Diario de la marina

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de la marina
Physical Description:
Newspaper
Language:
Spanish
Publisher:
s.n. ( Habana )
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( sobekcm )

Record Information

Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
aleph - 1915261
oclc - 11968619
System ID:
UF00001565:15906

Full Text
"El periodiemo es en lo exter-
io una prufeui6n, en lo intern
un sacerdocio". ,
tepin Rivero


DIARIO DE LA MARINA

S DECANO DE LA IREINSA DE CUBA


119 afio" al ,ervirio de lo intoe-
reisem generales v |wrmantento*
tle lit naciin. El perrildicr& mi
antigio ef iablla 'raistellana.


Afio CXIX.-Nfmero 105. La Habana,Jueces, 3 de Mayo de 1951.-La .-Asceiii6ailel iScaor y Sloe. Alejandro, Juvenal y Evencio PRECIO: 5 CENTAVOS


ACORDARON SUSPENDER EL D


PARO FERROVIARIO Y EN LOS 1I


PUERTOS EN LA REPUBLICAN


En una reunion celebrada en Palacio accedieron los obreros a voider al H0o
trabajo a peLici6n del Presidenle. Concedido en principio un auienlo 10
de salaries, cuya cuanlia se fijari la semnana pr6ima. Pago de ad'?udosI
WA
LLAMADOS LOS DIRIGENTES A PALACIO PAILA UNA INTELIGENCIA Lasr
y R l
dieron
Rolo por los portuarios el enlendimienio entre ellosa y los ferroviarios cort
ilain9
Sal lanzarse a una huelga inconsulta que paraliz6 el Iransporte tde lodas ileget
las mercancias por tierra, cautindoles enorme perjuicio a su trabajo P lc
4- el pi
Las huelgan que paalizaron 3.er gener
ia c lul l tdol I a pueraos de Is Repl.
blica y a Ios Ferrocarriles Consol. me d
dodos. quedaron aoluclonadas esia dos n
madrugadai en una reunion celebra- ye al
da en Palacirto con eil Presidente e nifest
iLa Republic.. doctor Carlos Pri inter'
Los ferro.arina hablan dreoreado tao s ci
Ia huelga en Prorest D oar el Dcarn nos a
dec re tdo en i pueirtos Dnueslo quc en C
conolderaban .ue Ia aciltud de los thur
p 0lajrioa lesuonaba seroamectre suE En
lnu eca %VBradl
A oao dos de la omadrugada ternntn6 de jen
una enreists entire los ren resenla. inlaid
liosn de Ia Federac16n M ritn a run c l que 1i
iel doctor Prlo. El senador Mujal cia s
anunei6 quc nor i nebero n eddo el inform
PrealdenteI inls d orluarino reanud an g o
el traban a I nl cmco de lIa mlahne r I lst
en .i puerton de La HRabanas en Ino ibid
olros a lo da)ce del dih El docto neral
Prnlo reaolvt16 a onLr a o o brers de mayor
Cirdena. al.elaneaz y Cienl,,eou Ia de ac
canlidad de e ,enlnnC3o mI e s1 ros. en confri
atilfaccl6n de oagn endientes i Seni
Jele de l E nado letl anunciD ue ei naodor
Coneln exntranordtnano de M fnstros en b i
celebrado aver lardeo acordo enioar vial
al Conreeno un mensaje aolicttandondlcy
Ia regllmentirtn de lo a esoorari entre
nes ozucareraa rall,
En ia ceuntdn ma acordo iambusn .taquij
i aumrnato de a dlaroi a ma i rabala-i t e en
dares porluarla. aurue nouae rno C tasC eri
eIc" d en qu* uantlan Los trablojaad., aeti
rea pedlan el cuarenta p ro enoi de E taio
aumento. Para determnaar al taumen- El
in niveriln a reunlrse on Palacn a inSc
dentro dp r cilde dla MacAr
Cann relaclOn al pmroblemo dn oJ dermis
forriel y aea-tralna o ]o u nrero A v el "CrQ
rlIniltro deil Trbalo celeraran ho ,
una. reain ir
Sremsuda opioy el leartdico de U
lea Ferraa:arllcs
Puor au parte. Ia err lrlos acor-d
darn raanudar al lervici n la ln asele . ..
de oatsi matoan,.e
El Prcla.dense prome16 amloa obre.
rn Ilvar adelteno lin naclunallcarl.n
do i pns eronearrii roC is itr.ordinu.'
cids del Irananoci a hmIs
ln ldo 1 UTrl pn.l f mi nIpf uvf m r ler i.- q rn 'l."c'".mr" J' P -
Daarroalla da las halgaarl l ,
1111rsa xerlidil e hall de et(, t
Xl h otead11 ,ro aa naadtl cirhli. clPt Anoee. m- protests da Is haala laurlcida en li0 paefla do lo. A bart. M l, l
Iot n i ralaladro wacalllsnIts cit to. dyus.
iorlaos I fi a lahala. Maarntausl. ('a i arrn parall.ada Ia l ad. la a cilivdado lbrab e oa en ioon Yecrrelarralle
alida. Ccuirnaa y a i naIa, l t a ni a c n ai d. auapeadan d ie lua ivrlsits Ia s [lltda dl to e- r trill hal. I ltaa Ee-
aa caidindlf l a tdtaI .i .inpui Itar a m
p a Ilo puilti .tV.lsn .rl.. i If. sla do Ias Reoephbica Fn Ina loa farteconmsaol aa .pcs partial I" d i Kat..- 1t
als-iptl flJoe lo i/ talrjaua r rl li, ial o aln 1Tormnalaal.r eaa pns arim rc a ciaplodjia i mhimbca del Itoll aenn. tIoa ni.


sdolat nl. l y aonraar1a d p.IV Io d 1rp ulradlPurt d e la Jntc na de r meia mednpic~i rlo qe>*I i
0lB Ii a MIpasanl a i o 'A l C d llla. o ni .c .. d i a s Ean(U~lrn (ilillln d Mai Arnldnl dir 1l Foinilon Chrchl nrwuo un M^~r lill In oyur.lurromgn d in!
P lBrmlplia ennrt hallt l ferm ln d o rfill/ "" .ldf aib cn m.M ,,p pdla ,. u q jl unln,r
(1.Sle rnoldd pn teia .tlffto Bndto | U IIO p f em-nl v rnl'irlT'nu Shiln. di llJ o dt maJ~ln. d<. inpr rl dio aeb
buq dI dMginl dos d rla Trbs prsea df rnaaIinnm rI. obr i IllUiu illpjbeldni .OITI A lcneO el. laTI|i1 3 t l --rmen n de Io6 bi o pv ~lt, f ir .= ta~ 'Iair
dno*. ne lu I~iilo J 1 d Shinwl l h o' qa]l r e *nr re lll v' l. ndo ntt U phlro 1o lid [nmer tl} Ma. men d
AMit l __t ll IS


I Froni0 n i faarlllm if la onlni nll f n n11 ai rnIllrlf etatc 1,,ql rn narlr T a e dn U U dlt I dle lldl, dS Cl Eo n :e
Insl derobif dls lansie m l oan oil lB B n r. tl n i n df l a nl"p I a|... larcat
nimle, ro 'ad I acn as lin- i nosr.,0Vjn unIpll C iimwlOSt ll aracitlpalyI Feaa csclca ele ir via H fin . 1 ~ __aubrn
dais o 9 I ae Ba haipn de e mlao.iInOMaA d I
TalMa o .a an elu. 0pao Ia a n
thlldsaclo (lolatiS^ rMacSn Alvacont 1)1cc ci sabejadar | rd m nnl c i Ii t^luicT r lnrr
.. Aoi l "lsa en ian I nel InT sdoo lAn T 1 aatti aa hit a ,is sid n nilai.
a ci rbe lau aiaala pc lm raiar ir a n qa a nlarh aia a a,' rll a rteStl
boql ss eiionindata lr ull~ dVu ela. pnaca .u dsllln nl, e. ritnn.. e c.'rn
9alasa qual all losoaaloaene al pcaloitt A? lMEXICO pinl tot %it 2Ie tA rlt tler da n~ ~~ o hahespot~ eiJ.p t..t~r, ".P. l-trae
irn d ee arlaka llaqu rlaa haa r oa O ni dotb tI a ttuoll uI to eella .' han m irasi n ito. uila hoe d Ia
yla ailt n ac iel tu er l qua h quol Ic n o o a i.t. o Ci Ot men

conta it aia qu es- d'qe duc lcauh batI Ch ina. o.1 otssci o der e~o Itta coit Ma^ Y
u~ milaa~n iou soauel-jclocoa sas l '[ q Fa coo -ubsn. toteartide. n lrtro nual- v lo iulls aal um,. .1 l ic lna tn d
tlllpOund a polls owns qua mit In an a U gua- iatla tda nr 'a. Iartle .Pae rt.ms e d1. .
d fil'. In'o anrla ian nr ll a aa n t. o rb c claae ieon Dpe i
nilnortaa do l aa tadmlnm prijso po a N ilu a cbas anti. ca"llarlor y cc dar alo ic at
bii'at so bittniflatmslamris baeoe qu dinoniai ut Ctham

dia .i.. 50 ,?16 e 1'... b. c.. i D Yn usa pa'-; Idapa va lgtal t a.. q ... .... ....... n
Irr.....a I alk a 'oe i tudoslla mera. it.. .. ,.i- ing icat Ilnl s E....o .aai r ..... i. .. tins it roicr leaI
rent s lara" badet ttle t't' L l t Rod n coi t sa c o f qi nder


'rallemb;l6Jn*,u aeeti." >lnynd" ero _E. d^ .dl eilnndent R me ^ d lr.cu. ,o Ie peure,,, Puet proh niC i
lliAlle .... ln Carl'ddl aBl in\ n"rde n t if" ..... e I T8 ci[. |n [t in l a" p" e'rdld io dde lu pin i or ens el ] I
ialeaOr ar I Bdoa t alaa daeron a tU t C a n y d rrP ndesrt ioiat t tl C'l re crlan f n de --
mi i... .u. be il W a l a w ieis a na l iat. FIsoI1d t it .a o. inaC ....... 'o.. ..iren nt. buo"
rh b=nln a eam ullo bre ndo qoa rd q arattle nr prniad,' qa ellcbno o
romttto auicri taclln v an o onibenttaaaatle n Irare nndcl
Ltrtacu a drIam Insnohiesaray c np ,qra a iyttler mrIi 'c.m. le,)so
quo anhlolst@ an cnn tnma r ole~ l P redi qo t loan o 'Idir l .. dn. qul..l~~a vnode llns por I a menus n ifn i
mitria n hinn 'a e rmpll i ts pallorln am e| On O DR'q me ntnl ran | AP it--I.1 r cal o f" hee uctnm xla o el
ab.tl d dorasl ll taAei lsyI- i fl(IiO i oa ..LEI rn rel tile II)
einoraotrituial roelti honqOM i bobdanoard lnt l aId IUrer, est,
TnWal loa d o'do algai ]1 nl edI0 eonsi l, lea c pu llu Iol aul .oe r.-. Cos r.
[Ahult. Ia casda dol p....bhiem a 0.a ci .. .. t .. e as ... .rs l Raba l e '.. ..ab..a a e. e rd
raudlqtTamoi aa artea Fcdiesta* !-fl d nI mesa f l nl d e( ia plqrda rn eue ao apme r- den CI mr
iolt l -c 'Satdoto erlan eaL au ars iod r def a e ri o toa.i -noira ire.do Ioabarc I d e r
tna c tor n sloriRo i rul a ooo rcoser .Id1 )a u uan eo y abo orer

iatruttai, ptaaldcntioo do Doneltaaioa i d(. AelIrmpe absaa cen ) ee
'ti Ial Harmlad D elem n lueroh da a's Ta a therta atl&Iidu ronnea. ai pt, d at ohel rcerI.r. n oelann.l a reis
rhl~llma re tsinido a a os imi qalam ubroid til ..aor pocasar 00hob s, vdoioren iado en -rm r e lran I deoar prbad.'quoe altanbar
I e ,J caa. ionen IsR ordo o masren s ,te ndaIot mue pimans en
naetloedo quo prlate sIoj Il tuoll~nsanecL VaI nnrm. laorhn oa rolimna, en- pca arabo . d iln e I~lDaporcinnlearl reunll
lolo Ia dinig a rde n d i a t .oda ta cl i taaen. piapiaao SanmoaUnld: "Jpaorir. rp r ore
i Tml i du I eeh nais moo tmr mle al sa rae en h ira rantaIeLs I d o qnter do erlic-A prll idieftn11-o o1-
Arble I naraarpnad hdel. tiars er al n er P mayo 2ntAP -en C#reldi qnaa r lsg 1 reenus p ucr n meninca o,.lt
bloc oslolae ob oisregla- iaCltilrvl oe a IaM. En harr l .doc dc' u pinlmmnsu y i n. de u
Ircolnad isdo sured@ bra a ribi c s ndue o de I tla. pulcadinae arol de, qu rcLaapr deerst
mlba r una etn yoSlania quar d pd a damd caue n a IaChma l1o cemsnlRsii r altrade o peaser o lnaniarunca n S 'cl e
I ul pe r l aa hablapa ;a 40400 Ruaa aes nIddl en quo ,
aies Id d i tean odipra d do'Cu tnoo raahncpicomec a am cam tone qu e a pre .' a. r
imsp us acrnal' peruicltro ual tsKinoll.o fe a err a c n rnarmclbsone aon c ants e lo Nsicoonsral.ebu.rr. i a
caisril kin al men oyranpq o asn Te. u b d o i Atem ta loe uc n a brannb a meoqsunla r
diro prdo Ia dla maioels emuBa nduo 'oeam n ra a rnue S aah i csa ln en cac e
actor Oaar Ai n lu o ap r acncd eo tsar e.io en e martom siq d I o unets dlrunablso ad1e m ,QliBs ae 0i1p r it lc o
taneIamen lgr a e nb am ntnactueran ,, prentemdaaern e carrartlm mantio ol pl ruIntmenode o pIno menira a
coe pnnria as e ool a Ia arouaiaf -rd L.rnrsa aChndolalemc-ia en iprajo eren e lmabrr'. bem rus t
proc ye stasm adore hs punnartin Ac t-I i ngrn.IO dRESiterie ncI Ade uscLaO ffu. Cde rc finu o. e per e icnn AR
aegid e aci or oated n ..i.o.r..i.s..o.nl 1NaonnesDebatesiadCam araeuesde
do rlam ndo quo al hedmrorci[ T aa Is narea do dole- Ie i gsd anti00at da.e I rum-.rc. dnid
seOli otstu 1o den lnaoseela au n cad o rmona s u en C ra de "BhasIa rac s so1c ca a e
Is ire ... p dnelam I d Clos tm n ROr.... Ioa t.. n cI s..n u dm Ia M Pr.. ue osen nde spulsd Ia nest p-dtra
Hb, Ma00aa N SaonraClaora. I ca 5 ces neentrel aCinarsl d p tun a Uedlamp nqu ers raa ru ote
diel do Io*Irth r dusto a s 'EndplornrpicedcrrmercareentnQeUaeda ri
Ines oaa. alu 2r M i miar Tens ma rine conreb da .a (ra eNe tdo ntiin en E
Una niano orela edo d p ALda alde. deln ,raWz.o n Cde hurlem cood rl'uoe an om BOWc any olue n ary t le
"alean moer di Iaun oer na u a tonlaet-o neo Inr M nhlroc de Dear a s c on re mt- M lln i so p erd rna ri', a r or ecto
dan da prrta. llda e l lir.s .dd led o ni stiaoun d e Debern sa Emanu'e neiP dtpc. mdicn o a e a m an-it ale li cer e enlido t
I'daeSeatd;lndtr cll Tnorrohdpsprcii enida Camarade PlosComuno .n u iced.
I c On resocn ascf r aded ien ro me ne n ltuneo l inorrml fra 1 1m. v l e da p olarJ, I.
Mr. Fr asI ana I rs a Pa rdoeloauct hnwe ropor an-roreu meendo" enSc ou.aeGa tMa M a raniiesdida SoW ol~to! A~berlnl. sbtmgnsh o mil toe u en. nileao' u t e ard ertrotbJ6 lten io
lI iCoTar- I hnellteTa.h 1 dsposict"r o- Ttosvnmp ale P i naere sodentoe G ode n re a edo"5".nes. aeordndo ar aun16i
dn-s ltri n Dotie de tq rac Orte o- aiiori n uos-de l en scluer dalirn ren.anea d Msrirtma Naurn, t ero rn Cunto 5iturine er-oiren 2.--I0 im u Iptr
par Inste o irib dosS Ro p Ftulaln A cin-al n cteoNer.nensdnieanenht 1100e c
Cntoi mCa6oirnon- Clamant. nherio de L a etrre_ _on _i___d e c ta. ia d e oa, Sullre v .sb re-
Dsio na doIna. M .roguelDigdo Lenea r Ad rcoInau del henu-ich tle Chrna roaeiel Sent s 3.n--coi
run Ins de~g~ qonturer Adol nabi ganaud tersolu mn-co n l-a souro diemnemr s do hemelo movenstar et ena
enr rmonproedla6m do-i n-larWelRl D pe te ddo eealoi? Of-aote ps neup nur ea-d-da pdeILbu-n p dior.
d Sabana quper I dytor C A leron. a ro Con i. quo resa endal'e go GaciU a aennlae. co Manno a uqe e
p ] e l lnr a vend] O IrCh in as6 a rane-mr a e cretrs. o.trabaj ca a en routnec
d ob Puerto dn -In ada hsurer, 1 ord oen bos- n1 aln s h os r ando parc.sosie
dpr dosIn,. pe dor arsIeCEass d. oignt d oetuonoml parsseel- in d r banoec onabeln dm apoto Ia p one n uni rnelerdo ci elam yenandus i i dencrroe-Rsc.abe c
enrevlr-a, sl Bonlli d a aub a leltrl dac Las Blfadrdtactnaolar u nIn em- xslobe a lnncieioa tie dea l pr o mal nGoe
Unabaj n d otor Wu es eldo LolIe n-s at yas- is maleo nCuchlaeIra Ciu lna c ola no r d elsotyn alor cnenar oath -d aziol-
abenue c onn urardo emsprobda Frlems 5 huet als fu ertiaumnatra daca Pinc0 reml, rir n pdrat h em inn, nemhclt uncos rota.
Tlra pihit Icl M e nsfo o dcing f. F Co ok eeia E aulShn iimllc ema. ehef io

dl Pea raom :1 doLa racide Pnelnrnuan I r a la. n chiuos mate de o1 n epoun as S-er-dnila tend ci
intabanae netn-ra"ue"hc Io ni a .a 1 o .n o mt onuen&y n on- Lninoi.ndr aItd him. sab.. t.. d. con alt
Ponalma, dustparnsetai.sa.pvnr~cna. v Iad
vi acia, a n f uti ca Burlafl o p Amhl modbl i uehnoarr afir mO on e l e nVaP~ ic ni D e ateIan C amao ra edo, hoj Cn,


agregr atimgotl n-el ela. a a
Loas r-,-,ctcals de PaClseloe aor
n,._ n. .ea ri det .antis ctr tde la Pr
dena dictour Orlando Puenie
gur nilsa rel propio .Jife del Est
pIara ( 'nr.cer de su. balos 1 'adc
relacinadI aI mm-vmler, t, en el E
t.. r iqn, r... ..calo n .r I ferl
Ft d,.-e r t i rtS,, Cueamle a-tic
El ca ... ,.t io c1e ,b 't e.l. ,,li(
t,, -t l,, 'Jhl ,,k .1 FPA le,
Palabra drl Proeraidente
Fra.ip I !-n- Iw-i- F -n-in-tm
.,r i, lm r, ei a .man e-lo, eta n-ta
,|,. 0. i,,, ce,,-. 6en h,m ..e,-,rc 0,
I ,[.n-.,,t t ,hmn-,n s a Ir, lepe~o, to.
itr It P ri's, '. c.tn-. to ci.ff
En-i',d ..r,,, n-n h q. e ic-li
-.Irotattlcr, -.i Pjelmnpis l eI i
n, r-n lrnr.r.eah' ,dmo r, 5 0 r na o -l,'
El nero-nrll-,ic'erth riat-rea
ner me aIrren-dmene orlel Iic
rim, o!itaRron-i te.mn e, riele[IEj
N, I.' o-.rli c J-, S ern-ta esle
Ejer t1n-7-1.nrnt n @eleror Preotr
mr-n-ie i ,-a -'n n-tot Oa frecueno
piea r atece qunoIe -ats.n-ta n n,0o
SUT'drC oil carno el 9e oi C.olcta r
cinnal Le ciutla-rerI.-,itrrasr
recla el son-In de esa s e-,tao v
ptr eillo ue, i reptile nomn-an
Irttr ,ellr.
Lueg-, agiego el Jefe del f'nadl
No emeobn retiraio al general mL
dti. Ejereito ri exner, rrE,:,eni,:,i
ra hacerl,.a. pueslo que ese '-,rcial
La tieruerior con-iataro emLa,aU
phItenni c.cm su oheberer, cc ar
que dermemprau com,:n.- n-t,'' an-
( I.la lJ.afura dc la Polmeta
En cur, eci ucoronem Ces-in F
rez AIf,-,n Ic paedo dOomer qe
ue altie-;,e or; oa Po-icta Nacian
l carffl.., a,:nte deocoaonel de art
c nrp.. n,-m ra ,. rcircunovado ion,


Nombrado Cancilh

Suirez Fermind(


S
ats

ea".
itas
qua


CONOCIO LA CAMERA BAJA


DE LOS PRESUPUESTOS DE


LA REPUBLICAN PARA 1951-52


Afirma el Ejecutivo al Congreso que persisten ahn la caau'as que
obligan a mantener la double n6miina; por ello se transfieren de la
ordinaria a la extraordinaria $179.200;016.26 (If ingresos normales

SOLO HAY LIN CAPITULO QUE ACUSA MERMA: EL DE LAS DEUDAS


I I iihi-gar~on ireo md miiro ti e presto-
...n. Cur.-.n..c.... e Co.e... d tlns- t d 1 1 ,.e -.na r.'..o ..a n inrFe n ne .nt.coar a ru-
E. m h.. i it-.. i- .-r .. .... .. .otr o rr.o n e in por .a ual se re. nn t a I a:' n t.. 'do 'I.e ra casi cuv.
signado fllriciir' toe Estado. ei doc- ulatn las exportaciones de d azucareE n ea'dt Ia l la .aI c- a lim ,c dicho Ilttln. dc
tor A. Sunrez Fern-Adez.d. esrocudo p.san derivados, pyprevit.-in ale.. -d baI'if to i iaot ,I n-i .... em -c I El
lider delnPart-d eevniuninnarin Cu- IOsministros de Hacienda. de Agr de ( bliad i n-r d < 'II:"r 1-e i i.a A. v rata Po.
bann I. A. cultura y de Trabajo. el Con.se.o 1. de 0onta a ,111 I e eudo ., ....:o.excli..
El dancor Suatez Fernandez ura- imparti6 su aprobacicn pa tin tpLiem u del m n eo d e -t o 2dae--No obs:an-t
rn el cargo oane el iPr esidcne de Ia --npr el sofier Preidente de oI Repu-t Hn D ao duna-in e is rcia n- terecepde.
Repuiblica.bn-ra Ia sdinezale toma- blica or sometauta considera16n del nnl-In in;--cm'dri e-0- 'it d As- ,- o, n- hc .e d-, 'ri-m m. de seaten-
eina. a Congreso. a tenor de las facultaden- ayet ei p a l[ re inita L.a Ai C AiC arna n- la nic'aicres rInua desatenci- o
anaonferidas al Gobierno pnrc ei In-c- p res., no n trelrbrna son- a te tih de umnlmien'n oudeca aca.-
L eanuca ale Diilgi aietso"" dl Artlcion 35 de as Consti- n-on-ruin n-meanr i nndida d2 nlecun-esutiea
Los periodistas interrogaron a Je- tucil6n de ]a Repiblicas.Par el -rnin in. -ban cone'm-',, e nen-tro del pair-
fe del Estado sobre si ern cierto -que tada o Comsmon del D-rechn Adnrr- nmo-nc del Estadon toeit serump ra
e1 doctor Ernesto ihigo, ministro lde nist atio con ei findle scutrlI t os-di Iipreeas ca o n la deina ticn
Estado, abandonaran el cargo n. de eel senador- Nistor Cat o- de no sa oarnc.so dt era sato
"La renuncia del doctor Dihigo me nell sobre ba prooosici6n de liy de dlistenas preensnentente p en ta
ha sido entregada hoy -p ern-- pu manifestac6n de varies Contabilidad del Eistado. la Provncia cuantia minima indispenisable -pa
Ia mafiana, y creo que la noticiat seri ar
tinmafane, pacr-eu ue] lalnoticla sedon z alasa dspar' Pa plos Onganismos Aodnan -o nrosen-. e'itar taes potdidas. interf-upnctuon-es
otrecidsa por el Ministerio de Estado. dindica s tatoos por eaPoliciaytlOiada iso i m ls U-onr-o inter snlas
LuddegodcdoctnreCarlons nmio e sa.oimuedimentos. Una vez liqudadas
Luenlnglo edo s coitornCadlos guPser-oi dun Pslayo Coervo. El snn-Oadn-- Lor Ia. ,'OlgaaiEs ge. neteitua(mentcI
nasteun-or deKb, mayo I. loon~ube---.------e- ion-oll informal rpm n-en-1 rIVIs eo- -~, en- owpc-odidao an rmn-tinn.
buril( i~orm qua=-n a re-n : ar, ,,en comps-endialas en este ca*
La pTOKIO, m 0-a3,uievn-n _(United)q convocada s" omcir el oarnce ade lOt so. el remanente del credit se apt]-
"'o creo que el. doctor Dihigo hca La policia Japone tuvo un cheque tcnicos det Ministerio de Hacien
demostrado tal capacidad y habhli- con 200 mtembros de sundicatosQue da"ala(Final-i-asenIs"pig-" a73 1 '
dad en el deempefio dcel cargo de trataron de celebrar una manifesta- Ho. juar'es se reuomrt ,e n-ow i.
Canciller que el Gobierno tendrial ci6n durante la ceremonial del Dia .i6e n espectalsdesignada el en-Tiempo
slempre present su nombre paran ti- de Ia Constituoi6n en Ia Plaza del do para estudiar Ia siiura .Snnnnda
marlo a cualquier posicidn en que Paloeio Imperial. cocrusacevom tciI Or to n-ala di Cci Cran-same pan- tay I as-- Vien-
Cuba, en sus relaciones internacio- Diec.eochn dirigentei fueronb rrens, bierno del Tribunal nuprtmn-que or c fto lReos o fret-cos "di Nn-de'te al
nales, mecesite de un buen cuban-." tados y una mujeg sufrd6 lesaones le- ciarc extingunda Ia comn3oant n-me ale hr 'OEcr do a brnso'e C:es-In pacrt
Con estasn- timas palabras ian- .us- nes durante el oumulto. ueo romenz6r epnfla oun- tociomato n toirmIat nr' e ad4o'. rdro Li t omn:.nseml-
timieras para el docomr Dihionoser did diez minutes despuo lde haber aban.- n-n asorsevan- e -"ma dr s14 i -,-.n!- n a n---ei rn- riome-n Tn-eraturaso
por termninada ia entrevist-mec rr e tar doosdp el luRtar el emperador Hirmo5:n-e-man-te-m-et dimenclona;rian-i rpc n P-e rc lMaximst; 7it N[5_, s I0.
periodistas y el Jefe del Estado. 0 hate 3"-Ia emperatinz Nagako. ite(olcgmioador Observn-torlo N'lleonnd


ice el Gobiernooque


IceArthur no temia la


invasion de los chino

y interrogarsin al Geferal a puertas cerradas;
1 dem6cratas se opusieron a la sesi6n pablica.
pero los republicans divulgarain sns palabr
ASHINGTON mayn iAP, cias habrd term-inado la resisten
commlones ie Fuerz A., n.-jnso formal en el norte y our de Cort
aeiones Extiernores del nto.:-l Pc cm:,i ,re-p. seC le arribut-en e
n a publicidad documecnr.-. ir. pailbra. Tergo espernquasI de q
dos por el Gobierno sot.r- I\i pr,,-re rm1rc al Orta.o c jermo:in a
renisa que sostuvieron n-. I psr, para' las Navidadels
Wase el presidrte Tronr.r, ,r En elafha la lu ferzas 0ae las 1
neral MacArthur Lo que irTa. ,icnes Uh. ds ae.anzaban er e l in
esa entrevlsta forma oali, rJ3 ,e. Ccrea. v lo; criinnon nrh nabian
montroversia iniciadas desn-di 'ira ionao en 1o gai.,
resident Truman destituyo al El prtesidente'Truman-Ie pregu
-al MacArthur. a MacArthur: "Cuales son las pi
io de los documents es un .nfor- billdai4es de que intervengan los c
e la comisi6n de jefes de eata- nos to'is sovidticos?". Se atribumv
uayores; en c0 mismo se atribu- MacArthur la siguiente respucs;a
general MacArthur haber n ma- "Muy pocas. Si hubiesen interv(
ado: "Ya no tememos mas la do en el primero o segundo mas,a
vencidn de ellos los comimls- bria sid o decisive. Pero ya no tle
hinus)". Per yunms tarde los chi. mos s51. motervenci6n. Ya no es-an
tacaron a las tropas de la ONU mAs con el sombrero en la mano.I
orea y crearon Ino que MacAr- chinos tinen 300.000 soldados
denomind "una nueva auerra". Manchuria. De ellos probablem-
una carta del generalI Orrnt- no mis de cien wil a cento veir
opey, president de ta comividn cinco n-il estAn dismribuidos R !o I
fes de estados mayores. a la co- go del rio Yali. S6lo cmcuenta o
on pnlamentaria, se manifiesta sent mil podrian set trasladadlos
12 dias despuo s de la conferen- otro l ado del Yalo. No tinenen
se enviaron rinco copias de rse ci6n. Ahora que tenemos bases
me al general MacArthur. Agre- Cor'ea para nuestra aviation. so
carta: "Que yo tenga roncot- chinos trataran de lilegar a Pyo
to, desde entonces no humis rt-oYang sc produciria una gran rmat
o ninguna informaci6n del gn- za""
MacArthur, o de su e-tado En la carta de Bradley explicar
r, que indicate qun no estab cncm se tomaronu eson apunles. d
cuerdo con las minutes de la quP- various de los presents roma
rencia". notas manuscritas de tos puIntos pr
"ala el general Bradley a oIns se- cipalec.
res que el informe fu hP-hon. "AdemAs --age'ga Bradley-, I
tse a diversas notas durane el Bernice Anderson, secretariat de
de regreso desde Wake. Bra- Jessup, estaba sonLada en la'hab
tud uno de Ios que aslsti6 a la o6n pro6xima y tnom6 aquellas pa
vista. Todos los que estuvi-eron de la conversation quic podia Es
ontinuia Braedley. inctnso ina cliar. En realtdad. ella pudo Ito
fa.a. contribtyeron con l15s no- una gran parte de to hablado"
- la redacciin del inc,--ne, que Phillip Jessup, embajadnr .-SDe'
tul6: "Sustancia de laa manides- tue uno de los que participo en
nes hechas en la isia Wake", conferencia.
resumen de la misma dice que Se atnribuye asimismon al Eni
ciarse la conferencia. el gencra IMacArthur, aunque antes habia dio
rthur dijo al president v a los que no temia la intlervenci6on de
aS: c hinos, qun "con los rusI s seria i
eo que paro el Dfa de Dar Gra- distinto. Ellos ilos rusos) tieneno t
fuerza aerea en Siberia. p basti
buena, con excolentes pilots, enaui
en n dtos con alguno.s ezas a retaropro
Ken reul 0 sl6n, y aviones B-25 y B-2. Puce
lanzar alrededor de un miller
1 1 avJones, con iunos doscientos o itr
Slos ganaderos clentos n;s da las flotas sovi.li
Quinta y Splima. Pero probable
in to h e no esfin n 1la Oltura de nucs
etocibe I ---I to' -1" "a-mt- mmnnr'n 'I-
y Dr. R. ZaI din d.... Jrr I .1. -..e..-lr. ron..ii .....",l
a' il n- tl i ie C -.re.. Tndrn .n ,-.i
tarde Iratarai r ct Ta i aion t tonr,'( i ,I'.',
xpeadedordee ri e alrnr .r.. ti,.^",,n-'slo,,,,,,... cm '..,. i. .
int o , i o, e l n -
toan olro de C'.n-e.'io d0o-it thir.n La. o nu- i.n ... .- i -
i ZaydrtUln. dispLs de nelebrir a,,iii n 1 ,1 .rm Cii l 4i ii. ,,.
inpraolnultaeo nn at enun ocihs.e. 02 rmj .;
IrmV r4 v e -Jpandcrndedsr- i" is i ll

6 de- ~Y ~pel~

dI ectrlnter UIlite qua ae ee.I>*nli~M>rl
na. On doehi luidad para iralar I
...... ..... haI viol


uI asmialatro do rasomi p niras nav *amo mssaa',,
rl que Irlrmin el ... b..lecl. ava S,,|0 relira(
o de em a eata raplt al]
rndialamori deanla. e o soe I
no dto ha re,,ttr, cd to..no d.r Tictne mateslrn canfianU
Ingsaa. h a La n iatmans. pans reu a.....0.. .[. P.


Se consignan $4.250,000 para cubrir obligaciones pendientes por
ort falls judiciales y dibitos de afios anteriores. Aprobd la C mara 6
er' dictimenes. Explica Hacienda la causa del aumento presupuestal
nto ________6 __________*
omI. Crc.cr. <, -r !a Can-ara. o eal p-
chi- ESTADO COMPARATIVO /.- C unua ;ei rapiicsima que u
e a i rabajr, \ (ba j t arir', como balan-
a: PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA 1951-1952 pa ,-'..ocr i ne,'c_ dctiene
)' :a ..spo coin oo c -icon acuerdosel
e- RESUME DE LAS VARIACIONES 1 '; dn Pcrs..iri Generals
me- ~or ;a ; ,:a 1,(,,dc Basesco.-
n i o 5 I i i ~ ji n~w uo n t e f I ri I t c.a ie iq u e o s m-
I'm. P R E S U P U E'S t 0 S r'. 01, 'cMpat2 uL.2 y otra y dondt
en ORDINARIO Y EXTRAORDINARI B cEjP .1n'.. I.plte0 "mramente.
Wle Explicaninon del Ejerutevl
ni- Orgonsmos Supenores 1949-50 1951-52 Dtiferencio" Crno 's ide g1, -w proyectoy
Jar- la Lt dr, Ba~rp,.;enen acomUrnM -
e- 0 c- pod-r ,1 mct -j1e dpi Coder Eje-
Poder Legislativo .. ... 8.20 ( S 8.213,577.88 $ 100951.00 cuiic, idondrtc e e-plica somira-
ia- Poder Judicial 7.957. ,8,14.33 2.101,156.82 iriteilrt' totitninos quei mtorman al-
en Presidente de la Repibblica 1,134.2 .661,123.57 69,989.35 g in. on is d.ceciines Par eernplo
Ins Oficinas Primer Minixtre 572,559.87 7t4,408.36 141.848.49 dcc I ran ianlene la davuitn del
100 P:c.su[jupitn nei Omal0 o Extraor-
Ln- Estad .o .. 2.56.559.39 3.864.030.47 1.297,471.08 tr, aii poiii perditya en lo un-
-n Justicia ..... .. 649.069.8 60,792.23 211.780.3"3 diai l;.pir, cpcji.stancias que dle-
ndbo Gobernacion ..... 12.697.155.86 15.673,706.12 2.976.550.26 ion ract.m-iricoa ai gjpo de nOrm
dice Hacienda ....... 17.784.516.94 24.519.941.87 6.735.424 9 3 ,cg-ra::' it lo qje pudiera Ua-
ron Obras Pitblircas .... 22.798,996.00 40.060.000.00 17.261:004.00 Iar-c gi-lacior, in tial de guerra,
- Agrincaltura ..... 4.449,749.65 6.360,720.52 1.910,970.87 y enh La p;rado !a d dnc nr'ontsidera-
clona ,ams CJt.)i0O15o-1 ternacio-
CIomernonin ....... 2.031.038.55 2.218,000.00 186,961.45 nalcs rr der;i',nn ra e s r' e rimpUca-
Trabajo ...... 1.873.911.46 2.220,00.00 .446,08.54 ciro;e' d- a:! cr en emn- cn Y fAe-
iltO. Educaci6n .. .. ... 51.994.059.75 58.168,593.12 6174.533.37 ura rci .c ha' urt ajustr a pnrncipioa
rie; Salubrldad .. .... 2010.0.00 20.610,000.00 ti ecircs dp la mbmorora encia fi-
s'-iu. Comunicacione ..... 9.180,530.93 12.114.850.03 1.334.319 2f i r"al"rl" ba-ada "en mov;lizaci6)
Mat 1de loss raj'ores lecursosasi Como
car Defensa ..... 39.858.55.76 42.027040.04 2.168,484.21 a-e las ipen cuc i nta lac march
S Clases Paivayn .19,458,107.g0 38.503,725.53 19.045,617.73 acenrnente c de los i:nresi.- quea per-
la Univeridad de La Habana 2.167.057.56 2.779,00.43 611,942.87 nmite erogaclones especCales cimro Is
Adeudod de P. anterlnere 4.250,000.00 4.250,000.00 Ci-' ri..- ,.. pascual a oa enmplea-
e:al Dcda de sla Repfiblira 6.615.984.00 6.532.516.50 83,467.50 I -, 93., E- y el pago d t alde los
R<', -r .-,-i Ei a Iguaalnent. cque
rho en atlindesa para el estmado de re-
lo TOTALES: ........ 232.061,211.89. 299,812,841.00 $67.751.629.11 :I ;: acc.0 a! effect benieficioso
argo L- ,_,: ,i.- cauoar en elao in nre-
una ;tameritacirpi y regulac1an de io -
ante ,uestosc que gravan los "royalties"
pa- o ilidadeds de Socieatides An6oni-
Uo UT T i t* A* i a1 1 a r maS de caracuer Inmobilia.o. grico.
den nIa y a roecuario. el exceso de uti-
doe na victoria Aha a la prin era diaes de las Compafiias de Se-
eCs I uros Extranjeras y la rniqueza cu-
icama ins i-n,,lialoen ei ex-terior.
fen- Asegura e Ejeculivo que se me-
s: fase de la ofensiva comunistaservicios en as stints
,r,,, dependencias, en nombre de la "su-
I prema conveniencra nacionaI", coma
oI l intnt *s3n obras publicas, extension de Ia
i-, "El enemigo ha fracasado en su primer intento ensc anza. difusion de las cuitura,
" '1" 1 I a' a m ampliaci6n de atenciones hospitala-
,- d'aclra N an Feet. SIgle la calma en el frellte rtias. sanidad y prevlsi6ntsocial. cum-
S.. ..... piomeiiento de obligaciones internacin.
F,,o..... sju..es.tA.tAP-Ls-- to.e sitmad on- ebre rlpatao nc180 ren-nales hania shonranoconsignodos. 0u'
alauc.. slit .ao.. ,iaber obteticdo ouna a costa esu oereotacale dolacmo"es pars toapohia-
-'' .ii cin rltI s a-rim a a d ,icn penal, int ensiltoaoin de uno
-.me. 1fl n- crel C a Vr im a psmincoetopa dti toano
I 8 C ofenl.a n coin-on-sa di -porimnerar I ae n pasarla l general r an poulica de acci6n social mejora-
Seno_ uaa jodoni'a..... Flee, attutr.'. e n-aout tetr-ic. 'sen-ia detc,. servoeir pc asatcs e Ip.
-- RE 0 en'ij" a.m nha I O t-d t ic oler'c-. a o i.ru .lEio cgnlics que legraleon. li. ganadetl y la apr
an .a -D----.a & ha mtu L I.L lec&I %.,- ne I ONU e.ctrti de on- eCultiur. renovl dln dg ulpq p ar
da onol.r, 3.s IbTC.aliM lA .t pain... ; ap s, Ha., ir H mi que ndnns a Ic ete U4 FU"cl' A-lfr I arOS I B o im
C i.c sBSldaM l supreme cno' c- p,,ri i-s.'ne .fe..sa. t-o tadt n-. n-e '. *. 'tarrn-o de o trsnportMo.
ra'. '1S] ,.a topa ha p.do, s a1li de arTtileria. delt-to l aianrpce rojo -,it deeusprro.si itaac6tln nc-tual
o p ,car tns elm'rsa al Is ;h -ats sbren Saul. Georne MacArtnur. ro- exl o .I proteccicn del EstSo".
j31 ta ho ter;mtu'dgnot a ch'ar ic: rrerpnto.l de Anociated Preso, in-- Revel el Ejecutivo quoe "tambhitn
't pta Ira ta ion "Bhe id-' Nn form I anochecer del miirclles qu ha sido objheto de inrcluain en el Ca-
"notni ad.ivrild' -'rln.- ilos c..o. Irea conlnmna4de tanquea hahfan ope- pitulo de Gastos, en cunplininten-
.8Ihil rassrinlosrp p cas ar ale nue rado s&amortey me aed Setl. hallando to de lo dispusato en IpConnti ortmon
10 ar FAnenle a nm" Perwoi tengo rally pocug suerzas enemlngas. Otra co- y e l]a Ley Orginica de le sPre-u-
-rrianrsa ern c t lon reIn tltado nseran lumn D blinada hlegn a 1I millas al puentos. uan cantidad cubosancil cu-
i m l'n "n' I aeJnortec de Se61, hastao la region de Ui- ya distrnbucl6n se regular en el Pro-
jongobu, cayendo en una emboscada ycrto de Ley de Bases que se acom-
ZI, La railma en el frenrle entr e l juie china. Los tanques desbarataron los pana, para tender aI pago de las
r, 11n rin dia. Cinco patrulla esfuerznos de los chinos para cortar la iobliganones pendientes ae presupue.-
'tO alime., 0-an lnques mxploraron al nor carretera, y regresaron a sus l ineo. tos antertores. cira un tanto elevada
me uc no It Iso cons "et. *t e- At[ con el prop6sito de atender dichea
ie isi 9' 1.e1Le enilraI hltiondo pora ciSte ae Scul, enlfrente oeste-obhigaeioneso en el mayor grado post-
,, %r .^ o.......l h, ".... central, una patrulla explore ola "V" ble y que ha dado motivo a Ia nive-
ret nirtngurna resiateulea. forma por los rion Pukhan y Han. laciln de los ingresos y gastos presu-
ati- Se calclc qcue los chino- y norco- Ls rojos habian desaparecido. puestales".
LaEo Seecutc'lo quol-rnchinosfyanando
roan-l desde el 22 de abril, cuando Tan pronunciada eIs la calm que El Ej.ecutl ivo tt-mIn annalando
7-t1 lanzarorn su- masal de infanteria at muchos soldadoos se deapojaron de sul. ique ha incluado en el proyecto todas
o taq.ie r.an tenidn 75,000 bajas por la ropas pesadas de invierno y se ba nlas obligacione denrivadas de leyes
0clecldnda reatsenria alada. El grueso nfia.'on en el Han. "Los soldados des- procedntes del Congrieso, y exhorts
S de Ias Iropas de la ONU se retir6 al cansaban en las orillas, cubiertas tid a ste pans qe Imparts s U aproba-
seer on-a. o s hoaIaao, n-,.'-..acon-ribynmoedno si at to obsenciss-
I:t,i,--itcrte Ia orensiva china, y luegc arena, o se bafiaban en las rapidas l o.. nrocno as ran n rn
ire arcrraron- La tinea atada rc afroeagiuas; miembros del cuerpo 1,r"" nepnrecentosaconstitucionales
e lgales \ genters, y alencauzam ient
', ,,'iei'. dsae tl iparalelo 38 a unae.,s ingenieros cruzaban el rio en boteh s e oIsa n.s cn-,a. n. ul _.icasa e
I,rra ilnlmac at ur. en tos frentec- de asalnto, tansformados en hoaes de a
ci ,..,'ide-.,rl.-a ..stecentral:-]cego SC recreo. Pnr to mcnns se nrganoz6-,na La Ley de Basne
i j,.' r ,. cor,r, nnreste hasia pun-.renats". informa Mno acArthur. aUn ai. El arlicuoi primer dtie Ia Len lde
rtal content: '"Si Iogranmoma asoios c Ran i Baes relaciona In-s tngrenor- 'rnna-
'"" .... ,' Ia ns dia. tan ranquilos comn este rins del EstAuo negun el siguierte
' u! ge (..thhombre hahrat dcan..do calrul" a
'no 6t b'L Iotaitnle. ], aa otrn1, a er'haherhnwmar-R A n-aa
aba. vlla en]a lor]'"Derechos y mejnr;;s
.... de M inistro ^ '^ r" ,io:o
*d e O t A S anocherer delt m icrcolsn se ha- de Puerrns 2 3000,000 Ri
1.r.ln eaoizado mas de 700 salidas. Ina Rentio consu-areo . 12.000wo 0
1'J :1". informant haber dPstruido 115 Reofnas rip e Comunira-
er I- n so )I bo...ca lon.o" t osnva'eitan 1.30 ccio 5 9175.000W
S celebr r I Desde qcue romenzo ta gueira el 2I5 d Rentas terror trosr 14010. o00.00
ril juari pasado. tos aannes- de lo Quaio-. Impu-stos inc Em-
en. ta ifeleza ban efectuado 122 n. Pr-"tio. 3.598.72100
SExpropinrn terreno clas. Aparatos del portanvinies Pi.- o tera NoM
NZ. cetnn. cstadouitdense, bombardearon Iconal t An-0,00d
e; prn la Plaza Civica ydestruy r..doswc .opuertas de [a Iro ne-ts nde cF -
a, represa de Hwachon, frustrando aslOro o P spca 33.525.900 00
.1- E e m d o los esfuerzos de loo comunistas para 0710,0 0pecia- ,0 .00
r. EIl ecrelarn del Consejo dle Mi- disminuir el caudal del rio en Ila par- Mintc .ri' ... t 5 5.80000.
'iilTOns dle la Presidencia, doctor Or te inferior dle la repress. con to qu Mscelana . 595600.00
o n sao CPuente. hizo entrega ayer a los se habria facilitado el proximo ata.- S 281.548841.00
ernanodsata de Palacio de Is relaci6n oue rojo contra las nuevas lineas alma Dr inaial n-c ransfiere In sums
pa de Io sacuertlc' adoptadan npor e alas. ti 5179 tota2 2entoa soterta p
dc, Conseti en toasesi6n extraordinariasde $1m9.200,1 doscientoserollreen
erie. cde$redoen nlito0ae 'yen. Rujo de EntodonUnidos snueve wittanec. doscientos rnit, omen--
rgo nlrda en e d yr a d E10Und i sesenta y dos pesos con 28 cents.
tLet A propuetoa del minister de ,Jus- WASHINGTON, mayo 2. tUnited) vosi para cubrir ateneiones del Pre.
i d y o io el infore de tl mn-tistro -El departamento de Defensa anurn- supuesto Fxtraordinario.
Pe c OrICs Publcas aeTor Luis Casero ci0 un nuevo total de 62.799 bajas nor- Para las atenciones del Presu-
u, Guileri se acordo el inlcio del co- teamenicanas en la guerra de Corea _puesta Ordhnario quedan 102.346.678T
ol rresponnomenie procedimlento pars ]a que represents un aumento de 1.055 pesosbT'4 centavos.
ch.o exproplaclra de los terrenos diecla- sobre la cifra de hace una semana Los ingresos del Presupuesto Ex-
rao0 de uiitmldad piblica. situados comprende las bajas comunicadas a traordinario suman $18266.000.00 oo-
en el Jgar conocido con el nombre Ins parientes mas prximos hasta el l amente.
de Ermtila de los Catalanes, en esta viernes ultimo. Confornr o a 1 d0ispirsto e'n el Art.
259 de la Constitucion v a In ordena-
uao. para la conrtruccidn del Cen- Las baajs se descompon-n -en i081 do rn rl patrraf non sodel Art 259
er iro C ivco done habrA de emplazIar.- muertos. 41. 136 heridn-s. 9571 desapa- d- !n aCin 5liacom nain nl rena2o
Se ro ueo al Apastol MartL. rrecidos.3c It nca n.urans, y comprendn e en-i patafsoxen' el Art So 6renad
o r;% rsen ne .aaicido puh oembe- pa1,166 antes ians per desapar'ccdo.ta in-,, e 32, Pir32 'liyP oe argrn-
eZ 'i'lr m. .... .. li e u ba iain y e b -y anrin uetslti;a] control miliiat PCA o,. Pre. uri t re r ,dltn


el proaxlno donmtngn en horas
a rahan. eton Indna Ion enco
eroa y expendedmres de carne. a
in alagurar el iaumlnstro do tan
i1o1 lImenio a Is poublact6n, an.
I difltrutadem quem e presentan
nadam por Ia fijerb e a.qulma que
ectldao a al regior-aes anaderam
IpuLal e I d eI nlrevit to ,--n mla go
trn dr l.'arrn-aoerU P Minl-iro di
srcir, me ennreliiatm, .co. .Ia -1.
, r to .'.tmrn,.ai 0 morn,,e,.'-
etieIrdlaI as

iero esfuerzo

ra so ivar la

iiioin de Paris

regan a Rusie trees
proyectoerl de temario
RIS mayo 2 'Unled '-Hocen.
nes fuerzo uprremo para oalr
.eacuerdo en que le hallan des.
arce nueve eemanas Occidente
6 a R o.ltinres oroyectona ei e
ocualquLtera de ns cualesi DU-
servireeomom bas nosra convo.
na future econ/erencia de rencld-
oe las cuaistro srandesi roten.

ducmor Philli C Jessun reore.
nte ae 1o. E-atadom Unidos en lan
in de Paots hizo el ofrecimien.
nombre db e to. iresn co iernot,
entales DOio al reDrnEsen-nt
ico Andrel Groneko. oue DU-
selecciorarseunu ae In-' eIes
eIO Del lemnar-i en do' de mo
I Bobfreen nue~asacc.n-oe.,,rnet
onion So Iletica
el royecno A Octoontel di
dad 1atorolboler a dl ir, dFsm It
clon ce Alemania corr.- hD ne.
a Unltn So.teiicn c.nrn renusa
er I la e.xiencita de nur r dtI.
a reauccin de arman-ment Iom an-
e tratar sore sou nivel.
el segundo proyecto. lamradn
e onfrececun lemarin con ounton.
elos poreenad o EstacdoiEtos
m. Grant Bretafia 'r Francia, de
uarte, y Rusla de ia otra.
una tercera alternaliva. el pro-
del temarlo "C" se trata de otro
ema entire Occidente y Oriente.,
rnlnoo generals. El temario "C"
ndria:
Examen dle medldasa parn Ia eli-
din de la actiaal tension inter-
tal en Europa, I am'renaza de
a y el temor a unas agreni6n.
Cueatl6n con respecto a loa ar-
nton.
Cuesti6n con reospecto a Alema-
Cuomplimiento dc los tratadolo y
rdos.
Iomiticos occidentales d lI c e n
s trees proposiciones occidenta.
n conjunto, eliminan los mot'-
Soposalei6n de Gromyko, excep-
o el relcionado con la Orga-
6n del Pacto del AtIIntico.
rmolko, doeprimera intenci6n. re.
de nuevo las pronueslas alia.-
pero agregO que sc reservaba
echo de dar a conorer mu opi-
final posteriormente.DIARIO DE LA MARINA.-Juevea, 3 de Mayo, de 1951


Noticias Nadionales


Pereci6 un tetno sl "'i, in . ,,i -, -. .-.. i
arrollarlo tit ca ,tilt t 4 ''" ,' I .
Erm hI cC d,- -,. ,-ii I .. I' 'z' .' -'" -. --.. .......... ., ,.
del.) de t~ l l r ,, ,1 ,,- I e ,1, + l il l [ l ..i 1 1 ,'..."J.. R
la Fn l-- m .' ~ - I \ is ti.. ia .a [,i- t ,-.. ,- i,,. nai'...
la;' Poe.% le','' Pi till oil ,,', "1 .. .... ,. ri ,it R,,~ t t J
vecina que O ,a Ic \i .. --''tn t i-s I I d i lti,. -li .X iiR o io i ii N stlO oc I M artinez; 575 Lt ,1. l-. y Pi cbIs
.94, an .f l re. r~ri., l. .j ,_r ,.V . l~tl ] 'Ce I I' 'L k ,,, I leT
Y4.o,:,ii- -." r a.',, -,i,, m .I- . I.. .. i- .ni. i AO.'e

,.. ... .-. .. i.. i .,,, i t.- .. .... . . .... .. i' 1.. Q ," S I,:,n "


II
/ I
ii

i/i


5 AFOS DR GARANTIA


* Un peqiueho gigante. Ocupa un espaclo
de 4 ples cuadrados. Ideal pbra apor-
tamlentos. Refrlgerodo hasta el paso.
* Espaclo por botellasi con capacldad
par a 23.7 litron.
* Congelador a tedo Io ancho para 35
Ilbras do ollmentos,
* Puerto enteriza, con abrIdor do bots-
IHal empatrado.


I IFFIIrOiRACION

INT(EIINaTIONAL MAIa V St II


DISTIIBUIDORES PAIA'CUtA


Ca ILO Y CIA.

--


Roberto Garriga

por "Unibn R;


AcItiari coito aoitor V
jtrtltictlr en various
programas dramtiaticos
INFORMATION RADIAL a
Undi 6n Radn Televisi6n, la ptrogre-
sista arganrizacid6i que na hacia Is
conqu"sta dedI _" todos, yI i. ....,
n u et uo s tp ro g rad m a ,d c .- i i- h .-
ciia6n de s Cadenas Na. ,,i- oe .
de, ha conntraadoa a ,-,i, a ;,
de los m asas6/idt.a I. ar iU -.....
Radio: a ri/a,. a ob
Garriga u-,,i, .r-IRadion ep-
ribe El dentra, ic-ar p drige alns
dos grandetinovelas de iAnchez Ar-
cilna "Han vendido un s major" y "El
dl ;no Pecado"- eaonenzard a pro-
dlm en brc,et- -,,- n.earna da ,a
ieno per i,,n, heCM r-, Tr Jos I. -..
daos loscr,,e m icF1. la 9d a r i I.
ceihe. El program se tiaula pI .j(-
u soo conoci" y serd escrito par
Ai hez Arcila. Ademu.s, Robert-,
Garriga tmbidn escribirA un pro-
grama dramitlco parsi el canal 4. Y
estamos sneguros que triunfari en es-
tan dos moaidaides daonde impondrA
su taloento, Juvenatud, entusiasmoa
buen gusto.
Pray Guadalupe Mojila eanta spor
CMQ
VYa esid c anaodo par i los'radio-
yentes de CMQ Fray lJosa de Gua-
dalupe Moji Mca, I voz maravilosa
que cautivara al onlinenhi. ahors
istiendo el hsbilo de la oarden fran-
tmscana. Fray Jus Maojia se orea.
sent a las diez de la noche potr CMQ
en as desfile estelar. Ademintls de este
notable artists del canto, se presenSta
tambin esos dos m 6nd ilcos excele tes
que son Alvarifio y Echegoyeanv .
Acuarelista de ]sa Puesia Antllana,
Luis Carbonell, estando la ania-
ni6a y locuci-n a cargo de Xionarsa.
Valls y Joid A. digiuez.
Jeves de moda, boy, e n Unl6n
Radio Televlal6n
g1ta noche, a Ins 8 y 30, Uni6n Ra-
dio Televisi6n ofrecerA un lnueva
presentnaidn de su magnifico pro-
girama "Jueves de Modat. brindando
airactivas exhibib/ones de models
pars joveocitas. seioras p sefioritas.
ba/n Is direcct6n de Humberto Bri-
So.Sera un nuevo n xio dnpara Is se-
Fora Silvis Medina de Goudie, 'pro-
ductora del program.
Programasaieletetos
La s nnda Musical del Circumlo
CMQ -Emisora CMBF. 950 kiroci-
clos-- ofrecerm sta nocheab tn nocho,
en i u audici6n "'Orqueatas Sinf6ni-
cas Fomosas", mtsica de J. Strauss.
interpretads por ans Orques/ts Sin.
f6nicas de Chicago v dmineapnlis ba-
ia Is direcci6n do Frederick Stock y
Eugene Ormandy: y a Ip s 8 y 30 p.
m. en "Genios do In Mtsica"ins. ri Poe-
ma S/nf6nico "Muerte y Tranafigu-
racl6n", de R. Strauim. interpretado
power I Orqnests Slnf6nles de Fl/a-
delfla. dirIgida par Leopoldo Sbo-
kowsky
Debut de Cab Calloway el dia 7 en
CMQ
El pr6xim/ dia 7 de anto debutis-
ra pir CMQ p CMQ-Televlsi6n ol
popular ar/i/ta de Rochmster, Cab


Pigina 2 .


RAZONES POR QUE USTED NECESITA EN SU CASA UNA
4. LAVADORA AUTOMATICA


1 o Colocar la ropa dentro 2.


Gustosamoveo ofrecemos
demostraciones do su fun-
clonamlento on nuestro
amplilo slIdn do exhlbicli6n,
0 von a nuestro represen-
tanteo n su localldad.


Mover el control


3 Agregir el jab6n
ESO ES TODO..!


a a


* No rqueiere presion de agua.
* No hay que instalaria ni ft.
jaria al piso.
* Terminamda en porcetana es-
maltado.
**Tambora garantizada por 5
anos.-a


Ses contratado STRI I TO,

adio lelevisiOn poa Aiert G -- y su mejor remedio...
"No puade publicnrse"
,ll,,I a%. que he triinfao..n.-..- enlraiii iaacin mer in I/ic RI remedio MEJOR, eatirardidrro; rink na nod -e1.1t- ,i
el 1ab...nd.'"clon st Yfa isnnT_"1h',1 % P e programs nitimn do "Ten- icentiffcn, ri skscompet o p mrAo seYi ro .1 oa SCAI -
Cab Cal/away U Cn "Piraia no de "T el
pre.entaraln en el p, ,,i, -i-n Ba i .1. si do 1 i Canal 6 con i4 NICO BOLDUK".
pr CMQ-Tlv 6n, y po rado, prentalun di la obra '"N pUd. pr qu B61lduk es mjor: B61duk tabletsa) toma-
fnsdiezde la noche. de puLblicarse". Duranie mditis hi- Ve d.p
NEmeros de Fray lJoni Mojiea por a, ansnlo n l nunn verdadera pe- do al acoatarse produce a la maftana alguiente evsctu^d
Radio Cadena suaritoa licul p cr el lnterds del lea, Ila normal y franca; no mo/lests dirante Ia noch, por el coltr .
La Rn"', Cai,. 'aI~. .'o-, ida naberiiai cnlitaide i1 piodunecioni rio, favoreciendo los proceson digestivos influet eCn dosmir
todas ;:.. ,Ta.r,,-,!' H ii..- ,., nc- la aspnmbrusa varirdad de "set.s', el bn; no establece costumbre: no deprinme; no lei/ta; NO
I..:-o!n fie I..; n u,,, ,,d,, o. de vestuar-lo, la magnifico intel'pleta-
F I,, e .,c,..,.. ,,,,, i n de todps los artnifica incr OCASIONA RETORTIJONES N1 EL MAS MINIMO
F'- h.1 do c.r unat con enni-m. can d6tamaninnarita
pils ps idi e entac DoJorge I. Vailant hizn un pcqni- Doelo que B61dsk Lace!
n;;imejonresnreaciones dl fl omilagri. Logic ar un rinim is
notable toen. o prable v a tina diversidad d i ceiII-
quesi- formidable, trabajatno ria
Read Cabel cantari esta noebh por ocb aroi i distlnini satn cnn dns__
Renk ]aCMQ st itno ysl o o
Ren ool CMQ 'pro teotcmarans...! Es algo.ntan incrrible y___________ _-----v--- _-
Reni Cabil. el aplaudidma tenor rc qaniqedtatIn serfeeta. qa tnd'i
las Antillas, irl. ,ti ,- .:., que queda tan perfect. qu ler
l par el elpuOiso Loet-ian'-, d,.-af .- elogin es poco. Fue un verdadcro Roharon joyas par valor de n Fumaban marihuanar
ari CrIQ 1 ja r",ni~fanas deCQ _a asart/i de maerina Ydaminin deilinroll pesos Los vigilantes 1370 y 3528. proce-
r, IcrtonRn d e CMi. i i aien' .. alarde de maestria y domino d la dieron a la detention de Antonio
cuilo VillaCon Ra CeNil El ailaern producin en television. El sceir Juan Jose Gronlier Avcn- Rumbau Martinez. de 21 anos, veei-
lc oi s Villa Btol dac Nd.a Oe Rl artia .icardo Florit coloc a lons 'tis m daln. rvcino do 14 namero 40. re- no de Calzada de San Miguel del Pa-
C adro CMQ enea hipean tea libr- armando los mis efectistas gru- poarto Miramar. di cuenta a i a1 Po dr6n numero 370 y Juan Allende
toi y Sand A. Ifii.ue. com lo.sntor. pos do plistica. Especnialmente en licia quodarante la madr gada per Pna.sdeo e36aan.rea idne enoe
Sel teatro en el momen to en queIs sn as demconocidas penetraronen sn U eir 417 die. sprendidaO as nllo pr-
Un llbreto de Marlels Bueno Tomtd reporter y el director hablan con asaye apropsarn do jYa Po xp o u donorprnidcll nainio pt-
an "Varisaineln Misuaeala" In esposa del actor, mientra alste Ic do roIl pe oa.na garoa do macihusans.
Uni6n Radio Telcenavlap undin rer or de m pesos. gro marihuana.
maoana, viernes, a las 8 y 30 de la n Is enena pas an ditinga can
nochei, una nueva presentacldn de su la actrizr, se niogr6 una plistca de
magnifico programa "Variacloneo Mau- i moe nir catcgoria cinematca.
S i mc a n' p ro dci d apd o ar t i sa n M i l l T a m b i dn d igp a d i i nde 1 e l g i no Is
resiI. El espectinculo de man-ian tevudri- labor direcioal de Florit.
el poderoso incentivn de ofreeor. il Los inltdrprlentes, ncbezados par.'-
debit. come eaeritora para video inca primeras igun i as de a ra-
de Is Macrioa Bucno Tomd. la-ltae
ha de .arriolladto tn original libreoi de din y ]a televin in. rin dieron una
atitbiente git.an para brindarc ..i..P..-Ti O mann. estlmaible, Gina
"Amor Bruimn". de Manuel Fallsa. Cabrera, bell isimloa elega ntisiMaR
hraosta iezao que inter re tarmn brV- dandoa ango cnt atoro hinlA//-sa a ul
a Ilantes figras del ballel de Alicia p8Tel cnnletamntiale distintu a losn
Alonso.
La parte dramhtica estari A c-go que hasta ahbora le heomes visto: O E
de Mar/a ulhsa CactetI. ODlq-a Ga'- demostrando su pasmosa versiatli-
zalez. ambas det -grup "Pt lain/a". dad. Enrique Saniiesteban y Carlos
p Manolo Coego. Oscar lterndindc RBadias con la misina t/alidad a/nie-
arepara preciosos decorados oan el, matogrnfica de ]a o ciora Cabrera: Sos vonor eastarnan pro.*gidos- ccntra robo,
"set" de la obra Y Carbonell reahi- el primeco bordandoIla t d
zarin los dibujos. la comedia, y el scgundo en unato--p. dida a mend n a faascnn/ialfBanco G-
Programs de CMQ-Televisln le ade dificil transicidn, mis bie ,lots. Y cuolquier operacidn qua usled desee
6:27 p. m. Krestolandia. Velia Mar- doble transicitn, muy bien logra- realineran s/fa p atni qa resne/on ndcjniifr,
tinez, A. Palacios. Hnos. Cmnjo n v da. Eva Vfizquezcq incera y emotc-
Lec: Navarrete: 6-57 p. m. El tine va. viviendo Nu personaje. Brillante asi coma ie cobra doalos iniereasae amortiza-
.do las 7. Lot: ModesontaVbnqiti; 7:109 oaaope sqei ei
de l.on. 7, Lc: Meodeto VAz ez; 7:1D comb siempre, aunque el _gesto a 66dn, @I Banco Gelats a Iollva a cabo segdn
p. m. Crdnica Depnrtira. Gab/na Dot- io teatral antigun. Jos o de San An-g
2ado y a ess 'Losada. Loc: Modeaton
Vbzquez; 7:30 p. m. Et Album MU- ida neielpapol to/sin/irenante di sted nidine ohar soda moronypprdtdoa.
slcal Manolo FernAindez p Coco Vi- Inaobrs p propicin para lutirsne. Informes compl/tes sabre isle venitalos p mo.-
la. Lot: Cueto: 7:45 M.'Ps Canron e Clrc arex /ienente, interpretmsciones,
Mundias/o. Lot: Manoln Ortega: 8:00 que secundaron Ins demrnks a cai-diceServicio astdn a su able disposicidn.
a. m. P6toto v F/lomeno. Leopoldn ba/it/ad. ,oliei/alosfc/ Dpto. do Valores on Custodia.
Fernaddez. Anibal de Mar y Cuadra
CMQ; 8:15 p. m. Seleocioneo Filmi- En resumen: un grin programs
cas Crosley. Loc: Manolo Ortego: de TV de Inn que tondoa tonmos
6-30 p. m. to Familla. Sanabrix, Pe- qua sentirnos orgullosos, porque
nita Berrioi Li/ia La. Ram6n V- ..r..pr..ntso n gran eUsfer.. hacba BA
loz y Elena Huerta Loc: Trst: 9:00 1&superacsin dei Vddeo en nues-13s-
o. m. Video Revnsta CMQ: 9:30 P. mn.
0:30 p. m. Pantalla Sonora. Poltcula ti- .pals.
de largo metraje. Noticiarios Teleti- a) a-/i n IoO76
sadn RCA-V/ctor. Lot: Navarretie. La Eseuelita; 6:15 a 1:30 Cine Infan-
Programa de iIni6n Radio Televisln1 t1;1 6:30 a 7:06 Aven/uras CidminsoA IAR 44HABANA
11:00 a 11:15 Patrdn de prueba:lMatervo; 7:00 a 7:30 Feria en Poan-
11:15 a 11:30 0iimnasia RItmica: 11:30 talla; 7:30 a 7:45 Telenoticts;s 7:40 4 -
2 12:30 Teleclub del I 1ogar: 12:30 a 8:0: Telemundiales; 8:00 a 8:20 Tele-
12:45 Telenotlnias; 12:45 a 1:00 Tit-- peritdico; 8:20 a 8:30 Teleernidca So-
res Criolnos; 1:00 a 1:30 Colegio Mit- cial 8:30 a 9:00 Jiteves de Modas
sical: 1:30 a 2:00 Teleperlt6dlco; 2:00 Camayp: 0:06 a 10:30 Pelocula de lar-
a 6:00 Patr6n di- pinueba: 11:00 a 6:15 g:o/ c trahlie.SNoticias Nacionales


DIA0LIO DE LA'MARINA.-Jueves, 3 de Mayo de 1951


6 *26pi sagbio


ASTRAL ELECTRIC
INFANTA No. 501 TelL: U-6583
EdUlcio del Teatro "Astral" Habana.


SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL DIARIO DE LA MARINAl

VON aje ra eArk
---_ -_
Todas lot facllldades do *sit
gran hotel *I prefrldo por ta
lallnoamerlcanoi, *at6n a isue
4rdenes,
Habllaclonfl medernos a precloa
m6dlcoe, (ada una con radio,
muchaa con TILIVISIO6N,
Nuestreo majorado DOpoaamant Is-
Lollneomaanaalnen dasdir pe L
rencia especial o us reseriy(cln.
Foliate Ilusradle a amlilllwd.
2000 CUARTOS MODI.NOI
IN TIMES OUAII Y RADIO CITY
9IIua 60 CAI I S IAt4 IBITAn
HOTIL T 7AVE. 156 T.

A TAF NEW YORK
_1111mi n it


Sera designado

otro juez para

la causa No. 82

leunese hoy para ello,
la Sala de ia Audiencia
Ptas lasocth0 oe 13 mafitura de ho'."
ealt cOw'.-,.ada asetar,r evt.aoxd,.,-
ria a Sala ce Gobierno de Ila Au-
dIenera nananeba Oaj ila presiden-
c. a el titular uocior Miguel Zaldi-
at Sarne." al ,:,bct, deoonocer
set .,,dcitie tde -ei-rac-or. ptantea
d.-. p:ar o_ aru.atanocr iO tteutotl nl'oi-
ltr, Nue ditigido p,'. t I a,,ctor Is-
rael Alg;za conira el doctor Fede-
rico Justlnlani de los Santos, Juez
Etpetial que rtsirtuye el sumario de
la Cauia numei .82 de 1949 par mal-
>ersciton de la suma de $174.000,000.
tendierndo i recu.acihr, a que el re-
ferno funcionrano ce-e en tal tra-
ri'itacin dr
El sefic. Nu, e nasa su recusacion,
como el :abidO en enemistad ma-
nifiesta del c daco Juez hacia 6! y
tambten en que actiba a favor de
to interests ael acusador popular
doctor Pela)o Cuervo Navarro con
Lendencia marcadamente ortodoxa; y
el doctor Justlnioni did duenta del
incidente el pasado lunes, a la Au-
dienta en cuimplimiento de la Ley
Li eEnjouciarnoento Criminal, cesan-
do en su actuacion temporalmente;
a 1 que en d obligado, al admitir el
,ncente :-, no rechazarlo como en
contoarno 0i0.o en recusacion ante-
,.or que no piuospero.
Piocede alhora. que la Audiencia
:r, a t ,?,~ detictiny designe a uo
I ..',islrado pai la itramitaci6n del
rclalenie de recrsacsin y nombre,
.jusImenla1at iucionario que haya
Le Out,hiLhr al auotor Justiniani du-
.,ante ea tirat,,,totOcdoncomb ocurrie-
-a En teed3aac, nes contra los Jue-
Le% E;pecalen anteriores doctors
'\,tu.o He' a Diaz y Jost P. MAs
ooregorn
y ie recorcOar pues to hems di-
cro er ocaoson anitrior, que el 30
del aciol mal o o eri en la Sala de
lo-CrominaJ del Tribunal Supremo
I" stat ae las apelaciones estable-
Cidas cornira las resoluclones de la
Auaiencia que desestimaron-las re-
:u'.aciones proaucidas contra dichos
dos Jueces slendo el titular para el
:onocwt.oenio ae esta causa el citado
docror Hes0a Diaz.
Aser lo- dociores Cuervo Nava-i
rro a Alga.a. esle a nombre del re-
petldo settor Nunez, presentaron es
critos ante la Sala de Gobierno de
la Audiencia, advirtiendo: el prime-
il ro que la designaci6n de nuevo Juez
Especial debera racaer en un funclo-
Snario que este en relaci6n direct.
par su probidad al process par la
espectaci6n que produce, la situa-
cldn en que el mismo ae encuentra
y ]a calidad de las personas proce-
sadas y acusadas y los hechos que
c Investlgan; y el segundo: advir-
tiendo tambien que debe designar-
se a un instructor que no haya de-
mostrado Interdi alguno en la cau-
so, centre lons que e encuenlran, -a,"
guye- loa catorce maglstradot de
In Audiencia que e dirigleron Il
Tributinal Supremto lnteresando de
exte alto arganitsao Judiclalquo
adopted iacuerdn reapaldando a los
ftnclonsrios en au aciuaclntt xi t0
ibJeto de Isi lmputacloties)a icono-
cisdas y 1toe Io0 em preciso repelir.
(CIIKHTACION 1i ILA CRUaZ ROJA
SEN Fl, OtOIERNO PROVINCIAL
'.I prlil ., e vJrneo 4,icin hltnilvo
di o i.rVal>b 0 I\ 1s de l 'Crux Reoii,
Ia joVt y tdlaitlinuildal eapoa del go.
Itrialtnr Panchil iatilstna. rinsholna
,1lla1 Cilil de Batistl, pertelnccleh-
I a la rrIerlida Intlltucitnt rtl a'A
at tretla de tin pueslo do rrcauda.
rtin que m establocer a Ila enlraids
doel Goblerno Provincial, rooprando
sal In cislitaci/in psiblea qua in tie.
irod a oefeactnii ci feliu
Ttto h |,mhim itt.& 1. Cc1t 1id te
aIhtlla[ahrim ctbcrado otis [ri ua,',r
,nt llata l a ita t ts i this tici itn nri
tO)Mi dealsmtd-sil lat ei Cttlcll se
Illnt.. pns l0 ditomset ss 0.ud,,,
itrlu~ehl~t


*6


L Plauma Funta Eiterrookl c ajustia xac- *
tamcme a u eisilt de lectra individual ..
lsemprel No ImportS cximo Ud. cscriba ni
a qu trbsijo escriuralm i dedica: hay un
punto Fscrbrook iadisado parm satisfacer
sodas las Icnecidades dc i sescritura.
-EIja el punto preciso pars Ud. ... v en-
rainquelo en Ia Pluma Fuencte Esterbrook 6M.,,,
par fat mismo a[ Instante. I -,,


Admitendocumentos para nuevos

titulng de la Cartpra liptillr


Semillas para

siembras d a r in


LA 5I..... .....- .5. "a ULi- I en Agricultura
En cuanto ados exanienes se espera que An la -
presente quincena den comnienzo. Piden clausura Las disltribuyen e It I re.
I c--nnlpesinos de Holguin
Cono anunci6 el DIARIO oportu.- nicipal de .Gibata- concedierndo exen e
namente, ayer abri6 cl Ministeno dLt ci lte nlpucsLos municipals. di A stt it-cetso de la vtIil de ins-
Gobe,n.ca,-, t. admiiono de -,c t i- ,,e,,, ,:,. ia Lev Organic de Ic so jec.onr ealzada ; tdiversas ztnas
ME.' 11 p In ,-' ti.tulos de! a .t D-. .. aale a 1piotaito .de o .. o r .. ..., deOci .. i subse-
lena Dacti ac dcdi Chae eI to in deLemetno Portland Le S . ,.. ,rcuJtu'r a i,-r ,ndi s
ildemente I s e L ablezca e[ e e ,, ,-, al -.. de n S'ue l ril ad ]a
En cuatlo a toa o exameuesh i. de GnLee nn t .. .. ".te Cor .i--r.. ...e luc" si3nctmado l sem-
inS choferes, es p ostle L '.,..- al e. Asretp -Cna Foe . ., "- ti nt a e i
qen denLro deesta prrn- -..u.-Js- del ,dsu i,, .'. i.l.-,'h.. .:. .l... -...t .ldbrd ti lia s
de m ayo, aunque S al),: a :.: e. 1 ,-- "''":' en la Coi, El s e br as dc sen]l a
tiae nlas. de oques rde. --a ,,r, .- L,,.. e.. Ldel c t_,,ra .. El, ,w ias stemhras de malansia Y Iia-
tactn. tie ia deeuo..; OCaa-.0;'. e c -1' ". .;..-. ,0 t t,,tt ,: ni tcspecltvamente eno sa cegiont
i:t-. 'olamne.t o D.- y 1 Pidte a s detenla al asesino dndo u hijo cEl s(c,. P.o... ,, tr,. n... I,,
u e t D im! qUea de ,..,,c,,rn a las ho r,,
Piden Ia elaausura' de cas s PabIsn Alonso. veoino de Sl"a uo. cl fl n in.. -,, sal Il.,:r
Sa. itrnuno s municipal det Lajas.en breve c.-o,-r, -r, I ,c-.c; .,r,.
Comserciarites y vecinostde hI-, C C., Las V-11t, eItf u e I ,o.r, qde Una Escouela Agriola on
Miles Estrella entire Aguils a At -t i d... te GOe, I. .... ,,,,,, de Holguin. Aconmpaf6 al se-
firmananun. escritos que lci el M,-, ,, e i"aga l aI.ehdtla, -:l Pupo en su viajo aOrenie e
nisterio d e t -o er, a, l .1)1 --tic pa'a proceder a ri ctr.. t ri,, ade Agriceuitura. ingenicro
ue el mnstoro de --be.n- Lose deol asesitno de su hijo 0:. .-,, l -unal;. Ao ang.
nadar Diaz proceda a la oclausura so P6rez que trabajaba en la Colo- El subsecretario de Agriotltitra
die las casaso det dudosa moralidad, ca- nia Cardon, del central lacia. Et embaaro hoy rumbo tsla de Pi-
ale-Estrella nmirneros5 y 17. Exponen a sesino 'Sucrez Vizquez cometio el nos, con el objeto de giorar ona s-
que los establectmientos contiguos delitonen junio 14 de 1950 y todavia ta de inspececi6n a las zonas nogri-
ren mermadas sus rventas y los e- se encuentra profugot de la justicia. coast y miners de esa isla.
cinos tienen quo presenciar inmora- sin que nada se hags par detenerlo. mnidian ibs embarques sic pifias
ies especticulosa. Agregan que todos En el Ministerio de Agrcufturoa se
ellos son personas decentes, honradas impagnan resoluci6n -itformo que ha comenzado la denn-
y trabajadoras y no pueden continuar minada "zd ra de oas pifias" cnn dO-
aguantando esos bnochrnoasos espc- Pur derCit presidencial a propues' tino al mercado consu midoCr de E U
thculos en el mismo centro de La la del ministry de Gobernacion fuc A. y cou3o primers smbarqurs en
Hiabana impignaoda to reunoieon deo alcae 'gr 'ala onmenzarin de un o o-i
ide Consolacion del Sur. relacionada mento a ot o.
Po r su parte el seiocr Harold Te- on el rgime de iquidacnion, pao Terminare n la zanra 52 ingenios
nenbalum, tesorero de Tiendas Losy deposit de impuestos creados por Segins tformes -ecibidos cn Agri.
Precias Pi os, A. A.. envio escrlto at Ia Liey de 15 de julio de d 1925. cultra, hasta hora ha b terminado
Ministro del Interior ointeresando que las labores de la presented zafra .52
a tenor de to sampaha deo aderenta- Dcreoto inconstitucbonal cngenos azucareros. Lus 61titis quoe
sniento que tan buenos resultados ha .. .. ..... - -lI an reportado el cease de sus acl-
proporctonado -a desenvotiomiekto o den e l tui n on Icpoca irse l doa"u ctn
moral de la sociedad Cubans sy e- terror procedente de hat i Secrt -l _e duties tn ins Contralen. lil"rnds, cnn '
benosi general tielattiudoti. e to.lat Predena0a copia de ]a o-soducci6n de 492469 saeos; Or-
men medidai para la clasura de eso- stunoso r p ci "'r'quo se .iF- cnn 24,25.75: L Caoina. con
mlssnla easa, itconstitucionalidad.del decretno-p .t -111, Fwcon225.973: 31Carolina.
..... sidencila de 22 de junto de'1949 rc 14 ~ h .'4 s'cos en .asadn,.
Exencitn de impuesto tCando eliacuerdo de -la Junta hd
Amillaramsento del Ayuntamlento dr
Se recib16t es el Negociado de Aso.. CAol.af- y el aouerdo del proneo or- Preparativos parade[
tos Provinciales y Municspales -,v -.t,-, ti, de 28 de octubre de 1944.
Ministerio del Interior copia ..ct. ...,,Ioendrin que ap.i.a.rse en lo honienaje a Panchin tr
acuerdo adoptado por la CAmarao Mu. sucestvo. [


Ofrecido el Presidente Prio un


almuerzo al Alcalde de N. York

Asisti6 el alcalde Castellanos y altas figures del
Gobierno. Libertaron a los pesqueros cubanos
El sefeor Presidente de la Repdbli- Jose Miguel Morales Gdmez. el avu-
ca. doctor Carlos Prio Socarris, in- dznte del Alcalde habanero. doctor
vit6 ayer a almorzar enxsu resident. Luis Machado, el primer ministry,
cia al Alcalde de la ciudad de Nue- Felix Lancis; el ministro de Estado.
va York. el senior Vincent Impelli- doctor Ernesto Dihigo; el presiden-
teri,. que es hucsped de nuestra ca- te del Senado,.doctor Manuel Anto-
pital. nio de Varona; el president de' la
A este igape. amable e informal, Cimara de Representantes. doctor
asistlo el Alcalde de La Habana, se- Lincoln Rod6n; el senator Francisco
nor Nicolas Castelcllanos, que fuera Prio SocarrAs; el coronel Rodollo
invitado gentilmente paor el jefe del Valdes, ayudante del jefe del Esta-
Eitado cubano. El seflor Castellanos do: cl jefe de Ia Casa Militar de Pa-
llcg6 a Palacio en compafia del doc-Iaco, coroner Carlos Callejas; el ma-
tor Luis Machado. embajador de Cu- yordomo-agador de Palacio doctor
ba en los Eslados Unldos de Norle T.loaqulll Gallardo Mendoza y e l se-
egiulio. Snlvolore Garamella. doctor ior Rent Fiallo.
----------- -- --- Gentileza del Licenclado Alemin
Comno publicampsi en nuestra pasa-
D)esignaron al doctor Luis di ediciun el embaindor de Cuba rn
iMexico pat-la6 sdtbltamente para la
IParedes, Admlinistrador Ciudad de oIns Paiclos tnn pronto on-
ito ttvo conochitento de Oqt Ils nu-
dle (.orreos de La Habaia ouloridade .mexicana habant apre-
S, sati o, trees barcos peaquaros con sus
+-Mltlaid9Ptr c d Comninlcaclorl, reapectivas trlpulaconeoa.
t lrtl. SSrgib si. Megias, lt LOd|0 Ayetr el propid embajndnot. ',co
ccar qua tea adl noltbrdo u mrn'II- Manuel Bras, asnri tu t ueron
trader doe Cdorrao di. L taabio t llibertados par orden verbal del prr-
doclor Luil Paredea, Ituirtta n si ldinte dei amigno pals, el licenciado
Minltliel tt El jefet de Ina l'osita agregI MItucl Alcmin
l ie en rtl ct tla ildlnlatrador, cior It tt
aodolfto Regi, Ita Interoesado s e Ie K dectitn tu prilcltada pnr I
incorpore a nu cargo litilar le It- A.toalo Brafisa al doctor Carlos Prto
pector die Coinuolcaclones por timpe- por elItelefono de larga distancia en
dirle sit eata d dc salud ela nbruma- Ia tarde de ayer.
dor irabalo quae pas ti obre cl cargo Lo pertodtstas contoriceron quc el
de admittairador. embajador cubnato e dljo at )etc
El mlinlstro, doctor Megits, aiadit6 del Estado qua "el president Ale-
qtue ha felicitado al administ-adur mitt comoatona deferencia a su buen
aallcnte. senocr HRego, por lt valilctsa amigo el doctor Carlos Prio Ihabita
cooperaci6n que le brlind Oc desde que ordenado la ilberaci6n de los pea-
sa hiao cargo del Ministerio. queros y sus tripulantes".
Designan taaimbln delegado personal Un magnate noarteamerlcana
Tamblt inform6 cl titular de Co- Fud recibido ayer par p el aeror Pre-
municaciones, doctor Meglas, qtun aIt sidente de la Rcpblica tl aeaior Con-
nombrado Delegado Personal suyo en rad Hilton, propletario de una gran
todas las depondencias de oIn ,dini- cadena de itoteles en Ins Estados
nlitracid6n de Correos -efeitia al te- Unidos, quien le d6id cientola at jefte
nor Salurnino Jlodrlguez. del Estado obre su proyecto de cons-
La resolucln quoe design tl cido t Lruir un hotel en Cuba.
Delegado da tacultades a 6ste para En esta visilta acompatiaron ai se-
dictar lodo tipo de nmedida que sc ilor Hilton durateI la vista el se-
counsidere necesaria parn la ouenra ior Joas Bosch, ex ministry de Ha-
imarchta de los servlcion postiales. cienda, John Houser y Jorge de Cu-
Amenrica, at quo no se puede negar, a.
aitara meatna qua nunca, ous gran-
dea dotes de fino diplomitilco. Us obseqaai pars. cl aool6gic
Tambien asistieron at almuerzo el iEl coronet Manuel Quevedo. pre-
se-for Bcrnard Relin, gran amigo del sidente de la Asrovlas "Q", qua ayer
jefe del Eatado cubano, Silvio Gar- rue vista de Palacio inform a los
periodistas queen Ia tarde del mar-
Les Ileg par la via asirea el celehre
Afectan el dep6sito de deportta norteamericano Grattan
Rice .y Roseh Allan, famoso explora-
una entidad de seguros dor y cazador. Ambos trajeron
-agre 6 Manolo Quevedo- dos
E auando cotnsultas lormuladas ejemplares de zorrlllos moteados. ca-
par el director general de Contabili- zados par Allan, en las aelvas africa.
dad de Hacienda y el secretaria do nas.
la Audlencia de Santiago de Cuba, Los zorrillos fueron obsequiados
el director de Seguros, doctor Nel- al coronet Quevedb y Aste los don6
sQon Pelaez, ha Informado quea el de- al Parque Zool6gico de La Habana.
posito de garantla de Ia entidad de- par mediacidn de don Luis Casero.
nominada Independent Surety Co. as- ministry de Obras Publicas.
tA totalmente afectado par Incauta- Palabrs de Saltrc RAlva
clonea decretadas por distintas auto 'ab
ridadea judlciales, par to que es pro- Sobre' political rural adecuada ha-
cedente cancelar ia resolucidn que la blaron ayer brevemente loa perio-
autoriz6 para operar en el ramo do distas en Palacio con el ministry de
fianzaa. A otro conaultante ha infer- Agricultura.
mad o el director de la Cuban Ame- Sobre eso important asunto ma-
rican Insurance Co., esta debidamen- nifest6 el doctor Eduardo Suairez Ri-
te autorizada para operar en el tramo vas, qua se estaba realizando par el
de fianzas par haber dado cumpli- Ministerio a su cargo un studio com-
miento a todos los requisites exigi- parativo de las moliendas de loa cen-
dl por tlas leyes. trales en otras zafras azucareras, en
Carmble de nombre que ase pone de relieve que existed
Par resoluciotin del ministro de Co- un porcentaje pequefio de ingenious
mercio, ha sido aprobado cl cambio qua hlegan a moaer hasta el cincuenta
de nombre de la Unity Fire Insu- por ciento de la caa producida en
rance Corporation, compa1iia de se- epl pis".
guros de incendio uen to suce-
siv sedeomtnnar he Unty Firett


and General Insurance Co. segiun ha
intormado la Direccidn de Seguros.
Contadore i PfibllcM
Una comisi6n de l Colegio de Con-
tadores Pfiblicos de Cuba, presidida
por el senior Orlando Rego Barrego
y Ratfael Quiaones Reyes, visit al
ministry de Comercio, doctor Zaydln
para ofrecerle la coperaci6n del Co-
cgio a los planes que se propane
desarrollar en el Ministerio. El doc-
tar Zaydin agradecid Ia atenci6n y
expreso que la tendria en cuenta si
fuese necesario.
Maream lIterncisailea
Acompafiados del doctor Julio Cas-
tellanos, hicieron esta mariana una
visit de cortesiaal &ministro, el vi-
cepresidente del Bur Internacional
de Marcas y Patentes, M. Charleas
Magniso; y el director de Ila Propie.
dad Industrial de Holanda, M. D'
Haen, quienea sce ncuentran en La
Habana en viaje de estudlosi relacio-
nados con los problems de lax mar-
can internaclioniales. Los comlsionados
-ae-proponen-tener-pr6ximn mente-una-
entrevista con el ministro.

AGENT EM'MACADOR Y
DE SEGUROS EN LOS
ESTADOS UNIDOS
Representaclene.
Comlsioea en general.
Servieie riplde y tlsfaicoria.
P. CASADO,
I Broadway. New York. -


Maiana es la Cues-

taci6n Pilblica para

I& CRUZ ROJA NA-

CIONAL


Ayudemo. en este

dia con entusicmmo

a esta humanitaria

-instituci6n.la epoca
N~phmu S. Nicola.
Galtono.


Rut&OA a Taniu ied
PULSOS DORADOS. CON PERLAS Y SIMIlIS DESDt 1$ 00
VANITIES MODELOS "UNICOS-. DE INCOMPARABLE lfLttZA
EN ESCALA COMPLETE DE PRECIOS '

CnIxup 13 @ia de 9ttaA

CONSAGRADO A EXALTAS EL AMONG PURISIMO DE QUIEN MAS NO$
QUIERE ILA CASA QUINTANA E5 EL LUGAR PON EXCELENCIA PAtlt
ESCOGER UN VERDADEIO REGALO. JOYAS. RELOJES, OIlETOS Di
ARTE, ARTICUIOS PERSONALESra ei gran homenaje que sle propane to al primero de istoa por su aotua-
trihutar el dia' 13 dei acttoal, en hot -clin constructiva y de beneficinal]A


Datista, el (la treCe rs 'sdo'l itroaana n el '.t I -lertividad qu, ha desarrolUado don-
_____ cional. al gobernador de -[ ,.-.. ir el Gobierno Provincial dc La H's-
I.a Asociacion Nacional de Hijns Panchin Baltisa v al teo1"rc.tr gene-. bans al igua! quo hPctra durante su
Descendientes de Libertadnore. -s. ral de la Republica sefnor Pitarco anuactin al firopnie de la Alcaldis de
to inlensificando Ins preparativeis pa-[VRittlnbosi en serial deo rctttnntrslUn- IArtanao "
SMa#ifica Oportmidad-


pamra adquirirZapatos de Sport limericanos


IL


I-M


r-a
=C
IXimmiL


a


95.


^k E/^ I" colnret roio, "e r.
S de, nco en mul-
?;ibL c 0 en:L Loen t,-

color Taman9os 4 5E(CONOMI('E DINERO E.N


ia epoca

T D LONept n o-SCan NAoh.li .o -


TIE.NDA DE LOS QIE TOMPRAN AL CONTADO


PAgina 3


11


P/nna 4


D I A R I O I) E LA Mi A H I INA
I UNDA O A O N IS11
Aparluado ae Corrmo JulD oIICILIo social: Paseo do UarUt N. 81.
Diteclor del0a 195 :*19 ilon .ricotu RIVas o V Muhli
I dud Ulsto It 1ill snasi marzo 91 11344 Dr 3Jaoa L Riyoer s AAlooso
ditiqaso Isp 2LAR10 DE. L.A MARINA Sociedid Annilms. consuluida
an Ia cludma do Li Habana el 28 de enare do 151
PRESiDJfNT'IA L. LiMPHESA'-
gllvls Hermsnd de iRivers
VICEPRES UENTL. OF LA E'MPRESA:
Dr Jorg iBarrens 1 Pllar
DIRLCITOR
J]MI Igniela RIveer N erlundsB.
ADMINiSTRADOR:
0 Ar tvears yee y rhrnM des

Delne te I* Preo & Aelgids a Is
S 4a Clba. Faquies Preltal.

PREC10S DE SUSCRIPCION
xtrLraue Bx-trsaB)er
Terrtirlta "A" ""
Liulual enven O esiflasvels
Moe ......+ .... .... S '1,t.
Trir ,t.. .. 4.38 1 5.75 ,012..
Senmestr .......... ............... 0 10.40 '
A.o .... ............. ... 15. 6, 23.00
Afio domririlel ........... 1
TE L E F O.N 0 S .
Dltectt6n R daccil6n. Administracils. CIrculaetn6, Centrae Prvld
Anuncioa. Talleree. Suseripci6a T QueJa. I M5601.
TELEFONOS DIRECTOR
Direcr .. A-87 d dor A4.Adm i ....... M-17M3
Jefe er Informac6na A.A4- ..SLonadmlnlstadr ........ w.24
CTrin HiabaDirs ... A-757 A5nunle .... M 27


Editorial


El discurso presidential del primer

de mayo

EL desfile obrero de elc fihltimo Dia del Trabajo ha sido notable por
"a'noi conceptos. Primera y principalmente por una ostensible acen-
tuacinn de la cubaindad obrers lanto en )a radical supresi6n del simbolo
nimarxista como pat la epiea exaltaci6n de Ia ensefia national cabana
% las reiteradas pruebas proletarias de adhesion a ella. Fui una onsiagra-
cn del obrerimo cubno sin negarle nexos de confraternidad interna-
cnonal. pero fui singular y muy reileradamente un potent repudio de ]a
prelensa castraci6n del patriotism propugnada por los comunintas. Y co-
mo corolario de afirmaci6n democratic floreci6 con notable incremento
I la unidad obrera y una 'concurrencia copiosa, entusiasta y disciplinada,
a plena conciencia de su responsabilidad hist6rica como respaldo a un
gobierno anticomunista y como factor esencial del binomio econ6morico
de nuestra patria.

En tlta oportunidad mis que en otra alguna el discurso del Presi-
dente de la Repiblica era aguardado con gran cxpectaci6n. Habia de ser
la primer manifestaci6n presidential despuis de aprobada la Icy de impues-
lbs con el prometido designio dle realizar una reform agraria. Las series
nbjecionei a esa ley interpuestss por nuesilros clementos econ6micos y em-
nresarios ubicaban la referida exrpoectaci6n much mis alli dle la era


Prisma


I Por Artureo AltonsO RoeO11

Los restocs de Gertrudis
G6mez de Avellaneda
a Cuba

pROMiETI hablar de la dIevolu-
Cloit a ieora cihbana de los res-
trit de au iella extraordminaria int-
jec que Sue, en el ncmpo de tas
ietras huspano-
im e icia nao d Get-
Srudis Gomez de
a .e aa; iano> imrlcfraa. Ger-ru
Avell1neda. No
ce o que haya
oalificat vo rMes
certero, nanseco-

espI.o ru na potroa V o to
n6mip o y a In

vez o so sugeri-
dor quae erse quea
hubo de aplicar-
le, en ini 0ensay0
de honda inu mra
caitica, ese alro extraordinarioina-
lento poditco de nuestra hora que
oes Dulce Maria Loynaz de Alvarez-
.e CaLrar Cicoo se refiero a Gerlru.
or Gonar ezor eA ellanreoa dyi r r
ai.all:ao en l,o que ers ,ira pae.
tisa iremendsa.
Claaa anque tur tabidnn alga osid
que uina poetisa. aisnudldala, is exn-
limo eamagueyana. Tenra uno de esoN
lalentos tle escapan a Ia simple
circanscrpcridn done una preferencra."
de una especalidad. dale nrunambo
esletio. Furitl una poderosa men ste
que dscurrip6 por todos los ncamino
de ta creaci611 y en todos aicanz6
el cogrosuigoasn fectundo. El verso
y la prsa le sirvieron alternativa
o paralelamente pars incorporar
sin tonobre egregio at de las pocas
mujeres queeen engucastellnaii
hanr oarado rs pervcvir a ls efimera
r'igencia idt nus triunfos, mis sacia-
Sec. mundano y frivolous qua Mite-
rarios, mims bendvolos e indulgences
que rigurosps 3' eonsagradores.
Que ea un12a figura de tar csis
sobresalientes en la historic de Ia
culture y de baIsenoibilidad espa-
fiolas, nadne osari negarlo: y que
es, geogrifica y temperslmente cu-
bana. -por nacimiento y por tro-
picahidad- no In puede discuntir mnos
que Sa estadecha rubalternidad de
clertos criterion xen6fobos, que s6-
to conncilian olaidea de cubanismo
con is posture cormbativa contra el
rteirunen metropolitan ade i acoio-
ila.


curiosidad p6blic y .l inters paivo. At lniputrh' el pecado de espa-
crirhsmo a Tal G6mez ale Avella-
En su elocuente discurso el dQctlor Carlo, Prio hizo el merecido a logio neda se esti otvidando qre s ige-
de oquello" demostraci6n obr ra tr--sida de patrioiismo y demacrria noo podl6co --cue es In pecranen-
formidablt valliadr par* la conspiraci6n traidora de los rojos. Celebrobal o sit indiperencla en mala d t tde
el Primer NMagistrado Is [ larividencia proletarian q ue se mantiecne rreuel- ci do politico. que es n o transilo-
de an ga o ao 1e b r co i a L Y que no deja de ser cubarai
lamented en respaldo d un ob.irno lucdo le .haer crado intitu- ,, hectol r de que sk prodicairSn
cioinrs meurdultaret par cl fomeniot del orden ptblico, el imperio de Ia rliterla ,i; ponga toda siu tnitns
I InIdheN;16 a A InCAuISHseparaitists
l,.y y Is establidad finof i er ar cos rtt Una de las reformas urns rnlii- N't.inl Mati I-eiri dai y p intos
ilri rn'nuiestra pioblemitica: Is teforma nuraria. Y brind6 ipso frio a liw t pirtitis desdrblados ern gic-
Il lar- nobrn loIt hinfi cioti l dr una violtiail nii de inti pursilot col t nl l w' v l i n 1i rernl- ,,.. T v uh hclenroinin
suvovi i ) a mredida ell Ijle onside-
rient r 1inc 1 tlion, tioe pesir s pra conrprar tiery ar onun idotar a .A irmosrier meJdor rs ideater lna-
las tli arlrArts ag tirol,t [IItirI 1 'sPo rn arll no qUriiere teeir
lire his p'allstiasoy portoa tie ui
Ilasxs stll l nuri rif io o n tI in iri lit o consuiadio ric, rl !)1,\1 (li) tr'- in o, que nisadoptaron Cr,-a misl a
posttlrs ptlilira on rl'eyeran1, do
ttrle ys isarlo rim rlalneaio, alUltlut nlrrirltunsemente a des chohit tie 1 %! r arirn a pit, qu re s Ie elos larbis aler-
Iris prrtlpiuesinso i. e ian li)uaidarii (onn sulwrivit y de ii ur eirKg In r lel r rionRI l nlsoi t dale lunqurr tpor
d erente ican tlnir. l st1 a l tetiH ab.-
l tistilatioV dol prnpin presiosiete lr rin In ilie prervlsalashi cl inn til CI A e l senitras eli t riuntoCi e it i'ausa
Atilmernlar I *,,lrirs,lin ino dminitrarla idlpAne mnie e r mo air illn or l icitradorsat y d Idetalent p arerlrtis-
toI ri. Se I did rids, ee.rire to i ruinu-
hln as part si la po alli ilts Ir o n evsir r uiirnii, li ira, aI tniilads. i ra n it r tinlR 1ii
alitudies y trdas las s inr viii teii s
I tlrr a )rteIll I .I resiodenle drjar selI I'll C1,4111iti An 1 a Ia reforthi agif rta o Jrryrorrlrca, -0 Iltiiertc'o s ln ih
)A Ayj1 A A Jos ] j )rr(,Ati Sj4 del mi'nlk) (jerton irittdnI V d rescale do K4"- desloc l cl S(osts deV till/ y
| ia ll a j yrrin Ili s *, eumllta aiis |ir 1l0oi Ca Ilatliia n nleri lti /in rel ue I s i n| tai l ie0 r nr i la ei lrelnc i .rilu-
ttair s i. .ss at intlarss goi Ii. iattiansts, oisnlstaiii ga. i li Colonri sta, rIee r ie t treith IV ite oAl-
ris iti) olounr ei alsrt iis letiO ptur de isllsi lar lor ridas inlerprelaclonrt ca. I eni r llrlrlenle sitle .' er s i ile
Inantnl.ll, nla iy cnun l 5 lcr, s i'
p if lrte lile iitb(ar a loilimnl propir riol r os iiiiiO ninal*in o irerio eiiriil- ,lel n% I. surl (into
,r) i n sr lido 1'1 i ret hilai.irario lie un ditsci 1s o nto oq ll., lPero S liu" r Ic inlilii'a ac r -
(dten rr pal ir s'lleighs snrttlosngsiyilsd, Sa is. sifini iiii i r adulr totei scc inri- ,ie ii pins rtiririv esoira rslt qisii re
(ai'rIlo |1)r firelifis cormspt'enlible,dall )as (UiUnItIull[a lic ) purdr ad ,riiIilrtadeltnitsai ,-it v,%icuts. io
hir r lte irltynisrio eairwi hii or one i im ltiitlas a ju ii) iiie t .ro en to e tle rine lad1" dr itii rilna" e lr i i .iii ii
| itl eritalels,, tr I rltriy ly uti le. opar eviCto rl u oe el shai i SIeit al Y r a i der placidte i iri n dne eni del eIt r-
A cloal e h {1.IIIOIsa de ts t t luic'o, pm ie lredlu y ha'la aRdon Kolirque
Ior i VaoIecd Vel le a cotiti adll.n iii Cien
g i it s d. I i irises if.ut ui i h h rhi.d .hi-i, wd 1i d resl ire, i', s a In t liut in s
Y oNit I ld Iielflnil tir n ai n icil elh tn iara in a i a i rr4 itlnurits lurni n- rirI *' rra, r Ip giot. a i yns d tebaogos
dos ei siitiell fli h fr slal lde l irn c i)oadi o hag a all r y jislo e tlelite ildn el qua coaluin6 a Ci t ba c rorl
dn o lto. I seiir I s no r Ysridreni y tldod i al nosrr (lis e rdo deiil s rrecaudnia l nuJ t 'n tutr d171ri eoterr ca d ei-
nori dllirily P sin |critd id dil ali reitm ti rturi(te i t1es 1entnn ill ones nsitea is ] in," de i.os.conteci Cleu btos
de P so, III l pontrclby tle.i atli Pa rio tocuantn el .i+tdo Ic Xie, Y quo hlsfrirns n u lter iteroi n ai sr nill -
tso dontribilyrlte YOilii tiaiproduioteuo1, st )rnIti i omn s los entgiras Se roror itiridin y ii ,Oeial de
o Cm~na 11 r~j(IIA trdaote paiipoirn ylitvcas de aqudo
do [a Jfiliti a no ile.leasolqcrla tIiilcsidnlot me llon ri ilrcsuput esn dylignilad cuddaidro de inri iicina
i~r Iodol ioinieptos soboresrItI elite
no den piara un an rtadrn de clnc millnr n c n iti ltrl LA trAgeila Vi Is lVias oNI en ais asites ld orna-
tan sfisticoda ina I& ,dc lprecartin i grinria. S tistalmente uon puetl'o Piatl'd
spilcerleie eCs5 n r5 onGn siIre iisandi Ins oim ipuerios tuicnl se or lethoe [,Ii rel.jadex( ca ite e It so Aellanedai
R *e ii ,ato irl t s el | rIoInaal y expre-
itsrs hein t irA th ClontrluyIrnl p a sear aludidor aon idninoAo r yisa o ,,I cutptfindd enic,6n iirica, s u
elgit qiluo Il irrc risa l rieeliltido conlo n vici lma lde 'icus tiodAitlo iacles antier o d r i'epntsir rfienitv.r/iente
m. l a t 1 iirruttir y s to sotlcI' de
qie tasicontrifui rit pindar.\ a cotregir. ro t o it]rrf oin a A st to eomrieden,
qne~econrlbyenr audsl acorIgrski% pahnares Ail to entenidieron,

Y conI~ estiortale e prc a.l i tla o p rla t i y ri trnsin dida. las diversas inilntirionaeI
yd con Iseflhulan files aul~na aulpaldri61ua alyusf, rm tir,% propile- c tllurales de Cairiagdey y dae qod
ltari qUtite-sitsiterras nin dI serin extrotiqids ishaa cblc de amises I)rrinic Is R tRepublics que hsce ya nmuchns
d o sl yo, du 4 lo % q esalau pay ni sle est ar dnan dane d o y cre la-
ii Qite, r terms elii nmrasy pgaas a] r onA ol aticrns iiornando )a epsICatra l6n de susn re-
voilnt ariaitlnie Iris vendalr i ) tle c itrtlla y rn ol r enicano, e creari lo i t ino n i 'll lic lo dei dloint i ptdo ell.
015 e l'Taasoti AAntonio Morlurez Bello y
lieiA rse rcn n lcroil p riat a rlticetr c ie ltninodo tl roi gebiitcilon n i arhf Z dei Club
regolern las lie tt Ir ln s nigiulinr i lnhh ar 11 (infde rII r e lAS irr lr li or n nulcho dfit i.r esr C die l lit obana, estir 'e-
titlie It C As IIAIIieiit--e-res-t riri- t ri-acllom a ina ntile de pos bit litar ese rc' -
ll i chtad Icy l nl in in a ii os a g e .o delspusu de lgtlllis atol'lU-
tan c inViellitnie r Is renterril rra 'ii ii rnri l sal co nor ]iso a i arr nne d l ite c nte r sdsi di lg encian iree hcas eii Europa.
-I-----------------"---------------lqu ri ace alap p vi7enl e enconta bad
coenl ltrior edereasdas coinlra ir ierlar dpuldo riltradorres do I l ichn eli o pdroaIle pir a roe enriocubano,
oi caipoiahmale atillsinigi cirboanc
de clsrses, p uIng d rientia ,riti o l el On rioa lntallblies con Is Inolitica le e spa rol. don J an ioaqulna Otero.
nuevoshrm eA-Cbo a tol O eA, iba Igram . a despecho de cir-.
ueos p norau adoiostatuis p Ie ordtidcra iliegri6n naconal ea- cuistancas un tanlto a odversas,
carnodpa por el president Catlos Prio Socarris. -pporque s16n gravitaba sobre lats
relaciones dlplomiuicas de aquel
1:lI Jele del '[nslado que en IA solemnifdad de este Prilnero de Moy0 pY pats y el nuearo,a to prohibici6n
de Its ONU enl cuanto a is norma-
retrnindodse. a In grate cuestifin del rantraband o duanero procloor dva- hizc6n del Intercambio de embaja-
Iieniemenle que no dejari poner mmictnlas sobre so lgobierno, iene pleno dores--,C ue el gobierno de Madrid
outorizrae el trastido de los restos
derecho y gtida sensibihdad para acedatar coopercionescomo Is que el de nuestra comptrirotra desde el
este editorial le brinda el DIARIO il anticipIr la oersi6n amistosa y con- Cementeri ade Sevilla. en que ain
ciliadr ador i e Ie rse cno que aud 6 a lao copnislmnin emprnso rioo. Pora se hallan a nuestra Isla. sumiendo
rota co orsad nqUactiends AeAimirrar ItAs y lb d Pa Espoflsaia aIItotalidad de los"gastos y
Cain come, parolo In que tnendt a chmilr li o lucha de clases pyerti- recabando. openas. que se solern-
elDAIOD A lnzars el enivio 6osra6
mular Is armonis y colaboraimon de orios loI cubanoI S6 DIARIO Da LA 1tobraedincin. a t ai panver
MARINA siempre eti expedto. No es recesa aocastigar a 1o0 capitalisias nienria de designer un Comitancu-
para premitar los precaislai.-Fibstmos por li tolucilna pocificp y legalobatracl aaeefuese arecogerlOs y que
de los confliccis creados a ]a propiedad en un almtsferprtopicia con- naval de uni o de otro pais onue
siderar como deliciin mel hecho di' poaes? algo, r"a tierr a dinero. Pero eal defini00va se a iordase. dsa
de aqrti4isr .,11i qlm eauirnan dn odo Io que ha padecido en Cubo ;a Esas gestiones. tan felizmente aes-
dg denvueltas, se inlctoran durante In
propiedad y de In que A la grandeza de Cuba porti el capital, una y administraci6n'del doctor Grau. Y
oron tienen que ser persegitudos omo mallierhores, hay'un abismo. Si se .s4te. Inclusive, dict6 un decreto
otorgando una cantidad st no re-
quiere dAr tierras. ailraund detnn pkin serio, no de re'galo, santo y bueno, cuerdo mal. de veinte mil pesos,
siempre qne se connlenc mI)or ctmilir con local las disposiciones bales, para finnanmiar los gastos de ia comi-
tivas social cubans. La tintegrorian,
ir.njuntamente con fun eionariois del
Mhiniiiterio ale Esiado. reprpsenaiado-
neo del Club de Leones, de entida-
A e S des ulturattes femeninas Y de
iniembros del comit camagiieyano
que haie tinmpo viene reclamando
aUn doctor qu a no ad hl ce Se deduce ertcamente ese honor p6stumo pars sa ex amiS
dei mudiz, n. e 1in Slr-. per ie ci dormutir le dibo cni nomprovincianni.
on f ,na l ,, ,he e l
air-ando Irn que An inhnra arr etJr:aloenrie .nTranscudrieron, sin emnbargo. lon
Mfnnara q-e Cubao nlree iequ tesla rnnur y huele a 1IPS. 1utimars meses del nbierno de Grasu,
man panoramnus conlusu. NIPSO asi que auese possible obtener la


DIARIO DE LA MARINA,.-Jueve, 3 de Mayo de 1951


.EL D1ARIO COMENTA


Re-speto para los jubilados
pOR un descuido que sioms los primeros en lainen-
itar, parecl6 en iUna pagina aJena a este perlA6diAto,
pit's se trala .. (Il.ia;, Paoaldo, parla una propaganda
irrsnial, unu i n.n iii,.. ar. ,c,.a para la noble legion de
jubitados cubanos.
A pesar de queo3 -io-eepe.I l,., r-, I
reupresuanlan su persona. ,,rrir,., iel DI'-RIO cDE LA
MARINA, qu.e siemnpre ha sentiduo por os jubilados
el respeto y el carioo que mereceoicorpo ciudadanos
ejemplares que son, q.uiere dejar constantisa una vez
mans de qUe ha rOier, a,ot, y defender, siempre i1 causa
dle los jubilados. -.'-|iI ellos no aon culpables de los
desaguisados que cometieran otros cdn los fondoo de
nlos retires, y porque un jubtlado no es mas que un
ciudadano que por largos afios ha servido a su pais
en la Administraci6n, en el Ejdrcito, en el Magisterno,
en tla magistralura, etc., y que al cabn de esos afios
se retire. -con una modest pension, que d"1 acumul6
con sus contribucioncs pera6dicas, a fin de no conver-
tirse en unai carga pubiica.
Con Ioda probabilidad el author lo que quiso fu6
critucar la factibdad con qua.se a nutaen oquia is
egresos para classes pasivas,. sin cuidar suticiente-
mente de c6mo nutrir iOs tondos. En una generali-
zaci6n desdichada llam6o zainganos a o16s jubilados y
pensionrados, sin discriminaci6n ni excepci6n alguna,
lo que ha producido uno natural descontento entire los
jubilados, que encima de verse tan maltratadlscen sus
legitimos e indiscutibles derechos, reciben una anda-
noda coma osta.
Si alguien merece respeto y iafcto en la socie-
dad es el jubilado. DetrAs de un jubilado hay una
vida enter consagrada al servicio, plena de laborjo-
sidad y de buena conduct. Se llega a jubilado pre-
cisamente porque se ha trabajado much, no porque
se ha vivid explotando a nadie. Del propio haber se


I


_Editorial
S Panorama o


-'-1i ro_ usoa

j.-...- ir.wo .nrenu..lmenl Is doili ia.. n ul, 'a a Pronag nda
nlultir un londo coman, para aaegurar I anclianinad r
Shaler mAis llevaderos los ultimos alos de l aexistenr. (La colecta para
uia. No hay en ello nada criticable, no to do o cion- --
trarlo. El jtJubilado es un ejempio, y l eti necesnitado i A eeciri nn
dc noInsualidad., yr Sl clama por qrue e. le sbone So lMi ada coleca de la Cruet Poau
quc mrnerecce y necesila, mas priucbas da de tute au pasts ca.d Dcclonind aciadsx no
paor el servicio del Esiado, dr la proflesi6ni. de la d Cuba Declmoa ntocld, s no
milici . etc., fut un paso nq ue rno le stir ra6 p ra enac solo p ar acatar un pug ir co sien.
quecerse Aprovechamonia ela oport(unidad para hire- udo ha sdo e s
lar a lor que eslmn en pooibilidad de hscereaun n h pecialoente xo-
atencitn preferente +,at problemsade trs jubliados' ptos lo prepuc-
cabanas .h \ enloa en pOscar
d, a ..a. colecta de
Acueducio para Nuevitas m ain,. Por tan
dlas portes, en ]as
U3NA vez.n e dijo: lo imrportante no es saber si c ieentradas p yali.
SNuevitas hay agua, sino'c6mo v a el agua Nuevl- das de la capital.
tas. En efecto, el agua de la poblaci6n es menester con- en Its stiuos cin-
ducirla desde muy lejos, uttllizindose 1 ferrocarril u t r i cons y en
atuas vits. Deode luego, "Nuevitas no merece Pste nl- 1 n n apartados,
video" --express en carta a nuestro Director Lna Jndlg- ha aparecido el
nada vecina. malhumorada de seguro por el viacraicis anuncio de sla
que signilica el no tener eagu. Si e iequieren mereci- Cruz'RoJa...
mientos hist6ricos ceciurnos rinosoir.:.' para que una Como a este simbolo va adherida
ciudad sea atendida, icuil los. puede ustentar masa una bella leyenda de amir y de
valiooso? ,No se asegura que en su puerto minsmo el fraterniidad, que a luerza di exis-
Almirante clav6 la cklebre cruz del regreso, de aque- tir y de actuar, se muestra en log
llos mares, y que junto a ella, aftos despuds, Velazquez inimos hauta en forma de Intui-
fund6 la primitive ciudad de Sania Maria del Puerto ci mil a menos vaga, pero stem-
del Principe, a la de Cimaguey mLs iarde trasladada? ct' eno e a po
No es hora para historians -argtirc otro vecino, ven- precerter, tenemos que eata pro-
cido por Is ausencia del liquid elemento-. En etec- paganda por t colectaidne malana,
to.el tiempo no estla para buensarazones, sino para ha side,'tambidn 0una propaganda
obras. como ha expresado el Ingeniero Carlos Hevia. paro a n idealea de la Cruz Ruja.
president de laS Comisi6n de Fomerito. a quien, en Al resumir estns en la formula
tal sentido. elevamos el clamor, no de unt s oia ocu- Atres enesios, caridads te
rrente, sino de Ia ciudad de Nuevitas, que .spera n sua. I r eneinigon, carad,
agua. par el iavor de Dinos. esti actualizando unaI lamada a los


-Hoy y
Par WalterI

Taft y B

EL alaque hecho el jueves por
el senador Taft a Ins jefes del
Esaido Mayor Combinado y espe-
cialmente al general Bradley es un
entire muchos, de

ainom m^^ ^^r saos tn
una enfermedad
pebigrasa, la cre-
ciente co nfusi6n
que existe en los
SEtatdos aUndos

Frfnri~icnn ]fiinoira Bradey rue-
acerca del papet

Spropado de loa
generates en una

repablica Elt se-
nador Taft mis-
i m r enersn buen
elemnplo de tal eonfusi6n. Se nl~ues-
tra nnlaesatn porque el niartes 17,
coando el aerocplarno dc general
MacArihur estaba legarudo a San
Flnnrrneicoi el general Bradley pro-
nirinlc eul Chicago tun dscurso en
melu presantaba el caso de .a Ad-
irnirumsnlrdi dcorrnia MacArthur.
El senator Taft podira Shaberse
unSado da dqua el general Bradley

ernuiraI notrlnin quiendo en cutaio-
tiesa dlscu~libles de still politlca. Pc-
te(o Toi era e d dct o l tle nlolcltaba.
uno el hecho r dic que el Jede del
Esal Mayor Coribhnado es rtuvie-
in al e adcerdo-enr 'ezo de icon-
Iruriom-enon I ali porlitir del Pre-
sidenle, (Ilu!exe oilU tsupelcir. EIlme,
mun Taot t o A esdi elticando craio
debioa nlierlo hecho, la interven-
c6n ptublnha dc nn alto funeiontnrio
nnrlhtl cll nuncauscinl quaenon tlene
true dteutl. De Inln que cc ietnlja ev
ti ,luen enado el general Rradley
air in r ea ela ruaInpo no, djern
n (niie el n sensdl sr Taft hubira lde-
sado qu e dije mn-se.

