Citation
Diario de la marina

Material Information

Title:
Diario de la marina
Publisher:
[s.n.] ( Habana )
Publication Date:
Language:
Spanish

Subjects

Genre:
newspaper ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
1915261 ( ALEPH )
11968619 ( OCLC )

Full Text


I IR0D AMRN
"El jtperiodismo ,en Ion exter.A 119 afios al servicio de los into-
no una profesi6i, en Io interno iireses generals y permanent
nisaverdocio". "I -NIALI tt'-J LE LAR.-de Ia naci6n. El peri6dico mis
Pppin Riveroa DECANO DE LA PRENSA DE CUBA ..-anigode habla eastea.

Af flo'N][X.-Ninmero 143. La Habana. Shbado,' 16de Junio de 1951.-Satni,, .Aureliano. Similiano. Jqlila, Justina y Lutgarda. ..PRECO: 5 CENTAVOS
'"""" IFROJHSN ULNo serd fanidn de los

Las 'objeciones que Cuba formula .AFI.MO JOHNSON QIJELA r F dIREITERAN-LOS ALIADOS'
patrons en lo sucesivol ..,,.- .,T T

demoran Ia. elevaci~n de la nueva CANCILLERIA INTENT A PWflstLAAINVITACION A RUSIA
E CONTROL LAS TROPAS,4[tPARA IUNA CONFERENCE
ley azucarera al Congreso de E.U.pin. f,......--
Aunque cree que Nortean&rica- podriaderrotar cn Dls.ps' d dv "'I'" '.'V. "V liDe reunirse 0 23.de julio en W' a-hliuli', a"'el'an
In .eresesaxucaea n teal d i ... . te ,o preenes moments d i Rusia, se opone a hh1,,1 :. C. t.. -- q.. flue ]a Union Sovietica 'ataqne ,.I I.,lh .vlire
ntrle ouareros inandenen mto tsis deque to modiiccl in deo n u o. "" t r +u rvoeor uer a 1.141; i '' ... "11'..... ... A....'' o o Jp ie oali lto.+'lsb+e llrcla
a q e rovqu or uera li .r. ,, I ind l p iss os.v t se "ierca al
Secidn 202-D, para establecer un tonelaje minima. podria poner en rcinn C rrae q prov ..e tra uer.a.idial 'r'-,-IC.I.l C, II 0- I pa e i ratlanti. ,la haveeira
grave peligr La alvaguardia de Cuba, vista el Jutura deaum tt lABL)O DE "PRESION POLITICA" EXIERIIII ..I .'..',. .o.7.._l.-7 NO CREE GROMYKO QUE EL KREMLIN ACEPfE
.... ........ ._. : ........ ...--t_. :' :I` \ h-n elssv~ia teta u
SOMETERA4 MACHADO A PRIO .-N.J "FORP IIL.4 M ,) COM3PLIC.1D.-"c Denunceo que enel presmupuesto mulitar se qtuso ., 1. .. I..'U-rt.tA.e1-. '..%. f ionJim- ltlo soiti..os ituestran iony
incluir de m odo secret una ayuda de m ile. i d I.... _r- ......... -,, -,i poco i ln r.- en Iah celwbracv tn 'tie na reunib
El Embajadar de Cuba, junta ca. las representantes del tuieron nillones par; cuando terininara ela Plan Mar ll.-" ,-'". ,":'.-- .,.I.."-"' tie i-ancillees title ellos prapusieron liac poo
una entreviata c n loas funcianarios de Estado-que se muestran a 'avoi I.c.--' : ., --. -- . .. .
de Cuba-; pera deben dar au aquiescencla atras O partamentas a .s i le "._..-r ',.', i-i r.s.i .15 "P ..... F.p..-..... E .. ,,, ., ... k.I ....-. l .d I ps..LL.ortl
W.2THso i A f -Luc i. .i"..e. 5. LAP ,, 'i'+" :,- ..... I ....
r. . .....: .' .q.......sr. : .. .... .. . .

I--.01. -p1. a ,.:,cCOL. ..,.r -.d - ..",':''I",- ,,'.. '1.-..,.-,1I I I I,...,..,.,... I.. .,:. -,.:..., II .1... ..,_. .,.. :,4" dr'."" .,._. ... .I.. :,.--. .,-- '11 I',, , ,h ,, d el M Ltt,, "
Chi e rl. 2 O ,p E 1 L f a ) n .:.:.r i -.. I .. ...i P C r I- I L. I -. -.. I ..F,.,. h.I, .,_. I..... .]. i ...
vivrs r .- = r .-: .s I .I... .J.. .1.os deeg d
er lC- ealeg C E".r d aoC r + t ,--.a ,-..-.f o C - i, ,,, 1 erna t. i. ,I ,, ..- t.' ,Ir :' " . .. ., I- r. o, '" [" . I, -. e ,e t I ien. ua
C s-vss..I .' s... I ..iJ: ..... .... .. E...... .. ............... ,, EI- ...m. ..
d '"rc o e . 't .. I`!P. a j ... ... . ..... .. ..... n .- 1 r -. -..... ...._-_-_ .,- E, n ... . -.. .. . ..... .... q. .. .. O , r J ", .......... C.., ... ,.: .. . . .. .. .. . ... I... . .. . . b, P o i
,,. e a Ilo e, a -. '. , t .r .'.'r ,i i ',, :,, p :. v> I , t r ... ..;.I ',.. . .. .-1 .. ....... ..... I .e ,I_1 ." .' .- ". ". -at 1 .
I a d ie -.. . .- ... . -.. ... ...... . ... . . .r . E- -, .. ,' ..". . , :-I ., . . b e C d. I .d ..-... s p I :..
s.... .... .. ...... .... .... ........... ....1 .- .. s... .... .-... 1.r...... I?......... .. .e. ..
.. ... ....... .. . . i r M r h ,... . . .. .. g5..... -, :.... .... -,.. .... .-.. o .+
.nl 1.I Fr d-e m ~ p s e 1, I ol a .r, I vr r .i .,a- ". ; .... : : .- I E- rl E L I : f M a-In.r1 II ,. I ; - 2,-,C aCIC7. F - r I -h"-,:I IJ "-I" -.. - -,, -CIl s n.. ., I s su. re!-e. C v- Zu nts tdI v i.ta ,
't e-.- -t".C i- CD- Lra .: ". or ..... ... 6- rl:, -',l fi, 7:. ': ,3 .C.n.I. . .. ll- r. Cc .L.. Ie r C n. cab e. a B evan el ._. r I o ._. , . ..1 '.1 . I Ir- 1-.- I I ,"- i 1, ,. : ero p -
Ui dnr d o dv vs 5I,, . s;t- I.Ii, ,,h .,,,. e e r. ... i- '. vs.. ..s.i. is s . ........ .-
o CC.1. D C s ,,

p orucytjru n .,. l e t r.. b~l o,-, ," _- ,- .% 1- IeIao.en ......qu "-, -,ar, r....r,. I .. I .r,. - .......,I.II..m.I.. I I -:,i...-,. x. .. .- ...., ,-, -, ,.- eor
N ) .lu ,E .-r urI Fa a -- -t:- f. .. o. s -l i1-.:... 1 i I ..; -o rm o '.nr. I v I tO I .I d.,. ,. ... 5I.i'' '

di cuavia aa 2.v L ... .. ...... ........ .. ... .. .' .:........:. .n..:-,-,.,--: d.- . -.,-- ;-.i.... L- ..... nLu Ie-op oe-..s.'plan",. ... ..,-I.-"I...I.. ... _fr.......... ri.:' .. . .. .. .. . . dvt
n Ino oee timlem an6 r prtse I r., cru l reou.... L.;'1 L N O I ". r-.'r., .: 1 c-" ,, .1.. j..... .-.1.I-.. C....., I ... e,_ oll teg eonhy sdegds de s an
S. ... y's.t'Is.. .....g.. .. .. ..... . .. ...T.d.. ... ".. .. . ..." ,' .s;. iC l d .. r... .. .. .- t a1. . . . .. ... ... -. I .- .as.
S UaIdv .. ... I ......I al..oblrn or"b lda'!o n .-..d..ds..d.. .. I .. ..Idu.eIsed ea ue lI..o ..u ..n
,t ,:std .i IU v I . se .-'- ..-P-.I ,:Its .. v... ,r-.... . . . .d.. . ; .d.. .vs.l. .Pag-
Cla el m .rce o FILa d;g 1an I ,.I ,m W l lt o ,, t o, r I e'C r je (rk o ""1- o- .. u r, C.rI .jr= r. r ld q e "' .,,,,t, .e,,,, L. .. " ,I; C . l-. .. _. _. ,a o 11pa te a DIo ~ my o u p r ue a
1. ,vII IEe t. ,r. 1-, . r. .,.. ..,. I.1., v.da.p,,,,,-s IEst ad ed

o- re- edoe qne d +o IJC, e de:.r ,'., -,r I I -rhm .. ,r' .. ,', : -, r .,c -,.-'-" ":,....:, ",-"""r I, tL.e rmI. ..,,- .' '... .", ,,o" .,, ..
.v.it ..n dv p'.,sse t-ii p. Lv .. a ...... d Is .s.'.. .... s .e.. ( a . ..... ... ... ..... .. ...- d.. .." .1.-... .. ... .. ....-...I, '.'-.. T,,,, h,,-I. p .s. vs-

INu edi til go Ie acu h z a n Ce S I....II ,- -..I.r. .. ....... i,- .. ..... i .. .... IA . ......V ,. ..... ... -, .. . -.. ... .. e 3. . . I, . .. .. ... L- ~ ,. 11 G b e T
Rt v d ,, ,-vsv :I t ,'s. c ,.,.W,-lE r, n l..,EIre, ,!1- ,a II 1 l5l15el rl B,... ,, ,1.., . .. ,ds....v.... I" 4-1..I C.r -,-- -vI,1 I-...... ..st .
F.. . , , . teabeza B.v.. el gr"t-.I- t ... I -di .omiI I. -dIdo-I,,.- I" obr e diarl" "
iii C.. ....I.Ts ..C.-...- 5 .- say. ..- .. ,n -. .' . ... ..i. -s .. ....nm e o pon .... a .. .. la e".. .... .. ...... .
-fts tsC sto svvvs vi. '. 'z;:: a a ts en 1' e a cqs- -, 6'of-J- s-JnG-'. io-s_ T'ssvg I,.-im s,.~ ,. i


re II.l.e. d iv-ii.d.v...-... ........ . en I propIgand - - - - - -. I -oCu.
,--v. i.rqlr.n s.r; v.r.ue, ., ., ,. r u r ,AN, a ", I_ ty Is, ds d

reo w I .-:.It,, a C ," . II"11I , c -. e, "t r ---, '., ,r .u"" "'' "d mar dUiel t -.,, P. . ,, .. trc s ue s co u r
,vsvicClahi.&vt1.ttvi di.,C 'a1---- Is..I-- I N r 6 .vi. is.'.s. dv, -. v st


Aiosdesv .. 7.t'sts, sr. ....dF... ... .....'-s...i.t ... .....s...u... -... ... s U s.n ds.1 s- sT,'rl s:e, I. E ll.- L- r .1 ..... .... . ... --... .. d e Aer --, .at .nr a-r.. ... .. .
l~e~se T an de. es ue zo ...1. SuWien trem a reson, Cl o- I ,Ia .. ........
ia~vii.isiid v vapedm s's m i -e i i e ls-Psvs.s -s.i.II s'z..,L,'1-.ss Ir s l i 50e isss m sd. I.J "| g.-qsdvp$.s on voh~ldor ... meno'rdena~alead C 1, .'."n po D"..... ..._ -.'.'e ....... .1c,- -. t ..d odai ..." "in -'"~-' -"'"t". ....e ... l ........
bis.... ... a s 'Ctt s -osisis. vs... v'. 5'c pa1:o-5i.,'ra .--;, -Iiaar e].- .saro s I m a-t mioiv :, ""'. ; "' osi": 'sme nd la sco traidvs-'s,"s s',,s-s l--A'sv '.mo dls de. L it yiacu
d i on, ivp .--,-, -I-sCoCI.4r. u ir -I T , .s- ,,,ia d,, q.s.'l.s.. I,. ....-p p . Iv d t .. s. I s. I s- -ss .,g:s,-s
' i F .vA.'sI-, i .s i /iWs--v slcfN 1 3.- . ... ... m .. .s.---) .e...-d.vega'y tt
La mSa ilvdo- ssssd vi ..d.t.iIi N.?opU. .. ...S.. 6. s. l r1 .. ... ", d . -. .--,1.E C-r.+...:.bFF d inc doarra 's ....s...It, s a us..I I h e.tsv s plara i osd dsras In e
.| l. s ntvi Flue.ui.iv. .C.s.-,. .,-s.. d- isants ii.s- uis.0'.is u s dis't-. s.. 51. ..tu-acI Ird 'm a mo enses p
dtvvbeat de tirIbtvvilii.-./ sd pu . .Lftivdv.vnelal...-. ,r,&, of .... .. i s" .d...' a._lA"sdi" u'+, '. 1'I -m' -t" '---.i'd ..... t ... ..... .p t .... ... ,ed-da ud ol

sgist-s il none qJ. ap .'.ef dl vitc s ti~i~ dvs iv.- i's. '-, ivva vlt,'.d jnt 5" lAc t gs.d,'Tl.es.v .r'n e s-a sn rs e~rncrad nasesr ue. h--non s.erla dnove e eC-d s. 'v a~e Ioa n
Anu.a...... .... trab iadvs. /. i' -..vs.i.. ...... ...-........ ve ... .Is ii ...d ......ss. -al r .. i. C onsejo
Al -.dIdirb Iadr-- vvI .I,' tpar vad:v esw e-' n nI t noI" .i... . it .l:.3 ,-Pti i 1 ,"L is. ivnsysSidsd onrt.,i-;,s, .o--
r - ..-- - - - --is--i'si.--r. .. .',.s`t1issIL:e ee r p p .... del re-l" n e .
eueobsaeu za c

a isrosuld lomeaco. r~ le is. AUl, l C,! ...N',D o nalerC r, E m I aqu. dec.1de ag;.umn1 esu f nO d lie ;ra n raionee':--, _.- :-Jsnl n1 tC Ch.rg~
con dme..r ..o en Eu. ropa... al.1 ....,_-..-......-d an . ... r d to q im err t 's.f .s. p p. '."C ta aI eldi, t .. sor bsu.re diario Hose vista,In. 'am + n c l n m ~ ~ e d . c + Al a n g c ai o ne_ r ., t noj a tl nn.n err.u o e a n go o !I5 oP- -' L A .e.es l o a nl) rs uvi a e n a ..- e l as I o .. I :A IF.~ o e L c~ r u a ~ e e
_s v .seas. BsII'i -i..-.

I l C .... .. .. ..m i C..... I ..... .. ... .. ... ..... . ........ ..... ........... ...... ...1: o. ... t a d . ..i .
n u o rd o'de yr u v anos.v,-voas s ss.er u --- p a1 . Is.nI-.-.toalmn e ,- ,Ir,"a.
as svsMs .- I '- Let ese.que-mea.ordar


R tlO S e as 1e s is e o '-..Segur cave-i"ntat..e',.
.&..... i is. .. .. 1-1.l....n ena.t -r.... t o -i .......... ... iv, ...........:i ... .. s's ...... ... .... e ....s..... -.. i .. e a... . ROT i


reduir .... iad e podutos .. ... ..... ... ... ... pes Sinembrgoiha' l'I. f" nheE-ne annda...--aa- --ded" .... iaos hop t....p .. rI .. .... a a .... ......: nIn d Iin 7s"
du.lm... s o. a tics s... r.. ... ..... ... ......; . .. . .r. .. . . ... .. .... ...... .... .. ...... ...
el-tted I n I stnt.. u vtsg.I t I. p a i ari m uerIoien a oi.--'do Zi.s CI..-v s d i c e r sE..'.--:.it b t,' ta- ,s i t1 d
. a "rq-r u n tain e e i do o "5 paIrenoI, e-r, a s vn.i o e t -,
an :vsaioau 2 aasdale b me*ento ,JrX 5' tis..m. do "'" ,.-.- .e o seI,--,rTa-- da ite3inp.p.adreas o..Ls..sI-C -1 -5 s.
Stz .....as 6 .... ..... .ittlt ~ i L. ,svvi. as. t40ivs. s.TodvsI, :-vs--iSucnmk,,np'rIoo na . do s.c Miics-.dondviT
Ill t" a"""_"u"' C. esuerzo crean --a'.55~us troeilitacoe dyr slastaid devi Pcsesasdets. anan
I a erto ie il rloa..1I Nvinis.os.iodAe m etsrro li -f',s .Css-dyeia- c, ..I i"-. ..:-. s:- .i .. ... Uro ,
its, s-biot.tdiii"i a.. enenu1 *uld, metsa.desssri'
ficir ivtde s catosavqParvi .la' _.e d r.-,_ I MONTE- j- - --ID su resuhao epnddelse pha uegen
Inn.,I" A or 5ia ,. + .. on tt n t j~ ~ a e a u r o n ,=."-,,." ,,+ ;, Ii,,, 1, 'L d Grmyar.,a""t Jm
di u o n rpilcl A. dv diss.- 'ss-C .rs. C1 C, I D w.. --f _. 1 .1. ...,:,,. C a ain" ocdr. s~A.


dyCon divere dsibr Kum va.ngos co.lumnsastii Etr rndblianas Eenadtea -
Tor.u 2Wem.Dv. m.,'.e - ,.- ,-- ii l ",,." ., F.6 litm.. .m a er a d fe s va P si i i ad s d e c d a p r

ielaO t d; qsts.t mavene Ig crgue e an e l.rd Esqose:l'.mn ;ie -d conl ,ct Ia U a*e-~- ,d~ "'on la p h era ismoom, a sta aharo oein ava ci arigen d_... cl f.toc.vo,-_ ova- I .p _-T Iv.--s -- ..i ... .......
-id .. ..... . .. .i1at .. m - ,.... .. its.s.s.sa I M ..Ne.A.. ,sir.s 1asas d, I tId-s'a dsssss. avsGs-s siri'.J asLa,'sm
lit mWitll OT ld e c.- i .,i si. 5 ii U v.- . .p1 ~ dvC. I ,? -- s stdo-v s-vPIsvvICsiitss. i rev s~ s, Is. S d 1 s -

Lna t d a r at -'tt 1a s- son.d e-.s..:".' s.6 dIA e..-,m o s., . j r.a":. e. r, se d..,'T"l-s sa le..,,dv L s l as.. r o Losns- ah sa., -,a-iv. t -sslv I
e le l p~ s-. a r d .r" ':,-,v. `," s..vusiC .". .T. us-E.,..'s.:,1,"o ,;m-t N. :. .Ie i, .s s. i -. ss..' .is. ,s.l- ,iA .iT..-.-.- I.-7T- -o- ---T.sld d ssevs i.
.. .. .. .. ... r.p -... .. C .. . I I-m do Wid, D...... ........... ... . . _.. .. ... ... .... I...... .. .. ....f 0 'do .t e c.." .. .. C... .. l . ij". .. .. + . . . ... . .. . . .


d. dd'lssio ..Lastl sv it. s .vie s.td IOt'titL h. ii. sr .... ... assr. 5v a.i..r ..s.s.. ssi.. sa lv-R.-i..ly Pi.si.i... iss...... .i d .......s:+-I .'s.I' T s.sF .5- vI s5551s s.'s ', .ss iss't''S-" .i.it.s.. "' !" '5 ',:' s'.- s-'_ --"- -'
ss.stl. t ;a T 1,snivs sas.ss.dssdveidvsnalidss .-5s.-'i.


r~s-rs'rsu. r mlle 1 d is-sdvsvtvs ao~ vt o ,ts l iCi i.vrde vl ls:, l s svvt vr s sur o iven su r eIdvs r," L. Jr .ss.vif.tvI .oIv Ol..as. .., p .iv st.s"v 's-" "a..Cs 'svs-s] v -P.... ,Ysais i"U'- I
r a u 'm e n, d . a 'fn e l- p,. i 1 l e rm s le U .+,e3 ,' la e on e : MC,'1 1,or l + a -.I ,, o"r...: " . --.. ; : ... .' ,, ,:,": L i ; e ... f a t 1 b . d i, _, re c ia . . .. v a , ,
r M '4 e ld a d s d a O U aJa W r. l e, l I -. s r . J '.I.-6 na v 1 .1 e f d e M ,I.Gj .. CaS r. I a e I p. i :..: . .. p a ..I L -" t "' ".J 1:1" 0 ." Q O + C I, r" a l i sJ iilm r ,,-,, e a .- l- a.... .- -... ." '"-" 1 ,,I . l.x.1. "' -J '
rnv r16tF -inviisisqsvvvsiele-, ;mias-.c.,, Cs .. ..- .. L ,i.,-io o s.:'I , r ,r... . X_ ,T

m il do e l a rt h e J 1-u r 6 ( .:l ,.,d e l a w k i d rt, s icfia 4 ,d e rclrn D I ca, to,11". dl o d e n I v G I A +j- . a UIa r -i 1. 6 C ", | a r , i 6'1 _'. A a ," lotI .. I I DD .@ / to r IC .. J .'. l -. L ,' ;-- 1 I .' "
ao. m. a n Jo s b o0. U F, b,. ,,, ,ie m u o . - n ,C'=-,, a D ril l 0: .. . L, , 2 , : .- i ] ,, 1, ' F. Cl ,j 7 '3, 1 .. .. P . .. .. -. : , C , : :. o - :G --
do reclue do I L-ef~iou is atsstAs(I si~vtsavs.des-,uss srssivscatie"Iaovi 'l asI r ,as.-.-is..I'C I -Is2 1aIa do : i-as. -i. .
.. . .. ...me tm n o li, ...... u .... Em le .. .... ... ..... .. . ..... I' F4 1. 1 1.1l rlr,0t a ... '. -.i i..,t- D r ot.r ..i .1 1e ,..
idv-ssIm-.ietl, _-,,v." -'17-'r1lis dis sv a .'iliEs.s.6 BeC ls-.sdo s-its.. rms delf dr .Iid...-is-sl-s." sil-l" "C is.-l E- 1 l s...A . as plsis s.ss- sai.. ...-...a.s'.".sf/i's'.' i_ -r'. ,I l s Is.dr i1,ntets.sdv s 1'.'Os s'it 7-v, .....ad s.ss1ss -
Cs 1s-s-t .ttsvn sii is. d s-s ivi 5str I v ir l v tt lanz ....isi t sat...M_-1 -1" p.. l -st. ii t sat als-is' v.-sis'- SAgronomict t J vs u -qs C- 1., .[ i -. ,- is -,i v s.s. -.s.s i F -i.--- r.,- -". ."" .' .... -. -. .: .,di. ids. s. is.9.---, q J v Ps. .Cils.. lts-s.. i ':i
,s.1tat vi1'rsIvi Nesi'aa dv ltdilsA.iitn. I bacIsI,-sdta d..tilis-lds-0s.i dL1rn e.... ..h.sl .Li-sas.-ss I TIs`-.. .. .- 5 . L iii 1 .. .- -
'3'. ........1. .. .... ..'We. ..l..aIds. s s .... ....I s . . Os.-ss as-ss ls iohaai 5 : -..
5e~ d iS '.vsurvtsisvovam- it is. 8hvs-hv Igscitd1 r.i,, ..,ia ds ii s Ii s s s-:.s- - -C --r I _f. -,, -, L ,, ,.. .n-.e ..
An'd E.U.ht avs. C .51. CI s.s-:s-es, n o -sI, s is-Ts s.: vsss ...s., -1..- Rm - f- 5 s ssirm- -aes-adn i P, ~ -i P-s i-


ev sisn s d v ET~d. sivsv.- j s-.ss ttivpvst. d. ,.isis. P d Cs r a-- d'- r, 'r r ,' y.-to v3's r.,'_.,,i I "t-5s s. ia s.a . s:, I. .sI Isds.T- '."- ".s ts...... " "-"-, ,' 'i~~~~~ e ... .. . .... .. .. .....".. .... "... .....a 2I _.. -... ......c j II ii4 1
is-vtvvt ss-pviv~t.I. r,: Is.eITisl- -s. "Ia as.Is~idt 45ass-,st -tspTs -s'esi s1i-s.Pl,,"ls..i. avs13siis- P'tsp-- -------- lrCs-5s'~ ot.; I" -'al ~I.s .i'-II- sSi.'T'
vivs'dsiii td.. vsiit.titsiitiniv-Ipaiisy.P~iis~-stissn-dis;.t-t iis rs .s~..... v11" .'s '-5- sC.. s.ss.-viI--s..- .- 'svItabv r I '.I
vi ~i. -~ sslss st- 's -s.isisss5vdt st i s. s Ev.i. sstt.se- n s d s ~~ iLis~.O-sisvsss -ivL."s--d Ail Wdsvslvts. v tsaV%-ia pa'ss-is Co.s s eslissdu siv's- ati Cl..s....is. -
ag3vsAs i"s-. ,tls vlAPisrs s. iss s.sssas vlss sssiiis-. v v- dsisis ss vs iiisa-tPs.v a 'I .'- 's-- -s a-.,- aIs.I.'~
Ci Cas..vlusvsi's",-is-ist,. is lr., ssi.i .Inel tdss.aru il "y.Ls.t is-carseC s-r2.".3s-Is--s-'''4', "-': C
s-5Iti~55sips. eissis-sa ias~~ais vat. li s~siistis~d. "sss- -ls~ssIi' s-ss.I1s1ss.c5..E Bu...B -a .tin-.'. ,T ,ABA.
lassoie a pn h m y e 1-l,,.1Aon -, --.pnf I .1-'v 'l' -t -vs, st s Igi dvvl~.v.ds ts~~ld~ s~s-r'C.,.:-I's... as. se is.5 als.v. v Lp~d d t-i ssss. U I 's .i.dv Ias.'
ele.T11I1t1-'ssaihiivs p tis00 vs..is.It.ts.vvos taps-va's
.1. 0,. .,sliss nI ivigs luc.. is p i p is-lvss. I'll- --ss It. iid ]Fr, r--iAljs's `its ,ts a.scts-is is a tps ni i 5 -s qssp.em, s is'tl.-c C-s,- sIF a-s.'ids. 'ilss-tsp cssf is. is. Isv lip 's, sdsIss .C . ._r. ,. r es u se a o d
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __Do. a s sel s is e.vv o -s dIB. s-sr.s-s,-ivs' dS s cIs --t~ or, a ]aiv i ra vss C vi u'on vsd_ .I ,
is ts. i pg. a s s lds. dv j,6 I- ..I,- I, .ii .eit 01 iatsnu om oiata isavil tsmF s-s v.i v is-ia~l as,_ -J. .
Enipeanl'n e'l;aatm efit s~a is ..- r.s-lists s l w, le ., a ht ioiar - I -L......" s neveniffn oi
F o r c e % .je a Sp rtne rosiis.Isia 2 3. ii's i B1 d. T s I. llls dis.. s it la i ,I d s au s mis.. '-'- I. ..
a '315.15a tis-ti ravsiso'tv' IsC ..a. ':IveIs.., sossdoi
'Iesalvis-sureins fnas'r. o s riIOssss s-si ~ C-sst ec i n s e ma.n
Nabiert o catih guo d t'i ,y]::vs.is tvsts's vsi.sai gro ecu ria cretin una cmisi gd a-;7I,
35.1=ils-. sl- ,MON EALZ" s-ls1s AI C-.DIsulo- 'u mlagele o rden
m ai em_ h_ Ia_ _r: 1 n, 61_d i. o. I opste d e eso ;,..,n re s u lta d o tie n e n d e C.: II ,7 .. ,-to
,ourd0. I- v M. i..Isa-. e. 'iss.-s- s .. : --L-A-Arr .K 3 o ou
-Pt I. ssivsf a ltsv-j ssii S "tvvsisMrdv i lowists. 5.. Isi vietv0.15,iatS.,.dttitviv'ss sslel, vs-islps-nsftssnssis.'ssiasii.-t s-s."
Gvssei a ps. vs C'ot, s-p'-A sr,.i'-vT-"Ssssds. 1.1.' ussasim oseia eIi.- sss dssss is
qu r ~uxrn he, dU P "N, rIs. v arsab isPP's s'sistr gsel s'is

'sam.iqass-i te Tt a s sf e a ;---. u iSiu.dvCum i'.ssrss..--- I'Wli's-deuMiemi
S h r oi a ;.-i is di u s dv it O F i Sti.. Cs.AWuasNsisgs.e it Ivv iI .l. .. JsR'sn .'U npli slsiiig i de l%3 1' tie m ay.5,5,ouv s, sis.15ss. ss- iv uvseses'
int ii u itt a otv i s 1i v l a s ss i s s a vavsIO sIsi deit t a s. 5 ve.i'siI'. S i.s C '.-IiIsCt..--IdmCs - - - - esp.eS is
vsdadivIa'ss ssss~dsu~s~.A. slteiv d sima iir-1-I a's~duv55s'o l- 3oy , Ips -- --s- CuL r'.s,-"..1a.'C'
noe"54,,5M1 6 T.5CPa rtT l. s I ,viaI o -..tt "r :. '' -1. I I .. 1 1..
L. td o iseue.ti s v t.vr ssd'.ttds s. ,s'a1CsiN ...issIis lCs' ss...'. vs'. I v I 3 d I s.0 i v I's .dv t it. v
isd. vdIFv.INi C Asiit Moo. iv: i it~ -- '55-s.- v1si..sI- -,s I-- :ii-.- .- -is.1.;i- ~- ,-i-
o itii ie dose f.s.ohn.I1it. 1,..sd .it. p
qav i nitvo -', n''a-' I Ctshv iittdim atssf g r n d o o j s.ts..s( - 'lr '.. ," .1. I 3 .
do.ys.svtasi A nov 4Ka-iss- Noays i ds-s-i Inssb-yLTs''. f isot H *'aT'i. 555 Fiasseilli'. ',-.de.n- ,ct fvrteal
I Wv vs "i d dpa sin t sr. nvoI 11 L Caitd..iltns isme otv ivCI. -.. '. vs.1 si.s. : F-,-1 I
a- D tat iii s-Svsssis-vins..-. - '. 'a-a.1.t1uiC- 1. risogs-?aia-..1f.-5. a-i. :.,..sf ..s--, -
'sv__. sstp. do i. ,'u-at.. v eriss Inutpr i sm .H[f liesvstpae rie elfcg -utd insrisSb abaed
Indsi v 0S 4 A C PI( vsi A'ibi 0a' s.i is- cnr n
3A KNI N ej l F c m ideti's..iii r lsasCs.'.Ps Is A- 'ks-ni e l- anaa Js aaleo.d o 1 a
iesss iss ieivtnts Trumanvdct'-, ,ss. F bs,.' vr....Paatsiassi'sa'aittsnttvtni-S
tin stl y ovs.'s. t'. v ma t.It ness P uti 5 at ,s vi ii:i sls. i '_ s' I 1 sn C ues.5Tsu i n d t e n t pin . i ab a b e -I 5f:- :o .5so.
v~u v s d vt n -. .1- s uIn s Feo m I ssoar n vi is s hl t. i i . . i.- I 'r 'vi'f""a!;-,..srts- -.t-- ,f s-i-ii -t 5. ai . I siST svs.v s O isvsastts'iv os- is-v

DIARIO DE LA MARINA.-Sibado. 16 de Junio de 1951 -


Nodicias Nacionales


ijeros
No Oscar Cicero
O, .erP -, im p,,a.,r. ,,U ,,-
A r, ,.,., '1., 4. ... ,, ,,
M al', 11 i., ,C + ,i.. .
BIo a 0 ... 0...001


,Lh.:I F ,


A .. T.....R r .g , ,p- M, M ,,, + .- .

,, -,- ,PI ,, L ,


M PirTACI.EiS DEr LE.4 E

5,e 'pa; llrl. I II l-lum l. h 1 I; iIiI


t


atl,


V ida Ciril
6 eniegln iin iulcrdirlo
sohlre IIna reclaoiootiiiii
(OIR I n OF


LATONI
LAININA MAS COMPLETE EN El
I HP. o .o 80 HP.,
Moilorolill pooo 00.. 1'1 l
,- ... ,Q
TRdOREquipos con a 'ar d, gso,..

0lin .d e po -dede
I HP. hoast 80 HP.
Modelosp.pro jadne s
7 iropuerlos, camtpos de
.golf, boteyes,-enrevia$s, etc.

a' bpeeO"'mao e tc-\
LA' 21 p= ,:'+
it, ..Yo..


El Preci
bP


El So;Ao0


It


STatmbion vue/os UD. PUEDE
director a:
4 ECONO
BOSTON
W ASHIN GTO N / AR A'
DETROIT ARIFA
ATLANTA "
S CH.ICAGO PLAN FA
CHICGO 0,de t=

ST. LOUIS P0os e hij
(3)AIR-COi
...mds de 80 La tarifa i
ciudades. 30 O dias.
i i PLANES
Ahorran d

t Jl .EASTE
1927-1951 jAro_
'Up cuaoto de si.
gli de o...iciooCn
sireo ontre Cub. a.
y EE. UU. -
____-_iSw


SGaceta Oficial Goberjaci6n Policia El Dr. R. Zaydiu comparera
IIo-&I lodir de o d ul de Csta.. a',los aspirantes obronoJoi rv lde 140!. "Ante Ia PrZ isa" por CMQ-TV
| Al.ull | .. ... ..... a lla -Cartera iDactilar.1' m. .'' ...... -. .
I q u 51 mp u l....o.. p.. p,,la ,dre eeld .6n de o. C a rte raj ? ; n '. .' Y dn lr e v i.l iia n m a na n a '
-, ftIi o .. ,,ado p Ia nue curran I valor de 1400,. "
L lse0 I..."'. . ......... I + , 0 '040 A. Alfonso Rosell6,'M a u o. s .o n
". usn,'jjEl ^,,,;i.c, ...... ... :;: ',o ,",; : 'L. n^..'^ |Ra.iov'sion.
P de Marco. y J. Quintoona, 0

I^F / celalr Car I r 11 of e PA 1
r '' ... .. .. 1 ..3 ''' C " :i P t *.' --,- .. . .^ o".* 00 [1 IN FO RM A C IO N R A D IA L Pe- Ps r A lb inoe
,-......."0d ".. -".l i .DOS COMINTARIOS
.. .. . ...**. r i ,v^.:, 1. ., e n .ff[ .aaet. _Bel...r '- |,.. ll .. .... ..i Mole dt homngno a ]al s de hI


L- ..../.. -," .. . .. 1 .^ ..^... . " ** ,'-^- . '" ."' *. **"+ ;I ,l l l ^ + .. . . . . .. h y e el peraon a .. "ntra l [ e nL p rbli .. o esl ectt ern o a .In ce e o
; .', 1.; . ; ''',, ". .; i. '..' p, -- .. .. .. :inS l ^ r -' iIa ....r ,lr l l n a eKJ hal^ 3 +y,,Il.' ' "; E . p M o a; '*"a ll
oodohodoo0100 q"A
Ti . n'"-' a1 I R 0 1 % .Is I .. . -an. -ndc,,S oldd".'
s i.n .rorm tu 1 pu hcl0 Ie,

F. doo jo.. o ",irp.r i o ~ Wd o Ohbci..ooo lkode-r d oole
,ooo oo '.o."-, , *":.. ..d , .. . n. I i o..s. d oe e: ire v' star anolo b a e d e. gh b e o edO e do lo .y e

Brvici Mas Fecran: Miue ]. ^J ^ ^ ^ "'^','^ '^ ^4 -'
... : ,1 1 iA.! %,"i .lI- ,~a e. I =I~l~ = 1..1 n~t et~: Mtu mlde m nin s. rPogrram es ,- ,, 11

Q o1000I oio. ifh' n.odoo 1,iloi
,E do, ,, t .1,.- ^... ..^I.To,0 Ihod d Ar.u l- i o d e r o o Lr 0
Se"co roa te la r/ -. ...r ,,, .- "e a da al e t .*

'AT' so I , .. ,l .. .1l- ,1- r aeIne. oloooo... oie se o r de O r e n i

. .. .. ^ -\ i ," .rl.z.n~ So, ,',: } " J ,: I. ,1..... dI : '\ ,re.-, ..... :l. ,,,^ : It., 3- -rro' nc ,+l:d omln..S. S det"J n po l S leTacrlolla, "
Co li bclt 09.l mo itel" oooi dAIntoodod.. gulling.oL,
Qu liero. ai_= +e c z. .In -3.W- ,..l L r se..hF... eL + +i 419d1 el i aor rnii e

' d . ..B I-w i Fri-. n.r.' es.n na .e. m-in oa as n a no- va i dna der oude Tn


Jd c c~ e lr ld i, I... .- t '-*** *-. R' b-, l,, Pn C o one' dc ai. m el, -. rliihi. 1,b.' ;r''. .ii .... .. TV : E- i '' clin, ,erd deBente m r vLo
^^B~~~~,.t "^ ... :"i..' .. ", Pr S1 I[O .... Q"'e ...mc~ b Eit e '+ el .- '. ,"in .d.o ;el,,' lo .' -." .:-,+.' ""*o. Ta ,o Xel cort e ler to lco.
....... I .. P"-*- -r. ia Io i r lr o d ",'h. e n 0i ,dIQ o-Ir d1, a l r, a" l:,: lo . -a e.i. en Gu o mp c Rodeal o ,as o
a, -Jos so: Anion dMidlo. di1DLustB. ,n. ,1 %l r ., "'., r=.: r e., , t . Miuic del dll t o dc a L e7 a 30 a 8 dt la n. ", n ,*'.- Li el nad "en T tro a j c dorn nelAlbu
''_deC A[i ,COO:'PE *, I 4.-. ,, .:.* Li.Pedooo"doop 0 0r0o' ,o A" O-tl -] ibrerd luchtg para dt e lao rt, d verdadero" ha-
I ch 1o~oolo b


MER1AD .... .............01 .... ............ 0 .Tt un ts ,ope .e e.o -,e c1tr0-dnr1at1 e ..n0 t .'oooo...... ...do ........iol *oder11
.O' ,d ,, P., no e d Ais l. J ust Gn Mln.il de f, 1.. . 0.....l.. .io, e .o.. d eo o bio ctal lc rio p t eitalo ol inelA -
,., ,,,,e,,.-,1. Ieganciay so cle deo Itero e L.
; .- 1 1 1 N i r in somru d a c am el a. 'Gray e p t en te a t d O u n e v e


,:1----~ .... .. .... "...... ..... .. us*oi. .o-I... m c bn. juc deda poor por e e gram s, e xe-
11 0.1,00 ,.... ..0:. ,0 0 0 ,0 n.' an 0 .r Vist a s..* o i0r0 00 qo1lodii E. rir a ha e dcoU o d lo. Lp.. ilolo-
MER CAD ,. E ,_O- ,.. 1- o , ia ,O,. Po .do,:.oo B oo. tapon o ol pui a y i eI oil, iodo El n ioto w so re3 il 0: ra0
'IV P L A N Ea ....- ..... a,, ,, .... ... . ,r., ---. ... .... ,,, i ( i .t 'l t' .ih l o, do.i. 11 par .. plrno h.p l s0 i .. o eo le a C po ei
,: '.^ ^ *. ,u -. 6sP d *a si. '" (.1 -. a i =rb n a., p.l .- 0 0-, ,, i p 00. Og y A 0a0or P,, ...... nrlolJu a IO deia no *-


[ 1 ^ 1 -, ,' ; l' ; ,;l clnentad e" '..l ? 'e '.''u ;.'''o 1 l',, .-: '... *.,,,'," ,h'.1 1 """ "- ,, | el:" h if ,r e I i obe tlt I." fi* n c e.di ; Un: 7:31 ll m usiot c al> s'in T l cry o
Iooioooooi p i do A, goic e 1.0 o0 lib a o .l .r ,, . .,.. ..... 01. 01 1 00@I" a 00 10 dii 0k0lky 0oy0 en00001 0e re iodeo lo. pq e, dlo eti o ,l,~ ,.~"-, -, I ,,, *_-',^ i l a Cu aro e* de I. -* ...... . ,. , h7:18. Cr"lc Te epotvl i s Ioaa doetel ry ha rn o pun a r 8:S u] n Hra;o
.. .. Bat- d10odlt"ol re00iro lnliUooooenli- d iioo o oi dadoooo.oos d l odilroobe
..C E. I I e eG uf. f.,. h ', .j ;, '. dus.\; J ,: ,od p. 00 y0 G o r.
: l~ :' t ,'l .. qu a m ii...i,, o... ... IiIa., oio, oii =_, U o .00d0o Te ple- ooooe oni c a. El oig eodo oo 0idol no s dleo~ i l .
.. ..IA DE .. ... TAR FA .. .. .... .[ .1. y r ,v n .... "' ..... .... ;J' t _= t=. :.".*' ,-,'. L:^ '-. e sb re las|o^ pa' tc | d| tamo co t\ I oe rel menh
., ,,, I .... ... Ao-o.. ..o B gooooollo t ov dao ol C!.aQn. po 0 meS
. .. . .. -a "s.... -' _-.I pir flvos ye r- Cr onCl o, S.IN 'rpit lne a"s
o c- u-, ,p.oT ,o i, o. .t, I -rn .i ,- d l 0 .. iO fi .o .0 ".. 0..i r I e bla e .u lia holtc e s do l la e ] s e ml l_.
i. p -, -, _,-,, ,009 :o o," , *- h,: fii' po lo. d aif' lo.p i.- -.
_1.c 1,. IT.:s. ,,.. 1 I ,- ,re- ,-. a q;neie e c .


/.cn~~~on n ir~ ~l .u ..' .. i .r qft;.r... '" 1 ",-.' W,-;' ..; l- ,. P:'"'L ....... 1' ImpORt eo bBSl* del pr.
1-n&T A f ^ ... T I IC uV|V[jm e el q. ..1 . ,+ rafil.' \, o r~' e lne l tlrca o nrJr+ ",',', r .fmt .w,'." e; "=,.' '-r..+ ,I,.,..+:+;I r f f & .' l .l,- - ."ir slgn por e e i ln k E ]I ....rM
--1h.- .Li mo I,',+' u medna in ua hor a tiay Alt
1. o C w d! lkoo ck do pior qoooooploo Yoooooolldoer.Toli.,lorloilo.'-pi cpoIeo".da ,,EA 3 lV,0 0l0
III um t-7lde n t uIn, epc,- .-,,: -, V.u .- d l" o lo o n .ii O Pe dr o pe oa o oide ue doi dl bo o-ah
d - 1'0"Ad.It En. r m d llnora o oorl oolr l o y 00 ,color-T nazH Eln to rit p e0 ior ... ..00 ,, e mo e + m a I .. . u ...0 i0u00d .... plden2. oo loEs . he olo_- olo Ppolo do hor00 110-0 ... y000 regoe000
'ME' ..B o 1I. 0 ld0A un0e d0V s a r lo I..ooqol,,, l o L po o. op lod doe I. m a os o o L icoaba men.-R 1.,1 qu0 0r rfle ro s scTgun o obhac d oedana e toiorda". lA d rado a cor1 Pc- gioolide o l .o1
0'ad 'a-u l r.c00a I . d ia T ida soplo c n r l e n i c t r o T ics n e a J.T l og s ]0 0
p r .. oopooood ldooen.000todhis bqooTd N cuvlaey
00sero 001, .. 0... OenO P00"'po s .of-boioo,0rrn0 deeI n
n ; 01, 70 .. r 0-V,, tas-r. ,no rtn $ le. 00a0n0,0Pedro10rnd00pr0z. a
0,000. ,, ,,00,ol oi ,ooosolo[ toi e~l'. .IH 100ort0n l at0 0.?0IO il o evil, or r en Elo0 0 0o iio ll i b do p oi .
-c0,00 r0 00 .00000 do....... .LA1iB 0D .EH O


000n100o Ii o 000-do ~ *- e 0 e m ,-I i 0.00x00ooooreshen eoito eoo
.dI u.,dod 000a.o do0Bia donO., ...o...i l m00100!.chi., i ,
I-- da y e v iaa or asur ble- .3 1 y Im [ ...D.. ....n,.......anali6 lpurte la noaabne 9opraIn Hor-
n Ldo a o 0rIpe dos lrtbdav- i ... .,i I els --de nas tu'v rdeyeI nu-nnchebrade lem ldal in m

;' I "" 1 el'i"..... o.. .i hoo'.,lo do. ARUio. ioaor lo h o wilThC Q V n o s p oio io opoo, l oo -
do C-po P o l I d Mll o.. oi od, pr ld iop..... Uo. .k e Ra.di i o l dnr.o
it I- -per.,.. m, ,' ir- om- do
Te -,, lr l a pr o rg n tes eg hcroo;sr nrt
0 0. 0o 00 0 Dopl"1 do1 Ch. o i 00000i oo1 o- 100010! i -h'.T" 00 -- ol I"'' I'l' do" TV '.0 y000 lo p 0 m n +Vole. 0 nmo- 0 0 .0-d -1011100----- io-o
de 0 0 l h l d lodo f lo o .. no 000MTou or N yeno W eo. 10r00 000000 ddod dedipo o bo d .0
I (ure 6-eul m clvddme e rbnl de.,re nce T iet y L.I 8y 30 pa.
rt. ipoolo.Ijll. o 00,'.1 ooooo000d00000o11r 01d01i000000!Op 10 ll odeolobdllor" d hli o ilooy
erv icio .. _.1s -C-FLcuente -br. 1.ls:.,,ruct Pt.,pc- E .......... .... ...... I .. .......

. 0.0., sls ," J 00oo0000001000110010.. ... ... o.dOr- T a lo dot d{ 0001t10 0000 an0zado00
oF,.'ooo,,ooooopoo SlI0Looo ,'" I o.,'I ol. e oi,' O.': o+etao, he. L P B A D O
oooooodIIIlo 00.0.o-ililooylllooO lfiIO!O00oI t

Pr .- '+.,1-,1,, R .'- J. ..1 ,, .Pa.....M : r..: ...1,rouett titu l~ada A d In ,H r a
1 .1000100t 0110c- p 0-, 000 -. 100"1010 .P l e0r1an.. ...si 0 00... .p000iiis
I.. "r z, Jo1.SAllz1, 1n -0$ i. 0 .. 1 0 0 r ec eri o lloo no 0000r. .
_- o I. ... I '.... ', ; 1 t i i . ., i. ( I I I & D e o t p r [ ~ n - re ite f e

io, m is..Bajo a ,_,,, .i10...0R0d0000..... ..
Ito! . .1 1 1 1 ......-s. 1 0 Ed oo-i Carraoad C .RUS T AC iEO
T l. . J .,, R. ;r.,, r t.. .. .l J I ". $ ""u o a ar teon ito no ... 'ya u ~ a l t
F: r o. olojiopolooooooeooooo Cooloooi, lo i esop0 i .., _. l. L.. ',.,1001 0.-0 ..0, 0 ol m l ooo.loouooo -o. C LA S n 0.. .AO E
0000 mIP p00 0..0 10011010 .. 0..u 00,l lo d oiln9oIQ ...o... "1 rS= PIWA," O 3' 2AN-Teeiln
.. . ..-,i.nimitable, To i .ot. 1ga, i le\l~~n a |an 1rI. r
J.11110 11000001r0 d l C jor.IYZOC rtEa. LAbn-


.1 ,.1 ..I .. ... . .... .. .-. .F,. 1C ontra Cull.. att r u n .
I, P ,.. : ,Ii R S ,F-17,. =~, no. G l e Pam ea .em o A Uenepr I" a c-u
Idll HI IT o n.. -i N o .. l' 1 ll6 L 'T, . .. m . R .~'. Tin ,-, in',i mp,,ierpas Dl\ddetales.
,n- oII hr l u rla aelain grdnSvlcez pr z Re ~rn "-,,- 1 .iont sigrn n a a,.parl la. E er-
-N 1p110-:omediahorn rhu grata

mrvkiooMdsIFr cenreI.0 us V.;
El" r ne Ade olon" I. -,'" t000. e.I .,01,4.1. j -ur y rrdepaiv -s -a 0000011 i ellb n lm e op alt .
SALIDAS DIA IASLit00.-se0,0'. 0110an00- red,.
E s c o j a U s t e dEHo r a !000 6 00010. A.. .' .hno l r S lo"ad. 1 .. .000100.0.00000i00.one'sp e ri or. M e..reons .
ifc rtr~ .c.5Ihovei o te a p o-liotrisdJoo t. .:.d.,000000000 2flift Ell n400 0a0s,09,0In-0roforoop A,-ihorsdlomsoO yrgc


Al .5.7 ...A I . Ra D,%c. L r enr al deuIn a e[r[A P r zl ns e a.tPr ime~ i r sde in n e ri an aa tra mltlil" ir t d -I a dm ,- r.C .I .'Q men r e gaham t o x n Dees -
Duertflh- del I hfr. qulnta r r n r eie, nr- E p calou de MI s cAdie c ael d jstr io de l TV Il3O asB d a no I e, "% "-,- Le e I. J flc elal. arg n etrh~ ae ea na noe e
0000 par0es0 -71. aId, q0.,a, osgii obroFradzC lorsa.caOlad isop act0o r P beoanOloolollla


ai.,r rod a.oa6ut .G Acu- icinn hayan+ r~....lO,,te,+=rZ 'mib ,+d In onemiayaa eotrry uan ,Juove~t daer o-a i R bir~ao A mde a rz.. Y or a d osarala d omip I ors ...ao-; t r div e el eli brdo e n .;t, a ti.
I, l r c e".. d e el . c a rte r p u l, .' pr" el h o" i' t d ] d e D' o min" o o l r ,' + 1 ,: e n T' d a -- l ch.- d e otu r po r r eala s I n Y r.c
0....ron... I.- i-o... p e.. H d e pi.. ]o..... d 1.40 D~pe0la oO, .. .. ..0S oi bl ooo oMpt i olr 0lm 0
M n Se. 0a ..L j-.y 0n..0 .d e|par rbe ,, 0l1110o". nae.EI ;ther FTl y
__ i~~~~-rcg ela le7 que 1eleva la a eo-d : r, e A, e ,ndosior;,: Coe~oM sla; 3.e100000 1 1 1 0. b oL i0 iL. l . ... 0. O a oo d 10 . ..00 ., i0(00 0 1M.... VIl.. C a s

P L0U01.0 no r ae 0o to ',, I...0 1.t .1.-. .~0 '.A.... I h ." >, 11000n0000 1o. o laen 000 Pantll DietpoeoouooArd.
00000100I GolA 1011 bBooA100
,.l, e a.0 00 looIpI oooo. dicMolooua 00. a l.. 0d a noh 0a 0 blas 0 00 Solialor 8 10 00 DOPnTl i0'
program. -E, n aDrt. Coes.. Dolse l od


... 0,01 :' "'"0',' ,001C '' ,,' 0 0 o ', t i 'd T,;. . . .0. .. 0 0 1

000 _,.. u' ',..o,,-, 0,. 10,0,0,, .Toolora. 0 0ooor oo nedor Polo V d lno Tililad 0
A ~ l O N I SA g e n l l d ~ m o l e S ad c e n r lorC .. e -. . .. j . .. .. .''- 'i'r d"ne ,+,, [.e '. ,-, 0-,, 0 0r 0010000. 100 1000 10'., e 00 l 00 l'.00 R oo 00 000 la a v 000ed.
:". A odl.oolo di S.oI'"log,"do: ...b..t"oood- do'0'O" 0oooi ol ='G o -lioo u' Go 000 130Cooo oo-l-"PO r D tooio; Ia o
loooooood0000 looi.Cololo. 00
ELEGIR ENTRE1EST OS. 'l4,-1,"TAN0i"l0ife17..0. I .- .de o. h Ult0....... I.


.. .. ,U.... ..... ........... tL I ...............1:0SloLsORo.........lob~o
in EXCUR ION 1. .rq,,ciloi. d e C. a,00w-P .O 0 C11d C.-0 910000 o
OMILIA0D.10 TAMPA I
ioooroeooe Jfatpod-'-ojoaciodo e '.r0deG00'


olCoolooitolrA dooooolo


S A LIDoSlo R I0SdIi Oa-.O......o.oooo : 00 dcc00ilp dto~OL'0IOPOOSOdp
cso a L s e a H r l rlAil 1 e Prz o.00 u=l.00- iiifl: 1o1 u.grn rora. ofie hri i '.ooi o oioIo.o lool..B.Iso
RN A IR LIN ES(_A' 2. .w mT0I.... r.0 (obigateDrartia"hprooO:i


.WOrmauVI0
Iffuafs ^4'rnnr


171714 4W] WIGLE5


~\Tfc~ll """" B~.^,,nl.ir.l.di.. p..,
X. .. ^ DROGUERIA DANHAUSER
- \- s EPTUM o Y PERSVERACIA. HABANA. M-i02.
| DISTHIBUIDOEES PA EA E INTERIOJl
SANTA CLeRA: Ram6n Hermindem Loryid 4. CENFUEC .. ...... M-.
00z 34..CIEGO DE AVY.RI ,.',,, 10 F... C, '. M.oC fI0?
F.- o ,' 0 'i 0 G .- r110'.d 152. SANTIAGO DE CGBAI Lob, Via'
00 0000 703,0


P-in.2 9Noticias Nacionales


Pigina 3


DIRIO DE LA MLARIN t.-SiJiado. 16 dp Junlo ( if 1951


Cohstruidas 2 l"ejadouncmripaiero Ordena Gobernaci6n otra batida .... '....... urio....' l
d el DL*Ur11u lor un'I 4c alacaron a tiro,; fit
calls por el poilmem- del (apiaoi~o Mtnza To hrll
G c alleE B ir para elim inar los ruidos mblestos I ld.an.a. -ire, lcril- i
G A BI mo l d, IG. "2z." d., I- T Ia~ o
7,l,: [, ,r [ .7ac. ,,-8 e la ale i e riladera rau lidad Ia labor que rendira
c, .~:art D t.ARJ NE A41 lAFl. .. . .. "
Realiza Pans bbrns d,' .. . I i Ser'icio Social Penilenciarib reci.n citliio'- 7'-
acuerdacon Fco. Ortiew -f" .. .,. .. .,PA . .,a. .
De. ..i 1 -..a......
,,,,: .7, ,_-:, :,,7,,c 77.7.7 -.,7,7,-
., .,'., a'.7.. . . o-o 7"7,7. l.7. j '." '. 7o. ..71...7,7.... ..2..

. . '.6
17.7or, Ia, 71 77a. 7.a .Ill. ..I777I..71A.77717 77
....... 77o 77 ret 7..... ." .. ..7.7 w . 7 77/."r' 777. ;" ',a ', '"7 *7. ,' .7" .7 7.,,' . .7777 77r7 7"727" .... . ,, 7,
d e ra o .i F'.u o B = "e" 2 t "b :,r ," ....iaI % j.,.. -i c I p u. .., r- I. rL. c ,a


a ... r v Ce .7a A w c 7. ...... 77 7.71risruiio
a,' Gs. 777,7 o "7 71. c '..7- i .l I Ie S 7'.'.777ian.7aigRa7.ri
17.777 ar ...1-l7.71 u h_. .. . '. IF irtic, a r. E l77R cqd7. 27 d ,7 I
a.r ..a e' .noAlj.- ..1' . .,e l -. .r, A .!. rt,. ,nTi.., .. d S ron e 7 a l na .el -

i:6..77a..7i f.' :r -.;c.r .' -1
A m El w 6 a in r.a o a a I c7 A7. .r, ,nalA N cu a do.d7t e n ei o n esad o


aIi .i -11777.. 7.77. I~
b eve jair ,aotr, n~na ,, Ba,n = ~s p re. e rL. =d+" "c.'.. "' I 1 "', : .l '", :.g J tL C :, : de 1.5 pparticipantes en el ci--
o 7.7u 7 F7p ...........a,7A.,. M 4-A, .. a.I. :".".I,,,-,.Fr"-C7,7 r.i,,7, te., entire ]as que se en
.. . , l

""T e 777.77.7~1 dee. 777. c,7,,- .71
"no ulor-m ll Ieo ar ,u C.L CAer.r.3 .. ,,,Men .yRoque R. Aivarez
ue a, Guan&D. o e/.or Vilifl=pi b ca, n CIE .. I ,.~l d.A'betoLavin. Correspeninal.
T lria J ... u M u j l c o0 c i .. . 1 ,,.MtnE t "is'ir o ....7di.c, a. bor" c
ii 'Iriee a en! uiL a c1 e' -id toi ie.ia ,ir
sEla horda Mca l Inra':ct. e-l511 a. rlar a.P l e ic'oIPir..nao.e.1 C.'n, I. .r.....
16r 7 I de a 1.r 7t ~ d7 a'ue. 17. 'l W77.F,3 7.. t , ~ ,a t,,'a ac...,,,r rJr1sa
7, 7 7 Ballot. ie A I=, dT..1rail . ... .7. .... .777
Muc en.. H .... ..n del s ... ....w -,e .ar tnw u ,,-, 'rdw .-. : % 1,, c .: 3e. f..... M i, g i ,"tr ;;ia cc Clt :ra t .wnc ,a ,,i,
0'7a [a d7,. ^uot, a.,r oio 7., I f 7eon c-" I i~ 'J Imc'mmJI:
itt ar a a llG .t le.-c,-ICI li.1ral.l :,,!
fibaj.00 A. in7
ar.....1. c,.. .... -u... ..... D,, ":" .i

777a 7 6 7 I* .A
El.- a 77,-, ,.77717.7................... 7pdc gra. ie ,7.7 r.77C', -7
Ii7, a o1oj.iC c c riere,.l,, 7.. r 77.7L... il677 ... asn ,, T .
lcat~rnad2: .a, se n- .,,64.2,,., i j ..d- ,. ,1 ..52-!--rA ;1

1.77 7lap 7ca'c"" a 1 7a7Ml-- illcjL a I. j;-.,.777,11 7
A7oc , d,-ru...- M ,a.E.1.7.7...I7 l7r7-.,,
Trato 'Mujal con el Mfinistro del i!'


Tra'bajo ela aso de los ferriiil; 7 "
E mIlarlet. enl Ula r lre~i~la t'on ItJ4 maila'lnlo.;. ,An -,, 1:. 1 'n" ,,
ff aiordarhi el s~dlw o de ilue~io. Olra |loticit'ilm ,-''I:. :!:., :L ''".,..
A 1. ;;1,ddel de 'pich,. rla ... r .. .... ....... ....... !d...r j;'"l '- f -".1...... ..... .. E er. ''rC -m;1- Is..c..'A.r...." I
J. N ,: .. Poplin. T.11.. 13 t 2
ie 77r1 F.d a. 0 :17d 677777717 i i
IS B 7rnl, I ,aco.Fc.. ,: -.. 77.'.7,4.... i. Uii .1,JUL 7 7 d 7

C,717d d777777l7777777o77I771777P77
A Er.l iHe ir.id ,nTej lr,7 t.... I .7' 3:.-, 7777 .....,7
ms.at1 a do lIn $1Iu- lov. do c.le crh" c -'' I
- cds7.- c r, .-77717..77.7. ..77. ...7. .. ... ..7'77,'7.7 u 7 I, 77" 7-,


61777167 7E 6777 7777777 I.7.77 ',I.H, 077 7777 .711, i,
7d711r77 l7771 r7a177 717 ,77 ,',. h7.. L '' 1,. ', 2 ' .. " -" -. .
77 8baI 777717m yo 7777I 7 c.7I.A ,I." ,,- r-I..- t),r .
'L.7P77.7-i A.-. ,,,7...... ., .. .T,.I.. 1.... ...r
0irisiruCd" l T c'c ., 1- .... -,. cr.I--,IIr. ..I,-7.2, ,,7 7771J7 7.
Mi ..... 17 r.i,7i7 oc_.c..., -,_. i. ,
bo. de 7 6 7fe 71 .. .e I ...., 7 1.c.I. .I-

li1' 6rl7 771.7777... 1 rl, ..., .ht, I .... . .. .i~~l. 1.7.7u. 71. 7.*7 {.-.,. ,
"I "D 1.177777i7761177777a- 1. 1A 7a lilt
al7 7177 67r7 77 77'!..'~r, 1l Cnl',1 +/. f" :I. ii 1J' ,, 77777777 677 777.7 4 .,17 hay -, 77777
de Cd. C-I ) ia 8 7r.rm7 c 1 7 ,7. ..1d, i. ... 777776 777lr- T
,n .'a i 1eur.7 D c1.7 r ..7 Rc i a .a t.I ,. Pa _I I77 77 7 77777767
r..... I I ......I` d_ it ....... .. OF. ... "r. ... '...... ...1..-.-.. ) .--. ,771 i7.7.7 ,7d.....77 777, "
ertee7.,ar5 1* I0p0r -1 7rd-71f-77,'7 .7--7.-7371C.7-7177 7777
'loDihalo i Minisrlo .Il 1. :q. erano Ion heo ..,11 ... 7l .......... 77 77,
.a.7CTC7re6tera 7777apoy77 a1. .7--%"78 '.'....77.. ,7..r L 7777'.77
Ind de a. e trabAdor ir 7 7.1 77 7 7
,IirH ...i Jas .y 771orr7c77. 7'l... 7,'.; orIn. 7 Ism717,, ap, i n.j
an.777177777777 7'.de7
fri.r Cle 6 J OI, D cA -1nr .... estuldiantiles u|| nluev ro ', ar! un a "m '"" '"denlifieca i6n"' "
,0 D.7.7 77777. 7 .7. ..7..7i7de7Ju7ce.y77 6 7nc 17nn 7r 777,penales con
j-~i ,1.r anr,., ii. i,. iJ b colllh Iil ll, l l a Is caur-:n determinantes de Inla nel-
en 7el comer 7i.n -7 ,a t. 1, ,, 7777 77777 77. 1 1, .
7i17s. .77177"conu'l7 7de7i,177..... i, . -.. ..... .
'E fa77 res7 de7r7 7 n, 7''7 ,. ,,.,. ju , c d ,.. ...... 7 .7 .
xido resuelta % pestlit 11n ..1. ., m C lllIjkleitl l P ., ...,L ,u2 u ,,, i .
dern 16n AM rea y title h .. J u ' ell. "111 [. ll z t.
%de~lgltl 0 d d re .a .',,A,. ,-,l.. ,% ,.,, i-el.. ,.-D' I.-p.......... 7,'. -11 h .. ,..,
7.7 y 7, 7I.'.. 77... ..... . . . . ....j7 117 77 7. ,C *. '77,u 17.76J,7 7i77-. 7;.t d. '. r7. 1..1, 7 .-...6 ,-7777.7 7777 477 .1
77.77 7777 r.le,77.7 77 uJ,7.r.,,, 1., 7 .. 7ec" .,:= ,q ,. -,,, .r rl. 7, ;,", .7 7777d ,,,1776 7..77
7777777r 1c 16 7.. .l~r l .7. 7.. -,. I I L ,'nh. ..... IC. I O I IClSd .. 1. 77-., 7 77 .. . .. ,"'
77n777 i'77...11..77. ... 11 .. :' ......7du77 l, a'r.7777r7,,,7',:.. ... 7 7ttd17'. tea.'.77' r~ j,
617 l,-.aa a .-=, ,-. -..i!a anz .' en' 7.7pr17 e77777 y1o718 o;77177778777 et1 -
pl1777.de7Is.Juntao1n, Ge-l _-3
7277 Ano7 7l7u7onto7 ,7 a. 7 t7,.7 n a s aedr,
cr., d ee i itrle vee a | -II .. ='mla~sya l o p; l.boarI., n l

7777..7d1A,7.7e8.'.7d7t. 7.7.777d7 I'"
171i. 7 r ,, 17.....pd e 77ableelC.nt,..a7a7777 .
.11 E ...... so aln e. v trn sB r-I..t "aros u'a d or n c npr es -


i e' iu7, .lc 2 7 2 72 7 la7 ci7 1ad.777 77l3a.'_u, I...I_.-I,- ed
u e. 'n m ,n iidl Sc'talluie nt, iro.... ..

07e7r77i hiI Lr~.,' ,,h h r. ,, .. ~ ,. n, 171.7'... .. R.. n ...... a,: 777. 7a, -dtr 7 777777
JCI,,1.. ,,i1fdo ,, io. ..,.i ih, h. ,anl .i,11,.11 Ie , ny i.1 .1. cll:,ati..
v in u ) l tf "e e f .i md e rI s., i t ll .. n .s ll, e n e r s s o u
777 7 7 71,17777V777 77677771 77,77Par 7m1ed,."ia 717 7 e7 p I
In 7 77ui..7 767,r -o de7 I7 1717 7 712 7u77 y.7..... .. ,'a-.,,a 777 .77 71 7 7
....... ... a ......... .. .....it hspe c(o;aestdon s Y +. lcn a) donsej de Dire.r;
mie lu bre., o o..i y stleenrn , e u ese t'o lecteriun a v Cla rma dacll
I_ e sclucl radeVteaaf 13-AnosIt- b, I y us l npa d linentsplde sus del-
|lrmt |l.3l 3.. rl t,. Ag mario dacund. a St.
I orr i e I ...or j.n I c E bores..
'161 -.16 4 ]r l, .S.1 .. . "I i l I II ....n ene argoest 'i n g e t a717mr p ..7617 a m717 m77172771771 ,m 7a777 7
C ,. 11 1 L I rc . . . ..fa a -Elumq e Mi nii7 t1 ,- .... ... .. .. .. ... .... .... 1 ...7777 .777771 .....7777 17 7777 777777177.7. .7.. 77.... .. ... . .-i 17 .
le AIdo7 ,777777 A--..1.17 777.7C. J A7.-7 a .,7a a7 771i77A7717'.77a I 7 ''7B77-7 -:-7lu777 ,1-1777777777
r l a l d ^ ,a R , -,r~i F o ,; e ~ t ., u ,, .-.-, ,,.,..:. .e h .' . :. ': d, p ;. .'I. I , ]

777e 7 ... ... .'..... .7... I ~ 111....- l 7. 0t 771 7777771 6S7177IM77ovnc. --.77 e d, L a t777 a 7 77t* loes 7rodce 77.'7.vo,'bone-. 77177671* p7777 C77 t 77177 7 7777or7t i
7.. .......... 17 7D 7,..-..'tA7... _____-___......___ndado__a___ _r od nau
J~em d, n tnar~s, diend aclllarsea l os uce r -7171 p~l- 0717 07, I 7 w7 lisp77 n~. A77 771717. pu17 7177777 7 7a
.n(igo.tin aesma laiiira 77 777s 76777777 .P.77777a.
mura l. t7ab der.,7t7cl de 77n777777777d77 1-! 1 oAIS7717172, 171 c in 7ItAe s
E7117..7.71 1.7777 71 77 le71' Fradiraiccia 77777777d77777771 7l.777Una 777'77normal. i,
d Ic I irpe nl n bCa j, nYvas um p ileno re e Sun c da o.
2c nila oinuilc r len zran s JA .os lonob e n e otr metoDa es epee-
.n a. a s e ee, o sl" ama -I, y.-; LuAis F-. A-a1. "y t ,Adprlbhehod e tn. orpoa r por
de 4. b.J. 7 d e 7 7' 77 7 7 S r .d b A l. mL a s v 7 7a777s7712.
l de~ras e to s preo, en l.. .31 Se u de aer e at r aelstra pninir. e u~opl
............7' 71i.. 'Re.. ... .... c 7 7 7. i 77.u.777: 1777d. ..7d7
r77 Jai I ..'c Atla. u. 7.at. 7. 1..r.. a, ,, c.. 7 -,. n7a1rb71177 7ri 7 _17'.all, i "., i7777T77I77 .7 7 17 77777 1 dr77 onta .77n est mag7.e apor-7
) fe:1 I r Lo stIfrmcal;qent e rentt teolo p ar-~

7771767 '.77777 67 71771777777177777,1 17777 1 3, 7.1, 7
77777777an 777ru,r. d7l7777777s. 77eI77 577 iaes arindi7 / /1
pr c:detd. o er inse '6Ag nrl'l al t odas toes e 1 Jeno de ll -,evao t e. iy

on u n t6,-7,. a,.7n e 7,.-5. 777717.I '1'I 77:' S" 717Pre 77ur 7general 7777777750


.. t~te~, r. e..e ., e s; .. ... .. . .....771771.7. 7. 7','..... 7.. 7... ...... '.7.: 7.' 17o1to duie7r7a i r
1a.7en Ln Spr.nelld .'r d ,,'- ,. d%. 7' , IJ" r
SaniAntoia o Mde o Cuua, lotor Os., Se, 7 l7 E ^ ,i... r...7,1,,.' .it 7.7i, n. 7lado7 7' 77Sen.
cadorfedi ldcoop e l nny anIlte a s o e trit eo:"~[s vie~ Sciial e rnteonedelar maoryen o-s

de n .It.71a ,, 7,7 &. jireiii 1 a Car: Mi. lie y7N 7apolen 777eD.7 77z77an 7177, 77n7771 77e7 fre7 e.7 la7nza 'a u dl7nar

77proye77F7177n a 'int t..a7-7I' ."'os lur osd adi7oma fa.v.' ,e .dentro7de7dos s 7manas 77771
mn ..71777d, HAo177d7 774.17 7...en.7. .77e7 r lodso l andu nle todo !Relanderpl n d 1 l
as Y CaL a I ey. UIS.. .. M ain" L l h..... .r se

Sa.nu .a ii.7.1lo d 7u Ori O ent .7 A a77.... l U
La de elstpeienil "cfic. I "Be"Pede altq" er resolte u os ,tgarea s e r te .n ri~aA'"Pl,`tr e liI

'77a r i.3'a do LE7VIC-7 .- '- 7 I,7 7:.7, 77777 777.77 77
rl7r.77 A7o777 a d li l 7.17'7'li.7 ll Ii 77777.,, 777. 777 ,, 7.. h. e7e7r7 7 7 .r ed 1 .. A7AA TO1. 7 T'LK.iSi
hrn~dc4 aiij rj flc 1 riw. ;, K 9.I .. A i r- AI ll ... c' ..... .II r.d ;. .. Lan I ..
M cham.er, L it o -dl f.". l ~ r,~l,~tc "' d APEn c an nt..,Chie. Br iEl y orSO


7777.7 777777 1i77 711 17.7.77,a77Iin 7 r L
Os- ~ r.,777 .7 171777777777os771771.ales76A


Cr o ni p. l i Ameion. .. art nie 7,7776 77 7ta '7cne 7n 777 o 7g.7 .77T..3o.1
m....1, al~ Cf,.ntgTp.ule[Isle d1ir .I. an..7r .71a 7nn m. 3 2 ..0
A.W~tinurl. d~lr17,.r t.77'.un e,,Cit"t. 1.00
077711717 .1 7717717 l l. 17'a 7 I877 7 .ia tc, llo 777777777.7 ,.1 -
V... .... 877777.71.67a.77 '71777777..... 77I.... '.. . r
ROSdom.1...,17,2.7.;L
clan del nai I ici deI uga teitente n amT. e. 1
otreee exeelenle oportun lda els o n el Cid u lo e. 1D... e | II..... .lr, .". 2 ~_[ . ok t: )
Vent=. D rB ... ro .. ...ritic | = G o 'tal P y I o
IrW anGEO Z~eo h ogano el/myor c lI falln ,air tizinr e! 6 te Usde
S nI mg de uba "I ")L.. ......... In 0 E L&.. .. ..... D.01
n..-eilc a- 6 mkm~apa. )y cidmm Jr


Padece Ud. del estdmasjo
estom~ago

e intestines
Ent|re7 e Ud. dce c.mo aCt." e prodlgioso B' I S M A G E N : BCsmgSn -i "- *I r.,--a
las'z onas inflamdada.y.Ikc ...dadl" 77 o 7on 7con 7notable71 7f.c 77 7 77A o :,
dolore reflejoa j yel d diM o; 7bor.b I g, e, faor. o 1 -,g -,'
12 lilatacil'., 27 7.pas s7,o loa. 7iiolos I 6 t 1..7 .. o .7. ,tos.agrios o -
e'ontac pones y o leos af eci aones in cstinalr 1 rest1bl7c1 el apc1o7 v y 5 g uto po e 7 ox alim ento.;1 2 7c1ra
11 Vslado CIE inimo y proporciona bicenstar general. ;Asi rta cl nael oderno y superior BismigentI
"- Haga Ud. de su'est6mago enfermo un est6mago sano; vtuelva
a gozar de preciosa6 salud: tome Ud. 'Bismdgen, el prodigioso'


SEhIJMAtN


)ia de los Padres


TIENDA DE LOS QUE COMPRAN CON DINERO EN MANOm


Pigina 4


DIARIO DE LA MARINA-Sabado. 16 de Junto de 1931


DIRIOPE LA MARINA I Delind En'tre faniticos beisloleros
DIARIO.DE sti es ,

DLECANQ DE LA PRENSA DE CUBA Pot Juan J. ftenti "-
Fundado en 11132
EDITADO POR DIARID DE LA MARINA, SOCIEDAD ANONIMA 1-laca un'%iideo"
des4 el 28 d 9e enero8e 1857 provechoso"
ii1r111d4 par 98.n N11e1118 8181er1 y 9981111. des4 1881 1818
pr Io 8e.. Josel I RnA l o vetoy Alon des1de 19189l1'h la 1944. 481, PF 1gT" 8 8e iclr9 ,- o, %
*~~~~~~~ 998881499E91811:1T'
PRESIDENT: VI8PRESIDENT :;I d . d ..,
S i 1 18hlv a 9 1 4 8 9'ndad. 8l Jre D r ey.". ei r m I a r o-.-..o1. .
DIRECTOR: ADMINISTPADOR: r., e ... .,..,., d ..
Jost! Ignacio River y Hern and l ePwOsar Rivera 9y er1inde 1 ., ,
Id . ..... hd.' l l r C' . l ." rrcq ''o 'ten .. ..0,10'. ,
A o do1 -#. ,,,- "i -- :,,,:d ~ ro ~ 0 / F ; 1,.11,.
T eltitiono C zubical; szarrdM-5601 i dutrLenre
TELEFONOS DIRiECTOS:
D-c1. r 4 ............ 9 '. Subadm l l4d r........ .
CJ181 d 11nf 8rma8c881 ....... sdT8 'ucis .. ..........
.Crcmic. abtmrra n ct
PRECIOUS DE SUSCRIPCION:
To, ir A" ,
. . . ,-...... .. . Z' 4.,,51S8 75.,
Semester .. ... .......... in4:1 9
Aim4111 8. 8088 1.
A e ... 1.. ... . 1' l
1....... ,.,,. h-.,

Editorial ,,n r 884 .
8 que; pur,4 I con-
El discurso de Truman: la inflaci6n 8 8
poner iil anonse lam e. porque lJ.
.es el arma atbmica de los rojos ...........
94"1So 9en eI l b81cch, d, 91quo 1:
L .A 8 nl aidn 11 8 8un'es p nloli tic s 1de) 8g9nero a t 8m1co pa r su s e4ecto1 ) television 1 ogr1...8.1o18 re r eo n a.
que'la U RSS sli lrria pace do89n ar el .1P.r. I.-.8 r 4. -. .1 ,4utene, a.sts 1 n. y 1.p ort,8 b a0
in pe1manene11 on el h8gar. par
ratun odalir+ ent-oseviltnfis del abuirmnento,0
1Aca1 a de proclamarl el president Truman coma supreme 9ar 1u- e I.ban a buscar8 1 uer1 9.,-,,1, 18 1 .-
881es. bar 1s.1 et,4 1 .1 .a 1..
Tenlo pace exhortar at pueblo dle los Estadlos Unidlos a quo pidla at Can- las horus de oceo y dle las qu~e 1-11. 0
-rs rroa a"c e oto epeis aare ta oa u on, es suflelente p... contempia-
grsoprrrga I ly-e onro d pecos sl~ris ora cSA a scon simpatia. Pero ex necesaro
Ze a '',i- ,',,e l .1.1 p- ..- .'d., u,..... I Le ,i H.t 1- .? ..-&-,j- asMIM S=oquo ea,,, A .0.
-do de.,1lI.,,, 1tecon tod... ..11, 11. 1:.,i, n.,,to.,.,8c9d 8.1..
Hermosa. e~idencia "edmcrIagnun e"d~clv oea ia dspenlsable~s, par$s que sea efecti-
national del pueblo. Si el Pueblo so inhibiera dudlaria el Cbnisreso de que vamente On elements de asocaciton
18944 i4.re1189 ......t1. .8......... -4Pau8uernn reba'arle lodcuotWazucre
deseake la prfrroga. Miovilizado i6onto I demands el Prime .r Magistrado truetiu a do qu.e e cp., y no Co.n aa(t6(u rfnrb jrel toaau aea.
Jos legislaijures prestar~in el debido acatamiento. IPvni~l. lsrca ~o osneo aaqeAioitn ila at ai
taen Im bidn puede entr r, .orueen
La in8laci8Pne8 muy.peh1gro1 8 arms politics.8 111Soviet8aPuardael1des- lanCes,.sA.nbi 1n8quen taoa rs l r ntd9
Pinmede ]I....... ia liberal d .... itica, Lo culti ........ ibie.... .......... .........roxes pa ars e descornc Ietei't uyla al. [ "E "D A
41-m1l8 a 98891.miseriaI a 4irritacidn populares par un81'escontr9lado coAo rsdeMmedodastn que vevamaa.Lcme
.do In l, 918 -'v1ae h9br9a do8acarrear' sub91114. 111s.88d911dudsE luna,
9)841 119 181% 11111111s.,,11118.,18.I.98118 n 11111111188181. 9a% n 18119111811448 "d-1 .: gh`."111944
"aaLa Drc.crv.a I .A ,e.td.) demostrando, SO maravilloo. lastttid~d d fals. armonizando Is expansion conloenraeeth dr ue ae"
yv plarticidadl. Pero ello xitie deIpueblo el m~iximo edo9&quell&99uh1ur9 p 1 1n1edu8e 1 1n.
P....."alor9obj8o8 a E. 81..1t ...El Aesangre de Corea Edificio pa
t18 que98 I O 8emo irachinl si 98ima i9p1ica. 'Si 8 1pueblo9 con 88 1 8in- pa 4del 9deoS se 1an co.1masI8941
I'99984191111 ll18 988181 8 11 AHECE 9411e 181948 gstado 9 Undo 1e1eneuentra1 1114,8- 948 88111811bl
nata c:omprenxicin no exilic o'respalda lax so ,luciones salvadloras fails vtor o aonnI rcle clva; por ltfnto, -puIEStos A' no .COnintuar desangrinndose en Cores; go, quo -se ad
suI ,,mensaJe h de sr.- m e pu
el rillimen: triunfa el impern'vismoa rojo que tiene su principal impu no do que ningdin otr media d.fu Por, pro menom, a que Rusia no Icl oboligue ii hater la para%, adquirir los
ow'e d ..... nlento. EI Iradicional descontento del pueblo rusi:Lhizo posilbe TI p,'opmn Idmi.jaesta it,na. ...... gu+eria dponde A ella le...... ene: Ia. deelarac ..... del ellos el Ba....No
& zMin. porquo lalarlienlaetnm prs,6- ex se-cretario ere Defensn..dJohnson, ante il Comit6 calln dd- prduelr
time IS TCV,1o1u66n bolsheviqlue trnunfase y arraiiiata. LUn pueblo hien' vivido dica rcnnlrlbuye H fjar tnA, 1.apr- ji.tnitocongresional, dremuestlan que. al fin, me he \ isto eslab. auto, Iad.
IA huhiec e derrtoado. Luetio, cuando los Soviets echaron ratces, ya fui! 11[nlnlitclO dc los vocablx:vIes; Ly ste ola e Ielpiroeeso do Asia, y que Ndr-teum~ea,'ia e llga~do Sain teg
l~re ac drrbarasreolcinaiam~t d dedr~ro S~cmbtiun it" ] od, u pelOpLcnm. ich tb- ee n-tira dlecidida oa "tumar e Itoarop., 1.5re r ea" e onversaciones=
tard pas dtriar~s rvohcloarh ent dede ento. e~cmbii'u ila do Ia,, escemfiaetoel s se "nee 1)al qe ne guir en Ia Peninsula corear nain otando .Banco y Ion propi
yngo negro pot o/re rojo, tcl,On".J S y c~mm C ..onscueitne i a- rh bra enlr.1 s el Sciviet erpuj.ea p.no|y ma, rhi- era clure haprevis
pes~nn ma ilndmetede a-. sno srtim nz.No eon recieo ele',c pensia rm Fl l qudad, que ex
1:1] president Truman cunmple oil drl'rr de palriota y dr. propoginadot d onryrprso:n l/a iliLcigcae olil o lgnrlM t ao aii
do Is delmocrcia nmi-sal hai~lcindo a su puebln co. [ranqcuezaISOndole.., fin~fthdad const-0,che .ode.trui- Arthur, alttiruns abservadores yanquis mantenman el El 13-C.oi.emn;
11 988. La8.148 11a,1a1h19ra1ur 111t,919Id't9199eISde ne l CIactuaon de too delegad sr s on c.. se en ntn
lo,",'. Y es, ademis, que eitti habhlando at mundoIhbre 1para clue nc desit'a .- .' ..... 'I'" In que -`sdegla el egismo I Wm do ]agitn de r sra u ne,(; ..... popndouaStOd
dehae aa m yrscrfcis euia-o60 s ,e~ltid, por tantI;.," mie h I nten-._ delegAdosdeO CS a China comunltot me v 6 que. eomo en nutti Ejeeutivo he
Hlay en esle memorable discurs do Truman u/is [raose lilpidana pnr $a. 1 1 t IL daino q.,u e h -vmdo A[elcuento, uno fumrib. y el otro esupta, 1e.sto e, cqut e n laIn trit-ae6i
h.CIeos,rr......... ....... . m....... .. ......de ld~ni ... ... no ta................... erre ....o rofeoe
Sit eidcuencia y so palethsmo.Afirmando quoe ; mode deo eguir Ademos- pliecdad, conlo (s program*., radio- h ien amarrad., ,n man., agfle,, entaban movicdos des_," do*.itspani ndose
ilmldri At crimunitino Ia firmelft de Ineconomia iiberta s ,mantener un I leggen que wtanmeal parading lalen ,c ISa mayor h
J l gra~ttla. b g o, l ms- de el Kremlin. a tone con tun mlmrno plan politico y be- c` a e~ncm
p~rn~rfma Anti-inflAcionislA que" incluya contmres a rd os o I leda| ral, tic. m sMs la tRusn I b oe n de --_ ib.-c..
n~qully....4l4y8 cr81 l8 ......rol4e81l48.l..l.. 4I9.. bl..84l.19n98a9JS pmrec 1 89u4n8video1 1 1a1 98d1r,8,doel,;" .. ..mm....__
tqV~al ., n r A ad. vez mAcenro'-
el C]ought do IA 06 eXCIAm,: #Los hormbrivilquo ]uchau on ore& nos c doI
4iri .. .. e lepuis o lde sollo........tribcti Wll is b eupquedi.. C'Ii .......t ........ .........s D d P tu gal
,hifr i ..... page r ......... dhoto y pgrcn nr lpr....... .ecia de ,.a ,ii l ks p :groma'de ln;tiic'ioneq bir .es e P ortu a
Y 'et"que a delptc~o de quo Iboy mismo terminate In guetrt'sde Cores / al.ei, no exelusivAmenteloe dOr es- iJ' Per |dua.rdo Ayviis Ra re '
., -. ,criban con me eor extilo. smo no,o que
halhria que continuer Ia uir ....tra I nla cicn[Joe l .. mixtmngenemit r an I.....pf....do ...... m l +a onwft e d de aj v n ud fa c s
Mit i o-- dos srie rmtio par to menus can.tenn t. clo ert. camael IdLoms.aj v nt d r nc s
LA i n flcibn ec'onbmica, lclde male~tar Social iniolortahle, propici. 1 bi n prodtjjer-xalcalsunt 1eravigan- mE9 nE hla uerr i S 1h Atrzquc I dIades lol~ re tvsqe n o e stl S n hea-
wi "rs6nquoIa URSS cne pla oanmis con nia lit, e emlieo o ma en.sodas y peatr hea tifrido EuropeA atravds de I~ q has praceclev'r er np ar una
a'wrl e ~ ee a n J. ,.,era aI- prr, w e. ml loet fi mei y medbt o rld El.jVcIL Pd .I-
do ts prop a trm.s. [A he dicho Truman, porn ,nntes Ino her of L ~s-dl. t6i,'cm It o I lorla eh ,lra qeio, sg~l Ad meday edeae neeno.l looettdpora u
I Kremlin. ElDIARI411no8helonI19do8.11[1.....1.... 118488....91pre- .. o St- c1111 111111rn. ..1... ....l11,ah8"1ontoet. .. f 'a ar
Melltic('oln nuv~lro poddo. tncpla eales s"in.., flt nn Ilr nCins 'neaa alraI c S clntrf y.d o By l e,.. ddieil; o
e n III. I CA np te ,, 1. aa ee\ l on
sit fli1199i88 .,- 11 ..H8988 1411.81114-1Bi1t11 141 49 S .I'I '. 18898,11 IS. 1888 988 119 8199-1t~s


trolhds, Contra el alla injuutificada do .- ....-: ....- J' ls 6 d11paralts tel hn,.su hum orls ust d, ,.u dI" de o post'.c. , amenle herolco.
34988198119811111 .9814888111911tite8I- -.11811..... ...-so c111184lil.1111c 11111" 1188or11on1do 1. po ,,.8prq89oI~1e48 8Si 8em ba go, F i 88991on 1O1gra
L ob, loo1. ite~a oopor ue lit- ef ,.e- 1. hemb dargo, F l, beera .6s ngre
iiindo on nueslro polT l yl cuyas cosechas1Ian adver19 os1resuhad91 8 e8ne91 j9 do de telev on. l tieneSun4 9 araeter.1 -t94 11 tur11i8 81 18 8 "rft is 9 Comat.. do.urg..IS..4hu-
clno oia cnmitel.ticoz; peru istag puede praehcearlas de Gide. de ,-. maulo, bien puede tenor sus cafedas
danotocaiy onmiamete "y dnuarls,]omlsmo el burn exg. mum do Surije, --volvamos los Ojos alredledor nues-
AIloram,4 l8 1 m 6lochm1unl 1 l8 as del patio s 8 lin b8en8 nlar8ados19 n1 sacnr 481, r Pue 4.1e4 rqui 8 4 8que 4 1-8 qu1yes1 8 ya1 89898 94,81118 ,.1 ...1.81 ,,1 ,,a9..
4. P9m1os. 1no.existA 9na'escuelp.rb ch.9cn,,-a41A1 ". ..1.11 11 4 I 4 11-,
Ifdnesto particle politic. det L.a ade.Considerada del costo do a In s. apreniderlo Y ricebeespersrse meier. bles, se eomplican con Ins efeetos par su natoraleza, nus.ma forzosa-
El c11e doe8 hostlidladle i y el arregl d[ A 114 cuest81n cor9ana'1uiz4s1t1rill. del que h18e4ho4'1do]a plu+.de Ia lguerrmde ll]a o Iup 8e8n1Me ll- mente son pasajeros. 'Pero de ahi
I, 19me Ifterarla One prafesion, clue del man& y de Ia mimerim; y Inds-l a pensar que "Francis a y e se a.a
a ,, ',.4 .Jao.-,] c,|irai..,h -', o-, .,,,.......". J.. ... = le unca he dernowtado poseer hay que agregar Ia corromive ac- b6". coma me decla un muehacha
..-, "r,1yr1 '.o.9.r "el"i 941 ,1.18194,,s1 ,,I 811de 1e d y91 19 ponders- I er 4an 8 4bien otenp ona.
oI a Jm11 188114des1,9,8 1. Ide 1es tor, Con lads egurt- que Ounce en su 1r11pa1 nda,1to1-9 do 1Pero.9 ento y que no ve maxs
101 limnltes del SUIrimienlo popular. tied.dOnun buen paseta, On burn ores- do I a cuaj contrarian ;as reaccrnne, allft do Ia mils estrieta acttualidad.
No toenleelMA IOqueenWi s ip. ig. me / dri t, dor. here prars luvideescosais dig- series del organismo )conalona ,r c hay una tremendo diferencia. Ray
d e A u s nnt n 1; 91b 9tnoIsI emocin,11119f.- 118 Ia I. 1,dferencia mtsma que1 enterer!
--.1 pi, doeIn Win- a I.,laque Truman demanda que alli Se manlengan. [con 1la medid. y 1. efCecc cque el jj'-. c",-,e ". ... .. aspect. y 1. v-rdad, Cut, entre to
so se mplantenComno refuerzoa- fc msa.Dwsain' bh e er gusto dio edm, arnds. Lds dgu nid toe"en Francis., cad. eseanci,,it.. ... apart ..... y Ia renlhdad, qu.....
a; m chodo er s, arete.de igndod tudiantil en el cual 'le pohicia tie- ire el soifisma y -J o cv ide. Desdel
idinticos a Ids Esmadox Unidlo, en 6 tradeo ;sier.)&z. Los principles I ter.r 0. solo pueden nteressr a ne que totervenir, son api-ovecha- is rods remorae ipocs 6 Ie ls griegos
u I enes Ienien pervertido ef gustg o o npos ar ani,9 etm b IifsoprI i
[as directries. las raiones tencnlas, Politcas, ysoeiales que [ormah el en- y 1. television debe procutrar hacer d di. Is rqueo .rns .. .paa dr oaf. '. eur-ezo abepIrit..a*. "aaa fs~apobre.tr hparri
tr amada dcl a 'iflacicin y ;uw" nexus con dl pehgra sovitihco ,cmnto% quo ]reetifiear "lode. siemo defeclos que WArgSS y -,.- c Is asimplictdad, y !a felt. de pre-
1 8d,1 911 8on. eib. lethrivedue .do d s cead9par1que1representana1Ia ju1,ent1d9Iran -' ,i8n y de rigor,1preIa.moder-A-
io 'nl e y l81 y88or4Ins4I4 8.,9som18 nan1 ar, N61 consen19 8 9 r ats preciame18 ledo8unit9pol9t41eatess.1o solo de1v1ada1de1 1mo.8p ro- 6n. No son esas p -bres Soren. j6-
u uaenlodesconlrokado del costadoj- d n's1ra919d49no88i4.ii 4918cerr8r9In,_conente de Indfu_ __n. Los chs-_patos __nstruc__vo__n_ _a__r_ _essIc de__mbs__ -ousvestido_ do
ojo ataumn ado os o~ljiy p mi it il~ I-on ., te, vulgaresy choearrerom. veers -toda juventUd. smnn ya vencida p,,j Maiaarrachos que deane W ann pnr
ojo a ame odelo ro osy nrio d neq .nloracoa n os grineros, rem n gruels, remce y dr- In putrefaccifrin umicente, inicapai SSnt-Gerinton-des-Pie~s. -]oms ii
mercado, tde origern. Ni quo Ila prmhci d n ni~t al Ial ea'*,rIwuglOad, 'par cnro a. un program y blen gobida de Onitnimlesluerza o b y b i.aH representan a "teals' Ia lu-ntud
e811444d 11lcoeesey1b p.orze.9q910%181,- 911 9u r q Sd11b8do aecap., ;., disviplnia,(I fr.ncos.. Eselas- ede "t-
1e191 9e 4 9l castes 18y 9 99 hl9a9d h], a.9 I llo99 s9 n ct,adiconalqmen.e mp.. C..... 1.4far9-1d sl rC9h1hais9 antire1..919...
lagnecs~ade dvh~ as e'l 'raajaors. Haytin pJrograms quo, desdi, que Iha, Ia soceclead y Inajaliiu. L~a pte- y hablan ~inmg-le". "
o11men11on-1489l 9do99ha9mere9 d9 4sen.anon1una9pWIaI"a8o1no8u1,1L.verd1dera1ju9enraudveanuu
Pero, en eambabl, urgeon. rmec-sa do tid., o iuetwi, [mprchtr que el pliteemes uuninimes: j clue boy he juventud p.'eparadiapars disoh r- no Soe qxhibe, ni f-stida de mamna-
Aumento de salaries se erj. itaen pCIO-, sluc,im i, l cn,6o .lio uida,. aumentsidn Su amreddesde me en el eano, rraeho ni cde ninrguna otra manel'a.
At~s, c~,. ,nt 1 qc ",, e u.j- m~ d L e'lelev1a. Me reflero a "La Yo ereo que alga debe haber do No se muestra stino cuando hay per
ExludIAr licnicamente Ins soluconrs y en irlud deoe1l. implanter un. una eonocidg morea industrial y "./,/ ,. 'de...ay.on oneto "'ruedeo MariSH "
poliics411 1111111811 8981q.19o81111494- u89899811 9889 9411 1d1 y 1 818 888de la flares'. Dez mil tu-
pett~c na~aal nlinfnonis qe s vlsade a aml exeno, .pru edl eat -N sgummosSin era- rra y su-'corteo" do rraseriass Ia it. dintes, en visiperhs do exfmenes,
ma 'mnfdo 1. a deibelcai6'araCape., IS tmrmenta. Y 11.1 PreIe ,gbI rg, !.I od osp r rms en teratura derrottsta y delettrea de y siguiendo una t2lra kifi hgrata a
O~intaionii .- n pncor pr drog ircrt). ail demivol.. par ene tenor, porque eaeriamoS en cierlos aulores a ]a mods. y sabre P~guy. fdecron de.ede Notre-Dame
orlntcloes|.claunpm eni pr elns nt~rt. adademi 1rpr+ n a mnnoionla eotraproducente., todo Ia propaganda elomuitias, ad- de Paris hosis In Notre-Dame dc
is.oric~s y de glrar cheques on bla o o n-ir,. ed porve, r econimnico AI contrai'i, hay nice r a I., pri- ......drI de Chartro-s. a pie. e;
del palsc lue 8en I!u11dad1imph9ca1suOI rve11r 8 11ohJ.1'-" 9941 et 89e 1199, 944118 1n e 81189 9441811148948 1418 9l'e.ald.1 l 9urante dos dias
I .- I. se emplee, peru con so[ gicierf. y una n oeh, ntanrdt, himnox. re-
No8 basisUhaber5derro1 ad8o119919 119e88nas rt1 1r I14narrnla en d r, 94n 1119414818con8b11n.moo.1on1e,1.1h1-41 -l 19ioso a In a largo He1los1chenta9 1
. . . . ...... ...94 III e ..."d........8d .......1,11... 1. ..1,191 .Chjnp. plle-r.equo rqce do c... I.S.nE.-
el mundo oc~idental. "rienemas clue seguir derrotindola uO ad. o jn plfp asrunb r rt.As-ocae- I' pyWe- un so n de On ,, k' ,16 er,, .. Ca.rrol. .. In:1 ,
gross seo hte a- Are~ldad pa~r Ia Inmomen- mfln .......ta..grifico+ 1. folklonC.oen general, ,c A' .-, de ... ."ell i .leq .1 .,...e"v
Sq1......1toyen fuentes d8.....)y1..........1-1,'-,-1o1orqu8Stas,1ba1 1aguerra'4del19 14.8Di 11 'mil1estu-
Urge seguir pregoidaijdo esta necesidad. Alerts conies el peligro do deleitow espareimiento, Las can- Iloets".,coneierte=, etc., contribuyeri a ,,-1,-A1.41 u 1.1. ,,,1. 1.1 campl-
I ifa 669418s y9toras son 8mucha einagotables, 1 Y i vulgar el buen9arte1musical, y1'., 1e i ,. 'C ,,I, y de a
a o d m- con toda seguridad canmaterialsu-g.ustan1sti.4a81qu89lo.queIs8ru189hnI
....4de'd .......... 41de1t. 1 4T ... .. 8oprocl4 .....El DIA O. r e8te 848 ...... 111pa. 94..194rim1811411898 4 8.8 1.e.. 4o.41 89.... ..
una veL mis. Cabe esper~ar una cooperaeidn general porque...-es Won ISOdev!s, que o supaes ri o gr. ama~se~ 't.i..I.1
pace........ hucmm...I, la-que tributan loss...d. ao, ahad ....it ........1 darfi...........Itndn to...... que ;.;.., te/ d;,o/G- I., ii: i,.; ,, :,''.:i .. e,.:lc::r,.,- ~eel~ite..... C-
.. succdIj6 en ]a radio: que ol pfiblico a -,in -,, oi -.. e *., "e-. ff r.:r1 .'ferl,. -e vieja ciu-
- T prefiera pelleulas tp .... lejas que fi 0epm ...... ...... u..-,- i..... .lad las vi6 Ilegar, Invadir"u......
181 18 9s9m1 1enicactones1. .41914..-1199-"-.-9.1.11 coi,- : -..-c .--
.. .91 11 88 98119 1111114 111811 1111819 .. 188 oo: "',::,: ,'". ..' 11.8. ",1"',.'9,"1,', 8'11" 941 -,1 '811 189 -".4
'a88. ?S.911991991419811891
inn o1148. 918r d Seas ono- I r j. 1 -1A rp -eg9os1191, aI8n 11o191b18 :: ,I 84911',;9b89 18`.9 41:. ,48 ,:

.8 1 1 . p e1o9e9e oo1 1d is1u ,- ,, ,,1 8 11 1 4.. .. '. ,,8.8 8.. ..r.8 1r1. I, In 1 1"1 8'91 9' -9'1o" 'h. .
1911 .18 98 118,1. Las9 ""a,4 1daze1 41 e .' entonc d3y8 191 n91y1 d 91 -19 188 ,- 1. r8 y 1 de nl irge919
Sin jnzall dsalnO La rsa ql, r~l e-lza 'v Latoel ist I desflgura par,] . h',, ..',,,i '' l"" etre Ia ,r agia poljirroma de j o
+ ss ur w era i rt.i ba e s b ,a a em.a, -. -, :.I,-, a ( -, -e .. .,l i -,, .,mis to os ., t... j.,a .
que on el pLthibn rewvy)'o U o dqu ta ttj ,l, bh .. ,O i-' h,??' '.. ... .I .-,:,.,la ca.P r e-i l': t ',.-
r91 el "9 II r 91] d Ingi I", I 9I' ,. j-,, 89 ,9 '8 .I8 91 1 y-. 81 1hr. 948 41991 4debe 9be4rs118n89
..e+a e P p. ....... dflalIn Sambre dI 'ly. nll 19 9" 4-1i9.....-ii4i8...811'1 1d8 1o8rae949smans9


NI p ,-11, 91,,, 9 1.1. 8I 99,.q 1, 9 ue1-1,'8 r , ',,'e..9 ,-,,-1.9, -' -.1., 1.1." ..
N9180 41un)tono9e19 18911re11 ,,qu, 91111-9 1,,8,ler8" 991.8.,1i 9~ .,11.... 1., 1911r81. .e 9,I~ 43.r41,'94


- Por Rosefiada


a Cuba?
. -1


Mita I

ara el Banco Nacional
le y convenient pars todins, deade lne-
d~vierte en lab.operiones e8ectuadas
ox terrenos destinados a levantar en
National, es que n. hn habiida e nees
rexproploelones forzosas -.aunque se
. P.prR realizarla-- s.. %u, a, h.
9ras1n del terreno neeesar.o"1median-
's y aeuerdos entre, I.. d'eItores del
piels aris de I.' Mena,, 1. que de.ues-
a.Ieid. el i's ponderad. espifit. d,
y -ehala, el p,.yect. d.e.un. obra.
_a, "Tomaentidad financier' y econ6-
a-bA tocompleto sin una edif ic prop
iu Inmportgncla y sigfieacii~n. Her.o-
IGoblerno del president Prio. su Co-
ha. venido actuando durante tres moses
6n d, e .u1.nt c1.nadqui,4e16n del
. 1Apecio que ya se encuentra canc4ul-
se a acometer In construcecl6n del edtf-
irevedad: tarno po r requerii-lo asi In
p~ar que sea orgulla arquileetbnico


I ,lip..88811 sp3 ci9 91 1 d"9 9 49.1
l .t pe s ands i:- at f
H oyJ 1 4 4 a f n a "1,se9. .......818) 11114
Hoy V I aVi4Ld L1e quier9e y) 1adm4r9.
r8A d.and 99re119 .o
____-'' Per Walter Lippmenn .[ 13 de Jun .tie4 de 191".
El juego de palabras de Paris G.9
LA r9spuesta,s t 8pa1ee 1hace bastante 1lernp1 1)3 de 8n 999811 4prtes decidieron hacker de
4 1111 981 1a 8) re4st. d 91 8e19488mbre pas9dn.9L94n11 1 o.t9s-41a 9 r1, t8 91e1 8116pi9 p1in48
verano los ruses preforirin s:guir pdidendo na, -eu" n nde m--tro ceapcrones que cuandotglga M.
S9 1murund11 984 91p a484 8. 9 l8b8r1 18 d ela9ct .ne 1, 8 1 .68 1,e 1 '1 8o ,
Parl. rd1ee h bla r ncerca de-ar a s paLos
um Ante'1.r111 .1-,aI 9988.99 1. I1-, 8e9lu 48h1ba9 91c.- 484181 de I.
W J i 819I.- do1n-1nn9d,1Nue, -, deYqrik,
.. ,W.sh- -sep1iernbn,,de M, seirio-s Be-, dngny ,,, s r i ttlerls .qinea ore
mgu.Lstir- SchumnaQ 5y Acl ,rh.u elr ndo a !' s nsl' na oals, hablanc
u o senque M uldes Unidos. um ro a c etd s neried cd No uiede abrno
18181111481:1189981111944.18811.411 94144 ,I= 1419.11,8~d ,bru.191
s(Fvor Vish l-ky de que el -re v arm ,eAleaman O- a l o a cunaeurdo parts hmita]
In..to lpuislo aI cidental era urgente y debit ser r educir Los arm amentos Aanal
11884n94488a- 8191 4ucJ811-" "1reali1do in)ed8alamente. 9en- ueetlibasadMun conveniaq
of l :for l n a 6n o tiea desea aaiors re- hmile reduzcl o onlco
achso Lsnn umnte de man,- ros.dc Relaciones laetel a xs
-- u.tbe. s-iExtr. re.El'emn @e ell. rsa- En est. dlicujtuin-- -con loinruins,
lab.n a cldmb~andisoutl r a eIrearme deaic~ roe- nsuiaca)dlra
part serl18El88e1r8r1Vi9sh1sky'. b, m a.4a191taeraIa8"agenda"1qu4le u
I1 1 1oponerl 11, 8 1ue era p1 ,4o pl9-8 1)teresaba,' 11
4181.8911911 118,811u4,9418,111in4 des11188,8. 118188111 l19 899141111
a"e8pi8r. Cp A9ra9c1m9rar el1pr v l1gio L uego 1od o. I ,.I 481 ,8 ad1par te-- po r sus prop1a1
.. ........ ... .... . ... ..... o.19sd .... .. ....
d re n a zse . na .. aa+a ta"ee; o nes.... dpt6 uas priel6m q
clie 11.1y 8 n de a18-1 i and.o11.1 4181819411189ign 1fi 9 911.qu ) nadarelative a A
lat. yrrae laades dealo [ rd widnola r eal, za. areu~ni 6 lerncma aginal mania--es dec~r. a comaolinear
419111811 9Oal 188I. ma" 8 --y 8199 I oas ru eltfinl 8intere- 11 paz con A 8emania- I ia a ser1 9
1. tiata,1. ti~nr r s,]- Sante-- dej6 dv e .r urqente y real. do seriamente, Los ruses no 4og
ar 1a81 ,i119 '1uest1d91 n1819 4,ecn]-. 9 'S 9. p8) e e1 9 48i1" 4Ac 14,94 .9tie 8 9n aerc 84de 9 la1Unfica lin
alver l de r asl se gue de Pante riun- I evacuarilin, temtuendo queuae ... ep]ba eP~ . ;l ,;r': :::'--4t"i '"2 a un~ ..f ni ... .A
a I. Wopn ut mlys, els e t o se aba Islavisit, pnrque coma seguramente 1o serk. Lail n
1199 41. ustro punto de1 visitpaer- Ire811 1 9a9e1 18911111.d18 en, ..-1 ta rna- 11998 rs1 A noTral.. .asdr.n 1191
serial es qu.'ue t e Occ dente se re- ban dispuek;os a rearmarse. Al re-: atua osr ac I aee d
La. rs hr erdeIjuego1r9pun- greater de Europa el general Eke unidad nleration, te1ind quaeu
81t .; r19891 e1891 841111 11 hewer, en febrer1 pasadi. el rear- Ale am118 1 8d, aunque9, 8 11 19
y ,prd ,Jr ed leai ~6alzdpritm pad into deb entnurr an rtrica
;.C~l e ei., I . ,'. .:I: ,. ser par e] memento Impnsible. j nkirn nvilicall
as ..11184 -,9888 19 1:1.. I II .,1. 4 1 ~ I. 9 9119 1141 889 988489

4111988198bl. I m-1.88 19 8 4 .1 Y asi,1e.ltemar9a1er1a de- 1LasiD ua 1,D mod.1 que"riaba,1 par1) t88e
n,,.ado 1 elo9,-, 4i 9m,. 1 . .... 4 ruses 4querlanl 8ner)una1nf9"4n-1 8 vinieron,)o8qu1 zfi serial 9 8 Jor de
em81ado4Je4108y1l1s1a o1- 8 9cu c dej6 de ser inter8...nlte ans 9d1que 8legaron 1ndependientem1ent1
8le11 entnnees r re ftlvam1n9 e 1881,4 que1 I 1 m1n18tr181de8 9f ,aio94 e, 1Ex- 4119 1 1c1cusin 1 de8 qu4 1 9s1m9jo4
ae 1 la bleia,1roneneH1 Palario R14 ,eri9res4hub ra 9 8lle9ado, I quicin a mail8 9il, 8era 8eguirestando t,, 1 1
Jad.7 Tftn lo ei orW haGromyao. Uilta alnotes initroduetorats qua ,n el acuerdo aeerca de 1. "armamei
raudo Eonavie seno; ri paoryact Fad pre~lminar de unn reunion dearan-l- tos*" Porque este es un lramaBe,
r diys a viesgend;a".n pro pa.lam na deao cill~eres. Es par eJ.. ,., m ...." c a del cual.como acerca del tie
par lo que IIIa 9 1 1. 98,a 41 8. 8,t3insros1 de1 Re8 et I
asquea. e, e Vishisky. e- sd a ts n 1 er 4,te er9i1ores nada pueden hacer.n11 1
i8 rin. 1chuma8 y A8 h s re 88 de 111a 9-1881a81nr 881- t 8, 8e. gun 1 1181p1re 198 41n 8
inirian a dircuti,+. % 1,Il
Ahorabien,tu6 el Gablern o- la.. mu, cde p )arsi .utrll trames 4io r e a9 nq
I, aiuoe sht6et euin rms de Ju-I.ean I on p I o.auuI- lona ministroB de P leones xEtri
que Pepltu se fu.-- despui5e c aLo- res no puedanhac.,ranad- sabre
/ r. No seri. actle! pr, par., unaR mimameto., exte e elt- Qa q er
a91 p8ilpto 1 811 1aro 1ip de Chair. 18- 9 8.9genda par 1.1 t 1rlase de re- 1interestA L os9 419.1pens.
tres--y 1.1-d haiR l ein -e ros her- punio.
rlano ]I I n-A. fsiinsgr- No hay RILActaMenI lat 7 ub,,,'n- C aquiera p n d bahaler vi-!o e
1.6_puds hutio l er~nali ilrltoa eced ~ mra.. l in qua Los Estadas Unid
I qu941ra d899114119. s1'4ar.84r,,1:" 1181
dtr1n.. ..9"M dte..... l... ....... ............. nad8o98818....... ,' '
:ti.y rii.pero nde a rado part diseuth" s~riamente nin-_ ,
asg h.-ehbler. nlrevido a stir- g~n otro Lemaarn l,,i-taCnl. --' a
m1 r8qu88. 8884941 das tod8A s Los e 89 u -.11
saelonex de podredumbie y de s- Per. nad)e podiAandmit, que a i]l erite ienni6n intornacional en E
co8 8 ,os.ci 11n que !a1nan ontra esta cuss1olurria.L, 8 ,19ta889s9Unid1 118o1 8 1 1
A8- 8188 181 .,I 911181181898. 9 no pueden admitir8o. o4 1)lm 8-to, 4r 9 8ul1ar4emb4razoso r,9ehusar ah
"8.1. 9111., 44e884.1.,d1 .a114 8I" 9891porqu 4,8tienen9que 8re8ervar el8.e !de- 1rmIn1in,9n del Pacto deL9 tli
rieneias. Franci9, repitimoslo, 11lun 1 Ptpha, 9n 8rin41p 1 8 de promote 8 el 14 1y 1a49 bases4norteamer91anas
g-npalsdede1hacemi .de11:8all' 1e19r.. 911, 88.:9a 4 1F819.agenda, ma 9v4 que4 91 haad1
Sf. :o 0,7r- oo brFr ., u- a. r -i,.,du.)t.er I a L:.-s r.;a, thide qbe ereemos que ]an armamut
w114: 1r 88)-8-1. ..8,- ]a 898'ee r, ,P 1, ,- l .
94811898189It" 4-)lo)9889811995111n. 9fl891l8)198l4lseh 489etas]t'r-11 9811111 141 81111818

9d4t9men4 88d1pu1 d' et1cadan8h16- uestran par el omenta18dema1ia-1dit;,' .CA ,,,18 8
q4e, 88 "14na 8, a r 1n8ge 9drads d a ldo .,,,1 89 ndc1 vita1 e r- -.-A. .I t c.1,
mostrado en Pars much prigsa ,or de distlnto m-1; i' ,-,.,-
IT..- . .. :..... p rle, t de tiratar par ,. ., -
y "Na9 'eoe1,8 8 no hay1que1 ov') 4 F.-" r18 8118 11949 .. ..... d. . m r. h
Inase pr.e16 fu as t ?otdoe. D-- pa_-e till, f .r.ia qu a eperndim I tfrlom ile en u a pr-, ..-.,.
9min g o d e9 1 a1 2 ara sY e 1841 in9 1 9 9 9 9 4 t -as o ]a. 1 .d ae as y u t --"efe le
un giann eblo es largo y fsi lie-fit_ ropea. a prpeba de quease trarta !teaxa Alem~ania A .. --
no deablches y de precipieiox, con de un juego que no puesde corducir Gobiern. saViet ,,., ).,./
aerpien ptesp a 'esy eone~s de Ma- ,-- .-e-.,,,,.-:- "" tad.e embalraz ,. .P,,
dnentire las ma~le?.allde'-lu cur- -r, a I.. "''" .. a lsoa, Uelpo q al+
9918149 98114941941 I18114410r-94el8194189 hazar118111188118)1E


Editoria


9 Panorama-J. 1
Pw. Gat6n Sequqre
Carta sobre premios period[sdico.
-FRECEMOSI 1981e98148 y 41191t 899 189 t 1da4 ]as9puert1), 89dav19 9
Part.e 49 1.earls qua4 .as dirt- I, 9889 4de egoio91, 41 9mezq19n
geArmando Su~trez Lowbdeno ... P...-.,re
4'e Cole9 1o Prot 41ial 41 91818- 19,8 :;;/ 1 1 .,.,,' ,,.
,-+, ,r,-,,t,: a~g t,. q. ,e: E .,
4r,, 1~ 8url11191.i.- 1.-.e 9 .,l ul, 1l, "1

,hay un fn8ortunado v9cl8 et iplan
-d .',Cu ,.z. eAamiento. Los r. e ,.
co6 han de er p ,,i- v k-t.1 l Va
.a -, -, I pc-:- la sencilia' raz6n de que "o
,. ., -, c,. "prpecliamente ean, premlom perlodi
Is.-C .tie se.o Ian9 elemental,9 que

.... i en.. ...-U.

la 1 1 m~ 91 9"aT I,9.9 I
;,i .1 nan911e1d 4 remiss aete9. hu9 n1r 41 f14.9a n 9,91
oej ;;i. j~I .Y ..j a itI luidn e.n ].....o- ,cr.m.... ..i~ .3 r T.1 -.... ... ..... l,
r- -.l~-.a ter s 'Ia elrequisite de ,..+ +.J( MAU PTC 'O0 NKpoqae I
Itf .1 .le1ldo9 para opt9r1919 I -1919 8e 11-09e 1 1 -1p .19 0rr
nr: ,,',fres. Hit u, b,- ect,
I, ,1 -T,,raosa condilein, dice ,1-e h.r,- ., ar s i1
-.31 861 --9I8.1 I 'nprafestonal 19or In dere 18
Sprofesionalidad en tos COnuursoa lP
... C': .o i: odistic... ........ da.... pint
.?,, ,,. 1., r .:- sI.: ?,, reaco eapiscadro del que tuve, haee'a
Igt),j tiemp palliets fidedigina. Sue
,,xlem m de de pentair, aimigo Ba- Id16 qua una muehach, qri1-lmo
quero --y ddJeme sermar-ftrneo t -1ar E.,lla
coma usted to ha side--,as tan In.-.a
justo. tan gralultan sin funds-. ,, +C. t. a I ,,- r-.-,
meto q a o e a. uu- .a -. . .
.11 --, .. ,- 11,, ,- .:r, . ,. , 1 11.. I e 1,
.... m ,e a ,. %a.- n; aa u..:. ,.,_ -.,
ealbergu..... u fin.aInteligencia. c"... .-.. Fe,[+;, ~ .i-
Por qui eseandalizersede oue ]os 0,..r i.tr,4- ,.,,i
prermos periodistieo. se den alo. 'tul. us sumn "nbuse califieabl
119811. torque no todelundo a ten
g.- d~lasa Ositcurrones n:vdqun, yr doola suerte de poder eatudla
9.n11 o 8 nttcoescvda )8y9o49de1l)mndo 19 lara1 e4191,
of:iaI in ban creado prares. ,data' Ytenidod la muene"de .erlaptodt
des en vinrtable cutantiat, par ; % 6I 'Ilotsare esr efri
mej.oreamrl9culog o 814 111111pe49I8 1No quiero termnor sin )81
rid, ~ts Por qu6 inenmal-1arpr ai.lS ..aaq ep ... ma mencti e mbozid
-....de es(o los period istn.? o Ti hand o, come t.l p
qume ae-alon den "s nd ea zar Is I. la oain. e nan necn. a --
cntura y de naorazarme en in % et- is] de PeriodJsmo y al Colegio
I 4118 1119498e811119.8494148. 81119

gonzoso privilegio7 WQuiens an !ns.tPoita.Rset d aeGf
.- ,. ano dire unit palahrat: areglados e
.. ." : "P. '.- "' itaft .... Ion periodistu ai x est
_r a,.. In eultura"de I'an'mcitin d+]i atures. tuvieralmos qua sa~l r1a Ji
orj.moo uapudemev!me.,I lwlar I. ex ca de l Ca .o e
m .!r h~do ue uedeser,.r~laiQuten rive de sto tiabe par qui! h
1 898 " 1 . Coleg18. Y eso 18 48 9 tante. En8cu.
'rr ;. .' Ito a Escuela, todes observarr
1894188911891om91ido181489 n11o.... t', I
articulop ..1tprmar i sa n 4ue n..... upere..... el aesfun
reopnan, mig addc-d.fe professors y aiumnos. Compare
11 918119111 la111911 8 189 1 e111


ci6n del periodista, uapia n u st, Is opini n de qua podila na(
en rega una mision asperrima, mis flexible= sus mgtods, Peu
esencialmenle distints I ,Ic-e .re ando aestodiar a quiene= qttnI
hobbhy de cnlaboradores espuntIncA4 ,:, .1,, .-,5a .
y cat la pre ratu as. rear totras escuelas de periodisi
Sk alguien, mange Baqer, r+necesi. 'Pero,--so A ,siempre 4ue ajuest
1. de estimulos es e] periodisla, el numdricamento sum promociones
'peri adIstla escri tor' Porque ye no Ins neeewidades realms de la pro
comparto su opinidn de que al pe- aiiin. No se olvide quae riis de
riodtsta es un see maravillloso at qua mntad de lea periodistas no eneue
9s8 41 0crd9d884 01t4do 9s11 p 9 1tran d1nde ganar un 1en(av8.
gins. Yo ereo, par el eontia-o, qUe Contle, mi paeiente compafie
dg981imente podri a ha1]arse1 1e -14 J1 4 94181 4 t. 9 .841 -141
.a, dr1 8a ) 1 9peligroin8 9918 1p8. ,pa 't 1 4 81 i 1111.-
98o ;Qu1 i trabaJcuesa. ...... 91 9' 98 9 8hmo de1194s896n qu-n3 4deja183
8A 81r de 4rt1culos!8 Qu61trem19da con clandad 1. que de 1 uy9 esmt
9neo1mpr1nsinnht ] que 1r.dea al pc-84usto y transparent. 8Y anq1e p
riod~itta Mire usted si t-o me le sumno que Ia ofensiva conl~ra tos n
eomprende, que no tibstante -etar mion periodfaticos meoHIr de su in
plaza de hugedo de Ia ,, ,edaid, m 8 8inraz68n, 9 9s8qu 1no es94
I rri esgar Is vida par InArflee.na de mruartil, debo decir qua no hhlt
mtresem aje'noi, renunciar albin- 2 1 In m- sr- ,- r-- N | is ;Iu
star de isushijos y cerrar~se ld.; u~ai., IrJML A. IG Ui
v ai V per,., 6 1 .- .-,.,_. b ,


1. j., esta haclendourr


las que bacenlos ,,.


