Diario de la marina

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de la marina
Physical Description:
Newspaper
Language:
Spanish
Publisher:
s.n. ( Habana )
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( sobekcm )

Record Information

Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
aleph - 1915261
oclc - 11968619
System ID:
UF00001565:15930

Full Text

[ DIARIO DE LA MARINA11 osa rccodlsIt.
", l 661 parlodlilito A~ en In, exte- 1 19 shot- al sernicio de log Iftte-
no nus prufelsin, ean Ia interno re-ea gzeneralec permanentllI
I n aacerdocDL", R INA de Ia narcin. [I perildico mis
' I Pepin Rivero DECANO DE CA PRENSA DE CIBA anti5uo de la eastellana.

I Aio CX[X.-Nemero 129. La Haban., Jueles. 31 de Mayo de 1951.-Santos lilix, Paf.casio. lngela de Merici. Pelrondla Cancio. PRECIO: 5 CENTAVOS
I Se le pedird aI Soviet~Pierd 1 rojo Esta casi estabilizada 'Tendra E. U. que Designada la comisi6n
- ,'. italianos mls del I exluir a China del "
. quetermineel"impasse 66% de eiectoresla lucha en Norcorea en pacto de paznipn irania que controlard

i de la reuni6n de Paris e.... un frente de 125 mllas a la empre'sa petrolera
disprsi, ." vtod rlind Ing r __ '_ _ _'

. Dps"r que en Ia agergda de Ia proxima Conjerencia afiliadop anficomunistasr tifisan los rojas porn esto morteros. boaookae onlra Io nacionalila% i-n Teheran N. i [ocndr's rcirrid.rimn a la pmr dos
. id Canclleres se prate del Pacto del'Atlintico y de I -O, I ao -' .;,,, 1 ars a .4 pesgr de ello. .na gran fuers nolirius que pacecen indi-.r qu- p. ede logrars;
leas bases establecidats en Europa par los.E. Utnido s qte .. ueoraltin .. occu', n I aliada IIaro acerearse n 20 villas de Kumhira 11,1 .. X.-..... *.. e 0 --:,.:.-, un acuerdo -eiit scciifiiga in ingleeses y a persas
cacceralicca. Camed. dei sc. d A leu 3l -e .''. I1 - -_ -
FmcL toladinc, Cl d elaot del pa~erse '" ,,,-',- obi.... rI -,.'.I'.' ,,, ,
PU[IRTOS ACEPADOS YI POR LOS ALIt=OS .m- eaidee DISPUESTO RIDGCA) .4 TR.4T.4R L.4 P.4Z ...-,Atle .....C r, DEREClHO S Q1 E COBRA 4' IR IN. IRAQ Y ARABIA
PU T SA".A OSY O LO ALIDO tsan ii e 7l ':r "ot ,mll .f. i. ,' is. .. 1 ---
I-n 9_,__121-=__11 ____
U soosgeeiaa iglds pregu a Mor"uson qu" o ,uI-_ En untos degdaraciones hechos a los periodislas. .La IA~'le 1-- :'-I, "rDr. Lo, iraneses reciben 56 centar.oe par tonelada, el
"cu l a. p sria /in a Ia orso de Ia reunitin", 1.1 led. dijo que loo chinos cfmbotientes se peu.orzados c ...'-e.: ...'.C, .. ]. Iraq. 245 4rabi. $2.94. 4menaza Inglaterra
Gromyns o se muestra inlranisente en au aectitud . u 3querdo p rddl, I"' dae, cerar en ocasiones a comer hierbas par Jolua de riirer rs .... IT I lsleIc. !' con rettrar do Iran su flota de barcos tanques
Penn d o [AS 4aecin cides q. c .alo .- -
PARIS. cc;epein" P- r ee p ce el cc., ee 11,.,, dr c -n r. lc ,c'l.' . _., .F .- a I .. .. ..c c. .
i spoeele ce, Al.. I rela Ii p %e Atlhe, icc.r ee Clouded dee cc D, .,i ,.cc' c ,N .l. -- .; .c h deo' ort.ro
4 i .e e IUc --. (ll 1"' du d Uc PI1ciln ..lcccc ,I.c rl 1. , I 0 r'. .....I I ce P i e
4, ci ,i 10, ~ ..c I'm prox O Ilrl. "'cc -.. cc .e -c a I - Odlil 4101 ,e ii. Cl ie i ue-e c rcc~ icc ,c,c.c FI ., --
ccceeeecela- indo crclaree ee , Oe -.1, ca fin A ,I ca ;,fe dc c .. rcl, o .I.h .r1-L' ec angc r.n.. :-e.c. I.
,- t nc le *gcndd eec. cr lecca c. _., L `e 1i I. I ...... cr a qua c r aen3
n, , I I r '. l. . an
co fci [caiccc.ec cc ,' iic cclef ein q" 1 i epie -- icc fl.cce e e 'ni. Z~,. ,cIicee ______.. T r:d,-z q"'t'-'i r j, c* ',,' ,"''-' er ccccccccc..ee ii
K en e c cco ro.l e .dIIs fe a c .C ri o d .ro e ____ ___ UO a,' P C L dfi c ir l ',0 l2 ue Patici r t, o. r "" -- -" - ..
.1 t : q Babe anq .d. al-,A n I,~ do o r .L 0 I. ,aI,," tu Cc;jr q6 ,I l,,.p II A ,! C . i r.- I ,, .... f- '.. .. r`2,, -, .. ... -. I "I ... I -. ,:%. a, o. P. ..
4. '" ranip cce'% q. G .. sc.c I ccc, 7cfi c a `( ,Ccl i c~cceeeeIeci 354-I -Ici in. ccrI-):~ cir e pic __ .i..e _
ga s Llus .ond 1ne n i~oJ d n a e anc. .ra cl- i .a a, ce~lo .L e M cren C d f G I.: a 1 d t .. T. '. ...:F . .. I '1,, -, ,, : ,. J ,. ,, ; t ., -r ... .n o ln l 'c r a rr I&'~ .: . .1 :J ;-,D~ l .... .1 .a .."' ..
;; c er Ia Ateid rie laeledc pr clc. ficcccc Ac c~ fiil CdUd, "i ;I` 11. o V :.-- I- 1 - ItI 1 1,-. ..I . ci.,d, I ,,,., ,heed Cn. d;cece
le- reee i. .... .,ii c -i i I`- "" .... .....c.? c..... di e _e eC. 'e.
P ci e ea c s cc. held .CuIpc re ,, I... .. .. I ,. I ,-. eo rl Iai, ,Y ,c, ":,,.,c"c, c,',-h-. -
i.. ...... .. IN ....... . ii. .. l ieme e Cecce Udes"ec .. .... .. ... q' . L ... le oc.cg. ... cl ,. c..'. ... ....... -I... A.
tc ine ncccd S eiX.hca .c c P I ftceccci. .to ee f is I. ,c ce S 12 ,14.151!1_~el _iCdiec~cii -- Nif cl-i . .uer~ c e u
d .c ,ee ..cic cc L.cec. IT'c-ceceI;ci~ er '- 'e-7l dee dI -- 1 ---cf;rc-,:... -.- 2L

c-. Sccclp~l ucuc,. lci ccI erldcieo.e- N 5 ,clcccec c6cz-q laon e o '1 : _, P e '" 'J ,'h 1 l ',e' : " ." ,. .'-" ..,n.,
". d cm ner q ." -cle Illc. isrrJc led ooclrcci -cc/ecicai o cli.aV I .. e. e, n'Cccr, c d -
aO pcecc ,,%;.l.. c" Icc C,,'c e".. .c ,ccel I~c~ ,.f . -- 1i.cec'ie
F, ..- ~ ~ sere z e . ,- ,I z CC- Eliuio Merton M d a d ei a) r'l ,],,uIm 1 ';cld" 170 IIL ....r.. ,; -1 ,.l', c, . .. . -c: . --,1, .- ... ,a "Ar- rm~


e. i t b~eccclda po,- ucc los ccceerl cc cU ciclr ci~,. .',oe t s.belz m,'. dc de cc'i,LT, cclccceect e cccd~o c i ae .e ,gl ... 1. : -"a":,'oa e,,'- . -,-." cr, e leecceen que
. en-, citio h i . .At..e.e .... .. ...c........ c. -1 .c. ...c. .. ,,,. .. ... ..c... -_ --c,.-.Icecccded
adds. r ei -I, ,_cl i e dcccr ia,- les te co .11 n
c' e [ Se qiceneliacc e.i .cd_7-ii.ei-" ,inore ,-a -., 1 hernml r c on
.. rnC:vlrldLI it..r......... r.qul 1.;opiiartc; Auton zootelm ronsello i.la li ferae l.on iSupres. -on de ia, mi""lone:,l".., ......I-1 ..-1-1,I..7..C.-.--...z 111 1
... spol n A e Id~ ] iaI d Bll. I U.1m nSO- ti- ae I" Lolcai u s~~u m w elu-h - T 5..i 1 . f,-.. ,- i. P_, i ro Iou n idcs .an. . .) .d _. a o .. r .. ...... ...... o, c g e r -
101s eecce&dIded-,-cccc educ.. I .... dccccic de-
,:. m r, .Ia n c eT, dot do en r. y . .c .:c" c i c cc ::-.,- ... .ad 5 dse trcccde 1
..cccct' ral''
AA er ooMi l A .I L I.. d. 'ad rI. c o ag 3 I 1r, I 1. -...3 ,lI Iic-,%
AU 1 i I f a. ell a ,r ,I- a rcm e rr = -F .. .. .... -.,I -z ,eI Im tr de "e-
re l cn liidc j Laoi ri.. .1 ,= Le c .i- ci ..',or,-.,-: .. 1. .i. . .... . .: .-' cer . .
i Sl ur toco, D o ,o, ,i cc I .5 1e-? ., cle --cI .. .. ", c ..... c '.blc. ... ,
e, % cuft a 54.C deue~rs.Ia ,lcf i t)e v~ Np.er cccee n' Iced i. r ser cc"2' cih -~lc c e ce c 1. dieedlci .cIF f-.-.1 .I e.-i.c. i ce lccc cccc- cc .cd ci -~ dcc '. P.%cc c "p.c
. Id a licblac it.no P cccc I .cc - t .: trt ir, d. ,cccc c,' I c
. .. I.- ..., IT .cc .. . .. I ...... ...
t.. V I lu tiu e u Ir l ml i o ir~ l Ce t .L r a "o-mi [, `e Cr.zlu o I.. a,[C & 0 F '" 1,,_t .i m l I ,. - .--. i C,[ ,. -. -' -- -.- rI 3. : ,, I ... 1 .- ,. I -. % F:, '-,,;ntePlIu.- .peti


ee ic c~cdc-usci c lii esi blrl arii p giret i ,11 c'_ c cc ci c ,cucccI i iceicc 13 le..ee ccc, T :I L Ic ... M. cticc.I..,
to-. Li es6 l" iloto eli -p-e n oitl [a lrllvik.i " s `CC %J l. l r .. ... .... -, ,. ...... .... .. _h. ... :.. ... I.... r,-. r .: b' r e ...... ... e L t.-- ,v

e' S a r r e e sal e I c d ic i -r .....c !, cc- c crcI ece-lec . .. .... cc. ad -

qmerne .r lxtI c . Sec` clcccccc rtc c, ,g- atli`ud:
0; ot dic It Uctc. c : r ; cc -.-.e' -:eciccI. -.- :l -.- I c c.. e a-.- ait I. icllc. f mrcrce Oil
esa i ea ,, 6 c, .. do ., l.cio q ,pi h ,, : ofI,-Il -j- - 1 ;: -A .1 ....

u d c d ic Is Icc IIcci dc "cc- qc .I,; pec c - -c,; - r- c ,.
4,p P, Z; rz-. . e itcccc IT.cc ccc icqeiuc' "ce


iciiiccidtdiicci- rici, ,c rcc1 .dfciCrc.in~st cI-enc. c r ccc I
..as cccd~ececccc Idc e ie cico ~cele ldcrn onu cl IMcrc Il ,L, .I cI'cc.-15I. I I. ._- j:i e1,cci jc Ic ..1 .ci-i. .-c -.,~,Ie.- sd s iccc,, c
,- ',; ,% -T Wr.,
cI.a iculil icc diieccicc dl Cc 1lcicp[ diducA cdIdc ee c l ccc~ uea
--. Wicilc al ,c cccc R d.' 'v IineI 'gnu.. i. ,e lcccc ...... Picrclcc....ie,,' n e .. ...r...
hcoclccdccccccc]_cddcidclccccctdc0ic.....ce icc.... idiccccce ep.0 'icc'Lcuidecec. kicieccpccicccicec Por a,(c"rl eeo eoJcrrc.
r~~~~ ~~ I -l --a Gosl'daeI rmou
ccec i i ceentic -l '--:elecci dic c l C o se Sreic d, pe u I m ci fcl-cc, csIcd nca ccc-. -c, -, pideno lr oc ce j ircc de c
no ell|o1u, ds didlta inelr *ll ld .: ao. ,uco~lra .- ,ft ,I.d ,i- r*do,,a,
l.,.U UY I~l .. P.,l d ,o, l ,


L,. cIce. d.. lccccccelccclcccic~ cc ~ cl~ ic ~ nue Ia Urlir nmihec ducmcniic
cid'' euieft ie Par uento dc le 2 e0e0,00 o hce di c a mcU' del 51 ib r de $u135...h... a l ...ii..... .. ... l -I. se c l ia c
fil:, -e -one~r a,,~. ~~ qua CBpeabrvro, i I 'r,-,rod I om aii y
diviec ctci cc l c e di c n cc d lb ic c Iccie d1 d c.. D or, D uqucic I..c-,c iF_ z er l -i qu pri-

ice ea i ecs fidaile dicari ree e l cc P dr i Centrar ecpi e cc Cub lo ce c~ble di ciclclccdld &in Ip~lc cei. .. ei~i ic Is Ie iniir ccc dcc =e c d. cc ic ., it, .
1. ., rno5~ asicci dcl ccebdccrlo mcc.cmc It a _.rn .ro~ io uu ra t
ue do a e ne ..i. eiia, e ...c. ., .....e.No e a oa rn e... .. . P aro .d a r at e l magie.a:ot,,de 11 o c,' --:', -:rn nu '/-t '

zuo 1. mUn A sIet- .I e t T IaMicc de ,RcI:fm a
1 1.. ......... ..... c icarc
Ypn cin o ah ddor deli.cnr a d rumc I dcd p a_ -e-ea de losE. :,-. .-. ...
cc .n a i, d e i rl proucocan drne cu I dm
r A C.'m...n rpu s A1; nr.% id /lll oj .. Tun,. l d {,. P 1-i 1 fl~- -. -21..... "lL ....w u ims~ ... ......= ,-l- 1. ... .. E, 1..P,,,; .!. .... ,, e ... . e.. I .,. .. ..,: -_; -.
...mac i i d 1.di a. on a rie to d .a1ion .. .Cpeaar ...... .. --e. ..e.n-e .... ...... E cc e... [ .. ,, e l e ,xac e ,n ,.n
cicscehcl, :c d d r ieac .It Icc 'I, ., c 11. ci crclicc,,c i.cu .cc c ,,, .,,cc.c. ., c-accI.1.c "" .I. " .- ... .
FF III~ lno, dA v~ria ones de t.ln- a Pu~t~ enter hu Ide &% Fl-em 1.411 1i F- Jl~r oli ,,'#al _. {q e p, u.e' rr r'. ,. ,.'-,,., rl: 1,o I ,l , :"
,;,% c2. B I p cn pa Dcnccec 'sItalia ccc, 'eccee. rr c e 1 oar c ,c prr ccc c e I,, ,,t J c c cc cC..c ..r cc icc ae -.
.3 ` .I,- I af.. - -. le-.. , I .E .: ,_ .- .. .. -. 3 e t a en di. ts .-cccicecei.ic"udelrecccdcc.1ccIle.c d'. -..".. :cc -c.:i I .cc-c, cce:cc...i0.mcdigcc I 4,cc- cc.,rc111
Ctuncci unlcc ~ ln.. T W jimp rt cc.. c q- C.-.., A. 1:~ ,4 ccc c li

reduce c de am c m' tocrcciccpcicccci ia c e r aC06 3cac'.cC c a I'e.b I-.. .~' en c 3cc..ccc .r "e1 -".c c".. .r,
Icnic u c dc i.l llo" iecc.cc Pac h e i do ecl. c muna. didi e'e c r el ,o, ,AclccI.i d.-c-- ... -1 .. ...).c m. -I, c"-, ...... .. ", "i
ccleci~cicm*1 cdc.scc i~ee Ccc,.a )~cccc~cc i...:.c r.1a i.i'. 11~cc -ii -. ecece cec1. c c cc cl, cCcccdccp'ccc ci.- c ', rzr...1 .c Ocu u se d clee l[itC
.A Icg I mo lon e ltdo B enl~ai p e~n m A [ealtl A llltc d1 erol Ens, a IT4 n,. ~b~l ay P 'eI ad t~ tl.l o do I ,mr ... Im~ e Ic o~lr r, e[[ I pr ,merc.ali l.an,.le oe m --0, I.., 'e[ :r -1 Ud l e;-r .... .., I c aer re,-." r
r .. e .el~r dealt pllk 'mlldrn-" lple4~ In'rr~~ .a-l ,p; d'ral -1,--trl -17 peasbrt ol. ..- .r ,.,, e'
BJ ,L. al sob~ ,lll J llr ,m-e~ lam% r Aerl L re ;el I o I.. r. z c i 1,t ,, ,- u ..&L, ,, iec -or I:,,e wr..c. ,r, Es I,.~-.,o- eua n

o us sec cc c ee-= ccic cccc......clcc ,-.cc...=. e ~ ...cm c cr.ar eau o, ort i~cc ic osii.cPccc~~~~cc~.c~ccccc~il
... .. -,la y ....... Ill Y,.. I ;a ,eL] do. derlb~ -sed. I-voo Crn e M-, : :,= ,: MU-sF d Aafj M S !! aer a e aIi el dc ccp le a e r ci~n cis e produccou decc el i [pc m ,el cle itlil-u-. c.-ce"cei 'ce ihccc,. 'ce-e- c. cii.i cic c. c -ice-iic rtolIrdc oo cleililccl illlO ho p iencecciOc
ccde ? cc Cc- -a es ccit i di ii~k e1i. diciee i m -1 dc ccc ,i~ Lcc ecFried ci de ciiMc dit -~ld 1c. cccc .Ic =e ....Le .or. cMc cecceccciccccl.eccccc~
'.. ~ -i~ ..~ic .. -cec L A I ..e AWci a cii ems
..


d- ZI.bIcdim~ m~o cl4 11i,ic.l"e e r piyldu eri .ge r l Sania c~ Clar' l a p c t Plce cIcccp ... d.. i1 Iccc"cccc 5cc ? 'i Ic d'c .... d"d "ecec ccI 1"1 JC:-I "= 1 [c.. ... ccc .0 ;r I T e ... cccne"6
[rlclc 41 ua ee dl ,u er t cccl. a1 ee testa eI clcJ i c -,er cr, c ,a', ede c Icc dc IN Sc...T cdccli. cc ie pcch u eda eicic iciic Haban,, l i e c. r omunus.. t ,. a'- -i NI dc' c .- c eire... ... cc c'" cccc. cc1 c .c c.'crc"iicrmriecc
r,,l nccr pncct-q.dir wdude. .Icce rcr ldc-,c-u id.le. cler,:ecciciuDe1 eper lede t. el ccci." di ip~ c L qr cdi Jicc. 'c 1 4cec cc_" di c Ec--ici"- .. c -c" ... li c _n" dic
teric n cun ii in re cit,, e jeu e Icev pre a ccc d~e rdui re ri a m~ Ijioc derlv r ( oVl dIpI- di c iden~ r, isccce Ic,' e ic cc uc d eca.-.,cec, cr m cccl i- e cr]z L -n .. -c"'c .. e" cc .. ..t
I]l'e l.t ... .. .. ... e x .. .erdlilcuc .......Ic echi .... cc.c.. cipr Cc'," ) . .. O tc d ruc clc.cccc' .'a Lr ;- h "4 : .' .L, I 'i cc.. -II.ccci i'. c cc.. . cieccic
,e~ t'" a u cin icldciep Al c~r'e'edi M0eccccci ccdecdcImr Meu ' d eIx~rr .L ,,',. -,= o.e e.. ,,,. C .r-,al 'i'' .- .. '-: fc-,il "e'cc -ccu c .cicccc'ccc1icccccc-lu ,I-c liccc" '- i "- :JI ..... licc' cI l1
= 115V a cI .lc ma ml e wc rlcc i chr cof cccclrdcl,, e r rle Circc r.. . ..._I"__" "__"___.... L ._ _
cc4 ...; c...c.i.e i c e .ccc. nata
.ne eT, -.~o eItob .quuod Wreroee ofe IW 4 r ,ll toK.; do Wie" IWdcelIcccieii cp cccl d n, cANl CLadRA cs~ipe ccnr ina lcc ma u I |r i u ce- "c"eicd c -i S c l di "- o Ii =" -" -, --, ,-- : "[ ,,_ ee cdai c
icIFcc Ini cciccccieuenddcc. I =


r .n -c a lu o r c d A; dam Yd tr'rc .... i I- Ca m
t1 .1rccSnclotmd c, pe~ci. ccmlc,,i..o I. ccc..cc Cc 6 nlc ccc 'cicc cn I di do ,,c, mc
hcueccu4 Iccc accci Ails- i-ccdclc l a U %Ae.a.Ile p i e ,
Inscc~cceece =cc~cdi' oc cc 3 1. c c IIncm% dbd i lbA a .mmeamt Dfc cbl .crms dliII J mc ,i ei nci45 mo ddccl.i cic cciir dl uccarjm/ x Im el ecm~o dc ccci ccc. ccccm cccnl cm L c. ;e, lArlpli eMo ra r =u l::o ,[e- ,le 4 -c,,rdccl,-ci 'rc i cccftcc Iicncii, u lcr c ccreo
V c On rl d l ,, .u l d-i m I .. c cc u .. ....... P = ,,, c.c . c..1. .. .......
ciilod Icce en- %c.P Iida :c Mcnte dteomsY:'j thlo Fr~I u
I ,411 I t o 30 e t dd ~ ud zht Il as U 1 ranN .ncLAmen. "er ', pr -Tdm~l 5Tl m.eelv -adlll on ex com m ert d,..-b e L an e ,u Q 'l or Is M L, 0:.'-e samo= cr a~ eno
d p cci c gais, c.c1c i, c d V tc Ic -e -into R hddcc Lc 'c4io ; ae e It r U. & c c- e le c-cce ..c_ I`ricc dc di C"s e.' c. r,. in. orc tccei my

ic1. U c c de ci cla clic .i le de e cchcc c ........ cc... clc b.. It l.. ll. . . I y d ...... Il L .......... c....... M he n degu Bipo

cc b -RICc A c go -.lnI i cpccce e r "'l -ce c dccci r c . ,' docl .r R u ic e leL i 'J r is .c.i ,u e di [e..p e i,"...ccc cc' iWa s 5M c ,
a*z .0'l '~u Bar tar, crr,01 00r. deia lio~ "e~ -7 .a"e f-f.,Ul O.rg

'lid =drl Ido Jium II I=.ilolA -e, 1UU '&[=W r.' l;.. .. .
'doO I FHZ] N| "l~ si ra.a ,CIU E: glAo s gl- m vi,, r-,, r. fperl me Ib te, .f X,e , I?.nuPi pa- mi
lo Ila .et~ a~a --tahuf 0.LI dis ...ll~M ue" 'go H U. l ,.iB oeb eemd tdaLqqt,.N'T bel
11,171 .. . .. ,, I T -'E. ..-.
MIARIO DE LA MARINA.-Juvev. 31 de Mayo de 1961


- Noticias Nacionales


Inicianse hoy los trabajos de la Tribunales


nueva conductor del A. de Albear Lo de..arn peligrosa
_par enferssedad s elsetal
Abastecerg de agsa los repartos de Lsyan6 y desic--------------------
Lawtusn.Batieta. Tssberiac del atasceducto de P. Secotie
P.. Se I 3,
S- e tie .- .. ..,. ;- le tubperacas -a ., n 1 t 1 r . I -"
-. : .',i - '- - ben il/ importadat s det e71,.
a e,. ,.i C.ia,'lu .,- i. a e encuentran situation e.. In- h1 -", '1 .. c' I. .. I .,
1.' 1- e tra, ,3s- If- ,I- ..er done babrttn de quedar -e "-- .
ductriPi so Seco a Ip zot a aIee dit rrada. t3. .
Ls H b... qua- cnmprende In, bn -I ;, d, luh 3,. .. 1. -.1 v,
m, 1p L.. i-, . um n ~ ~ l~ a d h b ..,,, .. ,.- ,,,,- ,.
Le .has o te t ItI"pee-t rre-
S e ,-- r.r, ,.1- a,. i- ert ie T. a- is .s- i
,, i.. ur rlh es u-.. h mtP ers lee pttos d1 "te.
let Pee rt-.diatss. Pe-rr ~ispe titele .1 ea, I.. 4t.,
itLops lete s n ame.hsris Mset Is bis npan. deetiesi.t apIt tie Lossin" e t- r latie leerdh rel aestrxi egl
urem, tmm ndo hacla Molntilla, Is cu. nes, secretaria, seceln de camislo-. elgs 1 6 de Junin del pasado a"'d
rtreera de Retiae Alt n.p .....e Is iy drvl...dumbre de ia Ciar.... Mu. eta i cetreterta deCelmar doiet fut
tuhesai die trsniayp ees pulgastas u nipel. a servidumbrede / I Ia Adm/ aecpade a batazos et choier Manuel
diit etra que es el tronpe central del npstrec 6n. .
Tsnter Apuedueto. A es a se em"-. t- t.tiu I -.- .
tsrt un trandee primer te tre i ,- .1 e, .. 1.1. Al e"
Wtulssdaa luste dt dlec sI I "'e'-''i act itutt-t, B. ..
concr ultrd en Luvad. El agua, ;t-r Celtuibaiees e dte Ie p ,iedr n &I
cedente de loe tnanantiales de Paso
Seen, alumbrados por e prop oal.t .. roor. i ere ,i a penmh-n fflluar i
ealde Caatellanre e eenera de 1948a. El ana, -
te=pulsads per hembee hcia us drato lra b t 'i. ,-e '. ia ,r, Fe- ,-
d e p tis ip a e i ts .a L a G flI p e rp ctt p a t .t a r ia't : '1 : ,- ,L .,- : 't l e ,-11 _ _
desde done ctrre par detlite Para pr cotieceptoe / ,T e : e. e-..I p.
abasateer tIs veintttrid repartis de "u i deon. Si et t-a. -1
Arroyo Naranj o,.... atro de ranise/a. /tiao..... -,- c
Its, Wd Artroye Apple a- El C ta' a-e a eonae c.
rii. Tstehldn pet- del eta --te /pesappentit. d .e -
rrern el agua desd/ Lt Paat. baits-iue ies.uent o d im s a. e i .. ,
Lawton. Batiste y Luyanp ahorran- p e e dee 1 F- I-
,tone el bo ber, hc Ip cut e d-i er en cuenta 3 ..
d le 1 a n q u ei d e P a t yt -. C .... .v r'. I I I
tiend. disp ... de In u ,d, J.... Is .. ... -1 1= i.' .... ... .. .. .. . 1[ -' I ';
iep b e t it e up ret... d- mr ... r. E ..... 1 .. 7 "[ & a
zonealitesa stped atd t-se I ciud a'.
d hslento de treinta y cir.m I,/a ., e :
de te.t e tie I5pe r ... .d En- el Sal j. 1 .. "v .
cinco be ston part cubrir perfect. entregAdos hay, it.. -d,,.: 1; ,. I u
han p pie taia ptl- ia- et a-einta/ e pe~a ,v
In-e -e ien oeni es. tie Arrpye Ne- .teIe'-
ranj. Arroyt Applo, M entilla y" El nosy' qua s ie .- i f,, s-
Ceh'arle. in s6le hay ee en lees i del peaadt .ue. de febr.... stlene quep e'n pacti de cus
pi6xi t veilpti pe t h"ne.. rda rat. ctuando e ceebroi el INa del Emplee- uitr faltaie tip aridcad en Is reterlds
culan lo d tpcncos. Los treints mello- Ls dietiui'el sas ch'd let- pu ie ip seie consvitt-a ni-
os g~~~~~~L a ose res ape Itp n et. m en e ueisti nl tastri ositeoa
nee restantes cubrpri n tl s neces.d/- de dace taris de edd e hlijos de rat- del tituto saptime, sepct- upsegutda.
de de sl zole que ierfi fsvtrecda pleads que perciben sueldes de me- apartado ti artot que dice que "se re-
con l. s brast eu cmlenean hay y not de cien pesos mensuales. canoes tambltn este derecho a Jos
qus.seit, ilrtiformd @1elseior alcaide, e eseaenta y doai l pes.s par.ee I G c- ret hir e eo hu atirn pietr-utsetp del
-pI eturnlptolhteielt Pri'sr/l/tteetepi
estarkn eoneluld/s en el tidrano de ti rhepes Pedvtet.a1 que elle no laure pe-r reeolutpie6.
eoveta dims. Ha.. la Tesoreria isud gradiaiYt r lot trbunales: y Damn atel ipteresade
pir Ia Contadturla un libramiento de perdio su pensl6n pt no pedet pent_-
4' agonpar valor dle S62,282.21, pars el birds Junto -o 1. ",,1l, estl inelu id.
psti pbero Provit- ieadl ll. o asipot-sIatIe at p sepl eilrud
AGENrE EMPAUCALDOR Y tide senh ndeMte impodre dentro de In dspuesto en Is eitod
-AGM ZMA CAD 11 Y cl, a_"v~rci~'n~a'I al P, dedtsposict6n, Y at no reconoeerlo am,,
DE C EGUBOC EN LOS L. labana para el sostepeiepte de el Ejecutwvo rulner6 el derecho ad-
STADOS UNPUOS ese rganbeme, correspondeente at einlpstrattvo preestablecldo a au ft-
me. de may o. vtr.
Carefu."eseatgesnr. El "Dta lde fas Enfermeas.' en el Psuatid6 ep litta, et aps/s eeies
CsIetstee s es p.est;t, "Pcteyre de Asndrade," Re d tes a.s .s
11, li ri Id y, mae o Isaiers ,' Jaa ..nc- r6mim. Bugend.
ae eete;id.YsattDses El tilttr F tie de to sel/ad Maplpt-
364 ssa"e Pee N s pal ~doctor Angel Gitral Casielles, ha Sah:damos enel aupremo at doctor
rspwt-, New cr inf arm ado que se ditpone a cclebrar JSer-utl Pugedt qum en Its revaIIda-
el ..Da de Ie Enlermeras" con brht do en lp Untvtrsidad de La Habanta.
ilantes c ton el dom ingo dia tires de su IItt o de doctor en- Derechp exIph -
luglo, en el Hospttal Municipl "Frey- dido par le Universlidad de M udrid
S ie le Apdradi c. El doctor Jer)ni/ n Bugeda Que inp.
iAt/di q ote I ts x t- lepp . .- p.au sit-i6a. en 1927, en e1
a1 Rm w D do organza dos. Par "l doctor de. ... A"' ibogadlos del Estado dec
/re dirt.epctord in,.,nr de I .., de . de
', .itt.gdel Eap sd. en el Tribunal
Ejsrn.Lhl. .1iio ACIo gr~ximarient-ile a~ se iojtltiaajree elui
AkCid- sm tra- P ... e c et.s Iii mportaute deld r
Sd o d o I grai pa t Cu u.,
stsl s V ...... a. I..eam d v tePd Construeran un Fran plnts[t d d se PE t 1t2t l .4 futtphpombrado ar/dmleo-
.....ei oe is doFrtda tn tlnse seas Ia C Izt dsd Is Ra h, propl or de la Ral a/e ltd A e -
aeeetel ra s lt- rlc. n .u a d' i I... Legislsci6n y con Pa-.
te.re l pt- Eptie Wss 1r vtact el6ndip nt e de
Q-ser.aMv r.PJe iUdr rt at p ar a el tepsaraamenp t ide eshs plaepesllden det Trl-
.at sii ctl,- Uraslamp, me enels bet yer Is de un burll de Gs rantls Constittitontsl o,
ss Adte .... .. ...t. rr ed11cti fIc egu i p.lant ....-p no htI de rete fio, bs eldo eam-
S I nut rssadt. ito.-s Ieats a ei- set p a eea fir/It-ed, cesa, Caepnde" Ap rade
Ont tes code a, ces call.. .ia'Fr: brado Mtietdbrd dP I
i a~ Um"M ntLE MA.16. -4 .n.. t pine e aFWo American en Paris, Instituilbn do grin prs tl
mlate stlirfact11,m asst llo ISFt Idu tmil 80"t I.4t
te e ittllfl t qsi UstIr a"l t a
mal Tandhlk me putorl6l .... cntrue.. iu e rtentetro nS ..inlu ente a~IJMI
"ila St-seas" as 55 S iscad~ ei6n de ,,I-taec le de hI elits qa poetieeren ldushes jarlss, y'p
Macesetaaisn pin tieie tp jtten/s are penlaver Cubah, enre otroe, los doctoapes Sa
..iiYt, ezx 9,.sen..hrao del seuor Carlo, te Is .... te an .......... Per Ca-ne
-% a ,eist, Carbonell y Wolter del Rio.


'nspecion6 el alcalde Orie last 'ida Civil


bras del acueducto de Marianao Interanie resoluain
-- . ..nJ ,--


Iniciiid los trabajoa pars la instaleaci6n die la
.aimeva coinductlora de 24 pulgadas pars .Mirasar
F., Jl a .ei.s1k re. F I T fas ersis g au a ir l srlai O
u-a taa l entitlasaseslpa,- 1 acsp
'e, or .1.* li clorMI .'r.au ii ra A -ir e -ca d~u^p u ^ E.
u ar larC-I-SM Lamara i.saala
.- e,-.-h... Mai., c nt-aas as q a -, eac-s'..r at e ris.,

at.. 1t *Ars'ai'-f tesa B da~eaa au psjatiie
e .a -l t I.e s .. ". ..- r.u. a i l' c i: .
Jel..al ATea cr- C a I e. e G s1J. ea cu an t ua J, a lse liQuljano,
a I .Eai ea to et'FPlutrea slaen mi Cent ral. Gene-
oMn s -Me a s IL e e P. So Rso, r .e o..us--
I -auel Io n e s(- ull.tnsens pnrid .e ia,-s. ,'t.. Que-
In, de.,,_. lie .o,.ea.. ui re cdn P a teste sF Col.nei
dl ri. -preser no.aes On plo pr re. Pa esndleara pse arsl Mre de
A r,.- l de 1. :.r, p e .la 1 de emlh Tb len me na, rI. ,da ]os traba.
- ccl aorl6 apc lo a r n asa h aelI jr. p-tr I es ilal'l%.-. de ti isnuehr
gajn ten opuetsata ptaer Jo is uteda ista odtacm
',, er-,e ne I.- srd' l lndo e dral is n ra r.-ea,,l.ra a' a -,l .ale e 1
.lcrepe asrforma.ris Insntladoin Co. air asae r Ni t-r s "r.. -i.' de.
.l.i,, o r : o, lller Sale. a il c. To i ca le Rea l l M nl l,',
I -iie rr.ll tirollo m. s den s l olMs oed ia di e d IMer pen r a u
, s:.'rme.eoesC' ...In o d..... C etecl po St Cm. lsalertCilitt tSlaI ney. noac.
a e estai ilsacee-sespate'.- e Tlisrdasctaa e -e n o- r
esi.aapar alts ie 42 patasdas[asss seduissa t'q. .Iat. vn
do ,lM. 1 Q it' 1 Trie s dellrn 30 .lteedm- serale d l "Ps ei1.,-. grdecl
n Va-el ao paru Maelg dao dnee rtdo qr e le- i e asesplaudlr
-esde, ese A uediucl Ie T- mailat .1ami'.-sr.ert-i....- -

LE u n 'av 6 d e -br hsan he r CCe r et- e p c.- ,
ri L asl s on e.li s a u .alses Wila r .. ,. 7,0,'00,.5.. a -et, .
a-a meeau. au aI-Pa r JIMa Ia tie. ast.z c

:6- .3 .ei l it-,,rI t.1f. I. .. I s l se il-es Oh ,giP ic ,p,a T,= ,, lcal-

,'a, Frdasc TAo-.. F ..e ....ns. - i e
eels S- -e a t -1 .11au Mu5 F tsMe.-.o- e..,-,agn II.e-


z Drlnl. -3lu me t, .. iuead e.'no I e. 0 de D1 C .

t h n~ ylaak F. ^'lf 4nua nij a a l
ala a- a, q...ae1I01le -1111 -sIa -


A ". i .r-n Ibelaai- te :u l. las a1it -al Ha u ,la,: d ta .l a,
ejnl All~ el 1 ]n e Ip ail. nos ien n jed *a i do 1
Leyu a l IsleT nP n.con dnae gar. s.. I ,n a, Pa.r A
A dso o e t artoSsr deau a vece-as estn- a ,ias
S raie' Ids es bes ate- Mar a" e h ae-a t erlllt a usta g ec st
Va eros ... ..ia t I .l s .sa, .a at- ....
Fiedeless6-ansasecers
l VIajro,-P..aa OrtCe l'o' ronaprsc o,.
'-t ysds.aiisere. s dssict,- e. I d i s-ac
ties)aprenass pIa re/adi;tiet a riel
Par Osese CaCle. tmado at pueblo at ecuantou ser.sce
S sbre Ie ampllsci6n detl A cLauetl
Delegadn. eelbaass l am Caen rroee s/anusent e a e paobr se realizes r-
Arreesrs d.Saltade. Utles Is Comiltsl tie Fouento NaitpasL
EnIs borao ad u ayertmbarearion de acuieriado Dnlar esaolualonesyle
can mroato a Houston, Toal as.- de- Yes dsel pae, lrae e a petrimerasua
legasns eubian F s Is nene eX n terl dd ds P aSarlned ons, debao concern
manual ds iIsRtce Mslera Assmea.tstntd e saree eaed Pa heta, s beeho selra
ume s tnaugurara- e dlhCa eiutasdnematros prs gqua tods 1 e omunatdad
el praximte da itprimeroa de junto. 1mapsaqui tu haee par. pcogreen de
A bordo de u "Eontuatetosr" de I Ia eleudsd. Opartunmente re.libhre-
ran ttifpL aa. r a cona afintl dea- Isae nus l.es pe T l caeSy etem
'dacin cubans comptauc par Jo4ion, iLc a t es lams ".er C.eomo
iTren Blab, F r oeent' Oreyp t s rep sentlaone" de Marlanao .
Silvind OGra Rubto, Glber.t Smtet, Iespec e.rtemo lea trabaJos pera
Lou i Sm i th, Zoal nMurias Cond o, laer que d as Tque l hace par. ua
Manue Ortega Ganz]ez yteeTlat Cas- preanto stangamos o aggo s ue eson
tell s Arla nd ta. mere ees t aeludd y qua sus vecilos
Comoa lnvtsda especial al i etsdo tan comprenlpvos mshen y pusstace-.
,eventola eMrh6 Intelh Mrs. Gilbert parioan enuedstra afuerzol parsan
Smilth, roprasldentas del Comtld Cu. toners r eutr esp]atudldo slogan dt e
ebn.o Americana pro Fundap id CCiudad que aProgress.
Invletigaclones PMdleas, aulen pra-
u.L.Ms p a ups pa plpseaila ante a
... ... S ir .. .. f.......M a .... h (.i .-,...- .. -- '
....e.etie. ttltulds 'Cubaa y..... Oicia
quiezzarrocera".
Partlerss pars Tsnas
En uonev16n de s Brla B aliprtle-
tat.... destnta a Texas. Witliam M. Define por.87,OOO en iun
Kunzp Frederick A. leaming, ue- C
gio Martilnez Jeed L, Qads Llano d fueg O le un conserc|o
t Leoel Petyles E aBrueslen. Los I -
gadore o dt as.ia,, JdeJ la N Ionl .., I.,. il.,en. e d eclari n
gedeisGo l h'i 11 at8l a n tF i- b `e tb.oe- In.a d,. 1. ...rd .n 5r
To casIer a .,.d. otes t .s1e'-..
tee. cc a" : t sstcs. .Ca is
Lle ,%- d e I rk Y *a p c,,e d IP heMarin ll"e.
ts i 7 s sitop fal antonala Pars e tia .
A Oriee m~e feaseda vIsr -
A ba-de ten 8t~l ri,' 9I'1 |~zom ~~dsl.lo
ianstl la- os it gits A
Pelleine a n tan o-Is anhasp as.al
ai o II me io s } !C or. a [m nll[ [ heI"dt l
Leyda Rule Pslsite shI, Celiesa to] oe ift'5I s mwg te sIrtes
lea sin Garci Crae arrto 'Hn,.Thd -1 "iss r toartele ae b.n.
tShaffnert Jests Plea/da .M. Cesr am i s e I CasuI TlAlnld e
p owad 5, H erars n go Imi
erel, lox EL yEoA

AIs Line.A F seureit Ven llir, s M I i ar lrt eso Ltap Mii natMets/s t'e.s ao.. M~r d~l~ s-le GeEO SE aNA Pas.1
otudtasio RoDea RFerI Pu eti .a'arIe a,'Isr
Alealnna Me Pro, Roaello Lin. it Oe I "'tjFilin ~m

al.Gi- ast et1 Ceeleade'rsl'ndl'@ . .
Salr ae"i..a's..Fa l.- e ea sts.I dta.ssegua-.a,
Raomfre .Msa.s1...Asa ....e. tar-e..-at
PsIfdlaner psil New elrk .ri. ...- e t -16ai
yWtshlnpls ttaz dtie Instrucpedn tie Is nSeplon 4tI.
A h-bordoads u p tas tie s NNotle- ilrid c ar
nl AAirlneis: L/la Fetllobet, Maria Etels Trlillo, tie 10 stos, veina
Duetmad Ps, 1ibtt te. LI/la teda I tie. C. dael Padre, 65, sufrlttlesIone
tue Rar. susl Iflails, Miguel 5 r -.i r' [ nesbalar y ca-er sbo a Ios
P eRolando PFernpndezse, PaeosmsriaL. i ignLents Ia un psott de uleshe, en
quiza, Valentitl Goztilleez. Rubin,e dttlilt
Geart- Federice Caballero. N. ta d des a endl.et i et aster sd
Att-I tie up '"Csnplsteatu' de -Agentes de in 10 Eltael6n seennuen-
Is Linea Aeropoptal Venezolna:set o trae-pratticando petqusasc ton per-
abogado Josi Sinchez, el Imporladar Pal tic lograis dept/Ad a th
Edwardt Ceurnand. Josetpna 'tdIn6s trit. delo at ]a Id saen thehittlas
rval, Pe.trIt .te.... MilgueIl C t-'M ta ue~ 5 edi6 M eMrttunez, de 42
er, Are, Martinezty p arPast-is s afios titeco Fae Paetai p Pgu e y Zanja
u-en IPResa Las Caties, Cerro, dindot e In-
Ltegpren de lands tmediatamentep Is a tuga.
A bordo-de ue "Constellapion" de El lesionado deetlrt a Is Policla
s KL.M P Royal Dutch Airlines: Karl s er-se encontraba eu Ia esquinta de
Ven Helandts ritz Haefele, Akeh toeIP- y Sereeines onvernndoeon
1lanter, Maria PansuCecils G6mee, unLies magos,tcusndoetnespereadmp-
Malra Salazar a Helge Clausen. lefts ataseido r 5 eradepeo ,- el
PAmreparaeBehindt.st ustaemprenditlhat/ ci, deempare-
A hordot de ud "Constelltion"t ie blr J r r
1. K.L.M. Royal Dutch Airlnes:D P et-asm p.- ge/ser alsr ,
p1/ ~ ~ ~ ~ ie s~bpthPsal.C psAna see pss,%*4ithei
4d Kuhnrelch-e a La se rs Pasrcta' Ccapv iOTtttllon,
Lou] tS ln, Robert Hildergar seeretarit del Jusgsdos uds eaaeecl6nd
lepnbhc,.HaasnWeorthtne y Antonoede MtriMano y vedteinas b bltes ntas-'
Herschmann.h ro 2 a.treparto Kohey, pstclpf .ai3a
Parse 'arms pe Vnlssss Policia qua dursntesils madrlI t Isd ladey
A bordo de tu '"Coptellatton" de e uapde Isiah a tdurrttend, puesaeas
-46 Lines Aerapestel Venezolana: desconocida t penetraron ean s res
O0ltpla p Antoacta Meto, Eugene dendcin y Il baron joyepa pr valor
GIOaon vhdarl c y Helena Cirel, tie mil pesos.
A le s.Pndrano, inielp ,Maria Lulsa Agregi quea tiamae s quge el suitrca
huopt Matri lieretiodez Leopoldo. astoteepe08Ptterefrahtlveate
"Ventoeyl 11eUpliec0 neceSidadeMe utilzeraeloroformoaya
A htpda tie Onc 'Dougles" tie lmgque 1To slntleron ruldo atesgtn, des-
K.L.. Royal Dutlch Airlines. Artnal- t-t-,II "t/dosetits par Is tate
do Forte, Haydp y MarPaI Gatiae,
JSan Dominguez, Cisrp P~rem PEmi- yI.t...,,,,,.... ,,.e s
lio Stern y Eduardo Martin. i Vid e n ebrer
Llelsron ddoMiamil iadu bir
A b aeid 1e 1.e da p Netio- nortea serie n
ial r.a-1 1 etete y PotapRobert Cd a--
per, Francisco anitre, Armando S-/tPie- h N.d a re smm WsbaIs Pslt s I.
rrSaJh P....th,.tsha.gaf13. pati cx q..stih.sa..e..s. eh-!t
khamera, s tetmttFic p Frances Rosner y
seporeya-el sbogdo Maurice Layner :P. h s
y xefior. -
Ahrde ie un "Dod deta / e In i --
K.L.M. Royal Duth. Elizabethe Nan- Cs- a sae..
cy, nthbeen, Petty y 'Milton Du es- ,.. os,;s ie. tad
ielhaua. 1 as 55 t, stes~sa
Pearl/sess aeeMissat il.a onsest-1.
A bordoa de "Stars"' td I ationalauat1 -s, stases As -. e ls d.
asas 7-ara. Llituec a 8-4ss..ssssm.ss
Fti iis'el saltl pil~ Esre ape asaulles a
L, t ..st-...t au eta alit, A; a-esn"e........S.
-rn .... ... ...... rm... .. ,, s t d. 25 -41-ds
e-n";'lode' I.... ... .. ._
A Lor(i teat lu.-. Doczla tlaed a
K LM Rojal Doicn AlrJi..- ne rle e-r d llkmd ldt
ai Peg e O OlIt. Aesaus.0g.il -dsass oss hl
seascu Wood a) Stl On ed ira do detes us i- s ita i 4s
brltgsment is Kapetis u'11uC.- sae
do- d o 'G e atrD latles -
Itsit Come rertol n.ala lsp
Ia Joan Morino Vm~a~s Jos& D6rTv,
I Dorraeg. Mantp Eosesga Ctirmtlll
AngealPItdosae ClaaecsepaasdAFe
P..s.P.1. M....t....-,..... F AM
R Oietl Garc aasr an TnezTmsFern e
:..............te... HO T EtL F
p,.ro Conha. C amotero. Mais Sac HOEL

bet PFons Gelssalt. Eugetls Aimlae.
-e. AtLa Guls-G Pttls P.m PC EL VERAN
Amro u.lPerarilh Noreda RoeaA Ma
,is Ia essr Msri CMr, arei e- PREC1OS SEMA[GAeS
9u. lg 'le.ttea e hearts pOltCrlal6c,
Pel tmgetaIelia West Flagler
dae/ea Ss~s tie-al'
011I Cerdeeq Frn'lser Ts TAbnte A carte ldisaclses a
A,.eFnAdeta Ce.eo.i Sod FI REUCO LIMP
d.- M aC'el Irersle nTsp rIesse. nPs
FeaaindIfe Agel Cant RalO.


en unsD U. de Herederoe
El jez se Pitnern Jrst deanC lAOe
E- ac Jausdfle, do els A eenlue
.-,T,,e I. aner.ilcacln de Les .


-rxp'i que, Tan.T Doirn ~oro ta
oi, tt t aa q te _t M l aa n es4d l
y .twea. Lse a CaIVI sq
l w. ,Seo asui.ri-ot1 den I


on o d, 1.1 Lop- d 1 daJuil.
E erI
Destuts ade pricticads lsainforma-
ce i6n estfitsat, de Is dit traldo at
M enlteria l6 c y a cliea a e opute
expresand qua el Jutitgedo tomten-
tpo Sra cpeecer de as untos tera
el a Primers nsinaeonoide pGuant-
name atsalndose par ella ea Ina tlue
aparee dea dea l certify ac tin o de-
pfrcia o rde Lepoldoa Tol-ver
st t-es doIt|A neht. scaassien
a lsuein d e a maspelirt l arima
e aesrd d e la omesrt lasddedor de
&ua tne Gleis aIartculo x74 decl
Y Itad=~elamtasac Civil qua
ra c Ye ec inteno an In r stlucuo.
en del Srpeso ae erao e d I des
Ina seae d a y aed 10a da Jstsa
d 11128 se a o dtsmat deoud MaU-
teilde e eplaeesl 11 d s 22 dL

iroh slotrj i encm 316 llu'
aJnlaIon5 s a sPetsraI
In Cinl a itn r.


lad- -rt a ore iIa..ltnlsIal iil.c tt .e qrc d ne e ItraeI
El Mr- st etl-aell,,o I dec-adch
Le i


imxoriwi pir
-e I-, o r pi ul .s de It.',
C-e1. Jue GiD .'r del dlo l de


,etLrlea aueaeyLpeaa-contra
a t da Ple ae a rteIs auie er,
o ,, .a eogd., 1.2
e 11n'a d iea M 'Quee e I p t', a -i
O ePI a tr ca Is sa-tcr Mdeo nus
.caad r Cate Is t c de Irs p tere ars a

ti, E-al loste y i t ulc a .tenda lad
Q.tsra,- tea I t e at rea t den el t
gs,.03d ,de Ju ad, le a de / Is ps io.
peteI dettaa Pr sdet s a peye A ate/lI..
an l -,: e er Jez ..',, al, Jen e


es ast tea ts do Suse, I,tresa.: s et irt- l ,epe Lse,
e. eat e l en. atn decaentat p enrt a.t
ntradr o qodlue s dclanra enel aut
rtH .de 1.i arteio pde ett dela pamicawsor Iun poi betrlia: .
Ic patelel arti ce n 74 lao-ste seMtL -
pc.Cii a mkms de Iern e latAdeblI


on etoIa sptr que to une l, einiea e-
"tetal-' .1 Pevn ispacaugst1n pecaaiue
oa e que pte luptegad ae ael, ae
ptasy declslarsaeincompetents ete-
pesces stegdas iela s, ael aer 1ar
In e, ino e en euloc y Ma`QrUahall an l
tinene de eh meie5a gdia aint sd-
epnasoeselateFecalpornee ateLrainsne-
raes panju i ssLasiiasient dts-i


ue a Maid Me Culoc eypuero deb

Ido do _lt-. Is l-.:Htenjsrdlye so. E
sute e etesi n eapr .a. eestsen de 'PoPeten.c a pa. inh otaa r l pi e sl. -
en III a, es equa pude q uie tier.
s cas oI dle lae srn e s esinet sdo eLt s 'as


ba~ ..Ipll-.crnla- dcrn urmo
t ol4 h. t, eo t 1 01 1- d 1cs a i e t 10.
se- 1I'd, is". erdesOl~u adi
a I tie s 1n doaer sa erdeau getsea-
h Mlepientse Isa] It-s Satoss ue
san .itart Fs1car.t ecascsue Gr.oue
ver pa estiespee eGeplisbala, no e
ilslasthes p eerees les y ItAtIs L-en-
sldotdes]aeslntieistleletteauis e
eve,. gs i euls epreprien'ts eta Se
iir.esin auntueta III.r; nd


AsennB e@s1t 1
oTaeMeinvoemete tIe a-,uerm da
O.ns pseapitautt se toea-er tuose1.
ae I t ,ust G ip i de CaI t a tien
a we enh esl prs1 him van es
Pelee Za...tia)p.. . pt. ..apt .e et
.de 1 4 tr, cl n do. UAr. I Al o m n d
OCtet-es:Oaptera ite Jesio t o Aulta-.
G pitear.r' Pser. d A s-.11 se L,


P Tes rnel 'd e
pah Pdnt-n otria cibruaroC--
ret~la eaaa 1cp Peplt e pet hare ,
Vitlpus-a reArptt pg, a Pal..


MleparatedSade s hepeea-erog
son d Gid rr del Castllon .1 de r,
Cara- y e .yL>eeetyde Istrieo Pot
Dscre s Garcaealoperlslases vlads
aeinipa scontrea pa-Aeltar Arpxa
iTneenlteadiecsndstsdsupt5eEok arahc 01t Nrtt
Con ateatatteptaterl dtasper dpt,'~.Aeadses P~aaet~ pezss roetra Iletf
tie Cat e n e nrtat cpiscoens elbarrio

Meatc tsr tr.ser pi: e e
LeulaNa-s le p 4M ere erts G
duns eler Rita

Exhoirtos:


Mc'Cacltrebri deMphal a hederos: e
Dett, pat-singascient:peearLaette-
t.Dge peb eo usganda sez Pels.-.e
deutlguel Glea del asetade ac tep
PetlrZuedo y Lgpezyoto contra U~i


solr Cesear aspedtratslasbAptaah ayrset aeca ititap: ts s e I-
is Gnziezeota Silamcontralvareo y


Iecua w Mal MarCutatl mhep ars.p
eetaetego t elatetgad me tet olords
aotelsd NTr atartes
Pohesorto:
oes PIreats LI-ania eret ale y
CiDsase etasn Faness l e ftels rro
c'i t tue 5, en A ar iitctrshall, an Ist
at.>n tg-spt.P resed P-a


er aratrs d uadc ischiere Iast
'i Mari ap "- eas lloaoaMeorkya
Rigndaqyua stoussa farndea de
pa t., lr e e y Afibe e r 'o Aerstom
Cruatti ndet-rtbed .s Ge Mae.ol
DedRehosss /Indatidents pdactor.nIde omecasatees, pearetr"1 lada

eueec a silvatees censrae Rsbet
M e duloh.- M rs-liv l. erderup pas tpue.etnQnc ic m-I.-
r-o, q..,re Jzao edelr
obllgsdPoialo-dmialledossadctar '
i.sar-yesa dexhibl it n, m ueno Ae
tneeen al chactorciantos dareh.gc M y
sclner~i sp orrespondan sw edeo esRo-
USrto-Me Cld. o eh ypMaroShalnMar.v
here loneis d 0eysadlfunt dehl~ a s ei-
rit LeMar? enun&L y or


I, -FLA.

=LAGLER
NO SOLAMENTE
;C.I.' E.:l 1 00 tio.,o &rr..-d:

Street. No. 637
dGl cntro asmlctal
0IO TRANQUIL


Uina Cabrera y Carlos Badias en

"El Escarabajo" el 4 por CMQ-TV


Pigina 2 .


-- I


Es aIn obra escogida [[Z__Z _
para el1 lunes 4, en d
Tengi6n pr Canal 6 adalOVlSlOl
INFORMATION RADIAL P Pr Athens aGsr6r.
r -- Tree emesstat-in
El prxmb lun ei, aJa ooho y me-
dta de1'.he."T.elin en el C,- Lpprlmeraseilreflere a Marlon
.i.l S vestairl su ajrei' gets par- .P Inlitn. Se ptesnts en el
reenteduila *9bra der rra dsor in it A]a M-a
su aRonta orltgtlali o u, sus peso.- Philllp ,CM .TV '7M p .
najes hume nos ylas A eca:risse s, i,-Mi .e.-il Ie.ts.-sat pL.-
trI lrs jaen qua cuant. ",El iac r ,11. o E i i tl.ls a m Es as esLils
J." susaari seneatl6n.>PYe.-0.A.e sinaI. s1 N-5,. l,.nee aesl d
natural, Rlcardo Flaorit tendrli a 'l nedie 7,hra lerra |ciu cn al -1as
cargo Is direceltn srtstlcs. f a I rsDosai c.. e'
tres di p Olito in duds ,lgun. Y exigencis de quince tenutee fren.
S. e sa1 :. -raee sa nsete le rs l8s' tliri' i Trlea more.
c.on,10 u." rrepin eilfl. t enLae- n ilUOlal- e c.on I.JJ lu criolla
.0 e pr e 5tttt as pe ttprsmenlan',s -a..,. C-,a', sun'B gastos
psoils aame-auGins Cali Ca. r.lasi i s a ereni voal.
i d sssr e d.6 it s s ITI. itd pse-

l e csla-a -upo# ato: d ut rs taseui". s tri t ei s isesdle d Uro ir-s
erl 4. .eIr o 5 5a tdr, trc ete cncoenatesldeto.
Cu-e assarseo s r0.to5 t sps te5.e.,,Ar a e YP e. Lta e
slal re"i L rimb n iis i 1.pym

peo min Si.ola udnh a11 __ _t_" h- ir ur ra
1rPlI1 16nai'i"' dim Pr .c Mlrln lc M i r esents
Cb '- aa ter p ed hs t d e. sem pres g e an ~s lm a y an tin am -

L p..r Ia.n r R.e 7ho e s r o a t-aC. sar ,.-rna loI seeteP lOt -

ei- un o i ., i, posir rula E sl ludo c om, i'asl a md lfr.oe a
u d 7 o B' ,,.-.RL eI L1,n E
ta it~ .td ..ssl u at'a .,.,'- uat- ss ..stas sa Gi' i

as,. ~~r .~e a'-ll ps r Jsi', 01 a'.nt 'am. i 4 Ler uo I-
p a. r. p -.l cl s itp
rroaUt O ,.Tiorr, c con .t n n.r. i nI -, 5 r n trct or pri-
tlegtI-t a' brat i-'-. pere- -., t, -, a erdis osip
U ao d e n J lklo 11 ,, C. are r 'Io n" II o miu ldl a pe o Ir w E 1
hir e-.ar e.a p .- a ...., atar .I-. n. at prgi.IS s tsi' l d
Ratorsea1t se ': 'r L.;! '! Pe191 aaria d
del ensa di el. nt e ri e.i1111 S6ttoup ealileml IsIetp t ccl.
nele 4. Adea tedl t quega intertenten
Is f sc ss e ram des s s taAstasaVs de juntoi a dl par televrua6n tambti n
als d. i s. h .e llevan el resptdotie In sen agra-
S Bl-'s ba eria sqe s h e rd. rcl6n: E their Bial. E duasrdo Ca-
e" lm a Por.q..isia ., made...
dale -t1nt debrinus tau I le r
1>dr et -ea.-'l o de s aw l. ri ure.nrI El final a refitere a Dtes
:ad l. sr. ts p'ii tl e Woetner. S gutmtee stentsaeste
Ptroemarian en e e norio portt;
Unes~Pe4u'pu7eeseritoe peprAt-Aed Bsussctuselpnest par 6viet tdses
Couto, qus tendri a Jit Alvarfil peiie s i e iSne q er-l s ds"prl-
com tattma Interpret-st MujeMes'J ads slfriutS yi ge rtsi B,
a Ime y 20 uTnaenovels est l h- dmine oasseir U PlatesImn N VBitA
en0 erstpr peaba Lien" i Ildomtnar srt6enls. Ahora biaml:

c e nffge|rtc.. quetsdletadde gsth e se p rs ate peeseantrss
Col in Ignarra y el destacado gafin un
Amnd.a.e.d Oeer ep.. .. s a re up el enun l"a' dl e i" a .ua '.s...
Itmpecable de Juan Jasi Celtsas.ctl I daei eei anite par eompls-
Tomarin pars, a demaaotlm pal- to.a hbes desstudle agotder.
meres figures delte usdro dretadito $d61ougie t se lee s 1 pe-eneltn.
de la referlda,-irm patoeedinadrs. E nsyo yaois enas. Per ott
E s. i olsmenl a is eel erlumte, parts, It repeticidn frente a las
'Atblelns" d apiM e de I tsearda ctlimares sa mortal Y una verds-
S Mecadeasdersetrsalte up dehe gresetore
E alma perverse de Don Pedreo Ll- tirs de ee ntsets -e tesr.
d..... u... y entr del puehlecitio Es e. tneeao auem ha uit
En....... la....I la.. didoa...m.. /c Agnii..... dr.... d ulia m
necer mies ltempo rults hbala l -ram espertia sd emes rateu
manteao de hndedy heradrs quite hI- *s. .
paeritt mente Ia c u lia y ha es talas-
do at fin descuhiten e tods su sI- d
dad. V1Pndas. perdido arrem ete u-I.
......m.... n ............... Gaceta o ficaa ,
do y n all, i"gos, ntsbideldoig-entre| .. -
ameo ebantdosunasluchs er tnesiiead
de video a Amuerte. Pare el Til de d cil del deed
la laeura delpesora de las buenas e tld ane del s d tea ds 1 t
: ZIa 1 c aabno 8 nPem lna p aar. .1 .
-.. e ..l r qte dtaie le is e ns a S ega ll da ,ne.-
-Pep drie art o de d.o rei l ar sic e ela as l ie ,
...... ....i e . ...e... dso, e, t enir. hea .. s.t-a... isaIs -
I -tie.dtd tdo Dleda Sr SSsLs Cru- e F~a ,- e
Jlgsa ds oes has cen Unin I. Radio Goraet,6n: tt mpugnaea "eltWe
Telerhia e t, de Iol.eesyunaetalerns;a Z NuertaL
C .., ", .4k,' J eel eAsr 16 Si-a ta Cul m kan Ptrnan o rde nam do
S A Is. I_ Al b m Mi~ia L nee P adulst ee e a -
I i. .eitsess .i.t A eiesaetep ce s sac ienda: aprohean md'srltura sa-
gi tneteacees y.as s aurje, ahrecilen a hre... pra de equd de Auhtobuse
i. a -l si t s hihr aelttn de74 te- de eenPA.; eers eo ps Ern esto
o :..0 els 5a; y.rt I y b Ro. ja eas- y i R6 y a Portelt anunaiclo edsou'
.t d )ertdo, d FjXla s. dO eaabhastea ens IAdu s ansae-I He banes.
oa .u C3omercao: a uto r doal Is eampa.
,I sasut -'ess ade Vl.deopam t el i ts Op sder da deo an tS.A.-
pr s s 1iTr hejo: avlc s sebiei t oeertpeig6e us
L- T |M I& Aroe., de Serens dael p erto da
I> TeItste Ma r. rl dealdrido dep Lae H abas.
Ui'aprta-e Yo, ri.ditsro deeultu- Comunic actones: Coneediendoois .
a p dpepeata a t eers Msupe Pa. tdilao. I

ralmente, hab ique pennere-a u tuleA *t Bertat H-ernndez zqulegerdo
peae tmportanetlnms del hpar: eleoneeded Is arde, del rate

.016 .1 rii IIn I)d Cos Orde del nit Va.6>
nt1 V parc dl. expreisamtente pa AAmaed Zuneunegul.
6l, Be h prelprado y se ofrece pads I See. de l r e :r.o u
irde alIs h T:25elprograms- "Kree diSetd.eIs 1rtdde, laleetuateine
pEl eanta. 1p eee l pei or. e Mess JMap gt jY.
s t p Krtsltalandls" le etetimenite[ rels. Argitnlroe Rodriguez., LItsam
psepeenta stemeis Ia gue guata a Trujtllo,-Laborsteraos Ora, Lcbaria-o
lIs ntleos 1a que encanta a loa etfiasraas Maillat, Duaste p Compasits, S.
podrtamtt decir. Messengill, Aser. de Proptetarios de
Antonio Palealos y Velia MarttnezsMulgobe, Jehespnony Joheasn Pse.
a triman,e s f r pe'al,t tntca, el/General de Farmseta.
programsa Los Het-manos Cmesjo, Poder Judicial: Audieneals s La
Mtsell de loa tttere,. ofreeen entre- Habana y e trei, concedlendg pensetn
tenldas aventuras de aud tstpltleoAsaCarolinatMarttnez Lepev st'incset.
peernaes ds cart6n, con el alicien- taciones y otros asuntee.
Ie ds Is actuacisnt ersonal de ts
mehoredeltshermanhias quesfrente
as pc-entrle hliaba tcon elennifis Y 1A. IaUVIS
cpe los titers&, iedlstintamet te. N.-
edet"es, cada tarde 5Asofrece un pIe-. tinform----elsels eer Ortavto
gr carln einemat~et aor 0alazo pi-|" ~ 'f
gre earl/p e -re MMarrt, Jefe del Ceetrae ds Tslaae-dad
tea deplet elude. eeta udd, dutm tame lu e ltshes.
m I n eanctro' d M velntimiatra- btas UovJ6de an tais.
trsa ,de CMQ-Tslsisldcsn ta feondaa Ubel RIubl. l. Mar-
:25 Xpstetaandia. Ttteres. scrtenee ntiss. Tam-aTa Ol OatLs r Pesute.
eamitos p actusei6neeespectl de Ve-/Sin Luis R., Plbtals,, leen doeMata-
tI tare Antonio Paslcios y ser-/hsambre y pludad de Peasr del tio
to Cate. Progragees espeela ente tnee I provelelos Plner del ltRimu.-
preail .. sl;ad; .:57E elne valas Pa t veg- V AJlalt, Seatan Antoedo
d ettuleu Inltresantes.nlUp dc las Vegasy p ttsa ds PMsat,
etpl e.dlsala. Hart-.r: Modesto, VA. v ].a- I clat de ts Hahapa. sat u ,Is
suez; 7:19 Cronte sleportiva. CoapGrande, Qulntl, PotteelUo, Tagus-
sen Lossdasantrevastendo y Gabpno oo, Cctaltmayastea an Jucat ud
Delgasb hacienda rc..es.taric. PP- ..Ysra r Jorobea,dMeataui, Ranq.ue-
grates de te....a...t detod .uae to Ia, temedeonsCi. tibsgugt, Sapats Lu-
e Interds oiurre en eel auetiedoisa, L.V. Sanc Fernmido de Osaptmn-
las dspe7raiss t El Album MuaicalCieaLena Prasevr'nalat y' tudad de San-
La s le y'u patcate, presaentnd tsa Claralsen I .aDrovlncildate Lat Vi-
t teds deete.eide arti7stasa 5lt te Jaittonleeoee, Obaills, Plote. Me-
Pantramas MgIndialc. Can las u6lti- ri, Cesepede, Agtamoltoe. Pledrel'-
teesat ntluealoalatelep p del mun-lte8, Plewart. Minas, Luglreaio. PFran-
do; 8:00 Potato y tA loympaen. Lassc1ta, Oautiaroe, Shbenied, Violate,
apvenatus de Potatoay Filomenoe dos VelascoE, smeraida, Santt Oruz dee
pesraeeJes archt-debmtcad tntert-rt,- tr, Santa blattas v Vertienteesen I
asdee ptr LepaIlda Fernandez ay Ant- Provincla lsde -C-eamatie.e Zuejta.
hat de Past-. Lbrat de Alparo. de Paee. GuMe. CaUtl. Jlima S a te-
Vtlta :1 s-l PletlanFtia m'hlpaCrs Ct- mate a- dsit an Is.e 4eetesa -e
tsp Vepesseles d/,,-.eptales Pr. c- Oals-.t
MPA.., U. Uat, Ig e a auar8, ) a L.t aI. a ups ,.Jare oatas Rema-
P. Ela t -1ia.. a,-s s. as as
eeta,.a,ae Pv t.e dierptLaa', --"...
baa:.. Ir lat>,c-atl=, Itl~a Lsa- Papt
Biric 'c".e te.n pe.,a
Ele...a Hue l- ,',d-p B-0.p
...at. eRs.C..., P', C P -i'.- LAPLAI.RADENOY 0
CsssAeu Le:P r a-te !i-.Jarl sI ,'
C ...... L--las-is Pt4-s-ta
le 9~ilP cll S r' U ,
C_ ,sWlnnea' y ue'd.ea.a Sal:Mt BM A RR
,rogeass sd telss dadlo TelesTstesia
1 at Polsri d a0ae tttbi .- e sV I
ciast ase ..ltdestAesee.
El carsors.t.s.fas. I12?,rete"ru...a, ESFORZAC7 O
sia sl 12s30 Totmautlecs I lib al -lt.
rel CateItes. 5 e12 tae7JiU Hat-S ll 04
Colglia Mustial. 1 12Teleperildlen.-a
141 Patrms de arursu-a 5 EsLCUesla-
US 13 ClafaInta. i 26A.Aenarusa
Crcanes si Telset aln as..s 7. a
Felit ne Is Pisutll Pt1 Tieteoe.
atss 7 1 Tele,r6thtat Patsl B oO
Do.a-r.e,'-tales. a. at Mums Huer
6 50 D .-1fr.er, Lmle. 9.0a) Jues de
Pald 3 u oas %pts tee' C te Rs Ge.


AtI r ateeade ps coba'-lt-.a
..Iubr-suT ahMbre
mial herid.

CeOLON- d.UressesI ae'-.,1urh.'. 06V
Fl.., -H6es Ies :rta d, 2-_H'
pi r.. ,lt.oe ,rar-111-.M ,-06-1n
4- a, s-. oe on I -. -u, de So,.
gusu I .nn ul l itresIt-Iis ln.
tspa.5-Sl (S- s iiseflnilsss


nri trIas iiacionales ________


STRIRIMIIHTO,

y su mejor remedio...

EI rej-idlo MEJo0R0, atrordrmno; mAj mnodomr % mA
ctnilflco, m.hu COrnpaot y mo oirmuro ne l LAXANTt-TO-
NICO "BOLDUK".
Vea Ud. par qud lBdduk es mejor: B61duk tabletsa) roa.-
do a acostarse produce a ]la malna 0iiguleate evacuad6a
nor~malvy .anea;no o/esta durarelOornoche, poetelc ontra.
rio, tavdrodcido tos procesos digestivos Influye en dormir
bien;noesbleceb costumbre; no deprome; no Irita; NO
OCASIONA RETORTIJONESNI EL MAS MINIMO
DOLOR. jEs.o e JIo que B61duk hace
:.


LA SUPERIORI/AD DE


"SAL T A LA V/S.


Auegure au acierto al comprar su televisor.., antes de decidir
vea y compare los halllcrafters. Toda la precisi6n y calidad
qu ha dodo (ma a halllcrafters en radios de alta fidelidad
y largo alcance, han lido aplicados a eStos inigualados televiso-
res. Por eso halllcraftrl leo otna r una recepci6n perfecta...
clara... dletallada... estable. lVista hac fe ...l iSus ojos Ie
demostrar In I pe.ecidn de os telereceptores hallicrafterul
SlI/ e I. efrece..


EL SINTONIZADOR DINAMICO, de Circuit Im-
prie7, ea doico que amplifics a ,seiiales ri4.
biles y evi2a deformaciones de estitics o
interlerencias.

INALTERABLE AL CLIMA.- Halllcraftra ess e/
dnico qua garaoniza recepci6n impecable en
cuaJquier clima, aendo d9'2 a 4 veca ms
sensible.

EL PREFERIDO DE LOS EXPERTS, porque ellos
.&bn qua Hallicraffers aplica su experien-
cia electrdnica pars producer vii6on y so3do
porlectos. 0


aEn un llicrafters


DIARIO DE IA MARINA.-Jueves. 31 de Mlayo de 1951


Viene a La Habana el Dr. Conferencia de Rafael Resuelven en la Organiza un desfile de
Manuel Prados. invitado Marquina en Amigos de L desocuppLdoos la Fed. de
porelPresidenteDr.Prio la Cultura Francesa Hacienda casos f Desocupados de Cuba
S eira en ta.rde lasses, ol.e.er Ra -, L s a Fderaclon Nacona e Desoc -
sa edo Is tr3 'e a c 0 a.nel do imo- ta0 l2 M arquln 0 .. 2 2 Circulo de Am i. S O o r e r oU U L O p do11 d e C uba ... .. .. c te a pr pa.
Ad 3 03 lstr4 oes4p2i47..9 3 de100.63-0 43 do 3a 202322ura 72400e34, 20072113. 30311-3 02 s6 e-cn nti-apren e
tar don Manuel Pr0ide, d M o d o2e07dI Cui9tr 7 i ran un 1
Pal utatrfa en Is unlverstdad McMa da tclonfereniade M d"de 12quserievi "ParisdsrrCa.j r=&r --i a l s rl '-con nt -" 1
x "l 01na o00,0,1406 109722do In Moda", 300112037400411113r efee
Ssm' s f dgurm s M r ea 0 d, S d mune m. d.. . R c ural Se e e al mpuesto ... ..... ,. .. ... ,
do 343604 20043 i en COit 21--e 9. 11222222 .0 . 2 .'!
0^ ne saen 03920230. l mI2e11. )a c de apita rancsa del.4%, 9sobre el o np.l dlt23 ,2,0,7o1171

do e ubc>nte o enesaesl- ca?]ollflgd. E d c!. e mo c de Pn emrar*e ste rec- er Ir ~ t'*^ ir1e";,b' ema l df dic.- mpano. '
uaiver d esd c324ea.rid elr Barca.Te 3 4 `Xetl2s lm2a o .ferencia0 de hay -3 h p2 1 d el r. de2 0 dol % e
nit, e him T 'w e ajee enel"Lis ".Y. c-mo- 11uidem"., srt iEl profesor Ala-e Chilcd, "21"'~ne t sd e.zd D azt O~,+ n sIor pu~bhra, parM.1 a.. q+ no- +

oltlllll oa Chsritic dein ha- nunner... PC`"c. .istira. e. tiro de Halna+ d.licdie na ualou. ",en ra-ed-.,--'n laao .a Ir I
to delararan doltar h1- tis du a d o Givcade! P ,e se 1G
3 Phis un3vers0ldd 113 4de ropa0 7 nTl n.0 4esti0adoey ai n -- s -. c
0 4 0 v conference 9 1 a. 'oales paoa 1 11 cl4 o2br 2 del r 1, 0 , ,i .. 4 13
34320 C hmr d sare 3er M ncap772al 2o3 a rF a a~ ,~203l34411 1io b-1111
V u vls/f lt a He Iona 3b elieve a Ca.et l P'cuenca de la Iv'ysd-pai e de iab o oolerIde ra i
u2 9 n11 20 60003 3 3411 111t 620Carlo 3343 re deS 4 ..i.0u2u. e a 2t4bl.... r2eir e 2 3del 2Es tad. ey 22l 2 i no de la lodo .p .
l/eli catre dtorI Carlos.We C doctyar sd- en nnmpuestoe Navaerd o el ctr I-
orluntaie e osplakta loga r i e i e~osmdc yd~nc s d A +)a- del 3 p r ril hbasrael 22 o r,na L u ua~n1, 'n.
M, *e U l l lt I I nt,- iIe r l *, dlpl ere adel unon. pareir del D '
/echa en ue vgntr6 en vigor esale. tlmente
g `lac ensedo opcion.. Ipara los
3 2 20 1estem 0es do1ac oers e al tDr.ino dc' 0erim2causura3os ho
Snoventa da anteriores a] cierre del "

Jrm^^l ^ 'LTxpr'uta~nca de qu'-baoLs de Isabella Cat6iead
c 1 l ."Mor Miguel An ~el Carbonell. d.Ia e la C t ia
director general de E tadistics en L ,': .r
17 2 3lones,02nform603 191 2002313112 rbre :. r-0321 06.2 -" ...
tac o es it t ba c e b ., .. I .. . .,-,, I ,, v,- ".-, 1,. ', 1, ; I
nulactumIrdota . e n fte~brere de ,,/.L' ... ..-:6-1 'rr-,-- ,. ..
I'll3qu 1e ascendlecon a $3,0S,' 6- 2.1 .'.',.....
0 1 9expo23tciones totals ., a,-,, .1 ,eo.S
He una difernctad d,, "',
ot0 oo efEl doc Ior d hIabl--P.... 3. 9
r ., --jet eprad luotrMro ee0.k L +',: 19"+"150. queIlteg6 ler'a una ,lnstere~ante cnee ~~~ nee at itninalmmnvst crinener ez-a xd ~t.gdaatsaC'vtaRxel,
t 1s. 4.79 Per citn- este a to .. n que e tsntara1. u '.
112 76.3137aMigool 004Carl2411031100


----+ ~ofrecerAn cuadros-,

02n13133 alg d aist0 c4 an a lde1'11. ed

Id o c to~r' ': ': : : .Ad r i a n o G C a r m o n a l: P a r .l N h J 1 1
241010 .. ,.. 0002103 ........... :.11 . 1"!1.1.


laRe1r0dGblic dern Munic 11ipaIlFde
U naeiia el o d e istinut. in 223.3.on.


doctor ArinnqueGNavarre e o ctr
CenparesarrO 533202413d. e Der-
1111 1130113200 340123632120 d 7 11ch
donticon amb7s110 3311 versi0270 -de32

a21 d V neI" uPo022030 .01277I03er1 0 03 .
,or Ca3ona2~o, com 00203mbro 3ors
W3 H.12e13 131,6110 doctor9
odemntdez RonAcadoemia de CDera
11 34711030. 633073311 03 00,0110
d2303d02202112. 400111 0e Io Univesi
0 30e Ve nezula, p us i _321 al30203 e
.37 Caroa o~ma m133430020307314117
,-.l: ,e-.l e ...: aadicho car-
222,. ,- 3,, -,T2..0 a 0 o0o
L. laboridrocente del doctor Car..-
ca o h e acreedor a esta distinction
JantDerome su vista obra en la rama
,, c .. ho ,, r- 1 C,,e' ,11 7324 0 ,:,n ,

.oulgdas..
La circunstiincia de que In Acade-
m2ia de Clenclas Polfitcas y Sici3les
,c Venezuela hay aheo 1.201doctor

eienc.. d'e'l Di reeh'..AL


Se acreditara ante el
President el Ministro
Plenipotenciario sueco
C3 Oonde Frit Stakelberg. Envlano
ohaordLtso y Ministro Plenlpoten-
40.560. 5d324ante oat oqp12,32
2. -le uo i do te ...... ,,e 23 t9 d.
la t lbuu dt Verfazuela,ha Ido de-
W.& par s u l palspar& qu ase&acre-
0lte de Igoal modo ante el Preaidente
de l&. Repblic de Cuba debido a que
el seflor K. Y. Vend4l, Encirgado de
Ne2ocloa aqui, par0.1, icompafodo de
au sefhor oa.posa, Mad. Mary de Von-
de1. pars 2stocolmo, 3lmado nor w
Ooierno pare aoumir al0i nueva2
funcionesa en el Mnisterio de Relazio-
ne9 Exteriores.
HBata, 1s l2eg0a 0,e nuevo luncio-
nario p3r7 la Lepacldn de La Haba-
3n, quedar3 0 4c1r0o6 de 2I e r.1h2v
de we aoficina diplomaitka a]el onuj
Hn ... 2l, de S4eci,3204o2 911ar H3-
Antes'dl maxcher a au pals eate
Ifor Vende! hubo de escrlbir una aLen-
Lx earta a nuestro directt, seflor Jose
r61. 3:1ivero, 0 7pre12.ndole u reeono0-
mtento -per I& magnifics. cooperacl6ni
que en todo moment me !ud brlndada
por el DIARIO DE LA MARINA du-
ranteo ss 4 31111001Que 10 durdo m ra-

Helos recibido, dirigid0 a. nue-
0re Director,00os4 13.0River, Cun.te2e-
grama del Comite Pro Mejorah de Sa-
gua. firmado par Felix FemAnde0z,
secretario de dicho argonnaea P. s.
r., qua dime tektualmente:
"Inclust6n de cpmunlcaci6n del Co-
mite Pro MejorA para Sagua segui-
damente de l1 acuerdos del Coaite
Todo par Santa Clara hace aparecer
nuestra eomnunicacl6n coma que Co.
mite Pro Mejorao Sagua responsa-
billza at ingendero duardo Morate.
Ubeda por loas deectok de construct.
cl6n de l. car.etera de Sagua a San-
to Clara y deseamoz aclarar que el
mencionado ingenierv no erm Jefe
del Distrito cuando se electuaran lai,
obras sefialadas y que precisamente
Pro Me oras Sagua interest del igc-
niro Morale e ooperac pea ra sub-
sonar los detectca;anteriares."
N23d,1033D-4C11 0 0h13g10to

ro. 13om0a de Saguas ,iWme rua24n-,
.do en trdemose 3 iu0 sa carr 20 a
hcto en Las comndiclonea Mdab e-
p4r 2rse de nmed2to0. con cl m3mo
Tc"5 ,7 3e C20,0 ho1,eo,,11C3,"
022, ,2 -2 ,-.2,03 3.-,43 -0, 2.,
tbea 0,.1.--o. 4.2023 i 4b11n110111e01n


ran Inter2 s 0n dej0r el 0 o0i Ten
a- a etad., nes. f-ean e.na.. --
Irs asayor eonader-lim". N. cree.
m3 sant .embargo. qu2enae .a que 21-
ya2 ldoeosa carta concea1ida o n t r-
m72o, tan elogboso 1pare2a]2ingeniero
Morales co13o los apu6tadol Cn que
91 ComitO dc Saguin &firmna que '.co-
74a90sempre" tomar S dicho ngenmero
erantinters en deJar 7o035a2n
.n 21estado, pueda p1 1ar que1us.
tede31 lo0 4e nsbiC an rod.n 1135 me)
h 2cho.0'. 0mun0ica0onet se h0n
04erado un2da0.7 torque sereferian
unas y atrea al propio Ingerdera Mo-,
rales. Lo lamentable es que antals'
In3t0tu00ones de Santa Clan. como
par Santa Clarm --entre los que fi-
gu 0no.,s Caballeros Cat61os, M0 .
soe~e. Profesionales, Rotaries. Leones,
ele., y h~aaste lp=roodel Caren,
ane eg,_-denn an at Presf-
densei a actuaci6n del ingen0ero Mo-
rales "coma negative a los intereses
l0giti20os0d. est0 9omnld3d", es de.
4 2r que no esa1 n de acuerd4 o on Us-
redes Nosotros nos hemnos ltmnitado
publlcar, par tratarse del mi~mo
su.n, Illos 30sra4 deo111s 3Y31.
e'aglog d3 19ted1024 no00 004he0a.
2d3o114 44i quta0l 397r4zdr a. u-ro 3
otros.


-SE[YICI8-
Hollicrafters g0ran-
liza al Serviio0 de
Reparacibn y piezos
de Repueslo, con
sus PROPIOS TEC-
NICOS. No utliza
los do compaoios
anexas o indepen-
dientes.
.


f 9M.- Tetevis.r y Radieenitra(.
P.2nt2 1 rectangular de 20 pulgd..l. Toc-dics d.
3 v3lmid.de:. 1Co1pa3ti3 ento pars 3dsc-.1100 L o
Mueble.


used puede VER la diferencia. I


TVCANAL 4'tcon. H .ibc.m ft'r"o' 77 1m1-


DIstrlbuldores Ixcluivost
CIA. CUIANA DE REFRIGERACION EL.CTRICA, S. A. 23 No. 53, Vedado Habona Tall. U-96 2
AGINTIS HALLICRAFTERS

__ M~ Call uin n, 1. A, M inr rlls llk1I i fr QuptjS, 1,ela A. V I ea Juiod Ma ulele nI> r Irl .
S A. ,a 65 6 . ho. 260,.. .F 0 -.'. 5 Iy..... 3S 0... N .lo 0. O,b 3 ... .. ..
re2,o4.36 o ya3. 3,.21 3 l,4 6 31soio, 0200 602 433,34 439to 1
.11. M-1.732, A.4565 T.e. M.1194 TiToll.M2-23 5 002. M-70.344 Tl.2 M 530 T. .. 2.7575 Te.. U-4730
~~M-6261" '
Mi.b116M. C27ooOtl., S.0A. M-o-it P.7.4.4.. holl.b*d4 Lipm.r. O..d., S. A. 0.&4o Gou... P.u4 .iePl. 9Ig.
UpC 659 S., r MP... 00653 2, l 1 0So. 2t6.0, oN.p~l 9o 973 91.20,3a0i 921. .-q. Car...
T.0. W.1222 Il. UJsI, Tol. U-.2187 T.| U .40553 Tl. W.9670.77
lbllnl A. N 1 J..l A. kC.i- .h rIllt Slrg k.~l --- -"" iSl a. W - I A
Sor. e S -rr, S. A. Alberh Cr1i4 OMGrded. O'lly No. A 409
Il n.,. ).. Til. u9 2 5 2 i31.1. 312,Tell. W-9. 43 O2l2.., 106. T.ll. M.650. lul... 259 3.0 M-9009 3.2, A-7743. A-7744
I lt.8 M ArW.l1. #lCO l Uer0 9Cli., i l -el. .Mr I Ar.....I. Un4rl, S.. C. Hu. il-...
.,25 Mart. 16 2 d2f4o I.BI.,4d" G.,.en l P7.mo 31 A-. Cubao./ C y D Morti 1023
0...l0 P I Gl C o0.. , Habanao G6 0 Hobano, 5,t6b6.. Habaon Ploy2 Hermos,H- G,...bo, Hobo, OF DECPII0S. H.ban.a
lel -Ol e ll Vlld4il M0rtlI V Cel. lMA Sl.-llny Iln ll.. H0rniid.6 T0o.d O4..0om.
M -e 1312C VOlle7 No. 36-A Call. 13 3No3 l,3.,J0 ,deF.,,66, roN 0.0D .... G0I.1.2o1o.-02
4in ..,2d04 d toI..La in Haboana Ho a b. ana Sign .do In. e l g0,, M4d4ug1. me0on000
or0l.ione M oe.nes AngeI iOrli 44.1. Mari. 02.. 01- Fornfnd, 3.. 6b,0. 4. Idr. llri. 2n 1. Works,, S.A. M.4..ld. sa8.k
C o lda T6.3 on0 Moo,17 24 y1 260 C1,-, d. 1. orr,.7t. 33 No. 33. dodo. Hab0 0naOb2po y R uh
J. ,.co0,Hoban. 0 1.91. 3ar2co2Toll U.96 Cardi.na, 0M2.0.00
C-'rridW l StrioeCUfc41m, 1. A. lrn .l N rln Or..
Obrqpi. 403, iq. Ca1 PoIl0 t ,ool 31 3
3.26_. H .77'92 OM .o .-


Pigin 3*l *a* 9 8


dmparas
-111-- .. I 1N I [HACOLECC,,," DCE LAMPA ",AS TItO Y
ARTE MODERN PA0 A SALAD, RECIlOOMEDOR Y HA32TAC3ON.
IZQUIERDA TRIANON, BRONCE CINCELADO I CIISIAL BOHEMIA,
C N BLANCO Y EN COtORE7 CLATRO LUCS. 200.00
15RECHA DE 6 SISTA 3DE16OHEIA4C0UATRO LUCKC, o103700A8
0AtRISAS 45.00 DE1 CINCO UC0ES 55.00
RAPIDA ATENCION A LOS PEDIDOS DEL INTERIOR.SUSCRIlB.SE I "DIARIO DE \ MARINA"iduble Ofer'i:


1o 06 T3levis3 w y Radio.
PantlS rectangular d. 16 pul. da. M nj. o impli-
f6l0de. .Bee 043bin.t- de. de modan'
ltn~mente oabado.


LA TIENDA DE LOS QUE COMPRAN AL .(COWTADOIIIDIAR1O DE LA MARINA.-Juevns. 3. 1 de Mayo de 1951


D IA RIO0-DE L A MA R INA
F U NOADO0 9N lIS 3
Aptortododo Correoo JOJO Domicileo social: Paom do Mortl No a1 .
Director dodo 18905 J1ol Don NeooJAR ivearoay Mulfio.
Y deodo Junoo [It oll s haste0mer 31. 1944: DOdo" Li vero ty Alonso. Por Artuoe Afolsos Rosl"0
Edihodo per DJAPOO DE LA MARINA, oeodod bAnonimooEnstitutdo
to oodolud do Lo ohootoana el do 0ener do J1o57.
PREoJDEorA DE LA MMPooSAo oUnidad obrera
allvla *oeoa/.do d lovers. Patronal
VJICEPht..J)NTI DE LA oIMPREOSA
Dr. Jorge ioo & o 7 PMlo. L" _l_
lm ltetI.EV7 Fia~llets
Aod oo TR0A0 O:s L. o -.0..,0. .......- 0
- - - .000,000 .........
Omr WT1er yHroizhoto toisoor:_
Donao. do ya1.Asrideo 0 la s do Ji C. T.. C. 0n


PECIO D Dl U sUscAIsc1ox00N 000 00 -o; ,
00t00a0s0 oExtrtojooo Joo do Cubo. ho-
Terrill-1 A"A .B
notxZ oooo oia' al l 0.sooeooooendo poolble,
Jaw.. ...... 5 0.0 olo eoooobo 00
Trimotir4t .o.o .............. .. 4.30 $ 5.70 $ 0.90 perlteio do Joa
semes-trA ......... A............ 100 1040 12.0 conquiotas y pro-
Alls .............. 60 IN..0 23.00 gr os gti o
Adrio dooolnlol ..0 0 que puodo o.-
TELEF0OHN ,8 s pirarl1. eloseoobrera. un entoendl-
Diroeoo id. Redac [6n. Admilobotraclhn, Circulioo ld. Centro Provado i eents0arm0 0 ico0entr1I0 sl o d oluer.
An unc ioo Tolleroo Suo ri h y0QueJa l0- z q u lolntegranoo ep ro cesono de lo
producioon: el Capital y IpIo T abjo.
TELEFONO 1S DIRECTO 0 BEOoeste entendiento no se l ooru.
Diretoor ..oA-4O57 Administrador o.........oh-17ob oeroo difll que nuestro r0g0 men p1-
Jofe do inforewo6n..d A-9427 Subadwinstrdoo-0.. ......0..-W-92420 lonoyecaohnico se rth-to..... y
Crdonca Habanera .......oA-7575 Aouncinootoo .--279000 o hueoconlLdo I00 L-0J, dipopecho
do tJ o.oointorn do I..oro Por. l ty
0de0 ososegudores, do loo-egonooo
son Lea list.: eo... ....... ...........oo.........
Editorial he halhd. nI. say,
By que reconocere at'so~ret
ebo MujIbtotal, s crlar 1. do. Conlfe-
La Joanada de Verano: incon, d ............... sl .............
!aluo0nando no ooeoo desooeordo
venientes y posible conciliaci6n o Joc...o.o.o.l..... ..... 10 ..-
S i nto, lod eobin ot. loo p
.D m a anan nitaclt .en v igor una nu eva ,tjor ns da cde rerun os). Dos c adt d u na o r .n r sas ~ n gIna r ny n h b l'g n
D mdill gniprier, aspgo, r
;itveces par semana ]as comercios de ista capital cerrarin sus puerlas Jos lideros rojos' e Jos
prsi qo personal vaque y puea mhigardle alodn mooodelotorooor0s en que eran mnor0i0,wperupoqduedo-
la te',minitiabtion; y, segundo, poreo organic.
Comacaseohdeoprincipios, de consideracinooocialtal hombre y ot zarouniohcar y sono r doo acerdo a
moiuer qu a trabajan -no sJlo en tiendlasd sin ecd cuatquier mod eJblf-- de Cob. La ex-
t' ,,, ,pericia tlactina he
el DIARIO smpatiza con I 0 me00 idcd; y cuano impugns acerca dc100000 bohuocarse dsindud 0a0guna h en el
es en busesodeouna normo que a ]a vez eviteoa0 comerco y a]l0ur00smto o ohehot de que el seioroMu.l 00u
cabanos lot evidences peduicio, quaotes viene irrooando. Etlhdboche deorlo. al
quoo eroo 00 0000000d- 000,00000 do artialooo-
uetrnurr as cae"snuessco. e rooooe hearts desar-w I-troper0 habero ovido en su0 en00
tculdoos sin qua se hay. desplomado]a bdoda celesle no implica con- tradas, y conoyromartwofaltsiftlchion
venoencia abootolua 0i ptrfeci6on ni quo en lodo tieJopo 0sea coo0I 00nocua.yp erversion do osa doctrine quo
iPor quo 0o juntan paironos y empleadoosusu buonas voluaoadesa hey bo rye, 0t0 osolo.. 0lo plans

fiu d cesta 000c 00r normal 0 qu0 no da00 en loo neo ocios, quo no 4 0esa000n0m0 p eoiol0 bo eo pooKepm h: y h.
in pleats en bogs. Per mo a rs com-
la ooolols d urJsoao a La Habana y quo oasiobntotorguen0000000 a too tro o booooo-,wooo-to do poye, Ins
do otes el aliio de respirar un miniom0 de oire, saludable? L. Pohlict nmoo-,mws wtoodoos.umowmenteoft-
Laboral cubaso quo el Gobierno propugna vislumbra & osuperaci6no dc lo I 0sers. que el0as emp0t00n0 do 0e0r-
.,eis pugna obi-ropatronal y o t advenimiento odoeUnaosincereocotboo- rdo n. d eruch.rlnrnuo o nL.o-
c0olicIdlenre s parsooombatir el desempleo y extender Ias.garaonolo pansodeotarsuoeoen-igosopaoe
ooolatoe. ostao. s, pues, en coyuntura de buscar d rmulwinteoogenteso par000 1atraerse a to s reosoooo pra onnioicr
linetloootooobooootpooooooootooos y Ins logio ti2aJostinconformes 00y parsrest,
coos de imhrero procreie tono y eg omdnroo del Eu&,od. poltico, onno 1 -
ooadlmoopoareoproocidad, l, doosodosdaloqoto].egoo seopro-
Netoplaceregistrarn o taoboentodo osntomas de entendimi-nioo t muy yetol", o-ow latcurwunols In Per-
halSageicesismulhincamente observados enhe Isa dirgencia sindical 3, as amien, coma una fu-Irza incontral-
pmroal.[itachludde cnfie cnveieniA ue mrec elmpi~ciid. table, taps7, si )a dtrngen corazones
pe, Idoa dl p: cidd nrm ovnecaqals.cee ~sclioiymanntes cubanos, fieles a tin idealI
oe ottrdo dt tu par6tico,oot do con hooldarI J Repi-
"tolsn en el Ambienti soluo iooes que con e0tudiatla$ justrlitso 0n hb oo s poro oplo otsg lwmene i 00
to que procedtptueden impedir que c l00afoo precsamntoeoo, 00ca00se pro- Polhenio noawso deoLnosqootoo-
doca ouna grave crisis comerow al quo con todooyosetdc emergonca, pu- lmno extranera,opaIAuo lseoopdarItra-
Je o 000 0 00000000 0n0t.lo neoauo do-
dtereoo boaar profundamenoe nuestra econoo ma po r largo tempo. moocrooliS,
Et luenles idoneas w no.o hoate oootorvar quaodeb0d o too on dmow- El sootoe Muojl ho o onldt 0,0tu0n-
bro Yalto pre00on0e00 d0 00una inmin0nc0l00 bilica 0com0 to quo nuooagoblia. d,,o bostsaqul. poo-ndo deooooldo
tmoloopod d t iowoercios tienen cmprooo eliwooedoxtraordadrooto embarqueso onfaoeono Jo luehao nnt'a el rapi-
do ooerAnCoao. La acumulacioodosusional de mercancias y $osonatoroeo oubhwso. A fin idooontrarrostorolo
denotanas tic dmg e xi~les un ritton aceleradoe, tve nil..qua. leio c proopogando ojoetico, 0ur1 deflo
reduce tos horns de doespacho en las liendas, requieren mhsdb0en000u0 se0comeoo dosaIsdrend t rguosoo aotayodo-
InA muncaJlaraoJoseocreatesoanrotOSooinsoitos que invitando a Looo prar oso no cean roo los,o C. T. C.
a oodooon a t oootoe e qo dor 0 ooo 000 oowprootoomo, ooobooh h hechuo 0s, en ,0bidsh
ooooo n A ILI, togeretooo.iooo t&dooTC 'Us Compromisoeooo. doo:o, do Jo ooorldenc,.ou dumwgod-
Yse not sugieren ideas coma Is dc adelonlor dos hares cl relo) tera- c. y. en sea~tones, haste se hme i-I
loehopogtrobtIs$dti ooas a Unaoeseooooodo IL&oardo qu, stron6mioe- Jouadolpfrenteo.osenoenciaodeodtoo
w menool criA nlt bcuatro, oepteadoo p dependtenleo tendoroan cicuoorn tribunoleo eompl0entes.0 en tin plan
fibres cd1 s o, t-loasoao as 9 de I Jlardo que Jiobu0ar a olohioicn t del ido insubordination m o 00men00s
o otimidaooro o y cotesO o. Tongo ps-
cuerlia y el tnsiego etpirituml que el. color perturbs. E's Una f[drmula dtit- in ml. sin embargo, qua eia po.-
culib, I,6urn lid ura ptiblica -se rererim renks a In
ToAoobotlboecoteoptlao topolbitidoad do quo of personal 00 t ourne taotlhsoyeonoocida doe busoar efec-
vaoondo ou ngruIOaaUnao lorao p sir.,o de000sp, Ciudades comod eJo Newoo tno boobootbo puoo deblar aro-
York, cilia de ,oo nreovindicaciones o aboraleoo norleaopericaaou.dIot e qolapgernainepraopeotou deoau.
hrcr ellrndas pricticamente a Iodas horus. Convendria irhri l,- mi. Ioa, ubverslviumente, kina poslecins
Let ar00enn Montreab, Co.anad Po01r oI o hI.....bado .p.otooo...,y b..do doo.oo.o.ootraleoal...logo0.....e-
ow 0j oosogru r us 0s nergias, 000 o luches, areaoioaro t inequivooaqo o too Ior- weldc. jurildio. esimbledot 0. Re.
I dd 1 6oo00to'oo"'-oooocouoootodeoob0,0O qoos el 01opp000p~olw-
iiads el caiita y celrtraiap en cordial coserbhathe sus erreneicios comu- nculrdey I oilet sof LtetrMuaces Ie-
,no ienrosoEoqoitopooouona.unido ypoad.odies mo vanzodo ec,,ooroa00J y edorooopoodooiooloo sPo hoee-
dosmptoo y In t nseguridad socialooocero no, no merecerl1.otarno p quo
Ell.o ow dpuyo, clara cod, ol acudir a los Tribunolo par, d0rim0r I el se0or MuJol-acusao e y apostro.
er-licin. juoo ooElieooopoooowooote el pooioquaooooo, de s, al comunismopaororperseguirbIo
euellnesplr~hcs. st esprc~smete [ pnt qu Ir a os e irt.-Imtsma eca&, ni que se tomdarat el
mor Aocrearnwoo nuestrodoTribunatesodottTrabaj.o:iesoot queo cintoo ola ttsbjo,&torontbndoo in ooo noo
contacterlot Problem*. ju~idcore,,lo. Iprvenientes tdc lei previas eyes ELL Prieos riesgos, tic eombatirlo y tdes-
it aerns tlriendrn a Issolci~nticconlica. etncalm ntc1 6 alnoarlo de lea grennios cbreros, en
booooodotoo, on n on oon d sootu olfxdouoonoec t o- Jo. ueoolo., Jos tideres rooos, ob-
rules, un- lco,, esurgidos luera de regulaciiin previa en el dleveair acel-" tenian no solo influx o y poder po-p I
nn0000,00 al.0ht0000 0o o, oioo boiwnb un0000 nextin-
Cowm 0cou oestrttuamenweo uridc nuesoras Corporaooneoo Ecoodoomo gutbleoolo ntelo i dso ogresoos ecnd-
............................ de io......itucioo alidod 00.... Ja Joo....da mo -. .
dc \ ww doIII.og ncartsde cor oGerardo delt00roa.que el Lo- to powooorat-p coo.1.bhdo,
dohmn- osobero do sobro el ehor Mujal, que
gon pubdhcamoso o tuvistoooptr el Supremo en diciembre del 5Ud cuyaoe hombre.hpotr uoormaoio n merw-
oonornr o,partittle.oa, #tiest Jtumas todavia no e o boo cheo pd iA. 0 s0 a, queJ ndso rn0 los pies en0 0
Per 00co00 oales decisons.h, layo crcunsto io que reclamanoarregoos o nottoerraootitem y sunotoroosentJodo
er ooaourgentiimo. Restar a bas ventasd do.die poo 000maa aen 0 do reolidad, do 0.o sopoiblldodoo
oyo do bs lmitaiones delimedio-es
Unaoedie goandesoacumuoo cioneotoo mercancias que urge vender para uobtenberJ eI"organ0zahoance Is-
culrir adeodos. o-asetanoroessoo o tan suicide qcuo no puedoooaconoecer bowen, hey dioperses yo ultOvondo
ouando tos lideros de amboo parlor' oeston iniciando fecundoooenbend- ronoooenangUoodoblbslodos ooygde-
u pnt.000000gonlldoo dIndou syo oot-
miss eubanoia, an Line join Confeds-
InLoso a [ oboa, pPuss, antes tit0 sea d0md ido taid,. wItoooboso no t0odro n nods
... ... .. --5 in ina tm e oulme. Vs I.
__________________________________________ yo~rpqoo0,n o moo do vo oodo-
ra. s no quderon debloltr-
0 rdiptruw rldorouoooowor qe ioos

El DO fi1 letIsquintaeoluntratraja sean:
bears oprbd0ca0 qteooo dobsimpoo-
t -"- "_Pot Aslorin l ure, do extermJoin y dec servidurn-
obrao-, el paoInediatoo 01 do wseo

E L .,,,-, WE.. i l oo.. clones; tartan otras vices corns el tdeacerearseti~nAi~ntm o eonbs-
o b ole, n'. averignnzadoos No he Iegado a sa-I tips, antes bien con disposicidin car.
dund-ne.as mliterio.al. Le lleva ber In que es afreeho, III la que dial, a Ins class patronaleas de Cu-
venta~ja al luego on duslidad, e an sn eseapires. No sadl'dr nuin ticde b., par. Vondyu var : queelIIiasJoin-
doblez, el Ins- dutiaesnl cuanto a citoia. a taravi- b[kn .. uniflquen, fin dec enten-,
go e l noa.. lvezh ola..L.wfewQue me inspiran Jos die- derse una y otr dfuroo ya equhodl
__ / P rontiLud y tar-ccionarins vale ms que Inreell- brodes, porqudIo do oqua als h o he-
Sdasoa,.1 non s.e dad. He viso o antafio muchas veoeel cho I mposibleta, sd o aquiI n0 oordi-

m-mento. 0 o-s a una muJer iavarse ]as motion con naotn deouna political social qua
0 tarde. Existen en alreeho, con el fin Nh emblanque- sea Jusoo 0qu no quebrante ola wc.
oo espo ol voca-d erNas. He echado 0y misma, en el n0mi0o national, que no asus lo
doblo. o bdn coro- add recho ItJoos gaollotas. Si thuyente el o spirit de empress,
-rranes. wperple-mit h ".tto Iowo-o.pb.oofod. opero que ampoon1,,r octen
P000,000 sober c ooOoowooooo....-,,--h,-" .P. hoodrooy enoeqmoesolrodehoboclo-

_ondo 000000 rdod no 010n0 oo.Itowoodo Eoo olw l b. t
wowoboo y w o oo obo1000bowoo o obod 0 otiooo 0
ooodoeoboooooo tori.ohlo~omoI reodo r6wblooo 0


tJ oo~d.ootoo
\ -nd,,dueimbrosla
9000LboObo ooulhs 00000000
00o000000000000nooosoo 0100 00000diana-

n-dmooabho1oque oo-ambros.oaos
Solid., iI 'irlLd,. Hat re ,,e un
pooMw do Edu.oI" Moquonbo beb
qulee bel era 1 n,- 1pa

1.- r J ahw -, .. .
.... .h .. 000
-1,m'.: .. ,,


bi b.o oonhon. to- hoe booresso.
oo 0 ,00 ,I0 do. el tr, g. bo o-obood
pr. oouafdo boo womtd, 00. 0 n0 I.:
hibo o a.hoz 000, ,-u-. s, o p ao-o000
0s el ras Jo por oonooooao-Ooo- a e
,n 0n 90_ r
d~ ,: -r.e w l-,r~i,., d.. .
blaris n dmarioan enadis uprmu-
bdov 0o.wodeoeoturioaord. 0Lxes0-

dohtb 00 p 00 o o sultr. 00epa0 doen o-o-
ds Oivo, oorbo, po~obtoote. Lea00000-
prendeooo.aoeces, 00 oonootrado-


atrebo qa emlanuece el fre neda, eonfesor de Felipe 11:Ve*
aho quo eo oeha o pu ?isdos 0. 00e- op. potlrOldo d 0rea que hasts que
ri, o s 0le 00 pone enundornaj, 0 0es o no me fale el 000lento0 tngo de tro-
salvado -wmayuelo, si es fin-o quoIq bJr pars0 que se 0 descubraest
aa con agu. bM o oenoantan verdad". En o0te1 oso dudaowo;a
1os molmnos;: connzeo'*El moiino", fuer- &d leer con profund alaert-
de p oop1;0l d00I00 "sidro". del mismo o i6n, perdemo 0 el0 entidodelIsd o.
L.po: eb d ,Pedro Antonio de Alar- no- .Mi.0 quieto beberh rio quo
con. ito freou1enadoooun.ob-to 0nooCalleni"o. lte no superfluo, lo
en Inlo e voo to soempre que miliOrOtiend.aOdeospares.Ot do,
e'tn1a 3" thl'avilla sOn Cnsas diver- Isie hrn x rsb afa
"sIaI0 or 00 mno boo d oooona00ns. 1 00 olegaoowo oo osto n a Ja
00 q ce 00 Identlfbcn blao do, 00.00s, wmorateJo- es el patrimonio de lo%
qne a nis prop".Os jos. viejus no porque 10, vieJos seant
El no00 00 worea unas000 s es reglifiones. negadores, sinoo pr ser
00 y .4i of. "No que00000's 001su ontemorol. Entramos, con0 in
0000 ho 000 oSu Colderoo 000en 0 0n, 0 ,, sabnwee o ol obMndo, en
S, i oo-ob, ho"Iacribe: n trrno m osterioso del no, Nueo-
S., obuboto .. .00 00 c.eb ia .. .:1.
boa yaj.elarAs segul. de IIue s .L
S" 01 .- ,. o.o. lo.olo. Doblowo deodrnoo.0awooo, c 'oos
0- grita- oqueanteso ceptboo oo : noo 0 n
a ,.L'" :'.. banquet, no a una velada, naa
co0 --0J 0on laenobo a000000ooofoooo90,
no a una 0 a00 emnldad. No ooempore
e,-,--vtvre en o oa o orimmos Opos valor paw deoir no. El
T0Isno Ia 0 I ...... do oo..baorg., 00 odn podri
"o\ d.ooser draoowtco. Coolquler nimoedw d
, 0... 0...... 0010. 9pued00 dootruo 01 q&tIAlibri 0qu0
"Pnrueo beo 000ra0 tow r00 no0 psonntantooeuidodoovenlsosoomanto -
vin0 oun oetnrb El ooonhoo- nocolendn. Eso futeoo 00 0n vase de
9Po Carranza eocrbe al padre Freoo- Iagua, g 00 ol, 0 bairs -colodo oosin


Ola de calor


fPor Roseiada


-IEsto no tiene importancia! lQue vuele sobre Cuba a las doce del dia,
para que vea. .!El DIARIO comenta


Mafiana, en el "Principal" El domino del Polo
CONFORME hubimos de anotar, nsfiana po r la no- UN tanto inadvertldo -o es qua ya todo estamos
che tendri lugar en el o eotro "Principl de ]a Co- curados de sorpress- dop oparoean e o. ero6dlcos
media", n on gri mo unclhn a benefolo del Bandad de oncableo Is do capital de Alaska enob queo dsdcuent
Piedad de Cuba, la behnemrita Inotiltucion a la cucl de haber Ileoado do Noruega y, d.sde luJlo, volando
Mrs. Jeane.te Ryder conagr6 o au alma d.e uj r ex. bre el Polo Norte, el avl6n del capltin Blair. Se
trodidnar t, J.os Impulos od ludcoraz6n o generoo. En- trtide una'proea tan extraordinary ia comoa Iode
tor los innumerables alcientes de Is funcihn -cuyas Lindbergh y present& aldunal de lal caracteristlcas de
localidadesoae agotan par momentos-- figure unoooo- "e gidullo ltarl":@' ol pilot norteamerloano ohleo tu
media musical que seri dilrigida wpa ro notable riista en compafiot de au buena o uerte durantoooto dies d boras
Irma Hart Carriere. Los coros, integradOs p 0r canan.- y veinte y nueve minutes qua durd to lntrtpldo hoaza-
I esloes cubanos y nortoamerieano, hranIn %o 6a. Ahora. deoed s othrbanks, ltuded del ootremo hemio-
dellclas del especttcun. la funcwldn teatral -In- fine- ric, parttri el capiton Blair hocia Nueva York.
lidad no puede oer mis bell- se encuentra dedicada proponiondoet cubrir la distanclo Lambto n l n una -la
. tumeno 1r l rondos del Banda que lctualmonte se etapa, oq 0s00ya histdrlroo aparaoto que sasimsmo
omploleonel.....i do ...de ..o o lant o y a pro...-. do ..on. wNomo Significacldn y b onseoulnchasloto
,id do Jo. nlwolo y Jlaxo plaotar. Se ospolr. con 1ojoue vuelo de Blaor? No oo menestor consgnarlgo. Quore-
e recaude, a aumentarloso hrobjo. que se hav 0- opreonOth pora oaeboo undoo el vuelo de Londbhrgh?
nodo realilando y que tonIs bo o oinfllido In pre- Poues J proplo oeurrorig. 5, ha rote eortonaJqueocu.
venc6ln de moltiples enfelrmedaden. prlncipalmento do briha o lgantesco igno do interrogacl6n de la itravesa
10 rabia. De seguro que ondge dejaroo de tonourPir me-
Pfiao per ......o .....Cowodi-dotwo..o..-....... -so... .. Coma....h.od. emproos.do0. dl....o
siotone en cuentl. ademido d la dgol ddoioooar. dilcilo n ampar; l o damt as cuet.6n de ordaol-
tiarIa, la altruilts inlenciln qu 0 perngueb . ." acldn.-


A QUI han habido disturb
nmele lowl1fnentos, cons
vooclooinao K, golpe doe fI
com quiers dlapuembeles,
0, qo Jlow odooo,--i~o


la for. dorna


p o looo lonar i do
poooreoeo de y too du
|uanw otoro, hartboo on
nusnoo det denlool oaloonoo
nuesoroooogoiwo poJiotio y
fnlooooo 000 doha Jro ren
lilhadooo 6rio loaiodo pola.
quoe do Jo onraolo, dadoo
dorqood e doue Spono Jo
ldno y' daodo Jo ooonto obe
000s oueoroooo prdoolarion
obolrto, do aomulooo e dio
altao, ol dt quo. east aieo
e on motiveos 0l00 pooal
o gdrano proe dMt pucso, dI
wodoese iot-e do, 00 atoente
ooolblowonto ohohr rooolooe
1000e0 bioo plooeodao dorado
.ouolarlo do otr.loioaocone
tctusetdleincivJoo le, deor
.l peoo onolos de rodso u
Jo ollcontIs ar do Juosto..y
lidod oopuo deooogoooole
iroooclodaod oalodoto1ableei
sAI numerar6tion amente eo


dro 0e doopoestodo do
oolood,: doho do hohoomo

fal lo.boJodoroo, ho otds oe
ooasgonotio o p dlosportod
hbono poBrte de t Pooarde
Joooos ulo Joo boy prooooooooo
aoy nerrllos, Jso boy enoer
tosibhoo ododtdoo, Jeo, boo
1o|c. Man p~ri..ados. dns ay q


moulanaodooo eroidoreo poers
do quo ooo emuootootn el
oJitulista no ncluosdoude

do, arGeooo hdo, y noo Joe
ado Goranaoa ue oooooooooo
............ attegraerpeoj

reooordoo, 00000000 0ua0 000
pidreodo oioa o todaye 0st
Almuer1 pooroul propJ00Jae
lc16. deb 0o poevoenvo, 00
nlsettisjuelo, ln hembwrgoel
00.01101,, olo oooboooondlgusol;l, onhrladoo oloo do
hodeo oomoploeolaooneo Lo
Jod, p0r Oortune, 000 00 Ohy
to, aoosuo Imopooldoe, 0s
0es todo. Cod. aciooo
0c000000s0 potologi. Los Id
dicaeoooho o de un mado
he edicdlonoa, iotemopre on
de oraolsyloVI ho podIdo
quo Jo olioino do todao Joc
esoelooeObro. Hooodooncuo
nooeraobosusdo oopooeo. 0n
iaEdor do nopevehotnti, 00
qouio dotoowip dlanoo del
Indexvo y doeo Jolones tLo.
cudparen otu tnasepcnle gI
troblos. Hoy uo opaoiooond
hoooetoologoarolori qLuo ot
woo-boo oe oeonod-roa on J
Ceidooeoo, por on enon, do
Eniwol 10 ooodXIh odwooJ
uo aI tos oneci oddool.


Mientras la vida pasa

io mw Po r Willy d Ihank Paotldo
0oe re. nodo p
0erza o Impresioneo y eobtatolooooo obre Deo .d
0p00'o 1. no olod do qoo oIotlaoon Is> llo do
ubiones. mayoria e do dad bllolo

00on 0- wonlco dns porplo dno 0R0Ie o00 0n0 0s

Ido po 1 e~ o, Pat*% par Viado l c.r
M-1ot, do eo oe oolu oinnr io qloiue t o 0 00ent
1el R-, n queedanyltoo 1n c men ltalesnt. Mo atl
p rce eouohar eo -so oen t ewoo. o d ono
Aloo paloboracaoornoocola. Lo quo no tPeoe politico
ta sur- lImpoortano El eoernioola, en fin boo l
lo dl- de u eenta, no1 poerturbs; el imp e el lbe
tubioo, porade o mdonovaodor .4s. dco. 0 I
00- oo Algunato do de estasodealif oola i do ho
Sgqol- 0pre0sones y conooataciono Voloz-ooi -000
0000000 00000o uopoooodoo, ooqooototoo 00 00000x
so boo desorro'o o tentador par&l qtquo c.- Mof
nocidoa, razc de tiemopo. Igualmenteo meo l ha
ldoP 0r to oempo 1t00to0 paroo tondero partido
Io Iot.l aodos las quo rowl Vista y menoe luciono
bdo e p- m ogolpan come pars gooar lbos lto- b
tio 1oo- multiples go4e 0 que me brlnda o01 Popr u0
boo oe-b 000000000 b]o ....o...... w...oo n ridicao
ohooo- que me baon enbo o atm6soera. de Auol
r0t1 q1e De pooado he aludtdo 00 otoo heusono
Jo b rtloculeo a&Igonuevooo og000 ohoo-
noasiods uioo ennuetra exoi tenclao dlaria: Lo Jn pr
ier que quoo h cclo, doe do 1ie.o oto e e
h alflcado u-riseo.;.r Ci
cldi;...........4 Otno 0pheo. do ..o....'o- ,
oo." U- b oe teondenot bbmitiva. So politics, ons 0r10
St oot uno genora1d6oaque. q aponsutoo oraofe
nen. oo 0t0mp0 pt-leo doae iolturo,'e oral M
o do 00 iu ,elevada oa poder ha tooldo n wmio tar
n, n000- b 0q0 r twimprovosando, tnfluenciaoo- todox
o r ooon o en sus noo ejores tones p0r el c0- tiondo -
-ri u.'m'I .1 0i0entre0 fesI, h de0J- 0c ple0 1
y m" r 1.o'.aer el lb I J4cjIdis~o del tape- de Ila
o w'l- 1hmo norteamericanw 1 no db po- dllrno
00e0y dido todavu a prescindir de atr00 na.
parleroos salpicado de raoaologba Loisto
of ontio- -Popaganditamo wutarwo to toooor-nn un
haso re-ozougestiva, is0 do repetoc6pod op ob 1 escart.0
exp ....I qua el lenguaie isldested ........to Rican=

Iproplo de la cuentsobanoariaoo o modo de beo o
do too wmoar, sin itea y sin principles, 1
s, entre eompetldor progreosat. qua esti toen 0u
o y lot oe 0a0 acera opuesta y que le0e. Su parto
r0000 0 torbo. Coundo oexista J unldad en muy 0 lI
ooin dos closes, o 0 hays un 0norma0 0 opo
odooooogeneral y just0, poncehida eoim- ,.
-dgio 0 0puesta por elias parn seowcumpli- ;'
tIoo.h by ...........p0............... 01010...0.
nogoooooscomw tlo obreros podron discu- Do hbo
t0r y 0esolver, o ano 000 an0 bos --bum.
tras; to pooblemas quo a wmboo eencialo- 00spir0
r:y L wsoon interest; Y en vozo dlo iualmw
r. op- bo.oo.oob oto al, oi 00 ooodcost Too
iae~r~e .............. t ...T uvo el
ooos 000000empre0 nfluido poroolmercenaw dignoo
achos doe rsmo politico, y que favor.00 0 un partes.S
o.ow..do e o..... ogiol 0001o00.do.t.ot-oI. orhobo
oAs habo nnaoclaso o'o Jo otra---uondo Jo sa- mwop
oprudeo- bio -serl coordinar oo thooaomenteoo Pab
obvodor, el interns de o odoe-, e Ileoria en o encillas
originar Cuba. 00o0 viene oburrlendo hace refir d
I oaws- wodia osglo en Sueoob, a un con- badeodo
000-nse. poorJo entire la. doso uoaon de Jos 0000ado
Jldo goo- proolooifo, 000 meo tooquo oogo- ton. Yp
sobrepo- ban sill La Tform del trabaoooJos bon oodo
deblerso oslarodoos' bob icooomooanhmo -deoOoooo
teos m- 6 tly eocplejo do boo Industries, de hNoooo
"tuayde........ 1o. Si v Ntue t
profoorm ooooodoodobowootob olo.4d
eurioa... el Soptimh Congreso Obrero de era.
emr Cuba arrlbasse a esas conelusinnes ," pos'esdoa
S.. 0quee0 snos anloJan de largo oo eance, 9burgu0
10n oas o....w.oto de to .....ar.o-qoo o.ogoo
Sod- oho oaon o de sor una o arreoooooo 00
[eca- inflaion1.jt2-no serfs eoma do exi- mn"1
obo doi 0gen0 uilateralo-,I onno de outowo-. deroo.
c u tio ..o..o6mico, 0p0oorIno... 6no- y oo oa
do mi- desarrollo de nuevas fuenies de c~msque
odoIoIoabooo... ...o..dioo...o..do.del.. 00ondo0
eoo too deowmpleo. Y esto sarie t hbien-00 .i0m0rev
0an,0- oo sapry oIpa oi m1perurabds ti tpol.
nopu- ma Ipr Plf'
angre to o wporante: un golpe do 0e000.
wuooto a&I c OosopOot._0.otrog


o Ifol tocosthillamecontami-

por .l1dei dolminante.
shl que : ca"" de una inez-
rconfuse idea Hama y d er
LJ lonoerldod,entr,
m proamooo hobe- p-,oi,-
Jrojula en Is political. La on-
omayorlaodod JIo Etado se
0an can o d ootree par.'do
em, )o. hombresclaoooow-
in Ias& inical ideas .oftorm-~
a 0 eneontrldaoopar el hom-
Sconervatismo, el ecntrisoo
ralismo, cadsun do ei
esxtremas dercha z. le
dcambianosotros--simphf0 -
o --tenemo.oornhoh. .-poodp....
,do poolldoso.
el extranjero no es pooble
tompreonder el nomboh dol
on el poder. jQuk hao %a-
do? .Qua revoluciona? SR
* por II Iqu realmente es:
portido radical con .opo-
otendencis socallstao. Lo
tontilo desooneoertay p humt
onreir. j E que en Cubah-o
nto--on revalue onariom todos
rtldo 0 -owrese uno de ollos
xinito autintlcamente ravo-
rio? Poor qok Qootio? JNo
0raron at mian tempo con-
rglimen del preoldents gene-
ochodo dove o-o ogr'o"!"'
ord. formaron partidoo? La
axis se eomprende, no rxts-
I1slo per excepcidon el prtido
tamente unido. Cuanto a 1.
Cubanidad-solemneIonio-
inspls inn desdefioosaoro-

portidooorevolucionarons tie-
n fin delloldo. Su attuactn
at. Se tranmorman en cilan-
.anzan su0 fines bsobos. El
1rtl Ivo fin definido. Do ha-
vido ol ldgico 0e pensar que
hubere ocUrridootransformar-
uno deo no olisicoo, hlotoriens.
tido hubleraooidosel Liberal,
lberal.
pefiado-nosotroso en0 er ori0i-

parso pespirit. Ore o
0er "Wado .1 poderP e. ABC
a etilqueta par. un g-ph
orddor- h u b l e r a n o urgido
ante objeooneso JuVittlpadal.
el A13C un programs 'as que
de ensayo -n 'w mejores
i.Sin embargo, en el extranje-
diere pado par un organ0s-
-opogodor de Ji dartJlll en
,s de aoldbetos, o do wouy
oa Ideaoo ollthcao. Maio
deoomuido con 1o sanJopro0
eolehoildo, cuandooeoca-
Isgenio pars abrit nueva :'U-
'pear aft an perder Is no-
Jo autooritic p elJ 0e0me of
'tra ltlma real la~mada re-
on tuvo olmillon. Natural
tempo Jno ho Jioado. No
do an& person~jo e .h a-
.mads..oooon de fortune. Lo
0o In impide tontinuar cl-
conora el capitall-, do JI
-Hay en elloa una aulsenels
recantamlento inteleetual qua
ltiqa a mantenver tests cadu-
e no pueden decrlesJ queo]a
able evoluvo eno JIsrmenio
evolueionario, pmctlhado par
ooro todoo; y quo J1 pirue-
._soc0l0n doJo de ser 1o
also passaero y en coase
OGG.l El t,-oyooooo-


Panorama
Pw GaMU hq* ore

Nota. sobre 'i"Juana de Arco en la Hoguera"


fhL marten par l noche, en la
Ploao de la Catedral, escenario
perftto0, e efectuo la tlercero rr-
pr0eont.o del Oratorio m0ic00al-
Udo "Juooo de
Ares n la Ho- anI.
Ua0r". La iooa
,p.pIjlr uni( '.a: R
100 e000 nu0 0 l m
0ii i"i0nu doa0wdo1. Doone.
J* 0*0"1013 0 p ~
0000 do aootoe.
L emcilni I |n BK-


000l too~l oleo 0.oo00 LR 00
triedd con qu.0
I. ?*1 ,ionto .
i,o e,p, ei. c ,w,actsnen a. pLr,-


QEl p'ueI" -rl penopol, Mr I0.0
ori.l de liEd.c;bo, loooto in ntoo.
ona xe]lo .nemorab par@i cal. ytuar demMt o qe pai o
io fast 0 0roo d a cit n e0 ulu0 n To.-
pruenitoc1r. qua pudlmos que ur
gi pubbice. -al ona G. @49uran
d," condo a un Dmictr I e lca-


undgiede fr~agtnent liies ioi |l e
ai un detoa d.r d oa, Pu Co..onopaca 0o d e o010. bodao .alol..-010iL pOrQLeEn A .ro ,obdne dod,

Air.r Hon-,o dJ.. o r n Je la so-
C L.IWea ip.6n quae .e1 -pli,.-
a. 'ra"er .yn c a r'I.-.' I.Pll .


to| d, olotor.la pehdo loo e d-e
i noito doto d ,.d co o li mooo e.
dgaLCa ne llana
Y padr doela u.e ysde laul
-v Mtoriono, Lob 0000anU0,0010d00
io IralCe d Can oel s poo"ueto -1
danot pa o celpolo poons ero a delo
allro uri-o re-e.'.rdiLont de o
motdlo rredloe a Is.ld- l'nbobur
I" tuerraus ealtas u mterrenalti dytouna muetro e o qu oaio 0cnica
teatrel modern puede hacernan ma-
teort ede lntesis y doealusibn-ae1
Minbdteric de Mducacibn escogio
un Director, Luis ReItil, qua sups

pcontagiar.. oBnoo pashondo lenO
to biblio de Claudel Yo renuncitoi a
osu tempo lentooo y aoutaloto d Itea

Squests qu doi6 un Honegger comt-
pact-o onotinuoo libr00 do abolt de
son cortex excesivarnente radical"s
dn ooo queo doboopo dan at poiholo o
do sensocton de "ltaro 0I0tlendo a
un00 de 0le do fragments inconexos;
a un director de eoro00 Paul C0on-
ka, que tieme sobrods experience
pare organior grdpos do dificil do-
nmino Ei 0 stafigures,aoo trabaJar
bobre on text como Ia fuereo vin-
dobacoon qua de los parseguidore
de Jouana hace Claudel at son de lo
ritmos de Honegger. lam novedosos
que parecen griegos del siglo dors-
do, doopusieron de un 0rupo de ar-
tista 0qu 0e no de qmero 1 0 del duro
trabain a allot reservado Los criti-

c o I los e x p er t o s en v a lo r a r e sta -
expres. ine9, he. dieho Y.de 1.a.so
bria pasi1n con qued:Adela 00 car-
tu hizo toJunwa do Ar000 ounto a
ella. todool ot aetores y o qtrices,
bailaronooyocomooooo, rotiozarb-
Fu esfuersei meJbr. LFI escenarlo, In
lut, Ins traces, I& precislon an et
m-ldmiento a toinl, eon IJ n MsieL
formaron unoo Jo oquaoo obeog6Mpu-
ol:.oodo ,tl oo wopor oolle refon,L,.o
i'liego., -- o eqj~ndn -n e, u
manc--I ans"experienoias artisticas:
bajo Is forma de una in tensR qmo-
cion. La magia del toatro, quo con-
sist0 En arraotrarnbon ao pclon fl-
Sutradanoo &o aesoonalbastsoo nsegutr
qudo vAIro o Hooquoaoli o ourre, In-
cl0nLndonoT sin mayor reflexion a
impulse de Jo alegria0Add 0 do trJte-
o qul do dooooooo de 1asdperopecos
reprosentadoaoo oealcbnzo por com-
plate an& do epresentacibn deo"Jua.
n. At A rcs en la Hoguera", y pue-
den sentire sa~tsfechos, particular-
mente0 Lu ooBaralt y Thomas M.-

yer, padrpolo p 1 u hdad y deo 1
contonuidad impresa a una obra tan
fail de disoctarse en diatraeciolnes
qua del ar"'Ianapublics sin giBa
e lo o o-odeooaoto r oam
Tste gran experimento que ha so-
bgdo producer pars etbpuboiioha.
b~nero elI Minlsteri o d.e ducaci6n
dice mu0ho, sobqrdtodo. p oraolos
quo slempre heoes aexstdo front,
Is ineulta coneepcilin, muy deni-
grante par a el pueblo per So derais,
qua notice "et rte y tax mlanasman-
tienen los moarxistas, lot marxistoi-
des, y lot izquierdi-ates y pseudo
populates doe tda lays. Como 0n0et
fondo 0000 00genre quo no respect
at werh oo., sino que in0 mirb
coro un subproduoto do Ion lueroza
eoonomlwas, do en to.toonteria de
career que al pueblo debe presentar-
sale una cosa ohabacanoo seotar0a.
orealiotaooenoel sentldo quaooelsta
bello palabra dan Io toasno. Nos
v enian con Is monserga de qua ha-
Illodopon e oeoartoatloerviewo

tador de nuestrooo odos ya po oue-
na". Fx una desaifinacilin escapade
no ya do colmilo ousados sino de
posoza dentaduro.
Tiempo 01 ya de reouperara e
Soquilibrlo de la mayoria de lo redod,
intolerableocom0o 000o ol infant.
Itomo crnoco. Tbempo os yo de quo
0s0 dejeoo do womanteneooartificial-
monte numcrososopartidos politicos,
de qua oimplifiquemoso o vida nooito-
ca. Timopoo.oey de qua viwmos
nueotra v-odo propia, mejorandonos
sin pretensoone- de meJorar-oedo1
internocional--la de lo. demois per.
queo"do p rstr oo osemejant ,- a-
titud, burno sris 00ontre00 0 tlos
Etdoldlosdo un u.e oprostitoo do
0uarenta aocuenta rwil mtluones
de d6oarea.pooarao 0ar0o0s; un0ca
mantr0 do qub o :oosufra ms nues-
ten poltu revnhleionaric inge-
roooota a intLrotionoolata, omejo.
rodor. morallzador, -damooratizador
universal. Imponiendo nuestro 1im-
paoables ojmplos polhtomo z social.
100
En llII- gobterno creeantemno
nuestrooaber y nuestra roquem, re.
oreomos Io n dereoho, Lomplicitos
0n to Justlcia,o lJo mplJlontooel
"oibdaridad, 0o00o conseJaoJoto o In
gentsroo. quieno oyoa.alt4r. De-
jdwonoo de fantasiasoYoeultlo'omos
el.sentlootolb del deer. "results-
do general do 1 solodarhdad;oao me-
dido-qWe IsoJuotioidvaoconooogrando
boo derecho humans, e.d hom-
bro cmtraeoel doebar de respetar.
bos an 1.3odemo" Queremoowsentiro
or, vanidoeafpo"t, por oorelm.do
boo derai ol-,ohomanodsdeou-o
lions hae farmax superiores do
1ciih100t1no oads 000 ov soo.le.h
ri00. L0s hombes no Ivanint o-il
Ann". Queremos l& justIc1a so1. pa-


del p0eL0i0 por Jo col oenLEndlan
boo 0LO1, ra 0o0a.0 o O 1g 10Joner0.
.0peti0in d do n manli0 to pohoa-
ir de unt UrlterilaenLasada ean
dOclrln a: s-01'o ea l arm iel- ,a
cuolquieric 0n tat do qua no fouasd~v, at oreldmclon prot tn gcnet-
elnoini-i .. .gainde Ali e
o el rloo. dnoeo eda que ten-
goe.entlend" miloendr yr pluehl:
--.1 queor h:.,ne ierno elput-Dl.:.
lo tpo a a od oo-U, qu a
*eladole. iun r elpdod -a l moi-
--onrim. do o olOimo obLr MAoo-
odoad aquo de LotQ..oo W 100t0.1m.
jam una ,.cer .a d ioboqua erratn ,,
is e0 c00r0 81e 0 omqae-r. n
tiegado amoaroiclertas y max por-
due no h asoComeoen y nadOP n*s,,tes
de ileVarle al pueblo el aria, eofe r-
drodo, el supuremo,1e0 qu0 e 0 no0e
eh 0 y.- eJo la ,leon 0de0mnew.
0.o 1 0 t 0h0ll iuoeano. obrY pa-
goan& cuaouroe po0m ill e0r l.-
no, difciles Q0eu oqUeIbdt bao om
0or poopillnAoo. p e qu no ornol
"io eoldad d.pertoo 0l000 0 1 qous
Cte0. mando m boen dlrlglda..
lan oArjntd. "Juani dee Arco e an
00 ogoont sa 00a0oh,. jo art,.
0la 0en doh Pooeam U o e s tol
bd o Lcan el caa0enro e qu 0ceo qoe
detfi. doilI" oyn cluraml ns .- a
Jono PSlm-, to poanlt 00 Clouaeol
a. conoc .rP mtor000 bh0 do r0.-V
de bloqoues do ptloedra quo n sen-
too vooodom 0 menv gotenao 00-
cad- romonloa. bin embargo. todo
co, unificado. retido por 00n lay
de obrm6n ounidad, meo oovierto
0n una polar quo 1 pueblo reeol-
be,"entlende", comprinide, y aplaude.
iPor quo? Porquo ano o genutna-
ontto omotio B en l0a autdnticamen-
t artsbtico, hay com0 una loo qua
0 impon a 0 todoa, qu a obligac i
odmrioobon, al tpresit0, a I semo-
clon. No a ahl 0 0veen-detaIlar
tl glneodo de e emocionodo intoe-
rod qu0 nog0 ouesoraon& 0 obra do
arte, pa Miso 00be qua ho "prendt-
do", qu ae ha Ilevado de nootroos
na *opoels de arrob oe de gratitl.
doe recuerda. Sino treaiente una
obro cde arot os hao oidsoneElobid
fuera do ofobOloso y wotaleiw to-
niao stooin alm; s do eorp viona doe
n artolsts, o se, de o hombre
profundo a que a orehuye l superficial
rpeticno del nro dosmuerto 0e0n1D
hobitoo y en ]os olugareso 0omine-,
esaoblra eomunica al oyenteao Il
qao Jo contempta su ntimo mansa-
Jo. s contenodo de e sencial 0res-
cla. s uotetimono do d 0a.0w. Ypa-
ra, otpercibir la manifestaion de on
genuina existencia, no tmenecesita
deecultso ni ser exclusivisto: bast&
can abrir los poros del lma aoI
contemplation o Ja oaaudiencoa 0pa-
sionadas. Los que aplaudian con
enthusiasm at0term00ar "Juana do
Arto ooeatna Hoguara", no reaction-
Jrianoe wowsm formo probobl-
mente, ante nl "Pacific" de Honegger
o "l0e "Ecoute. ma ille", de Ciao-
del. Paomisoesa ohbra.omerequiete
onnoespecialo ensilooo dad.o co de
Iaboratorio. de oepeclzaconoo se-
mejante is que Ins mastronomas
poseen par.oenc.,orae con el mwn-
do de I oas estrellas e oteropretarso
oripttoo lJoLot. 0 Es qua no 00 n
obras de arte 01y0entes, ao..bdaso
).Uberadu ya de Isaenvoltur en qua
-ol tutor; e0m0 una &madre0n0 bot en
"soas 0et0l wooantionenclaustroado
Jo obria. "JuadehA de Aoo oI.aa HO-
suers" ha JIgadod oll publico, en
su0 parcolas cult"c aroe 00n0s0par-
00100 candoroosm.111 0v010miss0 ha
ratiflcado el criteriao do qoual obra
do divulgat1dn cultural no o00 tl
obars.son1o quoooe divulge no perne-
to ciertomenteoain culturot. Etldoe-
tor Aureliano Sinchez Arongo. qu0
hate poro ofrec6,con enorioo0 wttoo
pohlblooootamblt uon concerto qua
tenol .]asrig .o ... oao ocstomoti-
ca Marian Anderson. comew etrtols,
ha prestodo de nuevo0un eminent&
servicio aitoaootuooraooional.No
solo pororlavalorem intriotecom tds
o obrhy 1 poo Jo dlgnidad artistoo
con que 00 ha montodo, sino0potIJ
hermoso orientacihn de roep1tarI
.ensibwdad public f orclindol.
so lo0o major. sin 0oncesiones 0 to
vulgaridad y alas ramploneri ae a-
to. roem .ote do Jo Cotedral dobon
ser elogiados sin reserves. Aid so
haoe m0s p0r Io cultural natiOnaL.
pro oltafinamiento de 1 .sensobilt-
dad public, quc dejkndoseo levar
poo ta o6moda postoro de repetor
Jo manido p to pedeotre.
Grando.e inolvidablesonochbo bon
sido las de "Juoona do Arcoos tI
Hogoerot. Quienquiera ame a cut-
tur., y "timea n cuanto vale oI
voluntad de ponder su 0frut0 0me-
Jore1000 Iican.e de tod0,. ogradoeo-
rib ao Minloterlo do duoac6n el ra-
fuetooo quo ha heoho y p otrounfo
que ha aloanoodo ol reunirUa w
obra, unos d0rectore, unos intoorpre-
tem.un poblico, do tan pareJ call-
dad, do tan pareoodo a-0or a Jo boo
110.

ra todos, 0vOl0do el derocho, "el
sentimiento odel debor tdoose me-
nos rlguarosa"; en una sociedad".in
justioia y si0 solidardad, l pbrivi-
legJo ouna de nuestras loooioo ela-
ja ,en algunos el spniT.,e-ra, t1 e
dobar o induce'sp oo deoo.a o.
tor aquellos debaoes qu0 ya no son
equoilbradoo potr dorechs".
En In privado,. tratemos par Ia
]touraoyoel esofueriooo ooordtrdo.
de vivir. olvidando ol 0mon. Ape-
nas se le ocurre alaguien vender
ohlcharronooo n ooulquier esqtona
inmedintamentealowoJnoI 01 paso
0tr0 oexpeadedoreo del miomt pro-
ducto, proboblemente-ooeido ton
0rm0 spars maquinarit. En ol Nor-
te suoederoao o wonno-rio. El arn-
pe00dor, de surglr, 0se e0ao ro pqr
mwJoraroIlomercanci.,Coplemowoost;
no Jedo el woundo e original, pe-
i0 copemosoo ,Io Jo bueno, adapto-
do a nuestra Idiobncrosido.wues,
tro medio, a nueooao pwoado dede-
fi 11 d o booofP00 o
nElODiua de losMadres(ukunainl
ctativa feliz, ompregnada de obn.
doo, incontableo orsonanclas. Nc
n00 hoa bstado, con el del Arbol
atadoa ottro ppr grandaoafonolda.
des. Se multiplican los "doas". A
Paso que0va0000 ho P oovan o al.
canzar0 ts del afio paredarnos en.
tars satinfaccl6n. pueto que sir
dudo ,agotdo pa0s10ri1 human, pa
1 arernos a I o animal Yodet eloa 0
dot oas ao. Dbhramdoo. doart- b1
Jo avalanehao declorando fortadoo
elo dlso do dcado seman0000 pars
dedictcidn 1 cultoo wonoondo. do
dieondo los dowingo. al dodcoooo
El prtmero de onero podrlaootoer,
voo. .0 ltobJo Aol otfreoerfamo,
"nuevo elempla revolueionario !
t0nto00 tado aotramdo do mot.
muoddy.__


Pigina 4


lL(n ori

Cr6niea Habanera '.' 'L 'e P'e


MiARIO DE LA MAH!INA.-Jueven. 31 ide Inayo de 'J I. I...


1926 BODAS DE PLATA 1951
TODD CIJANTO COLMARIA SEU VOCACIOII DE BIJEI
GUSTO. TIflE AHORA UN PRECIO ESPECIAL


LE TRIANON
JOIFERIA OBJEIO tDE .TE ,,,tl.n
BSalvadr Fosds -y Ca., Ltd. .:.:.:
AVENIDA DE ITALIA 415. LA HABANA N
AM ACONDICIONADO "iEU PIsOS BA ELEVADOR '_.sHaga de su sueao dorado una realidad
coI. s..i.T-.... pr...&2-.t., o ....u....... ti...... it,5
CLJcenumo de Le Hmianll c- uo s [1 om tm ervlcia, tbrD2'L0'
PEPAUTO RWIDENCI.AL
MAYANIMA
bOLtrenso,ointr, lt de os .osnsr'.i oe Sd'~ten,, :r. ts 1,,i t
Q Cos o d tlh-Lado sd-almn tadatsn st.s tit i itale separt. I
COMPIE HOT IMO bLI H OLAI r
Pan. Inir.esen [is lrOnir.a, s O t .e.lrio I1. 2 i t 1t6fo .o 1 04.
5.2s15a, dim deoltot.s


: niiversario Lupcales fusha.
umplsen asilo de codos tenirnos ysuencsitadora eapoja aria Lui.,a i
liu..luder, con preterehcla, aI r- |Carl. bas dr"
p Isntonteu a C irra, Sia ado Finalmente st ludami a Ins rotr- d
tInteisisst s.s.. s I moriuos quencumplen cuatroti ins-
lr DlZ, los que arrlban I duod Bodu de Flores-: Greoro del Ha- in
timo"'sniversarls: Bods. de Sed.I A itr D si T.eddy While- rldi
-TEsnibldn ilen doce saos di dao y -LgdI Vlainont., y, Alredo jnlcI.
lellcldad sotnyugo l el dotor NIcnlo But I vy nvra L6p1s- urren
--*/--I-,----- --I I ttIstepubli
uiol y


La recepcid6n ie ayer en el Habana Yacht Club
mtsa ude Filsds dscio dotor Slvel i EsFerindeil Vsesh, vimMarle in rmsnd conelstn-prei.sinle
i tepis dala doctr Gu llros Aloso Pujol i lldeisi ot nl o eii- -I n,_.r diCb -tcs ,I
ic.T s. i tit Cl.sd oi --t .ui:sio funs.as ao1i ....,t.t-* io"i El"'. de E li.d ub nl OU


li ela dnn qu vsti e Elpraldnt de "ab na nytrni| pnt.tstn, CntInI-iit
del inlnlitrt ite on,'di di Lsgn, fttst i
++,z rr,-,,, t ,-a d -, ,, Ad, ot tn o s .d .tn do


o13on0nyo ACsii y 'no
& .;d V s Woinn Para .k.oo 1
ultnle ob,:,r. t ",' ,-, ,Snot An, ., Mot- n, .nt inn"
.. .. f, 1?.-.. 3.f-3, 1 .. .n M


P+unca, d, -,e S u e~ :.1 .. '. .,- L m n .': ., dad .on-, 0 ,, el- clu -
nu -."'' B io. r r. -- n o
d< t.xco',t'. ,..t ..oos.
,1,, Coq ,,- .t , ... Ju a e, ,or Co n Herr ra.
r e I cConrnde de Lagud dllas.i, ins


mb ). o -e 'ia i iS w ,, -.,. ,- ', a t ,..
Colefnat, o.o oosl Sionnoonin.HS<,,.
n ,.n .n-:.,..-.i l t-, :, "" ,"- t ,d:. ,. -. : : Tio. s i- .. ,- s:... Y ,i n -
c ,, i u itt.-. ... n:', ioi n it"Ve a o nnde esgotL .de .e :r stn- ,rii.. . f.- onsi Ay o Uat dM ontao L dneas -
ri,. -.n y.. le ... de, , ,.i .Anns. .d .t... tar.


iar stEo. Tc- di Cb i n .5 Miss lI!i B nr itqni CoCsijt y
le .. ..of de.... ,ju V e,. .. Un ra ilon dennt ad
I .1i ri,-,. 1-~, 5 ,' rJo ,T.6IT Af, r r 1 oyoMaldoa do Ye Beau rge

lirtr, d -,o .--dos, 'c .. ...n..n. Cn, i Cn.. n .rt
..o... n nr, M n, ..no Pi. gt. t, Pir .. a ,
c .. .. .. .. T .... ... Be d G


s oloda Marl tnont, c t t tstelE di CI t ,s in J ..ni,,s, y Mai a
oi d .le it : -ioi ad 1tin n., n r o 1Mr,, F I. a e_ m -
J otkton ts .ta.bl. ljnirr .,sl r yi Cot, d. to, In,.n


to osto nl tor o sD dirreso t gldrtv ira
imes rtinistnin Ittsi di* Ai io i 3 iFaC'no


toinis. E d1I tidis E ti
El disotno dse "eno n n-" sonnuras
qniniirra ta v l inst ., .,its Vi,-t Snitue ameo ymdr MseiorA.,t
incirlon di egdollios de.ntor n ts Slsiis, rit lB di'iti i'E .,s". I 1
sits ndeoitda Siiyn :i:. ni-d.'. i Cisittinstr otos ~~to de muonn olmoe.
"ent s tasroos m Iuy y ndin Ly sei d.Ti CM nisr g Cntttseir
alci se dles.rbu dl o nc w~r enl< El min "lsr de 1 Cuba en / Bo a se
is. Ela dytig sid alli. l m ll Br di Coa intor ulinsosd osli, dsBtciAllen dc. ts MCots.1 Goidicuns y~.l r,innis tf
1ro e `oc de Ro dr el E bl enr 'rm a Bar lba -- .e e: 1Ja i n e a s V r l
I i ls ,6dos, dHiniti in t oitdnncargado de Htic in itb I
ea 6ii. Nn Ir"s1.Cools ,12" Ett l rn.j, Cr uaf ruayM ra us a
.IIllade necrena
ta, doctor Gul nto ns- n a a r Jose A Fria *
y.on susiefits d Elis d~osa o-nnd eC tr.]' es
lred o t de esois s trieo. d it SEns diare rde PeA limn c no
i tss I. I f-A3 LI 0oioJi d t Ponds Vctor le-Ba p red. SilraMria AentoIra
1.ti.iatisiitnic.t Helvaena R ssiall
udosh daci So Sssdds, non- C nm onlp i citt
ntislstr d s Ard ots l ua E dIono' tet SierPnra.deir Curb de dE ars.,
pas N eiora C as c i a on tra- w Eu ni que CB t aA o Y sen a it I el, m e

srasht Con oitn y sin osr o en Is n y si Pt.,or sam nt -
sietK. 1 dE, edo de Cuban ebnotono,
lenlr roj ds usno Ia da.n.r. > oto ud o t, ps
....ld.se.di Ctrl tI, Enon,. ..... -,d..., Silk nunse.
ue 'In obsequiada tamblin.D Itn Trll-cIO el.r

itti. Edtsid itt.,cr ILorO 1300 , Pifs s its Lora 'no nan
lotcoctils y i gdi ballsn Eln minn tro de10 Cuba, M o to r Luis tr
hen+a dovctrro Cuilermoa lontll aaas otrd s6 A t no Ftn c ,.loA Onud t.dnn to OLi O oz tesContra.dPae aelen'isr Ludts diCsuero ln
E qitcettari o Ce itiss d d c- .d. L OISOS ", i cit o

C -------- 10i D t Io W Uas.y M ar.l. '
AlltndetAt I cutnis Sioetortndieta ierraSO n.directlr de r iEs.si'.de m m
ldo Suioiz y su an Pnt d, rulm o d Martin- i' rea
it tr sladni dio Fosno..... -e CASE Sr o ison e

stncitio de Su n1 dbd, ne t n -Nimbaitor di tii p~eo .ittmrs a7 nos55Po71IBos d,
a se y fttto o Jrutna"bilsltndit Cronsnegr B rom ma Pinnr SLID Ridso: ac0 rn-e|
mntridosdeihsitle dt ou. Tmo.t s-y
Itis. bosis vi, 0 ii I sS L 751. ..i.C .
t Iblasor di loannstin an Silk Pns 4m.p, Soil' Cdoi

sembavaor eor o ral loIs yExn
iandelt C, di C oets, onner. r. 15 HOd, t bi ;
Sas or t Luis desor r M idto. eo 'i--
ea dribIOmdeSub. Al C nk, dndd P ostpthri diH Costenono, sid-o L Al01, I t LC, ../g:
mbidoro, SUdeGeta fi, do V-
ti in diHotltu z t sens, ran denti"ooloda P r et#s
Vasdoi dS itaiss ot xnta. ansie- ae ]
Nunrone de SBendadvre, men- H lnaR bisei e l lb,In-. i dlCensrts uz
teonembaJadonrnd.ind str n x Pciin do Ct i)yst t


litto ''a tni O joon i s i- 10iiif, d Cin.r Mdi.:adotsen pe
ainosrp d i Nidtc h o. ile s--
lisiogne d i Nrcx Raio eoitn= dB X.i, d1R). s1-
imlasno it,0/1131111cr. C L A K P u'Y l ,

Guirio. LAdto i- Prm OtOUtusnoti-
emnbtjdr del Urugsay, Ecmo .- ---
M aois drtsienoe ontel- Pr + d, 1 # J..
sora ebids diSGostiiMar.
snosligs del]oi n aflEs.x AaLodt
oior H. Cesrmiannis y ,ei_ Prey. 5Let2.ti"ntoar."

isisjaorideI. iniGraio eals dd I.,VIs,
Danle.emlnb sto r Cttslo Cba,sExcmo. -a MOI5,$..., .,nr oo//
Jucano Musle.a Ferer se dra Miti onz,4rs .. lenslgasdn de NetFerrrs cn blaI U M AN
minilatro de. utmaa e `d_ kPMr,(-biJ
o Dragfine raCie sle rs, a CIAC14 T'r AUr r.d P.ert.l
miniIlroindel Uruguray.Excroo. M L. A S M *4
N tora Bermidez yeRivera VTr- ivili R.
It..gr Dtrithis inSo u s a t
s-i dea s o *blaiG nors.ns i
ninlstron de aistoi, i dxem t-ei_ Prov,+ de mSani Clr:
D Da niel..F
.... trad de e gColombia ,PEx r- U HOIt, S.." Ci I ,t .- #.+.+
Juano Aule FrreMrqu sy sefiir Usa k CTWIw, 'es.At
ncargao deNeoetse 1 chic".
y, anor 'Ao de Gutemla, e f loende U L A D As LAC, C htr -4Eh
ar. d D oB rez ca le e. CAM 1 ITIAT IJO, tr.. F .- r..
e~nearao dle NeonI durs.Es-m
.s" 6sor Germ~den Baehrid a Vr ys. UZ111A C
Conhs runt. re. deO/t: Lo !0 f .aSI
Inisargao d go de Cot RcE-ca "D AM ~. ,G
a, .dctor MnR Id e 1. Guard i-a 0l'$lg
m~crgado 1 G ade iag.o elEu- .gt 8ll i, +.
i,afir. Ho aiti. Ponce .fise- on de ars~,'mgk.ey: s"

encargado, de Negoclos de l a FI- III1 HI,,,, orfn es
trxy, senor A rmieoDazt, AllendeRAachel, P=,a0.--Eli
elar den tdez Allend e. e en 131USJ Cwril.1 -
-u ti, Gr..llBnsBari yaBrona:.
Coch Brune t.gro eOiei
ine.rgc d old de Negrstiln de Va. DR~I,,-
ja, l Aoct r y ei (,rl SoBoreW R o- A O S~ .d
enar.adt o doe Neoc~los del Eua,. I LUP INJK. Gn. W T.


