Diario de la marina

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de la marina
Physical Description:
Newspaper
Language:
Spanish
Publisher:
s.n. ( Habana )
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( sobekcm )

Record Information

Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
aleph - 1915261
oclc - 11968619
System ID:
UF00001565:15937

Full Text


"E "perians :es en lo exier+ DIATIE119 afios al aervicio delos~nte.
Sno una profesimn, en Io interno e h reses generals -y permanentes
untcerdodo".aw ;.. M, ..'Do.LA MALR INA.-,-.*.ie Ia naci6n. El peri6dico mis
O sik 1o-,- !.I ... 0 IDECANO DE LA PRENSA D1& C .LBA .aaatigoo de babla castellan I
t .2. aI... "" !" 4". I
LC B.-afmbo 136. '-r LA Habana, 'iernes, Ih de J, nia do lo 51.-Sanaol Saluliano;. Maximino, M]lardo. ictorino Sira. PRECIO: 5 CENTAVOS


Nuevo edificio y modernas maquinarias para ei "DIARIO"
K,- &
-. -
" .f "-, n-rean en Ia Junta Consulth a del DI %RIO el Dr. Agustin CAS| LISTA I A L. lD.. z..

CdUntrnrio Truman a una V ena CosuitiaHdl-1) NRI ci r.n grave eceo
,ycente Fernindez Riafo"I. .
elevacidn de salariosI E IOao L. LOSE. ((MOOS alados los diplomdticos


denatiz inf cion vista , ordolDenI... i ngiesesdesaparecidos
.,;:... '' II I. I. .,-- . W' .... o n u D ... .|tip r e.
', .. .I .: .--I- ,.Ir*b'.i. .,-- ..
relier. 'eL .jeaaiuo nortepimn aricano In necesidad .-.' " t .I ...- a Ru a-, Id guerra dol6,,ic Iondres no ignoraba'que uno de ellos impttizzaba
do nmntener'lei medidas de control sobre precios "... .. con liSoiterry. Toda in oo m acba parvic aadq
y salaries pare evitar "un torrente de in/flaidn"n - ,.C.='1. Ij.- '---'.. eon inga UterrO MyE. Unidos p ,sab DpoE sus mansN
'. ,
PROPIJCNAN IUNA LEGISLATION 31,65SF1 ERA ?N .A$.- ..NTO I .AFICY- -SoERIOe :., .DICE r.uACHESO.VI,
Demanda alPresidente que se i pruobe In I e que -s ."to In ivrcera yex qua foacsonnrios dveIa Gran
prorroga lo controls exis tern es. Bernardo Bruch.y I...o" "' '"' l reiaiin se ea! wpIiti can secrets importantisimoi.
dice que suprimirlos.serea un "errornauv lrgioi"',.,';"' ;_J,, r"',-'c -' :--,.,. Icmnien n n possible friccion anglo-norteamericana
in - -...... ... ... I : 7;I. 1,..:. ..a : c -A .,.... ...... . .... .
ad d .. ....d .....Isa e te a,: ..I'+: i Dia del A gado .. .. at + .........a...ta
Jim J~l r re l 7o Ar + -!rrer II -. .- .. I 3 . __"__ --- '1_ ...
.,L... .,.... las modr1;Iac.ones ... ........Ex
ras. .... .ia ..a ..I.1 F'. I
Ei ,rican ,IU ca.de.ai. an i ',I d -I .J .o'arc l
"h.d...lenaaf..... .... IpI.iI... .. -I,
a.i i"..as,.E16a F.a, q.:,,:-.-...- ,-:., a.
Qaas cai. 5 roj e d t-ce In -rvunirn d-- T'r" '.ua."m Da- del N 6* a.r
.,.mem y i. r,,,rer,o I- :- -. l. .-..Ar ;.:'. ........- .... .. ... ..... .1i,,at.:.,..., r.., .,--, ,-. .a...e.llIn puebla dna 1t a ",l r,;Ia,-Ia,. ,a- .: F ,- , .---a.. r a Ella a n. .a . -,.T:.,,',mh
Remodda e. s 1.ata. ... I. .. ..Ac .D: C saeld A, R.rrba. ,-- ...i tlc ta, ,. 'p .a,,-, A'
" broIII .end. -oI.LL. . '.. I-. .l.-,l L....r. r

. am m nado" d p! I '.lnrlo raaden,-,r,... ar a
danp' h ru "iaa a ". c "' LtaIc.iItLr"1,'- 11t.--a...a..itV .,9a. 1. 1;a- 11ade 1- .
r~ a a ~ a a e l pn Ea -;l .- a- 1.a..- a..pa lt ra aO e a-t I r ,itI l ,.ar, -.-'F ,Ia 1-i st rdata nIa jats -' T., -' a
S al.. . I i l E U L . . ......a..P . . . I ..l. .. _. ,. '-,, ,-,,1 n,. vl,12 .i, I .. ... di i al a ataold l t. .it.-.. - -. I ,
actualSl aa. rsn j. hVlaaIs ............... l.a i PI -'ai,, c,",-,, a[ a- ...... aT..i..- I;.a"..-ln,' ....,. a pa_, -oa I'. a......
i~h U llel t..~la ... .. .. ... . ..... .. : ..... h' nu +; 1 t : ;..i .', LT~elC'.o ,e' fe.,, I- i -:,. ... .............. is .....- ....... ... .. IT... _";...., r. .- I. .' i, F ... ... ... O- f- r ._

lPl!6r to ul.lJn dealoda DEElA"' '!LIt nirb .anta l, p. ,iC. .
.cc ari e r, C aa I' t..."..aa d,-, tapal+a[ldI-. tC,. , La a 'a ............ at,. a l'"''' a,.. .
S t i a 'isid a tElaa a'Aa n.a.da .IIaE -n b raE .aC Id...*,t: '...ei,_
nia ....laa mtimdaa n.. t. . ..an T orq ayt-,. . .. Idi,,, T,-I rI,,S.o'Ca i.b. ,a.L. -...... o Ia .tat ala....-

Aeas lci s mua.nntta~o ana rl sI,+ ] ;,.,,,: a, h alyaa d a te (r n tba sat- da'atl.l'.alI Taaba ir'baaataa+ri.aat '
8',1 otr51 lal o .....i a -O q rs rel *nrr.to~ la~. a pa rlilttattntat Aaaaataate lii i lnm... +|.=r '!,. +.'"... .. .. oteae a a dgn+ia ts : ;bo+ o.+ n'a,,ran. sec~
a ir n ro n..sa.'.. , ` 1* r, -.n.lssiaaa Vc h 'an- ea.'a.ti.,.n.a.tnr-ta
...walaa da.... ai. n ..- s a.t .de.a. ....... ...ayaaa.a.....tt[.at........aa a...... ... ... at.. a.. .....-1:
'analaaI-uaaam -. a a, ".a :I l 'u"a, a l.] lat aa als- I D.1 c .- . a- aptrI ;C at1-


,qani babeeS a a Aramsl
n--ow xigvaut i~ at a, oyna.. a tl6 al axame td tt att, a. ,doa t. Adaiso.a
I TI -. 1 & 1aE Xh a E. . a ),. E da at a. F pi.1. d


er I.]ar,',,'aaaaaa
El. ..ueblodo[ Mantoba U E r- ri........a.C......If I `.... .. E .. .. ta. ,--dqaa u "d...
rpoPdaa ,le nW imian. faaia' taGI.n, t a',,,ata...a-ta jstaI I. dia,-,'.,
airli lql;e.d0[ ,-,Trp[....I- -. -.!: t .a1a.a a c a t. daaaat. aaa11. aat'dIa: a" I'. -a a a .
ah, dCee a .11L in i*eld . adadapap aa -all ,aa ai, da3- '.o 'a y e. La -
on 'an -ft, UI d" I I" m' e 24' P .. f o," il --11...-. f. .. .. .. v :, -', M : E..........


,..lb --atda b., a.-.a ra.' I. .,'r,, .".'" m'," ..... a a *, aaa, ata 't" a aa d.aa
fn'i'*ne uArde otun p-, _iaeEI.aIi .
d aaa I SI" ra.nomnI- ,a, m a aaa a. "i .,Case''llIa,,,"-'r at-di raaa "D .Injrpd : :: C

a,. A. .; L aa,'CA a.a..... Jr l" .I .. V*l, ,a Ct; d ar l t .- d ia'-dMat t ,a a d. ma.a. a'.,- ,
7 al.id a al inu .hi.,-i[t.t,-,'larbI '. I-a Iadh -d-si .-t- aia..
r= ac ed I al an'aamnI..,r ian 'a jdld a ,, ," . Scua. a a'.Iai'v- .' -"o ya-"eg''. ,.-.a
A nne I. a a .. . 0F.a %. r. Sf i E..d)3 l fl.' a' Iata Ear MI.I-. o 5, C'e-- :,titp .Jaisat I ,lp
fromdaataaaaCotillonl] anud.maac arIme.i.adu ,- I .I I. I..is .C .1..-u.. .er.
14! arui,.1bi+is.,-a 5.ats-5i.a'.... -rm ....-.,au a', C;. ... a at,. i .aa ar. i't.
"'" Aron f .." ',. rorter.ne ..na..........a" ...........!.
l ,a eh ''r"dan dae tlaa iia "h a ii noo
nas = 11 M j .'W '..'.I s, iIs-+,,,-I , f.n ,., In, ipraressert
.'do C15. .1 Crt i rr a:l .t an ..I ul l$ O Sbl vat a raa 1'5C-0dlt.. -'i-I'
da01Melln iaciis utuPers1.' ta aiaat.,iq-; alI .n i, I taa at- I a IdIai-i. jKcnanatlltaatdatab ia, l". ra a t.
me 7. .' tri"- .aaena lion, U a... at aa ..... ...
..i..ae;aI',,_tit. aada n.I* 1a l'`-- aa-larra,, .te...o -. i ,Inaqa.ada Er a Btdpa ds am an-
adSdo. f...... p.,,,I .'at ga,'saa Aa,,aa a at,' ,a ,' s E aataa, L arenaaaa rn .
L"t 'a'"tapat1Ia-.. ..da'.1. i i ..r...a It........ ht'laa ........ ads i... Id
Ia= UtaI. de-eiria I---.'aa taa..' ."" ,'n'i ,6i .. ... 1,rhaa danIIIp.1 taa a .nadieai cm.
pra-lo. I II. laaa.. .i.Ita-.aa'..a.....ta..t." r a".. p a La hit d,,ToInlattaatiadea eat .a..a.p.n h .. . a.
.. ...' '. a a"a a- n, a e ha a,,a p ......an ......a ta d....a n
:rri doEl orustrs. Ls h"!r.,,,rr.-

.... .....l Il.lI. Ia-.. .I 'C 1, rr...h-..a-agaa...aataa aattaaailaaet'ta ..ta d, .. a ta-..a.... a.a.a.........
... o es. I : I In I I. .... ;,r..Pr -r.'..-.,a. _' -I.. .. ... ..... .. ..." .'... ..., El diii..... l ...... .... .... .. ..
~ra a~z ara(jnta~aa La aina aata a.la.aC tn_ .laalgaapaisa,'ts.sd lat raciaad'a ltat, aat a t ina mi
.. ...a.fa. ,a n aad i a.C...a.t.ua nm L i a Yyl; taa-na a a t I...... .. ata...... aa...a.-
..-a.dsa1.nP aetfCa..aa-'... -s maa aW .a sa remote. a dicatanulaatmaatadae ata.-a a nin ean s.Per ..I..tis. a b',aat a.'.ri'a na a a a
a.,, ml,-9., q- .,r.,d-". L 1,:.....a.. -.-..... .....-...-.. ...11
r aLo ...t u1.,- s .... + ..., .. ... ..........- ,?:- .......,........... .
.I,.11M P o r f... i- j l I 1". i t ~ a : t d s ]o g n e e r t l b l

a.......orfl.. ..t,, sca crjuic. d AC o s ..a.aa..i.... .t a a ati en I In rI--.h ........ o, zri .....
da tl p ipa0a a'NDell ag ue lt;a 'a n0da ua ri
11 Vwla a e a at e ma' % 1n1[adPIIpaitad a _ _1.e__ _ _ 'rj d ap t. y an pe a a. pua, .tn a a ad1 ad atala- ha-- te nla d- ta'. la P.I a m a r u ito h Is r, at
ONra ltada..nd ,'C, sae tad *ahe ..a in oapl a. 70arGU 'ala...... a eat.t, a t ti ta tt data, a It. a a a at aed.d a aat ..p a a"a
a. bt:naa -a i, a-sar ela., i a Mi-,: d ,aaa ` `4`pat t bp eaad a
"Iaide0.... are ao111wri d% '1 e alrae la agri r ,li u ari a aa..........I. m as' a"' X L L p i
ii aaris tat iuae Nail.05 6atrna.. redls .usrecrs'
m A l. '_ adttla'[a Em ,ntI. a asa.iasa .a I),. 0 -1-11.a'a. .a I n, aaFaa


n ,.a il N- a.. a'--a. j, Is..fU .ta'ta- eaa ,.ajr. -a- .aIf a -
dali *laa n do d dtaa-a. -qil St aa l liC .aJimaataaa, uu, is n .ja . . d Y d radaa h a al as Ia,
an-sao, aai- 6'uDoi- r .,.nar a. tn''"satesIdel
awltmsa a. Plmol, FracifNse


a .a. .- I U.. I I.i.. I _,". . . . . . . . . . . . .... .n .d. . . .. . .sdI .,rt n -
Itp/t :04I ;41. ntI d -aE"- M M, a-' .de -a..d,.a.a..n
a.... a..alhatAd- a. daa....... -....... ......-... '.. ..d#4.<. 4 ......., i. '. .' ,
.:S alan apiUS .a.., -ts aI aI a-C, aI Hl ""44t dsC '. m..-aas ie La g er
ront l~ l i

in aan a... .. ..... dn..a... .. .......... ..... ....' a... .. .t..... .... ......... ....... .. .. ......W o.....daa a I

iaaa aauI Irlt 'l."-alaaa Wrul 'Sad ~l~lel l P I baaIrllH Illl, a .ae ad I.ll. L atTi .,', L [ - r lA ,''nl ala en Isl l ,a aaaataido ta conduadtra= los rueaot. Apa taaataa dev
p ...... i ....o..o r ll. ....I.^ +% ..o_ .. ,,.r + :. U41 I I + E om, r l"r.---a lT- lro a ,,d "++, ,+ ..........,,


isCoan leJ'a l&a ra .o' int tat.aie[lei.,gaa'nr .t 'Ita t .. .. .. .... _' adaCub...... .. ...ba. e ......t Pa-
.. .,aa.a" aia-..aea -rdRe Paadlasai a Nan _orh___________,,,_hill_,_ leaaabatr alatatIda.
rlis I, It . +lil~ i ,"AI W 4 .. .. d. ... ..ta..f1actO- ne,- Ei, l + u,I +, ..!!m ,,;r -+1. ,,teaa~. Sn Ion padn cam.ioat n -~ sl-talsaaa i n.. a l ...a.....a-tta ~-alad ,ans .... api elllnlsbu !f.'' rias dll. ~ Aa.. Vu a ei,. adas.-+ P.. .. a t.. ..at..a;a.. aa.at... AtapLtJ s d....
Fn........in.um C, .a.n...a. aiIaIr......tI P. rlaa aIadais ". ,s.a'. .

Percent 51eu'peorsoinas;alro.l,.rUfl I5a..el aadon ta,- n,. dasat Barn,.I -- El .a r og' a ...de"no de. ,pl, i.,- ,otrl
.. .-. 4A ,oun.laa; 0 I tc : t164 .'.. a a,.. I aIeIA .q _ro'eidadnohla ue cine 1om.der uuc.ial a, e- EL I ,,_ To i., Imar,
Naa j u I....satla-a .a.
tre co U ca uo aleaaaadlsaaafa lmturaa .dsa-las it aPararita abasln Iat

.1-doU G. dan ura 0 A a, ramoea aEniM.a I a..... .ued. aa ta cn itio, -
L,'tr g u a e r a :.ar ,- e f n e a.. I ........ J sh B d-e. a ,, I o an. a t,,d7...... a ba ......d-t a a qu tu,- r 1. do t aa d m n.....- ... ...,- r ,. .. ..h ..a
tog ,, i-a un a taUs ta 1a ca'ar -abrieron ais i le n da paa iamea tan del i ,piai A ss Isa 1 de0I C ,aIat a.la 'd ,tata ep i ir a" . bar ei n s.. .. a r n nl ai .mnal hs de lDe.a ind r aI n se as aigrla"
-Cubajy as H IaaLT s,[aChdYnshot. .taamemEa aiu- sane f.lana"GaElma
a ~ l l 'Ia 'a apPr55,"'aul aa 'ai at
a pme;n Illen :.aaI Ia&Iel am tt-a Na'a bda a alaataLda ttao et',atg,
i~taa~a I an t~tta. Is.. -. aaa bt isa- natatEaaalo a abaan maa i a lasode
pra s inifanbieaa alp a, a- Paada C r ~ e. ijnRmc, tat slantIac' Jla -'mIr. at"' -aa ...'-' -Ia Psa
Smaa~ ~iaa~ lsa-easdasut asa.a smn Iedlat -ibaatae-,a,..-assa" -'atie alcet' al sa naeta dauta at
liaaritdl. de.m aIs-cManal erl. andtWAeta qsaa ja e ntata. is La-ama an a,. Puert o ynlea, a1A1mu ." ta,. 1..a C. "'.01a.16'a-mat diebem, tta ,aaadea anbiai)- i
a~ualan is., Emeatra a:t.att-`dl aa 5 tlbla. a;!d' a...aaa ata a.ap, at.aavp. If aa.It lase Islacotrad es Itaaata'ai-
a usataa-aat a e -.taa aa d i 1 InasdaaaaIle a et'5 i. e-n Iaa.aa s. aEaaataau a
d ta hessa lnatada-a ""aaa .u'ea'sa a St in tou,,lut aii eena pae .5 da.p~t pa,sas. m aI'- i.. i s, nl.lIaaatataa-rtatte.a..
a-s a i ~ a a a a- '. aca c aa P-t aI Lao p e raacan I a n as usE l j a i l . i a a .
ri .asdiamarin a aa saarts lla ,mp a t a- a m t ddd d a "b" Ifam ,in Iat.ttp daa. roodais,.'-,;as-- I Pa-ta- daalnadi~t~g~, !
toailaata..1ttda1 a nl.,a. .1Ir.groa"W If a-rao,5.LE rIiIIbl.d-iaiaal' izrnsa-aal. -.. leil psa-atc-ai rlatUnanat ,n.asufta.a Sa1 a asipa-oistmaa-Can doti
@mleataa~ e d ota pa~aartd-abaa ainai.. I I a M a IS a Ca-ba awe pa ...ii aam.b a. '. ea. tni.'.a ,~ d I
-a aA ai ada ,7 n-e isiaiataataoiva1a. % ue .3 i= Car.lplsaa ta- n cra. "aaia 'PSttdaa pae ras llf. apt s la~ m do allajatadatwai r .
Is andnd~ s~nhot~. A -dta -.J Ipidasaa-a tataaadiaaliaAdaoaaaaaCo"'.as. ` IA.aV.al. '5 An.&a:at.adu dattajttat k ,t aa-,'taor 1. asarlaaap abra.
g ~. y ndls.iatagaats ia- - - - NaWd6quadcarquop. cer~ot'.LDA RJO HasN. a at iaJU .tatu.. Ipaa'tbaa 29w1nAT [ e-Ca, i-F-.- usIISbst Indd. .
A1 ru1qim nadI l I iin-A11- --11111N9aeLLataa a'-d- ..a t an .. dlaO.at a .aI. Fa, aE, l a-'a bsaa a ..4".... s ;4ta Iaaf -1d- 'c at
aalia ada~ stta ~ l~~@ tpls ~sa .a. ~l uandadn du act ',air T flod up.0dinaaa a.' ll.,aLAaaa a P 14a :l.tn a'et:. -a-. ~c-'I1, "hat ao.de
alal. Canrbn.ta=im.4 4--1a-" 1 -tsala_ a.eNasaaIas qas isaAn aa-n neaC. -a abL a5-tatprsa rai esa,n
ear I--'V wo. ,___t f__-
off.h ia,-,JI,"sstp:Ati,,aahtI It....j'r.. aa .a .aEI, ald -ladd 'It as at ,, . ..
Em tiain sa [ a pet samiaa ad Nie.a-aIli anal .Iaatn,n .,atala.aC.an iaian. ai, asa.a..n f,..,,s.:', ala.: T ,,,Ir"
itdaaasa idtsantaae lslnt'tasinma'nW dasa am ea dalicazpraa LI Tcvmampo
ba"tte laI dtep ae taaasai aa'a-i'"U. I biN~ ad tooaan pa at. r ..,, 'aa a S.-. *.t.t..,Ita~ina- .1 at eaIayt''''''" a- 'a- '" y% cr'', 'Ih si brs.CILei yS.
dtiaasadda aast.sar'ara Ia-afmaatc amaaa'acno If dilsesnsedsta7,.xgitm. so ldnn t tt.ae Can ol p.tt aIa ant
de sin-.a aa-i dis apeal anoir dad -.adta ls aate.a1," a-ata I naa ae.asn to sm' aalrasas1-.' aa_.a ar r. a IS tanaaaaa Ia _.ia ia -ldp- ,
aaa iasU stiall aa ,tasan raa Ia '. taaa 5tn. a ct n daoA latass hqu ,ampr o tuaa ,t'adaIs .. ,'..' at'. t,a.,, .rrtteaad:FalngOf e
a naaa dplasuIda tp tsa~ ltsa pdp "i~'Iaatidaa I udstd t'ata.dpC -b ida..'t-- sp'i aare II4 2 7tt. ' maa- a c ans dt',- 'tIdI.tr.b.-ta,-a1.la;,r aaa topai '
tl~m laiaas and~a~ a~dse5tsl ,il aa -a,aaptr,;a1 -11 od.na m L tnta ~ ....sat b- Falsn mI dps
q .pa n .. n s s. s a a a a d a a p la a i a fl,, a n S. Sd o S aaar n t rn aiisn a-C ., -t.I.Dast..,. P n n a ia 11.'a P 'a''.5 a lp s" l ~ "


Plgi 2 sMARJ DO LE LAIARIA.-Vi ern". Bde junlo de 1951 c .Noticias Nacionales

Vida Ciril LA LLU VIA 1,i\jert .Union Radio ofrece mafiaha "La I .Tribunales .Actua ya el Dr. R. Mes a como
..,I- ,,,- ,,,, _"" -'" ' I I,_
t.1-- jrt. ,, -" p i,,;, :'lf PC, Oscar Cicero l I"0. I I I
,...l en .." ............c... .CahmnldbraodeNoraBaI by r uez en la caus No.82
Itencimit nin ,I.- liii! ''""" -' '"'' n"q'ci" -re,,itailatine.r-- -enl.D clede Abpgad especial
I I r,1..... 4. ia.. t-a-.o. 1Ra:dila.":,"n....I.I 'i. ..'.... ", ...vi trotel c c.. d . ntinuar en eilocaldel(orreccional del Qudo.
Ia",, .iiicv (IC Ia noche....."..d.oIcnId i Eu o
E~ft J '- 1:. f. ,er ;.. . ..1 ', 7" ::." 1 :'..... , , . :. .: :. .. ...,.-.:. _. ...... -r a p Te atr R di l a, r ., ld l ,al . . .. -1 .a ; ---. i. I al do tsori nM l o caluera v ol 6 rc ibunal de Ia rrgenc
INnOnITC0`1 R c"1 .. ".i. "n'. _a.. ...Vidndn .,,,nel,,. ..d. .n., dt
R._I L.P,, ,e..i.i..-rF..:",_Iin,,,..,. d .Ia o o I ;.. ,. . .
',e',me.. ,," .,l. '"?..-.','""",a..-l.dc.t""- 'I.i"-- "I.....-1 ";.. ... .. ... ... ... n o Radi al,.a- .r o" r M,-_ cl" .." volv-". al T r,-, nal . ... i:" ii
T.ELERRECE TORES EN. ... .L: ,.. i_ 1 ,,,'... I.-., ft.' .rm ..,c vote..r cui
me."...,.,.'... .,.. .. .......... I _.....c..........._....."_.....I.. in:... -r .... .. ..I...I init;" ,'ie ....I..I...he............. I..l.................. enz........i ie' .
... ... ,I .... ..... .. ..."... .. ... .... .... .. ..... . .. CUETA S f.... .t0."I' . .... . I 'ra'... ... ......... M ..... idp i do
,C,.t, -n-..1....il. m- I u. ', .-.r ..;IP .. .",*e
I n c .e.n e . . ,; . .. ..,' r .I . . ..- .I, _.... L I ,c- ." ' I | a pI N IA' ba e JIA o t .og r d A m r ob a n d os e G 1e 1 1 : . s o l a he r a r e e, ,, , . '" s I, I' ". ,4
...'.".'.i.i.'.. ,d.... .. ".',. .....e, ......d-. ..t... .. .i.... . i ... '

"'"' ......,".... .. ...,".... .- . I .. .........,......... ). :c'" .7 :-., ; :..". I'a,., I -I ELR, EPo RESdENt L AS :- .d Ia. d ....I1. .a.,- S.. ..' 1'''r ,:",-aa '" : :c. ','?'," '14."%-, Cell&....... ....'.d i.. '-
....6' . ... 1. Ig-o"i... . .. 1 . .... -.., ..e.....,...n, I~ ...... ..N)l.. .. ..,.,,,,Gtt ..... ,. %-,j- :,,6,- rr 1.'i ci,,.....I ,.,.
in"'.D"i c....e..;'" . .t.. . .c"i: , a....I tit,, tic, ;.cc.. ..ni,,, ,1 ,.`c'itd., ,i,.i aScd ,
...i.gcc-nIt n-iicil-i '': i u n t decd e cmp.ar" tiI. c1c40.,.,. -v.. ', a e.:c-cI,`',de er'v .. ti c..,heridi An i

.-. rIi,-,- ..I.r. '. :...1 ..., 1 r- .f. r,-.e,1a, I.,I. he,. .,1.1 d 1 ,il.r.-.. ...L.. I d"1. ", IL 1 1,"e -,. '.~t eata a-qe e loc + prineecca
a11 1- ri - N .. - c y pt n -l nitiiitai.iptn iipa c co rittt,: C o tii ,t'i c ;iIIt, !,ii. ;t: c. A I c i l
f ; ,^ ; ae : . ', ,, '. -" I r ,' r -" I. . ... .. . . f , . . ;... . . .. ...,' e e '.1, ,-1 7 .., e . l d . . d o o 'c .: . = q . a ~ d e a a r a n ea | o el ~ i e q i n l ~ e ,
l a-a...d...n.. . . .tci 1...".- . , ,.nn." i dn dn inis..i ueaiind ci ',,A' e ... it.. .','.... c'ii- ,- sbe


r- ,I ......- ....-... .. '... '"',e.-"............ ..`T.",-' -. ..,...- ,--..r..i"..-).,","1 c.11,.. .. ..'..-dIrrh...... ........-.....n .............. ;ll';f -I I., .... t, .- 11-?v "u. I' I... ...
d 'Aatn n Ani n, nnt .inbiitdn i. ,.i r ,ra I ;. 1 i
I ', ... .nad ii1.,Ic cn .1ccA.a -ciIi- Mi-,.-.,at Ir'r..,., .uc
re .:era 1 - 1_ a :! I I "" F. .'' '' ,. ".- 1 ,. .. & ,' '. .. 4. .. A ....-." _" r,=T~,= ''n "- 'A:" I.,.. o edue doreinorem er a nAt 'ir Ie"- -,I'L E s c..r mhn. be fl i n ., -.- .. e s cen o e R ,d ea--rc a o. s 1a;u... ar., . '..- 4,, .s.e: 1. pe 1 l.. 11 ., V '- m .... 1 I' .,4e a iepit ..F I, -
.c a i .a %-m. )',e i e n i n tincttcc ci1 I~010-2 nd.
Turjo I t" -c.7 pi I l :.ii- "I..laaden 'c.."iti"tc: rIn .. tee-.. ._... .1IF ....tii, t. .a1.e n a
.;; ,. .... I .., ,. 1 L I . :'' ''. 1. .. ...,.. a. 11 -_.. .- .. .. F, ' . d u n v ~ ~ l 1[ -.....or tie le.. .. I... e I", r , ,rl.. .. : a'e , u . .-.'.;4 "pr x, ... ...-.. iq. . p-ltp .. ../ Lr - A
.ntcC in al n LnIitt ..a c 't it6.t. cilnnln exp i r Ii,, .n c di M-i.'.11
i p ttrtndIadi.1. if.1. .. .-r, n ..'"a.a.p .,,.., ed' .
u R, .. ., tcl.chc lc ,T, i,, t"r. " uit ln ClijiRo a r|_ ntu d ,tc'n adech ignde ,.re d

-cptdi iii,,in:c, ,e ,i dnnn'',n:.. P nhe,.,,,' rn,... ..In-in-.. ,,ec._c.. ...,..r I rcT,- ;i 3,1,ci
d'r d'nc"nd UnoIrcLtIddrn1'e',c,-tipncctciottiliprim derno..ind .
tie p "... .. . .... ..... ... -.c..',., j... ......... ., I.. le.... ....... .. ...... .. .. .. .. ...... . .. .. .. n.. iti ........ tt t.. .-...n. "-l-c.dc .a l
c r ., 1 ,,6 ...I l M r l d~e a n.i de E c e xtie di .n:pllccy ar, an. f@C** 1. or e-;.,, ,p


.r, ,r ,: r, s. _..,,,,,, ,,r... -m;. -r..., .er.- ...". r u na ,Brad -- 11 e:e_.bMdo. ofa.,. sI called d edz~ rpr aRabd nuap~ch eo 1 ., ,, : _.,. ,a,,-, :..,1.: ..'n 'en ,,i,,ri...n.n1p.dc........ . .. d acd .. ....r' I.. .. .. .... Ii d *. ........ .. ... .. i ,' tni," ii D biti l P inn.t-dL :d..
,n, ". . n ..i c. Ai -n pcian illdnc.pnnnndi.t.odn.ozc,..,rhi. q. .. e e u. .r,- Pt.- ,c.c ecnr d U nnn.i. qcali ."tnL
I,',nli.,..., ,,,cincTe.'...tn", clci.rn,,nd ctnlcdi b,..A.abr 0r j,.a ;er c Itr, ir1. . ..."'r ciA. c"ian c.'. por n1 nr-ic... o ... .. i .". 1 cntti" l r..iid ln nIp, di d i n.,et 1 i .t-- ,.a-e 'ic cc,. "" naa. 'P -a Jo A arzD t D z deb ez omd o deuio inl C ninide~t nproy cic n el nr. *~n ien pe. o. n .i -* oipot intt a-,I cc. I,Tdn.i. t I. c ci e rn-in a d'' di-
?2ic.. 2.. . ..... .. '? ,' .... a.' rd., '' *' '* "v ..';',7 'c qu. .. f pa--.llnc nd b d.innii ntodelnDr.H cWisenleen.. .tn espIat-.. cn.. c... a, c c, innncc:,iianiiL i"n. id .n
i~r:Shut.-.Ir.F.d,,Her.o.:. ,.,'.,..M.-.CLoIe_ : 1.e.: .,,I .....eo.., 1.I e1 nor ..i. s an .lran ieol sonmio.oca.. ,,Je n....,,, ......- -,0,,..e hinic....
.ae .L.uhv unMete amd ad- br n r- in cva e oe ueie d u 'ua rprpenl ec,ico,,i .... nrii. ....I. me .l E".-


sto ,da..a1atl n aI -Alrn''es.I I,. .. .. ...r ..'., a.. '..... ... ..1 I..;,r.p. .. ..,dn n... c.... .......... .n.I...,..... i fn.t.......
-le .'.r ma "tl-. -0...,I ,janIn l.,i. i:ncn"liclne, I_. I.,t...el- ciii hci .... ]netsx..... di t nCcnn. c .c l.p. nlndo.r.c'.t.ihcn.tii Em ai"l ,
c-chin.. ... ... r.y.n c ., t '-.'.....ar'...r .. .o.rh. reJ- ..- ,. ..",a'd"- '-, penp. bcbc dnnnitdc ins i t ad nnena re- h DENL
I i", ,,,,h tiid Aditi,'0l'c-'e NSt -t-ia i arreisro-iiicc ndld iI. nta td,-aaIot aean it red tei n
nn--..c'i.. ro. r -. e' e C. iii b i t i i proo rt-. c ndict ,i Ierc tn t i iadinc. ticn Ic din d d bietinr. nco cdn l uerza pubIi. .I L 'r- 'f
Uccin di d lu'c,,6 . r0 . de.5- d : .I .. .1f- 1n unn d I. Ir I r'-e a ..hi'."-".eI : -a-cird,,uaC-r-to rgrd cin...t." rcbdc i nc'. I a'sitnccen n."p-. -x -,-ri_. Ia dr, .!e" "
..,or AM. ,- I -...khl ~or: C d I~~a.lm ,.J.... d- y M.A. ....'": oma rcl"de O; ; Me qe, b ................... ..y......... ;r....... on .. d2.-4. Vimnfina e O'


: ,IP"1 .. -- n I.:u ,L-hm s title niiiti tic in p itd ct dirJ e. r r li b dt pnd. d n Stnc.5',, ,i, ch m pesosdlielncreiec 'n M--c. c0
te n c.c..c ir.. iic'e irperc' c v e ero- s c .r. -.n"eH ne1 l. i Lnit ninitini.. l ecan dlctcln-irc, i i ci' n bicncnn-- h b 1, d
li u.o I, Ir" -, dl Ull Ri ranrn te ouo-, Nil .v ente ,u an"ro1 11 ue. 3en .e1er o- C1er l Io a .r. n pcre.
". '.I... ', 6.,' I.,-, -..1..1... % 1m~lAr~ear=p~se .o-- 1. X=,, 31 ds S '1 inII' l 1 .h c"..orde ecptr,,ev, od~. Eec. trJ c ld L n,'_.r.L-.... IahI tueI0 f e, quel n
111"", "I I ,, A .. .o e m n, e o. e a m u e pa e lxa s&se a ac b ns h r os-rld z r i o atn --,,- .e C-ic- p- ne d \'ccoe I tl BI cic n icn lee ot Hicnn It iG Erla ropl cit G caspr icitn uoe -a p tt- ei~lnp n di s iptindc oi p unnnoIn cidi BJ n l ti e pt~uo.qt ~oeetvprl u uz
.n ...... --, --Ii-n d--- iIli.;...tt'.ACE 'P050iid ed T ear1'r u LuI -d.-v. !cc I .1a: a .C`
it 1 .:C..'-I -r. i e o ., c d ... ..renrr r rIrIo d rn e l e.o' 'n ei onia u -n a n n ei" er
ci c i .'.c ..c I .. .-. ...'I l .and ....Hi ..n .....inn ..ticic A n d h ......... l n.. .. .....'t'aIa a.p...".ie.....'. ..d..de. ..p..c ..... ......c . . .
IL~lo~m'l U,: l l .... itI .. ,,: . .... a ,ei'.-- de..... ,,..d ,...,-r ,d en i'pa o e aN v I n .= .% w. rus se eez,= iad ief e rii t .Aacades :-
it c c F i ., Ic n pnnrct i tnca nttlcc ... lnditcn. Cnt, iit t n.... la Ednendy pai d.e.rn tnle a i t ntru n ml Cna e t. p]nnitiit diicDrnecd '- I duabe n'aclnIc ubp6t, Me p.l-'- l Was r .esO i :
-. -Dice,,n .atiid..nr. .-..bra,,, .u.V.. ,,, ...c.-Ier ,..r pcc pn r' .cl in ec di W e rn-ni nton. nea- dcr Ce i n h ir- i I r r c e ..ur ud an
.._ r. I, r 1 1. r:. ,, ...If.Ii ..Ar.n.v a. j ..,i. dcha.InlicdrI, vL ci"crd. rl c c, Tp icr idol on cld , i nne c I ce ...n. a ndi ie pa.1 .eet '., |crci,, n pdnpan nl dn obIie n c tina c N-I-I e.u. .."'" d"
o, l ,, wI 'v, ,- 1. I nv i~ I hn , ,..,M En cl C e limit Rtne ....... I~.ll i i ,, tl l~ a, E i e gleKarl.-.r. _;El ''l d rmr ssc e rdsm.. na, an_.ree-o ,-:" it .cnvst ,
.....pane dertaia "ones a b~aj -A hncn i Dnaie, d Ic Cncc- e n ii c ncnct eridn e tndn ii tge ectitcnicict I bnckid idn ou re l rain tentn crcncrnd ln ti t c dcri n din ctc, n
.. '... .....-. . .. .. ...-.3-1, c. Ltecri61de pars enelone yJuda-d ~ na epah a ~ey -sgudpo alos Jre M.hA. ti -' onvn1,tec-e
Ie.IAct..aI Alc inc cadiaia c n iitci .L ,it:i i. iiti--i ninc i g-icdIc M d cJ d t D Cc Ii i n Ineit can "pn c .i N I. m pc
.iccl'.ctnit A.ncih.1Jtil.c Ciciceic ,Hmlcnte. 'ian dr H... rliQlr, aer i t-.. e -C Cnlg tc c-e ,cntr ManuelBom .- I Er ro:yLa-. .C.. ar i ,
JD c c. ccctn. c 1.i de r nt a in ni d Hcinccc in'e %ncichc t .ridue mn l iita,.n e Mmanltr u, ne ni ,cndn ia d an -- .. rd caBAiG reztstrde
rn- tn-I a ional ci.ccc:Ltic,-'inc-Himri, .c.title..tcnd. ii:ica .i.b.ccca4Dede,-i: ciai;rgcEtic'-:-ii nt di Ift.c"yace tcpnic LA'c-cc --i..ci-itai, Q, JB ES
a IaA r ne ttni cci.Aicnhe ingec. n le tc~niiian n incin di a E d a tnc e ani-c i en l~e cicicldi cintcA ldcuur har Al nccdn di nado I n 1pa ret nerins es eg ec dia- t tu.-l
N T].. TI O. I -E.. 3T:E ..F-O iO -. 1. I... r ... , n .. ....... w Niue e cul rs e qelo.. x... ... d j.. .. .. .. ,:1 .. . ... .... -. .... .
... . . . . .nL ...e . ., e Ie p ol r idm. d s ncean t od par& d prove qu- in to, ue -, 'ae.- rn-por..pr.. I IvI 1coat... ` .' .,, IIe F--m .--
r -r --- ,I1T .;. " P.....". l' , . .........I Jd tc .. ..."+I
.. etn..nctii. dnln i M -Tti t"tudieo n t mn` di iticii, d pdi itedni dclc.ic pd ni en bicp ero keer i .c 'bicia- n c dc n
.01. I I I, .I. :, , I i.id.I .r. a].ccin n.. cn.. di.r (... CctcI iiic c I i dcc.it c ni. ..cb aC dc inid 0I-dn..... in" ,.'I.
n i.. bin ci pcM -T c IcI1i.. Iec.b.dIe.nnrecptorigeneraic li tticencApdu --, Nd _i -c .
t c c e .. d. t% b ,ccantc-., ,ictc Cni cn1,r .riiN..c, Rdn Jcaai..inCcc---cipiLcedclic..........diCc-c. c-iciir
rm"ccntic Pin"' c....tideCM .t.titc cd .CH .. Itc 1.di .c.ct .c Iiir-..ilce blcde ndo Wc c..c..cic..cc.. I nrc t t, Cn en a pc lebi itic, I rep.tide o ce d= rti Moren t Din.cnae-c d-r0.n eI. u ,. .tr ed ng i e I- 1 .,,.f. A .I ,vnzqc on p,,, Bunos.Arc'cn"rm" -elouente"nte l I xtItde le y dem .E ?unc .on ar del-P"eler eI ....
_-n e o, . .,oIp d gur d.ftd el {tob, R c
"-'s it F m bi ijh er m r lco ab n o n . r o '" ; it=
T, .c i- icn.I in ..-n-titdtlc l M c di ic Icin Mciccn IdiAnic: Ancie.|1 . .- d it i .. ...... rin i I .. ni dc l p '..... hamd ni .i
1 ] C d b u a t e ] a = / + I a | l re;u.r ld eic .-x Ia r, , e y : .o enr v g v o r a n s a .un it
. .,... . . . . ...,_ ".. ; '. . . . .... .. ..aU . i u t .E t. o 0 . ..,. rd i . aP
I~ 'I-' -r'p.-t-d l i-p-a- -d, ,m, 1'.'b'er orude 1re` '.c dro i illsani r u
dr. l p-rl..,.. 'j'' 7 l m,,. iero d e ,l I-t te c lero a? ;, -,,...I n;, a Iro prim roI dTr e o.u m i'i iti
I r % Ic, ce a h ie i in c iut 2e e n eaeil
I'.s d e i, re ", d e 1 CIA.~ IT' D 1. .rIt- A t...id. ..e .u..o entr .m gad o y lb u nale y eroo cdoric1,
1 1 : ,. r I ; . . ; .. , ; . 1 1 .I. ...I... .... .... ...I. ..;. .I I".. ., t: _d o iba n uc tu de m e n It.C
in.41 ,ncre.-tcntcin I tinoihMcnAcqc.,honii nI a et du, i cane r ec du n iiinb t i i i e n npc
tint. iicicvioIrn Ic -I.e .citd jiie11 ` :` :cbl Digip10iel dci thI n.,rn ic n dima.in 1--lt-iin
___-. I'_ .r_-_ ,..,.,r_ 1. .. ini. p-c..di 11n Ic IcIIitt.tII ni-c4tNt--I .''c"c Irt.{ inr .hu| c ii r tupai,. c i- ilc dl ti n raiii in ie pi eod i nd neenlacoicea...icpi,.yt.o_,c ptiih.'lc tin e p I i n pa v'nc
GA1 nII -l-- - - -dat.,ict3.. ..... ... ...ccc.&,, -...c&.., .
M.c-In T t.i 41 Pa,..StIctia -- tIciI. .. c, r .-..IC.- nde ,, ciurcu-to. 1 en i e prIb- i t.dI n cc c itI. icp dlitit Jotaitc'IP-1n p -n.ac- .e c ..,a .,ipic ,.di It cncppc
ilcicmclc. ti-i-. -c. ,t."c-'p."iM..cic. ', cc.P-trnc.t enrdm'iccat. I ntincIinc.cnccind tistra ,-i- cclcn-- naInn i.-p. pac-Hb.c-cchiidcIcii.s nca t.r

tI.n E tictMnr "in. p-,Iii.i..c ".d.- .c dIi.Inc.- rtad s-LcatCdede, di-(lab nniaclca.a[ngi, ntranlnmei;ia-ed, ci-/- ied. i ncun t ut adi
trursl ,..,, .. -'ia 1, % i t. L i, cc, c cTdi. ..aln-Ic,. I c ien c d. picIcitn. ci tchnincl liai~

anC-:Lc. Jid hcic birln f o ronnC d t n i.. .i a.. c L inr Pr nabcccc. -Con- h niddinci. Mcl dicin" c/ hiaccnm .ine]C c ic...diE
-n.. ,c ,b.cnI-- n.tint. pc I =---n a A ticici VI a i. Wnic h n rL dl chc i.... elact"' ._r ue b6Ic d pi-enan "cl n n Inand ln- P Ii -nmnde 1 C e U.tr. tina82,
c._ 1. cha rd Loved1 ,c c- umintiecc I tic ,, '- ic ,, ce..id,. namnnte en lo I ailal e D[ d .I .... '" l


I 8=5 Kreto~n l .. .. , r inrf L- a Lb e .col do enla, -,'-.-- hi 3-bljoI pre P 1 ,u' '. I Il'
1 -c.I it.t_?A-t.-aAnc .,no P ic e..... ... .... '..... ..`"etlnt ec ta ai iit c to cc Ccc Pmcc.,setilninn|n"hi-EHi cindin] 2 blti n c d -
cecI n- c c i edli eoi b ic.iieti r pcnld. -I. .1 IOl.soP ....incc diit. iccictde, p nccic. 'dc-c paanpIn.rpc a n eird tI..rnu
.. I _~c c ,l t cu iiu'.. a iI.cd -ac .- Lr.,.,Hndr)iuc ina i l dc i -al--. c i. .'er,,, ,' .u-" bit',i,_- ... cl tdTc c a.fa-ctl ..Icci dni
5.. .iT.- . .ci . a.-- nu.Wticc anittni t Dr-.nntc cici bicnrad Iac oipnv- ;I tic It Ectctc dccci.

M ic c c. ,AMd oIne I nc h a I i d o n n la.r c .c I p i lv a d c "S- , | I" I t '. lr 1 I -. eP a .. . . 1 -,H r I 0e a L
c nc....Ii..n ic.u. Aigdn it l itn i. cIg, ai,- nfli 1cen-ledlnl.'..c ic.cPcnchnl I ilibelci-,cl Olc indlnclcnlc cnitcicciic 1c dn cr-ic
err.,. 1,16hI L aKI c.r do. .. ... ...... ......... ........ ... ..,..frc' "r 'A ........ .....I.. I . ..'r ...I-...........el..irft y n ar...... ....,q I I dek- nre ,O, anU ITOmalo
Iie. Pa.-..a ..c-. c,,:it..c .-- iI1. ...p. Pr"Lue re.Itnti. J. n
1 00... W 7 .c. l i n t. i pt... c n i i c c c n'Id n--, .V' ,,a cIt-h_..Cn oitieil on C e t i n t M l i c n.Mc c t n c is.p d e l oy d e t i l n. n r l &lr i n.ci e cl i ne c c .ei lter l l .r ,
P-.i c.... .. i . . . . ..F. .....%.i. v. ..FI.. . . r .. . . ...4 i c c itdc e E l ca i- P ne an' IdOle n c A $ d i e lta c l c d l C l i i i I-n ii e c


Mirci n l .r Hnu o '4cki intit im tctti lalo F0 33 .ai cnalcaic.r, ac-ci.icrpt-r,:icrnl.nc d-' c. Ic, vet, croci' "o~a~ tin tcti r aa cp. Dldt Abngein. Sid1 n/nl cc i ain i. Dc n, ilci
-I A 'M-l% i- ic ..-at- c.lt id,c c lc l tn t a prn c5-,n, -,Di i c' ,pdnt itIt, r e el ebmi il lcd i.ei dlc v .iI L e -
nCune... cM-,LG...... ......-... ........ntfr, d, R....e".iIentenenteilemanin" reclunaxJlOgdando.am..u.r.. `41%1'Y TO DA, -i, c. O L E AN O S
I~c, dt ri.cncnn d Au ia, tn-cccn uic !ccnC .i .-ccna dccitcc

i t.P- i tI .i t i .c1, .iic idior nI~ I.r. DI-ta .l-cIt c i i i i I ',. ..e ... . ..i d titn n t d onea n i c. n c p i- t a c t-mIcd c t t i e c d c .dI ,t ccLc tmi c piL. .tIcr C AC tCp i c c
n,-I ...... .... i, .....C c .. n.n... l dc P.. ci.n.. p, inb-i rl. bcD i nd rdcdtm .... c e I rnc p caid nc ccvn, c h1i4 Lb' 1rc "t.+pi
ic icac'lloo i ant.o G onic i b b bie: nr P I"i d in cd yPl- .l i' l.i c dc ,ni ele c it -ci k 11.11-.ocn lan. acn c i ic .c c d c C n n c ri.c11 1ciic.
CocI -",' ... c.... ca ... ....... ... i .... I" c -t -i ci .p i .e n i tc c. i c dt ic lcti. iid.at.ciinti l 1134 l dncItil- Fi ned.-Miccii ReaA
c !cFO-v-;I rO -on. Od .OI netmit-c, .,pnn- +nitc i idc i. c c i hid c late C HP$1A.OArdiopcta-JTthi fn
11 ",.1 .I.c..c ; R c.JC)Oo
cssoI STANDARD. OILtconMcaNYc d. idcCac ciuBci-htltiaitEnuardonuitlncdcticcipt ci. nc rie i "
.d .i Alvarez, eiicDiazce C o n dit mi d D r.iHin. -icc" in, ntii cilib-epccIpci.c ..-c
,Chr, t i e Cd icho Hiicylau Tc. c ,Ie c dnc ntditn n cc dn Itie. eiencdin ccaepia
irc ,Ri" t. loriii, ra ad cic A dinic icinie nhit i anao fr te...d e um cvi
F O 3 3 1l. 1 Cbncvatny'li- Deepbl.en tncn I Tcveictnidel n ftlcllt. ,c Hci c lcinenc51m i
-M i pl ne de va aci nes a bajo ,A.bcpcidcpccccen ac ebnp ecd cli- i-I no ablinnicai ecca, ikq., ci- itnaenst o cticic i nic c Mist.. ellcaue 4 ic-ce-nlnom
inccpxi-ci!dnceiehilncc aicit'51
civCdil. HcPnnl aATmeaican inanirwaya.,nnhin rac iegrna n -d ctf."..n.n ,)ci a t-m Oscar Mini .e
ol A11,llGrrniaRtia ititeB l cnahIe m iiintednct rca t-.- I P I.4cccii ieegiccuecima'--- .,,e- Ll..C ~ IU C o
Uc.I R pitii cileiecl, 1S ,,cn I. .cbi deggdc i citn rn it, 1 I- q e ,2 f c
-"I VlmrAl~scl. r~~lil A-pmfx. pIc ; d~~ccrni;inmcacnnctialc tn- lot Idcsd iic y alin.diiIuvt-niccin."' c "ii Aticcedi. beA
tiaeetiialdId Nnannandonncacfn-iiinnnnsrm"l'plit-ni-at.pn, ei.ci Ipcacenn Ci eAnacie eai e dnxP meiIs
C, g or,,, Rodricur7. Virvili~c nte dnlv p An net-cclc Jriesncn i esd ].Ecc.Uidii Iii I Iccn.' Lebirge crI.,.on A i-.,mec it
Inu i~ncdic. Elio.ininidel Dcccivio "6. Ainc IaIe c dceli clts 2d.. c ebp nt nncimden .csan dii ari a dadlVddm
Mciil c iieiDc MQT I F nde calta nic inci d.1 A ic i e,, dCon l hhaedt indcd- inc Ced .2rvldi(gm .1
Pnngramsc dcir i amsinguara.. I '"n" ".Aiaac, pu"dipIb c-c-c,, In pnhcpublica'aic~ e
nocc pticwnicdnie m incast. eniteC-6tddlINlctcndnnncni ndislniepciipailiicYdcixynn-pInitIeac1. 1.ilri.Di --.
de m,)IM~nt;" 'Id he ls, ,it ,Inn de Ini m~s rlcjaqtn Juitcem. I E lc Prtee am.icii nct iCM -ch s! u tcc lcd quit hihie ici c cd- aii. eidcan i.; -ci en iit-nccccl I a .icni i cid.he .eni re. h lls li d l n e z t
iiicitirede mch x niciic i n cdl ii di tccdnitic anii iic unto n laa Ia e sc isc omla aIainci siti-pe.
.. .... on n Via del.." i, IA 1-1tnialsedlo ..ci 1rn d ,ctcn nitcc ni .' Inc n uidi aci entid. pcrcc- Jaillnic e saipc nnci ecerIin.h epec- 11cloir 1,r- C .p ,
Mile eicaF _c:,-1 ,,,ilIi- -rmi nniacctncbcdn.'addedNpit-cld.ttndcpdi.P.h.ertic
_ ____ I Wn P aec,mnr ;mll_ Ic Sil ti Smitilincho a a n pintsX i cecribirdl c tviitciellnI.c E.pa. cc Iies' Rnti,, tvtet..cn c tinh1nenEidcdrie --e ala heu.qu
.. 1 A NI l ,Arl,1n, Am~t ins,_,,IialaiAcd ,Ii npll..i 'a-oricl E Prsc r. ibe iiiic im re pncnct.c dc tie pcimidc h n cicccnde .relbic di n
dcttpnliu cndi. cnI inin. f- It.i iiaue mmci - n c tnt-c iclncjtin- -
dof I dii dcent.c c cLtct t i costii"'cto I i. i aumnoit-.. !I. ncd"c'p ab,*Inc,,icdn.nncinc detecl zIc ,jlv,,,m -
LoJT l"'yd'' "'aI- .; ", gm.. A t~ .S lao i nt. dninlnt di Cuha In citlllt'cci henvciiaieehiIdcLalIlepe cit inc tuchiti.-
I. r Eu treat, yMartin Spitz. lidd it c parleles Hincic Inscm ini nstum n dc.cnre ,- catiminuI itip rcaiiib ei6elido ctBai drsxmrte.br~ipoiinl
onto Inc. ncciecdnpinicmiiicihc. Ccc lnc ccdc minnuiecpma cttncf a n c ntorI Mat-iicnde l a e cip nincep! pi.. coOT
UNA- GRAN CANbauI. yenit-cc i n-c,!-ceiccedecinndim.g-ninelEdrdlTrial pinea.a- leit en v.ldci Sittide Ic C.i__
getfO r rire e tc aIipw dnau. I nciii. j Acti ac d iiD ,iii fliflalieie.,
r,,,, .-. M.-A .... lldeIL 'tiul~dr vIIen acir.cit-c.ito.. min(M-Til-' 11n...'bcy n.Iade .ir vniedil Wiruc -____ l a ~unate- ..
onnieldai... .....1 ).I It a nnic le hpt-yiniclc it minn li d ifdian d ct m iinepl f n eccel. .Ic.. IeM ___
di MicticiInmari.-n.npn cenitni--ce..n niecen. U1,_it Scncctcn-l Ccc- nn,1aiicicnli pen an Dclii, d. -.. Allen
L)!c.1,. inp. Pnm c.m r:... yam Jid ""cAin d elan.Itdc art.. i '[d. C, 6C ibieIc. abccIidc ,depa~t ha). so m
d.eI.. fht&ciipcar C ni cii.iipt_ bif n 1. I~ entite Ici I dnlne.d aceicdii dcn"cjr.. el cci.
to m ersnicihede ccii.Ic.n.nni- naiE iuiclinti ic C aiit ccINGeMc 'Eien- c nia a
.. .? '. ,. ,I ,, i n K..II Mimi% Do T~s to Cianco cna-dil-Inf I R-ani MAR"cn. c cii cccin uv. Dee strnen t. C i smipa-' evene elsttigrsdn
I .niicciuiii i pnaict innt.nii Ii atan iFetttn. cn nl lcld Fild Daclhne.
pac heliicitinDiedeln_-ncancicnic iii t,.Llg..he A --ni Pnnci r-in niCn-A` Fiicdncaub'.Abccc. i ..tS Cnta.
dim-a.- __ i -,-nnelc injc.diD i.dii pqni,.ncnaLOR ANl
ne n e m .? P a ni ..I 'r o a r s u a r . d e In,- c:i.. N n L p .
.,.. ... .1 .P~ IR 1.., b loIcti.-nnutiirccd le i, Itsutl'pittli n c L cie Chn c ibic a. ind2 cel Ich h ajn I c ci- l', ,I
n:I,-.. nc R' an pngnccic pne mititi c- - I El c 11-,I qutiu iicnlnc1.cre- ac- o e
jr.- -n~e~ts -n -cd.,lnce-,ilicpc..,,. neilt-egP.lcenner y Clinicedricieic-.iic8cid i line in il ddo ton idip pdetacico it-ihti- Ectoimir-emilliiwl.acocteetoc
3100 N. W. th Ave., -tchar Inn .. -. ,iamu~tni Cinnin .- vsr.1- - aiel El- c IdeilIierDin-i in, cIcii CncicnicnCreedioCnldc.
cni c-n Cit-ii, ... Mdi .00-11,y Crtl a -ciC a i-. a .. a ti[leid mi .inednnc j.nmint
N a pll i -iri C.1.% cnteACnci n -' dc steWIn11 : ;ii C -tnl Z.1 1 de A gr cultu e CZAH A
Inc pa. ccc a e""'i Ivaidenc dcmndeetnAlclient..ticrIdn-mci in.t..ricInnnte tii Stacic-diar.eUnai a cclch. e yiIa
$ Ne Yok ,, ,MNr uaiii. c-detad ci c, lcnceiii5iI iiiiiiibcepcicec
Ldoctogamos no. haga sus -hamadaeal.rg. i-ne.Cc-meainsiiieenmemn GccicmLcaPenie iIenicicac me a
__ ___ __ _____ -- -- tc-icm-cttiicciiiccicL ~,ia'aiacaie eAi cci Tctic.-nIce ceccttcci~dcctc-ccn IAan,, ,ci ccc trCrl. riil"te.11fuw'.s. retee
vd o nufco uv n m r F .TV cc-ieii I~i. d bHelnmo e hiiPin ter a tmdi liihems true pcmnrl n nciieucic ~l.,6mdm Itd-,
1'.. x~~~~faC l y".rnM r- asimn amins c,. ilnn y it~i -c YJJ Imci1.id.Mim.u nl t dic-ccm.cc.a nd rm. Lncl o .Ma iBah
P o io Iio c x t A te .e pI i.Z i c " T i, i. .n c . n l i d p i c iI a o rPIn c a tie g CI: A SI ,
.rninn qi e s euto encc ua in t n o' dli Rt ntc ic Hiac Rcci Cmi a mtiicctei. tcj u tine -dome cI ou dhn
PUCE enrc c miie cecaccccao -'iciia';iit picc 'neni '. tn-e n n vItin Hce co n at opeii- ec cii er,,bncniccc ii i ec Z d. .e!Pi i -291y54U

ie g inr, e cmr u n E
E sso ST A, itlao EflA R D e r IOILdr .CO M P A N Y puean co(C UcaBpaAr ltr eco am m m.
_____ ____ ____ _____ ____ ____ ____ _____ ____ ____ _____ ____%__11__fin, _.___ __r_ _e___ ____ ____ ____ _____ ____ ____ ____


Nodrias Nacionales _______


- Pigina 3


. DLUIO DE LA MARINA.-Viernes, B de Junio dea 1951.


V-8esmuys

y sia petitos


inte 'asn V- elt uLoae B 'get. leIs-rI o
. ioplo--espepsaiaLTenale e-ogida D.
.hI que V-4 lp. eI pe lss balr y
'M ta "udaible qe el 1uo tjlo .a
ingu notro ruto E I lao de cIa un.
do lama aet.le que anuIn en V & f."
tnbsp a dar| .n aism & peqoal v a
propnomot I& %ilIBainls A B Z
atI apo y her.ro A oa t.'l.tall e e.'n
i V-4 SrVlo con Irec umn'
C.".-.. d. VA la..aa 4
aPow h l..M. a I....
*o 1......


SDESD LA HABAI

VENEZUI
CARACAS, MARA
Tmaalin arilcal a Trinid
Curacao, Colombil y Ainai
'Hrftti trm I~f- /** fH,.
vIA A U&IMII 1i VlAJI
t'

Comienz1n i los exm s de "OMO POSESION LA PtINTA DIRECTIVA DEL cOLEGIO DE PROCLRADORES DE GUANABACOA
oel Ca is da l 11ssdaaadtePsi-PapaeAsocuiadiresdel a- no 1o ,Pra. p A i 1.Disia l'n. aIi da els Ball, 'la.P.1, -' Lads ., i. it Tlhi
cso.a n''' a sssiiisids. elsa aiguienitaltelsorcS.'Jobsa Asin. I I 13s, !u.'. Madil s-a I, I. a. dairsisa
E.).t ) M ra.'d: 0 tiJh I: ... r. noPedro P~odrigueu Tu- vice. Jusin Pedro Gon,'alel Er~to: I- Arencihia Deliegado., n ele Cole-
a sa ra n te s a l a ,C a rte ra.Da c.ila r W e -:,7: A1aa ,a-. 71 ,Ga..ass- ad .ss. ..i... -N... :. .
WU J" -rT-- ellmc .4 ( o ... '"'...E nono U 9p a ICll earo M nel 14' i" i, -!, "-Nacin"
Ip r ser o sde l ame sn an sc u ss o a l a sarh o"Qu J , -. . . . . ,, r n". E_, s ia ." ,'.
al e ssn che, en el a 'o-icsiioi socia lard.._'w_ P. *f-,,cF,' a ''''' iI
Cilaran a grlnpOa de 25 por orden cronol6gico.. .. -
Eatrenarin el equipo _rieo-tkcnico. Sisle'iaaa
ESsaiariesa"a-a C I.aa C... t e.'. :I e .e
D l uel aCr, e "- U. . ,'a u-. 61a a -
C -1- r. a ,.;-.b ',Cr 7.' l, 4110! .v"Ir ,',e n r -q.e ne d, qre.l ,, ,:

.. .a...aa'1 cal. a: al''sej...a..saim ,. c --


1 1 1 1 m ps la.asa'.l.ssaar' l.e5- e e- a aa..1 -1.
~Iiciih en Us eglats12


or L, lu~ l r11 .O4Ultla p1a. n aebrir, rcdaris pa,-a,', l den k aregao e]~ pae ctwso: pa- AP..
M od a. ............. ........"C... ... tr.l Te[esa 'lleu~ is ... .. ; / m '


aa.pe s a auc a'Jnl', a. aaa ri fe.shlao 0.'..
g i,. r ana Fp I,: i, i T-- ,', eh Cl a ClE II

2a aw na da .. .... E .i, 'l c : y'
h 5. 5' r I'1 Li.re sa, Pa: ,., Ga.C~ .;h dl ra at*' :,,.
ro i s ) re,; 1 ,, 'poi ,ii e 0 6 .11,,, -,i: 'deap .r a rv D, ;r : ., T' ,-,c


.. 1 .. a "c.... 'n5'de.1n..Ir'...I forfmida le ur id .
i :lCd~le-l, -,itlo" eIan ulo de os llga5 rm as p,-. ,s pa- P AP...Iesaaea ha dedieado a ise apbeda, ps a
N iae1a aira tiai a 'I Cae c5'u.. . s pa ....i a. . .. ,'. ,.
.'. "'..aia,,a,', e l 'o lhul u,..- sausa.Ls.r a a us'LOeIe I-

al ~ a'.' aa. J a r, .''. a .'a A -~a is ar ap VaIl mid '-. as P -dp
'a '"'c ,,i .:,,,,:, ,, -d,,u. de.a haeirasn d fid s esada. ata enasa'
11-,_, aa:ast:1...s... n u a Caaiu s pe a'-a
___ l_ l a J=llps kda Csa'~sda s'sslspa lpsattu ae assf c tLsg's SpasotW :
".sla's Dinistr d astasber asc ass, ass- u an t preasad d a ogiaa Maaaias ,, .a jl W
anoasa daosoF qsTprueaeas.o ner .1,-
o astea non us a at i e gQaladaa dea. a esrc .
-o de Cun aassrae ia rtl.a' r sle.re as slas aaeslr l
"[~ eu Up o r., a d. t, I e. d a fi11 "s. r

q1:1 h a tpuesto dblel ssonsstrol 5na..0 ... Msa"ads d'n el F Issaa l fr'b s ase t
N A I ~~~ ~~Anteioretpaasa peratissa.saqen iunlsnd qsa a osai Alba J] ~l'
h --, tlslan aar'al eassisnsda Iepeapellid, aapar'sds pa' iedes
Eda q...a..taa. Is alas.... ... da Is. P as..la a' dat Eja.... Is..
r satia ssIia da agasnta daelisan ssaansads da ssaata pa's ad
CCAIBO deng'asa satdid u ...
a ee I. A, en n a sadde nta. di
4., ~ ~ ~ ~ ~ ~ Aulonesiem p In ad ............... ice .n...-...

p x .lda as a -pIsst5 .ppa. A adf
da Iantrslaen"rlssaaenlualaap Lao a (ee I saap', sais da Gsaiad-
l aea de sa slda d aaa a'as tar-ass-jn a pa L as s at rrer, 'i d a Gua-ant
t a to alasasrr drasnl Isa asi-[lAa sealds. sa W al sapitais d esa Sas-
den s ar o sm disso a' palessids- aids da ia Psc16ns Nasinsal de agua -
i1"11 neo qsasspaa taula I loasidad, asiae tiaszas da l55OSOs sajI
w ua es n a arsoe co a salJu s ta d a'ual.V-
S m tama spidnd de sada andlaidiso pass d adsat l tate de a PslcaLa iasssona.
am Ia
o mp srtarsDind e euadsmenei as at .
lat s qad daesl d as ls assalds. ala Jaadtsseidia.aIgass. W

ha adato, a .sslsp SUSCRIBASE V ANUNCIESE EN
mand dapunasr.a.en LA MAIs Rinct an s f
his prsnls das i, a ntralsIon .ael D eRIO r .!
ts, , ,n .. ,, ri .,cteo L D ARIO E L M-, A .


^' ^dm^raun
Disfrute su viIcon
dm Ib m radio-reloj
a'7 a co p'ada


ra"4 0 vW's- p ,, A .M NTI
dA fll
PON lkl ACNDII ADO


.TIENDA DE LOS .qUE (MP'RAN AL CONTAI-iO


I


P, gina 3

Piinu 4-


D (1A D E 1. A N1 A R I N, A ( El quinto juez I. Pot RosefadaI
Apl~. d .- .t U.. -I. ,11,,.. .. . A"... -,I V aloraciones i
Du-. a.]................... s'.. .u................ ..r.............I gesto e me .-
(,& W i I. l8 r, P -a , I t V 1 144 I-C, J:sr I[6 -.e.- Q 1),I,,: -a '_Z Par Madordll Vitior = _.1 z Pe W1 W. u111
Dlelf.1 PQ U 'ae .de i'CiE ii l I ,,r 3- %. ...... --l a I-,r.,
.. ..F .. . .... 0 ,E:N ............ ECAD. Carlos Trelles C ^ D I 'earn ode o,.d;,.a 'Y I'.'1 .'Vdt............ 111 110e mi
..i H,r. b d u al, HI.,,. e !-- a.Ilaaa.o.-".". I ise..i__.l7 I-u ln
. ...- E E,Rr- T f .,Fit ... FFW E :F UE .... de WI ..jr .... ..Cuba- 9. ()dr pe dp,n- F...... ... .......... . -"He a...... l.tr,, -fet ,". ..mdI:a
I P m R e, ..n.,, o esu generaeI61,. ,onto II ... c* "Int -f' e j niio- cl- -a
-F ' I IT it.,poe uba.I e C... I ,r..d e Farff.lr.1,.lu.eo. D M: uln a~.
ones, Riv rl er* y 1 talldts .. ICb.lhrd dentificnt a es- L v r
... '. .. 1 coronel de "-. i c -i -I- 'D o o
De o oI rsm, u l..1 ...t l Tnie- e jf D '
1. .. o C l reu "A e1*It ., ':lTCbs. ': Fralinlel. Post ,l t. . ,,_..... I.o tro j~rel- I."c ;u 1. T;igmam; at Tro?" dm
I, I.. -to Libertad-, r, ainr c a tie fl n T l~
I V :-'- I`~ . ""aDr. C.Rme tde ]A puesta bojo al mando del eororn
PR C IO1 S D E $ R P IO :... ..-. l. T ,r -. I s.3f,.,jPi.i. Fui.. l ,%rif r p r.. a
ro f. .I c n e t t n t .r..e .I Ieeall trA el 'i' d e, I I e u d p
n- 1,50 -.. ..l ,,IO...'.elI...... I 11" i I, e11. u, ene irr 1 d ap
Asto ,,- a unctures de Presidente de la LI-' 1 _4. ,f H ,m P e1. Iv. R .1 A,"=,
1"Itnels 11... .'. .........'.'.' 1 .**.*. ifV 5 "5,t0""!.: . .1i bl... ga dq Ins Naci ..... de S ....... o de ..ta. Lec rio -
S o u ..:...... .... .. ... ..: 15a 0 19a0, I Oc I,r -G0 .' .... I .Emtado. de *-,,,), or drembaJI dor, to. terminandn por decdrW 40e .1
^h n. ~ r 'l...n.. ..... ....5.80 8.0 1 ud .1", uA 16U L- .... ":'.d~e Cuba en WAsn.,milon y qu, 36 a in: e i~a e ll
I ... ."uba j.',.,, IqI,,g.fir /.1 it a -.y Cuint. r,:,.lla ms l hu e b ,,td,. ellrft.,'r. .eve ue1oaPi.Zonlh. I
.1. :L 11N ,.e, I ,t- g-rmr, l.r ningdna tde elba. ecun haber w :,oi =1e U'E, I l .,nL~e I.i l le c ...
Direci~n. Redatein m Administract .n: Circulaoldn. Cenitro Priv.ado -, -':'F;h~.,'.: '"r.l~.,,,:' - - :R .i @muy l tosit............leas mrijo c-..-...-...... m'.. l ... ...
Anuncl'us Talleles.Suscrtpcj6n ujsM 5601 1j .11 .. 11.I.Ique alcahzA cuanto estuvo, no x61o eeW.:C ~ l IIl rtL mu1'afe"Itso
0 Y Quoju I .'I I. _-. ,a -- pueden Jail- I .enof Cuartle, Genterel de Calixt. .cl.,,o.if.pn os
TJrE L E F O N O S DIRE C T OIS I .-~,u. ;.. f.I.- .$ ms... 1ue .n Ios.oGrefsAlasnoen el del General en 4 cOnt I' n"l"'A Qae Ceet
Dlr-0-, .'.A-4"78 Adultnistradlor . .. I :A L -e .-Io .I dim, d insenqu~e :, .Jre dlEhltt iera ar il.aIaM1 AUd.(6i5 .l ,iOT .rtl xl e.n
uamn~rdr .:.. .. , fiotilmente, .n dl "Dama G6mez A rar d odsepo
.7 .j.. ...-.... ,on seen aerv~iclo IIsPetri ,I
C,,-. ar.,'= A, A-575 Anunci0= .. .. .: 1',11 I L- ,1 " "i ,, ,; cargog, ha =ido protifico epn gjto-!,
2. ,,,, = ~lll",M '.,gmucho Io hen honradomran]e I # endo u e hIt lr o~
uno die Ics promeros enl dediearse ucedi6 cuando Ist Regente de Es- no asu lern n lotion, .y si
.., it i -n--eor-aoesDS.2..a............ ............o ...... ....................r- ........er i e n............ .ti
" Gran veneracion sent= D. Carlos lamentuibatmos Par Trinidad. Ica
I oNl obehgr d abllreI......Cleo diPlomfitiea, 1o coal di6 mail- Icesmyrs. .
.. to! arInnole tur doBrhllralI ,i,.I act. del Gcernmayreer
patriar a de nuestra~s leitrs. -1 -" -. Co.,.-,, 1 sc,Dr ".'--aIde "Al desiledir.. Cdarme e ee
~~~~~~~Lo.bra bibliogrilfics de Trelles _ l fe i im eo el aBtII
"se eomipane do numerosos volu- .'~~~iere.'
,meneu. Cuando ya habla terraina.- id, o u Acmlf- e~g.rXi, o pros r t .i. -.1--n. "q5de ea, a .t- i. efero~~id
Hay q~ue salva-r-vidas aumentando ................ra. i.Cotn....................................
,.Ic.n.q eatr.... d,..... .... isR os 1del...... Cue..... iplom~tic.. ..o _,too- ......-I...... ..
a pot-niaidela C T ........... se de.... i .... tle-. i................ ouroal... .... . .C. .M .stu
Ia o en i e Ia C T tos especiales de In Bibliografia, !, I no tuvo migs precedenteso elde1,11: I e' J., Fie Ia.. a reee
c .mI .ss adviorte enl Ins tomos que Aurelio Herin. fu cuando ambos tender muly clamrp X&5a6 par qt
y A anamos dentro del. antualperiodo cicl6nico, de prime'ro de junio iMule, "Bibliolecas", uno dtie ,,tis ; renunci arnJon lsakltospuestom que a nd cTlunt e fede D
dedcao b'o y scits eo oupaanenlaRe. b.c, dn u a- p ahoruya quie vtlco ulert aa lu
a[1 enoviembre. Este tiemnpo era antes el enemigo nuimeto uno gr~ieocs..Ademas, apa urte ds er- t I o epi Gob acIer nIcadee pCuibla dcmej6ndceu e Pd o pr ue vt td lee
do Ia:sfacens:pesquera3 de nue'tras flotas -del altos. Hoy el enemnigo pa tnrghnt- tde ,us volbjmc,,e,,es,el(taredo oru ebn.Pero Mu- xtr lmitlciones. a i D
I 1 chMtisgndelan eroeque tuvo, mien
trbaij. tilulado '*"Los 150 mCreuaho gorno rnuetuvol G eneral rio", Y en lI" h~ku que Rattan
principal esti an Ia .acci6n persecutoria, contra nuestros 6arcos Pasqua- lbbros que lus cribanns han esernto" I .te. perteneci6 at urel G nrl t, r u,' 'C IA Vaidel f..
..... ',e I~,-nacilin retina y herhs.na.' 4ue Ie do una intkerprelaci6n uni- El Mnbh. blbtca do IA Sot,,edn !RIERA MEDINA:-Y si pregifita por mi el nefior Froilin, digale que no de Maximo Gmz et nd, I!,, ... o-~ ara-d
-Econmca. soe exube, na'en~rte 1m o 1era discutir cualquier orden rrg l, .- e. 0,'i. d
I~.- I I dominios del Mar.' I atd., .Ia br. d Cri=t re o_. d lIx .Gmzd qelh c art=* d. To'riente, quien de %eg,
Cu:ndo hablamos de ]os ciclones coma de un riesso-hajo contra).p- ieh.sno iglulada pour radio le In e "Iy.u ro general quien no .d"'its s o.reactornhs.. al e orao,
. ro I., embarcalciones pequefias on- halt mar, nos estalmos refiriondo es- d-o AIR figure, junto aaltros eru- '-- subordin~dados, uand.ooleadab.un o. "Ayer me I116 e1 General p rml
gda a u g...dorl evde. hll e ,mc m e taG6-me, tde quien dijer....... "Die.. .. tre Alest=calktIa1 .... ot e Cn
viz do Ioa servicios -de Ia Estacilin C. L. T. do radiotelifono, prestados pn. Como tuns deoI" primeras en "'ro lgeea ryedeAdae et=Trino e a-~ oi
pot '@I Ministerio de Comunicaciones docde e] rio' de 1946., n"1 1, h sor D e uIt ltaspr =quo sembirhtab soa lurededor mks siguiente pitrrafo: "Lat Revalue`
'ttgable pe~qui[,a qua cona- rA yreptqec ar l ks y -I' odo'que ,ecamuy grande y en cusliquiea h
Antesdo ca feca tanrecinte, l nalociodo I posc del li.,cu. e x n pueddoy, e pr. irJ .me
An.,d .. ~cta tl~t, ln~o~o etp.,de o n. r. rite ... =d La mejor politica Eisenho erenN rm ndato".poo He sotalul e ie Seldeno.t. al- G.... -I~do"yome rvore annrt
rr'Nnaa eetaprcet eto I T ciGpiura ait a1 se tn/ rentudo su ar- I ti~a e no recorder 1,priIo o. q e raS ue eri
.........I ,a'nt= p~rcl ...det i rodcci;pgqure"n~ Io- chiv.........de ....... ho dejado T ENE raz6n ell Jeeredel Eludo.I...... a l m ejor N in.......igi.. ... aemc6 .... ....de Ib ld ; .... i-,o rd .. ...ll avde do..........qu dea d oee ... n
hd.er a lly. nmuy.."....) [.,i.-......Las tripullacio.....que so hac; aIt A1. gr......... "rrde papele Interco..... ce In qua Culmin..... .b,. do .e.E.1.. d po~~i;ae .. ... ma 6n eablegriltifi....nqu.... describtl ex sta...tncia del ... lucptroes l at
es ~Me Conmte' que durante .Ah~ 1 Lat expresi6n --actarelnoslo-- viene a~cuento con moo- del general Eisenhower, actual Jail do. too ej~rcitos documentns de Ia ipoca. y en el Ar- t~oen= o meiMm
ralr por Ireminla omim dial, iban Como entlempos prlmilhvos aa .vaeen- t rn-pneni cr e i cinde in deGme. lnobedecer; pero yo se qua;
~~~~~~l l i \oc~so o en tiv e Is visit= que los felon tde t6rmino del PRC, del "Pactodrl Afflitionte", efectunda &)yer a las nlayas cInod xml~mz ed en so uern Inte'rco, alrecord
lots si. n cnnlAclo Aiguno con therra, expuestils a kudos Ica pe~ligros y : ; elen,"asextr......ere .nieela ... 1 ]del partido del Gobterno. hiclera'n ell mfircolex .1tide No..... dinalcumpli ....al sipti .... iversarlo doI El .... fu6 Clue duranteeal .....1 c..... pagodas, p ..... qu Ia]asrt
. ,o J rvna s unoad pae Pr o"a e I lo- i o eador, el fi161o~o eapliflol. IPresidente do 12 Repiblllcn, doctor Carlos Prio Soca- In 'Invasion de Europa por Ica norteamerica nos. Quoe del.nots de marxto de 1697, acampa- m cm a t od m
0 tllt nl ,ol ,ar erartin, y rrti~sat objeto die teeter sabre distintoo sunlos inlet- en 1944 el propio Eisenhower comandabs. Los dis- d fC atlG nrla o aos ir gaaoqaalhj c
rAdA cidlinlta era conrinrmnte ledo incci16n, do .marre. forzo~o de orlrennicbrado bib Min ra 111h- i no, do dieh Coleatfivldad, El trmometa tu6 .pro,.-. eursos y declarsoiones del hiroe miximo de Ia jornad, d lCua r e a8tie es one sl e nL o ipHoyos, bier..graddo que uhioPR I nas c
.6 ino doll .TIo f olbnto Medin's. ,ebado por- el doctor Prio paz-. reitorar $it lines political, pronunclados en aquellos lugare, hlst6rieos, santific.- o eh 8deee ehuo e tohbee lopetn ns r
Ia Arras. LA rud le[ ternahiva era, uniserla.para Io, petcsoores a yen- lm to ,od aAmrc' alel'r r1otco o o hrcnsyde)r ns aoam~ rm d ~ ~, qtel rdv, ~ u npuso oiioe uo ot3q asnred o u ~yrntnSin Mr nbare eea ~mza u e|d]ernlMa6Pr=.y
.. .. .~ ~ ~' v esf r s ec o~~ l l. ,, r~h n obras tde utlhdad national. Hace poeo. en Elitist, en el cementerlo Inglis de Bayeux,- en .al de Patur ,Jere td e guer rigasde pado h nzo sumbr e yutden sa o qu r e eua
CA, lroplcal;.. ,T .... untr Trola l "e ey de c nonv ersnr Ia- no de'lnucit.as Edioriales, fuIA Interpreted& mphia- Saint Laurent con sum dlex mall umba. yanquis) refle- M236 Pr. eed = brgd e hmrd utdn url u
Dr~de enlon-rs tall. ha ran~taditoEl NMiisterin de Aglicutt~ura ,I'ruts \eves elco rn t'1 1 ix.andoherniatene a t doJ Carel,= .,de"CbaCas. ananeano-er- I,ae.tnt.pn. atele to Trnledy lllvpa. upisa o eoo omredino "ed stI
.1truye, e CM. icily't o d no. politics do persiilttetee ascrittcto, que "el mundo sabei levantarse contr'a I o ohm r d ofaza io-nch. -U1teddeolve Genet'l"
v ate Clue 3,A~mvntla ,,,, cu x rnlacd~n nacinal, Cutous lay per 'nne, 211n p.LuAR a ggresi6n" -C-oma exctamd, Eigenhower-- y eonqui tar .ndinte .uditor Cmoome de t= ,To, ."A- rlo extcen d1Ge
ruonelrr o. C an a instlaicidns de equilptiaretelptore. ). Irasmujores do radio.-1 'nntet, de,- 130,1Glne bL ii~r. is l d
Wdion. on 1 e An ] :ot quer.dla ll yrddlatred ,,frdnl Nolpertee 6,-,I,etl e si, ln in n tnt'.e- ,ntr~exinit. Al .plaudhr,Ie DIARtOtl otrinernt~.....n. ;u. de nuevo Is vicatori=pal-, que predomlnen Ins priori- rrilentea.nC~idadd e ee e G me bst dro .,
., s,.un oblrn sio d l prp~,ni,?anlrconal-en t= a t. Lnadeur "e~ntcIdo", enteinre dos 3t5del ne. Tgenral6 bnon Jrne p~art~e foreG- r. enTrinma'n Eetoa. 1.mmillestadeeLas Yp
d .. '........1iiliacitil., I ,s W ....ia ....1 p u .cill. ...... ihta d, .. co....... ....: ":, i!I' I)..... A.. . .. .... .. .. ... .............i~n, piibu.d h n .r d el lsdr...... ..A . ..(. ... .... .. . .. ... A, t o p d olt .qu1 ell. bri adaf. l.... don6 /stA brigade de Trinln
C,, n.I...d ... lurl,r".n e n areea bl e ,o.o.p-rm nte do que el ...do cn qa e eorcot nud anl u
a~n ,qJay ]'toyi i~es 1 )" dL ~lttiel, r.n tr ue n u ltud d hberi a Mtiximo G6maE. EI caudillaeln presentsel6n a tlas autoridades
do hd lau, plss.a d .i p la sciil. 1: ;,it I u ... .n... 1, el A. rio delhI. '. Conurts deZ Io ue locos creyeronIty rpahiolas, pin qua Torriente no
'Illllt ,,.R 'uuu...... a.........................H ech ovs y C om en tarios .......... ri m 0 ol, atlsftecino al blue sca Ido en Ia curnt, y....
La. rindd, rt e uiett nporwll e ervicio, IaA ttiiptlnia e. prllueras Ijtn`, ....en:danique r.n parntmul ,Ill. .". comainclnte ad a p ,en x1aaraa,G~rlersl en .f
a"ta I ealtnIl.. dO. C.1o. o /Pratt qua e nthjbrTmie~nto |nd'.[ .- ,.-- I .
wirwdme'14e. c d o n no hs ettmdn vlxJA. ,tsJ guiento dim I ; Y tIa metodologits te Ia historia :conflanma: par& ~ llelrdfell aO err.gi ld
Ir(I.IA fir I'o A4011106 irnlillAtrl title r o(ela/i onoter y, oi cliCa ll,,1111. fq- ,, "'dd.i b' e db note, y "asjs ,dc, Id C1e -e r L t-* ~ lndeele"Ile a r a msoe IC s r Y sa cra e eh lrlo
;un., IA nilrltonitlin icA n em la Jan Amlu~t ronlo uede jrr~o putnr Ilon.n Y, oApl'lr"tChe nqutll. Wo ..rei o n, y et= vz xicn Inquirl nn- n ran nltortaaor: ....... nam e 1 II H nort ae dl. I:
AlaJo A~nd~l i..e.......ACfk~IA. nauw. It ultl... ibm a jouydar ----- i'-, a m ,deo.do Don Rafael A htam ira to.,I.prplo Mu.... Pedag6gieo y [ .
.a, )n r -tt td tptlArr ~ a .h.-1-4 ] erae % ICOprr A o p r n Waltdo IR, nouil. L,,e )vI ), i,% .1) R fal |Allst ate., Ito... d euno tde Ia. malteveros tra-ii.
,- ... .., -,,.,.,1at. I m'T an Alto ribunal doJu felt n- I a e n ccrloen nuear. lengun
io* }....... ........ ... .......... h ......- hI I-.....1 ; ..'... .. .,......".'.i.", .".,..,':,' noT ....-..6.............. ... ..... .. ... .... .... ............. ...ardo Avilidusro Av o1 r.. ..
tit ur otanq e~e..tri-unn canoena. i. ,),a.-I l h t Conq e adez eodb A-
1l 11111 .11rma cttrlchsnqu lljrninK pr b a,.e.c 11 1.de1 "..Idatea"' deon"l' 'to r .l que l le). M
I,'i nN ei ).rrcuy eldrn di,,,t, Inshr ,rgaqu y m dI 6 'nI i .." ...-..c a, ,aii= hor hngde q ub tlaei 6 n tornosa em r a lln eCapI uoo cde-sum Me-. iL ex president del C narelo m. Paul eynauid no duds
A 'lunillat I.Ar,= .JrC : inte l rcam ilnOlttieifrucones enttr Ins p~trouot en Ym,,leri-.o1 a. ntd.. Con mo ]i r. ,.:.ji--.'`1.- "iiI. 111.t e 13J,11.06.e doI ....mori~ lls sueudausprofund con to. E de M n strom do Fr~net=. M ehoque giganteft~o tiene quaIe
e( la 't~re.[an.* y So~r=* =;u~an~s lpers praugr e slel a mupo. J-ven qua roidealb. !.. .. i n,: e. ot o yerro A mircuerd., rgade meto rnee e alRyad cb epbla .,,, ~ d o pao
I. trit ............. ... ...11 ....rn Sl gul e blah tie -... pa... ..... ........ .. it, I .... ..ngW .. ......... ... u br escoa teIn lb .. i... t.. .. -...-e...pra......... de,.......
olrtAl Alln dinrnrh tB .o. (',in rl r ln aI,, A nsavrgau ln tIn rthm i e y d .- h. I.-I ..I..lu. "1 ,' it .." M. r d LT"' a 'lo l ic." 6 tt bI"d 1 'talist= Bre.,al e il6togo, Gaat6n mar. .a1. .ulti- I dos padero~a=entidgdes politics
....ten.............Inedr,:h-u,,mm. .6n.,.,.t' .I.war.A...... .. ..d. .I. .. l".,.I. ...I ... "". .....,..I.... -'Part. ... ........, ........., al .. l..... d ... I. qu me. Erm.n. host, I. a ......
Itu' ..... ""i ...... . ... .. ......... al o I u"n I 'lu I t)a- , 'l a pe, '* (", 'i~ ndu "I t ..... '. is. ... ...... ('par oabl qe a o el u a n ...... ....... ..........:1 "osaica .... ... .... .. ..e po de
NI ]rnlo un i' eIIhll till~llld e., t ;t' s, v cit- pr a t.nlt y s r ,ld e 1 x .ur I ....C.- ..... d I etd Nop c al. ,umphr d, 'mci t b "ua Est "eba untvedfail ..r ,,de 90e, o e pd t.s e tua- mente snr cn u anur
e ; ti.... ia(........ .. p. o.. ........ ..... "..r.. I..t -t Y.nab auntin ado~ de A n.... ...' .. .6. d l l~ hdad:le a .fusi .... ....no p eo f rm ot.. .
I e nIn ... I,"...laiu e .. A1 d
,,.. .... ... .... .'t ... I.. ........... I .... ... de,t ,. ...... .......r ..... l ,Id m~z d 'o In,lif ,to o c l,.a $al t .n m l u, o ...d. .... " y.... i .. ,, *t v ..... .......al .. } tiea ,po g.Cu..... ts. sofi r o n u" naem n %outa
\-. | inllam .C,1tf1i .4uh ,:, la d dr ,,, nl dia| t ud ,Ieiqro de li v t, a he. o ru- c h eI t. I d nd ~td~ l e ablea o se e uiret" d lin soIl'eg u mel~d.Tr. du: aex I a E fusior n uea- nn llmc ul. ri s,r cn
',:' I'. ao que. I.vt r.thci fs ill ir o jelaru ]o._ue u i neea. yerordo Lt.douerr'
... lt ,it, I 'O, lulu ]n" ll"h~, Conrr1I" I" the',lau'trla doIl", "trr dr Arcoes N. dinh,, odo u 1bl tif, efer dl nu, en e ru onrl i~ en me- : O.`vlIIdo d..1de Mon e stroa 96.de pu=de lan F ..des e ypr i ns, = Ina de'.1.1g. a seendenta tod dipo e- ] m. ajor q a 0docm en sabern
s &'pllnl"noar e l ""eloue `1deD ell' ~ aIoa a n k nigrn devopanohI epl-. o nnfcnos eep Cr t oreafundmetorlesy:I u Hrstria s l etudo Lcnuoym f~lnuc eio- rntea.e omj i i
,II, it; ml .0na. d lg .ItllA Iln iun ,lio n I.;a, Irreu dn't r u dr 'Ila Re- I taliu me d ... ie Tela na vit h'abuldl mere l, nta.mpr l knpe aon cudesre-6-1 la1catcdir e IAtltumerR nne]a qJ u.r E.dl- 'de st., -rigs.de 1 .pl ... Igin o de sn~,ded unlj r a tn COMO ue sdemn iuedraneuI
en1). il, elln Pa ret, a a d uins ce- rule ,tie ; sde o us bolMeamrriot., a en quo 50,' rdoeahi 1 ri a llgohut= ur n- l as otlnnmuch s v rem, d to Rl
,' l p trhrni uIa~ l rn mr. A nflo ].e I l o rlian, rtodI n, qc o so1,1, atoI.. u. idne CD n ru.Jo1Vrma hh,II no de los eapltuoseleI u vo ei6 en M~sx to, quea lle6,ds o I n, p Ir Rrr udel scee~se lpovnr u n ~qe net L douen G .n
man I%' on an a r aconelDa-mem R vafa mel,,a rico r n adcn c ] 6or. "e c n- te n u bles r ag Yv dnor u n ci -, oca n ,. n mo ve n fi -.etula/ougetlm
'da e ayr ~de l ah mh proecor y]a arHliadunap~n- aqu"o "'n of "o ,Leoes, 1 ,Iy n tI-e. Isttutsd 'ta a lm e.ro deeu tdia e e and eIarnIn-e prxsinl n ermd al=enoepmed v e!pe qu e tl- n aele .nehal
IM 1r t diu (Anpis g r la o r Idsde le utruldad, uricials te d s ut~r up c jn e ue-II aI ni oi. o = en lo, T e es y u e t ebie. e1.eire conentuaq ol s Y a l a/ n~ g opo q ede fnesoe ur r doeseo y a Frnc. .b seo, co iadPea r un .sus [ pi- n Red oIa s vrn encen 1.p .isereI
ll. "'lbre 1.O... ha t n u or'on em vatar .in ot e re qnaconla. ~lm no. ,,na tme, t A n 1 c famo a I de com plete. rfe r nac]sear de d o Oxed.ti dne inedsotadr de epea...un.d.s.. ,...untatoo lprde lss vlos dc det if
P"'Il"allngos jgvineit 1946'tinonudnirante aon1'u .atteel ,I, deRe-t""' ;I uusoc Iamerondia nutve D. Re- de 'arrnte derinfirelelpachn, y tie 1. ae vbstol onocms 0edel &sonic, demososu
1111 , ,,1 ............ u frir... ..........I .. ...I.. r d .P .C. I.. .. .. uellg e PHo.tam i.p.... ;.Varn . ... ?,,Axa. i mp.. ...nh e rsbo... nda. ...l I...del a lI a ca oriene Ine titu .. Jen r 1r'o dt o . lejl c~ .. =er 1. ... .d a na .... ...at nos pue ... ....... ...
.... ` ... ..".... "" 0 ..... .. 6 no s i t . a ta .. ....en t ...... .. in t n, d ead nCen i d a." ...... 14 .... .. U Ic~V a .Ila .. ... ... ...... d .... s ..... le~al o uls. ipimr, parate.. .. ...
tudi' lu l on,, de 'l....los y ,InI,sm s y d .ra nu~n(. do In~s, quipr. p ah f nt i eoo c~r I D 'trl. E ... k n ..,6" V ,...., bln ua trib e t. Capitouve ue !" r I de Ct an 6 1a d .on t.v Ivlen ,a el I dolra" Itprd im ers d ie ra mn ut i ld d gl e u ni asanE a l d o rvUn/ds di mri-.on enilo .que n os lR ue n Ggin .I I
ldaI C uirI.. L T. n, I. A 1. oure pr o cl ar~~ la s{f. c nrx dra n i. do qursu1 ll ... ao tUV oiiactunacre pa;ct ln s ex.H emot drabl ij nte 1 ho prn; ue d o ...d c t iaNori 6glt o m xen or i pren-id e n utr a z a d Par a "ll sde ca v epit ll= stu, e Europa, irue nci ea es 1115. ripido. u rgents ha
to tnel.der -I,nda h .syr16 ,tk ,l tAo .,o o ytaq uhdoad lnd HUV Ins L"o1re felt, l rar, ii I ns n........... ,r 'r y a nue l laon ere nl,. tiut. dover ,Aba s ias laor s d oelAt umlra ten 6Ia- enfundse l o itie a pren one xelCma b un sria l en si bld e al asr dl l C -sino un I a alter, a no. a l ev teacousin
1. x /, 'bAa..qu ,u |oHb anae los tdebe re e o pjri e .r t co, e r atnqu a oppoom e-y vatera en elelllbmo p ca l oacoo, de a ds spar o d onero &en,- ome n clq e nM a poierv1 lot
c.slanlu .. "..'.. i gn,,s Aven es v .rtone, eante .con el estuio ei l l jo t .e Tenl e s eYall I de szic u ale d d adabLsrmu ePor cur.o nete.uno de o vlatre nlor v ie nlea Imur a nl e sadeol [n ,n ,cm n o
"su......... .....m ..ra ndistd.... n... .. e v ot. elsc tlos do freotan ... ittsete deti t un moa, ca eend ebr aseoleegaa ] ... ds ....l n ue t ge"ep os otholenrllon so e Ca .. ...n..da,. I'bl
...... hadml....... e l..... ...... emb..... ori flux not.e. do reli,,,,quim..colonial. repUrnsd troahanj.. .iit Jouetqua era al maestror Al Incodrparirarspre a Ia .is..r el h set ,IdoD ; ne cdrmpelvjll close ettie o de ,on~tui..... tr lon-.... . ...ddiidl/ de rwd
Ell 1-1.,111111,,-h I'll...... ,l ...... I lll,,, li M on.. inn uid o uli..... g s .. id d r' Y p .. 'Itti nano d. ... e t s p. e. ... dtro p te to d e l I~a qu l.. o; .. .. . +, ~
tloe, r ....s,,h~r, ,.d.,.,i,dr hoboro ohr 1i ...;ote~daes ubi'.. ardU vn adunroe: atg,.uditnt o olrob t-eI eli o, pemletuer~'~andialecti or | Duquea ,ndonAb,1 ordeAltosreye.1. de Pal Rynu deb aeetraesequzae e 'an. ,I/.....V. l i e1 hue ..
j -11 ."I M ',; n to eri o de* esplrt tu, laqu e esta g'1 ho tb. I.don JSivia at p tal dosy podi ard1ga t iN i dad oiie Zlo t do Ungdgan tiar~ee A s l b -. -itcqa mir~ e na. WEPunt
1.hC.eI- T. AL, 1 :d.lu A r o t.a gdI-,ur1,I aflnda hasti ha u ,url onpe I Dobl,1- ,I,, a u t.e r i : nrtpl., ant, ope du b JnteI h ors q la rcare- .no stao~ r a or. un o cn oh e- n r p rR s cue o a r mona d era.esho 1 ad E urlopequeda ult.n on ho ~ ee
/nlleul'(Jbl . g~u r ber. osqualls Verona G mae qro no= I ,, lv o r es ceAtud io| sobt= euan roi.a ntonc. IPelne vin o ines de oir co a n tdi cld fegi fic., f t cau- aI d o I1 Uista h
'I'0s It do cn o l, -n.,-u--.., ,I,.t" .. ego e rl,. u, reie u.do [e ae v ria rosetiefre deIa I .n'oo o ue O cltat= d ta cce o
t y ld n co le T ruv d re.. ill l'":' l .,, g~ ,aaio y ad iradr de gie- ed qu a tu n e omet- y -anequ aDld Y q e d Iw ro'ncind re I cdupnc

Ilx~a slesa'lt' 'e [, In,, n ljorde, sol o~aUSqa ,ss~ne ra aeslieatuo Ia tere l a m:obr a ble o I gur l qu" a rmsh r_,". ti't- juo u cnzo e usM e dietnenjii e dora lz etbn h|o |on atedosUntldo I-..S en ctas 0.ue 1 h en la g U1o
oe ,veron'do" prfs'l"" do4 111.0 f l ad es p tibi nts es ntbe Jo ellto'i do d ..... ro I"-n ISten o tlt lklo: pr De u|- esanh onloria dor. Joslb Rey es t de Amns rica, hi osdi re sd sdu.a. uinasavr

-eeItao or lioctrdC tit . a d)-qe ipr~let d ,, .1r1 ,I- lob~dd:- lael e I Microsdo. clasi c n do ye b', h6al AI- ocl adeeoItrs lil InrCm eanoyIsIvso
'.d l u .. u M C.rcrt e.. . .1.. .. ..... ... ..-1 :... I ...... .......... e oes ]umoial tie: P d e l .. I 't d d i6a y fr beess l uitof
de11.1.....1qt eI.. re.I 1n ,1 ;1,1= nI.,, de. ".',h"d .ot....1-1. 6."1.... er )e,.uAro i CuCerry Worn ... elblwntno u -o-b..... ......-h,,on. ...6Ica doa. .... U ntaerrd. ... is mi-- s.
1.re "ad tdoaqe entlt. a DO dbsJutor a 1e 2 ui pe e r s t udH:,, o br q Ica es lca r., e lxIPi ne rl .*, vinel ar.coinr eo' d l e c.hvee oaIs vd la. ue p ur er e nude. I ~ ~r o ec-
t' ; n l"'l, . Llb l G M .-V s. o u. ll . . .f i, l ,,s jrl aJe I i l ,.m r euIalt ull F r .e cn udare desno t eruad prm p te.yp M -r* AP de Rt use e a la nts, i
10 d Quul.,eByrlr .Tlaln, dtrdonRafae a\Mir,t n---tentrl
L a 4 ll'lal.1i I ,I..]II.. I I.. I lle ln'to e s'lra a .,"l ineho 1a"yt+, o s ll Y.aten .ia d e ll ,es i.Id fu -.debonpro AImer ':l=1 er,'1" I' 'i I4. ica,- of rugin ,- lem a to l r. smtr ado .re sul. flua t ), a i. a .un tal e~ra ee tn e ,senrc .He m s td-r a itsd e d nveM adrse In
Ili",haber re t- rvdi ....fuedzoue1- ,iIa.i],,.,r 1. g.A pot do I bt pesl~r u.- be .nJos ... ..ta she. fr-- oil- stiq graes.Iftbre.,dotuene" i....oe.idadso,- I leglade un keipafio deu Ia. r ael iclar n.nI ez yo Ia lpeueia preocup todo
d d tdi n ". 1- Ir g.', MI p ierleamll~a ur~aI e plo= l espr tueeslatordtria--i "- uard eomoun teoro n : e l-u- pone e aaEspa lz ete troe
a.lr .......dfa...l n; t ,',o '.. .......... j.". ... d, do ^tI ...... I..Im,,...... ... ;t d .. :,.,,,Le ,, ,,..." --,.1,'1rI....,. I.... "d'm
harl4ndotoCabat~ro ara I I.. .... t I.. gn l us ~ a J.n...t o ....f 3....c;" ,. ". II..... e ,' d. .. .. ... ladrd l maestr.. .... rbi taI etzena l qa pr. rba eala Jni....lo&ua h..... t e ciae n . to-qe "I 1 Coa ~l hay q .ua lia a~la
I . aba Indioyea p tl de e Iag g bra I Ie s n 0 ... --. ..... In '4... .. -Le . ..!... r pioI ua cno x e u ed~ ~l,'o ... a- ..... t x.... n cl r e .. . .. .. ..ue Ia bo a n rn U n.id-r do
I -,"],I, & I in[.n.v.; de,.' %rirana u l n ,, 1Ior -t ins,' I en, Rate t tl o: Bt P rave h s.r dl. i s1 t oltIO de o r. ta lap atrllf d e lars i ld e A eric ( a, h ri o ire t u e c. ui olk, y fu sitnar. . v o.r .I


DIARIO"DE LA MARYNA.-Viernes. 8 de Junio de 1951


S Fdit'i,


- ALAIX" a U. ..Crmnica Habanera
* e S d dlrieulderes
do leie predelee
Me.. Nublustele

P", A. P..r dl.1 Rlo.

u MUIT. M.,. ,aR..
U IUSCL M =IV .
Pmr. do i H.b...
U AuiN ,..,.
,j TMUCIMAS.t.p
Mx N M&-. i. ,NUl a ...-
ut uI aLm. N.TMit.ui
Psr de M4,! mzl

ERU CA LU I C
ElM L NWa HM w caa.
MTIL U1UB *UBM uW-.
Il t L d UI J. j.l.-,
Peso. do ,5.1 .Clho
L.A IS.... C r..
LU NI. FS... .
U IN"L* (.-..I.
LIIA ft1HJ1L L. .,|.
EL1Tl I T iM OW c .. ,
ILL A, IIt LAM. ,,fCk. -
AU Ttll. .<|..d ,. A P-. .
,u.A aIIAL.....l..
LA f E 5MC ,-,.. ..
U VW K runX.11-.r-
Pm.-. do Com.ni.
NINA I15M1W ...s-
u ncIMu Gq. A. FAPUMAU U N Y TLU Fi-nd.
U Wu FADm. C-.1 El.
UCTN NSma. o.a..i' ..-...r
Prso d. Orit.f
AM T MM. sq. ,.b.5.
AU IAULM. P.n d.., ".T..
I& LIA. C .- a-s-.
FAuNcM an H.ii.r
CuPMu M .o.... 14
U CNIZ. I6"N
IL OAWSOa-,.
U CBMWM. Aui..
LAunIUC. Gm-..
U UA N AN UM1M 4a1.o a


-.,5.l J00


DIRIO DE LA MNIARIV %.-\irrne.. 8 de Jurnio d '191


Al.aie d1 a .

gra
a.. b a, n It ,- J,,1,:. % C ,


,fi el I_
V.. .. 5... .:.c ,' ' E:" 1;

La grassboda deser ,yeel Corpu....."'
In ll.Jadlb iafdfff IL t
.-enIrn.e,-f .,I .]~ ...p

cldelr.sb lecr,, Blrarl s,'. Le M..., pp, ,. f 11 ",Il I% ;"'::;..........e fohod s di rd. oio oo. dco Id,l ... ..... Mocd. .. 'uod clrgl o.I.. 0.
lioi,:,upoetr Gl:,ol era. AeooA uo',t ooio dtco dol
I .1d if, i r.' M ...M fa Z- ... yLA, d M ,IdI"
c...lal r s a ,i r...
A.aO hooolai c.,l q blo o m rn A ,' dolO nseillo Mom:o.. :,,., i, s ou, oo u'otil
d;i.-1d. t.. C, ,,,, l .... b
Ci. Ir \6 l
dab,.,',' .: d r i ,1 .s5 M ," -
dn l a i l,- j -...libv,:,d,"l ,l. ,,- .: ....
dtJd d ddeloz roecc da.i1 .:- d ,,-d
L A d dt. -.-.ea , e .. ,,e,,,

do l ~ 0l0 quoff111100fdd

b lnu, .irf l 11.0 il ci ,:,lo de.. . . .1, 0.1 ,le .* .s*. .511 .... ea oCr o bd oM
porno, er ~ooo ot ohlL, r,:, 'r.m. .-,-,,
,- D~el bcwd ,"a e to; el 1c L. .i,
A r .e ,a y ; ..- ..... V'

.......i....o...e a i l. 3, ., ` I.t, .., .
s neofdi 0Del -... ..... ll,,- ...I.. ..I .,... ., A t .
gistF'-.,d,"
6ra1 : f,-, Ithr 1 : c.I ,.,pitoo quotoy arioto lo~fo- o hi ,oeue cooi Poio 'ciii,'::; Mmdc.,.., ......... Oiy Aloi....i...doo Ci. i ~. .
I., vi,, -, .-- ,.
i.. L i.,,:. .1:,


ot.ho odrdo A otoi a0 000e 0 loi'er e p e l cor u lo irldoi del Sot i.'oo"tt:c '5"}oiie ;:]o do oc .....A Mi~e. o' a qoG ,
to~o tfdo. pdi~iotido. toicoililii,,.p_,eio B.i-,o dsoo Cno M m o 11 ,' ....l M li S '"'r P" :
r oiuci df,t de loo. Ml rl'l b Aoon lalo iiif ll rrgl al ydo poro ll So to Tore oou s lud Abc-Loe., preoso, de inear cnc1ra. GDscnpoo e dei Coolp Etom a Pi aekA
MiUY cig, ole y oiy bt, a is o oho de Un isbara eot do.peed i ,m p Vido ca doto Cs toiir is Ten do a ien tadnco.Ci Altosr r is udon. '", Lem diiltt h -ih ,,, Ar1o,-. ,-,, s,,.
lr:r e tatol, do i. io~ini,,, nli idsma. A A, 'idio, or I Gi ons o E. A t d to, 'De Coa o Pa o o de n iov de id s l, t T- b-1f.,- A1in l, :,i -ot doeood aot S n is lao.igs, a deit qi i n ieiabaojb nto al d rtio de lalo ent So eudrosoL Ino.tilvo dol ooir-.Ll c siuherman M aroaita. Gabeh Ae mo, A, Ped. rof.- Cool 0111,- .
IoiofeodfeohfdOipbiiOO-~f~fi'llll sEb.... . .ll C, H *iol,,..I ,rd.d 1-s.AoaoCorpu hrstr do"o~ ntradaoreedcante gCueSos n u.o. de denas J osdM at nes aloy or d zlarsqe staoe r..... ,,C; . r l g , t" is.d do i," ". Lie
Lan granea 6uosde de. y r re l trpur boda ii in ,,,, r:iontr oo aiaG zd ed a n -.,[,
Rali % J s r e c .n del s esa doabgis quel rm ba s aem on-, n eln -u aen pn i~la Fra cic Vlao d1 r 5.fmlirde l iOiRyn ros, 1 ,.... -
e~~~Ia sDprmoaencn o, u n u deseLaid'. do
ar'. e I cll brlln C a t ra I. ':r iur B r i .- Me,,,", -L .o,, qre ,,. 'che as cur t ers ne
i r- I... .. lea : ayor de os .deo1h Unas r alo ml ero o r',."."- la l.r,',do _.tz M e.ndoza .L= .. o. n ,1 ,.in...et.....n ...colo.. .. ... t-.. ..in'
Apuerta lindiycoreto su m .degi ueo 'e a a ii e nvt dna,
SFelz legld ao, ]J e un ma trgles ondl So qu Ils eriabajntde atse, w do comon.1.,. dg.j %S i lsvb o da te l a ar I ndesm a de Buena v ta u-a v.In b"el',l,-'"', .,
,p Clones y ./etl e l=rn m ndo prld or ton' rd uera os de diolo Idl-igula l]rs reno. su lo amarde"M n oz Equ ,, cS rrat .bb, "'.... .....o
C lel l h z;n.d A toIoG d'"yuano cro ls rnnns de S eio l'onn6,rcur Write y Aons. :ra us at fi, e ...,r, i uei e ano
Au e toa e sts Kidel alndam"priesb quote rio em lind. on el mn d raL- DCarrilos rMeendoz ep a' re gaci nM dza An itra a Vier niu-; l.-. aaBs eBr~
ortodo he epar y dioltr lnbi cn, a :Il i onulo, :s.Ispis Il A trs rsptin ah e do'. cIng..b.dad d I~ racinTel~res ado MD .z,. E.1. rlt Bareod atne P-
did. bo asdenye umooy t I ll Ioter-on grn asierlo d Ma grs y la Trr u I dI Kn defna bueln 1 d"rBeig e de nald ~n doMar ya ,-. ...dro. Srh uoitaraBaadFd
mcento aoeil e steatdslo. M reAelaosso ecnhga,!e no& sbe el orevua be eadnr..V t e lad cond. ;. .'an o e n l ampo. EeaPlakd
Mpyar aignly uyblo tn Tdoeoetbnrn nd pr a "eVen t y Carmenot cd ocla torte .de G rdo .uasAhi s o ve. y udatide La-w-AuleIBrta deoAmaCd'' n-
rion y l s horor rgn e M e ndoa'er do sea, lm nn ngetsrquo de uil de lon-,a lj, un,bi .dto, ar en Frye e am drdoile T beno aVngi' lem-l
e]~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~" d" P"d alille lcu aqu ab~ eav'Lae ar-jSgudmnel ar ell"ontrn- el rLong familiar de Aelanoy Io- Armlyaa d Pdo roo,CaoaOa-
h eirn d er roc e e rt y B ae usr t an u na del 't ll~ :I I ,, .t... r ,Ai-i, ri- -i i : ,,;raF da de M ndt" S p
i n estro mri a ldo -arri ol o rH r] n- C and cn br ash ,,'I ,e., 1 1l pt ie z ..".1I 1J ".91,. L I-'" G n r e lAg C rram don Sevu da de tan in-R
desu re e.en a to, uecain.. ..hn ... .. .. .. ...... . ..e


Piaina 5


re, 6Iuirr Owo


,,, el;,,, co ,r ;. .. n .pr l11" B Ar aT
:,enq,:, N-i ,to. J,
b].co t; .) El A?
Bbeita MY.resd, ,Car que so mplmlll
..,a Mendicta de R"
.. ,. Cl;'an
',' ... .", j \ cdc


1: %F Ili F % 1 -1 t YI II I [ ,i; l


N uCvos tonos de Verano

ien lla finisimas edias41 It, .aKAN


HELENA RUBINSTEIN evitard que su piel se reseque por el calor


Sus maravillosas Crernmas nutritivas vy Cemolientcs nuiltralizrari los c'ecLos "res0cIinlIts del Sol I Ie
la'Playa.. mantenldran'-su cuIs tCrso, suave y atlrciopclado... cvitarn prematuras irrualgS... allLuiy\'Cniaraii

las lincas qIue empiecen a [ormiiari-sC... Solicile v u Ii'la'ms COl'ClliltC para ousted


Si hay arrugas y sequedad...

Estrogenic Hormone COeam
de Helena Rubinstein

Mezcla de finos aceiles yliorn..ona
natural, esta crema regtaura en
poco tiempcflas sustancias vitales
de la pie l que con ]a edad decrecen.
Se absorb rapidamente, 5.75.
TAmbiin de ofrece en forma de
aecite, para u,r como ligera base
de maquillaje, 8.00 .


Para cutis 'm6y sensibleo...

NOVENA CERATE
do Helena Rubinstein


Cuando 'la pie] es muy sensibley- .
se irrita un poco con las .cremas
ndrmalef; la ] orm'ula i?[ie,,, Ia
Novena Cerate logra suavizar el'
cutis y produce maravillosos resul-'
tados. Puede tenerse puq; ta tbd.
la nocbe, 4.21 .


I


'-( \i


Si hay lhnoa. pr.cma-turs..'

Pasteurized Night Cream
de Helena Rubinstein


Las iiiiicis perfimiadas con fraganteF,
deziseaclicle. LUs mio linas
quC usilecl dpuciiera usar. En tejidos
de 60 Igja p y15 denier, son
,ape ..... rn ...Oillil de bellza sobre
st,. tobillos. Ahora en necvoe tonos:

SUMBLOOM, Came natural.
DREAM BEIGE, Beige claro
STAN-GOLA, Pan tostado claro
TOUJOURS, Beige oscuro y
7W *MOONTAUPE, Gris para luto

Leo fedics lli R,, ,,,sIeo;e son ,-a doonoatra,
10excld afes. Pidaasmla/lana baia." sn rafael y gui]a, mn-5991
t(^l{


dl


Sus accites vegelales 1 1poderosd
Sacci6n emolienfe penetran en. los
poros aclarando, silvizando y
embeliecienco el cutis, e impidien.
do que este pierda su'ltersura'
.,.,enilLoo,4eforaneo I rleaspor efec-
-le- ] IA z ,c d J, 2 2 5 y,4..00


La Director ue nuestro Departooento doe lefao Helena Ritbii,,se;nle ;,,dh~oie-i,/l c,.oslas Cirooyoca.es e orpiado ara i...led ycliole ha 'oSe ioarla


El "DiM del Abogado"


Los profesionales del Foro cclcbran.
hoy bajo los auspicio0 del insigne
Ignacio Agramonte cl Dia del
Abogado.

Con tal motivo tendrin lugar diver-
sos actos de homenajc en honor
del Bayardo camaguieyano y de Ii
clase', a los cuales nos unimos,
enviando nuestra congrztulaci6n
-sincera a todos" los Abogados
dc Cuba.s
sa -- n srael y gui, m.S9I


Per Luis do P Jo


*C.
..7
6 _-,- 1. ...- "- -.. ...-.. -- .. .. ..----- 'a a JLI laS a"
a

PoaIl'Itcica Sc resohbera en el Tribunal4 S. Electoral, Aoy, Ia Agasajo a Miguel SuIrez y E. Sure: Rivas

EL"PRESIDETE V LOnJLFE. llN IPLL inscripei6n en el re Ltro del P. National Cubaio
N 1 .......t...... i. a."I".. j.; .......J '... '.... "... Niega Iliguel Sadi'cz qi se' ora orgocoxa Asi se ha delerminaifo
E ,-.,7!*,,I' ,uo -ml. 0... .. ....." a .. ?: III Ir.c. .m.. o. a, : Asepiora ortodoxa
*i,-.'-,,. 17... iJ F I i la curia alguioa fie antela eeriificari6n del1
r-L .c n ....... ', r L,....,".I ,.-.. . c ir.. .. r ,.i ii Z. ....... ,.i Junta cIl e .lena del Sti
I., c. r q -,i-m c, .... c . :-, d, ... i t .-.e_ .
.,..r.,1. d., I .'.I a .,r.., del.
O'" ' .. '....... . .. .. .. .... j".... ... ." ; .. '. "".., ., :

ruentiipde lorc i'csibi,,, ,,r.-.he .c .-, i- r ,.- p..'a r~ +..l~e 1 I Ib~l
. ...I- .... .. ....... r l. nI1 7 P C .... ii.(slp,. .".. w.-1 ''''...... .. ...... Te -c'a'I
I, .11.1.. .. -. ...:.a.... ... ..... .b ..... ... %1. ,. -.. .. ....... Or ''. W --. C. ~ ',,+"l'l. C- 0 1 I 1 0 .. W .- .., .'a'" ,. un1iojl1....-.
..'_ ,'de ,.ri...I. I ''i--pA, tlic Pci-c I- -i-" depde d ietr *. r i. enr-i r erI
,-,. 1 V. ,o ,r, .'.'c 'il01 ... .-.. . . . . .'. N .. -. .... .....
.... I P... .. r.r II.,l1 a... -, r, ..i.. ........
il u b ld c l i d .1 .. c ij c l. Isoiun. o bre Ira . .-., -itLA Mar ,.
i '- i d. l ri'. r . -. .I..il.. . ;''r: l h e l d r c h i i . . .i. h ar I r c a ,ll
IS.. '.......... ... '.1 L .1.1 ..- o .. - -, p' .lnh0,"7.41 4 '..... ....'... ..- 1.Cd;' e 1 I ,- ci.'.+ ... .. .. F,.. .., .. ..

,li'd nclrplc ..lcpiiil -iI.....acccle"a]iSinn -Ia'i' ciii i i-i ,,r, I.c'c? r i|n Pl41 U - .. r
El jei e dcl.' doLe e ,n mdi'ii'cni d -c de p a iinle *Ic l g 'hdii'c, ar....d c.u-'.-i.ib..ir.. r.IrI. ,.ac.,le,'c a-I c 1.nr
11 o, r " 1 l- b n iunt e s rarkld I 1" Jos t 14 "do,. eF,': ,c r Oi P t 'T. .'r .1- Fuin c itiv i a ler o ,,, o .,e-,a .n~
cphl bpidacid,dPa-,idriip.I Sods Cc--l',- ',, ,l, ,. r ll ,l .1
.a ... .e A da as qe. : ., desdi ,Mr.- d. o, deal.. a ...... ,,,, 1. 1e : her= L', i t an D eaer h 1 -I i:r:1. .0 A -, f tr, oe .1ue.
1-111ab. .. .. ..... ..-t- p.dr... a.. I. ,I t in i al-.. .. P no "I,,b.. j. + e.. .. I + -" ', m er n ,I - .Q,"r......... 3. l l. IP A U d. n a SarI.....t-- PIp o r- d, 1-i- -l.f -n .s h ,.-e .r .' ' ,t,= ttr a ot ald eI1 :. :.z ,; ~ lIr~ l e
h1 .1st o ri a d m.' d,,p c .d e ,p o litc s ",e n P a rs I .,e ro si d ,, ds iII ,,s ,a e r,+rnlrrso -- S l g u e B at nt aarte,, 1 --c,-41 L .1 u l d l III W --e .1 1
I, p i r. nIi c '.
C -o b u oe r ,ie a o O e r e e e n ,e n -.r ,U a o, la - ',--: -- % . Pi '. ,- ,: ,, ,, a M, r . a S,Ds r d e l U p .e Ie a h e sonr e a.. I I A .et lr o l de l r b r i c rpo h.t- A I e t .-

I, cc .. . i. ir ti,'J-il.c e r, --, ,m. est.. b e s d e l t-: -: --.Ihl 'an, --. -
I.... ". '.h.. i. .. ........... ... ...... ciclcgcireiiiin dcrpl l d ..... .-*tAe rc ln.l .r.l..r i '.
... lo".Ir I .lr i 'atr'P,+- .. .r. .1l=::+~lkr. l.
Ercicided cia aiuii ,iu ...d u.,ix e e ,,i.1%'-ie bw- i ry ci cle lI.....i'c idi' cSei- '-'I
,. : .. ,... .. ... .... ..1 aid. . "A...t" "a d&,- ---'. 4 ,51.,,...0... .. ... ten, .. ... to, I A m eo -oi . ... gc.t- ... . e . ... ...