:.Iai en. segnr n ans prece. tura
(mlicJa poi Sura ell reahlduado asln-
he ailorlie Si me esper a. e invita t
vr ,bltgo ol g i-tern o Brailey o los
irosJefem di- NEtadni Moayo na tin-
me iti crrn isi Iit dar testc etilos aer-
can it e uu dons ma d a lie git pal lie,
Inll pueden difel h" Idli'hcanllvoqe eCn
rui turnale mu qiuenn mntoinrio ernrnel miiio
u Pdre6denrde ids t s Etados Uni-
do. lneo pudela pnieren al uado de
bru r ponentera politncos y i glerr ll
Nis cargas
El senador Taftl ebiera pregun-
tarise n los generales deben inetler-
se en debates pibtlico sobac nate-
miua cuqre provocan tantas diteren-
cias SI celias unie alos generates
rno debe n hater declauracioe put-
biacs sobre ellas, uie deben dejar
que sn higan amso upernoresei'i-
le, eLarta slgrnlo iido un prinncpoi
Ieental. Desalforturnadamente, cI
senrdor Taft ha peadido de vnita
esto cn una material tn grave ca-
ma In s- Ila relaci6ti entire Ins pode-
re ciurvles milintares. Poranqueo Au
punto de vista parece ser el de que
lo jefes del Estado Mayor Combi-
enaldo aso ua eopecie he lto tri-
buninoal de experts Independiente
y superior at Presidente y su Se-
cretario de Estado, del cual se es-
leosa r ie haga a un ado Ia pley de
poult 0a nacmonal cuando haya-y
siemopre o hInay-nuna connsideracl6n
es trnl'gnca de por p nedio.
Decinsos eolo del senadnr Taft
polquen ace rquince aneses, amersnid
at snirador Knowland para pedir
que el general Bradley fumens lIt-
rnado rente a ia cornmisl6n de rela-
cionesa exterures del Senado para
que dijera ni estaba de actmerdo o
no con el Presidentb acerca de ba
cuesti6n de Foacnoana El senador
Taft podia haber averiguado pri-
vadamente el criteria do Bradley
al respect. Nadte que conoce bien
los principits bAsicos del goblerno
hubris deseado que tin general en
servicio a tivo declarara pnblica-

contracci6n del crdito, porque ya
se sabea Inque ncurc.td, en el infor-
tunodo abur de arranque, coun Ins
dineroa dea Teasro. La iniciativa
qued6 parnlizada p ha ido, lenta-
meate, acumrlAndose ntbre ellsa
polvo de la ttdiferencia y del ol-
vido.
No creo que esa :nsinsnbilidad
official pueda prolongarse.. Cuba de-
be traer, a que reposen en tierra ca-
magileyana, los rests de una de las
escassa g&ocrisa .universalistas que
hemno podido cuaJar On el caampo
de tIxiateritura clasica castellana.
Y yo s6a iten hasta qua punto el
?rguIo n egionalista de Camogitey
habrA de reanuinar si esfuerzo he-
rolco por logratn que,ne rehabilite,
sin mis reserves ni limitaciones, el
nombre preclaro de Ia mims tinaigne
de susahijas.
Para lograrlo, ngfign' otr6 gesaor,
creo yo, mAs eficaz y comprensivn,
que Aureliao Soinchez Arango. A
it apelo. Y crer quo no henos de
sentirnoo defraudados.


Vida Pasa
ie Blonk

aciones: El insultante
rbano


ianfiana Mientras la
Lippmonn Por Willy

3radley- Impresionesy con/tat;
.caos us
mente acerca de tiuna ncuest6n tan
discutida de poltrca national. los "ctiano nuevos-mori-
* tA lg cInsrltlanns nacqon -mansg-
'- eosa o hebreos conversos-les
La conatusin del saendor Taft en estuvo prohibido venir- a Cuba.
esta materia es realmente desafoor- Ahora bien, La.Hasbana, desde sus
tunada para el pats. Como uno de comienzos y por
los dirigentes de la oposicj6n de- "". causa de la pro-
biera star en condiciono ae itdo-Icadencia do cur
mar a cuentas a la Administraci6n pobadores y de
por 'abdicar sus responsabilidades, su clima, tomo
colocindolas en los hombros de sua J character mude-
generales p almirantes. Algunos de jar-hispano evo-
utos podran complacerse en ello; I lucionado y sim-
pero log mejores de elmas preferS- pliefSado. P a r a
rian librarse de tat cargo, sabiendo hablar con ma-
que el procedimieniao esneonsia- yor exactiI nU d.
tenteS col una bnuena direcci6n del uo, segdn Jon-
gobterno con la integridad yca- quin Wessn --en
pacidad de los jSres del Estsda Mo- su "Arqultectura'Colonial Cubana",
yor Combinado. ---un eco del arte "sintticQ anda-
Pero, dn bueu a ade rmai grado, luz. temprananonmenteibre en Ians
haln lenido que asimir tales resa- formas y muy imbuido de o anra-
ponsabllldiades, que les han sid o pa- be". En relaacin con su persona-
sadas porque la administration Tru- ltdad y desenvoivimiento afficil se-
man es dlbil, carece de confianza ria dlscurrir un poco, misa o me-
en si misma, se encuentra casi pos- nos sablamente. evocrmdo lo moro,
trada conn u complejo de inferlo- el barroquismn, el herreranismo;
rndad en presencia de loo genera- pero no es ese mn objelo.
Ites. conocedora de su medlocridad,
dc um Inexperaenci p ayn a iovclnerabi- Si ell tan prrs Sloci hullihise Iias
lidad politics. Y usu icuandon tie- in1ectra ,ieja Cuba ique er tLA Ho-
noe que adoaptar derimnnes dificilec tians. toda'it esra aqui a nuestra
cusrdo Ilene caire propnner al Con- viotannisach ade a tIneaust Sue en
greso medidaos Impopularac, ha a imndrstia general p y aunbi6n en
Svuelo slo njos ha cla los Eatados sunsmejores aspecrtos: El Prdo lt
m oap re ruinton,,a',do hacios i, Calzoda des ls Reins. la de Infanta,
grades personsaen milliares. Ith' Corios 111, -ofa.s8omptirtorirna.
dl6ndpesa que haon Iandls rl li,,nei el Pnqnre ale la aluind ta el de Mar-
dlurpi y i la dpsicoctncon sit no t. el Central, ciertas plazoleta, la
durlm ' I... patrocinen con .u pres- {. c"t~.cer.f| nqe,
Itainsla 1s diocusionee ptiblicas, plaza de ta Caledral. oa en que oe
FVr,, ha alentpdo at partido de alzon los iantpguo.palncaos de los
opoelcltn a buscar tamnbi6n perao- goberndores y segundos cabos; y
naJoer nsliares para dalrle mayor ta.mblinoltas iglesias y l balracai-
brailo y presligio a I ioposlcid6n, Es- ai omnticas lortalezas. Co ex-
mes e l nipeo menoo alractvo cepc16n de estao la don tilimas man1-
dei Cao nMaspAeth mu:aens os hora festactones, todo in demis sufre re-
del caso MacArthur". yenmo ahora sutnts no de1 tlempo--repara-
el comlenzo de una caos completa- les-nsino de increlblp c-prlchosra
men ainilmerable err una repoubluics, tilesina ae tncetbico copruehas
a saber, run cisms dtdentco deIn % ale una volunnad aparentemente de.
Ciduda, conivilezo, a suboteor nuas-
lea del parlldno demdcratia y lo ge- ecpit.
nerales del pnrtidlo republican. La Hiabana ful compact co mnoEntrelineas
-Por Ernesto Fern6ndez Arrondo

Ayudemos a la Cruz Roja

SI suaS err qu lai utoimidad o el d ,e-
cindarino pidan socorro. Una noche,
I examinamns la nrueslaci6n pi- en un pavoroson incendio: el acu-
S hbica. sesalada para mahana, dirA el combatiente de Is Cruz Ro-
de ls Cruz Roja Naclonal, simple- jis para luchar en favor de a -vida
mente en cuanto al donanlte, en y la ihaciend a del semejante, o in-
ser en trance alde Oatro dia. eas un hucanr

*^*^ B reilacn cono ela mtrar r oo s i fuc r pr tenelde.
controtbuir con su
6bolo a una aoefec- I I
lIva obro de
beio eficencno de Eln la ocasnnd presence. nuestro
sayuda y socorro debar de ecootrbuhir a IA nbra de
y social, tan a]- )a Cruz Roja toma caracteres ex-
tru ista com a Is tranor dnarmios. ;,Qu nos tiene de-
le l r procnitua;Qu trIse lnaportois cnsientea ela Coorsquo toja emnra
qua realizoa, qu parado el destino? No hay que ol-
menoas que rpe- alvdar -par el contrario, resul-
tra el noble ges- t& Indispensable traerlo constante-
to de su aporte mente a las mente-- quaeas qperra


generals, tarinto par setimiento de legitima defensa quea maoraieen
Le ear id ad ciist oana l Co arnpo rde- ons EsIados Unldns de Ar6r lca y

er civic la I ONU frcnte la tinvasidSn comu-
Nada hay mas be dc s e1 u0, nisla de Corea. es "nuestra gue-
Se place moroa e doa or- r, anuestra,un pnsitivamen-

litacontenplar elaao de n la per- le de lo ciiann o a psomoaoies pa-
stIno culya man saOi ra euatos a diarto q/rendan sus
nmputils as de su co n on en I u ve d s eln holocpausto dc f S clviiza-
d ea pan' Jiruo en desgacenl, pera" claon crostiana haya nacdo la una
darn os cuenta queo nmos pura d granja de o Carolina a en un a ha-
oduaslIas dichas acaba de lluminar- cienda en Daikota. La funci6n, poa
le el espiritu yQue triste lo exs- cinsiguiente. de lo a Cruze Rota, en
tencla delcPa i" aro cr que no sabe un estado dce gerra Com el que
do esta intima ventura! iQu6 ea- abravesamos, oblig a no so oa qua
licudad lta del pobre, que,' dn con ellanoi hallemos prepanados
sidndlolo. t advia tienae de asu pan, pa ra caontangcncias intriernas qu
de suo aceitbe, de su lehe,in desu pudieran preaentarse, sino tambiOn
agua para quien seole acerquel p ra aquellas que pora is accidn de
as armas en Coarea -a en el lugar
La Sociedad Nacronoal Cubauna d done ns Volshevcques sane dispon-
Ia .Cuz Roja e feltua mafian a a a gi a elfectuar a proaxitma agre-
rolecta anual. Deb e urgira lria a i6n- lens afecte p bas incorporen
Mndad en el niudadan de quitl 0e s rviendo de ese mad at principal
anticpa a Isa mdon blanca quoese objeuivo para que fud creada tI
extiende en r sacitud, ale qc a un en- anCruz Saon hacer humana la gue-
trega au moneda con mis ldo argueza, era.
II I V
La Cruz RSaja National desen- El Couit, ade Dimas de Is Cruz
vuelve actividaides-de diverse .in. Roja National, que preside la dis-
dole en hi capital y en slgunos Su- tinguida sefiore del doctor Oscar
gares deIla Isla. Organizada con- Gans, actual ministro de Juslicia,
former a a sus Internacionales esti- ha organizado o rcolecta pdiblica
tutos, dispuesta a cumplir los ae- que en el dia de mafiana, Como
bereo exterlores que se ha ompues- hemos dicho. se desenvolverd en
to. desenvuelve entree osotros una todo el territorio de o tnaci6n, La
labor de benefieeneia y'aststencta mujer cubana, no s61o dirige Is su-
social admirable, reciblesado en suns plica en nombre de AqudI que
centros m6dicns y hospitalarioa liumina y premia tbaa empress
ateic16n gratuita et pueblo, sin de amor y de rartald, sino que so-
I dtaintino ala nnaenin galnero. Eme le a plazas, osposcs, casas y comer-
cuadro no eo menester descriBirlo, eirs a reoosger del viandante la dA-
pues Coma el cdlebre lunar se ala- diva, ci portea to" isulce empress,
iba par si miss;n se encuentra Is a ]ai rual viene prestindole el co-
Iaena a la sista de todos. QuO ronel Henriqlezo tad aul entusias-
necesidad dealalmar Ia atenci6n nan.
ante Ia evidencia de benefitaio que
I tad os no, alcanzan? Sin embargo, Una rivalidad caballeresca. una
ast es el hombre... Par otra par- oable pugna sdio deben saurg.ir ma-
teI lal Cruz Rais tendri alert SuN fians ante in colecta: Slal Ia ma-
compafiias de alistalos p team yor contribucn6n en cada uno, ni
medicou, con *l din doe acudir -I deli exit de la Cruz Roja,


para el bien
la Cruz Roja)

.Iltlitenltrltot crtatlnibr, qia ua
itcen esItar de moda
La prspsasndi oV n bus- de
mover lois coraans pars ql 14
coirecta de man"ans s ceovlor en
una demostraci6n ma de qua los
cubanos podemon dormnic a av*
en material de preocupaclb tea-
ternma por nuestros smeian!es. e-"
ro que basta Un tlar1mmleso- 1 -
ponsable pars ijue dea epetmte a
sla mayor y mms abundant prUteb
de sensibilidad colecttiV.


1


La que la Cruz Roja propone, no
es tanto )a propia vlgoriz c6n do
sua londo--que blen nutridon ham
de star pues son mUcbht losl iW-
vicios y auxilios que pra*ta-coMo
la vigorizacl6an en nuestro medio
de lo sentinmletos altruistas. Pen-
sar en lon otros,.en lot qua prno
den necesitar perentoriamente do
algo que noiotros tenenots, cream un
vinculo moral que oblige al cristla-
no. Cuando una lnstituci6n cooma
Ia Cruz Roja, que nacJ6 para ser-
vir, para extender en media de la
guerra, o de una catistroce, o de
una gran desdicha cualqulira quo
abata a los humans el puente ds
la caridad, reclama la sayuda de Is
ciudadania, esta debe sentlrse agra-
decida. Todoa elt que entregU ins-
fiana su contrlbuci6n, grande o pe-
qefia, eosti partLcipando nadA nme-
nos que en una de lIo mas bellas
organizaclones humenltaras que el
coraz6on del hombre ha logrado
mantener sobre la tierra. La Crux
Roja. que nacl6 para enfrintarse al
horror de la guerra, quo rupo ad-
tuarse desde el primer lastante
mis alal, del odio y de las bande-
rias, contiene Una lecci6on que va-
le In mismo pare Una batalla san-
grienta entire soldados, camo par.
esa otra batalla secret que en In
intimo del corazdon human libran
las ideas del meal con las del bien.
Puesto que cada hombre es una cam-
po de batalla. y la vida humans
tiene tanto de gUerra, nnonos can-
sarenmos de' apreciar el Inmenao
servicio spiritual kue se nos pres-
ta al recordirsenos que existe una
Cruz Roja, que junto a nosotros
hay tambian un recinto en done
praclicar osa tregula en honor do
Dins que es la caridad. Y Justa-
mente el caraicter no religioso da
la Cruz Roja ayuda a que las divi.-
nas enefianzas tengan un radio de
accin maia amplio que el allcanza-
do hoy desde los centros rellgio-
ros No todos comprenden ol valor
de la reigi6n, desdichadamente:
pern si camprenden todos que hay
un deber de humanidad, una obli-
gac16n de no cerrar los ojos ante el
dolor ajeno. No fun debido a un
capricho que, en cuanto sobrevino
la frivalidad de ncgar a Dios, apa.
reci6 el "humanitarismo".-ese va-
no intentio de hacer sin Cristo lo
'que Crslato predicaba. Y eas porqus
el hombre puede Imaginarse que se
libra de Dios, que se limpia de dl
coma si fueaeunia costra, pero al
vacfo terrible que le queda, ha de
lbenarloa, y lo llena, con alguna otra
formal de amor. Par eso una or-
ganizaci6n coma 1]a Cruz Roai,
donde los cristianos practican lt ca-
ridad a a luz de sus convicciones,
acoge tambien a cuantos pitensan
en la caridad par Ia caridad mnl-
ma..

MaRans viernec, Ia Cruz Roja
Cubana nos invite dar pra nlot
quc ella protege. Pademro. ma.flia-
na.. participar en esta a bells el-
tura sobre l e orz6n hurn=nB qua
eas I existencia de una tregia do
amor en medio del combat.

tro que a-ha parecido tener vision
de urbanismo y. supo ademias tImn-
ponerla, haciindose asesorar pOe
Foreetier, principalmente-, lo qua
en poco tiempo realize. Sol61o Dine
debe saber lo que hubiera aconte-
cido de haber continuado las coma
como ya en su dpoca tomraban for.
ma. A sus sucesores no parece ha-
bdrseles ocurrido, por regla gene-
ral. sin lievar a cabo, nios moe-
nos completamente, necesidades co-
rrlenter de orden prietico, a pesar
de rconocerse admirable s proyc-
tos de notable envergadura en lo
queaato necesario conbindod cnn
li atractivo se refiere. Afio hace
que la utilidad no se casa aqui con
la belleza.
NInca se Ie agradecera tampoco
a Miguel Marano Goamez la obra
que realize en el hoy Ayuntamnien-
to. De paada me pregunto si al-
gun diu se le ocurrnrA a algunn de
tMnustros abcaIdes edlhcar el Ap un-
taoleoto necesitado urgentemoene
parn. unaiez dosalojado y restiu-
rado el palacio de los Capitanes
Generales,a y amueblado cominoi
esuvan. diganosa. bace un siglo. mao
o minos, -no olsidadas ni'susa c-
ballerizas ni junto a ellas niestros
roches y volantas-, hacer del res-
to del edificioa el museo del buen
vivir cubano de antafio, el museo
de todo Io hispanocubano que tua o
peronalidad.
Prueba de no estar perdidos nl
el buei. g tto ni el bu se sentido
del habanero, o de much haba-
nero con quien he tropezado ena
estos alias. esom en tan eloguom qua
esponanacomentei ho. ercuchodo en
re lncomn Ia ecoditunarmon dcl
vcejo "Payret", adaptdana eon s,.
bara sencallei al lugar, .l media
doode se mantendrd
(Conitsanrl)


io fueron todas las ncuodden, cuan-
do og medils de comunicacuon es-
caseaban 'y eran costosos;' un blo-
que unido, bien planeado, al que
no faltaban arteries como las men-
cionadas, ejemplos para futuras
ampliaciones puestas en prAcrica
euando tiempo despu6s de no ame-
nazarnos mnis los pirates, creci6 Ia
poblaci6n y surgieron ecquisitos
rincones comno el del Tulipian y
barriadas como las del Cerro y el
Vedado.
Apenas se encargo la Republica
ale nuestra capital, parectin co-
piacerae en desfligurar su vieS.
unable, noble semblance. Se le
ocurrio la excelente idea del Ma-
lecdn. pero en cuanto pudo ]a des-
figuim6, hacienda de el un adefesin,
coma dije el otro dia en vez de
converter eioa en pendant dle la lo e
drn Riavoli. Permiti6 l a iolacrm le
su flimonnmrani concediendo perainrio
paorn edimlcaones no solairenie ele-
aoiclnas. --o que hubiera podid pa-
sar, siempre queano Iueren exage-
racin-, a ds eesnaoaturzadoras de
alga que ehora diriase que son s6-
in tlot extrnjeros ilos que pare-
cen apreciarlo. El lda que se ele-
v6 el Sevolla" quedd nsultada una
de los ndas hermosas avenidas del
oundo, hoy definitisvamente vattra-
lada par un esperpent utilitariou
Soto y naquatico dedicado a bano
y oficnas. A un ptals at que le so-
brao espaco, se lti esti ocuriendo
ganarlo a en elaspcan, coon a Nue-
va York. Si yo poseyere sa lacultad
de podaer stominizar en un segundo
ese edifici ode que hablo-sin ca -
sar daod a ]a vecindtad-, asunmirla
la responsabrlidad del bgesto, sin re-
mordimiernto, sablendo no seo po-
sible aqui, coo en Paris, parsa le-
ta a los tribunales a uon hotel que
se elav6 unos pocos metro, cerco
del Arco del Triune, par encuma
de los deoas de la Avenida de loi
Campos Elisea, y pobligario an rec-
tifrcar su estafa ietitica. ,Las facha-
dlas hermnanadas son i fisonomta.
el canrtier de las cudadeos.
Mientras nues tros vecinos del
Norte se esafuerzan aqui y Ian par
evocar el panado. introduciendo co-
mobc r natural. en sus interiores ins
adelantos mdeirno., mientras tra-
tan de reanrimar ilo perdido, nos-
i otro nos compdacemois en copiar
servilmente Ion manitfestaciones mas
netamente utilitarias de sU urbanis-
MO.
May cultos y dotados de bren
gusto muchos de nuestros arquitec-
ton hhbrn qua atribuir el cfno-
meno a que hago ausin6n. a ]a in-
cultura. a la ausencia del sentido
de la tradicion. de pcusto, le potrio-
tismo y ha-ta de cOamenmencisa, dei
cubano actual, ignorant Sde que
una ciudad atractivai ines placer y
provoca justificado orgullo es a un
tiempo fuente material de ingreis?
El dia que nos pau'ezcamos a nues.
tros vecinso. que perdamos color e
inte/rs, itdsn a buscar estnoa mtos
paises. Con sol y mar se da en no
pocas portes del globo done, ade.
inas de tropezacse con'oriainalidnd,
exaten faitlidiades parocItnuriann
de que carecemosa amentablemente.
Cuando el gusto decade le toca a
loa gobernantem mantener lon roan-
re ade to aSinoo onacional .hacer
vlerI Ia riqueza common. Para ans
tambidn se les asrlcanina y paga.
En los cuarenta y pica ltimon
aftos ni ae han respetado sanas re-
glas espatiolas que ellos sentaron
y mantuvieron ni hemos forJado
otras mejores. Nos hemos compto.
cido en ]a formation de creciente .
cams. nnantenidndoao mediante In
corrupeion, yNRa quo teo enormtda-
des im~uestas a nuesira capital rio
son nsuo oa consciinencra. en fin de
cuentas, .de dinerao ofrecido para sa-
tistacci6n de Isles n cuales rover-
siones-sin ama, y beneficao de los
sobornados.
Nunca Se le agradecerd bastin-
te R Carlos Miguel de C~spedes-
ea unico mriembro de goblerno nues-


Cr6niei ITmbanera Por Lua .de Po.ada


r'~.';na 5


DIARIO DELN MARINA.-Jevcs, 3 dec Mayo de 1951


Momy Agramonte
Una boda se anunrla par el dis dos del entrance meI de Junta
Bods de range elegante-c-ayia primlclu nsa place aolreer can ecla-
asivldd--en Is qae seran conlrayent I s lehitrlla Momy A|ramonte y Na-
arrtele. beliez de fines raie., a Ia qne macho ase admire en nuestro
aIlme. y el correre Jeven Manauel Rionds y del Monte.
Raels ecremonla Iendri lagr a mls selts y media de Is tarde en is linda
Iglemila del Corpus Christi. en el Reparta Country Clnb.
La searila Agramonle esa hljs de is aefiota Matllde Navarrete Y del
actser imcinto Agramonte--nlendole el nol. del hacendade Salvador
Rianda y de an rapoea Ada del Molnte.
.De an moment a eotro empezarin a clr.cular las Invitcioenes.

Bodas'de Plata
A,r col|braro i.r- Bodas de Pla- matrimonin quO disfrula de genera-
to. vemnneninn arn on venturan con- lei alectos en el seno de lIa sociedad
ugasles. el detiacado ingeniro y or-
quitecto Eugenic Ctrculluela y 0u in- habanera.
lere.anle erposa Carmen Villalon, Llegue hbast ellos un asaludo.
Coniercncia del doctor Avelino Cafial
TMoRanio a lernes, la I scli de la El doctor Caftal, especlalczado en
larde, ocupara la tribunal del Ly- temas flloa6flcos, ha titilado su con-
ceum el doctor Avelino Cainal, cult ferencla de miiana "'rlitoria y Filo.
y destliguldn gilura d, na,'atrn I er- selloa: Interprctacli6n del pensamlento
victo dplnmallri ic riunl miriltro de cubno".n
Cuba en el Ermodr. ilr.dudrli ui De- Pr t m
recho (Ciall y en ai ii .f I 'rsI ni Promote quedor muy luclda Ia
Sla Unlveraldad d- 1.. ll1ab,.., contercncla del doctor Caial.
La ri/a de la Liga contra el Cdncer


1 Para su Bebe
Para


,I% -V f
Y su familla...Verdadero
GRAO "A"

.1 K... 40~~aaa~loa
)ois deet 11(.j.G. y 46.p,..he 1.
ilelatar p tataid da to gonads
', -==- ,'

VAQUEIIA1t ALFA'Twmtoa MONSERRATE"'
iratee do 'emlnL aecrer Inoalds-
Sblh. iatlAdo I Alumlnl purI
IOme *lompro Ia mejores atniu.
[so aI m46 bJe Irlca Ollu do
pro4" min sapa lll lu mrjorre.
OUIl.L. y MON6KRRATI
Teltfenm '4141 M-IIM4
S8erviclo, Callidd y I'rclo.


Etl tardce, a lu cinco en punto,
0e celebrari eio il Dlipensurin do ha
Liga contra l Cancer, en el Vedado,
Ia rlt a tnual do tan protIll iIoa ins-
titucrln, c1n el obheto do recaudoar
rtiondli parsti llto-nlenIrlmlentn deo -
to obre 1tle1 linti, eblrre raclta en to-
int I t pllll .lh a
Para tel atto, tiit r efectloiiarl an.
t Nriotriyll, ao Invite a too inlenilbrts
lir to Ire i r omlltai de Ia IntI y *l
obloi el glittaell.
JV'ijneros
ar ciriueiltrali ll oI' t s I laliata, pa.
anel, ili in brnve lenporada, el ltm.
i l, llr liv i rlhn roexlealoll so-
r.. tri Artatlinrhee .n av ina loly
lili., i~riIa el qie lrel,r.,t lmogar
nilt ulo tie blerI veltlida.
e hoirpedatinl el elInltel Ncarlnil.
Oili.,s oalln1 ,ol deot aeoliedad
,cr MrtIi. .el irn.,r Aollino de Illin
-paw Nolci~l i tl|drnul Ct Itall.
Iaar. Mrit. Maria del III').
uti liroeoneal paaar unose dis vial-
tando a La llabana.
Bletivetilioa,

Memnortndum
Social

Bothl:
ln la ltl-ria dr Nitear Se-
rhl atieI ia Merced Its eInseae-
rita Itlda" Codinach ArglUe-
tieo, con el doctor Orlando
I'lente Parer. a lasi tlet m.

-Drl local del Mercado LIbre
do Valorem a la doce. en Oblt-
on y Soanl lgna.io

Rifaal
-En el DatInsariln del CAncrer,
a is cilnrn im.. de Ia rifa de
Is LI g Contra el PAncer.
Santos :
-La Aacenal6n del Setor, Ale-
jandro y Antonlna.


Salvador Fond6n y Cia. Ltda. .
Ant "Anlm0ssLsAo HsABANAI n
19'.6 BDAS[A LAIAPE E M NON195


La iran bed. de hoe' "1 1 lo citfiado a oI nartistas de aI
La#ran b e hT"Casa eTribs" et jardin de l Vedado,
tna ceremoma de alto rrng aoeiil ai no. a Jos del S jo, doctor OriI an 'Ien sd o mantine en primer r, ang e
que east llamado a conatotur un mat Puente y PLre. cornpeerTe ,-I. Los prIoyetsta de esie ed han
attilo acontec'miento eata sebalad. rio de la Presidencia ) ee C. ,,l unos diseios prectosos, qua
para hey jueves. din 'res. a los sletc de Mlintstro. uno de tos mu .., ,.rAv.f ri per asus muchon deta- MEj
K media de I anoche. en la agleala de non colaboradores del Jee Or F-r.,i.. i, ,J,, de chic~y buen gusto. _MESA
Nuetra Seftorm de lI Merced o bhiS del respetable rmarim,'r,-, FI.0 ambidn levarA in etiqueta de
Noa referlmoi a Ia de Halda Codi rlierto Puente Hernndez %,A-. Ma Taa.
nach y Arguelle.. seftorilt de finari nPejez. Trias. el bouquet de la novia. o
bet u ca muy elebrada en nuesmros sr.. Murhos preparatir as se han vent- HaO side designadosd padrtnos, la I'iMaci ter ri tea murehtrshdo aifeo-
lones, hija adoarada del destacado es do harlendo pars esia cvremonia. madre del novio y el padre de- la UDe diS ,ij. rie ci.rn c t r-ia r I mito
petlallta doctor Abelardo Codlnach LJamara poderosamente l .atencion. "fianee". Est de din rat echao, bajo ladro Prez y HIrarrdr d/, rr drlr, ~. .t, i 1 1f qup r ahidarnrA,
y de au genial esposa mda Arguelle el adorrno floral del velucite teImplo Tema preferente para nuestra cr0- advocaci6n de San Alejandro, ol que- doel departamernto de Maquin;r. i'I .n,.. t' rI
La se eorlta Codlnach unira sua de- d l ea RR PP Piules. el ciial ha nica, a Inres-a ride esta b da ridn rnm pa ero de esta car a Ao ejan- IDIAR1 .n'_ nI pi.J i us )
-- -,--------


iLA PLAYA LLE ESPERA!
Prep6rese a disfrutarla comenzando par elegir.
una elegant habilitaci6n deportivaLo mismo si premiere repo-ar en la arena o en'er club,

'.,, que si le agadcla Ledicar algunas horas a 'su deported o

entretenimiento favorite: pescar, remar, nadar, jugar squash,
tennis, bolos, domin6 o canasta, nuestra Seccio6n

V_/ I ascuhna le brinda aquera;saIegres y c6modas pre.ndas
4 deportivas que sobresalen por su novecdad, buen gusto y

,\ ] = '- celegancia. Decidclase a venlas cuanto antes v clija:


-ti


Tk


-


.N ,"W.t


,,an ra, ael ula


C. Oa"1


1 Camisa-y Shorts .haciencdo |uego,
en final "Su na blanca, r.illa o
verde, con visatosos motives ntuticos
a todo color contrastando, 19.75

2 Pil1. er Jo f,ir. ... '" r .. .-
mirr-._n-, n lrarr II .,, I Oe Ill,-,
.T ar,l.,rr, c- hin-... ,.n r.....
., ;e c.- ri c r .- ,- t , ,', r l .. .. ,
calrr.:l,la, 5.95


r 000, 0 I r. .- I. ,.
.1 M lrr-.r Pepc.'u .-. r,.' .-
tondo 4.95

I't ill., r .J.- i ,.
r.11la ,crJe r-r .c- ..- "r t ,

grande. 4.50

* S short. "lantzen" ,l n, l.:.r 1- ..
soporte y icntura ela!.t a C:.l.:.rrc
ro-,al. gri o marta n 'el ?l" Al
44. 7.95

er ino acet e onJ,,. grs. ere o,2.,
0 be, e con mofioa aCntraoti lc.a:.

Talld]dPe extr anl..aa 12.25


7 Pullover de felpa blanca con cello,
ribete-en el hombro y cintura pruo.r.
Tambirn en marr6n con blanco, -
prusia con blanco, beie con carme-
lita y amarillo con carmelita, 4.50

T...rra Je t .11 ', l:ntc el or 0
-,i.,rac ..:.ra rf ,l.'is pepara el 2r.
TTnai,.:.s..', 71:, 2.95

Larl. "CaI ...-. .1.., fino ra\6n,
.n ,oprt..-.....rr eLrrrc n. Frnic
i.,.- ., 'or ...., wriones 0n rojo
.. mj,.clcr 6.95

.-Ter ,ra-rl.4l, cn [in otIcrLn
Jo fi,.1,-' I,-J 1 inco, amarillo o
erjoe con os.r. ,-- aiothcom a
Pa'1-, .., merdano y
iranJ .3.25

Cbanchlt Jo ni. Ira, con bandJa
Je Ions. en to I.nc cramelo, 1.25

M- ,.inlet-n J I.- na *.r.pcrmcable prusia
Conr ,,er rel C ,p ,er 35 sa0 --
irar,~i Tale p-el h-e,e. Tamtirn en
c.rrr -,e a 3 50


mn


- '\


WL\


I
D)IAIO DIE LA MARINA.-Jueves, 3 de Mayvo d,- 1)51


Politka


AGUILA ELECTRIC
AGUILA No. 514 Tells.: W-0313 A-6345
entree S=n Jos6 y Barcelona Habana.
'TESO m PARA CANCER
I -, L Y ULCERAS
NO CONSIDER EL CANCER INCURABLE
Vra nuetros Rbttrials y qr-ue Asoule rl TIIFROL con Ixllo en
drA satntlfefhb de Id txlto ulcers ustro-ddodcnales y var.rl
ebtonidos n oe trnoe st14 AMO() rooes,P eriem. de Is pleo, hom*-
do oonlnssads labor. rroldes y amledalllts.
01K VKNTA rN FAKMACIAR T I)KOGUERIA5
Pida Utieratura a PRODUCTS TESOL

Trocadero 419 Telf.: A.6666 La Habana

i Jl N/ II'INj 1ok ,A O:YI "I j6"; .D


Raliofica la 'insaEl T. de Garantias Cobs itucionales y Sociales
a los' jeft lilbe rale-s6.
iflas II.,o e lzaguiirr' dict6o un fallo desfavorable para los Monicipios

Alliedo lm6 ti,,rre ht.-. -n'.-e i
doclor Rafael Gut8 Inclt II. et,- ,
re or, L -a cc -or,- ctl rime .
I.l rie CI s.a Rut t, I i. 1.--.: Qiiedo ronslituido un IIL hiz, al decladrar
,q CC.. .... ...n.0 .i.r' Ti, r ... . .... .. F all6 en c onira
cia, ae0..,. . ..- I.... .. LtItieso ILiceo del PPC, msil lugar un recurso
.-as.... ( .P0....., Li...... -...Po. ri on oct., ..... ,t Alcalde de Bauta
, I c' .....or. -. s,', .. n el I rmiino de Regia s I.-.. tTrio i i.e Alcalde de au a
,c&l~c ,',, ,e u M, ',r ,=, e ,.-n C Crr, rzvllJc.On,,o ', ',, p h' f
1 rO,-, PIC' l' SItol 1 ,o 0,. l -1. ,,.1r. 1 ,L1. clr RaTs ,ur,,dr, el iecuis .. ctIA cohle A1a Fo ,. n, 3' i. r,, c rsn -Oc -.ialcird- e
It' Fa e. : , L ', iillrCe., er ,' cendidalo s 4.- n rD.Ore cnine pcionp-r.l r ,1,,, ri,-,:,i,-., t ,'-. ot tb.
p.c1. d P -- r, -,-,, na,.. ,e,,'," -. it p -,, dci am(,,d., ia -O uia n .-.O or,-,- ,- bi l.', C.,-' -,, l na uc y
FInr,',:, ,, --,.:-,-r-d--ii. -.. c-l t l, t5 ia q aLIcde o oro., ]- i r, ti, ,, I, gara el
rC,,.c. ,,ml, .. .r -, r,:- ", ." 1 r,,,,. 8de R cpoAi e rsario r.... -,,. ... -,', -, ,ad de
p a.i. i ,,d:. l ',, 1:R,. R I .. .,a ld t:Rd pn'o.u ,,'. d. ,I F ,o ir, '.n ,.aide muni-
F- r ,l .. .,. ,, i.. L o, Io mal tlc de islen -H m ir t i t, 6,.i ,r B-ioa .., -. Ira los
, ,1-, : I' '. 2, I--,IL,' 7. ,',-m.,I ,,' c,. ,* ---- % [..Q C' ie ,ol 1 ,L.C r l.pi .:l,; J 5d.I .,,p, lo:, I c % -. Ii.e 1936
U U. I I.r T', : I F l.i j N .. ,-,, L,, L cpl *r|cla ,, i la i, d r or.cr, ,t I r 1. r-, ,. ,,,,ci ... r,',,, ,, r. v r *ral de
. C11,7 C1 i-. e, ; C, rI C I-i r i c oCarl. F.-aiie Gotla rr - --r, ,, u ll,. Ii [ rc 'llad de
r, rcle 'u.I L.., P la a I:I ,-, ,.. I o.acun -
mot-,,e 1 -,,1 .... [D,.m -,ng,.ue rz A -r.,. -1 ,E. h, ... ",ad, I G ulardia e ,pIrt :=,,I, TI.bunal.
F'ci ,,mndc. Jr auret.., P.o.a-r, dr cE u t, O R Ch.,l dL.,rr 1 o in.r. acIiii.reieGua, td, iaa dr, arFat -do suS
Car,di Tri M i r C cric,,.' fPedror %',ewelre Aja --U,-, ,,trAdIu la ,, ,. ,avir l J l ., prc-
- o,1 %h r,r -,-,ra.r Cir I H... Otto,,eno r iirElierr : ..oi-Inomoa
, Aleir,r. ,tanl t. rooll, Irm. It utnlt ir r- .-im.l.l-.,t ,.,rsf r)-l .- ri iculo
cn;,-cc t-' lt m 1 orrAon., coCr,E Ou 'o au I. rlat Fuir,,ou,,,-,I-A del Es-
-.Ii,, Erl,, :, P l.. Cia -,, i rio-, :,3 '1- Al W o ns~..o rr 61:/,,..iiu Oo trin',,ie r-u lc r ,r 0 o- -tit,) ,: a i- .1a ,~ o 0 ~~- -o p n
I,,, , .: .-----c r,,Tro.:r.1 Pirran. tnI o r fol ,tocr de]-i Iccrl I,, aI u. U al. r7 r r x, o mqoe
CT,:,,.,, ,: ,:1P,-3 -c a.u-,', F, er,. a no rc peIer -,%. o ~~as cr,,!oe|er t, q-d,?rr7l,,due et -c,,',lr, r, t ,
r.., r-3Irr-nar ns Icc, de ,-,, corr, urErrota_10pClu
ii-1.. tr.13 c -.-up ~arasu co-ni ac ie destd:, .-i orc-p--ride err.,ome-rL o go
1COls li. at it -gs ir.g oad,:. Pot .,-, -. i--.c., Pfiip-r l-rirrn i, :I I, ,- icipos
ma! oram bte as ex presando el sent, r tales noel Sene RIt la Pocr M s 1 2 8 p o r lio rs e.t.. ,, l O -ale. .-- no',!,s -rvicios
urrre de io delegodO ci, rot' r, c r u ti D13 orC i 1 Solt,. J:,;,-- Crntte: 7,-l -i.- precs s -r- e.pr ,_. nstrtu-r
le to1 s rt ,,-er l, e i,). alI ,,o , l rr-,,. _,1 ,, m pr'er ,,, 40 ---OSn p -
t e coue ue, LlcO (:,11,-.. .. r.% I ll ..a1,a o",;Ena fmora -. it.-,na c-.--11 1,' on to-
/Or,: ,,. e ,,I, ret. d hty r ,- dlTO- ; ,,,i, 1 ,,d illl: n....c-o ,?-Ni-c'no nat. ,n i.rit1- -1 ,ant,, Dar h, e,,,-,t,:loru to-
,r,:,1,, 1,,,-q cp~fiw, te t c r -. -\i i~i~,-d .r. ri.,otdeiie e alhl 'J.H.:~,J ti; r, d-,o,', i[ i p[:l- prur.' ; cidosr s
l.-'.,'I., ii-r, i- 1i 1R srRIf O lE I-A, R TP DE .,',,,,tr_,,r, odo'r, .o.0ila, r. ?Sn do
c, % '1'.11a. I,=,, sv-ar,'CO I LO l Ft'R LE aOLI)AR s I- -' .0- ,r e onsr-'r,-,-
-1-,- ,Ia, r- cr.. T, O lro c s il l ,,,," ,, ,,,,-,dup:-, ,roo icino-
,- , ...I. u ,,II ,r T i ., I, ,n -
'" ri or toi% nmu: T. '"I D A left Der l -r .... ,1 it "/a t I'. -l:,, ia, r ,,-- I,.- Sa ta
C'. ,.," I.. -, -,,ip i .-ad ,1 I C kLOrl N ; F~ R ALE ld Gi ,. DA.,R.,,'.:t,: . Ej .,cr n. ,, c,, :F ,,,'.. U

e ---1,,o. o,, n,, r t ec u .te .re, -. , ..' ,r ,,,-.' rr1,Ia y q: u re
: ,1- t "R m u tr l,, cL i j pr e ,"rllie 1,'n, r I d ',h 3 H ., B,:,r, P, .",-1 .,_-, ,, ,'. E d Sa nta-
C. ,rrhI I,,,d,,,-,T, ,IEGr.,cr, or, o aall i c i, e .--I.C.-iVM.F t -I.-.1 tci-..' -, -.--- -. ,o3 ry nt-
o 14, 1 ... L- Iii.A O r-.- O; IercIe jiln gm i l l. o c i ii 0 ,;, I. ,.-i.- uda ler
IE: 1? oI -C, :, f ,Ia,( l i R -1 1 to_. jr ] Ia
ii .ir AiiIi , -a:. f I, tfl. ; cnlo-ote del i-nurr ahns :ucto..i~.-.it y qttr
c, ,iOt.-.arrt-1-rPCl, -El, 1r, ,,,,' .. -lr .. a.," indus-
.1,rro rer.rrt ra ., r, .r n',,-rma c. I% sfuew


,,l r ipi, inr. P,,- l t.' el li, r i le,?r,,
it:,rT,,, a ,:o. o ,irere e la 1it .

c.IAplazan poreici una semana
-Li!ri ai ti, r. j.- em toci 1, 0-tezr ac.caItieio
d itrr in, cc. o~nne;0a Eo e i,rr mc ;r~reCubano que se. fijaron

Sc inform6 que el pr6ximo lunes.
-dh mE7p e diante me ri.
bi-ial Superior Enlectorl s adhesao-
tortinida d.

Aplazan por uses semana
les actos del Nacional


; Cubano que orlenta alcaldron
Sll.inmorms quvero prximous.
ciu-. a en presentar dchns anteelT-
biitial Stiperior Electoral Ions adliesto-

nrs c debe parido no haber llii Naio-u
udin bano, qude Orlent y sr propcdsitolde
i! L Idrabts, msextmos del PNCastpre-
Ratiostiti leim.e'ntar'el niiyor tiirero poilblo dc
laiir tont :-ici ntio queddC sp Ia-
da~ en pl'esentacronde chasudlerno-,
nslit Iatiieiie Iit do los r itegdorion

deo a(Ithti-otics hosts el lgulenle lu-!
it. Ils $4 i.I 11
(e X11104le

Cin tel notivo otiol lnitiucr00so lea-
dafito IioienaeIrao elt cpTn

--Ie. fla.ino ,i.-ha, s-t,Ll dot r'Ni'
de,,,mo e fa l l,,glle,, te l h-

ol ltlo Ii nut l,,Inalin' erzlll efia.
ooa:x~ii aon ititf --ern to.

in ,Pd. I I. it Ir l.. ,, ,ia ,t,--l ,.,i-s
I r i, at,.-, to,,i ieh I,, ,- i,,
bi'iil Seisledl, i-ss ti .h,, to toil-
ritl,,,,, r N IL .-=


SEN DOUGLAS VIAJAN DOS VECES

MAS PASAJEROS


QUE EN TODOS LOS DEMAS TIPOS

DE AVIONES JUNTOS


DE-SW-T-L-A HABANA, Ud. puede volar en luosos

aviones DOUGLAS DC-6 a mas de 300 millas por


horaa, por
mu n A i Io ?


estas empresas areas de prestigio


BRANIFF INTERNATIONAL AIRWAYS
COMPAFIA MEXICANA DE AVIACION
AEROLINEAS ARGENTINAS (AA)
NATIONAL AIRLINES


La junta del Ueste empezara a


citar manana a los electores


Es a los efeclos de la imniposici6n de la folo en el
carnmel. Pueden obtener 128 fotos en una hora
La primer Junta Municipal Elec- Se le dijo que a los fines persegui-
tcral quo acometerA. prActicamente, dos es sufficient comprender en ta-
la labor de la imposici6n de la foto Ies avisos las letras de los apellidos
en el carnet de identidad del elector, cuyas citacionen se ban dispuesto, lo
seri la del Oeste de esta capital, que que se le comunicarAl por teliArafo.
comprende los barrios del Cerro, Je --Telegrama de la Municipal de
sus deI Monte, Luyand6 y estA mncla. Puerto Padre. consultando si la so-
nuda en Calzada del Cerro 1551. Y licitud a que se refiere la Regla Sex-
Io har a partir de mafinna, viernes ta de la Instruccidn General ndmero
4 a ]as ocho de la mafiana, citando 75 debe llenarse por la Junta o por
at primer grupo deeldctorcs, siendo el propio elector, as[ como si puede
possible que concurra at event el utilizarse mAquina de escriblr o tie-
Tributial Superior Electoral, presidi- ne qqe scr manuscrita. Se acnrd6 de-
do po el doctor Joaquin Ochotorena, cirle quc tales solcltudes deben lle-
cxtremino sobre el cual adoptardA narse por la Junta. pudiendo ulili-
cuerdo ho ey se alto organieo zarse cualesquiera de los dos medios
Sc supo, ltambi'n, que Ia primers punlados. Este acuerdo se circul6
Junia Miunicipl que realizari Ia re- por tclegrafo, a todas las Munlcipa-
pctlda labor prfictica d f en c dItol n e ladt Reptblica, por la via tele-
el rcarnct de identldad es It'dcl Norte grAfirtna.
de llolguiiln-exitcn dos en ste ter-
misut de ims deo t mitl hitahiInti,
y qie r ucr vamecnte Io haran lt s
restanteslg so de La Habana. las do
de Saiatlain de Cuba-, tambidn con A lam an all In .
mis d- 100 till htibltantes, law dog
de Marinnaoi ue cstIn en Iguales csnn
,iclnoi-,C que ia anterior. y Ins dte Re-
Lit, ,.,,.iltaiinmo, Pinar del Rio. Mo-.
th-a Gtiunnabomcoa, que ya etenen
sis ro )olt y personal fotoda.lllai
ulra,,, debtendo recibir el Siopr.
I0Li I, torual de tiI n ioomenlo a iloa,
Il0s 1,n- lx restsutes Junlta.
Ft .ior Enrique ]Horn-ndez Rian-
ito ,i -rje del repetldo Tribuiul nol
nIf-,,-.' q(ue ayer se recallzaron pre-.
Li, n i, Jitnda Junta del Oerle. cosn
,-osaitr,, tdelo todo satisflctorlo So
t111 grupo tio ciudadanoloelec-
tiren, aianrindoneleos frnitr smu soil-
clit, rs l In foto o y IoniAndomdeles Ia
inprresioues dactilars y Ina foto con
exactitud cronomdtrica, comprosOn.
dole l bonded del silsteima y q,,e
ptiedtsnhacerse 128 en una hors con
tois i oBs liudilda traniltact6n.
Asuerdos del Tribunal Superior
-Consulttd la Municipal de San
Alntonio de Cabezas, respect asa.
}oode hacer extnlvo a vla expodi-
niinitideituevos ojemplares do coai.
ins por extravlo, p6rdlda, deteiloro
n ciialquier otra circunstancia Io
ltippc.,;o en la adicl6n a Ia reis
sexth de Is lnstrucci6n Genera iiu-
nmrn 75. Se acord6 contestarle eno
sentido afirmatlvo, dedo que en liales
ca)s re contempla Ia misma siliuh.
einn quer d16 origen a la dicha Rso-
cl6n, 0 osra que es requisite pre\to el
acuerddo de ]s Junta a Ia toma de 1
imtograFla. s fin de que en 6sta soa.
gan impreso lns extremos referen-
tel a la eerie del carnel y su nur. "
-Do Ia Municipal del Norte ,-o
Santiago de Cuba, respecto a saten
tog avisos a que se refiere o sRegl-
Quints de la Inatrucc6 Gener-io,
nuimero 75 es necesarlo quesme e%.
prese loo nornbrrs completo-, ap:lh. i
dos, domlcilios de cada elector, o e
basta tnlcamcnte conslgntr er, Is
mismos las letras de los apellidos d.
los electores citados para rads dla


Guardia p)ernanente en
las juntas electoriale
Una guardian permanent, de dti y
de noche, sera establecida en Inale ju,
las municipales de la Republica ti.-i
pronto como e,,os organismos reL.ba,,
los equipos fotogrAficos que Ie co-
rresponden, destinados e tomar lis fo-
ltogralias de los electores para s-r fh.
jadas en el cornet de Idenlidad
Ese acuerdo ha sido odoplad) por
rl Tribunal Superior Electoral % co-
municado a todas las Juntas para que
esta, oportunamente, requierar, Is
prestacidon de ese servlcio extra.:.,rd,-
nario de los jefes de los puestos rol-
litares respectivos.

Labora por el arquitecto
San Martin en el Cotorro
El senior Jestm Morales, jov-"r, y
animoso vecino del barrio de Elt Co.
torro. tdrnino de Santa Maria am
Rosario, esta laborando a favor ae la
aewpiracidn presidential del arquiec-.
to Jos6 R. San Martin. Preside cl co.
mit del repotido lugar y mariene
contact con el ex ministry de OCo'-a
PUblicas del gobierno del doctor Ri.
m6n Grau San Martin.
Ultimamente Morales ha hecho de-
claraciones de ratificaci6n de su ad-
hesi6n al partido de la Cubanidad y
al repetido arquitecto San Martin, de
quien ha manifestado que "es el ca-
pitAn menrgico que salvari la nave,
por ser hombre constructivo, no en-
viciado con la politic a al use y el
mejor defensor de la doctrine autdn-
tica". Morales, que esi obrero y fun-
dador del autentlcismo combat la
demagogia y hace unJlarnamiento a
lon cubanos en ismieoi 1 ... ..In


tlnticos en particular, para que "des-
oyendo toda campafia disociadora
tengan como cpnsigna la de Pepe
San Martin. presidente.


Anunciese y puscribase al
DIARIO DE LA MARINA


"i al 1 Or.. cl,4, a .. 0 P. rvierten
-. r.. .:,-. r, p.-,e. i- co..- t i co tid a
-.,r, o, f,-,r treirto tfot.. (-in contra
-1.: i qu. .; orr.'de 'i .f rhii'Io Con-
Si.i C ritr:rit e S., '.is Ptblicos,
-a-: ,:.n p,- r r,:- e- m i r..:.s la re.
--n -- para ete I Eai,,
Em t 3 c5riit ue r,,' r.,upa se
E. t.3larn or, _,','- q Iyie t autono-
,i'll marL ip l 0,ra I t z .-,nceio-
nes estA subordinada a la facultad del
Estado de prestar tales nrvicios
cuando sea insuficiente la gesti6n
municipal; esto. en el concept ge-
neral, e independiente de que en el
caso concrete de Bauta no sea insu-
ficiente la referida gesti6n.
De los quince miembros del Tri-
bunal de Garantias. ocho votaron pot
desestimar Ia demand y site per
declararla con lugar.
De esos ocho el magi.trado Emilio
Menondez mantuvo'lundamentos dis-'
tintos a los de sus compaferos y tam-
bien el magistrado Carlos M. Piedra.
el cual reprodujo su yoto emitido en
una sentencia de 1948 al respect de
la "acci6n que pueden ejcrcitar no
menos de veintlcinco ciudadanoF,.en
controversies de inconstitucionalidad
cityo:, riquisilos entiende que no se
hain rumplido en erte caso.


Hace drclarariones el
siehor Ricardo Artigas,
referente a sUi posici6n

A consecurrcoeie do 4'a4,, deolseralo-
nea hechs peor ml en dils pasado
mnnlllias el iehor RIlc3rdo Arlligs
se han prodUldo mulllples cornems.
;JO. Con k co r.lguleerl. irierprela-
iC.r, de arroioi cay y np rnsns del o-
r, niclsmr, Deseo relterar y aclarsr
io que slgue
El Partldo Revoluctonario Cilbano
- Sulentico, neceslta. en el oroceso
de reorgantLacien y de afillacliones,
el gfu'erzo de todos sue hombres res-
ponsables, unidos estrechamente. El
moment eo de trabajar por el-Par-
tido y no, Indivldualmente, por ambi-
ciones personaleo.
Como factor determinant e de laI
polilica autlntica en ia provincia de
a Habana, aspiro y a3giriI aspl-
rando a senador Est a ispiracl6n -lo
reitero, una vez mas-- et s mujela a
las doterminacions y a lo que meejo
convenga hacer :en su dias Il honora-
ble selor Presidente de la Rapsblica
doctor Carlos Prfo Socarr's, a quien
profeso lealtad de hermano.
Queda entendido, pues, que nl me
retiro, ni dejo de asplrar, aunque s6d
lo tengo como Itnea de conducts dos
cosos: el :glorioo PRC (Autntlco) y
el doctor Carlos Pio Socarris, Pre-
sidente de todos los cubanos.SDIN ERO

En todas cacntldades sobre
toyas y bbJetos. Se compran
nrendnos. oaando buenos


precios.

LA EQUIDAD
Neptuno 156.
-casl equina a Conaulado.
DIARIAMENTE
1W 114


Carlos Hevia como un simbolo


El Ingenlero Carlo oele manUtlene su randldalura,
y sus amigos y simpatlzadores continfan su labor de
acci6n y propaganda en favor del distlnguido y blen
reputado hombre pfiblico, simbolo de Isa "honestldad
construetiva", como l o proclaman sus propagandlstas.
En Isa zona de San Jose de las Lajas, Tapaste, Ja-
ruco, Campo Florldo y Santa Cruz del Norte, la can-
didatura prsidenclial del Ingenlero Carlos Hevia tuvo
el doming* anterlora ne vibrant proclamaei6n popu-
lar con motivo de la visit del president de Ia Co-
ml on de Fomens Nae-lal pars lnspeceionar las


res fueron clamorosas; y flgura.- d la politics, eon
ealor, sefialaron la ereclente ansils popular por un fu-
turo Jefq del Estado que reuna las condlciones de
"honestidad constructiva" que el Ing. Carlos Hevia.
Un gran mltin, despuos de una nutrida manitdsta-
ciun popular, se efectu6o en el Parque de Jaruco donde
habl6 el doctor Manuel Arias en representacl6n de
las instlluclonens cvlcasn. quien dlJo que el pais pen-
laba en Hevia para Is presidencla,.-po osu ejecutorlsa y
probidad.
El alallde de Rf. Jst doe aILaJaa, Ignlasaie dmar-


do Dumols, declare que ya el Partido Aatentlco en
sou trmino habia proclamado su candidate presidential
al Ing. Carlos Hevia y que el pueblo, per gratltud a
Is construccio6 del Acueducto y del "Reparto ,HeviLa"
pars 126 famlllas damnlftcadas, le daria ses votos.
El doctor Jos6 Eifio Ferrer. en nombre del alcalde
de Jaruco y del lider dem6crata representante Carlos
Peliez, elogi6 sla personalidad del lng, Hevla; y des-
pubs, en el banquet, el propio lider Peliez le ofrecl6
el acto en nombre de todos los partldo, sefinalando s,
personalldad naclonal "como una pujante flgur cami-


no He ei election popular pars Presldente".
El doctor Floriberto Puento, president del PRC en
Jiaruico y hermano del doctor Orlando Puente, acere-
eario de'la Prestdeneia, dijo ante el pueblo entuaias-
mado "que el Ing. Hevia era una esperanza del pueblo
para mantener el Poder en manosn del autentioslmo,
liguiendo la huella de servlcio al pais del doctor Carlos
Prio Socarria".
En la provlncla de La Habana, como en las cine,
restantes, las demootrsaelonf popular de admiraclI6n
Y gratltud al Ing. farlos Hevia estin dando a su can-
ditdaa proIdid al Imma preamila vigor&a.


Terreni, j 0

politico
t eeof Ansel PubhllloBes
G Z~dROSO 'gU Ilsa c paci.
dad do orpganiaclv51 -ns di
ce el perlodilno' Rorlet
Roig-. Por eilo e cxomi:a el qti
dedique sus licenclas j' sl i.c-.i 4
cooperar en funciones ad-mrisin
tlvas Junto a so ojefe lircral l I-;
nlotro Zaydin
Si pudo organizer el AYluD-
mneto de Csimagry -.ace much
atos, en cirruntlancla nsds lC-
les, pje0e syudar a Is reoigdnrlZ&
ci6n admnlriraiTsa de Lin .r li
rip. El delegado especl.l de Z.o I
ha recinido en etos diag is s t
deo muchos aLmigos No hay qt 01-
vidar que es un aspiralrde ddfe
a gobernmador provincial. cj1J *-
ra el rcual egun cl oac re, li-
pondera ts csndldatura d U a 4
a uh liberal. Pues partee JOltA
quo Caballero Rolo slri -itPO
represenLanLe .
FraMes dignass do LbUelA'tE
Aladiendo a*la &egfIdai da aoel-
to hoambre qu sileApef8a6 f e as.'
riter explosive:
-Es a un logo en el writer r.
volcin.
0
Se eoln fabricandeo. eento le-
trinas sanitariad par dia. Pronto so
elevari este njmero hasta ochenta;'
Los politicos. que son agentes die-
trlbuidores de eato srtefsctos dl
prevlsi6n social, reclaman "una edu.
eacl6n rural, un proceeo 4e ense-
flanza efectiva entire los camBpel-
nos.
0
Por trees ocaasiones, en aI acto e-
lebrado e el Le Atkulee.o Ant ,f,
aaistencla del resaldenld do -1.l-
publlca. el represltaulte habmuera
Segundo Curti pas ena pite a Isa ---
currencla maI saelmar al number
del ex preldent e Grae. au6 tan
csllda la agilda quos ui *1 e x.
President Areialso reflre i al &
fundador de las tuerzaa polltiaa
alIf representadas.
*
-Se ve bien -dijo Virgilio P6-
rez al adentrarse en el sal6n del
Liceo- que a is gente de Lancid no
acaba de quererme.
SEse julcio oe lo arranc6 la frla
acogida que los autlntieos aiiten-
teo tuvieron para su persona.
Poco despuds podia el -isiento quo
suponfa toner reservado. Alguien
sefial6 a dos hermanos del doctor
Prio que se haltaban centre los de-
mis asistentes.
0
SInltantinea doe "Pepe" Suire Ri-
vas, el lider liberal;
-No se puede represeniar el or-
den y la paz cuando ne pacta cn
el Comuniomo.
0
Queja de un personaje televlsia-
do:
-Se trate de conocer el pensa-
miento del hombre piblico por me-
dio de entrevistas mza o menos gr-A-
ficas e impress, mAs o amenos o-
togknicas. Ocurre a veces que el
pcriC-iio5a quiere obligar ail hiom-
bre part. l. r., a que descubra su
pe- :m.r-,,eio y lo dtga, sino a que
dig.. cl pensarriento del periodista.

Constituido el comity
del Republicano. en la
C. de Representantes
En la iarde del martes, se reunle-
ron cr, el Salln de la Minoria de la
Caaiar3 I.:,- rep.resentantes del Par-
t1.-, Repuuira,,o. Se constituy6 el
Conmilde Pariamcntario correopondien-
te Fue. dc,]C nao president lider el
dor-i:or J,:,o N Milands Tamayo; sub-
liaer BFrt-I,, Rcmedios; secretbrio,
Virenl Mlarin-z Odio. y vicesecre-
tar-: 'eniora Adelaida Oliva Robaina.
Li.,- mlernrros deodicho ComitA sos-
tuv,eron unr cambio de impreaiones
soore la actual legialatura y'trata-
ron, sore Is lnea polticsa juir
nor, I se.-,. de la Camara de Repre-
sentrar e.

Agasajo a Lancis en el
barrio de J. del Monte -
El proXtLrc. dia 7, lunes, s e cele-
Orar una fiesta poticea como ho.
menace aI doctor Felix Lancls pdr su
labor come Primer Ministro. \
Dicho acto tendrfi efecto en Pl ba-
rrio de Jesus del Monte, cuna de na-
cirrlerlto der relerido politico, y don-
de cuenta con grande (simpatias.
A ecoe homenaje organizado por
Antonio Zard6n, presidente del "L-
ceo Autenuco" de dicho barrio, Ie
estl.n prepararndo su apoyo log orga-
nsimos del partido en la barriada.
Se celebrsar en la caUlle Princesa y
Calzeda de Diez de Octubre, a ls
0 de la noche

tomari posesi6n el dia
6, una directive ortodoxa

El pr6x.mo domingo, die 8, a ]as
ruee de Is maiana,'ec efectuara en
Misoin No 112, entire Cardenas y
Econuornla. la toma de posesidn de
ta drcctlisa del "Liceo del Pueblo"
del Disitro Sur de LA Habania, con
astencia de Isa m4a deslacadas fi-
guras del PPC, encabezadas por el
serador Eduardo LR. Chibia.
La airecilvt que tomara posesidn
e-tn foroads per la slguiente per-

Presidents. Fermin Herudndez; vi.
oes Roaendn Cheosta "y Pedro Leon.
-tcreetrio general; Rolando Pdrez y a
Peere s,:cre trios de actar y corres-
ponaorct. J.:,ic M. Abonso y Reinal-
or. GLrc, o .rcretarlo de organize.
lo i > ,ll.:i-ph-ia, Onofre de la Nuez
y Hcci.:,r Goi.-re Barroso; secretarioa
de propaganaa Jesus Hernondez Tre-
Jo y Domingo Oropesa; necretarios de
dep.rie., Tomae P~ezr Robainas y
Rigooerno FernAndez; secretarto. de
culture rcc o0 Gustavo FernAndez
e HIlda Orihuela; ecretarios de asun.
tos Oeolocralco, Seorgio. Lorenzo Pdron
y Ren 0reinua.

n 's"0^p


Pigina 6


'I


-t


1 obno a w, mill miml!vsm,,E*s demostrxcione.


rt


J-


5


R


I
Cr6nica Habanera ___ ______ __ DIARIO RE LA MARIN .-Jucp... 3 de Mayo de 19351 Pina 7


MARISCOS DEL CARIBE, S. A.
SURGIDERO DE BATABANO ,,,


,, Sufre usted malestares debido a los-.

TRASTORNOS PERIODICOS
FEMENINOS

quo Is alteran Ios nerviom?
anaee m neae~milmiem e' alonaaeln ler
C 1nn Tieri le enomne. deensme
IeYCmnellllll 4 11eelne lIm I rlr mld
Ili~mn. I "atiim I lmne ', ee e l
elelm eel rk e. v i l. ,Ite. a n
p. Mi11. 1- i isi' 11.. C llI
dI141 U-11hkil -4 111
cm.. ~ ~ ~ ~ Z ...... .m. '.'..m im


.OMPUESTO VEGETAL di Lydia le Piinkham-

SSUSCr.,'.I.AS. Al. A"D DE LA MARINA"
9olaS.. U.le D R 0iS.I Mae AI
l(A.l . mamm N aii0i11.
r~n~h.,. ,,,.,,,.,, .,,, m.|,,,,nmi..
l.a... ...m. ..... Cli.. m. am......i...OMPUESTO VEGETAL de Lydia F- Plnkham-

MIis(:IIIIIAMI,: AI, "I')IAIRI() I)E~ LA MARINA"


|\\ .


Almuerzo en el Palacio Presidencial
El Honornhile or Preldentei de la Republlca 'dortnr Cirlo Pr.n ;nrarra% reclie P I aludo del alcalde de
Nueva lork. icnhor 'Vincent Impelliterlr en presenmle del primer minlirn doclnr IFell Lancis. del. alcalde
de LE Habana nseeor Nicolasn Castellanos Rlpro n del Emhajide r dr ruhe en ien .shlngtn Dr. Luis Machado.
El Honrmrble Sr Prscil.ri. rdt li ,, ,,' .E1 ,,. '; -..v,-, FI E,| -. ,r se Cuba en Was-
Rcpubli.':a o jo l.-.r Cirlo,; Pr -. S. ,:.- i L.. '. ,. r, ,.-.,-, ,: ,- Luls M achado.
r rc brincl an -I c '. r. r.-.r;: H, 4. 1; r I -1 ,,1.1.. -r l del Ayuntaam ento
cl m eaio di.a cIF a er en I T..r,- Ir; a. ' '.. r huel M orales G om ez.
Aloe pr c F ih r, r .lPin ,,. -N .. rancisco Pria Soca-
-C31df LI Pr nr, r .r i. -, ,,r -.a,
ya de 1; :,-,.nld .e N.- ; " "" v
Y e- rk N i- ,',a eF'r.i s ar.r, i.. 1 1 i, S i n G a r g i u lo ] er -
se eeu e o r ,r's, I ,,.r.- -er, L l ,,- iof F m, .. ,H ,-, H,7Mry Rosefeld. Salvato-
deeds Iw. aae.,:a ,,, Ren6 Fialin y y naquin
. Un L carur,,-. reouc 1,-F I,1 a, ,_,'.1. L, 11'1-, r .. -r,,' ulttis no Pagador del
o'ari-C,1 ao l o .,',n-41 csilo 1gsrF .4.:.-, C F,-.'il- '. n ca]".
mr 's--'h"lc em e n i n r- .-, Casa M litlar de Pa-
S-.-.re arlos Calleja. ei ayu-
r lr .. ; dF ri.- '. a.- -. -. 41- *,.arablp .Sr. Presidesnie
ii, e7 l C 1 r C., p r e as ,Sr. E y-..ay.daniPrmr,,':leJ, 1 ; C ;, ,.rv e....e del
pelo C.'.h. ,-a ronir, dc gilo.'.. h; bana.


Le Rererenda Iladre Cru: Mainvz t4nirorsarios nupcin!es
Ha, Ur 'rr i f e r i S r a' Sc Nip r [.,I---.' r mairimosio rumpien
1 ~ 0 1(%Arh mL } Q car,oa esll-lJ, i ; x .n', r Z,, i. .,. .. -,- n .-sadoa, pot In que l ps
b.i Ii.. o i n "'dr..- '....- :.l.r. r Cl .- . m,., i -' .... .'" .""" r.,-" tail mntivoi un'-aludn
dad haaa Prie a Rda.... dre C'rtm z a ar sic snd .....umersamiss:' f.i..e leicritac16n
Mainz, provincial dei a Comunidad a las que unimos lan osMntra.
,_El esbor isdolo oMartinez Prieioy
7u i sent, espnsa Carmehina Suarez.
crricr a nss BcnSoas d sicEnafio. vein-
iimirve ad os de feliz enlace.
'a Veintiirsa afoosi cdeasados --Sb-
dan de Aluminao- cumplen, enola
mas completa felicidad. el doctor Sr-
scrinn GutiOrrez de Ia Solana y su
ioteresante "esposa Angelita Dumasn
y quince ados -Bodas de Cristal-
el sefinr Panchitin Ramos Izquinrdo
vse encantadora Esposa Blanquita
Pagola.
-A susaBodas sic Lana -sicte ahos
de dichas conyuigales- arriban el
doctor Frank Fernsindez Espinoia y
sU bella rsposa Nenita Garcia Rivero.
Y a sus Bodas de Hierro -seis aides-
Ins cnnoioIds esposoas Carlos Pafecas
y Ondina Garcia Rodrlguez.
-Dos j6venes matrimonios fesie-
an ci ruiarto anciversa'In de casados
Bodas de FIsren-: Ernesto Dei-
palgne Ps'rrcz Elena Garcia Fernan-
dwi Coishesi*a y cl doctor Miguel Rol-
dan Visian rl querldo coinpaila'o sde
"El Pais", y Carmen Agullar Valdes
ir illinia, los rcllmadios esposos
Fhebilo,.Frirle v Mapria desi 'irmen
fil l. i vsaIii l 1re t1l1s el ses lindo ii-
rair casarlo,: Bodaside sAIRo-
uInb Fetneino fe Cuba


S Apmtrica M igues de Ruis
Roeeinnu illa de preferennis en In rrenlrca social del dia el retranto de
Amaric Mignues, In dales p entillmman empoa dcl mtsubseeretaria de Eatado
doctor Radl Rui. Itan etmlnada en el meno de nuetra aonlledad.
LA cror> do Rulm, mlembro del Comltc Central de )Dama de In Cruz
Raji Cubana, v.ene laborando con enorme entualsamon y elo en Inaorgani-
uacl6n doe I Cuestacl6n Pdbllca que a beneflclo de tan benemrltita Instlltu-
elain tendr* luicr en todaI Isla maianan vlernes, dlm ruatro de tebrero.
Uns doIa* &gropes mix numerosoa de lat que actuarin ea mdin en el
organimado par Isaefeora det Rul.


lHony lnra le rnn Ynmediai sic lair-
dHe el c(lih Flsse linno abri'lrlisum purr-
as pareii nlciesanide acio piequ lo-
tipe r iestllhiii muyiti uidn, don m.ro-
to dr, lit coi llirielo racii i l sdr sit full.
do iaCoi
El n isnoaeseardi tsijeto al Rsguiscle
pilngrilnla
I s-Lclon ila d el Ara de Consntiii-
sian dcl Clhis lu esesilnodei Cuba, en
mayo des101, pIor dIReelretarlaac-
Wiil dncoria Dora' Gon.dlez Alva iez
2--Resurm en slist6rico de su vIda
instlinelollal.
"1-Presentacidun de Ia npoetsa MR-
tilde Ala-arez Frank, por Iandireclora
de la Comisi6n de Cultura. doctor
Yolanda Gonzdrez Basna.
4.-Aire de mi Porsia, noerersale
charla con lecture de verses de Ma-
tilde Alvarez Frank.
Al final sc brindarA por la hnistlia
pasada y Ins mayores 6xiins en ci
porienir sdi Ia Decana de las 'Sli-
IL iiones feleninas,


I/~ w e~ /2... 4 & 0^^

^ ^ ^ ARELLANO CO. sugiere a todos los hijos el regalo
quoEl Ie proporcionard a ella la dicha que tanto so merece...
El regalo do ;u vida, para disfrutarlo toda la vida.
La felicidad para Mam6 con un

TELEVISOR


Con motive de tan bella fecha tenemos un plan especial:

50% DE REBAJA EH LA ENTRADA
y adem6s, nuestros BAJOS PRECIOUS de INTROD'UCCION y
PROPAGANDA.
La Television RAYTHEON est6 garantizada por el
05oso servicio deYRELLANO 0_


( Garonteia por UN ANO para todas
Sla spiteas y tubo -pantalla, SIN
COSTO ALGUNO.


*


'o


jueves de Sans Souci
Hay jueves. nache de gafla. e v |
a plenio de animaciori, cnlmado pI
OReta concurrencia.el eleanie y -
ilisimo "night club:' Sails S- uc. ., -n V '_
tro de reunion de nuestras fauldiah.
que riclrentrani ail el rc as grain am
bienie y las ma$ varadias alra;l',
ne,, ,' i
R ( issara de'ds' primera Ira. el ha-I
le a Ins acordes ie las aosias ,a I
zueslos de Ralael Orl, a y dre Chai. I
les Rodriguez, qUC alernaran ronRt.-,
gusiados pri gramas, hasta Iaa Ruti'I
de a madruaada. I
La comida se sir\'e desdP las n ',
Y el show se plesintaia dos ye.el
a IaS once y media p. ia. y a la uni
y media a m.. cubrhendosee r er ie .
hellisima revisia musical, orisonal d ,
Carlyle, que ha diario recibp os ipr-
jores comentarios.
. Tomaran parole. las esculluralrs be
llezas de Carlyle y "Divena". i Ve
hi..'i''.T.-rida en usia
i pa., n -0,r 1. ejecutaI ai
mas beIlas danzas.
Las mesa, pueden reser'.'arse pnl
i tlelfono BO-7979. a Melchbor. eli jn.-
su'tiiuible "maitre".
Sera" una noche de gran aislmacsio "
Carnaista Party
El pr6ximo dia nueve de mayo sera
la toa de posesidn de la nuev'a di-
ectiva del English Book Club del Ly-
ceum y Lawn Tenns Club. celebran-
dose un Canasta Party en los saloness c,
de dicha institucidon a las Ires de la csj
tarde, en el que se servira una dell- \0
ciosa merienda.
Los precious seran de $0.6i0. para las _,
socias y $0.90 para las invitadas y las
inscripciones seran hasta el dia siete
a las diez a.m.. limitada a ochentia
persorfAs; existed gran entusiasmo en-
tre las socias por esfa fecha
(Continfia en I V pina NUENTE


ROSKOPF
Una maravilla por s u C,
exactitud'y belleza! 1 .2


SAulomshao a A puba. d8 c olptse .8 4 r
A l peepseble a Astii ... oiscn
* All. pieties on et ssamlnos~bla


f1 lE IA lURES


.. ^^< ,
^ ** *- ^ .


^ '; .' .' r
1 ^ ^' i' ^

^ ^ ^ '
^ ,/,-. ^^ .
-^ w^ *


Un corte de


SHANTUNG

-estampado o color entero--

es un gran regalo.

La colecci6n de shantungs d
de La Filosofisa es unica.
Los estampados son de
una belleza indescriptible. C
Los de color enteros en \
tonalidades preciosas. (
/i^Shantung de seda pura en o',
Jos, cuadros y dibujos de fanta-
sia. 4.95 y 5.95 yard
Taftthn shantung de seda pure.
Francis. EstEampaciones exclu-
sivas par. La Filosofei.
.6.50 9arda.
Shantung do eda pure. En co-
lores entoros.
3.98 y 4.95 yards
Shantung rancis. En preciosas
tonalidades do mode.
5.50 yard, -
Tafe.tn shantung. Francis. Gn/
pr&icosos colores. 6.75 yarda


+

jQue no falte
su 6bolo
en las alcancias
de la
CRUZ ROJA!


r 't2-MODLOS DIFERENT11. -\ S. A.
rt2M*&C 0 S.A.
r 'RANDIES FACILIDADIS DE PAGO.
Sintoniz.cidn fdcll y rpida con el PASEO DE MEARTi203- TELEFONO M-1527
excluuive RAY DIAL, do un SOLO
1OTON., o H A B A N A
Tenemosoalgunos TERRITORIOS disponibles. Casos iolventes pueden escribirnos. ,i


I I


>d
DIARIO DE LA MARINA.-Jueves, 3 de Mayo de 1951


Acualidad Cat6ica ILa Adoraci6on Noctwirnaespafiola cuenta con mAis
Actualidad, Catol'ica t *
S_ ,-_ Par. Juan Em.,,i.eFrigul. ( de cien mil miembrosy dos mi cien martires
-Tradicion de lias Semanas Sociales. --- -
-Misa solemn por Polonia. Fulindada en Madrid en Mia eCominion como
-Aaamblea ateqbistlica en Cienfulgos. 1877, titiie un bello El Circular homenaje a lot*i cronies
cl--r rs\,,eih-, en la Parroquia homenaje a los cronislan
A Pria.',,i-n, -..,-, SOL I Co- Diocesana, convocada1 .plr li i -oFr i a I -io t lico ,' r.,. .... ie A las cinP o de cqi 1 I
Litl.ca d f C,5....,.,..,.,, a, t a- Eduardo Martinez Dil ...,,, i. _110setsI- I, I n. , '. c,, . e atolio8s de La Halmnia
L i,-i, 14 AP 18 & pe- e cuetleonc 'rricron tainibidn \odesJos ol,n Rosati ,. enclicion
C ,.,,, as Ois,-, tie- a,1, ,, oes a Acciin C tolic. de La de'oeion a Jesoil SaeCrainie tado, .iReserva. -I La Jila P~i q:tial dt icctor, Ca-
I ccml .._,lIP0 ie- Ile -ivespAci se oC d i,, I.,, -, i..- ;,le. ,ea-Ican- iuiics del Cero,,c, .',d,, lewr @el
.. i ., nnr i n L ,,,r ,,, IA l,. L A ,otrab person ...... .. ,,,,, lal, n dosrt o 27 fe ,ra,8 u ra meIaI e
+.,!( ,o ,al.aellut Hei,r, L,- fe,' r -4e ll. ~ la labor y ~tecju. i, F _,-, ,-,-,d -,,, .rr igada e c rslo p ,l a e a ta~ ,q ll
rin. secelVbrd la'Primera Senm nai La Asamblea se inici c 1, ...... i I i:h,,i .,.,- .-n, -I ,1' ,r, .-,, V la 5m- -A las s5:00 p. mi., e lia Cat- Sahaor di l Munidor a I,! perioOis.
-Social C--Ir- de que se tiene re- mn.sa de deleRados en la'S. I Cate- portancia quc se merece. En poE os dral y en Reinsa. de los Quince daQ caloeic ,a Anicola Dminngo Juan
cuerdo. 0 Los Padres Carmeitas dral. ofici.ndo Monsefior Eduardl pises del ,.,1.-. rcs l"I tatn mail rs- Jueces Eucaristlcos. Emilio Frli i dvl DIARIO DE LA
dei Vedado celebarareinelpro-xina Martinez Dalmao. Terosioada la o-tt issos los ,.i,- -.,,, ,.I .,,,,.. MARINA .%r.CE Minic- Ssifhirsg.,
sabado el 'Ejercicin dlodeJs CneoC sa olods los delegados se trasis da-l e i Ins indoses s Meic. P mFe\ .,o Mi-a -ioleimne nEl hev le ennsiusi ells -, s n-1.
Piirr ssr:- (if n -El, n r unpciI ins quc inr al Ifervorr popularso 9%a e celebiar.sA lat. iete % rledla
de1:, 1 : Ar ,nor o bpn a a l, Obispado, donde a las nuec ; ode e atv a RIanor cva9 1o0 -A .- I l "t a. i.. ve Maria Au. de ia mafiana el obispo auxilisr de
rnn1, '. ,i d ,le 0sta dena dondP a a i uornlvii om rirne asallaerbriboder os si,...,,,, organizada Dor i& La iana. monsefior Altredon Mo
de Vir. ". r l,,r,,. r,,I is ma- d ia mahana, con la in%*ocac*oo amores, rindese tfmbien banderas v l1
an a IA ,' s nfr-ce, t Misa del'Espiritu Santo did comienzo la beoitc s al p o dv t Ciitodia Asociacidn de Veteranoss d1 ll1r a l, ie se acercar-r, c.,rmul.
de Comunond y per ]a tarde, a las sesidn de trabajos. mtlntra s suiena l hinod atII nae Il Ej lrcto Polaco. ar loIn, s ;s miembros ce la Accior
cinro, el Ejerricie veapertin e, can-. Al Inicia'se Ia coinsb...bl Irs tse t una li in via e pIealso. ere obre aI .loh menCi rnados perledisiE r
tando in Plegaria de M tev le s e- I o t ntrehosannas, eu s (a d ePrece pto lo e a dop ero s
hora Alive Dane. 0 Hoy, jue\e, haescuras parrovos Isiv viiii lvii Has-inSSilte
F.esta d AscensiOi. ves die de a de aaas r edits, hininOS a la Eucaristia. Ya un vieo n -Con motive de celebrarse hey
Fiesta .e InAc isi .' e sd ir l ie redeInsacidng cit sIs.p .,.t a Ipopulartexaptitatc grandEza dcl Ia i,- de- i; A oensldr.e Programa de.cuvllo
picoquistttdvI lel A rc vspecdia s d ulto at J.eds l-su's,,.' ,,ic,,-,Ieiidnd dait ea," 'r ., ceo eba- graia de tson obi.a-
aer't"',, I,.a -)-, d e, parroquiasm de *InArchic fradi Mdel a] o.ar a. ..,ee- ca... ... -,Is Misa. en la Iglesia de Reina
ila saan] de hoy e e ectuai,,,,,,, ell Catecluis~mo. mbrtdes del oalendarlo litfirgieo espa-
in mabiaseac hey se elveituaric vs
Marit Auxiha'dora una solemn A continuclncion so fue discutiendo roiats ta d r la nrsrca; --rce tie- 5. .. RR. PP. Jeasutas ye Isc. -
S'es Ihall" ell el ann que alumbran ml IS Los RR.PPt..Jesultas ee InIglestm
mi.sa n ronmemoracidn del anivir- el' reglamento que desde ahora Iten- e liei C -1 t ai u S a .or pu de Relna han diopuesto para la pre-
11a ir l a constltucion de la Po- drAi el "Consejo Superior Catequis- hi s"o de a o Csnr elebra si onolllasico sente semana el siguente programs
le ,,Clirtsovelt cia dv Ia Asceunsiont. eera.i soicjn ynCeanellgetepgaa
Iont .ii.re, La organize a Asocia- lic Diocesano". orgenismo quc Esto exphica quoe la obra eucaristia 1 r Cr l de cults:
rion de. Veteranos de l Ejcrcito Po- queda fundado en esta fecha. el pr xcelenca.la Adordn Noctur- y u Jueves 3: JueVes u1ndclmo de Io
po cxvcelecnvt.-le Adarac1dn Narlor- IJee :Jee neiad a
sera oiciada per el Padre cat queda totalmente aprobadn- ia. cuinte n Espana con un magm- 'erced o la Trre Quince Juevesa Eucaristicos, a la 5 P
F .... Plywaczyk. Agregado de Despuds se pas a discutlir sobre fico htistortal y lin desarollo cadsa eze.t l e r pJn., exposicln del Santfsimo, rosa- ci
Citlita dp laI Legacian polonesa. el eslablecirniento del Concurso inAs pijianitc, aparte de una especial --rio, sermon par el P. Eateban Rivas en
]a lsiin 804 de Caballvros Card- Cealqcuistico Anutal qu estara di- personilidad que lel Ilta dado prstilo Muy halagada se verA l hoy en S-. J. Bendiciln y teserva. -
ton Viba vedeicabler ise Iri- veisoen i ttindo entero y que perite heoa unarti"t s f A eas 10 pm., vigilik de Ia Adora-
S a Vibora, ldcadu ell s iddo en res tapas, el concutrso hablar v esi ta devoeior e:arsitrea It d ss .ailiares. Ia distingui- on Nocturnac, on miss sa las 12:15. r
PidLev Pa'nionias. cel'brbra una parroquial. el de las ViCrIas, que l espaflola, da y ciula senora Cruz de las Mcr- La misa y la adoracion son pdbllcas
tit'iainiin de irue\oS m.enibros el son 6. y el Diocesano. En ri, ....,.. cedes de la Torre, bella esposa del para ltodos los fleles.
21 die mayn. bajo Ia presidenctai dl cnurso habia premios pam i,. .r,. Antecedentles rir.l nt caballero, doctor Juan Gar- Viernes 4: Primer viernes, a las r
d rlter Manuel Andina 0 En .Ia- dis Il's res alumnoe de las calCt- No llea todavia a centenaria la p)a pc d Prado. c i v dn i p o dea. Miss a rmonizada de comunion
r.rn tr. a relebrado rl Dia del Ca- qusis de Ia Didcesis. asi ncon olai- I bra de la Adoracioni et lEspafa, pues- rtb, sba s e trl n c o stregeneral. As lalc 8 a.mrP Misa cantada con
il uis t el domingon 10 de juno or. b- birn para los catequistas v parro- to que Iile runc.ada ern l .liU. is, i g1.e e on e en a est i- p ca par el P. Esteban Rivas S. J. ca
zaia no r po ll R P renesn Tar- cos. ::Upo de driontos de Jesus Sacramoni- dad rehligiosa de hoy. Al] final de la misa quedar expuesto
rl~ pr l P. r en eo Ta o ca liado -D Juan Mantalvo 0-FarrnIll. En esta occasion. reiteramis a l S. D. M. haita los cultoe de la tarde
d:lf M E.. parroio de la locali- Para a orR, nizardrn del coIIcuIri- D. Lus Trellets Nogvrol. D. Ped.o seifora De a Torre rofepsora del que darin comlenzo a las clnco.
dand 0 Nolicias re cien c i .,,. :t annual del caitecismo s credo el ai"quirdo. D. Micl l Slll a, D. Miguel .. . Stbado: Primer sbado, a las 8 a.m., .
I.a Haoana ilf'nian que M,,,, ,., iimt6i e Permanrente del Concurso Bosch. D Manuel Manciro, v D. ra- "mindergart del colcgio La Isnacu- misa armonizada en honor de la San- igi
e Beran sPe encuenirla drptenroido Catiiquitlico. presid;do potr el Reae- met Coo!alcz-, cl dia 3 de nosiemb'e ladd y de Ia catedra de inglds de Ia tisima Virgen del Reaerlo de Fitlma. luc
i- l I' rs'till ail nnrt de d Moravia, rendo P. M. Castro. parroen de Ma- 'dr 1877. o 1s-pa hat e hora Verra de 74 Universidad Interamericana. nues- A les 5 pm. Exposicion, Tosario me- tron
S.'.,er,e cia insre, ores informa- nlcaragua y conocedor d c sta rse- ars, roisla aprobaciost del carderial trai s uss suiceras expresivas felicd dltado par el P. Antonio AI as S. o
t lav 'lif e ban al ,,nnbispru lena Prumado. .ai p "Bendicidn a reserva. pec
PraPa e silab a aliaarzobs era Titulares de la primriera eccn q. tones. A las 8:45 p.m. Salve solemn des la vac
s depraes on"i residnucaae arebs- Lucg se pas6 a disrculir el esla- celebro sus vigllias eri'la dcsnaparecida -d- Congregacl6n Mariana de la Anuncia- Ia
tpa de verano. 0 Maiana. v'iernes. blecimumento de un texto unic u pa- glesla madrileflia de SdiSn Antonin del "ta, en honor de su excelsa Patrons. o
sv Tirca en va Parroqtia de Ma- ra la ensefianza del calecismo en to- Prado. fu SSn *Franrciscc, de Borja. -A asl~lqP Domingo 6: Fiesta annual de la Con- mS
-ranao n la Nosena el tFpilu San- a la IDiocesis. aprobandolse Ia mo- y bvllno sera recorder. parao maor D lNLESIIAR gregaci6n Mariana de la Anunclata. an.
fe con Ejercicin a las sets y inedia cin presenlada aI respeclo. El uie- smir,:o de la obra, que .mis conmien/os A las 8 aem. Miss solemn de comu- an
He la larde. Mnnsedunr Jnst Vi- n system a liene como lema, "pi- esti'teron obstaculhzad.s per la In- AUOAII LAX StE nl6n general, panegfrico par el P. N
Snte Burzi6. Nunci Aposolico Pi mVr nt gender y luego aprpider".v ,ompt'VInst dv las antoridadev tirl!"- si.S AII IIA LAANTI- Abrahan Gil S.J. nia
L A H a b a n a hR RI-n f 'hti di a nro e l e c ta ri s m o c u e t r -d-
vca h rdariadu n h-t It DOportut e sncei -pondc'a a Ia ttabs de pr entar a v In ActnoqiuIrall..
yneas rongraulando J., Obra de s db dldsposicon do todos ls pavrocps iNoneurina conic una OWaitinalon ucl aiOp 11RIlHT I Ofrecilillento nlarlano de dis
'~itn sse Paresqo~inielvsensuls Bo- Atpsvncvlds ispalv. otniavui n i
cia fie Plai a el nuPVo calitecismo. lines poltilcos peligrosa "para la seaRl- I Sef -.
En .a Pa-rtauii. d E CanE ai a a co'rdd el establecimiento del rided del Fstado Etta enemiRa ubc- Un famoo cereal le curo flores a a Virgen en die
r sc.rrn de Padre iansl R dricura t luas s lea n ,eeo. e -iau n te deI na l e tre im iento. N tra. Sefio ra de la M erc ed l
cni l PdorvInsladtuvl Streiratc. Il .l Ip urimerdmin o ds' t,-Iic euucto ba de 5era in q e dvs- I ee tr n t a rcdIi
unitefRds I rnecVuvvrann a cisic na sIn, tarinsla. vs p site ro iebra- puvsn erra.itrerle al pcR I ao-l a Ia tla l" "d
Ire lar, dieres i ea er- dv vr rvo y de serrilvins. )ratans- i e es treunmienlo I.aa Viene celebrimdose con solemni- d
va orno ) V ross i Aia C turi'ls o tar 5 cr la ersose actns i y u ia colerie Irtones q v vecaracterlzaron a Ia or oa Ipssies irrian tevs me predu eane dad, coma ya es tradlci6n, en l a d
dv la rard'e y mSisin- oene "a tain uN t"dsIla pea-l'roqulias par eli dps- rronlutoiniaria de 1939 a 1941 6sbn iil alisio leompernI. Hire I Iglesia de La Merced, Cuba y Mer- l
ilnWerf v medic Eil elra Keaiaii at ollo d la labor catequistica. Obra dependliente del Centro Eu'a- priibacoi. I el ALL-BRAN de ced. par In Asociacibn de Hijas de se
eerogldn po r o Primirra Srni, ira F.ina nsev c plovedirh o in ir- stieo de Espfla--agni r'epg n nd i a Ia Ve- Kellega a ym no ren cclve per Merta, toe cultos del mes de Mayo ml.
Sea-tel Carull ca dv Culia i el ilt'- C dir e u o I s umie orh i dcl CalConse-j i uuerable Arcliicolatv it d e l a A idornvavcuo blue s. 5 N a -enie d rberia vs en honor de Ia Santisima Virgen, to- mc
Social Ci tll.ho di Cuii ,.uuba i . tin ii i us r CaD i l ti)'n, r el Sonltitdn Snanamento dv naAoman ,1. B 4 N d.riane dos Ins dias a las sesde la tarde, con e his
min qu n he dto ,a l dl.ds,'l I;' l .aSirptiritor Calequis ico Di ocineri.rrIl a I si r I Iv;QA avs rD oneav e v-clcio del mesD despe- I
Vel e ano 1895 gulll ca' ft'ao[13111 ga d .." n /Polortrairt, e25r25 d l om y despe-
lair 5 titi br.s1dvlil Ark eo n1Iaur o Jn- bsd l it i-so Ilig S A e dida-conocxcepcion de los de. iom luc
,S oma Cal Si 1In5, C nal vi 111 Y Nao IV forma Urn clo XV orldn irieli S. Alder Si., ihila. 48, P.. g que sera a las cinco deIt la larde. qu
,n1oli e l-l wri. i ,.i unli d ile nalo. Monefitmr d iduri lts tiiio. Itn Adorclon smvvio N cel "o C e i nieno El proxiinot domngo, dia set., ge- Ja.
o'f.'l.ltra-liiiti l icbitre d estre ra patmuocinados leg cultos pr Ila"
roiitoin icnnnir le U ri ursn nn auClto at-i l lli, noIt, ,llluu,'ii ahllniltaiNvnlo 111'.sIf!s it soi a 1.'' ,,. de | } a fls d e on unit (l lenliouiAsoc-aclon"iei iVhrgenidetIa Meda- mt-'
rav i i Ilel I ,d .I ,,i l eirt .1nall, ln Ic + ih li- i f tn lo ... r ilv d I ,l I .i...N. 'a .s lirav annd,., Vis gee d a M da- m
lVi .Iur Inm i t ) inns ts l irt I a'lI'lP'I- olii 1 VIt l l A-ia'ta- m ii tl 1-: 1 c 'vl e (1'o- l1. toss AI.L.BHAN de Ky- let M iltgrasa vono Mi ade dv C muolb n coa
I|en I ....ll ....tiu !, In i'' i a..la. un It'l'l ,I',i thr I Illh, lil .. i ',,t aill .. .... ,, ; sl'n i Ir a Ad iorar6in uc- I a o olt ias-ierhe Iris stoda lo dil salas ach d Ide a ...itfan a y a I s snuce- csar
I I11. 1 In. I,, S;l, l*I., I'l l Vtlik ia Itit* III, ,r i y' looa 1is < eI Ieinie t i vas iddsladas Ieede la Mi dsoeni e con er a a
'lt l *l ti)lit dv lPrdms'.,- y t i""o e e Nd le l .. c rt o ,arla Chaurrondo. C M .
ru, .... mlnt ..... t,.l \el ..... int ,, tt Ir list, I' tu siu, t ll ut- .. line ,ivi l 'ri tul. It i ritc( sl i (lt-se rei a oitia... i r S e no qsic a cospiln ...an .p. D-lvegado de nlas Mislones Parroqula- veil
iti tillYl-lot Cl o (: c, llem itth elist li titra i ia, titlit, t. i satIe lust es160 sll s e10 d im nv i teIl el
Iirun: Ile Ileglv monrrilil a tiuis' I loo-glitif u 'pm ll ai Iittt it ialitani Ii ir luir sitrSiI ien c- l acs a KELLOGG ales ead la Cc sar le
Ih61"... I I ..Ii e h ',,....... ........ ... aloo ...- .. hs V ,P.... a,......... -otl,, ,,l"Ilt II, li~ir va... .u fll .....t'lii l I.It e a E IO Pa "t- l ta 'de, i a g i nc.... R .. ro a
^le ,lth l lne4i'ic s ll l lhti anlt r i h .. lll t 'h+ Vl' mt t l t l i n i nTol i isI s V I I, I i },1 lietiiltI llll'ntd 'lint, lC'M A O i"NY i Apars pe li 10,[inie- eJeilo.sir e sPr olnl pnr el Padre Si6 -
ie illlea ,l, ,jit-id ui r u ln il i'in. tl A ttn r, Iil -ItrIlis il tol n ,It ii 111 Iti' t e Itttl t tl i In t i rCirtyri tl ll(uIl y l \ e Ae r' re Petez d e A rate C. MI u a-4
,la, it'sla u r hlnt lgstv r tillon I i- l rn- illll' o e I e gose,I Al tl In JIil.1i78, i t l ie t ulri r unluluiII^ld)f alr l %lib le s e I si sil e 'd ll'cure su de lare s iofl las aJioam goas.
I I d .a' \i fun- ,-e e 1 dWe uo trvi ql istcio flvrcnI'a y no i l i -clda", ia eno
ilt'I) lie alialointi s a sier lat 1ll lhi uuIol.i,uUia1 Ailuiti allilh lu ndit.C' Case dv clBeeficenclF y Maternlldsd y mnI
I i l, h l iiO l a. i a lati A C.),i 'lit, i P ri rl t ei l e il u e l etl de. ... ...:...on..a- -- l oId( de Inattequesi p a dea i glesia de La Y
ContInsatlarneA vI" ttr Iv lr.i it ltn t IIti tin t.er g-, uni t i l I t 5 5 a s o I s c eded.gr
Is sic bus lieslU hll u I IsI Sll tiirsttits iline i I l h, a t1 1der i a s l i, e sle tldIs tIntlye pit1f si]ep geroi 4Lrs A L L B I A V de eti' calelts lo on sal goyesa tu pe lr r-
IsRets d d I eIlls 'g .I m lvid, a e l -it uuuMlo iito ilan A .' l lrp1 4105.111 chon... Il Pa qu te r c 'rah Ilt yK slsi: PcB v A suillne Sl e z t ita en.
l, I a Ir le^l c Itu .teui, iti o A , A- H. I lll o i-lrvpnv %os I Aid hu n nog1 en su tss M. Y e I Prefectio de a Iglesla R. p ,en
liIO loolinguto ell 16I +Ilrio d j, fdl l tll lattarfa (',. ta t l ieir' i i.+,h. tultlcl,ri llli, 'r lillol'lf)nt 1Ah leolrlnj vll c pol lo eueft a 2 l.O eRical~lrdo EtavlO, C. U., quienes ilnv C
[a I'llnleif m inll vis de t utllbntlt i .l otn dtUpltu mt SttithChml5'l'l(l itr' i2ll, si, pie cr [nt a al o n m Cist riaso nev a


'+++ . .. ... " ....S .......'rIJI alhll +, t,"""*l J*ome lotah 's y i 'elB d o a o ls ms omlre ^ cn e p o o e a rr1.e L H^
inui ea eautrla siilliutii 'oi t P urnuuu t.r I .s-let K i oilulls title I in'tIc ciIIii~t i an IcRillma
.... u .it ..einis-tnt turn '"Ainiflii'" 0uner 'n
III Ktii ... .,at,,iis, Pt, t11 pre n o xim., ale ""r elo curso extend rn
Is lunll ei <'alnut dsIc r ruIN li h(I IVuco aicc ntic ts' v H e s a la In ir I ca dtm il de h y I huradi'. ,
'" e...... VII..... it'.......ntodallu b
..... .,s .. is'at o I. los qeampos mo vils esta lu ad qu
I a ns i'nmiu ileti us i te I Va i lI t ir, I vterlsittin, n1 Jl as t it1 > a o Idel rri tb uI ntiler c t a mes t a Cli ba e, 'a
duutiu al a iiil itilin,1 if e Ir iieltiar ti ela i a- lsie ivr lhliSrul es. tl iua Inetus -t~b~i- I,..infla i an m l ei I: itt tt mlii ist apiluitlla
fr at if Ni' l exce ith laitlt ,lfaim V lt ii lt -% ,U b cl~tviones*L ell Junta, e r itla li- ln a t'on~tllonutrhln DOl 10 1811"7 i ll
Miuatrli, i, 5 0 i fi'i alntic oi M a sintte Po i olbii i sa ll, INo wl ,i1 nel190 a1 ,nde 172 ls t ..... to miie a I" l s- lt I lt 112 a As I afirn 6 el innistro Sfinchez Arango.'Abri6
rdi lei l dle la4is ia dn irar oA mIre i t t t lo obes ievhll t n deI t d.!' i 4n n uo( iv +ov e el y uolho yiuel h |iiei Ite hsr lh C, ra' tl 'e Iaul, l~bIla' y I ,vl, el Iu nu',,, Vor,,iiloin a cartllth'ica nrIan a t ie e l oSgra 1ar qlue inl as muyz trf, en ela> lima urnso
O fJesO ileVlnI dnut Inn' 1 l isl, isebcliic.s puIur"s Po IcatlhaslIisr r 5 en ol o ei l 11139h det il tr8ll tin o D hl -se 8e dd
Ikiso n i ailuu I l sic tird I i to : s-unit..1 r thieli Itc itsi i"s ita' ntle tt, nicra-t los 14 rsoi t inast e rad en f s l curso
Pl s eI e el'll*lrl ke-ll n lll 1q,, i,,,AlI li IV lnsrlelid.
lililll'y liblf,' lelaIla!], ~l- vuilli e 'hvI~e,,Ii l a I1 l r tilipalev,I\ to!.5 -1illil ero (ll~IV E, Siiitez Ael *ngn, lt)Cosoeg1n1n nifst a n\Pdo l SnosSaez e.s
Shailltn A Baoltl lta' ie el N p ul. i i lio nlau lu ttar(n t IVi ilt ( in itL lItilt itr s ti rrl'e caoe os t -A :i d, (,n n a n
lilt aiolsia, slt ol nli Tll.01 onoA At A hIts li ilc a lvililtinc lise 't. al ,c ruuerr-iiu toitium Il % ui f rt ilurir d ns a,- vt-pub s unslg s u'iioo; sI, j I lagd yeniac s d iot, es c Iv s 4)

ldoleslue S n r d Ibell a-tNt9 it ,, ii n7,59 Int, a n le
IVqU P ndraPit a a d funCh clo ml entsca enil- 0C bano. el doctor S11 nchez Alannci-
vis l i ll I el l lit (l e ilt itl' ni.dl 'h Ol\ i t usiuunu l l Lan Ha b an a l vela hanao- m. u ai b lin d er s a
]'.8 5l4It~l'UilIW, [legla Ny Gtallatbaentl Despite, cornet zaron to$ ejercicios
ah011 u ltuvllu lIs h i t t II is- i t Is titll l- II -I, I liu(lsh-a Au sl eu e neulrd s l itveh i cu las 136.042 N, 11,cot) s tl-
ihlinl lreiI snl itett it itsiil li012 aelt until-nnto.
llr de wii~v rll (- (fl ll 'abn Oli n1i c o gt-lnel~l[de I ].n ncenaitza, doctor Fe-
31Iloilo _v. tt Ill ti iii t Mita1 011 l N iI ntuionae el director de ckEnsr- Lest siguicronld dc escuelas t o y 6.
V tlv s it ins i stlanh ", In i vistriH\11 u-a liPrnliarla, doctor Ma nuen An- Despub s reaho. zairon ejerciz os rit-
(- tO til lo Ini ll iiN arlid 44 V,i Bit1- gi,11 eI jt'fe del Distrito de li~spvc. rni os, con bastones, lag nifios de Ili
Ila.iiv, iin nn,- a. :t ,n Valercia cwn No. 2, doctor Manuel de 0.- tsrcela 42; actb ,ide aides naturals, Ils
I It a 11 3,, Vo 1enSanlltn ,i f i ili, dreclnr general de Educa- ouilos fie la escuela 3 01go o' ~-
i~o ill ,tii~ittti5I~niI~l~65eutI liuruuh
vuena -nltalit tint r ttini n' q ius- Q al t' ry \ Flitit muni ia, iManuel Zahonetld. d job Deza uv.rous, nsnnosr ed ]as e eusceas
ulln 'et il ltitlet elt ntll Iitllelsseladeldlas I Pu M rlA ESCa101Ha3y171 136. P7 y 1 .c5.
Ihini.i i dre \- is' (it, l o, larit rlosi' ,i saittli d'xa h t enlet otrasv desoacdarte Un-rmat'h de Volley-ball fu- des-
A e, ti sinrs'IlItl,,o rliccmutlinili t t tnd....Im..ht i. iau r al del miniE sr e ugrr ullado -psr s ls escuelas 6, 97. 35 y
Vuuelare n i n t ri0l1i tifi e .'itnt ll I= ,t h P .ailh goel Campo Movil uu- A 28;n Dy a escuela 136 brnd6 un jue-
IIN'llOR, thTIi OntA1l7lhl 44 rn r'teDII- Ohi. a-i irle del'Dusi de.Ihllosrsrevosntontigu o bdesBasket-ball e
i,.cltithimiunleh I s rlel thit P i le ttti rI-rl l si dcel Normal pars Maestros dn- nEl ministro de Educacy 6n, doctor
I5s.sS st wcialmnenti tinl\rr e utisrltv, Laa rlmna. Au'eliano Sa nchez Arango, despuas
--(,%In f n'i aeonrii'rhlgiosi Pa ri.ads re Las est'ueila, pub~lcas nulneros .59. de aplpudi" calurosamente a los ni-
CrE TerIl lt tArciont iCa thr tell e-d 94 v l3 y la Escuela Primarla Supe- hin s, us0 de I palabra, dieiendo: "En
ilrt' i ir s Non 18-B realizaron evolucd ones, e Ministerio de Educac16n del de-
Ili,% calll iu.rtires I qIne HILuyeron'baties (1IpCOg. bterno del doctor Carlos Prfo So-
a a Ai cr1itin0sn rieillembargonIeprincipal rano sde Y el inspector H. S uolongo pro- car'ras lop problems que heo7 s
I tan pri.tr en ro desua rollus3t h u- e runs it nsir unas palabras sobre la obra afrontadouna2 l sidesiempre1 omple-
rarlu itnele lporaer fecundante ein del doctor Si t nchez Arango, especial- nos y a dedifick l solucidn. Ai nos pa-
s lt t rtire rne to srtvr tslidenu aAdoranooMette m e i s to mque respects a Ia edu- so con el problem uad o lIs duocton
N vtmns a Dspailorni que, el itsnvsero de cation fisua p a Fistcad Cuando implantamos esta me-
2u086. pert enecAerites a 253 secclone- n eti s-- Campo M e vr l de Sntoada da- seo ca.ifics de I lebinsdita pri]n s
rar'l noe rn rmnld nSuirem crittcos, clue agregaron que ningun
rca-elo ture ruaciinld n SirA'~l 10pa-allae slcom s. vi haintr ap XvEdcacied el g o -dj

p lrseetl uon repubhlcnait-marxrsta do- A ]alyegada deli ninisrc de Edu- erea de ld c acos y y o -
a.raSlle vnb., afigs e 1936-1939 Solt meui te anu aiun s Campo Mev iS numero n 0,p que "per panra los que no se les ha-
section pa- Madrid, v o h'ebra deIla u pboa bia ocurrido h Nuestra mission no"pes
rola. rt v6202 niArtires. Valencias v57 av n-da quee n una cruda noche dpecI- solamente copiar, pues Cuba o iene
n yBilhao. 47 .nb que permit cadlifaAdrarans verno encu qUe les habla correasponuido sus problems y Cuba debe
E., ~Nrutou, E-te.,loI~lvn queens trais-a-nt vl cantta vgiia, FiecanCando enIem afbua pir antam estauc me-

d e rt h rit. s a.. 3.... s t.. .. urnode vela. no faltaron ni lunoF daber extraer de su propla realidad
i-icambet' a de i entire cruqu suimpen den In cua el gurnnesaan cudlerenl y u agregaelmnstr Sueningdz
adeovriutilrepsubtpa-uese-ontrelosl cuat.- AcuIn livod ders I' mvi ustare dv Ec-etsIr Arang:bLa apliue, a y dt~liv cb
a-ute ns uat~d to iO-1a39 Snomyipte leraurut- ,rut Causrd pea M eoosi. ouer II, qe 'pee parece loces puanose la. he-u
d ectit d i- Espa ha, .ilitare e heovos I un e albl n l deaqeliner bu a c uru de.slc y Sno stran msuicins sarov
Blionar47 In oue-ros, i helituneo d spue-s a e lvlehrar coneped s us ptores para cadas yCuba dred
kAunostdeuistun os l d a no final dearorinonaIe bra xlarago de p as. prpta fu aldrd

dasca zoatranod-vslluqe mnesa desuson I Una a-n na dv n eva uid nonf paleranda y muagrcgb~~ el msain iste Sbnvb-
I dnca.dncstra vsgaiaelsvste losdate unra- Iundos demibs p crallarae cal- S llor pranga:e "L n as caceepllca cnuba-
S tainhellde gurIn sns e anb orpoo rau ga-l ;.u gardi rre l feti len u orgma. re d I tlar ea c ire dv loaeL s pea- la educepa-
its-rd Epb o, ctudao sintartes h eorericua obius vra canordor aqcurel yleeon qu~e unfisica s, tue nec suilienspre-
... I unarcoss k e crvvs. hues separanui doe delspe gruv evtereabur ce ugo n ua enrein pargua cyd qcuea ah eda tonvr
tuyeoples de vlama bettimest nnen berr m dv entre los doarel qune derabrea lrea-o dcl perqe. stabI fui o r-es
.r d'inenc eorstiilhn-tmldorsadr re epue con -U aqel yohent dv canrelaodad Yemul "e: J aidermo el espcivtalvs a
-mvasoria-aI v'en gide dn lodeb nnn s th- Sarmetidn os dpars lxtrartbantde ElulIs pcemviaes e vsilastei dles Edcan.ns
Inra-ydo en ualrdeas, lcom peri o n of u-ri sa c ev rogr t'los vm eisaho arca q veersi 1e.- ci aue prpoel eeli vs Ia s a ype-
Preebe e vlhayi n lim atlenen'cernrra- q uneo ea euicdeedegurenlura p ejnd iene pibaeaegs. Gunaoe eri Martuvnar.
ess sa-e, las nuvaots qUditnueseare l dos el 8rpecd Icaa. scc "Plg acrea e] unasoee above nassprc-
Aspsde Iacn mitune Gespaloa isse -tre v Peri Iegnd en dadaespqe.eabea ponemos vstparqecr esteleieteaen
__Ic eorgainchesns ednvesrsi cons cur es-l rns equE llaanocheen asu tame ait 'eos"Itaop ucugvenaidos del qucestosi
ma lari Set scu dvantitoe lo, diu e ]s Iipti- S iava entade, era p--crureant e o velo toan ]asnv ye Mainuslced sroiccEduc
ued eant Ilca.e.. redErta-le manfernat pu raernsles mssieserant qcenst en-trs ue Icvm~ u pre ntese hine14re L ca-
P~ aorndorey s lnvr auen cncna.o d550su pilunro d en I 20.- a pAdorelnt haertid een Gunaorebaoday Mnraciea
/ olieivsIa] nolemplov dlsalhena'e ha indc Noctrana "Ptoae l l d u abrem clsn a veulo ens proma
Adse]trino NerVurns esaine'ue mals-d tai deocir seugrdstiee d Espafisa ponvinesl Esuebl~ escac eteitena yea"
dvt-esvnhepuen qacp d turda dn~r sdelo ha renulereo -cun'ovut o ey sera sodnas laaial.d rolca
ne lansa cans.e usc sic tel enncre q de mentcualvon y i nettanebracnstnen suBar- posr in "t at hrn co
haso hs 5dordoes no mfacaen aduesc ea bcrelna 250- r Iao Adonraio EuasIie mprlegoecradadlonaesa pi
dosnrdice al tmps, len ]a Iea boese hager Nmtlcon Inerac~aonle Csecindibo uesic q uc -ar -e rcuet elpol

-- --....- ... ]par tureno. Sintemn at endemts lncn- cevebra yen tlcc.ba espafsolen denspade lecne condensadta
-- mode pero mbas heroico de rendir de aqnvl dv 191" quc lmos pea- nede
~~pleitesia n Jesnis Sanramentado, quc a Madrid. Y mien"a Ilegee. elconte- Tambidn aulerinb el einiestro, dee-
ne he ex~ndt-dod tambidn can ci rch~ua1, nlmlcnto que posidr sic mausiflvsto el toa- Zaydino, ha impertacidon de ceche
ei Reglamenlo y Ia bandecrs, a len amor dcl pueblo espeelol a Ia Euca- condvnsada, exenta dei page de siere-
-~palsy~ de la AendarIca hispana, rintis, ten adoradores dv lode Eapaeia chos eaaceilevies y eonsulares y dv-
EUK VE O M EBL S vid ..inEu....-istle era.. ante el Sagra-rie pe- one... mlv endsimpueslao, a lao fir..a. JuicePo-
Per eso lode el uanecdotario de to Coogreso siceamer a Dies revcca y ne cyz, sic Matenzat, per rinl eaaa de
Adoaccdn Nocturne espaflela esth. lle- inultipllilue et nfimEnro dv en slav que cuarenta y. echo latac eada une. y a
AVENntDdo SIMON repLnsabiliRadinen l41og4encon Je..uis, m~echo MHustia Di- La Ha~beno. per citen mai cejas de 40
Tel /ono W-7870 Httban u' smptimienvsto dcl deber dcl eadrador, sine, pens dv lns AnEle-e% mere cuter ltalc cdad una, roe Inon cca e aeglura
TvI vs et ra-sa dveaqurlln ox dradsuriendmis prboimn a noesotrosnvhacernsns samn rnds el abestvcimiento sie tan oe-
I ..... \eteranas. hombces y'a sic eded esan- e l or.cinn ane sola voliuntsd son El. resar~o a~lments.