0*0' '.1 oO' r


' i n DIENADOK


S , -artOs Ce-
,; ,^ ;',, ....... PA

3,. cl'.,., ,-':' '''?' Ht-W-YORidi B


,- ... , .' . ..., B A T %
rs fis,(,;ezo., : ..' .. j-] .'' :' .* 1,' "C rda *
tIe BfAUTY
M'i. fALON
;, ,,, ,i ', ,i del Ce- L

Ii' 1. -1 c Gomez
ir ln.l-~r,,, iu ,--, r. ":.' il y Lydira ',


Rlijll nit-tif
.,-,,,-,: ,--. t. Pancho tn-d tt r Argettino tt-

Ion bases antoirtit-ao
Aid ti t ... ..ri..t.


Multria f1eresotie1+
Zhndegui
En 1. l etha del dia cuimople dci-
unnria M flGoziguril, eSG
de tt latiln d tentsadl uininsotno
, sociales: Maria TeresaTo de

I' li t.id ..,d Cd din. i
y:detidis, 1 aCpstij deln
Mot It..,d ,Cos
o",dn, mo de ZinMdndegu, es
y:igste dein, id
MriR Teresa de._ arCnlpa
Desde hace dsosinisla siietn a nfIdi


Ztndeu reside en Madrd, con su
aamantisma madre.
La r ,cordamos en su dia.
De dias

FitAn de dias en esta feCnha que le
desemosmu' fehz la natdr
senfiorta Moni Oonz-leyVld~s Gao, hija del querido compafiero en elperod1mo JessG. G0ILjefe
]a Oficina de rena del Ministe-
rio de Comunicacton., v de si genl
es~pos Maria Teresa Valdfis Gallol.
'ei'cidade..
caContlnduodanmIspiginmSETS)"re Itoque

1al0, use


wet Powder

Rubinstein


umaquillaie en ]a
oficina, en el restaurant
enga a mano ,estos
le seda compactos. Se
.+ctamente turante
nclian la ropa. E-n lhndo
con espejon ) mota
1.50


('1'^B


Aos de ado-b. o ,
loom, Ma uresque, CMk,rack-j,
e.Son ,xcluivo,." P/anto bola.

el y aguila, m-5991


+r afu dada a-conocer hoy po r &I
,. n le ns Extroe,
Sl...dddo onnrnorn tr od itr
t'n,-k Modlt.nI' qnin dee-liro qn ,
eC G(,iteio tlabtnoro iSt. o"'ittbie-
- ced-... .... De... ..to....,


LUONDRES -. 30 avt~,e ,rlj-nd, mu. pr,,edur, epe,hg, u
Gobiernon do to Cao SoBeaf ha'n~, p Ie dllctt ertpos6"o''N. ser iqui
sintado uns pnrntisn at no to n nA t ,,rn t n h rreaCCnnad.o .on.oseno-
,i-na por eli ostabiomt nt" d, Uto te GobLer. o a este reto hil. a t sodn
quinIta base naval en Pintsa Pros, t,-,,,tinac6n dnrecta a otraiiniclO-
ter'rotorio reciamado por Ins bri'l-i e prs, ueO .eensbre asun-
tnt on it A ,itarn .nn.etals in n,-Xas parts del mun-
L. rmn.oistlbob a pI.n, b, d, "


Opte por la deliciosa

frescura del HILO


Para Vestidos, para Ropa
Interior, tenemos las
calidades m6s selects,
los colors m6s finos


HOLAN bati-la de 36" de ancho, colored
blanciu, rosa, cielo, amarilio y otros. En
dos calidades, a 1.50 2.50 yJ.

HOLAN clarin de 36" para Ropa Interior,
eni bIanco,, o.... ieloc...., nilo y
amarillo.'Dos calidades, a
1.50 y 2.25 yd.

BRAM/ANTE de hil.o belga, en 36" de
ancho, colors blanco o crema. Para
Gua.vaberaso \'Cetidos, a 2.50..vd.

WARANDOL de khlo bclga, en 36" de
ancho, colored: blanco, gris, rosa, char-
treuce, eiclo, freoa, nilo, beige y
Falmnn, a 2.50 Y'.


CRASH ins/in de Ul, en 36", colored:
blanco, negro, grtns, acqua, verle, beige,
roio, care, rosa, amarillo, carrnehta,
prusia y otLros, a 4,95 Md.

CRASH de hilo con 6valos y a cuadro.
contoastantes aobre fondo cream, t En
36" de ancho, a 3.75 d.

Telas. Plunta baja
san rafael y guila, 3-5s991


pilnl 6


Fu6 honrada la OPTICA

memorial del Dr.' \ 2f '

L. Cancio Luna

Lucido in't( e- cFlehri i
ni efet een Hmien e S
e ... ... .... .. ...

pub,, '.,,. "', ,r ..... er ,:, ,,' ^ j T ' ^
tudent i., -.. T G -s,,,, .r M ,e r-,.

aec el ,l 1 ^,' ..d J ,"', L. "o ^ **

po d,. .,-^ L,': :r h 1,. ,,,,.'. \i 1 .** * it .i *
tra .. , ,l \ V 10 -
-A.:, e i -e f- ,do J ^ :- ...... 41^ *...a1^ '
p .d.
dEl Pt c i .. ..L. : .


d,, ,HA... ,, o o,.r P.iR lli.il ilipi Pi it .... I F.
subs" e.IidENjAi 1 ihfi
lell,e 41 1 a.r :, :. d"I .,..


'M ile : : Ulee. ,. : A--d .: _-,- ,_ .I ',
uc j:Al C 1 Pa .IIa uira
,U US.aIo. ,
eiul d .' e ....04 .0 , r, ,' . e, h',', ir
pa FOF4n re O'QF.11 cnCad-
bgio, Ies aellnsIsi.n sabe-bi-ro"a
de C-v,, .:. 1 :,,TVIf-Pk-
on rces eseA A mloo... ... 4.. . ..i;i .:~ :i~
C SL c. J$150
cN n, ...- C.-, 117 ,1- ,, ,. ,
mirer. ...U$ d l l lO a.
minnire ilo U%.p6i cloe
.1
do.t ,.:r, A...3. .--le:P.,,r.-Te
d Pazj I .,., IE -.. a. ~c,:( I


fMARIO DE LA MARINA.-Jueves. 31 de Mayo doe 1951


Otto merienda a Momy Agramonte
Filmsi-to dr I.meriendso..anoiosaoM rs isM enAg me o r ano linleiHasi Oi sriemand@%s dei rcsi lre
y M.i1s del Caroein isseu :i: E.r.1 -.l
Erla laen laa =,, ,I .. Cele I. ,e 1.,- ''' l '[c*Fe- ,, Le,.e.e a r, ilcs
... ... ... ... .. .. q".... .. . ... .. .. ....... ir... -....., ... ... ... .
.'e : ,r :H -nc- r ,M lle-o e'M ,i Ml
.*. I l do 11.k.F i-Ai i l.li d
"n e""a I 7.,a ,ml
ce~l. YA.1-dc .1i Wde t. a 0.
I~c .n d :n r.r.- ..rf ,:.u 1#', .3 I r rep ,F .l ~ a. i r l .,-le
nl er M m i ,','r' 1 r..',U .'-. VI i- I.-r L "-.aw ,:, ',-.r


"',lonlnsnrtre"

'w ler c F. a rI ic a,-. I'.
,E ......Irb FIEII ..


we. s.e r :.; e a l a-c,: d V e.a


1 --.1. ., IA J.ee'-.:f. c dI-
e.. .- c,-.. I I.... ..v ... ,

p i i irc p is
I I C ,,-I ..AL .. A-, e I

r dd, 1, j -, : eI

Irbil psl m 6.j d .A e
E .IF. c.. I, ...... .. -, .. ..p
D-te'.,C l dCo.setItC r.s 11. r,, Ia e ,Pdn., ce,.,?: oisn...l .
d.- a -e r ,i i'oae ccAI a....a

-e I A ,, AA , A cIs :. A ,yde'
.,tl d iiv Ji 1 .y 1.deA 1. p s C.
I. A 1 ,1ee llO r ,'F, Lgri d di h ii.r Ar,.
e NI .ic i llaHA~ i MAAF-AA1 cI I TAA~
dlij I L idie gy pFAIFA ,
i "P I., dI rr A iF A ctM A oIA
.,,r i,. .r., it e ..6 a -1"1


iilBcltlec, i, -A -,e IF ..,EFi
p i. F Ilol 1t.1,:,C..m d
l do ~lg o Oldc t. t,.n_,i 1.A 6 Beio-A NIAFeA
iatiydlfullpA. gPAI W, AAAF .3d
i-A AI.ia= Cl pr do
I I- aI*.- 'rn11,1r-ei Vfr aIlfr

r,, l H et.- ,- di dle ,e ,.

d.1o. .,ca -A. o iii
er1.-lcsmi*lA enldons I,.I 1 1. or.Niigihngi mI n o A li-..FA ra
taA glica If rauda-eeIs
siuo d 9 r ade nn nil, u
A,.ctualentI An i I ] onI
Doenel "eaod nstetuteoriMsi
or.1 Bartim ore", .ba 1o La iecd e
profeso AustinConrad
IaN 11 1d 05' prgrama ndn oeraInde
Bach, o dovM, iszto n.iCbopi, qe-
b1 1 ", y y H ub ert d e ra In sk lt
de ctunlm" te complia Re cn prfen
Of Itar im =.reb o.!a det ir-Al, -e16 ,de
.liC e Mlnrtan ROB ,,r erA ..... er-.,
sa t yd r --- ii.rd


I bodi Ceiirdoie- tin: .4lbertini
I.ITIi'. ,: I . Is a - ir, P elja ,! el rer,,r., elrf- ci i .i.: e-l
et e A ri, AAI.AI-AD- Alir

A n: ,WlAil- c e
.A r l en. f-a,-, Ea,:,t h . lc;, ae


I' iF.Aciili1..oo-lA AFOF EAAaq:_oI
eB e I' .,"I i a e,',. ani fd:, j..r. I.. e Mesu. a tc r juarbel.
.'- u IMr:,.: A.A:A,- ah il Ar:dn F ri l l.. Cu s


V,,. ,,E~i,: L~r aoi~eH NtaiEir-grit d .,crMi..e Fl.il
1 i,, ,, .- de -7 de .iom:aF .Ad Eiarlren d lor .I".J- ...
i. IL-Pal. l ., i so a
DO,. iit-, l i u, dl e.8 r, .-,io 11L l 1 / t 1 u J e,

MFII.dIAJ.FBllii
E. ,no c:,, I a 3 u ., 1 B ..,e rlA id caU ca 1 .
-,a A_ t q,1r,:1,,:,-, ,: Irde C. ar. 9ehn3 AlJ Me
% I idi Fle AI11 r.,.q.e F ra e, L.-

IIH,,. r ,.i d o A .ur. .l e. .A% rdt. Ptn
ToI. o p o.eI . I.'D"" e, r.-I Dim, vii,
u "-eoIo- deso o lertoVlaer LDilzF~ e', a>
.L .'Ai-, i e re..'.:1",. C ,Efl u Ide dI. ." L b d,'r l~ ilmee l l um d rt su Ar ar.
A., ion e c ,.,, a ir wi.: es' an '-1 d re T e I. sp is en IN torw is a


tromca namau ri

ilRill
,- .s ..


tI..


iSufr ntl'.d la W

"aslt laN 0* Po .Pinkho a
-- i avta lm dolarm k ouialum
tL ac ufr Lo aiarnaB UnGj & ia Lnau pmifnM a
= 000icf ta ,in 1. PS"e uTiuoiluldj qma Ia lt la
brarum a itrmbqULLA Mi exProduceMof in flto-ae
di m' o atm? elpasm6.dl an a nl
lCa i~oca a iRner Ia soeenm ofaj srnnij.cn -om p I
t= a Ioi=n, na.so pm os eo=. s ded-d n. m psd.
.oeu so Va slasi oooid d 00 E tf. ii O
cuxuairons iiisjnai oh ePa a90 famnies l alai.o 5wBB
do Lyde eoaiestTmidCno
"nl sotml aidtas nouas0 oaaisImn
DIn.a l al esMU Cm Pruob-
COMPUESTO VEGETAL d. Lydia E. Patio


*I "
-,. : ,? -.
U''* r 1
;4


-i m


ZAPATOS DE SENORAS a ZAPAfOS, CALCETINES Y ESCARPINES RARA
NIAS. YNIN4OS CARTERAS o MEDIA a CINTURONES tJUELOS


PARAEOPA
MAEKANCA
Y MAI UMPIA
USE ARIL CORONA
... perfumado para impartir a
i ropa lavada una frageancia
pura y dclicada. Comnpre ANIL
CORONA eh cualquiel tienda
de viveran.


SERVICIO GRATIS


VEAA A SU AENTE Admiral


Cridca Hahanera ______


DIARIJO DE LA MARINA.-Jueves, 31 de Mayo de 1951


Rosita Morell Varona
.'.na feh. fell. lrnL a.
.... Ear-I. de-lerrconimoilvede ru llrPirr lq.ine a1- m, pars" R.-"-Mo.
rell %iAons I lolo y lYrMif e K lLa.., kjjij del ex Minl.,ro del TrabaJo
atolll Mlatrado del Tribunl opromo dsoeUr JuM Mia ell .mroe
de I enrantadiao epei ..7Ro do V.armu.
fEr halaigo. d. familiar 7 palj(il p.A el il di Is fioru Mor.ll
qua lfoIejsto el nme. co iv m r-lbe do maraefr oimles. per I, n behe
e Is raldoLadomp de a prs.


Gilda Tabares
Una flfrIta quoe arriba a & v ida cdal en lodn oIm encansI de In
juventud, la seeorlta Perla Tzbares y euu6, couple hoy Ion quincB fi,
motlvo, que ospoechamot p pma bilears an reito.
El hija I llnd& Peril, del doctor Casl. Tabrel. l prestligloo ltoc6-
logo, proSfeor de I Universldad de La Habaa y de n joven y bell a espos
Gild. Bemss.
No reeibir. por hallame en popa de eximenea. ,
Felltldades.

iNo puede used comprar


Mejores sardinas de


CALIFORNIA En ninguna


parte, a ningun precio!l


].-,a oa6r.dirs BAY BRAID a

iodls y condimentass a su
;uslo. Sab~osas. nu, itivas,
Prubelas en sandwiches, o
servldas de la i milsma ulu.


ING lary J-inordl~i ds',car.
nal LUa u.d10.0as0 5 BRAND
estn perfectamente a-
das en delicsosa alsa do d o
mat. preparado con acelte
envasadds mano. La me01
:alidadl


La boda VUlaverde- Maury Misa de requiern
V J.I ,elMete de ,14.i.I aI. lu SlA' se celebrate eb.. rere.l En la iglesia del Cornus Christi se
y medal de I lard e sJeli.ra s e- Con el leniDie i-r-., dej faije celebrari el pr6ximo tpbado, dia 2,
emsa Sboa anualciado. Ia o d. a l. cmienid. aocaeco Io amio ae a lat media d lalo y manana, una
Sflora ir C a VilmrI.. L ..... Dunp. de J ,-a....i a1 q fUE.r. solemn de rquie. en sufraioI
adriz, NuJ oel sef., Frar.,-cis ,i .Iond4ca.a dam a .r. A'rraca iud. idel alma del senor Francisco Pan-
lIert y ebra Cira Laor.,. 'rl. [ ,d dau. ad -.,s e ..t l' r eira. de cuyo sentlido fallecimiento
Joe -Re .uP& I (d s rmeee. .s, se cumpie un nuevo -niversario.
eljol'en ROoIUmma AL P.1A, 1,15 AIps
ders es as Sai.adi M .r, ',.. ua0 ,uaaa u vis ud y sus hioiSnvinS para
alj.s Pa]op. lIr.liiorn el piadoso acto.
En'l IaIgl ide Sdr, Juar, 3e Le ;I-(. OI _CoiCn5l. eso I. pagin" OCHO)


Pigina 7


ANIN'iIESE EN EL "DIARID DE LA MARINA'


I

M1AR10 DE ILA MAR1NA.-Juevei, 31 de MVayo de 1951


Cr6nies' Habera


Simpdtica merienda en la tarde de ayer
Normo oi Dln ito M FameO y l fo.lj.dl lu.o. II.linknd- Neo-rMe, en Gldiv ollqe, Mirth Gatrti
Hy H n Hrnon.d. do d - '.:,. i: ODM-K-6rTno).
F'. l.:l|ra I& BeirllI C.C r, '. ; :i 'I., I -E .-.T.I3r ,. de ntndez, Zilla Goarcia Pedroso. Hielen
n -re,. .,-. Nevr.e- eorto tI:. t -. -.,.-t o. Hernond- de Arias, HerminiaoNe.
. ioi., l'. ) ieznq c. "a00c oo.u- :1.ne, 1..: 0 ,1 ,9 Cl- nooo do ttoooorides.
- o r l.nio .ort el ovetno robetota GOmedeoodstovezn.MignonooPdtrez Y entire las seio oritastConchto y
Sr.ir, lldepreocl, ofred ayer tma d Mnacho Ia bella Henriquez de Julito Abadin, Martha Garcia. Nena
.e ,a, en su rsidencia, boll- na ,.. q IT Azueena Luque, Gladys Lu-
clma oofiorita 1Normo Dominguez ru- Lancell,. Celia Taraoa de Domlnguez. qu JuInlt Domingue. Lyd, Cur.
mero. Tulta Lorenz de Boudet,. Palli Smith Aleida Ldpez Miranda, Lourdo Pa-
Merleeda aleogre, animadisima. deo oaIde Trasovarel, Lohy Smith de Fer-|1acios y Araceil Caballero.


oRL.L%; 'II-1 ro: -
d in Ni.:., ,aLy.
:mo, ~ ~ ~ ~ ~ ~ g ...." 3 '::',: 'A T` ....... ...


h.. LM.h.......- ., o ........ qe-.
de "M re, , r-,o,
t .. .... ... ', 4 .. A Dist'ut e de esped ombmenwe do. p...C" %-e'.. "st;ri. "
.maryIsoladospPalos do su c r,
OrdN) co o- ... ...e.. '
000 d t --,. d ,,*.. .... . .. - -. ,..


E .. '.t.I O'., :.. el bo o.
,rfirMf." I C ur.a.__ ,_A. ser,.
r. d'; .. Dot.. Mi e ..- .oToo..


ESTA PROXIMA


SEspere oLe "Astral" lo mejor en peleteria.
Calzado americano,-cde fabricantes pr6ce-
res y dle marcas exclusivas form el bri-
llante conjunto que 'Astral"va a someter
Sa la inteliigente criosijlad de ustedl, afa-
nonsa de cumplir con superior eficatcia su

v _c ci,') l, ser 0ici o. n
dvJe ahora mu cordial in-


/


7-


4ot*o11


J1ell] 3-, a l 17! i
Ye.n lajioo Jo
i.mn d l 32 I .

Solic.l.mo. An. n-
tson el n teri or.o
Escr, 6: 1 n,i',
o .1,,,rl. /l 7"
eraonuell'osport, de popin blo.noo ,ioo-
.z . .. . . . . .. 4.50
De poplin intlid, llgodd6n J Egipto . .5.95
De opal inlik., aleoo6n J f Eglpto, . 6.,50
De bromamnte ,le hio, blanc. y crua, .... 11.10
^- ^ TN , 44
J^ N1PTUNO T AGIAV+ .,,..


,'., ,,.V Nofa de duelo
Hi bj'do a la tumba entire el ca- lento.
orito de los que tueron oo tu nnfalroen. Llegte hueitro pdiaooe hoot. lm
Gladys Butamnante Ugarte la reopetaobe y bondados e anor Ma- hijat; In leoorao Carmtn GatlUief Vu-,
mnuelo Aiba viuda de Gitler. nuyo la- do de rernindez y Mro a a ottta do
Otra Interesilte ceremonia nupilal bel;y por d, los sefiotnre Antonio Ileclmlentoo aceido el doming.o a Muoto, olota ou hiJo oiltlo, .oer
ha sid tfijada para el Mtibdo. G. Menoda, Guillermo Martinen. una odad oavandia, ha aide honda- |la.el Mufio. Avilao W y "to a ni0 -
Trltase de la de Gladys Bustnman- Fmoeoio Fernnde.z Grau. doctor menta lentido. to, el inleniero Victor G(qlnlIt Got-
,. I bello y mus y oracioo eoorit Gooiale Andux., EmillaDno Prats y Su epeio e verific el lunes Pot toier do-
0on Jove MIguefAndttx y Diago, Rail Dilaego. la 'tarde con un nutrido .compana- I(ContinUa en la Pig. ITUEV
qu0 ht de oener efecto at]assa le y
media de I tarde, en I s rmon
otes. do Soot. Rita. anel ooparto
D. .a ceremon.e revesirb Is m-I
yo Itmia prelrci-e u f a una Pluma Fue nte
guardooo atnovia, o
Sern padrinos la madre de la
tiance. senora Rosa Ugarte viuda de
Bustatante. y el doctor Miguel An-
dux y Gloell. padre del novio, t h-
biendo oid delgnao telioo, pr g o ]H w
e In, oloreo doctor Raod e \- para
rtn, doctor Josd E. Oliveia. Anionto
Sanchez. doctor Armando Nffiez N -
ez, dDctor Justo Pauae y Jod \ o
De la Accidn Catdlica 1h Tv ih Uha l F.P|tlIV| l
Ca a A U.il&J~.EvieitiiJA 2


Con gran solemnidad Be efectu6 la
inlciacion de un distinguldo grupe de
socas de la Federicldn de la Juven-
tud remeninan de la Acc16n Cot6Uc.
Cubano el poado dominego dia 27, en
i? ip1-"a de It Catedrl. A i\u och,,eol a to m ,fo Co-dd Rsaotoa do
.l ra,;.c.. Ow@C. [l o r..' M ni oM..

3 Ic .o oc noI Me, c ,,.
La .A.- d aoo l r O ocnr, L &r...
n ,o.. cetl ior ,. CI otie Da ,'C>.-
L C 1-i )e l oiear, o a, eLa .
baade la r.sm de Dame que, pre-
.. 0in. 0o,- A e toe nol ,


16 i o'..,0 m00.0a
a, USlE e MArYFELe;RM,
Nt.d-uoel Angel re. r.
ar o A u c, e. uno..- Cotoo eoH.e-
1.r i.3.z .e Perez Piltr cas'ahbe.
0-, L Wucbl Fernr.c, ez Morel, de Lc'
,, MFI L A.Jl~l& A|IwI 3,ures

n lo n toyDoceno de Lt
.- n. Mo Lin.d, i D 0,-.,-
mdi=3+ iler, ut de Mnraiem 5 Cc+
R... f 'r 1oe -~,4.ray re.Vert,
"- -- -+,e =i jkE,w. ser t- r,,,..
_v i I'n ,~ d -ts.le f n~cj',f..
teh.. CaroattrIAloO ,.
B,,ro Ar.aM, Orlm:,a i. a7
L- i,L ei-kria" Ccnew. aB~r~d-,
C.o-0hr. .Lo r t I
r~, .t L a i nueLu winls

USE`MAYFLOWER
HARINA PREPIRADA
PARA "COFFEE CAKES".i".::,:.i
,II U .. I d .


AHoRA
EN LATAS

000vin--i ~it o


lCuid es su trab4jo escritural : .
teonedurta de libros, contabilidad,
toqujgrtai -o .cuo hiodsict? H.y
una Esterbroolk indicada pars cda
tare& u ocupaci6nd y pra cada eo.
tilo de letra.
V&)aa la'ioienda,librerolaopape-
leroa m s cercah, selecioon e un
Plum. Fueo.ot ESTERBROOK coo
el puo ptorecso par u manoera de
eoscribir y ehrdsqu'elo Ud. mismo
en el cafidn de la plumal


.. para Cada Estilo


Sde Letra!juisoD o iiA rupm.uuo
cado0. N r d o
;'mC .\ *^"rffi _nifhti
JUIGO^ \ [q hfM.qCIIt'eple my \ /^ . -
rJnt, d.tm
oh


PIIIl FAlICAIICTI *I PLUMES* II AMIRICA


Pii. n R


I


,u A I d. |^ XJ ,l lk ,+.UalPersiguen a advlteradores de

la leche en Santiago de Cuba

Trat6 Cobre el amunto el Club di Leones. El
FiNal orden6 u persecuel6n. Durin Que~etlo
C raodeq o. .-.e.'r .1.r . dL ... CL. CCL... c..C. .. A.' .....
A 11-' "%T o o ...C. % -- j& '-. ."" ,r. j. 5r"cc. -i ,
baljo la -mP,-ri. ` ela dmef d j: r C,. CLCeracaL 3; 1 mcne E.r.
tCe". .' L CCLf L,,.- gi ClCamoe C .. e -" 1 1'1-C."4 t.C
CCCC'a, Le' C d el DLCLCa c .[ '*raC.L5.' L n L A e- i / CA .Au,,a CL.'Le,"
el.. CC6- ...... dCL .....bLa 'L, n A "l ClEd C. .d.i.n
... .. : J... ed. ......... .C .... . ..,CiC CoC.
Is ei. me st" 'h que i en-'e
.L ........ ,a ..... .... ... .. CAL L P..- C.r;; c i', CL, .
lA oC A c.l... ,, -' ..a.L a 'j. .. . .
M .mCAgm,-. e edioiC C car .,
,3e cum, iver itd a ccie Orl n orte, I im, Be kdot aor D .Jrtu r.9e m lla,-,

EL. fllCL'LdCCC BLYCCCC I N. Ce CC.. abproCCCAL 0eC UC e l
V Lf-e..MAC EC' AC AoLenC.CC LI C. Cad dl e, C qLC e
5 1, 1 r m.l ol a 1, .-I~lidl .- 1, emc,' i "o 1.)eJ p ,,ero n ui
I~uel~s e pi I xwr, UsH.no i- p iti a c a pi m,.- L md i rI

a"r I cai pr deaLeL C eCYar trL. CeLI de OrleCrC I s nL q e r i.m
Em. nC]L In le CCo LAI CCCe ruloC e d e P mCLC u AU ld L"rA C o an' L'C nE CU0

... ...LCp.C CLC.C I A CU CL ..CLC-CC e CC,
-.ACLA eI P r.e CCCLCCb.,-,a C.. LCaAIr.'Ld Is ~ i
.orC.r.ATe, :, dlA le ~ .... .bACA r laOC C. laaqe ",

CAACI L C'r.. ,C"['L o C.. {a '. .
..c ... L .... .. .. .... ; C"'Oon.C ersido de Orie.a'1',o ;, -..
ELI en.an adese coo te e bendU Iem eos eoa ,rr e,-u o
21rhsc~l llliann pr. Ei s u unll a MOl .W icai(eir-telrles imm raled.

CI',, IT CLL Ale .e r C o C on. C- C o" i C d e. is
r..: r I secret a G..... .cL'.c.d L A...... .- "L C..e r l ..A .... ...
(.1 Was" i s ari r dl avzcla e JI ,I. Mica r s, W ,, rrdl q..e E {. il, I r,,wo if e ._.r
I hb... e ,x Inn e ma. eo r a.m. a.. a. I. ; rl' l,
C nCLo n pr td,., irL L cLL c Ca, A '..A....... Crd ral 11qA "
--le .1c T-1 1-t Sr LpC"". O"'C-L'. LLC7 A1A.1 LL'cL-EC taI1C$ CJ L. pCLC IC, uele r.e C'LCCL RA' I CCCC L' o.LCCLdo perLC IA.
c d el ~ C .. d e LdC.Ln' IA. '. ri a I .re Co qu el "' LCL A'
S.-. ClnLhL CLC LCC .. eC L" a' .-.acL.L.CC L.L CA. C CC. .l C C .6C- lie m n
,,h rr, e lr' oq o e.,a -, ,r ntrJa. o
_."oCACC 6C I.,C C heCC aC. Lt..L r t. ,.C- I.C .CiLCLC'-


LILuCAL,' LC'm '"-iC, C 'L AC C-'CC CC F' ....C. AC. LC.... L. L L... C CCLCACL.' .C
'CC i lLCjna'."C C'C m.LrCC 9 s ..1-6: CC.-. ,e e S-Ill C,, LA
.I AC "c SCL I C'LC "C CC dCAclC r AC iA D rP C, Cu A1d Lu. .o
dAeAeIl eche C aduLeaL dCaCpCLo L n Lo ga elcitd CaLCe. Ctr ao nepsin cipalI de
"Ir e e d --.o AC3 1.5 tio a sion expe-cnfreta? de c erd adero I:t a bun
L m cL,' LL. A diue1 il pe lo veia Cn cet LLmaAoC
sf-,A1 D La CAJCCL stc cCC'a' UsC Ae 'C' LLbraC.C L C'AL CL ep L o A
de~ ~ ~ ~ ~~~~~Im ds]oe l een eual-R eals. anileirandoque pr Iscle pa
us Ap,'. CC 'CIa, r.,_L CCA CLC CL. ..E LC ILL ,Cd'T'C 'L

'h L'Cue 'e .rC.'C su CCCA Ced'da' '. L o el GCbLerno, CAL'
r l vcas n LaCrL CL Li.c.L de CL Ln de L. n Lo c r ee spILLC C ot
'at "L'A k ""'CCLCLC CCC C A A C C 'C.'L


^ICI.'._ ,a p C PCCCCuCCI ACCo D me- am. o nLctrDu pa rIQu AC Ya'uequ
ar~e : l e h Od r ed ebe en |a a nctu l d d an q I der c lan e pu n
ELCCI' i da I C L-CL cL p1.h m nldor A' CIe .C a-CLC eCem
crmrer. les p rRafuaCeClC. CP aCi pCCC CC AC d CemCuhiArAC C LCCCbaCo, a- C
Let--@ aC 0.L.LLj-T LLCC"CC.LCCLLL.'CL
LLCA.'CCL RaCCLCeiCCLCC ePCC CL .iL.)' C ~. P epL .' .' y

|aC LCCIC irCCores, pueLC dC o eC IC eCCLL Csu: odI aLiCCCCClCC .C tC AC...'PL-
fe h..oair~onjre L eonmo e 6en e ua "a zcrr e Mmot i.
CI I-IC'LCCI CC.'C. 691 C11TUPdI C IC.CoL A dC L C"rAC.L CCICoIh CC 5L'LCC

dlacn deae.ipnntsgii ante t Elen urvedio foGuti mrrez arn.x
mulasmir, r ]s rprsenane ie p are lpe o an d eenuncla d0 ondin
A.iaua.e -,6p ...CC CC.'C. '.a.cienPCificCCCCL' A .C, C U..
chcC Lea. ACLA.'C.'LC.sCC sPC.'' ACI CC CC CL C.'CCCdI. elC C C PIernoLL-e dLACA
y. vcCCCLCCC aCLCLCCC.5 el fic ..a C lde CIntA ea c oLA nCCICLL d A.'I Mr, pr' 'aCCCC I
EcCCLC LL.LA",.C ..CP.CCLCCCCCC'C LPLC .'CAC IA"..LC q.:A.'


Alberto n ,, C
Mita-I-Ba IIe ndergarien
crd..T. tie r 1
z.en el conocido Estudio
'ANNA LEONTIEVA"
't....u.u... pora el curs. de
".. ... ;, --j, a.,d s a IoIve.=ln, o. ue cornenzo en ese
-in, :me- ,n, evo depart-
M_,, rla.ndLt E ', : . '- oe p --:.especIal.e
M Sa..,- LSanher M.].' ,In L-=s j'L .n L -L. poco eLd d.
-" e T,, P r i F 9192
,,.-..Carmen Barard l a," ills e
,l AAvenila y calls 20,.
-, rren' LL-LM a. .Cr Mlramar.
,ei, P.. :nBlanchR.-r'l M11d
'. ~~-i T: R-s,11 RPa. u a'tIa
CON UN "-","ANt'NCIESE CTSOCUESI- AL
iE S F.........la............. D 1C .DE .LA MARINA'

@I mlop quo pal iw d-llp,16n t 1
y bl6. ,kC.Lpara aPel.
~d .. '""CCCIIICCI ... LA NOVEDAD
____..... ~. DEL MOMENTO


R-"- .GONZALE A rRtA .Blusas Modernas con
,AR1O GONZALEZ ARRIETABlss odr scn


Edfca Abro Jru 503 505. ...... .
TeielanoC W.4290 A 8008.[Sarita Valdienfe Sdnchez
En L iglesi. pCCrroquial del Ve. Ldstinosa losd L r
oa Piw.-. re p-j-ji1,A, rzra ei ,. ,:,ed, u' t t,'.:n in- dado se eelebrara T "an ere. fe. Mvnd ley -,1,7,"le ".e--
Y CC 1 ,3-1- 1 ..9,...1CLA- .L r,L I raseL rL c .l .,-d dia19.A 1 1as C siCC deCCL tardeLLLC CCCn C Le- e L bL na C v.,.- I ,,.:
L.A 1, ,-,a CL CL.,rACrlCCLC ,',.L .. n ,.AL ChL ,CL LLC de CCeCCLC CupULEL lLAaa C LrevestL r ApadrinarL n L a ICPC a oaLaC d at
ex udsto uctm eno rej l sehiora Zenaida Resell. Ta-
AC.1.al.:CL.C-ra .P - .'ce t.e a 1'.' Lr.'.C. C L L e C'Ltr L d S V IC CCCC] C y Cela C de Cel I r
leA'. CL.'C a Cc ,ireen e e Ue L C S.i.V-A''A'.I LFA''A LC
of'Lr. eC .stdC.CIor,-LACead c C el C efiorCLmLAhndb LCSarta, Cigurita de En calidad de teAC lmos actLLarCn pur
I-T A., -- nelr lrLlr I to Rai, I c fcrlorL:.- .- ae una nu,,tr. mejor sociedad, uWrA us Iat~el oilsshrsdco
N~r-- C,..".-leIcaL'n
. AC'CL ,, L'L C, L :e .. C... A .ci L : C,
p A" -le ii-i. CCnCLC C..... C,- E C C.CLa Cib'CC ,.C Cr.tC
dcl l a{pz -n a necesaia a e e ste grave roolema 5.eprede
to s el a aI car.. en un fe etpai, eCt' ]aCL pob]Claci6n.
debe exCULUL exL.roCCArICCL E l6 L dotorC PabloC "Ca P,'. C.'.-
dancla por serla naci6n que n cid beevesC palC brC deC AC L. P;'
r fabricaciC C tiene en el CUn- r. el a.caIde de BayaCoL. "eC cA.
que CC n e Cdudableque tambienC fredoC LC aC eoPI pC. u hor..,L Y .
ar tcnmuy pronto hu ftbricas borics' ""sr" l6n y1:,. .1 e
ell!= y Ade duCeeC porl ]a CtaLda Aempe.o de- e ; c ,g ,' m C .
de e.eproductoCeCipr Aando tivo deA I feslividad del f.d.A dMa.
Cos C CCionaC-ios del Aobierno, yo loC LM-a haCC LL'iCAC la CCL' deJ
os en coCmbinacn C Lton otto C Club de LeonsC ComoC UrC u, eCC r
entos venban el azuecar de con- al primer Pre-,idee de |Fla .~l
national al extranjero, en can- ca Don TmLa CCtradC C U
" LuCmtiC.IC pya queI It- Aie Bayamc, ya Cque L ZCCLCCerno .1
CC c ip enC CLI.CCC. CLCLCUECI A.L &ICAC MCCC
tienen mejor-peoenl enta iguaJ que el de l calde Manero
Itraniero que en la naci6n y que fui honesto y laboriowo, Abl .rl
uCba el MC nisCeriC de Comer.C GarLia Torre.. correLponCa ,


Mangas


Segundo Imperio


Malone
SPRING AIR

bro'nda nw/'s de.'canso

por cada h ora de suefio

C uado sedcomp,,, .,, ca/ch
MALONE.SPRING AIR, CAsted coCPmeb
an /a 'TASBLA DE 7ABL.4 DE QC
CONFORT'; cue,
dob. usC do ,acuC CCo
con ,u mreed;o yt.

ConI s. 'TABL-A DE
CONFOT' c.S'
,u dCoC pes A ''

MALONE-SPRING AIR, espoCalAmoCCC
nmna, l "ayudari a se/ccionar #I
colch6r quoe mror Cfl C us C su ps,
ewtCturC,C oda yChAibkoC do do,,,,r.
PrMAurgnthoC mCsCONbr. CC


I


I


Eulalia Sentmanat LIe6
Keefentemenite arrib6 a In qbted fi- Isbells y muy alracifr erfio-
rit*. E.la i. SeatC mat 7 LleC, hu.a de M epoCosC Rafael CSent.Cnat y
Fe Lle,b hast*. que haeeC lleCC r -n salado.
CB retratC en C eCtra cr6nlea Cpoe *u B Aot& de elegAncla.
Fell.Idad-*


CUIA 7 MIXICp UNIDAS POR

HL FfC iV0,:1

g.. CA CVaAWVVM.aFc.'tOlv S. A.
CALL 11 N. N. ,1 VIADO. IO URVACIONA S: U-4911


Las amplias mangas "ballot', q'ue f4eron la
moda indiscutible de las demas leganteC d*
la Corte de Napole6n III, hban vuelto en una
version modern, asociadas a las blusas do
lineas y escotes de actualidad.

SANCHEZ MOLA, siempre a la vanguardia de Io
moda, Ie brindoa esta novedod eon gracioas y ele-
gantes blusas, interpretadas en frescos organdies
suizos, adornodos con encaje; tambiin en poplines
de algod6n lovable con atracCivoC ettampados de
figures modernistas.UNA TIENDA MEJOR 9 SAN RAFAEL Y AMISTAD

DIARIO DE LA MARINA.-Jueieg, 31 de Mayo de 1951


Cr6nica Habanera


El toque final de la

_a Graduacion


NICARAGUA AMP
CAMINERA T MC
AGRICUI
.,; . '..d .vk .i.

caminera y la1o.
rim., equi or e rimpl
cidn de la ncricuiltt


a 0'3 F'N 0 S D E M E

w HIB B /We
'f LOS VIAOl^^


.... .El Canasta Party de las Damas Cateqnistis
"ULT...__RA ,o oI,d, rod,emooe GeoI- loo 0I-'lJo. oIEoq-.l11.1e 1 .rorio rld. pq Oilgo nGo leoo Hler.. do
F..-- la .ide [lIlellroo Oilra Goodoar do sool.Fl om-bbl 000 ooahnoI Coo. IIla- do C-erjll. 5.1 Looope
, llprensaltotal1i0ares I,, DMKGhdal- --F... M..-.-
a nejecuceull
:.1 cmnraagriutr q., ',,,I' 0.1o- T-r',* l*,r 10 ,, ,I- *ro,',,,r. ,.,eI.l l p:-.Oe 00 d. A.dr..e ,e l,
-1 p.. tol .o t.. ...1. .. ... .. ,;.W.' o. la .g. oloI, o .......
r,~~% ",uavat e
p...dlsallrieqlp-'d ....... *ll*--.. ssgeesddy 'ls i hmO.... leds.. ..o Id ;,..;,, .
j:c'.1 015-I-lo-oo~- .l000
Fa o entus lasm o b a a t d br e ac d e- c a"arl m1de e s ,e ~ 'u, = L .
. ....I a d ad e d ci n.. .. do e a d i esta, os ad eto pG ld l up e o-, . 1g ll o o 'm u o do bd q nda.,o l o p
r.bodilia ,,rodareboYg.-,olur.o, del boo. "El
mpr, do moluilll- La. .miodad h..bam,'a. deommlma- ilaE lnig Igmloogan a l .ero e 1r 00011 Do *omae o.A.,
,lomgogl.o oadcql~s dago una mA1 oil ugroo..indad y s 16la m erioad..f.... ca Sot! [up
tmhalo ameonlm-o..lsiamlommdp.o-m ms ao ,lblpdlof.0 Batou.Ml..... A,io,.C
do. 0 lidg o p a 4an. Cm, 1, e..imi,-
r, em. 0 n1 S Llo. .o, d e.
..-11 rae Coi. Lio P.1-I ,Me. ,ee
.Mo 11llAM..m, OP1 l
Mo rn Sodrie.. Ml

CIH me .domoMbao Mig,ArvC~c
d.o!10Voinedo Gr a CoMi.,,,., .. .C.
A centinuaeidn Is roneurrencia:
Maglga Gonzgleo Hlerro de Casteel-
reacaud H. de CarvaCal. Eva Aston-
Gtoa de Aroceona y Cuma Humara de
CrAlltinF, s d Tobo g.do oilta TA-
ueleo do Vil,, ABluel L ar a de P o.
y Maria Teresa Freyre do Foreade.
C~Ceiia o p hogdo Codo FennC..
Morelli Amlia dei Valle de FernAn-
deo, LAins FePgndeo Morell de Ar-
am oas y JuliaoSanguPdy de Falls.
Gracie~ll Gonzile~z del Valle de
pe Jaoofio deGraCai.z, eSo... aCn
HerdMndezo Coru g, do" a onz glez
delMVol.ed Gano !2ll..NdCo .d
des de Lligunilles, In Marques&ad
soo &'Eofiezo Albertina OCarrilloyo
-MMa oaoyboabo. de
Margret Stawart de Fanjuld,. AMndoriogayoroyGomfen .o Mode ...
Fowler de I& Cimara, Celita Hdalgo
Gain de Erves~u y Tinst Hidalgo Ga.
toPeSofaL
ted olAlicia de t rdenas de Bell, Tita
Loge oeo VzosoAle, aGo. d o d,. e.o
Cam0ha y Elena de CordeAna de Co-
Aoagl Se si.oo, Ae Navarre Ve
rJuanotao dArSladDilia dSAaqueta d
Terea Sant Aipo do Elo. S
Gloria Rodriguez, Ecy de Garcia
Ma.ndopAioradPagadlibal do Ala-
o, Hermibal Pgadiba. ModieAlva.
rem y ,J-,ln Dz Be,&
goD..AoM= So! ooondo -ime. Joi
G-. ar/ia lpah, de aldo., Mart
Terea Ia l fa ds CLf.e.e.1L1Y CJC
nchag do dAndt.h G d
Cilmo dervor Auidle RyDei., MAr.
dtoAnd rePoed! dAe Ma l-.a Odl-
Die oel ,dailymarldgmlaori o A.de
k ~Pe~ley a.
P0doCbard de Pardo Silvi MRodri-
AAalltP Rffera de Est'vez,'Vyr
Lncora de oSurl, DeldIna Rfio ,deSIn-
Vo M ,P Ladez de Alvareb ReP-
gIedo nda bal dedS
~rez.
Sars Abascal de Viftas Maria Ele-
oa.Suito Real de Pereirb d JosLo inao, '
PuaS o PilafPMreyra.ga S
GA..do Modobpe de ilVe. Silvia Mea
CormaVok de, Mendoo. Gracela de o-
Crudenam de AGuo yloroa do
Cermamoeo PoataduaYdorAagio.
Adllda Parodi de Ramirez OlI-P
I.na, SGliorial.eyes deMrnda, FI-
SoSoaPee do Gologoy A~aortnl Arro-
yo de Coatenlla o
Graclela Mirandaadi LUez. Mar_-i
g aiaPeniehet de Vega, mm.a M. t
mre Vga : Lourdes Penichat de Fer-
nmixdefaR trda.
oEngraeia Heydrich de Ll1ternz, Lul-
MP1a de MECormack, Margot Ba-
ficis de Mailach, Emelina- Rivera de
del Valle, Suzonne Regisser de Fi-
Wilrlxy oGradeella Heydrich de
Carmen Portuondo de Aloaoo Pl.as
Gandia de Feruindez Tiravieso. Ju-
lieta Portuondo de GonzAlezpilo Pue.
redo yJofla'Dardet de Herrera
Chdroo Bonet do Ortega, Chony Co.rrldo GolmolopEMenay abAonlydo.
rucl.SanlMigue.al dool .... d.
Gloria Felipeadooe .... Beoto, De-
Ila Benin de Ortega, Amannda M. viu-
do de Dardet y Natalia Betancour,
o audeodoGe ia
Mi4cer Cy-JK4 Cmi ochita Frreyre,
Ania Celia Garcia y Nenlt IVallejo,
Wiilly Fernandez Travieso, Virgi-
naA v.r T de Florn Yolanda Por-
tuondo de Az Cuay.rme ia Pujol
de Fe-inmdez Garths.
Cargelondoit rlalg. de BlonCo Ai-
da Pertlero de Coto, Aida Canters
de Goozue.a y Morcy Taquechei de
Villin.
Mo~io~o~oilo.Odom
Moogollo,)I=oeGloioocl Aou.n Go-
0GHlearoa&Pdoo Wooae MLICo
Tem.ea TFeraoeilo 54.0- 1,
G,.&daLupe,. narte de F- ..." ...jei P a
Alaa1 611..,poo. Mm,!".-Ool
lie r 1umanrp
Carmen G -nai & P.'eL t.cl
G vi'tdri de Gnrcla .IgElla Gvr.r..
le aIpLoret .o do Nie1e-Siloo, o
nA,..ld, d de oo,.C-- r SVbllaer
Beba A~ra de G~nare. C,-mr-- Agra
de Mmn R .mos.
Ar SQ oria oir odio, Ma-dor.tLo ulcodot do] Gooo aile d .,,eo-
Margazits Gonzile, ciel Vrue Dia-
n. Gmrl PerGood.do dsa a. MroCaoCnaoGood. pen d-
ahoodoP~,oepfAalpOa .
..riaAlv-re -Violets O 0z
odaria Lip. Gd.. b Mari dOlo
Mariaoagero RtA4Fego, ,ElenaRIII.
...... ver marizu oAlvar 0Maria. 6d
O0mPia Naser de NflfiM ,Blanca
A. viuda de ueral, Ruth Richter de
Abri yRo t ueral.
a*earna .40 de l eredia, Ma-
deaita Lazo viude de Ga]rrrcia, GUiluex- JL
.,,,a .FernzrdesoGaiDl
ee Mark Garcia de Cadn.Maria
Soool. aridod n Pad
Lui sm llIin viuda de Vidal y
Cum a GeiLawo..
Carmen Puig, a &t a dsFauUl,
Tr..,ta BV.o Mercedes Pulg.
Pea vaes Sofia Hernandez,
ndnaifray Amparo Sucer.
Pur~sLdpezOfi Maria AdelaF'Twooloora MONSERRATE"
C. ome islenpre 4m mejoera artlen-
Inar -1 an" oals prees]. Oilasd
'Teldfono. W-9141 M-1194
Servicio. Calldad .y Preelo.


le adari a conservadfectio
Ie ayudari a cmnservaris


Suavicti y di aparimcia juveinil d Su
rtm con esta crsma. Usda
con rgularidad y ver como si
11til parecerd mds joven.^'^81/AM


Pigina 10


TARIFAS de VERANO
IDA. Y VUILTA

NEW YORK $130.70
WASHINGTON 112S9;
(Mos mpuosto)
~V*16 disr~il

DC- 6 ---.
SUPER.LiJ0SOSCATI ONE Air lie


PIOPALOS IN [ ASPIIdCIAIIS DULCME IADI 01 AIPIOUIOIC


B...PARA BOMBAS

Jl/Kerso/i

4 elaguanofaltara
W. K. ANDERSON TRADING CO., S. A.
ShISPOS 355TELF M-1 iu LA ASIANA
FORTALECE...
HACEMiLAGROS/
9M-i, I.Suce. Joseliona Lpe aa d'e Carre- Geor'gina C. de Tooero, Ho.rtenao
Ao y Chuch. Lipcz ODa de Rojas. Tejera de Zarraa. BHbo C. de 4r-
E.smeorald Garda SGidnchez Oma- giells y Nen Teieram de Son.
ra Betancourt, Eugema Gara, Guz- Ofella Tejera de Pdrez Echenendla,.
mgn y CeodSa G.rd Guzman. Ameli Zayais de Pella, Tetd Vidal y
kgdolenag Vilnent. Amparto Rosa- Silvia de Solo de Cervantes.
do Margarita Corona y Loiana Carmen Cosculluela de Kohly. Ma-
SMiranda.d ria de los Angeles Cusculluela de Pe-
.. . .. itG iels M dandeAlrnq y
Isi. Rmo Noenita Tomieu, .lna Giad Mdn de Aloagn ro
Barrto y Slvia Rodriguez. Alr!a Agngo d n darom.
SvIa G. de Martinez Andrl. Mar- Mari Agiam. 'l1-. Yol Bust.1
tha S. Bilbao, Cuam Crballido y Cha- (VEASE EL FINAL DE ESTA NOTA
tin Isasl. _EN LA PAGINA ONCE)


Sn edad

eS S so re.!


A


t%%TIENE G4


QwJr

'4"PP!i nauaucra -.. R...
liAuc nauanc- N.,. NNN'n i N_________________________________"-----. - -.- ----_ ---------- __-
SEl Canasta party de.I. Damas Catequis..as ...1.4 Fi E .. ., .L x .. ....: 1,f ,.: : ..-.....- -
y hc CoeA ftlleens T i-i-t upi-i:-l: bli-J :J: ].i I:-. t*i Diiehl de ^ k f I A j \ W S A W I S
IC-fhradAo t B.m d. o heFainj R-R NT ... [ ConseJFe. BRn..s t .rez C. do QuR.. Joeowi a a iodlnPuz r Aru. del C .T. AiA Lm.,, -. T .n:,. + /oV F A EI fIrl
OGuN eseN U .. .p- a[.A J:T, t e y E .sther Reyle e ublea po LLudem Vidal Loli., V II'L,, : e le \ : ",',, .,OA.l iue.'Cons-
A PrqufiU pde la R J Projtm F m4ueli Caiim e e 1 ..r-, &&:. vent CitoFra Ca nai lar pz. [ .AJ.zearm, Bertha CFrrill, Amin ; t.:. J.u urc.I LaI-:-,, .: ?,' e-.,'.. A S D AR .DE.. GfLA7es deA LA A L
nc.g.. can An# e.i U or.ni MredLD BSi|L. 1 CI..... . ... .l. :..N o Mamor e Cet o.d r, Go-lea Partis, l.-"..SULTA DIA I E A
.de P E d.Jl CruLe a d r Me C dr v Doru P_.,-..:-. 3 Co chh Ldez Ma.rgI BlLri de PBa llk Dej.do 3 H rIede- .'., ,',,- Ve t ..lrx .-ell. :' F.: i,,T." r .: -,rsa M Nta.I fO f i 77
rain Lucile Wateur li 1.lme-. Alur.a~n no rorrel eun I ltin ?T t ii.d oTn EaS {n r-u n i..L; *" I' .- L:, h .! I., je L r ie.l-ete Teti Siri de Gomerru Art.. irieV Am d, aT I.' LA HAB N / ^01703.-7A //iffll /
Cmr M Lodrigue z Meu y J I*lnw.a P .rmeni. LU.N N A d A .d R ? B .ei5 01 7 PL Nr, e AAJ..r,-. EPN ,- e. oli t&M ,me trd FM n r 1-1r. I -,, .,e a L ., ., ,,. M as y T I_______.O_____AH S R
Carni n-todtiVihleul M oeIN orr.l N Oi,-No, Dr hT Ai ,.t hEt.._NFI rN Ael PlNrN RoarNueile JII. t M, Ne .e. P'd, R.1.. .'l.' NKn~s.
Hllh in M ar, f I ANl, NNV.11.N \oNN.., tti. Ce Gran Ade e.A, -1- 3.n.
Edith Tint.do CWip~ers tiflia ,N PM.rNot Dr,. to fe HA,-.. r .NN. d I P Foait~g,..j- A.,.ii.-No Cells Prig AN.d ig-.ii op...N'jrr n s pal t..ONAEN


jeo f.. o ..
S.-,"1 ,sllm" .,
N..W c..g..
K.>. N30*Are.N C* N WOO.
1d- 1W-113

DI lll IIJ,11
P1.11
ll.-w.l 10. NL.


.1. H ..JNl..
'o..16...ii101
q..- A P..*.
**4rI k111 11

FeweA-r rOf
CA*p..N 1011. ON,. pN,.

Usm 34
Irit'loir Dl.'in


AXiln 1.4
:-; C.w NIII FAN. ApNr. 1

l lll .,'111.1 sibl,.
firii l e-r1
el ilii vigi i
N. 1 1 01 N i1
Co.'-h13u

CARld l>vll|II Co'l A
PNirI.. 315

lMllln M. Fmrlmk
OM.,NNN 17O

,AfIIll f +Oii .l
Peelsr 45}
Albert C .o..
sisuitl'...i10, .11.,

Mairi MI>. Gonl.61.
Alirofttm li 7
C .11..1 6lp.J
I.P. II.
...6l, WVrhotl Or

Ctrmirl.ii l.
SN. 0 ,r N 1164
'h Dl|l~l lloerjil| laonc .
D OWt.Iu 1. At.N.

f N. N Nlti'Ar. ts
Allied~ 409
op..N NN .
CNN.... ...
F.Iliflr.. 1 1, Ap.. 12

AlteiWl0ri
Ago. INNdNS2
Mul.=l lutnhlo
"he~ 1-11
" Motoc6. 455, bolo!


AltwH 259wiAil.f 1t3
*tt pflt, llfl
HAlIII $06t
MENNNllNi, 10 ..7NO
N,6it.NN 101

Alboi Anln am lr
A,N. Mb..NN.5
worlN. kldo10
Hihote Ailinllmvler Ihtl L
q.1,4. 07A..luteC, Ii O..
eri.A. 353.
If're old, Vne
Vopw 11, Aprl. 411


Aiift* |tei*i
2.M. I

CDleI. Ni 2.

.. ....... ... .
C.r 1,N A561

F...N 029 ..q


oleA.9tIAn..79 ,.
0 3 C N I .


Airmmi Iu. Iinll

l" t 2 k 37 Cftidi


Mniii ill er2
Air.rp.. F*31.0's


N.P.WN.. ..6N
Virgil.t ArCNte,
111i4114 I~iF.

J.l F.0.q.Nh OkI~L N

ANiN C.Nt N11 N
VA.oall. 1"
ChFN.< N1 ....10
AIl Ch l JII8


0 i2 .


I -o 6


A'" V-N. Ni,
FmriclK M MnIind


i. N.,.1.
I .ll C..o MNl .
C...10. 6
D Wvd AlmeId

Itolica Ano otdiro lorrlol


..iIh.,. ChF."*.'
T.,N-FN.N N. t 5 ...
Lo .A.. tca1"NO


..,.,- ,t960

C.11. C.,.-n s7
Pedro Cal-e S:m6
I...novil-o53

a .I .lrO.19


G-.N1.NN61on N .

AN. N F.dn d N .. A N d NNN NNN
t7-,, d,7Nd. NT 206..1 N A ,
F1-r Ni riN C ,'N t NNNN er
lui$ E,14... 713 Cozta l 9. O I

ENi, M. VW 1.N-N,, NDr C.hN.Ln-
rf NidON *,Nc N t..,N. N* Nlie f
.... ... N: .. .... ,N -,'. N


y r~J0= II Bello mueble todo de una pieza de .cero. Esmaltado por fue-
ra en Durabond- se montlene siempre inmaculadamente blanco,

no se rajo ni cuariea. Interiormente est6 esmaltodo en porcelono a
N 'I""- \prueba de manchas, grosas o adcidos.

S Insulado con gruesa capo de 3 pulgadas de oislamiento Coldex,

Sexclusivo de Sears; mantiene frio y no aobsorbe olores.


-^ I Banda de goma airededor de la puerta asegura cierre hermdlico.

ja -Dial de control Ie gorantiza gran variedad de temperatures. Luz


interior ,UnIdid"Perma-Thrlft" ipaoeloIo Conglader ---GA 01 \
Parrihllas 1ogl':,g 3 1D P. 0II S SO I

N,,,. Nl... i..od C1... 1 NA., Nt gNN"Nt No N N^ ^
.- > r| oidii =, .o- 'l,. Ol '..l- *, " ^,.. 9 9^
g... ... ..
,...,,-.--,--.SEARS


C.NN.. Ap N F


CN,N. 3./NONo
Marla C.'""l.
Call. I / 4 V 6
.ONN 5mN .,t ArNcNblo
sFo, 1o-l 303
; iV~."~IM",3 13,1, 61"I


I.. q..lN. Pd.. C.lo.R.ll
C....' 70,


S N ,C ,o F . 1 .
&,c .1 Cmln. 10 p
Armande Pulg Carballo
C(.ll. I N.. 336

ClNfh Cd N. ..N
Ca111'6 N6. 63


Mc.


A.. 0. -ofq F..
Aoti NA1, P..o.N.
M.dronO 205
S J-4d Augu..Slo 5 v
tlaOWijno 561
Pelro Sancho r

Ang.l. Mo. C1onN ONN[N.N
CN.1. E No. .1, AlNl.N.NN,,


,u Garcr -
4 13A No 2 -3 At.lMft.,

t NAN. NtL.9-.1

IPan.l .. y 16, AlNndarN

S No. 210, Al.nd.r.

J..n A. &.NdAy y 9AN.1.
ufii 353:Almn r$


bwN O toro i .*g.1A
. N. A. BB..a-.N,,
E-Vel o bl NOR..
I No. I0N, uM5- l0
70,64 R-m6" y todr;g4.1

Dulke Mo. 9I9-1ono
A_. 6.. Mo. 309h.m.o,,

F411. Morffn d. l. C
22N .2, i


E-.,q.. Sili-
C. 1 C ol N.C112
Ntnd ANNC..p.

Dlr F-rdnd.. Vidol
10 N.. 16N. L. soNO

A- .9 5N7, KNhNy

N N. h0, A p. AN.n.d. r,


EMEMMEM"


I IB. ]: _


A. ,.. d No

P.N-, N, 'i0y, lo nd

Do N NNoN'01 N


Ni ANN *NzNHet Ni
Colzodo 1675


5A 76A NtN AI pN
D ......N. N AN 0 AplN It
CN, NNb.l Ndrgu,.
o A0 N NN25,AN t A
ANN. NN.,NtNoA,

CNNda NCoa -. NNorg.,
ONv NN, N NNNo N 4 .6,N N NCN--.-NoN. N AN N
Alf,.d, H-rn- de
Co. ,,i 7A,51
ANN,,lh,, C H,,,,,.
NoNNo 611 /N 25 v N 7
s,,fedod D. 6-0 .1

H t.-,N I INGNd

J.- eFernond..
C.NN. N,21.NNAplO.N11

Q ./ E AN ,nF I. 4N A
Mi-.. C.r-N N
INta 6. 2do pN,.

NN2, N5 F 1

Colt. ANo ,N4
F,7,NN,NI iN:]
Alb,,Io vJ0'co OD o
CoN1 A N319. NItN
Son Frn tt ,,0] b dto

Clod.-,, Art-go Voll


C ,il. N N N

E,p ,aNl N.NA- 1.1.u
D.1g~o L9~o oo,
So. F-,.- ,11 4
rr-n c, Ca brer
ANN A,.NN, 61N

01g. Ihon y ,do ?-.o

C. n NVi.Id164
PN.pl-n A77. Ap. A3
P~os., rodo
,rsp lo o 61


ndpneca404
F-,vdo RojoPIPro
Cotl1, A. Co tll 1
A-,odo Y,
1.. 20
Jorg. Gonzdloz M-riro
A-q.- e.131Dr. A,.o.d. 1-1-6.de. G.mo.
3- ,51..,q. C bWi.t
iplo. I. R-lico

'Coi i. I NO. 13 S

A'd.'.. I, ~


F-p bl- =27

C 'd t. ~ adelgo'

'to Mario 10 l~a,
An...o Al-a11.
Cd,do Ye ta. 170

-Vil. ~ ; J,-..
Cz~da. T. iu 36 66

01-111 o I6..do= do %d1
Moogo. 5
tuynd
Wu, M.io 9-1.
San J-4.1.n 412
ilplo, R-0.0, J ... .0
J.rg. Mu-. Ayl.
So J-e6 d* o I., W1.

5- M g,..I 261

A- itM, dt,+ d o Dal
C.11. o
RP'.. ToetDIARIO DE LA MARINA.-Jueveu, 31 de Mayo de 1951


SCr6nica Habanera


jQu6 podemos hacer

por su hijo?
Pero W Dr Fidel N4uhez Corrioo
Eo .st. 1 M2lb%. e det. .,.o Ca..., pr t' ..,
t I onutas que began Ia era-, qdl UIA11IU Dk L % NAR,. q
2.o pr 2ble. d, d1 P-0rl-1lt,:r di eq .....b. b12e. Oolb2,, 4ue I
prgu0t.I s... eItsa. ,3'1-u1-ol 'proble"'s e"lo2 2,.
3.r orlardad y t1ulrne ..tid,2 d-. 111,' yr.
2e12t-n de0 s- fl titl e.. 22 Ild o l,.l0 2 u d 0-e7er I
quells asunto. que |iariin ma- i,o ...l .. pr. I. nee-~aaj I- ,
101 oe.q. IC.o`
& L N 1. 102 1,q. 2aI1 21.n11 rA-I
i ... It. N 1N. 21., ,,...
Al~gd.ti. Ferrer. aHab-,
El oblep .. c l . .. '.1, le ..o1. ,,
l dguente: Mi hermana Ih ,
hijo de dace arias que ha sio:,i .h. ,,,, 1j ,- 1
ludable Y muy intehgente, pe- Resp.e1-
juegos. sus ademanes, sus gej,. ,
su ca rcter me tl enen pre l. -:.-, '..
Parece maw bien una e. l .u
un j ovencito, pues siemple ee., 5, l q,.l,:],euj-r.:.
3121. I1djr.11e1jj.-31
ester can la mad re, aun1-8 1 ,-, A,:-, -el l ,,- ,',re f, .9, ,-
.. . .. ,. -, ... ... 1 . 0 .... . .. 2.. 1, ,,
presencia2norma ll Qu62op21in",.1. r -
tenta usted? p.,1, : c :, : '


Sechora Ferrer: _.-,
D eseartando apos~blild,id ,. ..J ,,,,,,., ,, i ,. ..
trastorn u endoc'r.,o a .~ ,. c,-.",,,.

regals _oceaneuerda c..'eos"
blemas e-1denteme-te pahlt .,


,o eaipde u sobrm ped ,.. p, d
problem de amb-en1 en e1 ,
no1 ha e 1Ipt1110do 221re, .2 I
ponsab'le ducae,r,,

T ,,1 1 1' 1 2 2 oas e d e pt o 2, 1
d, 1coon lIeos2dI, gl.llos 1r.,
1tor11ldpd aabld p do ,rt411.1',t1,
1. ge y a su e1. apwrtedel

mediaq.,12 iida m.6Id- 21eq111por.
mente ,, esplrIu.
En la-nmknsa maor a de astos
_aes la culpa reside solo en los
padres, q ue desde tempr-na edad
deben viugllar el omrpoilamlant.
del rivio, 2c.IcAndo ledst. py2c-
titudes proplas de '"'se... YoIle
tenido oportu0nldad de observe 1
muchais madres que no eomprca-
diando cabalmentec tales proble-
mas, se lardmpodrtan on_ 1s hijos
comain 1 ste2u0era del6sex.2 dlme-
n2no. Le h.blan de mod'2 1 per.
miten que Ille,,n 12 aertera o el
abanico y en ocasionesi solicit..
que cuiden al liermano pequenio o
le ayuden en eie rtos quehaeeres de,
la casa, E) reultado final en mu-
chos casas es fatal pairsa1,i due.-
ciao de ese nifii y cuando mils
tarde suelen darse cuenta de ella,
!*a el Mal esta consumado
ConsultsN. -'.1024
R- ll C izue K- aale.n


2226'10 1 .. 1 ,-
q u I ees Ic r'dean y hasta 0,,, ,'ln
hisma e lnconscientemene dohays
co ntagado a esa criatura y puede
2111gu0ir c 1n1ta1gi11ndo a.1m-s, p'en,
tra no se descbra y se ,Islecovn-
\'enientemente.

Comu6ta No. 102 1
Felicia Arencibli. -- Sancti pi-
rttus.
Mi JhijO tiene ache aroia de -dad
y siempre ha sido saludable. pero
de-de ha-ce tempo tbene tin defec-
to al hablar, que me pr21cupam tu-
che. puo 1 cuando l1o2st12hacienda
la v-z le cambia bruscametite y
pa1e 1e un pito d se pone chillona
cons 'sl 1 ueraIla9v1z de un1 mas-
earita. Imaginese la pena que 61
pasa can sus amiguitos, pues siem-
pre.se burian y Heren y csto l
hate m.choma I r2 a extrem.q2e
ya tiene temor de hab0ar fuer00de
fa case
Respuest.
Seniora Areneibia.


Tengo inter en conocer su pi C..es vo.. e) de isu hij. 1. h.-
i 11n s 1bre el ease de un prim0t2 mos0 bservado en otros n0fin, y el
61in1de nueve meses de odad defect consiste en 1Una ause12ia
Ha1e vario2 21ses0 e0ttio con de control o reelelrl121. 6dpl.n2 de
un2 fiebre altislma, que le dur6 educa1 on de la 111uerdas161 ,c.e1 n
quince dias. El dlagni1s2io m1dl- 1 2cuvnporigen1 2ter2ene el 0 1em1
o 2u11 do "Primo infe on12 02tuber-2 1 ne2io 61l 11221
elosa". Ya el nii 16esa 1bien1.o. n2 0eesaro 2exam2nar p. 1-e


LA (ASA BLANCA


* ^-^^^^ LONG PLAYING
T d-al 1 .AOlE
VISITINOS V A 0:UI|NRI

LOS HITS DOIL MOM INTOLONG P LAYING


H/#/a/_' W WI F- IXRP
eslas cuerda oncadl" pegar e y l -a par t c fio. k rtmet ipe .E
omdfcrcualquier defecto o* toa ~edtne
g22ni0 6 1que 21mp1da su 2Ib2 e eil- Yo reuerdo 1el2 uoo 92e1,u2n
cmei. y despu 1s se requiem l 211 que poY lprelerilclldn de 22-d
b2r plenty de un o 9peci1i6ta en dim1 1 6 121une de cnto 1 212
2stas 111stiones del l1nguaje y a1 parl0 lt22r2ta 1iento 1impumto291 10
ooperacl6n delIen emo y fami- defeet02dpsapaeci6 y nifio l.I-
h.a1r2 prs a 6realr2 2 2tinto2 ejer- v 26 a hablar 2 or2ectar2ente.


Remoja, Law&

Enjuaga y Epn
Un gran sirvien1 e domeslico, trabajador, ohediente y si-
lencloso, estI a la disposici6n de la mujer en a lla\adora
General Electric de 1951. Nunca se cansa, j'am1s cuenta2
las pleas que hay que lavar, protege la ropa y la salud y
mientras mis se usa, mayor uTilidadporque economize .i
tlempo, trabajo y dinero.

En sencillo mecanismo todo ed21 pst l preto para hacer el
lavado c6ornodo y fdcil. Deja la ropa como nueva. Tiene
ventajas que son exclusivas de General Electric. Remoja,
latva, enjuaga y exprime sin dar trabajo, asi que listed
puede tender otras laborers oa disfrutar de2 1merecidos mo- 1
rentos de tranquilidad y entretenimiento."1srGrandf 0^ a/
1121
1121i


S^Voc


Luz Figueroa
Soe engal2na nue0tra rinled Bon el retroto de 1. distinguld 0efiohr2
Lu Figuer2 y 0 Pl2 nis .et del p.ets Jw. Joaquin Palms, quien perte-
ne2e a 2 Is 01i2eoet 0de 1. leded de oGuatemal.
L. efiortt Pllmia, al I 2s capitla 22omp2fi2Ando Im retos del poeo
Sde0tro de om di rtgrasri ao 2.p-t, dode reside en compfii2 .
de 22s pado Re ad. i."areo alede.

S "Show de hielo" en "Tropicanm"
Gran expectai6n ha deooo--uda 22 60 y 6i21fr1.2r r e0e depoile 0 qlc eI
.la ocledad haba0 era, p ow doe ptesa i;.. p:,rcort.. p-ta, I. 0 t
1-. Q.r -e ._h, Per~ro nusfaw ,ti e Ir- ,-ue" I h: 0'! l y t 9er, .A_ p ioe I
0,0 20r,.611122 226 urar, e100 ,a eOO uerzos alI.- r.l,1ej I
.-.eu e l enr1u. a d- a ir. J r Mol aqOB uueu.os Qe6 Dan6,011n de
I o-1A a, 12.62tr, L.=.o 6201102 02c 92"I.- 190610 oO l211. cm1 d
::Lje-.ukci de --eI-r caplmi p ,. I
.,e pcr' a 1.21, lur1 2 .e' .a.. p1r,.2 p
, .ei-Aa ai de, o Tl undo. 0a if..1, i
,_ao l) en e e r, se re6ere I
u" frend e del sn. e ht""o eo ; .'
r-,- Ge21 a2: 11d,1ge a e aP., 20 1. .,0
...11',12cl. .. 0l., 0,-2eLee1 .11el0
Enr'1 l eda. c- tld0a, de1 o lt 9 ,01 ',

rwuc y beo. el pi T~. ,l io-S E
um -sis. l t'alrnr e- gw n. emr ,i m . #

ae,. 2 e 01 i l. .r 01 p:,. ,-
1.,, 0t.- 01,,',c .... U/

02. o. .' 02 1., l- 1


2020 Npil 15t. 0 1111el
.,a o. .ns u e mq :el
13VplfiRe4elhow de "Troplwa.a
.b.; on gnl2p16p11d ,, td ,-r
del m o tl osl o ntL eg, arl
del coreo.. 22
Al1mi1rnot 1empo anunchli.'as 42
todas Ingc oncenretes M al fa,Irlt
"rende'2a112" deo rep0rto0 06nae1s.
ta tendrin I& oportunildad de apfeu.DINERO
En todao' cantdades cC Cbr
1oy2 2 y obbetol. Se 2c11.1.mr,
prenda6, paugmdo -r,-_ ESTA .
precious. ".Ja AANA

LA EQUIDAD Y BARCENA
Neptanc 156. douseo dol Cmspo.o
ond .squidna a Consolado. Ito .h kohel Aaerica
__ -_ ... _" 7-., A9-922


NZALEZ PBYASS = ABSQLUTA GARANTIA


un par de quefio patlnes de hielo, dos en nue-troi wlenario., MZ l
como imp*tlco "i*ouvenr". H aerero, Carmelte n Vizque02 TuJlo
t.at pr9cticm eraln excluslivamenl. Toledo, de "CTbalgat,.2 en 1 inter-
te do veces a l semana, despu6s del pretaci6n de "Amor brujo", de Fa-
se-ado 1how. Ua: y Ana Gloria T Rolando. co M-.
*1Tr9plc2a celepra. r,6v Jlue.e 0u 1- AtoeJ BLmro de 0nm2ador y
.r0. .1 d'3d. )c, 1,02220 deI .- e.--,m
ser ,:-.urC "'u .-a6 en m ,:.L-je a Dc- En \I3 DALRJDIeM .lterCM RP l*M 1 r-
L" Ytwcc y |,1'_011 pte^e1^1,dole w ue dtae Armndo Yttmeu. Jr. y
'a c,0 ae I2 On.rLj..I,. 111 i :. La2 r.'"a1.--onel de mes1a dobrta
61r212e 2 0 u ,o-2 21 21plau6 120.0200 pl 21'2l10[ a2en.a e2 02l 2e0-
a& "E.1210,:Oerl 1 2e22 ,1,l.1na, An1 -' 2le1a1. 5-4644
rd.eA 0.o0 B122.. 1, I: s iej-.2.t0 -
Q2t0le 2 .e Man1. 0ild 2 pr06., C.on2 -i 02 I-pip" TRUECK


Pigina 12 -


Cr6nica Habanera -

Jueves de "Sans Souci"
,-c ele, sa c ad.omt p sr Ca:iit l fuMoSO
bel CdilLa ,QY ei idap c le r.,' ignt plu0 )rdaear de H lt.ai:c
Yn "S uilineld M n I. In m -M e TomJ r ?acr.e ie t ia ,n ,, i,.,-. ..
e:to e a de aCororel I p aee c el sitaa ile s m crpir- ro .
t. a 1iI.e a ni ade l r,;e d a pa-,itl merl an .A9 d a
_.,, e C1 -,1" +,. .oe--fiP- r~flJ' r-,na l All + I- m g,.... .... ... '.. a,. .....I h ,- I
P.:.u a ~aapi d je n e d l del 'on p1ta K:d ,
enc.-Lmda a iij 3l a.. Ii%..v' p Ie C aa dli s Br daa d, .I.in>l .C n,,uc p m id Wa a'.in uii
a ,nai.tu. cc ,I.c l ,d,,,aa Rae sdd MeL i eed de al n,
+ +rla +,u eI~elcnaeae de nadeli-,una.5c m~Plwia'I+.'-' ,., ,


J+ no n;he eomo e u draile'\U^^ fffe tll{K'laar ksll+ II:1 u
inEl a ah csa ,de 1 a aeema'dara e a. Lein .-a .
lehaleldr, alnr .u1, ~mn.is utl;ile i .l,'a! -,a'u+Et Jt
`pd' i to a .ias| (
ditasiT -Oae.=_ i'R...e.0... too. .
Ie CISl el goS els .ompl.lo hd" KM.lMp
C e a hleee c aIaaatadalw is ea.eaeaorU'a Refeci One. '5
ne eb ... ..
i,,,v e, a E i .... ....... ,ln r ? ,,',' '
-,lme ". ez I na Priln. anIo n r a le I 1', 1 % le elr U -. g
Pcc el. m nn.i i ll. e. iA1. ~c. I --. 5r a.rI
ep,,.lesi d .eer o c ewna id. "Sn.a- S-..
A benejicio de ao o iasna G 41 Hospital Ortopdadico
Ma,',.,'.lm a prorle Ma ur 1.h l-,-l..e: . e na
,a.ea Msre.ie e.rsms Fr.
r,=-.....: I ipas d r at .C.... lL ,, n,, ... ..-.,,,. ,.
c 1.:% 1, 1 d .teIi trala lis ena In,+ P
i- i.iuc ddca & lRosaglo Piete
Pri:, Auc rri. y or l a .," l
,:c,,le edainm d lHo,,pitall ,oc
io.,,l'. e l preside Ltdntlngwdaa .
nic ra, alice, ar ansl o o Se
r a.......... p.",a
e a-6.I deiP.piieiC.:

r.a es.p ed ai ei .: p ar a ,
-a Oln Ine t M.aln tz...i 1
.'I, ee M.iarid ,. .M ayoi
Ci : :' .1 P-1%
El.- 1 p d ere pace 'gr.

Manoricit numeral;la de illet
con... ..... a...ou
n.onnidat efias de la sociedd h ba.

n ea la ha blek i ts.a ir
...i .. . ...... ..... ..a Glori a Meno senal G .a .. S. L Iseeel Rold i gue,
AIie Acioia, Me. del oeccn Sea
edre Marle Eceilia MaceJ, Ale. -
Fecrlcde; DHaen a Belo. Lucy B aes
Titi Celarcia, Claps 3uM laia ilena
Handle, Uri. Claasei, ElA. Be-
nindca. Scalel Causpee, Alice Mens+a:
vMa Penanda Orl. lMaritha Vreaset,naGrcit~sea, Kohl. L.Cnucyo Papt,..jaa--
SMae. v na Maria nea S
Ti-MlaifCefSlaia %lc dea AVglgnAutortl angunlm. 16-ldsG J-- r^--
nc da.Godie, Fer
Mapei Auppoa Geecle.
S.-Senlllacac. "
Maria lIaeliA MaJlAes., SilGI. O pr-
Sii Mar ia Cristf n a O r- riti \


4.--Dcsanza Griace. .Thjos; awa^\
OpGs. ,.. V ar
8-La Men.Mlea tina Wie I \
Salen oran y n .
Marlcita Vialo cilla.
5.-PIe de Dluxne d" aAlcia ccn Belap
Marinade lIa MavIells". S
AlicIa ....Gisria Meefendes
Cen Clero.... Elsa nrt i in
c.-Exhbipcl6n a de Pa scleccdn de


Nina: Ma. Victorvia otroOFrils.-a-if
veMaldas de "Elena y Emilia" peonr
lam niflas:
1lHaydee Disa Cacachao. 2.-Ma
ribel Garcna Nava. 3.-Marpa Elena
Baradal 4.-Doeris Bandin Abad. 5.-
Maria Danla Villafuertle Cid. 6.5----
v ia Pendis Kourl. 7.-Marlera Cil-
na Garcl Keohlv. 8.-Consuelo L6pcz
M arific. .-Mirla Crastin a SuArez
Sinnpa 10.- Mnaria. Regina Avla
Macties Piloto. II.-TeresitaOrtltz
Ramirez. 12.-Silvia Salcedo Brendes
13.,-Eloisa Ferro del Caactlllo, a 14-
Chuchi ,l Cseiila Fernandez I5- -Vr-
agini Ortiz Sangily I6.- -GltdySa G6
SConde ll.-Cunhy Cannt.a Ah-
bin,. m-Ica Calstellanos. i -Ma.
ri Virgini a Verdejla 20- Marial
Aa...r. GGarcia
rt SeUsnde parts
Teritala Iglaicas Graethel de Cr-
dencs.
2.-Waltz Naila pelibes
Rita Rnldin c Mepsln Areu.
3.-Boleroa del tiog XVI
Silvian Ortz y Maria Cristaina Orn
4.-Danc Chinp Tchi enwsky
Addy Garcia.
5.-La Bella Cubsna ... While
Elena Roldin.
5.-Valenlan na Manuel Penellas
Marnla Aurora Garcia.
7.-Danza Oriental. C..u
Dalia Vifiala.
-Ciar de Lune .. Debssy
Maria Amelia Lavin.
.-Exhlbiel6n- Birthday Party
Vestuarlo .. Elena .y E nla.
-Ecenografa. ... Luis Ge i
In: Ma. Victoria Monitoro O'Farrill
Ma rn: lbelrtina O'Farrill de Monto-
inviltada Raquell Inlteridtn lde Pa-
c ull. Gloria C lpi.na de Pala.C'
atty Renvueltai de iFeniAndec. Feer.
Marta del Amo Ruiz. Natalie Fernin
dez Ferrer y Revuplta, LourdesnCuer-
vo Alana, guitia Pertlerra del P. i-
ao, Bibecna G6mes Vale. Virginia G6.
met Vale, Mlriam Sac Casaree. Lim.
ti dl Varona Ruisnche. Eileen Giou-
die Medica, Silvila Gaudle Medina,
IEnlrd Buttarl Pula. Glory Cubean L6.
pIaHaydee iaz Camacho, Ame. a .
alaevn Gnea, TerpalellaRodrpguez Ma-
,Ge in Evea Gd6.ez, Lou.-
ders Crusel Salcinchacz InaTe Fan
Cuervo,. Maria del Carmen Naya
Anaya, Marpi de lox Angelea Gutni6- nn
Crez Ag llera. Alina Marla BPalapto a e
Capablaca Gloria Margarita Pala-sde. ,
cao Capablanca. Glora Margarlts Pa.
laclo, acableana, Maria. Dands Villa-
fuerte Cid, Teresita Ortiz Ramirez,
Ilanan PpeldPd ez,a a Ferrdndez Pac.6
Maria Regina lasco Zabalei, Martl
A uiler. Diaz, Raquel Pascual Inte.-6
eian p Cuchy Canasa Ahbln.
Lea persaa que deaeen adqulrir
tinkets podrIt hacerlopomunclcdndo.
lon eaiapas Alicia Pfirraga dce
Mecda, teldionoB c-1760a Josefina
Kniaht de Mendiia., telt&on. F-6453:
an1 l. aquilla del teitre America; en
el deparsamento de informacidn .e


nimi ,=s vacootius

an E.U.
ALQUILE IU
AUTOMOVL EIN
1STA CASA
-Sm- ,ceca *I9ng.apo-aPced
enc elsacc neraopsona a0
muelle ime -i cn ta i sa
auectre oficina. SeLeccoaoa
-.l6aucme,e.ie a .ugdlas Loa
"Alticoa emadel-.s a cp elca
increllec Nlcscelca hey
tecud el heonordeaseccrcalng
Yol'n ac la ,51 le do nisianiess
is elcsdela c Fondcaenlawsa
(aliumos 20 afos. Tembicin
lcnemoaa cl a-ea' scom.
pea.en eulombaclee de sa.

I" .sAgccce .Cic-ie Plcccaaseah
V- Ministry ha esp dido iitlk et
r. pdrrl ae n se omecl.OR a aq.cjr.
eec, J,'Oe ad Lcen.a ,pea "
lider n a La Greaida, y jam
Enlna Medeli, ptasc.caimer en Sanum
In pGrade tmaclbn.


DIARIO bE LA MARLNA:-Jcaevec, 31 ci.' Mayo da' 1951 Pigina 13


La boda de mecina Nilnos de la Casa Coi El GOctERNO BLASILEEO0.iT-
U. glafesda SnaJugn1P L eetrk P recedicndo a1.cocal., eitrni en levaran floor boy a AGRICOLA
sr+ f-rics -.-s -jn'u her -amt.'."'' a I...8n14' W..l. la Virgen del Camnino RIO DE JANEIRO. APLA,'-H '
C a ae s cr&toaparc., ,o __ Sl. o o e e. nbidsiaa ne inn ea s crin -
a, ll .-t-a-ada .eld l, de ean 'Q I ,-1.. eo,' ,A,. ,'. , ,, gnb',
e l aea..s.da....id s.t-. do _b,.I'.. . .. ri

.; r-rlFarc"a-z ,a-s, a- ,.add. l caL Beflal- MA -, -
nin, : e;';.l"e "."ib '........ ] F-d..'" .... p u .. .: C; i :: % + ; ; ; ;+
I" Crl.ll-M. Mmc'aAn u s..' um '.L. ... .. .
eejea r aasior ota, eain.rpadae a,

aeo D.lcn. Be ma ento .pi-.ld B depithe..n 1del a
1'..eecrrooi --rc3''ce wcz Ad.. a'o c. 3.. a.pa I B.-n decle B
4- eaI, ,- --L.,! eca 1l.4paolao1 34n b"pdlnnae.o... e r ... l.l.c. d, n l nd
fPp. e. ..-aima- lea l nda.. Mde eaes nsecnsn.n el p
ocac a eng...di...ecea can.' ~* do,.ndac y lie gn era. de e c eppps. .*', u
Ei il~e~ el CoY la dl i5 Apeaai a leaWa.i-gilca ai I.. ~w,:?e p incldo, etan ,.ednru-in. de Is t-'.. .
E-1 el ."'ll" 1 1, cnPal.t pidaa.Mad eniatii nagenCin,hAcnn.papI.c..a.n beii.npann
F"Mo a 3 .. tC.d s, prsdns.dna eNnnfiasvti de ,ecAngeles, cndadr eni


res Gangasunca... endla de Cuba"i traditional..,


Slaiana empieza lanventa ads sensational del ano!


Verdaderas oporlunidades en today close de articulos para la present temporada!

Venga temprano y adquiera para Ud., para su familiar y para el hogar

la fhima noveo eItalie lehnrdn exclainmar:


Cuen las de

AHORROS

Intere6s annual del 25
I--.ah..l.. ... .1 ...6-.
cunta d" aeho. o. q-c pued. Ud br-a par


clqul C a ibCtlAdad


Prado e Refagie


If
4rf~BBBk ll'i'4 w


Pigina 13


. DIARIO DE LA MARINA:-Jiieves, 31 de Mayo de 1951


DIARIO DE LA MARINA.-Jueves, 31 de Mayo de 1951


'IfAtros v unes.


RIALTO. nda ,e- F ,, 'n y.M r uaa, :-htat i,


00, PpP ,.- l.-0 l*'PPI p P.ppo to
ROT oVEL. T. P.- Pppp.o) p h i I .. r rhlo dP

1 rSNOLTON L- I lP
,, .c,+ asp,Pcc? .PJ;',PP,',, P,.lp,, p p,, e op~o-p , ......... .. ...op


iLODO Y ARMIAO), con ARMANDO CALVO, se estreno el
lines, 4, en el FAUSTO.' Ua film de grin armeonto
______ --_____________ --___ La tInodustr fimpci
ba d, terminar una de sus mejores
BETTE DAVIS RECIBE p -oducc o ... c..t e.n... .
EL TROFEOD NUM. 26 f lid

I lu: "' Lodo y Anrmioe v ti Po
v Ioq i.m ,' b a. .. p ,. .
I.P p ap rl C-mpau .,
Alr Cfer p vh p,,.. . ."


Ctar Montocrist", ,
ue le A de H o I r

gl F. f .. .. .. ..
G ay. ... .-. o L o p i. . l ,tcienleLndpp A ellp ladi Cipopl An^"" "" "
Meld. Yo "
L'Lod. vA Ar h e, o 1. -1. dc h is a
tres mujeres,ccydos hombresanon
que surges p un volppn de pa.iones,
impulsado Par deSer mdi aun de
U i., A ujmur del rimo.. "Lod
y Armio presenta a a tod eloto,
r-~l rew s cscenarims, rcconstruyen-
HOLLYWOOD, Cal- 2 to'a -e no pe
la hlstorta, puedeconsiderarse comao
premos a rreclbido Bettet Do- 0una de I2S mas grande joyas dei
vis en uomenrnrfin, dnosce mexicans, comparable con "H2is-
e t a rla deun grano aor",i"ElConde
de elos, otozl in to"Oscar". de Montecristo", "Dios le to pague"
d: Ia Acadomloa de Hollywood. y arras de este crte. "Lod. y Ac-
B D a d o" C-estrena el lpnes e.p poIcl-
o .ee Drn. osras de abiG- nPt ran TeatPro y dede
nor Bu otO asonaodo triulo con el cisi Un Casablanca.
"LA EGOISTA" (Payment onLoAN.Lpip ,
Demand u u sr a.III.L p t.e .
DcmnUod-,oIuddtre.'nor- v
cientemente n 91 Radio City utto-
Music Hall do New York. I NTIX.paL t in,, i..a CaCristinp
B 1o -1. d, u d t ly asH.,
"LA EGOISTA" distribulda -1.I.co,,
pnr RKO Radiolenoun repar.- ANANA.lpp t,.,
to estelar quo incluy oademins p ,' p.
a Barry Sullivan, KentoTaylor, I t, la N dl ,d
MIAXIM Pa topp'pp '7,.-Jp
FrancesnDee y otroz. M An.I
Suo s',-en.... Loa Hob ...... ....bTA -Lame. ..
r6 el Lunes prnxicop an el tea- IET LITAN ,: A.,I I.-
hro "AMERICA". ;' P1 r p as .:
MtpIAMI:d, ANI A s L e t r '
.. -- . ..+. .. .. H o nP 'Ir S ,U .. .
PLA.ZAS*LTEr,,lc, oop P A ru ip'p' n l
pipt .l r.e n o ,,,,. ,. .... a Nnticarpos
T N I FI'P P a ,,h .A p aho' 'lcon,Garrida
PRINCIPAL .tCpp..I PT IgcP11 ,P. MODE rT,-E ,- tc rWest Poinl
r:,o >Ca rrete,'a301. yC ,i. ..,
NLINA: La culpe i lppp.elpppdtr., Up NACIONAL. La revoltosa. L. nfia
ben Iso n lut, y a.icortlos. d.pan'sa.lm pypsunpos cptc..
fEX CINEMA: Doumental nmusicalo'lNEGRETE: ,Lo culpa la tuvo el otro,
variedad, carton, revilsta, noul- Un pecado par rues y asuntus
cieros, etc. cortes.
IEII A
i.!4PFYtcILLt
5.0iLeg Pu~


gAPPPP wu y, OJIQDXLT


Escenario y Pantalla

AMERICA: "NACIDA AYER"
z.pnte rel ie, l Rolir.d proldot y ainguel uardin*a el li
Washr ton C ui. , l lude 1nion que escape a esa inura mi.
.. .- r. ,- ..x implacable.
invetig iM, de .... q v, .. .. entire Mids olios pero-
-. las "m d t p"e"-" interven lone indud.-
i .o d eG blementa biendoaffi-Clas As des.
Por Regina h"r lt- snia nline mis alhiN de su im.


Pay er" Pai p ecta plgo, pp orelon no cinmiento. Y a in'
qeo lar superiales choBtes de e.% porque el papeI fud creaodn ParJu-
popmen rdiai de laros esniu i' n dy Holliday.
Opodwoy. habihopouecoepiicut, L recc eioc.-p...Ppe
tlsi ensuitrtblelmente n 'teipor i- a vex Ici ,
Aones. Garson Kanin hsol u0 pa personaPe qu.ed.jeemplarmennn e do-
stitrea rsueia, atenua da yinima-p mostrdoienIiiactuacinin deiJudy
omenel bihosai de a i pltica d Holllday Aquello quoe el eeurr n
Wasnhington. Cuelquiercomte de puado, que no puede pone np pre.
invenligaci6n, de eson quC poundan ver, t oahade Miss HolUiday extra-
y esandalizan de tlenpo en toeo- ydndolo de su fantasla p decou com-
po Ino primeron polginaI de io pe- prensi6n del cil oI voz agud.
ri6dieos, irevels much mas quo ls inexpreriva y deanoyoda. rids gcs.
broncos harto discretas deo3 arscn to con su ioubnydo de caricaturalt
Kanin y su famon a "Born yester. cn- i inimtble maner.ll de jugr nla
dsy" nartai 00" gran obeuraciin -6t.
Pero Garson Kanin no bUt 6 solo. por poert del ciomedidgoi tim.
ment Apersoniaeo de came y humo, bi; Is forma en que eamina.L..
sie qu enrcon tr6 feimente tipos La veral6nd ena'virldica .e
ideates, c"paces de reprcsentar apermitec usa b p ,--l.legldoind
ios inodorsicqpeserentnepopo, pars enfo1ar cad, detlle. cnln
hombres'ra'paces ur oispo orn, ponmarasn y prn ostirir intcligrnte-
a sus ontas y aprovehahds n AAgul- nmenie Ia parti Cis BIile.
los, a ]us abo dos que Io p do." sa Dr hetho, mejori e onsid poLie y
hIs GRANelon i1 ITSlise de deie ysraente la comnedt Ls
lchdd cEl pcVrod pp BEAoutAdon d deo'oo -a eninp,
)EL. PATRONATO DEL TEATRO
Ei tlptrppc5dco .o 1 ,l,,;5derla Acevedo, Raul Cootellppnos, *ligoel
tAld y ,hi 9 )y'mediapd.]a no- Navarro, Maruca Acevedo, Helmo
c I t0 Audporum. ppeptip 7 aHernindeoL. Rolando Zargon. Car-
suIs oio PPloronal elTeaLrco IosOrlhuela y Carlos Gunoimery.
l estreno mund lI de "Judit y el La.obr de Sahinas plin ate on-
Tirano'.* hermosa y extaio 'diarta flicloi iterno entire hl' miler apoiao-
obra del eminene poet Pedro nada y redentora y el hombre en
linoas. edaderan glo ria de Espafia y aprien eia sin en lratii s, qe lira-
deil dioms castellano. oni 00u0 pueblo. La trami i n -.
En inouniOondeolas 9 y inediap, tructurade de manera que [ns :or-
fitacin de gala. celebrate el Patro- press.1ateUcdenininterrumpida.
ato del Teatro su noveno aniver- mente, pudiendo decirse que "Judit
,arlo defundaci6no haciindose en- y el Tirano", edcmis de se una
rc mIantes del omien-o ila ob obcora de intima eoncidsentimen-
del Premo Tall. il dreclor nober e.l. e al mismo ilempo. n sho r
to Peltezy .los atistasaMarisabe poliiciae, de ouspensn y de mpste-
SaenA. Gaspr de SanteliQer. Alicia ri.
Ag .ont e y Angel Espa. de, oi1..l 1-. ; 0,,
c .. n.m d.1. idal e plolt I sce- '.
n6grlo rHerniCndet, selecio. . :- f -
rdopeo ae n po.1 s onde, elacdos de :- i,
epoad de 1050 t1r I. Or- .- 1 501,-
.J.udit y eL Tirano" serec notable-
mente di rigidao p er el crlliPc. c n- P
m ogr icito, Vesc i ator. period isya . . l, ,,
teatilsta excelente. Franelep ardc. _1_6;V h ,, ,- _,_. ,
El senior Partc s ha selecionado. .I
repoct. espcciialpcaraIsin pterpcco-
cin dedramo det SalinaV i ut 'n n- ae l
do en ci ioim.ondoemincnc.r!pmlo
inteiligenie actrit Loai Rubins-
ojon, el at r ludo Gspern deo 1
Sanitelin. y R afael Ugarte. Nena
ACTUALTDADES: Tu amor me mots
El calls de ia n %anza y sagin
los car ton.
USrl&Q AIOEDA: oudao coo T. tiodicc o n
MAS ESTREL LAS .rndr e y asuntcort.- J..
a ESIlALKAZAR: ExltapdA, Li ,ntaf,
QlUE EN EL CIELO! .............
dt E D EL (XIELO! po AMveBASSADOR: "La' uns E a delcr}-l
o ,me n.sT'rd. de, ...- y .....
MA1NANA BAt: r'..d,....,La.....
Irandot Gonmenuad Tin n 0auntco
an @I Gram Teaos toe10,
APOLO: El ec. de n beso y-Fotsi
do psiutoop.
ARENAL: La met Arc de mpntlra,,
a El cobo del v ,i t blindado p a.
BLAN UIlT4 ATLANTIC: Camino vprgen, Cartn
vennosas y asuntos cortos.
ASTIAL: Trde de tars, Jyas fiC i.
LA GRAN FIESTA DE tales yoan show con Los XeYl
Y otrus.
AVENIDA: 1il..-ar ... p 1i1>M
i.rte s. C On 1.
BLANUITA: Ps.liacci, A mer...
SU R V EY BEdAc o tile. I-mrcrp.t
CINECITO: Revpston. eonrediA, epl-

PRESENTANDOSE CUBA El 3 pucbotp
CUATRO CAMINOS: L.a colpa. tu.
00 de el 0. O 00 c -,

Cecilia Vaides Am..p.... .......n"
Z C+A:C.ando l~s nmu-ue. .ndand,,
v Amores y -ani-kone
Con el maeiiro GONZALO DUPLEX: Como hbrprpe de Is bom.
ROIG -. MARTHA PEREZb- cnt p Epic.doc L onlv e.
PANCHITO ENCANTO: Pabpt:. A oe.-.-
~ ~ e '.u pr,.I -a:e~
phl Musitcalcoppc .
EItE: L siop,pcn tloppp P.ipp .
Amalia Batista ... ... an e IP
FAUJSTO: Fierecilla, El v,ex ., ,,
ion el maestroe y auntos coitus
FA-VORITO: a real. L. -.,,.
RODRIGO PRATS delatora y nnVtuVos cort
FINLAY: El ete- mchos,
y MARUJA GONZALEZ de muier y asunposc.,
FLORENCIA: La mentdcra Netiu.
Matialron d er ,zz' _.'Mdlerta on un beso y asun-
0Oaoitrio deoernmoni too norton
Ge V rim 11. Vi U~i_ ORID)At Boda r, al, Diablillo3
Geristn etneB, thrablos crbi- hLO A Ondo coiINnt ror
so Mari. flonll -- R li tod. .3 NN i :I
Recell Guilersos Go orrco ;,' ..1 7 f.-.:r,
Joe, A. Alne.. tonie.-Ibrtheader. -NR t STuD iM... .:. .-
Alam .,Ra 1,,TL l,,. o-l
FIN DE FIESTA Pr pc L
conI n.A
Altpndre 1.000. Alvar. EEbe- PI

coon Apm DIoclo c R~olando, rr C B al.
i ..P.. p Pp ro Esicoilo do t t a ,+., 0 ,, ..
Hm,- .as E~t~ils d 1 1 -. ..,-6 t -c. A
L..c-11 ...- Idiguel Herrero, ?FtI "- B10, i
i T p. Carmeliti V z.i LT '"' t, ;.I" i ...
1p r .ba Julia T alc- r.n H. ,, rretu ,
ple, 'Los Pericet,
r.,.-. n.o.op. Bastlidi, Casni-

:,1... t, .oCiHs. MLag, Los
C- .., P F. ....... Lan C .h..

meno R 0e0 Cc-i' "p,..". ,
Och ir. Sicacdl y B,,- B. -
rico Crespo. Antonio Palacios,
Bola de Niee, CarnIn BadiA, Or-
questo Caiino de Sevilla, Joai
Fenondez Valeniao .Jullto Din,
Laos Mannboletas, Lilil Loso, Luis
CarboneA1 M nolon Fernindez,o
Minfl Cat. Denoldi Ficedoa. I-C ICnAop
quito, Ritao idntinor, Onon. ma aEO
Martin, Sonora Mtannern, Pepit ,
L. Mat, Juliet y rSandor, A mnn .Man-
do Ledeminn, Carlos Amador, In-
dio Duarte, M l 05et0 de Iosn hu-t
mpldet), Grnela de Trisan, Diano
Rion, Chino Herrerd.
PRECIOS POPULARES .
Lonniadodis a In cam nictino n i*.. a
)a taquilln dil teatno.-AMFAM-.Dda
IMPORTANTrE:I o crut-. do Ions.Io
"'bnao estaiiAn Is puepirto del C o d
teolco o ioe 1.1i-k to |t .it "',-i7 t.L .,1 /Vii!


R5.0MA |NFCGTr j \ ,womoO1 4eAmI#S ifrANMEN \ I L ,W ROw
i/n BfESO W/npecIO O Y#O# YOA IAELEE/ yoodfoAOM w/
4 ta Nu.OV POR MAeS mi vIDA v//A I aiv ANe.. I daf \M


DUPLEBXHOY
AN RA^I A B3BuIS-, D A NT A


qa'CdMOUIAISE q


Elnnpponie documental sobre aI- posibilidades dentr.ctivu de I.
bomba t6micz de IB, medl que 1 pobl aon civil deb em-
pleor par redU -JI el inimn .n .l. eo don om,..


J BLA ISLA DE ;.'."'.'"..L'";".'"'.'

SLAS FOCAS :: .'":"'::".'
In.... ..... .. 1:2o


Se 1:1 pueito de modit el Vodevil Musical. Enorme itsx o e Marie
MARTINEZ CASADO y JOAN PAGE, en los principaes papeles de

aSU PRIMERA NOCHE. Linda misica, ate y mujau lellisuhua
Nj se hab cd otc coon. En oual-do IAni ovildn. Np, Nay carne oniUo
P.. dco impps or enuentrnn~, Ia pce-I eantnlcctac" Pues a] vodenL. purs
P in. ineitable: ,Has vtsto ya elNburlair a i sblsaonegra. AQu Nip
Puv ipo Ausical?Fs.-,fraoo l1, 1,-, iInr enacalle?iAl vondevil! a io-
r-.gan commercial 3 i 1P ,, r del aire acondiclonado. Todo
S-.,0untan0 "H. OI,~p. p C. roemotive simppdtico en ej
..pte el Vndevilo n. f1 ,,: .,, t Por eo el pobltco in pre-
ado. iEs, prmomp nuneai p
p" ei oerdad' Coop, Punei MAshe Pr-
.r ia 3,M65 Picn" t',t. ,, I ......
vodevpl, it que Ae esth repoe-
.. -. e I... . -"
.1-- ., ir Parsh...
P. 4a i-. ... o. t S -'N o
0, 1: .. .. ,n ute a. b n '
..ado en el "En-
-, -, P" d cao 0.-' EL ALMA DEL
p.. ,. ,"Nu Prinnea MADRID
"o'driu cnta t Axit i deInter INOLVIDA- L
c+,[: n M.-Ar tinez Case-,
,:, _,, ma c.L rpt~a Kp
P.c m c it a KpptinlLydia o Mr-
itn c Ii npdaMelba Rodoigurn eE NILuL
y ptmptementt, 0, ,opetacuot
irre..dsibeoente ounp leho ,usi
prenenta en el "Encanto". acogedori
tentro por oo aditrtbuctn pyisu t-1
mederac relcigerod.. to mraiciotiosa 1
Venus del Ensuefio. Ese monume o z
de muter que hA provocado una ver-1
dadera revouigen en Ins- preferen-a
cniAs del ptblico con nu presencia enl
Aideooocppitocidp en tic prefocco-
ececna.
Lo dieho No Se habla de ntrip-
on. Elvt odoievilppuicol en etcc
tnctlo preferido de too habancc Y
es natural qUc ontSen., porque toS
habonerosiestat .-ufrilendo octn pcri-
..is muy seri n C., sesdins. Y rHen-
NEPTUNO: Mus np I el almia Co-
119. -e he dce-_ a-.ry st, J,
0,cortes pr e ~
O oMPIC. Una npoaPar. t- O
esouela de..-da uo


Wk"LINA N017//5Fr
la/ea ,/.3*3-,.AMR
cML^ o /_ T j IEf eAvA j "e,# /O1'atY e

L*^ Josti/^J3,V dat Af/OWK 4 T~4w Si~tlY


Pigina 14


_ &-.--__
Teatros y v Cines


DALRIO DE LA MARINA.-Jueves, 31 de Mayo de 1951


MODELO DE COCI A Fana p a du pa m apar e 1 tr o d k film m aoda PRELUD10s
MODELO$ DE COCNAS Z .... ....... d. .y.r..uu, pn a.i..i. Hij. d un ndt.i.
relacion de todWla la psea mUlc i monio pobre, v de la nocha ls
|i es coo ciremos en el film de J. Ar- maiana prohljado por una daoca de
hur "Rank "Precludio" que ditstribu- roncia e rpe. Aquella dama viene
ye en Cuba Is Nueva Universal y como un hada celestiaL pero cuas
I!aue so atrene el pr6ximo lune dial eauivoados elcaban. Aquella cu-
f ~ ~ ~ I _& o. _l~ i -- 1' 4 '*' "*'*''"' ft-""" A.,., lr era *l "-a mo-,. i.l I ur- I
0.al. ,-c P.l Tv. y n. Io.. cf 'r ea Querl eip., orl iI-\.
1-1- 51 i hl I ,," I~ a' L' eI ".- laure an Coo. reapecula
s.. it. y q e -luq e roIe foetal ea ai.
-,5 k' ,, ..-3'. a, 6-1. 1 ,1 .. o..'l'e 0..' "Al D_ tob ..
_". rroia t haca o-.',"a" ,a.
--- aoa cc a,-- e- ,cp- Icon. I-. -, toal oe-

de ..teol d gas embotellado ;,.l'3'1Ia..--',; .- i ae I-, ,0s00t00aia-.
a go a- e c-- ea, -. -.a 00ecl
y natural 10s ,. + , 'I' '. :.1 cp1, 1 r :a .,.

ma s atracdivIs..... .. o ,, 1. .,:'s e0 . .
precise co 0r. m 0 -

%W i e nuiestra eP- "IM a naa iero em el BLANQUITA, *im Igra .FIESTA DE LAS
Sposicidn y con- I ESTRELLAS DE SURVEYa. Us programna etraordi iario
probara l ia calida 1 e ,'-,eee'-, IS e. elaaa 0or. 1 I_, ^ cre c.I o!
y 2 0clualw nas c c Cub o. Is a I, L,.;.
terhaticas de etna I,' o i oqu l lo a ces1 a rola oacai (Di0 i y
E.. a erw^ laa on Lilrqeus is 1a. a i couel marestro onGaJimllRol&
cocinal, alla @ , ,eld a -el c a y i oI. Marro Perezy p lnJta Naoo
SF" : l- &e orc?,n se oLde 1Prain d, .=a1o. O a larCt .
r e-rpd Te.. q Lis.- leaM stros de ceona o eI
ci e,.., .v 'ao elcc.olt(Ii,c letlcl laaeoce Protoo Mar~
FACILIDADES -a. Rjmoc t o ec
6 ell a . r cc, 0-L ~-a Di -
BE PAGO r.. . i ...... ..r,-,aA ....I

D'aecraloomocoa," ,=ca. ,, ,.- i - - to"co.... p. ,a Fe.l ..
A,. ,, e,.,ca '02 ,q ojo i El"oc aiooye eaier boo a . . .. ... ..... -:. 0;+Le '. + ir Ica lb Cha
adojocllesi...% e o I aeeo Le oaiddc-.a ecca leh'
a pea Elcctrca,. .........L.....o..M C o cc


lax dela "Sb on rboqolia -cooo redadepDro e, & i Guooliotc-otteoeypr~icnoooRe-
en.... set o .Po rue e lepo p cc co -.bab .o C-el. Rolando.Ochoa. cra.cd. a..
VEDADO'E li occd1.1e arrest. El g.- STRAND Ci d .ole..- , corer o"eo epu -do a daeteolacerdo Ocood.Xcooa* a erciod Ac.
Lew m1 amat1mleimmnee-r y r,- .rc,, ,",r4-w agran roeraa.o Y elteY de mahs.+Ri A. 6 ric .eaC spo. Antonio Pa-
too coarlo STA C-1TcLtN -1 1 p. 'p.,'onadOena ovierne3 iene' IBanquta" ]o ..lacie, Rita Montaner, Boll de N Pi c
VICTORIA" CL dnclorlera ct an-r toe- yclaIuera Jenite. bhase elgracd, der 1. inoaapchbad ve Lao MaM bolet00 con LineaSal.- s
-. ,.ierd; a 00 c 1, ITRIAPNON:Ccrta, ldeoUol enamoYae yv..ao.a Y dardnobrea. MiLs noo-,m. e MimCoiCa rlos Amador, Gra- q
WAAAdO I.." tr-cam I ca.o.a Il e iu da. Bodo real p y auntco" rto"l b Muchsa b nombre." Habrc- e nel a de Trcanac .' ."y c Ic irlguen -o
to, cc.or, 0 n0 y A ,ro-- Inmw an I. NIVERSALc Amoope en Tekio Iljbresl "'
as --r,I casoo am yau-to..e.rt... el escenaricde1'*Blenccita coe bl ooordeodroem oaoaCA R T E L D E L D I A


ACTUALIDADES DUPLEX
Xa- fkI l me. 2U. T liL K-44U eSn NRaaoi yc Acolad. o TL A-ac
DOde iso 3.00: Revista. notero a- Denld, lu 3.30: Fcoriodable .
Sefonal asnto corne ToU AMOR c ME ollt cn COMO LIBRARSE Ed LA-
i GcA coe oetac IokeRobert Boun A cOocAATOMCA 4drcucnten dec-a.-
yEL VALLR IE LA VENGANZA con cllada.L LA ISLA DE0-LAS OCAS
conL Loleacer y Robert Walker. L a' 00or00 de lt Dtsnec en technircoerc p
n000 mayoree4 0oct 00. ifcop y Tertuiia ESPLENDOR SALVAJE IEl Aprica le-
on centsaae d oto ). ioc6., cnaeC y. o-1.

A -LA ME D A
i.a 1m-,.. E.- TL EN C A N TO
A ea <.48 yA IOe: RvIal., not01lclero 01 pI coo. N o I T.1otco M-60 S
Snaciona.tMUJ!) DE CORAJIn con cAle- fede too 3.0: Rtvlsta. nouciero na-
-S Codyhyy eeott race atreo n clonal,It 6 ra ca d eocc valley 'A-
C-unba. nl coo en tehhfor), GLIACCI" con Teo. ': Gobbi y Gtc Lb-
ceon Pc w -. P aetercL- fordc Bobr''lg.-da. etrenoeA MERCED DE
Fred Astaire. Lunets 0 c cis. I tceon 0U A UOERo.c cn Edad O'Brien yc
DEVIL MUSICAL Con SU TY 0PR E"
-. tLueu; $1.00 hRta 1 0s6
A AL AZ R _Hd..________


Cquip inus yA MJT'^Al' X MMi' faL | SillA
cAec S 0T"aB ALnAN L --M tLn
A TLA,. IC.B.. ...-O. --a- ERIEA
-oeoc .rTc ^a ca.' -. .. 0 "f Ppreton

a a do I n Playa- i --:a O CPIOO79S c -


dLu etO L cl Balcct. on cocd -ra oa-o,- 00-c a
A(- .. Ec N a F ao U S T O0cOO
Ocoen l,. t Geted d r*' e e;. ccc_. aa .. e. FI.o~oRCO.L

o'c. c tl ceR P---e-l. er.e a0 G RA
y Z.. cTai0,. ,. t

A-m RIr l 1 (d 81 j .8 R .~s u'-i- R.. cI T ae I .nmerl. a
to or G re y Pc D..! B raeo, no aC.O. tmC 10- 0

B E 4 C O 1 R L : ,; ,;-,'; -.' +'-;;
F a "OR I S
A-c^ M B A IR ^ '*^^s
14 1) Vit nd. e Tootal'.- F 90p aooc N a
O s. ,c ..e . : c .... ac o .. ;M ... I. .IA Xlr r fl ail ... ...... Zl-lTW 7^ TtTl l.| -- T~n.~.- U UnI"
00 0 ,'- .11 ..,B-.- o c M-

ATR 3 A 1.
AadoCa o 0.i JaIA a.ca a m_1_11
srco0.oeecl'ecA MNH~oo LR N


..c......n- e-on~ ...,.... ..... acaceaceo -ctaooE N -caa
,Scono K- ,.cact ....o ,; .... .. co ; ;.,. a.
C-[ 0 Ya R.06 DI V O Zsi YG.as,-T- -LR66on baa-,P...0-ooo-cot-.-i..,:. -,-,.:-.n
&I,,ar De ItOcocc F1coo n ,I - 11 ft 000- .1. ~ oc


............. lac '.I. L 'a -O.%,.d.l 0" ph ,".-. v-
Rro, Iae hnlJo.an ,Ta s 0o1 ,-,1
ATLANTIC FLORID A
TOROS 0 c ty 051-; YdoaPCokal 0. Lna eo.

A Oa. aO J a..
I- X. Y P is. Re eu.IL nEtL- m


. o o ..... as, 0000. ene-ilcl 8lood, to.C;-1- -OIc, c 'Y ee.
catcph c~tO 00 CA0TA.O vacoNcooOSA ccy ececrey el Ke11o p treno pa
ceneeharlt oyerc c Ltnda Daoel+Cuba BeoOeDA REAL (en tipechi.oor
Loneta on eta. Be- conp 4* c a, ceo ired ,escoace, Ja e oel y P.
-' Lao oCo.. or eaorel on ot.. ; al--
AVENIDA oon eO t.OiN0fioc O.e
A T..Ld X do N TaI o N F.0oR G R AN TEDTR O
C al 23 "a "l. -- To tTL T-atm
o d lr 00'4 0 r 8 o oh.loot cLI,'I. ,+ coal ay o. Oaib, OaccOa.
1- o .o1a:,..'der o o' o .- ee De Ad,0.O dfOBs.3OXe,4o41c0. c
rd uei. ,Luea ayr O C ry. n aeiul sreynyPal ellyCuba rIeRn e.eL5.co.5Fred. LLAsooetairedJaneePomlloyo-
b~oepe Lleoo ~aeoao to cot cpiooa. ooteoCe 0.. -0 iCo P1000-


AVENIDA cony-0c u .eldardo Nore0a c uNo Me
-..8- -PhN-. ,7So ,a' ..0
BEL aSCOAIN s4M y,- 0:-L c-...te,- -Tc
cc~a000ccna.0,-0.lO000.Cub.
'y c45 U c LoUI. Ct o .a Bo nito Arenasa o i o S -
IN o~cN.. I0 --a W 0L -.ll-


BeArnde ae, ea., ea, t
.,',, -.o ', i''.' !:'& +'", G R I S

,e ooc'.-PL.-.eL !IIet, PN F N "c
a., Tb.... a0 a -a +"; a c,, T-a cm
cacao., tC. te. G,.. .G M.c
Yob In.Lunetaa0. cU. c No 10000 Balcony
B LAQU I TA 25 "M
11N1LT LRANNLE
Da ......3 ecaa .....O.......... I N F .A N T

e1A41aa %C e] TJae R7ae c oa- ca.
G,.t.i G,, n Ijouabrigid..kho Pr- .IDrA M e.G,
.... .....f UN stM~jROto, Za m en J~ d 0 11irivs m irOAl-t1w le1e:e.c
, 0 c a te.N wqA7. P-. Ja pa.P-c1.col PL a. t cec:.o -a..

CIANECiTO LOS ANGELES

and.:a, o mo r 1 a.401 = A. I. 0. To 1VOL
c,--c wa'00 0 -. ea L e. 0-denL o lA .oaLU 0r.A.0.E00 ,

r,, .Ieohoa a -~cc ,e-n, cc. o~.ca, a ece.u- at co,.', ,r ,o
..... 011 z M a- ?
CLIATRO CAMYNOS L
"; =em ,, 1"C,.. -" ;,,, L "-*, o.. .. .., ..
L r ELO~aOto,' L.1 iro,, {, EL 'f, .,6 1-F -...
V.. I .,', .. u:.I' I'~. n, n


LUYANO
C.lbjf 4. Lui Us. Tai. X-aUM
Dead Ias ta: savlw*. notactltero a e-
clonal, 3o SEUNOtEOS D AMOd coo
Mnr ;e.rand y cenoe e Cubeea LA
CULPA' LA TUVO EL OTeO cOa Lult


MAJESTIC
S.ndrtni- Luneta C-y.- s50 rU. Pt-
ferencia 25 .t.


Colauotdo No. 211. T.o1.c M-4.rettMANZANARESy Sulvay


DM A -X dMl Sco t
y Ell. 40. cLuneota. -ooel r M -
40 cl. PNiAlCo 15Y LA CALLEy.23 co
l3e CU Wert.p pyo GAMoALCAnoAL

con Pee.Oon rootec y 0.1cc- Nlolod
METROPOLITANANZANARES
CaUsi 1 In. I;a -i m V-U3L

Dead. 4 W AO ta.et. A.o .ood .
-r.,ed ON NAME Co G.y CDE rr
o X0 ,,-h Beerry. Oa-Lunet,McI A Ic-oNhpc ACONcec LcA Ltoo
boo e 00. Loplcon. Lco00tep. c00r0 oad y X pad Ie Ml-ara


cciil. Mato Kf ioc OIopmoO prrn
ccon Pr Let Ponc y LA oyd NolrLuc eto oy ..o cdr a C .. h t.I-
S4ad cM Tec.s -eBonCC a o2n-eo.


N EPT UNO0
C 01 ,IL n Mtia P It
Deade ea 4.45: Rev-Utj. no&Dero iu-
cionac, emteno, -Cuba BODA co-ce!
e.n technioar)CO con Janerowelly

OrLkt~e IMPI DE
con Clark oCable 10 r A St 0I. 0 k
ny c Ce Gtac e. H 00eta e
M'I A M IVionY3 NnL y "tcn 31 tt


PALACA
RnCsl, IS.A oIo 1 Peec+ Pa-
Dead,-1.,c4o45:beellt cac. n000cc o-
ou0100003 00to ooy1.a r onello
PLAZA daL
-on Wsyneo CU 50 CUBeleta
Qayoo 8 cos N-idaTR, s a 1.Ply

NAEIONAL
Des0 a, e .o- 3oRevsta. nocirco co-
B. K OLOS offar ttl
Wayne bmcy PtIds Nea. ADEm-t
m'.= o CU. N ni= o W C m. =IDt.de Jas 3.30: evlsta. notlcdero n--
cional, ei reno en ubodA CULtA nA
TUony Leblan c A DEL MISnl
yoranates. Preift- de CUtumbre I

NEPTUNO
qprado yIroe r o -- Tatif.e o J-|$1
D,de I,,m 3:nevsta. -, iuser o.,
TUV EL ,: ;ONT -GO L.'s DE CASr"
UN ,ED PO--. He 'Sey Cohn S.nL-
alea. Pr et .er C oa+dmst rnb lfre


19.,em.N.o. 1o e~ -- T.aI M-1315.
rL LM rtkyg+q Rev.gt=, no-tMeU
n1 0 ME.. HE D ]E LA AR

0 L, I Mo PneWymnVC a

P.l;1.A SULACDE L VD
Co. wN= t'l l tLUNA NOV ,
P An TO = 4 J avr.lny wyt a.,nV-
7.. u 30 CUCOcn n e

1ruff y esteo en Cuba TADZ D
oes ... Robert Stark.,-Ntty 'u-
Gilbert R nb ~yo-
Ni; c y- cNo B~ony 30 eta.

ftrl. o. 1 $0. -- TIhfaa. U-$12L
1- 3.30 : Re-U. okldr n-
,.-.,SANGRE DE CAMPEON Con
.,.- Tepl y stenoenCuba LA
a,-,,, Neal. Pree1- de eC tu br

2U+l y..-- T.149... M-22M
,- I.4et, 3.N! ReW.t, n.otC ro n-
....UN BV:O EN LIA NUCA ron
S., Ler-d y ern -n ub
,_ ,,LPA t. TVO EL o Io o
3-,' 5nr-J P-- OSde cot-mbre


REX CINEMA
Dl >f12 dl dia: La dad dd


a.tn rl~a Pnd0~a.d TPd, -i
i decaco tal B;e iot 0d0D-
kblo Asul (musieal)h Delicede, .
clap ri odo; Plut.loo I aTaba,
Wcarn cc. M Dtey. p o Uma Nor-
ra Paramount. etro Urvermil. Brt-
tvilco. Ao. AM ea. ACOL pefrane y

No. Ucla NA .-dE.T (30 yo2a

nX P c co U p P .o -do. C pTI dL y 21 .
t Td do BC t-clco 10 p 0 C o-


RIVIERA
ncioo ,orateo en Cub,-a BDARE 1
(TO.ed co Rone0 rlc. KacttprA J.-
.doe y0Gc P.ocito d y p ELCcM co
can CantLfDc Lu, etL a eil.- Bal
ny 40 ;.. AIas 12 iela n- ch e ES-


,LASA FRANCIot cISA.On 0
ico rmonB. . y on DE r
ROTZ
:ouyd y LTA: CAeNA D1Eta, aU.dOeS
'. _.n JohnBell G? oaoer y r.:en 0ridtce Lure Lauemaoy a con"


SALTON REGRE
Ctim mana 1 y n 3ronyI0 10 y OI,

R IVAIo E RA
SANTRANCIC
*3 M o. Ue cn Vtd -- T.1o. c-io.A fdu 4-3 y -: Revltlids n clruilu-SANTO ca S RoAe E S
aaacoaa ,aoxecoa en uba Tcoegna.
do yle ibrt tLa 0 01-.0.ULcod
oPaoetact- Lunet1 acaye IST R I o. 00
co -A-.nkrb P"--. 0000 T.. 3-a.a
1., N4.30 yO o8, 000.- P.0yo.-a0


..ao. ORId N, 00S..oUcLcEY-R

TRm E IaY IRGANON o
Pd .; nJh ..- u t n oe 1

UNIVESALON REGIONAL
I o r Caloa p E.LA. T- SO MX-U.lVEDADO
A l o, 42 .Y i : RevClto. noiclere
,r.on XL HoUROO DEO Joh. c.JnhFUPPec Bead p EL 000001.0 MUle
0LA VOZ DX LA C AZA con G Cor
p etc. ontcora. Lceot -eay I. n
en.. e LO.n eo t. nl ec5..h

J 6 00 o y in T ert u l Z5 y0 cta . 3 .VICTORIA
SAN "FRANCISCO


Ca rean No. 311. -- Tel. X-Io7.
E tod. ay xi-he.' Revitl, e.u.U-

naclonal. LA DOTlA DEXK TAN-.
RAS con rw Lrncord y TwaideOn
Comy Y LA C & NA E Rsu-LIC100 c y. Ni dedB Tltlconyo w -.
SANTOS S IhJARc EZ


00.0 Ic,,. c e I.m acc ino. o
Tol -6,, 10406 .
I A I=m 4.45y 916: Revita, nottene
neiriaoi.e -e rao n Cube.ILA CUL..
,0 x -L o T Oan Lui Sit.


STRAND
11m- 1 W. It&e" --rL U-177..
De.e u M0: Reywa, notll ero m.-
cloral Y 1, iiiaeioal ;rle icarnp a-
'. 'L DISCO VOLADO +""'eta3o
CU. Nlf y Teftuha o20t0.


Linea Ne" o. N~,dVal. e Tat 7444
D-sde Ims 4.0O R-e11ta notici.ro ha..
'Jana]. 2 varfiedfd, can otrl m
'ARTAS..t. UN^ eA AMORADA ...
LTA RMAL (een tuchniuslorl, can Jana

UNIVERSAL
74ido I, ala..-- To.16o1ons -1U.
Desde las 3-V: RevM,. r+notidero nao
eional. AMORE ENTOKtO con Betty
Grable Y Detn / {ley LAS
..n I_--Lancete sunet i maer
40 icts. Nfior T eruia, c
"VEDADO
A WI 4.30 y L30: Revista, noticiern
reinae| E]L BJO DEL ARROYO can

a.ahhim Let. -P

VVCTORII A
l. M. N&. 311..o vttoutr
neulLtocroA QUtlSRE TAN-
-GO$ ican Mirthi Legrand y 'rAu~Io-
aN'ERA 14-h. Barba F rinamdo


I 23. TelOfoiue.VVI L
] i I. d 1 3o: R-,,eL. taniJri...ne-
clonal. ext=.,o enCub. LA FUEAZA
s. a a,,, : WaY-y P.tried
isNee .t y iran how nla -na e
. Roe... Mjtitln ,' Adr--n VltUI. T-ny
-n Chrtldi L- Bo+ n yOrit A. Gu-nma
Luneta- I _


M atanceras
Pr Maonwlo Jarquin _
A ',: S Ndo o del d
orld
^, r. ..... i^ F~ad+ ^ ^^ ^ ^& --
B o o.. ..0,d' di r, P a -
oile / t L o-


PeJ, oO, oj. Oas ,das d c p ca- e
OAoaOchA.MchouiilNt.,conaol'cadcCity icc aco I 'o lDod
,, e _t I

facacdc.caa lelde de a.,. rod,,l do Coca.^ (1a~ CO cHi M
m o pontniye e o l t o o de ala ,ca or 0 hielocc


Ii o~da poici. uieon rn ^^& ^ 'B^^^^
fccrdc, r.,ds cria Ce B doco u ea nace h gree
e00A .L ode ]Ih ,,lr.c .. &:. T or r LnuS SeDR. a ta Aco- r
Ire~7 do e.1oc :.n coopoal oetiodel
-c: ,- 1. Villa Lu.pn,


ei .n.-.....R.,.
h o d glgac, ,,c 1 -hc c -,a e en 1 l ruplda.o ee m, ,,labed,, d e ll e '.el i, coyo cape 0..", o ,r cte, del Iur-
coo~f doadoqocecr
c leadeote, dlbre,-ao d To-ea se e dPre h d-
0Int u tludn Lies

,[ ...a. do|1 arhbe' .......i~I.rndaa co ................. .'' "0.nn:o;/ J t
eesdc rimbadelmloeocoodca cc- Pedro c. aarcoteaclr 11an poli, d- oo p.c. paace-p" -p~c
, .. ... !, ,- LI} re n
"T, F..ad. U.7wh_,TR-da r..d.,... ,..be ,. ,,n an'.

l ai it d Fe d01 .o a e 00. L l L" ..u. a t.L d l La l
P-` d....,,.'I" d- N1 ', ' - ,ocepad a de ,Aore e l ce. c ol .. oc. 'l aodc I doad hey .. ., b lea
;3 le l ouSpadIe d1-cl..no, cl.a- -. Ro- . . . .. ..
aIe, pa d re cl. padc do br i llo p-., dd a e i'adeve
neb A mna nd aeFund oraCabal]ea. o p Le- I pa IS [uY 0 el otro, pero el responsable es unncam ente el gran


reeco cc-oeo'oaoooyeo 4Sicto"ibca Uaoprui~luia
Jorge pe- fee Nlc h le- d a
noedel.d ,a e.e ,n pe -UcS.. n I SANDRINIm. L 61ttiacr .. ci6n del .rtit
es d e E ama rc a n Pola e, d en o

ee bo- Dc Jeec"lqred "S did, bei le cno ci1 ,a,..i,1 rcrn u habre en n-Jsu.s. .1m1. d, 1. co er.tblr y
o no " 'l-eo d o d eo eucIco c Aar r el p bi i 6
paa eo de cla pemeadr e ria.1 co r u. t de ecda .tli n r t s citd d p
te resale E d-ihntira MiBcheln n p(ee 1 P e e del t h l nr d
a o .- o de o c. r. .. .Rsc ,: boco u; d.. C i A,' .-. .n dr.. I"s..

que desde jaovenes.. mu) C j ones ...a a


tr.oeeace ye e Inepe ac a I r.. r I
hc eran uno al cd o troe. c Aa la r-, 0 U e
toltepeioaitrrtaae ao loscuapr e les {str buen dorde A= ", .-..,a|"- ~o -B.ea tl n adide or en td ,. ..-

Uodey hi d c eo pcre denial, co o',
Z6oo A I a roc ra c d & e or oe rl- al 5a de so0 culpable.yque -pason.
rdea Ion aa re ope r atele.sbe) loe d O spa ee.n e . a. e te.*o s r ,e.- -
eoo d O sd u fnre.enue p er In im ,Yr Per n~terpretar tan tremrendiamente naidesde hoy jueves, en Ins ..."
cas flares de aabores., eu a veer dad neenr un s C. Re o. ereS a unt oaos u rez =. ,-
Daba elcb- 1co mla eiadorab e cee H eego eseno.. ;9,Vcente BIanco y

t u eor padre, padrno de l oa L oaie-dl u d, d a" irm o ats
oeba.tti d ord Be a t qc .se lea o r .... I E pl .
tece-, do cra uc rad do odLt Ican do -LacrrnI en s aoriaaLprSu intgr-bU (^. ^- J '
do Prier pcihanos d, n-b., Mion M t-1^t~-*<^
SenlaaIene]ao entuslastas exclama-I
clones de admiract~n, par que pocan
veces Cr d ols naves del o e. nplo qued
nos lega Doh o a Jose a Santa Cruz
de Owledo, ble. mas 10-2a fig-
to d.. e sihzd+ ueta mas nautl-
vadom y atlayenteRelbido ant e el ade a a su prometi-
nIl> que 1 te a reon por e l>a Rober--
o on..ez "BIrthaMichelena. por
tal Segundo Garcia yReneeDoo in-'


Suez. c ala ac coa dc a
ra. cRM ecoRodebpgi.ez Merelde.
Quinta naro qf u eCancisco Chaeon n C iT .4
lohorues. Elpiditdu llo y A rnu C $ .
Romedons ec.

Ua re aecep cc po"b.oda a Itu
feeft en I. residengi d etlsepo

ast-radrldl dor e lena obseq an do-
a Ibec r cuc eencty esPlonochdec mene do-
cu dondeo paseri n los primeros U
de u n di l meM u t~ae~do- "
dim d w a pepel. nPittlin
A I. e,-,est a ern en un' de I.,
tld eZt. de aa- propieda d
PaId elopad oov. Emilio Edtrada
t..ch, oti u lNation..lICity
Bank. qu0 he 'cc- a pIdc e ro ioro,
saitmente ran inuebles de gusto y vs.
Jar arltstico e --dinLrio.
Aunque co u l b eoced e o. dije .1-
anuinciarhlasrevbioetl 4miet m once-,
ddo ac e ot lacintiicla dadsd
innat ec Uez de la faciclc O'a
P.. cortpra
o tro l ea peal.c quede M al de a c-6

arralgo y Mai aecooeebinesa balrra-c
dp dc Allendp el Y0 murL cu0 o ape-i
tIdo han sabido pepetuar sus der-
cenidienties; orect,rntando 12 olua "'
doI lea yenal alt-eo ed.o eleooda-
aeeLne olol dev conhonradezle digonol -
dad, prert Ingeoc abonmosdad.
fetcc d o m o o s 10a esposos Estra-
mEt Inslos tonepdel Ma.tnzaa Ten-
do doub le ce ebrari ma000n0 ouepec
in c ea do o c on tode
1W. reuni ne co rc c g nep
de ls panstitucione civicas, autorpda-
de at rcolegSo t prodotTactilenal .bc t
hd, doT oen pre d ao I. I
s.rtC. Ca La no conecturen-
it de a ce ao d .ec .I.cuo ei0-d
mtgifo narop d recotban-
do de eo h. '; c e alac
ri Teobred6n eet uncaones dldaonatm-
Its. creac c dc ou toarotcotla

AOt.rol e dlioia deel T r IrdoelrlaI

1arce0 do eeo dosocdo .eda uCAP11rALIZADORAS.
.dcoo41& doaFlat e. lo o et l "u n o
10 domino o dies de. 'u1o a in nue-- tYanoe s algo-dcla adaq F fabric SUn au cted tpid
ve 7 medi -ade la mafisns. an calebra-
ri en eI Tea- ro S.uto a expl ndidc a q cbr onds eapyecai e ol m ntistico plan oCn.185sMay
hmc16n con motivo de festejar sus}
Vointicinco shos Is ExuoU Superiorsblo el 5% dc intcris dccreciente, para que usto

d eque d ie c o ra a0de s eo d t o d a u n ov i d : C a s a p r o p i a .
M rcel deF.conoerr 7i. s ..
Nrodeo .. ,.canto,.e. .o anengi ol pro uir"la.lnl.Councacquese con nosotros
tis c1-%0i.0 r-, .,e : o- travslA de Capital i odaoras Asocia las, ust.d pucc
Iftan a '.,Kl:,0 Is6em- ,.,quo usted espera6a poster mahiana.

eoald o c t. -co doPonga el primer [ ilco do su cass suscri6iendo
iagocuorpor. Sanciago Quontcoo. Al
00 Wrbec. G(dccc Sneohee. Poero Do-
c.g~eior. Zocla y Nec-daRoomerc. Coo- 0 La faberieamos al rato abononde acted ci 5(
Ocolo Delgodo. Lolida P0re,. P-bide
S a .vedp'" Mo"I ya Flert` M redo o
Isnpodode. Zca Mactone iaA o c 00 ceor ci a.
Clemento. lrmtooc Pirooo. Joata Hay-
doalryNcoeomFaicen. 0 A lea bos atcsrtO, sin aportar uoted o6so
TDo e000 psplcndtdtiaoacventeon
Iaerao boblarooemo o z coeroreoo dclevocremos lao cuotia pagad '..
nondcci. coo Intooctaaclaloe do-
teloc. Glds0rhmPdoD

iue. d y cJ,1,egd:.n .... y coo sdlo e[ 5%c & do ioberto docrci entol
D~ egrandea eongrataleoionoa ..
D oC ol de .e '-te eeo Il .tc t
Lao Mrin ae Lpnez 5an 01s.A td & ,c e
Ceuemn. c n o u cotic JuntoHadl y.
uartorier de Bonr t acar, ro ettis flosea-aL
,n p iser pkrlid iien n T-o It. en


Lan ecledanee Ld repoti i pi dot


id esde dada to do Ia d1et -
eta cooI deqoi cal pee earmoa dlo 00 rLJkl I 4%
'renta. aol cmlee t0n cueodda AngOala- E UEO POPIETARIOS aocO0eocaca cc.a
cI FerIbndLoc D.nniLe coo I la ec-
Moo del gcesco rerel acinne do ela
elicalcodlon byoleroPalall o dtptlaor CAPITAL PAGADO $300,000.00 CAPITAL S9C
'Ia eahorit Ue doI Unalle ecc.heo ila ppnapride a Apeino Calenlia do 1a Ca- 1 CARLOS III Nc. 551 APARTA
Cucnto oa c.Ocrarlon .0-cc- CENTRO TOLEFONICOo U.9603
-lnea a ci mee cool belle ooo.


Pigina 15


bFRTA

DE HOY
r JIUEVESTRIPLE


VELO

(la lela mas fresca)

* Colores irnies
* Preclosos disenos
SUnyvalordeS1.75

Hoy J U E V E S
Solamente a


99-


99 ^YARDA

E. oinqnotiompco..e ...di6
..t. Precio I

INO PIEDA e': Opor.-

0c-p9 Cprn vos y se lelvo-
cra m:uhos CORTES

A LOS PEDIDOS DEL
INTERIOR
j.=FeVOMo 14-,sta el
Lu s o n c ,-eo ilctdo
do'(YADAS


a.~w~


'$


ASOCIADAS

talizaddors Asociadas
orcs iacilidades y con
ted va realiado cre

y comprue6bc quc *
- abricar blooy I cai

u.n TITULO CONSO-


olutalmntc nad., y IeCaa -coom;, -cae. ---- a -l


IAL $3,000,000.00
DOS: 445 2940-2558
HABANA, CUBA.

DIARIO DE .L[ MARINA


MAVO 31 DE 1951


Picadillo' Criollo
SPer Sergio Acebet'
D de ei .a qw 'Q nuchD la promei
-a m nded o;f.
Wa otras nueve me dder... :".'
ypenand.1tei I. teaI due. Nao'.
criiiten (IcnqMa a r ia que. a 1 a,
ai de mostrda e T.
y diipuen di gl.or cha.s athva
tre dci. "i".,ctamb n.

In ue evvcear
d J. t enb.6 s
in, himn peprstir. Dmpernt-Ptc.
hasta su -aor lograr.

01cc yen'
Mas. ay de ma d..pucs de conquutrla.
,.cabels Ioque cncrrto
1,,. ; .. q., C-,- 1o.--, .' .
S.... 4 p. ..
Qien quiera plgnorar vya a Nptuna
cerca de Consulado.
Alli esi, LA EQUIDAD, 1a joyerna
de log precros mas bajos.
Los que quieran comer con apetito
debe atomar CINZANO.
Y i adesean ver sus hijos, fuertca.
denlc FENL iMSALTEADO.
Vv. .+_ LA C _qA FINE .1 .u de-e
quien qtli ,vi L0 r lrel In rd"
t~l.la: l~rotit ]: l; 1 T RES |'l+ RIOS.
('I1OR)RI s +"RE6;I0" 1 1- Iu q ul ttt(-l
h'ctual,'ut~i, '.'.LH tr hue.r'.'+


El Bloque de Ji rventudel's a'sic(Iianitiles eOiL.ctitiv +n
slibconiid d' de a r i a uan0
r., a OCnnir,.,r gra aereri riuni V
'- ', '..q' S R c,.,: ,e..l. ,..de.C.,a
aurnnideeunn MunC peide cuards, verenae Rccada Ccndernr
tl rtA. c eta rl de no T ,
s~ ,.-.."... '-'" Jelt' "fl~'tiuna d,. mutant.lo? vmumlP~ Centr.. 5,rr.'
1.. '.r. 1 IP..,p+la crmz al .~e

Ece tn'tCejad,.FFehpi ,Cepr..n.ad. J'na.i M.rr.'
He aqcnlmC6-ud6 integrdC di.- Y cretaria de acc6n fernerna. LU
Cho a tbhnmitn -ar e Hi tR.

Exposici6n de Modas Tetn-Age

Jueves
Viernes
.Sfibado


Deaii;naaeas a Ia importanle inuier entree
12 y 18 afica,, encantaloraa aefioritas
paiar n tay, snaflasa y el a6badla exclu-
fia mochas de nueamro Dapartamento
Teen.Age.

Esli culed corr]ciamente ;nvitacla a eats
triple y |oven expoaici6n.

A las 4 p. a.


iNueual
'Co I on i a


S61ida Midnight


de Tussy....... 1.75-
2 tOnza f
"i re decrram ,
F Frcesctaaruaontelap
He nquia Ic.c,ca tal61idc
ildpligl del us+), maravic, sa.
cIi taccvrau paara el veran.... .
dem vxqui.clc y misseriaiia lra'
pancia. Tan pronito eats nueva
colonies a6lida toque -au piel.
ke crtiil agradablemcente
treat'e... Mac fiAcil de llevar
rn >u bai o 4c, malila. Exclu-.
-ivn dI El Isncanra.
A-, pLa nlmi "ids ea a
A fes mlsmes proci0s in nuulssft, Sumle. y Agenclas de Pr~cldu


E vigo l df crt po, dicho decrieto se dar.palem to- CAYO DZ U .4N NAO/IO ,'odeI blqu muetr argJ eIJUJm-lidd i
En vigor el decreto pa5 ..... c .ea .c i 2 ., e l O o Convocan par. scubrir por" ai' d-I- l.a 9Sac Il qee a i i.d dI..U aueid... AR,
l'-cd-- .eisa.' deiA c..eiclaa cc acd..coc -.ra.o.d. = ,do e acs tr.... a cra m. I a --ilo
r e la t iv o a la s n u e v a s !,", ': ,; . . . .. . . . . .. p i n u n a p l d e I a d i c ''cai e i c P' er e ae .
lt a l,,as o-,s, .' ca aca m =asis sa. de ie ... a....... ..i asa'a...... ...c.I3pazil. ........c ..de 1. i b-Certillcado r doSalua 1 d d
regculaciones del cafe ...cecala ......a en EscoL.ed. i Pt.Poiarci Superior de San Anionii, o, en mane." . i .e),a del prea r .ee.,ocal do S .allJela.
E., I Mtnirteriad n Islicclai I"Iirncla rici tnoe nes ra aeseleaoreroi Cerei. __ t c. or r, caLaacca dib e c'ae m aem catda
d,, Ii Ka in.r .C.adaeo l l ccci ci23A,. beiU, a a., crcc. .ua a Laa aapc. er r, diebecac.irre acrn u D r va xi das pa rp. al
e.nc ,c.:.1 IOc nr 1 .. r' s .. ., cri 1 .. . ....eaie .i...a.. .a 1.c ..: a e:( .-.a.da..i. .. .cjp"',rit- t r. D "sd, l i rp l,' l pm
":l,,-a -' I-- NU, r Leir me adw b ori pcan r da-D n. .i p o carne"
d......... .. ..' '" r.l i. c,'p v i iIs i O acc a as.c.icpI pei'i. ina ea .y. cpr.' .c .s a t I rl'ud de
1,. v ... ........ ........ ' r -- '- ., a. o *,' -, r'ci--ri t-ar. ... .... 'dr',e di..l I .. ..
29 d :.," ,'-.,, ; ,; . .. ... ..., |. '~rrp. .. .. . ..e.... e ,lrzj 1 .. r ;"... w od p" ,e u .+, ..
ffnm .., -; ,,.,- .. .'1 ,P P~eP;,-.'+e lu~r-I~ ldl er.,.v- lp. ...Oe.],It.1"e+:' ;r a ..r,0 ,- i,.,i,,.l~ c- elal: de c+etr e P.., ,L.. n oj- ijrq; Jd. +;
_ar-de 1-1-1 F-d CnM CIEc~slmtr


1. Jacketde rayhn rojo, prusia y blanco cop vistas contrastantes. 10 a Ia 16, 12.95
Shorts hacienda juego, 6.95
2. Blusa de algod6n a cucdror con details de puto E. brillantes
combinaciones. 10 a Ia 16, 6.95
Slacks de sgabardina prui. ,. verde o carmelira 10 a la 16, 4.95
3. Juego de blusa y sl-.oru de algod6n i'rchaiare.e [resa o azul pastel.
10 a lda 16.;5.95
4. Pulover de punt en chartreuse, prusia, coral o blanco Tdlld' pequend,
mediana y grande, 4.95
Sdya de rayon-linen chartreuse, prusia o-corai con detdllei en blaanco. 10 a Is
16, 6.95
5. Traie de labdo de Ilastex royal, verde o rojo con lisHts blancas, 10.a dla 16,
19.95


&


,T


cl'..
-4" ,.
F ?t ,-"" ,,.


a Combinaciones tan


^L brillantes y activas

come lao Teen-Ager


Para ir a la playa con el traje de bano mas findo y original .

para practicar elegantemente su sport favoriteo, Ie

sugerimos estas y otras verstiles combinaciones de nuestras

Modas Teen-Age LTan brillantes y activas como

[a joven mujer entire 12 y 18 ados5!

Modas Teen-Age

Tefer Piso


Ieeegg-0


*0 0 0 0 0 0 0 0 a6a0
0 0 0 0 0 0 6 e06
* 0 0 S 0 S S S00 a

Seee *....e
eg...... C


'~1


tsmoi w tCalifdad por Colidad nifngin articulo le cuesta mds en EL ENCANTO


P4(;INA L6


].