El...re. ......l....... ....l........ r _....rl.........600 I-...... ......ctede ,erl. lilr- ,.ii .l ..rrc X
ie- ai trin uedic seoiIc Mi l d l'i .. do ie 0In ? ,-Ied ii la "eo an- -1 ttenL. ILCIelF cio i'u Iigccli' IlI., Full tc-i I, .i .' i' lt l i. .1 ..
hi, dcc, Pe r,'i. i'ii Im hi', i .... ..i - 8 O | c e s. --Grtlment, .. ..hl oitoo. olei?', -.... ,la... `i.. ...n .,"
Ins pelic.., iiii.i' .e arc,,: t'rcru eVo ruu, -Lc-- iLi II ciici ei E 'rilbch i.,s -ciu rdd liiccci.
Vi i,,ci p ,ni c ii.-- r.ir Ma i-,idcei, iii, ,- i. .. .. uuicdi-d a n- I c -iciu de l "dcii .-'.o, Ile c ...... ict... r. j:..r niem
e t. ] a& er s aq ui e ;r an "d a a e -ntl'em P a, dI d t pegsnIa dl e nc a, n o lp a c e n -m1 I.z ahn 1n C. in.,o I ita Co. ,.' I'. ," c ,,, lr t-= , ,e : a ct&n 1, p e r t.ntc ip ene, p r-Al rall waro l r le i Por.A.U, d o DfCo r e'rc


iMst o deA. 5 .gcnsun1 cii'e P,' ii.i ,.--'-idi. Tar i iiOlE
si lm es bu ... ..r n n r U a C s e -. i... P, .. . b u md s si ar lss. ..I

d r ., d a"i i !-'uwiii' ui i Q- a ci .5l c ..I....I.i re... aM' r 5de.. pii ci di... o u ...... r ... d dJ ...PR..e7rSUPE....RIOR
w i l' ' .. . ,.I, ..1 c d e c c l ic ui n i i I obe c I. p a r n e e :dim c de L m j 'y' ci i c u,' c.n ea,. 'C'."' > i'--. L on-i m .Cl e C u. i cicX i c' c ue" s i l.


qic idu.--P' ircii'ic.dI'aiuu4', ElETribunEl crE L ba t JUV nTE o-c l'
.c '-t c ,c go dr'r'ela ulcsas iid.'ulla c.n t i i lnocci"ecimiento eitto 1 o "- i -i" d a a I01c It i. i-iese ,sr..Iias e 1 iiA E'l UEcci' founc ona csd,,DciD

qriiicirierei'i'ni'ciiiiei'ii'pi"i' i i'" d iciii ~ Ic l..-'i -cc'iV[ ii" i'id-'iI"CI .. c UNTA I PARA E "T DO "G di Gi'dl'cc. A ll'R cc'c PID cic
oP ........pc...ci..... cl icci... .i..i' ccpudiii "N. Tr ii'l ccs ......'.2. +~ 'l Ti-b..'c Sihiiiinv .. E dicel .... ...... -..ui,-e" Taa .... ...aoor iuallon de So s o riia e asemeseP tda 'c he +o E,ucied ,pe c ...c.'i o
i.,`r c i r u d i",hs.ha d..n a.I--" dc cclioo-,dci.uqii, el,,1cii'cu-.cq'.c ,it.Iicebiaot`dr... 5
ii : d. cis Piceidicica r cicciic uc ./l ibeI -ot 1' Ic ''..o:..ui'i're. Ci l' r'cI birn I cccQ .ciA c de iciccic
e"n m"r I ` .c 1.a ai'rid.ci r i ejc u e id n o c .1a tu


cdc PI.ic.s d . ic ..... hi.. c iino, o e_ ... .. do.... dcl Pr i i N.ldi N ii'i'le dcI uo'oi'ii dc i....d.. -c ic ''idci_ i ,c ... r .....
avr (arg"`re .7 a:.j. 1 uohn'.melrea,on, e ro,,o]a" ......... ...... c I.. 'es Ii, oods sogas os ooclede-ja ,t.,. ht~
( .r,.......C 1, .. `.l I ,I, i.... landoCcosas'-lei-.n.., h .. apen ..- .... I, .. ... ., n e aerre so o ntmre d .. 0n.c .,-n. I ,16s rea. te ozana Seelanoral en.. ..rImu-i+ re- .-lr"' .I Aelanhombre ll igulener idieouideF ILfune lmnalestaieSRI%. aorlin. A m rlse.d. beS.. . ....'did cii rc ii'" i- i 'ii ib"cid" 1 ,', ea:.,' c......-, .. ,U-, e atd ....-. ii'C U- iiici'i e .... tu d i de~in'iir A ii ciiiSiU iid ccid'm HiiinEi iiiuciii i' nc Piii eii Ripni' qii ec s
'icdId i .iic .. i eb a ree c yn Ie1 1 im r. . -.'i: ,. ,. ei ic..h i dc i ed c ri c ci c c dcii
Cund aguos:nmuro qe l ,,,,,, ,~e=r o-.i ,. --',. nar d Rprsetate e l Cfa- nvoci. tien i.ar dc e *cn ist 2 I elea ns Un dci "CHtcqici del Oariiicii'd i' iiui luci alt. Est d oi m iiiiuiento iic len ] c ci ~ cpiacr cda Spe io e elc i Vleu
cd i d cb c c idc r ipir". 'ii...ai 'i.hn dCi- a-ICI. 7. a I FUt luoeprIaccc t iioiic lce c Lncui r v 1, ihiiniiic phianier aicic o it car e desIcaco itics 'iiidalh de iioie Ridba
d-].1 p Iiaio nidcrIcadi e plaldi'. Pini' iduyoirc= p' edlcc iciciterpici-iI .-,0110 .id.n r S rd-ia e o
iiic, ic ueir c'uic Rc c ci ccc'i-icicc+ i c on o~'~ i' iii'ii p ucg'naneidc Icc e concejel~ec ei iei e I' qioiueco ,o. iuii ,-"" quei ca Ser cl icii c iica o i en ir i am sidirlei'ic dcctor Aidicdi Jaco- oi oncir
r,. Clpo eto dra clde y e ,Ir ..m Ie-e ,- ,- -j-' Ihr t 1, ,'-- ...ga.. ..s -.an- Eon" ej c ti un cp e J ve ~ dr tIg-n"%-- deY .'-till- y l.I..JI P.1. 11at ra- .i o president t -e de IA p rvin al y l I ntar I.. J.. In 4 ha I -an ,ede .Agu
cb cicciiar e mecc e n c to Ic -Ic p cidd. Elo PIc. idri e I iw... lc- '' ,. J -' i t'. i-o IlP cclunlii unnc adr go on os onl -hh h Ji 'cid rum dci Pricidtnyeerin ciiii ia ii pdcnta de la Asamb nc p auci iisi' ro ha biic trc S Ar -
-hn ..rtno Pnre anno e I hs -n d i I! .. ~e-.1"1.1c -, rna nd -d l "B' -Pa r.nleautt d d 1 po ro Iaa ue nr e oa elire e rsdatnts eeonond laSon-me a.' e .ed o est ues
uniencdcie "ue Srcc. ccci h c ii- hir s plac i uredcucridi un pcoilaiiii d .' a e ez e s+ n o i+ leaaascnura lbso c cnsh- .lciuiccc de n iiidU cii "d ic iiiIdl~ciic u ici otel iid de i cdt iido lequ !o ipr ici c
ccI PIc di eci i'c-ic:,Ia ,i crcII dcc cidn .-e .'i nb rP tmonchuc. prcd' biistarca-ccPAnaietPB ODaque DereBE
,1 r pat.- -to = r u y q e e uneso anc chas c-h.d M aa 1eiri il "C ub ac les 0'',,d ee- re" erId o P a t do' i u dajr`o L ae_- -ge erl."'s "
i.-... '.i iciiir ic~-i'uu. Li- ,i- .i.. i, _,,. ar-uci an c,cpiii.ddcpiil r c ecliicid Pciic ciirdc -umdiiicl cnuclc Tccibiuch ccccab iradoirics ie iAU cnccrlci'ic. a rc nuc cincccrblaci
..,or.. t :ra ridocc on" c Iali dc'iiuidtenaS,,dhe Ci'uiiauciaiPedro Lcmic-d':cei:iamucieiilr
iigi-lm~alo Pt a pr ii ii-c raan dei grrcp'chn iaori ctc iuiiCo rdcice Ccicm Prer l os ldi cicrdic nlPiiicAcii'lci d i iiicin iic i
"Ln.a a Ci.a,, urps1o nFVPIAI J RO
cm de. accrnfntI
I ianeuic'-' ,.pe I m t bno c o nt Iar n ~n a l .a, in .. cedci1i, ci Ibcidcde cnciidmiddelui'c'Suo".ca m eoeo ran o g n cuecn-v, C ei l oa.. io'Aio'Unascoidrar Uciisicd Accio n c ieioae iienen pu
'Ii-eIn 1ntIr sp6 emorea ue fiic r nr Ci e-aiig Cm-ce Pcri D aiio Rccu- '..id. F.".Ie Pci-Rrl P i e a pb lacned tn tepa
." .nP... .,-- d.Ii. iictuaildGenr Cao ithcel Jiiiener nU i auii iccid. dcc."Acic- diiici lbci "La icIe
-__ ....: "I la, -I ]o ..,I lara y 1110 e nsertici~ ELZCIONESDE L JUVETUDRice Accilcid.'eA Scum' U 19r52, cc iafae camoe cueorcchsnci
.. ... .. ... ,"a...... a O .... d ealasin.... E d u arIo % orrell;r d oeL D rrr. 2e.. .....-d o .0t.l.,...I d e n dtgdnjc ,,0, ... r .d e eRaz tip .. ."ran pul nde sermacu iteroa L nds o Eiii-dececcidCHolg.uin..........al ...sran ree smtenato]e rnrAoE.TECbOINGOu'i... cc.. .onjaLes delP..
ae gdtdc ra bcsi- Crtei.re l, J ucd.lic P-cp iclinc cmentdiun Piccrn e a Otru co nehe i dra oe Ins
Ii.aanoc .ste enlargc c; recac c ccidi e 1 e .I 0 Ti u alSi arru Ec laccute niiic bcuuriCbic I- P A cncii ii. ie da'eir .VncieaCeliea.tia.1 eg. cr .l Uci lml cc i c iL ''Pr.:... . ?... T..I. icia a 1 U g eria tarde eenn Pc ua 109, s ]oior cu Rtn x el r o U n otad o' c n al? a deor nt ....1 rcr. udo e do CbuIlc L c .pri l sca
C1.',, I, .--':- lCu it. at Poh', resid *a.1 ,o s. Cmmfat6 1 ,...q ,D te: P e, .... Ot
l f T o i ir - ;.-.,J.- I 'a. r ,gP~rez O, ...o ernln ez Vdi, z DoralG essr ateh mec eta.Ie o n.m=i.] .eml P
ltc"c*.....ice 1.52 t iIP ..... .. i--J, afe daea le mnrLbeecrckn abaetlam artel ciisrc c milleaocn, Soidatas, etSciL ci buz crr o ii c r ... ... -
l~ea~o oce Sll embargo os qu izletlan e | t t i__. '_ _"'o'. -:..a. ipbut a i A ralOoteCeea Lard eic rado 1 9 i ecper l Bloqe Agrr oic nge- Sic- Scl dLuu ,ri Gcraaitsore. 7"--""'-- r
Aii.c Sc ic.5 rcc'!c i-.. .c as heh:duiu c i ,:,li' udr. 1 ... _n I,. i ,.lciIi'i A ci. r"di' Y dcl V 'lSner' Ama de ccIl Hccreccii cr i d b iles cp ilcm e de
ito. ,- ..gu rIcc c e| P-ln ell'iuy o.urnodIcl.P.r'...: r.ie-.C. "del do i do cla Puch iciC,- ti e I aii'stdcicnuccmalogaqoa ortoaltdo sn t ml Pr eidicic dd Mars l Miiic ezii- c c csci c cccclcli .... .. ,
dp'iuiun a l dcd Sc uica icn u uu cu' ic cl c d u _.. ... 3-ic i .. i i- i' ccc i ci bi eu m i-ri i. .i i i i c i o Ia..- 1 i d i -
_,,,r, qo e .11 il. .t ce D.,I.. 'a do epr set I ni ba .. nir oiy'on istia am lac lones DI U .et M anueltl Dile l ;cu8 ev.do Ac s i,( on us cr res poa. E te -i vi e en y en is a 1 an jr'rq I 1 1 u

Pres.iiidciiuedbi'ii..ici.m.. idiiuI. i .. d. h --dcedPi.....c cd...... .-a N .. ......in... .".... . . n .d i,. i -in-h. u..... L 1 '. cc i,.d n -.d-.
A+ ,eq alm baidedIccc entrci c ci duc- .u ii1"-,a,,n ,-."n-' u ., -di' ri- dn de ri-l' C -ir dnt l n u n
r:iii. .,n ci ic ci au i do uniaciiiu e aiIid aia Inc iriccin del doctorcciit
arecnas r IIdeii.,ina ea P li.rt Ic.-lia bi'"i nh.... ..- I .'.c." `.ii, ond nd Jn a nde ... .gI1,0.i deuli A.i1. 1 .. ,V," eii e i-ri;cewdel.C "-Ir c ciI.i.i c cII c
. l~ d o, d p r I.. ld re, ll et p im d. P i. i- .. y i iles ,. r p, I. ', --,. Is .. 1.- ', C n h e l I e e ', i 6". _:9l 'Fu %n l ..1 ,e 'n,- L .nl, l .r I. a f erz s pr so as de as ikx + ..~ e i y a_,ll.d.I e dl,, otor ..obe,
r Aoer, con rapid yen~u beata r e a cdaoe.Ll n e i l +hornin n -s. lo .x-II I I """ 'pr" 1" ... r. I' I" n eja, 10"d. tlgi .lam qu pr" '.r. uaf vrkdeCntc;enr a I .- h"dctr .fed c---i t. Ponce. ..Allgq.li[ idl

ad~i sci'.. .. %i c riter ia ... ..E P i' e..i... h... ... I _'. ,+,tr.... P ed.. ...Pi nnFlieu ej-u imu1dI n. . e l u c ipa d i ei I' v dc d.i dd..... ma.. rle14;I e nIrI nta e c.. i c ita I es de

i a '.i..... lc....... .....i. 'I .Im.. i,,i...... ii .... .... u....,l ... ... .... . ceIm' ;." nl"e Pranimcedca oien+" . + r m'Ie aH ,'l. L p, .i= p o ,
.-...-,.,._...- ... ,--.i ~ c iabml iii.ciec'ucdciclcdccccdrdei a
.ar. - --d-mns" an Sriimo g i'da ccirinclccinac d lnc3i-ibc.lica itei i'ce ca cbacicoc'r nicu T i u ciri ei' i


r.,c, yiia.i.Id I ao.i i.r r...,pcc I a c II-.,iiiijr,.,it I " .i Ia ,c.nhFr... ...c OS es I ctcn, . ,
eniccciuu rucc eii'icd i c eue I mid. npon- d 1 .. -io-i'ch.cRi '' letbpuli'dcAcgdccii' Ia ccblaqu'icS dii PU'.ia it v d ciiemi


cc.... .......c....ict iin.... .. -.. ......ni.. ':.."- - --............... ... - i.. i''. c Nipl uidos.- .. .....i-iciieiR di "l.. .I. .............. . . .. ci.]r a -.i.. i in.... ... ... hRn....nTd relper h .. .. u ...
1 s Ic.ii'tc un "id..-.-.;.. .. 'hr..,..n quaan n ..... I .... ...... .... . ', -, c-':"i. c-di I idi A ridel ,dc da Patle deiue oicr. Sc ii i.,, ,c.c-"gerl", cfa tista n pbiinrrc dn c ilidna e, -c i,.i. a .eIc IPar
"~~~~~~ ~~~~~ 'I r v.r ~l = P r a ~ = = ' 'Ie..1.L A C 1 ' l.I d,,el ti n .,, i t = e r e n nue. L ,."..... u.. . I l rc.l. u a., [, + S r,. I
.... I Oreal .I ...p t+ i .I I .11. , lpar Ian. ,'. Ie t .as .. .. ts :1d abi".r.l i rph acl; I ,r ie ]'- III. r lln a al ] i \ + rbt a r. i prc I 0- 6 .]s ,. S it C ,, ,r.ro:. par '.t an daluaon T, hr. dene l delrr a xim a no t be de t e nll S~lta lulle hi:.uqiiu. -' quo Inrficle atm..il. '14, d, u qiucdcii lii'A ti d -cliden om nci i ,aensrde funcio ci n elid pr-ibi o di os R uimi cd -
iEnr ei" A Qudc P e c iuciPd eh onalcI.cui'. derr nd e pcrciceuenct ccatermno cciu- Pccidenlemecocsl enie
ii ,cw.. .., i..lle..I .1l . I I I .a 1i ,U r c i i t ln c- iic Su c g am cu c Aguca ic Ir c its idiiii di.rtanie incniquned, eg6 i S cm u uci'rcicmacirs cie S oneiraiIc e n dn
S ii iui+2i l'i flii II ....an .j... a Sc c'% e actuar u z S i o g o i-r, 'e iidca rlods DJ. a S at A; suei e d iihcn pos ci s c ic i ard a liede ciRiols d a el PAlpar
Ia- Yesuicio' Nibua e.m-i t ra cd'c SPEdicnc maChberaIsic hid clipdo iV Veb ritnIeIScm


n h idc.. .i. duc re l a' lc h."idc ii c% c pe"n n.dPa ilbrI icdeG- -"e aren or rdidc P au- c ib l cc- dluh
cic . ci iic,'r.--........ ... .. ..c.. i,. p . .o o . n .... -: -.r e nc, arho, M. cctl C ueuerepres cnt ii de igad dpI Pacutdo Lbeu cra n.Ppid

+ ........ ...... ~ lo n,'+l A ,qI. .~ - %icac cc c lal. .. ,i ,, i, i" .. d.P1 liui- Idubile .-:oocn -,i. ...- ,. ... -- cde ~cicith ic M ln u iiiiicnrru iaq de ue rate'dIccc ri do Scicieiicift~p~
Mal ......r.c lh ,c uild ii.h."bcuic FncicMdariaNiebiitic. cc cc ,r"u .a.bo..cll, Juliaca-..cmnt e pes t a dcao to tr e icAa ms ha l dc
trosNor ales y Equipiiai'alnni. id ci - - - ici,' Par Ga om. i- IciFeminlidsPuhsir. Trechidi' i-
=~~~~~~~ ~~~~~ .... ..' .. . " ' ..... .. 1 7P [ m ... ... I I .... ....-... ,- -, ., eCaredin.y' Ca" m -', oa J,,l, ardeneans glfaei .....n laa co ........a-n r Snanias nta a~la
.... ".. . . .. I Il..cd-i q eda. ipcc" r cci; crtde'd ezno ub. e t 'P. c nlacc eand au d
.... .hl iii ',, ... .. ......... ,iiu rt-Iea cue j e lan ... e ibi.,l u dIchi [, 1...c I c dcc-dcl die. r.'i aIli'c .nti bce'- d." P.1r Lipctcl n de rrlc tnsg c alidc rl- Sc Ccibal de l g uenira patcii.eT nm
IAII ..... .. .. ~I .. .... :.,.-,. .. ..W1 .1'... .. .. .. . .. Ot . ttl\Ia o p r".... -"I y :,,Pdrm Q ite,, n, .. ie.;' .: ...re Guoam. eret M- tr ch ... i~e s lba e rsd nee ~ ~r]a
.. I -C `m`iercicc`' I c'. Pcpcidcaic M ecrcetdihc;ec- c c
-connceci exItalba'uecelpc eceulstedip (-iuisc.wPci:".c-,'"".datIChic"dii2` "c dci'Abi.I'lc',`beu.!iiccT iSn ciocct1.ni-ccl pOntcI Ccapcii e enbccbcoc10 ,i' zarcidi'pCch'pccB Vcccauctccpce, Ilicci-cic. Pcciic. Salcic,'rdcl Pci-il
nsd_ rdC rbu da;, h g !!THdd
. .gpiiiniia,ccPe[...L.p... .deli...... 'ii'. .tc11r Pd.rS.ti.. echos1 Sr0Pci'd, /Deicd.....i.i eiuio r I a llsecei de.... __ "r" "d .......... I .. ..... an ... l ull nedeL Pr es dl M., e ,n 6-r.
-- c--c'LuS a-i-.-" .u"' '' -.. ..I .. in Ice.. A ui...... n Sc c ..... d-i "Dbui'auccluidel -ceb ucDip. lcadc eP eclier n... Dida pe i.cu... i'nnoi el cco e u cecrc; bcr dI i'c cr r icm "
c P .u u PP.C.u. ,ucd.c.iAnAocIt.bc,,..ud'ccuc.. .. .pi ..... '.,-ra n-p t ae ili. a tcca a p ioic .Po cc al" m. i i c s c u- Di ier Ortdcli rc inc o c tici
dii S.e1di.Icrocrlc1iuBI. Li'xPinr.diitIDi' ._____ _,Ir-__-a__do.... ... "Sc.Phi i-ic"cci' a Planuee n bpde Din
.Mc..........u'........." ......crc,.d.-, "' , . ,. c61 .. i c... bc1 bi ci- ri dPe.lc rA. I0' qu Ea l .. G......ccmcc i c ii ... .. r b. c yIc lt cpdeiem tc Lci ...c P dcl R .. cc. .hc... dcii.. ... d.c...
Ian icr piiclca,,berociecaiW.-cclit I I dicc .I.1..u.u nc., Ic i Cnecl c in cu i. pEicc 'o A '- r. -diiid 'ii Oren c ccin rcccu P ci c d i -icud m c ii tsc! eI'c
d o:r 'r :|_ ; ,..- ., + . I l o +, L . .~ n ] ~ + L + I 1 d e l S c t r u nd o a t M d u b lc o od l d e A ,o M a r ti n d,- a bny damtMo ; a 1. q n i. . a a 'a yr, d r e v e daId r o n e l ona ra d r t r i o, u i i p l d eb-n o t i m r o q enu r el t
d 0,t6.. ,.u._ om t p.-.t ',rei- b toGe, e uih.__l
eh.a1cuccdhdcudciu".ru' ,iindo;.'i hiuiie cii'u ccc O'tb e endcu-PrreCcucici-na eicItc
ii iii c . i ud.. ..r,,,catcaaad cI.p.l a1 S1c 14.ci Hc iii, i jctn+ c..ci.ir-'.,_.._do... ra ...n... a. .: oIo.. ..e...n.eque ne enar dente 'e n e n pre en e V d .de Partdo _rat
.... ........ "I.. ....I . .. . ..A. .... ... I:. .nP...ro ..c n cia'pn. I e Pepl-cci pc dr e i Ve dec.l P ,PC fcil c cj.c Ieee id a c u nL c .u.c iu Zict.. . dcdl; ce ..c. l Item -c.
i,,'. '. .... as I c.Ia..nb.na ciceo .taI~sci Drnnrart udhe Ediiacc P- C Aabn. ii'd"de ic Ge nera c4lit SrI Pci-un c Accu.e Penie c cc uc rcniisci unr _ue _n__edro__ dltneonrubano;_uir_,_ d
Ji-ich. r e n 0cdotIunin, aecSputcuDndoleon m .r acs udi' a i'icu .ciadci c Ic r na n eordi nc o e r a ne r : n [ e n d n .-r.,6r
Ii101xiiic,'.l ~cir cic..c alcdlMuicec iidpul'
i dtm n or Ih ,I ...... .L ..i -" ...i.h i.= lo. - -l .. :i-ic i, r I=. ._II' I l c d M. cc C e .i C .lld e te c a dci dc1 c en dol noalcl eV l .en cinai-c y i'ieaii e icc ctIuu d. I. i -i".1 .1 c ntcccneblc dclr P in.ia nAci uClar. 1.
hc nna. ...l.' .V- - --.--,Chb.I ,itcin'nk..-, Ie1t..q,,i ......i 7.. -.e.R Sc M rtI, Iuc o. ac" dApc 10t presimieti l cc Sdel pP ;sci nisc ei. l generaI cc .n cc...cdc lce- cI.pc. IdnL'ri.bcea
h , .. ci' dcciii Liii. D rc/Lcdi In-iiicd ccic Ed uardo ic. h liN A c- dda cc VdencV. .-e...r..d el'.cc.e..cp..n Shi cc. e de Iw,
k. u i ii-i's rl,% .-..,. |9 "' | i.d'd ci'.ilIendir drnc npnPci' Medic-, I'a- t_ I' A c an UnitPre--1tea yen pr oinc a J VE 7i .. -
......... '7 ............... .. ~~~I'"[ .' "r..'.. .. .. It ~o r f ..m Oi is, ...r" l""""" ml ,r .1feu -1nS-j.. .. cp Ee .,d l^ d.. ++ S RT0SE A A N :1
-I.: r... I ....... ".-ra el a o ...' .. 1/ 4 .' p s rta.. u e. ...n ..igu Ia v T ra ."e c do to J l bo t'dee a tlao p- C m' I ima a l,, Ruos efee tsde 1 la e F ra spn- abPe11 del.ParId.. o ..... I on U nI. i -, a, .
... e... ... .. . . ... . . .. . ..... ......... o ,,, ,I .... T.. .. %l'-.-.`.... . ' 'i f~ 'd.... .. 1. .... ...... .,"' ... .. ile.. . LSi .. ... diea.I ..... .. ......... .. .. ...... A / '.
,i,===::,p,.....' ... ad..-, L:......... .:.-.r. ',ln...... .1'.1.1. -1._h "r a1ed ~o usCdeL~,Pr~~od l~pnrf~tJa m- t.....`tLde |denldad Bi E~rnall y Go. ig:,.": d ",lu:e..I "In' ".: .olve nora i a to iS.rA 0 .i
1 . I o. 1 . nJ e nnP. . . . . r . . .. -. . . .' I h .o c ut c h t 6 ,V a . 1.1s n e no /.! ea .. . u: y, c e lnt u l s ao rI e I L _d o ;a d! s h e l l aAlrecu r a r e s d nAad el e n e a F u e n .MI !-al .dci cdi",.i"c...m...c..i'di Scrdciui-c--.,..c.Ineic'e...d.. Ic.ucrS crlm!c c L Pc :I .c dM-
---1h d. ..11 cudluicdi '- i uuui Iu i-cudrt m i't Io En der e c"Pepe ir c n - t d, g cd La ".di i b c i l e p c g ii .
..-:I" ,1`"2, :SS." ':.... ............. do 'Cd Lid.. '.d. :,ic, ci cS .. 2. Srd .,r .....,-- flecoftrflona e l naIaaborre tera en o r o noa. 1aanera Yl. JUEVEOI ,1 4E.Io V 15 1 -ss
.l h'el Be. To ,., ,-.r..-oc ... w.isae tadocepc'ra aron%-do 1+,.m si n ,ndI, h, r'ncori ep7n1 HalL.pe,', o lone piermaj"'..c.l "a, ;.agd4-idn..-.:.cI% I ccuc -l.i or mera C d , I,
'.::, n '." .... ,qi cn1-n11-r 1. arp th, u.l.e...n..."..;.-.c-a--i'OdcaputrLr
b',et-.Sc,.buc-1.a.- n.- i'.";.c"- aar inc'i'.:.i., ". c ,"
... ni c nnc t+r tr'n1 y ele 'a.nthd ...o., , ' ,'" -i.,rr b y v a .I.. .. 1
.............. .......;.... I .. J rn s, a/ s a,, .e=. r'r. ;- "
I S,; 11:C pi.I..WIIcciedi,.,,, L:,. i' u1. I .. ".'..5ce n ucH,,l ia cdlcuecor.iatc-.c...ci,... 7, .aLeIe'icsal"''- Tciccrl--!iictccci.ria.Cc
i t.ci cnm.T Mac. ea c Acj m-i r uE
cdc.1 .1 .W.....0 n-i'. ...... c.,Lrm.ct,.deii
1... . .... ...I. .._..
I lo aairs Ribi i'm KIc#fl 1,"r ;TnifAi-i

All 447 KiflEi3?'",

cuducpadiccqimq.'..'m.'..,c,,,,n P"- _.__ cr .a.. ,bbt.- .. S1I
11 17 "'d 't ll'd ed ta er oi jl~ :,' I"`,..." ; . .. -...'1- .." ., ":, ,1,, .. -bl rrn c o -W-,b n 6 r,:." ,...., -'-,I .. .-',,,,,.,.,jr,,.,de ..- a . . lar a 1 PA
I,, ,,, :1 c,,:, c.1 cIhcuc1.l.:.. : M 6.cb, .cr m- r rei cde 0 rlIniaiciarrieieluaaanclcheC

... + .... ... -la .....,r........c,...........,..I.. -ailI.g,. ....,-p~iadatrraa eioetne ttrnneru ecetmne ~i6&Ig IF

-c. Scic-diS',cCcsIc-line- ,.dl i o b h r&c ar i lL0ocarn-A I n i


ii "ii ooulclc, dciucllcu-'rcm.xCiccdc cquc i'iicpudnl diJSdc ci-
_ ....-.A..............le...........,.I..., ,oj I ...._....:;r...:...r..............q............ `"
.d, `, :. ,.:,- ......I in10 il ...11.5I......... e ..... '....., v .........nadah Con..... sole. d....... ; s, Saior nd, tie Marlanno po ,eguirg----o B tst ] ,.lo u a.

cp. I i. lc. cnI d.....I..I. I A...c-u. ..'I..d.ruc Cdli' a ninlc a incadic t .i'c,..m oyes s ine
..., + -i c"' i "- .C ......1cd .',aii :.u toi di"--..l,-ccici ,I. a - .. --ic Ii n meA C d4
I 'm -oii diu' i 'i I ...bc u-ii'.Sc .* ccaaaYe -,,-------,..-.. -exItfEdar R.l .- l.,
-. - do a Hab na. N~? ii ~,J~mcepqccccS. a iciaciiIc c-iGucre-cmlcc I d'bc. Sc__ pccnqc...c.. i Cccc arlsJ milt nrpuc LO dfkc i 'RtO aD SHRN 'co
e c rue crciic cc.,ecicic m cell" .ecmtci-.,ScIamSe ll Iihie c .ic ni eiuiirI ccdec I'`c`ib.11 I..iic.. ....el.c.c c cicda lscc ie ice Adc.eko a h e told tactrSae u cM .Uiafat H~ilue trL


('Crx6nica Hahanrra


DIARiO DE LA M'ARIN[A.-\ rnr-., 8 de Junio de 1931


ER CADA VEZ MAYOI EL NUNM.F-
O DOF AUiTOMOVILLS Qt.E HUolI do
C ,CULAN EN 1o0.o Apootl o \-o"
EL CArO 7 .APLA.-, do .
i'llUl l ent l @ il L iltx e.Lad.'lim ,
lA NTI., G .e CHI.... d 2.........L l -,T,|| ...Go o'
de lJdosl oa tipii do aulom toa.-t..,o ,4-1 5
1con =n fatals de IoI W r 4u4 u. 4el IoP
,"lr.e que ( Ir.in e pm. '
%o445 loce. 1500 o.0 4 rl y g,.y
a [a lid de d,,.~ pnl~c~a 1 Tall -,,671
,eenIm ~ -apr pr~ll mnVedado
la- 0ems Cp11 u L-111" n
44-110.t401p4p0000.4.I10.ororc.a p~eml .rrto'9 i0..r' 4Il; ll~
21A& Agl~uL(ltAllA LA iNBTAL d, s vum~ kI,lll ,r.e i ri eu .? ree rl .. l I-
(ION OF1.UN A FABRI cD A FL fu lln*u,", I, rl .,C .,. lIll~.:;d ,Jral s, .'.aoec
OF DIARIO E1 C I'll.- E io Z.11 .iatr slF&.ls u /e, i lar~la
SA .NTIAGO DECHU41L I0,A.PLA,,- i = rni e-I of.' r. en
L. prerm locIoAs seha c I nlaqrn~ e, de pupei (Glrr luliO S T ,a. cphile p r-er-ler, ejnei.Cam
inIor3clOn 4 I IIIV la l 0 j4 ,aet lle4 penalen q4,red *4l. C.
0 46n er. Chiles cc1.1 n4 plR.n4 4 1rQ44 cli n ae '. eCo c.,Ll de .LvrJj .laiesENCANTADORA...

N COLECCION DE WAPATOS AMERICANOS -
NFINOS C ELEGANT'ES .JUVENILES 0

jAsi son Todos Nuestros Modelosl
La4044 1c104o4408404 44.4 0 06 4 d444 ~~ 4 44.. 4~4 44-1-a44040 o


Encaontado r model
exclualvo
lodo Blanco
do la Iaoma mmca
ammorlcma ,
VALLEY
$20.00


S1 '~j '
Encoanlador modelo
exc lusivo .
lodo Bkmco
do la lamoa, mmca
am'lcana
VALLEY
$20.00


LLndialmo modolo exclulvo.
lodo Blanco.
do la acrdllada minarca
ammdcana
VITALITY
$18.00


Bodas ide Perlas


P .1a to soooooe do ., 1,0
e osotomdos on doset, .oo mlr, o
cldad. habrA en tnst.. alM da f ha
SUn saluo cr**s~ ee~,< ,
0s 41 114CiIles


n an- ,od , r.
.,.h ;.


E i i , , b n
s.^ r-' W' r J ,p ;. Ne-.nl
E, h . a
l ^H .M .'r .... ......... .. ... .',c bpo ; N
,.:- ,*-,.,. gche.Royinc
t"Attivrrsario;
- n t - I ft" h
;. |f .,' o1 -IfiL'$.;oE-,,

t,-,^ .' rfia ii ... nnOS dp fehlz
^ H .it- ,-,*yuical. Bndas dei E:-i-,,ilr
i-^ H li Inr Rnrinlfn Rnni'riii(" Al''a-

^ r. _1 ,cdjier'.n h^il.;l ,*-

; ^ :^ -^*


d, '' / ,!,,
..I gK.1 13d i,,t


Marin Luiop 0Do.4infgez"
En o4 br4II0n 440440i o40I0n t'1. l 0 00 4A 4ln 0. 4r.. r ,.
per Is p 404cIn to-ei de In g n.,., .41 ..1-llldl U0 ae.i0.0.1 .
1. IM.et
6e4 40l4br4r0 4l domI4n4qqu4r'
hlj d, c~ e onocido ingeolern AI Ir 1 ,'.?.nffu- I RII-, .e .u l
Mo"..4t'Os no ol0404.04 Ron 4 .0 444M44on 04,... 4404
I odel l 4m444n I440n0 irr eol oo 44440.4 41. 4.4i.7 044404404 00 400. 44
Mo1o11 FoIIolo Carr"l6 d. d. Pde, d.1. 10 010044444ln
n l e r, 4 i 4 0 4 401 4 l e n d or 0 4 crd . 0 4re.. 4n 4 4 4 l 14 1 4 0 .J 1 14 I
r -dl, ,loa .e rlr
N.I. IPe.. .p.''h 0 .n.,.I.,
Mun i- ojoR #. o i qu# dariln 1404144 i. 'ot
Switom d(l din.. l ,,-P A cr P ...p- e1 1, %1...
FllIit lipp rn de t~ll t prtll [|t'qtit


.\ olor E. Pou
En 1.ntiln de 29 y D en el Ve-
ooao, tino odto 00 1t,0n0 d0 oio 0a
,. ,o ," 1 un o jo e!eotim do
, E. PI con 111 ge-
D Lo tde ""I 14 ooh oo,0lnl0an.t "
Dt('hA PP1a.11 l p-t~c ,1 d6
taoa- ,p00t44oto dn-t,or Go~illerm,
Al-, 0 t g 0
1(fn na .11laPag, OCHO.)


AVISO:
ACNBA0OOS DE
RECiBiR UNA CANiIDAD
t4M4iADA DE LAVIC.'OR0.
L UNDO' i0


houseOBTIENE PREMIO

POR SUSSTANDARDde


SC-ALIDAD I'Poa t s s olide'z en [. Ir.,',: ] C g n, ,. .3.
d, hio pit su consliucc 6n c:on'1 ,ari~al.s;.,4-:1,,.de 1951 a al La .adoras LAUN-Rc r I0 T .0
WESTINGHOUSE
Ld 4ESTING.HOU,' E ;. e0 o ,,o..il,:e .0' r ,
dis~lnclbn pero inag oigul aa n e ,:r. I
preoerrnor a de aaaso do lld o cai a4po' I,, L 00
LAUNDROMAT que di a d, a .,',dRn' .:.:,.t

iopa y ec nr..n ,Tl.{al |iabala o p io. h l,emp.o d,,c.':

Facilidades de Pago
5 AINOS DE GARANTIA


Cia. Electric de Cuba
D0.b-.do.e W V/ESIINGHOUE 1 mooco do gorani.al
GALIANO 403 TILS. M-7911 A-2911 A-2912 HAIANA


AGENCIES AUTORIZADAS EN TODA LA REPUBLICAN


4 4, 40.4.... 0emortin 4 u0in
r i. Ii rl -r .' ,., [i .',l', h .. .i i I

Sl tlll o rd: 'n
r"" I

'it|F]I,|o


"------ -;---1-

Los clhenles del infenor
pioudn hicor iss I
c umas en las siquitules
loalidades: F
ClSilz @@ CaI 4 0ll 00014
CI Im I1 1 o. ,1 ,,
Culllll(ol 4.. O.,.4' .4 ,4,
SI1 Cllrl 0 .44 4"' *,
C Cdo Alftlo r,.o.,..o, I
Prm dll Rd el ,, m
1. lSprlll i.o i.. 0' 3 4
*u irlmo ,I PjA P.,S. ri5
yliylm G., G.'," 1Ji
VWc do IooToooo s 0c i4*
Cilibrio n-. 1-o .a *1
glllln S '.0 6
Pio. Pdro . .4 . i
MoIonplO ,. ,. '1
.BlIgl I isrondo *to.4,,

------- - -- 4-


0'. 4. "- ...0 4 v.. '1 T- -.0 M0 REN 5. C0 I
AGUILA 363 NEPTUNO Y MANRIQUE S KINA 55 0 BELASCOAIN 256


Pfigina 7


i:iJi ._

Piffjin R


Disenio...idios do deliciosas tonalida-
des zopaillas do mdgico dise.
no Una prenda exqusito comple-
menlo a la otra, y ombas lI
Smistica belleza do sus piernas.
Par6 Ud. quo exige lo mds finn y
elegontoe son. estas media y za-
patillan "do "California"I). f.oainoms a ........ ...
co "spuema. Ts 6n nern
lit. c- riv, h b l.,,,...-31 51 0i.
15"denier. Del 8 12 al I0.


.3915Lp d, a cc fI
2 ..1.. T.1-a A.
el c- 1. a ol ac ,..s I bjrl
817 .1 10

'


L* /l, o- r ...io .I,,r,. o
.'.... Tc ,I. ,A, '*. ,
3 9*o~lo,, ,..,..

........I. ...-.


3 iifbi ..
,I/ ...o ii..,, s-,, ..i,, .......
lAC.I~,..."... ~,


f1.,,5ills
4 at~'icoi
r ocI ,


UIAIUU Ilt, LA MAIU'.lA.--isernpo 8 de Junlo de Ilvl _s'


Color... Belleza.


Arrl haan ela sfecha ois susplriado qluince siosi, 1 bella y y uy 1r-
cla "Jesnef ill.,," Marietta L6pe y Miira. hhlja de ol er Jullo L6ipn
Ordufi y de a n inlerea ntie eposa Maria Mira.
Con al mUtive seri ,un grato dia par iaefiorlia Lipe Mira ia I& nc
us ismaliades eolmaral de halagos y fellcitaclonea. La aludamoua.


Del Sea Horse
En el cqueln "aircllbre" deI Mls-
T 11 ",cllc..atd. .- sInubco t
"Sea ioasc"' eonitlnlla aon lnualsltaa
brilllante I. fiestas. de cumpleals, I>
anlversarolos despedldas de solleras
Entre slo, uli..'r l B.mlos.1 rlse-
far I yde la iorl Ceit a C elia Jm .nez
,Gn-wiaz ton eneantadora, des-
[Iads en un ambien e de gran anli,0._-,,. 1l,30. 5 l BF.,.... *. l -, 3
Macai derocro, o'itoroa Hcoocroy ill
eionBrs'Macia Fonide is de Cardorso,"
TsdF a nac. el iota "Con nan-
ta del Ela 0 s l oncurentle dlo
Il orse O a" nss p5 oanin asj
e b b oR y a a lls lands, deI pisad.
E I lla Io Bpaci uanasa P! i o i
,n osse e ho a. r .
odaits de eanlanat .
t T"a .d.I lco neir50 10 1.15de
"d NOl 11, pa.', A.
D'.e Lon Pe DREoSnMIs. "A
Tolanola deeoaol.in Iloldele-lls 0.
bpoto io a al raola '.le ola n ior halo
D ia come lcslcaa.si,-, Iti d- i D
i t lies ug n ., illa, .
cod a de .,i ...., e
i.d e l M-,, h r,, ,,1, 'i ...... iAe ,,.-
Tartmonl decorlac16nleosa rrull delem


uar ra e ras o de r ID halt
bar 0 n. s m o Irtlva ,,nlorl cagCleste
Urbay el jovI, 1. .. ,raro lor,

m acois y2, iaol oaii ooosids .1


dpsrtanec nts adboso ia nnnelda.s
r n o Aa"de i r o dIIe-
D ex u g r nd e E l i nnlx ,, l c n e a


Ya i a 1. m n sm W d e i . o... do I .A -
IqNuestr. nuptra dl, ue ira ido eInC al-
entre ]ancomptar choritoleCei~ndeUra .m1 .lld 0 im
m' e l d eano de l os eden .n habanera -onfi m eall qso s lla d sidii
0 P 5 .ndadrlnos 1e55o s es1. Jlia
Mgsia de y-VGloria rbayde r mInos

lososbi. o.1ien.ci1d.'s.0.
\,e 5n s c e ,1.1.. 1 ,00A101de-
siuintr e I nompr abln e d ia: n edsc- MaodeatosIs oga I b.nc as-
filaaidsl.
Enrla Actioa dea niadti. ievdn
.ol iyVeernaria.
Ar pol .,' :." ', ", I ,, ." e re,
vImero so- c I-, .- A- [ --
Isdgiot eorM areno d el uri.: ,{e n
vCtcl. e o --)g,,t~~
.#pce ., Fm r x e -zJUN10 11: DIA
BE LOS PADRES


bric li e 11
C' ,l Yri y Im", sub


9 AV.


.a11a1.iI0a N 00ll* 10
1 000 acj.c 00,1


ZAPATOS 01 SINORAS ZAPATOS, CALCITINIS Y ESCARPINES PARA NINA, Y N1kOS o CARTERAS 0 MEDIA CINTURONIS 0 PAiU|LOS
*. -.... '-" "-' ." o. ; -. 5 '" "


I 0s. -0o L -
23. L -b-


a Agin. 0


j a

Para las Fiestas de Fin

de Curso y Graduaci6n...

S mr impeewble moidel5
heeho eM J. Volia#

EA Howkskin, un tejido de grand
frescura, muy fino y que no ie arrugs
facilmente, tenemos una colecci6n
complete dc impecables models
cruzados, en tallas regulates y tambidn
pars muchachos gruesos. En todo.
sobresile ]ac line modern y elegant,
la confccci6n esmeradisima de
J. Vails. -*
022, P24 v 027
Para los Padrieos de Gradmicid tambi
temoos limnos "DiMner-Jachits" do Ho'l Wo
cow solp de cha4 .1T.S. Y Paulalm
.negros iaara cambtar, de trpie. iliuh,
a *0,; y de Tropi-NMo/ a AiS. Imal.
Mite ofrocemos Camiusa blaucs, hul ,
paimelos y otrs accow4rios


SJ.VALLES' .
san rafael e indusiria, M-97 ..

dicnitw- Crdtt i Im iOfleimua ll. d1- .w


Lromca naoancera


Vuele_ or

NATIONAL

a Tanpa
2 SALIDAS DIAIIAS


o, I., :., ,
.. 10.0 .. ~0, ,000.
1-- D, C bd,


$35
IDA Y VUELTA
IM 61 .,p81,01

vII a l|. ll i tPaul"It

TI A IN4 I WI -F

SUSCRIBASE I ANUNCcESE EN
EL DIAIMO DE LA MARINA


.Cr6niea Habner.a -,
Visitenos...Vea'
LA TABLA
:DE CONFORT

MaYne ^*OoY SILICCIONE


U. COLCHUN N
PI S@NALIZADO r .


Mediante evta formula *r> C
cienthici, ulted sabe Mart'Dio Castoo
exactamente el colchdn I Una.first& que .sultari plena de alegcri, y y marlto .r me elehbrar
;.l. .n,he Ie Havant Bi tmere Yacht and Country Club, aftrelide
( e necesila de acuer- por @l dotor Rent Mntenro d Ia Pedraja y per nbelli expose Armunrstlsa
jCUlass s el. hlja, Martha Di sCastelo, uwa Jeune lille adorable, e fin.
do con su media. peCo belle qae rumple en esle dia quince A de edad.
y hibitos de dormir. ,^1 ..e. die Is slache dari c llolems L.'ia "fiesta Par. .l qe cls ark.
asqueiles alsonedel Bllmoreo n adornso prclaim, par obri se Ioartistes
Difr e el" "Trat- del Jrdin. Goykne.
isfrute el' -Trata- Be ballari con dos orquent- .
miento de Descanso" BSegrisI aAonshrA.. t. mcuhachu ashlslrhnlcons ra ln t arge y I a.6nene
mienio de Descanso" uetA de verm.in

alOn La grin boda de nyer en el Corpus.Christi
M...I' bodaI... desFrno,%d A
C jtj4 7 A'l1 L..re., i...i. ..nIl.AA. F, B -,ii,. Cerle FernAndez de Mi.
blr, r,. .i.h" ,. .- It r.,.r,'.. ,'., ; 'mla Perez Amnzaga d lI u-
-I net r ,,,, ', .,,' n-, l S a n,.tan omteresne
S tri ., G R.:.'. ,,', "- ; M eI, .C...m A Mm. D
A N ... del] pAi aA... .... 'sual p Ao Millie SAchu maA de nearo
FER O v r dencle del l lelr" l er de Emili.. ...I'. a iIl...o d ........ af.
FERR C C a Carrillo de Saladrg bel-1..l dlnI Rl. C dLit r den raI. Jl:rti A.
Av.S.- :r de EchavarriA MHortenl. To,
U Ir... oi M,. eF , s le .r,, Sardei de Mo ndes Co-
H A AI A ANCAA-, A,,, I. t..eu in.A'CAA'CAIC
CIA,2. ACPe .,1 inrn. F-- e Ins ise a. i rt n M eAmA nl
I lm ,.n pew|I, r b,. A -. .. :. 71,...y Ann"M'a" I.rs M y are.d on
.. .... 8.r A..e A J d a leune i e A"so ArlA n de]no-
EL IO P1 OXIO eSK CELEIMA. G' '.IM. n' 1.
RA MN CHICAGO LA OFiNDA if-ln ll. n .....I if .. r" ,A.... O..
FESRIA INTEENRrJ CI OeRL OI)L I .AIT--. --" Hart."-
C.OMEtICIO C. nl," Kill dellc l d Arlln y .. .... yll, .. F.-.-..nde A S .-
~ ~ a 1gMr il K l hinia eC eto C a .dnsxem rntm .. h" rm,o' '. lC.e,
WASIIINaTON (APLA). vi a itl"epll" d el d ,ov '.I-. AAi.- A . ,. .
1un ca ," i nll l d el l c'm' cmp talll MWil iam e d h i iI. .,> t.',o. h, ,'^la a r..r,'
hehIAidnAJada A1.lece anAlei n l1da N d nr.....lk.
,l~ M Islcnil rat i, ..... ' ..
onAliCnal del CAmerclil par I.. u r
I., sI de eloolda 1. eludiuldodeChici o ca . .. .. c,., `l., i..Br ..i-. A, 4, n~ A,.'
L. ro, In me elelbruar el ,h, pr2 oi. iIAkaC1 C..1i t' Me A -,,, ,
si enf rsndoP 'ahAI rl i 22 d I do M arta lits de It-,'' C'ln- l. 1 I ,,. I [ O
i .. ..ael ido .l.tilIC lp Iad . r ..re. "'A .. . ..... ,
r am l ..... t AIn IA rI i a . .. I .... ... .... .. ." L. "' L' '
rlKli|in lAef e yid epor IAxnrCndAI !d ln a il'en r L fI. ..
ro'praidArmIntenoiiAAA I~ e.rp L a (. t Valle Id, AMonte f. A, real*~ l.* Cy
Ch, malel dn e Ar p. ely, illri k rsAw Ad o u A, .. , i. r,-orm
tombless al poo il. hildhrds, li mer pll. 'ri A d eAlet Veil r,, dLA r ,i r ,,. .. L,, el 'A .. 11
lre. dh rinid r hp o wl h lrer o de rlu u I A- d G '".,CAA I ..A... Madl .e -

d illqriA eelrS Ain ,AnIrdA d A Il iLcd AiAllc. Melcl de Oll. .......1,hl# I
Pur'nr n rol prelr74 q uerd l canI v.Knte' ll ro, ti e re,k`G.,e.r 'LnVnnld`er cnann
truc1Ai sdl ornAlnn ,s d deli n { l l ellr do
vitl dIs iNAA n.1 El pre denth tC1r Mer i nle- P .I G-1, 're l C inde E .enn 1m1:l :

rnmitd n srlrknizdos doIrFruplme a VioFnw r, IbCArdn e M .Iita FInIIlp LIr, fla C d
hde iorl ladd exo rten A u e a I N rrerl'iAIIli So Ara-.e. y Is ,''h. BeAI n -
A irerla A d dIs h i Ado toe co 'omistC ard e ndoe A ri. n ,,,,cak Ad-, b n 5, r-.n
do.llsc...do....Ae eal s 1.h i I r olo -l.l. ......... e ll ?4-
i donfidu b. quo .A1 .ilA a iI.... ,Arrdlisar.. ...d. e eoi lA. r odr-pro hbrA impollsits m rcaulrins AdeiddAguler-rzdo C---,- ,no. aeLIl
. l,,r it ilers an c atiA lAddol CoimlletPr..Alicia MnRlarMordolOrsZiPornic potir atrmii fne t cmnun rl, .dL,111Vur des l n e6Gor a Gir m vri-
ri,, liIIoiSaIA,,rl, 2rrae Ia.,ra,, confl~ iine deCArdAn d oAtd e IA cAi unA dele rlla .,iros a..
AillI deoI. AIs limiA d le maA n a. ..AA.rdn Arellari do Caitellanos, Lit. AkiiACaA nde. Elerna pLrAim Linlivlo.
fillipAIA ieAtrip IImollIt. ae li, s VoAM lar CA, r dena d h ..I-in c drAOellit CIdeliA
,n In. N ctdAleidt.saire AIAI'ileR ,, 'ne, iso u M%,.A Au -, %AlexMaruina de 1. CA.
AnnarAI cost'A In ACAIII 5.dimnelr l'oiAA ard ArAIM ......... .... El, AdA,l ...
de -%in& Nlbl~rlidad do expaner num dole A, I A r les ia Ar-., r r elH ith.r y art MhAriuA-

moradr g Isatnclli mudil ol dst. Crt iuoz d D.'Q-- l de l eas..nlOrc
l~ee,'.dAI..l..deAAA AAAaide la AOuAturAA Ardner d
.L Ten, deClilcollu'. MarlaILuIMendo, i.-10" m din leybhrmilddelr.
Abifo AAubaAo, drneic dGraeL L,,u
CArAiA. aA ,rg AR MaArule pZrldA.
LudsLlrrm6,Gloria~i Garcia Vii

,eo.n ainA iparts ce pars Ianrei
Ac. io:ua AAfiguri~ac alsa ell .Mn-AI

Aelle r. As a raCAli pme Adeleroeni;
CteA'enae diaerl R n.
Mnen' al lrquineard.IAIIA
ErA' Arecr a ai n e R.afael Mri.,ldA de
Lua-AClone ictadrorconeltdtl. dePae-
e ril, s! mld e Ir Im, m o g. an l a t Ci cuit
Ilde Asltsdl s uhAY. lracea
LoalA'oiro deIis, cllbrm 1Am AAIdel
LieAoCulaAIICIs dra el digAdo myll'
deseerreaAAcl,.larr R eiocne~rerr
lantAI on- au diaertaiAA.


PP G101 GlASivsE imIimiur UPA iNTillOB


Dia del


Abogado
0
HOY SE'CEL EBRA EL
DIA DEL ABOGADO
Y ha lido un 1lli aclno la
(echa uscoqida ,la do la qra-
duacid6n do 'aboqado on la
Unlveraldad do La Habana
del Mayorr neral Iqnamdo
Agramontei, oI Blayardo do )a
Rovolucl6s.
R.ecibn lod. slo letrados
d4 Cuba tuatro mg& milncro
y cordial saluab.

LA FJLO/OFIA
,- M,,e.ia iM.lul, m


DIARJO DE LA NLARINA.- imfrn.. 8 de Junio de 1951


Del 1r rol u lt del ,tes "
O tr, & ,as GA e se t1' t o cor rer n p o r. cu ent a i e -E I c C,.a ,.. .
SnoAs A pAe,.I I. ,',,.'h, Cvel,. el lamoo udn macinal d
No a otra que Is uP 11 tul N ,Ji ,,,: .: iT,,e ',,,.J r .. _, i, ,i '. .I,. :
IlLS 6.1.. l mv I r. .1IA ,'. ..,,, .r l,:,. 1. .,"
S RoaI rIa RaAoei C l' iiI...,, ,-', r A u ,- ,
Ju n ." de Lelrhln r,.. 11. *, ,F -3- d 11 e la tarde, esti an mnnnada enel e
d iI a ec o r ch l j1 ,r 'i 1-," t .-i ,,l, ,. : . ,,,, A y tc u dA w T C lu b InAm e -
."sr lAA~ ....... . .. .. ... .'I. _/.' '' P .. ...A~r, ,
..........e ir _-., .- O lAadoAh nA-uedAdo tmbe, '.A I ,
I*," I, fr.Ah'.an .. . A cIAIIsAAAo, IrA e prebI.Adi..
5'tr' R.,_ _..


Todo el mundo sobo quo on igual-
dad deo calidad, nadi. vondo m6s
barato que La Filosofla. Y on


Telas, Color Entero


JUNIOR MIS DEL CLIENT, m6s
barato, m6s barato aodavfa. Piqu 0ojo de pijaro, waffle y cam-

JUNIO MES DEL CLIENTE bric. En ms de veinte tonalidades.
*-la fonnidable, la unica, la incom- 0.84 yarda
parable venta annual de La Fdosofia.
Pique nylon y linen crash.. En

P0RpTIS .. .... -cu"6 M"i' treinta preciosas tonlid des.,
U n A II" ' 1o28 yarda

Po, code peso q-, @ ,-re. compr' on La
Filosofis, e,,io la oportunided do o bkenr b
uno ds keAos .iipus, con.i.o pgados. blanco, negro, natural, lim6n, azul,
LOS PASAJIN A MADRID, LOS
T.M.. S.S .ASER.. .' .u- A"C gris, naranja, y multicolor.
lANA Df AVIACIOIN'. { r. r I.1 mutco.
.0,0... 9 4 ..J


LA FILOfOFiA
NEPTUNO SAN NICOLAS SAN MiUIl


.*o'Ur yarda


_____________________ .9 .-.. 1


Bodas de julio
,ECI I.1. -ti-tA inu deA A Lx,, y del decanoA de Ar I grande jar-
i1.,.:,,,, n, ,,alr~nnoni en !a dines habaneros saldrA tambien el
19l"'a parroqial dcSa i SAl A11str la raAmo de Ia noA la.
Rld. Aeforta Orla 1aa, ,Alb, Lau-
y el correct jolen j. Adlel j. ,. I AI
PlnelL. LA Afiora EvaAnge Flaa PIelo e
i' :el .eo Edu lA u Pwidw
:,C,.,,,,,nc. ... 5 ,': m adre de cl ,v hermano de
-, i,./,,,, ,, ctivamnrntr. ,erm n lox pa-
f(1-tndirjl n la pI'g, O(IN 'F }
A' .,AAIIIIAA


Telas Estampadas


"Waffle, piqu6 y cambric, en
originales estampaciones de
colors brillantes.

0.74 yard

Crep6 Vogue. Dibujos de
fantasia sobre fondos claros,
medios tonos y oscuros. Una
coleccion extensisima.

0.98 yard

Tricot de nylon. T'jido muy
Sfresco y de caida suave. Ideal
para nuestro clima. En mul-
tiples.combi.iaciones de di-
bujo y color.

1.38 yard


- -----------


=


I I.


', .. ,.':: .
,.. ..... ,

Piglna 10 1141",1, 1R0_DE L.% lARIN-Vkrnes.8 OdeJ *niohc 1951 I TNeairos v Ones


Escenario y Pantalla .D P EX H Y TratariA bi alealdia de acabar.
,A RI`IE LY il 1REL

(2-da. SEMANA) __con todos los ruido"molesto,
BET II DA'I' BARMY 'IIVAllAIN1111ILEILIII..LO0.)IIt en1)10 (Zda SEN A NA) _
J a" V Iy.r. UN FORMIDABLE PRQGRAMA STI PL (. L 0) e ban dado 6rdenes en d0ebo sentido a tod oa los
LON EL FILM D.'PAl PITANfl. ACTUYALIDAI inuspectores. Obrai par. mejorar el abasto do agua
....LA EGOISTA a. a .. "
.clli.o o ORSE.IPIA'.FC- 1 20,.4 IFI"
S ,. .. .. .... . .... . .F, ... . ,',, ,: ,. n.,F N 1, o p id i i -

R A D IO tIN E H O Y J F ~io dFI.dT e
.I IO, ." ' ' ""IJ 3F.a.M-- ."........ .
Sm 'z 3..... ... ....... .... ..',..........I,3 .N do.........
31- i o d r -r part, cR a tIN d ol~ r

IE- UD0TI1D REBEnDE". "T; dried. nan
crhPLIND'L %IIlVf. 1. e_ cart-ete-i
.. . .3 .t- :1.F1.dr:,1,.1 :,.I,,. quo a
.... "....I111f,,- ,i0 .I.,,-r,,, .:.--p.,, .O I- -- [M IeN -- INIERA -- A ON I r nl rd
3 F ,~ Ia' I 1 4 1 4 0f I-..o I. ,1 F.,1 ., o
log 0 ver I .:.!
%Al.fi ,.1.l3. j ,II.. .........1,, .......1FF0............... LA TIENIDA .. LA
.... ...., 1. j .
LOS-ANGE LESRI AVENIDA FdF FF0 1 V Colin d.d -F I %I E6+ dei dl... A IF AFIodIIod.

:0- .U F1-F F1F.. .. p- d ..FFF I.prFIa. 1FFlFFIeF F.. sF. 1.11
d. ,.... d, I IFOFP. FrFI d. F F'1 FFF I i-Cdin1, 1 R A D FNFON cJJcLU A IFFF. 0111 Fi. er. J i di.ll
r LO t r ENIDr t Arquiri1iedeja1 i inefiF0do IunaIFFLasFFFra madurIFexpreadva-rs "..LFFL
...il,~ l ........... ....... ..... Lol b~ FI ..F.FF....ROF.R.... 'FF .. .. F....... do P.... S U N +
F00I IFF,-IFFII.IFFFFFIIF It.j1.f.7-..1" ,,-r-... ,,lnesFysus rasgo s reFlexlves.lY, F F I OIE FI .FF. MAFAdF
A l iill ..I,. orluesupone parejamente In ties. coma director cde orqueta, result rnii s I 1 c, toia a liseto eea 1 2 ba
ucacimdpeneterebraasimbsmamu| covi.eiIt. R tudbrsri del Acueducto, Ingenlert. Abel Fer-
a~~~~~~rmonemms.., xr.aizdo "'El a c +U. n buengrupo de autistais, perfa.eaxe-WalInteOmsttiLew4 + uel lllel r -.s.+]. .; +n alcn
l 'i / / Ar....."b..... . e l. .. ...... .. .... ..0 ... ..... .. . ...F..........F........ ..
,a le, -.. Farl .',,] d n, d .lAK.el
ormaba Ia m silaputrit estruc- complete el repeat. -l SIL R nFKRO .I d,| 1.1 !um, 1o am-r le dl l
d~lF FOIFIFFIO 1FF FFEl01.I1':~I31-11'- --0FF do FF'0111
turn I r 3-y Isctb.,a bea rli Y- ,i. lahi'ec F I ln efulFaiIII"F--'D.I.F,:m-d. I deI --.eFo..NFI
'dos teoremas can mayor I.reci.,i6n gn Podn.-n ~ lo ierlo!deo1{I..1.In en, a', ",.1 6,-rf.rcl Jr e lar A,-,, i e
.un asorp i ance as vcine-o..-It, B.e-I_ lr &lla ? ,a .
IFIFIFdoaFd.F .. all y i tolIN I U MA F .3-la-I. Ti IOMOF 0 I FR IIFFIOFOX wr-
Atmeltic, +aba d e l o b and No11FlaO O 1,OLIOAIF- FBANCF' OF ",dF.,-'e F.1 .... ,.6 DeF+,er, -
A ENINllF1FI1I20Fct c- -Ilt Tcda!w*i
N T.T original,_"Pr__eldm" p pe _,._"_'I'I', :,.ire
-yFFFIcdFar. A ]1FF a. FF a FF.1....
FiORA CLARINES)I la obra de los" Her ao F sF QuonterF. Un k il ..FF1 id .l A e IoFs _..... ..... tiF iiF i ..I
La ver n io Fie o Ig Ffi F FlF AUSTO G RA N TEA TRO el LU ES C a r t e l e r aFUN.O se encuentrNn en N Fiche recorrido
"I .. 6 i~morlia FUT GA EJT0elLNS C artelera ....FUNCION D FNDE`-Rn [,.'n ........ e2ervc Vdr dce ......... autsinlu-
1nFFFF.pIFFaFr. lF Lo EFFIFIF droFF! .AliciFzonas correFponFl enFiFes a F o
n po p FF. ,F1.F F yL aEs F adeB l t h i e u recF lFirFn pdo..
I . .. . d stu~wns mpt~cs. ---- so y 1. Academia Muso. ial C Ir, I!! io ern ynopr o eoded
trio.l c-4CTUALIDADEF IF FF113FFF F. Espinosa presentaran a sus FF,,FF.
d1FFFF11 n ,_t... p.Lss- dFor,.Idc epasFFFF F amo r y asuc81os FFa iF de FFilino, FFomoF basFaF hora.
r i," ez,3 1F. d ballet l dla 21 de junio F haraiaatuaria etarein- AaBAabGilyItFaFDaria r
,,'' . Fr ALAMEDA: MareadF. CFa.... do.. IF. FI te-lootro Aditor . .'FI FFIesulg F ...e't n' dad3 a... O F FF..... de LA TFENDA DE I[
.-.+ e+ I,[ , '. j ... az. lb ar s.uintos t i norre A dtoiu .o+
"n _F IFFAFIF. 1311V1FF FF110d1 tiF dF linai3 F ol actual eL., FIF'F 2'FF. FF011 u 311101n oe 1o es-U, NA.tiF00010 FFeFOF..
iAL" brssea F lomael Ingenue. ESQUINIA, una peliculat tan me|l
F F LAZAi 1V1a C o sdFFF1. El directordolo a d e loescuo FF131111 rF.. Fer d e. lizanF her, e FF10 human cas t FcoFIdl dellF i
d~~on r1, o r ""' ' 1 F"' otsdo Alonso, conjuntamente c :., r ,'lle Churruca e ts rue. soent.
d~o rl loan bar itdo! 01FF 3 dIolF FF FMotnJl, o IF CVia F B IancaFy FFde FSanFto1Teresa qso 0en 0 e l FFmF.1 OdFo.coFIF
AM ASAD R ol FF1011Ia Cazoos el Cero
..-...i -- ,iiyMaiG.F 1 F AMoFASFAFCO. Pr113udi 31FF FlI-n prFIFF.rFF N-o F CFI,.I dF do! COIFF 00 FF0 FO- FFr VfiFor M. MendoaMF FnFi
r .. ....-,.,, A. F, 10 .1p111BAR" PreludFFFI FFnur F dFeraza 0ceIsyArangoTu ooin. CalziF Cde FPala-1 sonIF oFiO ol o0 F lpor Lj
P.t.3.. do r. .IFFY.1 IFsu ort.,......-...func.6nPDat-a*Icoal.Fire N MIF FASTRAL .... y Ag.DWI... Fi .. L
'1 MOFFSo. FF11 F~1, IF.lGuP MS IMna. em TIENDA DE LA ESQUINA, prF
OV. It ma.oo0 1 -131 it an", Pr F aMFF111- 0 1ant 1. -13 reol de IF ms.V- .cai.mt d ampl ..- FF01-31eFF:- ld o li. Dsrboldoura ..
,1 .IF oL [nv do i oiepatsdoc1trbFooes caFI atel19de junta en ]antea
Has I ~ns I to el mediodiade hoy podran Stro. trnNegrete,.e 8dCuatroJCanlodituniol te
I.0T01-: TOa iptorus.FFto0pagar Flo pontrb e too l hoore b LFyFF.1F
it'r ,Ty.: Ta rde do FtFr s.Jogd ntribu i es correspondjentes
.... ...S......El dia 30 se inaugurari el nuevo a ___on____t____
F-ATHAL: PFFAldFF, Nachon 1o rcolcpod iesubns
raise. a.a r o y J altbooho 00 301l0, do t ual eeri. o-
L.os....y... yFOiFF. ......... Cuba111 ... ..110 -FnOFeF._el_ _"_
.- -I .. Ipolo, lU t W au unuIDAiarti uC OGnn 1.11.1.oll d~too OF IFaL A ea.110d
S. .... ... WMausoleoa Martien S deFCubaI IpI 1n10,dIP:IFIFIF.oolrO.
.. ..VENIDA ........F............., 300F OO hF (F310II
"'t ,d...... La d"....dotdir not co .ntd-pesotd ir eoo d l$ ,
L ,, ELAro o t El P resident P rp". el Co seFo de M inistros se ,l ia, ht oe Fa Lrp No. 2d "a lo"on,
fliFEIFIFF v. 10., Aoo Vt. F Crue0010010'lIdeJ"not.1110131. FF20h. xi IS p!
...LANQUITA .... oCIF.,Fr. ... Fl trasladori a Oriente para asistir a dico . o 1ut1331 3I unbip pal hot!b lo
L. es io IoFFOF eFIFIn c A n1 oo d o y' r deond
,hont ,ri. C hIoIF dCEl dits300 dal actualrues0do JunOIFFbF rpFlh aliz.dn unaFazrin l d dFgna de o FFI F
,:INECITO:C iiI i ;.l, do-nu uar I Cel nuevorMF usol vo d3 unac al do AodFere." r F ...c _Li Q 1 N
portva.(., -i ...Marii,'em e Cone tent .rdo d a t e and -I d e" y
(Fi- CFFI3o ISfigniaa en Santiago do Cuba. I elrnmo FomldoF l 3 o
li.30I El ,aliF e 1 .3 tospit FMunicipalF deIFJ
Cgo.. ll.. .... "1.Cc., t P "ot.,. omero'
Ins,. ,o .12,..,,..,,xt.; u.;.. ,.. ..'.1; '5y.1
two.... .. .. F.... ..FF031..' ,Dol l, M......... . .... .RIN
0o.T. 1 i," ...........F....... Aga_. F....M iguel R om ero Z sr, 30101P~ 618isM
OFI L ... too do tos oo Extr...''. .7 [ QIF 'FI00~O F O'.t:l iOFOFnOr F.F" '~ p ," '',,,[,3',
.nRA:oLaoIdea dota 1, caloJr0ElFbIFll.FIepinoIOanerureneternndnoa.o. A M S:A PETICION!
Dori.... M,,.,,+ o ....he, c................t i pa........................ 2fu1'co en -WNo
.i . .' ...,..,..LI ~l c oasvni o eonxt uyendo hate, 5 at)os.bj- f t o d n d '!
I..FP', .. b d FpF0dF AF. ..F F 033 h- Iob nlttut. do Gouoo, n . 0 0F RIVELLES
j1000 Fd0 FF1, 1.FbomI Sbo,1I000FF iF t dAAARAFOTae I
hcahxaI uieitosi adlelAiacrIN ....avvers ~ad de Orientedo asr ehlea .treinta OEMITA
1001 lur oot.l lmll rl0 eoIFOFIF t ~oFF0IIFIrr o d .ol go e am p ooooolgoll UNAT El, ',, IFI,' FFlne 1101a FF poooido ol Recor, doe Pa Ul- otF00311 ser t prFoOg ~ ldra lOde0aFodr- a r i t .. ITA
Fmprin10 d oto r 311 em oln Ob...o do Cle G puant i to- mlOSlFA.ELA DE
'li ttle tolh l io 0n r I, o 1.a ltorFIIIlo t o r to d 'ra Ft E T El trIF e 01100 nl 0 naSa1eines,queIFnvrio en IF 1 1OnoIn obr0 l ls Jos- O do j I t. ,
000F F11.100FIIn odoft .lI O tpO(F{I[nIIdFFACEItOO0Ult *Olmlnll nor- Foch10enLo d!talmrCr v en ae. dioma ll .a. -- od AP 00e"
emsd DOAN dl r ord, i uJ,+eqlUln AJ it, lC a nr1iiu o ..J car- el E oof ml~a n Iusclgc n SYru er~etced n stdatsC M A
....... ......... ........uo ... dIa IdosC I0Wall.1 FFtint eioe Guantanamoeme. .ntrevistarO n Mato Il Dr. Bacigalupi "AMAR Y SP
3100Fn0 1ur10 n Pe10 FF01110 FoonFIFO I OFF FFFu FF1 1 1U1 yr11nr nohe Senndoroppr LosoVillas,.doe0too0elFIi, Soodoo pl oo VIto daotol Ello i
Fl... 0|0..... 1 31..... 11 ... Io ..... l~ I I.... I ...................... IFI.. 1I3131 PollrroJI 0 1Fl........., SF13 ....... en do Cdodoo..... o t 101 do! Z od. FFI bl~tF rtl o ______________________________'____
nrr t fd Wio. m = onlt tlo0ImllrF.FFIt do IlC. I C0s InEl ACF.IeRP dlrtdoo p 01unto0 1nrFFFLI teormFnnFIn do l t o l Iuo T I Cooro 0u1- on I nloTotr do
SFeFF0y0ootbo.nDtst do ooFrao.u asesaf1r y a FernandoFGoF AdlezC-:odop.l,, l d
dot....ltoroFFJSo,, AllolloaoFlStoooart Poo Fooooodo do lott P0 030 O
d I so 11nrc, tiieslA st a l R diviera, Alao ,FA0UT L od11y1rmi00El in e ndo p oycclo es Fel oAr ulte' t 0 n01 t Lt0 G l
td Ia elt It,sc IrSanti, ns[coal l. cons- Edcntcaltn doctor Aurel ano Silnchez Ptmyoadev oya ueu
d .Ii r Tell y),Ambaneador. Id SeT.L-r pbre, a.ce.t.3 y grimn n. a a ?..
r show en 1. eseena, ruceifn de un belln parquo te in laArango y el secretario de a IP:srd orIsuld voto- nrcu r
---- a chCFOo~oFLoOiI de Indc o~lFt oooo pood I;oF noll dor0100111o 113ot F.I 6nFIF ItshFMd~o sIntlodo
.... ......... FAVORITO: Mnrcaudojl, L n eneriyl orsodineepo ao uei ua.I = L A mero por Ia muerte del
t.. .. .oo di lnot y s corFosF MODERNO! Acularl. usted y L. p03n donumer a0100m0a1 FF01110 3A bsool n h10 o anFcionado!
T t t ipilll trbcalisme ine 1aonc' Idca,
FINLAY: Ameor pooddo., Lo Oe 3d3 p0- Ffu FiolentF. reFesiuri oF.trasladF, I1 loluIdo n TerminaaInd con ferenoiIF tosor dotorn
Ir y p o. F NACIONAL: L.revoltam.. Slabr do It FlnnF dF 3 "Ji ohlobra 0en F6 di33 tal 33FdiJ F1ron 1qu10 doctorr FCarlos otel eFoor Fernando i 0n0ilez0Albur-011111F F 1011 FF1(OR1A
eTLO NENClA: El et.e Fmch11, M- CamboF- ansCy1do I aI u coIrtsF de! 0Mnstirn. de Obhro P0, b 0.1. s- Prio SFc11rri3 hbul3 riterado so pa. querque0 oc0urr0dao n el med oFth l 1
-4 . .. .......tos NEGRETE: Nud .......im J ...0 ... Cor ?U n afr ce Mi-toMurs do que el Institute, de Guanth,-it. rede 194t'9Icn u.....deri .......es
FFLCORISA Al] Sot" y I 40 I o -1td MtIodo' g, "di y ...... I ,.-rml.FCto6h d 310oFre. et 11 nto u eFtaci d F ero O arid,1F dool-
T amil3 I to- o. euFa onFl''' d doFure do Cdlrtina.
00;1ANC'NEMA CIFFo C 1 F1 313l. FNEPTUNO" El tIF I .? d 0 30 r lhe l PrsiI- unas seonanas cuandoF apruF e `boIE El
GRA01F 'l m",' E~FI1Fq l Au .oa.iCb.'nI Wi.33 30300 ue ncgarnlo de
IAN TEATROC inri...M..Io ,3 ad. L.,lot, F 3333.Ceol d llo oltbl od1110 1F
d" 'or' II'1' 1 ColtnI. oo tlab.1. i, i-, s na ona e abr ru ,oe.
3L~ IJI It il- oLS1 L Arm Cb dt bL
r lo A El 0110 FF30 F 1....... CIF.. .. . .. ...F 0.0. F .. ... . IF F. ... dooto, EIIaz 1300F10U LuFOaroo-f tEo.I
I OFS0crt01 OLISMPIC N.dim.,.orlnpelFtr6pwFF 31 33,0110do C . . ...s..,0,mig oF. 03 dF,
,_____ -- CRtS; 011h110 M re, s dF F. ...F yF F Con lo 0110,-In 0a 3ot d 3pa r 1 a.,,111todi3ic i ..F..i. I o i doo 1301
Siuo oe Tel carl do) TeOFlro ENCANTO, &SU PRIMERA NOCHEF, T Nel sNFANT" MA 3rad. CCadnd Fo,0113 PALACE, Preiolid P3,,.o1 ... l CF.101Fr ...-.F. . .. . . ........ evos3R0iYlFtotedoo .. ioodld .
v o d oi ml u s i ca. q u o L F H no 0 0e n 1 e r0 F q u i e r e r e t . e i i, tr IF o n dl 0 0ciro 3 1 1 0 0 1 0 0 F F 0 1 1 1 r1 1 0 1 1 u r r1 F F 3 0 1 3 ,II 'o F 3.1 r F F 3 0 0 '1 3 3 P ,,311 a "0 u r n ..F no . . 011010 e3
El 111113 11md0 yS1 Eld p L PLAZA: B, 0 ema3m0 amor, La00,1 ,r1 3 a 1.Fd der SInti ol do CFFA io r d o nesl e 20111. to$300
dlFF 1. gun.lo ed0,133. dodade,01330.0l0o Cuba0s,.1.c0in Pne3330
E ~ho i, i I, I b votedr Ran o dad Lurbuen la yv suntos tort s "u' "hafis de reclus 'in /ja en $5,010.6
Sn-.. .. II AF3 LUIYANO0e: FINud Fsm o e 3..3. PAL AI El dFF 3 U...........d..... :......e........pc
l. E'! ..FF.......... 3 IF, .. ....F .... .. .. .F0 ..3... . M h00V1.3? do,. PINCIPAL:dCiso... El Fo F ... & A rlol aF.... .... . . i.. I lF oo .. .. 0,0.0.. .
'r dr'I,, . do lor ill1a- FF113 ePy a El.PA IFc131 30 . . .' i ieU U iU I/ IUU.,. Ll r etndsi o 0 oo Ud o s vIFo
100 El I :FI'... le 1 .F:F. F.31.,,..3F.1 1" I OS 900130FF 0,0 0 o0PRI31FFA:FFFIFFOFFlOIIF Folrlot~looFoyo~doF. ~
'' ... n.y.... ..... R E ...... ...d01o3Fnl,.a F ... Lo ".....1j goFFF rMn.,a j .m. ...
I.,."'di Io, cusa',, pim. otasyP sul .. cru. d R'FFF~.lENIN EMA Ndsa nrlltoO ioo EloF 01- ., IFd rl Y10,01 FFFicto OF"FLa s ,F,,, 01 0s 9 3F0d FcanIF Fi
FFo FFFFI ..3lF ,3,FFFF ,,F ,. ,1V.. ,, IoL UIA 0F Coe l o. 0 M oorof iscl y103 M 10 FFI I
on1 -100 h 3 lol I h FLOS.ANGE ESCho doa3n h3 3de'bedFenFyasuntosFcoi- p,.t eFencuFntrancuarFe oIl O d t-
.....I'll .......-!t ....I .. '. .... .. ............ .. L' rh i "... .. I- .. ..I a . el: I r s J iL Rba M ernnn n .. q .. .. M, ...
13 L... .. .. .. I, 3FF3FFr3.,,d0FoIFI . . .,,N J . a u n ,3.r,!. '
tF0iF.IFF ep,3M3F113IF 1 FF33 333333133FF, T. 'r l ( otoo y n n s e e d r. " " r
%r t % P "r tll 14'~r l "I ] {laH ,Q lt, I" La I u ro e iior n R, Y' a I scl-, o fi r I v n, . ..it) .. ......... ...

tooc3r a. t13.ei133n 1r ot11,cli131ii AIdIF5.e00,
!nor..n... h ". 1: It '' IlT,!:,Ia ., Qu I ontrl I ,on e +MA ZA AR S.M n -r lna So RIALTO: Matread., Casado y ancanllI "''' ,atsfehnco o sr1,or-.erl.6 _11,a, ft j?, : ci el.,6 '
man,3Il l "y331 3 3 CI 1333F I nFL F, ,tl I 3',Lc3Fes3Fte3Fn3Fsueras y asuintos.Fortos0FA11nsIMs.N"0
33SM33 31 l ,lJ ,aFortes.. 1 I3.3'0.-l EI IaQ :e

it' FF33331. 13,. 1, .3.. 33.. 3 III3id3.3P..I~ 1FFy RI3333333FF 3333her don3FFr es331l36333. 111-30il,
ha lA o u ibi I(vlc........ . .. . .. .. . .-.... l. Xf1 ,\....perdld6, .. .. lea- vlolenca y ....nas.. ...tain. ... .... i l ,, .ro, a.e oa . ,al ......
Is ni l Jl. .. I I ,:m~er nchec I soda y asuntomeleor oa RIVIRA Lut... Preludieo y asuntos STRAND: Sieoete sti l mbard... w ate._ .,.aa aIu a.e riw.n J, r2 mr.
,, I u~~~~~~i,, "~~~~Pc" 'o,' i M H A a / In oero ro y nsuntom eortos l t.e,!. .s +je r T

ELT:0. 10 3.3 33013y1l .339.A13N,113.to3do.33g33 lolt3113 r. r3 tar310s.,1aIlmSclF
] 'L1 t uo l a333 F. 333.310 c n pa M T.3 3R3:3 3 N e d tu r o o uit. in . 'Aa
1,oo- .I ,IdIIodop y jolI.- FOFll d oir.. 0 FFd.,
rilly 3 3 r3 I. ,eu p,' r ,'11,, doaoo-.l0n vode tFe+nierFraIFiOXY:Nudosmo3en el tr6picoFS61o oot oFFoa ren ovin ;,I -nlrMXi h.c ccaIE-I. I
y 3FF,,n l ,q r ir. F MIAMI: Dos contra q -dest-no A mo- 'VFDADO Lad a yeliorern ED E. exam c6r.d nuir -
-lilOinohIFIIFIOF1Ftaoolo[Lilo I ,I ero lr0.30FFoauo o r 12 )t1e, or1sd0y lr id Ra ... ,- ...,.
r. .Loooo-no.co....l..o r.. 00AMA+' .. .Tu t i. .
r,DogVa ol nII.l' q. tt'l ,L I ,I i depaiC s,...ar~- o liode una v da yai llts inscur- ISANTOS SUAREZ: Nudismo en I Vq I : La h a de aI a r. .+- e I ...tc.a. +, .,

nmul a hnF Ietel.o.F3FF ospurs el r i 'o, n Anodolyrto. F.3e.11,r0FiFFc-.,.cc.FORE j
tltra, ltl.I,~iItrtLIhllL ~tntt l at,+il{ l~tav-MDiELo: Un homre y s h a' auts ot. o o,.P li..~ ... ..... .:m + +,,
+ P. i L )14J~~la y Nocecro National ('oi.Giril- co)ndelnaBombardero y asunto itscortos, y gril nowei t.1,.+:11dll: ~e 31c. b .rauI
.d I........ I.a.y.I.y. ......... ... .... ... ..I
el*Is ~i1+l i.1t,[~ l4,+ Nd 3, ,03 3 3 l.... i h ,le0 dll. ,l.3h..Fde:1.,.FF IF..FOF 00,.3 ,
IT~al~i\Pa]ando nuevam,' it, 6td r 'i _i I
IN P._w m, wml i II St" dolo+de~de ]a aztIa mdre at i
chr ,':u~a e vLc~lte[de[ E.i ,ch.-1 ei i, i.~ ". s ice ar ando nuev mente. eonr a J, de., + a

11"F1.-lon.:.oooo.1oo ue un.1 W. a ._P1
m-'TI '...." ... .. on h .. 7,a..rF.`. o`... .. F.00FF ...1
. . ,,t,,o T B+....I ,_- inten .oDi 6 :
iColor Par I ethnico o . di o Yla i %r- Lo inF ; ... ie + L,'I'", rel c.' ','

TROT.%.. li pr..... o .... -I ., d i ~ #+. aBr, nI ar+r'
c".[1 a I Q J. n B i
c..,,.,d, ,- ."N at. lai' ,,ci5'


SUSCRI'BASE Y'A
EL aDIARIO DE
Paigina 11


DIARIO DE LA MARINA.-Viernes, 8 de Junio de 1951


Crdniea Haanera


La bodrn I illhsrerde-lfnunsry
La.s.5.r %IlsE,11 serd e ye ioJ. en AIu.n ,ds.s dl irtlcc lrnutol
1 depend de ol.1r flesd. I. t s..er lr. ,OV t ., .,
Ar.e el Iaiii ,or doe I la si e "lsefior Salvador Maury Vidaurre y
de Si .r. d' LetrAn, recibieron eriora Catalina Palop, 1,intersapnto
d er Itn re I lrAi t 6 1 5 1 r nupciaI d r.ama ,
tpeilIs o O B t rluc1 ferrll- t C ir Un Jsencillio decrclrdol -obr del
M rts y ll rdeul. a r Lamnor rt Clra rdn "La DaiA lls", el bi Atrndoido
d. r-u131r10 11 i.'crs eleganters. edin del Vedad --, s op dvertla en
rerresta )oven Roberts Mssoy o'i* el altar., a bise de laolrios blancos
eop. dlstribuldorecn jarras Y Jardinerrs.
Dich.seremonl r olIe Irvd a rabos At io nd, lton mRcizo de P almas
sn o rati b s sts I rolut nt oad pr el arecs.
1.1 lto reri lerS noque ouard In to- L .eflorilt s Villaverd, ,alroso, gen-

,n ^^ _^ ^^is^k Adou I&nl~r Ujru. pa rii' neniia
r mllstol ,Is rolas au r ladamnts I ls- Ullis I, vlti6 part 'a laceA.un
I fisclseyna as s uells Iamo trodorale de ol e i rde" ntilla y elegante,
Oettsd y d~luslls A 5 indam6 Clot Aue Ie rcompletabta con el adorrndode
Aedrras 'udA. dre msdrez, rAbuia cIbe,,. AUl prlmoroso 'blandaux" doe
de to I nissie., ul drapeed.lydo. y AguilraAlAas odeo a
Irl osd.rld., ." dor 't"mllnrel ares qua seunio n cia a in enes
Y io If1str 1 e.. neuron ioir tr io ,on com lrbCnn l6n con elo ,,r t B, 6 ,r.
plrla-dol op t. o Padrer de bor1 rbr luiol rlero man u i a n exqui.
0 C i l o' s 'gn'l.a l.' A. ci in Hidialgo.
erndaisae one i sl '1n.. Os...II nVI, , a,',,bi rAde 5A5 nI5tA,. ll IJA.


I nte '. i4
.p,..tctserri-e''d"s..,


e a.. Es-o.. ,.,1.eVI
p. r I
S t.r,. r J -A.erl
I '. cr 5I .r.-r e,,,,lre. .. ., r. ,.
In des
Mo 'C I.' sl s, .
tie, -, j .hr lnr Cabh. .'. ..in.. i...
I an I th LI.n ..... I


'EN ELO
1' 1
wowCon .7d.- Ft- r., I~. ,r,,'MER.iCAn
Ustdde.soce6lsepe so Ins dials Arcsal-
YCrae c ', 01 ,0 esl I..rch .cees.', ssa c la n,.rs .,. nr|.,. ...
l n lhrmsse is ,sss ts ,.
,[q~ss M ,-as.iT bodod l ari mdai r ..... ..y ......... .........

,,r llan ., I....

I Cc es manifics. sr iio ns uper521.blSe
.,.,.,o'.rPatro "FMS,,...
I[I"-h, soU etatatdo posatin, ". ....
TKW.NARIVn MIIAK!driESI.,i'
,Il (..I. 2 = 2 ,, "nl 14 ,l,,r

b. D ,. P ., rl.. h .,,

UWMijrcu awWnnr~jj-
P.. Ul~ ~a ~ ,. ir,,'E PffN E uLU IiA Nf RBEIET


SCALZONCILLOS "ULTRA" de fino poplin
blanco.' Muy frescos. Modelo "Rumble
Seat" de dos botones. Del 28 at 44. Al'Precio
Espedial de 89c, uno. docena para
reg.lo, 5.25


s, UL rrr 4Iw
CAMISAS "ULTRA"' de sportde manga
corta, ep ligeros y resistentzs tejidos de
algod6n. Muy frescas. Gris, beige, azul y
verde. Del 132 al 17. De 2.95 Rebajadas,
a 1.95


LAMPARAS can bases de lao de metal SJUEGOS DE REFRESCO campuesAt de
coen detalle. en darada. Panrallis en verde 0 jsrri p 5ei5 Visas de crissil. Diteajas en silki ZAPA
mao A can (ila dada. Dieridaid de creeni dos tno El minentemente i fnPopular!'

cadlont Dt 4.95 y 5295 Rebajadas a 2.95 Peecia Especial de 1.75 de solo
a 3.9 5 .9
BALL'.

verdey
De 4.95
LAMPARAS con baues de Ioza 6 de metal JUEG6 S DE REFRESCO -compuesto d
con detalles en dorado. Pantallas en verde 4; jarra y seis vasoa de cristal. Dilujos en silk ZAPAT
,marr6n con filos dormdos. Diversidad de screen a do# tonas. El iuego complete Al fantasia,
Otflos- De 4.93 y 5I.95S Rebajadas a 2.95 Precio Especial de 1.7S de color
y 3.9.5 ,


TRUSAS DE DOS PIEZAS,
de satin.lastex en n'-gro, verde y
apricot. Del 32 a 38. De 6.93
Rebajadas, a 4.95'. '


/ "": r OVER.ALI-S en el...uevo tejido
..... denim sinforizado. Azul .... dey vZerefoM g
-a V royal. Tambiins otros di broadcloth
Sestapipado. Dee 1 7 asos. Al El Invento m6s nuevo, on rov6lvsr
Preci Especial de 1.65 da juguste, en los ultimos 50 a/los.
S .... N 1 ZOOMERANG GUN "Hopalong Casidy",
"* I _.:!I Ak "de reitsente maiensil snco. en color ,
TRAJES .enc.mbinacisn &camiean tcjidon ssjoa *'"5 5 rojo.a t.e. spiral de papel lotogragldo de mi o -
"Fpumn de rat" y pantal6n de gibArdina. I*---, ; -- -de Hn niietro de largo. I -
AzulI verdc beigei carmelitaygrl.- e . -' Epecial en nuestra Venta, 1.95
2 6 afios. De 2.95 Rebaljados I1.65 Cs CINTRAL C EINA 10f, fr..n ." GALIANO 7
4.CEAL enste a sGA LIA CO NeASuno 406,
LA-,, DEULRA n REINA fota GALIANO y en Nptuno0 406.


H E;sr CasleQ L-.a. .Q .. T6 Bailablecot e t.I asirwo Espasiol AAAJ / '
Sea . p n h. ,.cusalw.: -

r ]uba apl osAde rsa., D i Asureuo Incl.on .e ,Ar,.s .,i .
CosnslstI"se.-runr e cnolari IErpi n olde Irolin e .tsI.V ,ff,_ ,.z .. ,, J --r ....[ .- .Ira Ju s
s efrdlsi e'rt',te.r L. r.n'r ejs A. StlA Zd~ lu /G l., : f e 'L .- .-',,k ,'l .... ,,...... or? ,sando sfrd Usgs.~ .1 IrostI
pa isodetm.slmrr, ree u. u ,,ro L. ..sa,.,, so..r'.,1r, .rcrI ....,: nra at .aloroutSt n l &
.d .. ................ d~ z G .. ... .., ......... .... NO DEMORAs Los PRECIOS MAS BAJOS
n .eqn e o "'s1 a" l~ . ... 'r ,-, s OFE TAS ESECILrar,..l.se
I a.B.,o
le ypo Sa_______
EllII,,s air o, i cLr i..... ..- Ftrei.Crl.a, !I to ..... J

Eac epr m~idr aree . "A -r 6n O,p o.Il.'Ir r~llsAoVol3rll,
del CA r Ea,.eVle r s. tr... e J I us,.r sL.I "i ir c iJr -ric ri v4Mi$NA'D.MN|
rl' -t ...'"' ..... E.I.ur orAria.M$195.00d.o! COUTU E
d be rlle a .rlra oe I lg . .. .dlarr. ie l eFr ,is ,a ,rr Ars.. C llMr Irt F :e S n r e M O R
li sr, lelr n a Olilco 5e . Al-lu i J&r,!]' Es rl,, O. A's,- 'S aul lae eu' htlM d; saI.esrMeorlissfGsad~ pDe UdM isrra '1en81 SMALLEY'
d ao ir .l Oe l i G o i ..'W .,I ,, ;. n ralez ,120 Sthr Strest
orai de Vte, l ec .u ger,.aCdTpa. P .fer MI)rC...... ., Fler
L r: F, ri- LB A.16mrs,"OP ,' n "" 'Ft- a,- r ~ p ,- ,c o aA t: eA r -- i-, i .-,,'e MnBuiltOrr. c uer,rac.loblies '.!.--, OEIr'aA,: AIAL
Drrenoz ].... ues r~lsl ..... ......l.... U.' .t,,. F .....1 . .'.,iI ,' ", : T .,O aa Ip... .&a ....... SAS AS AAA II .... I ~rlcrlr dLrrt'4r. c ..,dcrs
EntorsiF.te16 is C~h: ClF.1 L-l-b31cbnlirP..l, d ID.ArccIc IclrocIcrA oM
aplmsO,1 m-a e z A cr' M lA r-de c Vi A JIrrrol A f Jr A TOOK l UAc~ orAI .. 1 I.
9-t iih,1..- .,UJJ RO&.4S11WS P ap,,. 12 DIRIO DE LA MRINA.-Viernes, de Junio de 1951 Teatrosy G'nCs


M at a i c era s EL CAP 0 RAL
_ orn Mooolo J4oqu. Ie ofrece el mejor

0.' ,1..... o. .... ..o.+ r+e.,oif NbL
01 0. 1. I 11* I I I r .1L O : 6 lib raMa e a
j...'. ; ,' ..... ..... .. ..... .......... .. Maximo de hiqiene en su Manipulacion
110 1. "::, ..0' '11:0;": '2 :.:;.: ,^ 4_

,1 811 464" ,',,''' ... .. ,' :' 1,', 1,r . '088000800 P E D ID O S
"T ^ ... ....... .... ..1. .. ...*'* ri." ;;;.i^,*i^;'lr"'' : |:,' ,,' ';:c:r uniio *ri,, ':n,,r ot ri u a
oo..',, .. o.. . -~, ,,.1 r.11,11... 01 dqe0010070,d00810000100


ho, O ,o o .,,,, I ,, par 11 L.11h11711 1I.. r od... Oo~oonoo. Al.oodoroe. Ampliclo. Kohly. La Slm., sb0

" 1 '' ,',1111111,' .olI', o^' OoB'oif-B00q'o10 071dr01 N11.Oora oonoel "ELOGUAIIRO" *oSon ]sllo ySanto Emk
-11,1 ; ', .'I ,.I~u..B. .. ';10 1 Gl ', 1110 0011 do'-.'.*'"l' 111110011100. opldo ,oo-vtcoloa domlolllo *n ol Ceooo. 50 018 o &. S
,,. 11' 0 ,1 ..1,11..,.. 3 +o. . 0. 0107111 1 000 Vlbooo, Moodoia. Seylllo, Lowlon. Loyo lc.. .o. *1,.1
^^^^^^^^H^^HI^IHIB^^ i1 1 II 111007 0 I oo 11 AC '- 1 lololoo 1 '.h'Li'*iir i 1 r' lcnrsiscct o
0, .--.. ., 17111 11-:110011 -
...... 01s. 70..... .... 001110 n o : ,' ,:1,. .I'I;l:o '/',,10';0,':',.3100
'uor


U ^ M l ~il L .... i .... t*"*lUl ."' .1. "*, ,,-.. Sn v cr 1 ,-,,ll ,rcl, ,l!Bi,:,y M'alr,.u o e u
--d iii1,-,Lo.....,pp800,'01,0001
l. o A1e10,.. .7,1 e. .11,0,,.. ,'s .I.I.. I. .8, ._..,,0,. p1l
111-0.1110,,'r. 11i ... 0,10, o..I. 1 .10111011.... 1.1 A. 11- 01 cu010 0 do.
i..', .-. +' ': '+. ", i .....J '" : "'*"''+r: *':y ***"'f .-I.... n... ". .H b n pn r n U a | m o ~
,.. ..<. i *,". i i.. *.. *,,,- ."0 ... ,-. . 0300 Ao enlcta 810.
-: 8 ,,0. .., , = ..,i* ,,1 B .1 ,0 1 |1mquedaran compile 0a-
-" I.... ..I II o loob' o ... ol~ o otno


4, I , ^: ........ 8. .o.o.pglo. 100
.1-d , I,- ,0act8, qu- 5e 1 11c01.b1anr0n
eol, 0,110 do 80,0' 010:08a00ct11t8.110pasado0MR-
amn., ...0000VMI1oo ~l~O 01180801 00oo
00 03.08 8 8... . . .....o.. h,,;.... .cm. . .ddi t.ddo sl 0,0.011881 1.11 t ,l AIIO..I 10.......I.A b0,800,0.'............010.. ...00010i',1110380
1 hr,- laIdo.Ahodoes..0011.00011.do.l L't..1'. Re0orde qu1nue0fr1ser Fpopd~a~oo,311 oonoos010 do 10001
.. n. nrv 0 ......;......... ... ...10001000 .100 0."1N PEDID111 O S VoIm~
oh"' ,a d, ,I.,11018 0,5Ud l..-1osN1rep&s8d5 . 0
T,)ia.'|,,~i; 'it, c~,,pa.,,, ', ,I lt'~t' P .ia. '' ncuerdo s u tl n n ue l quel r llo de~ on L a aaeol n a Vo lua
,,c,to d, ~t1,.+-,a(hlt t ainlaoaq~t I '" +,1lot.,cr~01, 1a o ... I, ac an.. do I su, tollono.,.1o 08o. .110103ie 00000e d Ae 08 0.a 8la, 0V000
'.1',h-c0r c oUrnador,1t-"dtramam -AloendaresAmplaci6, Kohlt. 0 0Sie30a, etc0
AP .1..l '01,1 boo.saonce,.cckln3l,0
P" '.. .. c I' :,; d',+ , o ..,r sit >Baful a, denj Nuestra ...... l"EL GUARIRO" on Son ]ullo y Santa _Emi-
," ~ ~ ~ ~ ~ e .", .", ,,.....l,,a,.,o. Id'!_ aode 1 I" t.h ofrce. pio s..iio' a doralilo a *e rr C.o, Sa ints Sua-
I.d L. -d lad c C t -. .
1ar ai : ,tos utre. '"" ,s tI 'I" "" re., Vibora, Mendoza. Sevil~lano. Lawjon, Luyman ,ec.pre
l7m"3t I +,, +: .... 'i In's cifcY llatir. 1 ''I- 7 5 57
l~lnt+ tl~ tptl'lct\a.t~H~t, cu L- 00 H1 1Ca1 sohrc 0, Banco de Fomlen-.
,obre Is Xla t, -O n ;ia. d:,.!", pmti ;I, %A I ;i .
' VIt "'I,' ' Y;' t I'!P l~l +" ];11 in g I"i ap r r .-. . . .
d ~ ~ a~v ttlbltl ..... ... IO la 1 .....e ...I- ..I -l.... .. cido de
d e e u ., . ,- .3i. L .". I +.,11+..1. ri+ a
-,,.-, -.. . ," ... t),n, . ,l p .... .... [ in qtl.. det ...V r, n," o.. . he rmucho,
i .. .. ..i ... i..... as -ch. d. 1a t tual sc, vrra ,ocaelTcnni l71 a ds- r s Ir snlrs de nuevo en su casa
n..... . ; 1l un(,m, oft ~ldilalat sllMarti. a d-,i, id l-I d -,pn nllnr "Llqbn
-cho y tr. ,m i. iltt a 1. g r itu I, t L. ic -1.1 .I.- I I I.., . e I s, ma ancero0 de-
tCa lsa3.. 1--a .cI id d rsatneeoaco
.L,,d ,. ., -,, .,.I ..... .. .... m 'ienda qua ha delde sernos coianum-adn In nueva de su
I'" i i..ii ... ,h ':,,' ,' la Plays tan enor-lmejoria.A
A I+ rP . . .t cone rrclici a. ts si roritas C! a-'
,.., ... ..iu .. d I i l t an auedado instalados deode ayer
O,. ,,. .. ,, EX:, -., .iL, ." Salt "r, :yatfnu edro r- e oebo eifi i e t a
,+,r, i,,,, ,I, ,=. ~a ... -u. a araes,i echa aestarh entr~a sB c n s ar:lamn os, e u oade s oao
., ... I # ,e a.. no.o.r, c lca.ne r0abc ate nss 'Dan 0arn : ~d
. ....... tt .AU .. .. ...... ,quirfrgic.que l r .,.2 + ''TIIT i~~ o dnde

,, .i. i...... in P .I 1 I '. '. r r 1. JS I O ,, sL a iron n la tvinpo ad llo to. l
i% .. | .1. 1 -.,,i Ii ii Ii ii tr ..I.- da) Ono e ecde PJunto eS d eci.su mio el dbcor An el.
i ,lto 11. h .... e:rou Cosme rere- hyp c or re spnerm de veint.
.... .. .. .. .. . ,n~l mlr, d lg %,1. ; r ,nld 1. f Cudtp ra ( -, 5
}..I... I, ,,. Id. III I .... i.+ ICl III" +I+ .1 de,11 q l :ei~ olnlud .d l ebl, d.. r, ml elrta ln-
i .. e," .i ....i 1 la n.1h 0 Ar m le 1, 1 Joea 6,11 - 1l1. In'i, r m q a 1, e d~ i r Ja a o
,hi lhi, I. P1.1), ...... ....i.i,.11 1a ib~l..CCii l+llr l&I,, d- P c I,@a~~lI1) Ii


HarMannvaje +CA R-T E L D E L DP A

a Matanzas los ATAIAE I 'i OP l
la bo ra to ri nst Na!, .N . .. ....Its.-. 38 NJ N .8 o.............4. L-.Noon...... ...- r...
1-, 1. x a '.,. :r, .4 1, ,,. g r 1F, P' -, ., I..'I0li, 0 .1 "a r s .
Ea p ornlgraron mnrIl8 1I8ld8I08 1' 0.1.
CII. LA CA A...........:.l Lm ,;.. ".C..., I", ,t-- S-C.:. PO. Dro....

D[ ALAMEDAI FLORE.NII PALAC
Es I. a 8NI0I ogr rel0. .j.*....NE,& I MI 11 19 08840 0-IN
.r ,i. .. .| .lalln f P~rn~a Tor.3.111 r. L, 41 N 1004 -- Toel Uatll
ocres i .Amientao-."de l ~
I A, L A1NI8I D5A F L 0LRUE N (NI
,,1- i .I# eC.OV. 1.. tI.,do.. ............dS r'- u., 3 P LA C E
Oe s oro eel su e x '. j '.-a Toid.U I L
......................... A_._]._______,_,'O__,..n i e ,, N0oo ol
I. Nh 0rl1e..es 01e h -..f 1.--, 1. __ __ _ ___'._O181n0
,.. ,,',,
1 0.los g84,r 0o:,,I. ,. r.,11,0 N.. 1 GA;J' 1... 'sG 'o:08 ... "I-A.. ..."N...f. 8" . .
*.aO.I dad.i r.V 'pacsi
Gr 1.5`-000IS
at 010,-l cu*t O.31l.1P

..... 80Nr11".- b f A.... ." AMBASSADOR 0GRA RN EID O REINA

n q1 aPn11 I-,r1 N bi o l,-.. IV ', I On t 0. Do nal O n a nal -,e s oren o n Cu 1ba LODONNIo n 0 an 0 are. 7 N o
SUll C I .1 -I i J' ' I '1]. a ... -- LI, .C TertulI" 30- ' f" P0ct. ct.Ba' n 4 e-
d-A~ euoop.38 a 1 GRE L dol..,430 ro ED-. 60 T1 poIANI 8l0ANN 48 1 A1 NNN 00OA INI NJANN0

I.....1j..- .1,-,':- V8I10
!-1 In para, % Pi,',- .+: F' ",_ a-r.,A C ;D-
GISR I. R EhXLN CI NEM
norr Ierln: 4 j--jF_- 1 --T1-1UO r-62l
CCIA00 ANAAAIOAIA11arNAl ..it rGOAG -A8AI1NI NN11O1 ANI 'T. O OS ToR oA0AOI 10R 0010E
fo AdF*; AOAOMNINe A8O.iSAnadoA aD 0 RiG"R o R.AAA801I C 0. OEL I 7003130 t Nl N 8A 4.
r : C -PRLUGG AA OANAY SNAN-1111. 1A1000RAIA 1A9N0 A1NAI 0 AAN00001NXI8-
P r cr.... ... d, 7. , ,,: , I .VU, : l.. ..... .. .. ....I p ba. ., rsbrace. .. a.y ...- T.169- U .17L
dNO e OA 1andlenIns caua.- o3l. s0-1... I, 11232 0. R t. A- A . A. N N .-0-r 18" 888I1
5001.d 101 'l. "', II y l{ en C b 'L Il.' ... "otl 01101 l, R I Io 00 110 AG 0811 0 40 A I i f ",vl'1 ll
Coo.., gA..MR.,BARH ,-I, Io 0
no "I',o '..' ..'. 'L"','' Y.... IUN3l A R E3INA L IN F A N T A Clea........
",,, : ... +" "'-'+ +.l ..i ""em ...n C .uba oDo Y R 1 A L Gin, O

In 'rl l OIA1iASAA,. r.1 .Ai"A..I .... ... I l ..co0101.
,i A e N abor ytr o ubans". 10 I I N mando"Calve I JCar.' 1 "" 1 0 oU N0 1
Dear l smt dd- 0 i:o1- fr. a ui c o L HHya ,n ntj, ., nGy-,- Es- rn. C- uba- ns) d u 0. r. iI.I r,
clienta0ma11ner6IVAon11'.Aamdii- 0r1.11 1, 0=1,1 M yIoWoo
tiutora Byron loseo u b yt L Etj L S.J EXO F.U ...an :Me -do 'y A ,-.e .B ^ L
Despu de asar la Bdee en ha e-I ...+ :r _L. Coole v S 'y a f e-- l Bled .Lono 1-100. par I_ m r e iId Bakan. 1.mo eL
le ."- . 1 1 6n I. ,Can a: T r an .. . ' '. '
A INNe oiSTA do lo 1110. 08 A4O

AIeiO do~l Lvi18l1,los ex11r140110 ta 808 E >1scn LNXe0rade,?h.. "'8"- .R IT &
A _Odl1N...1,0A1s0AAA1A1OB bO,.. A251 81ad. To. M -314

Enlno NA3o:LIAA daot"IeArq(E) Ar Vdads. . 1 .. ..0 .
NORd11011I011IN;oT 0 1 L A i-II88. I'.I.3NO 8 r1O 8o I, .8d 10
no;E ReAde can rll r, otre...flor-
nnte ba etta dlA ~tl en e 4 tnao aer'_nalf. MARlicl.A.CubaST-I ,-,, r 7.


01Aooo00TlSpenserL A N "r 1C . .- .P..
Parued38F Balco. doy40113 0C1 A N 310 rtV BAdI .RIT
esm ..a cidd y lsInd. ti,1,t 40 .. ..,.ct, + , Dil n ita Pr ym es nnd23 r l unt myr es` 't. ils I, a l-7
1108 e 11da qua 1.ecr~ 011110 d uo 00008 0AAJ 11,: 0 ., 1.0.10-_. 0L 0l,:r.r1,1,,- A111 I .....101,..8 INN 38..,I, ,n 8..... 88.
-A.- do a, M1HA-5ooo. 08 ......1 dol A, c oat I,e 01 o.. A T LAY, '. "' IC.'' '-" 1'" 08t 1.....8 N."-. .. .. R V I0E1R .
1,10oqo' do13 i1o d 1AOI~O1 a oa.U3 0 110 I HR 1 OLOCA01

LA HabSnaen hru de lnnce a tArde TP .
cloc.. .. ... ...ratories.Cbanas" age-. ... .. -. -, : ,:, u, i o o V d .:- .:I 0 61+ r-ldo i.t 0110s8. z 101014Aol 8"00111000Mare Lo pelo 001 . ... O ..l A 1111111 111110 01 11 0.00 el~a 0no .r
]a se a mvi'd c o s ,s fal c nyts-nntlL nau tU S A o n o n d rl l.
doooodldo I-%110 0Ire110olt'd080
c m lnerr srcn t us farmat a r
ran, asi comaA a ]as ecls yCliarneiCorbun yesM en en C-M
110818008.1 0. 1..11 1118.. 0 0111 I'l N~08 18.81.ir- -04 all
utoricades caleS con n.bufet y kN GEELDE S 3. .,r a u- LARo AES K Atle
wmleanel 1o de Matea npzoprgams. d, Intetyandar -6. -- T. '.,l L U Y. 0 ,,,,+, !t. uam .Baenlaco i caw ameut Iaa GA 11s1,0 11111110" 0.111e1.'. 11 .l n18t01110teA0INA
1.r h1iodd erre lbd u ncna ,A NTUASD.,I.U 3JA-K Delgla do No$. 9. / 1 1y6. lbX -r EIkeFA O A


0011o11808 de 11101 111c111111118a01,1A10 08I'-11Ha1f,110114Totl.. VSA" 11At 1... 001. 8 10 188C
0. l1 y Jn1enhIso0ten.0Lunet1100 0,, R,"Ul"d esy Go" 8 RAvs, n.orlrheI
I n misds, candindo ia de u n tse- J rin C il


IT d or los 0do 1t8r d .o0 11 15u8 701yVA N 01V 11lyRdiueye442yp,1 001na 11a], ERA 1UZ 01B-
`L oI IOdo oS o I 3010100 i Po dea ya- a l300 d s00.0, 80.W.1. -118141.0N. is888. 8.08 1 11 y08 1 D.I.0 11081 10NT 00 o81 2 2.08~ A 4nH 111800 e 110la 141011nA8 0atn 80r'A l0 001181 0111En land.1che L0.o 08 o0. 0IO
0p01181......0......1100100.ol,.. ........ C 16 ,AV T..R...G..SACS... ......
o I L b r n . -- B E e A T L A S C 0A 1 NN M a r i c .L L c nA ,,to n% C a d *rlo s er r e r
o10088 ooood V d oIon 010110 0y1810 T110 000 ON ALhompsony A111
0000087 0 .,......,1-T.ora -,La.;," A% ..... 001e, 108. oNatano -
BELo,, dAMOSCOAIIV 011o. 00 01111010.1
de ... dida 'UE011rEL 700Ina1au0o pollto-- -1-10 r.0C1U
Se busca Papel 1808.......... ...... ....... ....0111811000011111...l......
fler8]co l a pUC FI.MO.TAC.: r- . 1111.1 1008 1 1.....A..
0 11110110.tuh- is A o A oa. Ir0r C23r 08.- Wendell Norey0.el r1,1
1e11,ar 4na 0B1 t,1r .L ATL N 118.3 0:Q 011011T 1 A 108o lOG ......... .............
CerarnUsfr na/ .....Mao -o I ......OO n tne....M' e.a .....ld.Tie
.. IPO+10y 0et+ alon in Cln].E D TIb" My COue ro an


11000111110 majo aln 0d0011. PrE L1lnl, 1o. LAn uyRSlfew1rathle7n-
V mbA ioa lolunaaBL NQL T a- .:Bry;....onaor 2 08y1nt1 eremy01080 11.Lue m r a-01.o
Posibilidad dte montar m 0800 is'.. )0 R.A- tO. 00l11Aro hi AA 01 1110.
o iup, TDE SNdR LE D UR Y.... NZ A N A0 yS:1aresny80 cis.Nio50C.Blny4
i ,nao Jdbrimao roe d s aNs A1,r.k 0r110y Rea 11 k1n1 y OCL- A .Io. l O 0.38 S A 'L O N REOJO
P11 .... a d or muh-rald d Ni ..... ..... .. I ..... ......M a I oo arg $ 16 deto St J A a .O y .I:R lt n l r

0. oood 0001011000. do 01, 8111101 cob ;7,. 0001000c ...... 1100,,,0.0 01111 0 c 0,.. ....... .........3.031 ............80. ,ootl -
P' s i e clnl dnr o del ,8 oeio L D o 1 8 M18 00 a el8 0 T A l M 808 AlAS. 1."-.'a1D..tUs8C11. 0AR 11800X l00Y n-
ladspar..os. .11011eNI01081 11.7J..10nlu0e11110018 11111 .1181 y1 odL 0100 .0 0 V0L11 Moo-
e H ,er= y Lucial anerd o .arItol.", O rG CI T40rb 1101110130 3, 8 LAVG A 30:0A Ien eh Clr
8-... 1....... d ol~ao,", 8I..CIN CIT A, 880Aor l. SO VERACRUZ ES
isu, adilanc a thr u etamyr re1

00 .l r~O~o ldo. do gldo RPre01den0e God ,III 11nl 1111. Tl0l1l 1. 0 A- I ION i11111ha8t011asB0 0 ocs lll
Ioooe do-, oolod.o6nd lo, S oI l qua 8s 1111101 11811O11181 t 010d11 0111111 Ao ol A400l oG No. 11.04ct
nno.l d d30Gt,0sien.oan0CU10 8,UD ..Fi 8i 11Gnrd0n f n 11--1Tl 0-. SANTOS
i pt pl dE 08 Ao p Po1 el.d 1cer i........11, "....' oh 0005 ........ 1 ..... SANTO S SUAREZ
iS es b ed s arr a Dv s u ne ead ,', ;R f. ,ntcr.LoA m R PC
on"JiloA OR QU UELVE an : y T...Lariats 04cu.Bacn

.11..0r111 wer0401 res1 dente0 de11Com1t16 801100 .nn1 Sh .r ..an .. 0y Dennis. -... 118030101 ,0 1 N 4 ..y0.1-: evM447o7I.3nci
pletv ep d n eri~ o p ra. d E GOMRAao a te~s]IDseU .0Rv~, tdr o

y0E1m1111 nao 010'5,10 Et 8nt.0 y A -L .. .-N ,".D 4ionl etren n N ub F A NC ISC O
I.11or A 00el R oa 0110dne 08110111y0 d- 1 UATR O IN OSI08 01 1,_ A, AL 1100111110 10Ihe8 0 8C.0
1,111181080110 8011001 do +'00 001100', 0.088188000.081o.--00 e040.80.8808. ME 1 TROPO-Td L ITA 111r1011 LAS 110001100 000. 11008'
Sa n J ean, Puerto1Rlca, vepri..- Dde 0 0 1. a i,11not1 eER1Ea-E VA1DE1 1I8 c N DO1onreartoson.v0. -a11 t50 .X01. l114
081110 doa1e. 031o01 ...0 1 T onboel 1 1 011 0.11 IN e ..L..... .o 0. 4. 30.E0. LedsS, 18 T Reial7 R A0N08
0000008108 011010080 0.A00011111B alcony 1n1151108.10o8lsa Alr8111111 S1.-tewart Gran-11.
80n1de 0000801101180 1111r3 e ..0UAl 3n0:11Oo toyALA00G1O Lu811neta0. m0 8.Ay lllolaO40tcan.o118i e nd y
001.e10or 111o118y000ue0e1t71a1c8r0o08 1. 081100 011118 0111on 01 P TO Dl NG RE0 Cob. 04.0011 1- 011| 05'+I r18 ..
110 eosb tdl o d Ibno doN 0 1r . I .....0 .. ]Cu1ba EBakery1 . . o o Oon. neta .n oo l.08.o oo
d ~ ~ D SNGEeiEdnSEITBRan cn4 A N. AREA onItdophSEttS
/ .. .1u ndaflo dcaen elv a is F Dene k San r.y. loan l,gi,d y--T.C,-m .....1M. A 17I -"4
I~ Ie.A blcms.nshri DesE L A Ott idallheart raSina ab
,,pot nte ranf rmala Asam blead o MIDrlbA ATOMICA e douena I an e,.a -... .General d1i8 01oRaso 080110 1 0 ',,0 % A,-, CO N0. 0. A, 011.. 0. 0 7 1. a o.8-1- 0
IPro-.hsddRdIspbihedI& tAD. nyDUsE.,enAolre71-AS d, r ~s LuND,'e *'~ ,Obtain T deo" ria :j-ai Us 1. r=y B j: t .Ui
air docory Angel rCu z ip S LV GEMe Ae cd ont m-e oa.2 Variedade, cartimn co U
118011000111,ld 0080 a8000 0 108. Balcony1500'18,8 1811081o8 l 11l0N0818 0818Y0.~

don 00 D U PLE XcallcMaraon Pan. Car. NA M 11ER EL 7A1A am0Paul
ltdotor .00n 00000Mrt inezGob .r- oI ..l Lancet,-50 ny MIA MI told YCy7e011 en0118810 VA08.C -

,iL00018 do Mo oloPldo ", Un abana.i01101121B doLsobreuuo 0 .cO. onn th olor AL 7.14
00. doye lor 08 .... 8a 0 00..... f0br10a0110 ....0.110.0110- .,~, 4 111. I lR A M A A0 08."o 381." 0800808,100008005. P m
,10 !!1;',06de0d Irl Sen Cuba qua uBe. DesdeIs 330IRe t t .. 1 0 1 1 1 .1 1 3 o d ,oNo,
Wldoono 000010118 111111 10 VGa, 81111r0118 8101 01011808 T 08~ 11,11 00I~l11 11I 11ll 11111 0I.0ITI000180
..,0110010d00 08i r DIns 1o11 81s e1 18.o 11fi81or0100I1 F A
r ,1 ,-, ,-, arz l q e u e Aah l a d O B E F--L T: :nN y , L i" . . 6. . 6 5 2

e-ona lldb E yCA NTO5 elG',I:,E ,- ad ... ... GG'-1' 00l01h,: T A AN1Td o 0 0SUAREZ0IL
o eIonraodn 180 io lr no ob o MUSCAL en00r Ur.h_ A, .... A A, 11s0 1 P a. .oBe.

ecto0y11 ue 0811 Do01110b0 08l~da o i d o NOplo. unet. 08$0.81 108h.ts .883, 1 41 8, R a. ,,. .. r, e _nl. ___AREAL een _chno_
,, riogrPoe rspyu d ent e dc b~ el nro m l d suse' ." rT , , ,onJ n o eldlm. 146. La fr lrd
'.1 "a l deho dIloo uo 08 0on il 0de1A-s -0. .iO nl ck PouB
:c-o ~ of F ALU SaT O q N A C I 0,N PA-L iy nda flemirng. Ln ubea nuDISOr
is4O R5+Nifas TRPC pert culsa c5 eta. t
0a088tr o oloa,e daeoo o 8 CollnlG Tl.c fota0.001,0A-0.ndO .0 .P.l"
...ti. te dlim, 'eainu doE MaSP ndN e l .;c~~e" oTo*'.d l 5~ ',: +.. a l ro ,10- V PE D A SDELPO
S Yoruanuert Rim......Wic r Ml1Or nacleIs, 0.. 00: ... 8o X nA U NIV nti

d loo.ESado nidodo 1 ol 111ue1. 01100.0001-00 r d uil-erm ri n 12,A D ISO 'CA0.G1do81011G0000Cis0 0m7cu.. T0 '
Durant, estts cLntert ctoOEL .11818101 an1 3100.1000 11011 -- 11o1.0-7

te dgnorl en 04118 0008-~de Admsga hw ueamyrl o mat vle og 11+ o 11o0110 A11v01re1 LEAOON 0378
tiesn Bee Arma.ndo '"n LAaMex Pnr Amed~
,be 1as nutlIn clnues deoa s16nrqa CEG .0 u l~ya l. s. Do lid a 5 e-2 El lue s .1:d C LODOI YA RMno i -r ib n un S mT yR A L.N D
P41i atin doeFAUtTorMarNOinLdez0cuilqu1e0Lariat, 50 Ei Bancny730oCi.vA0Tertuoaal:0 s.
I .:La P r o In eula 8o000 de 1 ar0ol -.PTo 0 -- --8 c A L'.0 0.... --40.813 A D O
dl Der ,e tml~ ehae- nac Untl E iRRJ l NA30 AA aia etrBeno 'o yCuba bI.iD MrdY De a s al 5y .301; avista, noticir.
,a~ d con suLaqueille G U Oa.Ll Edi Abety ] ELTROP C. elcua cubanscon EdAGr- I nclonal, AIEA E T OGG


i.,ro0a lseorO ar haman. e- S 0S DO 00.0100110r m s rYlan Prolo V DtrI v M inS An
r .tri hol oInterio nod Pa Wl.E l D. MONA AG 01111000118100 101100 mando airo un mayor 4000 1010188000 0 0 Or. E0otro0. 0unet a IAr .
rin a00000 11000011011a 00111118ad.11 T11117007.bM od 11 5 t4. fi 200011Cie .888


1110, el.n f 80108e01do e SoO .roibGIFuentes De.dUS 330: er o l 200et 1 0 1 00ogrnm 00a01 yores.70150 .00111 0T0 30111818 0 N
PO esec o ral pap al ollaAsnd a n-a 10 BA T M C dcu etl,

,6C Iga .ldo IM o nft rme da dvideo.IA 10 0 1.0 lAS Go. I. (CaT l11A 0. 00t- l 0,T1AAN0E0.Gi..11N110,-,14 11 1.81 A 0laldOMA- Tel.1003M
0u1erdc 0t1108 in80 lo p roos ,ode o ir -- y 00 ,. 1o,ol 00 018. 110111 A0, 1,10 72 e.ar2 ,d r l,, o- ioo.'., -,G-O Aolo -1G30 01"0, 000BA 0
o1 1 .10se in .tonh rey0meN d10do1uev a A 0"" York0 're. 1 L00'A'I T.081 11 0.010 -. A "I 110 0,10 110108 11 10001. 0- 0 3'
,-ot ln d et P on adoe d ee nlol P la don I ra v1e- n ,tu re ? .. a -- ," LU '. . T , -,C, O D "E S l AN "GR E .. Ca ar uo~ l
.110 nte 188..11110.01N08 o 18 81d0G__Robinson___y__F.__Me

0.tld di. l' 101 .... .. ... I CU. Mur"y Y .i-. LO ANG 1800 Cuoah.t03000-0
aI nsoo oh ti. 0300 Li1n0dos00s81re01011 E RI 10 10C Ai& N11G To T ON 3

L-10 011EI NB0IorT0E.81OC0 do 01011011 A7U R.CnAlan.La'O-

.i i MaIR.P51ArR dootonb
i-Al 0 o.o 808 0141110 8- 01005 )OA RO N u G01101011-1101 8011s0080 Po1oopll o 00111 emo.o p 0000070 8 000.I
11011 0108 Onaidopro-ooSIA lo" 3 11. 0b.SU1 11818 1071 0 05 GADA 11 s.PL G 11 ed, 0108 R1.158 noD, at.100-
igeaudi ~rlca b18 a8d01101101.o a po- $1.3 11100110e8sp0u1s. DE 118 0118 1land,1N8 18 '.8 0.0P. wodT
fioboooo.dol 0.111t00801011108uto11iFs A.VI0"RITC I NEPTUNO WARNER
olo 08000 o8" 00 d8F00IAA U11 S T 0 V.00011- ,I. l,., 10.d.1. 80 I I.o,. 803.080
par8 at,.11 4 ,o olal ig ly o .1.00011081 10 1 I 001.. 11811Call .- 1 o .Cla M 7900. N A C 1N, A L 40 C. Nif- Y 0,rtl,o, .0. nsy
.1,0011dolIs Oorod, do 1118P n 18000 ed~ n O 0 0 ; Cu1. 1111..Ded, -I 81 1 8 ...1;e- 1,e,, 0 N1,, 11
I o~o.yen.0 8 I 1 1 .0 -. 11 t .10 .0 511 8 18 -81.,,oll 8180 I, isi
Thr.Iearod s Ccajn O P10 R08 a. O 800S-508 OF PTOOIC-oANH OOiCAIO 0F- 082 001

10. do.08? 01-.0108A 0let.: 00 0.
real 804801101o o l 1010 0 1001 o18" : ~.00.3888
protae01"00031de aam .. gran 1sh ow. L 111 0010lu-00s1,no0e0.1010 008 3 0.10 Aolo0811N,

,!an Pra coseguirPapelde di880 7011181rl. B,.Ido EdRET

U.C na s dondi T12g X-1


ICr6mca Habanera


DIARIO DE LA MARFNA.-r'rn-., 8 de Junio i r19O31


,,, i4 C.,. Perkns de
F.1 IeCadrthy de
C. R-, C ,,p y ..
A r. 1,,'... N ... ai- V A(
u'-a, l eis de .Ah,-
j/f,,- ,. sde Ilie Mo-de
", ri, aa,, a, Ni "'

at ,: -bel.l.-.'r ,I,,-
Ni.. Ra,-_, a -..,. AN.M .. ~ epa
,r..,aDM.-Ka,,,,,,,,..U1i ull.',;,'. C,,aais,i,0,. ,,laa" d esasa
., ,,h b ,,ia Na1 Ml ,ilAi:, 0
.a~~aa,,.ul..,sCY. N U,,aaeeie~,M~a ls.L ,,t~l .,N,l,,-, ,", ,,'- r U,,
NI, .J. 1... ,d,0 ,-..-.,,, ,.i. .,:
i a...o...-f:'aJ eaPrTuod aa' ef o ~o
Recibo de la se~~ora Vda. de Garmendia ~ ....... ... ..... .....