A .i*dd


Catolidimo


Monsefior Arteaga en Guatemala
or gentilels de Is sebora Salome Santmareia de Machin, publlcaimosaa s presence fotorafit de I t InaguS'
lbs del reeiente Primer Congreso Eucarlstice Naclonal de Guatemala, donde sedestacs Mona. Mnuel'Atixtosn -
n Ion mementos de haeer sn entrada en el Campo Euearistico, en unid6dee as 6quito I prelados invitsNd-
SAutoriza la importaci6n
.. de 400,000 galones
M atanceras de kerosina
-- Por Monolo Jorquin Per ha Resolucl6n 133, ftrmada
EL BAILf DEL TENNIS ayer el ministry de Comercio. doc-
da de u .ui.. ho i t air an. de .co Ila sine qu .se hici n ..a. laudir en tIor Zaydin, auditorizt al am paro del
nar aqui, sobrev eltsplendor y i sus shows del imAs finoe esloY ele- decreto presldenclal numero .418, d.
imiento ancanzado en lIa fiesta de gantia fecha 18 de abril tlbtimo. a Ia Comp.-
a de poseson de la nucva En orno al ri dede baile distrihbu- -. d. Shell a d dv Cubs,,.
i, del i.menino Club dc la yae, .pronse m s de cien mesas. ocuprdsfcif*Aa Petroea Shlrtea dn exCnunap,-
4"AI traducir camsvelocuev cta/sy v- todas poer te parties mdc 'duerlidos S.' A a imparlar can vxvsrhbn par-
idad, ese extraondisnario erentn dv alzandose Ies copas de la espumosa cial de derechos arancelarios. Is can-
noche del puasado sAbado 29 de que llevabon el alborozo y la alegrra tidad de 400,00 0 galones de kerosina.
ril. que es sin discusi6n alguna. lo a aquel extraordinarin concurso so- .i ,
s soberbio v lo may suntuoson que cial que reaz 6 la brillantisima sol- equival" ...a Unsa o 9,523 baroilta do
Sse ha registrado de muchisimos ree. 42 galonps cada uno-- _
is a la fecha. Enlr- esas tables, destacaremns pnr -
Io recordamos naoda igual pmrquc vel gran numero de sues ocupantes, Ia l .nea los Estaaos Unidos, despuls
aun la fiesta anniversary o e del ssde loa Granders. en a s que se senta- uns grato' dies en esta-
aosiembre del pusado abo obtu- ba el scnor Carlo s Sbatear su gen- El coronel Charles Woolf y su in-a
la resonancia de 6sta ue aquul nosu r esp.os. a, que homenajearon sus teresantisma esposa. 'la figure mal
ponemos a resenfar amignos. poe uimplr abos en esa fe- romanticamente bvlla de aquel sal6n,
tcudiendo a cuanuoe resertes cpi- cha. qaremandose luces de bengalas y preEidian tambidn otra de las mesa
ran avaleerelsiraen, eunando cuan- parliendo vi simbdlico cake, cuyayns on ms numerosas parejas de.la Co-
recurso. pudieran' realzar evibai- vettas apgo; entire el jubilo y el bu- Icnia Rayonera. .-
sin escatimar en gastos ni en sa- IilcOe general, el f estejado. Y comp gsiempre en una. ptit table
fii.os, la Junta Directisa actual Reunianse all con Manoleito Zapico el joven hacendado Laurentiao Gsar-
1 Tennis que preside Ia elegant y Carmen Leonor Martinez, Alejan- cla y su elegant erposa Lsther Mt-
ima V eneranda Sdnchez JimInez dro Mennde z y Aleia Melndez. Ra- nOndez.
9rd el grandiosisimo dxito en que fae Diaz, Tellaheche y Anita Dbva- Alicia Herques de Su.rez., hape-.
tradujo yse inolvidable aconteci- to-. Esteban Uriarte y Tiva Diuaz, e roneaba en otra mesa a tinefitas pa-
ento social que marca la pigeina infinilos matrimonios mas, que no rejitas entire las quv se contaba' _U
is bella y mns declumbrante en el mencionamos porque no nos alcan- Ija Alicila. la adorable eribtlida que
trial de la i stituci6n mzaria el espacio par a Ians doscienlas tenia de companero a Lorenrcito Haza
element. e ilunnada su fachada trescientas familias que alli salu- Berride.
ciendo el preccoso adorno foera] . .Dos.pareis enraged: Jo Llsrvna
.e. el sa iesyerrzs hicier elo Muy diverlida era tambien ]a mesa Guiteras ,y Hectii Pages Moralea y
.r.n eAsuned compleeraon cian. dell prcsidente del Clubde Leones Gildergarde Feerman Guiteras con
ineo d I ela.c "onesletras bellas ngeneicro RamOn Rodriguez Gandia Manolo Abete, as gentilisimaa primi-
a- ve a velauae lnuescras lmellas e ra Esther Delgeado. en la que la.
n ii'tlet'es dv tona.s ares,'" envo-1' sentaban el doctor Luis Aportela Matrimonios tan distinguidos como
it ustle v elae gal siars. p y Nenod Romaguera, Antonio Garcia el doclor.'Octavio Pages y Mary Joa-
Cobo y Hortensia Marzol y leones y risty, Segundito Botet .y Viola Alva-
Preltudid la orqulsCaSi Casino de Se- leonas 'de la selva yumurina. rez Otero. Teodorito Rodriguez y
h.i cli c untitlito nusicalsqua-oe. Ipy Con rfert ren lonemalva, tocada de Laurita Carballo, Lelo Alonso y
Cuba muns se hace pagnr per su violetas. presidia su mesa Blanca Georgina Miranda,' Manolito Zapico
tuaci6dn, la primer pieza del pro- Luisa Vallice de Fcrnandez Taque- e Idoris Sabater y Gusltavo Gdmez y
atia, cerecasdeI las once de li nio- rchel, In a quv densacAbaae ase ma- Raquel Caflbas.
e.y hasti bIeumencraeda ha mssadru- trimoinot lmit dusinguldo que anoche Tenas en 5u mesa la president del
di 9uIC se ine 6 el desfile de Ia fine nbjnto de tani clocuente homncna- Club Veneranuda Sanchez. a Ia gsn-
eormusima euonurrencia, m o n solo Is- enl el Liccon eloctor Ismaet LL- sIt a-iudatc de SBat-ret-nee Sarta Ve-
ltanledecayeronIsalegrlaI. elIjbilo pez dl VVilla'icene:n y Esther Goner. ga. que vestia de negro ires chic. y
el conests de cuantns sll[a se con- 'ares Jvenes parejas ocupaban atlra a Seiule a Haedo, que labor con tan
egaron para gusar de [as inptlupe- Itable a I que nou.. senslamons: Ignacio gran enluslasmo en la Asitencda So-
bles melodlas de oIn profemores his- InUrarte v Fela Pezdn, -Dikito Ollva y cil del Tennis.
,nos, que geozan de anote renombre Gladys Guerrero y Hdctor Irastorza Unos recibn casados que atraianse
loda la tepibllca. y Lnla Pet6n.-' lodas Ins simpallas del sal6n: Esther
Con sum unliformes blanies gain- Illortensia Araeigurn vinuda de Gui- Gonzalez y Orlando Muni. cuyas re-
eado de orn, sus chaquetlllas ceni- Icl'as gran blasdn de nuestrn gentry-, cientes bodas constituyeron el md3
ns a estilo torero, eus brillanlies lenia n e ll table n su hija l enean- de;acado acontecimiento social de
amarer., n shlo tocaron s maravl doradr Mrs. Jakunski. que regres6 el esta primavera.
Una ausencia muy lamentable: Is
de Martha Magarolas, que presidib
I a anterior dirt~ctiv y oeupa css ts
actual el cargo de vocal de Relacio-
N_ ti^ ^^ ^^ ^ es Sociales. Enferma desde hace
SA R T dias la blonde Martha, por su salud
v s Socialvs. Enfera-a dessie bane
H nos inleresamos todos, comes fue tam-
*' biten muy extrafiada la ausencia. dc
la vicetesorera Bertha Flor, la esposa
del confrere Juan J Alberti, que
M A R lIN etambi do per razones de ialud falta-
rannal baile.
Quisicramos seguir dando nombres
RI y mae nombres de la mayor concu-
rrencia que se ha registrado en ties-
ta alguna del Tennis, pero el atruao
quea arrastramos en nuestra informa-
Sci6n, per no haberse pubticado co-
rrespondencia el Dia del TrabaJo y
,mS S 11 el cUmulo de temas que tenemon que
Strata, nos hacen poner punto final
a extas mal hilvanadas cuartillas que
escribimos abrumados par el pesar
en nosotrns causado per ci muy sen-
t sible fallecimento del qnuerido co m-
.npiero Ram6n Solds ay Estrada
La fieta del e tcbado 25 de abril en
el Matanzas Tennis Club, el bale
,mis fastuoso de cuantos ha ,dado esa
i nstitucino de mubcho tiempo a Ia
fecha.
No tevnemos memorsa de nada
ugual, en esta tlltiena dlcada.
TEM AS FlIALES
Mautanosilernes 4, pentuaric adopr/
nuestras calls para la Cruz Roit.MERCDERS 13 y 15, HABNA. ELF^-387 Marlana vicere postulaFr~n pder
la e sefloras y aISo sefloritasa mn di*-
iinguidas de esta sociedad, que tie-
ncn en nMaria Dolores "Nutez de Ben-
to, a Ia pcesidenta del Comlt6 eame-
in sdeI a sBenembrita institucibn.
Con susiabos uniformes, no que-
'dari rincbn en la ciudad al quueno
Ileguen cgsecflbres de la misercor-
disa, qut tanta,-tantec imo bien hacrn
en en mundo en a-mlsi6n de paz y
earidad.
Que no deje nadie 6 contribuir
a Ia cnlecta de Ia-Cruz Roia, alv In
mandante jefe deIs misma en Ma-
tanzas.
Un delicioso alnuerzo. reunib en
el Tennis, anteayer mates a este
grupo de j6venes matrimonios: Car-
los Sabater y sefaora Manolito Zapico
p schiora, Esteban Urlarie Yp eutora,
Sixto amoss y sefiora, Alejandro Me-
ndndnzd p eynora, Juan Betancourt y
sefinra. Rafael Diaz Tellaeche y cse-
flera Y Mannitoletgleein- Sardifies y
asseiora con Samuel, Cabrera, Ismael
Obits, Lutsito Iglesias v el Cronista.
paraasaborear las excelencias culina-
rias de Samuel Cabrera, el iniguals-
ble gourmet
Fue un agape antmadtsumo.
Ltega a mi mesa una elegante es-
quela que me da cuenta de Ia entra-
da en a gsran familiar cristiana del
wtho Oswaldo Francisco. hijo de los
es-POEnS Oswaldo F Lecuona v Her-
rindez a Zenalda Daubar' y "Magri-
nat, el que fuib acado de p'la e] pa-
sado domingo 29 de abrul On Ia sen-
ta Iglesia Catedral de San Carlos. par
Esther Daubsar Magrifiat Y Gustavo
E TSantoys Barrel.
Una send de roas ce anu carmino.
deaeannea a gracleso querube..
l~ecrramos Ia Cedniea edande cruenia
sic habr toamade posesidn dv sus car-
oes del Categro die Prefcoeea-de sitG-
bean y Pintunns y Dibu~n v Mode-
UNICOS IMPORTADORE.. PARZA CUBA lade, ten siguienates prodvoafes:p -
s identsa Inds Sanghez Medinas de l-
J. GALLARRET~A Y CIA., Sc A. .c...icsuep;v .c.. Ro~berto Diagot
MERCADERES 113 p 115, IIABtANA. TELF.aA-3987 varade; since, Ismaeel Fcrnbsnde- ite-
s ovn Lais Sleeve y seevetario, do
II re Fack.ones exteriores, vorrespenden.
*.*4* cue rultura. Om.'to legatos Ratnel
~ orsann. Hilda Aguiar. America Due-
o ellhas yOPrancisso Core.
0 -l

Cr6nica Habanera


S DIARIO DE LA MNARINA.-.iiieves, 3 de Mayo de 1951


w - 6 -01,
En honor de Elena Martinez
sefiorita Martlinez Pedro con el grupo de Ian organltadoras. Roslita a
Corrales. Elena Lancis, Vvlen Morkn > Nenlta ,allejo -
Plena de aran-ia-.,r, & I de ai.,-- .i reourila Marlinez Pearn c.'r. c1
resni. ILt a mei- nesi.n u-Ce ,%E,.aide aoc-ir .nc.le Ao-In.- P.i---ai-1-i-
e Ie c.frecIc. a la hnriid u ,ia 'e'-.,- ita Larre efial-d.d-, para e .J, ,-
Elr.. N l Mar r, Pi,',li: o R,,'r.:.: nsieie lel preenie mn e. de n-. ; 'iI
E;i merier.e a. dehI. .-ili rin t i .ie % meC .a de l. ni.r- e -.:r, 14l .,
bell "crc- del :Ciur, ,i, Cii,j ie i del Ci-pu4 Cr-,n i,
La Habar.. If lN rir". L%- iCaS paitm .-1 i.
i1s hmll 1 1 R ers.,I, 4 S--i-, ,-, -' -, cr.ed;.j ,,n-n I, :, ,.-'i
i a,. i-. t.rlr:. C-.- -.h- ircrea' P dr I f_.ern .- .
El. n, Lane ,' ar, M.- ; .,. ,d e .I rr, eriec--d,.
Ta ('cli.. ..r.r- n,.-. f., a l ;,i-,,: .: i- ie .-a c -.'n t i arrli ms. a


'POUADEro N3IJ)l 1i ,,r A 5.3302

j; ,GRAAN VENTA REGALO'
I .Imli..n Move IS 13 A I1 ,LAN MAOIR)H l 4 l IA i)F1 ,A
I lHI'IJRHA. arerona el 10'.. parai snrut oja y n ncumr-ro
poi6na t cutI se da drerech del reembolbao .de 'u pain.


I)eot ( aetino sitat) ol Esther Adhet
Mili 581u111.i pie.lacll., slinfl tone A pi 1 cIjaai na ,i .J aa rerra-
hiaelend, eI irMl.llni. ('l a i rapa, irc cnhriche I@ Pinn iw, i i liaere. antre halaooa y congra(ulrlonnea de %usa mistiade paairk hay el dli.
AnM i .ialad.to I a'c.,1l',ide o. I codentx n I Ia I pl'ealloas nutilltlt do0 can mollv do relebrar ,u r-umpleotna,,a encaneadora y atrartlva "Jeune
,layo, iua nmiric i.,n diihimit, er May lurld. promIe acir ela fiesta (ille" Either Aulet y Blanro, hlja dri etIlmado rcabaitllero Gerardo Aulel y
IliSiah@I .ine tlAl A-ala V)ln, ,ar. 11 qt exlsl* I ran nliliria n do .u genlil repose Joaerln l nianrn.
Ier In e III r I n en00e. logits oand pcoa y alia faohllarea. La aenertia Aulet, que pertenere ala nnucva prnmociein social. reel-
i Lap ocranincrnenlt aiofrevereinmo sun in- birk hoy mucha pruebaa 4d Ian aimpatia. qua diufrula en nueat raoe ledad.
Lin *.ailiI1.- 1a-eiii,.,r c ais .I ni f-ric, .in mis 4.1.1,r A ld..


Saranac


Inn
EN LAS
ALTURAS DEL LAGO
SAANAC
Ettodo de New York-0
SARANAC INN est ten
lIs frescas y hellos
Hitritmni del Adirondock
y ist4 admimiotrodo #or
"Hoteles Kirheby", es decir,
Ie misma administracidn
del HOTEL NATIONAL

im lol ,300 jO acres de tste
par so, sitdmdo e li
altrajs deil Lgo Sara nc,
hey today cla se de deportes
y diversions. Es.lI
residmtc dt i Vcrapoo y
sitio prtjerids roat
piroiptai, digidas.
Los precious, eide $18.00oo
diaries p r babitaci6n
sfecilla y $29.00
babitaci6n doblt.
Plan Americano.

Haga su rescrvici#Oi
ahora en tl
HOTEL NATIONAL.


FUENTEJ6E SODA Y CAF
AIRE AMONDICIONADC
Club hcblll.,. Aimuna
slardni, Soda@ y huad.a
CenPmIlC.L


4/n cl mismo centro de la ciudad de La Habana, en un
lugar privilegiado por sus preciosas vistas y su deliciosa
temperature, cl HOTEL NACIONAL de Cuba debe ser:
SU CASA EN LA HABANA

Con el maximum de confort y magnificos entretenimientos
para un verdadero descanso, el HOTEL NACIONAL le
brinda, ademis, un lugar apropiado para-atender sus visits
socials o comerciales.


NNiS y
SHUFFLE BOARD
'ae los quo ustan del depoc-
- Il HOTEL NATIONAL
-enea, n sus propios Itnrenot,
nchas de tnnis, shulfle
card, tc.


_^-iI d i K -hl" .hfqui l, ,A "I "A f t
h No, ,, r.,,.4, ,i r. m n t' k
W ^l dl'azo. "n.I'.,,, ;P.1ra.'I %I. n nll 6',
^^^^*^^^^^^^,.',L' r.-.]L- .L.11 in M~d.r..fie >.ln,...., Jf
pl. CI h r ,- 1 r.,hF.' r i
ae Casanova y Margarita Edelmantil
-a e' Sr Carrera.
Entre iis sefhori tas 1I
I Hilda Cudmiach. Raquel Pla, Ele- "
,, G0, m nclia. Es .ela Lopez Ohia,
0 arrntamldG.OiZ-ietii Pa liicia cl a To-
11 vla, l ,*.*" i,,,- Cola. Teresi Ea
'a ,,,,",r, l-.- Barraque, Co~n- F6 Y~
,T- c ;r. Carmen Lancm y Bi-


v"' -- C.I, Glad.s li.-az Bea Lrra e. Ce n-/
i Natalia y C"klinSandoval,
Raqu r Benansourt, Rde alioMaa l'US,
1 e 1lezlFranco r erela Rodriguez. .


Eerira de Soto, y Miriam Sosa
r 1;,-;i A l rn ac ia Diaz M ya.
,:F,:, i "nes Mar laE" geniz q Sart-
Mar ohanet. Lrourdes
i;,.-Wia La-.. Anita del Cam-
'-in rzBanco, iaqjani Po-
r, Iar,a e hW l,'A l ,, ,-,f .- s.-, de R -
Now=r mlYi_ erater hea, Lourdes
Her,--'.ni,,, MiyareE, Nenita Casabue-
r,.; C. :,:d a Hlurtado
-.'ufo:riia Botifoll.
| -- *Maria Elena Guiralt, M iriam F er-
.. rm quirch, Carmen G autierrez,
mma Resell, Teresita Gomez Garn- Radios y Refrigeradores PHILCO
ri, Glades Loynaz, Beba Loret de
Mola, Silvia Armifian, Margarita de
r C r dena..n. Lourdes Palacios. Martha
Per Cuastella. Maria Elena de la Vega." Grandes facilidades de pago
Celia Prado, y Mayita Gutidrree.
anteiro. PMerev Juncadella Martha Alina Hevia.
F D.1 KM e .e.-: _-Lourdes Argileltes. Beatriz Alvarez.
G.eorgina Hernondez, Silvia Mestre.
Er l-re in :E- ci-,c ri, ,,n iI. ,onnie AixalA. Cecilia Goytizolo, Mag- NePtano 619 Tell U-5103
II ,_ r- .la''.,,i- t -i 1F ; ,el o.p-ic l i del Valle. Ileana y Ann Celig. r-9e
,'ir -,,. .1. C. marT,, -, :,a Griftan. Rosita y Loi6 Alvarez. 'NUCrTRA liBA UCEN 5ey.CO
-lo L nr ain d ,,l ,_, I r ,,, %hicia Pelt, Graciela Argilelles, GIa -! _. .
FC' :,a Li' 'a l.,-,, T,.,-, r-". ,d eS Margarlao Plasencia.
r. '.er' .1- "-. I If, e',r- C--,nzilec del Vale Iarrutlia. Thais y Thelma Aicano ldela, Alreda de ',, s nlos. Marisol
,.; 4,er,. .1 H',,-.'. tl,,-.. i .- I. , v Elsa iori,. laiy Mary Rose Cay Vizrrzn NoemJ PRuhia- Gractle d o
P..-. ri- ier,-i.-. ,olas. Miro tac.a Vivuan Goizueta. Maria Espei anza D aegs Mdiaz (aid-na' Lida Pc-t Clna Gonod-
lena Paghier l o"ides Sea. Altida IM Maria Luisa Dardel. Ilcoa Sr. le7ril Vai Dlari a G,-cia Pedroso..
,t -,Inche7.. Carmen Sam. Nelia Bnrl. Adelaira Goscolea.'Esmeraldt 5.- q-Clarna LvLme .Mar vRosa Gamba,
.--, 1 i i..... .ia. Lourdes Lorenzo. Vivian Cl ls. ia Ga'rcin SairchP7. Maria E ie-Ia tOfir ha (r'nrna Sa c r: -'( ,".pons v Lui-
F_?,- -1 7.'. .. 1 ii rlartha Sanreia. Lovrdev., Nral An- Capmaan" '. So--rlv Sri. cun'ie I -, "--
i,, ~,.'., , r,.-..-,,e Farm. Marcarilta Fernand-,z Vi Liipita F-cr,.i-, Fi. El-va ,uoci'a-I (--. inui, cr, la pa. na DIEZI


Se deslizan suavemente porque est6n


s398


Amezon dne aero, bra.
oniuc'de angn pnr.
cal-.0n lo acclda,n
del corro. Cueapo de
loneta azul con odo'r.
nos blancos,. Con rom-
pecs-abos d. olore,
Cporo ddraecr al bob,;
canturon de seguldaad.


ChemSe 0,. ia,ere lopoaa. ,onloma os de det0 000
m ato a cu olquaer o rao a tumulado,, hao endo que lot
ohlcodo. da1l e.,odo


para BebeN Un


Acumulador

para cada carro!

_y Busque el suyo en esta lista

Buick 1938-51
Packard 1942-51. Dodge 1934.51
Oldsmobile 1938-48 Nolh 1934. 51
Studebaker 1939-51
Pontiac 1938-51 Kaiser 1946-51
27 OPlymouth 1928-51
$27?- Willys 1931.42
Jeep 1947-50
SCadillac 1940-51 $10 95
Chrysler 1940-51 -
-'-" ",,o De Soto 1937-51
Oldsmobile 1949-51


wf Chevrolet 1937-39
0 Ford 1933-39; 1947-51
Hudson (8 cllindros) Hudson 1935-47
1948 51 Linoln-Zephyr 1936-39
Indlcador de Direccl6n Lincoln 1940-51 Mercury V8 1939
MercuryV81940-.46 Mercury 1947-51

|15 ,. l 1822 92

Para inilolor e, ton a aa del 1i -n
S odopta a lodos loi carroi. Juago
-completeo con fi... oombre. y o Marcos de Chapas _ _


. Laov& de
Clones
$149
Do acero galva.
-pando u n, e a -
Iran-,,',oiqa
s,,-n todo
1o, ..1.t,


$198
par <
De aeo 0 lubulo pe.flO l
- onodo--nno ne doxl Ewl 1quea
,a chapo se dobe ol ,,o hn
po qua 1e. aport n a
O 'ld


SEARS


Phgina 9


TELEVI CENTRO
CONCORDIA 161
ent& Sn Nlcol6s y Motarque.


TD
FEIERIA BAILES Y COCKTAILS .MAR Y SOL S
. a En l ambient el.egan*l. do "L En l nuneva piscin, odeada pa
,16 oArisold*" raao l l das do 7 a doeoleacl.escabaRna., uica. n .n t
a DoCIM *1 2 in. BarI EnclsiveBaon Cuba. Continla tuncionando ci
t Ai Acondicionado, uest o piscin original. Las ca
dos ugtin aa s sevicioc. b

Hotel Naeioinal deeCuba


- --r-

~Pagina in DIARIO DE laA ~1ARJNA.-Juen-es. 3 d.a Mnss.n dsa 1Q~I


Vida Espahola
-A-.__


la Beneficencia Catalana celebW6 Los actos conmemorativos de la fundacion del

la fiesta en honor de ia Patrona Centro Asturiano tuvieron inusitoida brillantez
I alane de HLa -labana oi i s.iora Ms-rans' de Sala. brilap 0
L lii, i aisl: e eRI R C I si i alot a l i e e ta canladas, pao ,[a s lsta aebal, .-
..'. m.. ia tzda pmr- ai ,:,, 1-,,, I ,, de Gilbert resnnaronai qalia ,',,, ; Ih-oelni, ., .h,,- ..... .PaoLa veJada
Li,: .I-r.. s co frIentenia ,- -,,-. ,,aser coreadas ec lierol ri a afirmadoln poco despue as l nedia
de Caiatiia. decrna.dre ia'r yunca lon par Ia multited qua, let Cera a Asturiaoo de La Haba,- 1 de Ia noche r-omenz .n i i.f
B a,, 1, ti.. ', 'i,-,.",, I r Iac mndi, ,,,, '" ar, a teerieararerers r i-1e ie el 0i o I St1estine Lada organic o i p 1i I. Seccwn dc Pe.
J lr+,,, pot' Ia cantildad y calidiad c + n n re' ,% Adorrino que prf-lde rL -rfi,'r
Ia C ,. :, i e Ir -, .,,e. ie Ins acto realizadoea coai ltanafatis de laa d I entida n nu Ie i auricir, .nr elera.
B eI A InCaaecari d H de cion del loasadeirnt sluisnia i er -
ta L.I, .. ,;, ,,.-... l",,":'-'ee........a..!'od, ',,c1,., la C in spac ianide Dele._ __ cn d e I a l rrn a tit e nl', aanr,-
E ran ,I ,, ... ..... -, ,-,,- .. ...-l r, -, SO C IEDA,,_L,...S ESPA.. a,-O LA S ,-, e mpo a aje R lt oDS .. Fa 1n
Es'- : r ,"' i-, -' ,,-,,,,, *", .', ",i,- ,i ;' .',, ^ ,,' .e,, -., '.: ,., '^,"Is d ,,,,! a^^ re^ 'aTmo^ las ;; , 4""f ,r;0 vF-'** L 'm ~ jr~ a eo nSn e,.'r ,de0nd fn~u't do ,- r,,T,' nc,,T, ena-
'l11Mln +.. J, I,, ,,-,-,-- -,, ;-., ,- n, II,', e d ,,-,.-,r,-....rha i a du;i e del, r /spTI1.
ease, -c-, i, Is ,,I 5.il~-hfdsiladyi'tteptmdia~a P Josi T. PTtP Pt P esirlir, Ca m mn .- ,el s Sr Iao
rai" is area .*, r -,- ,, i a, aretAeo P rie a aC a 1 a adanza Edeai ci ,. F( la Car~pa Iel, ;iO+a- nl
." Ra..- ...cil e eli'ri Saa l d a Ian e e a lvco e veo iar
l. n r a', ", ", b i ... . .. . .. ... . m*-( ; s b el a s : r t o ae d !- E .. dip o s da e e fla n t o l,- ," . . . . ..- .. .. ..rc i M n e ; e .. . . -, -_ s e unFrn l al~ n te.J p . R a inPnid rc 'l i . .. o 1. . . -'
(Ins . h, "...... ., ,,, , i Io e, ta n a ia e n n t F eaana a del a cotane e .1gond,= 'a r, ...... Mano e rd se ano, a a d cmpat odr Cera I l.-. d l6e
.- p r. .a. p, me sal a j y jn' .al ia i railS-C 'niI 'pr fe nde .' aa 0 -.e dl -t t io. ..... .c1 F Fo 'n na. d l octon ere ie dl MsC -
4"'" di1re ctor Cairmeri sqass
"1 "t" "I...I I itfi re c Morqul ez, dr :Iiii e Elo A

yii,' .iri ....bir*o ial-clc..., C-.. ,; ,, I.'-' --i -a aje daasr de .1 j .,:'-iii.. inand ao n ele y Joaq ai i ii.. re acm del meni' tr '- a goe n iarCDstaner del unselaf-.-.:lor( Aiu
r i l m i-. i. I : Iatide s d aleetay- :. '-'ii. y en ari i. a se"l r -t.. 0 L rapir doctr s cal. e l drer e leme N I
-----apr lila --I Vel a ea dl ocoaider~ke. M r
.-,i,-,. . . ia,-q,., -, ",, parn da , I..t E-."i". A s 5 '." F-i a- t i f'a nelaMBrqune-ddire a El

',ci I a i i a a H sa e E l .. e, E .. .. l ,e-4, r, l lti n o a V illa y B s ce m d on Pai d el s o funr a dpor : ,.I ,, -
rae- a sec in ir. sa bel' v rs ; a ti a 5n .r a'nln-n e ue p,-, c'." "-. ... ,,,-,sr r an,. d el e prea l dente' dn iael Le d ar ie

yp cnr,~ia s 3ner sirnpc i za Ia.| d ob' No. P ireu ld r 4 cair- ,' ... .......... ,ni.r a vz Jno-,1 .. .ion: tirup. .con :d table no pedpe to In e "i-o f t',i', ,erl 'r,'' cf ,-i, r ...- ,,rnt ndez Albo pre; S An iode r a de z. Y ie r i,,a m N ina
baler s e 1- c i-tied, leC, d ',-d G a-lic d n o- ale za' dotde la m n For-R-da ad A
ar Cei. ri Tn m r rc a,. I a7 dr," t' a r0.a-aC ia l- a d i,,aiddea l aa Si mon I Caral anau.aa e r i i eitsidente G c od ienio yonde z alea .-ba a-n-d.cn
ran .eIiiii lai ra bia d a ins 'ar sna a mas ta1 blPoaana s o r.tiada at r aa I "....i Panch G ri den eze l etn enca n d- andel M nAnder ias OCa ,s ., Al.-
c.inb ,'v nn~ al-Jco adi6s a a, n lorr-. 1 3 ':'In C "" l p ,,,,, C ,;, I c ...j.... ,,. a,:_l- :I; C ,,lin a,, ,:, a Asociacion de Dependie N,-I11 .-r nor Ftrnfindez, n Ad: R dn.r Pa. i de iarl, e anc ab atadplase ***ae l inas epralar at es .oa led cea Pedra riasa e sls a FRourta materialmen te cubiert .a ....e. as.
aM cra A lvarz.lA Ian0berda pdaasi r' 'a-"' "Y"enr.c. rd Io -r .Ienl d a cion e r S o no ve zA l d de nria exntrardinari... en a-..... .
rata-ip i ia o Ireneta. i Nadirse ao qaeda' a .1 ., .i ',", er" el En lresdanae disul en.. el Je d Fernsdez Gm rnzile z S ea-o F r doe y au e eamiliatc .
"s t i i rpc t ii p'lrelara d iaro ne rii dal eata Ba reidi a t- l ttu ar a a o ser tia -, Maato er n zde z Camp e- A decr ab ea I ll a y
;in pnCen tre Cqn aUC l, p. , I lor y ,. ( dij r la o n "'. S mon Corral". y r an tez. aco ria ladinl- r Sanonn e er J anEe A. m a e s ee A 1 claret a iestas q e j a el ae-
ar n-p La ona odsinr c * c a i lac Feenlaq e re e panao ndad Ga rc Mrn;z ; e let io Je-
d i it cl, id n .e aira o sias do n ie" yi T m G S i . n ... Ipri -r aenta e d e hnuor an Vel e -gundo nirepresidenlez darctr Carme- l iar Manolia FerntddAsl Canr-pa .
115o iv alriisc yianas nl el aJaef actuo strataba c
"is a arriiii. pntana ta i .. ....la s d la a t y o. a" ers'co- Ea q esa iaa de s expreside Urquiaga; darte r Enriqa e Madan; lquesta aoadnet I l..a.ram pa I r. eel-
.lc ina re dp ci t iesiaa todn Iaa 1. r ..r i .i: .....rNr, a -a,-, -Fn3rnnd'' -n s all e zna Ge s et Mae r Nianao r Fern ndei ax pre- Hilsd ne Nacional qae de pie e saa
fiet a a... maniaeMiapdel sIea.ac..daI .| s'ia I f'ar'l "i", "'o '" i .. "l-ar "- on oe M ttl ad'oa'lseficr os identerd' e Centro; Federica Piza...la. d el pL blie css.an ...ers l .
veei tl ,iir "aica-rp e e ,r c- n ... .. . "I n r ,r, ...... "' F" "and ere Gnzisdle r y J a c ... aen r;prs ltari an del sefs or goaberna ia, Deapuad de unae sele-la r i.n -
exiiall :..lilaundolIrmec, i ]. li-. o-- T y a, a unda di r er neset o Loper; dorta r sica les, fuerdn entire .,l:C ,mp dst
i Heoa eerer MaceatoFeIdeMiz ,,,a ddeValle denorJdo-Ma z dipla a los alu de, l
? Sa no nl tapid alun tI osr, gCtn~i l Acl, r. n sarrq i.aSeedoucdto drEniqe MAgas tn-r et Joellosac : Gloria Belle Doscn lganlo
C e1l... tiltree esise. Isabel Ai-! <-h5 Slee a ,l d1 ,ar.nada o y as" air-t e e den Iarena Pe o r nasad.m nirdcrlaeriM de I a Puente, preide del Ca u nsuele or Allende M rtiner. Josr
*.,-rrin oliei a,,1 td am I srtsau - cai nFern an, sao- Centr NCa Sei ona den D exngoe Md-Am nn A l ola L Mqnddez medalla s
(Ir +ul r.lttc tillil nrerit, M frzae a ZA-dfeee del..entro;"Federico Pizarro ehsuplrvsor saner n .. . .

Isi la 1 ii, Par tIei: I a tradilainal. de de iFof ao .n. la ia tde aidaoz ey o daqui e ex presdtane del Cena roa Sasr de aore. V Acdsits a Nansc Garcran, l
t iii, s,,,lir te a ai ia Pie i c i.r d- e at I Erma a.I ..'i -asan L rla Sa eni ndo Le raez M d- a prosenl ; M anelo os arti Fa r l eda Vi r aIo nl e ; de I:n
p. iCrloe d Bantir" renp"a-al Asusaa ."ati ia I a e aqret sacabl Ii Panepagaada ..e.s.. Cairdid Ra e natadee. enueosidned a Benus lirens, GonFim z osr Pasiua Rde el Aonad o-
ta-I -mo pfr a sDro MPulalretd r ac ncle a Radgusfle a m n four cs enatregadas iplamas
!'-wn rrvoidlid, tiorribrr ,'.C- tirector ye ledal'sse- rGlo p ierel ag Sso i da d e .nenla-i
i ir -rm *c i cIsa belle.Martinezd InPuent -, pI' del n. 'eAbtla drda y pre. dne del C entr a Gall g d el rii n E m ed lt eapen Ic S artineda s'el a-
,l ie noailria r7 -batsi a mo de- la ,lla ap. C r de S s ann ulas a Iumna -eslsen o-
'i -i n c ear' pe .." Re iline an la a san a iea deFne ita nririan d e Rrd2SA i nda ea d doa or Ceis a roas teiano.n Ca n Dart m. turn- l a s del planstel, deIa las
Iil a. ea ai .-i eeirei da.e' a e ac i sM d ta '-i i e on s o at e ]ar Ma. Palariabl los da Pa n n P i are mesas Ludein Garcia En media de nutrido a lap s s e li-
AC1ireionenii" ei .i," m' .iila a|,. l "' a' f .n e oal e ata] repa ndae a nl adez Puent. V . presidents en l c de sar s M .a r ibie o ditinti s .
as: -"al o. s-ian dat baaan y cii"--- Al abrsi el aria e os eano presided nte tersales del Cen ; Angel Mifiagoeri nets esperiale ls ncr ie al as c in ue ntai
ltdiiiei iena. Cr dse la pire. e.- risoald elaagenet II roaanadeh rt et 110d nd1 .Roriue.atro feCentrea s dilo a

e n e- "r ",bat r de tI uralyi C t -i B enjamin Fer anadez et una u a olea Fernandear Garla. Manuel on- den d series que tienen acn enaa
sas n Geeidisssa ~ maend ama is a cieiI ..ira a'i -'siorlsa rae an ima..eaea AuaarAieslls.danel insscaripotaorsp.s

.1~~~ Plasrist' atarpr daeatsscae n ar-i uNra--ri po Jelaisaesho aaunsaa S An r aiia Me nuelt Carsetra Mucra en AlCn rec ibie den Vaq irea.Etedar Fanolldaa
f-i er 1 eee ) % u Hi all e Cip. Sa`s adan Villaar bt Em loa so---s I l- a del .ntro aL edoel p lat do A no d la res pated a Slentcrio an denRdcerr or or B lae. prenda de hbltan o n de Ia-
ffi-J~l SiV^E' I 'F"1^0"^"1'1?^' ''"f?^ de^' A1 "^^"^^ .^'s re "c'"^ibir don n~Vicent've Flernandez
r y plRafo.Cpresd cn te de honor de laH
l- --ii s s parIrs Breie e irsied. a aaeasdeIaCe amise ridnesAo rLoin alsag aLazragaA ra T-InenaIada rel se rie oanue ins itucien su dnanestin oe de
i -. arasa iG rsa ia i in near .In mailnierenaal e di un.el a e atorquAsn o Manulu naer.aia Le ba s- da r e y ca el epecal, un a oio n I
pe. Sliifir sa5An .er. -',Saner ca idm-rbte aniaaacon so a festa sareosnR ar Ia aseayo aa d l o q el ata yEn Galmelisz M aeua el GercOsl a IE nmud i Heb nu rie OsarIc lan Iaie-'eIn
yrcosin ai ani l ada p n indPuunte.VIar lia p onsse terecienparrlas deao- Redncaurg Mad s de a. Amansa Al ra- de ato ecacln del s ou Aint satar- !
a--s l A LdII sslia it sa dam pr im i tda r. i create d am n'cantlo riIMan, l a e a Mes tn. Ma ts n ud ca n r rev que a nt
--edtl a-D Ia cEn ea lz La s an toare dga d oa dlpz. Virorale Ge lle Manc oo.M n San rci de ho in btr.a avus -

si and isd* e slaeiereida eat- Cioa pen Jat Sssla Obissla Tan n c i Ia palara e inatlIan le tplm a nue8-Vtaed Ma nueldCa. tMez ndrio. de.l A t teat b a.dnic t d az u
fnil p m a 4s1 C I B, arr i.Salaot i lls a d e rnaa rartist Ld .n Ab e l lpa n La ba s condL a tilna. y dente Ae aI el SincleadeecDi a a onsupresidente d e almh in eatid I
'i*ical lre. ace F .!t- U ro teinoo esuro festo u is Sa eia o a Jos -ernaDe g de rez. in in
r, Fis a~trF a s rhosesil iJao s re P L-" fiLImeI a fsibie de Ia Mareni jsel a leyntnain d a trsosant lascrba qellaclcalueManelSuina V rtuez.EaMaria e. SMaurse ar yarn etr e saoad rpecanl. entas aci~nc P
PisC" psiasisiq a. sesota el d dssaseJ Ia imezatan y San t~a M~nl a fesa sm emarioab I infca ndlact Aei Grosha. Manuel Fer n zdee Dazloer, 6ta r ibCanme a pnars)aga rnunnoandn


amial tie^ IR B i C a l ieC a at Alste e sd e.ale amn de so etv pca dslor B ena. El Armne e rnia sLa Vic arera d acpaaisrconciana f ed n r
a ll at 1namessl s h ie l l at s a di'dc oa rad e. menlo I anIaesia de to. que pe6e suana..Jas umna ernb aslt R-a C ase yCe ma o Itr tost a e gam odesa. '
I ota L I IIqa a s-s n ics 1ila l I a! c aI ret tEe C lar a Coiner be a. utda'Ca alC entrtu d de A e nta rea A uta n ab ei i
Ii Ite ii s .1 t a, ata An d a e- eceFndo In qdeciesdl Ce antr a Asiae- A ra de mu aena r Ci a rnamoesae ulo cItlSeu pazeas u patnis colt ba e-I
l He r ema e dir sa lors a Srboco y Ia ba4,,eIItpaa rsulos. o- en abqude penr som bro c n db ado le tos Saain.


At e l snsss I aeaces. r i ti e AoIsi-en sec-i er.o. nan jt ae.er Na- ecild una aL lsso n s e regu He d g orz. IalJota Dincssaalon sFr Sneies Fuss-os le d e rb llam ente oAptauls an sctn-
rs aali J 'ni ll nirli '^ clams Satectorpdcs ymn-MRIal al peesi P neam n Bn b A bn eem do alspacr e b maarsad fBchacI lIdI
tissiCatra Razs ii s eds.cam ess nclae da le ~ato ~nani edad APea a Mass Lopeazs.t sal grade vI Hr. doo es AlVecrni ans elva president e A Ia arre en qa se IS tra stibnn e
Ai~zua s 1S1 s eaass issnem ]abiecs a y R 1losanpoeIsi el tri fedh so o il. dsefIcra eeeoes IstrladeasMatr ders- p an o alsd noot e sen dar a


liste.l cotns rl v tlmsa d F P ne Goaisn "llaiGran l leyessMa uar cia, trabando a bo resienta p na s ynel oe riepa opab .a I aenel oPaac i'a gat pre a nfina-
II a a s. miscta miCCsulCF lir ca G a bl ae I sea Nir ssa do n Io IoqrCe esboyr p o dl tsen e toe Asturiano de La Habanas
ae t a c As doa cis ss .l c t i'. or- ima ssi s r par atdei Cnitro de asit a sicnasa sune ssaes tro d oc a una deeIpR S lo picz as oratorio mAls bri-d
y ac mmm ni slm I thi'ntlrr la ms uIs- le isdet i eI n BIeu ne ire ncis i a mmeC e la i -sHa n. lm Fe sig c ltis t set I hi a sa de1las bamsbr as cmp a q;e sp c delteo Garc par. Ice eja r I gec le saclan en mnotes
drtia nCe]R P 0111 Sl lantes que sIeuran e co


n~~sed cAldaet aRadd y .4Rsee*Vaea li-z^^^^
% meird. Smlacii I mi iu misi-si r. i ai m'it- Iusilo 'asecnall n- sb. icn el laficli Iar. sssian s'oIuacmmessis ali-sseimi udmi alms, i-Illsl anbamiaequa hasiadass alas-las a ceselsa se Ito tarfell--it
]a Jinte a i a a s c s - m s m l ai m i tl aus a cli tado plr sus hermosos conceptos.a1H
S10d cbre1458 *q.a encclaoup ruedi a d I s~idd.PelaModicndeq e A a IsAhora en que se cie'ra esta si

s~~~r sa hi lm il. 111 t. i i lsnClisI sesscei i issc ao setL cus Ia Isia la aDFII DEL simm O sai E si-simm COMEllA sml itisiassi iea alisa
a t i llsin Iiliii 1 -BiS i i as e ci I, sin c cans tis iami ts c m'sa. InOlam iu de Wc- isis p .ietil ti nallsia le si-i- irtia ude iso c-5St a rciasVils a resue nem ("eiurrlin
dil eliata-scs Ii 'l ci c I s n sim r a a aplanem snacontinianlaes o
Iofi Its-LNsGranliuca-thill enlI-IPalacioclsrestode Iotnmme.is
bacon tictidl Iv lt In i o5eno to F-ct Isi Cit l r con5 i i eelalumndeeeacadroistica idel bell programal e
i I s". . . . ..l D I scsita slat abots-H-e )-- - Mimlic Acl iii s, deass es i c Iit lri-i-. m e lm-
Pi ilt elm Isc I dl., ii-f''n d l sxt r'ii rl~ l u m is M n ,z i- I-m tnImsslae IifaIiis-mil. ions-alasIT
11Is t)r n -iiki-u l Ciei sic iil elch -melsn I C yat t amisri Isiiiiade-homu r esalaci s ese' siqu cito i
-. oF1 oc or1 helm: 5Vlls sica l' sa ac ya nues tra caniro s f elicilac16n
il's mis aeasshe, 5- - - - -lo- m- -bros dnsoiui.ltnta i'ectiva
1. Ni .. l~ri fekolalent vidi X Ve te ti Is q o e, ay porrosnnsle,,cib,,anpreJosacresanreaact zados zad t
I I,,,, -1andri Por P parxete"" redearitnna pueor sosarsefemulri-y I-- po, a ls epi r ih aloiu m I aa riatvi itr Ima.1I111 rIs 1,.airnin Ceusmic o i zos c onlii sin t.mloxi t o mi rssa dasle had : slar ahlas. v c u. lt a rsi a t. de O tn-tglnt-oae feran
I--im--ilr. jnt,- tie5 Ins11 knlet.'' I.o c. 101 -5- GRE~ n vC uts, bUIIL uIf tL is 5 C miii Ic- esm "1do l lesariC00 .t a,,S us -uisim iodc Sistaxorl o lliens 5 odm nsoia.
iii ia' liii lii taut - -- e 'elin" ic, ..'". "s me r ite 1 aima e tillsm "nets I,s. ol(e lull shell Nic nosm ts is I cile Iml O iela. Ieals da mss -.
.-It ULilini usiaImiemma 'dnoimi- tistma, iss ste sumsmi, gttcimass lac Psisilm. aneIniI. C a. mii. Caima-
1. I --- I- I"11- III I'll Itlsisal. amIllfitisa. 111il' IlssisIt' Ase155mm sisaliLessI(-ltabrisseIs-Iuit a r- C---.,.I5-61' ellaa
at ila i iltiltlaebill'lid (i-t-. al stslss dcl l,- s esass- as s-is s cssI liCe l iro A sturian tao
11 Il l-I It.oI Innoch v e de lalu. de n ds
I " Its i e a) ill- ..'I iiiii i loh I ls ii li sle a en c-I s-n...-.. s a t o h ssa. aIs h''sia e ,id.a ne e-
Clio e ---t a c Ir Sii la In om s c o a de n sen eSn de
\ siC a Ii' s Ih, ..i. etlaac,--i tii l siI au a ic-erna Ia a usera. Puss- esontsatalr d I
l ', .. .. it lls... ....'till Ins da .'(,,i ....ss ac'Maia a Cl Ie. s l t im bn lose tca mi s t "ardense-
'.. Iin .....- as.. ....... .k .IU L.. I. ac.c-s. ss.... aside,,timees. ...... .... d o ,, l ina a to _or_,o_...._l- a _l.tJuninD_ O ,' i tIn,_title-ar
I' ma,,,, cmI c.c. si., ,-i. rioV lla 'es l l ll s Jis'-.' I.,nla. s h bra no. d na dese lelCa sHosire A 'a-
call.~~~~~~ f, im sis -c ~ 5i ll 'n s')lit Iaiiass Issde 'Cssilsce sosss eCoi
Cull lemUrl cares 'dtl a l s a,, .....---.... .a dss adleo lac it hu alldad Ia Ba- r l cdin sea posp-elat adospla n a laerIid l'uer r Hlo a la o d e Ia.
avis-....s l iii i !1ca m ir.c....... 1..... .Oi Ral ilUBcEs a i o m sl o do ea t e is ca la l C),dit.
aI.,Ila a .. s l II .sncc iua lsiso "c-I edoaIcr-dala-c-c. ca s., lo x Ntl n sc, nlioar t i oac-a a eiea l ia ee [on dllli ll ,'it a '
.d ..1 .lit) lwlllk w i, .r .. .i.. t I i atar et-nnt minrlad el llFix' -v -in dlra ~ a ( lla a e el D l( [eirc l lkl. U "n,- .lllHe aii"CUI
plemIs'cll Ull Ih.., asiseslu tuab c'er I -sla ore let l" abs;adar.ni T tslp ell du a e u at ima s he sa.,,c.-. s hI t Centre

eis c- (h l pi~l Isu gls d ln ,ipto e1[ 'III I3i Is Ic~ada Ilah-ah a a" alh Ia c.iIp Cenlooi rnI~ Bilra. lo enmmmusi Isu' I a~c-hSormed nlas E1plao s Asl olona ble te t rel denneh a lne t-
Aslsr'l s enitlud'tmn~Vls .... i a .iaa a e a a .V~ S i t ,t I ..,i csi;b,,,.c,, send, cu ,eludo dlo Macum Pal naell de ps a gat me mae acl anl C hlasl iS Rp eaae .u tiolcr hoesI
A I Ic IslII I..... iII m Idl.lsrt -l1, ehI el rl nucds si l, ci ae. es e- c-I -saa pvesNe d eI cssiom l a pc aiespaml.- ga doms e l dhe de

lu'ala 1,,,1 tn' ,ha a a ,l t I,,ala l na es o dc.H 3H t 5J(01 b l i~tleoe si nell Itroe te, ai mr Se 'icr- leare esump n-tlesrrsas del c iaim Al lCe. Fns he lsTr o ic le. d et e
tnl,1[,p1, 11idi a ennaeu lit ado 1 b 11n14dse rsCovol-


fir o"l, ilimi im'sticasst, raoendo lam Ia las pacras Fsmsu dadmaneca G 'sotusrantyaF l Ce-
ISlatls iii or ,II silIcm i sCen tr smii at C I- Saduina Ve loan ietrs Sedl ae grot'su -s I lls. i l aoi he tene ll n e
t. ell naatilmbssrhaaas Iensorns 1111 mhsd" .Acerdoea ot adcn oheP enaaS
....h.s...sdHeahm ira hl etr. lA r e satIa netlsi meis slrd Irinse qacla o rati0rssoe nae t Iasba eha ll um aieIn m nlo qua

Ills 1nll lanI lausmuoaI C oadhr oIs. s iilsl os I adc 51 a hen a sitci doaIam la he onve n.seissis aeasosessl re e I qe
hiI de. Aisiiul o Imal a Villda du itie lver cn, a he alisel o r amla dushsssuss scisrlnrh-v.eeeetr
I, lr1 hlja Veso l a aso c ad s se i ora ANehgr A e lto ll lr u iern, a so e hpar dgeo dii uatonVela- L T opice at p el alt.ro
,o.r. .,.. " '... .._._..... ( '10-1 --. Inn--- in g Lopd .., q ..... nilt ct,,o in. ( eA..., i ando s ocbrllnedadeiscu ,;,nv su, n ,bo r.dooa ,0


,M 1. .'........... I, h f l l arIsss acrHlemblento rlr.Ca Mandoti ncPes-arre, t incditan cIt lls .ull Ior d a an trila 'rdea-
h N yii :nvellsCs lsm.JumnItaslc tiensc- nporeIssqssCe c-a .oan sem la n de P aopaga nd a d e c-I
I I ItllIi ... I..En.ealam al on des ht iisadn"Coenchstres rla eao des c


tunabl AO Iil-l-lt~ l CrI"y oisda. qa otu-c inSecr eIc-Iodll eSe- an a aro n pasoCaInlolo iue dlac:Qiu Iaa m-ltads Ic lla liha-i
ilsll.... lM 'r ,Io Inalm.u.s. s.c-lu loeAsupg a Pc-dc va- on iulerer ... C cI. d men a p lare grl...s. qua ple r ssla. s lstsn e n
lI Is I~c- Cn~sdtliis p th1 bija Isiaue. Sassd l Nun qressinte -nte se ilnd y corin ea gadtous.Ia inat e es e aalcas
I Ins ti IIleIr.. d aotn1 Fti di'ess sc Cusls pllee v &I Mlet h nedPi rs-e. Barpa o nra par ende de l dhio Itlhan
O (ic- Is. C a slsto sila o ss a pllor esi., an Ii-d lbc, s ada ons eama dlfund orEpus na rrelapais dept e o Iea en c-Iequals e-
d lel a'' t*6ibi] uctCll lso P cltrnManle z C a s i so ec- Sue idass aesil ee 1 uralad e istl ead s.cY, Itblert ya onveebllsan, el
A.4_ 1-. V iu, niet r ertt, Mrtin ,iz a |br dels mirne \ e'r o r uz rn n ez ello


l..ae % e eall i drnienl C essir-anus cs d ieasesa uc- n e. I tan ti Memo-desle quoa eto deban lar, es oma, o bre lea
pacllene ced1,laarIS:d e sin Penile1 Isa p enl- ocIal yl benprej ear ene haul- otageolens qs esee propus ecise rueeo-u
Ian.Iy'el rnc-IcnI Ceo d lganda eapee M ac rs eam orapacaras Is acstaI e e.i
euct Vl.r Arralint's, s come repe.l s a s-eI ns l Ex ms a no puede naarlian pcnlit o1 c-bgudso s E r erider an ecrlat erele-
AM.1. n....r 11 ti ln \tl tiku del (Ila. l devscu br -pi.el Rep resid ere sgunlme conte lin- tado eues ieco. e d Insta


a a taci.osIn a Cc a;tode l l slesc-seslo s c-I a Ian a r etu aaare quenicmoelr al d ei e erocAtr oplde l eita omuvadori e n estepr
sa-re dlnl'MtMF o ICEsa1,ls C German) meouicalme roM e nones quabesin barn ha.Ci a melt romeclon spare 1 coS mill-
HsAilkon Y sn K1la tlS y 10 c la( I, a t lbdec to % le a -m a da C o re stNya -h o res aurest un oh iao ins sel tsa de- t
TI [ hbreere s plabr ts d erl e sob-e r ee qa- l eteraes guieln en el da hbiroo Ites gapcda ItYCcaos pr ouscen atn ,es pr P
s lent pars or esan aloe h na M gam- Isn Ncanorial Lerns~ez.la savor -qa extutanalmrllareb en Ie~nar~ q lelo.l-
vbr la Ce ntnr e A turo a no bor icndon r'dae pe-ipars d els r cnn ente.gia Ituu t p in hot' sc ad e .e m udic lio l
de I palalh npesels eor h Ndo ntor Fes e ae c isiM ciobra bnasu sienlo eluae e rorremso nde nte melee col m eC l qua a -les
lt dnI d nguIs eala Mac rninsLp egI- ap el n net seu e sod n se Acan emubsoa tnhent, r .9er os e
Lno el erubetelvosrdel etroa con. I ha Legurso en ClmPlco soca p esdb e que Depdabnvr at f CIhctmora oea mala-
InElre adente Nirnr BenFamiln oegr o- ante. spr d y roarga. C o p al eac see sega olav par sea Crelieg alie -
de y e-Jf ndop o e'frMa aer laent e paran onenlalnsttuo, zr
nueid Is IcAarrot Palsl enmo apr~n- ruoo. axrea a Ia ns~o~re Ce s pe ee-r C Bgu odoREr dn r DIegoCe Adela.e -
rta on Ce senlld resthertA n. I l tan pa s e-tbSeos L L rea g uea lmentoa l es-11 anlo cy. a C ormitrdire neaPoole B ravo lPa
UCe kisiabor, inpalto deno te lln a ga t -ga rnlurzo alot conrm pa Iab n t ae rlomo o rde I r eda qents, pare l uas mison a n cl
arl Indoy so dos. do l aorgdmIn oe apadea nons eoauten Iraeston senente Astarino.aemas e co n sMeodm eItIn J n o n inda I tq
Ca ntoPa delct"or pe. a e ll e era dorne Jc a elc'paIe DoerC rduo .lm re
d tpre preso re q uen no oardor u o ---iInesn assioe l uIn de-.loe lu uttl ibayera Uns sousera. dtgclaaPaqedte tn Fecp
bre d i e h AC ugusta, qIrinause ce-- erotetegrn eals amterg blc- deu c que ch temosrdo coa ,esi (n s ca
din tie la albr el Garnir Macr quda, dan Meexico haFesa idee eclam bin a eCsI alos sri de, brec n ualmdadq Sent-a c
nIndsen la Aurorat saber d e Ep Come teau Ampanele% Alraresode Itaeslas oi epta he so nclod dlenHeCIns c
IN T E N Iscber to qs r et s, e Pa atLeanrJuas A. M esosa que esp.uent se Cd e l onera a, el mone-
anHelien... peY nrt stnabndeo laer e tacos-ga dacIt.Casmaon pu es exe- ee ntafa enso delM egr Aato deb
dec Ydeainuealnyglee er n und ion Ae mesa padresdeitant.ao has p aeon, atImpendeCcrtn, Clespetls as-I
cIoxdecettdo lentoi oie l s ogre s abi s? laent precleeeI tbaen uar uaoles yT rbden pe utacl Brlmot
sindde s icativsren oam is n oe s'ceaniune Pedr la hyetRpinad, ylnet s Coto ,aprorn dosepalgunrsosre-
Fiud osd e Lomb VillaPac e Eatan SoiePacdel Ep oasiden Cuba herd probem Ccle dtrnovonsa I
BARcSERde nuscuy ire red e Inal rceo gase JogcI Fe uase Gom serea c-n I ha chter ne osi um peal-
unes o plr. su oibic yo same ae o p a de le arEpres sre I anqo se dieesuecs a hets do:.dntidad todlosJa elegac
lacionest d etuc i.Dae don Ju n ancel sua tan fce qua tat desaciertto ome ds. RcoEs cudiar rd lvrel pom l riobgeeral
1 .tiit lll ~id 44mec o seaor i~nispot'laduey -5ailn sie rmiga ebeesta oarrpaesentadaen heserCon- re edctasenlaqtnto s tudpar& alnlo Ad-v

ael seatretc, hb dos dYo parsAeoriai asrlaborgdon2dodex e deFm oaler Pl-o.% sa su enea]dme hab elvtarIun P
hombren mI s lutra s ydel feonsre .hve beItsiurs o del CeenrAoeluraicnor Ma eo pare loe seri de los dele-E
elucte paaon e prespu idbenanuleIa e clcaidaoez u clat'amentaplaun didsoe i on es. Estdiares ee Isoquintsteo r
hasSCenro Asturinsoe s Paadea uso- e-aaron q e s ungr os coeleegram S ido t Ce Ia demsgn r un n uevo nmd co s '
rin d eI erabeoloscritor y i p loi- otor nsa turo aMexic ta. den Juioetaros ones c am dade cluent.~s


Toaen+ I asiento enoi la messprici.n BlanoHreaydlesrJa +asotds oa Pr~uo oe
asdeum In str i~n y tarM elr iabend aede- Desiaedsalpnere supate emaico a 0ls e t
j6 "ar Ma n esuberolCah, qetsusttuy d I er U n gcomisi6n in esrdaposber uel s e- uniform e, d6 Q ue l a conven cion I:

ulseornhiea no R eFerciCn M ee-, m e st ovin e ra na del sampaaaedor Fel-e s se clebr en anulmen e. v
m1un gran B arllbarent to C y grn se n Csaa tecior F mparitndn le are deMesapu e- arl a sugerena de Al an
canartodesnra, eao er]o Iqsu e est os ybloseLaor JuanesAlMestabs, qued Gun e'lo Cn el enido dePdntaoravolna-yr

--CARTc-10ddo on.perfo sentdo Veo nareada Alvanreza a lrsqeraet lfnodlHgrAtra
I Ilab1e453 q eo.,,asc la dorLine abLads1DEL BesAa eDidenCIaL, aylos n o,ei porLedeser pi voa o- t
tie en825mbriVbouliaeaae l Is d 212.famli Coe s gra- Ieso sds del Mpr den56 te eh nor4do n el.salesT a septrJ in mpla Se4tn
rade ci6 a inifcatvd e hmreson ue s- ienEte erneandez Ripafo, sde Cupresi+ del probl r ema del s turntos, y a r-n ro
detcron e om aersoobFau yst o La Vlla ydebn vte, y arl delvcers lo enediosan ets de or erntian alde s Mufiiz na pos/-
A


SCr *nic Ilabaner"


S El bridge de ayer en el Vedado Tennis
En eslta fnto del bridge party aparecen con el Reverendo Padre Manuel Teruelo sla Duquesa -de Ambida.,
Juanita Arriandiaga de Azqueta. Helena Macil de Martine Arangn, Pilar Alonsa de Olagorta, Matilda
Mencndel y Paca Cornellia. (FotaO: DM.-Karrefio.
A beneficin de una obra bhenefica da de Inlglalerra- hecha nor MatildeI Lourdes Rodriguez Toymlil de
Ie cuent, con od las las simpalias de Dorbecker de pcrez. Quirch. Beba Alvarez Table, Terest-
asociedad habanerIa, apIceilla es- Los vestilos largos poer Jlosefmpa iBegumirtain e Iaabeli~ a tillds.
uela de Jeztls Nazarene. oaue or ins-edroso con traje de chiffon con Olga Fernandez Centuri6n. Alicia
uitiva del Rvdo. Padre Manuel -. a- punlos de aguja de Taliiia ,,,;e llie M..,,-aehu Maria Elena Alvarez Pe-
rueo SP iene edificanuo en lo a i..-ir deI H:ll; M dela l \llp ie,7 ,-,-,.-i Anals Fernindez 'Centurion.
aenes del rio Almendares. par n-,, I' i negro deCa nniairra hear, De., arir,e IteCastro y Mereedes. Aloa-
e del Vedado, se ccleb6o ayer -.-1. r-I,, Cano de Taraiel. N, srn Pe ir Pedroso de IPuJals.
un bridge party", ldroo. con adorno de Bruselas de Ma- Clcra Moreno de Palacios F Aura-
Resultoun exilt o bajo tolods sus as- R Id- Dorbecker de PIrez; Mari., Fu ,1 Palacios viuda de Superv:elle.
mectos. alnia Sardima cor- c-u, cli-,: iir,Inl. Martha Fernandez Snhez de Mn-
Este" ., ge erra ne.gro con "" 'Ir,c/ 0.11 tha"Fe. ....lzS nc e d n
I aa cgi a cn 'ii nc ea mii CI ee Palla Ha miniica Pereira Io
Este 'br.de paily,' al qula a.slue- cite. Metcade Santa Cru, den raco t PCnct Hem tca PereMra d.
on numerosas -nfioras v shorlas l-an aoeco ec Irlaniaial de en Le eera Marant a Fornanri de Pala-
eu-a earrmared baa termls-y Fin jsaC
s p. "Vsad. InT h..s.. C lu'. sr raate' d. enDuqu. nn y Valentina Palacios de Ducasfr.
Ip e cis dl aasao Tqseleunnas ub nzia- VYteacairs: Aimla ArUeiellsc ron Joslln a Estrada de Pesant. Jose-
maies aoi palmasinanecrasea rninnaicai- iharpe- ScdDuquoessMarMeIou Baguern lina Sorzano Jorrin. Mrs. J. Mitchell
dsta do ja l"dis de a ranitcap Isas manuitai ta H nu aje Chontilty" EMargaritah 'Lerm r" Ite Rile_.
Dur snerElseana .. Gasch de Portela rn EathrPonsdomernech I-enChan.
Dicnos salons s v.an <'mnna~do. .. H he Roaline: Gloria Mendizobh iEva de Lctarza, Alicia Padren viu-
de m-sas. d Morales, a chal de Inglaterra; da de Frances y Maria Vazquez de
A parlir da eas ratal ie l l arde Maoiude Azqueta, con mantilla dc Lejarza. -
ule served:, unma exquisla emeapnda Alencon. Cecilia GuzmAn de Garcia. Carmen
sue donaron nuestras Iiricipales ia-. s... Corujo de Hernnandez Cartaya, Maria
mlhas sI naquafui a siaae eanirest ,hd a ar can ua t Gonzalez de Blanco y Amelita Cer-
simpatica grupo: Soaa Blanco dI nIe"o" R erianVic- rino.
Ponce de Leon. Dulce Solar de Be- toria del Vl e Me ne. r I Teresa Aare do anton, Maca
navides, Conchila Fernandez de Cos. je cmpleto dae novia con vaioso en- Abisraiman de Blano. Clara Abislari-
a. Ana Maria Caballin dh Cas a i Da qn. y rlI dcl msma en man y Cuca Anglis de Alvarez Ma.
tlda Planas. Blanca y Marsa Tee cate con aplicacilones e punio c v Mrrero.
Hid lns ignyMoariaTore.aue- c
sa Alvarez, Sarah Menondez, Odilia a ...... Andreila Oliva de Martinez. A
y Conchita Costa; Carmen Cuevas. 'La flwer girl Serfina Morales Marinas d Lizaso,. Blanca Bugae
forma Trueba. Norma del Amn. Cary .s. srlevb o i qui ale mdi Alfonso y Chonv Ce tral tde G n z
'ardo. Cecilia v Eugenia Garcia Guz. "InRlalerr, con encaies, I sum mane, E Py Putn de y as IM -
mlls; Finita Rodriguez. Nclia Bcrlot. IaM-i'au"ea de Iso Real Prola ari yn Lula Valverde d
Herna Mis tare se elebren lsilas Fans Sde Ripoll, Lula Valverd.
Ololsa Harnandlz Corujo. Margarita I . .. ^ i-Ia Ioo e Clarans y Loll Paglery de Figue.
N oba A..lito. Cmbo, A'Asuecn Coar d etin radio b'nilcoe 0.n00 pae1 redo
nellas. Martha S.Ivia Vensaloa. Chi : or Frank Marchena: unaamanci- CLrtha Prez Stable de Fonts. Ne.
che Cabrera y Mercedes Ponce dc la de blond, espanota. donada por i a P stable. Lol e
el Padre Ter'uelo' de una planta n DitaDaz d e Perez Stable. Loin Her
Lcon. i n It0' T I a nandcz 3'" Lourdes Anaya MurflUo deo
A inarala se enscuniiatPCa- pare necoaragia niterior, Conanoal 10Btno
Ala enniari. se houionlrabal p Co. S a adscioara Sesaf na Lastia de Giquel .Ftla Za7ba de Blanco Consuelo
el|d" CuEl lea Svosa t- hia c...spondaoba al n orsa
Blasnco der Ia snr Id L youn. oinBcba 60.. n eo .po .u In efira Frenchu I e O l a de Ca .ampa. Lia Blanco y Ofelia
elaCuonrt, Cuca Po;icroe I.-'n, rlo- Mendez I, manlil-a i ntmesare 449 d e Lzol .
i Ecia. N ic rilal dS"e e dn ,G- asi s C-in | lansaf i p Ia pianta al n Raquel nterilan de Pasclual. Nena
iea unt iid I ioo' 411d- -'- 4. enI u srsdh e ion aa Cdonca Carone d Madonna y Esther de o d
rill Lu| Ia s Mostles 1ie-L-.1.i..... ec' o e uigos.
Ise Ce nuodaur, diade ?, se lbi1ron r e is .ola isapuirel ia ceinllad cl ren -une Celia Alaezr Roiny Daulne
crajas eonfc lee anndo p r lsu 1 . . i ........, ,,,5,, at sn a ae a1 73. 'a enild A Ce dee Bue. B raa.
e tn rcineaa ora a semri Gine. por la sMnora Grauiella Valdespcno dp a Ge eslic Le de Vea VeGMa resgari-
~uurlii hussi n raenlnhi s u s-sho iiituc.Peaurisbt In Vaga. Gloria Agullera
Mu'; so parcrat daltoslleir.;Res is-CCaluletta MHrlena Macia de Mailislcny aa iitMorca n dBadeya
l i n b o nins c ssi G ru ie. is c on r sli t l s e x-snl u, rdi d L a o uA t C h.e he s c e ldsc B en l a. 6
1116 i ie \ t, d~l[.r e In s,1"i),'a [v'Iv A M v ali~fe]1o per el 6.ilo He estcd aca.C ehVl ln6d
Medina dc Gotidie. Ili aercdiladli I, ~, ,, deiln senllir. e el R;'do Rojas. Graciella. Miranda He L~pe4 Y,
le.nra de all, cn acert ,1 ,,I, t-,,elo rs co e e Cn lle Lotirorq-Penichet de R~onda,
sIesna si r tlle,,con u po sueri 1 ,lil u al rses dola C e lito a America Penicebet. Polite Grau den
Sit- III i [.Istitle Casro In sefinrae Srdguroa Beatriz Echegoyrn y Baby
Elie I I)i e I n n l aein . laV,-I viida Ia C nPoiadau A an
Scirafhia MoiratlIsnusaz. con srt.s A -,daremosin relay. n qtBsn oISein. Bertha oy
eicarles dI Bruselashechons par Nalu nun he als nItesas: SneErrs.Car6sess Blaoio, JuliaeC.a I
sefiora mudre; Isabel Criotna Gmcrs. I Duquerusa de Amriblada. ily Hi. LasEr daM e la. ,JliC.d
(eon precioso cornifio c do lndlalria a gn a de Cnell. Lolita Barraqusdr Loez de Mendoza.lilocon uelo y elalal c Rsa. 1'5. >*,,., F B fa Goazuea, deb Casohe del Ar-t
onfesechonadn por t Ina senor. Olga l Me ose. Maria Teresa Herdi In l Fels GoiuAa Bea Cnera d e Arn.
Gonzalez H.erroHe ICasteleio; Sylvi- Ciluelstes y Helena Macil e IMar-ti uet lesy AsIa HI Moha terna de ni-
lz Fernanre prReta oyRonsa HildaeMore l niaeMaa -a
FDunuesa c nfeccionado perin s stora s n de AndiAnoI Eina Anita CossioC de JusetafrL, Beba Ga
malcc; Maria Joaefa Ccsrco Brbsn Fernsndezr he Snrdidas p Ametita nca de Toledo, Nenetica Garcia Longa
madr; MriaJosea Cstr Bril- ernndezde cirlifis yAmeitay Berta Orbiz de Llzca.
guier, con rico encaje Duquecsa he- Ferrncgur de Modearns. REeca rade Lde s.a ie
cho por la aefcora Chuchi Bernal hd Nan Herreara, Nena Romney dI Eleno FernBnhe de Acttle. Re-
quel Rodriguez, Berta Betancourt y,
Mliguel; Lourdes Forcade Freyre, con Silva, Elena M. de Valdo s Crespo y eta ra
Curllo y pufios Duquesa tejidos por Octavia Franco viuda de Boudet. Herminia Niascrneteoaloha.heYea
ha elra ssdr; Een Freaa ~ TIsblila Bosq at Ce Baguer. Dorc No -Etiisita Cluveldhe Gewlilng. Grariell
, ,u sefiora m adre; E lena F orcade Frey- T uz lita B dqe H r ade z iau er D o raN i E- de R ocn a N avarre t iru da der a y,
re, concuello y delantal de Bruselas le PlesaI Hannndeza Mm-ares, Gre iaeu
conlecaionadhos por su mad re; Lou- ciell a Rodriguez Clceres de Sanche E a. ro a y Josefina B iata Ur
des Arguelles Andino, con vestildo e Zayas y Neen Armenteros de F'itenrezaFuentes, LourdesDiaz Ide Mates,
hiloan cueHllo y delaeosontal de Rosa. rs Beba Salazar de Sinchez del Monte
mn eao par]a sefiora Pepii nBe- Gisel ? ar ca reso Ca F" e eha a IaS er del Meo.
ihse deI- Cus. Eoer i nRsc hd y Silala de ls Rees WarMaur- yUel C oVidal r na T ronlo.
tr. r uen a e c ids a el Rio Lol' -Goytisoloe. RaquelMe ergnGo le
RUiZ, Cons Mrialo de Passer nblel Mat" a 1 b ans s l c ria Mart- pu yMonies de Oca y Lilia Cisneros.
o aL oM is. Marttna ancnez*atraque Ariau
]ir heia Mariaustl n Roaie b ric- Cos ina Clvare, Mele Gasa Ic Thelma RodrigucazCecilia Fes-ion-
'celou y de Iglata,na l d ,aF o .or hecho c la,, o de teuMarta Osadcd d i T Su,, a re, Margot P erkt l ins y
pr I saenur sa mad e. r Mar: Tcn 'Bi ra Yl Lily Ch: baa de Dauglash. Me Sufi le.an Per y
Foreade ya 'eyrp n oe n vestdo ti a Elena Deim-o de Arellano, Esperan. M ari Ai de Lee, Ofei
.an cl narr a h~es V a Blanco .Elaisa Qa rchIde RaCmsM- Roriag raz Ala de LereO
crash con Precos tcajes d aell m Cn ech "' I MPrig. oiodrguez Sc Llpta Lima. Mdarcuia
haechos por su s eiloras onadr. Mary Cenla Mlyaroa e Iot a. r- Llainazares y YFther Rey de Ru-
Entr u la e er i tes Jaraj Peararit L auriC Sa R a pe r ue ind n, oa- beed ce M
_Ere e Ins. en', c Ino dse Pa tensia Tarafa, Nena Ochoa y Sylvia b rie C anco e G Io
uro con porinco cellOe o Duutllesa e coGi aoL mboadIn de GLioIndnr nd a t Cli eRho
aphacaiosens dC paute ao deo ua Lit- Amelia Solberg viuda de Hookin-' Chi a Diehi I e ac d Micas I IdeIs
ein Sancehz LlCrri acurla e DU- son e Marina T a Ehlers vitda- d e r raciea c eFrixa dteCir-
; usar ev enca D uquesa con ris. d enes d
io puenos eor MVeceia eM aria te Pan inoFlnraida Fernandez G reboull. ast iSdre I n a a Ara E. de G r.
I'punez Mieina a raria leB lla Maria Barlls Mzarrita Nost de Ro- nang. Dulce N.Ce Grn ie r Mer-
selas. beebe per su n. a ,. Cuci MI. Tal Poln He Solo Amparo Pin me edelas laensbeVales V I arta .ai.
clelenaa eleenandez Mrarn Jarrin Carme la Sancez de Castro. e Emma BehancourIt Se d .en, do
Faasonauy hnlsilsc e FBill.eruentes. Eva Muoz de Sarmianto.
tadis ra rebl plslamle ItSihiLeosila Fnaa St Ferrclnden Medenen. Evra (esalcdez Gayliin Ce Belan-
ela hechos po Nenla ;tca Grau de San.- Maria Luisa B. ide Loret de Moly eurns s Lo an tsroo


lear; Matlde BAzquet, con uin cua -z ite o o n e.C ro court nai-ripi Betancortp
[nina; Maee Igazquer ea rcporRna run- Juanita Mesnnder za DeComas. Lie oiez Me a B Rojas. Aicia
,o he .osaline; Manriosa Ri er. co Ritica Mceaa6dI Crusellas .Made- Mirn iviP h r
adarnos y bolsio de It12lat..rra he. line MeaanoScteeCarcill, Ofe a Josus e de Miranda, Slvliar CPneoIeROze-
chos poar ella misma; Pegy Bla iea Aiarils Seiiea Meoalv guera Lo6u az an a eloe


**(*rande Micelen cnntraj de ian, Anialn degiee Carenoas. Ayd guezc G uripa ri. pnr
con vanestidoa azul con acaornos Ic Alen- asri'eia die de Camba. Gloriau Rsa.. CeChedick. Caen
c6n de Ia aeora Minilta Argielles aria Teresa V. Sl N cHera s- S hei le s er s Mea, Ioa
viuda de Hill; Miriam Pedroso. con hell oa.F lacAlvarez.,Viruca C. nda- S. de Rojas. Mercedes Morales ade M-
prcis d ngatrr e.i a rill y Nena Sainchez Moreno.
orenlosorcuellaoI Ienlatcrro bechrcmra de Humara. Cuca Humara de Car- Ez.quiela Daminguervsud Cdo
aertha de Duquesa e In'laoerra hen r 'vaal V'lz "Aurora SucegeIahaPorci-
e ed aeMar l aer c Mi a Antonia Freyre de Castro, t e
bchoa por 5 . Elsa de Castro. Maria G. de Marlboa- ,ilRia Puim oe de ominebalgez.
Las blusas fueron exitibidas aor na y Gloria P. de Consuhgmro. Jaria deltro he aRdrlag u ache Cas-
Celia Rosa Morales de Pdrez Stable Bebita Busta, Mari. Lusa Mia o- roa IcuAgiellms--Maria Mux6 dI
preciosa blusa de Rosaline p rico gros, Ita Alvaiez Tablo y Julia Gar- iaifias yAmina Malaret de Galdo
vean de Inglaterra, hechos par ella cia Lazo. -LurCa s c pAna edPereaI Galo"
misme; Maria Lusa Morales, con cho. Matilde Gil del Real de Galdo. Es- RzLMou ano, learIa Pera.ez GLour.
recrita It torcijeDrautucp y incL- there del Pino de Batiste. Regina de d Mr Madolens
Ila de Inglaterra hechas por Ih nl- Is Presa Ce Aizcorbe'y Bertha Cade-Teresas M rcaumont vbuda deSirgo.
flora de Peirez Stable: Graciella Pa'inasdle McDonald. Josetina Traumont viuda de Garcia
rajin, con blusa de Bruselas hecha PaIchita Delgado de Fernandez.l r. eCrezr Aminda Echemendia de
par su tia Maria Paraj6n; Margarita Laura Rodriguez Roces viuda de La- PerasMaoria Madin CPefia, Emilia
Fernandez Micheleoacono tlazo Id tn barree.. Margarita Rep de Madan y O rtiOn aeCanaioaePram Gloria Cancio
caje herho par ella, y mantilla he- Margot Boada de Galln.IPerle de AntonettanyIOlCmpia Nicer
cha per Elena de Arens. de enaaji Hilda Lpez dec Merino. Adelalda de Mufiiza
de Inglaterra; Mercedes Santa Cruz NMurias Ce Ortiz, Marina G6mez Boa- M rhadSimnson de Menoeal Ofelia
conblusa de encaje Duquesa y aba-o da y Yolanda Acosta de DurMand.,Simsao'ndeiMpsondez IM naa. OIfiia
inico hechos per Mercedes Ajuria de Adolfina Fernandez de IGrave de SUmz dec Iads inisl r n inson da
Lopez. Peralta. Nena Gonzilez SehIIn de Co- ea I CalyrMsced. esro SimdSo ;S
Los trajes de vestir los exhibie- to, usana Colin de Schneer y Horp sona" M u h
ron Carmila Sosa. con chat de Rosa- lenela Lluch de Berg. Anseola Mac.ie m Ic- Dandel
loe: Onitla Vanez con 'Macis Anto- Carmita Blanco de Mohnet. Edlith Crmn PoCacIn C Atenmn. Ehusa
nieta" de Bu...ans hecha .pen.. .ma- Mulkay Cae Teas. Lily Tous 'e Cor- Dashia IetFamnaandn z Tra,.esa- ..a-
ms: Bartlou Baguor, conu det'an- zo y pRitica Somaano tdeCorzo. sefina Dardet de Herrera.
al de Itqgtaterra hecho per Renr Fa- Maria Esperanza Diego Madrazo. Delia Recin de Ortecga. Slvra
barc: Yyina Margas6n, con preciosa Elena Rivero Cervera Carmen Chin- Aguiar. tuliela Portunsidlde Gonza-
Beea u ecsa bebenoraIo ceseno., chills Freyre y Maia Lruz Ala-are lez Fig....do y Gloria Felie
ranif Grouus haeSabtairaMargarita Cabal,aa a
i o: d, lrgaritiacnt mFrenca Bento
Fernande Nichelsacnas nntraje Id Lina SalIm6n de Cirdenas. A'da Mercy G de Tarals, Leonor Cer-
organza azul con rics aoplicaciones te Pertierra Ie Cola. Olga Alvarado de vera de Martin. Rosa Fates-ez de Ac.
nglaterra hecho per ella misma. p Sardifiy p Matilde Sanchez de Sor- gule Nilda Diaz de Mances da iec
abanico hecho por Matilde de Le6n zano. 'ena Pujol de Oliver y Silh'a Lina.
e Armand; Marilou Baguer, con cab- Olga Montalvrm de Caballero. Ame- r
"rteane Alvores viola de Domlnguez. 'Siltia Simpson de Ramirez G6mez.
Cnmena Caballero e 'Isabel Maria Dulce Ramirez viuda deI Fernldez.
Quintan.. do Sardifs. Macucha Larrieu Ie Chomat y Che.
Paloma Jover do Rivero, Delce Ba- la Larrieu.
lina. de Rivard, Lourdes Grau de Ca- Margarita Corona. China IL
banero Conchit deadCaya a- Magdalena Vinent y Ada Reguera.
Srra T c e Josefina Pdrez Via Rosa Maria do
SnarilsTorel. PaotatFerelsnlenyPcau y Olga Morales.
Enriqueta Bustillo. Nen- E Wes de Radelt Chschits
Coanebhls Ortiz, Olga Fonte Carmen IVEASE a FINAL DEi EiA NOTA
-y Mercedes Psag. EN LA 0'AGINA ONCE)

OLO A UVO.'

0 DR MAaDA3.I


^raPiina 10


DIARIO DE LA MARINA.-Jueves, 3 de Mnvo de 1Q51Cronica Habanera


l1io;iiuia 11


DIARIO DE LA MNARINA.-Juicves, 3 de Mayo tIe 1951


Chi
s38 .e..l

PIZS M DD1sefi

Nt tal
Dim


CIA. INTERNATIONAL
de Vnstas a Plazos, B. A.
t MACEO-No. 3 Guanabacoca. Mar
Telkiono XO-2188. cia


De todos modos que se

corte, prepare o sirva

SPAM n

Yaae prinSal hnrnnr 1,.,c
"rrlIna rtenoaa e vnda ,, n,%a
SPAM m mahrnmiim,,r i"
noitrhilo SPAM nm
comhlnsaltn ade itisril in
de Ia( d.) y delictl-A D l
Ih raid I.asonado n qe h ;,,
mania. IhI me a n enal a a a ,,,
Cients.an I "il1 bor I r
elun.h 1 l &ju G dala tar, P,1 NM
SSPAM u as tan riso.h
1t slnw trioSPAM I
eRa nttoasis a ga1ja li IsrN tit,[.
raa SP %AM. il'


NOMM EL

DO CALIDAD


Elena Lamnr
tna hada eleranite entre lIs de Mayo.
Noa ralerrmos a I& la IslIndnslma sefinrlta Elena Lamar y Fnrarn rnn
correo Joren GoGtavO SoLolonio y Diaz Menkndea rnneerauda pars
sabado doe aI lsa ilete v media de Is noche. en In llesrla del Corpus
lrlat n el C ountra Club Park
Ia vienen circuljndolaas baniclones pars aeuia boda que hs de reuliar
iu% luelda
Eitin suariltas por ilo padres d ella isftseor Carlo. Lamar Sihafe)er
iora Maria Forero Riva,. tan geotil % por lo padres de el senior Guq-
ao Sololonaio Salne. conocldo dlplomatlco y Is Intereantie erpoan Antonia
at Menendez.
Enu u oportunldad daremor this deLalleas.

El bridge de a'er en el I' edado Tennis Club
I Contlnuaeaon)
ez viuda de Fernandez Marinello. do. Ana 'Ledo y Emma Cartaya de
ria Lopez viuda de Pdrez y Leti- Rios.
Soto Pradera. Cusa FernAndez Miranda vluda de
melina R. de Rasco. Carmen Tron- Sarasua, Antonia Rodriguez de Las-
j y Maria Ana Warren. tira. Silvia Sarasua de Ntfiez y Nylsa
Gonzalez de Porro.
oscfn a R. de Dianz, Edelmira Carmelina Boudet de Albernl. Dig-
cnya ale Soto. Sorltie Arroita ale
nanndez y Evora de Arroitta. na Armengol de Garcia. Mireya Sala-
zar de Estlvez, Lourdes Alberni de
uisita Lay. Nena Quofiones. Ma- Alvarez y Georgina Silva de Hidalgo.
Antonia Portilla y Matilde Eta Carmela Lancis de Rivero. Maria
egal de Martini. Teresa EscarriA de Casarei, Alejan-
osefirna Conder de Ilrrrra. llermi- idrina Larin viuda de Bustillo y Cu-
.la)ez Clinuss6 de Galaincna, Car- ca PPosi ae Texidor.
lin Cortlfina GalIvcz v Ttc Condc Ltla Alvarez viuda de Pur6n. no-
Mayoz. erfina Domiogucz dae Alvarez, Jua-
Bertha G. de Miri, Caroilinta T de nitta Dominguez y Olga y Pilar Pu.
1is. Avnlbd R. de Valdes r 'itlit. All- ri .'-
Cd ie Garzen, Isabel A. de Mora Celina Diaz vliuda de Cano, Cira
Gtloria G0rzon. Rodrloiguez de Andreu. Marlha Rodri-
ipar'at lza Bolivar ale tI,. ........ h. i,,zH d 01tvareo, Moaia Lulsa Alva-
alnoa Piletira, SOilN lir-ia i.,,, etl de Cafla.
titarn Stiert Gralciea lleydrlich de Valencia, Inst
leIltla Etrlhegara, (...:- t l -lhl i, l AArroyo iVtldi dale triif, Lucrecia
I Irltha VOt'ot ir I,. 1, l.Y1 ii Agtiil-a. lortesin Arrovn d e Cooa-
-I Godinez tie C, 4l1, ellanos.
MlaiIa Eleniio Slirr aled PnrisV '1ttith Poey ale Cann, Canilta Mal-
el"r i n W. .I .. Pilltr lie. vidn.'Margiarltt Mendez Marin y El-
.o liVt.. ,It- ',I- (.iarctaitlotitan.
oara Althictl idt VlWas. lliirl- Ca. Zoll Betaincotnurt dre 1,6pez dI la
Ilt I l(ittiiiirlta Mitaria Aguttina Torre,. Malria Joefa Cild de Abaio.
.otto y Marthia Ilerkillit Adriatii lterrnr tie lelaincourt y
Marina 1 tie Aliltip, Miirli Isabel Eut'tr lltp Virela de Vzqtitez.
aitp tie t.ni-- a I al., luzit Suttrie Nelly ittniy de Freotetda, Chlcha
idd tic C;,.njujit. ildel Valile y ttoltital Hl. tie Lopez Muioz. Luitia Bartrin,
1s 1 Trt Sirgoa de UGitiez y Margot B. de
itt 'ira A. ie Caiirbont ll, AiitttiIr I ltl I
tler, Marlt E. tde Citrnla tn>t. ,, .,ti,iia de Ferrer. Carld .ad G. dae
Vl aro ur Mauttel A. Iatottii i tuza, Ollia L, doe Suarez y Fura
aria Aintonla llla) tde Sotilongo, lIlernandez Sol.
,-r,,ta Solifir He Fabre, sionitiri
i01 tie Eti-lIeverry v Maria Fe- Engiraci'a Ieydrlch tide Ll.teras, Lul-
,i tIe l~alnin to Ptll dt- McCarmach, Maria ae los
I. ti i ALratsAgles Ilrydrtich Bl atltsta y Gra-
tertho Carrilht A ialita -.i., t.t'llla leydrtilch de Madan.
rtolaas jlBia AmA.otbtYt y M -,,
Martinez Plrrat Contul,- i,_,, --io e Govaoites, Ma-
Ilas 114110s, Silvia iaiRotiguei Put- rio t' t ras.. In,, ,J- ale Gil del
. lla iti k, J os eti o s lla ditnlg u Z a y as lIral, .d .Inh I .i i,,. ll e to G u a r-
iflil v Elsa ilohlri'uiz dlt y Adthcina Arroju.
tattootrill,ilrelo tIe (1l6meo Ilica, Cirsia Ferniandez ae Costa, Maria
hiratiis Zaldiaor de l d ioriascla. Sit- del Carttnen Dlaz del Amo.
Ledo tie, lolas, Dflia Micr dae Le.. E.lena Moniilot de Carrion, Carmen


PDale Ildw

< DOMINGO 13

Haga misa foliz a u mami
at e ate Pia, obsequiindole
'un precioso vestido que ejla
luciri con orgullo de mujer
l y do madre, escogido centre
Snuestro infinite surtido de
telas on todos lou colored y
calidades y al alcance de tu
preaupuesto.

APROVECHE NUESTRAS OFETAS ESPECIALES:
WARANDOLES DE HILO dead. $3.50 ha.ta 8.00.


adenmas inlda de, Kojas, Josecina
Caslrn Triay y Fel.cta Castro de
Consitanzio.
Carmelina Arintndo, Esther Alen-
lado de Alvarez, Lourdes Norat y
Yolanda Lindner.
Alda Galainena de Sanchez, Emil.
hlia 'eriiandz dz e FFernandez Canal.
Enriquelta Hernaindezdeae Quintana
Josehina G. de BaUrazAn y Sarah Si.
garroa de Vidaurreta.
Ana Luosa de la, Cova de Torrice-
Ila. Atda Barrio de Reyes Gavilan
Cormela Zaldivar de Contreras y
Margot Dr.ags de del Haya.
De la Lemporada de 6pera
Crece por dilas el entusiasmo por la
temporata de 6pera que ae ivecina.
Son muchos los factors que han
contrtbuido a producirlo.
De una parte, el alto credito con
que cuenta Pro Arte Musical, la be-
nemerita lnsatuci6n a Ia que tanto
debe Cuba en el orden artlstico. De
la otra, los nombres que se han dado
a conucer y que vinculan a to me-
jor que hoy existe en el genero ope-
ratico en todo el mundo.
Se cantara el "Otello" en dos fun-
ciones para lon asociados, exclu3iva-
mente: una el dia 16 pr6ximo, a las
nueve y media de ]a noche, y otra el
19, a tao cuatro de la tarde, para
los abonados a esos turnoo.
Y habrl dos funciones para el pu-
blico; la primer, el dia 22 con "La
Boheme" y la segunda, el 24. con
'La Traviata". Para estas illtimas se
ha abierto un abono que prictica-
mente puede considerarse cubierto
en vista de las pocas localidades que
quedan.
El "Otello" sera cantado por Ma-
rio Del M6naco, Delia Rigal y Leo-
nard Warren, astros esplendentea en
el firmamento operAtico.
"La Boheme" la cantarin Bidu Sa-
yao -la mejor Mimi del ,mundo-,
Adelaide Bishop, Feruccio TagUavi-
ot, a quien parece innecesario ponde-
rar; Russe Scarpeo y Lorenzo Alvary.
"La Traviata serA cantada por De-
lia Rigal, David Poleri y Russe
Scarpeo.
A juzgar por la animaci6n existen-
te nos hallamos en las proximidades
de un resurgimient6de-quel'a8 in-
olvidables velada operaficas de an-
tafio, cuando La Habb era plaza
consagratoria para caitantes y cuan-
do niueatra "hIgh ,ib'" hacia un 'de-
rrocne de lujo. glegancia y belleza
en las noch'es de,opers.
ICnUniu a eglas D-tlun DOCK)


Regalos practices que Ltoda Madre
recibira con double agrado


Rvcfajo-aiustaddrr de mul-
tifilzimento conl zipper,
eldstico i'1l hela PSl Ida.
Colores lanco, azul, ro-
sa, salhn6n y negro. Ta.
Rlas .34 ali41.


COMPARE HORA Y PAGUE EN JULIO


A*- -z i wOf I .
1 e '9 URS'Si


. ft A

DIARIO DE LA MARINA.-Jufveg, 3 de Mayo de 1931


Cr6nica Habanera


Jueves de rtuda en "Tropicana" J
Celrc_,r h,-., 5T.,.Fi..lrC" su r-:,ch, i..'." rdIearn I elgar. te fieia ditI
de m ,:%J r -i,u %rml r ', ,,:,5J, i,_ ., f c- ,,, h, r l,,, ': r ,, d t .E~ ,, 1:
rdfo, ,a o B -e -er, i c d a
_J,.ITt parm,,... prte. ha3 u,:,.rt.
________ dos para Ia comida, que se empezarA
00, 7 -i temprana hera con las ex-
i.-u:t:..',, L rate ,,lClort
l ,OFERTA I. A ,: -I pr. tas
DE HOY ,'e ,, -, If.:, ..:.- el
SJUEVES .... ..'.. ..

U n A ricm lo L ..' .. . ... ... . .... '
r ,,, I C .I .,I ,', : tI oo .S P... ..
do Actualidad. ...p.1 .... ,: CL .1, gata". pi-
,,1-, 1-, , "..,quez y M -
TODOS los JUEVES ..... ..'A. Jal..
.... ...... ...... a E F ir., e 4.a ..

POR DEBAJO DE ...., R, .. .
P a RD E o .... ..,.. .... ..... A. r .na ......
o ,? ', .'III.'- cointador y
SUC COSTO ..... '-.... I.. -" ....
S O, 3 La cita de esta tarde.no Ps ntra qup!
"Tropicana".
-' ""^" I Los Qutince Jueves en
CAMISA Ia Catedral
_ CAH MI Z2 I
''. .A DORMIR IEl bellisioo Templo de la SSnta
b'v ," :1 Ci,.dral se ve cada ju ves
I .. .I N- ............


A LOS PEDIDO
DEL INTERIOR
Hasta el Lunes lea re
moos un numero limit
CAMISAS
DE DORMI


3S I3


:,:,man,,: de feles ara asistir ,lp
car M ,..,,] : jtr]:i.:l, de los Quince Jteves
jet S..ntizT....-
Los cuitos de hoy serin costoados
por las seooras Duquesa de Ambla-
I89 da, Dolores Alonso viuda de Delga-
do v Blanca Alvaro viuda dc Arhmba.
Ocupara l0 Catcdra Sagrada,. el Re-
vercndo Padre Daniel Baldor S.J y
i.,, ,ri.: mustcl a cargo de las so-
r ,.:.'Ed^eimniaZavyas y lhsaoV\.z-
F''f.i t d,,d nal Arteaga y la sIn-i ra
tSt-" i p otP atttr

C uitpleafi os
esorva. Citopl 'tn e- te dia cu'tio *'ftos de
ado de d edad, la tnd:t tnifa Hiortlt,.a ..ia-
tseay Cruz. hina del deotacadott ,Ialoe
doctor Septimio LLinares y de si jo-
'.'n esposa Zoila Cruz Arcia.
La pequefia Hor...s. aes.. O,,br .i.a
R t iiurido do iai sehortia io lten-
I-ta LeLnares, antigua eotpleada'de esta
Sr n-.i-n ftflicitamos R una niia
L. 1 .. Stomia Skarbr'vick v Bi.un-
,* r.o t ',-. id d e los esposos Car-
t, ,, ,,! y Olga Beunza, que
,',-Tr ,-,-npli6 sois afins
... t' halagos hthbo en ta sefs-
;.,son patea ]asimpattcaSot'
I c'n~nijoa en In pi.gina TRErCE)I


Para el
D ia die las Madres

t Un reglo que

idse recuerda = '
"a todas horas"
ORIS


461 Rey-

H Los elegantes models
V ^do reloles Suaos Oris
represenlan loia m6
acaboda reac;zac;6n
do un relol do alto
col;dad y de preci-
s.don con la seretalc
de ss precos.om6s
econ6mn-cos que n.n.
gin ctro reloI do seu
categoria!
Yea los Altimos me-
delos de reloJes Sul-
zas Oris en lIs prin-
ciPales establecimientos y
joyerias de la Rephblica..

rdcdsp 3..M L T1 or R v | I"". -


.COLCHONES antie... MEjC~jES.NO LOS HAY
Tte. Rey y Haban
Telifono: A-6724

Son Rafael y Rayo
Telifono: M-7063


Maggie Dorta Duque
Mafiana .viernes, segfin hemos anunelado, quedari sanclonado oflcial-
mente el compromise amorono de Maggie Dorta Duque y Ortiz, asefio-
rita todo rracla,. simpatias y belleza, hbija del repreoentante a Is Camara
doctor Manuel Dorta Duque y de su egpos Carmela Ortiz, con el correct
Joven Ulises Alvarez Barroso, hijo a su vez del sefor Pascual Alvarez.
En horas de 1a tarde sero formulada I petirlo6n de rigor por loas tis
del novlot, senior Gabriel de lI Vega y senora Ramona Barroso, ante loa
padres de la novia.
Y por Ia noche. a partir de las nueve y media, se relehrari un rcelthe
en la residencia 'de los esposos Dorta Duque, en el Reparto Kohly, para
festeJar el dulce suceso.
Reciban lotIs prometidos nuestra felictacl6n.
Montmartre
Una gran nnche tlcndrd hoy -jue- prometido,. el doctor Jose A Palo-
yes de gala- el favorito "night club" meque con Celita Prado y Ricardo R
Montmartre. done a diario se re- Arellano.
unen nucstras mis conocidas families, La sefiora Alicia Fernandez Rubio
y dondeI la temporada de verano va viuda de Rodriguez lonso, con Ma-
cobrando cada vez mayor esplendor. ri a Elena de la Vega y Pepe Luis Ro-
Esta noche. sc celebrard el primer driguez y Alicia Rodriguez y Jorge
concurso de Vacaciones en Ms xico, Fernandez.
sorteAndose centre los concurrentes. 2 El doctor Julio San Martin y se-
pasajcs a ia capital azteca, por Ia fora. Lillian Pine con Ignacio Agui-
ompanlia de "Aerovias Q", con una rregavirla y sefora Sylvia Montero
sermnea de estancia en el Hotel Pra. El doctor, Rael Menocal y sefiora
do, con todos los gastos Pages. hos- Montiel con Martin Menocal
pedhjidose en Il hotel "Villa del Mar" Lydie Mnti co Mrln Mnoca
en sfescala en Veracruc. y sefiora Fifi Sarria.
Este concurso. hit despertado ver. El arquitecto Aquiles C'abltanca
adedoro CotLielRSItto ontrtoe JOS idItOS ay sefiors Celia F. Calienes con el doe-'
Montmartre.tetr lo as tr Florentino Martinez y sefora Ti-
Cada concurrnotic reclbirA tin ti. t L6pez Luaces.
cket i ue crado pinrt prtcipar o eel El otgenlcro Frank Mlendoza y cse-c
misno, siendo requisite eindtlpensabli fora Sophie Arango con Monno Ca-
eltar prosenest en los mementotos del ballro y scoorat L Nurdes Griau.
sortro., ,Joaquin Aguero y sebore Quetica
Esto crontit'otOs de Vaciciones en oSaralegui.
Mexieo, o ricsttebrartt todes los IsjU- El doctor Javier Perolta y soehora
teo y dotningot de ed asserata;t p Chuchu Arechabahl.
Ion stltrcolce, trndrit ieecto Inscon- Luts etalbis y efiora Nort Gonzh-
cursos de Vacariloncs en Miami, sor- lot con Ricardo Galbis y sefora Ma-
teiandosoe dos patalnes a Ia playa fio. rin Elena Menendcz y Enriqu e Au-
ridain, con unt n i setnaclt de estatacr drain Jr. y ehtorn Elsa Gonzalcz.
ten l Tntol Trlon, de Miami Beach, El doctor Ratl L. Yanes y sefora
(ont lodon los gastos pnagdo. Espernnza Navarro.
Tambion hiaibri un show magnitlfico. La joven Sra. Malucha Monies de
ue se presentarhb i tis nuevc y me- Oca y el doctor Victor Echevarria
Il y nonce y media de Io nochc y con Ana Maria Miyares y Armando
a il ionsy mdJia de i htari mtdrugatdn. Urruela.
Tomarftn parte, cl famoso cantantt
y actor nortenmemrtano Cab Calloway Bernardo Nbecz Por.uondo y se-
y suo "Cavaliers" conI le cncionernt bora Mara Cancio con Miguel Nufoez
cubana Olga Guillot; In apiudida pa- Cancio y sefora Sylvia Lawton.
reja Ted and Rita Duanos, creado- Tres j6venes matrimonlos: doctor
res del bailey tntcrnaclonasl moterno; Patricio Solis y Orli AlbarrAn, doc-
"The Rivleres" destacados itnterpre- tor Jose A. Presno y Elena Hidalgo
tes de In danza apache y el "crooner' Gato y el drqultecto Eugenio J. Al-
Ray Carson, actuando de maestro de barrdn y Mari de los Reyes.
ceremonlas Rafael Bertrand. El doctor Ram6n Miyar y senora
Cuando el bale. se mantendri tode Olga Cantero con Carlos A. Martin
la noche a los acordes de la orquesta yoehora Tata Zayas.
"Casino den la Playa" de Adolfo El comandante Ricardo Artigas,
Guzmkn. subdirector de Ia Renta de la Lote-
Tambien queremos poner en cone- ri y sora Marisol Alba, se reu-


Ineasp'io!i'lp!el:*l''oo U520 ira y efirnandzRq Marisl mAba se r
cimoslento de todos, clue se estan ce- nian con el doctor Regine Diaoz Ro-
lebrando en Montmartre, Ins tries on y seora M nci e
do "Ccktail". desde las cuatro p. m' baon oy sofeore Clo mencia Martnle
par los clu d estee reunirse all sor- Alonso drico Haupt Alic.
erindose oentr lodos un premte dc G HTupt.
oiscitcen pesorselle eclivo El rcpresentante a lnaCbmara Ge-
RobEstas tirds, las am enoriza un aplai u rardo Prcez Lopez y sioroa Celia
dido ronjunto. Fernandez Roque con Jaime Colts y
Y desde lai site. se sore l de- sefiora Juanol Cta GonzAlez, Jorge Perez
hclosoa special dn otner" al pre lo de L6pez Y sefiora Esther Aguirre, Mit-
tres pesos. puidiendd ryservarsee at rJel Hernitdez Machado y secora
nesas tpot'el ci elonott U-5207. Cirta Frndez Roque. Mixim Po
El pasado shbado se vi6 animadttsi- oez L6pez y Tine Fernandoz Diaz y
moeMontmartrer purs con motive dc Lenor Gonzez y James Smyssen.
stJ predilleiet-oche do gate se for- El tigeniero Ricardo Escobar Que-
maron alit inflitdad de parties, entrt sad y sefora Jessie Rosa Manciln
los cuales anotamos los siguientes: con el doctor Meaouel Garrido Car-
El doctor Eltseo P'rez StableY se- mona y sehor Maria eMaocini y el
fior Nenita Diaz 'Moya con Mr. y doctor Jorge Escobar y sefiora Mir.
Mrs Richard Sweet. y Lila Portela y th Giquel.
doctor Rodrigo Bustamante. Tres parejitas: Tana Botancourt .
Roberto Vile y sefiora Sylvia Hi- Norman McLean, Rosita Querol p
dalgo Gate con Ada Elena Rionda v Manuel R. de Dios e Hilda,,Matson p
Alfonso Quevedo y Elena Machado doctor RaW l Montaner.
y D. Babos. El ingeniero Jorge Cartaya y sefio-
La Condesa de Buenavista con Ma- ra Martha Pifieiro con el ingeniero
ria de la Climara y el doctor Ram6n Ignacio Silva y sefiora Teresita G
A. Cuervo. de Silva.
Santiago Aspuru y sefiora Hermi- Carlos Maldonado y sefiora Coralia
nia Sanders con Adolfo Vilasuso y Mas con Vicente Valverde y Margot
sefbora Beatriz Fernandez de la Vega Cartiya Valcircel.
Helena Martinez Barrueco y su El doctor Roberto Godoy y sefiora
Alolandrina, Ftlloy.
Amleto Battisti y sefiora Valentina
Radchet con el doctor Pedro Bru Va-
.enzuela y sefiora Cleo Otero, doctor
-- : taoel-Vad Monriooet--lgquo Vl-esj
doctor Angel A. Montiel y senora
IVEASE EL FINAL DE ESTA NOTA'
EN LA PAGINA TRECE)


UI
SUS OJOS

o un nu eo encantoiParm ssono
. ue nuevo deslumbrar ... uoa
nucva intensidad de color no so-
Cadsd anmi's- icon ayuda del
Obscurccedor Maybeliine! Porque
basra un toque de Maybelline para
que sus pestanas luzcan mis labgas,
mis tupidtis, omis ftondosas ...
para quc sus ojos adquieran ua
nuevo magnedsmo y twlmara6n.
Cdmodo, inofemnsivo y fdl de apli-
car. En Negro, Castafio y Azul.
iPrulA Io boy toiamol,
S- LIBRADO LAKE
Obispo 4
HUsban, Cbs.


Sirva sardines BAY BRAND a
menudo en croquelas, ensa-
ladas y condlmentadas a su
gusto. Sabrosas,. nutritilvas,
Pru6belas en sandwiches, o
servidas de loa milsma lt-i.