L. Sr.X~aON FINANZAS Jueyea, 3i de Mayo de 19.51 DD AM RN +, CAIIAO E~O
FIANA DI DCIO DE LA RNA MA IN Ciia17 CAIFCDS ECO
1 e asI C N Ier a ...' ..
1 ,. } u ommet n s~rt ealco o obsaola
I { Y .s rre I . . r/. .
/ n p r a . ..ui n b e . .i n d . . . .'; ~ e a 6 a t l 5 .d u i a t t a i e m


yi |l a s o r ta e s q n ol rai s l u t a s ij r e '' c "I. c ". ,d ,a 'ia c -i s p m.n c o n nob a a t m i a 1 ,


__"_ _._ I -, __ n p r a l e t o u in o ,b re u r an fi d e~o 0 r n uAfa r, , .t -t 9- .. !' D rc iat -s r a n t e e l ,,-,a d li n p .. . ..de l I
&"lD L AOn HW ~.l, r... ,...3 filislpi,:'naii.n Now bloqueT..o nav,.a.l v ., cl.... ,,..,. ,r.,i ...... e ]yauues China ea ,,t.- ".
iiia i.o iesrt eld eroa. rr nai v ~ n. Mc- a ---- Aa go.n .u ,arr t. -- ,- ,-_, I r eco~o+qeu n t,

~ t t d. . e . . . P.o'r;' t J F P o "re s -; .Ba r o ,1" Po, -"17 ." P si p. 1I,, L ,, a ,r e '. t- I" eu u S IN G ON Er sta d ol nCdP . . ..:i r ,- i.
J.Uv's rn y]'[ 'exc l 1n e ] ...i .r .[+t' ..F.. ... .'',,t. .o, ,,DI p-. ro p r ,,,P. v. . oalt,, s. e. I

iqelCr.eioa I [. et oa, .=t~u .. o-rd.r'r. a ":t~ 'O.6 n1r jed- -... e'., ,' n. ell b r-111wi a~fL .d ... ..... L. =r.t I :' .Z -, ___ I 1.qIntherrogdo pvtdr ,u I n ,-Sh,1 I I I 1'. ...... ...
luenlu nq~ i. p~4 MT.S. .. ,.,:pta of T~ D .. i' :- ... . ,, -. ', S erman ie uI, cue ,onIo m
... oI ....LOI.. .13J '; ..I" .r.' l elc+ ''"'i' ... I, r.......... ..... I' -t. .. . I:. ,. r .... u..... -ec .... ...... .
as or l . die erle --I. "T. 10'- a snre :4 I-'- Lra ti a :reius "i d.,l- ANir 1.. \ :.. kN ". -- Ie~ Sh d, q .. I.m~t P| el~
.................... Itc .Iae~pls l oC ........ Gaii WI Co........................ ,: .... .-.............. ... . .S T
d I, PLeueO C -r..,6 Is JI.- 1 t r ,qued I II irp,.nl. pe I., -/1. ..&O~ .. N1 ID : -,': ,a I : E secrei de E slrl r,1 r
I eg pan 1. .au . .1 ace p~r Ir ~ r o1e ra R a& Pue ti' 30di .M ovlealsa n u ~ .a Ac hesn dE b1~ en d~n pe p-0.N
as I at ., "O" I ea lm t mnom seraon -i d rast at d. ( I O DE ID
dad -l ta &la a T' F ae mt Zaidi DINER IsCrkalatTI -.iI
,lonnh ferdad laseer.y cflcn dc r-Prfid .... as IIa t er .... Lc.p c~r .. v .: 41 __ . -- j .. .. 60 tA --4.-1na .+sbl e ..... .pr ,Ma Ucor o Iu~ .._ )s -
ln, ~ P anr oxpnr. n-het,a de Ia CEtroduspcirn a~t~uen Iw ataler l uest pas res nene .'l .IE 4.1 !kLos t !l ,~ t ; .............. J[n~e. etr~. .ln -,,I .
Luo o'anon,+ rig. .... 16 ... a. in ......... Cm dr..no;. d- ndrOrn .xn...a, _. 1lll 0 '1. L-1 -.1. 1........ ...... Ra .t- D~- )/ft dIa .. t~~ l hd~lre
na Imp I =a e noa. eae~l a, or. ira m r e nan '. _/ a
Icat ram iee eaoj de l J"rie i -tt x.A~a erop.esnr .... do e~Xnc~drla I; ICIC I ns It" Y ll .................. It" .... hdadIt ,, m : -oC.'I.-'.; n
r.b lor w nn~ e ,. ar 7 7 il" . .e .a =,P m C ie 6R I d es -. d r I e. C l .. e n I. . LP ':'"V o .. . ., ,d t a ... . 1a e c a n e F .. n n
e~l ,4nd 6I r.ln I-ch Piit .... PLo-i -:r- ... .e'Io -4 +B~ -o ls -, Lemrrsm iO' F 0.. 29. -~ie/ -- -- ........ ........... -- I ... -
21, del ... ......... a. ,te t s il~era]nc of tm ............... dea ....ci1I '6. ... .. .. ei +... .... I" ... I ...... ,C.... ......... I ;+;++P I ... I ; .... IIl -'[II
h,=o de onodo u)JILA e" l e n ns-nordo r W rlli.:6o:Im ne de31 .gra culm tna ... er .. ... ...arp...sdeoqe+ho... ". ... a re
cisn .. d b en d. n. ,e ta mur s mp c r de ...... E a l. .. :.. -' de 42 4"s, ... ,o~ nr .. I .... de 10,l mnternaial,$ ven ra gi- r Ieia t ban ... etC -~c .. b- I.. ... ..
.u dmlmrh ~+e ~ [Vla,, xre I ." uet- mex a Inoar. iue rsp ofa -yv 1u.conu ao la ,e;i i Si ,n deeant a In 3. ji.- .ne ta ,e .ota .-e b1m.r -el d-apobd -n -a -ame to re udb nlsAu .,rt-/ .j v~ .a _


.. nv u f e lr l a n I-xio nI- -mp o e l 1 1 e r a o i gner e dji A J I ud rn a s _a.or 1. -.. r .s Ie I r%
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ c. nI&In.+ .T.. .IIametudbr.,r en+le uropme a.lit de mu.l :~~~Ja .d .~ a '. ,r~ o a~ba e eiernoprilIt I" ;~le dUei Iot l pr l t1
c1l. L.v'em do, 'deln a D e "' I L"I"'ll' ..... 1')$, .... 11 :.hm, dei I ... C ,_eeonld a ,.e ~, .... -o .0 I .... or~ .. _h.' I .... as as I ', ;Ue ""' .... .... 'L 'oo .......... ~ C ,.. -
S r . . I rn1nec o ne'a l j d e P e 'rr at dl t df--0 1e I d7 1 tr ,.I d. -, I F.c A M .. . I-- .1 I e!r et Ie b s c~ ..o 1 d0 d ) b .r e a d
1. p1 ,C t e .a eno o -u -ai 1, .-x -, -s ... -, -. ..-- I .. 1 o, o 1. I ."1
aoli rc atn % I ae In c a es+v apaqo n ra xr a ae dn .edrnt o I ;iDna t I i s io-Eo'Lpe ll)p-deap p ap nelhXl
ue--pufi e d 1, nverill rse1 ellh _dt Ior lo It "r'o Ile t elnt da L1 urnr-u de -"': IRepubic l _og6 e Iao II I-.. ...... .. ... IL..I. I. .. .-. .. es en 't 'Icl .. Lu .er
d l... ..1 l d .. a al D al CnaI. p t let a l O ul . t m i ..d de b n ea - r e w ~ rou 1, .,I n, -l... .. .i. ._. . .. .- e, .- _. ,- .. .. .
....... ........ a 11ad I __j, I.. to ...-nl aI ...... I 1,3. -... .. .- '+ I.. ... e la ... U d I Em r l... ~l~a .Isaate
bircl ar f.1u~d .' C` 1.... ...- l .... r4-. ..............- 4n1 : 1.,au o ......- -Iv st r .am d en tr s a o...1 uso. ..... In ............ de........ e. ....... I ,+ sae ind ],. ,o... s, ti ,
i~el~olast. cl-Ina, ile.Y: n' d lLria= ns PC,| m~ A-e d ,an5P .... I e ...... a "-, ...'. .. {"u I ... ._l-' ~:an clc'~q tl .. -1'. I :''.,,'..''' de I ~phsd i ...d .j
de op .T-r | "e Aqe .... '- P N a.U. d c ,'p r;l 6 y. n|.n.,, .;, IatC am 1.O~- *I.- I- stn:'." ""h,vt i.,' I. ,' .. .. I -acad a .... ....tral .... ,d o~i
id;le ,eii, ei ,y ,;, jom e p n -, ,`-'... p. mt .. r.. a.-. -m a o nt e. jL e ...,t.. n A o I_. N ':CrL ""e "~ '~au Vn " I -- .-
'itlO qelsropads I'g e- es .m -r-- dle az 1rs -l I Ir !- : d a+ -t-v -"'-I''' L I .'h g"tie '-'"- tot o I'i -' '','P' ....
u 1,, ,d, Ior.h 0u ten m...n r .... ...r .3 I- .apolr ,r,e I'e'; fAcennado' Shnde eh yCDr C To 1 rt,- enr e 1 .....i ..I : .. ''- L I` : ..r.. ,,,, i .nelrtyJoehR art gs n I I t 'Ei e .... ..., el r,.t: I, n.J "ua n ue.M~thre ueRm n udeE=.ne eia~o
_eev r1 lr us.~ i M-.0o eetvorHbnyI I 2.O -n I 1. c1,pe~ "i I~ -n. ,,( tieta Pruae i to eH-prpleavze ansaraeIh g uapr vtro" I.,r "e P 1 I~ IAN
I te y jc' do 3ro 8 v ; r m v, carga m entos eaI sm ad .P m ee- I A a re,- f :- 1-1 s el a- dI r.1ed sd e'I"p't ."en.lo e pud r. r m o o nen e p t nc a av l e pa o te e l ti u o de c r e
"" _e hobe a de1 hombre. deei 5I %- atdon-.denler -hI---- A i et de ,~n .e~ta se .beo .Ata~ -e _nen Ie Deat- -pedi -u uaqiern otr -o- qu., s, Pr-- o ,,, tad se-1.1 p .. t1 1 coot El Flom td a, DI 6'. - 4 na t --. st .u 1 ua p .. ""-" a~ oi 1 #
ju e ie an I J 7 I..n I.a .- r.. .e a .sua .-/.d .e ,,tl L, In.er,..a/ ,,o, qu ,. .ar.e "," ,,,,ae I.. -r ' O .:hoc e,,,, so .oriann 60 ao v o t ., k ,7 ., ,- ,,. ,, ..,a ,t ,, u .r]-,,, o m l i m _
ca et r -I.. nom ra..to deI alto de" n-. . o ., ,_, ,,,, a . ,r ,. .tI tl ... to, Sherma .ij Iu .-' .' .11llli to u. .., ... .. -1 _hll rh
: n M vI n D r i l l ie i.,n ,o I s . a 1 "_.I o .. 1,u m a . .. .. . , -
.1 .,.".- ,,I.1,,C 'v-, ,e.i. p,-u ,~ d..i..r ... ;, ,r|O. ... ro- "" "e I .. i -,1, I ~ a ,i... .... ,- ... .. ..eenl ecar Uara
.I. + I I A Ia qu no nt rsane tm ton fcurellel
To owe .. ... primer isl C,. --;i I- .a to el ,,.rr I, ,, I -,' I- -1 ,;, r.tr .e r .3 "r. ,- t, bLtcmet rP eou eeao
Mr c o A t/ e I a,' d s i P a l .[ +,r, .- I, C .. - p er- + + i e l t ~ r l a c 1 O a e- a n ca r e e mo q a v d e e n a d u e f " ' I
ti. ymn moe ntaerE--a puerl c I r, A r I ,.C ... 1:.15.)t.1. i, +- n,,0 I ..e o -.. I ... 1. ,_. n1 f. I -- I i cod i n ee eK- Dr.h A.R IS TIi
-u "' I 1. Le I "1. ,i ,,,,,rn r.1:1 [ .I-.''J 1. > -' ". ." .' I . .. .. J.I' : a e - J -- . I1 I "


aeuoltdo C,-. EP H--~il Ald.n-.- Ir., i U .".Ir," [,,71",', e'-1. Iu"lh ,'le'i CI AO-,; "L,,. '-" "' .. do ,,M. a...yo res ubhorern t que PI y Ra ll l 1
tis~~e de Dul a .u .s u- re- 4 ii : ra ij~ ort so e ra e eleur .ose e e. enra ..,r r,"ietl hedre,... - 1- y ,
.... Iec ....e J-nrl pr ~ o -lnido ha ln o p rlepd .p daos' I-; Ir, E dr. s d ... pta. e ha dd a e R ( lia ed ral .. .. -.... ... .. .. ; I... j.... . .. .. I .. i r- If.. a . I 'd, *T! o), ~ etl"a .. ..
e ea ie u oe i a In clr n mle onoee-- r. ju se re .lona ,on I j a e r e m rc,.(P i po lg acns are ar ,.- c.; :,: Lo. dca PacK: 18, 6 .. j

"Tng Un -dJ l, to ,I = Vebl yips qJ- I..rt/dog e17n, o de bona del Prsito I ga vid I I ., I a _o ,t Iad d l di curt d Ja Ly en- Iaua us a n a o .., m-a4a.
U n a m a ne C. . r ]as n p tee se c i l d... .P e 1. A d. .n_- _: ; : m m. q u a s e er l e deo "qip u o ]es f r e d m e~ e m u o o s b e l u u ~ z a t r l a e t m is~ m eM e n |s n '.n l o g u ero m u ndad cla b a m o La t e 1L R L D F X T O
donesambo~dllq~f"' 7 --lio'~l _a ..e'uco . I IJime- ho.:ofi3,;n,1 ta.b ncr~~e/et I a eIor jen C.r y-and ud~reo 1,dads-v~ra t~e l rt~~ b.- uy Ula defane' n netl 51 OTG "TUodaen
co m 1 C na tu l ~ rtIne e st I E ,,o d a t, d e 1 D e~l u ir an Fle| o .. -p o I-sl+ 6 _r yi r.. ... -_ hdz .. ,,7 .... ot~ l en e r l g a l e t e e ..-..
blo ...... pcadotuma e ds .... .1 dna ,a. C .. ,y -..,- e ayrh q., r treb.riodes ._ ...t |eet I... ne sgno lg l ei MDImao3. AAfrd ...."...Rp.....I ..lul..
arsn~ln frapre~ nl larre abo r nor I, .. Lzj.l !Benkem Iuu 4i.gad -a rra .js Pulente brcos 'otg ere a .a~d .- U-a Pn -x io ,r_ nad ,e :,Z nI .s Ba enrr ...-d.~--
Isl el. .e oe Iu e- ,llm a" -la] -c Ias' e-. I-- n-deWs al1. .. rs In. ..pre ....- ...... elo-epu. ...eo d a"........Snu,. aqu teq .. .. .,,, H r ao Frex
ellgromt dolr{ Ia" deoe i ar IN n..". drd ,adt deI.fba Depu e ap.s Reis de ma rd Ier an d o btn e ra s de a r spet EI flno ta nge and n iea eme Ipoa r .,,,,,,Lo ;,.,i qee s hcndo ,,n, e: l a trns Agree6 e Chy ine fD INaa e R6On 8
loir "


Pigina 18 DLtPO DE LA MARNA.-Jue.... 31 de Mayo de 1951 Dlportes


LEE WALLARD GANO LA CARRERA DE INDIANAPOLIS, BATIENDO EL RECORD


El DIARIO en los DEPORTES


-Naun-a'ra Ibuaa'a loa a aah a '-.
-LI r'aaam )ae la aie Luluro' ia alaiirre a'liir.
--Laalp.aa I ale la lugiliata S .aiaaalaE t..
IaPor LLADIO ';E( %DES


A LC a-~r '7 r-17a.i .'a m'. I-;'I a
a cI -e. La' ~ vr.II
r, ed -,.,a ..a'a.'ao a am. 1 w....I .p-a e
T, h Aaaa a p' aJ.i ..aa
Rl ay .a a '.R er ,', a ia-i_ II I ..


baaG Aaala,: I i'~ll a lal-4 rero .ar, aare ii4 .
pu~ao Iaea jlaa gadaa lp a.. e l 1ae+a'a i
our pae a 'I. a a.s..n bTar.. a' el p'" '
fc 4
I" :' '] c :,rr erte mer,,:o,'-.:, 4 per ,- r.,,
d a ,- e d a'" ae f,.l; ,'S ,,:,ada ,hOa a ena ,
:." 6i f-cr Ciebt ;, r I .n: a ar I ,e ,:,:, 1 r,.-;,
a.L L LaI.a p..Art .m"'i"'ar,r- Ir a. r.f.: a" ,I
eaaUeTpa le'-a..; l Peep n.iala
p airdc r ., pua"'.earr.m 11;-f
traer a deaI'aL '-I[ l a a Dari LnaCl.-,.
bat e An I es i --o r.' h ,u;H.. ,aa .s.
-v p.s a il im.f c,- da. .w h p- ,;..r, n% ,r.: .4,.
np,1.r, a a'-'1'' r,Naa I, .,tr,',P .,.a
A -v" Il' e 'l 1t L:,azu rl ,l, el'. .11 1 11

1C;,, ," 1. ,-e,'se a, -. A A.-.,a. ..
a.- ra...-' 1 Nr..' .'
)1 -(.,.1-' rh~. I" ~ l ; 1 : 1.I117"I
_/'Is

Ualalada r.
.:fr. '.aRe l rm ,. i a lal aap:li.a a la P It,. ,',haaat '- e ad ma ampAaai. IA
,or lgilmc,, A -ipe,,erat. ~ .,,, e- :r. 1 .-mm.a ,'An ia aaaapaaaj aaIs aa Ha Ia-aa Ia"H
e 11 .,. r E ,'r :. 1 4' 'x,' T ,IP A.

Zaaaa u aM,,-,'aaaa,,.d. aa, a.. aa.ar hJeLd, .a
N -.t'e,,-s n ,er, ..: ,:- pxha, e. r, n .IrA
PaLf-+A d, f~-, b .. ..... b,-,Ia .. ..... ... ... .. ......
lo aa taa5'a a. ea I, paa p .]a-, ,aaa '"'
-a-a El Spuylaad m* rd nma N., mc.aaaa.e
pa, ara- a a.i acu a. r ial, a, er.Lre 1: a! dat-.
ri, F..j p ,r aho jais or c- e :ti ,rr ..e_
r-Et prol; e we.n L, oe 'a r. '.Fd;, d.r-..ia, I ..-.t.- u f. eT .. F 1 ,J ,
I .. r. II" ', .C .. -Ci.. ,
+_ r .-- .in i -1-,0 i.1 ,--.-11 '
.. ,n...i-r. ., I1 .-.- .1, .


jnol Igdb. :- ,ht r o,.:,- eA..
H l .mi. ri rdm ,1 emrz o nal, rt.++l enr h .1..r ,-.m
t in el T,. ,* e ,s ,arh en e 1.-14 1-1-'

r.,rnn.-, r,.adII v j e cOciesp,:,lnde a Luis Puip.
qu e r. C allam-1d i~e erpresa 1,:,s arep, can er-.,
tfl o [lfflmllr del nelg,:J Hiliario Mbrd~ner .,,in
~ Cuor, an 1023 c"r, J.w.a, Morbn. ei Morc, Al-
E- Kedir v con el r manager fran,rs Bex-s De,
U11, ien I& .2eimpa ciraull Arena d, Is 1cle o d
Z djime, enfi-er, lrdros i vinente Soldlad~to
Diaz Esie era un peE- ph.ma Hliarco era II,
geto El Snotoadiya Diaz ce p~rc mh.cna oe
puJrn erteor, cie p,-aoijunp.i. ie .:.rfecu'. l det-.


cr .- "..'..' ... .ae y' 'a... r a.
a-..1 r at!... r ....'"., I .... a.11.. a
,1g r ue b lqf lr'. .: r' .1i F:& OaG [ITp ![
.t p. e c,'r, e, d .--- I I..,-- J F C- T.11,1 -: C..rr,,.-. r n .
.1e arm. dn; ii.. 1 h.- -a.a a Tu t rlary z as ginr. ae e'.
lii,- m Ja .w.. rlm ,ie 1 ,..:. r e,, e paii.:.l& el
,:.v- -I Cu,. m ,u l.I- e I u,, ~ r le up
pr. ,-le f -. I 1,.: Jl,[h&r. 1.1,', cr. It 13 aj a,l epf ,
.11. r-A r~j,.'II6.F ne a' i raps
ei r .- .. '.- '',, .e .1 .
.,, -,I,,, ea'" a
rm...t .V ,i, P [., 1 1 r l,'i -C l,ur.,:mac. Ode "rF..
Jl .,; illl .,, d :p,+. e cc.-n, se fer.,zo
de I e ,' a r,aea a-,i er'"e'. ea e7 Uwrja ~r Tara e pn
A... "Ilna a'.rt,- r..: p P" 1I

-,..' npoa,. ai .a, -aa .a aa .a-a ,,_am + pa,
.' ra, 6Ia a ,i_'.rtela I"'a


q.. aa "'"ar 'a'"~lh l?.n.'",,'alat aaj.a...1 bu
c '," a. .., . .. ,r. ,,.


... . '-'......... .1.... . .... .

ae:aird.'ycaa plI r~
I., a n't l LI. r,,.' r,] e m ra aaa ..aa r-j.:tl'""eatr p i. 1 .ya a aq'! a '.aya a' aa "
el'if ):. o,. ,x ].,r ,T R elm legn !.ul "
,e,. r, I11 .Aren r i, lr, F.,e rcrft-. f.0 u/
e. :. l.'le r,..Ne- wh,, h ,r,,. e%,Ef.ir
t..._',,la H"',r a"' "a" adGider T
It i I s PC .;!:l -` :. ALI:_de srlLurGr-rLIEo P ,
a .......ada ..AT! ... a.- .aa. .a.. w
I ,'.-te oe ,,... r ,e ,l ..p ot. .. ......oin cl
Paa aL a, a a Ca r. a M' r1a
A., aa q.""aq h, e pawayal a'ooI rpa'err" T
III WvelIter R tTp i V .) aS .Jerc. er, el p,.'r.Ar
r.:lun w,,r, _..:r P. r ,:, R. CCC,,-, U.:. el,,r,: ,
c:I. L-,- -. -.., ,-1ir .1 .- C6 -1e n ,, .,, r,, ,'T .
llh i; ,,,v .r i_. ., .-te p, r f lJ ',l,, he
S. .., p r.,Fe~ l -u1 ..J.. .. r,; ..i. c. : ; .% ... ; :. ? .."

'II..- -, ,: .l t r. L .,e e. r ,, ei.., .. ,- -, .. .-.r

ft rL. Pr. eL.,.Iw 'rt re, ,+ .i..
lm. ,P. a .. ..-, q, .;: -,, I

-Ab, in. eL .t r. & n.r+116 nec,'r ,,el e l l,.

Pero lads, in en Cub no ce ter, a c ..r,oir..
.1i-n ,: d e eth .- Ium-,re v ei vO.: re Ai~l pap ',Is
I -aorn,-a a un P o:,,,r ,'Z,


Quintana jug6 much en el eje del trio que gan6

el estelar de.anoche contra Piston y Guara menor

Aunq. In daeaan TIn.l ValleJo eurrencia -n mernma-- Ia v,. ',, ., i a ,ento. l reeled.
do.idlo ea estelar con jre jua quaa a a m l a .rg no adrlana c.- Ig lu16 l qu
prcloas =al hH olaanlloda ub tlo n yIs cua, C ... r. c pedazo sIds
Tn W loas generatle,. l ul I aada- eri6coa I reval y co I, esta mos rea
ro Qu antana, que jua amuehs dasl'. rlae loco Pero el v alenci a aan sei lan hahla forms huhmana
p fin.lpla a Tan, La inaendaenca Ia d16 tallM hast!nte al reeahol r, QuzAs este le bnrrena r a Quintana. El Lotallm,
a Ia v'alada Wiaayerl alalanla Ha t n !silo adIverld o anche. porn cue noa que an ache lena n el robote era
partdoa do trio contra ,oareJa. En Ia Is on rey uenle on sit ascula. me flba una nvaJa afilada. A Ias. Paredes
mayoral ae reua leron valleJn e c e,- i t..... an quo noa chics no tan solo les lmprimia fuer-
pal;a Quintana la n a a medl a y za, stund dlrecmh6n y una dosts tan no-
~ba! an a! aimdy aarimta El daa V a QalooQuanlna y AldImzabal a-t able die segurldad, aUe hay que ra-
to to Intezraron Platn y al menor r I yf rlmeroa antoy in o c aue au aetuacion Tue Ta yak'
do ,ah h....... Cu..a ql.,iaa pa- p- aiatiqua P t. y Ga.... pa.... llir,. do l n .....
s a d a daalroa suaa daH y a peaa r a y ta fray. bhlanca Enal. a!anic ventlda .avlvieran a
taarbltn da ado .a'lo a .% a d d" abai-.alran '" o r..'.n. I,' afr,:a a a r.a ae..
sun aaaaact. ~a'inm'-..d~aa., d','aaa *ala.."'lla"aa pa
milit icls ar, o gie s cii;s lor r, adaz w r oe u;"''. ev n~ ~ ,-,: e. L '.e eu-Ph o rc i usr n aff
aaaaaaaie lClb P, a pa ja r. pe, i ,-r ..' ,ll, PI .. Ga .lJ q. al
a! aa.L a.L. 11,a'1a aa La p. al a a 'ala. A I aiej ll IE l ,' l r. do i .
alae aa l a~all Ga.ri'aa I.1 q..a F.l n l l eraay
ai H'alln, a Amr1.3 aal."iaa a q atai-'a .'. c-v. a l..a ia urtr, n.l:e,- Pri.1o, ,a I,.
aa Palano.' G I ,w .. ti 0;aal r 71iaaa a c r., I" aa 'eyl"D'J6aa p ar laa .
ej.:' I r n n u io.s. +; I.; 'n ,; '- '
'C~.%i o r ~ ir.a'a?'.lawah p, ii aa- a '5,31, ,.ap.
I. ,;, I,.,. -,r, c. i A. .:e I-PA RA LO S
oU Ise D.,, Z.I',, 1 %i'.i:C1_.,+O"., i. E', r" -. -e L e w ,
ESlPOUA ......... "Ve' ;i' '"'-


LAVA AUTOM0Vi LIS .. a .-r.a... a. .........


a Hnae ,dereARA LOa

CAII4ULJSkldlt G.+. au ~+, rl e..
irt s IT;A Pt f lARES.. ...A.MARINA

ai-1 ,'.+elr.,o cr. I n d,'- i, e ,--,,.- l % I RI t ) & M RT


Telefotos de las carreras de -aver


Imponiendo un nuevo record de velocidad vencio6

Lee Wallard en la gran carrera de Indianipolis

El Tirmpr.. aiarcada hae de 3 horas, 57 mamulos. 38 aaejaadoa y un quinlo. Maune Roa. doa ae-
ge a ganmdor del eentoa, se iolc6 A lo laiao d ac toda I acarrra a establecieron naeaoa
reaaods. W'"alaid perd6 un tanmortigudaa y Is1 ultnm.s 50 mlla 1ins recorn6 imn trenosa


DMC-LarAFC'L.,I3 aa'" ,s lAP.-
Laa W..'.a a I aaipkaam'a qoaa-
a a,re.v a auml Hdea la quga lenlm
,Ha lO1t: r, l:E,,l Wallallo
' "'e ra1 -aa a .. TOO L'"'
le, S 'I. d am aa. L p- an ba "


,ae a,.,a taei-. my a ma~, aa. a.

El r ,
e 1, u f-.. r, A ld .'. Iadtf,.
r, 3u, H -rar+l ppeoi- i ore he
is lr1 t r. .m lrr. ._
p f a1, rp 'Of


nidae 1ol l'e.i.fi d ," i,-el r.cTurld e,l) 11; r er,- n uM ,ix el TU di Hen rya
D: w.eric.n a, .. .........di. -... om
aa.f.. R AI a r.aa duiaaa,
ca-aPT f. '"-'al Oto' e ..t," ., I O c
ai aaaddait a qara: aapi., .

aeu d.5 j r .c -3. jo iecm1 .9 e, .0' .M do We wa.
A ddes riu11- P a aa a ..... P... .... a-'. ,, i e 1 na 1r ,
El ni,^la d.li'l ^ i J l i i el orde r rJ, e 'no me prop..
le a a N e lb 'p.e,- a 'el,"tan ddeaea"'" m laaa
jh' N ..iz. Si.Q.,1rl e ,. 1i6 ph ,,"Ia.. i- ,aa Ple.a -111 ral e o
d 1,.c-- b .,6 ,,o lo 8 ,- a To e a.L .,,d l. a p .a"aaio a 'ae
ci t....ad .a ....a. a.. .. .. ...... d....
es a," r ? >. ..a 1 it '.:'l a, ".l... i' t" PiAt "t' 'or. rl-
at"... a..a'''." a'd la........ ... "..a. '+"?,,L"" I -- '. =a"ad -la. -' O ya "a :" l : .r .y, ._a
a.e -.._- .1a mao-t6- aiq-)a . ..d... . .

'aer a'aaaa"""a'enlle .I.1.'I aa r.aaaa.Imaaa.aa.'la P.' "'

e'i I 'a3 a. ra"n ae "a'" "e a .. ia .'a a a '.llalaa
a al p afa ,:l aaI | ,el',,r aal e'.aba ~. Ind",, a'.aa a.l aaa,'da,'p' Ia
Taa'a~a.' pal aaaa~l...I~ CaaNT' 1aa ,aaT 1.,a..a.el '"u
rpa, aa lI're q aa". lal t .rr.- Lea WalaH a Faeulr5ar
nd l ,o pU'l d, nber re1,repdo p..d John4nAy e N lie m 1-e
a, lT. Ialoa qad, an H. el a3 Fra dda Aaa banla JaaB.ay
.. T.aaa a ....'. ubrlqaa AaaTaa.a... Hally I.' taaaa.Ramaa EtasII Tana ..a.a.a.


+r e, s h e e .^Smr, aelo- vr ir d e d.
pak Gaba u a abla',a e T aTlala .'"..ao m a.n.ttenh 'n, ien F


P lrao lHa prr ertde hy. e1tamem .ob araaa Ad ya bind a. a-.nq e s ar-be
gra aaaa a l a adt dae pilaa-a'a'r- I m" d a d15 a aloabat Ia
r&,t Is e~r iir. I w te r eil. : a, P"< I lta aaa a,' ma


ScJuinr. solo iat agundo, en l .a a cNmiaaa" W aT
c- ~ ~ ~ ~ po~l de! ]|d?-, deI-)1112 i ra

d a d a'ed -aid, an and e o nec oaa rd'a. de aaa 0 Jaaa s MaC otry

ain er i m ao. La va-uta del o. a r at.a
Ei coch e uevold ue de laraesu hi.tor, establedogAoe Pr'o ns en 1 .
pD r6 l l caadaa c lr a 1alen (T m ill a el mila ma
vel o 16, am a alen o 1 aa.a h2 ta2 aala llatpar atk l a aua ru. do
ras~uf~dura n un azl.aadll. a Hac M l~aah mToaym Haa-en
Par I. damk. aaaagua huhabm aL aieronll. ayEe~m
uelu o cmo rtan6ia a! hoaaa. atce y r daal, I Andya Lia-a.
daa ea l yt a o Charla Ete- Carl orbr lt Dmana attr aaDnt a1
taaapaplra'aan deaaaa'elaa". Nalmy.
Cha M, Trar. rHaton a ealdo un Na- Valaloidad prom I dla dea dr4 ar

noM lo.g "'M.6 C hici te p rdilr pur del 1, Vu t M" .f de- Wai n td
Na" b vol handml6 a l aaa- 1o1,1p 5 a llla Tpa' hoa mperlnaamd

q um n t. cal sR y e La* 11 c u v T .t- Bdet td o c u . He 1t nt r y d > n.
PeruIa n carro r deq uc tty 6 at lel: n byli Gri. record n lde n. G eneo r-11l
e1 y la aueltca l au.a laaoadda .
IlDA NAPOLS Hal aAao paaada Johnn'"y INDIANAPOLIS. maya 30. lnind-
aaa Haia tarmera at!. aalault teD..- m.o Jamaa ande aatae Ta
do M oriRome 'do vecs vn cedor.. 27,207..... !, hor.- d y, . d.-
Amaga Tala aalaa'~la I.ma-p.4. Ha aaabo mueataaa nnlaaama .qma
a & u a je ucd '"'1 c omyr P altmo. 8 eiCr aredoe2a a rroa a r! l lr p
pm"o Ia paoLcdn aaayde lnoha. Jahnmy owta elaalp Tar alrs sanmda
S Wlaard lb. e era.a .' la pa.ri. n a la de l u d ou crtarqo a e deHiap -
Hue uaetaPr R mea a Ha Hd. mat.0a aalina a'. apmdI N d Hala ImraN aall e. -
da laa McGratt h.a b Ia 't.7 a a p. a c Ha c TA alto.a T n l


Parn dernis, anqe,.Idpe li^ &bi-^*g
1iaaH4 vua ltas $i aaaapaa ya! H-taaa I a Helanada B an km vAU e2 y Lila
dml d el cache be Charle s St r. e rarl dru. D su deGarte .Duke
aTonana aametia taadn a sgi nahmnl a as o. d
paCIh aaa atallata mT alllleVindhanNo. ab ci ad rm atfdio Hdelmt Ha
amaw an 0I maylta57.anaaa l 5 a reca pne re aHall aadqman .
am clalaa aal a H paB oS Joh nn y I et pAO I pn d p.aahl-151 v nue ndor e aI.rhSOa, tte.e~ltl Pt o ti quenou hJ del tloque d
ers oi quJ lis a I prea lto poi Jo x elhc 6 con t tI
p er n Jaiadea ma aal aa Ia uel- Erlc nro de ltdo e r WaD Hae Ie-
Au Naaoma naaamalo 1. .aa u mnu- madao aloafaam dHepltalp "e da l4 ual-
,ed). L Wipor cmb en retlc erx. de dade n d
pr e a aaa1 m pndeas a Tahe. a Johnna pie t 1 oa H e l a AA Hado-
qWli rdia agy Tp aym r an s$prma e.a-aadaI aHa1 "rdaalalaados a aalgma eda Cad! C10 oslists e mee a i '"e"nde dap- bmal de
el oId de a M cra' A ea l si n d co e y llde llt Hpall.aa
N cadla ,,ulataslya,.aalm a! mya,,- aEl p ollma ngs soa nay!'rAmmafan.1
Warllayd I DmA aamaaeaIsHBAPanaall P, wlaxHa 17 aaa laaa mdaCatuTala-
Halv16 ya a se ha tsmaagm ada ha B llaaahma tmah a ae Haei at dnpualade
Ha. aIscal demam vu ampm2eltas, y ar c ho a a H! ael adoa
16, PtrEMiOIdaem laym"
au f f + e B' ;ida ,dm I W o re Elt lr e ogr...s.u I


.1aaiecea.aanaInaaaa'aaa an bI&n ml- Calatm paaalAapa
toaa0Ha h'"a. am aal-oyr.da Hlaaun a Ha Tin aaa loxlaans Hapuldaaaa ala !.
aaaaHtr lace a'ayy ml a iatanaeial pinra Cay.nparaaa, ameaaaaeaaaTret ydea
Laa Walaa 2y244lu etryd u t apums dem aavueltaHaya deaa aau d h eta -
laade vola1yath -to 12s 4u14! hlt ater emhemco a aa llH Haea1pletamdH
Ru sabbya! .on vent 1a demlabdmaabaaasaintaaate aalunas aao atlatre
uimmaylamRb.y OS .d12c0,450 3. maild laopmscauHel de.I& a a paa'
laNDANAdO Ista u mfttU6ayoCecil Clt riffi th ~mnle etird destpufs de


G A re acaaon1tm ache 1o3 300 r A d- avuelmafs. 1o r-caneel motor
ro u d 0 e md lur e rr Ha L arm. ou*aa Ha peainmIf adla
Ct!nrd ho.aaIsn tehdimdaTiadpyoemo dpa r a 0 am adI ca de0o ama. n aet artda
Wa ncld uy uentado l suprekaos pot Cde 57 Green a, q ui stuvo l-Crent Mi


1d4 atr aa $2,210pde la aemrre Ha 1 I amea ade iAate.m
Vesocldad xre mi aj or lm en Isspr her s ial dlas, tur

I LANAa Tie a m aya Haap ua a rtrersea Ha spa s 0de? uetaa sd

Had) IA camltansel 91 ]as1 0 gimp- aidltd P marQetsl ma el maotoar.
Tm e any Ind ..baa d I 5,a $ ,ut.a r a SarHo ragpfarte deu rr de- pren
Hspmaa. lncliamaosan! $1150um p T ecanmvaemm Tnm "aeslt amantada-


15! mti~a T 1,00 dea Parrrnam aamayoTadorto Halmatema
Cad! Gaa aa $100ium pa, nlm piers20.ila. i
(l MPH)alta qu a mhtiamaa matuiml de1a vtam lamam T
Mike Na L Iruk. 12may.3 I y!-m, yapayte Ha aI a maa ta
Jack McLat Wa 14 y Waita roae!re demndsd 5
yyad. Ha l 12 .70 9 4.0 Oeltaad Haentras George Cona or le
14 Baks 12 St 35M imit6 desuds de 29, cuando me Is per.
BLinkse.n ,122:.507 3 ,3 0D ti .eJe.
Harl "bmaaa (Sela"tp H delpg dsataa leIaam Haridmarla dm preaHu"6na 61o

194ymaegy ha$2,a250 aa fu eaneendda. a nlaiaavuelaaa ga2ya61a
Duane Carter ISO detuvo despuiiipor eiacio de 90 Se~rrdos, ouando
Aa-m a a, 'a al a sde Charl! sSteven sona ae
p letvaa Ta a ayaHa ineetdaaleai drivernloalav6aaa
Toy etteJnhausen (SO detuvo lad6 do Is piatL. .
ds I4dea17a aTelama) $a H50 Stem aaldao no relad H aquemado.
na a lon (aa detuvo aempuaaaa deaElaa. mpeaa deal adaohaapaldaohnoy -
H l t) $1 a a750. nie Para ns,auaenag ap la taul6 "d"'l"aqu
Otro quaI o marona rmiosaa rih T lacd conaaan aleamos" ile&a.
vueltas fueron Jimmy avi'm W.5oo: qua rattrarte dbla Unt hquecon
yCecil Green $5W0 lsp rd.. -
"Unannmulaet" AProblea~s mecinicos causeroin Is
lDIAXDL.APOLIS, mayo 30. (Uni- mayor parts de las rettradas de Is
ted). -- Lee Wallard entrd en el a rer. ..
"Ciulode encdor si frncspe- Walt Faulkner, quien an tercero
ro con one monedla de 10 cnao despuis de 120 vueltax, tuvo qua re.
de "bnuena suerte" y dijo qua no em irnrme debido a 1. rotura de un eje+
tuvo segUro, de haber ganado I a- MAurl Rose. dos Veces ganadar, =
rream de 500rallies, "best& que me vole6 en Is coeu del noreste, en ).
) bi I handers .dt cundros, vuelta 126.
Refirikndose a )a moneda de 10 Rose sa116 gateando de debajo de
centavm b~iillo, u cache y Ill~aevd.1 hospital.,donde
d que 11Inevb en elbo ilsnnir uesl tnl
qaQt reraso "amuleto". Revel6" atnlr qasbte i1 un rm
ce Ismoned& que llevaba Ted~gdufiadura en au brazo". .


GANA LAS CARRERASDE AUTOSDE INDIANNAPOLIS
LEE WALLARD


conduciendo su carro No. 99

LUBRLCADO CON
MOBILOIL


El lubricante 'de los triunfadores

0 El lubricants de los grandes records


RECORD

DE MOBILOIL EN 'TIERRA, AGUA Y AIRE

7 LPH DE PALMA Ganador en las carreras de autos de Indiannapolms..
19!5 EstablecA16 incontables record. Uatba MOBILOIL

CHARLIS LINDERGO Primer vuelo solo a traves del Atlimafdb.
1927 MOBILOIL'lubric6 su motor en. lona 5760 kld6me-
9a trds de vuelo.

ItlL HOLLAND Veacmdo r ena lu catrt de autosa de Indlaann-a
1949 polls. Promedto de velocaidad 194.123 K.P.H. Otto
ganador con MOBILOIL
STANLIY DOLLAR Ganador del trofeo Hrnmsworth, en I& carfera de
1949 a botes motores. MOBILOIL corria6 con el ganador
1a 150.856 dl6metros pot hora.

JO DC BONA Ganador del Trofeo Bendix. Vod6 3216 killiomtro.
949 desde California .a Cleveland, a 752.22 K.P.H
MOBILOIL estaba en su motoc.'


Al celebrarse el Memorial Day
friunfan dos managers novatos


t-EW VORK -.,m,, 10 .,.,.1c-,i ,.L&I te-paldAr M U, lhr,'. fi e. ..rl
a Im.l lar '- ap-r'n .lorn ',e i-- a af aalc,'..t.'i." l Na. a.-'.
LlaaaMar.ert I-.aaaaa I rrrlnB'aala"Raa E 5, o abaaN Y e Ca'
a _~aa a a". .: .6 O -.- 'a Glia'.l'a Ta, 1.1'a alall"a
ona~p aa ""a'aaaa ao.aaCa a l- l.'"p.f.aad a lc a, aa''Ba.aa aa a ai
dea S Laoa. T 'Cr..:.;- .n et, I a ... M "' , er,' -
I -, Ip ,:.. .-p- aa, l a. a a ., ..', IIiaa .N paaar,' a..,
.Tanap r M ,ra: a pa.'"" a.aaa ae,'r- p nl.I'"
i.. -.. ,,_+ o -.+ ,-, ...1 t. .. 1- o. ;,., ,,eo
I a e,' a a '. ra'lP ,a.',an -h 1u poa
La a, na huaa atll, ..u. ,r- ], J a""" .r per a,
a'4, awm. ~a, n'la apeis .p'li..'aaa'ma a paacaaa
al I.a1.'aad H..dl. .ar".:e ae-,aeara.a aejua do
raa'l .m il oa leia lgaaon ena L..a aRa. baa la Sa aata qaa "a
4" aa a are mr a na al I aoaoalalde 1.V Li.

'Lapmla.aaaaaatoa.yTRa a'"ldF aaaar. a Americanaateadaaela yaayaada n
ae rr.bc.ml IT u. ir mre ldos a..' o nllw r.ej pl ihirng q u 91 ps norer,
INl rwnr, r.tLs d us reartel:, %l.) s r l r.i r :9que lunJO tar, ter. o el
cula aaraurarare"nl',lra'
'La o1 PeBre~l'it bllr e' ...i. e ....... ... cac,] ..r p .............35de
n c men dJJn teciele~r, eiTae e.,)0Teti Allllaff., rOlTenzil a bWear
Maaronl "No' 'N e a qa r uaa .R'.l,"b acoal a.l a daa 'aar aaelaj ade iaada Is
plaaa H'"'aa'dj- n,a a 114 ? .'"'p
Ha aa a n a~oi a pa r, aa. rd L a'.ldad Pa a ato ala taaa'aaapar.
R hsibaa dea.. a! aaba ."".--r, f.. n"AGa.'a. I"" .aoaaera del Brooka!n
-r,'rapansaelaIrapa. e.-.haeIa.a-.. .1.a N I a l ..a al laYa.-.aeaaaaaa.
doa'Iaa'" gana',, d aaas L ad a A7,. e' l 'Ie~era Aoa.rl-a
rHrln ro, l:' u s n .ra 1 e p r IdelBroc ]n erk r
dan a rdla,.lala dara H U71..Ay'a. a a"-r.67''a rs
Iar .'eair." i nay.a4 baa a a i Lr.a .. paVa'' r p .a .
M.".ala'. 1w ldLan cnr. p .Tdar.a..aaL. a
ala,,,ifalnn-rd d, i'd n d rlan a.osr. poll.a.aa1
lay. O hyaal aaa'.l aaT4 ae.l -Mal e n'aa er, m'. a .ara re serl,'-
lpaa,.a maa be.,la ,r' i, t'e
r _Tamblaa araid1l' l eaaaaa. p..'pl "n .l a .aa." Ida
aa l.T a'!a L-8nd. l g l rc a .-n aay'aaalaaa
.ala.. l[,.I alaI. .".a I . j L
a. l NsPl( Yo,' ",.L' i es a S' u. r,.l. `7Pr f.ll .' del F.i" a ltg. lr
.ilya. a r -Hi ..b i Wda Cnln i pa aan,'a ,ra
R.qI-Kal e s t ... E4- l er p ? .----a, a ",ru -1 5l rr. a 1 N' 1chO I .
TRa lbaalh, HadlC! l J pq liyt "'. a'' "- 11- .a' .l' r,
Id~aaara.1..iOr... aaaa a
M ignond.). r e,. r. ',,r-b ,Y Perot no lurr n r A w'.d c'io -.
M,,:or d~,.ellp~l r in e nllo.le-Bl' e lr ri rr, o l
Is eu ,'d.'. . ,l llr',n r b ca' 1r P -lieS .." 'rDIARO DEJA MAIUNA.-Juevea, '31 de Mayo de 1931


Pigina 19


RETUVO EZZARD CHARLES EL CAMPEONATO HEAVY FRENTE A JOEY MAXIM


Eventos de hoy


Base Ball:
-Doble juego delt campeona-
in juvenill n el Stadium
Tropical, comenzanda a.
una y media en punto.
-Gable juego del campeineato
amateur librae de [a D. G. D.,
on c, Nuevo Stadium, o
menzando a Ias 8 de la no-
che.
Jai Alai:
-Funelon Iaurnn. en el "Ha-
bana Madrid" con tres par-
ticlas y dos quinielas, comen-
zando a las 3 de la tarde.
-En el "Front6n Jal Alai". a
las 8 y 30 de )a noche, con
Sdoa partldoa y dos quinle-
Ina.
Caballos:
-Programa de slete carreras,
en el Hip6dromor de Oriental
Park, comennnanlo a ls dos
y media de i..-rde.


Doble victoria

de los "Indios"

CLEVELAND. may. :iv m
Bob Chakales cubrl6 u u.,ar- :.
eanl clenplet. en Ins G,.j..c F,
derrotalnd a ten Tigrehne DetrG;
can anotacioi Ge dtre carrerag par
una. Los Indlos dI Clev eiand tam.
bldn ganaron el r eg-jndo juega del
program con saore de nuatro par
Una..
El propio Chakales conlribuya a lsu
victoria conectando un sencillo en al
cuarto epinodia que acontr6 en ba-
ses a Harry SlmRaon y el receptor
Jim Hegan.
Dizzy Trout. qua aimcnzd lanzando
par el Detroit y que uid suatituido
por White en el octavo eplsodio car-
ga6 con la derrota. Chakales permi-
tid nueve hite y coned6 lets bases
por bolas, pero logr6 dejar tree ene-
mto ihobre las almohadillas.-
Birdie Tebbette veteran receptta
que esti jugando en lai Grandes Lt.
gas desde el ania 138 bated u pri
mer cuadrangular d laI temporeda
en el Segundo Juego. pars decidir .t
triunfo del Cleveland.. Hal New.
hotter, primero d, ins dos lanzado-
lies empieadIs par ri De..roi.t nat..
Ia Ierpraa, mieniha adike Garcia ein
el triuntalor...
El short Sap de Ilon Indilos Ray
Boorne ontribuv6 at runto del lt-
Rondo juago aaleaano Uli home rut,
r',ac, i, lit god Ida0--I
Cl'nr.| 100 2rM 0O~X- .10
. ,a 8 1 Rbhirsna; Chan
kales y Herar
retroi irin i,.-- ',
Cle,,,I .
Ce. rcina.. "i""' . ,


Ilwrrotlaron dlo VaeC-e
at' Red Sox ale Boston
a lon N. York Yankees
BOSTON. min. 3n 'APi- Vernan
:aphorns conel6 ut. cuadrangulur
eol el ddrlmoqunto piilodlo, aualse
gundo del Juego, paru dar al BoR.
Ion Red ox una victria de once
parrerae por diez eobre Jos Yankees
de New York, an at orimer enaen.
tro del doble Jueao qane ambos con-
J"Inna celebreron ayer en el Memo-
rl'i Day,
El curangularat ntimero once e
la camoinfla del poderoao bateador
de Irs Red Sox Ted iVIllllama, emipa-
t6 el score na el octaivo episdio...
tRay Scarbormi;th. qiT i.-..d.-
illlando par loi M-dian.
briG. nb, '"- '
,irnariint u l'lero ''lh? n e i' p e qu' I "i
ltoar i 3l, hs lt1 d,, 1
Adtenir doa inn 'r'mr ae -t'
sir inbao"i I Ga .....

rrink 1 ,) Sl .. . .. i-.
in Beca, imboS de y Maul. de
Manhclean.a
El se gundo h I. CItf ?I
bntea do pa, r ,. .
t,. did tinlt Jnl6n y
TDimaggin conrct6 ... .... 4 .. .
Ni; '. ,.anin (0) M s t.

Scarhornugh I,,, molar Be-
luacrln del denafal cuanda en el
daodncimon capitulo Dimagglo a I
abri6 con un triple ein que pudiora
anotnr. pnrque Ray dispuao fftIct-
mente dGe lo ires toitters que nl-
gularan at Yankee Clipper..,
N. York 020 001 700 (M 0011- 10 14
Boston 301 02r 22a 000 00tStI 1t8 1
Baterlat: Lapat. Kramer (in Fe-
rpick ('7) Shea (a) y Serra; Stobbs;
Kinder (7) McDerntl (li7) Taylor
(71 Scarborough le) y Moac.
Segundo Juego.
Nuva York. 000 4 000-4 at
RBatsn ... 110 001 5SIn-9 4
Bateriner Ranchid, Kraer (7) y BR-
irra; Nixon, Wight (0) y Mass.


*LA PELEA CHARLES-MAXI

Primer round
El naipc61t, iundin lehrvywelght
Ezard Chanrles, con 182 libras, c.-
mcnz6a in balai ta en qo paonet enJu-
n ea.cronaaIrene l caipie6npcin-
dial light havryigh er M i,
tdIen pes6l 11 libre yr iedia. con
a e6idoana n cie d Maiml e nda
urrpo dercIador y Iada ernandr
in "a6 cnircnorand u aa i

Ma cmior llttavetaj yl lar irl
cuIL6"T ftmC oale f en gont du e p
unadrecha a la cabeza qle acurl l


rou eyalcia le_ pe6nalaUa z
m egundo round
Charle Gicun gei na nho dEt lql r-
d. 1-.n.a a e richr a n.ota ucla -
t .era M a Mai0 c extr'mo q
parcels completamento alurdidg.
Los nJos de Maximn pareean u-
hlado, at vo1gcra sVa.
b Ter c nlseracancqlc
Maneim parcl6recnt I, errean tan-
to deapuli Ge Inc golpee Ge Inc Inc
.prlmeros aaettn, per. Chsrlee lagr6
ilgeranventaJe e alte. Maxim erin
-peleando derecho y Charles lanclna-
In.
d. Court. round '
Maxim logr6 ligera ventaja y ac-
rudII a CIarles con doa ganchos de
dereena a Ia cabena l pr nolplo del
roadn al tldnt le Ituna ae ida lz-
quaerda. '
Quinto round
Charles recurar6 ]a lntlltiva y al
fintd Gal ecnlloF.acuanadl Mauiim
c-rcrarhao ar.euerpo. eguld.ade
derechan a Izquierda. a in nbena.
1 81"'. round
E. elte aa.ta Inc oaadoresac-
tWian in cairtos. Char.r cs alud aaIs
atrnatva. Maxim peg6 urna derc'ha
dun ae Ia nabera de CharWes. dre-
pul dc eaudlr an ganentho atquitrd
anpatece rcand


Mifioso contribuy6 con su ataque

a la double victoria del Chicago

El cubano conecto un cuadrangular en el aegcd. En cl pimaer
desafio bate6 triple y sencillo, robindose ademei r, abat.e.
18 lanzadores haa nabierto la ruta. Cantarios de I,:, games
CHICAGO, ma nyo 30. AP). -- Los Al Zarilla y el cubai.: .1 '. .
desconoaidos White Sox de Chicnag ran tlasr uraa p ni.ri ,e


los CarmeUtas de Saint Louis con M inoso en adlci6n a'.:r i :e tr,-,
anatarionesndecrtincpor dscy ncho base.anc~net6an triple u- ,.1
Per' tan.,, Pard lao'a'rnarrosvreditntn eana cpatroootanitaeri
Ion White San cc arararn en tan
aualonea estpends de Billy Pier- .IMa JEGO
at y Randy Gumpert.
Despus que el zurdo Billy Pier- San Lu c
ce labia espaclado eonvenlentemen- v. L t1 u E
tc tsa dtea bite qpe pecnAltid en el .-...r .. ..
p1ttner-lpg pap ataacex Marsn, 3a ..... 0 u na i
ta victoria de l tempordad el vete- Ys b... . .
rano de 33 anios Gmnpert ntllmltoic el Coteennan' ; It i r -
ataque de ti Carmelntds a a ei i bn- enh1n dl, . 4r I
discuttbles en el c etundda togrando eIng, d. ,. 4 4 .. ', u
eu tercer kxito del ano sin Lraaao te r ,a.rc 3 "' i a ,
Lorna Paranrar "' Anort loba
La eoncurreneia de Comlskey Park i ... i u 'it u
cld' o nes .. Pc n -d,.n B i lly atte PR M E (B E G O
qa dlegahi4tsttuanantloan6en. ,e *-t a- ant- t
tnd'p yrarsund M dln, t
viatrt.r s dpae 1:l, tienp dta.d,,fte : a I B r. 2b. 5 :. 0 ( I 3 0


Charles gan RA'pidas Amateurs

--Puerto Rico envpdroi delegaci6n a
I loi Jutegos Mundiales de Helsinki.
[irrati IaIinr l a' -Jae h- iSiaendCubaactuaran con i empG !
xim en el StadCam de Chicago.ap
Su octave defense del tituloa E A ad.
Par JERRY LISKA, tdc 1 AP 'ip iii t.. . . ..'

r' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ pu lc 'd, ,1 tl, ,'.... 1, -- ..., u. .. ,,! t lJYt dr l, 'd 'H "uO
I -I 1, ltth

.n r I".,. r L t,, d I lp t qO
ca.H E dn M-. M tda

I/, ," I .. ..I.',I rn Fat. Al art ats tar-I at n p run co
t...ir at t at',' AI'd l aGb ttnod u

Na I r 1d0 Mata-Wi d
kill I r,, Ii- -i i .:- od, I" I G b- 11 1,- Ptt u~d t llhl l' td~ nnna
hea enri.tI ji' I ardteIl, tdg-'aHr' _

d, d,, ( .1u ,-, A ...... ..
.t ...(- r- t d, p ll~l l : I.t 1 L k= j- l te t 1. il, I, ,lld ,


3
p
rn
C
SA

B
c
c

s
c
13
N
c
Furc

c

F
8

1,


INI(3AN E, I)DOMING)
Eln, "CE's1AS 0 DE 1 ORO"'

C Tnaidr, O t' ,, li, ,ra t,, i a,,,-
ta-aa titrtOrta]inaiti nrart drl
SCev'lw d, 0", q- be 1,nis


In raicha del Habarn
SMadrid "
-Fernadr dic iReal aeranga"ria
re Jat Alat de la DGrn t. esta mran


datAmnaeurdq t",eliua
SAd Sebaittan. lspaara. el pro.,..

El tefttr Jia, N S-aa Za-ara
D-(u C ata- d, Dtrtr- d lA it'
c.d, a- ,...tradttitinaiali
lud, io tq-, s- ,po',b e po


tad t h al 'a'!. o n el ainad" e i
en delerte

idrd a t ] ahtutdbtnao,
p, ,n..: a i.,, ti l do- fotogr f-


dando se


lemd bar. nienun a uel. ,CianagoabaSlileh(A asI tilla e.

....rgnt dnlAI iin arbcaani hni .plntae xn 2b in1t2 n 0i a t a,:" f p ... t. at- ....n...tA ar t a .... .,da l.... ........ .....
# J.18 y eanncnela e lrriadlica n equ lacin twrI-. 4 t~ hrllrtt nE@1 lro e tau n'''i n n antno an de -nttatt aio diti 'ttlnl' f a t,,tlco da-' s nat mt;,i -,:,,
redare rancranaAcra. .. . . ..ia .d. Cbl.. .. ..ari nada bl ia fI de la n ica- l da
..... cn. I IuStealer .. 0 0 10 0a2u ri e ..lte neata m .. 16n .
ancainard an arr.esa e sna1a0a0a i t0at at,, n I a1 -i6tt ,a3int,

ato ascuW sedlstgu16en2
b as ra' tqni-i-ant-et-c----- j% -t 'I ninin ,iltt ttl a' d ArI tat

Enoakly gl.nd-i -aaa F imita arf a I oea AE. tntatat rtrraai din gope tue leat Aro nce to .-, i. cua
endok .~ Wi tni ... A tt .N doatu rlat. ed ice an a Ianoabuedid u n n h it ta... ....... ... rI da in... ... ....a. .
intl ,crn i -nintr- tca n -ti.r :. .ar articaar An dial 'la ena ea o e
Sdaresi... .aid ieur .an er Se- at ... 421 131 eanedhaelaem ctavccae n doI'aetec'a dabrcea]a cirreraniedtrn o'ita ac.air. sa saa o taadrudInaroit.'.. .a.1 u" Id. . ..a. axime noen eano cncrnC8ll oreca n oos.oi,
Lis aaaGArerMilan ili Su 4 r io: I de ctriaccc nda ldeteubac.nElde anoheetleuar eramrnoreaencuenir|a h kt e "dq h ]ns M nratnoatue s-
En..R ...nead uad3s lilt A... tae-ie .H .Ez 1 taIIt ,. a. til.

Boten mm .. 1-9 a- iNew nloaa Z0- artMaiosn 2, .drlla 1 Ll er aceeie ,aa.lnrd --dletec qae/renaatba Ar'Aner.a iomna attmen Il t am- rugsI nsseca.d apes
hiacag 6 anLi uby onSeartAlat" Prroar ., -' -' --- --.-.,,c, : i apexnd lmno mua
Cle v eln d .r 3- 4-j.,detro it D r ..2. . .41-t Tr2e : o0Mfi so S e art ". .- ......P -' : :t" d oha o tr oh ce rc-a l n
ESTA_ D2 _1. Dobl pa ys: Mar.s.. k4a22Young i dCh -liest e lua vico n~chrent a de u in g ri -me" "ec i e ag.ter. e "0,A ,. i ii ,pesrmsit in 'I"ne
lamlOS L RnBArtt; M rrsu. e ralmtan aaa ban damiaenr o e a. , tna d ] c tud ar l rada e

Lah A D fu saSpor olat ; r iere 2 y ,,t e b2 anJat '' at'' In ail l a.-i taratad Gararatti
a Rc ob Mit e li 1 isona.. o . ricIaa .... ... d ...n.. r drill a AcA t dad I,1
Rosinsi .. a f, -,jiom, ete1" ey u- a1.jE ,,',j" ,.' d.I.j, ,inP a.sis ui a nl t hi Ii., ar. d in a, 'ra a -c ,c A,
3ew (1ork ,4 ,.al. f.n.. tr,,catcn ,an a I.aa, a1, a
T~hralatna 11 271 0a0rtn0trarrdln ,arr: int,ainL.dailt itr
CRESLLAD .n LO JUED2 Al2 Seint, pa dnet --r ,, ,ci.1 a 3E UI aSIa- Anu ad r u"a at m a A a d, trido c h i ai d r d a na riad
Line Nartean e3 ,5 a rno. o ug gern ds ornepa eS ar fes s H avana u' an, r. 'ao liaa.ai b ir I iic a 'a idi a'at xv ri 'a
LiCime SemW pa lh U paan~r Sfntaenoscbaoler+. ,, en. ...ci rem ,. At, na, tan' alra-bnan araanaan 'In, aa aralir nanliA
Pen Yn.t.n-a A . . .. . I . . . .G.nina P. Ci an in-i A, atail 'e _eraee a_ Edla grto ndo bn'dtlanaie~ree ti pttda,,,' ra a nina. qa it a bit_ "panala ei rcnDini Crctn tar c - E
d. ..Ln.cPierce. ;3-"t r1-(.1gu ab -o aa San- oata -..ta teIdI."-nII I e rn rat p a in
CNhLSrnaiD S- ran-at-i - enni a rnngnmarPascua n cc fabr ngi6aI mc e na qac in 'Ic cntianlnan inraatiue dl nbale.M, id -11.afinraina cl lpa, indnLiG e A e. g .,. ,. o r... ,ra2r7a at nr ..t... .Ma tin.rrn. .ina.nd... ' -a-n.Mt.,. .. clilin,,lali.t, cqdt an.inninin'
CEUTD ELsJEO A)nineinne,,aI. andena Ca enan teel tra emban. lti anb in i nj ic rninh tlsus l trinncia brai-osn tatne. aid n
anrn a- -Me ari l n n anirairhagiaaantrnaionknocldinnln aain- rsm j e u oPr


Citirn a 2- , ,SnanLai )nan Ma rana n2 otZel re naaa due. H.,ana2.....SLaP r P ,".a... "' i- ,- 'erou ndV r1 Ir comannrAtimar edlanaiiCiro Tn.b _ry, Y, ng Rtne fri Mcc i Co..soe.ept.oac.- .-,i" r I a. r fe a ..pe Ia- rn inlrranrtarian
n l a- M m %e'Daiinc-l"t't' ribe,, 3an M innnnael De er neeSu ponaelenans es
FBladelyn n3on e- W aa lt ar. ,, cd 3 M l 0 rnnnizanoche nnsu nebut ]ug and n Pain rirt intIleaaiiir flau t .ddi 'a-eba"re .,- , u$lnra cit r aa ct ln.
ESTA D DC L" cte n A9 -fl[;i Mar c C i-aaal arta ( anl at- nnd mae Hamraota Caae l in- a anlt mtane laltamo juan reat- d Chore pts6t 2 t ri as edadA a ta ala- amnncnir a
New .orkedo-d.. an t Iara la Faic r at.rd.5ndt Weu-s al" atr. qnr a air lrdin d a to cn a ue 'a x m. Gains g dor ta a a a a
Cin einna ar:1 nnic Cimag. 5- notiteg. n er ll, Nos~oactuninre irlannn ,tc tcmae ithaenar am n, inr iqe. ai dit Un ht in a aarel Ia riatetoC arles aa, d aio 'tarlani nC 'A tac Ent. a6.e an Fs r.., Ane. ,, Raa.. p ar......n brt 0 a' d 'iip ti. n r inavlan de lat larade IIIpArcrana ra formares sibl-rai1itdadre1a
"San Lu'is 4 7 PIi tt', a sb ug .3 SnL s.. 0 0lihha, al,, a0 hka0 :-i'o.u-ene qa in nagPa ch acd ctei t aeaia l ed enlaAsad' En aet n ovaoaxin Aaree,6 rea-
C ,i ..0i00o302,iatadeleLn.n.atoi6en'c rcorrecosir r r t.gn y do o r a T g o
LlisA Stricns mlcr o vctri-anainrbno. lieliiteF16 1Mdtdintintalatlt hok iauer Iteneit Men- atmo atRR n .2.11 nan y S rt .. 0, -} 0 0-ri ap de 1 o/ d .. h /mI t a a d =d
stont 11 ,n...-9 New 4York 1004 w arta i a. 1h ral a pra .i .. y aapun-/ .. 1 I ra in-Lll...art Fai.inarnitam n a.mi,, at c am l tiaInta-'n
China a 5..8 .o rLue a.... j t..... ltd....h i ayerror. Ptto 'a .... 1, y aditio e bo ..... eJa. .rot n 0 Ia
C leveland 3- Detro Pit 11 A ii or IGAimoO n pre S r, yn an~tp eiei nure0 q n o y ...... el
P Rern a y lh JVCI v .....mn o j ~ us de l ,bue aa coia. tdl 'u'abine cao'Et e tude~ LRETIRADO PER lCRAN- F~taOaia-.
"--' "- -2.. .i5-6 Base audt scar, c hrm er a tna manartaagerdLas k due as la I-[ A ALrABErd
Sensokmalm nte vne~ern ano PnralnaredirAr aAro rana al-a I, ai
Ctrl,-,a ,, ,.. 31t141 nni a -'air-t m "ati '''' 2 pe tnrompd on uma vlla n o-. rd ie aun -d.o sacrfic a~stta de an pla m EIL m ay ta30r. tr- r aimaa Aria a'
A, ,, ,'1 3O fi i o le plays:... sk aY o ng da de, a teUn~ra P eo e e c r ~ l l e s lOlPrcurti'r,"|,, etest c udad ederiruti,
F .ADei EL.- i 1 B, il8 tmal emexntr atn ae o ta nale -e ame... I etied 1 'r-. I i' It
Paiataasla ... .152 'l l Ii ... ..cIn'. ,dac nt ihaei ta t... t Ip I i a," a" s a d maa ."I di n l, i
Lice Aaert'ano ,,[, T-,, o' as, is2n Luis 54 In dlte amoreli In ht I mdl t tPlBe ih .... in I nan 'at- per-'a. i1-1 .- a.dlddrlOsol. h. 1.
a.ga.en l] matn Ar meomieliga-n I ,en ha ,' 1,-tb un-n ai 1 1 ItSta- l an-ienit . a Am,
CIIICAGO ada aatP erre 1. aian at tt aerpari-ya-a.. Ii d.a I I -,at.a...ia aaa ra I Cuae. ,n ,Iad i e

G ra i i, 2.. .n A, 1o, p .m".... -te. iA 'i.......... F t .1a,.. 1da a i m. .... ...:aid' ena, . ,, ea, -


t~~~~~~~il. ~ ~ ~ ~ ~ ~ .. .. r.,h I-elln . 'I }'J U lj ad inho pued e tsz o Fl~aVde ...... pd da" d... .." a S d l... .'.. I.o..... ....... ...
P A v e DdR B ,, f i e" r' 8 1 ,2 I n d usaa .1-. 3 e l e a y 1 a e t' o a e n ,n p :hI L l q t e d r
CROOK N. .d .34 ll5,li Cn,,l3!rJ1ean at. daam. r. I pa. et ed -btnata 'ra-
S Lan t Luis ...o.... ...allC i cag 10.. . ..28 3 .. . . .kI c..... . ... .. iI r nl o n J A Ibe A f ti t, I I~ 1 1IN


Ita "aic M-omar ir nbnf on nb-Za' nicln A ,I. ....ta inrnadhael. derc.-e- aeeemaicminal Ae erdia C nlcl aatibeaM"larL ia~ nin~ a'(n
-1 -en-arlanlmidensa dl" l 1 h t in in al t e n a
Pincinnaba ti.. e. pan21 01f46 5Vr en fly ,e1, Cni n pis aei tie pa t In ini ma fad p j a L T
Fi ga d apli nnt laeb n ln ite a . I 0 0 0 I. 0 rnl.le7n3lifin7 1 A anu Ic,e anr prt e i in nc g ae pine nnada r- inb r Inridn."A" n "act ed"inhan h -A /g

n uts bclrem 1523SnDa 5yRh Gunm Ip sv -" '.1 1 1 1 1 lmlIrtbAdlleepnalesdra'.tdIdea.nP fi . 'anin incarecin. ain. eli
Dinci antr I eanI ceo.li,.,IaIt,
. .. e ~ o, G t i ' ',. .- ", t ... ... n e I" uh b= ' .. ... . . 0 .- . '' '
nan Sl T .L U, ap' ... ... .... t n b e....n .... ....... nr -,,- a, e dt' can ria e r a1ani h a.c ard
(1 _j in r,
MA AC IB ,ma o tO Unte l- W ldP eh r !:r 2 4r =- ,1 ," .....ac_ q: plr,-! ....6 : t c. la"' ': . ." "
CHIAG e .h .asor e. 6etatad 4rt 30" Ped6 d... .34 I, ... rnc L a- ... ,j- 'fill n a... ....CIO n~l' i"
N Le G vk t 26S 13 le:ra otLA A M C a n Mn da" n b ita r cia.."a ae e. main c a q y c ta a Y e sacar os prmeros e cua ro
Boston o h C0 A. S. rnP tt q Fa .. ..b ba c m c mat .hit V o FAL .C EL, Rd LE n y Am/ b\


Clebaarb ac tuien dnedr at61at em o t ti i ourndent d ha. .oe'elIt.iCa.t Ira- li aanaziataaiIA d N IEAa daantri
Fiat-ro it h. 3. v. 4 0 0 3 0 ( ann elma bcana anpttidn A etata_ irid r nn ati.Elanc a l rOL I'TirAD C A I tItoAN-h411i3 0 0nam ad..f ied . lan ....... ...e-Rin at e, q6 a re malizar -l --t.t Yaden.. b.. A I ... L ..I.AR .........
dAdacat,.F. 2141 prit- maie didi rn etmnmnl an ma' n tat usai amniflmp licdorrnihli At' harIn enpf soa 192lildili 21 'dat i


r- L e uis ........" ...n ... pn.....ltamnnter..... ....ia n anlmtl1ttUn1.rt0 a rla rreta a
Credit errorel-fleyayudaon s lss mo acto cun doxiarrerno Joosados _
i Gil-... ... U sill Im a .. ..i..ti---- s-lluFpardaaaloatunLaaaaEarntrcd a
mmG-al.... -..lftrndacr `3-1 1 ndhrnnin..a .1 .... %'.... an t-r. aIM I M1 ""-r1N Ii
d... ta. .a i ao ..aa ,lar-ditidadt .. tn.. .a... t -adin.'dit'n ......a iA aaa UNadOt i'
30 aPA a "0, s teninritari e con d ae"e -'aFe i md -'d 4 an di.EAnait M ax'" /,r
i/y Ven a t a....inCe n q' a puna Scat. g ndainenrdvh ... ..,1Ry;3 tald r-inIadr-.atdainili naitaadn
1 enBa iiton uB .ar.e I I or as 0a1rren le t l dor WtoreaPealm I' f 3 n 1af ti- aa e itbrhco n-aate o s ec Is ohng.nc e yon IN NAT1ova

l d t ~ ~nmtiv a grgroinad otra atnataai'n iVlv ianm' 4( d naat 7 taala( I tCCN .my 3. P.-E
a-a.lueyr vd Na n '- 'in).Slah a d atarra.d... a II 10 rI er I Aa it--tA-Itli rap r-'ar-argos(hooks

.aco ece c Iar aogr- IleedespCh dlk eun o ut, Fu dee Is o-dispar d e In he c he2.. a I 5 1 ecL6elto Frrme nst B rgssconpeetd en r
.M iOU N .. ... .. . H 0U1o J) girls, tolzerreal areS .o................r delPb.... a h a .r-td a E .. ... ....................
Jig rn.rirl traraNotba a yicoagoe Bte.l in Isrezi inlea idiear'aa d's dtlip. a n a c amp'n.aarnaotro acraninriap
.1 ..o- ---a ,en .,, ..0. hit y errat or un sind e. a HFod r ei o . . ...shin aere l

I dtaaet'i u ar t-. ..... .1 Pr2_ 4, a rn pr im narsi" x ,ba-- a . .de t I..... .. .,'an. ..Cr a d ......
Lieo Harmen e no An oraa .tate AdOr F MamA. i r mnt pa r'.-. a'.. .i.......l curto Pyexto act.. . . d t. a
LOS d REhIS DEaLA. FAMo usa c t- canld' us -.-I in h., ]Roo s brern an hi. sdFEC cnEL na Iehabanapun-
P A vc Ioan an. td.Av liA ldnalaeptnnainning cadl.ai ._rnma ,a.ta, A lna o mrt a na.s e 'tAd r laAvectoria tln primeDRitA
cr- o nza atba ado mer l RI.e Hr-i "" "" "' .. .ma ..ain d --iq......... im C5q6Waant.Z-ACc an m, e t
ElzuIrk Fec Or4erda4-40ib anm Cl i m1-RR- und z s i a-a-. ap ,..,,, -.,,..-'- ,ittibia - .,- b s -I a no ar a

en e rarndo uenpharae Guerce ldu ria ePee- e ...4 ..--a . ,,; "'. .', airnta'.' a--a ;aim .... 2li 151, n a /L':'nn~e prrc' ?
0G0anpet-IrHectoetstiPacheat
61aa m t' i titIa Ptere~a, -,I estnNovc'' adeZ t
AIAIOACA~O, n'nyn203titnalei- ancr aa a, .a-e a nrtni. mo I, tenro. a ,, .' f Ait, aI ~,.m~,


:lne:n Pa c advertidoere ar Wildj "m 'Ga en'-,r ar.mafyc, n e1 en '
S, 3 19 Ia bIreeI n oman ra dd;n ger Wramao a n ealm eant I,. t 'art- 'iI- -a
m pdaI Itpte rhet hint Ten p C ne nmiat betrel paurli ann r lod, aamhi I taa ma.tIrIn Inman
U1be q A1e r dea 0 pRnrlile nairl0au e inalen e1 eapnlt--nt a' onaI I ei a a r i
4 I, han rlealcle, left a ee S IUI u fr da m'niande mnoir.r S I, I A i11 Ln 'e driaaec tenna]radetrn s--A TO O I Lomenreabbn rtaino'. Gards aa -l a -- - An i.taaita-r.
tanno i amahlal ar VCO I n lmaloy y ic anit m asaron 'en a e-am a-~a FltrUilla
n II pea in.3D 5 tmoe A nert dicti.hreaAe.ote rdo a ilo
ael hIanc t dc P ean. ...u- D OBLE DBES dntmi n lnparel-ra pintelRarts-E- ANz
A Cetn tdmarqVFRS. Lo NINNER1 DERROTO A...

s trtand sdo dellbarlede a tu a an6en arej ml beaa he arlc a
GNaleaa. go l0e Id lt-I uI le veniaen2,M rs a a.er 'rl bti.MER BA CK WELL
taiL'S 4t, his n nmI- SE
'aniapMfat.Rb- deinanmnnaccpertmnee Er-re-g-d-d-lilaeninldrnml deleycaah .ot9Ilia
4. 1tSC~aqul iri, D e Arr int naanh. nt4na 1, a in m1 I1 CIMC mA'Iiedimia. I
nanrlaa..n~aat aa ca nrotti~.v unali diic tihea f.. be-..li
An linmiarade eilir n at. tcly oie;' nad.- niidi re Sbal ml'--- --'a-ar-'itaie1- '1 '' IAA6Tnim
t Pall o bait n cir 1 &ISd ''''a'' ilniaia
Datam raced ~inIfs; e. S." I c nI a l ad..an....a.....F-..-Rtm IICt'rctinhbe
MAAA IBOhnanmn aenna t-hmdan. 31. 1ab ant ra 1.11t dr-heao. p-a it .n'a., Armierac-ne -id tat nntcila
CeEl In a P asto lrs ec h sart-ale Aii e tainC bla rit- C ,6' eteloriiea C tIat n asfertet mtna nar it int4 d-iai0nmeA a-Hpn1n
mq'nqael ar abm- piiniar o tnd (3-r)An Perlid P ,tma nbiaH ,(.4: tiv .crg e I I-t~~t I. Chr i A i n imtnla i-.iciin i
.1 dlnd G httala~eUIa.I ac.Ismrt'rtiemrcmalit-n7'0-1 1 A btea' i Josnmnntnrtinanitdel1 Intl (
pia 18Grnlul II i' cik iemaan hpnm nltrii pha arm- -,mentr inahcer.. ciwbrIt-lavr']as. 1gnii rea ymdhimu nqa. n
hta L in rnvaena minftHfielld, In ma nnedi lctm nd Hl aina -iraer-. . ...t ani r Ati.nt- cintt ialnin,'Garciam, M innel,
Loseaatalnaert-eeacicmie n rcaianntinimrinnaitinLtse..abn m isn iladaae ibaraar t29all4li5 24 '2 -int F iaraadnnnadla. qaiai
Mc ranafr e r nresQennuaercn altatidmnnrmnddettn a rniicit. r aandscrteahnaaus: .ina.Sn dnahind nrntnirt
oal ne a el as 'i- llI tntorriatttanaia iIanalnd t'. f ANcbF cI C a a
iiarmhiDnBLEICTRAD ,.l zhtt l inele,',y aln"Ct. m
aAanaaiol~ih pa n.Iie ataaa eaadta Tnanr-imndnisoaein ., 1 C f. .A. E. a I IT
Pa n'or. 10 n300 a11--B a11 0 uLOSiq A Re ll natLalda ain tzPuna est. nb.Ien, bantedaril eJJ an Ft -r- . . --- ai m -',
to',paparierra). lrt.d har.Pd,
.s ories: H d P-mnrnea eeb.-dy Cableeeinh dezeaANiLUIScaflad30.ena.)naab met, .. -knianhat me'4mri4a2nner
am mmeclo num11. 4b,0 ENEL EGoin5f
ron u i par d victoies Enambarhnro Tn a sInc n elt
Ebtln e iti an etid n I s Plirteb s deb Pitatsbu0g uterine1Jan Iap dnoMIns a lm F e ac t-nh e IyyII itine en ~ nadIee
rar a~ainq n eneanthi t-b a a ic 1 lnina mm inet e n e leg a li litr2 eno ar ea0d1. an dna i. Pnnt Pabre.rlha hma ttH-
paaedM~ arlerleat BGeogeMnhgmeM~irag. lGe itn -1td lan6iZaEr-b.P6ree Whee 2b. T1anpnc 1b1na 12 rhagana. Clenin nd el. tot a 1-noeismIjAo. Sn G'I
elr en atinanopare: _Ife d____ &I,____________io__.
Fleerl ml r enba,, inneni e z Imel, Anev ii atacu i'al llaP rnia1, tlno lIcr n Mi ncran pr engeen R iar ha tel i
ri -a.amtnlMaslalpa inal Get.He rnaedinaaaNo
Ebamluen carednal ytemalign, d its- r P 6 nortame --eanot a rHal~a 14mren(R. Rd,-la., ic.m-II
Chele rnlra aimn onpMa Staadn mean t n-tril bolos fnaesa1 tnns1oronenIn
Mn di atraM Gelepn eeo dl m Pat arb ri e d __noy________prA __.. __________pr____________ It
qn. ela accl nehad ha/ San Litles. El nit cn M salc ris-I it a _a
lea tadadreiI u.par pgan baj Raterrch Qare, Weni(i'hi pFlange- Poria et-a Idprimnerci.-Tre
Max im c t.. cnz6 saado Pe" d" Mamd nr U dGa n g.a11e.eeirec re a-eartIe
Chninies are cna pll ea000reenWC____-4________ enyen apfalere iat-nit
pzqierd Inpa In ab tvac~rlhioe teq u an tinelec et nanepeinatalatt-ranlana
ac16nniJanq21te(Hit) cehere a SEAUQUILAtimingmdeleprime,
mI et-Inl Iiue Cald slana d ce IIngui do ncn-a-a naanenonnn I Lie Fna-tenallmtnn- IIIarm Ma
pealre 't,. e te rre cao ,rmY a IGImh Or nil pet-arit, m rI eiin-.i or Is i
aagel* N eneneeerou cd Bell, tavtdoiletemar)te a dilnc frlrba a ltnn I- p~ci a,' rls Br. b,".k
Chhetaad enteaelroudaorsbe o'e,Ddpra ont,S nrdel'IencaH eii ma-ttillnbi ci. ue- ~d.3 e.1 ~ ie, d
...n ircd-H m e ai ad e In ne C EV R OLE nTS in afrn hom ct-it-i I nee ad Io rre- o ic .T t i s a n r
Chenxec arMhb ci Irntininqttttm Ida;- S"taiea drrlrnnl hit,
.3e a j nathd 'ur i -alni,' Anrb~r- 4 e btcde I '2as Rtran lslu oa AnrteSnIa- ruateid deposIn, I neatira
at, -ea~ laI iiancd nfrn lm mrt m I ndi t on De lema I
Ie gaipen ale inyrni carmine. do pa aL2ninirt-ldanP ch co c


-N MPSE AUIERTA


Deportes


DIAR10 DE.LA MARllqA.-Jueves;:31 de Mayo de 195]


'efindc cdlhddd y co-
rreprochdble confec-
IS JdncdS pdra vestir
en pedir los artkculos
s selects camiserids.DIV RIO DE LA MARINA.-Jueves, 31 de Mayo de 1951


.


)eportes


SE ANOTO CONRADO MARRERO SU SEXTA VICTORIA DE LA TEMPORADA


Caballos y baseball


Dificultades de los pitchers

Por Grantland RICE
N .EVA. YORK. .EPS.. -...................h.b..... ,....
aeercasd as di ficuttadies, pruebas y tribulaeiones quce' at.an
los inodermos jugadores en ese puesto.
". Enlos fe o pasados2 2 dee.2. "has(& 1920. digamoz. 1. 1-nad2 s
apen22 2on2ed21n2Jonrone. Frank Baker se gn6 1 l 2sobrnomb, d d
'Jonro Baker" porque1 ogro hacker nuceven "un a temperada. Actual.
nente, G, 1Hod.ge. de l2 s Dodgers1a,. t2ene ya e m..onumero. su
haber. q am 0ue .1 stemporadaIt&y 22 Ilegado a un mes iuiera.
"Ah2orahay n12212222 111.22,2.ore qal. 1gran h2222 22 22,11021R
-cuetatjorrons, t a . e meodaque el lanzador no puede darse
,l I ujot de Uirar pelotas de exhibic16n. Tiene que aseltr iempre con los
,jo 132b2en abitert1s, 1trando a to alto y It1 bale. y adem21, hay 2hera
demasiadas vallas cercanas qua atl hmitar et campo, favocrecen Ins jon-

"Hay otro detalle que trabaja contra los lanradores ahora. En n~les-
tro12 tempos, se suponia qu un lanzador terminaba el juegu que em.
pem2ba. Par2 I men, esto o 1urria las mayori2sc de las veces Ex c1erto
clue comedian a1gun2s carrier per. l de tod0s mot2os2e2 e le dxjaba
iuahare1 juego. Hoy diferente. Despu1s de una. carrera y una u2.I
per bolas, entran en tunc21 2 los relaye1. El lanzador% abe que,2 2 eo-
red. mi2s de una carrera22u1tares del dia ha terrain2do. Naturalmente,
cto afecta sw.ne rvios y su ehcenecia.
"-;e muy bitnia i.quea.se siente en ca.,cases Se plerde ]1.contia*n
1ue e2 2pe2r q2 2 puede ocurrir. 0Cuintax2 vees n.. he.., v=ro n
rel.a temporada a un cuadro us ar cuatroc y haste seis lainzadores ea. un
3uego?7 Estaocour re a re~nudn. Ciertaman teau no 3a encuentra eu in.
s~tuacidn diftcil cuando sabe q ua no Nc le permit rometer un error ias
A le..n der, Me thew-n. Johnson. Young. to.% graodes lanzadores Itll
palado, no tuxjeron qua verse nunra en s/tuaciones semelantes-"
"Debt, agregarse. emperor, qua ellos tenian unac idea mas claia -de
sone aen qua estaba el receptor de Is qua parecan tener Ins lanaadores
artuales. O per In menus, la mayoral de 4stas-
Alexander rarn vez le d16 a nadie una hol. act]m de batear bmLs-...
1". puede decirse de Mathewson en sus buenos 11erpos Sabiend 7 qua
caes qua partucipar en cuarenta normds juegos, eft culdablo de su )razi.
Recordamos que en 1908 Ed Walsh lanzd en sesenta y sets j]uegoa.
ganan do cuarenita de ellos y salvando o tros diez. Malty trab~jd en migs
d, cincuenta. ganando tremta y state y salvando echo. Cuando )ug6
contra Ins Oseznos en I19M a penas podia alzar et braze.
EL DEPORTED HIPICO Y EL AZAR
ODO to qua se rclacicra cut. el deport nipico se supone quea s
una cu-~t16n de azar. Pero no as reaImenteariaI.
Cco. los premtios considerable que se disputan, al arte de -ria
cabal03 de carers ahe traldo un species de inversidn econdmica & este
deport, que Is mayor parte de too criadores siguen dehidamente.
Veamos. pbr ejemplo, los eatables de George Widener y Dale Shatter
en Lexington,. Eatdo d,! Kentucky.
S Un perito en estaditsicas ha ealeulado que en los aries recientes aluars
do, eata bles han vendido 374 cabiallos de un aflo. Estos caballos han ga-
anude premios per un total de $5.788.066. o sea un promedie de $15,476
cada uno. Su valor to lates de $3.582,860, a sea un promedio de, $9,579
cad. aima de mode, que cada compradlor Its !enido una ganancla apro-
xlmada de cinco roil ddlares. Creemos que este as un buen dividendlo,
que alienta tuturas inversiones.
ElI Fitado Calumet, a su vez. Iha tenljdo durante varies aries un Ingre-
so pr-oxiinado de un milldn de dolares per temporada.
Jack Amliel aralbs deganar clan roil diilarec n el De.bv de, Ken-
tuc ky, con su Count Tur fE. Ea van[ os pssados liable obtenido premins
par otlros ciento cincruenca mil dril-re
Ji mmy ,Jones esc otro que ha ganado buenas vietorias cgon Cralown;
Peru Citation no ha podidoin manlen)r su recrd
Can estae magnlico caballn pass algo pareride a In qua ocurre can
Joe Lou ,s. Han side g1'ande i campeones, y uno siente poca templacen-
el. at varies nctuar poloremente t rented a advesaries dt segund. alase.
Per. esto no Itene reinedie No as possible luchar ico'ntra ese otro
sadvarsarto mas formidable. porclue es itven-ble, el tempo.


F. Sedgman y Jaroslav Drobny]


forman-la mejorparejade tennim

20a ,emporada parececr 2 dif 22Para2 1 ,enn,,a 22)12kee2 que
hallarin gran opoicidi e2 2.,2odo,. 2,02sro1 Doris Hart lu2e
la rma ifacuhlada pars pence2 2n,0e In muleres en Wmbledo~n
Per SCOT BAILLIE. do In U. P.
NEW YORK. ma2,o 30. (United).- Los. 22.12e2a gar2,. .'r, 1 de2 9 u-.
F2 0 2 Sedgman. de Austral22. yv 2,2I.o- nde ,% L .02 22 222229
1hec-1J2ar2slav Drobnys haeraJugar,2 a 21944 ,', JRCK 2Kramer. 26
do p 212 ra 0Egipto 2 0forman2 2npare22 -1 ,21e 1 2m,12 ),1 e 2121, 2 au 2f .
un. dr.....el tennis.... dial en is 200.6.n Fel,'
2a2luhdad y ellos promten ac 2 2E,,u 2er e 2 0i22f. 2de Drobny
pasar touches apuros aI n estre2 ,El, o 2 r,121 0222 r ore1i022men.
norteamerieanats en Leste deport! iino ur esoacw aes % too fiolarmern.
mund2al,.tratando.de2ganarlotindes 221,.i,2,'o2rl2a2e2H2erro 2en2 2via
trofeos que puedan.1.2 = 1 2 l,, .2 er, 22r2 se2r2 dad
a ran "coscha." tenndistic e- et , loa~a n gEmla So ).,No h


1.2 a222 ,2 0,26 02211.122],2,. 21 a 2222.2 2
0,2... 022 222.. 22.......... 20 2.. .............,,12: 22,fJ; ;,?',,o 20 2 ,.22
Eni 0o21 torne2s preh2m1nares.22 1. .rr, e ,&
Los Angeles. v Dick Savit,1de2 22ra22. 2, e o r isr ,0
ge, Ne Jesy. 2 noh ha"arras'2cc222"2 2o.d
2 21 speraa, A ell se le2. or rr 221
0 112n 2d2ent 2o2de Art L.,11 ....,--, '1,.,- 222222.
peo, de Etdo Unidon, ,. y Herb .T1. .l2,,,-2,.T. 2plT. y
F2 1am. Pero0 20 osi2 b0dades0 de2 ant a .. . er,, 2e 22.-a em -
m, as aoreasI iicra estfin e oe
2 b2 j 0 probb12 hd2 des22, 222 21122... . .,n
t. fuile el afioen que Don Buoo l ...... :.'c,'riur,,ades or.
ge 1n22e 2 1 W.mbledon21211 s2cl2,2 2. 2 2 1 82 222 .r8.
'a "'ttoil en los finales cent .."a r f. .-: .: r..-- ill.-',' -
baro.n Gottfried Von Cramm. el t-r, '. :ea
n iss a alemtan qua sigue Juxando a .6 'Sven Daymmson. oe uecia, es otra
22 2d de 45 s2ios e0trel2a extranJera que est2 1ha22en-
do ]a v, da dific.l a Jo norteaimerica.
BUENAVISTA CONTRA 22222 eUltyr pP2 0222022..decslidn
sobre Pa0t1 perd12 0rente a Stra2 2
MEDINA, ESTA TARDE.Clark. desPasadena. Caloris. y P.
IDe lo, australflians due Ranarun
Buenavista yMedina serimn riva- Is CpaDa is l, gpa...do. .61.
1s esta tarde en el primer turn, deh Sedga 02 02id0ra1 2com2 22n2
programs double que se o'reeri en amnnisia Sl puede maintener srui ueir-
elI Gran Stadium Cerveza Tropical et e serfco, en accldn en Paris v
c la el2minatoria 2de 0 Zona Cen- W0mbledon, posiblemente ganar210 2 a.
trial d2, La Habana en el I Ca2mpe.- 122 20tulos. Ken2 McGregor2. 22 22.
nat, Nac1onal de Base Ball Jove2 1n erten el team de 1.Cope,10. 2ost-
detl DGD El match comenuar IaaIdeente ecri derrotado vor alg9=m
5n2 d212tatarLe. utadore 82norte 212er2cma.
E. el segundo turn ue come- Centre 1as damtrsts Doris Hart, de
2 r22 2 022 3 y 15 p..m. 2222 2 2n L Lauderdale, Florid22 2 e22e2 2 e2 nce.
dientea1.3y1s P. a otn de las meores ( osibillldades pairs, am.
e,, 2sertn1 Na0 2ren2 7 B52and10la.
Los oficiates designadoa son Cattde- Pul. Ve1~g oo
0222122012 22d2e Wmleonbe. ,322. 22222M12eb
22 el Sor.-m u2piresy221mente2no21od12artiiparn

Mis 2Hart,20. 0mlentra2 2a22 dosve-
en ."runner up" en Forest Hills. his
ganado siete torneos con ShirleyI
ry. de Akron, Ohio. como 2u vic22 -
me favorite. "
La Isade rnorteaimericenos enI
Wimbledon 1n2luir 2 a Patty, 1222100.
Gardnar Mull'er. de Coral Gaes
IHka-Selt of.asb,t- Florida. Clark, lial Burrows. de Char,
..o2nto ,2aliv 2.ii.-2y0 20 ,.ottesvillE, Virginia. Ham Richard1on.
in t ben.212 2no2 do2 t 2.b de Boston Rouge. Louisiana. card-
,.:ont. Ech una edn nacionat Junior, demifs de Lar-
tan m en.udovaiodlvl a
quon ca lbubjoy1- snyF m
calo Comp e er- La divts.dn feme'nina tendri site-
It __-v =._ do ma de Miss Hart a Marxae s
b- orme Duponty. de Berr,1evue, Del.-
war,. MissFr.J Beverly Maker. det
Sana 6nica. California. 4Alrbara
Scofifield. de So. Francisco, y mI-
blemente 2 Nancy Chaffee. de r en-
turn, Calhfornia.


2 ~lI


El-lubricante tiene Una f
,funcldn protector que
redunda en ]a buena con-
servaci6n del motor y,
desde luego, en su perfec- I'II
to funcionamiento. Pero
el aceite tiene un fimite
de eficacla, fijado en los 1,600 kilrmetros de recorrl-
do. Usar el acelte mAs alla de esa cifra significa pri-
var al motor de proteccldn; camblarjo cada 1,600
kms.. es poner nuevamente el automdvil a cu-
bierto del desgaste y de las consiguientes repa-
--.a'clones.
Ahorre dinero protegiendo su motor: uie siem--
pre ESSO EXTRA MOTOR OIL, el aceite que,
al tiempo de lubrlcar, Ie limpia su motor
por dentro e insists-aen el cambio de aceite
cads 1,600 kildmetros de recorrldo.


Visite peri6dicamente aSU DISTRIBUIDOR ESSO


Nelon Fox Ii 8lqulerds), lefflnda bae de. IM Whlte Sox de Chl2i2 s
2yo baiting ha lido uno de lo f.actres element2le2 en la racha trianfal
que ha conducido &l team a I& pelen por el cetro de 1 Litga Americana,
charla enrlente eom el maunger Pal Rilchrds en Chicago, is noche del
2lune, e 22 22do reapare2eron irone Ic, aiBro 2 dal. .0 Louis, 2 92le22al2
derrot2ron2 22u2r per dos.


Marrero logro su sexto triunfo

derrotando a los Atleticos 6 x 2

El cubano ponch6 a dos bateadores y di6 dos boletos de libre trin-
sito. Willy Miranda. de emergente en el primero, conect6 un
sencillo. Norem. Coan y Mele encabezaron la ofensiva
WASHINGTON, mayo 30. (API.-2 Kucab. 4. Hits: a Coleman, 9 en 5-13
El pitcher cubano Conrado Marrero innings, a Kucab,. 3 en 3-23. a Hud-
obtuvo sU2sexoinut t2lu del afio a] 0on,212. 22 15iings, a Rosm 0 en 2 ;2
veneer en.eI segundo juego a los Harris, 4 en 3 inning', Panned baBl:
Atldticde ad Fl0 122ia sets carrer22 Sacks. Gan0: Coleman 0 11.31. Perd.d:
par dos. despues que los SenadoresH udson 10-2. U-Hubbard, Rommell y
de Washington hab2anP erdido el pr0. Pararela. 7T1empo: 2:31.
mer encuentro 222 c0per nueve. 2Segundo 092go)2
Marrero solo permitit sets hits, y pul TLHIA
dio dos.baes po .... Ps. .ADELPHIA r
d eus de empate do carreras, C.H. A. E.


Encilprme de G oan e Ir Normndoo .1 -^". - - -
g uid es sin fly de Sam M ale. J" 3. 0 0 1 5 1
.....220IC2211~n2 ..02I1... 2 025
ompieron el empate en 1n 2 22ts 1a en 4 1 0 2 1
oada yI senado s afindieron tr Val.... . 0 1 0
cr2. .. r122.ai eneoc... n.. p222 a r1 10 0error de Frroti s Firi.un ase. WASHdoT-
Eltes ideCono, y Mele. Clark.1 3 3 0 0 30
Ene1prtm erdesatio, Norenc des 11 3b. .Lme ... 1 0 0 0 0
cuadragulares sin powder evtarla r ,S, 2b 1 0 1 5 3
derrota de los Senadores, ya que los Atoh 3 0 0 3
A2os le bateAruPn 15 hitsa tre, Kellner. p. 3 0 12 0 0
V. C. 0 A Schebib, p. .. 0 0 0 0 0 0
Co s .... t prner t n- t .,. . 3- 0 0 2 0-
o contra . .. tr e 22.o= en. 2 e5 2 1 n 1 1
juego, ralentras Hudson sufria u e-r t1) Tut par Clark -n el line.

Fon .el 2a ,sn 1 ru18 1 V.C. 0H.O. A. E.
gnev seuno, KeIlner- -u -6
..... r r ta i" nfimero deo h /7" /
02victoria22. 1 3
(.mer .2eg0) Cn 2 0 .3.. .. 20 5 0
PHILADELPH Mee, lb 0 ... 110 00
V. C. H. 0 O0A.F 7 a2.2 dark. 4 0 2 3 0 0
Jou1 Michael, 2b 3 0 0 3 2 0
Fain, lb2.21.. .. Gu10 2ente .n.0...
022,, 12-r.,,. 101...2, 00 2
,2. 2 3 0. 3 2 0 0 0.1 .. . Co
3,2 2 4 0 0 0. ..0 l2220 2 G
51 02 03 1 22 0 ...'~. 100 100000-2
"to 5203 701 000 2. 22201 03-4
,122 2 ,p 0 2 2 0 01pul22 da2 Zerna 1, Clark. Me50 3,
II11 12....... .21.......a...... ,..........
Kucb, p. i. 1 2 0 0 2 0 b-Phllley. DP-Clark. Suder y Fain;
- Joost. Sude y Fain 21,. Quedados en
Tolales 40 9 15 27 9 1 bases. Philadelphi, 4; Wash0inton 4.
WASHINGTON Bases por bolas: Marrrero 2, 0ellner
V.(3.Ho,. A.2. 2, Chb I.b SO: Marrero 2. Kellner
0. 3f . 0 2 0 20 2 2che0ib2 en 23 Bl1k-Merer. Pa.-
.Coan.. . .. 5 0 1 5 0 0 ed ball : Astroth. Gan. Marrero
-n. 1b . 5 0 3 0 0 g a -) ,P1rd6 Kellner 1 31,. U-1om-
pN.... c. . . 22 0 0 1 ,reeP....lla y Hubbard. Titmpo:
aels. ... 2. 2 2:05. Concurrenc5a: 14,238.
121212 1....2. 4 0 2 100
Dent. ss . 4 0 1 1 3 0
S.122222. r 2 0 0 4 3 0
(B1 Robert2on 1 0 1 2 ju ard v0olibol
Guerra2. . 1 0 0 1 0 0
Hudson, p. . 1 0 0 0 1 0
(A)McCormick. 1 1 1 0 0 l^ 1LC IS
Ross,-p. ....... el San Carlos
1C) Verb1 .. 1 0 0 0 0 _____
H1 0a0 0 0 0 Lo
Dars, p. . a 1 0 Los muchachos del Club San Car-
(D)~~~~~~ anrna 0 0 l se disponen a reverdecer los lau-
i-5-T 7- 8 1 rates deprtuivos de ean prestigius so-
Tot2a: ... . 38 5 2 c1edad i1b2refia entrando2a com0petir
A Doble per Hudson en el 5to. can so provervl1al ntusianmo en 1.
IB) Hit por S2cka en l 2 to. 1usat libra de2Voll2-Ball0co2'0oca0 -
(C Struck rout pr o n el 81o.da per In novel Ligis Popu1ar de Vo-
(D) Hit por Harris en el ine. lly- Ball de Cuba.
Philadelphia .. 2100 40 Tras varims aros de alejamfento
ePhiade1 . O2 212 02 ) e1 s lo deported actlvos aunque nun.
Washington . 0 2 0 h dejado de Practicarlos entire aus
Impulsada: RBI-Zernlal, PhUy 2; socios, los carlistais estan interando
Coleman Noren 3; Vale, Clark, Su- un team de Volley-Ball con aguna
der 2; obertson, Mele. 2B-Zernl, flguras experimen tdas del pulr
der022121o _,22 Mel . 0020, 130,1-22222222aries2026= 20222e
Michae22. Homer-Noren 2; Phlly. Ba- deported y var1os ,ov20 2. de 0ran rm2-
sea robadi": Robertson. Quedados en mesia Pra def oeiender galuaramentI
bases Philadelphia, 8; Wahin to0n, e12ena verdiblanc.a n 2se cam2o-
2, 2;-R do. 1 2;1 0"'to1 2 tan2b2ill02 tern0r5te vene2 or-02
22 Ku son, 12' 2; H 202 1: ganizando su entu22s2ta d 1egado Ju.

La direccitin del conjunto del San
Vencedor Be Fleet en d Crelvs.hde 2l: iaoenon.dadapr2Is
e a_ A Ldet ariadsfigures J6venes con uue
el Argonaut Handicap cuent2a2 tuaimente el de1orte de lI2
-- malls alt.: el dfin~trnlo Julio Gui-
INGLEWOOD. mayo 30. lAP 2- chard2 quin ecuenta con l0 colabora.
Be F2eet gn6 el premyo de $25.200000 ci6n etlcaz del gran rematador En-
en en Handicap Argonaut Iry. nbte- 202ue 222222. del 2222222 Antonio
iendo et triunfa anti una cnu-Covlsyd t r'ee~o e ue-
rren2i1 de 52.302,22002a2t22i.a 0 12122 2com2 Ra.il Fern02nd2 ran-
21Hubo necesidad de 2t02ogr1las pa- c22co R.ver., Eugenia Cao. MIguel
r lu demn apo2si2cl2ones 2Lr2ra2le2a. .J0l 0D20ado, 10.2.
Cit,0ion flnalz6n 1e, s2undo2 ugrM112 2uri.,Mike ard2a22212 1R0c02 Rol-
Sturdy an tercero2.. din y, 002r2.


Recupere su Vitalidad
VUELVA A SENTIESE OVEN
Cu sdo 2 sol dpr2mido. dd, ld a21ri22 l. viltel-l npar-
de d2.2 =P22 .,2 1 02,2 1022022. 2 no290101.220
Inifferente a los placere de la tiendole un nueva y mils bri
vids y experimente d i ,nuci6n lante juventud. .
de i0 acthddad sxxul tome Recupere cientilfcamente la
STILGEN y recuperari todo el eergam, vitaldad vigor 092
vigor do la tuentu, aIl tomado STIGEN. Lle.ri
Fruto de laborioa2 e2tudi2 un m1omenta en que no Io e-
en STILG0EN e ba lo02r2do com. .9 222, Foo a22222 poei 1r
bin0, 21 f6rmu82l al9m2ntaT d 8tn = =y11do ra doa0. h.ta ell.
cientmca de positive y ripldom b minarlo aor complete.
re.2ultdo22 log-do. 22ma. s. No I t di2 qu1 no a 0 wide.
yor accio m de fortIr ; 7 aner STILOEN es una f6rmuls mo-
5glas en lo organimum duas2ta- derna par2 el hombre modmerno
do2 faltos de vitalld2d.2 en tablet ficil2 de tom.r. y en
No imports la .dad qua u sed fraacos de do= tamafigs. Hags
lena: STILGEZN la devo una prueba con e1 traseo pequu-
pronta02ente0 0 vigor fi22co2y22 22202 2 n.182 r222202. 0.g
mental. e aeatirg i p do to,- no y omprobari us marav~in-
doe lot*mpefiom rpacergn to- 9.1 resultado&.
DE VENTA EN ARKMACA 1 T2 DROGUERRIlA
FTRASCO CIMCO 11. GRAND $1.90
Laborromioo ERO92 0. Ap2'iado No. 1241.
LA RABAINA


p
Di
d.

d.
1
Lag
el
Er

I
10
P,
11
a.
P,

B
H
E F
c
N


Wa.itk. Ib . .
Alhburn. c. ..
Jone. 3b .....
nnis rf. . ...
Sigler, If . .
H10n22er22. .
Seminlck. c...
Goliat, 2b.
Pellagrinl. 2b.
Church, p.
Caballero (.2 .


V. C. H.O. A.


4 1 2 0
5 1 3 4 0
4 0 2 0
4 11 0
4 1 0 2

0 1 a 0 0 1
410020
402210


(D1-CorrlB per Goliat en el 8o.
Anogacloi por entnrdaz:
Brooklyn . Oil 000 120-5
F2adel22a 020 020 14-9- 1
SBumrio: -
Impulsada0 por: Abrams, Furillo,
Robtnson. Reea-. Thompson, Ham-
ner, 41 00ler2, 4; Jones. Two base0 1
hits: Jones, Campanella. Three base
0it: 3sler. ome 2run: 2.amner. B52.
2e2 robadas: Robinson, Hodges. Sa-
cr2icios: Roe. Jones. Doble ,lays
Gollat a Hamner a Waitkus; Chruch
a Hamner a Waltkus. Qtedados en
bases: Brooklyn, 12: FlladIfa., 9.
Bases por bl1.i: Chruch. 6; Roe., ;
Erkine, 1; 2King 1. Strike o2ts:1
Church, 8 Roe. 1; Erskme. ;1 3King,
1. Hits: Roe, en 5 Innings; a Era.
kine. 3 en .2: a King, 3 en L Gan&:
Church 14-31. Perdi6:..King 04-3)
Umpires: Conlan. Robb. Gore y Ste.
warL. Tiempo. 240 Concurrencia:
34,897 especladores.

"Gigantes" y Braves
dividieron al ganar
Bickford el segundo
NEW YORK. mayo 30. '1AP1-
Vern Bickford llev6 a lot Braves dc
Boston a una dvisi6' deh'Onr-sco
l]M Gigfante de New York, en.el Me-
moria.Day. El lanzador derecho to-
len5 siete hits en el segundo deso-
io. para vencer 2 ls per tres2. des
puea qua im conjunto habfa salido
d2rrota2 o per & m2inima difer2ncia
-.eis por cnco- en el inlcial....
Walter Cooper concct6 un jonrdn
y dos sg n l par l aBraves en el
legundo. Aot9 do veces impul261
dos =A-s
Un single de Bobby Thomlon con
las baU arnas roempid el empate deI
prime iuto ante Uta enncurreneis
d2 m tlo AnterioPente
Ba habtim coneatado cuadra nfar-
pr 1homtM. 21 catcher' W72 rum y2
Montr Ir ti. r una bonita batalli
entr 2 el ganador Larry Jansen y
Max Surkont que cubri6 today Is ru-
ta cargando con el rev~s..
PB5MER JUEGO
Boiton . 0 032 O2 o 2-5 2 1
New York .. 010 211 0o0 01- 1
Surkont y St. Cla31re. Cooper (32
MueDer 191: Jansen y Westrun,
SKUNDO JUEGO
Bostlon . (02 111 00-5 0
New York 001 000 002-3 7 2
Biekord v Cooper0,; Hearn. Spen+I
cer (1), Kennedy9 () y Nob1e. %


Quinto triunfo


para Newcombe

)D.1dieron ].-p Dodger! con 1 -3
Phillieg Robin Rober. ex22
plot6 en el primer desataol '
FhL0-2 2EL2 I.IA r K.: ,
-L.22 D d e,8 .. d e By" e 11ae 're
dee l iLs 1- Be 1 "e er n.
" 2" del0 na. d:r a. I 2 22le. 1 ,
-1 2Ro2e222 )1 2 .,. 2 0 t 'n n. 2. ,
rreri oes, o2 r. e 2 90 0 22 2,
du pare ,2 l.,arle al P2 f, e2 02 1
22r~o r( 1.212.2. 2 1220 0 0
au seasta err or, or, 4 0 6


.co c bde p1c" rrea. 4 ,0 2 0 Ire 0,
0el primer . 6 5 2d l ,2 I
grams1 -cenlflc2 ao ar, LeI "'. 22 ., 202
a=,r"'33iG ers-,2 v Si
red V.1 C H2, 0' A. E E .
IaI .2 , 4l 2 0 I 1r . 1 -
e ller. I. ,1r. '. 4 ii. 0r, el
Er~r,,I

2, j .en Orn, -. arr.-, 3 1 l ,

12.r,222 .c ., 2 2 10 0 0

Lo t 2b.l. I ., 1. 3 01. rll.
9o.."t D. 21 . 2 0 0 0 2 0
2W12tma. 221. 2. 0 0 2 2 0
10; Le 2 1repleLa r11


Torm sn.a 4 2 1 0 0 0 0 0
Be I :.. -l r. e` ,.a'.1.a l ,,d 'u .


%nO Li712....... 0.. .420 100

022O, ( . 12 0 0 1 4 0
Robin0m2 2 ... 0 20 2 0
BridgesA2b..0H od2.01 2 lb,0. 4 2 1 1 9 02 0
............. I 202
.0,2 2... 40 2 1

Co12,2, 3 3.. .102 4 0

Totale .... 36 5 9 427 12 1
A-ILAD ELFIA Po LLI]Kd

Wattkug,22 b.... 0 1 11 2


..burn.ocf. ,1 002 100
Sisr, If. . If 14. 0 0 0 5 0
EnnL r i.. . ... 4 1 2 2
Hammer, s... I 1 1 0 41
Seminick. c- ...3 1 4 0 1

.ia, 2b. i . . 0 0 0 100
Robert-, p ..... 1 0 0 0 2
Whitman1.. (i 1 0 0 0 a 0
2 2.Thomlonp.... 0 0 02
Nich212n122 t .. 3 '0 0 0 0


KoSntikety, p 01. 0 0 0 0-D0
T;otear H3it y 52710 2
QD--Out per Robe rts en el 60.
2,)-Out per Thomp son en el 7o.
APnotecldn por entrada:
Brooklyn 201 D02 A00--5
Fladefi ,. . 000000 0 0-3022222212202222222222021222 20422
Carrers i.pu .das Snider H.0 d1
ee, Furfllo. Co.. Ab. s. Ennis.


222, 2221112. 02. . 2212I.I2S14 0
GolIat. (Seminick 2not6 pr er 0or
d. Abramv Tubeyti;: Re-,e New-
combe. Hamner. Tribeye: Furillo,1 101
Sold-r Jonrdn: Ennis SacrLficio:
Cox. Quedado2 en bases: Brookl. 1,
S; Flade Lfi., 4. B 2 0 p 0 2ol0s: R -
bert. 2. Thomp.n. 1; Newcombe, 0 2.
S0rin ke1 221 2 bt, 2; Ken00t.
1; N w. 1 I Ht, 4 0i 0 0arrera: 1
Rober1ti, y 5 en innings; a Thomp-
son.0 y 0 en 1 2; a K2ntnty, 1 y 0 0 n
2. Pitcher ga9ador: Newcome2 15-2,.
Pitcher derr2tado:2 oberts (14.5).
BROOKLYN
V. C. H.0, A. EK
Abrams .0If0....
02222s, 22 ... 4 12 2 2 4 1

SCi 3. . 3 0 0 0 0
3 T"' p~o, 1 ,,202 1000
Roe212 2221, 2 I .. 1 1. 4


10102he2d013. . 0 0 00 0 0


Toall . . 3 5 1 24 13
FILAD 12EL r'A PHILLIE
Roe2. p.. 0 0 0 2 1 21
02nk 22,.2 '181 0 0 0 0 0 2
K12Mp .01' 021 2 20
7191AI22LP2A PHILLIE23


Pagina 20


AgNp .... ...


-jl


Entre cazadores
Por aPETERa- I


:,' l. l't., i o L,' ( ." '.,-, '' rl'.( [. ia?
e 25L Lul 1 .:1d .3e 1-3912 2-

pae.ra, e lu I -., 1le c i -- lr una
,o ;.pr .P E -1.. ..,-, 2 1 ,ie ha
-.: ra acal l o, 5 ;,2 z ,2 ,

222222co clire22. 222 Na
.2.A2 22I2,rc ba
A2ir e 'l .dL:-
E.-, 2i212.. o.5 211.i-n2 el

d ebr.l t a l .lo mad dl ,I ub IT el.eaIonot
pamra pler., el~o fiad |aer er, en
deasbluld aateur,,...,Ca-3te PerIl-
lnloogt2 1, 12 1.. 22 2er,1,r, de

ralan eas ,. ,p,.cher qu nr.n t.loa
LcCre 20,.2..2 a,2 ,2r2 21 2 aar Ya


C el 0 r ,.2222 lL2O, E2, 2o, :. que
g.-a, Ifl,. v a: ,:d o
0r .2 .. p2 e a22 .2.2220, 22 222 l 0i l


P..el 2 ,2,2 In T a.r ar' 3 at do-
corr.a el p AD, 7aC
-,2 h ora el 2r 2 2.' 22 2 glmerte d R
des,.-d.. ,- r - me e-redoniugar. dl enreocrln de par-
eua p la r n ,d26rr pr 1e 1o6
majr lueg meebr la unolt den Virb
Pars A tem a deml-o 1 Chabr un
dre L a 3 )Aon ibre Y 0 Y un.lC -
5oa Mateh delrtP4n alir ranc

Chiei^" n Gar'''"dciar*
contra IraAD


A! pe.7 tan ElGo den elginm
lnii e dl rorams que


22222 en es1 Stadium Cariob
01,i2 02221 22 02 129a12 S2elecci6


11HE LeTO w. I-C
doe h1 1a22 o de2 01u1 Taon
p2a2 011ch.21 2e 2u2dog 2' AD en22
dum el prm ertrno de crle eas due el
a rundar n elVStal&.aiumnverariy

tim e r 1 an N20 12o1 al2 de 022a t r. d
deBasall amateur..br d Carlos -e
Gefn era del Dpitcer que opndclrin lo
lsieeymeteia Una tamn del iro-
-Pra y aociacn de. hmlabri dulo
admbas Y2con. en el 22eg2un2do 2u2
la ran Ma .e. 2ort2 2 2n2celali e t-ontiv raenelAD
tr, El 2l1 heue 2a de1e2 2ranr Yaht
in0Cb1 elt IO anMas y2c2 que0 8

ofe ce en A Sitadiu Caprancouib
Chain 22arcia 22 des16s 222212 2ir
su ahermando 2d2el MTescrnactaie
ptrs Iherl, atanbada ateontartnn2u2er ete1 o 12 el 2 casrtade du1 i
Sured..nISt imUiesro
El d2ontingu ac16 o de Io2 rt 2sha


de basen ball lamater Carlos Pire
headeri2 22l n 0 ar2u22 2n e. due-2
bt headr IOBqua od:orespera n por-
Par 0u22222e22 Ael 222el2o1m2e2n
c n el pra i der p a ri aby a tl
222 1he2ra e1 pla02toue2e 22 10i-
I_ Jganol de Guon e-sVedao nt ar-n
lna r enie cn 0uan1 Aes 0C0d enlu.S aelze.a mftd utr a lo
El. Deortivo habi oro gra debotsv
headiern 221 Puniaec2e ei2n del donr-
tialeripeader la.Utp enr BeeuPar:
Hqe22u21 r2221 y 1212 12 vlan VAb-
22... A2tulsa 02 2l2 1n 222a de Me212c
22 222 Antonio,. 22 022 22222022122.
rEa planyercone M atdanao Jganne ont21onai AAociact2 m.1 P022221 02022
or mia Me una "std.
0222212 h12drom2t0eo
Al 222212 122 12212 2. 52,28.22.
Used obagtendr: unenran econvi-
ria ncisco; v ar e e modtie-
0a2 e2 ri20 2 2 s, 1n 2 1os hd e a .
aI&de 1 Its,2 22 3.0100 1m112as.
denLAn co Ao lostrespl-s
Pepolayers del Maraoenana nWincon
at lua Sa'nta @1mb arqued n tral
19540 122D220E. 00riL Dep28

ROCKER MOTORal INC.
Mlarni, Flm-ld..

Double juego do


la just libre


dAum 2.122 2rr, 22121 dobehead
Use Prier ampeo natogran cona d
Bmi. Anma2teu0r012e de a D01e22ade2
Is .rerte y 02212os 221 de 01.-
2r2 2a2oa22dn 22 E p3.000o 22 0l2
0Omnibus All2dos. On 202222222 222.
Ultimo u rnDelo ivde 15.ele1t y 122t .
P obl eder hocpsandelp'td fa
M[nter. verntr ls ando eosty q on
anda estnnvctor eprab h .
222 22a d 20 p2
hurler r jh uege e~o doran


dio dl Cerroun d~iedfeb d his, a%
PrIdo seleeaionadro perclomnalgerMi
G-2co S denz pars Isn Dr er lo Om
tiu l~orte, catiad niqe laa
Iausathyanhosolrex taran dalnifio
eraYAormanci~ e prscnation do Imru
Cam i thusiAlludes. ury eF le anA Petr.
ne r bA a en teD e r acntr
portimertrmen Fordeiva D citlen D e.
Judbt ea del h,,domin. ..o
,.te 12222at, 22220,2 2.222 2gr12
goe en Ias eer gpro i cal cn t el sr -
quaatinente s ~chdule. prn"co
,ensta provnal deLs abn.e
ArmadotaRodriezenu t ensPalosn apr
hurler Vlboraqus. atyabeaue y Cino
golanai en Gdiesal Arte dyOf ha e
sie CentalAiotad,; Cat oCm~tno
C qu lar Par. uvacn y nA utn
0222 SBu 22en 0222ary.22
n112s MAana: 22120fley Gn 42.
g220222221,2 22222222r221222922.IM alle I yannkeb~eis vse Maina ena
Paten1zbmv.Aso ei pracinA lelarde Ma
Juna n as del goia.
El dn Cam sey:Centiural on ue.v
22n 220n1 4w2s1,2r22nte 220 12con02tr


g uin t' re n tced ul e n ta. A m r a

EnIctoria e ]ciTn d as; Cueto enl-
Dueprt, yDCentrlI nPa]omCentral Mo.-
22221 122222222 212ap"" Dn.0

loinv o Int Hrynguer; C "etu
chesplo; Re iins e estvs.eh wasing A-
22n022 22A2222i2n2 2222r1222i2s nca Juan dde l u Y ras CZmnasN r
en vs. Pb1'2 2212 22evo 0..H2en 1an.
T- S:v122tu SantWClater e CoI,,n
22222.1 2.emedoe 0202 22a.a D0ralAvo olte n .,Centr a n Z eju .
I2 022212 91222 1On222
, 12222112 22, Ps 12 21212 2 S a0n 022022
22..02122 22d. 2022 221y0xi22 2. M2
u2 M221m .2921 22,2&
M222num.2 Y2,2l22,Gran22e2221
!I022222..; cA222220n A0,19002 2. Me
1222222 2n1S2212 10122.
En 0212982 n'.,12120 vs.
y 12222022; Ag22o1,m Fo rida22 .1,211

I icoria de J2 1.. T !n22C.0212an,2?59.
E2 Las 2221221anZ.1Su"1222.-.520
21nlo, an02.02222222C 12,
212112021 10212,42 220 02222 00 202122Z. P
ton: Ar20221,.a22R1022n; Pan=2222
1222 J.0. de22I122Yams. 1,122 102212
II tt : 222022 n221a 002022,% nZnIZI,,2

22o P122202222 022entr1lZates.


ll.l*II+DIAR10 DE LA MARINA.-Jueves. 31 de Mayo de 1951


Pigina 21


SALLY'S LAST CONTRA THISMERE Y ANGLIA, HOY, EN EL TUURNO ESTELAR


MAgunos clube,

ojos la supresi

El comisionado de nataclin
muy conveniente la mec
lido de asamblea gene
Per mLNL
Mis de un debate'ha trafdo :I,
dda torad,. per el omilaotIuo-
33e de Castro supr3lendo 1h
6n Juvenile del calendario'der
vo del circulto. Seestima en m3
una Soaledad que*el alto co3i3 1
do dehli dhalber echo Isa ugere
tratando luegno de reuntr a Los c
gados, en Ia soficinai unlonllstau
ra analizar los pro y contra de
medida, y de' dicha asamblea
Igso lo 0que fue1s 311 benesll
Stir muy lej,3 alo similar se
ra con el basket bail hablIndrl
sado a junta el pr6ximo da I
acourdo unaiercutar,- que eorreI
rardo Berlsiartu, tual comil
do... En natas16n no 5 e hizo a
Hableldo clerto malestar en cl
comuo I Unlversidad, Cubane
Circulo M3l1tar entire otro que
que aceptaran esta temporada Is
-di tom da .por Roque de Ca
ddIohen por conocer la buena N
mS coach del Miramar Yacht C
Que ya desde la temporada p.-
K "pef6" en i-cargo, hat.,
triunla ao p dar varlaIs justaB P
lldad. Declaraclones reciente1 1
compafiero, del ingeniero R1tfal
J. IgleISis, ellclente diragente ae
eartber muestran la tneotmorm
por h1 media, 3o obstante h
declara1 o tambl n dicho lider,

A. Prince fue

el triunfad

Artic Prince gan6 con facilida
el Derby Stakes de Ingli
rra.L Estaba 28 a, 1 Iel gana
EPSON DOWNS, I.nglaterra,
30. (United)l.-Arti Prince" gan
172 Derby Stakes de Inglaterr,
"Sybl' s Nephew" on segundo lug
"Signal Box" en tercero.
"Artic Prince" gan6 por selIs c
pon de ventaja y hubo tan cerrad
nal en los caballos del segundo y
car lugar'que fu6 neResarioa 1p
la Aolsradi pars decidir emos I
rem.
Ls apuesltas pts Il3s tees prim
mballostueron de 12a 1, l5n 5aIy
I respectlvamente.
El" tr5un5o de "Ar6i3 Prince" re
nente I3AMlitrot1es 1t3r13n3a3m3u
pletrn H.6 McGrat.
Ls bolas total uiLH d 2211251 II


Is3,5113Il 13r 33151330 Serpeso
1. m.yoren 1. la histr ahpica b
"Attic Printce" fui montatndpo
Spar es.
El carterr" tuvo d fieult des
dalr I 3=rrne51d, muy l35med1
moent. de6 1 u3 de 1la salid ar
IS1on" tom6 In delonter 505gu3d3
Slavoarito "K Ming" y "'Myster3
con "Zucchero"' alunos cuerpos
trimparo gnandoterropo.
"y.A tary IV l om6 Iaventja 3a)
As Lposts d6e a3 media mill.
00.1a p' 1sBo-detr p do 1l y "NI
Sal" corriSndo muy rpIdamente
"Artlo fPrlnce", qu i lempre t.
vo osrcs del grupo de6ntero, cot
z 3an terrn y "KI Ming
dbi comenzan1do a quedar r
,ldo.
.-Alllqgar Is 3famo3,5cu53a13 3
I15recta final era obvilo quo
Ar ts1cen 3(noal 3 ae3 urSda laI
rrer..
Atfaltarle cultro furlong pro
=im nexperadn "sprint" y &I Ilert
lt itmo furlong mu paso era tol,
ng~ur.o de..unriv.1cm pudo ee

Buen cartel de los
Guanltes de Oro n ecr
ofrecidoel idomir
't dmand el 33--5n136o "35
Trlko de I. DD l tuadoen c
y Merced sebrirk ous Puerto, e
ridraIc aos fanticos arante.
depolet dl Is. pfos'un pra0r

ds'3Iasd 51jo3' conl51ne 11ia 33
doe "nantes de to" pn el que
teIaiparin dltcados pords iless 3
3c5pano n a l Tornno 101 de6 .I
quo pr6ormamcnte seor dfnaldza5
atos proa r oma ison prepo. r
puJra Joe boxerls que 2 lUr1n e
33t0a 3 y 3 sed r .5 s oosI tandii
mi*noto do dal)opr p resentar
3 meljore cone clonest: fSel 3c5
do me do Is orden deontintar Is
1Uenda pa(r3ll6zadi porel envi
Ios bttedeatsadm-tew, 1.ul
plada 5paa8rneins ds doBuenos
program c) ompl.eto del do

gpaWll. gt* %.rSerglo M15en

ai. Alfred= i rnith.
6 i.ito3 (itAl rms : AnlloMs
(Caopu11g id1 vs. Asosdio CM
Weltherwelgt: Pedrgo OrMen


51gS^ i.43015
dvs. Alfredo (ru mindh.
P33s33TO12 113s1 43AUT1
para m(0 ibayor pgelt
ICouqilKis 3 vs.33 poroo Co
31 ,p311335 alan1n
P sedlee 13 3 0
Sergio3Casrillo.
JuniorL5 I~oellS 01533.5113
613331, v.5 5S r 3133 it3h1.

PERITOS IN AUTOP
pqra mayor pot
41i'dase per Cim


3.6151, IRS

do Pr.e dl gdos.n
'MMARRdo

.lsoobo h
.,~rlsd)esnoe


sno ven con buenos-Dressenconfia SELECCION ES

iodn de lo s novicios en la iv cto riad . . s. so, .... . IL
PRIMERI S IARIEARCLNAL

unions'i. Ro~que Sdc Cawr& estiend 'C .' )t L .l1, I 533RPan.UlII It. n
dids Y Is quep. es poe no haber sa- I,- ,; ,i,
ral donde hub een soprnad o r cldes .. I.,. r 13- ,oil-, , M-
ff,*GL*.I351A I(XRRERA RECLIA33ALEK
IANINP GUZMAN r'" .. Rd T. s, TI IS 1, d,, 5. u.3,,-.
me: s ecr effa ern l.t.',-, Ia, C< C or=F T .,-, ''- COM""R, i ll' e on 1 n e~, ,
FL a .v--- , . .
not. At: e p,.....rcr iC~. Cl u bn eoIi l-cM W en0 asc, c a.....y_.n .......... ... ....
de .p2,Ojs A" l Is': -, 5 ,3 [5 3 533eS 1 1' l3.1, TI3T,, H 'r 11 P
Rd. C. nE.TLr. b**E*L sIB3I
6ce r13 11.ISA rr,13 SR ad y TERCERA (ARRERA RECLAMAOLE
3 3l. Srn 3len u ,r... -"7"'"'P.'a-"'. aJ l Sets [ur ... P mp....1ede3 3aRes y m3s PremJo: 53 75
,.: II )a Lei .. te.... ..r a'a',,- .- ,o enan!, 311SS OANY: Pad era
i...- lBib Fie quaIeSr.- .3 Vr.eN, bhl
l Ea rldoires p tSC. e, a s, --af~e. esfa ,l ,., :.- ... It . ...... 9H N o,, . qu {c.":
I.. Ab, tor UA5 Cr 5353- ,er, rn ,ri t. --I--" o S pI0 Tuki o ,,e1-- Con,ae r
w C. ,> ... ..........1,a.:. ov ..;....0. .. . .... 3.3333b3old. B3,,,3y M 3,-
I Go.- .1-3, ucon erPc, p.51 53u 3 3 6_.h.i- d.. 1.an..Il" CLART1A ARRERA RECLAM.A3BLRE
le s. ",1 .,-.333 1151de 3 Ji zu1.' .3S3g et s. Par, rJ 3 [at, are d, y3- Ic. rI'-c3r-3o 5$215
Laci t ,T, llapoiaca a n del. i.C- CG-. 2 -i n L , GDE r .dr
5-. ...__ 'c' c'0#1 ,,.... 3 "5.. . ..
,..1 lc a, n tO ;` & "a -'.I..


3333 LIa.., 5,13 RI ICa
33d 33R1R 3pe.d3R,51 r 515,sI .353 5 SR1 =" .~ ... ~a epR3d 11 551131-pI p'eI I ri 53 .- 3 u,33 u I:, ,,: . .
..., = o d co" rg opi Mr H ll. M" U [' :h- [1' 11 s
I.". e3 q ,..'y ",e "..,1 3 p,,usd,.eRRELANIARE


~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ St fedTorpe~d31lpOe II3.31 3333 3 333 3 ino-33 Pare [ i3 111331333d, .333Bull 1Ral Prm, $300 f3
13,4P3Ie+ sso313333311e.l
4 J GL' ,,. " QIINT t',Itk R\ +('+ HER,, N,
C.. .. , ,: C ... ... ..j IT...... ...., .. . .. I.,+ ... . ...... a _.


n idad organIsm pJ no puede de3 enerse le G b raLd o h ef.IdiRaIi d Jae cmpli Jo Lousposedo SpU cadi oif cs co n tran" '. .. .. pe , .31 3 3 a3 .1, ,-
haber Un R 13unlo as 3, guallne J lOsdelega- de 1 Junloen 1Polo Gru ndsa n I..adin3eounds.El3ga3d3t3d3d apa t p trta t Ir 3333333 l. ........ P .1-3 .3 1 X. .
qui dos, q e3 u5ne3enoan quade- quar stonticas E l laCharles.%aio u . 1. RRRTABL
fende'rua.la Is. ociedad que repreken-...Los Cubs del Chta'R,,hIt- s~d. I, Sell (url~nne Par, eJempl 1- i' .d1 fins I a,. Presto.: $215
tade Pero es eI Caso eque at acortarse -3sorpresa de Jos 3 l3,p33 del.Or,:, AIRCRAF T e Inert


SI .3..5... daesesos t5..............33 [3,50 3a3 Sh ddR sidliad f~SSdd 3 35 5013d13 01 M.~r................. ... .33 .3.. 33..[..........................
13105 a~a 3333 R31r13 SfagojogoL's3SCRI ls dpcon-Sf n'3333313 3fac313tor. 33 033 3333 oS 6 33133353
o.. . .d .... .. .. t a .. . d0r onoe-e r n ad o r o a de n o oI a o s u s c a n o n e s c n tra1eb- c 1. . .a3 1 3 3 31 3 1 3 .... ....[..... ..... .. .....
r as,,I "o Ironto Ra . . , ,3.33s ta3d3sta31ld. Ti ,,rrC0 n
igo3Imes er1 io.l r aa l ato p ra oe- L-a :.-'smalley 313 de 133513, O, TA'A NCA Rr a ARrcraft
supri and. Cameonatots y rois coam- ap bia i' en tca i ia n l l rd tngnrad l- -il%%RR ORCAAL
penoriac,s -- ando debe hnacerse to JLL --outseg un 6otc, :: e~s llu-nes. Para ejemplares dr 3 af,.B y raew. Preso: $500
ads eCnratarcr... . ?-ner etls.... letd~odsolo culnd o E auffhter y tan SALLY'S LAST: Pudnerac
s, la r l . c ueu L.aPresente crisis comrenziS cono Linea medida profiklctica recomendada por los reformadores con- Mi en':as Daoon lis ... s .. .t .... 305 ..., .. ...t~
de- depotaeculqul ..... dlo. .. I r u=P .. '.... te i cm t "J- T. . ...p ], gr 1 10 P ede ganarle singran n.......
ad onv.0 ocauo la.tra el juego clandestine. Lentarmonte los anises se ueron caldeando al adoptarse medt- ain annat re ue o-'. ,.5 -,OR.... ro aspirante ecnrns
.. ..lne de untnat btacr "- , ,,'Be 'taosIII- 00 o. aa d je coger su orms.
s cl o mean 3ao s tde n a 5o 1 1as en 1 ha 3 1-1da s 3 5doc u a s. F in alm e n te ]a d e3 1Pra o an la trasm i o5n d e lo s re su lt 3do s re b o s o1la3 c op s I b re3 d eed5 Kd1r3: ..1l, .. ba11 03N ca 535151331335 3osr re n 1C oS ar y s 3, R y C or ma .
ma0aeho, yen nenso es tenatcedes ucos e, La fortale=a del staff de lanzado- OCTAVA CARRERA RECLAIMABLE
n65l 1qua aiv 3en plntenro t .. deNortpe- om deI d Carlor- Par 13333 33s3s3 03513,b t 01 51-rest delEs re3s 1 delBrooklyn3de3e3der i s 3Clywe3 5 y 3 euartosf earSon-S.P Pr Tamplares de 3 afies 3Y s. Prto: $300
"q7o130 5e aS~elsd dl...I .. C f3R5e-R01 o31R..............a ..51 e -dd -13311511 ........3 33 3333 30a3133.3.5r5aa1 K~+pe .533 LP1 '3N. ..... 333r 33d3 3.....3uen 333T STREAK Lo pre 31333er
3 con counties competent 5as"... 5No Travis53cibida5di33"Bil1"Gond hatIn 331T n h 3EA33
I, esoga edadbed a-t...fgrad PlmBac.Ormo apud cvarireenuose -
trevsta prsoa ta caaetrtzaa d Dayona SanAgustin, St. Pa- abridor, sn ef sin.. ... ii1 iit..... eerie uehacepr su me or.
gety aest alIre315133rsoa 5a35151terza1333 T. .s, ..p. -
1033r03, torneo 3 13n 333113, 1333 ll53355l33,dI51551- end Ista nueva u1 laso. hal "5 'd 3I "D1 n New1combe n I5B3 ted, r 3 3 333 en cocadoperden3re.
co'v'',.d;-i- a, o.... doctor Julo et rale- i,,-., o o eros e ep h .../ . ... 'o
do Jo 16glco y acertado as, ha nr 113- 31d'ppk3IsOur npnro eoinad sBer 3vue,3 3 g1 en 1meor o ma 3 r3 ,- 1 r 3 3 3
cr11: or de aCarrerBa. en okct o d ,,rrefct -In, Ur b a E ve '- "... 0 a sa, c~ eae
h o ino Y M `1~M Mde~0jP- ans oeil dcmInda bY u tasdo que el doctor jv ,' . l, ..1 t n heg- [ d 'n ,,uyy blen y E,, a Jesh. --- sUna po.;`b~hdad f`amtbLen
dof.t uer m ameto ya~ll mad. n Ir ons rmn n lc ,yma e nsddel norta qui a Ut non.s M' a eeo az -Espero Mucho di, T, .-"" T erfin Little Tope ar nae
do IL- 5a 331 ei 31leIa pued. 3durr ol 33316tanta de todo Jo 33qu3vine Pro-3 ha3"fd3 33333333533133 Ia 133 ir 3a .3-. ,.1er l....
madurez qua 3necesit 6u13endo3 ante3 en5a1p0a51 ane3,3 de3I35 ad.r de6I351 3 3 F5 33ra ",- L ,on 3i.n; .3 Las e r ',il "'1r r n .
ta1. En6d e l....pe efloo de Ia Un3 n lds de Or33 nte.11e P arnk 3 ... 1 u usa oy 35333363 533 1 ... .... ..33"" ,' 3 133 tan 1 e . 3 IB -
35.- p~mlill. ...I..fin3dad de ..... . Ia 3135151351333a o de 3363 P
... ..3 o. . ....... ......... 5 P5............. .. ..65..... ....3g ' 3 [3 ,13..... ....... .... ... ... ) 5 12 J / P a 6
dore inci rS.N csrsfli a pem a n iortanmen insnuco men elgran roise n p mblirei s ii ,,. .. ,-",,. .. .: o bedelsedm oe ,/ack 'M' ob'I sMn. "B lyCo y
1.tlos e dlon arlmaa stric n doedl od go ne cd o e1.I,51 "- ,,, .. ...":'p u. rtn e-- o e Ree, I! llq l $l i
-e.. ia tl.... ti mntrn r Jietcsp .. . . . .... I "" ... ..... ... ..... .... ... ..
I e t13CragC3631, t ,1 6333 33333p351 .. 33al3,ata a -eU mpal ...t s y 3r13,13.......c33333333333, p 3333a,,n3 no3 3 3 -1 s13 -per 0'
tem ., i .. -, i 1.,- r as de I ccBne t ,:rn..d eloe pfitae rn. PeroI I Sur ten e"eno eo~r l a
20 3 da p3deo Itetv, 3a 3 en Ido e sl ela s 3ue, -333 "-3 -3.-6o1Fordel Iodo 33.333t3e 1 r63 ra3.1163 ,T ee ee el nis d 3e35 W"1 a e ne a ,c31 47rWph-

b e 33n ct lda 3d.33 do le 33.3o33,3351p.. .. 33...ng ''o l 33L' 3" 3d..... 3 1"3"1a33l31belle d 3por 3e, re13s13313.333335133315d1y133 3b3 ppalrcuns-
trotceri Itente u e mueho erna o -qu ternellpre.isaaao cIS nu rne na en 1.o aSl, or- r u oo o unii
3 3 3P 3 ai Los3 p5r1a3 ic3335151 3d3r3 333r.51 33151- 33 t "1 3 3 t'3o
do. 1. 53xpon5 1 l3 del setor 35.1311a,,1 53 o3,33n1e.e 3mrl5 de 3 r53 13 6Sos p3ra 33u 33ler s cu31 t p3d3a1bene1locar351defer.3e3SqrarI/3
0335I3l 3 toCd1 3c0m 3 631 3a 'r 5511336o 33s uabn 553510333 n151 L 3 5 3055. 31 3a31t er esan33513333
deet o. site3 y s 1511151ue d 33rem1 .er3 335 3 h3 s3 51333 r33enelna 3113 6 3ombre1 Ide s c a3 3 51r51d l3 m c r .. ... .. . .. ... . . ... .. .

c33guetehy o1e3om.ond en3r3 l. elemen 1Isqu consle r 3135531 1331 pesos5 6133 debon31e35lvnr 615 e m u d se s en e s ti f c o .o r
Ilc !3 13318 313 d uo 5533 dn oo Cas bes 55II 51331n IS-raa IS 031 Ios en, 5 3 11a a 3orrer stn3 u a3,1dn.
lls. 4r elA LI 1 e 3 lS mpi3 S4-.ro ,Floid.e o1Wrd icero 3i Si 6 3 61 r lor3f13.6135
3133rslats~e lre=m a p.osda ll 3da a n l.os- 3 1caal 51 ane 3 antes I II Ider-'tall denar deIIPasrk 3 oh l e l
Pine. ra vo dnte, qu e u ode 1Cqasto bit gn exe en es eub cals .u- iuell.dprey u osdesp mn


38135 a a m mjoro.ntoncn no di sen di-.... suouAe deI ........ 3 p enisula' 1n3uei L.5ode3,yc13u.e.bmR.ie 5tnp.
a dnu- I....... P l . ....atd ,odldeb s .... ,lr en o s ........ 5 13 3l 11 o-ro aderZr....ay nreedy lanerar ideg Eperm
nine ardonc 331 6. 53, J5ape 33r R e 13 53 35
lo Cy 'an- aono uoalmde legado| ase instrueri
e ctn d.- l u nb e l un Ue n m rc h d'0 ` r em ,' p a -p t lc r l36n alt t d na r p a b iC re ,,,o M t.or es e o p d i r e l t d p r. p r r
ennliflie te ay on t cmison do a u qu f tl elgi painor a-c al.L

an RI1 nice a]5 33 aom5366o quo1 3,3Snpiod13ro tan LIn1, 13Pesos 533313313 e 33

133. que lIS3 , ......... d063 .. doen.... o os fuerdosin s5151 133nnL e3st a arrie r. spiamiy` Msar
rt D u n et o g an in mrC0 0ns larv rifl ,Jlat,5 3351335515131 31 Cicero, a33. u er 5533 TU 1 3mai~1. ant 1rtdt, q In[Iarg recibe nrog c o.nsosiderl tel l
n3i. e or. ql el~l'53183 5513 t. e~In


Lo13Gg ........do.3333308.3.151333......1
Los Alacranes del C entro Gallego iol ...lo.....Ia..........68do...
aK cU- De lreqcolnsiders pea muta nlae ud e finest eh~In m o3nW n d- dIBre oq l 3pltl3 s des 533at133 m 3yoa yuS
0111 no Fit to oti n da I6 eumi an se rmor siba ra once de do nirudentr ode 1. qu r dalbp recent destinado al primer sitio.
:r3t10 o d.33 insd ti Y sos so13 e3 s sueI
E.ls beznIti lm. Les odsrl senteccrtonB-edsg
l est e e de.Is. a, parlo reguld Marn..... y losu .............o...s1 ........de 5I" .......*es de
man tac~n nioist. P~anoguJ1,4 a L~d Ra.10qu~T .1110,a r JOBnque ne dn norismo aclo itde Is C.ud.d 1a Proste3. elperan powder defrota a Ion lea- n fdo e mns slns sorSb.re los suseisleY a .-. -
nge a dersten. Den eet e do 10nqua comer U Informnateelarl e f Itbol d n peisrdcreque..todoVlue~aanO Udesd vneoa2.IT ""
cn T d ent qavo a~ t l s dsdta reaFla'o-
'Art! u uepaaet e eoocnqatulrn r i-dlca er e zit e rIn a eguir ..os pin-blagos rdees.dl Dees, ieceesntoceco: p esof nale3 133 e 3 e 13t5.3 15 .01d :.73 j3 ..
domiogdom.ntzrinec I evisntean d.oeloa- -1.1"
cuba quln Ar35 Blascsn-el 33e13d3 Role- eslmt3 do,33 501 3 a33e1 podid3-353303 331ntrad ar de 3 -. H Ip65roms, fr--
In : iti iiil~t:aza: @ la o aveoi. ....1 ..... s ansd ........chle tlga ab a n- ..
Ire deI151 11 to 33551651 3 los 6Ru3es 0o1s3- e ed s ma5er1an3e.
.rd "Unio533,3nte Ios riegss 51 3585135- 6ie13 331 el equipo 33 el Ra3or d6 u e n n
,u ds puedson nagrquelos'qT ora"d o- la351 n15 endaiy ade3333 311etod3,133q d 113eh85l
i1o3 mlnreao n dusiols my parte s 1i del 18313511 pslso]rgmous 3 t3 n 13n ells. 3N583303 habl ao 35135 Dea3 p1-
e Sl timpu 3 lus, 3zull" Insisa un 33 Todo t hce5 "., 33 31 s 51333 -o s t313153333 q33
3n1 33tr3 5113 Il mentr1511 16nio 6. 13s re- al 00erreno3 0on 3Un e33puJe 53333 033533e. bidi o r3so13ea5e h+pia bldb, e.s
33355 Ihblsoos. 'Es etSo 333 los "Alas- 3n1 d3 131 53 ro e apli3mact endspcarton-
E.-te noo, peea 33o3 Sn puedS n IealoS B nld gelbar53. 333 h a3 ue 5r e 3ono Form 3 M3rning Telgrph"5Q
ts~burt 'uela surte~a p s. a n qa !an e d ni~ndoseUremen{e, mks
c 3ldd 13130301 due, d eg3r so bs 3 e 3o"o 3
33 de ]iaJugad s Pro gra s d estodo c e 13 313bdrydd o en r aloouns S3 en, data. 3 n3331 s33 es prohlbls and3rp InlSr-
A dea r&r 1. c 3d garnte d lor 31n 1333e1 esuftte3 f go uryI3.633 33o.l dan3ant ed, etd55 currlr de ne 3 n3355 .31
Se.shn- s 6t ,3". .sl oe 53510 31 5 a slgoe qu, de 3or 5rid 3toa 313511 IonicuRll OeO
533o133o3501 aesrozden. Es Innelpble Is 535310333 de Tanble elo mr- prendia .uestbar 333 losIoo 1akrl32.
uL a juventud soluvo i6 rnealsc sn 6ouagrnesades e "aothands lnogsinta ler on datacadIs

13n: d... e35 l3 ... Itd o ,sl53f115i353 1d5....... svlo 0 ............. 313.........35.......................
ilssg no315 p 31d3 aeaasesold 33 533e5hc- po11 d 51331 tamb 1331n den 03 mor 3l, 3u 1 s iuarto P der 13, empe 33ron a 6ld 11-f-
11S1ez ran Iuego pobse. Oss el 1s preo51up3, Ie lnyecta 5 alresto de 13 1o s interant 335 13 33133133 ,dopoada per 3. 33.
3nde 6o u en s 'ulSRi al 33o- 6.3o 511333 3333 133 103, 33513,13 351a313p33 do oas ~nlmos3 51 u

Jorerrer nr ..h e lde res 1n 53 js ndo 533133i33 de l do- id e le8.3a,3 erte 33u ed.1 631 n5ada.
Ie Oraata [nqu i mp le rrng, qmu eds rcome ar sabido ..... eese atdode foas e ro-Para ellade 313,S51to3i mp3 3Ura nia. 351a38I3 5 3 : 3 3335 n o s 133.a rr331e 1- 5 oun5ern 3 33l 0le ga3d3re1 estatpre-
do- h ton 61 T rp cl e h53artecho3on353 CM6 Q-T qepvi-al3edeeae 33etba daend Sto3n -
mar 153 son 3ca 53 5133n356euan suner33 a3651 .ten de radudsca. hIp doiey 31333151ro5-
irmact~al.coen~ Tr h'I haelto sdodmng n cr moa delos cuon ale estIsm ercn clu iam
aOTORUS CONCURREN... -uSta 333r3 30 de1 o 33 3 an3 3 qu3 33u1tad3 330ednte1 s, aetuaones 1331351
Todo ei mundo3 quads 30t331351 n h 3351a 5151rn 3155013O d5531a333 los
&LvsPrrndlgt 2fnyrta~ed' ,.do~restPIIOII lo:,ell conr a ll., rd. lad h ban m etid o ne itra lag ndo a
*n ci at2e t%&?rl aix.-c 33651 33 a 533353513363 s d .1333. e5s3311e351 338313p-

Jibencat 'T cer JO "lsea-coniano n cib culclie cog ue.amli. ton elus t qaeim ca.no Co.pr~.I a55113r31,Tleosro 3yA13tredo,-blano, ntr
C .- Sflaflany C eaule.ac rflos

S, gem lOlisndl n2yio .... gunds Pronto expirarh ci oIr ego, en el mundo enter, ms camiones y autom6viles rueclan
[O edoad3. Vus, 0,3 plo prsaLam sore gomas'GOODYEAR que sore las de ninguna otra marc

0Monte. y AnsbIR' d base ball ifni
83533333O PARTIDO A 33.350 0 TiANiOS:
s11 ca" Nat a..... i. obnt e y Abando, b..o.. sCosc- M-nio
is t''e tEgosai s ntionA'y nro1 i 3al3azl.dAd 3. Saum6n .dos pu ...... 31te M d S resistenciaM s K o e
531 1os prlme35s del 15 3 1,861- dug los slube ind5tVate de 4bde5 Mcis omerralae
3.31..m RICHRD i3i0335do d.I 12 e 3ei,133 ue d531een p33r15lipar SR 1e1 primoer
ysI s, AS jsI. kll .3t~ AI, Mosses, Motri)o, Vei des, C 3 r835 natIs0m3 33 Is Dlrca ldn Go Srals
rooa.sblbDepsorses. 313do.33fal3mAuTiDOyA10 .1po'os
3311536051 163333333otie 53333Inegabe sbree aIf orlol e 33155,331333331a33133513513333


qura.IsMtt yLJstso ,bR3nc3 eane3&los 35tosica53s 5133a33d1er1ed tEonvVcatE A R
Ieitia aty IC a3 resells 3o. Un a zsres.as3s1r, 3o 3 S 1ta isopa s Sue
55353- 11 15533113333 o d, Vstad~l .S133163desI y e'er~etnes eb .5 n o .a39 o3 .h3 c.." 3 53 40116133mb de '03 uadr a* 3. ua B se -1310er 3333 dSsr 513en35 lal5c0 lo,
353 33363 133 a I 331513del-club reld de Ii c3 n p e 333:y Toerld3lo 6a3 d delr 53333I3s3Cr-
'U"' PRIMERa PATI :PaII, 3 p1s3W U MiI 6 .o e t 3 s5135 e 5 5 sonvocat3 r v esl3
ITa Isl luuardTab, e raraos." in chIntur. Afred jyoruz to 1+ errar del gdeintraSdmrl pr foiatonre '"
3133131330 4.3Lo3ui 0 Upslde. d 3183333313511511aunin 353a513335 pro INDUSpRIA CUIAnNA
Jor Y ri ua ugale e o pa e g U-i n DOPARTIDO es Uan orlco de y Ae 1- se .admtt ratn ls olctdertm s. y unto v prsm. lsdenc n f gIOe 3n3cuetr3o33i3l33o.toni:2 ua3 y5`3Iari33 3 31,15r.1 u SIeSo asesor dl Boaeba
b.0EUD.31133 .4 313U105in3A Antonior. 5nt3ant1i q


Deportes


IDIARIO DE LA MARINA.-Jneve,. 31 de Mayo de 1931


Tribuna Cat6lica Las Dams Isabelinas celebrarin -esta tarde

TriunaCaoli I un homenaje a la Reina Isabel la Cat61ica

jEn qau estadO s encauentran las obras da c6nstrucci6n de to I -- n
Elrmito de Jess Na-arenao de Arroyo Arenas? Diserlara en el mnisno Vier Perpetu
El aeeiar Rafael Raosco Moraj6n, tesorero del Camiti Pro-Obras el doctor Marino Perez _El Circular Ori to de Limptias en
-a a- pnna-n anuenlo ada-a Crat aIro.pase
d la Parroquia de El Caono, habla paea al DIARIO Duran. Cuadro-Plastico qae.. i ela Ca n A ins ernc San Nicols de Bari
Ani b a eta- t bea- el::'.dana-na-a ale a-naea-la ada-ea na a- - I a-aa- al Pea a --ae I-nIa a-1a tid a-an f
Acab-a ola de uidn r despun s de ElaEa dreMan. .. a odriguez- .a .. l der',b- 1 ii ae-i aa e .s-c al,,ar. te
grande f Dtcult a rd Patde. I .. .... ....-.. ... ... .. |F.... .. _1 ., e6_ TI . rep o Me Cdol...
l Ineconom cas a p "l a monolltca el a i- 1. a .-.' .." ,.'. .: t. ...-. : i 1 -1 aco. o"lcoea rran an is Ig.sPo PA A rEaua l de
navc cntraln de Ia- Ermta de ia . a : .. r... e .....: ... ,. p1 e eremoniaP- e.:. a l a Baa:. de -l no .....
1azrni dn e Arr.oycn i Are na.tempIs- h.i-- a-anc I- Ia .aa-, I... ii ....,I...a y lcido Ba ri c g e mC an-
Bd ns d edr a lna- ltelela It r- -a 3r .,. I. "a I. -. I" % . e ,e .. . a aa t l eretn .m .a- nea P' 1aia Cao-
Sabantu sr o uo ia s r a jsoc le 1o in i -1.. 1 C-rF .. .......- r_. .: it.1 } .. 4 w ir o : 1 n r4in l-o e o 'I ,d A na
a: n pae La anJe n Cr n el a.le ,nero o dlt c sa .cal lea, lr-ame Ca a-- ea l eaI, nl ede el t matrra de aaa,-al a Un t ad loes
us y d d ] Er ita ti e I More1." I im T, J, j. de d te.t resuear ely. Sue.-
alaaara [sa colnra-d-ena l ia an esn a e An.t st di. -- l em a, o itce e n a ao ea d n a. ;rlat .a i C ie e -nalnta- raa
a n ena ra-a e : a -- l e i a.a antaa C, d I& AannIm a-aa Doatnoaapada. H naa-al E c a--anado", n bad-im iIa-n rtcla- a-Ibea-een le ni_____ Iaaanl na-ida nat ala-l i dea tac ala Le-pa-
prc cbitero a-aen Rgde rlen n alIo A reta a-a a m- o bl a I a-na- dde a 'llel ia Catl icaI I It*l ,'.obI' a ba ll-l para e,',irl
na dae F ECi a, og ren a e l de Isabe l
I-l h.Tt olu d Ldr a.s. d[Uel 'I ,,-n.1.",,sn de NORMA ton 1 nl dlC,
ladeserr otal o irn SatnI o I:.. Aroo _em, ::, i1,,,,. I ,,E,1 preeueom a H e w e iflelnj lA ~t I=~.z,PC o1.rt'n
d lNa a tdin s |u l atal c a- em tar ,-r-, "I. .
a-n a dao -e a -la nlni n- Ia do t a ne n, n a- l- e e c D ane a-oI Da-r I a Con ai a- a aeten an a -aeaina a a-e
pbiten o penta u na ne ne ala- l a-a-na Ind ne. Rorial a a a dec l hsa yaade nidF pnaaea I Ofrnu e dcl enao--" A 5" a.P 1 c i"nea ta-n L, igayoncCAna i.e n m ,iaidlaleilqu
diae a n S aor do 'e la n l ac rou ydee A la-n os que A aos, re Intarpete-Isabe l a-
ala-I Haaa pa-ne L .11 a C 1 ar. e er.1 m. da
dae sn d oncea ado e e no-lbu na n et ona sea pre qle- Ia-- al-cin a lel de soslla Elea na-. Ca tAl lma-n
annan pedo n al edala I lturn n on aria a n tin -n en a .e pat- ,eal ,e n uni .a-e, alS -r
eraon s -cotan al aaI hasta Hnni au eeunlaant, ..te-n .-,a n ba. ,a- S-- I de! _a a Ita mi Ryes a- aa
c enta-l e odu da n ,n a ld ntnar-c l ea-c a g nd d a 3 aen-n ana- a- ,h-,i.-C. dl th iC Cia- A neaiaea - l"?IP Pncm aia, ide Nele a 1drra dain
ael,-ni"rn a- .na--ia-aal a- It A- rai. s neal h me nract da.a- a- eo a-na- e ala'.ane ala APt n Made Aim ie Car l d acen es l a-a ae d e eea I n a--aIa-a de la-nu
a-aI-,lnaranapn-"cnIna-"naa'ac-a-ia-na-a-ne ..:.etani deaeiuerdoc--- Ee,-CId-aiDiPe-roaea Ca ra a un l,'a dee,-aa l,eaa-aa- n e~
bd Ant r o a-an, aedlan' -en a. e.I........ ........ hay d del ec La-'.--a-- Den Jean Ceaela. B i-

no s par 1 in fud.c,.. g I u -. 6.' u I-v_ r ,- -.s S'. a@L de ' ed duque tn l ,n e J .er.fri a l ,a n dotor iesa D I
n r of hotn n ta, a-c aea-d epea- a-c-. Iareancn aa -t c a:Eeed Aaeas L IaLT,,

,abnIdn la ncea ui en.. sI ,, iee .,da c to nc 1 e Irend. id e nrn..- .. 'Maro _- C I- M nar aAtuetar l ypie,' suaeedi6 contru y ed oe &Fc on a
caevo ltar may" r en :y,:., -l o. l. '*,,, 1 e a s' jhd ica Para , ?...: 1 bonede r vde_; p. n I... n e is Ca&


c-on a pe e ast-a alluesa n,' -. ,"., -i. _, : ,, a.-ann- 1.an -l e 1a-a-a bruJncda aieic l in m i i ca en aor

e onta' con la uev o ex 'ed auiti :, .,I,,.n . -IU"'ILC. u.'' *"Jt" 'ante p'ur,. Ae j I San ^an ~e[ es rib nod al --y- qoe la C e.i o das Lier s y
aso m :, -a- etaa-' cC.' ,, aaea I anala- ,_ 1. :rn I d an, Gonzal o a- N-z a a ene haci acei le po,

ota-na-na-ec y repr .in.a ,,,. ,la- na-na-a-n-. -, 1: ia- ala-'Ia Caa-d, nnpn ,laaie-t.oba Ca-a-a er epe n d gi a ntea-a
a,-,i- al -,,,n- -, ,p, e .a- A a.-r.-. pi.,n .l ,',,?n, a,- a tn m at a ..,.,', Bat,':,' :d.h.c ee l ieayor.. .... r. ", ...+ =. F r.,. : -" ^'^ ,.Ft,_ =+Tr, r ,-* l ^ ^ g ^ ^ ^ ^
%s reinaa muillerm .~oeo 1 1

fna i Lnaern a e "lc Fa De.Gr a dne D neia eld no nAl n -da e a- a. n
a-a-thna-nacte-d ...a-cr .- o ic a annad: a-lanpa e -araibye d D 'aiotnaeca- naall-tan na4
a erla-ena a-na-nana ca P t td d yI a q r d rca G nna trdav N taorI- aa a- .. a an
enua 1. Ii~ do :,5-l L E- Utnoa erd*alcd
W .-. de is, ClS:, + 0ars .. ..... de b r epoblw ica. e ~n


iUEN O y myo- + q N e..-- I T mayo. U O .E l are- : Mara a erd ot y a--ean gann nl a pa q ati ir I.--
a ediorl de s ta cua-P a-a-n aI ta- a i m. d-t, ddle a-i-ntae a y do n l s ur del pade y anam


--aba de --=, ---- e .G1L.. o.. Ust0 el 1. --- C Loin Pe o Fontova y M- Er de l In.l q ie Ma ne ,
can f ii V dif 'I :M, I o.._ r E.i -j Satarigel Gecri-na-a m nienatqa In ean h enna altar~ll qal

cratoicsmo iontem Poaine eA ran on e o anayNTaL m Ino ( -iantia, a-dbn crea n r b duee d o o nle ad
Ar Drca ain sn cionder def- c cn o n a los decuald qued "a61 don- Maro :Per ytaaa Guilrmo o d eUna-l.[ qe1 uo ldi ttomncpltua in qallra etet(l
Nueon lanro. ta c ne c i eepaade ca P e lanee al Dnce e den" re uD aaltt govnp. adn-
5d .... .... ... d 1 F........ r I1 .. .. .. ...... p~ ~le~ ~ Fe: r. i oriaro par.... Inn. qur elo Monn-' .. .... .. .


c-ncolicnao r --.. a un-o en Aa ncar-ac a +o rs su suera an Na eIrtana De ua a ci. od S C oi r- an aea qua Cas dpeevClve fdua
Bae e u al S n atal-, o n eI to' redo *ju 1n o a s me ern ao h est uen Fcomn ado ula l de unacato deuadros:cl. a de ?oX Rees Loabn de elila Tort e y a oildd>d xa lnd
oicias ba-iala-fGa-a-ia ala In apan, Dn-a-


tulo 'rl. I"E Caoi' m Co' .ntempo- ae d* **n'l dcn Kau l t una do m or os B m- Cn Aordes va d m ade". emieate io re n e rnt ee.opl .c llvl ya Jos rLd |a, rpoblacione freite l dR u bro
-. i~l^? ^' r," -.Gi," n l *" de nta n au" co-un de Ancuilermo > 6 aren ca Cn N,"ie t d o dB" te red o ic to. pi. e-
E l Dr.. -Rc l el"Pa ttc an Ptb ..... .. ""adores ab.....a3i.i ra;ci -In a sse A pa^ am leno e l r a- Dire .. .0u )az Elena. l Ca-o lt en d o n
ta.......n e n.l Anl.. C ,ina dade pare u- .... conder rprconge delpc yon
ned.na a z-in S,, ',,i-pde'2e C an lc a "ri e b ta in n a-tr" am N dola z r rea a pern porte de Hoerea,0O.[l, l+ &@d d]O us ;nm Rdiuz de 5uncld ir o aro I tr" ^ t0riaen
ea-'n.t:l ,tM. ad,-e J. nd a aldaa p , e B I de-b.I a L i S vE tual Ing. Aq ezioes M aSon a
a-aliniea'n conae- itna a-n In MONTR EAL. main. INCI ETa-n aaia-a Hnadruaa.
An la e lrc l a-iene "s na.lna- ala-li3a -ia- el.an- . .. yn daa- eon,. e cu rea- in parq.es d cionall
a-a---i-a a-da- a---an l eft-a a-dent a-a-nna Man a-s e t 1.a an na-n I n enI ue e
"lbraetas oe l n lb- d ega ap a a -be et. a aa an beaca a etn i a tr t a a h" t eof3,et sa ree dt l ab co D o ar-a RAFAEL CAP IoG elng a....-RJ lP a-a-n.a l aa-a.le.a-aDn. i.n de-os nniila-ba.... H 11 he at g Pia. n d at Pndepna 1 Pl a fla de a.... a oea .na taaa-..a pan elata-
an doctor Juian oanan- y elca- nn an reci;1 d.eaa na-na, hai-a- Ianna- n L ua a- -n oVll. a---. ban. -n Cain a Dan- an Panlrla eToba Dnesobrs Sergi du r el d. Jun a -de.t
ai-e o Ro. et e'' a eo., c ieal nn it, r.a ane -n r Jn al a ..lella. CnORT l "Cel H a-ci an pDenuna l n ao n do on.en elaa- a- pn r
a-.d..pr, . a-, a-aa;nn pTana-,I+na -.Htel c nn: Ha- in as VC l l, o. Irn ahana d pe healeann a-. pae d i .al r .p t
Ba rbana- ,-c 2 aa ei-e~ia-a.-a ca-nn-nan adlant *aaaan-n a a-Pa-al^^?\ *o^ ;J>u7 l. da ^ten laet De-aablnen aalaea-acDna c -l a- d c all PrIa panalhnta- o ala a-a-pa-a-le a nn anno
gain o o- pan,.- I- co n r, a jane a -le-] TaIn C r. al V a aa laln n e nalaa an ana-ana la In alln
de ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~d sereda 1.tri de alnt Mao- ,,_ Ehnr y .toi Ewell yu reosty L. La te poosityb sadl utaciec~ ceial eosuatim ce-Bbeforceeeful ohbndePrNO MNMOTL Cubpanl d eel nelnre roupeoelpr )l cicse-
aeloden al"E n a-a li a-InCu tela a- e~ co-- nAH A Pa- l, na pe. d r ItoriN C m ,I,-C Am Da n pnl- Clana-natanlande n.iTaren

' A -: aly dde n and e ann a-t o il un bn1 naana a na-Ii cn aaaensl ende alma-d Crepna-tnpa-I- .a- d IU ldIa-aAn ei P- i aio n aet ln idlo en da Au ltaq e l, a- at-o
e-an I. 'g ...................... ala- In anna-aise a-n .a... ane ..... In pn- LiusL L...... nrat-l e n aa-..stan ..ala a-ente npoehan an planea-la-a tan- nl be dI -n aba na-a-n- ala I a a-au-n ala-ea n : x- n P u c v ) do e aroinse esea y Prdo eneingso e e re del pl y tr n.e ei
I,--c, "-- acr-' pa a-.... eanea, a-al".aa-a-.ile ha-n a a-ln a-aala a lrac. ..bi dea dr s.bearea ]- ala t aIo enta a l ba aua a n ia-
Mand, Vsei hra ur 1 a--ian ean. a- n a Paneo Maca IA anaadan Ia- manuaal tai-l in a-J EU I '% aan--nn In dbo a aa ina -a

....nn.. ..J r. apr]sarI. a a a-retai l A la a a ala i 1 s Ltn 1C Cr1O a- ran .rnnsOa A dlt-e. Ia art iatenralIma v Mia el = ual e
ha-........ acln. a-It ala-nina Je.. n-la-n Iaa l.. a-a-a-en to ....lddl bglbtaant am de. ....llh ... tea nietee 't. t U se a aaaS aaa-au a m n iag.l.. adei-a- ea ta- n-
lea Tebn D -n e Jaua o Co-ena mia-. ulend tran t n D In lac, areas-aa C n a al atd d pr a b tnt. o dnl i S eenn a ilida d e pala e na aa
a- Mne ro M a-na a.- enala- o Vaa an ncun ena- Man PAnma-alle aea-nie a-edsaneo a Corine .; relcan te inna- a-a a- ama iadoae
b .a- C b l -ut, 1 I l n tlcr.i na-dlaa v. c a -.-a-n ra INC l .. e a, ere ,lo e o deal ... ITcld
e.l.nr.e oe r Plee en ('nr c-d u |an deal d loss Pli o t ohres o M e 4 e nana retn o. d, a01 l ontee anote t s b en of r p r-
"p.ea ann-I a a a e al lea a-a T en vad e s carden de l I a p Io ift oV lsi C eal u. 0o lat m in eante. Lalem pr-na de-nat uO
1.- nf p al.. .