. 'd' L .anu -. .- a Le ,seca Mag ,D be ll.ply.'oir
Iib d e lhlo a d d argm V uen s'de FrIte. ruio. ere o nie s. y Est herid o a .le ,r t, drie" 1,
,.1. .,. V., :. ,o ,:r G A ,: d VA ,r ." l I.. H... Ad E...onte. e Bl nds .. M Arot n rnt ."tai.Z
. %4. %l.a.t......... An....... ..... .. t e....... ... ..... lo. de P............ a G.... ..... iri d l.Id M n .11.A. ad .
be.. D M s ,-. it..:h o r, a,..eln. Ain.--,, de.t,,d s Iris.J.
L a- ..... F t n e d G n s e.r e u i o P.,-,n t s y ,,,r B o i.o
de....Ad, d,,.',.,-,,de,,Mond., .1 ,,] .Ta
C -. ,A -I r -, , .. . . .. . .. . .


NIS CKLZ55ARA EN GOLAN 551'TA.Ir -s Arl a
CA UNA "091CON DEINS.- Pa'.c. -.a..
TRUMIMETAL CILCNTOFICO F IU.. aIa-a'-
INDU1OSTRIAL F D S- ,-, Pe fe, 1, :
LONDOEO IAPLa,-.-S-A -a .r.155..,. al. lruP,-..
cI -,ic .
paon i r pi a cLs b-1n nla l y- expnsit s- gss r..c 11 -
mpri ersExpomi't-n Brontl .n e r i I,.period,',," que ,,l Il.l+lD~ I' 1 4I.
9:hllblvO n..e ... hIr fiN dpl 4 . ... i an um. . .. .. .. L. .' r'e
ds e e Cl .at.ri- l 11a aO.... .. .. aenaa'pem r... .
pls, e IntervendrAn coma oeaplaara dearl, dM peria ., ,. .
Il, mirmbroas I, is n&Iu gantesora. est It Br, ,,. ".T
ni o..do,,,: A,,ic l sln do Fabrias- is pres,. dia ....... ....... 0. -
lee Brt nial ldeIn strumenltx ls Eia- c U ,nmilaLnts ext ...,


LOS CONCURSOS
CACIONES EN M iw "
EN


r rx,.i..i -; N ,.. .I%TMl RTR[ t lr.-1-' i 'if-.6.
d. -n p jI_ _
d ,-1-1...dI., -J .- 1.. .. i.... ...a1 du o pIaje aI
Ins gdtoUIpagadtls.di ~avzaMl i hI(rr Reg ,ralo.u paeee


CHAQUETAS DE FELPA Y CARTERAS
HOY, A PRECIOUS SENSACIONALES.


-EL OEPARTAMCNTO BASEMENT SIEMPRE ESTA SURTIDO OE
OPORTUNIDADES A PRECIOUS INCREIBLES.


Nereida Guerra Santoo
Ante el altar ma Ia ld l ei de d prlmorso, avalarado con In !r-
Nti.,tr. mefi.ra dmeelala C artd e d ardna r eiatN.
,-on nupchls dins paado-enCore- PueroNn padrinaInbasIfforta Carmen
Imoi de .rkeerln l etr- I nlrlT Martilnez viud de Cabral y el sehaor
ta Nerelda Ouerra Sant S, tan en.I, Joni Ouerra Mdrlgmi, madre del no-
y el doctor Jam Cabrml Martinez. vio y ndre de Inla novla, rnpctlv-
En preiencht de a n rduildo M rtl- I mente.
P., tie mig aclblo~imInN be icfdl In EN calidad de testigos firmrra n par
Neridsjo4. ..as wehc, 1 doctor Wool Rodll-
do su amor Sere vd nuez Mmchodo, JuIn N. Sosa ZaUn-
clllo traJ dce encajervon tiara del doctor Martha L. Caatlcll. y por l,
m material y por t a e ,tre auaa Ilo ns eioresJoni Luis Canrrcaburo y
man.. un bouquet de ttallanes blan. I Luls.MaltineL.
SSins aiitica meriend
En 1.lic l a,,r "l rl I, Ni ca Nr-ii. Oz" r0 T..,,,. Gid a, Gai i i
u aia l. Iaa nlo .. .. I.., A Pullido y Vals P o,"z Valindre,
-unid., Ildar nin.g-,- e. Asiseron achdem sIl Egupntes
1,, 1. boils sefirnia -.
el doctor Alberta Far., Carb.3 1 o i e as.'
C tR i ..v h i Ohtdaod ei d.et a V l. B erth
fea t a l~o I . i":. l i'a''I Cancan. Otem ParPite: de Sa-
el rupN ded am,".. ... 'a. .,,.. NMngda Sern d dOta0z..
renda ,niadis in que se I Anita Flarlla n For%. Nona. Carl.
I,ab, a, u id a,'la aurn del ce SuarezEther del Barrn do Diz.'
Oriz'r onn ( el i h e ild, Pi-Sr de Pa6re-. T-t MM 6 d
Cl,,anizarcel simplrn N sP.rez Rojas.
e efi, ria Alba rna. Iz-. Me Nrced nh eIa oC- Il6i1
quirio,Mer..N deso, ValdCa Pdrez, All- Beltn Do-a, do Rafto.'LaurRa Pa.
drT doa Sa nhi,. CdIa,. N51'1-
Valdii Rodrguez de VIds Cruz.
Mercedes Touzet do V~ld&.s Ev-hit
OU Marfided Bustllo, Berthi VilaM ar.
Il. Dominguez. Aida. C'ar na dio
Solar, MElagrtosAGarza de Ca r.
Mi de Barrio de GariNdo,. eo d.a
Mon tlvo de del Ba-rrio Y y rotTODOS 105 LUNES ':" if w I f.. "
PORDEAOD i
ns Rdrihud z. Chqu -
Miam.,, HOd, VO dtS 0r -,
.e ,,,,. ,- ... .. M rh CU,,-6m
Por este media hacaos s-. r...- Nr a ,Ond ,,z. Rauh
ber a tdonanuestros iihentes Ul -. baano CarratsNa.
p.6 pOblta en a'neral, que
Ias OFERTAS ESP ..rAL1.1' ,
qua hacamos Ins-
ialas hmo transladdo Dira
SUo OIT Ob.Ab-itoin

-,lealba!s 4,,, i-; Ia GT r,,',,-
dse,'ea,,I
VEA snafi asn a. uasts -a

0 P urA is'

1. Til C ureadtRuth
quo Itaciams Portador


', a / '
SLINDAS CHAQUETAS DE FELPA
Las chaquetas Imprescindlbles de las bafsistas, hoy a preclo de
Sgangs. En cinco modernos estilos, con y sin mangas, de Ia ma'
fine y absorbent felpa y en atractlvos colors combinables:
blancp, azul, amnarillo, rosado y verde. Tallas': la at 18.


NUEVAS Y FINAS CARTERAS


MiAs do 100 modernos y orlglriales mo-
dolos de carteras, acabadas de reclblr,
hoy a elst preclo de gangs. En varladios
materials do verano, tales como piqu6,
paja, cord, plistlco, etc. y en los colors
blanco, rojo, verde, -t't
asul, negro, terracota
y brown.
a 2....
Hey ue^*aeute,41 ^ f


T, r
~a~2 '


---UNA TIENDA MEJOR 9AN RAFAEL Y &MISTAD
Esi( cjr aa se oncdsntran a I& v"nt, a este'mismm precio, en
nuetrfaS Agenclas do .*Sata Clara, m ancti Spiritus, Hoguin.
-.aywao q Gua iumt o.n "


Puigina 13


S Y deHoy
's^ "/


SWOM

INA~


Pr.:ii.


4t


DIARIO DL L %i %RINA.-Vie.nes.g aid Junin. ad e1951 Cr6nica Habanera

I tuen'rudeaLu Hubuna

.- Descansard m4or con

...prendas c6modos


-y frescas
I ., I G'."-'' ,. i.rl-' M a"i.,/,- -... 3 1I .I 1, i.. .. '1 I .i...,i 1 Origin l pijarra a fiia. "
mo Damtid ba eua

i_-, r , H Had n d a ur n g a i n b o rd sd n
'17 ~undacon potalnade pallines
Enria, dibnoj o [ Tlls 32.a
r.;,,, di ... ,,:,, .... .4 0 4.9 5 '
-,.o, ,, f I P,, f, oo

Fiesta uplaradau
.......... ..Enla. Ebajada .de Chile
Con el Emb HJador de Chile, Ena... a. icSr. l. E dwnad 3 e1. y *u fat. H nateJ ado ap a a ag d 1 nta....
w tt.,Jdoatino Hurlao.st MEltgath naglt C.rbhnna. Amt.a h -,Ir. a yn Ja Jos H. mnn t(FOtD DM.-KarreahnT.
,l oe. at.__ _ht It. ,f U l.ta. t Sne t nnant eni. Hdocto, r .,, ,
.. y..... t, ..... .......... A ... d ...Clam ante ,t tv .. .....
Ht atn ttto o.l i lat Of I t ,i t u L .,,p .. 11/ 1 .r, e] in- .t. Rem.Ha dnntor..'i,-', ; .el :.
dc slitam.,1 h ttaIt, Hf -.tntco h lltA.1:.nMh',kait. lo-
j, lrt n.InA t ar N n atn tai HaI
r. j ,.. ..e ajembajada chtlena, sefir Manetlt Ed-
frDe Rio Criutul ,
*H,. ,., ,- I ..... n.t Cri.. I, d l om n tad vt eidn ect.r1, dei a
, , , . ,.. .. . j,l.'. ,i ,,,',Is.. .2
Sr 1 ., nde tosde nustra oet: i r'Idy Iat.
I ,, a., ..:. 1, ,.. . r.c.. r. C, . ,. .= .-.. .-%15 1 f i qu Irisme que nos visits. "
dIsHa tn tnt, put...
-- -- .... -2 =-- '-- .. ...... - nqt aque tnip~tieonrestaurtntgarden p.-.
-nitra disfrutr d n ti t exqu tst ad a
Se acabaron las Closes... AndJsC-AHntn a Rn"tt e
~At ttnt ..aond.Ha Hidrnttgttha.--:'
._ I"., d belfa esposo CaIrrmeina de S.-
?sde ahora hasta Septiem b e, . . 2.,Li.nd...n..i.
l "!ob ors, y eAoreiMa rtne i-2. Lindo wnis
AHdnmis de Jos dox mttinmnlta,, t- ;d nocneodd axis
festirdn muy informalmente. .............................
add t ma roiti n F. O ntol enyaai esa, Ha n",,i-ag
tmt. L.-tanIatL= ornla nntn HMe-.."
And_ L doctor .con H endcaetdn, nndtcn 3.75
tMt Eart HuenF.Otiz Cartayt,-o -A sag.o a UPssoss* ~Lttisa ba n..d He t~-r.nd ..t..t.. "3 D3. i7ati Spnnta
,a~.Tan a atamt. y Fio n h Tny. pntwt sn.6unatt ul4.9
t anOtrosg.artiegs hemoa de anotar: do-

D at.5, a L saHaraaio de Init ,6 Fy ioat Cn Pa:a.
Sde 1. Fey. vs sen~soySerra
Nosna', Hern~ndez Carlaya de Ver-.ta n .n..nnn.aHg tad.. ." -~ ~ ina. a-" r* i.--. a tnz ,, it..,= L, tttnd-..t 3.,
Ce-
A.-Proclaimu0018eltitlild 10 0, e OPalop 'M.Itafllw Palo 1i pf ~iLuis' Le6n Lora. doctor Borbolla, ..Dsetlsd a a
a. i nn t.In atop". HaoMongei D Itt n At t ot.. .a1.I9-1l Luis TnIad. de L6Nn Marta Solo de casa en finFsials ,le,
bI-1-d n1. dtn9nFuenten, de.Lnon.l,nn nn GoIre,.b aiu-
1aoaw59 T a*o a reopni.TiIt a .. r aia. Tamadoos 2aiz7r. 2.95
;.11., 7 10 oz $79 Prgny eir C'Vllh ernandpi:

C F aga awla pat at~, n. F-Pats~i ah~~aa.pun tta H mn. Pnn at. ELiitttt Cnntn nntn.-
An..... ai~ ~ n ,nnd ,j ...... ...........n....i....a.....-....t...-t-Habr~niianuir., I -
H-i pd. 1 2-t11 lel,. ,.tlaiU doea n Car a nDt, a nan Hernindez.n
Ha..79n.1Y H la..P-Ng..16., 6eh-10iMi.aIrisNOlson. Mr. RIchcrdoaeitHh
........lo Al...... ...l, m 9 ,,.,I . ., . 49 y Mr.r ,N~da Filander.


C~nlo baitile,. Hitt Hannn titn .n Hnttna flntnnydbo on-
CO nnpp..$7.9. .El Dr. Orlando Ca tyizare S
i, sill.-Aaminneprsretipatsg.an m naner aee ita a6n condgns-
It ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ m I-.i... ,....... .. .. .' ....s. ao~,d holler aid. no.bra- a
Hop.dg Cd*dpo.e_ ftdot an iaddoj Htslg otgInna n.a $3t nn
Ade0 HDer at lilna Ity BiFlAgnrit del
.6- e. CanHoupital de Veterans de Is Ciudadl
f9' deNinen. act Eu tatt.indt natvYork,tdond nen.crces,-,pr. p r ue enut SiTM a ke
fHizarlradetnata ona idtd Cuban.. Y`a
Pilce pullover part n iJai. pe nt Hltamente estimads en nues- nasa aaenat Sal
0. p.w d. g. d~o isc.Ctrcun t ao ptcul t ta HElt. P
oa apuaHond.Hn-tndt E ti.adnttrCAdematndelnhonoriquen tlp iHiaicn tal

16t~i cn hu en 5pf. eB.sat.tpde a.Hngnonttartsen a nal aStni
bahiH Aa se hanenectuadonasleccoa;. e.ta
Isa ,nntdo entire vnirpottcnndndatm p-rntinta parece que s T a ae
N4.-P|;Mala. .'k.'s Plan .10iI Q o nit a.ado par Iom declines III dispuesta a niediar en el T k
;;'. '" I S~~~~iedi d na de HIm s U ivezcaeOe1i A HN T II ..5 ES
.D,$ 9 NuevaoYork. r C esa vccap fita ed rntmporcano la mmmoalIN T O
pTa b heco de que elembajadnreucdocnor
I- ` lee pesieef e kIns hVyoildorepeninametedel
En laAcademiude manotpor sugobnhernt pntAnconsu- gnnmb
I nutdadnH16, tASHINGTON.tntninaStnEP -) Inso oalrsrasd.
Aries y Le-nas t pas, n Ao ntuaten BAfr a trutn nue-E ia....s a-
un honor p ...Cub,. est..Capitol ...doIn C.
i, a a. ,Ha Cdsurr ae o es.s.I
tEkin b ay.h d.or, Tosnton L. tam- mannO.
En nunle daatrcademi rannen t r omH p un lm o nncia at.. nat.lana
ve e a neh, clerar illasesi fiou
souianmna y phtna En AcadeiaN. an Ett'olm.o, nagin nasetianeantund- ""
nt A rt esHa Attag oypLstt-nn pnt a an reainttin cn una p osibleh e-
in upia nt, Caen .nhj
s o a mAE e-YA nnn a IA caH dnmin Ha N o .- d'n Et s it tt a n tt e et a itiuty q ta a t-tn a d n t-a a n n h a
cibir a t a tarqu te n H E nmaiiode S t t t padiac n H.de Suec -a en el conflict Ha
nt a t it a a nA n t t tn i n t agE. 1anteaS
"" Segarra, como Acaddmico de Nu.-.Por supuesto0, lx'Cn'a d em b ruCa~a

n Aata.... i l En ntn tutldice... Ja R n ... ia... . a tat H...t tn Hat.nty... .nt dEa B oath. na
,i ny Ha aeu tgtnn paa ntqtuer t nba t Has dea s Nniona Unidna hnnin te meres repasinapls ena ri. p
n an E dedt H a o1 e in t ric .nl Carm p nte, ter d sH sC qui.cE a ,nte n, em ytan repubd ianog de n
La Aruiteturnen Isacuae- c Relclo Hs; i nn Baasucod,,,H' Es~ta dca tmnn iltetnpt hinnt p ara
t-l' ,Aa Ha.. ttt c tin %t at; ttn .......nln............E t 9i t'.... ..itn H ....na tan.Et.. a Hale de
toH.tr. A irnet senoa nrten s yira n-ar Ereg ao nue nt ii a-tla ueram n ade tadratanite u n uatu ntduerIpar
Ran, At iarte. i E n1td Hiae n a n ad "c
tstiduE d r ptoomo iguepnes Uid t se ha.en ate u sm ieantsg e i rest
t........E..... ant ... __ .. n.. t-nttreiC aile n ".n En, pdo nl.`sl .d t tnttlHdHadd CnaSty l e. .... Hrd ae
.ncon htn.B..a Ha nagntesn.6nnnrhe e nt e mrnto H a ea.hin dstln,
d teun haHor e ensaianane ,ta m isi lvde n to a leb aresud2
Bens rruet.oir ee i u onai6recientemeteina. n: ,agvre a que dutal .rrae
SConvocan a Ion asprantes n aa Ha Rtaiaen eat seVn Ide dEsucon qto H ,,'tt.rkat l' ton
,a plazatid &e cplau d~ri4r S el s/d.can r n E etu e i lextan-a eanteat nn n Eatn-e ante n .ta el r..r_,ta....,.. EnI
SI ea tt.na. nt-.a Ennat H. tabtenean H paan Co
la region de.La Habamna ienra a eD Sae A `a lCC anhtn BtSe eel
H doatro ere n ha. a n..ntt i.L o tana t at:e nads mo
oVid a n, a los asprneouprarqpla- ueca rel o rem intm.n o th in, to..a ge,:1, uer d, I ien porroanoln M0
tn a nt n cnoneta H nd et -t lent e l eent t.r. 'ln, .. .. A l n
It Ln, Atnh n Hanuae ansi hen-n uH s Ip La nresupn ta eri tf C. ., itn.r.ntntna an ha
p Eaz y apa' n taaeiE actnpsC I.JD- ronaea .re a euBs. rPaza ntspevta- nrr r p
Ha-n"apr antes ta Han a nald.ndeK n .er ar- t nd 1 at nth .a.en,. H l ,- n a ro
y nahnng apatta a n Est odtnH p pnt Enic EnnttI,
dH.,icnn. .aa elsn u petnt endpn eants nndnos Alo HahnnaAitatabr t.BrL e a- a tan r -. asd a
AteLan- abanpar edcnr.....n otna-n e rnadI in 6. a . . ua. a an. gnt an
Vid'a 1. a loT n.pArE a.hCup.rnit -te e ..n...h s..a Ha '-.cm.. ..
zAttn mies t et n satgna an za ca m.lt "bEn E~natHe n n ta.t atiperat ti- aan1

-. . ... n, it-na ...... t....... .......H tn ag ..- .ta ES'-n.-i ,..,na Ha .: .

-.. tt", Ha, tapit.,, ta.. n ...... .. ... ,t ... ,- ., ~.,.... ..,.. .. .
l I . . . . . . .. . . . . .. y I cE I l l so ,l b i er.l ll l a, W w,1 ... .. . . .. .& A c l l &
n ,n-sn -n. j,- af
e n. ee az, s e sp. i . .eiae ; d cl,: .- .cues t .Pa r a eto r. 1 e .LiWA I"toE.tt.casIn.,N..
71tJn -r-a nIn~ ay


]2-

DIARIO DE LA MARDLI.- ernipe., 8 de Juinjo 4 1051


Cr6nics Habanera


Flechaza Argentina Frm 0 P

1erla-poet!Formidable Ganga!!
ilevar Ia protesta uirbna

inglesa a La llaya juego Completo do
1 52 plozas pot s6lo$2 0
Gran Bretafia protesl6
por Ia Instalaci6n de
nue~a base Argentina out
H'IENOS AIRES J unto '-LIPI.-
"re..... .n .,H p`q Is
or..... t nI e n. n.I. I (', P
1. au l~ln d l G bIen e.1 rqe
po. ,,Iud- d, -P.,,' q-I. I- '1L,,-
PrArlrla of pl rHHIH 1 1. -it. l, P l I
Internl-elf.nol tde JuslH i o L o H, .
En tIo note myo .'"to Is CA ni Anl.
,is i alo ain p. bllClda-`nl e r,- i


n, Hu.tIeIldPHHPH
orlomeil-riH. Cdetal e ls spsosHo naer
I'm q[Ap qi. "ArgHn.",' rHInH. la l
Deapue& cde aclvi.r I ;E-, uLon ta
plarrm le lel a unli, a 'a C,)re lr
n Icion 'l Hdo j ... l. A. Hdo el"e,'ra
PHl HiPrPP Ionur.2 tI.Hnuts Jug1
qua Argenlf em eirce i soolelanIa2
dr. el o lSitoorlor$25d00 ecno y do
Gerillng y par real a no p-ede So.
nreetr IMoLteffrritoor i _l ,J oleperL-ere
con Ifltsibra)en _) do Cu,-i Pcseu-
...... .. 'lc .. e ... .. .... l i a i
alme tlfmee~lCockail e as esposos Hannaberj"
L. r .t .udcv que Argentina co.,l-
de". qua In. mdml. h-1.,3anl Sa l -AqltI emI.. l. Is. t rlon -fel dl ,ha sn r ~ ,r'. va '-M"r f.,I .r l ;'. .,
rln ueva U HIe I t. IctI THROWNeupNorL HI ePnMelierIdeISetHrCul- Jnrer,-' H, i rnI- .
Gerg.a ,. n o n_ llk @.e,

Lar. Ha a pd a nr.a,.le,'n".Y.uS.. .
ia Bra en IlSaa a S ur,1gidemrnlo, A M .A R aI P 0 Sat'F31"'...*L-1
r I. u b.. ,..C Ja ime F a ,l H" ,-nP'. Tt IH.- -ME. .. L. H J Il ... . i n. ...d.. ...u... .. .... .. ....
argenMtisHe. HPP. mo rHHHHo .i.%.b LLOS BR.TANICOS...er.d. e. .... ... V N. t,...... 'I LHP..HA.~ilm I ,PPI Iw I. I -
.I. ...t..... .. H.H.. ......H.P .. .... .DI..AH..IC, j ice C ] '1- 2 5 O". ....., ._".. ....-."H.''....."' ... . ....... .... .. r,.. .....j ..... ',
plane dA MAterINA h sdIHI JVan Ht ,r-IlT. pntr'rar.Lal l P T a ', ..." .,",, ,
"A Pr~e I',l h j, gogT, le. T" $ 2 a ,r .1- ,'r.' C-. ai . ". -. ,-,F -,,.'At.HaI yt no beno narH, CH p f..0CP. p. U. I P IL r
PIPzsPP.,.,HP"H .;'..L..':a ,N LA M ARINA,, ..:',. '. .... ,' .... .... . r, ".~... ..
rs'Il noir n quo wea rolnivilra. ..d 5 l za .I a aII- -e
r'S "le a Ie f elPtrmonPoHterritorialPIH'H HP I ''H PH.".' DE P'PI. . ,"
H*IP'PI R pulle H ,' I t TOIP".[HP[ I.JL A r,'cl>' r I' t P'er ",'l 'e,II .r~ P h~'t,P I .l,- ',, "P ,H," ,:"' 1 P ,,,,, I q, -, ,,
SE ENVIAN PEDIDOS AL. INTERIOR ,: o. ,hir.sn ,_p. 1 .1 i m s,-_ ,, ........d,, .,,,, ,.,. -.. ,.
P- IG asaHnom'HeHde oHKrHPA'A -nC'el. r m, repre- e,.. '
In e i a s o o o o e e s r t . nd, 'S..s Jot 1 ..l l "0, ,, ",, ,:Lr
LU Habana Porll a dobleI LOCERIA Y CRISTALEFIA r,.-.,'. ... ... .
,.ia Boyeroo aSurgidero "LA M A R IP O S A " ...... .... ..."...... .... ..'
In". OA I2,. ese p 'H PHisO IN C O RD, . . . .. ... ..." 1"CO N. ...HHnl H H""'d .. j I... .. I" a:: ' ,;, .' .
L. H.1abir-C.l- I N ~ tIQpC-d1 ..gTolilono. M-6127 -- Lo Habcana. l)e hM ociedad InU.wd ,4, BelIas Irlo-q
ERRSs frid dMollno.. Mom jiboeer

dee derlta(C anhiC V
Ltsoancioaoaarau"' T as ~ 31 CADC
MA U RINd *HA .H l- DI Ii, .-,,, ..... ,
A lan l.. II I r n..a,' h .' C. j,,PH. ..I.
PH PA H s prmero.zaptos-uoaue Isuim
Amami.& pr leeJD- fdo Catte l.. .beI
AbI ro' un aexnlrl I a
'.. . .Iparm n.necne DIARI sDE LA pARIA l. I a vidcr


Elr HHeIr ri Oe PP H tIIl .,'H..AHHP':H,. D,,I, I p/,lh~.l..r. ':I,,.,," ... ',:,,.,.'...I.."
n H.bPr "d.. E ll"HH P' A'4' '"" 'N E
Gr11 -.d PIIIIII II ,.Iq eUn irll A.r--bilp l-, dln or ..O' l I~~l Il, /-,I p B D) P, f .,' " .3a i. i
r ., iptaBell). ...APr.C"-.


PHrI HBarrIl. o H.n General A.-. SU.IHHHHHIHHHHVIPHHIII'IPAHA-HLI
bort a n.ors red "clar,
i Pl .i GeneralHiH~ irn I 'Albert
a rtr.I s r,l[11 /nnal nl. .at q ., o
H. G~lr t ~rpH r NaH I. ran5nHHlln


H~. GI. PHaHIPP.n.
Pi.. im a I tlPIP .r II~tH t y- I.. ID


OH.lv t AhI lHu i CHIrPIPH. fl Il
n@ oatih Bo"eo|'ll" lqa~dr

Se dccretan reelantias y i4 _
manciones a iaestcos en R'IU" ""ND (0
ei diH.trito de Baraco; ISHConfort para los pequehos'

IA IrtidH.pp H d HIo H dv
.................. ........ t-,ececitos con
t- .in, ld d .4 naotr~ta m rmlnl., r
'Irl.H I.. I 1PP... HHII_. P11,H1 I tHn HhH Ho H
I ,IIts M.11 Il HPP IP9I1.i HIr d
.IIPHHIH'IIHPPPHwI.rI. II H H HI IHrn
prl.. o ....11 .1 i'HP p.,cH.1fIHHI.i b
Iui 1.0- i-llWllllll i1 .'.lnolq u a u s-t.
~H**a
".....I,;. o,6,4,.-....,,.....a,
11 i d Cl.. As 4laO
FIRelll ell arnl Ilu .
Marto ;:i17 i[2gr 11.1'1 y Ana' TIermlll : I
bIr~..E ai m nl l .l past, m. Ilrl l Sl u e 0| Dfla cli"nales onfirsacoral
I., tanureIon. iuloo ribl)a. It.Af.Da nl, S.
Mete4,eoepv dim,
R.ar unp x s I N diiPIVHII iHHltH b d tr a n as d
d,.,,,., i .,. vo. ireal .y WI Hu. ."Io "'O
WINudsene H eenRh ropI IIPus1pies"HPHHHaItodaIHaIvidH
V igp do 41.|o s'rH'- ld.. Dl pNI.. II
Pn I u... W tiltl. .,

L H Fi SH 76 doIn. Anab ll erosC.
1611r. canllis "prll lll nl drll t,ir


'I.. ovr lnion..ha a epIbdi.tS adida..$nl to-
ladeO. mn lul l ntl o IE d "
i .fPoor, I tlllPHlIIIpthriiiiiii Hl. ...IIH IHq H I.
n aam ullotrp.lq u lla H it l.i
Leo ( bllereb.11:21ec' me'


1n0n I .. . h.. Toc ...ine ontrelfue.-tel cmen
:.fcl~lop equ* lo ncpte d, p.r
I owaid" P"
a laimi ...........


wit i 111111 Y I& frm P ro su y;le tI*
VIow,&II. I11istu s

Pa.r .om-6a matilmnltenve more

. :s.114 & ...
I, 'll.emato Do Vat.Is amoiloin...a il, 71.1h....
expuloor wo In smi|t meduao pa mamao 0 yerl.
VoWora~t Nbl Aela ', ablNs
P~r,.: u..- n,. l~r '*" .j:s" ,,a .
...... ,,.... ., -,sli.,.7.post


LAD "q "::11w. A L :
an do49 7 O In P -Pln papll do cab.llol bla.-ca |I


A. :*


Pigina 15
>t. 0MODA
PARA VIAJE

Si usted se propane salir dae viaje,
le recomendamos yea un importan-
te grupo de vestidos.de gabardina,
de magnifica calidad y de irrepro-
chable corte', a precious sumamente
economicos: .

desde 10.75

Colors: natura.dl, beige,. aciua,
prusia, rosa viejo y cocoa.
Tallos del 12 al 20.


GALIANO 258
frente al cine America.


SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL-HDIARIO0DE LA~MARINA)

I ,. ., ^k *- M ;

P A UNA 16 - DIARIO DE LA MARINA JU0ju ad D 8E 1951

Jr'," n .. I *.. J 11i 1 1 "/ / 1J *. ITercer. conferencia de Er. ^ As ,i.t ......... A e r la Com i.ii6 de
ELntregan a rno los acuerdos del pi;a;dA., Piden la nulidad de actuaciones IRe .r.a, onernoieid. ,t' ri Fom .nqueobr..s
-ata-:.-ofR.ueI N r in. ,,' ......l... .i... I. uter a nque obra esIs
1IL '1P . pars,.c.p,,-Idelmol ,K......... t^"o d;i,.en'.^ n"
VII Conoreso O brero Nacional I ri ol q dsctadas c tr el T de C iaranl o, --i,. d I A.,' "A, ^, ue.h d t, t' C
O i P .f- ~~H a m i s e l e R I'[Mtti1-ul 1l Af,-I iTo elead.ui el r ld c'.H. Is aO ye ae bra
*-.dsPo lT d r nta l ri"' I mmei.i'i AAicA .-~~i~.." Attiid.d it~i~durtideItl
i)irigentc oreros en union del c nac d.or ijail e Qui -a.i. 'iv e aM, Se iuej a n letradot d no habier Ai o no lifcado q,, .i,;.r al. o -oar, ...L.ld.... F. .is. .:v ;i, '.al.,I. p... Pica d '..ti .i ,a,. A o a c al '.
. J qoe IO ~ ceno .. ,co rme c,'," do 1 d aM,..t- e." elC J " 'Iz. e s ir..... do, Sanc Sprt u 0 Ine
nilrevi aarotini a e.s ec tito con el Jefe lid e Elailk A I.reus dJo |r.n.Jtecet"oalifnle. pesf a u a vigil dianria al Tribln Ai tiA n'dl .CIla l ao. IA".Fr. I t. ,'A.ir aer
I- .~ '" '" 'A'" A "d e" a"rrrg d. dm r El de en e ceoi h alhr ocra 't[. .l Ll. ,.r-le r d Sl n5Il "u llr L :I 'i' l -'"' I I e dl, de .. 1....AA.h l h ,w r It
IN Aid lidf iA. AI iA id rA
Ad ,i./ e ",ic, h',A-i'"A adA.ml, im i Ae aron ".. l-*,l i, t Cde- rl l @Id c, e -..r .
" c Ct A Ao I r lAA ,dlne d;s pmAcnal'd auoon uA pArAeioi. tA e It I' ii' i A,, I e.,,l ia l ieo i.. o d AC t,-. = r'.- ,
,. por i o rr p, 'l ,. d et.r e e, ba e ". C.Art'Io r. Ii- elB..i!wer.d eIalcr hi fll 'IIi i'.AA a._fl 'h.a.bi. d i I r i

. ........ ep :':;*;*." ; *;...... ... .."" . .. .. ..... ... .. ~ ~ E ^ Dicene^', l,' q'' ... parr' ''''l ... .. ; le,,,;-..... e., +r[. ^.' ..... .. opot.m ade '\u .......m o .f r .......
.... ..... :. .. ro, lu..........ydo.... d l e ,e ,_ ".. ..' lAA .. ....d A.'. a. a .. '', d RidS b

Fodi dAA. Cbar ':,itdAI
IAla Jon t -ViA. .A. ii AdI did el cI H Y ori


*JdAA AA'; l 'Ad^'f-^ qAAjpAAAA A IAy C^di. v special pue / de a provecar stasene dr1s
-. "... .'Il ..' *"s- 1' ; I .. \' o' .' ...' dc'm 'e P'd., '" ... '*" *S co" hbe~ r d ?e 'il'" r.'1 1ii" r'',,' -.:*.: ' li -i,','.,' ..i ,ic; ^-..... 1 e e ,!I..^ r,,1 l4-? u :e r Co ttiu p q e i de e bo t pu d o e a1 r uc o
.. r ....... t. ...... d l . ..i dr.'. i...... .. ...e. ,.c hab, . e Gi r le.r... ',+ '' :. ; ; ..... . '" .'i,'-. i: . . .e


. i... i J-...A. A ,A I ... .. . bI. .... ... .. ... .. . . A- ... . .. .... d ....1I rC. P. .q u.... .. . . .... . ....d. .... ...i. i evn e l d e
0"1. ,' "," ", ", " -" 1'' ,, .r-l .1.... Anbe. ... L., 11.,; i.....- .dl" d- r AAAC p- sf.enC .' ', 'i I. r oport.. .u ads qo p ns db m o s e ai
.I 'll a..1do iAA, lA i 1 jeA"tilT .Ar i dtW l u C arI e.
A. . . .. 1 .... d A d A A.T.: CC pi, ,: I dl..lir .' ,-.e .a d e l S `o r
^S i'l ^ o: fic .: 1, ^^1, q^^ ; C-17'JS IIW?^ a^ '~ veCeP^ eb/a~ epj
,PI .. 11 1,o . p ,1s r ,' di riiiepa. r.. . S | I h asis Alters's61o fuerin e a 'er ., .1 e lidI, ,. u1.i, L .n3a a R a,, 1 ., i r.l I lll= ..iy r ,' i ic l it due.an e us d I. a Ir .h..a l d r i m ..' e slocld u e IN i la ','el t ',,J ,Qu 1o.C l I ti -

itS" ,? ., in : ;' *; ;;"l. ';,' o *I.A i oj- e DE o dir I. ; y .* cle :l quo ^ ba or '36 ba oooad 1, 1' e- W e lt 'r,-C i cl n1 e Io'l 'h s c d; h *neo, 'E ;~ S 61aj d a p or: h oy y.-1n a ^ a e t, d .5
qI uen. pnIr Ipdi C nierotI r rto.is \' de rabaadr l dcra e t,. 1 I ,. da na uma.p oe asI, ,o i aene noe ebcrarlraheo lO l r t o rg e S m i
balI id ,I ,- idi.. A' Al+ 'Piiaely.....arayoa o tin aaqp .ad' . on nfnrd- A ll Rebadoohmsl'0-3cididi p d i s quo".' *Ju n Ia. .IC". I00 ll i dee


",,; ,u". *"' ,";.*; ,;, ,4: .:[,ln .i O ( 1 ^ w .". -,f, l- v,';.'=,,:-, ," d I od,,' ;,**" lla ~ io rl[ "lol, '. mS'e.'o t e'"l"~'ur ''rl'dcganr'll^ .II dhp eI ....lo ..-de.,] =por, .ill y a dld l,u. a o bi
i ..ait ......i. ... ...A..l.AAnAA. ,A...........d. .........d." Ven"ta espe a de s iacensapo er se n
d .n p np I *ni An I oI a u inal r, I 1A A.enca l :AiIl IbaIdI "d CLI '_ih,'1 d .Ar .ii.,el'.'rt .:T

r a n di+ d hVer por q ue t I A" dc id, AnAlucAoA.ll.. AA..Am, t;. ui W, qu esta ln Gahnu. etrd ga Sp:rtui p ea a por au t oed o y 12ama 0ao
d... .A.. -... or... ..r .. :i - ..o o.. .. . .. ..... .. p.d.oA.. a' '...... ... a a d r,- 'l ... .... ,,y ; b y -e, e
ir 14 a.- l. d. :..Cc iy q-niu d nl ! ^ ,,| e r ci.eaue----------\e lT re l0
..., ,. r. .. , , ,. I i n ,-,.i -i f'" i,." -nnprced ,,l, decax eny ia ie- Ne prendrran ho 'i-vl:. *bi,"d ,...'I .( Say.e1a de, ,u ero .y dur bl jerteyr. e,,t n bl 0
* i.l.,,i, ii- ,I +J ... 1 -. .. ri ra ..... ....i ,ii, I r i. ..-, ru I ampo" o a p did un ,"'r"" n d ;is s+.j~.+i..i ,oe. ^' dm l^ 3 c.l-,+ +i. c.T ,:i r-, .,:_ c' ll" ',, v o. ',, ....a. p.quena. median y ir n
,1, -i.~ i.iP.i ... i.,.-, ., i A i. i ,. ,n . .1 aco o qu e mfi i e a a iii .A. 1 I i ,-Ari 1 leA Ae me r. e ..en i r1b*. ri ... i .' e -IA b ,d r Ue

d .i... ri. d pe.l e ,. ds ,,,,t d ... .i.. .) [r.ne l,s t, ..... l1..,. r(....... e r o*/aBdelupafa uderaae bsede eram cmns u-en marrpigaqse. corta.lsienj" elns e ah en dternts y lblaoneoscNou ro,' ,
rn obreyB. d .... + ......... ".",;,, ..... '... + '., ^''' ': ll ...... . .. u"den ~ ~ ~,n..~ u'=lc ..... i o de\ t eoe u e~~a o bo y Reajk a so ae de .9 5 0 a 3.9
ad r, C. 1 1. AAAAA A \ .r 4iipt. uA p:
.i q u e e c c 1P 1! C N F E DRc,- f L Ilid 1 t I t e i d had? eu m c l e re


us Mr ra ,, '" ^ V *" ue a tod e un pro ea encn a. tmpo, que se e *oncre arsets en as ne ei a
bn lda dr(d(lli e p, TI ApA'AADO. iD AA' dA.-- IAAA'AA ..FEIE S A' A his ar n op ar penod qo d peda-arsn toine or olzmo nata is'aem ,d _iiidi.",.,,_ i ,,', i .,',-,i''iiillilil .. dI; AAAAAI.idAC.A1AAA p'di.AA DACA diAi.AA/A~ Ad Aidid t etdlplya lcll.bA fnopiq e 'p pli eld
ill.... 'At... ... IW( .... [A.. I P'l .... li l] i'illl dt d l i AAAA A.. .... llerl. idli.u id p.. d. i d i.. .. di .... iiil Ba.sdop..e.iorno y ln a m d ls. N travrder
l.iint A AiA ,.di 1, 1... 1. i 1' d i.A1A L. Li a uin aicoinaien la.aa a yl o due t iC.Yerr g iel Acrt- it p ios ildp nero a y valon e ntap co b 3ar 6 a e
linn it.n -..r, lt,,1. dii***itA*A ~ldg AdA idilihii" AAAPA-'" dii iimiA id*d di Ir Robada par ha y Reaadasaomode do3.50 a 32.
dai A.,IlAlrA.,-. A,',. ,llAI, nd' AA.I-. n A. i d in. A dA idg lAd puiAd uiA l e Tie. eid yI'un e di tde ld dAd
AdA d"i..ii ..id .' :-, ,; . I den,*..e Pii dii mddl d ni taA A. Tr buad a' a't A A p A iddd rereadsa a Un oeiteriesitm ra std mtAApiid y o
AiV .1": Adr l. id~ ~'A~di~AA i ii~i. ii u0~ 0ii ii A1Aidi le ddiliA 1 AAAI Ho yiAdA~~i oru i adenan pelDe partamento. do Joyerl
ru..d an prd"1. d. di'hA.A -t.AlA A A a Iu o iAi i iii ii [ deli di de ihei i d ulpd e O
a iddil ed DimiAodAAIA AltIpAAeld,..e ii MCA VC A Al dl1:


Cartan e durrpe l mr Io nr fn n i^toa. tende r lsn deem a t .or. o hen ee 8.ar20c-tdea

Fr e d dt,.;;!, r,,':?; and..... .... .... it Lydtespcpaigy.tem1r q ..... r V rP 1 .'b s _med'ln l .... ';', 'd ... Inr ... ""' .. ... de -" '*""tad ...... uli ... I .. .. . .. ... ;p a, .. et ad a a. >ura; ed eneJ res ,,=e=e P.nt .aa .
A iA ui.i t .Ai.i. C ioie"l;:A ,AR t I.plie A ueA, qi .i.AA.. ,'iA.IAA, BAIboApdl... Ipn ii. i iodid.A V Al di Ailiqpli..n Ventpaaao especial dorot oa a do fia hootsuta
S.,p ;', r d.: ++,";',::..",, .*.,', ,,; '.- ,: % ,:;,^ '.* _, p' "!* ... ; 1..2..... de p. r.lyG y. ,B... ++l, +0q . o *+. + 'si; ;' +.' ^ de^ s d' *^ .. I
dA A C ........ .. i .. .1 i... ,i ........ ...d... .i. li .......... ,,ii.. ..... \.i ...h .....Mdiid i R A. di Air i ..A .. A A ul ,diliidi. A AA AAA AIlp-

P b","'e SPPI ^.?~ enl"" ...,: ; +';;;,|': ?*. '' ." i:"', '", ;, i tn t ";^ ^ c p... m, t pL'r l...,.~t' rlrf n>.n'a po* sta q_ e_ os ... *Lech, "* oqued ]eest parartr~l+l do oe vrn .
A A.......IA.hi. i hd ,A"* ,'td hd d p i 1o 'apequ me euvbet A Ad d e teAeba-ee moti lle oe n dl n it oedl o so rn ud rmnode l
a. pr 'itl .s C t I.-ir ,-.r I.,c J' A pI' ilA i &l i :EA ,cndit Cl Pe i ta qiei t. b dendln ''ii"l LArpI rd- i n'l i d "e e iil e l eo haoyAud y R h ada do 1.0 .00 y 1.1
dii' C t do d di I A ii'i d l. i~.A di i Ad. 'di"dh I -i

...u...i.i ei d 'i iriro i An ir Ld. eri ea hd'1p lirmeoAenvued. Stneospdesa tdl e ly eplanyaeIuddoidd h de o baio. e o
d vdd ziir I, [ 'ldA I...l -A.diAd Cd.l I tIl.A.rnd-A. aAtL I i 'rAAd e 're oai.a,'d i iiri e -leA Tianai A tii b ti hea qlad ,j- l hed li dde Sa Adu-
* .i Id.iu ..I A tn ir".l i Id .A- V .' l Iii i .....1 1.....L -.; NI.. r.pai diteli i or m pate de iA dib re dt n d ip-r tPer n t M. dea Baja rt a' yt ede go- o sa 1 0 h et
d Edl de l dl d idtl A 'cmdyi, Pri lit ii A tlr t a d i depl r e tor h Ipn .. i. L .. . .i .. ti. I All id did dl dd1, l e n ni i ?edi i e ta m ale Su d ooia
til...d..i......A'.Adii....... d i i........ dhiprae-, la. ,A ....li.deIdl.AletdiioAdd A-oIjdd. SidIt,.r alii diii d pl.lie ____________________________t__n____________.__P______eb ___ad __d ___1 _________4. ______
did ^ 22 ~ i.! di^ '. ^f dlilal.A dA Add 'llA l /milia >l tid d''*d- AA l* l:d Ad*5eli dili diP" 04 y dial lyaIe ""iui
s ddlAdlp'dtinii ur li..1..'.. '|' tidl il dai-li y, a d iAroa, dcnitia tedeiadA y la da d a iidndtdddd [
Al uAd .id d li cti lo ,d Mdd .II d ii'Aiii 66d .d o i n dled..dd Ad I1. C o ii ti A a I IMA TE .A~l ~ii -ii A t. p l. I .d i l.. a l .ih i dl a d d I i u~ l i ~ l dl .dd red vmTAan. .i a ilr bui- y i WeIArh a uab' diidIt idicl nst. eoi 'eid. AT dieb-


| ii. OA.d.AdInR ,A.l i.. iAmi, a ld.lraiA di P[ [ r dl. i di lidiA-di di en 5ld.eeer id...er l, C u O a n owadd paio ue o y er an
iiedrAl I-e i.,ch.slt,.-!.prnn- ro[idid a/ I C td Al n J ov do V e st 0 y1.5a.7ades 15 10
.I ~. rll A, d ide l .ll.A :. 111 l a i IdA ddiads, B rAdil di M OCO' e eA Tai i P odiaC. ipl" i ..-re q- di' d.-
1, r d, o. n..le. rC 4 0 ;.A. l .e _ee., e u e r r 'C........-. P -.d- di C t'. Cq Al o lA. dd Iad ai di add1e1-ai-S1hyualaa N A d hy r ladas i bao
it A., d ,d dYAiiA doI'' I da e i do iAear lI;.eAd a aioied i ii i Eii deAi nleliiIen .d


|,- dA ret, a p ~ .oa r u a3cua , m os e 1 ucon 6amen., y'r.u. d S.:,, e *c ., ,T~t. egun eo iso m d a ay r n e
I B Al.trintye rn ;A A Ad l diit n C t. ie ddi Snbo., And dA e rr .'it ..Ad A. -i i i.. i I. iD i iie. di t-A

r h.r d.|Il r to,,t'- no^ h, i l i. n1d BIildiAtearnlA dIcy a. 'A'-do qu P d o l ildh~ A erh d odC~~ i It .....i- .,.-. Cn er ifd Ai- did.. dib.o,, ni eroiPt
.. ... ..... donddd r e Andd m lhor qu d.- A I A.., ...-.e n ,dA ."I" e-
'I dl l m uui.ipo abanehro dhi-mriA Ae~lebrr ielaD del BAI- er o ddPltrde iti i ldda AmIII, A, ,Aaena" Ve ntaespecial d "osayoelasdo jersey


inerd pr1+~da'SdPdnA- '-h,'1 pe11 nep 1 d1 e abotcrne ddi AAdifleio e al dlltiCado l acJ ii A h eA reefddtie di -AiC ,El r,,d" dpipe d" Sl ",iui l
le .~ne l nl[tl nRPuL"M tp D + i ord .a 5,e H Adi. En d lhl ses dn eabin elr tii AeA pntAd en b di d 'ae e pld a, Ad A o i A idaro iie oresan~l Ier Otape potndesapr aratn a
se tr dp.'-p .ndi ", ,"es no'd.i o iiie de dd ad A ldd di ahi di p iiei ai eporTorcornoPlead
dat. A"dtdtlti M d ail .id.p.ilda i d1 il.d AA- A ~~ti i ititdItti eynla do supeior y durable jrsoy tr eic nbac. osas

a -itt.tI-n'a,., ,, tIe itidtI.. .... ir'1 ie ti Ftl. it n o d a Vd i e r, Iib Pii.Id d.
Id- .. ofl rilt,,d teh,I feiict....iliid-.ir ,Mldl, iI-o .Ire A. .l dt iidler iilil daledideirda lo s. a'' a rl p' di a iii1 Adcpt hoy- RoBoil ainga do 1.a5aa0
ol[. A.. en In,......... ... .. I .... -in.... .. aee bl- t d lb i d t i dl. iy e a d ia o a,.In.i... el.. i l 'bAai do,
.+l. o I a. te i 11] I. ..1 .."i........e,..i .Add.i .iib....l.... e O haed ia o Indt m ldid olr usl aegl.ATadllas: n 2ia'ai20.id'i n, 'd -y fresc
l1idIh," -iA A p M ie d la.d ;,, ', .....A. r e.'i t L C .['lIA. I d.. iCii d Ai i diia I II Auid,

......d.a t it A '' a dhuA di
imT dIPA ..Ai AES DE Cldidi( .- boy a monea4.5ane..lea litv,,. ,.W. l I , cilr-tNti Adig. A.leA11-e.''''A d dis ... didadtelino I 'i 'd"s" ITelrPln sBa

I d l i tp ,, inpit ,dotiet4esolt id Cet,,ll t den -n- ""
anlrrlr a ii im.Aiii..ri,,naIoTer',rir,.Plea.1
C'iva"ur( ..... ................. . Rejuvenezca s ui
Ill r~ ", pIr,,. 1 i o,..1urentpaarsro Iequeel rtrla o tnarn

ediI. Mnr 1(C,1...) h.n C..... A Rip'... I A Oportunidades enevestidos de ntdas
dl p dl A ..... lnA, l,, I M is R e ta a.u pro pio to e ado r
(Al I)rs~en~e t A1..l..d.iI..i..... iEatfndida diIn Sut-ni as ins neroalterde dsado atars haast o .d.-,M......i Voados doel], playa y lledo fino piqu a poplin on a
(.it l~t+ )Iro ltohtri/l nt .l id addleiii ~iliA rn EdbIi con Is aytudade oroinres ontero y grariosos oetsmpadoa. Do 3 a 6 alias.
dii hAbedi Rehsj'dda do 3.50 a 2.65
It ,IC ntiri, e Ift elidi vJI (Itp.All er, lpd deA del e e diitnr Cuerto Pita
l po.. I, C itiiad Iried haber rnddidi '
I 'A......................................... ........ e0m A1 Oportunidades eq vestldos d nifii os y jovene

d, Adn lAdn doi pI nA'iA~ l. In.....4I n Tri, ll ,-'en de een omI,, br-,y Su hijne no tienen nunro baestinteL oImiasaus de port.
Iirmd qoe AdIAleydi',,,Ia..it. ,ur Add di eCdnhl manAA Ai.Aidiie l io, adn Aay y maliens puede sdquirirlas a precise 5aperiL9ya.
do C31bleztad I a lI .je,-,AiA !-." 'i.. r.,. c loAdie t. ddeenrali, CsiniaaI doesport do manges rortet, do fresco fuji coo ohrms
ser ncrm rd e d t4odaoI tln, ,b ie s veryenmlr q o o abisea dem nar e Itro'c un eb jadsse.300 325 2da cot iIrIapllai'pol.lyerngatiihdy It tidiudaldirI do t t. Fonda verde, e a ovina. D 8a20. t
ArdeuA tctlitdi l adiid nidldii AII," die) ididdi dia. Ad nsrild. o le .I eltlantsl Baja:llAt )0 ahrIdiAt parfl C tlAieI :IA d..p ad Iyni cotr IAie p nra dic ildu iu t irr d doen a Rebejedas do 4.95.a o3.50
bt ~deiid~iA~i A 'd d AtA AIAAIAA pCi iiiAAAII di Cnusrto Pitaml "rhy Cr qluooa-meldctS Ildey id1+iit.Add1 e l r b
dIrnlitrdlA id.td Iit d Ai,.. . 'e al li t. ne a tea tetpRAytioed
I d l.il, A. l..Ir .... i. ri Idrr ,:r",', Rdoior innddd Cdar,, Uatol peeye kaie i dirl enletetu
U, ,~e.I',F.er.', ,. ,, ,,,.,I I.,, ,,."""'''.Il:, ,."'a ,and. a, corn r -
a Al" Ii'.of iiaelisdquodcondiAbailsel... pait is bayAq V eCdii "RrddlxoreI+liA A IrrI''F.."'"" ,,. Im.-., eltco er-' n l eAo ItdRiIA; en t -. nta-especial do pantaonos do ho mbrd
MedlR Iof .(iri Lr ......J F-.4 Ith, a.it ir~mrlll ,'o ti c A T
m. Nile ,.qdesutoI.,ii, .It.Jertn1dd Jointl h A n I t,, B ei,, it pie ldniertl i d.,ln ld Idtd t !re'd .
Pl~ l Rn riH~z ar n~. i i .. .. . ..i,1 .,-,. .. r AR AG S o 2 icr i es a e u L IMPE r
C... .. ...... . .. .. .. .. .. h om l. d... .. ... .....d,. ,!: ,In r p . , .+ . ,I. . . .etIs p c a e a t l nsee h m r
Ql- Mill ... .i. c, ...tI. ,i id lT aie. MI,,,,. ....,,,,-,,1"2-3 d e Dtrottisy C oy. insa hilt1, '1- Aii d.r. ld EoI
lid ... .iC 'l ,,,i i-i ii lo..IA. ,, -. ..IA A ..sih,,p id1,te Ahars puidi ddqufrir macha monor osta las ntsaoes do sport
If o)y dit que Iaslpill'aldIt "I -rOn
oi ". J de A Ai'~ rto d e ,, i.... ... ,. ad',A..'I.i:,l,, quo necosita pare Coda el verInan
did ibAdid. y .octlid' Mirllli. I Atltlit lc't -iy c ; e i diu.t l iP'un l" dieCilrAi- 'e (deli mitd I o tan Lrd Ins
iatdidd RA.'.rlgtId ,..d. .. '. . , doenr RAAAIAA Trd, 111- I iidIt.or

r iiue 'l~rhlMane Ail. ,'' ,'idhir teAa di fii EdAiue ta sipd aidsfdisasiaa carmK~~J ~ eliddlts. Tamibiln ent blennco. Tellas: 30 a Ia 44.
d1 "d-bAA AI I ,dde. Al ddrMdd edasaobajead pa r hay y madin etan lamonto do 0 .00 a 7.45
I' ': ... .des ..i.t:.r'e:h`5,,ro.,,ed,,...rS,1b,+ t. Warva...toot,111C. ads .b., 'em.1.c- p.., .t ,

Its -Idremr.y r nUr A, p'e dliden iAy dtrectoeA, tiads
Al-Ai.d 'i it'li o tod~lgaie"a ear '~ei,, fln1 i jdgu~iterO dit. n. 111,4edm It"edl~d.d m gl i"rm e t especial V tado pafoiuel s do homrsey

,, l''' '' .i d.. i.,AA+ ,l.|ld..hA.Ali di e 1a rei~~lird...l utaista. o / ai
idL nrda pttlar ddI dilAn ostu' dtmAcdeidia di CienCidrI docltor Al- itia.'.. Catldelt. ... .. au reai d anA t iodeDadelsP re deSn uJ
Ii-rode A -Pars sat roaloadeSan.Antonio del Disdo loPadresd.o'rSon- ina,
P.1.6. tlcdicdmdiIAAA PaiAa diid.,iI Id.dli,. a..diiRo1 ,6taeAI
dit ub MI q c pcas IAsG, daddr Rdi'I di Crddinaid it 'Al- -ttal San Juan, San Gadlermo, San Pedro y Sea Psblo. I'ide oforta
o cdAi.d docepresiddnli did laAepdbldc doe- if pnrai1i "le"la. rils t'nir. i ipr- Audit.. bi.LUitlai L, h ylie
dd aa anto n pr ii ditrd ct i di e Riblidtida Mdniaipa l d e Md var aiunor. 'In.as'oPa 'luolne'do te a arentolfinapaoda.n ramdoe.ecs q o deaian
addo 1oncb ieele retmnn I rre cenoduardofSaxyayyinur ha- doreCnsu +- "" "
fRniA tall, inW I MdelAIpar. i- d-irnt ....i CdAn.... taeleMi llsd fIbodeaont p oefi xme tedia is Ay ea J.So deh a ae0i.o 0
aplrp a doe dn e liii holada s ia ilt otis .t....A.A dtatti c 5-0-on-t-a" -seiarii.deuo!6 b-y
dhdoiin ii i na|f, dlld r a I lidtAaiay cap a dotoc aa p ayi r Alallyd Qne KI IrRi."1 ,Ibajade do 1.250as .00
t,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ dooe ubod lb1 o ...hsr..... ,1'd.. :"nel .. for ,e Atrrli .I do= "+" +
bdlin.dtlh tdir it, l-'d i',, ..sddAdldisbd. E --niai"d"l. "
,en a., plaeodu ..a.`, A -.,r. e,.., A.. .Plann.t Ps a
n,,' duddi, d ell d d~irAl r, ad drt... Altl pI.iia adl dt i. i re dih r A idl L'1 o r e .dll At dud aui lu- IIA ."i I .
red ii.... e rio siti 'lie
V I i ii 'IA i'..Aillm dip li(inn An. rr I''"' ''"is A idti, die oAI iatecrnN ueii iT~aetSs e i ld l s s g a a o a
In Mripw oalr.yrladel L.C .nieiuircdi Ala :IAsdo eui ii a." '..'l IcI di,.1 tlu,,t........ I CIh Iis' IIIImd Aen" n ii'l dii. Ct ii a rtAt5I.kqua.- i"tdiditosidt
.A n i, II ii, .d io i d Diei." "Ed*I f-. " .
NosATe-BlA.agi..brasddemarga Allas enAdatudibanc, rst
dIt Iid of al ~iItili 1 1 ail,1 d ~l a1911" ,-.acatese Ils 1 a2. rgnlsDmde yfeia


0


ri 4&


. qUENMCA FALTE EN 5. CASA LINA BOhELLA TI'
CONSTANTINO" SUS VISITAS LE AGRADECERAN


CANADA HABANA VERACRUZ
IFIICIO rOIIULAK nIr1C1O DR CAIGA

*
MS SVANEHOLM
A l L. III~AISA.- doAA 2A d. J- h .AA *Aep AtAAd A e a
'FR'kCRBL'l tI'PlCO ) HO,99ONN NEW OKLEANS, TAMPA
CANADA
i'RoXISH AI IALIDA S

..i. O CAIFe Oll..rl -mQ.. Dlks all o m AillA
A.N I' A, AAAA ..A.. . 9. Al to

A-lOAN CO CALADR AANAIG 0A-AAe-Ad
N,' P1.s I TAelln 47 1 A-0A 4 HABANA


iaviera Aznar, S.

Lm veloz AAs-OpI- c-IIME eAIOIo ..
"MONTE URBASrA

Sidro je La Habarla direclo parc .'IQO
SWEAISHAAMEICANA.LANE


s,:,Cbro el 30 de julid
admsiien.d.:, paosaeros y+ ,3tal l,,, l;.,=-,

Toa s & Asiorqui, S, A.
T ons A. so,-A- 29, aaaO I A
EdIeiclo Lonla 209 La Habauna Teill.A-656056 W A1114


2.


SERVMOS PEDIDOS AL INTERIOR


FLL'A A\& A CAD Fs1C


2 2 SPORTS W, UIARIA1I DE LA MARINA Piina 17 CLASIFICADOS
'jernese.8adorJuniaorde1951 LAI ECCION
SECTION DECANO DE LA PRENSA DE CUBA
9j n e aitlgo. Ch.I, vo,nAA : IgrA eA v, I6r endenA'r
desat e dAIM aGAA r. .~ . Joyas, Porcelanas 0A
Fructifera labor de la CEPAL a. o ..., ,.......... EL
en a-... -... .. -.. . .... ....:C. EL ALC AZAR
en sus conlerencias e de.5dAl, I.ea AAnt e n nnnidFoe 4 NUPraWAses" r- .
. .. .... ............. '-' " ..... ..r'.; ,de ..CEPA ....d. de Poe. N ,Ty,eq 6o ~ 0L i ; U,.. ~m- o '
I e l n ar Uacoveac~nqu ~l fta I, :"'-V -.:-W-0624
Fueron aprobadas Nsei& reroluciones de caricler I.. -- ,. .. .-, .. .. a Setera dmin,.trACtrd a
evoiionico agrupecuarin de gran trascendlrniai

PECIALES PA.RA.VERANtAA % CEPAL, B ... ...


i i..uht, A. *.la ,EF' L AAAA.:l, .e ,A. j.Ar i''l n uA ~A fl,' ,. erAA A ,'A.,. ...
Regini desdc ei dia 13 laley que rc


prolube comerciar con los rojos _,
aoD m, i. dr .e-enla a6 naciones afectadas y
.iimiu... .... I a. ,iculos de .ven.t prohibidaol"
-E... .L. .9..-.. m..aldmien = ACONDICIONADO,
Me .:.. . .,,. .. . v,- n.. ,: 1 Ct l ir ee c', .:.,-i ,A1 JlNT." .../ mat u ./
SALirp deso el dial1slapa y 50
prhnecoeuwr onlnoojs

-. i l 1 4 'F r Al r len "/ 'A '
VaI.t. ..en,.,,L i t5 le .- .,-ill N IJ.'ll, 42 IA~ 6.,1, _1 m-
+ +I .1,6 +ii; r j, .........
co t aw #15 ,'. reclb ~nAAirA 4A mlAon9A de dA -
Lio ,'r.Argm enir a h Aen n i.-
v J- ' 6 .! NT.A Ntk 1 -A AAY A -q d Eci a I/~ ra r' a .5 ;u" :,, .,+, ". .'.ersy ile exr tod Ah AA A u e- -.'l IAAA,+
4 I I TAAAAA A 99 ~D L fuir+,r '.o.., t,11 9 AU qU1 B ~ anl Polon 99a y H ngrA. FAAA ESPEC.I5.5
d. -'.e --
PA-PP1 4.50.A. AB N
i~. r Ini. . ,.( 1,.,. ... e the l aB im ,r co e m1 o re- th .


Sr pr rnlr, c',,rh ',i-AAAA' e nodEW Y80 O RK ,0O. G. ,b~ >1~m
=n4ln fll tg .,t Iii A.AAPAA AA 'I,oc,,N..Irn...n...n.*'*..A....-N..,d'.A.-.-A-......A.... ''A R G ~e E,,o nel1pt Itn Ao if n : 40 CAP'
-- AAAAAAA.A l A A.r r. -. :e1All
'AAAAAA-ANA lAAAAA #anAAAA*AAA a pA a A1 I :,.,IA - A, s lda JUL O 7. 4.50A9TAP~l0AAA.C . ........... .....,AAAAA*A.A.A HA BAnANA
P ,,., A' ....A.- C ..,~... .... *jA,, I 3AAIAA
H IG -B L r .',? A -'".., A .-:: A.";, A.."':'"'.+.'7 *.'- =" '"+'
AtA*atAAlAA-lAAAAAAA
4 8 AZ.. n r m. l a AA. A MId. d -'Al a..!''' ... (I...,-, IlL
fr...,, 90=,., r. A eAUJrI EY NE. ii A,,S,1A= Y iUN... ....
1 ,ELt e .DIR IO DgEn L adoMAeriNis
1 1 h ', . A_ I-.... 3,r, i.-. ,-e l,__ _ .... '. P .a reist io de q__ 7 50.
So. ...Ir T..p,............ ':"l~''~a:"'ri ::"iiffl:l f ..' v Br"ARG EIfT INa 'co+.- IM. =

de 450 a I 850 np q ',. ~ii" ,+,r I" lle l a e I r ,' n r ,-,, e,,I
jI'.a~s ,e ,,,+ lle 'r,:nPlr ii i"Jdpi rn I l~l~ ... P I- a' Kh ',
..... ....0 .9 0
11 ............ ....... ...... ... ra of ar-i o
9 1, a s'l m r..;.ll r + l'l 'u I.6d& PR E Q

81'.' rems-iairi rl it. .. ...... I a NEW ORK IPI."
C........ ,, I. ,.,,,.
.I I ..,:..... ... I...,. .-n ... ... U C I A E N N I S N,. .. ..,. .
.. --7..IV5.p
So N mmm rmjtvI +jd .r.o --i,, f115 E1


Paghrlna 1.8 .-IIARIO l.,LA M'AtINA.-Viern," 8 ade .Juniodle 1951 .'eporle


IIAVANAa]CUBANS CONTRA FORTQLAUDERDALE ESTA NOCHE EN ELC RRO
_.-_. __ _a ....a frentedaii. Morer.o
".l AR.I..O en DfP-RES.. .. ...%"I.Mifioso fue factor decisivo en
El ,DIARIO en' lo's'DEPORTES .1"A'-.l'..ti .rnt a._.Mre


-Una historia que no ha sido escrita. . ',Co4ei- de d hits ,en igual mrero de opo rtoaida dese impuld euni
-" entarioa tuccablereiene .I carrers y con un deslizamiento' formidable mot6l otra. Hary
-Agoniza un hiroe ade Ia gtierra. *7.I Dosair consigui6 su tercer trienfo. El cuarto fr l -so de Morean
.-o e n a i s n c a l e e e t ... T

-0Por ELADIO SECADES.... Par JERRY LISKA, de Ia ASSOCIATED PRESS '
S.i- ..a. : ,It.a.p... ... .,, ........ .. ...... . .. .I.... . .. ....a a s h, .
FL',-hie ,.I..4 '.. de idemnlede quexmvaa TNVALIDO, p .... ondevorado), regres6 a .Pt A ,pn -," r.w+e, "4,t,' ,,,". I ": '.'.~lw ,: d... a Noe r-t o. M -U
.C, , ., I .:r, Rosls uI, rw, e u x ;. _o.- .1 P... JI .,, C. r, -.l r ,,un a ,'Lye o. --:.% r .-. ,+ ,P- :",,- J. o .n.t
lr ,'fe.i .r. I ,- h~ l'O de In pasada C+2 I, lI i I, h ,.1 -u I I. i.,' hli la n',,l,'rC. l ,- ,t'r ', r,, .' ,, A : .A 'Ii .. .-.. .. : ,+ o ,':r- o a l in r, l hl
Ro'll,,,,, .I h o,' I t do.llA npl o mioe lo I.n f. 1 oo f.-. ,-.I,-, r ... 6 i...r r...... i.-.1 ,.,, .-,-,r,, ..-..... I "T ro o .
II... ..-a p,.,ofi ,," ... .....ei m......"...............1,.......I ......r.... ",., ,...:'-a ,,r'. c....'-.. ,', ", F,'...C. ,.l..... 'r", d4 au ...
,h r l r r,+ ,r ~ ,b ,1"....",r,', ,, r,. r'," ," A1,,,-, ,-, r-,,.11.. .j,-t, i i., ..Ir ~ .1,1 O, OCOPl e + r I cll .
... . I,..."..... .. ... .... ... P .... ..... .....I .... .. ...... .1 ..r. ..........h .1.. I- -" f . ..1 1.. r.'........ ...... .. .. 11
... ... .. .. ap ... ..`:P.. .... H ..... Gr.. .. ..-i.."',,, .,..r . II.. i ... d I ..... ..I.-.p .1I L -- [I I. tI AiC4.-. c "LE... e I.e.1. D-ri-el 1, 1........ .. ..-,1 r. r.' tr
. ....... rr.d... .A.I ..... ....A.Iun o.n-guerr, nn her-a termiad A ode-de.prop-... ."I... .. ',:: ,+ ,,ot
d I iei c ho... i .... h rod A . .-`. ....ha h .. I.. h i i .. r.lza r -ente y..".....I".. c I.'I ,... L III S O ren dld ... icp- : r,, ia...... .. {,
,I ,' I .L...... I r th .. Onannrio, ert,, ,ndf, ..,a I. ,-p r e\a tr l I rlt el.. .- Idd-....;... . n fe te .. ....... ... .. ,.. 21 .....
do Is ,r e d I 1rI.O -i" Il;C ,
-pe, -.sn l ct e Hilsecrt G hh a ini n eio u noa.sere Old.cl nr l le c mpl r l Iro l .ASn nDu ro i .: l ,m ,
I .' '. i n_ a l P d tiaa g lc s d s a o d l a e dy n est rnbleei m ien o ~ -co s. L a n ll I l r r n a o eL |
eIf'. a e.i.ta n d s e, s,-.-.- A n t in alttiguerra noloochaohurm ieedo.bAtm aFnFcd dtprc opbt _reeo ,p1 Ia. tc : ;- -ol c,, ;. li' ,r.o5 ,
1 V i , -o C. I 6 c '.l coigeo ooia.oo.ior fe :LA GAIIESIG dif
,-,. e.o, l el r an,Iaiober u looeRuber t glUands peio iaa talon e ish pintiu soll p-areo u.-dr.edn P rllln .n, p .r ..ulI or e Me r ,.,, OL,'.o" 1.
r ,'r i eI .ro-.ocon deirioo r ,. ince- heoldos, rtopcin nholviadaiEor n ol oinco l.le-r1s7cg'0_! ,n r. LOS d.mo ns ell iaulr ;tei -cor....
.. .0II ... .i ......... o!N........ .... ....o olo D "d.. r ,-....a pa ., .h r nt.... 0. .. oIl .... I
l one-Pe l o e c ia ,s iao. t e cUan d e riet do o eui. bio ooin oe osbn c aoom Ld Loasd .Ina sisasdB rook1 ,A. Il ala eiO
refers Houe Pr 1-1I -a- cr~CdCs~iis~i losehl I~~CCeiio~ssipl ..,il 0NewrYork ..4JeIiM IillI-.I"-oI'.
O slir e B a r. M A e , o r l L i -o l. ta r o f a p ya to n eo o p ~co d l o o b o o aa b o oal cu a r n 0 I 'O m h i en 1 d % e Ra ws C s a p 1 1 . 1 0 I r dEe l a he o e G -iL 0.e p 0C. I C.lv 5. .
.; Grendo Legas. tLos Sen.des ..e.....1e ... .. e,&s..d.......... . . ii ahIibcoo.... .2 n .' ... .............
.......... e ... t BeSoppd, q . . .. . .... .. be+o S anl a o c ei _L AeeI ..0 11
eg no ,a,& &I cl ebeodocab tiso do-Fleows rou -L &6L a e reIea ro a ue fed ia geO
oei..Ia ho. depIII prime a b eecpaeocepar ia tm oc 'c rl .,p.,,.:pr rc t~+ln F15ssde55to.. caaoa re aemerer iiatrion o lee W Els 0
h ,.ode o ........... h pp di e ...... ................... ... ..................l H u3 ... ,. ... ... C....
coco .... 'P. El e ,or&eal o. Ege, Co.i ...e. ...c..0 1; 1 ; .-.-. .sea pados yos.- vencieron ass avana ans x e Ba:I: -. "oi. 0o .o e I Je t .idi.
quisf o- clepeooato eeodiold ps pieaace .h: l ,cq t.,,, AlnEcadoa enun .r ESTADO or LOS CLU~a flepu~aoiU p~or unduertebatUod
repch e oe.eiau max lar d e p 0tno. = :1 I. .~. ,... .a I e sf noanee -Dobeto ~ iue i ,ealilpeoes- lollt del rebeno Ot-astee Mifssol, Se
IC,=, -,,,hn,, o e e4rn IiBr lI, cin p C11l. I ~;+, pierna zuecI a dOIOBdn T r es, cnrn de] uan e b mey pore]bor y 00 juenei, en0e] Stadiuml Lges Ndaelos5 iues ena tarde pertotleo ela CsC
r,,-rci-,,-,. ,' e,,,".r.,...'.,,,..., '00 ar, iWe- '00 Trpical eom eeztdo a Ia "quee iSotioo oroibid doslotahaoer
pe ~----~'~ ~ qe d scoe ?..Ar, Oi. cacyhd ls e ris one fr;e

.c.- -. 'istarl 0o e de baia' as ti
J:nn il IZa 1''' C ~l~l'eI ~l~l [ T ERO no habiaqe Io~plesonaOrse haste rl entraron' apaols. Esia nocloe piirheard Trompoloro Rederlocoz .-i-Jgo entre Rlavaoc Cubans I R K '+ ~ 7.. 0 0 6522 .... 'rerito dreoms ceompilet .ere
ia,_Grandores y oct Leederdale, 00 ,,,-...... . 24 23 5- -:oedndeerforooanorobaeds'beO
,- s. no un, ,, t c, ac. h B ert, Sh-,, aro que,, on. .. :r iopt:,m ista un ej e m p .- I- d e ..' :-re D espb la. Sn m c. ..n L l. . ..Am ericans se en quo nt O "o.. '


.- I, ,uC or,,1, n e. ., Ci rr d To ,e ,, rb- O, e p c ich e r," ,.a I -,,cocos24den el boee C '.., 242.1 cI ACM f U Ia
a] L11Eventosde hoy tn.. 0 raCmentenectsiceon l.s hite d1
gun1110 5.osoil.eO abandona.bloelorot' de 00eiocl ooo-l No ore ocelbie 011 P00 r:;re i o:riI ni eleo. MilloIaecser. ,,,, ',,,' ,,r:.,'.',I,,' ,dl,." d o un a lvde h~~lca. S. oe rie ea fe c o ls atna na Cl~hanse deiIIu Ium1 I .i.. r .'0,- r,"v 0, C Y O r llol ': -" Jol ';,--., A ai. 1. 2i 22 ass 0. 5 ..s S"oi, oo, oo Iliad.. idodiebn
br o'.. a ,triad-Dt rm t oh- c oie ndo gccntrc ron pug.iCi'c. "' In dei cicci Brea-. .. O... ,,=3 Itonelrl rr,, r.. ,' .'.,o. I.e..Eddie Robier,
diolriitl.... . 17 20 170 Ii r1l rle.rdiMiss e as


Oll~a de/iClub"San Lui. que poI+ crl'to eoiP prnfsonale yO~ cuontos manaogrrs pcereseniobao El enecenonlcro .11 0 ba : "0 ....... -i, ,. ...: ,-. -.Iloble fucir on orlic "Hb- ('ool* ..1 2 30 i a., oo". sel"eede MJaodllo le
rtoullpr, qcr ccc ic distingue rn el tr~onrnen robes escronr Ionisne 011cOptar que rcirli~ el roerie s di 1 1110n d~lle] do" I~i-l.o n ieonoadnr nrcrnesnnal. Todoa lano ne Mddrld", 00n t-es parl,- "L aaAmer ri na olncdodla icreliibC.ana ctOeudotilaolrswrdeboie
tIns l elodd01ho... eo C.doi;. Cloyi- eB.c eYr e..nrP :1 DlTe rortes disrcuero nlao tzoise rre. Y 5l dt do nlolr encidete air
cride o n -- -. e --- n n d els n NO '- P.A 0 oiJse Oriole a b
fr. t~ e arInlcadh Eugene Cc(- n-,l.-., r"1 .-c'c.I a e er iwo IDse ramo Pienls rian. -lert G -b"ToPBI hom. tndo ia e" -. I ," 1"1 .-',.en... ,I cerd nres, o raocea e. oso eniko uIOCC pr i ler o cns od o I. 0.0. AreId.,00 .
i n.dr dDE...SCLUB$... eer r omel reiii d Ross o se ba beantn r ,,--,.... -,- I ......' su d h. eC oerldo ntr1 y c d V C 0. A .I
+po te q. Lo e, ,oenrdrnres drl d er Fio ne-o n Cide loe.'.o i adnooors dlb eni empncla oat l0. -,. ..P, ,.. ... -.,.--r cele rt loinco riero aea y e a s3d e. York... .2017 030 4I0 1
n ep l rs cf oI lblie Cono .a- r a.T ia ,,.,.- I.---,,,I-. -.,. --- ,- -,-,- ,-i .1.:lo trorest lis fedierenrcon laenoche.Ore .iy cl 0002
f: ,ar. rad L od .. ., -e d, itI ERGino n abia que impres ,o .1rso ha el a .......0,, 5R.I . n I.... C..... ..............I1'omooo ddiguz C ro i sod.. ...... 3 e o q ....oil1i
...........5a.5 ...........uevoh Stadium. c I ; I...L 0 'solo. .0.
.,m.o.... ......"]Amue. a deibr.oo...deri .... ... POi. ,n .-.hi o 1 ,' .' ' ". ,"r .'" 'lr elirl.,roo e L h .2 3 : .. ."i se aneo l 4u00101
c. dr. c let occltab -Iri. Xc eo codlr des.riberr l ; r peromis porn ,llacoca 0 r Irenca eer a do r~hi-. I le ea 0 01 re a-.aeoa d eIsole I : -m l an111
0 : 0 rMec..c.-S ro b o dob, ,' .. .... r .l.r.. i....rooschce ..... _p .. ; '- Iefn1o;. 01 .. C O 11
o rn -uI._-ee.rPac oambent ehand p nd- bic6 1 .'Aleld .Ea51 esdinafu o n n r]ee St.,.L I 12424 3 lM a ,2b., 2 i
drole erp;ec-elI lori rigoroo-e!. lI llevdoeilooolaevir.eIoNo eer n 0Ca r~lcd .c', ,oclco 110Nelson0i0ebeegaclce6n b u ablildad prel CoupoErar oec oarecouomnts cci oenorcglc qlu0 los ospoctadoros shtor'l Aol'Boseb. 00l;n t oi o ... o.. -p'5 .1 oie+r ahelli[ dal Liaeoo dci is nsole. 'Ganaron Ins Yankees Dcsrr,o.3+. .t02 1
Idesonetarpresre~nt un derdido Iniligro ohildaran qucorroo iun dd~ el.~O 0i~.oIooooo~ic Ioid elculravs ...Eet ... o re aueos ecbseun-coeniMdos ele ia ... .._________-Moe|o .. .. 1)0 010
00000 oindepepr atul'oIcsd en lu- huanos hcleraooo dos mad. Iinerv'ino I oned 0Cr Oee si doe 2.eiac. La _________________ .n el .111. 1 l Afdl lsO ay ..... 1 0 0 0 0
..c.poIi dotoIpo.e.rI- .ir-o-do,1 -I-a....... d Tom Si eon "iIediroa. p roa do 00 e a: 2T2ol- -c .. . 0 0 0 0
...dCr.. -chroYe-a. niln 0 4,srdaa ,VnuIdnrOF..yn1d a. Esdd ie SAN LUOSu. (.AP --LSoeaCr.. .eP. .0000
e-r"ONYRoss. ne.en--de se pcopio a01o pr - . ocd o do-eo n t a o sroo los c:- dambSan l eoaosboeiFort d u ds oea s w i.
un vdahlliic.Set vi e ONgnio iIsnTob:.,Ii3 6 ,9nor-1 : t:, tIDf lR r iooo dl T l lsiosL u crr de Cillorni, pordid ol '0.on _" oN guneslIe eogoaonta scon. o l t ,odo baona a n olod oora. I n n .zr., .. L ". -,-,urL ue-p
O"1rc i .d-came A- y o ei. IIq7o r e- ti ir"000. ...d io ar d b s ob i a9 d Ol r hal'1rn 0 n- obrro r oBrorn e pan L i7dealt
troi- del volub' SanteLyis.qua pa hr eri Os 0 u rfe- lgol' de 0 na 0elanag ,sper cn iaba IElrone orcra oi otn boaao. do bPvro. os eir..Lo I ew r.,eas s -'V aloloa l ene n ooenI din Son L ae C-hai'a'es
000 loortr dosl per en hamelelsi nin lo. El n 'aldo pelllns o dn ian blehibi toio as dcnteolo To- rtld.e itr+eners d oIe,,, rIr el,.beland p TPacos, 4") c.i' al. nocho, nograodo coote-" ".OC. N. 0. A.
'odol cogiclnit r esen gr*o,1qlpdord ocdared.Prncc Oct c1 entel L o u nt a oae o a '
i.... proc doE0 eln oo..... to ,0. a otto 1547 lolc ny Seas poledt ooa 1ez0e0 Doltrni ..... ol 10010 0010 di 110110 cIr h10 oaCo00 000l Pn r I.nel u e len Oane a enehan d. E nps000 -- d0Ila 1r.... hole caddlo Chioagos den lr Dils er, 3b..
celteo Frankde Abhrbhn01,comrpabolr do oesta1to sI000111 ~ 0.eoaaloa lbt c1 eosrloe od ~ 'Ie50diCleoi sD~i~O b.
do p .Ti osd t o ld. sd e oi o 0 cnah alu ero h .0,ho 11n Oc, deo l 00 elpde cou ndel l e n ir. 1.,,IlI d1 l.do.lo-r .cI due or In n Pretiorno Is1 lc ers ,,. aln.r.cer[10.+0,dr .is L.l 0o. .. 0. .'.4 s2e044
le; y rrnld ordo1lilil q l 0ordsb eoeI"i nolerwlldeOIddar c .s .oore.o M.ndeZnbd vlbdo y ,-rl-oooas en lo oerod 'ad .1 ,'s .--. .".," ,o ". -,Ii.r il, or. ': .22 1{0t 0
Ii, I nI' i, ,r,. I, -lip Ic miied ode un01 pierna, lonie Cool s lo round, que lo ,ool ri lrn 1 r llltno, Noi
0n OsI a.. d i edsd. Sol, tr hatab de un hc doi e'ntoudie C tehlo rl iiIio .iasn-ieo. o ap.
F me rL roordloiin s bollren. 100001l To- drlntadopupei-n1o lglcdo e ,ioeilllllnilIOdel rlss 101a 0.h..hord... ,, I a O '01esoe o '. f1 1 I ae00 dbaba d e i NI .
Il I d '~~~no1 010- I .1inl D l~~p.puclin uanl I on0 e 00cinc dv i Ollcl y )CdsCaA 30 it A I OI CA. .. V.4C .0.1 A.
0, olhdl 00..e. .c ..he l.e n plo i..n2do ,' k nuteu7do .5n0 I- Ia-pa00-Di
don Irx c rse saesO nii uedonde 00.0000 del P ., e -l' -0 -l ha- ,,i- ..r.I ..I.r' .,,asin, c..1 DI 2o6IO 0c,
,,, .7.,,n rb.,n:r.tA 3,ncon exnetctuat del cc- I Cleveland .n.o.,. 27, 21(543 % Conn. I
,,,.,.,..,, ,, .,11. pl'I. IuI I. -. Co.cuy el- -n fdI Ine Itmdstrlociodos In it.hto h, ,,sl


. 0 I rlene ,on ,,in h iso de .l ,,lo ra .do, ,,.n l bs ee dor rtbi oon y- nanI- ;,chi -o.. "' -l tl -rl005 l 1. ++s 11 c s er c r i 0I 0 .I i nlcor lo .1t7.3lcd ILod +rood ..-
, ,h .r l, losp, sIoolla, iolslooil...... h. 20 II IIIIIIIOIcellllmllde invertr hllIlneirseilolrh~orroo laillhel hli dOlIrMs lU'ollltlao. AsosloeeIese-a
do lcr nclal.Ynn ora ocii anem s do pr iunro n o c arte tierm J~llil r~lin~~lrlldillllo od e llo matchiiocon madimalee P roglroeamc.l d~ lo O rnsclrd 01 010 e~l S e- oon.odc. 00000.3M a h.eoreon .00000001 0-


6. .-e n d ex.oI reori. i b ,adr+.I i,, "t. "7r.rsd er poodygroo eclm tri A lU l hn oo s i oo o
x...l.n.... bi. oSu co 0 s soIAu'cir'"'eriId1
O I nel r sloe1t e I anI dII r. Ic.aa,., d- odnlc I c aslto AU n a 11101a .00 1l1 1 .. 01. Ina .P ...it -Iror d 0 rn. Serih I dIoSr .. 3 M 2
L,. l,. ...sl-lr ....s.. n.. ee. o o rmte hnm,6 parb-.ec.. quo renldsra 111 earrrro.0e b br n M0n.o i i
,, d, C I. Io.. S isae,'l.., an'0 .P n fu r d hiiicdptopdildo pllildntIs dr l ] erre, IEn ll is-0i'li, iri.Inar tie solho-oEosde o a IRAole d L NI,;Det.O....O.2..D3 1 4O
. . In d at w,,er 0000,,s-- hadel',do.MI a, 01*1.
a'brifaa, yg Adn Coabidn de Paraspura, D t1{ ado om ren to Clue tlnsen crtelqueinele doe hrtAtBoc.o tratl r.,er Rb..CanIdo. .It ..fin r n lo a ke s M rno-..'
Of nbve rn la rep t resnt n ve rd tud e ropI n af ro novdo en quo or liee ode Ipot n ga y tondr ,met n11lre atotIR el,,, le ..n
deolv .\l llrs. ,.. leho dl pills dorl ono .dosol d on O~l- errr ieb To m Sm dithi. :1 J lsoic z rI i loll si .lo la chd. &Iaom- - ,d-"o- Ti Oslooian a ondo KcuolilolcieaS os 0s.0171 000-a "oos"8' iamoBech.Le ncel, Rohiesool leo.. C:o 0 0


,ldelno r tlp nour aoh obeomratio, rd'n podo o .yoe. igonnao oTnn 0
doeco Yian I& quint n( ;ir. 'ilP t,..i'air oRy ,L"(API -.Lo

Room ,.o s l auto0p0.b-oInad od iON UNr o H U donddS o ,n000 0............0 r n, .. ... es" ........... c I. e............ 10... 0 :CI.0; 0
i~i~llloi'~es,,. ronrI 111 dl11501I' 10- elbodo ls calirs d~lo- ep lO~llli O abs orra cli lseod or oll derolnoolo sIaasi oll ienoiIoneeeonco Ooro tn a__lot__del_________ Nvore2. Doie01. SO-orYo


T un a M u uieerezdolCab Dlr a eostr no0Nete a ron L isa dio .e.se ..s V.. ........ ....... .. ... 0, 1,, i g o, ,_C.... ... ... 1 0. .. . . . MonitClOO. d2.0 a 1
I oP. dol el Colno y de d i nn vhop mbre. Dill-crlo ise or des C it ni e leaoici. 0Pr1 cn010 rir i l enido ibaeldbby- ~a o e osoO cCs~o-lornahaon ooia aoi s 0 I-


r a n blag or is pa ro el sVosaOn fro cntos 0 E l 0- I s I..p.o 0d b l a e mns Oloo a ulos -cie Fe rdC t10 of La k el a n d y T a m p a p a l c t. scll5i0'01*00I'IV IC.lC. 0 A .
d o 1 1 0 0E Dtn I r aer q uoe r p oI s lo s o do m o p bi o nt orl '1 0 0T o ldi d r i tidsl" P t e B e a chu t. e . . u si. q s ie=. ,, c oI ,I s . .s l, e g, s o o d o r o 4-: Ieo:e y.mN a p e P a asie,


plero't dlolteis.hoorie qvn t, eL+ L s t o ue g ldel esp r ,: ha. o o e- l eh ge'l arello h e. h oso'-l II 0 ..... c. OI l V[ ol oI' de i s Go d '" 0I r hl M l
'. '' polar.,odsi rishl a. beourorlele- cis boots ,o esnblds e ",e + so hoca P00 00 3,I a ,Lprm Seoh tI ,0 r Ca ofgpimep r luna r aeIn a-i l ox .a. O2o4
quo qe fu delex cnipen mudiadFi SPas Ducale Co n 1 l I short, a te i s do Ell Varliemelaaloc onldd--e.
F. .-. Ross Oslo rorbee enoosnmarPetri0000 Or. share ,I ,_.. .....o.o- ,d' -0-4 I- 1


F, ,r,,.' r m e , h r a ,p u d a h x h r o t ^u x c m ~ r + Of r P r t) S iN S U Yte r. -- . ..co re a ri.revril -P . . . [.,uaB rp.le,.] urand1p.r.p" in-r If i... ...2u2..]0Fort LoedInds'.-..l.... .h ,d e I OC o..00.... . ..1.. 3del. .12
p~~i~~d orl Mkilallel, wild'. . ojioretorrurw s elnl I.,e 1i.1l..11 ..... 1 h- I-,,r -,.- I..,..r.. ..- ..Eistr on' .' y U ng m a ,Y v e ,, p n c i dodl oal aer n a r r oenAT En IC.D1o 4Pi d% -i0ar d s...". I
; ':,' .....I ,',,, ,' ,,,,, ,; ,,4efi ndneml ... ,,e,, .. ... ...ou ned, .......... ..'.ri'N 6" . '-i. -1,... '- ' 0 I ,0 e vPr M I "
[am dos oess nclisnte% tlelro Of inI.t. il)ls.. P,.N.:1.., Z !o it 0 0


_, Ir la de ~ar ne | ..d, o atbn t e Un h I c. - d n Z P~lm 1P I '' ' eri .1-" $I "fe i pti n i 'o ec4 s ai olIMeeson colehaero e-mtI c .
.. " i. 1 .r.. ,r . ...d'I .. . h li mi vl. . o g r,m+ i ad .. ,I lne n h d o I Ih OIb a I.. h ar . .... ., ;. '".. o res e rn itr- .," !,c r f -2 .0.. c q0 n9 3 0CON UN HOMEtndo ReUNknockou t cuinrde s ol0eI1(+ Do1n enI, m Il... ..N 1." A I ..bit .. 1. d
l o s dle u g, c rn oIatl aI A ,em c ih tcr nP e si e l 'i d oralta n n Er ,a on, I. n. 6n."r' L ' 0 0 0- I ".r 0 0.0 2 0 l i J l2 s2r e m or
'", 4 .1 itL ND, on an I hP'aI'1,011 ilcas. 0rb nluo htms i i lbe rt inc i vC 2.10' e. . t oidn sn.tyriir.Ool no t[ -0 I.' W1 r r et r lll W;' i I,.'t.'',d i ii i r. Janlsl en It a miDn11lnlI ieo i l tll -1i 0 1 _" I ,,r . or ,r l 'lt 1 rk' C 0 O ,d lb l i O I ...' n
I I 1 o llI ..... . . 11 1, .n . .,ll . .31 l l 3 . . e .,s d Lo do . . r e jir j . r e e d' a 3 e snl re del I soo ll.. h in d, B r o n..J o o eol.. . .. . . -- l. 4I .r d A f 2
-.edni do Ile.. .. .. -,, .. | .. .... e S n toI delrfl o n h labi I ..... . .. T... ...... turd . ......de ,,,.'R el- i i 1 + 1 i )' 4u r Cas f d ROciOIql
S I...1 0 1 0 . .. . . . I l l r, I. . I I I 001 '.. . . . . . . . .. . . . .... . . o 4 L bd .,
c r 01040 0 0 1friv vol 0oId o 1 '-l- lLo0 a or b Il. M M- d, 0 r S ineh l . . . . . 1 0 11 .... 1 . ....... . ...0 ....CO O . 1eni li 0 0 .. . .ioo a I W e s i In :o t o i... o ,, 1 .'.A .
10 nncmod rlo o depe i ~ oiee iii sOr~C bo I,-ohr 0 .lan n bood r inlerobo. 010011 3.1 MpICObitn fto l nefonipr ti


Id el a ba On" ;+' u"ers k',i,' I ."eri ''n, If s no)- R bns Ao~n. II f... ; Itg ,(1 ,I. ..I.... .... ...I ........... In Ia" .. . . ..n y "rin rny .... it jZ tontil'6.p-lnolur90
Lao IriIsc. locoeldocp00 Hll~lkriV. C. 100. A dC*
I-i -'e~ ~l r l a ns tenll nloltI h a s tu ia l un- dtII 11 1 00 emos solones s eni reelp,,,-,,l. 1011.1 one 1, ..IO h n OY I ..-O de - In/As naIyC nt a c e


ell ~ ~ ~ d lint dm Ins i.atI .. .A .. I Wal~ P ~so o'Ptaela. O3shinO-3 2 t . .. ... .. ".. l . "I lmn .. ;". .- 5 NO4 (M 00o0-rs d ~u R IO~A{.I

rl l lll i .lo 11d 0i.-i0nr-i dhldell- ,,ilhlh apeIInAdcI h ai'slrb -l., 00 0 n.2 b i4..... ... "4.... Y en e A- 11a' ] I a D oil +nucl so o r e p o- lda r
.I.. .;;, ,., er. .. v.:oer . ,or L -, r,, y o.. . . . . . . . . . . . . 0002 ^ ci h,010 ....
.... .... .. ..... ` .,.. . . .. ... .I a ... + .8 ~ p.L n i r .a e ... 11 1 Q ; I ... L .....ldt D miin . ..... t.',. I' ......... .. .uicr .t.......do.. .... ,I C2oal IU 5rODO N A x M arto lin del . .feel lc J'lo

e.1 du ,, 1e,,idI nlet,rI--,, tip. a.l 'a nb pcr-o.-p'r a ro 1 ,'*,"1 10 Iihoin,,I..lh,. I 4S aevralo
... . l , .,1 ,ro 'o.. .Ii. .. ..ai ,,oomd. p er t ec onnn i s d eall r 'c r q '.". K3," ... ... .... .. .. .... . .. . lb 4 0 1 _ _. .1.
l~~~~~~~~~lllrM ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i bane Orue tletl l ha, ~avle ul : din e erut, r bolah, s .,4GilbertoTorresits-rl'his a io.l I t'lmll..Irrlso= nrds d nl 0h0. Ia- hm e te t leera lelli l os t PC- 'l bbo be l oa rii- it eS Irl Cre Lenaarf be~zun sorFl a..:' "ltC 0 /
e ;o b i h 0 "I' o O: u,,,l is ,,tp +,, d l.l... al.s.1. .i .. tid e I ni a vo 11 0 ,cIdoIaS o o ..o c _,_I dloin ,: epou d. r s e l-- I -mrr rq e nleLrn r + alg u 6 dl lc d y o n 000 0 It--3
' "" vlver ;R bteaP de ht. pal**d.olertl J6hit at Onl -. 2 IndxT lln"I io0nic0. 0 a s i Bss teran aoir l B ne I ey ras ox yR b sn:F .C

Iol lIl... delIolrdcco. i noo V lsUon iniode o edart1(1 t-- --in u--r- ein ra lcviroado SApLU oP IerO cIn, ed... .on
"En 00...... ,i......... i.... Pla. d.......... 10 e dlt n ..d npy-an ... p....edo.e ,' ll elrlhea.... -,1,.10r .n 000.00 04e 1r 4 i-l hosAs I. SORtL a.
i1's 1n1 h- n.oils- 'rt..pa.r d -3.3-ei yf A -r.i,. ,, .,.hr rile, ,oL,.I ., ".e onein a oc
Paleoll n ron01, 11 ,,so, p.c,.dp ,l,,e,,.' bOcons. - - - - play--A.n ,- '9C000deriO5J70d-onldiC0
d .d .... l ri. . . ..I . l,-, r .l.. I, F ac s c a ni) 'r ,aIn.cla, '.Ant i a r p i V C I.If .P' 0 .h S -
5 -l hay00r1 d I roel aq Sr i llad el die noes s ose
6,-,o ors'rcocalodl.10 dbprCeonoIe-pirv dl .500Ode-t. II
t11re 01111. 1U na- t)Ic 9 0I1 10a1L0 lel p Ti acr..: SoleVcali Si1ORltllb.l.
Id In mi a deo, Is i cnani loi d eoWitrecli ln om y eanudara. l l O lo lO ,r I. . ... 00'Iiere]RiOAr desit. a ?ain o moe,;.,

...nln. ..ll... ...t ...0 .... tis area. op0ssa
Ita I.szi-of 010100 lc lelnShi ln F y g0cI.. cdn hor, r... I Mm. .... 4 7 il 0
1.. Iel C rl.I'11l ',I' 1111" II .lIl' H al0r.,r,'0' 0'
rago,, ,a, 3 X= -, u
Ia lllcf~p 14; r JiI~ 1a l cr i col r....l r u yr e raslr" I andr..iy .a Ii- ju-iUnits.o.I.0 '' s juegIcnon do' no (1-4Ie l r s o 190 *1ain lo o
aplr.'l Trinr llllity lanl et0 0on0Cn b.al, I1,' 1at- 110 .
I,1r.l -lnllo Clnoeln,,lhil ll. ere...01 il',iT"eIll-t3-"e-l- iecairnl.Col":y0r
elonr a rlellright Para Ill-Olinks wrd 10011iIiloelrslenahomte aIll te-XI.1v.-l.' 11dot lirlllme.;001011 24014 aoi
1.10 llol,.I,, ,CC soocilII,.. dl.:rsoln,01100,I,-ill. e. PA 0Sn101110h1. In lt"d-SlOlNl-y sClne qSl- L htO~dN 00 ItO bolodro AnqNorOos pN0OCea.O0
o .. J s,,. ... ,.or .ar.t.,,r. ba.t.n 1". o7,7F3.-_
L N .aelulllslt110ls oI aClon llsa osee lloilsguo ~ lo05l s oCeh 001 01 ar, 01 C .q .
.l i* I MInmonced l lssodo .cani !ln tIr il o o fi i~5 Ina Gi Clbaert i-- ll 022 10lrmat; amiulel i
-i IlI&lPrimersO career&sltr s:Pisil dii '&ooeao Ooosoorloeabde)Pa -d"diirs Pool.I0100t00ld-pcirel. Ssssei
oh,.1 Olo neasonsnapanlol

. . .-.5.. ar.tIs'aqleIhen Itlanph../ *-
I., delalardoL..la. El' jstes`e`err ,.,,ordicro -i ab..oata....1radl i
ex.I I 0.-On one r onreitit nn.O" .0I., .n" I I . -
. . . .tradal am 'r. .,.l .. tOCed" nnaoo, .. ..n...no. Idae.a.I .. Y I,::
I,, ils..ll Inn, M110H000511I5100,00- '.. . . .,,,is.0"..
EASTE50.i I 0 05cr00R lDoCDO 0nl-l5C_ .
Pit. yic1.rln dii paoedo del...ho-1.aIce 00 daid Id.sIloII..asol. do da. -3.,Or00aEslir .e.OG- L.lEAO..p..-
~ D oe.chrn,,,Istitlel r seced ronoa eo]ana dela A -o.In.,. ..I.
Ios M u m a n e pirno e.P sld tqlesilloo~a lobidseo,0n 10.1. CsO 0 I 0 .. d i ar.511 .....". ., I c 000,-11-Illi--cR." .crS.l.:rlOP
PoAllsoll~qlisssoe i asoEV LAND us e."Iba a.. ci, A lo.Palmo Beach.1.0 o.a", '.L "% ,,,s,1, 1'- .t -. '--' ` I I-iC
I: __ -,-soodoci. ldeIn_ o .lso Icatie Like Eas tit CI .OiaI'll .01"" soE -lt erC de ~lo s wL...... 02.0. 1 jegE e I ulo C ole.C...1C:..0.%L. -,. 1. .. I... .
,Iim ltq i-o~tif Inico ,Iiii3remadles dpr iessoe rc spon rads.sd "'ecbpoiran I' .....Il~lo".'"; -I-I.lsi0 co155leno l an g e Ls ol ssra l ,W.
MAS ILOM TROS mis a rno~oa Cod pabo Ir i t ed p U o rni a 0 R0 Una00 V. 41n0,loO I ae iojo M010iami, Lak land, b L
P O E M E N O D IN Ise ts ca eer .1 o O 5 00 E 5Ciato d a e~ l r t0 02B0ach J0 0...
le jA feni&lir a dicoe 00ot 0118 daporoI t leirlrIsi r ie-ede riI alda d CO e team. soausdn ito.iea oC0.buc.CI ao...e-o. is Oectno L0-*
-_-___ -iset ~so~rLsou Bristlloeblic. 5Fndo-pri5I.n5 05 011I 0-01-,-,-*-.*Iss.
., &Oe 000 Ada 'd~a~slo
1.111."a I., I I In.,i"a.i. I0..... ..... niCn ...... .cf .. .0 is.'n,.. -I. :Cole I I. I -
51.Jadtoi'.0c' ar., oIiiI ."i
'Itin .:; U, ,fxgtax r riires.(-Il0O r000ri er5th C I spalnceie.,, sasis~a r k ." r ..se01s.1
-.,I-i,,. 00.1 m10 -. e.nO los P5ir...r.,
d ... IlLoi,.'.0,..5dint, rnho I, i-ooCa- valid par c lity, Shante d +pu&,oNASnC'P ''A-A- ........O'D: 3 0 0 1O
;-, 1,... ::.. .A i~j ,,I II.. ,,n c ., ,0., .0 0Deportes DIARJO DE LA MARIN e-Vi .rie.. u 8 de J io de 1951 Piagna 19

OIRESIES MINOSO SE COLOCO AYER AL FRENTE DE LOS BATEADOiES .366

l-O c vo triu" i fIo F i icil oria para lot Fidlnaiz6j Bobby Locke.F usart p erdi Mi no .... ...lider ent-irt LuisOiO ....s.ra .omver
ri illiltin"de Filadellia dc-icfin de LI. MaogmuIm. Fe d b Ionbt io-seo 56 a jipiga en- cit linen tiilto
R h -pid as A n ateu-s oe l .... ,". o e .,JCon 366
de P reach er R oe ,,L.,o LF,. B,7 ..........., i' ........ -. ,. Co n. T Ja r o.CHICAGO,.r. llloio 7 ,. ....... OSTON. 7 ,'. .1 d-, EI
Q uier h ts p it c heh a b i sRI zi I B O anL N dI.I ,I-I, . . L h-P -, --r'1,L,' ,,io t l d M,''. . i. *.SE W Ah t, Nyj u b a nI,, -0:o O r e1 ropI, ,uB' o o ouO
oon.,.roo to-,'., TyJ ,oafd,,,o.e,,,. 1., .,:,- ;,,.,I ,,,-: .Li s,:.d
-..Slgpus@I VTCmuafrisuds trispiesems. r. m.cTI a ,1 C1w.oc.,rsIPt I AA 6 1.: 1 r T ony b Janiop, deI V ,-I ,,,l dIlbl~' l-S, ~ ., lpIs,. ,0
-- ,ky.Silveris a d on Cslumbhu. a. qo ....a..a..... ...........o.....P,-n...... .... w .. .'............. ...... .I......... ..
TS.SPERADC'maisel dm am- It q.P.as mPro .a.pilc.i. t..al o cm Cmo nsae ic. m d...-.1 i del P po .uta, 1. C 'o ,:--o l-. *, I"', 1 oon t s oal l t.
a-,tlerta coo d. 6 a.a w*.en oraa t ra ddmrCn awtque aI'S.1 ,z,='.' .. ..-,,,O ,r I manuv ,oo ,do I :, toll ,aeo bt,~ r- ,hJ1, m Pe v o llg oa
to ma ntl yaa de1 quiopa ml I daen. Ao n,. a-U a. i tl.O aje1t.eneo Bn ooen[Pi.,., i-[. lam Pc s lor o. ._ ,. . . . ..a erd
oraw bt og rarCan-arms drtVe- atnstamanIPaL]a". .,.edcondeaad r. a La. na.., ratJa..l o Ieentottr, a Do rae-qe tporal d -P
ad eat, popano do.. So atsu t neri...1 Cottl El M.t a Uma... IO C1,01 .. vl 0 IF r Fdl s pdl od.. o ooodinr. loopji
,Ca, S., be iiti;, olitir e Ford FHujar

a imfttto ie Ira iurd i i.,a C.a..Iac.c.Booua,,Pdoad.,.O p ,-.r..;.l co dm.aoe lotoo5.,lmt.....a.... , " -.
Promapmetal a doL p adama tadmas ,te dlmom t Pd :;a Iitshairs leritmS IiesPotltllt 1 1l. l~ptI .
1,au~ annera-l at.Smuat cICL6uca itmlm t-oat- Fi t ~tlan tirC,rcr.a-a i b' I- a!1 6l~sI t' 1
0l a5r c aor nojr d e iYe neho n ovqelo p iued ime old arr cc L1 IIn a r. ll . e ralie ere.- ....
sour ro unc o La a d sn edeeer or ere El hit. n rra mueq aIs" hi I. K ippl=tnt.roada an .,s ,, I, ,r,, 1
ILA rn chr" is:,c 6 c..Ia.. ...l l ....
n o ucla o It r liabme t d m ,,ele t tid iea r ai o 1.4 c l" t Iii r e -t n .1 ',"duri lr6 ,-- I I. r -S l 0 l us n s e l- 1 d ~ I' n d d e FAh~
60-m111ami ldalaolaa ut Cruao C-10 lO jIt.
mans. banlariata a.,,'en iamUct...t...a... t. ....cd.."alp....li.. ...Icmdt t..m.....t- .. ... ..... ... a ook r. ,.,, da l Ip..... ..... Od.....gla Cr ... ,'........ pe0
miiaia rq p laero Ga-pail, a c i Pot-pm S .d~ la l io.Bo 0 t llh W~llt ix: fi tU .... g,]ga- a,,,,.,,, .. ......... __ ___ ___.... _p d 'O 6 p lrfre al 0Mticor'
CoxJ Ad prl oso ur I a N e o e e e"l l r deeorl his.1.r _q. P l dl l c | I pleol r, (.)r' (in .. ..W , I .. .. .,. t ," . . ... ..ofa El ,Ida...... tl.'..u. , c~a e t a .' me q 9 t oo
praea dai ancind dses pt al t ..r I PCc"lm,,
sa amI as npapu a m ld ballp m S .. t aoendo lI 06rde'. a GilHodson v sencll de Jacir 'BaLertbi. K ppdeo r, K ,, 1 ihc. ; n.1 1,- ;1 F- -a,.
cutaa .daaIb ula t.ts tai c conInd., loIando H ae.e P. blnsor, nobler, t aint..o j~sMrr, o 1' 9 "dla, I g "
b atll a n n i m a ai oq u e l d e p o r t s cma nt r n I o aIIIw etmaar l e ir T n et W i i r. ,p e s a r d e a u e r c o n i I t, o d r: e n1. 1" 1
l lJ l adern i s d, t .Ipltrla janladitec~t.n ,l nove.Thd nnlirMg e d 'Zer d -,d~~r,.

tosl a int Ipo .mInldaVimIIIo oa.,
.. dyat pnac-tGando por conl untat ep l odaIdJ O yo A fa Ponsit iltro Pitek"

.ap..mtaado-atutctuata1mtoo--itanmbl. 5en.mc1.
IIIpslm qua en oftu rc drns cu ya t aams ,n no ,e.t 1-3a t ,'t h, I.- ,
ata r on a a .'r.llclPA;5e Sh',emoargo rn,,. I...

rats u lau o dec o tea m c it. aaautudo uclalgONTIad Il.
Limit.ml LmopFarCL-d neaaquea Pera i -.ltlo I ,pac.', eq.lll.
it Intentionmm. At ri..'m- ttod Al- a ,I S r .'
rho L, dor, e. C. .. F oco Y r.irae, Moirell aeili L .e i ,.
a,... d rc qrl m .... u... amp if
rr, 6ts| i dia. Y o ,pelm d no in en n ol0'.I ,' oe- r :r ] i..
coma a~otam dm1 aa L "taI.-el c o]ar ..'. tt..
nae m d o daIcebit lq. eoa.i5 epc- aaraofmtllu -,it0, .
r11~ m Pu III e L S b;u s M Am l n thid.) o par(I ne, l J!n lT,, VI- I b if

daaI'pataqudaimpoaa nrdm S .caa Oc~la I-ae m.'airo Tee t,.llmt ." ,,
ei ~ ~' an I_ A GeIrdtoPorenon

Cml l dtBe aa] irmtada 1 lrde-r l dIos par .e laSRic. cu, A.I -
iado m"da Isbtra1at amdo d -e 1 m Lco ar. d, baa -. .I,,.
uatntlena aa r t uv o ,y Wul- ictrirtl ar, oltolla I. le t, rnoSpo,-, Ir
aen a adt..... .. atetl a-m ta en I ."... ......t ."' p. r
G. -tmcds Ligat a paote,'lor" n eai ni- a e, Ia s p ru amici a 4,ioe l Rb.-ra .,1 A
pud lea o h pnrmtotac a. u, l eap, 1 .ootlul ,t~a-iualloI~ald tt t
d o latr.eso l c.d o c.con m a p t ader 'I ate h.p *tin.r lls O t'. ,ido i. "
pn un uia la md ralo ml l e a I" d o" .1m 'at k d o "d r ., a ,- -.- '- '-
tot al-,c n l dme a bede ll d I fe.a o ad s rI n `r I "II "I ..
I. a'to, l,,,t,,ttr,, o t,, .0 'lcd-
p 4c~ o le o u nes q e ir er BLecky enW queio oo! hi ti ,A ,l ... tt t,:,


aooa-codmatl,. ctaa I ,t11,a,1,,lP t-o"otll,,-I* a
aIt- m elore, P it Ie- Allt Ia.l oro -abo dt- n.n eiise tt, i tIte ,

Gil, d La .Poin d otsl menle ea Ild ea I,- .lam rc.ct-a oe.lamibe, .. t o.. '' '
ol a cle n r oiel d B ta,.aa t u,, LA.. r
"a::: n01onclia'' ""'' arrra;e dt ifa............ ..-. iatod.....- dcn-d -f ...... LEE WALLARD GANA LA GARRERA DE1951 SODRE NEUMATICOS
'uqe sc mpar a6an i, toaas Z a doa. ImIo-at, 1 "elal Mda tOtl1 aoI I
S~o Pit rov nr.ianlo aotim'le de t Id 0. e f. t no icah jl( io j r ai u, ein m Ic. 'rare.-., L,,,i .'. I; 1 :.____T _ Q.. _en1:-toI. tot. aCS........ cd.....
t-sbads~t Pollel [lt.tst.l.m l 061.]
tlapn . Ct ~o~ltt O -..


Telonos se un ua nu ah H
RB- Rotolat.,'4n~. t~es 5ox -' "Rrinr.
B --e a u.-T ,, IR eI5 -P:n,,,victoria en el tornco amateur......................
Pr010, Padl a W I er.lt ',. rto moeot.(,,
eIndliaP jear fanu maaientdal "nRo Stemaitt Ganis iel ra astrrIo..
Otrant[o. aPcire n njLdman Cando P] :xcona- ,,l~ nentoy re crA - --- --,-r-cl ' ~atmo que maparioc 13 iadiacillb.a. Eatrada fad imacjar It- Dora DiMoggio bumte6
ida-ril,. d.l luson 6 ro"trem oel etInm ittoam auccaG depicti s am I ii RU.o D 1u juego N9 27
Pmr NELSON YARELA on-TBOIT, JnlBoa 1. 1k.-loat 0 -
Darlalr a,1 t llaalt Qta mat: aO. mFlltll.t.a a. llU ".l'I,,RlSlO E NA I o.0.1. M EDIAID.. ... -,44.,,.. .
I trI. II t~l.lera l .a~,ttLilh~ta -oaIl. Ratlml aI| il- llaa lat deo Ll."- h. IT.- .. -..a- I1a-,.'. 'l~ r I'. fr In G
al 1 a llr l tat,, rta "r ii- .... .i Iat .,r1, aC o ..a't .," h P t- _--
ca-l/ iiInn it mI Ip If :dRcmoo~ton l~ll ttl a icloh dell~l O1tol -
i .iacna Ptao.4opu l, lca I, lI t,
1.11. cm3tRoltotIccl. a C. 110.0.4PenOclioo
vicattora ena el tctmeItamatemr, intLa 00 otlksI lr t Gl0PlSBallot-A0I............. Is................ Ftt a.t -Slt 0CUESTA-loll .701TAN111
C os Ri d xl'lpe l t~lEX-eatma aiaer.......ta.tt...o.. lb.. a r 1 "a 2 0111.i r3- r.inU.uwr(.l)
aim. qu i tacaritstcaat13aal.sUtble.tEtr-~a d a-fli el Ilo c~a-Ioin Diagcglllco balRtc,6 I.
Iaa drm i d edltm t esod6p ermdu ia dltttt a nal a cla... .0 1 1 7 c tis Nas ittc !nt IIIaal c gollllc tit'0 27 'ltLel ctaBoaaab. amii aaoadaal'tGtaat] t [a In_. _:___-_. ,j j LOS ASES COMPRAR
.... d ad d-' o nL ou.del me to Ic.. cin i mr ...... /to. 1 1 , .. ~ p .... l...tv


'm L. e m Leannaa e i.cl t ,,rMn 1a..2 elam :. A
Immtaetamm aaia-aI, P .400VMe VnC..11 0.no rnl i DEL? LO MEJOR
oca1 ,al-rar pd- tom 0 tcLp.o02 1 00 n int11- ,
tam tii d l a rt m ai I a DELrVOLANT
? lttal/a a t pstaem mbaao a O r ltm t. p .i4R0 Icc00 0D, trll .a 0 0 0-, "ol1
p. atel malo qu Ieirt o n. mi ..r mcd- J. Per a in a 0 i 13 0 0 RIterlai:SLohbm,Kelnder (} yonar, 1 002,I M Ini1 A 121 7 M H-im V A
", ,td". a"mI, a amm,,o lPoap.- Oi.,..A..
a.... emu iaca Ga~i a.....a...... c o.r~ Pea,.t~, au so.acOv am a e atS mpummt6o Bickford su ot EL NEUMATICO MAS SEGURO JAMAS FABRICADOI
O91l" aaam.aatIai'mcartlacp!u i A-na t".. a.I-r a cti(e IcIho ogocdooe a lraceatda ioocdol. 39,92 tfi0n,.alad
I cog paintronAn oinrttin ofll'111Iin l'd!


sift a wo @an a ia m o ta m-it-1,Nl .I ri o-- -- -:00 m ae ,a I aatio A I e e .
pl-udc lat pucetaocc.,aat t o am. iten OuaItrt1 1 .. l,11 l B.-0 aorI..i.e1.,ti- --iat ,.rt.,' Cteca lec napue cal00 m~i easen oista aottta olo c galettsda O.O0ml~ltsdondulfl nc orrllitnt-asa
loma Oalmc Pine.u ml catoml laIrtO 3 d IJ 4 .. 1 '..4,, ,. .n-toorecrdprrl e or o u os
Onae dalaama .I. mopot l,.ll., t aii h.mI.l 00 2-if.7 3t-ocralmteneqe dcp ococo3tt- toaod 1ootcoSI'tco ,0too~llo
t V-eit' ia idet.la c tl .. 0D I l AM H1troit, 200....... N,, 10'. 0-.toc,,, 7. 1E.,
.. ln,, .....u,.A.,, 0 1 ......0
iqpw hrado M .". r, O A rn., dia M i 10V0 aera:Stbs Kne ()y as 140 2 ...,2 .77MPH.U A
man m maisrm lae am a-msa'51tat,:.e; 3 ttUa2 -
m.nLrso n paa I n m arsl0--.m o dac tt- pt 0 i--la In 1 -


.unmmatdaa Om.e.=tmardl 'uIa t- .1111 Cal ln t c 0: S n..-c, otatBc-a ordea.din.
Glea p~om attptl 10 Glna aa1.atte ta-Iloa-, -m '1 l'lt1. --.t,. ',' ,.~.t, ,'o.-m',l a
ron tsd a 1,a ita 1 ,an- maad.m i.,aacaa oacamaaoi10'0
rdaa. I .@ma~imaaar. ttOIIoI = Bal. ditito 3. 4ata31",me sm~ e oqilxNuriio ietn a rtiud 8I n.,,i o-caotinodlROee


"La..talcl aii a nolml lt.,.& r t am. BIll a Oc]- iac 1rn.. rt-.-'. --.. la-L
Sruta a tPnt. nmelaaeda Osta-tAI n, o r Oa maa1 -35Tao h.a i i I G .', -,,,,, Is
Ic am......msm le............. .... am- i .. T .. ... aa ..... ....... ,', "..... ,-,a

... ~~,en tat eat~o-a- daiwa- a'~lt WTe b m Oil B I......... IdAse. 14.MP... 10.17M-'. 1427 MP.. 13a0.20 M.PN. 17.20 M.PH.
td.Oqolsit~ac napa om.maidlam 001r 4 alma 'a5mm1 a aimas -dlOA eqq 193on, ma nl.-.. ...na.. a aa p........a..a.a..l, a ruc c contra ,,,s RO OH" mms ,,is.,,,i ,,,.,,, i M .,.SNAWWiL.urre aWFLoYD OEET
ma tu t art'4a l a. 10 11 St1 e ,I.a GEORiE R STI0 R UlS
.taiatam Ololmcam~loatTS
rmilam Atut.a.taar Pita dc ttr., a 0 mP I rual]]. aItambilidJ
r.a 1ia-arpttpoarahto.PImr.aI IAa na n. aI10ilgcmdra Spalil-inct&yIt CrliUlti o'U2aNasq
Idarband" B Perem t. Psad oo
CINCINNATI EN EL itmp...i.....wam.oct... mimo.ai. i n a-a ..
a snorm en -li .ea n mamnIIt lS'Adttl.na1 1--
SEGUN" ES ALO. .. am e nl i .ap .a ( .a-
1. qo0 .. 1'. rlpd ~ r.Prr~re
r c a t, rapr.1, m0dm l "Pt o 1 1, td t 1._l. 10 113.5MP.H. 109.06 M.PH. 1fl2 106.24 M.PH.1
nd, _n.......... ...... I. "'ma"o fl ................ ..|mr|W L U H W 1 3 9 4,- 9 3 1 41 ..
221 U C EV RI lIaa/I,,KELY PET iILLO lUMMINGS 1933
LI.it, L at Arms.Belnn l la. .rldoatlI r .t ,1t ..i.t el-a
aimla it ColtmI~at.La Gs lsm Yoa-k JULER kUlSllIll IS RI~lIRA J~lt- a- 0 .aottar amB su lid -.c AG ei I .r ,,
met moart G dGa aa.o taro r a parua [amum3 a mad.,.aa ..le. Bi c t -o p .1l .l.a
r ..IIIERfl1 r,, L ..... .. . ..rrno Msalm 50.a-a it ai- Pla m -" P u e I es c ...t. ra a4ac- .810PPll..143ta F O 104.14 MP EHn 96.62 MPH 100.4 MPH 03 P M.PH. 10) O U99.43 M.P.H
as m i t 'cL O"n a p o t a0
r.' ll [nrt rlo rll i no lrk n urrt i l lurim lUlt ro Q c alj Ul u. ~ l.. i ,a:ellc~ d a lall p.ern trI(


aae Mllea t r Cameto la, moaoAtaa h" I a It' t"; Al"i-0 o
cim rla 10ttmaa 81actttta 5am asa cm Vaegaa ait. -Anats. a it

a a d a ind atAm '-am.mit V ro,. as, to ..c al d
.tleblo pOasca Rmis caatm N o mte .t I M uasmius iu tmmmml'l o so;nles. 0r.al at.-o(.I. d1 --Sa'
.n, cet' iato s lram oiat tood, .h Tadauunalldmhaaimb iltata catm. Ie .0 0-ro at-,rr. Tt-tinm ,s' n-at,
10055 Isa atatslOaa-mne dol Na-- laO.K dl Adultl. J J, todmium pqm a~nlaatmm t | t t. I 11J 0 5u5l ..... .,Je Mn-m
atc=7tali ym mm, .., cn-m,. a Lmmi.s.a.mm.. di. ', .... l... P,, -1. 1 0 ... ....... I.
CIN IN AT e r EN EL r .- O lrZ TaC..a 139VeD 11 oo 7 m ; a nors r, i e., l h. nJ t F6a.- c ,'el,.n


robable Aa. 'adti learm. I '.metmdo elentmiaa que o menzrdtm, d
imaiSaE caNDO ESaan Oaa 1011 -it n 4 indonemmM "pa"m LI' cctiFoa nt. eldat t- a-inm- arId L I:


rehIounc Kaala Bammamau'3- l 0. iL
-rl dma lmm =io AMSh a heatt a der em loam Un-i vlodd ot-atcd
PromsHorn doen neglO..7131ie04.16eIm.e.


NaWaYORK. rdi, 7 ,A-I.. m ..m.6.m1aasque tm a .:tart d ia t13c58 M.P.H..1 29. 01924JOE.C0,RLCOR6Rm 1923.TOMMY
Plobmbd lm que Cbi~ioan dlqin. ar satqmumdaasm m yd ta i d Oanmac, I1 1 93o7atW` ESU DERSHAW 1926b FRANK M LOCKHART PETE DE PAOOLO BLLCU11111G,19 3, U M YEC e dom de B0ud mema u B I 'Ha. mP a ma, daoLi gadIn.c 19,htt rde0
I tproer u noeL Allteo yel Crde


Ina dAandhdraprrlb nItpUarrn.Ilmdm-a
Il.es.cdalic a al.It Mlna 0 a
RitaYORK tw t~eiad--af Cu~ asmmmmm'atlmammams Oq- tto tlcoin ltaria e e, c


conramn r Ob lm tmlel nIr, doafrl. 4 s eatlim ids- Oma l c e] namntitido Veddad ton Ar-
p.. Lainmamand .-a -aadaequl dold t 5o tom t--nI m batre tlflteoa co eI Co.n-ca
Sia aplm a alita lmdad m usa s d sdad.m &a t. tn
a..o mad pe a itcd ur ai pl 1 4... . a E t. aare l9 % 5 M.P.H."96. 3962. fp.P.H. 31 0 .00 M.P .H. 974.92 M.P H. l 94.4 M.P.'.
.r.: hums ldmet.0P1.,a e 1 aD.0lItLA M MURPHY. TOUMYIS lTtON 1920BLYARTONCHEVROLJ 9211 8 0US. JU LIS GOU 1911PAY NA R
to is visa 2 d l S n $ e ~ Ve.. h r I. r ..i cf ael '
CI tedlfl p,abatruatmori. me.-ranis mcm bM w I a. loatalca.. I0San-in -.- o m aat-u-cacea dttat am aaraeI
mat555 ad teaaoast-.ad. trom-ins L.tt Ulam -


..amp ...a n .a.d ,,.r. n.... ..m..'a. m ....
.11:10.1 a......dN..Ab .. '.i AO E ANO-.LOS CAMPEONES ... CE N ANAPOr.S.ESCOGEN F"IRESTONE
as Mosim, 51 O1n-.