[No hay desperdicios-todo cm-'
ne! Las sardlnas BAY BRAND
esldn periectamente sazona-
das en deliocosa salsa do to-
mate preparada con aceite,
envasadas a mano. La me)oi
:alidadl


ff~ff~V


PARAMarinade Maz

MAS PURA E
HI61IENIA


COMPIE AlI-NA IE MAIZ


QUAKERInriquecido y Desgerminizada
FiE$C|IiA SlGNIFICA MEJORt SAOID5


rF. ,;in 12


ats^- -

Ro0JA BLAmCO I sx CIAt
---/


U^.J^ HIIORc


DISTRIBUIDORIES:

J. GALLARRETA Y CIA., S. A.
MERCADERES 113 y 115 TELF. M-3987
HABANA

iNo puede usted comprar


Mejores sardinas de


CALIFORNIA En ninguna


parte, a-ningun precio!


Cr6nica Hlabanera


Ptigina 13


DIARIO DE LA MARINA.-Jieecs. 3 de Mayo de 1951


Finialma VaJllla Ingle. Model "DIANA" iLnes arabeiscme in
dorado rosea y z aul obre fondo eroeme bordn doradosi.
FORMIDABLE GANGAI $20.00
Jueqo complolo 8. 52 piezaM.............. L.
Tamblin vendemos plesu aueltu de todua nuestra VajilHlas.
8E ENVIAN PEDIDO8 AL INTERIOR
GIroc a nombre de M. CO']%RA. S. en C.
LOCERIA Y CRISTAqLRIA

"LA MARIPOSA"
GALIANO 264, ntre NEPtUNO y CONCORDIA
Teltfone: M-4127 La Habasn.
Publlcldad SUAREZ
SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL. eDIARIO DE LA MARINA*


oil A IEn' "Topeka",0iMI-LO_
] |rvstaurj nt, ..i ..d de la ciH alt.d
l'Topekar ir r B er-ein e )a
;'' l.arretl'ra .I.-, ~,.Boyel'us