Crf.6nica Habaner,


ForOO E AMAJuiA-slad. 6dcocffa c 95 -Pdin


El Canasta Pariy de loN


El panado ml~rcolei" ba~o la advo-I
i& "c. c.' e Si.A'.llAN'h: & P:J. J. I
LA ,:e n -.a qs.Lw If s .: ..
a.l, l A.ron a I .., ~ ',,
dcm y' Dulceshl-t. Caicl,
En ton efiala cm a. rF,, ",-

I En r,- jls e 1 l:: rJ, ,
pir es. iie ji a, atcn 1 r ,,M. .
ra0n',r4-ueq'Ie, '.enim i ,."..
'.m.erdoles e l:: ,a ',: .,, -,


1. Laguerui cat, N -i Mi'all s. Todo hcfc cuua

r, ,,...d.. id.-d... .. . .. e..
',: .,.r' :i _.' 'M -- B, r. ..E u.-.,;d- .... n .. ...- e este

pt lepi do I,,,lci re ms
F,, ,El L......... t Uc o di, 'e tnt d. derecho
,? ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ F :.- -, I .,..,h, r, ,, Participarp dela 1. m rendl
L:"' -r', I e s es d q-e et ee Ir, y
h,iyoce dq ie'l 1,,I .1e,kigc
Q.., B, ,L:-An n I rtt t 1 .c erigd dTl,1
L el: r:! r Am i:;: ..1 .......
.-I- .- . ..,.


' Oportunidades de Fin de Semana"Excelente' Obsequios para mauiana:
SDia de los Padres... para, San Luis y San Juan...

Sacn Guillermo..- San Pedro y San Pablo .


a.rS7
REOM
lo x 100j--


Martha Mourino
En I (splll del Coleiio de Li Sallsr Is hermg.u Ipll de 11 Iiv B
el %edad, ecll bl-nc I& edciOncdelsusIi aimore el dct tlon %emut,
neede JuU"o ,--ejun nemov %1.-[-Ise rllMll,a Mourlho 1
F iea gsto. tia n or, m 1bhallero.Igsen Rne r, feqnmen
Parag Is once y media de Is rissini esti digcpuesa I. olemne ere-
mania can tulss de velaicones.
I.. .gcnrlt. Mostrif. lle i hbi.tg el Ktar precedid. d, uo. carl.
(ormnlda per 'Bertha Garci Guemea y Jo.seflni de Sol, doi t lndl. *efil-
la.s, ,o.cluide, honorro ggeg, Ir t eIs lc c.tar ., Grgegee.d de n.1.eT
,Romero y Patrlc i T reJo y Rexch., come. flower girls.
En Is lsmx iileslia se celebrari contlcnacln de In rellgoa laI bdi.
civil, ante el nolarglo doctor Ral l Santo Tomits.


El mjor arros .En la iecha del dia
REXORA do U.S.A Ei de dias en estn fecha, y con del doctor Anilbal Rovirosa.
si nonb~i o illr~ottvo le onvinmos un cordi namnesaludamos a.or. bell.
s- is'n nombra 0 l seoro Nel Surez Rival, Icdl damalNelat Blcerrad lao oiod dell
nec InteciN o e dte oc Itloe c tordic, 5 r finooVgrmonte,odcuyds
aignoc quo indiquen t.nnEticegsttldgershadeedisoy d eior t Osad sdire.o auenorecibeues
falio procedencia .tWher J.ludc, tJ cn y bellcscepcoca .pa.cri l dle tucor do .d c1. udd
yo asMda la entan La boda Blanco-Vergara
su tamao pr"nido:
co1 o1 fsi Una gran od tA c lad para iTarnbldn saldran de Milaros el
1, 2, 3, 25 y 100 lbs. hor oqed a nola y el ram. .e
hoe! . "b 1. J.
la comida e .ex** quisita... 'e; "' :'.'",.o1'g t .., | | ..i ;.l l
con CHIQUITA. MI; Ir,-.. " '".'" '' ..


InRr.N.. -,
P,,e~oc.: d,'-r,,,, ....i~ ,, ,iI T- ,;r- .....II.........."- I'"I


Sidra Extra


DISTglUlDOE[s,

J. GALLARRETA Y CIA., S. A.
MERCADERES 113 Y 115 TELF. M.3987
LA HABANA.o


san rafael v aguil ?991"


*IONAL

Ailie


N 0 VIAS
Sabnas L.:a pF^D Bego ;2 -x 90 ................ 7.50
81 x 99 ................ 8.75
F cs Laigas ................ 2.75
Fundds aome.:nc s 21 x 20 ........ ............... 1.80
Macarcos de aoe.as sbanos, iundao elc, .dos etrcs., 0.40
BOADADOS EN GENERAL
Iibrica de Sdbanas EVA
Neptuno 509 entre Campanario y Lealtad.
Al lado del CLi. Neptunoc. Tel Tono A-9424.


DI U:IO DE LA. MABINA.-SAlialo. 16 de ]unio de 1951


Pigina 5


L.I. d. Po2o'd.


Warin Antonin C(irdom,


Ill!ia (ur aLonul

Pigin. 6 1)1 ..%RIO DE LA. MARINA.-Sabado. 16 de Junio de 1951 -..= Politica
i'eo Miles de personas asistieron a h concentracionl r Se trrIniuta-

SDiecisiete afsdespuesI del "Pariido Nac. Cubano" en felparque de Trillo i Al Pa qu i" I
pt ho botlo, 05 so
p L mean .... .na ,e.-.6 I A ional Abeceista, esti consagrado -_ ---- I .. .. a q ____ *'-'
NNI k iI ..... anu ee po qutene de auna gtelsu a|i|ienen, lo. orhlolo) Hablaron en .e-e ado 1 ,
,Ia, ,Lx ,.,-,a ,.: ."... e ,..sccadsecrets,Iaocia.l6ns can4adlel n l >e ,|o.. DrP Iitensle .-1onto Imp1armo ct d a-
-ouoos,,-o-os.,toor.oo sstti.,atc!.slsi iia l ot r -2 e it a i 0 r2 trmirtrlo prank
* n.u. .. ... .. . . . . . : -. . c l i d.,i f. . f , i c e l e b r a r t n e l d o l ni n g o 1 7 .. .. . . c .. .. ., . . d P u j o l N i. 'aIl e l la n oni8 0oI
.- ),.J.,...0 r 11,r I- ,--).n it 1. ----- I ",Ed:. ^ h: yl r--.u- la c 5,111E^l'^ ^^cre ,Ive C ue no:ho r i l 1 F, r,..a-l IF~ cueu
. . ....- ; -- -11 , ..,... ...c. l.:..... .. .. .....-, , ,o + .,. . ...., .- + :,, I i-, fo...... '.. .. .
-- .... .. C e... A ,o r.. ,i ... '. 0.1 ... ... ...'.a .lU. .. n . .| C.li.. .oo "o.de t.... a.
- I . . .I I rI. 0 . .... 0. 0 .! 0 ,, ..," "| se.
.........;i5" e ^ [ ;""u'+ P'" i', ^r' '+t"+" L'" ....... 0 1 '"'"s l Ai .uhrct Rises L,.M 4, A,. ,A. c .... o
", " I l.l. - :.. N I -E.. , - '..1. t, TO In Pt ol aloe.r o 11 1
... .... ....... ...... '' . 1 .. :I ,r,- -- E c... ... 1..... e.,'r'-l,. ` La '",I" ,A "-.4 "-e u .... que ... .. ..' ,.- r ..1 .1. el t'a r r , o
..t.... .. '" ltp" ...... . c. . ... . 1' or_" 0l oT,_. u F..5c0rT ;tO .-.,. 0.00.. 00- "1 do, 1 ._.0-0 0 .0 .'Y '0 a P .... D.... PoDi Ao" .a0 .. ..tot.. -." '. '
S r C., i: ... .11 . .. ,. A z R % '. o. l" jI :'1 '' I 'r., "-, cc "ll,, mefio r d ios "o, 1,uAl 1,t 30 I Ar L OS UP,. ,' llri -r1, **1 1..t, SLlC r N X
0. 050t,. .-,,0..0 0,0., ............. M0, 0. . ,. 0., ,o ... .... roS ot Y .... .. ... ..
,- 1 ,11 .1..' ',,," -.,,1. .. ....... ....... .. I Pr. e...... (G DE LOS I R S Aw I, L 1E ", I ,* d""t
.,..:. 0., 0 ,i .. i.....so...s .6.... . I. ... I..... j-0. 5.. 03. ...O .0," W, P u. ...... ... ...o ... tod. .
c., r0c00 ". IoI.;d1-L-.10lO .I - 1 i1.5 io oIssl. o11so.... sr. d m1. d r - 1s o c,- Nq t
ao,.. entre ^ ^os^ c1 .ue bn-,-. ^.', , .I I ORA,,-,F. ,"-.'r ,,,r-, Mavrro, ,, r t.h :. I+i .ny dI-:I. I .. .. ,.. I-p, acc". a -e l F o, 1' or- de base. ..? ,- 1 ... R ha .r.^ ^ -.Ib .1ue Bisbe, Her ini Arel Vil- Mal .A ;r. _o x
..',I, ..r.,: ,.',s"1 -11.:o.: ,.I.-...1, %7.o1:0er.(,I Far.s'e.o o tr
de, ABC Ie e .. u prt1 o aniicmetea.ub ian..cl..... .Id 1 .: -' o nad:... ...: .- r- 11..-1r, 1r. aL ..1 .;I .d.- Ed-. ran N ,--.-,= .,1 .r', ,t I L. .- ,,I-, 1 ,,- Io l .U.,A i:L-3 el aWe l i,, ,rhcM$df o 01 pr61tr,o .18 rLC-)- eIIaur...II -,Ir,,re....'-1,-.2 ._:m."..I.wruli -mon,'=, ,,.--e.: -.,R1oI..
p ... o o....o...Or -. . p e o. .e o e n c. r az o ie. O C to, aI t g .r , r rl. C .: '..-:, -a 1. -` 1 s O 1 _-C.l:,n O ,10i l IN dl-e l era Fl dn o O T_ l a
..e s R 'TMAdeht as- t t L .1 . r TF,1.0. ..mIo,' .qt n oo ooal n C ia N s 1 o t
;. .E......- o. T oo ooolos-..o. C bt o!"Io ".i o ...o IE,. 0, j... ..i T c-,. 'F- .! ..O. t t d -p .. Lc. rod .. O,,
,Il>B.e l., I.,, ,, ,d sos I r r.c Cub r- 1,3 A- as. .I i dttIr, n A d. Vrron.
I,? -,.' P .me.n,. n i,, r.o.h ," BReh... -. R -,-,''-r,-el--i, o,'e leai d-- Ya r r ed -. .Il l _,..I.,do d
o do. o.lt loque otab l to .... F o.. 1 lC is' M., Ad o lo . Pot ..1 1 orol..d a.oalePl Nop prduh l Tol do v l s dtot. t b raso delrn. ed


Jeel Reeusprendeme-"e I.:. nL..r .,'il a',, u):.,I"^ ;,':;l.ndHPr v. P, ;ve 1 o *on tu-- '.;;-- i,^h 1.^ ..'^ iiS ^ ^ H id"&. RErUMdo tt*co ^ d^ ,el un,,dor
,I rao D doo.I Ooloodo CualWoh.1 0
t O'"'stooo Fo- C ..... h n e l ,, .1 ..... r . ... do ......o ...0......... .. .. t -, 0.r' ,, 0 ."T .. '-, ., ,, .... ITIoa s y oolooo P o.b>on l do. |ru Loo r. | ; de 1 a',,p,.e n, r e
*eao llod Io uooo dea hlb sI I .T ,o.l- d r.0 [. -. ... . A il..
-'e r'ABD o ouIoa d'"oo oa t o kArroruecsta ,: i t geto ( 1u005 ua de orl-aa .. .. .P. i fP i,, Iu . .. .. ,'0,-': i',o, lt y cra1 '"'.'rd',t' domin gt1sellJ A i .: rs9I d rsd,', afa lB.:t. ,,c.sa ixr obt
d o- _M N, ,-'., i: In"dela Se it F uI..: -I....al ulio.... , ,- d t r el olo o d e ol o T roUlo'a,, t I I T,-, ,tt n
poiioyUl1 e ,sI n of .cstto, uesal acrn cze. 0nick. oaoo osooodrs-00000 -dl. Ioos-owPI oo -oooal do jo l*,.0o,.0 5Rain0Mateo d

',o,,-,,ooooo Ed-,do oC
It loooll do' lo' quo hoor.da Nati oonal q t in e iatraaaaatiss a Ju1 ntu Orooa qu it ',e+ I1I','1 ... li.+: l ... ..I''... ,i.,.p +j. "d.o.L +,+' M lE~ OsOoTEN AAl ENTOl oo jY CIC EOH s 000U0. CO ]LE AA Ou (00.r0"u p Ott1[*.lef+ [.000l Ote
El 7--~ . Y' I ,~ h.. m .. poll. y dy1i lendoq de el Cos on daba or ,eniel ,asrq o. Rafle l ,.d P a. i -i u.. .. c-.-iC -"...-l l i: i ,'E i- 4 1 11 -, ,-L1` i.:a.... esiIa: de l'.Lanlall "- I d ena in c 17a e tal k
,elobsornnu. do'. s A r ean s.ado Istrc RO O ndo tatro ,O aroiFo 5 (,- ', ,-la ooyonr a oel coy,"trd o l e las 0Ises'
7. El ~aidnea~ u.. decu- .."-,-, ,, ..... rge,., ,,,, ,t ,, .,-,R .-1 rnele, c, 1---.1","", r,%,-,-,,, ,, I l,., ..?-,:,, mc.,:r.-cItJ aT 1. .OD r. O LPDE aiga:tnaf .~e i

'rloc do.LToaa ooe do oo T-T 5,:0 i.: 0..IJ_ I0 Dt O Ane dl1 O _____-" 0 ao.A l *e..loo eFl' A,. 1 h d .l

."" d, ,-,d- ,i I ,, Ur .a d E. 1A
". ....bAP O IAo ..... En el ..o. --o = i ... ... "}':0 0'0_ 00100 Ittltottttls l AlT Mu a r apLrAOto=L ob6 lasrN .. 'lto ......,.t o ot.T.... I.
". .. oooo 00 od-' s 0000000 Csoo0 Oooo.000.out-oloboolIs".,ooC., Doodooo..r o 1 . o... 0 I ... .. ao t de Claso i,M oaia ven e t o rt .... ri llr IT eI.0O O L r ad or da l me el'
E A ... h o od o.o ou I. do T.I"'.I. ... .o F C CU AT DL'L" POD ,tllo.sts t tn m Ct.t S ep't
00 1 T. 4` T 0 0 5 0 I S. .0 . . 0a r.,- .. I....1. PU I LICOS.E : r ,.A, 1.i U, a,,:, .C-.-.l.- o....- enl t;.-,; !.i .-> 1 .- o o r d l I m H evH arii on l o t d x e a l r de I ..I .. ..- It~~\ J '.1 *". 0 tlw .: f 6 "1: noi rolcTod al Pa qel s C en ra di O en onrba rs MHe amcn t darc'ai II-. rcmr pur D r 0 L r C
oos. do o-*,en eo tueddx es o efl tEardo Cto s be isi-' 0TPOO D LOB AT o o ..I-. 1- e T i RAD OS A LOS de 0 L,: a h . 0P-o; 30 d0
en Tu e d ..adoeM ,sooo lo o dIt Ie t .st ,P, it ,,i d s1,od 0000 boo, o.. e ,' -,rIt,: ,,t. t1ll,7 a nt JA 13 n I p. .- a i ,,la naldiI, Este .lo GoOr td t ras
.I : ._.. Iv ..."..... .1. ead -..". I-.., r,= ,.... + l ,:,.., .,,- ... ,[ ,-.':-,, ,., ,r : Ir.. i-:,l, ,.1 11'- ,,r-..1 i N1r'm..:m,


10...| ooodu o m .0 .a ......I' d l 0 .r 1 : o te r a el ial la en. .e bene- i pod.lo
: Jo 0 ;- o d o o. do .. ... .... ...... . .- -.. ,. .. .. .. . I.,t... I. me . .... iC, -- '--30o 0NIO.toc erc er .do. tl proe ,
Too,,.....t.....I -"1. ..' ........o"1.os...........0e.ay0Iue a arrPat .....oto-tgod., do. o ,ia 0000
f.ero. .p (.e tadsTpot.sus. adoe- oe no0bre Al0+ 0epreporan dtOtmtos .o... --n-inn.. .
kout o (Ies . ,o ..d.... u atos p.... aar at pre dent _en 'ie r d la J t lu oo jua o1- cadan.I barri y1o, P.lo qo.t dao F mi_ y .Ra.o It ll'
p- pd t l p re c Cobsr de Fo en R Ao- R |l. ": '. % i G qu ,l', el blogsola o se pud- ac to lat
....................... . [lombres de base del PilL hant o,+ ................ anuet DtisbH enii ~ tl il
-ABC |trba ooj o scon r e acanC a o r olooaon dI oii qed'lt' ..,lllad stottt qut dos o .- .de'' del ,e y el ., r .- > u la a acn s u a LO Sc C l el domI nIra l l ti
.poo p O ore toodoe d Ts. heeho. LE.e -, t ,-, 0,0, d.e -,,m,:1 : "
....... .....o.. do ..d...... oo 0. 000000 o"ot L......:: .. o de acom pan1ar a M iuel SJ.Pa,10r AlbeardI idrIC.g1 .e00a,
p isa roaed mettn os"en ere ad ov a de' M n- u -lIn rvni eO lnoCatoIs nt-latr-, r.- 1.IIi r ..I I--l I IT."ll" ra l M EST OS A"ENTl STA CO" E AR N "
El o p h Ad a rezl .r- & -.,F',,oPastrA e -r ,,I.id o Freroa e. y n.o la maei6ndeVaron
e a, *pa r. ..L...oool. tepoolmo M.lt ooo Nelt e st' 00000 PrdIs i Alarz P alra 1uez Olao 0nd100 P do ....... dlim ........ .... -.. I
rr Aco, 1. N. F S. ,.I -._eA hn> 1 UDaInL- l Ull la L/ UJl^ A LOS elCo o e H Se ha ora 1. a. &
Ed h..ro do Pu..It .0 '..1 dijo Caballero Rnojo en ei ao de pro olaoar hs' Ood,' .--"-5 d t0Al L oAvae Pasor n z teu-ritaor e0 dot. r analdoiAo Adotir
.IIsI o Hosdto., Sloo o o uan . ..||A oo N eT o ote t a sr Tnl r l D ao dooto t Mner l. doc onoas
...'t t .....- or ., do..d. CEpll. Poo. Poos. para sa resdeneta a! Canctler si its Ret oblita P bo ,m do N to Cbs asro. .,. doeb o so l ee A. dta Vsa .C.o...
FL 510. FPReotttFhtrt St 000r. do do IlR L ossoerna o Aet, t Colt ,' eo max tlosl.1.aT. ,onaofl-o o .a-ooedo, oooslore 1 toltnt d Sedo dRo.
'"rlFOOL rosd o t utntlPo ol doT ,0 Wo .0 oo ToII .- ..-. .o.I 61 I- Io alcalC e de Ltoo btoo-, doio o enA O lA quta Muisoolo 00000toral
O'. rdo Pools. scolor d, ,,,,,, .. o o.- , ........ ,,- :. -. t olt. Caso-ll. n Di oi nund [E A et p di- 'oAoq e r'. 0bi re
UatEds p 0 Estill Osolo dnooo Ahoo Hod o dt. e:an --
s idcal o dooo. o n .. .. s C.'I.I"iO- c -O S o '. .F ... T. u o. Ls ls s. di en os cllo obTD 0e dBRYo tor1aA tfin d
S do7or. G uollom .. . .... .. .....t .. .. : -a I - l . .-..: Jo. ra I .. '... 1,0lo:...I o, o o p i t o oodo\I t s.
gos asompddod et dooa o o ''0 D o ...o.. Il ,,'o,,-,d os-?,r doel r Se acord l of dt t r,,o b,, oo ddt re em o oe ,t .
ot.s o olos 00d10 000 Aa Jos. de as Lai....5 o .. lok. .pbodq oo ....d o .. *que N 4n L.. boplt oo..dmato ... ... oooooo ... las 0 l p T ,
.a,.-...... .. .. ... ... . o.. t .0 . . .. .. de rin .e... e ... . d de .. .. del N av rr0 sIdedrp t .s... E s I,q E i-uo eiecl o n Pury uenieRdiuz isdned la Comisicia d. OMNIBUS. 1'' ...;."".^ "' " .; ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ abligauil apud-a1PI."VJta .. ;
do po.opo. Endol.. nit. a ...... 00- 0 oo....p rn .... .... ..0.... i l.t.l.0..r.. P ...l 0. ] .. .. e :; r 0 r.0-0 .0 b d f lu- Ual.O poosdo Isr .e....d prod l
AOB AHmloo Po o d oo o0 H0 st ........ ou ooodroot Too..ltpbaoe dIlo R So s Msoa 0 do2 i _,: 0 i, j r.-,- L ... -u A nd- sbis Herm r don peod V.o.... 011000, 0
em n c one ran M otoo lac a UL a unoz, oa rrld e q u la paB.. ... s ,,, .... "'"""e' ., :., "=q"' [--" . r 1-! ,1 ." u e a .. . . o m-g 16. 1 c..
p et dtp roea, do.oi.deo 0as T-. A boolos o lobolod:0 .0m ,o o.W t. 0 i .., ito L ".'- 1.tL..o- hCd.ko -os so1 -I.o dotAs lnot rolt po tdot s tr o psoto-.o
_h_ ....._ -_ .... _.,_ .'_ .. ,_.....' __',-, .. .O,. ,o" o ev.ri oole snoros -o24 o
"00.0", '0 0 ,'-0"'.","To"T .' ooo",o....t,,, '_,"_'____......_____"__________t_____ee_________......._--_.. ..____....____........._____
1 d0 00 .0.. ;.. -o,:.00-I. ;00
do liono-o-ll -lo kblooo- rot-- boo.1- lo. -ui.o...
eleva of nvelt exisenci on- puie ntiolams detaless: de a ompan r a M guel u -rez bo .".osooodI:!t-Phoor lllsr IsidooFig eroa
Eirma0 ns1. P. cc ooolmoot. soolltw- ood o dopoodoo,:,,-., Attttlo to isiosot thtot.t
'1 ,- ',,c,.a,....i,.c, ,. ;, I o ...uis....ort-I ..arhia Tehrpsaa e .... ctos -- -- -- intel Ro'mero Padilla, FillL .
o 'U N IOdN R oA DIO 0 ,0..-.dottsor A.oooo.l..:"oolo,.Iton Idodd Sc Aun aprimimayor rapfi dez a 00 50t0 BtsotOapO n y..rd ...- =,, so r
7yIO p^ m. DOMINGO 17 O0.l'#g":: ,,.,~;;', ,., ,'''JL,2 t?+%: T,3.r 0l'0:tn000.d dl uol+ool Z dol a too itrm r ay rrSo a '"++ [P
El 17y doJunin. m, .or C. ..r...ar.r.". _. "'E''' D":zR,. .,.. ,ai.,,: b,,,.el Joan A i djo C ballerRojoenl-act',e-'r.-l.i, nue a, R apt Io.etli'dellananttatArnaldo- uJlLrs
-t,= ., T,. tl. Lo 00I ,do 000 0e0.,e I,,, ozos ootr bco. dtsonsouen u s o e d oouTlogo r17 oeod oSlo1a 0
IL K ARLNAB a en lnez C p tin e "z P b a rde l a pent gias de nos a At Cn eos e r, de la ed a ') dPual,,,m nttrc m adqu.el No lon e a teub C s ro do ltrlar d S Manuel= A. d,,,o,,,, ,V.a, rrnO e aaa uLinh mb e e ul o o rl or del pii s l m nito e A riut
OL Ganada y Rauel P rn, dl ,...- A,!, .loiss 00stboooboprooudo6 sooldo; .tlooPR. A),idsoIs ardobIsn 1preIeIdu rdo arezl.,,. .:. .L........... ..... ... .. ..ePut. yFrnicI 'r.. ..... .,a or defnl.control de las fotosl d Sooas 0p
El ,idol 00000tetsod0 d o ix., lo,-t, o re10- o i-o Ht o I n reu. ento ood ea. .'id3 td] o lrtao-la pHabaars i l lorasuea uedebio 0s l toor deld e do
Eduardo Surez.!.og osdo.MI I. -o o.tJ.H.soooo to do Isodo.do... 1...o.t.o.o obot.. .. oI.....AI.ccsd.os....do"o dttol . .... ..bm-...... ....ofu lgosodoo .. ..h
... :...." c' 1.. .t f..O.:.. .etodaoo- -.e..3st I_..o. IB.t5 insmo:dadtd 0.... lto-r 0.do..d..to otoso tto ol ds t-
EXPLBCAA AL PUEcLO LAS$I50050LAjt.t5B oso,:,iE Po 01 disooot 010 o....... tutelkom do .. ...... dlo0 1 00eolohatI O.doeopls o.o. .tot; hoohot El Tribunal Snpcron Electoral aprobs l t.edtd a otlsls 001 ooVlo" C
roodr16mel ceIDEL. Art.E. 0. 000000m, ,-,,... 3' oi dt una.oors Out nlgursn tnye to r orna Ptr f oWn roys rlitteroo ey .l Co
oor-,.llo.do .P oo o o p ldeuCa alyt.. .... -,.I.. ,.... tosroreaos61pornsho do o .dloltonotraloo dictadas en ese sentido por Ia Oficina del Censo oooiL'bootoloIools Cty
,,l m c o Qm j ,o t f- ......I fe ,_ .rn ,ind z p a r I . .. .... l nie; a rtt .-d 1 .1-q eI e .! R8 t e ..r C :..! En te I ... -. -,pre lupu e sto d.. .I" - ontra os e ..o. ..Is Lpdi p es P ....'rln PiL ut lo s cen ton ndnteqe bll trdi ens rell ,pr I. nac rraotl bone co nsionolo ne tI d t t. Aui O N D e G ons odol-ob olndoto r oat on distonyLs ellupt
-Uis CAPE LOS CAFICUJLTORE. CUSA[PIOS. atoeo tnoc PR TO oe srtool -I0r00 not meoot olor o qou ooMUoeolosi doteoil I t n lo eludod 0.barrio oboeoo dot. Coenoo 00 de Fotddlstros Etoctoral toodo 01 Is orelacdo 00 olplio s hBdo o oooo do los T o derot eoo Coansdo
000000I 'nt 0o .ner le losptauloIoullpsaobYotrsbotdooor s I oelgald o ftlo odsll l"robonro L,'"...o ..o seo c oota l acueroo 'umeo~toooC o.,eneratdol oeguro odo oo
S P .PEIE DIO.U.A.'EEDUARDO1-o..IBoos loloo por It f o durao p todo o o-oexpli- 0 oraoxpooleodo ls .o.. 00. 00-. do steo Coentro doeooo le t 001 doeyVeoio.oAe doeloreott osdn
Tei" ..a""d,-. i.i..lortbroo .on',tool delooooo ponbuy ngr sa do qpmo a00 Iso J aotE Moo.po,, se a t brtia- u do1 o isoeh n orndo Too. ond las oaos d tte Coo nt oo
B. cHDA S EN SO r1 CR DC YAT S t.... .o...o..... . .Ietol.do OT o 0 d.o.. lot.. o............o 'o so o o o s os d o .. .soo. .o.. .......s.... .. . Isodo1 .. ,.C B o do A d
.0. .. 0.00. =. 0.00 i on ooboos lotoooooooi~ obo.soooo~ooo.~o
[_. .._.... -,-..100,rJ1.o, ,r _. ,o" d -... -;.at n e,- .. s".n _q p enete. deTo s:l,' s os:.e r Ctor
C,. --I,. ..0..I .- ,o1O ,.. ... ,,..-..... .............. o.o.. o Cde tre d oh o reg_,-at s o reo n.tb-oBol o-,. ,h t ....... ........ ...... .."off
1136 - -o s.I ..' o" o OI us 0 ,,,00 o00 1000 00 on u lo E,o o T : 0 0 0 0 00 0.E0 00 e s s sd o o o ol o a (0. 0 I 1.0010 g ottoro tt. tb o o o st coda
" '- '.-. I ; . -... -'-" ,loJ : ea e e, I I `rc a a ,""3 " : 1 + s t ';. .- 1 .DV a t u r e e d d q e s e e r Lee s)p Los i1 . e G + C

Nuevos Omnibus pam 0000 .... L .o........... ""...... ........o.... .: . .........

o 0# Io ~ ls rdr '. -p,to I Mt eedo IsMooopse d ote eno o.0 ooso qeeeuo Ise ooslde d so 00 Rg l~tr z I Soeorodo~hea Aboloorso odolas
-ol R AD"O"o-.ot,- In.e ao etso te.1t.o A ,, .',h :"odl o ,oyo-at:.o. C eary er sob1p do tooe. dob o n om lho00000 Cooo Is pr elts A astdi ConOt o Tolodo t
.....=.=o f"..". a. ca ". us, tn" de.aI- albra Idemo ,, n te ml d Eutoo prll s Te.egrI' de la M niespat dlfNor- extemo que1a7po ,undd en que 1i ez, .SeundoeAb.tngo ondIr


laMBNGpre s'?" "ud-d-l.-nortntdo Enrcque. Co- onsbiblosdo, 00 ,tooo o e n 0se 0l0i o do l oots m0:1S:::o dot joos- motoado adda barroo y n pide oneolaodI Poooiodez y lomtndt dte C
"r H~t RodoI~o Le~n Curbe VoVlon- roobo Po C lot a, 00e ooo dtros boor oooontn o oDoto 0r r so atiloob pars ousndo ol pooooso toootnrfioo 00 Ahosro.
.. '. .'. E I-ru re. Idol vs ot ptottog nlot dosoo . too o o o oi I l o o .. 0 0 0 o o o d o ls d o o ootool.s. sd ob Eloof i ouootolotottoII ,,n'ob oto .A6`.I'I; Aid. 'Pelopo, Wfredo Her-....t. do ollios p paradood to lgnoren:,o noot do Is Feia o Eopolosin
000du a0d o ol tooRiv a s ,IIs.loo'Poodo.,'tI ftiot-c ...o qotagIstrsoitottoaohoosa ell ooooqrto lo of


S A N T A C O ca D ANsI.. a ododo doodtoldolCoogolIdstpdelo ltlIsesnadW tosas, 1" = 0 soldo f inente que1 olaaat-, oo m otu otfsoi 00 sele ,o o c 0eAsrtu tton
.000 Itor denrverdad doobotor deI..Illd t roolott ndeouoo eleotooostcoroonoooortunelocaldt-lsait oc
;".r I Hizo un reM, i0nt o In ,ia o nsr aues u erpan esuta nc he en la l calle .. . fm, ,gr eMinuteo.ld.M dePoteo se d aue er. n hiP1.cldlepo o edlmiooenstoaeire n.on."El Prooroso.
0Elquo rt r habd t e9tIt P ado T. e .. C. Idgro to lda In Monlolpalos do chaodo qua ol doctor SSui me
LJ..L'to ..e PUBL........El soodo ..on axis....... .. a. ofoeltdo00Isc laio d oc 1 .h. ,-icaigg I p....o.o..... ob 000 dt
.1 o u e e ttBR, .E .Ji a Cootoults doeIt Ml-anlptl do dodst, 00 Ita Junta unieipa
OOT 0e0.0ume, o00ito.E 0000001, oubElTrib nal uperir oElct orl Ispooooooooldsd a far.0Eqot do.ruE R.L Er i d-........ .......os oo doeno o so]a oOosefosdotaloot oo IVo.. .. de-o .
mts"o o....... .... Il...... ...............r.- oes ...........................Inenls, eytreEai1Fd 5 u00 llegada-0t aeropuerto doe r In o paalo lsodas1ylldolmesen .r-
O SC 0CN 0.Z.C.A AL......."HANlran oosportantes declara....o...s ..en .to aend Dr. .. ...... .
rrid s -Ilon~ s od -ceCss Cr lo Cbo 0Ju~tll .. fr bo itooouooldno ~ .. oor
gooooPnr(,Oa" I t ostflod R :Oifo RansE n Gran San Martin 'v ci Atq. jose San Martin flos 00 oodloIotoolt;
r cdit nos: Cotaio o et codet a oooe C o oaa C.m-" do'oqoIt t oo rtundt ohse ort db ueRN Y s
"BU S "C ib'L1 "l C A YI ... .... .. . .. . ... ... .........s s 1 ...cio n e . . . . i .... .. . .. .. .. .... eE l i e tor d I I. E :... d ... .I e l. fi n d ... .. .. l otie G b r ,bl .. .... L a tiful N dr i SU A Oma e
.41 ,4,,ell of actual 114-1. V.E. men., os lealde Rnfe sEbr; e Sn em del nfanterIsof 'rr ltanoh. r,a a+ern d esn ce- e mdorE If~ 1tiax to ne sten Ellimnipuarer~lln de los r dos1 e n Teras eyCra
Antonoo de.lod. toa00 ost.Eduordofp as. o.,omictoisel aoiin r aon.deELce-o Soaorodk orunoooooenol rio-oes u e deopolel oft youoterdorooo rtomoe adel t "Segu
oeoit, do StoJos dolstoooLtasyFroo do Is Cubantdad quo to ]levaooi tre aoolmonto boooeoon sloadoos alos proeo ostogl fioooo oolo prooedee ALUI S
00000Coo do Msartoo ..... ee.t .deodeoPo.... dol Pradooelslode d..... ddt oIb par-Y a tlteCooent to...o..ro..c ..tersol
] ~~~~~~Aool aranoeheo Mlouolito Sool-onomtro 017, 0000e eobOW yGoniostrhoeb a esotaeaspl'tal tond ooe l otnrn e lohasorentado, oo tl stoodo do 1 A UTOMOVIL EN
/rez, .tIu.do do ooo oaravns do 0 to en t osta 4ap5 0000sa 0 n otloot do s I. do' do lot otod os ootooas osorezagadosdpo r POT ES TA CABA
+p ' Jl ".. .?L do dosetosobo tuotolpdvlest oecooroo Poo t o sol 0 "t0 oos .ood Ctoooose quo ooodroin do olotrBo a rt- osslquoo motvot debeo boltcpas "
.'_tu1:.' '. O, 10 0-I lot .. os.l o d o Coasgouey star t es 0 toIt e ttlsdi ofll soso't hsbsnero, bloto 0000 Alq u rl tib ns t dose r saroo.dodusoI 000 Boo ofo daigo l .. t Id.
,s,,o -'... eno'ootoossotot d otuooa s moreaos oal o n.tor- J..do Is, I.eonl o 7 a5 o 't so fatod t ".os....oo.si W.: !m unoo tooopo o to
.".. :...epre.enIcones-s__,oQ -" o d lod. o d. t un es SanJotde I s lac a squa sospodido ts Joo.o su O to0.51.- oleor too, oo s ,IotstI'
S..0.00 ..... fr000oresmai qr o o oen t oo S ] dot o P toso dol l o to r sOotaposibo oaso tod tr n obltt etoat o arodIo o ',o,. 'd l e..d
-- 1 - __- - - ,"--" _-." . I -'-1,1 A .... . '- .., ..,. -u. te E l .,.." .III [e.. . I. . .tI ,rep- '. .m....t. -. .. . ..r oi- re la. 'I P a . .. P ,, ,,, l an er ntea a, ec... w o, .c ll 11 1L -, 'nt o m e- u no ct axi bm d
I ",,,. ".. .' qerice.r,, ,,t. ....... ';.1";, l. -og ,E, ou+iauet'e,-'ar 1nFul.gran1c...: .1de6 atoni- e ~rf a measqune se er.F-- 1 L- Tie L- alcca. to+-,:,Con
r.., MiguelStar,, . ... ..1 c.......P,,..ooex1.roo.dentesaco1eDo,- 1- o ep lotosn o e 0ucaa000arryo;ts.oo:t"saotnto Do1oColb"p d CMo ot
lo.. . xJo'ti 'ie, I - -_1115 -- 1L -i.- c.a ,To o.O-..., :i
t I. s.0I0r.:, T C31-`1 .0 c* .- 11 IoIo.oct tt -. 0
do : IraasOttdlo t c I d ,- o bn cuireondc. rela550o00 It .ko.:rOtt ha


I , -._. -.- .. ... ..... .. .. ..."d, .Lt, E.R ,O.,or, I'I P le r.nIrT.. p o ot q .t '.
-,ti o Imodee~i -or

I ... u I- o1 --.- 2.i....,i o-,aan vtat0.0a o on e tiootm t0 Otto tb;s t'Ft stF
.9toos B.tsr ......o.c0.0..0o dtT .tc0 TI" t O oot 100 s 0 g, ,rsa.3 0 0omx olis D


.. O n b. " d oat eC eo."o.orooto5otlo ue s t & ar .a'os.e
Co .,aof ...sd '.o.o L A.i .iII,.lt do. e s 0a oma te. I ui Lo o ot Tu t0 0 0 t r r MaD c ai
.o ,11ac.0el.0 sr,0 "Pi e ,. . 'I .- "1. I Mi.r st' e d I s, nsoe en of .c loser 00,,l i.Ie ..1 .t Beoes 0 t en mios X ta Ai
B-r "" .s'ooo r .qI.....es.o..T.,toT 1. -. o ,. 1pr im L tS -.. t-ol stain G
-o n'cde~lg ~, r.e -. i ..a ~ d ., I'I; tI ,Yd r'CJ" i" "!c t' h la I Telg nn e ui cipalr dl N r- e rlemo qu,"In opr,. t u ,n ,"a ue zA e i7 r eg dat.ll'Iseg o dr-,J p,; u

S s t 0. o .o ... .." 00Sea "'-,Cle A SL l, froRIPRF" oI s o, oArfmrndooeoTledoy doctf
r0.- tebo"b.-r, : .0i-. ,O ,I3....F, s' p 0. 05....00ar 0100 .0. c.... .... r c .r ..m . doR .ooe .heC on
la E m r e s a ] qe hab~uen". ren"nt.... ;- ... .. me prctis. y' e la to re- .....mas o I rsd en............ t.. e..........."e......... .. "......... "= ,e uxGaca c Js T


D 14s t pl roL ste ,., :t Mueoo,, ,I il' ,iublo .lasIt. ,.me" l 1 t itto",erl .e
P* .Aes ereta., e ,' r.erres,,Ple. 0e--,- s-ri o 0 00e0,e0 et 00 e ,0 la J0 ,P a .00. 00.0 Cls4mll Ols. on n ]
., s r,. ,iAr hilon.", .. .. I-u,,i af ande. I a n;, "p, o dt,,- 1 4.,', .: ,A l ,. I ct,; r, s E sd ela i n c n Ise lect: tr ire,', sla ha-.l. Prim erfa r..:mn e. ectu rllBIT

-l eru n unJovPitresidentes de a C,,slpaia doreOMNIBUS Ir o0 0', P.rtlnq d1, a-I deci -. l ,ner .ne,'le r ol, o le .,p, o p ii dI n rlcllil
0at aSIANTIAGMaia obat.Pe-N&n a.hA.3 perd, oonolitonm07ntie, 1t- -- d 14+1 do cionr If as ouoflloro. d reedo Iae fac.

GeneraloMl.a[orl daC-nh' d1._1atunda-a,..q.o, rl.'oer,,ro m a nu.orrr6 ,.ta-
itmprosa, dotadasb nde tlosaof._tonos adellecnursss nfetu.ropon dinatoralcco1. for


ao S a n dinap5. t.B a.G r ot.:.o.'- ..on t en o pe to .aa. ,. s un
M n r -" ,,c. [ r I' e dr e M 1 6 .e dA ., el,:.tR , f- .'o, h


'P do arian.a i;,7, sefl r Franc] Y-,--el, ep auaso o C1go tesma S h ,ehl? oP" ar. a ews. solos;,
Ellidu ePe ter raut P esd nt~d a omitiade Oo PrS ,.,. i nat. l & ci., seL-p-irr ie teia..irfilse.1..aea ianat m,;~d .i p
'Emp ef rrdot. os dedeola-Muticosaoddeontoafen en1Ill Junta ernicit, Elec"em'r'
rez aon ~ps(t oz+cniind.. ,'"LT .ulcsd .1'ar' pert,'l'. H ri m otnesd .ainseneeat lD adI-~dP.r. .. .. el 'n cur .,,..... .....Lo fiesta de .lrnrgot
Pdrrogad3-jlFrge .. r.i ,,, 5...'"


010 aroi o I...,ii :
d. -,

"L?.';. 01 b; .. .... ca ~ ~ oioi-pr
2J- 1I,'.tIoP A 1 _-,dI('
oo, Lier, r "tl I- -, r o b

Car.So. -1. 0-s 1.r,. iC
s 3 --a F ifr.-cc w c Th -,F TI,'.:

Elpoop- o doi.ro po,- ,ot,',-,.. ho,-.o p
de-., = ,o.1 .. ..
E5 do act sari-ri.en P CSC In'E
d --'reia ,..: jj I-!r,, r.:. ,
LA I!IIGVALABLE-SIDRA
de miler:.i ':.-lc R -.,- w~.z LIZ-, 3
8I--*Tr-P-:,, .5 ,'.. ? -F,:, d e l


r. a ,n .- :m-. : ,, i -. -.,- I:

A'l~ n i-l AT,.1. 1 1 r .T

:NUNCIESElENrEL "DIARIO DE.LA MAIN,,-,--rrot
.mr. .l_ .-. E -r, .

li.:- .le I s, -_',itl
______________C_ -P oao Hyslmnte1oy.tesgrnndes

REIDNCA N OHY 3200.0."- h!3cram. ~ aaqeutdosqlie Nmsa
-ir.,,___ ___ --- r E qod. r.,. menos.
a'- 2.99il
x r I El r po S:IIi . I0 r.Wii C o lia hnpo ptoll~o dsuopadre en Earopa
r C'FeWlcdadesa tan gentd l pareJota
O UISITA... INDISPENSABLE -. l.;, e: .:...;,tl,.)::r. i.!
iEll.cn. fi3, C ,. L ,-. rl.

En todo .alcto social esta preseaite c = .. ....... ... r-. i ,
SU.... .. ri v i" ... =.. '..... . . .... L S M A A D OUiancolcon o-iio, on .o..-.p.O. Ih --1e
LA I.lldo'lo.o....r,1 4 I1
i;.......... ya'Hdiuostonhoyamencehomoro s g ade
RESIDENCIotn~ia~irrooaob-SDRA C2bobi..... ..........
d ar p rll.t. r bpotro ,rto i-oioSolnt1,oll,
INORASUDE7O.-52 olrsC Closlte ,i.uuonos .:.r mns
toacks d Solo M
.. . 4 L, o. r,
NNUNIE:. EN''EL "'II,'0"DE LAMARI, I ::': .,,]:,':. AI A SW A M D ESTIS
1-7-,::L; 0;o Hy.......a me teh ly.99 g a de

RESIDENCI r o. ,ij ar .e used ob eu" m s.
'loft h .:.lU ', II ,, L I" ,'' rc lI


-" .-1 ..r a,-..
M''" 1; : t"": Ii1, l" ";lt:"i'' Camisas [mportadas, do la ma a "
Eu~l I:'I' %'l ;Ii.' \, c WOODBURI, de excelente poplin
le-p. iii ,iii,- ,,'1,1:1 =,-, blanco, conl cuello fusionsdo y puhos
I ,, ,1 .,','-,,. ," ;. de bot6n. Tallas: 14 al 17,
/T:.r, ,,- ,h f. R' I, "' AproiVeChe, que apapS le vienen bien
'Mi1" 0 chalet .oo ,trcol 3 milm IIelur y a Ud. le cuestan hoy much menos.
Ifdr caltm n ltlo f n s ontruldo. 3 Hahituclon ,.- r,,' L , ,,n :Cu ltt .
0 i s,|clnmetm, .3 terrazus cubllertnx, 2 deficublertas, 2' i,,,,.. ,. Iq.lN,. ache 1,',q .e /,
triads, cuartn lavanderia, Jardin, garage, etc. MuY confortable r.,- E3C::,i,F =. 1.'1= C t'
deJar pilrte en hipoteca. Trato director, Se entrega vac r S",.'l Up. -lr, 1 '.m '.Ic ,"
"IN FO R M A SU DU ET7O B-7522 rrez'D!. .. at ..

I viuda de Solo"


Hoycumplenoventaro uno i -.-.,. to
BA SORALADO UN RECORD LA mtritcs, can un rendimlcento de aoio. dad una daomaoenroabol, de C- .-.'M
rRoDUCCION D REMOLACHA rcarrelnado de 25,000 tooncladas.. P- ie. dcitodo ,Iso uioo a 't ;
Ose a to c numento, la imo atotooci tuoooo cast lano da d l, qor :.
AZUCARERA EN SIZA c neo orroapondinoct at lo 1050 u- side una eitimada ti amr a tot la 0I i,
toon to. oas, elevadas registradas en cledod habanerab .
SESNA, (APLA).-S tgiin Informa. olpai-2t9t7ODO tooneladoao m ri -calor deIon santos i ctdd d ,ouIE-,1 F
cioot 6btenodas en e.fer. mlocalesldo las que 50,600 fuoron de azilcar sin iaroo sur do a aseorto f r -I
.utoroiado., ha rfialado un record oreflnar y ei resto cn azdcar reoino do dSoto, en compa frla d o rs nllF 0A
1t produccl6n suiza de remolacha y dfcrcntos tipon para la Industra doctor Antonio Soto Cotnll.-..: ,...
auoearera. La ca.nildad alcanzada el de elaboracld6n do dulces, n barra, otlldetl oo tvuda Pod Daolo R ...-.'
ohQ pasado fui de 238.000 toneladas etctera. tLa saludamor .


Palacio Flotante "Reina del Pacifico"
DOS GRANDES VIAIES A CENTER AMECA
DE TODO LU;O PERU Y CHILE.... ".'.........


SA 27 DE JULIO

A LA CORUNA. SANTANDER. LA PALLICE, LIVERPOOL
31 DE AGOSTO
APROVECHE QUE EN ESTE VIA-IE SALE LA pAN EXCURSION QUE VISITARA
SEUROPA CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE 2,000 ABOS DE LA CIUDAD DE PARIS
S PIDA EOLLETOS ENSEGUIDA A
SDUSSAb?-COMPANY LTD., S. A.
APARTADO 278- TELEF. A-6377 o HAIANA Vptlbulo dl Toatrto Nadconal!


Memormdncum
Social
Bodas: o S
-E. ri Sanluaoio. cice SwAn-
tonio Le Padua, a Las ilete
i pic md i- 0. d,
B Ian,, -,, i .i-,1 ,,
Manuel Vergara Yanes
E-Edt la'.r c'_:o del Vedodo.
i o p 0' d e oa s o -
...iattcoa Sticchro No-
--Va0ldies o di Corpos
Ch,'k,,. Y o e soo ymedia
do I bocd1. seiarita
"S]y -:;,, adn.- qon
el jvo. nLuI VaIlloo
--EL. tiglo V del Cirp
Christi. il 0 d
p. cc.' le Moae,-,ritai E io.
Vaoodoe H ocn,-cocrnIlo-
ven 'focoao Bauza San Pe.
itlayc. -
--En 1.rsi nmde 1,s es-
postos Alonso-Meso. en Bcca
Clegar s laseis y rdia do
la-taro ,de, la seio crito Y.o-
landa Leono, Suarez eo elo
Dr. Pronclsco Alon-tioMeso.
Contirrto: "
-Enti -,,I- a, t c-I i a 0 1
medlo. do la ,,de de 1.
'ehiorltaI, Zn. ,Catgnet. a. dos
piannos is,n lt pol'ofr C6.
ciccc, 00e clol...c Co
Fiestas:
-En el To-',o Sacht Clubo.
a a n. .. 0de0I0 r, oche.
balle prarseemos e in~lta-
dns
tEi' ta oednclo do cooa, -
poCoi'ulccrN,tNco ty
Sylvi Agliero. ."ao ioo 0h-
icr Willy o Eddy. a .porcit
deioasouatro de !a taidc.
Cocktail party :
-EnI a residencia del doctor
C ,.;,,:Y sefiora
la "il i r siete
.3 1 -
ra1ta,6,n el jovTn noberto
mil 00 i 00 bct. "
Santos:
I I, L I- ,i ,


galo


FOY

PADRES

oportunidades
paph gastando


CORBATAS

a 95 c.


Paigina 7


17 DE JUNIOR

DIA DE LOS PAJD-RES

PAPA. merece un buen Regalo


7q 1mm m",, SATo441 9 or
WN .tIAE0",ta oWI S 05 O cEpot
4 /IA FO" 0 S.FONDoVyHC N EL O
&LPS-- GAUNAt
AIRE ACONDICIONADO -" TEES PISOS HAY ELEVADOR
Ls ,spehorcs fle Trias 'o
I ,-n .. P' 01 >-, p -,llpoio --op"il, del Virjo Moo-
L.. T c 1.. i *uI n- .l en ..'
D1. y t'or 9- 1
I,,'IsI, l,.ll Ti 'dn '. e
i -.--i. T .W-.1.o el ec T oo- -- osb I.-rloira-
poocicoo enJcoqoiic Toitto y Mari..
T, 'q,,, . i l, h .. .. .. t,
onitiicor to Patg. OCHO)

DOS EXCELENTES REGALOS QUE
MANANA "PAPA" AGRADECERA
S MUCH A SUS HIJOS:


S PARA QUE EL PUEDA FUMAR COMODAMENTE
MIENTRAS MANEJA.


Cigarreras AutomAticas a 6.95

PRES-A-LITE. Es una ingeniosa cigarrera automhti.
ca que enciende a presibn a l mover la palanca in-
feoiqr, entregando un cigarrillo listo- para fumar.!
Es Io m ps F6modo paras los que maniansautSo, por.
que evita molestias, riesgos y accidents. Se adap'.
- ta al tim6n perfectamente.


I (k Valen m6s del doblei)
SNuevasolndsa y de magnoflca calldad,
sa on estai corbatas en mas de 100 di-
- seoroI. muy variadoo, modernosy dls-
cretos, ideales para obseqdiar a pap,
una o varlas de estas corbalai.
Hoy oolamenta, a cite precio.


SHORT DE CABALLEROS i
a 2.99
S(do la marcaB;.V.D.) |
Do prlmerislma calldad, y cob la ga.-
rantia de la gran marca B. V. D. ion
eitlos magnificos iholh de playa, que
olreceortbohoy-a precio de ganga.
En muchos y lindoso diseoos y estam-'
pados y tambien en colored enters ..
de satin, Talas: 28. M a42'
.. UNA T IENDA- MEJOR o SAN RAFAEL Y AMISTAD


I


Cimaras con Flash a.


. 4095


SPara que papi retrate a sus hijoi, estos le doeben
obsequiar una de estas magnificas cdmaras con
flash, que sirven para tomar $olos intler;orb Ua
roll 620 y sdca 12 fotos de 2/. x 2'1,.
Prdeo -espec;al, $ 4.95 -

UNATIEND MORoAN RAAE AMISTA .
.UNA TIEND EJOR SAN RAFAEL Y AMISTAD


Cr6nica Habanera
.-.


1DI%1410D ILE LA MARP'-.-S.idhln. 16 .- Juni d e 1951


. 1 1________________________________________ q..5~sss ocion AUTOCRAT in.a
c~~~~5. .. a ea *a AU OCRF -..0a-e
. 1adlos exclusivos 0 Traies .1 ]1cirder, "-w....... .. .. Yo ... A.,.
Mislele eececo'o raec ~e~Ie .Miriam Cortirizar La ldeI s.d ,ia. AuTO.
Raop importada en todas ]as "taalas(inel e Ua ista ami c o ar cl,'CRAT..o, d o a, aJ..V.b.e. ote u.-
Ins mis lrandes) *Rcepl ne mi .sdeieeeh
femenilia *Cosmeoitees 01*r.
Rellmhnteeeoeoncla
| i.ed. d .de.la Primera -,T CONSUME EL rIMI .bG
el "" p-i Miramar. o Co-uYP bA 'ci COmODOADeYr MAYOR
.. Aen FedsECONOMIA. BALONES DE GAS
"I npitd aiebttc 1GASPURU-
MI j, .- ) - ,-. r aiiaej espl c. ,1d ealoporunse dv s lo t vd ,tluc
Un rn.nidebrl Ind'-'' ......."... . "a...L.a- -,, M,:,,---p.'ddrne u,
Un c..',doPartsr"n'ii wrazo a .. dcd p1s, J cin.ih .,rl 'es n p-1-b1n
R". I, i-,. -z R Duce Bae- LIMPIO PRACTICE ECONOMICO
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ c '"' ,' "' ,E, .l: r rm Dana L Bit.
..... ... .. .. ... .. . .......... ....I;-ff .. .. ... .F!........... ...... ...is
Risc SAN NICOLAS 404. CAStO SOCINACA SANs 045dB. TEucONO W-3e761 e p.r .
A I as din o he, e h so u catoen P Eugnacs Geese AIPn.
.. .Ible p-IRFetl el buffet. Natncy y Jur~e Gon..zgez, Maria yi-, ASPURU A" I m
La rila dc I,t en it Hospital "Las Anim ...." DR. H ILARID GON ZA LE Z A R RIETA IIhi lc,. e1o ..-, c. '.; c r syy ,st ,e:'e Moe i .
C II- I.IC I CIA
Hs t e ibe d o 1e e yIn E s.bs a Ir si- he t e-sE sC ,a r p"-E W'IC A C IO N E S D E S L AN D E S1. -
L ...... National . .. s ee r n i...tc... l .... ... ..... .. .. ......... .I' / 'D C I N S D I I/ S'Il:1 "" . ."l ..... .' llr' l 1- Il il ;. .. ll4 Il [ :_ [ _ _ .
lta aU orizidiabeneflcto del hospital drienas y eg.. im .:., S fO.-S IO ENCIS haile qede cie,.
"Lits 'Aritni.t ays Casioni de Da. tosse o ellafsat esioeslssee. Oc hoNISE b~i ud ie-c. ims n mPeienad eeElle~ oaenev~~~~p,,,,yEiicoAru53- 0.------------
sect a Maryn Taren P~des dceHos e ms, l dnet edr oins cteti ~ Eiicl AFu53.OS ie ,rispseldrt p..ieece,., .
a I ells iefor. May Talrr de ede sc de eyed ae o ltia u ita TelifOnO W-4290 A- 8008.-U Cortzar quesrest-a a-, nae-,. .. .--
Repubicra. y ornPreside nt. dlo Co-_ieequndob, ,.- -.ttu ,, .. ese paheta del inoeonc Beryta aoA,.
aNl.sIy N ncsys Cclclir e cJ qu.i,- ,, .-s. i ...l .d. i .r : ..
lando Olrega, lees Pednee, Esriqut

Capesrd, Msgeee Ursutla, MassoA-.
1.eeeysosro ,lh-o. 3 OPSF
rsse elecantc ececsssessnla nptIa e 1 W
sedidde lStrar1de, enlay SOPAS1eseASJr dele'.
seed. deeII nsLor ien.. la lind __________________________deNancy_ _Joaquin
es consumidor tie 10snt C... e...e. Cb... ..... .
sEniqe Escllc .Sei unc o S e r a .


ungran is, c ae..........e..t ....Veil Bada na a.. a
El0 deese hed el Antonio s hacoOr


*Alimentos Homogene zados seil di1 ,d ..fsaeide. .ga qu...oea ..... r~'d........ i ~~l so
mlaid i r ngudu s .e n r r.uaEnriqu
,..i.yp-.rTnin.os, n t a dd
ST N E ,Ora n ona a e-oy , W,--t AS.emn


Uees 1.rtant. s re.,esne ,: ., .. e U LaSee-.
elque a i to d rl l i gua qu-et- e d' e % ,l fi e ,:s .iaoo delg d la~
ncer~racy, Corpu seCriti. seel d, It. t Ip.d


5...Vrn tes etue tadses lTahes. r, -- 'mo~ s u e eo o e
IYne s chqer i e de as.nle i i.. a d
dre dci ealsn e y el dector rdm10';o s dlntdSylvia eseentsr I
Bomee Ja imes padre de l a eels I e, ,3 ,EaPes ta. ia
Te n,. p er.nice ( tn n p Itee UEVE)
oe n u-.


Tambien los nihos cubanos consumen CADA
ANO, mas de DIEZ MILLONES do latas de
Alimentos HOMOGENEIZADOS LIBBY'S.


PARA NINOS "
COLADOS y ademas HOMOGENEIZADOS .. '

6 S S CARNS . "0
o .e B


P 0 U R UN H 0 M E -
*PARA EL DIA DE'I-OS PADRES EL' -
'* - ^ N EV P E-E UM
NSO PER F
IAS MAS PEELLAS LXVANDAS-C Ai DE-,

']A00


A..-:.. ; .
Cr6nick labanera DIAR10 DE LA MARINA,-Sibado. 16 de Junio de 1951 Pigina 9


Maftan~a, Domingo

DIA DELOS PADRES
,7-9nit'cod Y pr~ckicos ob:JE10Plo pr
, / ....... .../,.....fl, a ,..
rejalau quaCil se m reca y quesesaran
004 acertaela s elecesdn ssedeus~ed.. : ,: -, ,. ,:.: -: .C ,,. ,,,0 C ,.
... a '.. . . . . . . . . . . . . . .......- ,.Q. 2J,, '.,: ..... ...Almnerzo del Patronato de las Aries Pldsticas
/ sod~........ ...... o~ r.............................s.... 00......... .... ......
H,t.r LlI.,odaiBeIg is-AdolfinslFernsndez de Grave de PeaslliDllaEchevarrii dea ret, Leandro Ro-.
r ssd Armando Msribona, Ane Lulsa Lpepo Lay, An. aN ofi.ez de Hermlda y H. Msrqulna.--IF D M -Mohna,0wan
T-."et:.l3 ,e, on l me dlaodla ore oto-. z tambion uo IIdI]eapae .- '-. ri't; - o- .
,M.e. elabla, dando a conocer el, dedsdrrol 1I -,,1 .
r.,, .. ..... ..... .... .. d. e A. r Pl.es .t y o d r:. lox .d.. 0,0, .....oo ....
,.................7.o..................~. .... Cb+yd ooS- l5
I,.ue e$1, J re. ajj, .f a ifet- .,.. T m--Ii-dr uP C nchaarov-
c. 1j. ug,
I.... ,, --, i r. L .. - 1 L:. ao --,,' = ,3 h .. U }Id6 + e to LOI [ iLS ,'-b a
50,,ArniiioRod e,rod .-. r
I-ui, c I IIe .SJ.e U..of-',o,. hodd d .-aw l o doHo bo Floo
... r -, ,.."- ,1- ,,. er l VAFdR CruO. R" i Rod,,gii
2,. .i1a de Peralta, Della11che,- Fr.... y Pedro Ferna-ndez ',h .....aq
go.. r+, .... .. J,- .-. .. .. na deMore Ana Nufiez df Her., -' ,
or-9.5e2- 1.- A,.n. 1 ,d..55.0 aeferrita Ana Luisua L6pezLay.a -snontln engaIkptinaaIEZ "-


0.-,,s Os, oh Sodha Ca-on,,e or sf.'loio,,,,'a 'o;,_....]..,hlO.. ME.OP, C,,tN
.so.Moo d""e""eos...oe.lo aso-.

a. it, ...i.. alr oooiI,,' onio s -0 -
",n.. ,-..-..-....--,... llid d


p~rle aij,,V;., I An-terotri eg do.ci ,
,J-5.25 c,-," : l-o, I, n l.:as e ea I W omo uve lchlosenci ms ce JU:NIO MES DEL CLIENTE,


I ..,r.', ,1 ....... Ju~ir, .os eolaisa M iad e o ua0M xc
:A-",,, ,, e s- A ri s x r r li a i mne b ani oos i gcr ib l s ne n l rid a
I,-, O, : ,, ., d, l,. ,a riode
/ f r, r, %:: ,];,1:i- der a. ckr c m r l b re a so el D ae, los PadriI fe e o es. P


.I:!b..3isrdeseComoon ,easde i. CL J ANA OD A ACION
r,: P r ',' m -. [,. ? b, -, -,u a r- "-.dla rute c nko 65Js'de ask es ptellas.
--,,-,',,,-1 L lr,,: ,,-..,Te. alia,
., L.H'..,'. : ,E, -. .. 0.pe..uba 0 Sa-c

t .. 1.-,, ... h.. o. ,,. .. y ,.ur elloGfl
-- .-, I .. .. b, Hoo-
GoI.-si,,.".. :. -0,p.ol-,o ,1 ,:I"_ ..,Made-earn


[ _rTsllss, ,. .d., ,l, 5 .I Umar\ I ,
".s.-is'.i." ,-r',,,, .;" y. ,on.D--.


lie lopesoel...o.a.e.di o.ooo l. if I
L-,, 6.- .1-r,- ,,,sCar. '-- rotaodolr4. 8
-~T,0


I '"V Co-ssi-ooeda
(ie ( /o' nt 4Her ,. Eo.aoe
du, g cosoo biogi Tal dssl piqira
od/uaC Aosas9deihnedsons nsdoou%-no
\[ L A V. oo;r'o-e o qoo".

isalo. p. d. fio.popineIn. losd


cu_,.;*Dc laol-n 4.18L Carnisa$ de sport cal~dass manga

,IJ1 101fIl" T.l i s' ,I ,"' ,00
' ,, C ", d,, go,+ y beige. Telas pra, queii ."
S ib.ooo Ce ls nsal2 .

C.A 0, \Ca-;sas de artisels estampada,'en
__ ;:5dpr issst., IrssnLao vsrr eoL y rl.Eo
.. 1 \1 ~TO,, spequ.rA, m,,+ q g-de Y
.. 4.18
v r ~Chequela, d, pley,. an g,,
I EPUN'- SN IC LAS -lSAN MIGUELar,,.
"--, Cda pr.-ANORA -nL Fm a l. y p cage as A T O.ll12120
d 6 enia.g
3edespeio al 3ad .Moe.d
negro y acqua Tallat 2a3.


i ., !so 66 so ... .
7.so S- so" NEPTUNOe- SAN NICOLAS SAN, MIGUEL
,* ,' .... -. -,, --- ermpre AH.ORA -i-ilna La .Filosofia.. Y pague on AGOSTO.1.


11

Plig[na 10


zQue, podem~o 's 'hacer
por su hijo.?
Pa @Io Dr .lef Nu .. Co..r -
_CONSULTA No. 1 044 en la sao nre., intxicaciune_._ec.
R-u, Fo.o ol61imle.. Cl m10111. No quie 'o et11. deei q 11..Ili
"I. . Vill ndrlen tellgra . h s o-.
.0e , ,, .lo l 1... 11 1,,- . .
-m ent d l, r ... .. . I -,
de 'pre L."nd .. 1. ," J, ',su Ira
earlo..
le h .ab n ...a a"I Ehl ,- T! Il rAr
,M, '. ..- d Idih tee dos ars deeded.
-ges ." -. .volopeso 20 1 s0 h ; esto iluy (ei-
e "- ,, h. J .I -'. r---;t ; -q ? le @ gusta comerI
v .. .. .. ... '- 1 en el d so nd
vu tad, pero en ed dia d ayerIddle.
e.,a, cnv'ulswones' se repwteron y
ech. .pum" spar la bI", ydeI ngaflarlo con olrecirmtentos. No
pue- se ue'do rmuy-'d, ad' i amino normalmente, aunque su
Qu opina us led y qu, s 1i que deni i6n es normal. LP t1 de s-:
debo hater? etd seialarme un plan de alimen-
Repe tacin para mejorar sul apetito
Sefiora Fernandez: Renpu.t.
-,, ,, en* 11o111 2s1Sefiora2-Sinchezq
n -+ ,_ n o ade E. c.- .:- c;,,. I
i po rtancia y "que requierril e" es- _. :. I, : 1 .
ludi omplet. del ao e- q e , ,, I- '
desleamos lrea~zer un dlazo.h o ,..c.u
exa od e tll d. ..d i. 2een1de ese1retrao que pe
W, ato I,1 ompracon tros n-
lIos de igual edad.
, d-.- Al 1 cua1
-'.n .. .. ncto q~e -' lmen dletc111o como uI ed sO~h-
talcs d.1n asen nigasv ,e e ta y1, ruespruden e es llevarl.
(if contrlar.1i putledea r t [ asu oned ,cn Para deseartar Ins sos-,
I.I,.'.- 1 . .. .O . i qule cite mnerworrm nte e-
' I c:. I .',-., Ilh l. , l .-..su examen fisico" y xfim2 -

re ,- .- ., ..-...'. .-.a. .,..- clue ese nih.n ?,qujere.


DI %IHO DE LA kWARINA.-Sabado. 16 dejunlo de 1951


FORTALECE...
HACE MLAGROSJ


- ~
~~11~~


I.


MODELS
DESDE $20.00
HASTA $200.00


YORNADOFAN; el circulador de
aire que utliliz. un principio tecnico em-.
pleado en la avioci6n, PRODUCE Y DIS-
TRIBUYE AIRE ACTIVO en today la habi-
Stacikn. Ud. no'necesita .situarse frente al
VORNADOFAM; porque VORNADOFAN
refresca uniformemente, brindando asi a
un cost muy inferior las ventajas de los
Sm6s costosos sistemas de refrigeraci6n.


(La Playa en su Hogdr), I* proporcionara
fresco permanent, a todas horas.ES SALUDABULI
e IS SILINCIOIO6
I ES WOFNSIVl
ES POTIENTI
I ES DECORATIVE
AS .MODICO


Cr6nica Habaneta


......... VT ," M M *, .........


I ^ -. ', ". -.,^, I- 1 I. ,': ,' d: .: l,:, ^\, r' ( A ^ T ^P, 5
'-J'^ : ,;!".. ; .,'; ::: ',',. -." .'::. .... ..... .... ,_ ........
Raque'l novio, ydel Rio

Lk I

i.'1 r -, *: ,l "o .. . s -I R io her :no e a ic.- .. ^ d ^n 0 -c "*cm l" -" *'*r r,-r, ia~ i o ...NA l,- mpr,- ",,,.1'h pr..ro ',ni,'
*.* ** : .'*15 ,i :'.,i--?re !, i G ri.;.'. .;J l ; ,nmim na:" .. h," qu:' r mau bflc. Exii" ;. ':c f ik d A UC N "* a
' " 1i M Montm m rt re

i, ....-^ :^ r^ t S ,* -W RMDL ,-,,Y _ABMA Aaci eZUCotlEeNPAd.
2....i 'i... ..n-,.,. n .-:a Rosa giato ao, ho a ________a~_______n________-_ ____


,-,* i ,, c u r .1 < ^ ; ,-,n,,,.,,, ... *, n e.o e V la d l M r ,e
.I." Ii'N..'..i,, ,,, 1 P,-,,,:, nu n rb 1 M..tB Nu n SAcB AWN-N AS a lie W can I
-,- r t I u m er d p ra a tpna e l v v n t
c. 1....
,_, E -I B,-t, -t-, e a de Isp e r it d 0 S 2 6 Z5 '
Nu,, .. , i ,, en tusiasoe ntel rh e ela Sr , r. n I"...L. c, lp od dad o. todo t o ti l e poc. EcoI6Eiccy r dt.-
a 11a' 11111e 11'1y 1 nne' 1 ed t1 p"n."1 aInI' '1111n1e111e1.1t ".''., :o wo':a':Noi .pr rn ro{
S E1 1 e ockey Cl b T b n umcratradestdu leteo W dl o A cr tc dc U Nn -o Ie Invp r O*.
.. .. s ios c 1nos. Ida JGcp1a la I m b1n 10a s no hequ ris i.n a- belr. T..- l c a l la a " o n o t..
1,,..... "La Me11oran1" y Past1pkkorptl oev nta k 0a1211u de las mesa, Do en~a so' to 11 10o.m Imedmlo 7 oloacosio..
'.ope.'.- nnVI Vi 1o 1 R a, e 0ut- 1 en 11 mom poaentos de o la proeentaci6n
FI ce ..WARADOL Y SABANATE "AZUCEN

dn o -e ., Aelebrao onk, k1lon aolmapI pras

L r nd c d m.L u etnedde n t eg i Te" o k am pod rniaes d anTu
h 'scr n p or el tel dion U.52c t. p n n r ,
n1 ym edian a 1ino, 111r r 11tr Toa n 1helIas 111 a1 0 4 2e 10 reu nen .
. -. ....bde 1n .', .1 k -,, ,- ,, IA s tnine vt, e1 2 a p 0 1 s. :
A .i .-,:,La M: k,. .n d ",..an1ioner@ Mar l Fenk ne (11 rta0 M.
deqlucan Victor, R ojas,1desouAdedna'gltoande or.osesntobre
P,. 1..L, -: 7n, 1 -; 1 det? :: ,M 7.........!
cc -;.-ia--er. iaes WAy R NeOanaY riunAa Montmartre
c G r .duaIdnj de I o.e... Ter es ion odriv'.. oe. 1-.. 2,, 11 ...11;e" 11 1-.:'. 'F :. e r de'n. p..a
, e. --, ,i .,.-, -o d e.,cal.-: l.,, i ,.- dam n
a .e., .".,s-.,cu
Heoa qui cpr. e .msed u erls]s1.- :


d af~nado rnE i a.scI mrel ,11111111 sill. 0 se1111111k n 0111k n ___________
d --Obe, tur e, p or l a da Am niL ,t, .ordes I Pn a. `I
.M -' 3. ru atee ol ....I .. c- "cro .M~tario Fernandez Perin,
1 diese n eaarcov onseune dx ... ,, oia",fde tabreaMso-
_4b Hl~e ..... ada..lad .... .. ,-- ht ,'.e rai,' so..... i.............A u r o an a elen o r
'e-ydoi ge........ ............................ .u .... letrat do de z conel Ja o
r ia g--F etcta. prn s av ns de or as r c Atuarpesos no maestrvo.d ee o RS jno1 A -~& mn saczsoinae ae

1111111d00,rp111Ind11 aO,21u11111 a 11111 r M nitlldc11t111rkn1,qeus~ddd ol~oam.n dd11s01 16nld1v1ereg ng aterro1ha n -la~~.-otduen 1onm .......d. ..
It 1-"srll~ika', 611 M. 11on11e, p11r 0ehor JoslM .D omhk gue1h 11an111l11e 62do de 0 1111 .1n01a6n1, 0111br olendo 11 as[]on 1ersa 1one 010nten111aa 01 LOI-
Mercede 1Fernnde6; "Vak de 1111u de l An 11bIT pad1 dM lo n m 1ar t 1n y 11- rel camin o para ue J16n re10ur10 c- dr d2r2n11 dte dka in1n0an que
setta", de 10 6per ."Bohemia". 1e'pltn del C 1eo 111io. 1o n16n16 1uerte, 1nti2011 ni1t, 1- 01gu1ente po1ria e 121 16rmu11
da al a110te. Mr.'Jo1hn Fa0ter Dulles,, 1convenid0 e111re Ilgolaterr y 2os 010-
En el Jocky Club ... .... 001. kd..F.t
2bert Morrisondanunccto b4y-Le Run| ha chino e Rd u de el
I rsnaci~ n dom .: .. .. s'"' ,' ..."""'..... "Z de" d... .. a ]gd m r. .dr .t r % o
i, Itn d osv R-aj"" a" der pea z eeachdt Mpo ie n aaodeps p-tc

22.1n1111,111.1. .. "1 I-,.- ,11" ,2. "- .' -, -:.d ':,'-" 1111 "20 11t1 t a1d1 o de 11l11paz re 11dsctdo or lo1 1ta.
me, ores 10.'.-.oII.-, .: 1 ,.I .. ..'', ,-. ,: l''.,.-= I.: 0 .--La'paIi de Ch1ina en el lrat1 -d110 Un11do. Vo Chinad 1111unista01 ho
d"Is.lMary Su
4 -rraz o a dleclus ] r, dottJo ycky Club, se'cafiana. gl cam rfica t ododre sobre I bm
El21-1'P- .....1. 1 i.. ............... 1 Ca lctic. .....2110 11,11 do.
.. .. or... ...........Yre eo lt a a o d o-ta q cone a lar fu Japd oindua
7.Lur ~ laIs 0ta ai n F'll'.0 'de J.21 d 1111F.0 111 M. A.bC.rn dC.omi 0rea l t h
.ChEinar. Elnton.e podra1 0111 devuelt0
China 1m pu10de 1111 1.1 0t1es ta t.aoId ecia
1"ad", 6 niasel docor Enrque deto Made do.shinseetonestrUn daas.1pr- indd Ch an
u d .I0dtonquoereuent a conalo s canu Is.piio d el o
a ,rihdo1 Unido111111pa an 61r.
IN s M 'la `6 o. ez c ncll r o E Pa a p6n na r .1 11 14 d1111'a k l Lt o ato do .,

DE TODA LA REPUBLICA ....................1..........11111
u- d 'p1n1 111111ar011 en1 211 pact1 de ayuda
6110 a defenda 12nl0 h. 1te 1aos:I60 U nl-
d1 1 dan o 110202111100ases aoetdos-Und
EneJ c eyCu" poriio sadna e e r a e r Ind an ndas:nor ss fe Ivias atrega
laro e Rlahme Eterors, er bimonacrio.Senallota n atponeeb ie~roc-


FRANCISCO B 1101201, p11 1 11...........d
-s16nM de 01rha0an pr1cino Joa p6n qou.e
el h rmso f -.1 1 hn Iegabo, nina cerd pr. qiLatr en libertnd d zenpodu Weornr.


z a 11en61r lo 1ue le gade e plen 11co.
e r0c 111s0 pIs no an ttIns 1i1omdeun1 t, 111
I U d comtmista ha
or, 1-ape de Chn en : e l fica de posibl uo mllr,
I 1 .", niod n'ua. u "ep de -. orme n rous


lotivo dee la inauguracion

a Concesionaria. ..'


SUSCRIBASE Y AtUNCIESE EN
I it DiARIO DE LA MARINAs


)i t id ,

LOS CONCESIONARIOSfelicitan a la fi.rma


de Camaguey, con r7
de su n.ufeV


Cr6nica Habanera


DIARPdO DE LA MARIN&.-Ribado, 16 de Junio de 1951] Pigina 11


Haoaeannje a Mr. -D /yton
Le Sugerimos,. -, e d A.


n o-s c m p r e .HY en H 0 R AS
'F-hr ...... ETEMPRANAS sUS REGALES
]diaiin ci6n. r a r btMA. ,
Sdbados'dcSans Souci para M AN

souy.. DIA e-los PADRES
0Ids1aen Sa Souc:Bode
[Estoe 0 boba aquel ltil chic y ex-
0100100 o. aort~lo dooooos l loo
elogante, quo tantos allctentes brln- ASI PODRA RACER MEJOR SELECCIONEVITANDO
da, y ouoevaente seo toroaroin n so
espolndida torraza al aore ibre, Inflol LA.AGLOMERACION DE ULTIMA HOSA.
aided de pris.
A 1as nueve de la noehe, airh'vA sus
t.-.. drandes-Almacenes


oo..... LA OPERA
D.o-e,,n .......... Ia.% .. GALIANO Y SAN MIGUEL
o,' edop t.,o alaun -
.. .- ..- (La Esquina del Ahorro)
Jolita Roberts. Ioi 3. 1 roduetor
Uoo hod, de .lmpotios. se ooooolo par& el oohodo 1001013 do Jooealoolo ,En0Ia00000 loooornnpoolo oR gtiooo ______ ___________ ______
pt y media de Ia to rde, 00 tI aoolla del o nb Kio De La So ie.o[ L Seolbel.ado y eulturales muchaehas-.,
ao.s otor& qu Isa'de Solith Roberts, lilndislma. sefioott do t oode Il rto 0Iao o toog eto -lvo ',"t.
omeriCshOJa de Mr. y Mrs.JohniKenn-Fn d.ber5- neld0 .t O,.o, . ....,e.._... '" '.. bo Co dboo ", .
-,bo otolo Og. 10B00l ~ 't ,,-,; c i,, ... t : I, --,, -, i. do "t no "uotntlo de
ten Carlos Anmei, bar yF-6 ,hiJo .a.u ,, -I sttm- dt.,r mplierc l,,nkf .r ''. "' *' ,1 ...- i; _ "Trt ~ -
se F A m eilIp ar y L u creototl F es, I ao tero 'l tt . , . I, ,- I ... .... .t .d .. .
M 1tiples prepare toliv s se vienen o ;,'t n'0 t p .. '.0.013. .,, .,t..... -- 1 odoopo I Uo nt on ole tiolo D OCEt
n.-i referlremos de nuevo en so opor.-r,,,J actlr. rr ., P, (,nlnia n llignsDO
1136-


fiooda en Pennsuylvani
140e1.0o dd oro .,, 1a I si do e 0ait Joseph, en,
111 lh I~ra ,. .. Pefoco de oro 18 kfs ic ,.,bm nyhal, contraera"
hey, a iaboys el jovenbcu-
l '.:.. oIsidoro Beoavides Ameniohro,
16 0000 Boo, a. ..Aoifojhto. 1.. )_
EIl joen Benavides.Amenibar, hi)o
I*r si diltinguidos esposos Ra -non
^^^^^^R I / V P I ^ ^^^ I vdes v Olimpia Amenfibar. uni-
S JO I A r, f.. 'a3 destlons a los de la hnda se-
'^^ ^ -.-,-id norteamcricrana Hoseline Mat-
1, 01nja de Mr. y Mrs. Anthony Mat-.
,,LA ES.MERALDA t.. 1 :. .,-
Con la garanlit do 70 aoos do fundoda. 1
SAN RAFAEL 105 Y 107 TEL. M-1373 HABANA La senora de Din
I Robainas
______________________ _____-_------ _En ti cllnica de 1. y 4, en el Vedado.
AN EALADO UN CONSIDERABLE AUIENTO LAB EXPORTA- AUMENTARON EN BRBASIL LAB dntdeas enuentra retluida y medor
HANHERLAD U R O BLE A E RLE:enamen. ajvn Lob a dami
S ClONES DEL CANADA A AMERICA LATINA IMPORTACIONEB DE PTRLEO Cneltt Mottoi Atino. eose
on.nt--. --EL A O PASADO Il d octor111 Reglno Dlaz Iobaolnt, de
EItodfilltcai del Domlnlo ha dado o oon a eo do reor ca enel tlo RIO DE JANEIRO '(APLA).-Se-,ccldente aulomot stico del domln-
co.i o poodloo. to t o m ptrodod ei ....o eter,!.",.', o. 1lt ....o otloloi dad o g o ol ....Io .
S.optortldon onodl ooolag r eporta 0ones0 del Canadi 1 nIsis O- oler lon tac pilo po'a ol Mln eloo el outo tdil' que0 tondutto e uno 6n

'a~n"KI ENc EL "DIRI De -I "Aj~A :mS~ '^ a" n uca e
31bte, lolltoome anoolo r to dto e.. o s de Lotinndo art. loo fuerono end eso -doe eac lonione otorlo'est, ha e1e- de u..gI 10 distinguida dams nor-
r m o dr It lo oroe l o c a nrit.d e to o pe lo d o s d. do 3 6 3 9 1 0 0 0 2 1. 2 1 5, 0 0 0 v do e.6.d o r n em e r an a .Mr s A li c e J H o u ntf
sum e ntot d o n rvlnu n clns d~ lrsrse-/ timv a-' e . de petrii o e o.Elmnto delo Se numerosas amisaiades de 1.a..o-
r .loosumentotolo, do utt 13 potar 1 dln to, polore o repc t olv e e o adqulolclones alcoanz a 2,000 mIo- loedad habanera vienen vloltando la
.In,, do crucelo ropsprooimadomot rlnca par. loteresarseo par su stado
ANIICIESE EN EL "DIARIO D M 1t.0nil)oand odedlaressums calde l
A0.CIE -E EN EL DIARIO DEyol liecl le...
v "_ f __ Htdlente l aano anterior. Ise aeseamos../


u gran regalo de graduacion:


r9 R Ese dia que 0arca] a cul Bunacot n de los me-
loves esfuorzosO--elOdi dlodraduactdn-- mercer
un obsequio ta bhicon superior, un regalo que9 as-
u n ton i ia ooimportancia do la ocasi6n.
Sa tls 1aga el natural anhelodoedlosfrutar de un
autollnovilicon caracteristlcas proplta de un cairo
dclujo,- perooalaoInvcO con6nuooC yO pract~co re.
qoloando un HENRY cuya poses16n"0 0 un
erdadelo orgdllo.
Ol t 0RIBUI0ORS EXCLUSIVOI
-EMPRESAS CUBANAS


Fimo "Necessair" de viaje,
can sut piezas cromadas .en
estluche de piel, 15.50
Otros desde 6.50 \


Juego de Billetera y Mo-
nedeoo en legitooma poel de
Foace con cantoneras y se-
llo de oro, 16:50 Otros
desde 6.00
it*^


Caja de o / 0ocena3 doe fos
pacuelos Suloto, labhado0
y con101c0a0 bordada, 7.50
Otras cahldades y prec0os.


Colonia "Persona con inio
cta3es, 4.50 Gran 0ur1d40
en perfumes 0 arac aba-
lleros.


to SmETO (d.
Aooodo) dotacero
,ootodable ,og,otolmo

IPE AA-O --- l11I


1130

Pkgina 12


Academia Militar del Caribe
HEREDIA Y PATROCINIO. LOMA DEL MAZO
V1BORA. HABANA
hanza. y Ba-
pecia hdad en.0 .


,. ,. I ,,- .ED1 '0 ,'
S l' o Prepar 0-

,- ,- ', ,-, ,-,o i-o,, I-: ;: ,,

.00100 L'. ,,,.- -,,- .,, .1 :a- ., .,0 ,
INiTERNOS MEDIO INTERoNOS
Y EXTERNOS


SUSCRIBASE AL "DIARIO DE LA MARINA"


C
,,, 3 ,2 :. ,3 L I.- M -,i13 ,','


D1 RI-O LA .MARINA.-Sibado, 16 de Junio de 1951 .1


I ie.ioo esoa noche err e i ^*'" *, 0
T.rara )nchj Club i.!
.I.c e . . . I,."i e I ., L
o'.I;',';"' 0 01. '00..e, .. .
."': ',,"..:'; -' 63 ?: -" "' "e, '
' . ... .. 0',',,',' ''.,0 a ...e
0.' '; ' 0 '. '0 0 0 '


Cr6nica Haban


MANANA: DIA Df LOSPADRE
"LA SECCION X" tiene magnificos regalois para Papa.


w 0jerv0

Portalibro~s en finn eao rned ao00d QJI~
$12.50. Un julego de ancla $15.50.
F c, Tenemos an gran surtido do Neceser para viajes a


Nooooo Tl-- -- --le'M rtha Bonacheii--
d",: d.: : .-,: o'. o,, LbOoooo oo no~~no opo, ald ~~o
,-j-orle 10.- 12..e50iy Iv,. 0,a.o*oI^ooaoi'o.Iaadoo^blomfnofha. A1UCAR EN LA SANGRE. DIABETES. ABiThiTI
rirr relojes del inundo Fe "" e ______ Sol MU||||DAK7I MO. co... fornondo AGUA MONDARIZO Fe.,
":,:.:. ..' ; ; $i ':. '. OODARIZ -,f ..oo..mo d
~'.W): ;, '.;' } .'< *.- ; -' ";. 1 P o*^ "*: ^ ."-'*"'**' -t;D E FA M A et l Sbnc do, 2 cabl s e
,,.,: / .. :.,; "o ... .*:'', ', .:' 'i '"^ '1'''i' -"1..:':- "a:'. $12'.'r.5.:0.'. U; jUD AL ( ueH En aq..o deb lanlaa $1nc.
.. :f "'/'LC A A ............." "' .... ,. .. ,.. :';. ". Tenomos, un gra surtido d Neo r a rUa vi e M D aBI .
M uito quU-nirargicoN.2f, o l
-T-.5 1. 7 2.0y 8
, 254 -T l. A 6351 o ir ",-- ," i' ',,l'o.r,: ,,r '. la 'A dA i di
/:'.or',. i u.i,,' a!;.:r-O B"'"P. L ;" L- I,;; .

EEKO PHILIPPE 'l^ ^.^*ll;'ll'^;^/*^ .S >L^ kt MDNDABIZ.
.VACHERON ....:-.. B.. REGA 05 ,,N d Po nr 17 -II".


_____ iT ^< Coleoa ene el Sagrado Co.a-on i H r,, .
:oNSTANTIN e o.. ; ,o, do l., _
don.. MCrthaoBonache .I Nacimieno
I Celebra us ano AM en "es afeeha, le Ii" deseamo m uony fells,, 1.bell.
iso -y m g raclos.A sfiofit. Marth. l11nmehma y Lademsn, hi sdel estlr-do nolo Ll~iBoach. yde o ite out xol C Mall,0 d o ,d-
or cole'cctiz enc de ........... ..... ........ .....11 I H.tLi. T.,lenca d aspparai, mch" h ijo oaot onrtldl o ooplodo lolo0,0
nes le 1d1crariba]aa'dorable Martha. 5.10 MWd pM, EbuARido"EL .IK JANr '
dire, l Co- 000o*o.eloootFeoloda, El.b. d- 0o... o es eOu. . F uelR
.InD L a Salleo d Io yoIo o dolG ondoaoadoTroncoso.-
on I ,. ,,, ." ..i .... ,_ ....... -,,: ......AGUA MONDAM am W.sln~lmo
~ ~ ~ ~ ~ ~ i:i,," ,..,. .,t I'=;: '":" L"' ... DE FAuMA s~alud y ... ,=.r
-,,-,1 ........ ....... .... ,1 Ao~joo to~ M UNDIALooEo Msu"lc asc .-no debe feOtalnunca
d 254-Ttol.oAo6351o,,O S. .., S,:'-:o:"- Si... i .l.. ,, bp:o.da nto e. Solo PdAGo s ous n aOff.d. fd ,.

do Io101 le p; Sg jd Coo. 00pa I la t li do20 y. A usn00 ol Vo-ado, il
o.:d d, io, ,,,oho oo',d,_o00000 ,do,,i-o AGUA MONDARI Z
-,.! r %1 -,%Il R. piin, c :, lf Ii'A-- IA.P,- ,,oc I I .:r : .I I es 1i ela al E U Oficina tonga si