PiAi.n 1 "18 I 1)IARIO DE LA MARINA..-Viernes, 8 &J Jnios fr 1951 Jleporles

HAVANA CUBANS CONTRA FORT LAUDERDALE ESTA NOCHE ENEL ,RRO

ElD..A...'Oen.o.DE..PR-TS. .....- Mifioso funSfactor decisivo' en
ElDA I nJsDEPORTES . '""1".......JM"

-UsIAR h.soria qen " "-idoI la victoria frente a J. M oreno
.o.r- C('endi dos hits sN igual sismero de oportunidades, impuhlsh una
-tonsenlarios a un cable recienlej ...rs" , '!. i, carrera y con'un desli into formidable asioti otra. Harry
-Agonlza" un hlroe de ]a guerris. Dorish conosuid sou tercer triunfo. El cuartos racauso de Moseno
.I .PorE.LADIO SsCADESs'.'nPor JERRY LISKA, dela ASSOCIATED PRESS
I . .. .r_."-s..... I.sii I.-.
E" I .n'.." In .ideno e die qu....ehnps NVALIDO, p.....nd. odo, re..... MI.grre. a....i ,"n1,1 ,' sls, -. ,-,".......g.r.rIa .na..., 0....s
,.. .,tmToyRsJuore pg- 1. patr i. Est el Percy Jones Genera 1 o.,- .,, , I." ;'1:",'. .,ll Id I ~4 iNo. 2,e
.,htt poein eo e de l ips'a~d'. Aple i* u somettdn a up largo tratamniontij -I _11 .( I C uein iy h te d ,.":. ,, "..-` I: .,,, t... 1. "'- h, I ,' ,1 r ,r.f. ift a rll a i ,r, i 1@
((R11111. Rad wieA enolridatide este persorainu.. le p ....... ...n pierna partificiialquI....to-I '._ Lh........... ..... .., ,- ,, i...... .. . h
i-_r c,:,_i1 c1,P1. '..,_,ons
h~ i.t a h so l epor i's a qFe no [ e ri d os e .. r .' .; ,.,, q r e i r. f:,,-, r,,,- :..... ,';,.-II --I ,n. ... ra ,. a o t m e
,as duperies hen r idocases Pro. arte y una -. h '.- .. n, `- -- l...... que lir, l:.-,-I-` ,,:,;,-3.nP.E-,-".s..i.ss rs. o. .;o r,, %so i lssns
lgi ...... Fir atletAs qtill se ehan mantenido en ell encin hsprogresadorn I.n rDnbpedoa.i Cuandi-".m f, : --,-'. 1 7" 29 70 *.*I. lads-4` .. I ,"o.o"o.. ,,,r,:,
-,oimreoatinesYoItoisohataoglories-sAsde-noeehsdeiTony7:-.b,(osAv. aI-it....o1...a-,n,, -. sari'r.,-is'Wsni-n.. a.....a I, ._I .. .. I,6 S c t.s tgirui
s-rorm tt orfo mtn fi sol os. A h e rn-es,-no tirioi -pe rising n p 'r. .rIsI. '1. .. 5'.-A s-s Wor ishsnHsons e
I',, ,, ,.r.r." i. . .sAl , III.r ..I. r. no habila term oasin. A m odo selpropi-e 'ess. sLsd 2e-a
.o, _mIt.i.tus.. hr, -,,' nt P,1j- g la iitipars l ivantar e esp-ritu de.los on7*do: i..soolssioob A into
gandn. s -- '. relevo ... Par, IF, Senadore, lpMI
'..,., r .1.. f el p,.n. if........".r,. -.c, a i..... .. ". hericlos. el .mucharho vohviiia ealzar Aumntes 31 "- ; " _W _LT- '. 1 I OS it r IGOa ]nltie6 ell .qu nta de. ase I'
.h S it. g ar ", -Feousle,'ois'.l t'.I. asant pn nno nr o...- ou.eot' si rri n8 Ie Lirden e oisu n bb il-bs- bah s diuiiet- 2.02 tCheru U-' ed: u 1u 0
.1-ti'...s-,ns'oslitse'tss s-s---Initsits'sms-bi-s-osss-soieopsiHowiesiollets-ys 'not6rs-sit.pItIitt is-sieoy lneis en to ralli cep CincinnatisS. New York :, ..u- orenromerotdie4 0 s t0e0
-.-. is e,'t ao o.i er, siuo.103ias ,urt to aparatoiortopbdicnsboxeabaos ustroi o'incos rEosIis el Lra ssde R oyC pella'oi cis e nteoreittis.sis-u sicsosMssps sr. Me-;n',' -i- a- lgi oo-io-mm-o sossiloosqris ~ira tie el tie hs. 0000 roe pars lntar at set.Seii I.. t 'i'15i1be-ioo s'o
o re r-,mpoti-s'n 1 s :rso r Sbmr o s-osiid P qu a iu s -rounds vio lentos, con adversarms ti us-os ou s io tad-.......--0?s-,-... .i....... o U..i. i no.. i... risor. o rooklyoen s2-I-SansLus.WeslseOdi s.it e W It
Fiaefs. ieg .'1 quin so. relir6d atd aoau a
Ff.-. ..io.o Pt Gr7, n .. In onto b...... eg. oo ,oon.dfo agu .............. ...." I a t a o. n e L x Boston .-.-.5 Pttlbgur,,h .1 01 dremrnt necut t.
,isGradamLigs.LosSendors tvirbn ,,aded, dmcnflbande' on" Pra r.W..e.. ..ae .. alcuarto fra-
uhen s-i t- babiiad 'oss-, B e, iits-o-Ieass' i n o toaoio n dea mo aon oque no concebians-- ,iLilsAsmerisl ans lmso uea r..dl, unpos ,;-iio .1,o peiSippm n s o dise its ps' moosupiti dis-lo. outs itm col. n-S a sits-g oo,8ost Or! -sh e l b x L a -M re~r-"Ilcmu'65' u
A-.unas a ,ir,,'.dtoo.*. o.r.ato eodrsloonvioia qua cojo pudiera tsner ni.esa liiereza, Pitese LnEventsde boyt5_ en e. s w o inn ng ., .,.u.e.,y- 0 00aueos-stssadeaaue'Alansloosars-.odraois-k lt Wite o
e n la shn ea d e 'ps i m er a b as e p orn o c u p a r Ii otr n -sbiii.i i e b a l ts, 0.p -iN .Q,3SNp h r ,t,.; ; ,- P a r tO:,ara.sp; r070na--sr'sd aiss-i, ssdi 'i~o- i os-ton- i ti t t;iutlo 5l e olLdadl. J fU .d l s e rt e fa d :, i lOdesVn loa.iss-ro., on'
IN.. a dte Ilan1 ... .....S heppard ....... ..... % s I.r.,afe.... ..- .... ... ... ... 1. _e. I" .. .- vClev n. .. ..... .... 5 erot .. : .lrn... .en' ic~~l ~i~r. .. . eloi. ~ n
eoaoiSs_ s -agitoao 00-' J-''3oos"'. is ou l ines 2nk50524150
ps-ona p..itu .. El p .s- 0 a Eugene Criquico s-i.. l, de.. 3, ps.-Ii-to.. pN oo ........... v nc ero,-osoH avanaC A ns Base B11p:e Yorka.s. 7p- SanLu ..oloses.ostisenin _IIeloiorosote loe- lnuols oso t iu~lelClits
s-ust6 n l-' am p e o n a t o m u n d ia l sde-po e so lu m a iao a ',a R, o s Ip ris o o s- a s A '. D -o,.hs' s, t i. us,', '.% -to IT D C i o tulasoas r Sorao tno su ear t e b lt tlu
d isp 'ch o sH e i o u e te n ia o u l om e o o mius ;ino i s- 1wkla A b.. -,tu. o ,, s otslor,.;-, s-sIs s o o s-,-, I,' Io si t W i m O'la O'C U -S-D ua eiC s- i d e" o n Oh I I i 5
Ahoi a mismo( heo s visto am Johnny Brs ttons po e atieta, qu so sevanta bsa oInapiFerna m :,1.- t. edel T e" .Iir o e e i u a las, r cabi a s is us-r e e. u s -eoien o etadiumos A mes-is-so. odtit o uv ntmroe tems-tt 2 5 00qa0
ni snd e eitju e iso el cin tu r6 n d e pln-cate 'or [a C swe[- pa s ta l oBo q-.Aso oi o o s 'i tuscilas-omdel inrecsieue.n.'s- oa d e ecl *Is uroiso t r n
iss obie 00 ioitoiss-t-itsoon s'im i.io s-sto.d ooas.ss it sads. .osa tut 0a- tsso ueianst ass-t tSits dttt tadua IZams-oN so stotity Oou ssosun tu 3 0Prfct a 4 al
tpr i ssi-.t.s,. cKi Ga, ,ited.- -.. As -d L ,rLIA g.-1. I I --', .dIl p., desconcertaso- nIen.lsextaa entradas n e ns a qeilesTropicainsaa mediasdu e o ss-sCoIns ltr e es- s-es- o .o P.u Ave.soi -ioistrq ue de uboe lt qiro
a ua- MdildeIstatl. f. e~ y 1|g6 otreo entello con u~nIns-
de, q.. -..." 1, c.? lsa- ar.h'',, .[', hI8,Nn..a'r,,- .hIN . . 30 16 652 .... c, t o de c mlbe' 6sua a' tu-
r s'tu t".J.,- i- .s1is., .Ii -,o- i ,,.. .,or.uTos n yisRuoss era uttiluott u n 'tIDIs i y Fort Lauderdale,nanoau s-toi ...oio 14'.'A' 8peenda performancelrobandoeeeun50 ba4
p r tin cta e ` ueihs: eanI eit ampe nat o tu. pto mista, un ejemplo ide fe tDesp-us s o i o s-.T' Nuevo Stadium.-comenz 'n- t Ii soot.. 2 u 5
s-Iaiui ieiit,.at. o5 ?ori.Asue ,o. . st s-as elsSt~ s~tsLINto i- -i. Dn fTo qitem, s 30e 927..
S .. ,I r e n x ic n p t c i' -.tdel a d v e no oie n toedo I p a z ,tsigu, ,1 0bo x e a0Ii.-.tdo.a-In son uive de insno c ho s e n r
s.'s...s.st, i"hbori-tr-i ps.-IoIIosoy,-,t.-.loprlo.tl.t,-,itsPara-mantenirse'enlforma,-para"cuidai eat liger -,s.o e a o tor.i.r so i ts's- oes-o i .i ..t. 24 24 500 t ,00 0u 0 ia o 0
r. perd -s Iu ollo-sloto'oi iigu-io lIn.''~ H v. I Noa ,.r o lbcIm ~. ; itiso si it sesit s s -h Er..s..io lootos- 21o 2 p 81-s ',los osos S elsonFo Irs ..Mie
s.. 6-- N,-,,sis .s i:. .I.... sI" ,-, 9e una i,,A s. -o. t -Se'le vea n i l los gi ttnar .a ,i4I. ,I ,Itis-, ito-oim f`-i o- ,s .laLis-. Coti .. l s l l son To itieo. hi'.
.."' '- -,,', 'F .: : :21 26 ,4 A 1 "r- .,' I base ... Eddie Robinson
.Ii ins-I,.r. L. si, i.,I ". .I-. I. i tprfesitonale yaitantos managers presenliablo nns Ls.'..",:-r ,, ,-I o i ti uo, tss,.-.-.; s,., s r-., -, h sa-o.--s" .. t,.'s,.s-Dnbl e ofun r s6n -o n so n l"Nhnu ,s Lois .--lii- r t aiy 'le Dy-ri.,
'..r .... . N. j,, 1 1 I.r. .... s~s~sce as Lem n ua a. .. ..q. .cei n P I, .. ....... i" r. ." .:.. ." I." -. ;7:T!---'~ ij ilaA.... n , . .o.... ...5.1..-1
. T,., ,..,..,... . . . ., m ilag rD, porouc habiAn terado-la dicha y In `'"' '- ".. . T ,- I -.. -t' c fil rI d s d o," -d ...... ".. ...."I.- .., n ..- .... I N.... it ,'-- -a'...
it---... u.-........... ros..,... t.. .. ..I -=a.... 11-I,.tie ho ,naie a-io,-is.o.-1,s-o is-s-i"s.....P-i~i1- .11f, .',, ."i s- t Oi oa l t O lotleld. Se rosd ipootno . .....a.1.o..o C
-ot-l n 1' s.-s.o-1o .s-ot.-uirs s-iir.u-itte is-s-s'is s-olntss-e s-atis e n. I nto "j"..",soittI'io.nt- betit oors'od '-; ie so oo Et ci o'oss F nosli.s .sr rtt tt s- Sis'a y o t, si'-_ sout- o lo.-2--ao h W o
.,::.! e'r," ., at ext ,, ej~b. l l r..Imprir r.... I'-.-I '.. _e:,r" 1.]......N.Wm1. In-ma.."i
I" --I_. .', I s.. Id'r 'i dsi..,p o d o u s ls 0 o i.... s d e. sdgl sdiadres sdel bueh.ottl mpo visj-d.o. "us ,''a "oa -' -,,=o- .,i ,,,,e .-, y -oo: y s oa ii so. o s undob l isdso y 30doodr eCHICAGOy ....so s1 i s.7 O-2 t 1 y44 -I. 0.hAO 710-M O .t E.
I ...-.. l-,~ .,w ,il r,# ' I ..' 1.r u ,, 1 1-, "- ,' '' 3 r. | - e-. .- IN .. Ic. ...; I-- I - 1. ...tonI. . 27 0 . New York .3.0-0- -
,,, r i .[.-_.;rtct ,. mr r . iro iu- .,n o to l n oIN 7. F o. .. ~l` ,c. -,r. ",r ,- u. F.' n r n s, rt..m.. .,,Ii. .. -.. .. . ..' l ir | / C `,n-. . 2. 1 8 s C ]
ioi'oi.o .'l.lt-o r .tols r., Ohs ,0 Eo .lsd Ps-s..s-ia es-ootanis's-z sit- b. s r.; onls.,it.te.ols -noits- ,lo coors-a- ,Co is- daso,. i So. r o.e al.. ......... -... .it'ooi'ttire'toiao t.Sa55 ot"lsosohaaba..1srCosIr C o s o nBo stn 2 JL Loien" i .-3... "s.. 2 i 1 0. SO I- r I.
-as st-s-o -ddsi s,llsia is is msisc -ti tp oto -iis s an,,Oln- Tons-s's s-, ro -ileoendnon.Oil ositsoa(I 0
-.s r Z al Cr,I n is Pu,' 1.r t uos D os"slt so, n lond. h1 itneP11 qoit ooso s-o s-ual q its- s's tto.it..i lin. eshsi-alot. Des,,s, is., o is ,tula .r a s asses[ooint's drt ,oJaa sisa s-los to r, ','s.." a ros l:
m. . ..p... .........-14 ...".." oir .- tie lanz ,. r .... o. fin .t,......, . I, ,. o.- 1 ;, ';-I_ m at ,nc.te m I ,; -,d Co '; : _. er...... Il. ...- p .... ....... ..as .21 3 I1M. _,. of.. *.. .. . . . 1

noss compateois oot siasome shall ocontad o poqu te snu costumbre, Atacaba ys rr- ibla. Y ct aro o queiho d bi a s t. s i -. h.il:s i Lo s u r dels- antisj- o Ulrich.o mos OpdiJsmo. sos su omeni t ndo a1suoln :Onueveroen i usi e as e s.. s O S o s2t4 n5
abnetacaeen y su habeoidad para suoserar tamtai somementosoquetconseguiatquInsaespectadr ooar esmeori P stchr del elencod;e.I d I la n sene Ganarons osaYankeesi soo i, Uo.... Hapa. Pss
die ventala represents. .. .verdidero m ilattro olvid .... q .. ... LI h lsi dn ie In guc,'ra v 5 ...... I ................ m i . INet.suaan;ssteam cunno,"lCnonaitAis s- at A" a o : ans os soIio o e .' .ol'.- ls,, rNatos' sO nis ,:.-as-s.boeanaleIn.! aas ro vs tss-d I Miamitji-tlah, VibLe Osyt Fnsisaa.otsIse0o0 lo
d ep orti p on ian de p ie para aplau tdir l o locos de en tu .r He TN: 5 11r- P d s o l r o a its... n r ln en t dode n as csa] T e naelbiito oo in n in g eH a y nes, P .L.L. 0 0 o 0 01a oassit-S .. ']: its' Stas O"la"ism. : -ar~tnrJ der it en Laa. s..si .... onel Veroiseles..Floods so 1 0sos0 el
.Ou N I I..rte oo an sdosooaitosn Iianssssnts esoaoiida Ol
j tONYoRoss, moseJsndo-Paroplo auto par "-* ". rlt LeP e d Ieu 01 n it deAAPiIs-ee onosoConluegra,oNL,, 0a0 uuie oo
Pisbn y iri na ve cie on ay r a EAIE .DEIO.idi,16-cRitd qttt-ns 5u. sblm.Ito dseisosuioas ',A`V e La Hah Jus e pi-rl s cmsittsela -- s-oOh-s ran
T una carreterm do California, perd16 cl ,:on. .. '.. !, ed / mmb rn a lore d b ort .;wdera n .u en- ab o lt e o esdll @INew lot pr s inero d" risan .` . . 52 i
trarusetoin-ottnro s sirose-aru ni...C.tleauiaral, .. .. cbUaobls ....sos1eos. I- .....i. l n on p d. .. htonItgads pr LD err, IfinteEl,!sad I !..-m .. --I. tlai, i t s- v eit .osi t n duesa role. fTos-riono n' s iri OiouutRylp- - - '-oon. I .Li hcg
CtO N UN H en e,-T. u itsit s saoa eladys Tom pot...e..acloche.Igrando manic
erls i xiis~ n P~~nnmeInn cusa'ler nde i100 passnmus s-in i-O. I e dl o. -s o oo
-lI u l ords i l o Li t a-!lc. ..' l .C H .At
.H-iri gilistieeastan'gra u 7 ny oRoss pc 'vex en De con 'ios outaLo.s.o.s.e.o..sit i...s.soossosso so.o S ootio ..o o-_

los~irate I Mug ncrz a oCI Ell197Uoxou; I it7 stt- -itt IVr ,,T.It "M nauehED. a uta eiajeos cr
':" uit~a d ousis 00 ,1"is i Lu ni hoot wes trFranklei Abrahamtcompni-e- d es nis '. Whis So t .. tolh an sI tout. l e Sox del Chicagofr.hn-.oI 111,-Wi.Pa.tio.

Is Etoalsosood i alss odo ls tr hb i pron lc o tl'usift'a" ''.;. Al 's7' ...--------leom, Un batoso.lon rsar:s -s.tit2-2Bea4s
. mrJ,, dio e I. -1 nootn~nrn mlc? qe u eex cainl])cfn mundial Frnlzv Zi\'ic. `,, e'4 a "L .I m 2 r \nt'ruea,'e? rmer. a toneleran n 1. rt en E -ilucha ptp e grd

I.tclesiedolsiterf...uitptini A nlmmAn..otbv-owV.CpH.0.A,
dr Tonv )loss, xervidlorHe Fistiana que perdl1 1. I" .I.e. -..... ,.-..1 di' er Eddie correr al r error del short, robn o d E ldomingo e oreeI n dpns ae r l) &AI It ttetna ,U Tca E to t on ,q aanI!. zBobhclv Bln :.:: rown mp '- I, --- I It (I 0 0
Inn t rn Jaidt nn p_. n.,",. Itth-us mti6 56(or, nu, e t.aI!Msndotisate 5 os'ezomtoIdCvIairqgrtmometolasaloolCldCaidemdtI.-tcrre deICmp n`yonn, bI.. . 3 D 112 1 ,i
.. .. .. 2 a a s, tie Seotbsom io, t iii. ooot i,,do,- ...... ...oi .. 7 .i.to Dos-vi.o .... 20 n .i .. ',I.

L ni..si 1.t .: ., ,. .an u6ae, rr s ns tp ncao ot er n"., ,,n 22otor 7a, e. nd ,e.r, ,.l olic P arnC l. te ,r1o,1 7.. .',,- -,ito
g i n p a n IttItna n t do v 0 r y oh Hs.Io i te-si s-sirss -llI -.Isti OeT sdsal dhl eO Otd h ead sl' Not e I vNT. roi f. ,. calO inte' m ,. ph.Halp de- .; .'4" 3 4 D I

mst. r!!s'J1iit-., i-. 'isO lis.reititpo th aureole DrsoO ns' aepenesqts tt bedlsl Ints'o -N .oit l ..donrhtit lih0 .1o7eas10Aauirv. -I Fl lzl
Rssuu-stuissioissriss . ils lstl mhiss.sooototsl,'- s :t..asn aI. aosullerop con s- ..I i 000
s-, . roI nle d e tla ,N y roc flmd l etkn ck ut cun e |, de n ra on6 Ili I rdr .., He, r 'trp 6 .1 center .ttI. nN;.'l,, ..i..1 ," ,. l~ "L,.'' r~e M e trlc~n o,,",-.,,. ,,, te e i n e~in pe n l~


;-t n',lrvrtetioos oPal eri cs!11 s-is.otto-t1 s-s.i ''.. I l a i tsn sqositI. di e,.joaro nnita Esos qu s-it. a5. 1.0.ysm1i. esotiitls-s-3ss0.2 1013
t... ..in t p.. o s..lo s-r s-era nsasoni (sue ; ,.ittrr etis-I -s iiet...' . .....sa ie i si o." saF.oo.-.. ois... e V 's,: oam o 2 n 1 1 si 2 ; 0 l se ssa oi a s, ea.las-
In r.iu r I, r.. I.I.I.-I,-,, p or e osi..sr..r..-.ls.... ih teII.itsn o r R nd z n . -d o L .d r d be ro4 n0r0110 0io ,"
gint' i" .m; T: r, rnp 1."tI ,, 51nb t .s',. pul ,e Os .. ..,it..Ln Otit 'Ir I a. hiepo r t a- ',' rerl o n se r ts-asso- r.--rIn-IrIso issl-nonits St d .sa, sN staple. .... i ",2"I-" - -n -
inb. l o r t n .. ..a l.. f. 1 c fime t d a, P ,. I''t i, s nns s .. ,I..11,1,t' 1 p I~n' 6,oo d escrld iareero.. .. b. I.I I. ... .. -1-:, I NNino i'aol ro ei c enro m o r ..... r, ,'- .r I J', b, ?i w" n 5u 27.'. 19'n .

'lip PiaI.-,la, ,..003_Es,0,-3 12 u Trial,, ,1.' ta
ho ln Ra orbs-Ol onaiar :w ... 100055 Os dvDo-orI M'...isas-st~i ,jeeiss'u-- -t -I 533241..i.IsIs-al adea"'ta'490000'atL.
,-,'i. nsjornttss usat.os, o.o tst,,,soxo db ,dr t. lsa usi s- .,, aoas er. o r otirteohLIn 41d Fer;nde 010notne CI nass cs a teropte .L ....
... ...t Ins-ie.....ss.i..... ...... .sdi"!"I tstn.iY n .. I .. .l hy ehs.... .sIh u.r BinT.oa. y edo r. ht4 1 9 0 eo ru'.II.N.Iss.Id.asaIqe rnona"orh r
eass'o... i''si-our de- i-pius-air tonloiJoss-it on- 2imen t i E soRdes-nIit~hde]tmniteliasaoe.x sMartin -el,N!C ... 10 DI o 5
: -':' ..- .p rIQ l shom .iein..a stJ55 o- s- s, L -' 0 0 t a isdo ay's'Sat e soss
I C I P p eqnc hodl r 1F!,e t bnen c~rte q et If I d n ...,rI.. ......... 1 .1r..r d ... .ia u rnNl Y l e, d'JIm s l,, ermetu ho.[lnn al he esn Pd rt u "As" n Chi Flits: goreno o en eo pars Ins gay-
r. ... .; .-'..I.1.1t.n, t1. ...........d ... .1. A .. d n ,-I .r ... mdeI .........Ia y1ten'..Imnb&I porI oi ztolm ,Udy.. Son1. yrrsa io- ...ana pit, bltpn, ~s n ,..... ..Bte q....Icnrl.s nienmanr8 l -..-o


ton-" ..vuroh t ,o ono.a ooeus i snE.D.'a. I es osdue o on o-.4Robinson. p IN
I.. I., ,s xo .it rits' 1 T nrsr es tot I hi Ges ro coato sinas T a w a'er lad- h yres 101- yE V lro an centr o 1 -1traLA Is ; r I e
... I..o- .I .. oI isdi. erll tad. tr e n o n t
-no-.rams aaattoia, its ise siodis e ec. pa A t o it, S nosmvo I M e iltr ua 1 o e n .-
Ii .' .i...Ii . r as is fTooe.o ro n ri n feldF eriio Pes-si hrs dant..PIe v ad m Las- r n a deBy n orKePs-e-v s o


,to ,- Osi ..sees itsdi 55nSit'essidso....-se us Paisldabs loentreo to.otsd... denmeodus..... iop.... u.....:?~seyt55a-.2:. t
t os',s-it.h.. ...s.d' --ite-litsie'"-sr omooeloos de MlndaySaaadtoed Dent..-...-au-.'sien ;Pl .tas l yR in .w n .:W
PatI1 U# ir Dim 1).er iasooittthestetrot n ina'rrtnonni ira i 0'notes t nie I n ao "E oe2Iori de.ints's-h Ulr iho n al, usn -polaO-istr
,t t.i.e l-ox wallets ,- ,-'n t . . .tano nh a rosdouble... ..... ........ ...... do mCulo ....................con-San L ette.. .. ..-.. .... ...
.,pt .ri- .. i rl --l 4mI--r tl, L.4. r iinde. h. nYJA ._ letBin Torasy t d a i chu ,er, a n comte s b unanq ue s do e t l gWe n ns tpr t ov 'as e r O en y e C ia e oueno2,e ., ,2.r"O'o'tis- t ins-s I artel, do itbts e p r. oa aBtob sL.sh Y t t-ro uemhmi eyen.o y oanV ala u ea e. Ba2 i' e o- Yt, r ,n 1it '
ehs... ... osie o i ra dteinxpaltr rondo an programme iesiporanisa y ttsit-JsL i ,'o ". ueIol de I s utdo.ornIre ne r trA tdoe oa;1isAnbette-r luniai5 luinreoloaraossFreel a co-ul i. tloonine b LsJ W n .ils trnacr. o nt aoel ic oria e la
boleono itt 's 5 ins -ss--c se'.ds i. .I. s-s. So. a.I05I sEl.aou O 5 it 50
r parra right r. y r s s i ll s t de s o Ourr srtteii L5 'tris...omer.col; .,,,t,,,batnantana r oe ,Fran....ohenU..... n.- -

se piorI&Pleits- m career& tiesasiIacatchieska, .5.us ssl To.i -t- '0cc55aa 00 t i i ld- pitch .,V eta nl.ta e~anneA r~ Aa t" A .a im o :6 ocr
oeosaslsse-ss~cesesis~t~ iss a ms do.Sottts~ atDoierl. E orts'sps rssiteto .'to fo.V ess-s l. n. i~ts
I.lI me sumpenkeland, i.
.diel oesoulo. l-ssdi[sa~seitiai-et~sc c-os55 stl no ssa"s.s.it it
... .. .. .. .A ,.,,, Fort lx,' -, u roi"]II'I'la". quv.cas o.illa


OIR MI NOS l D NIRO d t aoadors,,. s sisdo u, t as 5iy seosr s si,'ex sopaleadlsss or-ssia se Loorasits b iE s eA
im, te t s-, Us-bass. a. s.....s Lu s en qasmomenir r l e n nd its coutusits s iOburot .,s........ sat,. ts e- s as '. ,-

['EASTIR' DECIIOase ssbs d i a,,ise,-5uae,,,, I ~rSod' lo.a, ..
Cs-u isy-5rinaene ironsi esas chars 6 .00t
....o... ....o.as ...u .u3 -s nOeia,.,..... .......A ... ...-.. ........ ....... ... .... . . 00- o sses s--he e-in IlI.e
t .m ~ *rth, lm l .- .....,...nCON nha .Ie ]m' l U N e H Ob M zuaoERU Nto I" p ....ewaoa, =e p ...- ,,,,u,I. c . La ar eAd o, ,. iis a e1 elviN aniun o

r r r r n VnU E U U J ara sare- sI nom si rrot..In"a- ,-11-r12 -de--;Ii-I,. .-IuL!
_ -ssn els' slanloon Iite'll"yvivQ-nly nu- Lonre'E r .,He IsuenySantoeDominuot C-s....r. ... .
?e CLXVL AD, PinI. 7.nAPr-Er ,,I, ,.,Iqu lon ud, a tim, 1 Wes Lao ic Niv ti .lrto, C rlb-'ion i__o.en .


-'. .f. ,Beach.n It. emue5ypLrmnn s ir toasnu rs o.. 55 toisasilasa ,Jose .-Yooovszn ,uim,,ra m,
,. .. m r i~ r r io eM nchry 6r6 Ahoren at s n iraIc .es l e s -era leoll dhdi l iN- ... .... n.gk I.. e- E AU cn id I ,I-usstr FadesMu'er, tI..e t. et.,
, :t 1 4 lh~ ti.... n rlmdne '.lco or p c to r de aoloju il)tn e' ..... ...'Itr,, I. ,p -I-n de -ho l----dn .c,- ido '..e a e Wh. le So x y con te neto d e! el/S.. ..- I," "Pe arote d S IU tPI9,M ,t .
le, ,, S ls mn di,, ,, , A. dmo t ,rn I d h pr. l .T, ',. ti .. . L ;- ,. .' A n ol c on p or .r, ,, N=- t ea m . U P b ate c o ~rl ,,B. ,,. r3. '- m o~.T m l e i .... U ; f
n-j ... r e, t .i..= n l ipt 11 Bter' miper l '...nt- ..) M th- u,__; L k- T ... *4, 3 0 *yo a, ra oplt
I M am Beac 0 r. ra ., ... . M e -. . .. ...
-- -- - L, .., .uel ... p..I. parlnil m rIn. C. 0 A K' a
I o ... . . . ....I I I I,.."T r .n . ,, aqu le .6does- n l I 1 ,- ,,J I 1 10 &~ t O p r w l e ~ m
... .. ..... Ill....... ,.......,M-....... ...".. it..... ii,,b tn .,xd o S ir ey Fs ry gle, nafnosel Ro ...HIC ...0 O l 7. k lie. )-Don !:r ... ... '.. .5 0 I%0 2 0tOy a o osroXs-o
,"e i, I' tll Iyr l."n .. .. ,I .. .-.. ,. .-.... .. 1, : ci,, lrm rm r kd o d s .-m iff. .I_5 0 2 2 i "I1` 1 11 o i IILnh~t req e lse idrunlni caurci 'O bln I _0 " "
.. J{ltlt ,l.t .I . .. n e u e m I a n x l t r e -ne n atni y ld h RA llpin e Aio R 11,Ch ica go W hie, . I. 4"1'1 "
is", .I_.... ,d,,..p..."....',,I,..IN.-......"'",'."I.. Bob.Hoc0p r0 a] 0er,.........,.,.,. I..I.. ..
on 'd _* .... tl ievea o
A lr a au . . .. .. n , ~ n | e l l $ l elluu r u n -ri al FIN areo q e e n .al .J ~ ,, to ln eu p .... -, .,,. ...o ] : :i 1l,1 ,'I.. . n l ," t l i t rt o te ~
ghi."I Inn'h H.. .t. .. ., .e.. .. ... ,- -.. Ite 1, i nt Is Pe- e le.. "otapes .r3,,9IN I7 .0 1. I
_l) I I *uhl qe .. .... 1-.,.,... ,',,. I"/c l ARS,-u . UnIe,-.,4 1 ..2r 1 3ip 1nhrd n I, .!1noe n.ere dl
el 0 pirl i, -It'Vts ,, ,,r ....' I .... r" I 'I. 're a n o unoa a i d .. .n Lan u e; na o d u I
rN I, -,-N.A,.inrnqtr r ,tct .r t q e,n der n ue h o Jon, e.E lo n ld o Ease or T ...-T- A.:.ra y 'n5 tie All,, .o' rl .. eah.I00 11-3
,'I R, r ;A ro T,,. ,Inled, at m n io er ,,.a ,,l T riek .. 1 0 D -D
it . ... g hn pr r i ,.. .rI '.... -, ni I li" i_,I Parmotam p in d ] ltm .4i [l~lfl_ ~i. m n2, _rdl,, _. :'.. Y Ha-ifan .a1 od=r re a.8ur r o114
'Io aeltrn odel si P % Ri,. ch'.. rd,,, e 'I ... Me in er.r 2' e e M e .
.1.1. .. 1, r m'D~rnt, A rit I rslo- I Harn 'cporIA esa- t 3- Ill-.1 1 .. ..INEty c "l"nt 'r'"ll'a i~ l 'rdo .h.A$ -', -,-m l l PT F IO
,11 I N-3.r .... y .-3, v,-,, .,,-, .-d,,ar il INN1l h-m."n Mx h 1 .n ,et"Re .,nad'' ual-oI'. s: a.'`=",.N__ ,o
.,-,.,-- r,.,,'.,..;; ..',',.,-,I s L s H r a s t~ a "r ,,'A ''! d ,N-ae- i t, ,r tl 1.' T'.r W ,, s i' I .6 1 .10 2 ,-.,r. o U OD N L. 1)
anora semn o IFin1.. .d. d, a ,. rc ,, "... "i ,-,-' C "m 'o. l,r- troamr- ,,, ,, ,21 die. m yLsrnle -1cher per- ,
', .. -1 nA .d o 6 un parft. h e P 'll .. AJ 1 1 .I- P r j -im-. ..l 1,1, -l ." .I-'n P . T- -"I V, C. IL 0rn. A n- E ,- - - - ae iind o
rn cs o s r. ver...-. .-., _.. ..... in .- r.6 ,.,,nre r, ; $Ar, .r..,,- '1
I... -nr ; .. I- .... r.- .r'..,, .., t~ r~t u..:.I ..e .. .[ ,/e'. .......LNe ,bit. C /eve ,i:n 10 >I'Cl'I 2P ad o. . ..... ............ IIvr com l
..." ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~iv-.,,..a ,*,,.,.I.T. t '423901, .a ufnd oaaavlains
-I .... 1. .. ... .No ~o q a ,, .. I h ..... .........I I ,, i e"n)y "ip o ; All H".11t, L;.. r" ., ..' ;5o 0r', 2 ... 0.... .
"IW 111j" qir "..I 11-I.. ... ... . e r.. r, ". - : m lls E llea aet, n ho E.re ~ odt .A. tl, ; ,. 1 e r,,,,, '1. I. "I, .o m ~.,50 2 E Rt LLd sa}xc itefeeee
T t ar 'l~ r In, "'. r:r. do de I. I pre te |.. ,:1I... ,1,,,, de- U I iparn bt ,m e r,. te, n Prsn F m e 'lf ut, ., o ,s -,ae Ed . , o '- 0 0, 1150 0 s iuli o er ec o posia
N elm i, KI'll .. I.. Ro $ I, . ,.,d. M .- - .-... -,aa; i a.. ,a r ler y g... . ....el .. Rob....son. baea.u l." 145,en r r : .' I If ... I .."I' ""
tr..,,em t ,r. 4c1 2 7,mr\r0, ace-dootitiondryylavarlIs I do.a oment
-O E O IN R .m. ,,dro. r- .F.- rd..1 im.... td |o ieto ct tmbmor qaaenh rd t n v!d-, N it 2a1 1 3.-5 .
... .. .I.''N,.,:1''.. ,!, n e I .t rer l y . .-d.. .. ... .. .. b.. ..... P ... t rie i t r a lon l I' n o iin -IF Ise q... I.... ... ... .. ....I, -:; ': u I ....' 'o' 4 1nx il at.... -an!
v V rne arei~e m Gi .rbmo a nlnett' itllg' Io: i d. e I, o, INN c r ,emi r, F 1 I ::t: D I ,_
I~ '. n. I...r.on..I 41 ,,1,, P "icot .u n e 1 I e.e ,,tob exo.d rI r. I ,: 01 et r 4.
l ha"l', II I e ,. .' 'r.'l,,r o e ,o de" -c: .E~ m ,
I" ., Ia C erqua srd at m iojnO, N .%-,ko ,,:. "- "-U -_ m. "
,,,,..,,,..,,,,',,,',',,,JlI I.. IN~. .. .hI-.I...r.,. ,ANaIN,., ,,,":,x.. ,'n,', a 1r,"" I 113 n. Ile .'en nes tie i
..... .. ...n o ,at, a-rIdel vicuitr. T.i 1oH,, .o s e c .". ,.,
,I, ll l ... v . 1 .... ".Q - ri 50 10..rc ...IF .... .." -. 0 .01 .. .01- ,3 1 .r
I N. -,.r. I: .. ........ I.rle boy Prurd E tad ndUitdln N,-r .no:I': _, _r,.:l .I. -.. ~ c.. .-r n '"6,
tan i: : L.,."4#$ ,it.Y,... - .r..r -ba,.I
; c,.ra e .ar .Deportes- DIAR1 0 DE LA aARIN l.-\ , ed. 8 ie ini,, ,In 19.11 Pogisna 21

MAGNIFICO TIEMPO REGISTRO THISMERE.AL GANAR LA J USTA ESTELAR


Es probable q ue el Cienfuegos "ficialeus nombrados Espera Perico Miranda por octava
Yacht Club compita en Novicios P prsels juems dem vcz ganar ci relevo-de Vara
]a presence sema, e gnr l rlvo eVrdero.


Beimore y Circulo Miliarlucent hasia ahora lo s rnitendieoces Bil.- DiDI 9 dE Junto (oibdo)o A polar de hablarnos de sus.jumors su interns en gLanar nuevame
more pose muchir material Eperanouna glan lemporada. .'-,cdum Unveritrio:n en la Playa Azul- Ruopndo Dovo la Estrellan unit. Acanb6o en
cerIcrabaja alarosamenteen IR comas les c at boe, ComeararcocI n..aora--Leeno. Venezuela Este Dafio e0troscomeitarioc muy intelesantes
-me:rMa nstr. Bases R Alan.
Per el doctor RUBEN OTERO
Iol re. / I rh. Coz ll ..... .....
LA irrrnaor drrrie deo1i51i pa- 0 .a cdcrnn im0Or cmu% -radare- P no del 00JA' lcd e cncio, cnluucltuncnI r cn -l l i, olticLsIt cn"c e
&cirredicr I nirid\ enc.a do ncin ni nc Vnci ceccu ia noiande Dovo i uunircuei
m~otlerrmer, m e UJIL ie I/ R ,lA F tL Run. -Iff- e deloenel &,Ln
II t.Is q.e me rorc n eit oeado erni. Lno5rFeel. arm cICiroioooIIIIeecerF.udia d __ Arerllo Pr ,.
dIuos rZcscl. El pl onnocncr reclm obna- c uc rone orcer, ar ero,! rtema.odr...da adeu-A nne nonu. mona e.,cnccca '",''u'
an e: Meesaft Baes 1A Rod,,- ha'cerlo l.cI oachd,I, Cruh 1 o patec", l a I.ura cn
c curle cio 3occi. Ocaerlcaon ac ne- Prime, Humeecc, Lcorstecc nrinoau 'Anndc bonnninolnieiRdiliez'uueraulc.... Naae onclueann. i npoohlA
mOrdtr Coon las Hlc irriecorodn n- ruaarda roper nn" Le c .iadoi -:- J. L. Trulloi nuolnros un u -rier Cuban cfiacn 'R 'o r en l .hmne-nn
parerancprramntrcornrer ire moerr E m iritlrel oL [prlrimnwc 0 4 hz, h- ,,,, ,ei nrd ,
cu retn.llc -, encic nccc Vciceic- ci une d'ele nc' dnricu eu huind
lueoteAtrso urts r de lr com, relen rcdi rAt.Arcnoae caratn. L,, e urA 1- ca rd nzI nou. MaronS o z'onc'le r cl-cI duelhn dni
ici vranc etrc snc e ancre oclElr i rnoeoLtc.coenue',n -loe,-,rm,: n ,0l.u r y B-`: ena, n- eiDeo'd.e l dicniu u i i un toidin unlrdii (iidPPnn eisct
Ccecnninngr&rinonci.'endnniee ncn'uuupncneeccccduccuilo icc-icilene fuercc dulonne-c
(cenot re, G I rs tur, no e noul nnto pre.r if, iue r i ue de--e-u116r On Sroke oc e Bs i o o A nioni o Be los nou n, d !. -c . n..I .nc i r n F .ar e gln rcedn e"juI
S e M a,-sri i no eq a do i -eB u t r e cr o co a o1a 'el c C n ';, r m M a i a n a c carl.e ,u eah d n _ac eu-p ti o u e n n i . "
naInn r calcc lour aso.'b nodod no r n d e 1 u. ucc' l b ell in lobun rlnn n cn'c- All cque '
ClOC0Mlhir y Nolrcor slendod t..-Irtc ne uGorLanLclet Medciancc geoiuAclnc'O.i *,-- -- e undrinbennpnll ,nccccui lqucc dciiellec e lent uncne dl
iiteJo r lerara mna Cia.0 cr- rerr Ifnca WAde enl,] mbecn xL trn i aticu N.hrl ytin, n
....r ... . ri . a o o .... a- ..... .-Pe'ao in.. c nic e a n r M .... oN lab.. ..
Cunm am rancca nd eocL'I,-ca -1 e e- etIa p-Anuindunc n. Loreodc ...P.en' ub nl o V nue blnecnanEsteuA
Un. FIn be l m adi oaSntiago odeINVco ., a, Vegns poradun an on cudas nuIcnpeen aOu e r mo unurun nter6s ne Pn-
Ores Poucc eanamsemf d.Lruc, orur-a- RU IALoc Icu ac. r nocdo ' egoeu-adn Annene~ mnunen Inun i d .nned e ene ci loer
re Co-.iur~emaF] val, deJ urt,, r. Eldit %_ : .- n rruoyoriamenor de quince -fob
Lo cu`0 nai c c numaanorar&.eAhyrnStnte-ADC '''.nibu ne uniMra enne donuen e
ni ,abnn'o- neninUp..uBabsuJuacnnestc'a],dulnuno.. ..- "", Ia. tu
noon aurAt o o r as lar e r5 olle Q Ie:aauicnLaac o t e+Perrionacta-unr pin r azunnpara eu ar de unuevo n c-i c
Aecu'd roe a A-enadon P dudi.o.innaeunin.e -..
A di. reta didtncl a lal el Hue.]Lo. Oul.'mem p-ece Iamgura- "el P r n rla q.cn, ,,,,. _,f ,, ,. 1
,osc eL. yn r eol A raopuaeco aaroouell c u' ecurl "'"aeClub n Ca -nehuce. Iun senc.adcin-
e1,1). Uncacatu o or bc a pauta r.cri i biudk all r neu nac C r irue iac n-. Cubanel o-RegaI " nau r en e -,tnn q u e-los1 Lionardula UlhnarDespu Lando treGu
nbis cooe'soyodin teai ,,uIa. L, o 1in erro a ,uor uV a rknja cnHome:u R Atin. Basi s u Acn PltuL cnharba r --najo sa
t am J roniaro e rm-o ca Orden]at eae m@ l nn o oIen a 'r e ia ercnd Jn taeaer, udentrnde aobI Ita. lrnandu Hernondez. Eoneir
n L Me r e gooo..iB s cono ero d t g Iri n 11an rJ t cr c d tcn te h a b er lo 1 .1. iu nch C en n n n e s C a n in s a n d i a s F oi hx
Lmasrmdlenrre red ela Dir nlci Pepen n lurrncn denncor aprfieachoinpoLLon ro accb a nun nuuuc dn Cusun cbib Ailondn Leombar.d
cnrno rioi accrnrnnonronIrncll](,1 DegorinCnclo qeh. niuc- dnra r ir~ra-cccforre c' nncidelenda en iunannnnaco .cc'lunnud'Qndde lieonunlnelc~ngnnn'ci
i ccempre oc enmaniamu marrtarn eu, El eb...anaomlcnlnreramrcn ie5ennIaolim__vicancmisde an Izqllerdirz lni, re.nnrelean.rsnHe e iicico;eiuteoBduuneuuunnder ir I'tea"oei da.'c cun ccuididnonnnquunnauMrt -n c Hr nne
ptlera d, nBun uqrido ) fnt ma u ,r. o 01 fe[ ot..er, lZ. P o-.:t E` me.- ie lt ... .. ,iu- I tel nr~an el rleeCo". ell II titodad de Deorult II ,IrI ~ ga |nlati [:or I r ,. dsisaa d hsIda~ara-anr deantala."'I. l" Me te coch Cetube d al Meen auedra 5 m uy sattsfch Jamaica I-
gall.accon ra rluu oe ,0mncaaoi g.do c ue i urnnc nonoc eonide Io. Juries u a erneu a ineuooedeosr-ccancnu.o h;e uI ndnci edesunecurniunnn Jmcuan hu
,I ~ ~ Aie n..|.. .. O p... o.... .. i -.. .... .. ... cp ,I -" E te ju go ... ... hro ........ ......fin ]. .plaoa~do v rsolo im........ hab,,
peisar aIshorncaein larultr n']o n-ncirocn .mna nc Qr r I extreme o ta nue loscstewardsc c,- ....c,. nci,, ,,cccrs ul r cnte'-,
an rAl e'c ,m -aI,.rit',1 tonu.o Iyaa o art L apra ha[
E imno Deloas S ch r r doenrTJ aon 11j l dernonn urn n de icc In o -c ,a...' cn a Lc ae n "
ccian onc t ide =IFoa notacion Fa r, E Hacan. 'yncnt CI u cialOr an n. r- 'qelg ,'jp
d .... 1W.... . .. "o o rriuar1 Pfl J.S rup.ed.eeduioe I c ..Co.
c ed ocn looric de rri cuier.nne r.n o IM.aI.c la- In.ce IJ IIla n ttatc n eu I Club unilon nu D.-.11c...r"c., picere
@I cncrO r rorno n-cr nie ieo Ir cnn a cr1'c c ;:, cdI ucc cncc eeud dnoco
l Ra rteI Er p o r c ar nr- n n n t a Ln d lf e np a o nr. e nr r n, e ca d c c c in d ,i n d g na n r i n m e et d n c np o
1 n onernONrn'-e c11c-' cl'necc c nn JIi cer'rra I- dal in t d 'cnci nal
i.rcic.. ..ccr. ....... . I dene enC- "1r:1 rn e n'a
-.nrccnnaocrnt ro ta.uernncurcanr-ooeenooalesaemdeosrc dndoI
0. clf'innnnirn idanlu.arin deouIee.medicr.. 'dned on Cuba cLcnfndod in ce-n
"1e ri tc eI.r ..Ro ieccon..c.ucnnln ira ncn u ue anlMo a n.usamee do boneeino delaZH]dt,
Jn ..c in. We por rrepr nrucoc... carer... nenpimplrano ...... .. ... ....r.... I Poe rSALVATOR .. .. c. .. e'u. ice ncy'iundcnaen unfu '"' '" Jcln A-ide e inn nn euruo
i rc. ne.....en.ide s'db i no nnCuea C c .... .... c r c
Elnociacic garden cdo nro-ni.ae carl""' acr'o"a"acano "4- nnnnnIe-otpa Cnon.onrado, c L roco.eli foprn~r-a.PrvAVT~ rnnaqe Cnniinn on-mnc el i6d a
Is rellcu L erncr roe- i -pe el,-dr. jurto rf.'rcicc''ecoac ccca icenr.. rclurdecons cnat or n C. yin nnu- c
rnan.i r loo ca mor e sin oo n L oa rce ,ernu e ,'r ,I.e.., i'.-I.. ,IIbido. ocos datneunncre nduh a uoen d d-o'..'" .
Oceson el rncnracnr~~ lAeg rap0..no c c .nbcrennsr Poono Geeroc-, eon .:,',, quo' c.eoc-co,' dnbrrnunaenn, '- m.ona-r, , TninaccPodcneogeyruunneens tinbieanr n ea a dnde, ,-nun.. due-'-.
nrnr -elow bencierercso arnd -oo- C woe iTioma.nJunllo ace .ar. ud. er r . 5uuea'"',Il ie ,r d .le ;c .. i.. -r ecu oc .....- cgna Tnorer pealra anoeunia nun menlora no ncncninneou inan enacdr.de ralsona
melen nrm ne torea Gnc e ncorec Dano r note cocns o odncnt .r, at,.c- dn0, net, ncioOne ecco mO. .en Ic ,e,,oir- .anebuei ,ee, ,.,on...u. neaode "adadnoacib dom omen neve ceneanan
roncirfrr scciJu~ aont a 0-r rrecr conlnccccn de u urcno- imoPr( ii..., On ,eucc 1 rlT,'e ,: 'JI '' &l 1 b r ,eel....,,,. ..r "uno ccui c nn dr innn V- ,nnenr ara nion ~e e asle one a en s de nu n nieua ho ra din e G ie en ,a
Oc rrie r 0--l O Icro da LaO n 0-Cli c r ''i .. -, .,,I.,,-, ron, c"i''"c' c" " ne ya gruc epndr oldrie aupue O -i unncnnnand oe un r Lena hb edad unire pla cu u e hoial n scdec icnendaieun'
S ap oundd oPlacer ear...doo.oa uduar,. .." ....... .. ...on ecr. 1h ... oN .ee nue e] ...o de
nuccuicolocon nnaunan'CcnuaeeieceuboicecuJi
Canel 01 r9111r0 %ULar Athcof-r-.dra I re-, a e lidrmp ct~c rEr.l. a- .1 :-'- .... {,,, J .. ip 'e +,P :lbid ,,, o. uumrena. co msd.Br e un d dau ar a, que a ~c. 1 o. Cir. euI r~t uh tnlna
UP nlnnx Ar *oqewas rat ei E lal Wnt)U tnIlnpai Plln 4,, 1 .1 4-' ... ~l, I/im ,t11 1: a- a..... e. r S.ig."tn6nalTwe x a eo od .,in-tedebi gthabla' dbs-
.ecgiecn--p`or i sconInEa ienananicen-
.05siccocsocm rreosecG cnoco- ccc.W irIIonleren Irnrn Cut. Icccdcoir d ,ni $5do ccor dro -eenolocenuo' euncnn eucnle a vnceocnol On-
nencdoiacoecocilnIHrrpe racrn lai'eco Intosdel qeaac ,r' ic nri'o o Irsncaelrccecen.- ~-c 1 be cr 11,o'. r. 1_ c .1ccoccco .)c.c rcccic....clcc-cc1.3 -,r 'r r evcolob osnccrivirlaneoenniedoeaenoi nan ecronnccode'lncuuc sence dndeCi enutiarnoee.'IoinseainbneaE,lo-
la n o Gen icr alc on a Pocre Ou lana r c ernnor ea nn ncad el uercc o u r r- r a ,, ce c- r ..... 1 : -c r c ''I' 'I'r r t ,, cc rco in. ..... .c c U -si i I P sd oeneec I iccelev e Alcl junidren cclne en Cuba n nec a de eiio
% raae: racru e elicora cc cccdec, eo ra neTea Brecano ce' rer un ". re .-' + o . . "l"," .... .. . "
t oarnencI1.cndi n er.rIWrc. 1oc crr Lance,.r M cnc'crme r ics Tic nc cii --
LIE N ito ma-r rnr ...r anr"nr c.r.... r ctncein er..edc r, ,..ioe.re ", -e rr ..... *I-t ac... Eta
b r os, o, r le[r '-aeo ricecra' n . '- '


W liensAreM 0 noe no I rc ao1to hean de elcaoeEcsuaEstrenl
A d. bOce : rC rclisi-nie-C totn ICca D,
no a1r ll .m t ,Feiii zsr' e o ,,gclt., 1 .1a cir, .'ll, d rr. eht r. "- c.........
,.e: IFr rc ub.. . ... r..1ar. .
_ _ Do I_ ,--rlrno one ,Oirlr.n..n". ecutc.r.,,cc ..i., r,.cc c.anc. orio., .
It d i N r t u a m n I s e .e r -cl Iner r i.ef nt I. Tn tp, ].r n n l c rl. ro e, hal', Y.1 11
In~llmanera El ibre-searneroladorr,
LAO fol , el....=...............a.A............................f...........
*I-""Pm -eay n Ha n a" Tadt rari. I
M oln d r[f~ ir~lm, ren u .d1 Iu P an ol lll ., l ,n ..,a i' ,1. 1, L ,Ieso l ., Y.-. A hrc ,. . ,c.'.-
REIS LD L rOS PoCARRCrIoAr COeLEB'.. A Ar, I,,
W eilrl- ld, I nlUA n nnf. na,- L -,g . l r. e r c .,,l le
to rl ,Ioar,.L n, a tl~ ,e ]u i.,i, .~h r u .1-, IePol1 n e t iri, or l l 1 I
t rn ... .......h... .. tll i.lnll ~ e:n l.+
Ell111110116111no-9 -A I .n I d srem .td ii r r, l l t l,, '
Ih l d Iqr-Au Wl mth r d 1 1r.- l~ t 1P7 ai r I. n;lp~e


I-n -I..-,%
so cr.~o Cue n~e e o.a .
C n e o o ic l o los Co ol n Oann i oi I aml ., r i I
s e.7.cnescohooo ccsr, a rnoIs; l.. .IeH ,I


a.l riLnn ono nr n 0 ae S nb ... r Ir. "'T eo i'.c.. ..... .. ',
p p i,,I .. ... e Miu.. .... l.. [ .... ,. ,'r ,,1; h? '," ,"...... A I~

RI e ecer cn cada nomcd, ils c alcs n iece cIe.cF. cI. cnlderncs nav m iac
scodnr.o.01eannrc nFlat nc ncAcne- I~ enI..rsr n..o -mn.all,.-,0.0
un is II, N LL.., i. .l- .Q1 wr..'. carLe V-1 if.,,, 1I

sOnccr'c 0M n t.,e'he a,-rantnLoa enll. '.
PioU1ilds.Ise loeocee r c-.au.rineTllF.arlcand, llnu, -o l
e N cn n atis s e cl',nd,',rd.. ul un i C e d sr e ec
tone"'.nJune eroml.,rnce rcee or, sccc' pcro cEc o
c u c e 1101 e o iu i'iu- ortr meauIcI La NidonWalIe Ie race. q- I-
S am. no ice.-LINKl.1coinno onlorenc.fret...1aC pnonthi denunroc.-nq.L.
RESUL'IADO In.EDLAS CAR ERAS &L.BRAD S AYER .. "I ii 5lre nt Ce a li U ci ..,in ..c, o ic 1oer 1ic clslr'. d e
ii IH IENAI. P~ll{HAVANAr. W 'Jll'I ~ .wPau nhb l lj- ; El'FlJ el O O",Bc.l.sr rs, ,aFel ae a c h ,-cc r rI n...... "e cco .. n... . .. orcao ooa m l c,.- -

i Iano roes c I ll ce I iinu dscee sle ~ I.
aaatc~n.con icinn L eo. cain cu nc.gc.
cmi cinoore one. ellseca-s rn our ica.qoeml an..aFrt~ en eAa
5 Or nie con c ecocea Ion EoCrm a iRs


moorlts onccc *;I I tII t i c+ an nor~l I- c I+|Isrs l Inn cscncI' 000 r o ]cch olcIean-O cue
ronkenorna.t~ licc.11n h 0 00 I oI las.l Oc In Ma on Cs~etil 0tl. enenin.IU N 'rreoccnoleosera. do
rllcrccrpiLirbI .Cop-e I II IIIUIIII I ecbn0"i In .iencO.Ti""Wc'r'Th elr """'rs4 e flllllllN 1c ds nsL___ "-n--- O IA IDUTSANlIN LD-E 18
ttKhre + "t: 4I It-. J1 b= l=d I eIt CsmllPke1,
mase5 acloe ere nr E s -r* so cc rD Aode. noI
ccell e ou edicces ae tal -t nu im onIscor .s I'- I to n cc one II eit l e0- moecncnis an
t;I e. k~l e ellldefil |I t lllltn exlIf* Ol11/'r L .PA e[, n a r i Fel, fi., $i
Flkl1+#u i t. A ISl m ~u 4q +,e~r N Il *R- /&l~fu lnl, |YO p x Ilr l
=Al" i-'


UKi T41.i I | t, A .INA 11118R AFKr 6 1 i i i t rjam~ fl, 111.1 1..
I lm l m l l It F% I I : 1 ;1 :1 A1 14 1 6 4 J P OIA" _
1,, Tc iIt I NI i 1i [i Idl 6 1710P. ,11 1 ~lM~l*'m+II i 1.1; I4 A it. LeO eI.,tlnra[s+Ble- $.A
1. 0 1 1 1 61 ., --i-G ~ ,t ,: .pea Ib r.Et rp ln
01 1 4 A W .2. J AJO T I G NA W ll, PI--F M p ,I D l.l. V.cla l P. ,p=. *,. I_=
All. I.. .. 4 0 it N A t0.1 ll. V 1 AJI t `.L17 .. 1 d1`. -II' a*"' ll~ f. Pllp(1.rl I nl 1.O TI f I ISO K~rtn
P;`41 ll+ I '.. ~ll m PIol. WS.

U2 T IaN 1A) ;I LL l I'M... SO .ii. YOIU II I, W ., I A) 1-1 4 It L 4 F1IM r~. It 1

.1 T .i| h aIi ii, l Gllt vld. iAI mop,".. ~ll 1,1 1 1E- 1 i MDclt 2e...,
Illuhl III A tI .,.1 1 i I A _uI -,"1 --b- W*l'll0 T ? t 1 i do to enl+ t7
~l~ii -ol-. l- --t -+'-'-"l -- m SUi 'J" ON. H d. b 11N( PUAOW tt C d. I n., I.Pt.T.... pl'er- i, nlasc labdeors.n.lor pd y rg la reis ao a]ls
..r1-.11 .NA 1;... AiRA, iA,,o .. 1- u,.1 C n d onl ses
;1, 0........... ....... ...... ..... T a ot84 m le d sd I oS fen ard OilCom any (Cu a)
1:4 QlUIlN HA1.- I UPuA 12-1)O P011A,1 11. ;11
'+ +" ... 1 : :;:':+="N"..... ... ..........I tB --Hbaa ielmmr d a n esLnfiaiO, islsola xe
SFI lfll NT I IIIIRACK IYO&U,tAllIn.. ,
,893 .70 MACE- . to, .,, ,, .... ION lne r.coese(e m rs ypronl "icse uacm ai u
i I Ii. a it I .7 TO W .. m. hI. 11, 4 1 31 me +* t I ~
-3. mlllp 11 116 11f 1-1 PiIn of A' 01- -ito Is 111411111.1h
1 i ll411 If+ i iAI 1 ~ lIt "I 1 ii4i i +i llr +tt 611o b lr n po ,do .-~ + .
a, 14.11Y -, Still. i I 1 l 4.I 6 1 Ji4r ii i OPA TO Vl. K g"pl| ntr~ en 3 e r+.,+ lde+ v

%++. ii iii i-id.. FAlIe I IIpl en Iiai
5 ,0+.41 A rsom At -1 F1.0t, I nY- I KIM, ) I u11 l~l. S. ~ ~ P... O.-- i p+.. A- a1


Pairns ZZ IJI1t) LiV, LA lIR W'1.IA.-Viern.es j nitde Juuio oe fli. _rwonom]l y 1 Lruinin "

* I .. Eoo a y; Fin.nzas .. .ii Acus6 aver activo movimiento en las oreraceioncs-Ahu6 ayer el 'Poca actividad hubo en mercado
Par. Ramir/o Guerrai ,... .. :_ ,_ __ _-__ 11 1 +erc64 Jo c tI L _. . .. . f t r
. P- Rn.n.o.a..'. Su'ch.. '-yrcon mayores precious, la bolsa de valores de NA. X nerd .cl de azu escrudos future
rPcecehi11re iniIecon. .-mv sost~enaio -
[,%. 3 Ef L M-N IN% q a seant se brak& 3C I FLETY 53 cer.1,01 olquinr i
["rL c- o ..de p r hnrr CF4 a ki2 qioele tembrtd...'.t 1'. Hubo grllfie...and n. Mayor impuenlo sobr Compradoree lecrudog -, Ni.r os
ctL .- F a p-.Z .I a ybr nd r se.. m m n ,, ,. J.. r ,.CIa sd a i r eniaid e ii edeneo rud ,o LET uE O222 Q2letraF a
0................li.y .....e. -.. ....... .... .... .utdade deempres
ir r .'2 u. "C Ci. ." b a Mp. a n o r 2 du d -. -",rasir", . . . C.L.o.n u t l d a d e d i'c m p r e..i I r .I. e n bo d e 5 0 m lu p e s o s n o 9a t ioa d irp u e s toaa %" a ...k 5212a 20F F,
do ;- n C did ' F ii acedne o E n bonos de Cuba, 1977 pga mis de 6.50 CIF. RKUmADOI
oa aia. I F.n~I. Alegr ati alilrda e los .i U. iREiFD(AD09.
_11,o .oEnon ddFFhF ir...5," ....... .i" li. F ed .ur l n-- G PERiFZ l&,2FI.t L ;Friq.e
,2I-+ ,er d efn ,l +q-I~ .+ ,r +., t. ....o3 .... l + 'xn l eC ~ a u y I Wj7-5 i[-I 22,,,, 6 FF r 22 2F2l rT2er 1F lo0 l .e 7ii.r.1 e.'. ., i2. -ii.- F09 .II eal..i i Si ..... O'F
b.n, .uFlc O- ru.,le regap o L .. ,'. ...r ... ,, .e., Boli la. d ot IeI 1,+em ork dlreA2o *eL,, 2e,.i'L .I el.', a e 2 l eericl2F eor,1, ii r lr, 1+:,,, Ti,,I. pa, I+' .IC ie B5 e122 o
2'. lb ..11 111 ...... live .2Al lells. i1.
C... Ile's ". or a .,M 2. -,oii--iFI-11 'A
It,_ r..-q......to". ............... ................ -.......................o .,...-, Ir. d. o ......... ..................................... ................


FF2!r2i122it.uC16212a ,.i.pr,.ind.2... 52 I ,
2.., did.2"I"" .n; 2epencl e)ll I ., ... ,, .... i" lr -2*I r -iri2 lpralFia .e s0or orle, AicerI dC. In0.ia.Cie .1p2..oIOler.I

I3 ..... heot o+ .. .d OOd. ....... . ..2i2 i ... di 12112 .."0 ,.,,.,; B I..eNe29ikr.2*,2i. 2-p00e 1,-+ .. ... ... ,,. .. .. ... o,-,, -......,' ,+.+ .. .... ... ..p... ... .
F ~..2.. '' .22 a..m orIFitlidi bio. -mcio i ruo ednr. anda qu ue Co IZeI N FIIA
I IIi .. ...... n.io 1P..... 2IR. i ...l p .. ".aE p ,E, aNr .... ......... i-i .....pn..".. .......... .........

2. ri ... nr+n .1;G I dr nrd FF1D .1 s - ...n+. '.k 2II i,..l F e4 i*Jl F un g p liF,,2i ,- al ', /.oe iin i2Fl ,n :,,.r , ,,',O, :.2n9' he:.,b11 i.. l. ein.mele 3l l[
diie iflF22i. nih diFOr.iiiad.a2FF107722A2 AFei 222biI2 0.2CAFF2 r 2i J Ii. n, 1"~iiF* i -P7*5 Ii
ispF22i.2~ i 1 22 enteiF d .iF r2i ....i P 22222.5 er,-ead0,2 n. .. . 1," ,,, Z 122. FF2 7I 2I'Tclwo.Ji 2"FF 2FFeIr m itu ue e W2 iCT,+,le p m,.,se .sim __ __1 Oral .1 er.22e2Ene OFFtr on, ,er F~i i 2Fuot l ame indp.22. unqu2 i et tilt2& i m i di

2,,2e e...",:.m 22,, 2. I 2..,, ym ,2 t 22+ .2n pKatadn + L. ,.,, u,, ... on prc6 evn ...... . ..."1 i -.. ... ... ds nto.2 992ili FF2rgo p22ed report6 .F 2 ..i. 2s~i~~2 2
2-...2. .r h. di........ .. i aben.r.F apouc~ aere.' + "''' 22.2' L2'r"2" 2, Cuotas d az~ereucafulreprte- sus22 end e] aumentFe *2,o 7 D 22 .2 2.que noFF1 de e 2cuao eomr Cl n fir. i.122 ntratio22i.FFF number I
I. ..... ..FF2.2 2. .i u,,.. di2Fi peFl-per.2 io io .....07, ..i5. ,. I FIiiFFc.iL.FFoia..... --... .
is op'tL :"err r Le n a ru 1 no a I 1 11.m mr~,,d p 11 .. a l m n e~,, nu, c h e n a l d o u
I,, ., j.,,. Ir.e U x ,id uF,d.i.r l 2 u 2 e r.n2,212,..~i re -- -- ere,iie 2FF anerior oi pior,F ir,: pir 12ii'*p, i .m uSi Kep,ul..I . ii,2.,bi.1 I.22F"FFi,li.'@l~l ) a.2i2 '-'' iieF.2F jr.2FiIF di~i I'glnrliii..
I"t t i lb IlC t 00P` -1:1el e a,- 15 zl La ~ 1 i~.r 'o m ll..,.e~. a I -l osre. n o, s qOeD Coma
\a~~~~~t` cscaado Pe.de- ePaaraoaota~apdetuta pr-'-Ll al .c.ontrrato n, 'r, ume s coa a 6,e cu or ta ame,,. "- ada'r,'e sr, surplus. e-In-/ al tinn. O tor avis p~ q
i ;,.d'"ft q.... ... utdauh- ,....... "6 ...1,,,,. exI tlendo Is... peI~nd. lo o +; ,.. ..... .,tic rica t, hbi bena RIdem........s ......rela tal
2 .,o~~,.. i3 p22ii 2233 222FF p.. 22.... .. .... 2J.......2 22 22 iF .. ... '...-. .. ...... ...2.2.... ,' 2.2 ....... .P22. 2 _i ,i F ,, i........ 2, o.01 1oi..
In ~ ~ ~ ~ ~ ~a Io ld oa nhr e p ell uchno pr ue se celera, I.. -i- -1 1 4~t, Ln.o ugar + 1. : -N Igun,:rac[- i,",:.'e v ,.,.-. .. .. .,o1Cmpli'ze elCent UI07D 951q d or g ee c a t.2 Ou bar om top nuando fir. hr mdl epuB
'nt ii o i n ds q a fnc s t n ea U na t ro en a h a ,y, .... .. .S .. 1" 8 E, r d o ..... .. .. 1e6a-I N7 Se %'e lgonK'23-rst943 10t ant es
par tin.e I q ue at come, Pl O sIn re. M tie onclu ia base cde Sem.n- ,e rsen te e. meo rtapans e ., N i ,Pii ; r s j [ 14g . S ta a u atp r aco p ad tolaca l dma q s ein n6 u tij .8 11
Isptoon t, e s lde cra, $toi m- e l, tp r eodu Yend o m hal y qes .F,, c to e uet- n ctf ont qinue e~ nl u AS l mar--- K -- eompditiCubanuderes r-d" ssa niicl.n: SAMuli omluptn cis


b22ii 22lm 2ae2one 22irrmeiabe, 2 l ur produ22222 ndo m22 i. 22212 "22 ,2.r -,.i*F e aa uF il.n'.. akt.Pr meta oour i1oiun27 2e*d222,2(BoneFF9Fotec. Pree2 oFs 2pot2'C .01 CR1.0 udil72 0 i~e FF2*i..o 123, 9 1,
mayo pr.i.te nsp.irall dan Ple s: u' P, n ctaes o oe a n r lr-Is "El,, d a r uci des a s a o n auMentin v i~ dz o g tiL --. &I Cie I GTONl??,D, "r. f., C 7e tale l
o~~o n .m d na M e t a t n 6 a me r e It 7votu m en d- oer aon es aI s F" u -- al d Le'n)C. . .. . - 1- nAIL pe ++ r f i ,,, M/oif em ict 1 h va e c. li
1.r e2rieulur, po r ee2p2 o, 2 eF22 rse1L F:lenIrd n u t o e o rn . . , . -- uIo N.. . .0/0 Ir- u .03c B. 01e .al /e $,7
",.ru h 1 r d o e tiA bls e n m d c n s f n toled e .o-1haajea r r.r e r ,. s u m lmo de U~l a se C O I Z a nteri o r.'F LAL,.ht a r nt. .. .. . !s l a.t P iE; ICo at 12A, S p Cem re ow. . 0p,3/04 0 ..e03 0 -1)q M 19.136.0L/ZL5
22c2ede2s .,o .Ip 2 *4 1. FF. 2 2 ."L .al Q. ,FCe2. .... .. .. .. .,', D i2 e i. No ie ri2..... .2Y-N 2 .03 d .2 2*722 /05 I ,
Cuasn o qe es~t um n a l r io p 1aCoopnra unandouonsia ImPn antesCieondlrmandIFal rztogucrudes Da e;.'LLeubmv in .......... --I
Iodus ~ ~ ~ ~ ~ ~ :r.lae -:-.a~na usiralie os~o oi speodlmred spsb o C otar i M -- r i aPDF w y 0.n2-NI.e ... 5.reae y ovirbes
lot~siea excepl~n tl~Z~l, L~6 sI rpn' dlpu deo Papegud.o Lnb. ]"ea r-r'of.nu.1.n]ae azl --nie In r % a1 ... ..isonpt lp2 .... 00- Data USA poolNo
e~lm l ,tut Icntvs.so ol It urntcn", e an1. -Eorno l W. ash --ingto.nt .. ... .. .. omp.Ved.it

22e est FF intipiiflen2do212 aFt2I- d22 t p27222 2222FF 2pilln 3.i.i...._ 22 uqe o oIe uupee~l c .. 22,F''," i.' '221-2'"2 .. 22*212* 22OT AT ~ er 4-Caitdacnn~pcvou e, u l
2222es2222"17 122:2u I d . 9. .. 2i... ."'_,'e 2uling*araFF .D.FIs. 22in.F2A2ac a2:an1e.erd e er a r n un s iim i de2 tr2 pun


j rta do el.siU .%ut echa r iu t or s pa a 'ln re e-turso.% people J i .. c a... ,. .. . .. ..ice'. ... nT b r oa e .- ,ent 6 n a p. t'.d..e ti.br :Ia ct vi3d00 ,e bar oI -
2 8 y . q u c I lta . .o. .,n 2 eh- dr on20I e ld e 2 2 2p2e"" .fiyd o.t. .me o ir 9n2o Iinnle"Idesomlndsco dl Jsdz a. pildT promu-r p, 51wAaId P C tu
o^mie r+ xit'r nc I..... .....o Ci. " . IN Y 'H m pe e c ere de0 co s arcoe l fr toas de o = m rd

,.2ii2.1di. 22i2e22i2t* 21222i22o .i ... ----- ". .:'.ii^,. ........... _. -- r+ -- ,._y__.._r_. ,. o 0 .-* .'. p20 72u 22..t u . ~ . lg. ~ l. et.,=
1222022222212221212l,,, .. .. ,~o,.i,,:, pFi d2e 2ii0..F ,,,+ .1 ... .22.+ +2 22 ; .." .: : ': : .. . ". . .. .. ...........t i... 22222222 o; .. fif d ...22. 222......... di ,0'
tie In nren e.rm e.. .. .. ra ,o a. . . .. .. ..s, se h cenf,, A V -q- B ear n -ract riura c n n r -N 19e -u u ert v o u m en t be op t
222, ....... 12a222iiF........,' l D m d, 22'"F./'a \ 2 .......I o ..-R,0 c aie ut... ... .. .. . 2222...... 922, !8 2.-122,,o 22v E 2e s et 1 2... ....... 0 ,odi 1 yi jlot2,I t Sen i7, 00 2i *o22I
I'r- tic que Imprl ltdt ,yic. inue r~t r I y ) ca lz a; .Cmt-o r r '.. -,, .." _. .. IT-" 14 a o e marro ores errar
dpi2 i d i'2......2-i.... .......i2 l. p Il[.. Ami-t.nuJnd. n 'y F i . ..p er do2 n qleh r ...... 22 2ao i p l2e2 ] noFFemb l
dd .2 e rll a .l 2 --rl3 A mInFFll 3t ,1 8 ade L. . .. ,, 2 22 iS.. . . ...h2 2FF 12 2... .. .iIo -... .. t es. di.mo 1 i* f-i 2caid2 u r mB 2 d pJSnOptn s22', 2 p2. i~l i9 20l himt in. ,i*2i,rl Il 22t2- 2.e2 2, 21..*2 2.2".*'.i..i2 ......F'2' ,02.',, .2 ".' 422.' 9FF -' 0'2' CI--p2En u 22o2e.pu FF d FF21221ar 2e2I 2oo :dipmar 2 40p'rema iplii Jub to.
fll pr N. u esI tn rp. v M.u e,^ l ,. .. .. .. '. o C..... . r-..i p ar p 3O pi (92) to. 1
'i l G M ....l ..n e I.. fa+ i. .. . .. - vl l n v l . e a r c o el 3 n I L e em r
an~~~~t't~a In r1ntn i dlld .. .. . .-I ..r2 I e" too% w. rtal 96 I o1 de a J Bede ur roals ii un rt ubid e*
-n. n.rib. .a.. .. . ..ft. t-3g :i i ,, .. .... M 2 I e kon Co unas n -
P ,~ 'lllhqru l de lSal. toh r1rlld+c _3 .r r A~l rio .,' 6 A c o.... .. 4 6.'. E iua XdL ra y Comer- Ca ]a egu d ar = e I.. arr ac
22F22 2FeFa22con2I22 ris9*2200 i2 i, I .i.21 i--.rIia,-I ,I ., aOc:i.r -2FmiiFeo d2*biF.L F F hi" 22e ".2.....1. '- 21*i- caA 2 y 22e22 t ote., J iocon n2o pnt.m Vdi 16


ti (LI Atn tr e cuent'sl salinitdl illes an Intae p .por onl, res cto del -.`E' L. UJ34 U1 7- 1- 3 .. . ---- no--. a E, o. -nt -iFilpins.o arue-- i-jul, a o d rm asn ve bey8
,:1 're e dn rAq e n red e e trm n o i ]tnru 30' .3 '... '"11.. .. ..51 3+., 're .. . .. ...60 CIF (equivalents irtsot-xJJulio co/n6 ? It 7 4 7,11a7. os/ p
don.f conlotcal emushlca un De n MaadrSugr Co. s - Perei
C~ ,lllv, r d 4 c i lrl y 1 euda o .y cal aor b l netir o e t o rn 14 0 ac i o, a 1l c n 1-122 25... .-.. ,,, aIo-i. ... lr r .. ..... .. s, a{(1tra0 tlnt clualnl --dMs lei p8 e2 ios 5 l.l- m
la, nlalelel Vd'uic m di f tia 1, a .olIa a Zdr "p'r lC cuie, astr e cidsaG Is ,oi.......no h i a F f CIF no^htnttlole eearado vnts n&, a solU. pnt" "e cif. re
,, l -~ ~ 'oeal .......d el' ruir. .Ls oace.. -'Manl "... .I .. l.. ..4 5..... .. lg...un ... .tre-m t- --mi-- m y orkn' o,
21. .lir*nde 25 4y2riskFhann2222 i2122i02T ~ iJ 222.22 220FF A 2i2M"CA'.2ipie dos2r2jn) .2i.- - 0 ni*oo
hola pil m.Iduh ititui ierliiii l? li2 i 2 7. f ii 2F .2 iC' 2 1 1 di F p I22222Ff2 92072 222., . .. 21, Centra2 i2io9Pac*Le ... Z7 -- RCA~Ia s-INIiAL 22221diSdni92222*.

'Si. *7 2.2FF 22 2FF012126i1,21*2 h 1u *I2 e.22*0..22 2 ,F 122 222 202 2..... ... 011 F i ,F~ .22 *a . . .. .2 -i l 2, 222.222
aI ..,-,.i. ...i...-1.i..miidd d7e 22S1. do2.oF.........AN). 222723rob d


s ttliplt, tW,- Cie l)Cl-r-dp, r. r Su ,gar ... 1 .I } .. .- ". Compaflln A UarOera Ap. idoe .0or u a cniu I CI cr!hoa a on i rre te 2a 2 S:.t -.. .l eta-eptsd
202, .. 2702r7.,..u2B -2. '.2lsI F... ..... .... . . 22I2s ium2. A2 Fii. ., Mecd y ,i i sAir.

,, ... .. ,.. r.,, ....... I is I a54o d orl' Am.. ... .. .. .. C,.,,,to ,ve... .. .. .. t.l cofull... eohooan al.
d. . s a. . d e mun2. ..iFt iyi i; %i 2 F u1 4da21 4 .1da .2 p. 2. . . ..2.2 6 *.ii i',,i, i. . . . . . .rndJ92.2. .

.. ... ........ ......pre lrcd dades en cjarou eo..... .ente...Roper, : ante del iorre.":T o"do" una : azi
it ,g .,, .,au .. 1 1' 1 5A0 .O E
-1n a.bas d. cnI. alms uortrin iuoulteis o
......... i. I d7229p2F~rd22F202a.2 21.7iFa ~ 7F 02..,, .. .,".++: I% ,. + +. . 2220l, Am.FF2 11.0 end ~. 2 220. 2il1 J.d 2FFn2 m9 222Fnm2i
,,,+,a co cu .. ..... 1. suba...t. 'a dtncs raParasa es .. .. . . . .. ..... .. .. . ..e . ..z.fk e
dPre hac e i am nI s n arie cueltuoplAr neC fficlvub ..........]3 s, Cox qu~ lel
titl.lFeFa*da nal, denenden de: 2....72I2'97-"r9I... .. .. .. .. .. ..21 2L n2.lotia iuairi 2om 2I2 222n22l~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 1i..l 1U I. ifciipe.r aP eslm. .q..i.. ir.. .............ll mar =ll tt al, Pr anacrsd l el u -
2222~ P p ii. p2F r F I n dn lg e . 292*FF2... .....21"222 222.2*22, 2 , dm9.2- 02 .22,7.229 pS. iil 2....i o. ii 2129 nltI,
*, i 2 iF-2d1 2F 2 2 2 0 F '. 2 Vp ','t r' i .i .. ..i In 21222 ,,,-,2 2',. 0'. 2F Bu. te 22,22(1 2 -92) 1,t al430 l5621
2 l'Fl 27. 2Ore qu22 p e527 p7 2*2 rl2r*h2 2n2FFrilC22.,', 2 ........ n *i 2,12 .. ... lne 2 I0I2 I 2l 0 U- 2 "24
pF i2f :.1a 21.felac dler dor ., III 22cl2r227 ,2conIn 2,,rFFFF 7l2r- 012"El 1... ...! i,22also2.....men.... ..to.9.2enn,*..
.......... ..CA.... 51,... T H1'N O O V EOIA ...... .. .. ... ....,, . . . "2 0 22A .65292 9i2 O Hp T id
2I c.dii tl r. h7meic. Ml2FFFr2FF(inhay qnFFre-. lF ol2. .do...........t.1m'b,*ibby .... . .. *.airton.else"A

InsP22di 2iI.n. ... . .......-.00/01- 8.01 6.04 0.2 0.022 ,2

A -I N .".i.. .2.. ..6'."-- --,tt
22i122iiiuF2222227m l2r,,2........ 22-,2. d202n202 n diF .D2222 a220-7DEL i.e .... ..... ... FF222.6
222iii ins e 2222 ICU Ii 222202. 52 225FF.0n*.20,c.2 ......6n*.....Ri..M22227FF 22,-2. . . .. . ... i. .n- I, 2,p07*7120.2e2nFha2I, -N2*No
22.. .... .. .. .. .. .. .. .. ..2u.n. n 22 12n,2 1...0. .. .. ..n2... .. ... 2...5522.65
22 FF 2 27 p 2 2 2 2 2 22 22.C.ua n1 ,2,23 12n oF..a. ..o up.2.o.d F *7ei 2ieit o2,s nfm.. .. . . ... . .
c~t n I ten ifi tm d Is uctvI . .. p', $eer OnT A T niCur 4. .Cat.td; on.ir..o 6 .lu"npr qu lep.
'Cerr*o, '-2 2 2 d2 2 7 I'....- 22C'Ii-F..F- .... .. .. ..
A-on.222v.2 2..2.2.2.222...2.2.2 ..F.F12 22 222022.2 .... .. ., *127122.2 nI522te.im ,L 2 id F Fsin embargo, f u r
land p to cos ch a p ar t n futu e A ,ut 7' ,a .. .. .. .. .. .. .. 3 0 e l I c, i o 0 o es d l t p c u t a y as a m j r n t o p e
DoplecidkL? Lks.In.. uden,.,y Ado3 : .. .. ... ..
Heri-, e Idos IsClint e, Aa C $5-00 .09 talte1 23~iF. Es2229222221212221 *alFmix. 222F22Culler 722n 2.29 92922*2dual92
N. Noo. .. . .. ...A...... ... .... .. .. N a c i Il S-poioqaa lredlm cls tsd a fra olicm rd
Ro122 r222222222. A22'M.4 Ti 2Dyu Fir2 "' 2t. .d. e'.e2e7i222.....it......2ro..l nI92F227 a22 fF222212.
2220202012W two 2222r 21A )7r'22F2 1, 2N2 102l 2222022a. 222922c20.ori. ratn unosP ero27221As :ia L2 pCuFF2nic719i22722227F
Dui o t .. .. F .. ..... .. ..F 02.... iFFV- VI N iE
.22..7o220l.I.. 'pl.n.......... .d. 22-1 .- "i dn ose Fcost
0222220222ip""Po 'ki.2 .1k, 2J A mond 11t ..-.... .......Ind, r I totes 2 .
c...-F.-C.F2,2ioy00002222.2... ,11 FF2 .2' edi do22., 0.22. P220F 2on
,,, ,:.in-, .......... t.
I- wrpd~o~po. or 1, Ile I I A- la. (ska cu And.. Sotw: ...... ...Im mmo..n vele
ih :,+ v t orl u h= (Rr. .,.). ..rde.. .., 7. 1. Est.. .. P
Gle ond t.... .. .... Co
-,c, . .. .i,,.o.. ...., 220l..irs].do 21..i ,d. 22. p2.29122Jui o30,2FF ti ambraI 011,


F 22122.ii. 2L'i. 22. jN A 'P.RFEC T2A.i'...2 ..i""21.............. .. ..... ...... .22 ,2 iip'i '21...22,.2F
22p- ir r .,22 iFIiF l ie p 22..22,2~, 43'. 22 2222,.des2242tie7212222*202 a to23, FF2 0, 20 0 1, 422, 1 12222, Julio 22
2*2252.. FF722. '. F I7 r 0iim r 22rai.022fF 212 22222 p2Fo 3.i225 I 52. *7 1 922 2502) 9, 22222 20FF

2A6el.. . l0..2_2 2.. -I . . . .0 2,, ,_
CA R S T 1 DE UI 'T uIntIIT I IIF b,62.12. Ait .pe..4 .. e .i7.im.2*.922.
2d22 lit 21222 22227*26*2PFF2 0522iim2Ma92 -i
2222 opit20 o,22I,'2JimJd22 7J2 222 Mfg Co. OF27 9pan .. "4-'II 11 71 7./1
PARA 1/54 Y 'FD/1CAFF000.t r I 22 22F114 FF22pyFF2.ia ngeinco. .2.22*2- Opliimbo . -. 0.27 29 0'a .22 0.04 7,20 5.
22222222 22 9 110214111,y 02Atchison 3221220 .. 22a. 222 F.2*.2*... .m.. 9.4-N - 5.15.Nom -
1. .A22.o 2o2*y con.7211 Fti22 Santa202 ta*0i2., 142- Mege9222 .. 5.2/2/1*5.26 5.26 5.3111 5526-N Imn L
Is l no222 p2 l222,i 22I2&170 0 2. .. lz~ .27~.~ C l
I 2e 21220 02272 00 por iks nihi elflPES n fl /TAIFIO 2.1220 2M.2Fi.240, t 222 FF9222222 2C-1. May. R. 5 - 5 0Nom, -
LIX ilnoiiJ o C E UES tiPAR d VdAJJE lJ 2. 22* .2 .*t.V9iS2 9202' 1 2112 52. -2-N - 5j*Soi
F20 12FF222022 -22 2FFt2 222 2 %.F 19-N- - 29.5.27
22ll.le 022.21. i1l.opA iF -
2222 22FIi22iPii 2.2 hul-e lo 222212 -pit..2' 2LC . . ..Car.'21. Cetrl2. 222 221 S
2 222 22 2, Co2. Cu222 ..12 d T 92. -
l2222222 i di -o2122112 2222112%22 C elmpi.. Cor2FF FFF 6
.. ... .....d.

022 22* 2F42: nctrs Scrals . . .;. ....... 13. .. 2FF7FF
2.2 ~ihFFF 22i22l22 Cl 212. Vend.
:,sd, .1112....7*deIs~i... pr.-- -lI 2W 3l 20, n.. 922c~~nac1 6n222
-,I ijitlIli 029 Sioi.. 7n.72 Pu- a n ucslros clcuuiesvy a 'is..It". 1922FFS142B2nco 22.2 ... 29 -1
N2F1F9.d dF... 1 tPIdF"o dei 2 .021*2I2212*29 nSugar2C 0-
p222 12 rill, ,, 1,m r(FF02 (Iffl 912i'22 de 7292221 10, 7% 2*22ffaAS. rr Cilpr
22200922222272FF, 2222. deF917222A .i......2222*22.22e. 26*2-
92% 2dn .i r ..i,22... 0
2/2221 201 2-1202101.i A- 1,.22- '
i t1. 2 p52 2 91
22iFi2 21 5ioF~e H A KO O A S O I ...... o 1
1,22 d1F. 00Bali5.0 C
p r.221 q:11972227 n22 FF


222.:2 l I4 .," c .... . ..
Click. me..
Cos 222. AAMA.S MdI

Cor i&27Sol. r 522%0

U N D E R W O O D 92. R. 71.-AS

LA MAQ INA P RFECTA.. So
FtnJ Tfllfl I lC lFT I IF ~ n29 At.F*2Bu2g.2!-C- C1137


.i I VE cO.ODi.u 2 SILENCIOS.I


I uaa~


J.NITRES Y COMPANIA


LA HABANA'"" Riga' -EcDonomia y Finanzas-DIARIO DE LA MARINA.-Vierncs, 8 dIe Junto de 1951 Piizina 23

[] Conciencia *-gr cola1 '] Pocq actividad Se calcula que la cosecha de algod6n en los L.U.I1GRAN FLOTA

For eMiguel Agrcola en tuturos den preshnte a-no sera de 16 millions de fardos UNITED rRUITTWMPANY
-Dabaes ate %s.., ...a zzicar en No en
-Rev.iso. aIinflum.. de Santiago Puil, ISupera en 6 .. nilioin F, i' v elO. Registrase alzt en la
-Data del aAa 1927 y eas rientader.. Por Sres. Merrill Lynch,, ala produeci6n q(f recaudaci6n i(i6 1a 1Zona-
in....,.....C.....1.11...e...-. 6 d6 Pierce, n.eFen .d ....eane hubo en 6elaria t1950i"Punta A legre Fis,.lt de Pinar...lei Rio "
bmp eil par tsl reh r uOnala1-1-5 67, L. Fi v efi! O Jc .iJ,,. n J. + r- le.-. '.Voila Ell relael6n c ail [ a it cipn del'I Sootn dec ui chin es i e r 'l- N R P RO Jni i" -Ca e
(66a 666d6 1. 6(6.6(. H. t6q,06 .n.Mrn.D. 16 66de '1a PNAR6IDEl RIO 6 (on- e l .dI JRdell
c~.fra o] -a.*dii6.j.o -Ice to,66 6U. r ((666 6 ieore n vi F"Cr a S6.1e. C u ,I h'.-
.i ",i~ie6 66(61lI6661661 66 66 6 C.16666666-i6(6 .66 -l6 .Ia zc. (tc(a lo
do no (66rlo(IIdall- n.c.Irc.liadoto epi
I(6 lT eno (d oorde 66(lr, ( r ,,,6(i..... i5l(l lo' di r r i e ..17o *'p s ot n n e. si 1 . . ,
I61.. d .e, tre 6 6q, 6 i. no,.011 ,16C'...... 66 ", ,.,da D D I pota se d. cd 6 eout,
66 (id... d r. ''. -,.6 q,, 1,,,II., 6o66 66u6666 66166i 16 me 6 de11aCs6 d
al.pOngA.1 a P.d r ".-0 3 4 t:, ...of C ae I e T'.-jr- 1. mu, e I1 ".a ,,l ,- ,, ,,: r -. C er, cs ,-,ll I _P , ..:- .. I I ", : t ,, ,'- '-0,3 a e an
.9.i 6 :e0l, 1 ( ,66"i66. di u-4v. Ill -ea 6wi (6o regular6(e6-6
d..Reicau V. 3, p retiro e 5,RR 3,t I-CIA a o Ol: 1.r.iffe 31 "61.0o{ n e posojercrn y car.
6a66m .I .i 66,.,Ir ,I.T '.:(,r,,,.(..,,6 ,_t ,,,,.,1h, .... ra-
rre 6 u ala..er,,6.,1 de6Iv-.r.". ...r. . '.i 6,1"' -- ."I 6 a fie 6.ew Yorv J
Hai -d d Jiila l Di 6. e_ + ..,r..eIcc ... .31 o.r . t er. .. ...o ,nI' Veofa d o rles y C..,OP NA
C(rnisxe .u... l, 6R I 7(. CIERRE Dr LA BOLA ...'..
P` CC` Rt Id ( '..ra ,o, . : .. : ,,-rle act -r,o AQ 1 ..,, .. .No''w. O- .rle.an",,,s., ., E asuti o e aae [ae,. M fl E qoT I N I
fimde '-Ado y llara ,, 0 pcra o,:s. DENU EVA Y' O R... K ,A ,,a .1 10 I ,ll I A ,, ,i=-0 r C..Rm~r e t ,XmdV,,,- ,P a" ~ s acc lln esd e es r nz i.arn elostd, ,. P F,.sgune peainsd i aban. a. rmalem IT
I :.'e. ;i o-i : n, osdoi n (6 osescuion(6(l66(6 ( ,ena e etHsiab s. Tel. 1111497,1

tefe [a ...6 ,66 6.o.e.(S' l ... .. ,""c n L f u r I. .! 1 1 ,n666a(66hmee e apnr. -"6 "( --6-6 "6 ., ." 6 6'l" "


de nl Ergao V clal fica.'. p ra IIno t .. 1 "-""P- o E R-3 i : t, 1,, IL C..:1, i1" h -'' I e r...In" -a "h i ,: ,:1 ,,, -,, pes s. ,de -, -. ..i, t'' ''.. t h" c e n
61 (er d .6c 6i .6(6a 1 6. I. 6 i l 66 1 .6 6 6 6666 6( 6 6 6 6( 6 6 .,66 1 6
fiullC'ueesnn rua;sedie


se f can, un. ae .. '0, ,, 1 C.-. CC. -'- t -" d l" e ,',,: t, .. : -,, .,.c ,-.- .,,, -,1,',-. -, ,,IC, r m .I.~de a e nCe a C r ef n u .Jr t u p e e U d a rt ~ o
do r p l 0 3j ar .. . . . . .. .. ... .. . .. .. .. :.. .... ....... ..... ....... ....... ..... y cto Lo ,
n ~ ~ r ro;r n r ~ t a E b .: .. ._ l. C-, .: -.-. d e I .I a 5 'etas e a a o o a g na., a p e Ji. . I a r u s E. e n e b a rroad e C a g r e i

strne_ __ei r Clmen 1 In n.... ... 1 . 1o r.r ..... .", de d i n ofe ..d .
?an d d Ir. bafllr~, e oe -P . rt s a t ', d, l eato "lC rmen"
rldoern oll he r- Ri e or I m 11 "trrte prma recb.F pr or a :en I' ll total de 1,h37 ,.... "a.... ..u, anIII a Ns De C B
e p1616.1(h. LI:, iinoi e scase. ro- de 6 t 6rr 6s 666(166 (66 (6 6a, -a e
666o Q. A H O RRo,.OS Ciuli... o u .n ejrp..o en co" " "P L... l. . 5
Je, ,IN C adpe al e rtes deo far n `ig ''Io.s ',aI.: poiespr o 1 n mr Cse .-- do pY r Lma-,*lmOun .. . a ptetmet ... ft dT .
CA[.65'.1 S ll 6.6 oCf6 6 .. ....El ......... .6. a,,:(.... ,,e .......1.21 ...Santia....gE C A O D A U C R .,. .. ,nM'o . ... m .. I.. bl, ...Bde .,..n. ... .. ....,.... ..
P. i l d 6ren.6n l "", ,,,6, 66.,. ,. 16. .' 6T66i6;, -6 66 6(...(.6 0( ..1 nero6 nt ra&ter e sd e serves, n --on:r LonEspart U U . .p.. ..t .. ... PR ED O
for..denof o- de.a... r, C .. .~n ti...... as I ndeI Uadde ( aIDlIrtrl par 30
"... : a,,f.CZAU.
u1111 ulni1 y ab o pi~l el atla I .,h I,,,, h -h,,,'la e..I E ,.l ? ',-,., . ....... ... I.a ba nick+ antidn
cents.entendointam eentn de. e4 I. mn Nueva Yll, L&,-I Ir U,...,r'r JC :a.
flm l o ,i j .. m.. . ..- n. . " ' . ..i.. . ,. ,. ,. i,, .1't m b e - L e o n DEs t b a a rr e r A, v i n d a.
... ..... ... .... e r, iene nc tp;,",.......F. ; ,... ......... .... .C. .... ...... br lU.. ... e'n+ue c t u afir. .
derri .... i r,c '/, .......n Aoi b... .. ..... .. ... ... ... .. ..?" I' .' ":.... M AN T ECA a, op........ .. P, .,.C.N. m. M E X ICO-L.N
Ell1 dec 66,or(yo6a de 666oi; i ,6666 665 Es6(6166 6. 6 arS 60000(66i 66 l..l I ,i ,rM d+N. OT1T, . ......66.66 ........ ,, d .6 66((1((6(11 6 6 ((66 616 ... ((~ pi. In... 666 ,,6 6 (6 (...(.,TE(6 6 1S66-!C (PS6. 66IM ITED( (6
666 6666666 o6f6o


do'.... ... ..... .. .. ... ..'" l tca~susde o mpr a or r m c A li' ..... ,,, "2" ,..
I a l ot . . ... .... .r i i I c I.- to ,,ln nape | r e c tt l l' ,neco u dad e l d e n s t ina l ]91 a'" "oa h.a d- a xid a e ,Lle Ad a a .~ ld
laa-. ..t.I diie i, t ul', -o; . a u n es el e a 5... loe.. . . .. ..... C .U . 3. ..cc.n -', .i
.......... 6 '6.h ......e61...6 .( (666666 1666 (66661(6 666(6661 de (((6 {l 661"11166 666 .- (6 ""," 16,16(6666'+ 66 61(61 P66 06666r 661r 666666fre 66eit(6 666n~
.... 0. ____ .'''.." ".'" ,,. _'_.. _."''"..._,"__ i .........( (61 .. .. .. ."6,' ,,, 61666. 6 *A ...66A(((6 6A i6 66(A 60 ( ..
E(,( ...I ... 4 ., ....(6 ,,,6 .6 0106 I61(166 (616 166(166 66,66 ,266 661666 6(- -dp-- ,6 . 7..66HIN. .Economu. ci1Pbc ufA .
(!6666i666.66(.666,G sim 1511.6.SUSCRIHASE Y ANLNCIESE EN (61 6P6,6en1666n666P66N16666o 61 e1fJI6h g6I6o
6 1 666rr (i166166666 Ab 66o, (6( *. ... .. .. . ..... .. . ... ... ..... .... 6 6-6 (.. 16- (166 Is-_- 6.66_6 p6, 66on. ..6, 6. .66(666(66i 66o 66 ... ..... .

Iela "' oI, ml no- i E,. ... L I RIO EL A MAi,.,,R INA h ,. r, oza p ear. Me l- fbic 16 ieciron ro az ,,ii, 6lz
si666:Ict61de6 I666166t6(1161(6 6616.1qWeI.U'EU a~osn6666(6 1 .7913P161661(6 de(6(6 ."P66(66'i
rannma ..nom no-11.6666666 me (I16-6on6666cdo(6666161 (666,ENOS-E-CUB

rrea a ic r e~l a,,,, Tlb ll .. D 'in '1 bao'. : ,d am InD;. n.,lo uit.'7 ,'/' p". fort-e,..Iri.a,. ecrrl"a,.-.ri'', ........sycc I.d 1.1'1.. ..I= ,3B .. D E . .
Ureo", d I ..uenI. lla"s 6061'(6(;6110.'1'par; ....rtulo

66 6.." -6 'A-6 la...(61666666666 1 7),(6 r, ,,, azuca rera e a suvlla .6 16 6 (6tn6,666(66e$l (6 6(6 16.66 6 1.6 6((6 66666d,6B(6.


IEIdlnll~ n, fi do.,u,,a, du .ldo p..... .. ....
qump", noa" then cnlr"" 'n ell ofunachillarmentual C165o'- oftenaft cou e eromup reuR.
compare in q 0 le hal l s rpadon, o n e dseta lllle $e n e on1 z ,bec ner losu t s a .mar ere f'.y. qua el
v e i e d e uerl a1 n d e pr le l o i o de 1 e at a( l t e d e a rt m e t n gUa r 7 a u a Caaurrdlar ,N ,n a I M" .
am ldol r i ln" U dG ""GuS TRdpad Jos d bi "ament entr di 5,%n19521teq
, . . ....... t .............CA 1BIOS........66.(6666.....(..6 16 0 6 66., 6N F5DOA52.
1b6-l6o66,6 "ri611o66" 66y 1 d 66b OjHarani tasigiactonreas antario es pro aiflt es C I(66666ED6AY6R6EN6LA6 666.66 6(p66(61666661666o.6e666l6 6
d06 0 6" ,66en l tdt ubdo entreEAPRECIACION D66 eE 6ne6u66'6(1o 6666d664.. 666 00 66 1 .b (dIo 6-M
666v orin (0 s t)r ..e n ortarions l.i e .tio. todol i la i ( 66 ( 1'I6.667 r(1 (. 0. P666 16 C60666 9., 66H~clod~l J~m le.+ y 'u| .... ....inner. do... .... ...,. tn- do ...R.J..... .,....y R.... .....411.51 -!17 .i1e
(66666 66 6r (6, 06(6 Lie-I. .(.Ins 6 66(666666(166'16666'6666MERCADO BE AZUCAR *'6a66 606Us'66,16 66e| c ituldo n t nn;cr al ) eedl, do en Cl] il ontaiurTRI TO; I al La n e rm tlenpo, como e Cpue snVFl en ntaa or nesd afc .
it U l rd o. dlr ie nt melendho "as.- Pan LdUIScMrtDOZAr ynCrud. tratregnlnerexnelentey 1`p101
rim. Ar-m"y"onoe a' .a:o" pin",n non IaoD Ce
u!,'dl" t ", ttie n"I o ueldofvr, r
1 6 ,1 61 661m,1 d ,b r -e616 l Juan- 6,n,, 66 rrd I 6a ...ar(6616.men6 666666 MInfl, 666
d0666iar", d 6 61 666. 60 "6.16u 66. .1..66 t e10 1.nn c 6 tr pn (6ndouna16e66 trb 6- AI1Z.,6 666 h_ ( 6NE(6YOROML ,)"O'
,66661rec d(.66 6e 1" 66,6 (0 (66(( uoa a= etoe s in
Edn b rP.6raRU I(ontoh061se666r.uo,6o666terno n a r 66 6. 6666 (616
It . . 6. ..d 1, U6 ." d 6 3 0 ,0 0 a ,, (. 1 6 .(6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 (6 6 6 6 6 6 6r 6 6"A. 66 1
u n i u r do.o:ndo basnnte cnp dur666rnlun6 que. 606 i _e ___ (o6 6-66,6.6r6 6icllr f
((6e l t 6r m 6 1d e 6 (6 6 6 0 6 6 (6 e p e 1c.h a r. n e n.g ,6,6i6 666 I ,yM or_..... ...._1i n6ap u'I66 6 6 0 1 6 (6 6 6 6. 6 6 .6 (1 66,e o n d6 6l6bloe lbri q~la C m o c r a o lad; ..r....n.rv.o e 31r11nen- 1.1,, 'A hhdueed nGrs Acli nh et' 1 -Oohl-.S!
,I ...r.....o j.e 15 ".- trr Dr.NEWesR ontrldeo athcuoo ,, Con 7
Re slip, dl not, 1; ., tb tid 19n1, n.-
C~undt I In U1.ae/. o
6 la660 66.,161A""d .oSayer 6666 16 ________________bd_____taE__erneaa__
ne ,lplr66u616r. ...... I........-M-"T E...

i~bads. eI, I.epa-atheccnoo52eras
del666666.666((6 _____ MNTC' 616:" ICANADPALBA*MEXICO LiNE
Kim i6466166 _A __S

IJt ~ ci o a rad toN E H ADnll 'DM .. 1 I b d N w Y r n u s M n oz l $ t o 49 al ,,h l l c .' ,' .c
Lull" do 6. 6. 6(6.1660ei4. I h66eiijradr-1 I nt666(66 EllIll;6(6( A,6 1 KERR STEAMSHIPS LIMITED

S ttd.Tn o ,I o Jpreiol: e- vll r dIfwYr 7cm hn-lntumn~ na nutla at
will de tle h66.6 6,.1666d6,e Ill'sdMONTREAL, CANADA.

666A 1O1... ... ........6. .. .... ....1(66
((ADRIAN 611.S.Id.it6 Saidad 3166ru. a '3o6. 1


Ail II u I~ll t i L 1 o T O Rla r. ..... ................. . .. .... .... . ..
RI Vaquero66 1C6I 16666'6 1 !E 61666 (6 666 66LA 62101.10 UDVTINIAN 6 J3lio6 2 Julio 4 3ulio 15 3606 18

!.AticoIl. ," I .ud!26I fi,,he Isil creGODONDE. Ts Y R O G ui 1 Jlo1 ..2
61"6Ea "ileelVarrio,6t6blen. 'Apr OE.DO
66baerrkio96116 d eN (6 tflIin e1 n666treegAar.6.1 (6 f u. T u

m ioodo ,IQ irnse tcda- , n ie d "esn ec a t ".d or d lrc.n_'eh~ o
join 66e66r6 F+ Devr, 666p(6 6.ar.n de

y en arnuet T E D G IO Ad R U,ti ... Brown I ntuet d1.in el
I yfne V"io .Unw elM RC D N1 O Hnyelll a.ddo ine&i :"" tri-"
He. "I(6`n 66(161
066-1 6466,l661d 6 "lera l.6nto 6 .6 ..... t ro6IaC.. ..p00n06 b e r E lT O U S &rA S T O R Q U I, S,,A .
n 6, con6'I .I .a. A s o6o o 6 (( . .6i.. .-(.0661


12ESICAOe tVIINAst .N T1RoNSL I, J7 15Lxhlbl- -ocl., Edfliln29 ylaiaValiirtl: -966y -73
I-a., L! -(.16.26.1. 6 E. (6666 e *do bo6 n en. eta 6, -Bo 66 , - .: 6 1 61 i-,,-6 .
T ,n fi naie. l 1b(6e66 6( 61 66(661.6. I 6..6.66 -6 "1 1O..66.IN AI$ ,d .. 6. r. . (1666 . .. . . 6d e .. . .. ".. ...11.111 d 6 6 (6 60 6 6 ', 66 i_,_+__ ,__" _._" _'_ _i n _Uo9 6 3400 y Ci E JE O O -i2 1 p e .to 303. pvas l s im orte '" Ims n:,,hoM
66 66 y deo -I 666. 6 6,(666 Ilm6p6rt6 l N -III..
Trio6.do '6111116(61.el p6.1 V- 1 ,6 16 66 66166666 66-I 6 e46p6( ,"9*
YaIer. 6661w .at "(Re(6(g6 61 6 no '" 'Roll 1 1,6 666( 666 "' a.t6'166 661 6
4,20'tie(., t616.61, 1an 66 I.6~6 I- "o6r,.,( 6.6(6 6a' .1 (6 "'A] 66'"' (6 6(
Puerto66(66J. I66 Minton00(6666 66(6(
11,66166. '((6666a6M(," p 6006. 61(666 0661 66 6(6nal t.66 .61l(6 606.(6(66606(
,:" 6o,2,5124 Ha6, 66(1n66 66 tin. 6(6 i I (6ell 6rud. 16666 Pa6s6t-6
6(6 l IF66 d61(h1(6 I66 (6(6666(6(6 Laa66(6(6 k 166p16(6onlei(6( 6.66,6it lo c6(6666 (1 lam(666(66 6666, y6(q6

1,~ ~ "(1616CaleO 6" (6".66(I("I 6( 1.6( 66rn6 (6 6 661 (66661 6 6p 66(no 6It. 66(606 06ot (16 sin/ b a r / a eo.
Cos all16(66 666(6 6.. mni on.(66,66, 6Cum( 16.66 ,66 ,6 (1 666 ( (66,1661. Is Wihin61rSIllE
6(61161 '" )Inge("p"3(66 o Y ticrri o fbI, 661quo Clin6 t .66(666666 (66. o5de;holier
do66(66611law66 66 66061(66.C6u.d1.6L61A136, 166(6d(s66646
'6(CilmIdem(6"Jamaica" "p 61 (,RIO. 1(66666(6()r 66on 6 60 6e61a.e.A 6V66,(66(66.6 666UN wE F I D EAGsf UfA
- 6146(661 C66(.(cwri', raHcinda., (6660616 p66 66 661(16616(6 66666666 Campo. 66 6(6el 6puebloSSeS WUaa
ran A orr l 6 6.6Y 66666 Ms 6l6 .;y (l C ly.60 O p. bere t 6 66066 d 1 ,6066(66 M e"6166666 (6 .6 .t60 1 ._(e
66, 'ia.e1111, 63(orh. (6 6(6ire6(6,p(
dl""16106606, 6 (1 16., 6 i6 u l os s ile& a ,I s Ioi (61* c n666666 ..1.6(6 6(1(666(6 1 66 066I 6
Ski",66 39 6666 6606666 toelar opralinn o(1066(161 Eea. 1 peso (de (16666(616beh. 1 1r166uit6 m6cdng Ro.iAH
ube66 66 n..l aOorrMi nacol.:; y61(66oall6trad, (Ion 6'Rturn6as (
1666 I ts". ((66;"0630 66.0B00 saf.c.gfanos 1163 1do*.m6w666 6 (66 y(h6(l6(1 r-
6. rmn Allows,60666 6"$661160"6 Maor a iavad qaC
d ill ., 6 61 "Ol~ l i"do 663 (1He., 66 61 6( 666 6646 16 66 6 gan cdo it dein anda, I o V h Q C n. c o h c o m cn l
01l "((6. 06666 ;"C6ampoi6(d. 66 60(66a6 ( 1)(6I 61(6 6 E .pr aicc
In..66' %66 b1o6o( e''6 Suit6O 61((t,6066 66 666ll666166re66candestine$
do361 He.6(66 oo6 6 -( S,6ItA;6 -L. I- _(-((.-6ayor rese ves616 '066rig
666 6766d (Ia l d6lCaney".6 on6 66 mdk 666(6,66 (666 6666(6666 0. p6 Loa6(66st1. 666
660 isyof d61 H.6dsdlinIadret o6n6hi l i 66 ganp)6inlc (66(6tic 6.AqS n16((01016(66166 160a6666..66 66

6661(61(6con(((6(66166 666o66 [6(16ndo es00, 6. o .666(t6.In6EE'66U.EIal.III(lfedei


FhctA ,,T n .Inparqu o y Bcln eaItreg6 mpa I. cfei o p rju. g~i "t h: n d inula d Aertr;cni(0l6 i co6 (66I.61P
6 6(6 06,Lu l 2f ,i22 l, 6 0 6 6t C bd l, fii gg ri i a p 6 ido ew Y o k l fu6 6 66 (6 6 66661((6(666c 6(6061 (66. d~ d a
Cobalt", ca 7.4 y "Polde dIRACr1661116 3014-do (6 k.06 6,to p66le d.lhire20M r,6- .4 .G l- ,
C.6(61 p Ieat(666116e6l('16 (vyel ,.C, Cob.-ai r e R drigraonE.L~.6ad d A.q
23 NA~REei:61, 6. ".4 -. i dhe
116 (SO 606(660 (6 CHLEiE
1 a 666rE66TNA D ROS th O A LAI MFORTr Serkol U.611 6
I~~~~~ T h r~~~~~1 U 1 imi~~~~Es 66.(IVfrmc6A(( 666166(6 6.. t6 66.. I 6(66 16'par iiiidepla

QPICINAS 66 1. g ran66 dema66 s6a1( InO (01 I-
M U R A L A .. T E E F OO5M1 9d9 d(u d6 d o91a tis6p taa a(6 (6 e .66p11.r..6 646 6 6 461( 66( 606 al( 661 6 t a. dh a l Se 6e6 (6. 1i( 6 A mal6 U 9 6 4
(6d1fen 66666(nsP 6611 6666666 6 I 6.6 6.1630. 6.6 6.60(6 (66, 1.1 3 660. 63, 761 6S.6A..
161. 7 6n. (661i(o

I Aatualidad Cat61lica Inn a la Parroquia delEspiritu Santo una I. .'.7.
0.,.. -,-,.,..jornada msiona! que inchuini diversos cuhtos

--1 Fir I net a gual. I IJ,hltcuye l in sii6n una 'El [)is del Caleiluikta iPrimera jiia del Pbro
.. 1 ,visit'a y. eiso die los : en In %ilia de Jarurol Orlando Igodriguez OV..
.. -.. c.r....... .... .. ... .. ......., ......... -, @5.,,,m .ie a .'-, qd.e feligreffes.-- Pri~graumas
.. ..... .... ....,. :.,-.. ,v-c.. Ct. en lar. Sieritas de Maria
. n... I,...,,, I r. '. ., I Ha. Is Badlsice.de,Guad .... ..es .l p 'esbi .... Rafael Frat....If~ 4 -. 1'. ....... .. I ... . ..".. ae I' el'r*' ...
.. .., .-.,"- A ei .... bro del .... do y centd(t ,.. 1"r.. tit,'s 11...' J -l F. ... ... .. .. ......-.. . e .i d ,".Ilm'Ia
-'... I..', '.', ',n:r :. .l, ;, ::;inil.l -' :' .... ....
,. d : -,, P. :.r "r,.-. i _.ae A Pl fo : 4 l .... .. d e.J ,j,11- M e.,.e. 1. ..
I1:1 l l .1 I .." ... .. .~ .".. r .-'. i n, e ',i .1 8 [ i ;,dei n %I . :: L -. .. .. C. ...- "., :s. a ,,le a I -,. e ;; ld G m. a -. a. I r ,',"-- -
:,.r ... ,, lI ....._.I... - -. .. iter d rede I~od .. A .11 ..a A -E:.r .. ...a e- J .. %e !J-- a. r.'I lle .i..I i-,i e M t,, Arrean na e I Ge v., R `Oa .i '.,,iof t Gi.-. 1 5 '. -.
i... ,., i r, i. ... I o u lr 1 esc 1111.0,, il.. l .. ., ,r,' g. l "t A lie,' l`,.".r,'rl PF .." o.. .) : ~ .. N ar. P Su- e -It ,r ,ao -e `rli %.i.... ... e o, r x.
i 1 i .. .-,11. i .. l .1 ,"; A ... '.'. e- tod ..... ".I.,- .. ., IT I l ,'. . m ll l % a eL al pn 1 ,l, .- l r: P ,l{
,a ..'. .:'. e- ` I) .- ..""."C '. pa, 5 R a, ." .,r1ej "". o ~ r - i. c -
I. , ,t .t ,,1ap .t d d .ead r loxe i '. n l m n.. ', :.. I r. r, .- .q .Ia .. u.' r.= l o .-, ,, r g e . .-, ,A E F I. c, -, Per... ,--,, ,,, r I -"-" 12
.. .. ..-,.' .. ..' r,,,.ll- de" ` ; SI a g ndre a e v ,e te s r =. l E ,.# I i. ? l a ," ,n lp ,l ee r,It:r n, C Le L Mro l- t. ar : 1 ',l -
i,n.r I -' 11 .. 1 I n:ti lrede l ds aAlt A Ella. d ..rp lella 3. 1 .id o .l parJ ,. -. o I N n, ;.. R ,:. 'CT -.Ch ci o r 114 P II -i-o .J w- 1 j ria l.
. .. ""* .' . .. . . I ; .. - ., e d .. .. 3. ... I dI o ._ a u i \ I l . J . J ... c u .
S 1 .. .. -I r ,,- '...d ue .ae ...en ,._.,aI
,,, ,. r .- .i .. ,. .% a r e C ai- F .. .-,.' ,-,.....,. P .r P a. I ,
.. .. P.n I I" :, I I 1 C .'.,-,1 11] e f cC,-e ;jl a .rf.er. ., '.'.3c ..:. reT r ,- I .Tfi,O.I P, E rI. i. .,.. 3 1 i, . . _, -
,Ia I~ F t .. 1. A-1'. t m ha be .... . ... : Yn .. i .. dl S me L .t. .. . ,- ... .. IF, ,,,-r1 .a .............. J... ..1M.. Q...... .... R5 '., ..Ce e -...... .... ..,-t ... .. .....
4,an e i nc e t lO Pa i., ' .... ..- '- .",;-- 11,.I ., ,- n, I tl 3,. .-r,-,j. ie'.h" 3 C.ra re l do iu'. C .C3 l C,.r -: , .. j.e l .SrII ,~
,o .... ... a. ., ,e . I '! itris maa ero$it, inuna ,lab or u ,d_- l :, "" ni i ,i l t.,[ a l e S,., r, ,I e~,' I ... : ...I' ,, -BllO
C'10 .: 1: ala t- ,,,,oilI n, r ,Is : .... e1, -6 r- o, ,, ,-, r el.-I or :,','l, 1'l= ", .. I r .".[ u 1 .. .. -. c .i, ..1 I. ,. ler2 lo
', f -n a ; 'bIb cl.. n... d r i l,- o i.... .. ... . .... ..: .
I,;n...,, .... .. "..... La ecidl l eW ,. i r. .: r s loe',.rie.....a -. i-.2"' e ... :' ; A" rimera piedra e.ITe.lo.%uIdiupPe.
.. .ddd. n.gu.et.. ................. ..ee1r--1 -q..O a. ,t a ..u.', 1. I...:.A.. 1a t'i, I tan. e 1I)!)e'recr'o a L..."':,.,,oi,..,,...... ... ..... ... I ,Io0 1,.4',,., ,.-1.,arao ,,.,
.. 1. r,.. .., osae i a dul. d* I "...., osar .. o .I~. .io.1i. ......rn- G. -.iir iE ,iI ., 1 Afr11 Ga ieI !
-.n ..... t.. ...aa"s...cuasa..." ..... .. T': ,,s que .no d ie os......pie ..- .... r enl. ... dF --... . i.. .a. sr m s l ar uerd.14 d .; e cTrqu y C. .. .i ..ari.. . . . .d D on o ~ o lo .
d.. 'I M [r.. l;Re rd no -a hue- rs 1. re par adut o, l... e tvieh c .Il:r- I rrreii. can el lie&]dlPras den q .e
.. .V :n'eGud p b"1a ....p red .tn .de im o. `I "" .... 1 6, e r a I der- m s one-. ,a ro i r. G. Pe F pp rh l irb o Heo IE~nog.i ..-.i ...- I- rI en .P'\l ,11.. .... -..e--. t o* .
Irdlr .. n el "1 "'- I a I do-r. a glem ` e 1.a 1 re t, parB.: ,a ` lVInP.pal4nnc ,, re -,.'P.i. _' 11;.: i- I .. .: .
,, % ,' r,,,:' ,eri2 d e eodlg o fse dd de I PI en -c Yalpen'r aqu 1 p dr'e-fn -Lurr L.0. '....It t urt .f 12 .=. e ia.-&A.-cn o {otsl/e%- up n e -m ro |lto u aioa e trr o u
. _,r r- ,.n Irn I ` t ` at 6""a"in sorln C ....ll, C -,-rJ A ,. Ca I 'All- eaores .. X, ".eI.
Is a rt l Ob.L n I em e ain A S an to edroy uen taPab to, lpr -a Pil o"dos l -os ,,:eLes Jque haben o sl-.1 dn ha I .- ,r ...-.,," ,en na sltu da 1on Elr-tas e.',..4 .e ; es l 16.111111-. "d t 1 "
d r e l.. . . -- --lt.a. p e cio n ei e r lsI I h a ue sa o g -e s e e na, aa s Jim -p--- I"nFsre, r e r ,.r,.,u, : .ti.: .e o n o m ..q u- Iow Vims mol I .eaa- .r.-u:a,..,Ph. Ie,1.din
.. "t_ u dexI-oIt.eit 6:C arl a.It" : I ." l 1 11tt l P P N R D L R O j d l rs- sa o e lnl ts d a rit
I. P.. 1 .l ... I .t r.2 ..- :o -e .. rm.."' .- ue _.n O l l onaf ,1en .do ..s1.od Cto u loa bll te.." rd, ie!eob ea aciddauni .a rn ,1-. pic~ dlM~c~ cal a
-.-A I. d r... I I ll: an,31 a-n.qvi no1 C er3 eneI-' 7 Ii o mo eonse: enc-a1 de.1; me' e" ,CC a ,ICtor deels.o ....n.e.1eusvee0d d s e PC e.nt en L o..d l hoe d u lm
.. um.h ...o d.lL.uerdo.1Il-j-%e adlrtnd a rsle a ia sta PI. roqia del tendo r-I. ] ap lardo I.ue -ir Gob i s rno c ab e 't 6 rC". I 't ... I,'.! r '.-. ..1aol pr q ita ld s e p gr
Con r : ....... de 'I-baa e'ts .t tc ermt... ..I F .bI t antes e S r ....eC .'rCa 'Ie sL ........i o ... .. .... ... .n.. . ..... .......r.. ... ... .I. ..d. ...I. .
,1;J d 'E '' -'' r' T I- L. fe t a del 3deJu in.fst d b- TO. ._ .. a I Idr :t1h r .d Ip ... ,e'r .Prim .. ...'cpt d pnadd er s ned rs e e mplan Gutm d~ a tanupi rte delni.. .. -
Y .., a. o dade lan e San- Anton iou r l a ,se &fin ee. --'s-o c r co1. e-.o. e e -, d a.tv a o al t u op a ns pr c o r cne o u ce a bI
C. .ad 1. y.mIyi D.,cn igienece lebrd2nn e-d cfd lh a II-d --g e L -- de -1 m en an el i d l e osin1 of IasiFrayJori Mo a "t l .F M nviprimd o mn ia oCbpr ei t do p =rise se Ca r a d e fr o eer
Jilr Ic{ pr er "n r t- e osv r oa e o a O-ea, nom r...s.ape o, p.rr.oC- a .- o rt.o~~r. e ads aa orar setles ,iGulu sca.I a fuure i,71rleao @sr el| coamira onrteks io A q i rO .,. m rai 1 L;1 1 d n pe di.n.torro senuI oo ersui~tr
= t. ..... ... . len" ... o d u ee aries. -1811 eado. ..o- C.. ; a, de lcal] de I .... .. ..r a h. .. ad u-. t a ra a e a enruelcl ....t .. .. ...t.... prp mi . bnddsam trnsdn "r'Sa-
1.9d"," d,, es~wv ,Io tradet .f. ore-i s e,-p Recoprdidl omoraa lnureltrd omraruvco- parad ,,uldcornarec LusA-onI az prtin1 e.Irmedd. P"a su deu
,it l ...it,).h Irtgi zi ubn ci ,t are qu ,p i do Inscrer d rm :I;1 ae.bel di a a o o n o f ats m s a-Eld t qui T rq ay onoerciona nifarittos O=eadeoe q ee rmdoda
d El ad I d h i ongeerl.tondin2) rcd aP nld C nua.N til otia u eboMmiet r fsna r
N] -I... at n. v r ..... [ inte rim dl P.... ... ...... lu ... .. ...,.;' ......' .....r. ,_..._...... .de... ., . I J = Rnetd ... '-.- ... . ... la r... F.... .. odeS l 0d... p-do 'o m be A x A a"
ri ..... ...... i .............. .. ..2Int Ittda.... ....qu.. ... ib' a .. d q . u h ,d. . ..I .... -dlD .Main sc. r. hl X' .,I ...d. ... rb la nrIAin d a b~ a
a,,,.1 i i, In.... v -1.. V l" s exi, pe es~l myneulJ ov boe- E o t,:.h~skn eebaansbeJsmr/eaom n e '~-" "e. an e|.Iofio e sta__. ,. : ,n..ai uom iterre d e pnn duoa cr lcom~ieo' delctor Cerio -
(,, I. iP.r I e m e se ddj A ..n I. r..d s 11' `_--o e ..V j -f 1 N CA DEL PUER TO I Consie rs d i r c re oid qo n .1.ro i ' Il,'-I.. ..,,m,,Js,,,G,,e t a ra o e os e 'e ta e P
'an, A aI to n, % s e a rm In Mo ~ i n. I z -Cd a ii r at a ) s n rm C R Mrad l e l I n a y a- .a ,,I1. ... i. do e l S al 11 o 1 d t t ra Si
", ""I. . ... ,ur e a en cirga Fn s te o ai Tr abl o e uee.. i vis e- i6ut -io f r on o M ues te s Lo.,~ n e n~a s n r -n ns ure orso
I. . v de G @Idete ;~l"I 1 I ,11 ,,n ll ,C rl r "I 1 I'd'e 1 [ ml i lin fpadr mii one rn fi... l Pa "r -. P rez bo e ..."i d y Iden-an., ;i-i 6 .
. ir,'Iiea="a mD. ,cn' u I n ldP. ,11 9. ,: ,a' ".s '" ra I osa s n, ap t]- 1 I. Cat.. .1.'.du.a els sdsp r g
.1 ,i'or.. I. -da rt c i d Pe.u i dR, ..,:d ,met .-r - de -,'r 1. n'-- em Arqu o n de Ilue~ree rena O u a te inar delR o un a erun ntrrnada nqeuen~
U,-i an. i rn. s e. q...l 1,1 el 1 I lj. de u-r en e ria qem p o rn a a r lu a"ctot m sm u m xr d c n ,t (k6 nb .. I ., 1 t,dr. s.. p., i dr ..u e .,l de l i fle "' r' lu osen va or rel o Ce-tinf r e a c n u a .o s s nsq e s f
rile Pn Y m.t I 'a lI h i-nd a is .. ............. ,,Un i tuatnl ,1 ta.,4d... v il," lc.... .i ,enej :-ae" p sirl a n Pdk.t. A y loms. slguren es, ro;doptu eam~
ti ti... pn . .,rr- 12 d ut. too, Vr e A je ., Vr '"" . e r w a ~ n.'oz~ eznao e oun
_ _( )rIL O ,( r le mie ea n It- g n la t n a s aque e I rlt dA.. l ore e 422.pgaons e e ue 'eo-:je. cmprbg qe m ma o- e ,. . i
( ~ ~ ~~~~~~~ "I ."r- l eE m '.e lIso ll onlnt rl a die ctu . eo. dan tnex ) de Protoeo o d eorrnenier sumeron d. v. .... os. ca ,I.mo., terd.
"r It .'...n ,'|rI q atjno N c ns rn' .AIc), adeRotle IFa Pa Brdoce my civmn ten de r ebi o at.d a en tiole sn u l aia lons ley d dnpr d d t d doe Bucardest breve vsto s ade la d, R ]. ueundo te cru~aleIn creead
Arl .de rJ asd e I a ,., eir 1,I'.Iin ...h i e lr de 1o A m b rosio a U-rrodoie ,m e adm re PrarikIII ac elrm, I re iohde a arrll d l nd duu l t /l'.. a i '. q Cc mp e o puee. tr' "o l .vtaoiedncun- r 6d as apla ner l n e