Desde su iapetura el tmnpiti7 "To-
[ .I:,< . ,,I. fav()recido po? nue.F-
n ''' I.1j... fatrillae que van a~lh I L
n soloaiiiie atraidos pot la bf-Peiea
del lugaio Nunconfo'table i stal;-
j.qF, i bln serv~c-in, inn por su '
S.t'o xquiCsitC y retinad" I FOR~TALECE. *6
kT'oda. J lg noches hlce eTopekauh a
p CIO -i' ir- l, IHACE.MILAGRU./
seta ma'yor la anmacin y mana....u'
~~~~itm itarns /aconcrtrlvinrla e ...
En In pai'te bailable se
.i qljireshN Tnpekabana N e 1 C n-
Junto Topeka,

de los C' '-pie asistiarona a ]a _______________
.. ,osa .iI.il.. .. ul ....imMN

Map ieteCabelorj. Anltina c a Evite I casmolestlcas dq1 transport@, almrnozando en
I' Mnise- Cohelo. Anceling Cin ia.s
de Cnbelo, Miguel Ancr I ".I Aida El Aiele" por so6o $0.90. el exqrulilo
Diaz de Nayn. Ren ,,-r. F .l. He
"crreo de Garcia,'Baul Co, ..
no. Rosslinda Ayala j,- C.'- F.r
Cossin, Gustavo Suarez i, h Una creaci6n m an del tatnoso restaurant
Maria Dolores Nieto de .. P .. t
Lromante. y Margarita Ni.'ro.,-I.
Crego Diaz. oil 11
Alberto Rueda, Antonic' R'.seLI,:.
sefiora Lucrecia Medina, j~q. :,:L. -,
Anibal Flores y sefiora B:aqit: i9. LUGAR CENTRICO
Un almuerzo ayer en el Country bi.... quiteto Jorge Peo, ...
Elsa Blanco, sefiorita Mirrd, San Miguel y Consulado.
Redean aMdia Ceatlfielrs de Suare livas. Conlhlts Petdig6n de Tarafa Relna Canto de Gomez Mensa Carlos Gutitrrez, Alicia iir-e o TelMono M-5253.
Ann Fletcher de Poeraga, Olga del Pie de Pertlerra y Blanca Marten. -- ,Fwat DM Karreoa,,', David Maca.
Pedro Garcia y Susi Farial.Jos5
En horns Ol me ediodia de l e 4e Sus compi roera 0oe jueg,. lq:, -e b.d-a Ca p.',--i.:. a 1t 3r0l..ne: Of' Ge- Vsc L duenia zFaria' Francisco _
celcebr6i ... .a.o.. di....... Iam...r.... r.. fe...jails co.. n. in. goal...........i.. a. Ta,-4 .ie .-.l. b-.i.... ,,a .,iaen- .
seguida Oe Ln Carnaila P i. 0 en eil En unha amplia rei;', O aleO,.,J 0 r [,,,rL ,I, i ,h : 1. ,b.,lrera Raiael Cordov6s v sefiora Agusn-pe Meni6nde7 Diia Minendil. Ca r- Fa. i nCii A, a'. av ,inora, snfiortt
Scl~on rslco C.,),i,- Ci, 0"e La i2lsoT,-cre c-n Iture.. ,.:.on ia -r.. I E al.: ,. -.- j i:, Ba- tin B 'rrenec aa ye o'aa Jora : M. Lu-[mlMa .,L6. i ui idri-ndez P )i J v',-, d ,i". A-Jh .. ..: Joseph bKinee-
Ha.n n ). ure a e c i- r, 1 1 ., pez, Rafael Tejero y Olguila Cruces lH'uninb,'lu ln id, V. I i ,',A ria, ,,h,1, '.,Ar y Jost M.
Otei'.tea ~aC'~ici aL n acad IaReal i F:..T.. ic -, 'Is--r-. ., 1, C-. I, Jullta Rodriguez. Olga Welens, Gr- Robertoii hlain(,a Zroaida S.t,e. ipz Iope yI 'CCI iii',, SCOBrvo. Mag-
jOfrecd.- a 1-oin-ra neasifa 001 IniL, m'-~ d
ia~er, j 6 It;ri -C posa cla dar r nAI Ric;.i- i G: ,F.Mi.~~, I lando Cabian, Marina Hern indez, Pe- doctor Pablo Prado. idalen Ja o y iyR odolfnlo Sanchez.
U cw ,ra c-cl r EC 1 111 K i; 1, io rc "r c i ", I ..'..,..
Sa ez R"i ;"sp.'" I -agrilpir a murneu..-e. r d l Oa rl ,,So )r B .C" ,,i n
de0 'a r .eon' e -r cl-. d I deO- D'i eo C "-s B -a L--reldo L ,'--l ..1 L.' .,-,iM.. 1-o -arazo
Triii .ila.i;ezIfla re z e
dclf~~id~lIP't arISitB qao anir~ez ac Cad '10 a.Me 's; Pa Ryna.
M-en..Na.,oSa~ rez
jaa,j .... -C ...h..;.j~ 1 je -.die LIli
Montmartre'lad'- l Purita Garcia Lags Cas-
-.ltnUAn46R) tolls yBlanca Martin. aEa
Yi Ias nnorilsoNenile Casabuena,
15ar' TA .,cndnrtnr Miguel A. Bus- ran Hilda P~eez Palacios doctor y Maris Carlote Mdndez Caerpillo.


quet y sefiork Maria T. Gil del Real.
Jose P. Camb6 y etfiora Julia Ld-
pez con Manny G. Farr y sehora Ruth
Cambd, Edilia Camb6 y Tuto Per-
tierrn y Bebita de la Vega y Rail
Camb6.
Augusto Piloto y setora Georgina
Gdmez con Evelio Garcia Pirez y se.
hora Yoyita Borges. ,
Juan Ruach Jr. y saehora Hilda Al.
varez, Leo Varona y senora Marga-
rita Ruach y Sylvia Gutierrez y Ju-
lio Blanco Herrera Jr.
La sefiora Norma Nunez y el doc-
tor Alfredo Fernindez Supervielle


Ahera i pucde ustcd olabricr su cIasal
Aherm ns son grandIs aI sacilidadesli
Ahern *i .to con6mico con b6lo el ?% de inteir dccrecientel

Le fl icamos I1 iae, lbonando usted el 50%; a los dos aho(, con el 25%; y a
los tre'ahos, sin aportfr usted abtolutimente node, dcvolviindole lIs cuot's
pegadas y con e6lo el 97% de intorks dccreciente, Despuis de eit& grin notice,
Spongs* l primer ladrillo do su caios lucribiendo un tituld consolidado de Capi-
: talitdors Alocisdas 3 Compa1i'l socidas< con un solo objeto... beneicjer
cod* di mil s auieno, cod& dio nos |vorccen.
SSolicits tolleto sin.*compromiso alguno y entirese dc todis y code une de o *s
I vetajas que brinda Capitliz.do?'ts Asociadas. ....... i'.i .
I ePwi e a n 0ofmeqet". q I ne 1 A)


L... ......... ^' .... ... ... =*^ ^ .... f^.. .
PI aP O ----------------
Cob y NO.- ---- n ------- -'VfOWPIMOMcETARi Z JL^r~i ComnpoftCONTINENTIR
PEQUEIOS POPIETARIlOS I No CiaO.. .C.MTY.AHO.0.A6 .
i~I~FI~ NT10S]o~a ~ ~ 2~Y~~sA


',CAI
CINYtRO


Julio Luis Heonindez.
Maria Eugenia Caviedes y Orlan-
do Roca Jr., Margot Martinez y Gui.
llermo Marin, Martha Sinthez y Or-
lando Roca y Margot Fuentes y Ge-
rardo Marin.
El doctor Jost Gutidrrez y sehora
Hilda Herrera con el doctor Andred
Gutibrrez y sehora Juana Luisa No-
vo, Humberto Garcia y sefiora Cho-
na Piedra y Mauro Folgosa y sefio--
ra Chely Garcia.
El doctor Carlos Moran y senora
Gloria Penso con Zoraida de Vega
y Gustavo Moran.
Oscar Artola y sehora Lina Ferra.
guti con Ram6n Carneado y Maria
Argudin.
El doctor Gustlavo Torroella y seo
iiora Martha Kouri con el doctor Sal'
vador Buenoy seiora Ado Roig
La sehora Nont Suarez Rivas rcon
Nenila Casabuena y Pepe Luisn Ro-
drigiliez y Martha Guastella e Inge-
niero Jullo Arredondo.
El doctor Ovnlda DuyoSa Y sefii a,1
OG linp Etrcheverry con Fautlin
Granbiiuy serUi'rs LieJe Grabaii
TiiY Reltaicorlt y yArituro Riselih
El doctor IAnibil Duart Yrselbi('.
fiGther hinridoc doctor Mo r Io L
[: l yPSrllt/i Cablera y 3Mario Ia.
vin Jr y lusisDelgado.
Jeannetle Vsulot y F8 iX Grans.
don P Teti Portela y iJore Salrez
Laiin Coulio V r a y Gloria G. do
Cluo.t doctor oen A AMiJare y No.
its G de Miarre., doctor Mario Lo
mela y Normas (Coun de L elsY
Csar Pire Alsny y MarS a Casadn
di Pren.
Flautin M lraNn y sehorc Aide Mar-
tlnez y Joe Prielo y aChors Concha
H er li dez.
LasenlorivtGall Canoeiela Reyesya
Edits dor Artmesag on Luis Fuic
Lan enra Lucrecla A de Maderneo
con Martha P, de Arms, y Henry
Halren.
Elena Matrrocos y Fernando Hoyoe,
Terli Gil y GoCnzaloa de Cirdenas y
Lu de In a Pie.o
Itilda Melicla Bravo y doctor Gus-
o-avo Dia Baerreiro y Mary Huergo
Campeianalo Gadt6n Diaz Ruiz.
El doctor Santiago VerdeJd n .e-
a Sr Virgini Rasco coi Hilarlo Or-
doiez y soeniora Teresa Garcia Kohly
Y muihos nbi.
Las Damns Isabelinas
de Cuba
]'aa nlanh;'a nviernes. e Ias onho
de ]a niallana. en Is Parroqulo del
Vedado, iininrein lN Dames iaabe-
Ia y u Caomma Coultural dei Cal61i-
rca. ]i mies de comuni6n annual. con
motlvo do Is Iestividad de Santa Mh-
niai. nombre que lIe-a su Corlp.
A lam irea de Is tarde -en Juna nex-
iraordinaria, o ecelebrarnc lasx lec-
clones anualea, de lam Damsr lIhaben-
am,. reunindoge. a nsn canrn. liins
con lax mocias de la Casa Culturoal
psra diforutar de una merienda.
La Srs. Consuelo Morillo de Go-
vantes Gr. an Regente de lan Damns
Igabelinas ruega aidas Ia mis pun-
Ua asinlotencia a letos actoa tradico-
nales y conmemorattvoa,

S.l. ,S) *-6

It .A. It yW 1
I LOS MAS RAPIDOS
VUELOS DIARIOS AI^ t K al 1
pin I

58 MINUTES

AVIONES DE 4 MOTORS
SUM A UJ S'S OC-&
$ MII

Airlines J32
Tds.A-IMW j WIl


Para nuestra madre... Dos homenajes:


CIA. CUBANA DE REFRIGERACION ELECTRIC, S. A.


23 No 53 VEDADO LA HABANA


. TELEFONO tIJ.922


AGENTS EN LA HABANA


Universal Motors Service, S. A.
Ilfs te 4"69
Ttlofoeo. U-4730


Refrlgeracl6n Electrica
Suero, SierraT, S. A.
Olihu> 106iJellno Mo650a


Ddvlla y Cia. Alvarez y Hno. Optica Jgleslas
Gollano 212 Calsido da Coli.bio Monte y Figuai
Telafoi M-117 y Monde. Copole tIeleono. M 7054
La Coib, Manano o B 7170


Roberto A. Nogales
40laoaoi. J3e
Telilonoa: U.-2552


Casa-Blanco y Confort
Am.ad 456.171
Tel4on-,i M.1732. A.45.6


Josi A. Cabezas La Valillo
ia-II 312 Go.no y Zona,
S T.l. W. a9643 .1Lea- n 530


Jos6 Montealnos Lul Pulg Felix A. Uertr6n Lul Candales Lamparas Quesada Cia. Cubana de
10 ba O,ubae 456 Prads 260 Naplano 560 saJ .,.2a ill I l,, y S.. -.a' Ref-gerac.on Et&ctrIca, S. A.
1 d Oectbre y Ave. Aceala Te tnea;a M 1125 a Mo 1011 el on : 9 2r Oelo a U 97i o3 o Na 53 i E c ro. i a S. A.
Tlf, 1t-7575 T ceO... U 9622
a tr:i ,,007


AGENTS Y ME(ANJ(OS DE SERVICIO EN TODA LA REPUBLICAN


CAPITAL PAGADO $300,000.00 CAPITAL SOCIAL $3,00o0b.00
RLOS III No. 551 APARTADOS: 445- .2940-. 2558
TELUFONICOIU.9603 HABANA, CUBA.


1 -4


I


.mw


\

DI%)I 10 DE LA MARNA.-JuIeves, 3 de ayo'de 1951


Teatro v Cines


l. c I '"LA HISTOR.A
MPOWM FlMIN DEL


P LIGRO GRALMWART
I Cj, 010&5;f6 I documental
gl."_".. Ko^h. Path'

AMERICA Pr0 AO.
LAS CUBAN FOLLIES Solisto MARTHA y FAROUK
"LES RIVIERES" Boilarines Franceses
ROLLAND %ERBEAU Chonssonier
Orquaeto COSMOPO ITA dignida por 0 Esilvil


Escenario y Pantalla


D LPE. EX: "EL DIABLO COJUELO"
at. . Son _t~ta~s, Cd


S a P I R a

a'i- :.,. t i a. r

Por .. e,
T ., 1 ,. ,, ,":. ic le, c.: ,,
t0.,1a cy i-ota ai

1" I p i .. .. a-i i, ,
aba:,., y [,,,ot ... a..t ittpropcttoo del "I


blroto a astontss -"t
ato losdseti"'sryd
u ,podido. a oam la
moralia due Lca.....
Per Reg
relas carbttro'ari
Trllcradand i odea
Pa a e ao C m h:pCo p
Lpsodto. a ;odAs tr
CC u Pr I.C. CA (."1qu
de.Un Valle ntod, sr
r.e-a oa. ba brt
Co-,r, h ,1 ", ,,,.,. I,
y tcidraodxsto del "f
d.alo.gatin e intel'pre
Gultr3. Si a eso aria,
lacra rt"as oendi-
erro:cvs de lu1ar y df
podido cometer, no
molesIia de sefialarn
luntarinos-" quedar
rinse las arbitcarie(
escenas sobre la v
r'and.
Con uttIla species
con i ganteOtcos sa
periods hist6rtcos q
nosa meote se sucedei
do5 1os sketches eii
Pa.'a recomponer pet
lines, (jutno eondu
g/pistndios. a todas Ins
de Ta leyiand. seria
per In menos, bachil
siotesi ouUPha borr
y desdefiado boche!
a claratnrios; furdib
pLidfs plumazos. Des
cde la calistrofe'napo
ins~antc mismo de la
Emperado', apenas
detie um~. La muverte
y, el advenminento ql


GARRIDO Y PIRERO JUNTO A TIN TAN EN
"CUANDO LAS MUJERES MANDAN"


Il a loo crrli y elloa ar )unlin y en qt' alaie de fenomenal peilrclta,
i i.la Ina- u qur l| l1 sonI rt.'.. ( ill 51 Ao, tIlitll 'ida "ClIA1lK) I,AS
tlilHJ II h MANIiANa iqtU lt rlenenns a titrero, rl rry ie slr inaIl-
,d l a cood 0.00alah.,, hanl ioi h tt''h "nix c"t'on rel ptotliar TIN 'rAN
y t o,11 I r SNl Mah l, ri '"('I'ANI)I IAS )li',lIlt:i'S IMANIDAN'., tina
I.i .. .at- ia a!aabala cial laonul oaeo dr eromirldetlotrla.lli, atuililva, amujerec,
I0 t IA II.'li'I I I A' 1 M i III fis MANDIAN" e i.slrnle rl a rit.io
l alae I) hiSr.. 1i t I .al lO Nai lamAl, li .rai l'T a l't. Palace Aatral AtI b'.-
Nile. o Mtaatraota, 'Tosta, AIht a-rolew'. "'t SNIII .AS MAtLERttI-A
DI SNtOAN . FUOit IlrodIAei4e rlao e n (a'tte AlaJou Nlrdrro que dbslrlhslan
Conthllot-nl,


P STA. C


m##Ionne D CARLRicard .1EN,


STA. CTALINA: D'i.a'te' Cte e C r|iei6 "
y El ltgil (e ti de's''to Cea .1 R.norplora(lll
TRIANON. Valh. 'lit M'ar I',:, NH('IOI1:LI
0os i "tttls t "li triiitu de or nir o
UNIVI l'l4A li FI'l latr d li vr, 111.i (c olli *lt l tc ales
_. l,. Tv pills do, .. ..........'. -
7.lia s

____ ___ __ __ tu c i i a c s n o 1 .*_**e '________
103t3o s ls cntrn ... \ .'(I ttN llUeU" C 1*e oc,.ae.
? 2 .7 96 q v gr a l l l a" 1 1 d l i s d e l y tV o e n I e ntc'o tJl -
cores ,' l' n 'mw ez ia ++m (' i 0pill de" Sani Dirge, de 1,- Banes
1i tCn mt'le de S.tt Diegto e'ta pre-
I-Icln I2irli4 adlo.1a' zafra t2itd p, 1l doctor Geotma \VItlter
d ei Riol leclenerrillelwe premirTjqo con
52 ing4 iios eni vart h Medalla de SIao .e la Cpo'a-
i' de1 CIItt;,ttio.e ttt .tt doe-
zmulls deill la idtiliv t Al Er, tttideo M: dtn
tt.no n ) c ncorntte deta troila I. ait Ui-
Ilaslo Iat leeti htas ttI'ttlttttIttjj aT **, lii-n '- in irl lC
.'Atra 52 tingcttos el Is Ra 14p b a ,, ,-, H , -
Los colittn2s etntoon n repotat2.4 elt'. .
cese de SUs tactlt dades t stt lon s aI ...,
guientes:
"Nazibal, con tuna prttd.tccin drt
193,636 sacos, Contra t 199,853 Is z
lra antcrtt cmn'htr r.t con 85.3lfi
aacs cot na 97 I1 'Ftdtencta. con
162.796 C' nrt it 121 271y Guipuzcoa
con 104.614 eontra 125.876; San An-
con20,646 c.nt. 20151.Isabel
toni, 0, con 67,226 Contra 79,640,
Isabel B. con 160.585 contra 142.1574 _
Tulnlrei, con 266,.056 contra 278.422;
iUnoidad, con 115,149 contra 125,527;
La Vega, con 96,61? contra 95.557 -
Resulta, con 180,174 contra 203,.613'
Macagua, con 83,600 contra 90.000; 'tP 1 ,
Occidente, con 54.751 contra 52 54P. -.
Lugarefin., co 385,3960 contra 378,5.
Loa Gofios, con 114210 cottra 140,518:
Carolina, con 146,785 contra 136,79,-
Fe, con 225,793 contra 214.105: Miran- 1
da, con 492,469 contra 486,602.
Los 52 lngerlos que han termina-
dn, han prodtcido 0un otaal de B,7"goo
9,6615,076 .. .. c a 0.604.163 en I 0 2
zcaro del afio interiorr In que re--e -.
ira una merma de tin 5.61 power ctent1'7


R 1 0 1-,a ;Sn sunultfincos. Cada L1n1
o,t icuaro tsoberanoso-Napofe6n,
L.'. ,' .... * ,,.- e decline brcvemente.
t"' L... j..:I licul. iea e adcm fis tees pro-
F -I. c...,,,:,3 '1, i ,.',,,confc ados. Caleando en
---, -. ic l alI,lesis sostenidia pot', Duff
;,,' [ ,.' ,| 'j-o r.--t que a suo o.L .'t .e", o dr e

c.. 0.."'t. L ,r , t otb a O e e ortci n -; -
a-e '"', ... ..,-tn .n.a oaa.-o n," a.
' .-aii Ia. c''r. ,rs-l a r n.... li Tal.':, raon s Pa-
.,'r-i, ". n r n.. la,, la.d r -I:o CFa ( ,l
'. .... -.a';-,' se qUiza a sl miSmoD- quien
r.... ., -i.,;, re sirv se a Francia, no import
,, ,, i ediainen que lo haga. Prcue,
La L trmbie n a permancriciao de oS
p., ahrcs-la inteligenI en igol este ca.
-.rc ', ore 13-rn -io :.. e Ia Fran a ; :o nco ad c las
fea re. a- .t' elr t'-,: t sa,:J E ,nit-nta 01 cr. asi-
-. mt e:n-,o political int locrnacional al
rl ili .1 : ;ui rer -i iea o e r d r u n
'to i coiza:" la cs. recha a indisoluble
a ,, .. alanza de Franria a Inglaterra.
,,-,c, a Lt haDre tantas ideas transeendentes
I- quedh tiempo al viejo come-
i-a d yane y al eterno avorito para
Pals.zar algunas malicias: con obje-
nd- mre rsona, t,:de enaltecer atin miAs el perso-
cuttana r)at, ra con' que se ha encarifhado,
te partcla queac 'en:rte en sirvaentcs suyos a los
ue preccSama, I p-,,t,,:,nantes de Francia; juega pe-
, t % nrrv,1lao ha,-,,anlente cott los vocables li-
.,ta fola 1,:o- r -tliberado; ne rettiee a su nun-
,-,at at oI.t,,. t Pidada prili6n.s No en balde
,Oa, olue t -liablo cojlueo6" sufri6 los obs-
iLI ,tts de la censora,
a t'd,C.".' ,,", n-yrniaza itambitn Sacha Guitry
-,.-I,.t.- ,'tpoa1.. El dlabl cojuelo" dos maravoi-
.a, ,, I -., espectieculos: la fiesta capa-
iim" concebido, fiola tn honor de los infante's se-
tado per Sacha Ciestrados rel Coongeso de Vieta,
adimos otras pa- ima2inado riltmicoamente, carst como
l utanto a toS ttn "ballet comique". Ett canto a
e fechas que he ]a fiesta mencionada, permitasenos
Sse tomen Ia una digresi6n. Figunrqa en ealla tin
rmelos, son so- batiarin espafiol. Josn Torres, a
analizadas in- quien mchos creen un possible su-
_dades de eslas resor de la inouplantable Argentina
ida de Talley- y que ts adorado actualmente en
Paris. En el "batle rcvolucionario"
de dispersing de la policula, muestra poco espa-
altos entre los f olismo. menos fuerza y escasa
que tan vertigi- ,eracitdad Josn Torres, que ha sus-
on, fueron Iraza- itluido todo eso, sln duda a causa
inematograficos. de Paris. power la pose rebuscada y
rfectemente sus poe ttn insostenible romanticismo.
ucerl a todes los Pcse a contar numcrosas libras
idas y venidas ma-. que cl eabrlto Chatles Maurice
anecesariao-r, de Talltyrand-Perigord, Sacha Go-
taer frances. La try recliza una virtuosa e inpreszo-
rado, suprimido santi interorctaci6n.dan cuidadosa
)s y. persooajes del buche de la peluca y del gesto de
oujada con am- Ja mano, como de la significaci6n
sde la intuici6n profunda y del brilliant oropea de
tile6nca hasta el las frases prontoUtcladas para la his.
a abdicaci6n del tle -.
medla un trazo Un "film" eruditlo y capriehoso: c;
e de Luai XVIII dect, uitn cx,raordtnriro Talleyraad
1i 1'ono de Car- a Ia mancra de Sacha Guitry.

NOTAS


LA TRAVIATAx, de Verdi, el Z4, en el AUDITORIUM
(na (tie la funtlonen operitlcas mi ci6n para el ptblico ner t cantada "La
Iheltlaa t le ha de fcer Pro.Arte' Bontete". El abono a caaa dos "rccl.
Mtilcal esla tlemporada, en tel Atdit tao" catl cal cublcrto, Pocas local
rittn.aera li i repreto'nat'ari6nt i de Ia
rtiona lttica opera verdlana "La Tr
viah" o itte al' ar atntatda el Jtoevesa 24
ie inayo, a laa tlcnyl yeocliypda de 1a
no teIlrtio enecl ) l n Ioa Iosibe de au-
t)earot-, t lr itnthlyr Ins balua a thoans
Vettet ap title the ctuntoarli Olderl -
al o I. situ do.
tile'ktotairtl gt toatia die ningun.
'1lttE. Pto-Atte Musical hta Itog erado
t'oltlrt ala ltars cantar In Vioelea na-
th l1n1n d1 tits a in teloaarll o lirla RI.
lai0 P rtt e a toi noprano t et l Metrop a.
1ttti ttt'tl t Stli tr tII lo. Ih nht ttttov al
t-olllo ) litloll Irallwealne. (tte,(ilepoote pre.
cll tu ityt tI teaytro atittuto del
it,'
liarsIttttler ittlt.'r JUilo a tina
"tt Itota ponia" lt ro e alibre oe tog ri6
erlinrhco t Datitol tt irlir. et o l to.
cen tenor tie Ina ttota. Da David Po
Itrt hsa protltado eI critic qu et
ainas t tgoaq toun tenor exceleite; es
ttIC tenor (inleo. maat por tI dulzuras
y exlotenslt' tce sit o e. quet taneJa con
tauestria, uonti o or sit tleg anticla his.
[u hlttnca t'ert'ltrce, alluhlmnt, Seomoua
Raven, t.ecn el "N'w York Ttitea", a loss
(ranlatatt it allanosdelt t wi s t pu o y ad.
titt littao'
Yl to tmpltt t tIttr el eo Atdto tde la
fv1, r t it ode "'lr nItlto rI a t th" t'tte tall.
poll'et sqa esa "Travha" el se A Olli oegul-
oto a tun Iarlht tn aue abrillanlari it l
C-ttttatt: Ituttse St't"rlaeo 't'onattleradto DELIA RIGALI, Ia eegante y bellt-
c o lonelto t-'ttdtn( Il' httt It b'IlBa Vow alma "prima donna"'del Metropa-
harlitonal deO lMetrololitan ttt It, n .a qoacaba de aer eaontratada
Al t 'tttrtIt' In ,lt titt ta'old ir por Pro-Arte Musiaaliparaeantoar
td I sh Ren n I es I ro e l t de Vlaioleta en "La Traviata",
ttit t o stf -tllfoast t M l1ar .seta de Verdi que oera representada eli
t el (ti,,da ptoeo Gerost MiaGeiger To- 24 de mayo. a aso nueve y medit
( tittano l e s eloy oto o a ftocton eno de It noche In el Auditorlum,
El MtIttomitott a dades pueden reservarse todanvla
SiTo t ;atal se ootc.tatoadt en fo ita-his oftctas date Pro-Arte, n Calzada
ion pars el pubhitrt Tambtnen eo fun- y DI)
Ya estin a -yental.a localidades para &el ibado y el domingo
pr6ximos en el MARTI, en Ia reaparici6n y homenaje at gran tenor
ANDRES PIPOLLES. Do, joyas muicale del arte lirico espafiol
Ya estate a loa vetta en el tea tro sa Caroilna, Andrs Ripolla en el
"latri" loas localidades para las dos Javier Moreno, Juan Amor6a en el
functions de buon tealro liroco que Vidal Hernando y Antonio Polacio
lse efectuarin en aquel collseo et sei- enat Anibal. La dirercidn orqtoeata]
bado y domingo pr6ximoa y que a cargo del maestro Arijita y t' aes'
ronstltuyen al mayor aliciente de Ia cdnica bajo Ia reaponsabilldad de An
temporada para tlo omantes del g6- tonlo Palacios que significa garantia
nero lirico ecpafiol. pdra el ptiblico.
El ssibado, ya to hemoe dicho en Los preiaoa: luneta numerada dos
notas aitteriorea, subicl at palco esa cesoo, 0n0 veinte las butacas, tam-
c6nico de "Marti" ta zarzuela del b1dn numeradas y cincuenta centavos
maestro Arrieta "Marina" con un Ia tertulia. Reservaciones e informed
raeprto excepelona1: Juan Amorco, par el M-2724 y M-4078.
Ia inca au1tantica voz de baritone
que tony en Cuba actualmente, Ma-
ruja Gonzale, Ia gran Maruja de
ahora y de siempre, el bajo Zubiza-
rreta, Antonio Palacios y el diva de A V I S 0
Ia voz de oor, el tenor Andrcs R51
pott6s qule recibe esa noche el ho- A LOS COLEGIOS
menaje del publico y sus compare fe- PUBLICOS Y PRIVADOS
roso ao reaprecer en escena. El B. 6'
bado. habra tambina un. ariroado fin La pieza de piano de !a ran-
de fiesta en el que tomarin part ci6n "Madrecita". esti ya a Ia
coltre olroa artists: Maria Rimbau veotp en todas las casas ale
el gran baritono Jose Maria Aguilar, muslraI atprecio de $0.40 rti.
Rolando Ochoa y otros cuyos nombres AL INTERIOR
publicaremos en otrL nota mafianan Se envia per correo it) ci.
El domingo, para complacer al pta- adicionales para franqueo.
blico habanero, se ofreceri, en tonda
especial a las nueve y media de lI OSVALDO FARRES
noche "Luisa Fernanda", Ia obra mas Apartado 1147.
&oLstada dw Moreno Torroba con Ma-
,a Rtmbausenel"rot" de Luiaa Fer-
nancsa. Maruja Gonzalez en li Duque-~U5 N O Y 07 AI4 DE.rY a
frJfjfZrW-A
,,,&, ,.r ,IAe.11.0 "1 4


NO 1//


Carte!era


ACTUALIDADES Tusr en min cora-
azun. Gulonie y auia y asunton
ALAIAMEDA Me amaba en ailancio
Vlll ,r olien y asuntlos cortoc,
LLKAZARN La caa embrujada
A Guanes munecas y ctsunto
AMBASSADOR: Miguel Strogoff
Vila cl amort y aunio cowiti
AMB Ia Que Burle 10cne ei cabant
R. con criollo a.asunloa corol-s
APOLO Teniacton de I1 sdea >ar C1
oca"s de ana vida
ARENAL La roca Llstg el lIcrioe-o


unao atda carin de1 anib,
a 2uniom cortes.
ATLANTIC El pr-cado a tie ater pobre
Arr.baitas y asuntos Cortos.
ASTRAL MIguel Strogoff. Trer -
aieo ma cortoa y gran show an
1 eacena
aLVENIDA, 'l-Marlao) El ocaso df
wia %sda Camino de Zanzibar y
asunlos corios,
tELASCOAINP Burlada. Santa y pe-
radora Y oa5I-Oc tattoo
BLANQUITA- La cara embruala.a
Guanle y mutiecas y grand show
con las caltrellas de Cabalgata y
Los Xey.
CINECITO: Revista, hoticierosoo via-
S jes, deportiva. carton, etc.
CUBA: La malcasada y Mi marido
CUATRO CASINOS: Que suerte tie-
ne el cubao, Rinc6tn criollo v a
cortos. A las 12: Sangre y plata
y'Siehipre en mi coraz6n.
DUPLEX: Talleyrand, El diablo ro
juelo.
DORA: Rosauro Castro y Quinto pa-
tio.
ENCANTO: Cartones, comedias y des-
pedida del maoo Barnum y--u
"ran t estoeticrno.
ERIE: La reinq de los ltdrones, lMu-
jeres y diaanantes y asuntos "cor-
tos.
FAUSTO: Una gringUitila en MWxi-
xico. Amores y canciosns y a
cortos.
FAVORITO: La roca, At vencedor .,
asuntos cortos. d
FINLAY: La marques del barro.
Casae y vreas y asuntos cort'os.
FLORENCIA: El placer de la ven-
ganza, El pecado de amar y a.,
cortos.
FLORIDA: Valle alegre, Hmora d'e vio-
lencia y asuntos cortos.
GRAN CINEMA: Tartan y la caza-
dora y T. y las sirenas.
GiRAN TEATRO: (Marianao) Una
gringuita en Mexico, Victima del
oecado y a. cortos,
GRIS: Mensajera de la muerte, Peli-
rroja y Enamnorada y a. cortos.
INFANTA: Valle alegre, Td paro dos
y asuntos corlos.
LUYANO: Que suerte tiene el cuba-
no, El gran campe6n y asuntos
cortos.
LIRA: Mombre sin credo. Mala mo-
neda y El demonio en la noche.
LUX: iMarianaol La marquesa del
barrio, Las joyas del pecado y
asuntos cortos.
LOS ANGELES: Elocaso de una vi-
da, La dama de los diamanles y
asuntos cortos.
MAJESTIC: A casarse llaman, El
temible Robin Hood y asuntog
*cortos.
MANZANiftES: Arrabalera. Pasli6n


PABLO CASALS)),
GENIO DE LA MUS!CA


f1WEl nodts grande violencelisla del
mtoondu reclbe el holpenaje nIoas ca-
tirndttlo, itouoitado y aorprendente
que artistta algunt otuada sofisar, En
el tegundo centenarlo de Juan Se-
bestlin Bach, acuden al pueblecilo de
Prades, en Francia, exillo voluntary
del grian maestro, virtuosoa venidoa
de tod cl Inundo parsa composer ex-
traria y magnlflica oqrcests, tal como
no 'esi dado oir noaR de una o c,
n un siglo F. exle caso cade his.
truen'eais e.a a n Isollita de sailla
reputaci6n mundial qoue pr dr,-
clot tt t divlna t usalca de Bacl 3 r
por retilt cI) hcult cl maestro, acepta
ier, por aun ti pmo, rot antntmo, Una
oz eot lit tt qtLcsln.,. ;.Nombrae Isaac
Stern. Alexander Schneider. Paul
Torteller, Istomin Iloratazowlski, Ru- 1
dolph Vont Tobel, Madeleline Foley y
Inuchos otros cuyoa nombrhs apare-
a.psa gesernlcmente solos en laa carte-
lera del Pleyel Carnegie Hall, Al-
bert Hall.. Cuarenta munslcos van a
vivir dos horas extraardinarias, pot
el arte y para el arte, en su mas
a'ura esencla, desvelando nuevamente i
s bellezas de las obras de Bach en
una atm6sfera ds enthusiasm y fer-
vor Inlgualable La cAimara fia pnra
la posteriddad la imiAenc de Pecdro Ca-
sals dirlgicndo su orauesta en pre-
aentela de una mullilurd recogida pita
dosa, obsoria... v 'Pablo Casals, emo-
cionado, transfigurado, por noa decir,
sobrehlumnano, modelaI la divlna mu-
sica de Bach, no so61no con su' mnnos
y Bus brains, sino con su alma, su
coraz6n, todo sa ser. Jamiis 0jo hu-
mans podri canter de 6l, mai grpn-
dioso y autdntico testimonio. La ex-
hibicid6n dc ste film. v como un ho-
menaje haciar "el gran maeasro ". se
aconnnatarA coonto selectsn tforo a-
ma de huianao molsca y ballet. ERte-
extlrnordinnriio orograina se exhibe
en Il enne "Dtplex" dc San Bafael y
Amislad Ide cip Pi prximo lunes.
OLIMPIC: Qute suerte llene el cuba-
nn. Rinc6n critllo y asuntos cot
tns.
PALACE: Miguel Strogofl, Don Na.
die y asuntos eorto.o
PLAZA: El iguila del desierto, La
salamandra de oro y' asuntos'
cortos.
PALMA: Vagabunda y 'La M. del
zorrillo.
RErNA: Que suerte tiene el cubann.
Rinc6n criollo y gran show en la
escena.
REX CINEMA: Varledad, deportiva,
docunmental, cart6n, revistas, no-
ticieros. etc. etc.
RIALTO: Valle alegre. Luna sin miel
y asuntos cortos. A las 12: 2 colo-
sales pellctulas.
RITZ: Annie la reina del circo, La
sangre llama y asuntos cortos.
RIVIERA: Miguel' Strogoff, Leven
anclas y asuntos cortos., -
ROXY: Que suerte tiene el cubano
Rinc6n critoin y asuntos cortos
ROOSEVELT: El grito ahogado y
Ninguna mujer es mala,. ,I
SAN FRANCISCO: Abridndose pa-
so, Contra el imperio del crimen
v asuntos cortos. ,
SAN CARLOS: El robo del vago6n
blindado y Tuyo es ml corazo6n.
SANTOS SUAREZ: Rinc6n criollo,
Qui suerte tiene el cubano y a
cortos.
SAN MIGUEL: Su adorable enemi-
ga y Ven a eompartir mi amor.
SALON REGIO:!'Montana. Colt 45 y
asuntos cortos.
STR\ND M"aria M.Iacrtl lo El oe.
c-dr, de aet p-,re y abunto cr. /
105


A~ff"'O2 A1


(a j^ ^feawe^aMa d*Awgia g


jaroeha y asuntos cortos.
_______________---


PiLa A 'Fir PLUNCi ASj Oai

If I


II rt/ I Ii IP/lff

A&^ tl/f/,WW J f /N~fo u&,fC2R/ tf


J 6,6FMW. R TOL| rwaALV*Y A JIYND#ML fwOX dPAfW*


4100 'jE/EgI*TO nB
1,a*bd o w k ,Pawelm klAMEFNAA___---


DUPLEX
San' Rafael y Anmistad. A-0507


HOY ESTRENO
de l:3.( a LI:0 p ar.
-Aire Acondleionado-


SE COMPLACE EN .PRESENTAR

TAT.LEYRAND
(El.i DIABLC COJUELOI (Zenith Films).
Un ilm de SACHA GUITRY can
S AC H A.-QGUITRY
cel lnmenio act Ade LA COMEDIA FRANCESA
IGENIO o DEMONIC?
La apaslonnte btlgraftia del princilpt de la diplomacla..
del graa- humoilta, del estratega sutil de a trait y el
gesto, del artifice de la political, del "eterno Ministro do
Estado de Franela
I'N PER-ONAJE -IEXTRAORDINAEIO! UN INTERPRETS
;PRODIGIOSO. UN TEMA ;ADMIRABLEi
ENTRADAS 50 cls.
HORARIO: 4.95 6:50 y 9:30.
HOY C..ntuA.. d-10[a. t. 1 1.dt Air. Aa..a lel..d*.
R POR QUE NO INVENTAN7
R Un amena y divertldo film. Metro.
HACIA LA META. Interesante deportiva. Unl-
E versal.
Instantineas the Hollywood con los artlstas de Ia
E pantalla Columbia. *
PLUTO V EL TOPO. Carton de Walt Disney.
INFORMATION MUNDIAL DEL ULTIMO MlI-
NUTO en lo onoticiarios PARAMOUNT. METRO,
I'NWERSAL. ACTUALIDAD ESPANOLA NO-
CINEMA io. ACTUALIDADES FRANCESAS. .OTICIAE
San *4alael y NACIONALES.
Aminstad M-2214 ENTKADA: 30 cta. y 20 eta.


j UN PROGRAM SELECT DE

DUPLEX BUENA MISICA Y BALLET
P Y EL INTERESANTE DOCUMENTAL
Pr6ximo Pablo Casals

L l mui grande violoncelista del mundo.
Lunes |ES UN PROGRAM MUSICAL ESPLENDIDOI


0 o


Pa'iuna"


141


I


I


I


I
Teatros y Cines


DIARIO DE LAMMARINA.-Jueves. 3 des Mayo de 1951


ACTUALIDADES
Mo sarrals No. 211. Tel1f. M-4415
Dedesliaa300 RevIsts, onticiero a-.
cinnal TUVO ES MI CORAZON con
Gar) -Diraent v GALANTE Y AUDAZ
c.,i-, Rnbnert +'lnT o Mar' Hoasrd
Lota asasmsos srig as NiAOs y Toet
lullA 20 rl

A-R E N A L
Avs ds Calumbl T l Tatl -.515
...... isLA ROCA con E,-rot Fir.,.
a -s,,,k .,f LLEGO EL LI.
c- ) it,, D,-anla O aConaot ,Jim'tn
D-sAllf r-,-tl. -Pl@ n~ mbre
ATLANTIC
A T L A N T I C
Call 23 enlr. 10 y I. Vsdsdo.
Telflono rTa-
A lat 1i i-l IS csi -i rolftlclo
E..ni- L 'PELADO D P-
FIRE in RoRcior, Armcngod 3 ARRA-
BALERA ,on iFernsndo FerndTade
Iblartga LoIlhe? Luets eosyaoeo 6 cis

A V E N I D A
Avernlda d Colurb MIsndoes.
,Alsendsrai. rTols a10s0.
A las i0 ) 10 Revlssla novcleIro
n st.lnrial CAMINO DE ZANZIBAR con
Dorslh. Lamour v EL OCASO DE
UNA %TDA con Gloria S.nsor.n Wi.
Ina. Holden y otiros Lunosit 410 cA
Bal.ono 40C te.

A L K A Z A R


FAVORITE
F A V 0 R I T 0
stiaicoiaa No. 1M. TIau. U-siii
De5d'e | 5 W Rslia oniclero nso
Cjonal LA ROCA con Errol Filnn e
Palricr Wymore 1. AL VENCEDOR
san Dennis Motrga-. i V teca Lind
uro unela m ioief 30 15 rsuh.
fors s tOti stes Ts t.ab
10 eva ot
F I N L A Y
Zanl y C rvslo Tllalono U 'i41
OnI e is-`50 et- 'o-ci t
L.t.r,.l L -;IAPQLrEOA DEL BaRRIO
,on Lir-cto Loma-o,,, Pedro -.-
ass 3 CASATE N% ER. -.- Abet IoS
lst -a- o-ro- Luracels T. ar. .5e if, Lt.
Balccny 2Z'ELI

FLOOR I DA
P1i1s1>si d Aqua Dulce
Tahlnom X-4110
Dedse lis 446 Rvle-iA n-.tcetro,, n .
sIonal HORA DE VIOLENCIA crnn
Marshalll Ihomipsnn o emirc. en Cu-
ba VALLE ALEGRE ler, lecontl-lorl
corn, Judy GarlIand Gen KellH.. G de
Hasens afra Lauela6 o acs Niftos
t cs Balcons 40.ct.
FLOOR E N CI A
5a0 Lareso ao 1064. Tilt6 U-3S23
De se Ia 3 15 Re-lsU notli ler, a na
1l.nal awr.,o co-o LEL PLACER Dr
LA VENGANZA con Res Mlllind 5
Hedd' LmIstIo y EL PECADO DE
AMA con Wanda Handrlc y Claude
RBans Precina de cootumbre


O L I MN P I C
Lines No. A. sidido. To.I. r.3711
A las 4 IS v 11 i) Relsts n r.i.
clonil. RmNC6N CRIOLLO on Biana.
qulLa Amaro. N doe Bsra-..?sa Poa. sa
.saorta 1sOl s1i.aoeo e. Cans QUIE
SUERIE TIENE EL CUBANO :on
Arredoado Sanabria A Ami5 Ca.,
dlls Qnr.s C11 Won-0 Perro
Varos-sn noso LJLulls ._-- W
tli N.Ao ,- Balconos40 :1.

PALACE
Ii..coain No. 15a Tslef U-lll"
Doe-r I ., i BaR.c-i .,iltlic
clonsi. elMhe, I1GUEL T"TRrIGCOff-
El Coroon delot 7f.- .ce t..-. V' r ro -r-14
I Mrgnt Gr.nir,r DON N\DIE r.,n
Irmr Cnoperr iBS araiza-.,i.k
Lurei s rSIF NoIrho i SBtho.' .i .T-
PLAZA
P L A Z A
Posrs iso. III Tslalono M-12l1
Deslde a 30 ROev-.l ra o. ,,:to r,.
cloni., sltreno er. Cuba EL AGUILt
DEL DESIEBTO cen lechnotolcir con
Ivonne de Carlo 3 Ri nosa Greece
LA SALA,4ANDRA DE ORO ice Dne
Iaor Howard Prectos de c. luma e

R E I N A
REINA
Uslup T Raya. TaTeaoao M-2172.
Deed Isa 100. Rviist noUcilro n .
ctans). RLNCON CRIOLLO con Bran.
uils Anmarao ) N d Barboua y esreno
r Cub a QUI SUERTIE TIEN ELI CU-
BANO raon Arredondo. Alicia RiaO.


Co~nslndo y Vilude T1. A-l. G R I S CAndl 6.lotana. Sanabrds Borniulr-
D.-,desio I.I. Re3l2 m nollsciro a. Is W l ia ll y Hnos MIarqual Pedro
,-nlm elirel.r, ea Cuoa LA Ca .A EM. I- i y sies IEI. E V dL do Tel. r .4212 V sarg oiro En Is eocEni grand ro
PFRLIIADA car, Jamoo Mas s -.on s Ma'r .or.t Allcs Rico Canlr. W n-s C Qur,
,lI- L.h cat.s,, GLIANTES MIV M r A1. 40 t.-PELIRR _'IA NA L raTos Lu-iel Ill L'o i Is Ni tj '
E,- t J Dunn LunlsMOADA-on Li,, .lle-i.11 0 _i;.g B _________1.'.y 40
is- i t TJ.,l.s 30 cis J D ., IRiE...r. E... ;. .. i-".-"-,'
A A. E Cr.DAe- s ..i ,; ..n ,,,,.- R EX C I N E M A
A 1 A N E 11,a .s.fel y Aral.lld TsI M.t2.
BI. Ca..lin. T P.rra. T.sI 1 i5 R A N T EA T R Deoae Ia., 1. i. a.... P., q r.itou r,
A t 4 li 810 RevIsla. r1.l.elo t oentana |divertido film): Haste 1a met.
n-ajonaol 1F AMABA EN SLiEBOS RBal y Santas IsabeaL M.riano. ideportlva). Instanlineas de Holly-
r-.r. Grilono G %ltriner, I e.. TlHonao BO-9232. wood (val-t.;ado Pluto v el topo tcar-
Ireno tr. Cuba VALLE ALFGRE Po. A Ias .4.30 o y .3: Revsta. snut, a- ion olor")t. filtitmos c lroiC.T'oo Para-
n icrno,.rlo, r,.sn Gene Ke .J1 .a b G mount. Metro, Usrieorssl. Fox. Act.
riJ clonai.-estreno en Cuba UNA GRIN- can
...r..-. Ct,. di 00 H. n l L.a.oo GUIT A EN MEXICO co ll artha Roth, rnc ct. f .. A i-. o..... .. Not. ..c. -
iM c.r Bal.-.n) b cil NlfoS 30 is Antonio Bad y Oscar Pulido % VIC- nales. Entrads 3 py 20 cts.
TIMAS DEL PECADO con Nin6n S e-
A M B A SS A nD OR vila y Rita Montaner. Lunetas 50 cts. T Z
A N1 B A S S A U D 0 R Balcony 30 cta. Nilos 20 cts. R I T Z
Crue os is oIsPlays,. TL B3-727. BRodrigues No. 402. q. a FAbrlc.
D-ar la 4; 30: Rcvista, nlilcler no- N F A N T A Tiifolalo X-.124.
ronnl ..Irenn MIGUEL STROGOFF 1 h Rvt, nNirFTA
Ft 0-ic deltarcoo sls Ws islsiny Naisis, -TsElr E anbde y sochet Bociots. rsolircote
El Cm dlo Zor con Anton Wsl- InlaB(, y Neptuno. -- Tril.r U-3700. nsaconal. ANNIE LA REINA DEL CIR-
crc,.k aklm Tamicoff y Marglt Cra- NoeIn30
nrr. VIVA EL AMOBf cnro Peter eoDede let 3M0: ReviBtA, noticlcro na- CO en techniornlorl. con Betty Hu-
hmo t VIVA EL ApOs can Peter rinal eatren enCuba VALLE ALE- ttns y LA SANGRE LLAMA Ien terh-
L.cif v June Allyson. Preclos de GRE (en iechnlrolnr), ron Gene Kellvy nicolorl, con Robert Preston y J. B-
coatumbrr._______________ Jd Grland y Gloria de Haven y- crymore. Luneta mnaores 25 rts NI-
TE PARA. DOS con Dorits Day y Gor- ofls y Balcony 15 cts.
A M B A R don Me Rae. Precloi de ostumbre-
14 IS, VLdUdo. TXlt. r-.29. R I A L T O
A Illns4 43 'vJIM: Ro vists, not. n h- L U X Neptune y Prado. -- ToalI. M-113.
lnJ t RtmI:CON CRIOLLO con Blan- Dialanses Pimsll-ai y isana. s y T -
q.01 Ami n y N. do Barbose y star- y s.ss -7 Desdea Ins 3.30: Revlsta. notciero n-
n,. on o,,r UE SUERTE TiNIE SL TlliMsa 31-7728. clonal. estreno en Cuba VALLE ALE-
O UBANOI)on EnrlquArridondo. AId-l. A l 4.30 y .30: Revista. nolIciero GRE le n technlcolorl. con Gene Ke-
ls At l-.. Csndlf. Quintana, San-o niclonal, LAS JOYAS DEL PECADO lyc, Judy Garland y G de Haven y
hio., nSi,,ihlsr. P Varsla, Trios 11. con it Macedo y Erncosi Aionoo y LUNA SIN MIEL con Claudette Col-
n 1i 1-i iat Mrcuo y ottos. Lu. LA MA- qUfA DEL BARRIO cao LI- bert. Luneta mnoores 60 cts Batln-
,, cotI 0 'r,. S m c.t BaleOny 40 cl, brtlt-d Lmsrue y Pi-dro Vris Lu- ny 40 ctls. A la. 11 de Ia noche: Do
NiB-. c1, -. sotsl csysces 41 cta. Ninos y a alcony rolosates pellcula..
_____________________________ ___^ 250 crntevoo.

A S T R A L U Y A NO R IV I ER A
Inglanis a y an Jns& l. TsoId5 0U-611 1 332 No. 507, Vadada. -- TollI..112040
nlssels alt' ir 7. tlog--do ssai is lrn6 L -a Tel, X.2 A A las 4 I 5 ypa15i' l it" t.tsnot no-
Ia % .111 ; lIa ,,rl a l.o ari o 4.30: n RvlStix, nt llsirro nr. rlonal, pril r(l MIGUIEL .'tl 'Jl OGOF n
-i .IIi l..... Milcjl i 'riooorr ioll i ote alin a c (,iI'tla l i Iir Elt- El) itt;oi t-ir Osl Z.I con Aititin Wnlti.ik
.l.,i -.. i ....'. i 'i -l1.- a.- IsIaI i lc II ENV C IIAP a I. Arrr.- y Merio at ris lnne y I.EVEN ANCIAS.

Bi+l., I, A (.. A1, .".. II' nI[ ~ ~ a.li "h~ ~,t l V 4T: ;*,I*^l-,'':'' "
n,.1 I . A.l.n. l U 11M i ..I, A I O I.. t Vag. IIIOtt v concI lnk S ona l lnris 0 e e l. iins-_ __" __I-II I .... .. --- '*** Jn II I II l.. II rl.l.. P I rI I At YJ M ,,, i~ l N it" 3u l k lJSi
..... ... ..... .. .... ... "' . ... .. ... . i... . ,,':.'.1% ,, ; Nm l r .
stI) t ^U1IA"''"'" ****'. -- I---di ,r: ------------ice -------l--i
I.'*;..I t--^ i 5t lsi0itt tt, I-.--- ---. .. l- X
I-, .l-tn ots .. R..XY. nii l M


:...h-.-,n ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~1 nn~r i-f~ ,""AiAA~rL-MNriiyily "I".ny A-dr...r Tdl 1*4111
r I... ... .... ..... ... ~ n.- ....... ... .......|^ [*,^, f o ,,',"*',,, R ():C X" Y"n f K T *1
B1 E4 ,I, A S (C 0 A I N A I ..,A ^, .. ..." .." t .o.,
$a. ,l N.i M,. 4t. ) .t 1. u-stat I I ( I S A N (; I 1 I. t-. S ^ hog.o- y 11d .ev..l.. ... ..c
", 1. . I I, I .. I .. Nla . i. i. y $11 1 o n.. I. Agotl.l- v N d'I, coar nboa v- ta5 Stsg~ NMliau l s~iusl aais a .i Amol to N lo dc Ssohos il c y
.. B .I.. I 10u T .I5, 5. .. / ^. I'B a ss F slt s.i.Io s ,. I.... .' ao' Q I IE S l CE T I EN 1
IS. i. 0- 01 -l tI NO iit Ii Ardm. *oudo, Ahi'is
Ii A .. ....... .1.It.. f ..,i... i n l
-I Ar I0Hit 15 TIIa an i-c T IsI U o i I lAOo I O
-...-.- M -.--,- ..-- .. i a.. Wil., I t 4M. 5i. .5 h i tt ,I ... Csri dt n sa 1laalsco ion.
.. ,.I .... I .hll.. . ,I net a I ,."...A h.MA .A 1 l A 11 ss. st-tol. S i t a, rIrne l. -t-Is M .4
,, .i., I t, ,11 II, I i~a 9 I wi B .... 'l.. i ,, V .. . .e v 1. I ,.. irI... 1 a. l
>.|.. .1 K 1 T .M. ., f ^ .' 1111,11, I1..I.Iiii IA A II PI& ni.. ;;!'"i;,11 .I/,.. ti P ri'^ Ully M i.
....,, l I 1. I,"',' I .- l. ,mi ,1 |. 30 II i Io n m ar.ll v
I l r A N Q U I TAl .r.o.s . . . .ll __, n_.. . .A t I
AsAlass171.41166nss ~lMirano A E T Cs 'rR A ND
611.0.1 "',,., M A J V S T I C'
-II sa.1 4 S sis t Ii --,hl Cnn. .. a.iCsl d No, ai s. sToli. M -4 7 roin Mils siM o. Ie. T .i. U-1tiTi.
------I CAsk---------- I S. Iiton id. M llvende ls istl R tl noi isn -r.
iI 1ia ii i. aaa I s l Y a les ts I ns ,l It. i.iis inlillnriis wul lncitloy. MARIA n ONTA CCIiTO con
a ..,s .,aa ht-aotya ot sdl aa cll-io A i'Asatsin? LLAMAN 'con Zdolly Moreno v Arttron do C6rdnvs y

S*l, .. \.... l l Mh ct. I ii o d ot J hnl t io n y I El. P EC A D O D EI.X n r P O SR E co n Ba.
-si Bn Is.s. .T. AO. i es -S D.in-A'ened___________________ Lunat m30eta 0 Nflot
.... go I! flllln@ {IIII I l rlol+ o u), VOrltJohn Derek 1y 1111111 y 'T", toll, 20 rtA.

........ i A .....A. -'-'- -- A........... SANTOS SUAREZ
,,. 5 i.is Ni.,i, le' ~l~l 0mP nl S aisa si ye p~i as lanlga.
r__.h.. > _.....-__ ---__ _d M ANZANA RSB -Tl-..,6 ..00- .
C-ss I s i555 DI I nI nlalla. -T.6l1. U-33t 4. A tIs 4 45 y A1 Bev ista noticicrn
C N (. E, C IT O a 1 itS insIts l n o.u.lo.- on lOlDiv iy AINCON CRIOLLO con lano-
t .. .. yaiss i osasosda TA I staallt n 1,ANION JARaIsa ^ ,. \ ,i..I.s At1oata c Nestor do Ol'bsohn
IK4 NfrioCt,11 '0 11 cAt . t l.t I on (i let Qn I Cub ERTV E AtEN E
i. li l ha I II. T.1i. 1ii1iihah No i, l.i- O 9 I iUoti I I CItttAN icon Aticor tlcln do Can llo-
- -.. .. .i.. i.i i i,. hl-..... l ia tt is cl Itoht -c. P I. Qii1t1 at, cai.inhll i.hll lllnii itirl Alt
- n l.t ,t l ,,ii .. ta i I .i... ,I- _ _ _ _ _ _ _.__ It S s 1. i 0 1 S W x D ie s p h ol n M a t
........... ..... ....... ..M, . ra at,.v ao e l a to
-.ii. aVi l- i.NI.hlh Nit t PI,,,oc to.,1130 V I A.
o. l |l lAysal ay a d 1r llostl. Tai.ol, U-6.i S ON O
-tsodal Ins 4 30iRohvin t. snotietti A 1 R at
'*IIA'IBI. 'AI" AIINO'W colhS, LA RMA8QItEIA ItEL nIAIltt)i Mosle y A.6.Ali cR.le Tat. M-4794.
IUll s T ii lv 2 t -l i sria i tar x P-ic )a l 0. org Mioit -i .
SI lsaa MNal'. 11611- TiLd 1-sIe, t Ia'I lI ,I DE.t.A ADO Ic) i Ai a iiri it Iathd.octish M) l'O
/is. to iiba"lv"iad 5 tioo I 3 its0M II4on i-sllt5. d, i 'ti.lm on-r.i MocN.
E r s.c s 5a s41.1 411 I at- asllllr . 1.- I. t.l. CcpOLT 45 Hl Rando lp. Sc.l tt c Bulbt
go MI~,Litirlta mxvtorsP 20 ell ni~o~s
'1150i55.01- i 'iii i tta Dlm i.i lAt-I r. h n ".a i lla I Ln h IlAl y m y i-s2 yor
...... ..... P v,...... .... Vat' R () '()fI ng 20 ,, cts. deputs
*VF;t 5.U'tgsSississDl"A~^Eal'> U-tgit htL- '"""' L'A CO 't.'cerlsolatihfcanc'stes llltt.
.... O RI i i S E A 10 I 'n I..n lT s o i s nt l de
In I....l. l.Cln 0 lat-ln. a s lcl. CB n s l it.aa I t sAm 16 d All n Aresa 'L sN RA N .
.........55 i-+to_, is e.rae:SAN- Tonoaa-171i. SAN FFAN(CIS CO
l t i ViI t.A A 3 iEIP c EN MI i -rnee I l 44S SI ris. Itr rec s

LA~d $ Co1n. -\ltlnoM-.. ZN miTUNOW
n D Ae on4 3 ov.ia, no e .....l
.lt its.l'tIN no s.on c.. S al..n. .oo n ---I N tap n. o..... ,l -ss AL LEAO .l'E rn .osiso.. oN. 1t. -, Tel. X-i,08
OIRE ieon MEch lcdidum Ge ne K1 oo e- E iatd lan d tchi: Revltt o.a, noticlteo
Ii hid p s P'anod Gloria dA Haven nailottoI ARRIENDOSE PASO c tn
RES U L E c UI I'r AJE cn IdaL lI iotit Lneld David RriLn y Joh n Agar i CONTRA
) u P 1E. Xl mapoyrei 0t. Nlitit 40 cts.Baeconyp Enl. IMPERIO Df. CRIMN can Js-
San Bais l Ae, Amointl M- Ti. A-010a 411 ci r ia Caols ay. Luatol a may orels 40 t
n0-de hs3 '011 TALLEVRANID Ill Nhfro y Baslony B 2 ti.
Dat. ttosa ti L sin J j di loaco
..i..im ig, .l.,csi- IeIs d.me. MI IBR A MN A R
r. I ......no ......1. wro di h ......... T R I A N 0 N
a--- Oll i toI-leorits b nofirlot 5 tis- COumla'Aesalda y UI,RBapoora P yana,
I.-,i. In itors-i-s, I Un iottrpcta NiM r -ane. -- Talonoe 1 1-7117. Llae MNo. 701, Pdado. -- TaTe i-flat,
uIsi laen. Entrada 30 ets. aD desdaIon .00: Rtavialts, oiilero no. Desd lIs 4.00: RevBo ta, notlciero na-
cionar stceno en Cuba EL AGUILA toionl, I Variedades. catt6n, MR. PIEA-
E N C A N T 0 DEL D9SIEBTO le tacbiachnolor) con BODY Y LA SIBr.NA eaon Wtlem .Po.
NvonnaocitsCarloovRichardOGreene y wall y estrensoan CubasVALL. ALE.
NeptuneMe. 11. -- Tolifam~ m EL BFItll1UfROR XJCL CUERVO con GR a.(en ttohneicolort son Gaa eKelly,
Destinlins1.301atulttss somanon do Dotis a rlncoto y VirgIsinMayn. Lut- lady Garland y Glc G lsrsdisHacso.
BARNUM tcons u g irsndlose ato Srt-ismanadao s w rof VirA 21 M aot. L Puesli an bido y-tg ore. -
taiuoi., catiatio colvahleo sd program ."
Avenloas decr 1rn Btmoll y tons nlchW "AUNIVERSAL
..IA l,,r,,,e*o.1 .... de....". "Fn,,r, 1; M I A M !U N1V E R
vsiis t. a mutrle", % 10olde tctIn as it risTsa'iafal, T l'jd31111
Potn150", na'do it'sn llatsii d. l sa DOr- aetasossla I. Rallns Tel. l E-Si i Xiii. s Monast Ta- tslO NM-list
itnrrila do b0 Inollis oflgres. m. opifOlap do De.d sdelax 4.4;: Mev;Ila, notlclero no- Desde Ins 3.30! Rtvilita, notlelpro rna+
dio, LsN Irlltnn-Girk" nI' pan.-t'hnal cartoon, LA OCA con Errol-lonal. EL PLACER DE LA VENGAN"
baits 7 Citttonei en cnl 'oca 3p 2 comne- bFclinV PeIchlia Wymoreo ,LA SIRE-
dia' Pit hosi t0 b.slhaoO t.,:dilds- NA GD. LA PLAYA csn mionald Ree ZA.v onaRaRAOSicondyHoesday msr
pitt ca{ cis. NIh~os a tastes tote a. 0 I~n l'l abs i-c Ir'an osltrels TE PARA DOS toon DsoIs Dayy
it-entibaoetos0 i rginia t Bali-otto" sB cas. Gocoidon Ms Rae. Luneta mayorei 40
not 50elmBacon 30e ,s cs Nifoiosy Terlulia 25 Cta.

ER1IE NATIONAL VICTORIA
s olos It y Ii, BapsX2 oss al. in, Ponds N aaa Reisat, -- Talld. M+1-4B4t, C o l1 Ms. 311. -- Telif. X-4071.
1mi av ianno I-ilS. Drsde tot 3.30: Revista. notileroo na-
Es htida t tishot Rovls.tiocicith e 'ito a ionl.iUNA GALLEGA SAILA MAM- Ell landa y noche: Revosta, noilhiero
Noc go olA. LAZSINA DE- LOS LADnD- sBO con N'inl Marcshal), Joaquin Paro- national, IA SIRENA SE ENAMORA
N n r-1 e.I I leto-iolori can Rod Ca davine y0 Lo Pan'hos c EL BARCO ten trchnicolnil,c con Eather Williaca.
ti ,IUJERES n eDiAt ANTeS tel SALE A LAS 1 cnon Peo IleslIss aIVn Jobnison v stss etorellas a MU-
t .1sail OnlyGcablr. Lune- LuLtolo 50 rti Tertuhltn 1 rts. Lunot IN PAS ORTE i-no lddi-Is-
ta nscynreg211 ib iS.e : anio 15 belm. praxlcin LAS MUJERES MANDAN sa looLunetam nyores 40 cis, Balisny

F A U S T 0- ...on ardo y Pf .... 20
P,,o.dayCosl.. T.sdosaoM-s, .- N ENEPTUNO WARNER
Deode aIs 3.30: Roevita. noticairo ns-
csonal. estrcno eg Cub LUNA GRIN- Neptune No. a, -7.- Tslaaono M-1513. "L" y 23, Yadno. -- Tslidoso F-9230.
GUITA EN MEXICO. con Martha Roth, Dia deI as damns. Deode ls 1a 30: Re- Deade las 3.30: Rsvista, noticiero no-
Antonio Badd y Oscar, Pulido, AMO- v]sa!, noticlaro nacional. LA VIUDA chonal. estreodsna Cuba EL AGUILA
RES Y CANCIONES con Tito GuizoVl A.GRE con Jeanette bec Donald y DEL DESUIRTO aen technicolor) con
y grans-sh_a;"bgrAssa Gloria yBRolan- Maurico Chevalier y RIGOLETTO, Ivonne de. Carlo y Richard Greene.
do, ConaJ-a Cra Ceino de InPlayps ypera de Verdi. Luneta o' Preferencsa: En ta escena tu gra show con des-
at10s. Lunetoas mayor 0 eta, Tertulla damns y nlfloo 20 cta.; cslialneros 30 tlcados i-rtlstes. Limits mayores: 1
40 ata. eantavna. peso.


La falsificaci6n de La muerte de Brigida Gonzilez en Luyan6
bijletes de banco Juzga la Sala Primers de lo Crimi- ga Brigida GonzAlez Hernbndez, en
Snal a Antonio Barrios Oropesa, quien Pasaje Cdrdoba y Mordia Delgado,
Cantinuorb hoy en sla Sala Tercera el 26 de marzo del pasado ado pri- Luyand.
S de o Criminal de Is Audiencia el v6 de la vida, a pufiaadas. a su ami- El Ministerio Pdblico pide que B.-
juicio de la cauea segulda a Jests rios sea sanclonado con treinta silos
Mon Esplnd. Joab Manuel Fernin. Benlto Coalto Parr&, president; An- de reclusi6n, por homleldio con agra-
. dez l-trnandez y otroa, por falsificas- tonio Barreras Martinez Main y Jo- vante de uso de arma prohibida y
c1idn de billetes de banco del cuoa de se Argote Valdns, juez de Primeras reincidencia, combatlendo esa soliri-
Ios Estados Unidos e introduccien de Instanca del Sur este ultimo, llama tud el doctor Juan Valeri Busto, de-
los mismos en Cuba, hassta la uma do a rcompletar.Sala. Pide el fiscal fensor, el que, alegando que su clen-
de $3.000,000.00, segdn se estima, f seaeras s.anciones pars lon encartadno. te.obr6 press de Irastorno mental
bien s6lo se han ocupado $17,000.00. a oIns utie defienden lots doctored Israel transiLorin, solicilat se It absuelva,
Integran el Tribunal lots doctores SoBto Barroso y otros letrados. por ser inimputable.


,ah6Aa rh h soad
die nuevos horiz
0.5 a dos aos siguii
ra artistic po
el Canada, firm
tratot 'co is I&
Anfinciese y suscribase al DIARIO DE LA MARINA Cdbanpodomr i
*, "iresenotadas al
Himno de las A


*' rtDO '


CARThL DEL DIA


4a5a0 as
- C-5 p


%: 1'

--. I;"4 ,7


^f~- A^


LUGARES- DE VENTA
SR Nero y Cloa., "Cosa Gald6n"
"Unlversaol Elictrico", Vicente Goldn,
Villegas 210. M. G6mez 660.
o "El No, 13",
Bolboo y Clteillao 0 "Cubansa de Televisi6n"
Salud 113, esq. a Bo. Luis Hiadia,.
SE-eistoPairs / Son Ldzoro 1016.
* E-varisto Poilarts
Zani N3 0 Diaz y Rodriguez,
' "Ca lRuiz", Neptuno 3.
JosA R. Ruiz,
Tirry No. 15, 0 La Compans"
Motanzas. Manuel gl*sias .,
Maoaguo (Camoguey)
* "Caso Pepin"
Jos Com a Trobal, Alfredo Garcia del Compo,
Sim6n Reyes 38-A Mdximo G6mez 75-D..
Ciego de Avila (Comagney) Holguin (Oriente)


) II mi modern modeio de refi';orador
para el hogar. Lo mos complete, sencillo y
perfect en refrigeration.
Con el super-congelador horizontal que proporciona
ocho libras de hielo y odmite sabre 32 libras de
aholimenlos. La pueria abre hacia aboio y s;ire de rep;sa.
RDescongela sobre una bandeja inferior que -
desalolia el I;qu;do en un recipienie interior.

Con extra-copocpdad en los enlrepaoos que perm. e
alojor los boiellasi mds alias y gran cant;dad do
bolellos de disiv;ntas closes o lamoaos.
a Con gaseiai de alum;n;o de gran toamaro y un gran
depos;io inferior. Armoz6n de una solo pieza de oce
ocabodo de porcelona y ribeles de mlateriol ploslico
blonco Herroales cromodon y picaporte con love.
Posee la inidod Rollotor la un;ca CO menos peonies
movibles.

Plan do garantias por cinco ahos. Venta. al
contado y a plazas c6modos. Is el refrlgerador
mcis economic en su cost Iniclal y en su
mantenlmlento.A todo el que compare un refrigerator WHITE STAR
destinado a enfregarse el Dia do las Madres, so Ie
obsequiar6 con ei magnifico tostador de pan, elictrico
y autom6tico, TOASTMASTER.REFRIGERATOR


1951


5 .. us d -stb*dr s e uas


4 . j. f*t-4ni icc t .ttua .
MYusica, M usicos a -" ti.... o

Por,,N no N Benite.z o% ir. ta -,e ci oct.1'
n en brillante recital na del Cooidin.ds de At At A .'.. i.; i;a;ltcaar,. ci rests
aca1 oncOrs grpo -cano de Waahcgittr t, i- ', to ,ir deoa'.'GI'. LItaiatt raa-C
do asus *babs. docon ci pri cii i i-Lt' ir'ra a
,ictsideCalaitrH I aitj i ,ai i l 'ap t aia ,,, ;tdci a ltsfcelot
tci ahos .ae haberno: lar.det ad i badai n L'., , ,r a. r. i r-- ti-o ecttiite.
SC rm i sar :_, 'c ... i i da ' ,'" I t -it ',,,d.. ;-ai '(It y drebiate


19m soolt. deod iad rc. ii dr i tic.ni r o 2 e .. .^ ,,i'l El i L t' 1 irpi~aGr- ono '
otto [dirtii ifpo '1 .- iic,..E 'nscn- ii m jclo 'and Me Ntat. -- t'tiidcr .tde las e
(-it d a- .c I4br f r -i .c y T ro yi rtpcl i do Aetl
s n t e. _n o. co ,, n ;, o. 1,n ,, n L mr It. rd ] ,
uoticok s e d ci a, cota P .4 I' 'l l uloit ds Mitram .
jpoblt{)al'. cou ;v, obr. ]' ll:t, -M 1 ;+ l, (,rP / d-, d ;k A& .,.
r bidas cron airado i i ."'' 'Tr " n I, o aI e Mu.c.
lupo det "- c las n 1 .tlo c. -'hald' d, i , la"' d' <'"lG it 'lu.itl -
icr l ii t n h ri laiu e c dte 'e kwW'I e t'1 a FI it t l l!, IIIi id
J'; \Iorne" Pil-plmlado I 1 1,1 '1,, I , ,, pc I ,, '; ,; ,, ,,,r
de Conciertot en ao' ita ,I , dit, I- ,i j t, t it .,
urcic. Es curiosi of- Piiiiri,okIIhi'it '" it ti iti ,..;fliJu it', doro R.r .ra
Cari elina Delin ha cha d"r,- pie (,i," a r rp, r- ,, T, l.d a c.n'A, aria. ve.
)bra a treve.de la co. 1, a1_, l. 1 4ali), 1it 1 iit,! d o a itcI> ti:- i-i-cr .tFaoquor, I tj -
eonim dertiopro, en I n -r.'II .t' iitictun- ,ierd tc ii,. rg rz[ art zaia lcOi-, itf iti den
o que lc empre cacac- i'i r a w in'tl di a H, f ue l.a i; a snoan C a ta '-ti a CiilttO
uc -ooeCs .Despue dr ediclada a F ,. o' V. c nr d C Cora lGabtDir- u Forid. a
. i,.-,, artistict.o ,r. -.-..- al r, triryr oqut oLa firtira Boirha F-.tr' it:o-identa do
jo sclertos -- anu, .. difirul .adsy v'-, "l a I F. I'. c N* , -ra I dc Clubes
comes solist a de I a ,ii ide- -ici d li INo 2 2 n 0e- EEt ,l CU r,.i:ra Gar-
0ica0 drckida port e -r,. i "El Mitnati-rn' es ma.maestuo- land Mc Nutt. pci-it r ita de 1a Fe-
y Filatmonica baJ :. I.- conlraite con el No. en Re i dcraion d c iC;ube- Muc-calot deJ Es-
aestro SanJuan,. mar- iyor iQue e do'eslltn gracioso Yi ado de Florida: j dorf OT Ralph
dos Unios edo i-_f .a" . ,- Preudio eonLa mayor Bitgg, decano do ltn :ctitti Hiapa-
zontes en0 19 ;ocr. I., .1.'p" 9 1. -,"- p;irinciilmente el can- 1 cico de la Universidad de 1Miam.
ientes realize una 1icin-ito In a mann oizqcerd-a slendco uno
tr Estadsos Usidos Y cl los mts splaudidos el No 7 en LIa rovel asoctacicn panea af1-
uando desopes un con.-Re menor, po lac milo-ic s tan ex- 1,;a,,, a la- F,deracton aconais de
lotional roadcattig tquisitamente' interpretados. Clus de Muica de EE UU-. a tn
icr obras que se ro-h coandcouantei-;6dnote como entidad
info. Entre 510 obrts En la I seguonda parted firato ro -..,--Th De acuerdo con lut planes
Concurso para un j ; P W,,A octurno en f-. ...I :, ,, discutido Is lI offna cen-
AmtrIoas por Ia Oflcl-. ... ja'it.I" y Scherzt ., h I '., ; cr,riaittin quedara ngla-
menot iodat phi-sienas de odlfc'ulltla ada t o It ak.. iot. icr tactmsicidn
tcrminando con la Sncolo ft"tca tI ., t alfica j i- cI ,I ig-itaf iti pars
onc Sni i avor en acu tir "ittt I '.- ma
to. di cclii. l crianta f:- ,
Sait o t tnu t tdo ap u-- ,,,'' vn i it cc Ia atn-
C ia 't o al ....C j n 1 ,a ,
1i o -It' .tti i ,IaId,- .pie.a mih-i k.
a.it -"cd" o 1 i, A d, ,
ia sitdo crrada l A oiatin Intr- iv..irc' do toth,,- ,
la l,- + a] 'ros r .,cia as r c .c d to ,i- itl-acio ~ .d+ +, .-i"c
al l. 'ana de NlM slea. con sede enl i u q,."h r'.+a
Miami, Florida- 'it,, I- da la .9 w",, e,
ilIIa quoidado it,- dad (Ia l a-' p"tc, o-a is o ,'' ,I
"o~ I u Int-ramerlcana do u/a ';1 n. (rou a p ,,l ,n+..i
I ede ell IMianlll.n.,, i orl a ei l r.Lr II erI- ,ki,c a d,. M-,-itk f -.l, n -
I to I a Ia iistlle. 'd jticiora-jrio'uo ma )cado, a rtA',i." '.
d c la Fodria'min de , '_ n, rrl,,
istt a d o FE L IUdt i, ttt O b M -a
IconirctIii'a do la pri- bi a 1(',-fe- c t o i,,,. c- R r
arnc ta]nt iac' c--a dc I1t o r ,i a i';dkdHd di NI rr


LE "F at


Phtrina 15


___ _____I
PA$,INA 16


Informais tie lo que se recaudo en abrl-il pasido.
Ej srador Pruiar-a Villaloboo Mar Aparbito lraemaisorea de radli
Quez tesorero gencralI de Ia "cpu Ss jrnlormo en el Illnslerlo de H.
tlica. int oin que las reCudncoine rl.endb que cl Ltular de Ccrrnc.
ingrecda! er. lu- buoedas rionOi rlc i cl-ie, ; la airigido dj de Hacier,
duranle el p.a.-, mes dc bbill. pol da protefsr Al\arez Dia.,, d.ru.dulf
todo.' Uoncafiplo. aicerieri.r. a 17 .-uemta d,- que por la; pTnilnci.s. di
mlbJore; 851 mil 433 po '.laiiine La 1 Vi116 Camgue onlinuainr, ren
nerd-mce I Iilime d. I.- o..ic 11 ,o dli.lrrcacior p .- udo ur.i
r"Io, I&d qbe prod.ce Jh. -eropuerios Inlrrr.acior.ie, de I Re
f;a, .rcc, ., el '. dirle pr,.ch.'.- P i., prl.'l.r eq)lg.oi IranLn-oiu e, de rh
ei Eei0lo. e, Eerlr %rCii L.'.o.. %.. grIr urandE : del--lIe1
VrIn 1 rileC dC i-.. ie I.- dt I T d :-locra l c le.lrr -a %c Pir,osEd
r,., ia- I0 P uecoli.rioue ,'aLIr,.dr.; Inire a s aretrcep l


Carter de charol negro con cierre de fanlaria
en metal dorado o en piel de becerro
blanco y prusia. 20.00


Carter de excelente cahritilla en negro. prusia,
'tan. rarmelita v rojo. Un reg-alo muy practice,.
S7.50


Pahuelo de hilo hanco bo'rdndo y c do a0
a ac may) ;?de exqiiH s lijaru.l y fing rlreo l ,
' Varios tilo. 275 '


Patlielo de rchiffet (il OIIigiInal rntai r ir i lo
de oro,. En Ires rl-gellilei ltlono: 10 lIsai, nirgro,
blaico, 12.00


C)i de tin pAiuelos de ino h1in i-ianro
con encaje, esmeridamente tiabo)ados, 00


Medim "Bryans". en los nutvos estilom
Varader. sin costura. 2.25, 2.75 y 3.25
Arena Negrn. con tal6n negro, 4 00
$achket de paefiuelos bordafo e incrustado
a mano sobre fando rosa, azul, amarillo, 8.50


DIARIO DE LA MARINA


MAYO 3 DEc l951


A U


1.Ea" ,t~o-e pkaua NSCRIT^S MAR ^SOCIACONES, i4n,01 q~uv at46 a ou suegro
C ar C .I,... .ti e an ...... _v n Le olorgan el Premn io VarqIajIa G. del Vall s EN ELB RI A Ro r VINC L Picn 30 af p pap
01r.la I2Li 48 d,,'I~dU .ol f.r d.u "u .prn. G.de tase E ELGO, "N vNC
de '1c1 ac dl a.: 4eno, aii i. if. e,-r AU l a- i m )lete &i NegooluD e A%1U,112de .( J0 U 0 g It e i. i eiAr5r @I us* a Si-r .
jue Sc sign acpliplnd.a i pur eso El Imbunal ve ller" u cDgo el Cho:e MInlLro. DuorsR C.l-deb. Alf 5.1 be Duar, tialaw ga pj m C ^r4-- da alr eMK de' j.J d 7td I irA Wit I 7 (
,, dd:r enciun de La Ddece.,.._f ai Re. .entR- d..a 1 c.nc r.o ". J Vnrona". l ag, li dUl.lncl6n.1 Iilar Aabe.0 r- spei.aIarlu n In esl'cp uy rtglu.rl.r Co.tlf. r id la d6l i 6 te s aWa N'r 1 -
J. a ond -ncea' n edi el prem lo o rrekr o ndli ee al IT a pl lllno d fumtmo n i.priddoaL por el ioOernador aa u due lr o Jon ri r M 1 r. .'n-is z 00ute '
\ o h a pr ,dM d e fondo0. Io.tad. .m e s de mew o al com p i ero ins.. perloiAri s d e'l M i r ler o de Patchm n 't i ta 8ocl .di d C ut..na de 0 6 Jul|co del psu ,do ftb l. 14' z fi t &
Sqd., .e ,,,,(r.T i ... Go. .... rard dei Valle. pot su magiLflieo Defera fue[on normados que la Adminlplradores de Hospllales Sana. i Flo t, CIrro por ef.ionf dilt dl. Oiln)r.6 -, d nfl m i don tor J.OA
dI C..Ilaudid.d ,. F H -rirei,1. I.e.*. Tib Ji Amar nuea tra palria es 'Id l J tdad Brtll eiP A da Derrcno Ae r- lorloa y Clinicas Tn'r Im e rpI I Lon. fe i mll wres t"I e 9 l Garcrll,' do is Veg., quirk 'mbntt
nu c- if... rL ifad... ..c M li,,.. P-a ill.cf,' publicado en "La Cam- ionhul co" dcabS, de nornbrCr micn. don A S S Block N ciocral de S. eLr. rgefla ai e ] olas d qu n tl
M.n. ti., ,, n .-. hr, 1...1.-.1-.. .:.r.. I.ep2r.a CL'uibar.na' el da 29 de marzo. oro rorrespondlenle de la mlira i n i enlc. Pollrc I Pidl6 el dolor Jos. ue Manuel n- i% riptls de a oii BIuci6i. bI&A& pef
n,-l.i.-hfl te 1t.. a : .,r. .irc. Dir..' premino conzilenrLe en un che. nueir piu ala dsiinr.g-uido ao.. --,.- te Correcer. repre ater.lanIe dtI M .la aexei.C6n d repnlabelldad pol
-ju t r .... .de .. cn i, err, peos v un diploma. Ie do doc.r Alie,.yo Cistellanos C.s- inral El doctor ga lan e nl ro Flocalque se Imponga a Cal- cauu de jiHpa'aCAJ6LaJtm do-
P C,. ].f r. o h n f ,-,, ,lr f.-r,, n .aPr, F, R, A a .r ; II c l iero lo u ren tella nos a c luai sc r ela rl l e lrt d r, ti e ur,. d el p ad o t ee C a n ie. v le C o' i l-, a de 1 sl a l, u a d t t to d n r n a d e e i u -.
..,,- Aer, i,,1.l, ,- .at.'.= I. .- r.' lr, ,e noles de lnaha br | LaJunto Central de DesMq Ci. Ile JuL didce re la...ranulacft t ie adia ]a ancl de Lrelnlaadon de tende
l r i r ,-r pr. I .,enie mserna na se efecluara en aclcril aI M rin. ieri ., de DefeT,% Na ..ACi.r. C. 'l I nrream ericans I rec lusion. or t elli de cu Ia carr Lb ,iualJ ji .rde r.L l.


Pidanos por correo cuanto antesel important regal para Mama
Porque used quiere recibir con la mayor anticipaci6n ese

regal upico, importantisimo, del Die de las Madresr- domino.

13-, selecci6nelo y pfdanoslo hoy mismo por correo pp.opr

medio de nuestr.d Agencia en su Iocdliddd. Nuestro Sdo'*Y'io

Postal,. siempre a aIds 6rdenes de la numerous y distinguicd "

clientele de Provincias, lo despachar tambien en segulda.


* S a 0 .0 0 0 0 0
0 0 S 0 .~'b . .
00050* *~e 0


mm: o@

JRS9SBB"


b"o 'e S 'e *qll oe,
*606-4 0 074 *;O0
... 0 ,0 S oSo ego.....


Pers mis comodidad puede

. cerr su pIido por medio de
'viucstra Asencia en su localidad


Tolcos de Orloff, suav'es. delicosos.
elsegaintenrnte presentaiidos en miolra
di porrcelaina. 3.50

Perfumes "Miss Dior" y "Diorama", de Christian
Dior. los perfumes mas solicitados,
1500 y 22.50


Cintur6n de piel de 1 "" formando a ) frente
como un escudo de metal. Carmielita. verde,
rojo. negro. 4.50


Cintur6n de piel de fondo blanco combinado con
rojo, verde, prusia, "tan" y negro. 1 Va". 3.00


9 L ENCANTO, Apartado 56, Huibana.

SEnvienme
Calidad__---------- -

* Color TIlln


,- Cantidad Precio!Dircci6n _____________
Localidad
S [] Cuenta [] Giro '[] Cheque

.. ^ 4 4- 4 4-


Colonial "Golden Orchid", de Dorothy Gray,
de exquisila fragancia, 1.50 y 2.65


Paraguas plegpble de 16 vanillas en los colors
negro, prusia y escoces. Elegantes cabos. 16.50


Motera de fino metal plateado con elegantes
adornos dorados. Muy original 9.00


Pulso de perlas y piedras imitando legitirno
engarzado en metal, 12.00


- I
Prestigie sAs regalo4 con la etiqueta distinguida de El Eneanto


I.,


0


4


,t

El nuevo Embajador de Italia se Dr...A.ROSATI Aprobada la ley qe autorizael DINT O Modificaran la distribuci6n de
... ...en ..an cildas '
acredito ante nuestro Gobierno comerco libre en los bateyes A"L^A |CSA X,.- azucares de la cuota domestic
a | A pa rtai nmnto 96 C omprana--- l d lo s pr n- ; . ... .
it. -O--- --.. .. . d& Oes ie oral, platino .y lnrillaritell, ... - "-
Su Exceencia el Dr. Luciano Mascia hizo olos Tilot, A-9422.2. Sei, flicthnenes fueron volados por tel cerpo ,,, ; ;lg otloll .zaar ^ Irc EIMi,>slisirohl(d! ,erio.so>,ettoa..!,t-u..1a l ICEA,
por el bienestar de ambos paise. Su iiorafia GAIAN0. E No I leislado,. ,,lo ificada< la Ley (e1 Ga,,asterismno suld. TELE ONO A-0 3 r finador, s. h, n.. laos N, .o,,ja el .f ,,, r,,.,men
en Ie salon de recepc.one. de PalaciO pre A.! coi rtdaclonez ut. l,'l.y_' C .ade Ipo eielosi.'hmic r, .,ue las mismaas purdan s I. --- -ll--"''")"1'?'-.n', "*'"''r ,.',, li . .... r, - 7. n .S''( .' -
pru cnio itJ ca. Erederrclal el er loz caIpCs cultur le-a Ecion 1 C ra ma Ra pi-c rte r itctc t ,:, a, -.. i ;co odamo nte p -r pertso)-1 teri dr ( ;,', ,,"'6 -, ;, (, , i ,-. j, ; ,- r )S(1,*" Cot-
nuevoa Emoan b or tie Ha2il en Cuba. m lcos fintanclera: v Lcumcerlaleis. ,IuE guil te to I-M~n .l annida Cuba e--Itu- ir"" chc"c'I, -"6 17;'l*able\kirid. .' ... r.,' 1,i..1 4.' cmpre que a~si Io golicpc Plkeg Irt ~ t I* In n lo d',ip-u- ;,, ,W 'In"n Car ;i 111i,- ", .0;, ) iI! Cw- 1>,Ma.
p I I de, .-. o, mp ultm'r oo. d... -. 1P o"nI I I (, p,, -, I l.. ,,j--t,n n, ,, nt, ,-,,',,1, ),,-, ", ,,. f Ma.n-
Sue Exrei,.'i. ,ei doctortLuciano r, d,-, r(r,,',I ,n ,,:,r,,.i. a.eel 'eteuaol lo volte a] lacii. at final&,er tji1 "il... .1 , ch us, Aches
iu me'ci. ai re ,-l r. l ow l,, I eNE,,Q- ... . m , Las rib'i:.'oVe estableci noltaeiones esl io e O n c" (icto .'irin ,= ,, j-. ,, ( I, "" H, nd^
CIA urn con"l anza hM alrat ",a eu er il. f. ., = o on ., io i- ... I". ,, o d
,doloibso pr,,,u-. o ro a.,lpe ur r oio Jubla CrI n act -of r t, ....,-, ;,-,I- 1 re e t ey s r o cu p *,, i om s m 1-. Jr 'o.( n ,.. Iktjol ; W, '
ernue orader. enlzr {s, c a a ,,or1. -an n C .om -" .. . prl r .sn cuv f r ,,- i --- 1, 7"', Le -` or c4 or
e i ceremonis proLocolar a.Is- reares tan ImPoo-Ate N d e: -,i choler r . ...: ... -;i pr Ley seral I- | 'mt;lz:1: WI ':./usa Ricardo
... .... ......... mp^ 1o r"io .0d^d ^tapie ^0 rroceder consra ue, .........- ..... ... ,,.... .
a o eno. can el presiderte del Ccnn- pren-Vr ,,r% ,el vbllcnr.. ,; [ JiIU,',de Cue!. S g rt o- x ee t-Jli. ;~ r legal. d -'45- a .2 s ar do lr pro r s be ri ri e ,. ,..:.par .C.I II 'll a dr- ('":'ll o" Wr('rrRl nrn
ejo ) _fr _wcle .os L ...__ rA En:,. elncl -. d ,e ....... u- c .-- ,i. = ,j e .; ., r: d,, r Z, o din, c, ;{.e l r % c] f r .J)-
Eaqf_ t ttgIn orimers ie~zae~n e~te aho ba r, o F" rnllis m :,~cr c ie elcurnptlrr, erto de rrenoreE, ekcteptUando die s respon- ttendo deI m cea d apesence ] | lr .l. ruI on n I ~rea ,,n ld -/,. "' t d,;iA o r aco h,'rb
-^^ pa" reuio vco"', I* ,-- ria, Refnktn-s al dA ^ K^ /l._OD.,!^^^^^^;^^octo 'h.
que el rale oflcil u, el( n anr. iY Permilame. iefior .,,r r........f.. .. . eStr a t rnAiL 6n.,serf-tareafMct I ab idades teta, ac se por1la Ley con. Lev_" m dm V i partamer drr, N, i ,olo'an.-. .ed, d, ,, e ,, iocia-
.... ... ..... Par lissalis...... sIa en........ .*ran It.eaiil"re o .n. T A. -on... in.nel plza se" rado sin .%I or Cuba tie .....a orer .M an. -
Sbinet.t el1 residnH t- deIA R --epublcs ordisa et--- er- id... -: rz.........11- dades qua. om ad- r.rnp-nnino .mani er. mendado por Radio Cremata Darin que se hub ere cumpli'mentado In .e- --I-ir n ve. y'. e .. .ra.. ... ..
elr ut *evo liplorrli.1co Itiallano la e no mbre dl Gobilr'na 1 poqecrcnrrlu jSfiomovet Duque, Sud rez Riva yC^ Tapia h e-statb eido elle atc allop rierd n ti ____ -'ls< ^ ^ ^ ^ C n ^ ^
fallenSr ?,'S3 Ala^o;ic0a 'r r ^-.la^te or^ Fil elin Criee que no lesiona-las Fallecii anoh 'el ^ oi.1 cb^ Se to
611 Ex elencle l efor Msa~cis legro qujphavborepeherto.coma en el am ro I gk n i poph acmp -"_o nc, en sca enlqosamgi- et.Ly, .el" o dmineis trtadn o 0)t heideP "somele a ilnr-
a P una ampalracr prrela cor Pcco- prmisslerienl-s ooopotracial jueces fiscales, secretarios de nio incurrir alln una multa de $.500.0I. d 1 rh eo O I pr o
Rail RULi. Pubsecretarito de E-LaOO y a sellciaaa personal d" Vurira pcrP e oe loco l pueoe o cubano'. 1 saa v i url. s-electorates asi como que sera, cmpuesta par el Juzgado Co-I reaclo es con Mexico pre enlenP con W w del Banco .de m c.. Ar .. d- ....
par el aoctor Pedro Rodriguez Capo- lerciv .r aFad a elb n l A ac dcr ] ercn busG csituta-s'/"e,eJ -----ci cin losroloilOS.Sr.Pa aC ia iloin virtudine n l
le, Introduclor de EEmbajadore As- ael pue blo cubano que habeis formulBd en r, orrffe deJ ore 4 1 0 t'lca l'fordad4 ........ t1Er n 'S" WASHINGTON. mayo 2. iAPi.-El .1 " -. -Imrn da distribucitin de 2zucares'
111,'.1 neficar Paeiet en--., eat, P.aden Grtirn l^tr^ it a uetr pro-S i~~~3 he 1 ^^ S;P.na o loca de. 1911. *;^^ ^
aco r=,e d-h pg. .,i- "e r to r6 noy que no [ ene prue a -auluna i- eI .1. '; i r ,aj sd r n :-
n t dcenb d lo e n las Ts Fo .. . mba r 3. bl h. rdlcldadperhnal Cruz Blanca de le, Paz" Wycreando penahdad 1 ra -.. de 80da..-. d ar nb -etro* <:ireulos ,--- rer -
naicl'I dI ptsdo. er- h, da ml ga.mtle ponra:, r1- r.,,de n y dt or Pel ooo u- a r el ,-den Ie ,4a ..... ,..urlra .en. Una ueo .de rean es de -,:, la B ..... . d e ..... ientodades representad2.q
PuerzuW de ArZ-erl nndteronha.. eo Ema .&dcor clefin t I 1a el ,efiorl b an.cli.O o T uno rer 1 I .. .I deal- e,,'.r l o p bla N ciat de-n la osm es ia c do. E ue tsa ser an as- ..... hayan s do pa ...i..... is ':"f.-. ge n,' ., ia ne ral s t.... "a" >. ,,,,.rn fP C .. o dad c.on. .
'Me l d n ub l ....... .. ........ ,t E p. ... yesta, ,,,r ....el Mi,,iEr, e .cr nl - I r F, .II.eiii o h a til u de
noresa l tunhlonorlo I allano o preiden te de Ia Republica le conla a [i los que a Ina formula por ar I a .ore C ,4a .R l do N acional" nuae nlidoin de o a pruna "de,]las oblia d as censuras que elcor,,ic ;v:,r i:.;I [ j -i -"- n Painrua yu err o. .pioycto de e esoaluci ". qu q la que-
Patlabrites de; Emboijador ie esta mallets.|prozppsicsad y' gTande.,.a cde likRe pa ,6 airctam nte a "Ejeu,,v. = clones establecidass en ]asarticulos 2 imvesttpado" die dehitos ,r- ,-r .1-,".1 im. .-..: e alt ,-J s Cf [d ad") a a .ornsideracion del ini-
n u Exc elencla el enflor Luclano Excelern ccmo t esin o r EmrFbaaor.- [black /iha. Ia | ficidad person n al d Er.favor de estosiltimos dictoime- y33lde esta Ley 'Ins empress per- embajaor William O'D, F I s, . ,1 '. ,. ,,,in; F l^ r d ,r Zaydin. para su reso .

Masci a.n des ,.jr de~lene el doctor.-u Luigio Eiau crelareriion de Prensa tie ,a Ca ,^ *^1 a- ," A-, lBi- ""' e ua fla'd...eb wbsr ngesda e ltiea kin. F]Loiip.el malr i, I' N. .it,""* d' '" "-l ia D i.li lna c atnzsV -I
MalaCria. d ruea de enL ar aus c ar- p m Go taer e o IE pr ml ciremin en e aro u I" A ao para qur e ] da re- ,i nfrals e nele rlrnd ienl dento nl, et i douen dr en dp sa de. la. ,au B ,e, I 1... .. . ,.n p f~.l a -r .rit"g'] J t c- I oa p d"
L acred .L&Livas al doctor C rlos Pati n ci bi r de me ncdl e Vuesi ra Exc elenc a di. d y .a vumra seror Emba aor et lo ....-naeds eni en te n or ia u r munl d 13 ia siui.l e asu ca, qep .ShutS. icne o ''. ,'. .,,. ,I i ( e ; ""-" R nd f I i Himelv.

aocireoilasim pronun E bja6 o el I-I sieFiorla (IL 'S.aa oe- ,-n,^ ***..t.. C 1..^.,.rolo qued6pn in C ruba co n A m ulta el deis $50.0 l ea o u tla D el aiprLraz cad Jsp h Short0 ma ie y- 1 .,.I 1 '... I!tl hipil gallad(, laor .l'/ C r der Sane C larer ;
8oc~rr~s. ronunel6-e itue lel-ll par que Is de reliro tie %ue-tro[ Daome blogriflicoi raun~men-intefterogadoclal uto~r, Pastor permanecieran lmeumplidas diehas tiene conoc, intn ten title Su, e. it,,r," ... ... , holibrl; rhe Ilen 5
ericprca:e i a r Cara c an que Nac Ee oi ell Tu ne! eel 6iamtr a Deel .-tlu Is C r N aid o al aetir o bay ac io nes sc s I ma O' D a Wasini on. ell. 1"' ,I n .,,', 1I, r, Ld i, c. M u Csl" wa la Ilaza d

per on d Vu~i a jic le cl a ':' I ae I mr doit qu e lo"a uid M al dos e nrlo n .... 1nn ... ...... TC J,.el Ri o a C a N aion almi hde n rearo uiga ion e setiv a. muitmas ran "]r 'i d i.? ...qu *" ad" *,,is i ''S ]p, r ,, .... ... *r i an ' ....iri u Pa'tr O dPn".. ..". doctiao z rd
Excelentkimo &i or PTe-sde ni l e rI d n O.i enla rto c r Luig i eF n Rmati13 I.g9 y s unes. puestas p artelMi t a Areut- Pift p e "M ,`r1oaa po %,ariasm ni oi a 7'jzd," Ian C m pi laidm anartrche titulos de
Teri el honor dea o ep llao r ell no -, prL. loentuedp I nRepublica 1alan cc, .r, I- o nt e e n -ra, bleat de oficio o po r instancia de u jcdores r eptbhcanos, inmenealam PI seimr Pa feceh df* ads. :ii .1 Co l.de d(- CMn.Iler po r a los sguien-
noL de Vue.llr a Exeeler ..i. u. a.....,or, l r- are r. i.ii.. o E. .a \ tr E .......L-U LLrc'ncnlao-rF. ] ,I); l5ra'nbe'l ,: .en....- la C...a ....r.a6 e n it ... ler a ut a pa r de haeerse p bl 0.. ......... .. -. .. r ,,, 1e Aned, "p..
iro .IcH o i.Cr en pl 2 i- hi d codnn vito r y d er acu t a5 Dporicu o. y El rn a o I oe. s. pe. e mat e M l Ri-
lae Carlas rderenluro de conm e vlts 1u4 De;I, 1- Eh el al d i president de Guat dmala d a po r ingesau a s e n lad den "ex c. "E ' o ... ", I tiiaue Miatanzas. Vtr- '
-, anteCen el o n los PO at, r m u arnobri > larb l r. p, R.L g....a .. I. .,or Arelalo para quaasist a un sn Fiscal orespondiente, dentro.d eombe l .........n io....pres.ia i'... ., e. '.,-. ... -.... .d ,, ......pania r h"Ci- .... 1.0a
el Pretde nte dl e I Repueblca hA Il ,-, A[ ele-are.r a ue rlc> oA p 1 I ". .......... .... I %e ibic siones, asd como testimoniar t*rminn de 13 dins siguier,tes a s tL lner'e clue .ai a sto.cr l enn. .I .. sw l'-. ,-," ..... ,pals corn, ,i, R EPTMsCt o, .. -.80
dnto~uRI~j au = lencr, not bl 'n respeCTivas "erznalte Frir Fr .I- d' 1i e ,- 'll o n d es P p bi la o -, notifieacion. Si no se efectuare el ti N.up\a Ynr esiuvo ; f c, ,;., ,scjd co Reeril, a lz anirtar D i--,, Himz elv parci
doctor ul il E re n en de Dog m reh de el Rel it \ 1 i2 o rn l a de dyer pa o lmuv i146utle oo n Smit h C 'eno un aMico. t grca ndo qure no nfrca
mea... .m. .. e oma.. Em o rI .... L". rlar no e dEm e /.... p..e............ qu "e] '-es- Embaado EDC '-'-'a p ar.e.. on.. a eCuba....t mpla ael," greso d . In .i.a ... su e plaza indi. pandica r otrv l .na. .tolad o ,ri p1....lan ai .iu..para cnf.e..ia de con" t c 6- p tIlap 'a". 6.. n T a. ...a.-
ral inarico hv Fentp lencl rln l ri o ante Ia me.% Elf! le^io Io ,%srF~n n ,' -5 El l DFnariamc[itw- nF P, e,t;,k riql Iy but y,, rendida ao esforzado baya- cado, se seguiri sa a tide apr ennio pa-de. .c.c nn c repl"ro con ,u /-"tro d" O 'D r como r d de las con- ,--]r-"--p- a d
personal Ili Vuestra E.xcPelenci.' la ii[Fa, e l ih cla ue Jos hnP Ulla l n 1 u iUO ] ~ efn cc Reafil'Oe.4 Eitcrl,r, e! 'trice J,:,i Joaquin Palma. ,hariendo ra h.aeer efeetiv{,Mla misma.]4 -Y QLe' uc R tit -.Id E"I p. FI r jje,,;Pe.... e h, n.i ,, ,-m.. a ln arr, o'a m ,. o h ad
i p o v p a rlIr c uln r m e r te or R u llo ..o aq u e d uri- e- la- t oitc s.a l------R-m--aa-- 3 A al rors u depvi a r ta al E e c ut i vo p a r a u ua ---r---a-------------r------- er o n qa s a a s J e l m Rlusi o n r d e l C o m i n _____ ________________r,.a a d m ~ d ~ l l r 3 M l r i t !1 HI-* s san i n d c u s ti u e n r e I, ti .. I l l n ." 'i' -, p h c aIa p r Ia a r a A r p a r ni_
h . r l o runa l pr ]e t .me...o p ce .... mejo s . . s as. lagir dsde I na echa de bill pubLicacion contra,.5sos. "c lntrb.uyendn al sure ctis!na s l e ll I- N eIdAM' ..... Jncic t)Mti1/I Cnna]jo po'r In pazp
rip rump r eble ctL'ode En uar m- de h-cr ihlsi~nn-prs Ppfb rL~m ug ." .- ,n- ... ,'19 -"3Se rnabI6 enl IaCirnura. en toin tde en Ill Gaceta Oficial cde Ia Republica, deldelio organtzadno 'I .%.%. ) I, ,O ,D L A MA ...,I-. I de Ailrne t,
port I ... C.....re .1p r. unn". .. . de' condctsob... y derog.. .tas Leyes y Disposicio- . p l .

I -, re-l~naclo""'."'n l^l.''^'"" ^l drn rdo ase (r>no la e s l n< t ur1 on V f n rne. _e eorli o oe tii Dirgcc on en vd'ipt nc~n sui e Cubipi~sa ehKe nes s oponii- an l<< u piin~:] rS ih m e bndl," ... ,. ,,af' lase' In mloi olp oii lrt ... 1(. -- ^^^---fl- .. ..... ......iI
,-' ,nc ,sa- pro, o ala -, el uenl a ne ur 1'e puulo I l ia nacla ~...... 1c;
pam *te iini~ n Ia e 1*1 <,' l racim e ce la. d - mCe T E AHnra s u er ra M a d r id I ra. g ul dle los" rclarionea ormutun reiselko vy re 'ma ... F 6 i enMdr. 12tNo recay6 acuerdo porque hay unehembrede 1936.dande fuiprcsen- ptdenIdestituct6nde O'Dwyer. cp- -a r e 1 T I EIC A
tie verdedera amlniad clue existen, e"-'ue-t'aspa^tras naci .....ltion Eh el Departamento de Pranse del petic6n de datn g pend Mente, y o 2de- tada p qo el actual ministro de Agri.| inn embajador de d cxcn. "Es con. M ....... ..6 n ... ..
hietor oa ienie ban n sCub lemnree ecl coocin Yr nr| queoIe I ,iaI;H" L HMinisterio die Relacion s Ex'terliprel miEs el president del cue:po, doc cultura, doctor Eduardo Su ~rez Ri.eltraro a todo buen orincipio de la de. ]"Nn" r ndo sa, le preiun lnn 211 hbras azucar & 100
--r -r .^at aon n rrianaa por Ia raza, par sugs ^ r c ormador senaltorIl die d de en t o r aIre dedia -Luna e Oes d gn v cua lo h ba0 llev ad a ta r mora ca y Ia p Alo, deA ricquel t e. Ha a a 00
""d',p : u '"-n el G ,b "..,^ tR* -Aer ,. .- . .personal, y otra parsque .n elnceda de deendo miembrodel Synado le pre. mos representados en pr " p ar un m dn p d la snt"a 3, "- H m D
,,,^^ ^ ^^ ^ ^^ ^ tic ,er ldembrcad elfo liueg amu- 2. IaRI L.erad aaaa.E el -us IRO aHbn -E a(c acua usprc l ias len d n yria fctsdefvoaleI " p N t IN ,mltn ..f I.
a.puLu, et Ellern que no del t S 6n de lao aso PerdidRosa unait sent6 aVgunas enmieds as e su pro hombre cuyas actividades politicos |indr e t n M dra s NT ILA lllll .l1
oen- ^H l --- --n^ vaporo Ragullshl yl quel ee que ,auni Raae asuie &atnz de Juoreen de 21 annos~ Israel~nla'l PerzO Go c n d I or io me noa s sobres las re IIIctIIeU e eIr pals con ST ET U II r I u
of r p e s ari a aI --- --- a d M tiea ,l pa ulpotec ltariamy.E v"aY o exhibici6n de eeraimiea pl si eit original de que fuer o en el l ste pais hs por no par ido m no. I |'..
a _rno de C.be.enlunonde os to- reicta Extraordinariotd e primers, lase La Ly eay del riCoarer en dle l b bareleyes arobadas y 6n In jarde de Ayer in/mu discutibles". dij Smith enl una Mdxic. Agregando qup no ten ala -r I
fi o es de e'"afl r .....If.. .s:JUL O C....
alnl train ; ro dolorbo-o de calueSrea ]r- Nrpuc,,- fie] De 1ignda ra E r ebajdornExtraourdina- La norte disC asitiva dentdo c L ay ,Cimara le impartlo -su aprabaclM declaraci6n. dea Algona pl tonie b lan a uno posi rencir on Monte 65 pt.Sa Tel. A-S0ltl
n I hittora. han querldn da. Lan e ina a c idg ,lue s", q uao n cla"ne toyio Plenipotenclario &n Cuba. 1951. anroba^d a r inaCimara de Repre-"aerz elevarliatander Ejecutio: Acheson replie6 con un rohndo O'Dwyer como resultdo c asc o n -
Vovr I f eoAMOILadbealrdadere sod l e tld R a-rde j sntantes y enviasda al EjEeuativ para .. clusiones del Co mntrit
r a 1 -d c nm Rtad dlntraado iel s- f, Cubanc a Ba "I rc isu ancidn dicea e osigu I tque e^ r I "
N atespecia l. aUs un "Pritam o pd e "l .1 Primero:o A solo efeog^ 4 el -comer, V a I I U (
pi.. 5 o In ciu, ..nuita, ,. Urdenia el Presidente de Me'xicoeo ,Ialibr...... tondera n.rgsnigadlos anclono el Shah irane's la leyv
prlta A ofi U Nn T N A Paris.o^uero n inFKu- I I]sBateyes; de los Ingenalos para que, I


A a m pai ni ^ los^ .vao ^ mim s R pa uott ejere rser el- J f% | mV lP a o M g ll n s . . . o2
pr~ xijlis ll 'eb o o rol --.- . .. ] i r e
m t Al blern n It uann l' ... a "tn ardes ntrnde L asre d e tSob t .I
YlePurbi 'n tIr, La BARCELONA, D DE AS MADS-2o.omirlo ie Mayo prenrsam e
flat P ,led l ,,l .,,, ,,IA ,pruinbs. d sfla w. I l 1ngr i 1 D I. denIn'sio amiti O. r o a s es q he tene a su dieatsspa.hen'ar u nalqui ergi 'o ca -liTto CIF
CA'loll.l a N Y pNt n \ SOnbLWnIoA ].as 1npIe'l, sos Y dl ,, l / 7-
ht.. .|.. dr nu tro tte r I .... ONI A D L del-TO .' ,in er dntr del dereat'e eo "E AN ..... y. C EP---' hah DE ...... a
fepalrl allns lla lgl orIJ~ AkreU1 adll re ', t dl I' ttn gana aaes rde opind t e ll n 'c-no amet'sM hm meie, P. I A roi ai ''6 n'ah~
Cie .ri dellh1.1le tl a- ponm S A '. I deno ,4 b,.ite n ,, rId c A o-a a ., .. Ie G d' s-" A- "^ M D L
lilsu Cnliac ri yi Ieh rlllhAtlrlI, te ye N Tnl*un r-.m mM-*. I ]-tS. 529 Avenida de m l , ^"*e' ,An eena del Comw do MmS562 M-7882 -,, La H-p r
luU ~ ~ ~ ~ i ]1 nlh JlJ.,gI Ir ~tl 1 rl a ci~n hDe @[]l J@c l n 41 1110 111 11166 10 Itl rA1 li tl il ,"IFO be elliarlov e \' innor tSoa p'- ." a o ra fi _' r gl anli
iale U in-I plin itan ir%."1 111, -1- - Se(u do! nin e i1sa, - o" " dat e; n lr, .ah R r a a v f P / ~ 's g- r a o
frcsl ul e' l I n... l ratlurdstie erlilt& sllhn .t1 =i !1 { I l ot- lla h i ',, nAl t n -v a na; old e tr am fri es de alenjo, ; I g d 5 o te r n q
I d e r~ o o l n p r gi. ames* o r r, i d a a 'b i a a a p r r l r a T E H E R A n iao 2a l il E S h ah a.l "' 'I, a d e a c ,xt r o lg
I~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~~F Ihnl,, B[1 6vllI F.II c,,. I. At all; . re ".ac ,~' v ..
tl]rial nllu a ilr, lmtsel el 111ollhi~rli rl llliP.a I I r ~ ~ e~tr tur, l I.rl l.. II a .sa ee Sl~on nrali(a|tra 'os d~e tu'e nulkk l an l a ri err 14 "vo n d E 'N.... T I Noe "AlL Iarn"d
Il A i thl (lll A l~ l jll. aln nb. 11h10111 iDe I' ~llb,l lll r ,lric i eat ,as d co n )r l l s re te( I s eet c -h'rMohlmme,4 ed e i|C P n lc aln,%nh a nui s 'c ll[lllt y n rc l in ln m prva tesh I ,
11r la .1 a | d- i ( .~~ll l IIt Irl.%-.tl, ha u G lalr Nal c Xleil hrlet l r I"r l ) ,z ,,d ', c xoler drtt ote Ule t el 'ng en b Lareln r o y I n.i~ 1 C nde'll ii i a di n ti an" t liu sv. I da ,aLa.0in0 d i ael x cr a trnd ] m p nr
prlh At V,11. ,le ( o; hnien,',|dClue Uaaarelblul. dh'|ihrirnrl il l=H ,,t,, irn Oil Cltsl,,, I 'u l'(I .de'. .dado. 'tln, E Sih ca'acedemay(at ad nk
allrF u I.I.I n hl, I I N", Ijlrh F.I n r Ihn I r r l -eI- d y e] Sui 1ecloturr) le n l t 'arh' n ls h ye e I d e to p opi ten b i~a n a aell .. na. t "... ..v.,.a t NS eMossadc ithabr (Id e -h acer Is.,o
Ia ., or le .1 tn I Me slt~ l tl' ta,~,l",,latlO l- It. -.- 11 ddhiDecc~n ,ue re- dt' en eev' vorse nol dlmp ft l on se~n r eva ete S ehed hb jo etr e "trdo e peIi
r~t~l~l a I~nJtu meal~ ra- .,.,,r~ ,, ,.egfna ., t~tren. je ptdndo~eMemp la erarul,I lada'; 1.1 Jeffo, fimoe Inn fernclad poreipayo deun hoa coa queest por ilrletodayan Peume.
I" 11,11:- 11d...othin, I-, ,,oltill ruballl rlmh .'!r n e.pe, cInr,,"'@l' orlJurade- in t il.m nto ln. i. q a onree r Icun ntr orrlienona1 i qc n sde a e presrna ---cuyo]f orms elIainterpartnct H AdR V E S TEd
mals, ~ lgh,0a eplrtll A, q a .o, Il a,, le ""~a I.an, n I s.I t ..ar C elhlcaa,Il Pro- ears etrrnn enrd n c~bodlopmi n ti Ie a lz r n nu evas negoc iaionspls de :0 0 erza l icngtrol dw s v astor ar -
............. t ... r Ill..l".......... Ile. .... .. I ;: ,, I ..d l- c, RI:,itt rl IFe IFe- "...n, oI n o l adt'e lo lri .... tor guy on Ion xate dsydA|lnlenOp.. ... FL .0cn gnto mie sfot ab.....a q ....I petron levra e ab q a r
prA : au f ,lal r ,; -,l l. aIIII ria l -I1 ,'1' '.. il, ,,, ,,, .as re hzda, a fme tod n ce to ra izado. e, aE l Emb a ,ndo ,lsp Ertstnd e IUl-la' m nsroe aria Io ere u IrE ,.r ~ u cr iy s s id e Te c
,, I 1 "" l ill, l" I 111A ~,n ,lI IV. O ',,;-l- Iom prz o r ic e )aivofl "l"'cearndn deot e dIl arlestercen en dosl le ryF.G'd tIn..su os d nsembososd' cat'tictr m h r
.,. ,a "a I,,, h. m r, In 1s, 1e o icol. mr,. oi Ia iir Ia en 4 ll Itg, m rll t s-ko v t'11010s1 de-11 ,,lah tert e. D e t.tI rt fu l d lo il'/;u l;, -h, cicas v e rnl,' (n q ich' arqn dcbc ] l-
mflrI. a ttlllr~ l I j'~ ri. lnlalln.vle n. -a, i r..i ~ .. 1 r ,i IAI .. c.Rl 'c,, ,: ..Fi: ;. ,;,, l a' $t4 4 ) 9 r tla tae la ,y p r Io r n. o a nten c aia" nout Iaur vlyll tlv t.Icsi nalnd """ '(de 2.tll lc ,t~l'll\(ih
Iill IIl" u, r.I ""' ez .. uo I I .u 'in i viii -A til rain r 'q e s c o le I e 6{(1 1 n( .}[-- -- -- I 1
I~l~m, r laillte i seglrlhrlletves tie Im hi niysI, tilla di.oe ......... h e vislia y r ... a...."-.. ...
h "1 1 e e l l q l ii ll l II ridlahii P, --," I 11 .=s V
II~~~lall~ [ rmrIl '= dII I" I i ,de 3 IT 11 kh re l e n ruc'l e ll dlchro reA -ti I he erl elt O n r 'at 1-A dtinp me 9'r 'le~~ra ee ti "cinah e li Pt.es s Ie
Anh. v IF 0 11lm .-1tte 1 `1" 11. W a i gi i| .-11 YI illl- ilII I1,Arin e ieetod *fll c t ,1 C taM :00dl \] xpc omni t~|
lijavit-IlliaJim a lidlaratriraalnlitle Ch'lle....lru,,ro' ju.. -.1ir... in.ill..u. ,.,n, elttiery elolttLeeerdeu"pr leIn_... tta.....ell cuclaoala ElaShaheairee tic Iqfreculltdran ,n Ia."nr!
Lo v~ r lo la~l,. d l Drec~nGeerl e du- on prfae16 loll empees de oll de vet o e y if iano "den oa elmpanativn Si M sae g ha br ti p alg
an, n f a ti I l r e h a i a l e P O 4 I' ll- porn ) tI n i a l ,e u n vs e t r lnsc r yb e m D e o r e I l 4 Lro d e rn s tn o d a r r .n o por e l p r o c ed e n c io n an n i za c o .d p e r e no m o i n as e t r a I na prod e n par~ r l a znd uit
.. . tat Al i stills ssp ndrire ac a e ts meuare pgo elaiuque a h a cdee carad n ho e al rn oa q e s t] cnla p hrvnrs o dase empl ro a,
/, Mpti ci t A~o D E Ra ,,wn to ^ n... , I 1, ef, y al e at pl in oempn al p~ rc elIn tjerael n snb ro ade y sl d n Io at d a e e cl d a n en pe . .. .e ,- .. "
N u Indd reh s paan c h o e t r p r o a etario m t a b uc odo s '1 T 11 a1 ui e n e t eFs ae l ad n t el C mrio r d e sit n aro ,
enor 1bo Posrtldar 7a aleies Euldc delrnte Arace conra at.. artica antherior n~l l ~ n cneo m intremb i'ns d ecu ln asr a ,uandaa a im or I Id l1ll1 l l I11rId 111 .....,. inprsil'ra n.,hna u
an0lm, dbdrrpot Id& 4ttable .......rdbatt.....u nllet-ade iadeoin empress a- ......orma %'
In til a na vlracuams anico. ma-aI-Shahd, aalo.di oiembrnsrandel v nuoG.
vi ntild ll s aCli ni s, ty d m i e pl a rt d o r t n M n r t e o e c b-dataaerenz r u e as n e oc ac o b r als e je, ae l cn trol de i ura M h m e
Is a r lg uot filli te e qu a lt. .. can I1 od 'li m (l e stimrdlent r e la pr du elln n lo- a co til ct a ac d l I nl ,p r tn a r g c an s os .rq eA p rleVra .Steh babu5uel, om iniIstrn
pil.1 11eitn1- alh-flm tr m or le tio. d laneferbo Ju ta,
in @ ',ho alerllai --,rr In r,#I7j N. al 12 eto cetnel da oentO Ubnim uero. l Ep aorcun Jo r say o s e n a-Cu eto Vr m itrehy trs paresm nsrsp
ra. il el._ e eiA.. 1,.h IR ,u..1.1 e estas de carcerdi p alomltio p arer odch lt d tren eldo eny ,Grdy- btin t ev, ns eeman l sab nete. i mltentc duci ,'
1.'1.II.. 1 .f...1".eriAI, I.Ls repe ado eladin 5 e ls t rie l ~ ante, "de Is abe d au $prs ega~uIihb dlev h 'lado a unas ob as eea lA] Asghar ot Nsalrhd on..de- IaI"Gue
,, lne) t II~k-mlili II~ljKj.- ti& I%~ a Inalrel'lra il-I' H bne v a (.11Flor i vida ase11111,1 orIal armsI at e a epin d demf a gasd trto-lite 1- quectrealiza endtelospuebogd Aa ri ra ; yitHassia n A v ll de q e A:'icllolIt]vl tura. H a b -1 I
I.l. lnlo i Ee 1(,i-'N ... iinr au Ia areT de ls ro, d-$141agr .9 legado t inatx ico-nfecioa q es e ha d o n es-I 3,~~~vl c tlas --An and tAr a ehad,caM 'lcorre ....-....os der-1tailsmitmbros del Gai nete Tl
acoime rc taida r u~ oen Wasington qua lartill ado u, Ial lI d ile i i ponsatjl. )1111 .Ison:atsenador BagherY.I a zem(11 i1.Asunt'(1o-
arttamb. tlllategaroli feitve11 -a.or.11lo-rrid.aUna.,I.l.aIleadieia0 tiaaperdidoe yaelollatnI botetarouera ooepcarunrablcoLn oExtIerioreai;,edocetIr Loghman 1 .1 ..Iha
h-inti i odel diq anN rt.'. I-t; i sn 5 de 3 117,01 allmes.tierera cis en dih e psus m inaem ros, odo eneAlumo- CUi O, Oita e mrt il e fa il 2. I ngtu.a TaS oalubrid ad; luessof Mo~shar. om-ghI. -
--Ayer r 1. ingrisadoirnIl| ...mA.- pi,. Selly tro en l ro o bae c pn a.- n h r s defi la tr deIua i n ic ea n gcin mAl, Heyat ---,---u-stivcI a "Am:.
.IFtod. Tii...I. iaecsabrdanoAa.. ... lo. d ..... gia e cilll e .......... 6 ..... te de Iae. . ... K ll T ab;I Rez.a.... d(I d idI .
r"a1idadIde Flitzon1a111uertoideiCa-il lb"otamlnIechnydel agud, cnue airefe!,
I silda, cu a, ,9bordo ldel aorA o- u(l nicipi n rsecio. h s pac-ydlO- riente C nrl.I t vi
-la-on.d acuduct.--aegad, copot-ovenamero po una descrs hit
. . .ti-Aern La brccij~ n d e a aA n Inm s r aci s r rempon lal, se edia M si de perdlantionceertee ll may?"iro no I'r osem eIo
tic, sr~i rembarado e norugo Lu 2. DARnOdelHabna.--n6e cuen-o ARiOsea Haana,-rAntie" ina ta sudad Inesparec que os pr- .
.dlolparIlkn c lume f tr i uanscrib e a l D t.obr rde la u ri a Rurlo, de Cifeniti e s Vista He, rm n cosa apiare~ lc adie6ers s a a t ne ad s d ; s,
varn 4 6por eagh lds o m que me su p ne qu a rsedenu ci at v na e diEsq ive lM arto inez, de hoven dec21 aos srad trel p ai rez61o- crt r o nde liaCT C del; a se Villas, y
d6e n tira y pra cualmndo te e l t c o bra d u -.- e u c r t r d o t ai t e lo e v c n e a u l [ g r n ell lo ns egu iando p r n o h b rs ido nom
I q uI n e t a cJh es L H b no n i ie ob a d ep r ci n d e l c r et r t r in d ai a ie .P r s ntab u-lrdaMteienorni en e d e 1
b~ ~~rn ] P a te d e lg 5 tpr a r Ep o d e r n jl d ea n tal C l.1 a a u d n o c e t i s h e i a a s d sSo n es-I C a a i ye H e I n C mro d esf i ge, nn o sa n ,A~ 4a p o t i n m s v n ai s c r h e n r a v c e
ti o ore cciouna l, a I m o t ctntecr a me rriresu t adeuc i ido, o r -ai a o por e
|1"II I lr m Ie n erry Gra d Haven trauo a er de qu su emp eado egacelino P go clrg de perdAones, m career
V1.6 0sble co unde 42 ue elecicadsro Lo q efatro n udefle e rAelar o ntrolincil Lu etrlro ann Is od o aesa\n u :$:a EX C
g A R G,400,00 l ib -- d ...tu ..haleej do sacon do re te l E e d sfredids rier d. .. p.. .I. I DISIP-R--
tar~~~~~~~o de st n I a l merci a de ic o D c ubano, n ar 10 e p ido e m tonexadas, qu ob er o s ,ISa h n im b n de u x G .tn c ri d al r n f n a i .a p r.E r tayo --r ma. ns d aig A. M ac ehd o, 'o-
Rd~~~~p~andoe 11"4i'r lla dsd Cuaanqua mcunatu e htfier n esa "Vista, eemol" el qua esur pro.m
lZll~ Clt I mOO ~i~Xeseiasde a etrde hai an arrdibad n alo aprcio pu"ed sae poAelor Dararanhe elen domn deaeMihsa]spiddd brsPbiasstr d.. o 1 Zi0
I I nal v ~~~~~~P elrto nsue La Hab ina ossguenteseFnna srie acea imr
pTarAbunuhto........ EB ahi eNuet ...Clara Dostrer-na T E .imclN C |Oe i a eeaJnta
LaEanRleoleadorCo16 ..... ict ]i, neh6........ o r Ohi ....... J v n Du ro- orapor enarctu s de h y millas" iay.0 per
n q il ero choa ri ente Weseiic pr & Unien, miniulmgParc.ey, dernando, eS ferry ' C
buquel eh reparlsBa no dea les uba ri- Joe phATA CLRA, Pa otty e Mayee o 2Ta e nt u a usr oA ge usi nAi o sts6tioe
--- ub not;feery G acind m ....... p .... a- rIO aHbn.-apbainEsoVapoin l inugo.e ea FzolhZhdi e nei r; MO~lNTEs772- Junio 23
elle6pra. eldia5 o lm .p rtesleIsbel rioSauiacapressdugrn cal a ari Iluerd' uas br enealelrotir N ghd. d IaGu
I .,-.- a lrd ase alo lr s neI pdmagsr-ne- qu e ralzeellelos p uebl sostie cianrutsirlatd d oc
Enrique Y GENOVAde Cisnero areao tnlU A c-ifccoa ues h es ias-Amnd .s Mach'ado, or~mres osdem pis miemos dlPai ntc O T RT -S G A
comeY0 l culkn1 n'Wasingtniu arllaclo. p o onsale. v rseron:snde or .... az0ri Asuntos E C
,. ,,Ua ol fai ,a en.arid y,,' oe mlrop der M a da Exera ors ; ot S.ogmnA. G
,ie d" Trelore lirtioa 5.A deln actua ,. ,res. de su....odo nelhs CUEO re aomai 2.GAI.L anurcead0 ARoA &Dl-,,,
,_-o : stl Rvr aca u ll4 e gdio aV n Se, sidr u ,le Iar'dema-beecejoe-Ignci-Cstr. ayralti Iaent.Ecoo GeKarmeanableE u
o catroayA ete.Bldd e ollizn ay Pertlo. te Ca- a JIs otm M-4 1 .e l-aud luec clnl. X io.529 A ve, or des- Gcon ce, G e.rt, L n a dl om ero -ida i2 -7 el marHbc
Ae ifoarqu,3e6r.. AALARdo. Vilas1m.fc- ANTeCLAA.:. VMMay32 a4.erA-88tt5]. Hatroomna. ce.e
ti.sr emaid lnreoL-2DA I aHbn.E lpe-DA I.L aaa- ElI fnat idd usprc u n r-Ini


2A
qECCION


-- 2A
. Pigina I7 (CI AS I I("A 1)Os 2
% rUcC, 10 N


spoI s J 3. de i de 19!' DIARIO DE LA MARINA
S R I S j-. 3dDECAXO DE LA. MNSd Dt CUBA 'DIARIO DE LA MARINA.-Jueves, 3 de Mayo de 1951


* Deportes


CONSIJEGRA DIO OTRO EXITO AL WASHINGTON, I)DOMINANDO A I.OS BROWNS


El DIARIO en los DEPORTES


-LIo- tleporles v el Dia tlel ilioiiia.
--4). croni,-las no Inieuio- liianlia citli,.
-Injerlo tie pialalr.at e\lrtnjer&..

Por ELADIO SE( ADI-r


ONIO -n al,... --:,,', . .-,r, -tril-- t
unc r'. itin lO nr ,nni a a .'.l..- i tar.-, IJ_ i a
r I rl n11 I- i n - l- iT h a.-A I i' - i' nlr ,
fin del i-i- -- -Cu Oat Cc 1 n h'Ci It rpif-e
, ul_,a i -,lc int,'- a- s al.u,. ,1r. 1.,,: 0 K ho ,-lp ln,,
In n ra l qu e t oi t n' - l .Iow.,.it I,.i
- -,:la lig- ro qu rai'il rn ia M -c a It
e,-.1 knrra i;. q o.t; ; l._ .b,,n.r r, nat,.
non pP1' n ;.n-.n dI ap, ,to a I a ,i- u- a -1r3 1?p il a
,-cra La; gen rs r lr:fig.. tl 1 .-," 1.u l r
la- mcianr, e a de o e!,r ', .,., :- r, hu 4 -,-
fce. za hlumane oue e' ITe ;iquelc.i mon, i lte
tlais cX w.1; Ni PI i t e ..n,? ln'ia a LI ,:teliCa
to empripoendo ccrnil In. qui- di.s hin nI -a,.r-
.a I -:o.nroala 0n n crilror e a In tr Aqui-irrna guc .
I _,larc 'a Il c ten qua acon acj nid aa h .i- : J "- I'
irtta irepi.C a to- que zc % rarlan Lin clico:, pio.
r,, arh-rar i .. . a ,,c reiog ,,e lIa inaia l ai
do un n, l ni',;a al nt en ec- quir laos inlclcc-
I U l In I-aI an Il I u a sCiII d i.a L palat a'.
sor, .innlI, lo Iruneanilho pira c\pc rear del c dci'
ic-c puIt -I.-dos h-i p-:a i',,- para haid:-ae
s r la at,, \pre isle il' ; '.
i ll- J' ; :lI, ILI, I LI nu riqu.iaI un br l :do I.,
ls. , i .a % i ..... o. I ,hd I ar s ie i..,.
1h. .o dn a hni a n ,la ton.Il.,, pi I., '-
-I ,171 In, r ui i u aI ld ni;n d'. --I ,I-
11 I -, tar-ir- n... li t I- tio..,, -,ei I. I 1
])e- -.P. c a P5 I-in |P- I.i
I- F in-, It ir nI rnu rip, p,. -- ,nd,--
,' i +, ,,. d t Q I nlln h ,,nilt- A daEl `_.. 1
, I i nll,,r n .n le ,tl -.n I l. r lr-
,ii,. ,., A `(-i i, Ce,-, r,, IC-
-, ,1- pr,, I. a' c, -ntn l ,-- -i ,c r, r l
h u l rt l pi -na n r-r, 1en rn, r. -. ue r-
,,,,l lc.L a I.n. e.,,- il..o.a l rc-...p l e lla -l. p -,
n;, u -n i,,- I cn : d I i I l w l mal ,'
P l:, ar,,'U,-, a n; 1', ul1 Tlramin a relayo
al .di.l--r.edhO ,-; Ia iaa 5ot.n alien' i-nn nr


T0T- J me Irn- Ia a parviciar do lac e
L da ,loneS pcr irndisltcas a rail del DVa rol
Idsons lt Ia lnsnsencla de eson .:c.mpa -
hlps1.0% que culpen a li croni.:a de derortot do
ser In puertoa prennemente abteta a Ios piu.,res
ulerajen qlue se le nace al lenguajc de Caci.tin
Mue siertr quo en In% ren efias n le contienrcs de-
p,-ciivl ric inlinri.aan numeroeas patabras on-
It anierns pero e IrateI doe srminon ten corrien.
I -s. Ian I nnonldnn. Ian familiares que ya hdn
ilejado de stir aji no% pare pprlenensr a nue'-
hi a.. ia % o' is n 1 ,10 I n a 5- no ar nir. ejt'n,plo
bl,, I I r I.l K'.,tp pataiiiilhp, iin \wnlh-li, to
. rl ean -iI i- a l pit- hp tts rihi. him'itmh, a In-b% a
I teba N pall-r irlil 111 I loi 11 11r It i it ii ii 1
. pl ltn0 I.i t in l',th a. q %. ,.Ii t l Iii-
I~i. ,,,- ,I ,I,,,,I ilt lt.n I.Irn l I, lh 'i is
I II, n i 11 ,i ,- a ?h-,l a It, -9 1 1 i t toh de Pr fil1-r [ I' P,ru
n n h lr tIe In epll r r 111 1-rn a I alll I.~-
,., e, i '- e.. n Int. ij ... n ,,n III~ % a'l
n t-l~tlhtIl ), des ie pnatalin nnrlnl hSt
- I-... lt I -,.,. i-tte li hall I ei n I-l
l.,(f ,, rp 1 ,I i ,i I .. i-in-, rII i~ -, I, Ill.. r,- .1, 1in 1 lt
-,, 0.m .5 ,. eel ll. iA,11- n -,', r p. I h in
-- si-t11~ t' .s",1 t ?I II Itl r-l--r I& lw-l- ,
.i ol e m l.rnI'.. Pt onro In de,
,In slgn e, I a ollt a q l -ni le, all I rl l inltlilt
-Ile rnigtt--nrtfir~ qoc ialtn tIt ireltl tle rIIirtko
Ie Iroeller se tuniha i olelnon pI Irlneo~cn. -ll
,ero an ,il lp. tIe, li tlinisc ron m istldad a allul.r-
I aide NI rnbghi rI In litia sim elue tier It derlerlit
t Ile, t. ,f I..., lteiitrt a tl I. n.* eIl. atip., Ithis ll
I nl. iwllli hl h1-olt- At lo r, I- a I,i ell~ l l .,,
I .311 ', I% Ilattil s trikem n j ii lI d [ ltt in ll [
i it e sllsrik sie fll lia fluq it alnierlbsa Mi i Ill- I-
, lit ri-a lI. eisit-leronct II aimniflis'vt (41 lt e i rhlehIe
lionn slit l ol-otnatr lan dtteler Fel ambirole stic
,In e mi nr t r1 an pn nsta tin pea -,i l
i aillntr ,MI a l.0 er dils ,, tn r,,pilar en w- rin
I .I.,l ', b u .. .tiu a llll b i Irl a irin trll'.I
9 a m l t- a-I t ILo ml (llg s I, -II'L
I- ,... I I'.. a intl r. ,inigi. i.e. Po-i.
i .5 I .I h ..I- in i. .,-n ..h .IC O i. I n. ie,
I bi ll I 1. I't.' h ...,.. .. ,.. 1.." h 1h .,
... ...i n ..I I" ., l .. .. I

p I i., I r ... I -


BLACKWELL OBTUVO
UN NUEVO IRIUNFO

p.o u I, IIS nato 2 Itil-miell.
i--l---- A IIill Im r a In
i-- .ILImI .e lA dItelta ri el i etle
n111, dr il, elll d i' \


O oe l lle c l n n rll o de (a 'adI
liltl tot-
El plither Black
wel l l le n,B -rn. Rl writ Srhsiffinni
3r. tlnilo otn

Nutrmi as aegumrdu
reNc al cntrla ulo
r6du Lrcuon f de ti
slo tpat dnn
-. o at lelclstp~ada
laron lna prpei i a
ca eaicera pore Io I
Sdobletes de o la
Ewel Bslckwell Adcockb n Tedi
KolnneWin, nmios din io tuc I sinoe
ertn de Imomntyt Wyrnlths v la ('cuarlt
par tin .noleie de ROe 2 M 1'.h11 sel l-
cilia tie BlRckiclI mi ill larl.iim nely
R~vanl
Del Foms eneni-ea Pzo y aque dri
Ins Prhllimts, o. n anron ctlart hiltI cu I
inoon 'ijes 21 p1-la-t
Antaseldn par entradsn:
Cismnootil 120 10 1n2-0 12 n
FI aerltia oNI nit 1101---4 1 0I
Sat eetac RIs k \n'elI \' Shchiifiu.
latoelnmr IIli all K nrlsliiii .- Mille,


Tamopiim de(rrQto

a los. ciban-o-s

TAMPA mavo 2 tAPl"--.nos Iura-
dores deT-&t.as lea-i-otigieron otra
derela a -Inn'Nna Cubans, cameo.
noo de In Lita Internacional dn In Flo-
rida, con anotacl6n de nueve care.
r,an por dos.
Tony Lorenzo permitid diez hits a
'os vioitantes. nero sieotDre que es-
uvo en dificultadeo Iogrd un buen
control naliendo bien.
Loa taumadores lucieron fuertes en
s1 1 taque, conectindole a Santiago
eflrch seas indiscutibles v fabricdn-
dole sncte carrcras en cuatro entradas
aon trabaJ6.
Vtlos consiguleron sels hits y dos
carreras sabre Virsdilio Contreras ,n
dos Innings, pero desouss fueron ,n.
i sareos Por Auuiar! lue bnanzn ion
ri--a Olimos capiltlos del desatO.
1, Cubans 000 000 1t-t-2 to 2
T .po 014 211 oox-B 12 1
Sc--r~a : Uhtech. Cnotreras. Agulat
(7) y Diaz; Lorenzo y Brucker.


A-.r. I I) e hI ut-.
p" r .m 11 l r i , ,-,c, ,, ic C .1- I i -i. .

ep e3 -

L luI r t, ,I u- i',.7 l . -
ilu~r-a IA F-a Ciii-nj -. l
hla intenlado llai ,n a 01 delanlt,,I I, frnnlt-man
nj back al d crompi .Ie la .i:an El- hriiCle q,'-
,:or Ia chaqueta 1i.-r:i ', Ca i.n, i,.,t r--,f
Is- apusIae S ciE enrredor n: hatriA -uh,n-r-,
i-,all I a cCcar lut qu ecj .0.' a l npi tlrda Ilan,.u-
Ic: bookmaker -,I n1 -Ir,: i :,n d,:,i d: l,-,gr,-,d
T,:.das It I palabra l ilta .,an .jadl .:o:r. l 1 3 i, alS
c-n stilellana v c -.3as -:n e'.p:,nrenaic. ae 1.
Iqu e'a de nulItPO idiun-n, P, d,: da,: algi
iT.a a df:-nilt.I -c r i, teI l ,I dI ddsie. r ip -i ,I,- ,ut
l irnisl," La polo 1 und lianil-. -:. pil.ln .i,
..1 ,- c u -I .: P .0 l bil-, t- n-I .-1 ,i, n
iu. 'jld -IL : ni-n toi.n r,, n,- F icr I, -neI ,:,i r i

.1 I I-IE iI .ITL EI-
Ia ii,.n ni ,1 0 l. (; n L l. I- t, l, .-El 1 d, --n El


PI I ,. I, 1 -U, Irr .. e it ,ih- ,iI C 1 ,i u ,


J .L I dnid nA - nit nI
g di, lu cas plP c a F n a ,1 f,' ,,t ,I .,
gu~r p rL,.HI3,, r. 1u, i ,- -. e , ,,,n I


c pqn, a~' i,,-, ', p i -- a iu, ', n e'a. t, on
la ni; ii i 1 ,a;-, r d,, dl r1 a.i Ir nrF .I.-,.e .
rr, r,,r, l prur, ed n ., ', r n,.; | j. i'r, '7e ....
P Ilcirpn nient~e.Cf F; tiacanr, C9. uu-1itn Fn
OIPrln 1,d I jd,-lp a '1 I n alal In poa'I C re .

,-,rnl n uri n dpa] t. ',:cl_'r' n oi ,'o': lb tard c 1,Ji
u.de -, p,:pulac Fdu uti ,,fa do e, tenI cl.

nir~unl- I- r
I-ri-r- n a i-lu p-ac l srn; itnniu CI i-Oh. iOt'. U c
n,,,, Mlu, por el o',r-n ar ,', en prE'encia oe
Ia pe-tl. ra f .ue *a a d le an l:ei .e en n rangul, del
ic. -' el paredon e atraI Dm or,-,li, que tan-
l, ma h, lan .el d -i.n. e or ,r- n e.' .c i rn.
re ntorn urcip o cati-- s paa .,o, i ic qu 1 "o ha.
sida aua chula
C 1OMO pop 0 p r inr. I Ie la pila t ii r, O- ci- I
lr oo :n abomo" L r r. C '-ipc our-Ia "Eu s rCn,
e rematch cI jan alan De ke.c., ul %lCnon
i sernt nocri -a, : I d, .n.,,r.. n at quach,
palabra ant ran ni i .. I- : n, .' n.-- pI n -. rn
P i-ahuts' Hat I foi-ads, iran. I bti l .tIhII I d I,-
tll;. ne nm d l g pi. i. ,qn.li- l o-l,- .ie i-..
Iri t Ii i.. I t- I>i.., -hl .n I r ... .1. h l.e In l
P, l 1" 1 i gi rl lll h I lm .,', ,In h l. %,h it.. n it,...h ,,
t l ll -, d L59 ,IIC I. I. I. II n ill 111- 11,..
-'-----
tit I..'sIr c . ..- i- ri - .,
,I,, rl~~d e ,~ r, ,,Is . ., A I, n l, 'n "

i r, Or tonle e.p1,,, I th -I.,, -I... b-r I
,ralm Fuim aeni,- -1 I. . ...


fillet r. o l- to.1 .....c ,1 1 I. I ,, ,IIrI.
Ior, [rI -to a itMllm 00 -..,-ad -r ---.. .. I ..
.hana ol nrijen de I.IN ..,,.--t .
hechn popular oy q It,'ri-a lie. h-,- re ai ad en
1-ir s Insa ranlltheil I r, op ,h I,-. pet en 5 0n
a-In- s Inn1 tOInO Ill:1%" tiI ,h-, n 'apil a,
r intlirtncronaln I Ir I ,lI- -h.-r,,,n Frs 1n r I
S nion a nlth,.i -(1...ia qille eNltI ,-,
I.oIn n i nle jili.., atn InI II ,, i. o1,ot Ia n n .-
1l,,n hlit fll n n--tina I -,,I, il pie ,Ic d Ifn hatinree
tlnr AIls etmrle. toIf I 'resethiIhhnI lan lerlrs
I- K. rO p il thn ,'iii o. er, Iletlta. ai --Iidia
rinle slish pti, qjfLt ,inie pintla n.n-spoclhanii
lIrt rlti le plegillal,--n N rl n,.gnslr analfotela
..-- -I-. e e,.I" Ins la iniIemlel i me all-Ctcorrect'
-.. I,, I o r., t n t- I tIlrn tier cuer-to ,,-Ii
In n -,l I'" en,,,,l It,-,n lalr'l~lt '"l en .. ..li I'
-I-,I,,t-',., i ,1-- n I,-,in,, ill[ u )[ I, l h i
.. .. .... .iC ... i I h I ' ..I
i .I..I. i -i -,, i..
.. .,, ii I .i- ii [,i ... . i..
.i ,,. . n, ,I ... .. ,.,i ,hnn. -
n.. ,.i ,- i, lit--. -,,. ... 'Ilh,,i ,,i -


I orilos on outomolores concurren

Se obtiene

mds kilometraje

por litro conCHAMPION


El Sr. Inrlque do la Tornrinst, Jr.,
do Io Habana, (ube,
concurra on em -itd. Aon .o Clot


1alt--r'is." -


mund
u


PITTSBURGH SUPERO

AL BROOKLYN 4 x 3

NLTFVA YORK. ilmsyn 2. iUnilledi.
rd PitshbtLiih derrnta-
I,.n. oi d r B e i -ooklyl at imponel-
," Murray lDick.
smn a Doln Nev-w
Icebe cualtro ca.
iseras lto t trees.
Edota lmn oo dla 14 cU-
da \bletorLa sin de- i
rirona su rda piars
Dickson. y In pr-
inera dersta sI.
frtda por New-
combe contre dos
Lrj unf's
Los Piraten snn.
tare o Ia Iscarrera
dl Itriun lpo r
dobletes de It.
Bell y TedBreard
tras anotar In pil- 1
mera por home
run de PtOe Can- n .n
gliNone. q u i e n U Newoamba
tauibitn impultd6 la segunda con utn
doblete. C@ tercera carrera se de-
S a us dead-bali un s encillode
Casitgione y un doblete de George
Melkovich.
Los Dodgers anotaron dos ceoes en
Ia quinta entrada sin un incogibles
mediante dos pass grtis. una bola
que se le encap6 an receptor Clyde
McCullough. v an error del Inicia-
ista Ralph liner Jackie Robinson
impulso la tercera oarrera con un tri-
ple
Pittsburgh 100 010 110---4 I1
Brsoklyn 000 020 010G-3 A1
Baterias: Dickson y McCullough;
Newcombe. Haugstad (8Y y Campa-
nell L

VWase mds SPORTS en

la pidgina veintitrts.


Predilectas del
do enlero por mdo do
in cuarto de siglo


Flojo en extreme, Piston perdi6 Lemon super6 6


anoche contra Careaga y Giuara.l los"R Sox"
-"________ "Lou Boudreau empuj6 3 carre-
Lit l, ,lt.,r en qtue se pre.-enlaron los pri uolirnstl' del e.lcldr ra a con un jonr6n. Harry Simp
itn rllrnd,_ loi tdl]ores Careagad } Mlugueiza Jhulicvral p,_didt ton tonect6 cuairo hilts
ganarlr'd a Pi;-.,n a Guara manor InlCrL mLi,.. ..s.n Mi .I,- CLL iL 'ri - 2 *AP i-Bob
-... .. ....1L,-.r Lua, b..' 'i ]a ] UeVa eS ape-
-u...... --, i,' ;", id-l ,. ,, -i^ I,- a1 i, I.. -, ,,.0.: .ni. ,,,t an uo r-- I--a t0.-rBob IFelle.


/ .... ... .., O ,-ti. tiat,,b-.uI,'- r ,ii" r',-.... I. ....' B- .... c. t ,,,d ,tr, ,
i, ,Soxde Boston con
'-;1-, ,r l .,a ., i ,' ,,.' P I' 1, i ,. Il j sco reni de cuairo
-, i in - -.ni. ,, C. e r. .en iAr kn -. I Iai ,l.II carreasn Pero res t
| t. l ,,p no dcl c r-t, toe- c pa, .lo d , h ,l. dd.i:l c i,;rl iel -e a tElshortstop del
; .l| T,,. ,' ,-u' ,n ,, -- I s a ct at ani qu, C a it obn ; ra tu a, do V--- Boston. Lo So -
S i,.. ,' `t ,:,C---, C A c 0. Oo n F, et irabl r, ,ea Gu la ,dreau. en to Se-
S c, '-lant e.nnn. or(. t i ener r. cc-s ii ,r-Cn,,rr, cr, Ia --,[i 1', o ta aun ion Ioget do tI trl33
i| i e l,, ~den,' iI .i f .l-. n .I n. adt.o ui riPiro n -.s a teF .l cu -It- u el rc.n4 r.r, 417
I .nn porquean a P ,.-en on In i rIi de tor, irc c'.,, ; a.r 0aI cuaItroi lanos director d t as res
in cci r Id o Ita ju n pa,'d Clo -l a,- q t le t .'be r0 er ot aj t ran an tacioond con-
L E..... er uehn and .iu l ... f. ...... |n e ,3 ui ...i .,- p..... eur .v.i.i. p ... .. l p. . r u.n2 0 1dr0 0e 0
e-nI rota la ne-picmdidnu c-n aluitnin a 7 -l etidas poe 00

/ at du t"Irt-a C a eag cnnon l dcmir- fir r' ir-.e-r ; aI' os p lot non|tnses en el octavo
a lu r. ..4 r ..I n o el C l..a ... n .- epid1 o. metien-
`... .n Vale .... le ,r,. r e tr n i' le!'" -e p d o t ,
n- e ra ie l oL n, d a la c annca papa q u e t'e m p a j r. r p ~ie or" do la elo ta a 3 0
Po,.ie ,n o inanzan ina orguna pecl-tae a ,a n da la uela ta'na o \I ies dedl home.oEl
CI-- m .."n ar&ao esreca r on Ia, cr an Sain cltl 0 a n .1oO a rn'o Pin- fab-IAs- ou rests de. ostote--
a qao"a. dscm-naiao Pot ocno-anaw .a o in !.n :1.1 0.nnie .SIhen- 'I'D.-..-.teecso toO Osmina--
PI cr fIta a t l-ienctia-l en el itrri to10 rnalt Igaror, at too--, es penrap :.,no baor at igual que hizo Bob Feller
lfi F I -. p f .--t, r I l a t- a- -"", s d o r on e n r.,n ,m.sr e n c l o le ito a n te r i o r. L e m o n C u Ol .
i -ni pIl'--C- in fa a cen '" c o e l i L i tl-r d ,I s,,oh e B -, rr. r a rn : ,,tra da s. p erm itien d o tr(e t ,l
t" ii,, ,. . .1 .is c- -. e a .. ., n N1r:- / .- in a r- t-, i--- s. itt. .. u i a e l r si a se en c arooe B rissie I., .
. l .I S, r .. - n l C all i. u c i a n d c L e m o ncLo a d u c rI C
C nP n.. p.... aas- In So n,',s -t ,, "SEt, L ,-L L l an, s 0 de l-i 4 M secular .
0 os .Ia n-rt-ia- q ,," .-.-7on---u0. t e4ilj.. ,I el Arjern..ls del cuodrangnuls de BoRc-
r, I .alut,.cor-.flu,,[,,, dt I -I ,.i ,d de I,-, Pn d roan drissie taler6 uin doba le de
isrt d' ,, rll luus Gu na 0 l Elti n ,- o'en-rr-- i. a-Oc -,, -l is WIaici, Dropo, quin bahole comai
-a- F',tr. 0-t i n s,, ,, -. Cc -,,,o r, r ot,.. ,:,,tC on el sentimo.
r F ,h ,-ld-i pal-" atlI- n r h n , fl, :h. -iejor loletero del juegc fuI
--- 1u a U --,, n1r s,.., r. ,|at i- - -1. .,,, lii.r- i pson. oovito neiro itlOoe-
Lr-,,,- i n lan i tPat --W-, ,. 01-- tV. ,:ad- d. i ab San Diego. En cuatro
:, r: i c. i.n. -.I,--,'.-e,. r.--, --,: -,,.,i" p lr, c. ---adade0s conect6 ires senc illos

to-.. ne t- - - --...- l.b... r.. n .. -... -r" .BOSTON RED SOX
-,-,,,,- a; .i.i in--s t',te-- 'o -crir V. C. H.O .A
.. ..-. 'in, -u anLC -et-,,s1 .n -r...,
i ~ ~ ~ ~ ~ u u -, -p ,e:r : U rz I,E .," Ilerln -,I n -,, h a I ,A-;. rI . . "-
,.. . '1,- .- '- - -nde.e.. r i .1-1 -o.ef-.. 0 0 4 '0 0
n ,e n .. C .....r.. .oP t;lew 'i '" -,., r,, e o , c . . 2 1 0 I 2 I
0 i pa......., n. a.... ... Ion......m imc '..-lin 1......- 210 000
or, nunnnsIabd3quIilntieninl,,P, tr.Ce p.1 1 n to r.oHw" retrn,- ,-iurc O F3 n0 il, tIf. ..3 0 50 1
7u:.fr, ra]Sea rn.a. L n A19 I rle dr, h l p : .r- I. r- o "je ";P Ma i cn i; 4per ,ci. ',LA r ,F.4S-j s 3 1 1 ]
etleCIne T',a nlcn;l1171 .1Iaa lFe'e. r Iolsrn r rnd "c -fencuo-. rlLrfi..r 4 0 0 0 0 0
: i ena aln. .n. "n.e rl. n. 1I OI de ,lu -e itr tr n.. ,-i. cnri a a, Io oe.",-r. u r :b - 4 0 1 4 2 0
10niC. dci tnreXdteitc n.,coi o pd ai e 4 5 t 3 0 0
La erna o.!e-.qu nrer..neoaje .I,.,,usm n- .hnid ,n o nr tddr. nr dP.r .',, p tlp --..... 2 tO t 0 0 0
el euvelar Il an.rto p- r,, e lol ar-e la in crncetm' .%rl cana ,",I l.,aEnooaDronen Ii-... t 0 0 0
- ; r., hI ,rsn -u,,rptr nantoP oPI Ca c crtrtrf mu arteli I nd p,',r,,er a "p ... 0 0' 0 0 0 0
1cp 'esil.... 0 0000

anTot.:32 3 524082
1 | [ T:,,al ....CLEVELAND3" ,48
Se manturon Iniicto0 iersiey ras V. C. H. A. C.
-lt t -


un encuentro de grandes altibajas

Los aui.i:arelrs vinletcr de abaio en lon liales pari anadie al
-ibanrrlecc.. 15 pr I I en un maralh6n de hi, bases por
L, .. Anulaion 5 %,cce en el n o'eno' ei., -tdi:- LI -orc


M icr... If . ... 4 0 0 7 0 0
A' Ila .U. 4. 0 1 1 3 0
rr, ip:on Ib .. 4 0 4 10 1 0
F,.-.rc 1b 3. 0 0 1 2 0
[...C.I .:ft . 3 2 1 2 0 0
Ke,,- ..' r(. 4 1 1 0 0
Bo.,r.e ,s . . 4 1 1 0 0 0
Ilp',i L .. .. 3 0 1 5 0 0
S. .r. . . 1 0 0 1 1 0
F. ... i . . 1 0 0 0 0
B, ,,, v. . .. 'f# 0 i 0 (}


. '. ', ', ,l ,',. ,', '..n .- 1 .. . ... . ..i ... l . 33 4 10 2 7 U
l. I-n b-ci p I.1 ' I . ...-t. I' i.-..p1.. -. ," '"otar in por entradas:
...I .. ... .. ..-. .'| ,dI, ,-Ian, t . 1 ,i -,, i' . . 000 000 030- 3
..n I,, ,i l 1 h , i . .ni, a, -M ir -u'n d 0 2 0 0 0 2 0 0 x 4
. -.s I- .-. t . .. .... t i .- .- ,
Nueva lechada f.A'PI,:;-i 1-,^ '" Otra victoria


(I1 cI .ni..fli.............. !. del New York
nillr ., 1 -,-ii n 14 i i-- I ,1 w ,- i l o. -
do' ,do a irtnone el I-tIe Cnllts,"
-- Mmn-ernatier, nl+.., t /, uI ...in..se-
SIa -ru rIa itlur rripirlen en r'- mltsl final I.,, n CA-tIi en,' ,I Sam Noble ;puls 2 -nlci-
ens ci te'o IsiNll -ri Sar F.iSprmplo noao
Ia cirmAnA Spahn. el aultr. F q, e ion ,,iR do,1 Ilan I,-'l n er. It ne' con un sencillo. Spencer
o-|nr re de SIc'e B Clod eq ,lrn er rse,',Iuarlln. pilnhpli.'ll gano en su primera n lo ra
-n-n erne .Io nepie-, nlirn plolc primerid
lird IO t '.AP' -1- a coat- nil dre Iratnielec clac En cuamo I NEw YORK, Mayo 2. AP). Los
Ia ', -,1, ii loIi nadc.ra Otlt BoI- la oslllia de I-,, lus Her.ne monrc'. Gilanreis dc New York tuvleron boy
d, ase ie dei scemann se re- et p s c-,n -Linceocire io cumiles oiro gran Inning-seis carreras en cl
i;ln., 1 e i6 clando Wtl rIn Spahn do. inclu6 un hnrrome un de Pedro Eche- slnptini episodio-pnar derrotaer a los
inlro Io linifti.lte a Ctrdentles de arriL, do:.. becve de Male.- v otrt Cuba de Chicago ocho par una.
S. I a- uoIaolInIledn oun varedlcio de J.os Rr...rlgurie Los Eltdetrlct-a El ianzador novato George Spen-
-Is cur'-: o prtceoret Spehn sooperoB a peoarnn-,Lo Inac-el en eon an un htO. cer, bacends au primersa parici6n
in cau Ilin lert irilendo etn do a crre- me run lilimrnlrin do e Armando L,5. or la vemporada se comportld en for-
i"a cli, aue el I.:. is pelols a rris de cua- ma eloupenda diseminando el ataque
f., el lu Ci ehpllu'Lo a m ecldleron Inrciler los pil. p-r el center field ie Ic i .bateadores rivals quo solo Ie
iirill,'lin,,'ne lam [ ^ ----c -i-. -;,i-a-. ,--- I,',i,,-,ren el cuarto episodic.
I, llll,- 11",, ieOnlnu l rn palgs -i i receptorr cubano afael Noble
lb-I t11..in* _______________ - Js Mc Gulre intervinieron cada
so o-. t,, I e.nlecci6n de do a.okso-
,. ,.,,, i .EN. r- onr- Noble Con tin sencillo y Me
.....* IEN LAS GRANDES LIUGASO G.....)untriple
.... I. t,,,-. i. I D,,H iisitiuyu al receptor regu-
.......""." --%.. I.,it -..- Weshrum, quienI eslarA fue-
a ,,iani, i ii.,,lo1,. l '^ j R,-~SI l li) Uf., I t sIo Jll (; J.ego port lesIton durante diez

to; s b hle.; l" I ^nI J N o. n o u .L 1.:a7 0 : C hichag
h alas dt rie l- ,,r.r, 4 Brooklyn 3 V. C H 0. A. E.
hill ,ld dr-pu' C ...I. . fl Filadelf:.a ... 4 -- -
iue Torginon h B,,,. 5 Stl. 1-oun . 0 Trwilligere 2b.. 4 0 1 2 3 0
bia sidno ouiil Con Iiga Ameriean Serena,3b. .. 3 1 2 0 0 0
do o uts. el n u u ...Rn N o . ... C h i a o n a. 4 f .m hn llz r f . 4 0 1 2 0 0
tI Steve Bilko fuh "&'.r,,,,.,,n HR St. Loul . 1 Sauer. If . 3 0 1 1 0 0
0 0%lho II i Cioseisd 4 RBoson. . 3 Patkn.em ... 3 I t 0
p..a..do pa e un .-..i. s Fl4del, 4, nvarrrlia. b. . 30 0 1 3 0o
dlez r FSitrAIO i)E LOS CLUS Rurgels, c. . . 3 0 0 3 0 0
Car. permlin- WilUa Marsha Li Nlonal Suslck. ss. . . 2 0 0 1 1 0
do l arlatthob ho- G P. R. Schcitz. p. 2 0 1 3 4 0
me de Effiot ......... d. el t.-bmic s'.,..::
o Willard Marshl f ..n.I ... BOSTON .. 11 0 647 Hackr. p . . 0 0 0 0 0 0
dor. Willard Marshalt fuc pase do in- .t. .. L 7 4 636 1 Fondy iAt . . 1 0 0 n
IlncionHlmcn te Buddy Kerr eonc Pllsbuh . . 7 .5 583 1' Lown, p ..r .. 0 0 0 0 0 0
u n cir..ele al leot. impulsando St. Brooklyn . ... 8 7 .33 2
CIlrlF 5pahn lb TpIpulid it noAU p6 e- Filadelfla . . 8 7 533 2 Tnales 28 1 24 It 0
r i ... lazo por cl rihtl. Chican . . . 5 7 .417 ,'2 (Ai Out por Hacker en el no.
c- .casau concurrencl de 4.14.5 Cinclnnati ..... fii1 4 New York -
f !hniln.lc pagaron nu entrada al par- New York . 5 12 294 6 V. C. H. 0. A. E.
qi .1.- lo nBraves pars presenelar Liga Amerlrnans .C.H. A E.
el tn..:-[-IO encuentro. G. P. Ave. Dif. - -
St. Lousi WASHINGTON . 9 3 .750 Stanky. 2b. 3 2 2 2 6 0
V. C. H. 0. A. E. CLEVELAND . 9 3 .750 Lockimn, If. 5 0 1 2 0 0
New York ...10 4 .714 Thomso,.. .. 3 2 1 3 0 0
GlaI, -...r 2b . 4 0 1 2 1 Boston . . . 7 6 .538 2i vNoble, b- ... .... 4 t2 1 100
LS.uae c . 2 0 1 6 1 0Chicaogo . . . o .500 3 Dark, o. 41 1 1 00
Si.augnier, rf . 4 0 1 1 0 Detro t . . 4 8 ..400 4 Ma a-
Mull if . 3 0 St. Louis . . . 4 10 .28 6 e er C ? 0
Kzaa t o. 4 0 111 Filadeltia ...... 2 13 .133 Tompson,3b.. 4 0 1 0 2 0
Blan Is 3 5 5 3Sp 7 1 1 ......,p 4 0001 1 0
V Rice o 4 0 0 2 0 Probables lanzadores pars hoy en P 3 -0 0 i
HBet- s I. 2 0 0 0 las Grandes Ligas.on Totales 32 8 9 27 18 0
B-irg. . .101 00 Liga Nacional Aoaii a nrds
Staley -. 2. 0 t t 1 eChicagoen Boston (Schuitz 1-1 v Anotaolon oar eatradant
A-Ciaftone ., 1 0 0 0 0 0 Surkont 3-1) osehe Chicago. 0 too 000--
Munger p .. 0 0 0 0 0 0 Cincinnati en Brooklyn (Wermeier New York. 100 001 60x--8
C-Nelon s 1 0 0 0 0 0 1-0 vs. Roe 2-0) noche. Sinsario:
C-Neon -. . .0 Pittsburgh en Nueva York iDemp- Impusaidas: Irvin. Pafko, Dark 2.
Totales 31 0 6 24 a I sey 0-1 vs. Jansen 1-3i nohe. Noble 2. .Magauire 2. ThompSon. 2B:
A-Bate por Staley en el 7mo. San Luis en Filadellia iLamnier 1-0 -ncer
B-Singled por Hemus en ci noc. ro. Thomp-son -i) noche. VP:a anky Latk y Irvin 3; Dark,
B-Singled por Hemus en el 9nio. "P -A lcn Stanky y Irvin. Q. e~n B.: Chicago 3
C-BatI6 par nouble play por Mun- Lis Amerlaca S r Q. en B.: Chicago 3
gee en c p o. Washington en Chicago (Sima New V ork 9. BB: Schmitz 7; Spen-
ger en el no. vs. Pierce 2-1i. cer 3. SO: Schmitz 1,. Hacker i, Lown
Bostono~cls1. Hits: 2 Schmitz 6 en 6-13 innings:
V. C. H. 0. A. I Nueva York en San Luis iReynolds Hits: a Schmitt B on -1 3 in0nn:
0-0 v Garver 3-11 Hacker 3 en 23: a Lown 0 en 1.
Harlfeld 2b - - - 3 1 0 3 10 B Detrnt IStobbs 2-0 Vs. Dead ball; Hacker a Stanky. Gano
h oarls-id 2b 3 1 0 0 GrayU -, Soencer i1-01. Perdid Loser-Schmitz
Jethroe cf . 4 1 3 0 0 10-21. U: Goetz, Jorda y Dascoll.
Torgeson lb3.... 0 0 9 1 0 Unicos juego.snefiadiad... Tiempo: 2:19. Ci G .et.toids: 4.7Rc.
Elliott 3b .h . 4 1 1 t 2 1 LOB SEIS DE LA FAMA Timpo: 21. Concreni: 4.7.
Ondo 4 0 l 2 Player&Club J. V. C. H. Ave.
Gordon If . 4 t 2 0 Castiglione. Pr ... 6 5 4 11 .440 LIGA INTERNACIONAL DE LA
Marshal r, . 1 2 5 0 0 Easter, Indios . 8 28 3 11 .423 FLORIDA
KeMarshall r ....3 1 1 0 4 Bushy. W.S. 12 46 1 19 413---
Spn p 2 0 1 0 1 0 Ennis. Phillics 15 53 13 21 .396 Resultado de log juetoi
Spahn p ... 2 0 1 0,1 0 Robinson. Dod. . 15 59 14 23 .390 Tampa " 9 -H. Cubans. 2
Total - Carrasquel, W. S. 12 55 9 21 382 M. Beach 7 F. Lauderdale 2
Totl 0 305 270 1 IMPUL SADORE S. Petersburg .4 -Lakeland I
St. Louiin . 0 000 0000-0 LIga, Nactlonal Ligs Americana Miami 4 W. P. Beach 3
Boston . . 100 004 Ox-o-6 Robinson. Dd. 15 Coleman. S.L. 15 Estadoa de los clubs
Ennis. Phils 13 Zarilla. W. S. 13 G. P. Ave. Dif.
Pfko. Cub 13 Doby. Indoia .13 - -7
JONRONE' 0O8 ST PETERSBURG 14 7 .7 ...
Ltgs ysoinl Ligs Anmertioa Miami ......t.1166471
Hodges. Dd. 8- William,. I S. 4 Miami Beach '. 12 8 6000 I1
SJethroe. B.. 5 Coleman, S.L. 4 Tampa-.. -. 11. 5 0 2 4:
Snider. D d.. 4 DiMaggi, R.S. 3 -Havana Cubans 9 9 .50 3
Robinson, Dd. 4 Boudreau R.S. 3 Ft. Lauderdale-.... 8 10 .444 4.
Ennis, Phils 4 Doerr. R... 3 W. P. Beach....7 11 389 5
Westlake,. Pir..4 nZarlla. W. S. 3 Liioeland ...... 2 14 .125 9;MAV LITO ..E


Sandalio Consuegra se anoto su


tercer viCtoria, venciendo 8 x 1

Perdi6 a lechada en cl octavo episodio cuando Ray Coleman co
nect6 un cuadrangular. Ponch6 a tres y concedi6 dos bases
por bolas. Un rally de 6 carreras en el sexto decidi6 el game
ST LOUIS, Mayo 2 'AP'.-EI pit- boleto pero no contiguieron ligarli
L- r 1.-.,i.i-Cconsuegrauique anotaciunes-
*er. nt.,-"..,-,.i,.- '..l'.1,, t" '. Beronle.bate6 dos hits a Conoutg.a,
e n, '1en nie eentradas f---,,--h, L- .n 0l primero y en el cuarto. Ji m
.,,r. de Ray Coleman cn el octa- Delsing bate6 para doble-play en am-
r prdiendo la lechada. pero los ba; ocasiones.
Senadores de Washington so apunta- Contra eso. Ion Sonadores le conec-
ron una facial victoria de ocho cV- thrnn sci Indiscutibles a Lou Sleater
rreras por una snbre los Carmclita y a Al Widmar para longrar igual nu-
de St. Louis anoche La victoria per- mero de anotacinnes en el sexto capi-
mite ompalar a nlos Seiadorcs en et'ltulo. Dobletes de Eddie Yosn. Cas
-.,n,,- i. lu-i r de la Liga American? Michaels y Mickey Grasso tiguraron
,--,,, I -'z Ind,,-- de Cleveland. en el ataque.
Ai liegar al octavno episodin del de- Un error, dos hite y una base die-
satio. Consueara habia tolerado sola- rt r-otra carrera al Washington en el
tenor dos hits y habia iniorgado una cuant- Despues ligaron otra Poe rtro
base por bolas-, pero todos los corre- error. un ae y 'do q earo palono-
dores hablan sido eliminados por do. nes en el octavo episodic.
bhes matanza. Despues que Col eman iabia dos outs tando los Senado-
Ic bale cel cuadrangular. el criolo .-e hicieron so gran rcaly det ,rto.
p.ermili un hit osas y concede otro El doblete de Yost ui snoegTldo de un
hit de McCormick, anotando Eddie.
Irv Norem jlle6 y Vernon recibi6
transterencia. Sam Mele le abri6 lat
SPA RA L OS puertas del home a McCormicky No-
r rem con an hit y el dobolete de Mi-
N .- / .~ r eehacls permitid anotar a Vernan y
/ \11 I/I f^, ^ Mee. Doblete d e Grasso slrvl6 pars
t\tl Iibtprllli n ia aVe\ ... inpulsar a Michaels, pero Dente. quo
S \ V/V / i a hbia recibido boleto de libre trinsi-
///uii i| l j u muc16 en el plate -tratando de
/ 1' anWha',


3

VCES AL DMAptieck
ft HEmw330


tComi6 y bebi6 con exceso? Tome
Alka-Seltnee p nerye c6moi e siente
mojor. Alka-Seltzer neutral lizoel
exceso de acidez gstricir nlivia nt
dolor do cabaza, siento el eos6-
rego Compre al mobrecito do


Yu.t 3b.
McCormick If. .
Noi en C. .
V~rnon lb...
MIele rfT. .
,Mllahacic 2b. ..
Grae-o ..
Cnosuegra p. ..
Totales


V.,C. LH. 0. A. E.
~1 1 1 7 1 0
6 1 2 0 00
5 1 1 3 0 0
3 2 0 1B 0 0
4 1 3 1 0 0
5 2 1 2 10 0
4 0 2 286 n
5 0 2 a 0 0
5 0 0 1 0
39 8 12 27 20 0


-ST. LOUIS
V.C. H. 0. A. ..
ou ng 2b 4 0 0 3 3 00
Bern ss ..... 4 0 2 1 .2 2
Delsing cf ...... 4 0 0 5 9 0
Coleman tI. .. .. 3 1 1 4 0 0
Wocd ri .. .... 3 0 0 1-. 1 0
Lollar c .... 2 0 0 4 0 0
Marsh 3b ...... 3 0 1 2 2 0
Arft Ib .. .. 3 0 0 7 0 0
Slater p .. .. .. 1 0 0 0 0 0
Widman p .... 1 0 0 0 0 0
A-MosS .... 1 0 0 0 0 0
Medlinger p .. 0.. 0 0 0 0 0
Totales ... .29 1 4 27 8 2
A-Struck outs por Widmar en cl 80
Washington .. .... 000 106 010--
St. Lous .. .. .. 000 000 010-1
Impulsadas: Yost. McCormick, Melt
2. Michaels 2, Grasso, Dente, Cole-
man. 2B, Yost, Michaels, Grasso, Be-
ro. HR. Coleman. DP. Young. Bero
v Artft; Dente, Michaels y Vernon;
Michaeis, Dente y Vernon 2. Q. en
B. Washington 13: St. Louis 3. BB.
Cn.surgra 2. Sleater 6. Widmar 2,
Medlinger 1. SO. Consuegra 3. Slea-
Irr 2, Medlinger 1. Hits: a Sleater 9
en 5.23 innigs; a Widmar 3 en 2.113;
a Medlinger0 en 1. Gan6: Consueora
23-0i. Perdid: Sleater 0-3l. U. Hub-
bard. Ranmmel y Paparella. Tempo:
1 08. Concurrencia, 2.500.


mmmmnmm mmmamma mmmosu


La Marca o -


m\5


ampara una


solar ocalidad:ila mejor!i ias CamlStlas PEIRO'so
mis ciminsa, mil afroIt,
sid dura rseytnasv I 8O-Sti
ran ait pirdaw I forms
a lpesa die ll t 0ey d elia5d


L o PE180 coosttmyf
slompr f 1 iltio hit
do It a ode. r Iw
mpy isaperlrts ir ia
l. linthli pTr In
colorsi firia sa is

L s 'Escarplnes

. I pr oaa d elias: ns
to em siiets.n y Ia
d lircii s o illintiada.
dP tie varlldid dl
dis l is par s aballolls
jInvatilta 0yMiss.


d nompost CauicsOon, SwOl-Onoon p"
v p ~EC." r~pinto dalee l R( dends~r qaelW
a ninlfri it haa cOsllfi i l ftIlI

I U I nm U I U U WEi S mmII i


PNgina 18


WASHINGTON


rI
A
Im


I'


a


DIARIO DE LA MARIN-.-lit.he. 3 ale Ma-o ile 1951


PiOn* 19


GRAN PRO(;RAMIADE ,LU(CHAS A BENFFI(:IO DE LA (:CRUZ IOJA, BANANA.


Firontn HABANA MADRID Universidad Vs.

i r C. de Artesanos
Paragmetagaiserie311 pars. estai garde a.fEn.CER P2',-,TIDO ; V"0 z'nl.- -- d res n s
Area en panta i.' 12de 1s 2 ,-A ..-F o .. .
if. ''.i il LJia .2.222 A" '_"
PRIMER PARTIDO a 21 la'ni.s - ,2 aimnc,- de, .,0o L13 ---
Paicau r'Buaeioa bia .....ca .. -- Jugaran el ; abado cubriendo la
ira Allteno y Vallejo a.'ui 0 .% eesullado de li funrlon de a eer unda pae de a carla
cr o1i primTeroi del 13 I los par la Larde gnda parte de a cteld
segunclas del I:' y med,o a^ I p.r 1fd, Ctb
aejundos del 12 med~m }P~ilt 0 Ri 2.2P.RI ., ,, para eI Stadium Ceatibe
PJIMEP.A QUINIEL% a 6 1a,,.2 -- rre_. 2. Pa.. ; C-,: 14 -
'Pasc j. B"c.B nja .itfre.3.:. V lat I L... ri ln.c.,c nec C,r.:I.:, ae A.r-
Angel y Osieo PITIME A QLtINIELA Pa,:..;, ',.' :.... !a .opu!al.a n_ ,e -c
IS.e.0eal a .r t Liorl2r. 3 c I-- Ba-
SEGUNDO PARTIDO a 34 1nlr.i.;- SEG'-JNDO P.RTSCIDOC ..u, ,. i ne to1lrrE7. '0,:,' rar.nsn una
Aagufr.3ta % *,-ntrail [I blan co. .ril- r.. 0 .,2,-1 II -'.L ;11, .,li.., eI pro..l 2 -,2 .ia ld a ia capr al
contra Aguiar 1i Barmc -a aa L0 t 21. g' ra teleb.rir ur,; ihTpo.rl3inte bPIs-
le A sacar lus primtro- del 1 3 I Ii ,piSel 2 -] rc -- 2.'2,4 Cai2:-.!Z Ce la
v medao vi'ls segunip Oel 12 5 ISE GUNDA [,, 'I;IEL. 121,2 ,.' Linisrscdad ,:n Fl parquec de I i es-
m0edia. 'ili-M ante-
STERCF' P-i2hTIDO. P,-:,-I .Ic. E' e O 1era ni. o,,. ,e ii.clda ho-
SEGUNDA QUI1IELA a 6 2ar, t1 ,h( 4. 1,,,,,.. 02.,: I 'a en el para.-? C ,ne dr2 ondo 3pr-
An(iOsi i Barnag, Calde Ve i- ,S, i d;,ld ', 2 '...-,..2 a1 ,::,ocr ri, ca hor202 . ,Oirn2-,,.rrn .porl-nidtaad e
la. Hugues y Llata r'n pelotaZ,-, 2,:,, ,: 2:uell..,2 aplaudir I. m ch-cnr,. del Vibora
Sel VesaaOo Teril, ser'iaidn para
; 'n-v ~r 1 c.27 '.C%03L ES "
1.a ,t del dlrc Art e_, iu: d r spor-
HERNAS UEKAM ) .wuaiuisiiiai ,2 ,0 vja 22.021221':sh-hcc-nems de
HERNIAS OPERADAS Y REPRODUCIDAS ....i.. d. .ioame........ mbi.....n
rschbrac debioamonbe la cmorronacrsn
deiArCURARSE ugar.ab q s=..d.ea co.
.a. s etcde q e..... ha piogra..-
^COM O CURARS ai en la. uliima, st, anasi v que ltie-
re t, te dores de empule, picthig
UNA HERNIA SIN CURAR ALTERA SU ..s. .. y .u.c s po
El edomLino
FISIOOGIA... AfECTA SU CARACTERI TrbiMnte e .. S. ,,ad en')a
I2-iris nacra dobi. al~icdaOl on to
'adededel ,dmr.go 6 de reayp. y p-e-
;entGncdoe una r .ar tri-li ) J c il.id.
St Au hernia operada ae le ha usar fala especial, i el :ir.iano e r0 ,riler.
rcproducido., lo m or es que st la recomienda r, eli lurn.': de apertur3 ]u2,i'-i n
vuelvi a optrar Porqut su vienlirr CARRASCO pOude a ,'.,d3rl Aduanozr i'.atana 1D i0iea qlt-ere
no debt l n5 u5ft5m11 punlo p r, rl Arende a sas lienletr od, d 0, s s a sfe rc-t' n ra irs .:u rpe' n2 deli
que puedin dotiulur se ot mlns iliin a daade Leunes a SAbado Tcleforc.os iindran le rC.alie a l.:.i
I Sia vLcrgas drbn srilar ddeiro ITIIN III O M IU ,:INSUALee1O"c del Mjr cr r E. un a:.rie
de I1 cavidad abdominal. parl 0v0- nAs HO ... ca0er (o Cr Omra que r0.n5un .,,cn
tiart eeieruedado y noogos de 1 n"BIU*D AD OTEL H fA natic-, .ie uetde en cs:a
aporstanCaI Mllasins i Looa I a 12 Cataer,n ;,ira lt .,20.,1 dt-l *.n.
Ualm~z~a Mii~ll l lW I I s rp,w- de G~aratacoa A -'U ,-'Z .-_
Dcs* coeosc* ~ c telma!B Eucpa~ 3, gi.22'2 eto UudrjatouC.a .1 i22.2'or?2 l
I Debt ope rglirs dr nau .O. me I. l a 1 1 "II I r,,Jchccrc,,s del "hDC se .,,n r.iila2 l
151 que su mdIlco i Iaconielc quo CSIKat l Sin C Cttll;l 1 II cen'.ral Her.hE" para pre-ar 0 .`:1
no lo h a Y u 1lo u ,. pro. 2 S IR 'a .l t e 1 ar e cc al,.,r,--s de J.:.-- 3 ,.-, V .
cur ,,td qu le o n cco ronen una I IS is 1 .d.l P I ...,a ar,-,ra crr--.-,. ad(cs rp r -'s.l. el
a I]a a mold@ moibco con aslmohra. 4 IR 11 rir I a 12 Gon.air' z en Ar .riFmrn,,a ..Eian
dlilla diefliad pl r la u It man- I Sd S{l hIIl IuPa a a 2a I l Sanhas de Io eeaI .?, mientra.
lear ., con absolute comodad Cd I C 1do i Il t ili I a t 'u nrC l .,-_e, 2oree ren -'".del
In irnilla o evenlrawc n bien rele- S m PdoNii 1! Pd ie 2 a cif Ir ,r, c .
I[Ig. O ro HRO I : I ha d e ,pe r ac o ir an rTmi _'i.-. ,n .n
Que no le agranden 1 I I mI eI C llm Ia i I al I s ceom rc. i
hI dlpcwo r2arlrisclin, 2'a0 2
V ate- l t c id a n l r a, .-,--,---,--,-,--
iQue nto tdestruyan elt IS p.Co Asi I t I Gan6 "Kiming"
Squilibrlo muscular de a *u It Costs VMS I ---
S bdomettl t .I t tl8vis Ttlilpaill I NEWMARKETl Ingiaterra, mayo
En muy lmportamte., I se oper?. ai PlnMatlllRio Kkar 1 2. United)i.-Ei potro "Kiming",


Dr. firgux
Dirwrw


Carrosco
RItsolizodor


ORTOPEDIA CARRAS(O, S. A.


GAILANO 159


TEF. M-.6068


YA NO ($STAOS tN NiPTUNO
'Muchai aami pe*ilando bono1 ,rvitlot al pueblo d* Cubao'
___ ___ o


montado por el jockey australiano
Athol Breasley, gan6 el primer cld-
Aico de la temporada, con prcmio de
2,000 guineas, en el hloddromo local.
El potro bayo de 3 anos, propiedad
de un propletarlo chinow de un res-
taurant. derrot6 a "Stokes", de Sir
Victor Sassoon, montado por G.
Younger, por cuerpP y medio. con
"Malkas Boy", propiedad de H. E. El-
In. Monta do por Billy Cook, en ter-
cer lugar, una cabeza detrAs. .
Lat apuestas erant dc 500 a 8, 33 a
1 40 I.
"Da tar'" ecrai el f.ivorito 9 2 en
,2I ., l ie 27 caballsloi iie cormpilte.


cl /wuJte 1/Cy1ULIL'
C./~~,! Iwtt cC

SE CONOCE DE PIES A CABEZA


FOOT PALS


Para su vestuario de verano le ofrecemos
sltos dos diniiguido y tdeganits modtlos
CoN ujido dfe Iiylo, frescos y resistehtes.,
-Ugo di/rf/lara de (omodiddadabholuta...
Sdist Hciiu y... calidad ituuperable.


LA LIBERTADI

- LA EXPOSITION

EL DANDY


nAtE
fU, IBBrIDI
,t~fZ


o Manzana de Gomez


a


I T


Uno de los jugadores latinos que mis esti destacindose en tlas Granae
Liza es sin margen a dudas el mexicano Beta Avila., vleja e onoeldo d
nuestra aficiln. Avtla esti cubriendo resularmente Is segunda almohadll
del Cleveland y su labor es hasta ahorta plauslbl:.


Mifioso continue su gran ataque

contra pitchers de los .Yankee

Imtpuls Ila primer carrera del juego en el capilulo inicial con t
doblete, sobre las ofaerta de Frank Shea. Despues repit
sobre Ostroiwski. Los Yankees estin jugando sin suis estrell
CHICAGO. mavo 27. 21AP >-Los in- Ipiilsudmli ta crunera c irera Doi p
ollercablec Yaorhkedsr New York.mlacti.n2rstic2e2rlnltcl22in o112222iii a 0do

2nro rn2rrra.q hblvieron ".ilicane2 2 1 ,NfE'w YORtK 'YA.NKEES
u1 ,,ri ,a eri r ,, ,,,red sesr 1i6%., lar S, '10 A i.
:U it 'in o. t.it Vm%. ...f
S1n11 ell el 0na o raliltluh eIn c ando I-c / uilt It 0' itS I ii
t(Clttls comncltlun l lar O itr.tllie .or .. 1 '| 11 1 1 4
0 litc e el cc lbal2 defe2sorti c 1a Mire ib 2 i I iii B
to ecera. ot n2221dl iiii [tOer-1ec. 12 S-s- ( ['. ) I I t" 0
tlx)ia irtla 2222 l rloletatn vi aleac .22t I, ,1 l - a I t 1 I0 0
McDougaldi. Un fly de Jickleh .t'ori,,i, M r i r 2 0 0 31 0
(ilo la 'mr ,..'". I..,. Johnson l 0 0 0 0
L I Le. ie 2 222 221111' I .. l .;. i'. ,H |,2 2( . 2 a0 1 0
1022n all .22 2' i 'a c I' ric ,{ ',,11 --,,,* -anl'.l p.' }b. 1t 0 0 1
lilly J ihnson. Baur ,., .. I 0 0 0
Ademsdtie no ccintar con los fer- Reynolds ,12 0 0 0 0 0
viMso do sir grand estrella Joe DiMag- Ostrowski p 0 0 0 1 3
gio. Jo Yankees presc.ndieron del luk c.- 4 0 0 0 1
catcher Youi Berra, que tiene un doee- ha. .. 0 0 0 0 0
rdo lesionlads ye liritaron a utill- R e...r ow 3 1 0 0 1
iar eli'" parte del desaloa at oenate
Mickey Mantle. ,it e sufre de t n. le- Totles: 3 4 7 21 7
it ele Una mano. ,-Sufre por Mapes en el 6o.
Los White Sox conslguieron todeas .1 --HI por Sanford en ei 5o
usa anoticlones ell vi pricer inning (31-Corril par Bauer ell el 5o
sabre las ofertai d deFrniick Shea.
Sheac alm i .-, los dos prcmeraro < (tCAC.O WItTE IOX
bateacdloraes y idespurs e R2an btita. V. 1I. 0. A.
i. , ., ', -,4 . ...1.3.0
Mlfsso, 31) . l 1 2
Johssy Groth d ,,hJ. ,, 1b. . 0 r 0 10 _')
O.,,, lI,, .Sell ilO : -I x l ,. '. . 4 0 i 0 0
U.- 2. . 1 a 0
Fox, 2b, 3 0524 4
DFrltOlT, inca 2. .Johnny G h impi lsous decrI segunda Demaestii. 21b. ( I 00 0
base a Steve Suchouche 2c2Lin ll0cerl- Niaihoso. r u 4 0040a
li. e. la d .ci..a 22n 2 traida p..ara bil -. i, leeld. .. 1 0 t 1 1
(ar lar 1A regund a ilre2 del nnin; y Dorh o..... 1 0 1 0 1
el trilncso a h.I o Tiics de Detroitl Mni ... 1. 0 0 o n
snbre Ins AilIrnso dr Frtadellia ion ... .
score de c1ar 2 caireras par cualro2 T.tahic: 33 4 027 12
Los Aflctico i abhan cncpaiadl 22 [l(,-0tt rm" Fox cli r0 t8,
anlotacionrtn clanoverna en2rada1 p2l2222--Ou,2par Parish en el go.
un home run dc tLou Limmer r on New York SOl 00 002-
uno a bordo. Chica~o 400 000 000-4
Fui este el si gundo tiu'nf del linpuls.das, por: Micoso. Robins.
pitcher Herbert contra nngun.a de- Zarilla, Fox. M.ze, Bauer. Colli
rrnta, y el primer reves de Wyt, Jensen. Two base hits: Mihioso.
quien tiene dos triunfos. Lehner. Three base hit: Collins. I
Los Atleticos anotaron una Viez en ses robadas: Busby, Reynolds. Do
su mitad de la ddcimna entrada poi ble plays: Littlefield a Robinson: F
boleto de hbre transit y un triple a Robinson: Rizzuto a Collins. Qu
de Elmer Valo. pero los Tigres vol- dadog en bases: New Yor'a 90 Chic
vieron a la carga con sencillos oegui- go,a Bases por bolas: 'Lil.2f1-'ld
dos de George Kell, Vic Wertz, Pat Dorishh. 1;Shea. 3; Ostrowski, 2. Stri
Mullin y Groth. outs: Little.f:eld. 2. Hits: a Shea. 4
Anotaclin por entradas: 2 innings; a Sanford. 0 en 2; a 0
Filadelfia . 000 000 012 1-4 8 3 rowski, 4 en 5; a Litttefield. 6 en
Detroit .. 001 01l 000 2-5 13 1 a Dorishl, I en 3. Gan6: Ostroawski
Balterias: Coleman. Wyse (8) y Tip- 0). Perdi6: Dorish (0-t). Umpir
ton, Astroth 18); Rogovin, Herbert Hurley, Napp. Passarella y Ber
(10 y Ginsbere. Tiempo: 2:26. Concuriencia: 8,802.


A o O % qi poM iten


CASA DAUBAR
I nfantisoNo. 57 0-1 oao, Tel. U-1588


Deportes


Jaime Orezzoli Raipidas Amateurs

e sudespdidao Ren mo"
e --Proyecciones nacionoles de to DGD.
--Lo Copo DIARIO DE LA MARINA,
A.; u ra prn el rgramna de Ia -Pincho Guticrre- a to CNEFD.
Iru/ Rol)a de pidi'ndose del
,ilh:,:, de La Habana. Notas S .. , ,.. .. .. . ,. 0 4 ... ..
:. r ha t a o l ros- hc nr m-" ri c c2i2 -. del Acam 0. r. 0 d. .2 D' i .1.. "2 -r
,,,I ,,- _-, ,erobabictenip se mtxlmo o0a jvrn saa- li in de ab rs A ea
-'- 2' '; 2, 2- o. P22., c a ta Iubano con 2 2la.- ," ,,' 2.T 2 ..

. ',r ,' estudiaote Art u:6il2 2 du 2, 2 2a ,, 'o 2,,r d -r. -
2mCr l e o 5 s- d n3. 22 . 4'.
I ,,- bir, C 24 alliO F en- aa a ha 2 da de .. ..0p 2'2Cu r d -
", .a , I' rr, a de l uch a i- -l -220l .at r d . r
El .-i ..nad a d a promo- sn i52 de 2s dIAo 22 .... : -
Boxco 22(2Y co- I",- 10 22 2 22 22.2 .22 2 2 `c
,. ~ e~r uz Roja.n ,. da d- prnm o., m ag y nicadc .
crr r, P !,',8- oi r p I a2 '2, ( .r6r lz 2 ,, at e g;l e a 2 .n.. l.'n
I c hac le ,a. ,:,.n.i u 2 la Dt h 2a2 1 ,e 1ta2a ;k rf da
"." estela t de Art ? cee G2'nd 2 ni C n la ta de incau. r -
c i n , Jai e Orezzoli.- pe. Gt.ne t 2 C p A2A2I O 2.22 A 022 4 A22 dn-
1 -. ,,,, ,:h ,,l m inat a basI d Deo t> od o. o msr ar
,'1 ,r, Ili h-is s po c asleitos que ha c arlnute n aflc al al Io P )a Copa
:,arlc ,o y.c.'.o r Gallagher. el Itodi '0 musg et,- DIARII DE LA NARINA s-corn-
n, 'epsox,'n .:iom .'., d e proit pro e ,11 $r ^ri
E'apen.r.I J.- f .rde pesos*porte 2. A pcpar de pltneta2 pa-do per eltpr0
Su ..rnl, l pea ,r .-.n y..., s nerc o ia ca.ez d e- nera. o al-5'.o ei qa'podcCaza-
El i I ar,:, '" .1 ]avelada eri curasr, a despecho de |cac dificuba- n.erP dcl C'22u o que estuvoa integra-
,r ,i-I la pres caidtas, y sin des econilcas a.Lcntadas par cI do pr el doctor Antoni RoBdriguez
1r,le orn i .n,,t', :sem ncifial ser eorganicmno a trave. tdc u re, encia D z[ el 'Chino' Mirandao Josi Ma-
aur nu c e ',na 3 .r ade licmite n o ampit el rl'c rdio tci acc n dei lca r i i c are i. Ruddy Davh-y nues-
S.-rrpina peonatn det baei all jus ni'l, sacan- la compicro de labrres Aifedito
D~aeful al e nr.a prospects data de in, tcmar poi0 c ini cs ainpa- iierriandit Llocu Para -,,u pose-
-1-n., , un corpulento ra hacerlo national. .vti t hambi eni 'no. d-filnil%,l ( l j(!(:,earV16 can-
Inlls :', ro ,,, u', ti e- e bilie ban tle-, bbl.' ,
h ,c ,i't nir e n el pr o- s bal ai ar. a toda |u sta rlaa1s 252 t ,(,0 c ( I e ver o cl a
f ,. .) i dl en r uC p la Rep blicea ,u) el Marathion Mar- 2chud2 n l I m de tirc e
'b .. .,,. I. ,llndo.-z a Ra>/ tianr, a trave,, de toda la Isla y (!a- d, pichu-
, I. '.-. la2 ha iv acladnao a 45 opera tcidi da 2 Ia -is cc- ie a Ill 2e -
... , tK na solad o tai-d na 2A. nac onalv (itc 2 io c al ial-cG .I -
S ',rn ..'..,,. l, 6,-'6 en EE. UUE Jel mente se bri dan en la cani tal
.... o .ortrama de (;ran| Ahora mismo l PI r,,anlilna (e hallia phamint-nc .,-t, da ,'i -,ro t J rc-
for drporlh%,, nor/ana) ha o d -
-' Lenahi ..." P. i, jaisensacidnY en ho -e R ou le ^es^lmn de ;i- *d o d r
rc. el -. .. ":s que'hlar.A ( :on odi6 JX-- W iS o d
12. Tra 'res ait el rloc er national El be ball au-
I-., .. ,... San aaria e elebaeb, amateur hbr, p d '
el 1,,, S ,-. 1 thanuc heon d los ia- t e 1 K Sar atho larlialm. lMs co-
....-.iae i.,i a iao- e ne i tac ion i. d eli-cd oin- / pcy, di s t c,.2hallo e lc : petad
.s, vnmandanae referee n:,,.n d',,nF gmo F1
-: c..a a.:-.. e l con iuna fi pigu cr-a i n,, ciundrn l ri i, dr ie inte M toaan rae n 22 n.
"QUE TAN AD M cn ri lc20I. c i ciY l Mini cricoAur Iran,,iSanchezlAid
E, ,, Q '.E Cdet mayo en Ing pired s dcl po0i- en I .lene i i 2 ec npnisar
ei a 'a2 i eXperioenia i2 cm(. Club de Cazaaoors del Cc- Ida is n02 ildadre s tcla c s
o b o pre sentable ~ ac qe e o 22 o ic ncine ccic iii Iai,
Para gnar e rro 1 cEeie d dmo deveno la ns n e a
.'ra muih..r c 2." nunharhn lie- 1 DGD ha e/hiid 0unaomnha y 122- cncniin2 i2.Anlrlc.2cd22e a l-
2--. [,, -n ,l: .nusialmn, Como Co lna ent r .U, ryga ua
In, 2e.p-inn. Elino .tr cidee laii. -n- l20-.nc* 2 ig ra P1
el ., ea-a ,cae u ia en i re- eooae ic ls us boxci cnto defensar personal ha
cer una %ran sorpresa.i hc ac atividades ic ticac. p eru cq r
El Chiclayano en el Cartel de t odod moderi s, c trala det un uerlcn driodccarei de igcuras roce
s. se tratade un doras del secmo, ehig)endo a Pinch,,
El ei pcetaecular Chlciayano. quesde- exento national con ec respaido'de Gulnirrcz pa-a que labor en la
e a but6 en Cuba el dom ingo como fut- 12 Direcc iO n "Ge eral de Deport reali zacsn det s5 vo22 plan No
[ oise a ,d los dos y el echo ratifica nuestro erile.o
acie ueqi corr,?r1nu e ecenacia declacac i elacira det
h o oat e s equipo, apar.coed 0a l un sabre la tendencia de SSna Zamora Sanehez Acanga al selcecoac
turno especially frene ai Inca Perua- a llevar el Idporte a todos In cIn- a Pnchzo para lao espioi cacgo
no, en match que se decidir en una c ne dcas Etla neMcao
sola caida. canes dci pain Ei It Marathon Organizador de los ic eaores torneoas
El Chcilayano gosza de gran pres- Martiano erri, ainicido el dia 25 de Guantoes de Ore celebrados en Cu-
tigia y popularidad en el sector de maya a las doce del dia enc l Par- ba promoter, manager y periodta;
OaF tuchac dfspu6s de haber-e in. que Central. y de acuerdo con el aemenoa en film vinculado a trarp a
p 1esto netamente comar uno de los itinerarlo trazado. el ultimo corre- de toda on eainciada asuaros
nis nosensac tonaics r~iucacheos dl-dci_______________ e tcoda ca cxcsteceia a too 0000100
de 2 etsacera uyhtoil. e hoxasticos. Pincho Gutierrez reune
l conic: nar Ialer aa y c ae c-i. imi.-,a fa.rin, sobre la base de 60 0 os reqimsn os exigibles a quien Ile-
centavosla )a grada, trn peso la prcfe- cc sabe sun hombros entro e
ret un caticlieni combate enre el renici a y $e.5bre$ss0h y os50 los -
mexlcanro Macite v" el campe6n mid- yncas d rino. Lo00 yrd250 ta Ic- la Comiscon Naeional de Educacion
in die rWeighte do Cba, Bennrry 'adei, das pueden adquirhrse en Refucia Fisica y Depories dei Mnisterio de
t2 6 celeniceO formal n 106, en r as iofcinas de a a promotraa. Edueaciin,l a area de en auzar esas
Ids to- Pecirn l ret i LonolIaa par el ie i onro AS-B01t actividades

01)JOE LOUIS DERROJO A N SE C N
ii A 0. AGRAMONTE,0 'I

FACILMENTE, ANOCHE
(ParH 1arry Stapler. N{e tA E APt
DETROIT, m 0yo 2. 0AP.1- itiazet-
"t ele. e peso desa e n ,',nhi;......." ig
0 c~rc murra. Joe Lotuist eeroir 6o
0 uanne a tcuban OmelimsAgeanonote un

0Pt&de sd qu3" h asta ndrln.. l ane13eah &IV un
ti Louts Pesoe 08 m lortan mcente, -a or u-
'188 y media so y rinatva poder.
S El o mtero de D etreinta y sotsatin
10 quc onatool et icainpeoniatoa.urcdlta
E ed 10137 Pasta1t949 lofnensciaada. unaI ra peicaContra Lee Savoi yl otra mia I e /
a tacete on septlembeo, Contraioe cam- 22.61e,
Pedian zzret Charles. P 0.
0 LaauiasoBe ov10 conotantomonto 2lu-
cid mis crecto y coinmfis podor. n20e


en ei bartimo Laf.ouisoeniene ma 1.-
Of etin i bre ente Agro riconto.
El exsxboaboe g DetOi troitn coran ii
E. icadictoos podesetor olenio r le-2O a
Agrane aoclcaotoIono par ci corcia cce
n1 IPrt a p eim tr a 0 0." ta oo e J rog -r prv,%
nI cnc] on c i a ocgrtn ictca clfitlo. toll2
iat dco nicbac k.aiicct cl 2 .ii
Sinr in aro ousrtie te a e
icarta ec puchc ra Pcnok-.
Ei refeaeeKta ndle.ao A Sur

nl~lslte lo el Xolpc inal Pa ra Po ,tabaie
]andoni bins eldacie El n o na-cote2
coiLoiniah ci, oip ioo poa 02. 2 eenieh5-
0 pitin :IpIhitoria v ,tamporo Joe p.d2i

0 a-Araftr t el Puc 1rstrime 1o p ro uez.
0 depi moer, do
Einsac refereeKewrHandodiser an-.e
Elnoel e Eis didicea did 6 ~
Monte .s`3 icinaz R e 012n02 -
no tiar setudaci detemo.n i 200 iccr
2 Lenabo a.I 2-.- pi. 2,202222212ietc nchnilr-a.
nes ci :epfirne lc22 i 2212*2.y :onc..tdol
o Agramonte elrd6itirrno LiE niroent 0l
A ej cAsperc intoaledinatI c icI
4ceptimao piscidia.-
anM Begfin tla pntuactonrdeta Jutinioo.-
irs. v ei reforee todas a favor dedo o-e. l
2: comhoteX UinatizlVdo Ia igirsnlo tor--
Ba- ma: Handier: 57 poe 43: Lcnabacn
Sn7 parp43:upoerry: 59nphco41.
Fox Pare seg"ndaFienon uci a so esooa,
00e- Agraionte poedin una pca Ironiat n&I
ex c compear mundicci
-ike
MN EXCLUSIVEA de Los
PANTALONES "PIONEER,
UstI&r "and. r evoluciotoania
e a 2 e e eenzaeadenor Dupnt con bilos

petodoin ueoaoonot quo so cLoc

interromsnraonIa rotuna
"QUE TAN AFO: RlTUND artoo .cmiayo.pnwe lRutc d Iacd ~ iouacec


DIARJO DE LA MARINA.-Juevea, 3 de Mayo de 1951


LUCKY INCIDENT )FRENTE A ORESTONE Y WESTY~ ~Manana reapareceran los Havana
....... ....... ........ .......... .... .. ..... L!A a a a rc pr+r i J s H v- n
SMi ptrsonaje inoividable
...... bCubians aqui, contra Miami Beach
Sl eld. Ido-'Po, u IsSnaO-0 -li "i R each

p tu, n a.ugiadv ; eseran nieP duranie e'la h1irna'eai

... .. .. .. ... r, ..r la F io rida N t 'ndran qu e r 'aP ccv.nar para m anic -
-, b. net ... a-p acones al rallardele de 1A Liga Comeniarlos


-9,dac5. ko-s-P E- E 51LE0CcONFS l I',I"' -i ---'-a Cs


, ,l' .. -, -,- ci i- rl-,-Ic

,, - ,, a C,, r.F ,r

-s-Fl-I.

-,- ,- ,,' r, en
C- J1 i' e'.-- -le l'" i-sri, ,',m eml.
-us,, ,,,,, i,, --. e,,la


h -. ur,1. n ,_, r!.i. l ri e .'
t;C-B Ip i-nu e d "l CroMinus
,- Bl ri sccp',i-, ,eo s-r 5_ .
,,i ,I ,,-,.: : i', '" B a ir \ ro
Er ls .,+ r nesl-, h,'r w R
r,, 'It-: en La~elsrsd i
S! .P, *-,' li-' s li ara C'.
ir,: r l',o s ecia rl,: ,a.c er, Tim.
i c-n I ,; Flrniadores pars
,'crzir l41parsque dei Cerro maha-
,-'I c,,r1,- .ar -ii, compromn So n de
c,, r. c In s FlamIs ndos de
PL' "a. Ibme c. dr pus de lermynacia
i, -re cr, .:5 r,,mi Beac r ses endra
-l p .r Las de.a'dle en sa primers
aE la sa eri. Par c3a elesafcO, el
i.el',aces Regresan de nue'.o
lo. a Fe 'dra dinde JU-
i .r, r, e dri tr-ce i reaparecer
En ecs-tel 1i-es 4 ja iando naca
,l IdItinel Cerr I i.irc uri a srle
ne pa e, p.srt a esuliar deci-
6 r, l 0ue s t' IE.' ,a !ai de lIi
,, n,,-,a fr.,rida,-a
Deuda pendlenle
0, IA.. a ,,a Cicucn, Leicnaua
nceda pendi ente que saidar con eli
nlatipo playerro que dirige este areo
I~ ,, ,- Green y Ernes-
h I" L iel., lanzadoieS es-
, rh c eombinado de
Adolfoe Luchie los dias I Y i side abril
Psi hs eterreindsider a playa. Y ahora
CueP05ieissscineaqui. ningun otro ma-
mento m 4a s apr'o piadn pare aque la
ricbans desquaten de esia srevesesY
de seours que esos dins mismos lan-
zad6res estaran en el monticulo er
los primeros desaflos pars tratar des
aserurar Is serip -Para ei tercero y
ultimn. Dolzier podra sdepender de
Chulungo del Monte. Bob Palmer o
el zurdo de Puerto Rico, Bin Torres.
En esta serie con el Miami Beach
que se incia masanas cvernbs. en el
parque del Cerro, se nicia tambisn
ia entrega de las papeletas numera-
das pare cl sorteo de uu flamante
automovil que c ellevars a aeecto
en el propio central del diamante. Is
noche del 29 del presented mes, des-
puts del juego de West Palm Beach.
Asi pues, a partir des mahana, tode
fasniico que page au entrada reci-
bira la papelcta numerada que le
otorga el derecho a tomar pane en la
rifa del autom6vil del dia 29.


La esposs del mlnailro de Juicall. dsclor Oscar Gans, aparece en Ia fote ultimandeo loi
de Deported, Soma Zamora, y IoNeJeutlvosm dei la Promotora Cubans de Lucha y Bo
Mairtinex Canillt y Omar Valliant, con vistas at program de lucha que a beneficial de lI Cr
viernes en el Palaclo de log Deportei. La esposa del Dr.Ganc es presidents del Comlti Fein


El progress de nuestra recria require t


fundamental de medidas que no puede

El gesto altruists del Presidente Prio Socarras y la'consecuci6n de semental
ayudan. La captaci6n de nuevos socios y la publicaci6n de una rev
anhelos de la clase. La implantaci6n de mktodos modernos en la mdi


Erf uno de los iltimos numeros del
Blood Horse aparece un nuncio en
que se ofrece en venta el semental
Sir Mill, informando que "de este
probado hijo de Boll Dog, su prime-
ma cosecha conssti6 de site arran-
cadores, todos los cuales ganaron,
flgurando dos de elos en Ilgarecs se-
cur,-daros ers Srske,"
Es arnunccs area que Sir LIl1
eeripir a, cira-do ncaido en 19J; fu
en s .- i ..'.,i n. ,, ,l].' c.r-cm l,:.al
,n-.: ,r, fitlal ,- "'i ral,' s-n
t, ii- e"lIt"l' irJ, Ir L."A- l!o 11t, rnn
d i,,isi Ch ,r -, c ,-so.n.
. r,, , ,- i, i, -1 1ni On 5 ,-hno,
S-cmT,, ,,...Jsa. i--e, -Is-ist,.} 'ists ii'=.
gers- Si'0-r '1sc-1 -lefPr


EN MIAMI...


Sa explicoci6n es sencilla. En Miami la compania suminittra-
S dora del gas cobra torifas justas, de acuerdo con sus gastos,
en onto nosotros estamos prestando el servicio en La Habana
con pirdidas considerable, precisamente par estar operando a
base de unos torifos que no tienen proporci6n, por Io reducidas,
con lo' elevoei6n de nuestros gastos.

Conscientes de loa importoncio del servicio public lue pre'ta-
mtos, nos estoamos esForzondo hosta el limited por sequir laboran-
do en ton odversas circunstancias, en la esperanza de que se
reconocer6 la necesidad que tiene la Compafiia ce vender el
servicio de gas a un precio qup le permit cubrir gastos y obte-
ner uno utilidad re7'nable.

GCa, CubaIrnd d lectridad


e ] AS se 5* C a I as-e lo- e au1s.a fabri arjo


Por SALVATOR sqiese dedica
lscrios siemn
Poe i lo se- ssima impncs
or I que se v6, desde sus a fins e dicho qe
mozos fued considerado Sir Mill una se haya lsgrs
gran promesa, sin que su posterior ejeplare sc
actuacin en la pista fuera notable,
pero si to suficientemente destacada peccoad sine
para que se le concediese una oportu, Vee
nidid en ia recria, en la cual tampo- Huhe dein
co su dxito fus desbordante, a ex- posibilidad d
tremo tal que su idleino Garrctt S. veterinarie o
Claypool, a posecr adem'is ,n p.P nistrador de
drotei nportsdo, se snuestra c ir", ,tvier
to a vender a Sir Mill por ss i-isc- ,llhL"'-..re ace
cio nluv razoable n'onm se on a signa nejoras que
en inssods.cirses
Cr, e r, ,, , , ,,,Ii..l nie
de I 1 .,,,, ,.,5,,, i li, 'h, s 1, B,, i t-c. i- er .,, pues
s c sdr i si us aslb s i s i ,s .1 ,w ,' ,, 1 '-. i -, m aim s ,
m a y o rm p renC o 0 ii a i,.' e h im i I s ,- I.,. to ta lii
cit hssa rl nm insoto a ct ensooc des recria es


Pigina 20


rsiioe t 're carna'alps sobre las os- 4iea as d e srnariii basis enoc
t allsa, iuen e-es unitnariind avanaada.l' L Cn CaSie d emelgencia que exi-
iala esl emyIic)si qie eoiuse e lel e a n slervenm' yin die aquel.
alriterocir ieitra'ii por nustros n Un sde las iJnlsnert. .,l-. i
Mrcaddres men ins Jordioes sise la Tro- ha daidi nllas In is, s.i
p. l sid quea c n a oncisas si ins Criaidres di Caballos .1. iL_,.,,-.; es
reilinta lll peson pneir el Honornable e sbi a r n i iins ennias ene.
senior Prreden ilee 3Is aen la sir liVo s rnn i ni i ver'i' iinri jod'ncr 3 si
cisdqul una rsLni di sIemcnl uespa cierta proiniesna, subnserionariin paia
r% tralar de i halnre r ,n D osin' i t e q ne toi i tn ui i surs in de v eteri naria
tisn onibs rui e ur i dio n ite ?i-icnsra- s e"tia prel caes n lsaroins studs de
Kentuckyy argo a rulecgreso
bie el primer y algo aegatineIs see -knise. t isuiano li sensual eo a
gundosi que depend de i n suOtio e liacrsque lsing aervicina vetersic-
ercrunstaneiras.
Mucho dinaMIsmOa rsoasnrmaneiles a Ins eridclaores t-
,Ln fundamenl ei i cnusestra recral l dos sde itermnado a prnvinla.
es iunentar considerablenentes el Esioy eansodo de leer el asc de
number sie criadiores; darler a a Aao- veterinaris-s ,-,'s dsie Francla, In-
iucid6n una puJanza de li nue career gclaterra, Algmmi., Australlit y otros
hoy, y adopiar medidas pari quine Paleesnue se panan largos meses en
nuestra filnca stie recrla nme parez- Kntaci y, center d la recria ame-
can csquiera en asio aunque no ean ricana, estudiando los metodosa mo-
lu omsa, a l 'hares' e n sne ce crian deros y ns sadelantos que e van
casallocsice carreras en Italia, Aus. in clensio on a tnecundacl6na do
tralia Chile y otroa passes e la yegurn, cuildado de i mlsma aten-
qCue ade buena reputacl6nino atAn cin prenatal, decl potrillo, u alimen.
i cabeca dentro ie la induntria. ac no csv eximen f uiio.
Los crinadores, i acuerdo cona Hay opinonesa
Reglamento, me reunen uanave. al Cier tos que Inc an pudo excagerar
rme, person ,ez de asiistir en burn Ls pore. pires ne aonsla que en el
,LIn,, sii disculpandoi lit a' ie case sde Is fineRa e i 5na sde ins quelie
-- ...,,, ersons sid Cih,h it, o rina e el' c butter Sziuciez Mousi unai
esson negocills ell estia pruviliss, Iau as ,isi[escia casi continua" y eharlando
ihabauerosi or rel lanii gn'ss hi- -ni I doctor Riiardco d onzelez Pors
r s1s11 s a conur inio iie dla d.censa, a, cie-rieta io de Is Asoclain, mie
iluas unoa que na ptca ss peul6 qurosie o aquel que lea els c
Cuando se le s c eneion6 a doctor is le y esI suscriti al Biood Horse,
Alberit lociis I convey snte que no necesita que venga n exaperto
era qfe contaran los criadlsores utia desde Ins Estados Unides paera sria-
pubheae6n enifens pa .ca ,io r larpoer inJ Josdefecatos que aqui eneuen-
vjeinpiln Ins notirsansdos a II I-i icc.
los cazadores. entit ec se ,i'L- r, De e odas maneras eal harsind los
areleuins de grain inter.s, traducidos criadores en dormirse sobre sun iau-
del extranjero i escritos ipr prnmi- 'ci.s, y creere quen por el hecho ie
nentei iguras de sI locaidad, me me quse in repita en 1952; v ademis que
dijn qec "ica A soc1aci6n amiss habi i el daCtnr Indalecion iertierc va 7a
coneao s nen dinero c Lficjcen pare manrchando en estrecha unian con
inSentari sieriea Temejan te in la l- elos, que todo h quedado resuelto.
livse piss no hay que on i dae que estamen
"El nombre no hareencinss". pern actualmente en Ia sdanza de los mi-
c in cLerto que en el cura I nsi c Ins nes, y que con soli mbrirsae an par
Sa leargonadnos quie vengo observando id nucostros mAs eonnotads crido-
icts progrenos de nuenlra recer ia, ea resn, a recria cast se vendrea al sue-
etnins de a venguai da y los lerrenns ino. ren ru ene a el
Pe I co n Lt ir colidemenie pars ci
A t y C.. p .r.ecni ..enecesita alga missqueI i
Sy las 3yuda. I s importaiencia de sementlacsA4rteyOios y tac rosa xoe nainae enndo Impen a cinsi d
AI y iy iniclativa alteada de s algn ne
ttro criddor, iendo impreseindible
V7 NT i fotral..r.. is A.oclac16n con la cap-
Vs. ac O laL tari ie persona. pudientee y entl-
siasltas ahore a que todavia exsten de
____ caieste tape; publicar una revisea en ye
Jugando en poas de sua primera vic- tengan salida Is fnecesidades n vc
loris, hoy, en el primer turn del anheloside Ia clese, y Infiltrale a
double juego sefialado pare il Gran smuestrnas matodos ste recrla unat pauts
Stadium Cerveza Tropical en la eill- mis de acuerdo con las necesldadsia
minatoria se Ia Zane Central de ] sc isa 6poca, siendo recomendabie
prvinciasc La Hahna en el I lar con persontalaid pagado y sin
Campeonato e Nacional de Base Bell preparaci6n, prolapia pare pastor bue-
aenioto ie lainadnte BaseAnBl.ees, y crandoe en cuartoneas impro
Juvenalde s DGD, cnnlen rs -Ins pins, desgastadoes, sin laS edlficaceo-
equpo Ls San Lzaro y San Leopoldo. nes indicadas y prescindiendo de I a
Ambos m elilan en e Grupoa III y atenci6n veterinaria que sdebe ser
San Leopoido tiene una derrota in casi constlante.
victoria y San Li saro dos reveces sin El dinero que se gats. de mis.
triunf s. Este encuentro dard comien- criando asi repercuate en Ia caidad
zo a ?a una p. m. del product, en su valor, v no segui-
En en segundo tunirno. sefialado par ri dandose el caso que el setenta y
iniciarlo a las 3:15 p_ m., Escuela dc cinco por' eiento de log producing
Artes y Oficins y Nacional exponen nacionales crando salen a correr sie
el invicto que ostrinsa en sa elimi- lres aniosa tienen que competir en
natoria del Grupo Il. Aries y Oficins grupos a reclamabcles ide 40. menos,
tiene dos triunfos sin derrotas y Naa siendo de elan buen ejemplo el re-
cinnal us gantedo y cero perdido. sulfado de la Carrera Especial del
Los. oficiales sefbilados para este domingo ganada poe Favorecida en
double juego son Velga y Vidal comn que navegan los seit furlones en 1.14
umpires s home y bases y Gauilermo -5 tiempo tie cabalos dei nfima
Coni Sen lIa anostai. n, cat egoria.
VUELVA A SI NTIRSE IOVEN
Cuando ct atenta deprimido, das lag energies vitalos, lmpar-
indiferentea a io placeres de la tidndole unb nueva y MAs brl-
vida p xperlment sditminnue-6n l ante tuventud.
dosi u actividad sexual tome Recupere cientlflcament ia
STILGEN y recuperari todo el energia, vitalidad y vigor Jure-
vitordo ia luventud. nil tomando STILGEN. L1egari
rrutod oA laborlo s astudloa un momeneton que no to sece-
ancSTILMGNse hisa logrtd com- atar, pueas, roco a poco podri Ir
biar tuns f6rmca altamente dismlnuyendosa doslas hasta elt.
etmtteieca 8d pogitvol y ripidos minarlon soc completo.
e.tItadog, logrinsdoe sana ma- Ne le digasque no a ht vids.
yor -acei6n de fortalea'y ener- SIPLGEN o enuna fdrrcla mo-
pinsenlow ocgao on sdesgasta- del-na para el hombre moderns
o i, fato s de vitalfcLd. en tables tficiles de tomar-y en
No Import 'Issedad que usted frascos de dos' tamafioa. H R a
Lenga: STILGEN le devolverA
prontamente su vigor tiosi"-- ins peneba con ci trance peqis-
mental. se sentir capaz de tosiJt o y comprobari sau maravillto-
doss ins empefios. renacerisn to- ins resultados.
DE %ENTA EN FARMACIAS 11DROGUERIAS
FRARCO CHICO S.IM, GRANDE $1.0
Laboratorlos GEROS. Apartado No. 1241.
tLA CABANA


Lanzara Oriol el sAibado, dia 5

A ui sol paso del venciiluiento dI ins. pcro en victnrias. obtenidas en
calendario deporiwo se enccuen tra la aIas Oltimas sPmanas
Federaci6n Atletica IntercolegiIal al Los cardenenses que ban tenido un
celebrar esi e shibado en La Tropi- aio de 6xitn en la liga. al ganar dos
cal eu iltims gamir d elbase ball de ri oIns itres cat-npennatos de basket
categoria. Un solo drsalino aliv ...i ,,-. I-f l' iIn ganaron nuevamente las
.gnaninma paraeCestar n on aU.i,, '-e .---,-. arlst-asiY. p mi-a sarde Ia
des en el ano El sabado se busca el justa annual de voiibol, estfin preasQ
sustlilulo de Ions Henrmanos Maristas, para llevar otira ran copa a su vn-
que ostentan el ceirn.o, sieido Ins co- trinas. Por su parte el Candler Co-
legios de lucha el Candler College, liege, acabs de ganar Ias' justas de
sque en un inciod se did6 de lavorito y atletismo de manera facillsima, ea-
La ProgreBiva de Cardenas, que en peranzados tamblsn en el base ball
todo momentoa sera un digno rival. A des ahora.
este desaflo to acompaifia el uego Lans itimas justas de atletlsmo for-
del Colegio y el Havana Military Aca- zaron a utilizar a Josa Oriol en track
demy buncando el tercer y cuarto dejando ese dia al team de pelota.
puesto de sla contlenda, ya que am- No obstante estar lanzando muy blen
oa eatnl Invlctoo en derrotas. El Bejar, hay la creencia do que sea
Candler y La Progresiva han pasado Oriel el Indleado per *I manager
a los anteriores en esta vuelta final, Agustin Mayor para el game con La
levando tambien un sello de invic- Progreslva.


Slimpia su motor

por dentrow

..y esto es facil Se
comprender si se co.
nocen sus tres vented.
ids exclusives:

Porque disperse los rest.
duoas-del combustible y de
Ila descompoaicldn -del
acerte, impidiendo que ae former
depdsiros que dificultan la lubrica-
ci6n y buen funcionamlento del
motor.

Porque reduce material-
l^W, ^ mente las proporcid6n de
oxidacidn, Ia formaci6n de
residuos y el desarrollo de Acidos
que causan la destruccl6n del motor

HPorque protege los cojine-
tes contra la corrosld6n.

Recuerde que Esso Extro Motor
Oil represents siempre m6ds
seguridod y mds econoia.
Camble au acelfe coda T,600
kll6metros do reocrrido
pero insista siempre en Esso
S Extra Motor Oil. Q


I Visite peri6dicamente a

SU DISTRIBUIDOR ESSO


_Deportes


STREAK EN. LA ESTELAR--- L SELECC10NES
S, do SALVAKYOi

S PRIMFRA CARRERA RECLAMABLS
P y media furlones. Par e %Jempl srfe de a ofm y m .ia. Prealo: 1$215
VBAD PDRICOs: Nc uev ebrlce
Bed BdasOm ............ I13 Perd6 prr pri6co an ltisrma
'Dr cms .. ........ 103 Cuenta con velocidad inicial.
OmSpeedu Hesc .. ....... 113 on qup anssa esy svPrJado.
LongRe e ,... 108 Fa bun pnorto a s 19.a
Pneeidas 99 Livera de pen,, pudsera ser,
Tamisun correran: Red Hi-t Dr. SNihez, Suam, lary S. Lady Clound
Fn Or, sEnd. Winter On,. Stepin Lively y Cuban Maid
SF(GFiNDA CARRERA RECLAMABLS
S y 3 euartos furlongs. Pare ejemplarces de 3 aos y ymil. Premlo: 7211
VEN EPRONTO: Muy rapdoe
Ven Ps c'nto-. 105 Sm corre hay quse cogerto
Eniic ras ....... ... 105 Pose grand velocidad minia.
Shier Smng .... 108 My de tomar en cuenta
Nc' eled a ....1..... 05 Muy afelionada ac tterr epunto .
Oakford ...115 Es c Pfinalsitan eneste grupo
Tanbsntin correrin: MissPrimaeera. Scotch Dot. La Serena, 6nery. Bir-
CIA Signal Tower, John. Q. Public, Random 'Jest,My Zaca,
rERC ERA CARRERA RECLAMABLE
S 3ela furlone,. Pars ejemplares de 3 aficoa y mis. Premio: $Z75
s CECELIA WOODs Pudlera
Ceei,ea Wood .... . . 1106 Si repite a anterior oay.
A,. ac .,:aiy ............ 105 Es de grupo algo interior.
Cr, itesl .... ... ... 103 Puedes quedar mis arriba
Our Buday .. 118 Finalista lue n corre po identrt.
Trr tbin correrain: Everplayfuln, Long Ruby. Constable y Zonuave.
CUITARTA CARRERA RECLAMABLE
5 3 3 c Uartos furlones. Para ejemplares de 3 aios y mis. Premio: $275
S RINGTHEBELL: Juast I cerrads
Rir,srcell1 1....... li Pir poco gana su anterior.
Poppa George- -118 Cabalo veoz y algo par6n.
Cap*tna n .a ........ 103 Estn en'forma bastaisnte mala.
detalles can el Director Mightbies-t -Il Luce e tar bastantenaveriado.
-xeo, Gilberto Becerra, Dandy Sandy .. it l-Hace ratio que no complete.
iru Rola se otreceri e Tambien correrin: Magic Pont, Eco Blade, Paraponda. Blazing Misat,
menino de Ia Crux Roja. Turntable, Kepeng. Felicidad. Maid Me y Kolkosng.
Q3INTA CARRERA RECLAMABLE
5 p I hearts furlones. Pars ejemplares de 3 afies y mcs. Pemlo: $304
SQUADRON: Es Is ciasa
una .ere l ........... .. 113 Estand o listo dee anar anquia.
ia Hs A ........... 101 Ha cogdo un na exceente form.
Jta, a A _ii u Topper .......... III Corri6 muy bien coan Puente.
d e D y .. a. 11 NTaon lr ne su posibilidad.
nambien correrin: Don GSr,e'r-. Carer-u, c."Ni's' Pal, LarnterS.
m Ataman y-Mr. D.
s atores SETA CARRERA RECLAMABLE
le son factors que o SelS furlonea. Pare ejemplares de 3 ahos y mia. Premlo: $275
iota^ q xe lo. ac Le FAERIE LEE, En grand raciha
istab que express o0 aerienLeen .. . ...... . iL. Con Puente s una garantfa.
ustria result capltai Alfred Stuart ........... 118 Corr muy ien la distancia.
Royal-Empres s......... 1II Cuenta con velocidad inicial
S Buland Bey ............ 113 No puede descartarse del todo.
an a su estancia y la ide Rossie Gibson.. . 111 EsA aotro que pudiers orprender.
inre me haon causado una Tambien correidin: Tedy's Sh'dow, cked Flare, Ecurb, Agramonte, Spe-
aion, y muchass veces me cialist, Startadier, Quisquillosa y Big Bcok.
es hansa asnombroso quce SEPTIMA CARRERA RECLAMABLE
do la prodeci6n de lsos gets furlones. Pars ejemplares de 3 afios y. mis. Premio: $400
Inquier s dei median ca- LUCKY INCIDENT: Va ligera
n Cuba hemos tenido. Lucky Incident .. .. 106 La canrrera se las trae.
edor extrajer o ODrestone .... ....... 18 Es un c aballo a muy consistent.
qencionarle a Inciian lis Westy Streak ............11 5 Ha de marcar ei paso en dsta.
e traer una figirn de Ia Sis Dover .. ... ... 10B Arraneando rapido e pei grosa.
un prominentie s admi- Tambidn correrAn: Mrs. Haskell, Lucnky Josey, Secreto y Swan Boa
ann h.sInca de Kentucky OCTAVA CARRERA RECLAMABLE
-a las locaes y diera su
erca des los sdelantos y Milla y diecisiai avos. Parea ejemplares de 3 arios yamis. Premlo: $300
en lisc mismas deblan GIT: Segunda salads
Git "- 109 Con buena partidal o prefiero.
contest que era initial Montree. i La sisslncieeviene hics.
todo tendcia que encon- Dr. Edward" .. ,. 102 Va isigero vaye ]adi*ncia
%, que ia paissa cgiuida Maryporta ... .113 No hay que desconticn a esta.
dad dic nusti-as iincas Fire Ladder t10 Buena forma;'i a veces no part.
prescindir de. io sier- Tambidn cnrrerA.n: Cee Rnc Brocden, Chnildean, Count Ceant.


55, -o~ 5"5" ,e a,, ,,1 5 a -

25 . C...'a g ." -.-. a
do- - -a-IS.eJ a I c :q
sc- ,a..'a ,.,: s., 5a. .

o-a a gl c iIsOb do '.-e
a-o, do -do+ebl., ,.I,. r -,,


77 )e~leRs hIIAs s"
I --- ^\ ''---l!---


MANZANILLA

Bien Fria -DeliciosaMERITO -1


J1

Economia y Finanzas.


DiARIO DE LA MARIN%.-.Ir..... .d ,leN MIa, ,ip 1951


Economia v Finanzas l Con mayor volume de venlas v alzas en promedios '31y sosenidO Adquirio hIfolaida .,500 tolns.
_ .Par Rmir Ga -- de arias emissions actu aer la Bolsa Rde N. YI.o y h" Ide azucar de Cuba a 6.14 LAB

Insula rida d azucarera en el C aribe. 0/ -e r c a d o lo c a ll- : ...... ----. . .. _.. .. ... ...


U N elempio lipico de la ".nu- cubrir la rneccsidaies primarias de
laridad' de los territoros del alirmeniacion. %.Estluaro etc., como
Canrbe destacada en mil dog las que permiten a los habitantts
arlicul:.s anter'i-.req cornEntEar,r la del archlipiElagn en su conjunto, ha-
aparicion de Is 'Caribbear, Hir or.- cer .idacit llizaaa
cal Rne.ir,'. es el de la produce. S, con'paramos el moni., (otal de.
clon azucarera 13 produrcior az.o.arerea del Cari--
Pr Cucafirn nae tooilas las lis del be con el azucar tantc, de rcmola-
Caribe con extenion terriorial cha crimo de cana .cc. el undo en.
bastante par.. pro.ucir cana para iero e enerremo quJ _egur. el csI,Ma-
un pequeiro ingeno. e..--.rtan azu. do de los se.noree "Willet & Gray",
car No ten o a nmarc el ei l,,imsa n ,Ich3 producci .r, alcanzd, en ]0 za-
Oe la procoucclon de I. zalra del Ira 1941f.-0 3 Que iter.o rcirienrd,-
1930-'l. pero Is ccraa corre. or.,. rr e un ioal of 3 19589 I,-,r.elaoa
li denies la I del 1949-3. de la co r-.o- c ,:, rc'por ,l'.tr ,'ole al a L'u. -:'- dc ti :
cida reiila Willcl & Gr.c de Antillae ?1 5 c-or cicnic. E rir pvot
1F do nCovrmtrC d. itarn son Is' ccnio rl, ad,r-mi coiTri, r.- ,_on'.
rJir .*..,n- parada ta corta extension del ar-
:h.pidlago antiltano con todos los
Tnnelarda pares del mundo que produce
-- ucar de caia y de remnolacha, en
Pue, in Ric, . . I 11R60.1 la zcrna tropical y en la tcmplada,
Islami Virgen. .... 4 30 no r-.presa'Ia verdadera importan-
Cu na. 13 i49";2 cii 1E a 'a ..rlcarn., a.,carera de
rrlridad brilanica' -146921 las A.rnllla .nr ,r1 rc:.mrm ,nci. azuca-
Barbadr.s ,brilr.nic' .. IV 1 .i c rcr. mun.'liai o,..ruct ui nimero
Jamaicac .a rica ., . 221 02,a crc2h1.'- o I... crar.rO po.ises pro-
Antigua tbrit.,nicai . 3l. f' duciorc' r.lad-ran I1 azucar para.
St Kiltls 'brlanlcal .- 41 V'<10 't u propi.- c.-nsumno Por ejemplo-
Oiras Antilla e orliaricia 13 19 Es-Iadc.s Llr.ido! produce er la par-
Martlriica, ifrancesa. .: 00 I-" corlnrr.lal. surnada a la produc-
Guadalupe ifrancesa' Gt .0 cM cn Oe Ha, ao un total oe 1.339,123
Republica Dominicna 1078i9 lonelsnda. de azuc-r de cana, mas
Haiti . . . . .. 48 )0 39 '950 toreladas de azucar de re-
irriolacha quea se cornunreri Integra-
Total . . .. 78647151 nenie en c u propio mercado. M&-
xico produce ".8051 tloneladas, ca-
El total del eririmado ae la Ipro. ,i enr, su toialidad pare el consume
duccion azucarera de ic-.da la Ame- imiterno Io mi.mr que Brasil, con
rica y de Hawaii para el rismo ano 1 505. 372 1 c. n e I a d a ; La India
de 1949.50 fut de 12933522 tonela. 4 1;1 1?1 Eiire arucar crud0. y refti-
dais. tanto en 1i Amdrica del Norte rno pa ra el p r,'p itc. f r;u.-o. y ]a
como en la Central. las Anriias U ni.orie Sovct.ca 4 1 .iti Otros va-
lI del Sur. de m anera qua el arc h. ri s n.ic.e proa.-uclor i do a41rcar
pretago nlillr no no oolt enie la dc ca ia c, de rerr.,-.iar a en grande
caria extent i on licir hrm o d ,o too,.s ec cala palr ,rrio ci i -ue s |lo
a,-is Islas er acu con ienin elapeor 1a rroau-rn '.ra -;- procio consu-
el Rl par cienio de in.a la prodic- ir, NW nc 0eien: ; a r acer la ci-
cli n de ezucrr de ca ne de la An-e.- ia rca- otielalla de paises que
riea La producci.n a .0.ucarera del pr.1iuctc r no -, o ora n azucar
Carlbe csia par ia Naturaleza. su. por no a,:umnul.r oerr.'.10as citras
trio a las mismai condiciones. pues- en este trabajo. Pero los datrs con-
in que el clima es aproximadamen- signados baslan y creo que sobran
I el macmn en rtod el archipidla- para dejar probado fuera de today
go incluyerdo el regimen de las duda que el 9rchipiielago antillane
liuvai, fundamental en el cultivo es cl gran abastecedor del coer.:i-
de Is cati. Pero la aimllltud de la cio Internacional de azhcar, es de-
Indueslria no e reduce 861o a las cir, la gran azucarerea del mundo.
condlclonei cllmailcas de la pro- Pese a lo expuesto. la marcada
ducci6n; hay otrae varias min igual- insularldad del Caribe hace que 19s
menie lundarmentale deierminadas productores del archipldlago, cu-
por Is eclructura economica de ls yon interesies fundamentals en la
lilas, a virtud de Is extensildn te- producci6n y el comercio de azu-
rrltorial coatl de todas ellas, Inclu- car son los mlismnos, lejos de unirse
slive Cuba, Is mayor, que con sua pard la defenca de su'interes co-
44,0100 mllls cuadrades de exten- mon acucarero, cstin en riyalidad
alan, eti Inrcluldo par lot ge6gra- contantile, unal Islea con lani otras,
tao entree lo p lnet de extensl6n dividldasi par Io menoa en loa gru-
median., mun cuando ae hall al pol sigulentes: a) Antillas Britfinl-
nlvel nitnllro do loo nilonnos, pr6- cis,' actuolmtente unldas a virtud
xlma al grupo de lIn plisle peqtlue. de rregiloa con el Heino Unldo. quo
;), La princiro do roan ainillitludr le r i i.iulo. una cuotlne en il inrreoe.
ov'on~ flco to quo Inds In priInid T- ,iiiairt ilooti, a Ui preclo ieter nil-
thion ar tli, i m.ll l ardilillolll" r"1iA ties. trade 14 nlayor oImrte, dit lit mlumtln ;
llruolds llilill~i a In exp1o1'Ia. Ilk Altl lillal Frovtaues,4l; v) Wlklu Vlr-
rli-n Ann ls. Ilas ViI eir0s, qllUe sriroi y tri t li t co I ; ic l l pitt llIbllra
likpre -ei lloi 1to I als i f'tria ,e |iuraI. Doliornlrhamii- e Iilll Ii; f i C'il ., Ea
Illn, 'Iii Wl ii ritnliip l ( ii i lli rrl\a de d.cir, ,li gr llo t en ild riv. ll.
I n s Is la s r o nI n f i k il" P1r"lll z i ll l fl rln o# l *O n l > ll lo t l i" **l -
('ifa 1 y exports r In ]nrl y [it ltler ie lfife lllos ni aritin, -In ve/ i ei IunIe.
Ini moni, lalJoi e1till10ii i. lps isi 1 jon die l ,inure uin iiirt, t In illegal

err dol Ic-.r.a. Ir 1 ai iiV a tit rrle folios I s r -il i tr iiec u l hila fl i'cllca mrl*0
!.r.s r\lr 1 ir 1 dlot lO l 11 -. 1,inir ol hllh., gilul aulola lii2ol7 R hs
ior. d.is Ci. hi I li r iO ri, tia ioc a n lduile l ii odialii lill a ol-o
toll Vh~ml'-r Ilie'oeo ro )h jiciio, tega[iii de i -ii ,r a rir l,rrirr' i'latuo .
hla1 VI .elc. i tioil rillr tltil irellta Wesli ll la el riolll i tl 0 Yto ii Y l roirril.
dl ila a!ir.lo Y fi lilt eIahlia lo Ir 6, trieu i iu,

nil., !ltra ti tra aei ia leel lra i l 5Cl ll-fll oleia elul-luti l u a rill eeTln.
rial, 10 iijie I11d10 lab ale i raaill
no-l lt t lo liii ciro aitir aria$ ea itia is fi i irr11 a l alfi lat clli i te lo ieilj 'itr-t ii dr
ilOAl.l, *I exeirlalr, i4 taliyirr 10ar1e Is Ihlliliit tia r la pae titlo ltr ie.
d.i. ll.l. Ia iitlli. io y puietllsm del t aiite,En 38 m0 pesos vendieron una


pareela de terreno en S. Suirez


Se Irnit tie iiliO# terrenom cOnl frilone a li calle
Oeite. I.1 linletrlo se vendh' it rnzuii doe 27 pesos


A r bia n d lio i ..,.. i. li .1


ses. iltia y irIs iin iini- ,,i..h ,. c,
Uyo liia'l l hIen fleturn i a 'll ti
aIr (de6term Irliv ce InA rll in elil I.n -
kia Io,'


i el l L11 lie ; kv.l, Vfln un iil llOIM i ..
I "en ei n ut I blra (1 r i ii i c ir t
1;0
CI iI -l-l lleI. hm


I mi. ir .... TO ;" 0"
I111 n Mi.,-. i ..ril... i.lr..... tal
lnlale(te nn rn a i ne trt tllll n tiian,-
sali .I. u.1

(Uh 0diiclo do li InInS ( 'I'un l l a
S1 iilt a lrla y cni l aii mc n ilill i i a.

irciecii Mat-Ii rincl, ituart en. I59
Iall aito c 1in mi raalle Annuml lim.
tcalon aeBHTiodr y cnlaicon lii- innsc- e-
no iilnccr0 2n t il1 liiiri., c ol dire
iituenle m1ili IN0 len-a0.
0
POP li eleptlio do drnae 11111 1ni-rlf.
ul tras coasada i nuaevo ainta reotr
.l1i e0l0 nte const-ucchdtn artligll con
riano c nc1ei7ta y ocho mOetros cu.
drados de lsuperflcle ituada ell Ia
calla Animas n0nicero 10, elI erta
capital.

Unats casl do memp oalterla acorn te-
choa dane madera y tejaa, col su terre
no do 400 metros ctladrados, coin
treats a s cnalle Fernanda. en Luya.
W, se ventdi'd an $4 00.
Una Casa sltuade era Ia calle Cor-
tas eaquira a Saco, ec el Bpar-ro
LA Lira, cots 157 metros cuedrados
de a-aperfccle, fuo vendida en sets
ilt pesol.

Tres proiledades con un valor to-
tal doe 921600 fueron aportadan a II
enildad denoonhnada hndustrias Al-
hiuerne S. A., camno sigue: un0 casa
con si terr-eno de 878 metros cua-
dradoe, con fiente a la crl~e Suorez,
err Luyan6, Que se valora en veilnte
ilb pesos; u1a parcel de 300 me.
Itrol cradrndos, cot frente a he cello


Mlyor, ui ii m lih. norcim, rell $111600
.-nra lain rliiilll iddtdlliu iii 173 me-
h., cmIm l t 1hlimbir l ,..nu, I. e l I I
Nhu,10lhiplu ,o..,.... .. t W vi llI" propla
t:ill ili a iI rime n- I trill rv uin
Puui vintih iu ric In Cnb1 IS.. i
40,


v mri .Ol a N 1 b1 ... ..

Prom. i h ilt l M vsno a-lll .. i4 l a va.U
Pn. h,,.,i MI| u1 30 4t e~h 7y 4,. 474 ..
nI-bs d In n .In i ,,
l nili. ll oll 1164. ie ll .i
ii1 l[l ilw ill.-- -


APIOECIACION IW1.

MERCADO I) E AZUCAt
Pos LUIS MENDOZA y Ci.
I. A It
"11110 Cuba
r bll C p
iOrnate. IllCua 5.do rn Cabs Dr. -15
spot (3,611 3 17 1-1
Prom. heilts Mayo2a 1-to1l c 498 ,35
Prom. heelt Mayo 2-1aS0. 4 MI S4.474
1A taoisna, Mayo 2, Int. lHors 2 p. in.

GRANOS
CIERRE DE AYER EN LA BOLSA
DE CHIlCAGO


Crerre
T R I G 0
May.n .. .. .. 2460
Jollio 247 V,
Sepliembre 249%.
M A I Z
Maya-. 1781,
Juln 18ia2
Septlien bre .. .. .. 180
A V E N A
M vn . . .. .. :87
Jduli - -. 8'-.
Sepli-tio r e 8 .


BANCO PASTOR
CASA FUINDADA EN 1776
Capital iucspto ................. Pilau. 100.000,000.00
Sdes.mboiado............ Ptas. 51.000.000.00
Re .-....................... Ptals. 103.085,273.76
CENTRAL: LA CORUNA
Teliiono 4100 (Ocho linem).
Agenda Urbana on Cuatro Camino. LA CORUNA
Te.lono 2212.
SUCURBSALES:
Bare do Valdeorrua. Calduas de Reyes, Cana. Carballlno, Car-
balls, Cedelra. Celanorva, Chantlada. EL FERROL DEL CAU-
DULLO, Freasagrada, GUON, La Estrada. La Guardia, LUGO.
MADR.ID. arn Mellild, Mondoaedo, Monforte. Mugia. Noays.
Ordine,. ORENBIk. Padrn. PONTEVEDRA, Puebla del Caraml-
Aial. Paenlresa. Puentodemme. Puentea de Garcia Rodriguez.
Eibadavia. RIlbades. Bia-Petin, Santa Martl de Ortlguclre. 8lrras.
Tay, Viert. VG00. Vtlldlbi. Vltanno, Vivere.
(Aprebads per [i Direoc6mn general do Banes y Bola
sea el dmere 8541.


lMejor acluaci6n de las


acciones de comnpafiias
de ,petr6leo 'y drogas

La Boh.a de ,alre de *.New,- York
adctu6 en l r I n..n de atr -,'lenida
Segin los prrrr.ed;o., de Di.w Jone:
at cierre del mere jo o l.a cone
industrials r, cilraiori a dc 0 .' 6
la' de rrcrr riici dre I 1) li; do
:cr ci.e. aoutlr.:O ae O i : 00: El volu-
rrer ,Or irrI f lcoar.,- Ia cifra do
I 0 i .:0 ,-e.-e. df n$3.060,000 en
bonos.
De acuerdo con la ,forirr,.,n del
,:,cr; -I,- i --i-:,l, oi Nc-a ni':,-k
Wocrld-Teli,-im-.,n-i. compras oer-
sistentes de acciones de petroleo. pro-
ductos quimicos y drogas, descora-
zonaron al element bajista en el
mercado ayer y despuns de una ma-
iari, drc lr -,. c ,,r i-o- precios se
t ,_er~lel.: ion ,irlcalrneniE en todas
l0 ivri.o,.ne- 0L- emrlrneriz de aero-
olanos estuvieron ftuertes al abrir y
[las de ferrocarriles. retrasadas iii-
mamente. pronto vinieron a frentec
y pfesentaron su mejor actuacihr. de
hare algrhn tiempo. Varias acc-o.nri
de las secciones de petrdleo y oro-
gas brincaron de 2 a 8 puntos o co-
sa asi. Los mejores precious se paga-
ron en las transacciones de por la
tarde.

Operaclones reportadas
Durante la sesi6n de ayer, segdn
informaci6n reclbida por los Corre-
dores de esta plaza, senrores Mendoza
y de la Torre. se vendieron en aquel
mercado 300 acciones de los Ferro-
carriles-Consolidados de Cuba a 29
5!8 y cerraron de 29 308 a 29 34; de
la Cuba Railrod Co.. se oper6 en 50
acciones a 28 y qued6 at cierre de
27 y media a 28 y medio: de la Ver-
tientes-Camagiiey se efectuaron ,e-n-
las por 4,000 acciones a 19 y media
p,5 qued6 cotizada de 19 y media a
19 34; de la Cuban American S,-,cr
se vendieran 1000 acciones a !2 ,
cuarto y 22.34 y quedd6 al -cierre
de 22 y media a 22 3 4 y de la Wes!
Indies Sugar se oper6 en 2.900 accio-
nes a 36 y un octavo y 36 y cuarlo
y qued6 de 36 8 a 36 y medic.
Tambidn se hicieron oentas en 800
accionies de la Manati Sugar Co. a
12 y media y 12 5'8 y qued6 cotiza-
da de 12 y media a 12 3!4; del Cen-
tral Violeta se vendieron 900 accio-
nes a 24 y 24 1]4 y qued6 de 24 a 24
y cuarto; de la Francisco Sugar se
operd en 300 acciones a 22 y un oc-
tavo y quedd de 21 518 a 22 y cuarto;
de la Guantinamo Sugar C. se hi-
cieron ventas par 1.500 acciones a
12 318 y qued6 cotizada al clerre del
mercado de 12 3!8 a 12 y media.
Comientarlos de Is Bolsa


Alza en azficares

-Ha comtinuado el alza en los
preclos de los azucares para
entregaa futuras en la Bolsa
.de New York. Tambidn hubo
ac.,0idad en Ia venla'de cru,
sor t oe .ihpirl Puerto R.-
d, .-e C.ura

Bolsa de New York I


-Ri.-i;;r'r6 mer tor,-- muy 0sot0 -
Sm,:, cel murfrc, 10 ..atvalores de
NrI'. Yorq Seun los tprome-
nrc-S oe Dror dJone. Inas accio-
nes industriales rzizlcar.-c. -.
za de 0.56; las de ir.-e'.drmi.
de 1.00 y las de S Pubtli-.-
0.80.

Cotizarin valores

-Hoy serd isaugurada en Ps0 a
ciudad la cormpafia" "Mercado
Libre de Valores. S. A.'", en el
local social, adaptado al efcc-
to,. en Obispo .esquina a San
lanacio y 'cuya emorcsa ore-
ide la doctor Ines, Seg.ura
BicInnomanin.

Denianda de b'onos

-En la Bolba de Valores de La
Habana se registry ayer activi-
dad en la compra de bonos de
la Repiiblica, operindose prin-
cipalmente en la emnisi6n que
vencera en el afio 1977 v en el
nuevo bono de la Deuda P0-
blica.PROMEDIOS
NEW YORK, Mayn 2. I Por eI 1,n
dlirecto de Lucs cendoza y Compa-
Mia l:
SInidustrial . . 261.72 Al7a 56
Feirocarriles . . V3 84 .. 1 00
-. P b. Ios .. .. 42.50 .08
D rese, rInd .b .86 .. 2

Eat. Air L .. .. .. .... 23,
Exch .Buffrt .. .. .. .. ... i
Ere R. R .. .. .. .. ..
Elec Bond Sh. .... .. 21 '
F-


Fairchild E ..
Fox Film C
Fullansbee
Faardao Sul ..
Foster Whee

Guant. Sugar .
Gen Elec. .
G Brewing
Gen. Motors.
Gillette .
Gen. Ry Sign
Goodrich BR
Goodyear


Los proploc corredorei, sefiorec r 10nby -e .
Mendoza y de la ToIrre. cnn. la ci n .rru d U
con In arctidOcln de dicho merando CaeyhounaC." C
de valoresr i-ru smcesin de aytr,y dir
doll a conocer ho nlom iherreslr '1 1 ., (r- ,, a, ,
tari rm: i ilos ,ll
h iit nnolaN mitbesalit i lcaid- eronn iluoit mwn int
1 (1 fer'rocarr iles (Ito. a1 icaroli l l % it' pl, Wolol

nlaxinloN a de l l lrdosu illtnraoseoin.
lon, y el vollnh n 1r rm ilpuiraeilol11iii ai.
que b n-leni- ru -i diat r ir t t unitle I a ki'""
te uirer oh lllide* t-es iI lort illlil pro.lu l r. aId. Onu-

mimd-ri I Ic ri h ul trn i rr i'Oll-.1 rinU lfiii. t n~
I lush..Pitr(lilts i-i-ri l e


mli-i tai nnl'le iiii-nt a- ihln a i H '
C'reir l',lnn reiIc, numl aci olv. 1 ar
'-I'lorta ~~o l]l e ia E01 t1.,1 i~tld I ,vil) Y, "it
I dttate e acle -al 1r I3 au md, marr -i t


labm l narrimli-mdrt Or5lUi20Id ollu ait m lib y brn
lir atl'nalelr nr iu o r/ it' ablls d'l il er ii- Vol
do, iann lnu r ni i-emni n disviilado lel
rolc'lli -h el rrunarrih tan c-n ria bl A
dnaipe haciltnirrhir a l4112ee niiunde ulr.ilme ,


orc~lrplili ic-ha inila, aearleItalrlio
ctoar elrnolnenIlondeuulrapidrs y all).eml. ..tiVa '
pilio nm viminte1o fdr lto. 1:10.1,u (l"43
honrcrilmr, oeth r drho enslr s(J ill, LmmviN,
0";"el"'., '.,,' ahl'ra las conlpi)"tiLockheed Air
daDe I'm Itlmnl"rae"a!Ug diviasumque
ar-s prn u tlu l hcl thit" )riba desde nfilrnn
for aclones, pero lot sr actvli a elM,lrck C,-..
11ne~rcito y Ine"Joran llloxpretclob. r- Mla Kan-l
bme efecttrlic-e rdpldanelie'y sin re- M"trnpy G. C
parar muoluien n inreclo., tantln Gbl.


BOLSA I)E NEW YORK
C ( 'T IZ 7 A CI O N 0 F I ( I A I.
1 r M. i nO hAl: 111.1


A--.4 -


A li d Jo n .
Ala I tdlru It
Ann ] 1t ic 1 r.
A II 1, .i .n .
Ailrl I.' abl r 0 .. '. .
A lir. ERniaimai - '.. .
A r Sm .. .. ..
A I" V Pnw, 1 ,
A Fr IN -7",- -P.
A C rp . .
A Rn d I O he o ,
A me. i an O. ... .. .. ..Alacnd A' G t ....
A Ceni ble Rt. .. .

Ai er.. ug . .. .. ..
hrT. Stnl T .. .....
Amer Wooleni ...
A Eli.E cauhllc . .
AB ter Smelt .... . ..Amri ra ... .. ..
Ainer. Di~t . . .A lacon a ...... ... .

SAtlant Re .........
Called Sio ...n
Avco Mfg, C
Armour and Co.
AtchiWon et
Atlln. Cost .
Aireon NMFG .. . . .
Atlas Corp. . . .
Atlas Rites .. . . .

Baldwin Loc.
Brai. and OhA 0
Balt. and able, Pfd . .
Bendix Avi . .
Boeing Airp . .
Borg-Warner . . .
Beth. Steel . . . .
Butter Bros .. . . .
Brdg. Brasji . .. .
BuJtte Copptr . . .
Bur roughs . .. .
Byers A. M . . ." .


. 2:1


na'.


1 4
S a.
cnn-i

21 '.
lola
.. M ,
30a
1il8-e
7
711..i
7
4Bs1
4 '%
4 410.- 745,
-- 26re


-3 -
Chicago Corp .. ...... 14,
Cane. GaI El .............. -
ChIldd Co .......... . ,
Callahan Z .. .. .. .. .. .
C n. r Paci ............ .. 261/
CuroW. DA';" .. ..... 04
Corns. Grass .4.. . .. .. .. .. 4
Columbia Gas .. .. .. .. .. .. 1,.
Cias Serv. .... 10
Ches and Ohio .. ....... 3.
Cuba R. R. p .... .... 2S
Curtis Pub ........... 9
Curtis Wrgth ... .. ... .. :
Chrysler ........ .. .
C. Violeta .. ..... .. .. .. .. ." .
C. W est Util .. .. .. .. .. .. .
Continental Steel .. ....... .
Continental Can ............ 38 .
Cons. Edison .. ........... 1 31q
Colorado F ............. 2414
Cant. Motor .. .. .. .. .. ....
Creole Pet ........... .. 77%
Cub. Am. Sug .............. 22%
Cnnm '. Solve. .............. 27%
Cons. R, R. p .......... .. 21%
Cruc. Steel .. 42%
Cuban At. Sug ............ 31%
Ctnada Dry .. .. .. .. .. .. 13
Celanese Cor ........ .. 50
Cerro de Pas. ....... .. 41,
Cons. Vultee .. .. .. .. .. .. .. 18%
D -o
Del. Hudson .. .. .. .. .. 4
Del. and Lack .. .. .. .. .. .. 14
Dou, Aire .. .... .. .. .. 104
DI-t Corp. .. .. .. .. .. 28
Dec Mihilgan .... .. .... 6k
Dup-r ........... % 96
Diamond Mot. e-1714


7---
.. .. .. .. 21
. .. .. . 23 -
.. .. .. .. .. 23 '-
. .. .. .. 44L- G -
-a-
S. .. . .. . 8 1
. . .'. .' . ". 53 -
. .. .. . 9 ,'S. .. . i 25
. ". ". . "1 1 '


. .. .. riB ,


K . nor
37It


- I -


MN rss. o l . .. ... t10MN .'Y 20'' i . .' ..^
N Va frall Os -l.. .. .. 1 .


Nin lilivcnt 20',
,MN A ui" .it .. .. . .. 1-} .
Moist mItn r, a.
Si luy (n1 m III j'


N- N29
N 0 Crl1 mID al .0,I.I
Nrcii h-ldeli-i.. 0'.
5am holrrnr I hlnc

N.1ion.oIhIP Lig1ht .Id
N htlmqiw a I P .. ..
N h 5 1.. all. I
N A ,, l. . .. .. 6


CM,. El".,
O .r f:lrr

P.:"- Ne Pu
A'n, A 1,o

P.1n18aId], Pro
Pep.icola
Packbrd Mot
Penn R R.
P clfc T in
PrjeF. S. Car.
Public Ser.
Phllio Co ..
Purr -Oil


- p -


Radio Corp. .
Radio Keith .... ..
Rexall Drug ............
Ptp Steel .. .. .. .. ..
Robert Gair ........
Reo Motor...
Rovere Copp
Rep. Avilt. .....
Rep. Pict .....


Sinclair Oil .. .. .. .. .. .. 39 i
Shbrp Dohme ............-
Stone Webs ........ .. 23%
Spark Wih .. .. .. .. .. .. 6'
Stand S. Spr ............ 25
SoCe Vacuum .. .. .. .. .. .. .. 30.
Schen. Das. .. . .. . .
South ..P.. .. ..- .. i .
Simmons Ca.-- ii.
South v. .. .. .. .. .. 5
South Ar G. 4--4
Snuth P. R. S ......... f24
Stan N. J. ......... 11914%
Sunray O il .. .. .. .. .. .. ..
Stand Brands, . . .. 23 .',,
Stan. Ga r. .. .... 7
Stan Ga., .. .. .. R%
Sturebaker "-T .. 30 V
-T -
Thoen. i narrelt - - 014
Texas Cno .. . .... .
Technicolor .. .. .. 201,,
Tennes. Car ... ...... ".. .. 36 iA
S --U--
-Iso Cigare4 .b
UIrled Air ... .... ...... 2
i.n.-er Corp . ...... .. 4%
L -, l Fruit .............. 70
U. Aircraft .. .. ..... .. .. .. 33%0 I
U S. Rubber .. .. .. 63%
U. S. Ind. Chem ....... .. 5 %
United Gas .. .. .. .. 21%
U. S. Pipe .. ...... .. 39
U. S. Ste l .. .. .. .. .. .. .... 43%

Vanadium Corp ............ 38T
Vert. Cam .. .. ........ .. 19Q
Virginia C . 2...... .. 1

Warner Bros .. .. .. .. .. .. 131.
West Union .. .. .. ..
Wet Elcc c .
Wheeling St ............ i
W7 Iworth ....... .... n."
Iw rer-lnd l
Weat. Ind. Sug .. .. .. .. .. .

Young. Sheet ..3...... .. 3


Reelectos funcionarios ,I; I ...i alzas oil irt-l!yo I i.... lia r-. l.t ,r r


de la Cainara Amnericana
en sus elecciones, pyer


Activa demand hubo en' tie los fuliros aber n i eI
Bonos de la Repiiblicu a i mercado de SN,'w York


-- 1--Si .'.ai-aii.I (i-ide
- i I,- --- - I i~. 1--i -i
a A- 11 1-i iirc;,rca


,___ la balsa d raloir de La Habana Pa r'.i G Perr /i laor -lr -ie l' :r.,- r ,:'.. , d .
En Ia scsi 6n almuer o ordmarriitao d de 0iOU aer maoten iendo su tonbj i-"< J ; 'lri1.r,,- acr '
c rteores oe la Camara de Co- de Vrlcaadrlo n6teror edlas yin cle la d en in I -ry 6i d i
Americana de Cub e tu rgistrando ac*ivl -ado n ]as operacr r York s e h h i J el k r &i . t. d ii- a a
vn lugar ayer en c i C l air,,,.,-,,i -'- l-urante la cuoizac o o I ",,,,,, 1clda 1,,o ,i .1 :. ifri-%. Sr ; riir
Thiom -s M Findlay i.. : ,I... I'.. -, haberse vendido 100 dv.- h- i,,... d-ia n par a r,>, ,-.o '. r I W .)6 ap. r f"
sorern deo la C am ar par .-I V r ertien l -e .ar precr o u- I ill.-uv a ,. U
1951-1052; as mrnismo fuerocr. I,." ra de pliza r i a se venditeri r H, dia dfii lr d 'i- i r ii ri-.ri., .;. .1 4 4 -
el dcor Jore doe Cuba. .., -. r...pr a ernis, o 300 acc .ione alAine-rr A-r a14 S rir -.
uW.Wnn. C. ,- el r.-. dWciml A.dl. I rd e560-cf'' l Mm .. ,n


.v W tne W C aswell J W o dw rd Elan' R ep'-b1ica ta*i n St' Infi rli a 67 1, 7 w : '- n -I. 7 6 :?
nesctor de ZO idn h.r ecretain .. r boo s donoia d -i- h I pbr ol ambr '-ii irlrrr a li,. .-i 7 -i,' --. -: -..
rares. Nom brados de nue ro pa .- ,, a oer aclrva demand. abi O do re m pr w ,p r a , , ,
m i sm o p e r io d o f un r o n : i o p era d r ro f cL r,, d la r r l u a p5. S i ico m c t a i a iV .l,. , r. .
Adrr r 'hoivlerr. ad nrri lraor v riifr leaii l $14.000 er hbonor drti ar-i; natie doohnr trim-rn
Ads airhelearInsdmci~trorrI --"'1977 al precin do 114-1 4 v $20.000 .-irEn el Inrri 'rh- inr] ..U rr.. ..e, [i


Pasrepneltili r; lo Sent nrB- i-,-- nes. olet nom nal M ay 572 ju : *. 6, 17 Fci. 6 10 y 6 n-. L
'rrr r , 1 m ha an e a en h ltip t I is i "i r rili ""0 f ";jllor ",r i e,
Cribas. Asesores Lerales; ..i 1 .- I ti n.l Crrrra rietrri l ;o hr. t ,., ', rl r r0 r -1-
-Jackson. Auditor, pia aio (To 14 1,ar)
Robert E.Wrrierlan En l-i nrhiev Bron n e la DItU r la i p l ioin. de 1r p r n l
e rNatronalA iline. r..... nroi. on$15000-l precuii-ivron r hrl -ra i-.... im el ,- i, ... 4 r al .,.
le A c hart en ellos borti c r ic~privsio I ce .ne
leaiA.rar lOerJohin Q ElronmgdEiloe ircado rori6ri il reimpreo-rrii- Crcr1 e 132 lIdr'i ,, roon&Higgrns.dr..rsmrphr,3- ,, i .. r,- r a
A..fuihrdonelortonuParaleirnarlo s ,', con pre iEnribrresrlnrlaa hsizi t.-t- --uln", r ,
vacantes e ln a JuntaadelDirectores.l en.ra..LEllo .iti.o,, N,-, ..... ,.'. ;,I
El president Crosby a uncro c l rana. r rir)p irl ,.O ill 2 ;p ar-r1,11 "1 "i,-,
nombramiento de W. W. CoreJb ..J.. II BALSA DE LA HABANA Lauroror.r....pci ,hdc.2a, .......
para ei cargo dc ConseoiroNacionoln "-,A DE LA-HABAN ,,- a r-reuizcbrr rrr iinr'w. rri-..
de tl Chimara, y expuso que en "aes- '-'--r-He 0.
tos moments Mr. Caswell estaba C O T I Z A C IONOF IC IA L gu r'o-rerslrra a r;,
poonialesdeLur'M .edrrd aa v Crorr., v - c t. 'I':dL ''' r ,
asistiendo a la sesi6n.-anuale deeIaD IAPonba. s do par rM do zarr- p'al 'rc r" ceii t radol a.. a de
2 DE MAYO DE 195t1 ia sl eqetdo u as- o-id
Cimara de Comercio de los Estados $5 0010.00,umldorcs estar r lcaparando azuca;u -,,pr ad!,.N-enoC ri:i i i corno -
Unidos ne Amdrica en Washington. 5 cornl la exccjpcaron dr los Estados Unm .' ju]:o 5137 y.568 c' t;reii.oi i 576
El nuevo proyerbo de ley Or im- Compn Vend dos. Ademas. exliste ]a duda dn al v r80l nor rcr e n i 577, v. 5P2 Las pri
puestos Oque ha side aprobado pormeli Bonos y Oblrgacrones n d gunoso circulos. sobi:e si part del azu..Indrac Iatrilsacclonei r dl dia ,nieraun
Senado cubono y se encuentra r car qur se esto vendendo ron el mer- ra cr-tuarser via de un heora des-
estos mementos ante ]a Cimara ,? Rc ,-i ,,: dea Cuba. 1905. cadon mundial no es para ric-nIertrlalIour.-s c i Ia aperuslcra a ,rer i5- uale
Representantes; fud objeto de d r, - ,DvI. hIterior) 1171 n. - c defin tb va de hcubch bol industrial i i riasi -u d S d i cmtm! IL r olC ar-AIT-1
si6n par los directors. Republican de Cuba, 1937- Agregan tales Infiormacrnes. ue t Prt rO rord- ropu6s se iec. a el peque-
El Conoejoro do Ia Embainda de 1977 (D. *E)l 1 14, j114!-, a rgunos comercilanes sen ialan quci lac 110 oa% 'arC 1I a riencionr ado ei rc ol
Ins Cnsiad ro bUnidon do Am ira D RepublicD "e Cobs. 141 produccdu nrro undral di. azs c 'ar e -- v. so- 'ui hastr el fi nal di la csnn.
U de Ameria Du 1955, ID de 104 ilmada on pra" ro menIOs 11es 111h .en rolur..i Inaial hiru-
\caysieG. Clark y Paul S. Trible -1 c- .1 a a. 1949 nes Ha tonelada. 10vor0 (tInd srila ; caTo, 1cu r01 20 iw-c
)a International Salt.Company i -_-, 01 -0 safra pasadanrrirnc'el r-crd rren r ix- iirh u rc on, a'lleiitarr u Od
Richmond. Virginia. fueron los in Bonos Druda PuhIea de Ccu- del probable crsur n1ar r pr .a pr. -urn t r; n 2" lc -;1-
altados cn Ia neosi on ccmuerzo. bo. "1950-193 0 mooe10 -, crillO 0 ]a aiLt liad',la a.11 r d, i f- r 1 n c-, iir --o A a r uan ,
El presrdeiie Lairence A. C. I. '-" a Atslr.a.- a 0r51122, i965 34-0 Insrniercados azrrarcrrro r1-0 .brrno J a 1,. l, a r,, l (r e larnc'
S .'Tcaruint a Serc B. l ainhborn, R. irgccrud Co dit i onrar 'I, ;rl ,ir I-r,,r, no r i a 0s p-0r
bh presidi6 la sesion.'Lossigrulearerien iu Moratorladaci '044-
dirc lores esnuv1 iron presents: .1 oc966 96 n- I -- i-n a ,.
Prezcolt Carner, Orlandoi Castagne', B. nt-oTertnoraal. Scrie 0.B.,"I- A i 1 - -1
H i -r- M .' C olem an, D. C D unaw av 1 944h-1966 70 h- riaa l ne!"1-'liii;1O'nrla l la l a I... I, 1 r i hso- 2P O
Thomas M. Findlay. l. H.L.French Barion Teitrlroial. .,ri-crc C. caloami.InlrC dcdO 'iil ocrrcida-i (l C i l ?a .1 ala 4710
Malcolm Hodge. Willram S. .huder, n.9 Miloralra r 1944- rots (terre n
mnrib. E. B. Ogdeo ,Ir.. Wrirham oi- 1 7 d .P Ant. Ape rte !xle Mn
Power. Ern est A. Stew ard. Clark A Haianria Ciru'i. aoprCi eApe tneIm a M inim hrp er dida,
Valentiner y Harry L. Woodward. El dor,. 1900-1952. 3 -- .
doctor Ernestoi O Zaldn Jr. de o 10Mavana Clesirlc. hDcbcnlu- lSepleic .50 77 79 -711 0 f,2n 75 t -ye
......-01-ales0de0la C ....pciio-192701951 .d2., ,70-0 0 in-
oscoro cete di t Cimra Laco tno doeOrAbatniyCn e1N9erric 7-N .001] 501 o:1?
y Cubas. asisti nato o.esron. srnio ,IPrim r ca Hirtocr a... N TrA e 0 rc p a rna. c I. I c.i 0
1919-1948 2 CONTRATO No. .9. Sir) operaCm-la- !a] pe~tiH rrm, r ,r I.hO 6{
Papelera, Serae "B" 922- r nes. Clerre nominal: Mayo 372, :vo -,-617. cur(.-i~osh r ] y 610n s 17. maz,,
Cossoenzari a f.usiciosoar 190 55 -- he 5.83: seprembre 5.85.0, mayo 520 compradorci- Era ii-
Telefono. Debentures,.Se- CONTRATO No, 4: Los precp o os n deno e que a los precaos rarrrclosn psr
hoy la nueva co lnpafiia r A. 1945-1965 100 este contrato slguieron mostrando los compradores nortendrian exto eli
.. ...ono, aDebenu&..wr,.. IS- gran .focteleza. p...r.irularm. nteon lla iallar to a on.raparir. p .. oc idspues
de 1]lce.... o .- d. "tl. V ..o re B. ls.89973 ( 98 10, posocionesi do 1951 pere no pudueron Oe la apeorura lo I compradores' si-
de- Menrc do neVa. 11ej0.U 0d01, oIrredimi-' tocar lossnlveles malirmos del mar- blein su ofertccaaa6t4. precio al cual
.. h .. l-tes, cerrando con un alza de 10 pun- se "ierorn tlas prlmeras transaccro-
So celebrd en el Club NAubrco In- Comp.odls Aoooancra Cdnpa-
Sen c er enel CoLa b aNa I ut c oo In ort pA a r ra Sa peod a 1924-193 9" tos en uju ho acheo puntosi en seprren nes del dia D e ahi en adelante se
. . ..-I .. .- ---, ____ - a .. 10 r u t n-rI . ... ..v.. .. .. ......ro .u6 .-es...... i" el avanc. ell form


ternacional de La H-abana, 12 aces- North' Am'e-rcao Sugar. Co,
humbrada reun in-aimu'erzd eeia1923- 1943 t10 -
t b. -Cnb trial Santa Calalioa, 1935-
nal dc los miembros de la Jupta Di- 11919 5 -
rectiva de la Crimara de Conmercio Crmpanla Azucarern lcana, 27
Debentures, t1923-1955 27
de la Republica dc Cuba. en ruvo Compaila Cuban. dr Eleclri-
acl se efeclunron los habcl i in l esn crdad, IBonns HI poneca-
uanlils l ini llpr esionc sobre lop cos I asi 1 a' .3.
c'onilonscrn c del nriuin rto.r Camaca Crainloa r lrc-.0
('nl r EI r icoii r rlhn ihiinc Mdi !. ade rIdd, Bon'no -Delenlu-
o, c t. ,c I' .ntr ii fi Ira~
iurra [)reclva.h seiuran Olh 't,-r lhlcit 1 u ral n ull .o -A
S lur11 [iluiti pI-l' Idilar lost BiirIIU nho1a1 lil, h104,i lat -
scrgunIo N\ieepresidenmte, Federi.ev G IIIql, ,l nvo Al
M ma nc.. ruarlo rncuprcs ldenle; d Gas- 2 '. a hpler aln 2clta -
Jil' (tAe o1 V 1Sl, I rlail o S lnllAu Ctbal . N n S
rinhl A NMnulraen Mi5 u Irr S A .Sa;rr $1 .000.0 "
nrc Itlruic As' lk \.Iaii I i.iA rMireulldlcr it,
hra dlr... I h all n ii ilvl, 1 r:1 ne1 .-I,, I leaic A"i- C cd


... .... de tno e S. A ,, qu ....r ^ ,~m nis . : ,
ele ., .... ocal..., en~al, Obis hp y Sa" A ' .-
de In vn dilt d, w I1,
1 1111 uhrrlf I-r t iD iriE Ell ltaocn a -l---Ill .l I11 --
Dlitd h ideil aer Wl, Fr deriri G.e Morn- $ ha000
hi-, Ia nIiscl Ira Ints egurra Brusa-
11alhlle, 1iresldent i de III Conlplolt la, N111' Fabrines O Him.n,
n er iralit Uilti i P e ell i -
doctor Enrique Hernarrndez Miyiares. It,, tIr ,
La donora trnis Segura Bustatran- nanco Trritlrrial, iBenefi-
te, d'rya presentaci6rn fue hrchaI.c.n C ;I I -dA C .F C.CK E A C,, on soi add Cu- -'"
los conronsaees ptr el president del d bC(PoelIerlhdas029'do 3Cs-
acto, senior Suero, Invite a los miem- Cuba 0 B R 20 -
bros de O I Junta Directiva, presenrtes Tisana crerrlc Railway Co,
y ausentes, al actr de IP hilaugurai Preteridase -
ci6n del local de la "Cra. Mercadoe 5ds Ee ctrics Ralwey Ca.
Libre de Valore. S. A ", que tender C nn-nee "
efecto err su local. en Obispo y Sai onNare(a Uricase.5
Ignacio, hoy jueves 3 do mayo, a has Cuba Industlial v Comer-c
doce del din6 cal 05
_C .n t u ('otllaric CcIalirnn 105
Ncirlh A,,it ckin Sugi, ; 'Cu1t
CAFE.N1 ,IA iao n
(11i inlnfla Ir l a alarl a lal-
o Ma:- 5"
CIEilRE DE AYER EN LA BOLSA Cr 1I0liaila illnl
DE CAFE DE NEW YORK Acit'v. gt 0 clarl-nib ov-
...lair.. ," Dc rob l~, -- -
c Arc-rime VOcacales "'1 ( 1,11l

ON" A"l 0"S"1 C. nirn127 -
L'oC ,rn iCl C l' 'l .n a de I
.5: I .)at.,la45
I i rilalaP.- i6
,] lh . . el ~i' ........ ('. O 'I' St.
St'plirlli~lP -:.'t Oh.l'ia lOp. i la,(I); li Sia
CONTIA' "'Ali U 55


tlen1 i 31," "
. . . .. ...I1t $ p P$ o
1C. AZUCARERAS A,.,- ..c -in
Cr.. . B V1rriial i 5


DE NEW YORK
Comp Vend
Am. Sug Rr Pici.. . 13:1 134-
Central AIIgui e .. 2i 20c.i
Francisco.Sugaar . It 22,
Great Weat Sugar . 194, 19-,
Holly Sugar 201, 201,
Punta Alegre Sugar .17:'n 171-
Los demas valures azuearero los en-
acontrar,. Icc-t renn 1.a iota rd Ia Bol.
sa dO New York que Insertamos en oaro
espapco de esta seccno merncantil.


AVISO0

A lox tenedores de
Bono. de la Sociedad
An6nima "Clinica
Miramar, S. A."

The Trust Company of
Cuba, coma representante
Sde los Bonistas, hace saber
que a las tbes de la tarde
del die 9 de Mayo de 1951,.
se llevarb a cabo en sus
oficinas de Obispo NQ 257,
en esta cludad de la Ha-
bona, ante Notario, el sor-
tea para la amortizacion
de Diez y Ocho bonos de
los emitidos por la socie-
dad an6nima "Clinica Mi-
ramar, S. A.", segWn la es-
critura N9 95, de 25 de
Junio de -1948, ante el
Notario de la Habana
-Dr. Francisco Fabrd Cano.
La Habana, Abril 26, 1951.

The Truat Company
of Ouba
Anitoeao R.ng.t
Viec-Pr.eidsnte.
E. F. Aqsirre
Teacer.


Cimpalla ACucarnaoe ('pir
de 0" 'PiefSI
Cmnpafho Auocaeroa Cspe-
dns, IConmunes)
Co.mpafa aAzucarerca Vd -
ientesr ICamaguey de Cu-
bar
Conmpaaia Azucarea Ve ica-

Compofile Cubana de Avca-
c]6n
Expreso Alreo Interamert-
cano
Nauy0i Distilling Co
Compadla Lltografica de La
Habana. IPreferidasi
Compafla Litografrca de La
Habanar (Corn) .
Conmpaolsa Acueduclo de
Cub.
Concretera National, Comu-
nes I
Orange Crutsh de Cuba
Caribbean Petroleumi nAn-
clates, Inc-. (Coruneat
Cnmpoiila Cubana de Eletrlni-


44 -10 -5 8


18 2a
3., 4


punitoseon mayo doe19052rla posicilonrluradual perecornstantei.colocanedo-e
de mayo actual nucdo liquidada to- julio y septiembre a 6 18 despues de
talmente ayer-. Los procros finales veno err algunos O retrocesos nsigno l-
son dos punts mAs batos que nlo ma- -antes Al cerrar elo n rcado. sin em-
xUeoo del dr;. El volumen torr l idc u al o. ihui un pe fo tde-rnso enc
operoclonesf ile nedlan, 1i 32 lo his I, tus Od -rr-pradors. sin ]M -,r
ronceniiradrusc'ri rixcusivanm eni ten j ela i ercttlanr a,pirar-ionro
las poslclos aa de1. 191. 1 i la r 2 w ld. i A aaa .Ivr o rcaala lar
del afi I)rurnjiarc i ine ila l aro l i i' iimc. a- 4I rv. h"i ail ",
ladaF. ;rir ndsc 0 (11 ;Ia dl ., 1ii 1 a.? (). a ai I. Or i.1 i
p111 pol ir Ira)111 di. .rrl r, e -------
E'l in0i.0cari n ah llli n -l(as i m"ida I ( A \ I -S 'a
o rc l ,rr d,-r .a ida- 1- j 4 1,,,,2. 3539, 0 a-- 1 275
I| ll. d i. ... l .. la de wlla i ,- ia -
.l3err 5ierre T'nns
Ant. Aprrinirc Maio sin-n nien- bhoy vendides
J1"f; ( 611 h : (;I t C(If17 1hiS
cI. i dle rai a .. n.. i i, har,1 dr i lls A 1 "
Filrno . 71i N 1 P
MhzO ... . 5..(5 ,i r,1 iiir -1
Mao,,n 20 N -A 2 N

CIERRE DE LA BOLSA (: turen- (:i( v n e i 9
DE NEW YORK Comiiiili de Arbitraje

NUEVA YORK. mayn 2. ,Urar- Azucarero, hacendados
ted.i Los accsones de los Ier,- all-
rriles dorninaron la acsr6n de hoy -El Comcit6 Ejrecuivo de la Anocra-
qpre no caracterizo en geinsral por rron N ;aIorrO de Hacendados acor-
el alza de los valcres do ayer hacker n as rsoruentes reno-
Las operaclones fueron moder-do- -mendacrones par-acubrrr Ins car-cs
mente activas. rquevacan en la Comisnon de Arnl-
Las acciones industrialesreunao -ua- trao e Azucareilo Estas recomeidad lo-
dron en alza. El promedis a;acya n su ned son ceviadas a: P'etidnene do a
mejor nivel desde el I SarsI.Xjnaiija dei Reptblhca. por csrnducio del Mm-l-
19030 ino dei Agt-ariollira Par la cPiosdene
rI pas da allie c /ir-iim i.mi" ll 1, i 11WJVirya Dr.. OnCar Sc' eclr Marlirne. cuplr-
., (!CeOLI iiell rilisVrh ordl, i Ir. I`' 1)h -lair. Il .1Plla i.k nie- D,. .
:" ,,' ],'.... en li, u 1rn n la s d ie 1 -'N -L.ra a llinaaa 71.i ;,n ,,l Ran,;i-
eiibahari, lg la j .Ichl', ie r i ..c. 1 .. ur. aH, .11.It-__I,
a-ltl(' l im 1.- act'sra la.- o5-rar. ,4, ,
las ae....... .e -1-, i-a.... a.. laI,..... 0 N' O S I)E C IT.A
rivilcs leiAr .lar.
Ii.ii bmilO C, r u\ma ita oor rai ataiak l 'i a
aahnb n e hl\1 i 1,- i. A ,,
[amlllll 1 (-f' 11G oolI i0 o 1 h l c [A J ]( lll

Etrich"cidnc n/a a-i--,
rKl. ailiilria di. rrrir
,,n Nileat York.m cr .Is al ir., ,, Ira. [ [ ha-r cd Ii i-a \
o, tifren ba)ra di.T O I"ii h"iIara fA 71oa3 A ,
O en Nue 'ip Ollana c Otde ..'li do l, i lihh,' a ia ,i ,
to a... baj dt i -'i. ... .. ...
Se operi en1 n10.000S
$3000 en bone ...rIIATIl(4A

AILGODON CIERRE DE AYER EN LA BOLSA
DOCHICAGO
CIERRE DE AYER EN LA BOLSA J
DE mEW YORK _

M'e e a 1757
JJa a ho 17 65
Detubrebee.e 004
Mayo 45 39 SepOru bre 1-, 87
Muaos 34... r007 d __68
Octubre . 3.4
rDjebr 3...b.. .........AAMBIOS
Marzo 30 8
dols n'7 Cr Oa~rdot n-t Caplial no-"dna-
Julio.. 3927' En B-- of tCipl o ed
--r-n oa-e:t rde depuio del sierr i las
,netlracoeilu resr-oaolra tntn
t d s oo a no -inuacon
5 5.000. 00 L~bra 2 80 %
lbo 00030

L'. i.i. railil a a.. 1101760
(nnaoaa Dm .3 .o no aaa Ica 00071


SALIDAS TODOS LOS ]UEVES


SALIDAS TODOS LOS IPTVES


Am'9 4/,r4 ^L- ~^J.^ ^

ACEN-ES GENLRALES.
FEDERICO CASTEEEIRO STEAMSHIP AGENCIES. S. A.
Telifono M-8502 H a b a n a San Pedre 16

SALIDAS CADA DOS SEMANAS

N. YORX / PASTELILLJSNorth Atlantic and Gulf Steamship Co, Inc.


,aSAN PEORO 16


HABANA


TEL -M 9833


P-Ayina 21


I :. ".'. '.'. '.'.


..... L


I


.1 1


Pigina 22 1ARIO DE LA MARINA.-Juevm, 3 de Mayo de 1951 We "&CmlOIlal

C- lonou a Cinmara Baja ... o 8 I DitceMel GobiernoqueM cArtur... .
C "Il arnara Baja .OUNA NAQU; e l c............ s er Noticlario
i(.onuin-us-c1dn de l-pig .RIMERA) DR LA CAHA MAS C ONOCIDA (Conutinusel6k de It PLC PRIMERA)i El isleu y ppresanontin r I
...8 . . ... J do -. Las eifcas t del presufle.l d de. l,, Ise Inr h l .r x b inls io.... .. .n... A" L l, it nI n s edottg!o i l r
. . sada en Ordia ino y .xlr.nrrdnmarsn Per rema 4 minm dl r l e n *owltriV. I.. iw r i., r ,,,, ksl, 5 I A m encano
'-.1,n IRS s^!* P i iiguletr .;j..AI aaFEo10al O LI 7 .l A 7 A. cNJ a r hr s ie l ces In 1 ses 1urr 'Jar -Ia payto2 do. e c
iiagI IIa 1 OrinarSg a Pat AsVrt. -Cabis fue I.)% ,l -. i otar s a bsnortm .ts. ti- 11t s, ..e( ral.jr jula Jacsr I., . 1. = 1
y m t ,: y ci Ord,-nario Exta eaordini .rlioN reerrp '.r e tl. Is thnh Ch datrin r,0 e. s idad Sr per ,ue nI "Ssel a l t.eel..
I0 0 Ll 3 s It $I, 2 16 '0N S a sit, u n ar5, 1ae Mr, dtArt, ur tlega prt ,erso us, 56; Imn In3 rna rfnirae preduentta aMerlpt-
.5 S o Dar jar n'ppo a lwpar en lic rit h ra i ilds general j taur Paco dtlmjl as
can,'," .4 514i S I', .r ^i 3 SW U DRIVE IT Ig., rr, u si ,I dr he , ..es. s.sla crt a.%I p gu. que er n .. ..


^^1 ~ ~ ~ ~ ~ Cr 1e>"^ ^ 4 A14 18.1' u .l.^.'^'e'.mnea ""0"S"a rnic------------ ^16 reead I elendr Ni m~jaresaIp d reffBunker Hile, h iorn acl atvant
P ,., ,a : ,.0l... 09 0 ,8 1 4 .3 3 .T e l t lo e 9 4 7 1 1 r a r in e s in r ,. e n p e r fre c a mer n l e 1, .s -. = ,, ,Ld o e, e q u e c o m p o rs es l o s in, . . A ,N_ ,A I A r5 9
IN T E R N A T IO L41230.00 P.- 0, 2, 3i N. 2 and Ave lass id .. disiadob pa. ella c merro....s ce Fr .u5..' Armada$ Y B U arrPrsAI It F5
Pr'^mIe,20." ,. 0- . 7 00, MI 2 17IAWiL FLORIDA, "e dea V| Ua" r f Ishr 4 l rMs-* ---- ^ ----,Is a '.,'. ,,*.',-,. se ____en____d___de _r_____ex-'Nuralrn avinciide p a Surrzns ielreere. Il Trumal elsgneraltec- Elgener Sedp Diision ursne.LO', a l\95, WIW9
a-t .. .. i sfs, s,1-,! J 2 I,3 105" "Nuestra avn iaec6n y fuerzas teare.n ra n e ieirs ars Sb ss'sd' lie nr a" tui. l:nss- h i-
I 'go 591)(s 0 2r 12 42 I'lsif141 e -e d e Itu id ntr ri s 'sle si "rn 14. s
: 75 4iu 23 9Eore .son eficace.. Es impossible reto.' n- f...ar.ests.. ,s.ssed ....... eadus epss eunr5pn
HA V S E i 5l bicee untecha a ret entee s.s In srne' 797 1 ,-.l.r ui.5 r i se Ae prd0s pluiein U Igov. .
L, I "r .. .s'...s ..a 1 la de m dra 130 .es BI e 'a0 5 y l troepas no adie ltradas, sin qujae pre- MacArtlhur Ilegarnl en avian o i arojaron iatde p lt o. t n
.)ns5 5-..,r.-s. "AT V .. l. 2..nv ie ri', a 3o "t7n ,amente se haypasi realioads prSm. ai. Ao pe -,s i am. pecedenlts droe Hi ",-sm 170 ar1-.e v aerert.,r si sa -tn-


10 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ is" icur 2f9. 4ei. 80928 4lo 15tro dlCnro sia p c cetde ubd i 2s s aas ncatoalspeuuso 2,t a'~~ ~fitm.saouie pron e det an de tie r, dphen tng "11 ao b tP ry def m ortn-t
,C ss 5.,,. . . I -, ,,SS 4 -i0n1 p77 M O W ca s cenjun tas. C sreo q u n o -... re y n el m ero p u ertoa In ea per a s" ... . r.n it.r.. d e Pasr s m e dia de 1un
44i "',1 1 7-s"1s x N C o a uladis erslree ios comunistas chinos y senad pres Byrd y Bridges. ..'rs I..ci n. ,r I Fjecutivo ha au-
ss ... .i ........ -. "t7. 7 S 4i '2sl 0 .,0 ins a 1 asses rea se N osote.y some Ia s .. .. ... Pea eonducto de l ..... . usi y ni I... de,,.. 1 . a9 .1rss.. . . rir de Agrrcultu
Minla Duerm 1"1I IS 127689 2jeeneral MacerthurlfOOrm q- .j,- re .... Gw,-,aes ....... duae .........
esfi firss' 1951-32 ue sesposIrtane pl ane
4 ;_r, 1.1 6,55 s 2 2,, 74 4.6 8 4 U e a i o d S-eri ereta is ndagatorila del Grel. al e. 'a L dac s lel sentido indcado s -tr run fe n ba ti
L JAir 2.166.755.16 4 `s0t .f. W f har n pfiblleas En In Casna Blanca sear .. ne ptf tes IY a ..smp ra -
n-7 I -0-, - .. 4 Ci M. -- --------s-- el IresIV--ente UNT rum an lrcs e l, s reH pes to Li r i
InI ,,,re- sai e. do.. dales- .s..da. f.a l WASHINGTON, mayo 2 (A) Los creto que pesaba sbre el iefeme el in "de nemillu de s- inar
T. ..S. 102 .41 6:t, ;4 $197.449,612.2 ertiullonessl es l nr 'nee as, puedt deme crate despuds de haber apeisdo general Wedemeyess en el cual. eon rooan nle ra orsog aaryLe a & oo .
epli anael'uns-a prseblb de quoa me eat. l ma s-ee ra chazaron una moci6n de los reptbli- tia de una "po\Ie invasion del aeo y semleros nceipto o
sn J1- rine. ore. ardoa 51. d srden!a clane paea que Ian declaraciones del de Caren controlada Poe Inr vinton plicacdIi d) rremai li d erectas con ise agm-O-
pi-ts, i.is ii. t Ais I '- % Diazs plimn ento dichas erog i nes no fli blen. ar a e ea ene ante Is i s L a s e
r*uv~ !nniu.'lr .,frii, avy)er gurasban en lon presupuestos del Es- en le rflone as a snn:r y eo g s general M r om.so- SaySIa" y repomendaa u 'u
~~~~~~~en Jos conducto, frocuent lv g"e a c ""' c nres Ias e illax selectas serin V-1.
ara-euis sadorns e h "n pieb tin troops lade.drieepin.
llar.a,: 1.:, ,o, 3t la,recc,,n 6~e- tado. tadam o mleciones nocturnes. dollor da i l ne EI n g e ,.ar pu -i a n ... .. -oupe in e ~ a o rdco apel
p a r P a r a I a a le n c i d s H e l e e r e el so s e s p a ld a lu m b a g o d al re s -e n t sle r- eC m sE n re P e sr v ain c O n d e 4 2 c o n tr a q u e d a s e n a ll h unlt q u e q u sd a e c f e n d id n e n lo s p r sd u m ie s a p r e dc it s d e
.... L .l C .......... .... :le [,ep .. .. P ra ] atecidJde:]....nluvi.... ila, la d... do r... .. l ier-t 0.ml, 40ase....... as 840 C....a ..... apta parase8:... ....rto
-.s-s. de las en los establecimientos penales se a, ev dd deaanlle i In e a s i p essir Omen .
Li 0 CISr-l o aumentae I,- gust pn r:,n. -pio~rso9 J de a ecan, catarro., hleehaaOn do Ino p.m. sin haberse puesto a votaci6n una snvasi6n desde el norte.
s.,,,* -5- I- -, ,-,5 su au enta e r r, cina y tobillon, oJerms en y proens cnelada, fias- un proyecto de lo republicans para Regresa a Was hlrnemer b do
t., -,sshI, dte dlslsernIcl r esprsaro ,lies- a l tadehnerala a Irdndadel apetto s. que la indagatoria del general Mae- ReMpesta dr ..cArthu-r --
S,,, I .. 3(.O I,. cor,,Ju o de taIleres de elanora,or, par, que log Muchas rrnedicinas no to ayudaPo pr- qA tu r ereIe e ssin pbic. str V R ma y 2 deitd II] O IRES oAl .)-- nr
jo a .-Is a i .'l... r rni,5. para mismos 4uam drd plersmente d ,sodos qu eno Ilegan ala crafz del mal. Cystex Arthur se malice en eei6n piblic NUEVA YORK. maya 2. 'Unileds BUENOS AIRES IA. L.l -A oarde
i,- I, s._I-,) I p.r .5 s ra- "Las obras psiblican son consider J s.... n.. s..... rest -.do Dee camenzar mansealan 9 .. ....... -El genrl Douglas MacArthur di- del "Rio Jachal" partirt mafianna
Ir a... si s.. s'1 95h2 rabirmente aumentadas dm a u cau A. P'dis C lo en iusigulor e a puertae cerradas. -o elta nrahe qLue lo s documents da- ion Entades Unidos el embIjasir ar-
j Idanch 'as loge. IsiS..to eucuc dlosgl Estdo ,snsnsis el s-..sS 51.
1. die .'.-.:r ..,rT,,,t ,,-e tad, ,dec,,o . farmac= ba l r,,e LI A gar-lls do
"-n 's I M,, -1 0 .1.fr so d con un plan general deI Gobierne IVo ne Is dasO rneaula-I-s neliseee -e Lose senadores republicans lueha- dos a Ia publicidad per el Goblerno gentino en Washing-on, senor Jer6-
s e'gao boy n en bas comisiones de Fuerzas Ar- s u en"revstaconel prs den ninno Remorino Pasd sea breve e""
r- ... I las, i tot 7ue ei 1. Le, No.1 de 1950 se tomi m e~m, Nues- madds y Relaciones Exteriores con el te Harry S, T~ruman en In islan de porada en Argentina. lueT d e
-saico aaI ontus~ Ie -n c y e e r.grnl.t cvroelngsmpha en s mtsa reg l illse
M' '' ,,' u"fl" r:.dc -r~ontos man estalc6pr lro n ruc n pro l, d& teage.r~~aI oblate tie eliminar ioda actuac16n !,e- Wake. tienen "tanto cue vet o a ae ompfa nr na raea lLa h
deY masse a, mnyeevico y monumento n creta, negidose oe e lndner argentinon i cur pareirip6 de it Con-
En. c.u s- Ia ciudad de Remedios. L. V.. en ho- C cjri ee.:.de sa re lae operaceones rat
eH-,-- d,' sjn s-e a as se di. Carrillo y Morales. oell, demdcrula, quie peidir In Io
prtu.u in c. re pa "e "riera un. coa~ alagtoi mayo general, Franco ThsEcokr~l elb6 e
ciusa ;,s'slaIroente, "lgtalmenie se dat Is nrgueiza- exirsordinacia p ar da e cutoal e w York Tins- publc f primecas haitil.[s de Ia rcrolsiocnO
da 1941 a cribn.ssc y tamensmint pelLsscO-fo noriLasserseasia per Ia snds'iicndc n- -________________
-. 4, r 149 tije iuicinemeol de Lnorsio-millones de pesos earn el pgde]sH npresanin informed sabre In con- cial.oe aragCide
1 3an de rio dr Sneshaignciones Indrvaqinle v seentenciug judicialRen v adesidos de fereocin flue manlueieren en Wake
19s,, :i .. F.-. ...... n 30 se prove on ceddito de car.icte c..- p.e..pueste anterin.e.. tar des-. l president Truman. el general Mlar- El genes-i dHe Di.isi.os Cosissp Love, Mardage, Children
.-i -- traordinario para adquisicidn de drs- de Ia vigencia de In actual Consti- Arthur y otros, preguntd al general Whitney. secrelarso del general Ma
40,Ji,,- .: I 's.rsi..... ,J ..enda cras con destine a la distribucidn de tucl6n. que resulted responsabilida- Omar Bradley cdmo habia Asido e- Arthur, dijo que este 1io sabia que and Secuft
fr,, r, ,i J ailcs --cpier as mismas a campesinos. para fact- des legutimas, liquidadas y no pags- dactado ese informed, recibiendo copia se estaban tomando netas" dce cus
hts..-r. -a e-is art. m r y garantizar la adquisici6n die das. d del misron. i pnersacnes cn Ie president Tru. The mareat way to marital -amI *
ue...... ... ierras a] pequefio agricultor y pEn padpLa difp....ia tan ..slsa c se E ...fe....ia He p. en epy home? Don't tokt foe
L.,s -as-,T,,. r n',' , i is,-, nns- ayuda. fonento y c dquisicidn de cqui- ohserva en el total de loe Presupues- trio de Estado, Acheson defend s boye i alii a In bat lla de- Bun- children till you cas "affas-;".JfAu
ms, .,,.'. I -,, .'i- r.,F .5 -,or, lfrca- pos pars intensificar los ulaliso s t meel a Gahie o ker Hill a MacArthur. adeis
*,er,, .'-a-,I-,,r,T -in, oars el aosamenti coma. consignaciones imporlantes pa- obedece, en parle. a qur ceddios cn relacidn ceo Corea, antes dr la Nadie dujo nada de qloe se e- C. Link in May oa er aaDics.
sissi1 er:i- rl ,,--, %.s- ni. ; ssorobado ra preveneci6n de plaga y, para foi par mss de un milldn de pesos desti- guerra. Asegur6 que el Gobierno tuviese tomando notas subrepicia- Red why I love ad
....... )194", .......... proyecto ...to y experimenteci6n, que per- nados porn In Policia NMinlrg-aet o 1. ....dc .. r~ned~a e Read why rs] Iis loptbltd m ovate ~an
.1f-nm Ei. in -. el ssr; 19..i oa eyscemnopxpemnednqupe-adruaIaana Nucionral fI gm- acepd lemmas las recomendlariones, mnte delebs de las pacelas". dueo apaii=t on~ c the iggpede
Lars p 1".i-92 code- milan. ealizar experiencias asobe el eabur entries Presupuestos del 1ini- menos usna, de Ians qu en 1947 hizo Wr mey. "Rcuerdo qume C s- ne s ofparenthood;swhynot having
Lrersirc5.,,' sa ,rl e,'. dcl Kenal. clulosan y srmm usos del ha- (ere0 bc Defensa de done se exclu, -el general Wedemeyee. Esa 4secretario de prensa del peesidenle to p
rrura Je 1,9,0' lales como Is grati- s-pen T nora, yatendenndose oo dispues- eeen Tue a r fanec lecid dul ao generall n o much money mreay actuallym -
I" ,aas'ual a ins espleadan pu. "Para fines sociales, de caricter 10 en el Acuerdo-Ley No. 2 de 1942. 'nodeormanas hae e' monde de oocaa-: noa-i c Inn converraciones'q
0 de Octubre 249, Te : X-4282 blicos; Ians que se refieren a lIn fon- laboral, aparecen crdditos extraordi- "Semeiante aclaraci6n precede se- lee estadouniden es; en vez de ella' Iasnn de l an cn uer toneses. ences are most important In desrs
dos d e retlros del Congreeo. ESnelar ios pe concept de subsidies, es- flarse en cuanto u logpreupuestos s a muin" mitareadouiden- Whitney afiad1d fue: tenvago minin a happy
Frente a Seraftime. Military de Comunicaciones, las que pecialmente para atender loe servicion del Ministerio de Salubridad y Asis- se, qupe ayud6.-a .s sudcoreanose aenarol mis ti key aeie b en
escructuran y am plian las atencin- publicos de transported en general. tencia Socialp de loi euales se exclu- nc ou lo wbo'a informehalpne a
ne_,. del Poder Judicial, incluyesode Aumentes may coneiderabies ne yeron as consignaeciones pererca organiar so elercla. MacArthur a Tokio dies despuds de sands of troubled couples.
el Cuerpo Mddceo Forense National Ilevan par raz6n de la Instrucci6n de mill6n y media de pesos destina- El senador Wherry, Ilder republica- la conferencia en Wake tal como se Gey Reades Digest tp.
p la Audsenei dc Hedoguin. Pismaria, no tan s6lo per el aumen- dos al Hospital Universitario "Calix- no, coment6 ante ua grupo de perso- inform boy en Washington, psrn GetyanrM y
"irras obligaciones que figuran 1to que represent e page de la mi- .to Garcia" que ahora se Ileva ai ti- distas: "La polilica seguida per el ue u no se hizo easo a eso en Tokis. day: 42 artiles of lasUtg Intwint,
pmr vez primera en lon Presipues- Ilonesirma al maestro, sino adenrs, itulo de Clanses Pasivas como susbvens- Gobierno pareee ser exactarmente 10 e amrchiv6 el informe pore ue se ha- condensed faro leading s. n
sI Ion G cnerales del Estado, en mum- par el sumento en sus consagnaeiones clones a Organismos Aut6nomos. De contrarlo de Io recomendado en el in- bla ex pedid o un romunicado al ter- current book.
plsniento de Leyes especislss, se a los consermes, mayor nomero de H ihi que eI aum-ento de los presupJes- forms Wedemeyer, y ese informed pa- minor Ia conferenin quc le roenside-
reficren entire aims, al uporte del estos. mayor nsmero de nuevos maes- tog de ese Minlsterio equivale a dl- ree ajustarse bien a los reeomenda- raba trataba de las actlvidades de Ia
Fislado a sI Caja de Retire de Agen- tros y suxisiares. materiales. pupi- cha cantidad". ciones de MacArthur". conferencea,
tes y EnsplelAdons He Comercio. y al tres v dcsayunos essolar. La ensefian-
pasos al sBanco Nacsnnal de Cohba por m a superimr y Ia divulgaesln eultu-
el mssto din los billetsis stnsttimiicos I-nl qrcdaUs a In vez amphamente do-
mi0d io% certlslcados plaia en cirilia- ISodas.
clon "En parole conse disposscldn consti.
lt bis a-ills en .. las, psstrst.r.ias t.scse..a. y otr& c. .mr sport. exitra-
S ........ ... .......... del rjercicio fisclt 1951-1952 hiabran ords ario en el nuevo presupsLiSto sA
Hes relrbrar,- Ian sle- ei- nes genrarn- emplian orts rddsion dearincdns para
11111 1 ii n li b r 141% I i m 4141 I ra. 111At114l4' llIiss s-I presupurio s se han ronsig, el s risteni lenI n mi -e Is Unsversidad de
rci d, pads s irs nrtci esn del Tribunal La Hlabana en mis He media m1il6n
Slsperi'sr Ehletorai ins gashsss sbhe-- sie pesos.
. I, ti llno s1r h l to reenls-s ssNo isei r ah tnshn" nsisx e tns- hnippialaris ce aro -
,,. t, ... d ft B/f J1 enoo d fir 1 ,15 Nllitol s r Il'lee. y A fin (is, snal iin-l a i.ls[ $ -snn plih a onslderrbhemente, sumentuln-
,.. it.,,i Al.', .r ss i i 0nos ('lIox frr Aheomg-si v irn nur sr. los s n nlivSom is s isn ssl'a( un dos el ns- mern He depserrndencis, el
Voss, tie iit Vpi.wsi iF. sassIii tpilss,- t-tiis-p'"m is- t eln lcrre, piss), Jos s i S tandsaurd s ni s sli t.s eo mi1srs- sri-Ii x numrrm die t" una y aisladins, rlevsn-
ntibolh po i mIi %ift It ,A Imist, hissi Irt s-i .. ... ,. i --5,'.. sir gllsl5Ss mis 11nl5llIss o-r~rlsdedlsn piars msedicnlines. siiles y
tllido his, Jilm o ln V' tahilloh -11o, Iii, y rt, i l iexto be rl r/ mi ssa 0 1 i. s. .1- 1 i .1rl a s's-ln ro N Iii s-snsas slidr s naite .i sin s s I stvadas A rife-s
as I I I i r at I to, b"1111 ""It, O }g ,. lI, I'l'ln~ela Inattilo (lea Isis-i () -Ann sru\'lYll, sunsiinlt (usl551 5.1jiuiatlslp IM '-ills- represemslltan ena dotssalsn aml-
tsi- i ar issia dcl i.sisi- ,i s.,i i n i torn crmse-icido nssniern He fmmi slcins eE de
H I tqs. ..sin. '1 .. . . 1 .. ... ...._ n is-tantr sit d h,,iri. .s...... en tod a la R
... s.. .ereTeanr0en%