ro o aldd'blo toldoo on GU
,,oad ah- lo ooeF".o1 Edfdwo do,.do1o,:,'11d,,.
,N ojn d o '0g 000 0"0" -r oFodl- "o dM0-,,Ooto"lo Mo"h"dr. 100 Dop o to M ONIDA I
V A C H ERO N ,i_......... nd ........ .... ...rse r- .ax P r n 7 UEl,.do.o.ooo..o.-...o,.do..ib. oand S.o.bode Jo iolooloooo olooofosooo oo* oto b Pob do 17a --oo, Z-Holdo
h0ET00 Colectd....elSSagradoo oooC ...o. d...oo.. .go.
-O N STA N TIN I .,. .- .'I. ;........ h .: . r. :... 1 .. .,....1 ,... .
'.'.I:,1o doloo'lodo"ooeo 1.oW'o,,0 delobec s delay oleoiCao oavor doulao "o
o.,,o,:S', Mooilogoo,,-, o. o, ot=oo'od Lo',To aol Cerpente d No II o--l .0 ldo 0 0 I I olo o I Tl
__r'' ,. ,, -'1"" n'l = lhe', I= l"Hijias ded ,Maris" del Co.- momentos,d I con mfamtiVel o cude Ia egaesria Elaboradso con crue slele llm-D=Al.. I naredlelle'u
S Lao r ude l Igles 2 ae de l Sgrd ra a n i i. e oncD. sr .i Vea lw
~~~~~~~Padr. Teodoro Ber...do. S JSupe- i eoys eae u l "[
rolsamente esta eolecta par. tan 1 eo [a qu yose c a e e u
i ho c Od 3 lin .. a,Ien is gl .ia a ........... umbr.......tb el desth ....gi-, La sefiora ,Ac Ro tf'
rro~ e s ra i [mers, inee:61oco doctor Octavio Machado. Jun. de n uestr I pr cia s
oml 6ndelo 25 lfos cre. Han o umcn'nadas I..s MegrW E-- por eledoctor Oscar Vald s
.,.,Si .19- =P,..... i .. ... ,.,an iar o t del -,l:- Otra simp~iti .... irimanio, Segun- bi ....putado toc~logo,
p-I d.. 'S '"-'' r ,',deun. pree san lsus-do "Tr ...sa Caaz~ b a
mP e pit n an MrLin 'gundo hijn. Ins cnnoridos espos os I com pla eldns a un U indo nin io. prim er l .(C- nthni. ex, 1. i ho R


que


peic tiees!


JMIWMU f MMJR 0 FLAN I \UV
NATILLA '.. .
~oo;7 ~ GELATINAS
I t T&!mp *MIN DE CARAMELO,-PN"AL
-- PUDIN DE CHOCOLATE. -. -
e y ahora, PUDIN DE .COCO-,-

J0* 6


70 A mi oil C I?6.F
: yo / voipeho DRo ^^El pelo lavado con Drene conquista la admiraci6nde "l"

En cuanto ustcd sc lava 2a cabeza con shampoo
Drenoe, today 'la belleza dc su p elo seorge esplendoro-
sx. Dronc ltmpia cl cabcllo tan boen, lo deja tan sua-
ve y tan brillantc, quo tO'dos los ojos scvuclvon
para admirarlo. Lomismo si usted es rubia, triguefiu q
o pelirroia, con Drocne su pelo queda tan lindo, que
Slos ojos doc"61" brillan-de admiraci6n! .-- 0
El peinado luce precomso. cuando el pelo eso
S 0000 olvado con Drene. El shampoo Drene deia'
-e)cabello ihmpo. suavo y brilliant como he.
brsde seda. Y oqui d6cil' al.pe Como
" obedece csda~o~dx a 11 form& que'usted quie.
fit dgrleo'S61o Drene puede dejir el cabeflo'asi "
Drene embellece su p1o.... Drone es mejor que el ii ....Cr6nica Habanera


DIARIO DE LA MARIJA.-fibado. 16 de Junlo de 1951


S."
Ha)di:e outo
.Cemphla ldowiIrmemno- i4,1A n
lfaerle de e 5-O -.U "' I
. . . . . .,r'ri. ra .
...K. q-e -Inr.- snap,,:. ,
c' 1aL 1ca J.. r .' a ina aI'Tad.
I tnlerlsruer
FINs as hLij dl.aah- I. -
Ie Prsd.ern )a .aa ,*a. tenrI a.
n.el P,.ad.o f- e.ao. i da lra
R.drl 1r.
el dar ln. en'1, ul on1 .', .
, .an .....d o. ,, ,'
Grland rris&pdrl.ds a
dre,, d, ,. vpa aiga a dr.
E n ouo nircund daremoslfa -


I--4IAGRNO~hialv de hielo" en
LA NUEVA PLATAFORMA "ropicana
i] .. ,,., .,,, o ,,o- '"Cala ',l; r..l..t...a ." .r-a..:',. ....
L TPSEDIAN MESAS DE -RING- IN
cow. fdi 55,,: a:,e !..Ia ,a.. I.' *. ,
a.j I, f b.
all..aaa..aurllalIi salaaaaa..
paoderoaa alclentes qua
a.. la a podemos La trapr qtal
Par' idarios E. U. '"'::.:;; '".:::.. _1.....
49 .i.. '' uees"a n d .ul r
if .-.:, li(,, 11 ,In.W" det hillo,,
de ,ermili r pelapr.ra lada v a.
via 4. ?6l~ife%
a os .,,IOE5 i rearme ia It ia '1"
.y inks bara 5Aas Na 1,4i .%t r .

.a r.' .


cloule.nno l r,- .'.. : e,- ie ,rl.-. .. ,v, i 1, -, e ." resent ell-

pal. F. ris.er .
d ..... .,,- .. . .. .. ... i r; d,, o, a,..' .. ;ir:. y;',na' + la ,
al P, 1lr l,.l.1..5 l.I 1 _. rre : p.i r+yaeuataayaaredial
P.. .. .....1 '. al... ....I ..aal ..
Ios I +, I',r >e'I na apeaaiaia
hId.-C.ha'a-.II .. ,, a a- a ,,, I........ ......, 1.-. .,s"a ,d

dr q.ri... 1I,. "u -:L.. 6,I,... 'j.' ,-,I o ..- ,' .n e nom re le z
d arel. .",. l ,aa.. r." , empr e r


st rnr i,,, Ptn'... llm ,/,,, .. .,.. ;r + ,+ ni v x~
I a , a I a de ,.


0,o, d..6...... alaas.Roya.
na...,- a.aaal( ,lr .. .... -.,. n.ili '* ,aaelpa nophu aa a. .; C '
d'nt..Irea,, a j,., d a
.ar. l. N *...a Ia. aI Snini Re oy nal


dee,: e ,: .-.Pet er ,,, a. atua,,-n a a. tae p ,Le
al a d S,. ...I ,-, .a-.. ..... a...' 1 .', a r a ,
1OK 'la~a ..) I -- -- ,lanua s alg ffasaaa .anll
.8nPill als f, I a .a- ..-a i... el Ca al a,,quarmand,,
A ,.e, Or,- ac b-4-44 yr noe rl E:t. hau e n igo m eravi de,!,.nisr.. Iuarda ,taaaaeala ,_,r, 'a,'.'. a a .,l u a.lalaepre psaaupa-
',lt.l.,,aaaar,.apcdaa. saell, .,- I .a,,"r.o.ara I sapk
". .. q la ltl.l f l~ en,.. ~. L laL Cs R oyaal y Doultaa
1, : .n lh a r a I' m lpl. ,., saa .Itldad o. as p sara L .a bF a
in t llqir.'a,.-, .a + .,,i; ... I .ar Ra nal Oa ulug peh de ll aaede.I
a .ald I r aaa
au,.emaleol .,,. ass IanIa I aa
aa Oaaaa. a.a.t. ,. a a. ......aaa.' ', aa Ca ..a.....a..Cr
iao .iaaaarlla araeI, a.ia .ap a u al
s.arar*raa ~~a ~ ~ su~atr a ~ail 7%Fc. urnpl nneboo
!~S I.4!B .... ...."... ra . r _. I ,u," ,r,:'oil um pl ena. os "ta ds
5.a 50.. so Bloc

1." eaI, ". q- *.aIa. alrbaa a;en uhau pleYoulta
g.,al"'A'",,.aar."- seaiolatI LatgaraC Al-i
a-0..lI- l re..', l . a. pRa l uya aoalnaa ei ha.
Pil, i eils.. -ht]el 'll.dip sIC 5SALADaO aN rror P j.' the.I.rb.6.ra.a.
UIPOla 5(505e Ob (,a do D[E
OE'AIMA LA Al. ARFA OI.L _________
'aba l. as16arr.juor a w -nsa.,yprpasPaareala


!', a .: 1, ..a r.a I I. I an glpc..
:,, Ian .,;,, a Ca ,C"IL ,,"E


Iaa,asa.Fal drJ, a.. i:l r5'5.I a.aa
_X K 4`1E%-, e. ,L n,4 ,,Al. n R A D ..slg, al s.. al;l,. l3'515,K abrsa ,
m .EL 5O'B-@.,L,
I 1uDN EsYGIS AO s E M I
araad. e rspd nina C. 51105O DI AlUtVE DEL PAIe I
C5. Iada5 C. Nal,', i Pr o Da. JANEIRO ,A L ,-.
siP+rir a~aaa l -a.-r. . ... ..
SUCReAS. AUNIIE~

c l n ula La ,I ,.1 E D.,I,.IO.D L r
q "': ,il ll O n: nl n ?~ li# ;. .1 ",
1:31 1 .....` n r 4l'l I .r~ l.~ l e .+ :!'1' v el ,. a
EL.0.. 0 L.,.. + ,. ... L.IRODEL A IA


LOS CONCURSOS

"VACACIONES EN MIAMI"
EN

MCNITIA1TQIC


A.. se-k .^


Deniro de pc- i. pic.putarcs de Taari lendrhia .u- casa a Irs pF.ienas d .a, .
olc,:na hacndc, 'iol.- p.:.,ble 1 eetablecer und a residencia permanent, a ira.
ves de la carelera m5; ai;pi3 r1 yopadena de Cuba a unia ditlauci.i igal que
Ia Pla'v de Ma.ira r, a .ea a 20 minulos de La H bnli a.

Lcs precios en Tarjra .:dia r no han camb,ad.:., pr.a I :'r mas elpemerilal
ira.-ina a sup ner qu- dtli'.- d A un-': E me i l-:.,q al dre-s ia 1alt3a ultrra3c un
aumenlc consnidrible
Drai; ,pla', 3 pi, ada cupiearamenie urbarmzaad liero mas de 301'i) ensidericas ;,
y 40o ern cons rb.-c,:r. elecicidad. telelon:. calle. asliadi.s a.er8aj agua abon-
damne. meicado. igleaia casa-clb. y el tesoio del aire del sol v del mar. a"j --lt'.-',,b
b .- .- .-5 .-,.'


...... 7 nr ,, ;_'
-.

'' *'. "./?^;':'^.~' ,, ,
l 5 /t'" ,, i
AV jil Blanc


Pigina 13


I" . ( -


El latIult x clu'iv. "nlgst l ,Ib" MON'TUlAKTIf. .lt.bs dl -
4. mn a semima.s. .es.,n VAC.ACIONES EN 1 MIA].
medlle .1 j .mUi& pm ubuq.La a:.s in t4iduas asm ," r"
* pi kIls pi. aMlo a *. a aIam df rlal e. *a e I"
mer;,n h.ll[.. "n [ldlI. 1.u.I. p.|.d
C.rrnp..dl ell reia .I orsl E1. iU AseAs iS qu. 1 p.r.ra En
I. ar. aonI el -U.ts d, r R.raarl. L C .I.r sol o afar OGral.ela
Olrr6 d, Alu... Padrelo. que erlrjo I m bolas (oraeap-ndlei.ea
51 tM... d.mLn ae .a aIeb,.rsn I.- .a'.Itah.. de. ,r 'a. Ca lddso
I.s J.-ael y doml.ies -UNA SEMANA IN MEXICO raaesalapa as
INa1.j Ic an lp.i v z u5s, *ai- m de estanclaen e ?menoterldl de
tqua.ls cidsd. ,n lod a.o Isuism ps|Jdo
Driamesnle. d.de bI si.la .e s*la en MONTM.RTRf ua duklio
apsaisi dinnera si piarl da d.r. pasas alaruaaarra.rsl. tqu~n
sds.,Aisa I .e w a.e d, a. Ia. aiad a c .5,aaaal .ld .rsdsa de
1. *rqnsUI (searn. a. as Pal.s d, Ad.1; OG.,arn


Trae el Aceite

"MARTI
u ?pronto que ya

Ilegaron los invitados
a..-' I-'-Cu 6.abaP
_e prescind~bl I Acelte MARTI
S- Imporfa disfirsci6n a s us comidas
I P,011oVc,om6ndoles el sabor
r -.angualable del aceile puto de
.1,caMARTI.

I Ep laths desde
I basra 23 hb-a


Zcadojiptp gctEd nw AC KI TI PUR Q 0E OLIVA SU PER PINO "MARTI" 5NVASADO 5N ESPA NA
DE VENTA EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DI VIVERE5

iIARIO DE L\ MAIMNA..-Siabado. 16 de Junio .


Teatros y Cines


SEscenario y Pantalla
o Ile.Ie Ir ya Jno d tn a.l* -
Sli-ialr Guigeniol esl "Nsirii l ii SI.o
T "J .. iT.r,',: a'y,'o ,'.. Juani anr o p Nit drigueti t e.
Ct, y .. I sbiero' prtilturas epecialesi pa.
U0Iit estr not mp.nencsl bri 1'r.a ad. iball. primer istuerzo de
S G U T 'w: d,'LY AuLt N 0 T A s

lVodsi, Musical Grandiose exileo de sLO QUE ELLkS QUIEPENis
3DIO CINE AVUEIDA APOLO ;sirtnado asoche por L Conpais tde Mario MartinBez Cusadoc el
cr.ui.a'nt 'nro ENCANTO. Hey y meinfa: .LO QUE ELLAS QUIEREN
f.1 -'- 1.,do 1. oWEN yNO. aoy y "0
.udon o o, .i *.."" csitiIubir u a u1
.......... ... hn I "... .......... .... .. ... ....... ..... : .. jr i I.|. .

X I J R O O N E Y F il u '-";- S.IO N... ... . . .. "I.g.' .l :- .. l l

MGORE I 0 ' 1. :' , ,.
UNYANKEE .-I P .
+i -+ppii
VtKw nu m w ....o...
t^" ^ I l W f C a S I _ _ ..; ,; .*, *: *.: . .. ...,:.: .,..^ ^

CBAESAS.Fo pir.,. I Cu. diirai" ,. n.,,i::;:. ',~i, S .^"",;^^ ^.^
JLO AAACALLISZTR


FONTAINEIO C;'EAARENA.1eMIAMI

de al~lidi elClbller dtP~r yL* JOSqE PH. No un~l riieprsaros Rogrlolls AGSI lARA pensli" d1 pebuernci juye 6o ci tcvotee
Wi diti. RIA i MtOLiANd yt W. &i R io
iqsc '....n.....d ......... +- lit quo "it dpsitcolitus'a
.. .F ..' ... ..I t,.. it..... d.......... ....
.w,- : e,.3 .:1 ",-
aCUA E A~a.Pa prmes ae n Cbe dileurd sC0 emTEsN d Iu IT Ptidt ii...s... pis....itititit itl..ituitdi 17t Bans ..bi....i,,
cr~c an sd IT O T NE i ho or o s FON T AIN lE tuc s dttc iitc .K__ __ _ __ _ __ _

'st. i.. igtii L.s.1 i'"-.5 a.:c ,, 5 s .. .- ,I ,- i .:' -,,
cci its cascitecAG SToNCit.Pit&Isllts, n .. ...,-,.,
on- .rl ,,-.--7 a tno u,. e In c-ece ,a -11 1 ...r.
b u i a d l i idas d.vCii i Id is d o C i t1tm asiteleip uEltL ors i sa dosF a r o ta N o -
Ct ... ion dnlidatr dituitic'ai, icaudhsd'Msadfidyit a.
l ;prollesoiren.,In inistrat mar.-1 Agustin Lora forma parto do 1. tri-
tih. i -r que sa ue.eri, plaudida plt: r'tv, iao qua va dolde ceI ju.ves
M ic tl-c'tItp 'juevet5.t l. .'siu iti iBi dnquitat Con ProisCidi enp iTo.
F, !1jml .6 -1 o el Iteilro Bl.,' lavll+ le'ion pr,a'dclueds. pat" Carlos Ame.
A .,-t,n LamI gloria do Mexico y,dnr I, Carlos Ilrgoyon y Cuba ell ali,
it ii1'' it" its, "mit- 1 I d 11 g nyParSlcardiyBreadscanRtaMon-
it i'.i Partli's era' I vex Cubadi".itit' ,siii eaIitlsrAnCa tu reciimentoi sars'stas,,saeer v cr't."Prec'os'.$1.50. un"a,
de actualitid e t.Caballeromide Parisey"La Marquess. Dos matixtrnaless 11Prcsarlos y periodislas y ]as admi. ,un Pear, preferencia y 60 cent .....el
c reacionis de RITA MONTANER y ell China Herrera. ]Forsidiiable! rda..-do e Iu. .. .... .. I ...... ... "
slu arte $igarif LaI.', ,,6 i t r lus .,
A~sl toIn In cxtdn Oyclldo. Pof,,03ru'a bas, La murt e stoo enanloa tin crirren per el Piano sicariclando' '
rrtlnelr \a vc uten r. icenarto doeCu.-Y' L, c, a..ve yndidi. toa ca y esa3 manes ra. -laracian0
ba., .nI a ditilogar doe".128 cde ac. -Con I., s dolos de Cuba y +~~lO ltas plaosos del pubtIco u tr,e w to
,tualitml Ill Caballero do Partl. intuMuniandr-Tterrerm. p nre er a n le no acdmirado durante ,-a- I,.
Maltqutva Los dosiperainajen popu.'Ito hrillantisima lrevisea Slccardl y -Y asen Cub l extr.'Je-
Irlo teL H no. lvan an see, Br-rnd, lul mo tvilloses bailarm" I Fiesta do viollnes a eu- .. ILI
-5:1% Itt o ,d m ol itain y'e ra It' :I a s ',!"ti le P .1 s r ,l' de o a n a -.,r rle uatsorc ,- d.
i ,s' h M v . I:t-m... .h'Indl ..b, ., y I.a in Loa runndo. ....... t .- r .
..... W, b C h',,,,, ,,'..... ........ .. ... lt t E l e ,Ii'n -" " -- .... .
1N;41. t ,t1i 0h 1l -1" t .Lt +;llt It".o'nL 1" 1 I t' l tl ; I'Str t11- pre en ar lmultaneamente con !a
U-a II'......iw. .p..t I II 'lltl.' ltt n 'te a d tn L r r
,' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~1 it.u| 2ar t.i 'h a Ct't'la Ilt ly mu. doen tee isn. delldt, .Idin 21e
hIvl, CupIrId0te(lb., oc l a a h. IS el)I,. Ir. Bilinnilita, a precia. p p
vvo C~u h ode Ia,' vla M, "L l Ktlt'tse te Cuba ell. a, I all 1 ,..


q N.Ea hacelu O Ill In, l9.- .
p. iioF m,.-ns..was sol'.lr \l


' I,, pht. i nlt' rs u l I S.... 1
du. voslelae LOm1h v tflo-'
'l ' I trL a cit rs n ntsoi'ds '
JA o 1 1. 11 del able, roxi lint. ,'n
i hI I 'tmti BttIIc it l nlc l titis.r C I
is it, dLivts "J lu ci. u o rlls loi Un' F
em I 2l0cuadro titulad.,oEs Ili.. 0 L u
u i.. mi.leche I .,N color parTechnicolor

NEPTUNC A IA..']
H.0o,,.,0, o,.+/&

N(5I'INii M Mli4
Funrl6o ountlsia
do i is11 p: m.
5 Caolanes. e Caolores"
2 Comediua
'LOS 3 CHIFLADOS'
"UNlA NOVIAr.N O
PARA TRES"'.'- A
Vsi J.hithn, ,sino W an it7A
"ALl BABA V LOS C0
40 LADRONES"
louts" 11s1t. H.slia Macto
Turhan Baey- Itechniccolnrl
.t Laasuta.a0Pro..cia -
MAIDS 20...AYOEo40osoio.
...... ................m..


CAUMA RILUS .ISENIA A
COLUMBA DOMINGUEZ
ROIERTO ANEDO en

Ill WIIA

PIE vim
Cone iOSAURA II Etr AS
FFINANDO FINANDO(

GABRIEL FIGUEROA
OD.IIE;C ION Of
EMILIO FERNANDEZ

FRANOSCODt P (Aesuito
D TIIIIUIO& Pan
COLUMiA PitIUR[S
In lota 1seaxs-


MW U LAUUUITA UZt- WAI I
l~aiqaatoritswc..'"acvs',,lV'tos in .sfelrS-TlU


ao~ *- I AN. ITT/t~j ZVH I a /
___ARAN_.M",W P" 644 Cit itlfld
.,mlq&I CsIt sOpea.1 Q dslO osrrzWr


HOY LA FIESTA DEL SAINtTE roe
EN La Revollosa, La Verbena de la Paloma y Maria la 0
M A R T I ............. i on l.. d. ]a .rt u. gt .. . en .b..... .
se:3- DP aL"TO. 6- iJ., q- ".,sIntI..e i 1,..ali e lIsa (lE.NiL '
9:30 P.M ELLCTOURE.


_N._.IAASA arteera DU LEX HI Y
AAWs I sI I II A '5ftC.Y occurT0 Ii N1

.ZPATILLAS ROJAS
-.L :, ''(Red Shoes) Eagle Lion Films.
.,0fr, ,,,.I OR'- "FANTASIA MUSICAL Y
.,, .sa.... .... .COREOGRAFICA
ro_.. ... IF. ... c ., '
.de .an Te. color..k con
d I_ ; u, LEONIDE MASSIVE
T t': : r.,- 3 h.. del ,B alt use o de M oi teiatlo
.,I.-1..,,,-a\r. MOIRA HE RE
pTci LCs del Covent Garden de L indrei
y .e -Cueo d. B~ile del Sadie~r
ititolis de opdr'i.
bit itpRoyal Pits.i...sti OitOschestra bit
G,.-, r3 laI dirccci6n de Sir Thomas Bie ach i.
i i-, ,.'r~o'uMUS1CA EVOCADI)OORA
1E'-_C 3' e ,'. c,:DANZAS MAIRAVILLOSAS
'_ I f I ESPPC!AC1JLO iNOLVIDA.LttE
'i~. T ZcoRAS E aFASCINiAOOTE iNICANTO

Ear nanroC S~~ra I ,.i. .O.;,'4,fo -sas,.-,.ssss .,,:a rc
aCLNEC'IT. , ,, Pa CIOS POPULACE .
iCUB Lr -l.,:: -AC L ru. ,L. i A- ENTRADA: 541 cis.
ImIa1..c'." P, i .I...A ,,.. --
IN eA Ls ',it .-.. H O A _RO.,IN -AS
;- A.: e 15 : 0 "3r1 .,- C'. 1 MODERNAS L 4
Ita. ,ea 0-r.it ~ "a. ..... .......
h Aldl, AiItit.C it0.m o
1 ,r + SeriN B"e7yMPION, V. dI II.O
GENEFPOLBOrOO' I E NC-IC hLu,. ." GAN1.. u... ...
,,g, --a. -111, 4, TI.M '..
EVARB K~l rN BROLE GI.AB "TEA/VeR e
Ci i..ia Ams.. ... ,o: .....
FINLA : La uCpo. Uu :'e In

$S11sGI ConS abss-itn e d i
ji so f oros A12
IFLOR N I:Choj.e d. w. 4,T~,5
L mana s in iir:.w"; r.., .,-
F RaITA: rKim dc:sl 31i b..
M arlba Cr~stina
~~~~~~GRAN TEATIRO: ,pfn,,,, _.,,.
Clarinoesi t -. a i ,m.,Imd
GRIS: Cheque de El .r.. l
rebtlde y aSu-." : ,:,i:"
eInuFaNT a. untos I, Dit.s La moette enamorada, carton. MIAMI: BandidOrs en Is sernaI
p LIRA': flisncs o'-in, Sn r s cmsdia up tsiti rtittisitt'tt. its c aitusicyi'uuitits csitis&
sitws ll....... to. r~rsic io /d la Sa......p. Isi.t..o..l'.MILAS.ARC.......m.t..isi, Al.i
LUanbJYANO:Fitor dcssngro baits e- otso y Adn y I serpiente. de San Luis y .s-to$eco"ta.
itcsscO:Flr esyssittisciitsc LadeAXIM:L.t sutlp.sissstsctsi1 t l'm n o ve fit m -src Tao
Vravsa ~ ~ nen A mys p ps ordit bis Msit,'a ,itistciu. r dcI o i elt. rNinucs'scprsUsie
~~~LUo....................Mala suerte y asun ......... t0.............. I
I .tYdn'c.A v .-.. MARtTA. iPtisiititcsc de iterrit. itic.icontGarridoty Pifibo.
pitLS AGELS: r i... ...... ..n, oETo.P ........
M orwa lben Burladi y asuntos cortis., omancessc dun s sitit it suitcu MODKRNO: Citcosade suceo7S
M dJESTIC: S" citos ,do-, it, pieUa ts o t r itcits.d. p a, en a.
cit tsr i t tsi. ca, t itr, m tcme EXICO: Yo,. r. stctitsap y itPC 'enNACIGNAL bi tndsy ossi.l/is it
di. ai i, r r k Z..yts 'si Csiseey seunt usQISrtas. n
LOUIS"XLHERNANI-N

1-:.....LI N ...e .. ...

AMAACS.NE W 7AM

-_ '_t.,,./..
I6BiNI GACAl


.~csssssssss -t . .
C,6"ern CUIIA 3lO6,
A0NOA NP30301
L JfMM ELLA ~


Picina 14


(Teatros y Cines


Pigina 15


DI1RIO.DE LA MAJRINA.-Saihbado. 16 d Junio de 1951 .-


La F'iia del oienle. lan ueochee eal@ MAR1 grandiomo homennoe'oPROHIEIDO EN TELEVISION. -. especuaculoq pert Si velosre El AlE d nis d
de ajupatia a u e dice qee a con deaile glorioao de lumnoaroal D de el jern en l Ileaon BIANQUITA con smos 'lrnsa preffodo s L
de In ace eldoe..yelradio. So5lecombinado"- proglra..a..losl [0 . ... . 1 ,* -. -. --- ..1 O .06 +'-' f 0. P .ri tard lit
. .i iis i do'el. ..e. .S: Ii... -1 -,-:i_-,I-"I.. ..- ........ ..le' ..... . ..
an.. abia0 0 0....... ...... 0" .10 -" a .or _a......s,.' . 7 .. Fca. de cem ento,
E 0nei0. ir0rl de1 a" I o., a., ., .)d.. ,1" 1 ,"- .i ' .. ., 'ea-Pi evisin, por Oue rh" 1 _._.
..... de i..... tpox:s Lie l os I...... alurt ....' ...., ; ..0..1i. 1 C,- ....dialel p~r6ximoqjuevnes, p.. .. o. ..!d....... "''a
M as ameoloino 11000. p11. A 'I 0
E o . rmi c r, e r 00 0 0u t r0 M a -l ot + P .i j -, 3 eUo q Pi o do M ir a m arozor. lo -' , 1- r _il- "1/.
Be'. 00- O' 000 m-,01 ,0 *-..:1100 in otosdo. grand, it'o- r0. .
.. 0 1.... .. .do I.- 1B... .. . .. -orio l'1ro- show do.Aoo. ..... .- .
- Is. .11Ir,_-10 .-I~,L-,I+.,, k .: "..'r,, i iIN 0inr ten r Brennd"a t. ri., 1- -t,. . -utiiao n "- dIn' r -.n C'u rl rq leeu a. tp-n eos +i
r ~I Alao. r.I.
:Pa31131-. ,1 0'.h',' in. r l io -,Io... nei-s le, de In-
Y o:. + .l + !:+ .11: 1.. ... ..... ...... ..... P V,1 .. .........
.. .. .... . . . . . ... __.. _-. . ..n
,to.- e,o amr j . I .. ....... .... ..I 0 .... -.-'-.-. ,-rn ,Y .. F l. a -e"' .t ,r
Tao 0.0a,1-1I., -Flr' .dA F,0R010sd00G10lb1
010010ele odeoi o rill o00' Plo. li2 C' I Al, I oTito ooooodoooo oolOtio dcii. 101.1
or.lTo'oo oi l nroaops1 01 I 01..Vrler, I 0100,ho-,ao 1
e Po eo l.o de,.,aa d L do' 1f Elmejor mediramenpo PioO .to ,, .01000.r.ll latenode lo ooIa reciente demands
uoIfi.o0 Ooean.op" pole.'..' 1 de dol., ....OA "LAS:.:..on, 010 o e eun lbrito nlomodo de 0.e- do nneritc .dad.ol 0oau-gefined;'..a4 t-S

V oooioPIoooo0a !life V PECU RAE 14EW .o
"Ta Anli so~ntoa .Do raee o ooomo-
.... -.... ...... 0 3. .... lia. 0 .. L -10Al P
finl ohil, d c o, 101.0,dioooo oin deo Carl.. An.. doaCoolo. An.' .I'-, : a Ie
L.0 ,r H.IgI K S61,--,-nt d eer res pe u sn .. ,
Eo te P. nt o r .. . oUl.. do lo i poar. o a.. . . .. ...... 0


'y hihn o 00errr ,ya e lo res ,,-,r...o
TA r ide t a d 1 'I aN E -e la. Pu, n elBl -ji .r- .de r : ..i.-'.: ..
F.JrCio11i ne4n c o Ic znc $ 0 0 MITI,011- dolzollohO Loooi-


Lomrn HO Y al oldao n o a I AdtaOr S an: _ECEP '" 01 PI,,o leblcnyT 0. : 1,00 oa e00 or.
TOu d d 7 deoono0e ornolbhdoab onllevisalo -ne--,---
Ese A u co l oonooal Be NDIX.0 Io.,doiostn.0 Wo lol 001111a jic mo d o irgo mo
R. '1 _r '. 1. I .. . . . .... : ...- ar t B end -,an R ita., o tans, o d id a ud e i a 6 6 o p r I
La TEla e a a +us a E FRI. U ADE EST RO ., 'T ..P .,,'e... .id...... ... .... y edI. r.... .... p .... ..... . ..... ... .

TRANoN'Kdo1dootr - -i'lo'La ....100110000 0100 000 popynnoor elhtere dPe
T E L CI I(E T.. ....TR() 000' ,---A00: a :2. .Ta ...... .id. +,1 .... ....t pr~~: d~n Pa.I dt
CONCORDIA i+I, 00*0 SAN NICOLAS y MANIQUEt olo'o..o'" .. .. ..I '+ ..... '' r "u i odo "" + doT+do nvdoo o
P._-__ ___West____I I' .. .. II I I 0.1.":. 00 0000 o[ Olololoro do Ohrao P10blic0. D 00
.. ,.... .. osI ... .ooMIoO1L1se00e0nono relar .

ITormono .ueC,'il: obrtas e 3 # C..oo,,ploto surtido en
NARTEL DEL DuA .....iclde...nr.


D E LIl,,Ia;:,ysun-os',' i.' 'a/la y '0/ores.
raE' E T Or- L 1 1.c-o xGier lgner hal eintenrela. o ,do '.;, pa I 6,.n_ o por I


ACTUALIDADES I E1N61.eAtN r e SANANNICLAS.R ,. R I LT0 CrlsnloFt d .... Rodriueorldr 100 r'"

001 il] R.01 l o 0 o i.io.o o, . lq i+ ,, ,. ... 0IL) + 0,, 0q -,1 0.- i00 p ll)). r. i , l
aa....... ......... .. -.,- ,' .. "... ... ......... .. p t U:' "oojLA' ..
ooodoo. 0. 00a['' 100o- do Ob1.l00ibo I 10

0 .i 0 0.0J, .., a.lr o G .'a o- 11'1,,1, .. , ., r .. . 0-i i .. .. ,-l.-l-,.0'r 10 1 do h P l

L,,I"l ... .. 1000 Boo ', ..... To ',". . .. 'I:. . Ii.. ..-.. .. .... ..... .' ... 0 '.00 ., J l.'ll aolG I~i
QM A R T.... D E M LAD I A M ..... ,.. Polo o 0 ...0o0. 010 d ol M +,io ot ooo d o Ob ooo Pu. :
AL M D A I lico's.'recogiendoooeoshomb os.A'mo-' "
Ooia.OCnatUda 0 m a --Tal. o-?$1 ,a E RIlE o yooooao0n oIoraon..-oa~ioo -I IT od l uaraaou e eolod
A las 40 O ev0 tl ont h r I R t oado a ,0 oo-ooRay s oilotllo~l.f10' - RIT do looooi "0 iOoo
. . . .. olooC .11.. 11;... .0000 L A . . U 1 ... ... .. .-,, 1, -1I
aObYoO yetrno cSeLn 00b K 0M a_ oaij 0 ~o1 o Oa + tlia o nP eAray A ULA AT- o ~oao' o-oolo doo parqueoo,.--o1,'I,.+,1".o'-., n
00 LA IN D AA len toehon ol ohr fN.' 1o0 oo e arN Io 10111 OTon Lu noR o y '". I o lo lo oodooldoLoHobo
D-lly00010. Ol' oA 0110 1 1 h t .11 T. I II IN d!. Wall. 0013 r0
;111 I'll 11 '.".... .... ............-- -- MET R O O 4T A -.... 010 Ico n ooto oR la oCenro.0 ll d .100 he
AL A A 0 00 dO.. o. 010.......... METROPOLITAN ... ... ........... ooo-o.y ~ lo. .Sat ,lloa .'"' MANZANA DE GOMEZ .
_13_.'_-._11.L '0 .r.rl I" li n 0011000Bres Cate -
I. G.- 'R IC~, i A- l -L r.RA, CRIVIE R


I..,a 0 ,5,,1.1,,. ,- .'r. ,r"- MI O ....... ,,. ,, ....... ....... .. ... ,- .... -I ,- .SERV -MOS PE

I1 .EI, .. rl a... . i...... ",l..... .. 1. i0oa i0 0 0.. a O .'0 0 0 0 1' __ - r __
.I -.. ..ao7..41,,,.R. nIonE 0 t s 0 A s 0 o 0011000,-- --- .. '. -
A M A 10 d o. ,o o,,;..,'.,,...Oo0.-ao IIIA 010.110Clb 110000C0. ^c.o ,000...10. _
1.,, o O..1 a001O1.11 'doo .0I00' i e a c addl anY -l No r


a.....al. A00 00 Y0COS I ".. 00. 0000,ITAIaY r a de.hra m o n ta na.

Io..... .................... I 0.a.a.. aaa.....a.. ......... .. r.-oo. lo0.l. '- .l11'P'...R.O X
01. h d IIE o l l elola II' I 0IIaI r'l'r... .O. 0"k0... I'I L ..l 0iE, TE, o114 A l o io a .- Il 0 r4 c rrs
!L..I o...ooo..o......o '" ooo ... : : : ',, , ... ; .. .. .. .. A ....... 0. .. ............. llrollo'ooOOo
HLYOa10 .OD I arar o,11en ,'-a -K101001l;y ACUP 1 U 00 2'ol 00i1 0000 ii ~ s l Il ~ (1 11 ~ c i
F .I i....r-' "4 ..o .. "1 na Fl a i l to rt, a InO N i~


00o dl0D00 --Noa i i IIM il'. i ti dn 10101 1anJunc .Lunet. ony
Wood. ini= AM' Vs.d .i ,.-1oa te 3y .-d o lpa
.... .... ...... ....... ,L.. DE1m...M AyR1.. Rt... ;'c .. .....n...

.trlr' .. ... o .._''"", -'. 1... .... .".... u ,0 ol. t.A. _._ I ,l .. rtR I., y V I, ,, E. ,R ,,.A


rI' l fll, 1t, a e-.. a.- SAL ONRE GID41i I: OI' _11 i All
0 IT C0 .l F..iI '0. I0 a 111 I l ,| '' ''..''' 'OS 4001 DRONI.(en "0e'0 ...,i0 r
0 I ll.. . . .' 0r A'. ^O N1R AE G0 CF I 0 00 1.L n o n, 0 10. Hon a l O .
A_ EC01.t M 4y7r
"'s .. I [ R A & n 1 r oh r I.' ...1 c, d C" I.9 e i M 4 4 I 6 o I d
0-_ i.00 .r..., 'i .0.011 1.0I0 00 1.11100000I
0 Oaa Ooooo. O~aooa~ Z.If4.-. ,,Tr..C Ao. O001E ffC1T:L 000de _1 1U0101ter1, .
; A R, E.;. N.. 1., ..... r ... .I" --,. .. .. .. .. ... .. ... .. .. c ... ..A L B AB.. .A
I ... Do, I-~ll I 'l...... . k -^ t O, S 4 AN R ANCStr le eISCO
"o00.0Bo "" ...... ............. ......I. R N C% 'p~oonoa.-i.1.oo00....... 11.100000000
A.0.. i.CI. . 0 00. ,. 0001101000 h ..rI'-0o N 01. 0- 10.H -ly00T
r0..a0'. -.ET ri.,,:0.. _AC.1_0 N A L TIM,
00' o,-'.o.-.'"-..e...ll'.. a"'... I' ( {I I. G Ro E101 Toooo.E 0 +i";R~'dRe "L'''''
P rod.__ _ _y0 .Be' 00 011ae l. l O ~ I S A N .FRA N C S C O
ASTR~ ....1o 'I 0o0I~ 0,, ~ no aoooi 3o000.-in ade,,,.0

oo1aoa 1al oaa.14, -IT'.0 F 0ti.000010 l dl____ 0I. '.I l l 1'1 0 h I,0 0
F0 1. .00 E0N0CA,: & 0100006.0


00.... .... la 00 Ik ,t l .l .... 0 ...o tD. .... 0. ,~ 0 ..... 0 0000 ,: 0 o ... h[Iftono. -40,h Bo nl, n.
ao~N TaIC ooM a0. R. D0.,e 1. -, 3,0.TOS6111.ARF/
c.- C.oa ue ,,.0. 1 01-.. Tii-o 0.0


d, A.T LnA N T I C I lA S" IN F R A N CIS lO
.. .... ... 0.0... --r,.. 1...To : :N...23-. "T .X" .,0
000 U.t1 l o J,.@ To- of U ,-,65.1 ...0,
U i i+ r + i .... ."I . . . J . .r . p %00 '05000 000 TIBLLo -o 1 .000 000 01L"..o . ..&o 1
0 I o FD 1. o0.It I D,.I -- 0000 1-t 0. o
ii..- ITl Id .. el m ,g.
A VEN IDA.,,., P._ F,_El- -1 1 A,. D.- N L G R0E1T0
500. d .10, M1.00. L,

0 .a ul 'o;l,, O ,0a..0.,. .. .. _., .'.0I,..-c;,, .-00,:iSa... 00,....
000 :.m o lumi0ta ...... -u . 0,'"10.r'0, -,"r. .... .... ......WLT PC
or 1- . Eml lill, - 1,--. o, T, yBarln ,ia M,,
Fl.o.Oc.T0l I 1-4110

0.1.,. ~,~." .1 1. 0 0 0 D_ d I,: rr,% ., a yn . unet. 0


iiiaaao 0. 000 I Oaa.O~l r0.000r0 "0 ... "r.-lo :nI'a 00yre 40 ts, Ni0~ 11 eru0 a:
1.i0l0l 0.. 'aTn la r .DoJO [Lo 0Y 00O? yS ap~l iIIao 0.-0 "r .070 "4111 . . 0'etao
oaoal 000 r Co.l 60 0000000,. +'qr I l' .- ,iioloooi, L___ I__ I01 _.___.--T*I._-__11 'I ".:1011,
ALAC W o00.. 1'.. '.EL
I S Ld


Call.doloo. IfOoooof.G1R1A0N1T AT SAL'

....0. ..T.T.... .". oANobe l '000000110100.. M T^ 0 .1i,0, 0.,,, . ..llliil Noo~. II Oa llf0.0000 I 110,e. ,0 '.0 0 .0 ,- L00 0.' i',. -'" -ttII I '1 ', ,, li'S..0 "
I ~~ k, n -y A ^, .... .... :'e
00' D.' O ... I' ...ao O INI a 0I 0'llNLL110FtUn0e23, w1.
Fl. T ... .. .... 'S0... .. ".'+ol.... .. . '0 0 0 P I L1A00001


0 '.~ ;... . ,a'.o01 'Op'.,', 0 .... 000''; ...... .. .... .. .. . .. .1
er.01- 00 a- -1P AZ


B 00'--. 0'. 0U VE.DADO.- .. K t....0 .. 0 p,,0000 ,.d .... 000 0 I | ( I 1 . r "1 7 r 0[' tb 0AC S D C R T. o-J"+ iO o ..... .
F.-n fa' ll .0 i.40 1. 2 cn b u e Ie .. .. .S , ,R ,_-N .
Pina D .'rd Ba | r,. F ee Ev.. ~ ~a Era*r, '. ''',, f '- ;'Be Min- 1. ", .16, U."-1771. ''

I. to lu000 oal o 00 ', 0.11 ,-i ,
rT PR E I a lT my.. V -NGe1 TeneLuea Maynr es .,o I
A... .11.aao"1 l lI'eoG R I S I d N-y...o T rtuffil:o20
0 o.o.... oo.oo o l.............. .. ... :"11';'al0 040 et10Y 00L A z A
GRAN. ,E e., I ,IT' ".. .I ,. 0 . "oo o ,h O"La .-. Oa,-Jaoro a 001 RE
a'.;l0,ao Sooa do ONORa-Po.. Do0 L I %I 00 0. . .
I. .I .1.1-i,_L. .,,_-'.' 0 0 0.it OT_,, __ .PO .
o Cl!ATR CANIINOS L U 'I A.NI0 -,00 a ro3 1,0C7L... .... ... .TO. IAa.... M . 00. 0... ..... .. N-O O..... ... so L ....... ao ...-00 o L... Ooi^,. j, o -,, 4 P .d ooo' -,ae ,,.o ."o;. Na .0 ,,,- 1,"'aaao
0a0 R7 0 L o0lT 0.000 L -1;.1 - 5 1j"ot oO 0.o oo R- LiinNet 70. elld..-00.1 7-201
A i@f. .NDEo MN jj.Dul I m....

000,-, nOeO~na 00 aoa f,,.0 00, 0. .,: 10 11. OO l' 0. _ _'__ .10 ,",+ I,. o .o ,_.L "-
,-.-..1 O... :,-,,. a_., . .L
0000 N d11'..... d. nd ......... ..._e.a ". TTICHCINE M70..
I. 000 fl. MIGN __f Ooole.~ PNo 00 c0...O oOn-oo '-~0 .oo ~W R

Doo.t. F v,- a,
r. 11 0. ter rl.00. I.F O TO ''a,1h- 1 ;... I. .. ...."h .L0P A L A 0C Z r 0 '0 -0 0... .
Minll ybr e I.~ e -ll ,- l Clean iI cl .. 1 a1 ..D ,Ilei d, le. 15 T .Ifr,, U-r / r 16 1. 1 U N-I. V E R S .A 1
I 0..I,'IVA11LEALEGREA Dlen JLeclll1
UA O A I O [ L 'A, dOoiF1:,l TICASCO .1DE AC ]HO '',[I V I I
alIIUII:i. llm au 4- 1. S A N 4. F U II -TI X NLE S 2,T' I Lrl Hulltt-', Steve Pll El4lo e i i i147
..r...[ .,- o... c, Ma, ofI'" ^ gj of,il a I G n"" ...-.. ,..o. rt. re N, I .t a ,.r ~ ~ :
0- ut 1.. 3 k ... rl i, 7 -1- .172. 1 I' R BlEX I N 0 eta. A.- - ---
1lrI tP ~ l. dn 41, T .I 1-uT., o ,- Te.,rt ue 6 , I .
n o -1 . IT I T R l r t . . .. 4 + -1 1 L I I . - : '
-'p,:; ,,, ,i .6 Ji r2, L . T, i Fr i + 1.. M H I M V. E D -A I iD 0
F aq r -%I F om an ..f..[ A 11 L . i.. .. i X. i i ...1-c%.I E M N i ,- .i fl.' i ,,


^ ^ ^ ^ ^ ~~IN 4. 14.^^ ^ ^ ^ M 111111
CF PR
CON UN ACONDICIONADOR DE AIRE _- _
"" "-i- rCi
!F ll~daipoe ^


-- :. Produ, e do l 0e.neral Motors M-
..Asl result de econ6miro el Aire Acondicionado Frigidaire! $--- $-
Al comprar un Aconfllcionador de Aire Frigidaire usted'se ,,, *pS D f
dar6 cuenta que cuesta mucho'Tnenos de lo que utted pen-
. n saba ydespusa en la prActlca su conisumo es minimo, de- desde $1.560 mensuales
blido a 8u'super-ecqnomla.jViitae a su Aente Frigidaire Y' con un pequeno entr'ndo
l e explicarfi. cdmo por unos centavos al dfa puede Ud puede Ud. adquirir un
disftutar de alre puro, exento de polvo y humedad,'dentro' Acondicionodor de Aire'.
S. de una temperature verdaderamente agradable. 'FRIGIDAIRE'

S" - Distrlbuildores Exzlusavos:
CIA. CUBANA DE REFRIGERATION ELECTRIC, S. A.
, 23 No. i3 VEDADO LA HABANA TELEFONO U-9622 '--
- AGNTtS DI -VIENTA Y MKCANI'COS D- SlIVICIO EN TODAYA LA RIPUILLC'AJUN1 O DE6 re1951"


D)IARIOi DE LA MARINA
9


PGINA 16


Mi~hcaPidese de nuc'oo Ia intervcenci6ti-P icadillo
,.P. .a. .sicos delas aguas del rio Almendares Crio 11o


bLhi viere-an de Prio loapirropietarios riecinus ,F:I.. r.,.ja ce prwo
delr! rpsrlo Allurars del Boosiuc ..sriosssl aereo

c u de..i.a,,,-,, ,',-. .: un . ,',,.
I., 1, 1, re I U me .s. ,,o'i
.,.ta A o.1 ,-, eoI n-- ,tode i a ubstanci atub
I !"ii' ,,,a,,. r :o.[c, '.iZ .. er.,- ,=ei P,':. % r.O Oa t 1 p uest. Que a niadie e. nur
a .::. r, .,,: ` ,,. I 1 11 1 31 ". f.Aa ,- f 1 .1 n I unque se tome diez tauas?
c. I,,, r. y,, I :...:, C, , I,,,. ,,. ic s., a .mr- "Tom a.d. clianf cn t h,
It... ... . eI,-1.e.D :.r. d W ut~.1" r. -me dice-- por lam marianam,
-11 4 -dc j tusta lt o rah e l dt lmugmoo
,o.'r,ll,.,,.,, ... ...... ., .. ...... ... ...3 .....[.j.....:.o h;,lttt o r d~I e, nOg.....
5 ,+: I: .,I:'f ,," 21 ,,7 ~ ''. "-"ll u ,'" u.,', t
-,6 r,', e f ,.], r.. a .', ,,I 3, 11,.: it la ,%[ a Il C. V Ir cualquicr individuo a Iguanta".
11c-L I1--.0,, 1 ,. i-.,E m 1
ar. Iir. ii iiisghMtrta-laries 1 'nran
j. r,, i :r,,, .. .,... hansr de Hoollta Es sabroso, yo ng" puedo
N' E. e lh FENIXrrgr SALTEADO
L ,- .,:e-1. r,:r,:,,- i ,4 1 0 ,n ,- u, I. 1 1es, y con I la venta la
pia ,I M,, :. h r:. I.Rr. l. :a. sabrete' crIo lqueaild ments.
.. . .. .. . ... .Is ,. ," I r L '. 1 e manera extraordin ra.

RamW doCtrtL, -In I:d h' Nes
', .([.r ,..,' ,:'J~r. ..1, Ir,,- :, -,d eee-l;. S el FENIX MALTEA.DO suple


-3,16ogoloo.seiar S
.F,., :S, : uy5 bien l o"a caL C quAS fall.
it ah, ., ,',4e1 -firSan Pe pued eh aerno s ese granocf.I' C -lo. .o'o5 SrIi oP sotL s Ptottttrott'tt" bay esl httto
,le -,I. $1 a. 1,--- oes o ueho ye auI
h:M deProtesta. oa los h oogre
A 3. r 'j e. p:, c r. ,.:. r. ;<. r, -. a cons ce cadel alza?
,,c,-, e \, e B .,, ,: e a,, --:, a eta o Los artieulos, seflores.

unAqi tqts s oobeny ottgso otoir
..t, . , ,dAo,! o t,"_
]. .,( .. ... .r = .. ...... .....= ,' 3 I A 6 .. & ,- lendel C rI pa d n c YaatiCI I u .po I d oe CI OEEO 'R GI.
.1.r NI I a., 'a PErE i LA"'i Co SAotFINE~
I C 30ER ,,,,eCI i n~E S" slrewfi"c
Ioie" ni,lictrodo'usla o tre,.
... .... ... ... .- ... -..... ..s,...o3.r_ .: I ". '-Io',. I ,os el`5 Para fi os,

Isz-oe.d,,6 dq-ot",senC roi' irc.
L 1 ," ,r ...... "... -''- OMtfina toondriotlo padres
... .. ... d....ijos.

Ifo--'eo1o ',loo. M.. gos 1'n3a' oll.
di J.o w. dtlr. olr oEttoo ad, ,doto screlpu. E ITEo.iatso,
e...... L... TT.UT.... .. .. .i.o oo Isi .; P ioI- Es.fio :tr, 'T 'Aododt:s


El-. p ,dto doI tA 1,,, toel OoIll- -IoIhItjEi ;
a 30oltt.gd clto ,,t L,,L r..lo, ouM.. ,ToitaIIoI tottdtgtooo
1 l iP C, Es t tt i s ,t~ t y u A' u sEtlo 'L -lot .ho 1doC.!". L EQIA O. surrt ean olar tt
N ... ...... .... -c Ac c .. , I.l...,e,' ...", ,, oo. " o Ati" tO yo d oL EQU. A oesl unu iptso. ",5 r, E r0c o:1. 1 r"5" o j.`,i: E' ri e i M c r ba o a m e t ed or. e CHi probl"ems d
7j r r h I t -- .I! r I C i 1 1 .r s 1 As a ot i ai l l f a q s n formamk s .ex Ri vats.
rl.' -.1 IrE Wlr It 1- .," ..'. - I,- s'a.- ,,A os !iJa:-sII,"f l 1EtLos CHORIZOS t"REGIO" vienzn

,, ,,,,-, ., ."' ,,__.-_,__:,___'___, "ua ui .'! e d e o .... -,' ..r 51,,efoed:
.C Iso.,Ws..tee macroan do. la e s e C ae.sidun klo. tfout
G- r ' , ,- " ,. 1 .- .-I r I r _-3,a, r3 1,,,-, :ei onit u ern RCA VICT OR


'itol i! I C1 1---I n I r-ICna6qao coI erm ioi a a e p ch ttoo n Ao .ot de is t an o rices
I". ,dtEn I E V TO s Eg o oo e hr o o d ooe.u


'le.ui,.~il.. , ','r :,';, ... .'slot" do To~ ", ss"o It.. do~ode lo.. pentdros qde S teacin. .udoeot doloooet do ...ic. d igos,~
N. . I I"j..E r doen t o tde A unttta keto ra tros tn.n..aod .ddo..obtdot;i
o, o no ttcsd, y.o oottor deon do soo toot as Hariot ITodosa eott pro nsegur a enCE e'- x at ::
Stt...'lot",ay dootooosrot.o. tt or,. ,t-. ,,oo- o .e.,- cA...IooEodohoSam N nhora Aed oheef o


i.ot.o..P d do to totueo Tra Ls8tddoo ame noofqtoooos. d ooeoo 5 o
f.o.dt, 'to".got.do to,.oto..IA..o igofoo...h it o d t gt do.11.t e. is h n, do dfsorm ay SI. i va
t erd,-.. .. "0"., t.... ,,,- n..t yd.d oN,,od ; t-,.,,..do1ot.....t otn,.,
i I- l de .. r l..... :,,C V a rL.an t tgt do rtonder lotug."..d ri't.'d-,,ost... o.rL,' .' mot S~r A o A r utrdo t o toslo.
t. ,t ...e," .."nt.. ,:s ..:. .' '. 1.,', ''"- "i" ,o'l"e'"o,' 130 nh dor n o, a 's teyan Ca


p, ,. ,q.t.l,, T, ttt o.,._ l.: f.' ItI o t'o"- t oo. I t.' dt ooot ty Ottt- dtgd rdoot -- ~ tt deto,, t a noo he, yo a i trll av do go ao" Too
t tti..a. o i ott nothres 1 tlot dot AroosdeCie JosConitsra ode t det t T d OeRo e o ioo. t eriRr
DUr,.ht..,... oo too,.. to.......r., A I It Ag oh t aotinez oondot Totto. ooo.o t re. .StdtItata ] ouot
: "r :",.,;,ar. .c ESTRADA',e /''":h"v;' ) ,,'''''!Il" AarosMfaimos'que o s urr feron arlisu anearsp cn a bhrf~l" i . ij srqua n~dontirn


'.00t,- do,. rr Aot ..t ito" t,:g. tgt.ht ttg. t tr',. t. t poolh. pt tto tt otto stotooototottrePedtdA. ques oeoohonottddotog"
,toot... r-n. ..." "r'- "' ot otot "H g 'ottot .,, ,o'..to .t ., t,. ot, do, t, C, totiho tto qnt gonntdtd Vde n sttgooo ones C feltuMadd Gte to u e l d'uts Ma o ot, a Sr olaos 5,g
oo... ptd,,- . o etot., do tttot toot. .r. d,-, so ,.... oo ot't-o o" .. oodnde tatro noSt do 1 ve4 oo t do poedad pe ottDep Mtnden oes oooiedotMtn
t~otlpot rgto lAlpo ns Mt o PtObt oint, ohh-doo-do.to t-1. otg, uttt:.oooooedo,,: o tt'eooet, l d e oo b


htoto do.... hoo..o-h hot Itt ~"O0 ." '', -"". CtoAov: t h' t d-.' r,,o... .... ....t..1 . 00".....o.o.....o......dFq..oh..'. o Mods' .....od~ooo.. oto'uotoA.Ctoe~
to S.,o jeMarbnfotoctorliotlotLs. nono O ot ooot,
.........o ..t doL I..sol-p. .- *to.. . .oot- ooocs dt o'"'.... 0" ol ooe t'l, Oloio . o o to.ttt dsd eo o tit .. .. e
to."r ralzo etudo --Pod ett sdeatr S at T oozo druro e d C T e Nhe- ero e r rao i A a
gouaj- trcndoen ai Sosat, d"'to slem o s do p l sc i r tto deALse-I ni" a fin arstrab o ane at Jostcir ten "
do. Ia olin do Qotiodot Aoonsutdo. Alt toolioiigo
.1c 1.s1ci ".ets un ntbe sn~o d a e q e ijr a nun elMarto intm eezS roll- uelpe Mal tal eG earca ie S rl o iutr.a aad e elnd i
"Deli,-proslge.Ampao, quere-r~rset'' par ..lseftrbajPiado lfresd odalam Re-|drrtguez ovllju a crtiodeas A-,r ereQ pond i ent Ne pteuanae, i


~ detntldo lolttsdedo Intshoo ttdaat


Eo, do- po uto ndth tt r d e i h M ., re


loupdt o eoots CIu doto.do sn osodiaroNitoost e aho sOnve ra"e a unc n d ee eyotra
nooten tr "u rtrtI-Eev L otsa,. otr d nes- ] dot Tsos "l o en asA
Unr ead o e a- s oo "toore entto ,ao d e. tsd creo r o de aCm nYm.|


tri elC .... n n .... ... ermc o~e ... a]lel~s''atoo" An oto. t d e I to ....tMlnio sto soh doo
do Mt0Ia a ttttttllo r tCito. EoarmoUtdtedo T s
Otto, ,,, o-hott Ttootot ,1o Or n tdoA r sls 1sottdod d o 1 etu dn
oohlott., ioCubattors '... .ot... na o lnhor de o r Ii oop


o,. or,.l.tdor. dot tootoo .' ,'-,, o-i ,,t.'.p eo odap ldora omlln do Coogo A
~~~ ~ ca n Particularro con elLycem cn 4 stu

o .,,. soI, tto aogitmot D o


s,/ t,. p oofoorr tooitr ,.-. h ..i ,,r osI a h aee It'0, go ltotttt do t o ot-- "
171 rte de aondelcTrnbr uemtro" l-m"com"n"" a- y 'rtdo'o3 ue igu-.do En efermue deoranlenea ee familialr... ...tt1-o, ,-itlo reooloiobu d osa d oeiCdaorga dor S
r. Nrhde 'lhehrtd. A totP2

o .. Too -.. ..lo.t o e .rt.. .hottst"td oo ll....... .....o.t J. 1 ic
y ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~h enolao l/poeoe -,, '"''""".... "Rr- ,: rmrala ntegras desdeel aero.el uI essilbor yg i s
....a.uor'zada .1IausI1... .d i d n1
-I..-...- ,).be.....mado p.,,et.6rs'n deu" c e eer a ro n e- c re de Ariteai. .

I.l tsititlicepod aiH
de QRe "ooIloo.fotd

v... .. ..p oracn.. .... f'r-- e s de 5 j [5 g j
R'u Poo ansd dera ntuardou los e l a oledeen-nord.. ,ner c uurvaofci--nt
"Per__m.t e dtr1 5 ., En TIn Eroooridi ls t heddraeo-
testar meE.ueadeArI Er fueB Ined seagnso D. L addtr-iitro2cu eud ee


do y~too tt~dooo Atop" 00Atot,,dthti eottittth quato dtoo
.. ......... .... ........ ..r........... h ... a e a u roa za a
.. . . .. ... o A........ .... oo..... ... o.b..do...... ... ........ ,jhp r, ,,,1: rjcb
Toilla, to. rtsoos 0t6 r J__Z/* S rht r sul,

toopi o6o1tn A orrdelPotyn" d"', o. NO i" l B o
,', ... .....a..., .t."..N..., i Edst e... u l dn Paro Pen e m arIe d uss i bra .gwtks. rolt ato
1, I'ss Muni-tio.....sipatr- r" ......-a...... int_ E, e m nis. r o el_. gur.:V clau," R, etaro ie ra.$
Tabln ealu esudnsna d.d. I- E r.i.me1. Trb 0'.10Artuor ~sto irtne Tlnh.t0. P 13 Sclosarci ofArnaldonevien, rsilrd.Iia ecostot A 1000. dO- hoj's "' L t. :,, s os81
." ir'c't "'p r'd"" "' " n"c" ,,,r. d a ." ... n .. in b., .'. inC a ..aP' l c i d ~ s ep r a C tcur, e taru .U' } Fio l
E,:.n le r, u, .tr:.; = .a aecu Iano

_P-O, .- ,o ,,. P0 ,., ,,5 ~ O ..h,,T e ordain oils. o or, e ,-:, oH S KJIC.5o ,. o
Soo,,t5Zo e rPta .o As f" ro to It
revisor cfscue is.iEOrne. 610e I, ded Ps a.del ss s .aster eAgri

ell.. . . ...tin -ntable 'E q s o ma ,o , .,.rl a ,, e....I a S si I somros.. p t ln oss ro
blicidecl erit,",z; vice, MartinePe,:.ir F
bu.... .....r .... .... Ei eI 'r'e '. .... .... .ti '"t nE It ;r "~~ d~e Cub u.dz eeao nelgogr
Cu la T -o .,na :,,e.-,a.. ocer . ,., ,,, en all..,, ser,
psdlaNo. deL iszt y' : 'fu "'- to," I se nt. cn n entavos illa rlo efi.c:e ,:,ciiirinde a ara.lnoy t
I _... "pr,.A,,:, E .. .... ,",. . ...
t~i. r. l-I e urm abemu Hyd;J .,celr. oal.n .


o>1

Revista del Sabado

Oportmunidads de HOY. sibado.
y otr onoticias de interest pan iaed.I Oportunidades que puede aprovechar
hasta hoy, alas 6 p. m.
1 ZAPATOS de hombre Sheffield, *de Weyenberg, en plel
de becerro y gamuza negra o carnnelita con blanco.
De 17.50, rebajados a 14.95
2 BOLSAS de 'material lavable en blanco solamente
o combinado con color.
SM S De 4.95, 4.50 y 3.45, rebajadas a 3.25
3- MEDIAS" de nylon Jolyton con tal6n de color.
51 agujas, 15 denier. De 1.95, rebajadas a 1.79
Planta Baja
4-CREPES brillantemente estampados en mis'de 150 disefiol
distintos. De 2.50, 2.25 y 2.00, rebajados a 1.85 yda.
5- JUEGOS de alfombra y taps de chenille en azul, coral, verde,
gris. chartreuse, lila. rosa y blanco.
De 5.50, rebajados a 4.iS
6- TOALLAS de absorbente felpa rosa, azul. verde. oro,
chartreuse. 21X42 pulgadas. De 1.10, rebajadas a 0.95
7- SOBRECAMAS de crash con 'dibujos geornmtrico. Rou,
azul, verde. De 6.25. rebajadas a 5.65
8-JUEGOS de mantel estampados. 60X80" con 8 servilletas.
De 16.00, rebajados a 13.50
Segundo Piso
9- ZAPATOS de mujer de sport y calle en gamnuza blanca
y crash de colored. De 6.95, rebajados a 4.95
10 ZAPATOS de mujer de calle y vestir de filna piel de reptil
en various colored.
SDe 8.95 y 14.95, rebajados a 6.95 y 10.95
11- BATICAS de opal blanco bordadas a mano. Desde recin
nacidos a 9 meses. Rebajadas de 2.25 a 1.95
12 -TRAJECITOS de sol de piqui blanco, rosa y maiz.
Seis mses a un aio. Rebajados de 2.75 a 2-2
13 SHORTS de algodon estamoado con elistico en sla cinturiLa.
4 a 12 aios. Rebajadds de 1.95 a 1.55
Cuarto Piso
14- CORTINAS de 'bafio de material impermeable
en diferentes disefilos. Rebajadas de 4.00 a 2.95 "-
15- REPISAS plAsticas con 3 depIsitos para harina, azuicar y cal.
Rebajadas de.3.95 a 3.15
Quinto Piso
Para-dedicarle a Papa:
Un Cheque de Regalo de EL ENCANTO
Lo que miss rtpidamente y con mayor seguridad de dito pruede
comprarle a Papfi es-un Cheque de Regalo de El Encant&. Asi 61l
escogeri personalmente y cuando mejor Ie convenga lo que mri
leogusta por et'Dia de: los Padres mafiana, domingo 17.
Puede extenderdo por .cualquier suma.
Quinto Piao

El Encanto ha rebajado ya los precious
de los televisores Capehart
De acuerdo con la nueva tarifa arancelaria que reduce loI derechos
de importaci6n de telereceptores, hemos rebajado los precious
de nuestros incomparables Capehart en igual proporci6n.
Esta rebaja supone una important economic para usted y nos da
ocasi6n de invitarle a considerar los interesantes precious a quo
hemos remarcado los felereceptores Capehart, inicos por
eu claridad de image y sonido. IJustamente a tiempo para hacerle
un gran regalo a Papa!
Inf6rmeoe sobre nuestro servicio de pagos diferidos.
Quinft Piso

Discos de losChavales de Espaia y Orquesta
Casino de Sevilla con un fino Album do regalo
Doce discos con 24 de las iltimas y mi s populares crecidoo de
S Los Chavales de Espafia y Orquesta Casino de Sevilla, muis un fino
filbum de regalo para que used los conserve segura y c6modamente.
I '15.00
P D. Ya hemos reidbido el muy ecperado disco "Be my love",
par Mario Lanza. Apresdrese a separar el suyo, 1.50
Departamento de Discos Quinto Piso
"I oak Younger, Live Longer"
eJ famoso libro de Gayelord Hauser
"Look Youiger, Live Longer", el libro diet6tico que ha hecho
internacionalmente famoso y discutido a su autor Gayelord Hauer.
Con recetas y dietas especificas para adelgazsr, par engordar,
para conservarse joven y vivir mis. Con la explicac. de los "cinco
alimentos maravillosos". Actualmente en su dcdmnosexta edici6n.
3.50 el ejemplas
Seccidn de,Libreria Planta Baja
I.I

Las cortinas do bafio estin ahora en
el Quinto Piso

Nuestra gran coleccid6n de prhcticas y perfectamente impermeable
cortiras de bano estA ahora en el Quinto Piao. All podrA encontrai
ousted ficilmente los mris lindos disefios en cualquier color queo dese

El Departamento de Flores vuelve
al Segundo Piso
Nuestro Depaitamento de Flores Calart de pemnnanente belleia,
.. ha vuelto ya a nu local de costumbre. en el Segundo Piso..
Una de nueotras expertas empleadas tendrA much gusto .
en demostrarle prhcticameqte las muchas decoracrones florales'
Sque used puede hacer en su hogar. .*- .C ^^-iW


a 93 -5

2 SPORS DIARIODELA MARINA
SECC&O SPORTS Sibadoc 16 de junjo re 1951 D DA
DECANO DE LA PRENSA DE CUBA


Pigina 17 CLASI FADOS o2
s O N


De la' Letras

y las. Artes

LA TELEVISION |


Qed.a panaderu.e cn p-c.h"e
iui,e ucarse e= er., sde..
batea s bre 1a televili6nc No Ar-
.,a p*a onandegarI Ia e. tria der-
g. chaa7 U q.a ciirna dci lea-
leg sdo &I olvido el tema. d elt.r


Eso OfIAreetiai~ni-aIc.aer
r. d -cc .rmelei.nc acr.) e.
WLP, por oecoroCer t1.5fwr~s'. d-
in pecr an clan,- a pIA--d.
cledclacaen -1
sea e i a,.cm er

u nrer a ranlaer

al b Pc-aremo ri-e e
Immaso tod ila cc,


are a'e e I e .

rea derI, ap, ,,eJr p e-


e..l ele q.,aiae hc r Ia-qir-6
mlaadeealar. ard c ob a S .a
Yiaep ida err- .
i J`ala -e qcIner"15


rlrudadlrr' endfclatlg. Scr:. Fec-~o
reruccr.uI r I li dca peaiular,16es
t io Ic T- .

Enne o r, 3 near pellr -el rI
gta ci, cra Fio i Ice l cm,..craerI
.cri,,oirn elha raaenic ilo '. aeii-o
.Iaaepaaraceaa,'ccbhecsaheuaa.
0a"ia a'l eiTlcnh r, ou Ie
rilalsm p ira ir , i e,
coaaerircuiir cc cape .cru Ria.r.e

c1acricer, eal depaia hei rle.-madrafre.aeicr, e acaibar cel:s = ql
a r ,a h c a ),.e l eai. enW.,rar a
Ira rau ldJ.' eernlr
CdIf quo 1 11 e ierUar, sErll- '


c a l a laS r ar. Viuece he cI.6 el-
or'a alr m c a'l eia y -o


crc besaclea Palriech.Ia--as Y iq-
%cdipton el iole-a-esD:n,10T, lno

c ,lau rlede etnal dIs ar
c..:m le. ra a 1 1

Ecua mpoal ottopAelgrraodyel deIaaerluraccatar e lrmr bearc- I
da I c r a e r ar I t e 4, 6 I
rr ccha u en tma rcc lru lcnu
dcl eretldIcrceara Imalct-
Ea caaoreal otmbrlroa p -ciderI-
!a laa cemrbclaeIa dci r 1e pc.
radre, ;re ceiJlrmealatcaP aIric0ac8rane ,c~ar I.: ,lo crqcler,61,/:
gcdante Pdlapias ra bai]ra FIaLTI
neriaaotreae ra1previs oeelac cirii


ca oice elrasugcaraa he reina F
po m rcEci real no nl.act6 con eL
,iecleon.y I...b.r,. h ae Ir,
rllera. Leaqrh-la, a.na Ibala pa-.
elciapelIo, lfc, h menn aIgl Isl.ae I
hba m e. iahdas. Ven delbciaci lec-
at a papla enl m el lace bran.atI c i ne Lc d civ. pa.c.ldde, per" c lr- ee
dmel peranhral iel a. rinna rl e.
eel melachandIr aricaed do ah It-
IraiELAa~rrralaCqcSacucscawrac
I ec"humarana UJada l cc IaB-
btll puede baslar par. ad.eilr q..


raa,ad. pa. Iaa r il r~r e
Ao CIn l',nque 6, "earn
I. entrha. ia. easc..,Ia rac -
dlpo y Ia television )ar eabanl ic-
nuncltadbdadran IONruemPeednop 1
del Nu oTeiameadl0. ap aem-arn
bpen del1Ar, ela Staylorueaaoac:n-
11tumera to cie nuficl Pol ur J rtaln.
lft car I.5 pop 11,1Jd dam es dl ,ai,
le, hoe nopracar 1n p aara rhac-
Strce.hubluepa crr, cr, pr...raI
qua I.ancalallacmenE 1 1i Ode pa.I
esaaea nInlaqu Ine I Flina ;,l
harclre delracardaqcpaec li e-
Cndo1 re-ta lerpa aelrahI
Ia acclan del control ilue moors elid
Piera~n I01anrricaracia de %elsep'.
1. inw. I puciliC. y I sIN. u'r a t,
tumble, no deben las doeto r"ae
moral Ira e de vclacmones adpa nL.-
Ltrativa. aIs.4ombra de IO, In ure.
lea LemaquIa r tdci vai trabaloe Pa-
ra hlempre: la de vhglar y dieacu-
brir par d6ndo enpefiarA cI nreJa
el elablo qua todor aiurrhanne ie-.
,. .epupia Pan el cerebra.,Anrtea
del cine Judael porti~dten, y antes
a.1 perd acdIrcIt p' car, 'el
I.. ,- atrme ai a cInatruaarr r de a -i.
fusl6n contra .lam ....... rr........
suces varlne in I.. ma OracairhPcal.aaTd c~c
cm pr ladoi OLdolas encairr e-
rhbino .r".1. r V Isu m, l-
moo anorad n Irecaclrurarp1.Anr
rierl. muthleSaro "lra. El Jr.,c.a.
radio y Ia televai6n.ma Can moeln.
congruente paartculara d: quahJO-
ttribundrr Jeremalpm e aepren-
con on eonacimlento t6cnico qua
do a colander Io much que fre-
ceuntan Ia televistbn, Ia radio y
eVOlNes pyndeJardcc a Imacoea
perl6arearse libro y tal verbrrrcae-
lo~ades lereereo y adorno donde
perpelran proe'sias unos reeitacdoreml
quar han dado nI a pretension de
lamarse a do a t
Yconate, replitco, qua no practlCo
In talevsi6n ean pJama. Me pana
con Ila tlevis6n I cqua con Ir ra.
dio y el cone, No Ia uso mind an
a~luellos programs que puedLn lle.
firme a 16 c r, ~secuerc I. fir, cle n,,
honer Pernlo Ia.' 1e;,pr, aesunado
a c Jim "a6.. del .eplilt 91co.
nra.aheaVistaa paeadao aancar
JaecINe ptelevi.6n ample-a Ire,
cuentar Ia dignildad do too program.
reas, acabarA por meter un televisor
an ri c-msLueJl enaii eI s.-.
Jrel C rI' ~ mo1 alola 5de la re-
pr, sabidea osPer. drmde ,,cE n.d.
ci.59 arlop un rmciirrecepi5r rNo cl.
maclon cde propogana Peru mv I,
ter -ma a aegurar 4ue muera Ig.-&L que
el primer dla Senclllamtr, le po,'-
qua apenas frecuento un ndmero
peclueflo de horn dignati, FA resto
EV mruldo que me I lo 1ic aelaire.
Y DueLO antor me ocurre con eel c-
re. Lomqua me pland a vids. de-
nur, clanadw Ia extupidez do sue pa-
U mias seri parque iis nua,ar, FA
Ia pruteats del borracho cont ra el
dolor del hlgpdo, Tar, un ~bP-
tableiacome o 1bnm e., ag anoi
- pes~rcde lea lhmiuaclonem del Co-
.at do Albrear, a en otro caso se-
]ectlvo,' tantas exquisitom jugos de
frutas eomo e pueder~tomar an
cualcluler Porte.


I


I-.

ecibi6 el mercado 'inportante CIEN AIDS DE VIDA SOBIIE EL MAR r.ediri el Dr. Prio al Congreso 'Dr. A.ROSATI
. .i t ""'l iLos

cargamento deC emento, ayer ..Aan I la naclonalizaconude los Inidos" Ap I
I--". orn a ra atI. ... .. Aprtoenta 9

*Arribaron donZbarcos conduciendo autonm6%iles. C mpa ia TrasatI nti a Dirigiendoose a unarnanifestacion de trabajiadorLI., to or A,, 422..
CamroIiaios-ueIo daniaIr,-1e r arc'aOr ci ,e
I Buques niereanites. Recaudaciones. Olra6 nollaR :,-,.L,., rc.:sickdn ntis yentajosa Pura ofrocer al viaJer Ifr ro iris uelo de... . silo. jrlif 14LIl f;
CRONICA DEL PUERTO r adabla travericarensuw ial a MEXICO I r c'r tc 1 Montenearg I _-...',- .. '. : , '
De la RedraciFa dc IDIARIOD Eie ,,-:,::,,., . ,-I,. ,, .'
F' "ARN SALLDA A'.. aPAR,--I"'N.-...---.. T, - "
ieo, .. 1.rtih .,,-. -I I Di. -..... r..... ",.'--.;' I-n'I V:ERA.C.R,. (Mexico) -- .. "_.,,; 3,-.i -i-rr
I..e,-,......- C a5 ', i A,!,-I- -,CALNTAD
_C . ,, ''2 .' .. .. ."'"'I r, r,' - ,.- %-,-. -. irac ir JPD
,a .tP ,. ) R.. ,.I, ,,,,. ., ,. o.., 1, V apor eeV E R A C .. N x c ).. ". 5 l ;:....t-,- '. I.. ...... ...: ....l 1: -,,-: 1, :,,. e, ,-'...'. l e eIs.. P esde t
a-.. .. - . 310"..I r,... ... I,. .... c.... rr.. i...... .
inw-,a r t e m olo e -. '-. .- I ... ..... .... I .. ..... .- e..... .. . I 1 .
ITo',i, -.l ca' ri."' ..... ,,..' Vapor'"Magallanes'r...........Juni-o.25 -a....-..It....... '. qre h. d'a
a, :.. .,,- l -, ,, , .. -,, I.. i,, -, ,vdad; quP -,,.
..... r: ,e' '.'.r V Vapor "Marqu6s de Comillas"... Julio 19 ..... .,.-:.I ;.,.F ........r d o o
.. ... ... ..... .. . . :: .ri.' .. 0 f-I . I .L ......._..-- .,1.l :-. o L' S U .

r... p, a..... r..n. o ir.. . ,.i.. I.,..eR-.,er.. i... E. ..ne..empafiala: aicona Ir.ae .. -rcI-~ rSeb a B,4 E'.. ... ,iir'e
.. or o rdi : ,-. m 10,1,j l,r otae. _. .," 'A.. .....
....... .................... .. ."E. -"'. .2.j C.....-... r.......-'-' LA COM PAr .IA TRA SAT L AN TICA LP- ,c dr .. a-l,nI.. C.. .1.I.. .- '. -.....: ..:v ..I..- n(. ..;W."'' :'. I

u. .. .1:011........ .-..... C,-.......'ONi'ORT I .SEG.UIIDADs p Gil EN-A-t,S .r.. ..r...r...r.. ..r.. .....: .r." _. s"...- -" FI -e
O,: .O'' -a,-.:,,. ,.u,. .. -r -. . .. ..D EXPERIENCIA
,..c. .e..-. :, lvi :. :.;.. t. i ,;_ ie d i .t ,j r ,,j ; ] . ':. : . : -,,, ' . -' - f .o d ,, l .. ._ .
_a t...... . ....i C -...... .. .-', :, i i. I [1: ... i 1 F .':" ... . .. I :.r. n i,; .1- . ", -,. ,''.R A
I i.. r.: C-; . ,'5 'C...........GARCIA & DIAZ. LTDA. .,' rpa I ..... CI
"t a...... ..... A- .. .G RT.IS
C I..: f-.- .-.,,- i.. i o_;: i',_ ',r : 'r I '. It , ;, -1.. ,E XPE, E C-,-,,- 1 I 1 ..:.I ,., I,-,:,. ....d '
- ...".1' r 'oJ. . -, .: ..m I.. -:! .-.! In T. .... .... .... .. ......- I I e : ;: '. I. ..h~a .rd rta 1,

LONIA DEL COM."RCIO -- C ruI Pr..adn. W 5650 i .. "..'. :'..". 3..' '"..,.,.. -,::-.-,r p -1 ,.Consum e ,.centave
a-. 1 Irao- "' Fl.':r, wij 1. r] Za ,' 6 ,,rie ,i, ]..' I pI-.i,- I ,l.'h ,GA R C L IA D A,_ "- T D- -I" l"I "11"'. .Ih 1 : i j -, pui" ta I-. "l. .O. C
pro ,w ; 0, :i ;-' C..-r ; o r............ ... ... :r-.: .. ... ,.I.. ..... .....1. ... , 4, 1 .,'_.-- ,, . ...:....u . n .
I I W.- f. f-11.M. C: -.d -,- ,.Al ...I.:.r-.--._1,I,. ,.-.: ....r, "r-."-I...-..I.-..'..,., J. ie:-131-3diIo.inutopu!-d. G.Jd.
16t ` 1 I;,- F :l r ,,I -, "6, I 7 ', -11.,iC, ., 1. I I .. I t a*


` :,'." ,,-i. --_IC. .. .,. 1'.| N_ 1ea p .'-v.. Ie.m a.l.
1.,.*f' -.1.I ... .VF nid rp Ir-cI c01~

.1 ......... ..... Restaurant La V victoria B ar I .. -, .".,,r, .... ..
c., ti~. I 'a I zl .-.wv(.]-- pm C.:'C1. .L -.N -1ADOR .'I D I. I .L. RIhI CO...M.RRIF.jot
lnd ..... ......F. 'CIa,"".ri.......- e...(rai,'I, ....rr.a.rcI" j. Gi1.I.' I ..'d;" -,:'".a I ..- P o dio io t d.... .
'Ic. ,... .1p. ..; : .. p c rrli C n iB c qu' F's a Cesp.-,-
-..... ..r 'im.. .. .... cF'- .-.. .."de ot,.. Nh.e I .,,.','"1" , ," C rnOdp pc. aEIN e
.....L.;............D .,,, .. .... .. q, etitnarR p-"m,,a-aII- ..a" ,y`-, ln. pl igro a llu o


fll n. ,12:1.nnTi. .ri -i, C. r.Chmm, C,
-... ............r..r...r .-..........:r' Pr, qcr. ,:a t !ar ideoriyv.c a Enri
. ..:f" ,,, ... ...... ...Ir.j -,, ;. -r:i / d:''. vq '- .' M. . 7':oL y '. .1, ..t P R^ r~ o~


r 'rd ,, I 51cl.'-rr-U r' .I '-c-c- -RAMON JILL- VAL_ -

reiairp .'eaI..-.- -.-r0. -,i-i,-- i',
lki~r.-I irl. 1 pmo-,- h~r& Il~ior ol! 1:. .. .. ,I, m.,.. Rest urantL -ic t o r a'Ba r .r 1:., .'-,'-". ,i"s. .'-,, ', i"l,-.r'. ff % C ...o.o Par,0 c aid., f hln iecanp r' raeai::l 99, ai. e;.J lri',,h:...... ... ..'.. ...."...I..... "l ,' .3,Jea. ii'd I I i
.. -' -iaz..:--- lira1J i .i. enl 211...--,...-... `. "1' ,, '..... ..o. '.. . -.. . I o T a On yBell
:eIlcr,. Irccr..l. -- Ar-,k,.'' n','-!an--.i. ,ir L. .. ri d. ppAc.ariar rir c la C
.oi c rar, r.cib, a arIr cr1,. ..c........r- ice
a. d Hac'. In ai..Ar b, ,"'"'Cai"..... "-...c. ..r.ra r.aa.a...: I..a a. r..r..r.;. 1j.. ..cIi-dare'ia-. '-"i, p"ttir F.. F" El o ra eOr Dab Er i
rrcea L .,_e.3arai.a.,aa'iaraa,..:aad...c;rF.-.r...a.. .. .... .i;.Ia.' .- ".,,- D. mel-n1nofo e i. tdo
CLCeroi-tntI .. rcrriEn [ ---I, el`... .ci .C. .. __...._'is_ d e_ _.._,_ _r._. ..," r: ri"" e dpi'' i-"rrra' c' dca _aaae 11" t" eraa.' ai. aaaa ,r".,, reI Pr rO c a r ace c. -
Irl i r, a mpli a coi C a a hor..- L ..H. pIrl a .arca...ib r. .ra. .. h- ...... .. 1.,.I.,-, .-n ra .';
-;1. a im a ire ir, ea rae hr i aarg eir, l T ribi er rpr,, a i arc i. rcrell, e-,: ,A D r,,,,, /raOr,,, L I -,,aa a ''e-c 1 .1,_1,:- : i F ..c
id brei:r. " aceldria r, Ci ccl e ,aii rer. eia (1. ..1 *CM .1i 1I,-aa,' ".d:rh ,%par A."
-.1 bi ..u.- .- L. ..perad s prC ...j..i b e at.. ..ue toindrr~eade C0propor- lenOPs 1-15su TARROZ C b/M meiv CO- Sar Ptnet o p r[setss - .. e.rs. ''r' 'ab' di- I -u, en'I su-'a;ruda p ........ Ha.....

enr e ea. Fee Cic --e.an. "incai. er eiohi.minie g les, hcn uarr a r cli q ruc es n ues iP r or T- I t i., aI 1 i Prroare1 ran hearbelcer
eci.bey unapari eF d ir ncri ludiihe r lra- er,' --Tad, I rrdrer-rhrir i r rc" r- a a aa.-" t-ar1 ..re. "r a ciar .c.sC 1
r',-Irri.especial.C hace sde 3 aio'sder
la.'.b ciua de .HI I canaoscmo rasDloUIAcR, s o der d .rI a i i, ca,, cr rhir ra,," ierendi .. .. ,' oo u e g-adcidd
Gra d en.I .In A reai deirnri h irno.. Ahrraa irriaica-.ear', pair, e 'ra In : prr"inrI E ai rdan d i. r. ue ra on Co ur d n
"Iced i arep."' rn"$?aa- LnIr ndc di Ic ciarrrera taprfeoionrlenrCueeocuaaslo iiaeia tdndra rap arurafinpen'rm rnr ilara-cdc IranaapFeerahruar cubana e)v eCX1C-
habB~as. filar ue rto ea I .- .r 1 :1anIcLUZ Y OFInCdIaS$dE0L0.e A -0-14 I t 1 e B ... .... .... ,..... n ... . .. .- ... ....... ...

nnlsagine arcsd rvs T a cabi rrn a rerort ue l is T r De tenidooe Cr "h cia 'ri arv a iro hc r in ha J a Hr7,i'.' rarrarcrr,'.,%"
cpcrcac~lhrida ra~c Sir~ieiieriiri., paiadbr. irri h .ca ir.ar4 car rirar L9aarrrric re : ar ca lbc
d'Sl. Pr' "l a': AT .d1,1.,, C. I : "..... -..... i] ...n ,.,I, .....t te] "; _.: - I' F, 3 ol.. r I Cr: i'c .. i., ..,,. .erah.b r.


Er riren. una conferenaianen-1 eFedaerNem ciiiaaDeumai48c ,-ca.iac jr--r....dr..ra'ipnhnIrdci.-.L- .a I... r.- rr a -a,"Ai
Haven"oI pa-r-C- Wej :.ijt ta I, y-r -ypraetaron.rI.nie y. Iuertad
"Prveteer.,___ariCtua,- R eupe, t----a-ct_ ___d__d.__ __ r.I Todo ,- oradoresse aro.-aIhe pi, aben iiaar pciiiirr haa neor i- 1u a


Ad.b .aprcrad oSbaraecs dellasr-bra Amp racne r dIaiara elra s-" eidd enconlarae rsad rrealc carl que n preitend ecc eo
Xv M : I r'Ca''!, I ` ...."a- r ...... ..... 1 n --..-1-... --a--fe C II Ibra manc.... .. ... i . I.r I.. .. . rr p rI I..a.-.. Han Ieeac lo

Er, i .m "Tarar 1P ::," .; rcaadeudos -,-e--a, -D R. .LI.bna.- pcceonreptarpra..doaiae1. Iemprdc-idedas r... .. ig n y


pre ra "nrev V ark, c i a rel n cl-pacla Sa gunr e A drapr'HI eapar uanal, lire ca ceornerliuci rpaliaehei rrer ea-eCa aar.l- CartAfeXularaac.aa-nDalr Aarlce'rrair an-caa- dacipeha SrIir iIperir air.
$2 .ot ,Cat~a,= 'aln aPnA ei anaipr6i1 ~eeiou rfeineeau to e ad.a a I aad eiosye uet dcl r d- i ii'de fc Hbaaeo e.a necr iabrord
',,hber, d h raaaIa el; ha L Ihare-an Pe rcntac.tI" -'i L El d.i..un.a'a co preren ac a ccin p aIb.rr.n.larFederaionairmorrrtcrarrar.r... .l.............. .rIa...r-_ -p traa pal. Acaa ,
e xre.pnp.Taril charorf l"Lc- xI'611, a apes r e a nt aae die-a an a -.ic I .cI-cL dir. .b r -r0br-g.dcp-_Mlra -iic-r.a. pcriIrd. r arToarb ria p la e ae" "
nI en e d cu rll un . to l s, i p rt6 1 9 s d . .i s Y R C S I a i l s u t 5 u . .f... lc org-nt-ada-p r la .I O rd n d e l, s i I.. j.:. '. a x e.:.a arsnl- lr .1a1,a n i n e r e n l o e.l ..ainac Trra",r poct Clrlarid a r tca inIcc dr RM lcauuu i......rarcraiddale paacrrnlndez ag ent cdae FLA- 1Da 3c a -Lrr arr- ....... o qcrrrc a aa rd i.....r..a Apap ...... Prarireh cc creApr'icri La Ia ...C
"nb~ Ic hipci a a Ia ayc par cag yr derci.ri $iri h 73 9 1959.E. t yet rieddad.pra dr n e rdmp rdrrrnto h acmi ae p rira Crerah a ci p ints rc u a+ r
le r0r. pe"Wn fica, Va, peaallr.e L-- ia rirriare par,5 I.o m lanrcarl-| acpid a de pr oc anaiesy,.u vra udie rbFLORIDA Jura rc .--lhe aa etI- Arroahrua o'pr t qcue iirpa 'ouu a c- vv. u arl .rcsa- om-i.-e me o.e a -L ,.

tirelcr hast Ira selgaliira Sarr a- r~andcar e l cd hr 14 d O1ata re, asI~i eni-: r enp a u odo L eO l pcuebarlo pa 'r- ame lct mamb rque~fna -e Ta.. ,.can ei .el 'uc en e '. F i.e d .. -. ii .. . '. .. ., ,e ..... .. ,.
apa l eihr ccorlcarerrrcc. redcarrrrrrlr -cr 1ar -- irrir- irnbrrTO L D O"eaarr. 1.a.ci, u-a a'ii r d .i~aicnda riautobrlra; Eur vha' d cs" d heyndcse ll304404 k~a hodepaicra eo N. d a ir -.- Ea ei DIARI0 bra sl. bc-ccrnole abnea re 51 p -,'..., -, r e-a, aC.- *.- -- .. . -.- e ... r -,- ics le,- ', dregrann .ana r eber rab aora Ere
dard Picr I .r............. Irrlld.pK.c.ra....'.. i .....I-.. I,:,.r,-I.........r... ... ............. I ,.,. ,...-. ..........

"Ihrrd.d de M cC aiami" pd r i rm i co ar ii~clp rtinn I... eata abn a. a e Si u .r eop... eiar i cascmitiend auhtrraia a.. ',,,, ,-ar .... -. i -. .. -... ... ...-,- .... ,q-,- ...r I eiaaeiar berahe ueir amsIra
-- -, aTonle. ca-i
'6 lt. ., a 'i4 ,, w A) ; 4 .. b .t mImeuun- q e .. o, .W...! :_.. .. .v 1 _.. . ...' .- ..: ... . ss ss ss

hrHibrgapgene aley arl rArkm nde r ecniar cliiacasc c balahnere a br' uanere rerira end ae e a .e r a.rr ,.,, ....,-.,,. .. .,-, ,,, .. ,r ... L-,..,.. ....... ,-a -irarrrc a e aa -aehdoe l ea oomc
Tamb~n rriaro lo baeosde]de a Rpfilic, afioa cMr rha-yCEO laraente peat 15,-- I- acien es. c ,,1. -, r, ra c lr~a,:,i a ira," r,..,' ... I ai' aar, rrr ,e ri' p" 'a,-'' ,, a r"ich, r lcrrde 'h'erun ar arcsg
hAta" h r ene rib, "ca alr gato" ."D hm he~ para eiab.r.. ..i.atc e n qura e teccc u pp api i l g.. Ui~acndss ~ j. ..a..t.,a-,:. ...... "''r ,.r.... ..r ,' '.f, ... ieerd atuoe ol
cdrh hc* ~d Ih ac" 'cm ia cparlr.... ... rn r a Ia.rcgaiaon qe H .... Oen erdm .. ..nqe aequl~ n~ pelr reab lia hr.. .. .m t .. .."e.... ,..t ear...cic...... al...a..-- -"- ... .. .-'a ... -t duc i rnesadrtad rr ig car.
cotahn gr urta l. p u erit" hroNa cer p bet ibr. eagera aedyalqei"delaatra Prqei-- al ha .I ..R.p ....... c ,.,,,. .--a ,-a.r,- _.. .. ...... .. ...".. ... a ..a.. Les pc a .....cn acir par-
Orinc c. r aclacah alica dcgra a o c~r ic Ineeee n Pr narer. mona~ o a--o reres,",oa r~a Ca rte POairN p ut 15aa -a c a u- deMnsr .,, ,,- re ,, .. ..aqu pu en dotse otos ais
M iraehn;"ote Arabre a rr"aal.ad epppra hepubl., bactrb cah o.icpa naehe ua- RIO LrV triar o -dAreghrjre hr l ...ar'a.r..a a -- - ---1- "I " !- -" -" a. i-bl Oialir.-e .
Ao c rim," k a. r cacpa.. "V ri ca~la" "Dac7. i- Ida "pera 1acaiar ._1Cacerl a a ae% icrida raci pa a l p oi l o r ge Gar- a est e a cr iaica ) I r'm- - --: .1 `qI..- - - - - ey:e'. iI .' ._RA M N- E L Adr I ar c rE

ma a i tant a ri nuef, p ci t -.Co, I"' : 5 fr'i.. ol d~e s de, I ..... ..:rr s I a I E- 1. l % d~ O0 r. l u~ o ~ og 4 .1:1' ..3.a_.i. l,, :' !' ...' , 't -" c:..* -' _k -" I' Fe- C om"- y ': . .. ac '".

Pa r erenF ta aha" .,Or neI. Iran cdotad la e hda dcre e a deP a -.rrdn--... hi. rcp-./-Ihariar.AclPAiE1M-r.c._ia.p:. a-r "r,. '' 1-" i aa pi. ipar a J-i...- -
WIrne Va-r, Id.n- eesl . s.e-r e a
,"V ampicoeyL ae"O r s rcpciaa ela-e m ..rcacclh .n Lra adcM i c.rI prt.....ien,-, -,,-,ri',- -', 2,11.' ,,.M .-


A, I ilun,,cacen he ls, I c anetG, ernca Eaie ir ccdPlicch ccc ara ra Iren crc'el aa, qcc~ l ~ ee=. ... ~ .n s..... . ... racildi stahrt..... .. i.-lr .]r ....i.rb ....p.a... riear-
Ip. brr","re.a H p.icrlrIra"r "- "'prib ..a .r ri o ae ", ",. ...J. ..irc.cc.c Alparce, rap apaCrc_' _. 'a-,i e dcar tara b .- par
P al ina: r e da conpSeaan"" e. -e r a re r e a iada e Tros "ace" ', cba n earepe danahr Rno i chicnpae I s CEPAL hr Ira a n
abc' Mc~ rgarb a1. .l"p" ic" a hr -i c ,Irmn ridpDenr iv rr, .hal.ric- OVD NO, ice U-Hr de -a Meiaaaa- arpacrrcaea m r plr

pri "arara yr .lcia lra 'O aa ela baa d rp a Ira a rhibnaha e r ha c M a-c CuanaOicra h Paic rgres a i ene 'a hr'Pla aria dirarpara-,,iI-
,rh H ,aer r -Odlnr'.I c Ira .aarrtlh enir f=a.46B a rIrca "r Ie m Sd r IO c d an r AR Irp n Ch- n SANTAnr CLar J"e15L.. ft...1p t i 'un "lan Ue I i ae l, H
la Iro ',Ineenmr e..Crjcr `,:"" ..... ."...`. I- ` I -- -, n 4 uC ....l.... i', d :,,.... 2. be 2' ,u...."ia..uI. e e -elT-!rn 2ama;leeWl ,1?qenid..... i....d....d o
A ra banc haraeoustaJcIs Ao abi areNI E tadar edaoA pul aseree I ervi btp..... Mprlr a. ie ea s -raeiacaenrar c s ia uea eCu ais. a..hone_ Coop ,- - --..ondrae p...
..a......."La.Fe" .p.......' rS1Uaprt. drl Srccb aa ginlatr A i an ,..Sba Tihre rar Ua da r '.. .. . o .-
d. sintnoiesr aaaElI rpci ara r h l arrl s asa, Pe ceri Maraid. arae- pobs pe cr iecouacaresia a er aripeaac-!oyr Ira.r i pra-e
G r nd H ae n" pu r o d a . . I IIso A I .,. ..,I00 -rFo--oIdF e-taf,,,...e, -do -, -rI prCons- o 1:eI, El d de la Provi ....Batistan In


i.e.t..... rl....... ln apun LCpi dclPariarr r ra ia l ha ena C r, r ua dc Irpg deg a tae hr a Id.,I-ne c Orbiaaa a d e ral r r e .. ..Ip i..Inr rp aci o hr .. a.. c.a.


Haedo o apoeh"a,'a kr'y"eFalora-ita ,hrra. rid .ita eidaaa acllh I niah ciapr Saaraealpa e rnel pin r ha cnb a irphehl Pol e rn irn rca ye en rriapr a a l Ho iarer" eceriprn Opirr car
ralu hea abancarg ent C r ide d eiu,:,La.re Sna eO.iv er I rO cr dp cr ca n la a ..... car p,, a. , err .i32- -re ,,aira Pr r h e a, H i r- h ha r


amrodu pt ex c neglv a ;e 'M,Ha cy h cd ,pe lh h he ana '-M 0Tli o. 1 ccrp el lapa da n ) raria cd ac rarrra...... hr. rd cgr" n a- rir ... e-;.c.. ar cprrr-iira ir ic-ir..a.b. ri rca r ri aE l P
MIut. Las e q a n cerllehrnaaLaeacra, gahe-deiIs ar -E reflnllaaLran a arraJy, rr r ,, ,,., r,." an, .no ro h e 'a c pir' ne ecipar1ia-Ir" h irde ga rarr
brablapz ;p.. C- 6 p1ical acine alc ctuarprRliarn"h adahcrearpipaadb- SNA CLR.1cr 15.-d r.Iaarrdr 1ii 'prra"ir ,ri' i ena P rcIa rel atrn. ,a- .. dcean
ue ue btu m ent Gr andibe atnen i.1 nt de{S .893,587 OSUlleCH) en "Cru ces el age I. e.... el,- C.-. !, f.'.- ; .. a, h ab el -d.' deb"r '" "Ja Bo 'c:n 61 "
cuvcba e eruaWesa th aiaeBepcc.eY Pe-o.rye4" h -eah eiapr pap ,Inhlatir ,,a,, bcr, r, I rc .,. _, I ... ..iIIr I c ad rdrapUre Pi_
p P atee aorcadod e cb.rqc Eeh cc a b a. hi I u...I.T..arc .. C.bc1.d.. ,r. -r d t h, r i. ae h.e.h1. ,a. an ec-' -rd da "ar.pI
pdri a odI ainl rI rpoad aee.er ieaanela S. r Iape ctPc doFasnna.ticrcipei Cldii- ":- "a p

qce ac al~n dela cc Aduan pa delnao r -ib,- "'n'mep rI qi .t." pri.c .. Ia .i ae ,ei a lcb.r.,crl.Cr.carr.r -.a.hi ,ch:.e e-r]ca d eab an drac p
V61cnip do ros 'ilrems If 11 "D "FBI' registSi'oSiraenih, hal prctrashripairs' Lap qIndeer parcea.Inse parcedlaiernodre I oto ~foa
baonv air.' reRI dae pcra he qde 3ercfcor


"ap.cid na'aprora i ar.. ".ar rahe .- he..ec'.car"c.. ...... .r....... ..ai-hr pirara hcra-
airrr a e ara c on h la no a r..- .i aa..hr, R. ir ~lar..... .a. hr, hncoheirta f. .. .
aap.,' e etrisy jarbireat -va'rs:d e aH abana.rahrc" ~~a


ouraVn Ec.artalad r.e re air HE..Y RAPIDO VAPOR..a.r..arChr ,,, ca..... ai
Shneno do ladr el quel. rcir p lea- 6 P E .25 C. TUSePr,,na ganie V-. re h a:- r I trram n Parnpore: Rieai dir l. p ra nrod Esrru
Pesos unaeeo er argaentInEdeAardac rraiprrrea n pr racbd e arsdrai n dr ,
Isea prcrladaharLa mNabartraiona _y 79 contI r rirainsi ha ri a tarha ri Pci

El Irr c aparce "MLucrr p Plano anara" Sr--a-a arrara cliHeca; -'
raaprrt arderrLacrtrean a r elma n-AU"cOcIV.12,0-, -ilos"I"-
fmitcI re o bras sld Mic osee ENYCIO CS Un aICH Elri.e ,-,ex t',,ists, S,: :,PENq,
,int Neabhhlacrlad a ud $133.7-LaCoriia'I OreldrIsa..,asu DSC it.vn 1n n aCE
1 ai oarl"nheIn Adra re oe n L ar in bac n g e' ,o t:,,,_p: ....2 -. : -- ..,-,n.'- S,,..,"'.."'ac- i.':.-Ic i: aab n m rl........
Ire pCuban..-vOemrt ae lud ia Sdu p lPan
ciraddL lhIralagal 2Imprt d7cr go dy r me to 2,8,4.Y1 ;a n savlalseEW Y OR Kdela SenorrcaIha repaeri

mirrcalo p emtat Po. ... ... C a.aderTreprpoheM 'ima aa osSee A.e t.... a I .al. ................ "aF......re- ':, e..', ," d.efng ia I DS araab a nuetMesxri go pe mi15iare D
rr.cea ita0 he .. Adearre ehmeel- I..NCINA aecec eaLA....IA. : -aba,,W h O M m
ca r trry'lea a I chalrm" N a PO LE S3,40pelalaRInaleLe Z100 acmenpam el derAap ons-nc' ., ANA CL.-., ,et... 1 .....p.o ......a" ___________a _ i-__a .. .R h y.gneto [ A e puert -
,ra ,-ser' ,lael can hearl -iutroye$ En ei a t. aI.t'u,"ista' sa .m" ", s a la, routls s, "M"T or
Paaa Tr ,aecacnha a MA GNOFICA ACO y40 eAsonaES cal.rid

aeBeBe r a.',aen 'cep It'f,,-da l Gn.- EN .- P .NIE A 1 CT L ASE: .74 UB53 Pcr,, r adIaC.. rm
6n Iaa ohear 1 ,pl a e Scparce. o u .hiiyr cc .............. A1 ....... Mvte- d-1I r mi.e[' u, ncldadoVapdulr.ro-S m
L alIp oLda4laa Mr,1.' a.-al -. re.or..
an y pe eL H.Sca rcc a A e AUPOMOV.SEe- 'to m hr.; clapr
dna htur de.ir.1 Par, cVict ary'. ca Cia. S. -noseeerrIa lndre c-a 'ra'ruiurum g s recos
alraaioespprIavilrc, a-lc.acar, o a ncI c no1.seia1 ar,,--Ii- d a.:ur. -. rh.wi ..r : ..,a rn ra erra ar iC di.- ee ,
-rrh r.ac~ceieap- cacc ciu 'e'--ra irl,-u.. r' Rarebe Oderad- -..icarfi.ic am Arraparni
:1 d laW d h. Haaa l i 14dlatare alas.loclahe'a oal r. ccca n eli.rc l,..--I; P,..ci.c:l0aad.... .. ; I d ioi.. p, a.. .EeL C 7 .1 :
-a a hiatted.A1. IAV ol.3 curAsphuse2416.aTalelalra94-7344 A 6053t -11" I'lS.ared c.1
L95. re"-reCl aea "a.r.pr P t' `hda .1a

a .doI .- E lD A I a S. e'sa u I ..- lu l.. 1 I i. . ... L I. f~ ,-IId l


* Pagii18a 18PI r' o DE L-MArBNt..-;Sb.do. 16 de Ju o deLe5 -5ejortes


DERROTARONLOS ATLETICOS AL CHICAGO EN EL DOUBLE ENCUENTIRO
Gull indj I en,3 hitsk

El DIARIO en los DEPORTES euJ a roelianz do en3 sl
,, .... , ago g !4x

-Dialogof quine olprodujo tice erdla4 V"dado 7 i San1iago gan o 14x1
-A prop6asilo dl relorn, f isJoe I sni. U, delado a Ins e 'I,.t .liere- suicn,: del Camp'Iqeat
-No es do gno dfe arabdr en el Aiielo dur,'., aKeri ,.:in de relevo de F. Ruiz en los finales


E ''
P,,rI.I.DI( S~t\DLS- : .... Por RENE MOLINA .
[i ,,,~~~~~~~11 . < _... 1 ., J. .. i ,, ,- ,n ,. e ~

"ie'.-i.e.'.'.,.,.'cr,...... ..... ..... ...' ,. .,- ....-,.- ,,-.,a.,"tn.. ....L-.......-
,4--,1,uonhl.-,-c,-Le s ,el \- -. 1-. .r.1.c; ,-a


-' ...,''',. i hO I I Lsssd. .5,5,, sso 5., as bassciaOs aansha..C.apaasd. sa4O..'ssssa.6s aa hit. ei.1
.*.. a,-,. - ene aa .aaso. aa...jen er=,a p Mc1c .1i .. ,,F.,.N-S-d ..A.0. -..,u .434..e0 .
e ,.__1_r._c_ _nIcn._U ,:,-ndn

.....r-..;,., ... ..e... .A d J n t",,,:r -,l Ou.O.... 0037,ni.......,r,,-robe ,-ii de


noroh o-- -ne". nooo."ca V cooe he -l ,. eu ie o ib ,ls I ue USex I., ios-i meqd 411121.t I l% l
3 arI ,. ,,, I oe,.." ....' l o I. Ltea p .,ot, Acnoa~r. e e' ;r.i.:,,-oo.. s..:.=,-.'B s ~ I done ,,nt, hit. de,' nec,, r,,,' A 'iMio'e", t .0- 0 0.l'L insOZr=
-s-ade' ,,',',ene,'d-.to .o'nh.eonE,'ed .. ,, "i.. :l.-c.-efecLh.nno .'.' .-h.'-ro noe-n--Dn.
.- h,'iod a : no F .r n o o n
a s o,,eel'llsti i o ielee. 0 e T ts a a 2
A c.....sa... .... ',q sI' *. ....-. ".... .-o1 ..L io o .ta e o..n....-n, o

nidO, 000 to, :,-,.eodcnt dor. ., y,-I.;, ~ c I: d i.n:- 5. u ,qe' '=D, *,'.. -' .:s oinI. oesn C:-n' H. n AZt~
s.ena.Venc-osioheosCa iaaoc ;,aoIndeoes 'inse
hJ.. w :pa A ... ....,.

,',y % '7 ',i.ZI' la .. ....... 0... .. .. .. ... .. ...C.H.0.A.E.. .
""etnranteeoand poe..n.e.ntoe. al...o.......ede. ..,d;,'. c,.I.,s do ds hn e .cisn.itni.n..s
u =, .,,,,n en... .-.r. ail, in .-.,,, ,I.,
-endoaecs4And' '""n"'"cr" '"'alt o o.coo allgItptchreonn"d. .400321 .....NS. 3., ,0pead elepun qscatcsaeodcd s' ~ o .'~nct. Fsenradc2b. h5 2 1no 2n
socloete Aiosno o o n n ptslde l inatsneh ueoe nod ieodoa ensit;rc ordsq 63 1.0 0541
p..n.,n .te :---I .....p....g-p ode Jo Loot norae trde ooihcIn rt nia ha eo it .,leorts Si0eonerds tDoble revM s d e o i3b. .."5 ds1Wto 300 21
El.......In que Joe Loui....s'....1 -I.... o r, o ,...nalantsdehoft..,.-e.."n 4...... .. ... 9 0
ae.a ,. ad etageaoel'coon -lase d6ndegic a Joe L ouis entonces? o 00 de.h. . ,...o.e .c....t. ......a.n.. ...... 0 0
... ........... e ...... p,1.. En ... ld .... ,.............. e .... . i pa ri 1\ e i com be los W white IS o x .... n u......'i" ............ .. ..I........ 121s" s ..... h.....d. B....t........... d i....toot taninoi..... eted tear e iach ... dtE iesede-l..... .. Ba0sernall:i ashls a C..... cl.. s ...... .... . ,- .... 0. .....i."i 01 ol o
, .e tI 1a.t no-oau ee seta ] |aisi aap eana too' A can v a 'J o esLo u is .erf t a ,-,,a s .. ., ,, ,tad., ,,emersns e aeeen oit en co h i qo Int ttd M o oln ln. Elene il-' ~ 0 0 0 lo eihepad-anha nn In' a nperf c t o.'e`H0 0 0 a 1
ra lino'ano... .. neoa... op.... sd. lo 000000..... mt edoaho......os 0 los.. .. ,. , ....ioooo .. o.Eo A.oo Junin e db.o d.,nChnci se.-I- a -o no1eot7 -
ra s Pe ro e qpefi ......... D ,.,-:"..... ...Atlet .... de Fi|edetfi v ....... .. ....e 6 "e ... Ina, ,al re- Totales 4 4152.
.. ,.ono..Cat.d.,,m,,!,n... ......i.otrchtieco'tpo,.qou]igModpss dan.C.sd.dIaqv. ..I
coo stoiedco poo.. dlo ... tot .ica, aa 00e. meo--s .po J coumLoo sts-...es Louis liPltno,"-C....a...h.e ..ods............ O Haquel eov eti dt ... .. ...
cuando ....oPa..... frenar a t ... ......pe6n He P. -:,,, -" ''eso -m--'."Td 01d.0hy702queterin6.... .0adrn. 40. 40-0 00-1


hosionte 0005,deectte alEnooted Chi tenplaOos notOdtooude granonal a oon tro no bilos
m ed i 0cre A n dy W alk er'l....t la to q u e redid ce el so e io-oo do d o eH e erheertoato n' enot Pla.n IotonaU nadao t 0|- Mt os le oAtnfadPbt
Noteonnouh 0ar el cetro oA,-ex0 o3Loos2,.- o1o t no,5r Vaedtato do denootnccar "- ai coat
::P es s djardtser-erVZ 1. arrra .1 ri 0 i CHICAGO unto 15. -A d.-.... .. .
,btetdodogt -uEo Looadootalosgndaoioocotod0 0 Vo'fot0- 0h .,dP tocet;It,-.- a. 3 0a .oa1
--,Cesen qos Joe Loots. onde s Cr hon onono upoo : .No leacomp Loano 1ts.. . ...,ja 0dAolai: nod *,t te didGmrHno a 0.u..si. delrt ...... eta ca rrb c .oo 0 0 .6c a
elo en t A ......" as n pierns, dot.....lpoder de at ttesny, e cit 0. n"or" ,' ,, ., r d eocto tteadtas dont .. 3 0 0
-Lodldohose nhoioolo rJoe Lonim-a eiloercooonloooWhit.O O oxo
ootho vi n co do r drt oo h l00000drm cottotsaria: ha pe0-d0do el CstWmul,:'' ,,3" ,-r. -, r ndt 01 0 tImanctuoal.f ,30 0 2
sonoe denospoong hcono]a caez envootsoc ooec.n .na Coa ted ooe odloria onu dolo e na~ei o otsnhcumd tu o tAtlogid o a.ooodlCh-,a 1p e Juoooo _e E.ototco, o Ft,-,0 p .. on2 0.
tooala n hEsaba polsdo. Respiraba con dificul- odaoon d or.a s u i ci e cotcorare didicarse del knoc-gIgIb z- olarraooueto 0,,e ufon','iC-i.. iso,-r, fp, .. '2, 0 12I20 4
In-e 0 ;o.oeyocooo- moralaor-ocientootoos0supres1o:"000000 ,MO, ,,:50:5,0,.,
tad. De repente hizo esti eomentario en voz k ut ae etli M.Se m lng l er.n-. ,-,,-,, , jpu Iospe t...e agsno o .yv as eBer'..I n a,, r,. PI .. I2 10 10
0ata, Yan05 lat..U.s....oo adtedot0e010 . iod o o].. .Ezr hr .. ':,' :';";!::'"' L'"ooootoeoolootoo -oeoo"oo.o.... ...o..o.. ....st'l'_____h_________
k.o neot U leot 'YoonaMpxrsogorodatcon.seootlre.on___ar2_e- e m t ,. 1;, ..

too is.nmooJeeILounsdntememJoe Loson at1003011''da-1oioo.ese ceondooscoosetecos deoao0dcN-ot1 a nteL
r 0tes" Cal60 do momento y cambi6 ef ge1to el 1ts e o, ue Loots. ps octandotj yd co aqaeo .o[no ENI.sY1 -w- ----
:Ita "Y nosoy-. erres prtsde oifi e Isopooutfielderano. Cde illosu -1 -a92 .-dl ac l.f 3O. ota"33 1 27100
con ca tercera part .oe.elo que fui antes,-t0 ngo e n Joeo LoutLsa.'e slsetoo n a.en o ro r, ,coULIsH a.' :,,esto ed Wil ias., 0 astaelderde7]s
b a s tai t e p a r a d e r ro ta r a a E z z a rd C hao t le s U nato o u eo o o e sm u y d ISn d n f ina lano, p o i T ount, 30.Ott. .. 4"2"e,_, W a res_ _ie ne__ _ _ _,_ _, ._, ,S a la.. . 0 0 0 A c e'
o~~o0.0n.3,n I .. 7 ,. in O sloo..o..,....C 0001 0 REOVLTAD7.48ELDoJ17EGOO0(*
,,,-. iio a.,.sio aoe c t,,t l,,1.. lbs.,.0, .,lo--,I.4,tn n .0 .. 0,,,.o....oMinads".Ilega .i20,123
-soplcade. o dt -Usted enlondae o I~oJesn e.admirhad d tihla t mo l 00 130 o ra d I oho rr, .. .n T...-aSI,[*
....tarit. .......a e.. L uC.a.s.. o. .I.... .... 1.. 1 0.. 0.Pa ... 1en 0lp6dr....d O.....l oIii,'
C t ea o us t He sLad o a l o us ue da "- E n L o u is a d a a tle ta g r a n d e y ael ..el o s n e n a a a qe -lds o .. 4 2 l J1 P otk i n ,0s0 0M
004-Odd ucaloc otonaoeaLhas. pah ;r..hombre0sincer, gAnerosXtraordinar,. -ntra1re, ioib ,raits 2 y 30 de I, t, c nde mrar- l t lo ,._e B". em@....

Johny'idy4nseono cipotIc batde. ..l., t a0on oilC Dia Detot
yehnq u t s .a r la I n i a d T y c ,Run r d a u s te d a l g O n p a s a i yqu e p i nt a a t B R O OKdN t acol oreyioYo in 1x: C ha doad e nle.o1 1U
i-L,t JoM ......rye e ,'ian)dnt J-eh ,oido C- Jet pootte ...... Intetemii V.aC HdoA.cMBoxeo:. 0ar00P0,,oshot. .o -"ah"1:-'4- Cta17o'


- e it ,, n n00:s-I Is Etodounogoon e.oopodo. El ooetoNrWTY ORt. 0 0 1 0 0 0 I t FSTAOO 001 LOS ('0I5M0
"nayl"stera i odA ,aHte h ai n tols Q-aod6tsq uy-eo"'nIn --o. o 00 0'0A0.clatnI... ..0. 7-" -, .i -t-


ino.., tolC ncooqoet t. OOGCLY noon as1
-irH e un spnrt hrchin para h m le h ,een-m Ilutr . .t Aty I, 'rIal I' -- li. v a plneo. A l ... . ... . .. . I ... .. l. B. I!,,- .I B
h.-..a,1..ato-or.a ...... Iook ............OH- 2o at... .,, P -I,- r..irr I pu I! -P r vj~ plo .1L24 nIc. MtP
h v "Miinrlcpetu iod en q e pI6 -o Il V,,d n 4 0 21100 1 All~ vclolnas
J oosv in-torac e'Wnca'aa .oico loin. d,4 0.01 20 3. 110P0....
.linAgrsmnn Ileandnl A ,oe Lou m lackburn dientrena .inr, a vnejern, 116gnde1 a . Hdc14 c,'nb01hnLi3ar0000 701D E-NU o
i __-Je L us. _., .A.secl4eda, de Sn',W,' F11--,o-eo e
lrsindItInong n Ln entro Crmpeon y T seocD- o -I p 7. -2Og 0 O"o' .. ..-... ..4C. ..C1... nraml,,
Aqui una earc.,jada driq hurla. Y na Cxri ,, T .e, ne' n.'-rmrl, ,,nl,',-,, h, Totailev ,,r,17.2.1,,27 14,,NLAS I1",, I ... .. ,e "e L Pr.;r Le,l n a u u .- n., oSit, doo oad I A.,eos dcl n rg ,.N11Tok13.103
Wallin,-n',AG r Lrjari..,.-ei...,. nerLe IN ....-D( H!.AG
.. 0Pledos e:n,, d.. 1 u A E oRSULTADO DE LOS JUEGOS 000
n nu a q u r. ah t nuosts dehtle m ph e s te tr a b a j o E l s u b irs d b al a
"'oooLois 1034 70000go h. 0nao--- -Iuev ere.,-II.-Med Bib.
,I h a .. .snooe oIo.t O.. .. a n t s .. In le ra d rin g m e f a g a. S .. . offc oat. r H on. ,',:1 W ss 2 C" 1 ic 2 37o
.o...aiaroo ota:houbieraOpeleado.ns.d oh;unandooelopectinoq.....toyH olegandosalfinal" Joe Lo.... Boumholtz.no a 1 1 n Pittsbur M.a ,',',: e .. ,e r
TtsA LLg n o d In a- Sc000toC o a ohpa r CcP k o le r c nd. de 4 to 5 07.00 ir ,, h a- B o s to nal d nO C fla k s o s
ua n o.I..e uhA 17 dop .paolo raoable.Io-Lds,10s... Bk-. ,Filadelfit i ... ...0 .i..tt,..n
DEL.3 notoa.4.Cavarretta 4 ?7..
e o h bb Sab Nusted oo que respondi6?o... Qne no me Jacks0on,0.40...2Ilina 3 g Americana e
It etnidoqeepea ldeiin olt j sC...... ocupar....lue, par lo..... s quell .... he.... Walker..I,. . . 4 0 2 C 1 0/ triir ueg, r 1,e 1 .... ...... ..Zer-
qua .. isn ,, .. . .
mao uts liest epermando unmey otra vez ..Aquel teindrfa que subir m~is que una vez ta escalera Terwilliger (A) 0 0 0 0 ade0 a 4 Chicago .. 3 no aI *44 m f- -, e s ,Us
oi ul a ...... iosfe...... de1 ngo.sYcumpli6tlap..n..oq. .d a R. .tt,2b 0 1 10u go) i -Cr, -
C10cks.014...5d1 TonyOMiA I...... ..... .......
pa Co, Infecc eon Huaeot o od- Una pausa. OHtroosilencioconmovedor.YnCm aks...... 0 w N s t La o..0:..se. o o M.I1rol
trtcista Jack oper.o ,Usted no Ceoohja uo pade r o Mo nnert p. 33 0 0 0 2t i oWashingtnsa use 4.o ton osCle -end. h a" "
unit cals! iodona LooenyeCost iLitla on B a a G c c 3 n tl l- i H M : a ; a O
t.--Il~a ido ungran campern.El l t ejora(e aI40 B 2s% I 00.. cton
UsodslosadyoYot11persdoaeadCHeeestahlitnn odaioWdolaludoCnoDiosnqde no terhmine I o,'oih4'ot8oh27oo8oHaWaontouatCsnLOSNCLUnaS
~ Oheimnooote a to. Ph ClAss Os.P.... d p.,os Voeoos en e 1n9n Peoohcoo Gada 1041 0. Col eo 0s. otoo.Q oaoe osaC
dpelena die i doVsdespaol ae 000shonda p d:ioen.Inol' .otso, em d sls o,' eh sl o P A ,All . H,. no 2. io i3
-i-sa , .0 ati:a9. BROOKLYN 13_-40 ,,s .. ... o ., .IOO A, Hp ., Dod ... a H -


ose hi....a. w .... ......o ........... ..00 ... .....0 o... ..... 703. Cho... ... .... 001 HD E N UE2O
H's .. 0100 000 Utodh
.0Jhaooooan no d nlot,. Newc~ o. o Ub h~ao P..t ...2020717000711 Holcosh .'. o,- 0
d te'on ls v0hnc otor a 1]ax 0a ....n ha ....an -. a od 1 00- P itt ,ug On. Ol20 ti M2O. HO5M14 ao0 -"eso --o
d oseaqotoat. dntintruarsna ew o. o. .. .. .-... ..
d t OH OH d~0-2 3 Onow.:.:-ad Brooklyn 10, B Cedn ...... 4 0. O o I ,nI..s c c Bobb Locke/


I O ''.55 "000 Wot6h. 2o84 -W 4"t o .-o
ro Loota 001r 300 .. a-t. 03 1.. o ...... s.. N .... g ? 2 "2 . g d4 o o0. U EVOa i~r nl ietasinae Cedso Co11ooxo6es Hooois ootoob' jo ionojso,_
w o w"I 5Wl 0 i00h: 0' N n Waelias i.a. An7 T,o ,IIA H. n 0 ,-
Los l,,n l,,1 ework oflhra Doubt, p lce ays:Brdgr esw.ombin-7 4, TICA O A 6.S I 62ES ,EN.. ,(i ,
re4eR e do e l Pro zdom o er di nn Gt a nte d'a e rk :13 M

-t - -o." ...... m l: s .- -- -------ea-.conee:B. oll, soso no e ,-, o"'O ah 0 eik. as-td 3I.n
4 lbr "C' 'DIDELI3 ntAL1ooael. 100.300. alsoohonorl ii P ecottsbrh Ongh ol-T .n..o.. sto ....s.in ,ooeoo,
N ran a Mest, de i40 ns14 .--1 'BO-O On o n Wcnnt sah s..00I V inoIs D.; I I ni en-so ,,. ,,atd
.. aIs Nwm7 11 Ws ton 19q.12n373oo.oooie; n.
-meca lh dinauolpoder oncert .-...P'od ,..4nI ..lso
0 1 S Luisa1nf34ae141oe r oa- i 'taaill da neo r s no ttal O
-- ~ ~~ild.... ch: Minouner. o Ne ow-r'b hlade. fl lade 17a"3u5s.3 27 0.... .. .. ici. .... n

., dlpiti ~dgva g t~*-~At~ot oa dl '1 IOS E D C F d~ t i e .o. Censd. 01 .... C
1 N 4 .Jim eHear,,a s.oaoaa-dtI.qerdedra rsoaraer rde-v. anirlr0 0- c. i o 3 Fend if 13 B po
eu~~~~~~~rnr-.r.en e n de lam "t n ute... .. p rmt- 6.. .. e . 1 De- P e.laChicago: Rl~i. (9A-0, no~o at~rkl loo!
N rrYowrk y002n0 4ul na2s -tonC atrias c. po e r,.6. ox1aWd a a ash" aohoer
(a)eyee hl oug..h rch (6-)pv. 1 " 3-0,3 Chrrml-
i m e a b e U E V A O R K, ju. nr'. 5( t A,- P,-, ~ -., e A n ' .. s I 1 r a g o I:oo d eo 5 11 r


IowreeyJohnon nc ro nnd e... ..f ,N,-OYorsoi k t -2 48 s p .Fh f.... o4
Anotacl~n por entrrden Ida n-r h.,, ie .. ...,cl,tam- 'a n Ga.rv er t-1vs'Ia '..
gaa< osCirenls 3sLns, .Cnat( -il.,d
St.Lois. t 10 6 Cu1 1 |eln ... epi daU `ia. _3)r-; g S- .. Zn6 brain -l uer. Homr e ] o n o
atr a enze an C n isom e apn ee do si gra e ch on Chca g Jo e t On Fli E R : udoA 20 oZcrli.girfci:FiSd
N A SH... ....-..N AV.WCITA.i.]A.aCb"i b
/ /-...d......................... ......e... RafflE toos(2a. oW..vI 8CA ......a

00.0IdaInobinson.0edad 4UidsWlan ota r71
____lmente a log____a_e__inddamvuelta___tarraunPt'nTteocr Coc o rd S IA-3OIEN IZ3 -
. him, b$lie' bar ... t u ac n-s ewhl us *r;to del-y'r,_,.ia', e.. . t -W la d R mD E LA FAW N om 4 etasS mSna.el|drk en
curent de P,30 ftoltics cniprm ciietrea na-0 ... l i al" l B. oston B ra1.e,.C. .pore.1 oir,." 1........ etr a 2 oarh
Mulmtlan a ea d l aa u e li -ibe 0 .i I .1- i m ac ,rid '1J 372- ildi3itch: Ho 'p"r,

Oi0OI2 51'
Lo ry y Jh a a ei i-v...n dor Don j- J- .:. 4 ,, 1 'n 1CF.,U 40 ,b12 9
=.I" m one. n Is Pn- a h, ,:..942 ,:17 30a ol, im K ,f, .;(-,~ bl 9
Ha e "un.m.. M U ......... .. .. ...ha
R o: r ..:.illie N tional. fiinga R ,. nt'rer, a .,.,

111I 210 011- 1a WJme'shtll'lii ka P 4ur W i' l i.ni," f,e S .-,
.... iu, H IIe.. ..-f nee t o i,-s e- 1 ..-hoMuf_ ,jS... ... ..... A T S L I I lTZ ]
,', .,a-a 1 N 9 1 n 0 '- -9 r n.-
lll.lll ~ l~o lil a l lir : ar, ..l ino m,' c.'., .' -,J"iu,'" i. 15 m o -MII
-. -"i--- B .. ....... .... IRMIGHA yMch
... . o o<. .... ... .. . .. .. ..- .A R 1 . ...- .. ..eo e LA MRI.--I-. 6d'io
Denor',ic FIIUIIO lF. LA M.XRIN.-'alc-ili,, 16 di= Ie,,; tc 1051


Paigina 19


NOQUEo EL EXCAMPEON JOE LOUIS A LEE SAY OLD E'N EL SEXTO RO$_ UNDa


Acevedo-y Motacdn discutirin el Gan Antoino Rnidas Amateurs

derecho a pelear con Willie Pep por 8 tantos 0 Ac7 Mac
'--Oro noticia important de l IB

Aaaaaanea aeliganadar del encaera er cIi tidoe' .la cher-,4l n Habre Saric Mundial en Ciudad Mdxico
-.Pac qui no se ofrecen informaciones?
encrentari proximamenle a W\ilae Pep A~iliri tad G cil,;n. dl a l .: r
quien enll u., n troteo al (anoolto que Tiulea.. a,raiado ,Q:,e d: ,h ,, .. (- ',-i C d l;i. .11?'d,-, -upl ,dr. p ..... ...... d ...... '
a ec e a .cr, I.. I. .1eaic-r-. a... ..... PieH a .mda) .at,, ad t ac d .
r.c.c. .CI...La iu-.-.. ,-" ,...' '. . . . .. .. .
.. I., caaeaa lca-e.,i d wa.1 ceaa..c1 nI, nL1 Il
Pam a.,."'e ..
E cace S.i Pica-. e,; ,,,.I.ae.Ia..-. or ." ia ,' I-' "
qce Cc.rde daai p~lei...;'.c a.. h, clec a Si.,'.a.:..a.cred. S a...T.ldll H'" ,i,..aaa
resulv 11,6 o ,,s : ,.o' tr-e= q I r~a le...an ,1r. 1 n ',, 6..! -... .... s. c -aq. 'prendc q e c ,io r,
-en '. CrcrSlpirit n: cI *e%1'r,, Au,: I F.3 lier.
quest6 ll r e C~ ) .b' l Ia, g[,r.;,a. 0 ,% ,: ..,-it..,h,' 1 1d .1t." ."
aler iAlcn cnu de eeeiti, nic,: A s A e dado I:a,,-i..i. _., -,.,:,H'1a,1I'
eIifeitIL clac e Ail,,aieUI'atlla aaardo ,lal~ ,'
Cai1lel l l lacanledl i piea H ra nraae i i l.e l- Had.Si, a aa ae e n ,1
e......a ..,-,-,dice.x ,ea-h---,..
a a I aeipa-ae Er.
eeUa e dWiueCl"lrot e '- Cr1 Ia.b. II iae a lsu I a r.