Ca' lc de El Call h C ahbe1t {d d rii ihi" ng nfiae l e I nece.1 .. loo cla pen& danjo rdl a dW eu e.r detay. p freo duc o v easentept un cons truch. o ne-i a" of Pogo r es ri ibeela ue aer
aio...dd .i [. Sri d. do r I .., o are ... r cnum .. cl0 e os i a mprtar e nof s ct d Jse ofr. e l 6 Do r. ea deos P s a dSoar Un do s pronte 1.a deupdx os d af3 elo na're- SANTA CL AR u.D
Ion stlte A... unue o porent.. C relu scie.1-h. ia el a, 1 n, Jo, _orluiveratdedosperose au.n .con
e .." Air'edo M erfactor-.1elhect u edndo c ardo Ea at 5 chdoc Carea Pno Scarra. e
: a c u 'O) r D i L, u , . ... .. . i, .. .f . .. ... . .... .. .,ine e ae m a r dn a n za z e A dae r Ia p a ra o c e e e u v r u .
Co I, i.. ....... AI A. l rii tdmat arin Ia room ycil ono:le a o, g1 c e, i.t .. d dse aal' .h 1, ur"'d M"' odcino 4 ps~-lu coas em oos o -' CL ONer uno 7 Acon 1 m d rn Ia
de tai". E icbpo ane s e SaramntodoN IaMCon-.ocon e beo a rri t do A... U 0, daGnb . l B..$190.00. ED e aoden ad 2n e-
n" YO .,.:,,. ,.rm s, .i Como au losi am; o et tit., do b" a.' earpeoirsl, ... s nme-dld nfirnd hub. mc"'at"E ct r.. .Im.... ...cge'e`o 2' nn a n e n "arS~eratente n... ..tral,'e a s on-tarr reta local]-t'de&-
i .. du Oll~lL b El MR ty.dos "d 't t in n"'del ranne da-d y Los3 Arabiaeyat8 condde h d r
.. ...L ., r| dco 'am i 'll,* p s me { u P tran y term in a tih c b on j onfea m -, d o. rt ano o ro.c c g o s a oi s, ,s = P ico t. q ueo lsern.d oAdtal m enr
!: .. .. ... . ......ub It . .. e ru o la e ,I a V l b tra os e \,,,'dad uer-'el rI Iu E Ias o a e or s y p rlo aPinu-mp e do e .s ~ rd,= CuJ,s A t,59,r s ec o de In c re p d nc e ads C1 .n el F t1 o r d ehee" buq ue a nquetaipes en e s m n o a e s
"l~~~ ~ ~~~~ Ir . . .., n~ layellne utlan eC a ad el'e a, A ,, un Ia ae'. dsin a d o pe r taerono en lfs muerlloes ap s cae dn ne ra e onala eo nsuar rof e e1oc`ao O e C .It a pr o .eene e Aru'ba a tPonuteon dor u I o a idtna uh e
"" on 1 ".. .....i... e o ,, a isqI nlsd aJna atq~ iaD~ pr,, pa D nd s idcto s uno n -a plae~ n ,e quo hae reli p tor-h daae hio;e..l qc l co ort -- pt eIy ob gndoa R do o d a mt tr read" ,e
ElJ ;Iipa_ A .. 'aPt'o t "' "'In" -it1 dir d tI t m "L Id lptIatendlendo a e a- di-pn iednd1 ob no d C b e .. ,U- rol e 1 ritheenn -, d dpMa r 11t 'L e b f4o__ .U'ea .d
I Am ,hnr d e l, 1 st ma dsl -. ,. Y -u d 11.i- -. -eguna e Inego, e Ia di ti cnlto a npetos upaden doen ota s an- ero ne a sore omec oa h'oru drAemoninlo. r
,,, .... ,,.., ...I, ,,o 'r d ..J D fu cto es I bl odo oes arncle -,y por tan t 'so,, e rc- o pnm ru cn ta .Daz rmeteCo sech.que' o e mdn stn~.,a~ro de Esta o, D. IC I
P. Ircl intnod mmdedlP- h [hl b d J l pea n ra~t eaua ra --d to _'dlc lc. e I.U or.T_h.Pn".c iramln osg~~d AelR l~h en r a% r oes d ild pi L Y d te q 1 d n hycrr a ga um pmri-1e a erabena ctIrAn tde nao ontt d ,'`,-ad araparto com aor S F d ft d pr
.... ..... a ......... t ....... ,us .... I' liv!den r m5 t Rg' ~ l D A 1 .a~ a o badol T ..... Je... i lm ... .. 1 jd ,e ye eIevle e u .. eat q.. r=ls t u o d nec~
i.1~~~~~~~~~ ,.u.....r.... ,-........... , ....... ......... ... II......Irt I t ... ...Gril~lur hatdloenadrr Cabpm.aod
()h.==""' d' 'ae ola C r e n E r : l en bitao trsan td s Itr o n, Ag a O Ila cago de ntpirtain. Ud. .steu-iAnI i .,de 2.10'1-d2i0 n L r_ 1on o t ae nera 1 rc. emoe sl s. arz Frmc neluLe
dII.,. ... !,ic.. A d i mn.. .h V ju ev truc d ismirnd . i s . .t v l A t n oRde color"ad o "/` RAoDSt .. ,d 0 o rII ,, tA~ pone lr a id e d StD. cuo m.. o m on b l uscen d i b. . = N il .os c ng es ta c ld ,J e s
}e~ ,idz.E~herEcevrr ad o r es y a iddoh lnasoia. c t o1i "Jhtrn. Loeno ern ndeiad 2 a. ",n ,o tp a nd res d o regcLr~ n ,,Ado mca n de l Ca H rban e IMario .&.d .chvprM nfsao u elnM a he o n"V neramar c p ar i xm"tuj ANE. j prp6unto 7. H.e folecidorIs
.... .. .-- -,ro. 1 --a -d e -r -i.... eacnderr .. N ot... Un t CovI.dI ymmsIMo p.g }d.dee d-] d dno aa los ald -M.....en nSrm e grn ehu la co o l H ben Iae aract-eritsCort A d ew tradoi ....rtha So n-*
... l;J...N -. '. lo _P a t,a ton ,a ..... .. c'~~r ;L e u r a e i t L B n tlu / esde e rIli a c uoinnil nmdetr do 1-.Se ahln de Litr y Hi ael s oCdvcsi n m~ 'sA m 'e Set e 2 a a- n .l $.z a o u .
minorur.po a rl= e ctl anoJe .. :,a ,gen It en o s ud a e reradoI g IId f6 btn C pye N I :kilmtaii a a. cid, A d. .u. r 1 el de ro h adlri o un I it d s,r, 1., A = d ,,, "a SAti ltof1 .eTm-bn r1P~d o tr a i [a s viude"o Pru e z d, en as us enar -
,",`,,-i,'h,t,1,;;--.... 1I .urrdla oraSvl n a e n bldu ras p a Ano nta C, ero 123.a """ur' t. .... I ou he =pre t ando qua ]s~ ~ td =] a uqsin arosre: M.. . g j reI- U di l el oaoa_ ,nn~e; S~ e~e~m ', r,,,,In ~t~ ~Sle~ e~ ra m -,
t d seitra n .. ....... ...y .......... ......ardada I a.... .. to.... r v ... ...... a to...... q .. .... o nstp ... d:into, r"'6 e slldda" "mor,6Lid," ..ta~nq pio
,' e".Iri`' d" ." .. ...- ." 1 total. . C, U --, .... e a 'O I, isF ,at, o dr Ina rt. .tencnta mhG,, I- n o11 nerse'de o regat ier o in s tu d le,.orte& lo Iseg tore s e s Agullm rynos, 5 d rr'Ior s dn e tm m e.:p.neaaa
.... h". 1 1'.. Id ,. na. o la Oion ,in am: Jua oIgue lnJn.e .aanos a ompi asde 1 orspRa to qudemorerlos n inas ypauo%- .A..,Ch it nea ",1115- ,..e uad me. en entrnb d n rda e e y dr... Aar. l Na, ::,
I.-,",, )-,-"1. .. caeul,, epretlld. far von po'.- Elne optl C Garc :inthl "ta rCvna ~lreeh.ad d ",J e a ca e g a s ungo.ro 'elAunT ulneIe toe oeri.,e ~eid raDo hed orsos
ro~la ,1 J .s. 1'rv ..... d ernc~so nsm .... .. .... ydesd uego a opiam pem.sC or,.. A.de t-.,.,Iro uent " t ,D, re,, n de to uero el "Floid" ln e mi.U s" eoic ueRaftr ontc o, y e c tn ll-
.,: I..1" I '' . ......II.....r ...........11r J` ''- q o .It, oaane r- Enlu ntq e unss ,ao,Cc I e a aI e I- ikireen lgu l'm,%Ao r na v emplera d o s ub .... d ... .... b ... ~ .. mb ,d J 1 ",rnoi.U- &,- ,len,[ c iinta sl rouers er el LJ1 eot ld


S~t Or' i..InOeIrIr st, ri.s. I:!. .... c "", i .. r .. e, .... ,/a l -op. .. I. 14--ard.. .. ..... nz a le tnta e r a fil.. l 'd n e p ienTt ngi&es Pi
1. is.t I '1, "" .. r .I '", .... ...." '.I'lm, '... ..-... .. .. o ,;S i e' ...d s 'ra . .. = r ...I ....A,. ,pmr" i ';. -. .t .... ..."] ?Cr J,J o r um er hJ ..... 3... e I,, k F e,. he -ie nd ,,e L u. . .. ..isa e . u r s- c
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -. .i ,r. .L . .,,, t, .- r,, l. ,- ell ..r..: ...I.',e ,,' .,., ... t. :"4 n ei- P ,~o, r.a t T.,C,, v-,,- n. jt ue- "deban .,ul d nit] s : p r e e.d ,. i.a. a
I ~ ~ ~ i .. ........ b.. .. I'.,... . ... .. .... '' -[ .... ...: ....... o =r n .1"," la e~nn t : ke l d o re L~a -P ;' nter n-,o[ n andol'.ol idir es, c oI' rre"s'"1onsI1':I-Pigina 25


DIARIO DE LA MARIS .-V:l.rne., 8 de Junio de 1951


Vida Espafiola


aificante acto en la biblioteca del Centre
I]En Espafia : [EiiaCnr

=FPr-uo,", hSenna d. 'l.Gallego, conmemorando el Dia del Libro Cubano
-Un baum d rmennirn tr -"
-TalBvneuma par minedoi LI director del pimntel %.ihItie i f de curIo el c
-Sari acuentei proa an ardad.m 'iulco a Il alumnus at' Centro Astur'ano: I,,iiigo ormio cn Ia
M A D R I D ju rm I E l lw a r, A mr il. .du nr ,l,,it- ..-- Q .-. in o r-a In.-J .r i 0Il
oi n mlpumado.d ..... pl. rip'S"' ,rei ,, S r,' e l. si. or a Is bibliograril .. dA.. "'.. .le Dependi emic e
did. .. o l. l i e . .. a.rI ..,1 a ...... .. .. ...a'd... d l .
r..rp.Amrdnl mu.rrlupddresi SOCIUDADES SPAAOLAS$ O.seeine dm1 plnpl dImsoc ,
qd.liPmramd i ..llr. a a ,Pr Jas i". Pita
mm.miraED aBeimima lade .. I- Benef. Asturiana .. ,
I i.m m. ..AO'IC'tAEd..ur.mllme--J-- ilunta dem1. SmeC C Ade.
1 A _pblidl m"iArl... dl.rld maml lm
raper trips so falUlile en diclui .. la ,ts 6.-t ... er -e l1 ... .e ii ... .. oma.ar e .oh e l.dcii ,"'"R.- Or d ..;. r ,,
HA a lich .o w itloletores nada aO- 1 nr. a b.: f c n al AT -1 d..Ise nolehe' en.el edi t.prF
not que Iomig~luenivI .) w lt .11.50vc l
Rctad res n o ,miimidrma Mdi m ;r. 1 e li, I,. c-.: ...,Ic
,I IA ....ar p,A .la.I.I,.. .... .. .m ', Canga B de Onis: .

tillmA rI [ i aA do i 12 melAmmtmml r m- I,,: 1' A.- nLhu r,.hi, Apro. n y Ani l.:
c.er lmieLIcne re U stripl. i u l l=d', i. m C'I..i', M N-..',lr. .1 profm- Ai. .
Adi~~ac ii rlm mr-iipdrimmmimwA A '.''s,.'-3
talld.mlIlilimmIn q..n I e. t5,1 dm A'0n 61al 3l,"A
don fle t o qr~i e II-ner lt| y ,".i.'..l ,,h," r",,r-, b,'! rG,', r ., .- 'Er c,,rI ulD r A ct,je lz ou war, den l n~ocha, en ei Centro Astu. [ :-d.1ae.~~ 1 3Ia'.,
I rn gamrdninCml..dldri.LoClqrBea 'i'i- rt. .a-,_ca .,"I ,A.-.....I ..2...... .....".r
Qu~ipo elnl rde L ...a-, P[l lltr. 'Y llA rd .I .... -i '''. '= [.. ,, .. It 30l e-,:;ilx ,,, rl~e .:, ir '" -J na dr t, a .. .. .....".. .... .. .
Q1mrl rlamd Bit nGITym l ," ' 11 s . P l'-;, A lub B litintiuno
e mrmmi. a tlas nom a ( iarm ,',d .. l1 .., .i r l.l!.l., r F.. C-J nta de ia Wn oh .
drammim.molonme lllimm.'.dl.my.......... lm ehiae delI s urav inel an .h ... ,
Han 0BI.jadr dm.mlr que deme em l Serk ma-mod pro ma rmde d ad r m l llld' delC. AAs d,",lA-
..i..n.dmdlamA v -.... lene.I. '. . . ., reverga.

mnir r din 0. nlem. ailm.m.e ~e I. .Aa'.r. h. -P..mm s r A QA iA
"m~a 6IAmlam mmi'a all. m a AlA.II"..Aro"JuntaADirectiva. a mam A
m. do Brluru I1e Amm....A......A.c B aA -. t-... 130.de'isyA a chd. A i .... a lCmA
Elr.d tm I-.. . .,. ...., : ,,AA.., . ....La temmiporada de verano Co( ocaci6n de crul
mtAd i'm a d m .m 1 ,,,, I. -, l ::c,,-i.i ,o l i ci C. le Ferreteros C'.. motlIzm Am hAmerml m. dmado ml
aI'll L Q1, e i. Mentira C5. na dT it,t F.I 16r.I" an in,'iti. 6 h[,be- olr .... d,.X
i m 1r, ... ...... ar-rhu ione..i...p. m,l- 00l' ...dm d, m .d at.
P. o ma. w Ua S p.,.- E_1 e 1 l t'- L 0rie- ;EI 11ontrib~ucioneoi ap desenvuelve anir uA AmmApm m ar mei-id n m ir d1.p.'a,
pasUdia n qm orm sdtre a.ueint V 1 I,- .le d.. .. A c, Hog a r Astuclau iino La trpada dA lA.1951, se i d,.- e- nt- Is Junta de Goblernm a se relm ,
JisLme q e ,r .e preslan a r-a-.'rs El1 ,,7-, I, f...- I a So' 56in ,, e ..a .; l I . ,, :-.- l"P l77E I-1 de., cue ofreeem o an .peet., Tn el,
el AaB.AAr l ln Aum me l ai-"am'r".'. ... mimror En. rnamm 16n Canut Laudr,
rn a mclo res iTo de. rl e .. in, ii ,-C, ,r et.' ." It '. .
m ,B. .l...r.m. .... . . ... . . ..a,. . . .. ... .. . ..- ." .IA' '
.... . iol q u.. ... ... .."Oral- ;,-..........".... ... .. .......-'3
......dn dld....q.......... A ..... o tr ---a.
5mu id~meneeaets ABhmA.r, ..ma.....m i t~',.:.'.,tt (~~B ,- .LeP,.,I. : :'.:rl.. .". .s, u, lfesam blhm dablm. DuAnmtel todom el 'm
Rem ,.rdem. imi ddrante In ue. ..11," .. ld.lmH... ,,..lr,', -rm.: msl,-.- InlNAA"1-1 lA-,lelAJ.l.-b ble.aLociadAotAAsuAAAIII--&
Baddi lammld .AII[di=Jr.IA."mlm. ,Ad I,. r. ''A. A ...IA~ml. .dLAenlnA do IAeenal~larpllI -
do 1,,.:mOcA ,fi. tas lin =:zs. ': '-wnerepitie do..
.amB. m l. m .... lamm .... e, ," De mimntdo director de . "..ig A..A AA;- .AA pAtAAIm LA
ae if .pnd mt A Inf Cn.i.,)a wcrr mTl -.,,I.- nucsCanchls inaugurld ., n n
Boome p f.rim y Im C u o r, nA m Jr 1A" "' , . I. -, ..- .. I le m y R e n o vanOv c ro n c' m Am e t y 1 I s de l6 s A- 1aAA n' '. d'ble. A. lh A mAde A. rAA -
port drBe mdel1r mdac. a m or, q.o ede 1.,. q 1 '"',lo AAA-AIA I, p.1d, AIa l,, ,iol.. p ad ra IAAAbi -
,as riL,.dm1..... .i.'. .... lS' i."BJoseB tamddaB me A.. A y pe Amuenos--ace prA'Ar AuA IA nA qI"' aaA man
is I.O AdAlA,,, , nh l AlAml A AAha de Cir l en AA 1 O1 A AAAAA All
Ium d el rldlydP imTd,_f l. -.p. ,t,- dl ..rdnl seLAIAAIAIA dIAA i l '-w clA A 'O
,and ,,. 1 .. .. .. .. alzande dam ,- ". -'mflmd nAb tender lu ar crAr
mlam.ll-dmdrkiAllm P '.'1
r m.e .Afu.rI ',dA.........A AAn. I.-" . " .. .- . .
rlmr dlig a .no de mA dar,'Pl oIImA mW -m, ,A.in. "' .- d I A Ic .I h d A A .A r
maaqm dmnm d,- m m pIrA A...,
till,. ,i1,...l IAAAI .AAAc'IIi,Aor AA Adm-l!-
es r.nq e N .. idml m, Jr di HlT1. l'iS a,.
rus La ~ oeo onrnC trl diern azgdc K ir"-. r;..tJ.s.... ...d. un itl 0dg-
pars ".,P .',`1" ,or 1 ,r c.. .- .I ..- ,I'r I.. ,1. Ir.r,-, e r .', ime- ..' -,,,- i.- q. dMppen r e
',- m"id.:'mammPrmam. 1d' 0 .AI,.".' A im vmllm dm m Ap nell.m ,em .I I-0L .A MAINAA cnoIMenDyAu
A .rl .@IMia lir lo do Ai m .mlad i .l .rQ--. ... .. -, Pr,, .. ":,, I ',In '.lA-,l,,',,."dtl.m ....Ade a. I s h .... di D in.-
Wilrl, as do rrant e hin r r-rivian l i,-.a 1. a:rc".,.- 1-..tr,- -ni w-ia fecha del acto seri, Xe.Ia~d. D LA MA IA M em y
Aal.dlm I m It 5 -in .Pili %--.. BAmfli..AIIAI .m lmdlA~ AAI~ l m~ ~mp 1mmlAm1 11 1d irpll lAlA tll Hlp~lledl tA l OmIdl.-
uP2mrll i pT r mldlmlm p.,Ir.dml.,Ir .rr. 'Ar, 4rA--BrAA4AT "-"-. ABA -Atll :.." pAA...IBIA"'' pa A muno d d Aos f pltimos diasd Ampre" Allll, t ,IAIml p In A ll
,ldo, do 1, U R S rI.. is tl ',ll... 'f-, ml l mcloqu ie ya en anrVlIores sn e dm AtMlreel ya que ambom se d I pamll Amc elAon origiadoJpaormosuA AmOS
q. CsIC ,= ,. cear a' ra.p, a o Iran itclert. )" bc e e na m -r~ n sd os pierdih,, de unfhlrlos nundial~es. y IR conji
dno I u..I din A ,d m .m .. e..mda... m C.,'.- Amd VendedresABr.ld Al. ...dmIAl.Sea epamr el seim inCIIAIA deAA guiem, lml TIT' ,d m ld. peracmJnr
Nalrtn, ice il1 m i drnc. ,Adl.ra, ilrA.A' I,, mll. ,. r [ .,m1.rl mllm, lllmegn0l lm l A6n dollAmaencionadm m.rAvist- ..d mi Arn pl eAAA nI' AA dAm unaA delAl
Mphl~r aw nrmImml tlnB dtm r mlmm .mz.,l,,m ..... ....... ...!.rllI1 r..m l. .AA.AdindA p,Ar llm~d lm JABsiInI palp, lAP damsI gaa h ,s6,.,,r- ~ ".. i --l d enm1 AAAI..pAedl ln c
CI '.'a m 'A AA.l m rra i = AAIAJu mIrI iIAAoncdrlmnumllleAAs ldllA
AiIi r ln1 I ,,r sneil .d ,.m,,r...,A.. 1I',. ,,1 i ,,i m ., ll lA a por IABAIAI. -rSUlemRia eAnSEmYoAN NCES EN AdAA de .. pAPsllrO md (t m ifrh
M I-... l... ..... ml .. .. .. ...ll, .........A .. ...n m I . .. 'iml'"' Ar.'._

IiBn.ml dc r ..Am mAcpuMd m rl.rm-lm .m ..m,in..lt,,A m..'md,' I.,. ,I l.lnrs t.,5=', .n e.mdA ,A ,,,,.. inA. d am AA~lAm p "memee dm ko lm o on cme-
] ,'l . ... ...r=' .. ..... .. h~lJr" 1'. ...... bil,' din. .JlA, amdt mm u ',l, il.'. Al A. lAd CAB" .......... .' C-I. minI E aI RD DE L MA IN l hm Al I AmdA Amlim Egp.A.,
IIr '..I . .. ....,1" ........ I Am un A dA dm p n . ontlli
m.dh'] ...... . .a. .. ...... A'l y r.. mlA Irm|. dI Am.

Aim...iddl.*...nl ml...l.m. I'' ..m ..,h..,. ,l.,.I I.A ,. A .,,~. j '-' l J S l a U Arlemr -p IA Ar Alnmmguldn hAlAm
It. '. d tm I iit.,I.,.n I a..... .. n .I I1.1 ,I,"" 'ah.r ,e lA r ta d.I sI forms
lon-air-tvln. -ns q. de.rno dI-censns.rlhart1___ __ ___-__ __ !. W I' E 1lklr U I Il{AAAA',, JA~ e l J PAlmldmr. m
.i .o e~p d ,.- r cn d, ae lj 'n I sd9Jl p r t('. ttcontei len
I ImIAATI mAA~AAl~

II A. to s p r6 x im o s 'I A .......................................
i i'"hO,'..lI nl'rr l AAA 'A .l i ,


LIIANIA LIA CAPPAI 1P I m A SL'. Il ) 111 IlI'l A"4J. (-C RA1
sI'h 16155 LBAN B mn -1 o mamil- 'b 'I' sIIm sm rN".. __m
dmi l( a Il@ a di r,,'. in,, l. hI j I ., ' ....A. II
-m 1f. di ate dh-i 5.1 mi. 'l ln di mu ",. I .. I., il ', .
Pan,.llM. l.91do 5...llI.,'. I 'lIl.aiI1,.' .. II... m .,.. -I... I
Pa. it1 Rnndlx,-tI
A 'rOt MOlQ ORCl Iu meall'aI" IIII ABIe AS. DALIOI lmi
us. li aid n .lIma a.1 1A1l, A A ,A .m ..'.m l e i i.

a^'indal.li~dlmm mm r*- a'cEIIrn ABIAAIA .-
Em A ilD u1 A. ....l.O ol, *l.t.A L l,.e. ,l ,.a
dlmmal mAAomImmmAaIl TBalil .> 1 1 Dm 11.,Rd

l.....JI X L] ........ ..'1..L.... II '.....I.. ... .... ... .. '.d ... ml I
.iaM dI RAdi 'lMi d | a.,i1daIrl l m wl N I A
Cil manu oa l am r or. ,. I;.l ..l ..l. ... ...
a a alll tIn 1 s1. 119nu Mul ieO 1 I


C.ATNO~AB DjhE D0[| P ,.Ith[' tr, .;i| (icr.,r l Il llih .,,ll -.
AM aIIfIDA 8ll n im mn.l n inl r UL r I I
Aii'nl al :AaAr, c'lr An i .h ll S. %s Ii ,. d u lllln IAN
HI[11O I9 h.. AYUNTAMILN'IO nD I.-rm,.l.
V ICATrADA..'A tr, rlata It Zlt ^.P.I,,,i| unIfBI Ii-Jl l"
C'UlA PiLOBED ilam ,,,1 n
ae n 1 l 31il l C~n ,P ili nr iti. ircn,- ii id de r tl-
Erlelfdld iOla M ad1rl tlIBl ( lIIe U*i ., le t ....h,...I.o'p*rlll^"i
mri A. .0 P P11.0
AI T U AL" A De a m' . i I ..... 1 l ln a.m. l e i.
Amla ALEdm DErl 1mmmipltdl --i --n -,mC'' Im'md P'I
hen ii n 0. d nr. m [p. rA i. (i, ,l ..n.. de ....... Ll I h i
nl i.lenflc; ll rd; tmploriq l a ^ ^ ': *I "' " _l 0|i .'h ci' ....
Am pr., id elm IIm1,.A ,"'Ai IA EI-i,:' Cl, I" ; A''A
ds7L & Hith rto Al 1 1n 111'. --.'. 1 -1-111.. .
Cnlirl( d1 a. a cn 1. N is bVFri'JD So CI^A IIF rp r .
CLUU DrOn TIVI CAr IAljnj 1 il ` 'r,,IA ,C I I- Ll ...... I r .
il~a Aimr1n a em ill dIla I rei.Iaml o IIIl,. i.'.l_ I a ., I..
miaddhIm. n.in 13--,m..iAAl,.
0.'.411Bc nmtmr.[.tiPal.la.lmu...c
lA MC lfMr8A iA 3 ..D.f n M its dno D o C i t ife is o I'11 1 1
Mr A Iltm~ dm1 dflmflal dl Di i t
mm ai l dim mu m,, aaiN N mhrm, Y me Illla aln ai l laellmi en n '1 I
diadlo 4. im mA.o. t oI. plmranm dnid
Can.mm Ai at de IC ian .ma! Almniaur adela Saim FeI
iifnOSri a Wi ll, mim MBlin. da

BAT UmAL ED. r ORTIGA ImrlrA IlimIl LSma..'ml',.
an Prladmmi di marea. mtiesFam. inm.- mlmi n. el I.-
aadla a di I le in a'Is. 1-rm Al
mliidi Dauaidb.noh r aim m. l IaLm S ,C.-o D. V".
a d m m d a Ad i. dd.. .. .... re .....i......... . i. m m Am -I .I'
Cam G~idammalmdmflamleni nmemiCase.adSdoI r I.1a~. in`1 .C e.. a."
L ii dml. O i r a am wim d ar , r, r.l 'A
ChaselDomII AAmA ""a "lDmmnlrmm m Il-.
Honpra s fatm nret din "em...m f .... al a ii, so


-Isd.mdAl.. saI'mmelA1. Usdl
EB a lelilo deD mn1 rinl P.m. dfll .- ,i.,.I |h e d. dm, .,im-.
m ii' M chomm ll er.i n' ol o mlfcientel eI n I
HonraA ffinebres eltv tegl r llanevismetle a
En"1. d.1 Santa C IaI d l n evam fills.
tr tnfor, o.rand, reunlr grsasa n crin-

ill m a alm m am'n m I m~A amm d, iB
r im t a. IN.l m in m u 1 d r e I -. d o E l msdAlm"Ami _miA dm1 1 e 1 1 1 1 1
airi oness r.nenre pn, l il me r~ p.r lI dIA,, din orqlemltmA de lm m
d(ih.M IIr 11lAA ImmImr.1.A1 a al EA. 1 dm'Irsl.y* del cm nJulnto
Aldm dr.n'dm Ji',| AIr.m in' A"1 ln. Al armID AP l e. mi alernAma J A
di ia-l mli a'mil.haer,1. B mlpnammL m.r- -IAN I ~mAaseI
Ir ...'h'1 1 a111 m.irn md mlIteIr Il 'plBlI',[, d Alo 0 bleJ.
Pi-dame Illb... deIII t, e r s.., ree ieluslastinodt e
dn dn _:.r J __rA,;.b^l i- dm.m ., l Ie, mA, Jr
sell- n ,.i Adrs h AIJ.mvG. ml mmn 11.. ml ) qua no eplaverti
o~lq lnl r 1t ,. Ilmsa lptt,'un triunfo de ltn


Eleacta In Madrina ale ,bmldrimenteimreA rad.pralmor. mmyor
com edliald o id.11sitn
In A Se d e E nup le a d om I .l ld i Am td o. Iommmr.lmol e..
anla Qia. La Benafieca Matricnla gratis a lon

El ram~lll miedd., p.r. m_01. alumnnus flea Jovellnunom,
Mldmlli S tlala P aAI l .wh'.
Amcmidmlamld m Ad Empla.do ismCIA .. OiliacpgatnanIn omm1 me4 i i11
a. Salud 'Lm Bml ",l I wLrc.j'. l"
miffulento reaul I dmil e a I LI u, a11 j'l E.- r.rurdo e~~ere,lan't, do in
rA mGn.l diA m.BAr, 2 a 1a rl Lam o1 1 Di All llemi aAm 11% ..,l IrlA, la,
e lmi mMadini' yW IaI aSdarlai CiA-..1r.. ', p i uii Be r I eis A i.Am
did. Dila Rodrlu a, A10 Bn4d 0-A..Ai trl. 'rmm.nmee ." l .U u Il !nau .
m .'n l damima O I aa V In aIma A,1 d ilumnmmla dml pl Amlrl leja" amda
77mm Maria Dwr.eller L-,pem .,rl Am: asrir neip .l primern ur I..
I M maI..bell CdoBmn Rodrlrlur- m.m A..IP.m llcImne aaprm c, ,en'.m lai qde pil.
19 70 adim. mcoaem dammsm do mmorr A lpci.n dilremle Iol que 6dn A Ie 6u.
iambI nlam rmll i mDa m r mllma .@1 m 1ii Al.,.mm
Par hlberme dlm It.. rrI.d. mm l.re n. l. a IIm pPIa m l piam-n.,
drminoInmd,'"lImiOlaldml, mmI A.,lAA'im Ail all t~etea )mA ldlJ r.a-l
ori esed Ilt, i " r
d, an drad. Idf...... e eI C ,. 1 1 E.I te -,er 1. r l. a ,
p in do doram Ir.A.L [.m.Ior. la r b1., m I l I,- lms l'. A ,.1 J, .rII
des 'a ,,*,Im. dc..imA isdA h.lmm nbA.,A a slamrPrlll..a )Issaii. A .
Fell. Mad A13arpl Illul"..-- -
,..l Jea ml Ri. Il.aL ldlld..,lm'
.Sandiest1 di iiala. [aside Vas. L imlloPa amm l lefdin n m I.l enrerm -
alurm IaomraBr. ,ilm Pr,..bsd am 'a, d, L.a Benemits J',,# D"m Ar.*-
iralerll doli n arecd.An cl dA rrlilBmo Pr(mn l~mm Caisrnmi PraPr .
rou, bit. Ilg oah. rilltd. do. I L i s" ][,thuepr l1 r.', -r,u ,.sqe he-
J,,mTermAllisr mL i da. .....Iilal.......... mall.. mm..... m.a. a
teJam Fampmmd. LC ma Anampmaaldam. e-. lmllAllm.i.pl mi~ ammlal~l. Bo e
di ii ni6na mi mvieniam y quer ild e lto1II lenmldoi


3d


Desde que usted despierlo, el. lel6fono eslo ua disposici6n, presto o
fociltorle Io comunicaci6n que inicie Bus diorias actividodes. -
Todoa A ompa t organizazl6na se monfiene en guArdia permonente
par.. dmr al nsmviciO telef.iBco su.ext lmordinario vaTor, ml facilitor de
fomma. tan decisive las comunicacmones imprescindibles a ladvida modor
no. Y ese volor oumenfao progresivammene con os nuevos y conltonteil
.nmoloc.cnes. cod a unmo d ls cu.oles, ol dor poso.a un suscripSor ms,
amplOa Ion facildade dc Comunicocidlon y con ellas el alcance del servi-
cio par-a 16dio- los Abonoados.

Lo ompl.hud de nestra oorgaon,zai; nrl-de ser,;cio- s linea s indmdo.
les. dos olombres o "por lelef6mtco' dades cadl aparotlo hasto los
equ;pos en Ilo central dan ;da de la complel'dad' de nuestroaS instal-
ciones y de l!a importonle sumias di d,ner, que se req.,eren par a s
confinuado mOnlenlmim o-mtd


SCuban Telephone Company


lcifijos enmel Sauatorio am' Hijas de Galicia
Cruldm-AIA n A A dA dm&I r Im AlAnim dm mImpim. dl1 I6
turla de Hijan de' de j~il1 de 1937, en I1- irztantrs 4ue haert entregs do
reim mralm peren- J l Jr300crucifrjos Ima I. ..reAAd't.rn- mSabl-A
br6 br11lanIt mAIm. BR.n. er Bamrrmm.Btre'l.GmIIuad,. ARomm Ldp". Maria
SqAm mp-r. I. Bh monde'. lmArda AlaAm.arrr.lPridfilA Arenas. Adelaida
fundadmrm deAr IA ..mrti-..Fil-n.mm L.m-dr J AlAa y Mtram.


defense y iumento de la producci6n


Par J. FL ARI

BeC,'AnlA 1,' 12. A l2mde r` -A 'I
CAudlA. Adeckl, Io 1a0AAb:adore.

nin eA eLaA Pa' de
H w-l 'A o, PA hA dl Io-

d, e l br! :
Jr; I2 A I ,I l'I ....,.. ... ..........A


miairm dm111I,, ] dnde pAP qIr mer ttA o lY-5t ,
IAAA mr e mP., Aml,,., ml ,
F. n~e"dP ,,, elro ,p r '"'odd, aA giI .III -W: I.I
Jrn -erI "l l oA A%.A I r-o eaJ1 .
rm d lhl"'. .(r ,U v ,dr
Inam p Ar a A 11 .."' J'
i ml nm AmiAnmll IAr- ll'rt t An Anot -p-r que A" I i l AlA tA ,u
! El C1 CaAtlr dll, qu1e IAA' Al,
pI ldJma. l'eiAnc [sA'Io"AII s hal.111&rdllnl
PanaAdoAA. e' "s 111' -- ea -
R." pu, de "' eopa a d"I i -AA Jr IAbAl q' c. d.A I ,
S rp. h pm- q4. "A
pl -dlcLd -j, ca d, ene e -
rem 'ala'b ". s li n Add n

mch l, lls pr lAu1. d elA' aAI

ca o.Imasn'A A en, ArAll
P ai 'r "In "~al v el", y el "h 'i '

"mm s Ald lAl IAA heam dlrael al'.
mintm. AlAlAl m S.a~ltlAl~l pn [A Le:

;at., dm lIadI'Ad-d A m A ld,
11, Im ,J 'AAA Al .am ,p a r I A
AduIArllln Ae l dhletadnu n


I'll-en A,.. aAmi'11"pl'
1mm lAme IAIj'mt,.AA~ Ao tllalC
d, -10.l ae hto.q, e ad
lA1. nd.o ',labIs A' AIIA
dcd Alpi,-a .... .d I ibr ro.
soil 6oen elaja con lerdnsen otus oq
pi-l eloecs"]Y uc S7'y ] h.e
A Arr .AA'aLA,1. Anm l ar ',aAr luA -
AAsA u lb cn
d, l d e, llAImms dAl mno .AIo ll-l
paAeA.'IA emhsIAI recordo
Am.dA~ de. MmIaprnAA, dm1 osaIIto,'11jAIAIJy. paAPAAI, Im 'IA'
niv dt a Le s o uoc jtg.os, que d


....d.. dmo "A -'. Alm Id M" )1
dA Im n lo ddrlm, y parIAl
JAI~m.AAAAPm ,.EIA'
AIAA,, AnsiAAdIt" Io lcmtormde
I., Dede lg-ia er tamb eni n -m cir hA rmesuiAad Ipn rIba-
Ai mg.,a'elmA.JA .p d. I, IAJlaarI
p.IA Jr l~in h lsp mantda una A uh.m"rh IA n.m. corl ue.n.a, o- A
cl lm Ania. huh.pl.dAs Al
S n1.eel-m bterl e.,r elAP -1 A
prmJAA dm] pedite anit 'eAllan

I tm I a de min. n a Mar arlbc
1. dcr.,I-AndoA N m pae, am-im-
Am Am I. .n s enAidm. p.r ml myI
ladto ml trlalA dA Pre%, "y6nor iJ
m pe.ur 'din u mlr a l Iect lAlrdepe-
asenlde tscon mcidt te dacioe$ nuno


h moyscuo An mlIARAO DA
I ldlm lp1~mm pdIAIP
i.c., M ARINA cuia're1 _7en "'amollerma cilm.dsin. All en A I.a
-nsucost ntsen.tuo, 1. a res-
iuein nfora eutivtJNa, n os lotes-


AlA Im m l.an mAAA cor, lB, us m paesd
minpAAleI lmaEcas obrermaadra el

I pun derindeI pnmlmpeaadlb-
,.mbmmlelreldmm Allarmmdd."mml~ me-
'ad .d . a spr c g~n, a ycn -pat-rco


nItl ra Jr.A mAgdmd. por IAqImm-


mrl Aelo union aliende deI n Ia
q iones dcr due mlpt nJr kmpr-
g,'. e con bleo1. tueldf,-.nom


es e lamo"l mEnantl rr iIumd r de-
m, a .d..paa, iN r Amp ;am-
qu s larlude u" nc prz~n l" d. c.-
enV-.ipues odeeimus o qe nt ranna -
ra dm1I mmlaam ddgol am Imtam.-.mr
ll~mdpermmmmense la q lA dem ]
n jrel en mo u uadto par qt
rebe.*no nde hradco erdvar erQ iea-
pfrtn e e, m ad proc]ltap an ado r
palns n~lr 1 -onada fco pes ln-
nro -e e. ra1 ece rrit/a "esaa 1.car-n
1. a c u dirfpre.ep a ols

que a"uempshm, un prhayo I-
unlte d' dP l .m anto ienitra ba .
sl; r npl,:-,:,,:.,. .. q= d e sa d la


a 'r -11 'A. 1 AI O, laPa m*-
AApLAdAAe hmb, ndlrem d".I-
p Ld a dAn 11e.A de A Aded Jr

,zi- d, prurPm'.
o~-,a~ nE ai de.spues qu,
c-nIaatl q fu -,:htimana-*


rIJmapa

Ad .II ..A.A.. And q,bar--
al oh 1 .. I" d' "' s, a r l o dea-

A"' p l l l A O1.. uA bA n--q
Am pm A'o uJ li nA mm.

n"I 6 oAA'A A'''s A AR e m1Am'''d
)o lProt, n on,,ApA'iA;ro"dl'n
ez,- ". I' I ap.t [ 1 l't0".'
111, 't-P5 ~tf rme conIn analu-
talem a ,
eA n 'All;IllP- rr~
ar ',r 'I,- dneu enarl o n' n
pHl hl' A-In l mI Am "in-
JentmfIC,,n e A',a prId-Aon In
11Ap,mAn'.hp aI idm at "m l-
Al 1l,.--rh i.Al m q- m Impies[ ml parm


All l"A ]o A~ra, I r
AmIn :r IIrIlAr['In m n-drmamln
da q' Ie u*!l an"" ,sh-varnt d
,IA, AtiAI.~d'AP m. l[=a AJr Al'de


hr! dr-A 1. I I ml 1

"m~l~' mrPmlpIto
I'GmAI y,:t ArIIA Jr, ,RIm pm tplli-
r .al.. A P IlA,' lIsrnPImemIn
la : h'I n IB rm for-
rAmJAI,,Armea h delm ne
A'~d~ AIAe lnI d A pAnmllAmmlnt
h c I,,n ; ;., onr! nh rer esp rei


............ pA,,d hA~me
T'P~iAAAAe A' l IilAIAr A s l
all AiII.1. mA.,.Aa'a mmmr dmJng
tIAALJ t'mAIA aIAImuI'mdm, reprA
sentmthades al -a'.e.. givpre a
cerebTj 'A ,IA.ArA de A responsa-
A bpLi AAad
Aunqie ra nlUv/ romplein 1.
'uAJ A 1que1 l.-IAu..AAJh.Iarai
AIdoA .A'.E: I da nEspala mpl-
p ml plo dad'I J poderm. aAir-
'I' Ult-amllC A-r:.- ln k Ala .s.
dAd ]as ,d Jr qu prod
p'ign..da p ~ tg~eaFranc,
sQmca La di immahmbgu e'mds a
hiulcin u lIe Juntidad yprn -
II d;lAlmA Jr 0 -a PAi'L abd .c mmpro
pC rl,da sa pAr- I de deurnmAlpI"A
-,p, us lc-Jd.dide q,., odns
I., -f--b. -. e Iu'c n n e
"'.'ph it, o "d'u,"des n" I.-
madm pnnunumdaAnAeln. lmndisnua
Al J,.rsA. F!pAmleo e AA.tn lP P-
dcll-, mE lmHAAdl" A"'mr.mm1A
Aom., I ml pr.b~lma dIepI mla 1 qAI
aj, n hnv a a Innac,6,1h spans,. o-
Amo -IAiml mA ,mAJLm'doI'r,.porquelim
rla ;'La-'CLP' h. ,Iable,,dn una
d1utrd Opndelma de prmlOA menprm
locdas I;, ; n" nhes, que son sufri-
doi poir )a mtn'orja de-]as habitan.
t,, Mmdemlmal J EAA.do p~
Quedarin inauguradomif
PAlaeio de Justicia y I
tumba de Marti el alia 21

SANTIAGO DE m TA3CA..JunA.l7.
Jl minLmtro de Obrml IPmubll.. msefi
CAerm, hAJrdendomIA. IlAegadopr


JrpAar1A~mI. m I.lmA
enta provm~cia.. elr Eri, eCab.
1. tprmiAmCi6n pA dmimm30de AI
nlIo de dos mlpormantla oraeAl, ed,
I~elo de Justicir y I' Tumba de Mart
Las sw.odlchits obrm ertin imaugurv
du A por el pre.denteA PO Dien dm AIg
d. Wehis, qnien v'endri t aompaft.d
del Goblerno en pleno psra dar per
s'nalmente cumplimuento a I 1
del Muau.oleo de MIareS. At propl
tiempo .se propone el pre~sidentse P,I
d1ar lAm bander.mA,. All Al AyImtA
AmtlentoLA banders 'nul lue in
creation dei strain, Crerov3'untm
lt7a el cr~dito, v ]n hotiesticdn dmi
ni,Lrativ 1, I's retores inunwcipsle
"I ea. ts iudad al termInarr cada exe
cIC10 evoinomalco.
El IDim deilLibra mlnOriente
Con nantsvon-de hWnuse ctlebrid
hoy e, Dia d el Jbm ee efeetuaro
v aro ct,,.entre ellnteI d, 1. 13.
versidad de Oriente. "l'ambit.inIs St
,, edad Lyceum inauguio unit export
'1611 de hbro Ua bnm e n la qae ito
maron parte his utor I Jdes.sesoli
res y ]os centriss de censeftesnr.m. Hui
un excelente progrism musical. M.
hanat celebrarAn el Dis del Aboga
do. que comenzark can uu. vWL, I
cementerfo:' ,., O .'.., ,.-4

r,.., -, 0.3 r .11,,

E i-. ;-. C 19,- ., ,,,,-r, ., ,.


,tB ,'e-ta--G:' a. Tortes ,,,e


I I, -


'".06 a-M I


PhIgiin 26 MIARIU 11DE3 LA MAIKNA.-Vilerines B de Junto de 1951. '_ Internacionai

AI uadad .JAcheson aclar la politica de TerminarI lff Los Aliados cuentan con una sola base miiiitar ,

u dadhitemacional Truman en lLeja-no Orinte ocupacion de effective der al Oriente MeAio: Suez
S Por Jea6i Men.l Cape r rmne lLmoOet dmanr dnea

-La Hoare a Yalta.' -Japon en breve
-Comp-e-k ciones a Rulia. 'Co...o resu.hado de sus declar.ciones ante el Senado Pero hay d a rencas
Contradicci.e..s de.Ache ..... upro'blema politicopersona.. seha diaipado muc.heoDeclara Ridgway qu.I/lInwierte un- mill6n de millones Peroihaydis etrgeItcr
ODr l.. .......... 1 dd 61.d 161,dIe1 ......y l d- "-. . .oncluioctubr.PBretafia y el Egipto
111or3, .l0" istol 11' 3M.34't1."1or.,.0lIa3. 61.3..,11..3.l1.11lllll'11 .e, EU. eln los veteran osde 19 4-,8Brdai Pleg llt
a 1"4 ,r -," .. .. .1R1,1.e1 dl-',.,In . -6'i e a30Is1-selChin1HI Lt..1 r , :'d et,,1n de m clones de dlares G rael ld1dodeC res, D , ,, ,
0'1se nsd al,. .i 3111eoc,11 r 1 1 r,,1 6.11,, 1 t- ,1.'E,.0r 'r -,-, .e r1er 11'..." .. i'-r 3,,e 10,13116111e 1,1e "?I -1131311111" IIdu. G ro d ol rlao u u reh aado 13 111 Cl- 11111361 111. p313r111oa1~ .1010131e 101
"13'31131, "s dli . .. 1 11 '3.. 2, c r: l -" "., "." c r sp e ll ~ 30'3111wa 3,',, a I. 11a-, .13 a .3 ..3.3 3-, 1 11ete 1ano deh pitl 6 de,1 11 10 o" oru 611.111,10",31 10, 111111 r1,1 elld 11 0161 111,r1
"' Ir "I13r1,.1 ee i I.r.we.3a. -0 .36 6' 'm a o seg 3nc u- ra y o n d Angre o par en eeo d ueldo a
,,1,,., 1-- 1 M..1 Mi ,,-,-, ,. ,- di ll's:-1,Goo,-I ot.e 131016 na a 1C 1io d e C er 1-11 h 111 e 1, e. 3ayo 'en 111 d t d lS
,.-- C-.....1 i, rae c '. c t '-r n.,o,.s1,11e1un.13 ha3.1.. c1e, ar13 ... .. ... ..e.. .1,1.. ... d..... . ... .. e 6,'110 d11,1 t114 1dern. 3r1nde en t3da pll 1ne
dos ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ teb" + ne"Pe Ce ers l, .... e c ,- .enoces.. ia.. ....aani.cuado 1 no ai' d rA con yo-agrbaseibrt a.nc e Cn
III-CA1f,61 -,6, dl,,3-.."I,11:1 1,-,- ",B' dl una eyl, 11 ueh63 61 Inl, 130111361' re 3nn dtI613 10-een1,11 61101-


333313333i 3113331... .. .'.. ....1' 131en 1 ...... ..... ............ 1133* .. .. ,. ".,,+ l e,' +'Z-"':s'e> :'' t:.-,+l'l '.: /...... 3 1 311 3 131onds iet ...1a0 ..111 .. ee10l1acn- adeD reh3 e o Vet ..... 0.1. No 11110311en E11613n1t1111011131an11d61 33 6110 01316 .
d r ,.. tlbe er,-,r I .r. . r, l1327edo t1, modern.0rnd0y..`-ood0e31110c1.na s a d u r


f-.1111 11. 1 316031 11. pos'erior a3" KA1en Ia1111111 11110F -16r,.- I I aw n aU, 60mdladas 161.hillt1e1too1h313-"- t 1111xp 11t61a111111 0311311, el
o613303'61.......1311...... ll' 3 .. 1 .. .C .. ..1'3 33 : ".... .. ......... ..... .......] .~... '... ''- 11110... 116 6.......... 'i|... .. ... .x d e... lee l .. plc ii 6..... ... ,111 .. ..las
.. ..' 3 da .. .,I.. .t, l 1 o 316 ndl au r bp neitbll o ta .I un. deny 1 e ne3 ce osVerer ran1'dl13 1 DJ1u pun de lo rmroI
1, C- w na-An ..,ca de Ia 1dev lcl 1 v0I.., c 0e, I.I11 t011Core, ,n11 01101 110111ran 1611 0311ell3r
.. r e a nIre J6 ,1-1 -. a, ......- a ,'a e tdn,,Cl....dos 3 n re ter 0anIde. 03 er, t i vi l 001 318980 10-) n e en 111 e6 Ire. 01111 1 1 .brited
01.1 _, j or-1,61 U 01ece3610 -,03.r6e rl.11p1311,16
du ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~n lo rbea c c.' e aanceo.ar, msle ,., ,., ee,, ,r 1. .--c . ea, l1 aosa ra an' aiId'=9 boxe s dedl se al aeeernostillyen cc6nte gs sue- p dl a paaAgegrond~

d., lo, 603o601 1361. t l 3 d quie 01,010 a ,, ,. I.. 3.ns pones 11d111,1131 "f 1 116101 I' 131,11311e,1 10.011r 3 0adas 66 11 de 13 18ml p16r3163 0c130 116 0iu lIe
66nni basesnn 1 31 ....... .... .. . ;, , de e l 1u L", d rtora1n; qua p1ntera nto escea
0n.ac tual Y lso11vn1.aice1unt0-a1vor1de Rus13aporIsse f3o3ra h6.. :0,31 er-l,,d', ri ." r..-,,,',0c e s de I etera ne edn 'A l 1due 3et -
ria. ~ ~ ~ ~ ta vlsieb uee p'~d e n. aj-shte Cla. i .... tacl r etodq I; ,.,,- . ..."" leItr- ,,-r at. I pa.-.'gg:..1 ',; ....:.d,, :;'p.. ,'aer inrnee saG ..a a to11 1r ta"blnefuelriu aemadas te In no.re 'I e dia Oi... .... .. be eui -

'sa30. 0Li..r e-e"I. e3,-.. '" a z-a-,. ,+s a a rda parI33 1 ana, u 6 ere61 a11 o.1.L os nes 710e u dl7 e1nU e1 95 0 ediatam1nt
J',. 3 .,,1, e3goa1xdel1Czar11de c e n t "" "0.. ,1Un ,e s" os dlades3 1 1 a3 r. er a u e trmn 3 HMe ia 1 rente' -
. .. ...d. '01.13 ..1 R* 1 3 i -3 3 -,, ". .1h",r l, -.l.. . _Or-, i s e i enretelpslo en E a o rI de -

.. ... ...I .. ..... .. ...... /.,r. ,r, ",',., 'i ....... ..603 11136361 6d 1 de l 1 Go I .. . ................." 03 1. 3,,,13,l0 3....d.. ............ .....1 13106n
"I -N" I ...... 1100, 61 011011111 3601. 3, r r u ; . a , ,003- "" -" I 3 O1 "'t,,- onesr 111 be + 10 ries 661,U n1,s, r' I" s'r '. 'e-'.n '.""' deCo '1'.1 n- 07 in
+ se tr~~~",a a d- orole lent Irnhcb I ...r.a comeI-,,n ole.+'r I ... .e+al . ea ).i ] ( 1A ,,,33313', 6l3011l.. 'l3301 03. 0 ,-03,e0333-.0 r11,, 11." -',1.-- "0;o-", ,' ,rarn6eo1urs pn0nl osve.e1t 1 et. ... ."- 111001111001100. orrtnal frntmzo o
111011.. .11de M1ae on de 031 3e60 u lo *,1 T. a e e.. ,. .. "' . ? ?r eea 3.3 ..'. .esa111 1 m13 1 sm3311 13uerr0, y0 mue1"t0 ,. 13 3 ': 13 ,133116163..1, f p.a 30u11 1,pueda se de much13 p10veeho
.0 .... -,. .. lerl 6Mc111 rtu, sin s e' td1 3313a0 -.-. -.,; ..e' '3 ." _. tdos n ritertaen dl Oyo.a03,227.117.13 6630110d Oaly 113 Cd ones del do ,1 3 1ar I 1 Ia er1 asatst3a
nr e venr dnaot -idra n e "cedimea c ta on,- ,-i. -d"" "'a" imf, a a.,- ,= ,' .. .. . teniriae34ao qadbe e..."trpoanl anao esnd ee

o n nme a .d 3 1"r"tndn40nF1.0ne e pes ee eEr det aesu gnde,
~I e -1: -1'e""" I.e" ""rE .61od..ataranto e se-ros(cu-en eseddeOrinteauep'eenvrda
eases, Calla qeKishk.I esptuacn ,n, d d ... m+C 1 O od V' l -a oIn7 00m ets y bd ci s_ 6 aCot s -de i tMe ia O ienecllI dea qui
cl~~ ~ ,Is C.Itteinc urRpare tie- co- ons an e am raen mu- esaaa ene npr.ufi eueade....I d c37131 ...... .... do 3 6111 n 6133 "' I I 331,,,1 61111..... I 3as 1, grand1101 ...... 11b0doa3l0t"ma1fode 3 rdan 16a L b
3i .-r. 1, sei o rsnao Lip"'s Ido s. Unl331, 3333 er. Ia 0311111b311111 He, [a1111 A3"03.lr3,I. 'Hones31110 0111.1 o aul d el13~ll~l Gtirn ee d yli 10.a paqa e1111310311611110in


p repaaca os yr y deleertoste E._ ic. jjj. E ia s 'L.- c, I aurivad an .asm r-ene12emi Ce 1. iro.. S us patzas e- t d y bie. p d I g
"..E- s Etad I-- .. ............ rqa -.r f" ...... -.. ..!..p r. cu te de pq j i n "Ma e dia O rin te' ca m. l
Impresin de qa la.t.re1 i1,a1" r." !:";' AI t de34--0Itmi1lnes deddlares erie les aliesd0ydurant 1951163r-d13l33333ydno sd. ex11010 r 33.31. 1101111311111113101311336 El pa3111ado6 661a 0s adtnstadre, 00otene0l313ser llllaumen1ta1a Itondr
1 10 .,", :-a.'r '. ,,a. i, .. 1 1 3 61",1+yt11 ND00 10,331,..1 11 1 1 10i- 111 111s 113n en 1,1013010 111011en3te. 6d11, g llan
1133131 61,- 01 3 3 pL- ,- -, 01 11 d 3 1 3 ,. pl" p" it 11dgresoIdeeulrleron11e1hab13un0de01 de1dequIapPrimir.Guetatel-lodern1
a T ., t llfi"suM ,p1us"C_ Ia ..I a lo ncolae p ag adoe iLleg are Gnlla J ar -nJ -a:'wntest: itri a.
.'";.'".' ,';',.'", : '.L.". v .2e 1 ..r... 1. %oIs, Znt.... eC
ar ren e e storisnos econnmi va ito ,y6.,ltic s io-als de ons setes poises bell ocue t16n -
Tolls,.;'a lines.politics...'1..... g .icane e Irn. aturaleionauei. ell d imesar ol
de ventiar abbrrc Inanllueese10 FUJIe0ednterser.da.tan de] e sa Clue h e dudo qunt eni oy b
1u.r 1 ars 1a e ki ~e p Jn d eriacn- aeIs dque ees-teL Idepartameprnr.. yton1clere"Elb xte er aort. n res a fompt t ees d srim coil
16U1111111ordeRuolhnA16 11o oa1.ta eelnll n parnalit1y,,6gaidos pr lo co- 13bl31 31E3 s71tie m p ls s 11o13on


cla' ch.'e ser hosts nd o n atilt m ivalo s sus de dilw s .d l E t d I n S l s m u n c s l l "
I. fr. gene al M cirthurntehe erdo anIaieu r.;-pV- t6 1 a
bie uIn conlestae --an qlt, firingAt.mrs-minimaaatencA T.-Y-a'Atentre muy pequt Canuer.a'aroadaFpar
ya enuactenelndo ,nn iuennas,,-1 -1 enerot. junto de1-11 ',.0:-4 7 dnea de.es4bue293,c CaaCastdele-b. .ue .o
E. pue i ph'eal ra de1-ba. IhM, vIe"terIdano uel'bi cason u n re lo sa u a e criers exleltefne
;.d 61de isartab qua briEtdes- I Aesperasodessn7g6ae pryuesp. t ai nas tie pe .


Un.3ldoo i11,101,,r" 3363,,,3316.13 6331. t. rSmin,311111d lo11,ue1110u1 1310631t1odalEg160p111113001r6 mu11h1710]6.1116 1170o3r-
or lcr rr ,,! ,,k.i... ns' e,00 meraonesidead lrook Los lervo-tanteInaci n enen M7dio Orient
hombrc pars ]oartf Icaderrald de ag1s- I' can hostlralorfuionuen an nshg Eip otienseyvastosreursosprsene
r 6,one i, & ,l Z.t- I11c0I1V,3Orm 3ln de d1601a 1 11311 ra; .ld s r. roma01a de 100 e rcUrn 110 o
de 1945 03 31a31, e10latsilo1Canl'-ot.etI11 doev l03a.at r 00131 1no0, 3310 00610c6 1inerio1i n s dl a p ri e nd u eIn n b's ,tas e d ed uqiun do n t e r e s s H i rp r s-iG u.r a ltv r ir a l r dd o r c n s d e 4 0 m
Ia derruta de v os era hd unhh. lames a lllosvcoeranorieest rA Ioit 8douerrnes de ll bras etria e rae
El ,ti,1pclue11 6lkI1l 1 wat-111363161 I 0131101 0111 1,1163


c hu w ptlratorduId. er n en, r can I critr iaacua ehiint. ena.I;h2 t rlellsu 0 osy 80 ol.anitie lauprsa onal a a a eI eer ai
sea Com te a ttliifha a su 'p oyetls el m ol11 .39 .00 ve era 1.6 3 UI o de lo. r m s co t ]o enfio. l nr6 1a o d a a oi i S g n o G e r u d a P O m lo ma C t. .l m c~ret. gi ci u ede, oss


11301lcn= d o hr3 7616313 '616 t1310-, 71 1ioe 6e lnd e~sec-tatdsmeiru ae rdm
, ul e Ia ,,, ,, a ,ni ,,, elri n drr rid t oo uncu B u cpecsrt c oiaras ra acl dr1or dpetrvi lo .tu Ce
,. . ... ,, .a a prco eebr5O 6-rmenqe aer Cnbene G be
po tctll '.,si. e,,I,,ii-r3,- ..... oriartalpars pagcdeumalrlsela en c- n o".(UA libradegipelarprse nte
una obligagias y Inavscr. dadel de noaCJ ie-
Un ,1110man.lo Dennrito 13001113161111 1,"nY1,Ia3 lalo31d130110031d1311 1.61-
1,110,.t1d ., 113133 .61 .:::. 'ci .. .... .00160130.. enre61111
At Inap rick120ardlllares ale "rdes..eUnpnsiont s pi- eo el gM bedia Orienl sa el ad est e
t~ l t h y u h h u l ,l n u ..tonodo e-a n e e rnrl i a csJnde r edde h -,l & : a S enuc a le's ern t a x e p e r usn .e s t e Lle r n d et em-i lh at .eTu m a nd odtbo s taic l o1te d eGed e p u n tod nod ca l7 yd eup en t e n s o n aer s eo n a l i s T a
tillyeel r ,nre aloId eeonl nin .n e s cdu ePa r
A had s Y cl Inn tctra 'os hipo ucb, esberns25 ue l l ns_ di eh db l ar l rael n p ltcs arits o d ecididantmente s uIns

I 3 II,.ol 101160 l01~ dld,31, "0c013 I o a1,13006011011 11310 S o. 1uenta entre los ldepedeci result amenaza1d a p.ol
ral zpa rnnl Inslt l~n eat+ dOcOc-en ions qu a en'. aadoyRu La. l m Cc.
cc ll ~i~Iioun lamed a las .- atncitte iviic i doe, fu". ..I1" .p r's- tar m odensnoaseIIIugar andu
aflo el ostalotl har/I ubl o ren- aue a. t en a estine etde Lab~ed
PiIrlaesp ire -t lall ,It,, trl a tmt clo spcil. o dii. --
Cos.617131. 73 03r1, ur l 0n ll 61!o .13 ulttnso loJ c d ,t00 nickonesde ddrs( ./nel Media.de z d
ciooti 1 Il-cSia d erln.Y. dn e cto ae t raa u os 0m -der| Su ez EncJ raia no hay puerua tosne
Haalungl. 1.3 mirss.'capr..s kj on e cs r a t afi se comf ra nell mporv e mi r amterro erll ele n as xc e l spoonsu

|lm prc~i6 de 114resull~l gb nll a -,'i n de u e vl or su m inas t nlede u am b un'ta s n to a onm an s de sd er Ca l't
Ellpasado afcel]astsdmdnsrdores, ghlnc a ser1a
.- m iglan de milon e t pedaoeu lalrel eamente. nremisen oentes par unia b
m,:~tllr i uez~l nongreaunsultr mnesculreonqa, ba nds e m qlimrdeoerox
Ins ~g~~d.. .3 s11nel1e6C. 111ls1 oo lb, 616161


Pilher11l
61 ........................iti....... aI n16111es I I6,ll. p13,3... . . . . . . r/s tra ran cl e e nse a_ tee . e
311ra,, InIu s,111.11t1,1trdoplldil13l o de l b ts dola131311111 6a 1360 111" "0ll. p ob-
- lU-l uer111, 1 r'l, dof 03,13.a. 10erelie"' s n q epei o ltio q L e.um01istro63esen.


,u a deIlegaeiOnibrit nia
n O 12,111C31111a u n ddistq u e, p3330r13el3ominimst3110 13 6n. Y not, 1011 0 l p ql.
71sl 011, lenl mll dl'0 t111 11 -f. e3.1,1y'unta 61e1903530, 16 11131111 de


-Pn3 ...111 333110.33 r 3.30t~1 33. enn,-3,,lon lloop~ll1llll3 11133 3010 306ogo gipto done01 130301 11130111pars el
EnI a, -3011. 0, 3301 303' 3~".~1 3311 o16111, 10 1601 s ao' n : forrienl10 de 10111310101. Duralve, Io
In01 ti. d n 1331 1",111 10 6 Adm C1't~16. .no 011i 11 0011,101II~ 1131113,d
'3311 01,31333 331,0 331Its 1100113 60r31 o-111 I1, 61- 0131111 101113316 13,1el6101 6. 40 111-

60136113613 Fi- a sdo l d l Plan de 113-110361111133,31111311613
3133311,31par3Ia3030y,33330333e33133 Ir336316e1X031111 6.eo'O,,..o
11101 61,11163 1a r1101611500 6h633C.11 u"0 03161110 r3111 r 0 n, l oo 1 0111.
e 3 3 1 y 3111013 dc a 1r3c1la0an1co- no".0(n73 ba eipi epeet
n1116131313311 ..111 U036 $2,1870 .110 3113,o01'l1 do'
111l3 1131131331133 03313131.133 66111303601113.~~75 Israel 1. D 313to "nfi, dis.-11

n CI '600110h,13,. d.Caln. .' 031 1oA 16de 331 III 6110 onIl.ri
Click3 33& 33333 .Ol lilil I .a 3 ., -1 GO- y3t11 133, 1de1P1336 1131301 I
0333333330& 1" 33wech'd'33de i blr332500'ill1101e.01,e atra61133aA dciidae 611631uin
3 161(1311,11,n,3ul,3lo6Pero6 te3se 6u 1 10te o dpn-0131 l e60313,1316131113 111161
330331311 II.1,3363 3.I3 -1 1g Ia que p Run I36 ..o03011111011331111111
3333 3l11l13,33l l1'.,oo ,1,1. 33! -, do31711110111ell ,001111,6 o 330i61d.31d
Iwo.1131 d 10,11 1 oo011ll306y31t~
Ilk" I desew033o;31Este11defin1031 13131i10Ilan baselo 1111111
par r IIIyr1oa 1 3310 b 113 13133 modern 1o 1pa l 0 13a33'H
131011kk 3 333313 Min;1033E,, 1,s3111,1t6oCal hI 111111,311111 31001. Cepl-1

333 I In 111rr.11 110030 31
l3Ill 33333133I.,wn,. 133133. s 1 'a ctscfa n e rov na
ti1.itIl333633;It 1. JUl.on 1, 'lEs e a e e erroan pies.a elom lmoc unes
313 1331., Inn u lsrvc6pilia qes miita 0 66l lg ue l Ua derer ng I.acsi~ n brn t iic
3 3 3. 1. Cm. 0u_ Be
33333 311, p a r .30,3..e'.u /cIa'auatco m u i d a d y q a 1 p n r e lsao net on den 1,de b a._ _e.1__ _ _


El Pacifico scra
defendido por cl
Japon los E. U.
LOIs I ll't, 3 tl3. l 03 d-33 I
rO. #l t 3l 11,l030333333 111313 3131, 33333
13 n-33003 1 61 0 3 33 6 I. I.


0i arg azo L
1'..' .3r rl .... t ... 0LI.13k

'0 '311 13 33all d 1333r.h0a 31 33 3 rcs133

ir ilal i~n r lrl i, d 1
d lll ils Iq ra e alij- d,
DI J 'l g r 'le lel~r g+t Id
Pln,1" 13 '.33 3 3313 3.' 33'.;3, 3
pen3 21,', ll'.' 0lt co nr; ire0 ,1,,n
I0' ENr 313 I 1rtln F. ,LAoM E

ft ...... .. .


.p n1,30 333 33. ''3 101pain0 el 3m(
,,,, ,. ',,3.3333 3 33130 3 3


"d3330 33, 31333y 31',, ,' 3 ,3 3l iel.Ilm drtl l i ,, ,, 1 ,
333333,, 33,,,, 333, .3 I', 3., 3,3. ,31331 ., 3


te. erlc o .. .,,y,
rldnd dcl ,.i,,, i 30..... ii'

come 1cu13l 104 11 1103 C.
NOEAOION DE'LA AG1RICO 11U1A3130 160,i .l...1 i ,, i. .

tra10tor111y 31133ulnas 1gr1o30 1331061
h13.0d01,. 7 3030,11316.00


/


de prestarlo de manrera continue y eficiente, y a un
precio just, a todo el que lo solicitor en lugares don-
de me resulte econ6micamenrte possible. .


e c en que el personal que hace possible la prestaci6n
'de un servicio tan esencial, merece se le remunere
con sueldos justos, cuyos niveles marchen al uniso
no con las necesidades, normal y .tendencias de la
vida modern; y que, ademas, debo rodearlo de las
mejores condiciones' de trabajo quEpueda brindarle.


( en fin, que cumplidas mix obligpciones para con mis
consumidores en fornma de un servicio continue y
eficiente, a un precio just, y para con mis compa.
Snfteros de trabajo, mediante buen trato y sueldos jus-
tos, result legitima m*i aspiracion a lograr ingresos-
suficientes que me'permitan mantener y renovar los
equipos que se 'desgastan por la acci6n del tiempo y
el uso, y lar"0,na compensaci6n adecuada a las per-
.sonas que en mi'empresa tienen invertido su'dinero,


Ca,. Cdubala eClectrcidad


i hay s6rvicijj6u m* 6 .. i3i.`mlr3..imr iij ij [ji arjjj.j iID l


Screen exageradas lag informaciones en torno a
lags maniobrag militares rusas en la frontera
ESPEILAN (primers" plan.1.. .. explicar la accldn llevada a cabo p
TEHERAN, junlo 7. IAPI.-Las ma- el Milsterlo del Exterior, ro
n1obras mllltares soviitcas pr6ximas tiene entendido que Ila proibicil
a Ins frontera septentrionales de Irin fu6 impuesta porque cl Goblerno In
dan un fondo sombrio a la crisis pe- nio no esti de acuerdo con los de
troler0 anglolranesa. Los servlciod in. pachos de prenla enviados pr los ct
formatlvos accidental" screen que an rres nmdes etraineros a muz re


610.1010dl ^1'1''101,11"- 13111,631 tdI'3. P101311,nl'".c~o?
exagera das anversiones irmnes ; so pecifv= palesY.
dbre una gran actlvlIdad de I trop" El Minilterio orden6 Rsa Gsene
Hoyfttca; 1. "ntovIanialent de tro- extranja del departarm nto de Plo

pas sovtciab lusiaoes ean el verano cla que retenga todos loln persI
soam la intersn- sonque de osptumbrF ra brilYlcn o renuv
gerno no tension noticiam de que efec- in o eioltzqu as
en eoncentraciones" dicerl ra rreI'm poriestanuse ynre iu
no,1, "AnsI Iin Oil Cd q cuentran e .rcopilando lp ormae.
H Qdlad gleo r dnea ia ps- les sabre I]a d1sputa anglo1 Puna
ny"03331 n 16rm e1oe dl l anes 00ga arelac16n con a& nacdoa dipiacl6n de
E6st icuatrodel, Hbdor Mrsonvers. r compa L a brti.nia. Previamentnd
sabre aInnacinnalqzaei dedmum pro- orden6 dos eorrel le0g

piedd111 El 01 fud o 3 11111111.bidos' c1~orreso, Halesy Gt'.
ed" adeE1 egune ljefe del Gobi d erc que abandoara n el palst. El
no,.Hussein Fatemi, manifestWque el

.Ado0s1 dgoblern d c on test103a a ,11a. Ila l 0dabrtlnica0 envi6 1n r
3ots16. del 1A de mayo envid3a pca-r el presents, a Gobierno Iran spa
...retarilobritinico de Relanlones- proestar de las nuevas dispoeleo n
Extetiores, Herbert Morrison. en Is La ebn Jada norteamerconla ndi
coal advertise I na .a Iv'ane-' c que median el asuntd. El e


Se sabe que Iran Jncnlura en su petroleri angloirania.

gociara ctandri a NUEVA- ba OHK, jutamrcnoio Henr GIS
rpuenstunorrisonts1e133 dl "p1cdos" co- 1M3ienra 01us1uedumede11 tro
etlpd3sder Is Angloiranian 0o en1 na elts pernasr de nado uios

SeUn s up d le 3 iraneu31e3n. .1 o 61 petrolIres del inran1. pro11 e n
I 31 1 1 e1 1 c.00 ent1a(6z nda3d eI n a 6 re r
mtidoncs enpetr Ino y oIrniadoren 'crrilentas mrann ana, hacia pov i
cinuenr a o f a pe r a e ear aBevi
ern. Sle antla proica q de Khuzpro n s taai c. ons de In j unta gloviranian dec
IL1a utrA ldadle 63110031 "111 da1111p6lirntoemCm any.
U. grog de 3nscionrzasn- oes.Jnluo Pelmlszadade lr embar!dopr fGra

ac,11ran 11U11d. NUJEVA 00300 330311 7. tIlSI-
El pri der1 s, M e A de11 g. 1 s1 hal. e l e a16 o3 de EsIn dos Un1611ids
d.lho 03111r6 n1 ni dpelar6 a 1a ue 1,. n, Helry F Grsdy, 10 en1rev3s
Las, pe1ro hly poade proh61nbi13d1d de 11ab1egr'3,a, 611311, 111m1 311mpe1
12a ley desaiongleses ent"eguctrasno ad Seleconoics s e
ylbr1sy.11e1nd tr1nq NUEVAllament., gil petrolero 1ng11rnnio. nI e r1
I rimrya Uni0 n Sovtdtica 1e3111 31 .el1tm a 1aayorde breledad posibl


ffllo a~llX^
tratdi quae nto1 stsa1 1 aIs n11ter310- L 11Hentreyt 111Gr 1e1n pe1re
venir01 Ir33 n fua611 a1cada. Amertca0n Br1ad6al6ing Company.
PreIbilei6n a les orroea 1 Ese0 e6ado de cos1, agreg6 Grad
TEHERAN, Juno1 7. (UI-.-- proporcioparit feeunda -portunid
bierno irarlo prohibit a todoaIs aI cmuosa; r sco-isa
rrelpoormales permane-e In isdn osount pr crpai

c r.ar .n!
au1,o1 in. areaslieo n` l c a Seg.r n eiu


o.... ...........1,a, o ur junto oe lyoI Pighin 27
I Coti,;erjysedeogar eza
DesarroL/ard...,Nuevo edieto y rmodernos... Elogian In .....CO IJ. d. B.... ..
L" r cl__ _.'.,,, 1,,- ,,I *...
ParaIa Ziujer y ci Hogar cont" ~',_, I- -I.:.-.
eu n lnI tr up= e m ctor-cr .te -%s lowd c o rM mp rus fl =zmuc:aieral. ,aen haa e -PJ= rlr,,a l iar u ti-, omb las paint rIln.Fi .. ... Pa)r M aria Radelat de Fontanills "| dictone,:,,, 'e~e- c"d ...... 1 /(N .-" ( . A r".. .... 12 "". 1...
,ooe u lr u w un o a omeT PodlIeluOa= a u ISr t ac, Zthl~eullb ci ncireral~l.-' I,' qc. oeclb G.',aeria lsG .1, jc.Ie. I .."
prayHS H de PArr u. P.rneh/dR, ein H d .PelO pMalmorde A. a A I IAAA AIiII fA *",is"A c .H /I ,'P.p.M1. HA
pr I g .A AH A~HCA.rAH. ddd. I r c...P . .... ..I i a*.a g.....d bd. II HAcha tan 61 ...
actanion.mdoLindaah, qAl an a .uar.-.b H II do.,I A ..o .e,-..LT. . f- r'"Ili`t rI as
n o...Aapr"d ;Aa IA a.. . .. ., l l"i A I H.Ua.le e... U .A, I .' A Ao,,I ,., Pcg I. h nrr nr.. ,, .. t e t- sIHHAs
r. de., ad"ra 'I I r:eI r as p C -a A c t u a l . a .... .... ,.,nt.a envI'lura
"1 3 H- 1 a'Ae ra -, -.re a l .-A, Ar, ,.....e.. f,, A"A A . . I.,,, IAHe IA. an
AAAAAIAA Cod VA A I e .neMAlAHI3AAIAAH* CHPAHHO At-i-ItieAdormi qua .tLa ModI aaActualrate
HAASAA l T HIAHAA&HAHA'A A.n .411CA tl.
..M dAdee Art l A I.r n r l A IHA. J ".nA e l r .. ... A "A Il "' AaAPatioA, I-, A In i 7. .. ...v.. a a ,- I.I. ae an
lAAA~d hnlAI5HAAA I'.' 'H..HI "A I. ", IHA I i4-hI a ta. n l.,ns.bleaprl
rtelr PA|IAI~[a. Allorn r o 1 5 ,eU..[. 1 *AAAAI AL'A ArTH,'II .,rA,1A ,.6 h <., *1 C ,, Ad....r e1A ....... 1a Ib,,I A c,, I -*'. lea ,n ,o rar d ,,,,,nn
ill Ii-AogIAeA.ANAAA-1,....IR HA., ha,.d* ..r. .Al 1. 'W's ,' n.L., A.P, de,1 1.AAA... ,AdeA ,.eAho .r.A d ,.,l, dA a Atn qu
ub .,,, AHII ', A h l a .l IA h, IheIo In rtAd.-1neA
61A erA a "AA A.I.A.AlI.1A "A. a. lAci-lAA HAHHAA.,rAtie tCfd-Lrl I1Pi.-..111d notr
,, D Do 'a ad*? de .. =, d ;f''% Oi;;' .;'."'" Ie c,n,e : n is.1..... ~r. o .I` L --:.;, .,- ? ',e ;'liv o C:: i ,,::.':'. -.. de ............ e e..... ... t ............. ........ .. ...... ... ..... ,
.I=Ic io. en[/ lllam e- '-I- I rnf embr Tiep 1s. i o Pal;.j ,a .ae u lem1'I -'al o.3,f 1... .c e cc. In "? P L_ C.... . .i .. sd dIP I Irs p'ya e m no e s her
'a... ..... ... .. ... ,,H ... ..A1A-... . .. ........ ..
H A n '. ,_A I pA IA i rr HAI-At.,.A .u1."Ar. eI iI ,l A, tedlo
me..".1[ Ir muno....... :,... .c ..or"C-OrE. I .-.u!,' Per~~,"...i...L'."A... ...r .e,, .., 1.. AAA ..I -AAl d. I IAt,. 12I,, y nIA A ,blle ...
H AA 20IlSIp.r A H I AH ,I I u.AA r. m 3 l1 IdHAI-cu,Gne..a- ul... .'; AIAAI; o dbA, A, t dor dIN r al at~daic $ no read. dI

dH I AAAAAAAAAQtO H. CIAAuAIAAA ArC~ircnom A- "A~. TE..l.E" A.,..,l",AII~a-,,, lAN.,A[ a TIere AIIl'111AAn u
g~dadsI, iruo to Ia dpo- a rde la,,, loe= ,,.d ,, ,r e -e," I-i a Lt.I ff t I i~ pr... en11.1 roma,. . -pdrop a e i .eza ..d ..de
cajrIaa aarcI f,,t n,AAIdA 6cAA ;.. I ,I r. a r. O I 1s l r *.lcu L 6 i.. .'. ;.I .I.,,.,,,i,"",,, ., ,rl~ m i
A3AAAAH.AAIHAAHAAHAAAA ca H A.ACH .. a eI c.AAAA Hde I A-,--I- AAI A.A l1 ---pIcmlc "..Pa.i..I ,4 .rfeo,,~up,,,g1b,,'I,, 1 I pr I

AAA'A Hr 31 HAA A JAAA 0 aAA la "' I ... H I . I All IIAI.r" ." r,1II...I.h .III- . -y. m un I a A, y t I .A .-l e
Ila DT e ar. P a. mrtpw$ d l m n kisr, dl.le. lcn d, .ei r e.14a,d a h' : il est ""',rmpuc lS e p.eul_.. q e d, .. ,,i .-. trte ades....tald iI d ls-alo S t a p eua olca
n an .dO .. .. 3 . T'. ,',o o,, -J".' .....on . .. . .. ...c.,",, ca~h ll ic: 1. .. -, .. 2 I La.. ...d .iiti I.... I..... .. d nl% n li nrb .P . d le fi.,, A ca nnl
d AmAI ro d el db rn I A. A. AA A r. orA Ea. -AA..a A PtAV d aI..t IAHA pAD1A'AA lIHISA.A eN .o m nAI.n or.". -. AI: le a HA O h All-
HHAIIA o AAA 0pAA oACAAA.C.ATAu, IAAA L~..eldA T H ~a b,-.IIA3A ~ CH ae, HA MA e, 3; I: ,lA ,,A l.A r~~ur=.1 E,.Tp,-Ab EsA a- r.., . ,. dl~lI I IA 11111a 111 mollet eiAIII IurpXAI. na s a IAAN IIA Ir
us.I.e.y... A IAA lArA A .Ap o o rAAI.AcII oHA A I',A ,.I ( .. A.. . .. C . . ...a. I d- feIIp_ ,s . ...lo ei
c IarEhin *uPaAHOA i AIIAA A. lLA..H A. ,,H;:.AA. ,, Ali AAHADI A1IAAAI AI Il ,a ',II ~ IAAH 'I lpl

op~~ r p r r p r~. I~ nb | p e / l fJ 1 .l t r., a ,,,a r,_ ..a i q~ jo cr i a La mn niter r apmo a or e e1. asl. es , I es l o_ . i ,, i
rn c u ~ r te ;. e i ..a rl ms., .or J W r. - aI e ll I . l C .t c r no q" e pn um o l a i = n os o l~ e o c n u a a s a e eI i n l n l n . I". e
H A Dint lm In Pr- 5ond' i e l "[ A.AIA." i'i eneAAIrl;o.,scoA d. lahMuInsde rAt.slisdtodiA iAAun.II"aI.HA AH AIAA A A
CAH lAA IA I A H I I .IcAA 1AHd1el f..I.I1 .. a. I.1 i ..H A,. rlh.H. d .A l.. .n .. n o"- A s, e nI d l p ,eNs A A I


r. | d o. | r n n r~ m 1 er n I 7 .r. ffl rM e.ml r itrl -ai r ] 11 .a1 g lP . .T ,.o .. . G.r. I N 'I ; "- .d ,np d c1.ti .IIx.,n l k. b alletsplo ..at.e-Le ay t~ tn e sa y va
a mL3 n r nSa~luo r ,I A ,uen m I I c d i'.- ac, C riii -' I e t i n a r H e u a a o a o i~ u u ,A c..pan I dl problems. i d d | n "
AA I Ad A c HHR A Idrei .I n,,c r.lIN(I IA II HPro IaNAHI.Ilari. II ,A _. I Ir' .',. .,dn ", ye lI laHsd
. . ,I . . D I.. A .H. A A ,A A A.. .. . . e . = . .. d. . .l. A1 3 I.. s .' d. d dA I.. . IA A A A A AA.. .
4. rAld I n L AIn A pA. l HA-_ A;A I,.', MA i1I I I'1 r ",- n -1, ,o r -lr'm ,nm nNyAI ,HeHI A. AdI AI, HAAAH AAA


ralt te ui .& Cardr ...... dd'it .,,.I C.ib.oIc166.ad edInlad.1 nta- p president Trutrh.n d lolls a
u n dr" HAAJAAAH d Am nd HAHIAI l I I HI. H .A de.A .(ri )b I lI l.. dpeoAle IA A i '
A. HAAAH A AAs AAA Adel in A,AI A ld AAIIAIIA...'A, deA.o.Al i~dAAteAore. Aotrli. ADIARANII4 ,J,- AAAIHI ,,kna I, AIAAe ,n-Pst'AAAHlal~n ,

...... L.. ... .. ... .....d .. .. 1in IO in h hir,...... i.-.'n .r m "....... .'. ..' d,;r. 'ri rt e"c... a... a'l trlt V ... ndu b-d I'-d ...a4anI ..,I'tnehl rom .. ... .
M cAI A..A`1IrAA A .. H I H'.A J.A.A I..... HA,, a lihpdn i. pr G, lA T r"...en to.e.e...ote e.. .l zh, ,le Bu h ,-I-o- nob e n tdti. e cerl... . b nn t n
H A.... .. a ...MA A l mr ............ H:AiAAi.AA...A,1c IAAI.. ... "'-I I A, ,AA IA
Cd nJ.A DEL Osca IIlrA G.-IIt'I rih'lAA "AIH AAl [-dI IAh. n1.1ncase 41ferlrhi... ..t...l IA IAA,NA n A hpalf.. A 1 ..


d6 quuparb[ tipnner polarart IhP- DElnori .i'Ia c'pny a, ie I"graiu, I-'A..l . tLampartild drred d II uc I,...ses "I II.... o1 dr 'bi _.`h 'od.' brmefrm.
AAAHAHrqHAd Al niW.A m A AAlA.n e ip"ir r rr- r . IA'r"AIAIAAAHI.IA ILAH-.m d-__ o-A. I.s1. Ien navrae ',.r1:ee . i dHi brr.


grenr in spo ciacrn te tira trlneliy r l~r l y d ae ..in di eel ap VltuI '3 e ..r d Fi = r 'C-o I .sr .lr. ,_ ,,., .. L n ideu ..,or int ,ndemo pern ne iobemo..olvidar q"e1lab otralt.dIrn nre-
A AAHA IAr I .. a.PAA H l. nAur. ,AI ,,A ,le ., a axm" s,,.I mo /u- b rz o n n--n m e t m aie s
d 11-11A1U. -11.01Ah.3 .All.AA A AIAAAI Al l I d asec an ,a ,a ap 111 HAA l 9 AP IIIA 11t Il IrA N AA A NA IHH A A ArA.'. IH AI .. A .A iIA r dA A A Ho f A I A Al 'A ll A A . .' 1 q-..b o eOa b u,'A d d fud' _ect1 u ie.nA ll TIA A T A IA IA N IA b r_ l c e I d e p A I A N
l eA'r . I'IAe DAH t o dI A A A IA I etIA I I rA J o i A lAuA H IA , ,(r, l n, , Aln eArlr hl A I 11"A hA"A AArA-1 .AI" I c a s h q n I / n,. s n-u- 1 - . . . i. .In..A.. aA u nAe
A A A3AAAA HAIdAA...Ac; .A I- oal r ..' '. es ,lrA I A t c f .r ,,an o s- desem dvists ue ba de no rerh n do n erpsr ineem ajor' AANn d--n'A
.A. .. A gri colrIA IndustrA l DnI AAPAIb IAN ... 'A. li.. A.,* . ... .. . .. ....., . .. .. . ii; .. .. ....


D.,IamI r Ii rtr, ir lir,, O r u in gulat e r I r ell ie en / a, i d, l.h r r. il '., ,do t as j pla ealo Orel h,' :. e p o I ,ha .ec r tus |, a e po i ...rt ,d r s 11 -i t" It c eg nte.se e mp des t ub f -- -I --b---- una cre tio

nAI HAIHDIIHATIA gA .A r.DnAHA l o ltd i, l I1'1- F e rz I A Am TII 1 llid edlhnrl.AIo| .-I,.D,1111A-1AAn evrbee el U ie s neb sdn~~lA ..
doOAAIAI al CAAA A.H.'A- u.HAA.AAIAAI CII IIWA 1r 3A IA'A 1 AAIAAArIAAAA AIAI

. .I d .l .. . . . . A A. '4 1,II.. .. I. p ,.dA ]. .-laA -u. .... E. G r E e m ig o
AA- -dA Alr HA ....IAA3I.. Ic, IA .l l rAI rA.d C ApA .,, I HI pr. Ie loI-A L'..'nL'AuAH NIAI DIA n n. beat n -; s .


1t0 tU I.m ln d n o esa ia cloct dine|-It. ha ilt lot relga'a ,r cl ol.A a m 11e imne ,,-, y qua p t el11 Mlse Lo dor v n a i~r L g ne iadr - o o.. --.- -- .--. ...I. : -: .- p e a M cii s q a I te r~ a l ,q a te
lATASs a masHA A ~~ A3A.A Al AlAAAA IN lN D blt. L sera a l.-bA IA., Hr I r. ,s 1Al .Al, .I'' I a d man' ~ AlA
rlast A-= an t L a c.,1 -,, n'.|zar. tlrbnsn Nuacwes "e n r.,.o-d e 6', I',.. CA,.] rult rvdo on ,h, ..p -- .."."ero.u .. .eIII C ....:.I... -. : ,. ,,e1 | an e.. ul...r -ct .........
pr .O~ lamed L eouenim n da' cl HI I n er La n mt nm ~p I e,," ,J-. ', rlo '.-s IF I .,.1'1, e l .t -. e u t,.1.1,l eirO cid6 a iend ra l e it P .- N c n" l.ar ll ~ l e L m (tae _
AAAAA~lAAHAAAAAIA AAIITAHA1AlA AHAIH A1A AI A~AAAAAA1,, b AA~'I',p A I1AlA1, qAI'.AAI1,p-Ap.I I' ,, ."'.'....A
HAnAA Au a puelA .l.nas ct neI'At A 3rAlAnIrA HA-I a3AdnA. d e rG, -iIrrIoPi] enA H.t.. 3 HnInAlI yAa'on n r o t.en f Ut P.... le qua do car vmn ir o t pf J re ...ordo ,nini .rncl a I .... cna r.. L-aP ..| -l .,n;,u.] r d o~ J -1:r o'no l wr ihn; ,] ofr edetl. -c. A I. : o.1 p rI d. Tdryatam i .. ~ ddj 1t te Y h "z e ad ............... ...... |nl
Cu. "a r rHHI Lad. alA, HAAAA H IA'.IIIA3AcHA:AJrAAAIAI.. jI1 'If-..AAAAHe Ll A AAIA1A.Il D.D OA1'.. .

dal bn r rl e 1. n,.L n ew (, F ..- r.,i V, o. Pn v ip. .le -. r4... .o am n .r. I- men.erl. de o, a n ; -IIa .:j.- .t lq e eh 'pn, c pn z~ e q e rame e a rm n ,=s n'ue r l tntane a| uu
IA tAL .'c.AA !A CiADA HA IAAH A' rlb d na uv t ml HAN A AAIAAAAA A-AI AAA1 datI A I t Al r I sAoH y dloA iA oaA Ma eA oIA In a IA H AI A AH AAA

1. EsadsUi nn ma Fmo.1,cir . trde- iso rd lsIdaant n rn m areu apo i pss' t "f umnet tn
= a 1. -b Id Llor A......... ... aaedo.......1'-" o .b . .... r, t I c P-- 5 .l ...o F E ] o i P,[~ ... Y ,u~ lhob. ... .. pru ~tk~
... u in I "..I s oc, t u n _ 11 -. j.lIrI. -: : n rl .en .a .a Imero ~s 1x3sc, -at7a n i.irens-cO :l rjm, _r'.d', on i a milde s le .na malt .aresa ht IS.-
All RI H.iAAA. S H A l r HP'..' l .A';IA A In PA ,n1 n3s. -y 1 r u o p a 's IAA keoA e, pro 11c1a 1 H A "2 1N Nr A Hrl DIcA .t,

.. .... .d ...d. .. .... e .... ... ...,I... .. ..def r '"bahrl a' e, lsidt- Ir, a, pad ,a de .a. . t _. dF n. oe-rlm d... i-. .....d ..bm ... 7a_ sub navo e, l o de ond ie ballu ie aa mpr ene s olarO en : nte do el qa
..me.HatHaHAHiecic wanTV A IH A .AaAAI HA... ,A A-A..............All. ..... ..... .. a ...........dAAI .AA .1..A..... .. adAA.A.. .. ..... ot.... jlA ...... ..............A IA... ......


d pLea p d o d o altl i. p grclaht 6. r, ue zL | id nn r:~ 1 b a p en a c n s n e e l de ] A mo el~eisn atu an t e '- 1n" 7' n e ; ,r M RI 3 L] D A R ' .a .,:.. . i ., l ega RpF 9
a ..... gIAAr a tit f -r I..............p.. -...._l__,oo-d111'"te,: I....... ......eis...C.. ...... -. d. .
a m d e n)d-lr h A A..A."irI ,A IA A D N A'' 1__.,d . p d c.I .a I .... ., O ."...... 1 O I _


o m |1bn onr ... a,% "l .? is .,c. .,lcut plede~i ] mi l- ` ,sInueuis preparcnones, sta firm no Io drect "ilb o. ra
ratpar '1.d ,AIdAIA tpHIA H XNA D I.VI.AAAi~pj..A A ,(.A n In eA I rAiAA i AAAAApP-A- A-1I-)H--A-,r ,A .A111p !'.--IAA31 .AI-AT I1AAIA 1 4. gr Po I L,' ;.Ios ; Char ico of theR t
a AAI pAl es f Al HAJ A A Hfnl IA......... A 0. .A A...A...IA.r.NeA.I..I Npb. d d o A t eoni o ma .i t, y. . . ." . III at I . . I.u Able d IM enA .el,


.ndc. n / .. .di p c .. . ... p.... IVOW44I rd u 1tluc.r. .... I m Sm sf Pr:, G. ... t ... ..... . aIlame. .. ...l
L4Idesu proll ido l o n Di o nariald MI ri m be Lu 11I idll&- al ef l ul . 1, i~trI 1G.%. dtC n n co e r ej '. rL u1,: L-I., JL I 7. ," ,da q e r a a en or .
A o CA b aiANAAAhL dr e t -n d t ";oAbAbnA~o AdtdAI n C'I A.,AbAAd "lAAt- A ,- 1orIH h l AAA H ,-r ... ..... -. L e1AA n ib eN e I dl IIAAIAIAAI Ato A. A So P A AldeaAenut..kuin ......... IN.. O ............al t h . .........,t|l............,. ", .... _cl ......Am....".......... &,Ila,'t I E .......
i=11~~ ~~~~ d o,_p,,!,r,.u r/ u o Uo rr,, d ,z a. L,.5 tell. I e (v.. . ... aM nT n s baas in p n
ra Udil anO .11b ri n e d r airma.-lt a u p.rn al ,FIt dosino puedI e con, verlm- r e e -- O defe e' e-' Neoma re. a p miia. "z n pot qt pomamyor- ....... ma
a AAlit., IIr gn N -t r.d.' . n 'J I HA IIA ...... .. .. .ap a 11111e3 Aede l aI l Al ul ar. 1 C-
AAAIHaIAA m El AlAo.AA i siAA rA isrH A .A.'I IH AIn-lfni iui d:d1 1a*,I r ( 1 1 AhiI l1A lAI"A'I AH HAAA HZ Ake..~ q~ .... d.... d~ rl ad ..... m,rno n"mtqolzO1 rT, e e t, '_: ,...Iul n e t...c. d ,: -.!...I. .-,,`-fp ..... ........... ... ..... 114m.,........de a -p .... ..
t Ai HAIAAe A AAIINN-AAAJH AABH3II AAIAA AA. AAAHA .d: A AAHAA1. cAaAp` . L1d'b. I IId b .d I :/ p, con.r Aen c - ed a edI. h -a mdeoIvew = s 'e ,,,.n o r f s nl t va t iosen e grec m en tall L d co-- w a h~ h l .1 .i -
HIAnAAi AAAI AAr A e"pnu AoIIAd lAaA .r.H.CO l l H- ei -L o eIJE U tIU IdI-Uc-c3 I de odIA nduc. , oA eI AHA I n el IA AA IA. P A M A, I1.c" lae'i I n,.,,M 0 er Im nsumn,a,,f e tr4 rleeI i .*.'.r.ln-- a-dc. 1,e l fve J]C,-s i. u i oaqu lg6 n d r gaL o me a at qu, pre.-at. ... 1en el cribatuo E rtea s on eran p- r.vam ~ se ela eet enP l~ n n ne rx
A mAIA irA AAAAA IAAAIAAAHA I AIAA 'AAT.. 13 1. IA 'rI AA I A P 4110I UAifHA I "..I 7 IIIA, III AIA DAIIAIlAAA p311pleu N3q. cat
At 'nEnc, AL A IP~r l rsd N. 3. sr Lao ii'- l AiA' 3ID`'A .A1 'A IAIAH AIAIIA r' (AII% HpA NI AI
HAAA1IH ,,.,T 1 1, 11 AieAIc .l,,.`r. ,, 0, n~rl 1.111IAIf.. 1.04. capegandAlaIAonfIAAIto AI3AIIAIIII11IIAAr es1I1IAigIA
Ae..".HI..ICAIbHAI A'l :` lAis. q()DIDO AVE ESSITE Q IERO ga. .1
IAAAAdAAAIAIAIIA'11A AS an'aIh". Ir .,A. l~ltiZaoti oiriu~ 1ll yAI.A.,hAA iIHAII.......IIIIrAIIa lAAlrAonrllalNtIe


d tU Ad ds oreft ;lues is % arj e .? 11 e.. t .,y,' ..Ic I s-e i---." .1 -"'"iint d de elputo .I-d f,"'e , P o d. n la q e o de, P ` ed -d .. ... . . .. ... .....de IDS nTr ae s . .. .. .. 1 p q d q.... .. e ll t .. .
qua a rituls r ,Ira .IrA. m DonK1.111IAIIAAAR.A. oAa,1IIIAiAaIA AHIA.uHIAH. NAHAD.ATHAHAHAHI ATA"I'loIAIAAHAAAAAit.IAI
,,aAAAIH. I ,,T AA A'lHu IA 111a IlII11AI AAla-IHP- _IAI1IAA_6 A A HA
AA A a s AI ,d, ,,, A A SAd lA AAHHA 1,IN, .a Nad o lco a medHI H TAIAT H l l 'At .' D I ns s a cA ro i eAA 1 I -H a rml.- ' Y A I N A I 3 A 3 A H H I A
.doAAIu, AA. AA, I ItAIAAA AAAA'A IA AlAAAHA AA l AAiAII3I Itl. dandle IIIIns IHAn ei1HI nra IIT IHlm l'g3iAiiiticrAp A.L a IAII3r~cidaII11a Cu' AplAr I AHAad" iAAHAA atploq aImajo eAIAI s ue
isA0 IIA O E A M II 1 H 4 A l ~ 'IHARI A YI ie z l g N IID I, e la la ,, H u id Ad o a lH11 IIA a n oa ts i n o v l n t- 1, 6 el o o q u m s c n e g a a c l r t e I a
m eAy tA A A TEI 'H A Alis 'A lAti e 1 .A A -Ai sIAa oIl.e vI3l a mqHI
AAAAA'AHI A qu e eleeA i AAAAAAAHiu13 A HmAd A PAIAAAa 'lan ~l l 3, ,II lA Tat IAAl 1113 iAA b lA AAAAHIHAHAlo.. ,E3 AAAAAII AAA AAH, ,.,,I a HIA A-1511A.AAd
9Im r .Ad.A",E, .' A'IA 'H ..'. L ,lI 'A IAI. -llHA A_ _'' IAcAIIAAIA, HAe HI HATDAChAH AIofHtheQUAitzoIAA AHAHAIol p
AgrirAAHa-EtieAAAH ,%-n e` vIrAjua PAIFeetAAAAAAIIITA'1= 4HA- AAIHII DllA l AIAA A lA ANAAIHIAAIAIHApAHAIa,


,am HAordAAAAPra oIA AAA I. A I r HH A NUDH H A Cl. r A

H A C... .A A I n Ht. I n.. .. r . ..IAA A Ar A. I .... ... .. .... . ..H-In !H. . .. I A [ l .. N A .. ..' A P.. . 3. e l.' .. .. . . A. A.. . A. Ad A :l A ,IA: IAe , D I', IIA IN .IA I AH .TAAH A A hII nI AlleAeit a .. . ... ... . .. . . / . .1
HIll ~ l A..H.AAHHHA H APitHIIHAAA.1AI
AIAAHHAHAT-A I,.A. A AAAAlHAAlA HnltoTAIAI 'IA Atie AllD IAan. I-lIIIcIA ',A1I
on I.Ar _AA AAA IAHA AAAHA II ACi AHHAA (1111 HA l 'A'es ,,IA IIII AI III ala 'cc- a, ..C.'r.LAAHIAA JAhl. Hql AlA EAIII IA I de l t A d.uo~b,.,l .n l e'lolli pIAIAA IAA r n i cHAI I d.11 IpHAAIA a 3I A rsH A syA AI A rIA I r AAH AAA
IIAAlAlNAI'AIII ,A.III.AI1I1 AINIIIAA AnD.,ly.,As.,AIlA IA ND IApHAAA Al StA IHAI I' AH .A.H.II.H'
~ A 2 J ~ H IA I C I A 1 1 .- o A 3 L A A A H A A.. I. r n _7arsIE ...I,, r. C A A ITH '.. .. .. . L. .,l A hlI 11 o oalA I c.Ir ,A ll .IA camAI AconI u mA lI y D ll i nti A I ,la ia gdl a pa cAA i e n ct I lA l' A A .A A. .HH H I H
z ilinAIAAisIInA.." .AAHHAluAAAAIAAtoHALimitsIanHIAH9--eIitHZ1AWill-H.F.
.I.-... i',a a..V....L .. .ft1ii. 'AT1',"4. ,, r ... 1 ..r:;.,* lan. AAHIAAIlII~.~ Ia.1 ,6 i, vn14su.5..aa ecl .tar incn ~
A.." AAr A AHpAA A AI a .I1ATA a .isH 1-A11-111. ArHI"l.A.AI_ `A N-lI'aslllAl- ,. A Ao HIlr. 'Hred. .IA.
A; .1- '1.B.A. AUis .i ,AAI Ar,'l '.ta ll I.,AAI A HIAIAT a 'I E i A IA, faI rl~ls ...... 1II IIA- A ,*, A 11 '. ..A 3 II.IrIH IHIII AAII A rA AHII .qAAA
P, ,osej n .H*.;A...A H A.n.b :I,"AA. CAIII.. A-"41 .111'.l. n A HI .AIA l N.d.. N I~rAIA A~Il ,I l... ..lAaAA.A3l I ...HII,..V.' p AlgA aH.l.1 I.A AIAAH is i ntAI ...H
HAA... AHIIH~nIAAAAAIHAIA,,,AAA..ICAIAAAIAA I SAAIA r.-. .AA.I A"'A.I II3 I.oamAAAAIIA at e isAe. IIIAIAIA.riarnIHA,. T E an, l'' A I AHAAAAPHAHTAAHIIAA.
""AAA "IIA AA .P ".,rAM ,: II'A EAITA AAA lAl.,,-I" a,, -.I fi-U n-_;IAA APA QNA lA AP .A-.A'I. --,- 1311Ho eHIPA iHi.Br diA ,,,e Pr aefi odM11 ...IinH...DIHA qIA ADIIAAHA IA a,,A,IA '11 ,i J I nll a r lcoHI AIIAsince Aacter Ho HIHAAdi PA HA
HAiABirels, IAIE o.I '.iAA HHt .aA PAHA W. n,'AIA:AA HHA AINIiaHA A- r- niH 3 IpI AIIAr- ANH1 aAAOIS. nAIAIIEA qA. DpcII,,..
Ali~~da..lA.. a.AMAHs1AeAla.AdCoI..)Al ElAAI AIAA Q AIa~I
APAIAHA ll IAA l IITAAA Al nIAIAA IAAAAIyp AsabAeHla JareHAd.AH LIAIHIAhay.H -H1AA1A
AllA M ...A AH.IA ran. .. .II la..r .lli .A D lI. AA r. HIH 111111Ir. rpA3AH AIIII1A AAI.lP UnlGai' otna ar.a Fuuo90M m
p. HHI.. c l n.! ," 1 i IAM IHHAHH V%. lj ry, Id on 11A n oi o0.1- I PH AA AtlAA A HI 11 1 1 lA II AA AI H A, HA 11 q111 l'd
HI ~ f AI A.AAAA HA [ HA. PA NI. A AI I. DH A A IA-I r, IA IAHIAHIA AHAANHA --H ......IAA I RIA i n l r~ ~ ,defa ia1 ir A- ,aI.A.AI p PHto.HAAN
11A ''DHAAIHATHAA LAAAA orAA a.AAA I AAIA U ,A A .I C' A~.= ; S ATn~' AHAAJ iAAr.- l..~ lHf :AA 'lH ll "of IA HriIHIA II IdA IAAA Al Aa I',. C4 orT Anl, p II,r~.d ,IAAII IA APAI's% ai, r d rdt l:Ylii.rpl 1 olh r stIaAl!~
ISf I AHdo"woo l -r I- ... 1A1.AA i eA A A IA AHH A AAIaATniaa r A. p e.0 .IH I ..I. r r HAI H,- I.,HA ..IIA rC-b npcn. AIAI.aO., IAAAH. A. litsA .yqaIIA' I e5r Hn. anas l A.. I M 'oI A 'IIH lll lAIIAP iIIIIIA IH IIA A A
HAIAV"A; A,1%, IAI -A.AA IIIII "Ar A1IA1I3A11II1Ai DIAUA rII.PI ieIAbatc Ih titaNH apAIDIA onID a vHA IAIIAII.Hn lAIAAHcIAIiIAADIAI
A. ..,lAH.Ad"J""r~l~~0.IA AAAAIAHAA., I ..."A.IPA ffA,, AHDD.e.. aHAAI HAt.: lII H ApIIAIEAH I l A AIA;AYHAHAA D A pH HIA H I crH aI n izatI.avi d.1I do AIAAA.... AH
A A CA HI AfriAA A dg ,1 l , nf .Al o; -ir A I A A U o lM II V ,,,MI'r 3AT. ;aHIO 'H HA II I a H LAA Aa Id -I A H I A I HI I A I. A S q
I "AAAIAIIIITAAO .. I"A, rIArADAIAIAI d IH1pl-rdlIA IAI- A. I onMII' a.IIAH al"IAA.pAlAolPAAAb~lH
coalMA a n aWAAAAHIIAUTA ,,,,aA iIA IAAHA d.dCA IA AIA.`r,- NAAAAPPAAlAI ~ ~lIlNI~

pAIH~IA H n AISA IlAA l HAPPH delA o Cri~rr AAAMAI'l. 6,HIA a lsoIA AnIHIH. Ho cnAlA lerl iAslP radlH HH ,IIDcolorIINquHa leHIAT OsET ALESEI ETI cII '' anPHCrEa o n cantoEcaNALdi oI. Su
HAImAirads oA A cl P IAdAeAA 'A~ a nAA JAI A HHAI CAIi.. II I con.M.r. le I .IAIIIH'AHaAI n a1AHHIHH AlA OA 'IHIDI.IAIAIIIHtea
AH A I.ArA H 1 A A.ldo HAxico AAt HAAIP A .11. AAA pIm PI, .lA P A .1 '. r..IHH ea..rI II rA 1 H .HHA ..I-J, c r II.,', c .I a. Al epr.lm' =.'.aI,.. ..Gor I oAuIH a', Ill l e~iz e te t a. d Ar n o =
delAIALIAAAAHIAU IAIA-H AIIA IAAII.IH A MIADIHAHAAl %nd I ouur. ...tA IA r. u i tAA l' HIA. .allI.1... Ill ,1"In"4 1 IIAcas [ttIS -AdiIIAiIIAIII. IA AI-- U.- auac-, pIAT-A a1.9I CAHAIHAas I ;K
docmliiar 7 .OC AHAASAEll LIAHAA AlIAI'.AO uL A r AH IAIPIlI. ,11 IAAOHAI SCIIydA HHIAESOLS. p AAI..A AA l I '.a e e ci suA vid, soAib a iD nIIIgIDA HltIelA A mI ~ p 4~A H A

HO AAAm t. A Idol A Arumsp ol,,ll-If r d i P . .. .d o IA 1pI 1IH A P A I IARHIN A a r l" '.J I 'rs, 1111 lee n er d e m i tAP. LA In A Ae ip o rA n ti e N J oysA.A S 61 II .A A .N I H A 'IA IPH r pl
HV.L.w-10,1A rAAI 'IA .A d.AI p Ili H .. I.HIA ,Altp..A ol'.loppr~ll H. IIAmle HII t 3I~aIilpen e '' it~~r AAYIt i Hib ..alib IAn111IA all Ie r el, lIA-AL *assPoti
I. H1d ANA HA r PCaIra aIItCI cH.l-, ~..-li --A I 'l 11 I 11111161 H.- --. S lH3 __AIIHIA""HIA=H'ATIHAH H.IUrlA UIA-IA IAAhoII,
SoIAA.I.IAIA rm- ia As :,ii, IH I~PII~. AAHu. .,m-iltInCHIPIAH-AHH D -lIIlpl_ -I A ;ll.l'AtHcAIAnIa.IN*I.
HIAAAAIH H AA~A rise, AAI re rill' IIaiia ADAA I. AA '' i.. m H III E I ,HAHp onA I Nl A lA HA allHIAA.brIiI IIIII ~ il
H.Irira Ia liap .. A EIll l-A~~ I ArAaIlAArI' '--.11 A Al.. IHA IHA 13 H O LAM.AIIlHIIA,.J..lI
Aa A A C 4 ~ r A .A l'dI .... mIA Ire-a-C1A `RA I I AdiAHIA H :r,,,1 i I !I r .....i I 'i.."" " L 6
..L1. 'lI ...,,,... .. 'a'.. ., is l[1% HIAa d ItoIAAII.AI=A AIIIIbr
AHHAHAAO AHTA ENI l~pi mA A I A Oa n 0 AAii, cueflAiIA Irpi I,, A-AI, AHA. _- pI.-ctAraIIHall. r v I.... A ..~c, .i tH-IHIrIIAIIH lI~ A ., I...... IAI D L .M l.lIA1AIAAAA daA moDAIAAAIAII
A -.AIIA IA Hd111 0,l~ll ,lA H~A I r' II""' rtA' IS: r ,,., .. I .NAeW--HI:HII DrarbllI ,-! Il VIH IArA AIIA I AAAAA pIIAA .H IA lIIA l
PoAeAiaHAAD ..AAAA PIT.AIAH.NalA. H IAA A QIAIAIIDAIAAAmI.ANHA.IPAA.ATIAHHI Ai, AA '. ..
AAIH n ~AI lA T A t JmnC 1 h l l. lIA ... .". i' .m. HA IHH llA llh 6i oArp Ii ehli parAls1111 IIiyv- ydo In. AIA-:A, AlA -- .i j -.A.AIAAAIAAPte d owanofF
AHHAH JA A A A .IAAIA...~ H NI a HAH IIAA IAI. ases rIns lu fu d el AI mH I H iciIpIA Hdoepl Mni- arm rLa ti a o.. --I. -..--1 ---
p 1.IHIISI riSAIA I lAVAI LAAAI',. IA~t17tA lI'IAnoI.lleaAIAAID:AallowIvoltI- I yPAIHI I .. :1':qIInsADImport.A
AAAAAAHA H AA IH l a IA an AI. ur111~. 1. 1 q apr ., MinisA' III aAAAI aA SHIAI "a 'lia--I .AUH IA QP A IIH H II A lA A H A II
Al iSe AAA IHAIAAAA IAr IlaAIA'ed S HIAA.men.'Iee ISAII,-11. MII H A iA. d,AAIA Iy ,or. I sATHA emAll. NINAbll PAAH1HAI.H.I lI lI'A ARobHerA.DLr PEZ IAI A RiAI
bi a V ,AAc n e -- l n N c m D I, ATIA A A eI Cul l, IHIt IA ac n Si alA "2 IA.'. oA AAIA os musia l 'c1.1 IHI"' A p ll I.I. DAoA onlAIH ATIIAOIIjQU
.00IHIIBAor,111AA, Plg' .. r l h r AA H HIIIA:A .3.AIAAIII Ohrel l, pAAA ATPiAA IaalAH I
isAbiAnAA IAA I aiAII' 1.CA lit..3D i i AI IH AAA AIAIa a os.A A._A A I A A .A IIA A IIA I HQ A LN I D.1P A I IA H a a 1 II II A I HlAAco e sn egaII iAAA
d. H.1.00 La m Ad. an l .Hd 1, A .A 0 AR L MAI NA A AH I H, IA IA. n tHAaIIA AAAO.A r I AHA A. IAdo ln,.r1,,A I H.IAJIAAA B C1 H a. .1 il all f n m
act' H.AdilHeAc AASAICI HHAPAAAAHAM II dmI Uiebjdor se1 a ap A HIIAAIIIIIHINI
Alp- HAIAHAH IAIAtAMHo-- im ,.Acu i .IAPADAAAI A IIHa dII' Ildndo6r- doSLos l kcll HAHAPIAHA HATIAPIIA p1- ll PAIA AIIIAIIA .3 H
301.1 pHIn .1A...I4c.,. Hi ,-DU -li D I A lo uA,,IA AentIs HpoArE lfcAAI A A A'.rI.j b A 1 lue cialaHI'a viIIIAo r pam I I I A 'l. HAAA.
AinqaApAAA~.IdAApII.H.AAAAAHIAAH.lu-ANAIIA AIAIAA'A;A a lowAAIAEntier ]a IIAIAAA IA. A nuea. AlA PAPl bncin i mral. ~opIAIIII'DAAII, 1 mb' .caa Pst
APH I.. A4HA PAAAAAA AlA 11PA 1 Ada A a "A*HA ArlIAsinAH aA AAIAIII conAaImatIineIIatAIIngeal paAIaICA
r,, ,.,AA,.. gIAIOAI.AIIHdo .S",II I .lr.-.lI'HIA lA IHIAIIAAIII IA L IHb Rya n latIi AnA- A A eAIAylIAA AIAAAIIAIsinIIIHAIAA AIIAn ltolIAlclA. 111il n Ann
,A .AP SA AS E L uasOaM YW AA I A -TAA A H IIAdAl Aoq lAS I ll.lH lA -I -hdl t ilmHAAA Ialb ilAIAI conIAHAA. .ddol. ,I. I& I.Ir. or IA..tie... .n'. AIAa I. "baA' 'jAIEA I ua IlAHAIHIIH'20 ariaAN 'Ibo an"I'arl N
r- A-,- AAA a ;m lA AIAHA1H1l4-10 HOH0. SdIAdo .HtoAAIA IH A LriP'el elllAlnA AA HA r11aA cAAaId IaAl A dA ;lA A AII Al.]AAcere'bra 'y' 1able IA aAAAI Il
IA A~A~a AHAAHA~i.E -l dA H i #.AHA rAHA iAIAA, I A i~ p a --ta. a DoeIIAHA A EA ."qI ,IAAUA l H AlAie AA3 AAA16IE 1 I"q a AI t,-A H .I it. a l Al ep ua oIADAHIA Q cA mIA llplet! a lrl"a
AAIAA NAN,. I I- e I- a AIIn n ra a ahabr a AHIy 1 c Id..5.. .' AApIIllA IAAAIA
ACH'HAI PAHAAA AprioDIAIHIA ,lI1ICISAIAii aIAAI a tAoAAHCbn te rqeiscmao elD. ARAJLAD AA ,Dsrbl
. P is I - A A AA AH A'AH IHA'AI. L.:r eAlAPI 1 AAH a- i s H IA IA y AE V c
AIAHAA....... A dEAeAlHAHA1A1llr.d ades AlAB"1 HA SIAAAH' A l l
Pigina 28 DI1RIO DE LA 1MAR(NA.-%iernie4, 8 de Junio de 1951 Uasit lllCad

'A N U N C 1 0-S C L A S 1 F I C A D O S D E U L T I M A 0H O R

PROFESIONALES VENTAS VENTAS VENTAS V.ENTAS VENTAS VENTAS VENTAS
ABOGADOS NOTARI-OS 18 CASA -- CAAS 48 CASA5 CAASS 48 CASA5 4 CASAS 0_ 43 SOLARES
ALBERTO GT11DO1,1.
".7 Invernrerio,,siti ,,o Be,. L., c', .,.
: .. :7-. IIrcrsio ists :; '..'*. Ivrsionslps Inversioiists Inversionistes ALBERTO G
-- C O H A AlPA c ce l ccrlw Al..-.c. Al olcle oper Al koc c.lq P O C GA.M. Al .ac cuoal po o M E NOOZ7A
S. ... oal cob Anrn ,.'- ,-" e,.... ', .' "-O. ha gla con o a Intervas c6 kaqa lg co Ic la nla 've ';;,.,-,' c.,-- ;.L ,.2. c,, t qaa CO l nenO-
C4545 es bq Le o n01l0'Oon .. cI,"do1co.oodo; EDIFIII O. 4 -2cl~ba do cacoed conltsuqlraoda. OF ECED OZA
en hagada cond idcloa-qidn c61 do corredor cololado. d6i do corrcdor coleoado .A1________0.t- ci6n do coo coloado.
. ..r.r.,. ,. ................. Io. dL.... do l, ao EDIICIO 4 C S O FR EC E H O1
Lo u oi o e Lape oss o io.o o ld A @ opasc.clone ofrecido. *,.... -............ .. ..... L opeadoao -ofddo BUITMORE
L e opoa'sP o. a. ", pod alauaO dol ColigKlo po molibroio do] Coli c, o a'"i o lirde l o I dl Clelo BILT
ESTABECIMINOOA P lo la aoecobli o do I Poolodod Insaible. do Ia Proplodad Innueblela TEMI L d ProplAdad IngAbleO E
12 EiBLECIMIENTO _Ino dl a C, ola gub'oe onIcoc a m o orio qocoba. ob c l Ia c or q o tN CU DRA TERMIAdL AV Po opl a I ael. A n AFLO E .SQUI
0 __________ hc ,Vo IaMay0goor CeCto 'c'S 1 IE OMNIBUS ilotecon 10 may00 QoraoAOe. A Uaccc selde lado nlo eebui