1. A H A


'5'


(o ep''ci(ion Q(a ii lpos dc Colas Guerrero
11I A r A I., 1, ; ( I 1 1
Ilcebliae sIIIe errs-rii is t Isi aies h esrmrntsi )
ill i -i .1 iii11.1 11 Ihl tl i~ l J~e' l l Im 4 :](1 k),l [ iltle bU blzh 'l ol ,II ,i ll e ,po.. hij~im 111h'
i h5 s~ ~ l5SiOsI, lsis aIa sian 5l55,. sti'al i } s stise al eii- s kinll- a mel isir ss 'sione'
s s A -s, i.l Ia as. ss- s~sss, k .sIN '555 715 to5Issdasasi pirt Ilas l-tia l' u ,1
Isil a1 Ist 's ,s sllssls i llasss. i ms is, s1 s i,dl Nsa '7 Ic isicls l' isf it s-r silelu'l M l| lnussss ass sinsi, ail s lit111111
e1 4 ,s,,s s ,as is- e j,,sWss i ,s (',is is k pws iss isgr mdsesiisn
1515isallan i s 3 sro l1i5
Alllionii Iii MS tid i fiu r asrrer', I1rmIr. v ihrrsis-m Ite r hr y tl'mtlr:; D,,lla Maris Mua idec (aminclnro;
amisn .lJ areelsi, M reedol, Alr-a I ulsa, (t V sr y Migurl Aneil ('ampo y RedirIrue: MNairlim
i.lidl lii e Ilrhl.r, lRabertaO Coh aColiaIs: D r. Rorgello ,Avin; Mons. lelairmeino arria Ferito.
-1lin. "tIns. r n 11. s aIs' ern I St


SCAI.ZADA REAL 13t
M a r a n a o
B 0 77 S S
B 0 .7 7TA 0


FUNERARIA

,SAN JOSE"
da 3OSE MACHINE '


CARLO8 m, INTANTA
H a b a n a
U-6194 U-4944
U-4946 U-4945


ptlblU'a p)el'lnirii'in n Iejol'aoiefnto
slpty acentunldo en loeeserviecoa poe-
lnlej; a Is vez liur en proporcldn
adruiada se ele-van loe crdditos hnsta
auira Insuflelentes par el transpor-
le Id' correspondientln.
"Conforme a lI polllica Internaclo-
nal de I. ipoea en que vivlmosn, se
nampliani leI gasatu de Ina Fuerzaa
Arinudas y, cube deNtacar aidemsa,
quiie par las proteccl6n deI la navego-
eidn ae iIntroducen crdditos extraordl-
narloi para loIs atenclones de faros
y balizas. Parn Is. termlnuelin del
edficio del Etlmdo Mayor ide l Mari-
na se proved eli cr6dlto neceasarlu.
"En es nuevo presupuesto e soal-
van omiclones de considerable mon-
te., de In que adolecl el presupuesto
1949-1950; talemis como In gratifica-
rienes-alipersonal de iNs Juntas de
Educiacinn y Ins conserjes. el credi-
Ir dispursto pser a Ley d-p i Congre-
go para Ohras y Mejoras de Puertos
y onros gains semeJantes, que lm-
piosrarn eami- dec dnsmillones de pesos.
".a.i Inclusidn de gasinos para ateln-
clonem Antes nn ronsignadas en pre-
Urls-s tretalenes cinime intereses de
Psr.,i ,misr Tsinreria, crlehraci6dn ide
-, sen -,ferias, exposicinnes y avifsi-
sicihnes dei mucblec, forman parte
desi esnenli referldo.
"Sit s-elie cs hiade qrci en general
lox gagingse itsMelelalen y Sussiseat
Iresasi come sl priplo personal, se
amplian en Is media de IuIm s nece-
sidade s administrations, estos crddi-
Iog mayors que lon vigentes estan
comprendidol en el sumento general
de los Presupuestom.
"Por ultimo, parsa tender precep-
lot legalese y rescatar el buen crdi-
to deIs la Hacienda P iblca ge leva,


ALFREDO FERNANDEZ

CALLE H y 17, VEDADO. Tel6fonos: F-5054 F-9619 Pizarra: F-6691


j GRAN FUNERARIA DE
ALFREDO FERNANDEZ

S CALLE H y 17, VEDADO I Telfonos: F-5054 F-9619 -


eeI.


GRAN FUNERARIA DE k

ALFREDO FERNANDEZ I
CALLE H y 17, VEDADO Tel6fonos: F-5164 F-9619' "


I L,


I

Noticias Nacionales


F A R M A C I A
FARMACIA
DROG 0 VERIA 01D

JOH H SON
UBISPO T AGrIAR
DE TlURNO LOS LV'NES
TELFS A.-1I A-212. M-1IMO E TURNO HOT
PASEO Y 27- Vedado
F .1941 F I I 3g
Servlele d RApldos MensaJer.
TODO EL VEDADO

(.*idi75 3 ..e mym

MIRAKAR
HOY DE 'URNO I
F A R M A C I A
FArlMAcA I
DMA. QUIRONES
Ave. Lbpe 7
eran y',- Tel. B-7222 I
Bervkld RApide is Menmajeras

LA mACyo 4( uDiricOi
A6026 M-1747
A 1104 A.6402
a. I O C"0 ....
i~~ ~ ~ ~ jlk-:F-l a 1: ]P_ l~


Farmacias de

turn HOY

J'U E V E S
MARln
Amnargura No 310 . M-925
Cuba No 670 .... A-9830
Monsrrate y Tie Ry M-.5805
Tejadlllo Villega .. A-8311
Av de B61glica No 564m .. M-2544
O'RelllJy No 462 M-4000
Algular Chsct6- M.-6443
DEBD E PAFO DE MARTI A
PADRE VARELA
Consulado No 2z M-55b0
Conaulado y OenlI m M-4404
Halud y Gerv.lo M-5tI0
K1,11I0 Tv C'rnipararlo M.4501
AiiullI No 7i ,. A. Ih:
t'a mirlli u! h, ,I" drlli A '11 1
Moln r F-6.I o 1i i Ni 11 11 A M1 11,1114
Clb@. Not 'I:* A 0Ai10
,ldnil i yv lisi .,i- v ,M "%'I
laTitsooo I ht... P555


Ai .ltl 11 311 n. rt M lila, oo, .ill
I' d tolll,, 000 oI 11s ll1r 5 'o/ly,

;:. l I h"' ",. Mj dI:no -Io t
IAFII-ir Ailllr SA l A IIAHIA
AS Ml 111i Al.
\ h I ollllrl A 1 .|,,ei,.l. | I ail

Ill iim t e i Ifd ,, .n .i.rit N II 3 til1


I',11 1e~~~ ~ IJ~ra r/,41 ,|1 444t
i,.1 1 V h l Nsl.n..,.. 'r 54at1
At 1, 3,7,. i. touo1, K11. I I",4
S 4nn isso. ,, i ,@ r v r ii al01
IlllsOn/i.n0, |l Ito .jItIII d' . lb Iliii
IM (lbIsI.t MiS1 F-II *t I'll1 A 6 /i
AI Mofo l o. 5an i0 A nson
Milnsle N., Ols Ff. ISlr .. .t la I Iri itl
OCUSIiI AVK MiNiI'AI IIARIA II
hiss .tl MINDIAElH
Ilt iron 1. 0 l 1s 1hotS
2i a i 1 e1 o cl a I nIoI% p 2 F a 4 4 4
I.Ins N, 3117 i r tu K F nil
1 1 No 41}1 11,1n F 1rr0
IMiia r It'I h rm L 'oiatit


U do 1 h1111111 W 1711 11,~
;do aep lis NoI 444 4710
IK ->i oa I1 r 64411
I A iii(re n r 1 Ir0 n017
201 NI 1i371 oal] a ()l "02 I
i'3lie'I N.. fn am T U F *s
VIHiORA JFmIIN IinI amIINIK
I 4AN't555 4 OeIIAs1PW
0p0l 1 el C atio Irot,.M I 1111

I5 dor tii No 72 N 444 1 71Oln
IUlr a d 0 ..... 0il N .I 773 X -*1411
1 u.010 bUi 5@a" S iliso X N .10,17
Rntlnly lll lq i Htlin~n M 4|tin
1i ta (.utiro a Jioseina I 7"420
10 A do slio -r lll,5 ., I 'U"11
*ll na Min~asfo U111 ill Cal-
its (C"allna' .12l T Coorllina 1.'0,
(9 R R R 0
T eslirdan L 'PlllanO .. 11 6I01
rilh, 3S2 so q Lino 1 tl.in
B Aires 441 0505 a iso Is.4-I

IiTANO IAWTON
Irnoe e.',i.., Nn 772 . X 1641
I tuvants 06 i.n NIrol X-31l01
I ,,vtm V N o i mtt . X -1074
a yhrlr o (a Pro Rir ... a 1CaNIyIn.,p lRepvI,& Sierra, 1441'
nollsa T Piisr IR. rtn 1-311
JClin1lo),
1,06 FINOS!
CoIn1erto No 14 -1-0 A
M A R I A N A 0
RAe.pass Ia Sierra, Almondsr.A
nuisn Vlista Miramar. Flya Mira'
mar y Olub RIpvlrc
C-al)s p is., Rep La Sierra 8-1441
Calla iT T Pas. C R. Bulen. B-313
Cilia 1I y Call Csol Aim. P.h1lh
Callo 11 p Avs. 10 R Amp,
Almendare. B-444:
Ave. Cistil. T Pat Is, A.
Almendares B.472.
,sanuia y' Utisi'li. R Aim B-3181
Call la e1 1 .12 Rl Aim B-771'i
I Srrano 0i e l Mir B -722'
Rarris da lol Quemads. y Reporto
'ogolot'
Caiz, Real No Ia'Qoemados BO0-9241
Sta Catalina ,5 Rp PogolollI BO-727
Rarriloi de Pooelt Cao Rolo RReden
eli6n. La Cels La Ilu s Arrove Are
naI, El Cane y Waj1ay
Real r Padre Pocltlo B0-922
Real 216 Cocn:,oln B0-79R
Almendares 2167 Quemarndos BO- 92
Sla Rosa Y Paseo R Padre
Zamora BO-797
Real v 4. Redencrl6n BO-93
G Mnntalvo v E Redcncl6r.
Sta. Rosa Igleilas. Rep
HnrnoL BO-933
Real 35 La Lisa 80.77R
Real 118 L.a lhIba B-276
FAILMACIAR )OF TIIRJO
PERMANENT
Inclusilvc Io dem'ngeo v dlas feetiva
e cl tirmlns municipal de Marlana
Ave la T R.p A AmDllacl6on
tlechuaI y Nodarse Wajay
Resal 38 Arroyo Arenas
Lisa B0.994
A-, G Baijtm.P Jaimanlias B-78Z
S Independpncla' 41 Cano


Pqa;ia 2.3


S DIARIO DE LA MARINA--jueves, 3 de Mayo de 1951


Acordciaron suspi

ICirtLlnuaicl6n de Is Pig PRIMERA)

minor a Iqo eblados de huelga corda
dos
Los Itrabajaduore marllitn-os ferro
.o'laris maOlu, lelon .us r peclilli.oi
p0u0nose dcs.a sreaiornrandoie en
ip crllertos :usicniado.,. el decf
que r.o accedieron a 0 u1.pe-i.de a' oI
tor, de huoelg.a.para .:onhtin'.ai dhst,
Ilertot aSC,of"l Sl rel indicalsorlo plan.
leadl a. a que 10 O0brern.; martIimo,
eslirlna srlgu, 05alie- .OtRa,,,es u
rtzo a I.:s peradiiit& el oria; ger- s
aor Joaa0 Erdo, IC 0 Qu eh Otae,lr[Ii
no doebe .egur OlialadO I,. i.letlur
no0 ulastar 'sra l,-ria Rupea .uel
%a deir,,ia, enle
LE it ioi-t ) lf E di ': i I ld
riF .raeotl d is FO MLIN co n .-.; tail,
noIn ;u0.p lrnf er, u i i la.. .:a. ci
Los i r, roaiado i,:o.,00 r. ae ic0 .-.n1 o h
CetOe ( a pIa rsl l' a l Q Qu toi la , I,..
y prcecaor erct cr.scurir..:,a d
Huelga en tod la IsRepublie a
En lla IF .-.,ario C m .r ,e I s rietsa.
rio ;en.cral d1 a FtOMN rNco,,inice6 te-
legrabtca en.,- Il i qi,,, indicatidelTa
Poruarl,, o de Ia Rspiblic. que doe.
boan susperdo.rI- acl,d0a5, d sdecla
ranod,.e 0 n Oiuita ht; anlo 0ridreci.
bderan orderesen noer, c rarlo '
iApn jo a In huelga
Los se.',r.es Pauiro Faco y Juli:
Cruz. pesidroen tes de l a. Soidad de
Carroes ,Canio es rde La Habana y
de Ia linUo n de Porleadores de Carga
local e La iHabana reSapEciameoten
armnr oronen el Miinaterio del Trat
Ioano a e e m3ban a la huela
I olarms lI prelidente do eIs Dell I
S eon numero dos
El senior Oscar Ar able. president, li
de Ia Dolel cion nurnero dos anterro-
9 gado telefbncamener ipr loas perio.-
diss que cubren el sector del Tra.I
bajoi. dijo extual mente h 0ue ellos
propusieran squ as marilimoa hicie-i
sen On asleclaraclo publics, expo.
smendo Ie a hoel a no iba ni con-o
Ira Io s o els ri contra los sa-tsraieI
que los narikirnos se opauseron, poc
ho Cual e rornp,6 la lronhact6n ,
A, rerones que o)a r.y 60l carsiollas
cargadal de tsaci, oe azuar en va-
cts Ouertos 0e Ilk Rel_.ubliha isquo
perjudica a li ferrotarrti ytis y a,510
obrernos Il l ,rl',
Clin a lo% nbrevl para Pnlaurii
Ei 1 r,,ist. el Trao? ao soi,'sc.,
una erla a Prldrenclal -, a Ico s dir -
cenlec de la Fderci, tor onsrra Marl-
osm Nacior al r is Fdryerocron Loea
.dt Puirr1. 1' Loi H: tLit mr, osara tratat
,le (oneneorlo, qu" lea crlr,c1Jen c
de suopendter a A .ci-. Oa hasla tantt
se dcspranlsa merrda l s ncesariao
qlue resolvieran Ina cuestin definiti
vaimentie. Pero en vista de que Ins
trabajadornes demandaron de lea se.
fialaraa el monlante del aumento d
salaries que se lea iba aconceder y
se lea expusiera la l6rmula en que
shabrian de reglamentarse los ferries
extremes listos que no podia proper.
lonor el titular del Trabajo dicho
funclonario los Invl6 pars concurrih
ao Palalo Preslidenclal, a fin de qu,
I jleo del Estdo expoga su crilteralo
sobreel particular yi. en consoecueon.
cila la Imula que l quide n cues-
Ul6n placntoeds.
No s dl el tren central
Deide Ionl primeras lioras de li no.
hl de Oy Iel de aysctli Ternttial y

*i ro'drte lir' Ie~ ii'ri rsstidiaonsqu
icaora iac rn orra one
Sresaedodnrc tl la cuitodldnos
l i nlhiinbri de Is Piicla Nachla al
-i bel -1 .. tr sklu lll ljo re.im I df reallz6' aye porI,, nlaltdnam

conlinu"I :end lita ... qIfh
I ut go I liihoho I 'I ohot Ii'liiio
li. lho Ia pl Iuais irmiad hcalE"tho Mayo Generalht de la Marihnad
Tra rmIlaI
La Pl ii it i I n oo.i...,hnholt dt I h' uar a
A. li t'ri l Ii Itt''O t't, ,1 iiioo 1i
hl l h r ~1. [ t iet L I, l' Ini~lwl
pit',n it ,, l ooi'lirtabioo t ill .
ci ol i ntl t o. tllsp tll hon o ilII ho
Ih S'iu i l looi s lo e llos ",tal' l aul" Ollie
i i o .- . i rle itll 'u li mit his vs.
haI, ,, ... e lll riihi ot h eto .o
hleoa ohIN c hitsN I' e
,t 0 t...., tI'I..ldlfhl e00 ohl lw lfir r'h i
A 1 .r i llh i ihd th ih'a ri t Isrll cill
o1 t t01 n l cepnhln rinlo l isu. IWN 1111101'r
7 .IIrd, rI- ,1lMVvl y nlirliadta lit (Ita lua ih
i 'tt Isle 001 vo11 1al01 ii t1 n iv rll .
'toI 11 'O" d srh sol ficIr de I.s ,,',,
, las ill to y 15, t o el tell
I l i-ihl',f..rkk- tiile eril a eltilailo
tie I e.iohr5 'e y Iltiil' se v.sIa a hoIo.o
1,.050 ollio l ilt .. 01 ari h,l l -0 h
i .llltlt.. 01.l...1 010 0110 Oe l,, Oh

11 Ill etoll lh r lhila l el lilterilc
In. 1.i1i ih. rnistsdtei11e 111llr iadlo
7 l latv In 1 l dlrad 1h inartitto 4ile
t'I ,illh J,," CaO irW i N l'z, 1titlep o.
Int is Iatl li al vsars icliladO
S ,, , Is e ol t lu hl-t111 o 1 (C .-
i lloll e, '0030 l' ( Ii i ll'tei iiPoh
71,l- 10' lthI r t o Is r i i ll (t'l
i Ii oiii i.. shll i U1 ithO n l eil hS
-.h-01 .I t .iil'tl itliu so ore olivohl'
0 1''" I.,. .ht'li i. tit, vial oo olis de 'Ihlll'.
r aut ils rpiklooiatc
or. '... i t-l' oll iiilu 0 S l lol tq liiUe I
.. r- l rht t all, Ollie ILI hii-
i.. b~lhd .I h tillUU I'Ap nda hohlt'lC't5,
t tot'I., Oilelh 'n 1 title II I in s s llneIlle 10 li
palt e Ilnetoil ala uiii leJad allan-
1. h el oelobulliu l, 01lln l Inh (1-
to soii,,l .lol,'lll.llt,,,eoI. y iilt'ili io dt'(
1-h00000 i,, '1,-toi,,1,i '.1 nylthits ll[' i fl
be jt. i'tiolhli llllO i til lai e0 val' .
o o.. .. luliaih l\ioon loo 0 o CII lh' Ci llst'u
ie Nna.ide Itil)ls lhs nildli e, 110 iLIs el0.
ni Vil rIlls llalin llerds.tiel d i Sev-
I.,_,h link lonlMftlrlrada, Al nlll do del
cit lolnldtlnt lotaf~ l 1.'asils y ei tO'-
i7 uleiei Saase aas. AmllAcresegulldo ie
Srotimlhttyeron AM sll i lo Se a Sn 'llh-
'I On Nationisil. rreuI/ C cl li Pcito,
j7 'losnlt. crorilatlldntel Conr ,elo i.0.
9 nS, Inhlpechll del Ctienpll, ci eall
tratilllsroi l l'e, 1 nwidoi de In Se-
iunds Esteiacin y itirosnfilcales, tso
CitiOB II ninilstro de ConCntuinrcarlnnee
eo1rit Sergio Mcglas.
Pnot orden superior, Ino mieriboaO
l de Is Pnlirla Nociinal cu nInsS de lI
I Policlo Jurada de Ions F. C, U. toor-
ron toduas lIs dlependencias, prohi-
I blendo Is entrada a persona alguna.
. aol comi se hiclit'on cargo de lo Is-ii
0 tndia de tods alos selliaorasp y casetas
de alarm 'ilpuc extilten desde Pilar
2 del Rio a 5Ilia Clara. hasta cuya
provaicla se extended el paro feroo-
14 i hara.
;0 nicladIs lsahuelgs sobrera en el
1 p2 purio de l Habanm
o Coenilz t a ser fin'me Ids 7 de SI
oi niinas de aOyer i huielga acardads
pot la Federacill Obrera Manuals
,5de La Habaos en apoyo do sus5 Se
niaiidsn del 40 par 01en10 Se slmeol
is Soe lao salarie s, la otal retirsda
Sc iens aas'rlcios do ion ferries p soa-
i rahins p ntran do ospecto loborai quo
tO cootleone oh pliego Se peticionen put
Sdilsha oi'ganileacidn obrera, coo el
renpaido do la Federseidn Naciosol
Sdel irnmo. ian lormuilado a is Ats
6 ciscidn Sc lndustria y Comoerco do
is SBahi de 'La iHahana.
ElHay trsaqoisidad
9 Elcomsndanie Antonio Santaooe
$2 eoe do Ia Policlo Maritima. cr
pafisdn deilotnienie PTosd Arrednndt
Amoodo. realiod' ayer par Ia made'.
n a nn reeorrido pot el liharal y to-
oe don ins muie~los de is bahia. reps'
tIndosoe pues Ins sets do Ia tardo
ronlinuaba roinanido total tranqli.
hidad, lo rouat bud lnformado si Es.
.4 load Mayor General do la Marioa di
23 Guerra,
La Palicia Maritimna estuvo acuar


ender el paro...

lelada de.de I dl In ltr,.o-r" e dc
dia 30 de at.ril con motive del desfi-
le otbrero del 1( mayo y ces6 en es?
situaci6nd emrgene., a las 7 d e la
noche. y uranre el dia de ayer sc
maniu.o er .aclitud espectante.
En la Aduana
El personal d e AduAna ol, cii.
ortenco su0 poieni 0 tu.lEOnc e.
lan nerci.F ..an,, oIp.:, ,. o fr. Ir ,- i
mucenes '. pE.i lFero rCEl Oh i .