C lr'a .l ii. iCC eI .- 1-' a'ondi(o la b b e l~plla e'a Cab. '
a12 et coa lagccar. 1A.Uaipraede.idoibei
Too na" br m n nuc . 1 ol -c Ac o ra .1. ,1 clal l I ia, a i 1a~ a.s Ia
I I Iaoaen ell 1151L I cl-I a. lipada He.. Cab He Salle eio bie, Hea 1.c C a oa

{,ma naeo ctrr, eia.eiadaH, He,,.iaa.,aa,: 1,,,,,,,.,,,.1,,Ia..la.c..la j.aiaaa
,e .ud .d hSac. Pi l d -0 cpa r.ra .p. ;_: a elel
ac iII.Iti l I e i-,i a Ia ,,,d :re., aE ,OIIn T ,rlb onldla .a ga,,. H ,
a,,fn .eeen.1 ,aPr Baa Uc'-, a, aac a cc b iH aaa c.. la .


de t*eaect ,,l/l ale A. a. ~, ,a: ~ ,,,: ,. pla_:,,J ,: [, .,-,,... "a Abac iiellaaa de iiub a ,,eLa liee eta ecd no spr 1,,,i -
Wages Pcna.[, reaq a',a', .: n e acac e~,,(, ,Ih ,-.r u ,,, ,,. I, ianeiaede Amlalelll felia .l.aa e lndlcaloaul a pc
1. iraa 1 iaa.1 11 11cl-pdeaca
p r .'l' aa He, iaiaai-.s.aaa ,ll.re., a ,)r .."t ,, : lrI I I" J I"" ' '' l u ad d a E Hl e hil{C~;llJ frml- k
... -,o -,.,, ,.-il, punt, de apc b p: 'E 'o,,n ,- c "ta ", e s o'n pr" "I

rE ELTOI E Lr. PRller5A r 'I l."'.'Ii' -.e .i al' . 'r C' decIci. .r.Lce eceldte.p. ..epace'.ic 'qaPeaic ae.ia-aa..aa
ise carein", l .1 ':[NICE reLOS 'l- '1.: i .. iI" T"RERaci di da cac *. a ne a s ca i.aap .. ila ca lelae
.. .... a......io ... ..... .E J :I"CAN ........... .................II ... ec.... dc... ..eacac ecic dea [,Be... ..Ca.....In......e......c ....cl' eaI. ,IA-...a.adl....
r ,r ie.qol i O.. ', ( it u ,l.'..,e .'CE`r,0 icC-i... cM ,, l .. de a ae male a aa a A -a d ca esp Tra lu fT ampa .
l.. I e bla .l l iNto_-41.V .e..e Hd de C ab La ". d 'ell e l i hl nr h .
a.i P e I- -.-e, IE GRANd;eSFO jc.i u Lou is a ,avohj Iec eaic. .r.rir.)raceeIc igeelce dc a-a-led" paid a ..golidc


no u o Le I af-c eu de ee eeibtMdI Hr -a li


rIL D NXICOD.'r.eci'gang anacaulca:e q, t cc.pea. ,a ci ccc--ale -i ofava e ad ,. ,rns -naI dcer- Ha'or.lte a ; e ).e u s: Xse 'a oo o l,
, I i. ..r . .. ...... rt........ ra1


le n. I Cis Cac-deqa :;.ear 1,1eid'd ir
Joe naa tg :11a fa m inab-c bcc c- .,Ie ec!.:ICuic iala K ,, ga, r iPee caca aeaeeI ga
eioie o C p a a caa"Un end" r "arUeIIu'enIiI peccenon ci II-.i .. .. I I I I nnePaae epiaa C
oom Pe, ..... .... ... ...... ...... .. . .Ii....-M3N A O T A u t n o e o n s e ~ r e o ."."C,-:I:'" ,;: .. Allcismo ern, o ;? ; l"..... it, ... .. .....
I..., ; F ,I o 0pil ... " M g ...:... Dirti.l z ...1oe I
EA ... a .'p'eII b ie a ,Ia a.. i p H
NEW ORK see ISI A I~ a C ia ca isiesell Id iea- n aaia0 ,
r er.. cn.g igagtencic. r. a e
I C iaeIcLO S a b a a ela a d aiasu e
Idd -eepeece He .e tenes. dasI,- C d a -.,a. -- de! to,,
IUi ,,r. d.,-a'a ,-c- ..... -i.s, rso, ..b,. ,-,, --..-.1.-.,.De;d1e g ng inci; asa Ilern uj e1.rr i e e ;a oi, ",A,.'", o "too-.,m a-ue prs ta n I -e


.... 'iel l I "-I I" I- I 1 d"1 - I l"l Q INEL T STIicecedg Ucc ia fdct~iai put' d N
i D i ..is t #1 .. .. . ., del-,.".. ..,. E, 0"&,.fo-. I,',, z.Ilears
di cirl',rir aMA AN A-CNT Alc e .'l e n",i' Le'o r z.:.." .,-', -, _- 1.-, ...-I.- ',..,l. ..... I

Reieii c~c iS, ala. gg, a c ,c m --

i ce. la l i -TC c "A"TO uilschafIa uei i la.able A Hl 5-
uhI mifpel. a, Ir1LA lr, b.a.1. Hall 1or,'1 1olia- 1al iPoii.ada or
dclu- r~.. ica.1,La pexe1c1,e.aan p aa H e; oqIa -, n,
d I ,,. ,, .' .aredi..H eRa efli ,a il
aec aia l. r e [rI u. at r.", isIita ' .tar. deri.n l Ak I r e vtean t Idsdsqesou In"I" pal nto lit osh ad a a idnns 0pO


aa~bi e lialeq- a ec sa 'I
heeerIarer .t.l r l a c l ,-LI- u I. ."l ] : ,, i" .. .. II, 1le i L U N E A a A T S !aa cio n l a itln N Cta


E- c, CABIOENIR LO
Re~o d oa ,' ll" ] "Il l ..-.h II" '' I e el l g n i ii- I l hasta q ur s 1 )' II i l ll' l d rr I" clel SIaI''III' Il"I'I .. .... Cole ua, n s mntsc Iert o q e eLuPO IUJA e "'.. a' IT I -, eci ..d c, .c. ,,... ,c, ,. ..... ,o , ., .. . .DOD...."..'...,I. .' HGuERS y CU BS poblemas
deW ac,: pu
ceN ccieEWcaYOeece el acie1. AP)- L eC..,,ilgeclieee dceci
He.p..e.. ....be.I I:eI.. .Hc.. .. .. ..la.. .baa... .... ....... ... .. I ..e . .. ...e..... ..e


LAVAAUTO OV ES C:.,-,,c..m-cIC I, ,- .. --l. I e c ? / S -
LLa1 -1 Ii3.Pr. . ..-. Lz b t, A "- '. I
f- r I Isa: ,II In. I-t"II'''- I'c c 'dI l I .... ii d ad "
l II " ,-,Ia, malcit i irie a el c -i ii.e .
Icc-i.... ,5 i... s b..... e... ......a .T .. .
.....c.eccuHe ,e ... ..c.aciI'-'ett, ar ,lLagcy, ,e Ia.-','.ae,,a'e.. aH. l DODn ERnpy a B
clPeic I rlrlcaicdwagc.cl q. -YrAUac Sc cy edece cre so
A.c..: e e .cecaidiai.Ic I biai, di C j ae eS: 1ed caecicanllH Hi Pin Isceacapbin dellciei-eCese Ed
EfuI~shw~iwA c Pc delccatl ____N. ___________dc ITi Sei Claecagec ecierpelZeie H.cMb ic, i L-Jne e ,n o 5mnscet -M
E LA1 ...c... . i.. .... i. .. I..... ...aiC -.i aag eleprr e ... d i er alcHreraiehequedp. . .
.AVA UTOM V LES .... r.. o... .. .... .. ..D.. .......1 lm b avmr 1. ...... "1 I .. .. I ... .. ... 0" .........C-irUp-Or... ac... ..t P Ia... .... . ace. . ..........H c.....b..nef.....lpnaH e oelind He.. ... . Lic. emN... .. ..........c c \
0. u,eied in cie ac cdc'ei r r .-3g i-..L-r i id.a1; ierder egbr. icrA so
rneecci~e C e ceccae~tileca.a~C ~ ceaccdeH i~. eeeb e l gr u~d I iegell ecnra Iclll& edtitcicraclc, d I,| 'l, I'a '[41. iiwcla p ae' e ar" ei....c L n a I J e, t C.i 1 i I He a ac. e lie u. cebe. be1ibi c aa I& l A 1 l
cAr'0Lgglmdgp.. ..... ......... I ... ..e....a. '/.. .. l p l i
ra dia.,dac aI a,. .B..r ..lct.

ca enPn oiit'jad'.a I lo'paAeIneeieaclec H
lITa darb dclla.ala01. HatG" .cleI elge gila acal Cucea-ct e-cd cc... ..-'ceA-t 'iLeaccccdic l -c gagelai. e aal .aa.. ia iCPtlt eH c ep P AC IO aRt a TACT r
biaaaeie.a a. .sa a..o alla C
SEGND PiTDOa I AI'O II
S uPre a te~l n e(.~, 4u~l o rig e t\I 3 f=,, "h L 'hlhl'.I -- ai Heno u ry gan ur pHtA aece h ele ad ic i" I; i
.E O CA.. N EA..T
prri Sa o de r e c an a nallaz ad b a- l en arCema i C.'Jns ei ni iA d ace. M uted .
1. iien xe baa Laee. Gl epic Cacece
U VALAUTOMtVILES tc" .....r....... -$Jlaff. ti ei guaE Joy enoab "ido jb qs ero dren ha- l rstro y In urn g an c a p lo C ubs en hiallormaDo ardgei .a -it,

endlas u v asneclaba 1z/. et ria de Jo, -___ I BroolynIral7CHi i
Oil V el e-lbacdcalryedpaaibeI

Ic.C.Odee...Do re.nee raI.. ,,arIr.gel.
II Lnuirbariralnrd..;,3aIr Ilreg
Pe. LaicoMacse nlec-aicecebc
Sac e reeJdocnsonpap parI.-oniaaair rabe aI He Sneal;IHa
0.r." ,c, tmccdi1-LS. 0-Iu p dl_ r. cbadead ecd ae ieba e ege ce pepo ueI eo
il.rll Di~m u .tp.,cp 16 II mchep ~nI Erdal-w r'. ft n % a I. ,.. Elad U;Id :.. deltba.n: ad..o-.' oethac, E.edsy eehsa acb- uS l ~gr' e~m e
eenicnaLoucedha, AleacduofereceptorcreAueRubeic. Jar H
1a.1..I,.@Iir f1 .,.I. .been, foe ceip aee .. pare leddaC .. . eg nic .r. hl 'a y o d .o.e .o. epor.
--a--L -- "c oert oae q uee da a l nc i c l e n.ac g a a c p a e dera b n darrr oeu nedeb a co a lJ n nyod o d o h 3 n O I '.
Pe .e m n on wl p .e o/ae l fcr- dlE i iimib. ...ta c su Jel ...... undpe l~re rude m .. .... b la. d .. .....or BrIut,


b'beccec c a yIa ii n I r I Ihq I sta
vezeno antean la tatilote n- ,. He cede ... H d.dalgJc e

eaIpc lcciicencg Lour15 is.Et can6 sralciCH dc S
ki Fea aeaipCd olcc an beder c on- as aobs di e-lqu~ d id B A S EDg
brim -I-Ioe enlre l"p c",m r- E i "C Caco. I,,c d e o 'a., ,ea p erftro round a aP nc h i, l aa o rh ed el

L 5 or Pdr co t gcadad. S c eJo qea baide ecdfir o a oSena. aA L K t ~ j
I- ..,.no..."".... ln, 'in..ItLouis dH6 tre ,s Jlquiras ;a isb.ta .- PRIM E.5.dR P RT DO OTA T
:.,'",',".':r,- ','' ," ",... .. c- ,' o..... e rca"ye reha aI a bc.. ... -... d I an cubs, ad u A t frlaS.aurbozuesintm ,deK d c m r nr.rraZI ar. u c dg rer p abLcac ad i l" .. i1"c' 1srembiddiuage o.LaIci'-
n.'.ra c, eeeac..nd... .o eirbate.I I e IcitI .'r.Jl ga "'' l '"Ic.'tc.. .. pro-
s e o -Ire ..has... ,ispIe t......3 c f.i. L T.r... ... ..')I I le c iM ERgra ln spe ndoNIEcA Ar- du vTANi. ,O
I.'.erel.. d ,cl '.,rrneel.c dcIhllioaia. I I .Io'w''t' a , .. i Pn
a -dadstieedne orig ea...... 1 . . ..eI c.......c................................3"
j"c-c CI. 'I#..... I d...... . gI aviecn l l.L.coureaai.. ae.L ta aeg uttnau
Toinec oe..a. cId e rn. r ii 1 .iic...e decccucca...e.a "e- r ,Ar
en s uvasoisEOl 11 91dei 4.rez1 1

1,11:.I b -. jdu yhavana
iie .,e Iceue_ e l a I ca IIu eI, 'cI '
1 ii a e lee ct, ha Ct. eC bC eont a m Is d ca zue.
ur erng e equ n uc;I H-caroundl Iro d ur,
He, cLouisch cizI. h.cA in oh.anyrard nueda-.
eec c Savciade Cr'' a nar z .c og.... .. . . .c a
eaccrelcierdoii, Sa ldc cntcsto. .ccondosIomie

B c 4 a ,a rL| o ren I ci Ctr ,eech.l D c d ue eapia G nt/vn nafndbe o sc

/ A-ge gaot 'a apedoJmeebuisigdae ecccrpo eaSportn Pcaneasrnvcdosouerauella
t.ero, r m.ra.warmlubte uarsaayenn aab1eScaper


mm m ~ m= 7 Teobrifercctecoia, ecc h c s e cnc- p cnua eeqlerd Ceribndloaor
ra mr c en e segundaiton, yulana p ire.c..
il ...... ,atll....... ....a...... SE....UNDO -- Pa RTIDO. .0 aNTO


st n e e ea vaI rancae uec n e __o o __espon- ,.___ I
.. ............... tC-ir-ie at nm e-dPstnymosra ,ban o.ANTIA a eunta ir. scheduled la' Aese $ YQ) ., -1-

Sreecd HedI, Capn fabid ay .. dn ent e c ....cae o d'
q inie f."lu. e.-cclub.cc-k.... l E n A X _L.a6 TA .
f- ... .. . ir:.,d .. ... t 'd. 'J d ;,1_ 1 :,'1 In rim ... y .1a ma d, 1 M ir. l ec

NAI&N . . ."0_. "r .. ,ri. te R,... I.

O lA ... Il:. c. e.'I .'r'"!-'beD o ac .. .....-- ...........me, y' Aid .. .... l,. I f t r, i d o r d d e '

r~re ae r.,rl I, p er. IsIr mrt.ny dos ,.,'.bd.z. ey. .
T e n n ...' ...""isu -".... .es dllle .. ........reca tooiqi odle Ds:ad epe amet p!' i Gu ho n no fn ibe snIsc-'" M uch&& n an sde h- o tp persons qu"II te r._ .L lsd 6 u II. .c I b I e i
['..- ).I; ' - ju t~ i ....lube .. .. ... ....... .do........ ". .....

SPhginn 20 .U.RTO DE IA MAJIPA.-Sialdo, 16 de Junio de 1931 eportes


CAMBIADO EL LANZADOR BOB KUZAVA PARA ELTNEW YORK YAANEES


Elogia un referee norteamericano S6Io ilevari un relevo el Casino Al margin do' lorhip6dromos

]a calidad del basket ball latino Espahol a la nataei6n de dia 27 inteligenti-a del caballo
.P. R.*aI r I r'B Nos refericor .. A ihbr ...a...c.,c . nmca.in Edd C .a..a... 5er- Pot Grantlahd Rice
c a cc gin ~~~~~~~~~~~~~toMenenezIlcayAJoi'pJaqunicPoloc necccciianal-ccicoach N ~ A YRjcc E~-~c cd aiilgei icc
Rodrigez bu,car el cuaritoiombre enc st o dcnc Delalle1 U V YORK. junto. (EPS).-iQud greda de intelligence tienun
;,, .i.1or A a -MINa GUZMAN d ..I. ....... -,-. . .-..
ai ..n''c- de sanair perI t I. r-c a ci n c--i a lc.aila ,' en-
B, h, ,' 1. ', L,),.,"n,,,r." ... i r, I ltehgn.eson. er sc I ,-, .. ,t,-u-hi.es, f,,,same. e, emi.! erro

abiccin- .ic s. .. legr icga5cccia Ce 1-aiicii-.1:iaenlciba c-l aicuno c acnciciccic. ccon
4.... e 1icdc'c. nci--cR einir '- -- -c -1e,. ,.c.. t Iceel" qcctcriioecneccaidccicdcuccciaciudecca
F-: Itnni-'ncticlneper nana iel -, r--.. i a --rf. ec,:deiri n.6 ca n cc c c c n c I c er
n, Ii. Ce.Ua'nicc en .ipn oro 1una viesie enreda en uncalambridasc cquedaieilcchacts qua al-
sbean. ." c c-in "da cccn a ncIc iiir.c e cnc r ,- r.,e ;-,,6iar6 guiic e egaai yudcala Un Caballc victims del. mismoiaccidenteic ucha
a... r, n".l..'ic ,",,-,-d... .ninn. ;,cin.na1cah-Ie. c,.t eclcn lc ac icr-olo de Josalamb ..n.
IlSadende. acaEa.nrRen F,, inc.'..c.ai, ra c ci cc cc .ca i


F.--.ccIfan in ce-ac. abnicaciicmsop mc aicic ia-c c ant aeli ent clIncicqu ia m ec an-cc an-
F.-dlc~ limi vraet n d in inflcr., mi111 i-maIri a .ad., .ia1,alc
,]- -u IU u h' f.', lllll~idel Care-'.i l or 1 Re- Especlitallente ISClo luallaos de carrers, Se do cuents de )a que pueden
a-0- ala-is i. ira F. -c ci u .ia]sq al sn-ai-io c. i -


A-scanMe,~C el ,MI .i crau.rl~i 1-t lsu ecl edciuc n cain la jc ciic-nc dei e ri ndc c i scic a ncc esa n ccc a c
i Pic. acdi c nd-i-ac.ccc cciii., cii Hceiaqi eca.ecccc e iniiii3di niaic Aaaci
e..r,!_ ,,.;,., .... .. .... . Us dord .r.. ...- .....de FA I ... .. ar I. -tiempo, par.......... otros qu.....o n i eriores'a 61; pero luego me e..
na at n ," A' e -: It ':.:.rL"Vl nurmin ran ,',mpcra de ,-qlue Joele Ap nie qoi Pc. on hclmal-enti ante un campeln cuya suec riorlcaiercenncici e. S P r cc 'ct quac c uc


T i poisdt.ccMc. ic-. cienecmtnec-re oascc ccnedoidoescac icci e outrau encccciiiia inaa-
F---e, ^ire2 oc, ,,e ,. l e tac e ,ur.r.0o=h s11-1 -o Ele= I C egt etlC. ~nL.ts uI: ra apl-- J rroendeomuctan c ario las quando doscabn ope mrfcamnteoIso o e o.


fiec"c.e"ccac. A2ecii ccivricigiiniidca1A31cc- Ic- daic
cila.-c-li pce ei,,-, tieceie -IcPee.iiiecc, -Ic ,caui.caed uri iaiiuiciic coiJn,..ic.
e,',i,. "3gt ne :,,~ .r 61 1-1-,, 3 e,' .1J-go dL IC ell. r da~lo .n olr,, dr c Arr l no r-1| Jt: .,'ld C, IL t,,'= l S nersbals. arb esprat lies doque a van p erd ven par grand am tie 1e1111 e
I I i-4 11 I \ I. ....... .........- ......c.iiu.ca.iu-31cei..i........c-.i".,-. . . ."r. .- -cca iiatcc i- acc.
c iml r., c, Iore.... Er. u ce C ie- icici de d .. ee.. c i W.a. Ic r l cc.. ccc -i sica e i.ceIIcic j an -c in -
J] 3 a !?'ait .
C . .";....;t- ,et- .S`e'n:e... .....ca'a- c.pa.,,iicc-u. ,,oi i,,ccc.iiiie..i.c-".a cc niic icr.. r e" enrIci

I- rJle,- ce A C,-pc c 1,: cc ,r, Er, a cc-,i Ic La i aii na c s a xieiairccci qe a e ta to c-c se rscec ei iii inc-c cc.ac" Asscult"
re;cell o l 1 1tif-aan`!45leaca-In-IceAcal-.c ,'d-Ia- v- i .ac l caecii c ,,; cci" ciu ec-'
--, cI" c iccic- d- cc.... ae cceic tod Ccc iu neorect c aciipea Dc-ncr S icAc quac "css.acc"bold" pelccan el Upaoi de nt -j me i-aso -& coIedi, c -i,yrne.T mieck peiii cii -cciccccc cr a lica cic perII uicln
C" 1- 1r e .'; '. , .. ... .. t '- 1.''11:L :o-.' .l'e. '"1 -.a1. 1-11.. ot ," . ..- :,...M 5 &u-. o .
I _cec0aAc oceIdicodteicgere lie c,,ic Macc-t at .ai- cr.. I--c gina caric ncucc.ii a anls reetr e u ed uaI a
i ScoiL,,,c -i- r p c ck,.occa. c-,m;Cca.-
a er c cc c cc c tb1 at1- p de1e c ict pcc empc ci., iia, I _, i ,. ,',,". ileacc -I escc caicuin r o c-dc ealccllscc p e cIre -ele u cci ccanel game I-
I.: ,Iden.-!icel .-I i -repel-P.sieda
h n ra l rankdotdelr SdESNIDERdc- ,P.. cc c, -c_ c, c cntr toai ci p eie al cad eHea icptonn o d e$8 000,nser t ane.ef e] b
NIW ii I p.i e lcinEc de iieaueI-s lIss ic t lc 'HosicIYP 'Hoals c cBurch era e Lcd
.. . -1) L '. I (eR DU I Ne.-., 1 1.. ntu "lnene l~,cetm ne
L/,..."":, .,, ,',rap.pe'.t' '.. h. .....d 'e,....C..s u.I.... od. ... ft.... .., ...all .... d1.. m d...C.a

c d"Sc ii'..c...ci...c.. adca r .sdcc..ca h... ...c c.........cc cciicci. ci c ccclc.e.cn.cic.cccpcc-I bc ecacu
c . ial ia era eccec-- 1iia in a i- ,h .,lareudearisioln a e n iiy..ii.l. ta il c..c-. c N.-darin ciua ehl... srie leat
Li. e cmdricialc en.ldinbabe,,c ..ic. oiid medideliacedeci. Jos 5. que ti hn s adel su per aten terr ..ivi ta nera d t l
( 1 1;4 '-10- .c.ie ...ica l ic-a ..... N r.. n l"auledrear mei t.ccivn lo% s R3 e00 ue la I gnitirs .i Bcrarc e hIn ,js un duch l eolibol
cc-,adNo.6sidecicl.raniaorIc..u .Seeoi-i se se h a ue nc-i o e aose.. Iau en ecivne-

......cc'-a e -c-ie aci uic-iI =- -"- - ---c--i-caaaIaiceiiie c " ie Pio- cle i-- - aiiq'c n
.....coecc-iclcdc....l y enCe ve-ii candnr a nic tice cc- a c-cn.--ic-iccc cC cee..ascc cccc-i c c c.c ecice. i cc-i Cc ..c d c "na c-ncc iecec ula-ia
u atstoreit a r prWEug [ e niio F WnaccCiitii scac-ac"iqu c-s nuheaa ",nsviccta-ioi e nciccccccacc -ciire Ia-t


Proe..c. tac- Casay. St- ngel poBobl"""- n- iicSiiccc iccccc-lnnolcncca ccipciiceipar carteriueciic-Icl)as c--nds ream- Cre.teic
P,% STEVE S-IDER, de-h U.P. con e.e g on geb- lts'prm
ca ac-lc ORi ciccicic gcc ic,-n a .... cc .cc .bcce al plln c a aic-cc-In.. P a..uo aw tado b te l pa .... a dins reen
adiezse uio j atrapes dJre uocn~la ym u s er! A.oCrde qu'l fur u- 'in.,,spanol-,de, L.. H N,-tram- -.,.',- ... un vado a "Coun Turf". ec porto e iasel:reaeable
cals olid.. Ice Is.....c.a ..c a W e olc .......". . .. .. .. In aueiurar fien:eanceIsi alcacnu sta del vob olCal
. ic, ...ao srt que ntosan dteo l .;1. facn a'ic N s Sun el I i t f' A Lm'ip, N TACIO mt.Cn n $300 qeIszfi-- Dde .. ..edufarcili a
cc-icicn le cara mmcc.. SId d I acan , , a. a dee a E rnot r elv mpan s de ac ar eg
cctc-IrleicnMOcc rrcad _sc4--c. nC.lVh.L- ai.care a.'n r e n r qn-
daemostracles dise Ins angtwle nturn earcnun o era Mann tleSeaeelar : m mtr ga a e Cal m peont h adi er, m ... "-eSus ,- .,Ml .Te ,-,as ebrdo-h4,pea
c om c ic e icar en arfcie lyc c e nri C leld n dc-,a n,,.tcc lecdcicicr.11.l ei a Bun de po r la L ga P "Citation",. " y quii hoesta eComl
A ciadeeiu cec- ce a im eee p nr-lab l.P eom cn c i'acsde hccer", dc Seelaro Ri-
nc dc.csc-"c-Ied- airn Jon s ueinucnarasc en loua corudeunC cu-ctipuesiniicctc


Par STEVE SN-IDER, a c-U. a. c-ic-W t
." Jugador~~x . .. -- "/ r ,-, iir ir ie e puj sc m a tu oemp r d l C n e u r e 'i n ,u h s q e a ta r iUna to ficon g r it els do


ri..de i c. cc,.. .a deccr ccic, iU i.p1pLi.edrccclrncia cen rvureed ato e upo Prsns-rito s n pore qa pueda ..ce
%c, enQit'' Lo. ng",r "a paa ejr n" :; o I u most6 oo a le%-. 1" I. u.]ao.....t .r".elporo de la or -.. .. -... ..
-ipr. p i*re. nne--co-til. I.- acpldns vi stlas. a E vn h mbe. e rpl


a -- - -- - --t ----, n-eeic ciIcciL ....-.....c. iccc
a. Ins-N... ork ac-ar,. cc-ciidc ic-cc nt t


,r' r,- Sii.iic e, c-e cc ciic ur. c~ n cn-ic cc W ii ORK~ iceiie o ii ca-ia-Ic -ic-
i "enfldona l ..... di, del Mer ....o --Lu s.gwr ti ..e ,.u.vp.lastooI na g ar a__el .._i.ee l a u itdr el oi


c-c-c e- quIc Jan cci rni'cti -c ced :Idccc P-e I ecc-ai-Icriniiat .% FA ATCO
Q Nt e ien 1 orea...I".un ..... ron.. "....E A lc.-Icasci K iir da a c1ei .elelci


L JcicStci cie.ciac-ccUIice c-c.-i
rl e n ca cc c aI:ccyc -e iii c urtirrAIt tantoynnaZabn, dn-gIurd.
iC-c.t : c lea den -Iao l cr ce rlI 5 I I K alas de ouAen orr,
ilc no eaoas i ea u.caci na i Pi- 11 nc .atc a I --ic In
cie hicceideh t c Wdhn. aton.dc cmN d1 arl t-de--
adnctodo= 1oel pa.rqu JI os p n rooli, h,1, eren os.h dcaoR.RqeteCsr.cn ecnfcr n lfnrdlCibC -ts pi iir-.bolaIdc I a pa lletq. e s ,' mti os Yankees c ed- eronn alos in-c-i-
Trojoe. i o. -iim e\aodi l ae n lqu-ec-coenultsqu attui ]scasardo eld
Crnm ccicug .o u cen d cico q o a Ic p--'r, doreen ]a .cab e ud.. e 1;Fredicc-c cc
{en atie.erre.o r. Just.Sanord, om 1er-fk :rob-o-er-aIc;,n urirnc, a aen ...c o --,t dad eiN iicli L pc In a ice d acccec aclala lccc rncaaiiieiis
... cc....... .-- 1 .c dia ci cnrc-elo c gc "Yaice n ccco ucee s"c Ciliac

r.c ,-a-a 6pche.,-01- Ep 'caaicclc l ,ain 1.Unc.,a.___________
Rcan eca n prei c cc nn e Mckc eca- o T re
c-Icc. c i iaty ceAOnl-cacnabaertcacci
Man tle n entI acilld-n ctq iie sa th e nlo 6 annual oa s ra ltu rn -
traariel n....titz .. .. p r -v ulne m arddeI
7j ni a bsea ll,.... J carmI.i Bul tu Kuxavaad Ins do res eg '


Ycaccir loccavel e ,cont iaelune t tese,, n cferac es m t creroeit
'U.an rutci ado sp eei pa eIcc ci c e pc derrooar a ..... .no Britcer re -
Aec, ,Icc-cs an-ac s u e n uheala retire ,L e sc. -o n e Viera s a i.o dna
P/cioc' dna- o al.-i. -O, apccrc c de cc ve p l:,- .cdnofio...., Iranki Shei ic .c
cintnc.rrl.
e te amd el a e dre' '1n nfordca h inOeDdit s e io- I Lee- F Oca
,L a lcad cape quceci S cancfi or c- t Sercick lha e n di enat' --
3.940claba"re cor ; ee ."Yercec-yP'lC 4 peC-.i.a-s -ar tro-v Phrter ed
edamaring-, a..aaepnu rinde cIeI dPnepard nngte dP nIn rada. e ) n
J l aIenter ccelalhd".j ygonejlepsi

dci dcy teiericao de anuaci atgnt r a Lieoncona)ane*a ce.M
f'ned n on e u u adc l eopo alia r uel d e J retYork
cpu.d ncare" n "l -ieriro s.
Lo -..... cicca.... fuecc La-dadad" InL-01ojaca-Icar1111dad10daSUEftcUerte
epIgiacN n pc,,,-n- v.ndi-- n U,"n c
gut en ri~nd e. ero elite q.I- inrr,-,' s a.i. KIUT.E cc. gq...D -
I,- d p o que l u en ,no e r-, , I .,- r d .i ..." - r i|
r-.i ....... pt d s .1 U,1, iq ~ l l iitni o i'o ter r.i,.
-iam ad W -c c an atht n ., .. ,C. l 1 V ac.,i.E
TViei h n otls ,eln n *i n Lur, .N.U.T.Q Erank Sh..B A U
PornrcodanI E ciciienem -yt, ', 1'

Un p. ~~~: erc aRneoua!- -
l a n perso n ca c y ci mu arongc cen $ dto-en nua orterfineld -nabi

"as atboc a jacc I ,el a aaSuea cCi tyanaipemcale snal "o
D odI ere.scic puedn -enec.de e n agoa aarderroaradaa ntovBnetac
"Ag 'debChceaeennuste r-
[}( ll OI~rl d roll. go aila", stigu a. "o pner 5 o"Stpi-I SAnincirOU H. n~~ra ul
nits aecna. cccuandeamueen r a.n )rra tn a aa i-malKIoIcE anIa.oI-n.-
anatrcreindoyIEvenni n inn nn-El
$[ .00 toa esodin t q ru a pe1. "Irt as t, I ronals- rtEn.sT1yMtra ln ef'o o nogqio'adea


ISi~" ei u caseb i cnegnao de" "
Maia na de .. nJ.. uarp.,I.nstrp.rt burallpar I s. eho leinda. enyntra'nrt,' xrne9 lel eaza l p sbl
$42.00l.ca.mpait~eay1 onato deen'e Jai A mli anton na e c ele r smahior teen N lr- "ears~.E ac~,o~ v~ tl
Pero r-- . d e a Dr e je e In Ge -n icra qua devo on arrn Gie
"rec,,'..oe, e Un a va t nch rooe peab den ts nco ainaaanpo undRadj..e]


forfeitR" ll eso f I s" ien te" o
PorAladaa er.,e hacere n ueo

qr1nn r/ dnghrltte o,, Io ar m M o ruabre d..ee Ias iiadel ldi nl oa ~ E l h ra del d om ing, o m t r"uas
lil, IS rinsronoyJosr, dobl;, s, e I 1 I" li '.
Maian eatdai l -,,w .Silo,


S.QCubahn Telephone -Company


rONrC rt RT4Op

DL0RIO DE Lt MARIN t.-Slatr. ]6 dp I inio rpe 1951 -


Pdgina 21


DON RICO, OLGA B., CRISTINITA Y GOOD LAURA EN JUSTA ESTELARIOY


Con Llerandi y Soto reforzari APORIE DE LA DGD Bob Feller esti c(
ir en PARA EL VIAJE DE
Mario Lopez "el Centro Gallegoi ha A EL VlAJE DE u;
FOTU GRCAha demostrado qu
____ __V FORIUN y GARCIA
Hay opcimismo anhora en la cWlas del euioa lnra-nero quc.c .e -" ,'.r, xperto l reeeon deraban ac
ya en poder del Iroleo La Liga Ictnecolegial exige p erc es ~I .-........z. cl anlador de n Inscliodi del
muy en,c gn ra con los que delnq uen. Oira nola dc c re c : -. ,cc ,- a ..campa r as rmit s notables.- gie
Henrna ifClbliac -6cc relaci' n de d1e .....L:aiieras ,.,ia- .... ..i.ne. nr.r- Por JAMESoDUNNE
.. 1 L n I. r. le'ennina' & en, cr' qc 5c ai,, rardl unl. ,,.. -' . ,' I LAND. 01n 15 L'c- I
de F tci, ,'.iret Ins c crp i, : i, I.:r., e , 1 ,, ,P .r.q ,a ..... r. i cr 0 F e l e a -
go a a jI(. M -acn- I'c,.1 Ie.c 0, atcr. -0 .3 F r a Oaic c c c
lm . r.rp tal" del ull-, al.. co ,le.' Icl "- !P dropl a ,'iw ,', ? 1 -- 3. ' 1"1 : ,,, I' 21. z l ie o
llewdeclp~o c"aati1 p.lca dnccriam i d e L -ic Id' vi-icrcc c-- 0 i- c1.helr
de ese c .rcu. .r I .I -', .

ael &(' Io, f ` dc-r... f- c...r-5' --a. r l .n.
ecirdcluecrnid,',,c"c.. . .,.nr- ,, ,.i.c, -w...2.caefcc
Motl tei c IAA.lnildi, pf1 aclr. on t d i. er'".. :. ..' 1 .: r',, L ,: "."(. ]] r.." :'''' ']ra 1" 32 []] all( ri ( .:,it a 1,;
Glins Iner C. ".t.' n.11 ;., 1 7s
q c ed r der q ,` dl teOc acir% 'a!

Ee- r c'~ac on q e n c c, p c cpc, ',L' cr.,,'- = . h n ,~ ] '' 1 ,=1' i' 'be c-d r c. es a ccaa -I: :+,
,,,0,a,. ea r u a' c pai

s~nldu e'Z r.IA,1rc'actrnc. L o- e c- erc
[.:l u e ociu;.ri,, u pa.3e t .s t e...'., m.3 r1 .. r " d i, in O qe -ijl a ri,lot'%pa
'u.r era I -;' -eA -'r-.- i. T,,bu, po ar r-', no ; U a : t in
r o e ;' e JL- ~r ~ e .a 2 .. 1 b r, -cm .. r.., ....!"' :"-' r"-' ".": .. dm .1 .,.que ,aos 'nl nz unrad., :u.
soq lar :r 3;~ t' '"n'a er r`. ,, ,,. o.. .... .. .... r ..1 l h, :I,, I".'"It.. ... ,,

nn.C u e. .1 ,e cc2. c."c. .J7.l'- i. .. ...'.,
-a o at.'-r. uro'm or. q.:e '-"Q-.,,,_, 1 ....,- -'- .--,, .

55c ccclhcc c-c Ce Rric p~ee'dcnce dclI." Irci,. del Clevelond aIii dercclhi, qaiencc.mneibrcnr dcl aenoil qache bu r ','t_' .. "' '" '
-i1P MI 1 i.3m11 i .:..e, se estln -... .


S"anen Cc_-c Ic" .2 ..

necJ aZ .'.: El;?i.:' .'-,o:.: /:'- ::":! : i" :. ;:..,: D r. Alberto GarcaNavarro nos escrie desde ..:-i% .".- _-+'o

.. (:hicao a! ri ciudad hipic ...l.Medi...Oes.e.............
inite misoItexrajrodhdecceidwe.fraa a.mni d.d 3rEl
Lo, , .-.1 .-_a. .l-. .c-..... te ha r de dora' dt S4l-ae
rIJIr-' c ,- -. . ,- -,,c,- ,- ... I.c..-c-. ,,"cr I
.alean-au~ai 5 p pa, I an.aie m -aeicir:ni
.:',-...: -,:- i c .. :a re- ,dea.0 ,6. . :,;. . .[e.Ie e t a e n rold. t- Ia necn d acce I
i'ma'acri a- hetdl Cin cneacc dece-1c., e.. ' .r ,. e e rt P r. .i.
-1 1 - 7uC e deEod t se -a aIhn so' rr
_____.,a ift .cii....i .. % rId .....i ......... .. iS on.e.. ' -- c-cdaaccr t emrc-r Mel uledrtrao ec Ic' Ic. o Mrd mo-
IPMeMlie icenanc noneccsrnoelprob le PETE ogdn ar.eefrpracte6 recic' a la n ccc. c cI efab en mselncar cela-ld-Ib ach
Los fa jcllncalrreaceca Er icc a G .a.c.1 1..r1I1.ec.ccc Nc'r.c'c'd7dccc-s
eaccaatceetl rae -I-c-C NT t la ncc'ecwc Cc
tieCa nn 1neosan es ,res e E Fdl' eallmi
a'cr'ced ni erradecceaAt e erIIdaaae eo cc1'n de 'PR nccacc it
S t,, ,, t. -. : I,.i-I .i , o ., ( . . r .., E .. 1.. .. )e cnd r -.-..., . ...
", . . .. I+.," a. ],, j. . . .. .. i- . . . b . .... .. P r- a$A VA TO Ro ,.:
... i ...... ic. . ..o-ro ,,Ia -rr ael 'iu. a d - -,- a.- d e, l ,-, ' ,t t'. -..e --. n.-.: t ,: , -. m e. ..

.lcic ea'len -P., c e cE r.... d'. ,ci r ,r r ,-a- ,c r.'a.. ..lc.c -en cl A-nact ate -c '.. .r aec ii ne raheee clc err- rnne cntdc1-c-
rCE S ,:. .......; ..."1"....... Cs'.a. r ve .. ..tre ac-e.a. .C.a.ner rec erac.c bdc- ccc-c .. ...... .... ..
IAI- I, c-c-- acn a rl Ica rn d ad S o ] d n
--Eat -d . ., i na]tn Ce hcc. neei a ... ee "ie c-cF c-..ed. al ee. caat...i. td C.... ntree.ct It.do c ca n-ores ,en ...da ..... cc-i ..nr .enc- a ,c la c tre c- dc rr a ... ana, t e:r d `c"'dn
C t. ceP-0.1.i n Caret, ce cc e ce np ltcInIch a e ra-., i...........e",1ahpl,'cl' -ceccnII tc...rI an enrgcdOi cl t "ci-1n,- r orndeaeeorr n i en.:sin',rl o.PnReomlod~~neeep ct.oc. c. ..... it Letir ane --'- c..11 rceld,- prI, nd tacb n alen.o I c ,.c. .... .. c. Lcdrn trae de en ubr Ch nag rvno raen. .e cob .c cl ccjo I lc n c. [ c'''" cc
CoIAbaIoctleL/66 ,cc Ch Eaiteroicccninl ded a car iccn themeer craircc-n'n ac-do ceeonclreaoadc-arc-c-nec-nt "ri_1e1Oh. Y1,,cc,,I...... "dIciicrlMc- c-c- ... . ..ridedeaimeenracora-curonan ,I.n..-
P C -1tlm.'L q. h ii'
aae I eI : Come ChoI cee Pee....npe,,i.do r'. -id. eni k LI ir e ic d e -,inc rn l .oed c o l ccccc ccr ,a en d I d A d. -
mn.. nn.. 1 0.2n.a-Ci1o-deo dende"tTa- clmc. ie qpceopec-aCdimtetnAne- e ndo rp ila dai n clbane cam bc-a bInaia,..be .d d iTIA IIIYC l. EUnDCEA CARRIElA.--RECLAMABLc dncrseer C'na dad en fln- n1ie C22 n. -ldia tle Mo eneieae n rcd oqce onedeR tenm a qec e-men decde r ,L + .
*t Sec-11-.3.A3R0 i a l or.ne. ,--P r- eieo o eeE de 0 c fne p mncc --P oe no. .. i no a Ida e r ct a d uc b e c-ea c nd a c- e o o apeladrec. r oe I ap e e n es d ac e a"


BRNRSSDCAAlO Ln Qaiqa en QURQSLOARI) P oedle.rbm nainnepl r d e o qecilaedtaa am d- -eo n dnee ancil. -.Mar c hccaiarr n la easenrn de nroon It- eecenr; o eoa
mntd.. .. ..n pd t Curvr de d mini.t db ee Lar H.- mlncc-*c in d d Mn en i i b nlle a re t
CAR ALAano P i eaeehi Tmbd e maoprn opeena dn e one averab ged& o 01. d Ion lada e. p enped In. prcs mon e cda te
Cam e P on I.... .. Ma d ieen11c.-.acel.. ol Coedd eic-a oma. Aic Lee c 1 an .1-n e : Z ro l ,ree caireeucedoranJendzenunnee ] taded
n 0 0p deID ALEL be M..r .. ...... ,I i.niA no to ..5 1. ".eiedec. ceutrad po Te nia cu- rer es necn.e dee-rcentda e oc u3...e a m d. rdea I d Ot c hae. n da q ae to Ace-. -


Tebc d O e nr ec.linc-mncagna.c na hip gand a l itr epk Nd e nroa~na o .r Lea st d nes ndna.e,, ar..92 e nloe de -nair deCios deco drl Caboin y dej,,s /'. i re 1
S TERCEARTA CARORERA.--RECLANIARLS .iton dosey arceeehiroeagonond enIa-ecen Pip.dmodnuec-emploeMno-ete, u !LC~~ O dnsu e dee'a c-ad dinrons ee~o
alat 1'ro a ni e c aecbeio a -.e1re, -.r roI'cerbreereEnjaoar c-neepana de c-inca dob


L "I`o'DrO' g uln4Ar- e We tn..rPond e eec -c Pre mioI 0 nr a d en b c.' c I tdedu hio le rac-hn.e.. r b p a vos ac-laa" al tn d a c-i d a I
c-eCetudandi no a dm ac b c:oatuaa.e'... .. pantondelbue agr-nce11 -C a c a d dsen d r nt q e lne .'


c SPAbN nUiceILOA i Puedirelcracchann I.I cccece c-Iceo-atttenn c c A Pc'-e Int'ceaball
i n tihr Lct Et d C IC..- c0r N E'eScioacnl -aria.d1 ab-i r, IIIa. 1 Jccd In cncc c. I- c C-Ib, C hiao uec. e 12
Taicn era ~baa O~coaracOna~rc--e.. c.n ccIs rac-ethccMelBordere c-loe.chieet,-c .I., 'led-'. cy

Q NAEAA AL_ -aeoednd, ta c c -Ea e en d eP stonaUdeLaee-a-amcnar as e in desce MIam
C ione Cbnni c..... .. ige en dcer nrnb a T n e m rc6ayerenai rieo c n reel ceneb arot ece'aede s. y cpt os e s e
RcYI I.. . Ic My lndieo rc e . . .n See ctu t un1agre a'ado expect a]L deocrc-cttd tca. 'n _
Caenpace.n p .. ..... ..In ], I paclernd eaian I . .. a a orn o po no ne aeoen c-zadoa accc c-ch y
cceeicnn enll oo cII Mr L .......... 'eA' lc -nc tc-no e c. aan cct co, n e n tep a ew -ta tL c- do oe
Anena..ntoc ,oo~lo~c cc, Ill3Oe A e n-lea arork-norerm er' el" c Be "I" ',JUN 0 ..D.MINGO 17-DI ADEyi4d
rTt a e.. c.' t t de 'Citcsa-c- c-IrCa retta Inryb"onyr omeladeJrnts,
Lae u illa y 1me a' e e orre ihnnd ric h. emab r -es m2y .3.Y- .1n.-I d -d

qaelo.c ei loeinen.--Plnrnenoer laree l2de ec-foonyml.--Prenici~o: I30 e .t tarde aunque mec"g~ qe] eo caa'o beo. u ypp spr l rnfet u e
i ....... 10 c-ac-dc hapeer m..t- I.',NTIt"' .A,.-...: uddha- DEL..
Mee1 arC. Wood .,........... I Enn uybeg n p anter ior'.,cT REO. ,,,.-. 1,h.. , r -
ALASUUTCAULE boy. ~ cc....... me1 Ren peonrdronu d eairos.cee . C
c-u.Swa nn O e dI r r.. econ -Au .en ar'd n s'en I, ,,'c in'' c ,c ,,,c.... ... '....
Tambld Snc orrel' ,n: o ys a ry Sb o yROse ilE R ylEnp esd. P e ov m r t I e it gme nt ,m teL. ,- 11i:,- A DE M A RI

..Ia E .ma enc.1h.caoerlc-krl'aiae-o QlIP,.cHca. Pn.-c-.rkce....a,',c" a.cc...... e, ael
Sri CUdNT A CABRERA.-RECLAMAIR.LEr t 'eaF. .c. r d u p n td.shm a rar Ia.l
'tHnUN -Poar.cne.,-P le.eJe m. del3efdto-yaniose.-Prem 115 n0a cero .t-,, cIn.t.
05ILV~lt r. NdwRefO. .. ..El ,r r. ad rn...... -'. 'e,, ,, d lvie ,- fin o .- Cure c ott s o v tan alo'queIle- l,drs.'v:;pcro st cpar e n el sntt ,, 'lt1n~I

l C n' 'e'a,, i a.iccc c ,u,, prmeruc .g acc i i -I.. . ... .
'. Cunt rcc V.edEinRasnmeIrLonc-center.prcscc cc -tie I. ..m ac.4.cis,-e

........ ele ..... ...ccc'l..... .. it edc i ca.i..... ne.... ... .... cO M I O.D IAcc.e L-c
oObl iAuto-Lite"l rLie "lau 105 Ora pue d e relec-ce a derrolar.n c'p'"c ccc' d c ac-ne c cc ... . ... ,, .'c eCcc c Ms
Ocenieg roal n;Coe Cc cc cc 1 i trSoleb-can oeplc-oainDumtcnc cce hipc a al tcra. c1'''ckt e 'Mrina Poof sees. cc'c -c I 95c c-d'reis i rln
fa os no .a.. cc .... Fno En punoi en. Seser dcncaro.r ...... c c'1 ,-- a cod ae Ir hde.- Iaie.'
ChatT nrbideeo.wrcc Foic- Voyage.rs. opec-aorclC.T Bo, c- C ani-o 'dootc. dorrera nod ciOr cela]' Maccano'e ba d e Cab deca cns c n Temc- hn a P"d-
TERCERn IlRi.Rc, a.l O en OC"w '" TAVA CAR.RERA.-RECLAMABLE SI tnnadedCh ia cometa pe de leIn Veroc 0. M2 o pa r c-erIc l
110. 0 16ldl DIRRAC IO Se3% turiones ,--Pars ej e msplares do 3 sall a y n mts.- -Pre mslo:'$.. a e do en i-,icde s i ..... spn de: pa:..,r a ',, ,. p' h ivo, cdon tiii a ea a d s l o l
"US QULF OA: PI ka e nt iu maenor u .. la ntl d"I quI i s gra in -, 94.-1-1. o ra
p'll~~d ....... .. .........ecpn..oe... -c r.d...rnaccentce r n.. eancib.b,,dee 1c-o Ic i.aeeond l.,oc ,_eiea ....-c-,enlc~ Rreoeaci,
Fc.~rnncL ~dcc.eledoec-ne nier..den Insndnnee ord cIAdeeadotse ILI--

GRAe Lp.c.A ALcQtoc 110 ..5 19 la g enPd ae reluenraetn rale rc ,ie- H-i d .rihooeide.E miriMiam a57 g
Ms ar e't ~I ay do I._p'r.cc-cTcolo.. mb elinemac-. c d e ren c loreeccelonleob eona eoaee ne lgr c e~cceMel-.coayerrnci' OicehidnnIndsembnnlo eEocleaniec-nor'e.pes
nALbaIY A C A CUeTebpce. c aaeedr...cre ints,. altd ,c"a.o ,,dciddcit, c- i erd.a"dIacc
or "an al CanodA too amioc ceic-ecn d ro tu g ea eI
Auto ite ......n'on tie .. ......... ............... ........... ..
no ical ncle dili~a 01 ra e o- de p reene en no etra el em"or ab
Tomblin.., correrfin: bJohr Man ny Bh oyppiss ra G eo r ye Juanita,, R..n"on 'L er'no "g ''" .r d 'a bate,. i ,,c e i ., ,. one. de piaca dc-I A.eetod
Yneork eaicn e Inr e aontlnd e dleemon SiM mono. derm la o crmence deasrlang e rsv ad coa i. aty ic
SB APltA CARRERA,--RECLAMVABLE Staks qu-,,. l a ei ecrehniap con,. l., 22', '8,"Y a!''cr'-'n a- u c,,- tti, vented
Set. rur, ...1M lar e eemp, .... de ;3-arion y mas.--Preclo: $300 j1 ta t, rde.' aun:', e I me "1 I"a-ig I" r *I ...1 .. 11". ..1...CI, "

CECELIAWOOD:.. . Poed tic r e se oor ndo iasanal pcs-adnayaaae.eeenardnIa C "nc-anal"dePa
Gre prn .. . .. 12 Ese onrro ert ar. --.'r. "-, Is. -,.: i dhon m c ..._clebr rlt elllelr" rod, r aelopai.d
CecliaWod.. I o oodinu ybiel u fnt ~ Inc-al1 c-ela -on ratraeaso vdeadnenti In tenanade.ca
Pelem..t rineu pli-t.c-in, s.A L ioi"A
Khayyaml~ + N m 'e s K". .......... 1 E eain ten epra res l. de li' r rI1I l I 1 e r-" i',ca,
Con OC t i tAV rup .--Poro .L! n-t I .. .. a sa tosa o ghs- ido 'Qdlega p m... e

S1o R Irrta m igrc cc o1"n.ret c-P-ode
C~r- orlons.-Pa. eje plarnodede.4 tiempohhaba:36a0e..t -do -:t a ..' trun -oie lo Cal22.pertos. a M ..... es ..i o rh
DONp. R.. . IG la 1.'V..s i dirild :.e I.W i, I.11VI, .e 1.h dil i d Ch' g i., It t
ue a uv a oas 0en ca-a o,,cas --at I gier r s e I mp s n
E0 Tngo e la q "a nrlef .,e.de nro .d S o T edi g
rrdstalmonte distintoeal familiar de/rfiny eomo es natural obtuvtetam-s.
y cil Auto-Lite par. acumuulcio .1bre11as fcuItadesnde eol as-a -EL mla odelAsrmsyICa.,,:de v UNOuego iN O A BE L
dores sttisfacnt t~dol 1.9 crrerA iss Capi~ori N wlia C.ToptBoay tolorib. eualrapredOrienal aPa ar qu a pedn C dei lani Corsla a"5oild` I e, nloo


t nIc-a,-2donJ MR e
SEpoA ARRpropREC AaABE tenon aaa visa d de nlata peorrepnde,
quiims Se. larlr l rern la~ l 3 fi as us .-P ca1in 215 .-- .',' .=,--. . . I . ;.. ..1- .1 I.. .. 1. ......q
SU FA 11,'.,e oe. : ,, _. I ,: . -1 ,I -r""
J;-,7 I, En, Y.III,;pr,.,. I-11 ,. .: / .:: ,: ,.n,, : .
98 i .ii c.i' c: c r.1 a ,.f r,1,.1c
J"(o hn. ........op .. ..re..-l. D .,- -.e . j... ... .. . . .. .. . .. .. .
I1 ,lr .' I. t [ ". .. . a l. .s.: . . .. .". . ."3 1.
A u to L it Bri tuioen, Pra jempire dei afos is-Prmia 136 1i-c- se ha. '


)ntento porque

e aun es astro
cabado a los.32 anoe. pr.o 1
-1Cleveland ha reahizado uita de
urando con un record de 8 yI
;, de la U: P. .
liapdr a a Infla qer F h l

daP n -ra Iltlrllcrd t a -"


pm,,, l l a Ancr'lpan- Mw
l,%orctal. dha lc-ac ,Ac d F!r
e I-n

S.S *nrpff .L" pa_ a
ia(ra 3.H) m ^hv quj | nn


SABE UD.
POR QUE..?
...Paq=e9. t.g -tn ai oo do .1
pneimo longade e *endni
qu* s obeii con no&unidad
BRIGGS & STrBATTON.
Porqui'nulstlo T.l1..'y Mecnl.
co EC TOeO. 1t c n r.Ic, pl."
damene cualqer.I. probiea quo
PIDA CAIALOGO 0 PRrEOIS'I. .1 4.10
I H

DS PADRE


7RJX4fRAIW]


Depor


I :


t "S


I GENERA ENEQGIAS... FORTALECE.fl

Pigin. 22 -. DI %HIt)'DE L ANIARINA.-Sibado, 16 de Jumnio de 1951 Vida EspaF o
En Espafia Scr.h, agasajados maftana Da de los Padres,.


- 'PEroeta ,ca.esI,,erm los anianitos recluidos &n Ia d C oadonga" -

--Un editorial del DIARIO
I -Lo l... to. s coo..... paa L..........arasil t parcideitol ubCana o Emired de Riolorlo,
I 'Bodes de Plata" dr lee Em~beladas r Jlea ;ha sidon elebrarg ei domingo
'E4 irtAunne 4 io40nl.h p orA 4r 4glandes, es Indestructibles,o loseI!-, 4 'n-an
44440444.d.4c044l an st4 4 4 44 14 4 4. 4.Ila, otin a rio i 4.r00e 4 D. Du:e0e0, CaL.tas de banquele g o b lle
I,, el 4.,.. . .. .. .. ,:!. 2..... 1.... ...... ,'o...... ... o. .., I B .-,- A ..4 la..... 7 ran
'T*CI.,v... .1. . .SOCIEDADES ISPAAOLAS II : ''"... ', -, .......o",....
L .. ':. . ...1 IIAAI, fl I- (I ..... I ?.i-+"."',I a -1 -"C'-;-, : Par Josi'T. Pitea* Al r ub ,.-d, ,;, ....11F--1, ..... ... ,"I....... . e, ,o
E '. ..... !!0. Pe..s.T...Alain.r.Club rl..0 T.M.... o-
L E:" :- l PeI = I L j..1. .. -. I aI aa. y noles y de la rota 1. s eu iud, iI -Fjn ,cc 3ilIlbt'e le lnaJ ed ] da l.-- e r. t-i- ,e', '1 R, :iL
..- .1 ... .. ". .........11... .........AIiney eI rpte tce c F.I ? 7 1 .- ,- F e,"....+: o Ai n -a 1 il A..I i c
I I , . l ',ia .,: -m.e . : :. .;-j. ..I. . c i l d I s i t. e a,, .% : '
. .-. I. .., e I.. ... '..111 :- ..- . .. .. .. f. .. ... I.e.....- .... I .- ,...-. . E ,1 .. .. I.. - ,
I 1.llIcydolep- ..e.,4444.441'." ' .

.I'"/ 6 & d ..;' ,'' l C 'I "... .D.Espai.a .. ... .. .L, ,,,hay...... ........ . '"',I .... Sa F m e n det-- d, r-I-. I -6"'..,u a n I. "
....1. 6 Pd.oL- -..do.4. .." .:1' ,,e-' :" El,, : osi" ss':o sicc. o ''-,:a ,' ,,,b,,,,,'ce.-rr"..roC- I.
.,~~~ 'E....'....-...."....... +?r ,. lcn:rod eo .. I.... .... 1"1 '1'-' iia, I '-.:,
:I6... ... . ...Q11 .-.. 1.. ...d P ....., d-. .. tr .- a I mal I I." Ce" .',a ,'-,a I..' I, '- "" .. .. ... R e o r i o M r i n p r],I
I I. -I. ..l. A-, i, --, . 1, ,I ,- .. '.) : ,,,,,,ro L,(I': . .. .. .. ,.,_ .' t ,:... [ a. -I' I',,. ,, r -..,. d,.e a I.i i~d ls = lad ~ l, p o ln d ~ re~e ~ et ri]o u le e .bi n~. .
.. 5 1 4 4r :1 - -1 P --C 1 ,-.lejespeqselIa to doiii11 imrr C itldc 44 Ie p-.1 mlaP do O lrtr.1o140. eooa"e pl4e 4d. Isb lets ttGlsa oa
. 1. ."" .. . . . '. . . . ... ... . .. ..., : ,-- - -- = '
.1. r. e.. A.. : &. ,3 ... ... : r .- .i l ., :..r...I c ,- 11.. .. .. .... .... .. . f . . . ... ... .. .- . . . ..- ., ,... ,:-. . .... ... ..er... .... .. . I
--%j .-31 W 1P A :% W,* ". r .': ,3 I .'r, ,-: : :",I C ,',:-.a. C. .... r & : . .... I A it" ' "" -. E j" t- .j"e w ici de l ';' =,,, :'. -'c ,r ...... ."
,-r ,". ,,',,. .,- I, ., ,1 . . .I.: O n p a. .. i. a ,-6 t -. ,-,,i .I , :-- : -, ,
.," . .-.._." A" -.6, P..' lu,, r.,,1 i .Ii. .,.i ,- i-,.. . .: :.. Cs LI & fni. e I: I ,do -.ucl .,la. ,: le -,T,
r "llm~ o .. p n t,, :U lr . ... :I 'I-,,m-, :: eii"rn",'N du-.-A-1' hl' ,'m. ,, '" ; JCe.. . Irl a A ~ .... lj ," _, .I: I dv.i ,:, iar r ,[, o e 3 l C n l a-
.._i. .- C.u- it 1 [ ,:i.1,- ela ... '],. C .r I .l. --"' '" .- "' ," = ,, -,- I.- E i. ,ir' :-" .. i", ., , ,u i -~ Q J [ + '. L A + i ,, ,, c t u - ', '
.c.:,.. . % ..-'.. ..-3-- L.-. r... o r- al' I "- "1 "1 'I a If e Ic d eA ., .:- e o ,,a rm,.':,, : i:," .- ;. . ,, -. , , ... .
--.- L % -i3 c:. .ll T. .I : .r I .1, l _.nfa! -,, -r .. r m. C.... : r= ,11 a. r "... ,aa e l I-, -, l,. = i,,',',.'. `,, a ." r,-, ... D(,ei15 .,.-I In L.u ,,' = ,%.'h-:.- 1.:, T'"I"...cn,, ,0'.m
.....L ............ ... .... ,. ...- .. ... . ,'mi I ''' ;", :11 .I ;:., .j- e. I,, -- I 1, .' 1-1 J I :......5 r-e-. -p.. .0,- -- 3 1 )' -;-T-I:'.. j'' I, 1:" '''al. '. I' w .1r .'1 .1 ': ;';'))?J;': ,
Iz3s& ,, r .. I1I l . , .... ,.."' '... .. - 1 -p .. .I = ~ ' .. I'.' I ,': ,--, ........ '. I .- Le L . 1. -, "
cod. bo. ; -.. 44., . -a1 1 q.a.tI0. I -& I 50.. ...r.., ,' 0440 d,,. Pa , drhc44 e Oooet, .rdP olnso do hae al sq as
I a 1 r r lJ "'J-I..... ... :*' '"C Ma Rodrigez. r 4 de to br4444de o44 ecns reeiedad444.4044 44 a 0os q au e yboui o de4anta Ios muedersutI4h. laeo44a0..oera
S. ... ,'..,', ".,',. Es...,Co,.,-.. ..1.0-prI
.4ortee00Eos.. ...:1 .I..- "'.1,, E OPts entlli .1 ---r "1 C orriIIoIIaret no C I4 II, r1
I ,,... .jf..,I,.r ,.......'r.4 r,",'. .j ......P'.'C ,lid.
-.a d4i, .. '1, ,...4 -. ,,, i ...-, ''' i'! '' I" I --.. .-4-, 5 -I..'.
L- .' f r, 17 -a .... , .le ,,1 ,I I .:..... I 5. .-+ . I DI c. e. 'I' I ..... I... -f, .a L ,II. .... C., I ,i .:I...r.,,,'- .' 1/ 4 :1 P -".. .ti 1 % ,Ill ."e 1 C i .d ,par s p ic ia de Ori entI , o Ielan ma eerri de p e lad. It no kll a d @eln
. i a a h n n a '5I ,. -. A -+ . I,-,,I, , .t o Lue A I ,- I -i" f rI ":I .I e, I -. . "'' ""-. r .. . ",, . r M a .- .n".". J , -. aen e s e n d o o b e a d e t gan rF .d d.sp res e n to f a l l, ] i . ide t I
- E -.r I- .., 11 I-C- i 'I l I .
r. .s 4. nti y, m m ar pr. oru' -,, .: . Im ... .; '.. I ... 1.,.. -,- .. 1. I I r -, I.-.. -, ,_ I o. v,, ',- a-,, , '- l ," ,,I ,, J 7 ,., -,,-... .. 1. is. .II.. .. J r "" .. ar -r i ie P.om en a le c n m ti v e 8 1, .u t raS- i nnia d or C uba q.. at 1. q.,
- 1:11 q T o l n pld. b.".", I .1 b p d d h r- -e..rar .. -. .1. L- C,, ,,r.: ,-,: ... ... c ia .....: : J ..... ................ - 111 .r, .. '-,... B d .."i -- I -". ,1 I-- Dana dond"e"Il. ti ns ,d.I, sre.. piciir en i .p ll ta 11th ll C Um-'i
_ ....1.,.. . -ILI.b I I I I ..: .e..... C.Lr'!... J ".II0......... ... ....'.......... ......... Ir=. I : I ' L rI ,I ,I ..I I A i. 1- II -I. II.01 .III.I' I.II IImIPC-IIaI ,,r, 'r d Il .... rant ... I.I ... ..
he m erFC lubod.. ... t e.. .e.. " .... ......... _" .'..' .' .4.. -.'' ,. .Fn
:i f n a p ,er.. C uba, : : .. I Ir -I z s n ... r .1 L- , . .. ,: [ d,,, E .1 ..a c I a u 1.. .. I I I : P 1.... ) 1 ," I 3 ,'- ' I d c o m e u n u
Ile 4. ...L a1. -. IsLa d e. (mm. a .. e- .a. .eI..I..... ... '- 1-.I..... f ."I..... ...... ......I.. ..I.. .-........I...l..,..... 0I .V.
.1 . .,,-' e, I .;. .I:I.., .". ,'"- -:.-.c ,'. .". ..' t I"I...c.-I-.1:I I -' ..... 1-j........ a-...... ... ... ..... .1................ . I, .... =.t d iUin2 eC~ l~
p. io e a",'". -d- ,"I Ir: ... I. C1 .. .., I. :w 'A.......,,-. I.. ..:.. r I I. I.- .- ".- '. .... ... i.... doctorI M a ltr a n- c en u . .. a s ed l
. . ... -. C . i...o... t . .. . .... . o ; .1t I . ... r.. r l I 4 1 P r m n l o q i .I .n to. r .. ..a .d osie. .A.a "oI, -. . . . ..I. ... ... .. . .. . . .. . ...,.I.... . . c -' I. . . . . . . ..
If' Ir.~ ,e n l er n nq e l m yl al Josa. 1 ;,r.,'., ... ". 1, ,.t1..tI_ ..: .e. .. I r!,n.l '1 yV t"... deI .Veda.d1 Ie.I. :- 1,1aIU-'.n n. InI.e1 ,o 27 de.1 ila A-CIo
1C, I E. 4 00.4-4 .- d.It o r t d n drt e j i oeI I ,s e r so.C
.4,''c".0'I-, .4.4 4 4I.'.l.. r. 1 .. . -I.r. ,..... . : I .- I- i ,. .. . J c. -i . .o le.e u r n o u ne v o rdan u e d.o ,' I s a oe etr :er o 0 4e
I"444', '-.-,4 4,r .- 4,044.. r444 .d ,L I , ,,', .e11r f rscm, + 5or .
S4ur u. 1 -,J'4 ,4 ~ ... ..... .. 'c. .. ....... ....

Lo ehcon s c n kr an a .. u [ .I... ." j; '.. ..y ... .. .. 4 1.. . .. .. -- I -1 - - -'. 11" -... Ci ,i". ... ... a: ... ... d- d! .. q v... t ] . ..p . .
O4-1c'4,4 1.44a.4.4. .4,4.....;4,1.... . .1 ,.,,-,F'..1-..... .....'4,1,,. 4.'..., '-1 . an4a4 en4 "V Je4 ne e do 4 r- oe44o o t e
4-II.4rUd)ANO a r1, I,.41.-4..'1, .. 44IS ..,4 .'. 4d.44441..,4rl'.04-.:,......,,..., -, lls", 1;.'j......I. : ,1r-', er-" '"-'" -1 1--,, .:-... '-e e 411 e 1104404 do ,4 .--,0 4 ,,- ,- v Morstotd T o.dto "o


.* r ...I ......Se 1 r- ie, I N in ee ntal. le rri. ., ,a- ,,,:5..1.."'. I.-,',,'. : al .. ... e e e p r u o s erv u C ae n j n s v r ne4 a r s e ab e d m
4 4 4 eol 440i aell T.ld l e N S.ONl44. A RTERlAl4b4,-, .....iF.,........e: ..;. C44ldr 44 _ _._.._.__.__ _ .._ 1 1 .... . . '" ',i` ..... .. '. .. _..... t.ndo olr 1 e d Ie uL' .. ...-- .
4404 1444444.0..-.44...444 .4Ia44 0nd4-hr uth .... .4 ,."4Iu4444414.44 mu.4e0414eu- do I.o Funcijn beanrc.a de It
.... - L+ra ",r,,,a l e ,,- .,.'fn:,, ,,,',' ,o ,. ,-, -4,.' Feu4. 0 c11 e4.4 .14nomde 44414.0 41444r.o- L


....I. rE L A I- -. I' I.-.dI"1" 1. rl ISi' d- g.r. I, -" .-..t.dI .d4tI,. Id I.:o:'-Vr, a i I I
...43 I.. U.1 --',.L t a- 1.. 0.,- .. 4_,.r, l ra S Fa l, ,c , .a ... ,I .. r ,14,,, e n 4 e -r, narI :a. -
1, .-A.d.. .. ., r 4.. .4.h 04A .',.4I. ..d, is.,I,-,,:... ue u. n, m t 1..yo 4cu .rses 4a .1r 4 4e 4 Uni- in e 27 de Cr bad llre


""r,- ,,,J.:Ia- f dIe !-.I]'. CA. j .- Ij I e., I,, N -' I r P6 ;'I. f--1 1;'.1v.' n I Cele 0.1 t, 1.'... P", r%. a o -' a, n 'I-,,erI.Gr' i u
1 L r A D S D I Tr T O hd t. -" . .P1', .. ..-1- "l a - "' "' - .. e'- f '.- ( . ..
'"la Ib .. .... y tn e b e. de G rdlelo t. e sc. C ...t j j. -.. . -" I o ; (' ;.. t ..I . .... -- . . . q" e I ;.1.5. I IeI h"" 1; :I I ; ~ 3,i C I'-r.LiI I" I' ; I ), p : ; I . . I
- -, as, ,, o l ., e -1 5 ou r u i-P ee z.- 1. ,, :. r.,Ii .. .1 . c 6. ~ ii, , l t I q e I ...r 1. I r Y n e a !.r 'T e ' I _' C - .r T -, I ": .- . "2 ,, 'u 1 1- 1 ,. . i d ]
., .1.- i ,1-I-r..1.3.41 .-4d I. I, C,-11I,41!14411 a iitoto4444414444. 0 s I.. -41444 ~ r w Pr-144 o 00 44 .. 40 4404 pl. --414.4 40 l40r 0 44 C t il.0 en e o......e-........ e". :- ......E1119. I'j- ',: -,.11- L. ,. r ..........,.. ;-:-a .,,
..d o - .444 '. .4 44 4 4 4 04-a o ds'n.A oC4 4 0-10 40 ol-14 14:A 0-od 1 14 10 04 C 414o a 0 L a44 h: 4.a.441440 .do le

m o v~ a . . I... .. : N ,'. .ii.. .. . j.f c . .
E 444a410. 043nn a or 4 ..It44%-4 4Irde l Bod d-t-e-se 1e-Uh' ,n7.I04. RI._+. ,_, ,,... .... 4.04.44440I4I.04.104s..r.I..4 4i 4.4 4. 4 44 0. [-1.1 0.4-44W......0all
I.. 1 t ... d e4venttr44.ln e i lt 114,.1044.4441 U '- 10'..b" o3I-1341I ..........l ,,r1......d.o.41....Id.. 4.01 4 e1 .e do 1. A
I_ 04R04. I1NJ:.o.4 3 -4,a r.4..44... -0.I4..0I.140i444 04r-651.. -I."' 4410":do .do Ccbc.o4.4C otdl o-s:dt C4

....- I ..... ..I.. . . ...: t .- od I, .. .. ..,. .ir I rl'd-" r---I. 1 .
I ,1 i l .' . 'i r : I . h ee n SC a n to s 0 lZ Su cir e z 5 ... ,n a I;I,, , I w I- ( ,RA ,- d i . . l -, h -. i -.U- .. e n . l ld ., I I.. ..
......... '6'a .e., I ".eur o] 4- I-- J-0044.........44404440i ...04.. ..J ..,.- 1 4,.. ... e-: do '
D cl Lh: A .ur 2 2 e ac s dtti etie a heen oS se ~o h e 4od doJ-4 ,4' do,~4.4.1.4Le oo.4 5... ,, .J -r .-' , _c I-e 4u1 4 4...1.160-5. .rI,',4.4-4I4. ....44'e-404444 d o -r 4,"1 4e444,4.- 10,44444
-re IpCa-.7A'dLa or 'A r I.r C .1ra.. :a.Ez..leMa I4.4..44.dc I. .4 .oc doyIc 1 4140440......... 4'..4I.-I.4 Ilia40444.4. CT,!4C14 dc 444. M .....r44-I. 440,40bl.I0,44404 14.0..,'.4.441104. 3 l,'44srl Sh.,. 4..0-4. .4, 1 444 1 .444
E", jL E DIiiO S %u a l- m er ..r a ..I. a j j . I A c "l ,c: ,I j -, --.,l, ,u I Ie....e......I I.-e.d ,.r. I.c :- ,j.. Ir, ac .r. I
- d df ... I. -'-h ;.TI I a IE LL 'AR T.1'O.'.U. .L
r 1. .r lo .Iti, l 1 4 .. 4 0 .. 04 d e'o4Iola E l4prI.ia-.I.0AI4m0I4- -
...... r ro: .rI ... .C..,......... ... ........-esirI Aa] l wI. JEUS,,--LFREDO FIGUERIAS:'' VA- I .L DES....",.-, .- .. .. .... ..L. e .
,r, Ii.,.,I,.''cia ,C,::I-- .. -.,. r,-T,.,;-- ----"'-`: -6 CA'-r-ClEJ E.
I i ... 1 'J .... I ........ P' I . -..."I........... .. ...i.C. ...Il, e]1. 1. n...jo Ie.NsiLa II .1'I.- ."0I..1 '.`C7 --.', 1r .
s: A- t r., 4 44 4 41c1..4, d o.rA C I n s V II
L. T.'P.- 't7I0I141104'- ". L.. .. 1. .. ....- .. ... 4 0..... 1 4' ....... O b I_ D O e(? 144:4R H .4 4 p44 4 4 144 40 04


1C-.Ir ,I- Ie 15II ....... ..... ..... ...... ... ..... ........J it, d F g a d
.. ....... .... . I .... ...= . .... .. .".. .. .. .. ..I: . .. ..1.. ..-j . .. ..... ...il a e 0 I e a
.1 ,,''l; ,I".. .-r '.. .I,,', ,. I . r ..'4 1r'.n 1o_ i_:,-.,., L, -l it F l- r, 7, ,, ,J 1
I ., .._- .L .. A"h,". ...L .I-.-_'-oi'' -"r.......11. ..1,leTt, OI C,, D I'-,','ruIIr-, :,I.... ." 1+ eu 3 -.-L',aL cF" ~.; ...-;.t,- b. i .Ilms 4I o
Is 1- ... I. i -G ~ -I I . ",; ; ,. ." e ,,',l i.I ",-`,! -, .. --: rI
g r. f t a e. . : d. .. .I ,.r1 I.. do ,1444414. 4 -4e A n d do- 4444'C" l4C i4.Oe 4 4 ,.4 1, 0o 4 4 4 ,4.,1J,,44dl l04 4 4 4 0 1 .-s,:, 4.4104. 4440 do 4.4', 4140.^ A0I.4L.444444
4 d.4"_,,,:4,4r... ... ..4 1, ..1,44 4,4u...e4l44 I4 I I44...4e I-44 044444. 44 e 4 4 ,,,, I 44, .,"''4o" ....1. lt- r.444444.r a104z1,4110a4u4110C04.e4, In0u Viole nt40O I4,44.0t0
: he I t. -~ fs .jI .. ~ < ,1 I ': i_,1- 'L, I ` J : -. I, -e l -ols r J. II ..I1. c.. e F : I , . 1 .%- I.. rm lnA I De q addl d, FI elorLi a ie'ram pnibilr % Iaea 1
L .. . m I a -, d rt r.. I,, I .. .lI -. . 0 . A l l r.-l e -a f.r., -, -13D l1 . .. .-1M a r (.rB o c i I ": da d emFt iee ri e.I n s q u
f. .r l'elCP-roI. orj....;,. ;,,-,,+ .,,-.-iI.. .,,.r..;lC .. %mmC -lle.er. rehIclbn o re" e tnad
C u A I R -N .- i o - i u J z :- 1 O I p o e e ..). .a .e. r o nn L .Q" .
"1 ....7a.. % GAICAJ. ......I ,, .... .]-Jr':i," '.)........I... ,. .:: ,......k..w,.......'..... Io .....:.".- -1 '. ElPrnerr0
1, l . In a -ne deI . .o.. dI 1 l o-ev f- .A il.I .'r C oi
i. ,J.I II. O "- r I" -,I..r lanyd: Inlo
I . o o 4 0 4 T r l l - 7 - -- .' "e r a t n
Ca.. -,.. ,N_. .a1 ,'I yI 21._"IVod.d..Tl. r 1. I -;-Za .,41.IT 1.:1U2 0a-U-
:'.40444 144440 -t d 10 40.44044 144444 0 o 444l.44c .4 40444104 A. 44I 4 11. 4444' 11444.441110'....444404.4144. 44 Udole 4404 44 .140 44.e ,11414 14;0. ltPI. 4 r o 04414 44 0 44.44044 4.414If4 04 444I.4..an4414a10 14
a u'4044044.000Iolbera,~ioi nn04 14.44114.'gesti c 4 s4 hor04 44 4n ae -.0d .1 40401444I44I0e44 440 .044 .4 ,044.44 4 :.04414. 04 .44 .4 4404 4443't ,, ,C1 -- 1I I- C .,r ,o4. 4. i44440. 400 44044. 441041 .114.4s141,4411~0 4040. 44 l4.44,4
144444440440 44.4y4.,44a Insl, - a.. 1.4I;.1.I i ; 444444 Idoic 44444444.4.44 .C. .4440adolR 444404 4crgo
do ahn, 7 C0,..,.I11..11 004041104' I 44, ,444404, ....444 edMe. .00.4.41141' 144 .04444404 V.-4.4444.I111r 4.044 444444.0. nb14m b ~l4 4q44it014 4444444444 14444Y4.00 do 40 4444444,I 44- 114c- 00I4I4l11I do 44440 4441444.04s' 4040l40444dad 0444.14 NO.4.4.1 0 coo de.I
1.,411440.14..44 I...,4 410144..1400-4 44.440.0 44404441 A404 l,,,444 do 444'1144C
4444444, '.I44444-004444.40r-.'1.o144.,,e1I1a144.110 nm ld, r' .do 4444004444014044 444 'oene444
22 .,.,uid..,~apddono- 44nenoasor 44 404.4414.A41.O...I-14. .0 g44e44444. 14odo 044. 14.44. n l dao ll doe 440d.44444444444404 ub.40414 ,044.44401144 ol 44041. 1 4000 ol40.144 40
54. d4IttoI4.044444.04.4444. 14 L4444 M"
.,404.14y Bares.4prside04.e40 0004.014114it do]as444.114444440u
4.,4.4.4441144u4444.4 4I404044e4 g 0444.444444' "4Ia4444440,40.tblecdedan114.lg4,, Id
44 4 4 00 4 4 44n. .4 14 4 4 n.' t 1 4 o 4far m .'.,', 1. C . a.,ad* b a h m n co 1:b d a a o t a an e a d
D r. anu l C Joil''A ,' y ,4a, El.40400oloo o.a 4.= dont ciio 44
44.*0r4.4 "''44.0'' 0044.44.4.11 114.4114404.04 mo 4 4444 40044410.4 541
g r n f st v l epi r d n dG o.C Modest.ANC '"4Quit`4N444ide4-4..40e0I 444", P n tie0P4n- re' 114C 044444Isr4u444'o44do4r.4a44444'4A 1140440o440444
n'I" onI c4 44 oo 04 oa4o4 coo n '. r ,4 4 0144d4o44.044
to44144d.4o4114 Writ4144 .01 o 144 1444414 Be-44 144. a14 vi' t-4.411444440don4Fran- 44eq~nr11oI, ,toCme ll.ma.San-4L 4.0441444lanca01440, 4404.0
it I i~cl-Slingen I .. ji. t a. -at. .plc~d. to esa0a u044.44.444ra44ie04.444-,C0p4e, 4440 de,41..14go0tel44444440444mb.4444.44.4444.d.I4.44 c4.04440404410of 110440 44140a
ElIIPERT e ncS4ON .ARTERIAurl .da. 4Cd4..4110,i, ru4or i4ala enir ea440044444pa e jve
4. lutvdo Cont4ra o.,...4-. 507n ranc .. VVftc 01 i.41 . 444.4.04 4.4414004Cod.. y4444.4 044
4040441 144.44440'! a '. 1411004114444 . . . . 140 ..1444440,,,,a 't.e41a404o, I4 44044.4.0144444.444.4 40rimer040el4armol 444441444444 d
be~ avae n scrtos Ida 2pr6ximo4j willing 544444.y~e4.do...4,.,,444.40' 4.t.an

p44. I4de4Ciuda1f4I nIcdieeedloolos dtoIdoata de a44044.4.4ca 4440444do0I.L444 '"100 of44i0 04po4li44i qua son.tn faml fam4a0tried1n0desolatin ole44.d
!It.4444c44 a l nfr~i, ic n e ,., o %s ris( eI cu, v ni del4444da ..114n P d o eO' 4h ata e1 a Ain v n4".isa0 i r.In ll uson mu rtde unn .40 40 000
V444 40 44 ol 4011 4.401Ma gna C d e1o n I1144 4004 311,1 do 440o4004Re'y4 ..4 1 San40t.eI.40 0444 1440
01 44.1 44 44 44 4 00 40 .4,4 1 44 444an.4 ,1d e 4 .44mo 4ay4 4.44 I e2 d 04Re4 lsC'c atr" v i n 1P r 1 ,, il.o e c e na4 4n P a a l g l d c a g o d e t4po t'4 '0aI a h g" 1d'1 1 4 4 04n S nt s -
'41444044._11,I_444.14 04 4 04 444.4.44.4 e4,,4411.4A144a r w :.11IR 4.Sn I al--'4' 4 .4I' r.. .' 1 Ia40' -..44 41 i ---I.... 4p44le.1444.
4440 dl r444044444.'Cle4 I.'C14 '4140 C1P7'.4441N'- 3-44n44440
4441441 40--10411,44444404-744110444-44444.400 do Ic 4444.4 I., 4'140 4 I .444.41. I - l4 4 044440144441100a- gu
C .,444I4I44444 .,-4.- ________,_A__ad.____e_____________________________.__I.
,,`,..- I "." 1 I r. ., ...'I ,4. I T I s man 4'444 e.44 son4444441 '05's vno.'4 4,4. 4..', .r4.44 4444.4quill- C 4.4- o C4'045or I
....,1.0.444 I:4:. 4144.1:044 14444444414411004. %52.4......'. -'11 a .., -4-..4- -44I I4. -'. 4. I r 1c ,1 an 4c 4qu a .es 44nr '41s 1m anaa4 a- I A A "0 110444d 04d 4 5o W
CIOS 01 4 .1-414 4 4'I 0 11 1 1 14 1 1 44 .4 11 4 1 O j44 : 1;. : I.,: .4I0-- .-4.',1'r C I: :4` ,0r r :.', .. 1. i0- : 1, I M11 Ic .1.',It 4_I4, I .I4I I 417 i r.: arr t."' '4e Ir.: l (.,4I W4..." C at li a 0
44 04 1144.11400 4.100o44.40414C 440 11 --.'-': Ili ...C. l.v r.: .4. 1....--I4-I......,'E 4.. ', 4l44,44.I0 440
OI444ji.4. Ia ea aue P.l. JSU AFED IGUERAS.VALDES 'IIOOC, MarNot1005110
I I 1. ... -1, -.I.. . . 44..I4... ol. I.00141110..cit INa'I.1..

4444, .4.4. JAure o nigueCrn yA-s ii deald 'd
i' '-.00.. ..r5ri oPIns i" -I. an 04, ELEn I etaDOa
no 4TI '.4.II 40: nt44 P r.u4 4 4 1114,'4 V14 1., 44'..-.-4- I 44, e. 41 .. ., I ... .-r ,u uso 4
____-.. . . . . . .a i- -..I.. ... d ".r. ... I,. .I... -I... .4-4.44 404. 44 44 0 44 s40444 4de Is mno 4 i. -i4.,0 .004404440414 .44
de 0 ? 0444tons.); 400.0 E'-oo 444r o ', 00.Iodo C eodIo lo.. Ir osl 1.41 04 cp impeu~ r- Eeosi;40tantCue. a tgndlrd
41 4 0 441 .. .. 440.A. .'o r, os.mI ro.Ali s 11.. P ,l.,.d: -j, ; dod .D .dc ocr I r. P... I .. ..lo4.,r.J & I 11 'Ie 44 o. r
4.. 4-04-to. -k I. Me. A t.5 .C 444000.4i.444444.40t,0-110-14.do.., '.1%04440444444440de.114
1'44L0CI l1I;4'4oIn-.'4a4...I.C.4;44...toolA4r.-0d.4C444.
.LA NAIONAL" FUNERARIA DE PRIMR~A CLASE,-1 -4j..- et
I ras U il- -12 ,Capi14oe4-4-41440..4I-42li B.ER N A H IP II -I t ,-. ,--I- i .str
'I__ _ _ _ _ _ _P.__r-_-__ _ _.__ _-__ _ _ _ _ _ 0_ r, CoojlscanA cL. --- I 1. Ve de do~-i .j. m~.Ta o F 2 1- ii I--.21D 7...." I Z.anies.we .1 ., e 415. c C T-a. w -. k ..l..io n ousI - U- 2310 --- II U 3650i r. i .1 1. .N~ i ~ I
- Pagina 23


niARIO F. TDEA MARINA.-S iado1. 16 de buno de 1951."


Calolicismo


Los Obispos de Francia exhortan al pueblo a Arte de Ia Cocina y Placeres de
derrotar mafiana al comunismo en las urnas; I I.. Poe A. Gumbau

Gran iapnjsrancia da Ia Arlod de Cradua ion en B-ANOIJETES __- CADA PLATO (01"
Igesia a lot omiio EL Circular "'el Colegio fie I .a alley DE HOGANO '' CORRESPOINI
de mnafana en elr Im -, ....; ..j' ." del Veilado el inarle _-_i'i hi .

isApitii ,jd I'i~ s iiN i.1-L Ii:id.ccd m.tItj u- IJ ald -ni .hay.Iii ,ii C Inii- ,,
iiuideduiiiilidi.. di la
P ~ + + .o ,c,- Cant I' I I. ,:.++ '; ,". .. -. ....... -I .. ..11 6 L----. r-,-,,. 1 -, ..... 7"rIT -... .on... ."b. . % e .. "
d-nc I ool.a I-rrc ilb r,.: -- h..,.-.6 f.~,a,,.1 F- c.0'e Fp.'.r e, -,w.-. '.do tan drraigada en la era icon co: P
o. lod pleltlia l resran d r r, o ,l .:. ., -.. ;:1, :, x : `1 ~ f:r,, ..." '-" _
vet eolo farms uu q., ulUl.Ior.6 er + u- Reu lni6n I rm-: -3: IU. f,,-'T' ,'" '_. -I. I 1 1.;. -e ."'A h~ l ... I I I "
L m c d y mei r p ir iuh i.'.J1nta
. ..i uii c. ,,i r Iii. ,ipCni i- .1, %ci-11 LiIi., ia 1i i."i.. .i.."ii".....i"d.h.. ..i.L......I..
^i. ii'te i'n errbrludi i- prI. c ""i 1W""i11"i'i h'''.ii- r ''I:%.-
lands delndilclr revere .'a '%,",' `r1' I r' Ii -, iir. ",F "", r"Ii kI`i i" di".
,.. ., Ide.,.::;_,_ I, .-;, '-..i'i- Ii a .'-, '.,i,'
...i Iuiergdii-UdiLpdi...dd..iI.....4 J.i........ . I .............P.l -...II... ... .i'.I" i'uJi' _. duiiuuiiu.i. ,ii... i...'
r u en l S L l llqa p ro ,c _.., ,,3.d I1 -,lu ', '.,l' .'" : l -. I '1-, I' vire lt a, Ia,+gu O.- :. ... . f - 1- .- -- -1 ..
r par @I. ,ie anoria cip... .. .. .. .. ....1r ...L .F .% "- '' 0.. .......", "I .; . ' X ?'' '~ a ... I..... ..'e0
" nien iabd utl CI r u nam e pular ,,-.4 =1 ... "T 'JI r I 1 -1" C=' I r f:'". .... m. I[ .; .I e j .c..I.1 ,r,,I. ,
End m anner, lscu j~e- : o r.1 ar l ju rt P ,,fflia. .a .1.' ," :, .- .-. '.1,u ._ r...:0 o. I.: ; .-'.. vird.Ilo '% e,+ m:.'.. -,.. l I ne-yra.:-c" ent I co .qu de e L
Jo l e P ID rt ode ,luar P ra ,r .o + r c-IcIA ... .3.,.F..:r z .----I,- o r I ;.., c I I r. : +: i. E r,, I- ,,. I, -, r: ....1 s .
. I.. ..... ......... ....... ,. .. i s C L ..s.. .. . ." ....
n ,n r qu ndie. .... ,c' -A u! I ,, ,.,-'..?a 1 -l ,f, C0.+',l, ',. I. .-,m,,,!-I .: -,. .. r 6a '"''..,-,aI El u~ ', ur-a .a,,i -.........~- c.... I ) X '. o i ."'I'%a 'Im deseri' ,'dese.
c polde r., c a de d tc;' 1. -,,P-rI.e ,.1 -,.. ', r I. t. 1 ._ J., .- ....-. l c-ll a.] ll ra.'-I Im.i I ,C v no y i c i .. .. eb L
end qui m e em n n o pEa n ci .'.r.- : 1 & .l l m,,a i ..i I,..+F, 'I .r a r. ", a pll .O 1 I .a I ;r ,, \- .. .- I .. .. II... .. . -I"h aa a "

a' rtei rl + l r 1 .11u ra n, e y... ... .I L + ,I .. . . ["'lf -' j:r I 1. .,., _,:+. r .. ,:,),.1 ,1 ... .. .... .. .... .. ........... .' f... .. I -j.-.. e e . '- ".7'
.. ..I . . ..... ...... .., ... . .-" .. .. .- r.... -"1- +. .Im.3 .I.: ., . ... c -, o c .l a.l... .- - merj nar e Le "c~ n ~ ~ ~ e} m e
, P Ips E ar ri ae ie ... ~-o r," =. 3 .. .. I .. =II ,u I ,. ,- .. ..r . ...,"" '- . . I '" ': [:r''' ,' -, I"" 1 0-.' rl? _" v. .-'Ia' i' ":, +,: %". ..X ~ u a,:"-.. .. . d :" "a L-U...- :- ,,- -I.- O ? d!
... .. .. ..on .. ....lr c m d n a q c ,.u~ n ~ f l U l : Lo: , I t! -........ ci... : r:i: ...... 0\ V.. 1 .... 21 .I l d. : F -- d L a.
ia slir.hIl id ii. ii Ci.n' I I'..y is mis dd -id, por -
r, o n .,'l er ., .a ni U ce l r I ue R O- ,., N ~ I U ' -- :, ., i ,,:".- . ir', -,'l" . ..j a eoa ba' i da o"e "': D E B OD" ; .. .. I .ErA B L i N -, ..

Airi po~ i reem l F I 'ihis Mi m .iP PP -i' ,f-11 ,A'.-"=!I'alon ,is- fiiI - .1*.Ido s o.. ,P7"


Mariil anrd o o Pi6 r ndhir, D d i' .r .. C ,', 1, . ..r ,- -r, r."I." - ,!,.1-1 I'- '1'J TObou, i o erOiIO U
Dc.s piuiuiis issr;r ,j :ir.. -IP .c ,...I on :Ia' o-" d iiisInsip"ar.listrrpo. .1-, P. GA
ri^iidssu~ iii I s diqiiiiii i'idi"'"" . .... .. .. .. . . . .. "1' '.' i .. p ii.iill i1o
Pip- s o is i d du N li.,',. ." ..... ....."i,. i"r." "'I... ,, -..3qti', r r o
quIs. D D snle os .r de s ii'i..i6,I: r ,.: ,K_' - .._;. ,3...... .. J _. i- .- .j- -el ts: isbssidS"P..,
principi s doidlir .". c t.-
Ls ie G asliii en ,ihdert -r. ,d. ".-i'.1 ,, 3 .. - .,- ._- ,b
d Is Pdder.IPdta "H-AT E"- eiI hi 1ihih Id.i"- :di
ca n et iv r a i a e i r uFa t .. o r 1 .- I l j. -.:...I ... .C, I :: -. a I. ." DM..e" en o..- ,,sr.h1ah eeh o

13 rli y P r, .l. j .:-.- -..,B l, '.---.'. .., .'-' -iitLiis, __;r-_.:...._.__:___-_._____t_-_._._;.r _LbI..
car. Iiisia-.. ..h......... s',:; . -., . C ... .i"L... : All S,- EMPR1c, Fr SC-OS I i- A ORrSI..I
r Ipio di ii risc I I I-, I, EI,,, m ,-, ,I ,I,' i-i' i 1 r. P i lE oS. I 'i, plro hbiar.r bCiin'ES "oun-esdpl
c~~,,i. r.n "nilO lep~ ,e ., ... ). 0c q, -IC -' . -, -,,,I:,, '"tl I ....."I, ,,. -' -' .,:ie.'. ,Qu imm ees ls a oeubes squ oC hesde- epe

p i...... .. iii.....P ...... l..... MANTEQU..L..P.. ... ..... .... .... .. ..... i l i i . . .. A M O, '
me of~ niter. Joe princi ,I-, Irip I 1 ll., J "I' .j, a... ..!_E. ..I...... .. ..,. ..R 1:.. - P C .. por 1.,. ,., ,'ur :u., el m on!

u nii.s tas P is ,' ,,eii -i e i.'i ti - Tls.Lis'sasfsI:dah di -i,. -i.. ... n I id iidiiL.-.-i.nEdr 'eiai oi iiI"Iiin" e C p ia a p]
i.. lI ..I.. ..... I ".5' pd i.r';,- ..........r,,," ............' . ]i "i'I'". "ihi."..... i o P .. ..'.
p.. uP ........._ _.. . .. . .. ....., ......tIi..is .i-n ior si Pi,lde '. i
`- -- f`-"i- -'.d iiidii ," r .'..hi.. . .. -iii.. ,-. -.i....i.-,. .....- ,,i- ,-sii. iUNA e d, iun u "S n o e ha. noi a .
A pl: l ,r [ r .l 'r, l ip. I .. 1. C,+ . -.. ,, ,!- -, c.' '.b. , ',r. ,'[. h l ... -'..r...r..;,,"IF -, 0_ I e l ,- I" .,r.. c, , ] i ,; ., ,. .. ,+ I,[ ; y I . . I. . d . d

p ....ddi piisd . -' "' ,C I i C" '{ .... ','..... .... .... .- P e d 0..i i..i...."i'a i rt n
s .'elt~ e~leor t~., .l. ,1, u6eor11--1,-,-,,,.I.,.. ....I ....I. I. C- I. -,,._.- 'I.... ,, :lsceca auael sga
a~ m lr,1 ,b r ,+et l 4f, .a ,,,, o n l.oe I I - c d, : crh h l i ` I dle -, : ,- (. ....... .F :-.. .... .-. r, J E .II _- .-3 I 11 I. '.-. r -. D t i, on; platda pcanla -tV 1"4 0 lr aI za re
I ;o. a. I a u .'. 7 - .j 'E ". PIv -,,,,.. I - -r, pa, I s." -"1'.'' 1 O'; e p ,," e '.- . As o I --- +1 I-- ns, r h m ] c c ... . e ~ l ", f . .
v n eit l l it I e n l e o m u n, 1 o g m n t l lot'e h a o a e. ai ,' ': . .. m o lc w 'vrff : o- I . t i , .+ j a m rely , q u er poI3 'a'
d r,, -_p i--0-p !iiiE id iin iiiii 5 din h i1 e l iu i ii
d ii s elseih "iiii, Iuiii:. pi iimiuiquouiiidi''iFi on

h i e~~ ~ I1 . , ., a l n n o d g de s m a nI e n C n a v sd.S I . U -- . h -. 1- 1 1-1, ,.1, ,, ... , e l t r v u o- .u i o
rr, p,-i.nl tie r F, ra, ncis eten trel a d' ei,-r' .- E~ b n u nn emOr..-:- .,-e ..ne C .adc .i. ,; 2. ... -1 '.c r 'p" .- L F li- .:. -W ,Ir' ".. .ITI- ;' f... '" .-'I ro am p1 i d F-.." raAD P R GAoa am i eb l L L, -
rrrlnhl ,i,.,erdbllaras ctremn,- m:nf -' :c-destlnaIdn ........ O,,," 'I,. i,, - rl C. ..wI. ..a 1I_1. : IL.
Po itics Il si rl Nci-i I-. I c- i si'd"' l~x -d-' t'' S;o..e lr fl d'Ciiiro iui!d d i'iiii-i uu= u dC Io Io madiadiedd i r a uid -iiidse Vnul cIdo J Ii"ui Nrr2b d" ,' . ''i"'"'-''quiidr -uii I e ii]-r .ma .; , An.i ua.. ''t ii. ia i iipeuur iibres i' 1 T
lepcntl~ue n n tt n aiaieeed Ce a e e r td a 3', IL ". -" ---i. .. t .. i.,-1,i. I, c.S-e .. I ]I tdo TuPtu n l e W .m be a la n lg r e I.JPO e l P


Sir e ,o f y e- p tib s. dudi d41 i iIn, d ",. i -. ..i. dnn-
tuia.p'651en hisnani5. sFi pl ml id, ruua ui oiii,,,, ,,, d, '" ,' .-, I1.0'I'f d I" i i igi iin
di mIdi31i l.h edl I cIi ..h-d dIijr.ifucii.. -h;ie. ei,-1 r .: ,-I ,,iv.- .... ... . . . .. -..- i. i i.i. .:. ui, i idi
Cii' lidi. d.le I 1 rtiitsosIIt N niI-.._. .nI."lnaI pr eo tamez eine o pane diieo iar, au' -
h i d. 'diii ii Iii i'ii im- I.:ii iiii'i i'i ii y'uuu uui'ide l. ii, i ,,, .IIr CiiIdi'ii' b". cani-' .,.il FildJe uIi. 1i-rd, ,ii'iiNoadimomedimouelimpieid ii '"ii. .
I m D o h G a ut rll e '.n 1 dt j, -c, l I,' 3 .. I.- 3 e. 6 - r d 1 1n -u n r :d:e c .a - I ". .. .-: es- m n t e u u e. d o a r a b e a-"n o I l a u i o c a e e a b r i -P r
P-rdiiuulihiiuiitildi diii 7iuhui. : r. ia
..... .p... r... .. . ,:, b .. k .:. ..Pcrcr ..., R nw 1 a-. C :, uFi el saber el tomtPorouseeq ... ad- Q es A ElII D EI-As y oor*t- ,id.

ui tio p ii r Pe aib- l d '.iii iiidi'iii ir,,'I F"i ls A d a - p e u n t"a.. .I cI.. j.... : ,-ii -


od TI 'i i I de ii"'. "i 'I ..... -, i iipit S an e rCo .mtiv d a errinacin a n Cl bIre lide ent dsia ii'ii Iuna pa' raill.'' PAo" b II A EIA- y
'c'" '" ru ,o ud. .. ', ,- -, \ .......- .e--l:p.... .. .ud -ar I. .. : :eots de r..o' e a Agn- e .. e ad s r lac, _ta
~. I.... ..... ....... .......... I+,. I L robS ....5d,-.- -,-c... ;..`.... I += .+ ..... PRE R E S I i \Dead 1 .to-.l,Iols rudh i5el *, iiiii'r 1 ,idi i '6 Cu r di, e a zaimeomoCos .am ot er rbIn -di.. i.
'rd dle nel le o R1 nAer. r Ia r'i" I I' I ~t'" n n IIn n I-nIcn.nnn illlri.n. I l. .... 1 j I nAnVIS. nf nnnnmn[ i ar-,r n tl hi r an-
ii Aopgra edirui'i'tdim, -i - pil"ijis" diii, iiiI'IF'Uiiim l' i


p I i si' d iii ... i i+' ii Iss i' ''.. ..... 'i..i ,'iiii ii ....... d. i Cii'. ii..... ....i'i.. ....iii i '-. . ii.. .. -d ... .. is .. . .. h ,'im p. I .r_ i,=L1R P A N 1 I () L 2
I 1 d iaid"l ii iii iii i' "iuilr "..A ,I .1i p .I li Iii L,- sI I ,1 dii .... L ii dir,' i .. ,.... i. p pi, d'.... .
qllsim asiC.-jIii'.xIissbtd rieiidd e1h. ec%-- a ,ri.ihI-rA TQ IL o onieaiaio ka i].id 3 to I '1u5 puui jiuusdic Ll _pddiIc Aiiuhd n fdiiiidielme.l
jii dsio ~ iss iismisb nlltl .. ee3 +E ... ii i :iiu Eii....uid Ci Cr.. oque...aid .. maiz"
Pole siid da raIaciD !: .c.i i i i-lI. i S '

Luom '"'c".I C_- '. .Iid I r ~ .-.1;*-.I I.. ...: ..iidruldliI',,cm r* .aIi l I'-a
. .Idi.......I............... .'"'.. I_............ ....... ,-. ........ .. LA C O I IENA PER U ANdA ....
ubal.. n-l .r6"ul I- "" ; Telifona -30,it..C4. .
fr. in e "I..rr... :.-.. ......,..L.......c I- h... ... ;sarin.? .- ,=.... I:I : ...
i e n e-Cl am. .. o a i .s *io o C m' i... ... .. .
rm,rm IF elr ts i :la, r lp+... I,'-'.,, 1,' er. r. l',n I:,' -..:,,,,-.....it nd e ;a ..y.y ~-sr's" ead een sait "d o Ioas decan ..joszeri. ,I.
diii.~~~~~~~~~ .-d i pi'ii iliidI i'd~Ih ii. i -.Viiili, Rd.I' di is hut basisuuutm '"
cnt is]sul rpr ate. ru e i,, .h, I1 1 I 1 ,13. I.._. ..... r. I .... Ra '" l]' brio ida ten iin d i'oinparee d iu ii.hI..Iii- di.. ir- uiiI.ii e i ..s d -
issuliit diom until ii'sm +., ,,,m ........ .,iJp,'.'.,_idiu,.i....p''....u...i.I .l.... '.i u'.,Iu0r' iniai iania.o n
, partiucle upi,, ii l6d : :...... ..... it. iiuiiDi'.i.i...d.. ......... .......:.iti.:ui.i.- --onan b. b r ich.I ._...UiiL. i' u i i'.L Cf .. bi d i d ".. .1 ,].L ,,-IJ ` _, I L, I `
p lm ~ tlls on .r iaR iii i' .l ei ..lu l rr.- ,e ,:. h" i e rc- P..]u'' '-,, I. 1E .- -... n+n : 1 d a a~e + o a "- a t n e me lneto npInF. 1. 1 I c
lais t" i sd. ue c..i d ',, ,'..II''. .. .. .. .. .,i,; en Sa ago -de I.I- -Pal .. ..... da


is.n d de mneaii ,aIese e d n oirledeoiiosa. t(
ei. itbi ii._i di:id.i. or....I~"' I. .s'.''. dI ld.. IhimEu."r p r E ,- a libra.Se um- llS-,
- pa ce ar do lC I-_I r. .i.1 ,.r. -I: ,. T I- 1 ,-1:% r. 1,_ -.I ~'. .... .1 I .I, ," 1 T .. ,1 llU Ii .L. :.. ..-hm. 3l I, I ',. I r ue- rra" Ien lrem a bae de ll marque Sostben man que a yv g o n orr .u ,s -de .

a ".'i'7 4 ".rt i d i i iu-i 'si'' u.S hiI


e. .1' .. d..; .1 id.... .. S I- I; :i Iu: I m1 duEl- p lvor Gido de cneil idSy in e i pu s iirhi' tiiiue pos,: per etuu ui.d, h-.i'
pln e e ar~lb e roa I. 1 I ,, -. .e I.. .-.! p ,,-er r',d rl ,"Ij ..- I ." "I ,h ... .,. I. .. ... I ,;I . r nt a em s, ueosv ,,t ile Pe 5 1S g I aa mi qendr a y, se .esp tc
tr-relponl lO l ee .1 1 r .1,, r., , 1 ,l a .,.r ., .-I t -e ... ,l -, ., .. ... .. .. .. ._ '' .,, ,1,,:, .. '.1 r I i r,., r .. ._ J. '.. ,:. ..a I n ur i, h m re,,-,,ui u %ez

P ,I ar e I paFro Ia qul M n4 rrI Ho ra.s-... fun. bre .. ..... is i'i ..... .. iis.i dI duuF Vdi js.' p udu kiihi.dim.di.i di- N ls. ..uC 1id ,.Iir......i: ,, i I. [.:.yI-iui di i Ii .
Tiir et yb I -Is lld 1 r i . Iiii.1- ... .... 1. . . r.sd...-,i'ii p e pd d ... i a ,- Ai.... i, ,. i. iicn i ,r
alma d Rvdo ai.....i .i.i'..h.dii.......i .......... ........ .i.-.i i.' h:u EiL .P i d Pi i'i...........: ... ..tIIi.. iile g Ni'.nb i id pI'P .ii
ds. I i Aumo titoel. c.s o Ig l ,is Rai os H -e C d. iui'uiuui'i . .i. .. .. . .... d
... ... ..a aud it .. u u.. .. . a: : -1. '.... h., r -.. c..... ... fl cln I ,, .1, r, -1 r'. ,- I-,d l~ in1, es a l- ao ~as y p or br

Casl dd Miu isi.I.ii-'.riiiil6.'d,'isi.'- iu. s'el is d, giidi' "IIIi'i'dI, d, . ui;us," :r,___ -.__.,_... __,_, _____________JI,- .ii,- d io s n
p. 'isosin.'ddaediislddat% St. riPF.-i'tt d..i-.iio-di.. i ."," l ', "...IIi.- 11I -.. de i,,- idi'N "iiit- ,do I---io-, -d ," q ueiti'aSple
I n ."d I n ...... ...... J Lulhi' dii iiiuLiu..... I Iimi RP .. as ei. "dIiA t l.. ....._t`i..t--".... r ... a Ia e 1 .
Pdd. .i ...i.ds ..uh'd ds iu sil':d.Iu..i P d ir -i iit i J -iui' ii'i diit. d -i .si.i tie 1.gCLu. roaell t hltL ren d i iimu ii' d ha Aruuta dii te ie nda uI'
Pi ita itido di de iosr d I o r un r..p ,,,'s nau]tdyme di a t m di'eeddo tvu que o n - iy radi'iC" u e nt 'p dii
bil,- 'r aC. rgI I C pa os a I~a -o en' ,,, J,1.1,,'.,.,a lh.


s. .i.t L..iii .. i "I EIs L p r ETaUrraTar s ELn ON- GOURME "Cu.ludp '.a, iue- C
--I.m ,.,- ,,-,:,-,o1z T mbd enridee len S h e onnt h as ia y ue p ue e , ,.o ,, ,=.- 'Ae;a. -e o-t u ea1 -

,Estpbair ,s Ci i itiuo Is Is a del...i',t R uv Padrc i' btsd eSiu. u u P. ....r ........
'i~t"Suldu p"ii dhu ll I o e t ii'e u lutieu t du.I tiita i V iCIi'Cuhuttis i ido _-s IMAO COMO DADI M ,lDSSE-. i D .I .- a Pid 1 t,.,Iniii .,Oidihss, i ,. . te nsle'idi s. -ii Vds... dIiCi- bIuit Lii tIi i. ..u.d t. pti . Iiarltr id-Diue I .. .. utl'. .. iemi ... 1.ii' '
"I. I~ ntolo .'e` n Iiam Ctreld nu par o- ...ndsi.. o 1 : ... 1, I "," .:'. Iod b I- n- V ra d o -e.. .. 1 ctal. yque -11eer u go r

nor drinIs n.smt urllo uls iido o ita, d ei' u Barlii, e a it a Mer-. o.....idu11 iI-'i.iii1ddu -s1t nU i him ..i... l D. uh tfeI la Ilt [ua osi.b tunI; RItU d iA i'tidi' dmio in. A,....I d e ,I ,
ye r ]in t l olemnCI dkI d n a l en he d I r fl brro o 4de ,la igl ,2 .a.de S anr. re, ri .a .. ln. + d I-d ." d- n.1 'I. S . . .- 9-- i yel.. . .-., c d a pra., min. os ,I yue an v I do I A utir


Pbduh ,nous n u I di rdusus.. porIs Cs p..v di C ia. 'i'riiide i'a Ca- i'duui puuuiiu.a i'i' i sue e hi'. -.oFas ll dhi N.........- ia"i o
dsu i C Pnlar N. n, di e Is L h.. d| .. .liti ie S Flu., .. I t.P, ,rUIa t d-d f .... X'ipiiu it..... di Ie Ci.idsdj, .R S A "E IO de iii. lnia'' diiu ui ii yil d


tor elp arroco moleliori J .i~uanJLo-ri i ebidsl iiuidltuh'i'i ~ iCii prx odi20alsneessael, auiiidi Pi'udi 'I'i LmSAU^ TDLlO tOUi.T osiphigo he gi'ioi.- 'ii'
btE iir u. rl S t d 1 i,. u..- ti ntdlnHi Cuuigu Ipudu -di. i I'd, | qPio o suluili a,, I -iIi.i...i.uPt ii .CIituip 1.1,1iu
Su;a-. S.n 1.r --m, d ,.., .r :,,,|a r m ,cr,.ee,, Cr e ; C asd : .nore .. r.. . i1." n .......1 .i NAS, O OD1A t I E I , I. .. .,,-I .S .i .1 t . .. . .I I .. .1. S,lei i s I.d iid. ildu earre dii o Lre- I ......h:h i.. iitr,.ii"PRAD. lit.' dra uua ,es-n.,Iii t o naic.Iui I
I' e 31 s.II .p. - re... ,. .. I. '1C. slne e t n C m g~y e o d e re ueg u pio e n a er"' o o d o els,. ., 11,% I m r sh_ on-c ... .. -r __e __ I I I.r~r u ,lr~in 'um -" P r ,. JA N'EIR ,o iunipu" r en nr i nai n ul a idii i ;l e P -dSTAUToP d r cer die iiutes. tnd'-c o
1. i ii Lhi ii. c Ia r c-Cids.II1[,rC idr bla ai-doan

dor1. '.'lsuui[.- :P...rl.- .. ,Ii i dii M i..Iu .dIii daIl".' I ii i...,dCniua pf GE aoI S rId.d,-'-esi e .... d'. ii'...... ..
d .idi a i.iiis1Pru.. .il,.r..I'Ii aJrtl- ilL .u o IniCn-I e huits dir Nr 'iti.na or _-_de ari uealon d nii p ldaldi d' i'iun i
.,I s .'.,i ,"AUV q Polio salteado y aO vii500unri.
L el li dsr, do suser dieis.. .. Ioi ma.l. ip p i tio.i'iiida dinairdneil,,,t.i.i.;iiadz, ue .
cridtili ri',c qeda. rhuuiimI" d.'.I.ii CCa sdoI Co mlit d n05' Iai~ obr od nl iidti'iidalsgass. up iiiipi'i i''... '.-.tm'piuu'tc iirlau ii uii ri. I. 1,t U Jclem po rn estuI fIl usviuo tuel ltsCriidels-uill due-'uehi'eusrrNhpiA
....................istut''ii....p isd"utuoiaesdiui'lebP'.t...iit....hd'd..i'uiime'ii'tP' ~ ra.a. ne aii ca.
~d si islm l Pee'., hdii dlrr e i'' ... ..la iiui.h uh~. V e Imnaain". e r oav u'oc I
[aemler,. lu~eri paoau mne,.dodInclam+.".Otandeonsmie,,n. El go bo secere-vougoyy ssrvirlo
g.6Ieer a 1,d,rfrle Ib ,,e ._ ...or -.,I tr- 111 i ns 1P ol s leaodolv Inr o ee a o esCaa ndo^uaa


se i rd C ud's!.0no Th ,I.'-.- a[tm wl~ .i 'a I 'd'ci"'ii1037,i X qhituo rga~tuiu i'pCame tliiiPutt di Id. I'p'hui

.uisdholl p drN is tDE i lu.:.- 1, i i i tii I~ i .--- Id L-.i. i .i Fiiito A[ Sp'l.l tV.. tomatenid p ti.i E slrtep ra b .. ..... d. ..... ir elim...... i...-
aL. re~Lic i Popul ar r.).cnl ie aC.. 1t,IC- I -5 II, .ri- iF V -.,,, r-nw. -i .l I K... d.ragats.pe e Iem Io se ,, 1. -,,,-, ,,onepotratiiid uslhooi.,I dill1 il,1,,- sl dim t',i u"m. iliu. i-i11iriu...uLt-Ibldii t ea,1qi. e on..,
ssii pt aiihi Ii lir... d i ue .'. i l. 'iiii.iItidtr ia a 41 dd, I..I ... v ... ,I J.' I',* i l..tphi ar.p i .Iui'iu'i'u d cs..ih. ttt. iss ..ii.m .."Si....i iua,dibispo Ausuiiiharpuds NidiuYork
p -t I d s p. .- I'n ii'-1 ".' Ls d j"ii ..f.I I, :.. i s .i ......5 d-.. ...:. z. s.. ue pre d o p isdu . e
p ud s o d',e .b Il l i s.D I, .d ..I I, -nui.dle. .,-j.. -'-a I ir:'...... ." p tu aIi i ur i e" d ch!r n4.."."II.i. omofi nieid' a,
p tdi di hhsdo 'C."in, ",,le..i .' -.A ,lr ,r ", ha: I II,iiui- u. "Nir u I. pni i- I "In '.Ib'. I.oI ... d ,1,,,:M. A1d.di exist
L.Amludie ,p I Iim. Ii t isc.0. isii.- pis. ti.. u s I-'Li "' , Ii' s itiI..... .s t l u e i-. n e.' . ya oC o .d' .. "'-.....s.is .ii ui'ihu... ii.. ,us i.. .
tramni tla p r .: dll r, ,)r el I, l, h+::'. , I ,.- "I ".... P r e . .... .." - I l - .. ... -- -... f 111 .. I. ela o r I..::, - ..a t .t ..r., . r .. .... .. I" ... ." . rI r ...... .. lr o . I -.. ....
Ils irtp usas.o1,iiiiis t.iiuu-, pilt'.-I i.ii iI-ltsI,-1l Pt.l i s u Pop l g1. di n li il codi' n 's r ir eear I, ,. ii.'iu1 ner ssa t d ul.t P ,,
nltis us Its usiur, tlurn d d su. t i s Sd tu..... i r ..iu .itup hh" "Iipiiiii"i', ,ti '' I'",o 'io"r3 r" -.," d "ui p Ci ,l 'it d
G nl ejr ii d e.c.w... .. ;.. I.. .... .".. . .... I ",,et, ..n.-.B .r I ,t -.I.. ...... I,-.d.d c........ale-nI-d--...... ri "...de ..odIe1 ..... . p I. r 11-I' .... ....... I. I..I. ...."......,11 ...I.ont 360.... AIiisll y A upista ol hilo di I-2 7II. i
m oe da r -r, ,,e, r, f ,,;ntl, ,,'.r. i= a tln+ dc r,+ rf.3.1+~e rlN.. Ir . ._ ..' I I merez o q e suee or.d.17. .. .- ,j , .. o a-asa a con arroz__ +-o-o 11,mo a o

isti i r o d I i l d u. I u t .i p. sIuI . I I PI N. e.". ". I s. .' ' ,I'el, ero u a
s ..... ..... Fib1. i .. s 'hsii"5. :il Is .. i"upssI, uI d i .. ...rri pi nuU s i't d ro il .i i p PupI. Pit_ i" . - . fii hi .'" u i' " ....p.lI'd'uudid 'i't ut rluiu.
P ral l .o1. ,"Z dei~o d -'l a- e -- facu Iad d e 1.F.lo .. .,wd la .Unsoe .. .. a p n . p. a l n I .. [ .. O +. . .. .. .'. .. .. ...._Co.... oI .. g-' "rcj .s o r d : 1`I"
d [e < Ol ,.. y n.,o c l lc p t i e at y to ) a t a e q la S anta - -- -3, ....d e no,.1 I b-.. a b"In p ra.r ..r...G "I I d ., ,:" l,' :' Wj C I .ld O`115fi a i' Y1 ~ ,- h .. .. I a
ar 9 ,elo 11.da1- c'.n -,_Pre . ob en m raedrco a oa e u snop~ eodr. .a.:t,, -"!- f aa"I gen-, mon,1. ae ror hen stpn tiu C,:,1." -, [eri lode mearires talas Lre I- ca egm O. Adere 17.. .ar L un I~
Rin tnlon e prea |Ol'a record Iro , c` e;, aSo"e", d deI ropaand, te]...,oran.. de IaImIs nes d en ... 11. l-por .,a'! -.,ie- Cpuiee', ,uneroidh ..l .. e ( -ol. t .ors ,a,, ja- +h.eI m I e -
'In acrer. ,..,- Fc .nide ec rad,:, c,, expans. n r de -I,en do Cment os en .e Losmdnd., re Ppa y'I "" I h ,; p'+ eail.cSc _hceu n,-,sploraa#co zarn


la Gastronomia I


IN SU11 N.0


oo, Im l a 1 qufc. I 11,
1, f _, v 1-1 o/e e n J- 1
: Ino ,: : I
a fuI Ie, a i e~rt
, l r ,d O fuhal a p t, ne u ,
l I-, h-' p Hav I nf- -,
P- i s-iy fi''. juclu
I ,u r u c,' s, )a a
a s. y Pw+. a's,' -el
, in. L i. ,

faL- iresuhar papete s de u
l~eh l, I Ha c s y el t-i n., u-
" rdc,,s or p ai e d I
. 1 ue '.'el -fiac
,ribie ervilro en esas, -pas
a ,,, ade iadas aese f .. pata
,)reciar mejer so bouquet, a)
S lperaua y,, dbcn sir-irse
, q, aJ," .. , .
n o , n erd d gl .
dmdil ,,l c.)NENA'
A. BILBAO (HARO Tortillar dde la'iostiluoo
SSE ,VENUE EN CUBA-
i.ARiRETA Y CM- Riiiii~iid
-Id. co" oa n' ucbaradi d d .4Lia d,
Sque vet con la sensibilidaddel langd siinos, ihate ia ot'lA- deii
a" haja temno atu a t ostumbure, eoincar e I nl a ,ro a'a+ qu
i., a,,, amaa argu;rn el %r se habrfi a............ ol ....... .. ...
quiet de colas de langostini; calent,-
ro, sea rum ,sea.nohay "'u d u nte I.r
har queyel dtib i idciddeb, doser uiidi-ii i 'ii.
i.~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ 1 -,t_.. ,,, -: I- 1 f -rt ~ o, alsa de lan-,s-

DIOS DE LAS LEGUMBRES
[a. Segu an... ..leyenda griega. el car ..... b.... r"idnell.as u
ol i pieced de i m deJupi-d .-,- f:,j- e
7uec a 'y, sobre]a ticr.ria en !P.r : ... ." " '",,

."' i1. ai huiiihleid, ii u ii 'lec Icn o id
I, ,-_ i d a Iscar
rip...I h .. .. i ,,", ' '',h i ui,
dd ,. ..i -',,, .,. I, b'iai" pae dd
,,h -i .. ,e n- i n h ..... "i 'Ihn. .d ...
1 re "IL1h, 'ree'uer san e g r ma b -L ... p ..... ,l ,de lbela.....
n n, I d "ad a p ,,- d r a de u oeere r n. I m c a
";' eseroa ba a op
ho,..-Ia ,; 1-hgi in,,_ o oq e r ibn aoovla z ,d l a ,o

In.t p.. t T Iidii G aii'o'd ithi

li diihismaerihii'iiiiumbre Lierie hiiuiieimihiiaorii corneiudi'bll"
al p -ed. i n ra d i di du i ie n. a u -
C u a nld a ,d[ ,a e h u, Ieu p a b ad o1I,,,. . ... .. .
lu, idi i ple iuiuG aiu I Lp s,- u rrI piiiii Iii"
det .-,a hdice a i, pm. ,- ,-,d d ,u ". ii'el.uiii'uiia. iuiuiuh, u liii, ii ii i---- de l i iuiuuuiiia i \+ini nt rai
iu l ii, a uve iiiuiu,-, i'ii i4;ei a ainu p .iiiiiii riuhu-
"ba , In Tm.
o uolid I., rg a rrrbomb ,e ,.ean
,, ~ ~ ~ ~ ~ ~ 111 -, a1nh ," ar Id, o
%,"iacarans eat d, j I,, ,, u. or,a
11-1 a 1 -11 -... .. ers cuc nes .,0, = de Fiandes
-._"-' r,-- 1.- :, . cultur..... q....intm~duje.... .. -"
_ .i I. I-. .. r, ,, .- I,, gumbres en In cocina inglesa,
de 1os'Tudor,-Gverard- debe .... Gardd....dee/ii: "Siembre. zan...
. y ..,I!,,,!or f ,, ,i- bendeocnn" Otra legumbre le ims-
nes del coor"e rostr ,, locuencia a Gerard: "La gran-
itar Ins verrugas, era : ,- hermosa remolaeha, en Iagu
tarlas con ]a caiscara de ... .. ,-aturaleza parece jugar y diveur-
ntrri e~stA, una especif , i mis an es so amente
Ia prop~oratario vegetal de la'que ,x I i tpalan r, n uet -
ten touches ejemplos .,, I a, l "ta'""
'. cebo la que todava o,.pa un El advenlmoentode alunas e
e nipotante entre lI.'iemcdlos gumbres Iure una igran sofl ecca
I.oa. era coast derada poseedora .,,bre ]a agricuhtura aba-teenfn~dO d,
,,n 91tin pedro euati\'o Colgjjad akahinto e mle~rno aaelg
11 abntaI.un di,1enfeinmo et-I do. v de carne du ,an Idee/-h
_ttud de absoiber el real Una lata" los hombres Joige I--Ilamad
I,..l de anab s "aunbenr- o a ent~e. "Cabeza d, Nab.' p.,
na. o paat oyuarebanada su pre IIIc p,r e)n-bo- I-hz

is e. w, -,1," Iprccucrd. a hy ma., por, t u-_
a ~ ~~~~ ~~~~ ,,o -, IVsd deha legumrbr, que par su
- "a.gunos publs a.psio, poit c .ete o.
o uno gin remdclo para el reu- h La epapa. potr rP*ri, un
Msl.- -bndc n paraInbands. y fiet, 1 l-
tuchas ]eglumbres Ina ua adeest.aIl, umbro In que'nibhiat
ad .,~art""t,, e ...., ... ..... ...1 ,nngrar oi .... es a arc s
a .......1-s .to Stakes- ,.+.nsees


* FRESOUESITAS .