--aa Tabor nano s a e breb"Ecuala Indi a-o a-b rla-ta nd ]s r a co Ga-an m uci a de p erega In aeta aiaud c l ea I -n


rl I 1ina ...... Fr n ..n Vi e, o... a cri o -E c a M ons m eot oned ait Z a / a o : o oeor e r cedd M n u sXirv6 an m fy c lonv l= dlf ~ n
a la- ald. a edocto Mar .nn la-acn ann- en econ ara a-a-aa igia carnenal-n de la te -lsana-iastd e pre bemnt ala iea- neu -ta o -
ei- dad d, de alana-,a-nar-tela ae ,n abei o in lea----an.o deae ns nga e a- Pa Na N opl N altoGL ra In pa a-fle ad an atr n eeA a p Undala pa- reaslideen f nae-
1ah-oln e= a- Inerbda aoraro n a l n a-a rn n e I. tealang Pn da tefa, en a-i Papa, ieeXrns-- Cositn an ya arr i a-te a-a- laa- a-


aa--anaaa-a-n--a -a-a ub a cialal /dlnea- dna-na-la ... a-...epe na--- la...a l.a -a 3.ande-a-pnlj vi et den plaidapa......... ganazac. ... talaaen lnnnaaa-do t ar'flnnanD
lded- .. e.a..... Lan. ... ...... . rola baat- .. atn . o_ l r -d. a-Ratituya n ,da In da e crimeaanga-ia yg oe anna-a In In b e %a -
baa- "d I", baa-ba-a .... a-I. dbaA P MAal a I A, nape re, Pille Pe pa In dfed P n orla a anna a- b edado ala Ia-ane pa-a, ln o a Aine als-
an a-n a dna a a enabl ..a- an l-. lanpa-.L ana. d" La nina n.,ay d a a- Up eea dnaeh da o eat-a a an a-a- a- nument ne laa n iInIlanan apa
a ha lg iala bena,-ag- "n ....ain ,,a a- a e nlt a a-a- a-Idenal fnd t a daa Ian a aIa n in dn-A-tal Isanaat e aneaa n da
IL',,. I. ...h. .......- ,,16n ...... .. ": d. 1, ..-per Seu S enz Aro d a dreams ae' -D "lvtdo n ~ hto e td
- "t fi c ... -a . .. r e . , , a r .n -en t a . 1 r 'rd e n G a c o moa o d e c 16- c om a G i s e p aS i n A gr c ut o r Edel a elund p y Obe re d I ]
,n ruii, -. -_.,, e;t.. a eld.-- -,,. h _in "..e 'ur "_t lo tumult r r,'," x.TIS Irz b p de I e n~ y oun~l l.1 ch d bX l ess, d y ara s o persona dadv qui
ala lea anaIddea na-a ba-illa-alb ala-i s b in n gr ua c
an an nala aa nnnn[- i nii- ai-a d :l i tdd al-t a- a... a ala- -a. E d la a -ap O e eatrd -ana l eFrancs Speman Inn la.a-Fealin a al Mnelatio" Id a- e-at~. natl a-mannploae en staa- aaata nalspea-d
ai, ale P. tl, anta- lae m .n..a... .al .... a baat o da a na ea 1-ama-lyan. (t a pa yr, 1.in a-ana pI n aa ana. -

- c,, ado, lo ........ ... ci cii', .:, . rc ~ ~nl=q er de aer O P etCe tr de an no e onese d..lp en losfe.-[
S inA- ltlan.a CI p a-al a n a- ma n an b n ala- anna-a.Cae.pea ala. C da. anl a ale-al lad ta-I a nd pm. an-
Cn toliciiaaa Mta nceo baal.. a, ..... a. tan .... n a-e,, in, Roma denda a .nanaa a-en d Mt de l Pie al- nina....a Innnaln= a IaNa-ande

nu, qeI I' :' ''mp":" '+ '+[ rde.-, itho Un relia I rr u vs. '.T nd o
pa-ne ta l: I pr ada.. Q . e tFannetna. a--nan anl d glt al- anel r obpao ael on ab.p. a- X. V.nad ... da it U.d...aa- dad .ea- a acee
..l d..pla,-,eetiana-" "an a ca-a- a-i ,an b..g.. ed e ......an hlalaa- ... Iaurinaly ala pard-..-llamaaI Dan Iat -nld Pae a a C na--aoaaaab na-la-ap alai6p..a...ndta a ars nla..m e onl uia,
Ca. a s eta Ni a-iccd en y alua Ce lna a n e FtaI. el a-rier Hn . ana-at n .n a Bea d e i n ettttan apnsebeldabe a dea pan-
a-a Clet~eansar, an r... ta~a St eta in TsKD na-a-a tINCC-Un ilea .Dabl ast arnan la-pal, ala. pa-a-n aento d e' aonla lIPSpaatr a-idd anbad at ba- Aeanalr.y Cabnra Pala In Rante-
c.ida .. a- M.. e.. dn-ma I- an ala- ell at.d....., alaa.....a..... a-nin. bpa- yl qblaits ae tlayi- tee cpaalpca- a na-a-n Ue l a. le= p en. pana-ma at. ....aa-a
IS banebr a an t nen e a- anv a e I A na- e an a an-el d N aens an nre anci a nt pa to h d al bt d L a ia n C nna al I unt nan a a a -
CLaI Callia-a Ctneean ale larou n In nen a-ia-d- F o i n Ud i anPpa s-ia aapn e alac I- Rani- tantaala I da ynnalanna a m-ga iaannn an ann-t -aInde a nt~ia- Cl6n. a aa- n o que FL a -n a ad euo d a au n e ha'd N ta
mento c m at Pit... Oaquendono ..de d alur da c'a J-e n ia- en 1a ta-a-na-neal e t
ret .... . rl .. ... fit itsd G Carovit es calbr o f-' urn, ob& Elo -dn l anc Iene = de A .... jen ~tuards, a ntero exelai con L:- fimp n r e'z ter X Z vi
ef-naneat-da in en In aemA: a--,a-a-a-a-mrea-a de I t n ae aa r leatno emta1a n a el b ee P apa a-la acsda d n ..li eol eta- l eangnaad a odrpl-
a-cd qel Cpa, ~ 2, -t.. eI~ua anlerln que5 par aelaana-poe Ut.. bnaba- adan.......a-n..lea dipin... al-a-I-ninaa ncaaala orta-I
cante a-laua-a- ete oa- Cue aanIntao d d.tre e osai d" N ea- a- n e ona.- . .-menadolcinljo Arturo ernadz ,In z / eo t~ l o incl1 roent un ier d d Mantua, me d ot leave .....ale de ... ... N elon
Sa- d id an tlnal atentbadbo -bearnaed, -aa abl a aud nita-mbai-n nberar~ Ianaaea
ere- er d, uenne r -I 'a-N-- r- Cena-n, ann ala a-l a-g hn a- eta-an p aaan pan
-efdio pud c o- -a- r nraleaa-la-a-al a-a-a-na-ia Iva-dtna-n san Fe ic t a- iM inisog ir n d a- 1 an~du pan-l-a natnn de anan-d

Elrdomno l a- .. a-is Ut l tel rnidn en el. bga. a-. luena- rla- V n an pa-a-an pec a a-ena-la
ce'nn dt q c qia- d e h a s .do tunea nead -a e.... -c-Cc Romann..a-e ree nilnde 0. Cren oP a-bo le cona........................ ann-
ecn'ru ala- r el -asana nin a eta- na- e Ina da doe Ea Is Uba-- na p li om n celdbanpan par
lea- a-ta-a-Icd e a-a a nnA L mayo NC)a-iata-a a-ala-o a e 1a-pta-ucl6n n ubdpalns a- alas a-oada
clddd iin ai d t I& ra e 37 eso duno, de. ralive 303ega. gr-no Par a' k riot co d rn pontifica l u~ d&tn. u ncpa es u nd ygerernel~o~ de el carme
15 u 1.Ae-tax a h maricl ii a-I1 Pr n a-rab.Ulancid e Al- El a-alena- M uiieat- Geta, Oha p~s-n Pdb i mu d-ananne na tn aa denan lueanC utt es u nl onem. tlO oni cu uea Ia otar' P. r e +.,n ,27 rtiFgroc eo dl die nal ... P. td a rto e alg dr o e nI Ei n l are- of i Do
a--'-' 1 i.'. I-'T'. l. i. .e, ibrln~td.n odfnda na-la Eldn rasnnetra Is d

Aa""tannaNafblaa-ddala- Nata-araib atie ta-- a-an a) a 6 Pa-na-ia.l aba in iunt aeda naa Ida amnea-,a en n draaa-
-'aa--I-n-naa--aiacan..sa dn an- nn, .. .. .. ..... ... .l.. Ao~ a taaale.... . ...... ...... a-' .. ..-t ana -
-.'a- e -a, '-a de Jnc de L a n do Crara-ane o a a p a la pa-n be a :I Br ex a-inaaaa a pr:an
-ni.e bla-a- I -, .. 1- a F C eURT c Dayo nlaN e a-D ]o t[adr aa-ndk-nae Aebua tonead ldo .F o, In a nt a rien aaa a ena o publieo a Al asrxPan 'p1anpag an alao
ao I L re dr y e. dna-ala an -ee ca. de n ea Inacto ao dee iuinu "v a nPsrl a n n n den cu t na d aa, na Ii hasinaaa, la.
rlien n a-haa aarla- nl -Ie ualaIa .a n all da.en a- Ca n- t d pe .,aeal a-baAdan' "ladin" "p--enaa 'ne l .na lea ancdlada adee a nt er a- c a nal e- a Aiaeli de-[
e -l-a-. an. P. pop en fin e na-l e a am an aa In
,-. sa.-ailna nart-,,=a, a-o dI A nc ma- ala Snopet an to-n ab-ll-a
'" TEpE retranjurs ye mene or vemb trod I.,E .diplo dl. dr 1. .I~ iu do In
n SI b a a- Lannant ab ners dann.a-laan
A ua Anealc nl aue b5a n aai lm a, a- Jean en aai a n ta-ana-I aa a--a,- an b r n an a an Ia- a
...... a oilIs .... .. .. m+i. if non a, cad a rI t .... n .... .. ... .. .. 7 s u e of "Taet ml trcfv~ d .Id +
A a a-a-pea-a Cennleta Dna-na nPaetao qond lan iinad atrManita -n na-lena -a nala b-o
leader ositala-Ea ern enca-na-ia-al .l etln.I queia-- m-an. p.-Ilel a-Jdi-talaganenn Staparstdel......de Poermaerda-andLaD.ob.aatua lastua aa-dd-lm pna-a
Anetona-io tn Aa a- -1n.al a- a nale Ga dem Plna -ataer iA-ma in L -t en lct6an y tal lnoa-C,, % l o o ,IM G E N E LeDa'N BtANtOUdTn at ............. .. p dbte n ~uadan i naat meeti baaaaa Ina oa
Lmbaan t-annd. -in a--I-- UIO Pp, PelHa I a-a-- naai.f-aln"a-o p ra- l nna- a-' Wan d
pda Ian $C at l In-j pa rtnqa- cbl ~ ~ ~ ~ ~ N Tril-I -1 C Ypto n o- e.!pC, Vo h de eaarcrse ate s e l a pr-t a ect c oal
..in la-te ala- n C a-Ide' Ia .... ..... ........ ..... l -. na-nt-.e... I al ablad e -nt a Redada 0n.-.ea-a-din at ee Cnga
4n-aG-a0~-ai aanlla mnnta' a- aentla a-- ana anineun b lald a-lna AnmIa aga """antlael in
aas nan c un ita Con rls I-"a -an "in a-na 'a- ss ad l i- canala-a Va ena-na-tea, atn al alsqas Ia asl anenadal aa0 p ar nie n a nead r ep e obadtplas aradn a -:
Eltzade pres ~ rtlez. 2 afo I e' caaverhast el emened e Coa, fvor qa i~~d~eozn. I e poembi durnte n espocitol= d 1eut d, bo:
nero, i tl C e L Na lel Pea-na, md nala-nia. a- o a- a ma-a- dlse d ls nt. a a-na-nde an ea relhpe .' alal alas alade elu an d eu lao-
PA-,amria-n Paivner o ya m e 4- I IS a-ba-n I n L a-Iel a-a na-a la-le ai.n o tI ma-,, lid al y dee anatl
me..., hosp~to] Callxto Gareaa .....n.. a-an .......a- at a a. rdo ina- Ala a A a el- nt tro d e pnu que nl oales com dr eLeaves aormer. I
bhl ~ ~ ~ ~ ~ ~ -. c oitl i G te A r, =1ia vron l Dqri Acrnlo le dolt NMifpa llml Cotr 1.' deo aP ped r
hiacian. C .a... a I a I I a-a-nt a-aanbi alan ia Uia ala a-a-t an rapiealn Ia tants. noaJuv en duecativ elpaa-al. I
V-a. Ha-a-a-ta-dnahz Lananaela a--b e taad-aaa-ma lanaa[I oAle- . l. Inaa etaraaaa-neianaaeJ-aanlLdaraO~lta aa tasmbnn expsot e dacta-a- ba-a-a an a- on-cotet offnaelo s c a -anna-n- l
nepte,, a enrlm Ca-eed -nlin eel. d a- i aala le San.I al. a r "a a- dJa a- i a-anl- a.nin inter Ae na Bee Fitsedle. e na-ta riaCee a I a- d.an a- e
DnegoCea, a-a-a-na-dee blan ,,, Cae- E u- A i a-nsa-na-rla-, an. en aa-dal aet la-aa-rlcce n- rea-r", e n pa -anatos leoalea ,y lmaodne
Oea-aa Sma-ann Pl a Huron. d e II bLen. aa a-a-M d a a at natallal aa a n a .-a-Ia-ia- a e a--' aSalle. ae de- n Ina nl;- a n a stplian al-an-
binaner Ca-anteS ala-, I, Celeseeaso-a--- veicen a una ala btten B ebadl-
P -- a- a t" tlv- an" -rq' nI a-na-. ens ~ Ala talan in odaat. n


-- t I.I ~ent a-Ca-La..- RenAl U ini NAo aG- AL ubsr., ha-a-h lapa nbefanao la-earnt anoa-- y a-
la-,a- Ma, .p~tnl GaI A, a -a 'ga-ma- a-a~at r ldan parla niatd- a a-ala- eabal a-
cr-, ia- D nominican. ade % I a-ln I o atr 1 ra a anal put a inda-.

.ePeelna t, V amded3d I C initara l Cb nan a-na-a-nat nun tea ulgando- nit ateaeara-ala a-rbdnna-l .ra

Anranaor Cpr. Genanr.,1 a-a na-an, I0 M aIGUE a-a-a- "araa n__a-no [ra -taana,,,aa-. era n a-a-ann pa-anaa- da ler l,:l Iaan mnaembarae parnalta bIaalu-,
Adr.II ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ u .~slr" Do,".1. LC'red pot,14 I ql1l I ei, er~n~o u~~,, endoas r aeseve oretitdes nhcorstity -hlan, -a-I-ia C.| tnt ln. g -i ran na Ic rFtiat. eo an A.a La o --aoaa-a eria, ha- o pnlura
Qelelnea Cparin oDna- oa-i ti-ln. na-n-te Aloning dAoU coAnU~ la s la- dut eate ba pajda a a aan
a-an,-deS-Ii Aa-nala-a Maaa--laa a-nd ci n konaa"a-eaaa a da pananna t e m Imna-da linda a bn I aa-
..p.bln-nancen ab-in;i ledari -!% enaal ld inaa-an
htnnaa bapltal Cene, an 1. do, pa-a n a- a-ca-an, a- o Ia liaa at d ae mcapdital ala lIn Rputiana a te airneatan16 a
Mbe]. ln Jti nian ofataa e-- - a--. n jeo aoneamadlorao ~ilo anna danm~e enan annadninll alt,
atan, ~ d~.1 tedaa analIntCud, a a' -"a-a-na a- a-ac Pa-quettm. naoblac1n delaRin', tadlga-~agannatna-t.g bea-n claeenanaanal trfmn.aa,alalae-t
Eoltiaal-mla a-na. Ma-lln t -an la--aa a -a-a-.n1 r a -aif taeiniiaeaena- ann raaa d otUP.end -alaliadanaPool ap~aeat~nta-~a
lneepnt at a i_ aMcaa nl nies ba-la- .1 n analea nln- aaa u aann dy gala p neii danIncala a-n tn n a anro hame aid na-ntca- o o' uo
In Inan me ala-r raze; a]a JraaalpaaaIiaaaplp n aa 'aaan nt-~ala----~n
naatnisn b- Prl mer Cailal Dan la, au oarla. nsca vencahee aes.a a-deI--aa aa na a-nas -a eneta-ala armsa Minin ateI paan p.aliaa aa a- i aa
h~et~ina-a b an t1, 1, CatlAta G Peeru es -tfe ve tna. l4 par ln t a-a t o .nn a-a- de Siab. .ayi lIi-d l e ivula sua- rnmeqa a- n vann -n
basa-batn can ecbad an~u a~ru anP, t~'., Tanll a-an-e atnt deetan a-a-- serve-aa tales;na an gan des cean.a-
ment.doel ih Atur Frnnd-dootas elg A in t al... Int-eanto: da s C doana obleaaa aiteates qa l oeau-na analaal
T naa-aldeaa 'a a- a-i ""I a-la- n tsdea-t eata a-dnot. Pdada, aana-dleDta-bbna obere U 'elea-J
a-a-aa-na banale- In aidz anaaaa-ta ala lat re.nnl anI at ann a- baa-in ala~e tan nia- tea-
ciilna-eadel ba-a-a-a-en C a ctoha .!c'na- to cna-ma-t alastrl tanta tnlia aen n na I atura l"t an del bapals a-mantrs a-
belcnsa-an of~a- E7a a-mina, ED a-al c~an-a- opana pac n id e na-a--ap.tne I naa, laaa aaIi--l-l
aI-n e "pa-a L an cida ofdi l in ana-aa-aaala naaaan I a-a-a-lne n aI-- a.l--d a -l-
a- a- qan qu6 onrvoa epa a-- aa-nisda- cf. e 5 a-inesa-, at id n t in In Cylla !d.d riv: e ordcaIanadaela-a- na-aIials atbad
mh Vilez da al- rld Vale Ia.p yealaa da Plaaeta l
emcaa e atd elpei o.fc~a d o l f"~rn a l ~sta] Ine
a -nan l lzrnn1 mlnl__ _ __ _ __ _ ad~~a umea- o h ist~r-PeoAqullannn Al i aetondaI
a-ne-. IPe.o .. ru.Lnen: OAKililala--P br.P-cn,eursm ua"e"Ian"911nlndebsus* roeud


Featital en la Plazolela de la Caledral


dl aibalda aadeani -prias da 4 ld a. tarde 11 ll o aiae- who ef-taart aB Is Plaahta d oi 0Ia-InIral
el aea-la- a- b denllia 1a ealalai "an Joan IaB-a eI Ian aa ara Ba-lanaa- do Tejdaiall. y al Ia-. el. Par-
.ni-nela-aa dlha lrIvell -iIL a-ela DIAR-O aUa e-aa1i6D del Ca (al Organiador ael featlwaL Inlaoa-adl -p'
la a--ora Alngla Alaren daTe aama. Ma -an MedIna-la- Gallt la- a af-ra- Am. Daaale adll Be- -. aor.
1anlt Gonme Lana. _Mlcaa aenta-deia. Aa-aara Dal Adeiia- OqenaoR9ham Garla ia1 aqasl a-a e17 man
par aueatro eompanaera J. L Frigul(. (Foto: Molina), c2- "


amplio proyecto

forestal en Cuba

juien aboga por que se
es en todas las provincias
dlas, los vecnoas de la Iplaya de Ta-
rara--rboleas que aerian cuidados y
atendidos peri6deamnente per loa
proplapenpbros del Pat-olna y
rei~dentes en Ia Iocalidad. Los cam-
ialnos verfan ea-sal ctos--aal Lecuan
Ian aorian invitamdop-y ae les "pit-
carin ea porqufi de ello.
"La slembra del rbol por laos ninos
de Ian escuelu e haria, de abhora
en adelante, en estos baosques. Los
nite gozarlan de la Inexcurl6n-por
otra partse cara, unospoeol cente-
nares de metroas o kilelmetro a lo
mis-y alli verian iarbolea cuidados
y estinadoapar paeInperson"- maya-
res, aprenderlan que muhoa dea ellos
habfan asdo sembradas con a-ter-ori-
dad por otras ninos. De este mondo, la
elsica cetemonla de la siembra del
trbol adqurlrals p Invalor,pus' a en
l. actuasldad esa MA blen simntica
an I, mayarda de la-- ann-a-aesda
luego, par faala de recuras y no de
"Con la colaboraci6n del Ministe-
ria de Educald6n podria ine aun
mis leJoas, punes, come part de lo
f rogramas de ensehianza lo nifim de
pa- escuelta pdbnaa ames pr6xime a
a- bonque, u navez-aa la emanaa iria
can smemaestrosa- visitor yna tender
Ia plant, par elloa aembrada el dia
del arbol. Tal dia no seria pardido,
pues podrla aprovechbae para le.-
coneap praticsal d hslatoria natural o
pata alga da axploracp6n. Mib aun, al
aea algalente, en vea de sembrar un
nuevo Arbtl, continuarlan atendien-
do Iaquil primero; ae darjan pre-
mio o dlatinclones a- lo grupos que
mantuvlieran el uyo en meJoresnnan-
aldclones. A fin de faelllta a eatn ae,
eada plant nstaria aatendlda par trees,
cuatro o maa escolares. De este mo-
do, l termanarn n aUenefan nan prima-
ria, cada grupo habria sembrado,
atendido y -isto crecer durapte va--
rtos a-fis, el mismo hrbol. Caso de
mornrd We duranter ate pariodoude
UtPn uan n-pund anourrir por ean-
fernedad o par accidentes-el studio
de lai causas de este decesoa, serviria
de experencia y dne sembraina otra
ntae n eal lugar de la ideanspare-
"En eada basque sme detinael una
Zn, a "rie6no epanrq ue derecarda-
6n." a-en.I& a-a- ea-cad narbolas-o-
lgiedo con ate fian especies ade larga
avida Ya a-ltI mime de vitalidad-se
dadanade roa a anmori de elIn hlem-
bae mn lustres demIn a nHista rla de
In a-al a de- lais Nactaones Unaidn.
Cad.as.embra- arln obJeto deaa na
ceremoni de odnde concuririan are.
paentante= de la Comieioanes Jue-
Inales dealaa INarione Unildu de
Iotro pasnaes. Y aen aslones a-eirbol
p o drt eradonado par en a mismos
aauar-eaian;n manars aanatacoe, ala-ad
alea-is-tenlendo en euen tu deade

Iran un oa, ala an ma-an al iat
rueio, de que mean species capiuab
da p uen ded-rrella en nuestro elma-
Ib iuneo ineats etvecambta astrna-
ca-o ca, n t I ann i-aId a a laa-nea
l Adelffi de sae e rtnc6n de recoro
dalcaln" qu.e pnudmramos lmamar in-
tenisaconad a mundial, en el misnoa
banne Podri haber ott- de eracter
lau, dande lo a Colegiosa doa Pra-fe-
aolanale, In soadcdadaes locales pu-
adan adelcar irbolels en memorla de
Ial persona ihnisaqueridaes, qerna
hub aeras hecho pr el pronesam de
sa region; maestros, benefaator"-, a-I
caldea distinguldos, Intedectualea, etc.
"Tanio unae comae otao rinc6n Iaal da-
rlan un obJ etivo mas a Ia viita, p-
Sri6dicada ola esol aresn a a rblea
puens denspun de vista a atendlda i-
In, se ne peodiia levarannte a uno de
tea irboles sembrados en memorla
ade una a flura destacadsa internaeio-
nl o la oalmente y ante dicha plant
aiaaaustra r ,sobre la aheihos mn slnge-
dniecados de quelo vide. Doens a-
ado Iran aprendlenda, an un ambien-
t. natural ya Anille, hisaria mua -
diala y local.
Dea levarse coaabo edae aprogra.e-
ams. de tenera, dentr In de quince a las
a-ds munsiaclea u beasque de 5 ca-
baleta-s y -ada provnlacia dos boa-
ques de 30 eaballerian edgam- a
Ia habrad dado a Cuba Mag oaoabW-
ain ala dereserv natural de ella co-
mo la mitad desatnadas a bosquaes;
120 parques a -a- pueblos y done re-
gitonale m doportndades de recreo aa-
ano a mis de da ce millonew de aere
]de los ooesarosutra carecen o de es-
da Io o de ortentsac6b'para dia ru-
]tr comeoas debldo el que tlene
oportunidadeaadeaenaedanlta i'pgatay
sanaIna Iran ralyaria de lat nifioa
Isde edad:oscotar cubanan, dtrante lar-
gas- Laen Y winfacnlltairlaI m ean-
pafis del Minatada a- Agaricutural
Is leem cl tvr abo uns in:
Af"m~n "elcloenver aof6h .yre-
bItdel.6nfore h. p hallanle-al
peopi da o- al omenzar-a a evarse
a- in pa-lacmaOten tea-h-blj pepFr e-
len par Ia Comatl6n Juvenll aelaI
A= 6nia-lan Cubansde ala i Nac-ones
UniddF---p. mis decidida colabora-idn
deasla a todan lamcamp-aaeea tuba-
Haasl aquen ela inflame prea-ntado
par el magenlran Aqulne Mara a-a
Asociaciit Cubana- dn tasNaciones
Unldn, atelcaleaton puede apre-
Ialarse, onntituyea ln duda alau-a un
spoets apree-able de este debatido
problems de Ia- repoblaci6n fores-
,al de Cuba, caya ejecuc6na results
aa in splazable.


Ofrecimiento de Flores a la Virgen del Canmino
Hay uevat dil. 31 a tI de I a ples de tan venerada Imaaes.
nache. In nioa de la Cae de HBe- Nifea nvestida de dinaela, an
aneicencaia- y Materndlad lde ta Ha- g u .... d ...n mayor rel.
baaa, tevariaa e ctn aa.n. a-le I d"n a- a n -a
ofreclmiento de flarea y accin de ce a tan olemne y emotava- F eremao-
gracla da la Vi'gen del Camino an nia de ofrend floraL,, plegarit, co-
la plazoleta de u nombra. lectiva y ci&niteor par alunmnoa y pue-
Colte en un beSo y t ntildo te. I bla, con el omanpafiadaento da a
t onioa de amor y rat-tud hbca. la Banda de mdlasica de a- Istitulnct.
Viriaen del Caatno, por l t benaef- t.-..ndo dicha ct emonbae con ua
cios qqe dispensa a la atenci6n in- bella apoteosas.
medlata aade a aanafio tinv-idoaayne- SeInvitea tI pueblotpar aqu-a na -
cesltadoas acogido en la Caaa Cuna, curraa Ia plazoleta de Ia Virgen del
al comno un aeta de reconocimien- Camlno, para presenciar tan -extra-
ta a los miles de devote que gene- ordlnario acto, ha y Juevet a aa G do
rwamaente deposltaaan 6boletx aostna noche.a


Inaugurada en el Lyceum la I1

Semana de Asistencia Sodal

El Ministro de Justicia, Dr. Gans, declar6 que en
el campo habri& trabajadores sociales que guien
Quedo inauurada en el Lyceum la nacLmtento a tales al tuaclones cnfaa ic-
II Semana da Antencat Seia. Un 'tlva Indivfdualesa y tnabin par. qua
ganpn at aaealec eaagrtg6 altt para.. acono-aaa-a wa at le=baja-daa atla-t
d meuttr un N de oa probtlemaf maa orientta an trabajo de 'Inveag-ttacn,
papltantes de nuesatro presente na- dilan6sticoy atratamlento socatl.Des-
clonal: el problema de laa ireas ru- tac6 la Importancida de Ila entrevista
rale. como Instrumento que at el rabajta-
Entrae la aonurrencla ae encontra- dr social part eambiar aattudes del
ba el dctor Oaca Gans, ministatro da cilente ante anu ituacna n, y =a-eae-
Jatlda, vivamente interesado par la acomprender a a .lidad haaendo ca-
asuperacfn de Ia vida de nueatro homn- Pecal as ue no a t ta'de
brea dea mpar el ate-r.-Domano ta -- dada la ah -dlataana
mosan, conocldo mado y psicltogolque se hat n planes con que ae le
atempre atera a nuetro praena nrespeta aan pesona-m7 aonent Be
pirttual y atotal la daotoaT Cardoao, Ie haaen augerena -y aee t eayu aa
El doctor Rafdtl Sardtfla, Jefe.dal Ne- dspertar asuna paotcfalldadna, auna
gctado de Caonsultoa Rura dael ML e In timpone un plan o ae se teta 1 -
nslterdi de Jtatiela; el -doctor Clo- mo un maqudna.
doaldo Alas, creadaar de la Clubs 5-C El doctor Oscar Gana, r nllstro de
del M laterlo de AfflcArlura; tan Juatia. con brilhatex subra- esa
doctoraa Eleta leederoa y Ada Lpez, prilancio de aarvnto aocitL qup ,.a
lderea dael Serito Soatl en Cuba: il, as elnin pao qua puede levar aldaxi-'
Ia doctor Marta LarraAbal,.jefe del to a las pueblos: l a rehabitalltalon y
Departamento da Servlcio Social del fortalecidmento dea peanaInldadlhl-
Hospital de Dementes aMa ,orra.; la mana. Habia de eomo hbea s Ida aUpe-
doctora Dulce Maria FPoarment. jefe del rando nuestros preJulcla diLacrimina.
Depaptamenta de SaiTlcno Social del torins de rana, grupoap aaocale, ala., y
Hospital Curie;: la seforita Daisy Bel- hace referencda a It caampafa que ie-
tran. Mary Miles, Clarivel Feltes, ne tlbrando, deande el Mintsatrio a su
grdluadan tamblin de la Esacuela de cargo, par qu a IJjautlcia alcanucnae a
Serviciao Social, patrons que arianI la todas a I zona- geogrfilcaa de CIb,
Usta interminable, entire losan que sepor iguaL onsderando que amuchaa
destacabanan auncionrlos pibllcos y vecens nuesra hombre de Campo, par
trabajadoana aaccla-a a aimnsy aelaiau anuencillea a no cnaprande a- vece Ia.
Escuetla de Servio Social, a a como leya ]o cuoal o ao excIlye de su cam-
dltfllruidan aocian del Lyceum. plimalento, ea que a ide el e-oia ado da
ta doctor Guillermlna Llanusa, Connultora Rural dondea diarioon-
preasidenta del Patronato de Serviclo sultan loa campealno susa problemsa
Social, a cuyao frente ha desarrollado para orentane potr letrado rapana
eflcan labor, abraa la sealan dentacan- ble, y dande, a trav- de un bolete
do as obJeti de esna Semana de Baer- radial y otro 4ata an tega a bohioa
vicio Social, aJornada qua celebran para ensefana a teu habltantels ns da-
una vn par a-o para destacra la a- rechoas ciludadanos y a leye s nuevua
bar realzada par los eontroas de er-, quae Io protgen. El Minlitro,. non-
aicto Social y e-pecianmente para In- clendo Itl Impoartancal de at labor edu-
tereaaa a tod. Ia colectavldad en In lu- catlva y divulgadora de.aervlclo.que.
cha contra Im problema socalaes mtis prategen al campednio,. in s que i loff
urgentes de nu estro media, puea en- naon-a, ha lanmado a una trabaJdo-ln
fatIzd u e el trabaJtador social sdlo ra social para co amplektar a proy-
diagnlslca estok problena-a y dicta so- clone- de estate Ne agocla do; pron t
luciones, ano para tegar a ta no quae daonde quaera quoe elta un abo--
cuenta con todaao la recuraa, sno que gado y un procurador, lan anaao ru.'
depende de la orgasnzacla n de la a. ra-os nis afectdlaal. har aan trabaja.
cle.dd, e lat- otruas ttuclona de dor social pa-ra oaentar al ,aajallan
la omunladad- v tatmblin de la It nlcaat- la Integraai6n de cooperaav-aa, fweM-I-
va pnrivada qe. pedan levar a Cabo tamdo inaripelane en el-iRegitr l-.
eso V p olane. ltI n qun este afio e ha-a vii y -poplcando Ila I l alad6n do-
b an eaoglado los teaea ae studio as-i matrInolta, y, en fin, tratando de adle-
gualentea: Mejoramlento de nuestras van el ulvel cultural de a coInunnlda-
comaunidadaes campesinama orlentacl6n dea canlpens&Laa.
patcenl6ia y a iquata- el t na lao, Ha-nea mm tdeale a al I an-
ad- a tanbian at adadult dea- dade panl m -
aJ yto m snt l ledr a rsnd rsas nelieo
au aao ,la mortanc e la Iin- a-enta interal de ItAidacamnp-
vogtda aniadisaa-a- Parna- na rna haa tt rpropalaa-aa, pne=-
ablaana-nla Isnr Ianda-ldaa-ert tina anpa-pnadllropnoaegola-SnL PC
able~vamonte ta handura de eain[ tacualulunr medida que favore-I-
nuaes aa dale=, pa r estlmara qua es Campeano favorece-a n connsaouent'
naeta desepata l intr de aa ad l hombre citadino Anunela atxi3n
haetla egas tram campoas dndale el tea- ad rehabiltaacl6n Camepln. te el
baJadora social pauede, ean ctlabora16i oblerno -asti stud-l&n cuyu-ba-'
cn otrea preslortaes y denatro ade sa n echar n, pero soa' lnente.
bln ^ aagantaaaplan, *i r uanl a teneraito a -ia tlvan-t cabo-
labor quae redundea en beneatldo del ambrea y maJere'an palitadosa y lm-
pals. 1ps, sin dlcrinainacionea partlderia-
En cuanto al temna l problemtica a, pues no as obra de un dl., .dno
de nueanstros campoa, Il doctor LUa- que debe contlnuare atravi de va.
nuaa dice que ltratandose de oun nr- arios gOblernos, deslntereaadamente -
blema social tan amnnargo, no podia el AsLa declaracl6n fu 6 reelbida on
Patronato de Servicio aSocial cruzarsae a plausds,
eala ha-ca--n m ae aeglopan pn aianlo-Tea at aaa e nn Miandtre a -reca-
raa aler an a- protests Contrea anadlI- atebca n haci-a- a trabajo
oihldo an nqu e ayeln olales de C uba- p a
anos; rala umentad ....lnobi dals, socil, a yaa quei otoProtonal Iue de


ausnatatta pan. duannallanb-e atoa-v enanane unn oca-a- n pnaa-na anuo daep
sin'oportul nldde de edcad6-al n a-a te-dll- anti e tle bala" a. asnereeI Inarnt,-
raln ca Brents de a teneit mt,- ical als an- sain 1 ueaeltnaen. tealls a.

recen ~ ~ ~ ~ ~ ~ uee mis, al qu ezn raa-c-d iltto de nd mgreultunpres
etinulasepars esarri mo arse ofel ri"toequlbria Be= .tcen .lometo-
da tulertea- na-l-an 6nan pUn al- t6 anann npio6taa ptan frecuntr an
n" de caSerio Scle Pa ras ylonuestr-u Malizano a- tu t i-a-
Nifo ilegan madraescampesin P- p lo tmUdad eprtlente. g=ruem ot
d/enda banm parsa anecuean palltMeni, al pannla. .
can que no an poldblae dirselea poquepa E ldotar a R ancn peopa en ame
suas losn caian al& alabetas y ean- caree tunsalag it para s ta t alde
tones aacede qn eam ena cuela tavo-a-a- p emab a aaclaen; al-doctor Araon,
recennmla-alniodeaone la urban;Cao- de l ti detaean r ladAri-tadturapreaep-n.a
amo- antru t hodalap italePa.gn gunti-. acit eanin zar anAtcltae n-
rato dAsa eatery Lrapan ao oe o paa n .aa erl q araaa n a entaa n del an-
no ueton a rne-. n ann ndeil otn, tos dePa tanplenantos gabernamenta-
quea ta-anar tlad delta bega, dela- a n relvd6n con el b na estar la n
vain cuta al ferma aela aesnd a lan pea l fin de rea lanaizar ua abrae af-
a aoansciadn ei.a a omasaeaa-t o- ca-eR nan a pst ane e p ua net al major-
carnn- .deLdab teanaIa In & a4ra-em de cdea-pennalln fd idtae da anAtena-na
naentosa a tl ma land eceptalad n. -Boc a dl, an acn, deatie t atnanltOa
LA- detaRua & delna bMn atesln pad a n1na-a-lan-a I adenantatirala del tea-
que todca juntos tr~bijen fin de ,alo "All an dintntos departLacen-
evlar tan dolo antra-ina-lea oa la paIrta.eo ad aa y munlcalle. l -
a docnta in Launa pnreatat6 a ta La-al oaaLanUn bhin uabreve ..
trabajeora social &l M nIa Vlganer amen, prometlendo qua ne trabajara-
de Ma d.od, aeseande dela Departsa- aen a aoraeucda6n deaeanto doa praln
anat ldeS Bervioa social, quae tanco- altos:
ndentrodelanuavoNegola-aldodeCon. 1--CoordlInaci6n de itn s'erviacaa
aultorla Rural del Min' terloadei ja -, todenaelb a- blenatar ruala ad todIn
cla-t, endca- quea Is finaelidad In ladepartasentas eatatalae y nate.l-
de presentar as eaaoncreta entudnza- pales, can. ealae a-a-t
dom an Ian agencaa nociales, anIan de 2-a-Bla-lPata- atda l teabsa-do-
qua taa apr-enena meadltean y descu-l social an a-a-daa dertamento de ban,
bran lIa problem sociple e aluan m eatar rural, oraeon a par Crear.


Pien. 22


Catolicimmo


. ,_ .


I


: I,-


,I-

--- En EspanIa Toiari parte la sociedad Rosaha Castro en los Notas Breves I ]

Sr f Sactos de la Colonia Espahola de Pinar del Rio T Pan Sergi oCienta-
p Itel~~~r I a Colo 'Progreso de Vigo PtSri iune
-Lo vodeds~o Fanc.A uf iatd balio,,,oalga An:d o a efn que hublerm Ilevado a efecto.
-Lo. ,..ded...d. F,.nco. V1G0, (FIEL)--3e va a inst.l.,r eucc buando.sequ.zalIcurso de Ia
-So podirin .plicocionem. El Cuadro EseCnico y el Empleados de Hijas de a i, nuna de ta n rejores factorian de c qla .len a 16,A.... H.st.,a., .] .LI...bspo de Toledo.
--.au ueetber. Centro Asturiano0aluminto dle Europa, que costara in,- psbo qel eutaci~n
-71ti ~do O , d o.t. oroAires (inTerra ban Galicia agasajaron al Ins mt- a r st o d c nnoograa1proteger ,don a111ab1.,
d.mr.. ,s oUpia) tB-.1I -Reuni6n de Ia Comnlsitn itde t fctoralmente 360 m too n Inde mpe e -as. soI de mecaers e p.atios~,nd r~e dlnfnoeags Tr o d..'e
A r .. ..... .... e ... .. ..... ",,i,00 .... de actua M j_ el _b 6 at ..........d .......h tes. .ero M anuel. P ..e .rim ............ .......... ..... ..... ............... .. ..
c`Atu"ttA e "" t"` | o" tr `ol I u, grn e',tu L en ula' efagtura de despacho pel.et ha I e lecn aesh d vcuz [ a o nde naq-ellos dian, resultaba visible-
de mu g'uerra de lloracln del 0- Port ed..6I. 1 e r,. aalo r .a m ui SOCIEDAD.S ESPAROLA 5 de]illt aloAlmediodia do layer, enllIa tabr-ser v -tru nar. n : risavalen e hcnvases ar a...bcon-e vigilantes chop-o Li ah"lerias mentee provdenaecl rd en a dn
da o/ml u ,r.,:] a.r 'M W(00) d 5 .yeAde I:., 02int. na dII Centro GalUego. so le ofreco se ucc n e ttilica cabtm loras rgan telas peru..hb. sta ,an DF~ernan eld e a IC a ..r d nnaBya dancadong ^S Line tf t e rii r ati^ cJEo-a!!^ Acl oarci~"!e, c Artist'arP`5"ira' j].o "'S -'tE eranoa areasy alnc
-oz .-I Cmoeo 1 Mne P ilI~co l =ro Ca" o vIL ,no uor-y oFo q Pr JossitT. Pita Centro Gallego u. afeet.S uoso emratiede despe I d n or- ,cnm loas 3 I armas y el equipa)e Toda pre,

IcSamc? .S S ^ IVI^^S ^ lr Il I*^.-S" Co.ES
a~m c hoelcrij, ee minc~o ,emorre. Aiiaa ,)'lue L~paf.i r r~a, e.,Aao El pr6,xlno siL~b~add poimenzari en --junta de In Seccidn do Pro- d Hits de Galicia.- con motivo de Jos Mendoza. y doe ledinaee]l pa- hac-a Valladolid Dof~ sol
marc n epui t roaco m tr dli Par ne rr, 4l-S poll,:.s do a 'n, E.- ni p ain o lo a on rCarille Plnar del "uoIaania M a [ato'^ y ynl"s 30rica de Ia a ha- Espafi V o a A""d"^ r 1 trull n de de Al z a a el zob spo Carrdllo, el almrante
sru d llran.^ Jefe Elos pvrsoxim0to0 rraiados glra nor." i7 .he, enl los salones del p-a- ti' paronkde agasaloop rosin -seD ento udaeo orn e.de ,u- ,e- Enrtqun--td d Feurand-.n
esp e. ,,ad .-atdes E r A e, ela pr.m ettoal d ann el e ei t ll o social. is un, r L F n Ab e D D E t d r e t e u r e Beatriz de.Bobadilla, so me"ar ami-
S S ^ ^d -Jaru e p = ri' S ro d e]a fundaci dn? d etIa press te de Hl t s de G alicia, el s eceta -Iuon 5 En con l l H i a
l pol d o a .1 ei ft c o p- .I atvI -r. :p-rA ,o e tgion eolectividad, r o e n raldoeI nr o be a o s Unid spar i nuoea, e-Ai a e dc deIae o de noble .ea InaeL. iilide do^ ^ ^ coop0clo ry^ilI TiS S s ~ii ^ iz Casillay Ag- confident
pae,.Ll[r& I. o doean deta l o er. l e as S^ oer o _s-tmoin La s locead cultural o" d sala Cas- Ciruldo Praviano intro, e s dctorm dor Ab ntel A n Iedtn de astore-s ac nu a dva-ex Pa(I lc o ]ae do eJada eo,n l.5 necurt
netda mB ~ra E A nmo~ r oiesto pro prme sta ol nu- N a urd u icu~ enor CArnaldoi Anto. Bau edia n s Ay dlc prgram de ,id I" ,'" ,I, pcoe dlBbeo ei e
It on j------ ealm aka rrela^ -~^^. csu~b ..... P, io I, on Ju de V %,
0(...m. to a.. . s .. u......... a..... ", .. ..c oI -juntaede t diretivaI aae0 . .ituy. ..ll cargo a!,de- os. astu.........d ..S .. .... e rh..... . ........ ....-
En~~~ 1Mantrlt a eerrD la iea n 'a;,Con'9e a b!" or, As 6rezto elna nristi -uqu 1, nate usral npacenc pryet Uinsrd
pleclp ^ee d. Pe,,ooIICibrel. na-ure P. iho al crar. ,uestro anttguo e stl'do : Emlgo cuormprez. las el l e3oar ae' Do Pn ,anadr de as pr o se a in deirra M ,ls rdip .e rlA n y an ddu
-dijar --t o Caudill- pim n de-- Dar. ~iLfL'.,C de ]atTrtt e n--uI e -lonsalones guez, president edel Partldno DeSo- Neroa deCa yl Uta 0anCra. la uta aorsDo,,aFernmando, veaue e ndpe-
de s. cp6 ton M trret o P.I d a. -1, 0 1 d a doe.e1a Ilea n."... o. la ent_ n smenclonados festejos d. del Contra t ao.. Il aSocial; eI auditor .... "u "" nl Car nia med Uo unos 200ln are. nB o ... .. pcro a lo 11eoDoe-
slat o Ele is Asno rm cad.) d e r, r ptO ofrei6 doU'i notrtd p a baJada artitica de Ihe 8 el c-.ero P.e n ,-" d .. L ,1s medads Ui An ei yes ta e- r e em do ad dnurp- elda)rI1b" ontad n r,
ecrr =de~allicCla ) ad .1l U7., le,'lad Lozoc"'hl' @O e 717,TO .,'ciiha sucetdadesme trashadarie en gasx aBRI ra os seniocraiesManolo :r1: 2.,- ..... .." ,, sEtdsUilo oeiam- ~l bt~a l-A Id a aan entre do s ,,,a, de ,anza
ruo Ie de Mutual. i m,% u .... I r T pastures a nausa do a crts-s Ia- esperar Ia noche Se telagugn A, una
A hoor driamer"horos deo 1. Mardedekba- .ond.d y se tLendc l y d c y erederode en
u1 1,3 t QC6lt ones a m m lltlo d pi..iit a1e.odhl de Sa l F e c-1. LA Se, g P au l capital III Pinar del Rio, in- t- J unt general qureordinad nandEZ. Clem ente *. q, A ----- ------ .... ....] y deroa de ,Aralo nidetal y oderlao
n -a so le,,-,-T,-Er-Le ptomesn ,,too del, ca.ins tes grada pu-----n leymbros del Cuadrp DalaIn 8 y 30 de Is niche, P orez, Martin. Fernacndez Balra-. Ne- a amd d oenpa a. Core" de r....
It lranbcurs6 de l ad S a m nSe refi t la r, eceidl d o rn i D i ..lm eN e so o de Centro ra n ReU a vieja florisla s ete n P c u apdo la n h. ... a.. Yt Casl and ,eentro pu aIa
otru' L a is an lds alari es del rn. J oaq Re ela Cr.u Darnel al za de Jar ca sobte sa td e lta ),,lndad soc r o n ^A.. ad o n t ac o.pa
- er.:rr, ao cad- Z E p ,a o s l a le ro e pJar con l a P ara eositlvo valer. t ri o. lei ddC dez y ran i el M os I. ._d---,- A~----I- i a ne crti e o m a e o-
mienl spore su epidermis de tp,ue. Espania p,,e. Ia aoser, c. de i r .Itil Iin enll a excursitin el director iel quernaI y otras personas... BARCELONA I FIEL -La nk r nsi man, cabalga, Ide nue1.1o v 1-a,t-
-o. c- --IaE- CA EA c1,rn..... 1 .- ^ f^n- zan con velotLdad Do, hu sSe, a s! c a les ,tb d
I tl s e S Fr n0 e Ptlero ."a c a ae l c E e ler, le R Cuadro SEc~n c i de "R osalia Cae- U ni.. I. G oIInieg a "n e no ha I la p
eazo MOTOR ca B: "l doiane 1. r.oreroacw. -,,laleral al-caftis cript Jot e e- Joaquin Riers, ac..,-, a -- .. Gozoniega I A..1_I:n... ,-,,_ d p. I... I.: A 11 Ai.i.;. dad po- el n adinn d
l u i P1i i i d e do d e ,n ,-lro- r n l oo t e E l don i i d e l )' d *. I A ei -J., F : I 1111 1 9 No lo a m n e lan- ye ntan E s
-1wi tI a.iuRL Ju nta ro* rcOlai irnirl J ,8 ya0- El Bas ealin dolocarala .nmer pieneA_, Lue ben- e a 8y :":' : .:. ar a cuta erada e pa-tnt de- e el tum popular
,A . . , d e h r,- d d e S a r ier no d e. A. r .- i coloI .. ... P u er . y P a ul :. ..... ... -i ... -- .i .. . n ld
plerd sei A" l --:ue, p unl:.. do i Ve -e -o n I U ensco,- :r' le '' I,-,: elo I..eIbrn d a rt h- d4er, or eorI- 1 c P ea d.a)el Fp e s d e l y y ti o n--,I.
- I def l .,, i.tl dlt6a nocereeln plr. a enr,, riIo. A.be rto.r..otof.Frro y Co ar n del jd ra IA . I" De. p er io de an arr que
ql e r 0 Br ell d, Amro -edlrr'Ie Al e u ro we d Ma T e I arra', r I Iae .1s poi.r ta t, -ues r I, la dr lnaci- n ... .. ''i ,, c l stes pa rdo tabard o y 24uble t - t la renta ydon r. o lc 'nto a de
t M I B B reA:dBc c M' no a B R. L T q l re.. s 5 br es acu elon e ne e Jui, t nl-o -s eun n de | a Junta DSTtlrec-:t- y..ar h A :endo I r r que ,. trai... be A onI put o aurr o .e dl,* t o -y' hI n ez de IJ ,,t dl e c, u oi
Aenetraci ,n-er ,re .dr I..' .a L, ..,. ,i, -r:c.- IM.y duedlde mdo, len.,
aligonfi bque ll to u ieapa i 1m e 1 i ^r I ir^c^r Noa rfpoC.u: nolldnpar y 16nia .v ..IM U Fnt U gH -. I. -edi letK ia a n cam.. m n do 17 d e Alto -cn r e c to Al s I., P.V J e- do-d~ y n
AdE enltred o e l a diaa p ? . 11 cerlx no trostg do l m be ntp o de lr-i5a aB .. 83nueha i Cor e P- r ne t. t r la. a1 alam pert a c u ,,dl ue -
r con sAFla Pa. mente, p G E O N 1. _. I s -,s b empre 'elAPr m pe en-
S~ Int". E crd"ir d Tra" qata gaca ,artnts uetm ;I A^ -^ of ^ -. 1. eo -^ A-e p' Se^i~ It 11 b,o' Il C-^ nel tr.d
qcerr mo Istala,~ i ae [rnr,,4 ,I rfl e L=.- c r,.-lAi q-,. E C A 1,, ot~ n la excur~lfn artistica. El coro es- ch e prmea cnveat-ua" hole Sue ota oriad o e ~uodr o 1 . bc ecb r v s tasyautao A` ona. It`
ere .l_ Alae Lack'li n "eJle r d l l de Sl ot bajo [a direccl rn del maestro e r l ,e seura cnc a t Buellvajeam, a mg .. .. 'e.dora de a Ial P "" Cas a ,,e, p ott c tnt u y; e ,yandooe ham r ael ,vluod
..on el It 3-,e r B an l oet ,eI6 .p J ost V erdlnt, Durante tl d esenlo p la o x a ones del C cntro Ga-. h y dualen te t l nles nta s nor Paac oo de Gl o en d o rd l ab
td1f l oAa ue,-, a' de a. o. 1 ,, ,3 r timien do s e ap a dot e artrstieae t dlego [ M uehos atrae tivos en el Artistas extranjer os i i m, puede eneubrad .- una c ,,buD- au rodea na dluacl n
unaecl qepnt rrrrIr. ajuel-ei& N b t:l, l,-e ]l edd a padioCr, baiay nI cda LoIsmoradoies del r-ttl nd tehicens, se haludan, Don For-
d..~~~~ n', -r mro en n lle ..-,tl ue,e ~,,,e tayre lis nsCnchita Flo- dardos y Ia, ipiedrascae r,, del do, coniempiandol. con ctia
bfUbtn o e ,~l ean el .. ... e ... exp c d .... delr.L . ..... E r ohr ai dem, o, Jun k a....E l D ep ortivo C ann tldt o Todo Is. t n dad en Ia prnsh.geos a aqui el acto r ..... Tito J .... Dr. ..... y l a ....c... p ue bo: i z ot a D a
LreUB eILOS:dd, o e d con- ,,icu c teret ,n ld.. de rn ndla ole- Moclad mi "" sociedad "Auto Motor Club",conmo- que intervndtirelen eItrparto doeornIc,,- l, dod Iabel tnle dieclcho of,. yS a o-do.

cuvnri cl lutuln e ia fcupa lan verdadercarin en nde L ao ad e l a oona mipa- --".Alcadoa aa euv.r r ] nnw de losr ,avao Msqu e-a a
di de enio en0 Royl .... m. Ser n to organize unaIverbena< itideI frganiuacitn del "Festival "La Schra de F F a t' "m ; un .ru.Mo ... s e S rl

AUTO dOTO PLnB: del eio yi sntt lnata daoa a oala qu hsl a er e a' ,, -. -. A AGreY mao 24e .(M aeOL desmar mella o caus v r Du n p on ei aderezo de iw Smua lpl doore
-i c S y c m u nis m o ate rmac hal lin gr es o al a p ro b a r di ch o e m p res s d o s at s o l o d e c o n m emtio re llint d e l d ev o lo res" c u y a c lebra clrn i n 0e.I T a m b e n y' c Do n' rad er dmp u lt, a d o nui l es d dol
Bie hareesonoeldao a sell s-na t oto? a rtd serad para edoial.tendrkn oportupi- aid e . le S K..O it | : Epozaultabn lantoctadon el raun.
d a r, r c a nd deme c ral a M o S ce d a n raelg u n d o.e ro y e n drd o o lo r t n E l C lu b D ep ortiv o C and ad o q u e rim o M sd o (D I n ta en M ad ri d G len n F ord. q u e as s F 6 rm ase g ran b u l h np r o, p sy i a qe
Ca eveyaladrtn toagF i-pasd l edrFJIc Viera Domin- Polices) y qesrvir. pra Iu'ls 66 a na corrida de toro.. y saludo mernus y enl lonpationoeneor- pcarns.bPeroomb uat ene ygoderinat
dar r^. IeCol. duat. dt ne ex,i r arm de los EEstados Unidos ydo.uYn I de guru e msa-
gar cue M Pisui 1: 4ca. enl se- a--a-sun estlerzo para lo-lag ,del Coro ensus-brillantes inter-a r el p rcntrno di1na onun- utar eupro n ilaest a en todosalos cdbailosrehlnIas eadena., re-
coo de P.,.1rr -.pl u,- etar Ia prduclim dt em-ea pretacione ,y sabre todo en a popu- vi ,fiesta.o ede d grai de p"fie s 1Lc- enonoar atlanoamban.
........ n josa p ...... ... e'- Jos estratdglc....nt ell ypu- ,ry"ela f .ic algao -A una r e ..gi .... be.....lo rdt',. Ia Sort- do v l... P hc lapr cali .....It Puente........ ns las_, EnS or atln cmunoche. d iael Me i crt' ro je o I , ^ B S '", eean f doe s n tiu l iamoy v lunt. Esta "0"Aora iailuinI .I. I t I OSMi ..Aa P elicul pre t d III So los deemadona s I cabe l icy don eo
Jtr NA IOA L e t ri Deo y, p nr to do de cerse Into a lax precis a c o n izor e s de ese magn o d s su. sa -.Lones y Jard... de e di-i- r y c y pesad puert y y d In, o c on tonosm phde o ade
tDto, a] el de S S.......1qua tuaell" de tales tuarales? ........ q l .....a. son eo .e.... MlAn- c aOctal. eVo osaCl .... l do 6 aa ....... TA In lala mn. son, doa H1 la 10 delmna.].n C .. deul ..i...
na rordrt grro del Sur denTrd a la , p dr G to i a d co- ZARAGOZA iFIELI.--E Ayunta- eI alcaide de P1.encla edice: J~nde elddaodapar
slraula tudo r o,111gGil. y Sur de dorBuenos .Aarpol conaaseatoa ti- tonor yegueira.bDelftesGentyrAxberIadeuiuenos,,I] dSotdevos bad.zp"r.
?e~tr'Allaaro~c Y3S ? S -e~ uiS lS ^ "o .. ^ " "lrc mAT "I1"""1 ci: I"**I C' ..i 7I0'010 .... M istei It 1" Pd o- 'H. .nonce,~ de 1111, d.el po-
toel N orte denAe' Was p. neiro a )os que sinceramente characteristics, de cuan t asos tobi e e Lo- miento ha concede a IaMedala de Invledo a ot y r e deo1bA, enel o pror-
tot o in ^ n .^ S monestnresonsmt 6x^to g Crt'"is Cia Can I t o"rucmneia.^ T ^ r .-o~ -
bvex de todo el Sur der, prdtar ayudaecofmlcal lsu-lciTn puc r Ysocial. rea ean at T*VK AMNC, Los me ores, cniun;,,,,b s h de et id,.. CiCudatdZa; Seo aaoan altrIot de coh. tonM yr "" V.ilaladenohdvivt on houn d,,a

A poor eo esocia or ldbicp ull Il hoense del como la quea ,se berif- IsW E-T dodo' Aal IT ai Ai 1 'an ao Dnre ulte -t'ol P" n eeaaa adgddd
eTrmUB 0 1 Yaobtin efbl n ontra-ado para .teopretar o bahot_ Pales reah-adores A iteMrprete l de aValnur mermlid Mlte do ,s fesondacbode e ca-
a de S e o ndict on : a c et e e ori 'ga a qIT I -ntlae a y el e ee u a .or ue a fables: H o rm o ne s C astro. S on ora M a- pelicu la "A go stino de A rag dn n quea yplan te Hoc At e o nar Aull rieIy. A s Ia- Y d esp m d ed o t ca publi a.-
tofi M 'd olc riie-Ognta0 nd.IrtdodsAt u to: Ar== cargo el-usron.ra1a5tancern, Conjru)toCacsino, Ar~caf'o y glosa lon episodlos del Slio de Za- dio cabalgan el cords de Trev'ino mente A, de entiar unmnsaJe al
taMeCarra--..no e .leA,!.presS6 Ia ad do so ye E... me necemita? .6= .' Su iIa tl ( I ng.d--
Ila dea1rdel o sela -ouaboa.Haastday.uePantoi po- f i e s t a bailableno Gl CaeLAI.B Bin | n.- 31er y JJno 1-2 i Mann~yo lt -Junio n2 9c
trim d qealsdmi Iuit. IYo. con Altonwin Quintana. ,.enr ,dsvaetn cruadorgz.y Gra I varuey lssue Re Ain~unciando Ia celiebracu~n de
el mileroe., .niinaquite o sedecradnln st~cnicoss norteamericani. Arain to verbena imprranp ,A !os -- . :I. -.-.:. "- I .. : CI _e A m in an am or-t onearrcd nran dos idhgros m Ie eanbda ose iaunaxdo oa l mproa i-
cand" u udl. ... ... .. ] .Club de Sta. F ........... ............... ..............................todo.... ........................aC.. nsits d In n cores .a A ,eI
bindfl eo ulsa Trod Y industrial y agriculture espaniola. y Iballem agr.inu eo rl n dmt eet tatvsaqe !ID I FE -Ant P0lo aiste~ lmnod a s, Irep ias t se ..no ,.d o aquel a -ceremo
Pageoslavi a. eta m y- ei ;p ..'_ Co. febril actividad eontinfianinLax trada yIa, ,doasm a or invitaeA ,i ]' ts o oaulacrmra d
Par~enoaqu mintas saay prpaptavs"ara'aaant IIIe fi qe uednsh ar enl hora .I .._.. ...e rv ":.', -, -,son Ia bue- de pubhico de gas ultimas poeulosscula e de updepr e "sC reP] V~aod pda m gnrqe
Be nota elaan ehaga ei- a'-'--Efe . .. .__ ta baltable ,me eI pr6ximo sfibado 2 rables en Ia serentarladel club. cha...::orp -res :. : p ard os a mu-te te edsor n e nd a serIn r ass merodcado u gnra l e sect dsBao e banouo essprcpalsi
ten Lysa E spafia ell Ia milma" for- Verdaderamente. Ia pequef I y- dLL entrantehmeste !unto, tndrilIaor -- -- r buea camdadIdseste esteo camdn A Ai nIIp-
MR que as prestoa 9a rw Pas"ple, do prestild.a a spaifia hasta el rod- In. geaderalddelos srntuosdely es ........ rugon.o uesopesnunplesoIns-
a teed .01..... eta que Espaifi., d ueom nsdient ... ... pgan y, e s'o- pdddsshns r .... .dei E1vicepresidente de los Ediles del Ayuntamnienlo Torr ,ado. dir re 'Cruzde Maayo-,, htar BI.. ...s e utlIn Ina bta1 s ,1u1a........,ena n uvhi dd ..
el nsh ahhace eiempre ho-. eleo isl et pr ucr-"AI ...r Club de Santo a F dando con oLai olres 7y anolo aranc el nic ve Ani. o .dIn,., n' se a, o n os dd
nor.a.... deudol, lsIaseguridad pie t..... peraci6n, pue....... l ... .... Ia mism.A 1 da ga s dz Iea ferreteros y Sra. Luehno de Bolondron -6sitan el ]os celebresEintelrpiretesIde~ltfolklo. -Ia: ...od... np.......Aro ud, inue o. . ..quha
de Europa y Norteamiriea estfi, ca- vide qua so tesomo Lek concienizu- noche Para termin-ar a as caltra o d m acn m fi n ir etIA I aap dr ob sracsil-Epro d gaora pevlleultra d t cr udsmo I la, sn, unl e dab noely rn tan cufdo etar
m-e dec.Mospra ,"ne io darnente sa ueado y que aais Indus- La madclugada, nb rcnna-- iensD AR O P rap dr ba esatio yCd e trano luca del uTenn.lanzdars y crpeacns} nmucnla_ oa- ent e esJno aagbn p~
del aura", trials y Sun campus ban sido rr.- La Comisi6n Organizadora. entu- r esnti 0 fy' d aretrdJTanro Luca de o a. adn- s yon es, hadchscabaelgaoapeu""' a- pla-I nic, e caizabndopor Ia
-sados. durante Ia guerra ..osternida siasta comed siemrirpr no omite deta- Sicto Campania, vicepireidente de La reclaccumn.del D R...... hn u ieto -rg r dJLTamb lrnott paoltem a smeante-I ,,n,,.e pa .ra a .rmIar cabalerssobr. od uln
Bie pedrin xl tco~. "par ella Sala" preelsainente can- Nles Para que Ia rniuma resulte a 1. ta Asociac6n acional do Ferreteros. ratidan coA~ P'n risea "a a's, e bIL isit o nA:Ae ~un~a do rgi tmse on e l hacano a bale sohcaondo la eqto 1cune cuando aque-
esnfco.ds~ate i- altumra de gas yclebradlas y a ese Y miembro muy entuxiasta doeIsa di- concejales del Ayuntamiento de Bo- .I. a mare a daban so Iaes iacla ve del monqu-.
Un lt fnconrlanotemol- vetaeos de torsdo staction socia l-qua re.to eg, unciln del CoMiitA de D.- rorLava del Club de Ferreteros. se londron, quienc ex pulisterant queet Una nueva ballarina Pero urge seguir adelat~te pot mental ch aInen a de o alMario.qu
Uan ha to nonara o o rte osiber solventesde o d l o raa uden :.ar..ianu mstrabaa incansasblemnente por el va a E.spaiia, par un par de meses, objto deoI misma era dar a conocer tmental de astneaadela rlncesa qua
rca ~ n Eo rdha" e la r ( Ed o C .u e .).po i b e a ia e a z z n a o srlanaim u nd o pe r o m e j o ur x i t o d e u r an a nmIs e n l a s e r i e c o n .i d e a d e v o li ta ir sp e c i a lm e n t e a L AS n e c s d a d e s d e a q u e l T d r m ln o I M, I t- n a eiden i a b c de Ca s tia l nl a: oI a p r n a er a Io s c o n s u r n ia i n m e n so s ir o n c os h a b l a -
Aue Ia Adrainistrae,6%itsdeCoupe- Enl tado ao a nesoe m- 1 que Ia diroodivaide tan preatigion s ca na" ban yde htejunttaurucipelteol ogta, deEc
al departaimento de Estado una itx- dida comedBerlin segliarnente l .iddton a -t.Uvr c;uc laas s mbi n u nusia. L orne nta pav gentc gn d ie4 a ron- S d a x~ n d a ec co i espa E o, meoraroanel v A Cseuarodenasdya de unfieoolandot pban eSUusinq y u sietdctro Enon-tPltc
Cabo. tambitin un entusiarta elem~~~~~~~~~~~~~~~~~~ent o Pv onarions y i u n d e 40 c adradecllo -I e . .. ier oalco aspic oqenod- fianesa nqi spoiis,
p11eatelfn clara de Ia politics, ece- dereks. porque Espania. ya to diji- Do's groundes eonjuntos muisicales, de la colonia Iaaa ebema Gl eMauies u o ee a"'odr lTere Amorose hunidel.expaata- todam e lajedere, Sgo e hgun ri~os y mdo u enic d Sun ca terecordaria on Fer
n~mea e E. U e reacir on mosses buena pagadora yihace sompilamente concoedos, seran ]lIIen- fiar on e vat e r via ia a rea, del t a lY u d dr etoo maloA ors Lyo- hbioenr cddodsdanai nnd se ade bLLatia
Es.-irca. selepre honor a su homnbre. .i uns auragaidon doe menizar et $oberbioa dinpr=m ode junta, su expo*a, Ro- se entrevistrial. con e? president e t.ar e yn aorolaria inte mrp s mj hbaa retd ane e dad t l o mar:bel.ali
Oefn uam manifentachanes. ]a mala haversidn bajosaspegto at- progrian amusical que 'ha sido diss- taultoI o. d.id Hei~1n Naciona .. ..e Fomento. inm a PyI fiter progb, nde. Ma eno er Ca e ti.ua ainsdlgolrod uRi
neRoapedlenr aE.C ,1. Aa .. Peteol rie hmpoI oha er st. quamig fetus ie n Z Caorbo tHl~ d o ndse argl ocia aaj ieaene re aluc edez can I n-t doacle
el cn utodp In bapl onabe 8"' absre- 'a ltiiad e eeMo ;,11, ipio que Iene. abora alre eoric n ir o lCo~tntm.'te Americano"riqe quemno, e lpu e y d o nv En-rle s u ie zp y itu. icoral
Nacimtiento Los Hijos de Cospeito o al~ de Ia conua- r ttcuadLe .u.'"qe" _soc' uo uinlnpi s.v.i S
rreneta que allf habri de darse tvaea 18.000 habJtantem, los ingrmosmun c n t,, dei urere. aEpaip iaru d.1 oouioo u eS pih- u
ElIn Alo e maa e ternidad *1e so- celebralron In fiesta y de cuordlotcon Io ue ase observa p et snee ncsum rrsia~rtepaunuPr co. .n-la de-.s-- ........ ............. brutn dspse uroos e en Tamrbuidn u rnhablabanpryc y discutianungo. -
eoceennA ealdeH asamintbtr rdl ..e- uplais d to ... ..... ...... P~a tn u s'eron .el om resdelrandenat ............... ...
nemto~raca.into & Cocee un doe n pre j anual brilbantemente crd l!Mr tin &Initmrero de per- E u pebis.e lp n esi mpotanit , p er fna ubcon todo. esoeitn oE.~i- al
dens valonico, in o de Iaundoun pre-somas, suisterites. 1 rx motaae Pr cntde altos una lols nac~fn, que $a-
Mls aria lo, mudsatmo= ]fa ct a osura el pdresupultito municipal Ito sobrepa-
Mai a artin d a],yd tece~dH edel Ayuntomen:- E1 tcansporle, como siemapre. re- a e ici or o qu ga obas abona mde sepulser a ldo turuspa.
t t osp el eefior R.'nn=Crri. s*tde C Ito r c a6. llp do do-fomdo para brindau Soda closede. ".t l opioae o iaa opede Afriocostcpa yde astr arlau p odrioxenae
= Tn~o eoecmed s z, Mingo so ya tradiciionel'almnuerz oeoriodidades. Tanta de la plyaj de M fuIAeadeacarcml r a esmnciaean o puedeyn ser des conno, i-
cotrinedeot lzt.dncrr. unlc ai n ."
AtendId a Ia e.orst do Car-il et ..... al en ho......e1 ........ facls M r gn............. prp.. ..... Idedad. Ia intelige..... Lind ..... gIS ........ .ca;e g u a p a a d a a ~ v M....,... ... ..
tabeU ,, gi foodoctor Trelle" millaxen en los heramozros ardie' .l im i u evca em me, do nfaAii oqeadlReo n entacifn dt las mile~s. Bolondirfni][ portugueses eI ttpetntnse
.e 0. l ladicho.os padres. Harluey, de San Frodels. ode Paulaide dmnibu at elhgrdeurd ,. _o a fr nter accidental Y cortar tas
a eontinuaet6n del cual se desuarro116 orantd]hgr d el ueridoeompa n eita u~n Parque Infantil en Ia ca-
1271176 albe ier o =Danil dquer_.a aGnfinla d co- ea "oroaen el Bar'rio de GOitra _arnbcinnes de Francia
la mattn bailable-~ nit eSceat sailsd dee Ma..... es I1....... truceti~n del jEs eomo homenaje a este Principe de Ia lglesia, Y asI fundi......... lnuas
A t s pribxlm os La rahibde comva" primiera piedra del "Prensa Libre" y Sit gentil "psls a Aeueducto y It Matadero. as no o h troal s~lsd
cargo de Lax sinficum onzalo Gonza" I sefiora Luchina del Riego Montemair. ochar la pl-azIa alCassa Conlsrl al. IXT Designarfin a] patronato de una casa de socorro ,Ls ro~nemnbe ilsd
ie ff Pindo, Jos6 Teijeiro II aIL te nJosgu rS a ar-clnterntoafrces aaantgrtion1 Cntsinne a,,,11 nur ue, S y uca-
SJL."t.WSAta, 'AM.t L P6-r I. y e vl =-ieodalel eip-dnd1do enantadorm Alicia una piniat~a, Iaquoe)ales et Presidente del Ayl~ntamicn- M-E.my 2 A OO a aCms~ esgaapr e i ntlcernte al rd sernbrar q.deSmort-
seUS bailable el h nor ue tea ymocrl- anuerzo Ia realiz,6 et sefior Felicia- 0eoloariin el 10 de junto tendril ugre!amig aCrsanmaus t rab M Ine" Isa ergo epeDE LA TO 1E. Ir ,rre ,- E lrlo menbrsd- pat Patpra zacfon Mete lsepails eu
ni~e bllabl en hnor d los oela- F ds. So los ulde hornsIle Ia tarde, en so residencia iSecrctario deo aC TraMORia; lseln REg.antar adlConr stre o i E, -A a de scr~os e panL a to o, zIgon'1a.r
dos eIt dia die= de Junta o s e n a dr- ernidzPa Ira taclors llf .. ohm eioaun e eao aa atta aaia esceal oxsuaesI "ge ,,A I Jyod- s em a fnles.y Peror,apo
diexHau ey deS; Ed La __saprmldeneial tmaron ,,.and. a inutestcoslectures, la asoci- tencia del Bruo de osun.anaiguitaslps. 0.Coneae s 1 Lendro Her As!I Epn-Municipal. celebrada anoche, quell, C- ohemps inLntolmado anterior
12(A a~~~len to tttallar- e r J s Ban o cifn "Naturale" de Ortigueira". slem-. Con estax Ifnecas, enviamon a All- Santo Mirabah Brasmo odrigu~z Ro- foradf ue.edene Ia Plaza qu,, mente ]a iniciativa .cl,, del srnad,, \cfnds eta rDcl cr
SOCIEDAD CASIN : Baniace yAto niy u ~o raefo Gen oaRor-pre fil at a o qua ofroce a sus miles e ian ,e toateicitateiln y hacemoos mero, Miguel Sarraff. doctor furan Is -11lesde -'A., r -A -_ -. Alvarez Fuentes. que do ,na ntancias Io lar. o dexasosoho--
Iabll~t able an honor de h10 co. y `u "Pol BeEpr dented Gonzalo C-on- de asociados, r a pirc a roete ufspo ues -re] Cnad-er dez Afos.ue d'aa'l mpinAeareadel l icn,-z r =.", atoao ahbatc npr qenread'eeu mnoi tA-, e'tn aduna~ ersF citane
cotelo tes do juto orenLos Jardineml. g ei R vicese stando Junk Prando; promma qa uehiciers, so u dinamioopre- sonxria Ia dicha y Ia venturts. acompafiaba a 1los cmision..do,.AI-.
Ratuey de San Francisco idePaUls. VictorianaPrindo de Panla'gua; lr-j detP n Jr ee ig t~dR. - -- S cdloarIsisunatierja e dco u iipa aI Ohaabido dari le la Ia mue- y cbonst.. ispl csllade Ia.... dad de Id
te. sidete.'nestr Intnt smgli e na ci a me n es ta tie.rael ic o rtaci n tq e n sbar io u rba e t In a l a at e blsn-ik
AUTO MOTOR CLUB: "Festival de torero, Josi Teijelro.l It vCIAeJo, i_-,Cuban".,-e1, gar rueordando at primer cardenal ipadd Lllego el duro Invierno aquel de
In= Felora" el da ldifed de Junto pr6. rez .y lot rocalMS.Gerardo WV fi.quez, E domingo, dia diez de o.. So cubano, que ex honra y prestigio cde Los comtusionadon ,lue estin deli 1469. No solamente peligrabasn sun
lotsmIo Jardides de La Tropical. is aus ~u er~s -ermclcn~aDImea.pedaque benA- / Camagiley. Para c=,npiir oeseacuer- berando sabre sehtaiar~nto -"dde .p" lantr atiteeeLmaqa-al
A G R Uv o v i een haIC ILL go d n a/ I .od el l O b o u l ia e L a H -d o d el A y u n tam itn to. Be h ar k u n n os son D res. F ig u e ra v a, y d~ e rsC tv Id as co n stan tem cuen te n o q eh a bl-
I. gGA" Relpdlattn de dos it er ; o F{ a lrey oi bms mnsbo Afrdoerlie. elniO paIErAd-tocubrirn serielasue tneceneicesJda-a
te .zeuIIdndnd un~wrPlcoe rsi exi n e onor, se- que ha de sea- deritro de Reis Moses, conserve e ellSolidcolonial de Puerto nia y Paul Tate.ecsia
XMGRDO De~R Beldoe O rTeo:T. XI n teor ro socal notie J A las cuAtR o y media de 'a tdarde Ia deterrninaeiscnde os'nounceja1es CAMAGUEY, Mayo 24 MAN LO ra us rentas y Idon Fernando
se coWngrnegartannY nstiak bailabesdenaL OSa eO'U I OS Arn ante sentido, yaque ae train do DE LA TORRE par Coreol.-- El do-, eeaittlrcrir.s
abu wo o aol eit ., : Cllng afadadile cl al et .elte de ef= al |fo d1ertro el aermn de Ia bndici n de Ia Irbeyaoisre ,e siedo an- develamnnenito eu 1 pe ueSe adre, ree necesituado de ayuda
AS.OCLACION DEwitenaciin a tu 'labor ell bendetilelode sole; que han d fia odee a- .tudes y .6rit., propL.., Fray Distlal o Vldds. do la Or- ofrocerla. ;Cdmo iba pedirla at
DR LA CSA DR U R I- ordedad La moion, Vi Ia ara. viainden-JuaninaND c-omoe homennjen.a ulen- ornuela vaIn a SOecoal lar colla edo laora y .1
', Un rla, ] relliBrI= Di:vidote-ra.eir.=irt suapn dejar una estela cilborrable do hmqe preeimalumd
FICAg: Grain rounni e. cla d vaod. "A do de gmIlrell I'h. I U. ral-Seot del Sr.b s qu perenecera iu adr
L. Tropial meAndy", e at i f rane ot in1ntvaIlisdoaraeine lseffor David Prieto, que ha re- CAMAGUEY, may. 24 (MANOLO carfinooen emta cludad, .u npub eao al
tui.touann, uo mbr de s xandrdeMi t- nido dla res=oabildad de la dinsee- .y "elpclo DE LA TC .par Correo).-En la -En el tmpl. o ldeJSan Jnnde Dios mandado a do i a Isabe huiboeae
Jlmto. o en hobre de u impos pana t-howdnies oe. inneeeabr"do Son ats areadel -ubsroarnodelfeClubaec-idoneoofccire el PdrItsOlldo 3" escatadtdePadne.u uraia1. 3.
SOCIEDAD DR EMPLEADOS DR ddoMao e. L.Tropica;rrento a Iel preard- Be onucie quiresdaoao do maos usunias- Ha
LA TROPICAL: Verbenia "Dh]e color dne ca eio l.e. d a yoisosenits"Ortpigeia que n a o X ta tarded, eSperCahe anuneadI6 uelos delega- atendler a tanl enfermos enl et hcs,- bnmcahmr qeliv
a avd'a isniv d ut nalBglioaetI rsiet eflad IIII11 othade Ortl1uira que no-hUAL.r-Adbml eunSprCof ~bm do$ de Camaguey ante la Conferen- piltel ontiguo dando con ello ju t-I' amcahmreaulien
aIm de Pia" lati=nueve3e. tha e tu Beg dammt gl pele to e mrludato susdelt Jar, agnans .e t -d axpo a t el essa d, I. cia Internacional quee setcelebrara ficaci6n 2a ue la -olle que cornien- enCastilla, Ia crisis eciatndmlea, It
Ale~ .e 'ta 5. o Ba c, edr 6a-. toI. pr.-- tsize 3 e r~~o epa i~nae esso ,piebledn .,. inapdo-dnr dep osdaenAltiC- a nea g t.t ar su oa- bad ode os amo r a
LA AURORA DR SOMOZAS: Han. m tuteluienid. Olbbr de Ila actual nI e n fra dct f-typra darleposeitsidn al Gob rn ad bellsema rr n ldvt mieno d. u- .bandanua dgerrslaxIm rmas lorn
quetq eol honor Ide su, gociados el juddta diretivgt sit coma al tma~o dad cobtentda en mrt.afiesa. boott m eals pollhs... at sorpr essllat con- elDt r itousalGos eioe A- A ,bd sehrokdo a tdo orel sefior S eroI,~ M on tius q ueoms, obtlioms inendosy
," d ut u adfe o[ ua lleva de fundlada Is soieidad. Ea osnue- amil anoeiadost des otf- trable, de us vaeiucl po liljs. ift.U&veridodo DIn ras. a st-go ben adory Alt teo Miando ary Itntadpoer ~xDa z asueos.aos, rearon uas, tucI
ati td n olt11 tdn$d omprticulair serenlri6 a Ia Ia- gie M ueden sentirse satisfaction de as" tolea, 1. Entai.Ulos Un le Usted vitj. SabatisFl cua rsidente>. de Vera A continuric~in se dir r ma-
H O8D maTt i~nTO e rdek l eeir PrAdS ,aIt a3"cb" d ae..ctu c6n lhonrada y brilainte de sim Iitilprmot em dherqe Greyound Loaxsefores Diaz \' Sab tm- aoeind lVc- lon M onsBa el. a~tionYca y esgipradan. El proio
1. ~ ~ ~ ~ i H I/ 7]l l~'$tt~ eoogtllee .tl aolo uJimtaDitectiva. al cornenizar tan rkt- ofin mafianaeavi~rinparn concur r roestando el p-ca'l ricn del santo Gabler..oen manr os de avritos, era
bailable It velnticuatro de Jutmo. m 'h, lcando Ia t1 3ei6n e ba ILL olo uearAoru n ancdene fractiona te alidw iy Ins arifasa1
CLUEJ PIL.OSES : Bmaquete de con. m oopeiet d alc u sca l flu v~t cnlbmyrmur ainstituellip vica internacio- tancourt Rodriguez brutal-dad de Jos fuertes, los abu-
froteraddad social Prn fesLeJair a] 43 dad, atendo el primer -cub4no que .nat Ld',Lp.,dl ar ll,,sIe]s ~orsl s- i
anivrsalo d lainsttuti~eIt ia oi1 nlado Camaguey ,-r et piu, 18-5 dolos malvadns Mfi6 que nunca lan
din= do Jutio el- .,& Polar. MR. Serfin agasajados Calvo ALIKINAS TAtlFA$ Mff[ 1 Patrnonsto de lz Casa de Socorros es un grueso capitulo de filaintropia gersmetnsetelsnbe
AUTO ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .. MOO, a.."ll tt- Eteta aalydmta u si- 'CAMAGUEY. ..ayo 24 (MANOLO desarro1lado ...I y un exponenl repetianse sin descanso; laniz Ibn-
bado dos en lotssalaries de Lines y tieron Lnotamron; 1as ignientos! Vizoso y L. Cotarelo Ca a N.W.. PE LA TORRE, pro, Corro).-- Nta- cnoe rd aeepaisI o oe lnr irscm-a)ca
B, an el Vedado. daRes ai Rdiustt1 1 .. .. 341 ana celebrarfi una tmportante "un-lexistenrcula sace rdotal. s
CENTrRO GALE O: Junta e1 Zld lr Mri orgedee IMin .: Sol. 4g --- rn cnt A seemgs extrhaos.
Seeld6n de Inmuebles el dil Part- RieraDora Bairbelto, Adela Solar"e, Otros don dest"acaol, elemental del An ara 9. J1.95 .- corrupt- sci~eaqulia, red o
Marc de u .al oh et i fd ASlAtion. os .a.Ga.o.o. 1t-.41AMantlREPUBLI(A DE CUBA R~EPUBLICA DE CUBA.
de, In nor % e ]an local del Teato cees 7reif, r'.Ranei W.='ezo, YCLub eonrdoCt .. ania, ryctanv I .s.g. Io Enrique hblahiinfectado et ambien-
Na'tional. Cita el seeretario, selor Asuneidn p~rz Dlre e l, ot- amai~n vipi~e a R i.Patr np- [ AS N-w0,1-o .2.5 16.60 A iseidetodd Espabia y pareelabque
DailA~gePr ress er de Maria Luis. Clue., M. alo t ero lu del pinn ia no al~s .. 2. 0 ". 35.Jo a dein o eds n
rDanGellsA.lletula Sdgedo, M riaos[ o m e r e s ~a del p'.. .. .....Ministeri0 de Eslad0 Ministerio de Eslad0 ..... ..... ....
SCEA ,D EEIE CA rs arf1 aul agdMrai deASM.Yrt....2.0', 4.5 . desencadenadan par el suelo espa-
DE NATUP.ALES DR" GALICIA-:i-UU ai- Gapr elva president de ho-, tsn io
re isI oas~'d eu:veM aria Barbelato, A Prt o Pnde [nor del Club, atalene tto Elaquellos tepsded t-
Cua reeli a ob TI Ma u z iro del wimrimno. Y Leonard. Cou rlc mt... 11- -I o- d1.Aets, .tnel primer aia_ de octubre de
rlc ,,o tan aca y meda de ]aa- tegaramousado Ana ,dad1.'eA-nuncio de Subasla Anunci0 de Subasta ..... nael ...... nn el or mogl-
de .i oatsoeho y e dalltic e V.] i a rtn erj 1470.M-riestb o-tt oyvlntd .a-SA.mn RM
cet aihdCer~. nes Brer, erya qua se Rotba tin f dcando In Idea de ) e= =t=*, KaSS1Pi- .Iftl. 3 ,1364 into Aedenso aIsabel y don Fernan
UNrION PNAbdC10AuErVo. do: uelaculna ci = I =nifia rubaia a 1. que"b~uti-
a...CC.... --g } .......e.ad.7d._. quee- ubd s C--e reo:runit
DOBES DE CALZADO: Jtinta direc- Carided o -eAA YolandaE PdS,11co -trasirIeS a0cAualapaldeltot aalnenrcon It ombre do AL madre
tiv crdn EiaA~, c~az Mca. ueelclb isirla en t e AMIUMml nvit "tm ty d!p~Ams~ o In 0 e amafiana del dia Hasta lIn 10 de araeaJms mafianRarce. H- Cely23 ~bAyAriDedios haro bndcn d omblrende s dr
tiva rde I arda el lulsslnes d otdoals Ofe ylet za ue NT o Co M an- o, settO'nd1i &I entonea ( y ,t_, 19 de junto de 1951, B re brhimn en 20 de junio de I951. se recibirmn ell nDishba enedoe te e
Centro Galleso. Cita el jets de den- eAesg ifn. tevn o dente, Lums Vitic. er y a lao dire ,ODtto'lTeTAVR.AICL.Awt RYLAEC xe iitil t sadpooii-et insei l saoprpsco u otocne oa eL
paeho, safior Jo.6 Llano Gameeti.o 5.-a.nl ,C ra~pnVier.AbrnaObdulla(.r eaDan- tira parn quee -h .. s ng .. .....4" .T. V.I- rrinm en pliegos cerrados 'Para et su- rine en pliegos, ceriados, Para Iacon- bet y de Fernando, pose a su eleva-
NEFICENCIh.: aesl6nSO A A extriordimaripDE ;are r- n me n Su 7et A- e asetr eaia elo, oglo I PAMME TRAWL AisrGe fcosd scioioe- ecdnd nMoresd ern Md luri al ltz e a
deI iidrcina lnl t u eta ...... Jutlieta l rden dar~- i'o eoa1e enerIuernt"-I 7 m.adernael6n e I mpresos y entonees Inviernio a los hofere", ordenanzas y personas que soticeellux &se toria-
niod anto ieSv lcn eJ"If eli suohot y media do In ouche tres otn u....... abutas ,o G., .par '" lM T,. ...... 2s21..4....6 ..........yd..............02.......
tn ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 7w els Voc M7 l Ae -particular" Tor MrtietoPun nLenado otrel ua aects
diet-Rodriguez, Julia PI A. r aaP *Idsei.d qea hnde par- FavorT m ~, ael Alto Fiscal de 151a1952.loca peIa sclearilparticutar" como diriamo=s1951a pnot
tines.tor general, aedbor Eaequiel Mate a ren L. m a, spr pr pt o.t tm CA4 oN TOPw M%" O. Ss losa A,.Sedarkim pliggos do condiciones; eto3, s ar r n y Ir .tll hora, y ha~ta en millpuede verse
xetodoalx md o, B ullet npan re sy-1 #8 hnen ce sintlifdadede lee a pub -
bede' N de I ORprim Mar : i. .. vcclees TW 4 ,A,01 Sum Tom ravin.Inavit s an el Negoctado do Material y Bie- al l ahtiia eI sca
bade~ el rmr ~dtdm. ant prom nto m t calmo oe Be l 7prdl *10 -$, =. nes de ante Ministerio, exhibidndosEc So' dam~n pli-ngos id condiciones y Dios y elevada a Ia "dignidad do
Her el. dibna2, mnell or astrpoidedI o da Mi t ua, adrem-a .t-M1. 1 30 ,-lS sU TUI. A --11 .~t el filburn de models con sujeei6n It pormenores a qutenes Ins sohe" en Sacramernto par .. Iglemia done ha
dr .. ocer Pama que La nos umerabless ami.- I tos, cuales debe de reahizarse It se-- on et Negosciado do Materil[ y Bsn- de'etmentarse msa unidlad do persm-
CLUB DEPORTIVO CANDADO: El- pr6x~imo sibado dia Z I-7a la e'7 os de ~ C l osdo F t en cue socdi.ol.oq,.cdesca
g ro n erb n a at ia 16 n un ol p m y n I i les g ub d err aF e,. m et.. er- p u ed an su marineT .a u a e t A -I e I t at i o i nsa d o
-' cnrernmtrmnoIaiftigls mIa Hobnors. layo 15, 1951. L aaa 7d o M1 cun dar a dLoanmundos. Enl aquel ho-
ROALADE CASTRO: actumeldn sefiotrita'Olga Vidal Iglesl- y el co- Dr.a sl uizBer.nd'. gar omodesto 3' recogidr- be estaba,
del Cuadro Exc~iiol y el card "Al. rrecha joven Alberto Gfmez B an- -. Dr.,Ritdl RuizHrade. D.RalRi Hernandex.. oto iando norme trasnrclendenia
r l% daTra a Colonia Espafio- co, elienmelontes a Ia rsociedad To- da IglesiasRamos y A hsefioris Eti-a Sbertrod td uscea"od sao dl*Tanto monta .-
]as de Tonrdel Rioael ilbado dos a boadaz Chaintladay Puertgomurin. In- n- M.dede edoEUra dof
Ins abo ve de Is zaaahs. vitam a Ia eremonnlaIa lefiort Dosi-mA- me Mayo 31 -- Junto 1-2 JMayo 31 -- Junin 1-2 (Contlttua'i)

DIARIO DE LA MARi-A.-Jueves. 31 de Mayo de 1951


P 0 it i c a
i g Poil tica d
For Fl lcracoe IchdeSl
ilis gobre |as declaraciones de Saladrigas;


AS srspuestas de Carlis Sala-
drigas ca cuelitonsrsd de "Los
Ciuco" pueden ponerse coma
esramplt is ..psit....psI.lista.....
dt-a sit. enJuiceamisi...de a is
pricticas de gobierno; pero despro-
vistas de esa acrstud y cstridet cta
quasden uns tonica tan desAgrcsda-
bis,. tai poo ccicizada, a nuestra
controversial civica.
Admite I .x cadidato .1. ia re-
sidenela qus. si tuns..cln. rt
hancamprendido reitificahiones en.
.us respectlv Smdeiparss.metos";
pero cstentan las mi.mas, a su ctui-
cio, un &*Dlo personal, sfil una coor-
diachin de conijunto.
Assiesatemayor repars qua ieses
puedsi haera Is actual admibs-
traclsn set ei de la incongruencic.
No hay un empasae de its idi'ersas
funcionesmdminmsts-trivas;[a Iaes-
tissn de uni sagencies oicialesi n
seJusdt. s alis de otras; antes ah
contrrios, exists entire elias erto
recelo qua impede el "team work"
necosilrio pem ru ta tarea eficez.
Mlentras unoss colaborsdores del
Presidents procuran hacerlooi isne-
Jor possible, otroas polilquean a sus
mnshas. -SI qua es mis grave-,-
ase provechan de to eonfianza enl
ellas depositeda peay midrar ilec-
torsi y econncslcaments. De sta
suerteI&a probidad de unos es ccn-
tripessdc par Is venalidid de ssars
v c...e -cgucda la sns1bi-
!iedi ole:sTs.a partly tIna q-e
parsatl bien. resulta qua el balan-
ce final spsrese comu defavors-
ble y sirve de excelente poyo a Is
propagandaiidersaris,.
ReconcestambieAn Saladrigas is
ma mcieriosc del president Pro ls
di\erss ley"stcresdoras de instullu
clonesmtan imporiantes comisel
Bane Nco ionala,]sBa-nco Agricola,
al Tribunal de Cuentes. Lcetera.
Perot come quiera quc esos orga-
nismos ian de surtir su efecto, sa-
adoi y su m indsto, se laments de
que "at Pr~sidente no hay. tentdo
ptrs su obrm de presents ]astmisma
zone inpiracicn qus Is gui cn aIs
quat mirs l porvenir".
Latendencia a dar un cardicter
sect1rio ,partidiste. a) movJlnento
isinca1; 1a mda iedes in.act..nIali-
zi sssocasinales, improsisadas,
sin un criteria tijo que rija -on ca-
rscter general] s procedimiento; y
is tfmit sd usn politics ..raria de
cl-hati eevaclny Y con bases de
permanenci.. oIsn S cual s isitilt
issentar una reforms a aondo de
Isavidaian el campo.R onWonocas-
pecton des i actuacicn pc blics que
CarlEs iSaladrs ritlcritic lsnI bs r-
puesisasacIslentrevista que comen-
rEnaSel- orden internaceonal hay
5n. lsdrv'ac dsn suyssquei burece
especial comentaris qu s sInquese
reflere In vinculocidn intima que
exile enttre Its euestiones trundle-
heisysItscuestcines naciorales shis-
toel pPunta de que resultlmocinsi
hacer un dc tingo categnrpsIsentre
un.% y otrak. ya que a Wdiscriffil.
naeidn soln es |picale- e"A mate-
ri de ccuna imprtsnsiairat tylimH
thd~a".
Mis Asd un. vext emos trhldo
aetasemaesicoa columns. L. po-
Ilteca intmrsa do Cuba ha do ids-
anvolversmi ms a tonodconIs lpo-
ltiee exterior, at noa.m quieter qua
I snaet6n quads resagida sa nI


march& cada dia rmils aeelerada de
Ia hisloria. CCom muy bien dace
Saladrigam, aIsll & de una concien-
cia alerts a las pulsactones de In
vida mundial, nos expone a que
"Ins aconecimle.ntosc decisvos nos
sorprendan sin "nensntsarnodpre.
pasda. i moalnI atriame
p.es h~d~s .................
bepr acerles frente".
Terminal Salmdrillas us declara-
cion" hacienda co-star que no em
un aspirante a Is presidential de In
Repiblua y que apoyari en Is ae-
did. de sus fuers]a 1 candldatur
del general BMtisi, si ben -u ac-
ts'Jd.dss politics s arin cindi-
cionadas a.lejerlcicn de su proie-
suin, que absorbed hey east tydo su
tiempo. ,
Eatsaadhesion es, inndud3, \a-
lJosaparsa t PAU y pars su fun-
dador y iider national. Asi In ha
comprendido Batisia. a]enviarle a)
nuevo e Itusire adherente un cor.
dial mensaJe de bienvenida Siala-
drigas pass much, intellectual y
moralmente, en el grupo politico a
qua me incline. Sus orientaciones y
conseJos serin muy tiles a In di-
rigenia de ArcSsn Unitarsa duran-
te ]a campafia electoral y su too-
peracibn serh tan deseada eomo es-
ismada en el futures gobiroos.M
es que el general Batista otle trun.
fate de ias urias del 52.
Esta adhelkiii.e.. Ssid....nc.
taide consecuencia y de lealtad
quc senitece. Carls oiis- drigas
De lcs ares caamelo que a 6ste se
le ofrecian, el de Batista es el Llue
cru-apar media de una historui an
PI qusaqudii part5c5po con range
de protagomsta No puede shi-
darnse qu Saladrigas hui primer
ministry' durante una gran pirte
del m,:h,-, -, e.,-, i ,,,c ,,Al
del - !;,' s -A,- , ,
]uego, can Is anuencia y I igestion
de ste cisiandsdato presdencial
de una Coalicidin cuy eje habits
side el ex sargento. Lascareers po-
litics de Saladrigas, nacsda cand e
ABC, Iscanz .psopogsendurcnteIsa
etapa dernocrstica de Batista y esti
ligada a Ios mvimientis de supe.-
rocidn y encauzamiento de nuestra
vida public. enc..bed.s par rat.
filtimo y a Ins cuales debe en gran
medidaI iRep.blicasa elhber re.
cobrado s Iritmo constitutional,
interrumplido durante state ins..
Esta deelsidn de Carlos Saladri-
gas no debe considerarse conno unJ
reingresocsuyo en Ia politics a ple-
nilud de militancia. El ex sam.
dor no aprovecbd suu sancia en
posscinnes prominenites pars la-
brarse &I margen de la moral y de
In ley un dorado future. Necess..
I,. pues. tribaijar pars vivir y es
muy Itgics, muy human, que no
me arriesgue a quemar en esia jor-
nadas uscisns s ni tes..d........-
co rc., cstru1ida.
COMITE DE ORTODOXOS
EN VIRTUD ES
EL Viirtudean nmer1 655. n-eats
capital. m e ansituyd un cmilt ides
Partii ifdel Puebla Oubano Ortods-
xosl, que ellg6 presidents a Evora
Pdrea Vizques, y proclaim d aEduardo
R. Ohib. s.para residents de Ias R-
ptasl Ea y Maria napiar. prr-


Lo legendoario Venus do Milo slgue alen
cifrabie y fuente de variadas hip6telis.
tificada, parcque es iko y distl oa.
Y esltao condicin de orlginolildad dife
telef6nico, puesto que tiest caracteristici
fundamental-su necesidad de esmoble
dot alambires o "par telef6nico"-porc
quo conducen lo Ilomados a los equip
Y ademos, su servideo telefinico pertmr
dlsposkdn imlaondt6nea del quo to requ
Una voaslsima orgonizaocindo service
pora comodidad y seguridad del quo


Alcaldes, jefes de termino y lideres del P.R.C. Activo trabajo Grandes agasaj6s al general

asistieron a una gran reunion en Pinar del Rio del Partido del Batista en la zona de Vueltas
-__ __ Pueblo Cubano
S apob .u plan ..Contribuiri el P. L. al Obreros, amas de caa, escolares. etc., aclaman
de acci6n con vistas Informe triunfo de la Allanza Esa preparndaose para al jefe del PAU deade Santa Clara a Vueltas
a la r6xima lucha -Ant Is Cara de epre con el PRC el P D las ulteriores etapass Vuess i ibsd ci-i mscis ieS ,lgo l n re-i
c. sentonlet insaa i- .. sldorecsbisntonasgeneral ld ansencoC sI. IIcI l, d ls s
isi het isics rsdis y i ia trssi, d o Ms i ...... L --is s i s EH .. oc del Cord itiParl.am.c n Batlissta el s s c.ado smart os s a s I zn a5 cabciera
?del .yt drCdg P d oe de tno del Parttdo del Puebla Cubano tario ltotca centrlez arucareerrldo del
ii l s ccI& i rmara.. .ee- -srs...sss. b .e d r d
a Jet" ,,oe e e iru nnt y ee 1. del cull el outer. La bernie de provmcm oe .'a (Ortodoxos) de la Cigmr de Re-ir>, allies de labnza y otrIn lugxres, martt, done a nepl dx el d bordf
scials del P.rtldoeRsolhic.i s Osini i a en as Circuts de Rein. y Ger- ....cn ar s spnc .....cebrando ss-idm e obcad or srch Dci, patiga VIVO..Cn
bh A iutiicai, Fsanis Ps Sc isiy C dlo s eectuariai 5 .... i i ss sios, aicdssc ss isn slwdossei y M s- ci n ailcc il q
psa c. Loe Disc rColaord i- i ioissiI sd : in pi Comisid6 TssPl Aseos ide Poiitl- t a s i C. s i
crrxas ie siz i. B I- i scinco delaPtardea PtB s. O' c r ru'asi; Pre iscrisiai P tdo Ji ouegrsRitiM Muya d d
B R g1 d" = ..si..i.. i Pca A ill-d ccrllnatlsa del =r racS, y 8.1.. Mssa. Jcsd Paissi- cc ce. Isspcssic ci ailic.t Ls.cv~licsoc
vero y o e o e aa o. Otlivera, acordaron conj 1titut edel Pueb hlo, b Is a reoldenela d o Pd r o y S an umrmi, oe Pmorrd~,-Per up~tl:J~mVmu=, qi
Tasmbian partici aronis de 5 Im- Emplazaniento proxim.oGzc mts di. 5 des cnio. n Pastor se A.bsar Fio, diriar e-t s =- M5=,cedro, on ret y oo eajMttbld viqi L. sir
"as. si,.e]prpspilcailiss. sics siii.sanii si scc is.siis- 5 asc s ac-s.Oasci s iass ccs 1,tcic, c
........bl es ...i ... ls e pIndga ; ~en ohedai conid dg~3,eetoi ...... d uactivida' elements de Is reni mDeat, n71oMirada oud ... 1 ...
representantes Rgalado. Crcspo, Me. -Emplaza el minsitro Sanc arl. a d .i ens t ds Ois ..... i ai d des isi i s PC di. a stsr Is. ma sscondldo ba-is- C onucsa PO Mlimso el general S.-
lina A arc. chez Arango al representan-e. ard ci edd i i 'cm ssia ca i pr a ss t, siuri s a rriol des munlss lpo volteei tub n- utipta, que h. nlganC1. Record ou
i yreenionr cc li-icPa rssic y se ii ee ccsi ois r pnccs s f cn _rtis sssnsua-s. c U.c a r- 19 ic
R reun on sirv par boner e I iberahimo un trtojusto y equitat meats pare r,' t'.rlS niOiles an b"eIe.s Go en muehM octonea railzar bor < Oobien dondt ralteo
relieve quc el PRC Ai 1 dispon.s aflrmai6n de qu itl proce. vo ,corde con ia fuers que cadsa .s ..at doeP.r.ti .cPulel reorrsdo. en Jeep, por imli m i qu o haiGs aroe d, t iin-

liJU^^^ '1S 1 "^ *n~e~~~ fgmpc dos an smtifae too anheowa del P
blib r r is p r ix sm a s s isn s its sa m ie n t o is Od dra u tuA i os s r- tiis sic s e p ssn sc nic C ci. .,vd, s ic s s rs i i e.scnd is/ el st t r a bisc c ut ndi p ian t ca cdo s a il, i fc ss i s a n h eli o is lpsc -
n hsh.viraitilei qu e is I crmiltiri do medic ste sit pagc, pdpri ci .cc s s i c i s syacsosaes5sl pesos. p E nr In' refeildfire u in.. ,.o- i.p-sciLye a =sa tosi .l mlsm u opor-

&al.?Srcp..qlpK.~d~iT P3.'- U`jm`, idnt, e Inama.z XS~ pif.e:C.
Unicscsscuc iaireteos p~sssitn ps- cc&. is d s~50t 'p Enarerdaeun taer us5.r-."a Ps-' P" r~le srasischa deti El gcscleriid B sct ultcclliaios iscllcs~ilcae, Ccc tan plc-
Is iosar en iD 52.B s dissts d i u dip s as is c espi lru de com pa ferismc i oycotm p e- 5ia lgcs is cm lsi c n.assia lasd nys-au
i a t saornd apde 1 5sir se uc b ai sCD iron ur n is lh i ss" o fam l o a er o .ss dcnatodocd as taCc arra dcc- supurs ba s, ac i c c m g
..... actual.... ...l atd ..... bor- m ....... je..........n.. . on. ncioriill ,.d..do da o1 h-I. .l n b...]tprm slf eto. t. .. -
s I sacopraciin que prscisc bltnisr euert5 colegsli arct ins Prevcae d :tda n- b i. do sesis h ic i a C h- s dearkcI is atcbsa sc 5 pclcsssac ci s aoo -icadie. Aha an m o misca5p-
aisJ untaopr. la ture a defete-o .oaac adegadcee"P ecn d'' td yrIpotn, la deosy pueblo Berremo ~bin !pod ria ersesyvno se hace. Baymu-
'isaiscsBe dpcsici ason ccnvcnlcnha.psicla cltscesSasoPscoasp.oMap ccc
.grafid J ci orafdo; ss dlccuticr-ns eo.._e ....... tribuir con el mayor aporle elector"i Tsrbcjc tsamentes logis seloros[Paceadlrles c. b sienve slds 1ente visas ilh. r iqusa srritia., l amLc sais
Is ncessIada.l ma. urgc c os ae i as 1 possiblele al tri u c dic l os is candidaitc EnsIque scacsvdos. Aldo Pedrosay p plausis. Mucasiac cv s,t oslcicnsoaris aaisj Promeelacc ls. a n sor
m csssipalcldadei i ,s ea deficis as. Confiado de AuAcnz A idcntii-Libersi-De- doctor Silvc n Hcr' doctor Niol Nicc-|Ooblero, comato is pera.o s 1952
aprob6 un plan c trcbJ .ccs vis- mcrata en lis conucos gceneres dc IA t H.rr..a Mora. Mirslelnoi Ga.rrl.. cet llsuar prol am&c y prculLc lo.
ia de 1 conliends qua se avecina. -Sostlene doctor i buel A. junio de 19.52 s Narciso Mora. Virgliio Martlino, /n-normn r hIt 0 .y i irreaydefect. qcc qua esi crai.
Asistleron. entree otroi, el alcalde Suarezt s que en toSoi omen. -gInclo Bsrbtn,. dcMtCor Luit Lsebre- "Ea' a 55 t di c I E lvale dei] a t Clirass'Vctl-
de Guaine. Roberto de la Fuenle. con to ha alentado i conv/ci6cn INVITACION PARA EL ACTO do Jorseesas M deu, doctor Lima e-l la dende l PAUiiSn&.IScra
iu .. .. .. .. ..I .... isuphay.neosibabiessa a a itssic siainicisi
Juan Bermjo. Marto RcatS- de queala posture Ilasvito- DEPPRADO 5 esc ye . rra.laa e l o o o._
s '' Suarez,-UpsicoD ac y Tcmas No ic del P. R. C. stesci orss s losmotsmen- tiJoseDazi iuleaollauraufet.
IDelgado.g suy. y sc mousea ntlatscho .Antorch Obrera di e La Hab.* tprot o n A tl Mic. c cuelu, co obr-l os dG esntial ts l
El alcaide de Mantua Jose Calk, i del avsanc qua h a giorado est l Invitando crreglonarlo y Se eta consultando pr corre- dOCtOr wlontg =ode = aL de lg hi trig catitsron ie-
con Segismundo Fontanella. Francis- su apiptacldn ptsldencal. amigons par. cl atct que atndr efec- pondna a los membros des 1 co- -- g i co mpos ao n t "tsi mvs 4 la apli-
co Albizu, Augusto Ciat y Felix R. I ________ to madlno, di pm, a ils cnc misidc6n rcidemntcs en el interior doc.- radn presa ldenclal del general Batl.
Perz. de la tarde. el Prado nmcro 53, con stores Ideli.-o y Gualberto Olvarer ,, s sa, Se iprovai6 Udi n mlin, hablido
El -l"de di Cadclari" Mcldc i Asia ia. cci motivo de i. Icnauguraccin de isi ofI- doctor Ralsfae Pderez Abreu doctor Es soore el proyecto de AquIno Mchado el maestro Orldo
S, clcam- p .o gaaos orthodox nacl p pa pro Robert Cardena Garcia, doctor Ho- Nvrrn. Aur Mhado elt
antox con Maxcimo Rciver Ga, c Carlos via Presildente. Paris icio Reyes Lovio. doctor Ulcped Ex. C~digo Procesal Cai V I bsrnador Rodricsci yel scccal Br
lte. ,CPox -'ad,-RaoYarc tribiactaran omenaje p- lint Arcd. L.6 tint s.Lueo vi t6el Sindilcato dis hi
as. Miue Mufiiz. con Felix Valdes a Ignacio A'ramonte I N FAVOR DE LA A8PIRACION Ibn ez, uan F rec, y emi Hoy, icces 31. a 1F cico de is Trabiadora y p elila de An-
Allaro. Manuel Cats. Julin Cuella, PRESIDENC;AL DE LANCIS composuntesa es a para ograr Isa tare, ac celebrai en las. Cims.ra de tonio Perdomo Rams. Be dlriw16 lue-
M i ue me Reembero Soc arrasVi -- I bsocuta c iira ca I en la enci Repre ia itsen a o son importan- go a p ioblado d L Lua. V. ilt Is ca-
Domingo Marull y Mxim Grul; I Formada. pr los doctors Ruben i sc-s ct opricil stalas : qte se p"cbe. te, pr a. iComriIdn de J U cla v Ci- C i.s de Jose ci a el I hbarrio Boa-
om~n o au .x mo rn e AEF -- pre ntaote are a Sav ser tapue e, r sc il a e
ider d s on Luis. Jose Lc p Sata-i Acosta,.a. rnisclo amaism, Bls cEBla csteo a 'Lo Ith publiccdo unas d. El ltE baJo compare de eatudlos y dios de l. Cimara, bsjo C s presl- ques.. u reclbsldo en TaIsgcysb6i
na cn Luls Loiaz Valdeis Rafael ursIle n t e, Gcsii e v clac c s ..espa .do as. l candida- oluciones n todo! s Ioaortee c ieci del doctor Slva dori Aco -t Pueblo randi, stni ydo qu ictcs-
Mass, discus Vli. Pdsic Gi A1 i Is UFranco Fernandes P or'. urs pesdencial del actual Premier Iconstitucsonal, legal, eondIdcco y Casares I, convocida expreament ast pa- amble taen oroa l ares del cam i c -
mez. Bacoms rro Alvarezs s Juan Mo.- ti, Cowley y Cor., ha mquad. r la,. dcr Flel, as ss educsclonal.i y en cuanto a l politi-. ra ohir el. informed del mgllistrado del no. En Vega de Palm todo el vecln.i
cez o d e s ori adesia d cmislti di e1s su tba- ic .ich .. ca genera del pr6ximo gobierno or- Tribunal Supremo doctor G uillermo ldlddario e ecbil6. AI tuo en la ca-
re icid. d Viilcs. Jun M. Va- Paeblo is bgaois Prtdo o dP s i s lodoxo y la actlvidades qua deberin de Montagii. ochre cl proyecto dce C6- ai dei Eugenic Valenti. Ayer. nirco-
co alcalde de Vises. Juan M, Va- Pueblo Cubao. .rtodoxol a q or. Considersa qua el doctor Lanci. rea2lizar ante lo miictantea del par- diso Procsas Civil-que ha confoco- I, contl nus atgel ne- eral Batista s
ra conc Aruro i res y Jo ceri un homenje a i sl luran de I- iade s is de otrs condiclones, cuenta tido, en I bav. como JO respectlvos nado, qua se ecuentra pendlicte rsrrid ha ci el tdrmino de ru.
Mzqui n atao tgram.,ontea l vieea i8 d ju- con grand simpatimas en ndcleos hey jcormit6s parliamentaris en cl Con-s d aparohaSlu i6prc e cuerpop, cijada .
El alcalde de Guanajay. Alberto DIi'ca oivdo is I& cselrach ndel dlistantes del Goblerno.CIsgreso.Comac eComn reiordarkomas astons.w. as-
Nuevo. cn Reembrto Herni n Guas.s i, de l Acaica yaci nal t ri -- terlrc e d6 cuent de la i ppi- RELACIONS DE'LAS PEKRSONA8
Rafael L6pez Rositasssmhss......opisn. hic c L..... ..Ila .. .. i is Idcy Icysdelt eprstaisiaste dor QUE LAS JNTAS ESTAN
Gru ilel r t, uLdp c. s v At M s c- L usi i r . .. M an u el .D otsa D u qu e y o t ro. 1 cPn t s sciI A N D O
ry SerinGuti-t;6 sI- ablt dccids lad.. Nueva visIa a r. del nio haran cinsoi it. wpasyosde isC.iii.a.
t aide ie Maleti ranms Pia rnconis c Hcceabicsics od ,c Lc is -oa Civilquea islaco. esaon a ao ons Po del ao No-
Celest Pere Col6n. Otlio Perez y srn .' i'' .A.cos hi A i jcs I. ,cdo doctor ,a Montag i s slonal Cubano. i nstaladi i n lo alt-
Gulller. Carranu.; el alcalde etde st OS d1'ee"' l .s.. -I D Al_ 1 '.ik ----- ] *egun se propone, luevmf elnombre de Virtudes natmerc 1, n cuts capl-
iCnsiaa6delNorteAntonio Mac. oc* cisr s afes del de la Cuba P. .c decpasc la C

t AlejandrosHersAndez; el der Fr ]sc," deii spsfcissr.isaCa-
I Siksterlingcc, L16grafo dot Cno arlIs is mpcraesscc terlace.Vclc ca- 3SdeIsn cdircla a 9iseIs chs. a fin
do srtem.. 4 mSilvio Gar 5P. st Luish'sAsgrar tAg.msuez y E Esta vez sert a al trmino de Los Palacioc. Actfia stll's de Is obr del doctor DesMan- de roger coplas de Ii rsisiccloei de
uc hL Ju i0 M d e urt, r surr r eto u t del a c tu i .. o a t que hSt ddo acogi d eia pr sla rt- al e nam sc de lis personas que la
ae y ainon Guerra. ct ch I el comity geator del barrio Manuel de la CruztiesZ l naonal y extrsnlernca conlc ma- Juntacs Electorales"a netai dtdoi. a iln
El alcalde d San Crist6bal. Juan Astrn a a velada ripreentamL : -se es, e aplais es, y a fin de te aer un de har cumpllsecao il sqcuerdo del
Norles a con Re, itus o Morlll6n, PC- s. ide las distintas ssccione cs il Par- R'c u scic cun I visit ue Io neessis o6n p, r parte de sl muciI edumbre s cm blmicndcis iac! m m I Idm an ; I TSP assS use aI s lc si pass ci ass-
dr M dilu.s Erenio Lacsn. Jose Ido y miembros de a comite par- del Partdo de la Cubanlad con all reunda. Comls6n de Justla y Co dlgos de ia net eletorL.
Perez Si he. Ismail Alvarel, A r- lamentarir, coma el doctor Pelayo candidate y presidential quiteto Jo Camara lo Is in3tp a de tc c duadi
noldo Ech varriay Migucl Ferro: el Cuervo Navarr. e? r- Sea He Ic Ia repetid rrile a e [tor Una cxpccaicleion dc s proy la ct. os Aobe de1. ror th. eig |
lider de Conlcn del Sur, JiC Acmmtamo h. Ido ntdo a r 3R. el S oMatingcor :a el barrio Manuel de I Crau: La nea16 tendri cacnisAer bsscJ Aa E h moui t sd oin r > ht
Rafael CoLirs, con Frodd ia n LIna- a ete ado el pressdente del Colegsc ta min-v yo a yl aal in dete.aeceA Lodginga dt Nih .
re. Pedro Pablo Azcuy Lauiar C Chi- N onal de Abo tad or io yosGa. an d d i te sres c psndent 1 Ja gia nsrcu- so. h1nvin r aei .h," ,S .d b In it .
rilde Angel Disz CarIs M. Prtal, tic GodyyLretdeMols M sa. 'i a tsin er.d a I s mis.t di- Seanchez (Prceo viceprosig.ient, s s: i mrrtncia de imagistrads, p-rofses bores, | 5 5 sd b* d
Francec Vrornas a Gcilemo Do on-,,O PO A LA6 s ns scaids. ezu ald en estsi in-ci ernando iii i' cin cat-us h tid i isaso .t p nt cl : a. cse,,oicra-nd ,m- a d
Fracss, Cissgc ir asis Gu sris Isc- IIMANOLO NAZA KARA tUN ECO. Los Palscsia, no. vist.do en )I ans e- Cactillo i odriguez, Docnicngs Diaz ctuiasts. Sde Desi func, icl ss lassy I (f micmbs, s rh is. s it.rl
atei c YEu'igenlo Peiegrcn tc nnRnO ORnLAM VILLAS rior Gcaciti. lIgurando en el it ne. Fernandez. Ram6n Hern d iez Trii- empeaos. udicia.y p ersonasc In s t 5 i
rarlo. ,dei s desaes bsesea, leiuic s villai]hno.RobertosEstvez Diaz y Claudios aa r Is pn h p]a bdtsas ssc sisswI
El alcalde de Los Paltrcios. Fra-, I I.nt.s recorrldo e propane rc .. de Pas'oReal de San Diego y dcs-I iLbfiezsLc los .. a ..... I ei s "ls rhrclPltsdel' 'cssstosr ... ... h .
-sco Bugallo Blanco.. rcon M nel L-i. lzar por Is provncia de Lau Vis lls, puts Santa Monica. p .ra dirigirse S. pr c i.s ..Maara de octor ht.-.ktt.s .S o la t
pez Cuenca. V.. enltura. i . An. nioc . .mpa. de ca.pa. ion poliltsic, I de a. l aI balneario de Son Diego de SCre ..l ..cad asi Mari ... ia..... -- n,-' D ,.o I l
mel ,,5., Gartia y Anel secrtpirigeneraldIsJuvantudt Aun c] Baseics. ya en mu ieipisd e y 'e orr6
Blanco;' y --"'.uer deS an Juanict- Itlin.ca Mancilo Ma., quien visiLa- Consoi cldn del BSur lugirnquale G Gallardo: .ecretario deHcrres. EN EL BARRIO DEsMANUEL sd..scmti,'.i Dis. .. hSold.1
Martlinez.. Fe,> Puante Rodriue, ra e pir6xlmo sibado. d(. 2. lo. tr- race especial atenc6n pora er e pondenca y vice. Fc rn.ndo Altonaga DE LA CRUZ l h.41k ,lls lh, U. 1r. 4 .
scan Julin Carons Joaquin sc- In. ss dis Sa Grande, Encrucl- re-reo r y sp'iminal mtricaiv, izyfdcsdGs leViz ti gm-md I.- .,a .5
bas. Luis ltcsscy Claudia Rd-icu. Imd y San Diego del Valle. ripnoicahderbts ... scspsionidosan .s.... pyices, Manuelmre minderi Consitsten~csae .isoel cssos dei a- ii...i.......... ..
sorsus Viumraes Cs o .y u domiso, dim 3. Maz bharkitnt ua gucsiralas s y dmcilen s. Sasses ] on y iMode s a Mea chin; ios. 1 Psrtlldoo clonal CabanaI Ch es s 0 p.81 is. ha,t6= 4.si m. 9 ,Lu
arone' Vl 1sfrance Carlos Perna s y xcursidn por La Es perana c an- n mecm Y vocales:a OQ s C t Viq c is ltis bdullo Coca Vzquez, efctu6 una eta olticas en el ba- s.... tci.g dm. .
do R Uez. chulo y Crcs. Iaiscva p.rtiri a u ocho de Caraaso T. Nival Dusimas, Pablo Pi. s m de Manuel doe Isroke, par. o- is, ,cs
,,--1. tlaflane de citado sibado de I suin Segiara., Hexhiberto Hermaindez clca wIlcacfd dUmt.dPe.,-delI s .s c.. 5, -.U' a
rwlidea dels candidsto, lsefior San Sanch, ltedro MinsosP Jom PIrez actual alcalde hlias Era Ca- ,* i'. 1
=t.if ." '"Martin. an1 ereparto Nicancor del ToJ Salcdor Sierra Vcrda. JosIA tellanoa I lvero. 5 .s"' h..s,0 t I..1
C~msa FicusucSusa Dic.sdim rc S ierrasVeap 3 si collaion 5Dvm Fc-elc dlc baisccS, It.msbc
jC~~fwjh Campo, y loI acompifitarin el general Nazni Permz Jacobo Cards Pd. 6n Inat eerd aro el .-i
l~~wya& Manuei ~~~~~~Benitez, representainte a aIn ecee Or~i bRtod -a C1- Para ad i flota Florentina MMa 14 *"** 1""J.
; Cimara; Francisco Surez Dz-eleo Loynaz y Juan Di EnrIquez. an ervo, Manuel Ohamizo, Ms. |Lh, .,. ,,Ia ainst. ,An..uiI
i ~ll;~ WP commandant i Bio-, Svno Perez,|Ec dsreter polt4co del lcomd e el e- nuel ernAndet S1erra y sPephS > Diaz ha erd"s" ssiss$ sa I ei
\ ] Sersql Mndes pLnoa, todos ifior Emilo Pra Oldo, que tuvo a su cargo el dia- Ima l.
.9m-a prov icnlals. pinretci s pioro 8Ene lcl"trmindc G- ir d I cure3 fieldde Iafiesta.
^' --=.i. 3 J re'~z Do~nguez: ellngenie'rco U~eltt I .e de.Me de Me alt. --g
.- ,- t sLuis D..acl, Manuel Garcia, Tony C na C ml s in adherldos a Ia
/ 1 ;,.-^ Ortega, Jos86 Freixal v Gloom liderea Cuban dad del termino de Gtu1.rm de l | I
1 t. Oslcgm, .Osai Pcda y 5 5 isca, cc sac psovlnia, iMasgsss ah \ W PI I., I. i
/ 'En l ciOiado anterior recorrids par pr5lo ,enorsecesAlberosLe6nc .Adria-_ Deben Ltomar en cada session las
dicheb pprovinclaa accidental e ex mi.lno Rodriguez, Francisco Floms An-
(n is tis ro de Obras Piblicas fui ca- tonio Poller Santos, Hilario A arel H IP
lur.samente scogido en ls villas de Francisco VillIarrcal, Andres Mitjans,,
GCslbay. Artemis.. CandelrSa, San Pedro Gonzalezs lcam6n Heandesz J. Municipales 350 f otografias
^' V Crlat6hal, ConIolarI6n del Sur, San Angel Rodriguez y Heriberto Luis D
Ltducc n alnA~sss. ycis Mart c Pine y asn cclcc si lssd
cis ....sy S"Alanfuosr szy Ai|cnso,meleentrevsi6 cOl carquitec.
ac~c.s[cI ems cn is. pueblost anS ScMartin.Isnforsm dlsdisqcusa on o
dseoL's, Css"asL.a Mccgais. Dus..estcmunicipaidameas Itssitcil. A, l comunica el TSE hacienda conttar que los
S" et., vsitand tabric digailas Ydo Is comit6s gestures del partido en 8bados y domoingos ei --ii.n..o ser. de 1,050 fotos
el central Pilar, donde s tu recibidold ]s barrios de Norte, Sur, SSbasrmsin, ____________________..
por -e Jele de miquinas atilor Fran- Turibaeoa, Gabriel y Tumbaderoe -
SCisco Fraginal. Tambi n.Is la canteras lnvltaron'al candiidato T a viitar'el Los dltimosacuerdo adoptaos por ral Ila ere H-21, con motvo de ha-
7 San Gabriel, la fabrtcas de refrescos,aiseino par demostrare la e adhe- el Tribunal Superior Electoral baJo berse agotadoa en la Proivncal Elec-
Ila ecogldas de tabaco y de irutos sl6n del pueblo. que airman es sc- a prealdencia del titular doctor Ri- torasi de La Habana, en aftioa anterlo.
Smanores,. picaderos de pihas, envasa- pontinea y casit unnime. card R iDuval, son los aliguentesu: resa los talonrio de edulu electorsa-
Si does de oi mates, bohloss, mitlerlas. l Consults dei la Munlcpal de Cle- les de dichalserie, Ia exprcasda Pro-
_ .s--ts barrios de genies humildes y'reiden- E ex ministryr de Ohras Publicas, go de Avila rsspetco a 1 contando vincal remlti6 pars usec de l citdas
lnI aia opulent al, I igual que los. pue- romtrs c l a s eert.,is, maem et Junta con una sla miquilna toi- Municipal diverlso talionarios. de lu
Yhis s blda de Tcco-Taco y Santa Cruz di a p.aseI cc t lisa M.edcc corn- togrfilca y en virtud del acuerdo de i series H-01, H-02. H-03, H-0I, HmI
( lo.s Pinso., del trmino de San Crist6- placatin. s, it s an o. termino n o ste centre de techa 17 det mn ecn H-., H-0, H-10, H-11, H-lS-H-Ig,
Sali donde el tseor Suarez Diaz alz6e h tha que no a hara-esperar. cursoa en rcelacl6n con Ia Regist Cuar. H-19, H-.a0, H-2. H-23, H-25 y H-Il,
Sl li banderas de "Pepe-Presidente" ha.- ta de a Irstrucciin 75, preguinta cui series sitas que debieron haber ido
cc varieso aien, per primer vez. Y, COMIDA OFRECIDA EN CAMA.- a el minido ddc las itacios de lc- oportunamente habilitadio Como e-
a en San Luis y San Juan y Martlnez, GUEY AL EX PREBIDENTE torns que debe Sisponet diariamente rie H-21, por io qu ean evitacln de
Ik Meca del Tabaco, capti6 innume- BATISTA PaM aer fotografladoa. Se accord 6 e- que ello pueda original confualone en
I rabled vslsas. adhelonea,, con los ae- -- dcrle, por la via tlcegiica, que loe las fotografiLa de los electorsI al mar
fiiores Aleija idro y Josd Mora al En el reciente recorricdo por Ca- dia de iltaclones, comos ea-sabhido, claficadis como perteneclente a
frente. Carloa Toraflo e incon tables maUey del j e aelonal del PAU, compPrenaden d turnos y el mincmo otas TmTinos McuncpaleAps de Ia Pro-
S- antguo autdniticos, hby en la Cuba- senator Fuilgendlo Batilsta Zaidlvar debe ser de se tedentas diarihaas, en vindcia, y habiendo oldo el parecer de
Sndad. fu6 objetLo de numerous agaalso, aen- propo6n de 35o0 en cada s3lds. pmpa lrs delegaidos poltlcos msItetea, 1
EnI aia iael a beoteels us c .c ccosmtd qae rccis scsi5 sat 0r las."ph _hU.piahg. itt 555h ic spicic 15 Iscus
1sa -iT-I is hs.. f'cht, to ise elios Una cOmidA quc Ie ofrePbsd el cada io, y ls bdo y domsngo, d cha Junta hbgiba adoptado los acuer-
a Es i. cait do p his c A o e doctor Lorenho Prez OeU, lider llbe en virtud d e alsir tree dich. a ta. os, do esg u nte: -
ccp\ciae\ i feerecsia de u es z iSt calie a qcrlscapital I e mii o sr ds 1050 citasclnes. 8e Primro: Ccuacdo comparsccnu pamr
~c.. 5r..rr.:ide sla cc Grhau -Adscsc e dcdc~ cl rrarss ontoc. eoclitsci soesicpa r, eldgrcfos .senfontgrtcisidac clatass qua pse.-
pau e mic c Ia.. Is visits squa h Szb c A ate agape Labi6, entre oti r I in- todi Muc es. sn .51 cca5 tisgasanis luctia c sar-
ae aonde hatn elemntolbres. Vit yopedagogo quea directorr de De IsMunipaleleSur de EMUrtit V t i dnalHY1*ssea procde ?aere-
se improvosc unict a simla dbscsiante c pEscuia ticsml de Maestros y rc- S de blaaptl .de dSas-i1- cce Orirlalte- 1 seads ceri-
Ia g l ec,- smu ise boi. pa-d tar de s i Universdiad P clitencaise parsaoiasuficentes, p ademls, pr cribir aenels mssmnaccoca nsc enmen-
.@ lu eor..sr quias assuss c5 psixlmameno contar mmssm uei con un solo equipo diando Ia aerie quc se,. Ima.,palaras.
C,.,li 4 5V- ,1n PC Pr p ire, ils hir' ha i sn ieaa n e lg t a partlio Aclnt fotogrict ico, pudieraen la prictica1 e- as biltado hi L21i..
5hr s gi.lo n ,a fr sidisoacr iie Auia. ulstarle Impslble tomar un a imero Scgundo: Cualndo el cornet original
\e Je~ o u ci de c, r Uiri.t ds fotoirallna, acrd6 con el ascuer- no sea presentado por el elector ns ac
En todo soa lugares el-candidato do de ate Cntro de lcha c 17,a en el eancuentre en la Junta y por esa ra-
Sdel Partido de Is Cubanidad se in-. Otras noticias de las seantldo de amplar l nimero dce elec- zn haysl de expedirae'al elector un
St ress6 vivamente p-r, el destrroo to tis quedebe citar dasdiJunta a ese nuevo ejempiar duplicada, triplicc-
e>conimlco ysoci.. I.. oal do los.hc siubanos. olS. (tin. See dijo, por *i.la I tlgrs ica, do, etc.-; asc ndi ari en el. ral-sm
Hihcan. rue ie see chalairado acuvidawis UCaS qu -ecl siousi dtati, tqut jusga csn aerie .Hl.21 a.;. >ea c innpa amIs
@r."r ei 51'1, ,.psonciudadanoi cl I la Regis a Cuarti dc Ilas Instrucldn e- quc figurssn to sRegasss.
r rri.ero c l :.i .-. 1952 contnura nerel 75, In que dicspone es que se ve- Tercero: Enlamismefaormsaepro-
1ic. a a or .aue des'-icac lvss c ra alt Grandes muenstrai de ilmpatis re- rlilque a pr In s Juntas Municipails un ccderi cuando el elector trala a t s
rente Got r inwi ,I i de'Obrac Pfbli- csib6 en si reciente ra corarido por nmero de citacione, segn los tuaru. Junta o en Ias Junta ie a encuetre un
c s a Sa per oquIe la promss etBaban Las Villas el doctor F dcclavoo G smez aboanbles en cads disa tendlendo a comet duplicado o trpllcado exten-
de mnean sus palabra. Giner, aspirant representante por ila capacsidad de trabajlo que cad. unl- dido en el amodelo antiguo que ca-
e P. Partido del Pueblo Cubano ,Or- idd-puede desarrollar, rezca d lugar paras la fljal6n de las
cdo a Ia l argo do lost ii selgnima' idl Nevo so! m .- t. ocdoxo, quien ompafi6 al lider Encontrndmae vacgnte un cargo da tografaia y or esa ramona haya sde
PeIo ldgo are e gm deElot ,oE st de1 uardo. Chbl. en su visits 'Ta- S.c.tario dcI la Junta Municipia expedrse o-ao ejemplar cextnddi o an
Pero en s PortiE as conoid g idn- Eg ite etor del Partii de Is'a uacom Guayos. Fomento, Trinidad. Elecoralid Jovelliao. se llUhr on- el tmodelo modemo.
Paso o Ieoa poloa cc eoccid a lea.~Cu~bscids so sl hins-crDlooue is Is 4esc y Cumanmysagu.
C u Cu ai sida cdnpieal arrlo.M hanuelsdel tu- Y CumanYagua. vocatoria para quc 1os apsrantes pue. Cuarto: Que 4 rectiflque con tinta.
doi, tn siendo coo msedeI lass.. T- Lea sefiores Rolando Lami Celaa dln i ssD.entr mus tsoclatudoi y qusase m e n Reto Regt ssPermansSents d io
resctd ora a0 po see tambido e5 aocsoer marindsi etber c65. Durante os egas c y p Migu Pi Du Alvarado,dcris entesaoublsl t e laniIs Gacta Ofil ci0d5 is a Electo- d oes is Juntatm-o uc epdsLos;
erencidor lo posse tombin el i s al .vo antu doncu- de Isuve ud Autntca Priista, ha Repblca Boletn Ofci de cornet&de Los electorsQuo express
cas quo ningisn orio offroc wnco-y o* la r rl-sicndo ecialdato-prcldenl. al,r.- sicritt, undechra.,,c Piars. A counalta s d I Munpal el Nor- etai Muncelpal, qua e c is arie H-2..
..uftecto Jom6 B. San Martin..:con lo rar que gh Ita el moment dcho or- A tose de Clara. refpdto l a r- el Quinto: Tod Insla flogtu s a ae.to-
ecer costosoas instalacones iindivlduol--- l Sore Tony Ortega, t s=orrodel co- is. mo no its oriza nnlmuns aspira- is t.- OC is ar rna a d a inci4 n: Ticonlal t sert la H-21.s s.t-
i c mit y e 0ecuclvo; so c u Daz-- Itsn poitcss. dc l amc e n cura o mo r c6 ib tarn- et:l fa q ea c are ias curdo e cH- mu-
O cod a uno de sus uscslCplores: las Isoa i omcadante lnlUlo--,MI&gcM GhreS, Agregan que en sau dporunldad re. desme e5 de chaodt absil tdll- eltq ee al Tinuc o Sc ecoma
acirntrtimt Bi ( G&ML prtufdac "'bibft acuerdo de fecha A de &elrl 111ti- nltle ma 77bunal Superior Zhictorea
bon do doriesy lcu m.de-r de -la *e a6n de unirin aI eiecutivo de dicha Juven- me, relatvo a la publcldad de loa c- para &u aprobaclon, & dicha superlo.
Os do Ia Centroal quo hen do dories aino. Aoploamientoas isoresa'EmIio Prats, tud el caidsterat el qu lsefialari an tsionesa dce electors dispueita pir la ridad to Sagr acertLdo, a laJun.
S a quiena M sabIs la rgaalicisin ddef anltiva a quien delenderis n en o icc a l r u a irotorafladoi. Be se In t Provi Electoral e LaE aba-
mente, siempre y on cualquor moqietlo ,0 ss e lm, t gstor;an el o-nt G uasiorC, psism comlio. a mcnts i"r la via Atelgila, quo n i. a Ios e a et iprocedentese.
Joie Blass,. Mandes Lip s Gustavo ImBpt__ mcinte elact IUe itic o del BMPccd Qpua glm tpre.quiapar elsbe-
ietro. Avare! Antonio Mi n LaB- yl Mas e-iTsri- PARA 00 -O O bunalcs modlfi il de 5feda tde crictaho hiy de expeidlrs ma ccrti-
nue Btlld deLua, loa*e~rea PAA HGOL01 brUly& que al1 dllrponerse eM entre- fllcelol de elector, ae expreie comon
to se mentioen onstlanlemente en ocCic Rafael Roche, risam6in Gari PuJol VACACIONI aue a o delegados poltcos. copla del erlse Ia rectaifda g 1ais2..
I Robrto Yane. lois que, junto .con RENTE .ONA aUI asc ue dileo acucerdo se cntrce, Acorda6 el tTribunal e n ai6n de hoa-
~IclassemIlcsle aposas tOR LACABS A.K O Pa mcc-5 picsesccclmDaosrcpsdic5. ci c
1o nocesi - 4eJec1o-dul"lbari o, wlraron al f MAlCNOmA mantenerel pr mero con tim/at bet correrpandldo'a e. Junta el inS-
candidatPo pr9ldendil8leN lasTcaLda rEsOI08 UP T AZONAOL ,fi carecra de obJetividd pstica mo n de aerde, tanto en la pri-
de I0 dis-dtuhbre y Trmaindo, di. DI1rm I kaa) as mS..Crcu6 taribln ete a cuer- mera im npreBsian de edula a como en
iDolores, done se celebrm slreierido asi o s a Cs as u r ah sc otras Juntaa1t tuvo que aer varada
lceran im sssishi sdis ,.c..ai r ism 55 s sacs"Missfo.LciRInMortal- Is dsaastic s pct,
ep on Co pa y.,.s..sa em,. ......otc. quanorat u t 5 ids.
aclb. K.If a.i-6r *.n .* La lula de Mairl-cia, uproa la echo par I& Municipal del
Hablaron,. entre ars sefire ... T Norte Norte de Marianao, a Ila qu se Is
M a ue Gari st/Av s Alvar Lea- OLIN S Escrito ciel Presldente deIs Jun- partlclpar'adems. qua en eia aOPOr-
lepLone Company ulGrcaG Its insvrez st-cs stable! c ltcssacnis. sssi i -lh~a
S ul5ut Pernla CtroFrancisce So -U. DRIVE IT ta Municipal del Norte de Mariatao, uncidad en .que reallc en labchdulas
Vit usa. s 1 p- sllsmscimIsoisls; Im opepmacoeis a tiqsasa
s d rtitrez Diaeaz y Mig, uel Vazque d con cl que transcrlbe al tcuerdo a&dop- electoral aisa operaconos s tde en
el resTelna ,y I .01 tsdo por er e organlamo en asei6n del su m cuerdosame reflere; lo comnunlque
sel .c. .. cgo bdel rqulta-to san.lS.abl dii 15 del mcan caurgo, relative a qu a a IJunta Provlncial Elctoral de La
*Ip 1SandMartin, Wit fmobss elo- ie sis- __-__ corsepSndimcdole sa JuntaElscto- Haban; a los. efectos procedentei.
traordinnrriandelm----corepnntidodeaseaJntohe-


PigIuna 24


ronuca


Cuban Te6


Inlernacionai


Actualidad Internacional
____ ---__ Fo Per Jos* Morie Cops
-"Ilnbrolsho" on Orilnte.
-CoonlrudlcCi6n onlonricane.o.
-Pmclhbilldades y debilldades


L A inscstencie "nis converse-
L uclaes de pxena n euC pmo-
ypvum vcernve',e ei mdi.-
gie del Lejne Orilerle Lu pro-
"le, 8 inq-,.e .io irs- -
She huensLsldoca e n P ceso en.e]
Scbe lsiidenu. envucc
ia n yPer. Cuae dese.
ds.ecrl .e us ce gujosIu Ic nas
-mdeJecc del cra.t sun
Japan. RP pslclntasconcep'slW -
hiega. en los a" tearn a dennl
TCorr Inal lones 1. p~llclbn tri.
a es. tel ene opuuent c
de Jac nEaeao dRUrdas La is d R
no p-,' scarrese iuR.cp"e ...
cueSlun us Ja]PazC Rrens punusl
inmSccOoeieuPoiduI& culaes qr
cvmilo dlt 5renfge uecIla pldiurI,,
de P uC pcioleeaodo anoreb n qc e ]
[ ce usluc t uluse ccdn cecrun podle,-

1.., prou vs pvriac resullqdu c n,
le.e aeniin fenslveetrucasocpluPl
ro ne eluacquttee pnuttro u lq I RS
ceanglO.slortic nexpcinuus.P.u n
er duaa cwaqwer I01it,111da.t de
arrejjlo debido pr r, eip The--.te a
,er Coruae. p-11rePtei lulaelR'
e. ...se Rces n-p.--i.a".
lam pendiecuassau Asis LbSTc.-
dc sameolac eeiPer FoPter Dulles
cr nwejer ) priicial del aeow,-re ,.i
I de s. c Iu c I euc~a, 5 c
Lanurev paru aeufst el ". l. .e
Tretado con ci Jap6n,c ent-ulu-
-ii se usa"el .1. Uqulerd Idel
PT-atd. L ... itaL. tltuaci6ni,
respecio .1en cuft. or el.morn-
to, Is inguiente:t"
A) Inglaterra ee opone a que
Jos naclonlustn a hmin c ,a Fursg.
Be'. psrtlm:Piv ,. R cut icuic ,..r.
cersaccon revlc,onrd muo, le is .
me del ETstad-i ue pazci,:n el
-mpeflu amaru mp u
B. &1.- 1gal... ar f.t ,
tta el~lneMorris.:.rCael WJeilcr
fsuer.tan eute dpulode 'Ucls -
qu9 es u nJLecanclon a L Is-it
woudcstnu idslo[iuru,,:- pec
S G e msnudaalel que au Ia Gt..
Bretaih hay us ucorulent ium-
petuusa sdeoopinicn eontrulera
qua se d6 bellgerocsaa icc eel-
ta de Chiln Kai-shek;;
C). Heliundonsesn un todo de
ccmerds eneIsa'usperian de bs.
t'udldel vi Gatiebef ,-e c,
Ir s l[AC n Lfmdtli',u peregill
a.seopu-tudaleau uas inuser.
uone e cnLlncidesd y a In eez
dc qu Ins nucmuncisltschinoscean
condemn osc omu agresores...; py
DI Pn dilaimn, chan adopted
ia tests norteamericans de qum
Formosa deb quedar en manes
norteamerl ns
Cumu cc uceruesa eclag cniura-
dicrlouces,-muy VisibleSadnbre todo
pareploder le egar a ciertu- conclu-
sluoes, tentoi pear I paexcn Cores
coma dedse lou puntog de vista
del Trueldo cnn l Je.pnl pareli-
ena cualquier accI6n que se pro-
yecte an uno comno an Coen .l o .u
El dilemma cs vi siguiente: en to-
de neguusucl6n uencaminatueu ce-
rrar el parntesole.cblerto desde eI
primer vlcsJ de Footer DullSes
Japn, lhece ya mlk de un aho, se
sizetcluestl6n china en general.
La cuestl6n chin cabre lv qua pe-
cc, pur itro lsdo, Is tests norle-


a c e osicin at Gablier-
no de PKlr, Lo norteamerica-
nos an cu e. no permtirdn coma
acion siate u.re p Cepsaz
tepl irT'tepreunLcir deas tdt .
s~u..111 - s tp.-le,.. d, A-
dIrpi.e.-,'is.Pia.eI.dSlese uMao"ie
'ure e u-olur e1 du l Core.
cur-eoa p m el Ten. od P. ,,'-
at Japn,I an o mterveunlr Los
chinos iuos d Pekinu la u de For-
L useoruclustonet acquecse Ilegue
en Asc, enbra e u tratdeo d par
tncinyen necosariamente a Los chi-
nos. Y,eanestoe scula lm fur.-
zrla intervcencuen de ls e Forun-
El error inlcal' de Los Eetadons
Uludos acaso est6 en eeiu precise-
I mer. CLa defense oesrar a Ce ar
- pdroutedu r 6 fll ct, e e-
m .ch de oaba r aecnos c al' e -i.
Puetn due t et pupuc depaloasi auf
dve Eeuir p au-teaercn cutchu
cmr..a a q i:s room de .par.. .
-tra elEsI c -i
de la aB.pns-i d -,e tdeae el
do. loreusanade La la u onu -
i.uheleccc oembseedu nu


sxguieute actltud de retener For-
moea yt tanto l es Naclnes Uni
da ldecndieran Icauertes e le gran
ais ,de auerioa cona I tesis rnn te
rcdamenu expuestae pou tl prei-
dente Truman. Este poslcin lten-
dr venliraj ade quc los Estado
Unldos podiun cchrs ,legar a con-
clulionu uv l rtaspectn de Cores
comoucaerec del Tratado con el
Jap6dne .cc lelded se depoitorie.s
de asc territorial insular, sin eor-
promises con quienes, segfin el
propin department de ctado, no
on cdinos de gobernar a China.
cainirearmenta, eu aInqactuelded,
Formosa a un fishl qu pesil, tan-
to en favorc mea en centre. Y,.elu-
dlendo-'a IsGran Bretalel el he-
nhI de haber neconouldoaiI sGo-
bierno de Pekin, fuerm todes su
reserves actuales y oblige i sadop-
ci6n de medidas que se cpartan
pun enter de lms Intereses de nos
Esetdos Unldou.
Tantadpares ioun .come eu In
otru, ya se trale del Tratldoccme
de Ic cuspenslin de hostilldudes n
Corec, micmo poner en una misma
direccunb los Intereses y sas posI-
clones de asmbos goiernou, el de
Londres y pc dv Wishngton?
LInfluir ean algdn modo pl res-
paldo que los Ftados Unildos den
a Inglaterra en In cuestldn del ]rin,
came prarsque 6ste allern su ae-
titud?
Mielntrs no senoten ins cam-
bins de dnrecci6np en Ia puoltic, del
Lejano Oriente, prt parte de In-
staerns, un es conveutenle idercrnp
dit. c Ic .lucldu Isn. ps neg.-
lads un Care& y de qu el Trata-
do con el Jap6n pueda scrudancer-
ledp y firmcdo.