__-____ __-' vr M "k *" ." '".m..o LA oicoeodEDAD __*^. .^ fS^ _'_Sf~c ^^~ i~~?'&^3'.K
S' R E N | L e II_ d-,l| i l, SeN oCAAW A lt O's : : Ploy..ii,.Pr 8 ,231.55
o~ z ... ,., 'E -lS RN *.'.~. k o- sU9504 soloiSan s qanApe e.ee310010.30X .50:72i
r fn so VIcuedr, Ave1ldo Aela. l.e 1.79. $8 qari.
.!' "I'-" 512.11..79.3439 $11.10 .. V s Ales-e 12.33.1. P l $1 ,0 2.
. .. l... ,. h.- . ., u. r... : .... , ' n tl. .I t4, .0 4e i .1 200. CalA .I T te.o l .ef in efo ".
I.. . . . .' ........." : ': '- C .C..... la o7l c-_ _. __ ._ c.c_._D.,_- .49 M_.OE_ E TR
.....I.ns IIr' I... ... I r......... [ e ........ .. .o eAoP D M| ...............o.. .........Co ^ii ed S l A EO1AYQOA
'ir. -- - ----- o -. irE oE P o rtele c .lC. m e d o rr 1 1eod c eo e ni A l la od e d l a n t e r io ree .
N L....... i,, .... u LA PR ,$17'.OPIEDNA DE l ........ 2................8... lrnt0.X"Px-j'o',; .000 .y 2 .P I 5M7.44 varas.
/Ull(IlTA 256 10 LA i. P'I Se eit Ilel.leel ooese- e o 13,5000 hpa.0. 0cc 000 s Heir44.1 O
F J. c e ele do c Id.. $5.-0v- -a.
It13 --.2 1 .....I..... r, BV lC..........:.......$823..5.
lIi 0 .La-I-I0. 10 ', ?'. : spl ,.- ....J .; ,. La P oplodad'00 ol D 8 1o del traba o; la propledad 0s con- c aio. normce P-0, C l.e0 eluro Cridose7eeL.0.'r. btO. : Po $823l55.
d.Isvenlenteo: ride en positive loonofeicio a] mundo e-quo c. ad. as" ode ie ef rade .olo-
' -17 MUEBLES A "A-s'~ : ; . c. cea dea. o 1D oo. olico po o d o00 e 0 0 aed... ......s .......-1s.'..... 0 '. o u
.................... ... ...I- t lo. siun c n ejma d .. .... 6mulo denotes quo 6t ro-- yed6 pmamelnto .C .............. ......... ... I ..-..... Q U
a,,or y, par le Santo. alcve do sacneaoinuslo al a o-.i.q . 0 .. ..A,A do U p lot,. up,. lIl|(IlC lU a d, ,; .; ; .. ... .*I R E D )rN~-i7<. ,..1l'lnl ^~ i^ ^ M..;.Lr I^ .s Avnd aU."' S. Ar.; .z-,.1 i A Q IA N 8D O B
tro '"I ager.ey elpiru cdoenresoat. 6 6 sy'16opaarlst0el eetok e doe. 5-5-48 2 .47 x^ 55.4a
do-I a NO vo E eno Poec PA A.. .N ..S.... $, p elefici e 1,640-90 VoI.M
eno 20 pr 30c metronY eel, do ai 0 o0camerleo. Se entrees eVd.. Buene ell- A $6.00 yca a.,
)o_ r por __._x '" VIBc .:. Al Ia l. -_ N o ea conioonta quo ol de lpo odi do ,. casa rbe la doe me orlor fajbrc oeldn loe i e >8p toele o;s.e I-p d
*c_ _, _ r '-- -- I O,. , .o. c.lo m pOB ro t e, uene o hIu a noea q labor, sudbic v entl oe Held a ., 44p 1 pr ..... .84. e o R.. P ARe T.40.
.................. l n. -,'T. r. "al,' b .-. -, -,r- ... i . ... .... ..... "..-. ,"err.. y pvinto c,. .... $70r.n o dPT
Q.r At tn i un.c.M d n. lqn aIroto medo, eir onon As ce 10r20aerk. Info-.. ,2 51 da 1 ctn ..1..r. ,,.. ', .," , .: i r ..i ;!", n : i... **,,' ; iii" rirto' : i.' '--- "" S'r. BO B9ep -qlI |65. a n |EPARACAM .LINC.............. O ..I...... Septima Avenida
'..- '. _' -" _-'"" .."" ' .Lr 1' ," '%, 'SEEN',E ', '"'- l '*i*S -" ^ ^ ' -*~f ^ fl^ e OBSP --', -EL., M-?2 cu ad a.ob, coYr~a M ao+ 44 '.o

*. EPAtt !"!!"CIO"^!? ^S ,:*." ;.'.''l'."lll:..;.':-- I.... .... ,'.;?' --- ,".- -'., ~^ !i r. ,-7 .. ~ll..e^td> ABR,-1 f NCOLN^" ,;' """ ' 5V 1 AparI t' ....r" "tos,* Iuy n
40 M AI A .... n ...... "- ,, '......" ',.-., ',', IB RASE rvENDE CASA-DE e o 010. .0 0 ...I e $o13 T ..001. eo pa- SEPTI A AVENIDA. C
..,n 1* .I ,, U ., "Ib.n ,, V100 V m u ch. m i Vt .-
40DM-QJINARI-s __ -_1; _, _,PLAYA E me obie .c Ahr..o Si log D es1e1 3 eo ..S- QUINA A CONSUL
xr^rkraER AL rmc..i smv :; A ARARA WEPART* DE CAMPO, -- V D- AL BILTMORE tier. e ; m,,r ePelodid ee-reCek! A E 1e2i eeome Sodoeel. AcPI'e
'l e --]e' e e I..A.A.,.o.. -1. If --- o en ... c. 'VENTAS .VENTAS--nl. Y415-e el 1d e l P o .".. 0em 20.oxdade a 74olom se. d
S ., l.. -:ood Si 'SEVEdoNDE, -.ioe.e .... a. a c... c-- c l- d | -- -^s d..A LoE, eo d '.o IcIl'Ne e sc d", o'"
IV .48 CASAS tn$1itr 489 i Mssond. fooomooc Poo el F- 3505 lf IllCflr.iI dee ila oder.
44 RADIOSj- s -V io,... .. .n ,,o .. Vendo Ensancheois Vedadoda- eccea l sn 5,rci oD c N D AMO Superfc e 03660 vara.0
. . .... t .-.U................. c c !o. a. e.' lo- ec l 4 a.en. erc.ePa rj 30emb-0r-.r00ef0o dedoo,0P N AN$DLC
. ..'lr. .ia, ..i i - .. .. , r- ... .. .. .. .. . H .. r r i alto s ALIC termcert. 1! cusiadr do ucB --------------- ar ae nto i.lf d rlcvr. ir -
Ce11.Acc.eA.eeTNeos.. Ua rl E .. r .. Iede. e ... ...... I ...... ..... ot- d e.. o...e o... A S 4o.
JOlSE. lI B /.seo e l~ in,ecee SClecel50 e. 141000. W-1283. p soloclodeed i.sioeidoc do Toable 014,04L.
Su RADIO RUI U bT I i o0.eA e O al l.At ,' , . .-, .. .t co-c -adr
.a-rde:0 C asao 5000 edlico.J |d.. Peortl. a ,- rut.. 'seoI. cci
NO PAGUE REPARACIONES T.5l, e013.b'-' *, .. ...- *1-e oo t3 c t e lO C 2 .'el pll celne t- rS..n 3- i Sel:, sl 10N.e o 1 .0 O ."p
. o. ____ "'__" oH-D-. ..... 11o.eU...1 ate__ Mose osl .Rose "Ira1 1e no co rm s.:" I ......... ... ..... ..
110 _____________ ANdA VCIA 5 i Sl ODS'Ac0 ---O-lO ,e Celco.a.-ce Assauoelts V U "c"ell o CleySp p- 0lem.eeutte 5-5001 p D-4451-4. 9 3Ohsar4305vdo .
S,. -COO| Ir e.,eCoo'll X Ceseece lDo 41 cue;reo p ec r- 0, r e oe u-- s t 01240 varas.
...s I r. ITent -r. i .. ....... ,.na. ,.ItH 2 Ir- HT, I r- 'I'l I d e I .- otad 15166
u, 0 3H. 2 Dno__amr. I &d5141ec9 VNCE:MAcdcoA ig IF SIB: IANA D_ C.) A $15
eec oo Pr.L rn C 3]n-1 le Ie S e .c de cP-. .--, 1 lo.ll E 111 e h l.do. colp nis , lPoser i l.-C e -.0 -. r. e- "000E0V NDe MILe d 4Z S NT S LETEpAN-o. T taes 1,18.
-- -~. ..S.2Osc Sac Se leoo ..1 I e 1rn00 Fra.ioele oen, ,1e s ..r r oF y d. nu lc. lo e r il. 1^ S "^ ^ ~~L rr '",~s'n a cpo ^ .''.. Sm.0^ T4j-10 p~l~ l SMN U E 0EP MA YOA SIMAESQL
CO44.arlrdaa CasAs y Rl. I t-vtN DE du Ese.sleT-- LlbV. 'OFICINA D R 5l28iO solac dvier Coe. r ei l o:P100Aeniaol :A AS Q
F c,,,, F -o1d"do t, -.1, .. 1 '. ,+, Lc arfi. .... ....... ...E L .... ..... ... .. S. .d
.i ,- .ie.lI. elao.do.....ce','c"ei- S l odod c -..oli 01074e8le Se rfee~ D 4040480-, enoeilcloe.....Il0O- AS
Re palre docond C asased... o i p ed dnPs~ se eten ,+ : 4-81~ ..,... .. +,- ,,{ C e 16 NV 757 Eci1troEDZOAG U'Nee OLA. oeoecsoe4 L eA ss .eo ..c.l c
00. r.e ..../a , S- .1,s Almendcares. Bear: B-2833 I EN MARBELLA i dIo t .... o.. dco0 IS. pim-.yent sye S eori enc a o A edd
,,s:50 ..1,0-co 0i, C ,G 1 . erido do Is. c e- r. 0: AcE. 20er E AYO
.. 4.. O. I'.,'5. -. 'A. CALI ~. I ;ADA VEDADOo NO 0.JesusJlMonte-4 d O o .e Po .oS.,2 .-0.-.10dd d4.... n .O ,o n re 40.30 0
.ello >1po do0. do c. \Ac. r....c i ..,O o cln 0.10.0 5 ,-e .traco.e.cod, o|eele ,S. peAclle 1,524 V.
. .. b z.N6 VIVA.EN.CASA AJErA inedr"To. I IIpar. 0.00 rn1naMda _,i h0an rprz lied 0.00. e es co ne le- COTORRO .- I A $1 V.
48 CnI Ar A d -o ,2,i00, r8 0-- c o\rIde. a1.I nfor s:,,, P, i oL. ua. k m i do 1 .Me,,. II .= .
. .i. .on.. ..1 .d .. .. 1 ,, . I , ,. , T o M0rlee i. P ..i c lDa V .A4 0 16 o n0.r 0. 0 0.0E l !a E
s"UI kU a.Pltri e k cn. a t NlALu___m 1SC -REPA RTO
-.0e.^ .. e o 0 U U-.l.0.O-a0 i Cir -.lolo el dqo oe eeido.r d Ji-r 0 d o. -1, I C o. $ ,I. c meor 4 CASION dEN L n SALA S
.. ... .. .. ^... .. .... C NICI. SV... ...... ... . .... ..os. i d. l .lq Po. .. Cec ....co.. .. ... oa 0. 0 . ie ....i .. .. . .. .01n a
A| rc r1 ,,rOARel p i ,A Ulfe AOO--5 [ ce 1. a, i .c ,.o,'d, Ir o er i , 0 p t, Pm. eeol. M peo'cs |tAo -l-1 ,ioel e cluld I cdol.n
... ............. .. .. ..1105 II 005 heI'K VEDADO :I. . ..r"." .:'"" reene e p3 s s o eeoet l ccob ... P1 5,, ... ,,e~o 4 0 -50 05, .. ..ci-'-Cim Avenida
IIEE 1) MAI NAeIIU$ U". C =8 4- i C" o D ... .- 'nt...... t s oni,5 l i ded e ...0 i de.
R .; ,orn? bv esta. . ? mp1o*ndose. r;,. .. ........... d.. c1' o 50I0.0 I : ............... .. ... .. I .. .... . A CA 8 D
0................5o .. ,h. co..ci.... .lot..0... ... cisen ...-. oed . .
, ..oo ,..,e. lrol.'a., "i ho- side,, cee.., 00.0, '"' "e "":5.' GANCGAS 1 PARCELAS .DSyee po4.15 e.cai.
R e H ornccce stAbiOpoeondoloS V ENU E a xN-i-._oloCcefj-,i-cofesl.I s 7pere- .KO nI.Y.WoAs.014 voAccsL
celelPlleelleP see 010 Cncee'clece-dr... d CII I Ic hIe"."r I .... :r oos, h0 1 1"e 00le o no r i oodee s Le asns Eedio-Se 1- do-4 ol.Superficpe:oc,356.07 oVari
-omoUmanager en el cluI .-Seattlel......... ...... ooJCeeoi. d ClI.cl 5 dec d lole cleint.~roo. e cliai CASA 832,000 Linea, 1 c$adco Calcada Clersj. T a $1" 8,983.38
. ..6. el .c3.310-41 fad.. oir...ode Cole.dd be.30lAe. if. Total $18M9le.a0
Call I 400 Mlii IclleOrei, bor- d di p o, propil p rrllnldea lbrt.II- morllooas, rO Je olo. Slla SocIcer Bele. B-220a M-7774 pc centode desousentoe3 pee
ci clxeeane ICnlnenol s S Jeegsdoerco feue sucion assleedec ?eal dlee, cortal. ia.Iz comeeeor,. nrt I ]e PLAY c MIIRAMAR 1Jro;slIi pooeciv~ +odleesei 5 trnmacio.a No inlermocln 1Dn4047.. 1 10 d o teslde
ell ".Co e bat rle t Ceo.11 In Ue, p cedts o Coentro ybracclde Sl Of ich l ee.nve .eon nlye. Te.Ileeoa rIce. F-5790. q __ __ _
CP.. HA .oo C- n.i p adeA.or . Odcl =e~i C .-e i I rmrPra ~ ,hl o I] 0-.icc.0-.10,Z -. U ma s a
. .. .e ,la, e.... ih op, 1.1 Olai- cle, oUlo.Pai.. de"'A ..,ooi .oloI.sde- -l433, -,-4 --, .. .. ..._. I" I UY
I. U. o cleeco, hnes. eec. Pede.oXl eso- or"',hcbch. aeue, 2leiooi
.... ..C P c. F 000.00C0 0n 1 .l.ei nr 1011.50an.lo.e. lcrio ln, p clcry -ec-{rr, ho- -" UHJ D8Nd-014A-LI .*RE P R T
I... .......... -c IcI...le 5 e. .. o...c ....... ,ooe ......C r .... els CoI s s...a.e.. ..... c... Jge.- VI YBORA $42,500 IM I ? ~
Icc,. Se0,.,. J. r ...... isletlco 1.1Co Coo e-,o 0 ,- 7N C 0..-40-10 dn. Itllolo sedr.eo, tro pie4so.d e a" .5
... ..... .... .. .., ..... ... ........ ... ............ It, ri n 3 ,. as, PLAY. MI R AMAR vipd, person,. apdinerr t =eviio m c mpet n reteCongavel d
;1,Sr. Oooo. 09. 18.5. eceia..d orpblo ,rbeeof,. Ceoe. 5cs, c- VENDEMSCASiAo o ........ 5
?or HA L.W....... eOeeeel -..rIs- i Us oP l. C5SAsleie ..epm,-- 2 Unit .opCl ci ui r1026dl 10,,a4 e. M E D OA...
haft ennc, TWOhon 'on re. balm
,l a eu co-.ifecso-ci-s1.ce-one, c-coo.. Scabla.eroIdm., secoil .olenrio.ar c jar .HId4250
."i Nic,.or.cc-ivee-- cbo p Ch rXdoficia.. viol.t 2l n aoodelaeesrSeIeces
't a til lp 4, i' I I t o r ,-, -,osn. h,h .... oI,,.l :- ..lcso. .......esl ahde __l, ai Ltec_ __meor, an- __ cn Ire ueeoe.aI, do.mSolo.,bcocci cocee. Asepo~n d dc-enbota1,7.10
. .i. .-...........................S..o..p.e.o...de R'P.....D.LCAP..eoecs,,is....e. o'..r'iooc lo.o..idD-coil-e4c-ccco 001 R ...........n.ne. ea......c...... ......o...c 00004 OHL ....c....d...... .c
C- .- r.0ow.B9.865Cene. Oumh.bsloe. eRen, o= eM ENrDJeolo.ZA,'Altoa 10 00
doll qIe .'oeArIo deClrCutlS o. th r b n ded1 7. .... ''.C',"c raidesnmas ou I raeeit e oc 0 pSc 31-
I ....i.. l -.. ... .j.eo C. so" o52O.I r o ..e.dA .......o 1 b i cieie e.5, o iesmrtn lltetI. ,O 30.5.7. eo B-i0o1 eNEp1ee 1, Y1.4
"n e l Ie gdifirl..170-48-10d-a rt-bc-0 e oi c dneo -o cueio HABAcraeden- c -ABANA. Aera$.do
___0_1________CANA____________________ 00 CeaSole, troopciels. Slle i, C sci olisianescolele..a.Safec-sods,, csde

... ................. .. -.....d .i...... .... .. . ,el.. N.cDELo C Ae cP Ieso i o e c ..Ci M po, o I- T.l 18 731
ol~e~~, l551111 h Ic ruclnsS it, c1, 59a Avelcsi. eelicoosec t r o iBIV s yAEn RnL. iborg doc iloo ao. CAJOLE 18.dohIRE P801.1
: .tn.. Ifr, ,X" 23.58 por 53.06 var.
is 1 c111. o OAm~d R-A, NOARCA soceok~l.cplsealded.ePro-elso -410.do It _ole s u mefce 1215 aa

.. .-, .. ...q. ....... .li ciL... e. -dcrl ,la e,,.. ...o sse eolC.e-cooo Sol lb-co0- i 4N~rl ii0 cel8.000ced 000,, AOci do ossoc. +0
fAII;.U A~t crllocril-lt 111 oilIa 1111M13 y 4. If~r~e Robrt.. I. to. m~deep cat' .,.yskI.314 cr AI.d A., Nra -113491-4841 H A B A A Au$n.00vire
1- ..deC ... ..... ..iC.is5,.-co'" r ".rrpec oer3d. ..bo .o InP es d ale. 0 .0Vl Cearned M e 7 0o.1 0
:'lI ec "l"eo lo a CI" i II on,. I ..... 3..oreceIcnn ocio 4clocel.C c0o s rder p ar-pas =5 1m -1-1. ...n ..ert ma d fUnV UU- 03.5.otpoc 55 0 0Ta $ 83.
..do ... ....... ... ooe .. .. .. ...e .. .i.. .. .. ... .... ... . . .. ,, ,, o e e.i. l e... ..s..... .. I. .........t .
;IIcU Ic.inUkieda i d oer see oc.Su lrl. o r o 4
Ie1`11boss.I clORA lideG ie.e In .3 I 5000043-Jo..Oar...ee..d` i..I ,60 ,....la.d 318.773.10
00..',ls"olo, "10,"5 .. ..i....e...ed.. ......00'"ola,' .,llo.'d'o"ee, ,codloo-., i-osoipoa. s-ibo oid.1.- aloe di $7,00
Ado ldr ri Ila' untl1.PJrOel Ede A L4
deeIcc-0W..barnilar. ae3Toffmse te : No0o o M. e lces oll -lelc ec . i-Inta- ,. In..-7*
C.. ................F b real,... 58,bep..... ..0. palisla d t 0 n I. I . .....Halt,.P RC. A M RAMARY ED.


,ee r.1irI...cl. |. .C 1 e. " sce,, rp ds ~o do. ClAVENID 00c sl.ntroosy co-ee Pico iii icrreocraCee iodo.. CA ,L 1209 A'El
in a haV bAD75O.2147.ome "153.74.


Oi olo d 'eoasl-dCoh .I e S-Ide H O fltT y . .SE R D n iES D A ion d" o 0.... cevd. r o l = o shid. ibrorloo 0 41 ` scalodso. o I .cm bJTeL.M- 0 CA. y oAenid C.
a I raA-10nu.3r ,e-4raiera en0 on,"3 .-ona deinuCc $10,00.00. Ptleondo J Aor
.leedsle h LW ed .o1 l u m',' s2ete Feooe e PoeyRI l',4 oeem. 0 ocoa.olc, esclc d.eocp ,, ere- WMLULa, I Amselu e r, s 0006 co ,4l.4e. Pooclned A 540. '
.atCrt0r5 rn & flanea I I n, dSs. bispla5t..deadat.poll cdirect.. T Ceroodar6Cayogiod5.
0 I .. ... .. .. .._c.i" I . ..d..............N. ... ..$16... Ren a20 PeROL.. ...... .. R.A e PAR TO.54...
habtt r' FILg ., ...." i'. k.d ddl, ,9..1 mb..pierl .. ue .. ols .. ,+ il . .... -- R...


Ac- bo ` i S',I Le..C Ic .a.cas _._..._....E..aim V.,au_..I._DIs_..]Al. Toll5..007Tw0o.
e""...'. $13po ;e ,".'".'.. ': he... O h r hlsl.i ..I.......0cv... Call. ...P...... mCC eitoeO lbell- ey c i 5 pon. Co lo oB, 227lM."D CA o ta l$8,73.1
eooedpocec 50..le ececV.. .h . ................e.....ocpaooeolecsoaI.dae.2.. ..needor AIL pr 0. ...
p .-... coentorI a,5.orcus no AHad.. di ed- d. Gdi ld .S C
"ac U C:I 4 A-lO. ood.r n. C e r 14do doAV. du
no ,.ailer ,,.as.,11mnAi,,l,. 500 nd.detsmom1. CA EL COLM BIRAMAR VEefootAeoaio
..e ...o...l..e.. ...A R G1. .........S...C..... ... ...... I aa0aaa.. .n..o .on.. Ile dea A oe ldO1 DE doou d o tAl1P0,
CA do (r r Ul f ro, 1' CI S...I 1 .r0 ss M i,. o 1s-Odsoe.2i-eanVotaESUSLC E1ESQ.A -PRIM
eI. .eeo o 3a.AVEdk lIecM 0[o. orr. b- UILU U j I e lethal .no.di t ooiodeIo,aprmPnoofso ardsL AR_20 .05_._2174
Bqae In'ip rr A, =!=n,, =,,, ,l SE v EN. ent rE. IrrE OhCrA S ed asna oor1 1 N2e boeoltl... 14 N o t ae. ,h ...eJ, Ae-A A e. -it, y pr6a.ae Te 1.r Me.r A ErileO N436 M2.

IId d l LeooI" I.e ... A1.,pC Nsre U $II.] le O oo.. "" -d.-o 4spcicli __Mi-,__ oco .tll a. Mdo o sc cae 1.00 1 S4p 0 S
.. .. -6.-36S0. iJOSE G41E I ........... .....eI50050 paisell.. .. oek....... ado dll di 000...00002po doe,20451
.Lo En... n.. '.'-d ".- IICEL liol7l7 'e d" eeeEo-dARAISec lO, leeeoes.0 -00, U50ITm4 &10 booel tdoo beero prodmd n ue. a, Auy 525n$170.08
0 I -. 7 .Coc. AMPia CIONBE0Tl e9.I0,7rs
O/ e Ic 1.10,, t Ic;C{cCLf.1 oL,(le e le I $5qtr,0 0 a D SC a D
"e Sec b" "Ie.". "e. C le.. d11.00 ru. -d.0.00..t -T ,0 .,- ,;"_1. o...a,.irJo...... La. ALME......NiARE.iSer ............... DE...... MA O CBS ..0990
en .srm .n. U-r,1Adso ... / \to. A TO O EL Q E A I iAvDeS-D'E-P. C O -.4-t = *aou ..d47.{0ra"... |..... J. .. ..1' Avsreni oleda
Parsverl onean ariaa Cricl.do llda V-o. do4d.7 '.n:' iC,`aprk 16,#1000. IAttend fr-c en U WUEs.Cle ,2i lno h arc Pob u . . ,. . ..n. ..1 11o2iont m ree- ei esy. eld 'Ocelieno.. $Aentral. az y o M it e Avosi. 0a e ot ee.stie
At ..'. . . IT 3060JOSEhGO InNZA EZ.. ...3.'Ster a n d anci- 4re doy $14.
t. rerd__ n_ d _._e o ,D_ m e- PARA.. o $3,000, D1vOCal in ri.Po -y .A00000 e oo yb V olsOdo md c -cod
000olirt....... n-,n..e...oIolr so.. d, eod.d.en
Agrelol Ieeril Ayeciril
0101 lel-Ill ~pe-c-. r~crc~esc to b.F Fal 00 psm donal$1. QoCeAcZ. pcolo o 14. 1 Sc-odoiAooJ,....... I roe..ill1I1 i-ci ..lc oo-l-oo Io ..ss ,, mr a : , ..2 3 .s.IP lan ,Con ,scal;B ... 5 0 oi oi li4 a
tV 3J:c-I, Insa- "'bnI. uhad nrI lePso


redn llbPons .. ... ... ... .... ........... F.13 11 .-i and!- -o. VLE"[ -70. r~i orts.O yCrinAeaW a Ma e NDOZAk
1c clo ieorce laetll on earticeed I ABA A I-- Le see oc ol 0ire7-1 1- p criedBApTtil 10.215
p cecn den h r eye el-ccc,. "oc I dIY~ I.ACILIDADES DElo P'Cd .doe 4oloam 13 pcrtO C31vo4r,
O O,,i- r. CA" "Wlldac 'a. -idoposd0eto50 0 ., ,als UrerADo, PRECI SAa b ,le. 1rvlcieadIS I om i y. O so 02 om 32m .o V 0geD.A
.ge. melsee Sc C c ISu 5 io ocliddei ol odprodr. p ri-i ydao aton In Ao.m e Prede dos,'F pn.o coA.il2d A0eA ao a


re se eslc Co 'e,ecn~r ....o. .i ,oagodo ,.i. d.cdo Boeeealf 2 0due- ,itPcci.pooleocqo P .45 RY AOO EM.
. .... .. .. .. = .oC.................... .... ....,......I .ome.,u ,C... ".....I .rI.... co o. S i-o nto u ie fe18 o toor1.R A n 00 5
4l.el ,rrdo Clcee. ldp iHeyeeea, Call CbNI iaa1dCAld i A LD LIIIUid
' *,. "0" ,,00Jdr 00 ooI000i,;o. T i ont soN..ooeeccn.o te a1ed1rL ooo
. .,lc ,,rcloedeco y deicu10 iOO ti c.,ik ii Oed. S 2 .o40 metr os -. tc i m ,d -in.-..JeR G a d, D 4- -1. csd. UMENDOZA330DE.MAY" C... ES
A y.oasyPanelamodld oC odoo ,5 o
.rio A d.emeOSmpa~utro. tVI iCO AmIPOTECARIm-del. El clooa.i r. I . ...eodcUE
.hr.Xt- d~e o v. enrl 3.Bari hr- ah AIeaPe. doi235 p.0 no -los1. 6l9H ISPO 31 x,-T L? MOG eult Con aroneadoCaeloaglodac
C-c 0 0 - e -- i S ~ ic 00000 000 O lt o c a P a io i 1E -3 8 AJO. o l o SE rlO o cA I o o S oo.- C. 3 9 0 0
1877ooo cEL 5-. 7 L -O, $P00drCSITeee. .72 SJI AD MSUIEe 58le. 5MM smarn A OZ 'lm AnnGUdelAtad0u
1.dg50gA-Aa tednd 00 X o30oVIMC enefonpo Moroco, c-son fbiaon42
Mca.Ccpeo Oil, eilly20. Choso so. a.n.c- 10 4040nueo r-40 COUNTRHYDCLUB6PARK n .9 I .-j
1111 -=6 -4 -0,sl" 0 nfcas e iCs
Quit.0i j -ie0 ,it 1.9
dasificados D1 'RIO DE LA MARlNA.-Vierne, 8. de Junio de 1951 Pigina 29
A N-I N C 1 0 S C L A S 1 F I C A D O S D E U L T I M A H 0 R A
VENTAS VENTAS VENT.AS VENTAS. VENTAS VENTAS i VENTAS VENTAS
a SOLARES 41 SOLARES 51 ESTABLECIMIENTO 53 AUTOMOVILES Y 4C(S. 53 AUTOMOVILES Y ACCS .i. AUTOMOBILES Y ACCS. '53 AUTOMOBILES Y ACCS. 53 AUTOMOVILESYACES
Mica..b.,,. _vr- I pr"Son""Refei 3 5'1,d doP+.
.. .. .... .....-1,."i o.-....o.1) 1 n v r i i s a % 5-1.. ... . .. ..,. .. ...... ...,. % ,2 % :.;T . .......... -1 -1 3,,oF.
.Inversionistas 1'A..... In. versionstas i D jD.'- 4:r N 11 U
A l h a o e s c u a Oq u l s a. o . . . C . .. A l. r . o lo c.o ai, ,pa P UM t s.i.o. A-TI .- ,._._.. -
i. r Iwq.i cn i LilerenSa'A ,D d [clo. haaJa coninIvlat iven A 6 ['y: ,,.o .. . n .. .-
diA. k~qala coa o1 l Ionr I A I~ a 61 cl6in do aorridor colw doD. GANGAd n r 51
d do .. ,coodo .. ..o...oda ,......' CA1R AS DE_ I 41 PARA H1 / TV.
IsGG BEoodoo oroido Lao11 aM toi@ ro e d el o son "allY.JI ,to M.~1
pa de l D -. .,, l ro l o l .,.,.,' ' "' "" .o "a- m oodl-,o, "' ; ',L. PR D i . P'- I ,I
d o La Papl~ododm lomoobll~ o ____________ A e..:, ,,.do In Proplodad Inam.obla 20. .. ... d .s. ., "
. . .. .. . .. .. ..--- l0ol i ,.......I ..., .........".., .-a -..0 "inne. of.l:u ,-+. ... R-........ It V... .... .. ..... RO'ET +
do. I-nPz .... di.. .., .... le eopnta Imu I ? mlL.l oI ell 11.0 ..P . N sm0 1. ...,
ooe.. la mayor qnmhia. SOLAR F.N SUBIRANA frOc, Ia n, mayor qam b,, li e ..e 1... u nd .... a d. t i n 4, "
Zr~le lll,./l a ..,. l'" ; ; ..ll 'r .1','v rom'. D-,1171-53..
.............N .. ..a . .. a.... ...slrs-LL D A OCHRYSLEB 51 .. ..... ... ..
I f^M trA, ;- O,';..,..' ......... IPi-e a-s-,. dLeiLE '.+A "v -- .... ...^ O S IBILEI ..9^
ALTUI RAS DE MIRAMAR __ l_ a .1... -.";',, ',".'.'. "-... .f... ""r: "' '.I -,i" '.'".; | 14 . .. 9_ 1 ,Nuev P NEL Fit)D 38 ...........L. 1949.. '


... .. . . . ... ....^ L Y -~ ^ *..... ... ... ... ,,l .. .... .. .... .;.., ^ ,o .- -- I; r-.ll I H B Y SEna i tR a 50 .. .. ... ..... . +J .... ** ": **- ** '^0^
.... ...I ... ALT.--.............. ...................... .. Kepuestos Radio y Botaagua. .. .
Tuasmi. del ea P- oa a s e $4Bocaa-aua a2P e s de C o e e i Ya.
. .... ... .. .... .....I -- .^-. / .......... t ...........*.....^. ..*...;/ + : .. ............ .........^ ^ ... .. . 1931 PLY M OU TH 5( oT.ooDE L;. .EN'
SANle Z R 1.25. Aow:"art, I -^ r' w'i ri ^Ts-.1,"1^ oro paa e,. ^
45 6 0fo.Iao Isl. a Dw"I., 6 oL1M "TR ..E D CHRYSLER 49. 58 . ..... -; l .,,',.' ,"
If=. m,, .. .D, e m %. G A N B .. ,. I... = ., 0 I ,) O T & - --- f ,inlw r. a... ... or, D-44.....-33-10 .
S0o1 208A.re. de a cU1%na.o
IN A-o.. .. ...o.. _u .. . ... .P..... F N Ponm cou a Co N ETB BNIICK447 ..EA

POLARVA. ARLL -_. T ii '/ _'_-,_________ U-oa ea eAA, er a VENDO C A, a FISM i
V E NDo""" l oal rIRMA EaTE--'.oone.laela1 MAUDAR.
a a I DA.. ...... Al tr, acl-e"oC OQUENDO 6 HRYSLER 419 7.r'1.0,' .., ...
1 -.r 421. SUEZ ,__....' JINIAR i ______ _P enreC San CSaros-a y Animas. EUI3'I I'5.
SPLAY A M RAMASR $7.A 8 pts,1.;nr, c, ,. V 9150.0d.ENDO PLYMOUTH Plm ouoh 1OV1BBuena meBdniIaK47
PLAPLYMOUTH 5031iALTOSM o3E LSQ VENDO

Vandal... ... ... ...... 5 1 L .... .... .......... a d. ..r.... . M s I I 1937 .UT L- a ds r oll__ W___ O ruri d
Pn n en.RYSLER. 48 LLom dr


LAZAR0 12 . ............ ..... . . a. .. ....s ... | a

SA N H"'LAZARO. 125 AI iqnnri.. Ahi od r.i''~ Iss a ^neallc'S' .i- ^ r seas a 2 Baby 1950dii Radio y p4 oraaa~s~ ,ndpMla r. .*:sd : caaa. *ia d s rrr
w '; .; .. 2 ... y m-. ue s. S.. .... ..A.... s.. .. v d <
452 id ell soatas o. ii .Onda.+ I rdGY .c Isa ..e....e. rA.47-+I
I.. rr r r. 5 UI A HO R. I..1Zr- C AE E INDE Luno o condmicin S n L iai-. isa n
An GONZRA LEZ :- 1Er. L ss..A M D -0 Buena pinturatsMuch.. 1 48 oa. e
pan.d.&a .,I. dada PLY MOUTH dio. ..d r... dacpegeNDsBsDIG rRnraeI CaNBL-111 s-de0-5s1.d o Be aited. 08. B.HidL' 15.1 S.3d 1 Otss1t.1l i"sIPoc. 'u sa pass a aet .lRs.rer3s1a 1rEND -O
A. ,- A 10 c. I, I- G I, 0i ALLSe to B26 D 1 4 06DODGE CH VRY LER 41 ATO EN Beak 1 s
B521.. Ptya 1947 RUIZ 1 Z-- OLSM O Bonmi. 50


i\ :'!'.Cr:" h-'--- "" ,^ . ^ ^ 'I--I--0. V^n PY OU H ep San *iaat y Animan. K R e ,l 7~i --s4 M R B 3T E
M E PLAY A 2 MIR AoAs n a, I Buena riecanica. V-ibor M VENDO C NRE RAgr*~if A \H Mr. lclAir B rmr r* ***" i *e E.. 2; : cl. hockl Cff f. C. .ot~ .e .a .yr .u l 195 PLYMOUTH 50
Te_ de I_ OPae .I42 -.,_;_ ed'A,'. 1;- .D. 9;6;.'",.- ." ,,". ,' ; '', ,. '. c -- 1 4 . 9U. . *d S VEND


Estraslo Coet.^ 532 M,. 20rM.Sr.. 5. -. CAILLA se .4sllsrrrndan-ds s ls$
_S s Z Tan cnc F AM arE-IUa dU4at1 Uf1E -c sISs es re elei 2


11-0- 5,'55r5o pssMno y;/ ;:;^ ^ l nh. i'1^ ^ M. ,r,.q,.n .u 98DD E s ;Es- bunscneco.'^ ^ n-- es l" ^ 11**A
chrlque IT 011.
ssssn ior a Ind stilyes L __ __ __ A-4Cn44urtsy-e4-10aosnls. ..
4IR ...R. H 2.5r V. " .I ,. ,. ...'"... ,.o^-,' 'n",. .. .,, ^ .IA H R :.: R ,":-.25 H. P.-aon .polC e rli p..rl..ev,..l,:-. ............ ..... .. .- ,San orco-'. N o.d10SI ..,h;, I, .-;p.or; )ued I ,t,-4 Ii1 V 2 tonai.r d adein aidera. c an bnri. d m r.
F F1J3 E2 n VERDE SOLA 700 V -U R x trs l. I n B 9. GNG
joreon deF x4L 0 Ad.o.i t Dr1-, dBAR5, .P. W. 19 Chevrolet .. .... 1949M 47r e i a. .. . -
Ass d~~ssnsn~s~~i 5555n a ris Os- gr2a.p..,ado~ 4 02
7.22SE 4 sr toeama wadimnnee2d. 1950gMERC RY nuevas. -1a

-1 H E1 O LET 49 FtaVia as 211 DE BMB
I- (srU.L.s151Atls.. -1.21'as .'. A.nASe.14 M GMDETo BuenasODS pintura y 5 "0OH cu.*.. D TI
L 0ERNA',DL Q 8 Ctal Cemio.Cn d p Pyp .....a. h S.. i.t...A buena9 "mecdnica -a 5 EN IET .
usd e"Iaa P .-',....1..a... .... Pfohl.l1 u n si u .r9e d ... ...

ni V es Vllo058a c issid. a. ra &Ised. Stases--- ^ l -- -- 2N~7.qlaa opo DODGE 412AAL~ e P/ dn~l.=r :). PLRA OS
1ad ,.I. 7 1I".. I Ii I.l, .n M55.,G,1N^..tc5. ._______ H 33 aab.. I.lyroeba.ad ,. r' r lad a l.l.. o a Usef .
ni l A Ai" ional2D A BALNC ...F.....E.d .. ... PLYMOUTH 48LE,!9,g- eOl se.... .....el 5 ....,. o..
Cal --ar.....s.................s.... as. GON DA R ilaod-oyca.
O.'I.a.d I TO .... l;'In A UBCE E 2........ *" .... "- I ......... ReI ,-,. _,'i' rro eom pa't In .. i. POC i il U SO.' Vibor.. L"^ " ~ in, .vo~o
F. An-rlood. F1302. FISCSrsosss ;:~snqm -.Esss 1 1 nnna11194 ayDDE Sue ecm i 'RnIymNa 44u*S EE
iiau u nr Ban. Oldsnimobilecd ass1E948ai Cpar

Oi lly2EA0O- 8......-..... ) ....... ....lin 7 da e B UICK e E MBR.
--.-----------y.1- - *l., -it.IcIp 1050 V stiu o Fro enled, 2015

.. .. s... .. . .a.... ,- ... $.9 fl.OL.... u OLDSMOBILE r 4, .. .. . ...... de... .
ii.-0-511r. Poll "ell. sio-w a
ca ........ ..-a ,.,o A; '.. ,5 2..an...t.. .. ,---. .BUIK".PymoutLhn.A.;.e: .14... M ,O .
n d* lo.C, r d 41d.; N '.' .... i ........... ., i .; *........ C on 4 puertas yll nl de n, or. ..... .. .. '..", d ..o ,,.o .
F..Ar..... o. F VTND !OLc.7..... o nod'. scap, ls.. e COMPANY Sl reiAo h". DESOTO ......... .. .. .......
J .o ss 24 e. .itr. I . h.4 1 51. D SB PL. M O.T. 1951 e N t o a 105.... . .. .
iaill 0 as C on r.,$.3.148MP. LYU'T..'H;U'. n-A ..1 R.sins nr 52. n r -a ..2..n..- r [ 1 U XR ... ...... 4 M l.." d r r
.l^ "S^ ^ iS?^ Chrl^aer *,d~ ........rri ; ..C^ 481 ,,
^J tl d 1 ** *"*** een wunaA cit a 1Z. 1 0 P l p. 1. 1o tr- ^^ 6 I l 1U^ a U X 0 '1 1 A l P i O T .9 ido M a, prIcc II.i y
,`12[r. 9i1oVo 5 0 CH V R LE a49 10do .-i 3 B m-- -y- -- -- Du bI c .. C| i
Areood. 13R agn.1.1-:L.. .be" tofe o B2. N1A.T.R ... 195 d._ .... .. a. D . I... cr 0 H1Dt se16Po.V as sI ne s.II a n s n i UH- 6 3- a1 aO8
FIQ IT- 25CSl-n Al, I .a s1 I i AoIon Pnno y i a ntogo dm a cine. -'s" e ll__________-
.-.u .V.I,,ll,-11-To-, l r eHPV RO1 -436353.1I P.... ih... 12, 15 18 .....

.To r D... ..AA6 1 OLDSMOB 1 Id ':"EAI AE..DD.G.E,6 i B .-D-.l.anca ImBE f and n d nl Gr
1. do F 1 05 ..... YTOMGOsNDARU P ______L__A._4.
-'nF. -3. a. I..... ...L'.. 'I .... AIA' 7 15 R CI G T Buena pintur" y MOTOR C P" S ATS E V EA b 0 t TA,,, rdLseAM-UE.asAs I. m 1'rA5 M LIA.I cS-..5 EL ...... ,' buena mecncL. V ti...t.s.. rodVe.Sts
r .... ........................... M^ rl ... 194 DO DGM BIE. P --Y abLET o =^ E m | R DI" MI" a":T0"
Eon 4b1ueuias cmdesDodo. n C.... ... .L...
2.15. _ni ____ ____C_ Coled ?s6adA"Ply.e saoadA,:


ar ci.kas" ss Rass . y,. a I- y MT R 4
r Ma.- a..an, s1. ...... rs Ira H1 IA. cuA.A N I . .. nlN 8 l 1..OR.n. ... . A . 4 ( R B 7 B 1.
.3 M PLYMOUT te. 5Im1wh i s9s 1.quto
do c14ootole ea~les dn1 CaiaO Is s lsIn'Tsa 02 is r ie ll.llrnss Ic I 5IIII hl4el. EQ E ~ Iie ca.-- { s csres alr
..o..S...dad. Ca scd o m~ mT ^ ................ [1 --..'A- ..- ..- L949 LUa SL upere dea ccartabiaao rot
Ea....edo..e........................ 'DEN, .TTE AcODGEP ... .......

in leno atmeieSO m-- I- n n S ado Ilona deaons.rals.tidideda4. ocai iases
sees ~ ~ nfrm dWt ~ tsoype 1010 s-9288 2S m 55laaes C angi40 er. a 1950 MERCrUCoYanuevos. TRMSLSsius Ea drsd i~
idt Uat lld .als 14111e&Ia1.alltm.ss l lill D1"ge to -
Aqua .....b..s......B- .... 14995 .... .. scn.l.. .. ...... DEU SOT" 46 C ROE USR O Csai len te.
,L ,,O, DEL,_.. .. . ..I2s...a-e....in"i...ress..UEV..1951ETcBue na mic. 8Y* ,...1o-o. 5 iDsE TI....

PSQcid. par....Van .. .... ..n,,,Madea,98oCHRYS L eR...4
I END n I- AO. A 9 DEL FLA BR I ....... N FA.. NTAC ui. -...... CW5Nassas1.,sldl TOqiaPoNt n..A.
so '" esasias ael" s uSIn...".t podav^".. +,-,I 'o. ... ....a... 14 RANDE AD buena cond c HRYSLER-......48M.t.. a
M.eir1.1cleatap O111aeA lela dslas 1U 1 U-f32B67upa.an l ue 104-9muo )aeda


dn-esa. iaaadnanad ....rls Cn...sa-. C R SL R.. ......r..... ssuiie d oid
Iitnaaaosaladdt-la as npaaerul :s["sIdo !N i[:. 118... J ev~ddd. PLYMOUTH 19s. 4 Q~ AIN-
IC .. . . ... . ... ..... .. ,r, Ir' 113 40 : ..-1 I '-o. . .OdDl + | . . .H EV.. .RI OD LE T 42 D EUT O ENC -VE N-TB1 0 iloV OMT30I lag.,'IlpIV a :l i al' 01sead"oull4 10.C Ruedl.....mus..es sin gsias e-, PLY thJ22 LYNs 4t oe IAtNsceGiA s "
Peass. Tstdiaaa 0' ..............s .- cn L F Q 1 8 CT O8 lre. i gu
1 .1 1 v I Dset1s U s i ss.7s n n mc v eoa d s c c simsn. ,o ouyh- e x I .A A 5 .~ ~ r eClsss is-a sts.
,eNTA VOS r .seu t.d.t.a..... ... de""i-NBUIC

"a'P i s o F NCoa-aaUS ss-sas nne1-949re ua a- ab DOGEnl A0 FDO G 5. .. 4
So.orO-dI.OA.A 'E I s s AHup ,emb iOLCm t.STe derMndraeEL -14"
D ela ler 1oe110A.,.50AV'r 4 = .. et dll ua., m e fl +. ~ cj r nia S c o nd "U-.6 7 5 o o-d r ltl R t


MRMR A I.Motorrta r csb21 ,DEal ntpar .
FONs eLnM iocapoetela N 1 nld .1an. ; sa.ss2 Y 8o total 1949OLDSM OBILE"- PDe ac d e 6bVaseBo.lT.2 ..Io2,nca aq .aVie:a...
S V N ............115.-....S.... ted... r... ItsTTJDE UPR,...480 r ntrtss tae s
A 2rII a A..t...eA lLtasI COMPAN., S..uNA.N A 7
LINO nlre sis r Trn Do I~W., -1:SanNiobisNr.10


FIN1.o T0 C.AC1 aemi.,-"I s- s .. sadEs tNsI E sOCt5 INGOI"heOste FOR .......... 49.T..t.feest B-7040PYBO16795

1 e 55 2 p asn21dC 30 d ..- .1,
- - - n.l.n.ln1sr.nalln.e.rnre dss-lsOr-l-nldo.....DODGEO49 ,drDEs-UXGEg
.A..........A. 5,I Fluid -Aive
F. Are,,,do.Fo.302""ueoo tovers, g'sLibr".tifoura, B209 . d GAnetuc oeA
I C" O1C]Il l~l- ............ ..... 'lP B AlR.24,.i9 1........ ......T.DO liG E nca 48 1 atnCledaa mi. Caro~ll.... itraile.do 32" teonod
d| .. a,]'"+| I |. r,, fl',. ,....so.o.rif.r,. ad- M a- .ifias c.! '
" ..... +D" +n .... .......6... : '.5s.' e9150.1Mine, y ...... ..........

Aqu rut uoC%'B-57 | r j ..,a .:.. 1OL46 1,it|1 B la n c a
C............ r .I .D:-."I;-,."rde..........N.1AS2715,sPAGOiY interenSU+ IUEV0T951C'OMP,
16..- ..........E CMN ueaMpION ES .....y A...
c....oOboe.. Ad "' ..a II : ''J" % A" 0 + ........
PrE ci prV ara E Dcall 5--ienere.....tma...y.............SE "."ELIAS.b"iena"me'"" la.-RDd37 rCcRY yLERa"Blanca qulntr de rega
...........UOU1 Co,,.l 50 fir +ieu X ...
FI.Utre C An C Hn A L ot+>.,lel ben.rl,8 2dN. 7osun o Pi a nelDODGE n 41 oto r esidentil AO S
bun ln vvcday aac ieal prl viatl o ~ l.Icm + e c n a 0 y e E nt0 e H RY SLER "48
dLoCCoeDO ......1 1....... ......... ........................eve
il ..........C-.. I .......... 20 mess sn ,asra Ce i osrcl sR
53................. C.............. P NI- PLYM OUTH d ..491 Tudsnoapeuipo.d
d= Co lm alsd dtCron. ecomfortt.y -bem e-$+ arno nn iotemvdoareo
limaI r ... .. .. doo o+ .. +.o -P Y O T . 4
So L a. d... .. d.D- Cc- truO -Oe-,dov, .. -+ g--c .. O DE.E it ...1 . 48 +E.-+ .
der.. n ri.'r s ,. .. e . .. .d . Tel l d ae ed At.u-rs trail"] do vo.teo
Ad li... c ,+ .,la ... .... DO anC& .-.....h. b.." DE SO TO 50.llis N cave, .... part X. C n ree a.I .s, : t .
" ' e" .... . 1...... .........y2 Y 8 ... ',oInoe" l=- ...m,
va d o I i l a/n c a. y va0 M; lt::/, ..'1 ,- :,E D 'I". -. STU EBA ER '. '. l nfaor mes ie ,er
no do In C.104-Sl-|0+ .vxrtl ,4 evo I I e. Lon- ACl 40 par cieO nia0l Ta Eol+ "NE CHMPOS L S tR
B.ru,..t tiev 1. Pr ,^= =. O M I. P Oo=EC. OI,-S,. o .3s7. D MllrS hat_ os 1 dei on er B7+04 '1 ".
Aqua only oudnaLy !j B-1572. F-3e95. IINI chtqul %OldRol I .111iN lI.'.." ocnaoye et l s o i e D O O4 iR O E U O om tr
IHD 1 .3 ..... ....I .. '.. .... ...' ", 24 a........ Bes s N E VO 1951 ..7 iF OR D 49.. .50 C lrl .
.,-r.i idd par orVaraa^mr, | a b:o~h,4,51, .' lll rCA M IO E SclCdRdSL.ER1."iiii .l. 49
~ ~ ~ ~ ~ a. un' "..on ...... ............ Modela, 98 Ta -q .U ..2 .. 8 .,. E
enlieni .m. er. No i .lo d aro. Do- F O' ,6,.. 10 H C.I. ., RD,"WIN SOR" an r-dl.a. quiC-3do3-ei-8
.PaIin'RI30 a rLR1O DE-LA MlARINA.-Viernes. 8 de junlo te 1951 .Uasiiicados

A L N C IJ.OS (L SIFICA DOS -DE-E U L T I :M A H9&oRA

VENTAS VENAS VENTAS DINERO-HIPOTECAI PARALASDAMAS I ALQUILERES ALQUILERES j ALQUILERES
$4 EAQUINaRIAS 59. RADIOS Y APARATOS YATES Y EMBARCACIONES 64 OFERTAS I70S INTERU PARA [AS DAJ1A9j APAITAMNTOS 82 APANTAKEMINTO APARITABITOS
as.. . . ..11 ECTVCO -IIP. 4LQtlLA LA F11T NTIO CON I LAQblt& %PA1TM1 10 IL.Co IY P|4ET PS[ 44
- I ELECTRICOS .. .. ... o, O, (ILITO 820.000 HIPOTLCA e Vende Traje ae NOVI, ,5.. ,.as.,' ...... -,a. .. *.... .. .. ., ". -C .
,0.2. o C,?: 0,D00..; i. _. __. J '. 0 '-,1 ,:. ,
N ..... .CLE..1, 1......... . ...


Si : C 76I"....... ,' .Isr'.. . ....* Y A CH T ; d:i:: : 77iACAEMA (EOC 0T . ..lid.- --
....II ... .0L ..LQ.,ITAon % %,looCOmown%?- u no. nr U E! :,.-,.. O.- e amror o _no d. _I E T .
SR MUEBLES Y PRENDAS .. .....""-OIros. .d0. O ..FIRMA I AD MAS ... o ,,o..... 0 a2onod Vonado. .
,, v'uLV.. C....'C TO T-LE'VISOR PII'CO I1',1. I .....o Ilnool. Lo.......... Io"01- cL .......... t' .. ... .. ..."........ ... 8120 o| oto 4.. o.......... ...0.....
IillSurni____,___o______en n_ _RFo gdoLo. into Cocon SINP.,
" ... . ". lo eor. dr Ir I t R,. P ROM I. O -Pa..r. Is 7.7 ,.., ... H-8 d enDeZ. I
IllE "...."",.'.. 7 p, ol'r s ou. I...e P R..... ,,,C ,' ,.
HAUCHA.CADEY.. d..... .... ....... ... Opo"o m n. l pto" S cI .6"ET
........0....... ... ........ ..,,... ...,,,,,,,, ......oooo.0oor Ij o Ir 0-.... .. ...... .0.._. H nUG uvAADEM !," :i : ~"l* ', 0 .10,,":" ~1 r,,o, 0 . ,_, -.pl '
OF.....c.. . ['7"'N-11.c" Nrl. ..1.m o C

'UId, n, -s I' 0 .. lot, d ol.0..bundlnto ei. 25, 162,rentro 0 e Infant.
p 1 .... ,."'' REF'RIOERADOREI to 8.1572 F~3993. h .. .... como o n: e n Ins nnn"mt ndlnte .0o "r.0. '. "0 0..0 lnt0r e a. de00 toel y MC o Alnoso ntools.n 050. ,o curo. Macmdr a
Sde OPORTLT ND GENERAL ELECTRIC on I8 N' 540, ESQUINA A 23u- I r, 1- A!.
.-lel d PR U IA "E EA LCRC 50 n0 ho,... i ov onho oo e-t. n. .0. -.. 0l- .. 1..... . SE ALQUILAN
.......................... ............... .. .. . DINERO ]]POTECA O[ I It .'to Escuela do Com e'rc Ic 12T'. -,' 0 = 00;1.. 000,. 1,:'' L".. ,'+, .. ... *o ... ... .. ...
,.. ... .p %,, .,q, o' tr:..5o1,h t -Op.Tol.O~lycl.tto o l m n s n. -01'0 5, 50t0"I. C00t5. 100 [. noo to oonlonoo r boos no. ont'oo
11 1 11 1.1 "J $ 12 0 edorer.,2..4. crrluda'Aot s n y .m1.l-o.. 00 closets. 00 doo 100. y ose l-o toe enott A 10 Cs o. tola, nom don-. sn oto.. 7 Mo
.~~ ~~ ,-.. .. .._ ..- ,,. -uH-..T I/ omo C cornelo o ]Q 41,o nte )li y eATENat .0e- a$200n MILr COLLO L lua! C H.o e 2ato earosdth'- BUENAS HJIPOTECAS O'40004 con ool tnn o I .0.yon o. 0 ..... ,o, :o~o,. lc A c.. 0005e00 ~*o~o, 00o+o~. 0.*o = sO1.....o, od lb- oo..t=
p. ....il"L J ...'"I VENODO TELEVISORF Ancodemois +Voainnnln!Pb o.n soor -o 0 -4 1 0-00 .eden0ont. verse dn 0de. Oooooo'ojsoobundaotos doemprn
eaC n ors:e netr o.
d" I ., ': I -IlTODAS NUEVAS L IINERO PARA PHPOTEEA tenaserion ya c n-i'l9ntA. ENTRE-H eIs coro 20CO ent L s N Iso
~ ~ ~ ~ ~ ilrainlp Dile It,. ; . a a Arla : r-,T,-. S ED to o.d.00 T. : .. 0. COOL ula. ter. ut.s ento nodt....n ... o -b'' dadoo teoltonol6o n-
M ,bieroo* i..III I nIErLIA Icoolo psnl& I. .n pIa t0d-ns342 do I0 o so.ob-ooos e t oo.9U b nndro n5. 25. 00v ifisin000BEnTAnt
'Eh S CEDEN s.oldeoto. l0.00' oo o. Sl&-oo ednr, dotolol soon 00 o-- 7.
.... -1"12 it F-3995. nida 0-' i o.. on els'ncs llll a toos nos. to noboo n -0o t..Ns o o o.1yG A V o d.t. CASAS 570. APTOS, 638.
LA S Y' ... ,_,_ u o qln.c o d 0 0,, T l Escuela. d Comercit to.--.1-- Aar-mento doconforV0 .
Codd~.la.esdha sns1.cl a otfooo .5 Co Arl toll .a-co. ino oo ..
SOtot+ ,ton\, I NSTRUMENTOS N. ". o1sl dnotr 1..... tool. Apodeono PR .TA O p'1: nomte e dno +6n too os "V-E--c -Ito,.. A--'o-uIo to UH-D-2coloOO-8'2-10 0 Uovl ].. co .ntool 2 co =oo bo-s
005 II 050L01 10005"' e ' -",0 . ..I ,otoo. .,I,.,, ,o .tooo.no s ,,Aps 'onoon onrnsilca nlss, ~etg oso aedr onclodo6-o 0. 50000.0 oArartaCentoCodernoO 000. ci, goo, v-.O~ Psnrs $...0 Aplo.d
"G N R L EL C R C en2Sans m r n ioe v 950,E MA- 3U" l ul 1BfiedrF.46
I"q . '?'t':'O '" . .1 es 0o .'p.l' iltar .'a FINANCIAMIE T) I Tins Do. land Moosol Fy .. 00100n, 100.z., .tso. m o ol' .m AMUEBLADO cOso os 011 0
Ift elilitac neO, cloietADd - -- -, :eoc a -:z SE A Q I N
p_____________.____+_yt, : . ,__________ cass. gr~a P O RE5TAU MO\ LS ln~me oqC ..c u;lsdo et~cd ,afZva ... %EAO LOOtOO 00'l Anlestodo uUompiet 210100ente co +5 5;3 mue-[ UnX-D-ost.S-
liIIBRE ALT( SLEO TeLl. u-oo72t. orig CrP .let lods). 0059 0.000: L o',PATAo N "os Cl ooINsU snlZool onn
iiS__ _!0LICW~Alquntoocubndosy -I.rescoenparpaamanto,
n-______,__ -_____ -___ 61 BE ANIMALES It~oj nan lpoctc lyl mn eo no, Ic n roo~l 101 Pto o 500 conodo.+ '00oll 010 O.l. oOoo 5 bleo 0e Into. ntlno. rooo etc. So
Bipno .siO qnn u.2oo45' s. o. d- tompo, e do. terra:; lt. rebi- : PRIIIERA
BUENAoScl IPOdn .1 010coo' &looOlsolot, .no n ps o nncplem n do la I n n to y y ran A..*000001' il


IdoCt, tiedotoonoOeooieo .I0 dterora Mestaco oolneo, to 0. odcOr-o
_1________tJLL __I 1.I 11.11 P0r'" B O cTON t TERRIERool oon 0..00, .~' no.toO~ ooils. Po00o 5 A nfo nrOd, AL ENDo ARES, oo0co6o 014 0b
050050 ccoo~o CC P0,1 0,1 o.0 00 7 lltoooardIFORM SE oto tIea-- + .. mento00 00de 0 Ostl-cmdr2/.~ i
0.. .. .. noE.m O 00 00010" IN or.0r1 Clm-o. al. ,,-
;LNDO-NIuDLRNOY N' 'O ...... 00 Il O g y0011 7 a 0a0,,0 SOBRE MUEBLES, ETC. I Inesoss en: o SI. s o So: n 0-,. sronr-EDA
lungs ..u..c"o color ho..s..ns MATERIALES DE CONSTRUCCIOS 3,.000 6 ,? hoedado. ....,aiv Dltol ........ On Ooo p .Oboot3o PLAIOTE-LES OFICIALES m0 ooooo ........... v.4.0.,l., 00 50 C. ootooVEDAOtn. s'Oneo. Al-...
cslchsnt y' bostidnr do nouslios. Y EPECTOS SANITARI0S 1P,000 7 ; Alt. Vododoo. Apto. 502. centre 0c y. A metlo Rotomoeocoorr' Apta.S
2,000 0 Sno.to oc u lotn adra de Oodloceno I. ele-1- OLde MIRAMAIE I,, oosotr, 0/40 slodto, b00 con- too. 675 5 80
oe olitlnore C5y l7 A lmnda~s pr1- 00c0w0100. ooIo. oo.n"t~ o.soooL,0005~~ 11,200 7 /0 Soonto Soiroz to, Os ero5o.toenoeo. 0001en
plit_ G __,SE Dotie I. S9.013 ..be, c.-e...oluil., os eno I 00 l0o cO30 anoo-' ploov. oostoo, o osnt

pua=a$ U 'P ._ T DI VOCACIONA10ES. 00s trn=aPru llsaSnaRt. II glaudn xeet Co- qio tos. so In cootrena, bo~o. '
gunot'r por encargodn i, "0. aobralto d11 u1 1 ,ii,. i 0, 000 7 % A. Alnm dendr E-UDO oro, f o ro n P b n oont. blob 010. nO .verlo obo9too 12. 001me00 astl tlote- etabne. oneOosooOS, 000'
SI 0 N. 0 o ,, o .to 1.0.00 -1,cl 7 % Pelrno I COMERCIANTES L oodd 3N bieva Arf obundanteno r 00s0to, orn D316.92
7UB E O C O E +0 .. 000 7 Anotob .... oon'... ont ... on tlo..A........A.....................0- ...o sos.. fo.. o ... o.. ...
L3p 00 % Mraoo epod .on e nte0u C se or,, f dno n- SOS. DE5T01.+'-- $70. Pa 3.
Z ...............................e..........d 000 0 % Aryd N t .. ... . ..... .. slio t y .... ......c....... .. ... para E stren a ....R
M'x+ t++ nfl a1++ U ,,i'.7 tb'-., I t r d ia a r g da o l s n rm sdo n,.e, an i


So. 10000 uO \toSt aOOhC 0011ll +--.-VED ROBERTO A. VIEITES ',,0,0+ 0000000a to 000e0 000. S ACHILLERATO AATM NO DUL--MODERNO PENT-HOUSE
dlm~t' i 1150 100 ... c u to I trt Ill-. r + VENDO' ]"?'+[; S ''0 011.0],, D CO0E1O .... ..... ..... .... ON, 0000 Oooto'poo rl-oo 0 i So. onp1o Ooq'l;:
Ii I 1t t I. l'.oT. T c 110'',.. 5' '5.f. 'M-7620 : lilP()TECAS . .Ols. llfenle. -o1 d0or, 500n ; 'O "u.
I 140110Ilol_ -Ist6 e*A oMy, . . .. 00- sire0p Iabob con C u 0oloo$t. 1 ..
__ _ _ _ _ 0 ,,0sr. ^ 00t0-in.,0. r 0 l..... olinen o d ,nero 'dllIhdras. 00 .. ... .. .. ...0 ps ....OI 00001 y clCnt. .. .-.:.' t ~
J IIA I.. .. ..II.....4I1IIIII...... 4 ~ leotrna. +lrloooo'oo ,losolspto *C 'IC A C 'C. oo *"'.. ... ;' .. O, 0 .. preo ndotso cnbl r.5 1ere 1n 00t's Ver
*Jdh tuUo c10.1r0 a41. lBpn-Ia'. ..e. lavddeo gaso 000 _en_ -_ -

3 paet, s ,1'i 5-cnn'to 'lo EF.IUA IV D AD tIl 0 *.1 VEDADO' 1 n 1, foo
%F__ -DOW3P01 'N1 'RAlfloC01qoP-'toA-[t.os US OQ iaTsAE llNeDao 1066, 45.0
I t0IIdel ore ti' Io ed It'1ldO---$ ----. 'A sot ...pr-... t. ..... ..... leo. 1 0 ctcH- l-o.-82 c o n. 00000y0Avena ,
des.'..100ld1d Cu dsO11000,00 I*SUI..................on '- o, 111I 0.C OS. E ,. ,1. Aa D-i. _______,ran-_ A oIso.
.1, 0, .. .et.oi Olomo J A.,cler... rdo. b ...cm y1-1,lollo lo.42496
d. -- .S... +.... EI1 A 0d UTll d J IEIi $ .tdrit s l ~l r Ilunmeml00;0.r de00e'to i 000d1010 "0000200r p +s-nontS .
O .1111.01,. 1.10i- Is T..eat H- I P T47ASo I A.U.iosoCADEMY idalis I NI-51A1 D-44-l820 c oto1. 0 puon 1,070. S-opidonr
it.i E R, R De,,n...t- ee doa dpo, bran.--=A ue doemPe~etecu tamn d ascnaga
D E G A S UN 3 000to % .4- 1 A m j4no.r-I-.cb.Ot. yoban.lloi __r, ALAI _NARES, $36.D
N r'. S 4,.RRI A.. n.Sn.t.... .............t........... .I00t .. ..Co 0 4 A T yl.a N hEPTU .. o... '. ......... ... o r, C A S A DE1. . .
c..rnnnCOOlon51[n&.1,0 I I l I n ,] ,en' ite onf '.I4W-,p
TT i],=,: exF-7 r9] _OE.14 ,, $46 .000 .. .. , ..T.i...F..24. ratio, .an n nf,,me. Bo',.,,an?


D -1,Sy..1.-...... l :tlo"c"O o..... oobeln P1 1 V. . R SANCHEZPASEO 2 ..o
______________ SELALBURICD
--, do t, "'0. 0 -7 .-6 '" '- ooodoo. oU --LE ET-8C-. __n_7__HOTEL___ot_.__dos__._ _t__. .,_I'll
33o.do 101110016on 11.0'd 100. D4'qjoos n s0000150bs0ta00 ydo 000 P.6.'soolo. stso.VE to1
juegu uartocolorhuesocon M050IAnolDEcONS110CI0. ,502"''' Po nfl do do Pq APACI M G rtrd A, ino ra 4NNT7Oitn B E C~. l-U--30
62 OBJbDATode Y Eo tTOSoVoRIOSO. 1o,000.AlI-000,"CIm ........ ........_4...-p2-12.. o1d... ...


REFRIGERAODORES ,:'ERRTER__....__ __-+- ... t...o .........o..0.... ::..t...........mon, 01.00
II E IRDA 'I.I t... ..000. ............... .............0
SCALEADAsis l.Vodio%0 h0r8%Si n.lll ,% lAor.u a deoofts 2 .o oco 0f'le _-" _-.e f.., tercer p _de$7p. ,
A .0.,!0 T Ol 446 INVERSI ONISTASAardO 44 1 00 I7 Sants5 01' R' 0 .00in.,-le, -..d.o
+i. .I_0 000.o........LP,,05,s n st na.. 2.... 'as..blind.1t
s l62o OBJETO..... .. ...... o.oo1-o1.......ot ...7. HT ELAE DS t n .... o.i... .. so............... IA V E D ADd'
1 9 4t2 1 I v .. r D- o+ d s a 1 DO el a el n e l.V d .A s..n o n la tcyh i d~ltl o I s I t d o In A e t r n I0r.0001.101 00017[ .0 s000 peso s w loo,'lafderto ale o la' .el
M IJEBLIS, COL HONES-- d000, .0 1- 0. II.oQ 600 8 % -ri'nno oti00 5u0 d.ems 0aor..,c1.nti y0'rc0d.0P'
j i J:l.. ........ 5 00 10 %I Aroym s o me't n laprtc ulan tes industry t "+ al, .oriA ~ LI S "o.,d .". y b.A. ndm t..cI
A.LZ S n~ j r, d 1- W DrUestau...... ....an .. .... r acn I t, pre ar c ...... .. ....... .. ..e ,Dn~ d1,P

SI00ENIRADA , A.rroy o'Milani I" river :en m l eEti.aentre EIFICID4MERC
Ili 11" D1 I -, T.13etlnl o. -. ....OU. .. ],d-sI,
,;: I 7 C r PRTMEIOSDUPEX Edil .--. o.U.1 t9o1, 'VN i ET-O~
00 000001-0H0po001000.0 2 00C00'A00100.E iONL.Call. ILon. ntFit..oc. *ota"' Ref ri-Center ... _______ osmo 00
Axuh. t T- st 1 alo. 2D-05n0-64-t1.7 Once... 10 000 os o cs .otooBEIOASCOAOIN 655 LrUEEB0NOELA 0'41 151.,COSRUCO
S MALETAS AVION Ur. te Sl, u_,s x co s -:,. .r-.:'",:,A,: MODERNA
...i- ...Nego iAP.n lrpn 50.20.0 __t____................Apar..am..ias 25 N' 1009,.. roo esquioo
Sin E ntroda . 010 :::;"';;V;"+;'':ta,,,,i, ..,, '"_... .. ,I__ .. .._ i__............ ____ ...._ i_ O = '" pa la en_
.to 7%,o I_.. .E oso oLpue oto o de Dom
goonlt cnptGonomno PATNNTORMLcnSl
I.... ......7-ill. U U IU coAor s 00000u m grin..e $90. 00 cl. ..Tncs .l ... o o ......
........ ........ .o.......ol....t,'.M edia....Ias .......o'mcoo' .AS-3'272.nr .568.5-2 00
GENERAL ELECTRIC Mining"8Wicoo-" 1oct.. .to otI int Itoto .no j .. ,, .... -.. .'" :.'- Medin $60.00 ____________._____
....0 I AU .TOMOVIL..... ... ......
P H I L O .. ... ........ ....." ........ ....... ..........
.ht n LI D iro r i nc :" I OQPENJO, 1 066,*$45,0

PH IL C O ,C0.00. 0 t.o 0...............-...0DOITO CAMIOK TRACTOR ... SE"MANUE L '0-" :''_BL_11
FEAIInITDX -- 54,OPERTAS u OMNIBUS,; Pequeha~s a 550.00 EAEAN 11
bdoo .o oojt o.:2 .....~'siti lost s do...... told do pos- ,.... ,+ ..... "erlos00 tod As os....................
_____ Ill olo.Orooon b o ..r at113 l -,t 1..U to1 i oc ottots g s y ott 000 1. 000100

np.... D10s.. ee .4Southern t100. ilegu n t - 0 O h o- d 0.............oo. Sld.......o
INFANTAyloono M- 6091. B-IQ 'rV.0 y AstoOOio.oo.,t .. 1..o
I (I0riTi0. ppt00 T .r.r00toeLnoB-c4to(
Itrssb Wid lmaalp ci" UH-D-3,5.04r-82'. -;; LH--13 6-210'


('RANI)FLS 0'AVLIDAL000 100. ALMIEIDA Y0 .'MARTIN 0too par. fobroeooc. Mn0000..ono.l ICua lHD4......I NF BM N N ]
501+O nitolno 358 'Telf \245S 000 lo d.o.o.l_+o,04 0 ere 400 5000] 0S 234, 1. no. Oy' P0 .. _____O___AN ___N LA U_____ o__ -._
dAClCN. APWI A. So chit, noe .. Vedodo. .e. l. U A '11U 8e aq po rlametornrnoso y
po"--b bcb obT oo.t. ot.co, Orcl-
;;.1. E1,,102c-, ,I.,0-J.e-- -IICarI Edni. Embajodo Ae-rri
UH*D-tam S- ga -1do I bi~e lf. semimirko ) llm m E IL .-. D pin~o (gdisSE05UI
T,,tb,,-o., 07.51- ,-COr., oi,:ooro0
_________________ I 010000o.I.ossidorcmotbep -tarud.loi,.
bolel........ ..... ..W n .dinua))....... A ....................... I+I nNCA Rr. D
________________ 50.0 400 foooroldol, PRA jA. I ddunitradoa clonino Ioooo. ooaoooooptm


-0, i n P ,in I-.), aI "- llrJno b rdn
ONBI1 RPDORisnc.mo1 CASATEE LSD gadat..s;g- r eilon-
entret bt.Eone,, AGACT 'b' .,;ty00o.00., IDO0L00 Tell. -7,T716l

SN LIBROSEIMPRESOS llE ALA r oel no 10 ]T -- -L-E-CI- .-I s.odol.etnirL-0 I u loo in o ralo Fn ars
:': ,." : .+:D.NERDINEROdAL5 'cd Tu o ......,..to
l In' ". .".......-1 CO.toS., -.,; ,'YC 0::NR0'0',0:+.1to.: V'oot;;t1 3S.;+ ,..5
.. .,a m s y a ... ,24 I.:.."T llf.. B-7 H ,41-
till ,. -. ,L Q I E E
+~t 4a+- .10 H~n3b2.y~e .. l .]:. ..,e.-+... e.oma..SiE ,.1,54, sin e str tenair' K.,L is.01-8-8

Pigina 31


I0 ARINRA v3001III03...n. ;a de 333.32 19711O


asificadUs C O 1 S C LA IF.IC LA D S D E ULTIMA HO R
A N U N C 1 O S L A S 'I, F I C A D' O S D -E U L T M A HO RA


ALQUILERES
82 APARTANIhTOS
'LZADA D RCOLIU91IA -.I" 9 I
T-11-rn F ;V- D l' J IIM
F o- h c- n.r a r -4' (' -moo


' 91 NtI(V.\ S CII.
.l.i.|. 30r Re)l.92
SC.-Imr..ll I llGuarda mueblas |
"HABANA"
AMP.ocIr3 I AF3AflAO
EL.25 23.OI0 02232005o
Y p 3 1.009. .3922
rrerAMen1TAD 36L. l I
IA CocIMA 3 1060 PUtde %erl In.
Ohi.lo 301. M.6921I.

,..__3__. u !.l:23: I


AMPIIO APANTAMENTO

171V*1007,enlrt 10 12.I
Guard muebls
"H1ABANA"9LE ALQcLILA DI


2AMI5AD 36L2 A 3
?E ALQtIILA 9

*0N LA/All'' ir .12 9
,!,'W Sal. JIM r ti U rnIn AqI
U:dlllle. Ads. A'hhn.i. n a
Marnn. 269. r.iquls 23
US ______ ni l ton
AMPLIO APAZrAME0TO


%, D~O g1 -" 70rI

1. 'N o1007.-e'r" ]1 0 12.
edmtio.I Fl .fl ___l____ b
um13 .3 15
iM EALQUIL
U1[ -.1 /p nP....-." a

,e.als'ssrlmo.. 2/1a, 332,3 r
oI.2I 9 N I321.AiMr. ld i.
m...m.. lHD.Ms
.1'.AIQL I, I 2 I
L22s'll". 22s.a~ aA2A,'o.aA."7',: 21.
u s.' "osl,'p., '1 0, .......


tN LZAII II.2112 1


N 2l9 A I lld.
E ,11119111, A ,@. W llhinglon, o
Marine 269. esquinis a 23
3 rr1 3 7.2 1.. 1111
3LI 53 2'.3 '37 ..3__u .
rCDlrIC|lam ZICLUlnVOm
or LUJO

1-Hi I U. ZVI 42, IQl ro

VEDAnO, I70
Callah5 N' 9)59, a, 8 y If)l


n ,! rlI, t: kA-I -
I ar e 'III I ra h+o +.,
;.?i n a" '0.. &lGtdes 1n1e, 0:,;.1,,l no
I. nn gn b fr so n l.... -co id ./,.1n

PASEO Y 15
R untuun dll. uro
U i rlll o ifici nr I ,n 'na.
man& yl oniel|orel ic[- -l
410.l o de "I rll.l can on UJim.-
fin color. Clnarls e4clirallll.
leg. C.lnorlo EFrlmlo, e| aalor,
garoje. i
_111-11-6282-82,-10
MALECON

Non. 209.211I. enlre J i K..Dreie ,a ,.


ALQUILERES ALQUILERES. ALOUILERES ALQUILERES"I,. SE SOLICITAN SE SOLICITAN L SEOFRECEN
52 APARTAMEKNTOS i OPICINAS l MARIANAD 'RPA 'rTS ALUIJILERES VARIOUS 1$ i -,AGENTES VENDEDORES 1 .5 OFICINISTAS 118 CRIADAS CRIADOS$ .
A', ..... .......-,..... ... ......... 2 0. o 2* A il-nA,.''3 oA .I -,. ,1a' .".
11'; ., 1 1 I'" ; I' ll: , I '" 11 u o l 9 .i -3 e . . . ... I . .. , : . O ,' :,1,o o .'-o ,! : .. .. "'', )II ' ".AR A '% T iN iI. . I -r.ft I .. . - M . . . [ 1 .. I _p.c-... X '1:"- 15 !. 1 1 11 . : , . ., I - .. .
F ': 11:1113422 2.2 2 7 2;A.. 2. A 2 .2 2.,3
.P. .:- ...." :,,,-; ,' ",,, ,-.;-. -Ilr l y 7r2po. I T As 3 .... I -,,, 7.11.3..
... 1. .1... -,a I..I....s- ..... ....jI..-............ .;,_-,' m `- '...C..NER ,S C.,RO
.2 -A 9 65 .N a-.I! I__...".___-._._-;, _,,____ ",_______________
A... 22 1 -1Il: y H.v.. .lsi-10P60 1 11-11A-1YA D ,U..A S .O.IC IT A'-- rA. ..o ... .. . .'. ... ..7.-'..-.......3:0
;..1 -.11 -, -llll i ,.l -rl .. 4 I | e.. ,,I, ..c1" i.. 1 I .. .... .. 1 ... .- |I 11 I TIA USA P(AR A I O- ; n

.32. 3 .7-3:- .1.1. ..1--- ,O l Tr0 D AL 7 ".....).4n ,,aInLII, LA

4 A --rNoAC- NS.I ",". ,..," "' . 'OI-C-'A.LOL-R-"Ia' '"-.," ... ....... "' ,' ...1 1O RAn a-ontntan.fie-4-1 1
.,; -', ; ..; .. ,0 ,. ;',; ,; ,,,. ,,,,_.,,,,,, ;-...... .. c I; ..I. . . ..Ia.


-.1. .:I.... -2..313312113'.1 2.33...i.io 'Fie21i'_ a ,4 _M. 1 .. 14 I-
, I ... -.. !".... z r. I J SU ~ L o rK V BO .. ... .-..,... w. '.. ., 'li.... i ; I .r .. .. n rtege, fil.. ...e e 'r .. ,% leaft ll ' ," ,,ork"

..1 a-..2. ..- 3-33.CAl '013- p7r.- rR, .
San- L ... .. wr-,ro 119--123 a,. .. .. ... ...........- . .... .. .. ... I,.,I I " \ I [ .. .....'. ......... .. +. NI'Dir 'ie C-m.- N;R--D,'2 P-4' .| 3 0.0, 0 r. 03 23 o ,, i.. x u e r p" 'r . .. .. a' . l lN & P In' I ". . ... .. . I I
n_.,,,. I ". 1
pill' a' TO .. -'"". ',i282-2 DEL MONTE Y-VI'ORA'. . . .... -,____,_,____,
A-,ph-- a ---- l '7,a.- -- la untria Sy treatin. ula$1 .t IL O1 .t41 5I I- p ..., .. .n .v" v",_. ra n .... .. _rj + .] . +.. I .-., +xai ON .area" ,+ .
1 AI1"o- '1 Aall333P02.3 02TV7.03..Ill
0- .i 11.0 A ,,iO N l ill C ..i 1 -',[, i .-i .L . I. . . .. ,- .I. T i I i ri , I 4 v .1,.1. ['.. I: ,el i. r, l ,
i.' l".." [' ,:-'., $
:,+'.:, ,,"'+...+" '+:++ ''+ I sq... i t o nor J,;.,+.. I :, i ,-:-1.a., ... . .. ,0 -- - -.,V-e n d e d o res'" ..: ; I jw...jj.g.I. 1.r.. .. ........ ... ..."" , '-a- .. .. ;:; 'III"93-ATLDAMA',-E1-`." a.l'-- 3:`m.NlIproOLed..ON-."... . .. .. A,-.-....... .....- ,... . .. .. . . . .. .. . .. ... . -.-... . .... . 1 . [ M r i . . . ; r ' ; .. .... I ..'.' Uv irNT F To nUI .. ... ...En,.." . I . i , .... .. ..n ",
3, ,. 3 ',l. 3 7 .3..'.I. I22,7.1, I ;..

nnsds$ X% lit ,aPrlmotsILd f. ro .3A-5to '. 2"!ai .4 5. .. ..


-. % .II-..... .... ~nIHltD-42S". 10 St -t |l0--Lf m. _N- ]4|+n *,. .. --. l 111t~ririhco C/ o DA IO DE LAl. .lnl-r':r V -d '; -`La-' -
D .st.l-s.33210- N LAYA D E7 M IR A MA7'0'" "35. :. .....
S1. n Q UIs a -AR INA.I lo - '_ _ _ _ _ _ 1 7 .SO LICIT U D E SI j :a
_L it n, , NI f .22 -.. ... iO _ _ ___ __4_A_ _.OIAIlCIONES N13...0. I.3.3d* 23.. p. r iM- ,- ,3D . ,, ; ,Ii...I.:,',,:: .. 07.3. AEo.1 '
_11 %-%W.I7 +-7 195. t 2_-'nl..... ......37 ... i :. R ,.. ... ..... 2 ........ ..... 3- 3' 237 3 0 03, .3i.3311(.1 37 ,3 3.A3 r2330,,3 .. ____.3' .. i 30.7.7.7.3...... .. 3.3.3..... ....
n22I3I3 3133 A2'3110%1I2.3 32II n', 0hI3I :, ., LA d
7 rilIA... ... Rn 3a .r. A .. .... 0..... ... --- ....... nnd0nR I'NA 7 .7 do.. I ....... 3 2 ... ........ ..... .
I.... . ..I '3r,. nlll, .3 I VeId0. "Irin n D_2_e! nn"_I.. .... I. . .rino s_.f.


IX ; .11 .u-.1 19-21 ovtd d ucl, cc l~a-ia tie r, 31, I- 61,c D-- ,. .. VARI05 1 1 -4 4I 04-1 r.. I 1.n g: %]d
..3....1.3 N.'...... ......... B... . 1 5. 1'6 . 6 I 'lLM,..Lt h rtolSli AM OSA. 0 -430-119-10 33LA.. . . . . . . R . . . 1. S r a c -" ". ; ": .. . . . 3 -U- -E. .. .. ..
L --- A LQ....A.3,'.-... .... ..... ........- F.- 11 I La .. .0.. A... .. ...... .. ... . .. ...1.,I I... i0.2.7... 0322,
ONPk7Ka 1.teo-Pr d nn im ir als lr.3.. 3 hobit.oioo 11301,.In-. : ;. -
, 2.2.0-- -, LINU U LT''R 0. o.. i . _. .... .. ...... ... ..r... ..Ud. 3,,,+ 0 ,I.'.2,2,,,,,,,, It~ IDF LA MA R INA S1 23 O VN i n.TA
...I. ..... 2 ,2 ....... ........ 1 .1 4 ...3.0 `2;2 le o'- 1.2I2, s's%; ,A '" I a -l ." A',."... d17$40l.00Is
330;327..2.I'.0 IAlal..;,lD&,s-11312, 3 IMIFlb hon- 21 ..'27...1 3303333 ...,Inv- 6M32 33A,.,3 ..7 -- ---I-30A o
2,' D_ 332 720 3 3 7.2. ..M.nIua.es? UAVnaA.'II..I 'AL, 30rI 2307'S,2ll.I0IIICOLO D 2222333Or

32"""I2 9R4 T73. .h .. ...._ SE CE .. .. ..... D.....
',,32 ', 32..3232,.3' ....ANT ,U R ......I'O .' ."' , ,..- ..- IA-3d-A do 3033, ,%,'2002270 3,, 33 s,-0 327.0i
.,2' % ;' fA'330.- 37.2O- J ESU S DEL3'ON..... 70.... ....020.2.0,0 I SoIiciLt.os ....... 7...... 33 3232.... ...I. ......3202 '23
I... ",-I... 3I..2. 3. 2-.2330 ....... ...... ... ............. C022 7.07 N T 3 70 07 200 3 R .... ... . . . 1l,:-" 3r.7.... ""
20 ...I A 0.73.332 P AL IL A 1111,110. 3 303037.,t2- 2.LA,33.A D E ,,,,, ..-r. .. NoI, 03I~' 0 3O.PoM 3N.:
V.lE1 1 E IDADO333.r I h l, 0I. n.37 ,n, h32r l 25.2 'I3 0. 3,030. I0I"7 730Fn.223--..A.20 .3 .. 0-7- .

.... wiL 1 J icFiN x ler, W 6 Lalk u& ,I .. .y. .. .. . .: . r r . .
E PI..i i K I I" v-V Ul"!-- "s'.'% IQ+AEICAO OACAC O NE ".
- 1.r. -.-..... ..;... .. % ; 3 .,1 + ,,Da N 271 l ., .r.' i ",r
S.1_,l 203.0022032230II 0IIII m.II 1 37I.2,0.7I-A-32 02 .7.332. I II. 02,I3ot- 3..2o A.- ... .- I 1.1n ..."... -A D I _.
bill. 0. -33 :.I7. I 'I 3,3, I mI.-I d r IF. A-10 .
I.7 .....-.'"1, ...... ...'.-............ .D.-'"O. 3.-1 ..:.. ....... TI ..,... .. ....... ........ .
2, 02, 0lr3 S S A Ir.., e 3 ir....1..r23. 23 07332, ,,. .. -l f ,, -.r l. i,,, 3 3.0""" 124 '. LAVNEA. -r..LAV .NDRRO
2ll3 N CICERO P-I NO -n-r .-.. I -l ..T.r -...;,rta I Is ....I ... 3.3. -,.3d37ar -i' 0.... 303. 1 02- 3 30 7.A-.0 1270-707023,
22. .. .O. 337 .33 3.222 032 333 1 .2.32- j-_ .. ,_ [_____ T__ ______ ,__ .-.

--....1 Ii.. CR-ADA DRCUA TOS i ES-.. D..s 208my,207.. '.Fie.. .. 0...1.I327L-'-7--.3032
. A R110NTRI.O n, 4, -IN.A2AMc... 7'233hA 3A ,-r'2-I,--I3,0 ja.n,, I ,303-7.1-000.00, PRADO.y..IE.U...O" 0-007 .33332 125 CH OF n E R-E S.n -rn r
,0003,2to0,l.. pn re y 7ars, 0327. p3ro'. 3 -3". i: A 2' PI 111B.R', odd .IIy O :('1 'IIO I'+,,I d ,M- -233333n" 30233223303032l, 337.. O l'-l I. .. ...r'n "''hf*' ... 33332 .3333 ,7.33233n,03 ,.. ....,.-..v~ -c I.. + ...o,... nl.-,4, D 3323. ....... *33..]R:;' -" + +A'm + "
I., C. A I.a. .2.30334 S -32 32 3 0.30';Co eDEN3 'O.s'15, HARANA
................ t na c ntr: ..em...-... r......... I -rr vI H ,A......el .. 1... ..1 M a gnza a e sG- e : ':. :: ;I *, -_
. ....... ....... ..... . d.D 4020!-tis F ... ...,... .. ...................
..................-1 ...........o- 1 1.-... ii.. ...-I.".. .. .... ...m...................... .. I ..-IN, C. I -1;
all22 .D D`a1 A..I Amr d.R GUSTon-, *h. ,I. L UANO.. 104,'CO.CE..A,- (.OCNR r i__ tlirl[O 11 i OLIITUDESVEIR)L .- .1\ca .. ... 9I- .,
37I33.L.3I I, ,l .,!',., U.332 'I IK.'. OFI(I"I
... .22... ..:3,33203',; ...'-.7. ... ,,3 ,. 33 ', ,; 03 .... 2',I ,- 303 .-...... 37.7.270 22. 07..,..
L I. IT '!!2 37 "..1 ....... "1 M ie M.2 2. .TAQU'.. O" C'" A I" SA" I Q1" n'It T 32I ....... "..TO I...
2' ~.,,.. 3":2. '2'Ia, ..,7e... 3,307 I7 r.3-... 32'A3 V en3ed2.,''."IN.- .
22 lII l.. --n ,enl r 0,33.i3333203. 3. 3. 3i3 -.. I 1 0. C 1 A-03 3 ..3..33, 73333 ll.33h,35 l,.r, 73 7.073032. 3227... 3 .2 1 0 72

., : ; . , . s . . , I p l m m a n 1 [ h r r P I 4 A 1 -I lluI,!. ,.. ...' ., Ia l r,, I . . ..6 .... ..I ,' -,1. ..-; : : " .:
. . .. .... ... ....0 ', '. ,'_ ,."" ", ,t 0 p Itn." ,? a . I - I 1 :. ." 140- ./ALQUI L( IONF.. -.. 32r. 333l l 3r332, 7.0 23 e3,7 rIlO:LLl 313,,'..1,,33I 'HOI7.7.'711 ... .07.27 '" 3, .'. 007.3.270+Sm,
l 37I.2 1- i 0r .33 32.2 27 3.3 330 2 2 .. 0 1 .7 0 ,2 3 3 32. 0, 022T _.0 3

3,.. A3 5 L22 AL30'i,3322.3.,"'7'3.ol ;-0722 2,032;27.'o' .,," ....3 32 3... .. . .. : 3',' ... '.....2 002702T+ 102337.7.303"r.7.,33123.7,,7.207.270,0;2L2; ' 37.3Tn 7r, ..r
C. 40. 14 -.I.-...--... ... r." .- t. 1. ... ... ,+,,,..,-.... D-r 1-1. I,
I 33,3 2,i m33f.23.9 ..A...UBANA' ,:33,.73. 7 2 7i.. ..7,ii 333223333323L,3 .' mold MIS.. ps r P ,Is. 330.333 33
,_r,.S7-.A."00,d0-i I2I .1I.. DlLr,1 oo'.po:ooo. ,-or r 4r. I ri ,

i-- I AL [I iPL; ; .D.0 ' : 1 % I I / ; ' ,: f } ov.. ... . ..._
.:!. .. l N I.)S '' n P 1'i "" nl~~ . ,t, ..n 1. i 1 11 i c d_ Fii l-I c '_,- -_ - int;Ii, .", T, TK r l.O -rI r.1 -1 ,- - ,, en 1 Lt.
.'I.3,2"I'"--A' I'2203I2 03'232320, _"i-7 Sn__ _ 'P 7.3"-.0202'""0733.'--.3. P .,I I44'"

", "1" ; rl '''''' '?1" I .; '. : ' "S .n, a .....,,.. lO...... I~R,5In.
I.".a n .M 1Q-n T in I 'I, v4FnaOo--I !' ........FA '1,..- A. lrae r r fe r I,it(' d."*iI S.r _M' o-
2732. 27-3-.312732!3033 32I.0....2. A QISRI .S1VAR IOS 103.3 *2n. - I. 1707 220352 , .,0, r107. 0 -3-2I0. 3 2.2323.30.I5.
.7a:,i I I 1,I1 03.70373,0 .023, a ni. _._'-. ___I-- __. __- _________,_A,____ j_.___-_. .U.I* II 03.27, Com1NIds yARA27Io27 do.-.31. .2S32,333232 3_I'i 30iI ......000307.23 0273 3 0.. 3PARA..U....127.OPERARdOS4a.PRENDCS10 AN i 1S Rh rtv ~., dart, l. f I ,..1 o n A-0f.. n
I . i l.. I" :,._ "" I l; '..,. 1'I, ...A" ,~.. - r n
... .... a l- - - :r 1 i .,I.. -. -. . .. SrMira *... .... ..1
"% .- ., F1 .. I- A- "' I --I P11.11, ...O rofi Tmb d 52.p D-44AP p10 r10
.3 2 I3.2 3 323 .3 3. 23030 `.02337 110'3o o, ... a r-2 to-o.aIfo og.fio .. o............ .....,"_- 'W ALF.IL ,-......" A. -.-,-.,1-,'.. .;-,.,:. N ........... -.,, .,1.. .... ......... ,- ....;,.... .,..,oI,.. . .. .. -..-
...,i'n64.1n2I..... ... It'...--... A7.220 .07l0 .0r3h i3,3,",2.7IO7, .... ..3......120 ..IAN-J333.7.3

i:.l OFC.A.... ...... .... .. L1 I. LQ .. .....I'.. .,t"", I.. ",. A, AD M IA DRD11-14-0 .M...........A COL R.NU
0.. r'. .. .- ..... 3. .-.-.. -. ... jI, 7r.. . .L a.. ..D i ', r ',- P il l. T., ,ro_ _, .n-.- .A .3 i 5, 1 h r 'r-. L ,- r "". d' I" '.- '- " -" I--" .
7 3., r;'.'.,h23 ..; '"... .. ..0'D. 32...AI 3-7M3.7 U.- 3.?.2.. ..0-7...3273 3 .3I.,70230
EDAa 17 -'- -_-______"32Q,- n,,-VI I R l S U E LUG EBl rgin agcLArMAR INA 12 OFIC. 'STAS
_c, la e32237.033-3 C DO LA CA A0237.I-3n,3,.3r, e A..Inl_ rrI. Zt ire d.gar w ____ ___-


-5 a IeIt dor I. r. I rr ....... el'" .. . - U l- Or 2 21 17-11 de bn," D. 2]3 .X
i, pl,. re 1 ..... l, I .ir- I an l I tn A aim 12 V tto ia -l a- 9 i. .r.2Y 4. aF II" ns d $ 0 0- - --- -- ---n In V,, ,`- 'P`"A -.,v ..ar* "
... ... .. .,I.:,", ;3 37.30. .3 n _____n.,._Ia_-_t _,_.
;_Lql _jn~j~34. O3IRMCI33 ,.I.,.I .._- I.-I-,0"Cd ,.l.Ar. _ii: r,,, I nMens 3ial 1s? 02271-2.-__MIwH
.U,- .2._- r %2 To231011A.".SENIOFRECEN .0.,L'.-.3. I07.0.A
RTI .'1 t I . 2I2."5 AS, a.M -iJRLADO! U___-37__-9__ I ;._'PLAZA E.Il..CRIAD... CR.4005 M3,307.3,322-333033,30.

02ICT 0 2.233 33 31225CO2303133., 'l ol 333.3.I32"033,'
303203,___D-4111-1___ __7- 1 03 03030 313 0120 0333 3o7I3Io 320233322S3. CON0.. ACADEMIA 000323327.33 02 07.033.7. 0.7.30023
_,. 1.327v.. 23 CR30. PAATIO 72737.,3333 332.. 72.aIil .r .Ijj3Do] iI t,
LU FAR .CENTRIC O F .037313 823 2AD 7 -0.2 1 .0 0032, 3203.3SO .702 7230 27 ,.,it,37 0.0337.3tie.

-12 '3 2 . ....I I F3..333 03 3.30d003.33l37.272't20007227.323223y0m Manzana denGomez ___________b._SO__
37330 2.3.077 2 !!70027.2.3 3037N3IN.,2.,023332..7..oOr...,.I-0' 3I "r 'rUITECTO~.D (3


r- ". -, 2 .. .. c 3'30233, 2-2333..37... "..* M' 1-3591.0 I1,I i M l% L I- -I f r e :" : 2 6 P .- I ef r w ;
300ari 2222 222 '223 03.' .a D11`.%,I, ".." ,Z' y o32~d, 1, 111, -rnj7000I 033033332 -
0. ',7 .. 1 7.23, ,' : .- .;`. .. ,, .. W il V.. I. 1- It..2I33-p rt.3333p rl% bri33n -41413-1
IINVS LCAE 345 .IQ.'. ATO U Z In .. :. .ll2 N 1, 7. U Ii .-.1.ri n UI
Iso" 'r I.-'I3,23 4 A2.'.".. .
-0.q3...r .0-. '3.:3703502. 0..3....1,3, 13 11 .0.2
..3 '232.o 3' ini00203733*40
... L... L., I LO .. ..0-...-12.. T, 32321 ii77.32'3333377I.32301co r fe e d.. . ..., at. '. :.a' a,3.2 r ..003023332. I .D E-141i
EIO I .. ,,,"A
.. ".. ...._________11illI. ..077321n `- -- __ .a- -___.
11 .1.1Mill..62La .7 __.-ACADEMIA-bREGG 'i" _""" ..: .
..I. I lie- ".AVA CNDE RAS AADR O 7112.o 7. 7.I3 .AN23,2I32_ 7.07.3


PACINA 32 DIARIODEL"MARINA JUN10, DE 1951

Solicitan losroarios. surimir Actuaci6n illegal del Alcalde de m I -

los impuestosol libro cubano GuantAnamngcontra un ingenio"
La Se-iiin-aliiii der a',er estuvo dedicada al Formula IIA prolesa I-Cuantanano Sugar Coa par
Din dcl Abogado yal Dia del Libro Cubiln a.a..as pnoce.dimioent....pleadopar.. cobro Ae.contribuce6n ,
I' ..I1-.,,d.11 A ....... ,"... ., i ., '... dl r. -
d.,- , l a n d&r ,i,. .. .:-.
~~disferentes *a";

e% iniIsmii'-,, 6 ,

c ae r i,' -, e fL.-. i wc,.-. k. 1..i Pit. l u ..
IIs.h ... ..F.. .uf l1 .r I .. ..."......3"; ,,-I. i.. -irr. ,A d os1,.e"reno-en.Co.e......... d aioddi di'''"'1: A Aff 3'i i '" if B'i : l;L l/':;''J'''"' o nuiadcdst la s cn ceop a iona s enl m ig n Io s 1 1a
I, .-,E,, . ;.-nfrc ia grand. 4 -e jaLPoif clones -Cpt radI


uuunpfn:idi iiPiiin Annuidi
i i i i ,-, f ..fi. ....A. ....1 id if oii-. ii .. dini ihi li iu uididi iiiV
d ra s .... ..... V" -- .d -di...ma.ni- nilSodld
S'a .. .. .. U a .. ..... .. i -.... .. .. . ...to. ~m a d ad s ] se e i a ,


ii di Cmi El 'A. Ai oi. dle i in- Ii-ia iii
c. I.ahcnddi.pC......... lod" a.os idcin esi a prdaf isi
,.l P... J 1i* i je.ioii e -
Lir r.aea,....isc'ii.".. -, ,n4 i iii.a,','.,., ,, .- isdn-ppop.r n a ;

I IP-,' d Pi di To .ini .d Ie r d e oi hio-[Geore idin d iMicA.u -idi Aue o 1 I\1D'd r t .. . , ~ e p a I o e . l ii A o.int ihlihda i !r i i h tf .-. s, ,K e . ,dia d ii -su d a- uhn oai esti nii dia iipa n d i m a.zs N a- i i ip d i d i .
,'conlndar a ada .[o o~,. ,-..,ta-,,r,...,,,,- -- '


,, m dt n a o a rL out ., ,i iid A.o isrt r~ *h nti* o Ad ii D uuicdos i i iiiis a nd ,;' ui de-i de g ren teii oriena l, ypn ui id iicde mmi el1. .T i i.
flgA 1. 0,iin1301 iwlieiiii lp a "san i n dii iiiciiii onie. innsiantis
f, nd as . d ....fl.. ._ ..u. O / t en a amba grades baoas s d s icin.o4 ne 4S "" aduru,.olbiado

,de,, r. , i o, v..,u dii i A n ,,i D ui ,., .'A__P__ r e4ie luili dii.a een -'
s- ImI n Lu .inf ii in ldffm i hii igani Edui dii iiicioi e' ninframld neq
Elli di-. I. c~ d eil A c .rop.ei d. I ..Kei isa
d ,if Idde u i De nufii A i. i .f Cl lunadnon dii ....... .n m sL'--- i n,- ii n, r iiidist r, c hir l ::nun a1 re cminI n ~ = Li
d"-f diii. i du i Aiira au dom I i..... .... ,le ni pid. i. .,,i- ,i ,.. t. el ectorcentraDTiuisaintde. Isimh, di cos. .o
..- r. ie loie Tr,- f Iif"1i 1iA 0 l puei d tiII I II-. ,wiuirl iclose ii." ii 51 .digde1: id, Ie d el ouh. a a d nde r'er
l ii ... il,': i Chan i .'i' i U i'll AdIio...diaini 'Ariniiiiil."i'i- s 'l1, .-1,IIld'"i" i iu u N bAi n e sede K rpie ia n niii-didiii n M cu nlu ns.aiu nii do. eiuiep
4Ailn- d 1 Ld.- -ILi.,.- J,,r i ,-I., I, Gast '1"" ... O L=GI=.. .. -. d, Chorwniasnoceaon e u AVll- daaca eua7m~amla ul ISIld oae IIR


"iAdiA Eupun iii r id i uiidir n entre t do .to D t u iu. difidime Aihii iou, iui i "~m AoandiN- ,alu Noumerrneno epiniiieii di.. Lo mC are.elaiii d iipiieibi a.- lstnriir n e d..i ii diuoir f i. atdno ,d iffio "oi s~id O di if v ir d ii dffe 7f f... de iiie i Piii biida iir u iar ,f V"i hiuu l D i DAl i de I d.'. o' iwo nemii a ri ii .iiuii a di os ioiiiiim.Li t ii ha o n i nchll
F~f-~,i..-.i..fo.-. ----Vii Bioi oiqdidoauiihiitandas idmuidedmlnadiii iiidiihiiidi c m n = c be r n n ..r, .p , .. r . fbe iilh t.i.,, ,. ,.; l u a d ,0 l ( o i om u u.e diii se 3m m iiiie m p ei.u a d 'd
r~~pml, E D~~~~~a del L~~~bro Cub~~~~lnn~. h ..... . . ...'.1,,,i,,ii, dl de d lsm~mo~o o iffi- Amia iir Ciun~a or e"roi Sard Xto d mi n l osdilefi dieCuAnI *~ vu stu n A d e h u e doi emun5ditil i:iuied eta
a. iidhaydnuddM~iEst.,a Ian u,.cid ipiiieizms i., dade iili di i piidiii -iii
I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ N E O qu a cde uo"onsuraala. t n. s.us... ha .I, ., ,n o-uo a ntsde a nni cioo madu lsrbodo so,.o oooescrt oo t n o m bic 1 otedlaaz nd 1 oda|1 1 mosrn edri~urz Exp o, 'de... t,, ,I. rnd CON STELiLe A TiMpIONSf te a c 4 ar trnl 38. yoa rnfmi did o u 8 .d o T iareoartI.pob I' otany..... .~~~~~~ ~ ~~.. ..I.- ..1e ,,.h, = ....I'.1l .n.... ...re. SPeil en if__ee _r__n___un._ aLiiuefdu di e ii num ffn dlid dienfin iiiue udi. ioi orioneniii l l
Ibr.e!6..qbsh, ii ..dumilidifi fIf i-diuiasecti imporhidide-,4 1fifii ii
1. 1 iiiiri ihinlileiiaii di elle24 b.sdilecinni-ithi

d -" Ch I frn ui i mho centnal O Mii hi. v-i roiy ntnci mn u" --diio tin iioi
-. diidi iikldeio din yAirien- i lidpml. Die a- rsIf I sind edi riAi
aidn "tr Yynu.ggiigi.ii.ii dh iie.rr" c l in 1A rdpi a e N p e n i ndui -,ii
R- LIN iESnlnpilu i l ip, il pd nden1 i
diigdj If 0 I-' Ulidl Cetrsd. i OnI lasl den I1 1
1i mid s i. in"ii uii91 s -- f LUI
".4. 01 11b 1.1 .124 cloesd Uni.l .s no tceja o ,n e dva:gaaclsd e uo n r, I Instills.. I 'I I I Iioi i Ir r~il~lll I .. ...... l~l~lI l ~b~e ,i ~ ll ll~ll~ di n, ui ir.ie i ....li...............--,


Vn eS hIM fi nis dii es.' i ,o s ',ii .el L ms i.s i .... . i r Jeoe r p Cr omn ai a i ", s e pun dn o
ai, ;r--aib hiiipiress i e .d ,el'i '', ,-,ido A s i, me piconia, -e.de ..A..... H eiinziies tan noiaeblnne r d
radical drrfencls; enera l ,ed cto Dirime u4uV. esd ,o on Lm -. . . ... . . . .. . ...IfIi U
.- -1 ,iI iNri.ti i in i AIe 1 c n d l i d i ---ce Id d h ad
v is, del .... ..... f.. compofi ro Clique R drigurt' Lo cinios, l.ueeogr ron ete ent~o a] y Con- rraIe tai M nt i~rne
di ialiarii, I i .. sd ,i -a d di ii i

del Dim del L~~~~bir. d. 1.o Er. ,ansi. del--. ,r ua 'ro Il~ Ir,.dl/irff 411111iO , .. A fn. .e Pe'a........

-- tllO ....s, I.,Ir ,ainuu ,i qo ".B d .rir ic ld lMOM,'
AoAD P A A RA I ELI C D'lEei en iu iiido i
idn nuniinuoaun- iino i suiiuu


i I)E P(AIR rlueaN rN Ur.,v, erDISC S Pa i r a, nt uem ,e e.rs .r ,so ,, a;

C!,18 V.01,e. ....r... d.lI

,, 1,,,..uer\pdei,.. uuuni die.i..dn Lii.

...............sAl ............
El Dim del Lbro Cullmanifl el ,] l I Idl.' C.-',II l! A eisd o n in do tu lors t s r d l rtran y q ed nina t. me ll dou"Vise t)"Ill in ,H, o o u~ a ud n c a
I-- L '- Iranirn as ll Iiaia hidiel lanad abtl nf

'd-AE.itss U.t"A B D iDA o eN Ia t. raja Io a1 iliadln i nnrll e.e r ,

1...1 d--,. . ... .. A.P. .c....
delis c .n ..toesAlbrt Blnc, dcoo d ,/I q zU I "5 7':'h '1:leerer:O"::;'Oilr"-- ."..Ii nsiel.3.de di dd l"
d e ,c ii ar is bl l 'le ,s co C lo-Y I lIns I, n lsI C leieie b......d........., dpv., "dr

/ i '1 |Dh l lb u d or s ,~ lud o, arrCue. / G ", \ i,-, y enl a A a. I n- L- araol .n1 .... .so

iae '.i unue fl.r-onte in CQUTADO
......S...i4,iARAeLaTR ,liS .end.i l
i ii eii ntsile i iiu .24e sEl etaeestcielton service
n. .(I z 'ad'.0nVp oC irbx atoilsii:-


....l e.- ,DIARIO D iiIA MARIN
aii hiios i.g1n denl iuriiiirim M an anId G me
de I bir mii delfiiu= W Hro eibi 5a ril n

go do or nt Si swi m -mob e I s r l' 1 a f A2t" l.,1 u' "
D YNTAENLA IMER ENTO A A'LNEcPidenalgnYdii ianl ei l fId .
iifsia ( D r \r f %igi~ls d at ierin 'I, sbiii nab i~ dnnla it
lIL Y - D~iiibo~aiilamlditvn-paisibaI Pa -noili-adotitle
t-o.-.HUMARAYnLASTRA9 S. en C' deltn-e brn
No.~-i Moniind05 47 Tils. ~dOC d-ObT i c las J ii me t intes deicall pa n FE IA lPl R[ A O
DIARIsCs i DaltAdMARINAarde
3A
Provincias 3
SECCION 1iernes., 8 de Junio de 1951


DIARIO DE LA MARINA
SDEArO DL 1I.\ PRLN SA DECLIBA


Pfigina~ Clasificados ECION
Pigina 3.1 Ecc ,


A trav s deIa saun e seIliega Investiga Com~rcio la existencia de arroz que queda para este afo-Inspectores escolares -agradecen
,a.U .. *.Iai 6.iPrtlmoafjae a- ehriu ) d, ~~. t444tt4dan41 4444do a ii "' 'o:4..
abora a diagnosticar.. cincerz a.. .Ina rrio Ia cquiparaion ud euldu
0r, ,,c ,,, ra,, ve, del stock. pedidui. I't ritro. i,rodncri6iin ndcional del...'A.l ',,:.. -
i. 4.. .e r i r e ,Lr ni. 4.D. -l-. t ,,, 44 .. ..
Wis I Ialelide ide ILa Habana quit no rnnt~e
.ctiyidau n anuitaria en Fontento Santiago de ,rZ uci f o.... .i.r al r ,.*.,' c' C -. ir .. .. 4. .- . .-.- .- stt.d.4 po, Ia Iry f,& fi'r ililada en Palavio a ireseiitia die
ip l I gl _N L i I e pa r,.l,:l.-,1 ;o -.. r." ',j'" ~r m t .i .. .n.i.n. N'.n.'N-N3 '' ',J0.' ',- n r,.' . .. ., C-ntPr Il-n m rit701 e a u~lo .Io d s u 'o
Cubla. Acl laracihn obre Is m infde pAurga.-NotaJ"2.- .... .... ., .".. .- .. . --c-,..- .... -.,...,"n.....dis...
r n.,. n ,, ,,.arPreRishn rech-4eAl -4da ., Con, , .,IT Eet
......... .. r..4,44 on,444*dl4~.4,-. 6
444 i m"4d, C.- I.d.4-Alm414
'.'alh ;4. Arl "ra 1 1" s l crcari -,= de r... cm, A-,. a. e ,- .. ., .,n.' . ;n ,,ra, r. C n ed. a ,, d r oe'RrL, + ,,'t
444 n~, 4'4. e... 4,4 ,,.* -p ot -.,-I "44444444 .4444r4~ t"ir~l .' l.. crrt r ru ," ... 0 A .,ia4~4 (r,4444,..4', .'.,44. 44J '4,.. ,,r , .-4,4,44,-4.4.,4 ,,44 r14 60 t: .. ... ~ o
c. LitiN,,. N-r'i... 44
I.- l.- l o. cr a~lr.. A M" \ sPnA- 141 BahJa. a- 17 anz ..X~ ,ae ae u ,a, .. -, t"l l. 13- ,' l+ r a', n' ,'5l. ..LE Ac 1et 3 L I- ..lo ,+noh d+. ,I n ter an a, -t

a, Pradj. V ea-.4 ~ e.n4i44~ .44 44 44.49-.a Gan. l -iA..I ,. C'14.4-M. I.. .t mi4o. 4 l. 6t l',4 i a.44'd-I..
a, . l ... '' er eneirfen.-cdaua hr D . ,rr .. e. .d- 'I O'Patent. di. ..., .. .. o ...i I] +pe.. .. ..i..I, "t't;, r-oBlr .. 'n, a
E dra,., o :,H 13.1e, I. r d Je me -- fiJeerlocal Idl Que .- de e Gut. ,anw es a.c.. o "c ,icr'e r, lC .,:+: .r dr Z .c' n-1 ,' I' ,, 1 .1.r. port.+ anuni a favro"del s har" o\ml~as d, a 'll ,11c na ,++; b I v a x1
. I. erlle m tt, l '11 1.d e irgr, a recuerda clue elaeidi ei pei~ o l 0 C itter N Ia a j l+l e nl m eh l eq o a i, ~e. a wull ucn on a rlcu e enlr~re E ai r.49 ,.r -i a .l~.. -11 H -. ullar'ed t Ie m .. -., cn. 6a cn .-e rld e n- do.. I '1' *r, ]ta J It',,, a

,de,.&..,4 ,di....e r l .glO,,l .g.4... I44, 44el 444ep........i444'aI..+ ~ t ~ dl L "., ,4'" -"" .I ,..4,4, 4i444,, 4 4.- 4,,,,,4. ,'4 ',-' L .. 4 ar4 .. ....4 .. .,64. ...... .. .. .. ..
d,, A4F4 14 u m 4,d l 4or o al 4iI4.de.a r . . r 1 n "" 1 0 . . . ,i4,ISOS d4 lee4-4nd eje ,-
.f i.toa' I a j 44 44d Lt4 a 44 44 1- 4 r . ... .. L ,. f .. . r ... .. . . .... .... -. '... h o 6' 4 4, 44444....nf o c t 64ci nd441L4 e uc h o
'l" 4p 4 4h 0"Ill aA v 4.444.444 % x q- 1.5.' -,h ". ".. .4 L4 4 ... . ,'..- ,- ,~J u-d, v ei4dt .,
, irh l ..t de l! rl o I., .. vr o or estai ue.. . s. . ...no., Iii1. i_ rd a clse Pc dtl a e t de p l- b n+ a p r l P vs en ; *S l k e l r h ) c


.4444n4"44a44l44'4i4444r4'4d4 'M4444 ..n 4.." 4'" 4".. 3+ PlM'r "i4 ,4,4__ --__ .. .. ...l;.. . .
llnov -El lt+J " ittl Dr nf ,-,achrer.e..r tra :-r'on lim,)cnrs-mr.I Y do co ni; I"
c "Li.. .. 1 ". .... '. ........ ...... v A .4 46 44.a.L"n To too '4 4. 44 441-4. c444 .4
4444 "17...... .44444I....44I"4I444Ii..44444,4',44I 444"...4. 4,4444" U4' 64144z
4.'4-4444r44' 44,4,i.,i~+, : ...+,. .4 .-+:,'-:.' .. .. .ui.- Ae' , -- 4
... 44 4.i4........ .......... ............ ....... .. .. ...... 4 '4-4 ,4 4 4 4.. 64.4.4.444414"44 I I I4
r ldni plldd Pal qD. u i.. no,"r p oi .. e mae nerd dalJ ,'1-, # 'e~a C8


.44"4'"t. -, .d 44q,-, I.'+, -,, .4 ,v4 ,',, .,, , .,. .. '..- 44,
Den,4 e, an 4,+ 4.d,.,. d. . . . . . ..n. . . . '46r4,4444444444 0464" v4, 3


rin ~ m inllrm d o l 1?rL- d etsln,- nn
1. .s ol a IFo e i ue eta u .ll' r ti ol .rlc44r e i 44o6P444ca _7 A444k 1 e --L-1.6. 1444444'ii444iitrlij i

n "_,` lo.ist D...,r. dm Ls a r, ( r, ". t. ,il -re eq-.rl"..c ..p ea n.o Vrg :,caI IoE1 i artIo cIu eeDe usllo~ ljeeSnfi, A o A
3oe p a o ner /| roirlc canl, l E, r' a -, l it ,l e r'~tl3, ~ ,-.Im cr. t ir d lT td c n e lt v td ,
.T le~ po l- I, blI al. lne m 'l t..:>;: ce+ lt-,a r ne r r'a `1


44r.n e o rr~td~ e..-,',.Je..4, 444444u444,44444. 4. 4444.? Ll:: -','--' 4,-,
4I44ln 44.n 44IrE4& 444..Ir, .' 44 4r4,'o4,4h
I T d lra dmi r .-io a a r n':.m .o .-. ...
, r4 J O. d.& mr.,444 ur44 ,' r it '4 4'dr,,O lr,,I.el-, l,-,. ?,'.I une... .del 4 4.4 4 ,4 4 4a I46 46 4 44_ _

It r-61. qel e:r'll| c- Ii.Sr, ,'1.r, lurcl-m,] ,cre1," rI:,,IR 1 ,hrgi di,,... Rdhalller I, Ipr p?
,,11 44mu444,l* .444.I', pI .. i 4r4n"44r4n' r'4 4',',l,., r, 44. 44r.41-1a,?I'I A4444444r4 .0:,r4e I44 444 0 able4 4 Pre

l. l4 r14L..fr r3C4 4,Ic44dC41.. I', , r 1,' ,aLt .,rl rc puride p.i,,-foir le
Mirr 'a, ia',Mi.'t., r" a,'1 r, .d c. ,.-ro.'...n...Letl,,I,.,.'lr r.'.tb,. p.r,.cte '"t.'... 444444gi4444.ire 4..... Id,nep.- l. ... .- ..... ".. .. r,4'.,44 .......... Ap
A F-: 1:1 '1tif nr r e1.o.,,,i.'.~1 ,I dia LnrT on dPue,,nicn. cxrl'-rd,. I', P.,,-.,.. Nig-
-. i 1, P", tract.,' cl, .u l....at-ion ,,,ic. ,. oi n aua,.,t.
a4 nor ii la444 .ie44l 4 rarr r r r1--rl.115rrr.t?,4.e44
,."' ,231m .,,','-.c 9,".. z .r..'rl...... .I., ............
A-'".4r4-. 1di4...4 ...--i4i, .,4p14.44',..SII IM, .A W
d.4T4.4444444444c,4Lit:,4I4c4I,..epit., d dr. I V L1 1- 1. de S-,;,Cvil Ac. elud,.t.....ri i. e 1....gia.35
444444444444m444, 44444j4 41J 4-,
444o d m.44.4444i, 4 I4,44'r-4' 4 (44.,fl
I44do44W44A44rr.ii4444 44444444.44., .IA
4,444444 44444r .4444 444444444. dr' ..

4.4 n an- 44 4 444444I.it, 44 44r- 44'.4i d-


I'd 444444n4.1 ." It4A,c 4 44 1..1... .4I4. rl. 4d, Smunwil. 4 1do Coke,
4.44444it4ropl-will.all .4444A 44441 s .

n.444''wmco4414444444.444 444 ch.4 ,44 -n- 4 :4'444
44444444-m,4, miiii44 , -.4-,r c -44m.u.an4p-1 .1.4 a4 1 o
o.. 444444444444444444444 pl
44444444444 -Ic4i4444 o~c-444/
por rni -,iirum.rateialw r Or- A a moter
-1, *d4 4; 4444 I m 4 r44444444D Ca I~ CC.


44...Ie an i- I "C
444444444e4 cele~. :.1 f J.Ia cr.Ie, i tp.


No contratarin-obra algninaqueaJ_

no tenga el proyecio aphtbado

En eslr nrnldo ha dietado tin irrliuclln cl doctor
Cvsero. Ablerlo bhast lan 7 p. nm. A P. Zool6gclr.o
4l4ndln 4l prnp44lt4 d minlitro do l.-En 4o quo respectn a proyoct
Obr0 1'NiAll coo., aefti 4Ulm Camera d4 obr4 4 c4rgo do 4a D0I4rccl6n Ge-
Gu.lll4ll, do 4cu4rdo con In quo at, 4nerat de lngniler4l: n) M lUd4lo4 de
tuyn ta i loya y dhiipmikclun4 viean- cnmp4 .but4ate4 y ouficlente4 qu4
I 44, 4no444ntrat4r44obr4 qu44car4e4an4444 o44 44es d 4, a led Nelgocida. red.
dlosum ctrramporndletuas proycctost Dictlvn parlt-el c6mputo general do
avao n r nbod t emo diclrtoo ,nor- ndd'b) Waso estudlos bin de
, u:do |ro el motor y min r gpldn ties- conpr en oper no menoado det res l6 -.
"iv. vim cut,, dufninitrativo ddoton metro; 0 Tadao teaFroyectoo quo pRe
,*irrloa(fure so tlinde d *nomter arem^ltn par. iarev l[6n, I nge urrme
IudS r Ill ',lr hl.i!Scln. o n"'..prnbaclil superior hnn doenor d-
J u n oc[a6l l d esl- p or cl c o n es a d e o nc o
pmot. del ubnaert~rlo dee rlnnto' e .Td n ,od ptntlr ici ongitu.
cnicnro, Cmrlo c JrrolodrIguc, on t dinul, sectloned r.ul versllex, tc.
lclirl oe2.l t qurspdelct .iul n iin-r .--n 6e relta n pretoa


444 444 i.444444444444444444 4444444444 444444444444444.44444444444444444444p444P ri m e :------- l n e ( ru. m I b l rer clin G e nerq a l eol pIf l coJ eLli
emi rs do lpnt i d qu iu rnl 1t h lrn: a 1Proyect p .rceal do e -I
4a44a4 e 4 l4n4 7, y 44ul 4c 4 4r h 444nnnclue4 comply el44 b) Prn4 yeto
1eiTrrn ar ClrnotdiitintLa ditritn binlit ructur yull Cuero
4prnnclt4,4doe 1 Obra4 b 4lch y No.-4 44 4 de 44t restr.drn 4amtu *4 4r4.
4o4l4dn.d eje4ut.nte4 In 1 n4ec4ii n 4de44 4p4444444 Karceo.eladurte a
,nd a =prntyeclnNdo W lnbrom ic.- Tercern; Todins ltom ontraton quo so
(luiamenta tit eJecur (itinqu. a ~carwuneleven a In conslderacidn do In supe-
oasde 4mdI d 44 44444444 quellnbr 4lorad md, qureferentes 4 el rnin444 i444.
iu~e no Ha~bleiendnside cnlenzodns to.- reelerad, dlepu =l del 30 do Junin de
. Is %cean do posihle lnnlusi6n don- 1051. han de abarcar ends unn d:
ir do too plane. de t'r~baj eJme mieslIons nlalades de nbrgs qua. con-.
Frone.n eva4l4444a44te4444. 444 44g4n, 444oentries, un 4 t16metro44
I irde o camln a carreter, e 4enl uerdol
"Sunda 44E 4 In. a4 'depr4ye.- con elp4yec4 4proba44o del. mAsmo .
Am de gran duracl6n que.pudleran Cuortio Par Ilet Ingenterod jefes del
I mpedir *|InImediate tatledo detoo Distritn oa Ingentern.a oarquitectoa Je-I,
nbras, so procederA a Is confaecidlo f,!d eold ~eumta x-
do proyerto. parclales, on Its sloulon- I I Ae negtlamomJectntode, sormex.1,
tel ~Fa odeonl o nntratos eorrespondleinte I]: de.
I ac16o' Por el con 'rom t. d un
Dcl)c. COMunicar log Ingenlero oa arqultecto, seeitin ef case,]
r444444444440uc..p4 d 44 cuy44 efecto4i
d-444od444to 44. 444en4re4r44 el44ertlf4c4d4 4 di ptitud4
duefos d auts el legal expcdtdd par In. eolegiol res-
caurbio e'doniciio ectlvns do Infanderom Civiles de Cu.
camblode do icili .aod& ^rqu tectom...
El primer del Pr6ximo Julio me Tnortes]os contesanto queame otorquen
4n4clarA a4on 4 4del4tribut4 del4trnn- 44er4n re4toitdop4 4 r lot4diatrito44 a
Porte terrestre, a sea of deo Ins hn- negocinndos ejecutante i a as Direccto.
pas. carrespondlente at Feltner soe,.m nes Generates de Ingenteria y Arqui-
lire del rJerelclo fiscal 10311032, come lecture, antes del did velntlcinco des
to do cnnodtm4ent44, 4b444o4y4el4so.4cad4. e4,4con e 44tin'de-que too no-
finr Ju'n Lulm Mgamrnilas, director tgulolodud dmlinixtrattvos puedan en-]
geneal e ls |mueaod e .Loy tudiartoa y reptilreu Informe reeo-[
deOhr 1Ptbj'e== de,,M nldtrialo dnmthdandno arechazando 3u opraob.
Hacienda. h -he'ha. cn etomotiva cl6n. Una vex conformadoo por ld
Ell 'Ald observ de IR mitt D~reccfanlix corresponditented. me ee.
EIII escon uo|vn e ta nu-n varAll a 1.Subseeretarlls del Ministe.
contlnuladlas uc, reelk~ tedetoo InAPtc- Hit antes del,'did 5 de coda men, con]
terms prnvinelakle. flue obrouenniat, -1nbjct. do q m.,o l~ltln6Utreano,a.[
'e44de44444 I 44 44c44444444 44d44ir,4e44m44a44 Icon,4dera446n del Ministro
-o snca'4an, or 4. i,44 ecr44n4 nr entr 444 44444i44d di...y10 dcad. ret. i
ntrue4, 44 nllc 4 4r 4 er en 44eg4a as Lan Directornes Generates4do4[ng4 -
444 4 444644444dv4.4r- rifYr lqtetur 4de4r4mird.on4
Pobn comn icayI ,

or Wiftdoe ojilriluvt,"ou est mobll. laboahred t6enlcas a elias eneamer.
I .dna coinun Ilear 'al den...tnminrtn cld d11aclaratitn en general o en pr.
' ueIioJ de it. resid auo cnIcu r p4came4decuerdo con su er:te'r4
danol o lde is nried~d deo c e-l, :a4intruci:ones:pertinentes y toda4
"I" Iulo vlhrl onel a f~- cunntns re6nouliaa y prviblemas deoar.
meon de cn bln/lones vigentes. lnt den ticenieo queame auseiten aer~ln re.
A ria. trauttnin. QUL ot'nsiona 7 In 1-Ieto pparI.ir l im~ams.,ends unn en
ilervene;6n de W ins lorIdadeo Pa.-st materin,
Pre~l~ d un esanta Abl,;r~o el Parque Zoeltigledo deLa
Protstan do nd rmatil. Hbionhmath In.I ian1 .
CAMAGOEY. Junto 7, (Manste-de Se ha dispuesto par et mtnistro de
I& Torre per Coffee).- La codnsuts Obrax P~b less, matter Luis Concert
dacretada calls, Creche de esta min- Guill6n. qua et Parque Zool6gleo do
d dLa Habana, Permanezcanabterto at
dd quo desPlats, a Is sefioraAdelina plbllmo halta In 7'p. n, o asuecunn
Socarrh, do Estrada ha provocado nora mis, ya qua hasta et prostate me
protests on ysrlada forrmal, venla cerrando a Inl 6 p. an.
Lao madrem me nlegan a ]levor a sun Alrrdealdes *1l Mlnidr.
hJules .else e~tableeminento y ban be.
tho p,',bilkaon udlsgusto par In medl- ,11,Wie IorPedro ]Left Mufioz, pre.
FIT- m to dle Club PotaH. o deCo-.
444l 44444 u ,4 444 r~44,44444 44444 4 Ir 4e4 r,'4 r 44.r 4 4deltir4 i .
l~+:~r ta.~n .' T'rr ++TmTP $+11 Imif- ,.l Si erra '; ,ri ef ,,r 1.1"
t- c i,wel+ p n,,io. I.- Iurrh..4. prelde.-.e le ela l .1
Be r,. e Ton I+e u .. i... i is. nll, a. O r+s.. P ,.I-:..-
.. .C,.'1- ..... .. P......... .' .rr ofe :eir] r:.:,.re .- ..
n. I %r. P d1 1 S l '., I rt. I, : .11 rtb-1 ..i le ,l .
P"4r 1 ,,r," 444 4444 .,4444, 4 444444444 ...... 44 444441.. . .
=.. .. .,. e., A,, eM aff., tn un. wt4l-dL.