* TOSTADITAS

SDELICIOSA

* ALIMENTICIAS


Elubtiudos con los "mejore
ingredients.

EXPORT SODAS ea la. e ? '
las de 5 libras. S
$ALTINES en lalilas de _____
ina libra '
SIEMPRE SE (ONSERVAN FracAS..
D '" De Teia an ViTrers y Dulceia.-
.DLtrLibuidoret.s
.-' VIUDA prLOPEZ Y CIA. Ofituod 410.


........ . . . . . .. .-------.


P,,h PT.- A-M


Pub. */a~n a..-A-49


irl,

c Pigina 2$ -DIAKIU Lit LA MAJUNA,---.bado, 16 de Junio de 1Y.1 ImMtJUIeacUInUn
+-
Encicoflicto de Corca, a excepci6n de los Interv'enci6n de La situgci6n en Irin obliga a

ActualidadInternacional o dos, todo es de proeencia de a SS' Cuba en el caso Londres a suspenderaniobra
FPr J..d Maria Cap. ,,Cp oca -ue c-LaSSorHd U 'I
-UaPor fin, a r. pru n de Cancillerea-a"tamo i [ambi"n iosea orden6 a nus fuerzes paraeaidijata
I 1 --,n lamas #ties y sin acuordas I u,tilla ar Ila e. hadada 1! 17- a.. .
*~~1 I-a Ija aargeeo cic r m 'Occisia nci(lla de'ic quc rcalizeren mantiobras en Ia frontera dePersia
I I-jUn ormu...la parts perder el tiempo? Ite,,, rahlados e, en laPIN periliisnmo refigiosoansoviditco D'ki+,aen, ~ el f ,enraiaa aiba nI rnead ~s
-I.. el ni rl.. -to ." ,c .... I.1 .I. .I l.I.j.
I ""a .'.. ........... ;:z -ea...... .la ci I en la Repdblica China comunistal Ir Core tie La Heis 'PJ... S .. ... . ..P.. aa....... a..a
a.. r T.... "o,. ;;. . .AI... A .... a a al.?T [I.- I,. a):1:aa a .. -,. I. lea E.,e. baja E1,-.'. alT
.. .. . p.a..1 .- ::-,..,', ... 1 '."a, I,. .,r .A.P ,f.. a at'pa-" "aaa..:a.... .:'.,,aO.t.a""O'aad, -. C
aaaaa .aaP' a . ... L iI -, .,i.a. aa ,ai-aaia,.a.a-,,,T ." L= ..." .,, -.aIaa.a. ...I -.Fra.I-a. .,ml.e,,a..... I". ... Con

-, h. ,i ... _..... . a. " 's .4 ..; .-':0.,:.A,' . . e..;z -z -;,a; a C I. a.e. al a ., n ,.,-, '. ,r-:r. nJa .ri
a. . . . ..., % c '. ;' 'A', e ltl C 1 r. o i.. 'a pan.? .,. - -. I . - F -- L 1 1
I .. .... ... I -,-- Ir .. I. "., i .... ,r ..... .C 1 .. . .. .....- n I .. ... -, .. 1.q ue- a In. Pe l ui.s, ion 1 ,na -p ....... 1, P... a F-r.l : ,, '"a .: o ., ,, ...r.r. J e r- :. 1 "E .i r ra .J d r
l_., aF i i, ,.".- ... ..... -... ". : ,- ,1,1 ,,.. - Ir- ,r .r,..+..... IVA.,ae. cae Is u de 0;1" 1:.- ...... '_. .e. . ....I
o. r Ic- '.. i a .II ..L aai 'a ,.'' al 'a.'.P.. 1_- eiLaa r. ali." 'r c.r.".,
c, r O ..a .pa.,aoe ..c a


" a- ': ".".. 1. ,- r r 15 i 1' 1 0-.,, """ - . . . -.. .r a l p R in

I"" .. .-'.'', "," .,.. . ''. "-: ". e . o eer: -..-,Ime,'le r .' r. e.a=- ,"....-,,e I.- j,. .3 ,+, a .. .. 1.1. ... .- 0 "f.,IIV. 1 ~
....... .a.a 1a..a .'a.f,... ... !.. . ., .r..... .. a. .." I -: ...... .... ,' .... .... .... .. ,:" -... .. . ... .- ..... .. .. ....... .. ,. ..
- ' ' ,- - .... . .. .. -,- .... ,-.'. :o': i. ';`. .... .. ...- ` ......- I r ,+ ; .. .. . ... 1g 45 &- a Ie ,,: :... ... L. r,. .sA' .- '. .!r,Cc. .: .. . :1 I.f pE. -, q. -e ,:, i, 41-1 ..: +. .. .o . ..-: . 'I r + ++ '. .M 1 7 ." -; e,- j .ro er;', .... . ..
1. ra r a i.f. 0-nrtla .. a I ana

"I .. .I. .'ta.. . . . 1 1111'1..P. '-a.. .lea i ... .. .. ......a_, aH-r1 .aa. e ,,-ca. . .,
' I. . .-,~,'.,a...1.,.. r. .... -1 a ,-I ".r t al i. a. Pa .. 'A.. ,O",a .L,.. .- :"o L." ,-I I m ad- r i
I- i 1 -ate- ro&. .n a*.no oP.r .aaaapadaIr..a aIvr:' I,,, pIlaaa.r'.'...l 'IPam-.. ... : 1' `a"'.: Ia: r aI i' a:,.1-1 icl', ": CI de pr, n !a." i 1..-, ,... .as Ia a- 4- ..
....... .. ....... .... .. ;... .......... ."............ .......".................. .......-.r....... ......... .. .... .. .6'....... ........... .. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .isBu e os
a.. 1. I' ... . r. - ..I .1 -..h,,. ," ,'.. ,,,' '.,,,-.. .. ,, .. .. r ,,:',,. ..'Pr..Po ,~,..1.... -,a,.,a,--,I -.. .;.e 1 u rllrerani' a n

r a ..a'"- 1 ,. ,adaI _a. "l"-- ..lu, ..a..PI ," "rLa !'Inbaae 1e i Y C. a- j a aaa
-..... . I .. .. .. x- d dT .. ...,r..I . .... .. rI ,l I... c .... i.icll I. ,i . 1. Oi t-, Io I" +', ..11rt. cl.1C ,j'. LC;-P.11.... i .....a .. ... -. ... ..1.... ..1"."........r"I.....__n ., ...... "............'1....... ... l.r .t......r. ....... i.Desparrroel ia 6I
,' aaI. ~.AI.,.11s l -. ,,. _,I allan.a-- 200 picsI..,Illlmnor

. . ha. dI 1 n.,d..s.. u ..e..r. d ..a . a' r .... .,f.3 a1dIa
___ a.., .e.poiud-dd1a 'de Jos coma'T67u2 ", ."_"-. ,". e-are ; rler c- do C",-r'rc....a oa r a. ron erd n or e -- ni sta

,, ,.p.p.b...m r.(.(-Qa.r .a.r n e ealasa- en B u-enos..A ilreprirafta Jim c u:e1t. I...hn 1di "Ie r, ee s a d
.. .a a .aa.m.a.. a ...'a- .aaba'... lC..aIar
. . x, ,U u I r..o e. 4 d, r ,,o I. . 3 1 1 . . . ..- 1 ... . ..w ,. 7: rr u .. . ..._ . . . . . . ....-* r i . -. & -. al o -- i + . ,. -. o~ ~ + w .3 f i; . .I .. .f d a . . 't + r o ;l p n + '+ p p + ;
a. . . ,. . . .". . . ...1 1 . . . u c ut, yu- I e-e nr- r t ~ l ia e i ] . t.. : : ji. `Pc-r ls~ a s e t oa 1 r- 1 1 l n I ~ o n t h s a t n 'o i r. . :".b e I.aP r . .I i..- In.. ..C. '- ii... ... . I . f e c t I . 1 rt i-o a I .. I . ar q v,
- 11. .-. ". a.. ,. "-- '-life.od 7m imts r obed.cr.esta'dzr- ctri I I cape cci eo cipuso1 ala I paaaaro."PrT..ea .a v a; Fingironu p lan uert ei"


'.'r ." cr hra oo o ~ en~e u agn~rm"otamrcn"l bi Endumnseio mtrna en ;bri i emrnaz ci L ni = i 1' 111===1 .-- l.-''"" li tie aus dig na
Taaalla, la aaaaaapa -f aa. 'aaaaa.fauaga in..a'."h'... Q,., 00 aa aa pa aa orla'aa,' ..

pa' 4 ]'1 c;'ld";c .... l....t .. | ... Iapn a.aaaa'ia laa'nto .d a at. ..... .la eo to es a. r.aratima Idt.L ......paaa Ba..aaloa od.. 'nas aopaa'Ualpana+,.e.... .... a la': gad [ ala .... apaaa n. .... BUElN-OSr APE Se aaaala 15.Pd
a a a .aaaa"a..a.. .. ....... .. h a la ad a.. I..-- lh.... p a aa la: aLONDIE be. C.,. ..Ii..... ....in.. ... .. ,,,- a.a apraaa pp. icaaaa a

anoaall a ro, 0 paa ala paa' a+parl aaea aaloblr dn ae? peandaro aaatPal coanato aaalapamoalaanopaaa fUEAaaa aOB pa unaaa laa (.Igadaoa aana tlhd~aa parteslla anta paatdic anapntesa hpluiaa 1a s ," ..'h ';+:. I.,7 4 o aapa a ir, 6nd ala Uaiert aldutre u
h-'ir t an dadUp allp~a~aa a aland aal ... p..... a Pa-n. ta, ana aan aaaIl...a... d a.. a. l a....... -.. ......a) aa..... ra l C a. I-. .r", '.a ... . ..p......aa .. ala .
nl as q ep t u cu na leg fe y m rtr s cm d s l elrcL : t 1 ] cWhart e S -ral ..... I m1. e-i I i .I .r.- o a


,aealaape d ] n a aoaaaaa p raa, en a s p aae. a.a a, aaaa P. Baa a t a q n een qel n a penaa1ro ap-lat3o a aos re alao-. E "A a po.ray' haa ad aob a a.... ... a.la "' az "A r ide arlaesu aaaapa a a
.+ s n n a l a c d c n t n t e u e e o e e r at s o x ~ p l n e tt s a i e o n eI Ia N o be d i d o n 1 .. L& o i% ,e -r - l u ,,c I-. ni ts, .3- uI& T '.c c-... . r a r. ,a mr ,E [ L.b.4 at.r. h I I v T a n t o ) a P l d el ic ira F e d er a dlc o r


, a a Ir..". ...p.... -e"eo -r c ga. e ..1 u s a hpl 1ana. I oaE pi' E p. l aee tod h ar5n nayns l ba l : alanI aa i loarpa.... ...... Paa a aa Ia Cap ala ba a r, ,,lpaa al, aaa.a., aapr', a
r - I ~ 6.-. . _.. . I :+-To d .-.. 1 ,.o e . ..I i n . . y .. . L ,f, . . . i sle,, rt. r l '. ..eu n .aq eer p ~l e nd ,e I ~ ~. F," . . ..I . . ..- i d c ..I. a i. I t l r + " : : ".. .. ."F '; J r : . . . . . . d .
i ''d po aT. d4, : -, c- :~l ..a. Iit Io a p r -xre -'.. ,s ? ~ e o. + ... I -... . ..1rov rs` I L- ..'n .., .... .. .'erI .. .", ,-- "[e, li+ + fuec-s .. ..Q I.. .e" "ac-a i hii ,"': ,r ,,lf ",f 1 .', 11 re. r' ,; c-,, ,,-aj.. a t r to e i a --u.' ..I i r il j. 1. g. a'- :f. 'II i -/+1=.r D EI' 11 ,'. .'%T.!'e/ran IL m a.LrC
....- jI.. I- -. 1 ,nsanl.darono rem.,ue;,e r. s:_ ~eam.ie m c .as ,de n e 1,.C:,| ,,, :,,ij,-,:.cii...c.. r +,:"&i.tr .Tue co ~ ;= .r11,- ...I ,+,.,,r,,' +G ,. i,] i ,:l,-t. ,ietr rhn.e
p... .., r-,..aa aaaila" ,"0n'aljoa aa'Illled!arcb"p a'I' all p h a'l 6I Jr G' lxal' L a aa a I aaa ': aIa" a I a aj '; Qa,:lr."" -llp la' c va i s pal anll ahal'ec
E1nI. pa5II.na -:a ohaaa la Il.B- 1 nra aicI;dA .'paayaapaallgaaaa paaI.apaPa..... Ic"...a..... I ;. Wp e . a1!a.. aa a L al . ... ia aln. .. en, ...a .....aa .... ..aa ........... ... .. .. ....... B J . A, a ' a . a I.." i... I..... .i ... .a a ,, ,. ,, .....
t .. . s d d .. .e do n utc~n ) IU U IU J I,,)6 Tra nd a a ogr- .... .. .. l rin l r, : .y-J .-, ...- ,,i ...... n ,Je%: c. I.- I.+, ... ... I .. ... ,'+6:I rnpa .. ..... ... ... .. .'" I: I 'P.+' ,

.. I a haa a.. a. ala pnpa aa.. naae pal d a0hllaaalaa ntoaa eall he-, a,,iaa,.hl aaaaiaaa .I con tro .....'.i tuni..i ala-J"aaa 'sTll I B aajaa aaaa ala aa'-am'-. Pa. Pa I -,,,,aaI -.....a ''ar"i B apa ,. ih-. ,- rlla l aig.a
P ra- -a lp-,, t p a 3 a. P - e.a a lr h a p. b a a. a aI aA I uF r i-r,, r p-l.p..at i a. .a p .pa a a an aaaaa A1-l. ja .dl-


apa.n ajr~ll a lenaa lel a p r Pa } aa 11nalaa clioP Pa. l r l aPi apo l a -l aI p I fl '" q [ [ i'lN fJ l'" .. I I' I "" . "I it '' I aIaaa pra -'a..aal papaa l ppaaa" Th' I aa I
P (I (I l~' 1 _. le l)r d t cc o lt .... .... .. ..... ..... ; .. .. . .. ...... ..... .. .. . ..EI L- 0-id'.. 1 .... .. ..... .. ...... ... .. .. .... .. .... . .. . .. . .

PaldoI t P par-I aa -a I .n-as a AePi U n a ate.a a ap...ala-.aa pa aa a.ta. .aata I- "- a a pa ala a- I, L- '- ,:-lael-, r.- .pr, ,- .
l ,lL.-na r l'e. ,Ia o .rero b, ." i iA.. 1, ,3 -, ,, ~ Cr, ...'.-' .j P I- ih . i. u a. P+ I ." -I.:, & 1F 1'11 L f .. 1 i I+ ', r -,: . .. ;i : on elt, m l .,A r It
,Ia.I 4 to anablaaeli... ..apndnta... ..paaor entaalaaa..... naa i ...pay i ..l ..aplapaae ap.....] ;,a ... al" ia' aI a.i'; "p..a.. ... .a',aa....f. papafraB.. .]g
... .... .... .. .. a .. .. .' .. . II3.... a I I a 7 1 I......... t ll..1 atb bit I s e.. -~ :, ],- de ..E is a q- + i'''lr. l . .. re + ..... ..;'I aC ci L: 4 ""At....... ... ..... ,I-'- .... ae... .. + +' P+:+ "
Is.. 1.1...... _....... ...... ... ,. . .d c ,nA.... F ... .. . t rdnm u;~ ~ l e~ + b I~4 .
. ........ "I r.." r'"kl:- II.I -m a r_ ~m E t ea.- dela bae imm i. lid".. ,. 1...1 : .1 ....-e ...",', 4".,r e[+ .Is,+l+,,'] e r. 6 at i 1 ,--.I|h. t. a. pa..... naa.a.a. . I ........a.....a...... alan,'a El. a i . ..'n .,-F I l"... .. '_ ,-a... .. p aar..a.I ', I." aaapaaer a.a-" I al''dI la
Papa- .....aa..... ..aa- .... aa. .- ala ... n apaaa--aVI M uch a',,eotelo ef r ald aa''l p.E" pa' f. Hlaa a .a . ...f.f.la.. T .a.).aIa '....A Pas.pac ...a.aaa
A~I r..., 1Nai+] p~i ldl ii ..1. -.. .. .. -, .1 I r I.". f r' *. ...... d .:... s ba ..... l .... U I .. .,I' --'- ..d.... 'b6r"r iledandiio, te' "'""I- C s deb6 n-.,, --',rEs ..ne.o e?.d 'sem r~~ +Ld~


a .. I. p -aaa apal aajaapllrotapite .a. a.., are .. aaablag na a 1 a...... a. os..1.a.[,_ I,'_.al M a ,p .."."ta, ." o -nd. in- d t...Pepaa ear
:- .. ........ .. ... . .- "'. are d.. ... ....I.. U. : -...I- ,"T - l. ... ..pt nl .. r' El ie-l,nerr -'-. ..... .-, t.r.., uenle r um. I r.en:da.-. to, r" n ,h .. 1 rd...! o... Iidn r.- na ,
-. '..eI ,-- J y 3 dce1u e-C e Thpon {iclu I .. rrc-orsun l e. v -relsa rda r ec. .ios de l o V .omunsa .=n .-oaec -r ee ro .oan ... p ,,rIrecs..en e e A .cmsl e -I .
." .. . I... 1' _` .1d p.r.rV .. e e a l o i i a r 6 ... 15 t+ p do d r ..I a C i 1'rI:;'I d-: --. -...I el a er l h-r e d ; . 3--- _t" y. IS t" tlls Pn t v a e :mn.e n EI n'e- tie.`e-d.be xRch rd R us el t n u 2 .. .-' .. . .
. .... ... ....... ...... . :Pr 9.ce e u r -a y ... I -.....-u- puert p ,n I b o su -rop I I e--IIIIv r. -Ii:... It -r na o .:L finj apr edom -- blen o enu sl am rl n o u.ljieo.e n nd _ '..,ds- p eg n 0 h s~ oe qu e a la ;. .. .
-'L'" a I a p~'.iadapaaeaa Pnusraaa'paa Iaeinuez 1orz Inoant naaIa~pa eeto s eer -. de'Paalppalnaa riro ispr- IrioaeOa'"'oocdo elacaea aouet"ilapbi Pin e0lbr..0
... .... ",'... ........ .... .. .. .. Il, l d ait p....e. indc trIa- -1 qu d.m1n,5.unr.t.r .e dov... .. .- ei ...y s em =do a `: :~Iri de 1 nI en .t. .. b r rn Ito ,di- a r- -_uac I n .... .. .. in lcnl uI .: .. mltru lnp r+


....."r............a..r.......c.. aa.. a." a a.. a... a.na Ia n. e' OI WI s I..O.. a _r-b..ao paa .... Pp.... r, h.
a.acpapa -l-ahapap.aanla a ha~Pa- '. a. a., a,.. .
a.; .,r -. -..,. p a:.a .'. Ia.aar
,Caa pa' Ialapaai200pies a

o... ,. 1 ,, I1. pro ,,r-U e-1.1I d IC LI LI I~ vo-- eapare lal .laprame p d o oaaaaaboad t a ra'da
, ...... .. ........ . ... -. I',o 1 : m.. + r ;. I..-. t dt o u~ d o a irl.rdo, e: I t' l .. 161a d -i L ..h-...... .. .'. -., .:o o..... .....t deT ero}1 ... ..: 1r. "te'o, t.-. ,c, 1....... apIo ;e. -:, _. ...1 1.,",n r-tio.1t .
O..- I.- ., o m aonpa, a la. Po aaa laa a r a apaaa ar aa haiaope pa pl ndveal paara aclaaaIpl,1rea I I -eUpe.za n e or prorc I
.. ... ... a. .a.a .." a .' ..aa .P'aa ala f n..I ... a papa ....pa.aa'..aa.....pop.Paea,.........anI,.a.- ,.: !ap.p. .p...al.a..... Iaala. ap.. a...
..... i a .. ... ....a .. . . aa apaai_..Ta P ,,,,i El T 1a .1.:p .. aml- -l .-p -a .-iP -i .a. .- ,, j .ans r ePa a ah;ad s ma l a P e . . .na a l ae ra a ." .-. .-, lBra za, ha d papr a
n r e p e m i~ .. r. 1 . t ... m 1 ... I r L ...,,,' I Lh ah. ". " ' :l b r r -5- G o b e"n r ne. il dit I"- i f r -q e c n n a c u a d ~ d d d e o -1 a e i : t . I [ l ] ... .." '' c': ' d e" J os ctt a d o d o i n d ei s o e n
''.. i .I , d e...I ....hi.- I' a'ar".a..r .a Ba .a.. ..a a- ,, pnp a a ,', z" : ...ca p eaapa rt pael r- l u m eaas ra ,den r dGa l 1 . -
a .. . ma- -, pa 'p..,-. I ' irelr,- t- .. I...nJ. -..'r... d"..; S..,11rfqu.p- a a a p ab ,a I a- hama1-..':PaB.paia. -,;a a pao Pa.. la.'. J ,-a- a,',Ia-f,' ,,: ..Pa,,,.. -
o pa (' d pl a .Ia- Na a .'ae.. latp...de pa 1 u,0 e-tI. e ad.-:a pa arce. . oto r d u e-a.].
.T .. .l it- e_ , ...ot., f i .-,"...,, .., .. .raa :. ... -p "aaa-. .. ...atI .ra.. "d u o r a o a ,d ae fe s e
a n ... '. ".,.' a .aa a .a aa1-..a:pu 'aaePa Ca aaa nd e nns ao a n.. r, ",le .:.o er tr;- pea. ov a. .r.- olap,, am aa a jar aa v a a
p al p..... aa A. ..I.'m da. -- I a."T d a v".ap aar qa "A h an PadPdaaI"a.l"1 I---. b eis.aa u... a L'I eL al a aplNons al aaa caa aa graea I Jobd.y n
Pa. pa.p.. a- r i .:,a a aaaa a .aE nIha-cuamnt aoa-eap a-m un.s-, _Iaso p e WA S' '-GT O N jun ol15aaUIaa- alappaaaho, aa l a -al aa a l
aapn,,Ph : .C .aa .n Ia P ad Pac alepappa . a..Inl.aaa. -l...'aa, -a..O . .l sA1. P ER- I a l.p.apr a aba.Iaa al a aan paer a 'hrala.apaIaaainaPoalaa Baala aa -'alaarUada a eya del. .a
ds n Ia.r a -- l-2, o - r- -a6ra r..I a ( a %lae Pa M a a Pre aa a a a la- r c o n b a setEldab a a 'aa
'ma1... ..... ....... P....p .Pal... araIa aja. r.a.aaaaa Pr sA.-Tbaa Iaa a a- eaa a c .a aaa ea a r oF, 0' ]' aa aaaer a la am alar lam paBr a aaey pda-laa. pap aaaB...Oc.aaaIaaaraaI;-pEpa. ala:. aalad l apr c s aj an aajap aaja a a a la aa
N r. . .--.. .. Pa ; t pa ana. a a la e a paa... ha .a aa -aapl. a .d 'iaala I.b aa apalp-ala a..-. .l-apapala alpaaa. p-pa
F 0,apaaaaIc..a..a,[a .aaaa a i L.a, p.a.a.-aIar aha..aaeae a h- tal a dapaa .pa a aaI e l aaate a Peala.am a l aaa a aa alaa padpaa aa ajl a'aalaitaaa aaiaaal al 16iaE l radaal.aab aI..
I al I I A .Ecn.6m_.yh1.1 Ie po o rols] 1,de acota rienmota de Cr e p~t. ra elecclonesder. n V Iem r de1 "f 4l 6 1, E .n Jime ibas e unesq es e reail zsran | l, e el Cau l tt. uas na u a ,,,, corenta' . . .ge
hal nn, p . ..- ,. ae eha n ra a PCo rn ajasEa pei. o- par-de.ppr enaeaaaaediona al are eron aaa pa. a palauaaa a aa b a pa PC ngo apim B en aa. aaaaa
p. a a p a 'a a r -a-a' e am... a. r a .a Ie Pndaa aa l faaaa-puertode ea Ba a ,' a 1'aataa Cla Palaa oa n aa ala Pal El a jaeae o ahio aiade a pa-o fal aaadoP..ayaaaraPa aaa a ap aap aaaaa. Pal ih
..... ...C;t .. .....-bre-... ... deirdu co' I.,...u-'. ... iemrdo. S -- ica., _~~~e'qP ento. ra 1. I..P~ a Ule. Lnqcr~et ON. dT jn i4 -l i D .
.1. ,I.e" c ', r"'pecnala s maat r P ollaa lae m ,a -rell n. .thenrner no s" .un cnI .Pr d aa ani a rdPnI a
Pa a1anaeae r. saaa ,o fa Ca". 'jap.'. abara p' arl a ap m.' I na.lLallna sOr j Iars l ace aalear Searla-1rso a t Inob ernlaes a a upat aoaaaaa aiganarianaa papa' fa, aa3laaal cIa i aa fa a a ala cana p
,Pr..maPaa.,Iaor r oespde1Conmra L u ana de o aaaantaaadnes Ia gaoas roaa ba t-paa a, du ,ropaa d nd c onnfatlanalaa eaa paa e I a a al aae1. P aa aa"a a-Afaa a6 a, ga-a Ianaauaaa- I siab aa a Iaf,
a.,ana.aaarnaI :lpa-'n1o111h alaapatfa mIaeIaaa dia OrIs so[faaaaIoaaaaaa'IaaiPraiaanaoal-eamaeaaaala aaaapapjaal"pa ClaantoanaaaaCuplana an paa pp. m.. d-,a .. aaaaaa t t'! 30 rlaas1 ,ot_,:;,:,ar:a 'aagaujlaamahalaeas pPadLe praa'estepaasl Caal pa alana/ dasapiat.Da'" hl, oap ilpaal p ipph.a o ,
p re p. r an, r Pp aalaaae Ia- e anla ann a a ia "Ld 'aPara a aa Pea I,, e P a na. Pna Ci a an0.P ana n
.a..... ..a-.'.,. .. . ',d .a. .. l .t o . a.. aa.a.a..... a........... ..paan-... .......ah .a ...a ajaanaa aa a Oaa''a' .'.a'. maaa' P ita. a P .ai iA)f';acaalpaaaaasa
aaa...am.a.a.aIaalaaaaa.. .tpa .apaa.pa.aripa aeasadelI P'fa ,.aar.-edia-.... ..a.'oP an-aoPa a ad'a''.'.' Ia a'an legoaaaaaalfa r.....a.pdl
. I aa... aa 1... ... C.. . "ea n a.. .. '...a..a "a"- a.- -an '. p ap an Onlpaa" ....d asp. l paaa"l. sp onaap aada aple apala ma5. pl aoaP aaaiaa pna da,- .. I.: a. a'aa aa a . a a l l a car av

L+a lap a....aa'ppla"laa.. al.a..."I '' aII .. ...... .. ....... ... a......... ......a ...... ... ''e' .a'a ,a9paa~ P_.' aGat : laa'e enPrr-a jal aaaAanaarala aaa"aa~,..'.-a 11nt'.......................... a ia.Spaill an/ an
ant a aIh A - P,. a Jr.!.aa.. I .. ... .- dPt.do s ,.ae nt s eta l lhrt ..nataaladoauaaaapoera- saa a adra a a e Eurpa a ona.S a .ap paqa a poaappalaa Pa CanIoa anno a.. .. .' p .. 1.a . ... .'''.'" a'ta' '..a. aM Ba
r a. ap.. ahaa, r 'a, a1, .Tt. ai, a a.. apr ,, -.a anajeopapaon esayBaec -cl e e .. .' a us paar naaondan say aaat aaaad o! -a.-.... .Iar.zad oIe aoaanc.d e-"aeund eliPu e'"'aada tefn aE r-nyslosaoa riio nB a-`
aa' laa'a. apa I ". Iaa,, a ' : e ao e Aa laaO, ap an na larnaalaa uaoPa-oa aataacbera, aoaae norteanaro ab a1ala aa la aar "a aa aa 1.
. F.. a -r J ,r .1..."."" :..'. a. ..5s-uanaocre 7 arrenle enL ,el aC .d,

. aaaacsala-c... . aea:'''' a. . ..aeaya j aa a reHaoa Pa.eaaaaaa aain r ".aaa.a a..' l, ap aaalad'aa pe aaanaap ma pa- aaaaa bas rad'aaa aeaaiIaae e'aa pl.abiapaapataaaaa. anaIb aaIa-a aa
a I. ..... '" a ." ;" "'" a'I'a pp 'Praaa ,P laad Paa pl La Paa laa a ,'A a aaaa aa... a '... . ...a....a ptipa'ba.. a. a, .. ... a .' a pp'a a' aaI i 4 aap a -i "
no y otrIs.Pat no..au.lte...coma P r t .Pote .. i u Jd ,aLr .on PaP,.r ..p P.a' ls',aoaen atarCin0 l-en--le- g a la ondI
Pa .ldP ?.aoaara P a 'I a aplalran"a-.l Pf" a P'aaaa pa if. p0..n.. Par ... .. .a..a.laaa. In .. p a- bASe U TVt a to anado de. an.
a n "II I . . . .e; I J, .... ny 3 ,ria r' to.. .... -.i U n al t of,_ i nc i o cl ur,, - D +J ur a us iio'- c v r r u d lle q u e . .. [ I on l k..... b ee ' a a a 7 rr I Iahaatoaniapp, lapla7alp1Pal C1aiaanaaaaaCopdegIaIlab ..'s '.C.P
pampa p ......... la q ...as ........a'me paa'..a..aap a ...............b ..ativeaea aj aaaaj.aap"a, a aa... ala. anaaalaa.aala. 1Ia'ahado radomaanarecitaa.
Fl b a aaaaa n aI pr aa, a 'aa an Bhl inosp de p P aP a on:I-a.aaC Ia AB bbaadebRusinanapaaaa aaa aa talant'Is.pFdera app
21. 5- ~,/ P ICO .. ....... . .. ... l.. ... .. de h"oy...... .a muicnilo. +. +' f;' '- -, I- ii? ; e .. -il .--.- pJ: ,- I- :I 0 _, l L ibir. M a e x l ~ i l t I3' l
-.1 ...,,-'- ,- e sta bnn, ,od -, -. ,iw,, .r.b- .3 I Ad urDe,l LP~,r L, .. elE
au y aro a i, ... ...... t r gr " ... so r %-a n a ti e r t r d. I a e ,c r. _e- 'f"en, ,i e I ;ew e.''o m .; u c "e ..oa u ,-e ,L
''.adaa..par pal Pad.a.pa Na'.ai a Ia,'t La Paloaa ipa! -ap aIaaaa .paalaa.laa aac'-ara-,naa ,aaalaa. aaa n.,,aaa, a anybaq-aait L-a,..Ea-apnpa' pP'COa "al .. aaaaa I Ca, nl,', a P.. p.. pia' l l,,,-,-P pablpa aP a1 aarallr a papalU~ aur l aj-apa aalbla'a 9&, 1 9r. ff0+,+ aapn Pa laa ppa.lnaa.rap nala
"' "i"i"...' . . 'III' I d p [ aI r p o Le, o q e u ,~- I -, ".r N .. I -...... .. f..:l' ". ..j".I'I r f .1 i r I i -.-. ,
.I .1 ..q l' .. r ... f... % .. a Is ps E ..... ... .. ...... ..ctual l dl"pu.e|."d. 'e ] pelA d, t uo. i, l. u ._l i .. so," ,, & :..... :.: -iiiiii _..II .:. .1s- I.. E f!I. f -6, I, ,, ..0.. la -r:- o i s 'c
I. aa.a. Pa1I. a a'a''' a IPapa Ia eCpaaaaaa P a Paaalaj"pai;. -I pa a- .a Pa Wapa-apae P apaa paen Ill- Car aa a ,_lap Pbadaplala a- .a-a..l la.r.Pal.Eanaea aa fIlppla.. .
a'...'..:. '. . Ia .rc tala Ca e r--_- C ala n da aue ala rla t pe paalaaga paal-a
'. aapaa Pa aaaa,- a 'I .'.-1 pal BI ppalt ma, .IeC-I". p, pa Pal'y aaPaI ..I p ,_talarala1 aa- paal.aaCa. aa1aa. pa..11 paa laf.analaaa.f. rI11na..aanaa.aaam..., km. tc.
-alapaa Aaaanaa aaaa a ,' u aapaaaa hab,,1P.1r,-aapb-a'.pa."a'raamaa.aam I.,ppaa ai T..alaImapaalrlla.a l.pa.ina.'n aa-.,raA IPa.-a.a I.ap"aa a ,paan- Pa
ala_ baa__ appeal_ a,- aala_ Taab-a. Pjaiaala alah da p Paabala a... Aaat ..- aaaabla aa,,a" ", '. aaa- -".a.j.1aptaaa-.1a .la.'-pa-.balaIq pal''laI.l'a '.-p-- ..1a", ia'la.,
aapaa aP arIa aa araaa a aap aa'paoYia aflaa aaa"iaaya aaa-aaaaa p-
ParoaP.. a l aP. a aalm p.paa panbapoIs ar rappari a laaa paapaapalnaaaaone.Caloa ,aa c c aa..a ..api.Ba Pa I. .. l --3-- -.aaa-1'aaa..- Pal;c_",, .a i a
p aa-a.a.al.-.-aa %a'.a p'r-.l apm.Papa. n a, aalfa- a, aaala: pac'pla Paaaa Pal A.aa papa.paalipal.-..
P u n Polmt a'a'"a e p ),a. a ulaala pa ..aaaaa aafa aacic a~aad a lqe saIIa.i n era aplp a llaaalpjaa~panpaa a eapapa apIalpa.. .
pa' aaon.aaaa., aaaa..,.a osac-."'''a a aa '.'..:l.a.aaaa1 pa.m,.-a.'-paa-'r-1'a.,afa.. aiPa;.p"a.a..nr,.,.a- 1. : baa cara.1-.a.an.larr iaaaaEa" .Pa.pan..al

A'....I.......a, ,-._..p I( P -p M.-.0 A pra,.. aIrab'a I a Pal, . o a.a. a..Pal.-IaPIBP.al-
ap paa ba afepaa J ...a apha' aaPala Pa 1p a b L :-l. f aa PraI ,..._
Oi-, d. ,,qla ft, ,:, lc tin d l 'm,- ..., .


Pa a,*p.I a. I. ,. ...."a.. p....fra-a-aaMatappall '.'. .1.
_r ____ __ a - a.. in.. al ''.... 'ri a aalbfm o,-ap na.a:,., af... fa..alP .. pa. re -at. ..f.r. Ia1ala riusr
.. ..... -ma r aa A.ab.rtir rlinOeae Lbaa.'PeBf --,. I.4a, 4 ..., .. 'a 'a l fa.%Pa.Ia. a.g.-.aoai-alanPalhaapaare
._ ; s rpa: Pa 1.. 11,,aa a i. n .a a.,It -, Pa. P-- At, n iaslpaIPl Nap,.ba..a.,
-. 'a _.'IH.-F hm to,p coui4p uim. a l 193..p. ba ta r vta ciaaalalaaf.a0., ." pa-Pa hipanIana'
-.t f. ,a,`ac u.. aaa.u Par''tralaaraaan a. 'a a ..ap adncrola-,p. ienpricial. ap manas Ia ae~ lgal.d apal`, -a Pah I P a r N t I~ I'- ,- .., -3 .c : sr Ic., -&c.,.- & -
.. .aaa.a ja Baa p"' "I'lla' 'a I '-'a- aia -atsa.a... o'.UA ZM B NA A-i.vn
a..11:... thi aI''t. oraPP.r.ulo' .c o I I a a
re.,Itin ll .ra.j.." r a.1,', ..'a''inan, n an .ra
aaams.ana.dPItarie.a"IIa. 1.'a a...., "a ar ]d
A, Il....- .11a'aaa a tin Ea araae ., d .pa .'a ..Mar n aad.Gera--- Is aaaas hea'apdeiaaaaaaau ftlennalcilita a.taliribeae uigaatril
Pr.."a ,,,'I...an sicie alerac.n l *a y
aa".. n s ae inp Thod nclbaaaanaPaapaapaannlaaa nr s m van ,r t5.15Jldmed a .~i~ ea
Sal, quaPICO, atamql-a ,rsPa lIareaaaIna aaaai.IyKfpcpdtoile_ .___ tmuait. no
4. F-.I.-..1 1. d Pmucc~ti n'a aram d' 1aj a'.tap..ar.I.. a'ga FpaIa'raHrnpdez.labgun6aaJohson ar u6 e hola meit.
aap-aaia Pue la rtoja'.ajponaaa..aa alladoan ss I amrl I 4 .
Salid dduezPICOTz. to .1' C n' n.aler drileco aalaI Jdfe a d e aad~i3
.Laa aa ma.tt p ar 2'?. abliap a c, .aP.aC ~c lais taaaceiallaaaara..a
loj.p6.Ucrj a IP 1 als a d na n bua s ciadhOr. a naP~ .a.u1 ' m" ala, ne- a... LanteBa i.halma crind a Dadar, Baam I
Map aiaaaa naaalaaido p n or Nla IA pmal6a34 yaa'I

a.;... aamac-l 1,aaara a;apaIaij. Pal6po-acal.. al PafrrCaaala ar 57
..tenare,.oarafaoaadea.aoaann alalaparaarsQaat 'uaoa.. R pha I5:1 IIIl u i&
...ar- ii Cub:- Iarmarbipaaalaindaa. r. h aala t.ptoPonesanLUo14re as- isa onss
1.'..,f'.. .a ..aaPAla 'Er ma onaaa I. N nayv riscmnw i Ia Oaaallaa a Ua'aalm Rgaaaa- E Paaa. ate taa daaa laaja'
On .i que.ar.aI1a aalraqamaahnPa -viejaa fodadmala IaaapIaoll.ad...a wv.I
numem.do Pd,,v~~n Inl f!O*.j (UPaIr dadD'pa"onad I ari
..... I -;. I, % ou In m rrenom n ua E, c" ,,,I ro rw u au nsgaer aoa 1 .- I1.. kiaaa'm dda GeaasNnl' aUn, r'
IA .,:" ...sI. ,.j s] :J sJ z2:j'at:1 r. .hl ..'PetaitorlakIaNaaza
Informe prcl[MIIAr I ~~~~~~~~~I.' aa~~ra~a. etal-l-ttpo .o,"tc'rM e]aa:.. 1-,Lo ,-.,.lrr.. F 1fIa aOgaiainap~lai


Para la Mujer y el Hogar Per ,Mria odel. d., Fa"


LiAKII.I Uit LA IVlAIi'A.--Dafao. In ae jumo ae .yajo-.


Do Carriesauna Mn.l teont Ir-.ala
models pal lodla lIs 1 i.oa
uuesLampade ml iy blonmo i.bre
lsu ll.dl nrlal- De eneJe bi.t
1146va III esoLe fernminde on ilos
qu a c abrea]nme .5It@

Reglas SocialeisuEl (arl-e I-s %. Orr, s
gl I( 5r1 Ir .u .rI,- 'Ia
Biu n Ir


ya *n lua r e, a,' lr,,,lo-,ci ,'
do florel III, e J, ,..ma va rioflr
Icr '.mo ,l~ l.1 ,.61 elen-,e, la


it1all. rPa r. 1 is i_ a t .
Illn d1 lM br lelrAnlri
' i--j. rii l j -,erl 1. r'o-
t a l ", rII' a
Dpr ta.rl.- at as e 3. 1. ',: ,, a.a,,+,I ]II
iarspl a lei~r ...IE lt sI Isar s s,.,:&
Lg dtitnnAn l11risI mp'ovsais.
LU 5,.,s..r q. -.[INA. u gu5nAea arJ ,r e-ord c ,band ad M ch,
lja lt .-i, aa a ... litd.s
tlt r,, lr zapatJlaanI
ip- -lrt. k i sln chdlml.4
Oroar,-a r.rsAs saar Is bane pa-
" r M ,1I iS pl' eln n
a st..lr,.,l.a ,,i,- 1 asNad s at as-tg in j M l,,lr oly, de htblar...
S .ar. I I .,a e nC0 .
P,.s.Ia sal. t delrsaa. El lasts de-'-
t l.as.' prhclpl l cnneJ


Ir e .5. lge e.lat~lla.5.fntns'
;r" I 115 rod'assiasPs
7a~il, 11"I-pIIle, IN31 da is.,
l1'r,.]rld.. yen IaquAllngt no.

ES CURIOSO

Rabalismaelais aallas
.6 ur4e PL.l ori
aobr lallislf HaIIrle.
Bsin ealtudla afoods
am.u a llIllala
V sn lagsia Es r dop nela.
Iana l. .salpatrlaanB...
Ain distlanuflalealel
,,, eiertdad men.tI
o apye.s illprasll
q quaanoaaeneistagll.,,
Pera, assad a.aaahs,
a-afcs lnsvla sglar,
111141S..b ....l an. him b ..
JPIWaraIwe aay s ahablar. .?
lsIpaa D1ETANCoIURT.


Nolas tiem Ie Nialin
Nolnp de In Moda La Moda Actual oCiados al Belez
.ll j ellinel. % p sla nlaaa .
El p1tt 'r a, ll.- "lc I1l basr l- c g..Iph 1ad 1 ,sr a -
Ceri.T E~rJ o l sr.&le 1 Il~llarl d rlla a,"-e I 1 d ,lAt 13111 l'ndor -. -f... '';*' s ,r s pro rl~l n sega un e II a lelo'u p se a-
a, i Al ds I ,asi: I, , la paro n- , . i a I h 'r'I, ,noFa F' s odl ;


P,. lalruPa r. :1s31 e;, la. 5*.laslls~ i, *slm lene.. I'1dealeP'~ R s m,..r. "taar Aose enarlats 13,s,s~toe s s l
lI P 11 dr frotpin artificial P,
Il 'e af .dl IB II 15aa diii .ileall P..,.pl I
Faresmitihlacer esir. do r lglin lhr eI3 sp4m(. AS,,*p.E se 's,,-I.ssIr,1-,33'lu nloils -Ll I. sa
.ElI Is:Pl.l-Ila a,; pietles.A. i A p T.l'Nrlielalr ..a mp eip -'nss negol'a Inn, 1,, -11'e U-ICot S' a
PIu Pi Ba ml'l.'rI no Cl dr, ul OlP:' ldePart. E rPA.! etr.er de I ham.Isis lUltron s a q]e i ,aer, n s. obtP o,)I a$
ci ......... ............ rde ':, ,r d A t., .81 ,fi '. 1 .. r .ll .1... nt anta.... noc Ii- ti

;a Cop fa-r el la old ,&GILejallra oib3ndtnte1li- Idc d 51 da is
It a gg"Pei7l __ ;_ an ne. oll
S.... ... I.d.,pa .aI r, I4 ... ... ps .. 1... .. .. . .... 313 s ..a l. d .... ".. .
fidarrernl, cu ,erlw-,lp,r.r u. lap-o 'lm u4 ,d seas' ~oV, c,.e rPIP Tv,1 1. Z.. .. ., c"sa. a olUe~a luerdflnuad e r en hacer-
,,z la lr.c n' n aq, r. I ill,. e I.do es que r w i de. r l lO ,:,r,-aciii r-.i-,P, ,in P o~e e t" o u.a ,u~ aia,t o r o tu


-I1 13ItIs,1 11I... 13 33I1.
o,- i.rll,0 ne 0..oll la I-eces p~rl oldt E. r.E I,:r ,, ,'.o I,'-.nc.
m.5l, S; ur.ai a I: .Illr '. arr er , .. d .l...r.. 11,1,MW 3 -e .n ,,lj.uan
5.. a~ .Ia ". ..._ '._ . .. d .... .. .. s ..d'. d Il ad ,.ed1


En'iojas lat tx515111:5p1de Vinure5asI sellI.li-- II3l--f.3-sB E 31cr j, iuet5'
ssle i.e., .sd.-l ss s', e L' s 135ard d r deI.


''Eco or '1'br a I In or lel ag11511. 51WAIi;-.3Car';I'.55Tod. .,.et a l'l531"I
....o1,0 ,+ lBer Apltmm, 1m ultr1 ,1 5,13 'n 3.i i,.aIe-co n1d3n1euadod d,
,-., WaL.D .,; Is. i.j .1,',adh:, en Jeer.v. h-esr, lie.-=a r. hC., roe .-- ,: .eel de unil ia pa- ut-,,In- !a a pl.,co ex n. a~ d m,
,r,-, 1-, a, ...... ld,. IWI d16 ra ., r..in ,1 3.5 ,11 s-lP '...rIs 3a Id,- --,pus c. -ned- .3 d.
n.111r. cbr:r~i- iI IJur.- l,, le.d a en ,Ilr" l +1 ];c l:r e.' "'I t' t;. he'r. del da d, w 'I qa p i,.p- '--.


r d,91 1. 1, M. dll PtlsaIidaasl
r. eni, M z'-- o., be r is, P clIeilinin eb- IA
d l r rsaI lst. Pt S3.d I ns rn.'!-r.1 i' I- ,,
I. all 'C" p-15611 P1 d5mI e J ,o I 3 In 13 13 311 3 'nIg r
preli,;'r. ur". wg iiv elll11wF,115e o3ce3-d n.id d ,s cqs I,' 1' h "1115315 31
H l.ll 35.1-A a- a0lPae cl
rrt ri e Pa l ,l e ,r- a rl.a lnfim ie n i I .. edea t l ~ ll ,,e r rl d f~l+ e -n r o ,,t s hs, as nprooli ~ a r


It In I,' l s, lI V+1 ,J ; o.o. ha'u."35 Y.ta1
I l .l url-l.up. A T. , a "'3 -n""I IaP,+ de~e a 3
Una ;1Advertencdalque dlbl-,- A asTLeiz a l jets LJ poaiole +reaaej-
rm .--es~nr-i cr- ad Con non, a In r,1', jder eniv ai rapidanen e'l e" abeli,, 'a ( IIt"eel d ell e~l,,pa Lnicam.ien-
fa L s -l lp 5,3p d l.r,'. , pezando a rat o TpenatsaI nlaro alzl i eol adias scolorido
'li a tar l, r.o ,V. 1 C l IP F.'I. al i ru .' I ta "y.p c.Pe e rloph-o Ad,,tIsnrAe .1A I 5u LL- peluqusetn a ,f 1d Aa.. y
IC ~con 'azon. Q eIaS mujerP insab~neoj!pien u I ,Lseeabeln 'I. ...... 1.1
t -, l.. ull. e.Ir1 -1.:l 41r',, nJII..'. re..' i3,e- . en este sentL'do es una'b'1 E1etdaldshadhbdla dIl IJ, pln, .1 s1ere1 iut0
. :," ";, er, 5:re ,. rrt, e-m r-e IeIr ,1 1 A.l ,r u 1,6 elu 1 Ie orel r, i ?e l; ,'.l 1, n n -9 1 d ,,n n r,, r n g o d
... ,e ... aU.Ina.gi.. ..... ....... Ia.... .... 1' .aal 13 L ... ..... ..... A ... ..... eplr ...l'lrl sa.... ...
cc.::rLII'.' elinr.h~i IIt. cc eInI.ii5lr, ~ pn orwn. oi:,11ut hon. o bien chn medn 1-+ o ell ar. tnmt
, ,luro ac1le"i,,I.- .... .l:I -,," ... 1.a 1... ....0C............. ..I...eh. templad ,- a 5.5..
.1; e er':lAj rae 3..' .1 ..........ll a- t d raa Isusdl a d pr s1d lad l.....
t_ ie Illlnaeloe-I. It non or1 nU ,mcja~n,,I Grand,,
P_ .51 e l .. .,,,' e, '.,- a.rll. Ios ls d aI.,-:lp d I d 1l
:.eh s l de,', R.,.eIl rr,.. Lsa'e lta Raetada I p"aHala s
N rrl .j II.'as.l ~ pl,a1..+111-1 S Il. I u+ll-l 3,.i,, a-hl, l d5~ ,,' l.lel: LApUA RorTCI N SaLrrauga p51,61 sI
. 5.7.oi,', 1., 910,11s. l. I ade r ,.3 I ,,61 s Ia L,,As Be1n51 5503s11B lM le o inda T la Belleta 1I-za rnbarn.tPre


Pa11 tIaa ss.311a | 'a r,1 ,1510 I O. Tllld a as Is153A a da aa ,Mjaaya pal-s' dhantelas r'utb,,.ld. eaab e5d, tb1' AndllInAS p A ,nae.Ar s
Eraau14 o- al. I gad -. aa.oDal Pal a pir. c r. alL A RE D ENT N N .l 'l,,~a.P ad.aa.sa, ds. )]a, I ls.M RA JLA lE LR

aso ttdaae P Agla Be e sn tl 5'a dhslld- ladlalIz
lBla *t a ,TI SAII' ldar Its6lp' .+1I' I O1+1.'','~e II ...55",15'1L P m aaJl ,l,su ls~llla 1 a re .I.. Oat... ..e~+r eSle~to 3i Ca sdsd apale An lr.sade,da~ l' ,I . i" I +ta 51 II t~~ napll l3,1ddeno+ dst Is lIspfIsI Ian sarllas
,'a, pa...........d. ...... . E-, jralda sgl....h.. ............aa lIa.ds. p ............. Eha ailpi a seala, e o eahna d n e as
dCo..a oa ia IsI aa sall q. d11a m.I-1,,' 55'


"rltlllru r ~l' II Gen'tl canaaa" J "]'' I'U atI"aIaal Blaa l"tt'll 'dl ma nu se preodeu san pnr Es r I Trat l~liaie41 1o 11 IDi dari 11
i. ., r -, I ,ritc. ar. e, -I - lol. ,,al...., o...... 1 O a, 1 a .....a da- a- ar cl. -und s h
. . . . ,.. ... .. . . .. .. .. ., . .. .. .d.. .. .


Pa:l;a",",-", s'era" ..r.I.. ..inpaien lE a a E a.a C aiu y i a d .. ...alutI t. .. ... d M....., ........,]on....L pls I..


qllasalsadll R o-lfc. el 1 le 1. d, at.1. I..r ..I P d ,-I, a, P. I n1d i N -lol n11-5.61'
liftgst I. l t'S adnf sa ac.taa tastIaalEaaaaa aatalI.. JblsaBl. asm 's-. HEBeI, 'z i A 5115133 tlts 15 I hI P I t de 1 31 ,A nt,-I 33113 d lldl Isss arlpasdt
d... bPI as, onasrAbIpo re!tte alaspe o deiss,,paitmenl e -1n i ta d
ad,,,iasdlI Ia lleCIs1 0 daAss..lhaPsa"I'IfC A T IRlOaaSlTA C Esld, l 1 ds 1, ora 3-- -- .
nPI&S e r i- ll ... p c re 1.v.:..~C. To e.-i ...... an'... uJosadocor iegauelaCr~q de IdnHe puoipci.L a fidnt -de acer tin ken.o,[- p' r atrlidd vi~ Bllza

daaaaasa. ssta is~a I; lslallldalIllaas. i taaIt rIaI aI~laa~tal, tll'inl
dae ps,sta Itae ttdedL, s A a rLie lads, astdr La ,a; e ohijer


el prast~alc a aesd psab~r sa d~ a Assastee senidtsia asedne 3u[ MARI d-L, A ,- D, uLA-A I PeqduadIl~odI-eon 1seJ s de ,) D. EIARIA JL.t1'I~llA l DE L.'1315
t.s% 1 ls 11 aas sltleal,6 lPr s.I P.I I -I.- C.:ijts- 1 1 ..aalfsallnsP recT.al or L dsl a i.,e. ersasl'.elT at m i n o i ril
.111'.. l ss -.I.-ssl-P .".r155 I : ul alod rassg al d si. Igoaaala .lal ' 5 l ,. 1Indlenta lt ll Ina d ld 37 1 apl"lIl sl;s
mlsmohombe qu a ]avez ue cerrllos pros ace n eteto ntr]L- Ver'=4cmo u Ppara rcanmte, SrlesBonta vBondd.s,

datseleg on u al p,- n seIosD. .u3s e pas rsltrsa redsdel LA sA aAE1VEIT1'A sa d.alles aledap"allAmr3sa15"sL BELLEla'sL Ats M.
r', noveda ea.s de Nap isds lalaay S gan tlantla".a3Iaalab gal.nerIIaIIa. Qu* n m pnr.ep. oa '. s'rvas t eAss aliu ,asta .ll r a e.'oldon Is.la. y lll ntsasl
e sas apr Inalaale a saiend al pay'- dar las. sbta.Enat auta'laalboaaIs ilaald, allao y ragandstsae Urae' 'n. Ielano tie-laca'condes In ,, .tssla.Ills pmtae antd adaesAscon tparae
el mr---df se,.ea oa y -v adr. or .a 2 t uriei irn Eissn Loplnas .C Wtoiirdure yaaa aaadeda oo aese Jrisaa l. u 1 6 1." 3pe. Csd a s aau aal,. , '
ta PratII5 sal r dapaaealsn taaaaen tdadtpl aneos esllaa ,naa ess de' a aa,
It. -tb sv e4aer e 11 1o d Lds do-nAu h o r sio ade S a h col1 . . .. . .- . p . . .. .d o. dac doas,'t B bept Lot..s. .stsdalM. n i lsy A -o d a sLa Madt dada Osads all, All .'a,'d ''aez ln

P.P uEs ssSa.dtwe ala dpl saal sss slasala abqen ontalsaIealsuaa 11111. A 5]a l d acsala M loa Piga do Henriauesg Lass dB115aaalslpreddalPs t-oni ssIal'saasl spPst51 lpsItI- IplI-atae e sita a p alslbda h ileasla np alaaslra ptsll, lab lads, hbas Spsss av~e sl aasataat, Japanlgs, d sl blbs de]a "aIsdl al I Es a de lasa slntm Iaen aslla ds m i~tald andt3s11ha5 del11 1sa conhsaa.'
r a rkl d eatarbs at a d&ntaa en s edaangsa da a.sa Id lag s a ala Fa' a il uav 51 "u' salad I p5le s sn a
tid le g conn4 rt. ,ie : I goduc6n co. yununis de unnmiri mo Posern erl A LAoso uMadora BEn uVeInsue A 0 IP ufi os, d n.D .M RA J LI E


de e alganb ,laamoralaaaa a dir a mltdoa o paeond e neu- -e .sl sel ," tSAlsslapldl aLAala a'da LL aa DEL ABDOM aE
Ita L. C.aI.,.- p neaIs ss. talul arasod. bssabatae e sclaex tes d a! sn- Asss MzS, c 1Bn.rg o da dLIIr adpastbaadea1Ils da Is soelad plxl 5 1'llellea
Jos5 on15ra.aaago.atilaoa laessea1.ardtka t- Issa A UL.VadY A. ltAs A 5. P uaq dos alsdarsl a d pr ada ali t-ndri 'de deat ldcatn a
"g e it e la"n)puco lne de ha30 r, el rid S un R ne y San Miguelruy yoen"nos mlembro linfertnrec n, n mn e. Qtihn I.a'dtanI, ,,r as acr.n"1",aln Tnaa atualiasla ulsidatdy sl-alt daa da d patatalabr. e adss a daShrrr n a LA MAI)RE D NE ARENTA ANON Vt5. C o- d e.i As i7u1, as*sa aasl aaIaI a. anaaiI-I-taseaano
pirat.dll, athoatitYii,3,.a..,a DnPImsf1bC'paal. u aansPdeavolsl, u Put itla as. .H CP.BE : as- E""cu 115 ro. hrdO, ont5n
tesa.os stasa.Iumn i- -.-At ,-eial,.labs ..b ina.sa es a u'lanesa a.
p d aIna. pisg araladel espn cudenI sltdsu11515ldat 1' "eds. re5dene"e a hlo555le111


Recetas NoPri ticlas lmas 'enlls". ieI napla blag aaaIa4 mls Irgsdesl. 1-ps.-.ls d iasl da i,,i, ,aas 1,'h, 50et3.11 3 Io Io 31~ au Idlasl d1at sd l ISsa as sa sf pact Ia' Sr m
tsdsan ilnl asdte an atent a daper- Illlspen asaa.shal ldnpedmelna ala dant Ilatern tiens It loI s Cnmab'a ~ allll3 11Isllaall~l I .stlrlelestrflmln a151 ,.111 ,
seta. PsIur I eastab aesp ast sa, aeersdde p udoa r ygsl e Isen- *s.aa. al l4b| gaUeye s.edhnee pdmaea : .a.aa. 1~I slia s~ 551 1 an etaaa I raz 5n es nee aL'3d5 Ictm rls 11 uras15 od addl asa zsmtle ,
s l la s ,d a nassll -a Pot a I s l pa st 4o alaulal en ar l e aapenlaa s,1 o1acn d d o de.Ins..o,- ls ena loasrar 1 do ol-,a1yansI a de a a5o, pIn laf,,- t,-,
deaniaa qelll d. FLa & dIad lr6ad aalstavlBellb da l( 1a11a1ud u u s exces aa al dldent la n s u peo. ontr___ 1 ,_ ,_,-.-t,
5da. lu aaptss..paapst a' n"6 i ll LaandI la tIlarp..1 pr cal- .1 atelapiaa ae.llalt daue.ealds a ae'sla pIrad
rs ly pant o panseiala .des ena a a aall aundsabre aato npoas- el ta s casp rodlAa,...ra .rd,1.Br.dund e

plad baue sash AS ome o asids atm It d ab ] 51 15151 m aslasi slsa ItI l s~st I al~ lt 3lecors l dranat ds rialrsel 11513133 cn e no brg d heoma D a a rmtsyeloa
Ena Isal Is 551l datlsisasis~ dauce J'da. 061nne S y a~ lt eI oaMrs hJlulia ,saa. ' de ar.s medic tervenclon _______de _______irugi_____recon__truc____
daaolasmrsamo10 aesdru p tcoana Is t~asasIssx slsrela'a- a'al I' a 'el,
ittod no1Ie elt.IestnisAr t onde Nadu tdeo l a p arthitcu~crv d ptrav f LA "MADRE DEO CURENTA AbS' F.. a aaO8.ru ,o Isza sa N t 1, 3 eantre
aase yitVed.d..aePaongF-5aaIaoaO rlOsanaad n e e be -n d l ome
n b a n a C u b a S ERd, "pl I l l s a .d a i l a s. I rl .t"a sI Inda p s sc i m
.'Ieell-n.i.--ten L n R uh, gusto 1'
Ra saaeaea" pups4add .ll. lde trI anet S J ElsIlest~pn Iyar sat.
adenre, parm Peru"gen 1.s.eslidndell li:brl.Iagnitorpfs.ass lsa dara t n s a y"
"ll aaaenlaagars 1 fl B e las a rorapl.aIt een.adsla saa da [a s aaeIas var Ies "" _________ _as mpo rtant d abo mens le n
Toasla 'eruas y sand pT~l secilsen aeiey tl- uc.i1. erldteerim.t-yueealen, P9. s restalan acn en plna RereL".--,r ~toorl"anel. mnt

AerSolaaaltoraaalalclhslBB IB lltast.Ir IIItazaelalti
cral.h +ins riot, deen let er on ~ pro ne partabl ule o qe yer:t onieng u timid. ulaees I -d.Ce u.s ndtlean a e~ioaa o a osnefn o aF

aeet. slnlators.aXa eantjsaaidadada a gua e leisiadaedarllunidselaorsy adien-as r .4laleg
sas.snez oda Isodsaan,,qia.i u silent e l raa Idaa4l +eChi enaor
"t a; par dnaroamInte.edel 'urntre a.marli al taeagdsaaesstarsaIluso dea.doE a
d, I e ng qeq dap de pr e-@onel eabe,, lo P d, Ibrt. do, c'ua lm4'"[' _P.er' n.... s inaiad do ngu.... ie ievc
Pie.rs. op)Mr cahater unnnacmaldeo. Eteal "Adi- _n

qsuaadi Ia.aleat nasdaeireoass a aa lnie tp aseireeto-Pals 1lts-oAInetanceP tgeasttloleo ea ns33del 3'1< 5[3ol s eIn5.il-
a*C asa ulez p a" Padra quaaa ma la. a 5b.1a, n, O assa st, p dPisu1icmnd e, o a Ls td.ya deIIn1..5 .l P.
coal I. uin sde coser mIl'ha- tenoendn cempra lprpreauntin de --cn suonrema--se. queno son
Et n meor ii c dle *afinta en a s IicOl r eo rcr o sq a d I, aCu. dn pelid ae so n r.av s, y a" cditane, fa tore d eel onta buoey a tlans- aes- e i e u in oa rih a e l n
In' `. nllppT *I mpII auv elo en queto e4 glnf eh unrlsteoa de~ l as e fratn ids he re a d e r aoeno seil aa% e jseSa p ret
reay nliosanmeda]do&fet ro .b.pigt sussor clon eslIs pol, s illra un, lh aria L.rancehrundeoM rn ..I E o xct u ncnoidd elo di a ea"Js rie
e' postrad. note 1. Vitamin Miliagiorma! d,~~mu Ipo lr a uhacerle e l nzo p rer to p iln1 ouIlulcn e e od .ee ii
'411.1verdham, lpartsgunomonent. Antontrs o, s debe tra+
om 1dleebcon u maoreepllnte., aundate tesde so.me _terl n l irhr d 1 a la D
en c4antom eo nieto Juntosocome, menloho,]deletricie o uets mdo uu euro rmu elml t dnr iltvmn t1. oareslirit, de la "P
La.Crepentin ayrgclooamnt c hoesral...4d I ljtos ar1 a Jl ia. dest.Lc,-. nncie d recoe e Its.c, ug Abneoar c i%2
famosasmore A3 corno lisionuo fruc nd el ion "l. nei r11 entir
eueelaerefr xron o ns crt w i.chtidd.encodoordeeelora von- mi~r ha y, e.a un ue a aa. . .
Visa4 -b LA] MADRE DESrubn g e NtAd o ..... .. tr t A,9ri edi a do [&on F-5y d 18, eeru h. .: ru tJ, l "acl- "el 'In efc '.] 'rf 1a del.-- .b ..e .'r.


OMNIBUS MENENDEZ

SALIDAS D LAIHABANA SALIDAS DE CIENFUIGOS
0.00 .m. .S15p. m. 6.00a.. I1 sp. I..
. s .. 2.4S a, ,.20 1a8 .,20
10.00 .... 4.00o .9, I 4.1S
12.00,, 500. s12.0 0,, 5.30
.1,,.,, 7.0W ,
I1100s I i 11.00 ,
HABANA CIENFUEGOS
.....m Bmr eh r cm, s ,
Onil Oflcluam Ne Is T: 1ot.M yl -, T -.A-6220
Ofild.i an Cniva llt Gacel 0. Tel. A7?,,


A ureli= oJ I siniomas que describe despui des e ". lrl l",", . .. . . .
_aber tend atiu niila, sa ..... ..... .... I. rs.'.'... .I . ,
P o l v o s d e T o c a d o rb sie n.. P r es ta l a. . .s sa.. . . p.. .a ..de nt a I d a a la .. . a1 '
]as to.%u"r e;. d,'eriva:n d ?~d: ;' ...i...," d e l o ;. trastor peI ..I.I,........................
DSlasaastsel ......l3'-,.'-"& de C, y Is j dlal ,aa sae ec ai l a eAnos ad b a d d a no t st Its dae lbean c Ise 3lb1-
dasslscimic. 1.ispenasadoa pnoa a lls oirs o que ell m e r
da .. da s AJ aLdad. p dr..n producir Inaclosea de plc; squeM s eatra a aa As as ra IonoS imno s1eletlA slem osabee% aso1,cIserd
eotrla sl Pa me o5,5t 11.. d,'" 3'.''"""."" 1 ,a isin e Aumentr ar dus olaan dtsarl BdasU asolda a as dal pavo la bas.moo sn o u ll yAUREL


La Huerta aiue as Espera .Ag d anos n esses
",i vp h Ih daes peso de 8ic a 110 libralsae-
r o e pald ul Asedi r 5caI a sI-Il- e a IA lds reI sala Is ro raell as eIns IA tops elaue ust Pa
....1 stra P115 ...... als++ issaa....I Ia sssu3sa dalas ...a. da......sdl ha qlas.. la deC7 ......l.alisa
dlora n y pnlm a ds dichsa dvur.aes o 1n5I.3anr h 1odder. Ipadecen dIeorcaa insySean traL qut
psr tas maisml. Us.. de ellos es I ,:,,;,e'," ,,1 1, aulalaprolongaarseps sorsmu ah tiem
straaarlo dui zur,, n30Xlstnde '".:',-", .:s.st ,.,.n 1 -, p.Causl~asd'od nloaslss unasI5 vc 5
retaitud, iaal epleadas, obrero I'",.:.I." .,. el, '- '.'" CSO tra~sl t rnsss or~a en ge rasa
C lands sa~s dislm~lds qu~a1,1 bres. Ea1,1-1.H .5"L. Cinaea a, rvn7 R
d.LpIallIs l a oaA asisE r,1 ""-'-suanPS17a S
aidad Io u re lIins.In- -". s n d r- litcn5es de Ieturl e le n ,
in dnab a ,,sIrs a tan bm slss le eLo .... .. t,,-",',e a. .. s -e. "dll S 'i l IsD
___ __ ,___ ,'d e l'sa..'- "r
Para uny1 Gran PacNsc s,, '",'Y.ao.ae 'e cm.a., a., l." CON UNA u
p rel.. m,. ,, -. ,,, .,-, d h, e l S I N r lm. f. i .. ,, Gs, ,.D-%e ,rE ats.I dlas da' r a, l s" sIaaII-, I-a- 1111"-,r ... a i-r ieor CiC-N LECT IC
a P I... .. .... .... I e .......''' ,,, 1. .. .. .-. ..3, .o o ''~ f c e -u'n't'e I "
al-t i '-1. d .53u.5 Nnsskavaasiasdtat.a dballsI, saor.enlloc Ial~s r4 !4 !ir
reel ....t.n. .. .. en......a l[sOaN.... .. I,
dM .a s al. .ns d.I.ss, ls ,sa .Ia.l I...rld:
1,034.--ms. C.T ld.[.spae
Cu aas aslIs sistsn u5111u5r,-

CurI.'1a. lallI, l' .latla 55 '1, + t 034, AU Talda. LI. ,PstaalsI,- a i I, tai i a s ,la s,. eisa at s I-, Plgds ph3,1da
a ltkc u oll-p r son .1,, 1, I ta ., U., ,. @ l,' a" Csa'lssr., Epsp a.. -- Sentato saiaoaaas.fs.'d, nis-C -7pr`ra.
m uch o nlcadert p er au cira rs p ar'., ,,sus i- eferi., s.an m e-,.1,033. -Z .s L ., W itiv'.r q

M1 akle aaal~llb l 1,'lI I-''letlni 5 1.. ,.Iss ri i... U. i-,P rl- 15s5 61'Ifssa l all 4"Ir I Is al l t .1 'll '3e .1.
.. Ianda Ix3.5. -a.......: .. p:s: .da de I 7 la l'o
rid Ma515 e1 ne311 l. s C a d tl a" T -,'- .' -,A ... i a -'
'13...''Cls' o'--,E ... ...ss 1re 'ae, a.e,

uaa y andal eas ai al e a ta'e. 'de ,,',' "
Muas e de- ta C ,mtl Ib w n na i q ad. r 'on men, dat Is a. 'a ta a a
Masaas blasai s I I-e a 113161 e a .1 ).iItas IailsA'ee I -aM. lenkIrlbinl '.4 1d alaa.e
Polic saI:, Ie:. r,1 ri, Ma .I Esal rda l. estsb taa da lt ~ sa I Issadt ol S, a. basa~l a 1M.% sE- &Ia
&llaId S e.a saba 1 -e n.ar t it~ lsa-ad. 3 rIesn s ss, l Ind.55-..:U. _; ".... .. A.rl Li &. A 1r..L ._ U ,.UX" U ,J ", U u -.__ oI. iiLI.IIAU~ -
,'NARENAS IVencderon -lo s HAAN. IEA A Arsenal I I ne A .NUNCIO IS CIASIF1]ADOS
SPRT A AS .... RAo.,O,.CT A -1 . ..
11 SPIITUANA I orGle a.Rodrges, Senaaore's 4x2 LA ESPOSA EHIJOS '' Idificil ueo D9 111IMA'H9fl
" ".,. ..! ...I0 .1'.,I.In .:a A HN T -. J1 .0DE15T CO Pl ,l p-m. -- se . ra, ..- .. -!. -
I o s +an c C a ll e c ,ii t +..I ', ., .:,, c . .. i . ..R o o ,C. ... . .6 ", I -- -.1 :" .' ': T :, ,. '' '.
.:.!f,"1 ,. .j I ,:-...-:r.,. ,,uc I .. 'Mid... ..icL.v.....de Cle-elar~d ai2@p... U 1 n. .. ... -,:...M ,V .. PR F IO A V E N T A S
Despues de I.rga doloocii" de o d ". . ...it ....... I;.p.....0 .1 mi u,.I .....,' 1 :-A Ser, dtrellde Wamhlng.. icale .da~r e l ; r.M f I',fre r.-.. .e,,'l v ,- `1,
e ..' .. ..... 1, .', 1 e- '1 n *A rov.eebado estudlanie J.. I" ,. I "i.-..ll ,r. too a ..n_..Ip -. -- 1,sa'a llr* l a1o iITn ~u s,,,dl:e. e, 31 ,`1:..:1 l .q'o u IIL: :e tl O O B E E N 4 A A
......;.' I % .'"v.'-f'-" Ia o ..em .a t ...... a ,-j ....... a le ,. +.,0. U0. ,,] . ...a .6ik i.-. f. c ...... .. ......... .. l ... .. ,-',le:. `,- el ..... .... EN__D C A 4 C S
',' .' -,- ,, I. r. ....-+., -..1p ,I . ... V.0 JI;.,li F e a F - f._:,., . ne .i,. .,, . . . .'.. .., , ,., ^ .',
1. 'I . .,, 1 1. r "u- ,. a ,l t ,. de r..a -e,,, a c .3 .. I a. + , , :, .r '; ,. ... ..III?, :' + '
.:.. .1 1 .,. .j i :.; .I.. ... .- .- ., r.,.I...,1,','I,. 3 _.,.., ,; I,,li Jr._nI'L...w i. ,aj6,l: ,e 1 .T .'..e- I.-- .:,h': r. ....t.4 asele Insiroc,"st aC"iii "e I ',-, 'r"s a Icol..oa i r -.... ..... cor.sir,':,-2,ee I, M .. I.. L .',., ,. C -,,%,-.,,,..! ,, L:',-.- f- e ','1C1O M rcii c, r-,.i1:- ..,!. I D R E S A R A M O
s,- ,, ,'a c , 'n,,," o,,i, ea-,i al `e ,:. t,, ". -. 1-., I - r' i l.L H B |, lll a p ro l a b d.
.11 'l- .. .b.od. .. ,.. '. -,' ,,_,,. ,e, ,',,,,. ;'-a ",ri : '."~ r u. a/ na. V IC. qu oin.. ... .. .. .. .I..-."' Itr .. ....... :,.- -.r''.... '. .. .
r.. 1 .. I I.J II .a i & -D -tl -d-pe I F. n .-t ", -, t ; .f C- , jI, a L. a., .r l ,",: h r, r l{ i Lr,,., con- m .. e i la,.. _it .. L' th : t .l ,. ,a -. -,,. .... . ...- " do a P op l l n u bl
. .. od ig e T ~ ad r. o /I . ,- i e.i ; ,: '. . . "-. ... . + .+ + '-S l?., -::" .,' r.' . ,' '.r'... r' "'.. .. 'd a.d..; n S L R S U + = r * "
.. ... . ... .....-.....: i ., + ,.: .......... i..... ..
I~ ~~ ~ I iTt. f""OClo, I...... ....... ... .
riffs ,'" t~z,; .,., -,I..' ",-,, i r":-11 .. .. ...E ...c$11 pl A ........ c: ,r..f r .",a ,.1-,, r ec, ;, ,. .......I- .. .. ...I I . ...It. .. .
,'_.. c ", "";'.. '""..-t.. ."h"... -,.,' ',.L. .r....,-- ,.If" .2 .. -, '. .
-,, r .- ,, -, l r. . . . .'1, -. ,,1 1 _- , r .. : ` + , + 0 0 r vt-1 .'. ,- t l," : `.: ,: a. ",. i .. .. -d w "r . ..' $ 0 0 0 T 3 P A T
t-----Iln M R _.______ ......... ...... ...... '.-Ll..- ............. .......L- !.....a' ''. ..... .. i 11. ... ..................I, IC
,__.-,- -- IIII e.. = I ". ". .. ,i... : ," r -/ -- . .....I ,,, V o I -B IleA.. e, 't .!, I,"t :" I-, ; "'{. .. ... . ", L ... 1.1._... .. .. ..' dCA S Ae IS ~ u na a S r ct a
, - -, I ., :., ,' . ,-, ,.u L Ir, I T. a.. .. .... 1 i t' e Co -, "~ ~ g a r cl t 1. 11 11C ,., : -, : = it 1 U,S ~ t J D S m l ~ c ~ t ~ m no l l o 3 t n al pea l t n = | m l ; 'l b i n i~ $ d
P osta l-Dbad. .:CI_... 51...-:1- -" I.,.. -. ?- .. 1. . - 1 it... 5 1 0 c" ^lue r e 'ii - :1;,r, el," ir,tr : i' : r- ,- .I - -.- I ct l f an eM ia i ur
''. ." 1 -. ., F Sa .1 ... .' l 1 J 3 .... .. ; .14 .," r -,--a ,-, : ap3. ---- 11n :e .",b-"...5,m.tr. f:-rl
P-oL 1' `l'- IP r- m.......L.r.:.:.Ar-93 I w ,.O MPeRI m. t- .- -..._.... ....I......c'-.....-...-..3. 1 popoll .m ,o del o.lo o,
, ,,.,, y "rlcis,.rr.,.,S es I. ert v. -l..i ....-"C": I c-:-:" ,'- -":--r-"--"lie '0"1" 1," I.'-,,,I,,, 'I.. I F..'",...
b1( I H /V I .. I r n L- il.f e e. '.. i ,-,:,, 'i- + : i I- L ., .- . ,Ip'l'- 3 u ...d : ,: : -.,., -Il l m le IPl 0 q e F en e C lz d ol m i
IA II I.L. ., ... ........ : .1., 1 .,1 i,,.d ,.r -, ..oJ..,I.. ....... 1-.1 1 -'...-.. ...d ......I. ..IF. ...1,-: 1 L % I C,)M P.' D IB E C.F. . . .
....o. 'E.i ,L-dL rI MI.,-.s.....
S+. :...... ......... Ir. m- .. _.j. ... ....." 6-........f. .: r&.,... T-- -AlPr'---- ,0. f.: m'II .....1.......-,....-...-;..f---f......c'.........a;..1... 1 _
L. l'-.i-- I -,o -.f", de Iri ,c iii 0 (I 0 % L : ....rC,.m..m..J .:... 3.r..r. r.. I r! nrni sll., medor, 3 mplAN coTA
++ ... : .. +:.++,,++v., .- ,"+ on r se ra ue a- r l. ,,, -, 'F' .. ......... ... .....
1 .. . .... .... . ... .. .-: . ..... -1K r,-''"I -I. .. I I I J C.. .41-7 c d ........--,... ... ..... ... ..- "+aa.
I -. 11 "1 '"- I -JL"r", : : I" 1 LI" . i .a t, .. (X0"1I ald g lre ,f e ret r
.. .Di"' i . .'; ,, J, le" '1p- d;. -1 6i i. .1.'...1j','1.r i".1 I I'.." ....m. 'I I.C......... ... t.e, -e..a s -e-,l.a.e a n t e s ....... l.....
A E. rmt..nI ... ',. 1. I.e, f. 4 0 ri u r.- . -w : -u _
n. :4 ..l c l = ~ F I r, ,- -+ -,1 Ar l. l llos i.-r.o.Ga it.: S 1O. 3Ja .,a L- .D-S...r -aId--1 I. _. 1., d ,lele .-o vm.$ .-dI r lo. J..- 5- l6.
D E:-- -- u r Ill -- ,dmlr.aL m e l D .iCr -! Be Denu. Iin uba. d !mpu .-.: Ros..Sipson..Ae r .d u 4 ao -lafirm qe e -iet epr'!2or a.1'.: "D A fl A T ',Ili ... a .+
11 ,* d. d g 1 sa a I 0 Th .. h =. "C, on I e ra,,-7.un..eeayudr mu1 -- C ho. C. -a .- to '..Cu ;bs de M.CI",.a 4
,, !Dc a.A , 1tf lu ," Il .; "r P ... I . .--- . I j. ttra Vt -I .1. It .. -.. I- E t ,.-' .J .. IS,.. r lo ..t Do p = ........ ...... ........ .....I.... P I 11. 1"
F.r c. d e ,. : 'I ,.. '1 1. I .C I- .. ... ... B ..C.- l. yS -po. 2u 0d0d rood e- .,.,. -i- . . --- ... he r O AUT.. ... IS, ....
', -. l-,, .-. a: .- ." ,a r 1~ ~ry.- Academ, I rad1c :-_ -nIe aes-,.,r. : Clvean, 0ua ro; W I, 2n rit o u nr MI LTN.- _,-eI I I "+ ]s m+
..... ..... .... .. . . . .. 4 g u ar1..... ... .. I B y. al S 0 0n Ir.t 1) 0b -" L C. .r a :com ..... .14 6. 11.....n? . lo.G. ......' ..... S .... .
IARC :' ^ .aeza1 e- : for s .na. ee 1I.a.en -:1 an Ira a11 r 1_.n ..re: a Iu.a orat-e e-m sIelo .,a.q e IL on rd1 ot1 o an-1L kaan r' -_m-o q e n r. eico ~
d . ., I .. 4'. Id.uI .: ,.. 41 -.r 1 1nptir
!:.a ealla-. .uL "- - " "t o85,n0onar o iu e $8--
.r ,- 30 t atd. .. .,oe R .. I. ..I.a .-p .. I i ,......; te 6-el. ....2 4 n u L l .-! - m _1.5d-r C J ...: I l. -.3--....... 0 .... -kn ckleball la el. .. A+-3188.t
It- pMt- ae+Irk~ i epo e.,j- 1.sg 11, d c. .. ...J 16 -.1+ 1 . r... W AP, + ^ ~ SHI G ON Iii isd e fe,, 0,',, -,, ,, .- .. _, I- ..&. -,- . % aI. jeb t .Id l .." M _B I O S Coo,. m reru ~ os y 2 sp rim e n ic
+ .+ + + + M . . ... . 0 d : : F.. f 3 = e. . . . . . . . H 0 A z .. . . . J ;. : ;.. : r.. . . .: . .. -.. .
,v .. t, ...o- .C..+.:'.:.,]!.I E, 1 buennzy C.1ri T."od Jsit 5.1 -%,. t -h, lua - n e n- eieteJe-. Mr CA cmn1c lre eloiateado r-s. "x:n+.% 317 M BLES--=R-DAS Ix6iarm nZl,3Patpe
^g llt2 V A~77 Lad u -1t I I I r &`- r p) ee -Cel 'unahyqed.....daLoue p ....p...I r,ad a.... oiabri... J6.1. 00it.
Iu ., -..1W Iv r n omvs o n !e aIle u'leaen .ae e a1oa-e1 o Ios1ar 1nE. ,,gac o- h t .,, d d d A d .g.- .r CA..pit s faneS
S ,inNlol -4 o EADr o ;,T inodeP cts asdooet-dClro I. ., .d.peide -te del ?b' . 21. h I, nJ qu0psarn con'Mia.miuno Ire ms rpio qe'
,. o! au ... M +t4 n .. e a o d l m e l e A o ...CI" _,, .1 C: .r.d ... .. .. . ..... .. ii t ..... I ..i, .... d* u: lo3 prn0 I ( d jo rFrmsch- m ,ien a- ... .. -r .,d l h ca o s ime qu p .I..", ..- Imae. thrf.... Y m uch,,a ir.. ..I
11n Vn.rroon e ....A yen- ogadornieeo madr y ns mne n iur, -de EloIh l e na3ue uer .n os m em ro- a iserar a uno a e -r aa e- urL, ene. a a e J .1n prtl, :crn .I- 3 1 oM r. o Y etil, d Itst abils1-.lt
111.10. 11.641L a s 11a -j".. .....1 r. r U34F d,' ~ l d. I ., ,n +,.~~ .. roo., 1,ls e on .be. I ca0b, 6,. lsuo cnunwoatee"ed ie acato tempraas ...i m-du os pear S m 1/2 t- roodu ..........41 arD-893.9
'ttt s .r 1,en V ea, ., dt.19,
.. ... ... . .. ... ,c, 1 I. . I.... .... .. I ... r !,.. .. i--! ,ont..,rr t e l.......r La. . .... .. I -l... i........ ...... .le . r... pcr.... 1 ........ 1. d . I... .. . 11 -es. I enc""na..............
VE 'III':NOCAL Irompalt .... I -d.' p o .el in y a t- if p. po e etr ... 7 a. cual p rt... ] Ca l e d o q e rb . . . .,.t o 4 r0e .Ie a U+ vIt.~nar eC~ et . _ / . . . . f en e Al o 3 i B a e
San ~ ~ ~ ~ ~ ~ ... ..ur ..U-0 iuepotoeteenl onaee-.. nI1. erle con ,:::er d 'd, ponsu. C--65n0-1n7aque1r7 deeletrit-,a0 line "AarenaI" ae L a t i t +e I v
Ave ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ M ...1y-IPeerto U. 1 l r]iayb.....d- .. ... m len epecal +1+ 'a esaa cos'na os ... o- eedortal.n a ... ... .. I,0
111111W= 711--111=111 01=1111111111 .."-`- I,. .Ir. .r. 1* .I. .. rr.b b s.1 ,Bo.
-, ,.,L.., 11 :. ,:.- 1 -" + "..... a........... A Im;".to.' "i,. .' .o31 4 9 27 .... ...tcInedJP -- .-K. i- 5c-al-
LA...... .. ..R N C UErR A "... .. i".: j, ,,.s------E eonard.................... .........,-
rai'e imalto s, asi l epo Ivo. trades
.... .... + ...........-.: or .:. O. '" 07%C ON T1d9 l kite 1I ti550 o sopano a......a ........
. .o . .L .i, :.dB:.. I. I. 1 -,t: c.e u sdo Iae wr- m qe a m ran te s..........................
......... ,- am y -ro--na"
j.- eCl.,u-n .M, -- C, n;rdoctr' r ar V_ C, a to Inenre, Novena y'Central, ven-fanasia
F a m d s e,,illep..'Q~ b .P t.,:enrr-. .,t".1. - y ,I tan corputento y tanefuerteantenconorecueU ia ]esiona a sul r -n ,,indo,,aa, portalIASlY-comedor
_. 'I'. I 'a lac dos habPitaiWo0119,closetnscoarel
I., .O.A,!.JESU-1Cq DEL IMONT eK encr1,1 ,donB-PpaMITON.ICPMN, dioeU. P,0 I,
C-a Io Libitl -35.. elcn5%vr,.6 1.'F dIe=s.: E doI Telnev. Sae pr i:n=,.:.l:-155-7-7 (F-edre olgai5ts
10 rn HO YOct- niteAdevm deaW oA3.Stuckout: -3555pt NEW YORK., iunco 15. (Unit~ebd.).sa.Ir ~latiradvs en ufn oqet~ ue c. on lP .ee l rnPln
El intliialiata Ted Klustewskt, er le denan sufiicente e. Briotluand Hits .'o.de iIiRlS os d91 l RS
1o de Oe.6 on -1ede ,-64Dutc h"na L u e on ardc of'cee aT' uk ,9we.m nagebrde ls Res,- 19 O r r .'2 .iu~ om- tlaiaaiI~ci,,]
Arnu Avardo A Nar) -770lel e=ro= d i lrpiB eba, s node osmr Jmreioyds cn al ena onrto de .ITii. "'oodd ebuell tu
Juan ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ s ,Ieto noState Andr d do -1t(a4l" uie o 41 meenienan bgi.en"e ues eT ed.a n o so Iurt lrs d laqler. @I dr.trad 1, a d1 Parit.$,de l,, a ,d
4Es CnlvrrioadJohnson ". a al os as n n c on urso po ra sD IStaa. jo mejor or m e Sa u r.ch Pol .. ro e a u,- --ton y oren cin mri~ds ,rel-
SDE A 17PO mmne n ai d6-1.Pr .Vd'.e oi.talea,!.r.I.on S ~ rouadocn e1.Chesa o Bears o ser conta-
HI E ab lpas 5, sru tuyosohsn,2 de P ,I e toP lr,|... O n '$.. .... ... .. .
14 A R T A 1 ed a d e 5 alies a f al ec~ d ~ e n c u r e n W y n n: H u bard q u a S o nr a a g l n e n it- a d 3,a u c ar con el ngel"r, i 11 u n d y 1 ,,
"al -d'itserro m03,.y ..... 1-7342Js l I tln e ms Pu tsba les". q U d' *p nT a. e u via il.V Ydm clo el 4 l nsr lp. t MI elRAMAR. ro de
IsToI. N .142 Permit I ree Untemeftte
b``iagu 4' Du lc e N : .1 ..M-94 :md5 e rcu a a t II,2etato fn in olidca. prope s arer n ]sM vo I us .S o ic ero isslciu eed-95-91 d.Pat.u& . s J dr.t
Iord, ento iq, a Prime R P. 1 44 j. eIunan, c uenta r o etv r rlres C-nc 1. nn -at y F. M~ -ir. I' c in d
AvImatlno e1 .",, s... -,el... ... ......... J e--I'.A ci.,rnlC . ,,WAR YJa es I.Akukle ball o,,e Daims. 2 ,,ie o A
S.ewoYIrk,. quientimati6 noa.ad" Vedodo.Hob.no,
to......*.... A'OBISO Q.. d.esa.. ....Id ....,+t LF A lA ..d ulcaia.UtD86"S
,,, .......- No i q -e rel+oo_ .. ... ....... i d6 s r-ls+, et, RE 2EL .
... .. ..ib .. .. m ped : 363 dc at ,p l,,. Z .....r I RE ,-- .,. . .. ..as !LO "MAR D EN A.F5 .. .. +" r
L" cin.trrd dao os i .--.. ;... ea de........i i ,,,vo
de !-u.a.., ,6 m. C. ml I.,i" .. e 1948n-da?" "Lprekermiu S2 ntd s sor-C RA A END C
rn-oPRS ut 5.atd_~ iimrend.d -"I Mtycnet PTSUG ulo1.(ntd toporm eIRB
P-oM-983e!r-.,de rcos, .f.:-tape del""Pittsurh; uanesdeOro se a r acc dos !re nte ar ue orest aja
PA R AAE A sce o .It u d mia Su lcr e l le tte r o av un tpo earno ;.y.el pitch,-. y er ud tl h. amberd. oite ll n nl l I o ai o peo l rs itr
js l O B PirOt' c p e o u e h a m e o r d o u c q i o r c i n tmt e I r~a a n_ at i do. e r a ,s a l ,a-c m ed r ,e o cnur. W
ltulu" .......... "..Vm.SnJr. rama 'n eteln CAMlI........SALA,. I..a.....
... ... ...... ei, o d ol........ s -. riipeil ear. bu r- r ;a~a
t ot al I i n I~ dd' ' nv, r adds d eilr o 1 ,a ,ne l
A ll .a.to."-, ... .- C1Mu....me. .... bn e UP Te d ... d .g.. biatel o a dco- l rrdene l .. . ..bat s l r.d. ...ia No51.1 . " el" "pn y. ... ,so o Jose;.._I51ox19-;,' -e b I .. . .. . ..61.
L ARE, UNAo 1 ISTA, :-::M 453R -MnAct re par to, e rldos n lam L N eiona rd lasobt ien, pdetu e IIla -D"I,' entASIR A.taCAtLLSlnyA. bERA S r, a
P L A Y A M B A #I .. I&A TcLU]B ,' d ebld.i aIaa SC a..oert ra o di n arioateE l3 7fu n eh'ara el let, el d erInheT ed Wss uee. c tch er'a',e' Iae n-ePieer t .. . eoH -D -SS n-a
.. I I,,l .' Col me 'od Ine I rg-.,.. I .. Cn i Ci ncinsati yombre 6 25 o me U ns JeG"Iioa"a ar e s..Bll 1 .la DG que ral.rePortalr..I.. 23.a-
14 ~ ~ ~ 1 y d. ep-.1ndne.... ,., unue ,un a haheoAeer ncI, w Utn a y e ,lato ped ro noatoDc et...ef paaiao o aMIA
Inbl y e ooa lrr ., .I ;.e.lv t rmen o ld eas p laridFa cpinfa
Cnltt ~ ~ -..1, Rc A m E : .. Qus mh e ul os. T d le nem eddp liCa be s s e t r e. U Ii ad, lopor. Is. no d B A"D Sp a ota n e d e t s el
gLl S 1rr1no ,p a Mrt VI- ,' ,,,; n raevstaaI pil~ cr.qu.II.d.d. ma bNen res ~een e calea d n eonisao a s e ueos tr a.tr ontd. ci Pu e. O 17 do ua: rtos.
La Copi No to, .3 s ,,'Si'H ,AIAN ]a ircapi-etale. utn aseoplee. rorem vim leo .ro,. tarald1/ ys/..et.a t :,U rbT-o02t617. ar~e
ve QUM D STRF R O xcient o"Mmoisltra ana! t E, 'Anen quae.. n er hechosu .
Calzads Bedo7,a.uemads B0-g.0I i PIlah slo u aa idcno e rcabs a b a. sd ouf 4e9d lye,-h:CdnioBrA (oSAaS~ ae cn~uropmen, ahto ..g4e
97 hdialogicsEena]ast eayores, deltec, -.,rrovsal, onisao OreehaIr -eIiyo",s/c.,.51.uvaoardid.dePaceo,,, -1.8
doando...78m qrC ras. d"MIanp roin-abt Iozr yes"R A mlr Z N DrRo e C A L. Se 6.nt Cg%; ot o r34 I
LI-11 O A E a m ceLi oo acados ,im *.... 'I, ... ,m anBtr.: a st,7,, i, ;s Or an o Ro dr gu .bbl~ 1. .Ih fcs icd
Mimi.sN. 654 .".... M g7,, go genie rterf.1... ..itguhabln n-oPineh dmano dedInmonU .e""6.n a'a'anmu.or.... o'.a .c .'i a .primate,...rghtegPas drn I.. p5 .-asa ,tuactrr.-Preeu ... Jos, 1o,)do U
C . .. Cand.... ............... ..... ..... ....... " ehal, la b ]~. mlvh itl ae odr. . ... .. .. eS~J-M ? ..
ore y Pa re C c ..o. B-.. S ,I.:-,0 E ly 'TItl, ilt ,ire
ue mads B0-13 3 H ..|.Prg Its" n d aracl nd entro de 7to' a.........' .... ........ aentr.... ....... ...... A rl o Mr T:-A ITAI....DREAV
P u l a o l o" T.; A a.m' i a r ra l raoe o .a" I .. d d a a . c u e m i a o s r d l e c h q e h e I .S . . .
ite Itn no Undho parB 'lIdoctor "Tunio ]5,e rnatio -L o7 ,a eg1, locations.t v .celg sa, .- A rdI" n.1 w
rraz~~flbct 6xi-os C, -iv=. ... Ia -- c eo unir ba, e d..] onz s, m oI., Tballyrne, a.los B rown -dendto lub- m
111 soIn i upaaqIlaR rc'-, B,0 d!j1 Cic a ey" to.. 'nu ab pem nt a yco- el cubno oerdo Ma rr cer ode a do vs rgoert.paru 33 gef" 1 D-S $-,50
..'. .. D 11 ,_.. 2 U aoI oIam CIS 11,o mnc--- '- --ono o rt ao a o ,na de Ted uce omoP.n.7a. ,.I.
,.,.,I .- ,-,: e I .. M:3B-2" tuci n -'. .+ .r-.. SIN embleman Ierlnrivae1;n ne no dIs.an dinee o. /20 centavos Slandgradd.l W itOhiDg n., mp'A
.. .. .' ,,-: A' --or. li -. I .Mibzde ben zar _q :y UN DA

ClsificadosD t 1 IO I)E LA IMARINA.--SIJddO. 16 de Junio de 1951 Pagina 27

A N UI IN C I 0 S C L A S F I C A D O S D E U L T I M A H 0 R A

VENTAS VENTAS VEENT-AS VENTAS i VENTAS I V EfT/A S
48 CASA CASAS 4 CASAS 4 CASAS' 4 CASAS 41 CASA5 48 CASAS 4 SOLARES 49-- SOLARES
so-sa sap . ,os ..^ a------------. ------------ "',';"''' "" *"'"'*" "'"' t^S.; V i.;I "*"'>,''> "' ."_< *
111. "B". p^!ar'^,.' to li * ;*. ': ; .' ersionistas
*Inversionistas Inversionists Inversionistas '* '" Ivrz~t
117~sr I-P .- rl 51. In -- *
a r.,; . r i .L7 T ..o .c.U 4a a R ESID ENCIA \l 1BOR. A-- - -" I l hacer cualuc l: t opera-
____ E_ '_ T_ _ __ ... Al hoc cahc.uln opaa. Al hac cuaclq q pdra Al hec ailt .o. ..lu;.... N GU I0 M N / 7A o poera Na, Ind' .d, ....
'""' ...0111* milo s,, NEGOCID E DZO~a
M UY URGEN ">3.'> ci6n. 2 hi qala con ca s tairr w L don. h&qala oD l a cl6D. h a lo con l o tl orte val i.D |; "' J ....c I te;l; ;.s :-,5 / 3. oem, l;I -U in J. ,IME N. 0 Aoy d e corridor col aglado.
HABANA VIEJA o.Obisp Tler.5-6921 N4Lam*operacl7ae. oNa n
. c61' dnmdi canc da calaqoado. dlan da corrd a colalado. COan di corrda cole lodo HAB ... -- 6N ; .921 Lea di l -o,-d-
a';' "'; *"' ".." .* .T ... s oaso- plrald a a opeu clonM a c ldam Los o pe rad o o iratd d :', :: ':."' ,'' a. ',; ~, '",; I:, "', p,'-;' . i . ... p r m iem b ros d el .C o hlil.
euer BrP +J, I e.. 3,. 3a Lmi rc.__ tod ma
., m-M par D ,. mimbrea del Coalaqo par mlembroam dol Colaqio par nlembroa del Colaqio a -, ,,,;, :;;- I: .- .M .i pr a .vrnta d e p rapm-ad ir. l Propp dad ICamusbla.
E VEN E. 2 '. ia d. la Propa.dad nmuibl.a d. la Proplodad Inamueabl. do la Proplndad Inuabla :'" '"" 'e ,'.... MR -M R H BAN A ofra...la mao a. qmatIa.
SE VENDE. 12 yAt. t z 1ad tu m el ...... ..... I f.. ... ...i.. ........ ... ....
A'......... lml.a oro la .or al or n I Ia maia qlyolr oa" a mar qmaa.a a.iIcn Ia mayor qa..at .. ......... ...N......a. .,. R ..i. oa..
i.c,0..- .. ..O d1 7, I' '_ d.' ..pr.,._ ,I __ -. 1 6n a' Ma A r ])K M I s o? .

"_ __'F 6 _A p 6 1 9 d"."1* 7 5' 5 f 0 .i I .. c, S E V E N D E 7 '6 r I I "r s '. .
(~aa .~ aJ.". scoa.$75,00., LN
SEr ENU (3', J ..-,,E.JARD1N. San ABgCOlic", acn4,300vat- "_____ __ N 7 417 7 .AYETARAN
M i. 2 b8, 3D ..o.. .... ... c -,sdo.. n r '. i e .1 i o.. A . . . ..'5 3 4 0 ,. i 9 5 7 7- .. . . . 6 .. ..
Ep.0 V .. .... Io 4". SOLARESE N LJE ND.R.......N N .11 .
aI-.^ma 6 A~.5- CASAS Ci .. BLENAOPORTUND LA PROPIEDA I -s 4Parre PARti
rA-2930 v B-5340. / "" ... .,a "+["e )"l*n ..... AMARBEL1A .. .. Jt^ P'r;' S) L ."'a ' T a^';"^ 6 |' i ;'";:':: L;a AV S A A ......:"M.," "* otm "" .iG D . .. .-A lABANA ~ e* $'89" .rS 0"^.^^ .^ "t"" |1k
le rtl. z.. PiiITR.6.uII.D!1490.11NlRII IVANI A A R
r ..a , ; . . . .. a d. d ..a l : .aa a.pp d. . ..eN O . ..' . '. sl I .6 677NAS1
A . ....el .... .I B U E N Ai '. R T U N L A PF R 0 P I .. D A D U I .D 90 48 7 , o , . ,: 4 1 ,,, .
... ... .. b..l a.... . ....p, A O OaT'DP A R C EIcASaMl3Ad. T AR. .A
;.. r 4 baactd. llan Ta ,.e E AMEDAE
... .D4,.,.M. ,-.,.,, 1 vecinleol: ruode un positivonbenehic~o around. --que m.lo,. ln lr l ,.e..rosd.err h ..a l i2dvra. re 1,5T,.io: o "udn ~uapr
cigaaaa igun o n rsm a a da d.en -a a se as puodan laqarla ... I , Es 4.. ..l1, .. .N.' i.1,76
b~c .. ~ QLN0'4 Iap Iconica. ama v doi awno esti leosu~ al $12,500.(1R4
JaaelKh) 13.0 a .prEn La 'untihl.io lte de 1.3110 varas ,:,,-, i ",:Tu
4, ,S, ';.," C ASA y :. | n o oey .at-,orra 7eo e.,,ulo ol n e | _ ,, .......... CERRON .E a $20 yardo


..... ..... .............. ...^^ ,^ 1 ; ;,;" ..;r ; V .=:...'',,;| ; :; . .... m-" ...... ,,,*;. | .. . .. ...'-/ ; "^ -^ -ALME^DAS. ,oo:"~rda ata
I .,.,,...,.,-,, N..as nac ......dp,,',cdo,-"'~nPLAYASANTBA216,.7ALT. 1DE MIRAMAR JO .06n: ALVAREZ
2 PLAA SANTASFr rr aoyap ltdaimjaacl^a im H pW ~ ~ ~ .A... ^ .. Ill Ia~ No me_ coelnt quo^ @IGNGZ TO do5psoi doCNO coma derrib TonU L do JOSd ~ ALVAREZ p
0^^ ^ * ; ; > n: ' *; ; ** .; '; ""4q M ' ^ S ^ ^ r : , -------- 3 ,20 0 V . O b 7 o 3 0.' p 4 7 6 7 4 7 7 .6917 p477i f o A 2 3
...00 I UH^ r.^ ^ ^^ ia $3.00 ,i-" [0" 1 <^ ". err*. par-,
F-6622. Ap na. 619. M., sa.. .l br. ,-.' er. a l aa bl a ca m e la uq a c ssbo ra d6l e - d -,, . "- . ,' 7 .. t. O.. . 4. t E L. A -M
q,,..,,mans d l ro i asamc r una poa a a rauhc d c an c eO ( . PL S .,S2 M SRBELI ,,7 r si .n |7174 Pre6, : 0t5
S "_,_" :I S !'. "_""_ _' _" ,o_ cl rl', ? al a p 1a q u a a a u y a n o h a brel do -lsu b vtl aosl a Fn aM O I I ?. ... ,- -4.. I yUr. 4 m 6 7 577.6D5 ..7
...... ...&.. I .a - re"' ' 4 u"' and i.....on c a do. 3,-d ';::.R1 i".B.5 I '. PROLONGA'CI'ON ........... .

.OLY CASA^ 832.W0,;^ 0~J*" ^* ^ i i:^. Cmmne ^ } u
KO;LY AASA 132.000 iDLOMA DL E(APLE. JR DIN. ABRAHAM LINC LN. .,. I .p ,
(MN no* hipoa eca). Moder. porLta 75 -izl .13,4 bao' LIs. ., ., ,rA, .AN- I- LE-- .A-- 74 A enidd
noca osiai. aialJ legointe, j'o-, dcom5ne:,r 14 % 5sr65cJ7,1 ,.'. .77 ti6e3 .aid1e.,001
Mucha0 auall 27balm7 35d6r6 2cr1.66o:4,egaraje6$17,(400,4,lfa 3IXf,,..,"B,'5."0,". .drr.,.. 6o t.40, r a.1001
malaorla.ual roje. etc.' Sl la n a: 12700 Na 9 : V ENT AS V E N TA S .r.- va Il2fi
t NAu qeilo a. N o le m e d i ata!PitE .lo O 1O'R e d l vyD J L t .L .. .,. 3 0 9... ... .... S ED E
nri F .5790 A 1 .34W t D .826's j-48I -17. 4 C AS AS 48 CASAS U lU ll) D O L O RE I- o7- ... UE O E A O
.1nd____ V__jmr ft. oh "_ D- -I__ r- 'I I_ F I M< i ; _NIL o' AW os sNUEVO YEDADO I C END E
;E END. i. y cuadrb
B '-'91.. 1. e 11 111- E. e "3. pl *ll l',.-'"-S-. & V en ., _,lli ,: d. I p c " . = B dd2reeld. A l,11.'9.35.38
G ANGA Ea 17 --L." ... .. . . .. 6" ' . . 6. 700. ;0.. 1. 4. 7 7.. 9
_' _: _'_ 5: __ '' ... ., s- 5 W, A'' L" : '" . .: , iCattle 0, ,-iat. 1 r o, pree ....
E N M A R B E L A .a,- r 1 1 A I E S T A R A NI. . ., lid ..d 11 s d .
......1 t-.. o- ,7... .. ..ju!' ' 'j ... .. 'n P E G A D O A A L A UH A B A N A "14.96 -.f.... .... . ..l... . .Ua
I B EL.I A I I gA. IEl.- arm.- SE VENDE '. CS. ND '6d ,6 77 GUANAB O
S J_ A C OA;o tara Ih e fen *l carrtS DE rL Pre5*-: $ .A yara.
i. N 7.cian 5/ 4 , 3 l n.. 77 7576. l .. p .. ... ' . S1 ,0 0 A a, N .E C ..C.-....
Sr. ,ello -i. .akz,-,. , a ...% ., "E -- t' "*. | c.,ab l,, m, v ,*, '. "__ cr?1, .1


va*- a^** a m l.ir. lefem Na33465 et D M I T 6951 -35 6 EON644 7 ,. NLISRE 50970' S**,VE '? AlI1776 777556 075656 >1l77.. 4.76v. i3. r :'mM 7. Gas Car,
lH- _2J _-4B ar '.- ,, 37ri ,7 N l'," "'', I a M Cl Ch D t he os eaa Al t-0' Toa 1. ~ 1P560.000 c.dao. ;as -o n rit -6 7
tFl,_a NOB AF C ft.. .t I.y.. D a 021- N (8 AJE. n- ..0, ... , :, ... ."' r Ad e
41 __. I____1_ vI adso c '..a N.
3 S .,7nI....,l,, l. .14". . ....- i All. -P L IA C ION" D E d a n os Ia.n aa c l d C o rra.s
.. ... .....l u.;...rcue ': IC DE T .... ... ......... AMPLInON DE r
M IRAM AR $33,000 1 `-I "-. ... . .. ,r.. I a. Seldad, Ca aod
*i ^ ^ jsQ- e^s s ",- Sf .3. .^^ .i t r ... -AIM-DA
a 0 77I4 I-......-aa77 ....AI,7,6 .4 M e 6nd r .. ;.... '. .; ,A LM E'.N D ARES T tu y Estarada alma y
,,e,. .I .... ,,, 3, :.,a...... Apat "d.*2 .,8."ba.I,1 ..Par,,].I t.d rrmda d.pr6.im. o 1. za l ndo, solame nts, 800 l rde
TN9 a 21 -77f 7 M '-5 oi s71 . Av6nida6. A95742x, p ar9e dr4 bo.arx do Ia CViea H BCan plaD
"/5'IA4.... 1D IN or L, la R,, r E rVENDE CAA 'SA.If. XP(N" ' .'p 4.741 .,. I....a r, 5len ac: diIa Cedlalldcd.
d. .......... esaa Ic .6............. ALTUIRA 1S7-- teria.12 metros 1 ..s .L '4.1....011;,:.+ d"'0....t,
to.F) ATRA ELBOSUE.7'.i, VOOR A eaoy oaa
SB-7 123 i ...I.I . .. ., .6 .500 W- ;. ..metrosfondodosph .._ :pr." ," .:1,, ... '"-_ ........ VIBORA Aa. ur b...a.y
". ...... ........ 6.. 4.. .. 7... . 0. 7lr.D... I.. a.a.. .. 4Tl .7.7 s independi entere I'.. r' I '..r' 4I ' T I E N ,6
AD.T34.. I 7 ap. In,s7 ..YENTA
4n 11 09,70. 6.' .7,, .. ,'. a7. .rt.1 al4a-54-ce.4.-N. ero6l 07 176enlie Es7176r1p17, I .-oa= ..le,-. ,, .lre- .
.. .. .. ... ..... .... od.. .. ..6 ,, .. le n e teE e b r L..... I ,- ,I. se .. a I t u dm~.
UHIlD7Z 4.{ did% ella m tm o te SP resc Nrit. 1IX,.at.b27-1
711.6.-p5I I t 7.75 6776h77I t,7, o. 7047 of.: MI,' Informan M-7276, I,7l. .mperi. lyar. dam 7e6 77un7 $3.. .4 a
Indt.,a....1. . 7a7 7a ia, Vn, ,5, sIlos. .. as D-8411-48-18 ____..........___L UPADEVED DORpel e nidaaI "t N v -.7 ....... ""'IPreA"
PLAYA TARARA s 1a. Itx-pl t ,4 4 712 ma poder s'a..7 2 Lllal'.3.. .D D64a4 7
,e ...... ar;,..M......... -n . s -AL-tUAS- o- .45.59 5 ALTUJIAS DEL VEDADO A...Ia. l 10 l .41a... 0..$.Q0 or..
m. 4ir, Sdasaon oa1rr ra-Sa.... Pt o-"l"" l=CW-.'NPreNlnsn.y.n.7dernnh..leoosaotru.c4 a l
de pr$,necra,/4 y drma, Z clmod~q~di.de,,, 113.
... .. .. p .d 7a.*7 ... m--i-a- -ii .- e t. Llrc ,- ,1 7777,4Q+ +.... I~ ad74a 565.d. d71r ..... .~ 5ltn... .I $1 704,700, 5ae .7d7de 7d7 P I' Otro 2{u' 7 7ta a$6,e4.en7il .il~ nQjjA
J....a.W0 a .4o., Ia 77I a.da070 -,,7y, -R.--
.. .PLAYA TARARA ..C.il..Piom..... ... c d i'. ,ueO l --, te Mos....l.s...V
......................L a 6 .. ALTO DAS DEL VEDADO 7n77sta $21$u 5O' iA A
"' ." .. , :,la.t..,. h fr puen s3areCl." 'nl or1e, : 00 0, ,d1 6 ei1 r i40 4 ,0 a e745r rr7 1 7-4I
J ae h / t 'gsd o M a rl =ll m, J S 0 ~ 4 0 a a ~ ~ l n a v p j l s~ 7 0 A G Z 5.10 01 1 44d -451. 7 D CA1 6 a n, O R D E L Cs a M P alct.d 5 p
SI 'll, I O e N. LVARZ Inse 7,7, so,.er p.Tod, 707 een,4 no 3,200 Va. Obispe 365, Tel. M-6921 Talo. A-2230
1-!,Id A"Ie da 10111oa1{ i0 14.. 7Tdlf. A,.- 60, a7ora Is 4.707',, 7a7rIhI, p. 1,,rta7, o, ofllf u05 tlE ane a 70s7 p e en b d 0 r
-ai1 M6 1 1 m;d d o 4 4 5 r80 0 7 e I . 47 1 11 o. 3 U U 7 4 7 7 7 0 N e 7 7 8 05 L ASa b Yni g a o s s a a r
Pod. d. 1.a. 67776,Cura,77IX 17"or" 7.
:rsntae, 744,i7,9 Till. n n .7de6.e DEoLesCAMPOWamaoa5p.Io
lj~j.%IR~l N pesallsi-% Isme- M N D O Z A y nea
Belha.rpailsneasst.jasa A .-60n 'l drt-- ..... . ... ......E jt.a
N..l oI a~e.. plpno si a- .. I ..' .-Ie 0..... a1-,7d7nan7414'' 'J'G RAINCH IO conS uOe $1a*1--,0', "
,. o .. o.,o lnt4. 1 ... ... . ..1.........n. Mim, ,2 0V.oObisp 305" pev e c 'e-692
JO E .lVREZ I ""'a -po I ar.[tTrloAiA-- P C L-SI -0
r- I....do ..... a 54 ..... a..4.l' SANTeport .eoSeSd.RZ.REdAB523-. ., .d. C. d

t I.(,anrlea MohJo .3(3. ',5_ _ __ _ _ __ _ p o
a s.. rla d a-ayl' r y l lI,, l ti p 1o.ad pe .delor io'rr I77ao ,n .7$12+ 0 701Mado,,e/e 4770 N, sII .'.-
"'__ __ __.1_ __ __1:_ __ __7'"5 I__e_ ___so,"__ e h
1rBe A [|Ti yI U it N 6 el. 'Lsma l ,e,m ..,

.,1,7,1 77 ire.i45 7ai0 7,77,6de.. r l 7-1tr a s a lo 57s70re 707JN er. o,7T ony77l7',A, -6425.a 17s
A T1'1. .er ,e.nre l .u C41 --. 777. 7rn 777t1, 50i7r1 70- Il 'a1 i I ;IN DE S ,A I I ,,:
. . ...-a.he/ors bl 87a,. ,. la77l4 76. D 5f, dn 7. ie4l71 d e9 a c, .07 ., 7 I- '....' .. .. ......7 ,"'' +.c ,* o 6771... ? 74, "",' 5l74": 0 77N7. 50 ""
M........D" 6. .. ..i A..Ie_47 74-.... .. -.... ........ ........6.......IN.i Em eacia nPeR
h..SO ... ' Repa1t
47,750 5 450 1 6. N7IBSIlela 68 2. 70 .0,s.E l tru__ _ _solar_ _t ie N IR e

i r4.0 Ilrl7, I. to a toones,,2 ar-sol a7 -.
jPAR A R ENTA 56 . D....N....ido. SANTOS..o-REZ......N...T... .-nnBA .....5
I. .-MAo'm". r~e. R..... d ll.. N 1... . .. . ..1., 0~ + .. la ,l- 1 1 A T D.,- I Er O UEfn 1. no B 7 1 23" T I. .. ... .. .. .... ..r'
Mq An z ,RT U R O rt a ., not.sto y a rrote. ,1 -, t ... R a ~ 1. d 1.V.. O 01 1 L -'u1J g,"'- ",, ,',,, ". I, .1 u d ,.,t l oIle V Ip t . ie ..