Una vision perfeccionada de la

Alemnia Sovietica por dentro
Par Melvsi J, Laeky. *seto cbmuneu, sino "puleons Col-
segunde film not. redo". S llscvron agricultores di Tu-
ringis y Sajonie que juraron habor
BERLIN (APLA).-Ec indudable vista avione nortleamerlecanos abres
que el clesa domlnuntes do can volandospor subre cuR iembradol de
nuevasulsdsd euvldlics lCecnau n leudo eer cuses pue perslu n isexa
uonllentec dv su rupturs radical cn tan mente "mllones de pulgoneu de
.el pssdo. Aflrmnn quu lu partldo Colorado". Esta comporp se mc nuvol
un parLldd de nuevo ipo", que durante mesas. En ullo de B50, e
ou democraslidelspueblo es "una de- conocldo propagandlta Slimonov l d-
dmocraclp deotipomelevado". cribl6 en au Ru aceta Literaria dee
Tel ye, seaaiRI comprensbl rqua Mond' que, unea umve mis, aletud
uando la d eIsasu ceuecuelntrl n en ado ded lr boluhevlques labla de-
dlicullades pors otmntenrc rlt- e enmscarado I ln humanuldad de l i
ist I. "d uuuds uuzd. uunlc!' aRI- lumperiel''s ueuldentslel. Ilevand
respcvs dctodu Ilouu de errure c d- l'du RI eluheuu de que el ires habla
bIaII ded, drln lunsi helas ml ersldo at ulcada muehas ueotrs des yC

dre u viaJ *uciones hemeiims j" q"rdo ou -adole dn p mqbrd;
uns pte, estou Ace ondens eue "r d e- uc gredeR cup ruime dr scn hr
imhlo detI Ideclogla burgua r or- do drl ires nFoide tul d Iac. Couin
elonluri"; puer ro s, o ln ulltra.. dc Idrro c. o l 1vblhn csufrn de I &mLs-
clnindis par g2a.da ontrarrevolu- m plo, l e lplnouulht m l mlrelaed
kuculoner lirTcltTtIui En 1rubuc unR groee iestrulde po.-el RaisQuu
cos R luenmen lee 2edids u vs e 1- de e9,21 pulgnne. pequelc*s dRs Cu
Irltise. Bejo arue eunes semean- iraduo.., 1unzads R elqUslu des
tIc cltJe uuaruiuclio hueiia de.- Ide evio as e norteamericanosc...
p dolsduc d Aue Mcergo*, lideres bre- Ott o ejempu dl eactu elid, cu
re epuleed is e alrulndilcatuom, e. r ri6 cuando, el I de enero de 1951l
riodies arrestldou He aqul ue is- ediltoriasl comunise mis dest-ead
to de Ism he alela min gravel ur- de AleRRiRe Oriuenlc public6 u r a.
gldasa ncipimer ei de i Re- culenderi par i el aio nuuio. Poc
pdblucidAIcem"u LOlcuni:il dism dsnpudt, I empreca recibi6 un
Objc~vlmu: Intento dial iudlnvduo severe repreimnds, publicadae RuIs
ds icdet nur la lardedf per co mdl- p.glues del diarinuofiuiel "seritlice
cc, fellsndo et un Is cueptelnde lTiecluv Rundschau". Era obvlo
lee ondec neddess de. umaeris qub- quv1Iuueudduciu helulsido "sbou
lennlsumeo-tsllnisino". teado". Despub del nombre de Co
CM--ivlit~esu: concept a iulto- phrinco, epareela tI pelabra deseirlI
m oty tolerant acerca do la cinca, tiva astrdnomo'-pero no habelt 1
I lterature y Is l civiUein fran- ueaceuUcauva elmilr despus d
one, norteamericani y britunca; l ua umres de Mad Engsel, Luenin
Idea do que leu naones de l oclden- Stalin, pr no nmcuonaer de`taeda
te deerlmn e ktablecer una s obercnia eiuras menores contemporincue. Pu
eurnue a; enentue deu hd candad tlreperle, aparei el lnoibre d
y laildad ntre no-comuntaIela. Mendel, peue al hecho de haber si
r ll ted ciexciv do "destruid dusde hc seimpo p
ternstpiceuoe teelyncuneesie e leea los sables ov!6tidcs su ceoria de i
tlreu pricllu. y no ulclente i d vherenc". Y as suesivamente, I
-l nvesmsiddes Ideol6giceu de lI ei- acuscuin seflabig el haber meh
tuacl6n revolucionaris mundil. conadoe-aconteclmientoes del mund
Rilelalamis uconvlcci6n de qua occidental. in dealer dehbidament
puede slletr al soclisHmo lin re- ire de importancia muicho mi tra
puvoiucin voienta y luceha de close. cendcntai en el mundo ovltico
Opeticmu: todi tentatlva de o- n Imis form [ponlend
grar resulitado sil n segulIr los maton- Eu Ic miau dormu urI vdaMe
dou "clentificos" ideados en la URSS. miudos adecuudos para c Edad Mu
sectareiaess devoclnu de ereco16 di, fueron cerradas famosas escue]i
Icriteria a I deologa maixlaeya i&uunlversltarias, anunclados acontecl
crerbio de lSpeid eeoo eis marst yd ia milento lcs
propaganda y Ila gil.taicn enlrela a i presI _muiercuS" eimuluando ela n
emau". talldad, Imp.onlendo eparaci6n d
Forculltrs: tendencia cultural en matrimonuis par "razoune de Eltado
I. picture, Ia mdaica YIn literature, y pr ultimo, lievandea cabo vastu
que se apart de loc prnclploiu utu purges, coma I realizada en el v
tico corrcntes en I URSS. ran de IB9O. Por otra parte, el pe
Trctxklcms-TlRA: alse cubicrta lriodo de encro Jiunui de 1951tl hea f
ldT llgc de l sm aSenle. uccidentl- do designado periodo do puriici
iestC uiudo a tarea dL apionac cpu del u Partddo", para p sberarud
y a c bceluenvi plan uqulnquenal. d e sabotleadorcs, dinamiteros y ae
Ecioeleluessmt eusclantun d o e sinue".
hechos iln cubrayar el caricter pro- La sigulente declaraci6n del dec
grecivo' de la lucha mundicl par I ltor Lothaer Bolz, vicepremier, es re
paz nl l trifco imperialillta ocl- veladora del tono en que se ileva i
dental de guerrc. politics en lI dictadura de Is Ale
Ccnsltcal-bmeeu la 'csperanza mania SoVileca: "Tenemos uflclen
Sreacclonari" de que puede egUarse te tinta y plumes con qu6 escrib
a a uc solucidne de omponuena y la centenclade muertn de todos i
acUerdo y no par .medio de I. total que poyan Is guerra et6mlca, y 1u
victolria revoluclonria de Is Uni n Iliclente cuerdsn con quu cumpir li
Soveiltca. ulentencie. Y podemos. findir: ""En
Y he aqul varlois de los media por tretento, podels continuer lamiendc
log qua este nulvo medlevalhmno i botas de lo c norteamerlcanos, sc
* apca I la lvida cotidian de I Ale- necesldad de tender ecupones de raci
mania Sovlieica., namiento; no er mis que la ufinlc
En la primavecra y el verano de cena de los pobres antes de le horc
1Ie0, loe culluvo dIe I zone orion- (iatlonal-Zeltung", mayo 31. 1950
tal e vileron seriamente alectado De este modo, loas nuevos principal
per loa inuectos. Elio R debl6 saen- de ea autoridad totalitari afectan1
cllmente al errdneo, planeamnlento esencia 'misma del \hombre- el der
del Minilterio comustam de Aerlcul- cho de percar pur si mis..- El a
ture y l hecho de no haber proper- recho de difrutar de lu ida as t
ci.ondo a i0 I -i ffo cutlcelentes mille; MI derecho de clibre *eao
ccntidaes de inlseCuCidea. De pron- loa valre cultureles del peadco
to, sI Munuuto de iPopaganda, Herr derecho di decidclr, c u mcs c
Gerhar. 9'leler, anuncio el decubri- ec 1o, qu e ocurre en el prese.-je
meDuisnta de i u "enorme nmplot. Ia l od oes desposldo en nomre d
Semnu A ti esumCoenu no eron In- "Progreso".


A dos milldnes de hombres ascienden los ijercitos Inaugura sus... 0r6 Harry S. Truman por una paz
.cut -usll e ie1. Pit. PEIMIERAI
de las naciones de Europa satdites de la URSS cerer permanent en el Memorial Day
I I . Pcrmian de usledec mcgumealeuit-lu
dv cstos bene:iirs:

Calculan en 2,000 el A u -oriz eln En eetaeipoca que uuos..n ...t.m ... Solee n neecie u' r rl- n ia iara recorder a I os Caido s por
A trz elCotsjejola'.cuno)o ato eIa aioe HIiPair.
nfin de tanques, p ero . . . ... .H mn criu e OcPcid ueetl pnaru e p la P ort ia. .... d.. .t ... .e lei ra .... lau E U .
..Imoc6n de In unidad de accis6nu d s
su ay lan, es escuas s(Csntuuncelin de Ia Pig. PRtMERA IuEi uelueursn de su converuacu n c- legado a hucer modelospac perns o ,- W .HINGTON ... .P d, I' -l tutu,,', d E)r"0tp F...k


Ca "ca l -tue --sIr a 4 de ion d e hIon u lca e tcr anpr te:, .,, d, i L, .' -n l i,,'aemor c .. r ch M e~ r'an- Plo ,e e grup ..-. ,mei ..! I -... . .cI' _' "I u,,e o
LOahoraFyIsrM0 adasco mopr"c'd c- nraicis fso ic u. a ,6".......vrsdclde.H",C, "': ''a b' : 1.1,._~o,_... l .n. I.C.. "" t ,. ,I,... i ;, ,,I=t' :i, do, "I, I, .... I .... oro
toc m unte ~o ex lIte nt ,e d ,, rels"c hure un ddre nepu cW dlita I , i.n. ., p u d H e .p1,ec i mu u csu.tl,,t.. .y ..
1,c Cull5,cvi.P91 C,1r 2l e wo,'pcuc y.u chleurruuup ._ uci ele eldiue.e ub, c ,inu Iccueulc v u u. 1, u -
uepe dv.eculuu..u.ntlarbtenoi.vr..- ueuemeaque er cnn"eidesdeve lnr.si"...lvc..Is le .. =i .-...-..-'I,.. p _- .,,,,r.--u. b- pururr"Aes gat, mltares ;;....: i .. '. ....,......... ...1. r.... .11 ." e nCreaDcl.'rf.. 7, ,\, ,,, ,, dm. 1 i.~ o
u sm...dneu gueue s.u o. uclieuf.. .i.....-. -c-vnr c!c" luc .sn r l c u .--.... ] Or-lu ", A" .. u .
Ie~ en rr r : .-.r.smen e r ua mt. ,nc .. . L,. ,. ,,_.o e s s e or ine A toemstoe m ros murr-u" pu" tin_ e
us-~i uvei unciueluilciuslee inteiorsec Cubcdeals e Jibus.- u i ItP upuull s all slcuee

.ed e nIvi 'Ree l ns. do' c cti e lud uc, deorapas..car r ngo-.. n - e Le met. rliunruel dl ,cu.... ..m, usuph i .. .. rluc u.uem Rn
Inc .. ..roentrien a esp tcuP osdoc um ent ue e -oiP. ,r-.-.,- F-c es e u h,--.e cluld sircuuilen dr u.. .~ ~ l . t r . .. .. . .... .- ,-. .. . .. i ., .'' .=. .-I.1:, . iII' d'"r,, ' o% s 1 E, m a d- U 1 e s l i m ed s o d . .. . .. .. .... ... .. ..
s' v .'ti !"evlece en t ;d s q .. ,-:.... ,... .-... i ,-ri an di p us i u'V. -LI..! I e c 1.-o 1- me,- o ',r ","," , .: ', = l b c : l a e de l ~ r a d v d P ~ r
eCi1c 'Ts seudllte I dc rusic:M uI n,,is ,nse -nt.ecImtGd.- r -- -,: -, ', c Rue de uec ieu d
a.u ncmisl, I "ca e- u pr lP rd e niu dtalontot ,, .' ,- v l., uv p' Iis d e aId.!F -u..... .Coti I l ed q... uns Sg id...r, ropu a de -se.-: .. ,' 1. "" :', ", e'...n,:.n., i" .... ua n ... .......... te IR num po 'J'i
UIL, i --_, no.'J'...J"a ....... ......nop" n .. %..-," 7.0 :Pero. l. I p-b.a.i~en ha
.ided nmci nc. quch.,prupuc b, ci Mipuclrc Igr P:u., .---- I rmee un c hccpd e rests cou13 9B' a a .,,'',- url c' 'in pI pul ,Rt id. I .d u Is. ield

iAformm, lsi emlerguo Rue Inecrtd duor uPr e sden tepi. ude ula Repst.ibie l, pd c ue Cub .Lesea incicmc Cb r .le ,d E ein S--. .Tm,,

tsattsceltesh n re c uebiduncbuen nu C vseol cod6cu a c ll. odu--,-u-' ... ,, =,, lluuccnerlc miei=nuupln-.I-'''='':= I .r' '=- ~ ina oun 1 x 0 :... itrp r. ....t Gui-l
to. de.n uLa ussnai I o oen io eEcuorrespondso udm- ecbuc-m d clonesCc uP71- o
ioeenforu ldu u-Rc mculia puareu.-Ice iu--ar Cur d e a e r .mp.. ,aid1: p-I .. um Api... ..... ,,ieutcCu
hride ... leltvm c Rule lu.-. ipd ... ..usp l- .u-a'.. ---ie.tI. i. I' I l i.. -. ......iv.
toudc--ml. 5 i'-tiduId om o le- ruVute a,-u....-...u e III- ,ue , -cic -" re- pueb po t de Euopp. r I'u d Ispone d n,1 St1 an en at anzas
dfeerl utor a se con r c at A cS o tin'suan s a pro puestade d:-- "!ru-"V"i .. 1t t itupt, I, ,,,n,.r. ,en.
cite bufren de nai aucc ac c arc sez de Inc uc e lpcu snu ,,cI--,a I enM qu'c... ..
lee"cI Icbu-Cnic Esppc h . ...- .1 u"c
m" I. .:eldti -c--i,,a el yp Bi o 1 (


curateastansprte c dci s pa nq put. a ..... c d e i ta -'r'igua .. .,- -i ,;Putb"au', d' tn au-toa an
D eelpuei d r de I' tire I Pr: " YNrat.do. ein Ic u iE.,up. .pceuv- ... t r m t a " .nle.- a It'd a e h1--c a u o a r t a e
.' sct-gue-,-i-,u , ..,ep iudn-bc ut-I Pp cu-. est c uea exresar 1o v'u- n ntnaputeProutoe AT-t D csd -
renicyquei anos peslau rpau s O-i i ons e o u p e d e q n a eouch e:eam A c ru e depco
uCereFI h-ur uculdspu cinFeanCtI a rete u u-uand e Se ui oial -r -,- I' uu,
nitencl" 8 In j.rar Ce tenra c1, o fuc,. n eIcrgo..., d ctor' iterm.y oarn lsum to y de nMta lb:re zd a, Cuba. hi=I,r ".,Elcrn, eeI'',,,de Iede-a- 1 a 1tomo I ",eap ", oabaIds
inmomgeoelusadmnleluces r pa 473. n
'0 r -,,- ,to it. -,ar ......,,.i.11Pa., abo... o,_l-ando,, III, ,,o-f, r arasn-
a reaCt de Ins ytid n su..I'...I _.u- -u.Fri .rdlar.la Fe coal-u--u u,-'-u.;7,..,...............g,
uccilnis unuler a a Jnpi ,aC.ouv.,. .' u.,.. mI"Supitttnu- e"" ` -;m1 : a ru -1A"-Il I.. ......,- aal


biuaq u lemet edueuscar eias dpeldamu eenlueeiicceucsy conriosd ps s :,- pleei .-R.p.cI -
ue orm cr .cdeu 6Pen y i sunbrd n...- btp d ... ..... odn duuIa.- .. ... Pub -" n' ",-ne1rc o EN... ...... -.. '.... L- nr -
Dice qu an nyo esul e ls ..i e . suun c A ..Ipu. I I.. queIre: Id.. c .luy:na,,- PierI, ciu-u,1 me tp-aI,, uu-.. t.. E u-ro. .a. . . . .. le
cecsecubnseucor~nimbelulmuu s e"uIadep de ruc aptaclxn de ... .u...-pc p u d d uta rI :"e.cP ahor....pa rs "od. c... t...". Qrusts mutervtica s dte no ae st n ste t acadas en nedta N oe.a 351, n y esud o u ped j re 1v.E-.; C .:. le u res; I -r I ,.I -. as r d l d se'eAc c - l 1 I 'l Iali
dAepeerai yed ePo ullunia code.s n de Laspncandleeones so laes e muedl o de .. ,p-tn G IC 1. i hi s a-purce Pd nre I-
uenmrnbau nm one u die ng. fue. enspuawwteu6cio ctutura.-- c cupsII-iC-1- p--- - - - Iit'-C ,, _'M.. _q.-m fu r deao ar1Pr.e ,- -11 pIn
t oo acptluti d Jnc u ytel oi guaenpum -c. u eu .- I '-tI5 -11 '" . ,I s i o n P i-i-ru c i .'1t ', -uu 1- ,r i
cuet l uado sbrel1 .a a e pnra O.P tI ent r p- ." i... m a" u.... urpai_ en o cuau.u t..... dd unr
s.m ca ime l poisnres aIlt : P o tsd ue e l puetr uoe c- v3c.r....up., _- rr:l rhu-h turuver s ru--c.' If" lu"e !


EJ~~rcitos.--P~lonla 45OO{}O hortn -asem V ,,r ma n tos Ld r- a sao d .. ..- r,.,.I I ,,,, --" -,, ,, I C m r d1'. o-a pe a1 q e e aa, e n r
br shol va u 25 0O u n- de eiba ce1e .'e.tonsejo de -M -1 4 .11. i... yo . c.111 q _, e ., -. ,"- ,- ', .. .., '.d eif producein de
1 ': e, I ) U -utIta
ledus cc'uiuc't d'imnJ. e veIc rcptcnt c"fu u: muruit.:m 2-. c--! . .3u11r1 1 v` tu peru ) In u, ,,,d., urI.1 uc isu
Cd lt.le dre-ntcru Rueenel o ,uan- o dmq en e pi uceua de n u -u- P r..r.."- iu I. a I" ' -r I P i
mo a to iit r s .a d' enu" ;, rol o r,1 deI. n. C n- I _lo u c. . ,, ,4 I....f ..r......'e i , -In: - i D -, ,,, ec n
a....cIn-Ic cn ur pre npl in te pl obr tu v.i,- ,. ,. o n I-- 3- -- -O,-- -. -.-Ir ",ui "iruie, na' B"gc


hobes.tle l.nnrnibln ualuenumv-e
11 . ~ I'mn "Ielle qlp, d .. pl l c -" .L I ...]... '.. E .....7 w., I __4 c.- a- wr. 1 L I:. .. .. r, --" . . .... "." '. i e I ; r : a , ... ... ..... .. . .. ". ..
au.elcp uot uescru-, c i ibmuu ppC4cu u dquneren cincuentagrol o-ed toe e sce 'u--'-'


Un estla do m.1E~lnl o .lul s tai nelad de- esem!, eria, que Icomo ,e'dresl a irand --dek.,orte. Te!!"ado' ...br.nd ,..l...y..
uets mesPizn e Ru e Sietot d en4nOa: horn- be senmuIdm u e-;n bue.na.-entida- El anuntipdenqee Reyvisiart Taylorphipom, trad u sc n de u d r- iad. ,-l10

...e. d ..-..ue-.p...u...uu.pp..u.-u-pIPc....... ..u..ers act
AldeqI u ronpaucu cidentalneuth l.-u_,im. unde puIuehi -- neuigie e Mu
-i cuirep`de unc.cgud-esnlate dscauser- ci TnuruedupIn...d le un t .s. I - u .,- -,,,,*,,u, in cue tu-rIuc up rkiu
trun up re m uluplad p er ue ,. u lr e en peppuiJ ul uc u m t t i d e 1uIf -u -.: : 1 -. m i r y d -I C -i i G r e 1 , , ,, ,, : L ,: ,a, p e
eelulve u Pum uruclec pu tesn lru en nTorrdu.. uccluusAnuun - -P., u - -- n i uh"nond


run delnu.-anledu eneineadeo A-iropun e11ono hitta due nc ueldeos edtr citamvdopu pe p net-stPul estudumules tam e lMa yocr Ge nerualpoger "nodeyc d u
euurencpudpl ,aenb etmenu de ,.,tuBelcneuudu, unLu- nuDi.,el __ -- _.9- _cIC ef t duesEpui nr -uP, Upb nvnpnu n iuuppp ~T P Sus Ppecser 1 gsv u bmareic n c utas E cupen01- Cuueuai urundi up pulpeltare dclvs-p.tinys eltao ni e irfn rnninobee
daniehg orpedeulc u n 1 u penrraaseuln ,.ed6 e ib n dlie I v p:qui n u uur .,I.--, ir '.nrpaicp-AItP-lnud-1uuderpnu i i u t


in to d l in I , It L seop -- ato q u e cut p o aIa$ Cn Fd entes t2error.B " u L 11,- 11, ,:I a ,, ,.tar il
len pr me nile, pliuin u tlvntdu uelvudLinu nmefuInauca u utn, IteIue-,Iue.p..d i:t pIru:u eIrrclPu1-pmu.uuIiuc.c I r, p1.uur t t PP r no- P helu


....... elt d. ..csp.u.ede ripilumen i ninil n it u ,DI I ..................-1-.......11 ,b e-pa e 2 ,0 d u M


'dlposicion Iquecsa also .qu m laflo .. _ica, e __-..n r- d.elt ,--. 1 P ...Qe u
ebalo .topedee 3 nppm uc siepu ubletuel uuc InpUalurpu nb mus d v neci sue b pet e un tentad u ptr A U ,- Placpsm
dv rerurnu riu pl .mbrdc. R. eunpI.'..-_. S '- ..c.prumputu.cerp ,Inc ,-1 .. C.I E- Ip;,.- med. ruupcdu Rulu Pp-U -P I u u A1ur.


Dineqm u cIsinp s iucu,,en- pudtnui nldud se Ic edepeitomau dvtcu paip'anse.ansIadapps.Mpuetupus-:t a e-aItoe- ,aIaHdealetP,,,
ptlauec rl de nc nost dnaoslensde en- propicqie c n ucseyauu e ud Sha sula o oarub oo t~ senasot- hbl mencion--up. fu- ust .Pue v rocpe ptcou u iU~uP
""- 1 I LP u s d ca rteI, generA-_- l p3., a3. iitr :. i" o- hn duc..? 71,t. -
Latnlrme ienp Puitic d1. dsvel I ie- andarIl.I-.meru dciiismeedupen.i ur "Ret.pt..ppb.lua pde ru -p" la uuup11sni-

uucsntudu lul Upnepu un u r0vit u up~ g q e l sefio u C aiu ro Gud en t a Iianast po e- B-* umeno ltao cu.6
que enadicerelonorudaen teappntco del _sfart..,u- ,Tok-o-_urante I Fpasada guer1,I devladoun sbsto de 1.art"aen l aUnivjersad
info rm cpldp i cn an- eput.tis'mepPtuSrndeadPo..euun(UP-,tr, nr' ete 6pto.,eppIoronr,]*
S c imu duesce in iuec .r deneasl deadr .P-P. sura. entzatree a indiuae`o cu--pu-c u.P.:.... .ruo ...- !ithdiz
_puduCse n enins dex uul hiunIsras d Ip a e F dero-., u-.uorfubun"e .itentrn. puuro.c.pr4 drpr- elbuea
atptni5l e-Ppiupi, 411c bm apro c Puo lasMccudiury est culo dppre-e e. LON ER" muonununubretudMudur CT.,o a mri e lr pp b n ppt-r Ire one, uurr itr up d
lOve; Cb.u..1tu.sque 1a'c1M; HunCO.M .... itu b .... .IP ,i C de h o ueiay- s ...c ci e ..P ....u o z

Rles tropes0 Rumdaente 1 re6. e o: su a pclel boter Eduad Arl~eppuuucI Amre' -pupud " 5~t vez e cam.c c-aa.dlne de t Inuesto picmanm rP vp p 1ppt\rLP
lciu 14111.um17' qe e pvun e ecn-ud I lut utture-dvIricu..cu. --_c -dena urd eut-hunA.....dutisumlo aprod taq del ub- ..ET-,F, ayo3 n ted .- ,cIp.undol uem sic.ni ica e ptdeur N m.p. mp.p. i posp p..... .de, ... .......
oeupp e ode I a pubiln e rll qucs eiuun- El 5rppp Lute r r L uselarpo de Guba. n t a auu.n -n de ar cn ar etrs h best-duI- -. p-tra IP itti, it. Pu.1
ecl qulecuIceet.uuplul- fum-qe Wscld u-currutt, --tiP.'-.iru u

I cv pee quc Ileuc cd11e11tarlvenusoncu up-u pnuennulp-Ic-un-nun=u..ualsdunz. d--ens uones -ue, ;prurm dr eupetput-P anpu el-eu
al J alan dl lrcle ls l ~cor R m~ Z ydn hal6 isl,, afL... do. al. ongreso.-. deI-.1 1, . ,k, ercao eno.a =:- ,, .":': r as .1.u. enL esn onm~~n c ~ sdned a
t nint Asenarnuu dnau dag u de nus los pprdie tuaups de Pcap uc n ucIasIdvinl ae s -, 6 naz -.c ..... u "," .M,-a, -, e d u t rba u nuup" ds p nusr D as
[ e clupe sad p cc nu.u.. . .u.I..I uer r de t b ane s a p atsP- ,. ., _... - . ... .. C cpub a ppa e a u n r nl e p-0 o a la r u C u ri
finul ca~ l Cbnull cqie cn Tmsapidpuc u In ur -lr IaPI'. lun ITTus ,ic- u i c-A

r 0aionte 0 pe Aleutni fue. bter va dei p up, p p pup ourd eMbtrn e ucreoR u sre. us. de. p ep.: pea - ----r 4 1 H:b. d uuerI. pp el A,, Maut I pp A lo
.. ... d .... .. rescaosoP.eza m Shmo .. . ... . . im... de.... .. ."...... ....in
emlu d elime.e1m--imne1toshor I-,"leed--,B iu=mlel---corruhquay sorieleIet 'c, rTa aea rptdeeue
alu e e~aes ;'a' ,.]luvi r, Jode6 nb s I% rgun _ r n,- a les -. I:.ePs.m..:Mm.. de ,'at ,- % "I .1 t-'' 3a Ie a -s E grS B I o .ndo d Flam n r-e .cl1,a-"- t o dscbetou)b rr n a ue v Uen s
r sc gr enup h.y nue osol tuel ao bum- cd m d oueu ,IF p l de el g eu ln sdemane Repr iupi brU FI T c n hun abiac p enueptnup ni d u bolu enea- o cn roden o o M-_ s
bras. ddel eic molcu Is histeums. pars el ee oh cidoaepr d menetlmunpuipios ame te aeisonr a-c s onra on a
uer-e d mrtn c r mel dauomentocdn doctrsLmbetio-s,- groa opotuia d quela seors brin.d--e" bans reaentan.d e na xol, ooductI NiTA, ZS.- ,_ ,',tre n un dc lomFi

CouciiunouaddgIuednenNuionauyt lnordviussvnlreemieriscdreutus-l.,elc.i-ih..-puni emnentepatee
S O iO ao 31,( uropaes l n cUn pue en lcpunts de rdelnmeican o se dl porIt er-eln drdcde n- e
rues deal. are-to.ne 'ede p i ls .. eriu ellouet iu i So cia uge, t u a e mplee p un .eteact s de o l esaa. ushames. ,-Id,- ,, pdrt ,ban d..
Ru, a u Le tmujsd u l utorpp C paDiny pas e1n.L asnacio.n atsCsLuba ena Tampa ci oser-ie 20.- ,d., den de M ay
icunbes 1 l uts dse p3 cuy e s I S pu seubner p W p s cr puuo' lut ,e territ ordu mu edeuled. E adp n pUenti- iahibp laGer ep.d-Hemp1 Ipa don Ineld est er y o47936.
depudcds lu, negc l "ons q deseu-az. piopde unt panut u-di nmarupsodum b.sralidaldeitbcnueumcdi nu .- ra rimcas Pe
fu 4 ftpam dclitu ro- premoedial Ia isn p.bIt..mIn..p.is.prmnd -lIn ,ui,SuDlrueuI B.ltJ .ovuniotaehtn ai Mpenat"'.dtr. en. Id.Mye y d a s e. le ,o .
gem RutinudeIcolulatpitdncodee.Iy ForDenomi ndodes una bada diepua -lAcootar .Os Cnb orac N.na Lanida 14..I
c. -a I IF .. tele - !, l Agbo rough deH I a, Sch ol. d r- v d A.pui e H ralds


Aguwd cycebrpCrnn uuidn -pelnog udeustrcuseo-
iqyv eteudvlpa rtnulto-tun.ucenion . KIMEec is pseednogr lae decciad onc ebcsutlonic raer.en..n is UPiversidande
Icpi teuldd u p uu l Cebit.1- Pur arec dunn. le.IPra*oifcire I- , ,1 Fr

o- Ri-
c - aonnerreten- tde pla m ce odisirm u sI d l med an ta..vi ; c ,% ,!bnecFIitn- Pld aO der MAroo.ue r nde M ee ber p u- nteIn ,itP .uio tap Sdnp enII
cu ra ajo n madA 11ic,".-I.1 .n I.. -6,,dtidorVunaa.da1r Eje Poit.o. o de, I -M- _M -I-CT","! ''
n e. ..ICe Iu.I td F.-uIdp .p..p l ue d ...v.i- ,dp u qp i u E udG . d e c u nbea p[ P nn"u P ru u u u "m u u l le
Lccn,nru,c Innei le- eur stcbpuviniclPar c0. dP. pren- use cutumurdnut".cp"urIpt-pu ut rucpP Ic -em peatusp rmppuf co ma urrupak it ariude
tucunianepunup-ccelucuur Fluepu~dpii~mnppp uurender ftnml a onpeutelulpMuotslsuutpdemgh.uuecmu
Sdeel y re o y p r Icmlu .t.uin. p uou P ao- Duint plutuel uciut u uolT epn-u- s_-eItpmp bed.t n it n s ,dip. ...Ipp in up nle tess ... r... n.... tI u..... up6,tr-1 -
p iili a Y d e u .o .. pIr.pr.. I N t o ". 1 .. ...- -.. 1 ..... . .. . . . . .. . .
Obrn iea 1 `1' d,_-0(Uild, F,'AI ,r~ W, .I a I; ria J...hra h a ...... ".cal e ,ad .. es 'u'e's"e t 'iba deuet e dCA
bc ndo ues u r is db sle dudutntc1p" mu-ido d i ll . r e p l oni ubds eu lure pu dumop- tip camou cIultu.rite C. p pspd ute un t d l
,.86000;uHunuvu-ul.13hvm-ln muItpp4er a lert1puu fomutn p cpted upn v opln luprn deumarrtiluanteapuSup ron aren
Ao rila 10.00 u mhanoriaaIp. e ro Cera It -'ipana y otr n 1
Iadouehino .eOdeueecNn:loPdeBruut-,Letprouueptautuinolu-ushrlentdcoacon ]cs ce-uu um an adenPI P ,IePm. ..
I- d r uvu p i l vatunod va nodu Else h iua-v.umlu.ZIpdln.I-p u I .pVp p.p nt
1.4c u00 p rombres. up he tueapd len po eutdiciu A danPa se u eu m eea-I Cr ub o a fi t- bampa oepr a c, buruon ud p -uuopr ,r s ,Iup r a Hescun tuera
m tu plo I fine FmlW. .y...1 cIuyo. autor .. Do o ra a an...... torI, Da- n I el, Serraa, tlic
teiuatur ..s .ep..e- .a- p u.....tp


Lucleo yncbdisdqu uueudu
lud Sevath de d a -.lo u os prdrs -let, dloueuedrc hoa, Mrpuu- Sue upprufeo r hip[a uetde Aulp
c lu puu rcc iauyaroI Ia u R rpI12I a-rIo-.usa sn.b
r-cn aucu uostrdel.mur," u "preu.im pu Irquccdpcdevesplutar l"'b'd'cm p-l%,-' t "-uyroiblup tr Firc I d ,q-M eluJeu cult r Pipou --s. qd
- c Ils I ue uPU i.u t pupl u Ic- ,uI tu enp ..t,.-I cs- :i 1 u. F n,,- ,r ] ,till-ru n Cupr l rpita p is QutI


cedo ciumur n edr cpaarsdei cobden-c resrcves ppmumen ulo prw cua elnre doto Cls Raimpu ret-tuurrut. uten -ao RlulpeirnnF n oepy yc
- c n que s ]_ I d rles lccr rou.sS .lu de -oy arcp ipIp n Itao d
lelgr e u b n i] es ctu.....tat islet pr...Upu .n M -I m..uuu ... r.pu c9pes d u . . p u.. . .. u. I..... 3.... ...... .. .. hep .i ..pp pI pp ti l... ...eu Tu
a- taeosuypuu- e ueeP iquI Is l uptaFs ur t cur.epealesd e p lpenu ee bum ngle EPus. to Ic Mut fus p lt u- n d eu bt i Hrde t Pyle
C- esumci nimc, e e rIetn,,3o y aleIP decede sse. cm e aa ltnmusn hcaid. T p bt u oeslutsm nod utc r. Marl ... -eMaN,*n
d d010 nr p e~i t i- e e (m u d u c n u U e u s i Fl uisoPn u nmi od e h cvdin d p upRerym ip st p S a u m y yTa l o rM im tert d ed O bpre s tu d u p u. Ic p r d u d
- en ese a contin Ieupo y dde peerudiscs-In u eq N eu 1100 v ostepa dnsai crtie lcn p "Mumpc l Puhaslundu6 l len vrtnce. ftumit u ludrsics -u nu erno encu-u
le dnua" c niR c n-.""'wi *.Mai tae n c.s u.canpe IelPacry oc ptmc I lC sabuan de are el d P s. Co de Ic ceremi

posldriian sestar e otr lupcn u deldesppdeuuenm cupec lcpfuun- L .,-: upCo Tcmnu..- ,, ,. lp -". Lo d la sblulentenel ro
As t nur qs ciacus euceul eesetn -pre s uti nM ia dsl . I nsfptoCnn.. F.- vs t. . .nsFu.hi e
dcc unucne pu. de. cfr i te a W entt....ileoelp sMa mi ebralRos erc a mudo u-iVs. m, n pdpvu.,, ied, snopu, ct s tu Pu,,,. aper tae. en
re- cIap 2s d- udelpp idr __ona ttar ut peuou Hbmreves.
"" iola. pareieron apannnlaclondy le re-t,,taran rosisem

AvLvers alnteuludmulpebdirdgentmmp ueeelsccprea ltoru ciuan essul
Rnhiiqumcue ; up manqiae ueri iusece1c eisPRsub.IE Cf ppItmepl u pcut CAclrcp.-u-etPtpnl-

-e mi ua e pren m gCe quep gntu ..... pue-trciue..a..uir ..u.... c Cu' :_., pie EetcinsdCuttitusArlee P_..u. ,epuiup
ryer. au.tuaoae-rea d dumen~r ., I n rpress|eso e"lSc...... donde se "ha Fort
n'2iaun lieii.ueinencumC b nT pa' upCuebsdeu Ma p
dao u uncs euy3n llgruoesibeuperunts Pepre' ,ucisrteni rt Its I deM pup bubcsp epac nt, p alpc ernuucse pue u
...as pq etr -,redp dlnpc i.... ...... meM nrv p emp nu u iu l ..-... af. it
ire peeuce asenn u l lndes hru .u- trateudyr en i cmivIdadul de I 'e [n at1 o e
.c r u bL or l ,I honsor eb i o G tr
elunanypl nadepl elr a uciie d onir- doc i a st r le eounisee, Tn" uct nforr n eumemlos crreonaRimen RnIn qune hi t-rni
ledu n nt lcdei tirclu dn ed e Ic e. .n Ie condeEl o u- stranger ltrue ia derm do u ,r I c u l onu e re
cu. "fu% ,1.rz*au armadad .'.'papa lod a "R eirar d C bs"Ia A ve idi1
: ibsnon; de !a suirt. tqu a prrer. p acou n
n- i ,,,dlquttsye lursuau ru usc-e oa m egudes re.u uie ue uu uuebn raniuu pee In dtep a Munupmrian
us eit y eaeu1.eca- e pea ro -un.lord.epu.s e u-mpritPr tunt en proo u s p e nItrln palnes rr de.Ci
d nosotroy eindo plosmuroeueuucelenIc lu radnruos 'ayDerp ven t Ebrmba- us cuetrcdrunret ubuus)rde nrest. lu m ds lmdoctoralanado
o ei... dl c desinsto e.

naumpbr lu ic plumecn c dvi pmadrc- dc -5 itsd Fe pc-u Eador u np.uupnui u. d Pump. C um penduds up butuPranudcupra- up Puptour pFuem iluoar
c pos p Isdon.ecue int-maonroem eunte d firn nte Amis10 8u3 luutP u tiIaruinoaale t de tibuta en pr I lersen d
lier dlle nd. eis uupepe i crl queel led embrdcu s epon ubreuspuitnpp e -dpen T m ronom a uu O i ps puP - u- p u- UPtinfp ,IuIca u
u dunes e uehlbIcundo e ]a n- I' ricns ciudn crtels ue pllcrlab ua CuatRu u-P elln-ble.eom eCs -,rur :t ".,:t nd
eI etlapclc nc d aPirten tPrniuE Ri apro bau pecepp p t s.ah pres ian doe uinrrtp s d d o uv t roP enT pautrio t- ,uPr lp u. 1.,-t , .-r Iinu l
c,, tor u-enes ec recuer hu y". ins mc aTP, tscleyeliJohn.Bulls nupurde l .... .. do s poreKhor t u upp: updu...tumeCPou
a mcel cbr a elneppiuor mi criar. a'A el Lee oE a dvre ptsex lotauvnel eun Ifntu nies i re ppuer t d p hr- rp tploca ti r en iurm
i) ~! Esa o nds n oea u d u lp t6e l a iest.;,,-,Ir, 1 i ,, -,,-.,_ub n Ire ti '
,nge a h a a r p elt d ah em tm i fin deb r e er no- Ipre s alse"ngo nen-" n'o' I > d' -" ,,', -u-d l la d -a r
,I cident-1,1%.'r do Yinch..tullspucpr:eRd" Brpold.uuupipequuuunlctesIEtbub-,lDETOuT. lupl 3. (Unittip.-Antpulutrve 1.ptupumeese tOd O Ie ue prdptayao elleder utIa, Pudlbumret.odurtoun iua"naredtSpar.pnsbi-pnad........,cr.....btancRr eta s d .... ''-Smald e ltn mutr
Iue.. mu,-- oea u-u im lcl, a m -n2 de i boee de spy. i AI = re d cnsuo d e r pi e r ,
-- aur., me. . ...y 'RMER I -id Lpe leuCmdpObrer_ s Ia B a tDd an u s Id e] p heal u Tuioe periou i s ,uU c ,, cv ,e -Pro oarprt.
rU~ I nspeucs de deneln4 ihout enu t omnpUren u.ur'Ie,_n m-5 f isP t c re p d r Pdads rrn eluP trr s uld el piraU
tiun 'Iraae..con.I..s p.....slds de Pa....lde aai"Aeenodistri.......iHeng N .:..1-I..:.Cub -1,.I...-a- reba
er.e] ala mo pen ond ii s.u ~e.el lm cierrarl Ia gigalteI Pinla . W= .. .: sa rno"m Cubhoso P~ad de'r g el mnalsnla d lJ eleI a cIio e mt eui n yd[ad t inucuy h osn qu e l etp pr d - -.n) -Itf-on- De..e.. cuales 1.b- 1 plpr u bctn ua"
auru u nIduF op u pt oente Cregis te rR o u g eielmun-v3tru u r-m umnm -.od I -u.ta r a. q e4s n1Tv u c in
y d r ehs bap a lmoorpus, ner -16a Putuptd e s It iea cv en alucu
soAnrm I ranvr elm~iroe, n JrnaII.rencc.utIc eu I.-bullddl.T%.b ice en Ipn uierott ut T eup,- Ippeldp c "c`peble;
1-te ue;p descmiuqmu lrn ieb'a. im, deter-cLpuum ,uvc .biF_ cul-nmcP P. up Mnp pune1. vi pvpumlu edtiP0P Blackpe r dittc pu lu bM
It p .al mile buu lldinen ua hl- Lec meulcs uldn -tuucc l tue ,pu 1pi- m tt mnte ons ipen cputur aI rm e-pu a tup r ocius ppm em vuNews Yorn;
is Cutr.uc lisuldeapedcIauared N9u61Kt dij e lc u u p e iec n u e us e G lu c n tenn.e Pu d nrpsePcel.PP tie Jti audin PIc
l. tcc;m d-e I uel ueuensume eepu ue ,.lu~ .'i uc etruts dcl ret- muu uini es pnurninshreclv pp ,, puubrevibmppu vIu C~
us ru:ucuiuuc P Tcls n lullsl bus Jnt Icumis puheliuc muvorescoudvn ed, asbsepser ciazs EumI- puce c benynisn mra e nu u rmu dcesI te st- ,utPourmutoupMuu aitenn e sien
Ubunos ci Iu ece ty ullne RdI cugapam Iemai5V lcdaat u d ~EilsIude Iut enupnt~ ulpe F tpEi ue
moo els' Cue u~melulupmotes nrdrneitup.nenlcoaul catuc.,e nera ~enLpuH-s ut'1,rleInuue,,~~ ain u-vc!ve
Teruluddlueud qu urle ueI Ic elel dec pi.uun.,.pnupbtri, be n ome T EHEA rnin mspp pu Pxpa ~ ~. i. urptrppu umeu
inmuel -u elrleiareldue c Ic un- Ilpee eun .n J.ll .s quv Nmirad t oesCe empeis culoeY rbdes d I Cnte.- ` --- 1, MPu tuse c itoI
U-" qulece.s cs ucevnepvulcdu aoDesi naheg e .laiadeI or mrcaT a, meR bdi6 pr emend l axmluc spuucudulentddselrrr. o innt ncaotp un uu.nuu I-, otenecfodrill C
1, en"eeuis e er uucl:Vs1!~~ iomBul ,eulll sebnncppSisI niln nTbnltrtll- ~ u-l- 1
i mmul dein e o mIu, e Rugsteemen auatIn.0 etemL n esue rdd op erdue mdvsloog.u-ubn deutesAT let p -.Fdu 7rppupplppu dule r e nise un
m. i Milia Mac Sals, nc. pe one. paaliarialotopercions c~n mutl pIaR I be prmad.plepaComcalem lsab lu u p, Cudepp:lr di p aenulsip
Renvt iistisseicne ailamcc ic sc-u- oSc enHmum.
of ,a0n dstdap insoorC man nama arom nocc uc. yT ml slt-. v --r f.. up upirmOrenIvde Cu-
TDEI O, mex u 5L ultnula PPHeCpuero, 30 NF.7he Rarn inn I- --ita ecram 1e-u Manpuel decespedGu u tpmu Dent
-is c t-u s3 cecem etmme uryPIMS m:EIO N L oNCU ouCeclA Brrt u-uodeLJsuEa.-cvo Tcqes lnrneic p vuiu a dperudls onntu e sbi.. -. d umt roios IppiupClsE epiclaPme apusrefte
us PratcessctitcJoseittue nth..epu~nust,,IeuacceruesuadiIldo,.uyusen dvic uns Cpu re n prlCatup1-uu tuvs lamsr.e ciotemtErpdle CMoreuiuu
du cu~rmecusts cudc 1ccbsiauc -seuuenuac-ctcese-e upstI11e Pl cia- niu Fuuciuunctn .uiuss P ahe- ]asIv i fs Aecune evuiv i ePupot tmucnuzzoutcnpstpmludeutiv s
g~raecuc Ndeseuorccem. a vccutduuccvrr e- edere -fc.ucvtvpirmreniepub aso hn ds de tpp.cl c it Iu:tItBcc ftpclcptm..in.cLord.

--i csssecvces ... ._r laemle Icyup nnulene uepe e m eriudueness, Pt
DIARIO DE LA MARINA.-Jueves, 31 de Mayo de 1951'


rM-.ria U.t-, d t.in.i Para la Muier y el Hogar


Cuidados de Belleza
Limpiar tomicar at1 cub kson los pinciplos esencial9 apracuear
eotudianamente pars defender la p el
Todas ls aplicacunes de crema, etc., bhan de hacerse de abajo haca
ar 1,a, afin de reducir los riesgsd de 11ac91d1s.
El cepillado de la pie]., el gulpteo ,los mas1jes, la gimnali facial
son rersos puest s a contribution es abls y de eguro ect.
Da resultado golpear laos cantortos de la cars con un astringent" y
nutrir bienos proxmdades de Io la boca dondeso suelena mrtar rainIn
9 rrugas. Las mejillas19 ibic 1e Is golpeari coat p9, 9ulaine1 1ton1fi-
cando Is zona alrededor de los ojo.- F-." l,,m,." eBedalci.% lend&~ a
Is frente, previniende la aparici6n ..wi 'e o ,r-gi.
El cepil6ado de la piel hasta puede hacerse con un 1smple eepillo
de d1ent. Q..-. a- a pie96gra, con aguaallente y buen |1a-

bn in.. _:,, .con una 1rema ,nutritva. Da excellent re
u r .td- -.. .... --. .......t d.... An]..... tivaIsc .irculaci6n
Tabintin se us a aua simple o agua de mans, que es muy buena.
Apenas note 1"a mimma irriaco6n, es neceario ssuspender el cepilla-
ii N,..' ,. onto culaneo ha de basarse en la energy/ innent
Prai el.Tradam a no omtolo.
Son del, i,... -..-.,,, eC- ,- ie fenen grayitact6n, pero qUe st
I& poseen. r4 6r1,, .-. c Et C .e-, : : C .e'.. 9,
He querido puntualizarlo Soda para persuadlr a In Salvenes de que
su Juventud anoas sutlciente defense contra Ion arrugas. pue3 to prudentat
c. ntclparse, previntende en lu-ar de curar.

Para el Tratamiento Diario

Farnosos perfumistas presentsn un tratanalento lblsto par el curis
normal coamprendido en bdlo ires preparaeiones.
Si usted quiere gastar el minimao de su tiempo y dfinero obtentenda
.1 rnjkximo do Ins .r.sultados. adquiera lm ires products, blislcos par al
trataimentra diario, Estos son Isa erema Llampladora,hIs Cress Nutritlva
y tasLoelmn Refrescanate.
Paida mnformes par, el teltifono B-1502, o directasente en Is cana dis-
trlhuldora.


Cuidados de los Hijos
La madre de famntla deibe saber Tamnbi~n nos aseguran ulame

91.9'..'' 9". cad969
............... :':' ', .' .... 1j.... 91tual no6puede sin
a. supina ignoraneia dirigir Is ali-
ue" 're m. .eb'- e t'" mentaci6n de Ia.fa1i9ia'11 lasbue-
999991991999. De saber tan!- na de. Dins" y "a Is que te criaste".
156n que es de 9 mperiosa -nees'- Asegura I 9t9enets m6d9ca que9 I
da 1riar Ins man9ares y prs9m-9 9991ria de 1as en1 e9medad6s tie-
di, de6 ls com9das, de9 69ficfl] 6.g99- 9en su origen 9n una d9fente
ti6n9 peligrosas para la salud, as1996. u adeuda elentuna dici9 291ha9
.... de las qua ti.............. ivaeoes a aiepnoap .. ...... cha
1or nutrition. falta.
Nos dice tos medicos que xis-
ten nu99er9os alimentos u91' ri- Aprendamnos, pues, .a9mentar
cos en sustancias nutritivas v que comao es debido a nuestras series
pueden adquirirse a precios 'bolos, queridos.


S Cosmeticos Charles of the Ritz
' Por que no complement o tepd su preciada creaci6n otoftel con las
nuevos cosm tcos que a =entgn is"u traction? FTese usted en ia class
de polvs 9que t 69do. :NeoIs h9a9en que1u pe seya99. mari9enta
y sn vida Solamente unos polvosa par. a ar' 996do, .pmlsriten
par used aumenta9n el traction de su rostra, suavi-ndoa qunos to-
no, que no faueren,acasoh a eta aqueUos que
du cn CU 3Utsu ello especial, del ,: ,.1 .3-9uaL
Ordene sus polvcs es a ecile9 s parssu1 oI Chrles the 9t9nI1s
tn. da tenda. de Sancez lMlai. San R el y Amisoad.

DR. JOSE ALVAREZ DIAZ
0ONO4RABLE MINISTRO DE HACIENDA
SEMB9LANZA

Adol. ente a zilcla prodlgima
-,1le.ad de 6ber 11"o6 somonte;
y con el entmlamo del vldente
se orient6 por hI sends luvalno.
Del estudIo, 1s sahia provechoa9 .
p La a .m.lando con fep.vor crescent;
y1hyIsla.d odode ro9r. hpopla fuente
y sPrimer Congreo Hisplauno Aericano y uos.
Saludo Detes mod elo d"Ille hdgi; France"
so morm[. renovad. trmnsparencha;
y 1 n lt.1.6n, radlante medidih..
Hombr e seillose. lijly ln
que une 1. pulcritud y 1. ecncl.
on so vida eJemptar deolddao.
L. Hoban.. msyo 1951. EMM1IO SOTOLONGO

Primer Congreso Hispatno Americana y Din
Saludo Dcsde el "llle de France"


En esle dom6 ngo1 Inolvidable de 9... 1,1 :.
99,5 13 de 19 .951,v 1s9ando 9n 9 ....m',l,,*.9. '-.,lI.,,. ..
11n1. 6. 119poso 919e 19os 999 6. d .1r9.,. 9e 9,,9,rl, 91 9919
?os 9 tr91 sa9d1 inicosel e "Illes1, p9r 99991 e irtuas1 61199
d. FI p c I99Irolongael6 de es9 1arseInss guerras, con us m9
Francis9 o .ssi,9, dese, env9 arles a, / truosas fealdades y crueld9
famillIres, y am1 9os quer9dos. un exalta1nd1oseIn s benieficosa15 I e
a 1Ludo carif19so, cuando contemplo, [ cones de es6it99a y bondad9
a 9ray6 9 de los cristales, un mar no9 mas treat 9r de que a tod9 s losC
tI. azu9 99M el de nuestra "mar-' 9groans y princ9palmente,9 de
villas "t9err mas en fir,. 9 .c.1 9 concurran mse lde1 9exo9 eme
-, 1 ,, ". 9,r .,5 9" ... I. .. .n que "en .este mundo se ad
,i. imea Jii lh .. *' ;" r C I.-,. Diner.
t il. -, L.- ll i u [ M .. sr c o
19 ,,' , i.- i,. .,. . . 1 .. -- f 9ro


.. .. .. .. .Paz P9 ... 9Cong1 9...1.
i ,,, , F- .. ;, unu luz .a,: ,,-, 1,


d. p- ,19 ,P99" 99I
99ca.-. .l 1.... .lle ,9h, 96 us 91.. ...9". 19 1 :
., C ,.e rt. -,9 .. a ..' 9, p9 , 999 9 9.-. .. 19999
q, qI .- into entenario de]" nataci6
llu9 -. C- 9 1-199 91,j In ,9 .A916fi 6. 11915.9.
"I-,' I ... 1999lnal ue. .ooperr. 6, P]descubri.
., .-.,+ i~lt. i, to dIs Nue. M ndoY, ;.p.,
Ir~ .... ]- :,...d no lass mujqere desocubrir el
r. I,,.- crete de anf~rmula na ra haled9 .9 "99991 69. 9. 69 Paz". 15. i.
... ... m eshares ,cumplir, el que
Ca ',lt'" ,' 'tr, ,;: .' resslldisd I is Jstlleha so.-W y o.
66 r, -,Lral Para que todos ,tengan Il, r
tiva **Paz interior" que-,opa
C is riy"pa snestiro de
,.: ..r I i,: ." :.o I.,,, .i y,
Pig/n; 1: I,. h,,5lr -.. .- M Teresa Arainda de Echevei
_rwr3 151-!A bordo del "tIe -de France

Dr. ,N.3rij Julia de Lara


F . I, T,-,:- ,,; RUGIA PT.ASTICA
N E D ICO-CIRUJANO
1r'1 incerLr~. o ellos els snperfloos Depilacldn
'1. 1, d s+de 3 .s5Ip. m.
[-.It.dl 110 Pr ,-l+Pae,- ,A, Vedad -TelelimanoF-Sapg

Retuelas Pricticas


p1919 + -99 ,.. 9 9 9,,3 1 ; . ,

a 9-9 =w e =.; == = It= z.
1, 1 e,, I ,, i ,r ; ;, :,, I.:
tae r.. ce ~p.', J '1 T.


cg l -" t'e':; : + 2: :


,,d.e's.


Paz,9....
ern,
l deCon-labe-


rtara
cod
errih.
eppo


Para preservar a las tijeras de
la hierrumbre, que acemas de dor-
ies real aspect perjudiea su ftlo.
es con9en1ente pasarlesn1 e1forma
Pe9r1ud9c 99un poco de vaselina1. 1
9999 19as9onerva9en buen estado.
SNo olvidemos que Fare proserroar
elcolo0rido do los te as stumpados
cuando deseamstu lavarlas nada es
tan eIazoa ponerlas en agua
rIs con sol durante Una hera par
I101 ena .91, 1Hy qu1ne9 9999an con
es as ur 'tlsPero e
r11 91dad no es despu969 n ante.
de cer Ilavadas cuando es conve-
n1en9t9, someterlas a Ia sal,.pues 91
.. fliande antemann ]as colors
y pueden jabonrse~ luego, sln que
6stos se corran a palidezean.
Nada me~or Para desprender Ia
estear'no de osob e0ode mt
I.. candelab,.'prspar e)emplo, quae"
someterlos al agua cahlente duran-
te un ralo y luego refregarlos enr-ir
glcs mente con Oin trozo de tela.
A los; guantes, sabre todo st son
de gamuza, hay qelip glo o
culdado, sin OMqterlos1Tp.Taguo sn
no se tiene seguridad de queson
lavables. Es necesarlo tambldn re.
visor can cieria frecuencia us co-
auras y.guardarlos envueltos en pa-'
Pei de s!eda coma o t haucen gene.
raimente ]as casas de modns.
No utiltce nunca 1. plancha ca.
lentado a jr(a lgIle que elca
ble a. nc.uentre perectasente re-
cubierto. Un cortocircuito ca sufl-
clente Para quemar la roapyu~i
nar un ineend o cuya magnitud e.
imposible preye.


LA MODA ACTUAL


El color caonellia 91 npshibo del ba1neo for9ni el contrite de Mclm
dos modelilto dornzdM de encaje en un vestldo de sol y el *Itr em,
6raj9 de tarde1. q1e U1 1" firm de Ctlaire McCardell y que se ban
pres.ntado ea n e... xpIeCi6n del hotel Waldorf.


Reglas Sociales


Puede ocurrir que en una comida mitUnele con ningon pretexto Is
fue re a e muchos comensales unu entrada a Ins habltaciones, y mu-
ioven raseenuenresent~doa la I chomenos se obligara a Ion vhiltan-
mesa junto a un caballero a quien tes de la casa a saportar sus eftu.
a no conoce y que no Ie ha sido pre- silone y aplaudir sus habilldades.
sentado con anterioridad. En ese c -
so hablari con l6 Igualmente. am- +. a personas que ban Particinado
que sin neceldad de deelrle su de una conversac6n circunstan-
nombre. Pero sa Al se present, se cialjente, par lo general no estre-
vera en )a obligacl6n de hacerpo, chan ]I siano de sus interlocutores
Es desde lueg. un. reglinvarila. al cig dapzr de efloa, Par stunues-
buenUrtd se1tadp.... 9q 199996,Ia.OHay 1an 1c5919r9bab91d9

encenansenaas 'ua m-s des de que se estreche Is manno d.
deben habtar entre si. .Permanecer sqal q b hysre --is im
&I tado de afro comensol sin diri- ate r om -
girle palabra 9una de lan mayo- p
r daseort "esasque pondastener un Para inculcar a lon nifos el hibito
invltado con respect a Io dueians de no hablar mientras comen se
Incs o1s personas eongre- ,e ezrprnoelebrarles sus
gsa s, graeqas dusde pequefiltos cuando
Cuando se duds respect a Is oplandeare dle Ias sona. cuando
elecel6n de n regale pars una per- geante mesa con las cub!erde.
sona quenoaes de hi o dabll. p-o I se nlefan a n quietos,
9191969 919. lier11nec
1meaj r 1ptar parlaM sfibres, A8 199lar9a e 9t 9 uue en Ila int7ml.
winos constituyen un obsequio idea. dad- ante regla de que permanen-
9Iempre9 a prton. y 611en9recib9d9 Y can elh1dos 9 1 9entr1s 19omen no es
Puente qua Iss hay de delmtlnt necesario observarla con Wint rigi-
pre1o1 de9de99 suntu9 1 9 orquidea de9 Los padres permitir91n5a1Ion
al modest, ramillete de flares de Ia nifios que expresen sus ideas. siem-
esiaci6n son el obaequi que e.s"t pre y cuando no insistan en hater
6.s 11aaln91 91de19 919 9ll 6simpre us 91de 99 palabr19 y cu1n-
E nec~o eltr qe ls alm- do ys han aprendido que no deben
es X96rest cos 9ean1 ausa de smo.- 99trrum9ir.I, l 9mayore9 cuando
l pshastoledo ode9ngrad99 para99 o61 s tesi9 hablsnentre9al.
dema., St se rive en un espaeio. S] In mayoria de los personas
reducido no se ImpondrA a los re- p 'need sen en su cass coma lo ha-
cinos Is tortura de tenor que esru- cen fuers de ella. se evitarlan mils
0 char al canto penetrante de un xa- de una renc Ila desagrndable Y de
6 9o. 1os 9adr1 Pds de un perro. a-uns discus ac rn 9osa ,escenasqu 1
chn.].6 de un 6ota. At Derr. debe son poco ed9i9can.esy quaes6d
ten~krsele t~d. y en erfectas con- gates ponderadas evitar dentro de
d 9cioneas de hygiene. 1 debe per-. -1 possible.


Lfimparas Ohno

Cuando usted necesite pantallas pars lfimparan ya s~sn de pie n de'
mesa. diuimse a LAMPARA 0LMIO, ]a fabrica situada cn Aguila 507,
c1n9al tel9fono M-8049.6y96lli encontrar.9 un primoroso surtido, lo mi9mo
s. de soda qua de pergamino, de crash, de damasco, o de cualquier otro ma-
I- t ,erial9que9nai9d desee. Las t5en9n hechas y 9s9 6 ab 9.canaI aa arden, pu-
diendo, 6. usted lo desea, renovar 9 a6que9ter.ga 1 n usa, bus preco, 1son
99uy1tractions par aer ca.s importadora de todos 105losale:lalezque
espies


La Maternidad y la Belleza
Peque9os'eon.ejos de ]a Dr9. MARIA JULIA DE LARA
"EL.ARTE Y LA SALUD"'
El eu.asmo--d9se con dnfas1s-e9 p119a99l999a que levant. Fuer99
q., auilia, Impetu quo Im pulsa.
,,Puede tnenrsL sin ailud.' Casos hay--bien taros ippr ciotto--on Im
cuan 'I vigor spiritual es Santo, que super" ]as insuf eiencias orgfinicas.
ISon circunstancias que entran en el te~rreno de lo heroico. Enl clrto son.
ld. linden cvn la santidad.
Locriene o u~be propici,,,carse esla legria y el fervor plan-
patico conno respuemta d~ vidoa mnay armmnoa.
Eivoiganizaclones bien co stituidu~a en seres donde ]a herencia y Ion
candiciones ambientales no han tralcion ado 1. plenitud del desarrollo. In
tuneion de vivir dispone espontfineamente al eontento QUiMn no lo Bien-
.e, juguet n y lubiloso en el renaeer de la primavers? LQui~n no lo od-
,'tr~e cotagosoy epreiv en In admlraici6n de una labor artistic.?
,A quin no Be le salt par los ojos en In intima satisfaccl6n de una obra
u.....I pustdque S bell~ones uniforma de lo bu....... gn in....
+r 1.9e 919, n 999 .a Lpor qu1ebno ...r.......119 19t9res9 para.. In"lnd

Seventiende bell qu Ier]iefermedad e meaiaY que el Brie no
h9 de. 919a9de9pug. Pe- enalUd, on la 99 c1one9respondiendo
ac abldad. pa1r qu 19 nore9p'irsr elegria de919te9 66 tn n o u
19r, d9l9191 5e 1er9b19, 9d9Taraz91n999999, pr 9e19Jem9 9p9? 1Prqu' 9o 196d.r-
ta e i~ lparalso que nttueeehauaprcsaanln
9Por qu9 9en9finno9 asi5t9991 99 un ese9ti ,9ulo 6n 1999 1gat' 9cm 9ld
poesia bien declamada o el de usa ajusiada represeYntacidn teateltd
E1 "7411 aadrrs, a lsd cs qeridas madres a quienes correa-
pond, la formaei'6n LdI'S' a 1 el. Ahl nace el placer de con.
ttiemplInls obras de arte, despertar deopura, e Inovdbe m oe
est19999r c. 991191.99
Comienzas""par los duadros indos en9il e 99hab9ta9in1del
pu 6e9u9o99, 9 contnua I -oPn9 99 rop1On '-aabda'den.raci9n9 9cotar99Se
mutiplis con1 9 contempl999 69 9de99 9 5inneracapias de Ia 9obr9s mae9 6
tras.Y e cmleta con el descubarlmient. de 1.bloenmso y.xo
laclones. cm nmso xo
qu .9 .e9t9elas g a9 In. 61 99al1a 99999169 99V9m69n99 celrado9c9 n
1e9rcrre 99 orga 116smo 1915n9dn 99911191 y 9 es v 9yiia9idd+ 6991regreso
e~s vrdad que ,el instrument. de In vida que en el "uro eslnevuh
mtor. En 9est 1sent1do1 e9 rte es factor d.bsal,9 ud,9O .1 9199 u599

Pequefion consetea en relaciiin con el art. Y I& salud
Series No. 158
,Primoero: Los estados animicos influyen en el equ iiria que e, In
aud.
8.e1undo: La Bonn alegria de'la emocci6n estitica confort y meier.
Tercero: Rccuerde In dulce madrecit. que un. de B-s delieadas m-I
soes eii former el gusto de lo bello en el- alma de ams hljos.


Una Cerveza muiny Recomendada por los Medicos
* Los mis eminentet modicos de Inglaterra y Estados Unilos e"tin re-
comendando cerveza negra inglesa MACKESON'S a las madre 9ue 9rian
Sus hliJos. Y muchas s91 ires, despu16s de term9nar el . Ix Iil,
,guen tomando: no s61o por su gran valor allmenticic Fino g--' Bj -qwidj

La cerveza negra ingle9 a MACKESON'a eI un'gran reconstituyents.
pra el organism: abre el apetito, ortalece el cuerpo reantma el cere-
br. Cad botella de MACKEON'9 es 9una comida cmpletal
La c erveza ngra inglesa M*CKESON'8 as de lo m96 agradable de
tomar. Tiene un sabor distinto y dellciAo qu complace plenamente el
pahadar.
MACKESON'S 9. produclda con la mi1 fin& ma9u in9l11 por 99L
Casa Whltbread", de Londre9 que 1eva mks de doslen.1 m sf,1 1l1bo-
rando cerveza. En Cuba 111 ditribuyen MENDEZ. ALVAREZ CIA.,
Calzada y Vedado, TelTfono F-9696.
MACKESON'9 iti en lo1 principals eatableimlento1. s e bueno to-
mar9a, y ida g"sto tomarlsi9


Cocktail de frutas.
Tortilla de papas-
Pure de acelgu.
Arroz c l...mres.
Du5ce de leche.


Meni del Dia
Comlda
Sopa de tapioca.
Pc9. 6.9as9do.
Chayot. rellno.
Ensanada de hlbichuela
FMan de lechec


Nots s de la Modo a
La =u919r, 911a e919991eeganc9, se epreocu9p19 de eleg.r los s1cearios
con detenmiento, oncenteJn de a 1importancta que, 1stm tienen par9
completar cad& conjunto. '
Entre e11oa 1i carters es indispensable. Su 9elei6n no 'a diflciLeler-
to es, par I gran variedad de model99 que presentan ean us 9 lones1 l.
c9ass epecalizada5; hay ma5niflca creacione9 de lo ma 1diversos ma-
t1 99les y colorea Pen r no de6e olvidar9 e con qu vestido, con qu9 zapa-
9to y ad con qu9 gnantes va a usAnela. En esto estriba a vecan la di-
icultad de la eeco6n. pues as necesario que ate admLnlculo armsnic
con1 lo trsas acc1orios, no 61lo par los detall"s y el tono, sin o tambln
Ipo el cuero b tel en que ha sido confecclonado. Una cartera de cocodri-
]o, por ejemplo,' desentona con un calzado de gamuza o de charoL Lo
oismo ocurre con respeto a Ila hora; un balsa de sod& con motivos de
canut111o, par 1oberbio que fuere y aunque tengaad el m9o color de loa"
9apat9s, s 1e pretend lucirlo al mediodia o a las cuatro de Ia tarde rsul-
tari ridiculo.
Hay, ain embargo, infnicdad de modelos que pueden servir pars dis-
Unitas cunJuntos y noastones. El secret ecook en no entustasmarme atl r
a comprar una carter un bolso o una petaca, par magnificos que lean,
.1 no nom eonviene, si desentona con el traJe que persimmon Havenr LCuin-
9as vetos entramo1 en un negoci 9par adquirlr un determinado .rticulo,
eleg9do ya en el escaparate, y reflexi6n tra9 reflex16n saUlmo con otro
d99 9nto, a.aso much mis caro, y que no nos hace falta?
Ham99 1de 9cp9nti9os9 n case. LY 9quA? 1No1ha5br 99omp91tura.
entusiazato culpable de tal error no nos ayudari a adqulrir el madIonon.
ceeario.
Alga 1 hay que 9tener en cuenta cuando se va de compras: el de-
telle m* nuevo de la moda. Adqulrir 1o que 9e eati vlendo en proftsiodn
no es lo mismo que comprar ]o que va a adqulrir auge poco deapnes.
As9, sl hay queremos un& carter99par1 fiesta, por9qu6 elegrn 999 pet6ca
de metal a o un bolso de soda bordado, s 9 o mA nuevo,9 "o que viene" pa-
ra la pr6xima temporada es de brocade. de formal y tam9n9 distlntos de
11s anterloras? 1Per esto 9. nece9arloer star 9 tanto de Ice dictades1dea 6
moda, par 9 no quedar rezagadas. Diremos ahora, respect a I moda
de Ia carter que van a usarse con preferencia les de b3ecerro en rolorez
,om e 199ca9tafio9 marr6n y azul alga ampli9'; qu9me 1empondrAn6 ad9, vez
mis la de material pli stico, per no ea brihoso, sino uno opaco.

Cualquiera supondria qua Iar fema britdt nica del refilda con]aaexa-
1an e9 y p l 9fantasia9 quea e aproxima9 o 1oes tramb6tico, pero9n9 9ex-
hbac6,,n de9 6 tocados re 9da en Londreasi nos revel quea antesia en no
.aria1err19.
9Los d iefdores de aI brum oa capital inglesa son tan ourrentes y
Ithu- as 19'tar 11enode 6 "9pr" .com ua 1 de l 6 "rue de Ia uPest" 9p9i
siens. P9la9stoena d6v 1 rdir9se9 qau99 no9 9o9no9en 9a9nter, aque 6de.-
Jan gi ar par 991es9 9r91 de 1.,61ne1c9ones9m9is des9abe9,adma, 9pt91n-
doi9 par prinp lo com9a 1b 96creadra de ora de pm erua y a, fi9ica mune.
r 9 de afirmar presu9tivaente911qu 9 noesposible defender con ryc 39 nlo-
lin 9 9 1me9i9no j9cio.
Los elegantes tuvieron usne reun16n doe sas qua hai~en dpoca en am
trtu1ias. S.T olazaron y hallaron harto moti o pare gastar91 u 9e9r961s
omentar9os con respe 1 to al "arte" de an gen99s de 6s ma d, on 1anto9
tonitrim a eonvertir al mundo en une insertsa joule pare orates. Porque
9ell9s an de'nminado tlocatdo de fantasia a oI6n dque aI Untelh hahcho
enloque9ida. A no 9er qu 6 hayan deseado antlclparse a ?ln caa9vale .
A 1o maier varies de aes1 senacionalese9reaelones pocri9an server pare
un bele de dlsfraz, mixime que shan reol d eisfracs son s1ntt9cos u 9as-'
tente slmb61iCOE
Y conrte que los denominaciones eseogidas par& estos "hel.Iezgos" rl-
valzan1 nirncamente con dichas "trouva9lles", o sea quae 9 s9ne 1.
sendsdeo1 1 9des6rbit6do, Pero com19hay9 os99 dignas de verse99 199699s
re.istido Is tentaei6n de ofreeer lgunma nots gryfica quea traduden us-
to "s1efios"9de ,la imagnaed6n, que 6 noso abe1 sl onsderar coma 91rutos1
del b1en humor o manife9t9.6 9serta.

Madame Tamahra
La mu9er moderns, 9que e cuida e9 9 1an1en1r ]a belle 9meJ9rando
l1s line1 6 de s9cu9rpo, 19abe queean9991sa969 6 19.me. Tarmahra. en99n-
traraIns ls 119tos tratamlentpornc 99ronserver9 a fre6cura de 1 .t9z ea9.
1and99 a9u9 9m1nches y granoomconI 1 aplicac16n9 6d 9 9espe99al9s pro-
du6tos que tan famo1s9 1 se ha hecha, apl9c9ndose1 1jo9 ha dreccl6n de
9Mie. Tzmalk In 19 femose cread9rs de los b1fi51 C9 Cers y Criss1. 9quien
marcha1 Ia 1 6abezad de1 999tratam1ents1n1 9 et1tica y l 5mbellec1miento de
19 9uter. Pldasu9tu9rno par e 1tel9fono F-6771 9vea dire9t9sentt e
studio enI 99 19e A y 3, e1n el Vededo.

Observaclones...
air aqui y6,decr smill es casebas- de ser 6 n1 infame calumnia. En I9
t1nte9 rave. Lo 99p9 99 l9 999' 6969, 91abstenerse.
9ar9 11 hace. No par m99dad, sine Muchos amargo9 reprocheh. ha
inconacientemente, ri a veces Is eonciencia a Ins o ue
El primer gr6do de perfe9ciona- dn9 cursa chtsmes y estos doo.
991919d69n e99on999s rnr 6'ntm oevta quien se im-
9e9t9 91969 99919per so1 999 n 96'sr- pone la obl a1 i6n de16no air rqui
1t99a, salvqu1 e911o sea 1 1n ab- 9 cup alir.
soluto necesarlo y en ninguln easo umla eaiae u ed c
9a 9ar9 I- 1 ue n m cu p e d e6 1 9 6d efe9 tos ,P r 99 li ra-
9 9. 6r 99deeos. Lo cristano" '"no
Se dice qu, Fulan9ta 's desorde- Cuzgor' 1omo nos manda e9.61.
99s6 9n s9 9onducta, que 9 Zuana Repetlr 1o que 9 e dice en det,-
9s mezqu9na y egoist. 9qu9 Men- mento del pr6jimo eonatie.on 9n
U9na no page 999a 69ac9eedores, Se delito. 9Buen9 ser9 v : to9s9 1o
a9. pro uno no tiene derecho mapseaoy...,. reme td 9111 rat en.
a reetirl. 9Po.dle.er verdad, pue- d'elincuencl 19genera1991d9 .


MODELS DE P.ARIS


Jacques Fath, de Paris, eS ,envia
este 9lndo model de sult, eon cha-
qulta hart1 semejante a am tWnia,
reallxada on- abardlnh gris con
Vrandes btoneas nesrof, muy prophi
para vi9jes, etc.

NO SERAS MIO
Y1qu9 t19 91r Ie 9199ha1
Yo s. que no seris auo
unuinsnrmeIlaca

y 6.9.fi 996can19 9 69Tom
y en .t coraz6n me uar9 d..
Voy desgranando los dis
d9 nuestrc a6pers, tan larga9
p on" un9 19ares r1rol
que nos uen y separan;

que, al quebr-arM, se levantan.
Reglos breve. del ti.empo
que son todo y que son nads
porque surren tan distantes
y porque nune& se pasan.
Este 1las que es tan friil
con qui pederes nits at .
C1mo brilla nuastra estrella..
0s9s9n 9 Csos 19nta 915a01
quea, ald, y. piense
que es la Vida la que manda.

eon fa ie" e tartugads

con 1. sombru desposada.
01g. CAMACHO MENDEZ


IMITANDO UN PENSAMIENTO ESPA.NOI. Del Matrimonio
Quien pretenda nber, qlen et habhlando Naturanlmente, cuando nqs pre-.
ent-e %fiores de n. mm ,l ca 9untamos con qu frecuencia po-
de nuestro cantinente, demos enamorarnosmdebemos con-
escuche lo que dice, y 1I labrA... siderar en primer trmino Ia clue
de am9r a que nos referlmos, y
S1 i exprea ufus iv, y oat1&mor tambin el temperament del in-
del pueblo a. erie o, al dividuo. Indudablemente hay hom-
tened segir que oaol6 en el Norte, bres y mujeres que entregan cuan-
en Ia patria de 4noaeli to poseen de aecto y romance a
un primer amor, no restindoles na-
l eleva L c.ele aR, a B. Aires., da parz dar despus a otr9 9 amo-
de Per6n. re. S Ion los que suren bancarrE-
7 m i ta )I glorlas de las Pampas... tas en Pmenhale. Pero no es me-
seg s-, e asrl ay nos clerto que, hay miles de otros
hombres uuJeres capacitadot pa-
Mus, .de d Cuba perr*f. m -- -..- mar W veces 1omo aoca,
enlodado an media y 1- gra9 de, s i6n requiere. Sus cr9zones son
nu preogsnte qel6 e1.i -hotel" de paso en los cuales en-
ees knea oa. tran y salen los hu6spedes de con-
May.,. de 119M _____UJOSE HKRNANDEZ OPZ9, an ls =bra -'-,1.9in-


LLAME ALDE 9 a 12 m.

-" y


DE 2 a o p. m.


A OTRAS HORAS NO


Consullorlo de Salud
y Bellez
A 9ar1a de .a doctor
MAUIA JtLIA DE LAILA.
Medi Ci rjasna
Este "Cosltert d Salud y Be-.
He..!' 9.1- par itul ler f-,. hr,
CJ60 ae WrlIos hancsaomen. sea,
nnia en laaPopulam.raws cvl-oa-B,
9em19 Y "9Carelea respo.de a 1la'
preguntta relacionadas con hI is.
lud-bprinulpalmente divulpcionel
liiejrcas--) con Is be.ez a ep.
Umbab' [ Co.n r6rn." Cfie slellca
is per.fe9''lnaiozetu C9re99m con
I_ q ue un an g. Iera, wric.
.t.lit de"h- ein~ermce. r", erl.
c9ral99lsbradored -d 59 @, cl on.
oranuent9 ne lIn e9pec1, Los lee.
tomr.a pdrai, 9 urilawae i d -i.ra
Ma9a J.U1. ae 9Lana. seme cl-
ru99 .. C ld.W rfl 71u. en9r Pa-.
n y A. 6.eda6do lelef9c.o .F-U

11.-l 0. al.b.---Gerr.gienu..

0M -J. II Haba99-- su 9e9a
1e91c1 ca3..oo r1 s ae11 l 6.
durtaIa +rrseormr. Cea, aente
canlodes-l eso que It, eaan 1t eda
qd.lsar ne o i, s r, l. ,entso d lAne,

nalestr, oepr calumer, orard eo trao-
9e,-99 19.61991,999 n1e1, I,919.91 de.9
1e 9Ht .-a. nla ro.c. 9eF le a s pd; 9l.-


r-e,..le,. l1 91pen.ra seg i,99r.nl9a
aribucD4n de s 1 ceuer. ,'a a j, I
991 --911 M,9D.1nll,9-11 pr ln19'Ulear se preAlrmd en r, e ,crc-e
rler.11,Pera, er, .ltar p..6 qFea. E.-
.19re ciaj d r e able ,,n e c.a 9d
.e pasc preo9. 9. 919.


ej,r au sin tarde E nig, tr~sorn
d.. 9 e99l1 1.919 e. ir is


9e1.e 9 e su ie- ro. Su es9pe.


cioreonemnt santo peeleretar ielspa
ra Winrorr asl eln ebe
d6a lier.,. oparaua pa9, s.u.o an-


rd"ct"aneguIr. en exatam que ontee
.. a el a1 i queEst en. la dad9se


A.,hi ym lda los de1+]d ete Fneb
molestQ.6 cuelqie earn toPrater-
dn 9ec. r 9ana p99de CIa, p'1 9ro-ctrthc ni de .e acluelea]a eado-
dpaIssoid se ede ltm tienpoes.erelo


un9ig7nM.-LoBprecoz a, Mevlena d
Prelensteapor el cintroa.rioo-
,Ise o exmnen m -dico, nha n-
de.nclcar-Iorprner o9 IeaIq"Ie en-cermealda en serur intrl. Sug desp
r9e es 9tan c1ompressouy ar. a e-1rbe l antde oero ues ta dInes v as-
6991 Iioeorar e aalgi v npo dec bue-
Pae1erti v.parelo nu9i9en su1 &con.
6 In199 19 996dico sn191i, in-
eeignelente en eat.dariad que tanepent definta hseemeadadlud se-au
to pn o dese levar etn antea co-
dno en p do.
9 9B G.,1 89.1r9o, provnI9 de 1.
Ono.-roprelraclda. l.Por esetnat d-e 5leerertas Ronsrea-
ra an pe9 d51 6e a Isa ot1(1 Aga1de


bae l ald oto peunta devita ssam
iera que ls d loresnestu
one e e n atal de eproduce tae
ex uauor e ca & lo enfelas ef a l s qe.
rimse aIna cman ustIe buernooonala
91 6a1t o d.6 e u9tv1.d unme:9 M la
Pic9,9 due, 9o9 9l19upr9desch 9d
elgun otalg ar egil pest dlo.
19 "99. V. Pi9r99991vh991 del 9M-
9ha916A ue Ie9a de191. 119 a va
on9 se 199 a de lpeesle 'co1es19-
99po9e1 d.9 114 99 99 199inba9e
9 8 d e 19R .9 9 B 9 1. 6 .L os Vil, la s .-
A.o. ea des copo y d-ort 9c9ana

1. Ioa convpnientea pre la ordne-
ciqune. uirefi dsv
997h991 9hl99--1, 99,9r99pr96-

Tieial diY e riclu trajI exceo de


deel mandta puee leee prouc ben
ejdcori de onarrter dai uevo-
ble apes cotrede ePuntadevistas


topaacid gcleteanporqtdu tanto el
snara en jad que ta ldealjn deu
Eo peso de uor eti lu puies o aen
"ca unao ra rein puee aridlara l-
gar aqeseien pr !eirmeculo. err519 G. B. Jalnardelgle,- de Ms-
dielatue.-roapclardareoocon
91m C. K Naran9o9.. eyn. nme 9V-
Urna qsaues dien5 piste a loe'r-s
Alrno decuode9114 e9 al do116r9 as
sogn sneaientes po conha elcmna-
PlusI ~ jzn. emt rn


queot y u u r d6 r n e s i
a 19 a l6hina, 1 u69 91.Ae, pre n.detoerne Oert .--anel exaso d
dbdo.e el 919a1s5 en9n1 bast tqeu
topens, noon seb e houncede lorInor
119 99911199n19 6.qu no99. 999


nat urae en699 ar. que 1a9 eaod1
19 99991 69m 9961919 99.p9191l ad6.


opas, enpecialmente al ateUbwraela pleno del cntunbuyen ia uelo
.1 61191, 19op191519s, 6191919h'


I remcia ,lue cluendI s e aur1n doel


1cafos--orInu i el dolor intan I
91uer19 91ue 919 9.91119.u

t sy ensual se a lgaornto *deo lo
haridaa emseni n o lcuagidoie cn-

dmidlo. el oreco oment o meid
99. H 0. 19.Cinar., d9.9 de ex.19 1u9de on19 la 6 e1 a d aI veal

rclaste loer baclrle. not eobuy..
tapee e n o det rn deulyrs trao.
tniernto medcaoni. Yalo epindme-
ralmenatia sente lat dine abco-

t ileno una uontribuyron i enlo
Cuand pesdoora qe insteal sitmo
199919 11119ad tEn1 991111199919991

.ea Chs. l.cab ey.ent 9o.de u.n9
so'bitn 1hlin. mua 999 1sla u ein
Mora o ela reGonoeiy ientoe rs,-
diuc ie deponie.te earresa do
99619 de9999 118 a.1209.911, 99919
O6 A. P.. Habb.-er ded hay ra
199ar9 o9ar9. e 11cade pt la.,i1-
sprenall en9a91ormque nuods a e
15.11.o en 9l c9o. dene i.9a69-
99am919t9 69e991Y 1o 9 a9 pcea- 1
199999 6de999 19 va me19a1u 1e191
tiente e fn cle tann proteoend
anpes conno qexi su e-mpicuorao-
ra, e eaotale En una b vex queraIt
igenifqca in e u dohtient taue en
99ta.e qu e 919 lo 991 ie a6v991.
siA muea e 27 aria." algo -uniadoemta


tufa de es gras le eorr eond u
peso9999,119r190 9991999r1. ag1.
qucso ex b fsa teb en etusttut-ead dst ripe onst tueonsar
9la9. 'mV. ai15a m.a.9In 19 lat.
C.n arlomenthe apaire alige-y
ae d 9e all i96ntue 9iele1 99peaI.
sntadoa entuhla@oea da limatD'ex-
Cmdn deladoilora mensuala. Gene-
91591' It tr1 699 u,1.69 99ooe1.


quacn higurldnd ou nodltogha.da
do el It onelieonto. Cnomam&ld
aios e -ut poy e 'm d ds ee l
.9e9990. 1G9.9 .91991911,d199 1969.


no e se gerate tIs omar lehe, uen
pre dee andtr sfccha deI snvisits.
1En9.. 9e nt 19.19 6fr 999915919qu91+L d to hace. Fs arto eiuly vant.
tlam en adt c" abotdes y ,6tael tra
11999l 1u69919d iNl.eYlo.o 919inyect
9999nue999nteds 9 15 999199 I 69 1-
99. pe199,99v.19, 09.999911, on
seaa19 6nt, 09199.el 1999.9 619Un

919199991119. 27 a99-99cart1-on. 9s11
991999o19189,120 9999 19 6115619 6
1996au91999 6.91p999.9996. 99
M11A. K.,19919199.l, 99hay9999
19499Pertensd 191quaseNIs ha Fire1. d 966 o, 19.91., 999169.. 99
61619. el r99191919et.19 Co199699196996
h19199919Is 9o99119611919u9a9i 6.


919919 9.1,n911991159151199 9119

6915151 'a11bastar 19s9bum just619.

991991919, 1 9999191991969919 999
99an0.0.,hapecivas.,.E .6,


Pigna 26
f1CLUAUIU U1, l,. icpuiiitua -
Dm00.3 0 CADENENSES SECCION ECONOMIC ANMNCIOS CLASIFICADOS
JDOHNIO N I I Pr Fio nMacin ____ ________-------- --_ B ____1__ Tl _O t t
SJOHNSO En la nacin a... ai ,, ............ DE LILTIMA HORA
,o, ., ,q.. de. o1.. P.. i, ...... Co i a d-~wcG ]
*TELFS -2129 ----.'-Sr.*-i.,,,, ......... -..ler .Irl,... L i n s de Gas COCINAS'de
D. LO LON_ P ILala G i a .algada. aloi Plaqg adr igu. fa. L i u a
TELES A-.li. A-i N H. -E1mplO d lea a ocriclonga. Amorei de may florid. P CAS .BOTELL -..:, PROFESIONALES M P RAS
---- -La ai ,M s par ml pvgr.... MeA. doduel t. anclone. A D, D c.L.... LUZ Brillanrte- .A. -
M I R A M A H L s M u .i ip ia m . ig o .o r M dl. . j, , c, . -.. ...... W E L B IN O T A R IO S C A S A S
HOY DE -AS u ao.sC m -lp, Ann pe........ aa',u. a ...... .a.- da qa' [ m......... .- L.Tl y..... d .... ... -O..iO' I Ga ntzd s O E r.CA I S..AtCO.
Hod DE T NO a amdal.mpaiooa. uis op I p enkIPP n r r l'ai .. HARDW ICK ;Garantizadas! PODEMOS OBTENER PARA h. .
FA M-a p~ rotan adl f ap,.cdnddad pai'dtao d- "oa,.'aam.,a~ m.,'t C oaR- -. ,.auas. -
M o A M A C I rd~n pubuca er, lfat r dej, me. t r.I CA de d hnd e te. et i- r, H Io a c .:1-.1 I u j la. .... C..r. ar.njes paaaJ muy ae paj t p.,ornta ... -,' ..... .. ,, -, I., I.. .-- .-
L r d 1 en e p ars at nd e fac s 's m 'a Un a luev le a m de Atlas mo esa, ro-" ""'`. |ia ,-s be, os- rue ; -' 1e otir mie s
A ,N Q@ IAON aLr. m maropl d -r.1.C a-, a a d ataende ra dabld aepta-, y ,BIus mahinas y sus larde u ran- -a --.1 -- IA AR AS,
ell. rpay m Laa ,aoaara 1 r.Pc, on d ple asn o s, a- u ..ol a prldomisarmonis o y m e. I . ., . 1 1 -SOLARI
... ..... Tel. B-7222 8-CLed.................. .. ..........................s %-rer ..iinad imml .. .. . ... .. . e "": , f,'"J,,"",,
____er _________ .a t4IaaPayaama.aa oaaloto-al'ldlaa a'llplaaat.,,l.,la,-
Iles . . . .. .. .. . . . . .. ..o y. c.. . o .. .. d i. C

VP'IOC Al I A. ^ ^ eafficaclone it^^frp're mucede Ion actoo^ nuca I ?T^~^ ''OE ^~~ 001 :l 2 UBE RE'
Bank).aqaaapwmapaasalalaaa.'.P adaaa.taalam et aoalaaidalyn f-- laauaaaoa '_ CIA 0SECCIO
dri' a, EaW vor del mejoramlento de las socie- I I& pluma del comentaa rits so- aRta- s- R
d. .... .. .... .. d ..... ll.t .. ... d ... ..... ........... SE CCIO N :' ':= ".1-1...
a l ': laUv L f .er ,n a ui elda- blesa, y me ltron pa ala ea gnt at d itud r le ante D sy l noario a nto Y a t. -. z.
1 dulcpam o l. Ia G.Onerr.m de lao vectnos Lay, 'an e mo at dad dela qua duo Plu l, t" .-........... ,. a I I~,
aa aa LepesOrggd- Hay una especle de competencallSa ni"ara apramy Junts marchar ILpor 11 `- ni__ ______
n aos- a mrmpev as d ea r.l r ..,n e n tr e I R A auo c l lo n e s d e v e c ino s u n a n u e v a s e n a d e d i s c o lo r d o r iU de= i s M A Q U IN A R IA S
a a... Iu, o d e 19 0 p lla d ,a L. I G C a. ,. y l a A yu n tanl aen to y A l acald ais p a- ma.R h i oolt r o e Pd
*-_ ------ ---,-- trrent,i lo. niciiiaem ,deforn o r. v blc tlen, otlaiende may1 e Mrp o ao slr d o, p lu etrcrado herodoyds.^ ^ ^ B ecmtvnm~sp^rrat~ n ------._ ,
da 1 a40 Pr, t .m be- pra etca dealbt tan on Yaya foa Maya qu teria inp lhu10 bda PIANOS DE GARANTIAY
l tPrMb llp Cored lI P-.- baafiala. daatlno a tas aomu- Cay O la tida qu a l a- a
mI p ales me an dedlad ,-*I a-daa loaalau. Na aa Ipalar Tr da..


r eincr,~ UV lro, lesraces e Lorop,n l tln ded/ odc dee d ueunihcroqro espr-oe rnlgdode dnpugn plCale- S'P amentdalaeN bicae tratasAlnoI I. dedeUnrUnaun ,x ron eelUnaade.d.Si ,deddl.eor rlo nrhaaqu .orltn-?masomo^ ..ea .reyo, i e.:.,-.eat....d. ...' [.....--- meeeM,o c ,rin l.rc.on,peq rocsldh' te deto- [O ea O Av Q'}11 *m:= Pl lMPR[H1 YO
Ch.eleCreDe 0er.... ]l elector o a pcuerdo t lto. n y "Ca- l el he ., ,- ^c,, '',lf,, c-r 1 u ,-" { t,,nddnei n bre,
1;a =a16r. o uga.. paro 1 haopta l da u d r un dot prladp I, en Il a. I ...r-. .a .a u .p ,IIIO U

-- duley tuvtefe .... A-d1 UaaCU VU alV c~lef urd o U l ogarl o~ eJ o r, o , c ,,mrep a dua"r ,, al ,,"e la ", "ad ,i Cata P[ ^-r ,on ,,o de l palhr elltrio .<*L-- -- -- f T (. i -. X 2r ...,i
PE2'. No1pe .' .0 l .. h . 1 .p.. ...r .. ..... ... ,-... b.a I., e- .. d......o ...... ..


v^^^^ ciore Sola uinta a e a ma acto oi a^ ^ G| u. w ^ Cl ^Slm t.
ac ed procnldo. 1os y0a seo mell sdad 1. I -`, Irlrs. t ,,_r, ....11.j ,,-,:2 .... I'l DAMOr -:.,- A. ILbre,
__ fy.___ ___ a a -11l11.m1.--a-.,t'1"`L.', jde-le"'-- p p

S~~lud j G trvailo .;^ ;^ ^ { ~ ~ qie0 i l n B fl ntere a n aci u ri o ut r a a a o d i re o a Li Cco U i av o n p I _ --- a'> eE F ",~ u ^ B ^ ^ ____ A A S ___
PA SEO Yn 27 p V Ud 5do 1a mc a- ua tpalc r chose ah I on a tar a da Is coleptt- ... 'u- "a- a de ia.d- *.. ii, I.taut..a ) pat-am ma rIa ,--.d-.d de la ,,r-'- 1-1d. a ei
PSEnuA O Yiftod 27 V d )" pror. Inclaes NOnCIA acre ,aRO dp._.rllort iA~me--.j -.i.g...ce. 6 .r DAM09GA yAIULE ..AAE ^ ^ ~ e ^^CAA rB~TE ED o C~rD
a~tt i~i ~ pIF;: A-:I a 7I I '^ d.aa lo.i rn tlas r. IS u nst.gr.. nt211o vd BCTiiR a( f.. Q. rtd. Hoor -"" ^ a:'' .rd yu^ en0^ NPUO li r .. .,_ -. ^
A m.. dm tr unaiaator t aU a --- n a .nan -a C1 --l Quroal .... ha aya.a q 7iajadaoae aha a.... ,a',' - ,H--a-a as. ______* 4-'ui e o N. I l e. U Je re U !,rBM Ji w ; an o d c rc i ye l a n r.. ,. in, r") ." q ui ne ."Ayan "! vla d Pan f acha ar,. zulj i ld ,3.-.;,! conIr 11cn '.iHH ^ ^ ^ ^ IA .Ia a ol d .a tl e UcC b . n ii~ nt H-H-5007
laeaaa dn, UpldOnr skam ir 3uP .0uul ad al ha.a uy lejanas poa r todo a trrido- Rni aS real ones soaeaal.esa e r. -
11 *r ulegn paca r-a ria C aa rPional y to haga ahea, per- Paor aaa stl a esa ba. o da uatu [
... B100 ...0 ...... ... vce. .n a .... iLan que le Cos qu y hago .o.. e ...pr r a I o r t ,z b naoa d s a dnloa qua elade Caa qua hay a n ear apa s,
It. No. o ir a a aP e a aquelas acudadtr s y pueblos Lilita Par a d ue e la pres eae a d- I Prs es;m lal a 15
"""o' hal ay o nd a, con a d l- via a qu a Andqr e -raa un_ ill pm1aaoad-a 1-u1 qun"- P. rI T T u Ili."
H D TiRtO h, ia,'a r l a r u.- "ry ]" 'd-rrpo a I. p, - E L E
DRAptaM eq. *n o. .AT IZ5O P]o de laPo~ ueoB del pre oM' tard lim vtaaaaaa a Jula dud.- loral adaba a 4.y l Pe Pupdadr Il~op --^ -~ ., ~ *w u!t ola TvRieD '" T l I IjI jII____ C-.I
le~. Ar I cof-idi y ., i ji!ero refe~ao I lsrosatpaa do Ia do hy,. Una `Is, hita jual-Ea Pa
F$l ZMACIA Pm n. ..a y .a a 3 abltantes y Ia alegr Ia aIn1 J i a eats eaaados "pesp os senora Zoa RA .
d 1aa de Aordnst dant a aoarqur Aroada din I na P ar aaes la. Paaq l()as, C 1 A Spht1s
N1 0~ -,p r e uO a l a u yar .o Pq ue't d auen aaron a e ..c a e sC t P e-. . .
D R A g M A T A N Z O ..01. . ..ao -4u, .... a'. a.o.a a. .. .. .a. ;o a ra I.. ... . ed . u u
Is o F S 00 a0 .,.. ll u tere,-, en .t .a dNa d Spt al es a. a tq o aro ,t y eo n aor .. m a lo Cu dre FACPLIDADES DR PAGOJ
.vuo Q ..if l 1,, 1. c '.'! Na o qut~ l i er A d e r c orn AInto q u a r, atA_ d efi ti T .ngtr d e l IgL L AlIP A R A S J O Y A S Y I yU H
ilu1 -r. Co~, Preside,-,l .eI- 1 no.. a. eii hecho. No, atin faitan'mu ]'-_ '" ": - :c",-.- 1,:,1 leefn r_.F OBJET'OS DE ARTrE 7 M E LE R N A
Bto. -a, C a d1 Ia 1 aa.a Cnt o cnhpa 1noaaa Oa H.au en -'4 1 fp l o. q Ia a I I2 TOOu ..a A .5831 MUEBLES PRENDAS
C.... a..toy- u... to.......r- .n.oyeo ln> .....r Pablo. ......... lnuu pP.lu.a at ame eellgn ..... ----------.. -
Ci) ERIA N o. M A n b -.- .... I-O C au ^ ,W i da 1 ae Slirs.slpase y I l am a ppeue lo auapu ( _----- *I so Ra .6 6 5,' tdo .
U ntlAa. LA T O Si -n r ln e r o d-, a he adelantado raxd le a o a e- t l pu a at plap ap a ar-s a d'aNReave-p .oeI oo upo e s o -
F= n, -oeda rI...c per a~nd, J"La~ W-eglcto
la: era ,_o dSANTIAGUERAS saN' rAFAEL 803 a 007 u one p n- a

A49 N -7. rplan y p ta. y raapapoadaalachl al- Una spo do oauoa raperat- A a laPad A aauaad arbpudo\ For tealaC ao a da cut rgdqeinsd aI Oquaod .x
a a pl aar. ot. a di f a ar s de a l pud p a retata a. la a pu a b eaal ads d e ya I d a -u p a a pl p o-O
Autta, I Ido d......a aa a A!1 dtdra dentpoa di iup parCa d =&a\duad\" De di.o. Ca ballero s da Colonau at aa.
btan aband ne .. ..... .d . . taa7 aco d m lp o a p del pr o ...d..d a 0a Nuest .. e apoo a ead p a.... ^ ...... de culmn ar cII ) .,i ,- l-e- con ,. r. r
Farm acI as de claciones de vecinOas. ,, pa r a lid va hacia a auperacl6n p r clo Pal P: quiet lucia Como pua yomo A-a3a Ys, anio praea* p alm pao lao Iq. e o b u tardir la 'o on a n de I u eVM i'Cnot i l -
.... o a aa.. ..a. Noh lace ahos dinaP, e olaa l .. .u. AtPiPmtanstq... b . no I.u u I .... d . c r1 o a .. C O N F O R T
., l II deNuevita, conceJalesy represen- son cuestones qua afectan al in.- we__ ,u t e s n ecint_.o ._gra _ de la _ Cone_ ....... 76.5' 0. ........ "'-e '.I I-'' o
tativos de diversas asociaclones, vi- dividuo o a un grupo- Cuando surge do de grates recuerdos pars distintanNcoa de lns Caballeros de Colon, i in adnneAi ,1 ~ ,d.C..R IA
la Kllm l lal-11 c lug l lma -les .RIO. y mis rien un confl cto en un sector de Ia -generalonesucdoCat6iic s cardneansheroo qua gdotUd parson I .cIddvSme le o.-r Pars 1 e o p,rer l,.,. que vend, C ea r hi.
te.. .... 1 n' CaAen ,de ]io blaci6n, tr On lende al ... .. cri TC b al reviao eanraon. poS P ara ........ ,_ S Y n_.....
as esa aaoe non a to- No- *.erad os-31


F a a d e l ydr6n y a al P nacalde de San Jun de ca. P r lilo no hay quea_ __'_ sorpren- d e-ta o an mn'aei -1 ya C-uepti c" n rcer den _e deT a
to Yen.ra u. Los l prop6lt deo todo derse de que un hecho que .n pro. pito oore f ala muor des laPm uo In atocleaa Pa o ta=s a tCo- y
aIm ao l Pa .lta P ostu a d e laor l ola a al a a Iu c lo csip a toIP 3 1 : C M R
tdmadtenga eerult Aba elonat mes praclosa Imagen do Naestra Seitora tran .aa mou .ouannio de a AILME D nARS, ,-- -, P.... l P! ... An2
respectivas locallcdaden, y demon- De ahI qu las rectIdadas de ota dea Rosario dAe Fftima rodeada d hi. Ie prentaron ,Aoiims trabapos, a a Pa
I U TE V E BB 2 dait del Goblerno Central qu e lue sociedaits locale. mean de tas . a y de flora C n .. hn esns candela- qu e han de redun d .. .. gnifcus oSt. Ca lla m. Ilmapasp de POa7 ai oo preltoa bra l paua de exad pa atv a m a ns t ica s formal, bo necos para todoa. !ucpp.p.pAt l t-9 pa" u tb
Bparrrl. a d. .-H La... M-e25 pap.u. ,ulfe ....apencl.appapmnu mae balmoaadal," a lL..p... ata l.a.oda y elee ae-- IS 6) ,La aartura de Pa C p...ui6 se Cp p P p ..
A a i. r u Nom pa .L.a I r.. AM-9 25 tulaaa d o p p a lata P L n Doo, m a p a a? o a a, p pcl o a a Caboa den Ioy raegion Dae adeam T l alt. a l a d oa l do o . u Cuba.. . quo.h l p8 5 a d es p 5 mu
u..-apao.. qllaO- pa" paol a paa at po-topa Pr'** O- ~'olaaaapaab dbm pa'.^ d opsptlpa opdlm a Pa ophlaptoda.ri -: p1- pau otasaoa- ta* atI 'a t p -- 4" ''0'-'-- KEa'IppTpB Pa-' *
u. ..N ..o.a . ..... apt e n ueap l uam L lanh LI en s P C p o o da o Ll bh L Pa la bn ragra. .. . .. toa. m V.a P p p '.......... ... V.. I . ... ... ...
Orsn nul Pea gL W ~r Iu-. a saoo. ;-c:. (*** E'. '"^' ;''-' asal Pa Pao.aa Paauaa -o aplta ut Pa .potoa ,r .auuoI-; a';."."" 11" "' n~' en"?sap po ceterappiaaoI~uI,b~aau aplpu IOPPE AG ppta. p~ Pa ,
M o n s e r r a t s I aTai ae yo.. .l a a b a l l a lefaa la d a at fe r e mola a Eam d Ip oaIdl i P s m . A -8 3 1 1 a l p a p h a o r t a lat a u pc o t Guoamt s, e onpeL ue huip-p m
VetadsA, y1gap 31.25" "A .t ...pp Pa-pllar y a p a --d a p ra m o Pt I -8-T--p r muas a
pt Pa hou s ap aeu a Iade a esa m eo n u so am Pa pI.l pr e a I.o
Paraa Ar ..u M400 h eg6 ta novp aa d de braza de s C a'a us de -"'aaua pa poa a a-
A ppd Mlguaap p .... 2-6a d t r. monsefior doctor Enrique Pdroz So- a .a. _; ia .- I.- .l

.0. ,O r .97 .. .... M a A en c a APod i a. .a .laa... .. d are. .....r ,la I. .: I. ,
AS-POIa Usa d- lam 4o aglac-ada oasalutor am flaNvor e i ba L con ataPa Houa aa. A-Caatil Pa I quasaMI psiapdaS aptiag o -d C aa Issap -- _
No.la 7F2 .hc .. ...... A: 198Je Fn a nt ra adlajndio [ e ltmud ot Ja .Rv

AoM lay AIti i. A-IMP dupanas ppott debu pladopa Ppamen Naunap- aa CUBA dt Palo d Sb a I sifinar Dauiel timascaletmunicio
oaim ISa. S ..o..... M-tal al Tudta. so mu yo pa-Ipult Dt ,augad oes Iaapar FehpTa I sean- IV-E NT-S
:i deo Medelsso enmai Moo ;ca.nh Ssntiag 2316; D NV R IO
0nu do NO. la ....OAL M .. A EL. op... Cast12 Mt coP qtm-tbe la so rqu t Pa. dl aa -
Manqud y iervaglon .......... -1:47 PINAR Denteni a- aslavloroa delis n dottre a a pintetree annsu t Inu- .... ibd hao de Saapapo da4 CAA a
RIOmne y LMEitOARI mat- Isbl a at-ni paoodapaa c drlntmiAtonio Quintsl "0 p bmlamdo e. dbe n.npils.7. o d. r '~1T..y.t t-FacsoAulrAe tsfo aCA4d partpl ....a, toatld ell a CAaL W1 N9alu 757______________ INR 7tp 'ayrpsaPP~P
8L a dlo ao.. LpM a-42u8 ma; u`om dappar at .a.. labt-sdms MU t. A a .P- apul y perP I oa Dn t a Cegubira -2
........ -Fna.- I r dversas holds. p.amen piAlt"aa 'a an y mu fpa 'elP Trqu ce rn pstrpeo ,, Plas- OFCINA DE INVER. PIOnaa
6a6 nds y CancPamaa p 74 a o D a s a ldao aO R a Vo p bd30]0' Pa-sum lal. Ma uo apage3Roon apaa pujo gca. -dlp______.sCl._u- .. "!I,.
MAn aC I a es ,it. .ams A821 ,,.a6a Nulaool de masb4 -am tla ppoa ae ataa d tdo ealoa hadta- plpas a c- a sof!. 1 Na. 68 _5 ......p U-07 l0 poay l Caada pa r a td. m n do lu ru aata Paaat t~l adb CC A lpp la s a d S i n upu a r a cae rppDprm he af r nd dplalPCb q a ao t d -' -"_. ....p p ..
8RAaaaloda Eutnjuventuda1yaubell~aza .mn
.11. AGO- a ~ n I.-- ,4410 Jalat saatamsU pm maataps autool Ptato- hopitcto trdal atpr load t Fa d ptr. b~oda 0 Po' ta, P a pell a u- CplaLE 1 E- ,- Ii a 1-1 'al-
V1 re quo atl . ......... e P Nmo e tr a V .te ad uipm 5P1 t t- aP Pa[i -


22 slpa8 8 10 ... t"I12 da:pla, Ama~~a ~paaa a~u~ del aadls blane p rapa Pp h o rps f
aM i uea N a. 1 D raom e. .a.. M0- 07714 D r u ps pr moe o audi taa I u manPa- d ptmcm, isc toA Pr min D.al pd o I t- e l aspao qlu a aaa uo o ab sur ,a n I.br .IA.N AR $ -,1 30


P.Liama Np 1sl. 811 ~ am a M -5455 loP do aIs auaafisc mt-v d lam aauaa ppraopn Sa os x~ lnde o s D ab plante u u el ta ltou p o mo tq la a ya muyo a m- Itlayaquehuo napITe us-
- .....A 3111 y-A O IL.. M -ONTE ....o op tami p .....ul l ap Ip a.. uabc aaoptmpuad P....p q p....~ hab p Pl ..s... plt y la pol a re na ya fu Pot Pq. ta .. . gosde psa'm .... ..~ as a/'ausrtr a.O a
Anpeamm 20'1 L ame sui ..at-as A-1 Pas dlue 80d Pvavtdo rnad orDl" d e trts mode y rueel did ""'. goa-,aaba:oytaoPuP qula bao lua d
S L~aro 11:411 = bdr P ap. p el Deugado a Uar Pr Iatd .....t Pn p ..... dl.taa.. an-a FerandeE. ra p. uratlaa o urper
ORa tCt-tlludo p a 7aa3 m a atta dos t--y as vaalolu Viratirm don Ud quear .. ..valle oDMSpla idaam P aO LsAaat n 111 toatenppl la Sa do a ut s ptrlpa Pudln detpolaginarovnlaaata dpae CaPeruod Ls paa ppec ropt an Puosdefmi; pup ocoeoa" ensr 0la extuobo va Eut or balboaDtadA oEa PaD0. Cap
10PaG tota, a MENO XA 5 dola Pa aaon O ppapdelapp m gllmdac pseao Datpa1 Doladb~o papauar Sp lo udse aoqp otto p~ueoales Halueopn Paplos p do up AAPA bhtNdItB NA 1,000
1 Pr tu ba. Na3 t4nd4o se la enct a ab aolutorl a par a a flora. Eduardo P arez ,aPd s py pRa Lfepab . te a a l q a m odean yA: pu... ol.. la qu alm afpat I Copp
::: maf~e Via HospitalL ... GU-m cu ebr 50anycmptti~i Despuks los Caballeros do Coln iL t Tt p,'ii,"'a IreP- i"o,- IJo WI- a o-
de~c Vlar NN.0-10t l ..l.. U-4p ON opuam an Rdancdan Pt cue- RPdraguez. clrrepponsal Aaa to Papn Epdleron. Da d
Padre Vo aals'y Ne:tuna .. U-5402 aro aft., de prlim n .. ___ process- 'd S n B i Metro olitan y in e . i l -
tba~ ,.I .-. --1.. .--EbIeS~i,. ~,T.ft n 1 . .
capp 4.5a0a da de lal n Canuaop Naionaaz P eo l a Vlren de
Adre Vac~~jre cp .. 6:E21 dede tulme [i,,.i--. ,- no .. 5 -,
S1n LPzar ]prbaO 11am .. 34 -1201 DamE rada- dau Zs doa dorniamazg .,ab.p.a ereIaaA u dG I la uCrldaa del h .. re. nu a 1pmV ,MIA d Con.AIO5I) R E Ra' A O 46n.DGU
OqnCm do y s. enjum e .... U Mo1]C ,ssianaad p a apt asI I 'S AE Gap l de Palla etP I rs pa I Ap nr ada p ter ias CAapouutN.6-
M. Dsmei 973l ela a Plia -0a072 ano d p "'I a.uimdo a MategaanteraptpTAN 01a a pops al a Cora de .p.... Pa ... A. 1 r .

a 1 m -? de tri b unI mal, pAr ~ detaa u~- p palp tlatsZppa- a msa matenal a Ap dolrr Iasapalp b uala quasoaylnabon an at satapo NE_______617,______________
AP. M lam'o.s 1 i :. t-V Pa |dpmtribu mclppu mmPaPa a edo p Grdora d lpA, Isp-UA norA de San Buillo a Magno, situa- yfa U-ly "
C laOl Aa ga P la. e n c s a 1-811111 ua T u d urp m lv 6 P u v e to p a rti c u la r Pa fa g is do an aa nroap d a d p a a m pp to Iuo Pe .N
DEBBI L AV TO n el ranttk d l a b am f l ar P as ia~t J N Co brat.o Ientan Tnfa lA
I RIO 'ALMINDA&Rql m oIrear dobla ser condensdo a dleck- En las elecciones Wimmet e e. la ova, esid enoran de suta Cidd ii aron los ...... I .o-,. : in In~ d ... a Sncaore o t.. -I iM


Dogapsaplua NoIlRai. ni ce,.. 3-141 dil amlion doa pagoda y aat eaa Fo- le oas p o aau Iatn "Mc imtaasbaa ca prmt eIs am-vin,~o Dslo P t-qu a oan paargaa- oeetal R cam Raudalp aitu raput J os siio I P aaao pa~ltfCala aonmpa Cplarsa
L ay o N o. 0 e l ap ra d a! yl ma -lp rl a de PO a. -ai ido combinada con Inca- mix dest ado de Santiago de Cuba IaMn, ,,-,,-,,- anla a a A hP P P- I a
Cx -sud a pnt re P asco y F 444 1n el D el hld p a N Ma s t d e In a* uJosa Ple v a n d o u n ra m ito PtPllo ro le P a a p -aBiaau d o t
in cn derl sweetheart dele yaad Sal rin cuet .mrsoao demat tantaslo belle-a 'ru yAG sus VEDall&D M
Li~at No. 207/ entire J K F-6113 nm~roJd dde a~ohsig ~] p im~i auelr "Crnl a.
h17,No441entr yraa E a..a..... F-1 Np 127Pa d c i porofo dgua doe ......a..o.m... de a,: la ;I . de ...... r ..... I 6 ta .... i.i.. ... aa.aa, gtI
3 aP la in JIn a s t baa p Fo a op. a -aP PEt lo d o nI o o d e l lu An a.. .. ... eal .. ', . a. . -A tSA. s
1O p a 2 t:- p P d d ral pba ml po u no datahlo PmrP mdi al ntd pup t -e P espaodospr uto so d e ptnto q u a Pdts C oll e -
23ma enttea Gy10 ... t.. ...........A F- 440A.m132 Jettis Coancluso P'aan iein l" blvpicente lmo dPanoaseer y a F lt. a tuo rampoae Pa deIa. digdaua En loaalolda d ea Pl ub 00 Pa Amaat Sin ""'i-daa -
2 3 N o .m ,1 3 7 eSin a aa0. . F O : 17 71 A d . o D t a Ie ... t oa a ba d . d o Pt s esa p.. G eulo t ua o p o AEau pE D N aEsS t le I ip a p t' 6 6 5 p aa -1m rO
Pa o Vh {sJi m. DELa M ONT unda dari D Ron oeer poo fall. n reU aorer a. Secundpd a Ia ttopo quaT pp pl Pag o pal r 176 .5 m n0 Ipa .lup t lp.dpT A N O R ubda. ana Frn i c-lopa el v~a- so o. p r m r n r n l n d up blel~ as l ams C op dopp palabpa s p o a- GA PP $ 5 ,8 00 P -a t
csdo e ll aua aguenesqutracieoPar~;aerearo'e en Pepe Clark, que hzdo dun trabajo .,de In sociedad femenina Lyceum de d :%
Car OB R UAla Z Cut l aauero a altvadas a Julcla orat. 1. map pltur dPa a r Palpn'..oefiord Pia LAas deliCalear......a....a n a- la-ata-. 6.5..0.. 'a... ms...
Oa P2 a erp. a R lap do de leausa N 6 del prdo paaa ea du ,'l u .ia d -por l s p;aro p r ao ...t. ...- _. pantihg o Pa C uba, al o a.o
tlrrrrez' dedi le;in'nde. .e .1715',tlo. a bd Y dvr.aen to P_.tacmia
toIm-337 2 enttp afl, Jrmdic ad. an el Juzg Pdo a d m retap a yad aa rtey R ei n aen ese sentido gu o s lol s Paata o PaEaeso pard oe ap Aa Sorm ma ... p- A-1a
MaI a drlguex y Lates t I n re I daeio esm ex ter e Juamao.R a 10
m matrucclm n do 'mta qulsa pa n reluctaer.a Ht etuey. asPr d n.
I v ic e D o m in ga C a n t n va o ha a sl e ct. a q ar0
04 re No, 2'7 ... X-2355ll delo d robo PSmmereLa l a Pa as e s oat qua tupo Is a ctua u- ME L
ROTsa 20. yueats d-1Cr.mda lunch Daa ]s ofrecs6 ]a Compafia q
'asty 201- tiq. palm~ M4470 ste~pat cnplrpmsa i P iant l i.a 1pm Medina, Benito Diaz Fagundo, i Ido a p0r-roRv do -adPe Pedrou Ro n areaa.rde- RAL IH- -
Cm.. Oral N 1.0 r tamd -0l i Prpsta .n e acam a ino Ctalna mAh popamaast n' a' %o Ephtquo Para Peaq d.e Ir pp Cappoaolo a nudaop, pap4p AI. ELECTRICSaato daltin Ps.a Oat Isa .a aa -apapt vO 'slp
Lau'r sib J..L -~aa Isa~da qu2as~tam do c~r Ia ur~i d'lau dp Pa- Iq.asphtataoPI mo 'a sP plnn verdaderpa laou larao paa bpapo lpp do. FRIGIDAIRE
BaI aPdo MmnaA Z P apla 60I he Fie. Pud Paspud a do sp q a coptant-a eol pZpabo: ll-
a varlo m a A af. pasa cpa d L ap ,A gustall ctta de minputro CpA Pa uglesla, tay6
a a Cal r Ct i 104 a rlc ap'orn otero, ernndo ara. an voz alga Is Saa adp Epp.laola de itdo venrapo a ounts gsaalie Nesut-pa, COn RN063A.
V. ama Pamp f Pmdm C II p~ Par lpnpmu~s de .-usar H motion atnaPante. Spoa. Pablo a lm Pc% p-ate .' hpanquee, qup se h plabro a n ea plegand
Ayestargln y Tullpin ..... Ue8571 pad6n Ilt Ministerito Fiscal solicisLtal nuv ""etia y ist14 llnta m a sum ladom .e hallsba lat hotel Casa Grands, sirviendose l!.
Si Pa, N i Q ..apaad ottor na u5n4drto e mur-lPylst bSSo l ny
A 41nasa. P az.T it ... 'a-am a a ammas n .0 P-appoaao'nue v a Pl.. oaooare-va Oplenthos D lt-oaeinamoa q a p opp y lioso Pa. p do- saa -aI H-059-49-hasP o: .. 4 ......PI- Ia-mm a..a. out- ..... OsSI......P ,a Pr-a.aP -, -aa s p in el"n re: s g
] ltappmes a41eq P t~~paPsz ,].81 da do Pc-n a pP ncpuel -uPal deII e er N.1e .,14M u ns d usa mia popda para o qIs o Ptaheumdtepel ov l sI up ra d aqu r l uat. t iaamos polpcin po oppa oppoppupli
C61t C a o m 1867~a .Rap 088 au(,4s'.aa IU ta-I A'a nted r Ua.P 6 d .a I rep eal 'ar ta o~ nS.pard Lp~ar sod-gp lpa apdo. quo-is Pa .td I0PP
Com m I alumno de iptimo y o g or a Leonila odrlguezvuda de Po- En one actor hicieron us o dp aa ma- a a pa do a qu : p altINCREIBLE G NGAt
'a ;& .. 237~l~ dI g1950r ,.It. odorsdi ran ( rt p i qu inflllabra nuestro Arzobispo; e] doctor
Buen doe padre o IN Irerl alMv is, ItMm p JpIt Pp ia u a dp .
sven tu re N o. 77 ..n. X -1a41 d aD fa.n p nu a a contra F ile- ao oa o ap nu- P opa
mnaota am aslsa a, itmlma am Comoar peata ael pcel prrp Nopplipuparo "C ro e Too aiela, Paaalpanls a afeg e i q a t etuopu Rop upr R IOP .1 : po P~PP p aao
X.3. 0 reo y an Itusloustme nlembros~de In on. mseforCarlos Parquet Font- partene- niel qla e ue a y elsefior I Ron, rxm 2
Luat 56oesq. ssimtl io M aata.aX30 men orlsMrna ooe e'elapte a pr p~par pa l r aor."-roe T- cien'e'a..ntagt- apreot-taoap .ram ta ehsoa Vp a toaflp a puia.uea PPeasual ppp VILEA p AUAA P re oo- iio. mo-p epal
N.aX-1078 Ca l f s lita t Pima ra ta - cardenn-e y e Padre Carbonll t-- -cto Para e Cargo de diputado dei
ailr yR h X-3020 Pocidn' dA pida t e ntP.4 vo pmnaa les de Sontag consejoN Para I! I
aa- 2 Y CRUM No. I a P de 1M 48C proa eden- p qua p ua ii m aonppl a an'p u a pa l p Ip i . P aC l p aP, tutu cas es tt-f

aaa"a i epm P'a pai'oal .ahla______________
V pd ldn oE a la a m.. d plOp P a a Ins nuevos esposos at ra eferrlP apal res- Todos esop actors culminaron, come P'
le1 t do Artamisa, contra et procesado En dims pomades recibleron Ins pain mutuooentre ambos c6n Agnes y dioa oen ,] rllnem am frente ca~lecntr
Cplla D 0 '. ... .u P X-4914 Bea'rd p Dom -p apap apdguap del Jordnp do! preclosos ba. a In fdeldaad que ga r -ao tei lntas ipar 1 ". Sala 3/4, paofioa intp rcam
.,It. y B.,e, Rpat d. del dellto de =G..ne y amens- bles, hiJos de dos'distinguiddon matri- m=a .ntdIlo oet s oo ]o ventmel n ts pa r ido qun xt agnt rCon ]ao lstcmdr u
el- roloa de P u ra m ajor socaedadm, man. a Pat gaP a6Pa Amosats, t- La b pola. i pa en aaoos sa- 5U R S Y A EN G

aLOBa~ tlIuPPPP P'"1m Pt.i Pm 0P'1 mi--I phapal at to pAp dol~s Vp-, ah .apt Gde pricplporeatpca-app
Plotm. LO2 Oio s t61ica y Romans-al de -r qaeaso paa-j q mt6 or anizapdor de esta cudad, en -to con serPvicia ega doa :y
Ae It Ia A N A 0 -5ac1 .El nlfio Alberto Umplerre". a utodparaadpoa de ie.rSdna-_aa .. e' qul -ipa blpr an Jos series Ju an dor t
11111 Ion espalsouEvelio Umplpr Ep y tol deSnPbo: Sad .o o _-a 1ver-e nierim rni

,. ,r..a a 'E 11 er o fu nt s a -l a a 'p - p," M o'p
Ap e aa va a.adpd-ra i,-opaqual Pinyot y GuPlermo Alvarez MatP- r mn 5

at1al IRPfa, uro u sp m P arn: g t vi Ppplsaqupb~aoa-~appoaapol o-aiaet a6s ma'os, en p
hita mt- PINAl DEL RIO, mayo 28. -- Una Pefale yPadrnedro t-peapar. 1u. cotpldd ` mRsyell do r Ranauni o-eAtlaes

M.--err 'a __aaum mao re.y a doctlorap aael- O mapl.P' -a._
_:1d.dr a Clabsao'a_4 ." nanci-n de fees afias desprip6n y Iado p r $76.500. solamentpe vendo
C.lle 8 v I Re LI SledairB-1441 multa dae 300 cuotal a a a un upe solu P.' dlpm un a xlta ta Convehiy, e ebrrda "
7 .sps bi Alan,, Flmraia1.a1G. a WIG at Aonprcp nn cuaaa ane.bi
Cil Pa R. Pde~r.a. B.3 ado una, formul6 et finca de esa lo, fueron so.s padfrins:.. Ro t. A E.o il .ontoI. y vetrs nin en Sniag dI 1,Cuba.$5,0. r
.n u i a t yOE Tetrs-ttn poeL an. Santiago derCuba
lle y Co. in. B-1010 Aulencla, en et del Julio oral so V Raul Patio." Firmarn n uldd de detios pn I P lrrpip7 .I-a
... .. .. ...Alrr,er, d e B-4442 ,eaiaa... .. . ... ...eelJ ld de Ir,srr. Micas %Ilam oeeami,. I,,s r.a.ec. ]1 .............religioaez u poa lieta: W .-t44-Tll.&"" hgrs de . . ...... ..... ..... Atrce d eoz .. .. .... irrisorio precio .......e
A~e Cnsul F Pom. 1. A. e6n de Guanmsay, contrne prcweal- criltlr.,is &Il iuml quea ,a s qd r c.- .l Sr a ng titag Aro d eco[r Be- ... gratisimo de anne s pscos radas paaa -eaenue : ddro rgl.R eo n


hp.ndo B-324dcoanas, ipa sharpsmaiaepopft dooap.l ..r Lantiam de Cubam,~apara pp..n'mppo-pala d Ia- -
_... ....... ............. erepa....-.-.% i go A Miad...a a- Marti- p-----a-a pads d .
rutA medr. y WWII I Alm B-44B3180 dvarriae hValdiviarnimasfo.obrer t n'mquien pass neun felices y efir a a a ere c,.rt..1.I.. In.,.ez. Amrador'\a BenitezM~dz "YiUel crofil[. C Santiago de lsCaballpartcanos de Co. rmolestree ag.er~ porea' Rueo: Due
Cal, In. el 14 y11 R. Alm. B-7712 delito de proxenetlsmo. -it Sala Prl-[ 11.1le.imie.te I": uscribe que tuvo 1a sis aji e: -16nCnvnc ya que dreeibteronlO CbleOde partde COde Tambl~n en nuestra exposicidn, flora 1.7181.r ". uso D e-
L,,rcl.e ~do .... I mmaQ-l"l .Mry Iteslr."/ l ...... terninacidn idede Is e l prueba testffltr a DilspaA deI, .. epe0a xn:c:l~ te~t, Capflula de vhiJer.s y.... ilea.... "'E E A
do r ar, e te 1ds a, .in aritod h Garcla: Tosmrires : I de o to r, Do e asin Ins organizadores do ass mag- .UH-H-6215- ES
Csz Ra o"l~l. ~ow B0-. 4 Cal y et i ...... del letrado de Is Io ............................ ta vi- fact ....... Enrique~n'o a r 'u: l a- EL CT I
cam elN.1.(enjo O94 efense y 0l representanle dell mio ltea h arespetsbhe matrona seflorm, 1.n Gareto TH '- a regresado de su viaje a Cahifor- I no Convenci6n quiero hacerlea
Sta. Catglin 5. Rp Pago Gill BO27 .... ..... o p'blico, deJ6 ............io Pee vitals u de a yas a a iir lmr~ e iEtdsln de M ... .. ... .... .... rei.. .... ... ...... ....dn pa ot m edia .mi ................ 1
Harris@ df PoefItn C og 8010o. Redees- ountencia ci Juiciii, aper~ndo...... dr ..... tdsma de Ia distlntuida do t, aa- l lrs .... I .... fi asm, R....f de visil6 familiIrs ... eF,a n me ...... .. 6t ........... FRIGIDAIRE
ellm Ln. Caelli& La Lima. Arrays Are- at resultdo sea conocildo an lam pri- me y nrfar d tn truc ln fbib- h: os ju onzud lez.yR~ Vi i~ nez mu comp T lt cvlda de Gar te., po-A De tempor h 11,01
riM.~~~~~~~~~ eel ` ... ,*I ..... Doa de!.... t.....nasf ...... M.... dfn KELVINATOR
Re "yPadre, 'Poitt ..... B0-OW2 to Fuh desou" I et ae notarial ,. do.n D P| (Si. : i"
.,Rea.l ,@ .7 a urld. Bag ,eet. .1 r., .-.. uer Hio Cs .. a ersd e a- C n eIt fin de-j sar I., imeses del ( i
7_ E ..t .- --I dr 1- -1o '.. i- 3pe r -- esposa, la-fr o traslada o para San lindo chalet de Vstno~ so
N. 1.5.. 11 oull_-: I 'a. .. I r alR 47gl 8 qual ugr, et oven senior Aldnso. i sr n r e a
Riesl v 14 R-d7nr A etnl 1 u6% ul~r lf C Aa e l'-. S r.. ,-.. F'ta:t .. zi~e v1 :- ....la~ z. '. ". -. Cuh. -ms/e de esta qouead omlubu, all Undan ea
""Ael elud depato =e setre Paeni yf~uaa -o .. .slm .%e raar Jesusand des venamr asa p
C.Amp'uhA .1. .-I:.lerl .--r1. -orsr -l t,. : _,3 ydragdo. Ire im uts ehg c eet ol
Rl .I. Rap 5.1i. 10f- LI C~r.FLJrl A ,' r F.,,,d y .1iv LioeLi DI e norsla Roe~ drige z uvaa qu isr en doedde ~rerne
"R III ] l r':% 11.75 grnlngo. in,.wlrl 1.-lv .i t o .-.- -.. ... .... FA-I '. I P1 ... .., r .... .. .I ..... I la -rdA 13 .h 5: K o. .. . a s :... temo ada olad de gaam. entried V-LLEIGAS .y 1..dUACATEg
olee-1 FRaA Alol. lAnTemocione1 enfea uee dehcio bocj]u.ar. a 'as ,us.,,-.ece.,-lf[.CasaGnvil.zi,
11h. T o~ immla aIl t nE J. corplb .y.) c4 En ul f. S u -d l eo r-1 ,e 16r4~ aIA-l. ', ,-C 0.11r'r jde un: hI'st r.. Suura Cub, ,21M r ma3aa = Pa-
11AElT --oilenu Rodrigoes carsosl t iaixen orm cr a uIi ns w ,-,o fv g eL ea eenoesq cd 9i sts, bafi inter caad y m lti, mail
mes a m .. _091 I- -ll -ter g: s..tr Aupdren. an "u LrnAe Unallt~i to p Calrl dI .. gr, ,e ,i b~ l,'t t>aa e. E' lZ o os o n
UrRdW.HnI.al do ICar.@ Lm-mo d.moto =pdlo prearaffe.... ..........cidrenho.o h~r-s/ .a?,,,ov ... ...... d.ig ... a ai de IC ......d.so a .... ] d ....iI. gas pa-o garaae, IN-
II PQI eii:',. 3~ ,l r-' donde psaro u plvenmoioesnt ,equal don seim r.Lio L ..


Meelr, s Ve~O~e .ed r,', .. P r. -eael .,h:., ,,entdru a wr -3 con de licasaos depud Jt ~don toda 213rda 1n .a -le t 1 rids 2o -ser'iio y chert
"' ae .. -e. t" ...ifas intedcades de a olaIn
Lin S. 9MIn Sl. Pimer de ~esia Aulen-TAB riPetlelraih$ matels d ,e l,uA1 Pr .A- t, 1s-,o Q.=,'Dal 1 ,,-r.Ji ahac en ]an plays de V~a- la r A~a ell]~ ]- encantgaadorgsaj, ax
A~o.. L: Gs romLntie 11adr Jaefiora I114rma TrincIhet.ienca dl lves.eineurnrreel-fis treneela.e W j r.1Jst5Vn0smenedgsangsarca d.
ladledecl 41.........tr 1pil azl Toll o er ..... ci,] tc ....n- .e.r.d ,a r._. ,'_,,J&i d irigpemr, on de In caitall elbe nprangt....]...di-E D R1 DEL ANA
Macn= feici a aasld eg' .e dl 1 Fnwb, h I -.h ld 'a -, Iu ,,.,c dode [pa-,,]is t h ra ob n de SymgarIs p ar abvei en es de so u amon s tade deo o, -t cidscn.rvcoycit
nu~o .e 'Adsh-. ld qu nct,-- elleS-r.: A.- ie KiI f-,, h ~larll de i,3 fr vo & . e --mr. sc ue eI sa n-LiA gls o ~vna soos- S S RB S N N IS N n 0fo a t $9.0 "lulr
an Jor ef "i tio l r, fei~ z } G .tl.:,'&[ ". j : ..i, Zi on e ..".6r.3 je .lt :,.-:.J .,..hr an a Ilrss prlaya o d e V a- soeiOedad san ytoag er ca. td .
r~~neI6. do .... In I,~ ~ ~ ~... fcl, dachas que sobre todo V andr. oterst Imaedio des e ne '! I !qKeednem nc6e e an dori le al g. EL se"4,D I ,'I D-E LA MARNA ..ene
a' r "Al~ 4ldl". r ', I ,', -(t ife,:n ldlts ~ r,'. __, .._. .rula de su ls ea-pfao es ~ d u ect. T ldh .7
A. d,01 JP.Heeabg~ d ]] 6' ........ Ie e- ........... d, I- I......... .... ................ .A
A :n.i = :rcslc f e M~ !. . ... U,. . . . . . . . . . .ed.' L t, 'm.,e en td ,.. . . . . C .. . . . .. .. . .. .m d te e t
eNJ I n p"cm J,, .. Itd l G a d ~r e i ru eipr-l &. ,' fer..., I.o ".. au" "' Am dor un altd larg YCo _,I._ _.. -,
Soi nol iren drsea. qh e 1.b ,,..rl u~ veri Lllt, y~II--1- Isn r t-l&o.' 'o~ .e ;i-.u tre.i.g` s o nryel ck~ los prei dm mero354,~-,d ,,,, ai-prt de, "1 l-,,,~ ,~ H 1 I-2r DIARO10 DE LA MARINA.-Jueves, 31 de Mayo de 1951


A N U N C I 0 S


VENTAS VENTAS
a CASAS U CASAS


Inversionistas Inversionistes

AU hacT cualquior opera- AJ hacl cuaoquler opera
dc6n, hcqala con la iltervon d6n. haqaja con la Intlrwen
dobn d corridor cole*qiado. ci6n de coirdor coluqiado.
Lu opruadlon oucnldse Los operuadon- oreoids
por mitmbro del Cologio poe mlemu os del Coleqlo
dA lo Propledad Inmueble. do la Propl*dad Inmueblo.
oiroen la mayor qgarntia- oarcen Io mayor garanua

VEADO CASAq VAC A. PORT4 L. SALA.
S,,-si .... VENTA URGENTE
.L 4 R er del Co ry u e den-
-' Emp-- RbC 7 4n esten e7d. 8r0dne0

So ora n te2rr0 4778 .. 4 t.
0 O1. e 7q 1 Sn A11t1n, P11r111, In- 1o1-t. 3 b oxo-r, gr e
IormCalmad. d, Arro~o Apolo, WO. M~s- fas, cr-1. riad. I)reeramente
nue]. ,H-3955412- 0 lid7 de.. 11 N0 703, e0q. A. 0par-

JORGE GONZALEZ ..ANOR.E... --44
AGUIAR 206 M-775 .CANOR EL CAMPO
.4 j CAMPO
d -rdtc~. I.-o odut Vend. lind. r-s d.1plnt, pro- C
p- p, p7ra mHedcH do dn H staH HH-
,'ornd' luJosa Prerc o n d .q
RENTA $2.000, $230.000 F0.7 plaH 1HorHH, a be ,rl-
G-a edfco Me.. I ; ce ease 9. entre 4 y6. Ohxiva,
;2, ~ Al- N,6, , .. .. o UH-10.-5375-4.-
.d.
ESQUINAS HABANA VEDADO, S82,000
Zdj.. 080 17 4 Ren3a $700.00
$.N. 5c15oa C$1h-. -d, ". H-OH dd H -o-e7nnH CH7o 4e H
S -1, -dr. deH2.3. ..... H e dHHe
., ~ ~ ~ ~ ri,, .n9...... . I'. ,.; :, :-;
RENTAN $1,500 $150,000 H '"i"- '
Mpeno edifi-l 4 plants,. -ere kill-,1-H 483
26 ax Celle M~r. -er- Carl., IIL ..ten-O S-831o
.tn .S,, $40.01. o1e8rno. 12 -.1as dor-
C 070o, 82 s - SE VENDE EN EL VEDADO
RENTA $1,200, $140,000 2H7adH. edre A de dltorun
Ed6fl40o moderno eres fl oal HC a s as. -1'.. H cuartos grandes.
om et' 77t 1 7Haneo CHca ar tr 0 h 0 7Csp HU a CG=40
7N00.Jro. org A. ia H M-77HH foman en4 el telHfono 4 F7-396 T7
to d-.r0.6 7 77 20 el dueC No 7 nter-
RENTA $900, $120,000 '1.47rd'0.
0Cr 13 ,0aln. A oearno dJfJclo. 0o0 4. 1.-R
amr lo.ile 'f 0 1". l War otar
lea no llt er aP 'cio P'-e-
7. :, 4ll 72 s 8o.- c=. 07o7. NO VIVA EN CASA AJENA
puldlendo ten1eri prop0 Con 018 00
ESQUINAR BARATAS no0070 enen0Ies leC h pr0o,7r
San louo I 7cer7s BeiaHon b)., 7- 7leuar7 o de su c 0 ultese el do. -
._I_ .1t 7 He. 1117D 002 4 4 del7alquile Par. intor s.J
.e lm, altos [asthma.^. Ret 110a3 ""JOS M' AuARE
San L2ax- balm come. 7, -. 1 mer7 lo- 7 P0artado 2558 HE bna .
"I.00 RENTA $27 B'r ..I Joige Go..- I

pr. ^.,i ;,,'""".'"'"', ^'","!, 3;( I0 'tnr 071
UH-C-664-1 Junto
$125,000, RENTA $1,100
Gran eqOUn7a. 0 tranr- baj70. 7ome* VIB1ORA
e, $1. ,toa E ca- ,5 y 7 prtl.entos Otrv
proximo Ay m~rAn. 3 pl-ans, 0 as.
76 8 277 477 07207... 72rt 722CC 777770JsE 0 070RH
Sent w 7770 08070M Jog 00277.07707 I.. o7.
0 M _____-7 A7773. Mo7l 77.47.... PdOt,.
lAMAN^. ASA RFAEL, I PLANT$ ]
0 .70. _'_"; 0770700784 rarl. -- 1-7713. OFELIA


| 01.. 770077707707.7. 77.7C 0704 $138 s__________
ran ,-;m. S .. . . . .*. Di,
707 84,27';".0 4 77 077077. 08 *. .* '08 76n6 le II 727
SM .0.. orge G -nz A 1.. 2- i

&ESTEAAS: SUY 5RO.8M00 I 1ASAS
e.te. 3 terior-, rent. $3l., M.-8 PLAYA TARARA
Q_.l 3 rt od .a -eas. tent
870.7. #33, 0... ,.,ad ,. o ..- ...d n 82 .. .
j tad. Jorge Go7ai e I ., Al,- 7 2, ...o de 1. mej 8 0 t6 de 1:,S
67707 o 727 0 0.1 4 0.
_rS5. ex11us- Play. Co de -ortl.
a l~l, -I.a. eamrn or. 3, 4 d. fl-mt
VEDOADO R2o Irlo de 7 rido4.4 Infor-
$69,000. RENTA $510 JOSE ALVAREZ
7 d77o m878 r8 r6xi o5 Call, M07 3 o-
iants ee, 24. ] 1 o edr.-, 07 da. 0 Ia88 M L0 -2 qr., C
ente cait. Jorge Gonzlde Asuar =6 ToL U40111.

$70,000. RENTA $525 U-C-0417-43-,1 ,t
Gram ,un Ile letx.. proximo G 23
67077 771d, 0 mr. Jorge Oo m. 0A502
.M60. VEDADO
$39,500, RENTA $240 13, ca0t esquina a 12 7
'C.lle 1. .r-imo P.... 2 pan= _od
27747.70. g7o. 7.07 T an,7 .8. -6607280207 37 07772 027
JogeG... O Aoik. 0207C7 016.0-0787Z 704H -b-0 M 0i. 778776. 0
-40,000. R E N T A $270 B arati F00 l77d4 de s de par..
romo. I. u atu C-rn WJd, ^.n-rrsns 3 ]3 N' 1006, entire 10 y 12
,L, I, -+ ,- -,, ,= ,. ,4 b,+
8115,000. RENTA 2n 13
Gran -out. -11.e8C7707d ....d PLAYA TARARA
rlos -d "_e, r ]nslo 6 c...s de1 1 '., i -A .-,do brd. -as d.
7 77n 7 .7~7e o al '_r. .-,.. e 77 Paled.,
Jorge 762 G 20 .... He. Agu 206 070707277a 46d 77.087
___3 4 y 2 baftos. 0c7l78 y 7u,,t, y
107477777 RENTA I,5 o00pletao6nte 8077777 a 74 n 7002
il 4 plta 27 700777 8 p8- bar. rfrlgerador, et,. Lisle pa0
mo Linea. -w Ia.a frots. 7 3nterlo... mud ze Buen preclo Informaes:
,q 4 7M ..J... ....... JOSE' M. ALV XREZ"


SEdi. 4 casas y 8 Apios.


DEsocL7P.U6, Renta $138


.. ..... .. .. ':, 7. ,. . 7, L;,: : '
EST00.EVEZ: S1,400


j- pH Hog 0 7T -09 Hoe.
$9500700, T $..7770.00 L'75U
C. ....... Il 2. ,, .. ..... 4 GA, A, $1'5, 50 d" 1, -
2o74,.o7 07702 4, *as4* y 84842622
'PE,-, C ,., D... .. ..nf $ 3
DW...DO....2... .FlP... O R O

o- 1 Nil ... .. 1 -.. ...... .
,, ai. .' ; . a' .ilESTEVEZ: S5,800 el 6 V SVu..'r., i:, ca, .,rr le E'. A IS

.. .. .... . .... ... ad .. dare a. pr ..t
Be~~~~eld L:. 7. el, -,a. :.F

.? :Y ..... de" ' e'..
,j, .... .. 1, ; .... C "


S DOBRADO R011 POItI%11
I Ieahl I M.1271 %


C L A S I F I C A D 0 .S


D E


UL T I M A


H 0 R A


i VENT'AS VENTSS VENTAS VENTAS VENTAS V .VENTAS


U WCAS"

m -n 7 8 e r 8- 8 I 8.POR $3,800.00SANTOS SUAREZSANTOS SUAREZ


INVEESIONIOTAS $20,000
ly de ad, .. de a .. oi
7 7.0rt0774so 4 7 0 ........ mro47rALIOENDASIES CALLE 14
S EA ESTAS Z. RENTEASU"LA


NO TIRE RU PLATA
VENDO
SARiANAO, OPORTIne NIDADo
h 1 r 27ed7.77 /4. bC n.pt7to7. I767 dr.


3-l. -ia-sfi-46-Z.MIRAMAR, $38,500
MIRAMAR, MONOLTC30,000ADIN
AMUERLAIJA
YEDDO,$48500..15,000 VENDESOOS PRECIO.
sa oroidoocia Ployo Marbelia,
70,00170407 portal solo, 2.4, 02-
oodor, cocino, goo-oj7, jindisi-
no boiio colors, iobrioooido 00-
P. r L obodor e. Hmado_ 34. o.

ie"l. mod rno luz in arlet, teeo-
,,itc. C,,-,Omprela~n hoy e udr.Xen-77ann oyleg7do7.mDce la Trce,
7eclado: 770-230'0.
10-H1-5984-48 joolo 14
;;GANGA !/!
o,1o3600n o, r 0n e,600
ci .slo y -3152. 33. u d 6 1Ce d 8 s

2e Monte,.c ng0vace. Rents $7276. In-
fr... en mi 0.mA. VI.SP-r06,5o.


Colonia7. 070400702lo 4707788 0
It- 127-.8-3

p POR$. 3 7t,600.
Fabrveaio.. ..I -roomfa cd.portal,


h 11no1 1,80M.2-
i0a-c.mdor, hbita0l.n, 2hio777.7Jad,
c-n. iav0d7,7lnt : 2X0.083. "Corre-
708e lro a0 7, S. A. Con 2 h2 -


%.7055. 0 H-811-4412
S"u',,ANTOS SUAREZ
C.I..da d. 1"u, del Monte.11-1.S1,20.,
se.lh _. P Iro W B lac. Re-ta$INO.
M.. S.rdthaal-1214. C.rredor co1egt-
do.
SANTOS SUAREZ

So'N de7-oad..s6,'7 7,l-126, C -
dor Coleglado H7-$01-46-5


L ... . e H'-193-4h- }
INVERSIONISTAS $25,000
3 ise. lndependlente., vacias. Jsrdl
portl. I J. ,l-cmedr.2/4. ba~r,
cocln de s c lntdar, p6nX.Je UdL so
-.t. Tlpo ealUorniuo. Prtmel etr
Alb-l Y oeno Patalo..
H.-SM-.8.1
ALMENDARES CALLE 14
347.001. R. $5 o, 2 p Ist cua e]alrI -
le 1 2 nelr e.a mdr /4, ha-
fi. complete. eocna zau. Y caentador.Otr-,
"I IL0S. i,Iz_- .--, ..; .=. 9 1p-
__mnt. Ouo $20.DW, 2 ptant Indepen-
dientca de as, enmedlr /, boe
ores c i d ga /1 or del Ca o.-

VEA ESTAS RENTAS
NO TIRE SU PLATA
Ed,h- 3 1plan-. l, lardh, rents $26.1
S=.- O l. t 3 plaritases, tu onrete.
rents $M3O. S3." Cass 5/4. &araJe. eic.
rnl itaron regalo $3.W00 Residrcnu,
,nd VtnL 4/. 1/4 rrh~dm.. rd.n. etr re-
.Io 314,6001. Ten~os. er-.-egrand. ,oor-
un-dad- Vihhe. Me. 13 a5,, Monte, 410
C,,! "Cadete". H-L-a
VENDO
-C.s J-rdin. -,tils] ..h. --d-r do.
ba.6$. 1.h,r-h,l'.. o .haMARIANAO, OPORTUNIDAD
S. -code ..h c.-ec. B-t" No Ms.
c.d.de 1.Calrd Ra.cs
tre, co,ri", le a ,,o._" 0b.' -
an I.altos eng ki """'iato Infor
mes Teletono BC-7WZ. F ac~ta..Real N9
H-3236-48-2.
[N-CREEBLE VENTA, HABANA CASAS 2
Plan- .estcalera irdrol, herak inique.
lad..1. bo.bclatern, tanqli. 2.. cudr
Carlos HI. _Wt$18.0-0. Rege~o J$1s,0oo
LUTANvO MEJOR SSQVUNA 3 PLANTAS
. t~ruta 12 vista caat. c 5O U0Me~
ftbri..d., rents bJa $ w Val e $50.OOO.
R egain S42.WO Ilorm:dcfi-to xrrdm-r
PA.. Y D.
D-In~O DE MI PROPIMDAD !" PLAN-
u "'4 _...n de dep6v~to, b~j. erer--
rt.OO". :I -I- oo nop.-ohe l.edc~e
_IRA ItR, $3,500e
.hltd ml.. cos Sn 5711m 1 det-r
$3 A.n e-her ym E O .r,,
m cdms Y _e, rathnr M Ansu] rtali.


MIRAMAR, $38,5000

i n, plaento4 4 rde o5 x 4. ro, ad,7 d
6"L d, I_ d "pch _n cn.t ~r. e -l e -
2o co o ldad r. In.oAeS.: A 81,
MIRAADO, $30,,000

Un. plants. proan ;h,r-imer. d-
coin. s la.Aree lbd r b, Bmtda otn 14-

B 41M2 0H 0U1
L5000VEDEMOSW0,50IO
Reg. rtesi Uden da prayaarbel a,
d n.sm.u e cbiada:l a so a 24,co
rra.4do~roina, 2 garaje, blintsi

s e miderni, laya ndirbelta,m-

nolitica. C~mprela hoy, mitide-
7e mafiana y economice la dire-
tencia. Losada e Hijo, "corredo-
.-es colegiadios", Doce y Trece,
'7edado: F0-2380.
10-H-5984-48 juri.o 14

1;;GANGA!!!.
SIMON00, re~nts $1,600
Edificio nueva. Habani, Scer-
CIS Infants
Magi~llc- pMlunld~l,.1:1 edI11111
d. me or renthen. Habana. Ac.L-
b.ad. de fabricar. Buena fabrics-
ci6n. Wall, y ofrezw. Facl]icladeS
gao.j Admit, terreno a cuenta, In-
J~ra x~svmneF.Jer. Te-
Won, B-745..

CALLE T 1 00, MU --kM -R

Colonial. Construce]6pltlhi er d
primnera. Do= plaartax. eri
d.n. AMhij ost oe cnt
ab I .- ydllcn utr. h.o
blt cIner esen dc lJc. b.-
Mo. iat. un...Ampllzz ttcaz. b-.-
bMrtas Y deacublertas, en Im,
Terreno: 1,80W Mts.2.
W.705570k Pic;412
.St. aeptan eormedorep.
LrHoC.1210-48-3t


4 CASAS

-Inversionistas

Al hacer cualqule opera-
di6n. hQagula co a la Intoro
o6n d ocordor c oleqsoado.
LaM operuadon ocldas
por mlmnbrem del Colgtio
do la Propledad InmuobJi.
o0icn lIa mayor garansa.

EN 17,000. XZALO $ rLANTAS INDX-
pndfentuen ..Santos 8uAr-. Cad. -.:
pM.r..&I, l],reelbldor, a -hros, MAO in_
tercildo.. -.do,. coin. traspatio. EKtU.
.1,.Ud o M-1072.0-7rred.r4 .
leklado). 10-H-S104"11-1.
GANGUEROS:
Edlcjo a JO; Mtj. de 1. Ca.z1d. de
Ay1t4 7 7 5 0pi. Rents 78II", Pre-

Dr. Tomsi. Pirez Agular.
F.-5396.
RENTISTADr. Toais P7rez Aguior.
F-5396.
UH-H-3O?0-48-31

VEDADO: $ 125,000
Vend04 rgi4 ed407c0o e75u2na. 10
.p~rtsmnnntos Y 0t~nO, Parm garm-
Je0. 1.50a Ms.7.0f0b077aci4n 82 lp-
0m72. M707rents7no in08ad0. 7e7o-
co oruoid,-d.- Inforones: A-917.

UH-10-E-4Bm- M
SANTOS SUAREZ
se -ende unii as .albZd deHo 7600500 0278: 0727540 0
fbc 2r4mode. r 7777Monot70.7Pa-
dor. 7Jo6n8ga8. h.yi8o,.uart de
cr4ado8. 7g7raje. 3 h67ita0 27770 7
77027 0lst y7prCi7 oso Osfo. a
a-r7 No. y 23. 6006 2.-
b[ Dle4 de.OCtubre Duefio: To-
777ono01-8107.
UH-H-5742-48-31
VENDEMOS CASA: $15,000
-111. qua y. no vendri C qb.

V4 EDADO
vende casa sin estrenar, 19 a y 2 -
dinportpl, nsiaaco r 3 res, cu.r-

SlAINTROONS YEARAZ
Na dbal bolgai I.-
frente con bano. vt4l0lano1, en-tre Goiuri y Anita. Vbr. T6,.no 11-!5`1501.
VEDADO14 780io 19 pIn 2. "

258,m enir O'Rella yaz Sean-
Ro. n 030.0 3a
Tel 6107-2483.
7 7.7H.. 777 H-31
PARASITE ONES VEA A
Nadal b elga


Corredor Colegiado.77
San U- l7oao 553, altos.