ALGO DI-FE-REN-TE


.1

Pliina 34-I DLkRIO DE LA MARdA.-Viernes,'f de Junlo ide 1951. . Actualidaden IsaReptblica-
I Un.n ,a naci n, paraubras Poae..., Mad
.t .
$16,00 o Santa Ibria dc.. A o .ales I-,on lacalle:Goe ,e nlatradenIas
--___ A _nPato (uttoDMl..d. .1. ti-n ,i, 5nat "or hle5e,7 0 e d.' .7n t i ,i 7o .
pubicsonCooogdey 0 d1el07 07.7l7.777'071 77 r,
E n Ia n do o n natod ro..1077,.107jI. I0750- 7 0...,
7 ,.*, *.,,,,.,,.. I 07'7l.at r 0a 0,3 de.7,Matan,..za.
6I r l, I I. at -


7,-7a,,wio_.____, Ir,7Ii7..,,,.i ,. ,,i;.., .7,7,07..7. .. ...
I ..."a 70 7...... ..'... .......... .......... ...
t i p rt ana ara d lhos ri.Vi ,a so re iIi e w tlred ri e u--Ao. -rm." nelr , fiL. t lUdceo ,.."I~zor;


', '''c. on........... .... . ...... .... .. Set .... . . I ''..e7-.' '0-,.e.b' d eA0'a, e''clean*... .. is0c.Jn
ea77aIII._77- _-1 7"i..0' r 'alz .r pro m .-i ,. I ,,' "1 7. 7en70 m077, p77,, l r 7007 la,77
I" I. r "-q l ii I 1 ,., ,,- I -,-i -i a r I; I.--
ll rt i t ,, l , , te I a~IIIV ` d", unf'" - ,Ip.1 d an e I e 1 n e as e J b ~ o m -.. .1 .. L .I I I-I. ]. ,1" If, ar ccl n a de 1P -.' --{il r t.. -..-l e l. Tam e ~ .'a ~, .eTi :, ,-,hi r rle,a
d.e d,;:il d ti~ +' r : -.91<' ta I d,,,:" ". r.1i" O tor ` or .... e.... ..o3otto. ..a".. '...I .It d .. .. r"1 s. Il. C '.. dPtil -d; 1='. iII" u ,n- 1. C '
..I.(C Pa-e 'lo, ,do e, $1. 5 0 7 0 do I I ._,I el IrepC r., ... r l ie i.7777 J.I- l r
tle~~~sado1n ,otr .X n, .~ e tx G er de Ar dol. ,ha r \a ,- Wn d $ 0m F, -T ,- e .I . ..I. IP Sao, .',1. 1ell Ier, aa =enla
L peInn as.q- . cn u t. ,, ... ,- I, ,, A r pta a ca c m Ir e, ,1"" .. e I :'` 1' G i a +' I ,I .II .. e e., r on, Ieer, ln It+
F.. I. 1.1 -. -I 7777Pa .D F. M.77:I.77.j-. 777 707077ii0 I- .11 F 4r

n ,lo i I5'. I1. n ''a ,. d"".d c ,.. e., I f-d C j Mu- raI 7I 7- r 7 o,,7e IZA,.,7 .,.r,7't h r e 1 n0I0
do1 to .: .: . ..,, p, r.. ..... I a 1.. ,,k" , ..... . . ,, ..I 0 ar . .."s e ::d t .. d l b 1.. q....... ,, loe, .. .._e+ r e l, - . 1. t'.. .... ....- .H.3.u. n e... .. ... ... ...
It7cc 710 7:.r..i 7' 77'rt'. .. ......... pI "I d "'"'' pol i iad y 8' par7, II MIIin7-d77n de'n 'r F&o en n00,0oiento77'. ,777..GotenidiA,7.Oi.7.7,,
IJ'"OIdeAc~~l,,I'dt'. -. iI..n.-a f t" S nt M riac eod el r e.. ar o _., .1 -r.o M I ,.ot.ne." At, ,', r.+ o` .c-:r.,h' u,cPrc- ...,.IIM- b n J~ ll *lt ,ro itm-co
.11 s'.'- I .,.- ,a o ---1., 1, ,7 7.. .'0,- r ... ....... ..... .. .. . ,,d-O 7 7 e0 7 7um 7 7,7A 7'. 77 5 '
lntorme P..r 7 7n- 7, 777""I", ,, 07777pdc o c1. 7.- Ii 7,.. . ,' *7.7C,7,7,-,..,.7" .,-r%'F, ..7o..
--707717 ,or;rI.; 77"i.l, IT';, I 'I"l., drl ,i' 877 77, $2dirtpland,77 ..r. ... 7,oa p -,7,1. :.In I...n:,, l-
'r" l sq ei ;!', 1 . ...:p aMe +.Rry ..... ..;...:._ I.. ..v.A.n.. .... .. . . .. . .. .mb e I
,, n I rr I .".-" i za1 .. ..... ':,', :" r4 ....`11 I ... ... .... ... r+', ,.- -,,.,. C. w.... .... ... ..r ...C :r.:,n P ..... M ATANZAS d l', % .II rrP dlo.n. lw w f- t
.. .. F ~ da, ...n ,j,d t- 'I. `.. ,,,b.... . 1... ... 4... .... f .i ,, e,u o rma, c, .. . -. ,. Fe,-, .... .. ........ ........... .,,, e,, ho,,,:: l, m ,. ,, ,,. ., ..
7 7 1 77: s . . is n "n ,'"...... d .. ......,rnL n V '.. .. , ,,, '5'77c,, 77J77i75,.7.705 dr.. . 1 ] cl r....
877.sIC 77e77acu r 1 -(' '.' !' 'sL1r 070777cr ,IAMii i le -r....'0INK)7.l7t77t7 07.1 -I . ...... d LkI 1A 1i=

"r usio,- do tr c--- I ...... ..... ..... "" m i t. ... ,, It ,n .ar d c r' lemen t,`d .d s 'N,a ..is'r l F 1I.rn Th :..I %A&i IgO ed ,J' ... ?1 ...; I ... 0+II- I 11'--a'u., e lco .., "as cr
.. ...... .'--1 b" n $80 ppa I cr lq"' Aguir're".. e... ,- -'' ,1 -l .... ("... rttH QP I .. .. ..... .. d .. ... .1. me, .-I.,a i ..d- .eInstilucien queae connolida t MarluM A C I Pa.
m o or ...a a I` -, ,v r, ,I '. L O *. ..... ... .s.I. .. I.-. ri e] e tt zl-d P .. .ile, tel"., ,ic .. .]e.. e .. .:i .. ...C 1 AI f-,, ._ a.," IS . Jie... .. ..".. .. lt oer l p fol e Pnc e io. CEn la pert ..... |or+ .3e..... l
doctor ,. : ..7, r"..' ,'.. *,. 7. .1, ...---8070 777r 7 0lJ70,7. 7777077.del (7777 del cbc ,0. 7. I ...0,.l.e.c 707. 7e tedl. ) r,7aaen e r'tedeidleo5. .
e7 n forma II dc, ......... -..-.... . .. 777t7n71o7i$00 Pa7777 rrlii ciiIcil nd o r70 nica7770777te7 t...
c, 7771. ... i oo.d, d... i' ,, d 1,, .,-,7.7 ,7 7 .. ..'777 .0alib en rid O ,,.7. r I- .e otrA de 1, ,, . .. . . +lble llldnegnrllfo ne l oree~do l.,0* r7re..es T 07577.7.5 i&-|l 70, 5777077777-00
riv d e . . n C Ilt ei al c m n t'] sb aohe o d elp r e pau p e to m o ler i n al r l asrio dActhI t a r rtn' I '. i. . j 'a '7 n -" I r m .; e eo e hel -eI ad o r eirr J &l e ae l d m u n ci p a m eo r Ine h eT7 o r e z
t a l s v e . . . C fI" ; . . 1 n t . . d.. . d . ..I, r e u te! . pI n d t .. . .t eU N I d e s,, '.. .I e I .I d. .. ,I 'i e reI 'a 6 a r z J ,o i ots p y d e; 'e L o ra o J p t I e e ^ e l . ~ m e L + t t A i e n I M An JupIA Y r nmurleli A
7oden'cl. d 0 7 7t7,r1n7td do ) 777 rn n7.,' -a' 707.7..7ri.. 777,-ar ,7,c.i..7,d,i r .I ,I,1, ,1l m s f.f.u 7n 7 Ida 57777 -
m e e e g ,nm g s p t s td o u nd el p s -. t r e e c n l .. :- ... ...',, "e l-rI~ ,,,' -,1i. ,, ., i 1 .. A et o d e m ae str e ccm~er on .p r O cnt l pwe emnaotter o r D es o mr t ro A u e o C c
eL ne eiecesatrbleIAcondo" fai t 111!, -, 1, It -;e..... . ".. II .= ".,". ,.,.. '..,,,".e.. Ivn ..:r pnl ,n:.n.-z.rd O-l-2t -. ` b ,%-'.t bevrrd elle ad eIl
7 I .1,Ip..777-0.(-07.7 7L .. .. ... .. ... .... I . e, 4-_5..' ,......'.!'.;.-oic A,.... ... ...... oI Lnr x oda lJ n |

,..r. le .....,L ......., ..e:i~nr PdomnOm~~n; ........d_'.o-, ,e. ......C. a :n~ar lec~tor.ron q_ .. i : I -- dcaa-rd- a MR I at dS""1wo.. . L N.. ..1-i, .,",'--' ," "3
07 I ... o 77 en deu7 ,7 J,7....,re....n7I-,7I7.. .. ....I ...I .. i f l.Si u lat gr so nadim em',,,, rt I_ MF E I p c ti b i 0 ,pj.- - AC' p 6 t H i vc n a "P nr qua" d ec or Cn .1N- e g d ct r Pe ro-o rnne,.4.-- r.. . ..I,,,) mml]w]lF-l]on sle.6 a .a e-a r, .
no parc7 ,77i77id7' : ,7 a 7 .-,r7..,.,7' ...707 7 7...7...... i

'I Inn7 7 .7. .. ii, 7777707or A An n n3. l n "7 77. dm o P oA7 7170 7r lo te titu ci3 q io c c oo.e o tIa-7 ,A FH A C MA
d.'s d. 71. -7 .p e 7$7707777'ctr n to7d. I7,, ",,17._-7,7or.o..-cc"..rbiosei o,. -o pe r. pa ,r.pu,:% "Jn.bIue l .1 nI u c 1,. ter1d" 1 o tcm.iN.1.11.pIc do, 7707700071 7 n -' ::--
........ ... ......., .......... ........... ......... ....... ... .I... n de egaren Poem.. .. .. - ,, . ..... m est os e- m aev'l "a .Ke 4.... .
rr .sv.. .- I a e- y, e C.r e- I s rI d rn en a uv a p" ei'.. "` ... ,'l -. 1,I" 1 I, ., -dro .o .l.su.. do, e p ..eep,,sL In Cie u.. -161.n-t4 ,1.-.o. Iuy
n e Ie } T... . .. Ib . ;I. ,dro1 ...n a .... ... c- ,I uPe I .1 ..... .t lel n ...I -.. p c hPp ... .. a. a eel", ... arre .n' .1S le~i.. .. C -I ,, ..o 4.r I LL A4e. c o M-1 r .F I1 I ,
c n r .. 'ev'd- ..-.-.,j : :, .n ,.. nl hen0trnrt'.lrd rin.,inl I -" de .p a, -rr.Ir. ,.,. ,, i.,r ..' ,,.. .... .... ..... .I, ... ... ,,a.
077r 71t7J.7.n.7.I' 7',7717(77 0707770 777nn'eact, dod77 do odecn nd.o-do,', 't,'- .", .aan 7 ban lte .710 7777 p 07pi 7, 70 o ,, 033. 7 ..G .,.AZ
S-.. IT.EL5 ..oh mr- -", -4.202..5, I ,-.0i
IF1c.i .. F F 7.-- 777107c ...r. 77771 -I I. .j al. IAIIM.oeoi7d7tcddr d.spcod.70L0 ~7___ _____-___-_____'p 71771 I I .7 ,,iei.cI..7 707 7,7.r 777 ,,777L77 ..... .r 7 a7,7770 77...77 .. 0 .. .. .70. ..' 707710.I "77777(07 I ,+ oito .de .A.7d do n .
_. 0 l77o 0S77 dh7......'.. ..p a .eI7n7 077.7"Mary t p 7007I'n l .. .. ... 7777r7m nn7tram 0A77A77 00Jun .o O 7 cin o o Toioio d.aa 0e e orf ei.or I.e- s u .I-,
m, net.. e : .. t. .-t I.;- .;r a '.pob .. c Fin _A. I I_" ; I . ,.. : ," . I .n.. n ,. e1 ..a,"l '51. o r p r C rr =) -- a C m L n t te a p d o e f c r en c t
.77t r." _Cci.d, oeo .r.'-e seobcc olde ohi $0 doU
., ,t ,O 'O' .I l M ri a '-... 'i,, d o i ei 7 ....l ...... .. ... .I. d" d ..--, .. 1.,. ... ..N A C I z o rc de'e .H OY.. ... n do,
.I . . . .t . . a d e p r t ', I I .. .:d t I . . .. .. . .. 1... . V ,d e ,. C :td d .. . . . ... c e I .I e e p a ir de a l , t r, r : . I. :. -. 1. d e q:, . . d d e , r . . r o . . . . t 0 o e r +Fra e se
"' rnitl, 1brdr'L.o etdr'I ....d.. l d' l cr ,, e+ Adr .. n.I q ,uSdu e .... coij n ,, ,'I. I.I ,... m"'rcedl|f C uetu emaet a~i eoie nedoauid D R deII


7771 .7107 .777770 .770 .d .. ..... ... ... -7 7. (00 77 7771. ltddlo 'n p e do (s ndret77 7777 77777e 77117o 710, 7,, 7170 71 70(707 7077u0i~rl dotn 77777710. 777 37014hl 3pr-7076 ile eucnds,]rl'f '
75700777770 M.-A 7,- ni.conrc ,an pr. 07 .. 77 ......Fe7..... '"" 7 s -'..7 0'.. o.. o.7 o 7177005.7 71o7 707( .07 ..7....s.07 7 .7.7.7.0777 ..717 0 .7 7777 ..IE a ei 'o Norma e c dsan rcto de l .de'en -1N
7ll .. 70707777177777770007" cIIpre st. d..en CaI1hcmagiiy o ri di 9bsparTe.
.y- : I. I,'ed a IsL iarn j I', .., 1 m, ... .. I. -- n li mis, l re- --. fI r.I _- .. I .. .i j n -s o onia sperfi l. cfur t d sel Rio. End IaLa p ] 42-eartt e sM pei
w ,r, ;'L ,t~ ". -m"u rn, n p"rl' ond J t :, d "o . . .. .. .. ... .. ...!V"1p-nl ll' .. .. ". ..` I' .I.. "- .` .. ....olm ':1dira" ..... el re Ae do t arj an a] + e t~ i oIe de l E i i i oi alu cone IRS i O B S POI o -Aa14 e~ ~ o t A 80
M~a 'I. -n I.. I I I", food.. I1. .. . ... pa Ai t. m...... .. ---.... ; tnecg.. ,F ~ e, i -.. 1. o .. . ....C 1 .. ..... "". ... ", 0".... '" u e npiw d tenidiae. ...C a l J O 1H N S Pi O N .. 9
7 A ot 7. 77, .77717717 11 7 n ioi 7, .7 7771 7- 777771. 7 7 , ,I..c .....lacci ........ ... i I .'"". .. .. ..... tado u- h- r 9.7o0 O to'g raoiz eaot n os gd ueal oran a gte ue proi, anl ho S o lo s co 700 o. o rs ooo
-I- ,l a,,'o n "dreei, C. + i I I rra.I ';' r& dll a r' "1'|11"11" f' 1"1 1- '"c 1' 1.. .1 d u er on- o.,lr p n s_ UC6 y eod n olee mpe eld-atmetradarr 'n lv r..... ;:
.rr~~~dlmr .l e nn n d I .-p | retn eo P; .. .... .. ........ .. -..... ....ii, -... ...... 'L-"'i.k ... ..... ado I o a [ e l tdad e st oa n netv rld ndre h en .logmuno y proes des ra recde lir Juntob& r agl- N u e cbW ....
do 77- '' 7(7 77 .77717 7770io 70177775 i 77777 77 .777.' 07771 ,,*, o ,, ,,,.0 7, ,.'. Ijne,~..7% ,0,. ho'::7;;t:, t r err iorn d lee tin a lcl; a nicpalco e. otevalcnch uc torae.I 5. 5
t r o ; r l re 41 i-'1 p a? f r, 1 + i c, i pu es e rn 1 am 4 P r1 e entro e e si munic ipal r" q .'e P.l -'-a' I1 .' 'oro i ,,, L s A n e e s a o d e n r l A n t tumnL o u4st so r p t r os S l ] 7 ~ n d i /O .
d 'r~ t r lv 1 l ,i e }i (.m. puen.dP oas dc, iva1 t p. r esuap~pules~to m ie n de nol a hi rd ..,To meno i, teidn la l o, .eca arl l it..Ii e c ir Ou se u. yt 'apro c tel debr ar Vela s B d de Ore de J.am]&q -atlm a rt s a t oejytn umn lclt loli .. M
tZyen nact SAI .V-1 rI I Ay uo'A n e [ ,l r ,h 1, Iy'n P-wd; I A l lute i t, $1.14.8.de-lnIel. o ',r.1]c~r..-I,-- I.-e -- ...I,- ,,:I.... i nntCrlos moo d, u ep nese t rogabin I At .Iusica ll"Ar e l'da Terr" ypotnL eiNelII t .. ,b, r ,i ./fet e o ambrenl tedontore I FARl M A Y n o Gu a ... 't
pth cme n e t rei t env .' Pt 's, I i,- t .a r ne Cnmo c nn e psi 1 r $2 OM ps o-a B entnth elt .... ,od,'; I i- 1, I 1 ,,.-,I .... I 1.. 1 "" ,, o, m ae sqtroe en et a rin~o ~ l"a s P e i e nt nia l s p lrc n n s faeseDres. OT1 r mt, i ko...... A ur, n el io Cel acu rdo ens I T lA BEClEao ,.o r L.. t-
a qe ado r a t,b+ -ie ,r z a f| ,Vr-.. i.' da `1 e, 'sip dp e a o e IP ie. I ..,, .l.ril --.c. -. -. I j1. V .P pinceto v s rrerdo Ortihz. Antoniog eo rbu.. at ...dr ,,Jke. -1 e quab e tiend o d 1. W ~~ r m m '
and'.tO -d...p1r 1 ., -....Ion .y -to ue I,,, lt l--,. r ao po. 4 ,,F . r.-nr t .,,r ,,d1.1. .I :.." r 1 C ,;,,, i.. .- ,, t_ .. ...... n ia nd mo I ns n u er a Ivc a i e ~ lg y s s lle ev r n n r 11 eJ m 1 e Le lx ~ l ll . . o
nr. ~~ ~r~ag ri atio ant re. a I el' e I. ,ri .,r ,__ a .,I ,+ v1 _. I.e I ,+,i". .I .. t 'prg.. ... at.i qu' a fi, tr. l ... i-. r.,1 ,y. ii ..... 'O ~ o e ~ adeIa e ir Es. To- RM nn I No 10. : ..... I


757777,70 77 07.77 Jttl,07'71 777 "77 77 -b7/.0 ,77c7 7 17777 7 ,7777 0..... 77, ...,,a. .,, .. -e ,,+ i, .... .,77..7.7. 7 ,7 .77 ,7 .57 07 700 ... 07M jl 7, 77l777 ...... 7 II .. do 7777777 ndc nr 77777 70777 007777 do 7 io770-rli40 v .. .
707077770 ..ol .77777 ... ...177 I,,c 7- 77017 7, 777 1 ... . . ... .... .~7 "0 7 o r .. ..' .... ,~' t,o0 hlb n l .. 7 h0 ~ a 7.7.... ... i,70i'71.0 iS"... 7ll0 Toco,.po Co co, -Lc~ 07.. ... .. i 7 77. 77 770 77n717717 d 071r777(07l 07tt 7070 t11e ~ o .....
.,,LA RA N CH U maLE rA in.d: ....... ~qCmcnsqind .... .. ............. ,........... ..........
.. .. .. ..... ... .... ... ..... .. .. ......... d se .... ...en Far........ .... .......... ....'o. T .... ma.e ..... I.-.a a dd temp- A fooat5... ... M...uql...... .
ham ,mPill l:: Fl,4,,,e Lm ,I, ia' r,1 1p .. ..p iin ol aeii j ,FrleL~ ...., .,,ar. v ,l .darn ata %utdeIr on Mmg ef I eulndI.....-1JSp


7. .....7 77770...7.7 d.... ........77. ...........77,, ,7.....,7-,,,777......7,7.....1.777.do..0........77-.70.7... ...,0 ,;.',,c ..0.7,- 0....77..7.....777777777770 do 07.777077707.0770o(771'77770d7,ydi...arm a c ia- ti
777o ....077,,-.roco0n777777777 7,.. .....77,.0 71...... 71777 do 1c.t, 77 .777077170 7717777 77077777770777777 70777070770 77770770 77077010. 77707717 70 7777 1 d uoA1UI
am1,777 7177 ,77170 17e,. . -, 77 777... o. oe77777"7I70,7," 77,,10777775 ,7 7 d .7 (777777,00, 5 ,. 770 0717707717,,n8es rtde -
N U EVin~ 'A "P 7 O F IT -IN R A R I 7 '7, 77".. ...... .. .... .....77 .. ,OI.77................. (,Pr77............... ..... ...........7'7'...c..
7," 7,,71577. e 7n77'. $70 l...... ,o d 710- di L71,. '77777 7 ci 077y 71 7(.7& 7a Ids..tern. do n tr7mo de k7-0ac7oesca-
le n11goy MunicipaIquenl,.ue-F. d 7 'i, o77 75 1n. 0777 7707a ds tor n 7e7a7 na7e7-. DES A VM NO1.4T
noI 0ticIa 7.. .. .. ... . t" 6ptffu ',Ia daip ..7 ... 7..... ............ .. ...............7'e-7t .'...7po1ol 17707 71o7f(tn7.n. 7 ... osdlic 77 07(77 d n 77700I77'77P ,,7771,,1..7.,77,7o717 70,7770,70,, ;. 7,7, 7n 7;p+n ,;? 7 'de' ,, 70:j' ocot 70 7777000 7 aoi, ceo do,;:- .. ... . 1..ape.77. 75rn 0r+ | .; .. .U-;7777
tundo dt0.7.a77777777777 077777I7.. -I0t.....L ren.de C7rtd. dde..,b777.70.....m. . 7 0 57.. ..... 0 7e77a 007s 0 R o.... ........... 0777.. 7n7 t10(0 47-o V loo 07717
.r7Ierrt ,od o a .7en tury.. . . . ./'d e...u.e.o h"e r.. . _. . . q .- ' ," ,, '' .7. 7.1.7 77-0.7- lp olas dh.-e e,.-.,o....7g0 7 7 00on" g ra n0F u7n7 0 77e7 0S0n s e .re d i a d e u d d .e rIdI 9e. e7 7..I
tara r Acostalim7tn 7,,p rima 7 77.0 ne e0 0enan.or7an'..7s7 7 Necr' poh' a777 .07.7.7 n $70- 0770 po w dc 7777770 d is oo eo. 70770 077I007. 0 77 ............... M -70
057. 7077 0 .0t Il li I's"" 7 .7 o7 d o7 ..- I.F,77'..07,77.d soond. 77707077I..u.'::...o l 77l70d710(005- d 71.&0 777 "7 ...... ..
"ea 7pe1',e;nt..... ... . 0..7el0 '7,7doprr-- r7.7... un..... 7en 7 .... .. r (. z .-.... 1,IA7.7 I7077707, do 7o -pr17,- t h p71 . bIs .. .str inipico. 0 n +770 i . ..0 777 600.0m
1.7,ind1 nt. 80777. d7n doo br7(hill.n ontr yent1.C .- ... 7 v- II.707, 7 0..grti0-7 It bc0 (7 e0 77770707 77a 007 0 y .. 7777717. 0m 777 lcj o 77 7 ec ........... 0-7.
777 I do O7.7 7bprc. 0777770 hatI -. 7. . .i.. . . ...."' 7 7 777 o .. 77077 hs,,. a,070 ....n17(5717 0 J7.17lbJu o 71.n 0e si.i enlodde O,7 7 Pu cideltarNil. r70 e.....c 7047B e
17077r oyy77I77077 l77 d I .,. 70S ...; .. .. . . . .... dc e777 7I 7I7C7WI.r nd0.......... t 0....... ... ....... c ops7u77y7o1 C771 P. o. .. -

tilulon seriesana ofore r nn pueb elqell. recA I 1. dentie-11111 CoI- I. -r.1 I ..,de'Co.1.1.oN.C.,ro"uraA Ire.. a,,ndo 'esvon.hdelendo.tIleb, r. -nlelo .- .uI.... ....I 0 f1i-16-d-5I..
rdecllden e, en v"ll, "pntoree .Ciell, 1G.nz .1 -, une obit, ode Iordga-;entinuged n o s t`Z ,k,.Cogado I" l t a 'i-dra mo e ls careeqe Unigiia'I.o..."'nIr Am .. -
Alit% ue, onlmenterAtdob-do idili....ertude...I... poll ............r VIC .eeu AnI~, a. .......: So......Fd o....- ...,.,....di ortder....Insi.... 'dPC y qrt..... ,,nie n.eettlee. nnreencl, n ut""lead d
----- -- _t -r _t_ I- e d- ____ un p ret ___ -r kd que st ha ar-dope er s-ortln o e u .... a r.e= pie.+ 0 ft.e r .7 ..'U-47
7700. --- -.o ihoonoe 77C770 7u7, 0,7d1 0s77n1ur77. dld77 7i7.I.turant."Co77c abana"0d 70en7el a7s70c7o7enz7007ri7i,7e n71 71r e q ue so I lf 04IdaMd.
77En. IIA D#id da deahral," 7777770.,R,'!loe y 7 y1AI- .7n7710u10m edta 77710 7. retoptb a77e7 areom-nea,",sta capital. ". Va1ol o ,, O oo77'7.d0 77__0nN C I' L ,eenoorr..abalne . ..,I 5 f,. .d..1ei n o er- I an da d.e l Mu! l I nl1g....t . dneh . A JZ.I. unlo.. Iv. I I o].dc .lde(. lr ae;r t -7
Ft,, ,,,, I F,.,,.,vto abs -- e ndo" r ec d y eI n e, c a.( e .c.Imecrsnc, is td A riun o ris e]apa breac J el corn,-etacI a T.rIe,,rorreo V' 1 ,Iurmphendo b 10-eO tbe)o 15 -r
M INISt" I DE I 'odp*, ompae de, ,.nc .n pre, a !,,o 11a m dedis oreDal'inO Ca' ,conSoca-brorden,, I M n.stro FeSitu"a'i"n. r0 dedOctub m ntlnodrm -, A rA -S 14D
71777077. ol-0777777 7 70. 10 700777707717.71000 ,,71 1.01 I7 1 770717..7.777.;0VIC0n7.7o 1. il"do.7S-70. I U n-I; 777 0777" 7.. 07717No- P7707o7775e'.o 770771007107710 ooo.1.dhoooo SuIS AIAop077.. .27
I,.pt.re r .;.,r- ,ee m rcan,,,eIN, n n.,-.. dobaSedf. ..t.5..O.:rrc I siDne tor dado to. aea destr s ari[Ci. 'deAMane Junto MART
,tt i ''. .. -r! u Slid ....C 1' .......:.r,: -..-I:" rs Re m - .,C. ,. a u d ent de at lu o npe st e a e, Ins e q z t g dl b J tlC
...I, -D ..,,. It1.I -I ,,nn .e-'--:1.v. e",..' CAerad, Nue i. o o len e: m No 30 vCllr A .0 4
N,:, Is 4.~~~~ tursu c reas 'a po "t ,y o Ie ..I... ,et p r,,..-r -- IoCd.de!, .lca de ri .antuRmtan doad
141:111.0 drIC~m, amb ;.. rh ft...... . I' t I'- Iv. t. .e.,., ;.e ..n r. . F .... Id- 'e.,..,......... ...,...,.., la Z. .:, ,,.I.... -d.ado..mros N rmads Yd.on CI ..e.. No 55'!. M -6771
V MATEReIAL a Ina d"4 do .I.A c enuop rnos e'11.n .Io" de ta .ud.da prdId. .o..
I. 0 I un v o~~l I-1..la~dor Tra ,n elgd : ontrl ly, do aI or, HorI eloTrul de ._ Torr I. _IFd b" d d' 5l eorT l caaqeoua l a FlMuni s4 25 eaq.Lomillef M- .010
p.,hllismcnlo,. 7C.17.11 ,,..-. I 07.-07 anA' t.70 0777077707700 I077777I. '.771'0 "..0:,777770. '77 777077077'.0.7..,70;.7.7.17,7.7770I75 777777,,,:. ,77.....o7.777(7.71 0707707717:delI707770070777 0OeooI7A0A773...... -7077-700k07'0057ro777d,0-n-, 0d f0e7t S ..... -Eo l .ons e ia s ......,'d n a du nes ru so77al7dor114es q...Colon .. 1-838
%I o..... oIsCo- 0. .1 .... .....oo. Id Is 077 .717. '.. 7I Ir .. I m .. I -.. 7 .r . ..".'I. -nosr I .A `.,. I r .1 7. 7 ... I-I'.o..I7.... :.7.j. ,,,.7..77..111..7-7.... a boosi'. ,710(7777... -1i.., 717 d a777777.0 nte7 l077717ar. Paua..1...... Pir771-.350871
... .t.31a.I" ".. 7. 177777". ,also 7,7777I 77. ... 77 7777.1,7707(70 7 0707 Nr7,''' 0107
.' *ai e a rei.\ d"dr n- -"-,...,r -nmaus rlal .sque un qnen con a de Su eriofaD mdesn etr e Prcs elHab ana N 2150.. .. 1-5m7
.;,. 1. I. 0 I ... i'.., orI Atd, .. 0 11 .-...1..r. Io. peao" -4 .... F- v ,-')... .a n I. ..p.. e BItI- M. '--qm0n... I f" dac d ci on res l a Ie ide ase f Ct o rdrne a- t UPASEO DE A RTI"O A
,.,,o,,....qu e p ... fl ,. .. ... d -d.,t.nu" I'dero'! .r11r... ,-o.. -11 .....r.1 Ie".",p ....e.I......' --hare peon .uni .....,.,..... "'p -, iS ranembonmNd e Ia ,.......V A-EL A
re,* e l r n IN g,, ..M .II, U" U C I+.." l-.... . . ...man, e .resun ... itf. r~. Juala...... r n dlCarlo i .... an S s o n..... a l e d r n n st ald s t sd pe P ADo REy .......M -72m
,7 771777 7770Mrc ten 770 07a7(ra077 7777777Io 0771e 1 7y P l ..... 7- t70

d o d N 1no Y A~ irrial 0 1 M jaj t. ". '.. ., ,,,. .'. 1, .. :,..., ,,,.,. ... .,1. I~ ."ro er.'a ',- or'.dr,"r., VI.....l ... m:Is,, F lrm; I; m,; -,'.:. "' ogle,1 an ...I.usehre^ar'o ... eeteud nce ,,ee.I d. S11'er nhox so......q u at Wot C.....N...75.- A .946
flee COM1,111CAri.,'. eOf'C,-" ." I.f...r....,. .,.,I I,.,b. I. ..-I... I I., 'p... .. ..'-w i .. .. ..... .eIli -m".._. .1, e..F"1, rv .pd.ovdo`,,jutclo.s- I
-,; ..1. . ", I.. ,-, ,.- p i ... fe o .... ...,:d,,,:-.,,%,,UII' n e'' +rmonr' Bi f -ct ".... x u an a o n n., uc~,-.,. M n., en "'oeI mr. e. e, i ,,; departa mentoEs... obartse PefalSerr.... end.421
.7. 707770.-,a n. 777777.. . e o e . . .. -, 71707777177I, 7777 7770. n7V7777 77MyEs br ......... 7 r..Palo-'I In e.lw.- -I, pre q,6, 1,I,,. r. o A,-,, .;,;,- -, i;:,,e ,,-- 16- ,... I,1 rez ranioaer
Fee" .Ishre. 111t o., w a ier 'I I"'. in iCulA I e .a. r. q- % P l ld ..... La.A"gl .i., t it ij_ ep... do ... ou gr .... .. .... .. ... r-res'' ,, d l o 1 o a eg p o i io S ttl y C,= u Ri er... -5
".."'fion, 'Id. .mtl7n 0',-an.'777,, 7707 ,,-'.'.".7F fi. 7,777(7.-.7 7.............(Ic.. ... ..d,7",. .... 1- ^ 071 .-7.. st, 0, 07-1.
r410,1A Mealnto d. d, ..-..-t B"F/ n coReb L l -ad ,y .y nt dudes d, facts Ia 7770-. 77i77 do rOP.elc dVetnos d os o e- 0 a0077 y NI 3ez Re A nTi.M 96II .ro C n, 6n.dlmO hm rah .l!2I..I ,A,, l s lm otor,.11rr.dr.,.sno. b.ej':' r,.,.- -.',Ie. .ar,-.,-;, .,LA.-,"I lytl tame eber ton fan eCmlbn +1CalleRS Bodies dem end re -62. 4
I..I gaUrqu }+a v r o.. d I - aIutimanoi~ ImIa. I.1. "AL. ,en;,.-i. t vbint at e I a.AimlI y s. p ... M-224
Im 52 v If'. AV Isrlae wr' .. "'lrw, ,,I', I oIunde.......... int. .... o. PatS Nvo rd,,Rel,, Fla. C O11t+ 'B
Several. ,ue,... _f....j....,,.,. . ...'..'. , ... ........... t. e.., I I -. ... ... I d -V P , X +. -. sum M 3137
-l- .il"t., J r C r eet re'rs 'on tnr tt "o, :/ ",::e Ila n Mo li.en e s t .p o-I--L.. .1 -.n n .1.B P e d roI0 -. .
a. Q"' ~~~~ ~........mI'-. s."+.. .". ;,! .I . ;."-........- ......I ....IS... .......................... U-150
f 77071 77" scrarp rd c"Jun e. s. ,,,ar. r , ,.al r _, o7 e.1 0 777 7
7.0 .0777777177 ..I., 70777- 77i07777177 o SANTA70
It70j", .It700077770-1-10 ,7--,I-7 700777-70771 '. .0.(.''.7..'do..07770070: (7771071.,:` '07777710.:, 7""""', .s eL,27,8,........ ..c 0-ri4cie
,.7p, ..07.- a0-0.-77 .d ,.7 .07 .0m0"0-00_ 0', 707 -pI..::7-I.... Iv-0t.1777....7.. -7-7.775I..7o170-770.7.04e.....?...N..2.. -'...
17707(0710777... 7777000771 770Act"7do771.b1707707771) .07770770ll77,o., 7170
"77007.5.. 177,7. 07_ 7 77. 770 7 .77 ,,,.770 ,,7077577. i1, Alsoll Jnin71.777o07o,7- coooooo 7070c0 .,,. 702
..-ll07 I .70 707,p.007h 0Isa 777'' 77007770,77710P-77 0 .7007d.I 717777777 d 77 E l 'pc17777 o'AVE ~, Z.o 0000j x:: x: 7-0
is777007 s77.o, 1777100777077:7, 1.77- oodcc..d.717077077077710, I7I777-(b]lS(.7N.' 12077.777. 700771 7170077 01
'0707777".., a 771I o ... 77 .. ..u I.,,d 1-77770770 poI .Io000777 e. dodI 7000-77777-7017 .(0 I& ol co to- 077,70.7717. 7777(77. 77070 S77 a700 7 M tigue yOqit U0. -sta
7777n 7777 S0070707 do-os77.(S, 7170 -0770"7757'. 777707",17 07777717770707.7...(770007.i10000t30v705.8047

07-777070 I 7 0.0' .7.1o ..7e, 77(.777I77,0,I 17777.77711077070770,'a",77777 Moio d us.~ Kloo777 7~ 73 ., 173
70. 7...700 707 77 77777077777 7(77777 -77 1.1070, 00 I.T o noool. 07777777 77do00,3 1 7. 7320..= U-67742
-"oo-o o"I'm, doI". -77j I70r. .7 717 0777.77..7..77_.0:!`.:,-.L,:777I0770770
7071 7 0- 0 d ,777 ,l-:-777-Ip7(77 o5777 07707, L.Tos clo pscomnaiio n sca,) -Imso iner n _.Z777 777707 777771(7(77...777177707777770 Ocl No diO.N1237770. 0-74271
1 i h(7770 07 l77777777, 'A 77 70 .0777777 7770707 a.777177 07177770 77001777. 7l7da M yor0777 n7771071 I7 naco17777 do7yel 0071,77 07777 7(7.77 7,70 7777I(7 7, PLS Jacinto-71. 4C00a eobll Sul 0-670

7ntuddpri, e -c, r 77717de 701 07 ri d d ol tob 7077777 el077,7777 77 77771771doi 0777 777 0717777 77Pc0:1n 77(0 fdoe,- 7 N777 4Oo6o ..... U-.57274
lolito 777770P27o1 07g7777717'dmile.7777 7 1o77(0 s77 7070700 .7770777070 ..... F 2&83
7777777, ,,bra to i l-. s,,.r:,.l l.. o toO 7 t e st% (07 7a 0177. N 71o.l 7707777 77- de olo 07(77 7o P 7770777 7,770. 777077.'" 7:J 70a 7777 78 6101,

77(770A 71 Epe sic doa Ma;oyo. es70e777770707 sraci77 de07 us 7 .17
7700700710707 7 .7. 70(70 7. 1977777707777707070777.77770..7'..7.773'11
." 7 ...7-7 ..7.-.77 77. 0 Nopo77 o res, paoo do 0 C070 n00 1007077070707 (7 qu7 17770. da 70 P770Call7 -52
,lr ...I...r.0r,7-' loccl7sp.reca Ia se t7ltzoi el0lver,7seler.M.7.l me 7 an7 at77.7No i077`717.7777 19 .. F-5101
77777.7777,0.7 0f S7m7.7000ls7 Roalse'77o.LM ,; opo.lAiencan.sdeo
,17 .0 7-.(7 7.7T l lc.omei Jon g~ ll M ag771o7 Brl e C~ ,: 7 oi, sio lsh0 treLc y Mo .Pl ys 6770 70

-7 urnea okInei d .rce rxdlBT .70007777007d, 0077, dol '07 7' 7707007777000707SA. CtlNo.00, JReplg777o. 1-2734
MelS lo n. Cio n A stal7177n oel ,. d pooooooo. 07S.Io asl re h J,'o' 6'7 71 .0 .77.7107 do a70 717770 00 P,*eo heo do 75,777.77 07 i00777.7 65.07, 777777 M o.t12. 8. M7 0 4
'Terror07770 7777007777717070770077 0777 7o Podo,1oaoouchdsd, so iioe- 727700 S .ear, 1. 72069
Soou7- Qt a7'0 p ,07700,0and '07 ; 75. A5 P0707(7 anPlo nd h1 dMGU Y Jno 7 .0 (7777707 l057o tioe t d 7777 777 57., 1
:r bav'Jsooo bjoooi parosm'sd ast P1007"R '-m" de.l0 a777S7Pidb 0777777(77070770 A n.No !15j3~ o
.o-tI-n si p toodd ot aool Eor as el mjor usto ]a77u777ien7070 Aogol 77777. 0e7carrielodits, 1.T So par721.Ba).eeielee0007ace. ol..':-:0:724
I pd .IS oo.0 oo C oo .tr7e. 7a777 d7el .7717 7moblo. 707 7El 5. 'Na 107cl17750-8.
hod., nA Pooquo lodopondonodo.Seiler 0 (0757.Trull707 IaT re 'to A r 2 Bel.oLts717.40
7.77. 77 q7u0 pars' 77g 7,,7 ..I 770 d
.................. .c...........e -unit..77. Madre 777 deI 077077717771,a70Ve7dic .,a.0070
3.77tc .70' 177 .. -& ,-' p 0 70- 0 077777.oIlio oX,. 2.3510
p a r ,1 5 v. 7 ,00 7 .7107 I7I s.- 7 .77- -, ,. 0 .7 7 cl i s 7 7 7 7 0 7 77s a E xp 1 1 7 1 7 07n1 7 dl~ l a s o l 5 q 'p
"Ipob'sI7.777,7' .>o.. 0..' 075770-7170,*7'"*'7I a707,..Ed on... Sdoo ., 50o7al
14 III~oo i ~ o 0777 A:.7;. co7 a'7, 1. no Iz -t07i.7.0....I 7 Ens. I i7.1 yli7e777'c,'e sut ia lao oqols ca- r LSe 7 I oIOS


Cluffkados DIARIO DE LA gIA 'lJNA.-Vicr..es, 8 de Junio de 1951 Pa ma 35
NOTAS DE PALO PROFESSIONALS PROFESIONALES C O M P RA S' REPARACIONES VENTAS
ParTAvelnoDE ALO Inspeef ores. ___I ___________-__-AL__-._______ TCAS
PerAerinaDir _________________I ASOGAD)OS Y NOTARIO10 3 DOCIORES IN MEDICIF6A 1I. MIYF6 U-) NDAS. Q MUEBLES7PRDS
ED ........i. ...... e..-...j.......... ...............I. ..... BLlET PREZ ME-INA DR. MESA RAMOS BII PARTS 1ULARS B51, SIA "AMA D CAA..1.1',.
Eoo dl..~ pl...dor.sa ro CI cnl d~l '1100 O" .I Acl ~ n I ./ IL "--.. r.... l.. .. .. . .. JR ,-
S cdj tao.cel C. .nt.1,,,:'111..,"ro .~.r, .4..11muebl es inaos y co- a r
cClrg . a 01 0a ...Ajjd O:, o, I ..... ..... c.. o ...l...., or o.o.. . -- ,o'p., ; ,....
er, .r l ;l U e r.ooo"r. or ..c ,P. dol ., Pian ,"nos..
vlcaco rero 1 Lie IT'opaarr ne daO elAtl q n G n e ,lali I, r, s"u"m"" r. p r or 1 f..- Irn- .. o l a "" . i .-. a Li

Ricanr .r- ,..vcd~Ta~ R O LO M nl.t r i f~~l i r i i e, i nifno.. m a' i . c ,T, 1 rl '. e~f.: .. . ... r.....I- %... W -l(149 fid-nbn~ +-! 3,a. d nde e 240 i n
se t1. rlow I b el. r trao t d 1. -I A a re u itr rl I.I -. ,- ,ll ':, .I -6 rv o b" .'olr'osarte.C 4.
.,I Ero ol ,-."llot I ioo 00l L 'a Iat. IToFcoloo.Ir.["acr
Col aoe raie .. o.. ,., r 6... ..o.. r.. o D D ... ..," I .. ET. ., GO DR. JESUS R.OSAL. ENFE.... EDA I .......... .. . ma ll n l. 1 .

ero r G ore Cc,.jdc. jroH ,b R -el r, n el r areul Cci araClr c l,.cool.. .. oo,, .. ,,*-...;t, o A_ .... ,r." I,..," ..- '" lad o n laiialJ ll v ~
-.O~OOd *0 v "CZ ...r .loo.o a .L u;+...... e b ;~ '~et= ;.:, "'=. '" " l", 1--- -- . .. I o..u 19 ,1 :'0 ji '' .u.r? [ 7 '... .. .. .... ., '*
b C. Lear .e .. ,do9 e ebel _ni. 0, A ,,. a.rl " 1 1Marl IO ... *A d3 1nd r a M e lEn, rm aLidearesosa \ 7t.C O R -"
i cId ed e t -atn ao; ;r.Oi. Po r1.i..... , r 11 -9 88i1 7'2.I

Class asrl Le ue oir. dlre1l ID ,r'o. Ie~ d 1.15 J, .- n r 4~r a~lu c tG.I a o_ 'lfif t. u, w i.. [ rrq ndnh nU I trxo , .. ..l .,,m ht..a{ ., ', ..I . ..
o o ......-r.... .,. .N............ ......
scalec ied60. ,l-. 0ci1. A'733C.13 A TAPICE SUS MUEBIES1ND D
, rlo. irel, dri a ,d l trb c-. ,,:.DOCORES EN MEDICINA 1 .
d 1 .1 5 2 r E..', ,1 .,. .. .. ....w G.. .......I.. . . ". .... ..1:1
.... ,r c`aes1..e ...e ... .......... ..... . . .. ,"-DR. BELARD.O LARIl9 (II 1O E IJNT.ia us w I urno j arw .(. .1 ..11 wlnu m G 1 4 :,:a ..1{- .- ,r { m i d |t~lo . ... .. E.... 2 alIJoO
.......oc... c. .. .. er... ..car- A.. .. ,o- -......,,,A: .1 ..-11..RIN.TA S200...
.r :1 1I il po& c c ,, l i " foal r- Al" -8II. .i. ,. m r
Jioll.. ... e. .........o '. I.r= vIr .. UI SBtR D.
errr. d ebu l don Do e r CocL. IP"1 L." " ir.d 1 REDR h PLDKO MI Mab o r V L n DR Ea r no fs i I o csas I. .
Je~orun onztorolroe 00. npoC od ae: ro. ...
drb 0&iro.e ~.ol ar b. fCi r.. Oc .. sell ... .00. i el,5o .da ce 0 !.A.c I MEDICO3C"R.JA10
OrlF. Rodirieol. rejcl onei..cap,,.o -ie ntanloloI., a m.o o0.Fr ,' O IIC E(OO OOaAt-s LaPell
u . id)u.j e..e.e . ... o ,,."oJ I ra , r ,,,r ,,e r .w. .IIalooul .... .6.... .. .. ... ...71 6 1. R iO'OI S X


r-.100 brnv.l~~~ A e Olo. oe.oeda o,,, P..a~el .o+-,,o C o C.u b.J C ,,o, . + eacoaocne aod sbli OCULISTAS, .'...n.. .....r ... sge. ." .
or .le Por. U ec l C .b ea Pc r 11..re.,. .e o". ,lb. a e rr.. lo,.,: r ., rr ab rEDICe OrCsutnDR."LUI oER U EZnafa. U II V\ IIP UIIUo g 4 ,, RADIOS..;.-,..
Eo- eseo c rel eit, o, o.e eor.0 lo Ar i.,-o ]o tr. o e lacclad Osca. i at lc .Jo-ri10 b-o 0s d le, Cro I.,,1 3.a.el or es e ra.
Ic le, po + o nle A lc wone L ". cr Lelce ,o C lub b a ,' ,:..... a.............,,,,1,. II ,
.... .ll e oLpoMo .ar oo. do e E ioeL H.oao o.. c rolesq1.. ,a ......... r..l....... ... I..... ....lG y oI e e. C .o .. . SU ...... D R.i ,
nosio r. a A Le L e de olroade r-Raae . I oo r .tz apa ao ejsr a o9 dc ado"Lceior escbi" rjadepeotrtnota .eruLaME IC O U]-A ....'-, r a r ,,,b:ostdn,

11114 J~dI x"rl~ nel,,,..i .01 ,1 POe," el dels Perap ride beuc6i 'Yoeea~u e pshrn P01 0 I 0 0.10... C J ][o "
E COI OCO. la ord ero cob eler r.r 1', 0 0C 0100000stad tnt aneglln ol::,o e 0,0 .0000" ,,11 o"e '"e-de"d"rs Noai ao 7.9."x, CO, +'RO -'1 -
o r. M o o. .. . . .. .. .. . . .. 0 0 ... a I .1 .,al.ltl1w ".0- w ..


Anr, o d t cl l dra Una ue ncrzoo .b on ., reiAi% a ai r.6ia e resxis. irt 1 moc mo reo lene h. no ,I 'c IrJtI" m p" -or nd" ....... ... .
Ci O t pr ier ue L e Pe ra Go l ,.c lba a l, a .... ... .. .. ...a _'_____l_______,ji____... ._de D RII,0L1 10,%1." P %' R O ;N T.I1 0 % I1$I. A-...
c| Oa Coog C e rd o L Hnderlol r-,Co .:'_..1 _"_o" e_, _,_., : _/ /_..._,,_. .. .. .
-' 0-v1- .. ,- R--0- - : u tu100

Mae C IP AOOOl c-"L""" asa. frene cal0'.. ..Ps_,DR:ALEJANDROhalOM.2655 ;CiMPR I. -1ahalaall00
SIuce oatpC VI AS URINARIa .. .11w-0 ,.-. 5:, ,O 1. 1 1... RIA.Al 000000...0 0J 0 I..- 1,0,,,00,,, 1.. .. C'c I. ]a~~ottd1,d
El ,,,imo Usk dl+ 00 .del0, .e. .....11-- -,-7---,.L.,. I- .. l\. b da.ero lIt 1ra
dr 'oM o a"c, 0 U -5 2 ,U E S IA N O S 0A m ....A. .,1., ,
1TD" ",,-, i ... ... c. .. . ...,, . .. ", . ..,.,, n,,rm e. ... "'er, "o A -71148 0 0 C O P R O -71_"
, u r mrider ld e pie L Ire id Pe a 44 .OL I P R ) l . ,l"l ,.a .0 w 1,,, i l ..In.a
-ndSailpIdady Eleilc ornviiai.
I. 0I ClloldOYISU0,011001.0015,..1. .,F- ., 3.1 I... C,......... d i0Asd 1S1192UO U A
GeCo 001005ICol.CC ~ iCO*C0 doaaoa II1 orld 11110 :I::-'1:'11 1i I a O PR : r+=a= +':C: 't"...,....
'-,, :"r. a r .....n. -.A; .. o + ,,
'' g1 O a nle.... ctn cadl, 1 d A,, iw ar e S, Vf- . .
-, -- m, --to,.... AI'ir~- .... o +, M ND ZA SQ I
nerouse _D It.de __C-,olea -, bf.;.. 1-_b.ad46ICr D 0SCM
s. union cr I..cCe I..4I,.C q0f'....Llil0Me a Ell 1..1.0 D......100 :jiT I .r. ....EIaEaAJAD, DE11 P CIO


r~q.Jo O C . .. ....oo .- ..... .... .........d......... "+'l'l .. ..... ... ......... a..... ..... .... ......-10 . .e.. I+
as. .. 0.odr Or 0.00 1e"00.0, o..0,1100" l'. l e obo'1,,oM -.26.e.; ' .a:
. E S~nm ~ms .txa ruf- o ale Ca, 3! 5s- I .-ba S -.3 1rl 1- 3u. ar

..e...r. .. ....... 0.,,.l l,,.,, I'RI 10. 000 hol_ .looldo T \-- 'r. . . . I
lL OM U".c.,l."to IA- OC DEr l C lDR. A E D R7 CMUD E
n o4, r-ar rrae r-,oo r.oao de rco- l d a,11 :,1i. .1., I . .'1 . ..'I ... ... ...1
3lo. ..reic d, Cr r,.1. a n V, IAS0 CRLaC lr a d l,!. a plr m ,.b+l-

10010.0.. ICrC0010*01000r~l 0011-00 I'Udd 0...IIIl,,/Ul,.lallU00,, AIt0(0100.C0e011C.......EleoooP-e........ool",d]aol1,,I W.....OBIRTIZt....e _____a
.I..11l111g .oVine 1 Oar n.1 .1 1. 1ncp l p/u oll n o e ;',1 o,.A1, ,, ,, I, tal$ 8, EN $65,000

ooolorrr~o.co o noll s 00 O.lt.I n/'l.0 .i..(oorrdoresColeddoe)oocl,:,ooa hiooOO xodleM-d),0llia" lobI~) 00tron, onoliilas enta es 0'0leg0 1"Iocv-T-e
Lmpsuompam s a\ynd dspp... . a,. _l ,,.,lainS, r00 P omdto'.0-2 tabD-31548

,.ao. ,,lOC+,.l,,loo.r.r,.a,,,|., +o. r+.oll o .aro.:bl ...... ... .... CC C MR_1_ 1iU A & .''..... .. 207o
00.Cp101E0l0.. lolo .y~ Is.... 1satosdlOolda,11... 1/u. .ilo .... et. dad0h ...fab. ea ... I ...lSlUR N V L B
....,,.. ..... .. ,. 1.. ..... .. ......1. 1+8 00 e... 11110 oo
Art. o... .0B. e. .- n e 8 ....t .... ds: n .arda 11158.1e- a spelosW-
VETEorrcoou _____________________ .l,0. gUSo. l Vl dNl C


l -15.6. ,.- II I i ,, COMPRAMOS 0 ,10) jo oR 0iiljIoI 01-1 ,, altlo COal Illale :isb.I .
de.................1 L.eBRab40 OS MPR0L
ct0 1Patiula SIal 1110 01 AMUNir u D]ARIODE uoeddU.c-aOP-T.IOa.111 1:A pAlos dbuafequconfaleansdqli"Y '1 Harena6 onn...1% ad48iCios
La -p1,r!I ia .eoMT l~u CSC i n m $ .bj,,c. Tor .... ....., 'n- .......5, 0d:Rt. G7.0 .... ,,,. d, A,.. s~
dceeI'iar y in Maa", 1.iGmr~enosu ci En- 1dt aatrratpa e t l on / a. i .:s, .... ... o-, .......- -n. . d ......o' '" .... laa a tnos df
ole or jIIO'0.0111) a11110 401)7 a.VIIPica Pe1a100 nal L51010P10oVEDADO MoDERN
J-r.Var. ra bars ore. CTIS A

lbMCR O P A'0\. 11100101rI0a LL . .PI Rtuf10
eo on a de a ,`tnI, .-..igons.u- :,T,, C fL ,iO _TI u '. -:.l Ida [' L I ...... "L +' 0 adeGt'II 1.IaV.\ 5 O.a$ las5161
I)-3427-l n-9.arol1 ... ll1.L, ", , ,m A l ndares $33.11c Itd.io S E 21|. 'iIB IA
d 7CAisSAMENDOZA, L", wUcall
"lll/o "IRI EREBAJC.DA DE PRFcIOD

Desevillertmenosleahorasial.ri 2 +osaa Ras....., ,illoaral, liar"adlc. perounitando ce a
'" .... "'" .... ....,"l ..... '" ...ooi
LH MB Er o.or a ---- Y l.l:2X ,7 --A931--PR ,.oABA.A LEA B.. IEN,.+ i 0,r: ... .. .. .
A A I NA a reoaa.. el dma en de0for, ao T,:,', IaY"1u- F1011MD C 1
O p eotranjea, tlep p t. I 11 1 FJS EJRS-III1-N)E-SCSI t e gc ce;, D c,:,ot-. C r e',bi,: .F R AD1 ,0- Cn M ..5n i C. omo, r o pT a n os;, .. A B A A '--SA S $ 2 l ... .fo o
V Uu cirr,-.:.]hl,: LsP 0. I. '.. ""o. I, ,' t I ~ m nlll e,~a b~o~l tada, alpls ....a. CLUMIA.11 j ACIOrd
P rotrrre.ao Comprloos-pu-odom 11 pa" It ..dP 0~c4n~l 0 ,, Pr" -.. .amoil do F -OI 0I,- 4515-48I a
V t ( erro ore COI0,I IIAJI I C' 1 'I Ia1 1 11.0110 I:1 o CI lIIII ""-' 100-~~lltba flnl 10 .... .l l ) .. ... ..... e.
S La de I.. 007- salI r T,\IqI.Ill. DLn d. 1151mIli- L, t Cs79rfl 'C PR AM O N. \ ,..",1 1--10,1 (A1006.1, 1 75" JOSE
nditalem a, rortlea ae .q. r. p ole. llod c pi ortltoebipotcas11d.aldad. baloadel 110.111 fabriraoss.ix. .10 1011 D UA N YII.ABR O
. ..9.-.f. .I Ie p,.ot .y e0 4I aE s ,,oA I r oo I e .8r0 0.00 -lodos l os ra e nls ,, ... q aa otn uta de e"ata ,iadad 7'."":, < rat, cada Co'od'o1,1lb . .... VP
Dr.E a N S C Ago II .. dil- alDu.11. 0-y851 46..8......aIc..0.....001
..usls. I tti ....jilln I:Irt" ne Ir1I I :pl,"t in A liI I...... I.....A. I.,c ; u. ']" '" nu g ( l .. P rirelli a ,.
6n d,.t- n1 3"i, "d ph-ar 4 pab -d ,en ,ri ganhoar aIa j r uie a r esando. I.n gea.,oa DR WA E IOB. O. _..RTI ...Z } ".... ... .. ." .. -. E +\ ITA 13,
100 10000 ewdDS nIMEI.. o NZALEZ ARMAS 0l, abr

L......EautOd"puede, in"blr .dPRprimeA.. a.8o
cida ..... 00 A o. l tsdsa quo faliaspedtl

.1,1 H~ga p ole I MeoNaOS, ORO rmt as0,.coilr e.epo e teldono 1110
C0CA..1,l!KI __________ Or C.PA O.. ....... 110loo eo~iaOoloo
C I oetloe ol tiule.DI L MARNA. 10.A11 111II0 ISTUMNOSlI0MSCS".l~Iiste. i .. .. .. ..I_ .. . _ u . . . ..m..... ...... . ...oMl-1.I C.S Cara
.0.0 371,1 I a I ... ...... c oc1144 R io 5g4-4 Osl
803-2-56924101) 0 01111.VIAI ,
1 1-17 ,7 ..". -__01 803-111 R l
LOU IBO rie cd. leoirT lH
MARINA decle leo in. cdmicer eroers.a.fra mis Ile0 Ins.pie 0.s,1, 1001 8dCl,117 11110',1 I 111. .
jes leg et..t...n ceo serintee aetee C
Ia f 1.10001 00011,1.lAl,.l oolaro in501 las ll0010110
pil RAr% I m-A '.01'1l00l0culloll Ia
Po~-4l0M -2131:ollO PRO0111"a0--It-o1 1o0p1ad, _.1Ursula017U, lo
.... ........ d.10, o p l UMBIA V dAC Ill
SuscI uas. used tam ivn a
0000 SOoo 10 if-2.3732, L.,- C0 bo
.00.00, 1,v 1i0osIERRA1WS275,0 KPar A ,FaorlOp INIUTL
D14 RIO DE Lu fdfta- I o.* .AOillcoriprc pianos ti.o.*i .rrjl1l.011 ...I.
DECA O DELA PENS DE UBA,9 -. I. . . I-1-par..ooIl anbEsBl1.o..olDEl lldlo I
0 *o 10 ,Oll,1lDEl ll, 10 10 11111,1 11l. I I I II D 3.,92 _, j,,,
00 C f/r/ie eIqa. //j/uai sn j aturi~eaiud, !- OO0 N.. ....... ll..,f I 411 :el1 I' ~l~l0 nll i0
______________________________________no'"',____1,__1,__ 0C724U.4AL 01,01 .111000

Piainn 36 DIARIO DE I.A SA\I(N-1.--1 srneis, 8 de inino de .1931 UasuICMUu!

'VEJ4TAS VENTS VENTAS VENTAS o VENTAs A VEN TAS I VENTS VENTS
49- - 1 STBEVAENTA S V N
45 -CASAS 48 _--__-- E CAS -S 48 CAS. 49- SOLARES I0 FINCAS RUSTICAS 15; 7I-- TABLECIMIENTOS 5S AUTOMOV- -ES YACCS.
11A81111 '8(. .1 (ASCOSN TI7T 01107..%t1311 ,1 ...I,,. ....- 9 Msgsslca PARCEA $ 7777L7B41C2A2 1772 DOg T4LIR7D72 IIIIII
............. ....... o,. ......,. 7.1 -.......
-,.. . .; . .. : . ", ,. .. ., ., . ... ,, '. ,- : '.' :., ': ',', "... C ". I ", "/'.L .. i"i .T .1.'1 .. ..A ...-11 .......11,- ....". l ,- .,. .. .. 11 .q.,
.-;. ... ... ...... 1... -. , .. .. ., '. ,, ; ...... .. .-" .........0^., .,. ,.... 27. 1.. s.. .. .11 .
... . '. . -. I .. . ' 1. .. .... I. .. ... ... :1 1.1..,. .. .. .." I -' .' .... .. ... . .... ..,.Car.. i .5, .: .-.. ... .... Ili. ...... .. ...C.- ..--71"7 5 7 2u7..'- D 7.7.r .7%7 *1N 7d7 3
.I. .-. . . .-.. ... ', B ,l A r.,.. .....,,. ., s... .D-.,K
.... ... ...... .. .../ II L I .. ... .. .. ..... .... ,'* .' : T'. .'7 /.'. -;I".1 ." .. ., 1 ' -. I'll ....'.ll,.... ... ... .... % I,,. .I-; .,..,.. .. ,.-.. ., .3 I I I .11s q~ lu

ID I-"" : ... TI .,.. 7, ,.'I,- 7-- . ...., .. 77,,,; ,:,:7725"7 7- .... .... 7. 7.. ... ...j r sp0:777I..e 7 7 d i ..l- A
"..""'.. .... .. ....t...... ..... ." ..... C. "" '... "-1..1I. 7 0SUEDEr ....... .... - "" 77"
T,, , .: "' ".7I -,IAl7I r.OINR.2V a le -1IP?27 7 7R T7.I. M 5
_. -. .. .... :.. . V N 0 3 CSI :. ... ,....+ .. e .. ;; " : ..i.. _' + -- +'. '..- ;r: .1i .- ;'l '"VE b6r" I; ........ '

.. .. VL NVU .. .. 3'"A. .. "--"RE A.-EN TS ."I "___-- ..... ,C'4'_. ._"5" "
._,_..".11, I.,. -"-'........... I w. A~-,,-. . ," t.. . .:.. I .Al FIN RUS, TIAS.'.'7'a:',''.... 7ioz -5- 7 7.I7.7Nl'7r2 n
.. .. . .. I . .. . ...S 'I"F + ..PLA A .:.: I I E O 3. R. .I S I ..."l : .1 ,,1: ,; ...o,.ni -,. .....i ]l l~ l l P, 'oo iio 'd,.+ ,, ;!,
... L. I... ....An ~ "
1. I I. ..-5S,7,-57757. .37


-" I -. -. - a ,"I. 7,l7'7,7.'-7.7.,, .'7i7 ,,, S o -l i r . 7
T . ... .. ..4 .......:., I .," ..... s+, +,, ,- .; ',.. ,E. ,, i. o :'. .. : . ... .. ,do . .. .... ... I .. D -21)49-53-1 ',L ;+

..tI.L .I'\ D....o...7. 1..._ ..... ..7 .. o ..... r . . .7777L7775. .
I. .1 ...N ". 5I E". ALC IMIENTO IS ___________ . l I I .
,7. I'7 7 7 F 5 FOD71" I BEil7r %9
MatV.1A-0.. ... ..R....u........-...'."................................ .... 'U ., .... ,... -. .... ,.-..1..... .. R-T.. .. . I..... .. ..... D.... .AM.I...-.... ........


VUJA" O] r7'7 I Q 7 8s ,d, '2 ,: .7 777-7772 ..;.7" REPARTO QUER JT .... ....... 5 77577.7757 55775
..a I ....... - :.. .. [ ,,r ....... .. -. f. ... .. . . ... .
S o i T a I. I 1' .,s l .+ e 3 i . .I+ I -, " .. ... I , ,a,,-l I I" % _E- D ". 1 1 e r % -I c a r + P e IF 1 IIS W -I~ r : --I . l i . .. .r e 'lK-.4. y A M o1- roB L .. M ic- `l -
i+ .......... l's a aca. l e ~lv ; .... ....+ + % '' .. .1... . . .. ....i.. - ... .. . a Ir-. ..-' B .1 . ...' .. Co f]i+, , ,,y'+.... ... A 7 SI m ird
V inMo riT 3\ V \ I,\, $' ull ... 11 1:11i . i .,'I I I, hu.. , '. - r. "_ cllp C ro. . .. a -,r1.. W u l.illa-IL11i.liIi I .... ..- cti-i Co.l
. .. .. ... .... ,... . . .. ....... .. ..... ;:. ... ..,-. I .... 1- 1. .. ... o' ,+: ... .. . ..or ,p,
"17 .. .. .. .. .. ...... ...... ... ..... I 8 ...... m I I I ,: ,:AI + I .."'. . .... . ... . ...... Ic ;; o... j :... i ......;. 1, 10 n i I I+ .,. 1 ).... .... ... ,-..1.... :: 11 . .IIVIS.' .D I S h ;I. .. .l.l__ / ..I7.P AN F'17177A s... .r7."71.. . 777 . .. .. .. . I . .. ... ... ......... ... .... .. ... ... . i 5 H 777777, 2 7 Till AS
_.-1 .. 7.,I -..: ,. .. p5, 77 7777 171777I<...:., 72 : V E
I' .... .. .. ,...... ..... .. .. ..."P..., lIXR. ll%6'i( .. .. .. :i --D 4iD Sl- .... ", ,--a --. :1 ,,.lI.,'..I',.- .N+l ;INlI rET i a='i dA


__ 77....".52.._77',.'.7,.*'..77.77..577","0.'. "

P .Y AMAYANIMA..1... .L,. 7-51 P, ,_1 M,,OID,,..111 .. ES. .`.t"

L -T.E..E7.Le..NDE...S..R.CESE VENUE TE .A VENDOR FARMACIA...:L!".11
portaIs"a- '7.7I -.7-7 7.I7l7I...7 7-7 2.P77'722.:" I ,I. 7. 77, 7 7.7I7.5Nd7.77.r.7I7I.. MA777. 757.E.7777 7.27
.. .. .. .1 ,... .... s resdc cm41ya -9r e '. i'.11u.t, 'il.s '" d,,cd. ...' ..r" X .. ~.. .-.. i .. 'l l" Fo R-n1r 1Preir.rmede z~alne o Io _ ROCE DA ..NO. .l"...r ,ultt....~l
-I i ... .." 'L.. : ' +,,._,..l or a~ a a 2 cred r ,.b fo ot up.to e I :r`L !""'"d..Id a tIop. en eA me'. or punt de+ V EDl .. To. C -AD O E UIA R,,.lleo e, m nuwg


.i.'o,. 1'.I .I.-"I.IF,. .,Ir ," ....: a g araje ind : V E D AD,' '." ,'
L...."R.n-,R1e ,,. .eb .l., ,lpI.At IQ... -1. nodore l1O ."it !1.211 M|113h7-IE
-- '" i .-.. .. .1: ... '' ;. I.; ,.' 11...... 'es.1br aI 1% '.4'.... .. .. .. """ I" . .w, .r., noF M: Io e: 1.o Z .. I-le. n, n~ueel b .. t rti .'..i:


777 ...-7,7.7,77772,,,.77707077 I.I ,7277,., ..", n r .,, Ih, n 7r.ad
.. : ". .5.7 2 .....2.5'77-'-7",7........7"7.i.. .. .5,' . ...72-, .77,'...1 '5 'IF I ..dC ..... 1....." -... .00 11I ..... i' neI ... In do
________rtaese_____r____r__ ores nsbr77'7cv700 VEDADO 'It 11 7'7777 mo7 : Pasquss dooe y Aflb7152l
M M7+. . . ... . . . . .. . . . . . .. . . .77,7 7'...2..2I. .77.. . 7.B DU A 12I% E O R .S :;77
.1. 7 , -' ', . I ,__ _ __- I ...... p ren d a m. d 1 ,.S ; mirQ n. t 1 'l-. I .i e1 R
I Ir ..,.,,,,,., -...r:.- .- n ,, ,. IS' Lit--'. m ZT E, IB ,, 4 !o. z


1......... ............ 1d 8 1.... 777 .s 7Doe _,_..... ... u._,_ -_i_44"-4- L4 SQUrINA Sa OM: s-C7-575..7757a ...7A........7 ..'2l7 .7757.7.7.. .727777..72.2.7.27
u VneEDA4 O B N o. 3054 rlad : n ef nramnlo z715 Clu ln 0 ,If]in1eI :Dl. b'unni go.. landidooll Y Do
A G A 1 5 111 A n di - d tI' i i- icn i .;m., r, E ro ll" n.r,- q -n i -. o nlr(. 1.d -r 6. I O DI SM y 31.N. G inni Mlara 18 rdoTetubono 2
", .I.. . . .. .. .... . .. .. :.. .... . ......... ......-................. ...... .. -............ .. .. ............. . ...JBv e aoyP nte 0 ^, % a oLes 1. .
I. "' _ _ _ __ __ --I- ORTN 4 F_ _%CR -rE% 'S_-
F,,-': d I: II"... '.. ,,";I ..1-" 3 1, LlIn O SI-E 3..N, D $15,101.,m ill,3,.- ".6 .3.... yin . .nI .it I t- It I .. 11. .1 .hA+.. ..f.-A .n..., an ni, Furb n In .... ADIL
I, .. I I't v i nte :1y 15 ...... ..-Il '. . ... ACI S IBOR ,.......... .. ..... .........I," I,,, ,Z 1 l' - Io Ia'diP b += ,It R + T .0
1. .. I .. . I1. .. ..... ;........, . u,..... ..1 i w .....-ii-- 'mr'' -AL O TAD. oral A IPLAZOS ...?n .d' +:*".d. ..Rule. ..
IF ,R, .,..._.. A 1 Hit, '_, ,' i' . A-it',. .a. ... ...... .,i . ..". ..,! -. I,. .,A ..A...'!..,.. ... .......'e'. .
1- .- r ~ .i ..r I Perm ltam e ayudar"e.1-I...........................1.. ......-.-.. ..... ......6T-1.Of......ogb.-...e ......


.......I7 7 07 777777 ...7.. 75757777..7577,.I _ ,l .5.flI 72-777 .57 i57 n2
. .lt7 -7..5 ... 7-7I.7 Ii.. .. ... i7I7 ... 75 7 7 7 "5 I':777 I -V1n 1 .: l a l O NCe- 77777727.'5 -77.7 S'
72,:I. ........ 72......lA.72.27...2I7,V.U.A .5s.dc r ,,". 7777 .1i7- .q2"i7 . 7777 77 ... LST.OS P" AR ENTERRA R 1o O Lo
-:,.. ,: ,,,i,,:., .. ,-l ,,-,,,..III ,, .......,, ,,, ,!.". .... ..-'" -. ..0 ,. I -, ", ', ...., -. ,I ...., C lo, sohdam en ;-.rlo de tom .ovle idArm .nt
,. ? :, . . .n.d.r.. !I::.`p1ed ad7,1 .1i, te
, .-T E ,iJ 0 : Q iN ;: U lo alehf11,2,1re'os s n a..s d crd.a '. -- ml'i. 1 11. .. l. .. :.I. . r "",' in~ lt ~ l i ` I"mPo o.'s7, l_ --42. .InF anIF 1- 1 ,05'. .. .275-53 M.- -
... 7. ........... ..... ..... ... B L SCO IN.. ..... ......... ........,E; i .. ...!-5-2-, n 'iNt.. .. . . ..orun *o r n 2
, - 1; V, L"-,.,r" ', .. I .... . Eno_. . i .n .-. I ` I.- .l- ,/
I-, 3 '; 111_ . ..1. ...4-l I ------- J__ ____. .. -......-i-I- 1* -1-1:,"n. D .. .A Ambti. CO-Iu .... .. . d .d 'a J I rn... lI .rn ... P n,;r. .. ... ":..d 1h. "E .I;I W.L III4L4a1 7*.,ll ..
_ C .. 1; .,.-8 ,, ...] n"+ , .... a ME +'.... .. ~l*/l+:O nI~''i~lr; .r~. o c61d .!.lN. ., - p,_ ]. A .. 1re al..nIIu l .; 1%d I... ~ ~t tldd~c3
SPLAYA MIN, LI' ,,tS U".i J ONE,, d.,. to,,,.,." "1.- S a *. i.oI S..T., -,,,.." hA. ...l I II0DO ,- O FFIrI L ogares..I el Ce -:2 5725 -
7, . .-,777,7.777: II "L"- Iso desen 770774077 771. 7 '' apr ,t 7, C 1 p1d770r- A7- 7sroms7y777 0755777777
.1 -.. (Pr iriat B ltin reo' a ,o- -ovRBL % L. .a.. Io.o
. "I... .r..... "u. -o. ITI . . ... -
r: i T- + T +% l n lli I ....i A .~i, i' M ii r ... .. ...... ... ; .- ., r ; .. .. ... I",?; . .. . -. 1 :. ..+.. .. . ...t. y- V E AD O ,% E I. 1. A A .. ..IIt F-. I-. pol E...." .1-. I Do i :... e. ... So ... .DI ES EL.v to
I......A. -; .. ...... .- .... L.. .. ... ..... ... .... .... ... ..;+++ ...;. .

S ..... ... ...... _....... .... I ......7.. ,...0. %a.p.. .7In7.i...n,. ..I..I-7777I77i .7."77 27.77.. a i 7 n . 1 P %A i.-
I77,777 r7727r 7 7lrle e 44 l!010 e~o Jllr; -2'3+ ClD 7M 7777 55.77777777, V als, llpAoaodo 727d70.77 7.7lbh75 TsI+tsssn5.77d
77: 1l.-to ol. A qR-- . _ _ .. r .5 R. p t d p d e o n m l d r F N A I II
___:1 nLru=n-hnh IlAu.2.77.72 ...... .. .-l-4 1o.D- l10------ I-0t. .1o1 negro, con i il' poii 7 7
. ...727777777.. 777 7-17'- l ,7 1 .1 101 7 $ .0. . .- ., ..l, -LA7 iAM IRAM775, .. .. .. '. 95 .... ...... ...... ... 572.... .
l.7.1,77..,N l. 17 11 o 7 ,A . . ..l27777777.777..7777777777.i. . .. 7277777777757 7277777 72.2I.c -77777777..77777f.......27i......-I ..... .. .. . "..
... 1 .3......- I I....1. II... 7.n. 701 7777...77777, d.......I z.i 7..I ; ,7 7r7Ien e.do7:.77 co .tI7n. 7727.n: 77.7 77 7O. 77n7or.7- zr 7n de 7772VAdd,,ID-
__ f. (7 ...7.7 0.7......-70'7777 GOM7 'S. 770775 77 ....7...... -777777.
. ",;."...- Ii,;'...........ZAE..8.... ...: -_'nN_.,_Ti', ".. ... aRO. ; ,. . .
-,u . I.. .Iim. .7 --; I i : T,; Oi'-TODASr. ...... "43n ...
.. .. ....... ., ........... .. .... . ... .. ... ..7 . 5 + V E N : 'I o . P "C .....- ..-- .- .I.. .......-.B......, :."-M.D ID0S- I V E D... ......A I I ". .
\C i ,\ ,,, X .DO .....SOt'1G CAS S E epN E TI
,,', '? :;" ,+,',.. ,] '.,<:;. .. . ,? i ,,. .. a r d n i l y a M r e l v o R. -... ...'. l~ R t l ,' Ii . at i id p r . '. -S E D
., ... __ R mul~~~~~- ' , ,..-... h,,,- noo,,,,, d V D D .E Q I A pi dd ,m iii e ,I mn u a ,: ,. r .'. -I '- t. d o m . 1m r p n d. -j I SO, A D A N ON ,1 IU. M rti us. . c-:a W i
Ih.--R .. .I . l:'f .- . . l1z ..RC LASHWT. .. ..... ... ....... .... -ucul... .. .. .. .o '__a+ . +. ... at B i i 11: -31. .
- ,:,,,:,- I ,, _: ,, : J.,,!,. IIL E M 0 AN IS E E ,fndEN , '''. j .. ... 0 + : : 7 .,i < .. .. -' ,,b'l" i"g .. ..... ..- ; ,,-",. .. .... .... .... ...... ..t'C a i lac 48 .Colan arr o, I- ...C: D (: [t "l wl :
,I ... .. .. .. .. .. ... .. . ........ ...:.. ....... _:- -Y."' Si - -I-n= --yI" '- I+ 1. ,prolun. num on -.. 3 .50 ,- ..a- .. ,- '
F- .' ? =I ... .... .. L-Tw -,l .. n J.-A ore s, p .... iq...... ....r. I r, iV EICI]IeO Ii n O D uIOB eL lI FUuin A I(n ,li%,IN
'`,r7.-I 7 57I 5I l 777 7 ..-"......,I=.'%... 7 7777- 25 7 275777. 7.nd n 777772 7527777,7 7N, 77 7277T7 S. G
o '; I ... I ......I .......... ........ .....(-A. . ..... -e n) l z i d r c a n , 1 ... ..0'6, U,,".. .. . .. ...1- ... .. ..... bl l+ I nin~ r@ i ..... u ...... dlo p y .. .. i i
,;,- IG I... ... .. l i ,-: .6ri ....... .e-EDFIIO OD.. .. "l NU. .AP t.-I.. ",o'.. 1 7 . .. .......-- QU N ;5 5 V N OFBAR ON Co MD... . . N A ... l. .... ..........Elfru a.. E.. &... j... ...
......_ _ l -"lI- .Iu At ..." aIei 11,.. .. a 1 i n. M I.. I e I... p |i 4. '" Min...... do.... ,. Rt S ~."" d d. d i .: re puBerl i. 100).ae e a '-D I3 3 ..I 0 Jl i
1'1 1111 t ... A.... l... n,, l . i "'4...1 ,", ., i ,1 I r. .U __al tl. -- u.", Idil Aii. ,or .. .. i r on co, a Sontiaor1..Enna 115u. MS. I... .. ... IN-.1I
M IRA M AR ..".."f*r 0ox ,ilid. ,,, .. : ,, .R 1 L B 1[' 'I;''Ur. , q -, luda ,-- Illa-, "", ir, d- :-- i I [- -.1J31- t.n f, l P,, 'o l n t, ll,, I p'. ... --lareteleie-i ... .. .- D-31_6 l-,_i BOVE DAS Y-r ANTE'l.l l: ONES O M ... ... ..... .... ..nllafo
" .... .. ....... I. .. ":Lt. ii iiii V.In.... . ..i" I'I ,1 .'i i7 7r55I AUTOMOVrLES pr ACC. 7,5. -5Flmn5Cu75752


.I.. .,. . ..- .."1 i .. .-S.. 11 -. n, +4 ,10 -53 4-4 jn in 14 : "'d ;+ ~ vlr, S. .... ... 3 u li l ,"Do Ii .... ",-' e .. .. ,"'r, ',r e ',,,'t odig ezRFr -_,Sin. .. . -- .... J.I. N de,100 K~naa.. ll;on-J." v m
... ... .., .. l + 'I ........... ,, ,,.i=.. . _.;. ... .. ... .. .... ... ".. : Ill
-,.. .., r ..... I. 1, ........ .. .... .. ..il-4i "",. ..... I D I P -, 7772 un 755.. .. .... .. 7M7777577777.. . ol.o I
0. .. 2777 7275777777C-7 .7'A ,27"' _7'7-7772

; iR :. '' ,., V" + 11[. ...... ... :, ... [ J ...I ,%,:t,", II I I'l I I - l:.- .L. q I l. --A ,n-- ri -- .r. N -r I L,2 f ,. . mv , | $a" ..... . .- .79 5 nu,,, . I. I I EI i ; ,,i i d, i - 0 a l-.--i Vm a ha, Cal 1
8. 8.. F lit. . I'.. '1.. .i0 .77.. .....V..........0inn .5.7.. I .)." ." ..I.' '" .. .. .. .... ,l... .. .. .. ...... ... M O, t T i PDE DOS C .O po 30


-.; J L" ' t ... n ... .. I ... ., ". .. ..I'I I I. . . .. . .... r '' . "/ . . ... ... ... ...F 11-A 1... 11 i .. ro, di ....4 RE Ar -_ 4 . . ...-I ia a. O m... ...
... .... .... . ......7.......777772 -7 ........... --......2 77772 7077777. 07777.77, 7- .: -...77................
. I .. \ N(-\, . .. . I. ...7" .7-7 ^. r. .d h UI i.. V aD O 1 L R,7. ..75777 "75 7 7a72 5 7 7 1P 01,0 C OnV E E T IB I.E 7e7es 77o 7Su 7 7. 7777711 A 7 7.7
!,I. '- -r i:, 1i. ... ... .. ..:..... l \ .\t S I0 I...... ..... illlli..l:, 2 i |+ 4 i .... -Il i j Il; li. W,' b-, ,,11-i'A ".i '"iut' r A E. BA .......... .... . - D_ I- .-.,b V, b.1 ii: :.; !++ o.i... ~ii!i+i?<:U .: o ; i;+ +
'0 1 in .n .d. '.. . . l i '- --",d....n 1:1[iADO, G NI dep'.'d I... m i ,- Zona C ain-r .yl I $ 500x- n e M_ I arAeO +... AL0+0 oN AO Y ..../fit .... .deoI s ad .g. .
v77 7 77n e7r74 ,. o.(I I 7 7 7 7527777

; ,I -..... I;" I.. Is"a n m et1s ...... .. .. . .. ..... .. .. .... .... . ......: .. .. .. A I III o-.. ....., ba o N' : T en ro s o a ra clOO c< i ..... ...... .. . I..
+' 02441--10 1 : 1, x .7 V7r,', *25 2 7'77, 777777,,DO 7 P7 TE77. 775i7
n mNI)\R I DUIIR .27770 .I ...DIAI UIDI A 2'7r5"77. 577757577.. ". 7777r77 -2, -"77575 I77.....

....... ................. ....'I '", <" -- ,,,. I .' IC... .. .._. .-. .I. .a. I. :II. '. ":; ... ... ,I I ",":l I ":,; ',ej ":es :ugar o.dlCI -H-5
O n ...... i -r. ...i .h. ;" . .."' I .. . l. .. . .. . . -I PE N T A 1C 0 + I L MO U T I A C
".:t ,:. ,,.:,ii ,= J.I Il in" I" L...sted ... ......... ... SER FINE i . ..."; 1 ,'"C ".j ,' A IRMIC. ..$1"5 ..rnt 3 .. ... ~n s~ d me n : on~uIDI bASLNAlf igl.T
S IN 7M4777, 777777777-7-7777777777772.: :7..47715, ,7_-7 -7 1
77 77',77.l2 A. Sa.. 7. ........ I....... 77.7 ............_ ,.... ......... I......ndia iIn.t.T......
.. .. ..... 77... i I. .; .' .. .... .' ,':4 i A.I 'IrUI l"' "' ....:.i- ..... -.- lM O Us 7. IEsinP 1IL .......11. ,-a. I'-. .. . .r] ":; %,, I ,,, (I l,' . ...( ......... es j~ l cj! .jso). ll r." '., s de persnas. resL .. b I .r, I; .e, '% i' ,"'-u 'T,- .i 11.1'- I Il l '. ;'.7% -r ','-" 1, I O Ir I" ) ; arif.ular. Jo ByIen HeydAdo sn-rs Wert, Indo el SIR..
_,, In___ ......l v i con... ...... sa"', on",O" s y de... ... tad .... ... I.... :. ". '" .;`. '. .. 1.I... .. i. -,,, j,._ i !. ". ':e; e -, "-', '.,; M' o:ini..... a S.T r D os t o a llero ParkI-lc- d ^o ,:*d r .. Ti a ....
+ N.. . + ,o C.o,,l i lr =~ ; -"- I ,, . .. i X-.1...,... I "LI41 I',in anaa,056.te Hn-5?._ "0=lta A~nd Y 1 S M Ir*ml
. 871 .89I 77 1877 DQI7 7-- ' ....7''' .. ...' 7p. O. '. .. 7 .2 .. .7.7 '.7.7,7.'-........ 7 ,7 7 ,1t. .+ E L EM-2 5 8 . .-
il u,uuu.7A7 95), 2L.. uII 1 nE 3U,.77ED. 77 .. . .. . . .. .. .'C-9'" '-5 2 7..77 21_. .........H IM -- i7

.. ..... r,,, .n- ,,,, ,, vi .. .. '...l......tn ~m"-'I:. ;.I .... .. -I -W.' H'I NT A .. ..... .....vl Ml l~ ~lil t ...... "i.'-Ino. ,,uuiv It- 20ad. piton, .a.d rs oerVlu.. ....-
, e a ,,,, i, ...... ..... . .' ,'.,,,+, ... ...1r... .. -I-1" I. i nr ~ .l F IU I f I,. U i . ... .... .. .. br t., de 'S'86 00-S0-1. ito l 1 ari e i.,H l
' "7777, -7 .7min7 7 777 7 ,77 0777p.77 7. A........... . .. .. 2 ....-I... ........ .. 7 i ____a___e-_-- |_-111


A,1.14. .. ii.L,-.- .. ..ner..., I i. .-il 't ,. I , . ...,l ,I 11 J ., m"__ _* l r rnlz d de Tod ...nt dfi e~on., R6 ,aI R ]4. I -P _ AP
. 717111 Cmpavnt deca7sod2i "r Im _ _I-7- -.7, 7.1oli u. ,title Vita.7 7 ,:777777 71 77777'7.77 277 277.777225777.5.7.-7;.7E;


nEu. ..FMHnA I T IO RN I-... ;r:XWT1 ...... .. .. . .............,,". .. $3 .nOIt- D. 1a.... mr.i do 1.'4R AAA i.It............. A .. -.. l e:": ..-,Ford Made-
...... .... .. .. ... ... I. \ .\ )O $ ,1),illl .. . .. .. .'-UN... .. -I. .. ..... ... ... ... ... I ........3I4.....
,r:, .. .. ... .. .. .. . ill .. .. ... ... .. : .il "."I]I ...I..... .1" C"SiAll i1).1-11-17 ---_1-1I .'.m : I I ;IsIdIi "lo en il" p. tc'111,111. i in i r -1. $08.. Nl: l d. 41A 11-3l741-4914 "-""iI.... . .... ..
ii 277 77 7 7 7 7. '7, 277. __,.- .._1 I I _ PDUNnPA R C ELA Sot RTH R-u iN O uC PEwAu n. EX A D L VI__St t'OMO L PO
. .. ; 75777577777777277777777777ill 5d-777Iminent27 1 I- d ir. D..i.4.50 uet.Y. 7 d ndtaai r'' i, i.702.
GUILLERMO.L. NCIS SE VENDEN 727 7277 d 7 7 7 .7 :-:r. adilc4 (C aPtoI '.77 7 777777. 7 r '77.n 8 .8 '.IIN.. ... .. . .... 277777722. . .. ... ANGA -m ,_aly', ' "7i.'. - 5.1, 2.- .


$9 50 $8 EN ~ '+:" .,..,,,+<,,, .:. -: : + .."H-; :;,I All- ;u.a. im-. Itleear- nI,,, .,,'.;."',,E ,.':'i;':?:::i"Tr' 'n,4 4 y ,, ,,,I1n r., Fine"..llI- :.l.
it . r.- Ofic77 '2.2San 227.0777 72377I 7777.Mi777,7'7 to.7d277707 7777770 77V~~uMa. Mo.
"7,7'72b2..a""2'.t7....1122'7EN OZ7E I ... 0 7'772'l7k .11T Ma 0 R, 2~ 72 27 in72 I7 77_
77 77 _7 .7 7 .7 11.11.0 -", ,'7Ia tisS57. e275s -b2 : i. C Ii

,,...I.. .I .: -I11-1' .11. 8 CLB%0772 777I5 07 77 7 7.77 7I2''7I 77..27
.7I7I.:7777777I7777775777777._7I77 .777 ,7 -- _
.7,7.77 ..77. .. ,...,fl'i7 77.71-...i., i .. .... I -.1.,51 ,,.-,,,,--I,55qul7u72. 772i7777772l.7 53d' 7777777777757777
7ALATINO, 514.111E.N.75 01124') 40811(FLA% 7. 77 ...'5. .
.... .... . 1. .I.-i.. . . 2 7NIA y-7u 7 7I 51
_ ` 7 ."7s71 07777777. 270M Il a e n7- O R .. F 2 00 7 7
('ASAS. )S5 3 11117. 11 1)XNII,8'..,...... 7-774 'ni7fai7t7. I ini VI'OADO SOLAR '' ,i ..N. .St 77..to "I 17~~2777 y7 o 3I.ACILI- D -3DES
.1 APAT, FIF, ui,...a .."7_I7X77 7I 77 77. -571i7 7 7.ULR,.7ND72
X!7777.7.777 .. I,7 27777727.100-. . ** VN- 01477I27 272777 775777777777 777.7.7
___________________________ . . 0577777717'17''77707777777577. 0077757 77777.7....7.7' 57777."l6757"7o-49-4.55 77 7777
.1 7 7 7 5 7 7.77 5 7, !77 i C A S USTIC ;I 7._ _ __-_ _i_ __i_ _ _ _ _ 77 .2 7. 0.7Il2'.. 9 2 7 7. 02 7772. 7-77,. 52 77. 7 777 ,a 77. 57 5 root7 7 7
CALLE CUBA-.n ...ll, YAC:- .ID 77"..,."77i I77I. 77777 777n77.0I ____"'__-_.-_M.___BAN___....._,1- ui,, 51 .0. niD-131-5-07FOR7CON ERT BLE710i V 7777775775y7.. P
7;1i -_77 7- -777I tISAp.I (Z ss C7mAl77_la $4811-3 1-11.4-r ,AD27777045. i Ino..d I.3 m ,D..A
777777 A777 77 2 77777777 5777.77777777D-1110-337.77-11. 77707. 777777t5, 777.7777
I'l,.s n r n n 85I.,11 -7- -I. 8 .II 00. .7574707d.:,,, VI mnO O y IA P A ditFR1Aoit. 7an7,7 7777777ednt. -37
IVYANO ..,________11, .________________ ____________I
IIXIIX\X 191100 7777777777;1 -.5.!7777757@L IL .....atoI27.72.. r...... IRNIAC .I -IA t571 77757572257027r77,777,77777772777777
. -2' 1,77 I2 2-0 77I.. P L Y M O U THI 1.37.. S I E M: U -86777777I5.07
., '' I ..... 7Itt I-, ill -ga.. I..7 Do.i -oI CaballeroFoPark I7F.77777,7..-....( 17is l 7 _777777I7Mi
..I.I..VALE. I'fl..5....E.7777.123.. .M.li0-2829.,53 8 VENDO
r-snsr a B0DEC.8.$10196 nu. ,,,:,I,.. a77;,.7 5TIRO
$ %IOfl0 %$183 R N TAI 177.. 711. 110941...I.8."IO.VRIl. ...I.-II..$1 250 .I.77R2.,7,-.-7.a.7,Mid-757.It7....7dad7Se7i
I SQ NS(% (181It I XIII 04777 71077077anint.________________- r.('.. ;IiRAJE1- -0R0401EDAD 777:.77-7.0r77-77772777777-777;57 ,757 -'7

l0747777 II 9717;1_417I2'. ;-'sI" 25 Y G--I772 I:.:L 1:. -7"'7 -' 2- ..7-277-772727 77U CIT
in, - I 1.."", . .., 1 .;7 a `5.7I7
$3,500, $81 T:,,RENTA.8117n777725711,071I1 *., I . 1- .Ildn.
...777777.,71107 777. -7. I


Oasificados
S VENTAS, ,
5 AUTONOViULE S YACCS.-
inlryat~l~," 4rlirrT4a r-. I,, rv
no &)@ P.elu I..oW, 0 31,0 .1 ln'
VULCANIZAMOS RECAPA
mos gomas. vise P-puirAd.-ca
lomas Calzada 10 Oclubro f.'Ai
entre Mlrlo-Gusiasvo Arro.:,
SApolo Frente cas P. Nei ca. t l,
dri comiplacido., ecnr.,o,rpi ra
pide. (Crucero ferrn ri,-,
- __ -6689a .l.J I I u.i..'.


Veeds Caseids Rlresecos
...... ... '. ,. '".' ;.7,. %,fCARROS DC listO Slist a S- .
saao que as I,,P- e oiaai-

ion pelici dI pIralI't n-ir.
facitidades e l-a sip ,.p ptfr
oSeInlp "ejr oain Its eop" Cl
Carsajal Agencta Frc4 d~e Ms.
nIIoallc C-lillS-l
4 1 CA, ""M i "I, Ga,- l...... *A"r
54 MAQU1NARIAS

assssnisT aaANsU1 TI
, as. I i L ar lt patatic las.' l'
,',a,..u. C3. 1 5 W .CMe r a ml. M l. tie ,o ;,a tai.
ettitata 1tiiii~ii! atena aitsrp itnal. Se-,,]
c i---rt*.__-___,_so_-B 1111.T.11


ratl% que en parLe Sw upr,aCon poza de asnarI-na m cn -A
faeihdadesBcleORS.clARTpoNEIOIf%
ciaS Su meaor negoa a ito Pnasea,
Carvajal Agenci aForci deX M.niario Paa -ela I. r-[aacr; Anea, et-at.as,n.1i'':",'."??.." ,'":' ,,'L,"""1 1 '',%
-n CAVi.u3r. -rl 'ai i.a a .-t
I..a-iacs ....taegas .rt .,
i.tAnA-i. Pu.Wai ass
tact 50, a~ft'.'"P..'"'bt", a 'eat.... ..... ..a.. N C,,1'
S4 MAOUINARIAS
1zIIAlO No AO I ml I. rl,Ir .....
i- I.Sea 'a a..ai ate
J. ... ...r .... .,1 ,.at.
dSOr indZ Af ee"4M n Noi5 i(XrP- I
ai ,pa', W I altlea ,ivo Vi. O p,,is n dt

Pas a l 'Va Tr 1.1.i- .,all H ssi.si
' llonS a 1.s-c11 O-tt 0.- d
a.ssaq .oCBil anDRt.V itaGENPLAN.tib
doble o du y rwalyedur onre,, 0.
-iiaac'en P.ietlniaa's .ttos.,T-itoLr-
eW.r nn.d, To.o L.". ftu
SD-36011.1-1-0
etah as aa ar.l~ aeiittest .arr dat tot,
Iaaaeatt+ lPsea l.d5 n ae, Ciapd.r,5..ai
Ix IIILTAS11,1KDIN
,ad ,.taa.a cdt Catnar n.d


dol al.'~ iSwn Spr
d Ie I ,rla j e lo d a s b ear l nt n e -

esaltrlaa, Pa~frs eld ls e iisfac-U.
... lI.' SabaI.(--ldmVi MnwP. 3"'.M
e quline ahlimhr.l, Marla-. ;
VINODri.nrll.A ~nTA oLCremtI dCA i
1lmt lll 1.104 T.411-n O.I ,

meral 5-17, 5-2002, 4.
ff-i57r I.I
A..lIlltln ~ l kC .. r .. n.

44 MUMBES PRENdA
0 a. 5.1 e i"a, u r T .v i a i- I a nI.a
irmad ada.d rh lee adt ro rAn,p i,,al
t stle a ,No di., ate. is iarlnrt..o
Pal "tl I ",mmldl y 1 44 dr


eaaec-a1421A4o.11 1..


rasat.ai iaciaa,dseaatstaatasccooo
Sa,. I' imi ita1.ta ie. dastsataotait t. a, an


e1a. an eadatl IIstlnlad~isI oiallI iaia, C.
iaPettmaat tea. iu .'aaaas
.1 II411.1. P, I A


as as p -no Oea ai, arW "
h .. e ...adid1,1a 2113, .n: '
I'll"l lN~A Q1 IIIQ I^ I II aTACl
.1,. mool'. ,V gnrlttle~c~l
Ildl MI~r,+ t n3211.A4.4
,vrNeo rnOTi. .h e"lRr D at 14Pi+
4 11+ oilaaa ,Firm 1.1-;p~1m. 1,11.1H I
I1 1im Inl ~~l 412. A-11#43. ro) 41.
c.,,...I Jul
pitteh11rl uhm III .yr k, ,Vlekll
Coastl jgnrmnado, 4" y 44 Via. P.unm
WAS, a.p m otr dl o rWl
.9U rlq .4 trf IA p I dN hvia
M. n1 "0. N I1. q.1p. .. do). IV:111.
dLAI it i lt ollt edlp~d| 14,
55 ICICLETA$
VINpOD IilCILrr^ PARA^VAlOn AX
11t Ji Mil,11.1.6mou17, prim.,

tv Tna,'marea Swtng 'Super,
de luJo, con todos loA extrais ne-
ceslarios, Para verlas e infor-
rues: 13-1572, B-2002.
D)-365.1-51-9

do lmI o"-110OnCa" 1^TO ji )
I. o 3 a p. m.1,a~l,ld~d Nq. u?. IV. pl,0
Mr.. Bllsi. _40D8-94on.l
VZIleO J UI aRG ( UATO Lo 0lPLjTro
.l.r, mot, hmlir "a I .... 61| dr.
01,16 lI+1., .do ,50 P 1 14... ,.1 ep
'aZo'O TO IJOIA MUtaK, hDLp LA
-V111 glll -.O 11, tWV
-1bI +.e ; ur., L 1r1 o. Wa n..
Wid. -. dudvro Id. A ,C-11 14 N.
L11 -nits Un, y 11I. %.d~d,.. .*+ e
UUK aVZND~Alii ^ DKI IE, SII-Ati-0AaO
Joann do cual~o do -Vb. I ...d~dn Va.
N l.a Iqu.,do y d.cor~d,, 1.. h o
.1,. IA pr.ll I.d= m ,dr. r .eln.r, doe
_i... fil+.bj V_
-.., N-. .1'U XT 3II~~
d' l. ve.. ,.t _l.r=, .m.t
.11 .Vl. vctr R TOt o a.T p O
ILtYWOROOM INGLIS. AN GAN A-P ^
mlc I.0v oromadarita n ltw nltafll, r 6-
.1l1Wt 41-=; -u-ja ... 0A.1- n
.. tipt .... &l, todo liq,,.dO, nlV++
N m (r7 y 20 1, V.dad..
LIaelDO "TODOI LON 1,1saI11LS POR
f1.bral 1+1.8 nlr dm oart, 1.,aia1
least. 0123.00. C.,", ,m "Colonlt-
Wiaatmmu..., bo.l- -, W-.l. ,m
Ea-b, 344r ;. A.aR.U.J.l, a

A. I ,s .
IAo,'' ... t,.. ;.:la -. ; .".",... 7,
Sa' n A.:'":;' ':':?i};: ':


*.DIARJO DELAMARINA.-Vicrnes, 8 de Junio de 1951]NPgina 37'ga

VENTAS VENTAS i VE.NTAS.* VENTAS VENTAS DINERO-HIPOTECA IDINF.RO-HIPOTECA
_ MUMBL'ES ---E'DA -516 MUMBLES Y PRENDAS 4 MU-BLES--YPRENDAS-57 TILES DEOFICINA6 INSTRUMENTOS-MUSICA -5 SOLICITUDESu ;I O. RiTAS
.O ....... .,,I_ C' -..."ro OR .....,. l,", ALQUILAMOS: MAQI 1%.1 I ,.- -1 VIRA fuEIs) TORRES DE
NDOt o. t:.Pe escriW.". Ii..,.sumacR SOBEaOt-.tIc
is . ta a i .*1i. ,H ..... .,.RI .,:1..I.... dF.T.I- --. S R S N _,,,d._ _'I.,
I. s ,- ,a .. .. ... . .. ,. .1 ...vo-. ," A. ,'r'. .""',Y ,,' .. . ; ,-" t. ... .. de es3 ribiK, sum ar cE ..... "" ."''.' . .'.". I -.. + t R .r dor ,: o, ,- .: da, ea"," "
I,- ." .. .' .. ,,. 'g -,.a'I 'i *e a Ic o l .a i ..
"...... .. .. .... ... .. ... .. ... ,, !-o, 1. ..,,,_,io. ,. .. ....-p.... .. I....... aro'o -d, o- i -,
[ ...j ".. .I ," s ....11Ss, I .....; 7.- -,.-" j17n IIs."0 .. ..' f" , :,I;nI -, ,., .: l l ea. Pre11eAIN D s Os mD e 1'. % R -IN -.... ....- '", ... ,"Is I~~....... l,. ,-'.. ... , '1 1 III
I Ii' ,'.. _,_ r.,.. PRECIOSAS LAMPAR %i D- N ." C..,..-70-57-I uh. ',' ,I"I baby cola "sp-DtIc NKits.- .'... .
Ip aO1AI a.1;. .- M ...... ".1 .I ............-..........tros e "'I"'."
-...,, ........ .... .. ...C ANlTA'' quinas dile E rr:, on Ta ,IJ .D IN E R O
. ..- .... ... .' . .. I 'r .L% . ..J s l) ... i i ... .......... 1II . r~. ..... .... .. : O.. TI s I) ,l,' - -l- I __
L7-.r..II .I- PreCIOS LAI P Ah'RAI;DE .; . C70- r-1 si.., !,' b aby nc u ea tr~pn ,n eli D... i Ot.IE14 :N V ai-i t
*.e.,..r.pea. ,Ct \e.ia t ue:E. A hsial. eualo es ,. SUMAN y CALC-L mrts lati-sA
.... -oL tle"d'. .. ., --' ,:: le: : : : -'.. : e n r
:. .. .. I.l.. satI eaccia cest ha
-.r,.- .".I. 3 J h preciseo enctiapado. 7 p:ezas, y 05uso, ar0e,- ,- . ,,,.. 2.
95.)Cor..ter. vartos coatIon- nesCe'igualas.hContadnraso rNaa-sintraIempos y'per ,-.1; .I '.. -... ,'' -.
.1851 SINGER ...,. .. .,... '. baalt'lea, ivi r,$150.00 S ineal. cecdnsridas, disttobs d o La Predleeta -. I. d a. i l
1I aae l 84 a as.r.1 0 odelo a a i a e 0 a' .5it' tI '..'...i.t... t.pie. Na
coos p eagimos refse-i-'as -o-otlo C77 00 .' ,: r is aiie
.. ..... T"' ; .e , . m ~ .t d. . ... t ,r b la.......-R fa l II H 7,c si e q .- -1, ....-. f"l.1. A.... ... ..... ...... .. ..... ....
1951 SIN ER -' -. I5;. lin. .. mos y exigi ... .. fe..........Oquitndo, ,- C-77"5-,0 ......; ',L'..';,. '. : ,'..'-: a..,''.".m: ; ,t, '/.-I n F~ln rd
1951 SINGER -.I ..-9l-S6- jalo 10-"Li Nciaeoar", Villegas 359-es- "' I -Or, I .. g Oesn l AnpOde1.
.,. ,. +,.,, ., .... ,r- .n e P, nIrNPa Cr^r r eA -o0 APII ` -. 3 ,,'- a Teniente Rev. A-9915. 4F AFINADORFS .I .I.-7f". -- ;.- +. .- .: .1" -. 11 n~ I 1, v r' td3 .,7?P Om S1 11 Per-l' uelu-
.!" .a, .c. ..'. ,,,.:is .... r -- I. .. .. .. ...&iaAarAit-PtoF- ,- NAr PARA PLATA .. ear IIl.r... .. .. ...I ., imlnc ,Or, entericn, ditpre-oiuae
.;+ I, I ,'r ? .. ..- ,r .1i ..1'. ... -.. re soi v.,- t. roo, to. I ... ..C-.-I7-1IJuho+. ... ,. . .t r.. ,... ,21,.. .. .. .
i 1,. . .. 1; "i 119" . Ci16 1 a .. III" living, m b sr- oSkeIo| rosI~r . .g.....,.,.-611-57 1,Julio., ,, - % -, -,' I s ab-c 1 W .sse s c .u
.,: ~~~ -_ -' ...rm . .D et. . ":, ..... .... .. i (it-- ;=- 4 'i-- S .G NZ I
I asl,%..s ....,Io :D I- 4 a .do. oib.... Ob.1......... l.... ... -F I --- lF l NA ,... '... .1 ....,. .. .., ...
-I_- h.a,[ "....e-I.t c "_. .2.. 0e ." . . "
as. " C,.,-OL iserQINSDE crOSEr. eSIN a- SneTE:.e rV EBLES DEo i i..o .._ Sr .. N
AI FO trne csdcl p ie iLit tod.Usi5:iit Y asedr. Perfeca t,,on INA.. I ._________2_1__________I_-_I
...'t i-S.t10 a.i a is.. .... poI. Il ip .i d l" "'i U a ml.. li$0. r. aa --No...4.a B-tses. o.... PARA LAS DAM AS
-c i- .t ,' : v o taln a eren ie R e c ioer stm aa q ue sc a esiearec esraz n able ,,..',-,o, tips. .. ." d
......... .. .... ....8.IDr-A.. I lt LV ING $70.00 ]. Cs ii.. Psp e 209 . ."'. .I ..
a~. Ie24!aea-" caAa"-.1.I." ',....1. ... .: ii."-) ...' :2.a'tW I% ' n teyVIega.M .6226 "i E A IMAL -----_ ..i ". i.. i i SuI.. .. . . =,; '1",,:. ... .,. t ~. ay.. . ELECTRICOS s".?"J. ,'t 0 ;' ...... t I il055i x.-sbus- -,- N.OVIA
i1" -s JU 6 C LAR;q6.a NI* rcs assi..t + .,o. -- ... . .. .- .. ....... . -. ei, to s. , a, ,i '.'libto tH n~ H .iG ITS -O,\
_._- R '. E...i. . .' .-

0 142. J.11 O C ,teTO MO ... .. co t ler.taneBE NZ 0 A I- i d t i, o d1D OSoH AtviDic bol",

dhi rr..- Je ?u.tc .. t . . ... Scoi... . . . i" .,.-.., ., t _. . ... % ,N Et .......... ... .. .. I< t t odt ca.. t u .'e .'...... .j, o,.,, ,,,
a-iuce el,:, *t'. it.i,,h~ 5a- ; .. ,,. ,.=.=:;" ca '.5.... .. d .. . att.i",i ... .a ..oiaa ., ,i'. u,/ .. 2 atl,,." Ma1'ureas l .,... oto.... ....... ..~,Ja a .... a... .. -..'..":....::,.."::.:: ..............5iotip,,,, 55 ....... lc,-1,,al-+t il ,,o"-'ctt
CstietI too'- - o J n o 'a- PC' .. c. , .. ,, + .. a -. ,. 3.... .o-e... . . . . . t17 s o 5 7 0 0.E D E'-oaya"-..a tas 51.7:.II. L ..bIr.
.ist e, Elae. ain J ,e AS1sf' M actieO. .... .. r... . '"- '..,,t". "-,9los-.,I..',...",' ".. .IhI TI_ B l ot SI.. .j o .es S0ct tc
...'- ., j a-Nrec .. ., .a,. -.-., ... .j,... ... ," ... ... . t
......2. .Ilt,.--.I.I L EL EReA R"TNe s e mr.ER I N '- ", a a .t . ,. u t ,ri, a..c.....,' 1 'a a..
C..2. :. .!it j, f'-.1 tbl" a ciladp Iplzs. Q N A:aE ES .a-. IELN FRij j oa Or. '20E Gl it
", I si II ,I? IV N 70 0 aCon r ia .P og e o 20 .-11. .7.I .1.7-- --:"..70--2... _` 'l
'e. N de cu orta_ "sal lI comm acoarIace.emed.. Se .a... N cacore ae em d -'robsri.. .. I ,, 0 o da-_ci-
.-.- ...... .. "e'i .iclo ti tIer t ,]C- f._saca, Urge veate pr embarcar a epaoie aaao sail-ci / p p es s Dsieti -a -
.. i ..t,. -... t ,',r refrigeradores i ra- 'n ra n y Vil.. ..., Sac Jose N9 061 stes pe c tee d s t i orI | .',.' t. as.......
.. ...' ".'.... ' .' ". 1. -Faciidades a precia e Gel.eraci Beascain De S a t ,E.. s a a........... a. a........ .. .... ...., .. "
Is,, ."''""I. ... a.. .c...... ........ ceetad .-"T i .a M- 7 .... !6- 8.. .-. -4 -043-50-8 ..--.a_-I,..s .a ... .i e.... i t e --ases ...Its s:;0 ,,Ft. .':: paenI t;ef-,o Ia tde 1
.. c D-380b- -ll" ---_D'1a-11" I-1- ~ns"r I I".,. 1....


FUSLO IA NOCH! EAIEZ-AMOSID: -N E, R 0 s. a 1"' U t'E, ` CAFETERIA -J-P ERROS OLIIA..-o cSA / F'.", .1'..... '. eaca.o1oo_-;, pie
t |I. ."a - - I I = I V s n e t ra I .. .... .... G I m .i t, -t| .... ... . . . t T ra aa
"~ IL i U H' I L KI L L .I . .....,.. I .... .... ........ .... .. S ,, ,. .... ...... ... ... .... .. --,__1"'^..... 0 NT .... P ......S enAh,', aa. i.' .. . .. I 4 _d o F 6
Pued s...- erti.lo" sic ayda. plata oa '" objeto's d ,e arfe, a bal m 4.0"4 I..aa I I i ........... "- -_. qo .. i.tI q..c C-!00-70-
S ,, ,. o .,.. preeos espeelales. ar lla yl .... ____ .I ." ....... Lostada e. oIN Coo IItsI...6.. is st.
si,,b. .o,tio tteaap a. oaiiii.r e em n a Rafaef 010. Te-| ~ ~ as t-it-s-0J, LOSADA EHIJO EN AU VI N 'os... ...os ...'' "'...ide cacaso. s' .. '
a, .1',S oC. : 744: a ao ersar o fiqoid o r id ios ... .A Lisada "1 M A.. ."
d C.~e II r.d o i, "),A Is, GoI .1I.....f..o.UI5'.4 e1. ..:,:`:11,..1,l",-,._ .-
:l'no' ,':.:l':l ,-:t" ::tl -t' C-0-5- jf+NEVERASY ERGEAQE Philco de5S tubas, poe "$5 liteMAEIAE DE CONSTIRUCCIOS doses. Colegiados". DoteeH Tr.c....
aottae, iee _! as.sa...cita .,o ,,..o,1i r i sre -'.s I ..o..aAt k Iot.Ientrada p $4.00 meosuales Y1 EFECTOS SANITAR IOS c le Vedodo" F0-7t% H n 1 ,
$11511k, J G p L Ioin RTt R ol r. . .III UF sL .... .Y e ana rca .. .s .._e .... ..tr p rla,. ptar bs .Cam pre el ouyo p_- .5 ..t.th ,..a .. --' I f- 4,, ,.
srid F. 2Isit i i,.ta'iie i sta c t, hr, I L-LM. I itio,. coo.. d . ..,t a .
,, i....... ...-,, o,,..I........;. EN ''EL.LI.E ,aaoii.' I.!i..; %estaoapartaIidad 4i.r .. "...
afaa ciai-s M UNSD"ECII Alada e H~ o Doe Treee~ .:' : I JIN EROU EN HIPOTEC
.... tdeinif i I-,.i-,- ........... ICot.oyP:zs Os Al ,do..I.I .,s| Q, ', Y ' .... '.. !;,"', 1"5 "" 1-1," I! ao lqia -,ir :1 : .' ,",, r'1,1 .1.1 ',-, -.!-'l'


i rB A I V /ib U detIPa.s__ or. ...r sr E ... O.D-' dado .i. dI I ,,,.z ,, t ,- ,. .' 'A ,
r' ad .a a.aiiaaa e.s 10-H -5083-5I Ijun11oo 2l ...... . I. . 1. ..' I ". ....... .. ..... ..
ro y tntroIr..,, .1, ..r, -.b "ot - .,. Ie .N I r. A- . .... ', EI~t.M.lt -e -' ,, ..... ,,,; -


M IRE EST t, C. ?AI SI.!.. asIr. p s.| tsI ci. ,aCt LU," ut eas. E,. ., V-11
-ormIa. ea!.mInIrV I-0OF 110. .;.!: 1. ... -. .at a- a I 'otA B 1 *" T"' L....i.. ........ . ... . "
SL O $ 0 M... N;. SU 1a oall.aas.. ie0l aas.fsI... / I -s :!,..-I. ,Iea u, ^ t aI. I r as i. -. . I e. s s. Ah..a o Re S MAn DINER)O 9r',. ....s .t ay O t_
"sieoesta,.: N. e. ui,. as ienasl-4 L I la111/ 1 _.II".I .. I -. . ,ert ... a .. cadls ec14. Nicar mot, co loidarc'. C ai Suarez
J 0 C Tn. ...a is p it. da.: a D .=I asI.h r n, t"s" ma--i
Pormn de-rle cur-b doi Pre eoh $8. b e' o: _.'. i i.-- iT ,. ....s ...... ., '.i
I . ... ..r ......... .... ..... .....17,...1o-6... ..pav ,nio, 'u-)uI..


Sale, $8.00 Ra foesl540. Ealan PRAT aP ia a u tt R. DIOS PACRA /7 ATO, ..S sorts. iExuterpi.ia) ort,, .- ,5'55aa on raal deo.$0.99.eR
aobae entod...-ia r ...a anip aea reo c
Me.oclsfu,:Ei p Occof cola. MO JEI -IANIiq7197 aas; O ~sai a.t.. .eiAts. .1 1-lstaa ""sD ....es DNEO. C. EL
ca` da fed.dado-oebeolI.i'LpESn attita la-cas',,hca cae ad ic 299, altie e


JnefG Midelri. ,fsef 0,l ps- couhrli, safa, eomed r, asr. L tos-. .N- T 1 rr m nnD SabreBJEjOy... ea oIascaco' do I ear ma, los s
Man11 :!r"!u .m nri... silloneas po rts as ida- Vende Raema r lg e dor 6 plean'--p IrLrLIrUfl __ uBJEUO SAR:Ies compramo. yoendeuot_ 1o_ Tratame'noa beattica gar
___ -1______8 _-5f i ce I re Aprovelie paga ytaeili- sa~ri. C~v.tatrai.,. Oas i-ielnr,iis.taa. AH6ORA SIN RNTRADSA at,-, .... ... at ...., .... -, i v .,- clase" de obeleos, de zada. Seaorta Zayas Baa
7B R dades, ~Mueblerla Prhtta A-2270, atai j.5+ ab. Cta... ...... V l.:vtaa P, ....... ............as ae a ","aa.'a." ,' ,. '.. .a .',' i ..... ,- ... td ca..protr ..... ' 400 arpar s... to 0.
_ARN1ZARTAPSZARSddes C-5-56-. ...a........SINA .. s t tI%-er, tenos "La P '. jd U-a9n 0 65701
,. '..... Tri,. m to d or .. . A oma 6. M-33 1 c5l.LACA BLANCHIT IN OJ EGO SIN EN ........... ................... .. . .. .07......4...se-
a t .I|... .. -. O p erli ooida aaaea. Taii ('^e .' ya. o t- e 9 it Diecia: u'.l' 'T_ D. -nV Eo^
.. .....of-rtI cc, 27n, Its, do, r~, -1 v` -te.,rn~~,. Inom RfltUE: I OL:,, E N GEN ERAL aua ME.S".AS9iaDtOs......t.be....a..ii.....e.sid...dcot....Ill .. .. ...... .... ...
':ad o .bcite _:a a a]aseca a ii sc, 5. 20. 'RI U-
" a TallerIA ifs GEccaraN oEsA ,.- ', uii ,, ,,,,', .,,--,,' t. ...... a a Ra.. ia, chicdEmerson, $15d 5 ta, -- ude I ..Io en
leaR Sema-o.ott.mlitry coattl, E L A P .a] 'in.. ^ Cd es Te0laee1e.si- 0a-- ... a r." ', a.. ,' c a,,
I ASA,-A30 ,., *'ocA,..,I,, ,de,-^pdo, 19hafios de ex-t-.mSefio
....... ala, .aIII.c._.."I'.' asoidd
tro... ,J,. ..a..,..e-......o I.,....IpI,-IMUEBLES.. PLIZOS.

lalcatt. TapicefLe geeala OTERO p MESA. SALUD 54' REFRIGERADORES CeaaJesdlIf.sI .. 0 .IEipaoctlca ar
Compantraro. Tell. M-n72s3 east t. Tclasanu ra ii .entct a sEY s -|,- u..na.. dao.. u ', iqu d ai n i ler- q a Tejas. Ca4a,
Alrl 400 esInMo.ciq e I as.aa -i..s aia 3 t. -a',o. - rCris.a r is tutejatte a -ct Dhesn seee a a r laican 2e 4,UIaa I bFc6 Itc2
Mi 6i- ~ md. nniopoclaa, nrflscistalese,i.iatta .PEa s o.,.i~ o.s-s t ,. -eac en qolesa o co.Yc. Scooca (Oar

4 -a n s.-1 0-2 ., . 5 .a. IrI.. Ii iIaia a ta-l o s. M n rIu e p a nIra,.p .s s .. q ae a n T b o7uR
crsinta E L PIa- o":"Ab-El~R F - ci rs apciasa cP -a.ait. _ _ _ .ape* P IIS tt,,ico.at,,yt-t, .":'.laIia_'__,Alb__s Bic. It
i- HOTPO NT 81433- a- a c- .a..
..... ............. .. .. .. ,-, .--., o-11o- T '$ 43st -0 '-- L S D IJ N S N T ,,."' co s r .r, e c s q o a

i,.b Oak Nc,.,, Asdasri Ci t..a .s. a -a o e -'no S an.R oaa s t de nsata o a s a 'taa asa as t a doa i -. -e.
J,.y te. ''ie- "'O". ..it T _a*_ a ma lrrn aP ______
at. -11.-ad.d P-.a1 ,tI.'a aU 574.i stcr. s.r.ri.r a" tp c , matbo
cn Ps-t h., r.4 ., see .Ris. .. O... a C-9, 56-1 i d.Yeaisaa aaitinaeaaaaa b Rd. P reaa essnbsad ar, 5p at ici(0d.esit.Ecott. a.E rrNarei Iss Vd DIN ER y SENIA-IONAL.VENTA
ai r Prlsa, a.Is .1.a1 1 ". a as pa,- ___ r_._oa, B400l____rt __Y ____ SANITntIe a e ,Pa el Zap0t38_ oc s -Ic .. I
,ItarctOs1 hio .iisa. a. Cati.5ate -i.N57 ro U 1T.It"LES D E .OF ICISA enRADOFN G AOn aIpsaga E gh go E O O A braa~ 5.0.5 30
. A .Risblauihisi'ssd..a N..I-I.,iaea-i. da.,iant i Jr.acol.a.a. ii 'Cetib.t iIa 110. paPrs. ETracadero r Cortn.osU' Hete-6 4Ia l j.. 0405. La.Cc.acao pe .st

IgU LUalLQ DI A7AV Lt$ssos atia' sacpicdrsacaisnaaenmsE rs. isal.. an Llate:dAS p rt'a-..ree. T.tGali3t Za"ja
LA CASA BIERRO .i.iti..... .... ,t aa ea as.. S issa sim .i.. Wo.< I... t. ..na..o a aco a"aa ''." ;I' D'
atsis iiat:.s ..Ill. a aaiaa tsaa5i, cEN a. sTifOaY:a1;:. te___bat iiaitsa Obait.. asI Iea.ai',tati,.!I'.'attr. isENasitaadi.,5.taasait.ca satta.i 1.... ..-.toceeI
-i .d__ C09-6-1 jo A Coarlado3 Pazoerpamatde005Miquinas deEscibrAdaeHjDUc~ rc,-MONT1 COMEIRCIANTES. DINERID -" :,- -s-,, -d- I.r i l e a ; e a. t a s o ciAa- i N 1a '2c.I .,ti e .t s o p ,- donoo e f a ro.- p l a. I ,Ie P o F E S O R A , I. P R ,o F 1 1s ,O I

,.BJETO.....E..ARTE.... ___ ,.-- M ..q de Esc r 1b2______r
MosRa, ac albadlss $3 uad lVnric a disebas, caobs1p1In a i s t-s. l t. lI ocooa...tee
'ue o comedor -varios e sU I -. Ns 4DE CAUD1ALE5Sm. _ V*h.......hi I[r" '] ] 2 ,% f),r 7 ... 1 rde, _2. ov pai_,_ ve deI7. rOFE --RA
1,y -vbinior. ,i I~.r. ... ss'," D-3422t.11 V 'NTL dDRE ";Dr." TECHO : r / ...Or'=', ..." :is,-1-c eAH trsp sa hr a nL ..... .....o1......