_______.......... . . . . . ..... 75.... ... ....70... e
...... ..... .... '. 0 E D IASO AI ........B -aR, 4 3 -n, pr p ,l
.e ndori. do I l o I4lame l H.-0715[Ta.I0P.T877OPORTUNIDAD F.o m ercd iad o tes.32&,d bDE. a n r 5.da7ON e
-09,N ~ .t St. Gut rre. 7at or51 2,5aIst, e Mi~Nard15.5% -7 H-.10-, r ,7547 o 3B m 2. N u e v o
a-.l.:-4 raeK. aaA V I S Ot pn t eho ,de 47uh;,,I:".I".por al S L O
Asni d.Coo b ( Ia 4 r , 4,. Teflel fl lade hll4. pl.t3 i' v endi 4155775,
ra e nd er d1. . .I t ,o y lar e, d, r a rl. d e ,000 Tr + C L.U B t ,17 .. ... E S TE F INd m
U 1C '] 17.%,W 111..111 1: 1 AN 06STA M.W rs, q I ,ae 1,'rlta .olft D Is 1C ',.'".:',' ... 6t .. ..b. Tl nreTe o 5.06 r. ed AL r ..
Rap rta al "ri1. -r. wab Os.Lt.1UI '7'I"77..7A7I7I i ll U -C49-9 i7 ARANGA


qo '' A ________dapdr.'_YIa , ,n*n r h n o.s, M
1PVENDE VloeVA 3%. CA11.SA 8 s Mo Sce8737 67A N T"; '6aaI 7 POTU FD D! F.fARR".6 RA c,77pI &L SUPA. 7.764p^000 d.aDro. ,.. I. 4 ,, rr. o 7.0-- -- 747---e--7-7-ES ,h 'ia 4dl 7677 a. a .V o .la .L u .7nst40d
P .. ra .lau L41"' 'a.ar.ic... dir 7 6 7 .. .. ... .. ... ..7
--do, 3,INft.,d..dn port -70506d71a p,. 0877- FI 6450 Mw4.rdond. FL.708751-302 F42ES 3E.ALNANT FEv
d7' s Ioll diobr 051i iii 5714i4li7.1414 77.74L778r o 677a 7674167 77,376' erusnotalad
04. .H...s rs a. A M....304 I
MRGE 'VEN ER ) ."t 4IcNI:77.--4 N, I4V ISO E IV DO1-302.`jRAAlEDEL VEaPAad


6 La. rllis bl l` ll l. dai+ i- uiO14Pnn d0 bai. 07,777r1.4olnF.Reacrdautds.h0. 7 S6,EN3,AeSSNT
Por.'in..rero.do nadll o d0n14,17alas-iobr.rid 2,tur.q.d.7 1e-7n.4 t7 7.74 1 d .-91 bo ...blop r- I Alc ado
e r em l'irn 564bonda 10 1.211117 a.7P1.T.W11,N71510.40.4016 777475.a77a 680" 566

-sq. Ioar m6740 4 r0mhen777577O..I rA uaDE L ndE U ..... ,3ri2e. 4Q..... V. -.5, I_, BA
i e n uzI n eorB o A[,f ne| te a c I., l al" m. e",.. .. ells y sellldvdcer1 e Corrddr C,- ....le00 n ..] lm 'qe rS2 2 M id .. ..be nte d i C fles e s$ m


Ie o 0 ores. Vial" iapln e als0-- a.,aVEVl ___CASA7I7E-I.-5.. ......-.... ...............41..... .... LD.L ... ..wapr..... .
no oohi ayrni Esot 01.g1- cal Ie5 .~.I L oaaoo im*7d, .77 nyI~A APSEI 775607777 7 7o1 _ __ _ _ _ _ A rre A Sd.a
dB-309irA.iad ~baoB $e.!0 187.11 05(055R0r4'60anA4 CNFPSTEA32PLA TASLCON DELSnO01,40.Mai. 4P54

jaJurol. sulena 6.40mer7'de7977777.uNlrBo ENDOZA tarn rtpair tie
firlold. f. o~aa cve r a~r6~. l~os alrl ~dm. PoInisted I 4i s hall.1boll.7da 1c5o0r7009AguBr RE PO. N DELCAMP
| lo I n a d . .. ....| aX . %- ... . ... u .......-or pe a.1omr l rtp.. .[, Venda n d iflel. .... ..o. ........ {'1,' AV. R E 0AN O 0 0 nltr.AL ... ............tun ded. VM TAJA +


.po ar.pm..road77PotatoIae,...tr.N,...d.. .C $26,000, Cuba 7 0 . [0 0. .. A
/[aepollnfr Hernindre-Sl~n .. |i Ae-SI 0q.... 9, 23 OJ..... 247 puedaP... dejar algo ...I...... 3 pant771.7161157 ., S' ,000. '" ', ;,,'i',; I.......7 .................... 5,7rrenoV VENDO TIp,.. ', Rutbs 1- 5y
ol. Fehoa i.t a ra. r 'lerc. Ifrsa 57IatM oz Pa. aR e. 99 -Is '. 76- 12 7417164,In7 704456-t. (C. C7j'W


,,'',' + ...++, ......, + ,o+...-'--....-.0--a-__ . . . . . 1, .017. 14.............. 0 NI Ilsas+l 7 + 's.2E 6 4.0+ 0 Fe-
Refo-rmp 4I.7. 4enturejadIAor 1.31) r.Mt .7 d 777414 formed: Gas Car.
,,.76+, 6 5' R... rgoe,7g... REHc v u tC Enl nlTA I .,:: .-:' 2 7 +~ 607......... 1... 70... 4....a.../,
M35.00.. Rea.. 8$00.. UILLERM0LANCIS IOPORTUNI DADUNICA! ,A,
,Lo meno d e IS ntre re correddo rUH-D:7 93-49-2
U R E V E D R ns- do p w ra on w nt parn. enlo My nave l fnndo.7,n HeIlIxa
........GU..LLERM..LAN..IS.. LOMA DE+i.MAZO .................................... MIRAMAR 1-,GUA REGUL+AR LN Trs,,t s ar
P .... ........ ..Is ire rdl nl P re le d es- b.14,. "M ,'e s 1 ..... .kL-Ilgino................ 4'1...- d ...."d... re"N N p r
i -r,-d,,,,,:,r(Miemsro Coglego Corredares) EDIgICIO DE TEES BUENA PO NIAD ALaI
... .................. [lmedlnta aMlcuomst $18,560 PA ASMIRAMAR, $35000 rONDOE ..... MAR............
.... ... ............ ..re . ...... ............ ...... s ..." l: t 34. 0. Sr.*EN .Ifl... I od. .1-1or, am, AI ImA 3, dEI doBem. 06NHDk "46- D9 r P bnio, -... bel Pr-h~. ISN N PS
3t aeaador, 374 n ntIda bia r 7,107- r S oVE N7ar7Ton su ,rapi ya ii p-ar
n Iransmar. 856,000. msdo,1/tr 4ptlo. Land[ W-i ,c. Man, 31$, 2Se fai l sadale,2 r r 13D .. .. 6 00 .s-. 147.. ............ 'NN,' I 7, 777od ......,nHcrploSIoS Od.EE-
50.7nll '1.57.5.05I7. 85 '-1~ A044e5id9a Snlrhsbc ~l soil,. ens 677golo744 ; d071. o~...- 6..7
.... ................sIAMRa2 5im.6 6477701177
...i.. . l r7.~ "770" ... .... 7 75017 La. baj. .. ass pa-orin.l a 0+ :J iso-: +' lJ''[' :'1; IJJTJ :": Is, "I 7,0747 ... 5071-la uuea.$60+I. De de$ .5 l .-a
Ib S . 5/3rh c.'. ho o r 4 7.... 1.. 5 r.h.o- 77r7775eo eda$35
07r704~a 6 7 hll| o. 7.n i .r .. 6.700 : 07Te 70r.$0 010 h 05 oijissoieaAh od 3.7..'..- ai '.. 67,7-775777e4r e ,77
c005, ..,, .0 3........ ondd. deAsoc-. Nuchoaslioa ,.: -4'7,, ..-.5 .7. T'..,-4 I .....7.......77 ............
or... -1r p e'L ....... QUERF_'JETA: r1,0 de s. o.. laeo. lalar- .... . .". ... .. .' '., 4 ......7..p HAY PuARCELASDE
IJ R~i.. .5.0 0. ,08 l.iso,' adi, 17r7.' *o,'-, a ag ri elln' 7 +' ... ... ... .. .8 4''?;'+",',.+ ih ,o~ a +
Il.VEDADO, $360000 ......... $
7a4.ri calr.ei, 754, 3 l'h .. iher. L frUS" NEGI-,a-'-)di,.lr Pro's Is -La"+''aAo-st H.00, guilarar"izad k DELra.MPO
.I. -5 70 775oi 77l7e. reNal516'8, o .'I.,c. 7aiel'13


00..... ... 4... .. 7470 ,777-.......Sara.io Hareso$16,500- ,-,' ',,,1,.,Le.aLi.ill
...0....... l....... .... ,..07 M._ r a.o" ) 2o a4a P7..
fi~~~M M I r H rmI creje .re Iia lleo* 8r7uii 1,K0 l 0 h m na res fl-- I Dlns 2 aa, sa.o ,lA.prtnlan..H ,|-'
-i se toIiI or tair P mro Se e. 0 1.) c ..7r ,, e, if,' e, r.- t,1,,...i$. 0 tCTIitRL. O -..- -,., "- .-.. -,.y-6
oieH in nle 5 020,000. 044I'.VN DO" .8 6 2


I ReormsNI46E I A 95. 1-3456.. 8-D'2.x27..12 V.4-4 ... . Bur1au do' I0 Pro8p v..
'sti a 7n li 'oZ ,117.8.EI-ir23 '.1 " ,: .5.5-45;5,4.:03.11, 79-76t 7 Gas 7Ca .r..
H-a T |D ,I T482234 , U lD- ,2-48-17 e. y,,odriguez. V I E.sI4 u 19.2 r,e5 7V ( ill U94 --672. 4 -6 U -.3 -91
GULL R O A.I LMADC AZ l,. .. -rl" +
P gina 28 I4 R1 DE LA iM RrlNA.-Sibado. 1( de Junio de 1951 Claslficados
A N LI N C( 1 0 S L A i F FIC A D O S D E L UL T 1 M AA HQ R A

VENTAS VENTAS VENTAS VENTA5 VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS
_____M______M -A- I CSMOVkLES Yl ACCFE -NONS -L- I __ A__________Y____ 5. _13 _____________Y____S
4 SOLARES 'S ESTABLECIINOS ESABLECINMIENTOS S- AUTOMOVILES Y ACCS. -TO VL -CCS.-- S3 AUTOM VI CCS 53 ATOMOVLES CC -ATOMO5ES ACCS
-- O oorrlMION 4161CDOLE_11-'4__i,___.__,____-____.,'O__
-. ;. ..._ -.. a. , a t,, *


L,,d,.-^ V-o o Iqo. OPORTUNIDAD. _.DE '4 $1,900 CIUE3 R CY"IAL
.A.. .. , ho CONCHA 1,002 EOs bl
""4;** d.** P.O"^ 1;; p 3,m di.,d~lC r Imoebi :. -" 1 .*.'*' NV. IV* *;.. :-**',.'..; -/ O C A lN ,0 T3I6Iooo X.1590 .
PN LAI-myqa43.N11R.d 3:091, D34-1 .- I ". PONTIAC d| il e
Cj HVO HE ET si RoiA CHRYSLER 50 _HERO CT 195) ........ ........ ........
A "." ." .. . '" .. .: ... .. .. 1 8 A 7,-.1....NUEV 0 9I
C, ...... -a ...... ,3,',3 E. .. .. 3 -3 "
__,_____, ___ ._____ ......... .... ... . ,,c... .: lr d OquniATOSdVIo:C M~delo 98
,:., -_: ,_ .___._:' "_. ,: ._...____._.,,_;_!,..,:r,. CHRYSLER 49 M in 25. Edf. . .. o Con el 50 par cienla
c16.3 do3 corr ...ecto.r l...... ..:... .... L...$ 900
Lo oeacoesorokasI 1'F1-IE IF~EF' CHRY OSLER 48 v."VeLQ IO 3a t rbshrOs en 3k 6 .1 ANy1(434 30102 ESP E Co IAdyeLrejParcel aci n 5...-' "L- .... 4 AUTOMOVILES^ CCS ... 1". .. 3 A OS 6 .d s
"SAN AGUSTIN" '* '*: ,. ....3333, L. n :'.r' c a c r ,,, c. .97I31,3" 3L. Su 2 ea
Co.iguo. L. c ..., ,, -4q CHRYSLER 46 .......... .......
'33'IBUICK 1939 UH-D-7980-53.17 Agencia
s2. p- C. NV 1.HAURGE QENTA,0 0CADILLAC
I ':aa1 :,. B...i, .E I CH RYSLER 41 Telerno X.1590, p |.. ..u, ,.. p. .. 13
.............. I. Bea In n m ayor '1 Chevrolet
. ....... ." _._.. .. ... OOLDSMOBILE .M B O I|l s o i 5
....: .. .... .... ..... ... F'OR.O SN P aCHYL E pR aC R 0 262 ..... 3. LIr y 333 '.
A~~~~~~~~~u.~~~~~~~ ~ Chn~ nr 1- -1, ..- *;'" a.. FL,.LLirer 4~-:" r 0 p t- vao ,c tld.,c -o,| ae11


.Laso.... ,I' * .11LIF ...., PY O T 9T.. -,a' ..N33. FR 4 P.. Ch r oet A 4
Chll n.,3~ ..-.1.. 3dco u (A 3188 ) UH--.8037.33.17 --
-, ..,.u...,3 ... . ... . ... .': ,' .... .. N 15
... "'l\.A BueI% ,ota g s q u. \t
Ago.hom d, 33. i3 LEbDc- L'r-e-si- PLY MOUTH 489 ,- I COMO L1QUIDACION 1
I... S. n m i~ c,./..n . .. ,p . ,B O D E 1 4q_---- ^ ^ ^ B e a V si u a O O .. ... P L Y M O U T H 48 .. .... v rle *~..... ... HU B L T". N A T
T INT D1.RA PaFa usa.. 1OPontia0.01947, $ 1,000. yN Pa3 .3o F -.4 rE3.3sil,,o"3. 1 5
F--- -490" / --B ... -- ..s"liEddl,9 Pi O 19501 PLYMOUTH .D 5 $3 quo
A Suh3 o p UStihl4 .. |3A r-t in...a :. *be. 3 :-3 -l
33 31-.3. 3 .33 3.,.,* ,,. ,.3 3 :-- ^ 333..... 334-3 Pane1 Ford3 3/4. .. 1947/ OId,3mohile3 1948. 43h3343, 3
el Repart. rata S^ n^ rme^ ,7 ml. -> -, D 0.0 a- -F- UH-3-7D"11 -05-53-16
lm .. .. VENDO BABY DOGFaiidade. 31 pagT23 y a3433p-I Buenos c andic i 49nes 1 .ado. 2NB p T C rtilii
n m A". :- ., C No .002 d ... Buena vestidura. TODOS 4u o PUERTAS 0 Chesvrolet, t.o ,t9n -1 N
-,e...... _....., ,.3340o3333.3 _-__..-.-3. TODO33.3P3ERTA 31dad, 33 vende3. 1-2-3751. Se I E
33 333 3 34r3 0..... C3HRY OLDSMOBLE 48 DCO TD F A dnfiid ade
"AGUIJr %,STIN V **-.OSCAR. ""':, ..'" ..... 40 -p a DAMO S. i y co i T O. C L. B .AD .o UO N --l|| |A 53 *1 1A
I M;1,1 PRADO 3'"33...........l "3nt," "':c "", 33 ,piC RYS LER. .. y|. ParacI 3 O dei v"BER.T .d _ _ly
eO[C1'1 3.333.34333333.3 PLYMOUTH 19406 ques.. UH.D.6778-53.16 .L.
.. . . . . .... ..... *U4' p rh e v r 0 |1 e
...... VIDRIERA Gi1ANDE N r '321e)9tA. '..7 ...r .... .. Se hi CI. ... 1944 i EL 47 B 19 A i AENDO CHEVROLET 48sj
"S FINCAS RUSTINCA S 1 ,50 BA.... .... . -... ...P.. OLV B ..4A. aE...R c"LR FI3.......... part3i33uI3 ....It .
v 'n. r .a ,. 3 .33 n3333 I.NCO, ZEP HYRa, n -B. .nBuenas candici ones V.rlo CON.3 3 3 3. N N3 1 (56, lff
..... 333b3o3. $2 4p13...3333333. ,' 43433333 VROL T 3 Plymouth6 0D I,33't'. 1]. 43n3434 13 y13 (ha3joe)'.Ve
C .BARR -T$, u, d,1,dLC ro pnets m 34 -- 3- ChCHEVRY LER 49 ........ld. 2 I6 433 ene.Be Air
----_:-----noI--ub 4-- .A A ...l. co r y a I CADILL4C.OLD9SMOBILE B3uik (Sup33er 2) .... 50 _||e_ -A
ON.CHA N.^ 1.000. CHEVROLET S Biuaena pinturC yHA .... D...L .. 19d Ch|evro2l1
..AN..""CA33333' T; H X.R15 ela1an 857. buefia mecdnca. Plymouth de14 ux134..... 49
MVriaDO FINC'A (M'ODAS), AMPLIOS SALO1.- 2 Pymouth Dr Lu 7 ,a7
BA NQU-IAD 5. 30 (6603-e16 CHEVROLET 47 Pcy..... v h 1 ..... .. G D RIl ii C v o
Las en3aA i e. 3,i3m3l33o3 hpa2.6 2a3r ENDA N E Ie "e $3n9m.0 c a Widl lly 8...........l 47 i C
_- .__ 2.-,,0.,,03 .3 .,3" ,, ....43. Amo 133Aomobi S m .I CAD$ LL 2 6 195 0 BUCK 50 3 ad,,, VL G ONA . I,

n,.caeabtl^l, Inlor.n;,: ol %r. .. -PL YMO O 49uanE ...uza""n as 1 Y *o ,
p, 'AT- VED CHVRLE 4a "I-- BUICK 48r ............. 1D 4,9." C 4 r
nim.a. ,o. D, 3 3 -1.333333 r uL.. ..d. d...................... 4 r0 e

S ^ M^ ^ .^. ^?~m~ dhnL"aBf 9 T,... A i CADLLAC.OLDSMBL.E4 OA EGA 0C~ld e el ^
________________________ ______ - r N ~ l IJ G E S T 33 33 3y w r N N J .. u 2U I P ,1 3 (1 o 3 3 ----------7T T
Aguen A Nn 2I9. 0 117nA DIbuenasLcondicio- 1 9a (4. 313 00. o .V.a. 4 O2LAD 1;
, __ ? :r:'"," *"*"^ *" *r ., ....,;-. *.......... ="; 5..... f "n ..... ....... | dr" Be..,c, ai go 5. blua e 1K f L L O O O PS .W l l
D-r 146- 0-17~ ~ ~~Q I %- a a ra n uulpl I. I R~~t ufi l I air

1 .. ...... .I. BAR.ES 5:3.. V1 _l O1 ( Nl-.. P o3,, Al.B u53333933,3tor pedo,,3 9400. r S u eraeio.m 2 m ou 41 g en
F QUTA A 3 CT = '::,:'. I .:.........I.r .. . .. ... d. l B ick1.4, 7 .sa. ros ClumBiNa 71, M aria d.ao. l-l6


BUI* 62, pBic3 u e 1950a iaiy M O o s. 43 ..,38 'o
-u65ra53 13 m,.ur n 33313343333 Eua n SO eU CK Ue48. . P.dLYMOUTH 0 33 3w *
3 3..... .EPEC SE ... ,. A OD A M Ac BAAANC B oL4.3 1A 33.3 3.. 19 0O60 3 0 13 C ut
........ .. .. ..... 2 . ................. ........ .......1 Old.............81 9 5 1 1 9 5S ,-3.: 33 ot3 17.,3 3Bu 41ur o4-"3 CEn buieas condici A E* IO P3,0 A C.UL

am. ... -' .......-AY"O ....... .. ..... ....... ,'*r . p ea C ADIL L yAC
"de o iN:a.Tatn 'hrt A c 334 333.BA -A 2 D-R T 43 U CADILLAC.OLDSMOHI LE deIL 49onkr 9do_ e e 00 A l
;ULTIMAHORDO- 6DG -i9^" ^0 ml pa 48 cPRAD~ 159.. M-3814M~} Fi :p*"l. * nuevo, RChevolet *host
4'3rME :3'4en3s34 Vmisma v. a can D l and. BABY D.A HUMEBL inosum I


p '> p-eta1i1 M on e N :* ." ..." ,?,,:,. ,.,: ...........-'-- "-* "***' '-" CVen Od m bLET H id ... .I Alck CH V R LET -. ic PON I C O 47. B Taby D Eog CO M .' 1 49 .K it"
16fon,.,- w-***-*"*0a.*'- OLS OBL .....-- [,- TT- F D- 37 B ""0.018" ^ 24 o meses ; sin ineese
[ Bue.na.... B.... MO5.e u m r 81 7DBU C,. S
teFINQUIT A-A930 y CB-53 40 33 .36.14333 3D.3 6 s d d u A. DArcAO y RILnOs.$ Co lia .BAOMCST S A-BALA'NC. __.1 __'_.,_II", .A. Nio-n n. 1. .1 I T .a .i da d w aG.o.ID
LM-D-872-53-7 Comonuevo.7ngle53 par
DE1IAShII41q e. JUH-De-67UHD-5561-53 17 9 5n1riba
$3,9 0.0 46,111933.0 A317

,:" r r"!. .,. ., .. :..:. o in;C ,p. . E SOT 4 ...... radio y Bu OLD MOILk5
o I ..................... .. . . . . . . ..................TGAndApart9ulu..VEND E INCA% M LAB.I. "Z ..lR Co 33 R, .ro.. M 33 33 .. OLDSMOBILE 133 Enb 0uenas condicio T. V. y .. 4 1.. 3 4 N-
.l .... v. ....... . Plym3 ..3e3Lu....... .. .... .... 13 v... 7, B.. ..3.s I. .. ...l................. mE8 ..... .. ....... .... .': F R3 3 373 M OT O R 3o bloS P.l ..o 48 .. Ih n -..B ic k
17.l 1 1 , n vo. F aUT C I F A N T A h v *. -. i no l. I I 1 I
,. rm.a'n A r-- t Agencia 4nbuNuevn"i~ o- ,..;,., mt_ *. I nl **na D*.:,.:;*. BARRI TA, $2,511 1 C HEV ROLE T dao 2ceh 1)v. e anLM UT .. 5en adela U lU
:IldaAcMC4333 d,,3333 8, p D6va~p. ca I Bel-3Aip.u e-.Ma-m3-T .CADILLAC-OLDSMOBILE 3Vuick3s(dunpe: R.2).OS
G NG D- _',r, .. I UHD-713 PLU53


-- EVROE n -Agn8.. ueh B Dy cmou d e C r e .......B... f9l
RES'NO IDNCIA (ODEA S)ANTIOS SUALOEZ2753,moutC.r LuDE.80.
.... 3 d,...... ................... ... ii ENDI "T A Opa- Coma _CCHEVROLET.47_Willy_._._.S.1.0.6. 53 17 CM7C ev o leti


. ....... :................N.E..... DE.,R SO NTO.l 48 ~DRO N5 B 5COA 4 )i . . 48 ca r o
3,,33-3,-3r3a un c o 3i .2 02 hore'en- d-662-53-16 503333,Ines. 1a -"ROPIC AL Via B lan IA R


-_ _- __._'-_0" '_" : :_ .U l A e r e Y Su.eo., de 12 .,2ly .roth .3 3ob. ..M.O.T4 1de i a *
A I FIN CAS RU 1 15 00CAS ES.9, 3. 0... ... $ 0' "3 ^ A 562, 4 3 t ra i Nn- o4 7 b u en os4nli ck S e i .. -60. 3 .. . F RGC3r C 3 1 3 0.
It. U 'RA A ro '_ __.___ __ ___ ___ hydr La C .OLDSMOBILE --Pcenid B byDod e R..OS.* 4
.... .3.......303............E sU Y ,4.....
I ._raConC HU DSoN uen a ds a7a. .. ..sePLYMOUTH pa d e ua.

33-0,3,33iN-G3333 P3U3.0 C"nardko" vested o-r .......... 0-, 3 ........ L3 3435....... ...........
h min Atr.JtclaI BNUISSCK 48eso Tao33Io~. 333


-' .3TErVETDE. BAR-CAFE33C33333333
NASH, Cod.eST 0IILrflfcn 3 3 a.J Fanillddade.
I.,.Va. s..p.... 495 ........d8d A....... NQ Con ra dIOy OC EnES uOLElT ........ 950I"I"M.I- A i *
... .. e'n b a. r.
49 50.... ..3......HR SLE 4 93 *3de Pag.

....... ......... "', 03 84-A E CEV OE o. ~ a k .es.du.. 3,;3FORD437 uc 3....... ".33. 394333. ..... "330 3 3........33
** ,.m. qpa m s cunurr ra Pl a- N ,.ASH 6 "b
BUL.........rurneo H
...........dge0n e!.JBuenICLm t4Into.23ot.3CH YSULER.....048

.... 33...... ...... 33 e.3a, /2 ...33 ]rCA MIOMOES 443333.3ud 333333.. 33333.33........RCIO
.~ ~ ~ -h 1. 4 9 VRL OGEChrm3 91,_ .... ....... .h.AN..TR.DINGa4u 2D, 50 C dc 1D950d CoaRl S..R .U Horaan8
CATN YCFTRI vSTANDRly4
3333 33 na. BUICK 4 3Penal33333,,CHRtSLe.50 ERIL h vroletaCH- I OLET 4,dP1. ,..Asnoy a85Pikup.P cousa 7 D dq 1 3 On ..lI, po .. .

.............. ... I. 2 '3.... ...1. 3 I~ I OLDSMOBIL... Lt3HMale ,',,3 11i t J' 33 .3 8 _ _ _ _ '" 434L3334. ..... . ....3,9 CHRYSLER . ..49 ." *' ...
.. & 4. ......Clumi.. "" FAacaLI A uES D B U IC K 41 pta ,ctstarrieyln4 adi, --lons ddo k' "
43,3 1 3 3333443333 Pa iNs, 421FOR. 3,. P. 1949 3WaN35S0RPower3Gi3d. -
:,Gnta eno af-''l8,,1" "1100, rg nl. CAb IO .o ol~i 66" -5" 16 e -- Con raGa ciadio.o


1/2...... ..C.CTS.. . .L" .8 .. .... enlr Bue n -1)4632 3333. CHRYSL ER ...'.. 5 .
.,.,.ECA A.... :.. -. %R BALANCE OIs And HUMBOLCluth./B~33"',.'".;... ,o orge Age, i 5.00 "CA;33.O43,3333 194VO 9 DEN K SOTO ... 48 Calle dj
TIEN A D ROP Of,,nk 1Re 3a3,.67 Fl.... CLDA! ERDE P AG No 2 A1LOLDSMOB I ,E 13 1 j) 3o4,3Io, 33333333. .33. ......333. ,
I .......1...........31,3...P....103 r Y NACEPT CA... E Mo... d Cl%'OL8E3T33 3N ti n F33 ]i333433,e ,b.33 Po31ST335:R. 48. N AN A aP
VED $3950 0 OG Tsifyo A8U* 'PLYM~OUTH.348I [fl
::,(1 1PI3 3i.eC Ia47-,343133314 Man iNFiaornT 334333 SOR-- YPAHA
csLE odumpe. g128 oe CADILLAC 1L95I0LV ion e. .1 9 5 1,. 4 aleHIM OL T d
TIEV1E ND A FIC.%D E OAL 1 3 833 6.3333.343IFNA.4 33 MBO l et 1 4pcH8 rOLET SaA- oam l l. F333343A Pg T D B K R 4

......,. '3.311..3,3. -..4,33t,.,.,,OCAL, 3r..30- 3 DO IG R b 1. I 3p333.33a3 3. CAP-N N A T
=;' [, .... ... .331IO2 1l.16, U .33.C.V44.53.1 3 .1 1 "}.. (3 [1-'C, ,33.331 3U33L3-.C.640.33.343 c- 33-3-03 01 -C :33344_ _Gasi ados ) 11 D RIO DE LA MARINA.-Sibado. 16 de Junio de 1951 - PAgina 29
A N U N C 1 0 S C L A S I F I C A D 0 S D E U L T I M A H O RA
VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS i VENTAS DINERO -HIPOTECA INTEREST GENERAL
53 AUTOMOVILESY ACCS S 3 AUTOMOBILESS Y"ACCS. 54 MAQUINARIAS I l l E ANINALES 61 DE ANIMALESB '62 OBJETOS VARIOUS |_.64 OFERTAS

Q-^ -- 'Br o -i---* -, O i.i i.. r .... Y EFECTOS SANITARIOS ...... -- n-i_' M-^,,s,,n.-..."" ,, ';..;.'':o.." .. e.M.i..a..I
sea.. 11. 4r..."......... ...... .. ..-. .... .... .. -.. .. .. .. ..,..- -- ,R l. %It E OLTBI-i -IN[ it'-,:'.''" O"M...P.R".'E.' : ;,,.," .',;2 IJ[It( m
a- 5r...".. .......... ..........
.-..*;;: ,", ".-. i,',... ..".-. .Ts,. -i. --rI-. DE---- MaERIALESDECONSTRCCO' . . ,,
a arapm n l VE EFECTOJSANOSITAROS 2.- 5.^.

$STU2E,350. 0 I .. .:a:* : .... iv a 6 BLANCOS DE TQDOS LOS TWOOS -.. . ,'. ;A PARTIAS. e V IA J
S^^'a,'':./;":; '.^' '.';A;;; L M roMo, Ll- ,,10. ;:.,.. .. _* _"' *- "_- ,1;.;-; ( p f n -- 'll*.- BIDETS | ..r,, .-,:ai.M..:'-- .... ,.-." [ ..*- , ;, = ;,:::. .plan deVenlas .nytr do
^ l" ISE' DEU-O VENDO /i S n111 I IIIIIlal 2 7 3Ila,, con dutomatico :",:r', *; -.." '.' "..:*.*" '. : , :o, :T^" Gt' 'T-"* en 1 DireccioD Propiedad
a"*N ,* na ~ 6. 0151. RNO (il ... -, ,_7_ ....____V I I I I O 'Oo ... "',, #f~ 62
PARKING .HORNOS. .,.. - .....la P..n.e. o e Industrialm i
Iulomo.e &nnrndllnn Onia G.I.:-..,C.
., 1 A'T .iDEBAKER 1948 L ................ F .... ter LAV M ANOS ', -.. ............ .s ra
,-a-_"________p,,____ Pere..... .... is CONERCIANTES Al hacer suc eo sp!an er
o1 .T.. eA... ... 6 MUESL ES V PRENDAS Sido compl.,o. ,oVENDO ao ..n.e.t.. s a nan.tan

,, . ^ en.',.. 193 pa*,I..^. IHUMIB LuIL U. A H.,orou pronto ^ ,-..^ ten*:, le. aentar*,;*:o en nor^ L -
$uI 0iuf im0iir ih.I'r ( T ..9U- .-- CAAAyI edod d ** porte. dela, 0'1)ean .
l nU U.... TnOE-T: ". [ o:-:',;.^ O.7291. F0-1446. H0dN noildod e Sn , -- do et tol d des .s compen
T L UD E BKRE R 1 Q 4 8 .- - T l s F 9 di T O S1 Z. ._ a s c e o d a a $ 3 0 0 a o m a s,
A dDETS Plandestros anun otes Jrte-
PAKNGS O RNO- .6 0m la *neono ar. ..,1Ateeaao t aorA'a


i / L 1.75" 1 1 '"-',," '... ,.,T,. '^ ., | __ *" I --___ A y. E "A ...3. ,C-D'- .' je Habana-M ai v ret
Isr'~li'c-lN Il __,_.,;_:-__.__-;___'_.7-_ I *Vlnitoono, eop'-per:,a",.': par $30,
$, iitlo.M - '" -E...IA ........ l\ O %IIVIII6 8 III- en etertrd Solterte no U'-;
*'a .'-,' a,.-., u. c l. .. ... -..... ..... 1 I Hum nowl, u at..- .pl.aa:'.:-..-* _,-a .... .n ,.A g r .r ... i,,o Amere
Mo.elo:.20, 4oTncrt.,o 111. K,"^';^"' 9, }"" i.:;:;'*" .-. ":. ,.;.'.,;*,* u,*, n uu uo,. Hu b0d IA ll~ llV DINE O HP L..d.u'coan,nci.NohJ ^, ^ ^ ^ "^ --,-'t"* d '""*t --o
c ro S Ro,, o ,,,. ..1948 u. -.:- F.erreter LAS.M OnS ..... p.,_ CEME, C P .
C .... LS.io... 1.7343. LLB'IffR CAZADAyH. VDADO. ,63. SOLIClTIJDES de\ .e.ta.. : /o toter .Ame-
* .|cY, VEN.rl(...'13dS.e.... 63d. a',,' ,,, -.,. ,, Clu, ' d, eidad P. -72 1 "cr .n ra T|raell Seri re Prn-
9 rI M.0 ..... ..AK 9 85 t .. .. T 1 -......n., .. "" -A-a n da- u dt 7 . ... 0. 7 I . I..,(:1| '. 1, 1 | .: -*
HUMBOLDS I.T OD AA. war.. .... 1. .S
PC.KAR 195U0oK I .. . a ,.1 0r".c ...... : t......... I I U UE CEDEN.. t rm'.ee- R 1,a "taa, OnI g.a -i
..$. 9. 0. .... 0.. y L.- .n.. o Ti ....... ......... . e,.' .. ERnoo ET E RAolido I/ 1T IL U-S .1.....3,0 7. ... ,, eo........... .o. IT
la Ote,_ ..Io --: go-d On Mol.-. J E.TER A 3.0 *,a e rIn I dc -r o CLEMENT CARPET &
m*= b ISo... Co onueTr ..o Te W ,int e. RUG CO.. n LSS, 2 O e 7 r, ,n mOA neT. 3aI
A o Motor C' ..et, e,.a.r., 0,0 ..Boadteno r n P a -- i .- ,
M.^:. .... par su el ta de sus com ral
de u.a.e....u.y L deehdI S 1ornAD iRNZOS ., ,--.,a el.v".- .- d..e.n
N'E 134. Tc ,3l> .' Vis ." E. I -.1 ta561. |lMirrmivre
_ _ _o ItFlg 21 IN011 lIF1 l.A n ar a 13 T 5Calnodo y Ii, Vododo cnnrnosltar inn 50sa 1r aradan 'v,,-..l-,-- -I ,,,f.. -,.. MB.
CADILLAC-OLDSMOBILE i ,a e t ,e r.s Tr .4 Cttdtd. tner.. ot. PI%.n. H O,. "' Tes. F-729 FO-I -. . VEDADO u--H | ", ,
FBeI.m rarDoD. pa85 ... ... . .'..........,""d .. ";.. "I.'.. ,, AS $... o.. de. ... . .. ..... " . .......... ... ... D E ..- "....." "...... .. o
CIUDAD 29,000 7 Htntanno r an- c e" mi1 -C- MORGAN PA NO CO.
-- cam * T ^C,,,_UT OIr.I,. I,,00. .o u CU D T r2ll00 A Ric a R. ER
asolor"''A "P r d I.,3- oronpa s. 3ga0 6 % Ved d D a SL IO .dn. 1 DINERO EN IH'oIPOTECA S. ..


E N S E mrio Ii ...... tFO E I ...... GAN(;A,,, .. -S20 s ob Su ,,,n,,0 Arl ~ 0i ipn. n.HD ...M-I .. ... i.. ..... ",,1....
/T-lo= o oxr t onda On m r . a. r l1 F or "< :ml |arfa ei,3, cx" c ', '[ o 1 0l m 'n.q' *tuiad 4rn It .....ir i j t~a rt
Cerr J La Room.r l. 1-75-15 kr ,D B% L 1941 m ei ~ p nl ^ O IC T R C O CALZADA y H, VEDADO. den GVlltgo. A.642. Ine Ame-.^ T E L' N O S O
"HAVANA' MOT, OR CAY0r~** CO FTs ; ..i~rn .r ^ .mSr"..... r. C0'C~ T. i= F-21 r-44 Hp^ E ,o, o ^;'. -, .F R M .-
To"onnT; .. .. W nrir .. .... ., o H .. AIRWAV MATTRESSU~ uri~ I D i c L / l i. 0 1 ine e* rp e x o oe 11-16r26-MC-17 B UEN A MI. i Bti
OFR TA ESECIA 5 CAYcvol USe %1.,.;i hItc. IlLSioe. A U UI^'Lk hflI~ 3 ----- J* -If:'.000 7' 155: Pa*tn G LEae rMod 2NOVM-LLAS M---G.--CO
C-111 oiIdo I1 .doDoAV..,, ar o
.. ..........o R e rm n o g p r 7,000 7 A .n..a in IO
ile y C,,cv~, Ch...2.,,, .. .tu::.:" .. ......... ., *., *," T" .
0 canoev e Importoto pa-t l 7.700 7 3rt e..t.oo. -bH-D.5154-64-17
P AC....................... KE 1 0 T. I- tt W ELBdT DO ... .
eio rnant i,,n .,, n Po,, 3r0 6 Mane - Al. -d,--. -" .1 .
l d b 8ulCo.- 4 ,u d5 TrIl E.cllTd3, d0 do ... 'r00 9 R -m h I ,. n .. ... -n" N"" '...eri Ana lN .. ha
de ausribr ecriura deceson
9,000 7 Onadioo-deltal gn-nFemETERei UH-D23 1 dpl- MASHAKAD o S Ol a ... C o. "' .. ..........ENTCARPNO I & ,i | ,.,,, 41 ... .
- ItlIIESO'lra -. |1 Alumin'jomen, slt~n~ Yi"lfJc AOBERTO A. VIEITES. n menlo 305, "I-1072. ASAKy
Motor C'......... p. '.. .q......... ...."A l miM

",- r Hnb-A nt!, 31oie. -*,u tl Y CUATRO MAP rUBa To Boo Hipot-eDa .- A U*ra. ..
...B p ETRLL" A M111.1 1....l- ....e t.n. ;a Acanaadasitec, "ic o ae n T ell. 0 UH-10-D-7339-64-17
,,. Ma.rina N'" 135.9Tel." U....... ..- . . A nala s .. T .. .......
.. ....... ......... ...........-or 1. .,1 .n .......... . .


..... ..*b~ t. .. ., ... .... .... . .... ...... ,tcu c o -o c o c.... -- -- - E N I O T C "' D i nFR O P H O E A ', . --~o '.".. .
Tadiila 61 o U.I7U 9 |.MaIo T n rAfeDIO n,*9 Ir. t J .r ..,..
T.blo Eon U-o. IB7i. Fnmd1 ||.Uoler n fIfda;i *.. . CALIDAD y SEP VOO -.n C..... r.n.r..i.... d. "'.. .' "; " NATIONAL LUGGAJEf
B l..m., .-5op . .o .rc .u 4AAtS UA- .1e3. |Fr....r.a.n. .a. a .. .. ... .. .S P
UPI^-e,n-al j.... P u,",rn- Ie ITE 1 vng"hp nd le" SION.a ....... ........500 ... TRACTO.. .ra-.. ..1. n..- a
ant. r IA0prDE 19a,0 00 7 MAR N .. Dari atei-L P
C 4I D Ar 1...... e ei.... O 5 a. r-rrrI n...U.... y noolidodes. i SOLICITO $05 MW AL 6O
,a uh9 Lintel*.-W MORGAN PIAN O COe.

Jo 0 .r...LD...MA. MAS ECORO1.ICAS ............. VEDADO ........... 5-n l a-. or..... .........
(ISoornletoao. .50 o a oannn6sraine.to unt..Iarn- H' Ar LIVIAHAs G-- n a Onarn. ti nocan. 'e p A... ao...n..a. a..
. ra,,f , o lo ,, d lo u a-od i n .. .. .. . .. .. -a s R o B e llo n o 12 0 0 7 A i l o. D I N ER O E
.. OU]EN C IO N" 11,200 'C 1 % 6S 5 SOB E UE LE, E C.uiEEteS OE -Ob

ponse e dani ma n.i 1onI ch120rol leRar 17 'pra o to or can- HA. feoco. q,. l aonr a Toa A4 S oRR M er L ETC.oLE HE .S
I tin bone bit.Ip.otatos- _ n aar.. 0aLa rrH r..
C R0 a e.ona -. Rl.no AETPotoA CH AP D74E. u o 8T1 33IQI. AL 7 %cr e No. M.ATTRE
abta pa anuo | oto goovt n no-..t.nRcnln-ty Aml.tad.Oo Ferro aa eneenro ,__ ,,__ ... ..... t 0 al or I 'Ioal aa o, ...... nacon r .o . |. .
bl~ndu, pl-..a. . .. - -2244 N .......... I -3 ..... .. a. .. a..,.. .n... .. ......
Ch oe . ... a e r il ....r a.... ... .%Par t 2nOaSd a i r l.r o 0 -7 "."
Merryn.do a lco p. Pt. renxite le Vitc a c s s.n.... i n A.M..... ..1 p . ._ 7..0..0.0 71 %...-.5l-... R....
a. t eny jnegps()o5 dea R Ia. onnmalut RnanER7 a70 7'n Cnoeeiote., IndutriDn ta-l AMERICAN TRAVEL- ERSF,,r.I ^ U .;. | ---" .. .. ----.|-,- Ep.o ,o. I1 SOLICIT PBEC^ 'rIOS ... DIE O ........................ I EP H PE, n.
AnIarcnnad, -,n-,-a taatne YBor. ,,C~

nCCALZAD'A H VEDADO Tn.... Gotsegt. A-6425. a.a.a.rIr!.......an.THE.LNDON..HO
Grt. yln ,osiroinnaInde ntueero- de ,qo__P.i "24 na ho-uent_ mentr O pe-
.tp POOL _ _ ...... ..........-.. ...
HA NA MOTOR " ..e..... ..:tlla ..l. .,- I i. o 19,1... I TF erret eri .D 1 c..T M A a... .... I r- -liartca25na nat cn a .i. Sr. rA. '
POOLorl Ponel I Tnnon .. 7 dale, do sets pit, aa,-Todo nc l i a ,n ,MAR..-A, S..,an enip,
C ob Ale- --. t C IheroetPn-oet 1AI ..... inn perfet .. oon.teino.. ApAI- a *n o UH.C -G M i .
Sd4An sin rd re.ij() reso ro n-o.o. r ,(so do uerma e 62 OSJETOS VARIOS ........ aa to .a ro. I 0,0 o0o Aoo I LEE'S MIAMI BEACH
-_ 1'.1I..1pM c1{lda aan- .I

C oomo l. ..o.o ..-- .5 Chlereolet Pandl TI-. 'I Cnntoolumbl 64, segundo ptso. om cz Ivooco ...a ..... ...c...,I n- -. nn .... r..... 1 ,... ...
nel, ro .Chevrolet Chaot2 Tor 1tAprtde0ns o de l d.-1 Pt-0no Ocraa nn r-an O-nn erq r na --Pro In in .. n t .... n 1 qU- n.t.
hon, tin co ...loe.se1lc i Ip2T n Alr doenlo P 1-nt, Ao mdo. IA. acnc... narant car-. n -. tat.. ar T -. h
Sit rndLe, pint. snnna btanaa, re.S7-'r R 0J4 FLIE Y1 ENSENADA5 . .. da. :- =PHILPITTS MUSIC
Suirlo Sopor -.... - e. COCINA DE GAS nom-o,-nnn n -a, STR
Ponnboaaep, radin. htatnuaat flelbi Nets nuoa yoonIonoes n H" AeA.A. -TELF .: X-t 8 A-.a.css. D*NMt.
Codtlon - -S.... 50 gringo. UH-D.7629.56.171 uc.- .... 0 1 ~.... Cc- ... t DNR aronraaialo~n
ont ..... nad n... bion....-de7. ..... ........... .n a
DopilnidingnosahinnEVnsoc-mnlosonab sot noon.t..- ...........1311 noe ]aol -E AMERICAN J.......L1
a -- f. ... ... .....0h..... .... I .. .. ..I .. ..
Plymonib- - SO MciaALti0/,iLORA ionK
little ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ umnsta o all Meta..l. !.raada MJaedeiag, ...,.....i,,, ,...a ai Starts. petll.R~ev

Plytnoutb...... I.. It REFRICEI5ADOR PHIrCOe1 Prcciosesr -5S .i..na nr ast ..a t q. A4 i 419 alto Apro 4 o
..,,PLYMOU ..H 9 ......- na~n~aotn,.~na -eia t.nJmraoiaaenanno conanto. III[ t'1" "'':It-nd D EenbaeJR-IO 0ELI
rodlymoouth .. ni..oan 5a toe m. utI 5.isto nor- aon nad. nyo-anon ooS D uR AE c a e -nas an n m n e o r ~n 4 II U' I e DIN E R '.
an Super -.......49 1.. -am.Iu
r... ..........o n reLin s y mlay a.,..cquoos zinc. ........................... D i e r o L ,E C EE SS O...... ... ..

,,a u Iso,,"n5. i58tO1o a SAn os i taistas YATES EMSARCACIOSES U.E.......
n~a por - -ela ar n rve17.No yracveaaltala Onn..as.F treenna. ia0 a D i~ne~., r o u, orb- .lr Allan. n Worst.

Voedse nylnn, radin, hotaga. TCcanaoAnncaATOnl EN-HIPOTECA 6
Usdo ..i.nc U,81-55 ....r nen ..... a.. e... an.... no-tan. N D--el W2-- ab1,A BARNETT'S INC
lOadtn { .. nana h..noa.a onde nap-........ An noun.a. na............ .. en Cfl ocinas tie gas i..r.o. o.arc'Iol,',ie'...':,.
tcoilnn. p.rInaIa. c,1 e .rr. n.. o.nna .sr gasGA hi tlp 0 ba ner. TbIe- 5 n" y T"nn--..o.. ..n ..
SItc Capee - I nn. enana.euroan 10tlnotqGANA Tns-Huambnoldt


S l...........r.... ..-Pecbnnanna nanda ... ..... .. .. h AUTOMOVILen n er,
VEAH A E DW ICEHE ....ANG...2.......D.90584.1............


CMorcury...... a.n.n........ E s-oTE Vendam- I a...... ..... ..... beI c .......r o.... .. .. .
"Rodln, .eon. ninnla, hainnaguaoEERI ) t3 co to n .inii~ an #a c11 1- .-I ON t.. DA acT- CRA EEN R
25a y0n-,-- 47 4. MAeUINA 7AS HALLICRAFTER tno rain .ec pr ......... .."..
I..............C is...........no I..A UuOMNI rU
Chel --... ....47- - --ill ll'l : i La .o..a.to. otien end s roodFab.. Dance Htpitec o e, T s ELuros. D No
Snge, goan ino.. nya o~ra w.,a~annn o d,'- ~ ~ Para gan dir etloi MENDOZA [ o s ~ dae...... Ans p... VILLA D'ESTE HOTEL"-
........ YATE PITop .......... ........."HA ANAS - 4OR nu110. Pn an l ern .' n a o inta..n Fac'46 1r'lr..aclse do.-- '.rnnnasn d . .A EI.ap.il.jloaDd.-I'
A d. .n ayn r inn i ... .... ........ cll drflsinao.,o.`1das,,n I-en ,, Southern Continent a
Pijen erOOL". FordiPann Ia o Tocnn annc~.a.na17F- La ntIeesntpnlllRossdoownYnoa071
Codlin 1n.l ctl 00 leese,)o Tle stooo -7Is 742 me- X7744en pate p5rPdo ate 26

VoedIn...n.nn......a h a V N1 rDrn.no.nIt$I o, .... .....m.tgemod no no.n.2.Ho.....LI...toRoad.... ....n ... h..
bionnorel. de LN N L LLI.J. 51 Cherol.tPanl 41.. ..; d r ets o pol At 6 ,,IpeOPIN*n'i'dplErido .. ...NOVELpLA
CGe i l ....t.n r .r.. 51 .C te.lecooamotor TonaI Col u.p- a..... .. crsrnVpdNL M AMI .E 00H
VrPly douth ....... dIINUSPE ........L GE E ALECC-C E....-.............UI. ... .... J-,is "
Panca, plel, sin ro r. Chevro"t Climat 2 -5 1 ri a dosRcu.cS45A.a bl o ar "o'-bm bi ', ...A D O Lt D opao soo. I a oL.n. R.
....la- 4 ..' IEA EEA CUA S. l~" A......t"ltrat DINERO- ~ AL% 5. SS =odoS OSS0SA
Ena.tns otndleionr., i Un 'produto de I. Federal] 61 SE. AMMALES o|'t~~ uim" r, -'a iaandnio -~~ __________ PARKAVENUE
Chevrolet --air 51 nolsn.nan84ans.o aa. n.nl. n a.


s1brrdaraPill.grVrnSANFEIT E YE. ..N-7 A p so .equpn .. .. pl.-- L EIESM .....
...r.rc..pe.......e.a.... .................. T e -
COB LAS Yd ACILIDA DES qanL&..upec ;ons0t steiu un. mTna.l X. n161atail ..nadrd-lro de Pa no Iliac o u,.tas NNSE ZA
OU- Uc ue a lot u, /...........ut....... D ....In en el de EmlHeA ... et.n... 7 PROFESORAS PROPESORES O PESHOPEPE,-
C041110 50or c ALPONSO PEREZ a .na&R E lTFloe I
d Aum blo elu a pf. taonh. ..Coo..dts 763. co.........................i.. riPrI ll )Ynima s .... .c....e 4 er -P fe rdtTir.i|...
0o= ,, 1. ,... o...,,,..",',: ; ;-IW,; -:
-PlStar.edOn,.,agamesI- - - - - - - to I.,- -
oInrrma u ad.s-b T outor e,.Egidn par.7, 1dii I i cocoaRlartsY I :.g nd.
Beie, ill gaesblac t d.pag. aoR EMen B*ndA hrCAR VENo SERGI VE-- 4 na. rIDo n rn.ra 0 Par-a e .rro '. hoc tticeb aIn.-- - ---t.416-T. o. a I 'A DE AR A -
oi. 46 1 Iao .lnp a brnos u osy e rnto- i ii-- o oseao .. eaI
Awl curoSom; iitemiri ldr eBar...a, inmun -1 Dea, - - - - - -.I -" AI -titS~ c
PL Y M O UTH-O -i n -ano@ d e ts. t do-nn Ir ob. .. U d aywg-LI o e . n,. o. .1t r J.a d~t o n LA Mo .-tI

Pagina,30 "L.ARIM( lDE L A MPARIN.-Sibado. 16 de Junin de 1951 ,- CIasificados

ANUN C.I OS C L A '$SI.F'I .CA DO .So 3D E-- IJULT1IM A .H RA

ENSERANZAS -.ALQtUILERES ALQUIL.ERES I ALQUILERES ALQUILERES I ALQUILERESSI ALQUILERES ALQUIt..LERES
75 PROFSOIAS -POFESORES 82 AAPARTAMENTOSA RAENTO 82 APARTAINTOS pR E -O ,8 APAT M ' HA- ITACIONES -- NAVES --LOCALES
. .. .. .. 00 r3D. FLCS PNAM11 %PRTlIENOo tIt'F %1-1-1- hI SE ALQUI.LAN ,,!_3......1.33.33 ,3,33 ,3. 3 _1,, 0o..,."
..". : l +I3 , .. .. U & I rd..3 3. -. Y: .__, ...I,..Q'. .__ "
II z I1.I .1... B %F 5 3. .*.%D. r. LEHHCW '.'.. 1 0333e. 6

.-j. .. - - . .. a l ". ..fr, %... ... IE N O F. S S A........ SI.1"' ... .... __ 1,'.' '[ 11..... Nm,, A .. .'. ". Is. 1m __`"- r...l." , It" %a !09 '.q I ,_[I -..." ...-is -'I .. I. I. 1. 11l..I.t.. '. 111 M - 1. 1,.a ..":. -.. ." '.'.:'". L- 6 m
3. o ..3I3-3'd.33,lP- ,.ll tI b' l .. .. 3' ,l3 ,3i3I 3 d 3 l "dao G ....- ..- - .w .. .. C. . i .. ..- .:...' ...oo, I : I. ,
f .. ndo! A y CIA ) grl" mEN'mO-A V% CaIfA _________l_____,,_,I ,,1_ -_. ,, .,- ,_ --1 %10, It% HBLPLIUI ___%( lI
( : i l n + o 1 ; n P i l l ,*. . .r . . I n n [ I r ( T .: n~ : : 'mr FnA A I I= I n' J:I% I n n : ': + ; 2 1 : h 1 . + + n +
..,, C, '.H-D677arl -7 -- .- -------- -. ...-e.,',.,..' .;" .'-+I-'". -.......... '. ~, ._....
:"t ,: v o .,_'; :I, ,_ l0I" pC A303. .016 '. 0bl o $42335 0.--._S. __-:I ___. -,0 -. ... ._.+ V .. .. ",: i., N., I --. ,
., F _ .1.. ..d.T" a'n5n ': E N i "" [ + T [ . . . . . . .. I+ .. . .'.. + ,A ) M
.7 A.C. A. EM I .. .. I.0. : . .. .... .... ,, ,E .. .... ..... I .. .P...1 IL SE.... . 11 .- L..., ....A `. -


-.." .-..9 ....- .+....,.. ... ..,-.. ,, ........ '...III_+.--.,.,..+, ... ...It:++.'.: .'"..'.. "7."'"I.LI.,% k.''fi'l''-n.i" '...r:rY-,'; ,-..'o"-_'" ..:" 1. d . j,-- ... ,a-
' t ,do k,.5r. I 3 I ...;..1.1. ....


e:. "I. '.. '. i ,FtI -i3' ,8 ..1n3 O ... .........1 n. ..._r,"".. . ...'. l .. n n .._ _-_7_' . ..
L '' '. . : : . ,- ,- . . . . -- -"I; I'.D. P t T + ,M n O | "+' " . .. . .- _. :' :. . q,' -. ; + I : o m....+.t. -o: .' ,
.,,:r,,-l_-,O bi:,. ....-,- . % t Ml I . .. . 2. l'. .. .m ,h , . T, m1': v . .. .. .... - : .'. -.:. .' ... -: ( l.".... ......'""- :, I t. s.w. m 1.d ,. -Io,.l
(H1ACADEM1 geo. .- '_ __' _. ... --' __3-n'e'.-"., 1: C-- _-- .7_..g"- __ I __
I: .. .o:.:7:, I ..;.-.... . ...f I) I .. 2%,,._i.,.l N .,.m E IrI.r.1,ll N ". .l "" _' n '........ "n'n" .......... _- -1. ... . mSnE LQroIoLAlf~o
1.... ,, 11.- ...%I I.... .. 9.-. .. -, ~~lt, ~ ',l I. .' .. .-..r' .... '. . -:IIl'" .. I:. l....- 1. 1.1
%, %.....1, h .. I..-... .1orl ., .a, F .. .... . ............. ..... ...... ....;......,
.., . .. .. . ..l. 1. :. . ,, n.nnmnn n m3n3 m..m ,n _n .m mn m A... .. .. . ..
333133-!0n33. ... :.r''. 33. 3303 001n33u, 3h3,S 3. OD R p ars atIn_1,'_% [ l"n-1......."'; .3d.e- 5" a.... . ... - ..l moo, on od i mi
;. . .. . 'l"I. ..7.......l. .,I.l, .,' ,T-,' ..;.,. ",;r,-U ,- ;--. . -'.-.- I I-, a,, Lu-rt ..' ".. ," ,,, L -,,, % -.. .. N,.... I I..." L" & ? -' .. .".
a5333,.;' I P CITa[.N, 'I..s .,u ontic: loIll33


I R S E E A ---. . I I . . .. ... I . 1 -1 1 1 1 1 .. .. ,.. .. , ...... . 1 1 . .. .P . . . . . . .. . . . . . . . .
_. - _ -I illl.9'.. T Ir 7 I ,, M _,` ; -.s al '_. ..'V 1,r -' ,I tsqui "n1i5, a. IN fo.-

I3--3"".: ."0 ,-"" -;'- u'. ."_' ....... 3.......... ..... -._ .. . . i ` ... "-... .
,:. I' '"'"::'.'.... storeae. 3-1' 3,-.-".,r.-.-.n., I -_, -_.....-" I IL.. 1.!- ' ". "1-111 I I ... i-0.1..,.... ---.'_ ___ I ..__I "'" t ...:.. '. ."..,:-','.'," .....-. "
"" fllll i I I l l- - I- -l- I .... l INDO % I j 0 7 % l 1 % El :lll l 1.4$ L. IF $.[ .. ....... +. I I I ) !L 1 + L b 1 I "I -,n I l " -. ... l~ '


--M -'.. RI.-' -- i3I3..
3 III N 4' '.' I, Ii.m........ 1i .... ... a m.mm-m_,.. -, mi n r c pomp it odi e do.
Marin a "69,3e -u.na 3317P p ..- .. ..3..3..r.3.33"-,533.33",3, -3..- .0.. ri 333 inot 33. Il
I I. U-D679-8-l _."17I n"C'_`-? l+-; m.-a"I- I.,.... _........... ..: _.-. ,,..... .. + .. ..:... +......;,..:oo,=. .,.+:--+,,


3. 3 ..... ... ... cuato _________.. ...______ _.,:a __rnr__ n a bano+.~ Mtoolan"ORflyeqA
E E GENER AL .....-I" AL-`. .31 XPA..-.. ".. I- - ,-i-..r3 o r.e-ernci',- do ,r33
., . + --1 F , c, _, ,, .... .... .o --.5- -.. .. -

3-'"333-33 ooIl',oo I m m S m ..... ... .. IL . E ......nt,.o 33--3 ...... 1, . .......... ... .. ......... .
-3-3- 3---.--- 33- -3-3. -13% T3III3I A %[% N3l33,u3n3i
%P %I] D1I0ES . i-I $42.0 FRNT'%LoPAm11o rn1.m n .t. r -t %LQ LI- % TE, LL bP PTt."... .- .. r . .3. 3. 3C311 3;-' 3.: 1. 1.:.:l 3, .. 3I".LA t o Agt n 3 -3-
33 33 3 33u 3333-33333 3 33333 33'3'333 1.,m333333 33 m333331 3 .e3a3e3tre3333331.3333333.3333. 3333t333333o3333333o33333do3...
- . .... I .,-_ .-.,.." ... .- ...L.. ., .,.," : ..1..,...l .. ,... . ....-.. ....,., .......- -.._ ...... .. ... .. .... ..... ... t....e.... .Y..`- .. ..!,..
'. I .,: -. .. I ." I L .. 11 1 : : ` I iI k q l e.- .l: C ". l .m, 11 . .. "dy c n d l C a .o : `,.-:7C .-ua :r .o 3 'y,, ,I o er-n h c n m. d a .. .1 . I 1....I' .,"i"_ .:_ ,_ IL- ... ........-. I.... 3+ .. .. d . 3Ren" 3 3
.D_ I1 T 1 ..1- 1 i I- 2 I,, t .. .. .' -I. . ,, C r" _.. . . ~ t I O H B ~ ~ O O I ~ d r d s h b t c o e ,
1.1. Ir1o: ..x a ..,- ...I. ...A l c ... i v

.j.ED I DO. ,I .3.E3 3'...'$7333a373.. ..'r .3.3 3 33. 33.... .-I....:... o 1133-
.1 _. I I~ i i n %p . -,.. i 1 .. . I I I .11 1.1 3 ,.r.... _ .. r......... 11 I. .... UR.. f C~ S tr n ta
el"-. .r., P., .. .. -3. 1 1. .... ....I.. .,. ...jI,. f 'Usu=aNpun. DItIDM
4 1. .. T -' q..' ,.. .1' .,. I,- .. .- ,, ,-, is, .;w ....-' .. I E RA ^ S^ A O E I ....'. N es~ n c ." r-a C, ,. .'-8 11- 7-
... T 1., 0 .. .-.. ~le,I .1,C.,I...,,.T,...I..,,....... : -..1-33..Ar.--. '.sd $7,al....a...fi
...-11 3 1' u.. ; 6,-:.1. .,.- o I' "'-... ....... .. . ,, -,....a... ', -oo1 oo. o, .. -.- 8 V D O
C.... ......- .I ... .. U .a., I ..- ... $13. f0 s 'n2 .., i .!5 1 s u 1 ,"- i i. -- ,' ,, -, v tV
'Lj i ... ..A ,iii ... n L....i.. .. . . ... i ; I l .C t L - -.2. [ .. .. . :. . '.. .... 1-... .. .... I- 5!4 -- M I ;i ". Io- I.- r, -:_H_333-D.33. 3.3,.33-" -3.3, .. ..3 3.3L,-33_o 33l 3 3yn 33.33 3l 33
.-,,,,., :..I .%-. L 74RO[111-12,111 ,r. E.. ;,. L"'. F oo M nl e 4. -o, J' S "'
E. 3 . . .... ..1 .3-. ... ... 333333.-3..3I I.. i .. .3 3 i..3.31.53r..3.3 3I .r .-3 3C.....-33. 3.CASA NUEV
1. ... 3, 1 . 3,..,, 11-1,11.ILAseo..3 15 ; ';n' 3.3.3333"33''33,.'..3.I.',33..33333.3363-3.. 3r. 53 ;3.31,33-30"35 A ..... ...... ..
--t r. . 'I e 'a' r Ac .AA m'mIo- -.,n, -" ,r, - _,, 40 ., r'.,,-
. -' ..".'. n r f" er J-- I one m ... ,,2 I ... ....1 +- ... :_- ,: ...' a`. r ;) -, IF_. II. C i_w. i .. +. ;e -'. .. I ~. ,.0
'ENC"311d33,-o170, .QU Zd. - .T6n ; ; D i I-3 Ia-a o ,a T a ae a ... .'' "33-3"'3',3 -" -..13- 1.-.,,. 333'3 3.A.33,3 33L32,- .. e sioo. .3d-3 ,
S .. ...... . . .,. ,- ..-.I.3T-3-3is......533-5131-3333 333 3533I33..333 33 i3ie3. 3
3. ,T3,33 3,. .'.s".3 3,3. .3 en.,I ,. . .wI. .. ", 333,333-.33.
I. L ,, j,. ._,I.I.--n_-r- :_ A" :. .W
'I UUl N 3 _eI I
03336333%I BITILIO F -1-[0000 I:[9133118... ...................... ..I I I 3.e- s 3, ......-_. ... .... -_ -_ '- ........ ... .... .. ...... .. I o . -
LOU!.LDEROE ..7t c..ZC, .:... . .3 .3 ... ... ..
-%. ,, , ,,I 1 ,C', .. t . I U H D 3 4.32 1 r a ~ v d ~ r J m I I [ I 1 o. % e q u I I _ . . 0 1 , b.a. I W T i l -t T .- 1 1 -. i o o o r l o ri e l It
H y t d ) f I -e - ... n e ,r e .. ... r a 31a2 -. I .." . .....-.:'. -o t ,'d r- 'f o- ` .., 1 -1 I
73 HO EL. -I 333333D'..63,33. &%;,3 33333333333-3-3IQ!11" -I-' 33. 5.3IL 33333


3.w- ,,-f2-1nr = n IIIa..,,IlC ASA_ e n. part-. en. o ba :.,d .s .- ". e- --3. 1 I O. ,, ,.. 197 plt Ad AN A t c
i..C..... .... .. .. ._ "E VA.... ... .. ; O.1o- __o _o-o o ,O I o- ...... .
Ce rcs eern 313 3 35333333.. 3D i IO D L f416po r:-.... .I1- 1 1: -,__ I.,. I,,-__u_.,_L 1 '.,N O .A T S NE


133333333EN3Hot3.m- C""3%I333..r.jrsT..! .I ....,Pasco-v.1. '.. . .. . I .. .... .... TI/b.... 3 ......... a..............
M N -, ,.. ., ., , , F nlo b ,L .. .VD A D O I- --"- T . f r m t . ... $ 5 1. A M..... . .. .. .. ... . -L. :. D A O-- C.. 3 .T. ...... 333633 0.1-333333333 I 333. 3033................... I. . . 3333I. 1.33
..A33o -333333333tre.r331- .3.'.I-3 ./3.U.-cL-3Sa..3 ene 3 ., "n I.333333333 ae er I | com dor ..e
_ .1 nq. o- 1. y 11 h Ib .o e .7 : i 3 3 .ooe -'_SL A Q U 11 '1 c VNor e N a ,zm T .d a via ,ounl -ca .' ,. on : s :. cn a o l i. ..... e m iV t~ [ n,,,, b I ,o ,e .,.,o .., o .. o.3 i_ ,
l,- .h D..-.;.I....--...mI.......,.y..i.. I Ii_ i...l i. Auaunnt '. .... -1 '. i d o '. L, t
~~Pcl(~~ T 3: 1 1 1 13 111. A S E O 1 5 433333 3 5 3 33 5 3333 533 3333333.3333333,.- 55 3---~


..... ,,,...... .. .... .... . ...... ... I. I I .,r.. .___$ .it... ...... ...i d... . .. .. . ,,,, 1" "C .., ,I ,I ........... .....r ,---% --m- .. . II-,-.. ..... I- .' i, ...'-"+:; .1 o,,.N, 1. .1 gi! -.. : p .. l Ca 416,1' . .;1 1i I, I.-D 2 + -- - = "''I .. IL - .. .. . .

", r- LAOA _LINDApEE_ _.. . . . I.- o- Am h luo I3evIToI 3 3 p3., ... ... -.EIT- AzBS.. ,
I33I3 3333330333.33333...3,33 3 .113.,.. .,.e ..l 3-rn l 3..o . ....333333333333., M.,ldrnoI.op': IF A % 33. C v--.333.3I., 3333333333Cerro, $73 I33.3333$303W33fer-.33I"3%I. FY80, 'MODERNO,-$85.08
3 3.- , ..- .D 4 2 8 3 .03 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
I . : . : I .. . . . 3 I3 3 .3 .-33 33 A q u l pC :300 3 3 33 3 3 3 3 .3 3 3 3. 3 3 3.3333 3 i. 33 5 33 3 33 3 .3.o3. 3 3 3 .r3 3 3 3 33 33:3',3 5 3 33 3 3.i333Ff3jtto (Fr3,3IUaLLo- :-13i'-d1 VEDA- -333--333,35,a3 r 333-3333.333u33 $55 333 33 3 Pa33- 3 3. 3 1... ..-- F..... %r. M I FO...- r
3. 33333333 n. .1r .Ii i,-. . . . 3- ,-s-3I3-333.C333333.C. ---aI3333.33 3333533353 _____ _._ _._. 03 3 3 De-3..en:e-Ifo ,. '. .. .
n . .. $. l a ~ + n c t e -I I S E An fL Q U 1 m eLA ed l nfo r mi e. s h in l a- . e r; ...- a- u. o uaZ e + n , sT" '. ,
,I~~A a L~ ~E Ii ,..Iu 12 . .ESo .N O 'S A E N P R A E T . I A A T+RuENT O 1. 5-, 0 _.. "...P.'.- ;. !;. :.. iio -F.arr I -,-- .... ... 1. -. 1-1.... I .. .., ': = : ';;'


3 3. .. 3... .... .'Edi. Ebd 1.o.-IraI t. ,i _Ed.E_-d .'-.-'33 ........
I 333 33,33-333333333--.333333 Aoy33,J-a..333333 .3..35333-3,I33I33-.. U- D-8275.82 17
251. Te3333333333f33,_ -. b. Ioter _____ra co- 333333 '. de.. .Ve-.d-3d: 33, Llmar33r33333333333s3 aL 0R SSAA BET...all
II.33.3G.3. ....3 33 .3 .3 a 33 333, F.d 3 33333 3 S or 3333 3 s 3e3 33 d 33, A oLa VEaa, md Or.yfOh ,
. -D! 8.I 3 41 -8 3 2 5 -7 .9..17 S r a n 3 e l e r e. P e i : 16.00 --_, ,: ,_ ," _I: N AR-/ r, .... ,. v ,paqSe, p u t-... f'o re .__ 1.. h C Ind e al M -.., 01 b ub tr. F
ESTREN.. -. L. 1. ,_ is .L... ,-,.M.. -'-par "rs "'n ""'abl -- me Idl- ninle W iran. n- r a. Ed,

3na [n.3. " Informe:3A-9539,i _ 3,. ..__u_. ..a rt...Con- s .. d r_. .
.1... .. deI.. ..3..a3m3.o - od o I'Uft .5- h d2I. 3 4 ...... d 333333533333333333.l l" .. .. 3 .....-.............
-_ n . .II. , r.3 ,33.3I f ... -.. .... .j-, .n 133 o. 70&d3, NT EILa. . '.03 l. ..... ..o.3.... 3..33
. -. . .. . -r o-a y .V D ... . u m . . .
_. . . I I ..............I -......... ..... ..,-1 .11.:-,.... .. C 1- =l: -6 ..-.-- Ap n,.ptentosr de- .. ., .,.,.. ean r Y7- .. .........." ,rt. D..r 5.... 0... 1.. i......
... .' i .. . .. V DO 1 ; el ; '+ : .. .... .. .. ....I~ 13" 11 .1Z - I........... ... ....... .................

SE 333.83T35333 -33333. ----3c--3 AI.. ...4i.'1.T.30 .E.Q.UIL I3.33.... ...3F... ..I3" ''333333_%3O3A33333 333333333o3 3L333I33333330. I3I33lr312.N
.333000,30,A3,333 3I .33Pi3D3id.3.33333I ..3: 3.33. :_, --.3.311 "33'...3I.3-.33.3.3..-3.-33333333Z,33 I -- d S E AM, ..1aILA
256. To ~I._...9798. 4.2595I I- '_ - 33 3 ~ ~ e3d. m33 3 333--H 8I.B82.1 i.NTE-SANT... b l333 11~ .13. 33'~
334333.', ~nbesH316361,33333330331*33.333333"'bn".03I"3.333"".

PADRE S.33333033 :v32.33moo:APAR39MEETOrENELOP 33...333....3.35.. .3 3,3333333333- I' 11-160464333 3. o3..3.l33n3. r ................ ....
3F333333NB t P a"l, un l1 N3' 70tI2.bEn3, EALNTREyPASEo- ,C o I 33333e33,3.03 .3In
8- CASFS HUESPEDE 1a.f-nteraad3,o.ln .-'.rI00333 dI,- 133 .0 ,-.1 3 3 32."33 397.- .3
33-3,3 '3...........,, ," 33033333333, ," -t p3.333.13.e.. C 0 1.ia3333333.3-5" 33333333. 3l3333N3 3 33733333 33.3333 3 3.5 333333333 ,3,3 3 33. 33 q33 ..3 ,
Pa a conibat, .Ia b '" :' I ,a '. . .l -" 1 -.1.m 11 -* o l[ a 0h3 doble30 i ''3, Ran. o A, VEDA O 3. A .... is. 31 333.end 33il ts,]u. .... .... r,-3333. 3 A333 in31333333,
.... ......... a ..... ]. ... ...ll ,. .. IIIai u$,c~g 1...6. Im- --Illoy .31....'p.,iol Pla ENAi -I HE- -1 ABA: n -, dypCn iaclan ax. .......................... lunu6 ,,n CIA, pdm Ted,151+ Sl...eo,2hbtc
.3.3e l.c f3 3 3.ell.33P a3 3'0 0 If-al d o"0 3.. r3,' :3I I3:I .,0- -1 .3I-r:3,3"3 3 33,3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3..3 31,-... ,.3.0 0m l3 3.... 3 33- .i.3 0.- 3 3.3~ -3 3la d0 3 35.tr3 3 33u .3 33r t3. l 5 -84 1
c ANiS IO N T O LE D O.... :Ay, ato mi51o-a 1 e _3 131 Pr -3333..3 .. .. I S3 33333 333 33__3 330 331.__


.....IdryPs ';L ;"I'o ." 3 "f, .i3 333 n 3, 333o3d"lujoBin
'I line.CLUUILM.el."" 110 D7I.0.3..0.... ..7D.-t'.N3217, LoItIro e .....-- SEALQUILA'.."...'.. en,33... 3333333330003333...3a, 33333 5333
de InsF1 d-e-, .. .':,-r,-,:,,,. ...,,,." .Adi... mI r .ncun rm -1 c6n1I...4 Iuso d aa atcOnbsL4L. E li; lap."t.aI. .z4i, r,-^ b., .at,.OU^crrAr, hCI- riiod rids Fm
.t I l I.....|,o. .. "'"C".I..... . .-, 233333 -3-3,33033 -3H333- 3-33 ...........Sala,
It: lt n ne eonIes, 11 1 l ol4I II- baf`, o- -namugas, i id, $2. p As pr. do]Is pin m 1 5:
R IDE N33314A ALINA. AL-33 APARTAME E6AIIFICIO8 -'MIAM-. "C m:I .omedo, E Pablion, 3 3 333333 3C3333333333.5.3333 333t3,3dog___ __trrrye_.. .,
i q~k manfche Iasa J t ....nel ud : - -;',= o "+:,,+,,,, .- ..'Ih e ol.. .i Ad. .." j .,z ._ _...... .. I VEDADO,: $.70. P i1... ...... i co .. .. .....men


c33 od3 sstn3 ae 1 s 33333.3330 3. 0,, 333333 3.=..0~o o ml, 3333333333 i333. 3533 333de33 eldo Ayo tfatiyo~ 33n3--i 0 Calle3 .3 5 No. 33 59, e.3 8 y331, (par- Idealoulue 33 33. o Local I 03 3.5 po- ES ED D
3333.33333,33.3"3333333533 3all.3.3d.Al3ob3.3,3333


S. .... ..".....533.3303333-- I.dI o...a... .33 35 .3A33-oon.g an-s u r o, o ,--, 10n3ormnI.. ., bSI dL_11 C oons y patio

33-8548-! 333 I E TOS SI ESTRNAR ? 333330,po. o155 ENSANU50M BANA 3333333a3l3 V33.3tpolo n Re 3.3mo 3.re 33e Soaeolo ,2 ahe-lo
'I 70 i 6S ". _- -1 ...................... ... ..u.. P
... ....... .. .` ---3- 3 I .3 3 .. ,3... 3. -03 30 M ont 03- 33.3.3-rC. 33. 3. 3 .. 33735.-3.m 03 -33335-33. ser1iolo 6. 5A3353333-.1ideh
a- --E I L A IIA . . . .. . e I ., .. .In- f r. .. . .. A. I.JO S O A P A ..RT A M EN T A A. I ALoA. COA ...I ... y -N 1 . e ln e a .1 r n H D 8 1 E
UH-.................... ..... ... .... .. ......'.._........i. ... ... .. ... m, m rm..od .... .... I ..l- ........ii --..... ..... .du-NI.... a,.y-d ulIUn I ......................- u 'II.. C__ ,_____. ... ___-,_,_ _'. _r.-..._.a..._ .._ .._.no ---_1. i.. 3 '-.33, 3 3I __U__d.. A 33SAN 33F33EL 3 3 cua-13&3a34o3in3 d
_ _ _ __...................
REIEN II. AIAA- 3335 33333 3333 333333 . c.modor, ow habitaciono. I 3 ~- 1 VEDADO, $78-3033333 3333.0333_33330.


.. .O.. ite.. . ..e- .-r C . I C h m APARTA.... m Ia....a.pa.. ....33. ..3. ...3.....I. ..333.33.. .. e 3 o33333 on3,535533. en33. .. .... . ..
":e .. .. ... I I .. . .. . .. ... . ... pa. n r a a. U .. .. F -...r C 4 1- 1 L


7trTIR.. O.0. .I.333.3_doil-3-33 .3old-. . Apartad3333933.-.Iu..e3
1, ....0-:..,I-.-4 -IE NT OS SIN E R NA 5 0 ..." .... ..5 k5101:....oo..I ..3.....33 .333 3,3.... 3333.. ,QU IA-.. ..
RE' 3 E CI A L RT AM -ST AD n i .- 13333 3353..........03.....3333333....3,3... ., : % .. .
._o11 0 ,. p. 3330.3333333 3333. 2533333333333, TMi 3. 3.3.,,3I. ..T.- 0 rn.3
"....I'''. '. '. . .33333,--- -333 3 3333n3s33... .. ... .. I....... ,.
AS . ,; - ,-.n r,, or--- ,, m-.u t. hlc. --inai
333rt 133333333.333333-3 ---.3333333333 3333333. 3, 3 6 r,,_ _" _ _ _B. ...... ... ... ... .. ...J3., o.Wo7.11.7.,9.9...3o
-- _3,333 .AS,$704AP48.W- Fllli1"1.3 3 33..3 3Y3.u
3 e ..... 't " 3 i ,33 3, ,m d r [y( ..L.CAR 53nl3.le ...._,_"_...4.4