CONOZCA BIEN


LOS ESTADOS UNIvilaando por GREYH


rSe 1.1 t - .... .. asi "vilblf Kil l I t r
Picadillo Criollo-- Sce iantuvo ..- "' I Tennis
Piradlln Ciollo _______________ -____ xair l(Cno nuarlnIde I. pgin< T i II
Por Sergio Acebol -I-el ej r it.o(f .E. '
o I El n c nro resuli6 de altibajabl ', 't 'i .5," l'Itll 0.. ,n,.'' l ,0 U'.0i,'0 40
Cierta vez dos ladrones entraron cortsanlcs. plies los azucareros arrani- '., . i... ., 'r''. ," ,4 l;,o ,,'[ ,- ,", d, ACLT.
de un ricacho en la regia rmorada, caron con dos carreras y deoi-' .r, ', I' j. ,", iptro .w,'l!;,i i, p','... v. '] | 'Vl', ;.01 '. :,' '' 3'0 1r.0 lp:
en el barrio del Ce srr siluada, t I p ,..o.,. a cts p orci "' m B i.r ll i P l, l I- A I I;,' V i "," ,, .>t,.o. 11310
y "dE Lde h P \ "0 lnroma p l a t, n s .... j, i a .,, , , e ;,,o e 1,w,, *,. 1 pnia-
y s voios bols e levaon.doe opez. hobo on osevo orally 57u. se oo rmai l'oiil,:
.. .. . [~~~~~~~~~~~carere de "res carreras en el siguicn. .. , -.,u eI*;: ., .
Mcientras odos dorl i n lograron le ac do ... Los ElctricIs empan alo el, Y I t .. .... ,,,, ,,, t ..' r. *.
subostrae a r l jugosa n iascida asumie' on cl mando anotando 5cua51 to l i P a .V r1 1 5'' "' ,., ,,. ,,, lo'f-al F,(,t" I
Para abrir elport6 des lnenlrada veces en lI lercerot pot en el cuar- ]Squ Gi' rdsn ,'*." , ,ll, .',' ", .' '. *". 'ti,
una f6rrea ganzs a romIpearono sinning se produjo un nuevo abra- at surrilo t poios i-o-ilii.o ii,,'1 ',' , .
V io, ntaveza site carreras, aiano-f delIcirtit orl, rill i, -. G I ,.'
Y to I d t e. n o s6 H e Iri. sa no i .... e e r os.heirshianoi s C Oiren S-I. iay,_( r;, t ai 1 ........ ,la ' td
Yoa6 iosspnci.ossdcob e sdi.,J.iosoieltdrrs~ liotsdo Iid,.i:.".........lio .I~.
S que l a Fiej Cs r del Co i cuenta gotas en el sexto s il s6p .li. .. ... 0 m 'i "' i 'i ,.;
'. .... i '. prA e entradaris a ola onpu oe ersdoy sires Niiii a. lfl.ei H Alrshey l -' ,,, f 'O K'l-j',__ c ,.rn
] d srr do LA:,,',,,, EQ-,,D et d"a N p/ ra'de n oct ravo p ar d l, ,trec v' o a dIr nlo n 8%l mc- l p -, .... ... ...... giro' ilc1-i
S conI la lera bios ln .laii Hay pe "'n" sceo e, hu a reach cil l a m c ,, to I.cam d' on
----- . .... .... ..... e yq-K- os i ao regat dos a vnl a t o Isn ....I b. .
LA CASA FINE de Monle Pr E be lo T CdORI'ZOS "RE ,". rns pario de otal '' Qc ti aodaba po..ra. a pars Ia lfun I .... ."r hot hata i t
de ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Io 1.. 1rne ols. l ioF NX M L E D ... 1 ;1 I. ,hesiao, AL-l ,lrUJ yrd In P.np (M.r;ll farea
cuatroeientos diecedso' El Inc o a rom se inat ,z '-,,,,,....... s "I S h adt ,.aoo' 45 p m. 0 ", ., toD ",
Eocode coleho ocs A precims iiomptide qepon a nii-idos m ion s Vl Gr A-
ciocno rrom a ro st a toOl,, dtyo A2i'., si i i S ,nr
que nadi nuedeo c ler, A s lda m ejr puedn ha bor i dolor il on du OL jr lo, rr s dr o .... '.'' '''i a, i,. ... .
Y ti ene tries sucursales lo CHORIZOS REGIO" v eton s a tiinfai e a' r'' ,l s
,lrd-A I zcrdert ambimn., d Espafia. mas no a tianel. Ins so d ,igu-is iiso sli'n it A cait, -rt ,5,o d ,
T, r e ;. LA ,C A A FINE n e l a eas de dos, 'ibras, I' aia l li do os ganadorrs I", mo ,
c de be visitar ust ed. y son c hor izos do l ey. Ec e ar ia y e zu rdo M s io F- \ F [ a r l ,-t ,l I;, ,, .. l"FF Q IN lE t r tp- r o-
.. ]~~~~~varria tmptliso cineo carrel'as -,, F- uiara 1 lI- '' !lr,. r ,r o

el radiotelevisor In 10 150 a preci aso 0 0. ten10 lmpu sl cuatro crucialcs c to ,'/ '4 i' ,,i i PARTIr)O a is 11 Ot k1, 0 ,_

el rad ion^ telev i cf cu ano Lo le bas roya pre*": "e os b '" 10 R. -^n^ -b -- .^ i a do ,n ,, ^p^^ d aI, Ca con el Pque mejor se puc lde Da dinero sobre alhajas, e be. s. El p imer o los n h Vi nc a so ,, I" rrado"o,'- !o r ,oi'', rnp' l Udo


et .~le tubeyesrd En^ t n e e a e l s o r r s p r a p r m er 0 e l os ,, ,- n ,. ;~ dp 'rlo ra .,',anr n p-,. *, f ". o' r .... -i .n ^,
. ..para ermpatar en el octavo, lmpulsa Vallejo y Gull]termo a 1zuea d~at l
captar cualquier transmisd n con reserve y si o obslatulos. E h pa-po... 'oe p i o im sls 1 i r .,i.m-. a nt p .- oo ,. sp i esto
Todos qued nan sombrads q o elu odo carreras; y el seguno so rvl, sacat I Is p im 1 del t ', a o esia
o dos qued....aos deLA EQUIDAD estai enNept... pradefinir prc ..... teIns hos- y I n Mgun sH d y c( y ..... "" d ona m m Con.lpe
con su incomparable voz l at doblar de Consulado, at s dlliades a mpusrani sdols prosp m lot s_ uoIo[ T 0 1 n [ eno detsu las a pou lae dodo1 J as -
S oan .s lioda patal la s 0e 0 s Luro tico l li.ad esa- a QUINIELA a t, o mad e e1a y'a h o agnoiir as conodicio.
v6 uha 32. antallay en hoyaso Aras del rally de cinco d el r.oveno it, I .,-,i Garcia.- Brrena. Aldo nes par sopotar otrt ao de luohs
* ue es tlan clara comno el Sol.. ya leva uno chorro de aifs. ning.. Estas dos f ltimas notaciones ca Aplrl. Urleta. s El op o,.o o u.
_o B r s i ha l m arcaton el em pate 0I 0 entaja queb 0 ..b t Or a s.E . .l .. do R l-H
Slaliat Paots di vino El FENIX MALTEADO n bog o s ampli6 at continue Ir el bom- 0 er otr e xl aelen, ,v Prano de brl-p;Itaia M iinaylis de'o5Iri. s 1rn ( ,,|| FE I MALTEAD n t e l A. C.i. . . ... .* I 0 I f ^ I ln. h~t,r;n nal. VT n e^ ro te ni
Er .s cu na del bell canto fortalece y alim enta. b ardeo ] to uest .. d Fusil .. 1 G o no I anie' D. 1 b . .t dc do t e
salec,.AD T 'IiAslie at blaoci coulr dcipidido a pe
Sde los ms grades poets .. El rico FENIX MALTEADO O LJI. "". .. . |IJ lI7OUJU l "Ir v tonet e l ortill d ol arrebatrle
y del .amsoo CINZANO. o gar. .tiza "La Estrella". La victoriadea0 at, oersh ye 0n uns C' a Paoii r .i ,'n i o, qe .ya .pare..
___._ ._._conO Matanzas y Sociedadd do -1adher:doa pnaPuO
....... .0 0Mariann aen primer lugar del ca' -, BAT iin l4ern5 d resilip de pt tode ra
Es elvino RES iots l mejr qu seotbeosierild d Adocil do lHubero. entra-
E' s 1 vno TRES'. R' 01 meoistrpile se oeoe. peonato unionista, .haciendo perder *r 0, I io 1- 0 Si et, canos nmo Andr6-.
I Es hecho con las uvas ms s abrosas de Espani ia. |al Cubaneleco su condici6n do l n- e o ,e llrirole.or Ga rir d r -!
Si come en restaurantes pida vino TRES RIOS, 'iclo,. NEW YORK, mayo 2 IA"i -,", "., z ..-nd'o Mure'
y'p6ngalo en0 a mesa si used come en la casa. R. MOLINA. iaalisis de los accords di] (e s 1 .l .o. ,] ., l II t', 0 ilolat;a
co's do la Liga Aimeriic0ana0 d;... ."0;" ra. ar!io "i, "de I rra
IHERSIIEY nocei qut el plover iubano ,, --' i'" 1,1. 4" a d
ayer de New York, y el "Quirigisa"l as de correspondencia pulblica.Ile-| / cio ho.. ...' 'do l "
que le quedaba por de.car.gr S00 'adas en Ii mafana de ayer en el V. C. If. . F. i s 0., E W hite S oxd"Wo. . ,In ji......a d-.......I' ,m-
Isacos de harina de trigo y que de vappr estadounidense "Ortente". a hal i comenoo do ln lot ,Indidoi olt, sii4 s tk He, :t 'a. lois do .-
perdurar la huelga, se Ins Ileo tari fin de propiciarsu odescarga y Pent a A Voldo6. s t 62 3721 P1-,'.i.ilr,'1 o oseooian omno un, l I't, s1 dl ,iIII l'u . d'.t oiit
poes el. buque..ieoea.. .ciada..o.ga. t tc...o.. perodha laborre. C ....ron r 2 0 i ', do. t ia5 '\ind.... "Gt/
sahlidapara el dinadHehay.enInFla oqurtia I prcsncia de los I obrer r I 1 7 Al -- I t ii ""t do" 4-" In l. ,iat.T oct o( ((cna,
ta Blanca: "Oriente" qte Ilego b :| o~o ph "..... .. s.. .. X ""-" '" c I : I,;,,I I rta.-airr oloe .it ham J.....a n.. .... ,\.,I,. ....... o o .
ta~aoa:Orooc'ii~tgo o rqp0500pots motoreor es s o a n 21 41 .soido 1m.si0 0 "i%' id,, rherliillf ',olti or rollo'i 4r
por Ia mariano dc New Yoror k. to precise ln u hilt zi6n do iseIns w tncn- Flp.'l 1 1 4 0 i, poo-do dl C oi nr n l t 0(' ,. oSt%_ ,,I.. rroio do iu ao
. .. .. F li e . .. I 2 2 1 2 ,frt-R i~o a C ~ i h n .. ., 1 p ,H n a
Ward Line: "Tropical' cubano. 'Lo-(det barco. A Salate efi 1 1 2 2) 1 'a 41fil 4I' .." l r!A tO 0'" 4 do 'iso too
Vus". "Ga efromjart" 0"L0 odal S o "Spoo ti. posterior, o... '' tdAsdF.A. .ii ..b'4 0n -1 (1 ndi,'n... .., 1......... ...s"1...... tt'r,,m . .....i 0 ,' a ...p c o
Ilapledra: "vesamar" Pn Pao: ".prm tuna convcrar ion del menconadoI-a iMi Coss os p P I Iatrol:,e al b dole tooa para rnlo n.i "at 0,o D Cn t" o 4Z t 14 de. P.F""osF rl iiC ot
gjord". "Provincial Trader", 'Elizo to deI r oiciaMaritima con el. s00 ;'SGoozatrei! p p 01n00(n00 do (ot sloptHdorno, del Bi000!, P
be"n Nielsen" y' Irmirongard" oteris. general do nos obrero. pot s a Vi a.V r p n 0 (n 0nn Doopuots do e ilil 0 r i .illlim, 5. o a Itdo ol dis 20Idr 4 Is d d,
Regis: "Cape San Davtid-" yt "Ca :- luarobs, sefdor Marci. Alharez. es E, NMarreo. p 1 1 1 1 P r 0 ..... ci, toilsaI o pOrs lro Is ,ih_ '.n m i- para e th ,;?i O Eo -1,i
tier do aI Salle" en Arsenal: "Arian' ,friliti ld is estibadores necesar o" --. .... ' ,lids _too s i ocr toO oo ,- to. ....
en Casablanca; 'Admiral Frazer o.abiddose ren lizado Ia de.carga do Tofales 38 15 15 27 12 51 'lid join C. H. Atr d rel, a re n f u to'O t o s ', o pa0
L seMaters". Florita" QuemaeIlV .C v 'etc i-,cni ,I C rrn u
"Li M-rI'n, Finr..a" p 'Qu.m. "isacorrespondencia y entrega a isit C B E"l "22 4 10 4 c5 es ra I Antam del Biltr.... E
do Lake".. es.e.. .lti.o g.soli .. empleados del Miolsterio die Comuo --ANELECO
fhoodados .. s Ia bahia, ,ocacionos. poe coocorrietoo a tm '. C. H. 0. A. E popularr club ii dc a pltva in-cribitr
El total de baro .afectados potre lle pa" a reUibirla "--"- -- unsfrnomodablueqPii.n o nso1ntc'
movimiento obrero era hata las In D. Jacome 3b 4 1 2 4 1 0 boho do ba r perdido a R -oi,
doe Ia mabiana cdo hoy. do 31. do Losi metalfegloots J.M. Acossta. 2b C401128 1lUnos. .Ee nnpoede compels'
elHos 4 eubanos, figurando tambidin En horas de Ia tarde se inform6dA. Domlnguez, lb 3 2" 0 7 0 0 I/ r E l M II p psr ,, .r eado.
algunos que hablan venido para re- que los obreros metaloirgicos que A. Lopez. If 1 1 0 0 0Ip IUI lIIIL EV haf ritoososts
roger .argamentos de aricaro prosiao sets irios on los; talleros di M. GonzAlez rf cf 3 h 2 1 1 -1 0- i.. ... .... .. .. io toil.....
eEn horas de Ia tarde arrib6 el reparaciones navales en el puerto.6 ri 3 1 0 1 0' I 1. i drae on su filasalpn Io, r Jesus Par.
"Ophir" por Io que Ia cifra se ele .. sumaron a la huelga. L. Olivares, ss 3 3 2 5 6 1[ do, Arma. dito Cus vo. Panchon Bo r.
32, Salteron..y 00 boras de A Is Comial6n deIntelilencla Obre.. C. Duraon, c I '-0 06 3 0'em, Hamlet .Alvrrez y iotrs.
r a tarde, el 'Quirigua" para Puerr- El Ueniene o Arredondo Amo A.de l Monte, 5 0 U
to Barrios. sin lesber termiindo dsus E, ofirisi dc Jo ari e sloA ite. N arinjo, 1p 0 I U0S E01)1aquets doeJorg e GoN C r'&aOsc rEs-
,Eod". I. .. .u ofielal. ,'rrss. ci '(001(e I spurts do JorgE MGs, 1 0 t IO .tin R-
pero Minim yo' dos ferrges i V G ndr do Ia.psiico Mvritimo, I tiii0d Aii 0 Ctio Inb nl I f (I U I 0 ii sp r(}SoloS
.,c i iolI los do ,s ho roil ,'"( nd areti cliii is cimi ( e did ri6 tsa dot A C ooboin ill." it i I 0 0hi in' n. I. cEo rai do -
.l...n".. ,"osepli R ,I i,,, ortsl" p..i... .i : .... 1k..ai,,ii Coi ..isi e ,Ill.M. A ,imi1, ... 1 I I, I) o oiT e j, .n l. iri o B i, e o .
to (III(-tite II I; sie Lc uc III not ,,,... .... .. ., 1' .,1 I"' L. del 1 1 ivi- deo' li ,A.' Pe d 'iti (i) II () 0 i l. .
irI T le11 JTlWll I Mr L I'U' tu, St .. .. ...11 ........ I E. B fb ] 1 10 .0 I} ( ) '. 1 1q'
11110 (iiiioihll)ii, 0 ii : to50100 u(i'lohi 'i I 0.0 i aIII Sin Bulbos j o(i~t a 10'0 Rohhvinuso ille
1 l i'"4 litli Itll. III ii ga .L..os.oler.s. delpuerao del M ]i ..i.. ,T :14(1 02722-7u s124 i
Liti, ivoti',,,a rde la e Itasn aiiodo sirblos oi1 in errease1 esd he F
.A Ii,. iii I ,c i o 0' Oa.. ii J MATANZAS, 1;1 i-ro 2 ilA 1110 14 ,li iI6 h I lil,, n 0 nu"-n 0, S n r a e 1" "r "
A .I 10 dv .I .... t 100a 0se m-1 ln i l ........ 1esidcO...l.it deliiido do. ..' "-
Jo.... II ... .. ,,Ipoo o m-ro .... mi o ,ht 11 -f.- \,mrd,, i,-I ,a dado. In% obre;ol- Antotsiion Iv,,r ntradait: b n E l e l a n s. .
Hil einr t t11 ......11111 dadtii .Iooio o 'ttia'oillotril5 Sin Entrepiernasti Y OR osl,7i''od
'ilt 1 pli l'lltei'lt'h0 Oh's i I; I' '',. '' ....23 ..(.1! i o ri o e (0s 00 li tY, ORKr 2 m O I',
ole "''I'lo,,orto (I liti~lilllln *. (ill' .. it' '',1 ,.I los t ri so Oi delosoodo (il hlnilotri lii 1101 1210 II 'i,o-l,, 0P ,.o,{1.ro,3 ois., a ]n '. 'lt' S
it 1, v 11SI Ina an214 00 12 -1li
f I \ to dIo hit l ...it ll e ho do e ll"t de in irnill ni dcl o iiire11i 5011p r0i10 Lo reline como la palma o,.nt S o (ma Nato3oo toots ,a
leo ed IIklIeft 'ill 11 a n 10e115 011m i51110helao t15107' Shir IVJ Sonarlo, oo oal dto ('.ig i -o.4o P-
tossi Illshotii o'il M-1111ro IirllotIis 001 lo \in Iopi's 2. El-I'_' o ~do mu monat. a 500, Hedroililt toaaoro d ,11dlo
la Iii de NeI i ,ti o % l, hilalit 1 00 0 ile ViorioiAMCoM n amarroto "oni,, n do 'ill dio ol d I e It -
1 fl't', lt'iii'itiis~ii i o oooioi sela "lit ot P s ho lo'i titldoi eio3 i IlIur I.AIPOIo Mooyoor, lho" eooP ,,sM. V a\heronvenzaie x 11 nI( I IOSld R' d io. N -
[liltlivilel~cf" H 114Compalill "'ll I, el l rssoal.z, FordvaFrock.lhea:quo Ipoosri a1.i, n


,,,enl',; de las d,op''' ,onc::a00 I d 0,'
orclenarzaS 4q,1 u r era rso ,,i.
cr00 % enl irega de MErca-..:.;.. *1e .''a
racier ur0 iero' h -ue0.:e0 ;p.. ni a (] I.E
r.- a c-mi~t ar E ob 6hilfI Oh I 50
01 f,',.,d', ,dot rno.,,T,,~oet.,- soe r,u-
0,,. ,:cm.ns elh r'ool s,-h. O o A il,.,
y t Mron,, 'h.e,. 00 Trabajo.
Fl Indlcaln Obrern
Lto aoficir,. Oei dooi sit' tFm
_li., y O t.r-.., o 1,-r.: d.: I t .
D.:oc c Corporation r,'dt:.irA. e.n la
plilra all; del rruf hr; I-, Machi.
,,o J.-a.,n. o la vez radical !a Federa.
cirr, Or-., .Maritima local de La
Habana permanecieron cerradas du-
rante todo el disa de ayer.
La Asociaci6n de Industria y
Comerclo
El inico acuerdo'que ha romadc
hasta el present la Asociaci6n dc
Industria y Comercio de ]a Bahia
de La Habana. consist en haberlt
dirigido tanto al senior Presidente de
la Republica, como al Primer Minis-
tro y al Ministro del Trabajo, tole.
gramas didandoles cuenta de la noti.
ficaci6n que dicha Asociaci6n reci.
hi6 el dia 30 de abril iltimo de !a
nuelga acordada por los obreros ma-
r -',,"-.- ;.
Er, la mafiana de ayer fuimos in-
formacos que no se tienen noticias
de haberse convocado a nueva Jun-
ta por.qsa instituci6n.
Deseargaron los ferries
Los unicos barcos que arribarnn
al puerlo de La Habana dentro del
ciclo del paro portuario y que pu-
dieron realizar sus operaciones de
descarga, son los ferries "Gran Ha-
ven" y "Joseph R. Parrott", dado
que ha manipulaci6n de los carro.F
de Perrocarril conduciendo mercn-
cean transportadas por ln5 mismos.
]a realizan obreros ferroviorion. Am-
b.:' barcos salieron nuecvamnte del
t, r, ayer. tao pronto comn realiza.
ron sus nperaciones.
Trabassron Io, maleterons
El desembarco de pasajeros y cto
equipajes no ha sufridn alterari6n
alguna, ya qu e los maleteros. aun
cuando estin afiliados a la Federa
ci6n Obrera Maritima de Cuba. be
rigen por un reglamento dictado por
la Aduana. que les seiala Ia obli-
gaci6n de no interrumpir ese secrvi
cio que afecta directamente a nos
viajeros y sus propiedades. de con-
(formldad con el Derecho Internacio-
nal. y to cual ha sido respetado
siempre par los obreros atendiendo R
to delicado de la cuesti6on.
Cancelan viajes, algunos barcos
A.gunos barcos que tenian sefia-
slado u arribo al puerto de La Ha-
bans despuss del 19. de mayo. han
cancelado los milsrnmos pars evitar,
p0r efectos de la huelga. quedar
Inactlvos aqul indeflnldamente.
Ea decisli6 In adoot6 la Piennin.
nular and Occidetiital Sleiamuship Co
1itle ncir6 hl vilaje dl vap 'or "Fil.
riSa", el sus viajciidl dMo in. V .
4I t srold .lanl 111' ty iln'o o vendi i't
l'In Wordl oi re-pS'lnjh del vaph r
"Mp llco"t tlue debl rin yllt 1 olrNado
liver por I' ht al'uunhulo, pro. eti'"u'deh
Verl'cr i iN, ha ne l ot' l lot l hlcuo o11
Ina l'i l hll0 0 hlNew ho' bul b 'h
In e ll hiO('1illelo Ii I.noillel' 'i il ts
1n1liPhtoIiller dil lei oy 'ir ll l rll,/id ) d0 I
irecoge r ht lnbLen rl ('itrgamlento i(
iluloh io t'I geln'tl l es o iwimss till 0 .
tali n do etmol ileos# ot h uouoo o i n i oslho
Ilui'ue r person w6A kn\RlIIII ollt fl',-
hr oh lM ooral huth'mollr i t h&io a ho
eol'ooosl u1I0 me S Ir Co 'cotlilUoh lit l -1
hu l r
Imo le a 'Cloi tl00 oA i'lo'nosricllun oell
'I pilthin de I,a hoilithaia ee holdas(f
ho Illamsball c 'iYe0 l o' afctcidox 11nlsh I
huclKa, soo1"i IS 01igllelies.t. soelilnel
'-Ih ,, oovu' il doh' o tpor' In hhnuro '
lo,, SI riclal del Piuiteloo
M l,, Alberlia", -"h n litrIInll" dv
'uIo'oii. r arn ell el inirnlic de
Sils Forallelsi: "Molliei 1 ,11lUa. 00
e lIl le d4 ie M achhilo ; I,,,hlhr'
dyk" holandis s yn "EoIeioran, sui
Co. eol li 01 Uel t do aSula ntaiMor .Il-
has itrrCbllroo "hi puerto dS tLa ll-a
lolllt. enl IS I olncle de l dinI I V [o ll
yno: l orlnaol" y ";'lleeraI" y "'111hla
ite NtievIltiiti' o.ol C10 %os lti 0 ,,0
iiani s. elli til t11o ls dt' i. It ln l obui to
a u ccriboiuh el "Illuhha dt Nh'Nothla"
e1 holst5 d I oa inouluuu ti e I soud l "Nor
Inah'll'" tiuul iemIel 'o ell I ioro'e del dl,
io die llloi pl oii'ednht' ie New Y' Soi
el ''i'thelI ", 'uibano y el "No lan-
.ie". pile osill l n leri' llidu ,kI de,
cahi. elloiu I 1011uelleos e Ie hII ihi alil
Centrl'al; "'Talalnillil'", tile Il go


C6modarmene Inostphpdo en el asjento e
rnclinable de o Super Cache Greyhound,
Ud. ere dedsilar par el amplio vennans,
sus hntrerssntes pueblecitoo . .su impo-
nenrt metropolis ... el sorprendente con-
traste deoutvarados paLoies.. Ud. er d
mss ceres, has Estsiot Unidosl Usted viaja
mtis mills, par menos dinero. Greyhound
manorcne frecuentes salidas y las tarifas
mis m6oihlcs pars viajar con hal mayores
ventac MI.
ALG5JNAZ TARIFA$ OREYHOUNOIi


* M416 -.... 3.45 --4
*l n Awst o . 9.40 5.95
AtnI. . . 15.95 12.50 A
SNow Orlomna 205 15*60
a Washlaston, D. C.. -23.80 2030 0
New Yrk . 21530 2411 4 .0 8 ." .
NaMrrsl do 1put| dlAgen
Nlmrnbrl y Jlrlccllnlll da lol AeefnII _H --


AIIOVIAI "0" I.A.
t.d.y s It...'.
Iolst, .s 4605
CAIIIIIAN TRAVEL SEIVIC
T.l.1 ., .A9393
COILlO'S TIAVLt AGENCY, .A.
Ah.Io~d 3A4-341
TA.l.72. .742
CONTINEmTAL TOURINO CO..
Hnm. Al.r #I I1
Tl.I.o2. 203S y 2717

M00AN AMERICAN TOUINO CO.
.Prod #357
T.lI.-A M-4.51 y A.3021


GaOSSMAN'S TRAVEL SERVICE
.1.1 PeP.. T.ht. 03903 ,364
C... ,,v
"MINA" AGINCIA b PASAJES
O'ht.ll 2 39 .,te Cube s Agula
Tlofone, A-7 257 y A-Bi|6
MIAMI TSAVmL AGENCY
Mostomns v
PANORlE TIAVlt AGINCY
a9.s11 301
Tol*fno 2214 30123
"otla. 5. Cuba
SAVOY T045
Monzoeo d. Gon.s
t*Sn iso bfal .i1
Torhids A.0332 y A-4172
5UI Tout TR AVEiLt SIVIC


7 ... Ed0.C G C.tr .G.11"
T..ef.AA- 5550yA IIM 5T..lrn. 0 A-6060 y A-9314


Reuni6n del Gobernador
con el M. de Hacienda
El pro6ximo dia 4, en horas de la
tarde. el gobernador de La Habana,
Panchin Balista, y sus cmpasieros
Sc provincias, en uni6n de una comi-
Si6nn del lcaldes, se reunirspn con
losne So sosdes.aioe
el minister de Hacienda, doctor Al-
varez Diaz.
oInfirm6 el secreoarla de la Admi-
nistraci6n Provi iil, doctolar Valds
Astolfi. que en dich rcound6n se tra-
taro del reinmegro a las praovonas de
Io que corresponden a 0sta1, por con-
eepto del impuesto de transport te-
rrestre.

Soisre condecoraciones
de la Orden tei M nrito
Commercial trat6 Zavdin
Con el minister de Comr se cldo,-
lonr Ram6n Zaydi se reuni ayer elo
Consejo de la Orden del Mtrilo Co-
merecial, i integrado po r los efiores
doctor losd Ignacior de ha CimaIna,
doctor Toodoro 'Iohnson, losS Gasch,
Jos6e R. L6pez. y os M aria P'6rez.
para trotar sobre las solicitudes pre-
sentadas por lta entidades comrnrciu-
les e industriales que se consideran
con derecho a ese galard6n.
Aunque oficialmcnte 00 se 0,a :n-
formadoanadaosobre cl particular.
existed la impresi6n de que el doctor
Zaydin se propone blevar a Ia agenda
de Ia Conferencia Interasmricana de
Cimaras de Comercio que se celebra-
ri los dlas 6, 7 y 8 en la ciudad dS
PanamA, importantes asuntos rela-
cionados con el cornercio Yterior de
Cuba.
Asistiri el Ministro a -sa :-euni6n
especialmente invitado ot el plesi.
dente de sa Cimara de Comercro on-
teramericana. Mr. H. M. Preootit.

SUSCRIBASE Y ANUNCIESE E!

EL cDIARIO DE LA MARINA)


por i msiamo.
*
HIlemo.,Irav.mile,, v V-f.
Drogqueria "DANHAUSEIt"
Neptui, y Perseverancia.
Trhrfsonn: M-3202
I)sltribuldores en el interior:
SANTA CLARA: Ram6n Hernaiotez.
Lords 4; CIENFUEGOS: Vantlin
Menes. San Fernando 165. SANCTI
SPIRITUS: Tauffik A. Ralle, Maxi-
me G6mez 34: CIEGO DE AVILA:
Jose "arrillo, Farmacia Valero. CA-
MAGUEY: Farmacia Dr. Giric-s,
Avellaneda 152. SANTIAGO 1E CU.
BA: Luis VAzqticz Cerulia, Hrt-
rann 703.

Puiblitudatl.d n


. nal. Fnr.. Frck.. a qu pnaa fin
crsa poAr'ir
FP,( k ronlroloe, roo perh' osro I s
iuspirc" od la LILga uTinlhan renIldon
sitt infnrnteoabrr rl a. tjotoexpl[-
randn que etAa "harbn'" de lao pin.
cestas del jugador cstrella de los Dod.
p prs y que "estoy cansadn ya de oir
In quo c0ta pasando con el all".
Frockm onmuno anoche atvlice pret
'idente de los Dodgers, Buss Bavasi,
a no permtllr que su equipo observe
"una conduct poco propia en los de.
porltes".
El president de los Dodgero. Wal-
eir O'Maolevs salo eo defense de Ro.
liii,;W "uooulo,, dijo, que o
le ,, uo ,alpu,, par, riee'tard
rh- I.hlaonu(a ciuiichloIla do Ja.
I'l, t


LLAME AL


AA 408
DE 9. /12. m.

y


E 2 a 6p.m.


A OTIAS HOHAS NO


')STED SELEM

1'oj QuE IN
N!i.'Mo CON !

Droqueria MJ
De Turno I


I,,,, ,,1 "o oou' rs s iu s '0 to II nP. rIIIi e al, 5 1t" 0 1, Y, ,' I 'oli n soo t n 2, R d u SaerzS cti orI:I n n. c -
dS lill Ialldol media t ctr.it heP 2 Bases reohldas: iDoionoue 2
Fl 5outandanle' AsuIosuo Sanltsnia.t Moitlana si 00 P r0 1 0 11'11 ti haleu reo lt c ob vt'res. Etor'; 'eosuhe n ityW Ay i's, -
Iviri de I ho Puuli ie lh ilu i 11 .l.11tl1U')1 g1il do e sntla s,. tulonle nl n Irel' I Is a Oho rt.lArps, Acosta ao Oivi'res a Dlo-
hoxs dl-derlus prllncnlIs praltthr lse ole oil1 ssr os oinlngon, [ooon s Au'eosea. N;iralluJou
el ta lso dIe qe hu hilrl aii hoial'nleraeU n Se dise Iiue lootis nhrerose 5 ma n.le Oilvrs a Doeinonguez. Qu'dadoe rn
cir plrsola tilluisu el l oh1 muell ,l e ti.c ,,toh to null' su orlluldo hastal bases: I1-7.7 C.-II IStrucki outs: Pedoa-
luz conlon el ll inuh'a l lro di' er 'di. I i, r 1I0i r, s resuelta fo vorableno tee c ao 0, 'dol Monte 0, Cossio 2. Naraolo
necesodoio do tu'ie ai sladarse lpos l ot. Gorticion.Alberto Loictiicoroespobe 3.'Gonzalez 2, Aguuar 0, Marrero 0
h 'li s .111't prai resolver' ye Vera I. Bases or bolas' del Monte
liotal loll. Inn e InO n~e Iro h' illn i 3, Cossio 7, Peodraca 0. Naranl o 4.
.I era precise, en dosretool- Gonzhlez 6, Aguiar 2, Marrero 0 y
ohdore. oVera 2. Hits a los pithers: a Sdel Mon-
cadsore s Sin id.ntificarPinelldt mte 2 en 1 23 y 8 vb, Co5sio 3 en 2
Intoinoi auohst oeosoe odiolento 1U3 y 9 vb,, Naranjb 6 en 5 1 3 v018
Ssnaoouaie ihastu csos alo uo'ie ba que at6 a mm joven cvb, Gonzalez 4 tool 4 23 p 17 sb, Vera
no' st.ihollhhreios'rido insnecesuldtd I n 2 3 y 4 0,,eAguir 7 en 1 2 'Jy
,,,,,,,,Ih, s iuu,'parer ou I ho- iiiioeihe en Stos. StIIaVz ii vb. pi'tciher ganador:o' Marrero, P'l-
h ' 1 l,0I'l/ail Ih el ti all u u llslle t'oor l elt-d id:' Altuo ar ''i noo'1 oo1: h"
Ilt'l,'. Mieobrous de I d Pulit'iu de ha I : n .. ,,ill 'lii)in lrht M. 'loti, I

s 'tle srt o'oiltt111 sloiJ, t td.tIvt',a o. i ui an e u atic'den ifi clt y del 'ne r'oI'
e I t ". id 't''s i, ,,iIo i .. .. oI Su I u i ll he' C UISID '11 1s d e z Ja
it ree t ~i n w ,dla puluitlga o '.esaghna po a l sndLilluIIdocod e aver ll Itt ihl' s ell
g lI d e i cil'las la ll l o s, pa rsi e.iui nal d eo ie ,olucl'Oi v Sato 'Mil l..
ate a e s o 1: sie .Icarga deV h fretll al 'at "Pa ique Corduba". c,0
Suantos Suarez a L il0 0dievduo ideos
tiflcad 'on s u ,nu oso Molina, de 21
afins doe edad, iJo de una vd glhni,
ivtisladou d' lo Pc I l'a Naco sal v vu .
tiollo o vi a 00doe hIs rl oil,'C ihseo nOil
nern'7. to part San .ioso .
('osedio'vi dsna In a'l~a de oc"Ito cIio
/. .,ledi('*i deo R ausd.:
Creduo. coo 1A
ahlnina seno- a Gis G ria Chang, terl"-
oficar o .. s.. i...le. apreciAndod le i..
DOS eruhorida or. bala dosemilnadas pnr dis.
leolas parIPs Sodel -uerpo
H11soa el moseni no ba" sidns e-
nAlizadn nFuogoni heoig quo bhayas i.-
inhUIIIao hu t ad mor oMolin... 000.
rAndose i nouthmnenie el m6dil del san-
griento suci so.


-1DIARIO DE LA MARINA.-Jueves. 3 de Mayo de 1951


_ Clagificados


-A N U N C


I O S.


C L A S I F I C A D 0 S


D E


U L T I M A


I-


I 0 1 A


PROFXSIONALES REPARACIONES V E N TA S
I ABOGADOS Y NOTARIOS 12 MUEBLES Y PRENDAS 48 CASAS.,

"'.'06A "r1;0^,.,L DINT- GRA PLA I-----
........,... ..on. C adC .N,0 7 I PINTO A PISTOLA I
I-".-. i1..- cI 0l1.rIeersio ist as
BLIFETE PEREZ MNEDINa .A..... .. 4',".0 4-"- .... I .
T . ..-,-1 1 ..... .. .. .1- .. 4 .. . e, . . .
....... I-E,],',C,' '.... a,,,,,e,-e.,I' [ Lt fe Al hac t cualqpld r opera.
-,., ee ... .t, .. ci6n. htqaba con Ia inltryon-
........ ,,... .l,....,,,. V E N T A S clo6n de corroedor coleqiado.

3 DOCTORE.! EN MEDICINA 48 CAASS Las" operaclovD or.cldas
DR. ---- ANTONO \ -0 4 I I por mliornbros de l Colaglo
DR. ANTONIO PITA d. ,--,.,a Pro.. .. piodad Imueble.
Enlerm edade Nervio'-a ...... -" ..... '-' 'i .. -
g ,.a ." 't ' '' 1'"' '" otrcen ]a mayor garantba.
v ., ...a ., 0,N_ _~,-,,,c" ,.. _,_ _.-_ _ _,._ _,,_, .
11c,1 004,i0 [ 0 r0 1..le. 1 [.4 401100 C .. 40 L.000 OO .0.iOiC 0 L c 3 b .O
0 r e, '1r. Il.o,- , r

I-- n- A HS~i i C A A F0TR,1%oI G0N SollD- 12000 E 000140 00:,11,17 11
TR"TO.. O S SEAL LLLS 401 "rLLE T23:n ...a .. 0
E" -I,0. 0, .4 a 1 o-- ,- I rr, 1 ,'.-i 1 1--. ...0 .;= V eddo. c2 planS indepenO .
4.4'C I a' FC-. - mc- ..401. l .rT0' .:104' 140 0. . '' .nien s de rocupada, m ide:,,.01 *4-1 /*;' ,,.',;r." o.r *o* ,,^ ,,^^ -i. 13.66 x 36 iMto. Conopue.
.. ... .. .. .... ...... .. .7. . . ta8 de: o bajo", jar inv
9- 1 VENDO CASA VAC1A portal, en at Informes Tehall, 4/4,
C) I r RI A. S .... r 1" L. a" r- raiLLE 23: W7,000
TRASTORNOS SEXUALES -,t-%- .. .o ,, -;. .. .'i/ "
E QoM-,,-c h"1b ,,., ,- r" o .- 111 Veda do. 2 pi antas indepen-
m elO r A S L 0 .!.1 0 l O F- , -. erp,- e,: ',-adie n te d e s o c u p a d a s m id e :
T.. ... r ....... 21....... 1.". ... ., .-.]-,f ..... i a 13.66 Ix 36`M ts. Conipues-
.. .. ..... ....We 7 i .j" e -r r. M.... a, .... ta de: log halos, jardin,
......' [i [[ [ '' 'll ......I I :e' ,. ... ... EN O C SA VA IA portal, ,eatibulo, hall, 4/4,
VENtDer yteA S Ay degArdAr a bafo, cocina, 1/4 servicios,


VENTAS

48 CASAS
00 tl t 1001 0,0G 040TI00 000 44U84L.


h.l.45.A- .
_.[Tl, R O DIR6r0 rPoC110 0 4 (kLLLF


H 9j---40,
1111101411 ) 0 T10 11)11001 II I 10014
... .. ..i ro. r ,,' h./'." c.. "Ler...

H-588-41-7
VIA BLANCA I1Ji.O BAJOS Y ALTOS
'i. = n, r. --.1 .,rea -. r 2 a ha.
.- -- A. ,.,T ) 61:2 %FT a,

4'Enri CHALET MONOLITICO, BAJOS,
il, -" I portallIa11. comedor, pantry
"'-il"1"Y serviciu de criados y giraje, al-
:,,' ,roccuartos, dos baos tntercalados
,,,, l, tra to dtrecto. Herminta Tell
E'. -, ," H"1 9 .'4O1
S 0E0 0%D E13.-A, R0ZE3Oi NC1,4 1 0in
,__,,_,_ | _,__r_,-,_ ______rn __H -rl. i,
P c .0 0M.O1.a altZO-r 8I ROO
1,11, ,arm d. led 01 a. 0.c11 r r0 ,

*II., C ,: r..oredo loo8o6B -100..
rI l 000104 Oool p I ,.4a.41'

HABANA
Edi110,0 00 0p11partamentas monolitioo, ln-
oel~rable 11b104010n 00entroelodod. Rent:1
$123. Preclo: 010.000. 0010000001 Bulee NO-
dr1gd01 Balmaoseda. Edlficio 04card1 203,
lell A-9070. 0H-241-4O-7

MRAMAR: $14,000 A CA,000
Collo 0 0p001100 0 Soplloo 000n104. 1
padinbiiont.pra ala. oarmn, borb.al s., in-
'on ",,or'le 3 .rc.n R Jars Ne.Mida l367 e:
$12.1..Ped: 1 .0 0 0. 000410.Mesdol 11023o


,1 A c37o.o, Loredo A-7119, U- 841-. 48-97

H-B726-O-5
VACIA GANGA LAWTON


VENTAl R MUYrn A sPtiRAvnda-I
ailnta onfca juaicial h po rta cnial ..I. re-
loodnl. polral ooalo. oletoa. 4/4. bio. c0-
1100. polIo. tr;'0s.1o. Cerao gu000004,
t:an los, 00.210 3-1001 Pundora Mllogros
iNll C L2'. e 20 A L t11. UC4orrdo 0-1
00a00 "H-84027-48-4
Estrdnela con Garaje 58,000
Jardifn. portal.1, 0 sale. 001 2/4. bo o-VENTA MUY APURADA
Ven.do Ipotod..radatlo ntes,0101. r00-
11001ent lodiltlol bhpooptec oenida moy 1n.
Iraro 0a 3'alor d Vlend1oe pr0n u0e0n000
Ng podldo pger, qhine 1o 000100.Norrepto
4trr00aba1 0c0 londines. portl1, .01a, 000
0edor. /ra4. boao 0comleo1, 2ol ao4. ao-
., patioytas.palm. GonAvenid A-7000. IPrL -
ton 811,0100N

qfnaliaH, Lawton. tHreradorcoei. d
H-744-48-2I l,41101110111110, 401000 10017, 100400140
H-926-41-!5
ETA 200 000 A 10$400d
VEdo lnaprab~odae fbrct, o pantesiiPace.
10 lumtalento% c hitcarvenih,doa ruy In
torear at vall or de Itartl p lelr ea no se


(l-azab *co jrdies portal, WOIA, cc-
I., Tloo4l, bahcal 10 Nul 050 enlro In y 17/.
je. RPali y i lqulto H.A .A703-48.Pre
I M110R1 [.32() 0, -525.
$40,00 RENTA $4102
H-17.-40-4

NIE VKECA DELO~1 CA MPO
EinflO. *,&bad. dlug1,H. dH-721-48-,.
1 pararnet-, Buer nmhrm, Vedos u
do l aa Tin, .1tr-td jar in. daa e, ~r
Etificio. AmpI AlnMendares
Ch 01 n II, 11ti 1 1t00 10en0der0 0df1rn
A, .,I,, d, nrim n1rOlr u0A0mllic do Al.

.4ll10lt,10 10nn11 0.-IllsI A :10 Precin, 83 04100
d Ir. nlr7. odrlOxleO Rohn040,
0d0t111 11 1-1,r 313,1 20 Tollt A.1:11 I
14 84D 48-S
CASAS EN VENTA
427.00. II n al i1il r dl 10 0041 1.

l11111 H-05.40-4

ta ]50 Pudc Is.r lard"s T~odr ,
d-79 w ila n all IAt. -71.J .
AmpliaEc6n. Vendo cas8e
V-0r 000mn illtira, J. rdn0 portal,Palmcc -
1ne0dor. cn' it"S 40l14 24, 2 beaslo. Pall
In1a, details. C 2all Nn. 017 en tr 10 -
Averildsh Cuarla Y QkUI~a, Buensvists.
J1-111, 0,Manuel0 lerno ndez._______________H-11-4B-
VENDO CASA VACIA
0araje. 2,4, 2 7p ortlnlnto otntrlorel
$141:0N. OtrIa yAmP0il6, 2 renta1cn 1220.00.
$22l.000 Vilo n call 0 N9 1017. B-1000. Ma-
H-594-46-6

AYESTARAN, $21,000
I plants 1 nd -111p3 dente11 t.. l 01 .
onloh c '4a4 o Mo olvl tiae. Jrdllh
obI, l'llleoolo2'. r111 ooet,lslo daon 0001r.'1l01
0100,ll~pllH o',lA 0,e0 a010 A 00414001r1 1t;
.tb dar er, ,I- F.o Fa{'7I3d3. de. d o lrln
dteti cl t .1d-lh. ntre Alelt-Arn Y3
Illlcl.,o 11yro0 00 ll f0ilentre01 1r00t40
A ,,1m41 onto f

Frente Colegio Be]6n
Veo A rsIo .o`a. porll 1, o. 2'4, Wl0nl
int 'ld, p e, c0oledor pa. p0ll' ya800 M S de-
o,1 1-7 C3le, iN- 1017 e1 -48-( A nlo drl
(',,rt. 1Y Quni nt en0 B-' t 0-1000. M.-
Ut-501-49-6
4,400. SE VEIDE 'vACIA. DONITA CA-
SA, non111a,. Jordln, porl-l. 'loa. 214.
do 4x4, hah1 00lnetopago a o al, 0rrnt0 .
lo.oantrllodo. 0graj0 o Informan 6a Nn
1. I Paz, Peroqu1to 1-703-408-

MIRAMAR: $42,000
Par twl~tr %onde y enitrelin vaelo chalet
do elqu0naa trelo alles 3 habitapton, 0.1
boo.., 5 1006ost. 2 habiltclones crsldo., I
b0ho, $4ra41 2 00quln-s, 04ptrm. 0q0 0
Par. 'erlo B-4121
H-101-49-9
SE VENDE CASA IITIOS I91 00ENIRE
Lealtad y Escobar1 7X32) ocho hab0 -
tacioneo 1amcuatro10 del 0r.nteV aclas.
Informed limo lugar. H-721-48-6

Reparto Buenavista, Vendo
MI ca4 mon0lltIIca do dejrdin.b 00r0j. 0r-
tal, olo, 214, bWin, comedor y cocinos iene
gua caliente, Para mlAs detll]es, en IlA
mi0ma. Call. 05 NI 1017 1n0tre In A:,Anida
Cuart00 yQuints. B-1800. Manual Hernan-
de., 47,0o0.
13-aO4-40-6
VENDO 5 CASA0 NU0 VA0 ,0 CITARON.
pLac& 1ono01t1ca. Much.a 0au. Una cu.-
dr0 Calzoda Co1umbi,. un 0 cuadrr40 A r1 20.
Col), Gutllrreo y Pardre Vero.. (E10,41n.I
427,000. Duefi .acul.
H-5114-48-11
Para Rents Horrorosa Ganga
Ampliaionl Almendares. I 4esa al frente
con aaraJe y tremendo blahn coinres, con
2 mn A'completamen0 e nter1nr. Todo ren-
ta $150. Pouedeo 'Iv la cas Tod-..
-1Z,500. Otrnsoeompaloslo do 0 0i40.
10rren00 de 14xo0. 00nt4nd0 0020 p01 0 Il,,,,,:'
0-4204. JuanIo~l,

00 000NDE 0080 CON T0000 0ER,0 I.000
14d0. 1.rdbn, portlol lobrloooioo ,0oder,0."
1ec00 00ono1it1eo, 00 en0uentr4 deoalsi1lada
01100104 r0t00 do 00omunteactone0. 11n100 ]0
o 27 000r00. A0en0d Oolaoa'entre 00e 1
Oloto, Ooen~olst. Lo =10,ve bItao. 10111-
1000 W-i000, B-.002.
0-1,04- 0.4.
$15,500 RENIA, $170

11n lo 0001or do bo Vlbor vendoocase do
oilo, 00401u40000. e?0n0edor, 0oe1n. do 04s
y bafio, dos apOlrtmenolo y 0000 01 000.
do, Trooto 00conntorosado, 00 eurlooo.. In-
tsoronoa 0. 1210 0 2 p.0, m.Anonioo, 31-2100.
H0-081-40-s
ESQUINA SANTO SUAREZ
Goon rpjidenclo p 2 pesltu on 000mercio0
00 20 0040014. bodo 00onolltllc. Valo 430
mslO 0.o doy en 417,000. $6lo boy 00014r y
00r1o 0100000, 0-7202. .
Lawtoon Casss Monohitics
Portal. oo11 2 0uartos, 0b0. 1010--. 1.0
00n00000, 00o01na, ooaral y ,-o.- ,,. I.-
noIltloo. Vool., 0re,1o1 42,5000. Verl y0tr0-
14r Cueroo,, 1-7300.
RUTA 1 .
0io luob y todao com~odlddeo, tod000110r00
V.00a, preci0: 410,900. Vrolo 0 tr.14,, Cue0-
vo,0 2-7/302, 0-202-4844


VENTAS

4 CASAS
nAGA o E 0 0%DI00 I ('0r 4I4 MONO
1111cs 01 00desocuo0a1da, 11011 18, pe0adn
0000 0o0orro0 71-111 01Verla0 nd0 oel dbi.
Ma- detalle$ Utl,-,h' 3 ) Ahorro "a- haler
Car. loo1 h0 .0 .4.,

EDIFICIO oPARA RENTA
_L, 0.-..

L0-00000.e I 0 J,0. ,ool .- PIle. ',a .I
JA 2 Al r. :11'l -l l'=I .. .=I l
R" rr, "l 4110m .. .. 1,- ,, .

1. 043 .0 ru or, ,ool lt1",1,, 1000004... e01100
.001.110,0"0, 1-,141.)00 SI 110 01-
If. hO I R1FT 0DO P.LANTA 1UDO

..... -r-o.jo ...... 1ih-
4nAp ;rMarano y Vists" Alegre, m ,
H-100.i-2-5
REPARTO SAN MATIAS CA0RETERA
Central entire 5a y 7a. case esplondida,5
moderns, niuy fresh ,ea, much terreno pars
Iabr.ear, 0araje y eo1nag as. 7Ififorme0 bo- m
deg calle 5 '.


NO %I\ N EN C\SA AJENA
p-,aler, aom ,ereria p ,l C C3n5 810341O
n S.1 mer,1ua1e, le4r,0,,emo- poA
r ear,.' ne AJ ca~a Qujv.!e eI dO)- D
.e an nqJl er Pare ir, ormes J
Ru.faeAApeC lat2558 0H40ana
Ic
LrH.C.68.4B .1 Iunn


Nicanor del Campo0
Vendo moderns cas04 1b0en construf-
do, propia para professional, dos
planltas. Precio, $30,000. Facilidades
pago. Verla despu6s de las cinco,y
0alle1 9, entre 4 y 0, 0r0nt0 parqne
de Ia Sierra.

Inforrmla Abel Rodriguez.

UH-10-H-873-48,6


Aprovechese

NADIE FABRIC MAS

BARATO

Portal, oala-comedor, 2 ha.
bitaciones amplias,bafio in.
tercalado, cocina, patio.

Pisos de mosaicos, carpinte-
ria de sabled y cedro, todo
de primera.


SOLO: $3,500.00

Dom Toil peio1 dc entrilan y
reo so en 3 aos. N o cobra-
lnl4o il44lerpe4.0

*Reparto

Mira[floires

CG oUrbanizadora Lesari,

S. A.

M-6223.


1C-64-48-3


LEYTE,VIDAL

Corridor colegiado.
(.onsulado 412.
1M-2222. W.9945.

Rental 51,700: 8230,000
Vedado 8 por 100 libre anual! Mo-
derno ed01111c de esqu00a S6tno y
4 plantas Esltructura de acero. 3,000
Mt.2 de fabricacl6n. 18 Aptos. 18
garage,. M-2222. W-9945.
Renta $1,600: $180,000
Vedado. 9 por 100 librel Ediiloio
modern, esquina, 4 plants, 3 0o-
mer1c0os y 19 Aptos. de 2 cuartos,
todos frente calle. S6tLno 20 autos.
Rentas m0dl0as. M-2222. W-9945.
Vedado: 1$30,000
Renta $1,000 Edi0icio nuevo do es-
quIng, con l 0omerc01 3, 14 aparta-
mentos. Mas mtormes;: M-2222 y
W-9945.
Vedahlo: $70.000

2 plantas independienteo
Iono10t1cas,0001otaron. Se entregan
varioesb Una 41 el0 aco.tro poste-
r10ormen0 Moo- herosasoo 0/0. 6
000r100. 2 Obnos, et0. Gora.le 4 m~i-
quJna0.1 M-2222 'W-0945.
Rensa 5490: $60,000
Vedado. Ed0f 3 planta1 de esqu0na
0 apa0131en010 tOdos lrente oolle
0014, 00100000. 2 00uart. osbao oom-
pleto.oocina 400. 00 001000do0 VII-
1oa 'achada. 0M-2222. W-9040.
Renta $880: $110,000
Vedado. 683 Mts 2 t0rreno v 1,180
Mts2 labrlcacldn 4plontas. loagni-
0100a 00100101100do Todas lao 00040
amplias y al frente. LoJoso y arn-
plio pent-house. M-2222. W-9842.
IRenta $440: $41,000!
Deja 11 por 100 librel-2 casos o]
frente y 10 Aptos. al 0ondo. Edlficio
monolltico recl~n termloinad7000od
alquilado. Tambidn otro ronttndo
$220. en 431,000. M-2222. W-9B45.
Vedado -
;Renma 8200: $26,000!

moderada. 430 Mt0.2 terr1no y 400
Mt8.2 fabricacl6n. lEs *0an0a. Te-
Iionos M-2222 y W-Bf48.

H-1000-48-3
o1 0


V E N T AS

18 CASASInversionistas

Al hacqr cualqulW opera.-
cl6n. hbqala con la Initnon-
cicn do corridor coleqiado.
Las operaclon- ofrecidaS
pot mlembroa del Colotio
do Ia Propledad Inmueble.
ofracon la mayor qarantia.


5 APARTAMENTOS 015.,4 LUTANO Ch
lie asofltada produce buena ronoO'. 1
mensuoooes noto o'ovender. V1a0los hremos
negoet0, 2 pl ntas Haban.' alltos ra1ios. In-
L.'-Te 4 U-2403, Garcia. Colegiado.
H-1146-49-4
BO7ITA RENTA: EN EL DEPART RIO
f.ail calle Sns. entire B y C, Vendo 2
:-04 oLelas mono0tic"0 rentando0 94.00
4ad4 ,..a. $7,000 las do. Una solat $3,500.
Apeare bodega "Uni6n" lfrente Mazorral
D.,e.'1 M-1417. H-598-48-5
UNA GANGA: CABA COMPUE8TA DE
porlai garaje, lano, comedor, hall. 2 cuar-
Is. a" ban0initteraao, olctna de gao ,Pa-
1. ccn escalera para ]o altos, preparada
1~.r 11re piwoa, gran reparto Junto al 0o-0
lein Beldno lle c, Centre0 Tree Ro. 4Y
mtr<.0r Larra'oAbal. Pregunte pot Tra-
vieo. & ]adoo Ia lave.
H-874-43-17
RAMONET0 B-.026, VENDE ANTS0 8SUA-
. rez, edificio 3 plantas, $38,000; Vedado,
$38,000; 3 plantas, Almendares, 10,i00 y
$10,000 y $15.000: Nioanor, $13,500 y $24,000
y 441,000 y $34,000 y apartamenlo, 26..S00
y 327.01. H-747-40-4
1E VENDEN LAS CASA REYE0 NF-
L eros 17 y 19, pegodo a 0a Calzda14 d,
[10,40n, 0co l 0aruin24 por a raperta. Son
de cons rucc1in antigun, eneontrl dose des-
ocupada el II. Precio: $8,500. Trato direr-
Io. Tell. U-1004. Sr. Dil..

EDIFICIO /
Vendo .ed0ilco. 2 plant1, 4 casas, plan-
to b0a. 190. 1 ouodr orut 230. A. Almen-
dares. $21,000 Negocio: B-8.163, Garcla, co-
rredor colegoado .
H-001-48-4
RAMONET B-20026. \VENDE APARTA.-
mentos $8.000. rental $95. y casi ta 5.500
y $6,700. apartamentoc $15.000 y 2 coia y
5 apartmlento $26.5,00. Hentlan $02, casm
3/4, $8,500 y esquina $9,500.
H-746-49-4
10.200, VIBORA,. PROXIMA CALZADA
6mobus, traonvias. monolttica, prec1m0
reosidencia Estronelo: portal, lan. s comedor,
214 grandes, bano lujoso. closets. cocina
Sao, garaJe, brim, pato. modern&: 1-3454.
H-754-48-5
AMPLIACION DE ALMENDARES, $14,000.
Se vende eoquino de fragile, monolitica,
cltl'r6n. Compueta1 do jardn, portal. a.-

H-877-48-5
VENDO POR URGENTE VIAJE CASA TI-


14t. h41. 0000000 314i 000 001401. bo" l 10-"*
dosNo 100000010105 00ooo:002-4217.
po ,hbate en La0wton $8.000. Vacl. Hue-
Va, l1ono0lltla, Jrdln. portal o .raje, sloa,
do, hnbtaclon20e, 'hall. bfio inoe8rcaldo. 0c-
1edor0 patol. poInso. '0flab.. ..lle Fernan-
dia y' Conoha, vcla6 0.25 $,00. si0.slc-
3/4, 0 haob, lOrraOaa, b(2,0. 000104iet
1m2 C fie, lalle 4i/4 1 baf cocina 3
e'm0. $1a.00.0 6x24. oal., (m,11.. 0 .0.
hnbllaclnnes. hobon. 0nevn. y pol 1 00
Camrinanl M-12 al1. 1 1 4A
41OPASJ A. ALIMENIARS I CA.
M-8182. A.
0, 0part0m041 n10 4 dr 2'4.ml, ooo edor.
326,0no00: ; et- ,0,as. 4 -a-0 e.'.0RENTA0 00 $2,14800 0. $211,1 ..000
0D0DOtroo, r .nla 1. $85,00,. 0,V 004
rn mpnaer ,er rhol"' -I r,le 1.4.. I:. a ran -
d", $fl,0n -15. 2 on r.l(, 010,000: Rndol.
H-002-48.4


J. P. QUINTANA E HIJO
(COLEGIADOS)
Chac6in 203, altos. M-8182

KOHLY, $22,000
10me0t001 rAenida L. Paz. I(pl6.0o mo-
oolitic, lardlon, portal, solo, reclbldor, 5/4,
2 ba.l, oledor, ( oar0. 1/4 crladoa; otr a
3/4. 2 baol, terraces 1$200 ,000., 1or0000es.
M-819a.
GANGA, $14,500
Ampliaci6n Almendares, pr6x4ma call.
1 y Parq ue. alo 4/4, 2 baho, cocnl
gas, 1/4 craodos., ar0 00 otra Inmedlata
S1ptim. Avenida do Mirnoar, $41,000, in
etren4, ar. M-112.
PROX. URSULINAS, $25.000
Co.. modern: slm, biblioteel., 4', 2 bo-
00., cn.e1 t sRa 14 cridos., ga rJRe. Otr4/ .
:134. g0r0 Je. 1,4 4 rl, d 8$22.000. OtrA. 2
plan0ta odepndlen $425,000. In0orme
M-8182. .


RENTA $410, $48,000
Vedado, prox ma 23 Paeo". edillclo m-
derno. 4 pIantas, 0 pxrt..entxo, rent.
$410. $4400lo orea(1 .0 0ss. (solar complete.
180000; .1r. 2 plonlo,. 4 04sa0, $38,000,
modern. lnforrent : M--12.
RENTA $2,400 $260,000
Hoban. Re0o edilfcio modernon0 42 lpar-
tlmenlo1, td. clta.r6n y mono1tio. Pi-
I. garntr, cina ( d g.. 4, re000n $23.400.
1200.00. Fcilidade de pago. Inforrnes:
M 1 5.M-8
VEDADO, Rta. $720 $85,000
Veoddo, peg-do 23, ed2l.eio 4 plants, 0.-
ohdo 0dern00., estructura de concreto.-, .
10000 4partsmentes; otrn de esqun1. 4
prtamen to, 1 2 comerc0os, $110,000; 0oto
12 m0as,, 4140.000. M-0192.
ZONA RADIOCENTRO
Gran oedliclo modern. comerclos y 360
apartmentt. renta 0 $3,610 $360,000. O(o
f1ente a 23, $180.D000; otro o 4cma, comer-
r, 040arajes, $110,000. Tallldadeo 0. pa-
So. Informed: M-8183.

CALLE CINFANTA
Vendo 0equtn0 orente Avenidai nfants
$50,00:0 otra con 1.200 metro, $1504000.
Gran edtcio con00 28 apart4mentos y co-
mer0lo re0nt&0 1"050, $15,5000. Facilidades
do Pa0.. M0.142.
N. DEL CAMPO, $33,000
Pr0ximae lne Arenal, sombr0. 1 plants,
ale, recibIdor. 4/4, 2 babos, 0 1raJe0. e-
ina ga0s, 2/4 cr00do0, $33,O0; 0tr0 2 plan-
t1s, 3/4, gar0e, 1V/4 00r4dos, c/p. M-1182.

MIRAMAR, $28,500
1nmedi0at0011 Splim Avenda0. 4/4. bibW o-
tpra. 2 bWeis, terraiza, cocina gas, sara-
10: 01r. 1 plonto. 10nm0d1.t. Nolob, 4/4. 2
haboos..1,201 paras, 442,000. 20000000"

MIRAMAR, SEPTIMA AVE.
0rn residences 1 plooto. 4/4. 2 0.00,.
coolset esc0p0rat-s. 2 garabos, boo. l.104l
lvara 40.0$0,0 01r. 1 pbanot estllo 0010to0.

RENTA 5320.00, 5331000
I indand 00n M~orsmar. .41i0ieo 4. os
4111n0, moderno, 040101. 00omer0i0 y 0000-
140m001o40rent0 0320.00, 030,001. 000400000.
0041104 100300000004000ios 2 optt.
00n400 24004 2 et$4.00, $20100 0004211
RENTA $130, $68,000

H04bana, odiflobo rpooh. cone014oldo, 40-
bricaeidn o61dlao 12 cooaa, poothousd, pmci-
nero pa~ 00010 4700.00. $801,00. 00ro, 13 0000-
100000100, 0001 214. 0001000 0u. 487,000,

-RENTA $1,900, $200,000
Hoblo.. ed11101o 000000n0, 1 ouadra Woo-
tuos, 0010001u04 00000010, 40 Aoosrtamen-
0o4, 214. 0oc1n0 444. Deob hblpoloo .1 001.
41,000, 0115,000: 00-0102.
HABANA. RTA. 5960, 58.000
M0oderoo odLIfboo, estructurs 00400010, 2
0100100, 08 40001000010.ntornl. $840.00,
402,000, Otro, Inmediatlo Poboolo Ppaalden-
.1i1. 20 4000r00mentos, 00010 4080.00. 430,000.
Infoormoo: M- 1102,
01-144-48-


___________________. -,..oloe 5 No 1017, 00000411414. B;60 1/4 chauffeur; ats ln
______ CASAS_______ ... Hernandez. H-92-48-b ta monoltica de recibidor,
0....0o 4 0 0 41 ,;, o iD 1110 0F01 '4TE NtIESTRO INTERESA VENDER terraza cubieria, hall, 4/4
I ,, , ,,. -,.. r.. .. ." I ~ ... Allua. del .ooque. Sale. cone- 2 heldOn oiSnedor, panlrv,
IF 0.. ltran, No ll ero F0, 00 I, 1- 0a044 erz. 000111. 000100, e. 2 hal sc nid rp nt
A..... i."l'0 Be pai . 0 40.... pard. lnto.rm, ... Bu1fre R.- 0ovina. 1/4 oervicios. Deta-
H-7---4 014 d01t z o-hBnae oda. Edl i0 a1 al0di0 303 20 lies v ero a: r
- T-,, A.S376. R-841_043 -9-i
COMPRO EDIFICIi .1-0;-0-- 04-.40.11 B
PR ..D.. .... ,t 2 Plantas, con Garaje. $13.i1001 RURE.A >
.. I i, l',l 0 .... .. "Iri,. po.ri a la.. edor. 041.0.. IDE LA PROPIEDIAD
...- ... To' n i z., pa .AltnnA n : 2 hahittaie one-.,hai ,tf-'
..*0..l ... 7 m ,0 E 0q1 .n. 0 Ab enohll... 0La,- B-1572. F-399.5.
X- 16-I61 Furidnra. M earns No is-. 7 .
niity_1.Octa01 a. LabIion, ,0 rredr100 70 10,
COMPH .lt ad. H-0oo00411 I0-LH-H-K897-48-4
..... o ..... iBUENOS NEGOCIOS!|
Capiota deoooupadoo 4I4inA
desde $6.000 0 a 915.900 iBLEN1 NEGOCIOS! VENDO
Una pequena case de huespedes,
MENDOZA Y CIA S27,000. RENTA $290 T dos, uadras do 0 Unversdad.. In-
Ollispo 303. Telf. M-6921. N4 .01.00nor del Campo. 2 ln 7 0"a* 11r0an en el tellfono W-5359 Pa-
Sbuena [abrocarlon. proximo a L4 Trop taoera e2 yd
I ,.I1 An!onlo* Fernandez*tCorredAr eolegi ra veriaCde 2 a la-4p 0070004
U H _5 M-45n2. I a&100.0m B.2732. 1I.3 10 0 m.

12 ESTABLECIMIENTOS $54,000., RENTA $540.00 UH-E-4479o48-5
En Ca0d0.1l.. 00t01a0 Punlo Inmejorable r
SCOMPRO ESTACION GASOLINA EN HA.- Edlilco "I plantss. caa. tod100 exterior -
010 o 0010 b.,rrio. de In0or00 por l MMa 1o0.,. s ono ...lmento a poer.so VENDEMOS CASA, $15,000
Wtolno X25177. H-737-12-4 000040.4 001001o Fernnde.corredor Familta que ya no vendri a Cuba,
colegladol, M-4X2. a10 a' m. B-2732 vende c.as 1 in estreonar,luJosa, 1 0r- n
15 MAQUINARJAS I 3 d,___ portal" . comedor, tresp
cuartos. dos ba. os0b o, 00garaJe.010 0
$45,000. RENTA $455.00 lavanderla, traspatilo.lc. 0rto01l0:a
BU L O E i rxni easoiIpat, xrc frente can ballo. Sevillano 182, en-
BULLDOZER 0000 r ii00 9o as.t,8 Oll. 0 0 re0 Gotcurlb vAnita. Vlbora. i.-
)Decano. bulldozer giaoil carp0ntfr oblu, cedro y cIob "0 .0 es0n .0 loo B-5601.
do oerl Antonio rer-4ndez, M-4502, 9
o gaasolina, no irnor tie 1" m 1 o 14 .771 00- 2 UH-H-31-48-0
I-I 1 1 TD.9. Infornian al l
1.0)22, RENTA $905,00 $14,000. ESTRENELA
100.11llpbOb,22..0.bllll $14.Il ,bl.ll7000.1ES'I'RI 1NELA

2:1lb l rdb.bl oI o.1 ;I1 1I 0I ,. ob111bll ll. 4 11. 1 10 1
I'lll.l, Jlle 3 El" 191 ;t ph .. Id
. . 1:ll1.13 ,, b..l 4 llIb.,lI~l~b 00 4:1, 44, [ I ,, 1 0I, 1 ... l' 1 l I W l (11" 0SA4 t/t e 51 1W Po r.

01, 4s814000 00 8$ob.11t 4 CA~l 19 ,a} l, ltr II Il "bbl00. lbbbl07M E LS -P E D SIINA 5tts,i ntt Lol,, 21
. . ... o...o 001 .40 IIO,091410 IA I, oah rI
.. ... .. MrttdH t ~ln'j ill t s I 22B, F,, los a l .b

. i.17 M UE.LE I:PRENDAS I N rA $l i01.00 i. .. n,.l 8, '1I 'It 111.m s I N~~4 1I -... -i; .... ,, . l A14 A
I-* -, i ,i. A Al UH-IC-1322-41-3


A,=,,i...I311, 0-1HI 1 ..... Y Aiir, ,a n^. ,, it ft, $i,oo EN EL' A VE'D, Al{O
:t .. ,0 ~, ..: I... .. . .. GUILLERM O LANCIS ......... .. . .
n1. .. 1 lo l Tllll- b lb l4, llll-
.b.('t..... .. lit .lol 1. Col h iC rredhores) 4, 001a.111 10 C lelIl ,

("' 1>M1' 1 \ M IS 'lt' t>I ) ... .....',"|,' 'J t"'; an,,;|" '" t* ; I''-h l.lltll % e' lll Io" !" Cloiail) l;l'tl~r!
... W 1 W .728 1, A-89 ,17 i
U -50 siZ 111111.1I ., I'l.\N 41 JOSE- AIVAIREZ!
'"'... ... s,, 1 ......Illhe "-,' 111 ltiel0 l| i n 44 M irlntau r, $1N1,000 I 4IF IF '14-j ," .. VA IO 1 1r', F, ;>'' I~, I ."l ., ^ .d
I nlanlo. F 44. ldll. A1q1. U3003,

o-orqbtlo, dc1t1,0 4 44100 3 1 3, .,h row i $i. ,_I_,al_,,e 1,o _.o,.4 .
e dc Cuba blUH'll bO" A
I' .. I, IIrI 1141 IIPI-C..134h 4$ h01 COMPROY Altura tdellsque, $16,000 EN EL VEDADO
v-_ I n i a 'I. Wa nts: Crf lu *tlm
i,' t 1 I ,, 1 41 ,,,,oI,.,l...... QI5,011,.,,.00.... ,.,..n a 930.

'''R A ; J 'l:l l'.N r:''' ''I H 'lNKI l' ''' ; I ... ... .. .. '* ',' "" ;" ""' .................. $ |b r..{ | d t 194B
On,.e,, dl .a "t, ^,, pl l$ 'd1 b A nietl ua, 8ir.0 Ib l teao0II lbll S591, W '/3(10l.
.I!I. A .h hd I ,,o .7,I W, J he y vend2ill0 e0 rll dei 1 rei. plano.
S$5lI"i r0410 I Miratn r; 1 $55,00)0 0.-1 i bluse de contu11h1 n 0i-I
tIt,,,......... ... ... ... ... . 1111.11.1. 1 0c1n.00 111101

'..,_ .1 lb ..,o,,- 0,. ,, b lob ,0 0 I..... iL"o W I ar ,1', I ,( i0l 1v AI doII I $11lo1 Al-
r I t 'bo 1 1110 I5a,1, 1' FF7 41 1010 lo -----0 0 111i 0 4t
I 00 10 Id .1 ..1 'bl obct 1 1 F-3228, 0-329.
Sa t. "iii dl t Cmnp S,16,,000

"COM PRO ROPA" ........... ..I......I.. .
0 10.1 I.ol III, ~
0 4 -oil 'A' 7291,
....i r' r....... ......... r ..o. L UY A N O
r.... p' ......a . u i.l.. "I "i *" *" trejett 312, IU0al O


SIrnrt Ri, k .... ua n \ 4 Nla -,, ,r |.,,ni Idl ,Ht l~tt~lf'IO PHI N.
... ... .1 1.1.. 1, ,,. .. O ..... ......L,,, a- $ 7,75 0.
l. .4. t ,, 0 ...... r (, (I) 2 8esoe patl. .
71 O B JE T 0 V A R IO S ,",l' bu. pin s 0at 0 bn), . ...l o .. l al. leo .. r 1a0d
Heipllrerda [a Ceanl d, 5
"0 00 ..000 00 0.0l 0 lo 0l00.b$lo2l P. l apb poo odo a d A aleto.l
01100 t~', n 01 i,au .t :. III*1914tna, 541}1,llI 3 4. 1 hbfobs l11medrr 0 .-... 0
y 1. I4 1 ,,,-oIe ,pl 90,,-L v1u,,,,, 0 0l.1 1 h ahos 1r o l 4 A A
lrlooIob 04lltd. 1 000.l...I
II 1111 [,1141 4 .b lo. I,. 3 .0 m lr Se rur10a 054. eL V Ul0n 0 ll
11. 1,,1 en ,,, ....... 0 l.n .... .. 1.7710. Rodrigues.
11.1 011 l 110 01 I ~ltll 1 ,, I J W-00 81 I
letiro do Aries Gralicias r (ct0 (lColegio Be1 00 .nS"8. 8 -UH -10-1-04 .0-4.


894.'e"" "ul.ln"rA~ ds~pe lo I. .o... r. El I ufi 0ni por40 40.0 __l___.___ To____ al,_____440_
flepobeica dedCuba .. I...B. ORan 1.'o 1....50.
O1litopo No 008, o,400 88oo a Itslarra0s1 VACl VIBOR


tedilto a IIMi, ritro-44 Y.Can e lara ChASA
$17,00,09,
..... I CdoTQ,,.-,I 10,e,,,$4,950P YRA JIUL.IA l,.EN CI ANnlN I 1 1A LiKroE AIN" i ,0 l" 2brSod oo 00 14
,ti Ir ,.nil,,I, ,DE "AI ,AII e lte del hartlarmre nohlc. labrdadas en 1946. as.
#lole0d.0de1~lo .I'olI -lo t1.a Wi r ,o eoo drOosehabltaelons, baoo
'IFn ,r A .Ifrsc .d ,c t i e la |, ., ,,

b lica do Ctilbil, I'nt .Mrcalado. cocn-, patio, et0 To-
0IIAGOS 0ABER ," 9 ) do omplo.40 sombre, logorol-
Q i to 4,01 I(lexped lente de A ell e it lit . .d1phr1S59,500
Nb, 6 d e1 1)1 b, oeguido 0cont r1 a n I i 1 1,1 ,,11 0 11 ^ e0,110d 4 I a ,- .plant. to, fresco,o aludable, m agniticas
.i1dad ",UNIVERSAL" propped ol Ict r do I ll. 1 1, i0 14 o01t1 I,.lt oo,,. o ,0c 0....... 0 ea406n Cone Attorrbb
,Ill. d-i, oal", 44 .1 lf-X l d= vsaco u locr .e ltrr
Sb Alon 1 illlsky, po1 adeulo do d az c lb ,.-1 1 w-72MI 202 Y 204. entire Re)es y Aro ibio.
c 1ta11 cOltll'ut11ttvas1 mao 0u1ta0 Ini-"
pttle 0s y costa; se disopu to p .0 10 Mbratnar. 25,1)0 No intermediarloo.
olubflon do epo felo t -obooclorooa 11111o 011,, ..l 1 I", 001 Ipb
11,1 lins a y po 0i p1 P 11,h'11 o4I. -ai4 00-
dia, Inlos slguientes buenes 0n10e les" l,,e,, 1 4 2 h.,,o oI1, ;, 110 Des-. H-849-48-3
,l;o l l Ibll;u h ,11111111111 NMb/lh, 01111 1,,,, \v.7201
0nier 12611. Nblobine 238620. OFF ",__IEDIFICIO
dte I x 13 (,onsl I'O lIrr Ni111it r ( del Campoo, S21,5100
La sU.ba 0 0 00 1100.t1a a fln r 'n v.,,,haw. 0.0P1 1,0. 1 ronnl t'oon uemoo de dos caao hba-
I l) 1 d0 I1 ,111 11 a .l,illon dlel i11 5,nh r,, 1 Da ,o -
i110 11e0 1.01 Iled 1951. v0v I l, ho.1, l.o, a. La, jao y unao alto, monolitico,
fir 071hi, Nol "~0I'llO a d lWblterreno ai fondo, con entra.
olo t11110l, No I1.1 11111, od Ilrtlrl~
doe A Ins bl l"' l a ( 0 1 o0 0.Ip IM' 07 1Effi 0ici9 1AlJartante1ltths, Vedsdtl ohi independiente, propio
se re0111la,111 it0 010cn h,,. II 0,1,)tieh... ,.,, e-, ,,-,a 6 ,o ,, 0 par0 faoricare apartam entos.
mrindab no lncl, fle es la 1u1 0Uvstr J -1-lide 615 %soso. P000101
do Ilpo 1pain l 1101asla. ,. o 'lt, "llS o"' ;-"""'-,- I 16,500. Calle Pedro Per-
R Ioo 00 1100r" dol dopobobtll 10 . .... nao Nos. 413 v 415. Luyan6.
S donorl Ill"-'y 011 Coora0 "" N" 4 I I NDFI.' DIFICI(- PRI N-
(' 10 lu1h 1 0I I,.d n d thi n 00 1110.1' 1 -I 1. I [0 I JO S E G O N Z A L E Z
bbl)rabill. v 1u e I subasta -, orbe- a[ l lhn1. de 1i,1orLl, o dsale, 1o0. O'Reilly 208. A-6006.
hr nl o nni~onrm a Ins preset on.
doel ArtIl nlo 37 do] Decretool ,y0m1001do oscI uartos, bafo comple-
moon I I1. de 31 do JulIo "e 1935 to *v c01a de gas, grano 10as- UH.10-H.20548-6
Ctlntpdl~ndose en suit respectlvos LIS-
00rs, I1 dld esto _en loos Artlculos 42 Pato, p0ropbO para fah riar
y 41 di -'0-13 O-eeolo-Loy: y quo apartamentos. El terreno mide
o.nsigUlenlrteen..elox que d1e eer0 o. 11 x 38.10 metros. Se entrega R SPf 3
si01ar prevlamente en Ia Tesooreir una casa vacia. Informes: San-
de] Retlro, en efectivo. t0na 'no'idad ta Lucia. Tel6fono 1-7791. Las
H(ua| por 10 menos ol 10 do Ia 0000 haves en Col6n 364. El edificio lindando eon Is eaquina de
2dod 00e sirve de tipo para la su-
basin sin cuyo requisoto no oeran ad- estA preparado para altos, con Col6n, vendo easa antigua
rnlldos. Adviroidndose a los licita. sU escalera ya construida. Ver. (degocupada). Mide 11.00
doores(Ie no se admi4irAn proposip
clones qu1 no cubran bns dos terce-l1O es comprarlo. El duefib en0- por 40.00 Mts. Total, 440
0ns parted de la ta1saci6n y,2 ue el barca. Precio razonable, metros.
rv'nediente de anremin estari do m'- H 78-4-
noflespoto dn asJefaotura do Despacho mH-782-48-6 Preclot $35,000.
O,' eota Instituci6n, duronte la 0ho-
Iro Ilboroblep. adlspoolelnodoo Ao del 0m00 ep oabel0,1,m ilonov-bientooo JOSE GONZALEZ
pr0on oquodeseen examlnarl, cincuenta 00 OReilly 208. A-6006.
Y par si 00 pubblcatorb6n en "rl pe DRA. J .tA 1.1ALEN HE BARNET,
riodlronDIARIO DE LA MARINA ex. )eoe del Departamentp do .A0premto0
plori el nresenle edicto en a cluodod Abroil7-20.29
de in Habana, a los veinticuatro dh, s Mayo 1-2-3-4-5. UH4O'H.207.48-6


DIEGO PEREZ
(Corredor Colegiado

VEDADO
SIN ESTRENAR
2 plantas independientes. Hormig6n. ?0-
nolitlcas: Jardin, portal, 4la. ball, comedor,
3 habitbclones 4 x 4. con closets escappra-
te, 2 0bahos intercalados, pantry, coc0n3 7
unap0art0menlo0.Ia, co01ed0r,00. 2 h.bio.
bs, i%.lbn Lntradol. d 0ocma, 2 4ar40es,
$45,000: W-3434, W-B100.

Consulado, ;Ganga! ;Ganga!
C01-0 Prad0. 2 plant..o, 01g. yloano,
30 metre0 -,0's .)a. saleta, 4 habiltne1ne., 0a-
bobri, bWin., rnmedor,0.0n0.,cuprtolcria-
d0, cad0 planol. 2 habbtacneo 0not2e4.
a15.000 recnnocer $11,000 moratoruidos;
W-3434. W-8100.

Almendares, Desocupado
Consulado 3, Esquina D
Lindis.mn chalet, 0far6n, mon.ltPco, .ar.
di,, poral,. saal, doespaho, 0omedor, coCl-
0., or-i -rr.d- 01s40o, 0aler 0m0rmot00, 4
R 0hbboomneo. 2 bafio,. baloone.s $12,700:
W-3434. W-0100. 10-H-10-98-4-4
LOMA DE CHAPLE, PROXI.
mo Lacret, 3 plants indepen-
dientes, sdlida construcci6on,
rentan $185.00, $22,000. Santos
SuArez, regio edificio, 3 plants,
12 casas, $70,000. Martinez y
Prieto, O'Reilly 309: A-6951,
1-3456. (Corredores colegiados).
H-993-48-5

0 SOLARES
SE VENDE UN SOLAR. UNA CUADILA
de l a Calzada de Columbia. es0qu0a,. 10
2 20 metros. $4.500, con planoty 0e0e01to.
Informan: Avenida Consulado 1.00.
H-4000-41i
LO MEJOR DEL BARRIO U1MCA ES-
quina dlspontble mide 1.130 v2, Son Juan
y Yuoluro. .Phrraga. Inf. Egldo NI g 0W
T.14f. A-7400.
H-1174-40-
SOLARES EN VENTA
Amphalo ijo Almendareso on %0 ri .1.-
1 .llbodoooSO~Oo1100b00
1ose. IA 1endares a $9 Nara. cloe F fren-
Reparto Miramar ,nSTenIa AL MAR a-
cln Almendares Tengo o soo0 aroo s 2 4 1 v-
roop 1 Y 10000.a frente omnibus a $11 va-
s frente a7 .. tra O 0 va y onbus. 219x5
a $8 0ar0. B-4799. Juan0lo.
00-00"0-40-4
HABANA. VENDO 7 ERRENO 4 IE SQ'I-
na. 2N tro. pde ouperfileo. Preclof $43
metro. oUnao ang Ionforme 1 P. 010-
tan hi~o C,,0ha0n 201 -0132.
C-14S-4
SOLARES VESORA VISTA AL $ ARI00.6
0 $16 17x27A m $10.0010, 5 334 0130 1
x 2?7., S12 1 1040 $014, 09-2 I0. 9x03,
$12. 1S032 0140 Paroelo 487 $30000. 0-3454

007 H-4!.-5

LA MEJOR ESQUINA
DEL VEDADO
1.no metr, cerra de I as a leo L 1
do Linea. Preco y detalles RoboYto Hor-
nando( 00o0edor eolegCadol. Tel2 [-6119.
1-0-H-919.0.-8
SE VENDE PARCELA ESQULNAA 00 0A10-
dle, Cada y KaR unitcudr.o. de0 Iaem
0Jad0 Anorocano. 1M0de0 22.57 metros0 0ca-
draido. T ene 23 0meto por Cal.da pow-
oS $73.80 metro. Vent&. 0-ta Te42-4n-


ALTURAS DEL VEDADO
Vendo px-p]o de 4 0.ru m i s0
o40 o"oo ltlodo 0e0e 41 04ada0 Aot-
Q a Y.oos o 0110 Cb40 fom00 j-00.
Quintsarehij.oCh. 2on3 ,.M--S lM
C-1140-44-
0100070, 011 SO[Aa A AG4.0 0 IVO
40 100t40e4el, 8 kmtoi sptor- 1p1to01j. 011
Wo01e 0I1 oRooho Ooyeros. luLr 4Ideal.
Ap'ovecheon compr0r, qued00poosso
1., Par 16ender Infolmoes, Str. aoo:
1-4100. do 0 4 12 4 a..
U-12914-47


Pagina 24


sm mon, utro sam o.uu, .n o.,t, u, smon,..
020i00. Portela M-1072 (Corredor colegoa-
do,.

REPARTO ALMENDARES
RENTA -
Gran edioiclo, 4 casa y 10 4partsmen-
to, rental $520.00 $52,000. Otro rent 1408.00
$40,000. Otro $440.00. $47,000. Otro $200.00
442,000. Portela, Presidente Zayao 10'Rel-
lly) 251 M-1072. (Corredor colegado).
LA HABANA
RENTA
En Lealtad eAplondldo edoifbio. renla
$765,00, $80.00,0. Cerca Neptlun,, renia
1.950. $170.000, En Prado. rental $14 ..i
$114.000, Junto Bela S9coan 604000. 85.00OO
Porlela M-1072. ICnrredor colegladol.

REPARTO AYESTARAN
RENTA
LIJosO 0edifiebb, en Ino mejor deI Iepar0
rental $480.00. 854.000. Otr0. renla 5335.00
$40.n000. Otrno $7loo, $73,oo00. O $trn. 10o4
$05.000., Portela, M-1072 iCorredor colegia-
do).
SANTOS SUAREZ
RENTA
0Edftelo ePpl-ndfdo, rento S2500 BO 23.20.5
Otrn ren0 1 *600.00 0o0.010 Otrn 037 00.
380,ooo. Otrn 34.00. S00.OOO Otto $l1O.00
91B500. Portela.. 1 resldente Zyas l10'Rei-
llyl 32I M-1072 IConrredor eolegltdol.
H-1232-40-4
VEDADO, A $39.00 M. CALLE
19 entire letras, 2 plantas in-
dependientes, 5'4, 2 bafibs, ca-
da plant, 683 metros. Entrego
una plant. Personalmente:
Martinez y Prieto, O'Reilly
309: A-6951, 1-3456, (corredores
colegiados).
\ H-992-48-5

ALTURAS DE BELEN
Case esquina, 2 habitaclones, ba00o
intercaldo, salad, comedor, servi-
cio de criados. Amplios portoales.
Se vende p0r traslado par0 el in-
terior Se dan facilidades en el pa-
go. No intermedlarLos. BO-9440.

00UH-H-1323-48-6

AMPLIACION '

DE ALMENDARES
Se vende e0n $16.50 0case doocu-
poda.modernooo car6n. jardln, sa-
10 comedor, amplia cocinao 3 habi-
taones, lujoso cuarto de baho in-
tercelodo, 1c1arto y serv1c0o de or0a-
dos, portal atrondo,1g0raje,00l,00-
dars. mu1 fresca buenas. courn1 -
polores.oo Co .lb10 0n1mero10 055. 4a.
s1 014010100 ..12....02Puerd 0de-
jr hipolec al 0 poe r 100 ha0ta 6.000
pesos. Se enseo A de 3 a 6 p m.

Duehon A5-2221.

0H-13274-4-3


GANGA EN TARARA
Propletaroo 0n apuro., neceita ven-
d.r antes d 5s do Mayo linda ca-
s ftabrilcada hace 4 aois en magni-
fico pun to d esta exclusive pl y.
Cooot de Jordin, portal. ula-come-
dor, hall, trees cuartos, dos bafo.,
cocbna, gareje. lovaderos, patio]
fando.Pe quema en:
$12,500
|lMe M reobaJla = ontarooll
JOSE M. ALVAREZ
Ave. Menocal N' 24. (Edif.
Arquitectoo). TiH. U.3003.

UH-C-0--40-0


VENTAS VENTAS

48 CASAS 4_ CAs.AS'
IDIFICIO A PFLANTAI. Ersr. 0 121 4r 0" 0 '10A 4 1|4 Al A1 3A."-
,on 2;; Y dam de ependencie. !1 Una c .us 4 I 'w", f '*1;""" "" l'^ f..e -.1-wr
d ra 4 e1 .ro . .di M o n t. e 6 2, nl0 re C r i- cr ldo0 v 2 rr. n o o. rn b, I S4 X 4
meh y Flgura,. M--3075S '24.4-48-
H1244-4"-4 A4I.I. A4LAIMAS OXIMA A 3E.EA0-
SE VEND0Kc CASA NL0T1C $0 0011 p4 l nN.010. .10 l I osle, 2j
pora t I.I-co~entadodos cualto b L. b~io n ere :. Ilt. 'o- al
octirtooptiol$.o500, .V...od l'A'.4n1.......0, -1_ l4 -,,,7 -
LAzar.o N9 077 Vlbor. londo d,)0 porade- cIR. Regi 040W yx O. 10t.00 l. .-
i t.. I, d 1 n.d _ lnr 12 .01 00.
S. oflt"rt i'Me.es, Tell: M-422 i de 1
$490,0 .50t,04C000, NEH F-4104 0.- .1125-444
[l. A oO.,'r -, I o .41. .,-- 0H 1-44-
cocina. gas .1l 1d. solar e.quln. Ideal
par- c .merclojuntoo. o apardraa en ea V 1 00 VACIA, MILA01[ 01R800 aQ, K I.
d .a. n.o l M es nl 1 4l. ,0 4 0 l0c" .r on
due1.H mH-.12(4- 1c4. poortaol comedor. 4 cuarto1. .Oa. c
ctn_._do.r bahos, patio, psmlllot V4oA: 3
VEDADO 5. Tla lono A-5l.010. S0or Ale.oor


________ H-134-4B4 Be ~ 00.1I 34i9-40-6
$49,000, RENTA $440
RelhO, edifcloO B calle letl.. con Vendo Cala de Apartamentom
casa de 3 cuartos Yl 2ot rtos losoetl m tonodtcas deo 0cl. 1 trene" t-
.m ,b lon bofindr eoopotro ,antoo ner1o0re Rentsn $10.00, 84I.00.
0o. ad 1s 8demois comodldades. Ade- .9,00. Oa$di orelt 14R.P0. 16,000 Mi.
1ma0 Ap4rtanentoi mdepen $diente0 eon zte 000 detl.llo Coilo 1 ll. B-.0.1u
Portla. M-1072 ICoro.dor c oleglado.. Hern nodez.
H-1234-48-4"Z.52341-
VENDO EDIFICIO .BAN AFEL. EN5 7 .10- SANTOS UAREiZ P0GAD AVE.
S444 r0 0pe4o, r. nt0 8440.00. 01ro, Lac0ret.moderns.0 pactl 0pec0os0 rIden-
Consu ldo. 0n 157.000, rent$ $839.00. 010n.011o Jard portal. ... 2/4 ooood", Wits.
Veoddo. 4 0l0ntao. en 800.000, 0on0 ..0 000,0|0 .Olordn po00rta. 100n,104. 1andes, Lul-
Vecade. plnts. n 28,0a co S-sn00closts, comedor, corms. lavadera, VAAL
orenti. T engo otro. ElgtrL, Mercadvee2 ]Jon, Teireno par giar.e. 1 M1414
TelBno;l W-0332. H-755-4-
H-791-49-4
S CUATRO CASAS CASA CON APARTAMENTO
R loaldo..0renta $5500. $4.000. Putld com_.
RentHndo $135.00 0 n$11,000. Inforie. orarla con $2.6O00. oGenial. Muebleria, Lut-
Gonzilez. Mueblerl., LuIns Quibno 404 0A QuIlsoo 40S. entire Real y MdLtt 3M0-
entre Real y Marti.M.rtanao.C 414ranao. .C-139-49-1-7
C-131-44-17

CASA ACABADA FABRICAR VEA ESTAS RENTAS
Le entregamos con $1,0OO on l00 me0or de NO TIRE SU PLATA
Mariano. lnformes Gonzalez, Mueblerla, Edtflcto 3 planlas eltructurl concrete,
Luis Quljxno 400 entire Real y Marll. MA- rent1 $385 $35,000 dejno $1.000. al f&I. ODro
rat ao. C-132-4O-J7 reata $237 $22.000, lodo citarn. Otros. Ve- .
d.do, Habana y repertnsIcon excelenten
SANTOS SUAREZ $13,500 r .ai V6ame antes de c0ompr000. Mea0
Vendo precios alma moderns. portal. (3 a5 Monte 410 calk "Cadele".
In. 0n100or,, 3 oirtlro. luj010 bia 1/4 'le. 0-116-48-4
oartjo de 2 planet,. vaies, tno' laves. VENDO EL EDIFICIO MA0 p110CTOO.
onformes 1-0402. Gonzalez. e-0n00l mj0or reparto Mariana..3 ol0nt1
aonstrul do p or 0r at r l0t-t PA-
VIENDOOSOI.AE12x AMl0A1,1,,1 1',-% 1RF,3,1comer0io001)0 0.
Otto 9.1 /2x27 n $2.000. u.11. 0r-0 -.. ,S.'....... 0800 metro, obrcldos de0a's-
01edor. 0atio. ce.0ne patio, gara 0e, 0 %a- q4una 0ren0e 0pa 0an4 utobuses, trl nvi S6 0
ca. $.000oo. 1-6462. Gonrlez. ,onde vedo0 052.000. Informed; M. A. For-
0H110lB-'tl0 e,,ol. Aienldo La Polmo. y D BH-71348.
CASA ACABADA DE 0 N ; 1 t-1T-B0-48 -
fabrlcar. construccl01 de primers,0an0 0 .5000 ALMENDARES, OMBRA 0IESOCUPADA.
Gon aole. M oueblera, Lluo Q- QuJno 408. 0Monoitica. Jardtn. port a. Iala. garajo. 3
entire Real y MartlM MbLanao cuart os, b. in 0ercal 1do, comedor,.
d--0-1 E40.17 1aadlls. c0uarto y ba0 ad00 0 ra0 terr00zaY
e--r3-4-7 1bardm o 4 atris $10,000 efetivoo o rett f lcll-
GANGA: REGALO 00des. 2In0arm' B0-725 H-127-40-4
Se venode case mamposteria dos plants.
001Del1c01l4NQ 221'e0q, Q.,Q 04- :, 8Er.I MI CAA SIN ETREANT DISTIbU-
t: bajos, ca opm a cim c-e, 2 a0 1ta,-:. Po"r, oCuladrada, 2 dardm. portal. sale. ,o-
nes. cocina, baio, ptry y u na0 eor 0medor, 3 foresquols habltaciones, batio.
dle sal. .cuarto, baoh y patio y os alos .s: patio, s. crldo. aciha d 4r4g0aje, 09,30
cas slda. c0medor, 3 habitloneos, 0cc1na, parte con 00do. re0t0 ac0l0dades. Lawton.
serviclo de criados y bheio. Se entregan a- Duefio X-5060.
Las. Precto $12,000. 0Inform: A-70"7 .0-13521-4-4
H_-1030-48-9
___________________VENDO MI CASA VACIA- SANTOS 3UA-
SANTOS SUAREZ .... oooelente l14 00om00100000o100, 1.
Pr elosa, cos e tod e ctar6n, pegada a MM portal, sma im, 2 cuarta. l babo lAolso ldo.
olo. loodio. p.mallshall,.14/4. 4x4, -bhall, 0omedor,0 0ctna .cridos0 y patio.
000000. 0.dm 100.0 sai00. 1a /4. oox4o, gra 0.0ra0. [p 360 Maoy Rodolgoos 2 o 5.
comedor c. terraza rondo, I/4 crlados, aa2-Gera i5M;?kaiut 2a.
raja. palIo 010rutle. 843 v. terren10 265 m. 0-I4--4-4
fabricacin, $25,000. Llaves Johnson 16. VENDO PIECIOSA CASA LAC4ZT I20.
1-3855. esqulna Golcuria, jardin, p., sala, hail.
-- 3 habltaciones,. closets, lujoso baflo. co-
MAGNIFICO CHALET ESQUINA PROXI- medor, cocina gas, s .c, garage, ciltaron,
ino` S. Cata IIn y Mayl, Jardon, p. 1ala. monolit1ca. Llaves: Lacret 556. Enrique.
4/4 4x4. comedor, c. /, 4 criado,. 2 lujosos H-1035-4-4*
baho-. 1.araje, 500 0v. erreno0. hermp patio
$24,000. Llaves Johnson 101-3855. Casa de Apatamentos
-- Con lbuena rcnla. en 10.000. Informes
IfERMOOA (CASONA I/2 CI'ADRA MA- Gnzailez Murbleral, Lunsa Qui)ano 400
I Rodri ue". 1Jardin. p..ala. hall. 2 entre Real 2 Marti 1Mar0an00 .
r.a'.-.. 4.4, cnmedor patllo 556 1- e'r0- C 12c -4 -17
1.-.- 0000, L["Jve Jnhnso-n 1 entire Mo- -:
.. soal I-38.0. 54 900 MONOLITICA
De-nrupaa l Eqrene elegant atractiva
GOES 4100mLINDA CASA TIPO M 511._ la a0ob4ila ronstruot esmeradamente PMro
.lwl. 04010r0ll.3,h l Jrd edlr, h2 1 ll1 2 h1hlaelcomes.
o ,-r ".04lad 0 gr.. 00 014tpl10le10 hdo, n.A1 AIemn"I Pat,, pal1 0 s .010 l .
l 1,t prep rd.1 nI_. S$JR.wS00. Ciotr ,,tonle der a o llt n -enr clot s c li-2
P.rque SI.u a .0 terror SIR nmCLa _r___ d _de _____da____u_ n2Lwton. Due-
I.3100 C Colzlaodnd -471-4O4 d, .
finX-0. LLoq dor p.,e0ueo 0resto me-
0,1 te .aIqullter oH- 1350-40-4
VE AO 00...... ......N..NTO....4
de 3.000 111met do esqurn00 do prolle, can
10r00 1-_4J. 0a 2 planta 0que e1 0om-
RENTA pad1 ... 0har0 cargo de do .sop.. ar 1to
Luinoo 0e0co0 0a aqu0na.-0rents10 1.SI 00d0.0.0 Pnr 0. elado 0m0y par debAoo
$120.000. Ot0r. e 0200 000,0000 O lr, 00 01 1010r. Telof. M-0422 de 2 4.
rents 072000 002000.C Otro, 0510,10. H-1126-49-4
onlln-l. Am an 141non0l~btl0b1350 00l


i


i


OasificadoF ____

A N U NC


DIARIO DE LA MARINA.-Jueves. 3 de Maio de 19,31


IO S,


C L A S I F I C A D O S


Pigrina 2S


I) E I. T i M A il ( H A


VENTAS
45 SOLARES
SPOR FCONT1-0 kMF` 'N 5LPUROF 0eN.
adn2 uoaaA. CoI V. j C va.
do Real M lrrasett eD., p- q.,ae q524
1 72. ,C 161 2. r.2 e as. .4
g* W, A .] a, L_ 1., 42550 lic F-:19
e 0 -2 5 H, 5.50.45.7
Lindo Teereno en Coronela
-.ao...- ,- .1.OBISPO303 Telf. M-6921.
El er icio man romplelo en
rumpra \oea t de propledadeA

HABANA
\aUc. eLre Wntasa y San Francis.
co. cera J ombra. 13x35, meru a
S65 l mei1ro. Malcon o Marina in.
nu de Radio Centro. l de lede71 me
troe. Puede Iracclonarse.
MIRAMAR-PARCELAS
En Io mix bonito de Miramar, pdr.
colas do 17.8x35.37 var. o rsan
625.77 a 16.50 vara. Esquina de
35.3742 varn a $18.56 0ara
En lI sin. Avenlda. 27x3i %ar&a. en
$17.000.
Con fondo al mar. nolares de 20x50
metro 120 Ia sara.
Cerea de Is Clinics de Mliramar y
del Parqoe. todo cerrado dsolas de
15%40 metros.
ALTURAS DEL
VEDADO
Puno ailto rodeada demoderns re.r-
aidenclu. requinO con 24x35 arai
o lean 787 varn, a 517 %or&. mapnr.
,a $13 37"9.
A media cuadra de ia Ae.. K.hbiv
un uIpr ms) alto. oliar d 17 68%
45 vanra en 112.000. Bale a 115 ura
Calle 26. e.iqailnn a i brlas. alto
sobre Ia scers. 15x34 varaa. a 924.00
Ia varam

Calzada de Columbia
Pr6ixLmn a a t grand Avenlda. por.
relllta de IZ%2 y 12x32 vara., a $12
I& ar&. Tranviua. Omnibus y Auto-
busesa media euadra
AmpL Almendares
Calie Onoe. 2 buenoes solare de 12.
50O47 varu a :11 Ia sara. otru, dos
d r Igual medlda en acer "de wm-
bro en Ave. Coonuladoas a 12vars
Ave 8o. 00ntre100 14. crra de som-
boa 12a1(, ao aean12 5%ario, a $
055r.,

BILTM 0 R E
I0qulna do hrl. en Ave., qulJjno,
21 0O msrsa o ,>aran ,1 kt vsra,
a i sIam
A s blerr. I r ji o qo ulna 0 iUllja-
no. ?7 l5 mrlr0,, o aean a 2,00 0t .

VIBORA
Air AriiIa s.i.so olarrl do on.
to.Ion h", -5sas sans 77 a'
Ire 10ill? ae i as .117 vati
II? Ta.r Impurla rad na le 3,114,
5 .54~. N~lq ss~tta 04.0 CI Passl y Actso,
l 10..4 % fil (0 1-
lid do.
f'.j,,lii en Is a mle (leisisori, lib.'J0
51 arms 4 75MENDOZAyCia,
M)ll-4l'O 301. Telf. M.6921
Mleombrn dail (iColole 6. Oersd.reREPARTO


NUEVOMIRAFLORES

FA('IL.IIDAI'. OF) AGOS

Io plena Vlhora, rnlinlando
con el Raparto "El Se Illano"
con b huena vita de coinunlca.
cl6n. ,

Agum abundant soel nuieve
acrueducto.
Lu innstalada.
Aleantfrlllado.
To)ltono.
Todo entubado.
Calls. de I m. do ancho
asntaltadas.
=Acormi y contends.
Ruts. 13, 17, 15 y V-7.

PAKCELAS DESDE 2?SP VRS.


DESDE $3.50 la vara


Facilidades de pago

3 sntes para pogar.FABRIQUf SO CASA


A Piazos, sin Interes

lnsepllg.iue en Ia ofclna del
Rep-IiO nueslro plan pars
fabrlcarle mu cano a preclom
que Ud. minmo se sorpren.
derA.
Inform:

(1I1A111 $IIIMILUIDA E1111,I i .
Malec6n 1t1.

M-8223.

C-05-45-3


V Lada It 11a0 VVLo14 I Ab
43 SOLARES 49 SOLARES
SOLAS ERQt'tNA VEDADO [INF T -!4
51 4 .021 01'olo- D l' -ic. .55.. 0s
4.r422 "0' H .0.. Inversionistas
PARCELiT Ba18 ,. f.b" : 1 16 % ,ABAI;
kr, o .se 0 S, o .-r..l'r, L, Cable, A hacur cun q dwr opera.
ri'oD l i S' i,'5. ,-. l\.'o L,24 ci6n. h.qcsla con la InlTrven.
Et 0S:.3 clan do rorrdor colsylado.
GANGA. SE VENDE TERRENO oENa.
c.nl crc tJe ....... Oq,4,-,. ;.a i Lal OpwariOn olrocilda
M5,', 31't..214.",i-'. ..... 'n.i p r ,mlembrom do ] Colqio
di la Propledd Inmueible.
SANTA AMAL1A: $2.500 ofrecen la mayor qarantia.
En.l I...ie Rloera n -imp,1;rll
Lin r n I "1 I as1 _r_ _
:.le 0 -lj,1rfl e 6.45 Sm a. TlaCO,.
iar Ftieas AMPLUICIONT A5l40-DO 00C1'0%.0DO
r.,,13ra al paiue vraOein1alO 35 3.-... 55-0,-s. 15 -.,f
Rogelio Rodriguez. \-0630. cmI r 0.9 5 -9 0 ve .'is a A 5.e 0 .* ...e
---rlrTe' 6 .'" J"'e,"* *o~ T* , "', ,.. I
0 nibus en t esquia. M-9019. oficina.
H-625-49-4
-- L MEJO D E INFANT. ES GANGA.
Pr 2 5d5as so]am onte magn03 ifr 0olar.
Calzada Concha. $32 MIl. .,quin. is M22M x 15. PP rS20 tril. Ti0e
S.oId, ,1n0mr,.I,.:0, p0 pl5 ir,'4,j;rl tsdod a lo cismsento s oontruldos. M-3675.
'.1l'l.dd dn. s:rleio.' 5 .2 -r.a 1-1245-49-4
fic e 1151" pars famr.,:r B I r2
.35L ... 13.30 ..ra. ANTONIO ALVAREZ
C.he J...,'. AloOrlo. 0e05e, C Il.
djvLusanos% Peorns PwrJ orrlde
.2.1,0 4755%I s Total I. .2 PA
IS ro 0cuadra eaCalzJ PEDROSO
CORRIDOR COLEGIADO
Bureau de Ia Propiedad. Agu ia. 31. TlHs. A-7347 y 3-2i8.
UH 10 ti s-0494 Habana:
Calle San Josi. 900 ometros.
Vedado:
AL FONDO DE .Call 27. esquina, 2570 metro .
Vedado:
MATERNIDAD s.o ...M5 05o,
MA TERNJDA D Alturas dcl Vedado:
1.4143 varas. $18,000.
O R ERA Altura. del Vedado:
ODIBRE A 651 "v.ras, $13,500.
Alturan del Vedado:
Parcelas a Plazos W v.r.s ,, 12.500.
DEBE a RA Alturas del -Vedado!
DESDE $10 N \\ ARA 7 varu, 510,300.
A -1' r.... de I,. ....na... ,:0. Miramar:
A r Cajeo 34 esquma, 1.,564 varas.
Miramar:
LL'Z. GLI A. C tLLES. Manz.an, complete Lugar mnmeo-
I TELEFONO ablMe.
Nuevo Vedado:
Parcelosdeade $13.2I50s Inara
OMNIBUS Y TRANVIAS Santa Maria del Maria
POR SU FRENTE Avenldia de los Terrazas.
3,000 varas, a $10 vara.
]nformes Lacret:
JOSE GONZALEZ. O'Rellly 208. 700 varas, 5 virs.
A-6006 A-3227 Avenida de Aguadulce:
1,21e varns.
U--- Biltmoret
UH-C-37-49- 1,729 varas, a 0 var.
Country:
VEA LA UNICA OPORTU. 5,100 metros,. $3 metro.
YEA A UICAOPOTU- Toernaemuchoo "i "slarte. T par-
Nll)AI) ACTUAIL. A KIIO- sCls. ; Ulucenust:rollserv^lco.
MiE'litOS CAPITOLIO. 110.
IDEAI)DO DE 3 CAHRETE. ..._________ -:24
HAS N'I DISTANTrE 40 tME-. 1 InNCAS RUST1CAS
iO)S E l); lA CNiNTIAL VENDO CARRETERA CEIRA DEL
Al' n 0 ht1 441'r tie 38,7914 11vit 55-I, I Ira..I tS'..2 0.. .U1r la5 ,. I.. I ,.'
I, 5.9t1.1i-r, l 1.11. i eSll ih, a, h. I 7 .
ra 2, ro l n luz, a"glld, Irlolfo. 7ia prlnl'>.'. d ,rl ,sul n sll, OktlSiotrsos .a-
no, 11 llnlfHs I')~lllnllllaK V F C~ nrree+ A~~lrj dlM|]l r~l~rrlr Vrrl'eda Niilr
not, iir'a 6 oiiini1iiS 1 i 4' SI1 Ar9si7"4I% 31 70 lll o s- 2,7r .
(mm 'l' Slls 21 11.71n.5 0 5
roll4 isitrsitlsrrti 1. i1,i'l'l'$ lie- -- -
roo 151 Mr fit-}Ireltett, Tie- MANAGUA, DESOCUrADA
,%, 1'1 Niti. ru-iti' i. a i(. ,r t.l 5 l rolla 00705,07
rreirrit 221 MNtia. frsinlr rsido. -i-. o t0II. 5 mI. I,.
I I ,.b t,, .. l h.,11. ,boo ,"."I.
i ru ra o rrelern y 1,(1 ,1lis. 4, 1 ,7 5 ,.*.., m:in ll,,'o 7,'7.7.. ...
4l'e s i' fiondh "o I o rarr 7rl ..r- W 7,Sd.., 0l7l5r>, .i,000 I75,3>. 77..
rs. (iro lindero r1o, lerre- W. 75m l'05n I'llt, ali milpntal A

acen's, Indutrla, P O., [AS VILLAS, DESOCUI'ADA
S 2.50 c w .14.4 W,081113 I D1.8" llss116 10c 57ol-ldol
drjo $25,000( l1 6% por l w.3' o wI o n.o r, ,Il.<,
lirmi )o. Fued n oir il ofer. I-H.sIs -.9i -
Is. l,e Informno personal. No ------
curlooos. Informrai SE VENDEN
MI lIE J. ACI"VEI)() :lnqsdsob5 o 5ercr 50rol llur y aslu.
N DE J. A I's& o mitrulr IIIn pAra d ep.-
A.74(05. 20 54tarr OlSt trn Sdi d i soa In. el 5do
A-7405. somanat' ntorinea oin eltel,,-Tne
----------- 9 49- W-0449. Sr a, Lucla uso Rodri Cuest.
I 1l 11.- 1- .7 lA -49-4 ___ .. .... _tn_ -_-__ .
T.I ra ven~der dlm s A
....... A~l "+ .... ........ GAaoRO
l01 W 'IN. I I.Nl.A 20 t h 21i5)
riall. #l I il 0111lT2 11.111's fi1, |, A N A l R S
11.3,,, ano 510 3 v0 s nlsst | 5llhlLn
JO.sl: M. %I. % l;-. IZ
A-.. M.i1N 141. rV AS q .I SEMIIIAlA DE HIEKRBA
i,,,,ai ri,, U 303 D)E (;[1INEA
Uf.'C-75.45. Vrnrd. stic snueos v '+(}sa.C l4h& t ', do
--.-,+ . ..,r u oi older ferminativn. ern\a-ad V
11 ar s li i'r, en Cl555 ss m .iff
tAYESIARAN l5solntY.lnr.5es1O.cr o Hl9lerig y
STTARA t Francs Ttl/tono H-4384. Apartado
A 45757704,59752deo 5110575152 cin2,S Us5, Idubalsa
1410". E ?.s>q.llls Ds 952 3V 'rla 1 o1td
it l.l.' 411 1, ll 21 V.S C1rVl.ro. UH-H-346-50.4
lol Ii VI O at 29 O v. V o ro.
:In4A V. T, IF ,itn .l CorrrdosICs.
1.0 1lani. rA&aDOND)O T.16tono
ril.u, h AIIIONO Ti s ESTABLECIMIENTOS
a EnDI.,URTO 1`11TOa .&L PAIS.,,
UllH-10.-H. .4.- p00 no Pioiprrlo n tender ll durod, A.-
ttr ._______ 52. ntroMlartanfy n 1.& L 'l Cs
55 55.00.05-0
V 11A A I)()


VEDADO
VENI)DO
.iSolar bralo en in mejor
rStluindll dl Vodado.
A'eilda 1i f Maltr 1n nus1vo. En.
Ire 54 11 C
055t It0511 5V .. 355 Mo
i Mtl : 730 Mtisl.
Precloi $50.00
Parn Informes a cnhiluier
horns
SRL NOGLUEIRA
A-8686. -
UH-H-1331-49-4


TARARA
Tsdav ns 0m 1quedan5 al0 una5 0 pr-
solas chlcas en Is l nueva ,01 e oi6n
a lta do esta excluolva plays. Pre-
rn quirlr con lo SW S y resto en c6-
mpods plazos5
Inf6rmege con:
JOSE M. ALVAREZ
Aoe. Menocal N' 24. (Edif.
Arquitectop).
Telf. U-3003.

UH-C-77-49-6


SAN LAZARO 125,
entire Industria y Crespo.
Terreno de 11.00 x 42:
452 Mi.
Preciot $45 mil.
JOSE GONZALEZ
O'Reilly 208.
A.6006.

UH.-10-H-20649.6


BE VEIaE ACCION CAIA INUILI-.
...... prinernte|'00 ......5able porp
to polder atenderl. I nlrorn|an en el
A-011. Sra. Adel&. H-715-51.5
VENDO BODEGA $1,500
Otra bodega vlvlenda 12,5w0. Otr$a 0300.
buolos 4,00.00. olra. Inlnrm Sana Rosm
y P.aaje Zamora. tIon dI. Al.nns,. Ma-
rlilnlo. H-1030-31-4
0e VEND0 QUINCALLA. CESq01NA. AL-
quIler clneo p0a25. bien &urtldu. much
vent&., prelo vents ripids. an Milguel 73D.
H-1290-51-5
VENDO CASA HUESPEDES
14 cuartols aquilado 11 y mueblados, no
divsloanes, don.510 .rJsesIlquiladoa, patio
canlrl] grande ytrp.4. S..treslentrados.
t..c.sa, to me1or deol Vedgdo, C. o00. en-
Ir4 21 y 23. Veria, de I a .2. Hay ,elhSsno.
H-1311-51-5
BAR Y CASAS VACIAS
Ne5o01 5pars t0a0ar1 dnero, tres e .104 n
amueblada un nSm puede vlvlrlbar 5., dos
tIrigdair"scateter,hugair bilena per-ptl
VI l, lproximo Mercadn Carlos IIt 0U-2493.
Sr. Garcla, scoleglodol.
KODEGA. ZONA RKINA0 M5 'HA LXIK-
tencla. 0n55 .050,00 men5 alep. 4igun5 s
fac5l1dade1 ; bodega. Santa ASnaha. ,,t.
for5 ,11 lenda .V plts. $.00. 55075re 5 7.1lhda-
15. Taos.na1155ri: U-24193. Garci7. 7role-
gipdol'
nODLGAS A BALANCE, VIVIENDA EN
Ins altos A1Iqlutter 137.00. 0311h 1 o,.
proplo amajor nls'veres. 5Warr8203h.,7c3ns
ososdss. bar, ..oa 4 casas -6.2 auoler
$83.0: Neoeno 0.Inar dinero: U-2493. Gar-
cia.
CASA RUESPtDES, VZDADO, 1 CUn-
6os, uOl,5comedor. primer pla0, mueb00s
nuevos, Frigidaire, mobilisrio vale lotcht6
mil. Prec|l: $3,500. Imposible atenderla.
Tenio varl.l smlm : U-2493. Garcla.
12-H-11225-1-4
BARRITA, $2,500, HABANA
81, so]a en aequina, buensa vents, hay
p1 ueso reato a pag r. El dueflo no pue-
de atenderl. Insormea: oIllsn 54Rqy3s,
LiualtLd 5.5. c1rc Renls.
BODEGA, $3,800, VIVIENDA
5, $3,100. con vivilnda, pudier 2 dar 4 p-
qu521. faclldad, msaf eoqusnas iycaniners.
5I duefo senferms. Informed: 4oficiaosnRe-
08, Le.ltad 805, corca Reiln.
BODEGA, $6,000. GANGA
Y55 pkosuffo rt02 A Pa;s.s Io a4q. 5can521er01
0uen0,vents. 00 1ped5 atenderl Wa nor-
met: o lina Roye., IA.l)ad 015, 8 n.r r.P -
na -Salud.
12-H-1182-M-4


I


N'nto 'Ii Paoslino ya,'vessssrossr
Pars It(s podellt i 'lide r r dtlelo~.
V-0.d -Plabieltlei i;12u \'inta tdega-
11na g ms.l2 Vo oIdu 1.% y VUl]C-
I ICIH~p. L'tP ,+I ch. Pi" Buena
1 7alzada 7 en I _& Ilubana7.1 5l llol Io.
r 5a1,a177 $71,u (lad nleilrm al
oI N l o, 1 e0 c t o ,$0..5 0 0 .
teNdgovill galall~adol.
FlrrseIrna
Eso, Is s1s"0 "aI d AIh iId o-are,
htoena porinn aoliet bt eIIen
sante0le 2d. 0 gdre1 5 at5 Il.. lejo -
2a3110P. a.a15pl50 nego.1 l, prec7.
.fuhleiamiin
$0.igm, $5.155d
0l0n Sltuad.l ,'ll, N llhn 55110.e-
Ch0 vIdIrletaI 6lIioll% 0307Xslenc7a
insialario n 0m 5-ien, 7p55co0 lqcltller,
por enfer5edad due5doos, ofres e
5nr5 12,5 00
Farmacia
yorazxn Ic La Hahana
1Buen1l farai, e rredltisdai muchos
sshos. esqusna, Iooal buy amplto
nps pa l qalqu.le., vents men1u0 sa.-
bre tres mill pesns, sin rompromisn
emropleado., 0bc deudas, precto
rontado, $23,000.
Peluqueria
Vedado
Convl vlenda, nuy3 nnfortable, en
In major del Vedladn, instalaci6n
00od0rn0, equlpos todos de p33, e-


,S AN MIGUEL 3155 2 55,0d 175
r., clientela sniecIt, hbre deudas y
sn compronis oemplesldos, pr en-
fermedad duefia prec0 o regal:
5.0,500.
Barrits
En La Habano. e 'oll, iCalsUda.
lugsr populoso l ede c7en55 pes02
diaries, no paga alqtllder, po1 0spa-
racl6no de so'oi705V0305 enta, pre.
5 011nico1 $11.051007ntt2aceres de Ga-
sano, muyso nnla, peque025 local,
$6ON,00
Lahoratorio
especialiidoadels
farmacaiuiras
Negnclo prpspern, 7 5en nrgan7zado
con v5sitadoares en tndaos las pro1'in-
c/a., mtls, acrediladn case medlca,
vende actu0alrmente sabremornm iln
pe00 0mensu0les Buena csa0 5pn1s
gastn s sr, vende a Imooe de oaran
if. de ]o 555 55170 nfre 0 prc "
P35.00.. alguosna Ofalidadoo do 2pa
go Proo p 1ara do5 s-,octos,, tvg,
Chevrolet 46
Par no necesIarlo 00 due1o, come0
nuevo .4 puertas.,lsempre r prhu-
lar. color verde claro con s6174 0ll
pesos se o lIleva, para vern1 Snica-
mente de 3 a 6 p. m. en e0ta n09 l-.
ha, San Mi1uel 312, entire Manrique
y1 Smn NIcolAs.
Visitenos en seguida.

OFICINA

COMMERCIAL
Manolo Arribas.
SAN MIGUEL 312
entre Manrique y San Nico]JS
A-6690.
s5r-1000-.141


I r M T q acVPrM TA I


VENTAS
51 ESTABLECIMIENTOS


Ini version ist (is

Al hacw cuaOlquiw opera.
cladn, hgala con la Inlntwvoen.
cl6n do corroador coloqiado.
La operacione olrtcidan
par membroa dol Cologio
do Ia Propledad Inmueble.
ofrecon la 0maor qgaranba.


BE VENDE UNA CASA DE HUFSPE
o0 e'" Zuhi.,el IF2 a1101 4 ..
Ir-e 4r 1 r uarez H A; Q1 .
POR EMBARCAn VENDO A PRIME-
rs oferta razonable, lechery a en San
F90ancisco 319, Lawton 5 nforman en la
misma, de 7 a 10 a. m. y 3 a 6 p. i
H-532-51-2 Jun.
VENDO PELUQUEBIA. CON TO0O NI E-
vo. Tien.e vlvenda. Informed en 555 0 0 -
ms. Calzada de 10 de Octubre 765.
H-6113-71-5
SE VERDE TALLER DE JOYERIA CON
vid5iera de exhtblcl6n en Someruelo s
No. 52, esq. a Corranes. In55orman en la
misma1 H-121-51-9
VENDO CASA NUESPEDES., "HABA
muy0 cere0 Sans Llasro, Neptt -. G 5' 4.
lano, 11 habltaclones. Alquiler 10 200 Ur-
ge su vent0 Roberto Hernkndez. Telf
U-6119. 10-H-921-3!-4
INVIERTA BIEN SU .DINE-
ro, vendo magnifico negocio de
comida con -servicio a donmici-
lio, servido en thermos. Vende
$100.00. La casa mis acreditada
del Vedado. Telf. U-6119.
S10-H-922-51-4
VENDO BODEGA BIEN SURTIDA, 0.
5vl40ed. 2un bar, un555 ejdenr5a. en
329.000. Informrnan Telf. M-4742. do a
56. Coneio n de la V.dyllayEscohs Lt.rs
H-780'.51-9
FARMACIAS. VEDADO ES-
quina es Sociedad An6nima,
venta mensual garantizada,
$4,500. Alquiler $31, bien mon-
tada, muchas existencias.-Otra
Habana Vieja, vendo en S12,500
Roberto Hernindez U-6119.
10-H-920-51-4

BAR RESTAURANT
URGE VENTA, POR MOTIVO
PERSONAL, LIQUID NEGO-
CIO. NO INTERMEDIARIOS.
SR. IGNACIO SCULL. M-2798
de 8 a 12 m. y de 8 a 10 p.m.