807602. 2/ 46 07. 7060. 77847
l Tel. A-917 N3.4
UH-lO-H-4,9q3-48-1
HRde Blgscoay FeTodud' me
VEDANDO
14, entire 19 y 21,

Precio finico $35,000 N00
2a0ean Tod0o aOfl *on Soca
Una cudra de 12, una d i3cTreo
=tna no tciyuev 4par-

U2nats de82 u71 r. to. Y'noe.a
en baJos. Tuberias cobra, todo de
pri-merV.00rl, 8.1/3a 5 p, m. DIM-
red. d 1.et el defl 3F-747 Io.UH.5761.4831
-SANTOS SUAREZ
Rents $360, en dc i,000

cMon lc 7.02 ei surdn. Earon
poe lbcae p rcal. rAim
salet., 2/4ude A 4.4. ondos. bal.

dc Roaol. Toolsi /4.S..c-
do. P d ,00Ioci n dra 5SS0e
edo-,. a od..AT4 8 Actde
cIa cosaledor, o/. coset, bailo, co-
Inf.o 1-4-556. Laeret N' 4,57.
'eRodriguez y Fer indy .
(C_ Colegtsdoo). ISE VENDE


El edifieio de Agolar N"
258, entire O'Reilly y San
.uan re ins, vraio. Infer-
ma u propdetarlo en anres-I

Ma. deo9sac11aydep3 a 5. Sr.
Granda.

H-57614&31
HABANA
FACMWIADE$ DE PAGO
Yendo asastndependientes
en llt mtsma cutadre. Mamn-
posterfia y azores. .Agua
abundlante. A VA cuadra
de Belas.oadn. Todeas 5 me,
aros frente por 18 de fon-
do. Preciso desde $5,200 en
adelante. Todas son de, an-
In, cornedor, tres habitacio-
nes, bafio cocinat y patio.
Una desocupada. Itiformness
Telf, F-4263. El duefio. Pa.
ra verlas, de T a 5 p. M. to-
d~os, log ding, ,Inclusive festi.


1 CASAS
U052 8VKN66 M 7CAA, VA, CA000
Santo, Su .r0. 07r.7l0nt 02S7r7v48nd .
rio, 7ombr e, MdC nd7 lt,4clar. VenilC -
d8. r7de8i, a om7ule040a ,n de:7S0 a.-


t ele a Ge 84.00e 36. MV yida Ror i gu esa
776l0 e. 242678 0 ,2 .

VENDO CASA ADPLIACION &LKENDA.


NUEVA, VACIA, $5,000
Tale. med rll do N. MN -.7 tr
I.-von. PrlpletIrl: x -.00 u 3I.-13 "

L.A H-6B02-48-319
Calle Esl6vez: $10,500

2 Planlas

Renffita: $64.00
Vendo a 2 cuadras de Ia Calza-
da de Monte, casa 2 plants in-
dependientes. monolittca y Me-a-
r6n,7co7 pue7 ta cada Una de ;S7.o-
ii. 7777 06 7 46770
7a, 774edor7 3 hab8taciones, ba-
intercalado, cocina y palio an
-halos. Olide: 5.15x7 2.02 metro.
R07ta7 14.00. V dad4ra 8gng0007
$10.50.


DORADO
TeJadfllo II I M-7271
li-5997-48-31

4i SOLARES
VENDO 7,01411l1TfOS 17T1SS NO .NSANr
Fr ... de paul a o-n 114 11t1- d 1,
,rete7 .00 0 a c oreter Central. Wo-
B-474. I-IUS-49-2
COMPARE SU SOLAR
Xn doble Via I~Meho ElyrW. 9 kt116-e
trta Cap3tclio, v'"" he -n, mprar,. -
dess MIXpoo plel -r vender, pe a5 A-


.I. 787i.. n 8Nt"r.. a 0 ut G0 d
C 2O0del Capitolic. 3 ,RUtaOmnibus.
P- L A-613& .73- Jul-.

JORGE GONZALEZ
(Corredor Colegiado)
AGUIAR 206 M-77O85
deHan rra y eeln re lmo eZ-1
t..5 '418 .. W.00 M6.ch7c0n roI-.
P7 ia 0.Pre d a 0 x 00. 09 87 1 C 180.


..oarst la de f (3..Jor .o A, Ag.a.4VEDAD. 7 A7.ESQU 65A CLZ7 .,. PR7XI
Unt all re al na ta anna tcconoa,
tEInz $50. A arg doeE a-uAI

cl.b mr. m 1S05 ers
le- R dLd.E
u.= : ; 0 l ", e '. l


metro rt 7 es7-. 6 G .. .77

788.0 0.. .1 4 7700M.dre1a ]P I-


7ia 208 70M 07802 6$520
VISTAn0.ECALDADP1,030o3110NUEVA-
7.07da72' 1 C 4 u, 11M. 0 507 2a, ftP -

= 002"N 7Pe llet 0 al 8 2-' 08770
07747 0arIas C .SJorge 2l 2J9, A.03 1r
XI: M-77M.
EN- 10 -$S.WMEJR Eu;LAs l
.1d 4t .u2ed Mr gL
t.on. "' 15. 5 0 : -... S.

Agonl-e 206: M t-O7:M -78
CAIADIOZCA SAC, DPROXEA1OCA A
d..anc=M, o 5. m In no o
ca'l 12. 13 S nae xy 0T.Mtg%.nCl..M
flwOa. a~rr. nJdi- $ 2.oleta. Jt=Gna
:ea M-11.,1 O:M-V

PARCELASEN A PIAARO

Ac 1. --d.. p,61 Qi nts, Avenid36
SIN NM Tr. F.""idaINdeRPeelSE. So
Pr07, AS do05,21w9.00.sAL. FDO V, R MAr. TERI. 43.Ae
SaLlDADA OIERR ROMNV1-
rCllos e edal derPar. f
Ver-d~derasn.n0:qM- Jode Co.--
lax, prd., M: loM- lb785.
I s. d e $4M.l etoMAal vA r -

Rm TO. FLORES
A ,01e. A 1-r40506. .A-37.
V 262D9AD V
ar 6pr.IML $5.90. a~xm

V ld d F-O 1. 3, .V
-,r a r e oegtd .M -00N r a. s$a

5EA-30pL 0 vMFJO ,R $DE0L


$)t- $.O 0 .
Pa-"ede enraayel rast2 oren31
calleeI.-

fares rls deInks1.00


ENLFO MDOR DE LATR-
600.0 alao a50 m-
derosemranvia y eAto en 36
I Infrme.Im Te]cfono. A-600de.sallies,
d.I26-49-3


4,5 SoAS


Inversionistas
Al hacer cualquile opera-
cd6a ha o l0a2I. lntnerV
cl6n de corridor colqlado.
Los opeacleon otreddca
por mrlemb'ro del Colqo
de la Propledad Inmueble.
oirecon ]a mayor qoaantia.

EnCaiaa imda3r de] Monde to
VIN D SOL R = A L2S UACARC AAA I-. .C d114W .
I EeDlle w N l1,AD. V AIag S. Preio $3,400.
0e062501.4 3220 5-521777 0768

VZDAAO P7OXIM O 2AW Is.0.70S
M4. $2m.nr7o r Zyu4 8 60,P a
1.S&o4o "801 0B7".l 678. y 10 0V7b
1. 2,0.v1.0NaranJto. 7 .?0x40?.17,
m.a.. l. 1- niarl0l.d. S3.50 v. LAsm1-380. 3-H-$.5 336 -I
EANoA:ja e saan e ve oZONAdeLP 7nt 0 x, C 5 0 1, Ci e r. r. .0.0y
Oq-.ndo I f.- M-5137.
H-52791-40-2

..ARANA VACAN S


..I. .e 1.pl -1.ra .de5W.
colen G-rudt, C ROn I y S ir.

d VEAD. 7, VC S1 v-
7-7 . 5172 -4
_________ H-80125S.,
GEANDAE "LA CALLEL COO.

IMPORANTEO

C60,000 Aocu dloyrnod, 60130
-d... ..,,S ,r-, d...

S.c.o c 34o. x 60. e' $25
' H-M Sal.-2
GVZNDOADOS LACR|DAD", TN E os VA.

e05-e4,,2.ras. eprt6 lo eeolia. MriLan. f1
A oiaslcn.CaU V 14,Wate w p l. Do a-re. Repa0o 5 rrb, Mar5an0o.0042
124.30 14.47. oe. I...o-vr. nrm

Pi Ido: H-52 .-6494-4

En Cjmar se vende
So]-r |as.do 1.p e n IU d.1re
Ro ..a (T7.C.02d aRoss. pm Mo.n.
Ad).. 3,5d 0 np or21 01703.
$o4.Wo-. T-3cI. 55121.i
SNDUSEIVAEND

GUANABACOA
rdoxim..on V- Ald.2 F Ces
Is d XNO oo f -n T H.rr $1.7, m
TSoe -rol. oedod Clmgldo):F. A
Sodo: FI- E0e.
REPARTiSTAS
Lore, d, 5 3MO -..a4 ilef..$7.30 v. Otre
wona induttia]. Otto p~ximo Terminal Om-
nlb, fro A. o iA- R. Boy-.nrao Pp1-
zaCM-ca F Arredondo" F1-=20.
HABANA, VACIAS
VrIude...1M500 IS .. Anlma. 169.
x3. m. 15 4 mA0tra. 2 .. .., 11 58
0 a LeoPldJo tCoed l giddoa F
Arr..edndodl-sl.
VEDADO, VAC1AS
C.". L. prox1..23 (27.32 .10 IM .3
r Lo p ,or Vn I
13 , ',
us Te-C.'I -

VEDADO, ES-QUINAS
DESOCUPADAS
t.6Ca 70d A. 51 a 5 1. m
Z .e 'tel ..o Ah 2230 E"'
baJada. Prdx m, Hote) Naefonll. 22.85
. X.M _. Tezo otar. (Comodor mlesia-
7do). A. t-rdondo, rl-

IMPORTANT I
Calzada de Luyan6, solar
yermo de 34 x 60, a $25
Mrs.2.
F-5396.
UHE-H-5272-49-31

VEDADO
Solar en la salle "L" (ale)
de 20 x 50 Mts. A $80.00.
F-5396.
UH-H.5273-49-3 I

EVENDE
Un Polar en Is mejor esqui-
nasde1 Reparto Allures de
Belin. (Tres Bosom y Mira.
dot). 23.58 por 21 varas.
Informan: Telf. B-5121.
UTH-C-1215-49.1SEVENDE
GUANABACOA560,000 vatas do tlerrno, lin.
dan con las can" do Corra.
liens, Solodad, Castansdo,
Tatucm y Estrada Palma, y
al tondo. Solamenmto 8oo me-
eros do ]n Via Blanca y pla -
za do ]a Cordict Wdad. "

'Aq.ua muy buena y
abundanwe.

Preci0 por Vara
CENTAVOS

Warman mdo 2 a 5 p. m.
Talifno'A-2230


H-57679-31I
J-I-5707-40-3J


a -SOLARES
.E .D. TRImSSNO SIR i4 mo14 aI.
- d -h, s -1

REPARTO SEVILLANO
W..d. -1a d. 14.1 t-nt. 377 4
..e.nd ,a, "g,.1 o r e 1 11.1a 13 y AW.-
b-. PTmkO$11.Mo Vs- M. M 1Vl-ome-

VEDADO
am .2 N 7.67 a. 0. 3 0r. 0 0 V.8
67.0n8. oft. 1 as2.8 M. HIm.8 .)
1.0 Hi. 57 eo,. lOto. 707Q7u8(1
2Z.M Orn .oo m.. $16a.99. eorrlor
fte I do 0. OftH~d 40 3O-

Reparto NuevoMiraflores

Facilidades de
Pagos
En plena V7bora, coldioandoecon
el Reparto .El Sevillano con bue-
nos Via. de cm "iacons
A.ua abumante del suevo
Acueducto.
LUZ INSTALADA
ALCANTARILLADO.
TELEFONO
TODO ENTUBADO
CALLS DE M. DE ANCHO
ASFALTADAS
ACERAS Y CONTENES.
Rut 13, 1i7, 15 y V.7

Parcelas desde

$875.00

DESDE

$3.50 la vara

Facilidades de
Pagos


a SOLARWS


Inversionistas
Al hacr cualqulo opea-
cd6n, hdgala con la ilnt"va-
dbn do coredor colqgiodo.
Las. cpnadones olreridas
poe mlmlsboe del Colegln
dA la Proplfedad Inmulla.
obfrcrn la mayor qmoeont.EN LA 5a. AVENIDA
2228-.4, waro. 2-tCo0d.524 Vo
52 8 #00,800.0 14700 -u0
*"' H-586-49-l.

MIRAMAR
FONDO AL MAR
Parcel0s7 y"Ism06. conf ond.07
m~r. Teos. xu propapla1ysa po
00152400472467de 070484 d*dC -
dor c~=tdo. F. Armedondo.
SFl-3302.


SE VENDE
.n amp~l. Jlo -r M.y1. drl-
SU760, 81 x.42 87., 76887qu78 fl
8-lS .7C.7n. 070or. 28sPoIr. n
informer el 1etrero indles, [nsts-
] 6do en e l707la7 p solar. 77 I
TARARA
Todavla DM qu td" -jmu p.re-
I..s 0chlc ea nu7v7 0e6 0al.
de estaecuU ~xyPreeios
dde 4 00 V3 Se pueden dqullr
con 61o *O3O y roent in c6modo


JOSE M. ALVAREl.
Ave. Mcnoeal N' 24
7Ed144. AMqudt7o7)
Telifono (.U-3003

UH-CVEDAD:-4$35 mer-4

MEADO: $35 metro I


3 afios para pagar. Calla Quinia: sombra

Investigue ea Is oficiaa dil Re.- En accra rombra. calle Quints
parto nuestro plan pra |briclart muy prdximo Avenida de 1 s,
Pr07lden7. 07v7ndo4 olnr que
to can a pre od (ue Ud. naiso cide 13.66xi50 metros. totl 683
80 s orprenderi. 0metros 7c drados4 $345.00metro.
0E gan40 .
IN F0RM A: DORADO
COMA9IlA UOIlIO 't"A U k1, L Te.ladlil. I II M-7271
MALECON 161 M-6223. _______ I
Co .3-5--4--31MENDOZAy Cia. sOLAR
OBISPO 305. TEL. M-6921 HABANA
El servicio mks complete en aI A
compra y vents de propiedades ESQUI NA

H A B A N A tPaula y San Icio.o rnt.
la 1ntlStiu Igl-e de Paula, en 1o
Valle entire Infnia y Sao FrI n- meJor de 1. Avenida del Puerto.
.|.cr. ...raiob- .13.35 mtros a ibra _, zblr, cn entaelbn de
VOetreo .1Pr, e medzFe n C7e4 expro
$5. metro, ciarl "pli z" dn c ifi o nrro..


bra. 75 i 21.? 7 .ean I 1 4yara
"1n $,1 cd. nne. Parsammhs Informaes: Llata.
AYESTABAN Muralla N' 71, alton.
AY T ARAN A.6627. Habana.
P-rels de S5,406; *It- d, $6,500 ^ ^^ ^ ^ ^^ ^ ^
r ot7 de $7.046. ____________________
PARCELAS MIRAMAR -o
A 1 enrad r r6ima a l O res Su olar
Quint& AvenldC Lo media d e
fren, qoe deee p.r 5 Tura de EN EL GRAN REPARTO
e nndo. e proyetane en. te lusr
grclndes C edf4elM 7 reddeneua.
Apreirte sa .8qui8r 8Tslar. rarcelaclIon
Prece0 0ts7 7M e.. fallldade.s.
PROLONGACION Moderna"
7* Avenida. Porque la
Ave. Central, al lade de redl. 7 Tiyi nl
denclas modern .& Z. x 43-4 Urbanizac
ean, 1,001 vr a $16.0 vaLs.
hpO2. 8 ,Ae1 ,, ,. y el Servlcio de
82.4 x 43.46 3ar. ( e.M d. Agu
CALL. DE COLUMBIA u
., aDEL REPARTO
3x0am a eat8 7 wn7 A~lds,
pareslta de 12012 x 6500, 1o x 0, Avv1
wTr $s -12.0 r. Prunt. alto de rarcacn
rcs, en Is tranviu 2 y6mlbu en 3 CI7

AMPLIACION DE .-Moderna"
ALMENDARES LO HACEN
A7........,..elT.e.st-Mt..- DISTINTO
7n..Mid. 011.96 SL96al'-
-=.nra vr Sam -ra. oe a Rut" 4 y 38 Io n ejaase
Parcel. ted. cercada. pr6xim a el Reparta
7a 5. Ave. Mide 12 0 v6am en
$,0"0. SOLARES PARA TODOS.
2qs.8hV. A- e,. parc el de 1. 2L LOS PRESUPUESTOS
s94 ~uo 767 6 7sombra7 e3 $5,608,
Oficinas exclusivamente an el
*VIBORA Repaito, aberts t7d 7los7 ai.
-- vt ydo7 igo excepto mfircolez
Ae. Ae2t8A. 7* sere de CALAA T SEPTIMA
Centre. 8 0 x32 87 7 0 70.
s.MU -a. ImImrsW. ea s." TELF. 1-47M i
11-A.2. Cane Ns e entre OTa- '
rr4l y AT&. de B rate.S x 0 4T urns
-.GaTbei p dils, pore-srt5lle 3 F7CAS 4USTCAS3
do 8.,x 20.1.2 sun2016 rams 808a68.II
ssJ e .4 una.. hBay des Unlo .
Jos.ncru1dePdreure.. me-ALTURAS DEL VEDADO
&I rnqte, parcel paquefie deads T_
J hsea, pras ddl duotTaras
BlUff udelosllnpoio*Ma 7oTUm 871.2 5008.'J~r^/ 072027, '


GUINES, 58,500
Rodrtxiex. ~ ~ ~ i-r doed ^7vraa*j eau tre ca. rtd..1 enba03

MENDOZA yCwa. 1172.
os .0- T.. Uf.n, creod., ecohe ln.
OBISPO 305 TELF. M-921 15, 000 rrohMs. Rogelio
MiMoM D"l CI 1 "0AO. It030

I"C-13-0-. H-6258.5031 -


Pigna 28


Gasificados


I


-1

jIJlAMIU Uj L.-.A iTiLtni tA.-Juitaves, 01 u I -I U .-


A N U N C-I O S C L A S I


F I C A D 0 S


D E


U L T I M A


H 0 R A


VENTAS
8 ImNCAE IIUSTICAmS

FINQUITA CACAHUAL
Carade 36 c 0ba 0 0000 tld. 0et0o0
0000 00,0', 0,0''-='-, "0000,. 000,e.,
l A "I e C0oe,". oCn M-9m. w0 0
p 1 10,000 .-01-3S0-19SEVENDEEsplendidlda
FINCA
do 36 cahallerfam. Tierea Co-
lorada de primers. En 1950
produjo 170,000 arrobas
de cafia.
Cereas en muy buen estado,
tree cartoneo, tree poz0 y
mosnos, 2 corralel reaoge-
dores, excelente yerba y ea-
n de vivilenda.
Situada en la carretera de
Gaspear a Central Violeta,
pr6dxima a la Carrceltera Cen-
tral.
Precio: .$46,000.00.
*

Inf6rmese con:

Jose P.Cambd
Central Slewart.
______ UHC-cIIP,.m-w L

OPORTUNIDAD!...
Gran
Finca


45Caballerias
cerca del Central IATIBOHI.
CO, e inmedlata a la CoITe-
tera Central.
Forraocarril Cantral pasu
poar I Undero.
YERBA CAMAGOEYANA
Caa dos plaontas. Adlificada
an lo sltuoa con rilsta a la
Cmresltra'CantraL
Vaqurla,. corralee
do rallea.
Aqua abundant todo
el ado.
Rio dentro do la finca. Arro-
yo con roeproa, nuave pozoa,
doe m o I in o a, tnques de
eoncroto.
Tiarra naegra da prImera.
20,000 arrobaa csaa. Grea
pam ra ibar 600,000 arrobas.

PRECIO: $72,000
INFOILMESE-CONo

Jose P.Cambd
CENT SAL TEWART


ARRENDAMIENTOS
AkZ4,ARENDAMIENTOS VARIO
At AR EtDA ZL RZSTAlURANTE DOS
hnle Imperi. .11. .. Am.l.d -O nr
Rl Ae y Jogd. Irao i res =n

51 ESTABLECIMIENTOS
w.NDo BAR. CAFE T CANTrINA, E LA
C000 d, del Cerroa 1.50 0 54. "Pa o 1o
.11.,r Tlene vlvlenda 1.~ mled Ven
do0 Cole(OoN a 0iid 0000 .0.0 oaI_. Dooo
doe 0.0,00. 00oo00oo daarolpant~oI. 00000
fmoladades. El 4ue.Bo: A5-71I91.
VKNDO aODEGU|TA FaUTOA CAL+ PAlM
'on r igidaire 4 puerAl Y OuaPrapr, Is
do 42,100. N0 eet v-enderl4 Ir0 or0, 0
,.;:.i herl' n im to.1- A-e Dolors
00000. a I1, 0wto( 11-50015-31-4.
MIA VaND! eNBUZNA a0QU.NA, UN.
Larris Coles ..n Ioca pare ..pit.,r
eCr.c do gu1 11s y trisiia 9l $!dan I ioe
]ldad.l ". paso. Wn.-ma .n vlddre
d. tlblmv, 10 de Oetubore N 1.,153. mluln
ftnta cotallnis. Vibo~rs. n0n-1
nINDO CAVErERtA, EN LA IUNIVERNI:
dad. N.llee" luneln.nd., P... Ilq.
I.,. Tell. U91. L........... do _Wzo 2+:I.5
iDORMITOelO PARA HOMBRER HOLe
-evnde I Adontt. -W.t Interm. Ferno,
atVz D UIN BAR. oulnr~no PC-To
J' .d ,o, po I....I. -go ....... rord
..d ll., L nel- Aal.l] 82nl


VENTAS
SI ESTABLECIMIENTOS

Inversionistos
Al haca acuolqular opera.
dnb. h6qala 0ca In lorlaots-
ct6 ddo oodor colerlaods.
Las operaciones ofrlecdo=
paro miembroa del Colstlo
do Ina Popladad lmouable.
o0econ ls mayor qcaasta.

BE vENtDE MAN aaSTAURANT1a ISTMLO
onoderaano on..).rn dl", play Gu"naba,
00n f 0 u. aIerlosa. do0 re0r0l00r0do-
rexP. pare f. 0000000me, lltems0000.10 .on.
AS-874 -0 0hor.,0detrait 0. 1140,7-51-2.
BE VIDRIEUNA TBODSGATNIIBARRIO
de .dl Monte; tien.,, tn Refr~ierad
,fart ,1caa udll ctontdrs yde-
m0 en.ere, 003.,0,00a00 0r.cf.4.un0 vi.
'lead.ehu"a 'pare.undd Satmon.o .1.ler
itI.O tado..tnform.nien Marquis de 1.
Torre No. 160 enotreo Pr1 n ,r : y drd, 00r.
BIAzquez. H-594-12
S E VEN G ERBARtCElCA nE LOS MUE-
liespropio par, dos eoelos, ven.ta diar'x
$ Sroo 0r000 0Mes.GrN0 410
boSE+ C R H_51341-51-2.
p ritto ngoc1o convivied. Braude.
Cuaaepo, ai. cilrrdo, G.0lorib 09en-r
00l0n y San N.collo..doe a1. 0. ( a
01 0 p.0m. o 0 -0M0S0 -
SC MEY PCA V NTRADA C ELENTI -
Io emeor groe dh l Veddo. plant, ap -
ae talepnturd, 3cmuladres.Io-
,Il par, 1,11, do aut,,, Andrls: r- 111.
H-8052-51-2sI.Sto jacol.
TEDO2 ACICoNEORCARIA DNQUIINATO
un'a n Camp lrooraerlrndo
1.gl cn32 hbt ine r 4 maasbu
0.nt /or. 00A1.ll. No. 505. bob. N It

40 11-507-51-200
VIDRIERA TABACOS
S T ved. ldriel. d Metobac s.--4 7
0.00.a .fl i le ut .it 000.0d0.Re00i -lorlt
Aren0l 0a ct .delC irn. Avenida de C0 -
utmbil: y Celle a Ml1n1fiel. stuaei6n. hn-
0or anIs "a (ia durant00form Idie 0


nooaod oh 0000 0 00-95-1-00.
BE A^IENZDA UNIA COCIN+A T COM":-
do0.1onI 'IpI'svmass, 0deun, hotel0rt
43 hlbitablona -Sirrlethdla my barlto.
Compostela NO No entree Sol y L'z
VEA ESTOS NEGOCIOS
La Oportunidad Semanal
BndeXa ,ntin,,x$ 1400,o c0. $2.500 c oete-
lO 0a rsent. 7S0u00 00.-oo. 0o".00
vll dad- Oi. Or LuY~na S4.00f l I1..)0
Be, can vi-lnd.. $* lqfi rVede $00
S4.500 ameIs".ol $e $ .1to r~a 1000.Dan.
art'is" '3 a lMonte 410 c1.16 'Cade1e"

per nrte aroo: nea.trid, M, t,
It-" 131-11 -1
BODEGUEROS
Par. 61,a$9.300. cede bodela con eanlin.
-1. ahlll qaVt l ug.A llr Ideal
tneoable MoAl iM S d I0, dO lr.
yl. do $4,000 .1 m- ,Tramdo d-cniede
y I motl rader. onto, vendla 8 millhot.
eltwy ....ad.y T ..er'mola. .1 cll.e
comer alo, tnoor -1 le.Prm, .FeNonde-
-.l noml 60,..nd..:-1-
SERVi CENTRO, $35,000
Propledsdyn el.Edlticlo 0.1-
V., .1tuaml n erattilca Puedo
oi'a l ~Ol.Muehoporv -
Itr.Intorme.nc. en a.s.D"e-
fmo: 've. Con...led. NO 301. entire
39 y 59 Ave. Miramar. B-7459g.
Un-10-1t-1111I1-51-2
SE VENDE COLEGIO
Be cende un eole91o que sIrv, no_
ro Academic rnncturna enncall.
.e .nr .,an aHaln, SeoreI
me I MforaGenov-etaxae

C-1239-51.1
VENDO.,
Par embarcar una lexpateria
de tPemendar calzado, Apro-
veche. Oqu~ndo 364, esqul-
no Sin Josi&

,UH-H.3444-3,59&-51-31
TINTORERIA
L.isr lan-Urv. credited. atted.d,
ma uluinrls, moderna, ,quiler 1PD.
Vlvlenda p I.fa III reio

CARBALLO
Oficlnat Reline 467, altos
TeOM M.1344. I


S3AUTOMOVILES TY .CCES.
MO7OCICLIZ7A ROYAL, ENFIELD, Ati
H. P,,alfl, 47, lnmejorable, $35O.OO. Un
regllo. Peleirl, PAtaster6 v S"ann Antonio.
Lam Place. Tell.1-15221.Extuenlildn 15o.
H-dL40-53-3
BUIlCK SUPR 1Pa .eAaTnCuLAR, BUENOl
1 e Aenlc,, Roin~, pnuado. tIn..
veUtdura nuIev~a.rGanl.. 1$2W Real. o apll
zue. LI n 10.,,ntrd. "ret. apl.zm
Z vrnl~z ~l+Ml~z 1.1t CIIr-M-A
inertianummur, ep reptttuir.Vedao c,
raI- d7adetdpg. 9 VyCatails en 1rvto 3Sd
'LI rs4 TMiABar.Tells. B-.nOMA-R50.
a ft va A ienel. _evene1mls0 H.v iP
,. rIe.d, adto, VoaC- oS
It e ~ lo .Ag-. La..se-d.aouteSo ende
-4 $4 venma y Te lra U-6509e. BI
B-e~o.,C-IMS- -4
uyb ulatc., espl p nt m, cllad
.ACcIa S.O V Loe Aterneio q. Aenden"
I. que Aed /.venid en84 Mraar Tll B65,r1m
laTl.B-eoo B .C-1 23-53-1

,a" CHASIS INTERNATIONAL 19t U N UTZE-
do ono"'dunbca.mleeuoll ]aIsom1.1/3 tonell-
dl Vt.).O en C-Ifim S A. I. Algln.
eA qu,..a ve n- mi .OfAeiaY4,Mrm
,I ,O t ANDA, VEN 00 wHiZZRa TELaSCOPI-
"nF mov ll nev"a o' xtu n
Per a en par ue 1 e.qe'q. a a`"vxdttr
Corr.+ .1-4n0. 11- 5V.1,53-2.
A.tcor.V-1. 05 n. P. do fu.-., Vista
6.r Ifin, A Is Aalerela que reade m
Qtuint. Avenida Y 84. Mir..ar Toa(e
Es B6 .'B60 C-12,145,-1-4
-I FORID 1940. 4 PUIRITAS. RADIO. VEA-
tldur deuro uniy buena doe meA-
air. "'mim+. pnurVill. en C ...tfin. d A
eor I& Agenele quo vend. mils. quint, Avenida
y 14 ,Miramar. Trll. a-850n aSinl
a 'C.1153s-113-4


VENTAS
S3 AUTOMOVILES YACCES.


AOoooS0000 eIo$a 00000' o"'' ,.^'al

PYMOTHANGCALA 1,1.10 A

MORRIS MINOR
dieom, 4-1 mnuelstarcular, enterpa.
Itelr~ll.., lbtin Hlban 5.,. 1_1,el,Se V N' 313, V ,ad1,o.
ner.tal. B.en eWtdo. P-.re ...r.zon ,PRIUAV__ FODH-5878-S3.N
In QU1DACION TOTAL
Bien dD o ,Aoge 39 83 bll, nPlymaa1Co 40 y 41.
Cooed aoonvertible.
Looaeooo313, esq. SoonRafael

U 8867. MATHS
FORD
GANGA95 100


CERt d ro S uA

Ito. Asa. y 84, Mirosmar.


AUTOS GONDAR
Cyonibulno 102tur, Acnle, Cecl

vilord. epetalo Cooluaoobic
urlente po. B.3267. Ararqudl
TeCHRfoSLER, PLYMOUTH-9609


CAMIONES FARGO
Vocal Plyeoutoh 1951. Am
pila00 foCilidada. de pegs
AUTORRIS DE USOR
Clompleal 19mente nuevo, Pa-
ra1 Persoabllde gusto88, 1948.Verlo:
SeDs Ndge 1948, lVeId drive.
UH..5878-53-3.3

Dinero

AUTOMOVIL
LIQUIDACION TRACTOTAL
Dodgeu OMNIBUS39.


ER 1 MINUTOSO co00c
troor lao docamaatos do pro
pladad. Poaerva aboae1ut
Plymouthern Continent40 v 1.
Corp. o f Cubale.
23 Nc. 105. saks 0 T P.
Vedads.
LuDena 313, nesq. San Rafael

ASBRIlOS LOS SAJADOS

*0 0____ -1245.5:

TROPICAL
MOU-8867. MATORS
FORD19,51
Buick Chevrolgi
Debidamnent M CO o.Pdy ..e fnd, eCcondosp"ll
duet" de s W_ A-pillago rantla.
Grand. .es dadilt de Id'Mpgo.S. LAZACERVINO, S. A.SCOA
Tl3 afos con U-Ford. y
AUTOS GONDAR


Consulado 1021, entire Cal M
mada fie Columbia y Buena.
Vista, Reparto Columbia,
Maranno. B-3267. Agenc 1

Ccdilloa .. .'.'.... 195
oCHRYSLER, PLYMOUTH Midel
CAMIONES FARGO

Vo el Plymouth 1951. Am94
plias fcilidader, nydo Pago.
AUTOS DE USOr

( smobil .88,. 1948.

Dodgse 1948, Fluid drive.
UH-H-5483-53-

Dinero
S lsmobie (R 000l,
AUTOMOVIL

0 "10000 0000
CAMIONES NUEVOS.
u OMNIBUS
EN 5 MInUTOS, con sdlo
traer los documents do pron
Alodad. Resorva ab-mx44.
Southern Coniin-ent
Corp. of Cuba
23 No. 105, anrdreO y P,
Vodado.
Departomenlo 209
A.BRIMOS LOS SABAI)OS

13-1245-53

TROPICAL

MOTORS

Buick Chevrolet
S". S.LAZARD y BELASCOAIN
Tolitono U-2555 y
oCalsada do Jesibi do] Monk
SNo. 1559 Tell.: 1-809(

Cadillac ........ 195
Seiit -1nuevo-
PS. Chevrolet .. .. 1949
in Radio, %estidura nylon,
bands blsnea+
SPlymouth. .. .. 1949
4 puertas,. vestidura plel,
IDU ...n....
si Buick .. .. .. .. 1949
1, Dynaflow, radio, vestldura
nylon, bands beaned.
r*Oldsmobile (98) . .. 1114
I. Radio, vutidwu. nylon, 'bardas
'icodwlac ....1949


+ Panels nuevos do uso.
CAMIONES NUEVOS.+
Facilidodes do Pago
Aceptinfos eaise en ramble
d.
I UH-C-1170-53


VENTAS
53 AUTOMOVILES S ACCESS.
MAPNIFICO LINCOLN CORMdOPOLITA

1940, rdBUICK SUPER 1947.48d -

t e .1a.enAnue o o nom. .ne
VENDO URCENTE
OLDSMOBILE 1950
ChP particular, gatr. nt l e getamnda bn as 0 e50 0 cu dado 0 r,
Solo. ICalh P0r)0. 100 e. .e0 1
rai, LApSirracm+ 1 111
DBUICK SUPER 1950
Pap0. parrc 000l'0r 00 .0de. 1950


D a' n o b. .. c. 1s ane r d. R io .

onverCIl en rime rax1e.entee 8d y
100r1..4 Gari e drlrloa. Oontera

AUTOS HE CUSOO
Cadillac (60) .. .1951 I
Specall, color 0egro0
CadiCKcS ...... 1950
Color verde, r.dio, 10ero.
Cadlillace.. .....1948

Piynaaorr 'ills.. 1951/
Dadog"a~lnro. ..... 1948I
Goraje del Edif59o Can8era4
Humbolldt a ocInfnt.I

AUTOS DEAMOE


CAMEJO
"SAN ACUSTIN"
UClle 12 .qi 13.


Bapoeoa Ailmcndlares. B.7788
Vibora pulegredibnd
31 10 do olnabee y Jooefioo
BUICK lurzjr 41

- Volorac.
dnmblo .~lo ullbn
diblnadio.,cuo. C0 u.-


FinancooO0.012,1518. e-
ESTACION DE S ORVi
"SAN AGUSTIN"
Calle 12 coquina a ]3. .

Reparto Almndares.-78

WeINFANlO a a od...1 1
n-6163-5a313
Vibora Alegre

31 10 de Oclubre y Josefina


STDEBAE USO 95
Co Vibora.
AQUII SU ...15
9 Supe L, ch c u- sea 1d 1 uet
.'adbo Luxe, lcuero a, do
PlrmouIh Lux: ...

lP oopa uth y Lu4a 1 s ..s .
Dodge C.-.1 !Lux . .
D Flud drlie.
DOD .y Lux . .. ....
odg Fluid dertl .in.
Ch. -1.1 L... .


deUA NFANTUA a P


VISTUDETAER 0 0 185
2Ch P C-1237-S3-3
1 4, 5,.. Su Plr 41.
Old -o b'lb. Ur adra nsoi9 4(..SUICK...~ue......19.
C A-dLux ... .........
f od Lux. .y ..d ..( .. .d..
o Chrysl~r Windsor .. .,......'.
DODE o-.'.... 19.41
Mercury 2 p1r0 ll0 .. X 4 ole..
Filnanclamos 12, 15 18 mneses
DE USGO
ADIUIEIOA
3-31 AQ.UISU
AUTO
Todo an el raiiuintdo
Mlempo y, con allsoluta
goacintia.

N Ropne-


so AlbertinDi


0o HUMBOLDT,
7, de INFANT a P
L9 CHEVROLET .,. ... 1950
Sedan de lujo, 4 puerta en
InmeJorables condlciones, comaI
Is nuevo,
STUDEBAKER ..-. 1950
Convertible, Commander, ra dio,
Is overdrive, etc.
BUICK .. .. .. 1950
ig : Super, chico, sedkn de 4 pui'rtas.
Im peca ble.
as CADILLAC .. .. 1948
49 Sedanette. 2 puiertas, cola de
pato, Hydramatic, radio.
i, DODGE .. .. .. 1941
Sedan, 4 puertas, pintur. de fit-
brica, buenas gomas, muy bien
o0. culdado.
AMIPUAS FACILIDADES
DE PAGO


53.31 C,27-33


VENTAS
53 AUTOMOBILES Y ACCESS.


P NOn. 1s

CARROS DE

USO

CHRYSLER 51
Poco uso.
CHRYSLER 50
Radio y Botaagua
CHRYSLER 49
En magnificas con-
diciones.
CHRYSLER 48
Vestidura de cuero
y parachoques.
CHRYSLER 46
Buena pintura y
buena mecanica.
CHRYSLER 38
Econ6mico.
PLYMOUTH 50
Poco uso.
PLYMOUTH 49
Como nuevo.
PLYMOUTH 48
Con radio y buena
vestidura.
PLYMOUTH 47
En buenas condi-
ciones.
PLYMOUTH 46
Muy econ6mico.
OLDSMOBILE 50
Con muchos extras
OLDSMOBILE 49
Hydramatic.
OLDSMOBILE 47
Radio y 4 gomas
nuevas.
OLDSMOBILE 42
Con 2 puertas.
CHEVROLET 49
Buena pintura y
buena mecdnica.
BUICK 50
Dynaflow.
BUICK 49
Super, de cambio
mecdnico.
BUICK 46
Con radio y buena
vestidura.
DODGE 49
Tipo Baby y various
extras.
DODGE 48
Buena mecanica y
buena vestidura.
DODGE 46
Bien cuidado.
DODGE 41
En buenas condicio-
nes.
PONTIAC 47
Diligencias.


CADILLAC 48
En magnificas coh-
diciones.
STUDEBAKER 38
Buena mecanica.
FORD 41
Gomas nuevas y
buena mecadnica.
0

P N 118
entire INFANT y
HUMBOLDT
Permanecamos aslerm o lol
SABADOS todo al dia y IoN
DOMINGOS hataI lat 1IL
C-1244-53-l


I VENTAS


53 AUTOMOBILES T ACCESS., n,,,l~ ._00. 70000 00000...0%..,,. 0,,.
PANEL FORD 1917


Pro'oAl 159. d 1-3814.

F y Lina, aed.
Al'TO' HE IRSO
.H.. S, 150y.t a.ab"k F-"11


Far d I-leda ae paga .u


OFERIA

ESPECIALOldsmbile
NUEVO 1951
d."7D' f_: '".d d. 'i:

ra Modo lo 98.- .Con el 50 par cien. o
DO UT BOTES DELU50

4 20 mee, sin gasls.
eo;A CAmmDI naLLAC oeret
da o acildadea de pag o
Prao 159. -38E4
11-510-53-311Condel 50 noa. iet

dcoria CdoILLalC 1s1
20 llblgmese sn gas, asdo


Agencia
"CADILLAC-
OLDSMOBILE"
Chevrolet
Belascoain 857
UH-C,-1220-53-3
ealoss

1950 JAGUAR
Curia convertible. Super
Sports, modelo X-K, 120.
El mais velot de Cuba.
1948 CADILLAC
Cola palo. Gomas nue0as.
1949 MERCURY
Radio, banda blanca, muy
bueno.

1949 DODGE
Convertible, hands hlanca,
vestidura nylon, touches
extras.
1948 CHEVROLET
Fleelline, magnifico.
1947 BUICK
Radio, mushoOCextras.
1947 STUDEBAKER /
Champion, magnifico.
1946 FORD
4 puerto., muy bueno.
1941 CHEVROLET CUPE
5 paaijerom, 4 gomas oUaa
vag.
$650.00

Amplia facilidaden de pago
y tomato% soueerro en
ramble.


JOSE M. ELIAS
25 N' ]7, eq. a Hospilal.
Coslado al RincR n MartoM no


I VENTAS i VENTAS


====I


Gasificados


3 AUTOMOVILES Y ACCESS. NEVERAS Y REFRIGERADORAS
C* V O E Al Ie R 4r R 1 S '.11 i II 00AD NO FU0 I.0 too*Refrigeradorea ", ,

"HOTPOINT"
x I-I.00 t me n((ales
I", "a I -r- G, "I iT, .0% N\.\%l F.OrAA
PO' r Ii 7- ii niri ''"l' e R,' ' Ry A*....'uar..
s duedo empre en la Iaba- .. 1248-NR-31
Barah, por tenet car,'o ue
l .i. GENERAL ELECTRIC
Se Vende Olds.mobile 8 del 511
.................... REFRIGERADORES
Veel!" p'e"^ o'.r'.o." ." ," '. ....' L laftA~~
DODGE I SIN ENTRADAsu d 'e:o 6 pr a.150
in, B dtadao or tdet luces n,,
Fo ert araet, Saat) afael8O

:A.I)ILLAC 1947 MENRILAL
HCDR-AM7TIC.MO.62 ,,f D r-Center
1 ,m., l o-t. I. $. I .,
c OnyOr, y DErLn00. 4;. 1: BELASCOAIN 6SS
de t2a 2 p. !n *q a Rel$a. T.el: W1 0322

= H'5877.NR-ftl
VIBORA LIBRE 7 UTILES 71 OFICIA
MOTORS ,-.Dn.lRrl Ce tribi
10 dle Ont. y Cam .... ilir .....a OL M I"
F-ne,,aina"Lourle." "OLYMPIA
TrIf. 1-8927. Faliqcaeim n a-.eman.

VBRiiAir iLrIBRE


MOTORAS NI5 LADAIEOS E SA drT
Free a oBE In P DaAou OLYM P 1L5C9RIA"o
B 'If.1"1 TELEVISOR de pgo.
I M...... LS.DAE HJOENSIBANyA 560E.

ePo. o-ld l .... ''- I entreTic RHey y AmargurLE
P00 aod .. .. ... 1A141
IM ,t C-1241-51-31
-.o~~~,I~d .. .... W 59 RADIOS I APAKATOS
kceepln rambio. Arnpliao fa. ELECTRICOSilidade de pag. TELEVISOR $265.00IO
.......... Refri:i jgr'aolar CROSLEY2F,
Sa+.~-o'(-z

S V AQUINARa LOSADA E HIJO EN SU E
r.,na .. l +1 .ersari. liqu3 dan rbadA ioA
S o"" "," a de 5 tub'5, por $8.00 d
T -Fe entrada Y $4a00 mTnsuaLe
Xm esta oportumnidad quepor tien
,d/&%+",.2L: :F.L:, 2LI:'po ru mu;" rado+ le ofrecenU

l . l* o,,h ada e Hjo, Doce y Trece, V,
H-5011-54-3 dado.


S U .ES PaENDA 10-H-5983-59 junio 29
... ...P.. ..OS2HCA M EJO

G NT M O e ..., .., ,,. -CS.A.
',.. ,; ='., _'-' "+ ._...-.'' ; ." ,; R 1951

O 0 aaa .00 ETReGeiso IMDIAOTA
.o.. RFrigeriad. r CROSLEY .0 ;. -13. ... 14 0 1. 10-S ANIFE A 574.E 0,i
-d I 3 I- PCILID-U E5DE PAG-O-
.- I~- AM-. Iol.. 'P .IL LP.S
ludio Ve ni a.0o 9 00000 153, "iu
Se Vende un Juego S Ede Comedor AN AGUSo
f, ... ... -5,8 12".1.3 e 1A Rpta. Amendares
vENDEMOS IF JUEGOS F LIE C-t6124-59.
Vendo Magnificas Condirionesmai e- a.c-a.... der.8;,Y= ado,
1 'o-.. a o.o. a .a. 7aW T E L E V I S a 00N

d. ..na.c.n ...... Prop ,0 prt en
d a-I Du Mont
I ', :.".. '7. .. ... . 314:
.... 1..... ......ln,........ PREGUNTE A
Aeare K ,Veant o y d o SUSRIASSANTeoS
H 20d2-ED... DIA. LOS TECNICOS
:.'.: pT~.+p+l+ 7'' J,]::.. A/PAIRATOS DE MEF A
-e.... ud- sZnl' iztac. ]2me; Y CONSOLA.
T- s ++ ENTREGA HiIEIATA

......... D. Civil, S. en C.
GAuNGA e ,ndoL Jeo APR CI LeA. PuOR Almacenil~sid lmnporladora
1118- o. '::o++%: ZANJA 574, casi
1. $W...+ S-1.-M 454 a. 1 Ja- Del.
... .. ............... esq. OQUENDO

...... ...... P A -Q2U 1-SR


"- .. .. o ,< rm ler .... Raidios "'PHILLIPS"
......... ............Televi~i'n DU MONT
H-S.-,: Farilidade. de pagan+
VEN.O LIvMn o. ROO caet+:,,.? t= .M. ... A(,, A, F1 ntB:, +,5o
FIR ... .. .......D I...... r e.r ; A ,
13n_'e K Y L v- nteTi. evv54ar
VENDEMOS 3 JUEGOS DE C-1249-59.
c ua, to y uno de sala en mag-
nificas condiciones. Verlos en 60 INSTRUMEN"IOM MUSICA
San Jos6 NQ 661 altos entire Ger- vFNDo CoN I rrGTN11PIc rAN O V91
vasio y Belascoain de 9 a 6. .] ..e n mgltefi naeo- l l~
H~otel R.... o Rell3 y Aguetl
10-H-5982-56-2 -s o
,-+ 1.I +d,,N. Ill. 1,., t
SE VENDFN TDOS GRANDES ;#,,....... ....
cuaidros, al oleo. pintor Len Raf~l 5 14. pit.,. e
derno conocldo Prn~plo pfird e5- H M.,,we
tudros Viianlo calle 9 Nt" 1531
entire K y LVecrado USCRIBASE If ANUNCIESE
H-586-2-36-2. "DIARIO DE LA MAJUN


.


DIAR10 DE LA MARINA.-Juevea, 31 de Mayo de 1951


A N U N C


1 0 S C L A S .I F IC A D O S


D E


U L T I M A. H 0 R A


VENTAS VENTAS DINERO. HIPOTECA ALQUILERES
11 DE A1MMALES 62 OBJETOS VARIOUS 4 OFERTAS 82 APARTAMINOS N
PERROS POLICIES 3 3R 3 CENT['RS"3R3 FL3x3 DINERO HIPOTECA AL 4% 1, 3LaU-all.3 34a33433TA N3 Ne3333rN 3

.. EFETn. SA 1 AR O ..... ". ' ...a..' ..1 ...' , oJ...in. M .... ... ^. no,, deH-K-, .
...........l IL44. .....,. ... .. I Z: E.. . at. .... .. ... .- d.E
" .. ?.. " '" '3. '' .. v .......... ........ D N RGANGA 'a
,. :r. ... .. : n ", -e A,"-1 ........ ...lr 1 ... ..... Y rd 1 I... :

... . ..o , l ',y,'o e"' ,'.... ?>d" :1'"-..2. V e p S. " ,"t, ;'','s [;.'o ^',;: yl".,% '%",
33, 3,32. --.3'F 3 ) 3-IRMA I3 ADEM IAS1 3,,3 y 3e3. I ,333ll
RATERIALES 0E CONS'RLCUN _-- "_ 3 '11, LL. 4NO0 1 ..l. e .-o b
Y EFECTO S SA NITA RIO S 6". .. 3. 4 3 3. 3 .. 33" .1 d. n Sm r 3 3 m3 3.3 au.m43-s3-3S33 .1


33 3& c~ w .33 ^333333. 333333443333'"? h. S L i ^ -
., 33 ,, . . ." 3,"7 .3 ,% ,,%1. 3P,6. 1 33,3 (3 4 a 3 3, t. 4.,. :,3 ; 3 3 .3 |


ORNL, A CO ....... I v_ . ". ,. -..--- 1 ':' --"-- : , --..: r,! : 1- '" ^/^^,,'''"' .......... I.
.''.; ,- ) ;b; .U "\ .L ."". | . SOLC1T"E .. ' .. ...... I *s28 3*
2 3 3 i7n ,Nsin~~ K^PHrA VEDADO
,', "3 3 -'" -. 3 4333o4 333,333 33333,3,3 433333333333333 3 ;033113 ,1 33 S
U-35281.
a...... D I N E R 0 17.1-.437-12..31
333endo para l.... EN 2 HORAS d gSe al3n3ln a3partamenta3l3
l a l f 1q cS deba, s-u rtl a lente, l

3r3333,3 3 343.s, 3.let34 p 34 .a e 3,343 L 3 3 4333 33333 3 333 3333TU. a $45 3

PYATE.S Y EM8ARCACIONES 0, Do3 l... 24 hras 6 nr33 '6 ll3
l3I3i3o33ea, a 533/o3anua.P33- or- ; SEDALQD :LA l
.. .... ... Se " I ," ie .17 n e.... Baga n ,O o 2 1 :. .: 12 12'- c, ,' ,' I1
-.HORNILLAS CON 01N0 I 3. 1 "l- 'H"- ,:55 6- 33 3 ",'333 3, I I 3, I


d1 1 2 de patio canadi u- -- ---- C41F14fl
M CIF 11 A 0 N-E24 5 3 SLI7O0ES TE3(;3O 8200 dI. COLD- de C- 4--3.3

2 v 3 lwrifidloo 3 ."i ENA" iTIDA VPERDAD, 0
hor nl s BUENAS HIPOTECAS st.. ,33 33..... c,333 33 N3 31 ent3 e 1 3 3 3i

YTCalentadores YO S NEEA NS, i_"'_a 5 % _l S Qi 1
I1 t.. T S /r'eos 251. en2.- -7 b1-
nint 'ga8 M-1en072o agua abdzt.Precious EspeciO les .. . .... H-'-H7 T"33, 3 I -A
PFD r( I 3,3.3 c3on 33 3en3333a ",o na HIPOTECAS: I33-33. -

3on tr3tore 3'.,0( l3 7 3333333333 Tamb n 3333e PAR13riSDArSo VEDADO: 70.
Co striiclrne .33(43., 33 . Ta36 Pe Ag C1 21 N'" 1212, F. 18 y 20BUENAS HIO E A sioS ,o, '; I'M: : h*EO1A C SADEKAS-ce -, i
To e ASn 7 n oo A. pomdereA o Dr. 1',,: Prez Agui'' apartr. -- nto. PH-1 y or-
C auartio e de al go T. Ylst b~Io -


9D. CiSvil, S. en C., .. ........ s.. F-5396.or npo...
pgete, colent deadr agu. pbuoylaB 1,-
D.c o 3 p6 H ciall 7. 33)3733 A3e3 l.,333n333 -333- 1.711-114927-64-30 1 A-323
darts deoran recidee, en 1 =tlo3 a 3 i333 o3 e3 3 e33 6.a 334 ha DINERO SOBBE AUTOS Uh -H-55-82-
ZANJA 574 e3q OQUENDO rae 3 ........ 4A 3 333. 33,3 EAD 7 0
Pe cor J3os -33 P qu3t33. m fabieci. VE VEDADO,$70 d
o43333reat dal. 333343e3o33333333,d333 Cello 151N 959. e.8 v 20
c-7,000 7 33 aB.. A l 3adn 3 e3 Dr. r Agi. 0 prt3 mdento. maismY33333 'coeor d
Inrido ~ ~ ~ ~ ~ g~ne inorc opao nicF59.u 4 .o4, closet. bail. coe-


ED. M 33 S.33 en3. 3333. C, ....... .. .de.... ...
32.50} 7 '. 3'e3a3, O1tr333 OE 33 H S D 33tl[nior:eF e41


''e24,)18.0(,00 /. i~i ii A ui l .nd 'i' .. SE, 81 RITAS DE. C-OMDIP AS E b'aot'
L U inis I .0 o-733 "3 3354313-3, Im -.-
Fe7iU7 IIUrr e 2.6011 7-333 13636.3 33333 3. C^.l 3Ai'
O s_ 52,0es 7 --.'NDO \f'. race PARAara" LAS DAM AS coc3a.
3 0ZA.3333, INTER me I RA LAS DAM VEDADO $7
LA MIC3E.3203) 7 3,5 ntos 3,3333re33333333333I3lO33 3333.3333330

DEGA,0003 7 3ibor DE E4TSCSADEA
r7O0IN.A. ye.S Sito. .1 r te ,"'e" Va..... ';'ii: D......

37000Nd_ 7- 3 A. 13,e3 -a. 3,333*n3,3 r pi- reed 15 N'... eHH. T 8 <7 v. -1
3 00 ac n 1 ....33-3,.


EMSOTELLADO O GE 13.303K 7 33 A., 43edare oc e% d 7i ~ : 13.3333, 3 r 4et. Ao 3ee3.333333
70 bm Habna dii1236_MCo3" P5-... Apartamento. mai ernm,. c on d~ 7
CIUDAD 4.000 7 % L30333 .....43333.........33...............
3.3-3 733p3[,t3aro Cl 343neS.3 3,,'-e-"edor *\o. b*"'*" . M E3 DOZ ^-J -" i:-" ^ .\ orlado I ocln.^ E yy-v"d"r Iu
De. s Ho3 r .e 12 ,dI; 13 P --"--.ne A.LQU,..thEe.
5.000,d .a ... 0 ay ___8 O. TEE.. 3.....
TA PPA N 3,3300 7 VC.... In.u Ce. y -5977. 8 c-4201.
6.000 7 Al. 6e 133333.
EROBERTO VIEITES Par. Familla D itaM S I-2I ...... au.^ W IC .00 % m ';to. -ure y "* *- .M. un iled
L \on es I Spte 3 Ar en 3,00 73tose 33 :y 3VEDD PAR1 eA LAS bAIoA VEDADOWELIL 3333333,3. _____________o-~ 133333443,333333s3A3.l.3313333
900),7ote % delo r. s I rN TEF rormn ao-e DE eUprn

VERNOIS ...... ..... 2 3333.33....
Aoibe'rro T rV'.: : - .. ". T ... e .t n

lCU A3, 43 --3-- mPparTamene 3tod3 co an L A o re 1
MmL 0,t B A 0 A ""'3 33TEC 3 CASAS DE COMSIDAS ASl e i r
.A LDA' :l.: 33333 3, !,3 ... 33 ,.... 3 .333 . ."5 ...... 33333, ..33. 333o34 ,333.
S A ANT'-LADS No. 10 e22 pfdrado 253.3 t 3 i' ele .. M- "1 Ver 10 a Vera osd=oficln denA :34-

- c .3 33 7 %8 A A T -60 9 2I5n
SuministramO s 0 ------0f -7 o-.8000 "I .d. '[ ODERNO PENT-HOUSE I

Gas ,e Baitelion ... ,, o....... ................
4M 7. a t... B -- S .... .......1- ............ I

SW 73 in3333.133 ALQ A DE R E ud.
Ferre3era 8 OFIRTAS 333 333333 3e 3Cal. A3.A -
T A P A A1.nOmreO 7noea i7; Ali delnm a-s[tursd Mtrmr Ie ooB3U

Humboldt ...... ....3331,-2
RO E T A D IN IER O Par . .... Estld U111-111-3961........ .8- Jdun.oa

5k fe.E~f 3441--lnr nd~r=y r~oa
SEN HiPOTECA 33.rt3E33 3. 2 '3 pT,33,33333333333 colosets33,3 3, co3o
CA7A A 3 43, VEDADO t cll 3,N 1 3,3enre 333333,V3ddo3 re333 u 33 33 ha4 333u?. n 33' $ 3
F-7291 FO14 16 Ha Tm y t repl ete .1 r7620 ... i Pr,- .,6 a. eAp~bmc arn: 1 tam-na. Apue. me areuldo
hie ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~d tadao der- ine1-anad.Tm-'"e. ." .. .-~mue


C.-3236-NOC-3 333 .... ....... .......... ..... .......333al [- ESTEENE I
33333333 3333~s ra6l~.33333 343-1 _. -,: M33derno 34333333333333.
12 OBJET05 VARIOS 33A33303 33433333 33333333333 33333 3,333,343ad 43 3,ons,33r, 333 3,er333.-

e115n909 33N tre 3, 33d 3
............... ... lMENDOZA ,r3ai I,3 3-l.3
CALDAEP LAC0 A a MAlmt
Limpieisu Hogar de .. ........ 1 a or
PILL Vh- an Frinnd d .. Tt. .. .. . . .ad..- 1H 4 .,.R2"
........ .......! d- ...... .1 "T.1,*.!i aii rid VellmA RdT 1O im e


Cucarachas cAn .. IY, ; AYESTARAN
Sumiistr mI3 a- U4A112 H.0 6 31 33. 333423 3,333.33333, M3
N- ~ l ,,,.-., ...... ..... ......... Vea6 de4 -o esdsbfo, u in a Vil endar.
So~~~~~~~re~~~~ an, Let',na deanlon gas.a clEevOCa- Br~tlA *
p(u 1TJntlda(I D dermeua3abundant,33e3ere3 3g '
.......... ... ..... n ... 2o;, a _.; ; e~ : ? a..% : r, ,,o lj r.d... Ap,, ... di .......
Ferretera~~~n -fr11,14 ~~r. c. eA All -om uo,11-iilnA]a-


3oLu n 333 33333ba4es,3333 equ3 a alss terra333p3.o, 3vder3 33erteder3333.c3333433333333333 333,33 .3-33.4, t 3rr 33,3on3l
A e RA . 3,333 .... 3 Du I F- 3 13 3 it.31, ,. b el 3a3 l n33 13353 8l 3 ,
-4 U E E- -22-2 3. 33.g1333 9m -83 Jun
n3 a~t mla h 1.teln b Jf SA/N- L R 11 -2

DINERO PAI HIPOTECA d 333,33,0. san ba.ll ..I-.
CALZADA ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a y HVMD) 1NI rb,$, ar.tagn
"CfAq D.- dier6$.00 sobre .-ased eom H- n. 7 L r 11i~ ~r~ca. r
pFet72eno1 tHalln- d 3 y n .Part-3., A1 r ..A....3c.i d.AI&, in3 VEDADO
FO -144oco hie, vii bdre Interimm eneaio Ii m mk6
N Mo co3 3n VAnos elmo-en prje c hipT, 7pr- c e- Se3 3 iqilo laparta ento.
lDo n333 333ho 13u ro3t=. t 3e Hj33n.4Ve.do33Repto3333.3343333U4833330A333-, E en edlileioosin 358t33n33,3el.
3r3Cn6 4u 3-333336333 3 30 3.3433ca he al ,e n
XDe 10VIeJnt PRn A 11erret Aells, grarci -u aentla. y mtbundan' e bua, aor y egua Yibunadorte to-
83833c33 y Viar.. FinasL UH-H- 2-52 W3inV ,: ..... 33p333. 333 da 313 d .S.ale, 3333lo3edo,
D"strtbuidores: ALQU3LO APARTAMENTO, P" 33re 33 33333o 3133 e 3oet,*b
.. 0 . -0DINEIO E H IPOTECA at .d... equina ., .ci a de
NDOR Ar o m 2 cuartos baio Inter- 533. 8140. Co03 d4 333 ar330..
Company, S A. Ricrd3R relan 4o-v .....a ga,o .Estrad Pa- 511033C ...33 33333,880.
SAN NICOLAS N3. 185 Empemdrado 256. T-3753. Tel0ton M-4327. VerW3: 10 3, h ofieinaen. A-7348.
LA 2, 33500. 51317..333
3 10-0189-12-2 3 U e -H-1.3891-82-2 iu n.


ALQUILERES ALQUILERES ALQUILERES ALQUILERES
82 APARTAIINTOS a2 APARTANENTOS 82 APARTAMENTOS 8,4 RABIT.C1ONES
EDI1CIO ZANJAM AN'-- " I [TEA. =1' ~rCO] /1 N~l IY ,V-DOT IREGALIA POW. CASA$SeARATAS. VIBORtA. ALQUILO HAVITACION MUT
bu"" y Hospital. Ma3 ific3 aPent-Hous o 3343 edo* etA3nTo...3 ernoI3Paso3 3mosesa#3a mix.adel3n3do, Ad33l-.rand3vent3lad.. ron may.re -
I _..d A Esratda Palms St. a pelux
b. Aao. !er .'.~. s ale dor. 414. bs mdo ,0 cocm seroxc ul-h "r dyno. r, ., r, eg am
d.r y1,r11 T 311,5.D rteU ene.g Wnoroh"et :s3I'i-.m-, H-503-,54,-2.au flln. .55=641
5.33 1.3To,_334 33.3 0 r i 3s3z3:V y 3 o3.t3.,,33 .1.3d3..31343
s -' 3, 3 ,- t ,- 3 W-0 3-f33 33 ra3n3ble 3 3,1, 'LN3I3O LUGAR ALQU3L3 3AMPL3A3
U. A" -MNT D"" IIOPOOSDV E .. ... o nB- 1 039,,q t- d lalo. t c all. sampltlo;t ri
b A-- v r I ." _r I BE ,. ..S -ALQUI EA- A PAPla ENTO -- S-LA t err U ."t, Iqldad.'Te141 ...... lart, M
-e ,... d 2 I bah. te 19 c '25,aio e 1.Vedad,. H fe
S I d ..I. a2 .Id -. .A3 . .3. O S. . . .
'o... .'." ;,3 - ,3 r .. ...b3 . .....3 ': 333,33, 3; .... d3 3331 ,o3,, 3.3 3 33 3 ", 33, 3; 3 d 3 ;o 3
nc, F1.7 331,3.,,,,;,, _,3.......a.3h u. . ..=. .. n
'a_ t64d o..; ant'',: .
L3333333333333333333 a, ED3IFICIO ARRIONDA h
H-6,12-83- S 25yv0, VEDADO3 %
I ... ..... ... !
3 13.3 1 F3 r --. 3 3 4 3 3 ,3 3 3 3 3,0,3-3344 -;3. . ..T3 3"1-33 3,ml te ,3090,13.- ..'1 1:e l ". 3 .. .
To 3n 3d.3, Sul 3 tr3u33.o.3...,," I...3data.3d333 31-37 7 3,.323. 3. ., 3 . 3
3e, 3 33,34333.3 ,3 33 33.3336333 3 -
333... "3'IT 3 an 333 3-]33333-3 3. lqI.a 3er3 a3 Olabitqdiones
car,. rpe AdebITn 2apbshzl
SE ALIQUTLA 3" 3 33333333 T13 S .3333811A4 33,3333,3RE3333.3333.333.343.333 Sao
4 3 33o33es3.3333, 3ban,3i3ner3,3 33do3 d,3 d 3 3Lib3rtad.3H.O3OO-32-2 H-6833-14-3 .
1,30. ` 3T.33 .1lad o bhall.3-W.yo1, ..- ESTRENELOS . .....23y ..3,VE AD 3,ON .33lNe3A3LA
eWder d33 3g, 3I3...dao,3AMail'e'". 33 .23e c10 23ED D py2,UV. EEDAdD IndOpendlente. He=r s-
pu4 23 2eDAD3Art33anuI333 t.to hon. 333333333 33333y28, 4DDOr ntS. G d I t on 3G
Inomna ae oturl. 211 e Lntr ,i~- S lul lramets e q' e6rtrr ,. I Wiocmpeopn-y l I rme Tel6ono U-2910.
Woma n AT I o. - ,3eb33333333 3 13d 3 d4 e3 3ry 33n3 4333de 3g3s y 3erv4clo de c3 3do3. H-5,1784-2.
gu34333 33333333e h3 3 t33333 3333 e343 3333 333333 33333333343 3331 inelatybfi nxAel yD
habitr daabe maLdnIII, hot rnu~o recsata-M7 ul15e a ur
89.H-537-82-1 taPAn. 2 cosets S. C. C.oe ... b. .tean -Is- IT-
bA Itet ..u . _.- Io. d...... .... ......... .e........do .n .boo0.nWea ......I .......y,
It.. C433433333 3.33AD3T3HOSPITALS.;3r3T

G.- d. 1. 1o.i"$J80 .Utcar emuenI.rg V-7
333333.44433333. 3.33 33,3333,3633. 33333"- 3333, 3 ..... 3........ .. ... ."_-,_ 3":",33 ,,3 L ,333 4333 ,38'"3343.3,333333,
3a,3 R TAM333O y3,333 ,-, ,,, "433352 m.3AI3,3.3331 3 3333333333o.-M- IRu,3nI& mr, 3y 3
AL'URS E I ~h M Y tS IJo na : .. .1 1 hsu AT, E A A V O Iab l~te. Iornes 1 anex at bllo301 WSee y
3 o3 ecee3T3e3 4 T3 3ou33on 33 3d3343-33,333343g33,3I3d33gasd.1-11-3 3 3 3 3 3 3 333 333n 3 TAIOu.oENUNA
a m .b rod.- 2t !rno 1Irncoraparlame 2nt u -o 1 O.1 61 p~tme t 2.pl~
rondo, ~ ~ ~ C.pxt duetod-11.do bfi, n-, do,--
IID 11- I. .LO rP,'A HAO, TACID. [
eb31333a3 3led de 3 gl Entr3333a33t.,3-33 of. . .... 12a 3 y D $ . -. ..AWEOD UIde 4433,3O. 3ou~oe l,.;, el 333VED3333 333433 313 3,3 odor,3b,,io 3nt.ro .33do.y3g 3..Bu3333
ren I~L. 3333 333 3 3 33. e t ahl --0r 33333 r
cite- .-3 t3e3y33 av3 dero3 3~, 33c. 3,s 3 Clte 3ato3empl ,o G 3. 3aed 3- 33 33 33 3333- 53AQ IL N 3 L 3 333 3333333
APARTA .NTOF.. E3S33-O, d.re3.en.

Ilosts-3,comedo,.nd baolameI"toa. .O .ie 11 .N nte 1 .4Hy8137,54-1
le, gAs, c3i A' 123I Ientador,33 facade- 34- %-3 3end3re3. nfo 3 3TeIoAALTUAS F. el l UT RES Infrin n: pto.1. NLNDO IT"IfESoLAT CME. I e-Iornta amtebd. s an $2d. S
re .. ~terrza $0.Medaaca-.-d-ra4 1 -.d. I -A. eime efrncl, leIR,, u .h~omb,-
'333a33 3Ouendo H-592-82 t .t..Isao 3 .. 336...... l 333d ..... 3... 33s. 3 3 I 3cop t..2t - a t od I zssngrn o lm r mul~r B-O t ,vaar
ele3333 ,3do3r*~ 33 gaaudnS e i eoN .33 tt 31-=3 fresa haita__nen Grva
A Lc ,3 I LA OS ..........333,dIn, 8 232O APA2.3 A NIDA....................... OR3 io 3 3..... p .... .aRe-
l,3 d,3 3333. 333333- 136 0,33333 Ap l 2a. 3.33 33 3333 4333 n. Do.3r33, ad l 33a3ad9 cattle N .' "313 w= ";2,Pb n, nt r '* d, y ogas Rut, 30 n y.Std, t-t. P Wmdc.
III DADO:. E partado ent III ebl ld 09" 1. 1''-.mln ata 6098. at... yI-4-
conni-emeor 2-,coin d ge H.H-H-l 11,30-n2-..
y 240 b Hi.Ctle$N de.dq nine'."fit. P- maralsoeCRRO: BEAa o b APAXTeENT05H41524 -2
X P RT M Ia.sus. .. m- aU ci ,,ad_... ... iHBE AnQUI LA Uo N Apo M Te] BXT,
3333 TA3. 3,33333 15i306433., 3,333. 33,33 ,..3.3333.3. ..33.
............ .... ...... ....5. 11 r. : ..:. ... .,."I a.V -. .'. i
closets,.................. ioALSQUILA UN MODERNO \PARTA "5"";:'":::' ., y R:t"gl... H-6214-84-
1333e 333333 3 3,3entre 3P. 3,3333333 333333 4333 33 e 333 33 333... ..333eto 33ala ... .... ..... "33.- 3,333333333333 33 3,33,33333-3it=
33g ,3333 ,34 33 3.e33H-3333-382.13 mi3333333 3TSa lr 3.n3 do3.333333p3l- 333 3 U 34A 3 3eTE re3n33 A

AA_ et.ment_ tctat I. acc. e.. S.
AFA RTAME70eT ia F-e u 1 RE S C. 0 YU3I3M13 bal... 217 v so Llave en l d n La 3 4. 3.na 3- ,..3 3-563o3-2
Rafaelsaa, SE shabtac.-aSH n 3,. t" 'Pl3- 3434. H-53 1-3 2-3 3E3.3L 333L 3A3,U,33F-41190 333.

"asuI. b.! .. man_ Ed
3,133133 comeorondo aflo habit________ ones,__ 3,33333, ,333333 5,333 -3,3. ESKIT 333O3A33 DAD33 ON,3333
cocinagasralentdor, arade P_____ ec_____ o:___ 3,SO 33,33 3 33333333u 33
2-2 er .tT.todo | l, .I.- ..ad.,. ye rln y n amtr l dKclelaC. .00 rsdnea e m
a Oquendo. M-5924-892-2 3on3 3M-ic no un.. a o-33...333, 3h n3,4 313333. d'.SE ALQU3LA MAGNIFICApY


T~..I. P ongr. le o. pro, ga.. 1. I rdor- OMe l '. ".-p rt eent ha bitacal 10 pld6n, AlendGerev
,H--I -g. I .. .. [,nos 41. 'gla- -am. 1. H- 9314-1I5 NLZ 51YLA T D A IA
AL Q IL A M O & P A S O Y 1 5 E DI IO_ _A CA B A DO F AR I .... .. ..... ..... ..... .


P. N9 110,rm1 s b.'.'r1 ... tn : ni yeS.lSe
'I 334LI3, 333 3 333333333 33 33"3. 3~ j,333343, H-6098-84-2


VIerraDO:saa-p mdodo riadn a nde S ntoo eisco nuvuntiltod u asll, como didTe. At-
Teab T3-33e33 3.r 3,333 333cle ua3rt. 4 L33im r.am n 3333 BE]aC A IN _____ 34 or, EdoC ab a3,333nar .3 3r33 a,333333333.
,333.Cel 3,33333 erido ls 6 am209 ,.s11.1. 2 .; 3 ,3.3


ma~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~' degsUnuanv Ae lsyereoe eor-bfo oia s er. .,.,, ',la i*-- ntrS, Pt-
AVESTAJSANALIQIILA I *- ---- 333.11333333.3 333E.arde iInr e. -buio l Jcr on.IIS, ao aRual ns I.I-I6-41
33 333 -C-3 33,33 3 -.333-333 4,, 3i color. --l-e- e ,aaa- Pe,, $53,3$00, -,., _
ion3333 33dare,3 en II,3',3S"",HA1 RTTACIONES 'A i23 0-0,i-d isEyALtUIAti aN o graeCamima
3"3" -t'" P..' it 3 y ....ail. .- -62 AL8 QU-LO MODER0A ON W AR -1 3.3... ....33333 3, .1 "1"--.
l`m o ,7 '.'., ,'I-'---a ": PL Y A.-d... ....
rU ..... u33333l3l3333,3,.3343 33
UH-H-4876a2-n Lad aaarta I Noba2o-ame. I~
VEDPLIAC3ON ALMENDARES O, o..00 ro4p33etaLPa....40. "eg 3633 p ".n- UA
Aptl tsIt.ybs.......a iedS55. haSan oe hII baar o -- 4T,-9. se-.--ndo pi 7- I II.... p,,dj, ,"tad I _r
33 33 3 lade, ..r dn11


ma.cM pueso raZ asae c m g r o Mn"" Iulnamar. T d I..hcbII. M tl o
dot = h~ tt~lo es gra de, xo coune a -LAT= ..d AIO N A TRA MNJ O
set*. ~fio mercalao, cec. yyIn orme j: F-71 S1 511A. u r~aeufea $5.OC e- UITA -RA -DA 4CON 4E
3rto 3r8d3. 3 3 y.13. e A Y U .Ar -T o 2 1 7 ht2 r1 9 s io. L baJ e 33, l a begre 2 1 3,32 3 I a3a 1 33333C1 m ss34 3-3d 33. 3333334333


O b sp ou 3 0 5. Mon2 1 lbfone 11862. 0d a [ y I o con -A, s Im x It A s a~ l ju t
e u=,un. l mtcio a., n, n.C a dl orel, 1n M 7m ssutn.acla.Aat
vd.Aeunnry len con3,33333 3.333 ,3 333. ff.,.3p.3414 I-Its 133.C3.310, 3o3,barleA,~334


comple es Int r=lad sH -10 7oset44
aufor m Apn....... N ... .33333333n333333333333
IvILI AMuuL OvEDa. 33, ACARADO F.d33. T -16- 'a" .'I-' gauEDIFICID NARANJ.0
i,,. '7 .' ,:;!. ',., -.-, .-.. 'o....'."Ii g,. ,". .-.... '5, ,-1.
"A PAuToN ap ET PA SEOmYn15tc ACarB-A BlA DO S .......
CONSULADOt V NOVENA- c ,t ns.,
3333333,3333,3ati3ac.433 433333333433 ifiio nevo cnn lodas las comodidadcs s-

e3ad33333 .... ,3 4I . 3r 3y p4 33333 73 ,, 3,3",I,'.- .3
33 33de 3 3333I3343333333 331 lavadero. 34o mu
tarledo eneN 3- 3 doe, 3, en3343333.3- P 5 . -.
UH-__11_____ ........... Cuar S t33C3r333333 en33a33, r33 3 33. .......123v1 o.- 3I,3
_E ALQUILOAN 3,363 Almendares. 11333333,en p-33 T 33333 a333433,3......3...333 .33.. P re ho3r 3333rt 333 3
UII-1-62312-82-10 H6033-82333,334 14 3,333 333333.33 .333.333343.33.333 , H,- KA(30N156.e,....-3
.A

',_d'a .CS__rau M IRAM AR :* . ..I:xx-n33-3338......',,
i o 1e ld U76-. . .


IIII alcns teral-W.her= 5.1a...
33.33.3333,3,33'3......3d3 3... .3333: -,,.. 33int d3 3333as 3
cuhrt, de cr T-
NAEDADO $81.010 33333333,I33333333333333,3333Iy.Ca nCealqul, n ara, enre C DAeito S di- A W.horn.H a- ttGsGA
dernoI -ATsl an-eo ed or, /A LQUIL A ISI~TAC"ION A I I
3333,333,33333.33333i333 .4. 133 333,3,3333,3,3,3.......333333333135 0
3333 u.3333333333 333.3. 3333n333333334eF3 111.e3j333333333h3343,:, H 3, l *, r d, d N 3ft'.13M3 3333
4333. 3 3,33,8313333V6 333433333 r: chart3,41233.3o33333343,3313334n333333333tamnt mzem1.H-W177-84-
f an. 333B 33 33359 3. 3 31333 33333 F -7 1 1. 3 33 33 33 33 33 33 33-_ __CO N_ _ __DA L_ _
331.-.333163332-23 3333333,33333.. l__ey__IM.___ 3.333.33.
meLL A ATCN' 209-211, S ALU A
EN 197y326, ENTRE3A4.ILO3.0- 33E33A ABIAAIIT A tueBe2ay 14, an1Cio VArtNtOR deL ej K Ul.. rod~dl~ rl~n, fene l b. fvi HABId 1 peta cirOul d
F'esuu- cnt de l 1e Is xoan gs tfner, ere,Aa_ .o..-. .. .. -n z.-s 4-
pjt.SErvc.& alu t h n.. LQU I gas'-:aoL edors mpue t~sa ....'"I" c... .... -UEI 75O AC B DO D
de Ao, unane,.r y b soaor, 'n -n cn rur G icra en eUH -5 2843
3343333333,4343333,3333333 3134333333,33334333333333333,3..33 333.333,3333333333- MU'?LUIC2SA83EN EL
= ---. i-, -alad,-,: I cta come. delutnymueb Cal...adero Po I-
133333n33 3 :eAp33"lm3- 3 en e19. 3,43a333,3,3,3.0 y 3d,--3I closet, ba 3. i ,. 3a
I I y mIr1 A .1L F .......p Op|
deoma.o3doen degaas. oci, ot . Itoe y r
H-5-C_-_2-3131 -'2:9-84- "Pent House"
Amnplladnci sAlmendares. .:- 333 3 .3 . . e
LIS33 3333,33 ,33.V-- -~::-om7 3 2 3. "A rinal"
....-.~r;ARSENAL No. 154
h in Fctrnn 333333 -a-CARDENAS
ALQL3ILO Sinmm .Jruenar ~,.2.--'- 2 3353 33asi
3.43 333II33333 3 ,3l3333in-. 233 34N33, I 333333 ode. 333 3 333

33,333. 33,334M 33333331333333Ia 33ubr. -I 3 3 3 ~ ~ 3Cocinito 33e 033
3,3,3333e a33 43.353E.4 3.34 3UNA HA 343,3333. CB3 Aqari3y34lel
MORRO 56 Informan en3e33,333 3ato- 3,333333333 333 a333aAqa F33 1 C333
Se aliquilis upartai33333333 -3 das orn. L_-W-- 2 Luz ~y Gas GRATIS
demno 333 sa~~o unedor, 2/4,-334.33. 3334,343333
33333373y3;o fl-5333. SCF.33on 33333334333,333338,3333333
33f333U31338.1niilri""'.3Preejo $353300
33333333. .333,3333,33b4333333=4.=333-3 ESTRlICTA MOI3ALIAD
.- UH.R-5474-8241 33433333330v... A.,33333 333 A, A"l
yE114f 11 33,333 all.33 U-375334. IF RMES .an la Tenma.
CALLE IS N'3526, ENTRER IIJ FE U I33.33333333333o3433433 3333333133 do.3333
127y14, NICANOR DEL A I 3333333333333 RAU333334313 EN3 toque 33 3313633
c o23 N' 1009, ail + U4 a,'33333333333 33343",33336333.1 3, VI:33 3
033,3333 33313333Son343Aguatin. 3 n, 'It"3333I,..3- 1-1- 84-13
SEALQUILA ""netxd EDIFICIO ACABADO DE
3,333e ontri,33,3,33, 0333334.3 ent3ire33. H-H 5162-04-31
3 ~ ~ Pitt 3333plan33333 333333,. Aenida d63 Acosta y Ar.,33u-
I333333I33333 mm-333, 5 0 dos:::,2:t7:2?433333333,333con 5 NAVES LOCALES
degas patio333333333,de3 W--33
33.4333,83, 10-0200 84 n6. x-2 343333, ad.33 ,33433,4,


Pigina 30


Ulasificados


OasifieadosDIAIO DE LA MARINA.-Jueves. 31 de Mayo de 1951


A N U N C 1 0 S


C L A S I F I C A D 0 S


D E


U L T I M A


H OR A


ALQUILERES ALQUILERES


N AVIU LoCA- S -
LOCAL P4OPIO PARA Up4K4LE4 4 A-
di0, Re.rig. 4P 4 4terl4 10 d 4 Octubre
113 front.* AleJI.d4 o Rmlr I II. 4 44
6. 4444,man4n,144446, 1 T...4 4T W4341.
4TI4.. .el.4ono. H44.-4M4 -I.
BTT .UIs H410119-81-2.LOCAL44 4 iPuls4ls con 4 t.l4 6 .46
d a J nai _ Lro a n ra e P 'el. u .u r em ,

,Iu d. T446 e t.44. r .t'hr. *on 0.11o0

1-1,r1-44. -. 4 He t ...m a. 4I444444.
4444N4 PI.I 64. 4444. 04.44n.aa


444444.T 4o443.Lcl x0npoi
44 404044 4 44444 -4 4 4.44 -. 4 N H -4 4 fl it4
A5L. 1 A LOCAL AMOS ALA00"
4con 4i4r.u 4t40m 4con am, .444
parnt r e Gryondint ,ertt elu a erl4I4 4llt. V er de, e ,.Rathcer.A d ll, nAtr.6
de W-e.cs, Load eHm o o
4 0 440do 0 ,l4 e 0p4u 4L 4 4e4 o yn44
cr t 9e. e q iro pls p ie "e e -m Win.
en rnd. I ,d tta.dlento' cr t ntoraah me :

0d. 4440. 044... .
uonta peo s. Ifr
MIA464 AO.14YI. 644 IDS4.LU5 4 4A.

r mtpro PT.t peotnfo com rler-
ne 1.4444404 e, 44 4e44n4I-]u4. I4o4 ra.d o lt-.
.4.44 U.4 4 =,..4.

ifll]OLOFIC1AS 0l~S COECON r
to44u.644., 4 44r44. e D 4.n6

to 6. rnleolclp-nig. b |lrb r~in 11
ft lM 3'ai Rentsrtllt.M.S8 io :|UHu H ~-126365.
I.rf4544. 44t.4

p00 LQIAO LOCALE
9.46, Ine tre l ut o3 C*-l -,
soluuVoADt. dnii1rcd
OPORTUJNIAD
A does C.dldegMicad.U4. 4.44 y

de unrm naveP de0I-.0. -TI.. i 'n do
.1_4.t~ y tl fnpoaregatlia Y po
.iqulht l lW-MluG-HA51-1OC L
SE U LOCALQUcoNA3MARI0
nu4644 can v 4viend 4, en S0,00. Aqu4 -I
ler $1IS.M, LApWedse wrvir pare pllterit U
ai cm an #,In el relerpubl. o Los 1VI-
Us' nii i Wn 14010d~. 11rmle.e
.1- a n 1.a Crnicerl.. en aleLas


Pat... 44 .44444 4 54-41444
V44444,, .3. -01 5
C50N00 ALQUILAMOS LOCAL
con vidriera Malec6n 67 ba-
joi, entire Industria y Circel,
propio par& oficinas, barberia,
peluquer44 etc. Ad46inistraci6n4 i
de B4enes: Losada e4Hi4o, "Co-
rredores Colegiados". Doce y
Tree. F0-2380.
10-H-5985-85-4

SE ALQUESA
rE In e Indlentb con ssrviJ.'
44 4444 4 40.4 equn444 444Ved4 4..1.14.. 64-1o -4n".. 4I
emq.lna fra1'. !k oyrn propoaiulo-

S Vere, tiquIla 5.


OFICINASN LCOMERCIO
MllInfIeoI ... Iplants hij., do 115
M ... en c~lam nue- ,Obraplo 340,
Info ..... M-588


3 LOCALES
b r Ar ll.. d~o' elTest r. -.,d.
as "yM vn as .r alqll n on
p~Idlre I..e ,In s ldd

Se Alquila-


UN GRAN LOCAL


VACI0

en

BELASCOAIN y

CONCORDIA

con

Vidrierus

y
Elianles

*

TIENE DOS
'PUERTAS
PARA CADA
CALLE

*

PROPI O PARA
TODA CLASE
--DE COMERCIO

*

Informan

PELETERIA


"Casa Fraga"'

MONTEAGUILA


UHH .5115., M-


_ OtFIONAS __
91, ALQUILA. IXCLUSIVANINTS PARA
Iot Nln, 0p4l. L r44 6 nltrl6 Emp4dr-
aIiuna eu Pr elaM tool n.Ifr~
4'tMon 4 ]51444. .44444. 40444446444,

AMARCDRA 201, ESQ.
AGUIAR

PALACIO ALDAMA
dSe aquilan oficin0 am.
plia3, 34freSe y tranquila,
deude 575 al mes, en ed3fi.
3o elegant y fanoso. Pun-
to muy,Ontrico: Reina N*
1, esquina Amistad. 1 or-.
ms en el propio edi3cIo.
UU-C=-I171-M-3)l

37 ____ HASANA ___


ALSE ALQUILA NUEVO
4444,,4.44444..4.44,4e.,,.4L,4;,,;6t


444 4.0444, e.4.44 Gen er4al SUM 444 4
PABAe A 6re 3cas A L ytranquilo,
4 te.444 $754&44.4,0 en4et, 044446 4e6 4i .4
cltoelega4y, 44,o40omp .4o.
1444444, 464444444444', .44444, 4 4.4


mes rm en el 621o dfii.
_-UH.H1OM-1
ABSE ALQUA UILO
974, era ncaom 7, 1o'ld .Bao ttla I nd.4 4martl.44 4 .e -n d .414 .Mblllao o Ken, b Nlecn. ^l V CO-a I-
4em4 44.44444l4 444444 no 44 -,. 44f 44a 4e.
r J l-laN. el i-wt: pi- sy

444n4 44440444444.44 sp46. 4lto 4r.44l.4or 4'
44t64r5 o ait, 0 4m4444.4 4 44t44 l.44 -444T..


SE ALQUILA NUEVO A
rPnchr ... 11. ) 57 24 u ph. r I44.464,. 444 4644444444 .44.I.444 |
a 44U. r, 44 ltact, 464t44 o.464 r,44

SEAIQUILA
bd anl.t.IIb,6.443m.mq ;f d .In..


esr. I t. Wl l-r1,14426. nMae.
L -HQ14107-
HABAAO 113X. ALPUIRO MIO SALA'


44444, 464. 44444t6 l, 4 4la-nr4,
bpfi o hot. a ti con I o r a ll.
relate4,4444 o.441ad. 4!141.. III'.4444,~ 44464404, 4444. pao t.4464ne 444644044
4.645. p 4444.44
VED D SM N PESTSRENALSI
HABANAexi, 63 o m^ hahi
05440 544.no- 4..4-4I6.444544464
44.44404.. rp 54.4pti 4-44 d.g44444.1. 444

4444.4.d. 4U-733844 4. 4444N.444546 .

re .Ml PareSrO y L del IAre-
erI-" i,b.d.. d. 'abhrcir, 3 cuolros, do,
dble, o mp aorred l. AomedrIle.
Irr:, Jrag O.Vidad Y ventllehll 11. 0 11 .
ml l. Informal. U"Nflel, I gna r!
m"do, -11 1


U 4007.

UH.H1.4482.R0-31
CE ALQUILASA MDFRNA
Adb'd* den "brl cr, s'ta, eor,.r

4n4 h.b444 clone4, b 3. 44. 4464


SIN ESTRENAR
V 6i .d .torld. 4 4Co 44in 44de 4
A0 4. tod4. 4hor.4 i4b -4 NI 5
lidormes en el 621. iTells., X.50S4y-A3-0S7
SE ALQUILA
t .I. etro.'
M."d'I'dd1i eu-.rthL, I tal,''
Lm Ile. a en ei laepilso
UKH-x41n84r41
I SE ALQUIL.A CASA ,

PFancho O6M0 10.a 0,uMS Mt.lrs 4d6
do 1111ftea ult o d. crladb a i

I ,.at,~r 7 ..n W ar pathn a IN


Ul, .,an wor3/4, trp 1. ut co
Saetl. ban.o Intercl d 0, ..mt. ,
patio.,Ih...deru..LI 1.e l rl
rom TH. 171 I
UN-H-0111|-87-
UI VIDALDO
:. AL.U.LA 111f. ALTO CALL N II
304 entire 15 y 7.?,Vedado. Balm y come.
or.r Ire' tllWl, bath.Culrsoy ervleio
'rtadaL 1-1-re 1m 1o Al~bad.d. I.-
bricar. Vir, d6 I a 11 y d. 3 .&0. nfa.r:in3
8.-7". -6111-89-3
VEDADO, I SJEA
C4,16 is No, 1.3111entre 3 y I' te Ingo.
t- -ml' a Im t suhbitsleinnes con al dt,dl

aVIO&DO 61". AbAUMD PIRO NODSla-
: nooa I ort~mIb ,Vatl~bld.. a-I
IIZt* ,0. an orn .d.r. b .
BE AtqUJIL& YZUADO. 1?no ALTO. tZr'-
.tim entrK L. Terr.i-r11,n1,1A. -!
m .r1.l y eomLdortr- MPlMahlbita.
a.cltm ,oal m h 0ro, Mplia 1-11az, habi-
lt.6. 3y bWp d. crlado.. (]. rate ll
P-1.re jIn rMa, Sr, Coipdo F14 2.

Ctas&.Vedado, 3 o olis habi;
tacinesdemls eomdmlida-
des, baJoa patio. Ahluiler


UH.H,48828-W31
SE ALQUILA .
IIN r,,- 1,11- (11,t-): otre To,-
eer .3" Quath' tVed.tln) rp,' I-
ra consuiltorin mddle ,6eqmpe
duto hb' eoos" Pne,'~fo
'connector, comins, cuarto Yd ervieioa
moa y par .1 teldfano M-4.
I'Precia, $130.


SIN ESTRENAR"
PrimerIdeao. LuJow C~al. K ndlme-
rat 6, at n tr iad 7 61 Sp m.
Comnpuewt deSala, oeandor I=rl
bg d*rrlujo, -i- o, col eto.
...'tho, dtm. o, ite d. cridl yca.

T elf, I X.4504 y A-3070


ALQUILERE "S 'ALIQUILERES SE SOLICITAN SE SOLICITAN SE SOLICITAN__ SE OFRECEN
U V WAsIDP92U SAMT0 SUAREZ MENDOZA 103 C DA .CP D S 1114 ACOSES VENDEDO RES 115 OFICINISTAS-1 L ACI DL"A.---'I-I--S
1 hle. PISO 1J FENDIE NTE 3"'",IH4. 4a44S4 l,,4 i li, 4 r (I 1......,4 4"1.' "IAl. ". .. '.'4e e10- al
-...........,....... ..iIL .. . .. . ............... ..............i.. ..
U-r -. I IIA-'"& tl l ~ L e &q ,.,,i ..4 -,,.',. .. ,1 .4,4- 0444 044 ..... 40444. ,,

TPr ,LvPatioIu; e, lC bfomedur, 4 re .e D -3 -43- SP3AL D0L R E A/ E ge-sao tl { aHK4 1-
do.4 bob 4As. b o p '4a44. t.4.4 An-dG. a. . ILAN . ............ 4' a.. 0 T T uI-
,.4..44 ...4no .. ."[.CIO 42... __,,__._ rAMPO..... ... .. 4404 4 4H 4.4E4S C 'OS . ...,
H-5'H~it l pl~ ate t e 4e H4ra 4r 4.4 4. .dr e. ,., ,ea .. . r.. 'P 14 e 4. .."..-... '"...

11 nm~m tm etr -13 1 -1e1ert ANI- X-t LOS -- L L C- 4 a I ,..,@t. vnd e ,n :eCMn~ g e i m a } u, xa fore :1 ,'` ,l. . ..
A4 -.4 PRA ......... ,9,1-
N ARIANAD.- REPARTOS 'Mu. al" e or.o.hall, .4 A.,, DANIA.-,
........ .................... 1M.......... ...4 .4o4..4.. .. .. . .. .... ..........P 4. or 4 : "PILAT(344" SOLICITOA SECRNGARA 343.C 44 0 a.% -
4.4.-1 .4. . d -1 4 46444 n4.3 Ila. 0-.. M4IN,. D4 I44C. V .J BO
.patio 4pon -.,I4ln y b. or r n, Hr.- -I. tI d ,u j jh e gicer E op pma a 4C
T 04l04 r po.e. ne 0. H to heNNf ood.:-SE ALQUILAN -C4044 4-4044.4ii u444 corpan a o e i 4 d.
4075. .90:.orman A ac. 4.4.4do,1.444k.4. S.I..Su.S 104 COCINERAS / -I 7J4L DL A
t-R4464 4 en c b I 4en 4.4. . X-, '. COOCI$3O5 aA', LA NE R S M I Ah 3119 COCINERAS(COCINEROS
i 44444I4L4o4 TM4 44. e4 4l. 0.u oto 4.A4O4.y d. R I 04-'o- 4.4. triad 04rI 4'o,4rEy lr 4or44AI 44a-


SIN 1 30 ant, TR N AR AiL. O l,. .. A O 44pa ---------4--0--4 4


Z .......... ....., .. 46, po ;4.4. 44.744.4.44.44.. '2' 2! ',, 4'o,',,flno,,soc osoo AQ I R F :"'' 4444,* 4,4444. 4 44
P.4444 .4Ito4,,an an.lr. X-"''CA4A4..4 414 tL AWTON4 4,4AT4UISTA.S.. l4l-44-Ide I44-' -01.rIT .- 4.;I-
U ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~P r mili Tl*Amp.U-i0-a-reotn lam o~i~ a e l- 1 OF C alls at"S d "o 959,......abana
&LIUL Cl& l aAL AL.1 l Uro utldlnm~nn eit O(1TO 1leqCOCINE ILAPAA C ON FA iI.. ... iee.t..... 11] -,.5.: ,,,".] ..
Cu, Aveicodae 14 y log e nt i s y 13t NL. .- .C,..`'
A.40-46.ndI 4r4.er4e,4 Jordo Inportalea.-Dd AM44 411.44 I 4,'4... .....OLAB.Z.4
w.. 44.r.41/ d.- m.43. ..4C44.,. 4yboa .4. a-'4_4__ -- CpI44. d,34jo4n44 4III4.44ICG TO _11-11 -4121 H ........444444444 044444' 4.6 .44 ,-444,- .444,, 4 4 o 44 44 .444 4 .44. .4.. D 4E 4 4o44444i4'44444.
comd .d4e .en: 4444ra ,' de H-44.44140.444444.4044.4 4-4424444-44 04 aL.44 -,d4'3 N 365. ,r " 44 M 444.0004an 4004040444pe~u
2/ Vato RADpto m eR O ia aAui:r.. n-11, n g r ul .:,e -'..

A-.44.4.4444414 .4 4 r444640em~sm mleo -.444,.,. r 44. .44 "". ... ene 4 .n4o 44 4. __ __ __ to__,_l_ MF)__,__D__ __ _OOS
.44omple.44 4 .4444 .4m4.. 44 nte4 4 eqi4d.J4 de or4] a.I .."-4 .. ,, 4..4,-444- . .44 04r6444i4.. . uemeco
traderPalms 4 4 4.o4. 4nt r 4M. 4A4R I -. 4444444444444 $ ,4 ,
II 444.4..h.6. 4..4.4.4 4644444444.ena' 44nry 4r44,".. Ve 4e -4-1 .115 OFI C3,N,-.. .AS .-- .. ... : . .
4444444. C. 4444444, 404.t 4n Aenid b4.4 ., .4r4l .l-.4., 44444e444n40 444.4.444 04404en 044do s.4 444 0440 e o .400 ______________ .. a .... .4... .. r 4 ,on.Jr.'0.......
29 ,! [ d *UI .2 D _LfoI de rn l-u eAa b rg i .pe r men a ., A eeia. E, urr. P-P1SFO RI(F 1^ O I NT. E A EOT .mb
1I4 A.LANDn,. 0.44 fi44 v44404o444.-r o. e.4,e.. 4rI s. 4pr44r 4e4A4t 'ter-.I, ,0. .4H--004-'n4-. 4p emr.P er r0 .... e 0400 04 r004, o r ,

1. Ca .,In I d an.. M nt- $ 1. 11. X- 017.z SO!&; crntas Suarez.o S45 Hlban it .penp M 14 2 T 1111.1.1 I., edere.r
4 4 4 6.o4m4dor4 44MA4do4 4.44de4..44U4 ,44I44,414 .4 Big. U tl E POe-o.44,, ,4,4 a[. alta .
Plot.4.44. d.0,, 4.464, 41-219- 4.0. 4044404444444B,, Alin 44446 ..,' Pr444.i4r.f4or4
Miurimar. Par' 'M inorNY Irraentritrttfila-TAdo U' D.37 E1 O C U PLOADO ? N -COCIN -IL -,
m rs raz, -53 1 1 inveIen dIios
N ntQ'meRK: V IU-8 AA ......nA-1a ColaeEtoAur.*p. "adnd,- r. To
-11 cmood In inaM h,.d A buN_ Aa, ,IINA, -nI CON an CIE. oerLFauon, N. al... Ira..d ,H-r10n2h15 31 B 9177119-
Iel II IIaIrtd yr- w,, `,eb"et'rm o a -d aIeN r. .. a d m r In r e L C m r i .
___________7 _13 ___________ 4444.4. 444. 4 '4.0 4 44.4.. 4 0 0 4 5 4I3LCITA C INEi. A C N 114 440 1 O O44" E


,__ F.L M3....4o._. M.....,1.. .., 1_ __..... rk.
TILLEA.MAJ .3 =, '4A.itD I)E4 MPAR,444. 4U44444 POW V-4. 4. 4r.I ,4I......... . ...0
4444,4 4 4 s .. .,. A' n0ueu. 'ue Au.4114%'so4 D 0n44rS te


entre.. assv tnald. 0 y 1 aR.. rtr yAm .. .. ..d~
pllleI d 0eA,,n re. sw .oin- m 44 4434444I1de 1u 4044n 444 4rd 44444adr 35.d._ ohlh'e-0444

C. st 11.581, oral l. o-U"RO DE lE NIPLEOS1 Gnlb*ensu]
Anne. ...0..... 4.... 44. 0,,- -... ".., , ' m- -


Sr & e~f n l [1,. far 3 ,, o. 'B-3926, I .......-
N. Io..1 Aa' 'I. CAA i-AA sAKNTNI-I-,15 M N.A O A '~ .4 2.n o.II I 2 A FJ D RI
1 4.4.t 44.441. ..PLA.. HEb MOSA.. T" ,D ..t.So .Tor 404644. SE 40 4 .o.' .. .... .. ..,, .rtIn _MGu .. b-... U."" St a A-

AGUANABO4~44'4 ,40444. SE 4,4 4 U L. e4fo oA72 ... . .. 444.4444~.44 44.,4 44
A A dM 1,,t- d,. d, I. -C -1 .5 -11
entr, 24Y 26, u _so chale Can jar 4.4 ;.. 404 "Con.44, ca___ __ __ __ __ _1._ 41-___ __ __ __ __ __ __ _


dnmRPAmX rOmm.4b.ar.4mn, 44444 440 4. 44','. --".do, .. . 33,.-. !004 44RIM)AS 4.RIA44.4OS .h l 4r ... AR.. . . . . . . C. . . . . . . .-I L Z A. . .. ... . . . .
9,1. 1... C. d . ~ ., l Hoy... ..: r 1 ........ ..... ..... .... .
n.4 IF..q.4 4 444.444 Area tie- 0.44 .. e o.d4 4 ,4 ,- 1 m, .1Z


44444 44444 A le 4 .. L44404R. 44 .. ...4W4441 y A 4. 4~44440.4444.4- 0.4-4...... 4 4, n'4. .44 "1, re4. ,re404 '.4". 4464,444404, 4e 4.4{renO[ B'.4444 404 ep444444 44-44
el.4 4. :..10. M.4 T ll ",F-05 43 A- ,-4.- 44.6 ..... 4o. p 0,4a a 4..4 ......


., 4E' I44...... ...... ........ 4... ... ..... ......... .4...
PLAVAUSD LMONTACOABO A 4 4OLCIT4"440,re4r444 4Te.4.44...............o 44 .. o', .:l.l
A64 U444.4. ArTaqAIuNT 4 -tra4r -4d nl e?3444 M UCH ACHA __ DECOLOR

...................... 1........ . ..... ..... ... .. 00-
o A, OS. . . . . ... $At" __-l________ r__i_b 0q44st0n en e4 4404lO.4D4444tene44re


roll 4.01- - - 344l.3.4fe44n 4 3444.34444e0 do 00i[Ae1-U. 1)S -I'AO?1 _- __ O __Z_ U _JOIN PAIA ___A
4444440444 40444, e Aluila 4.4434444 [IN A L ,4"C40467 4444

-a*6. Id4j444. 4.B4A ,4IA 0A.i4 44444. 4O aA .. 't po. 0-h .4 o44--S,44
00 .4 Livia 44A.. I,.4 4.d.4NANA"I.........

Cincto hbac u, i ss. bon er Jl a n 3, M,,IV dl; F-41t891. btdl, eo -H-M-o-IN -t -, oa I Pr ~'r. O A IO.T-L -44444404444464,.4. 444...4.. 4444.........4 ....' .. 43. .. 4.. 444. .. 44p 44.. . . . . 4", 0,-.404444:.o,", ...... 04' 44......... 4, ......... 4.. .
... ............... ...... . ...4 S. S4OL4 4.4.4 IC 1TO. '44440 -1-4145.4.....


eoeu0I444r44.4....44... 4 I 4 nuim 44./1 4.4 444,44 tt.o04. 4464044.4'44444.4,6 4ooo ~o '4~4
..., Ila..444In!.44$40.004.4

44.44 er I l i 4a 14P4LAYA4.44r O44,r t.C
pi.-... Im ll ..4- .4 c.4. ...4 u o 44444 .......44. dor d" i 4 4440 ,4 '440 4 444 40 4i040440e444 4U4.4 H6 151-i4 19-24II O
444404. 4444.444440 I 44~4 444 004.444446444..6.lX I DiE4400.04y0'4 404'4 4 4.4 ,4.4I ....440.14..14
H-u=0-1-t9 dt~ golr e [1 delolJ t a dalecure etete, llm iy coen irm151
..... .. ..4444444..6.10........ ... L Itld ....d. .N .. ... ... o.. ... .. UEA,. 4 ,44,o44 ,; o
do. a 444044. 4440 44 .. .... ....... ... ,nn. r 044444r 4.4a.404 4e .4.44e4er 6 ..'. . ..u.

4,3, 0 4L., 44~ 4 4 644 : 4 e44uDr A. ., 5 n me4 e n4iida e e 4eo6
4o57.4- ,-'. 4 44444444,4e44qu0 444 __ ___,__Ved__do._
A ALA A LA.IER OA~141.44404 44


eL GU NABO.IE -,.ILerteI SE ue4t0 ..O [43 A4 IA,- E RA AAA
A. ALM NU.R.S: 44 114_154A.44444A4V.6.E0.444ADO?'H -1-

Y 19.4 c...- Onutlder ltV [ T~r ., JNO rd- Dai .la. ..al a:" B ~ e
... :1pic, om mror, a 3bhl blones eonii. ff-


..........4 .............4444 .................444.444&446 44l 444 00444, ............ ..................10.CRIADAS..CR..ADO.... .....44o4444..4.-4,44., 44,4 4, 4I4044, 44-444-
^ 404.u 0 d,4s44.., 44.J 4... bottom.4- 4 0. 110 L D -...o... '.-44. VANDyOSonar ". ... N_0Fi ESPA.NOLA.. 4 4'


rr. 'A. X- N... i- 0u ,-I
1r' .~~L NAC S love ..11, yA.LL.A.TAR.ATien, ra. Mtend-r TpAR^ 13-87M.


0r de 1 4 444'.4d44444444t ubr44444 ,ilXem 4r444n4 p4444 4flt '44444044.. 1-' naA. 7f,'%-" .44444 0.444.t4 0404n44u444044
D e cu p od U.l~l 1, ariretrera er, Crn,,y tb~ o i, ILL~t ,ill p "i'aE J %' N i I A RE FNRA Fe d J, t ena D~EL$CAMPO CON E.
14 .4404444..4.-4d, 44444.44 P.14.141-4a4444469444 %, Para404 4III.00. I.444440 44 4440040444

Am _C ILLCA SULA 0 1O A $A-1 6-AK1 Cr.n Ixt1nt o~ La tCr c
4444464 464.bur444 nIBi J.4OsE M .4 AL 6oft ceri....... .......a d......... ............ ............ 4.... 4 4
rCqLLte 10Nai w4.44I444444.044vurLa4_I, .44r. A4 4el Ill44`.;%. b 4, 44A44-4-44tl-

r e0 u ,A,:l44LA.44.I"...- "HL,).... a..-4 4.30l .44414.
en1tre1,JId.4Jfr0 y,4.0.. .t. . . 4044o-cl O-R4O DE A dMP LeoS ..'..HInda qtJ.er. n r l "e l .dItn Vr dt td.ACHnd U Vnlll'l ANNt5w Avenida. n ern,7e,3 72. u] A, d,. d,.,'. -nia.
A i ,Q4U .44.46 lo ,4 4N Ste11r514oA: 4 i rcel4..444 6t4....-ee,,ton 44r 4,,- ].I-d1"P 44 de tr,4due,(YoL DRbu46 --.o -o-.o,4, ; 4 ... ...... ..


44 O4.. O44.,.,. O' 44444l444.444.- 4-4444.ort44444e44o4. ..... ..... .......................... .. ..4.4444 444444 ,4
44, 5.G- b-. 4.,I4 A__

befd it -C o a-"- CA lla no A ha lli lls r Ln U ILr a Ia"ued3 p R ALo N -. 1~r a ota m d~et bo.UNA JuA I dr.l~s
444ed1y44, 44. ....4444444.4 drod.e4 toA.4 4.4.... 45 r .446 tt J. 444nd 44- 4. .. .. C . . un4r d P 4 .'O4444444 .5eom letl v.om t1 1a cPon.aExrt.I.nn-dideL rml.iAl-
Pro o I -- Upe n. ul. : U 0 X-1191, nreeeni de 1. o mor~ne D- fc Nob cpo el onaA IOFR CEoUN AJOllN....O c N- A- A-
Pedodod412,rndel eu 120 bAfloAWlM
opt4 in Imbo4iT4.44.104 4444,4.PLAYA 0HERMO 4- 4.4.44444 4AN______ 4PARA4NINO La44444444.-44

tG Unte, SE A toIL A ICr1. 1 A.. Tl az p ram e A no7r9o2-7, i r wra i i ,i i, DR 1 .0#, 1 PA
frseJaloz luabe uel rm A LA OICITA MU, I a At a 1 GEToV N D R S ri ito u eat-en el n, ..z .-),-- --- .- -. .. Solid-


44 ,. .4444 4 . 4444..5.... 4 44 4- 444...... .......... 64446444466 ,. r.I'. o.'..4 .. 0 ..... ...... ... 440 .... 0:'.'4.'e 4 04 "04 .'4 043 ''
II~~ ~~~ ~~ e].n l s, a Imo b en-r i. . . .
rm I~ ,2' pli .,o0.11 n.1 .r.. Cal, ft. P--, _,U- in, Force'p
pantry..... ...... ...-..... .........................44I M A S' D EIN ER. ........IaU.I, rA. I
J440444 po hd. r ordin por 44o- 44c,04.4A-74 4e 4 4 4le4 4 4 re444ne44/n-125 CHOFE, E .
CIA do 444ITO5 .A 4 A-- 446Ir. P4P LAM ANA .14 -fr-i40AF '4L 44A4BUENA 4MANZI
CIA..0n. 4W469 y A4 -4 0 0 4 4 4 4 6 4 A. rt, m 4444 '3. 44o.44 .4'.4" ORA4 4CONrto0'n3I444 3Ha67, J6L~,34Amlm. 1-5parts411,11,176-120-2
444,..~D-AR 4 4.4.4 044 41mN ...rARO.a14$ImIEI 16IN". U2UN0 B ACADE IA .44404444

041 4.46 u-uBIol-li .44044444 .4 ...........4... 4497 rel: 4;'ll~' 1
T" "' .. ... orha i n ]I- I a2Rcr. -cC ........l, ..-511 t.+
45 JESUS4D44444444446444 446 4 P LAVA UTARA R A T LAVAODERS.LAV DERO0,ocTl1_ L46 6

ALI QUILO V OAANA TO40 44444 464444e4.4mayorde4...0t,1t.CA'. '-3944 2--121-244.6444r -


Vtro I ). rt z: = .0, Tl. M0. Id- -e- pa$ le i un r nor lo danilIItdi)a,-124 AV-N ER en to-KO
A N41 qun 3 Irmr e0 ., a h..ud- Nt-W bar., ntri ..y7 D
tad ,.in I to 0.Det onri. efr ..Lo, rmd- A"
me. U64.5 444 H 44464 . C. sies. 4444364.,4441 44 .064es.4.."4444d4. Is 44.444.H-1104114118-4
RP OE.DO A S H'TO SE OR P! A u. CAsd.,,I.tEth A.LTOo Itnba GLORI.... A Y ~m ....... z FI .UILA Y mCA ....-eY p anchar ... rder , if rnim .,
atq , "A* a_ ; a~nlLI ]OI uehacern-imbE .A.od e u a. l i b pe 30 nctM 6. *ftn" p -eQao Ur tn, I uns rNds Nn 1.70d .
C s nu4 4r4A4M, C.t444.44" "6 44o"o e" -er 4IrI4n4,-.--ir- .
A ..d.t alk e P- h I 43 ni" f4do4pays0Solve d..44Crtanaesdor-4 4t6..... te o u rinto.' ... .AUIllD 4, ..

Cu o .[." J .ou. Br... aoln.i ,;ue do p rs na i trupll en ti d mo
A54S32. so44446464,44444454.6. S M N LE N LVNER soricihs is4..U01,11.6ju 44i;-I. d, t..4.4 L6. 4,4 fc-, trA~44o d 31t-:,150uu lDZ ~4''l

4- nfo46.6444 44 -64 0 984,.4044444 00' a~ 6 lo nr oasd eLo3 u A.444 r444 .4 CO P E O 4444444444 44, "-" 4.-t 4. 4 -444-4444
4446 06446s o y. Es46b46. D4r4j444,4 44.4,.64 __________._ ~ 444 '4444404 044440440444O'ELgEOFEC 4L4444A644 44444 20 4
........10MKORD L VE. or0, Pa0 BURtOInnpars,:' ........... .. .... ft% E: N A : L..ANDSR 0o: M
44 _. ... .. ... .....P r... e...in.... 4....o,

naTO S An_ o. PAn PltA doRTiAn Fcasuiv, d 9 .. ..d....10 d.oAAM I GTILL,.. .
4 .v d....... .... .. ...4444dr 4444IT.n aV"I.. lieAtanvTr O' f ....Al. ..... _______4.64I44x


p,: 1-1.' u u ,44, 4164I4.4 4, M0.a-4431 40 hassain-enzana der 0m4 z 444 4,' _'.. ".. :-. ".__'
club .tv, ,, v I. ,.De.paehoz20H y 207
01 A "I.-0 23 A37 '
SU'"40 4 .A:. 6AN4 6(4 4E4 5E.04 4.......44 4 44 44-4 ,.e4e reyeren 4d.. 4 4 .4 .
4.44.44-4.4.6.4.4.4-44r04 i>645iA)0 j4- 404444 444 H.6414 I.4O4 I44 4 4 '4 4 4444 -C444 444 0 C-1o4,-15-31 DI DE MARINA ............ %-, ,mo1 ZIA CL
4.4., 44.... ~ 446 464444444444444644tJi64 4Mar44 46In4404414,4444' 4444o, 44440 44.,.4 46446e4.4444dz o ao sn
A 444444444444No44.44 44 ..444 I6645.s4.464. 4' 44,. 444 440444la4y44.444 4 4 4 4 44 44 4 4
44 44 3 0 5 4 44 64..'4.-W-44 0 44 4 0 4,.44 6. 4444444'44 4..4' 44404.1 4.1 4 0 4-A.. 44 44 44 44 4 L444 4 EL6
1w I.oo,4g4,66464 llp C I BE.RAO 444444. 5~ 44~4444543
1. 4 4. 4 4 1,4 4 .4 0 4 4 .4. 4..444 o 4 Ma 4 ir1 G ..VND D R S 46 4 4 4 4 4 434 4 4 04 4 4 04"44 41 4 4 '
406,0044 4 444.44444 4 ~ i44 4.ru 4..44A6ar464 4 ate 4 ;.64 353A 4 4,.C4IA0.444. 4044AM ERICA44444 0.44.444444., 4464444
444444444 ..o.j.'44 04446 444~444. 04 ~ ~ ~ 4044 ,4 . _____or_____25__
4,4444 44444444ued.464.. 40 4444 v- K.74. 44444
Rest Inn,4.eal 7, J4imagaillffis Altos, eq4 4a a. . ..dd_. e Infinidad tie empeo

*is S IWSI JARE M NOOA 644.......4La.4 U -2347..44-4. 4.4444344 Plo. 34 44 44
4A 444 4ll 4444.4 44Ga.,444j... 0444.o 444Z.. 1111-1 -55311-105 ...,314 ..- r 0 4- 444i 0.... .. 4., . '
444y 4.'47p 464_,.441 1! 4.444' W 61 144 '6 44 44 '4 0...4 a. 4It
H-0134-91.34 110 '. 4..'... 4444 4. .44. ',do.._M_ I AII-I__Is_______
3444446404...Proct44Ill..4.04I 45O4d,4 AP A1 la.4r,.4044491

GOICURIA 1%?,SAJOS OSE M 44044LVAREZ 4'''' 4' _a.__ 4440.4444444 44404.4444
La 444464664445 4444444444 444444 4. .4"' 4' ',4444044444'04,444 44.44
644,. 5444 44 .',444444~4 46n4..4 444444 44444446 M 73. 4 44' '. 44444440404440LA''44044 444~.4 44 44 44
464644444, 44?4444.c 44/4,4 He-- .44 A-460 .4.40444as4 ILL 4044444 6 4444404444As,4 1646 4 14444 Cur, pri., ,,c .440 444t0.4 i4444444.444
164.4 am 4. 4444464.4.44,344. 4444544, 4","n."444 444 4 44444444nor0.6 444.tom44 .' 4',. 44
do. 444 44464 04, 4 4 00. 44404444 4444 5.pan 34444444344344 _______de_______ 4Gom ez. 4.444, 44444
4la n d .g 4 ., .. = 4 4 4 4 4 4 o 4 4 4 4 4 4 44To ld .4 4 4 4 4 0 4 4. 4 4 4 444H4 4 .4'M I N4 4 4
is 44 44 46y 044I.5:4 304 44Nw44 jin.c4 4 H oEn .4. Is4 C 44446) 44, 4444446. 444644.44444. 4444 444444 y440444.444.44.o4A I.- 61 4.H. A-111,23.

NOCORMO SUITDft $25.00d-.squ. ovio CI m oraMPLEOS 444444444 0.4on 40 0.44I404 4'44. 64 44401444.04044 444.44444, 4
10-11-5080-X1-1-5-111-1 RO pEMPLEO&, .1. ulho_ f_ 44 404o0404444 4

LA S LUD SOL RA CO RT.A, %1jAtl9..Ain.I n0In.ACADEM IA.UG 6044!,44444404444 4"44 . . TA
4444Is6al.,444444, I.n.IALI.,-.Nto 113 O44F"44I4S A4P-44454444 Am
44444 44444.4.4404444444 ratio44 44.. 4446 4444~4,- (Lit C4,3, M .46 C. .I4"o40I4i Iran. C___________I_
*Ray.,44do 4Co.. ,I44rn304.fl4444. u.3'.B N KCO DEL C A ZRIBEXA il rAsacoed iAt ya, ,erCuba)- 4 T,10 F44 444L . . .
.. i .Ip 44l.. 41.6 4 44 j . . .. .I 5 C44440 444444 44I444444 44446.4
4 .1 Au0.123pAre773234,44444 . M.'itI S' oF
dom. ocinsde gs, ag& frm y 1 103 44 4I4.114% I.4It~ I 4 C NOGR04 CO B 4444 449.so
111 I, am t d h rs. 1.2. laz pa04.14.30r H 04 3 LA s I 1 0 .44 4 0 44 0 -444 44 in4444 ,r 4III 4444444


clasificados_


Pagina 31


-I 114 I`


-All it


VH-1-5Us-N-2

La Ley de Contubilidad Estudi Casero sobre el ferren-o
FI drecor "eald..nabl...... ser o e o :
dad, seAlr Garcia Baraolos, pron-. 1 ]"[
ciEri una conferencia el dis 7 del ..
p u+ pxoo .... ie 0oes ....... el problem del aona en Nue iias

sabre 3 Is nuev Ley 3deContab3iidad
del Etado.Us. Provinlay y In Mu- Camobi6 inpresiones con propietario. 4e lerrenJo). ,
0lipi- y org.ni .m6n......, Sefialan condiciones para un nuevo ..ni-in P. ein. "
jetos a Is fisealizaei6n del Tribunai/a
de Cuentas. | '.' i .. -, r-" --- tle.,e
&is argaismo se Onsyituaden. F1 -33 ..w 1 -, h
.rn.deVbreves da. ",. ,I _r. r , , ,, ,.3."

VUELE


Ald uelsfc~ o.pa r E des aIn la J, AerI a l in e ya 14. gI- bl' d idr.f. 1
pu~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ J. ra oncu d m.Jfel una ,mportan e ...-e-v 1, .,
pooeblemaldel un.l....3.3...3 1.
Vd,1E3E ......U,
dl ddr 3omoe pz: d ,.3:.. "....03...'


3r33e3 In p~.cn......333u p31..... ..... o,.....3. .,.o, ,- ~ ~ o,
SrRa, .3 3 .. ... .. ... ... ,

,n3dAs3s a s333. W.-..
via LISBOA .....er ........u,....te...