,LQLILO APOS. .E RN I T Ak eire .. ........3 q- 4 I ITAO'le- .0300aoR.fael

............3333 ....... ..33... .. -___ __ .___ ___=-' -I E"RE A TUILIPAN w CONILL 333... 33...33303 '3.... .... ............ o,, .. q,,13 ....33. 03 do. .. coa ..a do L- va
33r1c. $20 3Elnr. 11 33 3..... "' lquilo prejio1o1 mode_'- """ ..," .r -. ." do I ,000 metro. oupertIl- Blaao C e a Iqulla hormoa
', ; ... t:,_, i. : ne ,r33l.. 333 3033333 '~ 3.333033303.000nl0 do lujo. CONSITUUCON MAODERNA I 0AL[CON No.. 209-213 [ ', .,,o .[,,' .,,'e,,,, o. 3 . [.i. con03iruid0 do ace- cas do alla.. Sola-comodor,
.r, I '1" nr 9 aeahodo deo notr.u.,ir can A s alo y 1 ,-ndio Idu ..... a ....... firo ooo do ,arlo, gro de. o
,,-: ,,! .. ..-.,,- [' ,."_" IL 1. d:l,,I:Un,.,arnaI.-,e e- d oailal -co m !r,1e 11l.00 .enlre J 9 sgiLotsl.* I q rl" -- ro le/h4.fmb o tem en.oa,31.3 ,-,33.- oo.. r|,a ellla .k3om --,i 33a8d0.npa3;a uJd 3 3 30 33 03cal3010 307 7ri.. 3n303er
~~~~~~~ .. ,,[ |,,,~ u n, -..d Ee u Vd. Ahnbitadmae. Ihi- aodlc I~-0 'A,... ;1 AA. ..-.,, ':. t - ,,,- .r q i .'-11,;= C. .-,7 4O! en nex aeda a-fll 4 3, qL33... ...3 ...3.. .3 e do r, clJ33...filrnelf- at:: I Plo3.3 a 81r.00 3,3H33 3333333Pre3-, t.tA." ..3L33.3..1r' ,0.- 0-. .. . '"' od lI.-o e nod .fl1.
5703.68 ,La,.--.. I,rr,-,- r td".har"."rs.-Ca-.., , rN5 g 5-.- 33303333633 pu 1r63 an- 53Ind 3a 3 3 8503 C,,',.W
cf W-6309:;'. ..-8196.......if...............\..- I inkO... Avlo., $ NQo, 3 .8o do,$Co . ersat.10Cd. _.,,s. ............... ..... L ..":;,.: I :.: ,|__. -r+. -,.. .Su.al,. re......11. rica .r P ,10....S30.3 '"-".""3" ".......' .3"'- Iqu15e1 a. n Nora. tV- Ez. CAD.O-. . -.:.b. -,5n3.a::o-,,. 0Tr333333333,al'5.003 33178 r erencm. 3 03030 -i.
.", il P333,3,l,' I .r.1 eSi l l L .1ren- T E N A LFI. d O.: -4-'I7. -' '_,3333T E ."____,. .. -.. .. n r_.reu_

..... 3.3. 9. 1.3I...Ed, 33 3M- 337.. -.,t, .333 ...3- ..... . 'IID-8n""8.C8 13141-62rW
.... + ,f~+o+, ++.o'.-+. ...UI I I ".8.D-0212'---7i82f,"17 :.O ,+:".. ". D Call,, E' .. 'i-','.F',.. lt r ,358 .t UH. D-0213,,-,8Ca- 1 .,8 rdu te Utla-7ta 2-8.1.ia


Clasificados -.IIl %I10 DE LA MARINA.-S~hado. 16 de Junio de 1951 P-gina 31

A "N.UTN ClI OS C L ASIFICA DOS D E L L T I M A H 0I{PtAEI P OFESINALES

ALQUILERES IALOUILERES.I ALOUrLERES SE SOLICIAN, SE SOLICITAN SE SOLICITAN SEOFRECEN IDo. ABELARDOLABRADOR
go MARIANAO REPARTOS1ABS fiNANO 99 ALIQULLERES VARIOUS 104 COCINERLAS COCINEROS .114 ACENIFO VENDEDORES -- ,: .)LICI-SSIVAIAS- Ia..ir.(!. -BI.1,~
,. A.B, ". a . . .'" ... I" '-r. ..% ... -"I.. . .1. 4 I.. ......... .I .. ..UI1 I ..1 .1... ..-_R. UL Y T .
'7.2'.:..,. ..,,- 21.I '. ;' ... t..t ,7P,, I. ':,_D.. RA.L.yIa
I i A I.....-.. .. C, 1 .BB '' ,n
L i,1. , A 1,.,_ :r, 0. PIIn I.I. .....A .FU.B.. j. -"" . , ._.. -
.. ..... .. ..... 4 .. a T. .. . . .... ,....-,. .. ,. .. .... ....._ _,_. .............. .. .... .. 1k.. ,I Ar ,,,..I
"o; ' " '-- :: . . .; , , ..-, .';:: ," ; ", .' v' = " " :" -- .. ',,-,, '- ,, .. ... -: :: ; -, F,;", -,', ',P 1 A... ...1. -+'1I I 1 -" D. R U Y

FA t : .: FREICO --C-NE' I ID.AD. "* ......... ....... .... .......... .. "A... ... . .... I -...... . .
... ..,,-1..-,. ,i,,,., ,,0h__'B,,l ,..,B .. . . .. ., _._,
S .. ..... ... ...J.... . . . ..... ......... ... ... 1... ..." I._1 N I )E DO. I- . . ... I _.
i.o. ... A I. . . : . . . ., , . , ,, , : . . . . -. 11 11, 1;,-".... .. ,.lI T'11, "I"+. ... .. .o .. ; t Is -OS -L E F .-


.r.. __,.. .: `.`. '..R!. IB"t sILA .E R-..... I-.. .... ... ... ........ ...__...._:_ ...... .......
- `. It . ...r. . .... ..... .. .. I ',- .. .. ....- -".'., I_,I.,"-". ... ." ,.'.. ...... .. ...... .. ....... ... .......... I I.r1d,%s .... d waa AtvrnA
.__ _a',",-..- n -.'. I :, '- ; .' ", ;, - --- I . ,..- -............. ,o .. ... ... % I I "?, '& '' ; ', _- -A '. ". :A " '. :,, =. p
. . . . . . . .... ... . .......-. .. .. .., I. ] ,i' % T I .. .M T, I .... O" I" ... . . . ... . ..-,. t, I I ." 1 1 ': .* I . . . . . .. 1. . . + i. . . . ,
,,'I;,. .. .. ; : l c ,, T -... .. 1:1. -; ; :, :, .... a... .. :... '. --': ... .. . 7 A;',..-I I I ,: l " " l" -I- .i- ,O" E S C 0 IF. O S D. 3 1 .. ...M
"' '.. IT .-.' .F ,'. `o, .' '- 1. 11.. .. .." . " . . ....71 1... ..'- "! ..." ..... : '.. . . i i4i 1) s O O s S
a' ,... ,:_ ...' + ,... ,,-- ":: -. -r: ,'_- .. .. -- C.,-o.... .. E O I A I I P R A T I..... . ... . .. : ......... .-,.:........., I.........

.... .. . . "': i .. . : I .- I 'l-F '- " .'.' ; l.. . .. .,. .. . . I, -, ... .... . o o + o P, I I ... - .1... ... ':: .. -.. .. ..I... .. .. ... . "' .': ': '' I" I..-.... .: n ,'
L T R D B E r' . i' I ` .Y '. :.. ";-,[ " " '4 I " q % ', ' .n C. .... ..d .. o i ' ' "'. . . ..I ,11- ,- A " '" I .... .. 11...1 J -- 1 ,. I , i -
CAG FiE_[OCANTID; 6 A;..:_. .I, :II. i i. ..' ,i- '. A h- I I .
Los . . .'... .0. . 1 ...... ... h P dre...IaS LCIT,, '. N

... "B .... ... I.B." ..B....BRODI..B. B.... ',A:g....' I ., e .

....._.;"... ......... .... .,..,,,:. ,, -- ---_-, : .. ............ .... 0- -11111- ... .L .........................:""-,, ," .'.I1._,5"I,1.1- d. a.'% .'d
.,, ,:- I -. 1... .,.... . ." ... ,, ,, ,, , I ... .. .... .. .. ";..,." M c ~ ha M fe n I- ':,, ':: .,I" I I.'.':1... .. ..: ." ,I', r '."1 .. -.-" ... -. I.:':
B- - "1."a.". I, " C .4-17- -,, _,- ,,- .....I ... .. .... A 4 cIsFO-

1. ,_" .. _" ,... .. .:-"' .- . . .. SL .. M ORTA TE . I. M L.. .. . nLO D Fa7.
..,. ; .... . ,, i ..-.. . I. ... . .. .-. . .. ...1" '"1'"C'" .;."'2;I ,"........... -, -_ iI o I w ...... ... II.. o'US.... .. R. O. .. . ...N.... . .. -.
a-. I. .. ... .I ......A..I. UILER aRI'I-'- ........... ... ... .__ .-nE SI- O UB I bF B B BB.B... .. I -... . .....BIBAVI I .. I . . ....................
X ; ". .. .'. - .. " ...... -. I ," -' .. .. ... I. F '" "" . .. .. .. ... ... ..d f!uIt, 1 :w.. .... c .I..I. .; n "; .p lan-..
".. .... i, T F. 9 OS p N S ,,. "I.13 OPR1,O ,A R DI -. ...... """ " "" ; /"' n. I.I .. : ... "''" '''' I . r m .
.,. I '..... .. .. .. .,: t ,,i ,,, : -- "'. :".. '...1. : l/ ,I ......1111 !!!. I ,1"" '..,"|1-III : v
.. 11 u ; , .. .',- 3'- 'I -.I,-'-.., -' .. IT I. : .,%.. 7aD. -.... ..1A I S OLICIT rA 1 ... .. . .. ,....1 ( E .A M R N 2 E AO. L ," : r, ,I.al ... p~~ ,. t-r
dI Fa F... pCa. .. I -,, , .. ,l ..c z q e r . ..., W.r....-A.-" .. ... .
,.,2'T,.'U'-''+..', .. ... .... ..... -. P .. .. )-.:,.. .'... -,. ....... I1 ,-:. .: I ........ ......? 4a 7 ,:;: .L? on:,,
,...1.... Ii- I... ,"...,.,,...Io ....n' .... I FE................ . ............................
W.BI.it lnd 1 .-. .....B.-7....... I,.'B o w I . .t-

. I -. ... .. . .. ..|. .........7 -. . U .M A R M N O C. 1 ..... de DDAb uODEn.e.! ..... ..;--,nn -t ...- 1 ......- i, ( ,-[IR 100, ilnse t AI}R0 MU
- IF. R l Dl R/IE, N ........ ............d:':yI, ,..... B.... ,I,,, ILBIT % R'%' .Ld B 4.B" .I ....... .

01.-1I "' ` _, ; ;' ...' I "- -." `_": "I ", '' 'I-I."I.. .. ... ........ ...... "a 3-........NA........- I v. %,Vi"rl,, T ASTORNOS EXUALE
I..L o. 1 ,J r. .. .I. % :'"' 4 o' '".G.. A..:, .... 11 I "'.... ... .,... .-' -.. .... I ,, , ,, , ., ,, o cs I C m -l.. ,I ; ..I... .19C CN R S-C CN R S .'.... I ... .... .,-
r . .. III.% ."', : -.. 3d". .. .. -- .11 .-I : B.B ,. ,,, o.n.iiiiiiiiiiiiiiiniR ANTO-I- PITA
S_' . . ... ..... . ...-. .II....__ ... ,,, ,," ",17
r '.. ...,B' IBBB I.I- 1. .L...B, ,BlUB! -B. I .- .. II _e' rr)d
' .......... ,,,,, -., ,,,nI,,,,, :- ... .......... ....,11......, ..................S...LI..Tq.,ARA'NDUS. 'H......1v-,o- ..... 1.......... I ; ................................... ",.......AI( (r1 1%. lhrA sl 11
. .. ---- -.. : `.... .-7',-;' ,,,.,1-.- .. t B d e La 4- Muchacli M l W .B.... d "" 1. x. /

-- _ r I ..,.,,,I .......' .....-II7P RAD Dn;n u 'o--[R. Bs a H I BC O C baT
.In .I__n ,, n ..n.. BaI.LBP ami2B. Bn.n BB14 BLr ,- it-IS B B B.
_11;.1 1 ` ",. -_ ,.. :-. -I i ..... _I_, I .' h: I.. . ....'.....aIsIrie lr. ,
1. .'al., ....!...n -IN.. .; ,..,`,..',. .' .. .'. N" I 1arrEa CESITs c d'"D.AMOS ,,BBII ",B.N. L,) L F-528&


A a u I F',' .; '. It.. . . . . I I, "% .." -" : ,: 1 S E S L I I. .l . i" I. . '. .d d od: ,o u '.e nl rIr 'A. a . . . . -u . . .
1L .,,LI, i, ,,- I .IB B:'-..;,''..AB.. I- 1.'Lt-a`p-n "DRTANT' S .. .. .AII , 1.1, 1 DR -W -'TER A.B.ORTIZ


in~~llpIIIIIII I'll I I '' ~ ~ ~~` .I-.1 - 11 .- -h. IrU..AL I I .-s ao u ls a u t n c~ ,o ,,- -1 "rn , .. . :11 D .,. x ., m
a-,r, IJ.....I -I ILor, .PI%. a -. .. I ,,7' - r-, t-e rE D-27411 -19 -a ... .. hti -o . gad-- "- .. ..' c ,: 1',n ,o In t I ,,,n.uda, ..t-1~a
8bC--- Fl'I]1snMAP E JA DORIO S ."I u v- Cu AP.RENDICE,1,B BB",B-B-, B Ia B
=F--A SOLICITATES RI ARIA 120iANEJA"-' "::.:,.I)IRASI_ DICOI RAN.... Io
ELR.QLN. ^ ....PARDRES ."7 =O. B. . BP'B 551.. .........HHahn. 1a
A B,,,It,1 A.. L. IA,-TI-INR F A " Centra, .IB.. d (1Ig_ -7, D'-- R'ED O 21.1A.E
1BB98B __ __ __ -.- A__`-_-",- ,'I

RE.PART _____________________hi._____________________I,.... -...... "......
I1 B "B':'I'& "IBId1,N'I1.35FlI & 121 CH.FERE


..".'. n ........... I;..I.;-d..- 1 B .B. rrB BBBB.B BB BB D LE ANDOIUX
Ca... I it I .I .. -. .11'P . . ... ... 7 Pr I ::, 1 11 , P,,A m. Dr 1 .6Jorl S i s- Ot odoxa.Fi C .- -A1
C, .: e.1, IA. I. .. -B'F I IDE M RD %BAA'BiBI..B"B .. u I....... I ,BAS URIN, 1 . An- 2y11 -IAdeia I yie cairenelpar- -AC DE IAtRAV .7 .:
SE AL O IA N B ...r .- A hab ...eL-n do' .- I0-1o-ior i VA ,",-I"' ...-A Ir%,.- *,.1I4, ADE-DO ES, BtB BCBT A T N S SEXA. LE-oI..
I 'B BI B" II
terIO BB. .. .'. . I.bI.A .... I' .... ... . BBi I Cu -O tB.I0, :1.'n,- 1.i -
*'BI... .. ,'.7 I .BB B eB 17 Mn'B-rL :1 ;'Bto--i B + -- o deB B rro Vs ta i domtcBio Te-
Cl.1...- .1 I IA -I 1. -W :. .. -I,, ..! A ,. I I .BI., r, FIRMS ( "n 1to r'. U26 ..BBBBI ,, DR NT NICPT,d... a ., .- .; `..P..:n".uBBeBo R-O r ra_- -1I ..I'IBr -, ,__,___3 D5___
- I:, -."h'I'. `'u la o a R o: o.ersca 10 4 Ce, galo .1o e .v rElia ferm in nl eni de Ieoos e N (;an o -
...... ... ....B...B.BB.BB...ABBBB A BP.BB.B-BB1;'sB.... -B.......-127 OPERAR IOS.A.RENDIC B .... I iBR LB'B-B "
,I .hh ..-.. .r I...I I. .. 'I|f .. l.,.l. .. P u t au' l ex.... it. I n, Juvenf .........." "' ` "" I I A,." d 1 1 .9 IP.
-_o.._ar1e_-______,____o_-____________,BIB. ._..fl.%__......__._........._I_ _- _J__u_.__,_u__,__
.. -, -oRen- Il:.:. _"... "' .,l... 1, .. . . .. .. .. tul O....... I I'., ",cI t I . ,,.,,.t, r /aan tr -
-... II. p ........... I . .B....- .BI: Para r, BBB:C BB IBB. .B......B',- -.,a. ... ....

A.Fr _-. .B-h B B',,eL... ......' -"B B.- PBBBBI. iBAB' RBBIIBB.BBBBBB1,NIMI Di elo ,I1 .1 .
an". 14.2 I .D. 1 . .I;J I ..tr T- '0Z A E CI S C LO A l NE N~ o M e elr ~ ) -.. .. i. ,.,,,o ra ,_t,,,,: ,,, ,k: t, X. i ? '. ,I,; 1 'i'A ,[:! C-, p~ ,;I. I I I C,

S IT BCEa I.. S h! BUAB O CLUB g.,",nOR'IID D'MBBBBHl '....B .'... I'.BI A %' ERASnLArVAN yDE,, 0). ...I iA4-17C L, ,,,,I.B CB.... B I10 A A -I .......... tn ,_.... n lv .iPIn
I' I 11 1; I A L .. 1i'-.1", ;, BBB B'BB"B"B. ...B.IBIB-M- ---B-,B_ :1 BB n I __IB-B.-B-- -_B
.d.r- I IIOTELIDE._ABA__AS B BdBnB iBJrB,". ,B-.I.B(.hBBDB.1al ar- ', BBG .M B.(t
-_ .to....." P_ I I -. VBII11rCIBIB d- -ARI

,, .. -, ,,, .i, '.I .A;,, -.oo,,,, ... 1.. 1 .7 ",':"_. K$. ," ." % g :a. I,|, lo, H l ......-..", I"SURA"MA ,) LO5 PIE


SOLhIT. E .rihirBBI. dB. ,id BOdBTED 'uiereB tlj aaar. 128 A ENTES V ER ES SA D ENTISASA
: ,rl I y ,. n cI N..e BB.. I.BBBIB-IBBeIa y BB'BB cBBBC,.DR I Lr I t R 1,. ORIZM
- .1_._.1.I__.__......N...... \-B-.T -B. IB2. ..B-..Be5 4p e- .".-. B, "B', I "-, 'IM ,
,, ;1 .I .IB.IABBBBNBB B 1111,, n.. B, B,:ArA Al.ld '"p" O ItIBOBd-B... .-., -.BB BBI.BBB BMBd.I,.....B
aDCE ." BE i o l. BBBR,"n''tr "S C'C"I"', l`-T PB.2r'FI-I A' B BBBB BA-BBBIII-- IB,,
1; % _____ ._ m._ rme.%_I_%_FF._ _11 3!OIAB!II,= BB CBBT ,I) lieBne B 7a D -",-If
Ia .I _- I BC .. - ____ ____

B. ,,130 %R........ . ..... II ................. .Quiee Ud.gana 1MPO TArIE IR A DE. ... '"' "'. ......DTR... PE.. DRO NIUP R AL E
IT .. r,..-. ., "- 1, ,' n, .. PL % -- d aI %........% :1.........A, r
REP1.1. IaRTO KONLYC. EN:A.. iL. CLA IIIO.-e-en,;Fllar V I CI A :I. JRIO3BBPBBPB BBBB.MARf, I B'BNBBAB'CB.BBCB..C120 M 7 VETERISARIOS


..I....BBB... I.*r... I .B.B....... ,Ba B Bn n .. ' $4 0 O0,IB' AB B .. ..B
UII.BDn-. B ?-. 1B .LnBB Ii-n-.,I r. . .. ... e Bner. II, de rnBBr..in ,i aeolncL.. o te ne -s paB' A O DRIII .Ta B'-.7 a l ias 'e- 9BC A
ABBA n e B v s. ,ABBBBBBB E. UB BB BBBIBA .b-1..._.
d. BT n n.vlem re, e" eloa r ... ".T'..."'... -1%,-:.1 e .l1r = e er .ny .r _. .; . .. _... . [ ", I( Ub TED Q U5 ERE Galt- ... IF o .1', ...1 I ,In',, ., -, '-.' Pazo-- .. .. i .. u --In 1.1 V14dB"I"BA.. ..0-B-A;- BA1.',.n- -,, ,.', E .
-, I... .a. BBB'BIBIB1.CBB..B.- ., -B:
} I .. I at '. V f ..... .. ... .. ... ..I .. i =i t . . .p re. .. .+ .....:.. .. ., I.TE D IIId ... .,. A ,,o "_, . ,, 1 I ,.",.. .rff a ... ,. 7. n . ..9, *


RBST ,AB, H b... a..n.-I........ .n.O.. . 'a... BA-' A B"B' _... _____ Y VID
rl. "A.Mal. -...... g. BBIBB ,.B..BBB..n...BAABA BB' elan D -c ala Me I IB.nns,1raBIB 'B.... ... ,_-'_........_..-_.....
BBAB BB A7BB.10iBa a. Apfrnln 2 9. Hl BLI U E STA
BiB B'AB BB CBBBAB B B C IBBE OI-BBB;4 .. It9man n B-BB-nB. O bcspB p30',B2Bo'Bp3 ,IBB..IB1B5B *R. HOMB REB'a.ABB. -Bt .C s=, oFB, s
.l ....- c ,nro .. Pu a d.. .. p..o ]... ......................-AI...... B NCOBDEL C IA IL...... .A E ND "O.A id o
BetneB~h ntnl.Bo IOATJBB'Me.BI- 1..6nBB 'B B'B aBB B AAIB-BB B'IT"aB' B Aa--
S E A LQ ILA Tio|'I.-.. "1 -Oa... ,",-"................... -1. 14... ...... ....._ .-_ ................ NDd. o REo a.. l "I...... .... ... .. .. .. .. .. Ag.. 5I A 9I2

B.,BBA..... oBo,, .,BB 12A.CE.A....7 B...U1, .... 2 .. ... ICC.... '... C ...OL1C5C......C a .oB o. BIB ........... ... ...B..A.IA BBLh iil
A1 B.1 B B B O TEL, DE CA.. BA A BB. .. B.-I'r, "....... BA B.- i,,a=,II.,... N 2B)iF-l ABtAAA F-Wp":1B-I-21---1dBB1B "JuBna IC LC!..._d_...._._I
.1 E'o- CP" 1 W aWN ~',7, BB.BBB.BBAB(O. ICIB"I-a" In-.-B-4BBI5B'AEA B'.1AN al ,"',"'As. ILO


'tBo I.... BB 1.....' A,- .. BB. B BA. B.B....B.Te .............E.MIS EDBB B"'... 1-21| OFERTAS AR S DU A AL VL.C
B BBBB.B... Bo. O...l B. B.B BB.......... ... .. B.. ,."l..__ _ _ _G__s_


BB.. nh. BB B. BBBBBIBB BPB.I.,BB BBB B... B BBBBBBBB... 10 CRIADAS...... ... "IDO MARIA....LMT Ic; B'B IBBBI'B' B ::' BB BBBB ,', : 'BBB? ......
!I___________________________________1 A PRACIA, A paB-'Af .P`


............ ..... h"..... "T ....... ...... ............. W ............IF SOLUVA TQICJD AR[A $ 'N FF1It -v n'rr1 1 I D-q.hnr
....d 0 ; Flroll|' II ll"" + |,11111I.. .. .. .. .. .. .. .. ... ..C' Ir. .n nl, ldo .. I toII. -,r. U..-Ir- + o91 a lb--,0P O.....D A1 ,,,1 .... .-". -.....-iT -1..... .. ....... ......... ............ .. :W; X 11! ;1 ., l," .a .. d ....SB .. ...MBB.IBA.ABBoB B....inBM"BMBBB.".,B.B..BBBB.BA ',UB.BBIIBIB" 2'I", r.7... i ., .BB ....BBB B.... M. OB, BI..... . . C r
0 ~ ~ ~ Ba %RB %R.BBn B.lAS BBBBP P BBB A -IABBB'BC__BEB BIB.B', .PAC B


l en. S e p e e d j r las-u11 I n R a J mri a ........... .... ... o.... ..'I.. ... = t ...... ......
.F.. TI CBP APBo B P B., B'B7. P nAA n CAliB~ BAM..ABBB.B.B.BB,,BI..


da"BIC. BI A dnB. B. Pr.- AI BBoBpLI.,...(A`BA-I d lBt( BtAL lB B:B1 B Il B171 MI. ABBB0BaI.E. GBI",-'-
p... .... o IA .iI I.(ers.. I ..id"I.(.. ..a. ,o, liaoBtBA . ..B- I'"-.'-. -I,'l,' n
$400 21. i-I n orm -.. .....! `.,-: ... !04.nere|alnOle Unitrin -loI 127 LPER- .,..-,f


ArhAB .. .B..BBBB...A....'-6"BI- '-''A.BBBBAB ... a-e... .. a ar C I. M R E F A r iABia. (No'p. C 0'MP". "A"S
P4B.B,...Bl..... B. IBPLA AS p . . .. B oan' AWB.. ... . . . .
.. ,,,,, .__ __ ..B ... B..A .e ;BI B B BBBBBBB C NP1I RE.%tR COS Si STE:pBBAaBAIBB BLCB9 C AS.... ..."',,., r l"......,.n,,c , ,-, .,,, ,.,.,.,.- ..,.. "A". .. '""'Pis-?. . ...11P111 -O N L S .,..",... . ...1""-" ..'. --.' I-+:?I-1 I ..al l. fnnoM .... B MsnI1. . .. u l.l. .... ao l a d oP. 4B..
Lt- -12 P;"- -7 II j q ll %.% w r ,. com '.. I.- ert ..D I .r.. I. R _r __el __ l ud]Jcio la u al m -r i SE S^' C TAP"A I D'. ,' t ." ,."fiiu oinu n e ...... 1- .,% , ":,


'C.Ar.BAAB BI A. AB BB Pr. Ple.LB.1 4 B.. -, BIB .BBBBaBB a n.,d, La .A BODERNA"l SUA-EZ'10
Ld S Ia,-14BSalon._n1_ABOADO,_OTAR_ '.B.IOn BE.CuellardBlBRBNa lemr en -"al1aa -1 DE BBIB BIB,. A-B.=.B Alo nncaqalpn.,.roo BABBBB' .2Bd.?.. ~.. M OE UEECNA 1B 'BUFEEPREZED_____.___ Te CentM _te)
G4. .4lll. AFU .,; .u-] AI N A B 0uNIDA- nai :o-4074.inComo oo prendas bri-N L La opacaALaBl.B. J..1 ..P.IO .-DE10UW,..:....A.17.,IOTaIB W n a,.,annalpp'1_6"I.11p. pBB.p p.i -, MEDICO O.......DNE O
BAbpa puapn a~ i rrBP co.. oini1''s elI1C"I" -B ---BB -. A,,D2~ I SANOSSUA EZ--MND ZM I S LIO.4 I I RO S II(I1"+' 1 -""?tdf I-;:" o" F I, ---lanes -v..... amb --asInn
,fIft, .U: .(BIBI _-B.. BBB _' '.(C. "Ad 11.7eInn nA A I e,, o nn. C 'B' .B,'CBre S. _M__ VOTED IB.APBI'- I


.."n.. a e..B Be-) Bu%, BBB n .dI II-, ABBn.. . BPUIAPBBBBAP'BA VBaB raPOLON "' ......... taraBp,. B. ',lP erB'I,,aBBBBBBB Cusp a od.sL M -
I I-dI .,B.B' ABB_ -B_-Ba .d Id a. I. p. i ; .PF' BB. :D E L A M R IN indCB a IB ABnBI AB 'A. BB
..aIrl .-l..w `inn ,Aaa ,aIy I-, EABM.~B t tWWW 'AB ._AA A doSE B. pUhajT. CHVIDIPABAFERNA DEZ.VIDA'. 11O.I -" & I1 IL rle ~, '.. .. I... ....I ...uler s nt1d. .. en..rfeen..,p Ir~a .. .... .: "g dd rd su il g rse ......... . 5 DEoNT .. S~a T l A 4


b a....;...m.a.'r....'lAB' iT'll,-.to --'- ________________ ,
bafi Ma.... ,.",1I e I .I,. ..... as.- ,B 'BaeI n B A BMB(ABBBAB- 1II- __-aB C trb"',* B ,."peiencia, P D E ."'l nn n" i I CAPDe. ACAL EIOCB.gORIad Z


paca l' I .Blarri v .lale .y' ASeld .BBA.. BueIde. dBBorml .... SABCT IS BP[ R 'U S BIB A. a B LaBA iBBA.TR- TRiA" Ilia B C-BB- 17 VA A u]A n 2A.'
bur. itb.. T1.mb114- 17. b824-15-9dPracobanr a SANTAngr d %LA.R. .11, .NU,-.IdInlAS "Inev "
Ma. .ahqBOLanCOLnRplan- IIIMIJI1F. BABfpBorloB ..B..BIBFavB C.
In a...lap -, naV.I.a _____________'B 'B B'- AB-BB.BB .___.__I ___,___-___ OI BB.I pAC 30, y, 3i nd Pr-B9 BCII; ; iBC.n BBI C..Afl- B'ABI, B'BA ,101...A-0111L" 0NIO .c.1. -le Inn.h ,..d:F I, e.. DLA," NSE.... . ",-,1i 0-3" -:,M1-"5 "" ',


S ne.. InIha ...Me A B .a -A.....AAB0B' KANCIo DEL CARIBE BboA.al,__._ _nd7. ", B B A
II., Ann a~sea M BIB'BBBB~gABpa rt, B,' S NIAAA BAIpMario 11ACD.4.I '? B Cv BB_ N UB A 0B nE IABBB BC NBBC On BV I 1 P IB B B AI A A"__ _,,, ,IF" a. ,,- '." '" ,


11 nn____ ca rl BIB' el. a na, (An.B15. B SBBCaaBB AE BALIBITAP ',-`-d. h 207n l1, S'CnOS-I NdB IB Mc B I.A BBBBIA
I"5.'Bu Tn...11 A" A.aB-.. B.CBBBhab.I..B....... ... ...aOTviBa' yB BBBCI BBI1 AglI.' ar,' t, 55. A' 2Ball.
.~ n ,'r, a a yW, A A I ABI'rpe. h o y i p B Ia B Bh i a. e -I D IS I B C 10 H re4-9-10JRB
BB. I .r. Bart..uBinal BP..BAB.. PB' PRADO y REFUGI, I, '.l' - At AA
an phln B.B.11.B..B.IB .....a.-...... '1, AfBB.. aBaB. aBB IB B AD L. ie',: : '::a a. uI 11 O- ... ,,, o- =,
"A 2" .IF. I abanaI',,M, g'.-,., LAB.B.-M-W-BM an....MA...BB..'-.-l-B-C.-. -..jff.. ... ..B
Is. pcnnedr, crl a rrniap r la, Al. C'b T0BIB. A'BB'BAB BA..BC 'BB'A 117 SOIC- TUDe S VARIAS I.'Ile..a. .-..a..B.ABd...-...u .B B-n B. ...
SjBBAMA ejacIn Rnt UA rd'. h.v-vt.BBn aapv a _______,_________ BBIC
AItIAIptpcnrn asn U24 I!.abna npnasco ur nanlandnn aleE OAI ,; IIN..39 M372.D-201-4IAle
...... o"n ..mlaerd.Pea B C......,AI,,... BOBIB n, A .E....E.. NIB I['l...I....R...PI......ANOSI
8400 ,,l O.aIr I NFa CBAAB I -" BCBI .E. (.iBBABBBB ,l C ]+ -. . -, -.,1.4
An. 'N .'S-
'SCIBBrnnD.Idi.a. D.BBIW.G'rviy. Apnna aday214AB HB. SF2.' LB A-
,,,!* RaI AB, Mel Ina In fomet. olfl nu UA 50' hnA s ...,. ,..,A.-1C1.BBBIBiBVaie., AAAIAlldW.,. plainIe o n C m aata, .Ba. C' ,,,,C P OFE ,'A".ES '" I UR PDSA
noBA,. C0,B, 1-21H. Bf..BBBmh..n s vBB.BB. L I Cna MnScrd't Op reSa rldan nA B" to nq1 AROCADS 'I NOTRIOS 1 I-%LM OD AER A SUARE ZIAT%
LIB1111-111-77306-99C-1ABBBB'7 prsnlm nt ornp(BiB' iB n --I-L111.1'_ __ _ __ _ __ _ICBM C on MBB1B,,.d
yD1 If* O.lS, IllR N cRo, ..eloLICd MBI'B,.Bon.. B. 'BMOCFDB 'L MA
B"B- B -.IB.. .-BAhI S9PBsoAI)IBIIn j ,, BBBBBpBB 1B 1.14 o,,! B B'.BI P!, B "AnC .B. .AB,, -"B(.BbA.BB CBBBB'Cdra-OBIB 16 el AA-4174
BI A .B .g.IB I. BPI ahCPAl I.c.iZA o ca BBoBBB .MAR'I A NC I PR1 s I n~gaBfo y a ct. UFETEnes REGO '";1.... 162-17 B. -% -"" e- 2
B-.1 5BB I -. B OTEBB.BDE BCABANAS IBeA .f,-.. AB vaBtB. BBBnd A BB A'SrA LAA, U ELOB
-b P. ,fb riv BBBpeBIBRDRI'IEInUBBB EB L WB BB%,.a EV-IT'.l '5, al R3 aS i otcteprecaPto-1IO EIT A D
I` A! idn w dlm na e n n.. 1 1 1,1 .. ~bA' B B 4 B 8 L S T U A . O .qBa'
CEDOA LLE AtoEgo ..".B. VEnq adhjHals...... IBIPBBMPIE
R.A1P,.. n"nIAla.nAM I C 1n11n11MICIn-aI,,WBAB cI *__ __ __*_
Xr B.F ."Be a .p xsed.. P BB 1PLAYBAnBHEMB alqaI a I.A, I Se.a' alara1 X"'ifliPt-21s I' I AA I ,I(BAIaAB"AA IABC BCC-B B e. A NB CIBA
,PCBC l ,'~ caM RsAln ne ra' BS, BF'A'AI'BBP1B. f TS
A,-- ...,.....,i DR AlIRERTO -. A b I .`(BOB. .
BF "' nnnl. t n e I MARINA 86 e~n~ p~. Li II C C Si3 AIEDdpacuflLBBBB F o Vp1ot A .S LRO" "In-,.... . B B.BB. .
_____________ B B B" A"2e vB IC l ofntdl .Ir l' l A 13 A..- IllD S CR1005%,,5 CRIADO,;,- --B aB-A--- I BA. .1 COBB
Ia,.g95.0.d.00 .d..Ie n ..bru bnt II P Bl I 0. . y p..4._ AP JTAlIt II"AB
...13B.6 ,LAian.RATO Ae.".4z I MCE.XBBBC.BIDA BA
It P ~ AB IBBD In yM 2.-_3nABI-Ba. gna IPOTAEaIMADE-.4A4M1101-16 ...--,,, BA
B,.na --ABBBBBI'UIN- 32 DIARIO DE LA MARINA JUNIO 16 DE-1915L
Continuari e'nespiritu vinculado Ayuidarin a la" 'Por ley aumentarin el sueldo a 'Con el apoyo de'osINo aecederi Persia-a lazar


a ]a Universidad, declare M iyar India-con el env loadoI edu cado s de I Re ,E : U. os cobra o 75 % dea d
. s caueores de- ]a nepou a!a." ..t o raa utiseda
d os'ce'realvs' oh"" "di poenWa aiarse ,-d-
" "i ____'........ ie ... .-a' nabiau a m o cr s reet IGran Bretafia debe responder en Ia afana del
autn el a ctt I.d ,l pdi' .e H abla ron lne iiiia m t o o enaliarse ,
,, ..... Dan posesifn a .....n ez Viil i'.,l, atn. .... ey d Ipor.... i oed4 de n Menaje de) Presidente Dr. Pi o Tolnan esa aiauz .o..o domingo, si o no, segfin ]las eigencias irau
" , .. .il oIh o lIr il n [ llC r .. h ,, h r .i, .- . e .. . : ," u n g o lp e a l c o In Il II li I 8 t ,- -- -, r r . -
T...811..... I. --- '8"8
,8. .. ,8,i ],g f 'T' 'L p C ,' a o La .. e.. 8 8 1 888 A"8.'.. B .... h" 88. 88'8'.' .. d ... ,',, 8 ,8 ,i ,t I T .l-.8 .88 1 8'1=-a

. . ... .. 8.,88,. .,88,..- -,,.88. . ."..8,,,,8, .88 ,8,.l8 88.8-. h: .,' 8.' on ]ai..,, . .. .. . 8i.- "8."8'8 8"8888l '-e r- O~l I M
. 1 11 r, I-- -8
.. .. . .. ..... r,-' -"' w. P re.IIar.geera aI- -''ir "e, In i-- .3I, r. ,..m.' r
Sn T, .'"" h .. a lC a0.1. e.n r. l,'. .8 .2.. .,."' an I Y n Ca.8, p88 8...
C ... .' .. .... r c c ,e r r ,-:c,-,I.I.-:,.--, ., ,. r r 8 8 ,8 68 8 888 8 ". raE'.r-, 8 ra ,


. . n .. .. .... " "88h82'' "8'n .. ... "i ." ,ho-- C. I r. i. or

l-y-. .. . ., .. . 8 .." .. ,.___ .:.., P Rv,., It! ,,A.yp l, ..I.,. ,.-. T, ,, 8,, ... .-..._ .,,. .. 8 II., d l, ..' ](o '1 o. t,n t. .,i Ri21. 88 l, dEim 8~ a'o, e88
. '. . . ..' '' '" . . .. . " ". . ..88888* ..8.. .. ... " ....... p"i" ... ... .
1:. .8....1112 28

Y 888.... 8 882 . ..... ., ......'8 8 .' 8 .. ..... .. ... ...... .. .. . .... .. .. . . . . . . . ,.... . .. *.8. . ,, ,..' ...... 8',8p'"' o8818id88 V8,,8i18~ l. . =
.. . . .. . ..8r'1,. .8". ..... .828...,,8,8.8_.8. |*| ',' ',:' 8n.. .... ... 8.-.: 88', ... 8ale ead'or4 ein lie ue~ ]O8 p 8 .... a88 17 po r .e

'888',-, / '; .. .. ,. . ,8: ..828 8.1.8' .L''. ', : .... .. . j: .. '... .....m~ 8. '.... ...F t ;'. -88 *l .t ,. '887 :;,8888d. .I88 do i8 18 ap88 a8 18
:888 .. , , 1 ,,. . 1 1 , . ,. o ,,: l 8, 8', ,. 82-888888.8 ., .r., 8888,',, -'8''r.'." ,. ,. .," n .' .. ]. ... ", ."" 1, ,, it l p n a d u sr
is 28 22 88888i8888888 88b88.A8288888 81,888 eagrso de n a08 88888A eker man erkn a

-. ,-1 8 8 8 88, 8 8.. .. ,,- . -.8 ,, ,,. e, ,-,,, 1 o,,,- ,, b re, 888 8,:8. -. ,- 8,8.. .'. '-.' ..i 8 ,8.8.,. ,y 8 8 s8 r,, _.... .- 1 "" :- ,' :,- . , r . e tadr:Ira y .e d
I id~ma f. a I ..a pei -31% os oaCla I- Irha- la -

888818888, ,-:IOrl..8.. 8nor au2 888 e88n888 81 8 88n88 881 88 b8e 081 8d8d e e r un l8aioe.,e;r In

8.................. P .. ....8..88pida8888ehh 8.8 1 88888 88,do 18, -a 881 a ..... 8888888 delt i t .....88 C 8 reing reso t del PR 88 888 AaUTeMOVlLnSeL8 An88888888 888 88888
'Fs ~~~ ~ ~ ~ V --It ''' C... ro cn. "l.....pji... .. .-C qe, gajeei, t ...- neu... ..ooU6m1e a6.. ..omoA-.,a oeaes l nba...,haaa huw lanagu ena cta "'Intas l ,

taosUndo. ... .- "" :" : '" :' ... ,I-I :M .- h -% P P ,. s 6 e ~aoHba omd u o at rdeuaexes n tc sa I J., .l de rt. e I ta i, doctor
chand porel ..- -., ,1 .. : i, ,1 w to ueI...re cc o par n o.- Ol' i B t D eeol Clio-WilIaa. renie.1de58 19501951

8 ..828 . ..8888888... ........ .. .88...8.8--8 881. 8888 ..8 ..8.8282 888 . .... . .. .. A rcnsle ...
I-1o sob r 11 3 1 d o q 1oh ab ao --am t c n ti u e idio d e1 ,ea

8 8. . .8.88,' .. . A I.,.8 8 8 8 88 8
88' .. 8,8 .E8808 b g t -.,1 ,8....n ,4 .i ., 8:8-8, 888,88 88maz 8888 ntd R pbiao e l laz. 115 N n v.
aTet 43n0.
8 ,.t ,I ,r.q," ,II.,...'I I r . . . l.. 8.... de exnd 888888881888888 88 8 2 8882 a rr i re
.... ly lJ ptn l............... ......... ............... ;................. "n...... ..... I ."'r''':,,n.e ....o..do..........

r8,882,,82-Lr8188,,... -, ..,8I8.,88-.8888 8:2 8 88 8 888 18,88ML, ,gue, s ,..la,,ru,1,.
.:1. ,,-r I,, .. a ljH ra e r
I tr e n m e a an d" "1, FF' .u r-n d P Ig P I E I -I p I u
I C : I IpF n 0. t 1 1 1" I r 1 1 1 1 'c hF. . . q uo' C . . .. . . .. ..U 8 r. ..... ... ... I....-nh Cipr .is
c ,r nmnt d M rl m r h ll C l o n e ( 130ei1eb rst lse n el d eas. 'str8,8r88,8 ... ..8 8 8- 8.,.. ...I .I, 8~ e -88888 -.., 8 ,. 8. .8.8..8 81".2881 8
ab 0a d a r l, 1 .. .. r .. ,:.r 0i 1 np m e t d10aPunrionn a.ho.de, M n-st---de 1ua1V'n- .en-.F
.a '" '- "8 m.. .. .E.... ,I. I, ,; .,1...., r 10 1 el I-o A ea.eh a dCIn edabi'd Caitos d e A m -... ... 88888888i8888288882''8 d l. ,rl.:F h4 ueImanana se 8lb
1.- o 4, 1 ....... r......... .... w.... a rd 8 . ... .... e -
888. 22888& I La, 8.n,888.8I-jFesegarIduze Ia8uptuIL de I


e~lelrrq ('] ' aummooe laClio po dosde gado peuano y d c. meoratvodnoe 3oumeno demo as bndeav media -o I.-ba.

a8 Iar ueCobn ar nrenolar e duiferend Mi x moG e' 8L8,888, 81888 cure i E Dr. Vle nteChIsae erade S. crag-
r'. ,, ....1-. r L..r..ora...uthierde l5 Latins,,title ontrnronden hombrlod con. D irceten conrago elmIlie de- -n..er-ieratiordeti-loit n agraierto de aeo-(


CI I r ..... .a, Se setsEn dieho aItaandrtdoiparn1 a 8 and iu .28888 8a d egai 88In882 a,8888. 888
.: la ", pid II0l418 k o. a hlt1" 88" t

,,,. Chin, e,8r, ,r88e.. I8.. .dedunicipl d 8e8Muse, d 8lr 1 da 88888 12888nd 8d e 8 8n88824 8882i8dere 8'e8d8 @ro-d i u d e.
. .. .. l .h..." . .- . . .".. . .liail n"z-a ,gIup abroe rI = C l p e r a n d i
D. m,',.octle. 88.8 del Patron8.88 n q8i88-888118lc8888. 8888888888888888s 8888818E 88 U ILA


.. .... ..... ... ... .. ...... ... .. |... E sfor ]nrqo V r sn e C Cln t; .... c .r C u o -3rt- _,,, e sp. s prncpl dl i frutaeldon de detesotuE l o s m ifip nted e a cal e-1.d


,ha bvosiam)rrlcanrasinoduncp'n par. l''.adasaraIaanaAmericnasexhascanacevritaddo amer ean1. por8s1880 288881u..882Wli m G ato.p88888888888818828ente
'. c LieO aab ro--sio la I nfeni I o'iitsde pa--r88888888R18882 s8ec 82 8r,8dl8.n888, sales2y'en8e88uer --hd em eai888888888882 8one8ll
8.,.8I88881 818 88.8;88II888888184108o8en8tren88ient888y,
M' dos.8r8F81.8. I. Ir;. .I.8. de88888n888..88888,om88881.enT2288 8 .eneR
1888888a,, 88 I aA Deadeuirhd corn e da un cuarto de ilo gi,-
8888.8800 '8an 888.1.o... .re, .8..8,8' s I 7 L s p aa e' ea do rea C -in lon, h an .ii
1.. -,,t, d I. I -r..i888828.. .iA8eriV.n8888888888rn8888888 Acosta..,. 821 8mo,8pe-.d

EnIneuento de los rec..lbos aei cuarost Amaricas eanoa. l e, pa haera que oAudeI-
CIiIcelandsepersonasi.. . . . . . . ...... . . ......... .qio a er ue voartdeot .r

e, e osC.erm asdpo,0tareesoreriadeu-d

R6 it I.l.recaud r 'atd eb p92,7r5 muTd.-50. o fP A iente mayoerfo r esRdo pa

pesos 17 entavos, er has edosmented, ]a 881888e a .cipe rfeacgalo
re l Mobo nin ecueno eni recargdo.te8888 88888dosgl
'Idurniv~t las$192mi 1 edsam roeosdl oo88s08
dxprte d I. --dt-eo de sb ...,nduoe.1 r eln 88 a r edTancper.Ar (vol t
'8 Corre,-,,-"omde] epaI.aenntP ;de .1''18a- 818 chino. 1888 In8888 yceAiJn1 ; nb8 l clit.- Lm (pianistsc 'r Mind
r',,8 C. 0 11 a sol trida i ( eOior Ai a r o
deode bndnaaebcrg, o i


Americany de hygaIpJco1,6idewcresIalpre
888888888I88C1288888888I.881.828.'.. ...
Men. ee p pl .. ...
1188888888 tl8188 l 128888888888 Ia primera queo voi6,, adiroededorc" d'er're,.l ''lo~ "e~le'palun p~emm~
p8,.I, 8d .l8888 88 .
"Pr88888. 88r88881 18 8888888882 h888nn serprgrmpe8de cnme0tn8- 1"t amserrqu oesi o-ce lo'
.~ noeuMain 88,1h888888,8u88l8888.288n 8n88188u.h82 818808.,..88 ..88l88888,vasta .I..-,i:,88.
...-..... d .el 888 88 8888888 88 .
8 888. 8 8J888L8 ...... I81"r' r is I li"y e lgscled sses o eplKn treenl d n o-rls 6t a- U teIued "olr or AA csi airie prI..
88el88d88Lib'1rcn 8888,I8-; ,,:t" k RUN ill~i- ,, ik-
ti t I1.el dre prmr aelt e .Aa ng ud lsrped'od a rns.c~nd ~ e
Uni7.9rv 882888181 1-1.88 88O 1208 81888888 88rEn 8 886%-g888l888.' 8288888188888.8t_
J_ .4St litem--ach dl M ist, Edu ac1.6nos atssnotab nanp~is,"
bill.I.a...... ,1%,.d,oo, ,.,. ., E. mt -not elacero "- orti Indeetac n ex aa or
Par:f.. fruttr hraedec disco dsi8md- Suds p )'a ,~ar lC m od.o egrn acloallalr@ oiclU-dl49nd.
I dan A IoIbro a f idade ar jtA92, lnorMeit. o dtrc.bo he"lietrs e m

Ind-o l HUMARA y LAST A.S.. n Be ,....... ..,,-""-Iebr.. A .XmlNlAI
Va aade ni o Dna e ,,tecambl ,on lua. : llmi


88.11 82.8881 -1.88
88888888888882188O- - d a de egud88 811881tal Yldo ca. C80 8e888s8 ,a18d.Clu
VISION R C A V I TiO RA8L ante el d18m8Ld8In8C.ln88.88..1 C.8'8C488' 8881.8C88a:-
8to 818e8 81 88888888r88.8mg!88888888888 p.88 888 888.888.d 881888
!h 88888888 88.'8s'188.888p88880888888888 ..at8...titer,.81~
f."8edMas8a8.mr a88888 68.88.888 In .888 8.8A 18seERPc*8-AMRC *AR
it 88885 .11.1 2882281.8888828g81.88881 .8 1. e cnhn.188o88 8 8.88 '888. 8Utetped "oarerArasa u qie pse.
... ...f 88ri'.8tc 83liponses erio nioaigas s80alosar8888 la Inca o coteateY 88188qu
....88888 ...88' ..8.81828, Dole& hr scero ol 0 uoo Itnra 1888 ..o* c .1 88cis8 888888801o8 1o.,8
1- 0. otill-16 M111 ltro ticfos y7 Ia$ tatct808asdemb%68 enenpro d os

CC .;d lnuai~gft
In88882 8y 8 88 T88, L I-, mT1I son eser ip aml ues aa aerq o u


HU M ARA Y LA TRArS. en, .- r. ri '888-8 .1n
; China8. 28 8 48 ',8,.88888 cMa6p 818 an n p e l n A n rcu ore ie a em sd o t


3CO FinS 1d n 1
SECOON Sibado, 16 de Junio de 1951


DIARIO DE LA MARINA

DECANO DE LA PRENSA.DE CUBA.


3A
. Clasificados 3
Pigina 33 SCCiON


fronteras eapirituales El centro
de gravedad de la vid ;'a no me
leneuentra situado an et mismo In-
g fr; Is Jerarqut a de los valorem
cambia y aobre todo el ordeq de
Ia.cas1es ya no es e [mism1. Lo
qua nco; parecla exencial me nos
antoj ahora s ecundario; a1 hora
plerde algo de au Importancia, se
deuarregia el buen (imcionairen-
to de la vida locifl, fe desculda la
f1nferfac606 do le 1 instrumento6
de irabaiJ., de losf edifclos, de Jof
medioa de tranuporle Y a todo
ef ae1r1eno de i que confilder-
bimos necesarlia Is opinimn cir( ,
dfnte6no If If*rbuf1 lsmillfff Im
p1rt1r15111f Lik 41..redp-61one6 o n1
u6n y1f9 qierfeffl 1e fofn1en1Ln
m 6 ddlltadd fon 1ond6c0e1 in6,
,. rtLubl p a i crnosatro.l
At 166o16eferf w1i 6elfe.nfn
elf mdism en] fI6i1 XIX, [Ia li.
hlZCt6n ,cidentailme Proi,o en.
szfarls ous mmnurmp de bacer Por
doclutera en donde hem ldomin.
dc direrta a Inditeciai, enle es cae.
Intf 16 tdf isodrles er. unm 6 1ne-
m,1s f6-f6d6 de nff.6u6are l .,iden
,cdet srr.m ,derns a, I-
Pa *fKmma LfmIfacreferfIdaf
gf5r1d.d 66 higjer.. 11,61, 666--t


"un pequefio cabo de Asia" y el
njuntodeI.,i lof 9a6se1que 1. r-
za blanca colonlz6 y pobl6 mAs
alli de los oceanos.
Sin duda la unload sUbmit., en
em. ipderfoo onJuntonaccidental,
centre lo que queda de Europa, pri-
vada Imoientineamente, lo espe-
ro) deaufaecfl6n oriental, y el po-
deroiso grupo de 1 Arnrica sep-
tentrlional. La ideologla pe9manece
slendo 1 mifma de los dos lados
del oc1ano: af1rnfacin de los de6e-
chos del indlvlduo en el mnirco li-
beral de Ia Ierdladera democrac1a,
produce16n Industrial fundada en
la Iniclatva y la Icormpetenca. E&-
1M tres princlplosaI, a lo cuales Be
6igue slendo fiel tanto en Wuh-
Ir, 1-., m, P er1, 96r1. d1165f.61er,
eer, cialmente el Ocider.le fea ae
de lam r.4iedmdel s adl/ei,
Vint idef1 1. Ifilffl.1111U5
Pe.fll- -, -0-1 f 1ner1d.e 6
l16 otras-1 1onmem1 9pu16, toda
su padero a unldad. Pero vista de
dentro, deJa vislumbrar f ns maIl.
e1. 1ob1eIn$1 lcuaflesconvieneli n.
slfir porque d ello 11 dep1,-.ir1
fl alis m. l9I pa6i6 ULTIMA 41


Las problem e unltartos
por rotura det carn ;.Ure ,l e_.
id r11g16d6 de1 b.f1116e d6f b6rrios,
d1fpetr6eo para el equ1po Tifa que
pucin denVa 1dr. 'e

Adquiere la Comisi6n N.
de Fomento equipos para
frigorificos pesquercs
El president dIe 1 Com1sl6n de
Fomento Nacfonal, ingen1ero Carlos
Hevia, inform6 6ayer qu t ya e han
recibido en este pueto lo equipos
necesrios para la tfabricai6n de ide-
o, con deitino a f9friorificos de Ve-
.cado, los cuale tienen un valor de
$,4.174.00.
El inKenlero Heia tambi6n di6 a
conocer que a Iroptp pniCmsl6n de
Fomento scabs de adqulrfi' un nuevo
lote de tractors y iaquiniri a ro-
cola en general, or valor de $73.400
narm fa9construe16n1 c a1loom in e-
cinales y uso de ]a Cperativas
gr~cola". todo ello de a uerdo con
.1 pIan de f.oento de Ia ruue,
c6116-I.1f11-1-61y11n 6611616111fftIf-
Afadrio n a1nL f auell vto tald ,
a41 f 6 116 111-111-1 If


Iitbestimmung, otro movimiento" Se recomienda estabhecer mayor El movimiento neonazj de AlemanialDa a co0ocer la Superintendencia

revolucibnario de los alemanes Sanitarias cousa preocupaci6n a los Aliados Jos temarios para las 0posiciones
PerCARLOS DA ILA P.r Bmf.k ', / ,IBI o.-n
e .N. A.N. A.
ENEMOST mqUee.leelaapaerun end)on eon.i UnLNJ1PlIrii...-ruDelegaci6nhicubanafaDIa ongreaoaen Franci. Un- .Ird eiosfineban ilo confeccionados para
.1,1 Qu one 6al1le 1 1 'a ... biblioteca pira enfermos dde Hospital San Lazaro me1nte11 ....tos eo m ""1 -161fo1rmar los escAlafones te los maestros com tnls
n6o fl ffs fbil n f1m f doel ,11. de 61f6.,fqf,6 Lac-I -Oj i el P., He fWll. Fg'onfuff if .%If eim0,6 p1 6f-f11-1de 6 ..If --11 ., lp 1, ', ,6 '.
'.61wi-laif l fdlflfff1.. facrlifla. 60,616 *a1 ilsr,-6-10 *,*celebrities .. ...
ff` 16 Franc..d6 e 56 d df ,'n.f .lp..s ,eroincia K
,a fals .mo i.ndlcah m ,r caf ills-. dendc ,J A'.. ._ a .. .d. .. ,,
. . .. .rim"f. d . . f e d r. . .... ... .r.. . . .. . .to, ife I1'g., 1 ". '. 1 I1r. 16 6 f.,". 11 116f l1 IepE s c
no0fsf.-1r.. .._No eofue611 tna16f11f1111.111166ff6. flfc ffiifIpAfll Ell..p...N -.ft1f,1.1,IcS.f
areflR f ,5 i..:. 11: f 6111fi 616- f116,1.1, 9.1616, P1,

ndu, I... n Rfp bfo l k .... A Iafll 011-. r101, 111 fff .. .. fs' ;' S as ..r .... f11, 1... l . . .l1..* ... . .-. .. '1( : ". . : ", ,:"'' "- i" a .. .. d........... .. .... . .. ...ffl ,1 61 11 11f11f ,16 11
1-,-, aI dff-uf-6 6 ,",- f-,. ,1"'r. ,-,r,-,1,-m-. 1,6- ,a" " 1ff -."111"'':1 v a,. 6* a f .Er .1w-rctEed-lI-.H ar,-c.. I1eu dl,6h11rna ,, 1-za11 6
epeod iale ir le J & Uen liJii 'o.. ur.

,ul6ffea e x 0 ~ ~r ]tr uz= Ir 6 ,D .'J', 6. 1 f f1lr Cl r 111, 61,', f,6.' ,, I=.f,.11,, *,rl. 61 lfrf16fl1.1. 61.61, 11,0 "f tI... . .. 6
',, = 'a cn a r -" ,-, J ., :,, ...,-1-F. II"'s pno l ,cr n m deI-isen-
y i c 5 A c. . . .. . . . . .. . . . .
,.O~I" elr iei.. .hes
ff...l E lm....... 1.... .. 11...... .. na ii
1.1 qfffff. men ,ffa.r.C:, ..1. If
es fcfpj He 1161 dchos f1161f 7 5. s1 .s1ohd6111 Pe1*1111
...f~f66.... In. 1r.1n6epr 1E. ,. f ". ... .. ..... .. O rI .e :. l, ,:, fl ,fl- ..: .-,1 lrt ~ :l .,,- ,-. .-,e", v, l ,1 p ,1,61 de 11111h1e 0111t" ,
fdlff1 f111 fplf'-- ...,.... .. 6 ..... ,e r ? ? . . ,
* Alef11lfn 91par f16 fIt~ a.'/ -peaf rI o l I~,, . ~ fl, 3 T, I, 11f,'.',l,,l I "- Ifj -"p -'. ", .11,'6 .'16:,l1.,-'1'1f,1

|f mf111 -hrl erlll. l ,'1"6..Icelf e1-6'-r1.
1116p16 LANidea a1IS ealff. f 111 6. f I cIY L .fi d -1a L ara n iar ro j.E PrmrEe imcn 4en a ,,C rai


1re1 r1 rl f fi f lA ,11 1 1 n E I: -a. .. r6 .ft.",dm.r. s.,, 6 ,c1a1i1 1efLd011111111r p116pg"c1 .".c1. "1IU1""" ,111 .111 ,. ,w.l- d eII a l.. : , h -" ,.o -. i" ". I . 8 s.o rda d v cd ee torce e r 'b le n e n

5al, S ee 511f ff n 6ff .: 14,,111 ,'1 fIl .,:66d, ,,,1161 I ,I,1' .'!" .6611,1 III' If. ,." ".. -, ol,16 11.. -.,.,,-,1,,:1 ,-, lb;"fl-,f,. 5 -IfualInfas d96eutaffn F fzaLn silgl fLT [
fl d rff 61 r~111,,J,11dome u im de 1,admf ifa fr eon rff.I. .. 1. ,Ae l-e6 in,. -- ,.1 1 6..: w, ,:,.:..: f_. -61161 ,,1 i -r,,r.-c11c.,'1..'r,.1"
1.f. aIf..... 5n1... ..... d o f og'lf ...... ..... .. ..._i- --J.-"..... ;- -. .. ....f....... .". . . ..- _... . . . .
lei fRuhr fllff ef1 facircle2 11ff"11C11or. . . Ifeflllillll11 I t111 111,1 61111 1ffI.

1 luf1aehi *eis rdea . fapllti.n.le, n a61 ffr 11 ie r,- r . a, ', 3 I, ,, ,I i, 'IC, 61,6'6* ,aoat " t Ii .I . . ,.'61 11 =1 'l= JI 1 = p -
Nil er I i ?er, Cl in.ea f"r, E eli rIwtarecid ,T, i.- 1..,.6e,6J".1, Wmll'f:r ydef~ eLa 61111,-16 f epa-lrefe.ifI u -. P616 .,t6llff,-ti,6.6f l,.. t P u earv lpolm ectp r mnro qe crua poua et ~ tratf.affao. de deede11-,,'.: d if If" = 6futen1ose1 dcif . ', ,-" ," ", 1 ,611 .-.1
o n plflI.EfII.,.,.em.....I
fflI~ 1 wriff.l Noef1,fdfI1 1fti enI o e a"uerz t1ri ue unc nomnT ne obl
5r~oiel Ime=-c.., : ei.'. ,,r," srto -aorist en uecb.d1n e do
"dIoi. e pi Fd M rian-of. de Ia-

ai"mi irr"a-'-e p"a"r-Aila.Il, :.r- icc :. .l 1.11c-"'r
t b d I ... visaade la h gien p, ri l--.d...e. . .
. . . . .... . a c e e.
no p ob' f- Jli"re]&-.e it i.lru- .1 ~, ''a'ea oc o,
; ,a | d r i T rl = ,' a l u e u r rs ] T ,Palcn c n e-po d- 1- 31en r ') oi f a s e a n o c ur ,
: o ts t r ,'s ~ r 1 l o e t C cel o e e ma cln" e d e B otnb i" 'o
S.. pr. L .... ....,.. IN nOn nl a de-.UA:do-eldobr- ea I ai scern ceiran;m


961nft en116 1166 Ifr n de lucn .iof,pe I o ta~ l h 1ce poe 6.1's tam1~ ffllalcflhl1 if191uar A.nf1l 11,61 11 661 111 1 1611111f61"1f111 6111111 flfI '11111 1,111, 111 1 .'-.' 6
i IndDcad el cu-apli~a rLlsp Maa... omng..... ....... P. "11" '
n i .ocup a l n f e , T n c a r. Ia 1r s q e t 11rIo a nu a a a t icn d n yI e5r, oe l o la rre e e L
6.11ff f4l flffaffl 1 6 n -11 I e snd l enQ f u id f r pens[0ne If eeione yf ; D e6r. 4 ru1.b-D if 1f p aris el f ro s-
pudo ~ ~ ~ ~ l-,& dirrl na atl m o p r ev ci e r..aro i -e men in ] ato e s ti r e 3a l gde -r,ene r .
reelrouConfrele IteTnaasoanCcde-I
mrdf lkffn icf If 1'"66,.L ff661116 1111l6.1e1 -1-11fv1111111111111a1a1-al111f.63, c-611111111611 61161111if.lt1f.ff11111n

El ~ ~ ~ ~ ~ d .odeer z- -o rr na een mei.aeteC neir alman pa dotorCar zae untgene cn e
NallpSreeL nod e n lt6uo e to rctd oEll oiLn ct1io dotr aeotDazSadla.r r a- I "--. --
i fo1ff de1f661 11fI bIcm i, 6 I6 ,1 Fit11j r,1-3 1l4f 11111 n p roio Ff6111 N11gafh osp11a111r1 o, fI 11'0 '.f'. ,e ] ,ff1m6ff 0.orb. .e ro Ale m a\n af d de 1 .1 B616EfEfi1if Ul;jliff fu1d I quid if r f-fdo d lInIdo de1e 1 ff6 Miniter-a '
con I& indi5mff 6 f1 :a p1i.ol-fnanIIs arli ff o If Alin iment L 1-. c d oto 664f16zr, ie a
ff96011 .1a6r god, apie11 ce11111110 11f1f ~6pireIrr r. es Ia f. 911111ff .-1. n--Jcrlal
nal ~ ~ We etLo alrelRookf, r]anei-.__,a,' ,
efl Pfr fle o of y 66ffff666.6f-af .aI6 I Ipe61111111111puedevvo'111-1u11r,
uasm e savi A"6or Ade1ua,,Po1ea1t1o- ven1r9eu1doI f a11t1enque6 U 1 bible lIn It lt6l
f6meno616 lefpll .. fo 1 -lep61 f Iur flftr fb fIado ros dfe nf il1 mare flenfF.n 61111Ajn1 611f96f..C.fflf..1111,1.f116 H I -1--yr

de161f ar 6n y1111 ffe i I.ro peru 1166 ndle f lde lfh de fco1f1 nita11f flff re-ff ;1n 111611 p 6xm d fla f 3O 11 e II inn11urad
dud Ie b xene' ra Cull-'gde t P ontufiee que "el proDean i I...jel h pt ald prosos San l 11)aaro,.do yn
ament a La to o ister a .. eeona.mic.. -o, de aC ire dampr Ire -en r, den r ; E..o nd l oncb, u a bbli ]a, q e h aocr',a.

p I af ff ratlff If 1 6a r111A191 9fue ff%.Ites1 91ffel II ne f p 1lI1,I. el 1111 do fr fflzda 6e 2111 ro eIr29e61 y1ff,1I.
If f.fffI'll,16m111ff., .I-61111.111ffr cull1sob,11H1A.-1Eise6hoIe


e eaiero~onel eom ntero l d sl de~oe n. ml cns", di ue :a -d5edlIeado dlgran interuezo cl eteso ellees


doeM6m. r' cori C .:11111161 f m 6iuel An9e6f1If if onelllzPen-If. .El.
redbu61j111Cf Iff o efflf tit 111r de1
-It l~cmaWliurridadatdedoIcrdrr aosulz)n.oyAndrefa. cr. ..
.cr ecesa r & a e t[s l,!iw!l aitsfn4.c on-rosm"e Id epart ....r tto C, C.
tiue o aihart idoenneztojdoseatre a vistaa,.m a
L~ lue ihr~ii t nlcta n,,:1..r- .IE ua hc~mudadotlmosltrot taprls amr'etch :La].a e'd
Elr elff1f 1 fff 1ffeon m uode 1d'pa1f 1'11'11
T TUr O Y hu y en el' mundoIV a- ynocos N fern deon lre Wuiern d o n t lo Jesl lede' r
cousin ral 1r6dos vl, d 16 ifaeoa de 6 16 65ta 111 11116 Iu n 1u- Marn a fla ff 6ab1n a i f e'I 1d6iretor"
Flax e c ~~de'7lto C omC. nde Marlarn aseo mouab
Opflff.1 l1enfden al1n1 e II m11- n] o 1 c1i661fof1 1161n9t1a 66 Ie l 6a1es1e-1. 1 I dirc 01111de 6 Cal11ri ad1 tItando-f
llie Iorplndnem u h6 a m- 1111e6,e 9ff hu man 6nNo balnf1 t-1 661 e m enl e 6 dmils111e1 5 ]al1for 11en1 6e d-
"id"ot 'mtlo!smelsd he mo ardesperta o mde -[arn, u- b lvrethi c abo ]a lurhm antimos
pirej eto ucc n y la manUri de lvn lr io aecnlo ( alt oad eedn uioe mo ui~
d e os h o b r s; |a -. la r n v i -a u a ~ e l mos s j tay L or a i ac n y l e l n d e s
-cc de- mooo eoulnroe ur d ~le rplmned. traaos tr ac a roid, ca.priod o ee. "
11st6n 1 Hdne sloa u nlfad.l fTod. ehodl, 961 ffv9t pes pl, ir elfi cl ba 11656l 1 faf11164 l c d.

vi hy e anoqu ed no reenese 'l e ueto m- atai. aDiecI~N yILI Co -ondode ". q.- .
ft. In civo .pI16n ocIe '19 11 4d14 a En o do1ff pro isefen feref911611am I corna e1-'
opn af tf6o1111 6 f ef If ili de- d nde 16uestfjfd11f r lnff6u en i eefff eta1 is1 6e l e a blefr er
Icons ob e r la xt n l n r e m nuost A Ai r. n -a l ca a e alr cs ne a in ter ord e !a an cup
-A re -r, alanc IL elpodr qa tndrn ] N d toa sh ag alare n= todo,,s .e"-
:oreaei nmd u iP r r~ oo~a lem p a le et- lt yma s i ntI gu-s ead t haivl ba n spe- eq ipo mel n r O dM r f can e '" '
DU, e 0legro que por su pnd jropl o no. ; .emu epnub-cpiae d rvica
omflen a1161 p611t9aliffffde enil 611t11a en ]anfIna]mnd tuff14f"proaf'pE-D- "f f aa
trier eif 191 On f11i 6fden 4 gaea fu f- su erior a PcdenPe, qro 6 b lfmapcIonist e I 6ne l 3061ris
en fIa P t11t fe I glueftfm ffenfoimlf I 61diap 6161119ff faf1 e1, n rm6do11 lras, qu L t tereul
iflff111111. 66e l b atl tlf 61 sf


Indf~ia lfl 16br ltf6 96111n11 tan 1 I 1lpldffa 611111116 p irb~mlol, aII "111 1 fflffif11111 5111
pruerpo nt irt u y IAN1L.6aff, de. el61111m111 dea fL .nit ubI1eru Me d 1.. ..

oeguroi~ Cty mpo no qeen flo amiqe. arla ndo 1u e eladn apy meon d1hdos Rgl aempaia`cda desLi e Hrt \ '"- ,
lue. N611til1 eyends,01n1u 3ff.4t11I Actanes

N ecesi d d d u a E op a It a sstir, l ifo Anto
Plandora Iango e Pistegn |m s lontempo. vacul Y bonde en~dz rum anse ah o}" au'
jn tis.1 P! I nsa1par" II fpr 1o

mueho ar riner d E roa s vclporene n itod e m etiiv i dor- ogJylsdo. Ic!".",1 tArn aldoCo '' -.
ble~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~ms del hobeydlCnoopo l.lJ Cn/et acn~ud aSnidad, l querexplamldeIaro a\. -..
quo6o d6e, re e frfdichaaLimnq uea f"a.r
-a de At 9 91od1ffo6rCo ra11fne116ff111111111snef, 1 co nel 6 -9

Fcirdet~mnt smo vela" "o V de e uvoMnoy rnlal et ortard a ttlddd P-'-
d16la61f116cll1111 os cle -e ll i d re que lie debac irn y v dfiado 61t65 6s 6 de vula-'


V, n d.o.d o r. ... en.d I .. Is .... r op l .dcontra ....... /\ :.h
Cuandoresomieanstaialesvl a a--en u rno d his hele ten atoa dem1Ao-qu dode signadiu o del BCGd e o eoNa .. "-
Apriat to en & Acmia--rr, el ocalqiue o6llaa mo-sdeI in r ~az IN finldua-- oEldocsttoricnreuOeIcL, da oIn -
I as[Zinc aea eon e r o
ro t0 frdtelliol 11a1aru1 .... I m e onais euaditine60 een16e O1m ent ...........i...tfC 1 lll idfM so if di... . .
ronterafflffdefrfadf .lysfbrflnf fto d t etrum1i6ua1dedo11 elffa 1 1fmiab; end-.,
ff1 z661 91 o pf111.ff~f i 111 fp~fli 1111.f 161 acllffl affff1 sb en1 6 166 1111 1
9ff6610611 s Ifm 16111ffi f 11191de 1qua allows 61166 tfIc atuldol ax f fdf6111 1111 f11 6166111 11f11111911 d
6f11f1166 a1A615d1l og111111116 1116q1a111 lfffllfffllff fll l', Lje.fffafiylll6 f16

dftlf 61dt 1111611.6.I1166o- 611 Ifff11106 a1 11111116. log 110f1, 61fIf f1p1156f16enI 1Hosp1ital
en 1 11.y 1. t o rdtf 111f a1111 9 1 11 f 11 1de 11111111111f1114 1f0) San11 U6 til.1S U11161f11111611

II' 16ff -1l I66 r.6 fflf11P 11 11161f11 611f 6 ff161 6161111.'let1111111116ximoLdife3 Nllf 111 1 191
dud.11 ifq f adllif. 19f. ad p1f 16141116 dllnf1f41If
u r11f Idf11 to11ffo1 611169,1
9411 fdof 691 1 ff11 6111 fIepirtalf er9616106 011d 61 1111616 It 164111,666 511f 161h11119
'161ff, trat 61 x111I tf116 66 619 111116 111qufa ffriesdlIn 9111f16a fflfl f 11el 1can-
Aosh If, rord con 61 e51s119If6 1 iftaf 6 refrmtf116d6 s ec l fl16ff, 5161 Lflfffo 6fffffhffffo 9an 166
11616 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ h 9 6161616f 1111, 111 I.G9161 I 1 f11 f9 11691111 6
116~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~de. M~11f611 661 f16 61 166116 f6f11f1 6ff6g.1 169111161,911
flfff16691, 6f111611 161. 1111111 If 511 1,669.6166' 6116 1 16661 If 1411
966.f66116 1116616661. 111 6 11166411,9 6111 11efs1111611161 11 i(A 11601,de11 qo611lend Af 1111 fiegfriedf616l. i na6 91n 10 6166 10to 1o f lsa
116 11616666 011 6111d1el1if61f, ro gde1S111b1i11 1 16 No C-0


M1,6 rpif 1646116f p01ua1Imi 6116n EIn1. 6 6o. fIfPfrldI,L 1el 1drectorde16n 11111 ,tf 11611116ra nyndo I.. 'd I 11
hil Prc compete 11on 6a be usn ill 111611111d1 N etel u i,
ft lfllam i ff I qTO, eal s qifs11 111,11n6i f 111 su I lift 51n. 6 0 6,1 6116611


a 611 9151nos111661111aIfDA.la' I fIPigina34 GAIcR1O DE LA MARINA&-Sabado, 16 de junio de 1951 ..Econmia y Finanzas
I .Eginmay iana


IEconomia y Finanzas Reaccion6 el mercado de valores de N. York ayer. Fiterte denmanda Se vendieron crudos deJuba al
Par .aa...r .Gu rrra Sa rah..e z I acusando mejorialos precios. en syoarias .s o es la.bolsam a o m u al a b se e
--La produccion agropecmoli, a rpa 're" I ".'.i a s01i0io e(., m e re d o m u1 .f a""se, e.7 .5
. consu e internal an grande .I1Boios de Cuba.
rle --.a....d, aa..rag. I .ap Fnaa pa.Ia I Aume a Raducci6n -- egirlraron" alzas los ta..iC oo,, N.ror ......... Na.
EIF .,,"- : :.(?. I, ,, ....','... .10, ', /"to,dl. fain. '"I V4 1Activos los bones 1'iI" ri-6,," eo 'I .....................
E 1lie tie aiirovrsiii iets~ A m n6 lCttCtf
. ..,2 ..... .o .. .. ... .'' .d1,ot dot sog 'p sonta de a cboneN de nde autos a en d d o 9 n l pesos precioc ale los future s x I tAZ CAKES r F ADOS
..... .......... ... .... c .... .. .. (a G...tae...... .. gar .-- ,,,I nI oaoo V e'ordewdr e a.. na en ins E. U de en.seieir de J'etefeno..s enl'am-bac cuotas en NY orad o t o '.
'.-".rI,-, "....,,,.,, ,-... .....td ot por ... t' ...np e ...... 2' .e t,.....-" 0 ,P La hbie dre "..... dr Lo ia .... or eao LAV1ELLE r "
.. . .. .'. . ... ,d st r1t aI ,,ant., C,,c,,ot'.ol:o.h .prt
-Ir at1,,, t ,, to dton ntsOn,,F.. .,,r-bn-I Lit d d e ond etrtin oeiors Od rodoria , . d.-i-'l ne r G.kEREZt rL Ien de4- _aleth, -rr rd uair a i:
..; 0 .. ...., e...... d]_,do d. t t d t "t...un duro-rr1,5d77 ter d r La-os. -.. -. I ... _."o -" O iorradnduaor sd
I 1'.' i . ''" i':.. .. ... 'P oiD ~ rl, .F i a ". '1. .o . .' .... -d L ,s -ie. 9. . 't, .. ........t;o. ..
nr,-,,-, , idtrCubEI. t.c .. ..I ..El,, ....- ,,-,1 o- P i I E ,,1.., .-end. e car.. ,t-.e aNiit r ,af t't oi d
.._ r' '. .,.... .. ......,,... 'i~,, r do... oir..a''. .. ... .. ... ... . ... .... . . .. ...llad ...' ei ,..r do d6... dor,d
A iza.so. ... p',, r a,.;, ,. ',":, : 'I'.,r... Iro ..rt.
. .r3.I. 1...0"000 ,0... "'', ,'c.'.as en- d- latres It.. ... .. T.r...r.. rr..... .... .. .-, u al.. .........In
Ar.p. , ,oIx d..o.-o , ..... os pret.'e.-o-.,,,. 1., e , A t.*.e
.. 197 on C--ir I - F -----Ic' --- _,._,er .-i ,, ma,.. el .:.m .,, Y rko.rep sort 5.00e mad L]"; o.,1',, do'a *0 .7- a .0,1'.a
4 ,- j I.` ,:, II : ... ,'11'.,,po rq y" I' '"" II,...f... I L ft,.. ..m yda.:_. .._ b. .1. t u. .,1_ _.. ': ,._ c't o ,',dis, "bu c u ,'d ,e=n . .. ..In .sa m
.... .t.enda td n. .. W..,.. -, .'. rr I-ooti- *.l1. .e .'.,'_. L. O 6..r to atoohas" oi' .e-
,I,, -, e,;.-ur d ... .h-, ... I" ",. '.I.....-,f,., ,ro o n Iirmt, naquit. s. E n o nt ratOi cai O do..
, ...." ... e.6. r.. . :. --. :Il ad o ; 0I ... . .. ........'... e u .. ... Idleol, e AL G O D O N1 1 -l I ` .'.. 'o ao "Ios r'e "... !.. r "( o, nd l,- :eop.. 41o-'_e b.. ., -
I.,ior. I..."... r tt r t d.. Ctb,,I6 oad1,L. ooi ioia ohndaP d ri ortooa cro u dfloado
r,.,rc..I ,.,.,rI.. ... -,,,l.o,,dn e r oll Wndn e I I c. I c I _Ieor -bo.nes. I . .:. A I ,-c cm 1 r 6 6 1 t.1_
n o'o.....n. alta to ulh e fa maoeOe rc.en e, r e p e rt d ar ,.re oAtoa. : I.e .!. .. r.ne ,ru Oo .co n,
755.a'N...ir,,..jootodooot.,,,,1.a .I.....,AN. CAREN FUTIOEOS
"r'eO,''e,....,', '" r0dd......rr.rd'rMm,,a o I .0r..rFh.. ., r o ... t ... .. -- Ie r e]r- .- ..a .
",.-,1.. , ,- "A '--6,b- IFrosr.,',asdsiso-ar IA C :P ..r t t d ..epo
r -.. ae1 1 .i.... L os ''S ri -,0iio o o dte.i-erri'r1. I -ptioao o ea-:lelS.6,ro.'rp a. ,ilotpa- .rdIsroroca .rr.r.. Bi._
el e-,I.-` ., ..a... .., aa.- .'LAB.,. ..I ..,,," o- I ,.t I odEpIadtuo.g ran d o 0e 0, pose sera.Eo hA
-, Ina !, d oht,. N o'a- ',,,ooo, c. -i.ttoo- r I cc- tea I Ia r L- at pret. ,t 1S. d55 L" ro4` teo a a-
o ott,., -.. I, I. .... .. ..... ,"- -a,- ,- ..a a te .. .. ..... ..... %, 1. asf... a. s em er ... .t .. b- d L a do dr jttto tot.
t1,ot..' t...I'.... ... :rpoodt-. ,a n e n 1 .50s-aNea e-totaoderIL -c--..
dao... .'. t.".. . . ..Ie..D.- I I ..f ..... ]... ..'.....r r... .-.. .. ...r. tnes,0-.a .. ,-,e, "._ .t,,. .... . .'..'.ea at.- rari
do, 1.e"ttDo.t.1. s- Bo.... INewtY orkoeiut. 1i l ,i, g .. o to toto,,ra i ne I .c e.. t or te toI a,.' .e. t e r a
I,, ,t.'.,, .. ...t,..,I,:,..,.,,,o..,oos,.,1r...o.o r,-o,,oross
"-oIt ror dt I Tort .,a1.t ., I s I sundial 6eoeradan3 4pontoaIs -;d oa po rta ndooeosp ei e ah
.--f ,o'o..e.ttetl;'".totYtot;optat..tap .........;.to... .Fd"* dot, t0o's0 ro. .ottioto.JA. esitoi.oaot oeadet t odoi So.
pt .... .t.ro. .... ........ .. ,... tosmA q,t_- o ,, ,tost' o. ooda stro.. otrittdoao dorrts '- ,. t,,t p..d.r....'..oo...t......O.tl
_.F e .l- ..i-t, ., orotallpso...0..oorooa.,O"d c t o de eo O e rgor toe rooi ..ye 1 an d l a. dI g ue tuaierona, tnminentu
it",- t-., ,'.. niteb-.todIito op, a. Bot. doFtt,.o.,os..e...t Tetoieshdoot :,o nes.o ,n a s ub da rpdelueloohor hehintso.

cpI',od' "o q .It o .' I "' _____..._ Na.' .0'. E Ioatoina15.t-Ele- Fttotel odonraokospsi sddia tt, o ooaiaeat- ts~ sd~ r p po~i O r
dtat-asorIrt es po ue etottttd ttotr1o 0'',.. .... -.".. ., '.'.. d n re hn ,.........a. d 30005to rids do Otiptoas sot l ,.,T '...i p ,eoa opotA s rTie dtaeO
. t.. . o....... ta.1.. .....tt ...o o o.... tc'.o..d. "It d .. ,- 3. . -..at- o t oo rto 7tportos. :drdlro report anti mrcadoii hastioai
,o tir," ..i.-...I.....I~ ".. ...... I .......""I1 t...p... ot.r ole o ..o.. do' '" B.oll s. Ia Oer-e to 0.o s pt ohto 00y ha- nol 'rr mptoo At apoese eoar rrer 'o
'.6Orttadt od....:1- _,,," '.---E.II ... ..... . . a, 1oow-alt o.oI. an do, d.ooe az r t f reed' una prit deoua'ro pnto. obe

.. tmeIF.do..--. ttrc~o tt ottoraa teaF .2 Ian altoaltielaaoer
I~-, ,- .... ,,",- -5-., I,5- ent a er ..no e '.e . l rkm en tten oa d de .. ... .."" e en oar io-uo; rt u to-ag-s-D 9o5 n tl *o1 or adorev redu5er.nen d
... ." `,-' i, .,h':,''"" I- Cper e e , qeenCb. A. u. .. ... ,Ic., y1, I ..u -- nd yr I e ...n.o.. IFo t"". I7 ..r 1 V. c, . .,"- ,c :J1.,'I[ I"., i. 4 -a reod .05 CI. UnsF,7.55 1 :. n, ..far =, iandofuertemnte ,a

- a' , r d Lor oarhdo.-tttoI oo..oohsroOttpa.e.ho.h-.F.ort.opotoado..tor.010050.lart',o!r ,ca.1I4.L'....d..to"..oro.isorr oeoert....tottt..e 00 Fttdtooep, m ottdtoortooo'ooros',t:'t'.-'otrsotosot,'ooo"doo ose,-saa.-, oto, ooo.podot' odteooeootsdud eo.. oo.iat.....o... ... r.....t.. ot.. i-, soisitre or,
or. otroos.. oe.-,.1,,r .,t po poottr to'n tl r oo qe ,otd -eote ,Fosr-,a-ae,_a.:SrC.S -.nB e- 0.i0 osrottr ddoeCc-. .. r0F1B50000.0Sr Irtrrt- tt ossalodoa io t i1...ra'Sno r
. ,. I, ,.. o 1 t lerd ttt"oo d o tootot- toIn toera n 0N rrdeI ,-0- .le .1 ew inext erio r aron a ,1--..1 ,-, ,,m^ 50 -- qu e uio podamb on se o ,,.a." = 1.. ". a e., uh'. r, n tT, potent
",-,,- :.-r,, I, '-..Ir..t"'.dotaoor-o".o oaood spoot.... .: c ,osn,, .-p.. .o o.,, .' : r p O
.' I-.. : ptndelonrt nr,,aht edo ooopre-atie tod 17.-0 R I" o sn r d .i.] ooIad e re s oTa o oooept romreohtea naroot,-, prodootoosorot... ..... ,, tdr 0000 e prtt~ ta tt.tt..... ptedt..... toTo .. .:.... .." ,,,," ,, . .. .. :. T.,oa.S.. 01 For latrd u reor~p tt.0Oot ....Yta qt~do aionrdpo etet ip st 1 or
bI..rt -s o ,t-r-o _':r ..I-.........r..tt .1tt ttt d Pto,. r. i. .t..FL.... .. . '3.o'.o.... .o teL aar- d. t ip.t ..tet.dtoothoo 5602' ,intLa p ...... perauioont 0 9 dtol
pat Los t .-rt.r a hot a n j c0ac ot saese rrrue ,rEur'osde."! I I23 .y -edIo. .n w, .[1c I I.. ...- .. : 1j- fi, E o.o d,1),1e.a obI
prod'[I Aoro ,- a, .- ..._. o a -,I-.. di o rd lmproeoo tstnea Fdt1 m.tdo o r. . i.... i ....`i`,i.,.:. s.o,, o- is As.tu op psor a r a das o s a iD iner p.nto- yd pu as
d . Is - '.e, I.... .. pa.a...a p........ .. .... t rp.o t .o .. ... tI.. e . . .. ir.. .. -,-o.. -..... t'b ...,o 0 0 O r
t-i ~ ~ quuo eieensr 'no nae ae p1. producojs en dc r -, .:.. -',-,-:....- ....... 5" '. :: i- a .........-,...... re,-1......... .... .3. Lnrs no o cben a-Ires.pnt.. -A] ieapro .".m arsl a-,ro.hr- 39 -00 nt Lts Ott 015 0.-,A
11 11u -I ..nd .un" A e 1 e 11 .I n.... iouf .,o o 's, ,,:=, b.tAl i o er a d e en ,
ca, eI -u \oa 11--h .n1n Uen I-r . me "B 1941 -

... t-,. S 0. o t.oI~ t '.I Ina ad Oneradns Or- d tt ot- ...--, -tt,,ie0' 00 0 -.tro -,-.,, Oar t F .. .. O tt Pd .... ... ,
Idri otoo rIs.tIttd t ht .'oN. .ato
IFe, r ." to. ro ioa o Is o. tttnt*Jdorootptru qo toI to IotrsL a ,dI' t Ottroat .'. 2 ope a 1 -- Bo ts tO deO 6. erra- a -n5om men eon a lrr -Atd td"hq toa0hptprttatptoo.eio A, __.__A______ A ]IO__
r '' .rooiprdourorisdrn pe lenost dodo oootroe o et. .tt- 1,oto tt, eI totletad..... .....adoto .-- a75 F Ca Conapri tie s tN orJurno 4og.osep
* Ior .uooeoroooroi saposeote ttdrt1, I ddodn tor,'od ttotoooot l" -. -T e tuoatto.o I ,osot n drspmire or195 Sr ototairr 3.9o-es.
Pets e lrros o~ airadoires"o ,-po ." tr .. ..tto -to ,tt-,-tooot.t.t.e er o ,c :-,.o 1 N .,r. io ,i e.. .ea....or . ....rojoI sy7..I..-',"r1arpj.
Ia.s Lroo... .... ,shombrtte- 00d t..... r.roo. toyt,.' t"It, ...oat t 0 .t.,,j.o.- E' C UBA. l oCorI s ,po to r ....romoantoa
... ........... I-. ,il y*Ie~Jd e nrsA l.i ,'11":1- 6, pars,eInu.nosh I ... -I ..'.. ... ...... Yuni- .-- 4`3 ,. I n. ..rejrad l.. 1 .ric r .T R t dO -. alDbnue.~crr1 ..95w'l t IL erllMxm@Mnll l Id
I~s .in n e o g n r l e ,-r I '" n e .nn r -C ."," ,(,,-',ec-. d,"-da, I,.,. .... e-uhw,.. .. ."6.IA 11 E.I'12'6.10 -612~'6.14"'10d0.


hoeo pa a r .aorer -I.prnt..t -'-oIy t tto 'pI,-,,ot a r. a to ,t,',,,-,or ot ,. s.'. trG .... .. .. ...rer ,,, p, .ottt.. .CIFor.or.1:-. t .. 1 3 d rro r

. .ro.pordehror-io otooottotr ntt ndt e, mposo ...derla Jos i-,,, eo, -e Ian -,-,,, ow ,- i:.": de e 1r'a oapntIa -r. Pf-,0,5A MA .OR .od C CON T D tosd i to. oi.et-Sr:sproa
,,: Ar.AiN riE LSAC L oreonaa tot.r--heoo artdd1Oa
..... I......deL .... d ...................... "I W )i=: i:_ III ':: :'. I -1 Ii L. ........... O6T.A_1966.....uEn
Ime - a ncu rren L _s .p rod u... d e l o. *-Ad e m p 3. el p noduc l ior n ......e ''1.1 -, 8, n "I. .. ...".,I ., T A C I. O S et!- $o g p o en F I ran db l esph ieg u d f rtae ua t e


pa.modo 1L Sia d er'ade tF ds 0 rs e soot tt '- I, : t Pt,P I,'of1'. 'IuO'.S DE E YORK'es..lpr3loe
ab.uASO-,A- IN.L-NJA, .I, ...I.I ae, 0.2......", .....


O .ra teori o iatrsl .pr0 0- tpr .t ..oedi m nentos d oouootttn d d .up l'"as a as.a r.NiS....c1.)oDT joasIpIrIoiarW d6.iSCIFOa .9520 0
-, ho...b r ttae p arT l. e iso-r.; tar... yd --Irke. . 3e r Los prove de eoepa ?osIro.A-od chn- ....... st T ot ot r .' .. .... .. ..s:: Solo. I,',".. ........ sD E UBArelTao: p,3ti e n uo a' 0totot u n so ti e e sosprees funers n fy or.
a Ae a Jose rb/tnles a7.pen X I I .. .I ... 2.. L ,'L.. .heed.. ... ..... S A .... 1r 92n6-1951A A A 1NT S AL p..... .I .. 31 innc fk p adoc n te .de o...


pequO e 000000toly e00 o y t epoonh doI I.., .- ...a .o....o.... ...oc3 1 .r . ..t.. .rado. ea pctiv odrd.autnaorand
tt I.r.- .... o. otdItx....-o p tre 0-'t ... .....' .... tr t Ot O '. ......... ot ttpootati- .,t tAloaprooho rteoeierr
htreta.ahrne omor ndesteI , --r tma- otue rot a ..ts t oea onll d-. lk . ..., .II.o .t.I.. ..... . 0.t-.t.. $OIo2sbea.Iit.arat'65,001 Aot., root or.jo- tI- 3...,ra -
c.2... ... .a y, e c m = 1 ..~.do. 'a : I .. .. .d d , j.. I- I_ .- . .. ..- c .... .a...II" I .. ... . . I11-14 ...... I' I. I ,-. ": ." ." Y .. . ,,que la...... "B'... 1922,,,S- I,, p Ad r ,SO m ii .If r c .. ..O:i.Sir .d -at.. Itot-r I -.. oaO, er so o ta. oo ooo ot" . .p. r.hora Oaur...a. .r.,r, '
da ~ ~ ~ ... ,,ae t n c t l o d r a e o a e a e d R tl ( o % ltr~ a '' H . . l"("' -' :9 doM-n-t,- h. r1o n I F u reportado qua', UN ru ua D- -lV.1.' 1 c- e:tu.- as-.. s IT er C..tr.nsa


[d r irreo a ra Sr o r et,,.to. h ,'"dl''a a.t.t.-..........tlow.a o. hooha...s.motoosri.S..... .ri
ir.p ..olao oIptran Prtottto dtr ,tsu,-oo n ..- ,, D. ,, -. aSe. cottado t.tar oae uiooaa esttt a oneSensept orrela r oreofte
eo l a.se I1e lt o. o roodtttn" doa OE CLo aA 0 n an es tas-,tt.,Ie.....oI. .aI'.s. 000,dgi..'.t.*. ..,- .. -'rI m pen.0 B a n s e-n"e
a I . ( .. - b I n dsm o I a .~l =, a ilo a e xn u n p u n oone J ulin.sep t s n emb r e, ] s re | utr- 9olaaroo '' .oa stt o to o to' i n s orso i e nO i riio le Ci Ah o aI -,tt c,,tt tr . .. U -r., _.to.. Pito..0.0.. r.11rt-ot.t..to"t;dot-SteeF.0-0 oto
r-pc- f-1- '. rot rt.. t-.. , o toA Ci qh ritdi ,T -eoI Ao, F '.. ..-.r ...... .- ':-FItIa. i r..... pI. sa t O dtt oto0 oto 0 $ttas otr. rtot 6 yon hechos I ooptr dteLa ortootr d oel oie
otor oayot S t..do Ot, PSCLNA00 rtttrc Oot 'o riaoooroaI..,iadsaano-o rotttt.0

i o n n ,.AdI' .I: pr dn MEIhIC P. : c.. Ot ,\. .. .. . .. .\(,R, AN0 is n I9 de Ir r r lo"artt '5 rrederut.to.ro otoro t et o n .Ida ads
dt '-p ` n,.ar. rnprop nle bahaooIn.Iao o .ott. ...ttt'or: '. 1 CIroa.ortd050 000 oP" O
esa'o y rooaairr oprr otet.. t tieh Sr- oi- os o lne Foot ItS 0 tot."p I ttoo I...ttt'j.ooto. .... 'I ': CER E D A E E A ACL A ,. sums Mati rraat Tooa 550on t~re.. os.T0..La prt"ioot d.iotito-c50 hrari
a"to. A.aa.to. A.oo. ..e..o.....91" .. ...--..d" .... ... tw,.......o rho to 1,h h .r:Julioro(e).mapr
'ltihnada Srnhear.interlr So podhoottt lon l ttto 5 doaLOoIIo aTI .tAVE At ,, T.oor....- s 4 .--DD. .-r5utrale du oan ee1totdo ii9 slte. t
to. too o hoyi dro r ... ooe yo PtoI p 1t-ap0000.toEaLa. plt.o.. IFa ...t ..t ... ..r..rd... -..h.o..pais.. -r.. ,19 36,d
poroltln ai a a oroirsir o dr ton .a.- P ... T.t.. ..........SoI rot on oooue.n ed aatm nle espu
pit:t. .rra:. ... . t"a tar ottt.t. ....t.- .0.....,. cuent" a r ratsmafTo
o... a a y Itoa porhi a .Sr o eay o totot c. -_ :. .-to' a rp oto trf ig oed O .ao t'andao.to"otS O ao owAoids
a.. ..orta S is ....oi.... P r e ,Is ....t .. I.'.o.... .-....-. I. .- ..... ...... , :, ,o ....... ...... . oohtr or-t-t, 2 Cn." A. t, .)r a n e ... ..is too oot...o s s ioa e eorn
u oy rianoio-dot'.do U" oI,- 2...f,.. ,r "- "at o.,Otto ..'G. ,l. '.'. M'. ,',' I n eo
roto -aoaa. .. eo ada orta e-. j;------ Ifr- ra '"a ,'r. to..... a-..".totottt .. ...,-,,- 'Os ,os .r .. k. .1 dn l0o oon6.,e o2a r6.9r6oi.sor
b Tpear e.- parpporgh ealrIn 0_. yan eF .i s D. 2 .. .. .. .... a O,, ttheitParo ...... U & a, pe lea tro r 1TeI.I; ;roa t rtotIFra. No..I.i1pA 16 n.11 6.1 tr 14t05
"tt ar m reiot uetatto r-yoso ttrnG do't.a-[Di e 1..b1R ...-ro11.1a.... A Aa9t oi"t
It : M Ern.I Os f 0105-ttrauoorron..0000039.oD9o1045.4,
th. ou, e ~ e r princi .a .'pe - ''I....-.ell.- ..... . .. C' 11_ Co -'.1. A I| RUI. i O I 0-,t i. v".. .. n ab.. h b n .. eeu dI ao dpr o oo~o e rott en grtndopinn de r "d c.Cn I.dePR O V ID"lE, D A R A NDP a ne ""..... --ln'.n a. n '0950
o_ i i r o So... 4.7.. o...... .....o"o... ... .... ......o.t: e's oo .tdo o .. o rI to 03.. otora tI.. ..t .... ",r rh
I `tIdo n a yortaoa 000 rt ot !ptoootno Ottan n eA ... .. .... lhI O tCie..... ...ra. .Oat pan-ad_.50
on t io si "ia s.te mo.noot de r a rtoa.. ..t... ... ..dyro. .t.a..t.Or1 1 6r .R Io5000
i I 'Imp, ,;.t oI F,._.Itoo tto. O-,-, to_,., C osroo t, S A ." ot.tolpo..1..M..o.o.. 1m ns e sn-untrno, do;Sen. Ie A VIS m e 0 t. -5 en p
y I ns Proct or ndea. mayorc mp ...d. o. a to" o ts elie Ia l'ora 'oo io-- i-- do toheo.I ot.......N .- .. .r.. m o tt ........ .- 6o.1A, lsETpanadoierilo Sep 1n 2 ...e6ad- .at1dN m
lam n ncl rfeand e | ~ l ti P r oe La I n.ca.a-- tn do PueraDinplonitreoicto r. I .ortIn.. I. a A %; En Aresu' :eI eeu lotfin-nth. A ,n.ua1otooon h o idrte I o ...i OtlttttoV pr oee to Itt-tta .00053A .to2oorttaoir B Ira0 A zte1 un Seer4:-rEroon,. ,. .. ..o, .. 't ae Bapsos 'y 1 e
MoixOrso rootadr'--totroo.oodaototioootCoiotrIaolotolr a tt W S es Cmpaflla Op fraazadora me
S ar. itu..... ..... .. .. e Iagn adlst v depn d oeca I del u p,~PRO~ ll]ECry uIA DEPSA RDE NEW TOR ...... ter W ` ee" ... .. .":' "':' ......""4' pt,. hr, m. ... .. %.'... 'A""" -, "" '" ~ A 0$IN......E ..... 'A""SO.. de... ... ....... .. eLONJhApno
.opa..... ot ah.. to... I a ldrat quoo.. o ,tr. .... "otr o-tdo ou ta.. opo t.ono.r....2',.t ttt1b'.o..o.....t....iioror..Oa hay oa ial "ures...
me liablentre pareclroan.pooredsoCollin., dC are t als o Stadiu 0,ms 4s t e
. .. . . .. .. .. .. . .. ...... p u m, o .. .a y te p m... p-" oulb Cnn0 M WE R C 'I A5LY E 1951 : "', I ". .... . ' . . ..= : . ..:"... .. o" ," o C'oo o P I D . . .. .r ... . ...... .. ... . .l
.........Ir..r.ro.a... oo....t.. ....tt.r.oAdr. ...r..o... ..r..o..o.... .. ...r.. . .. ..o. ...aoh. .....
n ootic ox ar ttato. rr.. ..oeopee t eo tro st lpro ,r e.drIII.,toItCe-r..rtosotadooroot..j.'oI.. ...'oo. tto Io r'" "e an0sotod I
,.%dl c on n u e or-parod ten ie-o l y 1.- ,-i- .,-.--. .,.,.. II,_M ..o. OT Z C DN P RA3NAR A e0 ao L ctvd--u! a d
u '"ln o d te m na oo,'rtln -' - _"- . . G ette . .. '_ ',' .. .. .. 1' O,- ... .. .. ..D7 N'ue Y I nb te H t D 1g . I . t tl d
aropuead o btnsr Sr.poo.a irloo sea. dote tood o IF. O to doo ---ptloo -tAo-o.oIoo..oy Vla.t.rooldr. i.s.3Er-'O'tO" t. NTtAL.I',. ..,6a05..0 Toi rs da] Ia 4 e. ia aid Srt, 1
priotroha Coosrrib....A.ara dtde mota.o..o..r..a. ........... R to.o horea.........a.Mi.r...o.... .st...
00, tue s O psiH ond ......a tmro s f rotor. .. .I..: *, . I ,.
r Ir a Sru nr d ea.000a\'hrahle 000- ar SD radtme.rsrtitllrsd too o r oti rtra qr pet' .ooot..o.a...ra at" Re lSo Dtttro .......i n..*.00 .-,.-'.'"'=..'-.. ....e a0oetaot-ot. to--i.hlr.S.or...tt.r.a tttp.. Sero ...orarte.-.o...i.lrr -,o.orprooi_..alois- o...E.DOR.... .h
haaoaoioireootttoteot..Irt:. ,rrt O.. a ,: ,,. :,, oAOIAPosen rnt e n 05a el~ ua.. .oor- ,ee. .crie e y e fl m .3 ...... t e sieo- it. .-.atto. .. .. . ... .s.. .. .. ..ragr /..LTiO.o-HB.R.,e'.0. a.... ..to'....... .... O,.e., '
ti r x, .rzone I] nt pro-b dill, p ar ldola e ter' lo- A 11 l 0 I, ti,: d': n( ,- G r. ho'u d" --"-... .. .. ..e11,51b -'13' CEBdLA A I.. S O ".. t n. .
..... ... ... .. ... . .. a-r d(... p .. O C . a , ,o ... .. h .- R ; l ::e *, a :.1 .. ..I I..... . .. NIO--
o. .. ... ... ....... ..... I ll~ r ; i I.. e m d. t d. I. i....Al I.d. 0onlt .. Cp p. . .. As 11e g ^ .... .. .. .. .... ... . I M n ,, gRl IP, Rl - _o ... ........ I an l n to Cuho,0ttaisa I'.o. alaa::sa s.ot. ds.. Io-.ea. s.an c.c..asoo.2, Sr Tambrae 241 94.al
so do pablo. oe r sodo t ro poorto r etlt. _- ara a. Innirneralexaraerotnarl.A:,:el d ...im :u; b.-1 .. .......... .. I e e . . h .eW4
tao' ,o '.'. '.'. '.'. ".'. '. '. : ...,1=U..",... .. .. aoeri osn Brote n Fore. 0. l ose
o... oaIna l A..s da ....otot....d t .aO c .- - - - raeereIdIJn -- 2S- - - - -aHna,, .l -1
dreoo elatriono yklopde na, n tee nIsC Iaytenest ... ... .. . ...... , oorimO _"C,".. I"'_,_od,._._l_ _ll__pl_9ra e aa ims t
-n iIq.A xCen.I Arn I . ... .. .. I. n ,I,- -,-.' . . 1. ,,, 1 I E... .erl en e ,, quin t deJ J' a I

oz. ....r.6.. ........ ............ aI|a.aa
'.-I ---.' F. .. .. .. .......- ..,*.-- ,, _.I.P .. ..... H bo . 27e In r. n I Jt. L ,. aSi. e cu.ooo Po ...".ooo-raoo" I-a -t'- Cooho...'r,..e.. t d .' lb . 0001. r, dl uv .14, aai ersl

orarno ietoo eni dep6osoo ,roo eio rt o lota l np tvsbe amtfe~lnd lsatcl~sCdran a~n.NwY 0 k05 20 Sr Matyo 6.299 aiat~
dooI,,iha..jar s p"m0.0.. . . s ,D..du a. -..a...........t'.. R25r,
terairo date a pa oorte ,.rtt Ieno, eLa t tnOmNoD nOt o'o"od"orSonee. o,2,55. tuev o. 3.l t 3 TrINoltel de d laltyoie,. de-
me..ma~r) i, ~ede al y POCEAA De ads-t . Mal'...,L..Pa.tie20.hettoarL...ato orede a oaprtrrir ,Ototemae .9 a.jt" o:t........ G.." .. .. ......*.ntU. s: ... ......... ..- aoroao, ar to. -hiyeoaaaeaooa
in secho.Cum do e te tares au t di n-t aluln soea ,, -I Lmlon t . ..Am . iI D,;A., ''u~j 3 Mn eu- .,] 1743 50 b cno Pimvert icl. qe mrnl,
.1 ato.pdoy it o Ino poto. .. ..t.. .I d e. n o a
tc oCtU AD DEdetAtt e p ttIooetr ot spe- 'A-.eeot 4dinroaonSr Orae. bmeres. rraaa
0r a0y ems da p o nl a brt ,t oo to *Ii u r,,,m .r.'..'." : "I ,_D. i tgr. 11 5 o
AlmUentrTottoh ita' bltsetttrr t6.tt. ... d/,0 b p e t"'dIn'vlib-r "'i Pa s. Lxtti Jo, uOreDE atA
I eotr." q nvr o r u isotootto s to, ales ,nKaiser Fr, 5'' I1lanc.., 1,05 ]da hm quinta. 9 5O .4O DIU 1 S. BA, AIL n
rotne o e dr aoaia I.aor ortron. 'o De dtearI,,- A042,iamone mt. .... .......-0 -sSea Brtd:1..... ..... cg tan de e efcr tur 1 o
t oe m douarabeno ertlRotexpuetoaso aET O.. . ..In... .. -.PaieW oottttet 000600 ..3 en 475 4 ante ps 1o,0.a0l or d. taimo
aInn b ao ent~ dribu esen et may r -Or ock's a,1 eir . ... .. .. 21 .r . ..1 Ol...I ..: ..!.. .., din" fn a e ta, .. I h a;1 .. _: -dmediaohere paur. cantar.el a fc

toad Sion ; peot do' rots de.Leb -h Vala.... . Rec'o'y Fo'n4, r-
d empeosl- ito ln r opId a r tt.ot 7et.. ttn. AE-lede l., ,. .. .. .. ...56_ ,Studebaker ..... ..l.la or...Nt0 i .-.0GrBdoe
-o toeiOaatatot-to. I. ..,:.....E E1E .t e,-er. o ,,',, a. e mLm o, .a.eA-
Son b0 premuta enI Ao. te rhI do .. .- . e........ .. S' s' ,. -, oa1Pes ar otodpegadn po=
, t............ ..r..t ........1 ":Pa :r: i: '"ort ::t sa.:. -a 'araa
., i Tr E . ... p.ar.a .R!n P D A.a-t...t. .

de trfert ba lot pr tc toos nd-"r, DeF.de3rr-, Boa s .. No a 0 t 3tat tt t e 1 notl r.r MSri o Seic n
soe u rbes r u aos ..umer en lot a~ nd es. .e].F : -- : : : : i --A t w . ..:U : u --6 ]v.6 n L cl5. : 1 6 o I t d l 2 ,u75s ytl m p o i l n

dotot. o rroooa.t.oriaPart ttr-a-eSordoat"a_.,,12 tt,5 t.i. ta. .r.J. ,ara oao jos-aillse hy proa.o.esP -, r .. ... a e r .- 1 ra .7s 09 052p y tor, r ce oenea-
dooatroharpzu hre qr ydNoa n pooo W 5 den -. t ..r3DeM. Pa s .uitOi. ordesrter. ioher-ia.
rotorodoystooooSasorpooprotot. r, '-..'..r..-.......:nu.r aOIinet r -a
rorrn 'oaeo 'o sol ,c pora.tola s .....o.........a t raqi t, .a .trd adisl fod -
ompoe n on P lr. I -G 'le rt. .. .o.e... deesobl. o5 D7.CantulmuIUo ,: reDulD-a3f7, t
prdia .uernt cn u rnootEM.teat M u c a e5Ih.5o- u Rbe .... *at ho-r82e.. and rso r a ,adolrri 1ooe
ot ooaPic oIrGa.....or,,,!,rt.:r.... ...........ri...e...... .a!
traieaot toleoo.Gn.psa" nprI,,,y r. ... V..0 .. .0..2 .,.3,,'a."ano aP a-l2.taulia 10 n 3e: "
Ina tieoot.dnoraasqu a me oooOsMtERAoLSS.. ..rltCaiIoSt_- 00daP..sa 36aas.J.oreSsa po to roi"da p aoa [rIeue dloop"Ie' L-l.. a a : I', CeS a a ... .ar. ..r-aa.....,Cera da lP9. ..... or ,.I-e...' Pa aaaIntaaa a. .. 0 913
SF.ane oda.Oreo -toa.e.E.TACaC .I.. ..o..r-. .. 1.a.s. 1 41ya p r$ .
o e rr pan i e ud tratp ioao Srt o' I ,r : ..': . 1 .... o l .. d .. 5 a laoa as -aIa .? 7. m u.C MP NE o el .es Eat a no e aStshelod o., raSorts.._ eas V. Dr., nod a "quantaladeLa da u
pe rindn a I npeira., aHabrana, Jo..n7 5f14J7tie 1r9a51...taroodrianshMors-St_. ..oaaa.oIar-ae .. a ...r31)S.DO
tt aia S a S o ai sopleda o dl l n Ir W I a ,A :.. ..:od ra:aa! C*paie,,ear 's C~ p. P.. ja.. l.. a Pat.a. aa1 a a Pe9." a a _- e-,:-.1 a. .. 21o M t.

.. ... ir *.a.. .a n a s S a.a..-... ,s u nP.P.P..P... .
det~rlr reeursn deInv l ral,.Ia, Se A.... .Ii: l. I .. I l~d7n n .'. ........ I] I\ MI. I142, 245.321,005

. .rrn St eot.tatoo. p h..oar otr ot- Ea\atteci AsiId7rl 5.. .. P .. aia, a a .a t S
risehchassufreot oriestne ori,r..a i.I ... --.w.--.--4"/4-- 1ot.$:0.0-00 I udD
- qan e ar SI. rez oa s I poodaeSrr pars Taten-9922- 1.;_ :
r~~n la parflcularzdad ne q,,n:..uInR bell...o. ... .... 1..1 oC EB OpLL' , nadnna a S.Nq I q ' 0 u
J os e o -fp... .. a- .. . d,,- ,,,e 'C pl.. ..l T1R m lI I -II ] r i L os bone. .e --um-
b I.... . e'] r.-.o.. -'....... !.-. ',.,, ,',sgllil r|RI iflli '^iet .....do. h-, qumpa] ... efte .nco11. IUprP..5ll .O
ar,-, J, er ind ist. -a nt es C."b",-e ,. t, I .. .,". :' . .' E RAmp r d tyCoRUZ l Amr cns o .q llL tI n A loxs attie doe s l a
.......r,... ,-,,., -, .,,-4:,. i ,rIM.f,.t11
du kr 'P~ o c a d iguno nIlJu i en rlexr odi ai teI .,mueh u d b r I : ., -- I l t.. l .8 101 -- : ADO d o Ju ni o dt, onjIta
reo,r o .a h y ag .. ....d.l p~ontoa ",Ai....::ho: :.-.-1, ',,, B.I. o', -Htn.1t,. H IM ,.-":,.,nF, I. Iel, CHIC ,,..-
eoehspb e ds, u a epr sd. dl7 ymeiadrIl rifinn oTl nmSii scilstlee eeroIl. e..n. 'nsddichos . asodCmp l;f peato
c ation ertitu en. .unI ,d. ..': : un per'11o". sh.it. `-a ,E:...- r l, q.nr,-e' or, i 50 d enlrn it e e i
c ro s Para e l p o utoranp,tylsne e os., t ,Po'-.. u.. e..:.. tn 00
....... ,, y. Pa.r.a. r.... IB N CO.ERIR O1.....-...... ".... .... -.,. .. ... ...
mris idr s me aquenvnglos per odounatPva. -., lam societies .1 ,o4tad., olte 1r1, -i"o ,I, .
la~~~~~.: -portur* dad arle:e:ta : e4 c, ," ;"cue .. .. ,do h.. ..n ..o ... ..221.,. .= -.. a 0 151
u lm ros amient y dprlvar danene- r In C nmifi y o rIA m dfenhnd Isatc .ln . .. 5 ]..an . .. .cl d..le. e or.E ] etocri rA
iatiesC. .men.:_oroual produinn,,, is 50 Trustee do Ia onniB-. T'n de
. l .. .. I .I- .. O".. .. d... : 1I 1.. 51'.. :.. .. ...-:r -;t.. a ltte q~
Ier n Este at e.aos U ld mol, (; a. uir.e l ic- S,1ptin n. -#- Oc-.. y.-- 6st o-,eIc-i,,- .
a o d a lI Pt .. 1.pro ale m as on- "'-'n .e"d 17eSO aconnP r m ers O 0 osec
nle bb e Isp-w l eei poduetoro "tl iesu esetia aco- --K -- I~- ItOe .. .. ..1.. .. n4 !N delPals iul- euLn- "PER.,. .E ,
coe s cc. = .. . -/b ..... at .. ..9 .. ... .. .. ...,,:,, "._ .-h.'. b:.:: :: d:: :Pa le... ,PIrB a 'cos tie Idah quiet.].-95, a
SE R AR O, II!,*io ...%....... .. .


Econominua y Finanzas 0 T_,niRIO DE LA MARINA.-Sihadtn. 16 de Junio de 1951 '" P,::ina 3-5


i
i


Conienia~grcoA Ha sido resueltoel pago de comisiones sobre la MayIty-cti'vos 1os, c
Con"a nci 'A+eot0 f itat sen la
Conciencia P..bA ~Frogs .'ventadeproductosespafiolesaagentesenCubaftorsi lue. a
Fulml.-.ataun solo .___ BolsadeN.N iAH0ORROS
-- IVo l do miu olo ineni ,CIERRE DE LA BOLSA Ohtuivo xito la'gesti6n
.A s..c i lycePanl. por terinuiar lI zafra.. DE NUEVA YORK rea11ada p1r agenles Per 'iee. Merrll Lynch.'
AK { L c i. yIpa. .. A... ..... ..; ,,u e ser. e 5 5 6 9 9 -let ( on ercio E x te rio r P pierce F ecin er oa id B env e nt er6s an ual dc l 2
dYJ ovlossobraroscu ana, at] en dota,e ei te .51. 997m, NUE-VA YORKJunia 13. tUnit-, (let" -- nvter ing aho a lu deler V 12 Yonuc e ua
dy. r nbe7 I onire-- tn...." .
JI uia ... ,oi. ... ......... B.!PrriJos pel'_- .sc.i Jiecy T.I... ..01Aleirot.,-n ,,.2o .... d,- i i h quo pu-d, UdI+

is..i.. ... c.... .. .. .. ....... ...... ...... .............ii'i~di *i 5 ic '...Ji d ii. d 0, od..d... iip.. C...... .... C"
dolur Maya I. ", Palatiall an 4,.Siaelz- _. y, 01-. I., In,,. ,., ,'"
lilC d 9 ac-. 2 1 r isIri a.lel del lah'el s .oir ,a.n 1 .*.O .'... l 5ioia
.. .. ... .... ',, .-....d.n..s.. . ". d. I.. . .... d.. ...... .
.."biiii ~it I" dei ..i .I .....p r .cocis.i'a""e idar It.- culdr.ci ,isoI.nd aoiiottlaaesp.: .ci ..',ariie


sinosidl cuIII(i.' i dUIell pl"i1 I iuci. sn ll .il.in oe Io '~llt1 I .jrl|q, i. Itd,.,1 +.luv bgdocc illi.* *S .d~ u iii ~ ..
islcisiaJcic'ldtdl p,iduin sd clts~ Ildl.ccic ioic.ll l ..si I+ ~in. zta al .o + crt __ _ _ E + l tc .L a idlite l,. ilt giu... I. i.dI' "I..li -'T-'tdlla ,], -1 '". ;. .

cii ...... . ..... ..... Culd. Esi .sic iiil..... id.s Iii... c.... l... i .... Lo Mt. cy,, C:,t ..... ii... .i... ...icig" a.' ...... did .Ii c . J+o yt'+r. vtxtoe ntzpon s: d.U'c qs co.~ ci s .p
d yi d .d.d i.,niIT 1.s1(icianii. n ZiCi.. cu ic,. c1" h. rc .ii ,.m it,.el. ci..i. 'l euc i i i .Icdco e-
b a '-t t t d h I .-. . ...I II.I I

e`C I"' .I'd. iny 1-1 .0 no u .ini
V.....1.. .. ... ........."............. ............ o ......4 ie- ..... I........ o........... e....., .: ... _:....... .. .. .,. .

dgeu e ta ntram i Idi pcc.IiE II o LOPRZ VAIt E
Cui.pa.impo ) Peldm l nd I e r Al OI e q eA o J QUIP u YR.10 a V2 aJun I .-- IP ier -e J'a To"o -pn e+- B n o ]~luln sa eleo Ae u mP o L s mer d aazar


dlc,.u1si.dcis Icadsisilte ,- ac iis-l;, r;las!
. . . sr.. .- el Inert.... ......... tIlo
di.cnic duactual Quo d vree1'. cls..iediibe e e a," p r_. 2_Sepr en 7, a en-ye uam.ha ed d en a' ... l... . -' .-- r
an Qu m nu nrsee 4 pt ol Uic s r I- ee~l. r, I ~. a Urie . de In) a Szer ,$2+: 00A I enI bonej I a e ra n ay dih mp rea Cu a re I . .. .


.~c~c~iiuc ion. Bic en1P'. ci '5ilt'-, S ie ealiriru jcni, nidiaer, e a 3orC Iemtee se, edel''h o ; _-_,-_..._
al. so animaron 'alga. a Vc.ic
uerTI, ~ ~ ~ u feoel~oe |mrt r ., a a,:,l+ 't ,ego r, mC e. seebhe ar a ;,e dl Central den 1- C' t- .... .'.. .. "


M ~ ii. r I M 11Infinitcl~ i ..bg05 tInsI

stareas u-n oe eo q.+ ecmrcl-de setr E ituo a in a *,'].da..; PARA C MERCn 0eha JrSIaAaNs L A.
cc; m .... .. .......... .. t.. .. . ..".I .. .........lioiC Eic i dJntnsnoPallw JT 'on ,. '.'.. .....J...... n.... .. ynrrp:I
r r.. +b sea'one S.tr .-..e. o I"-" "" +, 0 eap a~ a- e do ., . ..frr r .I q l ii ii* siidI.i..re... .. r.....n i., e n dt s op rhdida es a. y caa. dIes. ....lc T d .ie n l i Ni..d ..ta d C... + r B 0 R

ii..i+.e'l ccc i nc c ,c .c !is pis' ta u f -r'. *,u.nl l, . d C.I. .1 idsi pc'o,dc." 'ii 'd. hio ii b ,i' ," . ain2 di, I- 1200aor 0 o olidc $ ee VIT \ocr." "o .' orl
luodi y el Ierr n i'iI'i li ,iioi ate .Do. iic IK* ---i--'5-1 .-- dc pen b,' ; i pml $.iIordc Tdoo C, "I Opa i - -
... CU c d.. .. s.. h t c e cl.,~. .italt i. ..r ccc 2c t, .... .......... i.._ ......... .,,.a.s. l.nI". Too'to E"Or Ipres. ... z q p arnPeo...r
n 'e.,ue ,.n de r iciosicin c. 1cc.. C lue,,e ii. T IPOCA,. in.i ono I,,dniuqn i. 0I. 9 2.1'3a asTraetn era e- p e0, 1
mod t or,%.-.i","nt neyaaI i4 dbeii cc c .ir,-ci di rpe ,'.. rl r, rc e r i ....... .. oOrw' dei- IMo tor']
tra IIIpiddl. Sr,. .22 Se oparri Pin 1.370,000 at,6l
' eiscirr d ci in do dlo.e 1. i, -ee: ..t t.. .r.2.... . . ..? -' DTA 1 .L N TOn l,'; --r..L. 5( L. A .. oao.e S -:' --C?.:., O "
*,si ~ ciiAi c-c ...d... 92.. $2.944c,00 an Iro nno n'
monedelMieer =l onepdef ento.a-' r., Ie. w el lfo'~,inal 1, 55 aeormOdeaper ,a ,Trea~er.,",',:lT+ c, 'i ,"y,'17,co* I m p ,'eaprza t-1 Ntoo ..', o3 .m. .. 'C a ..d31
cri o eNa i. sii T ,Ci.;, *. i-3 1 d di elodvalori,5 "do" alldeiToi, Majorrvi .l o.
c ircoci. d 1i .i lsl. nEiitse a I....,. . .. . ,.+ .... .. .. .. ,, -' :,ib .IfiT." .... : '; : I,,: 'a c1 , Ti: ti. ,c..i.
..i,+ -.-: .# .un i i i- ++ I, ,... -..1, 1EM LIL PE B
Deises duimae sd ihiciiliccic- l sirl i.3 c a i Tiii ii ecq ii d e.c iciuiloccliilccil iT . oi -c .- C. toi q ic c ciqJi',- I. sl
i.. . .ccI .... .. l. "" ,I" " tId lo .me....T ... do tl"c ic cH '.. .. ... T d i,-oc dL."'J"Tp-
-tiicic. p lmccc awarIish iti ii-% ci .5. c .a sic 745022 i ei. Ic5lilihiiscici*~occlciiicifctncc o. Hnlc o n ja enlea se I. na "n.a ck
. lCra di, e i os o rl m di scsi iir ~les i uciciin a lciiol foidc14 42csc1.In d so CIAii ....... .... I I.i.. ... il dicC..a.. . . ..c....... ri 'aqcemicn b- "iici' iosspaii ...c.. ..d..ieril..fi. .. ...... a g ....... --rc ios,,c.#I


icpter cios pe i o l iu Pc iiiy ipic i .. ,,,,,. -usi bu ioi 'It.' .-i
pcil i~i cid ~ si si i s it.0idi"i cu u icitciuccnii., csi ic nu diid ictitt p r u ida i s aciticctc dcICIi tr o.,u,., c
cIitic usd i cd ,'Issii mcii tids. dcsi rccc ii deiiic ideuiidi pain LEcc dctc oc a iilaC. ibn a ,-0yd.di''ae yI
--'..c[al ni.s ,lcpI -., P i7 d1 .Oi ve nd erohiti deic icdosiccy'Tedi er..dos dee'oc. c i' Co tc d iCb..i.i "e o t '. .uba uc pl :o,,......... .' ,,,E ,: :'o ,'
is u A wnl i SirirlUiri -C dI "i-c .i _i i a..I i .......I''I, dic. i . l, O ll* ". . . .
,or unstine muc1 PazA do -, I~lan aen4 pae) ene r r- lu a g"ant saber $.5, a "7 Jnoe aJH",a I1 oa ade is n18.h20n0ndMr non
l~ied pa ileu +'|S L uteA. ,l e 0o* qua- ... .... alas -p ic on.... ...c d -R b 'c 7q. .. .. ...... ... .. ...... .
muedv e dieron. -aes J. jar-o. toy i.NUeCIE IEN lb-e 3 Se Cire .cT,e rTjTT'c rlid. ,--
--er.. ,an a r c h'rl "it l edepriiel.m otde t O*C ,T A 0N
A liin ., inr-sl'cc u m lncn' tlcsdA, fAnclisds Micll. d "_"
as d c' islrIi 1.,nl-N IA A ICOLA _ruinieMIi... e.Iii .C-0 ... h. 2.d
) y~l Vi rl oci ip i cAcOi UN.e e ;3 f .salIA*i ... i oc 5 ."- T.N. --5
i + c .er .... ..4.l7 4 Oh di ddI 70(. -a ?
par Co-t Neu ra l E o1Mcry5 1... .. N,'.a b 04 -l Ico 5.,4n 052.Nora 3,t 720 .
Pi Iyoials ec.r eI ,,io $ m n d iis t es .u f ,ric.4s a, .. r Ili:. P, re 10 i,1 . ) \

___________________________________ I Jcii iPO .95 SO.OiN 5.44 SiP. 7.40. 3,$5.-No, .10--'
Aw ni at Y e asc.nc ie . 0.40,42,e %.4 i0.77 7.41.I) -. 70c 0C.Pi::7 0,
P, .. 1 11 m e T iiII II. ..,- ,l a A mIIJL~

P l Inlernalional Tiilep| T .... I yiA ..... \P\
jugjoid.iaipu, ,.dc epci le, ccpiios. bcc ce ot cIicc ne f 1 1 ..-J. C-Iec CtrjtiiR1 E AM RIA Io
telegraph Corporation .o p.........i..........
bi-.ru, ~ .o 1P 1 1 P1noy niII- P 5e .d1ner Trzma 'rll I --cam l lv lv o 'cc Pc i p iritii 'lne chaz d qeafa espi,
i n- .- d o, I A iLi .lcIn er pr~,r. i ,- ...1-3 ClM i-pid,1de--c.
MaUbALLA N.. 1a n TELEPONO M-Ii1yl iU V soR e-- Li D idnctd.. I i i" -5,c itiu c ele,,o' 0.0 tra .asndoresl c ..u- A _
all wrNaJIVI _Ztcdictcidc Ilrc1. -11cc i cdi idcii,

]nc eilds In i iternalionp Tiiephonec iIn bnp~ssi ell uas negciiaconcs cuei -
'a"_____i@ici ero c n cc.c dii ii Ie )u oiic n i ai Cca dci AtlittpcI y GoiIc di]
..''iie.lyiCo., ..iI. chm.Ceis IIAdCaminNi",ic.. Mi, F'cpc %iNOii11310Sciii iscfi. ic, i II c i I r n . ...... .. i tI., r",,1 Ii o e par.0didei r ev ri.To oda-'"
nmo..... .1-. rait lA part. elAelm.Ale I. ,. 2 p,;d,, a r .. cri oen a.: 't, el ttucdn tade. ... I sn I a ]"p,/hI".
bu-s- r ipso u cissoi cc Ce t Ce p66,i4lr e cin e voPer T at-lefo stai
.: a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ CIN do .f eI.. ..- ....... eyetb .. reede .....yto cu-
nfcma y _p.ar&. totl i.su n NT" '-r. l~n de u Cunarloet: -, ,. ne" ..0_'% . -____i __....4Ecenraoe __nnd._I. .__ cIn I .... ... I ... ., .I II .
isIto h el. I1. C. O Cn. sn il"d"' ar" 'at.o. an..,udincipcciTc nio med I A a IO'll .l AEltm ean Io f rm .ic dca di icc iiedo e e pin aro ue-.I
.16 de enc.- 11r e a Boale. ein ar dintacsd y dIII tl c n o sT. a
d'. i l. i i ra l o.i or.atC ROCS' ei i tleao. n u 0r -cT i d diI : lice% ,nl r-'.nd1
li s rf ....doss Isidsc lic Plosl i,, St ilScoseaaste clnsc an Imia p oe res,,dToc IF direliidi TI:!a .0 o, o p A 101... .. i.... ... illdcCu ian.. 1.cR ti i. .. ........ ............. .........II'
par llI Gotein. iir de usiPellc.c iiiI IfIi. gel. ldifirivi Ii ,ii T hi. -.ol
p.a 'p: Tl T pdiinbye n m C i rapi'.n.sen i mua a I- lentlesrnfac iloiina c iT pt nc on Elto tcI
C, ,,..:rd e 'bids C doun I i se cs. ditoTcOm ci- h, caoeliii pic ii dsi alr-,0
, i-ns.----- .1 |lo: ONlt y 1 I/- -es id c0iIN c.o.d di en' Icore", s Y'I o
,rCuba..clic Isis clamio sl 'IJnieacp io e er 1 1cc d ida ddc"
,--... ,iiim ili~rnpe sL. ilo~ n mi. ps. e Baja el precico del eclafio ,"%
-- A cin ucs nIido en pasascin y isce reduce ido e IN. Y. o oi ti An
'I0itrx id c c' l ae/iis onic c do di pe p rln ndei M it L. ccdu ci to aceic i e lincia
iul'sscls4l~lli s.. '.... . c'i. f0 neCls' 4120u p i17.7T icciIce r20. _e h -e 1 10
Di+cdc diim an cI= lcicic d i M dridciDed.
si 'r. .lcIiis1a-" -.-, 400' dccds di_ bacc_ di C. Se.I-n depaIch reiiIdo pc i hd-i'

icc.avb .. .. e e r I liidedo lsg o. 'Tde Cniy ,i0Un6na ien it ydi nrl di IAl ca Tli.a,
$72471.9117.l30.ll e tlt L.l$80.0.117.36,503r r .or I2 .-Dn-o, .. I 1r. .1:0 .om pIrIo -on.$118 el anterior


stmanii di il di e l.,s.nidd-.l-
is , sc*lst.. . s ,. I. c al ic7iidy ?02: bc-et' icn|a 1 340 y icmpi, id iu Siiidi leci
e_;_-_._' ,$ ,,i. 022y c ilol deC ub. ..1c d i ,c .i,.eird0n 02 Ih por toes centavos.
i'.cii~.cl s ciii.41 Li .0 j.i0 de ar on | di nmioadiie brc, e. iid 1 0 pici _pn ),I _U__i__SErede__ .o "
ilideonid Fiitbr ocilo are cccfi a oi iosencae c ccira
,.sdiBSp., ~n~~sd ~ diccii id iSI l icc s... ,,,a id s. i's.o nic irs; ic e ici lpoc c soo col lll'
I i ,4cc I sic l ,iiuftciioli125 -. o -_- co-i-lc rerl,]e le, cnicc eios.c udlihch
pg.34A P A D A i.... LATirna an..t .. .",i e,,, ;...
"'escspo c l:'.. i". J' un l apeii nveisc6c pcolsr ...so . icuiudar eneIiciTo por'ica iiid cl'.
i.... cc*.. ....... ... 41 41+ 41, t .... dIl.colp .c..... pii ... lede ist?.. .. i ... R. 24 l ..... clarchas 'I ....
.. ________ ii idam. fniia eifosI o i A 'mPtAcrlsfors MA.tipmsnii iieei1miacirHeyscVcs*did&.c

s.ii ss.s is-rtisFE VA A R COL e s ii nts il losim cA 4fc .7, &i7.11..65li
dii.rtr e ER A O U IO .lr i i ii di748 Id o n c TOICOT ,d Ion sT iidiecsr.cmsjaNioiosi.
Ma. 5..6.. 1.6A31TNo"(3 00


..... ....... ...... clo ic cc a oi isc do ci ACr1pfc dneil,,ocpiiilcdidne p.... ec LA ......t ...
t...All ......~~..... ..Ad e, ar ... .DkI4re&O ... .... t.....i*PZ CITA AiOd~ li co.#o rvsl ... G rTxcit'! sL "icoll.o "+ naceiq .... 5'I iiiEA i qunr. que i n- ij pi Noits ~lhia U io., ld i
_I, ,,. c103-2 i. ici.'c1n'.01 l' i.i d. icc. ' Si c sc0eP, qu e repre-
-~i ciii.. vs sitaa .1.1. .J 150i
OFCI A2. .t,1 n cluacdc ldia+ c ide los crcl C ,cie A d d1c0Tc1zaitcit qedeclarerstaticiida e l C
. .... '.M ..flsi.:iNU icYpiric I d olc dias.clct.ss 80.W0pl'.ccindoc c l 1r
and Tii.55. *1% 14 11hll'lT.llli, IIIon lTrel5 d,PA. LESLIE aCaboANsGremo& 'SONS.or

'T .s i o..." .5 .01 is"" ...%' licc. iihii ii .. p.ol foii.
55.... ........... ,iii,,c.__-____"__________._____________________.______......___......_L_____......___....______________
Ai:.s| vT o r st 4Dsee et 10n p rtao iiAT Ciro,.Ua0es.H c -e
....... ... . .. .. lI ... lnt dn~ ivta h|n ed ledo Nvc o o dvMrrFrr n do .Taylo III." !"IIID/ILT[
,. < ,.-.. -." .... ." ,...... onc 1 ,,I = iienldo a,,,+, .... C.ostsio l n st,,o d m .. .. nt.o nati ona,,l. ; . u "
On .I'.- -"t %. f+;iERCADO DE A M.. 111, ', a r, ... o rt eJd fritlld,1e'o lmt ok, ..L SL E .. A T N S .N
;:a~~~~~~~Ifi~ld 11Pe'".',..adubon.lnlhctPt
....~~~~r .. 11171bee ]pocdm no114
".r od I.lste. e ; ; tlm, no 5 d o, er1951. do 8 . s coo m*
... .. ,r '' 3 ..57 "-." ::" stores en,, la.. ."m'" Bo"+'l" '$ 1oosa.sT l'r U I 4T .Ho o o:"

Pigiha 36 .. ..IIM IIARIO DE LA MARINA.ASIhaBo, 16 de Junto" de 1931 Clasificados
"COMPRAS ,IREPARACIONES VENTASE.. NS .S. VENTAS I VENTAS I EVENTS ". VENTAS
__- _. __- __ -VENTA
I : EM U ,42'RoN A- .03 M U E BIL -ES- Y-P R --N D-A- -'-4S C 5A 54 0A SA SIa --3-- i- 5 0 .SO L A R I
1- 30 ItIHTIC', L.1REL 1130 'SRA AMA o IE. ,. '" 4 "."... ...' OF ICIN DR':- INV RSINE D O"';''" ;" '"'' '' "........ .... .....&RL '""I,Yaa "o ,'roa.'o 0; o, w wrL ": io"';'' iao' o.ii'.
_ __ _aa- aa' -'7 = 6 C SAS 11 NSAS7149 BoEreTO
ari, tra. !h'aA A, "I .," ."", .. . . ... ...A..".- -- ..-...,-,/HI.-
11530 FARr'.ICaLA REaaa 1333113.,'v ttI UBOR..I .M
c+'crb~ yc ,er h .... '"'I..... -+..+: 1. -. "' .. / I" NA DE .... .,,N S.".",', 1,' ,,- .-...I !" ,,. I ....... I .. ......I.,,%. T! .o.. _. 0 .10'II.... ,..... ...'I, .,-,
h ,,,. .. ,--,"'= .. .. .... "I:0 ..... ...'... I --!& ," "-'-,, S" : ""-'.-'-."."-','."I' ....... ...... ..r............"
, om+ i ... . .. .. .. .. ... .. "A'U U / ..... I ..... .. . ... .... ..... ,.. .. ... . . .. ,,, . .., 'a ", .... .... L. i... .,o ..... ..I '.I., '. I. .' .. ..i..
c a a ' . -"1. I ..... a.- ..... ,t.... .. .. .. .. ..... .. r .. ... ... I .. ':.;,I,",. ,,r.aa. .,.. ....... .',. ....U. -.,) -
rre et tt is' o ---I --: ,... I..." .." I n;-" :." "" .'..'. _`,,- '{'"; '. Ah e t ;e Haler ..... .-- .... -. -. .. :" .. .." ... .... ... '.... .. -,. ,, I .II~I, -'" e.".... ?,."' '.'I;'" ..
~ ~ ~ ~ 1 o, , , .. . .. . . . .. -- ... " . 1 ..' . : '.'..:"-I'l.l, .. I I.. '. ,: "... .. " : i i : '". 'r.. ,,_' . ... ". !.. !,,.. 5.. : -... ... . ; .- -. ..
hresS r s lant h vro ,% o < 'I- t~s 4+ & A .. ....... ,.-.. '.,. : . .- ,-. s n I I- -.. ". --'g .. ''."4. I, - ,0 __ rr I', .B" ...'-,I,
c e r~ ++' I z.... + ... .. t.. i,--.... . ...~ ., O ..I \. 1 1111 1 a .. .. 0 ..
S wrr:: : ," v "-+'-.. ... I . I 7 I-"191:AI. 11 =,,0-,0.- ,I ,"I. 1:- ,.- i l I' r ol ... ...or I- or4 I ,I, ,, r I ...., ,_ .,
030. EN.. .1'.19 0 -L A--- So


-t -,A,'Etoal c'AI ...L,,,. ...It.S I -",- ,,,," R,'ENTS,,, Ir l ., '-,.*.'- :. -r, o ..,. I I0 41! .
"oA-RADIOS7. a CrPRA t '" r..... .'..'I I a ." :...... ..... :. .. I ,.. ,, 0"
:., ,lI 'l,- . ... ..'' ,I".'"-" .. ..'. -Y ." '. ," " '"" .". 1 ,. ... "'.'-'.: ..'" ... . -.. ....'''-U - . ..
'.a -aat. ..s.,0a1.a% .. '...40 4"0


,.-5303 r mr.. ,1 6 .w. .. .. ._. -..na I .. .. ....- _-_ .., ,,', I. ..,__ a _____ X____ _I
11 W", I- 1101p)' a . .., in ".,?t .. S N'..'~g ~ ph co,''..:S "N .. +,- .. .....". ... .".. ... ;I. I r, ..._. 0, 1. 1 icn p ,-ml -,hot ...... cni ,ali'
.--~~*1 'I I 1 ... .'..... .. . _. ... ., : i, .. ...-I- ,". - 'I ... ... '. .. . -. .. , ...... rI-t I . ITr .IT .IF r.. C.." ... ., -,,-, L.A.... .. "-..
I f L "" J / / |' _L _.. . _: Z r i o. h: 1 .. 1. , --i ll, 1 l , ', 1.. I,., ,". 1 11' I r' l . .. - ; j l,- ,- l ---u l m rl @ l l "
_,_ i b I ...... ....... ..- . . . .. ....... ........ .. ... .... .. .. . .,, .. .......I ,I -, -..... .. .. .- .
.o p i...... ...... ..... ... .. I .. .... .. .. ....T O ."' ",, .. .. ....; .. : .. r... .. I... ........ -s i s i. A ".7 !..". 'u. r vc ii A A I -II" ... .;: I ;o'"o" +; ; "_ ' r x "a Y L B t,-, . am ,. -. ,. . 1. -C. .,._
t.. I ......aI., la,,, ... .. ...... ...... ." ... ..' ..- ' '... I_.. ._.i.c...... D..I....I.. ... r- ,:. .... :.. ,- 1'- I;-, i r n I 0' I


11-1 1. 111 I. . . .. ... ......... .... .. l I' (; + R. 1 ... ..... ",v""[ $. a 1. s)h T.. $.. I,. ,. - .. .. .. ..+ r ... "- % L m m R n . ... -" .. '. .. " .


'... a .... ..... ...........a.......... a.. . .. .IaYie6. Libre deG[s~uat ._-. .' .... .' .... . GPUILLERM*+,+.,.Ot.v++... LANCI Mogo +fa .' P -tEL ." I." ?....._' '2 :,...t '
.... I ........... ....... .....i.iCJ.... ... N S.. o-..... Cole.o Co o....... a,. I.


114 f i.+ : + +" + )", _ .: + : + :, +, I I I I .. ,. . ,.. r..I. I", i ,, I I.. I I ll .ItrT S + S ... .. ... . ... ... . .. . ..... .... . ....... n i ..7... .. . . . . .. ... " tK I :. .. . ... I I:... .
V -235 -E ilx u yi :. : ,, I ,, + .. 't . . _. - -- __. i .i, i 4 i ,"" .. II . _..I" .I. ,, .o .. --,I ',I ..IF n i ie 2 i L -t- -,r ," n n" ll 't t+ Sl.'qI
1',.--. I. .:+; ++'' ',,-e';'. ;" ,, '' p.-,....,- -*-. "........... I.....1,. is".j.4++ + .e ...--I .,-'.;....ab .:; "y +! .. RENTST" p),; 8 -hi,,ah ..... |,)jr,1- - D,"I "
-, ......... .....- .. ... l +. 1.;. 1.. ll: I Il. I I I ." c.r..e ... .. .. i +;, ......:11. ....,,,.
I . .. -- LNT . o ....'. ,", ".",_ tr. .. .. ..... .. .. ..I. .. ,I T.M ", I .. . .. .. ... ...... ... '. .. ..... ... ..
.' IIL 1 -7.R S s, -. a' ,O!,.-1 ",.,., '

73o$ CO P A VE T Sfde'e'ill_ +___. ____..ie-I"I,-_ _-" : IA/'.FRj5 ,:-.. am ll11A .-+. I' . ." r+., ,+ t .. 1. 1 ., a 1 ... . ..1 I... .."- I 'I i
-,ANTOS S aRIaZ ,, O, w. 1-,,.,2,,IP`a,,, -.a.. .. -- .' .. .. I ,' .,,, .... ,B`: ,76-,._

Wri .............. ....... 46 I ... ..'.`. :,,.;.'... ..."....,........I. ), aU I "UAr,.' + .OL ~o>. ........ ....L I.,. QI2- ". 71" -'-'I
cu lr s la rsvt-o;:r .. I 1,1._1, l,,11_ ,. . a ,05 1.- I ..1.? ; W -xe n n-rad r e~d iII. JL1 ,1 m
. . . ..... I m . .. . it.. I I-I-. -.I.p, -- E_ .-i d . .( .. d . . . .. I_ . D *--6'i-o 1 ,, ,-e m c r_.- ,,,; '.'a ,a 0. .
IA-Oi'l / .c m pivvl 'i,0 "I"Ov -: "'-. , -,-! Z--, . ... ,.. ..... .........., c -....U... .. ..TO 1. ..:RZ; I- ........:.- .. 1.1.... ... ./ I.N A $ 2) 0 m 0+ L U T L A. .. .. . ...
"I e | -rr'-s L E% R~ E DO I__ :.... . ...- ." ... .... -, .,.. ., t- -- I e .... -.!',..!!o10 ..m.1 .. .a. 1.m-- Z V = R V ' "" 4', T ;' ''
__ i I Sp- i-ii,., 1. '. .. 11 WEII .ii Ii F i ,. 1 i ii 1. . d. . + . j a s -
P,,-A, E E... .TE.........,;.....;.R... .. .. .. .; ... . . . .. I.... ... .. ....... ...= ... .. ... ... ',.... -,, I. ,";... ..%.., ."' '... ,..... 1...' .. .. ... .. '. .. . ... U.,. ., ... .. .N.... ....A... . ...E'.' : : "- ', . ... (i.,". u ,. ,,
...-....5 '.......-"'.. ..."...- I U., -'- '"'" '' PF 1.,.'.'. .. ... ......'." ........... .r ,s z ,v .. .. o "'i "
07 +," itC 7 7. ah ,. .. ...... . . .. a . . .... ...1. ... ap .. . r o l 1,P ..... I A ;....:- .a. 1 214312
6'" .. . . . .".. . . . . . ..... I. .: I ... 4 Ia ... +. ...- .. . : .. ..- . . ., ..:. l ( N e b r C o gi C r ed eiI. ? '.- m "." Y : ,' ; .. ', -_- !q._'c-"- ".l', ',," .: ;,
____', -_.. .- . .. -- rnn Col n , ..- P. .. r -. .. "; -..-:--.,, ':. . . . ...... ..... :_ .-i 11~~ c % al".oft' ,, '.-- .-' ,a -. B
... G.. .... .. . .,i ..... ... I. N O CH LE:U S!.. .... .. .... i -. ." %P LI ND R c S j.. 1 .,. :- ..j. ..-,-+
A 7 3 : C N F A V... N T A' S 1,,, 'I .. I . w .. ;, "", t cD, l SIt" . +,,?,. i..i .iie 3 ,1 1 .. ...,.. I I i iiti3.. . .
-1. ,1 ra11. e n d-- - IT,... -, 1 . I ,, .- iI ,." '..... .. a .. ... . ..... .. 1 ,I I ... . . .. ... 1.1. .. .. .I. ; .%" % c.. V E -AD 0 11'x 2 4 +I ... .74"-_... 5.1...11
M -2737.l COMPRiO1 i i.M-,;r.,. .._. ,,._. ,- ,.Sr,-.. ,- ,- -..,. ____


1 , -1il. -o ,!un,, .. i -Ii.F |i, lI I Iii .- ,. -. , '+.,"Ii I ... .. II IS il .. ,e -
1`111a.1 .1RA--I-R__ __C___R. .. __110 LXC _RIA _LOCA_ ANFl
I ,, , .N -. 0. II. en"np" ",],, S ,t ;a .w , ,;- .. .. ;'' 'I .. ..-'"" _" _ "D" [ . .. -" ;" '.': ; ''.'' r:" i .. .. .~.. " Fl." _- ,; C."_' :.':en" '-" "s '. P
... . ... . I _':, ...."'" 'Y'" .., .. .;' I': ;. ,,, . . . . .. ., ..-_ SA T S U RE m iz in e d11 l'-, ,,' p' ,', I" .....^.... .;. 1... .. .r, .. .o ,? w - -'-. i. rr..... ..
Al .......o ebl' .I 1G0L .ANG, -, '."A r4 5 PL... R..875.00"I.... ... .. :: ,-,0 ."_._,, I.. ..... I.. -2AT... . ...
I'll, 11I- a, II. .. .. I i'001 .d... ALT MJRA7,A..R..$...43Ci t .I .. I,' ;'.".j"- P ROX01,I Arl EL 1,000 ALTURA! -I -- IT-7 I
Fall il 4--'. ,o-. ., IrI P ,,'LhaZ hali A A VmA.D *0 1 iA l ''
. ... ... . ..... .... .. ... ,, ..",. :.... .... ... : ,. .. i,,' .....-,. i .c a.l., .. .. ..., - +-- IeD lD OI., CL. ,,- -t IF AM A IT......... ... .
. .. . . . . . . ., I '". I ..' ., ,L.. : I... .." ,.' '" ,'"..,B .. 4, me A' '. ,' _, ,. r. -'. ". C. : X :., I I !. .- -.. do:. ... '. ',,,..1 '1. I 11... '' .r r : rs,',;' -" "' ',h .-.a,,-,-,.LL-. -A-..-zi
i -.. .--A-,A,,,164s,. .. n ,, ic G ,." I 'b aIa..a'a" '"aaa. ...
... .. .. ... .. . ...a a .a .. .. .. ... .. '.' ,, ,,.. .........I;,,t,1'' 'am .--a.. ___"-_'.- .' ',' ."
. ..... tCO.P- iv' i .... _I- .,__ :'.. . .-. ,l I I, ,,_._,i
. . .A ~ i. n ri -." . .. m I I s J i P .. II t ,I r .1:. I.. l1 ,- -i 1 u I 1 I - .. i a.' '" D i l. IIt
".5-0"000,"8'0`4-$520.00 $35 000..ALMENDA,.-- ....'." ...E....D'O..I.D 0L.. .. ..llEIE7I.END.
" !--.+ ,'.. .. 11 -,..-.. .. .: ..... ,.c'. "-.,,."of,'",,'."". '. "".,o. :. ".am,- -.a', .. .... .....aa....aaaIa, -,,a .a Ch-...."oo 703 A'l.t...o. ,01;'a..111111,` I- '-"."',,' ', . . . I. .:, l . .el.... ." . = , . ... .r ,,, .... .... c...,r .. .. .. .... ....I 1 .. .. n n,.... .. ,__a_ I S0 F- .. ; RU 1. F- - ,,-I, I , 7, i. --.:.. := C .
c'',lI Coa.otrM a RoY .NCILUE' E S E"D% Ia.. .-......a.'a, Dx"5V"$1.V


... .. "I',,",I l "i". '' i. 1. I [ .. I. i. i. 1 a i. .. .. I-,, ,'. ;.. , t /O N \ IR A I)Ielc r a. . .. .
a.., -,.i.. a.. Ia".- a. ....I2s.T. .. , ..... URGE VENTA.... .. ..

I-11 .Ii- ,' %I+ + ... ',_ 'a "' - $22.- CRN A rn.: ', ..'. ',',. F -_..'- ,* ..- 0 .. : -1 .'!- .. .
_".. . .. .- ..i .. ... .. . ... ..... ..... L..O.a aaaa a... . .EN. 1. .0 .5 . .o. a..+ -
i:I i ... ,,,, 1."1 : I'1 1: ii iI... 1 Ii:.. .I' m, J'll "rim : ,''II i'- .1 !, D-7!:u--"1I "I__ ''1 1 I,'I 1: 1 $17, 00 -............. L A ,.II '1, l l 1t: '?, I :+: '...
M2655 - COMPR-a,.. ........ CHALETILU"'l)U_ 54,500 _i .%,-ATA.- .. _
S. w .-I ll~' I i0 1. I a-.. . . ..o. . 11___ I . ..., )-RGIG. .1 0 "a0 '. , '.


I . ,prII11n" i, 1 i, . .. " I -.... ............ ........ .".. .1, I ,, Ol. .- . v,. 1a.$.... a.a-aa2a.'Iaal a -1. I
i I. I . .- I,-La". ...-- I1 a. d'-at_...-.r ,;__. a a L . ..a.a i i 4. i 1111 1 1 .,a,-,a
A. 8O C MP.. .. RO--- ', '1'.",, ',, r, 159. ,, ,' | ,a a o.aS1",5a :, .' -, .- '. AL T.M IRAMA $2 $43,00- '1;HN I T_,%R,,.S ,-

C,' M R AMOS- .1 mI RETA.$.720.00L ......i i... 1..1.It..". .J 51"3, a a.a .. ... i IFa :' 1C I 'I "

--. --... .. .... ., '' a.'. . .D.. .. ibre. .e a, ..I.1_..1..,"',....."'.' "' , -. F CASe PU.TIASIj-,,,6.ni. c., 6.-.....t...., ...-.I
a I,- . 11 1",I ~ eilfel~.1 n :Z ..L. . .. .. .. ..... .. .. ...iI. ..... ,:a: ,a..!'a'. . ...-1..... .. r: t '. I, ..,i..JI -c N:.. -; .... ..... ...
ILS0 ... .... .. LI... II.. ... .. .. 1 I *1 ..-.I. . . .. . .. ..A1 v I i) .INT O pa. ooaaoaa coo na"a".. .
RENTi 1 ","' da... . .. ....a52,u S211 a,,, - ... ,..,. a Gaa-1 ,.J...'..,. ..... .., . . . . . . . ..l :a'. ",'''` "", ,'''-_"
l-11. I,,.'. .* _____--._I___.____._._III._-_._c l-"._ _..._..._._.._.... ... .._ _,__ .. ,, :,__. .- . ..' ...., ,,,4. I I -,......a . a ..'.I. ._ .oa_
. ... ..-'"- ........ .a"." ".. ..A .E.D$ 41.01 .... 'E I"O . '..........I. .... --I. l.IN .." ." i "
. . . -, a . UU"l.o..a 'I..a o a amOY;o .a.a.Ao
R q- .C (IN ptR, PVe 04; '4 ',t ,- A" 1-F'I a, -I ea.. Ia. ...,- ... _-_-_-,_-_ _I._.. I ,-1"-_I.; .. ... __ .. .... I I l'a I I.... .. r _, ,
.I .'aI"a- ,a0aa .aaal caa .l. ..aa. aaaaa aj 5. 0 ,..... oo,,- ai a.l .aa -. oa.aa .aI -aa a ,a.IRaI a,- a. aa.-- ..a a ,)a. .II'

0 a'r.' . . . . . ..,............... ,.'.. a ,aa a.... ...... ... .d... ...ta......................... ... aa' 1 a1 a ........ ...... .......aa..... ......aa... ... .... .... .. .. ... ...... ...
d'a"a.1.1i..r.'.Mer- ,_n I ..Rn l 1..... .. 1. ,1,-.. T ..... a.a"' aD- 1 ,I, "a a ad. .... .. . .- a. '. .' -,- a

"." J.a -.,i ,..ll., a ," t I a.a... .- ., ,on. i.I, I .m. Cal.l-. M. onte.I . .. .1-111,...a .,,,, _. ,,'a.,, r ,l -gm-C.
". .3--. .U a .-. t E-, ,......._..........M..,.r AMAR.2,. 0,,, ood .. o .a.to 0 m . .. ,:

'". ..-,. .. [ I. "Ir .1aT -
--O '.A n''A .....'"' ..... ..... .A. .. . .. .... .RA-R. ,'" I.......-...A
+,|-4 J,.- I $5.0. .. ....DO. ...-R-E. ';A $5"20.00 ,'. ''.,, ''::'; ', ." '.; I,..'. ..' ,''F',.1-",.oI...,oLT, V., I...o
REPA RA C IO N "" t... 1 ..l,+,- l,. 1000 e t !0Z :''".; ,/ .'', '". '."T '.$""5,... ........... .. .. r .. ....+__ "I,- .. nI,-- ; -Sl.A ,)AS-. --, ,;' SE ..,NDE .TIE ,..A, T,',J.?D ;t I"1U za, '. .a4aaa en ul alaa.1 y ,,r la -$.,4 an r . ,a j. E .20I.,,- i.,.
.... ,to. pia. os. ,.'a. .,a l I, It, ,.a --a.h a-c'ar.- .- a.c.._,-,-.-.1 .. .
IIA B A N A "a"'r' ata C EILLLILLL, at laataa..a..arata'(C......d, ol gl a") "127 ',a, _-,_,_ _- -_I ai "' ....., Ca D$+ ::;:) +{';::'+:';'*+ ::+:+ )++ B E A I TA.otL 7. rrr a..''o' ''' a.. .. .. . . ...... ........a 8 OL RI +"~ ... ... ".........
---'_ a I aIa a,-11 I a IIaIaaa;I1.ac 4.J.-,_7
5 VE.....IMA.AR RE O... W. ...I.-'.A. :.;.a. .....a11--l-- -,a aM..i..16-x 35 V. a$.. .. .
('.73 lS lllllI. 13 .', aaifa aEa...I'll.--"I.'.. - 11 "leT..a., .I..a. a 0I'

C a... .. I.a pv 'aa ,, oc,, a,,lc EIR,14 E M/M A 1 0-Cr C :..I = .,I ... ...,.... !a.La:.'..,,I .... ...a.. ..... ..m ..t- .- .L..a. Li'".a.. .a ..-... ,
I Ia . ".'.ta,, -,,,IaR- A 'T m ., L, aa- -a.. a "i'l'' '- i. F.yBRIQ.I- Si.. Caap S'Il .M. ._m ( I ... .. ...L fc i "a ,'aO. L i l t_ O
.... ......... ....... ..a-.-.a..... . . ... LaO a. ,,0 D 0I,. % ..a.... ...... .... ........... ..a ... .... ....... .. ..
a' ,'. oI~ .. - I ...a.a, a '". ,,aI'. r4a'b M;./. Haboo $75000. Root.'a"i.oI-,":",'.."'",'...,, aIYI "|URGE:OE.A 0. qa ,?' a ...a. a "
Io~ 40-0 t 'tat ba' l ,i. ..I.aaa1 .7101 C I I Ia Ca 1in .l..I. .. .. ....- -. .I.;1 --___ __1a1' -- .:fall-. aaoa .a 330 Eq~.n:--I oil.'_ 1,__-,.__..,... ___._I __%,


"_ aa'aoaato Rn 0_ ,,l ."t .a... .4 ,, __..IA s I
Me. ,a, oo- $530000. Ke.- ;i "ll1 "a'i" i 'il a., :AMP: -. , ,,.ii D I .1 I1...I.- C . C .. .
. . .I.. . . ,-a I.m, -i.alaI4". I-I- --AII0. e I.. ..a.. I-... . .'. .."..
-I M U A I _..... ..A' .J.O.9.......... as.a'a. i. MaUl~ d.I'. "I .. .I "O,1. 20x:15: 21, n,,I, F V,: n D Ca a arN- ) iI tA

~ t+ Pft(lt(+t++,+ IAB rNA ..a.'Z'... .. ii
__"l_ _i BUENA VISTA-$4-200--- Vododo 5i25.ab a.Tieai.o 0 .....7.0I..o..a9,a.. ...a..-j... .... ...j. -_ "I . ... T B O-.- EN A O
M'ri ""A 'I'a",.. C.. .. II I .............. ... r '"',.T.....I- ET'$7,'-~ I iI'6i'.10,.ii NIi. i If bL Inr4.... ,.. -:.. i. -i 2. i . -i. I .. ,.d. ~ler&".). a- t. .1 I..- I nPRE.....'V O. $4,500l r


." IN.CLI .... .C.L.Vr,. ,, ,,-l .2a a._1aTa- ..a .. .; I ;. a-A a. iL. .O .a. a aa.aa.T C,g
`n "",,.,, .. ........I -I. . + ~ , .. Hell~i er.. iG 511) -. :.... ... .a, a I :'-=.-....;-.r -.1,. a .,;- ,Oa-s-
. . 5740 '.I K .ia .' " n 858 100 -..'at l o..' i ..., :. ...a. o SVENO.CN, .C.; .. "..
L a. ',11- 11 .'I" ".-a' '? 'a"a.. L- .r' .' ., d .2l ,I., I a., . . a *a. r: :.. .. .. . a,
a aaa, a. ..'.... a-_ . .,. ....... 'A .'"S... .- IF. '.. ...:.;,':.... I..." .'.'" '.".' ." .. . ,' 7401 ...-'.' I '-, I EN A '. I.
,,.,., I,~,- :,!.. .. ,.,+ r ..,,.,. '1.. .-.. -3 r. .d- .Il .r ', ur-v- P adre E m o A t,11, "".1-1. i __ _.. -.- - ....' "_"._." .".,_ -,.o+a".'"" I,",. .. .. I" 1. 1.. ..... ,o 'no ,.
+i,++.. .. t)+ ...t. 0 I. IsM D G n im 7,0O n n.8.27m.1 00 1. ,c e i i .----. o. ~~ I.. __,_ -o '. I .1ndem


II aD... I .... .. .. . . .. . I. .' _.-.' ,. aa I a. i a i ao a.aW.I O, a
..I, O. ,aa Iaa, -aaa,13apr-aaa-oaaoaa:aa':j"L VA :A-E I" a a "

,C,, pr, ines |u, e ....." .++ "'.+, ,'- .. .. ".,,. .. .... ... ...m-.,.,. .. I t ';, '"'.- .. ..."- .. . .. -- '" DO C H"A... ' .. . .. ..1:....... &o VEN"U"E'R'"I'&' G' -N' T ,. ,; ;'MideT.o F -.... ... .,,,aaa_. 0.,.R...... ... .'o a... ... -." . .... !,'"a, aa. IF.S -, I ."a'" C E,-', .1
t+ .||~t 'ptt~+ t''t', -r I. .. ,."'. ,+,,,; I.s r T.j- ----I-- a v*, ., I I- ~lm. U .... ..II-m" . . ,i ti1 1'Pl~"$ ; i. .II 1. I ~I I .I lt nl i. I .. kAO, 1O 2, Sl I ll+'h if.- l l i".i _-
P n i e+ i n ." J wi) % ilr u a -,| I :. ~t.. ." ; + ,, '" , ..r+i; + + + :I = .? ) ,T p p I. .. 1. : ; ; +. 1. ,: i : a-- --. . : Ir IIn -i ... .. .1 -. -.. . .. .. O M . C -I. 'i "'- I I -.:- `r1. M ;" I

,T-. A,..,,.i ,% :,,.,., .... ', I..oI-I ISasmadI.a.. a..,lla$'Naa,3,. I ...... .... .... ..1.. !:..-.o.a.-.. a.a-a r.1.. ..
I. : !' : +, + 2 | I" .. .. ';1.. ai. ". .. .... .. .. .. . ";; ''"." '- . .' " 1.. -. .. .I .. }. .I . I 14" ir i m e --. T -,, ;-n I I.. i-, ,-
K o"i. I 7 Coca',Padre$Faaataa Alaaao"a, ;..I '.-.a a' LD -t ,,... .
Tai..''I1. a "a..'. Ill (11,1 5' ....... 11.NI AN K d ,aTL TIP,. CA- .OJ15." nI .. .15 1.. .0"l .,.Ius
""' I+ + '+ I ... .., :*.... I+... ..., |A P I M O K F 0 ++ ..... ".... .. , I + ++ ,.= +. -- ; .1 . I n ,' m 0 ,-.-. e . , "_ c ,.. .....a... .. .... .. .. ... ".. ...-. ," .. ,',. .:. 11,, e.. .,
1.1'.. .I1'."'1 ', m n a c M IE N O E SI O S 5 1
n-";al"aI... n.a .1a .. r , IL I ll i'"a a i. .. la l 1a'. .'.'.4 1 26 ,0 1 a.. .a111 -00 ,' :
.. I a ..' .. .. ... .-l .. .ay-o I..a 0. I. .. ... .. II ,.1. . -1a"Ii ,.le

T A PICE.. S U SM,,,,L ES: .I. . ... I.1.'" 10a0..1I I. ---.". .I. .. .'.2.::Y: 1"
I lIIJ'a .. .II' I I.aaa11.1,Ilaoa 10RA%%0 PAC00Aa -.1. '.Nil)).,.I.,

A- 7 5: C M RA O ` -F ` -" "- ""I -RET 72.0 .,: .II . :.. r. .. ., .i-a..I!.-a. . -,,L. -. "
I'" I -, -I!o.,a:,a.a1. ... ,. . ...I.I ."al 00 ilaoa


Clauificados rsLARIo DE LA ,MAR1NA.-;6hado. 16 de Junii de 1951 PI.. n.I 37
VNTAS IVENAS VENTAS I VENTAS VENTAS I VENT-AS VENTAS VENTAS
51 EEAUI, I 1ONII OS 53 AUTOMOVE Y ACMS. 54 EAQUINARIAS 5 64 MUEJLES PRENDAS 15 MUEsLE5 V PR0NDA 5 EVERAS Y0 8 RIF ER ADORESI ii 5---P-6iI' -v APiA-1T1j -
Io ... ..........I ...-7;-:7,,,;... ..... I ,I ",. q7I... ... ........ ............"_.: . '... ,-, i".
lla a a % .* .. .. .. .. ... ... ........ ..- .... .... ,, .. .. ... ... . ... ... , . .. ', '/,',,, ," fm
a.i*..t,-II 4 S lOirRA i UNO-. ... .. ...-1.1. ... ,;i, ":., ,.,,, ,
" ... .... I 11.. .. .:," ...'... 'I.A".. i.... I...I ". ... . .. . . . . . .. .. .. . .. ... :... I... . .. :. : .. ... . "
.. I ..... I ......... ..... .. l I"!, o 'i.I.,,. ;,* ..I .... . .. - ... .... I,.. "'t Y :" '"' : "I ."-",,---7-Z. 7 -"

, _, ,?;, ,'I.". ,I.. '"" ," "| ,- ,-,.,, ,USELO DIA.Y.N.C-HE
I I.;;...... .. ,, ..- .I ... . l eJ!r Sol..Cam lA' ... 'I.. ..... .. SI:N EN TRA DA j i.' Ii,| aa it ,,,",,a I 0iil.-I,. --,-- I. i.. f
I: 77 /.... ... -I......a -'.-.. Iaa u f ,, t Indo U....
......... .... ...... ..i~i~ ia -... .. .......' 1.. . ... I-..... . ... . . .. . .. . .... .

". -." nIs-'4 .1ear .I.`M.,,"'"".' ,",., I'I-r f.. ..I,...:,k... .L 7 .
" ." . ; , ,- ., .d i .. ...a.. .a ... ".."- ... rn.. .. .. . : -r t..
. ,." .; ..% .. : ':, ."." M E S: A- "U.O_ 710411". ";1. Y";' N"O C H E -"' ; rl I G~ .{)l- -. |.T' .:..,, - ',I.. ..-' - -\h u -L- - -
p- .' I I' I. "...... `,"r:, .." .. ... ..o..at-. 9 71,111, 1 11r",, 7 ........ i'EL "o "' ','" ",- ,,,"". ',,,-..... ... .


...... .... . .. .......A I '" a .- .II -.I~ ~ .. "- ". a- -

___r_ -.. .....1' : .... ..;.;;v 111.0,,00" flh-flLO 0LI U I m LE O LA 'O O . .. [ il [ | f~ -, [~ ~ ',tl 0,\,I, tbl, t,-. RIR
I ,, .,, C N T UYe.. . - ,,Z 2.,r '- -- -. I -. I. ...L' I -I .., .... ... R E.RR.R SII tI.1... ...I$[ II W I ; %I.. .I"- -_
r.. a *a .a.aa .a6-717'a1a,aa.a --,a*aa. Ia.. de. ta..aIaSINa-a. 00 015.'10. 0
___ I_,_._________________II__. a.- I -1. -1 Njs,6tl. c mo o n ni i .. I.I - -: ,- . .. .I .; .i.A-
a ,s ,, paLI,, .uL cattn ea......a. ...a..--- a aaaa1aoaaa s"Ia.a a .... EL Nedn,,_cat.ybu. S"
I- {I. .1: ., a.I "-'_aA- au - .. I .a a t a .. .,. r-N., U- -..I.. ........ J7 'j'U ?I' ...... l-'si' : ,d" .... I... . .-
a-A-t..1. I U" t. -. , ,. ' . . ..J... .' ..
-- -- .... -W..-I.. .. ,aI ..- I .,B.., alt. E q T --a : ___ .R D,.a.. h I O F.. RT [S.,

BI vedas y Panteones .,:; .I....T.2 1.I:.IT".I. .., -. .. .. '. ,. .. [...I-[I.I 1 80 1 O- I-I, .,i. .[.!. . .T ,, -
AL C N'rA O Y A PL ZOSI, ',.": '.-t"' ". =*=oo ) ,,., _., r/,,, ',,..,,. ....'"..:d ':a ,- ".r-u.:, ... ..,",".''-" ... .. .'!-,'..... .' ..' IN '", "a


US..T... A- ...EI T RRAR. ,..- ... ....G....,4M-a--b-eLi. .. . I.IE...II .. ..--: T;. . ...
G r, a .r ,. -I,, ': .-.T w cO i ,~n t, rw n r ,I, ". -" .T., F, .,: ..".- : I 'I v. . .'. .1 I .- -- O FR kIi H -- ---- I -

AL C N tr DO A P LA a... .. I II ,... : ".. 1.,, ., ,Iqa'.. ,.- '-. I , '- I 'a.'T.S F\ IIR 1 %S
-m an ge nec r , l .II, ,......, .. I U iR -1: It.1.
_ m -e.ne a aeC-I a ,l,-.a. ... ... ea .-- ,, I-7e n.lu t -- -TE EV ISR... ..... .. .. ., : .- -. : ,-
IIc ooelo .pen n a ~. .I'la.I a.. .r,,'. .,--- r1%II"RO M L L% a I
. -utp.att -11I.. 1 -.'e.l a 1'."a. 7.nad .. ,,,, . .. a --.S-i-tRI isII--. P., t%.i-"alTM I0 OI, % ll It [I tIN 0.a] U-2242, Inluana. I0.6 ___ __ __ a., U,,DJE,,,,.I'":, s). ULRBIL.. -_ "'' -.- ''- '', ,'o -- """m
- Io9__.,__ .,,_rn__,_-___,I____-a..a.I a.,.:' ,.I0' ...iI Ia.tia .. ... .'!. . . .. ..-" '. "'" '".
.- A. O M ON L A C .T1. 1,-_._ . :,r -.,, I I r ,I ", ', .. ,. .- , ,
- ":-.r: 'o, a .' ,e ,, at .0.. .. ..-. . I I. I.. -- r I .. ... .. .. .
` I" 1-, r- tr -".,/ tn r" -- d e p' t" ..' .. .- ft. "R .. .. '
a,. ..r.a.a.-... I `.. . .. t a. ; a a- a.... "I. :. . '- 'I . .. . .. . .-.- .p. I. .- .A." .. ,- 11- -
_l,,PA% I HIWIA R;"0-. %U,-, -:. .. .. .. -. -... ,,r.,; j l-.. r ,-t ubr .- 1. .Taller de eban Isteria :- _. -,-.I-,'-1,.,. '. ,,, II.... ......- .
- c - I.0 .
11-3 t 1A.-tO .I .J.. I) .FtRTI -I,.lt I.II[C- -
1.4. 11 1 ', I .,, M U E B r ,'II 1 I C El ES. A A -, A I -n .
, I,,,.-. . '....11" I .. A .. ...'n"" . .. . ..- I" I "R11.1. I' '
. ... . -- P rtinulse ade P naul . . . ) ...
I. 1 A 1 1j jf1I - -rr .. 1 -8310.11.I C f1I%-1ill, 4-2%
S2 S.==OVEDAS .,Y -aN D ztEONE I "I .. " .- .. ....0- 1. IS -- "r'. irp s$ 0 0 i i''1 .\ C ] RO j -,-:-.. I R I -.) t 11 tL- r- r-. I, ,,,' -': .. ...... 11... .. .. I --',, II-, I ,' '. IL,.j", .1'" .-.... I -"",,- I.' " ;

a. .. a. -eat a aI,.,. n, .r,,- ,Iz, ", a,......0 o. .DIR.. S-Z . .. ..- --... ') f. N.0. 0, -.1ii IA ,- _I- nZV- "IA
_'_.. '_r T, ,nn-,-, t, :re ton,-.u-,o , orac- .S C.. .. l .. .. .. .. --. I ". I.- "e
WII11 at A 111 E.CA1 1 IN, 71 11 SK-P zQ 1 N r c w- n ,~ a. ... ....'...,umun.len'.r; urn1 L. .I AIIES o Il,- to : I .d t jtii
". ilC .., a.. ,I0 moil1 ," A I j.z- o-,r adra ti$8110 S o e-lust mu aC....- .. a a,,'-., "..a, -- a..-.-:.-entCS -n ;It Inbo -


a.t.t-- -" -'_- - -- t. ...' r -83 Al.to.-'-. . . . a. I i- -TIlt.t CI
II ..... lr.7, ,, ,;1.1 3 .oA ,'.rata t,, a,," ,-aa I,-l Cr 1en tO ul s ne t ,aA -., . ,,, ...,, r-r., ,,;,, ,, t,, a.. .,. -.O "-I . S t t: Le
"I I iI, ..C 1 - ". t- ,, .- I-E D EF I EIDR Il a - -1n .t ,. --. it ,ti I n.. --an
." " ', " S!"", 'N, II .... 0, n' ,,,-T: .. ... 1, .. . II ~ ."" ' m ro s d-e L o- .. . -' % ,'c 1,c vpr :.-.-.:. ". T. !, I,,, )t,-m 1aa # IrCn -2


T O.A. nrIt.....--n a I...... iv--. .."-I" I %.-r..... r ,,'t T-u,-n l so . .. LIIU_. r,_ . ,,__, ,,,_ 1- tOd a 0 S A -

11 ,4a IRT J Ni s ..... i i A u .tI .- .1. a! Iic., : a I - I-,,.aI., ,I- I ,I Iti .II~ ,. - -. o r .
"'.; ,I-lo R',L F D ?i n ,,, .- -., -1 IN- -


ILIA 2. ."S..."... 1""'"8 -S"' ''IM"EBLE"RIA SUA . m.. -ot,..-. ........
3 aaat.a aaaar4 .- . ID a t.. R A 1~ n.11W.-.'a ti to .. ",I.-p a-I :- a ,.In n tI 9. 11- ,. .- -lali c--,a.,FiEt V;.DIE~r a,


uebe' l'ann"I I "d... ., ,t n I u, - 1:- - r :t-1,f a 1c.n-
E I., ,- , -, ,IL_ u -tun.,,-.-.c-tnai ii . ..i,,1en.. . ,le e, ,,-. . .....,,,.,,, .... . ,1 e.tj nr
'-," :; PINN ,: ". ""- 4 o "- n1 l -- -.o ni a, a.- o i l nlU oe L x] 1 5 n-. t n u t lint um r, ...r-, $ 8 .. 0.2`5.6. e tt 1,-, p tr i d '.... !. rl lo.-.p u r o, .'r,-,0,nn
I...E.. .......1. ',lit. 1a- -nt -a%, not- n:un1. 1. 4... a .t-Ilt -a .t It a- t'- -tt," Te-n .a-,a:e e 1 -P xi t-0 Done . -- . . ear, -,- ;.,art-i.:
'-- - - .- II a- .I I,%;Tt.Iae%, t, -h,,iea i',,I',I-I-B t o ttuo n'me pna rn F IC I nA -_.."- .'t I, { r .l e
;1 o a, il --a I. .I L,-. -n,' ... 9 -I -I, .C e l nn i 'C.u.. ..lI -- Ih51 1 i -ti--3D l l, ,, 1r ,8 00F-1t
.)t- - I C 9n u t nm-rr-- uertn..t.n i-t7- I 0 00 o al S o o
.. .. . ... ... ..ne s .. .. : .", ;r ,',ll ,- ;'- ,I 1' /; I CLET,, ,- ,,A . -C-, .. .,, . .. 1. ., j. I: .. , b -,'', .o... .. . 1 . I 1 -. ,.a-.
;: TO ,,,= :... .:...,= -- - -.. -.. I ,. ,, .. .... 9 , ,,, .-.,, .IN A ...... -, -. .... . , -=. ...... I. M:L S OI_ C. I A ... ... .o - .. . I_
Ia I S 'I 99ue le i 5 .1 % A A ,i~ c A -a1 ..n~ 3 ... r r ? .. ,a

a, aa 'aI .-,,.............,..... ..... .. ----- "------------------------aTe--s-----------------es1,01-001 nun numerous -rrlaoueva toudetole, ena
,, CONT,.,O, Y A n PLAZn, ". ? "," I .. "! -. n | n l| I -1, ~m _. ,..',7|1 H. N .. .......... N "C-, -s e ;' "1.. 4 .. broI "aIh -- sln Id ... "... .. ... ." ro. I aer I d ns

a -. ,,,i,- ,.... . . . ... .. . .. -: i -.c.. ., . . .rpLuI..- ..a nd-uIn .i- Ia.N Il I I-"I t tta. mpo -ur .-..Ion --3,
...i .rv -c a u r........ ..e. .nIIIn-ln, I. .u.tu..... .. ..I. .' ' 'D- ..L. -'' I " I I-tducI -el alto stona tb .-
e 1.. .............W i..... C.... ... .....- "- -''- r -i I'- i -I- .." -- 'Tn'- U :r~l "' F .. [, .- .I,,- ,,, , ..... : ". :,:. ..4.. .. -t-, l Ia-o ,!. ,a1c--e-t a

t conaruide$ 185 09. 11IiID..tt.,a I 0Il 011 0 1 1, Oaf ; jun Ipo o "t-t Ia- SO-NSTRUML..M tA ,T.ILA.LPATELEVIS-
a. . .. .. ." ". ....,:'.'Ir... . -"Ier nr uee.n pn',-I . .- a -. .... .. .. .. I Amp % b re', %ra IoS a

..l.A......... S ,DA.........-I. "','9 oi.. t 'reterI.en.iut. ...e.. p." '.IIn- porn.d i-t-nt.. o. o
&I,., 2CSunfanta ,IV S tIn,31;:`U- a4 n a. .U., .I-..I 1 non--- d. t-n'. quo ..-.e. ale.
I- a.,,-- a. p Ia.- t purlu.bol aen. aIa-a.1rnn tt T. (TEne . "]..ETAL]-.E .D
C,. iT -95 -5-21 "i 11,,1 "131'" Ei ln"" %a' ii' "m". '' M.Q I' '; ... L '. I ..9 %.' - -LM ode o ,s d-e" e- ':.s. ;" e n f J d l o~ |e Iis i-, 1";i. .. r ,. -1 : : -":. .- -; .. 2