S O 1 0 sU AL a fin Is. ad .00 l d.... aIym.. .........._ -. ..'.. o. ..rat....olaaprople "ad. ..1 ,
LA Z A mensaIles, 2 sillaeieo pai tal" a-lO t rcbieos metal Sleet-Aige ,aIa-aa-cr rs .- aSoT,.-i i ., toties's.
JU GO DEat c Uart T Oe lam porac ,p mao ieva. .sa ica, atsebo i todas tama ono P para tarjesa st aca y -.. D'' 5acn o" c' s.
adea t'.c..t.-.5 a. to o.... pro pi" d s . '
biasa P oeb Ca2eade J Ie xts mos r n a-aRADIOSaPARAsAMTmSed ......t lit o .', .'...,oao ado I .. .. ..
aionts, Radcio$ao 00.E s, deln Manse28. e Teja Iona ", p Mpap uel Ste a ir o yC s 1 .,'analassos s i t i note jse d O-aesi-o..!I-tI anba.aro ,..... -
propl os para regalas distnu l- sea o it., s.,E;A, ... .' I I S 35 Cosi nsi- SIN AR, EN ADA .......006- -- hobo colic Sa--Lact -
A. a i.i.po s Vitega 35 8,rasi sq-Daara.o, 208. .A-.r8044d. oEd,, i...,In-|t.5dse, or IU rn n n eo v n-s--' it *c i so
Von A tU rtiS209 A=o044 P o ,.,.:'. a t ya:l' ..... ,: ..... ', a- V Teniente Rep. A-90 t5., Mr A t 1014- 04 l
.. F a. ;ao . atlb a" " c't omta saZat a ..... a d o i P a, -is s
iLA a-te-2 J n aacl ........... ... ......... Oici aa, aa,, d e"',atah Os- 0C67-57-1 Julia s~o.. Ca. a ..... OaoiO .... a ao, Oaaa| l'mfi.ltsa rai. + Sattai .... a. D .. - OS D[NEROz ....... 7 .,,..m'
(fnada Ten Cent Mu onle. $7'1 M -teSU AL cIJ "NA .N Mui oi r.u n a n f- ia.. j.. o +:?..|." :::-..-:: .t- s isai''+'+ 0 O"N ,: Ex l'
joperia ....."tusbr, tnam....... UdL taOFICINA...................,.'.....t,, ..... -+ ,i :..__:o
orn 18 K., dosde $55.0t Anillas modeinos esLilos; )uegas eaar- C.aa biesse, maquioa=a sler', .V. aa"i.a.'se.., ,. ei.s| aai..a.,.a. .t... . .n:,-t, ,.r .. . . .
cmponmiso, dliamanfie p oro tas tde en os. fn tacos $8.08 auc ry alas s tei's yuas. ps- '."'". ... ....... ....... 1' 1 IIIOTEC A oN IPER-.,. ,,
00 K., desde $8.00. Sarltias oto- menaales, Colchones mitelle a rc tor..2 sleaqaa asehito. ermario Pe S. INe s t ea c o s taise-i- .co, -a rs-coc.
derniatas, oro 10 K., agaa itC acoerieanos. Coleboness Flocrps ed A1.Staela. taejeteroa Kerdaat ba- i. .... ..ba1' 0 :'" YT$% M tTO E ',it E pcrcita, oer'Pdad p ,Ota.atie
nayp amatista, $18.05. $3.00 m8i .neasp s Gabinee on-. ed o .illa is..oss. sLe Ciii Gist "7 s....V... "EMB ... ..lON. Rtdez, 5 Tnahpes daEVIO en
C-163-56 joutti 2 ina,' ettlnes partal, San Joa- lea.. Csmpaictla yO-Retilpy M-8636 '-a'= a'"" "" ...sc :, ,ea cica dcomprac eao sdaso """ ''""ori '
tr at S-- aes1.'as oina qano 300. ehtee Mantes y Omoa. p M-8081. 'a..
.....................Casa re" C--0- Jua, .,5 N RM N o MU l--- .. ..
a.n o0b e f a 11{ At r278. a1s.'' .; i drii ;'dr ,c ,.I :,a, u .a. : i :, .
it--sas... -it11i an t .- .6. ...ad raisisris.tLa a.i-.., -.n. U-5095-i-6570-


.............a.... .. .-CONTADORA1NATIONA PIANOS TELEV-A.r..ISORESill'. D.NERO....IP A.
OBJETOS DR ARTE, VERDA- .,,.. Dasitmssc upos i v 0 aro s- r RAO -3 SIJIU
reras primares en poreelsaaa, ve~or? c oam a ;aaiss- n-'f.,ao. .eonsia-utdas eom.'iso -e-as y a- 'lener-ca seeA Os iL TUirsa oi..-

St, aban.cas, coudras, mueblea ado o .. ,..s.., aIi relere c Atqaiusa ietsm drnost Spietic ,io .asv. s a aict-, sas... s -. ... ,a.nte y o apr, a,-
.... ..nAsIl: ns",1 .. .... .....-.ss.". ..'oI - - -- -h 0, 1 t. ,, .. ,O!-... 2 e ; .. I,,,+ e+f. ...I .on o t',iieisi tiatta aaa taiaaa att e~,a,.oa aIsport_____ed__d._____do___n_
artisticos p lbtmparas do gran r;at~ utn.i aa at a,.. ... +.i.:a i, mtaesa. a eomeriarOt u 4 Na- marEia s Bsldr ,,-, a. te I S to~, i, j-5 4P et a|o ime l. Pan, -,,
belteza p catidad par po.o dine- Cm,,i ., a .... .. ..... 'onial". Vl.le s 3( .aao a1.qui- 1I4 coas Bliinrc '. B ld MPLESDi _s. BANCARILS .3' 70 aosro,
en, tLa Proditeata", Baa Rafaelt I o' .. ... c aaau. a sea Tentenie Re :1 tat iTf els-evt es A1litrtrl rnd ,
s,.t a I. Ju ie, Phili ps ". s made- : p mto: L o r. c i s."SO. LI 'RA .M ELO V O R RE
003-807, esqa ina Oquenda Jaf, E p s is. cee.i. Z a.a.i.a... a.... .. .:J l. ci....s1 Fi 'at ,:. ':, ,":,":""M',,A..A "'; .C/-;il-'"" .... !"' ""1"`1, ''O J "'",'."cn "
1.--3-50-i cast"Emeson".tit,..ata05i MUEBLESSOBE-OFICINAo, RDINEsr ~a',o5RO __,,I,,,_R_.___VENTAS 3A-PLA -aS isi o, o ,t ... e a...... r.iasa' i..sin...._' a .a', iF, --a" -',' .d
O B F EN GEE RAL I O .. ... ... .....'r'I .i ', .4; .a r.. -, ir L :E O ICIA.:'..... ..._"'.. .. ...... .. ....
a.:de.-its I.- a''. .o..,.c ... . I ...
,sa,"',,,o si's'.'.'," .,; ,. .' ",.,.,,-e.,a,$.-'",,,,7- I..
E.41rclitlicad e mu blescle nP sit t rer -Wss rbjprn qao ate..t,-e.. I:
a'.5a, R.b. r najt'r. i no ugic.dad, , ", ,, ,. INSTITUTO MOD1R0.
E.:,rnpran ".`r,,. ` -Nnr b o rrecamen,, ,apv ,mb-; -1. ..a...a. .:. -..,:-:. .. .1 C ., -or11-_IGara1

aro ..... : c..a u am, s E A- , C1 .. ... C .. i .i- ...4 .IIt- O pt ... ""
OraI I, Sits ---i a .iS .
.. I - O'A. a s t z d : v l o e c r i r


Priina 38 DIARIO DE LA MAlRINA.-Viernes. 8 de Junio de 1951 .Uasificados

ENSE1SANZAS ALQUILERES ALQU.ILERES I ALQUILERES ALQUII ERES AHLQVTILERES ALQUILERES ALQUILERES
76 COLEGIOS 5N1' 79 IHOTELE8 r A OATAPARIATqMFP aOS 8 A PA.RTANETO si HABITACIONES 9 4AS !Q[ i HAL AC"O.a.i"H
( .,le u p M A R I A C O R O M I N A IH O T E L R O M A .* H F H H HH.H. BEH ;, F t .I T 1 .H.. ... . . .. . nCOH H P H %PTH I PH ,H H lu r 3 F H H H H H H FI 4P F F 1 3 4 H HNH3 IH H F9HH H T HI -.A F H H TT Cf l N A .L
.. I.. ", a .. L'd....-. - .. I.I...... ....... ...... ....I... .......,...-...-..-,i. .-.a......r.- ... ...I,... ... ..... ...-.. .. r -,- ~ . ..... .... ... 4
B e ht r u '" ';... . -... '. .... .I. .. 1 l... . .. ..,. .. 1.1.." '.1 " : '". I i 11. .. .- .j e ....-. .a r 1. -.-.. : .. '.-... ...I . ..' ,`, ....'t'- '. p... 1.. .... "'" I. ';. "I.1 -" ". -
B, en I .ternad .. ." . .. .......'.1 ....:... I .. . .,... ."O d -- IC -O "-
I. . . . .. .. ."r .. A ~ ,rr..-or . 4 ...1 .-- I" I A I a
._ .... d.Ta--Y T ".".. .- ,..-._.... MX SIs .. AT. "rI -

.... a I. .ln . n 0 1- .C I.-. ; :'"' '- : 'a T "1. "-' .. .- '::_:' "7,' ..,, ..,, I I 4 aJ ,1" .. .. ....... a..._ _1 7 -14
S', W.I."..... .,...,. . . .1 '- .r .. .tV._._-_I,. . ..1.06. Ii- .', . , .. .. ..'. ... Ientre- _l___y.l.;11e-
PREPAHHHAHIHO.I NUHAPID.L.. . .. .. .. ........i ".
..........:F Hd .. ..... b'* I,,,,.... "_.. .*.'." _. .l e i

PR, H I A.o ,L IAI.O b p .... ...o ...'" .. .. . sa .. ... Ill.. .. .. ...... .... .... .. .'..... . 1",:, I .. N I ... I..... .. .... .
I.____________ HH.. rFdHenlienHrin ",,,bi, n ..c.4an..:. '".I -r -=-


77 ;ACADEMIAS HOTEL COLONIAL I, MPLI HA *T* I* PAH HHIH ,
:,-d, I........ L'L E..PTAaH.,H...:''.H 1H ':* .'.SCA HABIT..I.. ....
.OTEL T -OT A .I ... .... ... ..... ..... ......... . ...... ,.......................
_,,"_ ,"o.' .." ^ ^ ,. ^, ^ . .... ,, ..I r ... ... t r.. I o ^ .o .. t a-1.. ..i- ". '..p m.. 5 0. I 1-L . _'L .. ... II. .., ; 4
H men.o.nle..r en, O0 Cl.a-140cosedo. .. . I314 bi1o %o,. .- KIWI ; .2 .NO.[,Eel Il enle1Ao mP.o.ste. Z e n ,- .,-
- .. IH-n t o 5o ., 1. 4-a.

._ H OT L IOL fOIN L D.pHrtHme nt M ...HC.a 1.Intdemsa.a-.eI meD -1 c- N I va, .2 I .N d .. N.H . e .' F "*.1I. -IH .
.D.- 1. ..'I ,.,a I . .F"I. In _ -H` IH-H": I'. *,",.1 ... .. ., n- -N..I .H . '. : ''.. H_ '311.HH .
H1H 11111.1IFH.HHI'.HH -A.H 14 bill y aO...-.aParwe Hellom I.~ .HN-HHHHH .'TH.NNliH ~

.. ... .' rs ca h bacS iig e y ones, r ode i- .0 -I8. 11. r 0.1%..42A 9 )KH Lp U$Ol O PA;AMN"%-Ze i .. .o a-r .. ycer, paI..n ..etodij...o !- o.Aa ..: .. Ne ___ E, I. Zfr WO . -e- .4.1 %1 -IL.oraree Mr hBaacLInrm ot Ip rtUrnt .d E
. I". .. da e aries P ns n..WeA1-1Ade-t..3 1. -1 01-.e r ,.r h ou HpaH H,, HH. I HIFHABH TACIONH. i'A A,.H.o .111.lea.e -
,'"odr.: -ICo n no ...at .. .. md.luer1O1O cm u~t h. AR A-r'L M bI. -;._', pra, er." a .' B- rldl loln |Icngu. -1 ro apaydetrd n
... B. HH. .. b.H. 31i) urn tie ie-6276y e D-22I ...8S .NH1.HIIH, .PHIHe H :- HH l~l rm... .HH H H H HH I H C .. NAH'AIHi. -FIH- .. , j '', *., n: I ..T.. , Pe HHIn .. .I ...H H ..... F W4H ll. 1 I....I...eI4aH. HFHH..HHHHHH-H....H--id.I-HHh i c ..HHA.HHU.LA.HH.H.PHPAHPEX.HCA HH'H HHIH-..IHZIH'-A...' .. HI'
--p,,,,r, HlH, r~ra H L ..... H .A .. Imanr e, -- ALS NNH;.HLO : H H'J H .y H A HNro
Cu ud yr D n...e..I,. P 2383..H..H.H...H -leH.IH H'_ -I-HHH, -C -,H. u ar ntl eoFH H fr s I.. H I,;H mer.. 1 H 0IH. bI :. e 34414.ntr V .
1 .t I ~o re _im ,a:os ;: 1: '' ea, ..un aparta Ile B -, 'H66a . . e 1 Y,- -10-i- O H H ,H9. NA61 1 .,..C HH'_ a I HFHHH'-HNHIH_, .Ha HI.,
1- -k~a a- '- I I p *,e n e . . .... ---.I,.... D -, -_ r, -t-
.,,.. ,,e ..=.a... ..,,, Aig e ale tsja dm s v u x~taeo en.m eI ., m_, ., l, e si., rI... . . 'm ,,,= m :- =a|".e m~ eUIoe ,N RE L nA edshrsPleea15 eteSto '-D 51.

___.__,__ ,_I________ _I_"__ H1-. n' H .'. I NI.IH:1 HI .HHH.,O.HHH. Hr ... HHIH... H H. HHHHNHH . 7... AAi.r LHJHHAHHN.H.....A ALQH.....AMoFL-
H.. .H VHO/, H .INAIIHH 34HH HHHHN H HHH' ......H ' NHH ,H H.HH HH AlQ balo. n HH Ae.. C .Men .A| HHS.- ..i.. .. d... ... ... .
A C A D M I A RAB NA h ja h s P NHH, -,A, -.,H L,...'. ..H -f H.r des H onP 5 H H I H. I HI ... HH-. .- I H- I .
lca NAiHIN'NLAI. $10 H NiHdH. l HAHH HIHNHOPP .HIHH 341. HHHH.. HHNH ISH HI.HHH NPa. "."H. HHOF H-.-.I, lS. HHIA.OHH ..., NH-O "..HO.HHIH HH ..lHHH HHH oH nftlHcm..A"-. ..,. ,,.o-A R O A. F 3I I .a .b.a.b. .. ..... ...H. II 11y-2a ........... .. ,,_rH H I br. .d.. r.AHHHH Hp .O 'IHH 2HHHoH HHH 'I .- -
.'I: __- car .1; I : _'__' es. 'I ,, ., .. ,.H .HH p-HHrHanI C..1.2...H...A-Ni, D4= 24HIOHNIHHH ILOQLH % H AHH mHHHAHFFHICAHAUNoa ,,...III..NH.,.H IHO... H. -- H,,-167.P IH e H F H f F P F H H H- -H PARA N H HI O HI-
H, "". "! I ... NNNH31 0 .a ho-H`, -C-N..e HI HHMa, "P. .pHHS EH__ _h 'H.'. ,A ASST. $ N n HH,, H,' -. H' H, ,- ., '.' HH.- H H I.-` HHm HHL H .! HIOE M P L IHA.
_.A_.,.HHuee 4,H ennt N A 1 HF '. 1. FCa H r N-, I,c ,. 3 n F.. .,HHN HO...
... HAHN H HH FH.IMIRAMARH"H i"OsaleAyHIIIHH0-3P5, F. 1

.... 2.iIs A ar.I r a2, *P- `'m"' 2 mi- ms. aParrN cir.' L''a $4 e, 4-Y50 e iH .. ..... A....... H FA HF.,PoH
.A. .5,, a s EA r Alq k-a, lease ,. .. lane r~ml-, t"w"'-.do. ........ $35 atHAgl. .. ......... ..$......1N..HI I...NA SAAAMPLIA
HO..'_',Hi'mI'_...I ,"- -I antd1I. H i9 p.or Cal'' 4
... .. . c ,. Vrr, ,, ,, ,.,. t,, i, r-B-I 14 ,, ,lo. 3 ,1. li .- 1 s... ',I. ci, d. B. me na ir ,. ,- ',e ~ |. 1.,l y W..n re A A IF , , i 49 [ u l c n ae onI le
I -24 -I m p etl m n e m u e J q ir = d e A q U I L P A IY A M Z N O S C MalE |o-b lgm, b~lO .o o. nD -3b4e9-0onD 9 .
. .. .. 1 1.: .- ,;, ; : .. . N9"T,, r E y d J O. .11 -'00 c m d r ? h b t o o e b ao na T M F -L -.U J11 15 J m nr p t O. 5 eSO E vDIF taCI O h eaA Q I Z 6 -1 9-4 A uXuNa= ,d a lac n

flfhlUf H '. " .'FHfi'.a.~"M TO.H.'QPl HH.nI NHFFO Hi CO=P~~aENO O
,, ~ snE A Ofa ET a q LF . .. ..... ..... .. cta n ojnly ; ^boSeo .f ..... 2 di"Z o~) t l . . ..- Q m d1.Ju ;= ..tr'ono ol nee
.. 'O S EwOL (,t... .'.... . .. . .cl .ve ... Law .. ..16.. .. ..1u. na...:o 8. [c ...4733,1 rgar ratio F ,resc no cn comll 4 tto ... ne =t~= ,.
N.".bano M...'.a --H-IHHI 6- tHe 1 Hl.,y '.do r VHIANIno, c H.:,: .D~iA LU~ AP

!ND.. ..-.','..I-l.'aheN"DoHFHHHlHH HHHa ,I"C.. ... .....NAPARTA M EH T0HO,_" N eptune, Into-' .W . . ..
n. HN "N a I r FALHIH~LO AHLH H~HAUNASHTO1H~LHDIL U deEsfinteNHD- NpH-I-64- 2 4 IHntoH NH UHO .11t.. H o H ____. ND
Frsa aiaioerda 3 W29rr HH3HIHHHHH HOHIIHIHNNIFF aHn'.O. r. IA FHar- lN Hl HHdo, ASNAHFPH= = ,HH "e-EH. HN. NFHHyItropHs NIH H HN HAHpar*.rimNaPIHH'
A-P,..rin-.,- ,4.yu .-..or Dem.- ". fra..U h ;

HF.FA... .... l H"N' 1.3 ID No24HoT.9CD H 1. ,HI H ..ItO H .-H 59HA. HIIN H-ION H479ScA iiaJ afL. fl d 1HUJ

HAtnIyBl, .[a .1 'i,.NaIH .HNHH, HIH NH,,Il .2 NH a-N1HH743 H-H'.HSN HH HA.I H 343.1ga3,.l NI p. HAmNtoH H~ A. HHHNFH GIHH. H .D p NIHE HH.H0 dAIN HAona(t~car~rntiSHl E~gu~m~HIeH ant HHNISHHHH
did~r- oimador aft.rtolpbane 1o3lorado.alquilabundantearthir ene yd 'oro rldWd I aBny. Hooa atpri21..,..trae Ind.- ,-.f-.,
A CA DEM IA ... .....IA 00 3m. x.,alri .rno ,e ,110 BaoI, 9e.. '. ..dea,. Cal... ... 4 NO .19 16,.I.rci. .r. A D eat.bn, II ey rj 9 cjl s I oer.mnoS ran A
D-3i -t- d~fl Ptelo e~, eta pra m~tlm nl tador, y1 5. Len Sierra, t reati 1.ta -,le 1 N L O.S4E 3 ,! n l ntd r e 11 -51 63 losetn, .1 enim IL A G1. 9 6roS g. 140 % I exllen reer$10O e llnc .Lu n 3 atoe-- I-
N, tlHIHIPENH1I .I.. rr -ajo f riO H haFC i ta- -ii,62HIHdONcHb.OA470,HNAH.AId minNAQU LO ANIL4 Y3.HF- AN
ROOSE ELT OLLL.B,1111, QHIN .,yN AP rTAMENO S 'NllHaL IAHHHHI- SHH fIH.HHNTHFH .1-1 ..LHCHHHHnSC.NENNHFS-1 OCH AN!INF.H-H- -PHHA FHAFNANOFNI A jj'-U .41 IFFHH '.H HnAmi. caseHNNHHIH oAQmasI,


,-,. H, T ..-6.71-. T ,. h HF'NHlFHHbHlad4H HHFHcHNHu.deOFHcH'Hon.'. EdLo ,anriuHOP..HH.HNbHnd nme. My--..--ner -d- --A ---I- ..
. .H.F a. Inr- ~HHel.etaHIH HH1r da .Hir.. .NnHF!I., None__n____r___________err___.___a_ I n.. er.0.t__._ _.__I_-__re nura _San L QUUn H, DOENH deHIH N-Hr H .owe. u d.LOMA R .NTICo n, 7
-; -I -q t a it 1ta e er-i e imr..'. . .i- .

-H 7.. . .. ... .3 . ...zi..J Te fe .H 1. 1 -2 -1"laJ.n pit" fl..,r. ...o.. In.. 110 .r4, d n tr HHL MH t r eeIF H eH I .H H 1 el
,"L, Em ~......-.",- ,.... ,o .... do vpnionals Esmead. sevicroSe apa........c.Isam.s.-.---..-...-I...A


H:;.. .I I, ...I F: ,, HFH.' HiS,!D: Hr 5l::; ....... ..... ....... APARTPA:; .. ... .. ...... d. .. ..ine AMrFFH nzy t; H H ,HHN. A"QH.H.....
Is HI.,/'... ., '. -- n ....... .. . .. .. ..... .... ........... .... ... q ...c .. .... .6I.. ... .. .. .. .. .. ..... .. .. ... ... . -. --... ... ... .... ... ...--


.+H .. v IR ~ {IL AIA A111A ...*. HoHn"''N A'LH. 'H .IH n A ,t-eLH CAFNAHFNSHRHH.Nn-h-.,,.H "a fiHOHI. HHHIH' NH" PF flHd S d1iT~rtn ttalt l r PH n HAinntn ,IrHbSHn 1 Hr prH An HINA -a ~r amr
.... ... ..T..I" --He--'I- TiH -
Ni io In I s. .. .a-m11nh FI. % _n.. --.oda--.,.-I-I-.I I.. .-_ i. H' .I NIP _-1.1 - Sl N ES Hr n A H H H A. Ved-I1HH. D-HONN-
,,,, -' XS t,-stu 1"11111111 e's111, 1-1 y 111.l1 n H-a, 72-79-10 Ju nin aF ,.,--.` .j',- ',, ." ;. . -.". 7 -, T ...%_.. .. ..- .. 1 .O...11 a... .o41tna car~=rP o~=1. I Ir I,- ""%BITU ^ ~ m~c Nt, s4.".. . ,. .- I I I. .......... F "A ....... H ... .. -.-,5lO A
jj _1.' t -1, 'FI . . ,Fw -. ...-1 - ____I_.- _...... -:-1. .. .. -_-_.__. _.. 1__e :In iai.. '_ .31 ....Ala N.. N. -H, .o","H--..
_r".Ha ,,, NHN NO VLL PTHF %AFF VaNOaconIe% AHiH ,HnNHHHeiOH HHFI' 1


,. .OHH.H....III HOAS MD I LICIO ACABAGR OS 1 H..IH....H....HH. IH HHrH. U I
,a *,e t A. I.. H H IH H N . A rnNoH 'EN MAS, CEN hICO I6H1 ________- 11. m.. o "r.S.,auilIn a ,arImento1SXCZ N .^ O ; O-- .. N.. .._ IN
m m ...H HH ,. . . a m.H... %O r e/L N m ra 1a ( te.- _ I .. A e t CH INS NIH n. F ... n-- -
.n: I.TTr' E A ,recurs1, lI '. . . H NN H IANH . ...... l. H. I. OH.1N H. ^ I H. I A IHHHr,..HNH.. -,,.o.N'I4PH on tra BU sN N idHdH, san NHiH, NHH .H a A-HP.ue .. . H. H A H. EH AHOA- H
ACumADEM,,(le,'nA uESiNa ... .' ' .' 3 ....'7 .... .. ,n ., -.,., .. .... ..-o.mp7.,o L~ o. r.. ... 1 ;/t ,,o S = .:"-. l a ticm do r edos' a ap~n s '. ..... . .....miii = . .= 2- 11 1


F "..rHN N H 'IHINr 7 Catalina. HIHd .. ..A.HN'. l ,-,a e n .- Io-,=- o ^ "t:s1 .. ...-
I .. .H. I...PH. DN1HN; H H A HI7jHI- O.. H' F.;, A goad ted A Huy .am pho b ne.n..
R AN.H7.H.... ... ..., Hay Precisa .a-.HEAH-QH..HHA.,HHH.HHAIOAOHINHHHn IN.LH1%. . .H F.. .. .. ......HH
.... .I .as.H..,.,..- .A...I .. . ..IHH... ..H-1.I.Hrnos ,....s,.H 7-H-S... ..H.... ...
H3, l I ., .' .... ... I4HFFA.. .H... . .. . A I.....".. ... ..-..~ .. .- t HA.H'I .... h "rN im rcia 0t en aI, A m hI ll H.HHOHH-HO.N- AH. HH N F H..
'. 1, .I I i . .'i . .. m . 1 "' 1 u a .|= '' ,, , ,i 1 , nI "_ 'd, are ,enfor % "e_|.r .Ae d I nta1'4'-". --. : KdL". $;Ie Ion A' e d re n tl- en .._. -. I 0 e k o . % 111 % ^ .BuIT A CrON E S aM L


"I.,",:.i i l~ llNI4.11111-iN. .i 1.. ...- H I H H' .N ,.H..l o pru_ e r_ ro pree....m.d..O..a. a ont.nforma,_T- nC rIa--
.- "", 1... v.. .. -...... i ...1.;... ...- -..0 :.'':';.' ." .r.,... ..I-... .. ..... ..I ". 0, -. I r. - ""' ,--, '-'-^ .O ....^ ... .., s. z ;' ..' e.. .... ... .. ......
A.v 0HH.. .H.FHnA ArH,. .. .A.. ....L. m & mh1 i -d ad u ,... .. .. .. .... .
I--.)LA-L-N t' Y... .. ... .. ./H.N.Hr.-.. ..H.. ..d.'H.HI".. .. ..H... .NeS.IIPI.A..
' 'S L' ,O -._. ._ ,Q' e- .. do rk 3 5 ,a aR od I p r. ign o u a ez 0 9 r u re s C a r 1. . .: -- I ... .. ..a -V ,, "T.n.e a 5 n r d o a m a ~ r 5 o n e ~ u n d e lr o i e o p e ^ 00 ,3 L t 0 r e d rn e
B ........S OE. .. .. EL. MA NHAT H THHN...... .... .. H'.... -I ....... ., IH.I............ ... L.H.A...A.. ... ...I. .l: OA.ItA-HjInH, ".',Lr .. . I H AH... ........ .... HO
-- __ .. 4 (]1 i --c. -I. i i 1i. 1- iI ,h lltean rento ala, .. -nr, ir __ __.-i ii / ,V uloi .AN nuo 111 e 2vrl Iyatso-, T q~t.A .IIL E l a tlra c in. ,y vnt.aIrs .el mis- -[ L 'ILA NA ABITACION %E,-CO "I i. ete0 aa n ta 2 .;aIo
--III I l - -' ` :A- - 1 "' .% '.. "Q.':..SH H F I mF HFIH r V ld,pH N o,NHOH I HA P HHNH. IH"I'N.H..,I. '. H_ _


ACADEM IA ... .. ..ItIAH .HIHIi 1t. ..ii.i. .an..4 ,,,!td N HH ,N Hd . . I S/n W- I HNH .0H I 0."F I N H u I e.n.
I'ol AI U.... ...... ,,i l eH .r. HlI I iH -'' ...N1HHHI ............I E RU RO DEH LA SHAH oH.H.. .......P..H.A'.....I... ._.M...... ... ....III
i~~ ~ ~ ~ i l i i q ...1. Vori, I',I,'I'"` I`,', ,i, 1I ..II on I I r De 1D to eF, rle r nen el aierr j..l e',b',', ...eD-O0 -II-
N.. N. N NH l .I. T,.NI .m .IN.,.. r ,l n .. ....... .... ..,-. N Io EDADO |..1MHI .0 F.... F ...-. o'r,.'.... I I I... F... 4 In NNH y .c.., E AL.H A NAHHH -9-9-N H n mr .7 I.
p .MN VH.,H 1b E85ei 5ahU J su H Nn HH I HA 11103rAnC NHe.NHnr r5A NAVES
INI. NNI.. lI'lIN 11- II I,',::' ,FF,,, INSN__ ____ H_._ IHNHN.11.t O ________________, _HIH H H..1 O A E
.. .F ..,.E III A H d II.S H bH. NHH.I IHHIHnHe r y meIie1Hur. VEDAD EDIFCIO A ABADO PABRI HIHI.ex HHlen HAer n 4763 H.AHNNINA A
......... .. ....... ......;.. r__Ip- .. ..... ... ..1.... M..... g ......... !"-' ". = .1 . ..L PA A ET B o r~s o.. 1,1.... .. n Dir.Ibes ca/ -191-
HIINI.,N NI. ...... ,, mN....'H. i le,'lII A I INNlalnI p I rl l H.HIHH .4'F HNHIINI N F H O tam ... iH..3 HIH lH cdH n Hoa& Ho o"rtad o tH 4e LE. eIIoO NA HHI, 9 .m iH,' FTomblin He- sale.ncPH
I ... . .,,, 'd......,. Y h';/ 1 .. .. ,i tBecAAiAM NrO.. ..... .. .. ..... .. B"BE.. ..... .
NAPA N SI. AGUA ... A.. .. . . H I -- ...A. nA.e................ HAL .NHIIH HHHI..... H. Hol le4I -=- ,i4"ln'IH Juln-H NiH, . ........ ..I..........i... l(ilarF' ,InHHrD-7959 A -.......H dlit ,H...... 4...
.. .... ..-1 ..... I... .e. '. . .. ..- .. I N 2111 A P A R TA M EN T O '.," .... ., A0 rl.l t. ^1':..1 rmAL : LO R S O A A TAT O ial o a,& um a ud.e ia A K i iCO K A Q O .e ^., ElIl,.. m?. oo% ntre'% ;2mon' ... .. .. ... .... .. . .; %
.NAN H 14.0,.. AN .l... ... I.............,NHH C tolhas tan ', o .lI. dH ... ...... .. .......... d.rIa H d. .Ir,.C.,
N I' I fN .lII N. .....l- :- .. me1..... .... ...i. .../ N. AN.. I.. H. H. .. H H . . . H I.H to-h h .. ........ H..... i ..'... .'eIH.. IF.
.. 1: ___________I 3. IHA ANIH1 HNH IAOHN IH cnINNIIH IINH IHHH..H. HASH IFa. No. a 3-21 oHH~c pram~o ~~ ,. $1..ll~om aml
HFSIIH.. I ,AHIS INFNH H. _"F Columbia,HON MS ,r H.-ImINiHHHHI bH IH ______D-271___ CPDHPPHHIO PI6H44.I" I "' : L '-. "' __ .. ....._____ ........... |, .. LE I APr TAE N ^ ,,,. St. e o" 1 .... .... . . ...5 ;n ;1" .. ... n 1 /M ... ..'..,' ..-!4&!-- ,:" A.:l g ia. ^ q .. ee .. ..gu r. c^ t. . h -oL e^ . V = .
1. H. H...N L............"N. LI. -nH F.03 M I S del fr ..i N HNHI /. ..H. . 4 eNHNH IN 0 mt 3 ....H.. H N A-QU ..IoIOANIoSH IMHNHItNIHHE
,tv~~n (1 ,i ,n 1, --19 N. ^ 411. t N m aO. O xPa. V D D 5F D3= 9118. M -oe --.. .. .. bto.rnbf. II,.tu do r .bt "ar ow. ec.Ion
F'o d ri. I...;. .h.1l-.ll-..- ....j tT-i m- s, 'r-a. 11- -1-- -Jaraut. dEPM' 1.11 -- D-AR-T-1 aTuO a $el0tc- "Iner"":
"", ", :,,, .'.e.. ..'-,,rv. .....I......."Ile..-...... ... .J..R .. :NT!. .... d.I -nII :z:- |en y :Deagg O o..... ........ ... ...... ,hlamn S NTOaSU..Z 00 / do... ....... ... ..... ie.lnta: :.p and ern de r u.r~
.. ,' .I _.P..H HNN I Hl oh. HCO gN S I~ANO I FAINGA

D36. tin Ilermeor iaebr e matniman ,l atoller. I..~ ai- d o i,,teo emp, o d nd-per int(erior.I ,'ue e eme.. nolor.1 -.- SINv or reAer'Sum in 2... y 1ri, 1w... met .HMd tel
Wvaheo,,tohymoyolplio..H. NS."H FWall a AllNINAFAN m.,THA-OHN"03H HNAI.3r


- _- 'onlb bd l F.n'Mt7' NHN.. HHomp.n nc- nniy Fh AAH HI A NA-HcO Hor, A| Oh N/n e HHMA __ c-s; I uti ..3 l...........bl .1 0...B;ta I ....... ,,.... ,,,,,I H o ..*' e' jtE N LO M ( A S N eleCE lnT mbo' ^.e hn"I... a temid.do t. a ,. .... :m oi *, ~a..... .,ome. astm, c, ... I.Ly. .61..- .-. ,, it rnn.4. rit^ '... Abndn..! IL GR S 1 9 4V:1DA DO LO
.nIn TI LE.,- I I' A ,, m..Ian.l S.,,, --''.-.,III. .H. !fHHHH IFaIAIN, I -,lINHH SN IHNHS BuAHIII IF SHASH HSa L -T. ,v o. NI,. e. .H H Nr40NH:1
sas -H IJr.H-erOHuH FtH"H'rHlldark. HPHI-In. do a.N can I.1.2,13HIrHI- ratiI- ,ilotAdmeIhar1-1.nforln IntervalNA.Oratio. do .HHA To AHILEHNMANICIFTHH.Q DEL VHDH


I .1 :, .. .. IHH A.H r I. r#.L I..M _" HHH ............ .. NH p .......... ...IH "...... ... ./ ...... .. .. .. . 1 ar a n e dI. i
' I1N.N.... ..., .t....a I i 'H T H .-.':'..'r'1 "'" e" i ..' ," "0 .... ....... .-"Ia S.N ..,,eI. ....I..H ---C--rAT.Eh.' H45 IF ALQUILAA H$IA HOO5N .IHA N-,u a nH . SHb H iHHOn IH... ... q.. .I H
t',i \'. ,. .I I t' i. . . ... -I '. . -,,,n o -,- .. .. ... I ItH.. ... b -.o r H .H .. . ... H 'd f o o HIH4I Fd1a H IH.. .. -A ; . .- m "... bstal w a rts a n ai I N N
I ...tN. I A.l 11-'Aall I)L.. ... ..LI N ,,O ., ,, a'3 *a'-tSH n H lt4We lle=, nl.l HS H ."nto. H-IIHLH-H El5 bHNH IH N FO AAH Ge-HI S IN A SNHN 6A .....OH HOa,I H H F .IHo. HO... .... NA IH r f lsN. o u. r .
HO- .HbeF HFe.NIHHyANN H-P NorH lHONfrom.HFF HH4HAHNdo 3 i


I 1-HAiH1`. ,' I .....: II A ..... Hi, 1_"HI__IS_ I O HHHIIH"F NH MH_10C I siH.' yI'H h 1,6,ln. HImsr lIdSan' o.Ko.fr DIn- Ad...t. --i..
r. i i .NIi ....: .ll1KMNL H O E 1. HHHH .li nNHSrNAN.-. --0I ItiArN .X 1 H- Ler H IH HH, Pre .o CINH. no n en, N HreA. A-H_ 4U OHS HA xHi 47HM ar i y .A-O ..11. moo HHIS N AL, U Ado. ACOd u3 a
HIr _______ .F.(-- -ON.. .11 erNid..,. ._ SA- AHAC LS l n1.rA o.Ap. 1. d- IA-H' A S At an oHAt,A]uLes,- uoreyHH n te IHnS ViH OH I HA. HI


Hu n . 1r.......d r na,.~tm.o .e|.. ... A 11AI;.peloa, ;* -o' nrc Psu.: ertAs. U I D-140APA82 -10 )j, tomarrIAo.ITA....... tSnq. NepSnno
^,. .,.,,,.o=, ,. .,, / * .- -.. ... I ~ P. Ii ... d-i ei 1 1,- "n- 10,1 t'...- .... .'., M ` ";; .Z rs oe LOFA adTE, erKZCIO XG e Ar o o D-: - -- 4-b
.. .. .. : ; .'-rl , ,. .,-1.1. .1. r. _, ,t)... .= ._
., A" CH", LL',:, E"" ',",''" .... ..r.! ra.... :: I' -.'. 0-1' ..:' e . o Bw_ __.W .1.cr : .............LS. A" ET MN me KD L UI0 A IT CIN ANoA"A 0 m,,,otSnn, ,co 'd 1 oam
INTERES GENERAL __________________ *,F'.S-F' "" IA- NI. Nt., il-HI., IHII01..d. HH -r T ".., .YA 1.111 .PHiP.s-.-,13IIHHHILAI 1IAHO,..,-IL IHIN VHHFaHO". ONZI OHHa
HA.. .HOHAHI, HHA"IIH NHAN. iF flaHrPn O ,CHN .INONAHONE._ 51".... 14 H ,,r : .-.Ii--'. -,H.H P. .. I W W..eA.SHIO .FH1SbAZ..,t 1 e arm 24tn1n
H....A H. -F..H.......... .S.... ..H..D-385-51.1A11HH a -I' H-l...... b .). h ,,., Winiiii-H. 'HApol* HAHI I, CAS NI Hi)HH H


Ifica hab lacio e. .c n. odI__I _'_ _"-I_ I -_ I c B'
I I. ", F.. ..NbaINIHIOHO P.I Or-H.--r.II1P-8471, l&O011A.TAHNTO 10..H 2.,lHl .N. 5 - tie ,nen Ios en if lo HnHi t
.. .... ....I ... . I llurt.. . ,dor eeo .. ne I.nLa t er e .ste nd, p.'i c [hains Ap rtm rl de na o5osqu NtA VESLant Asr eLES
leH.HA ISARANA, A NpoHfe4i (t .'A I'409,1edao. H850380-1NHH- HI PH .No. .AHH,:.- r-..] HinI Hal.H1.IHnIH.PSaAt-HNF.P-. -
i CilIN NA" H "" t y.Al-.N.IN.IN....Al"I I.,FyIAIH r .I... IdoII_ Ir. _cre_ OH a quinIH peo sH N
A - -. .. ..-.-- ..H....A. INi' re N'. I I N.NN... N:, N1't. . Il. l ; ;NIHH. Ado0I D .-.I N ,NNHNH HNIHH.1 HNH'..HI H H '|AL c i .ezN.IrJ.. n.esAM ' a 5ea r.' 5 7n'F AdNAI-PH M.
l r lo p o ecu t-.- - -..... ,.i 1 . Io 1-.-l . D.IC,1- ,.. p:,,,. r0I'.-car, se alqO ielan a a t nenI t os I XCD n .E1: -e,M qtANE = IN,,i a.wa ii uu-ioe'.lJ.f
7 ...-H- .-..A,'H 1i13 altoH-,yHL.'H .A H ' 5 1' 22IIn1'.." I, ",o AlAATbAKENM11 *n ;' I I,11 W : :m
). . r..... . . I ... I Rd .lI',' : p'rlmi ne i. ...hm im ,'ro'" ......... ta......... lcllF r'N n 0HIctHN..... I F H.. N I'NH...... IH FH H3 -.-. ca1 conH,-He-,H Fnno.i H,.,.H;.VH I H H .H H .'.... H H. ...... . .. H.1. ydo. P.
.) 804 t 1j.G1F. NI. 41IniH It. .HHN '.OHI'HH'H ,,._____ _____Hf.I .. 1 obhS'.''HS' 'ga, teFaIH. conHH iA CIN.1 l -S, o.NH Hll
SoNl, h I11HH...H HLAaImaN141011 N-cNll, Mn teI se1 HHI ANFI. H ir,
HP..H-.IHII.H INI .. _HFI_.OuI ,lnt.-VEDA1DO 575E,..,~m,601-.--.F ~ NS.LOVRCNTS"HIt-H IHAI.c 334n.inHIIAHOIO. aIIAIHIi
$42i00 NHi- CIlaw'sS.1 -HIIH Oi- -N.....HN.FH_ _oH I II HlH 8'.N.,IHH NI' ANeoTOS S mUAREZ a$400 N,"11h e-NHN 6,NHIqttA oeh.a1.NHrLA H IN. INIHoF r as HH
-- - R SI ENC AL AV NCE -.U -Ii .,.:hI6FVFL EU H,, I lBEAH ..'HF "P __INH-H. SIF:$55.0 ,yH$6 .0 caNeN14,D_;NvII6, 1,110.'.
n a ,IWrdn I-wicHtHi HIH..... I.... .. -H.H.a N S'H. H.". .HHa .1 I ., ..Hi.H. .'. 'II ';,,: HoIeIrIiH A pIrNsHR HsidINHHHHH.34- 4-1 P,.,. .I:P .SN
....;. .,- H".. F.,....,H ..,...... .I H.H.I'SF H.11.H I '.. I HH HI O HS ,N
SI SI!..".... '.'.'. :. .NCI , "...I I ; .%w HI, II HHHH U H -l SHHOHHIHIH. -l'HHI "Fd'H. HIHQIL/HoHiH 'I
N.1'HILI..PF.H.h. ..I.. IH'....HHI ...., N "I.H- ". I V'-'..-'H-IS-IN,,H. anN-A7l,,s. .., M .-. HISIi NHINS.,.d. de IHAHITACIONES'lEC EatR O 'Taormin
H.tJ .. I ,I1 ..I f I Hf... I : 1 H,'. .1 .11.AH F.;.".OFHNSH. .. : A.SH1. n0,.mN d:"3' I III.AN..IHTell.AHHNH7HNIMrs. raA al1 5eOH'me HAFrIOFO IIIH5NHI I HI oAtoO:4H
I-III '. HH ..I ED PI IO AC RA OD-.371-4Hs.....PoAAN~. &!. l n HH..1 1,s1, 11."T5 HNH..6i r.ISN mFN Nisma 1.OlN. HHiAHH IF6H nIH aN Ha H'HaNINNHIX HIH F1-,,- AulHH NHHO MI ~',HHPHH ~ m~,
'I,'tN...ONlN.%III ,I:.i trII wOiry oNnoia A. II33N '.iI HHHONH-6033-82AH1N. AeINHNNFJENHunHin 14S' i PNA l_~ HHI. 1
. . . .H. . E N H A H N A H 6 3 I. I N N O, H O I . 1 09. S H I H O R T A LS H N H H 1 I 6 H H H H, .I.I A H F A O 1 1. N 1 H R H N N H A : 1 A G A I
A 11"11AAH 11T_ _1_- _, IAINNO,".Ir ,H ,H .Iron, hohi- ,N,,. i.. H.. N. I.H.1note 11341 NIA,l NI H I SHSAH2N.1HF. IH3OHFHNFHI13 PaloN HIS5HI OH H
IAAANNIS H-lieli -NN IFHH I 0 HASH 3AOHIAINI HH..q .-.Il 00dr hl, 1- NHHIOIHAH1.NQ 157HCII1OIH 0. N
Ni-- t-- -.S --F'.'.' N O baIo NINA'- A,. A58 .. 3 n 5 N-I ON P I 1 .3HW.AN.SH ANOH HHIIS. F.A.SHH
.a~sH.NN'i~iA IN-gas. AONAH1INPFHHw.HD135H.H.9.Iaw' 111 SH~~a .lItdEn.. otrd P ~dd.HNO-HO-s IHABAN C..R.'AMARI..
flintil [Il -1 p~~"F. r cnt~i;.I H--_ A'O.E. NI,,, H aH 'd: _____ ba. d_-__.l___.____n chr Y ell S OWdmtNAPooii 3P
_______GEN RAL _..,_Q_....,,_2._.-_.._III._""o H. NNHHHHISINANHH1HN 35.bHayAIIP.L.S...HNH HA Hlot. OI-. HHHn..god. y NSHILQUi,PH P I, HNH M I H
;. :'I.::N." ',;i' I IIH.,I '! I''. H I HHIIH A H 3HI 3 IIIt 1 r 2h btt .bife e ult .m u H N H I NI H5,I
ALQ IL RF C-TI ASH ri m y I FH~eHFHN. Ire VHo. -Ad.-I1HH. H-AP AWiPOP ll ...n PHIH5 0-80470- -10 nf HL, HAEHOAHO ndail 3 i.bHEHV~~.
CllHN., ....F IHF,..,HH AH.HH.HII -... 'D 3 4 -21. N H A~ SlN O H A N A H Id H, 1 4. NF -I... 5H. g y' : Bisca Ase lI Dodge. 2 Pa lletta-
P"_.... __... _Q _______._- __ VE1 ANSlIONTH OLEDO .F iHiiMiSX l-iFI- HFIINHIH-O1- -H-- I.HI IN HNH, AF AONDE AS PLAYA kloHO.' $30 SEstakUsLAr$30 P4, IH p~rt.yh'HLH Hrbi 1 -HIP2-1S.
..HHHH .HIH I, N.. i.A HI l SI'HIIHHNN .ONIIH.HI ~~iI ~H~NO O.NIHH H
HI 1111, .. "on I LD C l. ,N 11 i''SH F A a iyes- IL A A 7O H NFH A lN
NIINN 1 .1,1 IH- l NIA, H',..ii 'I, AHHHO iH.1'HN 0' -.,HH I dola$5 E AL U LA ANH H II NHilNs B eilitrfenI H H' NNIIOII HNIH
11111 I ~ FIrHH ... Me ,.FFH-Ha7 U-72. HIHISI ..P iH CaNH p.111I 03t s.. A .Id..~ H NA iN.I~HH HNNiIHIAHNHHiIHHHH IIEP
'111:A...u... I. H..4. HA1F.IAI v 3.i o HI ... i st,,NHNI'N NHH Hb.HH Hl "4orI 1IHFAH HAIiHoNN NH 415IN s IA.01. ClOHSU, PHIBE NA l
II.. .7rim.lpa'try'"'ervAc .3do iH. H cam bIHF OF ,W1NHI-I A I HI H. l D-2213-I92-1H0NAH- i'H-"'.- .L- .
I N-laOF HH I A As ..1.. ..A- -PHAH_ ,H.H. play.H.IHN' NIHABANA, AI-H1P HH5 ISAO-NASA PAHA OHIENIPDOS
HOTEL EL..SA, 9.UH.O APATRE A a sP NTOIMA. I. HHP HH I I, o !"HIHHNAL U A U PRT ~HS
SEadeHonI1.I1star. FiNHO- NGN. AI
N~~ UAHH-2Ai~iI.Hl ""Hl 5 5 iI i I I H' ' CII...... aH iyiH' .. ,aA. $4950. D ,, on IN H31619HN.4-0lh
I, .. .. .... I ,-, .... II T~,. i,. tia. inEl.. all Qu nt5,n HH4 y I5.At-ireHlud- delno.HHH 1.l_!DvOWmHI 45 ., -,s- A-, I,,A,.___.N.- _.N _,l AN- r 55 OFICINAS1.FIX`I,
I..:H11!. T,!"%. x '11"", :, ,! !!.!. .... -. THi ws ale. ,,, -*H ,H7H.I 1..5.5.nH Hdr'Ho HIA.~HIll.H1H. H I'.. N IIC
''H. I .$-'at, H S H 5 H i'H. .,. HAN .0 IZilIHDead..$N1i H-AII4H..
HOTEL ... "1, CANADA'?,.. .I I...SI1.1.4 x W1R. 21 MV'a:s H I rFsH n I ,. .HA' -14,1 NH O'on14 s.HHSPHH SI A FFH IAHHNISHHHHEHNH HHiI H. FH.
.5.5 . .I,.. P -. AHHfl..4Fir. 4HHF'HIH"- H. H... 3.4.. I
H- EHF 5S .~ HS ~ ''~, H '-'HOH .II I. wt.5 H r amsN I,l...~r a,, e_.:.ii. mw"
,,1,,,:, , ..1.4;I ....IM. AH IL U _____co Mr X__VD A6 V.00D 01D206-84-2 BER at. A 243d~ ., t ENT rEmy
I'llI! " 1V, AI I I, . .. . ..l~.TA I ,II ,ar.. - .EDIFICIhr .M1AY111-H -H I Fg kfF. ra.. d ,2.3In.ic
H-NIH..HE .1 --A.H. LA."."',AHI. SH.N on -. C-- ,.IeH llS NTSAsEZ 5 355F 0F1 0 .1 Id'(2A A."Nb 0.IHin,"IraH moHIH oN 0 hfii OI
... !, ". a c .. r -..' PN.HA ,H A- HI B rrel .H'P. S ,AFF ,' AH. '. i I Au O-~ m e..l fron t, r,1heu a .. $ 60) h2 ..o-I~i~ bj m ro .y M ra
";,""..."',_n_,II_____ SI iIIHHN11I1.H. .. .HIH41OH Nir*i PEPH PH, outHPSIIPH ,-.-.H- .H
HOTEL AZUL HI'a1.., 5 HNH HRFateP1440Puerto San Laaar 414 1110 rroom551-o5 F 34 EO IS HI NiH N N.tA bdSO_'_ __0NH e FAIA Fil
., !" _____ - _ .,.,-, -..,., ... .. ... ...., ..... :_NOTO.______III_2_He_________N Hmm m.. .1 ..,,1LUL 5ALC NL o NPP
-.1H1ASS mt 0 HCPH0 % .1-'-j__Ir.IHNNS'.5,--53 D...ITANENT S HANH.AHSNFHH SN NNHS INOSHL
,.,IH'I%, Iti,r.. ALQ.,. I, LA 'HE.DO__ ________________ntacrlAveid 2
HOTL. BARRTZION HH3o 5 'H-is 36Ar l qH.-b. I- o 2.panor. ".N"cH... 11 ____.I___________________tes a
"5a ~lINIetLHIII .- I A 'd I uon ,- ano 'l. b ..h (HI~ ,b~7%I1 R e IyP tUNAG6.. .o .d
': .I IIII .." rNo hal'.Ed~cndH o lC,1 l151 H rls,..rcl.
-HHH.Hd. orHHH 0 r H..1NO '..*.SIIoui hbI Ile.en n ,HrOP~x g
I .I1LO I F 1l. L A I AI _____________ 11 -0 ..O....- -6H1.N HHL Sera nte4 D.r aUasificados DL41UO DE LA MARINA,-Viernes, 8 de Junto de 1951 .-. Pigina. 39
A LQUILERES ALQUILERES ALQLTLERES SE SOLCITAN SE SOLICITAN SE OFRECEN ISEOFRECEN. I SE OFRCEN .
87 HADANA -- 0 I---'A- A RE- R-S 0 ALQULE"- -O RIADAS CRIAuOS 114 ACENTES VENDE5U S H I8 CRIADAS CiAIADNS 1-9 COCINERAS COCi0p-KON 25 L R -
.....................................................................f................ .. ..... . .. .
..q.1 .- .... ... ..- . .. . i ". .... ....r t C. .,:..,.,.-.
.. o -. sr e t ) ..... . + ,,,li. .; .,,1C ..,. I. ',- .. ...". I W . -C I -I .
-:, 4,s._ e-.,_ C .. 1 s " '.IS .- .. ... ...... 1. ,- ---..... ...5


,;,-;+: ;t'. ,,r . + O . ... n .. :... I..... ....... ..% ... ..... ..., ."' .......,11 .1; .... ".I-7 0PERARIOSI-APR- -D- -
,o4a. IA 3 1 02a.1141-1 -.,..is W . E. I.-...-.. ..III . ..IFF ..I ,.._ ,,.1.'..I..,...... I .,A ..,, -;, .. 1:. .... L- -.9
w . 1;. ,. ...i.,. .PL.. ... .. ... D 2.A0 WiA.A... IN


T.. ?4.. ...
,NL. :I ..., ,.2, r",-. . !1 L2I ... JA RDI+ N ERO S .. A 1 S1 ,I-"1I++-- -" ;
-,.,i. S. .. L lit ..... .. .... '...,. 'I.. .. ,.. .....- L 'IAS I- . -. -: <' AI.; r" 'IF A I - ." ,, ... ..... + .. ... ; ,
L.I A. W .. .O.....s...-1.I.. .. ..113a I '.:' ......... .. ...%. ... .. .. . .... ..... I ... - L -I_'-_.. ." 't ...... I. .. . .. .
, .,.,,,- r 1, .- 44--B,"- .!-, m.. ....
....!;'.1."" ,*. 1. o ........"'.....P ... .. ,,."I'- -.... """,""
10. O C E R -A S C OC I N E R" - -. 1 ,..l r . ..Is L
AYESTARAN ALTOS .. IS '.. ,I '.

-- Oi D4 I a % I ...r.... 1 . .."1. a 'I-,;..: . ."." ; I-] o $;,. 17 . . %7.D DO'alOLE T ''N AR
B O N .I-, -A. 1. I .: 1 ( A S *., -* ,; F "I I .. .1 r C d. I : 7$ ,As; ''.. T A L1 2 5 G. -S.V E D ED-T ES..-!n e d l uc e y p ,e D -,4. -ED O R ES-
-L- ,BO .Bil l e- r 1 &. -A T : B T r_ 1 ._I_ B 3 0 3 . .. 4,5*- .4.1 .1 .-4- I d 1 d.1.I I a l .1 %- 144" .- ..8- ,8 I I 4 B-P.A 1A -1 . ... .. . . . .
BOa -` -j .- A IAA C ap9 1 41 4 1 I AS- 1.IF D I % -.---41 AL...,AY M IA BB M Y. B A ,0 C 44 .41 p ,25".I4. A. .. 4 4. Z. .. 1 44.1. .A. ... ss .... 4 0 4154 4I ,,45A 8541 ,444 1 I n 04R9444 4

.' 11. --. I 1 O. "I -1 lrI Il' l 'l" V. r,4.. 4.1-tm: 75-5.,S;,.. "2'5I 2541444 ...I . .l44I4. s:,,:i 1..
, .' O ;. ;-" . .,..T ." .- '.-- ': e -" '.,' '... 17' ..:" ;: o, '. .'.r' .:: "," ,' "., ';p ", +. + d 0... ; : .L n .. '.. I O .... . . I, ,, 1... . -"..- "- , -- . . Is,. 'F '. ,
Ire] TI I In y W -l % A, TO S7e Am l 1 rCO ... ... .. I ..r. .' 7 1 1'... .m. I. ..1 ,,A '-,--....... ....SAO "1 IA7 I... .7- . . ..A L M A,"L B A.ALAB B A . ". s s s .... .. -A-OC-C A M, .4 1 OICI..T L . .. i- . . . .. .C.S A
. ....-. o, -. I~ -I.... .. ...... ... .1o. .. .T:% .I . -- ".","'i i"..-.". -......e--.....,...I.............I...........-.- -- 1.1 P.....;-.I. ...............EDICE
.. -, o.il.A - i a r,,. ,I a. i s .- ... . ..-a ,- .t '. II.- .I .' .I. A.... I I ,111"14 .nt -a e d e E N . ...s .L' a 8 '+- O .;. O I I F, +'++ IS Ir I1 ... . 1 , , . . . i 11r . .. ..... ..' I ,n Io I
. ...... .. E+''', 'I ~l'",..?a- .- iii :i'I :I Nea ,,,,Tl '.i1.1 ::". C-I :.." ::i;"?iI .. Z --ii I I i :I. ... ... .. I'++'+ :+::++ i .+]3& + d, + +: '':::P ?... -i +'l -r' "i . ... I 'll ir-- V-. Am,.. a ." .01B ,, : 14,A s,.. .". . ','. -54 B,. - .... . - .I
--- -, .-,. -A.S .. -1. ,I r ..- .. ,--" "r "l"l ,] - ,eo sfir a "" ,la Ir lla o v;- o 1,-d -+-+ a .. pa .... "- ,,.a "'+ :,=+ e ` -a
". .O 7.. .. I '" a r ,', .' IE U.Dr L M 8 I aO Rd1 . . . . . . . I. . . . . . .. . .. . . . . j... .. . . . ; . . . A. ... .. . j I 1 I V E S n 1 I A. . . . I ~ . S.. . . . . ...,, . .
i+,'ii Ip il If2 1. .. 4 . .. a ... l,,,| J ot aI{I anO O q' .a l sF o -I1 . + + + i i ii ; p{+. ~j .... '. I .r n.,.V- n..nA,. d m c n n Id A P.IS -+. .. .C ,.a 1 - - :1. 1" "J 11 -1 T leo .4t42!"!4I'rAP .I0.1S.i 0P .!". "" - ....-" '-. -

... ........ .... ..... P . . . . .. ... "." .... '


I. ~~~~~~~B 45 ",.', 4. B,"- : "'. "4'. ': .L .. ... .......... 4... ... ...PA 4' +&, m]'L~l ] I O ..... .".. .. ..I-. OPI, .. 'IN') I { M O .
.. .. A .0.JESS .DL .MNT .400 .. ..s .' ... .... .~ ,, 0' TO(RroBAJO(:o F~ (jARA ,,[' ... 5. 4. .. . . ....154 4+t t Iapr+ I +K
A.'Il,:" -...,..:..... .',,bs .*, n 4 r r "b ..

* .r 1). ENACOJIA A ...... ..R...FR EN TIl"lddo AL ; ii| .... b r 11e 0 n(r _r-_ _-__,'_,'"1-.. .. .. . .- ..".. "N._... D.. l ..OIR... ...O __I
CA... AS M. B .~. .o P Y CU .... ..... .,. __....... ...... ... .I .. .
. .. .... ... . .. I,--.,...... .N 99-B 4 4a. 1.I M i ,Ce o .. --1 B-S A -.-4dd-F-% 4,n .4.-sI o I ,%lit 1.
.... ,, ,- . ;.,- .. on Ar :.1:5.4me-I -.W ..........AeOrc ad 4 4 A4 0 do 1 4.-S E n + -z- O Oc t .: - r ,-..
r.. : ,, : ,: 1 ,l- jBr4 : 4,-5o .. l 10 I 41 B 4 4 4 4 A 5~ 421. 4 I ~45, 50 .4450 r n l tt ." r " ,m ,, n


A s ~ N 1 T 1.AINA-, ,,Y. ,r, d M.. V.m dL... . .. fl.4. 4A..9 ,I '. -.0, 85.-. o ..... .. . .o0 .. d. L t. ..A.1 -.:
",1 1-UA,1 -.A8A5 i8 54T4I 554444p14l11-re;ll44Bco, " |'i4A l.. .-C. 44 -4-4441 ..4 15.w. L ; ,-. + : , -I
...; l,- r. .I .. I.... .. .. .. .... . .. atada T elPTo o M -3296 A U- -- ... ... ...... . . .. ... ... ... ... ....... ... ....... .. L-I ABPC,% .............. ........ .... .t ..... I, .3 i rI -I. ;,-I.. -- -e- Ie1 e I
0 ..13 P,+ uro bfo tl I - --n-.-r -ra -. ..-. .5 CA.PPa ...- Ill mae.Dam -H ONS : -A -- '- --0-I" "--io. .. celn ac u e In tOFW Cj tI f ~ -- +EN :+ I~..S. UINPtAION'!BE:O . .. ... . . cLP. ....At
.. ..... ....... .. "II: r -,,no$. .,^...c-^ -;,,.,,r, , D ,,,,84-54 -10-9r. .. .. .IInr+ ry"' ,_ ,- d crelo.tncm ir-rp...d...|.... '" I. Pd a t i .4- -p ,' ,;:,.1. .;, ,.,.-- : .1- V N DR]Er +...

'.,-, -..a.. Lul. 4 d. ....ruL $ e 4-. .... .4. El 4 4.14 -A..4 ..,E ... .Az; ...1, ..4..a DD]L.E- -ON -. ,.aVS
,_I ", 1 I ,_r --_-_- 4.,4 1 - 1-- 4 . .4 4 4 4.I .; 44 44 4 5.B.. . . . . ..41I4I 4 4 1 5 4...B L A N C A 5 0 4 1r4 I 4 -. 1.4 ..4-A e 4. . ..I..n
S. -.N r S AN SU RE MENO ZAO i .:. 44. 0 4do -. .r l Cr . n # O
.11. .... Z !.".. .. C e. ." 'I'; S,' `.L.,. ..5C4,, ., .. 4 mu.'.'. ...... T... .. .... ....T,, out. .. .. L,, 505M" : 8LsA 4 .-- 0. C ,all ,, .... r' I ."M. ......
"IB ,B 10P "I'll ;6,. a1- 51r4,,11B 151.5, .4 1l4 .485N,4441.A1.4B4_44.I., 44144 41.14(-01 .l44 4.
So_____________________________ 84. L44 ,A .1~1. 0 _________7___________________ A.E8.44 92 .25, PAB51. vi.BA.*I 1.*,4 N CU. Blyt15.41541 risuea. N .44E O O A EE U W -U54 4455C S R O I A A A A Toi olct Atc ...B 5. 4 4 4 4 4 4 -54A 44l I d d l, b r a O + 1. Q ui nt 3. I... ....s4'4" .. .. .... . . ." .... 1.41. 44-B . . ,. .. . .. ... r 1,4 .
4. 8.1a4I, 4 I .. rI B A A -. a.41 251.2ra ,Son r514.4, ,44B4,pAr,4 4 2 2 2 1 1 7 S O L IC I-UD E S V A D IA S
. n . i 5,, 4 I + 0 1 d d A 1 15 444a r 154 15, D4. 5 -2 5I S, -, alo ne.rid . . 4U d4 -C..1 4.04 4 4 4
4... I 4m 4 l 1 I -y ...4 4 4 4 4& 1. t.oT .5t4,30l.r ]:)-2,3-- -D__ ,- -
.O.C.RIA.BAJO...O.C..A........... 4I4 41 14-1d .. ...... S4 4 ........ ... .. .+ .-. ..,, . ... .. .. .;'
-1,, ` ,a4S 17Sr SE hrI 4,154lAAPR4F mTdor, N mntn |.
- n 1.r- 4 451 I- -.21. 44s144I4A IIII T4-44ils A.3B 4.4 rI$A114 4 014 A r .sT.n -i. 4144-Ini 4a I- 5 1.r ,Stl
44 '. P 4 alo4B1,We4.1u.. .OC1ITS)1DOEOLI E AE I .JILERE7 5 r ord-rf4. -!4C.n.' .pr o.h.-o-,4r..er m r .
a _- ; e... Ii m seeii r ". ,1,,,41::1..4...a58 ,i 4155 545..C4. l .C .Sr.4. ..44-C440AI4N-44448A5 4.-11-..-m.. en.4je.e.ne5h 44tro
FIt .DA E)IO 15C A I S T RI N AIRi N .444l .2'2., I 'I . 1 ...-1", B A-S 44 4 0 U1.-" I B4s4- S d 4 4. 44...... N...... ..... 1..4...5.e, (S U E L D O 7 S E A NA.E S.. .. -I.... .... . ... ... ....." I ." L'. --' .. -. .
., C L ,. B O4 I S... ^0 0 ,5 4 . . . A. s . . .. S . . . ... ..4 4 ,. 4-4. 4.... ,,4_asC. 4I.... . .. . . . ., .o,. .--- -
... tell U.--6n y Cilled..T154.4,.t-.ti+.% 4U.5 Sli.cIF1s sinso1 y 8 2 p
.....uA. .-D. 1%rlB- .... 40 4..... ....... .BA. 't 5144191..5 D A --- .1,,11B4 4. 71...-..".:. ..-.... ei AN ".,,,'..... 1 .-.....' "..-......-.-e-
" , ; . ," L O, .....-........... . ..'. ..." I----I -., - ... . : ;," ,
.. -.Ii.Q IJ ,.-. I,:.-. or ., '.Q.I -I D 1 9 F A :I.. I:.,us .:. F. 4414154., 4444-. 4" n4 IA-44 ,4. BE.44I1.'. 44..____-_._..__._,_, ._ .;

..4r-. -si.... . .. A.......... .. .... .. ... ....... ... ............ .... ........ ..... . ...... .. . .. .................-44. 5 1-31-- ,-,oII.: "s, A R IA 1
A, .- .l....., 4,, .4.. ,. ,,.. 4....-... . . ,...,..,. A m p re s 50 Irall s 0 .1v .4.. ... .. .. . .. '. I[I ~r"r{I i "
." .. 5 .4...4.14 i.4 i. 0ll PEED ID A S-0- .a 1 418 Bllo, s. per d illk-41.B.11,Y..I8 4 .r te .,1.4.-
. .. - 5 4 8 1. .Y.5. I. 5 5 4 0 4 .1. I . . I ~ EB 4I8- '58 .4 51 .4" d I . .
'IQ .1. -11 AO.R-E-ARTO +i':- ; ^ ...I e 'TMA ..o., 0.. ... .n- -- prI !.. m ; .1. I. ~l ..... .L rs --z. ... mr. Wm'D"'3++-' .-- ... 1'1-.1,. 11 ; .- .
.... ., C. ,.$ ., ....+ :. ''.... + '';.... P.......'.... ,-,, ...., ;'.... .t'....-.... a I's '. SEO IC Ni ......|r '..... .. -"- Y ''e, :Y-''- "' 1"14 ll " :4[a L',e[J;', '- ; 1 .. . .. .5'1584444..... .. .. . . . . . . .. .- ...7 5.1.... .. .- IS._. 4 .. 4 ..
sara____________l_____$_0 _________ 1, . .... yI 4.-14.4.14.. 5-,-8,l .4 11 4.. dora 45 e4 .. . ... . 44. 47 I1 ,u14141.41-A D 2" I- D-. 91-
, -.A444.A.BIAI I4A4A'T-.,, A5, 444544 585 .49 r5.8 s 54B ~ ,I,71 484 .515 C .. 151- 01.55 4 M'14 4 1 N-7 I154-81-57I- ,4,A",444R -4AA 4


. .. . . . .. + .o.1 B B 5. B 1 0 2 A G.,.IA C,_O L O C A C IO S E S",., 0. .2 1 1,+.,' ". ,. -,,-.- ... ..,, .+ 14: 0,...44 4 ,,, ... ..I.. .. I .4 4 4 4 0 .1 ,4 I II. A. 4. I . . ..F I 'll... 'l l
-a -'1,N W -01 - - I A ;l : I:....... 0 1." l',' 4,' B LA... I. ,A,.eNCERA',,] ,:. Ac ..... .... .. 8............. 4- 1... . ..-.. . . .. r r-2. ..
l..I .04U.I.4'.4:, 4 44- ,,r' . .... l. 4- 4.1 | ... . 444.4.. .. 4n4 .1 ..... 1...4 IS4 1.... .. . .4 4d.....4I .. a... I-.. ..4 1-.a' .B.,1D 44...... ,4 .-
- p T M A C j ig IN . . . & 14 I ; C ; PO 2 J 1 -1.3 ". I' .- r .r ,N 0 I :q ~ l i .- .. ..SO L. ...( T C l s,0 | ,I ,. V eI - S .- -- J -* R A C & A .. .. Def~ 2894 .d19 .no I , 0 A 31.. - I 1 l - O . . ,
A A- A. ....4 i I . .- 4. . 4.. .5 B- n l 4 . d n D --._ -..4-..rr o C . r A 4 4I. 4w.4 1 4 4 4.40n0 5- 1 5 4 8 L P4 \ ,.- II'D .- -
44 ~4 4 . 4 ~ ".. .. 85A, -. T 444 AR D. EtA, 45 444 4 .5j 4 4441451 4 44A.A 4 A4 1,5 X:1.5d44 ....s4 .. e4 44 44


SolI,.r- &,Icis ,-sc er .- A.B"S, (B 0-.15544I1.. 4154414.4- .4844888 -3_ -. .SI84"-4 1 -.
'*41 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,. -rfi1 *I IrbrO l ~ le~ 11Ulri.Ialcn-" " IO( "r o*-r~o"[O+|[ ~M. r.. nsA~........ .. ,,s ,,o~1 M{I I ,:..A ..] O X"A Mm[ I "TI" ,RZ.1 FE[-A +1
I'll,11" l"`,-%..1.........Y ,,'+.1 JE US D LeMON E.Y. ....A a ....-. 7.... :... [X .. 1, :, .. ,r ":::11.......1 ............... -,12 -.. .
I. I.. . . . 4". .,I,
'. .44445444 .B .T. = r l4- A U1B544.44.444 .44 .1143T .. ... .. ...34. L ai I'-I 44I5,4'4- 4-1.h dB d. 0.I-IFA. Id"'1 5Is 41: .1-, ,4-48 V44B44 1 .4 s44154..1, 1.VCmo4L.r, 1545. . . 44 "r
F,, ___._.. ... .;.:a,___.._. 4,1. :.414 1.. .. 144... .... ....;1 .. A 4. 4 I,., 4 .....m1 .... ....... .0 -. . e e r., 14" 15 4'05 '4 -.
4.IW. a, -1 %I PCsV AIIl .-. A .I0,4H4 5 41-4 T.. .. ........ ..`4"44'."'.
,I' I 11 '-I[I "' its' "' '" -S11%X ". . 1 r11 I A. B.... .. ell Et,O--- r . -I 1OL (7. ..... .I A ,C. ,.. . +P i. ..+ ..... ; "",. V :;,, ~ .1e.+ ~ .;C j..... o| l' oP'-' Me". FD -11h, "- -- ,, .....4.4D14.4[.44O--CALUNANO 4.NO u4 .B..- 1.ir ,4 1E O.. __ ___OR_ PAA_
.. ..41.. 4 4 I' as - it!8 4 A 14 8 7 4 4 0 A 4 4 54 441. ...4.. ,- 8 4 ,A ,5 A-1 7B5. 8... .0' A- 8B A- ,: O , 7
.8 A D-. I ..-.iOI Arr-m -I ---..; ......4 L-4 I ... A .. J-4r, 5r 4 40.4r 04 .l. .. . ..ey a'- .. ...
A.' 4 4.4A44 ..4 I54 r.444.44a854..4444B :..Mt SA4A EN515 44B-04 14ENT .45AL 42541.9 444.1.,15. 414 1'441151415- Il r451.4444QFN EL 4444.14115.." .
o.4 4 1 R S aD .-1.-Sr4 t.8 3 .00.Call 5 Sit P I SO r I v 4, 444,.r ,. .4ST A 4 M O D STA. 4 4.4nes4. .D e-Tam
44.I4 I I 4 -4 4, .. 449. 4- E- '" -%-5'8 4 1-51 .1 42444-Bt s 4444..54r .44.11. 547-14,18,1.7-.1.. 4....48I 4.4..4B1 .. 44444 s4. I 44414 4
4i4s 4 44B .4 5_,4:%,BB S m. BB14 0 '-;.4;., I .A.. 84,,4 22 44,I44,44444 -4 I ,,, ,58 ,,,I- 1144 -- AB4 -8 I CABS .4 .1Y74, .45 F4 II .1 .
A & D4)1d40 EN: M-32B41 4 358 8d 44,, r 7u44o 4, y.4, orai. I. :l4;44I. 18-544... OFRECEN 85,,4448444 44i0l.I S~ far - -1,1"6_____ ___--- 1- B.4.441. 5 4 4*4'1I 444"8"4,

4... 8 44444. I No C.. 4 1.. 1 .1. 4f .4 4.4 44 7 14 4,1.. 40.13.440 14B.. ....4I, .4I -I.4.4.A, 55 .448.1m,1 r 9 1 I I 04O41 17444 1 0 ;)or horn. 1 e e. 4O9Y "1 444. 44151A 1444 4 5 4. 4 4. 4 4 4. L. 41.4.
'. .;11 .$ i LA & ~ g IL D O I& U- .. '. EsI .ITA O -II .. & JM I -M'1 1 i B A L rA 1 P # SLAY A AMA RA D CE ICI0T F s C o r, 4ShuInF r -, r, : --. tI i .. -U-er I JO -1.. s, 1. n C -'I pl -.s. I "I" t L I u n s rel ral ,:. '32 D ,I .
dr,. 5 4 4 8 4 1h4s po r, p - e I. i-...0 S o . e [SS r,.4 144.4 7O -CISB e2-1d U -9 4 57 .1". D -z7 50.7 .
I.: Aso 1le . ...r .|.A v I ; /n.1 1 I ., :, I''. r l o e n b h. l- : ,."- o I s; ,,., I -. outoa prT 1 T[ ] S A N EJSI AD O R A ,, a n e , D iO p.A t L ab sOA r -A of .. ... .O.. 7 . . b lC..I ,I C tl r,, JO Ve.N V N P TA RXA-IJAEXCT
; ,,,4,447B, 1, 4A' 44.A.-.F l..- I4 14444.4~44 ,4N144"! 45.S..444544440F8114444444140. 5A5 b404h,454B4441AI054y4", 444.1.- IoI~ - -j -

... ,- I.192.44..4 4454, 444:4lAnm5 4........ ........--....-...'. ....A........47.4. .A.4 di.... ...... ..4.4.7." -44744444.e..
44444054i4, 1444ra5n5d .07.- 4 4 ,0.,,,,, P LA AC UBAB. 41144 415 4 4044.d50.,5 5lA4r54d't.- $4 ,4 J-sm ancha4r4p4 ,4i.5. ..-... d.0, 4 5-.1 4..
..Y...4 A..B24.A0.8o,.D2..........1'.. ..... A, .',
1584 .4.0008orPUI LAN 4.4.A.,.-..Is. SSOLCT UNAS.RVEN115......................... 44 ....4. 1
13 C A S A d .m ... n, -11.m D ,_jtjar t nd r d4 iIS q e rm+ I ndu-s. ri e at |. en *uP r lODU C IO N- .- 01-t" I I ~ I -- I -... .'I .4.- r-"'C".. ..lm p ez .' .BIndi pen abI reB. e- I 01 O I U54 5 M ODISTA$ 44.1.452 4,. 4 r r41 . 1. .,. 154. 4 4 t .
45 7854 o104, W45- L. .. 1 ,-SI .,81, reneSl, 4.c a e 11.2 2+.' 444454B14, e nt U M- "-0 TA5.4 4258 .44, 4440 ,1,4 I8 -_ 4B44- --1n S. .. .. 4 .5 4 ,5 4 4 0 44 144
.., S It.. 15 11I I..............UNA............ ...... l.. .... ......; l',,,,!r l.C.. u:" ""I "' :, ?:
". lim ,I,,h,, no1 .o ouo -, ,.suck."o ,. A ~ ~ fl 8.... 1 .1-


IN .5 C, ..e.elnlcdl I S h A I APOLO C A3AIAr 4,548, 444, 44 D -2 9 .4-1. -8 -4,4ylr ml5 5,41mar5t.lmOsV814n-SI-I. -In eh8.du0trialB44B1r51n enorEn- ,' -''i "p "'h t. "t"1--I4'. " lO R
-- --- -IS .lAS54B5rB,5.IA1o. PNARANJO1n&_s. lit..*B OA, S.. 4Cae 51eSerc-41- "4t04-_-_:------'.54 I42nu4 5rs.1.0. 4 4.944 4..ld. 2ndm-B `h "'I T '"' t D _340 i 1 .1 0 .44.4s. .4.4 J .4O 4404 IB1mited CISIn.5actions,1 5 44845_1.4 B .5 1.721.14..% B -'I C"II .8 4 ".I'- 1.-" S
'D IAT S 10 711 I .1)$ A ara e ta m-l9 '.ll y r m a ll l u l ocn r I "''_ OD.+;mbiiaou iable metal 1)--r EEr j--. :,, ." S u -I -. --- -, n , -[ - C.-.. so ru Ef te .
..... r. ... 44I551415O, n S N O U 4I5 N- .-A LO U" -rREZ VARIOS-B-4l4 -84.... 44., 4S45 ... 45 .46 441.2.. 4B154 4 2 6 4 9A4 4 4 .51.8 "45c' " "1. .....I B. '8 5 4.. 45 81r ... .... 458 4 "4.". .,' .
:. o,,q oreclll, 'n -.. all" CCB. 'I- '!i', .. . I . .I _ . r :I: -, r + ii lb. .I "I
4 AS1.4151r151.5....5..1.n.5..ln.".514 1551. 4444----O --01-45- I. 44 4450445,2 145. 2 .0-. 8BBB5, 409544588 .. .. 41411 0 -14 B 11844 4154444 1084444455147804 5485B 144. 444 4+5 84.
1. S .n .. 4IiI., S no 4444448. 4 05 SL 4 1 4.I 4 No 72 D -4484 -9.8- r-5.1,Oc B1, par.rndna -anar -l-,"Is Vl rr l rc iaI 4.255P 84.46, 0 4.44. iB 5 .4'48425 1 I .4- 4.-- Ai8. Pl S s ,r _lA. i i --. r.. 74495,. 44'15 1.'. 44-. 4 -4-.4.-.. .. 4.. 'D -_4..41- 1 -
.a 3 ;195413 Sers ul Etfz Etrii.ism. e _- pa65 Sutea5 W..4.1515, OAO-.d s A- 484.B.,-; i4452D-5I4-- 18 -..5,1.. 415.- z .... _- 1114414 ALTO .$^ S 5 Cal l. m.,A l, .. V-1B ..4IS. CoAS n ed..,I ar V' D"., AI CANAB NVE- de.3 p. S O N 5.calls 2,,NY,40..1.d.... 4.:5aB4-5C---B.MARIONA. S-+48t 1044 1454844425-
..14'I, 5At.ImendAA545, an4 850,4I.r i denc rI4B 0 B 1544 034 2-15 7 4. 5 A B Os 84. 104 V DEDUR $ ..., S,., CI.. DES,. AR,,-......,", .1 1.. . o, -. .. Co 4444.. 4I._.I I 5.. .4sI 4C 44 ....
.....4..... .. .4.4'''I . al'. d, 4S a-301 ....--, .4 ... 8 1. Al; ...l 515 5S444.1 4, a...:544.1, .40 5S45 '"4'5 4 -1 445 45 4 5 1 4 5 1.5IV. .11,, 9 1 o.,6 .
| *:mD-01.1-|, ~fo, c~ro bno d* er h+. :y'r.. I I ... L. .. I ,$ I`c I I .. ...'. .. :,. .....," .; or r ~ l t l. c cP.I IP 'o ...0 :. ; "''' ;I +3 t... 'a
ra *Aluida yd n .norr L, B .r)II d 20 i,0 b J1... ....." "" " I I .,- ... Y . % .. " .. :, --,,2,84 1 4 1 -A5 1 aii, i ". ,i a m.1 y o i ). [ T O a t r -3 u.10, 54.444 5 0 B 4 4 4 0 0 4 0 -4 2 54d a 0 -1r 3A- 5 A .t. _l . IT ._' _.P a" .._. .. 44454c4- O B I..1o .4! : 4t 4s.-2 el 4 8 4i ..
*1 .tna *t.. .. uIs.rIt .. ., y'| Co nco dia. ES I: Metos ..... '. " + +- I,
'l d n A m n .. o r- c. .. . .. .. .. .. . . .. ... . .... . ....e.... .. .. ... ..".., ,-33I,' . .. ..... ..."S..._ -rncu isgaT1,. ... .. .... ... .. . ....... "-.... ...... 21... '
dns!lO % Il IS -.C Is1 ",,tsia .: I I'll, I '" I.IiII ..rI, .F I i-- -l-- -- - .i - -i-. .. ...- -- i ipi I, c .,gi i . _
at8 -.4.4,41. r9.1. 44a4o |ner . .1 .;, .: .... .5.I4I..Met.0.854.4 5 .O25,50 840 '-40 4 BLANCA TRA,.A' Inte7t..475444 -4,'.-1---
..... .. ... ....,o Oo, ,,+ "P A A S N A F :, ',,, IM .0. .- .- ..,.,.! : ./. = = ...... : .. ,: . .. I . ., .. ... . : 1..: -. ...- .. .
':' .-.; P.'.7 c. 'I"" A' "" nl" .'I' G O I " .. .. . '. .. 107. .. . . ctil1' 1. .. .,Ii. ... 1 'll, . -.. . ; +-....,. ,. .- ",, .s -t -Y o o u--.P
,, I k .,,, ~ o W '2 . .'.. .. .. '?'. : :. a:AJOo-. ".: *': .Stilt .. ." .' .,P'l.....I '... .. ... .....:.. -- 7. a. .. a. -..- : . ., .... -I --:'-... '-'_':'- . ...b. . .. .-w-_.Y
.. I 1 -,,l ,,,er ,.,,,,,,,,0 .." ..I .,,. Y I.I .Pam y .1 .lu B a .: . ..- -- . ... .. . .. , .. . ...,- 1'-- ; .-- -,.. .' ... : '",:'' '". ".' ",; :: '' '','' '":..' '''-'./ " i"""' ll ,:'', ,,:

oUI,4 .45 5455B1 8.4it IN5O, CI.U' DE Ir 444E s, I '.le12 'Y ....5a. .. 5_ ......5EA.. .. 1, t .... ,'"4'4......,' 4"- ... ... .. ........s', '
I-5.-I.-4It14... 4I8445, 4s449s445l. .. ..I...,. 1.44, P'4... .4. .4.4404A83A- ..:, "..., l~48~ 4.44 O 4 .15 144.. 45444 414144I.4C4,4, ,END 14 '1441 ." ,, .-, 'P
84415 444S48,SASAN,34.44 404 1544544it1 1,4.,84. .44so ..54. 15. IB l2 525 7., . .____
444r044, i4. 2 8 4 15 57.1 @ I ,., -r-v.,... 0 ,1545 5-41.r r L.4 41 2 4A l .A 8 4 5 44 1 ,4 5 .. NA 1 15I45. '44415 441, 4 1 0 .5,4 4 41"a441) I .' I A ..'. 'a I 124.LA V A N D ER A S-LA V A N O EEO.
444. 44. ... 49.. AS 4o 04 ~ S854 0S4 AA 1404 4- -.-4-4 -4,-2, 4, l 4 4 .-44 .44 4! r4545 55, 1.4.45."S4Ii,;45.5 44It., 401Fo4rce7544 14-8454 5- -.1 Al .14 07
__________________________ 144454.4..0 44 15-,8 4- -4. _-___-,__ f-1A5-4.5-440.441T-- ...& .42414-O.4.44:;m. 544l46BIV

lpB ~ .44541B, 4 1. 7 ..42 a- 4 1 2 41-AL CHI ER S Iin ieD.N4 A71 51 ric OU C 5T RR.S MODISTAS .. ... I 44 4. 1 45. 445 .1A..I. 1

.2.441, 44B ,A45' ., I...4r......nfirrY ____________ ,,
5.,8I~4as444.,4...1r ,1.44-4.. .. 8BB D-111-216.8 En 1B ...! D-2974r-i.D:4-b8n. 14"". 41A1444.45......7.14 44B4 84444D 0-S4417Y411
N'IBS.. A44uesB.bmA- /14448 ,.,,,,IA 15444.4444; .,.Y1 .C.4 -- -- I4,5148 CHOFE''".'r ESI 84FRE(E
44. 8 455AI4.O.1.41.tA.,d I, 1Pild et . 4A'4.----e A. 1 W TWA 4DI -I P LAVA G ANABO'"43I5to44Y4 84t84444,55a4-44 P
-4 -44- --4Al5844on5 B5141,B, 5lB. 8B8 44 AA15l. ..4454B..1.t -B- --8- -
44 44S48 444 451l4504~44 485411, ISS, 445s1I441; ..,.:14..N54I42145. A4,.5,,414.1,4.".B 131 44144 .4, 44 444 Tie
01 45 1 ,4' 4." 4415 44.4* ., ,, Itailisr u 0. hsh. O15 l ... y1'4s .. a, ..44I .. d-_crrutcon to ,t_ CI.N.on.4702....
1419, 4B444 520.- 2 444 ..444..0555.5 .1 Aul, __*-A 4.N. cll4T44 14.44 ar18444444544NAJRO ONIMF-O. Dr_____ 4484444ARA 144258 854458.54 ,I' D'741 1318 i- .. -
....".8a51' VAIRA DERNO 4 P4 444,,425IT Ill a___ _Ill__-1011_ _______I__II
7 IB43. 555 .- R d 4 uf Clu A BI0, 124 SIABSB *5 4 m 14 GNT ES VENDEDURE.S dls.qe..aJlose es- ..s~,.1e rhJ, e C,.C .- .- tlW ,fam 5415- 4-. I ..
Z '". 1, 9254 SB.`s 45.;. a, 5444. 5. 0,. .X 'A u___, -", i_-do__do____...5159-1I0.I C ..,
8S4'4~BsSI5is I455..4o49,5-J.44*454 4211 ..12d5 .55.s s7"S1.4d.I. 9sLAN4,44ls49402-0-584.44SB. 92AS41N4 ...
-I4s4.;. AAIIIyru 44both 6. 8y4Be5, 215415 3,55r5.itln ir 5 N iF5.T8Ca4.lct..reoad -- -. 4.- .7~, .O.a. ,t4.14yIS 1;1. .
445584 -4 5 555595'53.442.4[IIIS 15554 ~ SA A "!r,"N a orroto.Cal, 5,s16, 8st.115,,4548 1470" ,-,.-85-- -- -.-354
77 9444 a s 5.SAIt 5.0. 8005 S.4. 4 .544 ..2. 5AS1.4' A N-Bll II "A5B.,Orl..SSP-4--ABB0 m
5448. ...1.I.....o.. 1. 44. 4 4 5 4 ~ 4.. 102 SI5NIA S CO OC ita .604-.5 924letalsPa. 1:11 0 4 BB .S.S - --, .. ..
SE ~ I: "L'IA CR M E ~1BBR OA UNAO3.545145245.-~445 VE&DEDORELANCA CO4"5.4. .- 5. "a._I__.4as _
pAPSIB e postl, sal, cornob,,C". Ill.44loc4al44,5., 44 '4- 4 . . . .elCo...________

I. I 6 I1 as I. 4474 as 84 1 -S .4ti448 A84I 4 '.u hi.l 44 ,Cod". S. . . . . . . .:".- ca 1 .... Edm__
I~ 4.4 P, 444 -41 1%IN444,. a. . 4~4A 4 451 . 14 "U I1414~1.- Iirlnlpr ,.qir,,r*taa.-, I.C1... .Called._____________________012___._, I 444., BI .. la-5AI- 4,,445 ... ...." ..... ......
,14' `";`1-,.'l74 h-.l 1-` 4445.-,,, .- t ao0. .l ........55 .I85 .4 ",4,14 8 14 4484 7454 5. 81,11- 7 T 4B8444- 11a44141554074 45 i4
B.4~24. l.44. .BM ~ ~,-98 .It. Flo C cfeaR p ps N' rCCd I.C ,
.Ai1q'lier iSYet 4371
D-30.24nor9O-1,21 A41.044KIESun A81,VeANor.4Z4548C..A. 54ES.1 .Sed.,o erS.,let,
1"25 L M RI A"854 4-4454 *, IBU 44


jIIN110 8 DE 1951 DIARIO DE LA MARINA. EJE5PLAR: 5 CENTAVOS

TFrminai ,-i- m ,. ,h r.piarar i.a i raimo 'Jr I e un rmilrnl rh O ,'ir.ive .tacadas por. na plaga las'siembras del mai SLa Soc. U nt'sersitaria d& Bella@.. r prnsenltr
. .r . al bajo edbaho J. Le-ftq "
I, .. Ia,.. . ...I, h,.,r4rl M J1-... .rO .l.f.re' ,, e lr drtr, "
''1.''.... '*.*- .f ..i . '- 44. 44'4441444 p.444444.4 44 ,e 94lta4 J.',t4 a dZT S L "4(4.1444- 4a .B? b .|L 1u un m 1h
..... ..... .... S,....4 ....... 4., ........p44....,4......... 4..... ,,,, 44.... r.4.4.4 4p.. .... .. 4. --. I de l. 4
4",,. . . . .1 i . .. 4 .. .. r. -- I- -o u= 4 f 44 44 94 444 *. 8 .'t i m.4 4~ y44~ .o .* r rl *lrI a J 4 4 4. 4,4,,: 4 4.6Z q e I L ,4 ,,* [ .44 .L r el .44,,XT. [l 4.) Fi = 44 1 ,,4 4 44 4.4....
4 ,, J ''' ',ai.l... .... . 4 4 ,4"'444. b4 -m- -J1j.' ,

L i"4444-JAI- -4-34 Y "t L F41 n' 1-o fea 4161
....4.....4...c Mm 4bi--I--1-o de4, 44s. -4- at. 4 i.-n a* PI o en _e ltr a__mek s t"T.5 Fri
AQUI TIENE USTED MUY PRACTICES ARTICULOS PARA REGULAR A PAPA EL DOMINGO 17rwrUna0UnaIe


a


FORMIDABLE OFER-
TA EN CAMISA DE
SPORT PARA CABA-
LLEROS.
Ahora 2.99
Fn .I -


~


'1I
CAMISA DE PLAYA
DE SEiORA a 2.49
En ,rep o en Peter pan. con
.nou-o ha-wwao. DIversos es.
4ampados y Colors Del 341 al 140
PESCADOR DE
SEIORA 1 2.99


ZAPATOS PARA
LA PLAYA
Ahora a 2.95
r". r 4, 4 4, 4 i


GUAVYABERA
DE POPLIN g
Aor a3.99
,h 1) ,, I n I I -1 .


ESCARPIK$
DE CABALLE1O
Ahonr a 590
Tres por $1.65
lD^a
.N+ *ot xnfnai f

JUEGO DE
MANTEL a ,
Aimr ia 9.50
D, h-,4C 4r1244
4444 644444


ASIENTO INFANTIL
PARA AUTO$.
Ahe i 3.95
9, : 4, p; :; i;.,


CAMISIA DE
VESTIR 3 A
Ahora a '
A gi,,o n i I ,-t9
4,,4444 C%,.

ESCARPINES
DE NINOS
Ahora 49c

Ta.mtos 6 Ml 8"'


MANTEL PE
NYLON
Ao.ro a a89
,'., d. d4.t., T -.-,v
* i|.M


JUEO DE
POMOS 7
Abrl ml L.3
F,, .i r ..: 4r 44,,,
44,,. 4 4,444 9 4


SHORT DE. PU.,kVER.PE
CABALLERO CABALIO E6
Ahora a 2.99 Ahor ,a .,9
[ '. ,e'i 4 4, T 4 44p44, 44s, 1 F,4...
I il,;;, r,.P4da d -. ,
: IL
NINAS 1.29 MARIA IONIT
b ore, 1. 2 9 4 , 1 .5 9

,l I "X*';: ',",;ro Dr *.... .. )_..........
l". 4 p4' 4 _1_r_. ... ' .TOALLA DE F PA ....
DD I- l I r" I .ri ,
AiLu a ORA,2. 9


Dik ISXB0.,9344444.4. 7t344
Ap a tU, i e44\p\ .4445 T.


I0ALAS 09 % PALNNA

PANALED *,x A12ra a
rA,,m, a.WW 55 750.,1
r4, ;-.,44444 -4 r 94A rm
o .44- 4 D. 1 ..444 4 T. 4,
1: 4444'. v 4 'I44 44 44 4 4 444 4


4444~~~ gm444 4


--Bin-1. 1 .,o. lila -1Sit!


PANTALN
BOMBACHO
. Aha A ,>9
En t ca, con 14.stico en
1. perna Colors brig,.
%ierde, a:ul v blanico Ta-


Ila'. 4 al


C0IS DE E
SPORT ,,
.Akefs a 1.99,
D0 niloL En bro4ctl4 h
b4,,g: y ,v4 rd T.ll4s 10
4a W-


'Two a 1.49
En d r mnt ColaitI
W4l r~ Ta!i lI


PULLOVER CAMISAS PINTALON
DE BABY DE SPORT R ANCHERO
Ahora 59c bcra a 1.99 D NiMs
Etr. L.I... "a ....... I, n .... 4l.. r,.,y T 2ml a ll a: 1.29
.. 4...4. ... papelp .....4.. TlIllI |I 14 I:
rPAiTALO CAMISA DE LINDA
DE K RICn NOCHE CARTER
Ahim -a9 Aer,,,, 269 AMor a 1.69
r, E ., E c', r4m44 at4 4 l4 p l4 st4 ca.4 o
.. r, .'= n ta.,o Er o al t.-,, TI+ cierre cdorado Color,. e
. l4,4.4T. A.4'q4 A ro. 4pru4a4 blanco V
11.h 31 .14 4 44n44ro.
N44-


IOTIQUIN
ierns a 4.75
[444.1v4,44bi.,w C-..


VENTILADOR
OSUCILANTE
Ahaa 14.50
4i.4 Pow. Co, D,
j, .1g.. 44 d. d,4444
.o 44444444l~damlr


CESTO PARA
PAPELEa
Abort 49c
D: ,re .:tr;' ',j o .'
,Q4


COMPARE AHORA Y PAGUE EN AGOSTO
t


ARTICULOS PLASTICflS-
SA PRECIOSD ECONOMICOS.
Hunwem, Minlaqeillrua, U.i-
IIIa pr relriuiwrlr,. Kaile i
Pim. de Ifrlm. pehorbem, I1ei-
riel, VI.4lt.

WI'


LA MARINA
do Junlo de 1951r


JOSE L RIVER HERIAfbEZ

OCA dala RI aHERNANDEZ
osCARJ RIvEo HERN.,D~Z


C~n'eLSr. Presidente
EL PSDENTdmI d ib t doctor Carks PrIo Socaris. reldb iyer a na
.'l rnrem tal 'a dD"l del Ubro Cubmo", itelrgrada par .W doctor Raul
Roe. director do Cukrarde ats datario ore ducaMn. ,iEr i comfiera Cklos Rr
drigruo Epi6&tLo, laataImndo do Camxtro.Jullot Gir6, Albe rto Snachez VeloMo. Enj
qu Gay CbClb y Is e LUJ e Cdo ro, director deot l BIb st NIcdonu.
lco=anasdoW pot a mlrod d ducsli do.todr Aureliano Sinches AroUgo. los
uo aparcoen aoman l Jo llo d tIodo dtAs do hbo rle hecho e Cutra do m co-
lici6sa comp.r da ta wb lm dItadM por Ij Diremrion do Cultur del Mi-


Diplomrdtico condecorado
EL DR ANTONO C Go"Iez mi itrro q.e f I.e Jolea Eettdoa
urnro en Panarna E 5 ruuad eeor c 5 enerue eci cdtm ri de
Cuba n Nueit-a Yore, doctor Mario LeCr,, a ir.unf ae 1k Order,
de Mincr oe 'eCarlos-Manuei de CL-;.cdor qie u nreciete.
menre coner,cla par e] Gqblerror d, Cuona s e f.ncJunanr ctdiplo-
mfitlico Se destcan ltarmbltn Io sefores Ocuio Laroero Mkarce-
lino Blianco Franzciso Quilone y Antonio Z Sorza iF ENP)


P XInde lozWRotcanros'
EN LA PRJESMEIDNCIA de ia lsl6n celebrada per el Club Rolta-
rio de La Hibabna pars loetatir conjuntamento il "Dim del iJbro
Cubano" y I "D& do oI Aboidom". aparoen can al proddents
del Club doctor FrnncIbf do Ia Fulmnt. I& flora Maria Tora
rreyr y loi doctor- Oua n Godo y MirK Cardona. Docmno y
Vicodceano. rpe tivalunt t. del Cologlo NiacJlol dd Aboqdo;
Bort Motin. mcrtsrlo dll Colelto Ntdioal: Man l Darta Du lua.e,
Jow LtApl Garcia. QGrat. Bru y Rlandualke (f to VIO)


1 /IL U UUJa I 1B IS li -
S LOS RESTOS del CardenaJ D.:.ulrner:, reclnemronie talecldo en
FI'.LeJfib el cual er Decar.o de os Cader.alm d los E taitdo.
Urlaoo, es irIBolaidb e n olerrme proceln6D funebre. del Serd-
'aiio de San Carlosa haute I Caitedral de Sar. Pedro y Smr Pa
bli. donde fueron erxpuelOc en capdila ardiente hatu u Inhriu.
clOn efectuda oyer. Al rondo puede ver paru-te de I mulriiud
S que prewncl6 el ticaddo de *ul retom rooto INP)


Primera piedra deltemplo
EN EL. ACTO d i i rolouscl6ni y bendici6ndoe tI prilra pledra do I iglesia ala
Virgin do Guidalut, Pitrona de lu Amnrieu. a1 R P Jowl Francisco de Gua.
loupt Molrca, 0 t. M qu octi an cereoimoLa s mu &traI 1l p'biroquo ulni16
Is tall do i roftrlda vTrgua, d~W levi ai todoe w lea egra. dode que er a-.
Utiatl. ApsMorm con rt Is o rid w do .n bendle.a, Ercmr Sri Jusie Ramon
do CaquKt Marquao de JrOla do BSant, Ana, -mdor Dr Octavio Rivero Par-
I 1 tdotor Marroa do Z7Arr .., .


tm
miloneor do Puer-
qua o -a do Anking.
aI obj@to de caocr
cia do niuestro din-
tan Uutres WIND"


"UN GRUP

loetc A


Kims rumosen Londres
ACOMPARADA par un tun dc-rio briltircoi t t1 dei Prea
dante do ian Sumdoa Unidoa. M MIargalmt Truman. ma de La
Abad l de'WMauu_ .- Landr.nts. do dirigirm -a ,n almuor.
-- 1 r.W jt drio t M-nCIt on r C ol ei ermn iteirP


e t N eu t1 ,"- .
vtlM al miniatro do Zdumcl6n. doctor Aurt-
r do) duao .qi e l dl Presiden de I&
oAA. 1a aprobcUm o Is tly qwo reoUtuye loe
Aprmn l as saot emia- onoptadopr IO
ot andtai i- .


ro Ubaano"
rp i 61 Co i .dtante ls pa r-
m mvo adel- do Lihr Cu-
o--antre ta qua on d sos amu.
-Ullno ofrend. florl. (Foto Burn-


._ -! 'FMMmuo -
EL P, M ORI hall .na do a palabr. en el buffer orecido
po CtC ,-N -.i _le_-p.ralsrs y alumnae del CurcM de Dilltilo en l Is In-
anai, qU otuvo lus a fntemmste Aplrecen tamblin (de Iztueorda a derech r
i1 Mflor Juan Ltu. add~l~l toa M~'asl de Is Cia. Naci rol de AlUmet ao (NestlI.
Ai doctor Jost JordAn., I profetor Teoddoio Valledor y tlo do trec Francisrm H-
ge-. .oselrr,,1 Barrelo. Franctrco GariA r' Vivnc Gai, a


L)onciuuvo uce aIos
EL DIRECTOR dr l Escuela de Perlodlmo. rompabnero Octlato
de Ia Siart Ima diect-ora de L Bibiotca Nactonmal doa aluirrm m
del rmenclonado plarteL en Ja expoeilc6n de ubros lorado porr
mlumnoa de l E.uoela Plbbca Inastitudcant. a lravt del d
nLsirrio do Edc,:arl6. or.c desnn.: a la Rep libhca ae Cola Rica
cnr, "r-11 , ,_o, Dia crI Lir. ,F.. i- ,Or,d,',

DLARIO DE LA"M&RINA


/ vLAIWTA D


Grdficm
"m


EN LA RESIDENCLA del docto r Vinato Gu trrax Valad6ny -,or.-Llrr
cearona mu atat el malrti k )6jbvenm a vpo Vinato Gutr. rFIai y Muatr e
MarUello a u hijo VirtiaLto GutIrm m m o vo, do cump&r_-p. .i avida. M fat-.
)ado 7 n mma aarc to mle bbda cake co J ennetu e = M delw Crido,3 y
lo. aiBtrui cr=n o, f b.ari.ae D53Adrelald do A d. mK-Jo.Am&Alt*eU. ySyrvl i,
y MKarin Briqueta larimllo. (Foo DM Karreftol) .' .-... .!,


SE'" STE gr -, t ( d. Virlto. 'jutrr
L..r .ellmin -- t Sivm, Halal LM. i1
t miln Ofplir BO:Jt Pl'lrb-. ..'i' ; .x r ijul yl
m.-..., rr


En honor'de euchy Hem&nd
UTRA r dam I oftr, d matm Is mIa r midnrcli do In -
LUte do i B andio. i Nova t
am 0 IValdau"Pi"o.


rOo-. 'IV."lo m otivo a lv is n ov e n a iv or ea rk d .
Rlte 1> i t l de ii.
7 A-1 Me laW q. e


lm ot lda .Eor
s Ia funomd
ik afroidS


mo~fUg, 4.u
l3al j io1


wu~i 3
0&


oa:to del re-'
4IU w repe
a Ios ,sm a.
de ManteL


EN HONOR d a s ol i Adi3iWE
MF Loaw V Vmttinome, hI a mI
sum amiua. LA 4i0.6"la fasi
Fs osrts Smrix, 74, TmMIa armoe,
L.Trmelu ymll
Fieta P
E.N LA RZSIDKNCIA istmeshoal..%
L.0 Und faleMnham
L.iziitm Rodriguse u .t '
La ftewjed Ason trmitayiSeO'l 0
r'mprnooBoe L. M IL
ft .,. ._ & s ,
^^^^ff^-V.


DIARIO Dr L MARINES


Mid, j. H A92 l-


O ... e,, ,, 4;.r,,m4. i 1 ,iW,.


Ui191 wtbm Jk
Uas bonita plca de pitsn.
co, parable del nrsdor
dehl pbart sr*xclulol do
I H .an IOlindos colors
a.oscogsef,
-M& mids d Ie
u3Ks' ,Md ,,o '''-


L4rr 4kiLadrn..

Lierr do I vn erta ..iam-
pre ilo. n mpre a mrain
Nopucdst is oImr'f.EVi los
m6dilo HA.92 HA-84.


t c k w.or-94
*.iI3 !1 ^ PP!Pi': ^

-sswU^
um3 aaaitiitJv ii oi y


vios., as mesms Mldm.& do es.ollsa. n Ifd. Is leRdbjo.


E$Nevn .Coolg .H. Md. 70
ins 245Iit dd. .pcdod s sf*icJ "/,. ki fo
palgsds p"ada. .idlisu. dri VAC.L'.-EAL
irA ,e ,,.,',,, .M elmire)}& b dd. Fnmio-
,t ... .. to. Lst lsiref . 1s s r,.cidd" cidptm." 'r II n m s.
- ..? -


,C.w


, ...-^ "


Mo U4Il 1.4 Pbsa (ctak
G,,- .,p,. .-.,i ..m pi.dMd-
':-/: { .jr.;::-1t ,. qtl .


A l,*'l .1 h" C lC l
e ph. L*-, r
(*Ir M e MqC j, "W",~i


. -,,, ,


" ',-, "r "" r i-* <-P .':'-"
.. ..' "" L_ , 2O-DUPJIO DELAY MARINA


Trascendecia delay Ley creadora
U Bums is lhAadu kirial aoiF:ds
puss mu wosuemeuassi disis* a esin leems smersi c-d qji- ^^^^^e^^^
* pusouqu sB5 Ifs ebaseb iS easbi disIps Mtfs Nsji bsbs usea rds ^^^^^
ei Bande. S psus byllLar los paime il m j i
pmu. os~ieja CI*Wa trsuussio5M InesaitllusiYsu = 1 psusiul do,
G p T* iasmll id o- TrIbunal- deld T usilqu
IEn l often Mlrolu blb qm = bxa dmur = el sIem u de rasolaKt
conlicus con d. lc lnas nsu rimm foIsB. sOlsurUta u I Cosuucj6rid.
]ue munumnen so .oIel Isseuri]od n p rouso di psuduccl6n mnisn.
ResueJto Mlo. ml Bao bn muho bisT. = u lie'l vdei meu l ,s1
1. orlta tmiuclsnc mnl lu. npsors mIoiluii 5 InduitrealeM jut
ccimen lu PoopariMo. jr M us l Celo e
B Bauco do /Moen c AlsolI l lnduslrsll creado por IS Lu i
dr 20 de dJcjembsm doIN mo b de prioducur rsueludoa Esn1flclO cn,
'. rMM. GO a. PT cumpUr& hn1uA co"lot~iLudu utjti ^^^^^^^^^^
ruitentle I crul=tu y in InduttrlU. psiulimil e l Ioo pe
'iuficoi ,rcul,%M I.Julr ^^^^^^a^^^
M.l opinion a fiaor d Cu l elan do lnuilbn. coniu dude
Mi spyU=.n :2 : s arsnIall.i 9=d.
u.. mu isrL. us-u -e pusis vms em ml pbm s pssmau0 de oesudides
uon6mjc Ul Unsm elM qus hubs is ssme cod m Ser-etuassi-
u, Hcrd n u icu 414d e .g1, d s- 0 44oncrtdo I e mer, tI rprfr
5du I uplnion 1 el D.sesl& 4. del =U.C IXr *I gu: o cr-e ue
uur mi recomendcmIn una Comuibn B enu rl elpa tudJo de las
mediao de mejuorr J mupilr la cusio y 41 tilmldsideu bar
.n d y de uidil de Is RuplbUi. prindlpdlmate ron e obJeto d,
,Irumou e2 el demsrrollo de la IC5-ultuM. dis oi rwo y 7 doe I dus.B
irl nucuJuul y de eltmsuitlr IO bibtosi de ahs ro el m ua bl".
1a Ley que cr6I el Bauco de rometo Ajsuos l e industrial ons
1luye us exprlireluss quoe puse erm I ruenMsioba pss Cu ba Su oble.
Snncjpro Il o dar e cl lad cretdlUa i a egla l rls a la Indul
mn puualrentus u peusio nclultor bE clars que am. pou l eIlo
rd raueJve lo problem ] dl ciampeloado y quo om ncsulm otr
Tuiau,. seimWmalau is osldes mifuin rlo y edsucleJRml. bou ds
.iendJdi Culs pou cofmpJlO. ..
r. ru. L, is .La cotribuclis qua diclu Lu7 puumdu irapum t
u.rGiu demurUso ind'ualu. podsine en r uubo dd lu anum
ue pedu" "iuomr flne m lie invllmImluM sm Udosu h al &cpnchc. i u
au 1s qua ecbi ui nds El nidsauible quoL I. ng bo sleaml e asmjiu"
,en estnclterE.&si t. LA. j que buse qs ultm a u elm p
.un" y oore,-oi L. *probado pot .I Smudo de 1. L.y que crql I
ui zs Iu IcLrsbu sbl u de "ramJo. votd pr m nlldd en uuii do isljques "se
aMra sets un ru pu do s*v@a-. pro *el aoblemo -nu parece ms.u
irsr pru m en t o1suso d utantd LmportsscIa.
c usurunen 10 que trmto de ir qu il Lsy pus cues el B
o aes Firuien.c AulA rlcom Inducus i cortmpsLi A iso un sperio
......nc is5de -.'umuo edesenusls-iss m urieusi s uals u e. i
Jie' Gusslu MoBS., ENpseevu 1o1e 0lel ros do claw
La Barucm Agricola e I ridurumJ a quedado bhm r earu el u iAo mIs 1 n,*I1 Tltaro Ali
Lr) No 5 de j1f ululiizndo, con i udo es lnrenvemerle prrcucc MIo I los doctor : Aetosfo J.
'l rtilmen de isurspcion de co dn nu O si Regiusroi de I Pti-.es mo R aloe s usu sm do
did 1is giasili de s IsutpIadsn pr uns Ia ye y 1 ie17 mami1siri CO s &O, Dgs lsj O Mede Cap
ci- i e imlllim susuIO pur oslr. puroplirin us iambini la ..: de Los m.duardos. L .t L Hon
Custo (ro
BUFETE DE BUSTAMANTE
Abosdsos y Notsrlog.
A(UU IM. Tsl~ M-IMI.^^

CAMACHO, dOLLADO y

5"ll1, Abn. M-WT h. N-72-711n4LO.

DAMASO PASALODOS
Obsepis o tiloaddI V W .lM W
CAMAC N.O


SANTIAGO GUTIERREZ DE CEUS
Abog co
Cukb A B' TesIms U-N41.

MANE FRANCASCO D O CINCA
Abogedo
A.uer, aquta n Oenla. Ti". M-11i y M.I111.


MARIMO LOPEZ MANCO
Aboldo y Notlmlo
OMap UL TI-W N

" DE SOLO Y CARBALX DO
AbofdM.
AUk Oi:|(^ OdmrS Vii. S& meia.
DMPH4l"% Nelarls Agolor vv


BUFETE DE MENDOZA


RAFAEL E. GAYTAN Y CANCIO BELLO
Abogedo y Nourio
ele: MrUse r M. Teisos A-MU.
Niolie; Co bsULN. NM. Arts-. Tollim p.617

Bufete '"R' ms Valoret"
ABOGADOSi
Dr. Edy as Valoret
Dr. Fermndlo RMss Vmloret
Dr. Ocar RNmlres Calvillo
PROCURADORi
Arnelo Ldo -u 1 C llo
---- ai- amI.

ENS QUE ALONSO PUCOL

l o .....j
IGulr A I i TL AT'ru I. dO

Ajun., cCivUi criminal"0k hilotoc lo. Ipoi el Dr. Francic A rvadi '"'1

SALUDA AL FORO CUB.IfO
on eJ

DIA DEL ABOGADO


us esay ep 1J010ymr. munrt @B *iuN
Is do is Tour. Joe P. GoTain Lmus
ots del doctor Luil de Solo y IrsFs)a... ft


JUNIOU U


ia ddiJ---*---
*r--^B--W-- ,-...


CADA ABOGADO
cone m e Mems onsl p uiie aI Iu. &pa| *I @in6o do
Is posimn, K.oddel .aI sl c1 do 6I sless I ps lddo
I6 le del fil. oal o J v i p e iaplklo,. p o.. eI
csoslle do IsI eiude., liuat leos y desludesj.- impide .l
ab1 e A ca msos1 *I uoplo do Is Jullclli., o slludl enlmslo
dp peg t, sI bc. o okulo do IlY., coclasc, blio nate
del gpioldidi e Cue Note lums 1s iieldd. e side1
ullo els sirm pi .1 e ilol I.y l ldd Co d leii *- m'1 s v
lors *@pro po L O I vlirtud.
TODOS LOS ABOGADOS EL FO1t) C.jiN'--
el|uclll, eruprell el elsl c y |l rksl u notable inue ier l.I..
&6k Is. desieie da i s Psui ue oasa cuillkucuuihen 1.
meIIMs, w11 sojti a eMrIe s y e llp ellvou" liolbiu i ",n pro
do Is ,dsp.,d scls, 6a I a lae ,d hIs Reolhcl i do I.
J.y,-isv y do I6 b.clpci. db o1 1e ,do., e 1.6 loh's
.u poshas6ms p I I6 .p"s..dlida l dl. e sko qu.
a ito lama iplom, Is la.kisltm pau cmerl. d po dI.
csikkos e s l, I l cawpildd pai .edilso y pIlesirlo,. i
Isohad d pdi mi n llucs6i y AI der.ol d. di.u.b.ri I.
JLeilia, *h y camplld.
SM. cIsja'doimi.-d.-'i pld L,,do qu a. p coid.a.e
p ablK del Fore m MCM sl, I ll i uati do lot ilo, mv,.
coode ale Mneem llle Isi In aimlos de ue pueblo .al-rni
lmtllgit Li li,,q, iniabl in ekdual do Im lbosl .dol.e m 1 vM
baeh. .mp do Celb.


,Agricola e I. do -,l

auleo t mulus outiem. lmo esguslidl pd" m. o SO. D mll u
ri nu~irnd*!str a,.
a-eu 5 oo.Id b%,e ssdosu I. ew, tsem
MIMI Is Ubepal
L, p, mubg td"b .o la. asbs imoi a W ldo i m ue,.
uno I s sdvi_- -o --MIS .eo dej

rnoz burocrittcom ai UKO Y 2 un al*mP'"{j,,^^t
am mg i on, IM cladon Om= par I li ltima swarm atnroie
y tUJicJ0MImJlQOt 0niomjDC dl uul~ prd a JqINI yF 141 vet
q d un ms dem bmas Br a clelm, is sn.irm e a- m e'I .
se'tslM. m do u e A Lu a imnrmiaC6 due 3va puefm y dlbs pro
T, ddujrrb m eb p4a11 s to Aqedol ls Indmtrl&iaL cm po I i Iu.
".i O O dO N d4inbr de oNJ.Iunldo I trablo y fuEa e d. em
uuselJem^sl seea Id edus use. es- m linet O seuls espar lI spoyo
p qu hadhi4 l~n<> ml h_ iM n d po du o I y ipoque i c.
IM an lto fln. 7% a i I U 19 c.wtonfl: Marbas LA" _~
S - Ibmri- Lant Blonl
Ic.. ;. .a,*, mk= -, ,m..o.ld -, .
SMeS mUn ed iMdlndcuUble qu-
vign ruarva un pirbl.em tix pet=ls amlm o lmoo per.
omul eqim lu u e ud isml ye d -tlvidm tutumrs d.ons ndm..
l, buS y San! 6 l vd 5 L, usM 5 ino0 cimoo an tod @lJ problAis
sumc dwl losm qrslfm s-dinpan y Is iibml
m. p is doctoprm lu euawl ,oM, Ms .r.identsu doimlsn.
em u a &osloosedem o sa~ms slMs e'iudma an Mae y e Is
.1twT= Can". iscu.r^^
S Bancido dp omamns o Abricnla altdulstr al unis verdmrema osra
ae l-memslliesa scon sc. s lurilss ao nuoiumro p ls
C, bmd alp GoMss no dF un Abfs do. y p ridemldo uno y p us ti
cuerpo umgLI a "Uuaitrm colas" tIJ0 ong complactemo an rtco.
no5ra an@if 1 del Abmdog. sque ] nume ALum do contru ..iss-
,prten 1 M lamfna y I" 1 Bt .tnei m-dltlc.dons quw.
.n.=odu aB num o 7 mnquilll lefdfa l6 edm&un ntu ..D u.
p!'eo 1 rn a ontInelp is mel 5Voludal dk I uesi tro DecMho. a
Slsr de im c ida me l le -tadis-uy productisi a dus. i d
JMIs NOsR Qir oI-om mrim
l(Autor dtel DIn dal Abo|ado


II


I.


NOTARIA DE CASTELIANOS
Dr. Alflut C =-I Mai% Dr. rmmisuaeisi
Bem.as Dse. J ebh. CullG 1 myA
idMs N. 1CL N-NIl i A141.


PARRAGA, GARCA HERNANDEZ
Y CARBILLO
Abosdea -
Uffm La Mouqopsies.. Titnim M-M 7 N-> o


ANTONIO TIGEHA DO-lMNGU
EdII A u v e lCa4 d i dsL M-id L


MIAL PIREZ
Luis Vita fgWl Pirmi
Abgador.


=UO ORTIZ CASANOVA
Aboods Ext l ocal de l] Audinci- de La F lbona
Mogistrsdo del Tribuail Supreuo.
A lh m an .il T M I M-MMi.

BU)O-E DE GARCIA MONTES
Ab|dom.
Agilar III, m urbe pIk TM. NWIN& A4l y M-U1LN.


BUFETE RIVA BETANCOURt
A Jialm W d. daTrun u .tl


FERNiAbO DURANZA MBELLVERBUFETE BENQGCHEA
AlMlrM, Aff. 'noi A-i *fc"ll.Sdbebsgm A ftm W s-,:-,A M .
1i k W*Nmo u i


BUFETEDEL DRu ROtELIO D)AZ
PAR DO


- ad+ cii -


,,. s,, I


1Ud___I tci


LLORI
,4k : r.


-


EIMT


Tdimp M-SMl. I


aE4TO ENR1QUEZGOYANMS
Aboages
", di ;Apb.L.AI

( RICNA6O DR LA CANAkAiJ
J1fo ICNACIO DE LA CAMERA V
Abondoma
Aguwj brapg
,f j y Ok-nN v,
_ .: : i ^ '


C6ultural,' k.

Proplet-ain de li LJbreri--

Ui WDERNA POSIA y CERVANTES


hli a Is pnolefteloss di Akbopmdo Is eRpiblki
y m 4oemf.rme als-brm 1de lhiF Jedissl, elm u nd
ans emsllais s me il doi h.


A Irsie de "PIOPAOANDA. COAKIiCIALES"' Cl Iwmera y Jue F. Oemrrs. dilrerloL Cubs No 41 TelrilonoN MINI
'; _--- : * -


Saludamos port este medao, a los seilores

-ABOGADOS-DE-LA-RPSUBLICA

BAN(

GELA'


* |:.^. :
Para erponer debida y leg100 wif u c1 mo, utili e siehpre un
ABOGADO;'
Para comunicarse rdpida y elkJcammente utilice siempre la
INA-LAMBfRICA.- r
Servcio radiotlegrdficq '-n.i *internmacional.

COPMA=-,, -MA-"IC MUAN
*Scm Ivlllu 111 ~- C :t.Telfvf~nkJqo M4M.
.... .. CLn.1^fS M OncO M---


gioje""s q-d que a lnke- Nh aah udi d A DEL ADOCADO,
w m.e mdlo uan si mmdial Y om FU 7 twd Jmd de Cabs. queocwo
e 6" M niMw.m| hthM nilhuld .rh m 1 d alls &Wi .-
,I p-m' i" ptr-e'.erwvmte I mtbfywlA!. Sdlfet d el CaUolo lGRAMIS do nue-

JESUS MONTERO .
I D I- .m -
Obispo 521. A"pcrtdo 2541. Habana.


--l


r-


r-


I


I1