L rr eersules, r Pa
mayoruerde ,. Io..-., .-,-11"',.
Nel iM alstoY .h.i r. -s

iI.. e nt d
el Audu3133,tR, m~uD.u ~ I3D3333d3 .3 i.PIEA
~~~~Hay, jueves .. ,-

13.0.A.C_ I lines con 31 aries de experienciaen n .. 31 MI3' 111" -l 1do n c el TEiu url
dnnde e pr ,i- = ..'. .':'
serviio siren. LUsted vuela per a famosa Ruts del de 1.P- C., ni
Sol, via Nassau Bermuda. Azores y Lisboa, y ds- A efeet ,
deu sricon erd o xq iitscnnd s i-tiatnes q I.", ,., [ "
.......... d..... o+, .... Eaxpos,, .. i ,on U [r e comprar e,
ymeriendaC sincosta extra ni propirm + + endeo e t de u n demoo elras
E, a Icalde de Remedios, sailor Ro-_(Contlnuaciim de hIs ,P4.P IMERA.)
[,33 oE33..33E3I t3eALooa i falando is lad slcj -inmeldiatano ueron con nosotrosIn
no ree inalenl construcciiin de Do-ie'p ieltas que esper-abams. Pero de
o'esta 1Rojas. par un patrons p a- p- qnadnIs a sr aIreserve quae e 1 -
N tensdrz d e 13 kildmetros, de los cua.3mar come preguntas indiierreta .
i'shay are ons !dos y tamnn I El Institut 3 de C 3rugia Ortoi3 dic,


V333,LE3- 13, 3u33' 333 co 3333,33 33I
3odas Ins obras de f 1br3ca consisten- 3que abrd3 sus puertas el 5 de, oetu-
l"een un punt ed e de 49es de 3me-' b de 1, cast cinuo aries despuI 1
Pa rs r lss1y.3,40 4 k ,dir e s dea d a u n a 4 a bc1nta r 1s d d o s 1d e h ab e s i -dete r rin d o n o cu e n ta
n s)3 Olu1Agets3Ptsies3eey una de una -elu' ,,, d, .moe d aress iiente.
P Esa 4 1L@.A pressilm U Este eamino veelnail a 'avi apar. que en 61 se reeuperen los tan.
:-333 3 -3_3.3.3 31 :q,,t,, q,; a 33Re- tat Cuos victims de I. polioretel3 -
1. h -,a a LA m.d l id.smi.- s I ,ay comas pair 32 varones, ca.
,.- 0,3-. ...,. ,es y mas pars 33 hembras y.sole te
B.IIS.OVESA AIWAY CO POR TIO, -, d. A, treinta y seis para hbmbre 3 adultos.
It ,, : +'.J. ,ifonts...De los fatndos con que cuientan para
l quaeste eamino sea terminado por Ias mll ip es atenciones proplas de
el Ministerio de OhrT5 L T .Ins3 y a a sequel as qun deja tan terrible real
Reeoglds de pasquin JulI nayue b/ar. Solamente a Is
L.,arx e i euaodrillas de obrero e M i rus abor lesde las ocho de ]a
i.-terio de Obr.asPb 11-ica cern 1ma303 333hast3 hor de dcala trde-- de
L una re cogida de pasquines que nue- ese Ciim,ti de D.ans. se puede scar
in entie hab Ian side colocedes en laIns tef a medas, esa embareacion

J,31.0f3133 31. 3D 33D33133Tel.,
B R I T I S H O }E R S E A S A I R W A Y S C O R P O R A T I O N ltl.' . ,,', O r da d e eA D . .., r 1e d e b el o s c o n to . . 3 q u, -
en u Duce c e D Pcoi Dcons3 ru PdoPen a] md.
Treeaderet 55 Lat Habana Telfs. W-4944 y W-5260 ,.. C... l|erra Ave de Ayest4- Castilla del Principe. ca Ile 27 entire
Tan. 'h G y F, en el Vedado, con un maD -
m essridenriasdci sbarriad y,
mnala ren is lejania, nuestrn belle mar
dI Golfn dc Mexico.
MANZAN LLATanta In sefiora Pfirraga 4-Mo--
doze Io"')asdinmas quc e..,
I e d~ rl a iain e un do n s .,r.
0 "n1- a hte, ;bmund .1.a
eaintid~d desde iu n ela i


Dondequiera que Ud. viva,-aiDn en el m4,orcantoba6n a CINCO TUBOS RCA VICTOR
de1a Isla,-Ic Ilegarin la palpltacions del iftaim mninuo; DE "DOLI ACCION'"
la noticia de actualidad.., erlltimo estarcno mu l...catm... POTENCIAY SGA ALCANCE
...... EN ONDA *ARA0 Y CORTA.
confcrencias... concirtos.. a travs de este scDracional radio o REOULADOR AUTOMAtICO
dc baterias cop caraacrrlsdcas exclusivas. DO VOLUMIN.
ELEGANTE MUESLE PLASTIC 3 3
VIALO EN rTODA LAS AGENCIES RCA VICTOR
--(,H I T) I Ud. dispons do tondido .
Diuribuidores Exl uIl.o- p- Cub.:: 1. ... .;. hldtrica, o p uadl bt enr
0bst raisin03 C mo radio on Io mo-.
HUMARA y LASTRA, S. en C. oroleriic.d d,
S M.rl. 405 y 407 Tclcf. M.-5650 y M-.659 3 ..


MAY.O 31 DE 1951


....Dedicado mis de un millen de
pesos al subsidio de tabaqueros


"o oAftos beneficio s ofree pars lop obreros de esce
-seclor el, detrelo propueti slo porel c Dr. S. Rivas
..L-"*. ,-dEl ae -eo ,,-eltsidenclal e cr,',, hcarle Mn en 9. prD eup aueitoror-
ra d. I ,l en ls 3. A de 3t3 a rl A,..3a 3l Sexto1 333333l la.t.d A.Tc.lTr33

Un" ..... . . .. al e. dei.re 4 de f".ll ab vea. qendca
n,.aa,..EI.E D..3393, -rn3 dE
0 .de ldC d lae I r, .T.l 3ue1rtrd del el ba- e aIa. o der.el rcumelent : l pr 1 1
MIc al m e l or .aul ela- c ,:- 3 la de e r .l rea e n t ie.
r pr l 0 rr, e n etc. )a bl unr-lu tim o i m leal In ad ir P,.- 0 11.1 -
Co1 eD1d r qu a l rd nl de ,lo or .6of lean e e ar o adel
"e. "r'. qu A ca ll ",'.-C er te3 a3,3.C e3 de dn 3 c To la et.
dllone, ~ ~ ~ ~ ~ lg del luedadl. anaorn trope onor~ ,nvillo. nom rez, eelde leea oque tratbcaea ,I rI-*
3l33 ded 33 ico, e nre el d Tse hdd e', I333 de In3l3mi3t.E33

g ivian W cad-^e e n IrllrI e l& Labi Z tel .iIasls werl onal rinateud a I .o r-
33r 3 33 -P par .3dor le ra dclho on ani. rlete a.l er(i e r.l3 a r ea r -p.
dI- oso e .ci3 br3c.3 Ta bacleria o, 3 -'ur3 3 .fer3 ,33 ent ide I, n3 e sd3ie
aplirid.3. rk. evit 3 I 3332et elt 302 e 313at3n3 .d Ido1M.


Pa o dell3a3e 3 l Eea id3le ver a6 no 3'3 I Ae33 6 3333313 3rd e Dl e i p r
3333E33E33..3.333333.I..3I .31.3.......... D1.13.. 3E:,t,, 3E, :%
3I33133la i333 a p. 3 d pr e xs3e a d ,3Wrr,33e h t del t l ellt ritewls qu.


t.. I.. ... ne. . I ...... .......... Ur. Ceacl 6 .1 a G o. Ve Ba -,lrl r... del d ..........1'e -
dD E3St Ia" itA.S i. 33 lon .33 3 .1. 3ene, B .le 3 In 3I

Itbvtltlru .e ~m dh njet t m|l irte d TL all t Vetvila dd osI er1, ,e nm o I q in r eIan writer a t ieit pRuile nt.s
I indrul.i 3ac o.33E 3i..l o e,' h 3 -, 1.r 3i 3 de Mi a t lo adrcom e licer
Ie ot de &. e c. rj ,i m .:- th'li, deotrI .s l ra.11 op e 33oo t333p3 tP,3... , u .....i p3r3o 33 l U l 3orrd ler ... 33ao r
e d3 .cr3to 3 m e 3ii. IE3333 ,, c3 ,-, lE h o3o 3 3.

eni'tOS r^ elS 'l L ti re = .p~'..< i )e saio. i" tems amoeinc~o de ro dueoicnn m asn ore t*nicos deii hmo3
33.3333 3 .3333 33333333313. 's
ne tbco. to' iol J rev .st o y re ;u. incluir ^'n el sprer ,dpuel to e. va
ban'r;'"! 'de enterun traotto, eres n',' F .enen e^"l n Tea 'Ferica. Al~ola o n enJ1Ea dergtea r aba et ,7 m, lstro d e aCer_ I o.


e atroi mu ldde fcimvo prclct e har~tnm cutupmid ont un-^-f deba asntmro l B9^"< de 2O de gro de 1946 el' Conaeiio Supn^'erirdeFnd den
una colecta hc ha entr e N o s nifo deyu ra n la irj nfro wciola hu Atnelide rc'ar-l : 3en 4 d br il ds que 1950 queda a v. n IabeaIrre, IuedTo
lodes J euem s pre a das deu i L a. H a- iy t endrfin ]a aatl.ac o I d,(,,-|T. -I -o-t--e--n-- del- ab---ns-ICaradoIde l-l-etoellco-
bans1i~r~uc .a r Mor i l queO deer.to que ea rl-
:..j.3u..,,3ib3.33 3333eg 3-. I 3e!
333 333333333333333 43 (.3336 413.... 33. 3...... 3, j-33,333.33,3 333.333in ol i za-eotbale cpii derl o dana cho puedan e nteria M i e C d 1 11re 8111 i d E p .. e a r r. I t I a d11d u p n en t -
rivest zd l I ati~as o labr G autories, Ins da& rvne"r s toie nC a r erla Ucia rieo atn onvee i _- der bo Oe-,'%bl .enL
1.- prveoae e -s t. a rzsarf~aeeo t l]e ffm etegV1.7-15a -1- o a "do Idla ra
I o R33er3 din333e3 33pee33 abree3 been su S h ee 1 6n ered qu3e ote l 3334 e gn3&1 l. protein dToee-air33pa r Io u d ics t on-,e q p arm Cotl bual ., Mapdei,.. dpea un I., Ldo. o, a" &. ....anmc~nd a =. d e E aete n 1,to u n
erica p dr d re d as .1 1, invmlidi",comec- eael ternrn S, a j,a InefireatId tie-
It3.. 333..3 3di.. 3is 33 r133333ms3 3.. 3. 3e3o33&3a3n S .... 33333.3333333 3 ,333.33.. .3 33..l3 33t33
............ "3........3"C3 5-3 t r .'- d n ..3 3 n or de .. J3 I I. 3313t 3 3lro ein33
quiLpos ortop.icos para dl.os... C ue'otena o,33aa duE 3r,3 33.333 .33333 r33333n.
m e t s, e n ePan o a a tr snezav lu nstmee por teltInsy omprere o portel te amento r-eeml parace-
Sren uabr e.i 3,n33o., 3 --3d 33p3uramend 3333 3 I3 Ior O3 3 3c3il3del33i333.
de 3 a r333da3. et3 33a3 313333n3 3 1. e nem lta33 d eTan1m i Ar1 del 1.333 te nos .333y 33 a3dmn 3ravo3--y S l El 33331333 .3. A...

] ; v e r e cen e r m isa e nst ra osed ecarePr e s d e n t a s d eoho n o toe Yo' Mar y e o nr tn ree c a ti d a d aiun a .
31e 3s333mil 3er33 33, e su3 t3 m3ie h bo arrer 3Pr 3 S33o3cnar. 3 33r4 3 e r o31e(33A33lSuperior d to3.3 3 3.3da
33r333 a33 33,en3 33333 133 3133m3 e3 333 1 r 1a 333,13 hut u 31r3333d 33',senor a 333ct.dyt103. tie 4.d 3 313 33d 3.3ed 3333333 3 T i 3. 333 33d s
13a, 1333333e3l31 friend 33 e Lt CemLie dIa A, a rye 3d1e Sierra 3333a336 M e Gh- 3a eCJmt pr& 1ieIaIustam esd ill n be. e as3 r 3 ,.3 r 3n 3333333333e3336e33 333.

la .... vd...1.... .. I- da erotri .. iudoat d e ansdri quez -. ceTmridp... memohunc16nprimrdaizar l e to-/ ,decuretqon nchme .t rea'lSa re
33 .3313333, 3,d 3331333.3e 333333333.3333en e ean 33333e, den33u tie33333 13.33i 3333133r 33 p3333.3133 Y33 3 3331ov.3se3 3e33u3l3a333 333o Ga -
bdtra33 noa, 13s 3 1eh 3e 3, 13s. 33 e du Ps3 333S 33333333333ra 3333ele Pra 333333333 1 3 E 133dl 3 3_c b 333 Fpar 13 GA 3 .3d 1. 3 .t3de6cc3.
class 333333133 a. tnsde3medicinaln, et3.3331133333, 33.... 3 3 3331163 t 3n $3333 133333tore l eg l 3333.a3a3- 3 d d r r
Con3 Me3 .d3s3 -ae3 ue33313 p3 V 1 r16, den 333313a S33 3O33 r3e s 3ga Is. d3 h 3 33t tc d.1d deuno3deffect-
pcans deoaquelos3 .ert-, c 333333336 ( 3cbetyri3e.i 3 3o quel33 31de 33 3e. .3'. n re 333 3333333i33le c6n3I3 1in ull de


AllonIII s de e... .. n adr es, I trane. f" t I e F ,* ,lrltd r" Ip m tn o t ei s q-I tle'" r b1a"-1 al ev I ll F u i 'i d te n I "o l u 'll
3 l3 3 313 a3 3 l3 3 ,, 3 3 3 3333 im3 3 3 3 3 e a m i3 33333 e l3 13 i3J -s o cel' r .3 II 331rl' C r Iu -, ir e lu e J f l:
pier' mtflicas. baJ z lAIyIlnrb, r. I i-rta a dc. ur, l meores as pt i all We s par Ia vlu ul & .enj lg m.ite- dt h" r c ad o lBen
t3 e.3333 3333.'o33333r333.3333.0S 31 ,3 3333131is n otompa d i ca, er, d o a e nbtxuv

no so la-de p o nd emvle6r, e-Meda, let.r eveoM r gl _ta ar UL enprte/tnle tigroairll Fo~redo o S0 e Q~ ub- ~ lZ)eJ rc r.' ta o
[ P ~aa~s~o,,d' ( a6 o en Brtr eec r Lul ~r', e| M~[ai d h'krle-pan eegu Otrou., d ,e s',n.*.
33e -e i.,-u ,- 333r33,33 33l3333ol 33 3 3In a ble,, ui "ear133 6 l. 3. I3 i s0 3love 3333 3 .31.a I 3 S ny


,033 r.3, 33 ^,, 333,.3- 333 13: 33.33133333 c,31.3.33 ..,:33. 33333 3133 ,3 e 3~ 3333 31,33333 h 333 3,
an3ittle;. sI m 3li o3a,1 I-3 3 11 1,.3 par 33o 3633333 y 3.3333333M 1333r33333 I.3,nesatPeruo- 1 $ l '
Sabre.. 333 .. s...33c.lins.o.. "3 etas "- eIa 33333e333r333133-.. d d 31333 33n333333-, hsuiine "ar dare b itoc la yI .elo llP6xi ldoming.. "I" en uart lettlo imeo6 -uae n ~ . .. Se1x IfiU 1 a b o u.Ii en
313 er 13 3 iet inl -ed. pa r.'or d... 36 t3.. .. 431 D ..311 u. 13 36331. 33 e 31d 3.'n3e I 3 3e

nv r, sen(larse Par "a a rI), s ri--. a FIa Santos .ztieA de ,%s[fiJirroel. a. C' t, dicha. ei necesaro qua" l C mIt," i.d~Jenl, E opetrEniu Sen
,ad M~e,,- e nd. e y srus co pae e x:o d. Pro in. Slce ii iit re R rlri.aG taren Torrid. relivnn, ad t de m.' dl B r eR bsteI oii o
,. mu,,Iod rrneo vi teso oetiehollM r#.l dri mi6:.~a ll eosqe hubo0tieo ea' l-t ras, t~rm o. o euirna ee acm a
!eJp.S.O an N dretrmt r. d I ,qi,", a, rla fFhacclolarae esa, ale r ajnIn
dstaenr' .n letsa l, flie I g. de tue. d[Il nrm az=0 i lit d, csv ez tque no et,, dengra tie Ill a.R,,ll Ila
.1a .,rHrimv~talo P uoe -1,tle'neiidentl .: a s or. llciaa '
I-. an.. -ta:... .... .. .... ..do+... .. ul d o1 alns a dlF n Ile28[t i
"na-do hrl Ita ienm.i~erIf Tabd ca, 1,, ,
unrpa cd salun i ntircuOeeietoff, sl O el pr esiAd en u vta: S W ll a l.!ddlded. ve L(, cr do-r, u ga .p r
rt,dqtie rado.locrcl=Sadqjunto..... I .......tie oriL-,ru- P, istismit.oentre +taaaIns :'-I~adC Uo de rlmser Lo= u d.e ~lPadotes,
nam or nde mqeoplblo ue W n Iel li ea cretaial:a S P [' 1r.. Raqu l de offRe. deto. ualrcl onl ae[ ncfi ne seProue -_-%q celpssd dr-1
vaa lcnIea N Prlaydi in~rCafr I Of~lAa!,a am 5: eno r r~e I ilc i tue uvi e .e J, eAitO e.sit-o nI sun
e. F r mm~ld1. lI tl e- inlele Cb .., t, (e, v vr ,raca e pla
fs. ",-- ill~ r.Z .l ., e0 111- Mz- Inll-,faeIt "Ade C:pa ia CN:.: ,e.
1 Ia, l a d C- 1,e h4 l l l p o erc, ITe o ,- 4le ina Ro ,lru ,, re
-........in I o,,. ... R s- ea,, .. ....... ,- n, I. T ..r rr ~ i.. -r . a
31:333. 331133. a33 63 cu,133 333u3in. 33 (33333 3333.3333 i3i33 333.33_T..31.3a,-, n Raa.Ill.el559
r,., c 3I CI3El313.e3r3e3l33u33eP333313333,1 T3a3333 356333-1733IA or c11.33333I31333.____
33333or.. 33333133333313 33333333333i T3333333-Cie .333k13o333.. &iia 3. 3333131 e313. r~ a vli A 131333731Ur131333133333il er e Bire
31i~e Am 33,3 333 33 133633 33 33133 31. to a.4 um l o Ao eud33u. 3333333 ronW fir333 33333333 3333i(33336 311 Ee133313 333 1333 53 1)C .
333.3133331333313331 (33331313 a133333 rlia33 336D3333Vold%1W 71U 333PL3313 331, 33 13113313F3333 .33
Ia3,,3 3333333e3a 3333 .31333.336the33.33313I331333 31 3333 3331333. 3.U1,r3133333r333333313n33333
31 31 3 333 33 3 33 3 3 3 33 3 3 333,3333 33. Al o 3333 r33 33 3 .3 1,30 33 333 3. 03331 .33were, 13 3.333t .1e

AlPso.st- 31 3ui 33.G Me3333a313333313 1633133313. 33333333 3i,3113333 313 13 33133313 43


L. -3R333c31,333. Qr a.,3Wit
( 3 I a. 3 3 3 .3e .3I3 .I" .3 3 3 3 3 3 3 3 33k
33 ',~~ .g3.3..ai~ouuracar. El 3".h. ficiv3.333333 3,...ai11 ,, 33
,3 33 33 33 33 ( 5..o.3 of33 -in3 3 Po a Df3e3~3 3433333

Lon 6..,- er O. 333le31. ;F., i.333.-333313o63r.-.greiaq33P33 P.-3
IT& Dr3336. d3333Ue. o.. 3333333333 V1LTd _. ~I~3 la 33333.. 333333C33-.333333333
to3333 33, 33,333331C33.33.333 T3-33331


3.,I. 333333333 333, &E33..33363 3.e
3333 33333 33. 3 .......O llie33331,31 Ina3331
.'5. ~ ~ ~ ~ ~ -. -011,111,3. 3313.3333 333333353
r x il.is r. vr.33 ti3333 c. L. 333 .3a3 6bk 6 33Itex 0. 0 2 ellk.34 11 3 ,.. 333333
El l33333333de 3333l Rea. ,3no 3331.-ida 3..33 a3333 133~. 3.i ...3
do Feli3cia3 333 .33,. ..33....33a3,333.3
""c. I Fa--, .3.r..33k,33 u 3,333, dF REg3 au r,,..-. j,-C 3333
333. 333-ie elA3rvrrD3 ve33. :o, rD333353333M333 .1L33,3 3. 3. 33 ,533.ti3e333343334d,3.na 3. ,3
t, I I a i Lncin E c3is ,aact3333 n is Mfi.) 3.r.0 etcliatil~
333atI!d33.l333Ca1 y 3333 3.33 3 LiraC33 ~t. E30333,3. 0731, 4,a333333 3333333333333 33 333l3.333tie33 33 .3333 con3 oetize
no III 333. grates c3h333 333333333 r333 .to etc i e ec33 ri i.taira
I seeb3g333333,33Ore" 33L,,,,.r.33 3333 33.33.3 33 3'- se33 333enter333333333
3333r 333,i@ nin. W,3 3333e. 3 3333 336.3333 33533, L33 3 3DUF ar. .

pe.3335.1-1 Wt..3333 3R P L- n 3r 173L33. t313 333, w- r31 333(333 333.3 3333.. .3, 333..3 C3.33 .33 ....

Pa.". ,333 p33 to3.;3e333333363 .3333333 3333133Ma -.. I oaI a.3r ne~ecaO ieoCn
333.. Ore u a n on3 3333 of 3rIdaugi Anill'r .1.333. Ce io IIds eAre; n rtr~ ir- i


icvian la peregrinacion de la

lIgenn "te Ia Virgen del Cobre

i eran viuisOD todo, los pueblos y ciudodet de la
Reppibli o..'Elx de Ins Enferniero. en S4ptiago
SSacr-jiAu ae. CNtba Orlehie.' ....... ". ielucSni6 r.,jft de, a~
,A' 0IRI LaTU in- iu mU."a' "e"A' ri I, tntre.r
1. Der, s,,o I a ,-,ato' Id., I -i P rrrUd
33 3 laae, 3 pe de la hl. ae, .d I 3d 1333ina3 n 3er3 Pe3.14 C3. Ca-
3.' 33AAIO 3 31 l333.3 -3.3 "'' .......3
Wt r, ae l dd qut se venerW.. I *- LuS
Maflanas peri inaugurada r E 333303. 3 333 33n,3Imr. 3
Ila exposici6n de equipof [- SallSai.1.-do mu b ie
s efeclos para oficinasw ,vk wx3y.13eb prob
Se,& ma.Igursdo uUI4 expMID&6n Dieblo i inpj' 1
i'ac'aa ae initilrirnu ) e tel de eueiT-a e
In-lin aan is*nftr. Proteldv Do X crr4.^ k ael l 3 ae ComercJio de LaHabmna en
,er., 3 S 1 3 nw34' T3 03. L 03 labn e
13iiua ln 3le aarofi Ifo l a er 3J i- e
,o 35ip, .33,,,3.33"3 3 ,3 3, 33 3333333 3


.,, 3333133s 3. 3 3 3o.33333, 3r. 'D.,. 33 I.3. 0.3333.3l3r33
ofr .11~,Bh e d~ll' de i r lD, tien r lortlO IlO y n


iefez .iari aIII nueot d ia la o..tenirlx rl irr.-.rLn DIJ el do.
3c3 3 L[a enlrlea 1 l 3 33 I 333o 1 63T3i -33 1_3II .
L 3 d303r3a.3333 3 a,333.33333 3.3 .
333333333331' 3a G., 3336 33
e M. A 1.333 S.I33 33333 3 3d CI6 ca F.3.
333 .63o.,Z 333 E 333 3t33ff3~3vi 3


LA LINEA MAS COMPLTA IN EL MIECADO

Mppt -/3%d
all, ["l
333
ml *w
4 ., 3 33


PACINA-TREINTA Y DOS


DIARIO DE LA MARINA
3OA
SCI Finun1as
SECCION


DIARI0 DE LA MARINA
DECANO DE LA I'RENSA DE CUBA


93A
Clasificados 3
Pitgina 33 SECCION


Ordeno el doctor Andreu iniciar]

el saneamiento rural de Oriente

Personalniente hizo. las indicaciones n e ce s a r i a s.
Camnpaiia antlmosquito. Saneamiento de las playas
Par Rogetrl i Frihl de Alfare i :i-, J'. San Martin Abs
a.t ti ,id,.,54. 4.,1 ,n -s.. i,'.s ",, r a l" s 4ndo,-
MART.LAMAN s Angel Gui RafaIl Nob. su
bre 'Apendiits. y suhre Z' "Oeu6,
Conflrindo nuestra informaen on 5 tstual"traina Nufie Nd
del pasado domingo aa dita el docta Vfizquez Resales y J. odriguez
Andreu, annistro de alubridad, en Iigo.le
un avin del Eirclo se trasladd a Reportn trabaJoi. antlparasitario i
Is capital .de Orient.t con e prop6- El doctor Raacl Caiv Fonseca. D .,.
sit de 51e pesonalmenteri ptrectori de anCampafia Antii arsitarii
aqUellsa region .los Intensos trbajos inform ial Director de alubridad
de sa.ne.mient r.alaquehian de Ile. doctor Luisis isasquesdurneis I
varse a cabo poiteriormente en today pasado smes, de abrll 97 jeiaturas lo
ta Isi:i Rscogsda de bauras,. medi- ales reportaron sus trabajos de la
samentosi, petiricidn, iani. cana- aiscampaies contra eliti pirasiioints- ,
Uzal6n en is .cludade.s, desinsectiza- ina. i sea, 28 mens del toItal de I12.
idn, viglanisda sbre las aguas y ios qIue estaban obhgads a report.
alirnents de consul e human---in- Enas noventa ,4 y siete jaraIis4,
uyendo 1t leche para cvittar el clan- se realizaron 17,697 seniciloas dilstrT
detinaJe-dlstribuidn gratis en can- bufdos ens la forma saigutente:
tidsdtes sufisenteis de setrinass is- Exismenes rsitolsiess de heros f-
orias, etc. AsI lo decla6 el Jefe d slecales: 14.535.
ia Sanidad durante la Conv Conenis n -4 Perons aiquiissaiUci trin.U
Jefie Locales de ia pruvincia que se miento: 3.162.

-, . "D^.,., .- -,c.,r.. -: .


VLitd el docor Andreuis. de spus. l., i,,., ', 4,- '
con el subsecretario, doctor Antono b ", 'r .'..' a 'rb ,.ll ?tc .' '

r en Nas, a ae. diailac Insqeta P ecar6utio pecido 6ctr r Andreuqu h
Mosi1 ii ideSialsbeidd. de ,. .
dIct or ie uspisa y 1. Csnaisw.Idi- dio a is
Fonoi s ciii, ds Ioiis de d1.i im. del dieri n
arci,. Ho spital Civil bi sdds cmPiprobarn l, ici' ludid


$.,,s,.~ni,,., Lsi. sisit'siiiisisigs- Sdisiig d Css is,- ,Saosdii~si
ii D nar.Ld rB-i, tal entedireio s iir i p- e C d eti Cana l a 1. i fi B i
ni dza o a t in Id elCo .I",re Cam c- a r d qI e
dz o raa a ne ee sde In., eqm pos 1de lWs r gA-
a E l doctor I adi Manuel R a. doa "L M "I a" h tt gi
isidEipi1 de u i n s bips p I- tis en Ila ,p, r n.i1.i higiinz.-
Instia eI tiel rtac6n det d .cor An- i delsdis p Stinc d Liieal d l an-e
dreu'. -d regocijoenI ias & poiad prer i
El docitoi Rman Jauma itermn d so I
sdidsii~issPi~ss~sl- s-isieisigqe aupiar sos iisi
e s dnm ediatam ente ed v ieu st a de l did.a m pa r e co e
n6 a, doctor Arturno era come Di- D, s. el e .nco me prop-
r .tor i del Sa t in .o e L ora". d qso .. .. jurs istl e p rO ysO ue
Csani.teriiridad iAe iiaen is- susr.r nvssapii o eprats. dis ,ss
iei eb r6 el h . ... Se a a Com is tsii id Fsou a .i .. s bsmsen ta riss id se m Oi d O
Sanilasroi Provincial doctor rons- e es ar cao esa yunan enasni I
s Ortega .quiire Flx anal... d d, i eps de i ctiudades y pobl .. l

nad C a y u ol ndeo r aCrr este SItb eRrtca lMtitrod
i. rdena Ac, e igid el gristo de o-e ia ..de ca.d. I snl
mendador enatenc 6n a sus lormi- aneri,me. od- e l ,.6 a a6 d
ssdidlsit~..is atirenssde, In ai. i55 A,,~~sds~ds ,i~sd
d.ba iall b.sla il rivia di ib t- a Sri de . u. hai hibi s.d ... .s 6,-.
da di ldad qi plis s ei. desa ,, Diciasa de aleis yr lad
Hizs us. diA,1 lP.i. iridoct aor rs on. d n A, on Missn,
J.5"~is~d Adin iiistr diiA', Asii.'gi, si".isii essi~i s
S~isubsid.d. ,istiis 4sis r Reiman"sAn" C i itiis .s, r IIIs rssi
dish, funcionario. que reaiiza lin t, osiqsis "i en ao5aya d Css
Ilbor irictl ti diitei Iisuiervi.- anCsquit.s ndis euods ieCAba
,n~n e ecva m allI I o O O s--djo .door A* -
aldn sasitaride di ,quc.ii aiegon. dreu- ms sIlar di pr...
A spsIIssisld1o h4, bin V "csorsadansonan sus -hgsri .d .1as. i-ds.
Martiijc. IsI di Ss1 brldad de di npra i dres.isensn to4 ornVCu-
Palmi SSorlsrs ....le, d .... sisa p disi.rIprr.sde a -isi vaiss a Eistssm in
isnalidad dsi dsincs OrO i iega m liess.re is,., "psi n-
tune onarin sann arin. exponiend. o n sasifrn en t p-" ar., In imsn.
t s. slmi s um ni is t-ds ctsuiles entedns i i essul
Pa" finlizr I c l do i acu de'd' nosfc nd~rr
I r n zr n e rcon _c s, ms utos. Proveyendo,
Ftiiiiso~is itisisdd Csoiii n ,5i1i ,iii,5 i-
Prantscifrtega,,i Ins agrjcs d encl d .ciae a 'seiparr4u'eIisII- au.
(ndosI.,ipriscnlsi xpssnio' muntydi
In t aiii niir s iM nh. Ent'eW, s p ayes dinde se Rs .
isdo utis q 5 e svcunpssirn in der s e i is. "i i de i ,i ip
ids si iiiiissiisis b ea,.., 5 ,.. ,4 sasi is
i e m s t Ins wig .s..... d. Pi-.....i. ,- ,,,i. i,
ehn d Cars. .fie --.'., ... -,.1 .-m .. basuras,
Conhn1usironayr a. eonesdot lm Haz e e~entan Varadera; In.-
ii CuI. e . .. s,,Ml- pidlimasa a Isapita! mssissn Gu-
di-, -... i ,., Ms- sobs, Tariii.,iuirbeiia. eti
diss Nac sai,. ddind,,dsosi I- 4 P In iar sltIo precsis ic Dr. Andria
rictd" aiir, tcri i e l i ?isnisiirio harS.i sunto estiAs u
,,. ,-,: ,sS.s ihsi o ifal.i.... ,is ipi ..............ii is, iip asd,
Par Is tardm ieiefectuI l iseslin tei,. mosquitos y mescasn i ieta tempo-
le.. dwisoi1.tis isi.lres, Manuel sad. di.play; lie,

Los industriales de'"iCa"' s

le dieron una comina a Zaydin

Tivo lugar la misuia en la escuela "San Lorenzo".
Reconocen su eficaz labor conoA M. de Comer cio
El doctor ssis ,n Zayln, ministroittud y dijo que ses enla ii uyi -
de Css-rls. iietrasiadn 1. eudad tisfeclho par 1-ioM i.Items di "Mi-
di Ciesiftss, os. ss ,siimpimetsi un5a nsiva" quse hasbin hecbosssiass-;
inslisidn, que i, h i rion isrinJo s sii testi de ius atisdades, parss itrtr
aii ises I istriaiesi y detasiiitis di deico iratulvri
squI s irmino iurefsin. pard 0sreier,-i iiraIt.birai
I un cfi din hnmn"Ve de re..nn-c &d d-ic
mi-,,it sPCbliis psr ia briiiaiie lebsi Es ie Ciuiini Libii ds Ctinsue-
Pqu vienei de itarroliandn en favsrde s id MEn.eiri da Cdmirs s, doctor
laeeonomia ru.ana.1 prp "tir .,igla j t rebd.o pr on
pque resentarIi il gunais demanl s mderosnlduriasbt di correligiona-
Io reaohada. can el Ministerio rinaj, q tmT-are"ir1 = ve, ut
qud regentia i i ns onorss ,p, i.s pri r s reitar
Acimpsabain at pisoicsir Zsydi: Ensi s ,teot bion.s ii datorLo iti
Ins represenianesiorai C imarii ps iodrisuis, Eriuse Cdefio,
Camaigdsy uiefios, Ceadirs Garis miesms~brd '1, ,-etusd Lisal y .i
AifIrdoValdes Ldpiz, ei doctor A- resiudenI 1 5.Ohrro 'Liberal
turn Dns Verona,siu seiretArloit:pur dit Centrsa SPar Armiando Boy-
sslor y nueiiro comipnfiero en el Pa ie. Zaydis tt Ii pilibrsi de
riodismo, iefior Eudaldo Gutldrri susi orreiigitionaris diciends que
PRua.sii m fls ,d1 esi psrto can ,el Gobiiern etfi si-
Ritibmdhiaiid isl Ii Pel i.,l bsrdissds i ss program raia.
Ei doctors Zaydin ia iulegada Ia I "Los lberiwsi desd. i psdie hoeess
Prle del Sur,i. urecsibida en I scS- hebho rw.- ., fidame..stiS i igo-
adel sdoi r Rolando Ferrer, destaisiud iii ii bia di.4 ,- ,i r-" main
.oda Ismncenisto dei Inlocalidad, .ant granjas iuz,* st,i 5.a .,s, rdo.
coma par nutridas representaciones Mim tc-m e go~r ,e. w
de sI n ose idin6mi ia. iD s iestel sugar di6 ur. i itL p.sdt e..,:.l .- a
me dirigleron lodesiat Centre deiDe. basei di ai niS4tralahaciun. lann. i
itiii.tes dsnde el rector de ComCse3i- e dii Pirtl Liberal Ley Ariea-
uiI obiei de un "buffet, is isugs uspsiI" sd is. pagos canvales
honor,siuy isat. f6 .bierito psi l ienI losientra, In dd Accidentei de
,2-isir Antonio M Vega. Seguld Trib.is p iinne. riiods Primer Mu-
ie el doctors ,lb,,in Ap.sii SSfinchs., nistro el qu i ba ai seceiaiiisi dii
u_6 dol.aps' br pn s ireier tan Traiaja el doctorEduard. Sufiriz Ri,
isimpliso higpea,, nobre de ilD de- ys-, ei'im susails legisiaiso-
ti.siiiass istranies icentrs siseis di ,siissliddi
ClsInfugs y su jurisdicei6n, entree ComercIio pids sconcursi is,
gisndols sn pliego contntivoi de is s61s ds lisi hlesn.n desidosa
demandassd, cisiiesi irispets de suIso nscubanos para poder cumplir sus,
derechosi istii e lmits del derecho obras ya en, march,
de Ioid-mbs, considerindosqsii- Coisds en i Escueii Sn Lorinsi"
iA de orgniids niecinsi y Oranzada parInamacenistss
politicoes i ,a nicesdi d biisd ca y s t,u,,.,t,. ,. i.., ,,.,, -
principal manifesliacin de acivld --I.:, ,. -.'.,.
Ron Is come"'ilantes detalhst.s; ie- comida Si 1miniLtrs de Comercio, doc-
tudis de In anorsaUiaidi d que suisrn itr Radni Zsydin de i,0 cubiertos.
isi piosicomerciasi Pistervn-sii. A hombri di is., oriniadores de
cInni gI idravieiproblema del clan- este acie. habd6 el doctor Rolando
destinaje y am nips A pariiculare. i Ferrer. Sigusile en t rno el preis -
eicitera. dinte de I4 Camara i-Comercii de
El doctor 1amdn Zydin, deapAsd In P- sIg _cl ior 5.s 55,si..
di a iradeir- ei hsmenje 55 .e dIez ,.5,," "- ` ui-r ;oF n. ,e.
r,cii, 'pro. mctJi6.losi diripentesi del d. P., .
Cent-i d i Deastai estu, iaridste.iIri di.- Am- i F,.i s' .
.idaenti.si demandas p:a!0dasn ,ld11 J: ., .U S4 .:a 1
pnset"I, s mslism, P is sod dcids ili4,.,ij *4.L.:iG..
.n reie lo q....i .ino .s... liad s aisZisis Subs 44 d-actrera el
e ii en sUhimo P5ati1iacer ito p hoisnaje q ri sbusJ .g irssonasy
apetec,,'ncis Jst l aqu~e 61 W% djo qua oa n Saltgo ex raordina-
smi~iinstrsigs di isi 5omeipnt rio haber c impartido hay is Clen-
Aiti ea ell Cainoi Choag Wis ueos-s, tan sinsere uhomenale i haber
Tambldn in el Canino Chanai Wi resibtdo is. petetosns. se divesrsa
1. tributaroas afri haeuiji ii do asociaetonesinecesitidas de que se lea
tor Zaydin. eitando el oarecisilenti haga Justilta. Agreg6 el rfesrcei
del ainismo a cargoA del priidentis i- anoe concebla uns Misnt1 deiC-
c sal i eoriRoi Laed. HbHablaron iertia sencerrado enI as.cu.tropare4
tambidn ist siiores dlixi P Gsrcla, Roa- di, di t u ga.ioinei psir er dds, di4
lando Chao y Rolanhi= Fesrei dte liaba di eaijicts I e MInstrioa de
president di ihonor de li Coionia Csmeciia i alleye para qpe usea .,
hinia. Asia aeguido eI Mititotsd orientador di Ia esndnoia. Sabre I&a
Comercio deJ6 constancia de su gra revista econmic.a del Mnisiterio de
titud y dijo .queoJalia cuandoasbisn
dosaraii Msiiterii pddleia tsne Corirsio, expres dqusciisse-
ca sasids di iia1ir oto asctriia de ssuchs utilidad parsi isico-
in esta insttiis6n,. Terrin6 dcien.im-rclantes y ]am finanzas cubanas.
ds quei el hino era iun ub-1n iii.a. iiis-,.e i
pue i touhes di iests asii,,: :..- R'I, ,,,,.,. .n r.h ,. i 15
csisisiaibiai. jsi lo ii i- i ps~iissss is
.ier.n ou aagre en el a.,- & .,.' n, :l .1, ,,
nueatra epopeya libertarla, ca el pinclo y abaslecinalento, sAnn
E" 1.play "Mi1er-a" i ieefute, mtssad, de valoresY p I
At doctor Zydln,.trnishsitro di PCo.p piidad l,,ds.i di it qs
mercisa tambid iu t, r.i.dotro d s d q
acao oni d. pli Minervadi.a ui estii'iredaetando ya el reghamen-
tOrm!nns siina,,easii, oigssizads pir to. Parae I s,(.va legislature, mani-
r. directive de I misima enpcuyoiet6quin py un
nombr. ii smaupacfier Eudaidos ,--.. I isbiimis iioson. nue.
tIliresiPaul. ofreci6 el act.s"i bresIa connma popular. Y
igu 'do habl6 el mini stro doctor Za f, ,.. ion s aludn cordial Para
dn mar& diJaaconstnciaaeii de su a, a,-i ija socsldadeseisenfuegueris.


El inspectorado La ~ d I td~ Din ijild iharla en I..


El inspectorado La inauguracion de la temporadai,...ar.. fie Conser.in elPiden que se deje_ sin efecto
da imetrasde' el Balneari Unverstar Dr Rdriguez Aar el precepto de ]a millonesima
en l .l *ri ve sir JoE, RodriG, ,1ul!z 'W- ha I' e P

s" s. r 5f Come-i: 1 ,. .a anunda cs. -I
Se ha prelirado para Olit in ,rogratia artistic t*s ,,N.... .ss soo, J- Rsoslo P. e I ,s-sia t Millor Im tn ,ll t uslth iprara el antiento de
Expresa au gratitude als deportivo. Un e,,,ptenotiierador ,de F.,lia MarticniIs leci si1ho ,, ni.P sluniusl, i hI,3, I al..i...... 1.. lRacla a . ta....relI. efectivo
,,anto Torofas dp Villand-i ,,lb.P ,
Ejecutivo y el Congreso Seri Inaugulrsd5 In eminridas d .v ., "c ,'. en eIsII ..... n de
.- C ~ic s Sid '-1... .. ...
Us,~~ ils-d. de d' l.dc I.* an~,,isi~. asI 5,,p.s~a,, .. .S s,
.resss, dei e I e". ... r m '.5- r .. ...d
Cails Pris SoS ar .. ,,- -51aJ--s-s-s-IC '" ,"'-r,
Gobierno,' doctorF1-1... . .L . ..-r ..-" F ,w M ... .. . . .. . eIN e ds or ro, R dr...... Ahar- . ... .. : ile t rn s c't a r
ns aises E d .an1.. .i r.- .i .. . i, s-rs I..........- e a rinns ei
tante .a 1.a4Ca ,. .-.`,n. . .1 .,.i: ,- ''- ,I . n ai. ,I-re ,I ,.1b lr ? e g rl :r n d, 1.
Hernii dez di ,d 6. -, -.....--. 1-" I s' ....i..i ....i, .y. .5d 5 h, S 5, .s d d d I e
mAxima iipropul.,,a:. .end.d d,'.I ... n' p 'nl .e, qoe debe,,- s r drectamente
de r utiui r su: ... .. ... '. rl.ind b i ,,I L- e hd( q qe ,ha 1 h h ,& l anLea-
diso rs dis .ena,, .-....1.' ..-. I.. ,-d s u repr, IS 5 5 '. M strs- se
dss sls- 555 dS w,.s, ivFss-i s ..ss. ..s 1.q.s1. ..ss-,,11 s'ips-ssui
que heileron re1p.1. ,- .,t .5T.- ,,s pr.- .-, .: -- en so-5completehde m b iaci ...adqu- ', g s puede o
cisai ei s siya i l ..i ,, ..- m......,laIC s-.s..-. ..bado, numeroside imisde reeve In apot la d, .a' mate ale ,A,,r, hadclaad
de, ta aiprosacs.-.i- ....i ..Idra hi"s., ."-d agers],,ManluMl-lo1.-.1oci,.hdc lede
vi ne a hi cer. -1,,.' L hn s s.efioh de superaci in s, I F ,-i dis-l--..I., -s l tl1 !0s0 00 n es -r is . ..pre ando
........ b s .. t. s.-i.. .... ... . ........":c ,. .. ... Murin ha a 5-' F ... ..... nss,,j iiis,,p eq isels, Se{ ,t .s :.s ...... isssi, s d su . ....

0s s,., I., 'u ,
Lan ls y aldo,.,.. . ,:ln . : pe de sup d, i .. .. .. ...sIs. d I,, t' ,sbl del ai c al G-
clue se encuen e f-.- :i. :.- ...... . a-1u-u u h .ttt. ,e j d ab,e d'e ina4efee
.. p q "sp ,Pp S',t"us, 1 Gs


-imo una Sulec de Prime ohbrs irs, s sasd-r, -...... -5555Ss .... dsssss ten elabrad unai pro hsorre spnnd s s t. Ips-'.d...a d se-. ....- a 55 5.pl, ia ds-psi c nn
11 .- .-.V .wr La u,'ini-d~d.itaotel ai~,.doctor Pr So-q ns que s I-,, i-" i sii 5 ,,i pisco deii ley~ ps andn de, -t. a Su pipa,-u s- IS h,,e d,.u, b ,, shr .a di i-iqu
car 5,pr acrepee~ su sa. auo 5 ds eteal 'nveida ai .a .. n5, a ra.5 ud a]n . a l r~aard d
t i y b S hd mbindo sd ,shrmos -I rr y er d e -e;aad p," l-pH,
us op Pru-vdis rs i 0s isssiiissasis 1 r -in 0 i r'S.aS-SS ,, ssss S~s.i~s.i
ehsh aiiss its .lsssis, sssrss!sl, s.q.. Ss'sS I. ,.5''.- s S 5I~~
5,, 55,155 s d,,ssiu~ S~.i 555 5i pi 5.5 5~55 ls 5555 ip., ripsss. s
iu ar.ssii tossmi Ss 5s APslt sS,5,Iis s psnl s -.,. ,.. us, Is s dius
sdisu i s .-iM sbi,5 s .r 5 tiss 511 ihssassassss.s1S, I-s 5si s l usisIss p ssslsi
usid~isi~s~sii-iP. d'. M -..a"".si~ps,,ssd~s~s s~~p~~s~su~ihs., -- 1 ~iss5i5~iis
C.-I T I .ih isi iiiiis i sss sdoss siii idissdulsb,,, i- ..ssi,,SSs,-s is-s .-, ,-I i isi dssss lils
,c.4ssss i shis i 1 ss-hs~d StS u, ss~ ss S iiis~iiiisi s~i di 51 S,, sd s~sisss Is p.. ss, Hsau ,s. p 'I.,l'5Is m'-


Elegancia Sin Par


con Sentido Moderno de la Comodidad


.WINDSORJ9


.cS~


Ijs..,4 .1


i-

., J: ,


V .-

: ,ii

i^' J.


Los que gustan de un apaciblepaseo. rodeados de lujo y de
confort .qui tienen la supreme ._legancia:
Chrysler WINDSOR -i.. ca n tido moderno d Ie la comodidad.
En todos sus detalles, la mas'lejnrada oribntacidn functional
se cormbid'axcon la distinci6h sefierial que caracteriza al
Chrysler Windsor, para proporcionarle a usted un verdadero
placer al poseerlo y a l condicirlo.
El Chrysler WINDSOR 951 ea d. taido del maravilloso
Fluid-Matic Drive. i
?.- "


Miembro Vitalicio de la Alta Sociedad


Elpim rautm *.ian o c m i utm tc


Jueves, 31 de Mayo de 1951


-r


*e;


DIARIO DE LA MARINA.-Jueves, 31 de Mayo de 1951


Economia y Finanzas


1 Economic ,
SPer Remits Gu

-Cubs ec424244
A xeet must. t cuyo naa-
L bre encabez4 elias 11nea1 la
site direction de Is cual mate a
e.... del senior Jt1ln R Suris. di-
rector adminntrador, y de Ins se.
25or94 j. 31 AI -rez Aee1edo, 01 -
rector emonomtco y f A nanero Jo-
82 .Bermudez Go8331. director de
84tadi3ti2s 3y sub8dmini5ti dr J
d. D. TeJed.. te3c,,3 .a0u3c18r .
industrial. S. Lapew del Castilla.
tras1porte Y 5rmun9e4c.n64 -. Lui4
0. Mrenoas. mercados "zucareros
Lu 065mez Wang0emert, p.1litie
International. y A1.3121 F 1929.
personas Indus con una rep utaclon
ya h4h10. y un nom5bre leg1tima-
monte onquistado en 'us respecti-
988 lunclon44 y ospec3 ilk hdddes, ha
dedilcado u~ni edicidn mtensu i muy
notable, elagantementes preseLinda,
to eorrespondlente .t Proxima ps-
gado mes de abril, vol. )LX"VI No.
301. 1: conmemorar el vig~slmo
quino sniversario de I& aparici6n
do su primer numero.
Media "alo de rid, uaaa ..tu
I. del editorial que apare aI re.-
A. del numero especial canosn:--
rativo, ej un lapse de Airp bis-
tante largo. durante el Zua. Cba:.
Keeruielea y Finauncier= h. reall.
zo.ad un. lakbor Inome "" y Air
.rien tn at ser. lel dr I. ere-
anoral. cub.... our air. pued- e-
htieiarse. am exageracmna Insplra-
dol per Is ourustad a el compafie-
ri~mou, do un valor Y una ealidati
Insuperable; en nucatro pails. y en
Cualtluts otto, consciente do suz
vital" in'from mater Asles y ran.
raise Asi In hace constar, de un.
miners sabrax, el director sefinr
Suris, an uns substancios resena
titulada "Nuestros 25 aries". La lec-
lure de ese sumario hist~irten ha.
destaeado ante mis alas Ins no,-
brea de do' amigos muy quer,-
nine y muy HpeldS AenrA S.
Brndt, expert yerdaderamente tal
en cuestiones azucareras, a qu.en
a cu di muchas veces en busca de
inform acidn que obluve siempre
de la meanera mas ampha, cordial
3" ten erosa. u se,-_o 'Cuban SIA-
gar Events' -r una ins-tPlble
Ruia en Washington. de I93 ,
1 939. El nero anmigo. -e llama L,,,,
V. de Abad, "eeononnusta de talla
camplet I". In llama el director Su-
ris. y en cfecto, desde el comien-
zo del Gobierno de 1.aocupacion
milhtar de Cqiba per los Esstad.s
Unidos en I" dO enern de 199. hns-
to el dAil de su fallecinmiento en su
residence del Malecdn. donde In
visited muchas veces, Abed estudi6
euelosament enuestrog problems
econ6mieos, ewcrlbi6 sabre ellos ar-
tieulos, ensayoas y librom, documcn-
,tadoz Ilempre con smplia infor-
mad16n etatndlstlea, diaSr~mns-"y
oiroa mitodos do divulgacidn. do-
jando,. coma serials a) actual dtrlc-
tar de "Cuba Ee06on loie y rinan-
clera", waliosisimax contribuclone.
a nuestrk bibilografl econdmicA.
Un terrer hombre, pirdids much
roi. reclnte y no meona lamenta-
ble, r.el I laborioose y enimpetenti,
director que fuO. de Is, revkstn, Mi-
gluel Gonzalez Rodriguez, fallecido
,en noviembre del pinsadn aria de
t 050. A Is. Ire p rsnalditd-s


y Finanzas ISe ha registradoi
Sm .inci'anzas 'I tejidosbritinicos

ce y financiers.
...........ndo .g s,....t.... es Bajo la prosuai6n, de
.. .b . eq u ip o s Id e l lev ia i6 n ,
X'". 3e1reqoJose Ortega y Qu s-
tons y M, Wiliam M Whtnrr.- en los 6llinios .esaes
da13res qu1 7uernntie e I pubhi-
e-,r. NEW YORK. my.y2A. Pnr.1 e hlsl
dh,-ireeto do LuMendoza y Comsp.-
ter-lamente. par& leer en una, po- Iequ do Ide !e. 6n u, 30 parerlin
.s hoa, l,0ode el 9 onten .d del n-a. to m onet que el promedi.o inh l6
lu I inoso numlel' onmemorativn del primer trle3tre. L a production
de 'Cuba Econ6niea y Finanlel- do receptore- de radios ba2o un 5
Spe r, to h e rev s da d co n do p a r Aien o d el p r im e r 3rim e l, Ar .
Len-mento, ast COnne lax numer'tisn La Asociaibn Ni-ional de Ailentes
cuadros estadisticos clue hacen oc I- to lve~syurgt6 1Ce.reiC o .r or
,:Ie numero uin. -ahosillma Ifuen defensa una cliusula ardernado a
do de eons It. E... 3 .... Ia. e tjrw,1. Ade Ii.. ee I..
1 c, l , .. .:. ..........prael.... p ..autom ,e,
Ilas c3I1&As extraordinarias 1awra-
bles, de nuostr944 ltutc27 n8e3one- Han ter.infado la zafra
mica de do. o tresalosariestslL par.
63 1. 4sei2292842no 3185
I'. Pero ....4,1 1 ...., pu6d 136 ingenios en varias
sustraer e de h mpre$1bn de cef-r
t :3 !Rtos 1 ue :6cusa un estad4 do zonas de ]a Repfiblca
cOSas su mamente peligro~o, suscep-
tb l d eo e o nd u c l c1 l ts tr ol e d e s. H a s t a l a3 f e c-2 a t 9 tr m i n a do t 1
atrsa. a n so d pt a afr9 139 26ingenio enI Rep6blic.,
atrsas ,deprevinionsdoptodan 3 0ep seg1n iosnformes, de Luis Mendoza
med0. s de 3 4 p si d91 7od e43e3- I 1pa. i ia. Los ultimos2 en re7 ortar
t-\'dad no \sell, j efinlar. per el -esed~e us elie'ldades son ]as si-
in ansunjqde soIms., xgr-ave gul-ltc.
pe3gron 0De4 9371 2 795 r1e. u- .. ,.- .'. .... . u
09331. p314213121I's 4si 2711
do han7 altado de 20 oulhn- I IIIr.1 ',2,.
-p ,, an
It p,. r .rn d 1937a 9 ,., ' ..
rollone" 59 m"" L 3Ipesos-9v, en 2 ua ,' I .. Cant
period 4e 1251. 9d11I.Un.Itn In-o3 .. '
eerta m enter. Nuestra. ep.- rt.,!ns
han p 3sado de 311853mullone1 4 de pe-
..I1937.a442 mil.... "18950
'on tendencla a2rnayorau etp.
rIio e. euro,iimr: 'No produce despu
trs 3mportacones han 2ub0d6 do
.2. .ll........937 -.515. 3 o r o elt
nes de peso: en 11950. Cre'mlient s
9abulososl odes. obreros el tab
Pero cuando en el cuadro estaol~-
s :099,no3131.. 1 r-t
ede pag.tn. 33 de Ia r Nuevas aclaraciories ha for:
se no3s 1 41e 41l or det0411ddo esta plaza, senior Cifuente
"Ie nusra tpralnperart-eu-
los, nos soncontram. 7 conque en Nuevas aclaraciones hun side for-p
1950 Ilt ucr y otros, der-l~aos -ul.das par elI senor Ramdn Cifuen- c
de I cah" han ctert. ml1embr13destacado de In "Aso.-
de~ ~ ~~~~~d tacra a prtd l8 3cac nyeabr eant E xportadiort-
pe '.I.l del .anto total de I. deTabcos', en relacidn a manifests.g
h~ml -ddafue.; I cLones hechas per taos o ois or s,de
qu e hoe I n Id uea I o q e la cuota de tabaco herho a -
hao q-e t -usa'az a 4e "14U73 qtha destinado a[ cosume ta nc otkmal
p r .. ....to; las piedr.l...11- na y ,f. ,,', s. l-,,,q ,,L :,,
nera1 s. 193 p pr c4Inero; os p 4- p, .. .
d .... e ...... h ewe 115 p ....r ,'; t'.d ,;m ",d
I.: y la. 3scel.nea 13212 3par e ent. gs3st d3a de erslos in et del iueva]o a h
Ins131931ta311e1131a19o991de0nu4ts 31t93,1,"d itn. 99 9,391 tab-,231 h,. d

De lo rstnts am s e ue herho estas declaralciones paia vjtar
ira exportle1an, inguno lieg.a torccldas interpreted &ones alrededor de
I P.r aclento de 6sta Nos haltanos, tan debatida cuestidn:h
par n an.,excluwaivmente a re-red 'Ts totalmente false m..
del a7LI .I.yea rn. t" do e tod he m oes pronunciamiento cque :..=,. .
monhldo, 0mclus o p s .,sts os pequeio..s fabr ,,1 .e. '4I
nacionalvs, al[ 'e delo lgreo undos a ero Ieem~ntw'd ebr'e'ros'
del azuear. It e v lort.t]ldel e- d e,.,,r I ,niza~dos,, y recll"mnte I.
tim dodo potacons t flit a u a agmntactln sdlida en
md o .a 64 2e 3laeport d111n(i. eIon ue b .. b ar aerto oobliga 4 pro.
tie una lecha tan ...reana come I& mercadne national lantnzamrdde to. toile.
d e 930 ,s 1.olo e trite a 1os 31tr 011 l 0am iles de 141r3r 13 0 u1 1 1
167 millones de pesos de oxporta- ..in. deotouche quns abin
c9on 1, ld 9 d ed19 475,,, 0m 4 31pr.- 14 In eIntlAr or 31294quicea el0 c
d",du e ia uest n'.d
ducrt un ctas::fe gul oper L. reahdad e, q", nl ",is onsanid
:3 49r1 a sedpr o193, o 43 ear 1e rou9 ir 9 41931031099 04
3193 114.9111334,9341110"1.,do3Iu'9t d35,391 4,al aztucar 10representab n71 ar arr ods ontc ntes cmesn:l
tiepi d 9nue2tru3 e nta11I341 1 ue ,l3 1 ua 9 3 c9 1 14 r .Ieer .-n n :I -
5tbac6 seguiIM, 2110 4 al r 1 t9, 9 lr1"' I .9 390494, omina9l 1yhat, 4qu43 lo1d..,s
ls li en o on296 Par cefeito lo. Ulbri-le"n beneicarias de ellaI
y narnse ris \alsproducn s cn" hagan u_ us. pleno 1de aI. s n
A.,0d1dr Irnurrin ,frias. endo]as cuotde 16 d
dn 3 sabr4 e3lan1ne0,terra 13 r 1 '12 p3 r v U 8 31112emas mee ,nios, 9 intrans.2
In ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r yrd te sashes frbe ;pel- I-lostaba'quer.. qua,


"% resuelve ea"un vuelo"sus problems de producci6n

Las m. quinas parades much ti9mpo "roban" utilidadea. Cad
hora qu4 la m4quina pierde, s hora peridid* pra slampre.
El 8i7tem2 de Remington Rand, Control Kardex, facility la
pouta de producci6n y contribuy 1al mejor-funcionammianto
de au fbrica o taller.
ISPONIllLAi Otl S 3 Sa3ber sactamente el tiempo diponibl. de cad. m4quin*
lAQUI AS 2sgnifieca mn2 complete capscidad da pr6ducci6n, mayor42
utilidades. El Control Visible Kardx I&H llave d6 aodo IsM
dat evenciale rieforants 2 l miquinas.
CANTIrOAD O fTAIAJO El Control Visible Kardex M.isla ripida y clarunente Ia
situaci6on de trabojo de ead* miqluin, podido. que comprende.
cad& lots, facha d6 comienmo y'fin do cda d tr.bajo. Do a
conocer let existenciss disponibles y lai nec6ari2 pae.I la
producci6n.
El Control Visible Krde x s ofrc. u n sumario grifico indi-
cindole lo que hay que tender, d6nde y cu2ndo. Lo, d.to

5 12indican lo que se 6 4 ecesit sen cuslquier moment.
efendieles van marcadol en colon*, dertacan diutintamente


Hay un Sistema Kardex para su00goci0o. Remington Rand
con su "know-how" garantiza pirfecta adaptabilidad
^ Cualqi92 2u.42 21. lu n2oc7.. 4 .. d26r 2. b. fidr..1con co 1. 70
caflr d. *xpdrioee' do R.kn;_ Rand -.1 el an61ki y wlucM.n de
KARDEX fod. el do preblem2 do n2oc2i2. E26 u p9obl7ma ril2oconado
'Archi do d Control con 124nter22, Pr96uci6, 314Co82rm5,, 2C2mpra., C-14b4l3da3J a
VisiblW, Comp.et.mlnt .. t ntolo-los dcnkm do Rraingtoln Rand formular6n un slltoma Kardex
v.6.1t-i. cory on-.6. que responda a sui nocezidadot.

4CHID5U-G 44, gbf,.4 2 d, 2 5 2 s 0 47 4 2
X,;o."':;.; .1! c u y a -S a w
........ .. 16........ .S.4

%,31,42.., ..,'.3.,. -i-.
e ~ ~ ~ e1dn roj16 IDA..n [


ri ,-- --..r,...
842... COM9PA.4 _
- --.,.,4--- ,- -- -


una distribuci6n irregular de los Actu6 ayer el Sortearon ayer $1.185,000 de los

Sante la falta de materials primas mercado local onos de la D. P blica 1950-80
anelfladmta pi muy inactive -
P- reocupacion en los Resultaron agraciados $666,000. de bonos que
JMactiva la Bolsa suministros de lana Debido al cierre de la estaban en circulaci6n y $519,000 en carter
. ol.n 6de ValoremdeLa 6 fines de este aio Balsa de valores de N.Y. E cumphmlento de det.rminacl3 en un 9lob0. qu4 determin3b1 n 7
Hall..o 72 4. 444tn de0 13. El clca "tale7 n t 4 11 ,7'7 1 e1 743149313.440 4 3124n9u031 y n 19 d 9l37ai 9 8I2R
Cabanen m ses'iMn"d!e er. -" nesrt de la Icy queod ,auto Izdacancer- gavetax qt;e tonenlan I ta rjetu de
c omn 3 e14479 dol er 37 1d o 31243104631resu1tado delS i 2tema adup-31 r lnet dd d pe e f e d el 3 Itmoemprtio 5 hectc1 3 1 71b0o es etld y -n0 e n.
aleready de11931ores de New Jilin pad r I Pasr,1- r a3bols a dde 93r pe2de New 4l'ork. se dn omlnid., y i 431245,7d79 tn5,3 0n 43e4


.;meno dea dA,-^ r. iE 't it tr- n .ho,.Rbns o aro gve u
933York. 8 &I eenn emora e edavel acc 3niionea ido r, ll8 .. I en ln a4ie4II d e el B nc 9o7 's9r4t6 3 03" 6e4 3
"Di08 6,d Re rd' ci6nli". do6 .. 1 05.an9 Breafi14 -l;eI s en yer, p2 r 43 onmemora38 dn del "Dic 313.3 .99 14 2 Cuba.1950-1980" y cuyopr 4ondo. Ua n 4t o2 vez extraidas2 1 37il 3cient.
.e OrgnoS oco"sl 31. 1.- 7464441r32, 31e Re. rdaian" 1. 5o432 6e 8 i. .- ade 4dest1n3d124. 7 3195l,7C32 3ir1 4 de F- hen y11a34e42744 31.r I de 6rdiver.
Bonos amortizados b31t9ies7--, el comer. hid.6-6min3 192 sidD 0'- 3443824 edeenov 275474n312 r.gnto Non. 314312 2l rel43aeon 4as 9 3veta2, fueron34olo2ada1 enl
pi t en te unvtln tn 1e egmr. doc lli, nn, ayer se ctuei nin grme ac Dento de patlsr, a, nd. y ardenmi el ..o de asnume-
--BaJil l rental dn del gert- Is c sra de omercno un . a transl ,ine mporncl. Io re gie t n e obras d bical de maquinasloperadoren pla upel uoi-
3u1a"9e75 ".4nel ntStr43al e 438764 A medid 44 .u n 9e 4 531496444443224 4 en 4 7 6t 3 31 o te o 9e1o3 9bna9l9i doe s pA r 1u 1 3 1 de ca3d 1 bon1. L. labor realized.
adoel y 'u'r de pzrahslmssm de cionto veinte millonem de re 6sdld una Part y media, pue
Cuba",r e fecl u ye t e rnE man udo n uorm lm r e cieron de -tr h'aormortao pub terc n e person d mt'qu1na=, con ]
sorte de 1.l18. bonon d o t de I code cads l nuistr m lisule hber U. o-r drs' inr. iran. 5 ~ In u I t; 1. 1 d q
....., de 1."Deu d Public .. .. od e de Intense. .. .dd en I., Los preclo s de IR.. .. is1 ....del dul -cill tenu t e.1 an e. n s dn ta n de 1Im. ..h reme R af .e
,de 6 Cuba 195n-1 5.,Cun e I.uomp4lexesy1vens#.als,3 1que4sguen3 uni 31Estdo cubano y de ep1rea.i de er- qu.aron en cartera5 mt ones. en Dalmas .aub erelr .nc oan 3
eio c rnS p gd asesll 30 de m e n s de ca lm s PP r t al m otivo, r. o vicl Hpollac'B d' l lasn powder delBA gent e F iscal. represents. ci ona i y de o iou o n ario s" f
reaserin adcos el O de se experentdo mayor actividad e d Strl i o e B no Nmcional de J.ba. Arnaldo Izquierdo Ncohi V reole.
04Cb.39-unt 10 144bor 8.I rues dpue.tu 470e9 *9. m9419454 44Pcpe- en o Itran3scursa1de19 31se l6n,3bas En el orteodlverificadon ayer. e Julio 24Romen 0ch59Jos 6 e a,1 iN..n
rb el 2 en q9 n 2 6oanunel i, 7 5,evo pro 3r1m et 9erre del mede an 64 4 1do local. g~ n 31 convocatoria llbrada, en cum95 3.re-gn rapodlt l 6 deze dltrmino 2l a1ta-
Mercados cerrados seMn abrl.dExlIe el pr pIt .-de re limiento de2In1 preeptuado perlI8re7 i mpuesta.
-u4t3 14lment 2n3" 31764 4373n3 d eey, fueron amortiza26on4 1,1859 bona,4 8 primers gvlsee nL
dde 1> peoscds conpies qut h. tacen u ne o clu n 'm ero G7 y elo n-
-En lIotEstadts Unid. z ut. u- trea S r parte ]as J e o bey Bl D l t t d eel 0 D eonor l o ero de bonos tortedoM y q ue e -n
vieron6 m yer cerrados lo1 PredomBna en minEAeH ;ndustri. el de:. Or L ABANA 6 ,ue23 n321 2131, 424 043-4 49 I 2419 926 7emn 37
er2andoma de Azuc3 ar, Valo- .446 d plear ontoreaouci6n, qued' cd-N .. OFI IAL 70 enr on ene75 94 ren1317,32o s, 1 en r 1n re d 'C3 3 ,e 4 -4
r4, 32Gr9no, etc., 23 3144,e4 6 9e t6o4 nto de v64 918 3 dmirab!e-2 OTIZA ION
r a r s e e n d ac h n a cl ian e i M e y e vile r ? I oi _ir p dio d o d e e n y o. 50 m illo n e s e n C a rte r. e in P C -.e r bo u hc n n ta l
moral Daya Dri a do c e, tanp'genera].,% h' b'da p ut DE M h der del B nco National d!eC de. ,1e9 b onesd e c o b orteldoz.
6 m27la64l y R o r ".en 34muc $5,9 -9.02.6 9326 1E 3329tand 1 presented et note31d1 e4 2 gn l3os b canes en carte que9 2 ue-
d n". ,,Ltj expartluleries de hnaao dWy te- CCnp, Cvend capital- AQu did fe de dicho acre "or n orteaidon, y que calmban en po l-
e de aaodCn en 5 y 10 B tn y O % doctor Alfredo CastellanosrSerra.el ler del Agente Fisnaes (Ban o Naelo-
Ferias britinicas 322315 god6n en e317444130902312 9944 3y 4317ga49728ku- .411Oit a R C1742 1,71434,,
31d 951 m *49077 12 0. I402 4 "1n__ --.-,d S3 1,c 2' 42 c0 41do3tor 1Jorge'Ruiz2 Cerda. e sub erele- a p e3 Cuba)I a ser mortizado ls, e
F er cias b r ltluliy ca l ei 1 1- dLsmin yer.I Cann1 9o06,r'- "b L b 1r a de Hacienda. en represent tion oWeu, disposicio n de l Co.,lir 6n
,!,, CaCmbep de% Coercloub m ie n n a.t oe e I ,: :,rin R ,ne, n S 13 Its de ~ aquel Ministeriosel geueron J-1 I..Jon elos m n omrat pe intoero de tlom
de Repo leade palen..II ,-, 7.1 031 44o9 1931573113111031 9,'p 1 1' l Menra lnde7 aMennde n rndez- n- co 314rea i de$519n all
han reclbidc aa rmu. canes corto, Sin embati ,u, ',s despachon 11, D 19dedsma77ps.insc- eo bnds ua (D o r Eo epbla d Cbltl aln e Iamlo e o e IaNpss Tnoetacniadcm o
hh meedel ar (r fueronn dperiores a gs, 195, D lDE.) cindl seno toeo del ce- TEGUCIGALa de los Bone
0'r2 l. ex0 4, 3 154 ,-r a s '1 br y' 17 fic6rin esd Cubai O4. 1 reId- ,m t dep The Trust Company cru acln, 4seran a 7nnortidos el 3 1,1
en G L, nr o1ni y I n. e P 1950 r. de 5I u.y > 0. .nqm.lm iCct.er n 1 p, o b yl nrpres3n n0t ac1 n de llos 30 e juntv. o plandoe come e olo ns-.
moses final.. d e ete siAo.. De1 pu1 | "'de dol ieow den g m cion-- 1 m COtd ne t ued ormaneldl"Trus- tural [Is interest n devengdostb e nde r


3?* "S^"1422?.1 ? 14.344814 4314' I193121'l2lr3tnl. pra 3,13. 4 ont 3veg 4nIm ito97423 100 0 k411,3-244431 de nuevu c19 -
^S^S ^ S~~~i?. Stef en~re ruvo preai ceS,' Ij..'e do tee-i-Cop v ~d e - emixi de home (clddel Es. bone qera.E o~l o de l fttaban an c
trrnteS en nos pre1o? des algod^n, 3e 1a ttan Aun 1 5-191? 34 -- tcdo eubano: de los sefirem Jose M cu I acodn.
Inosta e dll deal on lap-0 4.Sell -I r .d 1 Berrim, yerente del Banco Nnclonal gu el procedimient me-
de Cuba e-Agente F r de l 6 c o un S ea d en e p
5,4248y4no523le831442448031 . 04hpem que Implica ta1nt ,13344 bomld .22522222 ^ U 14S14 24"342577114418172 0347 275,31492243441
ii ~nccite Cln d u r;. coma Co el qutoreal, 111- M 4 ub rete d pr op bno y de o can e neban al clu ,
enr iamshmd ife adm d 94" .4 ,
o d6 A h Int recloroB8n7n T9rpto24 de1 7 .44av1 Vit3 rad.t 241413 2edepartren tr 43ban en e 4 orteo ,0 0 0om de 5l
2 a 1go 9n 6 "imoun,47313110 269 7tr i ,3or1torjada1 4 1944-9 64 31202 -312443 317242 6l 4 tlui del anteriorm ente 4 d eter31 ab 4 9 ,
r mo d e c n:sOdi .BO.. ......e. d ...... ... del palor, do me, In r t. edtrmnb
d44 27.9inH ,,25- docor. V 44 ntin3r ...a,aturpits .Irps" nroD~ al 100ti.0000.0 de- SAl AS ODO LO IC.EVESd. SAdel Banco LOS noerm u ell.d, o
)aco meca ri zado t tsds. .............. ... 1 419, y d G r a 49 fepri4.7l 7 n431 -.de I Igvet9a2r
diner94 9vertdas 9319 7312 3194623170944 9e 1 o, 139e21 1 314111' 64302318319 od Va54 9 re I ca de 2 ydexpulsel no3 mero de tsrJe-
matternas prim"s u spodeor &Hvan, Electric IDebentu- `' I d
sa rmn.1rest5,0 1927-1951 97439. TrustCa of Cuba, me proceed to a la tas 9o bn 4u rn 94r7ead 1.
dindioa de baJa....el nivel de los M....d,de AebtnlY tC-r- celebractdn d .................. tu or, l-impr6 .... rem-gid.enCirca..
mulado el industrial de ppres"".i'Per otrapatit," s etiner' na 1919-104.9e "P. -- Vto.4 lgren el ened1ficalnde2 d a d3Am1rgura3924,5,cu03.14n2H rJ l 7ropied.-
CA, sore el noevi) SistenlacI
saen 0.situ7 cin e r h me en P2peler'erie b "" 1qu2. T u tiene rrend'do el Sano PdeL In. mor de 7, o4t 9 e 72314
es, sob e el n evo sitema e mundono parce pu.,ble T... 5 Nacio~naI de Cuba. coma anexo a sw reJd lsboo dio~ado,
-un*6'J'p1_'e~p,'c'% L7pagados Ions msmos er d a 3de Ju-
rra i. u anfl. Cprballln , T. ,D. C DOS e o nan ,o
b 4 ee9 de93 laz2 3a ]oreAs, unque 5probblemente r,3 to u mpr.:,:,s ," n L 2T TT n
2d1aiza7on7, 11431 cd1u24ORE3N8.r 4e .r.......,. ".... ..A .... 34l C7l ... ..37 i..........31212231 34 04 094 a6.3..de4o32
pre su eu~o er a e lmoie` .Ga rtfat oIlh o, e ., 8 -- de Ia tarde, conperaindo aa u mejor disponen. algunos baecoo deI& Citeo-
p arxmuy o, ln. dr atera. en leea cevoa ee P tbhante s de trelo s ":lr'. |. |realizacldn distantes emplaados te] da emis e n do aDeuda .bli 1250
2gerin 3 al 4ub ,de-m. 4ya2 8.venea su- 4 n trabando 4 11a7n2 At-d423 anco N1 3 1onal de Cuba. 2 4sef2te 2l 19803. y e Ipecalmente.emikzar n31739
cedendo, melorndo touches deelias nenon manes ed s uAN ,. 1- .., C tasCarmehna Alva=dYMargarita TrnsaceoneL aMgu9as3 alsodo e-
su aciunt'standard de vida. a' "'r"ibt i -n eii variesa sc P , C Dprio, quienes tuvie on a cargo'a irosq-e hicieroin fuertes Inve rsioneg
par esm ne n pto $4 m n"aa syg!'enera "lFein es taR i Udt,! Ii xse r I ,,C,,!o la ,extraccifn fde las bolas Cooicides de idach., bones.
quedarles Ind. el tiempo dispontblt, ciendo rdo In posit,_=en el : = ., ..|11
actividadl que quierlai; y 31 parque .L"." as'O puestusede1,"5-1,55 de vi'e D5
]a fabrics que ya estan mecanli7an. Industria ianera 19,2.5-1955...
do 'us Itall7er0 ,, y han put a'...1....... .. ..... ... .. .*" r ol c m i n
no. cantidiades de sus podall ns dealtesoe n ,oscir-lu s ., li, -I3 9,
hart hallado en la pr c cl .....Ia..... e .. ... lnd r.p......, E,. .. .....p r
7031623133, I90 ..s14.... .. ....... reietr 3109 2041 311 ..Internation S. A., 44 .. ..
a4 720.n..:as404 14 P47415,319211939 l394,92sdtllsa ePiee
I.33n 83 i 92~l: r.731 ',,'80 man31Pc;r,731747ne3a.... l 1044 --
!'to,:s ech" i ,=q.,'j ,dentro Ia p`"ea~moi icl e'del rgafi en ueraL en I, Jab,-A..os104
propo eicuodetmad ... ...deeus a Ho adti.. et .. t"J ,, ..t Iao _S 1 Respahlan Is political sanitaria que propugna
as marc. s4endo2 abs77rb44. ida0an einada11ri9n2 3cant2'.da3,
'1ena 44 e319 sobrero26 qu4 0720 m rim Prima9 oa hacerfrent A CC o0N stab
.e despaz r32237c8mbi1, "en"]as47l1s4necesidade7.deA.aindustri-arel0tiro D pr. alos c mer ciant s
.i.9Isma3 fibrica 3 3me1an4zantes,4ya 1j..7a 7.i93119es 9d,1car e7gu4e I I.- -
32 o n4782o id LR Aoiac6n de Det3ll33sta3 de VI-I vando mis0s rec menduo conms queds-
araI abiortsi~ de Islas -fa ,t i e n rceeior eeep o d e A ir t. eb a a t} par I|c-r vere deLa Habana. celetart a itunta, 4 dutruldo elraitode tseco
e la confecc16n de otras -,:. ... ,, hananregido par al un tiempn. no a, ns : e e ,,.sl e mentaILC e- u o"l Pol n extemporitneas y Ils xgn e
c4ntnu u h ciov94 424 42 -,34711.6. 2392031231273120930 2c e l 20's sos spectr,231ue417nto3erjud4-
divr ........ ..qe a . .. crp ... ... esan tidde d .. ... be o1 .' ldeca deI sehor serjunc .. ....o e ..in
der eSt fibri.as eitable~e dcia Norm.lmenle bae ," 95 O90 0a FOrn..o.n-'rb lo y ct l~n igelJfe Dempudsmhmblaron los sefiare For.
y742 720474, 5,992174411443.C9er '21=6631. 117319631 974 1hater12de
I ecnmcamente la. podurimn6 at nivelar Its compras con ]as centls, de drllatpcho,. eo a~ e'-ms.Oyd aet athc e
mniquina aumentargn g randm ste ].an. peinada.. ,:entras queolos Naev F~brlc. d, H.e.o Be- So deg ire ndem y on.,culotascrl mb terrninadias alaracionelsy io ritrde
la1 dxpo 0 eaci one I empleand un3119 9 gr 1n hi 33nder 97 64n d adotand 0 e903 n8en5rtr4l111631 31.rs n r ,e1329n' 31, rlrcular 31.464 44322 4 4 4 449392.
,amr o e, brerns in, lo s d ma s y isn o xilter a, -1 1d qu ~ Tettnl, Peern 0 nid I ., ,a 't aL Ratio me d derade~s III omereio legalmente astablecido se
Ioes on *ar'n ne ed EaCrtTerritorial.lilenen Iser Federation National de Doe Ie exille el eumplizaenut de Ina orde-
.a res 1ue lan.-.I r 'n en la .msmas yS 3Us in istr osSen lo x l at, -I en F-3 actu 3143 3- l 4 cump1 endo 0043441511.459.42189 .54 7 19 1 338 .24, 31 74h4g7r3tam bi9 n,
riase I... y eliPortente n 6,'leoI de I-rC. on- lid t- do C.- m. Congre~so Naclonal, celebradlo rv- can mayor ritznn a los que eJercent
cosechsroa Id t .b at Ie bn .iat, asucln e. ha a -ra do note- Rbe. (Preferlasa} 21) ,1: Clentsmente, maleitando 1 I llphini cla-ndestinamertte haclendo come.
gr-ndemente al auminenter 1a de ranla blIemente debldac l a .Inbuelga de caltl- Cuba R. ft in de ls .M ciadas reference a mreabar tencia. desleal al eomercI3 legalmente
el taboo en rama",. badores en Nueva Zelandia. que hIHa vs 11.11r-=Rllwy C., uns lcy del Contremn Para el eatable- establecido, y solicitando a Is vez Is
'eg~~clvlCI,,np~mt Q_ a.reducido i.erblos e ctmbaq deI... Con HtPreteodal .. cimLentdel retire de- Join omerclan- modificacitdn de determlnadcl.n arde-
"LueIi re tirllrmete pre onrds an in] ta; qe eign CapeaElectric It'llway Co, eaodn m prIsa bl .prnsxni rt :atd a ul ctm
I Port'I.I mun-- unitlanicldd, el rechazmr definitive- ron atencion los visttantest, prome-
d,,,m hsblan Jos opositored a eA iSn aI.ago, 0h Novir- n 'a. monte eeproyeeto. per euanto que tiendo estudiar y resolver emas peta-
c ounts mea ad, de onsurno ]acio- Ulan fiJade pars Is temporada actual Ter fno, ( muesfid. 4Is -- e miraeen ningon moment Ilen nse-em sSt sa qe| ecoo,(rfrii)..onex.iai a ls almn e Cnlnaal jnas poel
nal. n formal cupciosa y emajoggic ,I.an tenidlo que pr.....g .... Indef ....uba, nutled3....... ..... a ..... t ... ...... acldn a ae | le Cotiurade Is junta....se proediinn-
ysolo con el propelto de Rumor eei- nd'nt 1 e1qiqu laad' il65 aaraiue uve r--o t I ~umd n alne eJifn
mentos que le h nnelcrop t des. [ ., d qu No IZInadi-BS'nao Continental Cabano 105 -- muchas que pessn sobre el tomercitodos soictlPA v del retire, deride apa-
....c. ie...to de Its interioridades do U. q, el u .. Nrth Ame~ricanSugar C- v me dujo madorn, que Retiialment......losl]a Inge....y egresos, del ltr-
.... tramindustrs .SIP embor~o, el 1i Grn F debie.ra .olier e.. .saa ... .tin eontribuyendo of Re~lro Co..... tre de ...... ...= tltinuo,
que e prmge" conesaeam ana' Y "ean retalaa. InIdiqjiermathe aofre. C rapUfit Ingen asAzucare- inertil al n dereeho alpuno a dsfru- nd3 prb1o
qu a .. ..'esi puedeon -de e mp... ..or1 a al, nci nno e cmeI i ladlai aba eralu ..vof.. e A'ees~mraa n~aSmlea=.... "t 5oc- Lee del mt ........ form6 tambtl~n D. pu oisle5e in red
rura e rulstdir a e caiatntes de delain abr uismao n -ktsVoeall, que dicha %w-:.,--,. .. ene Implnlt- Jefatura del Dspacho que contlee
h i e,,.3r2rS42.ia~ 287 1945,4 a 92 a3 31 ie.2 a3115,31191 ....36312 r00272314 ... .. .. 572...... ....... 12 934239437 3," .....4 99' 2242- 049e t 4o. 12 4r3b2 o,7 y 3947 l .......2 4 -


l -ciral a d Ilt Ie gi- re du e I somen y a ]riod ugcci An d ia-AceiUtae' VesetCaf.'U"E.l C -- let a~sociadox que quieran acagerme a d sprIRS oficlnu saocimles,.annul
me drvr tae o amecaniza do edcton a i a. ^iO 1Inh n.- ar., -mue S.. . e bonefilc..,f~m de prmitlr see'tclo asc&
do plaza, &I prgpio tirem duea e os. ,Aundu.ex certn ueden rueseletral lomtre t7 -
ompWO b]*, o on ai~elndsoPolitics sanitaria ,Seguids..ment~e at did lescturs a &Itn-
re] rmede s W" de li Qu
Up, ot an I ngt so snua [)ace- acntidad em me-ranente un"'fracs. United Fruit company 0fre e r ddndeG or, qu
do prt.do 5 pr Cde ,Esa aRambles. eonollintie Is vt~sitt exutmlnd lags peraciones wattlesde
..neltr d aebeosex' ~ elaborloati or cn nqOut:c 1. cmar cn demands. [Composite Operato.do~ eg d o otr=WlyBrlnovA-!ttesr eeeo ~ z e o
31.dH07112 2 21 H e un2 324 Igar13a4731464.4 792 9 9 3 1 9 no 29-,)a 31Willy 3 v 2411460269t 243383123743143-443117429 -
siue e u o b OR i al. qu ohabant ilt Cri r.N.,lon~t. Preto- varet, Pine. jefe loclal de Salubridlad rrientr she, y concde, en de~tale, full
i~uint qe o .ober= Poqero "rids.) -- Jefe de Inspeccidni Midicm, remper- aprobado; p asndoueae eima t r ]a
an "erib l bidey onnen d o rcio= d~ef a lana yhayele. " -- Uvamente, quienen eoneurrieron & It Iteniembrsd affnrlqeh mde
an en to epar uelu hxp a d -~tblea, prleporer mPa ce-s glaoar el sigulente trimeitre, mn
6n nl o pqe Iost .lee,,oa ep arfel vhechn e I.,ue mpnrtr- m.Vn.ds aplte a Itar quo he traza- rondo el nomnbramlentoen i[sft oo
in SPar par do eI Departmnt, de Salubridad, Evangelio Accast, Elisenlo Lpes y MR.
ee sca"bi nda, anqe eobereu n s1 odur an..iT-retionl ..... t ....11. iBe din lecture &I Info...r m et
el t !a Cntra Vioet& AS o c d tor"e itirrenton y Alvarez de I& junta, dirctivit relazionanda
oberlmereerrdahr alade. maeraria.ep~a,,rnenr 'caPnV Yt ucrri ~p- -Pino deo a canocer lo JIncpl oo o~n tratialos yJos e &uer
CI,, par ei n d uchas oeis alelaua, int erueln. Iae.a[d| (rf rda C6, 4,6 -- pulitod que en p f n I o,.nan pro-dsrelo ncd n eel
rs de elaborar tabse 0 nt5 oei d c neo s n.*l.scJo; Ro~r is Cotp R A zua r :p- r n in a flo de=troli;, sigu~en- flue fut aprobado, y par In, t~ntO a-
n i=d h bl losI f e p Iraone mentonoss nanalo tu I .d Azcaomu n s C V, o lentailxq del ministre del rificldos; todesslots acuerdos quoa n
,atores m o uts mcmenlz a el gar a qua lot eomprador 0no tIComposite Aiucrr arerm tme d~oe o R. Andreu, infer- el mlsino prc
ised in al.Baste P I .muestren inclinalos afdruelrir hupe-[t letax. (Causality do Ca- mando R lt visa en 1s form. que so En laolluet rde l oraodni
rmerso nI*,,ardeon. eg n1 -o.1r p -.1b e"arn.. an de identificar ]as Inspectores y desputsde eonomer el contenido de
dees fraid:e 0preetso|I.,[ampa aAuaea Vc- e roeadimtento OUE aeguiriln en s.xIR rl a r tmas recay6 el oportuno&ur
del ecateurna9 de ad, 91,317034 I1co'o25, -9' 314 14 ulse d enC euadea cr ciy4 4,4x 1iCampa ella9 d v.3122314 4 MBO159C2lan9A t.4C3b....do1A-14-7dl4d2l ... . .......21039 247ooper7cl.n par el meJor ntestaone se C2a 3429n prIsJe-

isdoI n4 umpllmlento de hletorden~anxam.l .ture del Dospacho.
un dad, de os tuallm n.1 uno ,31 o tr n Baneoo do vsta Capital not dII. Cae- Ai~es 'reo rnter.-ei- Po e v= e . 7 ntarISu, en In qulr me refiere a Run Ell sumnt entrall es eprocedli6
ooucen y vendeentIII rin vender rann ayertotrde, d-r ut.del e rr.- as Icfmnslims l1 1lac
fab4i23 nt1 qu... .n3 oeizand1............114112472424u1i0.... ..til- I= Distilling 3C. '4e4table42 mien4par2s49 .. ..to11 on47 oe0-0 design.. er .... er1r2a
|o__rNo._ n en a 'i ue ewtlkn en mayor cant eCo con In Culeto, Demetria Menintis, Benjamin
.U tallros par ue a) cum r11t&. CupA Iugbi.doL
U3f9 2 o4 il9 l Pi 6.'.e l 8. r 9 0 1. R obert. .(Prerf4r3ld ) is 28 -- 3udad7a24 t4,4pare. de2233 6 3 1aer9 3 e,- L6pe1. Armando Rodrigue3 y Raf31 el.
r 3194312,In 0443I9c241e248Francolmis a" I 3,1 02 42 t1 4dr7".9"22'.',o"4710 211 7togr43 de4L.49.924a]3meloramlento4de8la72 apital,4Lorentz a 3n el fin de organizeron 34
results impo.l to pod.,rt~odu run tlimit. ... .. 0.17 H lbana (Cou~nese- C'm-- ;"ebmdo isi par Ias alud 6bli comisiones de barrio conJunLt rmente
t 2baco 1I 2armdet3l] alimit s 1 3 1precijam1. 01su 6348dz:3o@ . ....1 1 Ceru4n3a Aeu2 duc. o de bue3. 21 4 91p74 6 io4 9-, 132ran4df con 3s nombrad3os9.er el Centre de
Lue o, I ean i to rtat lprdue6n Cod .. .. .. .. to Cbe . ,d 5 ld. ..i oeto- 8.... ........ .. ..... .....d... eentin serfin mis educaluvesv per- Deta I tsts de La Hebamt.
b:Ij. asuaslvos que represivas pues Do ell
e.. mi de 250.000.000 do tob~csat r.1 obe ...0021 [nel. .. ... Iteres del Departaratnt 1" Rral EALIZASE N HONDURtAS UN
i2 62venuen4l474n84092n34442424 b99217 4842u3121174319317 1 3.
hfechm uy ontinuarin mlea !o herhos car free jar el frodo de subsidio purl/ elated Inc. (eim~uneA"'.. I% -- dandoItalia en beneficio del comercia TEGUCIGALPA tAPLA).-El Ban-
par an*# Jaquenocs zabricantex, 'rom eg euir lucr oandocn el hombre y 3 ]Compafila Cubanx do Ell-"rto- deoI salud potbllcl. _Tambidn ex- to Naclonal do Formento tiene en el-
Z 31 lle, 0.04unt y u p sd, 9937e 31e 11 7 0923273920,sver /31d4102Co43une3)174131,7134,7174r2431quohar2n2justicls3 7n2la314tud3o5U3 9vas31'topdan de imarro lo ca
dolaln aca dl num ~ i- yhye u' el $cl5.Ln i s000.e06 =tconet de los detallistas cuando minero, aegonelqua me. construirlin.
_sta nicontrrvegan deldlno,,,lo-Itsi 1,000kiltimetros de rndevas ca-
p3 -.4743s43 6.nr ucir per,7348 6 ,,,,. 2que4 19n43 92s 964 3 1ndied 317a89- 31,73C1amp.2 V 4 d... n4 45o 4 31314t39314a, 93n31a42234 904 37313319 31 co31 3144114 r e 313177
r3 eoin tf4.3a7mo, 392 3923ef8or e 4uyo 5n36np2 32bli 4con2 irgu etoas42 p3148 04', 3147254319. Idid. 5 -a14 13 534999994 74 5,15,9323 11744
tern o e nvade en. In.abe-so. y6dean. m e~ &dl= e _ tel cLurnplimlento de IRS 6rdenes que de 20.0010,I0 Oddlares, pem ir @Ie
Into?" u ....tn de. ... timentalis. pare Unj i . . . .4I5n erantde t e aregi .....m3era1....2b4e4
"L. quepas n l odo dId.1 o pi ea ar adeal- que deoneonen el fon-. nnn mlanalent e xpelrxarn que obber- de Ras.
em tn' em que el 'fo'ndu de eubs din ab- ado de problems y que me dejan ] evai
3orbgrA mueho=s 6 b4 quero34 at br4n rI I- Je39. 34e4I273dien los dirignte
darles $40 mensuales,]liberindoloa cde del mnv miente, au n on enlul m-a
una entinuada explotatiln n e somasvoarecalpludondutralt 1. eep n.
neuf os a eresde 1. Republics. tan Is bu en" fe y Ia natural felt. d,
donde s6]a me lea bonan $W 6 27 par un co ntielient. exacto dle un Ore.
miller y no me lea reeonneen los be. blemu, que implies tsetse compleji- .J r =
-hercleis sociales vilientes v de shi r/uo dade~scomeaem el ?,uie ctualmente
pe iterk asupremn de Ins prooietcoront 8 ~srltbonusres'or.
rios de emax pequefips talle,,re, l ha onlizad a del p s.t

BAN CO'PASTO R. aIi e

,,"11 doolombol moads............ km SA uWu.00.w
.. ........................ ics.10.08,27.76 X i..-, ., ;,.,- 'L ,/; -, .
WTASLA COMUA AGE" N CI ENERALES:
Tolkfono 4100 (Ocbo lineeai
x ,u, =,,, c,,o c= LS COFEDERIn~CO CASTELEIRO STEAMSII|P AGENCIES. S. A.
Tl7372 9 5 4 42212. 00, 2 .T9f. e 2M4 03 4 b a n a Son Pedro 16
SUCURSALEst
no... do Valde-orr ,Cold.. de Reyem, Congo&, Carbia.1 ..Car.- SALID S CA DA OS SEMA
bell., Codelr-,Cel ...... Chanted., EL FERROL DEL CAII-
.ILI................... ....UG .... N. ,Y0ORK /PASTELILL0
X~ADRII. AiMelld Mndfiedo, M"Us nrore. MM"gts, N.ays
Orden.l, ()ENSIKI. Padrd6.. PONTEVEDI)A, Puebl del Col..-
..... ........ ..................... ... Nor.th ,Atlantic and Golf Steamshinp Co., Inc.
Room at nalinnere9". R Pole 1 HABANA TEL .M-g8311


PD--!_- R4


ra in .7s4i Io .- I.- - --- -- -- ---Economia y FinanzaCohcienici
Pw Miguel Pe
-Obra social do I
-El central Dolore
--Hey quo onticip
FRECIMOS hacer comentarlo
apart, de la obra qioe realize
la farlha Gasto6n-RotlI en el
ttntral "Dolores" de to provonola
do Maitons, cuando enjJuaciamos
la conftcrcla del ilustire Jacista
Rvdo. P, Enrique Osli. en la Sema-
ta Social Cat61ica, porque au actua-
cio6n espontinrea, lembra grailud
en0e ohl eo ygcota a n y nunciot
de ompeetrael6n entire el emploea-
do y el acolariado. Roelat duo,
tque sea I o Ley, a encargda de
oblgor a realizaor obran, queo impo-
el sentltdo humanoo y general-
on ate' Ia Ley el; rein dura y termi-
nante, obllga o haoer 13 que no oe
ha querido reallizar espontionea-
mente y qutienes eiben ltoo ben-
ficlol, to agradecen 'a legislador,
ue gal que tumple to oegislaol6n
iqpuesta. ESto e, se rLbe come
un detoeho no ooneodido, il reco-
notido, s iono com obligaci6n Itm-
puaeto, queo dej honda huellnos en
el thbaJador y resentUdo al que
tiene to obhlgaeid de tumpliltt.
El catolt "Dolores"' n quo,
comparado can ots oltna y tin
embiaog loa I o tila Gast6n-Rosell
que Ito dirige y adminlstrao, ha em-
prendido una otr social de gran
trasendenotor. Decio el hvdo. P.
az, que en una visit efectuada
per l, dl ho central, st e nteroL
que tos dueos no lehan querido
dor publitidad a su obra y que hi-
to u. rtcorrldo en jeep par los ca-
oaverales, done admi6 las casto-
tas cnstrueidas de plethora, repella-
das y pntodas de blanoco, y de co-
oaer llamaotioe ton puertas y tlo
ventonas. Unasocals tlenen tcheos
do zine, oiro de te y hto mayoria
de guano, segain el gusto de ls
que tIo habtan. Entrd el conferen-
cianre en una de esas viviendas y
oservd t distribuciin. Uno saltat,
dos hatatclonoes de dormir y unae
o mpla coItad. dvidida en dos Par
un pequefio toabique, para oeparar
el comedor. Lo tnquiltna, una gUa-
Jlrt, hoabl con gratitud y con ca-
rific dte luo uefics del iongenito y de
u0 familttres. tEl marldo trabhei
en 'lI cbaveral y no regresari hoes-
it el oanohecer; tienen lete hions,
cuatro hembras y trees vaurones y
pienstn consorutr una habitaoltn
mis. Para que to trate quede se-
pot.dc por ot.... ton prouto toer-
mine to present zatra. Htn com-
ptad o a plazas os primers mue-
bleh y seguiron habilitando to ta-
ot ptceo tpoco. Todo da senstcidn
de tirtpteza. de ordeo. Aquello es
It antftesio. del bhrrac6n peotilen-
te, delbo hoo de vara en terra. can
Pise Iguat a tos campus, donde se
vivt hecinado. Wotio de hiloene y
junto con oot animates domdstitos.
en un ambtente sombrho. deoolador
y mliseroble. Visot6 In caso de Un
calano, mni grande, tits. con por-
tal y columnist de memento. quo fu
ronstruida con t1 AyudS de It eru-
preoo quo maniputa el Ingenio. to
ooe, ho couoprado 00 to od.olli-
tidtn do 123 viviendos confortilbles.
LCdmo e. ho tolizcdo -ee n::a-I
gro do[ central "Dolores"o El In.
teniotr Gootn Inorlrmoo. Lo priot-
ra lbort taW ponrt pigo do tumon-
to o Induo toe vuvoendno. En In ac.
tuelidad. no hay on saleo bhia 00


Venden una casa

en la calle de La

Se trata de cn edificio dc
reportado mins venti.
U eodiIcilo do Ires platno situt-
do o to callt Leoltrtd nolmeoo 102.
etquitn o Lagunot. con 122.00 m. de
superotito, or vndi6 r. 40 mit p-

nu X0 mlt poto toolid vtodide
una das o doe piantao c n 351.90 t
metroo de superfotie, situado en Son
Miguel 524, en e0a0 capital.
Le oasa oltuade to Heotooaln nol.
mern Mlt. esquinoa Concordio, con
120.14n metro tuadrado; de super-
Otto, ot ..d16 ed 00 uonttirstrill pt.

ElS ta oumo de 25 roll pesos fut
vendlda un editiolo que couuto de
7 apartomentos, con 027.35 metro
tuodaoduo deo uperflclo oituado en
Iscalola Rafeod Cirdoton ntmid.
Una nave de madera, con techos
do zInc p piot de cemento, y una
oupertlete do 142 metroo cuadrados,
ottudo 0en Manuel Pruna 772, Lapo-
n6. me venodid 14 mul peo.t 1

Noposee Alein

para aumentar h

Se redujo la iniporlacioin
dM1ares en dicienibre
Ahora que nuestro Gobutrno orcho
de declared que no es pals enemigo
to Repitbllca Federal Altmant, .t-
vantando tot eontrolet que exosteao,
results de interns ochar unat oJeada
a to sltuaolin econ6mica ceotlto de
aquel pals, reoglendo. en ttntesls. do-
too sabre ao produccd6n y ou comer.
cio exteri or.
Et aolhteoimlento en dicho pals. de
prImoras materto continuobh intu. -
flenteoen let dos meses lttlmot lee- t
mosto..o revista too nic del comer.
tio do toptottdo6n e importoe6nd do
Alemanla "El Correo de Uttrtmar".t
La eocooos de ctrbdn ha conduoldo
yoa orestrteclone de Is producc16n.
Mlntru Ins |mportaeionex de car-.
bdn cetaron -oI par complete, ha it.
do roduoida dolamente en etoalo in.
opnifldante to cuntt de expottatdtn
rComit International de otRuhr.
Rr~tielarmente Its cindustrial del
hierro y deo a0ero tuvlrotn que s.-
fr5r bajo dthribuetdn entoao y des-
Igusl del carbon. Tamboihtn t Indus-
itto do mateooltr de oonstrucctdn tu-
vo que restringir 00 produccmln y0
todavhl no se sobehoo 0e dspone de
ettoltoteo material ptare. t tompt...
Mdooo etr fott
Contintion etsoao 00 materolos prt-
mas de Importoel6n, particularmente
dnetlet no o oterrtso. Ln importtl6nt
do hseoo oe dficultat m~i por cuantto
apart 'Is eocasez International ]so
precioo crecienteo en- Io. ionorcadodo
muddiales requleren mnyor inverst6no
de divlsos pocos reumos de to indus-
rtao pudoeron manteoer su prodtc.
cibmsiln merma. figurando entire elins|
It tnduotrot 6ptoc o y mecltno teo

- SUSCRIBASE AL "DIA


DIARIO DE LA MARINA.-Jueves, 31 de Mavo de 1951


- Ptigina 35


Pur In celebraci6n del PROFESIONALES COMPRAS COMPRAS VENTAS I VENTAS
A gricola Memorial Day, cerraron 1-ABoGADosY-NOTARIOS I CASAS___ 1 t9 LIBROS E tM- ICSOS _48 CAAS .. ..4 CASAS
one gd icolae Io Bo!sa ayer en E.X,. BUeflE PEREZ MED)INA COMP 0t CASA--. 1.'0,00 A,- 4,11 4 Tm o l 10..... [ -' -0,E,010I 11-.. t.........ot............ .... PLAYA MIRAMAR
',r. tooto n rOgdo do oe.nortto ,tuna o ,relto .c.;el --no...---.-,--,I,,,-- ---t tor, oot. text,,, e.a o- I.. .. .. -, -- . a t to,..1a l d l
I eCoonmouito do t.e r yotyi t a - --F-TE- -EG -, ', ," T .-.- ,- - - - - -..11.1 I-- "Ill . 1 r 1!1' 11 11- '.. ,,. aJ ,,;,.. ... -,,Id" .
Ia orila os~n Momuorial Dry" a Di. do Rtotot. ,,,,a '.',- - ---.-"'.. ." ..--a, ,,, tot,,', ,,,,,,, to-, ,,,, -l- 1-II -, ,0 00 - ,.....
00tg oon Suds u tac o ic..... ao e 0- -, ..- - - - O oot. ........-..to.... ......... $I.:-Ir ; _-.-.r i L ..."', 1"" i .-2o..... .. .. , I -Ir ... -, - -.-.,- I
00 as oln sieronoplo. er e se o c do etostu dob ttrotoe- p d ,o.,0-0 Doro,-14 tot- - -- -... ts N ........- -- -0__ -:
0rse0a Je ha- dloy s o o t c o t ra u esoititos on ditto s or..t0I,. .--I0..tO -It --.-tIT .111It I' l : - -, I IIt. r ., I '. . .
on ntae a y p o i,.ena b l or k y b,.n 1-sI .! -- -- I LI .J: \ lII.I I I 1 -
oooto-uclm,. to tiottuopt p hup -- ~BIUFETE REGO .oI o otot. - It, I.- - --, .1,,11Is-0.r 1,,- It". __-... ... -.to
lstootrtoo Ic ento tda, a st asheoot- docou tt 040ttO OO t 000 o ootoott0OO, "I-I, -. - -t0 t.---: I ,.,4 I ;- 1 .. 00-
a. Instgstedot$5,000to. .t.. ., t t. .. o .*
ranIancd albfipcraen cosrulnEnl pntrE es-a" p rn ne derones na cti os mdu ran e. l~u;m'= l .. O R mumm. D NA, :.t I l r,, II "' ,,' IropansIetea sI : '' 114 4fLlb *'':r c N F C LD D S
to rel t d'ab e o gethardon lOQaa res t ol otor a dorItonot loco 'o. e 1yt oo __,,. _-- -_-. ... -
pot ct um oo doltedontot ol d 00tooettoooo do t m, to.toet- -tutotIto -oo oTo et.o. COMPRO UROENTE ,S IIAI.., .. .. -
as do $SM. Luerdo otnea dotltootoot d o otemtoore. otocmotto ototo.'m. o .t TttIMt DE M1,110cP ,I I"" "..- t -
Pono Intso enooo teotto esty r topo- ,ia- Leo t oote doo d,,o...r Rmo 0. -----. r 7.l, '... . .. .' . ,-- ..... m lsIo -, u,,-1 "' ___ - _ -,,. 28 I . .. . .

esn ue l ba f a lg u n as d nel ra o, pa-r a n Is E l m n s re d e'-ewC o'm r kl otam ior R b "a ", M .-.12 ,9.-1... -.'. I b- ... ... ... 1 -r":' : I ' .I I l Z l .... .... :U% I 00... ... .. ... I.... (It, I ' (. . ',, . .. . H .= 0 4
aidoomaneooottoo-u tooo-, ut io do a ltot .--- .tt I .tltlotItt1

cosr"cin..E res .a, .. --. I ... ...Je -|1 U .a,...I. .xn.P
toe l t o ao to o t eo d a n o nao r esol rs to d o m a so r u e.on t..ue o n eit o-.-o,. r o .-r' p ia n o s e ,, ,s tt1 ,Itt. 0 t.. . . ... t -,o s -d C ON,- ,, F CI' I A"O- HL 3 1NDAoId -
Ota do toot onas t Irair ttoad0000 3 DOCTORES toN NEDICtNA I -' ---Noto- do.t-ooo -o "'I -- 41t. o Co I CII
Painsd hare 40 ilares al vaess. S eban 1 Re CAS n einel .a a 'ne 'ca -' '' L ( I are TCP-58 5 400'PR IIII U-924%.. CI ;, PRO..PIAN o sede,,cg "' 'I... . ! ,,, ,,,,.:, -'.. -,,, I-. :4.o o s.
costruerdoLanreltios e.r otoo MAc RC..Y..PArENTES DR. ABELARDOt LABRID0111t %.t..:t I i .-............. ...- .--.-..,r.r.--,_- .1 ju--- -- -p---Lmosn Putt t1, tt,. 1 11 -7 I III _. .- 1
..tg. u-ddotometodoodoctoo.St.m.o..tto do. ...Iuootttuilduotto- $38 ,0 ,REN- -t--A .$tot.. "-,3....
000l0s .sno reaen lsu s thu ella,0oga- ElModelo..Industri-al on.tent.too
pttoodoc, t o-am quo lac uitue ondo Zoo-it to ut h"ootodido toatootoipctot oo.eo.oo.00.,o.o o ,,oo.4o o o
edoad mdeolart puodo t prttI.op c o ao-- too d i Id s_.tO t .0 0 t- I.. ,_ -
DIodo hoot4. IfoA o- to.uldo n 0 motteto to epootolutdo,000 00 4 tOIoorto. 1-"25 -`dIVl I t-C-t-IO PIANO_
femitiat. Coo oueltoo h oter 0eas aoe opa.m ven c nt- o nneo"odio.ot4.o- 33 aAIFIAI flD HuII AH oin57l 0n.... P tot totou t prto: :, DEAN .t- IICJ aooa 00 ;
Des ooe o t 40 Sitlos toallis t Dto.. do e r .P..0i-D_4.",.,oiIdrr--t.oo IdI/iR.I-LAZL |un D L toE-..IA 2 CUA- "
ee ...oo o homlnot hugo- ...do .o RI......L .... ia .......................... rrnnotohorutoC CASA Ott. .Ot ....O........... 7-- -- "" 1I ACION.. ... ......
t raos a o e. u toa v gts ototapot.toh to, o d a VI TrINA R-a u ... . Ott--- o .. ..E.A.I .
dootooo o o doto utt dohooao-toolmo atootondutos 12o~ H-5511 oo-55793 '00000 v-1t "" I,,:-I11."u 1
ho and h pvisi ta n Mtra dIao dst ria SONlOS S XU S E0 0 P S P t--n"... .."-1111 a teIRANooedIaC o, Or,,ot-
un. Ali, ato rpratio hho heo oa M o- ta d n us t, a utooauo retul,.o tot to diatits tode4 -nrre,-r t. . .. --
d ltoop y hnducPt-ttrltn e gron teart t os, ttfavordel, .-.,: ttt....CASA-..o...o op ramo fly en m pr ttt OBJEod- TOS AIOS B19.116et e o-
hormoarnod e nteaedoodl ettes i n ouIao edo..oR0-'030000
do hooo ttamt... So hobr; to....d ienltoed trta...o . te n tte 'LI...I.e tes UL oa.as, s o oare, t a -satat NT SLARE Z t I CLA ',0"". "'"?r
0i0eotad o ; hotu t st a o t efaoto oo te ode togtt -Ot Do R EtAt RAOS hOt a. A id..e ,,,...r... 000,,00,a Or t, o Ot - - - -t"io ,a ,--,td o o tu t -dtroCot
md oemd eo p e to hoooay toot quo too-hut, d E odttau. p ... isbtoe...r,... . ., ", ,,l.'-,, l]es 's n .. ......... too..to...e footo- do.otoot totootos ototo. .o.... oco iCoorodo...C....t..u.)..- __
d eslait, forndo s ho ertosla Modrto i..deto-._ t t.ototut-,. .- - C o.. .. C'no to- 1dom lo. 0...O B t o-es,o at1 I .t.t.t E "t x U SD0
tootmooto. to-ateito too- diobeot at-tottoteo0,Otti tt o T on non Se. l ,.-,,- Ito., DRIMES-RAMOS9ttotit Gat- s solarot tttto- ott-to., .-'toIodt. %-d.oI-e.. "d 0 0.0 t.o .
Unaos d .. o du.rueneacon trec Glo,..... .. ."',......ono .. ott,.,,,T ....I ,t. -5 1A-. "" REPARACIONES ANTOS-SUAREZ ,2. ..
trooaba oaor tyuattut e tl e dor. ou tdeo- ,:- -tt .._.'.. ,. l ..0o -d.- ERNAND it Y- VI4- L-t......-,i . ..t J"tt' -, .Q t o i poa oo
h~nnoPeo Io adqa igai euuri el l 7 dels N. Qf,. .
Ito too-ual.o oCdoaco a-tot do t o-to4Me4- o Glue, p ta do)otgao Otto do 12 M t OLanv0 P8.500 0 to t toot


lod. too- o 0000 setlamo. to 0.y do arboot te taga erntodeot Pvotor. REnerm odre Nerttosast ... to, o t...- --
tumpotoatcoon ,ue 00e0 teoo tona- PotoeUn t do Mad ot o . uconte t o.25e 0ndu 0. 'r n oo -tlt tO tO C tAo.u . 0000 ff ff"ION VEO -D.. aCASA
d. f m a. b. ....... .. .. . T..-... ....... .. . .. 3 O B ETO S VA ,S - [tf O n l A P I \ O N \ N O C S


tal, l et do Doeo. too prtt-iotop o ioelorIndustralotmtt Io-nos de .. .o. osotteto .oto- __tto,"0'_to...ancato.....lOLOi U U 0n3tLUUOL cet po C ..... .. O t
do to sat isado cel sn e pot-oto tao d et 00 0 r. atao delseoraM tl Otpad ioCCt lot e nl t t otOIao Orsn 0Uc.0 l. o iap i ..... ;114 t oTo .4 O L i0 l
d~otcas Asce 6n.Iernielosa co pin)rao.id.arc-s er....um, -re i" "in-u,'rpt-ton p t o o.oero o.notoo otty e vorndel.eiorOrl Garnd atGo nzaet Et-a- o- tCoo OttoDRttMEAo. o 00P0nt 0. de ott, t oo. to 00 ,tot l boI1,mzo 0! _,m Ouur
goo go to o o o o.p.ofidll..dt o.ito 0.....t...to to v a.......t.......... nJOSEtoo VtuoI' VERO 1-.1 ,,o05 itt
ripdf-nfind ...rclarten; I.- Alatcsccr..:,.- -. ..I-..........,t...............dI...I.I.........-................e...-.............I..d....... -,s' .I...2.pal.............. I .. I .-, -, I .. I r ,
zastdovit ccHospit enl, al i...nY. n .medl. H-5_ -14-1 atd ble" n.n. eIe-Hac"mo .-r16611..c. dPoued dueosodet e otral.D oaboetto.mentto do pe u- eia, 0 Oa- u o.o.o.o.... tl... ot..oIt-.... . . 0.- ...a00 tc tt ..M 471-
tooros. Nmotere, quo fuimoo ts too- dot 'Otto- Caroto Sogiot straoda. t~o coprtno tolot Ottootdtot resodente deto 0t'-Otto 0" 000 toots o n M NT *2 Itl
o-oolcj~dono yoo loVpiodoat od otIiN". lot-'totutYoXt o rtat.tto otottlot, Mare t-Io. ITrt.amt 17 MUEBLES PRENDAS c-z ,- :- I] toAt XItr-o toot o t .... .,"'lao l
cottoepreneloa otutmpen oounorat- atModeotIndustrI d o nsistenote dno dt Ot to r ccotoda obuoro abotoat ra, too--. .... "t 'O-.o,o~o t1.,, d 000 00-er
o.ro.i..t orgia"oI ..o... .. o o... ..Ett. t.to....o..o o. tHo.......... oo Compro at.. o... t too0. t ...... .,20ISU O ,,, __
lo ~ m l d. .g a. ? z' d d... .. ..o . ... O uedesde on'. ... ...'' 7 ,Ie.. r rI . JI. I
[as h... ..n o ejra a d s res -1 06 I .... .h .tL e ~ a ...I X152I "I,I'- -a, -aIderurA par ,anY d entdail.Me
P a rr np o n e n a C o n ulaa s ard ooI au n o e 3 7" d.l I e M ,L E B n Ez';. -e0 1 I .a' '
poopdeto do diqunirt-lol 000o00e0- Potnorte do tvtenandeo nssoteont e1t 00 ?0 eas. #e F 4 -INI rr-motto. PotA--,O. I-- :,, ,.I D,,:-,:, ARCIA ESPINOSA t t" toU" o- 00 00e0itOoto 0 teo.' 00 RENTA" SI.0t0
oibtemente to diueldn, set moitt- 00 meorao-t to otanunos'oumit. 0 0-0,-100 0.00 to rot, Bat-ut, --0.-,, r1,ri,,-:. E HIJOS ' ',' 'i....0 %o ,o o ., >o- : .. oo ott. 00, 0
mteto quo Unto to oalud eopiitoule boot do Augo e Dlenaiot ao-Reto oando er t ", 000009toO- ."-.1.I ,"1- t'-'0 H uo ',ot40t2 48-.
o otoucheo quo to puedaoconcliart Pet Motto p Botel Sooto Comit. D.SU EA o-oo-pto-o oj-o re .-
enoom hnotchooes el solpeyoonaodo Patenoost do i onoonitttououtoosistonte Y ........ '1000 to t ,.o too. La oust c.ompetao-. Imftrmvuu .0.. ..0. 1; 0 .a
5at qoe r t ntutia;-e m euttoorsoot do Apara o-Ctoa eo .- L.oro.t.d t

too elt sd m lemos, port e otoido, MudodoelorIdeoto-Ruotr iazMo ra stente n t r00,.0. Gi.r.* a.4 A-otto ot-LM- .-'-- '-.SIO N VLN, CASA
lt.. c~................. ......omna".o" .........."e s.orEmlo.-,-D. os-s, SRE m raC vnem sTAICOIAYDEOAROEr10:.0 20Ms.E 'S,.....-'-..,-.,",,

I Bailt tat- e de. eantdo 00tct Mo- l t ttsi t do tos onervtos|,nLah adto -,cSsLa-. 90- W r-,ta- -- t... t....tr- A. 00
dp-eonas e bIoett a odo ot la oo t oeli- Unmoel moetorL da do tpoGa cia .. .-,. puCmooto, b lu oo- ru ooim E td... on Jood A. ttoP-1ots........ T Ro- rum otttpbnts o. f 0 .0....... -" .H44
FaoLeOenr-,.,:,, trn5 A. osLMA. darTO las:-4-U, b] me ~, .1t,_,,,,,o,"--, pr___I,_i ... .I"l IIll 1 I -I P --- ... ll d ( ,, __ NO.. TC.a~l


idue repet.atlonebon oh todgo- Madeuodellondus Palm.. stonr ot. Loelo d (dO ba.Et.e ottot A ..- to o,, o,, do oo-elo Toot, t Rortodo Burr"o, ,-Io., .I .
toao p rotuno lso o oelcenoototte taolo u ecetn tootodo de too ottoa pooi not p Viotude. A.-4342. 00. I-ot LA,-,N DES CUP DA,
-- c Nei g uafl 0 ordlsfdrCrlsSge lMeIiHsli. C.1,,s H esquua a- Nept unoTeefo o:6,,, -. I' JO'E'" "" "


quooene las prodotno. A tl in v tn y dot momo maooteri a ttor do t, -- oo 250- L EDILECT t t a o l
otot-.t Idsrdo le ............ Juoten Lopto tao- t ..o.. t to n n, m -- u r Compro 1 otbe-tst doe a .. Mt 04It A.-l.to
Patients de In ....... ..... tanten'C -2l1 -Ojumn 3 il d, M iam i.. ............ ........ ... 16 -- V A C Io V 1 l- 2 ol- S- - Bul.~


0g0ts nh....y .. t .. a.... doopostitot pa0a ot ... U0 LUIQ Urt IOUJrL bitt aoligaoo s, oyas, ottoittosC 2-4juo ...... _o ,o. =
dtor. too nouta o ranode0lqibdts,2dfavorotoAI*Malaoo p t o do to PC -LINICSX oLDO 10 5288_0
p Marttce t-.ouTersouodo iiqadoGonzalezPt EC.odoo ~bo n.eB33PRlosCoodo-otB53t3odo odtulOA -IIIVYANO: $10,-0
senin .... r.... ljdo......... r...... I...... .. u.... 1S F,. uOlOF'-2,]Y bdetl ... [e d ... a tdoe a1r-e PNTOA ISTLA LO AN :$1 50 -o;: -=,-,-1,,,,,d, .-- I-


tao-eu do eas t- deo de totis omar- .........a. ......- .... 00 t. ot quid o outso opt PINT A 'P,"
oo.. .. oo.o.o.. o.. do-. 000.... d.............. ................. t . ... ..

........too-.not to tdn .. d.. notioo.......... U AD.O. .OT0 $$.. ottoott U1 -...l- --
taro ..........o lopdoC o.. Mo utiPolioCVtEda toeSAo-. --- -.0 .. ...... .. t... .. , e
tumane ]aobr do tienimtoadoour, p- Manroes Gao pm0a. ra d 00lungir pl- no rmedade= en Rar. ;-.r -I.-2 d. M UE-L tPIA NOS
dnouo tooitameIa alodiodot.Vorfavor udot- H al y ia landtlo Co 0.00000 ^10 . -- _, no 0 0.n 0, 0,0-0-too- 0 r.. -I.,. r .u 'aids -t 4i R-''- 11AD-- ,.r IOS,.-' f "'""'-11,1-' M -lb-
r Ps.- e a ..Mat.-to Betto .... Cri.0-,0. . .0 0.0(00. .oI .. "0 ...... -sott
ott o.1000 l Moo-t Gonta, on diesttngulr r1e- Ooomu aY ooooto., 000t",u"" -,3-t RADIO
counc tootloe tetitottou---ttio,- 0-to---.-.-" _4o, 11"11,11,2 2___,,,-,,,,,,,, ,,00-to
to toroontraodotest eL etrtoso Mprtsdoe. l --4omleUS.o n.o-ou. -dr. IeoC-t ,I P400,8_ E ,
Potrotro do otottido.ttoole r ot-c0.0 00 0- - - - - - - -.u 00in n0 -. d. N-o tooI~.,a

,e n GRa vootAotop prd M.. tt.io..... o-otPl'l&tr ...T.' -530 3, inar0 t ates.todattoroot ; to REDLA.OES P to.... _ain
W. .. m b l n t e c e a daVa l l e R d a I t a ta 4 4 Pr.. A 16eIa 1 .a.nt a.. .. ] o o r o u e n d s 0 o i

oeroolloe, osluldoonodoparuoolloma1an
Un~~~~tI eaacn prtmnoai- huoe istnar elan R io ..I. wini Comit.
tero o'Sunfalls ddec otmp de,2DR. AWA NL I.O CAB REIA o ..... a 00 . 0,00 Ba tsta

dersoudaotdud e Ae odNAR Soot MIott ao to o nt. coo"a Donoes toototoots to o oo. to A- 949o C.. MP. RADIOS /Ott" '" H 4ot-48too
gunas i y L e altad on si6: T ortooat 0,do0UP .tIHABANA VIEW oat ,,,.,trenPr plonter So 8a, teca tcd-,oo ,Q ,drttote p pot-todto Cus.I u U.rdI dI-..--n.. .- ----- -c$b.I-- -
andrelal, potqo S Sootte -o-prooes -J M ......)des...... .0..... ... 'l'"l'nasto emsosonpra .. . ,. ..T I .. --- L1, A-... .. ...... .
en diez coanl y vendo ll areo tor- doo Iodetotondu toria l oonsist 000. an r, llIAIIer ioI Kill um nueIy-_-lse-a CeArrls -,pt,. ...soho oto.at ".
natm er mood to Snc zdontot ut .. 000 o Oe OOOOO 0tub 0r 05losis,00 o-05i. 0 000m-nCJtI o-, -o .o t o._. 000.:. ... .
doa iualbi eneCslad nta de uyadl rsituadIon emi Ojten ...... presealams lorers ,de ,d,',uartesl I L1 -d.ee
noo25,eqln ml ut- n la favor del$0.1 VTRNPO seor ......:: ntg c' ','_,f.........t... . I -,.1 s.


doo-- ainuto- 4 aC7C bit.o 0..b to... m.t oo ,p..... ,,e nerl, y t Ot 0 , to tolC 00-111 0-s3 TOt O -o- o tco
, no 184.o meoo tros oadrot- AdeOm.io. das.
touolooloe do t oaclaontoIt o C o onaez ovni teSostoO n af -0 NT^16,0A- 0A Na to0 on.o1. r), ta LocA l
Unao p irc sla e 5 7 m toicao llmi '~ c ,vnes MIa .u A Y n.p- ,, ,I n M e rll imL a c o ." -& -. "" .....old, _r- B ......l........ i ],., ll


dreoa so o um on t Mente a. 007Av. Por ve-erntonide y rdntospiorrldsI too- 0 dl p ....d n r,'" M .2737 MPR .... ........ .... ,',,'...2954 .. V-o Coco. 2, p .a4.I.

o-o to-tooh dido toed l d a 00n80 elare a adoe d e o-na.e,..p,' . ," I
po aui Aioodo to At d rtn oo Den.u.i1 ao ver to o- y Rtd. W ALT F7 9- --R-"--.".R.TOY....0 -..0.- ".. ,
oc..... e 1" e ... drnd ls a dcone s eenon .PCarLazremilo. su _m__eUl"LAies aDqLea ..... i..... ... ,- ...... z,; ....I_" m' e d;"/ .r Io - d_,__ ., ". I
IsadhmnsYqaC e an Pl eadro IutAciona uona rce- c e. M..... lLW,1/ II I I "bo,ab dI a6 "',- e aa 2 eatP-

Polootdged$1003. poze tototitotCd'ti IttI' Soo nto In __.__ _4 _- 4
c~otool tooonll0000 to 0 u.vo ,000 00ostvor t PaIomo, etolo 00000 ote t Osabbt osodet0 ____1._____ ____ --.0000
M0anuel elezI tio en a t. o ttIooR L UISo.0142otm neroO o" 0 0-0br 00 -- [..
St didertm0postsooo to o- -L"o .o do to ... C ....EZ bl o .... osotoy to, 0 .. .-_ ', -00.. ........
0000000s O oqolto ntoe s u nt no o o do V Ta ...........-....... _______---______I[. ._-__.__-._--. ." 'l l 11-290-484
doaiasy e--Ladar d soA.AaozontanoRamreao ndar uduUvrddo Iab6 nLIIC Mid rtod iuados yI r doT d ,a -- ... .- ,, ,%1.- 'l- "Ab A _c L a llueiTe -_1'Itoto- entuho Gte to e n toottotdez unt ooo. w orldc. y outo oo ..ar ...o o ot iottsIo- (f jl f ... ,a ,,to o-o '.0 -oo
.&.tte ...raside..y le I. do p|t.-t-i ..ono.o vrttdodso1 0 to_.,to ro 0 "04000 IW LUJJ. bUFl IIU .ttt t. ,-.;.
.I... .. t d '|1 i e lSn. R. .f . .1 Nediec a"-S n ,r . .. t ... "t ,, a ~ ) c rn, [b d g t, I I o r- 1 , j "I dll i., L
tcpoon oo uc oto f Smlo -o-ou t-o C o Otis-1ot o00 0


reo $ Par o st r',dh o slit angdido ruon todo-doo ,teo 0 i o d t ot. -_oo ,l..0.o.............. ......-10)I.....s 2"00- I -t. -.0,, o,
Isd rot- : Gd .....0...0...... . V, I-IR..... .....0. 00...... 00....... ..... C... ......
-S oenItt Mso.o. h odduto peredqon too ..... .. .. R...." ......A.....EA. ..totO--,"-1ootO 0--1("_1.d ,, ___ Pan____ _..
..... 6..... ....... ......a ............. ITt "OI A7140 cmnr-mue---s I`NT'I$72-111 I ....... ... ,' ;. il .... C .." %. '-irai

totit c l edea A maausooud 000 ldortato teo rmo d o rob e otrdes, o- e oatac ol ns mr = .Batt OTL" I" % ~n n
eso onestomo do rtit ot mi du- or.u.............oMar......o,..o- ol....odo'.-`o "..... ..... 000......--" ...'I`. . ..-10-17-,0,00 i,',- I- ,00- orI o,. ,''- "'It . .. --......
--Sotoo obopGottttot Sou pEogeto 00u00 ..0I.'.'''--%,'- 0.- - ,


do oenPodot eootnA 00000 000 to ---oo o too -, to r .- -- ...-' R P 0 I t "" ,U 0I9. ... --PIA1O.....-tt-00, o.1t o1o r,
dog Parnia uo m a nte ri d Drep oblao.to n$1000 r ol n.- o.o.o.o.oCo.t.om..o;o..:.... o ....... ". ...,to.,o- --Z .1I. ............. ............


Motti dbtot ttio tuto-att 0 ... St r t too. O-tt0 ronoa.o-o L MattODCEtRN tA" to RE "it ttoto o t ....... t.... 000d, to, l Ot.. ..... d -..... ....
d pdoietco- 111. $50004tI Mina s odeMatha re:...-' it""onot-oo.oto...0id-. .
ras~n Ixucrac lnlos2adero ...o .O.ec. . ......., t no ,er.... j . ,t t ..0 I ..-- .
pr a' iO.t--t totSo. Metao.a tA-llo, ,ot "j.-4 _`mT -r1. "" -. .0 .

d2 34-[ nailleresded6rs. T mic n Im, n~0~o aeab de to-oltea doctoo- fo das~~:oo O,0 de5 rl antes. yIU N or 0-ag..;.. -. '..:,,'2 OO ,' o .' I 00,' 00 -00 000 0.0" to ot IO0 5 000000000..
Lo "odoto neldoonro1tod ota ..0m rD.Iol3 Balid--es d-_ .
blade G t eel..............-I-...-demins d....Ih....ID...... ......_ra" -_c"'er-Sn.r"...-] .... ..o 295 iilloeadne manean ro n nl o d-o t dtMad dl'-' _,...__ga maqu eo o too. 0 0T1 .I"",,-6,0 "00 I, i L.. - - -,o, o.O oo t
hmrnob I c DRerLERT V Eb It, redobheldnforests1, ,leno numiI .. ..1% 1 ,"'1- ,, '', =" '" ...... ... ..... .. ':1i]o olteo d.o..... d 1Goa.. llopor.doitoootieto dh ted.o]- CO M Pro A S tr imtre .,.I..- tR ADIO.. .......0',......... .......
do bie ytoomo le dop.t.. ordo I.dn onodaxr o ieoom o e rtao .. O... ._....rIndz. l uorreor -----.... ..... .... .......... .. ..
ImPde 6npr~edentde] : r lPrjtvP P S .11 ."`............, t.. .--,-. .-- l I-- %.I 11 II blar ui IM' .................. S.... A .Il:a ''e on:""'', lo ll.n.d rli' ho'acn'A1tX ALTA .(='Sn;
So to.or-s. oottottoIo-.ot-to .t-so.a-oit e1to00010.t---..00 00 ott--.' to00000 0 000


Itan A~lai e h~T la aes dlroede n en dla. inas btdo- per laFf-rm:, de' _. Mend.- ..- I ....... .I '. I m ... . .r" | $27 00 tsAs$290 -.- -...... % :, ,- ......- o I ,,- 1- lt -l'. wt odimsto ooroe anagaosiolsouemorzoato o tn avorpdelseoo ...ot e-toidod dot 00 p nh Cde ai oahdd 0 ""--o. ns. j ,o
ehl re pl ....t aaion Gustavo nHaorey yMal c ... h A eid~ edinq. ... ,. Igh ........"' age:'II.- bumrn. i.., -..... 000. rENTA $45. r-I-... 11-t- t 1...j ..................


toos Fd4r0A tomente, elre.u 2 t-o to- gom. un t- tor. Ao uge tee to ,,-do mensd1eemetl Ae rreru-s ENU5 72 t '
0000 intnn.tDR.to too- - - - - -root toAVEDADO 0000tuirtn p mittroduelda rolanone pdeoto-onAction cerreo.o iepoItan d-y 000000. o doP1 u-, h4t- d0 otto t-- o 0 00 RENT, SI- fofi = 0000
dtstooooe ottutoo 00 oto.u....dt 0,otto O 4l- CO PRO I 1Z 4,- .1 ", ole-___- .1o" I. .1- Y


no....o.d .... o detu lo ........do ep....o c... fo.r.. a or .l.... ..I...o........o...."o "".....o ..... ....t.. ....... o m40.0,00 .,, . ....... ......ot
oo. t ..doAt70,01monoin .it rt o s ear M do Mouer nn o o.b rO o, te tso- .. pun..osa .- ,,,, LA rMO ns5I n,' "i ,,,r.]d ,. ,, ,l oor, r
Ir~~~r / ~f M~ i z ~ ~ = a r es p S a ib t .a u lry f ra d rsingu e. - --n u r d are -, iee i s r, . S o nl ,, o.E . Od n ,,, P I .r L A .MA R I N A - . ..I -, ..- . . I -,, 1


ttisbd to io t/ Lanott o roe sp on l.o ,mitnca. o. ro en ? topote Iae4nge aci e-J 10eL.J. -o-odo Too Co-toto -11-itp dle l. in
tr epttmo t. s 000 On, .O av rd l ele u t O 000. Tol-t- Ie l,- .I- ~lCd -.t3,o t,,I, --oO - ., L: .
Lirptoood dorol o010 PIA DS. Imot0.Santos. Itoeo o 0l 01-5117 ...2.Motto-I, A-4.07.d..t.uIrupo-.t. - -
247 deototoro do it t o 8 o bt o otb ot 0 o lod t i otits OM P O t ot p oro. Fo - H II 4 0- 0- l. S. .--0 l .. .
ooottoo orotitiodop- mo t o rdo nbodo Uondeisit loie oc o znc enH711 IoE U C101 ot .
do o$20,to3 op00 0 ph. toid o a faodo l t t Emlo 01 ln t to-,O A M PR I_00000_
t p o bod o p o I q a w tt o d oc 7b o i tan I d t d o-p t it oE DIpo oC. O O - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ' EIt. 1to. AoD. 0 o Ot o u 00l s ts000it
or do -o. 1ol-c doFPgos'io1 1. to- 1-1o.11-o1 11'.00 0 0 0 dre p ooo- 1oIIIteo m -ost-lo. dos- -o1-t- 1to toot-sm . 1.
lxco n A 00meos tro.l- ddoetot o -lo lI t, o-n o"thoo-do totIoto-ut po.to It-mo do 301 M odut oI-.l Iot oto to ooo o. otoot


U anonqoo Ito aropttMonioooto 0rtoo0000to. n-boot- PiardelRo t 5P ootopEooToo otto totiod- too n02 IIU'e A~rtaneno
tot so oooemo0tmltptelobtoo ooc o otttom o toogtdoIooato tootldo 9B86o u~lga f !,.-el ld- ,Um[El1-if I V 4,00 ENTAS 000 -I: 0t,OtS to pI-,t1-do tO 000T-0-0,0
L oooto oe oil o m o oto d o d ioion or -- o m o ot ~ o o o ttt oon d rts e o tttt m i t o goe ll r tddo Em o o t r ota.. ..o.tot; Oo o- ,Oc t'oo" 00 I C Io4o t. .. .o. 'l Iso'I,,, Hto o t. ..'5
. oo lttt-~nto.onpo-e- 000 u., ,. j::t. yaoon- a ifcltoottoeottm So0 10. ..000I0uao-,o.s.m000000.oot t-t-to-Ot-at-404-4a
iUrotto ezdoo-oaoo r.o Iltlo t touo.DodoII ott1totoe1.,.. ottoo,00000u-,,lo
-RIO DE CLzA MARINLs a0' tttoto#otSnhlr-ezttIonosoOboototo,.1:?". '. d, go g on- 0000- .to- DI.R.O.DII'LA *IA"t`%A Oo3--0'".


DIARIO DE LA MARINA.-Jueves, 31 de Mayo de 1951


09444444300 -


VENTAS VENTAS VENTS, VENTAS VENTAS
a CA.S3 48 CASAS 49 SOLARES 51 ESTABLECIMIENTOS 01 ESTABSLCINIENTOS 4.5
, 40 1,-S 101 41 1"0-. 4 .o 41,',=" ..... ......... .... ....OLAS .. ... ..F- 41 1,10. 1,1100-4* l, ,. ., ..1,.. .1. ,1:1,,AI ,,,,,,4 .. . .5yDo.X.Z .....ARKS 0. 4,.-S.113. .,l-l,,
414...... 404' 44-."" 44. "...'4',4"I, '.,,",".,4 .... 1411,1 ;, 4,0 ........, i..... ... .......... 1,, 44 ..... 0 ,, 0-44 ,,,, l4,l,,= .'"; 1 .4,4

01440. .... .1. 4040 ...... "Y, : 4 'L '-- r,. ,nC 4 .... 1 , "" .......' ,' 1 1 ,1 4 4,11 41,1 .1 .41 .40...... .
$14414,.1 1 421. 4.4........ 44, .....1,0A O '';.: : .. ... M UEBLERIA 0

141 g, 44,,1., 414I 0,, 1, '"-. ., C.... . .. 01D0e.04 -4 '- 4 5 r ... % . ''
044 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .0 1, .144 ,1,,0 ,. 144,40 YA O PR

~~~r 111111IC NfOI 11 E-1.,14 1,4l-

M. IR A M $.2 t,0 0 0 *4 ..00...1,.. ... I .. .... ...... ... ..... .......RE,-..MU E B L E R.

....PANADER.. .IA" $010073 $6 00 o4 10!;
.."............ i .i. 4. ... .. . ..t. VENDOd..OT
A,11 a.."TDidt...A a,15004 LIBRE 04 0 ,)1,H alll,,101 0 4 1.4
NICANVENDOLHOTELILRAMA RE2, NTA-- $130, $5,000- 0-1..11,4 _I ...__._.

I.... ....... .... VIDRIERA TABACOS41 0 04: I1, 1111441114 K0HIY, $2 ,O000 :-,:::'. 1,- i':: : :.;)4,iii; ?:1i:
4441 040004110 0.4|,r1, 0 11'eST! U4 .... Verdadora Oportunidad 04' ....''"', '" : .. .. .
741,00 48,00'I 1~
......... ............. ...... de BE; VEND'E :::I ABR ICA yo toc r.. . 'a
in4 11414 77.111 40 0000
VIA DD VIN DO DEA. et 1D llO Trei,ro 't ur I.Mat, 2-31- I11711 n, ,n ..il &'rr-"


1, 40.40 11, 004 l. 4 u4,o14-4 aa10 1-.H-4 . It- ,.11,.4- '4I d.. ..a- I4S .lpat
al 1.0114,,4 .144,14 00 11,4 0044445 4.OS VA
..................3.0...o,0,-. DOLORES,- $11
1,41,4~~ 0101 41,414., ,01 .40.1DE00A $1,500 LIBRRL'R LUIII'A


I4i'.0.... 4D,.0ILI tortI, solo, re-b dor .14 de ___,_'___f___r_____b,_IA._..
yn4 -00 .1 440 =- s l,01 nt*. t 4x4, coooedorlrondo, garae,.pa- 000", t=.o ... ~ onl' i- D I l l '"":' ':" "
"I %rBOTICASI

1n4, poert1. Ht,4,I ........4d1r 'r 110,i" "Old 10 12x'1 912 lal -_00"
-. '1 ..'.- Corbopn- Aro.RICOS-N.OOCO31D


44 do Dol .... Delicias de 2a0 .:.:x:.:..... .. . "i.... .. .. .. : .. CASAS BE HUESPEDES
C/I:- . ....... J' 1.4 '..400 1, '14 4 711,1, LL4 ) 0~an 1 e0 I ... n t iil~-
VEEDADERASNGANGA.
40~~IL- $7,00LCtASTesRoosp 3 OLRELinea, ano coodro Calzado Co rnI1,u0",4-4Gr '..4. .. _.,. _

lombia. Otra, en Coorvo Podrc ,- = 1 ,44 . 1 1,4 ,. .,. r 1 110.1,4,4 000 V 704040C 04440011004/ MagoofloiaS' oportuodades' es
Emilio. 800o00 Otr coo. gdrajc ~ 1 ......... .. 4 ... .. 1...... ..... .... ..... ....... 41.... ..... ...o
31,,booo$.0INo 0... 4.. .'4'$A04 0. 00.'... 1nt an__ l_ FA MACIAS
-20. -' 'll.1071.4url0 ,114o040... .....d..'. 4 o,1r4 e- -2-- 1FA
S.. nPat,_'*' Pl.ay...' .ic ill,.. ..... Vndebrd bdea adebrn ari Opori tun i......diada~ixdad
rld W .d.s .F -0" 1,A-,I 0.1, 41,0 4440oo 0.....M ....O PARCELS EILAWTON.
91NVERSDINISTASSA T DOS ArA rN L


44 1~~,41,04,1411,,0 1,on ~ Zlcmo. 10 l"Cfr e odo 04-41, 4 1,.,o1, .1,4 0144 00 1,11,,11,,10401,,114,1,4 -r J' 4 u-1 i, I..
M 7.. 4100.E. ^ $1 44.. -41 0101
IRAM14$17.501V2MlEN'RnmAVE.7DOLORES,,V'C'"L 4"$11-.50* BODEGA$18,500
007 In .b..L..04-. 01,40404M1,. 17100- . . . . 1A r

..4. ...Ol/ol. 0 -440 1,1t.... ,4,4::~i _. 10. . ... . "j[ :t,,,::;,t:- ''.. . . ..... .0, 41,1,1,41,41,1n1,1,41,1,,d$'5(;;:nrhu 0 : Inl "I
__._T__" 1,4,,,;r1... 'd... ,.1, ,1,40... '"'t,;''% o ...... 4.7101 .1,l 1,0' 41 101. 1,,111,14,,:'* ..... 1." .., n.04, 1 :,4 4
140471. War- A- d.o -1e, 00700 ihrl 0Ol 01par1,1,e.a-1-oao.,o-1,i.II,..
0140114 4401,500 444 D 4 n,11 ,1, l1 . -4 me ,
......__-I. r 4 S00b0o1, 0 . I Ba2x35_$13,50 0, GARAGE YPROPIE
.,I 1 , .4 01. ... .... 111, 111. 1,',-, d ra de .Saonto Ca litah.n 14 x 5 0 040L AY. 1,- .I-A . -, ...... -.
1, A .. . . . A. 1444 0 .. ..
_______ ________ "___ voras a 020 00. Ambos 1,1a ,01 "'" 1D,. ,, ." ,
Permitanie.,, ayu.darle Isonobro, as dirocto. ltot l'e al-1,1,1,10.....41. 1.. ".. ........ _. .." "'[..... .... 44.;"i,':
rsol frpsoos. notormo: Ju1 oi4,1,,1s,0 1de2a -... ---....
Susted deoeaco040mpraroven-Djedoa 0-1021, 1-4002. ,.. '" 1'.. ., B0VDSAS E PANTEONES
der olguna propiedad, solicitH- __ ____ 551 -5519"48"31 .- 4 1l ,.-'-. .' ," rHal',- ,. ... '.., 1400 0 0..... .. .....o,1.. ,

ponolod acrdid "oe "".".....-.4..,:"- 4"1," 0140 .....4,44 '4,,0 o,ode'Art114 l4,OI, 40e, P ... .. 44101-
C; 1, *14 6 al.01 7 In"'41,,I4 .. 44riencia. - - - -.. ... par4ear I N1,0,n1,141,n1 tl. ,xan ,,14, ... Pt 1,4. 0111 _________ .34.0.1.1111.4utoI
-- .... tl,..it 1 ,en4,P entre0an Io ..1,'-l- 0l 40-V- 0Ilo0-7-111u0DA aA 4 -
III I40n1ri P A1 A7DE 00A05 0004 1 '140 4107 1,11,,.r4 d ,o l o 0 ,pll n. 1',114 .,1,.0
Em iliD, OJE.A00. c 1,1 DINE I S nt o No 2 0r0n .. n A, n7100 4 f-4 71s r.0 1,Po ,esen
J--b U 8- -r re .. ... ro: .. . 0170 n ir1.-.U-922-51-2Jun. .
.......... N-102"'1. 1" s.... i, ..' ....,-............. *.. KEIARMOLES PENNINII
c-2co c.d.,or, 66o.,l.ono-4 H-1 RET O "... -.... .... a, 1.... .......
ca.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-944- JuneoI d .. ... U:RTO V;",:'': ... l ."),b-- ,,o,a I.....h.,nA~ ~ea at~e
bI04. OfI coa: So Idaleco "16reT .-
Sootos Sajorec, TeledroIIes: I-b825 .,..,..,..o non'-'o-1,"- ;olor ,o', ., 1, 0,, 4 1..... 4 41 4,11 r1,e11,71 01,rt000h444*41o4r,401,nn071r,1,10411n411 .1,d P0,......1.00 1,0 14 ,-,11,1,1,1,4 71, 1,,.1,. T 1, 77 BSedas Pan eone
H-02 H890-8-48 jonio I5 __-_______-___,,-0 0 4,1-7 -01-, AL CONTADO V A PLAZOS
VIDORA TER ENO EN PRA O1,1,.0.1,1,'t: r: do ....... Tellemo..000 goo .. ..leccidn
ERE OEN PAD INCA RUSTICAS 1.1 ,, -1
DESOCUPADA ESEUNA MogolfiOa e.qo.. o 4u7a -I' ...... ,4 4 444 --,' -'- meorlo do Cod.on. sdondome-

.., ,. ... .,,t, ., ........ olo etpenda paro edifioio. oIl,,. . .q =,n,,,,ar- ''''- Lp conslrwdos y a precious sin
:1::/' ,':i: '' : ,:',:'. a. T 13...';00 mel o ... .. .. ~ 44- .. i oo petncio. V~aoso, 11l....odo
I"4- - - .1" .... ,1,1,,,e pueden ..o I I. - -1, ,. .,....... ..l. ..",''-: ul U-2242, Iofooto t,056.
,,o , ... ..." .. "r-,.... -- ,.,;,, lerse Inlltrmps: C______________ .1 ,, 14, 4~,1 -950-52-21 Jn.

... D .D ..C ..... .. ... , ,
1,3 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d a fuu .Itt5HI . . .. . ,i; . .iii, .'_' __"_._-..1__. --If

011,., V.DFf00 FINQUlITA .. .. .. ..4-.. I 0
V41t OI.Trd -00I' .4 Mr., 1, II. 5 I4II fOMHE $24 1It,_plan N. 30.. ....a"lN....4- i.
.....__ ........ ... . ,,, ,., r -3414_H_357- 1.Ea ..\Ill d -O .-1 -.9 .. .. ... ,_ __ ,__ ........ 5 ...... ......

VALIA Sip'l.....It.....1.1-.A ',3,0L-40 - - SE.1R1 d, 4 e- 1 1 , 1 1 11 1 ,,,,4 1, 1, 0 1, 0na V od 1,,141,4r 1 0 4l .. . .. 1 ISI ,R i' : ... "4;4 4-, ,, . 4, .1 ,
1, 14 1,, IeAL,1 1,1,,1,440, ,, ,,,;,,,, A M A R $0 V 2.8n, -. ,, -,, , 4 ....... 1 . .
`,'", ,,-I A,,,,. ... i.4,1 .,lnM ...... .Iiy..ran54. 1...... .... ..... 500nd4 o n r 1C u '' .' 4 4I 41.. .. .. .. .. ..44 04 -,- '. ,. .. . .

9r . .. ..W 3..... ..'_.."., I,.,
4....................................
P I N Q U I T I D E 0a ,14
]Ito, 1 ,0,111 ... .......... 1. 4 I n. .f4.A, 0 .dor' 1 4 4 ', Zeppeli. 1,,- 400U400140N TOTAL4 444440401T-.
40 .1.0111 ~ ol~o 000.
4L. , .. .. ,= w n t.4 ....44 1, 44 / 00.. 0 mo 1P. .~ 1,44 1 *a0,1.1,001 1,411. 141.qun Ae d ) 0 4 t4 1,, ,1,,11,41 '~ 0, pa 04,1r 4,T1
11 .... .. .... .. . P,- edro Carretera del Coto- Z11,041,140140044 4.,I4II iOO ,4-a.0s.1,.4 .. 0441110
4 -11'' ''44, "1414 -, K 14 C ne o n0,. -011- -11 t0 o 4. 44.41,04e 1 101 ,,
H-572t~~~- - - - - 4.--..' ... '0" ,',,,K 4 deoeoha "Cand e4a- P--- o-o4-00 004 l400 ..... ,..
('JAGfllf PARCELSnDESU 610 ria". Sobomeote se poede ver/1-,I1,I1, .s,441 44,.404,1 41, redo dol i 0t-04 .......
.i........... ,3 ,..a.ad"ht at. 4
0.4s44, 01 1 01401,4 00,110101 0. 1.1

Poec 1o1,o1odifiioo 1o mojor 3' iuodro Coloodo Columbia. So- H-430-0 -10 .......... ........ 11 00 4 .4 D ,1 41,, 0: 0 P inel 4 For41 40
"Illl"1111"4IT4 -,1I.,,14C04,,l,. 0411Santa4 C4atalina,0,14Ix. 01403Ons. P441rill,1,r
bo 0104 londe todas 0 asas frentN lar: tOgax 21, 52,000.Otro 0AaN odp-. -t ..I..".-n 1 1 1,1,41,sn04. *I'-1 oo ,
ealle muchoolmerclo1,Pen los x2,rfso1,725.CaIle2y inuLeA .,411-Julia' ,4:_
Si os colosal e una00 roenta cOudra Colzada Columb1 a, Ps- FrING It...r I-EflU 0.4.04440 "1401 O P401,01, ,1,e 0 o-l4l O 4 E1,44
mder oda, pooo ome j bc ui a12 -, 2130524, $11.00 rd, d ,-------------- ......1F,.. 01,0 leuilr0 111011 .T 0 dI J 4a 1 00044 4/ 15 ,4ntN-
Informes per so nales 1-2101 Moorero: 8-2200 n00d41.00041, o . 1ort0, .410-740-41 ,000040tr 0444 Won 4, tnaArg u
1-1-5607-40-31 1-t-0760-4-1,. 'L.c.t4 1. 074 / 4401.o....0 1-4BOAN11t,: 1,0.4UN BA.. .... 0 .
.... ... ... I 0 1400l40.3 It r rn, I, 1 ,hri,0 1 Sn ,,0 d,4 1o "T- 01 T 4 l Dia,,0 ,.
..... .. .... ........ . I l 41,... .. ,44....... SI ESTABLECIMIENTOS 004 .... 1e 4 1, 4 0 1, 1, 0 1,041144 rl0,041,10ydr40t014 uev,0 4 14,0O
1311 A .. ... ''l.... .0,.40-01- -I'P t, 4 on 1l.H 0 r e 1 1 ,4 C -11
40 ... ...' '. I-'1 ... ." t:'...r a1-4400 n00 0 0 n0 40040 0 tom- 4400N- T # tOlA A IUMA.
Idrd -1, -I E O 4o1E 1-n..i0,.. Sr0Ph


ft.I...... __ r ,. .m .p-. a. -.. .. ". ..... l .. .. ...l '.. en ADILAC 9, '- -
9.31 pl,-I., .-he l. ,ioo i .o, gin 00 11tn 1 014041-r t,.h,, 2 1 1 4 0.0
Habansa, 4 Casas, $20,0000 0 I. 01 4 4.1"0,,," i 00 Olo 5o.o.4 01 ..,4 44r sa lat a. 0u11olo
-6---4-- -- -- IOPORTUNDAD.- 1,. ll,4 u1,r. 4001,t14bre0NQ a- f Estnu-.nPitrinto N9521 GM
P01104,1a,04..0014.0 0.0Andro mlreH.5 -53-
W.I.dFf ANmA 18 ..5 x19 M ...... ........................ H,....
G At A~"I... ..It..... rol o l~la laear ilc~l VENDO rONTIAqpo lilUSO FAITICULAS
e e = x 0r0 ee41d 0d o 1 4 r r 1 4 p 4 1 A toIfoo, n.1 P o o l, 1 ,4 4 4o 1 1 1 00w0n4. 0 01E N 1 70D 0e A 4 N 4 O e1 1 r1 p 0 r, l . d ,l u j l oe no p e r reo n I o n -
____ 1,14404 e 1.4" P 4.rl O dlre1,401Icl P00 unt.r.0 0 r -.aIl. 14~401, o oioo' T de O.tr y 04a1C4t400n01-
Alnoendare% S11 IIII. Renot $33 l lt tV CANT44INA01S4CO0CAVE.4H.51547-53-1
010..... *--1 *4I1,04144,,40.14d.11,1101144 4000 1,y1Sto Cataina, 1-40I
li,41 .,' .,m 4,',0040001400 ...droi5,00 1) non ,1,1,n1manGl 0 Mesa,04n4 d ..o b,,.o Pla4yotd 410,44,ban)
I240.d0..11Pat n 00G 01ArA-.I": Ate- Ru UDEL YVEunuu kioQoba l r e A do1 0. 001,041.H-4041-1,.-1l,00 n Tail.N1-G.A',
7r1dr c 4l.dol, al. B- IV11,041,4 0414 4141 1 ] I, 0 ,4a1,Vi s 0ro 03 1o 040 1-1 0. -
V nI,- .1t40l-t44a1d e r 1, o0 4r..ur. ..1H-, 147-51- 14VEN 4A 10 04 4, 04 T1 4. 100A TC H E V R OElT .t" .
To, m u b.- bad." .hat i~ d.
.. ...... 440040 0It 4 ... 4 -1, 40.... ,i,, I I 41,0 041 ," HEO.T

Vibora, edificio modern, P10- 22.5 '_ 1.'a,35,,4,4, .,1.. ,. ..9.n- -
iron Cal.ads p.Ruta 15Co0,4,0 0 L A 226 x 0...... .o.-- .C1.11..
P r'o- r C tLZ A .'2 .66 ... E V"NDE ARMA PA- .-BR I ,pd l0-rrdr*SannLzAro %71 tn ~ l n nrr c ma4 po3
melros fabriy2odos, alquileres, .I4, .., orl 'nI 0.4Itdl.. y 4r0oolsr 1 on tlrm4- 1,e 0.1,11441,11l4 sco 41 0.444*101 anos Su4rel Todo 4l 01,4 H-517643-31.
[.~r~rr ] 8t ... |,. ,0- . r j nt,l6d.., nfnr-,0 IT,1 Eff Is C% SE VE ZE FORD 191411, RUElAsfcan-
m6dices, colossal onegoclo,. como14 '-2,'46 o a, . .mw,. ..,'," . 0-r,1,41 It- I . 0, t 44 4 oX d5- 40 e 00 0040 044. 0 0d 00n4-
saonsobayotro. 1-7181. m 1r.-.. ......I P Q,,,. .."-'.... ...10 4'^ '"' 4 44 J4. 4A0. 00',.I n 0 b 1 ..4 W .
'nha o H-5698 3I 1 .0 0 1 1 4 0NDt 1IN,1Elo4i4A-722.0H 11 I 1 . 0n l. r- 0 o ,- orns1a rable. .
H 09-48-31 M- n 15112 C 1219-49-31 1 No. 46. V dld ll.d.. i, ,.3 e '' l..1.M $,H1k e


,t
a,


b..


I
nc


flasificados


VENTAS
IAUTOMO)VUAS V ACCESI
OLDSMOBILE DEL 511
1o~v,116tno fclrd

* 14 l11 401i kdIo n-oo115011 1141ll
SUPER CLIPPER
I. 0' .*,. S' .

CAMIONES DE REPARTO
po Pone.4 I" 411 b p b n, a di14-
a.. V.ro0'* nfrm0 t. r f t... al'
Si0 Iir, No .. 0 49 1., ntm C 0D. 4a,-
t: -ra. H-4151-33-19
'LLVS IS4,. ACE XO, rIPICK 147LSc O.-
di, d1u48 th.oFord )1.1. Chevrolet11.
414rd 1047, Chero-0 .1t4IN. td- 4 pull-
.,r, M4t0n 0, S4nt1go04,4So14ulnl
,,..
FOR .1PLACER .FpZGAOO. 040 oAS
04-114h000S0rviio elund qnoab 4-
, I 0 S4 I0 l-4 r4 4 14_ 1 -0 e,4 0n-
D4 abid,.4I 4 I etro4, bl 1Arran-
, T 'a, v -d1. 5 1,
T4 o 70 l.o. ,4,11141, 101 4In.
CMIOGCPEVCHOLETV IRTONVLETAS


4m o51IIIII, 000 -I01,11,4 0 Voi 1ie
44' ,1,004 44 S71-404 ulo 0100
pen..,.....sotei* eo .Seo~

, c 0 ,4 0, 4 04t. .C t0.4101-5311


811-BUCK 1IVIRABA
por embn;orar, Radio, 01o -

i ,n o ,prt ,g. Tef

o. 0-27e7, ptrcgnCHto. Sr UL.gEr

041melol n-,5114-440 ounlo 04'
Ite, per 111i". Bottom, eeumui-dor y pinr-
ro. __ us0 4o. $1,4N.4,Goa 1Gto 11, 041-
,on yr.ur.,: W-4132.
S10 0 1, 00H-4771-5 -11
PL MOUPO H0SAaCArLYMOUTH
1951. 5WO Kbnu.. rlonldoo Rdid a I. t-
- o A p11 clWr4, Ver.e.en ,Po(1 1 No 1 171
o.u." H-5308-51-1 Jun
COUPE CHEVROLET
-Ap h.I gorl a, v1 ] ..M ed,
1, 01,17 M, U.. ..dr.ao 1.1 Audien,.
951. BUICK RIVIERA, BAN
das blancas, DynaflowGE Die
ie por embarcar Radio, a.re
acondicionado, vestidura ocl ny-
on, dos puertas. Ganga. Teldfo
ro F-2757, preguntar Sr R,ger
H./U47.53331
at Wh nuVoSr. RMAGN FuICA$-CN0 IO

,. ..:. .. o k O t. I d a,-;
,..San t Ldzar -.... M 1rec
H-37411-3-31FORD 1948
r. olv -4 -54"12-3-31
I In .. ,? e;.. .......I -`dv...
Lln, per(I0 ondAlclonoo V arln e.. E.-


ro4e0,o Ave,4 doA A0.a 044, 4041re
n~roz,1, 1- $. H 5041-53-31
7zMAn,:. 0 d. ism
"d IS. k.uInem d.eI -uim. d... radio
dtld-, aW,oman i0 o m .. Sh.r or.

OLNDSOB&PIE1". R UA I.UO ON CO
oc. door xis dde -1 I fpr r,.a ond 1`11-
Ito Eb.. PuA~do verio eulcquerY hePARTICULAR. VNd D otcol11ZVnrOLKT 104.
.., d e de o no u ?.Ch r Te radin o. n far
U-2131-53o I*J e.


Ma~eoU m.sm,
1,UL("1A 1-Z d, d:.1 ftZREC1* a,
A e'1-0 .14. l ir,.5 ,J1- .,oth All ", y .
do,:l,: .r-6,P. do. T1 :,rn. lU O, N
HI Z a.r ~ ;: e--o 1 76-,-,IIn
,rd W .. iIH.6 u.-I3.. l ir
..... go. I P hred, %at, Ic ui. r hot,
per o.Inin. -1 In
"L .....tIo n rtdo .yo ro0etM r
PLYMOU THRAE, IS
nib..ld. ,pr~xim, ulo 10
metros I.erren.' Mrea doa 24

zoals. H-1459-53-1I
ISTCIONDO CliVOLEAT 1AC 4 UBI
........mur.. t,o isd"o r~on-un. .
n1,iEr ': a QW;, 1.d" To ".n, .%,'
todoe do rf o t .. ha, TO M ~y o -oetn rn
fLQdadL Defi nre DEyAUTOSap
-j d. Oneslr .., dic. omr d.T

ff' nu7,: .aSV-rb.1 Crt~eF 151 y 1
r .jaO | 1 1 ) , C1TA,: Sjr
,e "I oe ae ln rl lm r
Frlei rm, o r~d n %attid
(Lrmcfd rt fiC.to 4O?.
I SE VEND0 U CMPEc'XI'N"

Sit.No.. Palle neid. do Nialtdo .Pr-euo
pr Do. .5. HM .I Jc
ro la t- . ddy It.,tra.. Pr.
,,a O. y W-47 ONYa~tI 1.
eib'n p rnlxd m io e jnuulio. M 10h
mtro s terengi, v egal o 2l, ., 4 h(II
radi ance i0 i Ip am. 3 8a7l-


Oasifica los


P....J Ad;


VENTAS VENTAS
-3 AUTOMOVILES T ACCESS s MUEBLIS fRENDAS
sgs VE..DE ATo cXUcoMARCA GANGA
041.14ili. 0.ca I 5 4.-4. Se ed. ."r,. n bP r am. 4, 4.
ol 1441111A o.a0.U`.b4 -1--'o1114Lol. XV
c.t d r en e~l r bit Ln Wit l
OPORTUNIDAD rt0..... 14i1s Y. daor,, sa
trnomnt ,ismy s il. n re,
S,-ouh de I 31. ins 4t.r1 4r y o, 1 t I 41es Pr t, eoelet
.. el ,Ibdl- i "MaSil "..- ;Y1 z izp'e asYVle.
.. ,, n rr npride Ns i, p3 so, Va' vile stietenitos. e tn F-9L
,,-4,.1,at to 4. Pr n per -10_- -a I
,- ',,p.."'" ".-- PRECIOSAS LAMPARAS DE
E-nDG OENTEMEiNTE: -e*rec*oo calidad con faeilidades de pa-
convertibl Buick super rnh48. c-i go. Modelos de exquilito gusto
nuv:$, V.Vr a e Ide' L. tlards
elc l 1ia1. l 40, b, ,v4i0.. y valor perdurable. Vialas en
0404,-4-51 "La Predilecta", San Rafael 803
OPORTUNIDAD UNICA ,01, casi esquina a Oquendo.

"0,"0, 441S.,0.0"-;"!" V1 3 MENSUA, VUA V 01 10
,Od-r., ,, 0 4h44 0h4dr 1 .. c, I.- C-108-6s 10 Jun$o.1-111roN iA 11 M>,414 o1 mci0 0"" als O ouoo o ne 41, -.414.4
trsc, odes 1 s, r.d. d o-imblanre-,
0 4 1 .. 4 00 1.40.rb. 414.4 4 oM C od..195.
1. he hv ',e GeraBis t'S'i5 .r d a, 3.00eto brillo GCam ete.01 0,
eire4Cluj~ y A0u40,. 4.8873Is" 111114 3 113.at. 14-V0 044 1 I ..

oD1oI4Ip v 44 41 V4lass. 1sm. 361$3 MENSUAL oCUN ASy NE-"1,. ,------"*"$3N' sa,7.d;M.Chavr.I1L 104
440 .nred.. od. I .[ 111enries. T- vas1 camno ltdos ta mauo s,
- p-----,,Cr10u e 141-.. 04d0-ser., 0Ch modernos estle s; uegos cua-
Cr scdeDd0o,4 04 4 dl ro, 4 11 de4ies, fins1mos, cm,$8.00
ch Be00141 .H 11o .' l
44-4400440NT01. 4l Roe NS menooales. Colcbones muelles
11141t4lrn,rIl0, bl.. 0414d.d 1 1pr4, co- americanos. Colchnoes flor-so-
IE nou ,' 4 4da I isr ell do ,t. 0 1 4 .4.44 1 da, $3.00 mensuales. Gabinetes
notro, 'extras,,Cononrdis954. .,qu n.
Squ H5.11 '19I cocina, sillones portal, San Joa-
_OL -MOIiU, CHC.4"0C0CO. quino361, entire Monte y Omoa.
a ell in .r "ps. B25 kil- ro e Winoll, 444oo. 00
4cont d 1 00t 44men.4. Id C10, m Corsa Perez'.
4,11, 114 a-s1 .44 rlo, 41 s. y- C-246-56 jwiio 3
---3A1O -t0 1' "LA MODERNA, SUAREZ


Is I.' qj ~ c''r.1." 'IS J.^3 1 M-II LE ELR "IA:M7
r.H,'. ,.,c c A "1' 0.'pI'IB 1, (Msfondo Ten Cents Montel.
,''..,.'.." ", Jloyera fina, aoretes, brillartes,
r. coi _____ ore 18 K.; desde $55.00. Anillos
54 MAQL'I6ARIAS compromise con diamantes y
rDoMOTO R440o0 0-4Ro0N4 eL P or0e 18 K., desde $8.00, con bri-
4 1. R 001M"I"' ..,.lure,I 44...0 Ilantes desde $15.00. Sortijaa
,, b -1 b mb Sdp1Istn Planas.
---,-- -'o a 1ept:, .: modernists, oro 18 K., agua
s" asish par.14be.ne 0 Cri,- marina y amatistalo, desde 19.95
.16442 Too 1 .1 V-0-44-1 juC-165-56 junlo 2
TANIQUES
04 1 n444 p.4dcpr1111000111404 ,11 umrnlire A [LnlU7o
D. too e d .d en eln- r r r U
le Nu1 y4arTanllerzadoe 4 ntc. 4 n1, s- llL.ES A MOI
P cltaE, Cubsnoma 1 3. A47"
0..104 10114 .I OTERO V MESA, SALUD 54

MOTORES CENTURY .141,00 000041,1...t
04,141041 I14lo.00,4 0 ,.uae 0 r11114 loglN be~., 440 441414 0 -
"s4e,0. D01411101101 La 1.4 44d. 1.,64411. 1.04C-34&4&3444I
r- .to lte e4.0n0 e1l 401.-4i 5Ol0 .o

'i oi Vitue 40.nr ..nlu yhls 6 .00 .... cob
u, a, y.11100004Tel.1,12,.0, $8.00 M1ENSUALES: JUEGOS
.- mp c411- I cuarto, 3 cuerpos modernos;
,a0. WartaH.e-1-41 -is01 j. 10uego0 comedor, various estilos;
-a. cdis r n" cars o n .-otit, -Wen aad $.0
1r,1 00e411.44o14~mo 11001~1r.a0.1 sala fini5imoos, acbados $3.00
econ.*micns Y ripkdn Oper.rt i ll
ste 0n . 1U4y1n1d4 .. -..6T menouales, 2 silones portal, ca-
H- 7 mos, piezas sueltas, colchones
RODRIGUEZ TRACTO CO. Iorseda $3I.00 mensuales. Cam-
P,1, 1 414. laDint. itisra.olld |er e 4 1I him Co mae les. Calzada Jesds
01. 1, 1t r1, e10 t0440 on14 rn0 Cmep ll D141,141 1-.-
st14 .404s H O A -- P. imosd.. del Monte 29, Esquina Tejals.
r 1- .. _ltn1r0n., c. nta i no Casa Pirez".
7S et,41 d e h4,r D.ed., ie 11441i,--C--249-58-3 j."'S de pcalepas paal comen ciaCteie mf yU Slnnl
'- -1a 0i 0""-4-1 Muebleria "SANTA AMELIA"
04 00n0 a eINC 0rLO4 SECUT1O4 Salud 110, Manrique, S. Nicolis
..... 4.n 04,ee'..1,14401 1 0on t s... 1 V 4.n No. p u. 1u o, 1,44 1u 00o 4u4r14 cu11,
Pat_ 2e 3InCe r io a-rt, l llioso rti, re do elorN 7. pis"
;d"nir ____ -l-b uIo29.00. ,,at-or vau~rxi1s colo-
CASE O;Eo 110 VENDI 0 1UNA 1AO A -I~. roo, Ped .cuol. 135.0. oLro. Pa

o!' -.1'1.,H 'l T.T"- U-9777ls^y oed
dra-t dr sem u0n0 0lea, caon me- 1,404 l--- -1 C-37-11- 1Ju, 1
m o. 1,41,40,14 440.I -184.100,0,010. 41414.114,1 441
t0.len 54PRATS".o ts MUEBLERIA "TINA": M-7197
ERA CIICULAi0 contCALdo-ORA5 Muebles contado y a plazos
SJ.dor cuar.t, l.d., I,4 ole Monte 902: mcuarto, salao, come-
". ,;reh aclrt 0lr4Mp .-1t ,011s 1 un dor, sillones de portal, mca as,
1. r4 VENDENs pOLEAX, 0 0N4A0yAi. bastidores, refrigeradores, ra-
mn Aad ~, eh enara27nm ddioes. Facilidades a precious de
lie 1-C1.4-- 1, onotado "Tina". M-7197.
co n;. s-* GANX -O Juno a li- a y C-94-56-1 Junin
0a4" ,4YrbIsd. 0410.01 I.lb04In4,,44-
_.P,0ou 0 4a. 04, d4114 4. r 0 0 0 0 01UNA,0001,0 0000440404 0L
InformIn n l us O ture h. as .. Ma d,
0 4- 4 1 .... hornelll 44 0 ..0.. l .a i s4 :u.s4(0.4
V- 14 0 0 1 Q ro .I .1. G 110.U,'0 1 -4
4.an releo114,01404144104111 00e 1o] 0 u u I.o ~uo
4144 1,,411l101l111~4 010USELO DIR Y NOCHE!
Is, g brn Is30 ~ rrnne i
1411 ..... N 0 e0 Te4t1,.,oA-7/959.1 111.0 El Mejor Sofa-Cama "Aspasia".
or- Mist M til y cdmodo. Un nifio
S5 BICICLETAS Pued. convertilo soin ayudp.
Dea .tri n ell es nee. lie,
ME 4ENDE 4NA IClCLETA NIAGARA. 144 4100r4aone de ,ader b.olu 01 en1
v n ,ue 4 de 1,1,41 ,ed 11r 4dn e 1,. c0ban.,1 No041 V,0 c40tr01,er1, 04. 4Z d
nt, ad de Pu ,_ora.. S InJo I, 9,e'San truye_ reenic Tia ... I s..0qua I...1
IrIntent, H a-232-53-31 1 d4 ener0y0r1d]..0I., 1 hcen4W0cl..4'"
DUEBI.ES I PREgNAS Ir,, 0.11....1. .... o..,.....
04 1000 0- imentele 4 hr1, ,Per ..4s es 1 e n
in M NHI 1 ,0o C 1,olI. OKO~. O CHI,0 010. 1nuebl 0411e, 11114.o. I 1414.
to, r as elu, 40004111 4 n1o-4 044,11114 1 4 -
;MONIIIM UUA .T eOIA OcIII- Ado tu'htaLvnl |ir ll~s.
o r B~l~tm Coonal ebrti .,.-b:r, rt Moer o tIu~c.l Reeking ~a
1a,,4ivig Cmr 11, 4Cor lns. .-d rt T genrera4 41en4r4l. oiarel. 4s1p,- 4
in- cLiving Ca ill-te, un.l~lI, n RSetll,419 if.. o. $a. Ref.] 00 1 s teu Arer buPJ
l.eH H-.30-5#-& Jun Se d.da. C-stlii-56-t1 jun
411114004V4NO I IVOCII4AS1ILLD410 iF

in BARNIZAR, TAPIZAR s....ed-.................
r r 1mltad..yI butidor e l atmbro,
c.oc.0*6.. Hotel le. sd. Cub.. Monte No.
last. H-201-611-11 i-
i LACA BLANCHIT MUEBLES A PLAZOS

REPARACIONES BE LA CASA HIERRO
G- n urtld, e- mueb),e fda. casies~a
MUEBLES EN GENERAL precW,,d ,,ido,., dlndo 0poc0ntrade4,
LA CASA BAJO m,,mlcs er, VSfondo. Compsti-,
Especialidad en muebles de 0IN""4 IMarred. C-15-511-3 3Jm
nifios, Taller de decorar. Nuns- $115.00 JUEGO CUABTO MO-
o tro lema: .Economia y cumpli- derno 3 cuef-pos, nogal clari-
miento. Tapicerla en general. to; usted estrena el bastidor 5
Virtudes 408 entire Manrique y hilos, otro $60.00; juego caoba
T. Campanario, Telf. M-7323. 3 cuerpos $200.00 finisimo. Jue-
H-1420-56-21 Jn. go comedorpcaoba. Salao ipo li--
",o0 1E4DO4404m40E1 0. 004.000 00100 0vingroom baratisimos,onueveci-
u0 1,41,. t4 .,. ,pl c4Ist 0 idt10u10. dro tos. Calzada Jesfis del Monte
ha llles di 1oaPut'do coI.r deo. -
c0r1 d medh ,o1o r.doe aenaOdmoento -E 29 altos Esquioa Tejas.
a p. 0 1,du fn.,, living Ing14s ta4 1za-
1 lalre-44. aqO,4 01,.01,a431 e- C-247-56-3 Jn.
I...I p1,ane,1 4m1,. l7 p Nra o 011,4141,0
......................, 002:6; OBJETOS DE ARTE
r..0o 410 ..... t. 40. ..01.4 1,1 h-,14,
-- -- LA ZILIA"
CASI REGALADO Gran..u..tido de lAmparas y
4 r, c 1 b. r 0 ., end.4 J0 o 00 i.41, y. candelabros de cristal y dsa "
e,4eenitr..arquete 44 0 o 41 14X161 bronze, objetos de plata legi-
Sp, !L ..E.OGAR times-, porclanos, costales,
sO, 1,1er 1. 1"1"'.... 1 1-4..... bronces y pbanboos antiguos,
06 d. r. Iunrt, And.der,1,0 0 C llu.1 Cu. l propios parn regalot distingui-
he- 4 4C1,444.1,h prn10I,....4d,4 ..... dos. Aguila 209. A-9044:
"A", 'e01, e111 0 04114 CaaP41 d hi. .. 4 0.011.-51t- 1 .ju.
les. 004b4d0 rfec0 Pol-I. -40e01,4e4 4,
r*1, Peres,.Dr0 N4 o 0 a 01 0Iftr R1e. 0VlO 004o 000sio;1CArro t ba, 00O4 l4O.
o6n. & Nas. Nia l" if. M-141153. (so 0. 0 444t4.m 44TO1,0 00ldor 4rt.1,1-
Ir-- E~-141 $ o t ruero. rachlledo., Is Plasse Vars. So-
MAQUINAS DE COSERSI'N- 1,.o t..... 104,1..-U, ,3,4 44 ,-
jn. ger, nuevas, de lujo De pie` 1, 541.* 4 0.40--. 0,4 4
- y portables, eldotricas. Precios -IA C
.. especiales para comerciantes,NITA
i1,-"La Nacional", Villegas 359, es- Aprovichese aodos los lunes:
quina a Teniente Rey. 0Servi0os 3 juegos at costo, cuarto caobo,
pl pedidos interior. precioso, enchapado, 7_ plezas,
C-113-56-19 Junto $295.00. Comedor, varies colo-
3.] QANfA;t5i4VE4NDS0K0MaA1ATA r00 res, desde $135.00. Livingroom
10u44404 oo.9o 4011.14044Col..]. 01n
MEN n'tit: insu ly ts rtldre1tri. Todo com1 tapizado boltoflex, $150.00 S.
sea: pitamenotenuvo. 0S4 Carlos 1740Hql,0 Rafael 824 y Soledad.
S-- 0Ar nC-4 -4-41 C-91-56-1 Jun.


MUEBLERIA "PRATS" MIRE ESTO
oM.uebles at contodo y a pla- POR SOLO $10.60 MENSUAL
zosMonte 1,119 y San Joaquin. JUEGO DE CUAXTO, 3C.
Juegos cuarto, oala, comedor, Formidable comedor, $8.00.
-illones portal, eamasT, bastido- Salao $8900 Radio $5,00. Estan-
000 res. Aproveche gangas y facili- teo cocin, '$.00. Piezas sueltam.
o- lades, mueblerla Prats: A227 e e
call. _IC955- Jun. Vest nuestro surtid6. Precios,
193-3.00calidad y facilidades. Mueblena
,- ME- ., 1 .... 5 04 .. 1 1 .... '-I"El Modelo", S. R tael 409,
44. a.- 0ip, 0. 0-16 u,0 0 o j1,,01,404 140. '
44. en piel.l ed.11o,1 ,11 en 1 bl 4h0Pr1 o.oo Manrique p Campanario.
s 5 0410104 NQ1 1In.Itoa.--, -.1.
40H3111-36-0-21, C-1148-56-27 jo.

Casificados -. IDARIO DE LA MARINA.-Jueves, 31 de Me.ayo. de 1951 Pigina 37
VENTAS IVENTAS VENTAS. VENTAS DINERO HIPOTECA PARA LAS DAMAS I INTEREST GENERAL '_ L Q U I L E R ES
is MU13LU I PRiNnAqS N HURBRIS I PRrENDAS 157 UrILES DL OFICINA Ii DE ANIMAl S I EETS 61 oIs 151155PARA LA!- UAMA I""u' %'`%o1 ,1 -' "" I' 4,"I"'f' 80 CASAS bEfiHUES5PEDMES
______ ___-___ __, LA ,,SVL -hU
,r,- *I -H I : _H. I,.
I"" i" .... G'" ..... .. 555 .. .. ... "; ;: % ",'V . .' %LQU LM MA-' QI .... ".-";s.. ... ... . .. . .. .. .. .. . .... ... ..ILi AL U s.... S.. i ..," ' o:" i ,, ''r., 'T,
.., . .. .. Se.1 . .1 5 -I. ... 1 1, a. .e.. de.%. Ir I ." . . ,. I .- '- I -" ...s
A. e e...... H a,. '.s .. 'S ca la Iy. I... ... -' . ..B u 9, ,.'_--
xp, .,pte. .r, ,,t.. ,.., n 0 contadoras a preecos mbdioc": : I s H CH c..=* .--, g.'.'".'-."" Ratas. $1.75 Ropones t .I ,,*- .. ,.4,,' .,,''."n = L
VEN TASIAM PLAZQSco garantias cmercales a .... ...... .. ". ... .'"'..I._ $1 55 Reajos al hi A,., ... .. .. .
.a E AS H A --AZ in. DIN.ER, Naeon.aI" Vif-egas 359 ca- es e'I.. .. ." "M.._' JHAa ustad "$29.
.. ... ... D Ia E Ra. .. ..... 1145711 .. .. i__._-_ _._ HH-... .. I..... ..., .. 3
or mu m lur ld srll o r- lr oy e i a all~ le . -.. I ...- "' a .... .


_.' A I-'- A L A P E R L A 5 ..LIBROS C iM s -OS MATERIALS DE CONSTRUCCIO --H -1589-70-2 .
.7-'.-4s '. A ,r : "l,, ...'"',.k`.'- -.; I. I. .. I. .. RELOJLRIA. .. I'I.'. '" -.. .... .
REA IZ M O ...............'. ", --. .. ....... ... .... I .... .... .....- ,0 ...., A A,, "


REALIZAM S ll.m ls.,. ..................... AH OERRESE, MAS INE-.O S o ey.... dr Hd........ H..................... NRT NIRE aGIF CA TAINA
Tod a.st.....Isteneia en .. Frefadr .. .bides, o d es.....d.. 7 .. A...
poc -elanas macfiles, kristales, NEVERA$ REFRIGERADOR ES a ate. H .. Iaa HT' ... -S.-Si Lavabos, paertas, 'entanI Iasm,- yas y toda clae de nbHJetos de 5 11 '.' ':. '' .'
VEL.OI ............ ................plats fina y o bjetos de arte, a 555wH556'H5Hr51,o1 me .So. 531 RA:DIOS Y APAR.TOS HaicoI, azueJos, IoIHH macrmol y valor Antes Be romprare ic ILLL-U.-I-.
_575"!5.5505R 5 OJ~G le&T EL4EC InRICIOS dec. Le-I11i_ -_p. -..irpa.canl, rnI.:I :1I I ..'sramnh al 5 i5 ,precios espeeiales. Carballal y sa !,ep. H 4 t SH"i.eHH' enHriH ,LLIIO azalea, sine, teas. vigas hierra d ri vsitecas. "La Favonita' xwam radical de ilels IL:-" ERES DRtivlnC uwIA AUMYRI
HermanH, San Rafael 611. To- d.a, -- M- O y madera, tuberias. Brene y An.iasH 116 -315. Be ,a ear,, msTossene-.tNr A L Q u
lffono: U-57W. nrrn"rn nnnr $13O TA.NTE Compafa, Zapala yC, Vedada. C-190-64-3 Juniiii Tratamiento scientific Hjirao- ---- H-- ...... S .....'.,Ir ,_ ` .. .. u
0-92- .6-1 Jan NL NI..RI- rsm...UU.. .L i ".... ..'.." ''........,,,,: ..........309-MC-2 n 5% NTERES A UA I lio1-s-tzado Senaor ata Zayas ll. a ,7 H 1 II OTELES H"'' -"In'. I
ko Ikbkr-! -'I. S r- ," NQ1. at. d s r t q W r ac- .I .-.. ." :I ""I" '- " "I" d -o.u'q .' N Nm4 8aa ar7m5to 2 ,T - ... .. .....1
OBJETOS BE ARTE, VERDA- .o :ensua .-es, ae 7 pies it ,.no .... ..,:.. ... .. ........At.- -.. ....5.rem 's,'..... '$0 "9 H iiIHi a r....... T IN....i.1'.........N..40.ap.....a....eniaA- ..
de4os primores en pnrcelanao, I'levecss S5erng $00 G abi .... .......i ..sa.oiles a HH I' HU.Hac.. ,e;.. ,,-,a,,Batac.a$1.5509T.i .I: I ATINi
crista.l.es,1mafiles, I, rHH. .PH, pie1,ne1les IO1.I ,SHaerH, $501 Li .. S.Os, abanicos, euadres, muebles 'apleto suct'do en '" '' ""' '"' ' '_ ...... RE SR A NZA S1'" " '. ..' : '" ,_ a,_
contisticos coy liaenp"LaasarBe Ygran. ble:1..M.:eblecia 'ElI Mo- H-50-TD-
bellea S A y ea ldad por pade diac-gSa n Rafael 40r9 ManriqaI I vIARL ," Eso- "
803-8cl7r 3'"La Predilecto", San Rafaelua nd" ....a.rH. ;o i'rILHOTEL CO':ONI.L'.".". 'e.". ".'V''..' i '.'':"' :'" : ...." "-., .. :i.,'/":!9": ae' :'! ",II. II 'D

Cd..-i. d -clr. St H Je o RI-RI-r aniEad o Rs PHN ILCs H,-"; HI.,Iso,' 'u a a.,- I 'ciH 11H.. S Siga.. . I 1 HA D O I
'i. N-',g r a m. .Il dH nL n o i s a d o sa p r.5,f l--e. .' [ ltl) 1"ab e e, d e -a-H,') I-. n .p oIh. ]. r . . .. . I",".. .. IA!O.. ..P.C O M AS. r -
~mou. teaA. ,tte b ir In d 3His~a aHupie- s e ,i oni,.d:iIl....:,." ..s.ada. eI. 1_.i....m.I I .,
W ;. t=?, P,, o L, Lia ~d o Or =,,o A em Cesta rs-lJqm anok M enil asu .'.t.- "4-,-19. Iu.o.; ... -- . ..... I n .. ..- I .. .... ,..:, . .... .. . 1 I k. -...... .. ..