~~~ T- I n .- d- r I-1 -c..a- IN t. pa I______________ ImC Vt-oo .5 axat.
VILES T .. "' A "r... i' !*11 -1 I 1... I A. 1 r. .... ... . .... ... T. *o ir v ru. a!e .q y o ,e P31-! . .... ". :.--..-.. 1 I 7 ,' "-" I,.-I Ve. a -s .". '.'. "I ., t .1 p st ca te, r. I es-; i
SJ A ,,TO O I,, -'"T". -, .... I... -" .... ."" '0 e ab .-, ec-9 r-56- l N I ,-,'1'w .. . , ''e I a ;ra d -- t

.... roll--'. TslipnI I 1w ..... . .. e a I I e d. ,
.............................~~~~~~... II -I-.',, .'. ,,.Io,,..... ,,' nJ S D A r V" l. 'A~ ~ S D O tI i ... ..s e un.. O. a .$4ma ,'W NILrnes "\ ... ... %LI- I . .. W164a% S
" "a '"" ra fm a kS9 Ll"" ,,, 1" !'' `.` ,,-- : "' r -r"l b er 0 n r- e va1.s ,de l a :1\ c " 1 r na-. ". .. a 5 s .. .. l I- (I ,, .- -.I.. n 1, -rn S a-


.,,ar . .,I. ... ...IPl -. ...R 0 l ta t i u a .f . .., ,-, ,,,,a, a, .-.. -a ,r a l'r ata d D de 5 o u ra-
--4.-it-I pit-, nt-i--. ce-anro. e a aoaiiI .aaaeaa ans~ al,5
aassaat 1=''"1. .t -- Preolie- n 0n 13.nel .i. a e,. .-Im q ia D LUUOttS-OI

-. -- N_- -- _I [IS S Ia.,.S..,, A.IM... ... . .. ,AL, 4:'a . A.- , . , r d E SAn I a-
1 .F. -..: - - I I a I I" J o lI .. I .a.'' -4 ta aFa.a... I .. I..i
..wu.-I:S. 7 IIS.,- r,..II1,-:...I:I-r __ "."_ .- 11 ea1nn ,Ou .nd -t rr E3 aii.L f1181V..AR.- S A PI -1 -LAZ SP 1tIe~I es ,e tO F gd roo Ile,' tnodnro
--o-on, fi -e Troo.l ,flt' arba. fue -un teo-o. in- A" I I",i ""a '! 4,aIs I.s-'R .. .r"I .-.-- " : ,; :.a:;.. d; 2 .. ...; aIa n- a a tat t a... n. F ,,., . u:-,u
ATn', -a I r1 .. ,_ .. ..... .", ....2 TR ME" I .. ,n a "" ':.'.', .:. mI-m5 a. %"
.... E' ' """ ". I. I .... -.,"......... F ', .... ta-ta -. .. ,. o a ,.l .....ai...tIr.......... .....N.. z tI. t e tns,(Iun Stereo
.t aa1-:..I...t.Ira--.- - - - - --,-.,.1-Inn .-oEdus AGaOoi'-
' T- A, ,.,-- - - e .... ... a a,"r "' 1."I'.... a *1'",- , I...a- a tan t- ,ra. .s. i m o ,1 .. t -.
-tl ..i I ., p ,, ,1 ,i / I.-- I~i &,, A5e N- j- Fv- -1 ,i f:.;1* ( .... .r - .-~l -,' .' Iq ''l A I \ t n t l i s v o e a f e s : F ~ e o z n d sa"".".','"g'. Sir .aAtnan... ".a...aa`!-.."'- a"!aaa-I a.% 7 t ,. ;" i, I ,- - - -t",. "t-n
., t ., CI-.. .,...I. ,,.,. ,.,,"" '' ,,. ,.'.. -r, -I.,-0 'U1,-I,,..Uo,.'I--,. IiIB-I.1L,0 11,0. 014101 i i I a anaitta. q,,na, a Ta'rantrn Rn ," t t t. .

..... .. . -. . ...... .. -t. .. ____________ lolonmu.es Admto. ,a-ta ..en n-P.:paItnI.'....I. C...ic-
Uv V. -a .. .... ta- n ,o ." S l ,,.,ta lu-t..i:- ,n a .. In. r, ae n ale pAto ra :m --- ,na .I .r'I M q a L .. a T el s A -tl.e ..
a L.a~a ta -naa tia/ ,.. I ~ ..atn.. ... -" a au... t.. citir "a te et''. aI I% .i..tur aI t al-ne 'd or ... -.. C 0. On.; [I -AIA I I-rI t. -.. u u
1161!-- 1 i;- 1,r e r :eM EI I A.- ,,,,,,r, IU, I r /I UI/I 1 I. ..- r. . --. ;--1-

a-at. a-a- to .. -.-"-.. ...." ihtt. r,, ".e.. r a.hin ....f ,.a.a:a'Init- .-. i-n:u P..c-n -.. E -at-a aa- .... i a - .r. I- e. t. -, I:
- --,,- - -. .. ....-.a 1 "._a. ,F.|- H E.%- .-.'-"t, t'd a J t"a,-Ill p.a. t "" 'A.-, .. .. ..I '-I: -
"'a .....tnt-a :'.a a. a a;.-."I.' ... C--7 .d .. .'t....Ic:.- --,- -I ,.{.. - I-.,n
,,. 1-. ,I-,iC- ,"-.n--'-7I,;,'.',, '.. ,,, a -....-Ir. -. ."-
-..... "a-a 7f...-f.l---l.a.., .I,. C....a..eat",La"tIe""' ,',, .II.' 1 `.] ., "i"." a C a 'I-I- '- S oot ;fsnac :- ,- ..- - - ---...-TIIi-....I.'..' --, I r.-.I'Ih... .' ran
- I ..." ....... I .. . . . I 2 N I ".' T AI Z i. ...... .. .. ..... ... I I o 1.... ... ,o es .. h"... ., .. .. :. IS. .4 . .. .. ,itt-- - - R L 1 aal t a a~at Ru Ii Js taminlolMmon r t.f -_ a- ~ toe~niau'lo
a aa. 71 "1. a.F .,"tC.:a t .o ...." I.. ....... . . .. ,/ l 1 I.. . I UIT. I -' "'. " ," I, If !.... r ::zI.I Ia.a. .... na ..... taon OnanIauti S t- tn. e ut.. -I tita. [irf o T. 1 .r % I -I 1,- '.. -.et
~~ ~~~ "-- ... .. ... 7. .1 .. ..b / .II I ] I.- ,i ") x q ...e I~ r .N ... .1 .. .1 a I . .. .---It-a,. . -" " a: ;,Ins- LACAIBD.NC .1.-..nD -AtaI L,- _t ,,I",..-,lC'rro:1-830 6D-.... ..'1. .-.-. ay l y ip tte ale nt. ,c a
F P aE. t aa ;! aM ..,. a .A..0 REPAI RAI UNES GE no tiara. -,PRL ,- -, d.t- ni" Poroa tatl oot I -.u. WlI[IAD
I to- " . A, ; I'"i , , ,, , i , ,' ,o m a r_," , ,I," - 1 L I O D R N S A R Z -- 'o -. w " a T e F .;' - - a n m v t d . .. ...11 0 0. ..
,-Vne na..R 1 1 .., -.111.
-!" . . . . ''w ' ',- IF i, W --r P 7-- , ,-o i I 4 l h, - .-, t', : ..ec n d e u b s d e p t , i ,x i n a r cI tr F ; .-.,1-- . .i .. . . ... ,I-.. .. .,, ';',c ,` ;- -` -,' ; "I c ,` { a n om t r e, s p c o msl i, 'l01 1,0 110.,..r...rtoI-I, ca det ,, ..ent-.p ten an tn, o-
MA U OAa a Tie.d...e...-n...aS, 'c"." ,.I I I'""....""., :r nen- P1)119050y$8,11 ,1r ', IiL a aK.,;'s*e $,I':.'i .. ..."..'.-,I'":.,"....... _ I. t C;, n'",',' 0 ........ I- m... a.. ... :
I tn...t v-- - - -s,-- a.
.t- a ., a .- Iat t.. .I ," t-orio nc- i en genecalt l a. $9 t -9 Rai $ Ot- T-t .-... Con $ do Dd Iu., -t "I t r t-t- ,,t. .t.,t. I atr llo pre con c
. ",' '--.--, ." .':. M........t... .. ,,_,_ --y ,ntoi-,- ..- 18111oIt-itdItndo ,a"a . '; ...,... I"-" .Ifpnod" d a, Cie), ( -
'1 1 '% ' ''ri. ".... ,I II. ...n, ,, '" , ,te ii$,iT ArI... I -q .Y jer'oe r $8 '.00 o tilaf m , 5, $,,,. I I ... .. I, ,, ,. ,1-1.. . - r T e a -, 5 g 2=I aaa" I a.a.. aaann. a a atI io a. SI- TVea. --.enI, I. to rt-Ida. Peo.,s a .. -"I". sas-o ro. . t -r- nn
"a.....a a.a. .. .. .. I... .. 1:Ia tI -. 1 l -l-0411-7 I2 -- h t..I u, a. ..taPa" ; A.. ... t...a. 1.tI-a.....'a.. ,InT t ar,,- k-, i.
*I-I ,atataLtC N N N.1 ;1- 1C III 8 at cl Con11 $10 do Fqnda ,;.. ELElTIOI~CO-- .--te t -en Snit-ti n-


at...n.. ... . ..a.. .I -".. ..-.a:',.IttIta .J -a a t. .. .. ,., .W ,,, :,..,.t. Jo, ae r ".O- - ,,. - .. . --I.- .. . e e "
an... ... ...r II,,','... ' :. - --.t, laal,, ,, C on ,e o d ..O In ... en. Tul.po n 2e3
a. . sonatas.... .. "... ,,',I.... .........aa a. -a at ansa nt to ta fa. a. u It-.. t n.-.- It C" a .u dr Ce-
.,7 1.,:".n, ,. .. o ,. ,. ,) i.- I ,-" U" I..II n n rN7 ,1, ,- L ..... .... ,. .... .. J e 0 lt ') e or or e 19 0 . .,,L i, t"bra Cde35 Jobre 2lx~ .. I I?,I-I.II o, II 1 1

a.. ... ... .. .... .. ... .. $I....n 3) -,, tb. .a, n0 It., apt-, aI7 '",-., .,,, I f .-, si fe s 1 p3"
altl.-tI. It.aa.,l,:-,n. a...I ...ea.at.. aRBAat a t. ai aunaW Tei...n..... .... It ,ant ILene.n 1. I , ' . ."4r --
a--nut. tins. 1ol ,1, "

"""., ,I. ,I a.c...,...Sfnr.-.'' I-I... .S... '1 'i I "e,-
It' -- - -1 ,:,. 1?.. 0-t 1 q L ia .I 1 91 ; "I"r .. ,, .. .. "". n .,, s -a r, l e ,, N ~ ..... , :, 1 )" " ."1, ,,-, ,I : I "- "- "- - --

-" ,1:"3"( anit, M on ae I n- , -. ,TI, "A t. -a,, , adoan, 0 delt aa att. a ... .. ._"-, i, ,. .
aanaaaaaa. t F.I,.LI ''L;;:';; M TORF.al MAKItNOS asaP!e,aaa t-t220-,6-4 Jul ja TE,.7 ,- t-t-.t-St--a pata et ft,-i ', r~~e =l, ,.. ,-.-at-lu..-t..a r .._._ ,,R IIT.ItT8C O ;6Th WA. .._%
a--II..-- . -,I "'a, -I


IN ....... '.Tl'll ,' .'I, a It t e, tie ,',- ma .- '. '.. ." I A tint-t loo t-n o so-s -
"'" .1 .11;: 11 1. 11." ( ". l:w.,". 1,..t'; .... .... ......atM. UEB LES r rrln I ...b t o t n............... .. .,.* ..,I..... ...i .. ..... . S,,S1- I Vla i ,ut-a y fa r rs a
I~l" r,...ITILINIIl t ItS I, I, :lj ,:,--, r e --,| I .-w,,11.".. ".. ,I-".1nE M A "" II C- 1 ,I ... . .. -.b1,1 r .. -( .. '.1 IfQ It. . I. .%.; r ,a, I... L- I -. - 1 ...1 .P . ,. I ,,, ,m a o hq ih : I 111 lmcw s ania iIs v d a


..I 'll...I. ,' ",del ,- is "at- Ca. -
11 P.!tM i"' I 11 A.......... a a: :. (I, ItN I, ,, A," ....... ... .. e naI a- - - - --"- --..............- --..... .Iia,", loon tieto ,-
1 e !. I .I e ,,. . . . .. ' ]'' ... '" 1 .I el ,, Ijj V 1., t' n Q1 i' 5" III.. 111, r ,,,, -.,. -, 1 ' pli lic sl- Vd ,hra, --

alalati. a 01 aI.ads.a P...ss$%t. ,aaa! .ta" .aa' :
aIa P a i--a n ta r a n.i' ... . .. . s -,- -a - I.,2 2 t L a Ert 1 u ie n c i- .-a . ..1, ; -- d s -L l
,. ,7'1 :: 11 o I I I ''aI MtUhAR :ME31A "PtnR %:1" vntradca aAaIeI-1o0f) .Iliec ictoajntnro-mutn
:. a..i. e aI .. I t.. O," rA da ,-."..I'*.-%n. I l 7. .., I tt,-.Iat., a-.,I a aaI attt I nt 1 9. ie:ctar t Vas oIl~ o- Poli.- -
11n11-1o. W art ngmca-i;s gla c-i ... Iv~udo ,sloepr i phI E 1% 9 lI ot i n poo 21t4 Ildonlolo tare. ttna


F,;_: .A J3 IR1 0 EE LA Th11ArINA.-Sihid,. 16 ,le Junin de 1951 -Clasifwados

VENTAS DINEHO..HJIPOTECAIDINERO.HIPOTECA ENSEN&NZAS ALQ UILERES ALQUILERES ; ALQUILEI"ES ALQUILERESE,
MATE 5151.5.5 DCCOIESTRUC IOE ____souci __n OFERTS___ 77 -ACADEMIAS j j__LS PATA_ _OI5-APITMETO-5 SARANa
R IFICTO6SSOACEnTAREO z x ;. ontAS aoe_' 1 2 HOT EL EATNG so A, IT _A I 1 an. o8Z '7APATAMET 8 ,APATAR"-
.. ... ,*... A, m0... .....n. ..io& ,, __. ...... otAl... ....... ..IFo .. m-
_L -T_ . .. .. .', ( n ,.a. 0*11''''* . .*.. ,,,D,, O0. It1. .D .o O LQOL.V. rITAM!"TO a0N-
. .. ..Ii... n (.e... tlou.. .................. OTELoLATINO ..... ...-a SAN. S n-
.1 r ..I 1 .....%iNOS LA.. ,APT-.1'vi. . ="l,. .'a.A."-.. I" - A-padi.iI an Mclot ... It .. d o 3. o t.
...... 'I.- .. . .. 7,1.1!p ..i'1I.",..,, i s o. . . . ,a .rI It o .'". I .ill"o o ,t t.! : .%_"."1
.N.. E...... ... ... ) ,L P C, -1I." AN T'. ...... P, 1 1--1.C1A.II... . .l, a. -... ....c."..o .." I{ L.. ... 3JO .O a APART ia llTOS
E 'I 51 SO.. I I By.iiE 1. .; AUAL ...... _'r !' I0-5 i.-I ,.a. Rle a uIOS
.. I 'l..*..... L..I A............'.. ,di"-t.I......l.i... Il,.a,...l .rm, I- a Is to .
,,, , *, '', "'',, ; ... '.'...-I...I .~I. ,'..L"WCLL "p' APAR-TAICNTOA Os ,iotltal mtyi ob ..
A,+, I..I A.. .. .. . ...... .. 0.J.. 1, ........... ... ...I..... ..... . ' ...R[...RCA A A .................... ...'= .%'.",.......... ....... I"-........, ................ .. .
+ + + r : 1 .... 11, + m + + + ,+ + p +; :: -; ', ,) ; 3 +; 1[, 1 ..... ..... ." : r "1 "% r 7.1. 1.1r.,.. ... ...1.. .. . Imd U_.- 0 110 .'1.1 J, ,+l, i U E3 :lr."C L

.-b. r...4 O00 AI ." . -++ .' ... A .. .....".rAl. .. .. .A l __ -. ;-'a .: ,*'."".' .' 1.....
.1 .I ; I : .... '.: O0. .IEA St~a~o.a i ll..oIIIi. lol
A.. .-- I .... .r. I -- ;lb I r .- .E '--. .m r.-.,l i ,-o_"t :', tI.. tti i s+Ir s.4UJ igi
.. .. .. .1I ..... .. .. .. .... . .. .. ....IIA A D EMIA...N... . .. ... . .. . .. . ...' ....
. .1 .. I + I + . .1 . .. .., . . .. . ... a . ,I. .. .. :. . . . . ..... . .: 1 N O R % 1 1 A ,rrT . ". .F. . . I. . R.I."- . ..N . .. "' L I I I r - -. Z 1 1


.,,, ,,,, ,,I..... :d11l'',i .. .. -it,_,... ..s b-d s d iii is.l.. ..CoL 1_ o
.. ,.- I... . ., ,, '. i i )il e'Id; +', : l 14a A m% n,. Ap.114 .. - 1 e',.,.. .1.6id d ,r I is UA N. n Is We dO i e moi, O
,, r ,. ... . . { ,*,,,,, S O L OS- LO_ "- c is '.. .- 1 .. . 1 .. 1 .. . -.,11 .1 v' i 1 ,7 "~m o + + o. m . + .. + . o re ,. +
...... + .,o m ', n P Uram .%' ... .....- ..... .... . '' ..,... +.p ;. .. +. .;, ...-.- .... ,,+.. + . ....A,-l ". ... .....O -
SO0AR S ti,% I S N OSYVAAL.I.E.. ,m..-.,;`.:" : L'

i.. ..I -,_Al--5.....AC...... .AD EM ATI.A 1.. .... .............. HOTEL COLONIA z o........ R I_,_. ..."Y
L A It + . .\ A r 9 25' O N . -- .: 1 0 %' .'. | . . . . . " I I .i D- .... S 0 1 -. d o S M` A~ D -.o346 1 -13 0 ,. ,. -i-n-.. ... : i + & +. .. ('" t'I. -1,.,.,1,,, ... .. .1 ml UINRI Cantron Ae Tienda. y T'eatrm APA T Z NA'. It o l..uI,.. .. OI'Ma I. --E I-D -
S ci'..A .,I, I I A .o ..1o.I -_ R .. o. ..... -c o-..o. utO.. ., ra,.tt o-. t i a.r ,,n. o oti t. .d
Hr ,<, ;- , m+ ,n cr L n ".. 1 1 1"1", .I ...... -11 '.-- ro o.,m"pue"l w do; ,+ + m .- .i... ,. .... .. o.+ o. +.+?.+ ..+ .+-+,+-+rc F rariti RabeN to..o.o- SoOno %Ia... 1. 6 11"'.."I.1 .. tot, "tltu,... ..:l it .:o. oAtu..,;. ,-L.ot." . 1.F. Vm' I 3L .-~I t- de.dpaa.. d ot ta, ...". ltito. d eit 1i d.. ao ..I, 7 1 -4- I "
sntan..... .... h.o Pa 1............" .t -.-I...i. I- AT. . ,... -.... 0 aA n. ..I -".?. .4 .. A, ..1."aa .....u
T" o,.' inl~rlr s at it s.1. in a Pd . . ....u.,11 .W a... i--. __ ,it.. o. 1.-- i.. . Tuitu- T l
."I,I N '11 .i.i t. ..0 n t a r-'w -- nel n ormel to iLii.a.l.oI. -o--I s.t eWtttlT m eA 'L Lr -o.. Iim m uo. .l. mo,11a
'i i .o l T i ; ",.. ._t 7" - 9 = ACADEMIA .OSCAR ESPITM PARA F.AM ULJA ESTADLE ..,tU +,. -.,t".; -I.- .. o, -,, ."M, "'. N.', '. m. s ".n
r1--37 _1__. .. -- . -a '''.r.' t'Z.. 1 i.zl . ,-:I 'A ..IA. "I I. !. .- II" .F2
,_ It p re I T310.000. no,%"m.i.. -.A.YI ,- ,. en'..., "..or ..-. -" l.- .-IsE: ALQUIT
.I'E"I)6IaRO.AAIDT FMIoAP0- 1 1. n'1a' o ... r. V.... .. ... .........' t... N-I al-...'l c-
.. . ': I +,, ,I....,'s_,'- .......... ,, ...... o .1.;_. .. t'"'".,-' '. to' %,,. .p1'p,.'rTASENTOS via. .5I lsq ,.toi. .a oIm a as..Fc
F..'t. I 'tlitl t., '+" 'I' ... .. 0 ,r , ." v_(in- at. '-I EIIt LINMAII -- '" ''" ,'" o'-', ..........,.,... z .....Previa $85. LtavccontoaSnoto,5a.
.... i sin.ic r o I.^tr Cattion Ave 3P. At.Q- O.--. Si on cs soloento, no motest~e.
t," '"I . IIj _.__.__..__-__
.... ..'-...0..W.. iotm te t.ic o- A e + ..t.9to .. -
.i...'..I. Dd,, -i.. ...I iI ~.::-e grope ..u a. ....... 1... ....

.1++D+I~.+. tip v'. ii p.v|.vimon "'. ... . Uttitntos odetnotos tottn.t III- I..... ........ ....... r:L a, l';-:, ",'." i I I'a 'I's" ...lO'iOt' +.. ..... .. .....
to', , t to c r haI n ,t "m +'.... ;; ', ,.. to tie ". t otct I GREGG, DE OBESPO 310 0 .I..+. .| ... , .. -t .. . .1LQ LO E ,E L "". ,.' < ', o ,._,
I. A... .t.Ew AC--NDICEON tsOD) V0 .


I.. I itt 4 tot. tot... ... 0 O.... s.. .+ .. ...-o".o". 'A,' "' .t; e0..I.I. l I &- is t L f, o )o Io.. .. d o .a.. a .I' .... o o',.. "
_ _ _ _-_ _'__ _ . "I I D-oo r-l'. ,I-o .Moo t .. V-tN i ,,r, A l .io o o M 1 .i aisi ot n .,to d odo,,, A a. o oL,- | ,,,,t."isO. I,o oA li o o n to E L .$ b t i-, oot .O o. l do nt. A ,' I .i . = %oZ11 =- 1t.
.... ,,.+,n, + +. .. :-ai: ,,,t.ti ,. Ot.; d.tnt +.ii toi.., Ooio. f, CASAS DE HUESPEDES T.. toOia.. sic t -tt-o.A ITebte"o ski Ttl itonoX-m4Peii4 .ntoOot 00. 101 LA ea 10o 0 ISTAy
.;,, A ~ O /l~U ll 1 A- 1 0 Wt iIii ,I.I.... i 0 7 Ll3d Ilrd, - --.. . .... 41g- & .1 ~tlo prl lto Nuo, Isl
1 I 1 I5 '11 1.1 OARE D),_ .d I'.. . . ... .. I t'n. ,0 .. 11 _714_'._. N _IC .As A M__ 0t 01O.1ti Aa I. ao i ll .r i 11 1t7"ooltu h a.
tot-. ". ..1, ClStS7O_ O jYtO--- .i- t I 0.--s-t-- --T '11 1-r-1Ip '-O l.50 UIU--1LUlast .iOt 11.1 u u y ..Atoo un. 'I it -.sto man- atn .D- OI- -
111 a r, :I-'- I II i-N 1-- "I II s --- ---. ..... .. .. ., .. l m erI R"' ....... I (.+Ici, '-I"* Y do11 mn r 11111. IomdriA- .it. A E. E +O P-XI.
ton. ____ 'GLED ID) S..FO ThEAt' itt i. -sS~ut A :, _iuti %I:,,s_- ito, 1. ad .I101. ___"-. .R A .O -4OtAOL npuui-r- ............... x Irt. itCtO R -eo" toA b 1oio
-b.r ,-5 ,'-"cNAT'v ,t Ot:-- ... . ,. .ts- . . .nu "oat.m ..I-
-1.I""El"-l'. i. o -iglooill". _y.dn O TEL- LiOIttIt m oado, coot-na abai a in 7 JO.,V,.o o't3l ~m o s, ooolam. V.t~oooo.IIt
_._ .. . . ,' ( o = c a e ar i u .. --. 1.... .'.. ".; W... '.I,-,o1,+ an o ... ,. _. ...... .. to L6. .;+ o |; .. '. '" ;. + .
% IZ I. iLiJ O It'tAi. t' ot..Snoiveattaoit.HUEPDESIrph.oto.os2.oIarbIa_... .-.. ........- y.... ... ., 2 patoaitoon 0-A -d'-
ACADE IA B Cento-de iordts, y... .. AcArso TAMENTO i- N deA 7 "' - '"'-.... -I. -Y m16., ...
."..4o rten amo s oot j 'Lp d m s i v .:"anto t. e-"',i7RN ?:,'l+Al I -V97ii1A: i coquinaove....i. ato *ta S o"s. s ....00..........Iu
is 'IltoVrroboe' artionlto_ 7.. I __ t_ ''"0 0 ooi :a ruhdtso 'nt5*t1,l-.o a.aI.I.D-.,,ut, 24),$5

L-, ,1 .... l.- s" ze' | FY10 '0 __x_ p__ de o Oth d, .. "u" .---t- t.'.-i.-oatuto1 asa.t1..... oo l --. n CC--
11 ,R'.... yni, t. oto.IoSpa..o "utnos" v t' oci' Usaoz c can5 e.o, AS=, ,' o o', . . .. .:s s. .. ..at.o . '" '" l too. a-au..EN
too ...... I"..". 1, o-- maval t (o.tarvhJ-tito'eta 7, lain al, melom, p~eco tdiAiojo m .e . . oII..... e,. . . ... .. .. ..
11it- "CI on con o", Snl e... i i E..TrL..grLS i n guco" .r y n.tlidti. tIn. oar- 1 1 1 . V m 0t1-I n* Itt itto. i0 rm1 |" n. PARA EIST*I RENA APARTAMENT';"' U l amo r Y
. .Tt"' n p n +'c(.LOA-It otrt I"IoI *o.a I Io 5 0r IS atoll' | a. '010'I
btdri r la........ ati-l thana 'itr Eiepacin dvte totiioa doloo ciu, s dt. tt.tt.. o.. ..... ...o,' C ENCI.L. "GALiA O..... -. .--. -. 0. "--'.-'- ntre5ue 19.nturaSa -.
c67 o doIn taintSlo I .pCc to odeit oocalto. Ptyocioope inoat No,. n sA, .ht.j.,s Vla-t*1 L~j1 ,,i1,~.~rJm~o si,.u t,,s.s 6:4. SI. noESTRENA R


rank' a Rot ". ':. "I ottlooto:t 1EA,2 inm oottIti o. ativitttn 0 -ilac t1w,00a,. elk. ..o0tt 0l 0ptrta ttttoo't oOO| CoO70,t-,-
to' h *rt 5ll t C .- -i i -.7 1u.t111Y 1a.t 1o c

Ws.. ... . ............ ......-. t, .. t.. O=t.t... tt... ttot ..t ., lo ______.. . . ..... .... N,...4..
E.EE.E lE..E... EE.......t... ...t' t 'ttt oitsttitC o i.oi, GtsI}.Ia.atI.. I t I,\ 0, t...... .IL,. A.o.AMI. ,..o q poeA) a4 sV PC-a.- -
*, ,,,i '""' '...... "' ' at m= ,l 1-.11, ... ..I" m ois. li Ai iii I a 1 I" ,_ 2 7 ... ltam ist. ,,I r AelloonMrnd ~n+.. .. . . as ....s.............. i ,_.._._..._list ......tsiico.Ttmt s stlohith. t.. .......... .. . n o".. 0 ist l. s a .
I I, n r n ,,Ii H E E *[ t- o....oot . +a t.,t,,.,i|--JNTERES... cot".. ,. '+o"1/.. o. ..
t.... I......... ............ ;: :: LLSt..O.. ...... .. .... . ... .. .. ,.... ..... .. .. ... .- 0. ,
tO ho' +.0 ..i..'tittI.t,.t. itt in it'.. ....... ... .... .. . . A... I..-...... iI-'. AN, l c o.' ./i,,.ETa lk s P
. .. ..Ii t.. hI,, e h0 D.. .. I............. ..I.... ... I . i itt it. .. ... .... . I "I' A -OS C GtEe tpNEa aa.. ............. .....,IN- c.... .... ... ol..........
- -eost ltoi.lci-olitait-'*' n .i tniait tfc- !-ttIi'' .so.'--dooI'i o'I.o Ie. SA',N JOSE 112 i Mr| ll "In o, .. O t. 1.i a 2 y "M it i o
6Ii I 1 3e l io tj n o oh t .,Il i O d d t fiotiti D E I-t, Am St'i I_ ,t7 0 IhTE Ri tS P A P AtLA SslIK Al c .,tid hot Ilil-.nS, 100, 7-0. .,,. ts.o ,, 4.1.o tltttaPimt a

INS' "I""," 1"'11: III, t. .. 0_... oN...... LLUiP .P.. .... ......... r"........to. tos.t...... to......... ....o "-.. .... .. .. a. __ _______ !__ Ia n... L~ ....o.ta o..
I o O R D `T F t. o A too v 'i n it o t .tlt e t -It ot U -_ o o I__ __ _a.ut.i o" .i o t.Oo .II. o oi .t oo. ..2 IA.. ... ii h> + i to .... o.... "l ii taitititt .000.E.r 1 + 11' '+ IE 0 0101+ l E . .. '.. ...I .....: : . ... at 'i 4i',rl': ':, ,,:' i .. .. .. ... ..... .... .. ... :: ~ to: t,, c ..te otc... t l;i, tt4AS 0.. ttooleo P0 0
I.. ... ........ ............ )." ---, --... .I ___ I 10+t ,o:os3iomoiSt. .0. tc;dt ,
;- A (,h2hmu I. h, pl '~ 'F .. ... e.i _- -_ _- ,- o t-o m.t V INPO I t.. 0t o a tst l o d t s it s
f ~... ...... )YOaP+...........ta| J' s+.t.U, Its',,+.z '"PAPA '22 A .IIA ,I ...............,. ______,,,__,_,________...._____.... ....__" mdri| "ta n~rese
.... .. tj.r...... o ,... ..d n I .. ... .l | a,,, o,,, :.' .. ... 1. '-3 .:... .. .. ... .. .... ....b. ,....: .. ALQUEI.Om:...... . vS:ito' it tio 91, 29toto, rs e .

.I "sI ", 1 ht ,t, A. $'i ... i.. io.. i ... ... t,- .... .". ... ...-..A. ...CABS) DE COM ....II a. uoo. .... t ... t -ova.. O 11- .-o d .r O.t. ooo t o emt. 0.
.-- ..... s -r I $t-.ti tI oj a I . ii it t. E'Nl.A.ION.I h ''III P A_.II.I. 11.0 l.tPsl Itit l 5. *t I h 1.. to. .. t.I ii I.,itt.oob]sdit, .0 aenltnod tuor l m til. N.
,- i ii I i,. .. ....a r lll .. .. ill. -.,. ,--.. ...i1 -7I ,*.I ,"Is. lt soo-i l ''-' 'o t 2 10 f i T. AMt T OS ar, i15h tni Annm a toiO,*
.. . .. .I.- e.) I c.. "'... I".. ... .. .. .. .. A.. -... .. .. ._ _ C-17'" I . . . 77.1 .... .. [ l t L N A i -4 ?..'.., i A_... ..... .. -".. ..... '[ '+ " .- .. 7 :' n P ein- $85p W av..... s Bd ~ om ~ih t I tIhh oi'. t1t.tt Ii..........I I I o Iol tn to 1 a o .A ..... . .. -I o-a.ts l tolollOt I "
... .. .$ ti Itot,,i, I! ..JENS, oi i/,i-..o.( .. i- ^1. 1 ...... *t .. ,-it
'' .'-t,"",I t'.' o..i. I '.,t"I _'-_- .._._i_,..__1_1__I_____.__________-_. .___-____' ""-_S n1e1 ''01,o S trtn i IltItil-I, t ,*. 5.r 11.115 .... *r 0 I 5A+
CAJAS 5 CON TAD RA iiqltic t ~, t '..Att tt hiTt doht i00m,15
O E NEIElS. iEEE AI OESte(liii$t ta t oito nnr e.. .2aIomt M6el tmt .Dt an
...O..t...us. 'iE[E D.,11O1 il r i i Ij iv 5*.llb o m lot.t t ut. 0.tL'.l t 0"I 00
0 i i I ...' . ... .......... .. SlRlt . ." ot o. n j..I. 'A: N ILP... E o in n j I--. I'--' .' s t1- D- i1i34 ie;:i'It':jl 'sO,*O oil.,12-19.

el.--Pnd T .. I '..., _- .....JlrA .... PE .- I I .I-"I I 1. lt1A 0d i d-- i--i= ti 21
S. .. .... ..lsooEss O 1o E IR r,,, I o ...... II.I, -I- - d. -1 t o ItP :"-'4 ..-5 .:',t.: 1'.` h-Ol OC,..- ,lEI

CAPAS E II .A t i i'-- [.. .. .i,,E .. ....a.... ...... ...W."t'.I.. I. I. .I... .. .. I. .. I.. .. t9 .n .t Lmto
11_1 1___,1,i A,____,_ ".. . . tooC.... .Ot'l,-aAlto.sr.t.-l.tt dz:.rosm .
. aihhotoo i....... r'.i:Ft.t. t.. GREGGDE OBISPO 3 1 00 ,tm .,..... drotool. __.._ 04.0.. I tIt.1 d.u.. .... h.:,
II. -'',, ..... . t. ebolhe a. O-0 I -,,--,,.w- rm-it,.,o,,o,. Cm as.Lt:o.IootI,- ........... ...... ....... ..--..
.. .. ......... .................... E .....................N,- LoD .... ... 7.11.1....... . .... ....................... -. i .i I rlaOra.ttt htilhltt lII 1 r 1 I %.ls1 7 wir1l 5 o i ttlsy 4 "110 Al Aprtame.at at.e.. Eii, tar o OOItl 5to j e 1I.do As 0.
-'Ji it,' ur telt. . o I..t. ..o. 0M0.. .ottoo.a NSA 0.100510 O... oot-. ..ioto.I.t.nic...O.t. 1. tto tonit4 ts d ,totoual D... dI
..... ...... .... .t t l o.tt ''_... ... '__.._ __._._,,o,, ,, --11.11,_ ......_ ._ I..._ifnn_ a-. 1 0 .t l nc.S... t. t.A t.... i. t btu o boo t.imdo. .
1! O L LE .":.' d~d 'tal I in,, do .no'. cl. now iA aaraDE UE u oSPE ES S.. e to 1. 1 -1 13 1' 01. 6 o t.u.1I.s iot H. 00t 15 O110 E.. ohtt Oa l LA. PiBos ,A. e e


52 *HALO oAitO0.s t000Iiu ...... oi... 0.it..
iI l I folll .""1;NLl J i iI'' 0.tii .'-11 -70 1 I 3 stoA.. ... Tottl Xo S A 1oti. m .Il o E
-t,:IT ma- lIt',: 00 a J LYIILI 0-AIO1NooaoSI-_ -tt OtU o 2-11.t.1 0,,ii. do. dettolpao.. Iittt. to.to


... .... ..... .. .. oI ....iaoei JTI LEAEE+J'J[ .. ....". ..'.. . .. ..... Itsst 'I .....t st l ot.... o;i asoa* i 'I' .....tOm ~ mn ,' Tto -nOL -ot..IM O ____r ____+. 5pma..to..oa-. 15om0e, di l eraoO lot. oanola. o t4 o .
I..... ..I....rI. ... ....... . . . a ... ooyu-uI........... _i- I o q st toa 5 AL. 1 ............O $l 0+ t T.tS-14-...... oo....... .. .


1I "v' V*Clllbl nld ol=I I't. a "t Iu dorno 1r oIdoo r n. 0d50 ns.tItoa o ac
..... ........ .." ..4 '"t 3.,-... ..e ilLUa0515 CULTIO r Sil asIttI t lot OCOMt tl. tso.ttlh aneto. e c... Otcltros....tod.
... A 1 ;;-_;ml- '"tt___ .t-Nt istD A00_lcit lot- 1-1out .lt. 0,uice 010,,nIeyto. 111pis .% tot 0.
I. ..Co-..'. -Oto t n ato oa-.tWant. 344co...1,42-14, n
....... ........N`- - ..I)........... ...T I ". ................. ...... ... .on. 1. ., .. .. -16 ... tt.... ..L... O.. I ..... ..n__.
.. ... .. ... ...a.l a. iI't ll & 0ml "~ to, tof o a A ~LQ_0L0apartame NTO osal t s,0.-5I t.om. a.N i t 5.tio Soa.. OttO oi, i T lO Ianu tbe.do 10I
........ ......I i.. h.,.. s ... -:. ....---11- .... -- 9 . . o otoot. its- loon,.... t.0- o.il.itio....t-.. od-o
...........'"..'U ;.............................. ...sit.O.--s os.............t.de.oL.
... .. I ... .... ... . ... -iI1i.i.... .......... ..0 I t i 5 .. 1. ho iIt. orooaoia Oii'oO'1" i s i. t o-, t.t, Nl C5 lo t S o. -lt am
.. .....0..1iE-CS... P;0.0 0aIo1I.lulcI..,eilt.,..s;tC.. .teIn l l itoa-o. . I t t t l .tlto A mt1. al t t. mA it- o M 4
.. .. ......:'t" ,;-,"".-":.."...7.|"..-.................... ....- .........................i ........................ r. co L naLgas, RTnm COM- [,.- Il n, .I...... o. mill..W. + ,-in oSm. ,.oanta
I I .1- : a- 1 .1", :... D 3d.d. I ..",q. o' :- ." .. W, 'm.it hool w Jal Vt al ".

A.L.Q... .L..... .E H Er S I"CAStoAne GolrinaPEni'A've. patio. 2catltotOnmoroSO07e00 SRALQU0LAN---- 0tl
..i o o to... .o,.,.,, .."' ', 't.,a.ao tot eo"i.,; :..t;`7t..'," ..:ot'.':cr, 2 pa e..o c.s o.. .. ....52.-1 .to o.. o ttt. t oo.0. ,.gu'm51 500. via

.. . ........ ...o .-t.... E TEL R-iA. tht p Ia.t lavattr I cOdTo.E c U7t4o M.N.ot oNr st' VCt oh tonu i eot0 tuo' d--t l t lno nto.
0611 0 IEAICCEONR$ IULIfS: -562 ll11 a~ t Itsl..ttr.-t.tou oo tni h u r-.ntie g 'nao bl mn'II. o uan oatt~.708t d -17oin .-Odo ttta.0 ti Pin.d. 00mi 01.- Y ---I-- 51 0 Mno atia. 11

-0M.N1. 1 p os .y Oto.a. 05oIh . .
: 11, h Ot. ..i.tI0MIA5-ItO Ott. i tIo, s....i.. ,0- ,.,0-ttAIm."... 1 ..II I 411- 1 T I--oI- I 39lqlllr a ir i Na. 513-531. .no ..rt,. do 1 n"
1171% 14 I. . 0 oo .......0IS.........,iltdtll. Ai tItIlld At-tilt. a Itol......... ....... .ii..i.. .i.. ll ..l. . . ..It llltilC it- I..$4..00 V ll1.00,l SEAJOQE.. LAN
U.. ....... .. 'o' "j .. ..................... A; ..... ..... .. ....-.-..... i1it'i .. ...... .... . ... .
. . * +I IU % t d l s rI I I j -. . ...-. ' I -' . ..A r r I .. ~i.. . r i hI i d.i n l C.II I 4 4 T MI STO I & i n a t." o maI .dl I i ii i -it.I h a b itsn I


....I(Doto o tt-0. Ito A .t t Ih. moi..csch Mo s.C .11
. . .... . ..1 1 .. . IaI....... . .. 0I ..l... .Ot, t pL .I "11 Pll, 5, .j id .10 ..,. ,i 0 Ilot..a,...m m basis i o t nst .
...... . .-. ....toll.}Jlnes" ob R 5-I a....d.. n. a..... r T .. .. -.... ..- . *-...._ z.. ... P- .. _. _.L-- ---- --.-,. .,.Iso.=. It it 710 -o.0 ". Td.I 0A0X h "it
I o tm rs ft-Lr fe sI ._ I,, .d. W0 ti too tot.J2on-o.IN, -1
........... ...... 5M r nat "i I AIN TREA'S'." .NARA ST INA
..... ... ...: I] .... [.... -- l ..... = = ;= r ~ l :: OTELTROThA lo..- 'a.-; .+.,0 1.- .= '= .... .......... ...... 0i "I J 0 t ma. 'to..' T i tot-
I .. ii 1 u I irli ii o T ic, t -- rn " e i I'I" "I' I __ll l I LUh i I o~ I I I W tS,, % -- ,, . . -


- I I l to -.- .o II U-,.41I4 ldI in 2 Edtdo acI deI Iit v dolos ri de .....sa. .... : r 'OI.a..t, l ",0 *rthO.IT0.
I. . "-. . . I.- '-- I - .0. -..o 011'.olo .a ,. -. It-0-.- to'-t...0o~"...'--'o""'.'a.'A ,J%-n-2 4 or s d [ 1, RNlpi "so...o........ ........ .. ........ ...ot 1................. N.A A........ ,_f ............... 0...
..I. 1111 no ta0de- na.he.Precia s.: ---.-- -r-I -:am, ".I 1 I I-11 .... ,-It o -.... ... -.. SIN ESTRENA


Ie TI fi i etflrArlE gA jattt.. Iu.I....5o..l-1 -. 'Ail-- I|.- "~ ) I- .. A .ll1llibt. -. i ..0 lunl 10
____________Z. ______________ LE_ ASODERNOa o. d loPata ralumttac tn b etiooia..'ti.a'", .o.. C. ol. .j. is .5S "' Io uba52771u1. U11la ou"7
Io Ill I 'I1to r i elpi . ii' !7ri I--__ - __-__D1-" 11
e nhilermnS15.0 p r "- h* l Cl -- I 0 d*r .1-11.1 k iii ni .% mlom. -_ l tr Bu naet urI N IIaI&II, San i-

DIN*. O 7:.L-,-1I...Lfl..AJ.E--L- s-N..A ..0110on_____ 0O'.0I0tc-b tlhI..... 1 I11m.Li.a36-. .Iaprtam ento, $36
at.tt.n.,t". ... I .. ..0 t...5 iai 1" "Ii 04 ,5 tIsboII ..A:-, - I.. .I' bo It IAt os
" I' .'..o." u:'i I .. ...i.... .MARIA '--"R ,CIENA NO TE.,- RbR enI.+, r + '+ m s "' '' "i Ca tlda m ptet, C) ooa.' 5 -1on-. "I l a S.,V.rHy s
- I .. ... l lll ll i I. . la-l cea M. i . = j .. MANHATTAN AL ...QUILA, e 55000 I~olIII I ]IilIO I III ottoII IL oI,,oT m
I a....I ...tI ......t -......' . ...:: : .e.^1 ed oF05 em e -. HaiasteT MdiT ni 00L.a.Cc. I....... _CR-.....AI. .U... ...NIE-E.- -1. .1.A.... ... ........ .... ..
.. `1. i 1 -A I. n i, Io. ......... C -111(1-70-1 'fl- A e ..... ..,.. A -:..II ,...... .......--u, A . .." __ -t .- a .1-itt' l ls.-1 .,.. ... .. ..2 .6 o om r ia t.. .. o .. . .


"" . ....... .. ... ... A I........ ...... '( ; ." " '. ...... .1.1',..' ".,. .,100 .60 .'. ...I.., ,; ,.,I,. ...
" ii .., _Ii-. -1s...sIo1.. .%ItIo...:'Hal:...rI iI 4, 40Wt 0'l. 'I Z ...... r ............ .. ....... ....t. t. ...i ,, E ""cbot AetDa. aL . .
I., C 055 01' c t _'., !,trE5 OR,_,&DARI DCLA AR AI a s h I11 estll ut


lasificads DIARIO DE LA MARiNA.-;.ih.,I-. (6 die Junio de 1951 Pligina .39
ALQUILERES ALQUILERES ALQUILERES ALQ UILEHRES ALQIUILERESS SE SOLICAN I SE QFRECEN SE OFRECEN!
S ~d'UAITaEEIITO 54 BABITTAaONES 45? "SN N AEIANAO -REPARYC' 96 AIQILRE 1AR 14 liAGENTES VENDED-ORES 'Ill 9_CREADAS -CRIADOS IU LAmNDERA~ DEROS

, -l.- .. .. . ... .. w .. . ,. I. I, ... F, .. . . ...... I .... .. I N .... I. .. ...mi-1...l .......


. .. ... ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ae~ I-a,,,.,., .. ,A a'" ...,. ,, `, ,,. ,,, ", ,:,,-,, e .. . . .
.. ...... ..M .. ... ..... ..Ill ..I.ns, "PHI ... .. 'r...... .. .-. .-"2:.............. ...... . .. 1.-...." . ....." r.'I"."....b,, .. ...I - .... ....... t ... ....... ....., `,'"
I.D0 31 S4 a .. .=' I....U I LU UE U- ,O", 6A .... . " . r C -.- .1 I ...... " .. D 4-5-(2 1(
or we ,t n=` B it"', ,z kM o sm r a 5 9 ~sY a .,. l ;... I-. W ee IO L B i 13.1w V11 ..0 -. 1. 1. I .. .. IT 0-,;.
a. ASa -- ' _s___ _~ .01 --- % AFU 4*..Siz r % .________ fFIOF f.F .F- -ih .r-r .O F -- 0 1. '5 CHOPERES
2----, F''t" CASAI"' ISF''0'-C, I tl .' 1;,'i*UL %MA r%~ % --
Con" . I. '.... a... 1.C Q Kall .. Y AFDO R CO' -l-... .
..N . .S.A 1 C -nN ... ...... ., 4 .... . .. :. ".. p.. w.Q41 n . ..". I .. :I nO o'" ;.. I ___ __ ff .......... Jn
-* ..5* I-' '. j k s FF*A I 'Il.

PIC. ....--. 1T I.. . . .. . .... r .t . P C ll .. .L ... .... .. ". t ..1 "I IUO $ 7 S A E 'o '" "'' '' = ... .... IilZl W eR,|. O.. .
-- - r41 SOL IRSl. 845i 1,.1 -,- -- .'.. as 1 .__. )n t0-0 U o ._-- - _
M!111 j-.. - lme ,1, .- -- VE,',lR SC -'1R%! I= Iii ': | Mrt l m ----- I.e I,-- - -I `i I r-il - I l -Z .: T1
;, ___. _,_1..__ _-__110 _ __ W "." "' I"' I. `
- ~ lU~SF . F ____ r ...... Ln- -r__ _
Iub' .P,: Z1.9 S .a t -S~FFSE. Ir.` A;BA DR FARIA JESSDEL MONT P- VLOR SE SO 1C.A 1 --G A, 4 5 8 a.a. S . ..."; . .. ;... . .. .. 1.. . .. . . ,7 ... . .. . FIr .I-

. . .. +.,.CI NE 11. . . 1.. -* ,'. ,,, I". IF= ....'. ` 1. al-.. I.'.' l ,..' ". :Nil ":. y. : ':. t" ,,'_.'" .'I i '" P : 1 _ ;'- I.' "/ ," c CH ur:u . -jo- ,vr N 0 E A 10 P [H
P, ,,.!! 7Searet : __. _____,_"_

Til M.. . o m , . . . ... I C. _,, . . ... I ; '. .I. ; _. ,' th -- -. '.; ., r: ... ,% ;: ...-.:. ._ ...... . o .. I ~ (- ,-, i~. ,[ I 1 -1 "
,E.A. . W', -. s.. .11, Io ... ., -- I . . ... .... .. I ,.

.' N L E A & D"DAS.EN .. A 11.-i-J 1 d J-Y
at.. .. ..... F.5 S ,_%......... .A.QU.LO...........T....... ...,. 1.. A .COLOCACION. E S..117..O... ... L ... .V.A


=an l* I'll ] .I 'll 1-1y : -. ...'s".L -O -.1 ,..C~L~ i s ro,- I .... ... n,- pnr l'J... pi,... ~ ~e.S ua. I.. .. .. .. ..I ;'.,';-" =, ;. I ; . .. .: __ ,--" ,', IFFI Y. IrT E E
... .. ... C...,.. .... L L.FF IJ... F. ." a, ._A ..-. ori...


.. ......... . .
_ -F F" _P -O PA- HOMBRIC -, I .4, 11 3 9 "2r 11-1 'r I,,,
I 't . . .- -.. ..I ., .. . e. I 1.. ..... ... . .. .. ,, 5 .F ; .n, . . .. 0t.F F IFFFe de E
-1l. 1 .Lq IL 114,10 l ". I. A In ., i ,;;m n | . i . ~ |, a ; [ I .0 % .. r. 1 Z .L III-4 0 d d i n _-p -nm a -o -a __ _ _
A.. .. .... . ...A. nt .. ... E -c-- i l ?,r, ,, .I' .. T f ."5 : ,' I .. -' A ". ." ;" I.- - !' ".... It" ,, ,",-,--,% -.' _ 9 4 '.A RI A - -I'"." ..'.17' -"..Fat ,''F;. .


A... L '.. 'I U '. : I. ", -. D E F .. . .. ,, .1,,, ,, ... . .... ... F F F... '. .' .
IT_ d:,. .." F.F,,.OFCFFFFF.,FFF ...trimo
AD D (UN I U l Fi U15 T rm i iR I n n IFUF0 FF i CI r r 5 F' F FS IF I. F FF iU UFFF FF1 Fl F~l "F F F l
.. 1RO -F ... ...... ,. .. ... .. _ .. , iI F l. . . .E. EN.E I,,RES

In . '. .... ... .. .. ..... .. .. .............. ........... .... I .. : ....F.F F
L.F-0 4.. Io ....g ,. I .Ill. '..r i ;: z -___ F CON OP.... . .. .. .. ".
F'F ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I:"' I- "' -5.F -'.... -F.IU 92 I. 1~SAC EDZ CIDFRAO ~
51*;,.4'" ;"".,;'''. ;'IFS ,'U IO' ,. . qU I 'OC 1K O "t ?" ', . .. .. .......'. F ... . ...FFF '.... . ..F...... t F F",, FFF1E.'",.FFAUFFFF / "' .. . "- '' ('';IFICLI ,'.ISTAS
r ,11 I ,S.S .. "'F., F, . FFFFF .... F ... t2, Ii

... I.. 5I ,"', I 4l ... 71 F. ...,.,. ,."....,, I 91 L UMO NT Y -NA SOL A.. .. ... .."'' F. -" -... .F F F,.
%L*.'.. FFFFFFANNE A .* F F. -.FF -F F -._ C r .: ,I a I ....... I. I.I. .... .. .. ,. ...... . ... ..F ...F.. A.. F ... .
m..I- IN m l . I.. .. A ai,ml '.. .... m J O..i. I .b l .1 1. : :,' qM II I LO r q ir ID 4 r % % sr r F ,I . ... O A S J I -.1llm i a m, l 41. i i :1 ,r I, .. . . .. m mill T- 1 1'1 {,1' .l
;'-lF L, -' J ...-.1. .. ..... '".'" ." ..... . . ,I -- R. RO .. .. T ;I'1'F( _' ' . '... SF .. . F ,, I .A . .. ... I 21* III..F. ; ...... ,'; ;; '"' ,
.1. T O I M: i; 01 I _., .am -. ...- 14 ..b . . I . C. 1 .I I, N 1 1

:,.," 'i" 1 ...I "'I 010 III D l S1FR N..O" DEVI F,.' -'.' . ... ,- ....... ... . ..... '.... .. ,,


'.. CAL A'.. ... C I A .U.a 9 1. 5 0.. I.,." . Al. -. . : ..
..........................-...... D' ............ .... ......... ... ....... .. .. .. . .. A ':Vl ............. ... - .B_1AT" ...... 4 :. r....-i v,.'"S 94 LA.l.Nr-A ("Mr.A
...... A_ A l ... .. .. . .. .. . : ... .. . . .. ....2 - .... .. . ... ,, ... ... . . . ..... i, -. 41 Cu a .. . ... .. J [ 1 1 --l 1- - 1 ,i.' IF FSr Z Li I .. .a. '' I FT.F .I" : .F 1 1 i r ` -. r ..L .
ACON SFlk A '.F IF F 104_, COC IE A C C ER S FFSFSS F 1 F."111 . FF
AlkFICINASA -_____________ F, __ .F-I


S ..,, ,, .rii, '7FF d. .u. t.. .c1 ... . rl ..
F,- id mr Illnu Sl. S5. - DFri' FF F I AIAll- 1: ."ITF I. II_!_!T .[1r t . n
1 I F U ** '* UI SI NF *U 'F F FFF1111l A5 '.'~ LFSlF e -. I, An l. do. 1 2 A E C A OL C C O E 1 *IIFFFFFFIFF[ ,, . .' CI F .' ; .F..FFFF..... .. M i .... F__ .F P 7 ..1 . . . A -... I ... ......' II -.-. l ,. .. .... I ...... It... . ...... ..... .. ........ . i . . . ..... ... ....... -- 'F ,f -. .. F
,.. .. .... .... ... AL. U... . L A V ST Y= ... ai.. .. d . ... .. .. . .... .. ... .... I,.. .. ... .I .... . ........ as A. ....I.....mL -d: r L1 e5.] ... . .... .. . .. . ... . ... . .. .. .. .... 11.C- o
S... ps s.. IFs .. .. ,., Fi ., l .iad , .. . r . 0Il r .MNEJ r- A S U,,,
,-. F ... n_ ... t .1._,i_ e.._A...I e..T I:.N..i"' i"i... .U U.18''SE .rii, 08 FMF F- A FF5 F.FFFF,, -F F 8 1_, ..
_____________. FF _F VF FFFIF-F PLar -188N I REN '
Srr -C .', Ills~' 'FOW del BFu.F "I-. dlAtnF,.Np YNBAN.OFECS A


-"-"rn. m IF" 4. PFF FJFs'N" G 1FF 'I' . . . -. . FF4 -eFFF '' ,FU FFFFFF F.F'FF,,FFFF-FIF-lFSl, FFFF L-FII4 FFF- F F F


...... .........................F .... ........ ...... .. .''''...... ,.... ... '. .. . .. ....... . . . :, t. .....( FF .....FF .FFF,F.... *...FF *,......F 'S .'. .CF '... ..... F' F. F .F F F.. .. ...
_- Iad. __ 1,.- I..; Miss. t .................. 7FF : FFF" :"';. y p. 'I .... ........ ,F,
nilr .. N, uI IF 12..: m . ,. .' FS' C F1,-. ,, ;' I . FF1 ...... F.
Fs FF; F. F !- A% 15X p15na sen yFSI.itFFFo ...... ....... .... .... ...... FIFSFF.. FFFFOFF.FFF. ...... .... ..5... ...EJ.D.R.S... 'FF FF F F" ;;, ,I .... .... F. ,F.1 ,, 41.?'', 2 o, ,'o..,"% '
'"I:" -- ....... "" '- I ....... ... .. .. 's.. ,, I. 'l ..I FFl IFL., F.,'..F. I F', F IIFFF. FF,,I, SF55. FSFSFF- . .. . . .. I. ... ..... C..F'FFFF C".% ,", " ''"| ... ... ... .' :"...
. I F | lF .. S _F 1 S F ,S a R A FD 2, F ; F FF .-... .F S.... ,F . . .. `j .._ _ _ ',. . . . ", "-
ISSFSFIF, 5'FFn III~I~i F-.1O.,",,,.,
~~~~93 1 fl'n .# a-S l ..g .l -,Bid "n. Is i t h. (UQ n- d -W JPete-' it .,.. B .. .. ,l ,.- ,,_ ,.5 ...LA IIT I TI.. .....lr -' -' ,.,III.rF I%. !rH (I1 ., -. B .. .- -.. -7A-ItII_ In .. aMA-19 P. , -. -A ,-n r .,S .. .. .. -2.D( F27 IFS', IN ; OSTUR ERARSMN elTr O

'43.-5U 15US GI7FFFlF .I.lJ ,- -1 I..... ... . I... ....F ... '..a ""fil ;L. ,
CA A PAn11 LA D.A A M .i SAN ,m IAS A aI FR r ,i n,-it4 I t,,ir ,:,.C,, 1,3N .. rI . .:.I o17. L.P - g .. ..I ... .. i '. ., n-..,L S ... a.-, "- M A TA'C R A ^ ,, ..,, .'.'.. .. , ..
.. ........ .fl Mil u : :...2 ,a, = -N .-I/3590] -CN -RO L, ,,r ....... .. '. ARo.91- .... ".. .. ...':. ... c ; ....I " ,, IS,.. .-, ,- -:..1 'I .... ,, ; ;
d ra ... .. . . . . o., . .. ... .. .. . . I. ., ... ,. _.. . . o , ,i . . ~ J D X S , . ,_ C ,.. o . : _, o , .... I_ o.1 ,A .1 .1 F . J. ... ... ...
l .- ; Q lr-)E n12 flo lkt 1.1 IOT I "51 --1 .1.I) -73 I-7.1,-]- u." I..... . .r1 _i. -3:
,: M.,: r: -, M. i :' -W ...r .-_Z'w --:m :. : :1 :: .;'". - .; : ': :.:.";::"; I.~."*" I:'" .... ... ...... ... I; . ......... ....... ,-. ,,, .. ..

f r P E R lO S-AP R E N D I C E SF O r I L o' 1 . . . I I "r.. 1 r
S4SC* 7 o 1_F. . p . .. J J. . . . ,. . . . ,. . 1 E T VI ES,:D -FI F." III F.F-FI. ~' -FF -FF -
5. . .. -I I . .. . ;... 1. 4.. .. .. l-- 1O5T R. ERIS--.FF4-,F:- ... .. F L I -F 'F' .F1 t. 'IF I .
.. .... I ;;:' M... "",, I.; ".' ;- I ..1 ,:, ". d .. .. -, I.. ; .. . . .. .. ;";. .. .T .. .. .... - I .. . 'It72 7 N1 C.+_, ,1 ,, ........ ..! .

.... ... .: PrF .n t, "". *16 '. A 7., ,. ...
~ ~ ~ ~.. I"S -55 IFE' *MI IS I IUI S F U FI U F r."LL~ Irbl Ful. IFFFF .,F F0 F'
11 MA r, m CA 0e-, 1 iii VA i .. ... ..i 1i ..TI. .. 1ii .. I . ., ,ii1- . . I. d 1. .." -n rl I-1. i, S~. 1.1.1. .- + I - A ;m+ I {{ I+. . -.,. ... .... { .* Ll lSS ,. U DS A l. l II. .I ., i 1 1 i i .... .. 1llll .11 F ll. F F .! 1 I.F F.
.. .. C F4I 5. I., "I .. .. .....'. I1. T - r An
-'1- AL5. *I!,F LA 21'~F DE E A O erF4 da n -I Cn ,I,,. T w Iii :,li:: FUD:ii 4 ..... .. .. .. ..11i'~'l ... . .. .. ...J F.~li 'i' l;ii" *I..:i Fie iiI II *I S .. .... UF 'T (, ,["" '' .........t( .' .... ...** 'S "SIOF F I"u. C . .. a --, ... -a F.........II F~ 'i .'- ." -:_I'.: .I ........ F fo,. F r I 42* 1-1 .

... ... .... ..s.. ....c.s...... . ..'.. i ... P. LA.A C . . .7.. sr. ...... A ........
C M." 'N -a LOI --- I ... I.F 4..:, ,.a., . .F .. ..; .. I
11 A Q .--. ,. r~ ; _,._.1 .,- Kl. w-=, : m., -...o.. . ^ r.. - z .- " .1 . I.... ....... ... 1. 1. .. I ____ '' ;"' r -- ''' P I'. ... ..... ... .. : ., -' .1I .. .-., .1 .+ I+, ,,.. .. . . ........11 ""::,':'. J :, -, 1 _1" 11;,
b. be o ..a- ".. a .:- ea. ,'.. '-. .,- N -" ;." .. .. ; '. '', -- ,' .. .. ... --.,-.-.' -. -. L-.i~ _i. ; --, ,- . _.__ _ _- ... I ,# ..... .... .. D; 71- 01 -'," ,tt.. . ,.';: ?. .. . .


pl* ~ .' .F F F. .IF 4 1 1 1 1 F 1 1 l
I.- ... .. I".". -1 E 1S, .55,' FA R A H O B E " ..- _. - I "


S." A n ... = ...I .. it, ..- C.' ." P, n ~ ... .. _'',j.. I. ,. 1..... .`.. .A ... .. ,.. ... 11... o ." d. -; .- ... . .
I. "I ,. .. .. .. F .. .I.. I I. .. ... . . F F"..
I A .. U. ... 5 ". .,I 15 .MI IIF59, .i F I FF1 F.lS I,1 y C .. .. 1-_I~ -. -I M.
.--. ..+v iml -.,... ..-I. I. ....- a...-.n...- ..... --j ... ..... :, ........ -1 .......... -,., -... --, ,,no,; ;r:IzziT-E~S .Om .. ',"
-1-.1"r1 =,~l .0 4' 11lb! LO ..I0 A.I, IS ioi UL 11 I. a ri .... tj I..7.,l ,,I.I . .. 1, 1I11.I111T .. I r' In 'I .i_ I..rlll -nl+ 01 ,1 -.1,1
.... .~~~ ~ .. . .. ... .... .- ... j .. .. .. . .......... PA .. C.b ... ..... 1 I. ., I F-1. ... ......... ........... .. ...... ..... ., .,d ,,.s ..... ,.., I I... ,S ... .. . .. . .. -,.. ..
..L... 1 r. I. S. DFD .. .. I ............ ... ,-F' loa' __ __ ? '"t l.1 ,-- m'i
. .. ... .. ... .. art,. '. . .K IN ./ ..? .. '1 . l | O ..k' I .. ... I'1 I I -- ... l . . .... Yi % . I' I ........ -, Nf'i t . . ,' ''+'|'1
. . p -~ i ,v a . . . .I - 7 3 1 1" I- I . n I A .
.2;: It ': . ... .T ... ..... .. ... ',M' 'J;IN; "' I" .. ... d N ,I )17' I ]'1 ", ;: ; ... ..-. I.f ....i N, I .... 1. - ... .- .... ..I "11... !'." ... A .M.A.... I -.. _p-7",!_ .,,JUN10 16 DE 1951 DIARIO DiE LA MARINA EJ'EMPLAR: 5. CENTAVOS.

Se ejerce ,or Haeietida derecho Da a conocer la Si: perintendencia Los temarios.... Sobre la I iey deINecesiddd de un I...
'JI ~" d" .. (16(1.1. 1 j "1 s. "I d. ..o-, ..s.... ,------'1 ,...-..-
de tanteo sobre un1o0s 1errenosL. ."1 .d:............. .f- t*It"-" 1's t ..... hiP veaI.bp146f-do 01o." t end1. I:!;L :;i "

Lu. dos trrceraas pare. de Lu pobhat6ndano g an~t ..u+s l pa. . .. 0'..2 0 t .. .o t. :l _..<_c]!+ .er,, ... .. Hd... 17lo, 64,-, 1 an a 7,7l1 .... 1 *lileb 17n*(n1 .....r.(
1. rrv . t,,i-tie Mmlt- s df o TIlIl/t[ 'nc = Lr,IC J. ea,.. 1 I. P.. M.,r ,10~eI o o o I I
(Grande I erlln rr'cat "a.Ia ie nr cI E.'do. IN .." . ,' .. d ... an, Sc.i U.ndc. Ctil.gi.ii I. u O i Pa' r- dI IrI (7i 1 d r l6
____ ___ ,_f........ ._'.._q..t lo ir- pro[.... 17' o( q ..l. .dtl6 p Doi r nI.... iS' "4 C.... 4bogdos ei lones 18 4,. ,+ .+ ", ?_.y+ ... dl (176117. dni ftllO...
17I'(1(17'1 .( C...('.l. i i .7.gH. 1 1 r ....... La ,7.4 .[. 1 ,4 a o.4m.l (nd 1.1,r, 1 16 r l, n a re, 41 Or.Ly1l.1bm7
, , | 117. 171741 J,. a l. ..Ia I. P'.a.- -- cap let, d a 1. do-,er.r,. ,e I.... "er u
*4a .. 0i . I.. .... .4~1 1711. dl 17. 4..7.1 17 r4 4' it,'. ,, (1 l6A1 (nI u __ 111' ..con u'I.l6 l
2r7-h, I -.4. C.. ,"4"4" .. L- eyn A ,1 r a ", I. 'p .. 1 1 yn c opaat417r161 gad. r;,g ,"I6. l'a uadCore
:i a Aw ,o n l ..- ~ o b sr, yaro ej Ut a I d C rr Wr. _ei, -1 erloat n t ueerlin par Id TI I 0 m ma ante
C.- , , a, dletl+. ... a,- a. r,,. .1 a molrno e rg n t +1. a t at

171.. :' 1 '1 .. 417(11 'O'*ee .. 117. ... (11 11776 '" ... ." .. ....4'41 ...... 4117641 3( .1 ..(.61 .4 .. ....((7(7 "1 ... .. .I .... 07(4 .7.+ 6147117... ..67577571771 4~nod41t.I174m17p 17'6do ...
.Io. l .ra 3 ra . .r.'n-11171 y7 .... ....1,,7r'_,=,+'' ,n;P..... .l,' ........... ..... ..... -a~ .] ,llV+ d .... .. (.. 1.' .r;17 :.ril k ... ...I.+ e ........(117 66171117(17(7 ... 1717 .... 111 7417561 17pa6d17 l ....1 117117
... .... . ... .. .. 17 ...... .. .... .... ...... ........ -i(1 ...47,.47 l6i.... *7 'I ,. ...: + ,o .. .. .. . . d ..
-i bi r-nild l p a, r, "n ",-,, alcre t,1cJ.d ii o 1.f. S lt h -, -P,, Il, ae arji-COr In a<-e a+l d eo r


'.... ......... ..... ..........11.. ... 4.. ........ ... ...441 .I17 "17 ',14(45p ........ ....... ..... .. ...1.i 6H.o,. ..1.4.1... ....... ((7d.... 7(1- 1 'd4 171*, 614(,. .. .. 17 d ., 711717
7 1 ,,, .61,6 6. 01174.1 ie7 dl,1,J,7" lU ..'.. a4.1n7.. .....d17-- rl 6,76171171717 1l7176164 Ir("1441.( 711I1rrr. 7.6]. 7644 1, 1. 1771r7 6.1.. .. n. i17Pta 71-714.a I.+1
...11 .... .td.d" ea la tie 611( an. 1111( 1117l4,..... 1r7.1 d 7 7... ,. 1417.... ..oi... i.n ri .. .. '1'.e. ....... h .6l1" -r Q r( +.1.6 G I p+-l(lEa1. '. .' (1 -71r11 417.,,7.4( t 1 7 I17( (i117- 6 pr1 u ta 4'1 4( lost e17117(11 r(nd .....71 71.717(o6 1417 .177417761 d 1.. 1r7 71 e 117 o I o
l,(1... 176.... 17 .. .. 1. o, 7' 11, 7116_ (41 1.+. 11.17- 14" ....... '. =d .1-o .1.7 4' . 1,7::#", o =-." +"+,' ', .... T....1u. 411.1. 71 1"11.1. .17- (4 ."4 .. ...... 4171h11.1717 o (l L 6171( ...(1117171. (11; (1 o pI1I(1 .. .. .. 1717 (14+ q" 717(1 67.+ 1". 7 ... ..
," ..... ", I('..,1.". ,.(u1'7....11 ... 47611. It .....+. .. ...... .4 I '....... 4. ; l ... 1 17 7 7 rL 4'p ,,r,11176,1r11(1, ...... .. 41("171-7.....351 t17, 14; O 14 7(1 (.11 ,', qt1746ha17(1175.61
.I .To I. .a11, de II. RE kf ide A. :-i. 1, rl Trm1a+o N a- C i
,r, ., I. . . 3 e.-'4'1 11, C' G1 4 I N I-11 If .'. d' -- "( 17-4 ',7,7'e,4Lr..1 7--',i.'1 .i" ( I s I1 11n -7, -'| -z =e -,a AI, :, ,.,rt 1r (dJ ~l na...17 .1,7...'a% /- rt+,J.;,2~ 176""1"1.....71i44417 17' '. 1.ren' a d7p17niend711 t d+. 6. 1.al7 t I -" ((e11111 171 1(1 17(1 O cidet tin n4. --.4 (17( 17 d174
-1 .. N..'. I1 1 I 7 D 1-617 1T 4 ,. "r'-' . fun 1 .1 ot,1(4 6' E( una ;1 C1 1
111174 a57 011 r17 7(a7616 .E egrdi (Lal de741 1.1 ral .-b-1 to Gr...1td7if 4I;L1(1,.( b, "1 "16511,6 ..." I,,m t a odnd +o ,.. .. ,., -. 4-,' l.(.'. J' ,t, d .4.l5-N~ +"ale .. L I. immt i'{ 6176611741,,7"41 .. .. .lthoni -cnrad ( ,7 r h,1711 17174 rd1 ( y 4 eald. ...(11( 6(1 -17 on17 ori(116(11 europ171 o,7 7(1 .11716t
"17117~~~~~~ (117 "71411 17.4 N. L)411 at17 At 17- (1-Ce,34 y14l ca( 1 71,6174l141.74,17r,'l.,-.4(16,',r1l 6l l *l 4.4 O, II (11711 1,/f ~",i, . r i, .. '17417 I (.17(11.'17.I e f, I ITe 17(111(1. 61-177171(1761 I 1(1 6 171 '17117107 1711 171i(1 5 0177.661( (117 o 1717141 64
ET eI r coimu s Ca Of, et., rs u.,a, azu t,.c. e+lr de .I a .E ,,... tV.D41t Cadn i'i'="- ii.fl5 rmrm v._. 'a, lu.n, Ia f tmou n si mson. ,tiero n- e irs ,+ ell |p deosi em d. o Denz


P,, -p ., f.i 1u.,I.7N u7 6 l4..l 1In 41717-1 6,:,1r,,617174'1e.' 174r. I.4 -f.l '6ci J41763d(l 14i re 17. 17de 7/ a 6417a r;7777d 7 v e o 6117.
I I c Ta rime [oa1 w- of --am "' h- .. . '!I "ea a ""cL. 3e 12- ",n bn ILIe & to ea prblms


L17' "' 'l"re ..... d7.',57 9,6r.r6 *1r'... .411-e 1,.e .17........71.--t (re,7.. N1 1 . ..441,,e 44417.17' 1. .1.16i,1,17., 4610'1,17 ( 117"(, N1I7.O .. ........ ... -(4171 6,oC I ...... 1l71llO1 117611.7(11,51717, 41l71,,7e711do 6 (1rr1
. ~ a, Ca 'rr--ODC Pa- (I- rtm tc nle-la E- re crOral e., 0'', ....Ir, CalIL ebr E. r~'l,, e h'd~rI dl'P ..I ,, r s.at . . .
_1,.. . -A Tral d. -4 d rIan t.o,+ d: t yr qu e Li T -cld I.O r i I a ...-. -0.11,14 111In.(1 7 1714 i. r c.-17441' 4' de1. l _-7 l7 ." 17 41 r i..1 .1 In- ,. a ,1t.' ,717117 1r 741171 1-.t T r Glad., 1. 5(1 46o1a I, 17 1 16 bitter. 1717 171717U(..
Itsl l 4- 1 4-- 1. F1; -,- e n"cIr l .' j F D b nC .er d el E str .7oe n a! _I T . 7 6 7 1 1 1 e ,1 ,:,171 1u I 7El l (47l 7 d(o 415.dn11 76(i 1 7. 11 1'
'~ ~~~ ~ ~ ~~~~~ I r' i"r cl1xinod cnll ltr~e.+- '.,. se :...rl time neel' a de ,
Na e ll-IllL-- `B do. er -. 5-*,ntdA Pbogtadr |tsretent. haer0 ... La .....ll = W1 WsPe M-


.(17117', de In 7 4 '', 1 I ". .11--7m11r.'1 1 7t1h7 dE7Tr6o1 A7tagI'-
/lll 'l~-L ?C to .,jro do I ep 'a opn rn nc e- +
0"'= El IOI n3 E-:- at 1in9, Cy par Grod r.eo ad !.t It- EU I.putr evsa e. rbs6,dlcncmet
a' H I3N U a" en6nl CCpor n LxQ tlludr 14 o W li3, v11 arsltdte cotte oaiic~ .m
Pa Sa lida Dir~ial por 'l 6,amLabee Rut demVaet.:,0. ~ti:Go 32"
''~ L-' -71 e -~d HlLts'm~ .cm an fi On.... dat.
'er mat w, Ic. C I "jjlrl ras i
,a~~~~... rro u... -a..... .... .Gi. .Eb a lgd
ai T.:' "f': :: :+,wn ... Lt. 16 .:,.e c t E'Ide"
a. . d, .-1;! -Ir .1 r; C= .,17 I u "1.. ..,'... ,: .
r;,711 dl I 1(17 7174 "t L -. ra,471 I.7271 444a it, 17.17' ah I L. ?11, 17711 a,7 4 c 174.1417 is411( df s, del4(17 in .6444-

"'7471411 d21L:r7I1odern 1ol Aard ni ,ro 1 In n e41 .'46- at, bj 10 leird. rI i.'d,-74 171 '"4 1 1 7( 1 l-

p pe IZ ,, itr.,) Ida ,sab redD ~ r."

14 1 ,Y W A H N T 1 "v-+"::+ : ''' . '7 1. 7(.1.771 l41-1(147 7471'' 7 '14 14(1((1 "77I1
61,,....1. 17.+717ol1741. 717Po17 .1 "1"7"4... .... 117" 17l 17 1 7 I ..4'14'' .',1 ,1 72'1774.1 17 ..7115477. 11117,' .1'7, 1 1... l 4. Ii 1 "
a- ,,. ,,7,, -r. 4a El Td ,i .e plain"


2 I b l o d D u po a R wd o 2n Vias e ... or( "in,-,r TI76 . 11 .. e
64r4 'If,.=pl~r~~l A1171711..,
E TO c Lt. Er,.id
I, o n 'd"*.- a7 '6O7i71 I 7..I tIARuO-ant dwr e I rrdrno.,a Aerdo d.ln m lt par LE
"+ Ert" "6 -F.... 3'T --:t:, c-~tr pj No Io M : ic m ya p .quan, I tn/& .7W c crv;ua
'IO~dii. ......... NE .....l d:l~~l -Ir Ca-, m El peCigror TICt~ Imorletz*.
e. r., -C, h ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ,It-Le,1R. .its.n .1 .l Prol, .I .a~ ,I- a eJ sm c sI uned i v
N E W Y E R Ov W A H N G O 6.1 -I ,5 ia r,',' ri`rabu'je`Et Y E ept xei e
IniraiI abre /doro e dearue drs TI, I ruiayIN O n a/ ffmprt e +l m- T', a
DEacio L. 1ocr?. C '4417 I 171 tie el17
.4-d d ,r ra'ic z d1' u. Tr.' p'.ean I IN r .. di .lle t md -u .
Ia l bw aisstai yI1 ]1 r ir s y eal d et6 nf rhs a u o et.l@ ,-p716117 do Axa F- I Ell, O MPO 4 UL, 177 e; r, '(4 cc.. a,,a

S o.1 ( 1 -6 .,31=I 17 obc x114 1' e'N 46.17" el tooOni
Trta.0 5 tI, h, r od 51 ii - a a,17~~l7 47A7 Ira I,'1 17.",F~iic
06 r.: 1, s o a ew or a u soelod 25 hl17s a. I, I 1717!=h. de177 617 1_ e11111.4 7716P ,l ....1. 11.7.. .'.74..
aer", lI c., pr 17.7 E0r w rixltomr N pn

.a s r ( 117r1711-- o.i- n s *I L M R i A i . c e tu p, 't' 6 i a. .a g E. .

ipic PPaOc j p a ia n- '
p~ram i-iiiar iabc-i p'-s17i1,. Q .l7 .a 4 (an.e Gifas -a'd Cu~ .. I ji6'C.aas(1., uc e

a.a44 dm 41.17 Nat Ill77 as7t1m117 j9 "a 4(14715.8 "7 twa sin al tra
It Opn v al a Ia q uly d lllc s T L -n


1 -7.1 .7 ...(. r~t.tU .4k. h..l 47( "Ma q.lt O lrat n otic as ,?c/ A smr.O.
""L+I'~ "yerr CAUc OIc", lA "i, -I5d .- ec enaw 'I'ars 5,: "-l7I.f ".I .nre .... a'"e od I+ Isa ,, -..o ,+.,,.., e,...
1.~1*'4 Jos -I Be-c-,17 17171(17(11.jnl


Eat AM, oE. a iidl(16841 711 =Ii 2p d. tc I e
fr,. n+.. I-, c.y s im a .:, ,'r+ Lai ,d_-C-S. ,l.,+ y.=''o. Tic "lbe Is -e aa da


.. ...................I.(45 1a' 400 + i +, ..
ll QI Tnt als. P L BP JV =N ~ --,411 1 e 00.. ured.o TIC, A Fa lcle a- co e rsdn I is .:


(111 1 J-A417l4 lll4( i l 41 7 IFisinii7610 "i r. deC,,5 :61 E n ia. i W .
1C1co ...... i.. -, ... -,. r -or LWAI. 0.'.ra t c~ GIO) .... ., &, v ,.lc A r r +. ~i a.l44176.17t14l47417'Il4(17--4 '(1I-, a r
y 1.7 dl i.e .. ia art 44nh InI L- I',ii..7 Etar. .. Fog n is uiI ma
.14,, . 6 tc, ' .4(101 a redo si a tIN c D! C lA
I mir.. rcr t 7l a. if I i doi P re i
2i-D49h1 ... c ..... &J7 V" .. 17l d. 1741 1C17 '( de l ci, ,do p ar .'l I
II 441,H1gs, plldo 6 Mo" i,.it ii(ii4pI"6. *1.
c.d I .:fvolI.,~ a. 4 liarme pji.d mtnteIc c1 tol M. s
i7 616 21 at, -- -roc. ,:- e 1tyo ,
Piar a o dble Ir a OraN" I,7a. T7." 1 t ....a....3.
~9 D~ r% ne ilarcoe pip... : .. ... .E : _
of L, 71771 it 76((.177 '1. d l on;;ias Nats Ees tie i.0 :enude NO le

do -rtio l TArm. Mind.17 n S 461 66 CO 116(664
Sdtld.. diomab dorri do In pjffzvinc.6.Ter.
CO -T 74 G rad.. 14 17 17 6
On rAmnca, CropnGratn .(GSeo.h@ uvi
23lQO NOua mfed par Ltii

1001.1 *Sl. A 4-Cnaf~l in,17. d 17.n(6111ilo.5 .
.~~~~I ra67d _. 474.1 4..1'.,r71F74414( a 11: C7 DU AN tI L PnNS c CUBA.o

4 4- -7 woo 0174 n.IAnLa unc r d c n Oo l Va enc 'iam y II~ fl '64:4(11456174441;
444
mm .*
-. T, ,.-. .*,,I_
VIM,


, -8

*, 4o ;", .,,

(, zb

L It d
0^^^^ ^^^^^^BIIi^Hl^~.l"^ jjggf

GD^^^K^^H^^^^^^0^^^^Kl^^^^
w
izPill 42fiq-0
o o :, .-
gi ? 0 0 CLt

, Z-) 0.
j 01 o
i ,Z'z .. ..0
.-- D
i I I4-
ti
C3


5. I l : "r,''
3c CL01 -MNE


oI0
_, 7

-I r,
'- ; <' a: a a 5 *'-
~ ai ^ lI i 5
i '' 1 =
I~~ ,1 4 1[H}"
^ 2 I I ^
', I~ a l It


x


k-H-
it
tJ' I


SI Ii


fire
ft'
lr%
l,',(
,II


i- '


Ahw