IniversariH oHr $21.50 Be entre- h '' ,. "_ .. H- 189701....". ,' "'hI, ; '.l., al. 'l ai .-
t4.53." c~Sla .. H Haaea l ,I a '"rr, s Refr erador PhileH. Las m" o-H. ... ... ........ 'aIeT.'..,:"L-'; .'a-" ,' ;,',"[1 6 ,_.. 1, 'rr,: '. -. ." I '" T I T. ,l,'S "hI1.sA-IS*i
L A. e"H .H U.HHel' 5 I I EI P E O Y E E T S S NI A I Sc.I 1 1A .A __ ,-I.iiis CAN". INA'7 T1 ERM O
~~~An~ 404,~n~ s ciaa.OHa e f ci"dds oaa H5IJ, AH R I N R D _ _ __ _ _ _ HI IB is H saHisa' S HI." 0.\I H'. H __i__i


-t.,,- 11- .1t Dare v r e V de . o CAPAS DE AGOUA Halr. Maqumaseoser, ." ...' .Y." ...' He s pcr qu ieA L n .A"
MU B E E E I H Trce Ve0ado 4 jn caB,"," t.i4H"0, A.H i"iHriH "t"H Tadns tipHos mnar~ia yciiudad. |radios zapatns "ain,, "'" ,. j-' '-., .... ::.~ .... L ;.... 0..... \'eaio Tel f W-GUY,' r tr" .
-I.S E --I N U O teIt~o A~traL U-OO C -9 HHH Gabardias lacobles y planEha- o sb arte, namaras Hianl,-iasH.H HeHH,,* H HeI" 1C4- 'I Io, O .i H' CH- 6 !-- 16
ENJEPTNOY SLEAh NT AA is aHS .sNL5SH sS bleH. Vende..a. delalle. Fbbri ."Casa Berna..dH",. Suairez 60 1 .............. ...... 7-- 9 wi LAURA GALBAN
EN EPTU O SOIADAD uzl Lla nnla : um '. =.= t.m' tloU *' cacapas agua 'Egul"Agei-[ H-1741-64 jana' 21 7'', r];.. t, r. 1.' 3.' 'II fl1 Y ii /,sd,' d r T"''= d ~'=
Jue~d Super.,ton jkkt.,aa 11 IrI'l, , '"t"
'S ''' H '. r --11- .. I ,, - a I I I ; .'; I H 5 ,a'.iH ,I H aH u S ,'H HO 1b'. H
tl Cod e s Pues C ot r aex5n a p rb en. I_,Si.r.c-11 ....-HN ",eAst a I i 5o" H.. 4 ndedor.cbides, uen ros avende-| s5 .... H....Ha's'.a...LEII EL RF-OID...... .. iH-H
B Arce a ATS, m rIM O s V E sALO S H cii. I n H OH is iiSVE AS Y EF IGE AD S .c s amem 20a S.Vese H-4. -51- I deava losp e t s e: OS an a rM o a s o a Tl s eR obE tSA ssde -H ,s H iiS5 .," I H1 a '. H' aIII "a 1 1i 4 4
pre ao e e i ta d57, C aralllyOI!Ht pies,,a.,mr. MonsiHs'is Hatgomry.I~ L OSD. HJIOE IIcadde De ebo aed iteo."a Fv ia eos - - ----4b h t= =d rretr1 e rU stu ... ..................H........ CaiusF .. Ha' ....... ............a. a... .... .. ...a... . I .. ... ...
.Hi-n- Vn: ,HdoHa so17aNo.INs,-ir y1.H vee Ls aniversario ,iquidon r nces. 1H-78.31-62-13 JnH HaHohd,% HIo55 Hca'. e .i,*a H.. i.... S-,i.'H ... a .o..H l ,,o dei % 1 ''. ',s L ". OH
4aeoma.Hia San afael 6N18.T-ated..r _46______ maer __tueris ___ y Animas 16 -314~5 deIa cars,Hmslo, i nsaa ,c iHQUi REnS lii IDEN.a C IA's AVAN4C'H16 ... 1noa: e-r--55-s Ha" CIHC. oaapata TelevovreH Phileoea c n'l. C19-6-3euI.Trtai, el iinHCH COO COM,-CrANTES -a-t----H--- aO CH'a 4i 2..4,, '.11. s....i
H-HJ C u H a1 H 5'..H.H.H.H.Ha.. ..... i.5. des a $37.50 entrada y $1.0 Hs ,.," ,'"a.5 H791 i H i ........ H c -,0;.,'/ i 1USL ..,/'HS. ..... .. H. .,. .
Lsqaidscioss permanente 1..'..'".... mesnuales P lea.o el primer en H 9.1 e'Hr' 5 -an.H- oc L-550 HIJO, "LOS MA ............. a... .. ....
yas uedales roper satn oste, ;,: ..... .. ...... i Televisidet. Losada e HijH. Las HU .HO -5'5 N c esI.Hkd'- gos del Cerretols" ,-,- .H .... m p-iesd ... Prad I. 1ren Capittlie ".. .....
ea s mriebi y esaer road i nas nee- riaStt ls g. 00. primers eH pIa- H. Dace y Tre- ai,.... ..... H I -vS- ,- d e, en hipateca r. ,-- ..... CHa . I .,,,, ' ,,I II' - ,--,U ,,
.... bnaies y maletos .... ce V aaE G- -4jOI, Hc cH .ic ..Ebid ae d u ra n l ee:
cueocaas gu yobietos de rr i rn n ro RADIOS PARA AUTOS H ,H, iSS. t5 .... a..tS .,.H.H ~a5_4s ia n.- 24 hras. Losada eHijc, Cicn ,.ta- r~a H ,e se. ..... EH O asH zrd ... ..C.|p.... ... ~ a ..HiiH....0' 2 J.r .. ..... dl H2' .n. "A4 ..... ~"Cdtb .
artolen, m a vasl or p n tes ,o d u L Ell -Ipr- ab"o pri a uoI-DId."IOqs LOcs nE s M cAS pra-Venta de rasa sa. HH d: 7.1HiI 1-.IIiS
at C empeoo NicosaHHa aH-U Ha Hc a .........iabcH Haca...iHscciis H en H.... ...II-a.... .-11iAi. .H"HH-. .,OTEL,' fInrA s oao Hu "C i '' TROlTPUA
scot todi1 tesgor.o-oc.-Aiies iiSci'..I Saacccl1--- -_a-I e;iaa1,.I,-,kcti -i-H;H c" I,'o ii i.H Csia 50 canaacaTr
eon s yin vender, visilenos, g an t .tc a Ctit ,i, "aElcad H I r? Iclaia f a 1 1,,u.1.'... ,sHa .dlfiei tic r n Pl $17tetL Heci1o Bores Calegiades", Dcre v.' Tre- S-
Mnr.ue y CAmp i, .....I I t.tr i .r I." Ce, V F 2380. fA.RI hd.dH_ GS-ia' a.i- s.- I __t. -T11 -. C ,'d_ ,- Dos, VeNadH
GloeiaAe 52H e India: A-6627, H ............H....."'...... ALIUMDKAS H-5044-64 .jun_______.. _-_,io, a tsiSa iu" B- s.. . hb .......... ...... "
$7C A o'O4.09 MENSUALES, RADIOS H-r4ea A or.SP OnSi9a, ii
ro "a reilct",Sa Rfal am anri. ('. ,AI. i HO EL CO ON AL ` ....-` -- -'"
803-04epuertOqundocan duro t io 1/3 hI I S 95 ....Ip... .. r.,-- 7 Poe s r dF rtla m w Botoen Pa t -ao- das de a rd" .IiulyGlne P ns,,nc ., -, id , dA"...,.'-
C-M7 ( -56-Cos unioARngH. 7 E' c :.Hi,.th.. "Ph.lips", lt"limos models's car a c. Ha.ne.SiaHra... ci.ier PARA HIPOTECAS, p_ PIER-;i Q .tC u rdines 1cs ri
"o t '~~"" 4H5 la 1 III da tem po. Vea a M s eezy l -- i t- 59 --- OHH pleia, matrimi o. SilO --=, , .... ,- I-
c-acH a-cla-s H .-l- E-pe1e."ciarse.iedadH-,Ire',,,HdH -fa-IhIaIi ,1;bi o-is,
|____lt__pt_____u_.... d__r '.HATE.NaImON d esTls n $3 ,0. .J ,. .-. apidee, 5% Taobden Ban eeinse 7 COLECIOS '_,_____ banHisici Ht IDHd EHciCsOMM AS -
H'sH I ", 'ss1. 3C eAMISA SO",BAA ca5'e- a. a iiS iHi5 c SH t jo r i 7, ..'a_( .. H-,1I -". '':'. ,
'sat. Hvc 0 Vseada lcad i. H H-m110 I r aedr orirdo or5 'No c., $ 5. 0 Restra. 325. 00.-_ r,,_' ". ..hr aia.,em rooad ea 'R.... IA -ORD...IN..i-cd,:H C dI a
... $n.Contr ar.. 30 pl .. 2I: ies ubiosh odn a .er Htinrjdo -$3.: 00 adiofon.. gr ,." ,'- .I.-. ,. ,:" ,'.. .,- -, -ab acor_ om rano asa C e i "o MA IA. O1-MINA venc .n-ls ,E.merad; I :' -: .. a TI UL A ,, NT A


n5r, H. rain er aL,e i r i.eln 7ccita d5 5.,HiaS AHlegre Ba iii l $00 od OaaaaenHi lost S ariec PiradUe Ileesds
tea....anam sc7HlHd. Casa ...n . 'adio chico, $15.00, I ".. a I !. o I .-ea. a. I I...... yslares." Ma-inre P ISt*etBuensllacknado
470AHAD 18-54.. l-eniqadaan.. -5s475NR-H"1 fua Ianionn B a corre .tamente O'a.4.. OIsI0 Reilly 309: A-6951, 1-3456 U.. 1- IaI.H I _n ,, car"HLer H, H00..10..nprH..
a. .. ... ....... ....s] ... I.... I(ored...... eg, d-s)- a - , -!-:' __'" i -OTEL CANA,2'.. A baed a ,mo r

.....a-.. tO ambios I Calzada Jesdis 10 .laWreIsre:s..,eg 44esb H5- i".a.,. 'cain.". a I I. a' ,.__ Sam, I,.
H ad del Manbe 25, Esquina Telas SANDAIJ TAS- H-991-64 In juram _,_0.d._,_1.. ._M....
NAL."Case... PO R.ALO O.: 2 INERO EN HIPOTECA ACDMS
5- 1.H.. ill.AICA .. Distintss tipas p toa a..as IT.-S SH: -.H. tactH- ,I.I.. ..H... .........'...
............................. -1- I:A i :... :I ". "- I.'I. I. : ." I ,=:' L" TR S E NI N S,l 5 23-8- Js


.....'....it ..t ca tuidas coma. nu y ga- ,ELEV ISIO N R aI.'....iH. -- ..'.d a.,so
ICOMERCIANTES. ra nti a plazss can s .. *. i.e........... '...... a. .... -1 I. T...... a a...... u" .. ...035 ":"".-I'""' r" a c ............ '1a o r cta
Hud 0 i 0... ., 5I H a ..aca i- .tute-', r r i Alqoileres Be la I S4aia P *a 5.... t a a C s sH Hl, 1 cH
..,, "A moeca.S. tc H.i. ...on IAN. miemas a camerciantes. "La No- U niv ersal Di bu r U / "HOTEL.R,1...... .. ..o' al eOA PARTA- .o
line t H, V .etr ..HeId d l ler, 1 cn a", Vil e a s's 359 eas*-e ui -J e A i_ _ -H. .'tIH l i s.
ciana, $17.97eyl,.dmend"d.. m ..... .B....... -105- 7-1- Juni U n cers. ... - I H0-.... SrH
V...................g..................vOoC-A' . .. .. . ... INER OA 5 A A AR OI- .H............a........... ..S.A
bodo 2U a T renien e, Rep a c.A-.H, c s io rs "...La H Slioun n55 R HO' Ci. 0Ha .b,1 c 1y .- i c.... 40 NQ DO Ham
',ia~o -8S.Hse--ir.s Hk.NCL S "otHi EF. In/atr iee. 'epu 15de las c 20 I7 H,..'bcfiao reiat ,r a chH a tsH 1 sdanteS.H-a. H Og n o I's-t
EO N ST. O Y--, S L E DH oSlN- o t Ilc H 56I- -a1 "0'[.1aRHM1 ,TOa M U $ 1_ Ii lIn oIU-_1 1 PSH2,0RH-.-" nn
5lr 'dOItseO".,a H -17"41-64..... ...'.... ... ntod 2... ..e.d`Gr.eHaD.D B.. O 3I lI. -
I, --a.'- Si7a Ui .'.... M ,SICA i"ou e e.. H.. CaHa5 UIILU"EAL .i.MI1UAML u dsc1'.1.s HHH, i..Ha ds I"a a '
M B S FNoAnt rTEyStI. m od er n=, pC o asoaAb er.0oad e H HHua o c f I U W A riA li IIH : IN,
`=..1esi. ...oa..... till Cow e-Sr-.1... .6.. .. ....... .. .. TEL A71,. .., G0,N 2.
.. st op, neano oH, ..... :' otensa b:ir hierrmaquio.a0-......si y ,. TEREH .PIANO".' -" .. . ... '.'" .. ... ...................,,_tI -N -a-- ...RE.ACON. -.1rC....A...HO -LU
beieas di.t.c' ''' a : .. 700 asa01 -,k C.'slaC H.-1HH ia-HI 'Is Ha. _..H
ra.i.. .se... .... u .... ory lo a sy 5 E. H i c H aS a-d'. HeH- rapi . me... i- . o :'" ',. ra t..-
.., "..'... --,S, .:-E5l,,odH2 h o r as . . ..be' 0 H - -
t, o t. a o.e.. ns.. Ila om i Io..ileat- .
anaco HIo-HHn Hit'parau m HS..SM'.p` s'",'-- --".C-H .,I;r
... "' U,2m In-5-1 Ju VEALOI REiCNVENCon.uFA Telovsotesrtilc.,el fi-co co "I""td yorel, Cro.ee RfaeldI ...., ._(t, 7, :, -mIII, o-dI r"a d.... hcar
cN.t 4iS~a I Is5-oC-147 AIA1 _ _ _ _ ___-'-'--cc- .- I'aRTAMENTO","- HaBANAk~d
Kard e PIANOSn Thora IOs s...ilies a lC....O.T..RAS.DI......CADEMIAHaTEL MAN HATTAia H....... .C.. .......I I
o~na lC ~ ncs O S. do .-a t7 0 C.we.d H aco p H IS SI.R ei l 0 5" I-"I N-.-,cT ell M 92, a aa. __.
dot ~ ~ ~ I'2m $19d.00 e e. e mbmmt, Mub'esd oicn ajsca- AES dTl fBaRc.d .,H lt. aNs _r.u n en_ l _* l ro- d c,G m .L- ..LA 5C MPi nsate sS auia oH. eOSeaO H u r sar is a p.ro-'Y ORaNOs. aslaa Ho Liee.1.W
dettsta yohiHrao ion aa 055a, e c Iho C Is' _Zen,._N.II, ,aTenemo, Eser. VHIa "LcS .)IA00 Darl!sti, -a'I-s, ,aH11-H. S .an n.,r,- l a -..e oto -H-p.
j.,- aat.E .a- a.I.......... .o.9439... ....... ....s. . .. AC DE I P -c i,-
s, mu ebl= e s, n t pacrls un t ,tector dLLcheques@ precio r-moderno.Spinette de f a o sa i's rn t 1d aep u a a. Sa1 PCcs- "a- r H,""'I".Hi ,H os
Hoc S H-a H1na t M l d -IAM aC He e a-si& e-as-a Sob h.. a etaier .l s H._ a.. ......... ..... ...... H T.,, r.
t.- 5 HM, a o-Is-5-$ diales, archgraeso, esontre Mor, n- 114Mcola" BV e y B d n DEMB-AI CsACEfir e S 9.eas-tt...sb a.'cei i scI,. . A E DH -c -so. H
11OGA O 5w 5213 dsaSssaoa54 tci 55 GLSANOeorIaste N'VilHdegaasH pa.22oe,.Te,0e.iisarHestAdmicraca. aratndes
Hao in uy buen est nadonis aut.. nb lac scrhi.y Hinr, c4 Tenmosene.oste-lapiaos -.t4-a2aH.,iund*IHPrVai. |t 'I i bla. HIb3d* d5.d5- HeHnedur_______o______-
brarrbir. y se, a. OR -- Bei I ueWas pc.i s O A oerna s Sen p nagos Be o. esras HH, Is --. ,n.iSOl iCIU.a Ho Etee 'eS 7 pa Aea peasa .qre PA CeS Hc- .H.1-itoi-.I'lI'
aenoboes Vsienaiy "LH Coiner W Iyi-al's-NR31HHea,'entsado.256 -4 jnO 12:VALO-$ re ACADEMIAau. t. Cs *taM- ,", ...... H .......... c.....---..... --1UA.UA NTE
m acco.Bald in... ... ....a...t......p s E. Hi s.
6s. . ..s. . ....so o 1. 12I. c. ,: '.M A[ ,- b24 h oea hs. eLo s ra e ,i anseea., o HE ",m.c,,, 0n":: '" ., .,, -:-"- t"H.II", oI -a-s o.
crlo nb,.ges 0 or a 1y calse Blleerroart Bf~aldwn A DN Er O H -IPOTECA o. -714C~l SEv. GONZAL eZ ar tiHHOcs te aid S apear.-t 95 CA ..... __"_ | =_" __" 1___'1_-__
pa y s edroae VllegyeR. 1-6226.dl TeErS eAIOS PAdRAA.l5 Grand e0 ___62_soe1__________,d,,________I______=_.________-_____-____

19aa 5s. tt a-He,. aIN GE Ms BsES DiaE OFIC IN Aa Sotld$. ,..Sm ... ..............................__
$5Tel0no dosa',s. $05H. 521 "--7-'! '-,N So~ sA. He p u l se..si s... IS. ]. .l.. Ct eo ccin H esa ia e Hi e, 'ii.- sH SIIH( .5IL05
t-' valor. Ant.es.Ha..s o .o a- ta.t hAiH',s Se-,SIa J..'4'"ad$7sI1s """aS...oa5 HInURAsADEMY --I,1-In `_ .....a'- ...
1 8.1ASI N G E R.O FnEC E M O1 S ,N aLU T E 5 01.$ t a lu H a .a t ii. ', edoN sI oA-1 9 5 a H -35. 4 4 s en ae i c et v3 H C .' d _t oEse s a s im a y o r e s o rH ocza 'Opln H . . . ... .. .. .H.H ds... ._ "Ia..a . . 5 r t ,
55 2110 O-5.i-3 cel ts. UsciRA IA, iHOEDHHSAU1.1 81- ,


a o vent~ d ler, u stNe yno . y C ..AA Ha a D HC A LEH ,tia p uede veraoa e n "L a P re- c...... H . a a S H ,:5-- -.... ..... ........ .
G ~ ~lori 520 e n odi 5 -M V r os d sro: ca b-5 y5 m e-NAh-31 .-1053.t59 3 Jouninn oo,.- clo nessd A m eraca p ra sA "ns

1fl-6827 ,,H5H44- ta .Archive meta oSte a-A dle Prcii Oiososic rdon 555',saC er- ] .,I.II cOO HliC HoSHHaI ,'S. '.-
M-85 CsaAag) NI 9U ERGEAO 400M NU LSH,iIRsA 5 '1' a.,,.etHc.H. a t H 1..,PA A LAS lAMAS__j__R_ _______ I AS D
tI!4pet,,n unII Pic lips", baby col yspintdelos T,,OMOrand, 0 9 1 POTE ARC HPOEA rrSne,.ct ,f oo.NO FdIER... Sn`anzagenralv ome`,a e __ ,,, ,,,I,, ,p,,,,.. ... ,n n
S IR I A O M D A U I .. ..1 0 A hH1 9 5 ir s n. . -... 4. I I. p. d ' V e M a r tn e z y,- : E p aI o l e -nl e l o s ';- I i s E C A A A N : 7 .. 7.. . . z I.I. ,
__ __ C 56m"- HSEre Ci F..:. r I I' r' "j HAVANA.BUSINESS T I.
1 ... .. .. .. ..... ..qu h J s I m l .T N l od es CoIO N d er t r s, ele.. ... .. .... v 1 -.,dit a- s d a - . P r et. E x p e rie n ci" -- --- --- -- ri a rdsvd .... aao ofa... . . . ... ..... .. ..... .-' ,- .'.'='
MAlocal.. 3 .uIn do a p ..... s muy tentad-____0 I _AL _DAM An ues___ o D GOm . ", ,_CI.I;", I I---\-UENA SA-
V 04 I N Hala c eaSo s cidN M4 ceaudaies y ar cheiviosato -. s sI S,
CAJA .D. C A Stre e Ie- tI? y u a .. AI A POtO715AIs'c I -nI..tBeS nosamayneo cs
m ..i..t .sit. ooaaHrt$35.00tiRo Be A eerica pg.a I.e.....aI.-"-' H-SH.t-m"
..,aou aAS ,, I /e~c C--7I'551 Vrlsd dlcoh ~m- Bllecte" Pre WaWas"modem's eec- 0.'simptie oscastiHH Hs oei INA lgr Ba r enI. s H.ns -:. -


a. mn, Lu 6rh1i0,v mSI.eIsImetola, .cala" $
'ma, Called sm ... M- r,- yexgmod r efed. reneia "L Na ddesde a. C m r upa eei o tmr. $...,00., al 7%y otares k at inezA y P orieto, d e n u n tbe rn em do 7::, . _,_ .,. ,-= ... ,, .; .., 1 -u1
sobre k N 15 m-mm ,,a, Y '" regia ,`lmans n, GonOli-,....'R eilly ,.'309: oA-6951 o, 135 -H-027-0 u ii-- 8 ntrI. 5 u: R FN IL LI L UL . -. I,' $= mom~~~


inaCU ROi 5 IS C.,i~at 051 0 gaia ilg 39 ai esqi ri cota ties psab peria Be TOMnid 9,100a a. r IP OT eC a:'in'Ha~i teessic as e mo. sH glaesee r ant el c 'Pamecc oH e nc a.sieIIsun No. s O .. . ... .t ... 5,
unsnl omonaeor eporara barbe' ias 55 SSdoe1.9H.,Sooks. a.5-1-,
... .Ai OC.EO.. U - M- meagcae u ueno. o.e ca e2nae551 51 79 NTER1P i ain cmLea DaraS n- eesten Diplm e '' C- -1- ,l L .XDO
tmHeC 6lpa7S6b.uiamospl anobrciendos m.apnnlesnOs ll moc $2 1,1ab C o-dH i c olt. H ilaUHnsei,_,,re.......1.rid.I---
V' toi ,,Ca ote.n --1 9 1 641... yM6xq uim as c efere sc rios "La Pbs- dar s Be pogs C 0m pr--00.o Jun ... .. ... .. ei'ad sa, H os d . ...Be . h e .m ...... c" ___ .... .. ... I..a .ca. i... .. Sic.. a

t=&"ne~v;'**' =' : $019' e PDn 0SULMPrdilal pAL USAmite-sbe. ei ORAenec mosl ti- rei resasatsIsiu -r- -.t.k^ l '.......... ... .......... .. =
Xoac, HISS i HHSH CS-a'tcts n aia Vfegs30, dai e ls Mote- 2,cu'sin oi, a. ,at a nsi eltilc.., "Ia ,aa ,. H1 E51HOELNCIAI LNt AQ LA i. l e n Heaa
OOH,. e~se s~s~o o.ssa- Tnine ep AO~S, dies "a Pre dllctaASn .v Miomaca sed.: u Oj aedo' C rmaS lssdroee eaa aHiH~.ClI ~ac H ' 'eH'eRAD-r. -, So Ca .V .- ..-873-I.5...7..ai .6...607.1'a, --Aesida, VELLUS c"Ai . ''HAs
.. . . . . .. .... ... ve e ot d o rn -I-o C -, 2 4 8 -5 juo, 3, o .. n ^ ^ P . e 3 3 t .. o Z I ... ..... ... . .. .... ..... .. .. . .... .... ..... _.I.... . .

.ed n.ee iond*a 03do, HlHIIH nw. I NE"SuLaaNacionaA hierl CAIs-matCaelS cua ..eH IS O O A O M D, ad,, 1-a IH I.... I ...a
A:- ..1. I-a-tras-i.taI.es -a$Inarl,,A die. p.itirvo., 5s o rs __ _ I C ..ST-esM..I. HcI -i.-,. s-
pln .pera nue q1 9'"'T, O u .4o Ma D isti n d .. .. atipd .. ..bye na... rLA lO ALAs ",re- _r g indl b. .. dr a in das I les I Iaa t T RI L 'O~ .. .. ... .. . ,,,'.. ..- ...dr.d.1. T n't .r 1 3tl"
I... .. .. .. ... o o,. ..,.. . .. ... .. .. : -:....._- ". i 1 1. :.t"11 . ... ,.,I
Ean Venrsa pldzos con v]opar e oVED ~l 16r O AGn o nIo -rred. r b 55ld2,C 5pan5LrC 60.L A-2 E I.pM ,ios e -e- gn,- 7.7j6 JHH, a i.A H s a ad- ,alredsN .e
.. . . .. .. .. .. . . . d e... .. ...2.ninIa... ... ...res....... ... .. I.. .. .i...a.....e.. ..s..Be e/ i rs, p rnad, .a... ,.. I........
H..da..a ..........encia ukoficina, paEtnda1so- "______.___._"I...... ou........ -a_-_a.....,. .N y....... ...Into
d d 0. S0 y .24, .a sun c i. 3 0sas gamecnuaol esLCod R adio- $275 6-.7-I-1 D M S_- DINE_ E .e Be Ne cYara, us Gar.i T T bo Sc o as'"oiHoH0"cs" 's ". o .
a n e n ... ..Rey.'A-99... ..n .... ..c .0Tratamie ntoga0RAPS .rRe',.1 o n. S G E.NERtl .
Va ba ch. rard fars Ie c er o.-05 57 1sJn o taC-11a.a 0-So. 0I-3. "5 m. as- taco s o pe 5 aIn SI GN SA 0alis. 4 ".S .. ',rt"-I5SLK HoseSm sa-320- 9254-t-vl a 0. a .. ... a ." f a 7. . ..ng a HI -- H1 u 2 y b od adYc a-"IAe a c .a. .... . . . . .. ... ... .. ..I",. . l l " _ _ .. .
deepudg desoIH752aS '.sera.aIIsE94ea)aslizo d as. A lqLININ G DOSdSAs--sa 530ta me.S onEal.H o y ,d. La0 I O M.. s o6. A. C-. . N' nC A..'. ETA. OS..C NTAM S CO "*Ic- .H. H, Set H 7.e,;'o"a "3,, ..:"-" '-'- IC,' :I .
Nacona MAQ U rt CO Im77 57r4gn Bu Obispo 310 98 Vil-1gisJ u.c s.
~~~" a KCANI AP~.50 A-,"~. 1'.",aCHHsl a~s~ d55lt. 15 .SIsHHPosa.iHSsHSo-HH 215itC 9
5aa Shf.) ST, sHIsISe Uesaas Os,. tmNHO 7AOOa 'aC e oad n.sHO GR.AN'I .a o.'-eA5 ,.0 ~,o.s'a.drd.cssm,e s.111.t, 1-5s .... ..""' .. ewe..I
RVH. etal. 'odern par ouqiaa.Te.enle35p.-99 d. .HCCCH.I... HIcS at Hd. HISs H1 5-t 5. .b .H ,a- (AIRE",5 A CZ 1 : Ots5SIONAOi)t HOET EL CIAZ L rk- -,t AL_-AtT17Ll
5iNI~a~oeA~toa'sa55H01v..is. ead. aekfo--..ssfrlc.lls. ail'50 0lee 51 l" Msi .s H Os
1,11VD O0 .O aI HtCA a 5'i IU E H CALORIdo.STALE1A0-,-I a",-_ as _.i A_ ti. i s Iiuo Se-i .
HC O OHC H a.c a i 5 ln N S n S S S S E 5 t0~ I _'c3H ,i. HiHNCo CSi io 55.a 5 S 303 -710 -n : H". - a ', I .I HcH.SSHHH,1 11 _...I --7 B 1
l v r o am H a l~ tso i. S sN i. O e VS ,M t a-.I ." I are c o d ii o ns d o e n-S o resl" -- -- Il a A y Fa's-iI I a1 -S '- a1 0. ...S i .s.a.li c e .-.. .tS.II ,H Ii, --VIL L1 1 -1s- -1 2 -1 m .
- deseorkI s o Iei pagaRd E sas : MAGNIFIED PIANO Iia -: HSOHti 'l5.'..a5 -'I~SH5S4 ' I : II ... 'aI, I",,I 1
c u ot h .' .. et r a s ex ; b r s y sil as l e t , es m e 5Hi, H Sto _ _ _ _ _I
'"7"-Hi SH_-.in,`Ha "ac-,,,-, "'"Ilr co Aa, muslnS, pi.HABAN
das.W5.1 eto55aH l.HIs C~s, aa 364HHS e$1.05 Lam Csaus --s. ootiede $270 moer. ciI5boua e- ,asiss a t c~ mel Ss I T R SC55.
HaH i. H -5 ISrHHHC ab Qitn itstla ibn SAS41.0 e J___ __H____ ____ '_ --" """ H-'-,, aIn - .,s,. a- .I-.!S
VLI JUR.. CA' orTOa L sA s's5UE Once o psTre es, eyaO'R 'p~a 5-ts HHai ~aIO i.oeill: -868 _iCH'EM S Y E. AIIS O s scs2y,' e RaOn" F-6572. Iee1a Sols.H'5'-14
tboo~s. H~se. HHa sS5',H. 1-01. 0-377-7-4 o I sIci~tti v~ taasa ',aia- .HOr -I. 'sc.-emas ee maH 50 ,.a..'s-OS..r.'.eH 05Ha
I.. H._-O-C ata is755. 5PonCSHH0-99-70-1 Jun
Pi6.a 38 -IDIAIUO D'E LA MARINA.-Ju....s, 31 de Mayo dc 1951 Clasificados
ALQUILERES ALQUILERES A L QU I LER.ES AL.QUILERES IALQUILERES .ALIQUILVERES ALQUILERES" ALULEE

.... r.... .s. ......... ... l .. ........ .. -M,- a .1ld.'., Irea ..... to... SE ALQUILAN, ACABADOS Lm paeo Intormes TolilfrinoA.O W CO l ...... a mes abo~iu rIN o o SE ALQmLA LOCAL 71-I~ --p .oset, rom~dar dos -mda
e "o bTfioterial do "exllod .W, .. e In ".dr.l~ Iamje bharriacia l"nq':i: fabrlcar, apartamentos ante- o phr.IfreTleoA+~ roa rslhbUcd con Jllro ,d,! drJ til | la't r 1
ite,.. o.edln r. -, Poin t hat Fdo .a .a ,...- : ". -z .al o b.ds u rec on .d ot H 40"/ 14 dro omd d rie l- plo Para eomercio, [rifunta ,ol. ae ..t. ~ plO c Ua+. on
Ill, .: -... ,.... ... .... .. . . ... .. i ..... y bl-...... ....... "".... riortis v con vista ealle, Infarn- OF; 40uCIo SOCI Fit," : -- ~ .. ... I{1no 4j3 ...r es 210l U-6s7i v J... V,. ...
e !,N 91 3 N "3 N .... r I e M ..," ,,n.. ..... -.- F- 770 --14 3 n or e :11 l .1 .Idn3a m l rci
-. .. .......... ...... .. [ lT I -:-sT. -. iL .I -1. .. Ija 1,411, esq .... Pedrso ... .. r.. T... .... ...... d ,E,Nn d-x- "reis Tel "X-it .. . H-4062-85ti H-5301-7- 2 r
Vi 7. ;.,,, n., .... P,.,% "1$ .e~ e. .a'- I .on .:~e t.e 4.le C= T U-6 7',
7 _.. .. .. + ,. ,_ 17 1 . I... ..; .. : ,.:... a ;.,. IC- i ::, "' -.1.'' t~ ,,~ ,,...1....J-69, .L77. -4 6 -5 ju i 1 AL UL R EO.D S S L
S E ALQU1LA a r ..... "" ,, BE.,- .-01-2 jurn se2-, ..-t d .--er~a.-. ,, s
I", dru xn ao nr mnO ,,:.l ... --, -, t --ti --.. .. . ... do -I Lati &- I LA. W Ii. J -Man de O[ ,8VilaA `1*4 I dNn I" M -O IO ,rn. !L I .' nr. '- e.d loca 1~ n~,3. raemun -.
% . . . ,- .. 'I .. 1. Callsh r ,.,l Inde. '......r l, .. H...,, ,... do 5r% h1. I ., NI....,oo eOOFTy CAMPO. A IAILI IAMENT II-. . ..... ...... .. tr e 473, taod h. a Honet k .21o -oo
-''It '-,. ':.' .' -? :' n';'' ; ".,1 : L :, - !,, :: J-: .: A I ll- Y -hr t, bar. d ur&ib1 ," _. eud i N .e. . O._..."...~aleld I. a 2.O
....IIl. A .... .M . I.. . .I C-1 "'el 3 ." ...... lr.u W OE EN EA Q IL f-Lo -- .IA asD .. S LM. SA AL OSIe-J
,, .... I'. ..... .... 1. .... ..- .. .. r.... I.p ......... ,.a., '41-1.; l.'. PXN1.`, I
pI.- ea 1 n .T .. I '. .. n .' I I end I ... .e 1. -6 I. ...10 .r ..- tl -- is o"... -,m ... .. t ..... ., -LA O I -: It .l~ l Ia Seole it "-. ii. ul~r u ~ -c rl e + s eI I. mu beh Julo r
I ,1 -:- -- 1.l#1+O 1.+Ol ..DDO ... -3..2 .. N. ved 439o Ce 31bls .. . .4r`/.31. A; 1-r ,,,,, -'3 .;..
metoenldutra 30 ,- ....rno Ar-i ... -,-ient" e ... ', -= I .......... ' ...t.i -.u,.:. I_. .__- .. -RR IB. ai .. ........... ... w- -[X -i -
I onpe st de saa1 oeo .. ,.... ,,. it L. .... -m '-, :: i. .. ,-- ,- . I.. t Inelr 1.- m~o. do Malll o~n~ ..e 1 02.Nrdim -O 02 tr-. '"' "' -b 11l~t -r a- e dl.rate n
; 1l.,,MI-1-, .. a to .1. I'.'.e, 'M. rlcdlRolri AS, Io xen I 3 :.e Cr 1, nl 1 ,N ; .entreat-10. Tel '--4a2 entre n- 1,M lade"Bar rldrn. ALQUmLAMOS PRECrO
. .. .. ..... ............ - !I; aeH3_"IJ;..... ,o ', KOL.l .t. % p,. .. r .............. ............ =i, o --, .",..---1......110 1.- do, Val]. o" a ,,,,. "
y~~ ~ 21 t, i. -" de .ledr --. Hl id -Md It/] i.e I' Vr~ k.~acd ao I [nmtiolo.AbetImli i.-- H-542O-U-31
H-4891-82-2 ..m .. ..= ... ...~d -]=eoeo I.no -, ,o ,e1..l -1~d. -~l -.I- CALLE B ESQ. ,,9 VEDAD U P-,.-L-A Lem. L.. soL.SA localj 'oeri'-e",a-e
.. h -l, n, b.n ".t..e M.. -1em ore. ,.. Z . I .,.. ...:,-,...I 1
to e n or d .4emdr iao NQ c310n El -.... ............1.1. .. -~l .oeo : 1-1,-u rto OliOn trl o. .. ..0 I $5... .n.rm ....n ..1...;; :I,...-dn au i ot'
men.... ... -.-.:x &6.0CUE UA66... .... I. 6 1 ....... ', ;.. ..... T..... .. ......,a ........ ....... -mso LC, 1 M0 ... . S e v- ."aas.us]e l eaod .lor~,ran, c~I dor"L Thadiatrde
---QI ... .. '. .el -udr ,~ad totmbl ea t .,.17.- -' oael.Etrto1
de. sal --.. . .. . . .. .. . .. . N A Q I O E D F C O R Of I L B ...CER R O I ~ m r-i $17 -ti3nd a p r s.gi s d e naa nte' ; M II a U S.o c arhd. .. W il lits .a
ae~~~~ ~ ~ I h, ,,u $2 N, -- . .. . m u bls M-4871-87-31as h 1 H nre 0 2 nf r e, e o
,~ "o do "1 4 ... .... -dnnsreo IA -193- A1 .& Drco DAdEN Me,, 3E2 3 e
.. ..... 1.. ...f!!Ww jun he, '.0 So p'.'. Sin .? A7,,-+'. ,,3- .-00s S I.:-,tt,. ,'. .--- .
y-- .,.__.. + 'I . e:., _+ . I a..., 1. ,.,,.,. .. .e L ~ ~r1" t, Ca'd d" C- rW3 rr Sa Carl .. .... ... ',..., f~. $5 i"...-... to. t" ,.ir L.'. ,n ejoDcv re-[ dM1..t11 t~ or ..... ..
12'" ,"e 2.. a '1. .... "n s --258. ..... 'I' .=;. ,,.tiai. y, ,!- , S.i, i.d .,at" ,.. "I ~ ,. Moer... Fls ..""0. 10 .,- I _utrl (-I t.l. Terrains, ,no e .U. ".A ..... ... VE
bAh uo y oia AParta ven!t1 de ;I:.eA. T bal. de _. n o. rd to in-n mienl "Npe. AN -+ I ... " ... -pn,,ia ee~ eve'M
.... :-. .. .. i,,o ,.t....... ,. .,ld e Ul. e.e ....i.y.409 ntre1A"'cat nwr " "r A ..... H43 '..4 4-m1 n ... + ...... (R h.b'11-409-8.....me '" o'd'ide" p- r Tt 'rcuetr r' |dJ41I-tLLd Piar, m. e NITTj+&
,-..6 ."2 '"7,6 .. .- ... O. L ......... A.r,-... H- I4-8; a rt 1-1034...... H --440-8"''["-"1 '"."'Y.H"- ". '. T '; L,I? "o. ."ra'n',%T-,o",.,", ,
'~~~ I C 5 ....,% in On.. d d c.r toi+meir .,m.. .. i
Mir ise An' +l' [' ,i or M EN WI*DECI PAIIU It BE A:L- -,,id" .... ...Oo and Tl er.. b-n-ll de ~~o 23 balqone 22 e.3 Bid d12 bo L.c U.- ad OCNR.UI.tinfc n-e T.
,- .q I. ld d P .........C..... d-o Allerdes ".' ,LQ .. -C.E-Cb . ........ _A = ,,
dos nLab il- binol .3ee~~. met, I Ta Latnina Fe .... T4,mldEr. TA. ,in. /opmL. N23aomeVi, _, .S.Uaat-.............. g p o. -
,.Ca, qn......... Raae 1....... rru L L'',+ ""...... JII -e- ....1 ...... .......... 1 y 2.......... "SrH j-.... ........ ...
-a ., trc h a i l c im s Wn n e a l d i t m,; + "s e t. A LQ. L - 23 53 4 in.o 5Tl ~ M i,' L $ 9 Nn e 1 1 0 1 8 2 nU I 0- T m u i d & M ~ ~ 4 3 U I d L I mA n l Me 0r d SC o -
t"or in + 2 / 4 d h a d . . ... H ""- U ) I 1 9 A LQ V L A P R A E T . d o a "..P - N .W 't , R D T C O .C Our o O S a m ~ ~ N rL O S 1 T L A L Q U . . .. H A I A I N N P L A 0 l o a o--il e t a l 9 E
+ Qin Ufi bmn l -, l - H 8 2 2 j .. .S oiI i : : : I r . .. -, .. . . . p ar' T a~et~r l i m I I 1:r r fm~ n s~ r? t er la o. D ,n S, d ,le nbt r o s n m t i o i l y u l .. .. 2 3,l . . . . 0l y .e + 1 2, c U~ T c o n . . . m e a in ` N D P O L Er IOY L A~ o S A L L Y.c 1 1tou o n .r
,~ ~~~ ~ ~ ~ -- N C U B cor, I e ... 2 ri .r Ia ira ~ ~ $6 .0 C !U EN C U B .. bah tntei- d ICOcalA.O TtA A 'I6(-.0 Ju tl 2 vdrer cJ70lldae Y o SAW OLLO .j#A S GU
"- B.,. 4 "I 2'Pra-o e -, ....... Ca-d Coumi I "" ,O "a'Bd do ,~e-10 FT n.~ hPia~ Maniie tomdd yc.,ll.P de 1,modh metro cladrads Idea Re~.pa} rsa "H5 8 do, c" r'.F oC..''; y te A`e. rIndo.: /qJoe-
..- .. . ,., __ .. ... N- i ,.A .....82-1 n -4a-44+ mieu Cal 17 NY 2. .-r J o, ILOI V..
'r.AQ.n.... L M. IF I', I'" IF ;o "it-d .', d.... Paio NTRAD MI 4AMAR.... -,2560. 5 ...M +l, .... la.C..-t... ." "" "^ .....I..... .. ...d,%.
~ ~ ~ ~ ~ e i. .. ," . ..r 6 05, T - -. ..... N. . T enSnLiRo r.P.I- i"usa en el e... Ve do de luro iunt y ,ev or
,, , ,,e i . .. .i .. i TI i C-LI^ 'E~ APART^O ENll ED IFtro R E W EVI'L No-r _3re1.4.l-n i L t~~kIAB T ALT . H-M 2-M- ufo m t mo o n te I~tl nel Para1 4 l J .H 54 &
. .. ... .... .. ..... .. H-........ .. ........2 AP RT M E TO ties- ...... -.... .. ..... .. ... .. ... ....... .M h CALL. -ZIO N91 ETIE TI,1 I -n.................. csNTtan|A~l-
. . "-,, .e H- dN04 SIT I "'1 tenel a ne nd ~ .... ri y. .. 1-I n un a t ibq er ale carpentig o aer/ U jan l -a, etdty Ineo Pe.h riled ,.rbaja
is ct r. da n .. q I '. .. -. b.e .~at ..\'e+ .e ,, I. ban. I-entiadi yu b e P.M- a 00 M.xll r Agd. r-2 ,5@ e ~n d Se o 1 I ly N, i l b o
p,.. i-- r:...-oo.. ,?s.q ,. + -$. 1- -74 .-. e raom ILGO10-- --'.... ad 16.m elon, o..cm oeys.wo eocel.o _-,_._-.-
LQIL ABNA ?;,.S ...'",PP,;~'-,5-% .. ,l .r ..... -- a h+. lb" l M=n:,e~ "ort':'e Aguams abudate bafios. I.- +-s-
C.i LI.'I - - .. -i .. or I lts a nas. $75.00, dr.a- lT I- -AMP~e. idAiO ,M:AD n A .SRI.'T .OaLDDAET redmet oenm l. eoh.Io a
. . - 2 . .' - ; 'rl . F .~v 1 .e ~ o .* a t rb. .u ~ i s M Quite d e v 'n o = H a a n o P a rat ...i l e . + t If ~A A,.. . .E,, Bi A m r n ,
d ,I .. "' ", ' ... I .. ...'_ ,,.,.,.. .... .......1 drcmrat=. M...ne C -, sa:M,ue 2, Sel ... I I 4.1-1...... I alt ... bfo,,'..... ".. ...... ar ".' rlil y,,, ='.rb-"b lr.'.. Va'-j
13, p ue,|a .'..". b,"-ot I~u n "u'n 5 1 R A I IA+ C A LrE d o, T7d 'e q I4 ' I -",l '. -'i .- ..7 i I i I -i
I," .l ." .om ed or |e ia a "lItp a h- -rR 4 t I i -. ..-j .e i ,,, .r f r I.. . r t-' P u rt s I-4 5 2 2 .i t.aia I . I 1 .. .. .
P- : .o %,', -i-1 r ,, .. ... ... . .~r er. .. '. '. ... -` "" .. ." lr, L-- numer l0 enr 13o D c -4, T I..-I..
fu mAr i ... .. . . ..... L.M4 .. ,' -' ", '" I -Y, -'" ..''- . .. .. .d r, h b t e b f . b .. .. e . .... '. : h I' ee ". .- .Sn .('.,- A~T I .. Is-,L 'E'^ -$ 'EO E I 'a ] -L R AI0
l-cmdr 2 abtuoe Ai I '.n- .~l ..-11.. ..11 c -Iet ba MM~o en .. M 1, , n. d -,% roen'r y Is-,iN A.cr,- SLlA s lA- ,
--64-21 H I 11-"11.~l rrl deAt --lattno.1 bedee IlS l]Uk. I ., 1
I - s -td q P 11 5 il l enlre nen o, r c s, r ... .. ,1 M -, 111, bar1.- ,, - To I nf" r. c -+ i n n e .. r n ui dd. gA- 1 : "a . - - I ~ I ,'- IL I L : -ll.C Ft non. ... i.. .fr~ M -M5 1,14 857 1141-4 2oIua Fa e
i l.l~ 'd A r r~tao 1n. eentnorms I n~ bment I, ,,.,n M,1 ,llae rM1,l % V ,:|l= ' '| '" p "-' ..nrd -deed -e--d,",'' i --, u -- a -51-2-
-erni --Tee .noF7t .... .. I ... -- J ---_ . ,I-I.. .I e- %M. LE kEAD IIIt O..N ..-
I{ 89H 1 '.7 1 1 .. ': ,! .P IT M I .i A .. I,,- j,,, -r 11 e tt) !2 ,, O eil 409 in r ig t 5 .. on r. ~ e 1. 1 4.5-14 .3 Pil I5 I. M.. .. b. I un- '. -- - - .
. .. . ....1 `- ri--r:j, H 8 48- 14 'IF ,UL NT L. .- -. r V ,-, i. , .L c -me r dl$ ezeo.d eI ., + 'Ma,:0 S Alq-l QunaC a No uev-i-i-i
. . . . . ..... ... ., -: .. ; rL % .0N... .. L-.. I . :- ..a, '% .- . 0oI I .t, n t. .... -.. ..m .,I d. IIar n 1
IE IO MA CETIC sAqU -. .. %' 'A l t L III ..." ",, .. .., -- . . ... .A .A O-1N ... -4-i -I 11-3334- '... in -.- t.o.Deu~ ,l l.l, uy'lr ml
.-.h. 11~ r.e- .... ..... ... # , ,, .." od: 11. ,'q I---et -aB.- e- ......-r ...... -.= .+jtnL] L .. .N.E UE O E.T. Ic re .. Est .-;0 nl- .30. 2re. .. .d b nat .dU 1.= -
M-1 onco. -rdt O,- ,.l- ... d, ,g-S... ." -- .n 1.O taIL .. .l.. y t7- in 'a uIp. oll d r I .P.. Ij ..eI -H I .. ...-.: .1 - rr--- I T- I .. .I."+ "" "-e rg d y ai e m i ~ u
... ....... ...' .................... I I a I .. .......... ..... ..,-............................. ... .. .. .......... .
e/. ... .... ..... .... ..... 1 1. ; %... .... ...... .. o od .... . . . ...... ... .... ...... .. . . . .. . .. .. . M. .. ... . P I.. .. SO . .. .. MA DRLNA O $90.00
le~tad.. .e .. .. -' ... a; .. . . -: l -1r n V 2.. M -2-31; H --9. 2 : -, ... . -= -_ _ -!. .. u. ta l .^ A l ~ l1 A V A Q~~
- -- - %[Q LIT E TOMrLOD R %r v LATO -~ -;J bEN i LINE ll hoe P. N, ,tl Tealors,. o ^ -art d ,l ` AP O IAD t lon AF, st di o bIron 4 relc, y r -
Got.. 1l23.t ,,tun AMrI tD 1 Cn 17 1 e Cn I (Id Bil I -N I 0 N IL % :-.e er .Ttr -trd 3y C otid" CAnN A 'b MLI kL L HABITA i -1-11 a cMP r I a il d. f~i.,a an Vt d ii45-53 ,ld d edd. rc 6 I.
AkA QIqu LApp A arP m nono oeA| EN.OATR AM NT A SELA O,,l tN- Midramarra Blanad cn Iq-uidrer tat ,1e,,r- Pr me o e o eenln-b."lie rfeenl, -,leT f u rP01bra-.7br, hu" . ..' .. ... .....
,tr...i , So ,,-J Fl r, -z y [ .... 'N o ej, .. .. .. .~m I'. a o ... lll + ..n:os $O0. nom n:, 1-4Z... -~ -O p-. Pe-~e eI ... -e t- 3" b 6 snuelad enn =uego _4uW.54, t.161 pro.. ,.f.F eg d ,, marto Verdcl do. I Vi-l
.. ... ... ... . -.......... .. ... 11.. ... ...... . C1 I...... ... ... . .. "',-'' .. ..... ... ... '.";. :,% Eeatren ,: 24 oras mdia-n ehe. 1065 mt ro.' ti= ? ,,na H-110-1
+..o ............. .... ... ...t/ ,,, .... ...-.. I L",t., a V. 0',1 .,, ,. ... '..... ........ ;M.,nf NO, L fI +A o ,L Sf : -------- - --a.irlines ;---- "ra .p.............. ...r.ss.ur t ... ... . oid 3 ari s:-an'
ALULA~r; d ONd n rA+e A5L NTo CON .}x .t'lO' l e -. ub ""A o. . ... .... .T ,. ..a ...ui. ' ....... I r-3 ds eg a Ca talia ,-, COX .. .. .. ... .. ... CO M .. .. abeAX nts ,dise 2 W ande) I .... .. D e .... ... ...AZAD SEG ND
A I r en t r l ll ~ lr t . .1 .., . --1. t n c ar n ~ e n o-H 5 15 12 a .l m n MY:lle e omun e r 9 rn precoir o5 irap l.r S.A. h a~ll,
-, l . is 1.C m P r l e"r.ar .n pr 99-8era franl el chne A A= is. 1..t. ba- --~m . .. ..........
. . .. .. .. ,...X .. ." ,, ,, '' .... P ... Ig .. ..... I -. ,-1 .1 .t..Im .dIc+ T :, f (Fl-c -u d H-501"140-7e $aH- ; + .p t4 rlB,.-:"' ,, I :+A A~j* .h tIINo~t com5or
1. ... -.. -.'" .. "'.,- A- U- O -.a' 111r I Z e .... tdo' .I.I5 ;* ....,. . .. ...- .. ....'M r:'l; ... d14-12111m. -$4 H ...... -H ... ..... I... ... .3044.1 2O-
IT I "I,'. III r TohH.WO l )..I. ,!", ,r..,..art-! 2.I-3 "'All- AL LO a ION .IAVEILAAnA I A--IGENIEROS AMEDICO C H-52504" .

,- C. .. I . .. o .; .l~ SGnA N H BtT C,- e n r 0 y 1 e ad h f r n~ d e e r A p ~ t+ A m n
.i AL l ... as 1. I= [ T -. r, .. .H-8 1-23 v0 M e n Jk U k u a.U l] [O l IMt ma -au blld,- ,. r- hoerd~l |rnn
,,,.. ...- .... +1: ..... ..... n- ... ra, .... .. ...T hAaAlTOl, r-.,d r....n ,ibel... d"o a.u. e!3 ., ep m s'cne" tlni" dm ns-r''.,. up ~ ~i s
ren" ,, A.o ...pre --37-.-, CA. '.E ~ D S ---T ^ - tr c o d er -~n s -o ad e H i -t I-.M-2 ST.l y
. ... A ....A. "o ed r ,oin "as u .h n an e .el d+ 00 C.a Teeter N9l ,are.. en- aa ...~r trial Aelto.- $85,00n m aii 9 AL U L A 0 A T eA A IAV btti- l .bn ~intx 31 b l ra Ind rim.he n:t. 4, .Ara o S-5458lam r od m-33
lt ... i- i I ... 11-. - .. .. iI' l" e, - I I i. .. - aj d, .I Alcalde, ,,.I-rl a9 + :n r l t I ul~s e m ,l a In alule denr. ', air de n M-eron h ue nl m d m ld d3 H 6 0 8 ,t O 3 d All., .lt nt~ .r S-l" Uit e, $!DES LO AL RA P LhU R
INA....... . ..... ..I,% ,. "",'" ?.'L ;? bL '; "+' ..n.. .O.-ctubt 1r., M rr ea1. I lmfi dtrM o. Arir e -r -m 07e.l m dI.... 14 436 4-SJI ioisbapO s tal CALL 2LUI A N .O IN g t m r AL TO. .N R CAIL- -l
,, ', i,, . r,. ,.,-i, Arlno Ff-120 9.- -nr -u A .n~ .. 2ln ,-In.S -ed.,M T lAu '- d., r~ Its e S-I.-N ESuRn l o 4 I ..aT. I -.... C-11- IE .~UL ,ad,| I~4CO Lies eerier, "alotsn. dp iod r-
.......... .... .... ............ ..... ......... .. .. j... .... ........... ...... uB-.. .. ..... .... ..... .... ... .. .... ........ ..... .. .. ... .. . .. ... .. .... ..... .. .. . .. ....
PI: -d "" 1r, 'r"ZI"" I... .... . .''" Y ; .' .. ". M R o. M i. F In .t" ': .... . . . . . ... .. . . . . M+, $r m . r . ... atl*ll"C =j.. . .. . .. . . .. . . . ... . . . . 15fh' i -i- on'm *
'.. .."MM."' ", : .. :uut., 'io~d ....... ....9...... .. I. itld a -.' ."4 111! .... ...
.... ............P~mp~n. ltorm~ e :?! :: EDADO ......... ..... ....... ......O.............Y.................. t T ......... lam nt,... .Sorti.. ....L,.,..... .... .........
i i Ii. .. . I..... l -.... Io do rta I .ar ,l -nr e .-1. 1t-1, -1t-1. d" nt, gafi rvadoundate nn,hn ba r .o -- 31.5 '-a Sebl~ enmte Srp s Inr AmlQrI EurAo p
'., I .. . .. ..e. .rd --.:.-.--4-I 1- -- up et s H a gas Pr t ria Art endO aml =L$I00 nhi e n.o o y nolr as t era Jn to 3A +ab r tod. hl. do ha-
"_H '" ".- _. . . . ... 'aa c m d r a i a i n sH S 4 1 .-" It- trl @ :- I I1 -*= 1 a .d .U. .ip e ,I d e.l 'l 0pel l h il t er az d. r l d d
.... . . ... .. ...". "., "' ... NORIO .... Slvl",. Rut,, ,,,-.- I6.0 Cu nfbitmero, ert, boA.o 1:A -, .". &% 7 .. -" ,1-". t'.. 'J" ;' li.,' 'In ... ....e par .. I,'- -- -~~ o c -- ..-: .e -" a|:
Me W. -il. "r .. ... -. . -.., .1 ... ici MTflm l -8artinez ty A, M d U" n P .. ... 3 ~ $' ... lod .a ...e l -i ho- ... c ... I Is-L
"I r',IL -'I'TM )'--.. -- AlA. -- -- I I. ...... -- .." ." ALertas ^ H-40 -9 -2 p^InI1ACO 1ON. b) ..l..s lna d y ,~ ,ax Gare- -r.n en1 d, Td. f~mli, sreo. A .- 1 a(.u -e :~ .r. A41 .- A. .rll 3. -1.9. at, re.1-
IIII. 'E111111-1I 1 1 ,,,.I b1 11 ,,,, a- "";'f~ .-. "t [. ,lc 'l'J l'no O R ly 4 9 md, pr trm n Aga bn- To.1 o reernei r H.55 : enr 1. ,3 NIo Vrue N 14 bao n ,. s co a eeor mrc n r [lar ,ri ota 11 .. mdo -.o
. r . e t. ;.., I dbte un Iudr del- Hoe *alnl ea -.7,3-84-31 4-04-43 N-n 1.8 2- pim deM. C A .n iuxt . rn -e ,i 'r F -4 w ri,
.edrenr f .J -.7 + III ..... ,o d.o ,o~o ... e,, o, .; .. I I-8 68 IH I O 11 11 I O -9 -0 ~ r 1y 1.atm n-- -- - -S t-6- o v mry e.tal y t t A o:
,-- -1---I Md~f ..... hoa, .aokb ,1 exg... ,ML CO N N+ ENA S AVEID H-M78-1 JULATU SMAG N ErtVA S HABITACIO NE ..AMP7443, IA :-- .., r., .. ..... I. 3...... ~~
L.- IM. EA I 52 ..... A -1 - t. ...r .- a.... l d I ... .... .. . : Ea D O ....[e lt l~nes . 1 A '11 lath a 1.. .... ....itt.. .... . 14. ...oAt.IAIS L A E N-A DA-- - -- -. -n - - - -r,=
'.~ X 1 L~ . .47. : .. ' . I .. ... ,i .e u l ,'lo rMJrm e hM-371 M a n 1,~e .9 -ro n M.,o el n- EN cen IDro I o Ar TIV, BeEoo ..... S. A LorIsOlA L A .4 RELO E i R -8 ,d E R R O 1- F A L A71 D NO
so' .c., . .. . . . . . / . .. .. . . it b"'H53 ,4-3 ... b -i... 6. .1. - 2 So. 111, ". ,- FIm, h.. 1 .... H-<2--,H d-1.oc ra l Cons ula o 2 a n n r
M OD $ER ,O .. .. . .. NT RIO.. .. ,L V L . . .. .. .O 4. ...I [, -., ,.. I. ll mb'i ,~ l "., ". ,," In ad r c S M ..,- e P r d o Meino .- 2 9 8 m .... . ... 'utd .. .. .. 'U x ib+"H
.. . plo to. bILA 'u, fr .A...A .N .N 1,c- SE A, -..,,, ,., LABITr* .568 a r
itn. n a .'r ". LM, ... .. . .. b ... LQ I[- .01i ,. .. ... ..l.10to1 .. ..H.,6 . .. ..41. .. ..-92. .h-11 -... .... a do .. . .. . .. . .. .. .. ... FRI...
.... I t.. 1,1r.. .. A M,j I, a. .. .. .. . '' -" ,"" .. .. '... ..... -, l- -- --,- -i .-o~ ll,+ir:su~ de. 6-o EN. CHA ]oLE ..... ...... AN ;I I ,. .rs~ .... .... -H Meci To g7H . ... +. .
t,~~~~~ ~~ .,~r .-.e+ "l ,. .... BE 4AQUL UN LrRAM.T .. .. .a aal12eq (a pnro- m^+uL U.A.M IAdscf O.' -I*-% IEA ^U AITtO NX l LO LOCAL CENRE C O. VENTIADA ra 2 .1 Me L o s d. S. ,
--- '- -, p; -.. H-65-8- r- de --1, .eli te~o tun radio -- ci cor-d IF callL tellIno, A.-un Ba15-M tos 2:~a $7. 'Md- 2 H-51os-1l-3 blo e
.......rb.. ...$10,.2,. In/ ....,...--,dP.-...::- ,,.,,.4 "-I cast In' UI" O lt d .. Z e E525- -
.:... d..... ,a I3 .. .. Ao -Pl ..... I. ....I~~n. 1.bnee a tt 1 cl/,Xu renr. M Mna : ~ ,tr ; "; n" r . i=I .... .C=i~n ,. t- ra d ,t r,,n It fn o i. .. .- .. 2 -me 1 .. C17d "Illri 204 d uum ,l F am" + nll. O" "
..... .... P- .. .. 34 d M 1O H r 2ete .nee . Au .)n r ,~y y S~ lo. 1rl. m o tl=n Ij~ I .... . qu y ..d.-. n r. 5 l .- Fit .. ItPaP T'lm r f oaptd T~oo
.(r_ 1.3098.o T mell- F-27.. _ad __ _a _zte _iie -' ... ..C .. 1 'e. nI I. r '.. .... .S ,~UIA bF,,ed,,I. ,.' 7 ,CA y ^M LA ; r U-- -: 1~-r n-541I- 0 |
...... .- I H- 437 2 Is B- 1i ... I -l o edr- T .o h~l I, -Ione i .l Idl~ e 1 : ~ l ".o -M I I .q : ,.. ,, Ie,.B ..' '- .en I h .'.~a .. .s aersrlin Quit, LOCALES.do VEDAna. PARAci OFI I
;EN LO oIA number AI 65L --.11 ntr-PI. t e o ... .1 .tr .. 1. Ia Te Io .. a er eno, -ee- 41. slo Cl Sed Alu a Ida Cas Nueva i
I 5 2;ecn eJ ,. tn ..... 'nddo .. -raeno . .. 13 -: a I .1 I, T' .! + ^ L .....I.SI.1.t o FA IT. JV VONpp. = ... -AL-O -R D -- l. .ii. xn.T .r.. I P .n .. . t .
a H . . . fi al 2 0 4~ 2"I OI . . . . . . . . ,' ~ I "l[ l i~ . .. 5 .-3 . . | e I q l l e r l o . I S n I-4 I. 4 .1 P ] e l hn r -$ .
!r,,M .- O .I .-,.en er~ ,nn i e q n mtm n m s e-rit ,or "so .. r~ I. rm .., ,1 r a d o reib doa
,., ,= .t .lr_=g saatm rd Irn es hab old o 1oea -]A O E - P CA 7"E E- 1 S. TIEen u I-ORIA jitun, rw"D enNr'd 1" H-0EN5 NAV ES LO S.A L NTES Xrebr r r Eop eul enc n ypti n v l d
i.Ml. .... ._1-n- no 1. plt .... ~ do `n~o -e a cntely .Aprmeo ebdl ........ ... ......". ..... .I- lba9do 15 Ued, e-e.--- -lm luebbldl r t 'd,,t", I..frmn -3t
.a. .; "' .MI . .... .. .. -- .. ";_L L ... ," f ,1 _ M,''. .S.l'' .bn ..... er lcl e ne. co ld My e a -e, dmr ;`L u r L~ I .,r UM. .Q- C ....O td .4141 1.2 T M uch. bl l f r e od o l 6
Mitt L u -..r ... I r' . .. .. I ,, uln, ,, p.. 1, on. I.pu et vrd r.54Y. .- "rop 1,m' y t um nal al V d d ,t n nempl n e caAe.l a 2 d- May I S 'C .ISA ..1' do oel a let. intad eor .h. blvater ,
.. ... - ... . . ... .3) .. ... a .. a a a ndr
hall- - d,`S ., h .l '" nt ,n I I ,11 ,. T I E F I 1 M A C 'a-i .a Ii ti u -, . : ,- A ,IL -,M.. .o. oG.N IFIC A 15 5 -A A IoN .able.7- S. n H- r-m -!
'":'":"": ..;;' ': d 'a~ m" I "B" .. .- itt-Im -.,-T-.. IeI. -... . "E N Z '2 4 Ii e` ,`l +,+r-, ll. IM.^ T.-d-
,,i. . .. t ,, 1 . ... .. . ..e,, ... i. |h,... I; .. .. - .... . . O v e pl' y.en-- mod., 0 1 .a.t,,. 12 Noo 312 ,rmr, 2"1 . .. ....yi iZ!
'+ + + +% 7Ved, t ++; } Y + + .. ,.. .. .L , ... ...... ouous ; I....1- ...... I-: tuct; ....lla U.. o:,1 bull Les.e halt, .. ......l1111 rnlIn.re l H w ....
s+ .. ... I" i-. -I i ,,g I m F-.... - .. t. 24--. ,it Modern i 'i, tM ..l. f Pr lLt $14 I rf.Mmel e I I* '%W.I [r 'P lI Ilr 'lII ol Palo.~r 1-16,ITII , laE ,L.UL hAi^. ^ll,^D referencCll eaEl!D -E Et na.i"la L j ful. Cora
..... ..NT 2e s l .. .. ....n Il . . . . .. . n llt + ... ,.i..I.. . ... . .".... I .. i mJo.. .ur..nal... 1 A -e Pa.r.o . .n -J M r m a- fl ~ i t l le u~ [
1/2 .. . u l + t d P - ... i hnlosS,.ar 111Tr n- ,i "or, n Nl, a rl+ 1 MJa d,'m y ,1,,i n,-N .. . -i P" . .. .... . . . .. . . .. . - m ... re .. .. .. ..a. . .I W it halnoB-.30 c rn ed.. dt uemtur nn". .,I.,.e I MedbialM Ira. cI ~eS
DIARIO DE LA MARINA.-]iueveB. 31A de Mavn 1 e. 195.1


ALQUILERES


N ALQUWULSR VARIOUS.


A44 .14 -T. t F94. .44 1-0-7 t .L

fru&lerdormn teU .rlozz. 4 b l no 3tur, n


AL QU ILERIES
0- MRIAKAMAO REPARTOSI'd7 n d, d. 44. 114, 4 4lar44,44e4
H-U74-M7.-31
nisloa. a3-rts, A Arale.ulha Tina, pr-'
Wi+c.o-dor, 478.86. J, .. J.PrImeroNP03.
44.4i4S 414.,4 4r7p4 A 4 nd41.74.


44 H-4-4,~4 1-,1H4
E r dm Oblt09in,,.t. '-AX.T
tormal.d.M W. y. p ,q+.ti .
Tzo l Tif, U-S814+ M 7--1

d: -rado 1. brt-, i .en=irn ,
d 13 habit=ionia, cin. do rl
A-e. 14 No. ]1IM entrm C. do Columbi

'A --R AI AJ9.I ,SALA. WALL
dor0inlo. mnedor h uleW.


SE SOLICITrrAN


-17


: 1-.


4; na 39


lz


wor.... oal... .......ll. I Ala 1 |as domal. af ,U
,ueve tmsDec. y Treat vend- Am- -1el l ... rble su-16., pr6z.mo
..1674444444 MS. td .4o e,..4 4L t. 7eocup44e,47 r4 4. Op7r74 n4dd exce l-
4744447,444 ide644444.. 444474,4 villa"4$425.04 4 ta ....... 44. 4 444444744
11,,4 5 alA-40X.4 -1-4S - nn
..-459-. BE i A4QILA, ILEPA4 TO 4 P4 N A4I4 .
lipsD uplex. 1-44.44- 4. 7,. 4444444. 7474.. 44,,444-
46A.4SM, 6 4.. 4f.4,4I.... 4 t, 44444444g o ... ..
tnmm ,s it~m~d Bd I sa n: 111-;Mis ytoAvenida Mixico III I, a.
1S.1.1, 4-ad. 4 4...t .4.44 6-4441 -90.19
444 4 b4 S, 4444444744414446, 4 4 -cr4do,. 14U 4 4-- --
7r -Haelntstra m.1laPtes 22 F N t0 ran- AQUIL LATA BOCA-CIRGA: 2 IZrm
4l7Pla y..A en. 4i4da5N. o.4180entree0y 11 44. SSI- e Iii4. 44.,. 74444i44,
AmpU 41,6n Alme 444H-4443-40- 4.I4Jun: 44M4l4. (I Inmes. SMI. IJunta $115.W1


44144444 4-4444 4-44~ I4llo1=044-. 4-4 4464e~ 64.4,404 4464444.e
CALLS4 1.4I7N44 4 4 4 7 4AVENIDA4D. COLUM4 4 $4 7 474 0. 00) 74-4. 444 44, 444I-H-,e .
b 4, fair. 4 4 46Alr. 404 4 4744.-744 _.. ..
444 4. lnt pH.,ot b i da.a 44bdo6 de IGUAN4-- 4o4 rNT4 PLATA4ALQUIIO
47n44r4 t 474a, 4- 4.4,44mdo 54.4do 4 4'i4(- ea 1Junin a t r.74 4 4d4, 74muy ft .-,
..e A. Iter do cocm.n. amp d- nlam llh.1,taeInnas. Onsets, tots +*
4d-. 4444 an4444.10414W64 7444 4.-114 44444 4.4e 4l4e 4/-4.rr, c4cin 4.. tc.
444444: 4 4 444.4444 '. 474447 4-1 4-. 4A-44.4. i4.,., 44

or11, 4464. 4 4 4hbit 444on 4 .la644c 4444 |araas 444I 444e 4r74. pa 4..
cntrald.4., 44l4,44 444-44644444 444 r 4"a 4Iudad.4ut44'7444 3114I. M4 4 4 .

do : ItI.Simes:Y3. H-l~mS |. 9-0-S3n.

A2L.%IIA CALLS 4444- 1 944444 4408 41 EN CLOJIMOVRDR A ON
face y4$7y 4 4 4 ,4 Su4 ....4 W..6Y44 4I 4 : e,07 v s.774444 1d4 r447 p47 .44474
4eal, 444471. .h 14. 4, 44.oor .4411 4 o7- o 477417 4 .74 4 o4e4 or 4 /44b7 -
4744 4444415 ul444ef 44744477.4el4Verl447444,ore ydo a.:4444n44.444.4o. I, 4444744447444, AV444-.
a 44 "i. n en 4
I Um d nttlOltrao ean,1, 01,1 Ill eILRO ALQUL' e 0 r' d Oll CON:
IN S .r e "M ` l- 21 -Cl Ir. Tel rMM~. 3 pis. ,
Sae M y Tire' hr .ta W.nee, dir-
n. ~ ~ tr tory e el eridossale, c maed iu1/GUANAB

44-4444-19 an 5474467444 444444444 M44
budo ern11+ Ii, orn P1,te13 y 9 p 14, b~ eeqll e lm~l
.... :p+ :~o~ | ;g,.-.odar :. t .. b ,,:a
He. ,)1.: d.r.. 'on, e], ic u do c1 d., to--';
I v5d n un c 1.9oi 6rt -el. iIrf at fo t Y a] an e II -

4444-44444, e644d444444444MAe R40444447747464 ll A .44,4l4, L-4 4IA,

4474er44,4n4ert444e 74n444744,4m44474444 444a .
I4 Chale t n.. 64.4, 2 4h44444 4747444.t 4t 4, 4 ....44--r
-. od-liuc as lr~riM ...... ue., to-

4 4 44d. 444. I -S7 ,-we4-4 rene re4lde n4 o44744n 44444
adr73 NO tatr I .H.lOyb+ r~dl
dro pltotn.,o hSi am~ eo6444444415 4474. 74474444447447474,e4-4 vie-4445e444.4 444444444. 4
91e AL(IIUILAN I AA S SIN ZI[A Tl4 1 j_3"11 ''1""We.
dot ~ ~ i habbt OO...b.fo.Inab-fi.o *.me*
d S, a e I l l veo e .. ... nt I0 sa. N..
food., br, J.- J-1,ml 11N-1/$4i, I ed I~ ~ ~ oeU ISIIg JESUSIDIl. MONTE TL0O VISORA zi: 7r74d444yl7ln 4 4444464447447 47.44474
441 44674 y. 4 V4, ,474per4744. 4c..I.11
4444. 4.4441-nm04744441. .. cn, 4A447 4b.4. n


4..Mt. 44474444ess.-.44 4444 4 -474.4444444-4Imda
I.. .. agree ......4Bad 4. ......C I u Ma-,a F7
dll d o e 4M4nU421y 41.TP, '.S S N:SOL 1C,'AN -
I d.-ft- do 411h.OUrppOdJda .'""II-IWRE1I.

R-d44rl4 o 4t.=el4it. 4 y4 7 WW, 4 L' 4orl4 44 I4 4VA4 -O i o 4 VERDE.EX
4444444444444464444444744. 4.,44 4 4 4444Y

464.7 -444 4. 4444444744 4for44 44444744744 444744444 7.4G444,
7.4.. 4444i47 de 7 76444444474u44l4, b4474, 444O47644 ~ l&DE4 4 i 44 BI4-41
411JEWS D U4.4744, 444 entre47474 44744I4Ra .y con r. l car.mich$ A-U&:.A.
ALU ALGZLuA 164aa eeIdpedet ,INTIIH-54SM-PA-3,I
com.inr,do ur t M. b.".A. edmt V tal, ..I., lfez,t477.444 64 417.1 1 ?EDIDAS
44444ne 4S, 44.747444 d, 4414474 40.00
But is 7 is a.Le HISAC. CASA PLAYA


OUR Od4L 164 7depend 444444, 44LTOS T.,- OBJETS PEEDIDOS
84144 4om-d4r, beat.3c4n4ol..Isyl4r ~ n 15 4 4n d4 44444 44744 d-11-
444444o 444444 H-54464 I-I,44. 1 i nn 44. 44477444 44e4444r 44467 4h, 0de 4e
der.,tob.A.l de eAqad-rr,.u. ABU. ban.
del.hoed A ~U s.LI.,-A A IA L I.RTNI. r~n olned nPq~foztJd

U0 SANTOS SUEZ. MENDOZA ol A
444444 414444 444. ene r N 4 .7 444444. .-
dt. 1 LO41 1. casAe OD INA P lt1r1 dU;' o rpi~. Nq 201 r

444444. 4:114 444444474474 44476 1artfl 7r4444ad 4444447444464 4d4 4I44444444,po
440.4 1.4444444 -4 47 44 -15-6 44444 4ef4or J 444,44n4rd Jr. de 7ld 474.44r
eurobase"complete.y 1.1i. ry al n blna yng Pn.s resZapotm4 NO 1444 eud is. Al]d b4ode4444Tel444444 474 lHi .tl1
,44444. $444.44444o44 I on4 Jrs M 103 AaENCIAS COLOCACIONES
QMOt NLOM-f RA .4441-44-7A "LA I--TANC+ERA": A97I40
D o44 444. 444. 44e 54444a 4 764 44 44T*i I6 4 l 44uI447444
late lenl .1-1 4 47 44r 444e474t 4444 44444447 ".3 4444
44 4 14 4 6 4 as,4 4 44 46 4..Ua 5 7 4 1 44 4 4 4 4 47.

.7l portal 11111... 4 .441.WllLH i U SE N.0U3l ei0
t ,al~d.,hlI id at. 'C i.= R .'11 itm~rPu ~lecll.8rt

44o4 We4 n -or1 --014 1.474 447 N44 $ .h. 44 447d lure 4 ,4 al4474444 4Vl.4-
44l44 4 .44414 4 H-3190-414. .744 741 54.47, d 4444..h 444.104 -174 an

41AL47 4.I d 44LA 4CASA4 O,44 4,elnd b M 4| Monde" .4 uo41,41
aoS 4t. 7 4. 44.4yl 474fr lr 44444., 'I 74644444r444444 4Ot 4 1444 44
4.4.l o46rt, e 6 4iprinci p.al4e" Ag i ChMa4444n 4744r 14444- 44474. 44444441,rta4-nta441- -1H erol 44il 44.. e 4447an.. 44o474er4.,
T tCrodmpany I Cub", ll bind prlNO 2h3-

4 4 . 4444rW I, e4.1 1 .4. 4r4ad7444II.4.
62 SANOSSUeEZ ME.4OZr4H,4718-101.31,4u4.444 4 14 44444 47, 4 1oa 4h4444. 44444744444444,V 0.444A7.644titA~lD-1
L4,-con4e 4-44464 4444 m 0 7. 4744444 m 4.or 44b. pd1.Jen.

N ~ ~ ~ LOdPo0 .Tr.NIT 4.4444No -rA
C... 10 a a .sui r 1fcidno is. 15.1nta, mpnro14


dO4444447 4444, 54444. 4ntar U4423.. 42....... 4 1- ge4 4O|O .4.. p
H orll J t b1lm a n e~ d or Jll d r d. le o ,i h, ,I,


4444444. 40 44VISA 1 4C .44Z 44444444444 p.d.41- 4I 1 4 44. 47744444 44-4446
a 471+4Rais.544. .4 -4 4 -1.4-
u444.,bail.- l-toN Ai Broad.. 103 4RIADA .RIO S
S1-I, AMLAR Y fO BE: O.A BAzss. ..'rWes ~ ACt PIA IAAI4e4 N 9 14,- Se 444644un d 4O 4v44 l d ardrM-450 441 -l
4444 076 44 64 4 m dIt4d 44O4444s444444,44 4 4
44M.od 4 4o74 44-4.4..15..144
MATI UAI n -4011 -92.31 LA MA CTAKEIDAPRA" LA-7740


Ill A 4 74, 7CALLSA EST R,4 ADA4 4 .M4 Par.4U44qU,#r d Unakr 46 ab7 roulae n444o4

4,.~~~~~~~~~~A am ,4444. -1.44474, 4444474 4 4444*44...44774W4
.44oel d- r 4474., 44ej44 4, 5744444 .4

hA3 neieseol mAte riybam oi Defe 444444.4 144444 .44144 1.744.4 -a
DASIA DE LA MARTIN. i4U 44O4" 4 44RENEA 4444 188l
= AIm. AbeUA CA n C N I&L O ll. .1 11 y., d r o n ~w do" 4 tnl uv '
c nl, Cle C lP-00 Luis K1 t6,l-lon .tt l. m n F -4 .Hf0in1.-03-15
,. to C...me.y iope. i t a .Moved. Of. ...... r So UNA MU~ IAC HA Pll
Int= 93,d~.,UM)ta3. P irso l -J. i y n rpe. Srasta
,541, 11 oaor.eAir v, I Vo" elI.. d ...Imuh-l
om~~~~~~~~~~a. an, ainlso t.aIi: Ia 's, /pfz da so cln ~e.-
29 AQUIA 0""CTO.ALCLD rIo a. ..ar Ie,.,am C-0n 10. I Jnmn t
ANd'". paI41,e*' '-A. Pt'.e" l Pove 1. ~tmltquefi..)or ear y p-,..h
tet N O 4. .1Tel. 1. lLl o4. u~o3 O1, cIndll.4n1 "
H.6rln 1 I .on.-o.- tc-I.. t..sel.-t 0 -S
SR LAI1 C.A NIN IA -1- ,A ..
.7 u ta b c'. par n.1 d, sorl .,


X.. H .-5727-.2-19 d= hr e la ~ c~.Rtreo dd lt hhdlrl

..achr .. ^ an...o i f .o I ; p,opa I, oSs I. . a
a nu a Dul. JA.U. ode wmra c n cr. Suede o eSrM bsder r
IA. Jll'l". -0d.-. nieln-I.l WJn su .d aJ 04111

in91".6+ 'a.ll. (, il rl T O Via-. do-[, o fta ln.A..aid. 20 pIZas..
B.. .+e]. c+o: ^d.ir. .a. B +lq.]l-. .1. r ...1U. rbeedr. uylm~l
36 7 33 Pa... Ate$oo. V -gains 1Ouch. I I 111 d.1 05, towt.M.ram 2.
X-M '1 Voted.- .. umH-47t1+103-3.
-- -- N CSACO 5 SL IUCfTA BIRI NTA BLANC A
C ". Isrly 13 1.-.. X.9.l N-SM-1, -31d
DIARIO DE 4374MAR1NALICITA. UNA .,, RACRd ....
1fn Y lVr .pa.4-10afI.


SE SOLICITAN
103 CRIADAS CRIADOS
OI IOL CIITA SI-"VI.TA PASA TODOI

447444447, 1.4444 44 4.44 4 44,
1.* o ,-7- .,e- e. 4- ,..,,- 7 ,.V .
... 1.Iu6 le'.. -3.. -la

SESOLICIZ IVETA SI-VIENT0
6cr doKnORsq AN a ?Al-
rn hiateern, lueln smleuey ldVo CoYpicn
Nh 38 trde 1. y 3Unt iraHertadr.5-3502..
__.__m._______1__ pm-S1472-103-31
Hdm~ er llo:m i ort n lit.Do,-
46r 1-' h'.4 4e]4dl 444nl|. 4N44-4
'r~ealbue.1.1 uenaeon .1Sed .I
A6e, .I474 4 4s 444444 04 r 144 Colomb4a
rrt4 444. o 14 oh7Y64 o. 6464 74I . 4

PARA COrT N T ?IMPIA]N IH... IN-
foermal J3-;lff. t.t113
OLICITOIBRA. CON REPERONUlS
. tender ou~h-ebees mtlmnop~
)tll4 ".444 ah.b..774447444 4 ,4.r74 4 4
nl.r Y lost o.nnS oi de.pu.1/2 pm. Suet
.,r od. 1... B-5373de ,.!/, -i3. +a
SE SOLICITA SIRVIENTA,

par 4limpieza y tambi7n aten-
der dos nifias que van al Cole-)
gio. Indispensable buenas refe-I
rencias. Buen sueldo. Calle 22(
NQ 38" entire 5*+ y 3VI Miramar.
B-3502.

1.SLCT UASNINTA+ nO.MeR
ho B' ,44. "-47744 4 44 744.-N4. 4674
mit. n.en ortd. d o --dor. Pu ar-
-erene46 4 d 4. 4 g rand,4 ., 630. 5 ine.
dorm7 o no.- 4S4eldo N. 4CaII, 1Q no-
IT r 4, ..t. nrQuint Terceira,4 4 Mi4r a. l
4r. 444ut 4.St.

104 COCINER4 S-. COCINER04

44e 4OLI4C4T 6 4 4C4O 44 4 44q47. TEN 4
bun t~ yrfrn i-er t~, d.-rml
e744l7ior4444444 r. 44474 4 Su4d444 :47 4 5
I'm .4L t. 444144444005,4 4d,- .4 10 4y4 d

E -47 47-104-.31d,
I44IOLIC44 444 44.CO 7.R 4 44I|A. 4 4.
.ne..,ar ert. o : ..,. I,
44444 444744 444e y4.74r4 -.4 .,i,
iE SO0I.ICtTA 8k~LyA DE M"b 4
44444444 444 4447r 7 7 p 44l4m4l7, 44.444444464 474447 444 7447. 644 7444 44444647
77744. 0744741 44. 44 4 -44 6444444 1444.I
SolOI .,!3ilDEC T mD&
6444 ur r .4444446 4 444, 7477444444444,-6.
74 SOLI744 CI4 7 674E4 A 444 7 A. 74 --
Is ;Inor7 74 tle 44 444 4 7 an 4774

4OL6CITO 4 OCINERAB 4 LANCA.RE,
Y ryleee ....l. omt oob..
No e4 44. 6744. 74M 444 74,44 ..
"4 4 7 4 4u444o 73.5. 474I4 4 N4
64 e4n. On4 e .4 h l.4r. 4 4 4 0 I -
IN7.14f444 %I.. -', -
BEIOLICITO Al LNA OT

"I, 4447446644'4l 744 4-i 4 .r.6..4 13.1.444 6744 11244,L444 .,44444444 .7
4-44404444-41
iESOLICITO -COCI'ERA BLANCA JO.M
fir CSedo$o0 unlfomesInS B l-
47e444744 refr44 il de] 44474 i444 o 444444 an,44 -
d artd7 N, d 47 4 44 42 47o4,7 .


444 4444 4 477ro 44t444 y 10 4444444744 47444
H-4g9-1H.4_31
A'OL ICITO COCINERA PACA T E,42PE4
-d' -1" Y 1-1 1 T.ot.C. ......I2.64 m44m4.1 01.4 La4 ierr. 7C-"'44444N
U H -1+-04-31
-E'R OA S I.IU A. N UJA C


of44l4.,4447444 44, later4 44 .74444 4 I44,
.. ....Id 11 ;.10016 ,' .'


474744. 447 444 44444444444 44l;/e 444444 ;44 4 4444,o 4 44414 .4447,44-7.
=% trdeH-5003-103


SOLICITO COC NENERRANCA RESD-


may"444d,440 r, 7449743 T4,44form a -.
dory dom-Igor$2l5.00,iladnarn... I
07 44 4444.r. Mihaneda un, 413 Ha-
ara T n- -5524-104-1.
NK OLCT r 'COCINC-BANflus lR.
Slpar o .... in r ar N .h
pesar rt t meilen"' 12n r 1ere Call. B r
0 9 3e l lo ,earle t .N 10. Hs, e rln r

$OI+ICITO COCINERA PANRATEM PER-
LaT" S "rr. daran -53-o.1
lldsen. bl rfen1 1. M'm noIT 'da. Z ue


H-4729-104-31
SENR NOLACIT^ CO T.1 A qEXAYUg-
alllnI.. elmp, lez. a' `7 "acb, ~l
r. _na+ eeeca aher dleem-. uen
do rltarde~p e .. l-ri.,d0+
-].. SOL. ide TAAA O, ARr, MUW $40
p hl ba tr lt,r de I y meris y.mid. delg
mu rltmHa f~am.tltl, mnrbud m-
tr~mn nIA, D uen r e ar. Se xiee, r1,
'Ienold.:,c l 2 ete i n +A~u


her coc or =een A mio, n o as r o ntPolo.
it l _1 0 H -52 104 -1.
01SOICM~OUA CBCIM3 CNA In X --
cuoe lira y un ob zacneJ l.dora qua nle de's
SI Q ;,% I
Je. d1 o: m. San n 54un 4et be~ei
SOLICIT MUA AOC !.A. CUGNA C LIM-
"'Id..reoeAer 21nl, blorl 1 y. lm

"ta;Cabene7 eNhor IM be)d:"1 14n1Bo-
loceldn l uy o 'n9rdreea
L. tna Wert ....Vdd. i-5 !lJIN-3
S. OLI{ |TI COCZNER., UEPO0ERPA.CO
r. ..r b on -1 ..,d I dent arpo qe n. pr e-
.oe teI ar 'rt .-d.li d .m r rer,. e
Mlea nt, rl.. Sudo I -o- .ld- Boe
H-3386-104.31
renciasd.. payTar-I--,(,rb snb-
dor y dom ingor.S e ,$20.00.Z, dor N,

.Ser. Drot, DMirandaL Vill.;Ha
b~ra. H-5664-104-19


105 M-CIANEJ-* ADOR JAS A
i0_s A.. do! sX 'S"LI-IIA BI -N1iS-i
d.d c7 rtirencl5. $40: -t, l,ptlm.,
y B.enAr4.M 4. 4A.1- 4-44 -47 4444M474744
107 Na TTlir. H-03C-105-31

11E KOLITAV ANDERS-A' LA NDERA.


1' u-rfrn-P 11 CHOR dS
iE IIOLICITA MANE' ADOIA MEDIANAh4444 Poi4 h 3 ".447 4 7444 444447.4. 44447.4
r- Build. M ... ..-. Innc .4 4 4 4 S o4 4 44-4d P .. . n -113idl JoAl. DI03 gERO.
l ]lalr }+54O4. H-5001-10t-4, 1


N13 O1e,=ARO S .APE.E.N, Ce.r.,:


""a dl y a. r .1 4-44 4o 4-
cu.. Inf4 ran 4 ol4d4 444 N'- 4 1 T4 f

4 444444444444447 -444444444I4-
,dad. m 74 444i14i4444444r444444 0444dp
4nl44a R44 r44l4744447 4444474444I4 7Dr.
air W-dc is B extio A-emdN9 384.,in-
teeUJ0-3 d1 3,Mrm+ ,I


SOLI ITO INTITUOLOi DAOESK C .


CAN LA DERD-YA"ANDERER S
PARA L+AVAIL T PLANC HA. ATV.
dip an l~enoqueh- "'r-' n 1.. u1e
de modtanl dld quo d-lrm- en i. c..ir
.I. T4oo-. 1.41147. 450 ICITO CHOFZX PARTICULAR CON
ilexpertanela y buenu referEnciusol yre t
oft a.u.old. 1i6.14 asue]... 1. nform-
rin: E.Pada 201. oflcinas Lamp~,r Que-
sldL H-4789-1 11-3

ot.bie an l aumaln.lrnde
y traiga e recl|de r ... PartJcutar
do7d47 h7yr74744. 44444 4474444477 4 514444to,4
Ved44.do 4u4d.4 N. 5 4 7 -4. 4 -44 7 -4 .
1l2 JARDINEROS
59 9 OUCITA JAIDIPMR.qu. -A DR.
dod, -.eldo $MN, .OO iy romd., p-a
4744co7ered447444 d 4444 -4I444r4 4c.-
S.d. 149 oIN V pli, oVsnido
H4 -4370-7IJ-11

113 OPERARJOS- APREN+_DIC.ES
soLicI?1o nCAICO E RADIO CO.N
444-444444444PARA4GANA%4-41464-1-
nil,. olicito un oolrario complete do eso-
e r4 ..or 27 5114 4 -4 7 44444447 I
3 4 4edlo44444474 toa.444Ud.4-4 b 747744 1.4r
tunidadunice P" rm .nutrbla r u I
Q.1-i4t sa- 4din4 re. De,7 6 4444 A m .d,
12 I p. .. Tailkon. r-4926. 5 N. 204. 1
e. z r744744, 4Ved 4. 44-4 -3-1
S14 AGS ECTA VEN OEDORES
CAU o Havzbana pra vsocrrsPA-
hin of, soeen udo e, d.nd t,.b.-I
1i. par' N,,trevWsarMnto4fevq44ns6i
171 do P.sp. -1 5-114-31.
Be."'~ SOLO DOS


-ee ta rul ff nte cts, .u P r i'l-
v- doent d. m ,gn -le y oa lb vl-ld E I b.e

115 OFIC1NISTA
(Ilude.. Unl6n Auto C.mer~l.rS. A, M.-
176 677 3 9p. H49.-. 4

"unto f~cll vDEDrEB civ.-Gn~ a
d4 d4 .. d'"r'. 4Pr -u ar F- r-
n4n d4.1-..Pdo1. 4 Td 1. 0.1 Te 6.. 44n_4L .
ro,?. Mn. pa i f .... J.... 31d,
7oot.4reat ep-4I4Ar4 P7d,4747
erOLIo P GENTden S L] PARA +nTd A BEl

4747444444444444744 444744447 74M, 146
-1.74444.4444444444 74if7.. 74444
Ohr~phla Nv "T entr Cbl Ec .-
116 Aptd SOC-IO 1J..
VOTIX[UTED ALGU NABI10111OIAI I
,:nJbjes,.pJld@ na nr mucho dinlr vim.
tens* line, delis eto|eld., J do ld dJ.-
cutibie nee-Id~d. N nea evru-
tnstrucinspaq' trlufeunn...Quo no
h-:t -ldid. nun...L t.erAs: -m yl
J.-v#, do.d I do I- tarde+I, 9.0 g "

H-35U114- ll1
:E 50,IC/T4N CVATR0 AGXNT31 VEN-
dedor quo 10, ln eopltentao (so tin-o
... t..rfe lll"is 1 1. -n ;tn ... ,,6 o Io*

ya y Guana ac ra Jnforme .1Orcode r.,i
Tec r yB e- arto Bll .-,io, H ib'I

H-3795-114-31
hK BOLWtIT^N MU)JERES, PREFERABLE-.
rrm, _u "ed'E per tenuc 1Co~~lll .. .-. .d-.

Ve~O ted. y amllndlta.
;3y 24 4 -3552-1141-13 I
SOI IC1TO VENDEDOREIS PRA R&PODDC.
td, ~oted de vlvees y nmiterl.-
ll .t wntueci- n. Evi referencios y
exlln, l.1pirtod. ol|0l 9, Fr.An I
des. H-S548.-I4-11
BE I,. RTAI. GANZ DE 2 A A Iso
dX1.ria r, hal.) fil d eneis e n
"n sel .1 5 P.ul. 117., liquini D.-I
.... R.I-: 11 I. IH o .
BE fiOLICITAN AGENTEA. CON IrZE.
r ...tas. pri ent~dosen rental, di-I
.rECtlo. en 1. c i t",p~. lh ".ce -dctpelo-
ne- Gin, $3.V dlll.GVo" vllm
-1.1e6n ,.bre = G-..'st oiref. m
dd.....e -no cePre...te,.So"Lzro@
SE- SOLICITA VENDEDOR
Zona Habana para viverii-y
licores. Necesario referencim.
Calzada Cerro 1,417. De 9 a 12,
H-5172-1-144-.
115 OFICINMSTA$
NKCZSrMO JOVEN MKCANOGAOIg"-TA.C
qulgrah cnexerec .Eved Do Apr-
tado 'r d~d. re .r.n..uc y-0-.danI,
aiptrleone 11-47915-115-31
to$ do bng} bunaler% -m-,l61rlfo
qu. qelanai, urperienc'. co serlsl. Infe..
mon Atpfrl, da 1052 +, H iasu.+l.1.

taqui-meean~graio. Zarrib/r mantlscrito
.1 Ainut.daNo 3 .019, d.d"n1" r"'Iis.m -,

= -Vup xer~enei e. Contab~idsud, Me
eandr.in s u. lea n IIrs ,glh Dd re
RIO DUK LA MAXlrNA7 1143M41-IInI

PARA UN BAR IENBIZNSTUADO EN LA
Iflblnl;4.cHifetau o inc]erie=Priordel
Biro per .ennmedad de] duefto. 3untr-n
Seld 2o53l bill.. - LS-


SE SOLICITAN SE OFRECEN SE OFRECEN SE OFRECEN
117 SOLIC1TUDES VARIAS 118 CRIADAS CRIADOS 410 COCINERAS COCINEOIOS 135 CHOFERES
It ..1 a.. I I =d. bl .1. -d- I- Ile ...... .
S1JELDOO $27.800SEMANALES 44447474 446 447J_____ 444
4474474 4444 44447444444 4 4 4 .44..444 474444444744...... 4444444444744444447..... ......44770447" 44''4+ L44464-7444444444 64 747.44 47.444
N~e~ilm~ :+ mue~c~s rl l IlH-- I--II11 III t I I.----- 1-1- J " 4471 -1H41111 )'
a bomblEr. n.b r rbie ,.i .-i.a, .-,. .- A. TibN- %F OtRF F CRIADk u 1-4 o 10(9- F~( Hn~l r OLIBLb
*: M.M. I .1a. ml, .. ........ ....... ... ..... It D, t..... ..o OR .... '+:' + + 12, ,R-+ + *

J d..r ... -I ... ..... .. ... .. .. .... .... ......... ..........S A11 14 NITI f 10


a ,a"::: ;,dr ' P-sei i In]- ; ...... ..n + .. ...... ... ll ~ .. . m

H-69-a73 bDn pr ue EAao .. ":" .2 ...I'"-" "'" ,"'" .......n','. .... ,-- .",.ro


G16:14 UR E OPmO DmR-AD S O- It. .an'' N- V.,.,--'ar _HA is .. ,,".. i

M-7024E H-7211-1 E PANOL E E OLA PA~g (RF I ADTA'B' OaFRUk 'TI %, i. ".1 .- 1 R 4 .B. = i l
NECOIACTOAMAS TREI S MA ^ t-le hi Teti U- 644 d 1-1. tnam- delrep-dia or lrl ben ue- i d. H 09. f .
lo4.4Y. 44co4o i .A4.104OcIub os.-E4O41444AD PAR7.LPSK rrn4n22O 7414
4 3 3 e ed e N a rt91h a t m D uy 1E- e d u Dr e o y e e re e Ene a L A ;`MZIo pl ~ A ( 3LO C Z -1 m1- 1 D EL 11 H 33 -l m~
-11--401274744- 4 .444 4-,4444O4444 ,F t AO 4 .O.P4tI4444 In/ 4 ,-
H- 4746 44444 44 47 4444 444`G4 47477 ,4.E..a ben ar --esr -.4 744.-- : -o.. tnor, rn~l -41! ,.,* ..... 4 T, .r0 4444
zaid e eto oun sl w ma'n %UrE, BE4-4


4 4 Oh44 44 644 4.4-U-.44
a,.4444 44440-4 444Men.4-444--4 444 4 ID ~ 4.


.......... ...... ar ar !I.er- !a a.. I. a.' '" I~
42.4 4r.o4 44,4444,,,4 7", 4 ',. 04444 3 0 I,8"AGENTES VESDEDORESC .. nI-.4... -.. r.. .CEhrf nr A42 4'' t "'. 4 ''..................
H-50 -111-] ca, 12&H-4111-11-1 D11 N OC R 3]A EX ER A -T .nl
II Ci l L^AS CRADS 420 41- r aOPICINISTAS

44rR44C"M4dCD4O4UNA44444 44 44444444744414447.1.444

h lulmumetlAA _E ree_ W- V7 4 44 4-p46AR 4 ult. .4, me'T 6e- -fn,7.....nX4d7ce t" M 0.] ea uA dY dedr, deSEOFR CE
r r le y I r p r ~ a e~ l t c O R Cg OB U N E A C ON J DR A~j ;. an Vi 9d A le eo
7e.con.erenc,4BLANCO.4Wllper47h64r4 (46 4c- 4 h.0 ________________A_ 33 4 -
44 4,44 4 444444 4 44 4, 4.444-4], 4,44 ~ 7-44444 44-44744744 474n
u e o oni g D 3- I 'Om B g I J OVend I ... p _3l A A -m ln l 4, 5 -1031_ 2 7 1 1 3
H4.444, A -4 112.111-. 1 4 is4r .44
74 44 4 re4e44444 .r,7te l' M 447_4F V ,47 4 4b.!

444 444-444 44 - c 1~444744444444 4rt 44 6 4474 446 44744.C.a rl, D -

4 4 444444 rd4m4 e444 n 44r4444 u 6,7444.47.- 4-4AN-IJADORAS|-_IJFt".-be -r, IF,~. I1 C0R C INE O AEN COMPT .INI %. .7 o +meTr,. pl,=ro Sa .

7 r .... .... .+I ."G..,e I.... ,Olfo- de I, n ,i...

m.,-aAT d .:l r ta pES to. S- E N pL.NC. enu~
A-45581.2.. In7A"aM.re.LU 44H-- 54 4444 4H-4736441044 7- 44-11.31


O E ESE jOF R I VEN N T E TFO g R- I E o' zsrAAOL A. -E dlNC N aE-i = I S IT T I E r r ~ E s A r+< m' m r


4el 4u4 t b l407t44r444441444441- 77.T44.r S C 47444 44744774 P 44 4447444444747447447744 S OFEECEN 3t :
-.1 us T el 27 r--:+.T .=
re -464844n 44444ar444a Uo4nd4, 4umph _-la__- +11 1.4...D ...4. ,44474444.......447744,. ..44447de
P-6r 1- Par]el i. ..r etr,U U C ",,,I--).. .


reH -.. ..4R B l 97I 11 1 l la cr1 n d, m a n'. rn IIIIII "r enrlae-, .- P~~u~ r n c ertl un"I i refern n
74-4444 E4- - '" BLANCA'4re , 4 4n4or7,44.4 4 Teonoll-,
SEI O0FRECX C RIAD-AD fJOV C. :iDE AM OE M E CLCA N
i--1mt--a-e~ Da.p,,, u,t, 1 m .a .... ,c, u ...I S..... OtrenCluEN.eIe
H_5!4 '2 'id ,.Is ,a., ru
Uralic444-A44I444 NO 0 MA- ____.___ Du7,y67444 4444 4Sig44M.................c,........................
CR I,' I U COINE41P1.A t otNRICH14BENA 1ANI 1.R.12-1 nrmn* ltenrldd catie.
du-.It Mi. IADA DEM A -4#3.2.71 hmppr rt Itn~',ooHr-4 ... .. .....31 re1oneb y c0 rAtr4,112 e u
4447446444744444741 74744 44464444S;iu. mJJ e~eeleIu 'i OF-RE444,4~7 74 E~ 444444,.46474444444.4444744SA 7.ere 74 44444rlloubu Trf
d o 0o s . t ~ r r 4 is + ~t l 1 `. .R Z. ,.Z ..Fi j ...6. h a t 1 4 e ll ] .. . ..O o17 7 54 t t
44444044,44447e7ent4. 4e441444 44444do 644,4re 44r4n 47444er 4444 *oel4444o44 44 4644n 44.. 47. ...4447 ,6an464-644u-44U'ur o: b
fr.-7DR- 7dd:4M-1..7TsDE BRA447.444 47A4. 4-I 1131,1A-O
it444, 44 4444407.44., 44444444444. e nco 74o4+ 442 4 434 -744444 444444 or ERTAS VAR-AS
747e4, M-404. H-5144 -114-1. OrRXCZ4UNA 4H4.44-a4-471444 trId.N$ 3601 p.74 771 44Z44 DI Nte"-44144-
truan- lue. u H- 4 H m1213 DD
fr 0. OV74. .L#-4474 44 4C44444 4O4444r1 54 r. .".nit.....64441 4, 444 7 F4rE4E4 JO6 INDUSTRIAL. 4 GMA S 4S-
.......... IN COCINER COCINER3Ot 4LV D -V DR 4......................b...........-o.. + ... +, ai '.-e1nn, 1 p a, ..e,-.-
dft otos o inmd0 pr ... .... U C C`ZOId.TZOO..I..... - et-" d elu Rn
l l l l y o r ~ l el r e i e O ~ t C r C I ~ O R E O W iR d 1 ..CO O A S Id 'C 11e C" u n t A D d4 Sn+I .. .
SE ORECE N JOVEN DL ['AMPOPIN nu- 7-,111 ...-,,,......,I, IFB-m~-S|3

COLCAE $RENE R.. B A Fr ank, EBSPAI-ROLlB itpnEi.i-- As L- L A-M 'jA-'|1-0

11l45lfi3 Mr I. JO E "'""A -+SI- '-e""" fPA 4+ L \+ ce Muit ciu-||d.
venz+o in~e ~idlhu~pe*,o a- 111.BmLit hne, 4 duer'4.4Me deIre d.u WaI.Te. 1no l2nii, ena $dOKc. J, 'h E "On ue~n.
SEOFRECE i .SIRAtV CMIENTE TIE- nr-i om~rmnmI.urc-.- -H
H ere e ......... ,.ab ........,v=ir n oa ... a ... b....6 o:+, H: dn:o:-.1 .t7+;o 3r

)a mus a T eh lf~ h n B l Si B l e u l o b e l r~ e ~ e te mF :T 12 c a s Su e o T UT e if o C E S + O lM d e M A NT,, Cn, ef Per i .
IA -- I CA. ERAPA. I I- ABAv . 9.rqd~ ur. E p ~ n l y ,

D elli. CZ~ ~AOL5 A Iee FTa li H-3F.-i.9-211-.

'. erieal ddO ru.li- s cds srd.ml t --
47e4444 .4 44444 6,o 4 44474444n44r4a F-1: }44 40744 44 4 44444I. 3 44n444444"44 44 t 44I d8dtO EC. U I h~ R eN s OAC O IR EX E l"* "+ . .
Iregader con r111-1ermncibj,.U 11.. I OFt ;E ~ O A DI'VIVI^R. L, e Se e eta., pe os R Oe. A oS 0 PA- Hoen -ot Ior deMI e1.11-3
44444 444- H 4" 7 % 4 4444444r 144444444744 144444t 44444744I 6444744 44 I 4 "]=] .. 44.4 6 J" ,p, 4444 6 4 7 -47
SE OFR ACE S ORVIENTE TIE- 04,'4.4444 ,"4,._.,,44.4..94-44 4444414 1 .2 INSTITUTRICESF4..... 4BE.... 4- .ON 4Ah 5444444r4C4S4
.Ia. rusS.Tell....-27. .. ..: ,... .. t'--,el
cr~ome.... b~ . ..r.4. OII AC:o. r A P." .. A Co- .P..." ... .. "' "'
eondtrl Refren~llU-T19 M"" M.. m -,.... -. .. ru preoePnrfr .!... '- iiI;I'; [-
-e.44444444444444441. 44444477o4 1-444O444.`000B-t37444. ....l. -. IrF,
444474464.444414470-414.31444E7F..c7444, aOST IJR R S- 501-5- IAI LE

4 4 o m ;4 4.4 4I44 6,4 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 i44 4 n4 4 4 4.- 4.4 4 -147 4 4 4, r~ I
44GRC RAD RM N S 4.44 174_1:, R44444 7
44~re' CR44- O 4 4 s4L444ri u 4 44r444444.it4744rl rns tM. 4444, T.761.
tlc4444444444 44444444474 .10444.,, in4-077.41-31744E 444444444 RBA4o4MN44444
4 l44 4.4arvir 7, 7044r4fa ,4 u.44 ;4 It64-7 644474744 H-4 9344 4 -137 4 4 4 4 4 4 4 4-4 2it-477446,
444444444444774444444444744444- M E S.A44 4. 44 44 44 46 4 A R SE0 44 44 4 B -27444 4 34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 .
41-r.44Alb4444746.. 444474747444 444444C44r4474444,774 4464447 444 44 444474474674444444444444, 444 474.
-444 477444444447444 744 444464- 74444 44 44474444447644 4 4444444444,44444444 4444. 44.44 444


47474744---31 .4.444.4 ..444-4644 -


.ar17- ."14LAVASOERAS-I.VADERO 4PISA 44. 47
UN 4 RA. 4Is~4414, 4447 7446440444644, 744444 74447444N 0

4444 4hu-44a4. 4-4447-774,44,E4444444*4OO,4 4A1,,,.


II.4 m ...4444444, .44I 44644444. 4474444 EE .,N." .-.447471444444:4447447- 4444 4I44 '1. -4404
risen 44 art. 4444 4 4 474 7.74 74 4 r 40 444,D 447474474444 4A 44E L.7, 444.747A44444.&,W
44 ~ ~ ~ ~ ,.i 0441j44 444447.4414 7444 I4~ 44 44 7-44.44-M
4 4 4 6 4 4 : M 4 7 3 0 r e . . .4TI, d . I -
BE -REC. UN JOV4E74444444N 4 DEL7 CAMPO,440444474744444 7b44...7744;-F44444444 CAMPO444
,h. d. hr o474 474444444444 4447.744..744 4.44.......7,444444444a 44447
4444444444 444.464444 7.4 444447. 6464 6.4 6H444.4 44444 317.4434


Dr. Pl erl en t 4444, 6 4474 447444 746,E44.511A444444447444
It. d, l..1_ erg,, E ESA QCA EpAV_ C '.,an, PER ES-31If
I7,44764. 47u-1444tr. em,64 674 -44 44 I474 4- 44441,,, 444,, 4. 74-, 4. b 447-.444 4447447444474PARA 4446
4 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Ir -. dln4d I4-,4'r 444-M44 441444-44444.44464444444474,474444 44474444
S'4,7 4444 4744 .,4474 DEL44 CA.,..4464R44746447744. 444444 W44 444 24714 r-4..4- 7 7.
44d 447 4 444444444444-4444444747747744 444
-a444 -4444I6,444444444444444 D.,4N-347447444I NU IM 1 d.... 4 44W I44 4d M 4440 444441 5 444444451 W4-6444-4744,
44447444,7444464474,4444 4-44448' 4:11"4. 4_ 4474 44 4477404444STEE
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 6 4 4 44J4 74F6 4- 24 42 47 7 47I44,4M E0 4 44or R E7 6 4
444644416444447,'n44444 4444444644,6444
4 4 4 ., 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4,44 4 4 4 4 4 6 4 4 44I t
477. 44 44464744 47o44 44 44444P474 744 A~44 _____
7444474 474474 4 4447444447474467744 4A4744IEN 154 6444 74-7 4 6444 44447441-4
4.4 4 ,44 4 4 7 4 1 4- 4 4 4 0 4- 1 4 4 44 4 4 4 4 7 4 4 44 4 44 4 7 44 44PA R A1 c o 44 4 6 6 4 44 4 ~ 1 5 4
D.b) 47id .444444444444 me444444444 444744 477444 444747444404444444774444
444, 64.4444run74 4-47444444474 4.44, .464444444446,4in44417.4,r:_446-1


444444441- .44644447.. 444A44, 4474 44444444444744444444477
4444444444444444474h 4744. 44 0 44 4 44 44 4 40 4 444 444 24-15.,1 7tl.H44 44447444
u-4-4777-74 -7444 4h744 .4.4 4 ,74c7No_ 44_44H44474444An44"444.444.4444444Ai
ASA 444444444 4E4.,,.,4A-4 4.4444404446444-4.-- -- -4447444 4.
StA et.. De se'' --I- 6e.I-. E c RFCR, d7b.. liI~eu.Tel 444444444774444 t,! -631K MEOFEC --AN.CO X Z
4444. ,6447474--474 4. . . ,4744,447 7- In- ___________________, nu"'
4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4.7 4 6 4 44 A M E44 4 4 K A -C4 4 4 44UN A4 4 . ..i 4 44S4 4 44R K444C4 4 4
6444-74 4 4444 44447444444.444 744.444d4d44A 4 4 4 44444 4 4 44 44 44 - 44 7,4 4 4.4 4
4447477744474644444444444-4474 77,444444444444444X 44444444474444444 4.40.4.U-,,
Damh'o.it.' -y a Ma N.. P'enci.
F-7214.444444 4 4444 444444
.b.4444444 4 4.4447 44074 44 y 44744444M5 d. p. 4464 4444444 4644 41144444444 4444 _,i
441444, 474 44444, 473-444.14-4444,989A4644404444447.SE474444444COOPER4744444444R4444447447444447' 4
4444464-64 4, 4444414444474 4 44.444.EMAYO 31 DE 1951


DIARIO DE LA MARINA


EJEMPI AR- 5 CENTAVOS


Accede la Audiencia habanera f .jI2Iit nIi,,1,.IJ,*
411 h'.1d'6-IN 1bl~lo
S A" ter. como amntictamos, se Jiqtli-
al traslado der ls sanc i dr h'^"I.,m

l-undo in en i6 el co w en tlimn into e a u ii n ijoo ic io n Al' pv0 '1 41, '1 '
del Dr. I.oi lherto DiMax. Metdooo conlra icirol# loRivgbl. ;.. '' :..''' ,'
--------------- l.. ido *l0 < yr "" 4 '"4 4 -
L 4 S 4l Se nt + r4.4. ,, -. 1 .., '... i -, ", ,f i,i p'dl 4 .:' -..
de c r c .. .'.-i4 i r. 14..l . -. .'

m raap 11**Ia i psr oo 04. 4. 4*- 14.1.- 440144 0. .04 c de6i- 0,1 .4 8" 444 at r yiDo.t
enl dt rr bl -ci. ,ra. .&'-.' f ue l & ** uj .{1",1 ,".' Eii MlrJ.ft'a I .'.1 .. *^u I' -r l i :ul r i^ \ OCMl
tled rre.>so r n i ,. l.r. i ll..p.a-,lfm ,t i c P *,.C ih ri,it d, ncjih ...-. i, ,,, ,. *jfcui.e.,L i..*r ... Al~llllj ft~h-
!410ot'.,]^ lOr. .444.s44.4'4 4;io11401^ 540,,44 ,S
n0la, .1 eno .,-n c t ..lJ-X Ki .,. i ,,,- , T,4-.,. i m 0 4 ."1l.
. .J .; e ..-" 'i L -,- J-,, .. . 1,,. ,.4-.... ",.",4 IS 'l i .-.i
1 -r. ci At ... ..4 ,( ".S . "' 4,- 1. 1.4 ,ri -- 44. w .i ... ,
?;'G.5r,,4obi,.i.., 4 r41.l l-l~e|S --. 4104 .4 1f' .'."1O l04 1244


PI ^ .. T .A-.; t";:, I s r. "** <'? 5"1 l
corSnIG'r, 4 *4lo 'e'.^s ^ ^ .
.en" '4. I0. 1,4:1 ...r 1411.4r l,.4 4 0 ..... 4 .. ,,, .I., I 41 ll 41
d0041re1.Lo 4.7000 04le,4i4 re1nb4'l 8L> 44 44. 1 r+.,'l 9i h.llllll iH i'
-E ....... ....aw,-a, ... il.. m+o o, P ... 1.. P ,, +,..

ti Solo 4,444.n ', % se I 0 000t 0rbm cbI"" 0. r*e 1.,.,, 1

ur D 1 -1.ona .o e L. A o n o r t 1.b 4 1,Itt'i

1. ^ ^ .. Nas ". .
dP4 eIeIo 40 n dr0 1.4 drol i toeto-84 -u8 1" .
Mi n tt -a n ioe.h e1- lc an lu' La" t4m td Io *ra vo ir-


S.4040.0044c 4r.41 014o4o61o41r 'fo !^ ^ -

A.,^loq ."rr. ot'l'^opli ,r. ,44404,,14:'-. 44 44'.1445 44,4
04'40 4.01. .4, ", .'4.~t7 ... l 4l' .o'40 14x 04 t~ q + O s m ', .t..
0 S104110 lo. .. C
iroU ., r1.4e, -, >cir. 3"aidto i-., -' +Y hir


41 c IrM41 4. c .l a riosiea acr re td?-'
G44l,1.m I1.- 44d or4411044 I P1 .we'
014341.404In C-11.31 -1444 4444M,4 I. S "4eI CL1.IM V
DetOs t d e ,nra 1k curaci.n r' ',. .


4 .ein 4 4' "' p m. ' ...0 ,
n s=, o 4 rn.i Le..r 1am4 1 i I .rn i.
looda de auar *,. a, , ,


1Ment14114on c"444I144t .44444,,,
4) +",' Y o4 r1441 .- 41114. 49'" :,.': ''?:: ; '.
ae-,nq r. .' .,T -m . r : ";. d on j I fi


SJ a^Sc J, cUIO NES
4.... ,,o ...; ..... da " 4* tobne ,po ,,rel ,Jncadue o r.lli il I U U 9 US

90,04011 44444144440 0db ; 441.114 -e a a o
.l -.. . . . .... ""e lolr, rt*c= 'bierl.ed h=lo nfeo do a ne <*r lnan J' -., '
to 4.a de 0 144.4 10 ,,.4-m9r1 41 04 4,.,
s .I ....oor.. h l, r .. 4. .. ... .
zari cpI.- i a a v- dear9lI de!n ed
n D g.- or ENeA6 GRA.414441 d41 P41 b4 81 444n 441 44144410
mrlabaae lqeptlm od~ll
[040b4r1de 4. 41rI sol 444e41 144Itl
110110= t.-. 4,414. UM WW.0,41.464,141
l or donde4 e4lcan 4I 40140.a
1041 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 4 14i1f.441491401 .1141
4o44. c4In I r,4c4g4o 4 194enro0144-1
1en lo4, I.4ofeA 01 0llen.41 4. 444 de
termcant aal ur l N "orlo4410 41414414 onser o lodoe 4141en 4n 0 414en.
Qur.1101.1 4 4[nt 4r4Iar4 4 de4 1 14e d 0 loa.
cimrn de Pol i" te rittnda txnl reide441 Orden6146141., t in4ue 4, 4 o 4 n.
Mb nselt le mel eel o t Po |n dol N AM-
letres dentllrn e x demuari 1nInare-
f1 i indose u Pufnm l n .ex *ea.
reml nd)el I.d tin roedrl
Ill eneicanoI, or ndo Iaf~
diurcle Y eltoblecirrientoUil smlardo
en ].aou: l y atervnd.ome.factrode
uaulzdaPara 1. -c con .p.-
de pInsno, e rmo5 nederevl n mien.a 4
tod rcut qividaensedocentre ade cIii .


20SeIo414144 440410411 de 0441We 141de Is
tr No na qu ue Por e nil d s Eno tol
cnden P a ullesIe rndi informed i n
dvetaltao nel (file.umo d ermin len Insd
Coat Jleii-n Irnsode eJ'aInd.], exkedn4e4r 4 4ent4 44det1.1 4411cdle n tdp re.-
41o4140ou4u1..0014r0 exac.41411.4
0V A4 -did 14141 1. 14114144144140
0414114 4o89t00 .....,d. r,44I0.44d4 4...
film4144, 00n4014pl44414440944441410.ll,
ran r con vel dluxtnrecietero ex a-dient 11 41en 4 4e1c4d 04e 4 1o114441 .
0444144041444 4*Y014 4944s0414.1. ~.l ..sf a.S
V tsc l tl) l fi nt cd ls 'o r "16"ttn u n404c41u i1 4l4 en1.19 0 e 04 d1 o r100 41 .-d| 0 4, 411144 qued 0 0en lo 41 4 41-,4'
04 d o 4 0 0 4 r 0e4,I 4
Iran ln Iol Sl d e W road n o.a


414488.u 1 .441 P41 14441
r not ... 14444d........ ] .. i.. .-." r7014p4ob rl4, 44e d 4r4 144.04n440on 1.41x. ..'m i"p s' "' -'
4vd entoo ircl osm e n st o p r cndurtom4144 Di4c~. 44641414 14144440.4410o41418 S S ESf i.
04440100,doe rol r 141ti 44e r 010 4t0444'
ttat 114.0d. ue..1 ,11.,to e In ..1.. h c n o

I to,4t sIt 444,l 41red11n4 Ade404 ,..
Ina col reieto (de Cl laJterl rll ietx

...l. 0 .I........ 4.... .. to.o.
4.4.rz -0. ocl40 aces qk .ti,inf
clnoude ehlcualosequipe ]daoarn de ..
atobrizac rte obcns enn zonidi de hos.im vi
1.soflt ls, ranlo, tflin trl.feol e nJos cn-

1014441 4 l e ltbm.. no4 4-
4144.1 41 ..01o04.144444 4.4 I...14l-1'+44+- JUna 0, 0U E '
dete~b c.rmln mne. Darii]curna con o el ex.

r c ".n a tr abl e a 1 4po rxa nneit o loef l u e
eltudloIiientendI/fndloe or zenon,
o I eol. 0L4r0nt1 ereo, monte rebaladsn
14e641 d4elr 4 Ind P"711104A44e45 11'isif'
do1M1 de1l 4u4r1 e10,do. t7 4 .4s
Pu s ar f ,r ., u e . .-t11 1,


6044i..1 it,, ..4 CEiEN-,uvN E
4100d l a en4411440 14dn 4 n 4d04401144 f
714 en1ordecedolre4 L m41e o pennt.
4.4...... daeno todota09nues4110,1
4414400 i 4 EnI10 4414.el0,n 4144ta e lcedE D
nlent du insrut o .a a FAM LIA ctoon gra
docpdl 000 ... ...... ARrUuSD
bar ehiuor e quNiocados coen A] estP R R -
topmprenldc oiasden rnde nas denas.
F109 Comxonx cmlemni tn dcoegerstecn.a
r .... ........ .- ......... men e rebajado-I
miarest n, ondeelcondsten uactor-

de1110o P .. curac16nde0 u ema-
noed e]fro lupar exi "Pderisabmeelmle

extdl nic.de dit.,. a n..N I N
on da ern .n u e te h a ftt n e-Cd o
peo.r"+I fll"dt.. ........ .. l, e- .... . e iuMnO "O
,. pF {' d `'' .. .. ... .... A. ._

clones cluer ith n -a n 1DI,~ p
dme1 M IfnItero sd roeel Erea~
n o de ar ve ut o tur dav la auol. r.I
........................... lia se UT ED,


d in1,r:o, .A I Acm
ningur autoE"ES.TA-G R,,Af.llo:
Inculco sin p .r eria .uel',,p.n
......-l P~cnd ornoesiARTICU lP!E10
corrg1edid drrlbn de u ~lfna zlOn l
deb rl c.=rpc.o ,"1e?- J6P vr ofi
c n d 1 ticia.ar- nii rl- relrc- 6n
deo................de..... .....DE ES A GR
entno I e hrf- ,Ik "stailod finra "N 1"O E
Ato ,am n ., e, i r ,c s I. d, to.or.".. .
,.r c'iii1 ..d. e ,, s .... eop....-,1",-,"
clael- otic, rr, I, - l n.. ... O O
I I Fr l e ln I I .-Q eI ~ e e


da "Uba'Comjunicac~lonca limen
Desi la ]a delegac6 C. a ayor eaudaciica y Masico
,. ........ ,7 ...........sica y M U'*sicos

a la Confereicia 1. del T rabajo ..... -.,l Plegras elev un n. leni
l .' i-" ""-' '* ,.l um &,: oum c- RBill Sori Mt "LL Trlat" en el. AuditordiaU "Es- slend.oinsi que la distinguida cantants
e iiu.i i r e ni br ra r.' r ,m; U rresumen de tm.la its4 1 4 r. d York Bowen .o acoibof6 a sum recurads parcI s-
Se ,l lplir.l roennhrh, P. (. .1 .:(,Z. i,, .d .... i h, ratepel . r ork 4 . . .d1, 4 ........... pl rlull-
SI I .II I r r , . -O i n,, , ', . 4 i .r e, m E l 4i d 4tiin o r m s C o n m u c h a f r e eu e n yP oC.on d e a m ui
a, d~zt ,I* ier. pr d re,ta J 4, e rpiu d r Ip
le ji..io. Reelew mn.al ,1'r en IA ... ........... c,:,,- ........ b .......................d
l. K a ..' r NiA.eR l . ; |\ E ,,-. ; n .-d no " TT taet, dirigido por Alberto
ij- " dtM *w de'n N.ateiotadri. "' u L : .o ate les-
;[4t pp v', 4.,m, e ,td -- 1 o. o. mI, I dI- o. ..t4,-,4l."
S ., ., . tantona n f or o.' ,4udasT que ya Tcans oIYoat r 4r or.. n C..declarm a .il o doe4, Lr1.,irgiinivenn.tie441~tG14atu4to4-.7.',4 'do
f a t "' 1" '. '"'6n Cau mp-ele C Ft Ate In. I b er .......M-.-L 1q, .' ': 14d. ,p.-t.. . ..r er ,.'.per,
.,L ....... .,. ,. '- ,, ,el ergos sin d ic la.-. ve a
.*."',^ WI, -...r1 ? i[e ,. I ,a.cPiai e;," Tra I~--e.. ,' e s r .. rilo .. .... _-. ,a -d. Ant,. *','- ,_. 4:P." r.,:r. 1 n l
... ..' | ." ^.^ . ......... ......g e f ] ). -l .. . .... . ..... \'. y ,. ..i r Car C lo F n r r, M a r G... ... . e I, h , a r ,,: 41' dr' 4of l . b . M C pno.


h& '.., I .4441 .lr b r..44A, d, Yok STds1 ~ ~ ~ ~ m 1-1j ----,-^-^' I-., .---*--- fc ^^^^^^.1-- Can
U k ,c. p . o.-.;- .t 1. i t .I P. .c I-. 1;.- ^- .I,- .
I grimen~s .es pars. .a-.,-'-...-.. .. . .1e.--. ..rlo. .P...l.....letO,0,. o. ..e r l


$; i -,:-i.,,, .,* i-- ,- .J,,[h, v .. i lle :' .*IT =lv rlrl I l [.ttr efh." h rl ^ ~ eu)' a ,--Ttr= 0 ^ ^ l .:^ ,, de a' eh{ .i^,',l,.,O er .,lp,, '1 :.;'" : R .wnaD dei'
ii e.I 1 1 1. -.-. I :, i .... LH r- ,, eel e- el..t ,-, .T s l Il -.._ I,


1* 0 -. 1 I i, ,t d IM 41ir 1 A-141 .1 M1 e- e. h
-, -de l, oa U 1W,, N jj,, cmu 1,* e-rdD l~l~l n,. ... t.... ,.". 1 .... .. 1 d E bl i I ; I trr, iirae."'.'.. pLlgliepe~fb ~ .. .U ...o d tr..e Lajortl~eMdord ., Egr- r btF'4 lllo oS ....
V-141 I-il V. -I 1~ . .t.en..


eL .9 ae T ,a D Ejd
tu to ""^ r: I:& C. le
`onra. IA~r~n Ai -
.u, n do I- t r,-,ior le Yre.rI nh b l:r ,Prger,

di ; Un 5 .-ion g .o .* Gilt i f .ea .:,i j ,: i -e A ,t. !!he i t. '- .
e lc i-'**..de -F *ltt. Lo"rer F ._a., icu*t i -' s C T m] e* *e ,f' Fea tO lO 'e o i,
..... ,ei I:" rr,:ll. I 30-,r, [*s do Ml.-.me.,ie. all ,1 1,,%,no ,.a r siea a rlne Estt,',ar ra ror el: 3 ",,
i'-I<; ~ ~ ~ ~ ar elr" .~r l a eL Z m m l m ,-,ig i-hez a.. plr Crw ,I ",_ h a. I'-u

I.-,t ,- C,,t f .- -a s... . 1,,' al .1: 'r r I,, y l,'lA, Cie: rf a ul
elf.- .... rr ,' .. . ,: del C.3^ ,...,-,., .,: ,! t. rir.r a .;,a q. .. .e:, .lm, ,irnn r
..... b, lr.r-V l wl I --.ioc r6. l .. . n' .. i, ik,, t ] 6 ,oI .u n efrlr-L. le pata. me n ,nA i?. ... / !,,- J: ,,,.i etn A iis . L,'= 1
--er todat culs u ihrml rat od, ca rdleo cer de l a S B.erla n
dias aasra lcf s ipfbto- d1' e a e rle s p er-. p aret oi ela ysa.d
nuncat un R'eI* aome en ciei ejecutando dicho proe.oresonBMW
lur., rra,..i ,-Cer". j .....na h .I ...nt~ pre. d m ira M 6 m plt. C o oar u ^ ndot T
e, U* jj-a i u e j. p. el*.I .11 ble,' mos ceran a esosim^^.e? a ""* intitune to ell* unaao w toa.-
.... _T _ANIVERSA RG 1DEN -* ,.-'!-,La., tie.,ig-,.
.,.. ,*,.. ... . .
3 r,o i e iL c :,,re. -,i l r .an ,be ,ie m e- rar 6.,.-xterlr A Ju W.n
ih 6 , , e oerm ; u'- .,e

de e 4 usted e r q o e ,- 2 i n (a S y Zeraid orneup e pia
MI MEJORESARneTIaCUL OSl i, i,.t.- elcsi t Crb. motond cinGor
,ti- h ,.e l punt. de o l ih, -,e L l ,_ P *euic *'d .er o ', h e n .. r,, ,,or c :,' r l poncxa) tie s S -tr-i n
*c ,-n Rldelet io co r- y i 1u a de l ,i h tAroe meon.*IEm
E NORD ES MBOLSO! . l ,-rt o-. eis-t.:aEAs"lTrio
o 'e ,gse 4,4I


--... ...' 1 *frr~ .r *:a Off f R l A' ^ ^ ':le dB{I qe", L'S~ edc F tlmd de d CSSel *rtll lm. .m
MAW UE DR ,S CA.L ,I e ell -.Jr!- t -, I=
3. M S .. .... .... .... ...... ... ,Lee' i1 ... . .
u iej a :..,-ll, e ri e od
_1 ... c ..... .. ....li s:rn... .." ...-" p ,A ~dj 2- ,q ,


4,', 1-'11. 1-r 1-.1 0
tl i ~ ~- .1 ,I r!g .T i t e. I... L. 9 L Ae ellL..'Flo' rya.m aas1;. 40 f0-.. a.'01144.4 hr40.114.4.
Pre- .- "-a r- m - -- Pt..-. ...... .... cl..-n 46c..e..


RA VtNTAANIVERSARO He 'bin. -.,,,
F. w-., i :, 3z ,-e cl l roen io e
P '4 41 0 .X ,. e ,aP,-l e l hs~ o.,~z M-
AN')-"*EDAD"a", : predtms Inc .Ibi-,; 1::.o.
I~ l lay frml bje- .1 L. ck c+ I-rP I 4 ?Bt


h. La ... ,,,,41 41... ... ... I '4.... . 1. .S4 l 4 ,, 44,.4,- E 0.04.41 44
r, -m Is, .--.1Z-.i..
-4,-.,4le- ;;= Iv I'll
ORTUN AD DE ANt6 ,ar ..o.. h, r-,,, ,l i-..,-. 4' A' 22f l; e2

in ec m t* fh O4r1.i 'l_ ., l~lOrr l ,, ..; u 4, .4r CI;e l441pno
144444440 C.5n 14110. .A''J ( ,J rPio v pluln .,I d~ .1,l.'. GLo. 4 or{,-. Crpo-.1;, ,] 4.4r NI'+ C.. o..
..-e,,' I' .r.'Il e-e,,L ,,10 4.pe C.,b Aj0.' 4,4.: e '
-lI el ..e Imn aps,,g41 4 ,- r
ir ...... 4100, 4.... .... 0 444 ..r 100 4, 4... .. to ..o,..L......0....
*,, 04, 144. M..'.l -e ',,,' .; .. 41e4 roT e,.4 ", l.o L r44u'.:o 4e 44,, b .r

U f D E M A A N .001-1, 1,, 11 .. 4 1' 444500lL+ .. 444. 1 p Ay,..44 ,,,,,- 141 P1411141.4, iE~.m,.
,.-ie ... a,,-" -it_.,,. e. rkii," i se n.
.. . . an,-,, a' de e y4 rq 1tr4Io ....0 4 .. 44 4144 o 4 p-, Ob l 1. 44 Ho" I


'44,409" ., 41-' 444 4b4.*141.4r44 4 g Tl obi o.4'o. C. -
..o o ..... 4 ... Co06, e 1P4, 1q4 ,0.. ,!"' T; oo4 ~.... A'4ld I.~ 19. 4 1 0.4 C:6r~ 4. C441.144444
t e p,= ..... T9 ....... t ,1,d 4 a-.rr -c


N EN A NIER ARI_ 41410410.4.
M EJO RE AeTI-LO SS...!..I..,.......r. c...........--...

ci leI I. mIt,~or.. 1 1. 1 1 1! I.e.,-
-: & .+ "'.}C_,g' , rr d o Bpde~ A'1-- .14
i 1 E [_ ,',- .- , 1 _e, I ,t,,.oU*M lm- oz ra 1 la f-.rw 'dtI
-- .+. I... .....,"-A ....... 7,;. .. ..P r.k + e
,i'ji:- '!+ ..... : ..... ... .... :, in _I.. .s, ,, ,.. .

rR AA N IVERSR O R ~IO'iE- "' ..,`L._.. ... ................;,-.,,..- ...--.:"
1A" Jrr.. )a"=e..--Ie-.]iJT"dT11
a" :...... . rY1`16 e c

para tt VeM6. ",. -,,
re- ,+ e r.' -, q re ,. : ,,.q .I I~L ,, S tl rra ir r .r -

.is,[..


,N q leuuln -u ,1 .,J re + ,e R .M EJnE ,, ..S A ieain iei, /. sl ae P = roj .. i n) de f rn ,
"'r 'T m d e-'nc len W l almeOz ''
uuldll.td'. r. l e orv rcb e f, u
d, j =e z~d:, eU ~ a.s,>
+ mplla6 ) vcer(. .d 'eret I n, 'd e P d' edc, deM desr d: i
E D E D E A N A A .... ....... ....... ...... ................ od
darn enasamlea gnera, o en- leaos belfG ugwr um. del e haoB
rA ViENTA A V RAN IV EISAItin-............... caIsn qm ura e-Co..se.......
I, ro H ern dez Te bIaece L.e ntmrals;Fr!n"n. o
+ marque n estn lutr Inds a lio veltasporl gobrnad r "Ba isall
Poti erto1 q ertll6Iic 1re 6r.a d e tneamen dto eI oi
-~ajra A de m e Iao, d. v I elld Il d e Ili. u ly s I,-

-,P-bari. o me e ...tio, l lus


;j_


T


p


E


umclO ODmico CON
SUWE1O DM0MO EN
ROTOGRAADODUDE
ELAftOM2


DJARIO DE LA MARINA
La sdabana, Jneves, 31 de Mavyo de 1951


Dbadne
JOSE L RIVERO HERNANDEZ

OSCAR RIVER HERNANDEZ


TOPICdS MUNDIALES


,-:" ..a ... As. -
i r_ R ,s : ,. .... -..
t"_-_ __,________._- 1 r

Rescatado con vida
UNA. C ARtllAn d1 | ,, a tl mm. ndu 1 me l o Mat


EL PRESDENT"E de a Repb .:,.:.r c alt.r, Ptao s,: re:,, H,. omenaie en Hacienda
Fl. RESIIDEN E deI& RepCiblta irs:c..., C.. t'r Pri,, Scra- r c= d
dsmLorp(r Eclrdo DIar Ootera ) ,ti... E-iq, Goro ,.eoa ms,a ?, TERt,.OD -UtId.'*A
tT.3si de ia Audiencs a de Sanuag le C 6, a ? doit"r AlfredoAe tr d ,I E DEH. : .- ... A]lpet,, .a..,M,
.. -,z.L cs, de = ,e artamrent: F u1.-5 rr "L,- 'u ''' ,..." -' t
,a Camp,. J ]ez ae [rJLIuccSn de Ill, ,: p~a ii: .l e] Oriente quimn" ,:; ,p r i ha(,,r "
.l~dc s'Jt ocor L~con od rpips,dera-, oe in laCamrara de Rep, eatr. rr:.:L ., ffiLI-- r....: .. . .. .,, .
tael.es snumorLoe n a? Pe.sident-s Inr' h'tht -le LCI todoS IM f',MWns .s ,r,, -o I. -.. : .i., el ",1' h"*
e.ole da dcl Pder Jud,c a J nt,ag..de CDa poa hber prdop- ,Ja. ir,., a, ,
Ib creaci6r. del Datorto de Hoigslu. -I a1 ient.as ie cac egorla de ib Saen -a.d C.t S ,I .Jas'.I--aex ,
il; de Soalsago id Cubr. Is atconl. n 'U aet mal Jr,.. J l r, srl''L "mB' r.Carta ar,-,p.-r Ch _- ,
r delcaumt ,a c des ,tr, 20tpao trie r nl. t'donts i a a a as, ,) aos e.i :r.,ea. .. t : ,l p -er.,lt..tBIit-r t P," F-I*p, Pv;
Poder Judicrat Ap,-ce el Jefe del ..Lado mn cart islurr


Bajas comuniacs
MULTIPLIQUESE w escensa dmten.-s par vao.. ..e s ue o c Utno Lend.-t'.
una ddbli Idea d eLa ernenda canudaa de bajsa que ha astrido el esic.it
corunista que lucha t r, CoreD. tD iub remretsdas contr la f'tJerza, a ie
Denocraclas. quea n logsrIado con su fuego moirtliTo diem. a lai shoraaos
rolis de es9 sfoers. Aqt apareen salnOS de Io 400 solddaao l is quc
cayeron ate e iue|o t de la5s reb'aJladoras de sna unjdad de la. Pnera
Divtslo de tdanmtal de MainBo Nortearaerlcana en una-s, aesi qse -dnurl
d.ez horas ( Foto INP)
I -III I1I


I de cil epwa, Lace. wasU
Kid, rwulls di cssbaeClu
enu fena buas. Kid AN
am W-1 aw t lag-enenaje a


la I> ..
o mundlal de pes -wele".
n u hba Helna Roario. en
su tribunal rcreso a Cuba.
_ de lo taaiticos cnosl0i-


Conferencia en la C,6mara
EL DR JOSE Radefo RaRlguez Aivar-.a_ Decanao ac is Faculaoa e aDet-
cho de la Urjsereidad de Santo To.s.c as Vtllanuea piron ta.rt.do 1a ,on
ferenci. que atr,;o ael pasado mares er Jo l salJones de ai Camaia oat Co.
rnercio de Ctuba. sot,rc Efcol so elI Comercto de LU nue.'aa eyes recenir.
mente opronadas por e. Ci:-rgres' En la pr.ndeoa se. destauci., .dem,.
I.-.S acora Ea io M. ananc. Eduatdo Mcrr.ci v I, '-h.tes Vct.:r Tanlr,
Ni-ol"a Ptre-. (Foto Moirs)


Disertancm sobre leyes
LAS CONTERENCLAS orgsa-i.adas por "os ColegiaJs de Arjados Nacuonail
a at La Habana sabre Las leseE notadas ,llramsente por el Congreso, nia
cr-n.amuado cor crecaenLe ejico. i el paud olunes desert saobre a quklas e-
aLiCLt JoTsi E Gonrtr, que sprece con los doctaem Gst6n .,cdon Decanc.
Li _olelo NacltaaoHtiirbero Sort MartIn, secretarlo general. miemDro asiel
Cc.mt Eecuvo a ae l J.nLant de Goa ero deltdee La HRbana Ios d.i''-
G.o,,a, A,.J aa mr gtraua da.a Tribunoal Supremc. aj AnLortc' Dlts Pa,:
prresor ersiatril.i. at corT, sOltes y sragsados


Con los ArtiMas
PARA pedir al Mayor halbimero secor
Nicolas Cit.llas Rivero., el refren.
do del Acuerdo d el concjal doctor
GuiULrmo de Zendcrgui. cseando un
fondao arntoco nisucirpal para Isn ad-
qri iSn de tbrBn de arte contei',p..
rineao, .'Ul-ua al AJcale una nutLrid&
reoresexacion ae Pntorea, esctiores
y carctlt-iatsta St deLacaa Rarnos.
Mrinbona Crasna. MaasucEr, Made-
re Sicre David. Portocrurmo,. Lza-
no. Mnanao EsatopliAn Y otroas Al ce-
tro Caeoilia, M-oraln Groez., Ten-
tldo. b&rtzua y al 5 tse dodl Acurdo,
Gluillermoo de Zbnd@911L


an suea
tataboa c
or Jefe d
4, v


ado l hija
.lti GX&:AMBOM R criclo G4iam iFd. que shornmo.ca l cs euapeons-
IOK E pOR geisra CUist Ki undo tnunie soble joy
iII ea aIMadlam Garden. pasa aLfo a in prque.
Ua Rcoirin. (Tolo uIP)


ViSlta oicdal
EL MAYOR Icerac uperlo Cabrera y Rldraguez. Jefe del Eirclto. recibl6 cn t u
deapacho deJ Kasado Moao Geea la to na os slitsl del brisadis general Esi.t C
Kiet, jefe del Comando AMee ael Canbe do] Ejt.clo de las Esados ULnldoede Nor
teir.eric, acomipaiado del coroaI Frred G.ltooe. de tlas Fuerus Abreas ael Mar,
do Mltsla? deil Cat y J efe de Isa i SM-itcada en el Cuerpo de Aiiacli6n M,
toar de n uetTOta Zitero, tn a s knauMl raido' Ie traiaj5. encosmendaosa L
sena,:-rain Malidn Arem Miitoar


RegqTesa distinguido publiciltario
EN LA NC"-HE ael pa&adu. Une-. por i va t atr 'et.., o
r I .1. P. tul It3k togU,,O Pa sttaot. ,L
P.-1. .-i. t O a [la o psa ult..laoaltra sNrsa y RsVi At a,
p.-e. a ,..u,550 a~o Ito' at Ott. It t.t,-tt~sr.'.e m=,rd L-.:,
ad _...:.-arucorancon qulen, -,psreeSJ..r ,.. -it..
.,r aerIcna tboa SrUasgn M's ri .,-.
.-.i.,tay' ran c-o Bar.nsem. ejrs.. ... .IF '- rLm .


.lx


[-:

DARIO DE LA MARINA


al I

undalie
rlel Dr.
L. Sal' Ser
,I Dr- J.
ba de adol
iordin. 1.


Ins.
reelnoaelaoa


A1eclmriento
nflillt. qun

o nocuendn

i brelusobl.

La declldn
Sela Segu
i razonado
Gobenmac
L elev6 a
endo Il rea
ilones de (
Waospor ju
4 vlia ta a
lentom
Aunnue e
ar. han ut
lran politlla
distribuli'oi
3 cenales Ir


.1i Uayor to
eal. y nnnr In
a fo tines i
De ahi la1
:uerdo de latrlo de Goba
onpltles. el
3s. escuelas.
)a dnndle 1.
I director e

n nppend In
o riuione


de eonlrn d.

er Se Inlep
en d Pontarn
lentllon nr


cleleny qi qen
Do de lan

.ri n dlc.,
opennne [a
19lnn. at
en IOrd- ntn ien llnl
.rncn i de Inde
's, cllncs,
pren En Inc
n lenl e elplelnennlun,
erminante i

et lo enterm
,ode afctlv di


tdnd del nnn
IP n c' d
rI Se Interl

In C 1, droed
cel Naclnle
nel dentr1d'el Piclterll
mislndoe Iun
31 A ,dhi

emlt!endn eI
Ijar en Il
peeente ndne
ICal. unltllIn-penleecei
ll leqt. 1
mlentro denl
ea de m nte
on llnpln rdo

del krmhnle .
nnhlr ton v
nnctroln a Ic
Aon mnd, ittu
nlutornzaelono
I[*t y ctly Or|,
:,a" h. h,.ca~E~rD'1'0.m
9'I En Inlc
D1eo reject.

Innedlentneel
bu ..rep*,,n

de Id victrnh
d"do en prop
lncitud n,
do 0 4] de,
r.de i n1949.
11 e ntaba Ind
100 Melan, d
le. n et,
1 1 E, preee!j
nrelmente "1
mntirA In Ing
indento de In
PVr produce
ci6n de vehl
toparhmnte, 0


pinnplendnalto
Ina. CI
trol culturall
milares, doe

eslnudlo ente
Ing efecton d.
ernmetrc del
anld. del lu

r lrA unn cl
del hosmital, .'
carrelpondier
r-c16n .1 .1j,.
pueda 4cetu-r
do .1g.n
dos ensordec
moleIst.
ro ED n
n1pnluna tl
tncadisc 8s h
barge par el
comprendida
1l09 Comm car
debe Procedo
el6n de P all.
d. vct rnlas
.. rclcifn, c
delo a to$ III
be el lunar e
.I. fin'. I
de 1. cer.
villa de I-_
par 1. Po~he
elans oue .
del Witnisterh,


11, En todc
ri aJustil do
plan de tralb
que can car"
peromna que
mente _pr am
iatior Mi nli d~i
tecedente de

-C"peraeilla
A his efect
pllmlento del
.rribR eamecb
ral de rOrder,
cumplen doI
I ro, ,l en -l'l
at efe de I
cirltce ru
ece on e clia,
lumniend. dire,
*i6n call" I
pondlient e ( '
exacts H, he
cole"ls c
bleclm1ientoas


4., il


I
., ,l


6|^eto^o4n


En -e libro deo vida la m v mda msn-
Ssiblox pdgina, todo encanto en mu
pureza y candor. on lax de la tfan-
cia. Travesurams, pequefas nia-/b
dades, tiernas cariciam dwJMl d -
incipientom tiranoi endulzan e1 ho-
ga| son oiramona del mafiana y ga-
rantia del poronir de Id Patria.
SSi e. nmtInto no Jo impbusiera, con
tls.m .beim y monrima y el a rrobador
encantod tffB-poquia existencia,.
pagarlan eobradamente todos los
desmveloa, sinmabores, luchas y sacri-
ficios quo la paternidad impone. Su.
SJla presencia es eo mds lirme lazo
e un16n del matrimonio, que no po-

dria consJderarme complete sin el la-.
vor diving de su eximtencia.
Son estos pequeom seres, sangre
de nuestta propia sanqre y de espi-
ritu moldeado a nuestra propia imra-
gen. los que llevardn a travys de los
afios la antorcha de ola vida quo he- -
mos sabldo inlundirles. Si el cldsico
dijo un dia, "patrtir es morir un poco",.
podriramos alirmar. plaqidndolo,
que al dear un hijo, nosotros no mo- I
r/remos del todo.

'k ,KATHERINE LENOX

S MODEL- COROATION

LO MAB ""0a" I k


'b erega id ea
eslid@mI ~ _____________


jua i d oIr~r'-
i""W 7*""


- med
jechf 5 1
mchlalft


f/ at cr I.


T8 25 5 /2D

/ 12 C I / D.
121/13 C y D.


P.. d e ho ci chLec "LA Ec SPAROLA"
c1.6-ic& w-W M M5- A.ePL, i d c d c..1


cc cc c e. ,i i A, ic- cc ec. c- a.-c-
a.ecccc wdehlc piclev ymeecec.7.* leo:


GAIAMO 312- AM


- -. PUUICIDAD GU .U


I1

Ma... .- .. ...
1A4a


Piano de .Isa P'qera enIM.
No n in vainr he adveorldo a Ino que me aavore.
cooneon s -rta, residence a es"Maleoda No. BIT ',oue
no vivo yo an el 011310 DX LA InA. y aisqan -
rador ndcorn a ala'o a no dlJdoo do Prado. Aod, pus, -w
quedan till on aI I aI an, quooa lcaa roes reeojo muy airasa
on I, sand u-e km. Ion, rai etorienlanate don a-
Lestcl6o acquL b6 o aa ha maido -en SetsScic coMa di.o
vnara vecea La Iplmeara do tdaa -s erise, 9u@ treo Is focns
deo brll 28. .reoonl i o" ml yer 28 de mayo del Ipraeateai sA
Io es del aecretario del) yundalnucbo do lolgde n, atmJ
Albania. Le include ntab conoall n piao do in s do
La Periq.ora- s eols ,guf y un piano deo Ia eJudad, sw-e- epo-"
e Eatoee doctumsns y muchoo particula-es quo -e rotimaJn_7121j, 4
duo de Fooll=npbr IZn" nubonco, en 1886. Ion I nencnr eaen -u,
folleto publcado en 1849 por dan A. J N pols F'asdo No
ls@lncluyo aqul o rotbato, on n r, pod de l tl. a em conol
Benenazi, y deo coronoel Obreg6n porque no diapongo de espa
coen eala Swnonc
LA ogundoacartsldea na indoctora ZoruIda Pism G mto Or
do elo.quo beat fochsmayaro rco.ro d 9151 .dodo. soepdo
dai aobre Isvia do su al ulo MKaaol FAreoncibla, torture.
0n000 ol Caltillo do San Scoomno y quero masr6 ima e@ .no
a. naboqaldo Inl dr aisa.an ronI sn poca on quoaregoio-6ador
civil do Malanaaa si stal d or Potent.Ed mis prdlaeOfew .fdod.il
ionelaraardnIsaasmbblnioctorsllorIoquolsabre o Eapaanicma
iirmdnal goeamcat&nion uqtaene-Op d)
La borcornam doaun.SwebPefasjaore Ion colonms do curoom
dod at lmf~ bUP prtoFa Lo-l6eqio Hennanais Oblatas de ictProvdencia
d, da Soi Clara ..:.... .eos i -6 Apct a in ,- l - ,- : ..
anogmolla no erokai, y nolan blogrhficcs. deoluslciablousoe
enic Hnrnhfdan, asand"sin mu) qoorido bhastlfu onInlei- ra-n psocat aagui
ogon% lnoc ardrrosooaaos cIbss m on n nalid de olNaigain on96L0. ALUWOAS dol Calogi- o aIlamHornioan flcdalaa o tdeo6P.)drcJL q ..j rs doroclzdo :aCNnunc

p .rde rspe "fa eta c rtas me
ci ., iba. t 26do.r,; ;d,-a oa dod l iltis IatsDt Aill.o Liagtao.Can-dcLitant

Priiera niia cubana que v.ueI a-, laiilspana

-A-
r.d do_1 sj~nCbn oAida lumenha .- ,a"a ...n _son
1 -,-.ti_. 7.li p':' -'

Is _1= ,de Nvarr y.dl e,


'A hd, 4 i '"in'I- ddeo d, adjndalel, Trre
plt/m' l~aMW osftledee6,die r I~n ,impfitles Harden tus gupo de...sue lmfam ud8-.. r"
..Od del ColoodJ del AposcloadKo del Vededo.


DIAIO DE L A MA


cas de la Cr6nica


prwMO mo rods foto. Cira Cordevi de
te ndlo.PfWSmthLfl* ftrndo


EN SU reildoneia del RIpito
Kium a f I 16 anwymr uns
annphtioa LIrads Is .aan U-
lkhn Cordovie do Beltrin -
honor de n elobrin*. In earita
Malaji C6rdova y Cordovd, c0a
mouvo de su enlce cm el joavn
Jorge Dtoz Albertilni. lalado
para el dominmpo prxinmo R
ata foto de la mebkda P
la novia coan In emare Nma
Puente viud do Do a A tertli
y Mercedliu aToual do Vidl
(Foto DM Karreflo)


LA SRTA. AGALIJ Cordovm y
Cordovei snc nllvia Hmenindes
Miflamre. Byl Peinubnde Bt-
tillo. Roamn ChcaLam do Vs-
d/z.Gare IL CArm d. Mae-
bnealis. Lod.ge MoCom'mk .de
vii MeaneChfivez
Lpdiao wa TMilara n do
.nt p And mn kvo d. 71-MR. .ALMUlE UA CONCIMRTOS


EN EL VEDADO Temnl Club e -detua l p ado nmart el almueT'c nual de t Sociedad do Can-
ceirot con motvte dreldo o ne resaeao ,do e fnd *itn y an honor de l- directivne sntrante y mll.
te He iqul a la nueve Preldenta. Mftora Tell Bengochee de Pedrua. oan Auwor de Quedia de Mm-
nnao. Roeala Rlacobo doe Uo AdI lieauAdt MKoreno y a done siam fund-,doru mha eatiuu. Lu-
c.th y CandlL, btred-a (rola UD Pato '


Cmrnuib bautlsmcd
LOS BSPW00 Armando RoeId CatroY Carp Ved". Cruz batJaron el domingo. en ou
cid-elad MIrdmua, a rean a Is hlM, ja labe. o qcu| revitn6 carter fa(imlir
drlo reeogme Ia praaIn i=* % dead. epuam W Rvdo. Padre Jo6i Rlaw.n loi
dine Im, lak Ust* pmdklau% m*krftaktha Vadfa Cnaj yI J.1 .1,.brWa oU i
Is MulkPawVUL6mGs a" dald. eslmnR
com I l abansh uAm Ceeiudi da y IMetfM do Ia ee htV
: iN-r uh~m~io 1066 Mpl Vu~l&5Tc j e 8IU V Rprive


EL PASADO mIarMt, I
mi .arnme do Ia edrtiy
hrim L sm^^l


r-

y


DE IZQUIRD& a adeata: Cadetla V da Beta Tea- B m. Unt Wodrieia do Bolme Carrla km Mrfa aeutHm-
era do Gene. G Fa F rp msaic dUa-g'lJ n- do e6. YolandedeB iek raainddue canw
ypIs Dueedh, aee~a oe elidd~aa


Ena eywic mh
I*KWIDo eethdo nenefTeene Ia codeine eactal dencta i~arin Ciebllanne ofreo6 e in
aedep au1~ Li4 see ealba Ia J ride aflboo1b peloh df tie. eI quo
5 eetoflebee done m infmeB fa mm eeiooo
.*.,,'..o ..-, -. ha. d .a.tI Lendee rin
* m do _ d ,.lan a .d *laaEe (Vol. DII Peodo


- i


' GRUP tI tw B In apillr
, So Eaienrca ,


Lomumn
. ue hi'a-.lta
,~ ~ ~ ~ ~~l d-,* sm T ; W"M _s