UH-H-1248-51-4

SE "ENI)DE


PELUQUERIA
EN El, VEIA),)
FAC(IIJADESI)A 1)1 I'A(GO


$, -20,O00 .
[nformmi
L F.7456.
H-I054-51-3OFICINA

COMMERCIAL
Manuel Arribas.
SAN MIGl'EL 312
A-6690.
VEINTAS DE OCCASION


VENTAS VENTAS
53 AUTOMOBILE Y ACCES. u3AUTOMUVILL T ACC-ESS


VENTAS
51 ESTABLECIMIENTOS
'%F r.i ,-io % i %1,o ( %m Fn I,%i llI %
S f L 5 5. l. 4, s F i'5Ji J15
In. $3 0n353.55.0. toormn Xo.-1043, SInd.
C.".edencla 398, Guatiabacna. '.

sr VENDE..BAR CON SALON INTE-
r In ,e- +nn ., msllasce" a
2 5 :0~5 .. .17 WIWI
,, ,,.5 1 ., ...m lionel, 55ero3 5.. r
,..1550 S ,-,,d e 51 55r 5 n .d ,
le.iLo M.-5737. de 4 a 5 i' 11 :
VFNDO BARR.A
T $ee 2.nn, ,70 n $12.51)1, Saw. Ro-a
3.JeZamnra, Mariana,. Alf'onso.
H-103,-51-4
\5004555. 4 t 000 I.5- t'l F- 11 5.
-'1523 ,, '., I'd.,- .-0,, nn, wi,5515F II. ,, d.
v.r min55 Saladnr 65 .frent l ne10 114-
Cerro. $4,705

VENDO BODEGA %4,000
Con 1 055nda5 hbre de tndn.i--. .
AlZi, ..... ..an., / ., '
115rS' osn.a 25 S~s o. ,; ,
VENDO GRAN NEGOCIO. PROPIO nE
5rano 5G n Fa cll lodsW n&. n2 0n511...5a
n In combs per au'" ilPrgun. r
HoraeB Telt. .F-6109
H-1.106-51-5
BUENA BODEGA BAR
Vendo 0$55 d 5laris, 90% 1antina. pagn
54n alquiler, me1nr zona Ma 5ana2, 5poe
54.50n La doy.a pnieba.-Maxiin'nl o M-3675.
-H-1246-51-4
BAR, CALZADA, RODEADO DE I 0I S--
trios, tlen5 po0a52 \ist5 2pae hce$703 d2-
ris, $9.020. 5F5 2l p g1:5 $4087 2l3ql er 5....
5555551n0 017 pal o plscheos,. 137112. 01.-r.
te-555o051eruels, 55258. 15-1-

;GRAN OPORTUNIDAD!
$3.0)0.00 en niann. libre derechn,..
551nd05g1 5antmer,00 550555 555llant5zada 004l1.
.7u pr-c. $5503 0. G. Pl~po oEgld 357110 ]f
4 0 5 C H-I13214-.55-7

Murall]a 4555. a2 .an500 3 ,egu do lso. l-
5 R5g 9 12 s 5a 1S. Llzon513
H-1025-51-7 40
VEA ESTOS NEGOCIOS
B,. a 1i.La,'t5 1ea13 010$100 -nn 05enda
150355a7nevvnladd0 0553Otra$520150SD55o
1 f- hd. d-550 7.500. OtirO Sant.5t m503 s
'i-ln000 te 11`10 30 e t.1100 0o tc a l 5520O ,-,-,a


D2A11 S A.000. 55rIlildad ., bar Infanta S 3 00 0
,ntegoolo 1te0 a v Rodriguoez0745, 13 550nn,. .F VE "DODGE" DEL. 30 RADIO. GO
le 41n -sle Ciidol'. 55575, 51. ans 512.55 1515 1 2-3,0 Oti
_____________ H___ 117.5_____._ Cornoool 555 612 .51,, SSOI Lu,.1
VIDRIERA TABACOS. CIGARROS 1 T H-767-53-;
ntros a1ti1t1o prop0100 do turI-a. 0.7to1
ntrr.1sti n1Ins50o50 1as ca0 0u.0 d Anvs STUDEBAKER CHAMPION 4 PUERTAS
15510005500n~v .s 7v.0 d..?3 In s nuevao, radio,0b. en cu5 dado
muel7e0 on7 conoc'. veame. 50(1. .CuenA-AngcleS o 51 5 y Estrelia Hor5s5 abora.
I-lI50os.-5 blH 6 Pa155 5H-1075-53-53
n50 DE s0a10 055. CON RADIO. 5."A-
GANGA s;ui. ban.d. bl..c.. as.ei0s do ,1..,'
Se \rnde bodega,-Ioll-caon ne'rIn- etv E. pre tenti r a. l en Sa- a-
na ba 5ba 51o 5 para n0. trirnon.0 1 ooo l r brrael6 01, esquina a Ger0300 0 .de 05.
VEND.On Ven 55 $3 s 5n1. n $1.10. 51 1 aT y, 1 0 .1 7 1 704no. fd.v2 7H-1311-53-5
N9 165, Cerro. InformsIns, a msma
5H-1763-5! .6 AU 0 5 0 1TO FERRO, AVESTARAN N5 64 SE
_- __; _ende_-________ Plymouth 940. l1aclldade, do pa-
Io- H-1176-53-5
52 BOVEDAS Y PANTEONES I TF O. 0 Y.STARAN N B.64
-AUT00 FERRO, A00E5TARAN NL 1t S
0nd, 5Buick 1941 Supei Falhdadeo dc
VENDO USA ('AiILLA, .45570 'PESOS1 pago. H-1175-53-5
b"1 "od0is 2 7t55d "I5 p 1,51 r a ndo2ito I- 1 7
do P. S10sarI J l t' HI 1,l l 0 i l-7 1< --2--ATO -500. -4VEST ARAN-110N- 455- 55.
-11 '.31B-I "___________ 5e11 .: pcE H-1:.74-.53l
AI TO 111F110., .0 A Ea'TARAN 0 I0 SF
53 AUTOMOVILES Y ACCES. 1..... 1,18.5..I., 1570 ..0....... _.,il,.3
-- -- (h I'" ', H 11I -A : ,,E \' NOEN DO PACKARD.t'.ET A+\ S' U.' -
h a7l5l 3 5, 5000 7( 5 Gn3 al5 1' %., 11 0 "400 AYFi AR N N" r4, Elad 1- ("I"Z __ 0, 1 ;i 1)"on' nal" ;,,1 ''
OLDSMOBILE" 76g DEL 59 | I6 *
Id3 77,do,,r'1,7' I,,in. 0 7 30 577757,+ 17 I.11 ', L 1, I,,R3 55477 107' 0", 7 I" "*
i nla n -4 adC,1.711. :S -. 120 4 41eN 44, } 4-10 0 56]


t---------- -'75-hA tNj IDS}N19; doui'tRFnToB de~n po-
i,,l,. .... 1 r, 11N., .. NOd. i n 1,0 1p r ,, s 7ed0 ia7 a m
Gl noN 1.'A. (u-0-. -1 -a (-.11, n Nonti3nent
^ly^ ^ 'p,,6, Corp 1. C1b 1
2 1 s s 1 2 5 0 n i i ..i < 2 o 10 5 sst r 00 T77 P .l l 3


i" n, % trrlu. ''p" In"" And N3 40 .1, DjpailC1mnlO.20
I. 1 3- A'SO I 0 0051 OOf, S| AD OIC
C Pl\l ,Ir 3ord 703 2 ,15 4l 23 Vedad 5 77 5tt 00355 3tIrm.ol, 5531e ados

URGE VENI DER C7HEVR77LET 11750, 4 .s55 D0.005551000


VN^ F^H^ ^ :^\r'' pn rpn inc
u alro lu aii. i)o 1 n l rs e in... r.. N. i ".},lh ,l t,.'.;1c.'ENO o I"ARATO DR
ol6 p;'; C a.l17 H r,,r 137
din v ^ras 62,1060 nfo ; "Me& rALrliDAit H-114
nM-,:V-4040111 05050(0 )1-11540'1-1-814-5:1.6
URGE VENDER CHEVROLEVeN D
-~ |I y ultal io t96 lnd JraaO, tmu l uraseo ni~r Ir j N tlr dln, re InCnI uel.V er
ol~o 555lra. 52.100{}0 hstfo5rmes Plr~ ,m ~zd {.
44, Vl5 i',m 'roSelIs(lnI 2-1150. --1 ___-53. _____H-_____ 4 53-3___

711 plnu117, ,IlO s44. 0520.18u. G0550
50 5O5 420 P1 R OACSARD, AO .
......5 .................. l+o......... D n ero
914. 0I-5-

OLDSMOBILE'76 DEL D ie49
Vendet- partvl.ulr. De l1- ,. c 1'
6vo. 2 (),0 kit a11 ,nrvo. PHMOvdr .
c laro. Vesttdula 717555on, t -7 l--o pre, ,o b.. ..
Edulrdo F-3775. 5ob7e onVENDO052 CHEVROLET55 4 4.4 4 y'^" o 4 5,"' n
11A "I%-,'.1 AUTOMOVIL,
W Si a La... i , .. 2 .
...1-......... .. CAMION, TRACTOR

,RE,7m1- l-a .... .. U OMNIBUS


4 --------------------- P1ck U n. mO R .. ., 11. |50 5
"A7 ,, dde : S 5. .. I EN S MINUTOS., con 6lo
I)jD551040Di[LE .0, ., T1'5.. III., I, I 55t3555 los documenton, de pIo
d 3 ..i. aR.. 0i0nlP 7., \i 12 ... esucld. s.osI- Po bb olutl7
nleod iiiJ h-0 nin f g, u np A- '
nE Vhent CAIO ,. ,- Continent
Chevrnl0 40 455, r .5,,n, a 0 .
............... .............. C orp.L.... 0f Cuba:...a
1S1S1 CherS n4,t 48. 5 9-n-. 10-5 S, 11- 0,'nR
S. 0 l 47 1 Mo lol .AD P1NT 1. p of C ub a
Lie0 d0 ; piv 1-:178 14 23 No. 105. entire 0 yr P.
FORD 1CIP15 0 PAAJERO 1916 ,A4. RADI V*dldo.
1ed0071a555 51in077r1 n 0 150 e.7 me 0710do
d1 con Istr nto Ago3 511F1rd. 2.1 .1 Departa enp o 205
Veda do. 55:550550.
do,_ ban&._ (I.140.3.-4 ABRIMOS LOS SABADOS

C o. 'L 54 Hu04nue0nD-Vent. ,,ragen-. y 53.3
vi1a Ford, de 23 y J1, Ved.do, Hdban. C.121-03-3
VNDO PLYMOIT D1BI. 0, M D 5 Y POAO
u-,. 1.557radib. .a......S . t- CON FAC II D
utics. Vealo. en Ser1i. enh "Fea l Chne sttri"
Juan Delgado Lacret, Santos Iua2FACILIDADES
SENDO PONTIAC 77 COLDI On, ft" U AH-1229-D3-6D
puerto100117-2, garant-1a. Agenvia "n. te
Verlo cin f ro 100110. M1,510r o tr. Ilfan-
ta 900 54 1' 3-5
y 7rn0 1936, 7dn015-0a110321q.5, 1 3nfurn oS Siguientes
..15 gnmasta5bH enb ARencua Ford 23 5.J
d bn ..... carros:
LO D0Y0 SARATO, 0PR NO NrECE51TA5-5
Io. Dodge C5rone0 42. n u 1 50pco uso 0 con OLDSMOBILE uape 5 011
radio. para('hone. bands "hlan-a 0511i05 SI to ed&,, radio,4c-.4 11 so s
lumincn, Pldtrl,. el'. Valo en San Ra- bs ancso.
fSoo 31}.0[equ11 a Ger'aOom. PLYZOUTH t151
5- 7 3 3-5 Sin ro dar.
5555115 044 5541A550 1155 504055 Pownor G~lde. SIn oodao.
Me0cury 1070. 4 peaW. 12d3n. -;,d-. Curia CHEVROLET 501
55A2 de5 u o 1031 .n, bnds.s s bln.c 77p1o0 CupO Cssoomroal. Sin rodar.
lon, 5 713n5da.dn, 0sem ,pre elud1d. In-I Cufsa FORD 144
me F-2753 5 asienlos.s Rale.
EP. 5H-hl7-7,-7 .5 NASH tIpo $60 1247
Yendo acc16n Y 11 nata.
VENDO CHEVROLET 48 BUICKs up.,5 1n 0
Cum- rn pl2+.50. 110e7 .ine. n,-e- ronplo- 2.,30.
tame7n0057 5577 bl.neo. 503-,ere damoe CHEVROLET 0141
cuid ad,!. Aeept. _- -'n n Ue t U- DODGE chiqut~o '. .. t4
111171524 3n 70 1.17 5Ap1 3212 L. DODGE .. 540
550 0571 015 555555522 H-312W-M.5 Ganqa: 1DG 5551).
_A__:_V___________,_,--_- Pick U00 FORD .. 2035
OANC.A: 55555550 N5508 1141, ESNA175.010. Bsosilo..
p00 e 0 b ar7 5 0 ,, , n5Ir,5 v1097 d13,, 515 n551 10 C u fili F O R D S 0 H P. 10 "
o ". 7lorm5 0n A~nilad y n .,4 esa"oAa 0210.
F01,051,. 5-45 30 V.-7r3 h.,- FORD 2 2 0...Ha 1937
H-89-1-'3-:,9 5 P. P. ontin. -
BE V5N5E5 CAMIONR nOADWAY. E DODGE 2 purm.... 137
biten stad oin .ncamabill"-o -11-e. de arato.a 14
o 33 003555710I~ls 0115 5 7150MERCURY. .....1940
6 m3, bomb. anlerlrana Verlo A trOdai St 300.
hora, en clle 11 II entire 24 y 20. Ved.do, FO941
H F6_3 ORD 14
55-90671-53 Radio, 550ooe. 003oms 555100. 54,102.
CHEVROLET 49,R ADIO,10 PINTURA, VES.
' t1dura, gomas nue7 as. Dodge .7 0"y
buen e ast.do; Ps ly moulh 46. Baro.n om 1 s Ton an iono 5F earro P aoito
ddUSO deode $3.09. 275sNP 1,221. 12. 14. V.- part de page.
ddO H.56-9 511-53-e
5VENDO PRECIOSA CU13A CHEVROLET Ciomiramosrro.
40 convertible, M2y5 ms 0 uele pnuevors a r .
c ec rnira y pntnura de primers Aceptar 1I VT
0r511 030 ..7010 05505p11e7 de pao 2G1,- OPERACION AL 1N "I')
bert5 18 2N 1 036 equ05na Zaata, Ved-.O n.
-55-550.3-5 Pruehe Pnompare.
BE VENND OLD50MO5LE015 tDEL .0, DH. SANTIA(GO 458,
dramatic _1yn 701575 0003as blaneas
22,000 kms. 05,5 S1n0n055003 -11-. 2111 3tl'elrp ZRonjR 6 otd.
FORD 1040. 5 I 1|'r 155. 0 t'U 000ENA5 JACINTO M EDINA.
condiclones 11.20o Vialo C. n 7e__e_ __I_
sord, 23 'y 2J Vodado. Hoban..a. I
C-. 42 -53-21 I"-1317-5.3-3


VENTAS
53AUTOMOVILESY ACCESS
0E VENDI' UN PISICORRE MERCURY,
1O pAsaj so 1Parsa veil,, lale J302 ,.
1, 5 Ma Veduds,. aa del S, Ma-
I3GANGA. c51 1 D9B35 1 I5 1..111


H ,. .,. -.' i
> o rainic, 1 I051,2 S ond, 055,: 55,.a1 ....

d-5P" W lo 555lm H- 5a2-1-1.1
rm5. 25110 Sr oslsl55 y os

,11 57-, 111, po R lIII I I- s 4.'I~


RlVRO S METL DAN4. 4 PIEATRO A E.
`J de a r55'0 1 i7 oe n de 5$51005. \.,an

0,Soo N" 2255


VInODODGECNI.E BAlV KS. EL 550555500
F15 314,lf. T l 1W-9930
PY MOUTH LeI217X. DEU ItE R T A F-.1.
plel. 5 xr -Ma nibats, en p, rf_ I e _
dd ne5 5 r 5 r.5 n 5e.In todn I 0fi. 20. L h .

r %t ,FT r : %. I I5 t I -
11 I R7.,nO perfet o pM "I d, rn-+I 255 'ed5 n 51 15 115 1ad17 55-l55511
H- t 32h-,,,'-5
1E.NDO MERCURY11 149.'C5IATRO l t ER-
t ,v std rade ,,lIn a i, r,,
,110.a de paqite .e. EntradN5a. I 54,l)n." 11-
Ia de $155(105 17 letr.5 d d $600. A& ,a
Dulke Nn 220.
H- 1283-.'3-9
DODGE CON 00 .700 KS..l4. EL MRVf.
1IV9. ,r adin, so sblanca-.Veal. v cm
prue1bq- I 'l10 -mia 0m ne 1.5r F ibs,
Genero NJ L se 21 3 5 anins 5ua 1e7
0-0120 53. 5

Lu0,an un o 72, esquina a Fs r-,sa
H-5205 s-_ 3.5
Oldsmobile Convertible
an(da, po n iH H ,d a.at, rad i. Kn,,,-
% dn. -1. o, t pn. i.anlbdo .- -nqi.

Agu~l. x Gaan M T.B-3"141 -

rt-dgdnq uit ha enC""' un 11
42 rhac,-. "Inrd. ~ n p a. ra
d-x G-rje L.- y Il ahn~l V,,nn'
H -:2.i4-.,X+4
VEND PLIMO1W6"TH DnE( A -O -,(nm-
pletamenteri nue- e uae, n d~d- K."r
i4 T -iunte por Lui% en Nep, ...nn. -
,-,, ae Torr4..


CADILLAC 40
pasajers".
OLDSMOBILE 48
1661 SEDAN
OLDSMOBILE 48
Futurasmip, vsomplrlo $1,40<1
OLDSMOBILE 49
FL'T'RAMIC. Hydrms lile
OLDSMOBILE 47
ydrasmsali. SedAn.
BUICK 50
Convrrtihip, romplrtn.
B U I C K 49
Sedio. cocrn, radio. pocuse.a,
Standard Ingl6es 49
C'on radio, poco uso
60 Kmts. per galon
STUDEBAKER 50
Land Cruiser.
CITROEN 1950
come 4ev".
PONTIAC, 48
Sedin HydJrnamtic. radio.
CHEVROLET 49
4 pertt. .EIDAX.
CHEVROLET 50
Sedan, radio
BUICK 41
4 puertai, hurno
FACILIDADES 12 a 24 mesas

CALZADA Y F
F 4 1 6 2
H 12.,-n -.13


USADOS

R&G
SOLAMENTE EN LA

CONCESIONARIA


FORD

de 23 y J, Vedado.

FORD 1947
4 purrla1,.0. 1.200.00
MERCURY 1947
Cup., $1.,0.500
FORD 1946
Coupe, $1.300455
FORD 1942
4 plss $010.0"0
CHEVROLET 1948
4 ptas.. .$1,300.0
PACKARD 1941
6i rllindro, 32.300
Cami6n Reparto
FORD
193B y 1941

FACILIDADES EN CL
PAGO.

AGENCIA DE
AUTOMOBILES DEL
VEDADO, S. A.
23 y J, VEDADO, HABANA

C-141 53-3


I


DODGE

V


DE SOTOTelfs.:

U-8947- U.108523 No. 101, esq. a P

Vedada, La Habana


SC-67-533


v f
-4


,,,1 I3 12 7 1..55 I. 14'17 7 ,s 4P1l ymouI h Lux .
Buick Sun"r
Chrysler , ... .. .i
C dillec 47... <
Do5dg ....
555511:0 r" 54574s 0 74. 4115Panl FordL 3 40
Cup Fo rd ,4
Chyao32
Pno In rn.cionl C ,7.
Pi~ly0mout a eo Lus
Llsmouth sH ero ux ,, 40


Cbapiosoria. plilurpt.

yi's lf iamosx 12. 15. 41
luaclaun ar 4ri
10 ds Ovlulsr' y Jo41fina.
UffH-H.131-1.-.
Calzada yV F
MEDADO F-4162
AUTOS DE U.. 0
CADILLAC 50
Sedan.,c0i000 pos meim
CADILLAC. 50
CONVERTIBI.r, radio.
CADILLAC 49
SEDAN (62)
CADILLAC 48
60* FLEETWOOD
CADILLAC 48
6C Sedanr. ompilntr
CADILLAC 47
Sodna,1 565 5rs.
Hydrmailc,. radi.


LOS

AUTOS


DE


uso


MAS


BARATOS


DEL


MERCADO
CompreCurro

en

buenas

condiciones

ahorrando

dinero
TODAS
LAS,

MARCAS

ESPECIALMENTE

CONVERTIBLES

EN

BUEN

ESTADO
MODELS

DEL

ASO 50

Y

DE

TODOS

LOS

ANOS

HASTA EL 36FACILIDADES

DE

PAGO

Cia. de Autos


yTrarsportes

S.A.A gen'civ


is


I

D1AIO DE LA MARINA.-jueves..3 de Mayov de 1951.


(Ilasifirados


A LI N C 1 0 S C L Ar I F I C A D 0 S D E


VENTAS
53 AUTOMOVILES YACCES
.tL SNDt PiIN1131MO THR l 5 L, 1.11
,., l i.. To; ... . .

VEIDO CA.LMIONCIlTOS CHEVRON
Eliet p-ai it
n r pitid.. -NI t. ~, P, l -. 1 -
DE 5070 EDrL 4a VErSTIDURAS 7 UE.
d !,: 0 00p .. -- s .i. I : -.: -,-, .. ... .-
de 7 511) J0 p ,


CONVERTIBLE

CHEVROLET 1950
c -11db I- T'.1

Roque. AhhI Irlmni.
1lslobohsli. tie Infanio t P.
S 5 .1
Buick . . 1447
Lincoln . . .. 1914
Packard . . . 1947
Cal lillar . I 1 19
I Ihl nl olfile . 1 I9"01
TodoI .1 purrtn,.
(Gnla iln ueub.
TIMO DTOD %\ a I.ll.\
1.UN "IRMs ,. IN ' l IIt\D\%
hBIR..1 t-.DI'"
lHcfu ,in *h2.

I 'i-i.-277-.53-6


ROGUE.


ALBERTINI


DE USO
I1 '(:K . . . 1950
Ri'ieru, super, flusante.
fitKWh . .. 1950
,',hfin. I ()u'rlnas, lChico,

III !l.l (.) ...... .. 19530
S lid nrlii-. 2 Itiprtra%.
<:lll\ IIII.E I 1)95)
ldaino 4 Palu.. uIt5 IltlIlK.
si'1,%1 .l n Ii 19511
iiir Ill.c, 9 .ltil85thi tIler,
III --.K ... .-. 19)49
Suip|>rr, r first ili, f(Inman, .
Ir.
SINFIl' ( . . i ,1949
Selpdneltr, 2 jile-rims, fly.
ilr~llnfllr0
I Il1. 1 1 I l IT 19419
Srelanelle 2 iurria., silhll.
:11. Ill-I:H1.1-T 8eni l, i l,
r"-lho.
4 AI)ILI.A( .. 1. 1 1
.iler anrllr. 2 pluerla., roll
41n palit, If.lramiailr, ralllti,

I(Olf;E ....... 1947
Solh4 n, 4 IlilrlMn, i e lihillui'
lie In 'ii r ill, 8 it,


ROIUE-


ALBERI1NI
Ihlu oldit,4r, I nfanita a .TROPICAL

MOTORS

Buiirk Chevrole!

San Ld*aro y
Belascoain
STlifio-o U-255 y
Caltada die |-u dol Mldonte
No. 1559. T.II. 1-8090


DR Soto. . . . .50
Radloi, phi., bands bl]ncr, hol-
m8 4O.
Chevrolet . 1949
Radio, vestidura nylon, bando
blanco
Plymouth . 1949
4 poartsi, veltidira iet imay
hueno
PisivorreC (:hevrolet 1949
ft nerfeto e itado general
Buick. 1949
,tyna~flow radio. vestidaura nylon
nd* hhanes
Oldansiollile (98) .. 19-19
Hadl.ucVast nyinn badandiblanca.
nuev.A
Coup4 DE N I.t.: 1919
Banda blanco, radio
Buick. . 1948
S .Iu r, radio,
Puntliac. . . 1948
6 tlllndro.. 4 lriryasM ullly hiteno
Parkiapd-" 1917
6 'iilinl o, ,i" l.'sradti
Ohl0lnmoelie (76) 1946
ilydramatic0 veistidura nylon tmuy
bueno


PANELS NUEVOS Y
DE USO
CAMIONES NUEVOS
FACILIIDADIS DE PAGO
AceptaiMe carre eD camble
C-118-53-3


F. N T A S
53 AUTOMOVILES V ACCESS
Gis .GlZ0 PLIMOiTH 1: % BRLINtRO1
.. .O.. I. ........ ; : CI.-a..-.,. ..
l -I1c i la _-,"- ,-,

DE SOTO 1948
Completamente nuevo 36.000 llo-il-
inetrls. 0 puertas. Radio. Cuero U
Otros extras Un solo duefo.
23 N' 956, entre,2 y 4,
C etla elo. i


E yrEM(F

Chevroletl 1947, 4 puerta,.
buenas condliciones, se pue-I
de ver frente al Club Anme.
ricano.'Prado v Virtudes. a
cualquier horse, Para' infor-
ne!p Ilamar al Tef. B9-1842
en horasi de oficina.

UH-C-82-53.6

Carros


Usados
Ate la tepesibiwdod-lieiTV h
odes aarros de u di que tena -
Cs en existencia le rogamo no.
flame pars ier si tenaos Io leue
and buasaedo ,
Todtin nueatros carros de i-c "tan
debidamente mIspecclonadnsccIns
vendeiros con facilidades de cage
CER r ISO, S. A.
31 afios ron Ford.
51a. Ave. y 84, Miramar.
B-6500. B-6509.

UH-C-80-5S3-1


P No. 118Carros de Uso

CHRYSLER 50


RudiO y boliiritlci

CHRYSLER 48
O i l it t 'l i l i. i .Ii" I i 'o


CHRYSLER 46
B inrlldl l-.illliHd */ I .'.Ci~iC
IN t C Clli i I.

PLYMOUTH 50
Prtoci tlaO

PLYMOUTH 49
Comoii nuetvo.

PLYMOUTH 48
Co.0 tcldio y bhui-la
v2. 121l tiil I

PLYMOUTH 41

OLDSMOBILE 50
Co dlim1 ho iii exll-tI

OLDSMOBILE 49


lyti buen ,I io

BUICK 50
S tupol rir- m /I i .n ; 1'-'3
nico.

BUICK 50
Dynrfcllcw.

DODGE 48
Siompr- parli. 'Iar


DODGE
Muy buernI mc:a.,,ra,

PONTIAC
Hydrnmntv!.

PONTIAC
Diliqenci-nIs.

PACKARD
in mun bt t ii t-ni0
neR.

CHEVROLET


II


421


Radio y 9OCPI3 "0:pvas

PASE Y VEALOS EN


P No. 118

entire INFANT y
y HUMBOLDT
*
PERMANECEMOS
ABIERTOS LOS SABADOS
TODO EL DIA Y LOS DO.
MINGOS HASTA LAS 12


VENTAS VENTAS
S5 VS C 53 AUTOMOVILES Y ..CCES.
PLIVOL 1 i t'11i Is II:'1i llR COs% R VENDO FORD MERCURY 48, 4 R PIF %S
IP .K K E ,\ l P P IU I I If 1 r.-a de *I I ,1'
c .--. .-, iesta iue% t deto,. Zapat a y i .e

%PRH b..1 H ,. ... .........a. ',".L .I i, | :di ,
.-.............AF _,, ,'- ...._ .o elas__A... sailIa e 'aFi l,105ORD
1A ;-.'. 1-34 i O- OR .-- como, CyCerrato.
nleti duba CE. - r -, e ans.a H-121f.'. I
A-tlIli VENqO "FORe" DE i PU ERTAS. Hease
dis blane ,-- -. ,-', ," a ,.
VENDO CADILLA" C 1941Tt P t C id CIi-eil t..-.-' fotatoC--.. - lo S
p-mn.oul, c i so n ueo 50c c- Seats milita N 70l,'T Teil. i-
ad. l 0 l is -toM-I
.....s.. ,.5.S. ..... saso is~ Il""' I --. .."c ..... .. /,,
m. .. .- 5..- b ar2 a
l c 1 -7 e.. 10 6 i-ertrud t 10 y STIN O194- -
.. .. T, V .o .e e o % rn,:,,'.'vI


I ____________________________OIsiti% 1.0R101. .... 1-1 li r5I-E55,
i O w ,[I. L i I -i n Pi I IT r ,o A st idra d por cero. rnd Ly gomas ito e -
i ... -a ".. i .. .., En lad $Pal l. eI r ia odel$65Acy 7
'5 Ver".Rarajc Glorial1,t...de a $S l .i %1Ati D o22n

ae Vi e oi t ais I il a Ac c ii v dari 0 '" s "2 0 '
sO M EJ 5EiPFi I-fll tit W-110%3IS *It
t.... .... ........ it "i .. .....a -PORT5NIOA
nylint. uti PlymoeI th del 094n. cltn, RUNRO
lieMani u Nciiaune. piqueai
a oq H-114-13-5 FACILIDADES DE PAGO
SE NENDEUN AUTOIOVIL EN BUE- Chevrclet 19t1i. $1,310; Oldsmobie 1949.
n ua, t .e I .on .oes .r t.I ".. ", Ha,, dBuick 1946, $1,050, Che rolet 1141.
cal smui mm Ply.ut. e .I F- Chrslerc1tl5, 194Si ckPI te0,
c -a u iutad iA Zt uich i5; Plymouth. 4 po e.
del camion. Infor e -, --a.- 6 -, 1- l-e. -L M rina 203: Ue 6371.
H-1 157-53-5 H-132&-53-5
PENDO MEsC'oR S9,ll. COLOR 0030
pita. at...... d.%aa cnylon. a ..s CADILLAC 4 PUERTAS
G r,.'i 4,:-i'. fualcl~nnaudo en perfecias,
I- d. a -. orela, .ti.a teba d i c 4rata 1951
ES AH-t 4 S 1 Vendo Cadillac modeIlo e, sin es-
SA-6_- 53-4 trenar. Aproceche ahoram ttar.
CHEVROLET INGLES 48 de no podra conseguirlo a in
precio. Call 11 N Yo 10, stano.
(Vauxhoall). F-6247.
4 pu.r-tas, como nuevo. 50 U-H-178-53
Knits. por gal6nd, $950. (Ca. :_..
lie 17 N" 1006, entre 10 y AUSTIN 1947
12. Telf. F-5088. Vendo dos de estos magnifeecs
acreditads oarrtc icln geses 55 k I-
16metreo. por gal6n.. Los dos en
UH-H-1338-53-4 buen estado di tode t-saa luibuen
precto Tambi a Iten- a n del 48.
Juann Vamr nI Calzada 102. esqu-
sU A N na a 2. Veddo.a


CAMIJO .....
FACILIDADES DE PAGO
ACOSTA Chevrlei, 4Ipuer'as. S
1Pym ut. 4 puert::: 1949
Calle12 esq. a 13 i ....ha........a....48
Htudson. 4 p er tas, 1948.
Reparto Almendares B-7788 Buick. 4 puertau 1 a947
Dodgei 4 puerfas, 1947
ESTACION DE SERVICIO Con pequefia entradaa resin en me-
SAN AGUSTIN se, Areptamos auto e" cam hi.
CHEVROLET 1949 Storage "12 esquina a 19"
Radio. band& blanc. acuero. Vedado.
BUICK SUPER 1949
Dynaflow. 4 puerta.radi. r l oe Cnds
blanca, vestidura Cuero C-122-53.3
PONTIAC 1949
2 900irtax. somas nrevatir
pefecto estido general
Facilidades do Pago.
Acepio carro on amblo.


VQue .B1r9to 19 1
1951e


ELIAS

V ; a1 o !

1950 BUICK
I1UP:R, Mod. '.? i)i"
ctilllc- vo,Vient. IC
1con 19.000 k1in.l ot.;a
COllO illiBvO.

1949 BUICK
SUPER, rad:o,
Dty1iallow.

1947 BUICK
t31ciiollo I I I .
$1 3i00( 00.

1949 DODGE
BABY.

lit l ki0 A\1pn71i
iI .50.


1950 F 0 R D
.O1 nv., IllItt-I(


S I .(is


1949 FORD
4 it ,- 'r Luxe
$1,300.00

1948 FORD
De Luxe, vc-s. nylorIn,
muy bien culdudo.

1948 DODGE
Pisicorre, $1.400.C0.

1949 RENAULT
4 pltas. (chico), co-
rros muy buenos.

1948 CHEVROLET
Fleet Line $1,250.00.

1947 PLYMOUTH
Convertible.
TOMO SU CARRO
EN CAMBIO.
FACILIDADES

MERCURY

FORD

LINCOLN


1951

NUEVOS

Jose M. ELIAS

Calle 25 N 17.
*aq. a HOSPITAL
frente al Rinc6n Martlano.
H-858-5a-3


iDuhh.Iempset tItappeclonad ii it iil.I

ditc utitLi dssterttticn l~hot ntat-U
htli'tt ds AW M itihanla i hWa
(lcandcoI0. l lit s ( I t arts
CI. VSNO, S. A. |
3 s nlmn eon Foril.
711. Ase. T v1-, ,Miramar.MERCURY 1946
Sehlis S 4510, c>llvi y iacili.


NASH 1948
Molor lihiro. Sedinm, $300,


CADILLAC 1948

gtosa ,ill, l Sl700 en1 efe -
h f acilieall 9s.
Informi'es: F-9922.
Called 2:1 3iSeluiia a C.
.tgellvia "AIMIIKAL"

U-_____ IiH.C- J 7-5.-L4
54 MAQUINARIAS
VENDO MOTOR PETROLEO R0 H. P.
4 C 4D00 1PM lI nlnoa. nlehtrii gach-
lIt hn-a, ha mbaim l pitoe Plontan
tle ln i /it~pt'r, I I uad,, Repuretle
[. lat 2 pla tea ptas aba n.s Ctt-e-
lima 412 A-7642 Tonjal C-,90-4- Jun
1 ON It;TN:IAE BFX. *R TcA1P,.Ae, i71DA
h-rl., t" "',ue T,"'b""'o n eap, at,.
40 V'rt-1 L 2ll II 07: X.31 67
11H-1294-.4-1
MOTORSi1ERC1LES
DIESEL Y GASOLINE
Desdt 5 hasla 400 HP, ara lo-
das ilas instala c ones en 'Ittie se.
neclis e fue rzi Droducida a tin
Cosio minaimo
REPUESTOS Y SERVICIO
ENTREGA [NMEDIATA
F'ACILIDADES DE PAGO

ALMAGRO MOTOR
COMPANY
AVt. DE MENOCAL 908
HABANA

UH-C-1221-54-27_ mayo
55 ____ BICICLETAS
SE VENDE UNA BICICLET'A DE !4 PI"'-
goda- IagJtil, ntleva ramptet olente. La-
gueruela 55, Vibora. $27 00.
H-930-.-i-
VENDO 2 BICICLETAS LUJO,
nuevas, una negra y otra ver-
de, muelles, faroles, luz atras y
delante, guardafangos aluminio
marc Swinc. Costaron $220, se
dan en $150 las dos. B-1572.
________ H-896-55-4
56 MUEBLES Y PRENDAS
VENDO MAQtbINA SINGER, OVILLO
centtral cored nueva. I .,- ,.
J i. st $220e. Ia do i-
mente nueva. Animas numern 2f(. I. ajns.
H-1035-5-5
VENDO TIRES SILLONEB DE POSTAL.
una 71. Lea Ltbby. Yoras bnbirls a-lml
bar ls o prI ta N 10ientre 4 L t r, ,
H-NB2-6-5,


U L


VENTAS VENTAS a
56 MUEBLLS V PRENDAS 5 MUEBLES Y PRENDAS 5
IL'EGO DE COMIEDOR, PLATA, SO- VENDO MAGNIFICO T IFLAMANTE CO--
f- l bergere ( Santae CretIt I eos, bu- medor, Renctm ento, cdero. repitad..V
Xr.r. ns caplatado., eaJtlla. al- $145. cest6 $500; cuatre .titonei portal. f25, "
f.mbr-i cutdr' e'tc. Calii HN iO 160c.q. afa r am, S(0. chmoda cuarto $18. Prado
i c,.o J 1 250,91 otato%. Cclth-icato.fu I
SH-132-5-4 i- al-6l5, "Coln-Reuglo. t
;E I 1EI P 0R ElcsI lsc-'r I --I PORi CIERRE D COLEGIO. VEN IO 1-
be Pa.& ,-,' .. -I,',,"Bri.. N it di d pale, itpczarronesimciquraac de
e- ia-l hlt.,-00 laa .-. i .-. iiri.c a preclo de gangs. 9"N9 504,
H-73-5c-6 e. Primers y Secunoda. Amnepilaloh6n de A.-
C .--. 1 t ,.- e-. d,, .
.'r'c,-..,- r ell "' ,11 "1" -, o* '',,e N V, A yl IEFR GER DORS4
P-89!>RG---- ---------------- ----
------- -r,--,--.-- .-. K, i i. I BD P ENDE c e.iClT '.RA I f
POE EMBARCA. nVLNDO LIVINGC, J3,C- Itadre .qae. Comcdde. -tacdutti..8
i e c udi rit rta.rtaetdei yt- tttt 5 iztrtii phae-. irtcpt acairlominotpieruiec. Seled
if..: $600 Cl t at l duoernn. No hstr-s. Miguel d c 5. Belascomti-Gervaso. lelobo .
,. Anonine caFIrresq nc CtterosrrIpla.- H-9N3-56_-4
. ,. riote a te en Ptios Pregtat~ir cit
ta i lrmala de oiUlnqUa. LIQUIDO TODO POR FABRIICAR. 1.0-
hi-til -l- l Sccngroams Dm6sa7c y eltfltc-x. desda
. .. SIN ER DE- -- -cnglesei Gobetlo. Persa. hee lal apln-oo
NILtEc..- cuartas chinesco. Ne-Ifisicrs. .-i-
Venda Jucg cuartio Gre,- '- .1 4'nales. e Co edores. camas 7 Napiods. 1.3.,
,3., ic ...a .r 2 e 14 ,- r n- bar 364e .. R, ato el.s
.--: --li, lqeadn d. I 'nnos. H -, _-i-t-e
aa. -.. c-tfex, Verto: Pe sie- NEVERAS Y REFRIGERADORES151 SINGER R1 GERADORES
a~ s nos. ~sie ~ v o i A di io60i-V1- iH- te.-NR-4.
1951 ----SIN GER--,--VENDO REFRIGERATOR NUEV O MA R,
MU lE prIa STINGER h7... .. ......lso ....... 7A Pi....V"n .....

me-. n 511 J. actedita Imp.. 0, i Nc O silic d e ntl re 20 y n2
ito ler le ioc atad yna at i hrci t letul ietim eo 2, nce o 0ye- YC. Veidado. y
Toteo d9ri to31a6,d261, ablaos Mim e-nH-38-Nq-
Cdmoreioe. de 5-c-56.4 SE VENDE
MAQUINA SINGER, DIGEROILLO CEN citcrigdoc.Wesatiegousea. ieioeci.
trat, perficta, $70; otis, de tiossdira, laego omcdor caobo. laigo caro rleirs
ds. rgabie S3lit; ico ga, iodcerac hi- aitpi abe c oC-o ho. coGien-eiuiot
ca 1$0; i iscpartio i ft,00 csutcnrpeo, 49. Tilf. fB9-1i66. Avi. 7o, N9 ii e/. 213 i
$35. Eco.bar 205, ia s. 214. Amp. Almendati ." H-70-NRt.-4
IJ-1372-36-5 -|
VENDO UNA NEVER FRIGEIDAIRE 5.112
I l -ypi-es, esmalte fue ara y dentro. A-io6010. Se-
leo Alvarez. H-7e 68-N. T ie-i
LIVINGROOM SL..ENDC..NA ........ IOA. "
l |i& O-. Tambi~ln sof-cama conr-cpai ntevi. una camita color mail, dei

mioehs tdslslne.so le ubci oCIrftac.-Ci 15m pli
3rigersd.r vyntral cosa".-Train dircto Sa- ntfua, u.. sl11. sntarla ,una cam. couch
ud 167. baj entreManrq n yCamanas de acero con s colch6n tcompletamente
H-1153-56-4 no ,Icpd'_Po'd zn1
Celli 15 Nc i1.0 lip. [ciso Vcdadc. Pie
VENDO TODOS MrS MTEBLEsr CUARToO ttnlre N2c, Lol. H-sIt-H A -
desorad chine ro50plain $300. rom aed
fin. liis Pzdc Si.ll. itiniepecetatsc e nr'in
dobe eoji n $130. Veao urgenile San M1
Kiuel 56R Escrnbr-GhoGasolti.. RE RADORES

VENDO. MARAVILLOSO lUEGO CUAR- inr postoep Mso. rlquiaonfabr
to, encrn.a. do rcn ratz de livo. equtip- Garantia v ittatai cSalud 161 hbaos. entire
do con taties de plttndro smaesiradas. se- Mnlttquey y Camcpanarto
cretos aiteriorers, astnuevo. A e6010l, efic H-i154-NR-4
Alvarez. H-1367-38-61
VENDO REFRIGERADOR NUEVO MAR-
MUEBLERIA TIGNA": M-7197 c Goldsporl, tamilen un ta ngroor.
Mueble I Ineformc Oa%7c 11 No 1265 entire 20 y 22
Muebles contado y a plazos tWimae piso izqulerda Vedado.
Monte 902: cuarto, Sala, come- LtOSO REFRIORADOR"H-E3V-Nm-
dor, sillones de portal, camas, tar". de paquete, del 51,con Brant,
hastidores, refrigeradores, ra- puerta baihsta bJo, $400 .iost6 $650: M0ei-
clet, $35. never bote116n, $35. Prado 1.59,
dios. Facilidades a precious de ,1to,. $Cl6n-Refuae. 031.Pco5
contado. "Tina": M-7199. H-23t0-i. R.-s
RPFRcGERADORES OCIDE5$10.90 DE RN-
C-94-56-1 Jun. trada y $10.0f )mensualestincio odois de
garantia, 7 pies de capacidad. Televi-Cen-
It tim, Concordia 2121 aentr 0an Nicolas
"LA CUBANiTA" ...__...............
Manrique. H-1300-NR-9
Aprovdchese todos los lunes:
3 juegos al costo, cuarto caoba,
precioso, enchapado, 7 piezas, "A,
M295.00. Comedor, varios colo-
ves, desde $135.00. Livingroom General Electric


tapizado boltaflex, $150.00 S.
Rafael 824 y Soledad.
C-91-56-1 Jun.
OENIlIe MsI'E FNIFIIIN, r ALst 0D 13iaal
tI.. an,-.]t 1-I, 1tee l lt n a n ptto .
t a lSlid hIl I i e. co elonIc"V. nit tie pa
-r g 'I r -a.d le l. iqt, a Pn Is.P-
derlo sf-drl, sithidl 26.1 erit Fi ..... ti,(
W-114.1 l i-Rn0136-9~

REALIZAMOS
Todas nUCs'ras existCnCias en
pnrcclanas, mifrfiles, cristales,
plataii fina y oibjetos de artc, a
prccios cspeciales. Carballal y
Hermano, San Rafael 618. Te-
lefono: U-5744.
S U-74.C-92-56-1 Jun.
GRAN OPORTeINIDAD PARTICULAR
,,Itdi, Juac. de o.. c i abuenai.condl-
I.,cnei Verl. de 1 A a. ii. It.. /2 p. m.
7. anl 1 .0iC t ol -qsull.a 0 Arltmbun.
JI-1064-50-4

LA COMPETIDORA
Liquidaci6on permanent, jo-
yas, mnlUebles, ropas, mquinas
escribir y coser, radios, neve-
ras, bales y maletas avion v
cueroi, capas agua y objetos de
arte. Compramos y empena-
mos todo tenga valor. Antes
compra o vender, visitenbs,
Gloria 520 e Indio: A-6827,
M-2875, (Casa Arango).
C-93-56-19 junio
VtNl it Jr'EGO DE SAL.A RENACIMMlN-
Cn .padaol. die fipieeas. aticipiltainstiti
n ii ] uhnrie. Sea N c l2t52. M .itni
Johnson. Til. -37SI1. Sanlos Srr.e..


MUEBLERIA "PRATS"
Muebles al contado y a pla-
zos, Monte 1,119 y San Joaquin.
Juegos cuarto, sala, comedor,
sillones portal, camas, bastido-
res. Aproveche gangas y facili-
dades, muebleria Prats: A-2278.
C-95-56-1 Jun.
URGE VENDER JLEGO DE CUARTO
-aeba nodeaina otto deacoredor arue
icedeinto coal a1 -ne. ba to, F-..r.co '.I
15i Dpo. 3 nitre Selos y Peilo ver.
H-1227-56-5

MUEBLIS "El FENIX"
EN NEPTUNO Y SOLEDAD
Al Contado y Plazos Cimodos
BAgATISIMOS VEALOS
Jtegon% uarti, sala. itvingrooci, relita
fian tytplade, uaiinmedor, bibiloteca can-
ba enchapadc. trefrlgeradnrei, ristaite.,
,dr1nne,. etc. Comprams y cambiamos lia.-
dnF pnr nirevn-. Decidae, "El Fenix" Nep-
tuh- 90. U-2965. C-96-56-1 J-n.
PARTICULAR
vmde aluose juego de cuario neo-
-Crasicn. esaltad ucome uevo, v
un corraltto de niiCo de El Encan-
lIt,. caice. Para verse, de aa slais
de a ardi. 28 NO 3, entire 5ta. y
esmtAvenidas, Miramar. Aparta-

UH-H-1101-56-4


OBJETOS DE ARTES

Y ANTIGUEDADES
Por quitar casa, Be venden
consolas, anforas, c6moda,.
sillas, cuadros, etc. Neceaito
dlejar c a s a raipidamente.
Bruselnp 70, entire New
York y Londres, Reparto
Kohly, Marianao.

UH.C.79-56-5


Frigidaire
Kelviinator
Philco
Gibson
risde 6 hsail 11 plre r6bhlcosa.
CON GRANDES
FACILIDADES DE PAGOS
Deade

$14oo
Mensuale*
ADEMAS, toamame ou refrigera-
dor o never. de one in part de
pargo. Vilstindonoe uoted tie-
ne e oportunidad de comparar
ls ventalJsi de cads fbrictnte.
CASA GONZALEZ
OBISPO 458.
entire Villeqaa y Aquacate.
Te]I.: iA-7513.
C.-1211.NH-3
57 UTILES Dt OFICINA
VENs)0O MAQIINA ESItRIBIR R MING.
t n 16 eao'tlltaekotlB-5373
11-641-57-5
MAQUINA DE EaCRIBIR EIImNGTO.
porti tll oelduho 51. 575:f lnoallt~n ,
dI Mesa. iaodelo 12. ;80. E 'obar 205. ba-
Jos, entire Vcrteld. y Cneporda
H-1373-57-5
53 RADIOS Y APARATOS
____ELECTRICOS ____
RADIO i51. COSfiINA'ION PII.A Y
iirrtente. $11 in. cInfrm-s X-5177
SF VENND UN RADIO ROSLEY DOS
nondsen $3IM, es de reiojero v I-
aun.. herrimlenta0e eel1- baJe., San Ni-
crlAh 5l1. Tell. W-626ac .
H- 1132-51-4
VENDO RADIOFONOGRAFOS DE MESA,
41 R. P. M. Modelo 1951. Precio normal.
$150 .00, Ln dov 1ltio preclo., 90.CO. tn
re, di rito. Urgei aent. Puedi vercte San.
:a Etcia. N9 170, Sancol Suarez, le A8 a
12 m.c H-1279-5e-5
TELEVISION
De 1i" pantial deadi $370. Escoea mu te-
le-r'c' ptor hoa en Teev-CentroC Concors
da 162 entreS "an l lcolix y Manrlqov.
fH-1308-59-9

Radios, reparaciones
Tcnic. adtdoido. Taller con Ins mcs
acadernos eq llias. Trabojos Oaaotilaados.
EspeeitItdsd ,n .lad-o Phthpo y dior.-
ina'vales. Llma a. Manuel Cid. Hospital
71. Telkdono U-5417.
H-1251-59-2RADIOS

Gran Liquidaci6on
de apatols de distlnfos
models, oportunldad
inica para el
DIA DE LAS PADRES

GENERAL ELECTRIC
Mod. 400/1951 . $28.50

REGAL
1409/51
6 tuboi, 2 banda .'$38.50

OLGA Store
AGUILA 157
cast esquina TROCADERO

UH-C-02-59-6


P.s^ina 26


TI M A H 0 I A


VENTAS DINERO HIPOTECA
5 RADIOS Y AFARATOS 63 ~4OLCTTUDES
____ELECTRICOS____ UENAS HIPOTECAS
VErNDO RADIO RCA VICTOR. *1 18OMBI
..on... .... 1 ......,,...... TODAS NUEVAS,
unclon miento. Ultimo preclo: 830..), Ve-
o: Santa EmIlia NO 170, Santos".Dre" .
Telton.: 1-4109, de 8 2 A, in, SE CEPEN
SH-io8.6115 Exclutsivmete primeral hihote-
6 l INSTRUMENTO" MUSICA cam de reclente .co lttuei6n
- La Ndquiicili n e sencill) No Iy
VENDO IRIIGENTE MAGNIFICO PIANO Cue suscribil encrituras de cetion
rical. Call Ir. NO i enitre 4 v 6. L. Usted cobra lo t Inteiei i directi-
Serra. I, ment d ldel dudor, o Ii .tierS.
5______________H-_3-ito en|carga a su Banco o Apoode-
lttt YENDO PIAN-ITO PEQUENITO PRO, radio
Brindo informal complete iflrwil-
dest, an ha Cat,. 314t in. cu.a dra gas o tar, ecrituras de eontltUCciin
Antes del pardern 1,cl Cerro. H-12 i-- y I dl esa aei compaho visiiar 1
____________________________ cacas gravadao.
PIANITO MObERNO, CHIQt ITO. LI.- Escoja |a hipoleca que *a I e
ropen. deiMUY buena m hcA.,cl~do
lanch. bArniz.tom. sp ej.e Vcro c Hp-. grade y pidame aus dales com-
F1 2l Valle-San lot. pletos
H-1255-60-5 Contid /. Juters. IHtaicl6.
h2u5.10 VENDO MODERN PIANO. EN -
ilamantl .o.dlclondii nueidi cr.uls $ 31.500 7 % Habana
l ndas, ao .es. Aprovi eih e9ac1 a i odai iet .
ras,, Octav NliO 409, entre C onpcc 6 y .an 48.000 6 % Hibana
rcic..o.. Lawton. H- 74- -5 11,200 7 % Santos. Su.Arez
7 o 7 .0 0 0 8 % L u y in 6
AF. AFINADORES 8.000 8 % Buena Vista
S35,000 6 % Vedado
AFINIE 51U PIANO POR $4.0. ABROLUTA 5. 000 7 % Cerro
g.rantla y .gurldad. Manuel Domlngiue,.
.Iilidor, mechnlco y reconstructor c is pa-. 2,500 8 % Marianao
no, graduadoE scuels Danguard, New Mie
York, Dtagone 51 y' Zutlueta. Tell. M-A3C40. 15000 8 % Cant. S. Miguel
_______ H-i5-AF jun'o I 18,000 7 % Santoi Suirez
61 DE ANIMALES 4,000 7 % Almendares
"coLL S" PRCmos CACHOR oB OBERTrO A. VIEITES
doe un me". Premiados 1tiima exposiel6., o ipetecas.
padres iportecdoes. Qud.r Ires. Valos, HitC
Saco 275 Milagros y Saptl Catalina. Vi-
bor... .. H-1-83-.l-H.... Te ITt.M-7 2O
VENDO IOVILLA RECtXTmIXA, CAR- UH-C-10-.l-0
neros de raza, blancocy ri tiro. TeM-
ioeo 1-5875. -1i49-51-5
__________________ 64 OFERTAS
-KATERIALES DE CONSTROCC10N -7I&1 B^
Y EFECTOS SANITARIOS N
.WI.dhi PIE PINO TEA NUEVA EN AL- EN HIPOTECA
farde a $lAne0 mu00 lar. Tabl. qepillcada.A
O$140.I mtll.ar, hay iuchois m.teriale e
uoe Sa.s ds bar,.tbns pr Ia mlta.o de DOamnot diner. eobre casal sn L
eu valor. Gran canidad d vligd-Lde hie Hbana h i repareop iI raiona-
r, Much.pe imen di a tiat.d deA a i-& on
Ip. Calcad. deBejiucat NO 2 La Pimia. hie llpo de lniteri. bacarlB Tam-
Vfora, Rutas:,1. 2 y 4. Teltfnno M-3402. ben pars tabricar. Mluchei afio
H-1113-MC-B par, flivoluclun con detrtche a
IBI.HMA-.H Pat*" p*"~1lCL Trate ettro. OPE-
RACION RAPID. Su coilt ie
11 lU R arradeclda acud& pemonilminite.
DE TODOS LOS rPos Banc ipotecarto
MENDOZA

BIDETS PALACtO ALDAMA
BIDETS
Paiza de Its Fraternldad
2 I 3 Have&, con automaticeeo dTcllOno A-2010
510a enti Reini y Monte.
o tap6n. IPH-c-lt-i4
DINERO
I1AVAM NO Dine. .r.obre proptcd.d. ..nuebes. MA-
LfVliflNO UU dico initers. Opiraci6ndptld.. Informed:
Biifte iodriguez Balmaseda, Editlcio ..-
SURTIDO COMPLETO -,dl. e03. Tell. A-936. tH-842-64-
SMeljores preeios. HIPOTECAN. TENGO 1sOea0. AL 6%,. M-
chr ;hBos ga'ranta; s20.0O0 y t30.00n, at
Mlejor servicio. ) $ .9a, %', aunque Sea fabriaca- n.
Mi cho i dinero. t de S3.ei 3 S5ti0.O -. e ra
Maxima calidad Ipor sI lahbrlar. Garanill M A. Portlc. Ave-
dinero. nad Lao Palmsi y D: B0-ii4., de R a :2.
12-H-13311-4-
Con vnzame.
'i, .... DINERO AL 4% ANNUAL
bosle n l .dAdn nli
er rr iiite. rae rtair frii t i dad i fthc .
r rI mn oci citi,. i rilifet s Op rin
HUMBOLDT, S. A. nitreEmpedrd3Tjll,
CALZADA Y tH. VEIADO A-21u .P rP-i.n
F-729].
____ C-71T-MC-13 DINERO SOBRE AUTOS
Facihtimos dinern con grinteta de
62 OBJETOS VARIOS suaautm6vil, modelo 1948 en ade-
lante, a revolver en c6modos plo-
VZNDO COCINA ILECTRICA HOT-oOiNT zos. Resolvemosmsu soltcftud rapt-
V.O1E RhT N dam enter c con docu entos correctos.
hpniet a s hr no pie d. condclo-' Edificto M inzana de G6mez, 407
e 5 1' /. DH -04 0 -62 -5 D ue 9 a 1 y d e 2 6 p m .
OR QIJEDARME 8OLAMENTE DOS.
vendo muy barto iuegos de cain,, hilo C-121-4-31 Mayo
puro, recidn tlegadi. do EpOca p o-rlmoc-
simeinte bordd a y una cama per-
....ti de cacha. Ash.l cn t'25. tInrien: DINERO PARA HIPOTECA
ctle i NO ( it, entre21 y 23.
H-t0iI-l2-i Doy de I a 1,000 sobre icas com-
04: VENDE IUNA 'AA )I- IERRO pletamente termitnada y cactnueva
grand eitM der, 04, doadssI as- isen primer hipoteca, A t iPor icc.
ii Nall lC ale na t i l e, chi r tic- Cen taba na. V edado o R eparto s cer-
llta 1 Ni ,a dt r H-984-82-3 na. Tetifono B-WI.I

ALFOMBRAS _-_-__ _
Tamao .gride,,, Se~ i..... "a t prl .. DINERO
P'1.1-,n 1, .1,u i dl 91e' .g Tomben J -
hu de HlindooM TranO direct. Salad 17 Sobre mteblef, dejindoing en I u
Hbo, Ipa.t-Ot podedi 1myor vanidad y meinres
H-_____ _-__ -4 tcnndwonedi compriitibbeo vlattn-
HE VENDE UNA "LAVADOA FAYV, ON, dome traci1a propledad. Sr. cndin,
"bien.. -A dicinres, inf cima cn" cen CleGn 330. btac., ras ecqitina Agui.
F-750 H-1l85-62-.5 I-, de 9 I 12 y 2.1,2 A .
cuatro niq criotnc $1:m rot -1 l.$2 H-iln,-M-
25. never Sterling. $35. Prado 159, ,a-
ID, Couhc iculalc. llr f
___.....__. DINERO
i-C1- fgi. H-1319-62-5 D-"R
. VENDe MADERA D' ENVAOSE.P- SOBRE MUEBLES, ETC.
r lnrm n r1c.co 2I li2 lees en SBErtreUEBLES ETC.
2 apcri..ciclc4, TitI. U- lic d
2 ~ ~ ~ EP H pra~a ,Tl -10062- DeJlndolos en Su _poder. S61o fir-
Ciii. a t-c-.'2-5 mR un contract Bajol interesei
APROVECcE ESTA8 OPOKTUNIDADES; Absolute reserve. De 2 I p. m. K,
I unclonnarto de firm niori mcaini r ics t 404, esquin a 21. Apto. 10, Veda-
h sldo transferldo y debe embarcar pr6xt- do Sr. Pastor.
m.menle'i vende tin refrtgerador Ilnerns-
tlional Harvester H-92, sohio ocho .ci e d U -HI--3lC-4-4
o, 9.2 pe cii bicos de capacidad, eierta
de piena..CostA6 i$520.0. Se do en $3m.OO. ik
Un cparatot ..o..... o oAdmira.. acine.- DINERO SIN GASTO IN-.
vtsion, de 16'd, r ydlioy t so. Pre-
;to 4.00. 4 Se d> .i.con c c le. coc CIAL ALGUNO
55.00. cUn Jtuego de 4 gomas ,Goodrich, de Facilito en 24 horas cantld des des-
co cos noaa iedida 6.7o x 15. dc .,e endclante sobreesu cast
band. blanic., q e no e imbr -1ala-1_ o terren en uluer ua.
mente, .61. $140.'g. e1 Juego, Veno. tnme- noen clqir ug .
OIJ~ame...te: ,Avenida d= eLos Aliod-. ..M 6 13
inero 30 altosreparto Kohty. Teler.1 : M-6513.
IB-81T3.-9_____42-62-5 '

VENDO 2 RELOJES UHH_725-__-_
De oro macio. nuevecitos y ,r*n- 1m a I- I
des, para cab-aleros v 2 par. seno- I E
ra, hraldos de un viaje. Los doy ba- Raoldamn
rltistitos.en a m nn S re s ube.
JORGE. X-4575. s.!'rir o ciocer prendpcRieod rva
C-to op-a- SER(;Io VELIZ "
Amicilad 4190 al! A1Ilo. 4.
.I' E R v rII P O T E C A D e 3 a 6 p. m.
63 SOLICITUDES ~ D noche: Tell.: B-5048
EN PROMERA NIPOTECA, SOLICITO UH-H-KKB-M4I
$?.cOci, caRc ei 6,, bsoluctia Ocarttt
r~olcito dtcrurecccion e ipe oli ittac, lnfo-
met: Telefono W-l003, de 1i 3 ti. i ron7
___ ___ ___________ H 1213-01-4 l h "/
........ AL 5/O

64 _______ OFERrAS _____ Doy en 24 hours di.. hhpo e-
PARA HIPOTECAS, NO PIER- ic Ciyn M'- 7loT 212 1
da tiempo. Vea a Martinez y iCorredor coeiado).dt
Prieto. Experiencia, sertedad y
rapidez, 5/%. Tambidn dams en __ UH-HC233.04
fabricacidn. Compramoc casas -
y solares. Martinez y Prieto, FINANCIAMIENTOS
O'Reilly 309: A-6951, 1-3456 Dirins a.. rnotto loae. caa... 1.-
(Corredores colegiados). r .... J*ys..... e....'pe" tl.i'eli
'I0 H.991-64 1> junio ,,t. hOr 'siau ,lilt,, icl,

LIESDE EL 4% '" Oficina Comercial
HASTA UN MILLION MANOLO ARRIBAS I
Tecsc ci dtccec qett iepestii ocbrc ht- son MalnitI 1
calico dii 4.itt cc adetlntc Uioi caenir-,
Ii. resuela n en 24 hers. Vaime urfenie Tcil. A-sega
etsa (3I 3, Moito 4.10 ca-1 "Cadec .
H1-itt-64 50-1361-04-3


11'


I


Clasificados


DIAIIO'DE LA MARINA.-Jicves, 3'le MIvo de 19451


ANIINC


I O S C L A S I F I C A D O S


D E


U L T I M A II () I A


PARALASDAMAS ALQUILERES ALQUILERES
TO INTERES PARA LAS DAMAS 2 APARTAMENTOS 82 APARTAMENTOS I
1241I T1 r )AJF DF NO I40 11 0 i 4. F1 AIQUILO APrArAMPNTO 442N 3AFAFL9. a AI.QI,1 A 4 p rrAMF4ITO. CoN 4 W
0oncep l62n y Dolore0 Lawt.o 424214 1 erce 2" plot, 2Bala )%225 42 .. 4 .4 2. i 4Ol46 %.l l, l l24 IN 2colleA ll- n.'4.22
H4242212 1,4,. 2222lnhc 2r214 422 .2 2-l l 1 a ,eJrlf2,1.- .4 -.4 1
Algo Nuevo para las Damas 4.-118.482.46 04.IFICIO ro0oP0 042112421 9 41. 1, 1 So
2 $ L4-QY IIA A41uhlP lla LMEN O ALTO 5 41 2 Ol slt. h,,4,2,' .E 2.2 4
rf lL A / U | rie .. lla,,:orr.ea' r at.~ '-d-iE; .- *T u pm-,ame1. :>,t:..-r.p,,e!i. ".' D.'..r ,. *'aa "* 1
,'PILA TO S --el lrl -`Ic, I244 .'4 2 4 1SO2A2 e.4n-2-o2, 4424 42.r o,:22.r llf 11 Orl
Jab~n ,01(1, ". el rrl. a 1'i IrrTe F. hilTu Prl- I. -1' l eCl . lf ,.I de c
Jab6n Espec, con piedra pomez .... H. 125..C la" K... .... 2.4.. .. l q'2i2,"
PI ra blnqie41r .cod42.. 2mO ill, 224. lln r t DI2CIO "JO4,20 1.I"4 T4%.ETon DO. C %LLE :I 4 "'t14 1 ""
lacii11dle e de E .arr. 151" tlcl I. 5 """ 1I1 ~ 'ele o-A lacl -, : J- .., -r AiQUILA % IUN S AP ABTAMEO .
2a2o de4 une d4 -1 1-u de e.-'el2be. 2A 2" '" NA 2 54b-:. ." A d, 2 I.2.r. 22e4 $' 2-P.4 ." ,
'1"1 plot r.1 8 ia-.ilrn oa incr -L e l nd"T nuI
, a5",l~ ec Enl oras erla i rrlela 5 ia lern. & "I -,-i .
---- ---------- c ---ll-2--- .22422I)4440'ib aI. 4 242.. a 1_ 0 PI.__ !_ -n f,.i _'l_ _'_A 3


l H b ra D e I.D~ Ir.tC.eo. AP 1TAM T, MuF' O S. b I-l t.Llr N d .a arp l. ~l~ L'.d; I..I 2.;~ i.
or, L~ ni!."^ Al.,s.) Liobid,;^ '";^
of. E, Ito rad ca Aral A.lo e;;^'0 ^" "',^ .I'. lies'e.. e Al: Ia. rtlc N"___ H.I .
2.1ANa2 1 0a '., eSe i, g n.., sop,'il

a}a eo r, S ai l j rre n." r a l a l ~ b ~ s
!1de la cara. m Fslos, senos.'e0c 2' 42 2.. 2 311 1" 2 S AI.6ULA I 4N m x33 AP AI4MTM O "'.IM ;,


Tratamiento clentlfico, garan- LA PROTECTORA DE CASAS .o... ... .. ,o,,,-7''^., ,;"r
tlzado. Seniorta ZaVas tBazan,I i.- rtui r > i ar T.n. i Trirl" or' lol O i-D rIB "-.... o;'n".L "... I na. Prer.:.i
N N <0 408, apartam enlo 205 Te. oi .'0 1 "'1 e ......... -,or',',,H l "'.- T ' { I'lprt'* *'*" '1 -'"''.-s
2e4ono U-442 22 09. A st.o4 401.4 2 4ON 2f '2nl 2 AI.QLO T^ML2 O 2A_ 4.in42
2,2 4as, da2' 2 n23"l2.T1n d o .e a r ili r, i,. bfar cAi.'r r.S ,),,3i. 10 1 .:.a.T a pl6O iS3i 2 i.-i' .r-
VE22222 LL44 O2S4.2 4 42 ........ ...... ... ... ... .....24 222 224 4.426. 22... 42-.2.... -...... .. .


Extirpacion deficlt,.a de ]0llos 'c tO ,tL ,t., ro reo. CtSc I A'": ,' .TO a. iact.l
,,,'ht p~ ra iler.s. ;I e ,a 1 ,-3135 h eor .1111 bo -;te G l 4 i ,
ellos de la cara. m usleos, pier- S.F2.. 41 lii1,4 DON, 4 er4 . .,.,,i2 .2, ",t
Tratamiento cientio garanL- LA PROT.CTO I pA DE CA'-' SAS-. At,22,"2,22l22.l-
izado, 18 a os de e>yit o. SeB ora zan, .. "" 24 ...2' .2... 2 21s't 'o 242 *' "'0 I...:..' '- ir
N. Alexander, Tercerae 40203, en-re 'nto.me t4fonou.2 ..2--.
fono2 y 4, Vedado: FA.6572... 0... 2... . 4 ,D A 26.2. p4T I . .. ... 2 6. 2 T Od " 6 2 *.21.42
C-74-710-31" A 2.2 222dn ar 14,2 n)re 21 .1 2,b,. 6 422 dr 2. 2-4.a ,4loe. r lcler.aO e a 4,".
21442442422422 242en .I... 2.242,'2 p-2 12.22 4-44,, r 42ar,5e-...e-. 2,-c 4.4'-", 22 44i 11
--i A O oa horM, "" e in ,'crr'"a en' e'l]";?; nu n'mar'u"''l^ 0 ^ '' '''..''
2,l.l \ r... 4,5m b Irdo ,A-2,S T ,t 4 2..:4. 4 r,
VELLOS 11______ :0__ __ _2___ __ _
IL U -IO gALA el .,,| Mir' i in- ml *r: li'g, ,
Extirpacion completia dearan- 10 I ,F'. 2,LQI n'A L6A.4 4 AS4 E4 P 41. il0n 60l 43. 104 4 64- 0
o"as ] let r <21 ,FD DO. 2.22 ..2 4 PA T4M4S 1TO1 TE-
elzada, velos dIa cara s. p iernas. M.242s2 ,'4.2 H2.1, r'. 1 a. M 1.'6 .1r e C ne ,H AItF.
nas, etc. Tratamn i adelanlos garanstizatu- LA 0 H .2 2 I 4lo .Ch, .-i, '. .
to d e, N ew York. Senfix ora Garci-'r M.i4 24 4IQ6.p4a O, .:o,1p4,.2. 2 .2 Lin4e)50N1H. 4 ,2.4
AlexanderTercerai. Telefono B-6725, Padre Va- 6 . Hl4 VEDADO. CALLE 24 N 57
rela Ny 34 edado:turas BelnF-6572 Ma- 0 ALQ,'ItA 1.N PAM TAMNO DE Aiq.0O m erno ipr rp c lna .:
~ na C-97-270-1 Jun 424, or2e4 2414......4 ,o 4. o 2 en 24 r. ..: ,.9442 ',22 .... 41,21,4, .. ...
i~q8_lt0_l il'li tru-,- 514 nr, 51 1-21 dnll 'o.5 er l do nerll,, A ul& r d'le 'e flf
he $ IN a ,tr.o 151 p I. t, .11jr..luenr alel | 1fre- .1 L.. 4
as 4 .4B 1 on2 .44 .42 I422422r4.4 22 22I2 424-i c,-. 444 .
VELLOS H. aM_ _ _ _____- T 11 l'r.
ELDIIiIpa iALL cI L pleta... .... 4.. ... ....... ........
ar n at L P T I- o eq l ,,.la .,.'
lizadaO L. O. IOIde car. piernas. M.p4194li lrh,. ,lo2 404,0.Dl i ,',r. IO AL TOM 2 1 .
H .112. r.72' .B2 li' 4 4442 422420 4 4 42 4 j-.
15 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ zoe i O/, l p iifl 1rrla rIn Flndl er ,,rori na 2b6,}li-a x oa -. b
e lc. il n eso adelan -os lnsl-tu-, EN6aB. 2- No.0344 24 41 4l.. 4 $34.0. Te2. -247,2

214-44",2- 2 .44- 04 4064..24224 2.1 26 4.2. 4 4
to de N-ew York. Senora Garci- 6.244 4922 4424-2442 222.4 4 .24 Li4.442426 1

---ni. Tefono B-6725, P dre Va- p EADO Hl5n85.. CALLE 24 No A57T


INTERES GENERAL ,.:,^ ., ......... .... ^^ ..............:' ^" "..*.o. .... ......
SErel)a' NQ 3, .Alturasmellin, Mn- 81' 1ALQ*"A L% 23) 6A 6 2 oD9|o2 2 ,m 4d4n. 4 n co2 2 .1 `3
rian ^ o. 'C-97-70-1 Jun ain o Irdo'2 ^ n 1, .'442 2n4L4 42 4 2la.$42. 2 4,L 42, 4nr.C 2.rI.2' .2,C l

10i1.e i ., n .l i. h l'.,. dr aa .en Br .F I .11 e I }{ 0 Ar AKTA &O r Ai.ne i-
7_________'____________________ 44E29 4 NVR~D 144224442 222 22224224;12 6.' .274;','',?
Iiq a eplno ;-l116 DO.au p IIriH.1I ?:.6:.

......... ........ ..... AL UIL0 5ta AVEN -'IDA ." i U1
ENSEN ANZAS4 424~r.ru~ .22, 244nd ml3rir-o,4,
P A K A ~ ~ ~ ~ ~ ~ D NAl A r .H Amlin. n d e ., e*" 1 .i<. of;''; ; ."; r'il u .c .; i..'I i u;
...,\. 1 . . .... ...i .i l. .,,.ll r rl r co m t iitr', b i to 2li ,, c .
75 PROFESORAS.- PROFERSORES EDFICID CALLE COLON 0a .4 inP2,if 42422.r2AP IANOt lh "los A n. 11. e IN iiF les *llj &t lo Alr lm n TrsIlon l r, YIn., dc,,, w.o a...l .erl d l L If-

350. TtI- W I .". i~ No Mirn i r itsr, l-cpornlvo A_ ___ 11inff
___l___ l__lhMII_ I ----- -II I --II--- ... "r'NI .. lrl|" IK lln M < tl lu{]{ I'n l* ir. t oltn O AL E r C1 ~ THOPOll -
late... %_22or5 2244.4Flo444 4 4444P22 . ..- QUIILO APARTAMENTO SAL. 14,A,2
.....:-40i i0i 2 1i I.0.1240A44. dr. ,ir r .. ,2'4 2 .. ,44244 442i222427244.lr M, 4I4, I4 2
C-137-734n, 10 T I(, X501 7, $34.00. T l.X 53

n'i~~~~~ifn'M~VE AD AiuI iiH il'*lr ** *'B tt. All AIMUKBIII.O PKNTH BONI TO AM I-AR IIO
'T4 4 484 U 14 42 4 4EN ER A2 Nr .A Rp'- ,t42 4242224442...... .. (. 2 22 ltd111. tmo 1 . 24. .. ...

I2 HOTAMET VEDADO 4I ,,; L.... l 49.i44. 1.04'4a 0 I, 1a4 r',-i
.,tTE-ES GENERAL lu .... 2 ..4 n1nr54.222 4 r1.4.- 222424. 4 _nai, 1A,44 A pantr.


Ar'ABTAMXaNTy *Itt JdI ~aiA 117 rclo de crin rft o Ilc ,.rrnv snt.. r, te l, p r..
2.I44 214 11I I iin i i l r, 2I 2 2 22y 22,2Il2 242 22 22244.ic..242-24. not'.2 8 12. 2 2. ;
m O T ELI E LSi....... ... ... ............
.. .. lkl.7 1 ilra .. lt 1 . alro uf tl n I .dIlM P -^ t i4- .
.al.,Fa., 422M. .2 2 1-.l.. fu,. ..SAN JOSE..1.. 72
t..,. N !' ololualo s hI" rinoi,IidR ,. F. APA T ~ hT M H II lT ~ ^^ 1 riet.te0.00. IlP...J aprttladN I.San-
A.4 424l... ... ....... A pa ',, .. A Il r a AI p ID 4 I .
C .4i 41 2 .443 4001.1. 4)I4ii 620 Iii4h'22u. 2I 4. ..on 2t 222
Sil2l1 4 11ii 4 41 22244 44i44424424 21.2il 444 12 ,4glll14 4 2n, rn. ,., A U 224O 422 2 A .r4LAdO, 2I2 4"2 .
,. il .1. ,124 n 4 '4.u Tt .- i4224 i2 2 2l22oi2 2 2l42 4l42 2 2 2 ent err ..( 4-r1 l 44-2
...1.....->,p t ., 22 I ,2 4 4 2 $ 40 424.44284. .42142...2. 24 62I2I,22.PAI .. .


wlote L. In o sm ; Ap~rlvingeles f NO r .... i .i a r.. I N O. DOi. Sol. 4 311.
s3 4.2 4s 2 .4 042la 2222422222y b4, T42241 24. M h ,1 7 0 for.__________________________._'__________ _____M ..., ..2. garl.i .e 2224 rc24- 2444.u, t.. 422' 2
A Q"'1. i. U.E.... .. .. .... .. . ..... 2. ......... I form7i . .. c..l r .2... a 4.h 22-... I
P. If-__...1h l __ ---l i nll. eI PRESTA TMOS DIN ItO
i l I HOTELESi il. (IIiIC UINIVERMIIAD A w2l2 ,'t2 r. d4i 4p2tl N 1.5/..4. praId.. ,4-

Iru- i*-"*l' l-12-1 Il " |l, l g ), O O 1070l,, NO451. lb1 1 ,^i^ l
I'r f 'l I ".i ii..'l/i h. 7, 'i ll..i.,' y ... ----t r-- "' 1 / ,l b n y -) 4, _____y
HOTELe'"'ELSA"' me. 141.2l a a 2.e 2:'.i.," 1242 s2 aI. 4 O -24T4 A44 mr4
22222 42422 .....1 ,222 2. ,,,t.22224244,...2.4 PR X M --44,224 4 2 2 2 2 4.22,44.2422. 4242244422,. *"cl*. ,, 4 2e 2, la 4aac m d r habta 2o,2b
I, ARA FAMIIIAS E1hTAIII.14 2 422422-I0 __A. __ D H-UKS -D mi,. ma.______ ,,,, .... la" .." "'a...l''le,,,,,. , ba .... ... ..... S
4.442.4 4'i ie122~.4N..l* 2I222 ,44o "t~m "4:v~ A ennrl 14i44er '1,24.h224.825n.. SE I I.10...aI.o. I" fallen ^ I' l a sl caleta d nr. 2Clalvoh,Mmodo. y v~niii~do. .p~riimenioi, baet ______ a aSaio (|ll muy freco .agua ebn -
i~~~~~~ iii1lTit 111 1.41 8-
2. -. tl.ld...2 Mimp0 444 a UqUIdAmpi 5 `A'iJN 1n ?,. A aELAD20 SALA.-i'An-cl-. --- l-- der bI/I. I d cn c *eIvt- r l o IIl obNT. O I'hn n l,iil. It cr~ l ili lr l 1cruc llro d. l. l. l Ine ralqu la do Ipaldnn L ncolaO {aZ a y I l ept no_ .y .rl
1.441$ rIaLOent -l 4'' 229.y


..... ,., 44 ............. 4.2,, 4 2.... ,4 M () A Y CA.2.4421~l,2r~. ti b 22222 2.... 2.. rl i.. 4 .,..
t Aparl to. Crn d t$4r 1o 4 113. 2 -
..i VII'm Ii"after''
44144 44212. a 4 -a 2- 1' 1 2224 2 2224 ,)-1


art" I y .O pjr lJd. pRrit. dee (O*AMYI' Ae a ,4 ,AaTA.
2.44,,, 144 .1144N ., I, 22B t2v2a1. V m .tl. de loo2. lo I N....
1-2.B- AreferNT $ En )a DOna. Informete la nbaoiniriio coin -Inev1i
Se =hluounlan plhos nnp;K'os e___ ^ ^ __ -^ }*d.l~-.2,TS"I l" St 18-
80..24',, 22.24 2 '^ 2""'^ 'S S S 24. 2222222. ---- H^


Ar~aAM' $ J|}"*IN 121rn* t"H un. na de mba 6. --.Y Viv Fresco y~'^ At CtI o mAoA
APART MENTO DUPLEXa |! 1 |-$r.Hl, mentoi S e roalquilan 2fecos loy toi/]lo
4114.1111.1-4 24 2t4ai 4M.r Cerca De p4 irl2 '2. 2d24 6pm t -l ra ta-
K- A-nTAd-o I--- i..2 -2242224tr 2rh 2 It /1 i. d20 22A22 don0s, cA medo, hlI- l, no n
N,4 Pl22l. h i4,22244, kL4.aaorc O 0 IFC 14 700404.I90S iA S Di 1 IrSNl. i iDES 2i24i 2 2i 4 M4fon o i. --a 4, 22e!2 2 al'Ima2neo, lo2i2t2n, 2l24 2 4-, 2 a 2 l c 2l
44 ~ ~ ~ irt A44 344 22'4an.4 It 4444 22222 2222224. 2244 4 4722-11.2 4


241 ....422~. ll ....... ...4422,2 ...2. ..142642 _ 'r4e2624 -nno_ 1'.._28_I.__ ._ -2.
A.* I3 l 2 ..A.... o*n I4t I I24 ALOUILO APA RTAlMEN 'O P R AIA (COO.
Meina I-.i,-i a-. 11-.AIAII I AME1NI-82-6 IWis2 4 .24222 ...,2. 2222t24n 4 2.,,,t2-
It i i 44 4i -a A j44 n Al .odar eon *&1. ie4.- res.y Trier 2 4 24226211,5 411A
4444421444 404 A los4424 241 434ERA f4 I 3me 4or.8,1,16. 4l ay balls., All.. 4 I 21,444211.0 4442Ho.0(44 12 212 14211,k42442
,.16 J.OB4. 4.4No.te 42.. ... 4 4.4. VI -IAI|. 417444242 24402222242 4 d. 11.2 .n :1-2-j 214.42
l ...... l... h M ENDO Y.9 CIA. 2ran ;2t24222O 2 o. . io 242.2222., 2 NT24.

.I 264422244444 4r4224. n 2.442.2,,2e44n2d4r d 22 I 1 4n, 22242n42. calen 2ad 4 422, 4.42d2r, 422h 2
.444 12244 42224 4922224*2'22 0(11413110 311A. 51-6921. 2242
61 244 44 26.C4-211-6524-R2-122
1h 1, 4614224242. 26a In or 2An 24U- tl.42 ,24. 2..
12 APAr TAMENT Ot 'EIrAD()l2ir. 4664o24224 mpltlT T de itO
APAINA6454211 $1A44 JO$Kr444A 431 4Se 142411.0 J2140 114422245i424.It252142t '22-22
4 2, 42I. In. 4a, 4 $1302, tiPlna 4ticr) 4o 64br3,I16 yI15 644204 2urto12,42. oid.r, 4 o 224o 42o2-c

42-4421.84-2 j2 424,24 UH1-4-164-15.6 alct, u n e (n.
ar~aln O fbrr al..on ZtrRa AryO 3 4, 58ost. ~todoontn o .1 itnalt.M".I_. nreinti.s..
d I4t.. 1men44A u5 ls 142, 10 y 1 422ore222no
,2 2i4 r a 1.fn4l,242l06C44T,.E 1 ..- 4 204424 6444 -., B429t2ti444424.
2243 25. Ful.do44olo0w 6 .4I..4 428 ________________ 4 42.14 .42,44414 442 41 5, .1432-
.1. T W ifi-.,-1328-1
24, 3 .4 .o 4d 'L, I.. 1-.I42.2,mes rt59ento I -,4 4 ,-0 4144 TA4 t0812 4.
tI.. h.14,10101, ie4a. .2..e242424& .:.Ai2224 I l, LA lg2tA 0N4me or, 1/4 2a rA4ta$17 0 n-.
-EA dO 4 $ "1 2 n 2as, 52 p -den reoe- dn lq 24 .... 12424.26 v 2422. 444 2.....
IN .4,..1.. N r 2424222, 0-1.34,e
Is244,2r. 2142 N"4959,, 2.222424 .l ..+ 38 V l -leP A PI ITATAME TOAM0 ON
22,422244 O 244 22244.4y 444622222 AP 2T 4 O 42O224 4il44e,) n
ht42r4 432n, 224. n ha2. 44. 24.222 4 rt,4422, 444. -, 42244.on 42442I 42ci ale ou 2e222425


c VEMd A D /ll ,eo letX 00 $S5.0 0 gadl vr. iclot al, ,V la-uodoni,, d35.0habltraclon P cat., %55.
,| r.fix v. O n tador. se.. ioio cor45 n1. ..1 a 5 ..l. It- en;U-63., ad.. .
-tolltl- I It l I un l te nu ea Ilt. nora.
ti o-'t O a v Mal roJe rO, set jobse a nqcl aar ta me t ednaio d 2m.d .yU
"u"s, e rtlle r ieuq. a7 Inter lare s sy exeo IRT~cmedo, 1/ bEZo yi p n -O -s-
C.11, 2-246I3a494J2420tn. t 2,242or2Ia.'I2. 4)4 22 4142 2 S
3.4 rjohmple 03edo ml ni aas, l RAN-0 3054t 58.50 4 242001 2222.e22222rt219422221442t.2Lo2enzo.
4414r64, 444i4.2,e4no 4320c.,, .41. n r. o.eHe 24424224244me -1r 4 h 5, .2.26n
rs44 44le24241r4 a. 244 -2aIncalls. 4442. SO Aquila aparla neoede 2 b o :- - 'I
If2. 4. 42452442646 44424442446o 2 04n 42t12NO422 4. SALA, UN42,D14S2 46RE1. 2 TR,4222 140,444
44222 04 0. e64 4qU4l422 aN2 s 1ill22l,50. 144gnasor, 014 00 7 2.42,., a gent. 4304adtor, $1 70aVa er
rndea'y cealnocinaygas.rScpidnnbrufc- M24, 42n22224. 6O22-93 4en 2 3062,4224


r ilelsn Pa' lasrin I 6l56, l en tr e Ratle y I renci" C ncordia yeteptun0
442 1r63,r .4- 308. Vistla In calle. APARTAMENTOS
yALQ 4 AM4O N APAT2X42NTO1 y 04, 3e 6e 4242222422214 442242224 264422222-2. en
422, 22.. re d o de2.24, omedor,2.42U..1.. /. 8 24, 224214C2,-422442242-1421 3. 2 2-5


222442222, 444222 22odo Ioi d224. 44222ter_____________________or__________ 22 45 lto.442 4224 222242,224d22. 24l h 1bt 4
ms24.ma.QU NI, 100 5 er5 622d4o22, terra 22a 214nd 4. 2224242t42. 1422.
MO~g42-4421-64 44 I 42624O42224042224224422-4r44224,B10422264242
iffl440ud. la 222 i4T4.124a 0 he moO/Il, Ca- Iul ap rsm-t 16U42.40,4,4a4-.22424 2 -2 2

224 264424424222211 44 ~ oiags cpdnr~-APARTAMENTOS:ULX.2
212144 al.44ta 244rt- ent' =, 2 2421442. e cn U el.1.. In otm ae n aco al dse_ _.ala-comedr, 2 brescs 3 yh abta-c~l-
t4,Vead. onhl .ll 42nt.42224-42f-7 mam). G rjee do t- cionea camedo, ba]} lj, cocio]-
SrrEe mlt ifnecn m-n ALQUIonNoEetE Vea1 en nr d gerasad, cale~ntad, lavcadero
444 422e442244d. 442.44464.42442et44442244 MORRON5 5nform, esquendo 206r altoss

2,r 4, 024242296624 4244 hori~ de 244 n|ls cnor,
4. 226442444U44 -n424221 24 alotS-ldn 3 2234202- 2 6214 44.02.12 1224240.83-I2.


14,'


ALQUILERES ALQUILERES
12 APARTAMENTOS 92 J&PARTAMEITOS
2I41 0O4, DEI. C Mo ( %II0 1 .1 I'. I 4ITH ,I 6ED 0A EDi CI24 .41, 0 1. i APAR4 ,

me.4 1.2. 22
itcl It11 I;nlf.:,rorew B. 7nn H r Muchas vias comlunicne(len $I I"
BE ALQUIt/LN PREZCIOBtOI APAIRT I
1 lrAL ,M Ia"- o'E 42.. 424....4.. I EN AYESTARAN
...... 44.'e,242 Hu..,-'.i 2 I .,. ... FHRE2CO S APARTAMENTOS
I.! Rit. le, e, ,-t . ,rl. 1't-r. i ',m~a in 1 4. cqclna di s o a
1_,'8:44. A5222. j,2 "' ,',... b ompleto. M4a6l .con4ntl b
RI2L-ME.T0. Br RFTIO- ,-% '.... G S2 mare1. 4nforma:
.I" 2.4 '.2." 5,22 . 42 MFiNDOZA Y CIA.
: .'. 0..2 bn, : c.'cg 2... Obiipo 305. M-6Q21
1 TI e i D. i '1 r i.i ; I' *'**"1' '3II "I .. .. I ^ ^ H .[ .7......

I.QUl O P.IRTAMW TOI.D.F124It4 1.)2 SE ALQUILAN
II :A- -: ; InijoT.es en Jos bai-n itde 3 a'' Esquhlna tde fragile, fresotlsimols
4H-1149-142- apartamento.Esi242. e 24 e af Sala,
-__ _22edor, dns C2 arlo2s, 1.]os2 ls e2 ca-
parates, bafio. cocina v servicto tie
APARTAMENTOS crlados GaraJes 2in22hvdual2, ag22a
abutndlanle Cal le F. entire 11 V Li-
de primer clase. Nuevos. nea Vedado. Verse de I a 3.
IHorpital 464. Ull-][-357.-;2-.
E1..'.-4,',2,2",, y 2S0a.1n Miguel.,S-
LI:, -Wloe~tador. frescos, nu- L s ln io ra e t
i 2 .r.,, ,- 2622 2222o42422.to't 2222
2::. 2.P2e,;,.,te pro enargad2o. Esplendii2 apartai ento
UH-H-605-02.6 Tp2erraza, sala-eon 2e 24or, dos grande2
habitatcionies con, closet. t-ualttn y
.4virvilu~ de criadn. olna anjpjliF-
i2ia de gas C2 nsuladoy2 2A 22e. Ni.
APi2RTTAMENTO $34. rami e 2r 2 2d 12 a'O-deh t tardde.
Informes: M-5601.
1; .... ,ej r habitael6n, cotna,
u~~i: a,i '~', escalera a la azo- :THC 3258
1I.: 3 ,. d r I Jez% del Monte Sain
Be2.2t2 No 214. centre T.amarmdo y I Aparlamento amuel2[ado.
R.-,,ir i uez
CoiplPiet2ament2e equ4 pad4 ..4ard2 n.
12-293-2.3 Por2 al2 4ala. co ne d 2or, dos h4abita.
________________________ .__ 224224, 2222222 d2 4422222 2, 2222 .,
24nne2, 2cuar2222 .orviso .der4a-
\EDADO, 14 N" 313. radio. t 6fon.5. 5 .......-,
2 22 ,2I-2I1F24 G. Vedado. Tfno. B-1765.
4r2re 12 I 21 4str4 nen Una 2242la- de22, s" de 22 0 a 4-
al-i .1 u E d'e 12. Dos cut1ar.s_. dsu els1 .a
,..',, ;lt ltpatioy I ... dern.
.72 G42 di2ect24n.2 X ua Isjcm- UH-4H-958-2-5
Dee 574.. er4,282 1./22. 5.
F-7947._ APARTAMENTOS

UH-H-784-82-4

SE ALQUILAN DE LUJO
j. 24par4, 1 2os nuevos de tres A 2q22 lo moderno4 y 2. mp 2ias apar-
Za) S1. . :olres.0cOsetscuar- tamentos sI estrenr. i-sala-come-2
S i. -,-c 42ciado2. s 22ocl na de gas.2. dor, una y dos 2ab2ta2 2 n2 baf2o
'.er4,2 4ene-: Veiga. entire Estrada 2mpleto,2 2oc24a y calenlador gas
P ,lmsI ) L 6stvez, Vbora. n- 2Corpf la lectricdad., 1 closets. te. -
f4 2,r.4rB, B-1364. L ,2a4e en el n4 2 rraz2 1 s 42 gran4 2o Ed2 hco2 4lnde-
er.1 420i4 2 pendenc4a22. 20 de May. y Panh lt.
Gem cz. una cuadra C~alT~ada Av'esta.
U4H-11-9252-102-5 rn v Plaza CAl li2ca. 22i a reah) dti
eyn.___________ 2.2 4lre4n6e 42n 2I22 f2ltlro Into,-

ZanJa 515, A Aentre < 1.arq2 l9-Gon42 2.4 l2 .2 2112 .6
y Santiago,224, i5 00. 22Salaam.Al' I2t.dh. -- PNT-H
('eI In{(if 9 a 6. ]ntonarsti. F-682 y (ompuesto de dos itampfia, h~bfila
2-2422. b2d. 8.12 y2pI 2 12on2s2 do.s ba2l2n2l ta eor, -
444. 4 4 1P2'(Ji.2n2trra2a.4R Pularfn de s2,-' e- R
te con bafio, -cmna tde gas, t\a
UI -H-12 1-- .l2-5 22n4. 2g22 abI2Id22 e42 2 i22p2 e a-
22 2 2e. 4 4nf 2 man en 2Ave. de A22ill
EDIFICIO ARRIONI)AS ,a t YAve, 2,2A. 22n, 02 22n Al-
25 v 0, V'E)AI)() "2244 424 22422 22n re7. n 222 0B-358..
oie % Nolta s] mbhratiln n lpnr- UH[-1[.5-82ifl
alnl2 k.2, 4i2. 2i22t2lt 2i 2 2co. I lc2.4.
4d2r,4h2,2n21 It, 22h.22. a22ph224 2r2ht., 1 MAYIA RODRI(G; 'Z 518
l iv er n.dris 9r1 m nde. ,Howt. rl ti a. '
r2clino 22t22242 3 il,2 42 4224 2;I Acnn M e nl o o ,lait lame2o1ita" ioll
ie 'in. Sh"e e at..S eirr mied r II I k li. 611
I cclla 21 r gaN agu ic a y
I l-I1f7 2-76 22 12 llcnl4 a n211da4 h r 1n-
I <) 1r18n e1o el el itt no, B-3a5 lo
SAN IAZAR(O 119.123 aPr
YNo4-1441 2 9-44 |1 AO I441
222r4 42222242224) 2'. 2222222p, 442'2422 '""4'
22242222 2222462222222II 2I222 S22224426.111-11-304-82.3

2222242242 424242 4l2i4,,, 4 1r2t,,' l- SAN MIGUEL 457
rl 2t62h242n(tla i a.i a a I I
1111-11-7311-112-06 2Ahl2 2lo 2odernn y fres.2222i2a
I2 ,. 14426-2224222 r,2 Ul 1h1-
SIN ESTRI-'NARI 42or 44.. h 2,no c,,,mleto, e,'raza., I.-
A2, l2h22 neth, 22 224 le 2ma n6 2 c hlr, 2 v 2424222, 2a42i 422i2n2 je222 e.I
22226. 42 la2u22 h '2 2 t 42222222a2 '2e 2 iO 2222-1 2-34H-H2202
144 4 f a 2d. 11 1
]nfoniornne etn ]n 11fihlnnj. Alplrtannenlo modern
ii ...... .......... .
APARIi'AMENTOS ,.,o'. 2,2262i c "I.22,,
ANII IEBL'O then `11m .Mt"cho ('em'Sco 0
AM| IHLADO denreferentia.s
A. %at. cal a r'_n_ _dl', .ella/ han,2
2,- 2li I 2 222,2222fr4g222d2n. 1:1. 0fni,
A, 2 2.2l20 2A2t" N 212.7 222i2e2U11 2 62-2
122 21 7'll2 ll.22 4, )42 2-22l dor,
hall, w c '"r"a, $140 Apt22 4 2 422 4 -2
hi r2 4422, 'ha6,o, 2tor2nn, 4,2 24lfe- S 44r a1lp ilanf | rlanl 4n2
22e 2o 2, y622al224 2 6.182. 42n2 O e0
InWantsfA1 I.50, 1rc'lo de ve6 ano. In- 1.i2 4r i 1rellar a S45
lotor ne F-I.35g1i "Wit d r,2('lll% hni n
i i1;A Wl,,,, aglj la f i t hP ;P
-22- ", i ) ,,2uI a 2 2. 22, 2 .'al 222N4fi2/.
I I P fre C dhir7 Mendlola, a media
AVARTAMENTIoS 222,221 2u 1d 02Cal44ada d cColumbia.
HOI)ERNOS 022.22.42
Nicanor ,l41 (na1p24.1. i Moderno apartamenlo
0222C 2 4 2ues2ode 6,22a.ro cuarto4, do&
2 1h It y 13 tn~le- h'2 2 .a in .., comedy r,2 hbliotre-a.
2.22 a2, $6. $50.2 Pras 2244222 0a2u2aabundhante2 .lempre
22422, 24 44221v2c22 6422, 42521 4 56. lPtec 22 421.2 42242224-4422c42,422
ca222 21 N22 104.22nhe L y M. Ve-
Informa A enurgadlo. 2.d2do y14244622 B-358R.

U0I-E-79B-22 -9 U4{- -4791-82-4
MALECON, ENTRE J y K h APARTAMENTO
No o1209-21,I"-1-- AMJEBLAI)O


~Lujosos apartamnentos con sala-co-
222dor. tod2 2u2 anaplh2, 2tre2 2hbl-.
laclones coln2 losets, dos2 Wafe "i n-22
Mr-2ldS, 2l2 4 y closet. 22a4g42f- -
42 ba2c6n.2dos 4errazas,2 4 2o2 iade2
2424222, 204 4serv42 0 e22r2do con
1ntrada o dependlenle. Otios de
dos hbahltaetones con much.% ro.-o-
did2ades. Las 1Jav en J2 2m4s2n4a, de
12 in2 .a4y 2media22 m.- 4norme
en O'Reilly N9 202, 4 8.1/2 2a 12112
a in. y de 2 1 '2 a NSI e V. m Tel2 .
M_-02I,e te.42246222 9242154. 02,2 222-
biler; hi,_______
UH-H-lHI6-62-5
APARTAMENTOS DE I JO
-Cal2 14 N" P. 22ire 7 y 9
02214e 22 24 908, 42222 24242 v 0426
Calle 27 N 02. entire N y4 0
Calle N, N2 373, enre 25 ,y 27.
Calle K. N0 51 esquina a
Para estrenar: una. dos t. res ha-
b2ta22ones. 22oset), solo, etc
Tambl~n amueblados.
Informant Telefono F-3489.

UH-H-8-42-6


Vedado

Calle 25 N' 1009, easi
egquina a 4.
Estrene estoz lindogspaprtamentos
2cabado2 de fabr2car. en'psos0 a]-
2os y ba)os, compuestos de hermo4s2
terr4za4 422s4-comedor42hall, 22o2 na
2rand.con42 422 2b2,4 27d2r, 4p.-
tin, h2bltac2n ampli,12. 2oset gr)n-
Sde2, baflo en colored $65 y $70.
Infornmel tA5-3272.

UH-0-1.22-62-4


Sala-comedor. 222,4.0coci22a2 ba-
no. Muy fresco. Mag4l4icas vias
comunicaci6ni. Call0 6 NQ 209,
esquina 11, Vedado.
MLNDOZA Y CIA.
Olhipo 305 M-6921

UH-C-8-B2-1

EI)IFICIO NARANJO
APARTAMIENTO
EXTERIOR
Ne(ior Sordiiia yv Avesta-
ran, costado Escuela tie Co-
mercio, Laboratorio OinTI.
Sala, 2 habiaciones, come-
. dor, eiempre agua, gas, ser-
viciog criados. Informes en
el apartamento 5. A-8683.

H-1004-82-5


PASEO Y 15
Vedado, aparlamenlos gin
estrenar. Comedores y salai
decorados, terrazaa gran-
deg. Dos y tries cuarto,. 2 lu-
jo0os bahiio en colors,
magnificos closets. C. 4,ria-
do, bafio, cocinas supermo-
dernas, extr2t'torete24 41 2o
reis, garaj4 laNaderos, .ele-
vador.

LUH-H-541-82-13


J'Piltia 27


ALQUILE R-ES I A LQUILERES ALQ UILERES
83 r DEPARTAMENTOS _54, HAB lACIONE 85. NAVES LOCALES t


A.. .A ....... ;-..:... 'S --; OCM ---. W,.- ;.-TE L-'-N.--....
III .1..4 4,O H B 1T 4.. Ik. III -1 V.. '....i. .. ..R N ",A.0, I I r A.. .... r.... (."':' I;'" ,


imn ':,! '"*rn '" a a t, nrt '" H-B8 .,B4-5 '" ,. r o m. '.. i"..'l mlr'o *" r'" ,- "*' 1 ^ ?n. ..., NA E.OrER
m-dil-pMle t 2 1.642"'1"
terrain bts, ," 6 t4n4d2ns,, lm,222,,,s, y"V6
242-22224-222-5,I 72,'. 6437.2-4 5 p 21',' 4t
44 4-i41.41 424 44'I MQI 1 >>i 14 1, 22*'. 42422 1n,',p2. '" 24"22,222, 22.22 ,,..'..'I.. 2CA A N .i
. ... lp22 p1- a- 2irs ,, 1 '" I' 4 n 42r2o22. d4 4'.2 2 i. 2 Cua'ra 2 m2ia"' 2,-d4222ic-2 ,-~, v et2~ AIi At ent A,- e UAM-2"mI \Cib . .. ...o 4 4 '
qe .I Nip.m. p, ,' 2p .,-I T, ',, ',.; 2 ... .. 2 2 1 |M.pIE('O 9 I" TA ^' ,MAr' At 44. .1 2l1,2 2 ,. ralld d, ped-mo4 15 H O taro,'e M-'3SO ., *
I n T 9 aH ....... .... . ,~ 2 lam2 o4 d.4 r ." 2-r p :,- 1,", -1.
2,A 10 1IF. O r -27%T 2I, -F 4IF 2I 7I2I.IF'B N VF 'I .AC10 N OIII T 1 1 1 1 M A F 7%I II......'.2IO p
------------- fl i 0-N 4 111- 11d.11 e t, 'bin o-t-pa ra B inrn u it adm ito .


M'4. NC'2 V IS A 4 6. 2,2 24,2,2,2 'OO .A V ECOCM1l Dl lSQLI Xrd.pooio
eL2In2 H T N '2. 'n' 2e2 2 2a2 I 4- r io t r2222o b lar2 4.P pr
o22H22 .1 ,_2,,, .. 8,3- A e-1. 2 ., .,.I,.2 .2 _. n T l U 3 Pal e, 2a "' I _


-,i i .' - 'rme p**o *' .l t r unii o dt p e la. Trb jd ore,'|,
.,, . ;1. ,1' .J ... 1."- 1' .. H -8 4 1 T -i -5 "______________________________________'^Na'llR6?,_____________ 1 1220- 2 262,.4 4 2210-1
A OMBL E OHAB STACIONE N A B | a l 4ll 42-2264. 2,22. 22221222222 ------2-~
I- _. /. 2 ,. ," ., .M -i 1 ,r I,_t.2 ,', 2-' "t a 4 ...." o42. 2C-.'V *IId' .*l'JlCl[]]ll 25 prMlntul M..... ('urrr ur hVlll O~r MIt U73AI O H. 12:r2-T^ ..... ... "n U 'N O E ~ O O F E

22222222 2*',.2. 2 42 1222222222422 222,2,, 2144414414 14A4444if 2144222 16 2211 1 (M] 7 I n f ,
'2 424 I4 421 L.1 A14 424421 1;A-1 44 7444N
ba': al"!, .ldd., ifim.
IT, f`r,-en J,.oeel ';q


ai 2l 2ill o To 2 1-44A4 1T22,2 2h in.n1 71 21.2d0 -

,- .A.,...,, *.*.... ,r^ ,, ^^.^ ^ ^ Au~ ^ l L uU A u m
22 22,2 52 0-222- 4222 ,. 4.22222,222222.2222 ........ 2,2a NAVE (COME1PRC r Ii
.. ..222, 2 2 2.2......... ..... AVENIDA O2!FA 2A N" 155

BE '2,,2 2 AB1T2.22..... I .'OMBE 1" 4 ,22"2 .. ': ... .. .... .... C uadra v m elil a Ade l f4I Cn
1 . .... 1 M" > .0'A6Tl1 2 ;1 .... 21 ,-,4en2 el l-pol94
2222,2t2 22222222 UH.lH-275-85-6


A22 -OUILO .A.I ABTACI ON A 4ecm-p4 2 10all yqABITA( 2221n61 -- -- ir. 1;- ,,a 3112 < de CeIIA -nlr O I al y i1"" H- 7-4 I I IaH'N.no N os i-'.7'-"
....,22 ......2'22.n 2 i 4to h 2 22." i1.'2 1222 22 22222 022I.. 02 r 22'42" 'h.' "' b.,ahdt d A 1.4 1 1.A I ,11A HI TA <47 1( .4A51 H \ U 1 4 bnr A -83n,. ar;16 x -/
? .... 2225 .. .... ....., 2 ...... 22 2i 'A E O.C' EISI , ped e C, N A E. -
1-1222%I644, 2 MOIJER'llO112 IIA22 h2. 622216. a 11 24 .el22 2 2 22.t2422 'y42_2_2__ 21.ne 22-ae242 224 o 64242


mtorTeg IUAE Z,a .... : N- "" IMA ,A ,p^ ^ '"',,- "^" ',^ ,,n;loc .. *" ten( a So'ta"'' de'" o*""^'r*t^I"i~ru'tl
t u B Ul g ^ le^ ~ ra i at t ar r \ 'n ol Re'..ri yAB AMUEV D O n CU aD B l Md
ALQUILO3 HAB i~.i ii IO C N B lO If i M4r ______l.___ l" '17 e "- .... .... .. ... .... ...... hal Ion
2 12 3 'H-1120-7 4-2 i I a1 aa Iome Mad o8 ne,
61 A1.QIILoI 1 HABTACION '1AMI IIA O 2-, ( D | A | I Me-p l
24 22o 2 s 2 2ele2 i 2Pa,2 2 2 ill4 h y222 2e2 Hdta 2 10E2 2 I 2 2lilr. --------------

ALOUI LO,2. H4AB1T ACI24 aON 2e2Lte2.An- 2I1A[l. 2210< 22i.o 22an T 120 MI *'d AaI5, Jn a 'a ;:,''
thas~~~~~ ~~~~~ :,. I ,E o. l~lpl'.grnd, Tell.Illda mrp9o e 4hoed11o


________________ H-5250-B4-4 pr_____el-r -- paa S2 2224 n 42 3),,8.au .f-
Ir -r- I I.')I llhf ; 4 tad8 Palll.a -3
S CONC. ORI. DI NA 4t12At LT4ION COR/D-K- 1[C1N00-L4 22224.26 224II.446241
24222222 nt ben 224222 2 soat ., r,,2 2 2 ,U42 2 2 22 2 21.aadl d14214,4'
CASA FA/'{e lis A stAIl.Q1 ILA. I.At'N PALIA( FLA.I.,A
H-12G.B-5 fn blt; M a nificol poca l nahmnn^
22222-22.22222 . . .2... .........2 t,,.-.. gO 1IA
/k ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o _-OaE OO Q IOHIB-ao: A T, U aLA MO ea.ART lACTON ( ON ,RN
b:,acion n -D b lado tlepa ea bomb, to, -1 A, -- 1-1. EAaT I. R* fI Ai~ U I

22e22,2 4 5, 242 derch 11-0 2 22I-2 S .. *2222 f 2,2--I-N'4, .% 1 ...............1, 62.642e o 4 Alsdto.......N Infnrmel Temeadial J ,0 pl,
i;ABo. n C1 0N, 22. A p,(,,- 2 h., to n. tI- 7. I "2 0 2 2 s ar.2 e 1.o, ad
I22-l1 D4AR 108 H-uIE p-., 4a 0L 22222 222RIdA IA4L 414A 2442 .
24 1. 1 -'-4,, n2ae212. o I 4 .4 44, 444.. , 1r2me 2 -.
V22 ,IT %DO.1PATIOS46.'2 ( T 214' 64F4444 df 4214 Del e.1 42146.1 44.cn
_ _- -- -- 22h1. 4- 2222222222222-22424.22222222222(2'2,A O CIAS~UL Ai e
r404If42 S LO A OUIO Af- 222222222422142 2.22222 22 '2MPtoA'.nH e ,12 64.44 at 6 Ir D, eitru!t.'S41. 22a 44224 22222 22 h. 46nLo d 22." 142 2 022 dd2222a2424.
9 1 2 .' '' H'-t tf ] t V~ll e 7 94, .5 17 a galoi n f rm4 -3 0
'~ ~ $]Lvi 1 11n e eI' l~le 1%}17
SE AL L 1 TINAb i A HABI -{-v,'N2a4- D (IA(O E~O OF ET

222 co' 22244244 2i2. 22p2 I 222A2 422 h 222b4224222_2 62 rH-2-, .2-2
22-222222424/ 21 t.Vdno {o 2l2ton 2221.o 22 2f LO CA E FC2.S A L
C /erS rAdl.., y E Sno UAnTA ION ... ... .. ... ...CON O 2 RDIA 46244,224 2.4 A L 42221. 421te a 2-- j d4 64 hAMF OI N. ,ta4 4422 12124222.22 -
I, P piedad de .Ill iCalal do Retire' y Atxils-~tllll ) . Ih .

. . ,,2 ,.,2oi,,a l d.. . p 42 a 2,22e22 g 24ranqu4lad4
. . i:1:14' M4- I m:AIrql'n.A I' 1A II I %,AI -N A -I i i i/
22.22.22..02R422 ..I......2A g 222.......n 2,2.... 2, .. ..222... 2 2...s42I 2dao 2 2,d a2 me 2, 1n e


224222,iiltat 42 2422I2 l 22.(J 022,4424 fi'i f26 4224 214 242m2o142.22 222222 44 1226.
Sahd N 25i rtl l~e 22222222'~bt 622 Itt~l. 2A1I 22Tt'O 22222.-4 I 4 .e21n2e 0144 y22I41126.221
SE I2. IF A4 I 1 4 AD%44 1145. Tll4 i.w aJail f. : ,s doIsnmon -nn o tony 2424222 : 24 i,
- -- ag- l.. A-liz ...... P., .. .. ......... .. ....... .. ,


2fl[. 22412.2 ,ll 2 a 2 l~lll 2..2al. 2 ,.tr~t.i J2 22 r -P4242 ..2...2 2 tn4,2 .2,22,,4, .224 2o ~ na .'4"4,22424224224 72222 Ami 24
{ 2422, 7i2, b22244H2 12222 -42-4 n-4 2221 22o622Te4o n U- pi2H-d2e7-R4 ]nfor2 el2en2e2 ropiedi,222

d lqHhhtI{1rt N~IhlTA ION hI RI__ LOUrL--Ejr d al TItO1300 1145.01fi 1


2l4222,2 i4Pi22iaD~%Ol n .2 tl22 124212222. P 22,22_'42tda42 l e22222.24l2122 2242222424
II .2el22 n4ll4. p2 7222 22222Ja ri.4.4 6, 224272
H-11;G 8.5 n o .1- r1. a11 Pars. ae
- IH -:0oa5- 9684-4N A
IA ITH ( oMBR SSOLO ALEO('A, 1i B,,-111 oo|'. -
22 'J E22422, 2A2222. 24222 4 4r 22 1 2 A 2 Aa (A222IN F I 24-2222222, ., 2 .iv,] h FT 0- 2
litro2-2.l24rl o , 2 2122424 ..p 2,-241322- 2, 22 222b __I_..._ H___ __ _
2 4. 2 12 -1.4-5 4-1 77o 2 222222 422-2,,22.2., 22222222242224. Dlr2 22h2
5 2 AL ,4ILA4. A LA 2HA2ITA22, .22 22 224 2 ('I2IN 22a- che4,2222.-4I -17n:-!
I,2,24 _. I22 ,_222,224 ..2242, ,2 4 C2 AS6A22 F2222222('22 ,222 42.A ,..22ILA 2I2NA2, 224 e ll AC51ALDA M A22 oI_ eo n 2 242 2 2222 2ln2 ,, 2 2222" I. 2 [.22 4, Sa en nln oI in rs hm -
Rafal 5!9,al~s, loFin ] Th'a"-15.H43 S4 1h dar ore A]0 foer g eF, nmsm. In ;orm
co .... v "' .. . .......... .. R Ei NoI) TN. a It. i)E II ,RIC IAW 6on IS 113 H TT1;=';.y

222222 22~~n 2224222222d2,2 2222 2221, 22.22252244- S pI.un, fr2cah 7N .anqulaag D
66 Al 444424 4 It2144-.52I.e 2 2e2, et .-9 g0-. 2,4.len.4e 17 71 ieras en

22..2.222r24-i22 224i42l 2222i42. 22-242222.2 l. 2224222242 P al -cm edr.60 do2 hflta12 one0 ba224
Ii. Lr i lI Fll i rnre,' p]de ea cn e h- ,dorr -I I
h tl a d r a m a t r m n n l t~ s o D e r ~ o a 5 [ o IE t n a x os T Lo -O p n O RE,
221222 22222222I22l2 h22( ii22 11122 I.,8 .. 2 4s. 2.2 g-2A2Ill2 ,F22, a2222242abonad. A o- er nr 7.e3o3l a Ami Ha -

... . . I I'" F I-' .' '.. i fed or ISe 1n 7a o a l a a % la a o rn ~ s c m rr n 3 p
'I 222 1222.24 222loIt-22212.5.-114-4-4 AB AC N Nto 4C.42 fj C ,,'q, % ed o aeN -


gnE AIrrc, -11. oINA r- T/(IOf- 'n PA6 I. 07 UH-H 'Z14-e-5 ~ A- 13;9, ercl prl n ..no biir, ,
11-1,134-114n4tIli 1- S drnd!)p-, 1,dgal -0et-llIe
222222, "'" ..22422 :242. 244222422.22 SE A

J22 t2.......,R2nd2'2222r2a, 2 2222.,..2-4 42222ET-2L4CAL 12
a,- I -0 d-.Con25.. . . 64 4d . 27'.2 s 4 -%EC AIO OCALL H -M ITAC ON ENTICE CA- S A (EDE I. 'A A QI. P O 10 O I( ACION .i, rAteo.tCI t~O s, ALD A Mi rA a
2r42on24 1,2 4 1., l b2 I. 42 I .I22 . 4. v4d.0 I(o I. ..... b .I -11 0e,2 { .. 1. 7 d A a,,a


mI "et. wl -s de prime.s.Valalat 3 A -,


222222 22 eb ~ 22e 2 4oder 2222 t 4i2'fon 2 2de- y 222 22' .2d2o 2222222 2 2e2a22224?2262422a22
2l2a 11.12S 2 2 6416 sios Vedad2,2Ta]. 2O-252222222 42,4 2- 6 H-24 4 -1 7-4
1114224, 4222la,21. Kuril,"......4Ill22.it2L,:,;. 2,0124.24


.... .. I ..... 11013-3 114
pare, pr1-1:147-114-.5 p, [ ia an re. cal ; y'ta n qe uii sat, u-J
bI t Alc I N co i. T', CIe O Ntrt a f Imtd ~ ende ct lAtm d 2o de I 55 1 ,erde $7 .5 n a] rn ,m en odi
,R I l Il an -1 I ld l ad I (I i ']P,
S--1N122 1,,2-0,1 25E, 1-1,22 :1284- ,4 f 422422 2242,22 242,y 42 244422,
na2d22o2279224422n2-22242 .o : 2224
B ALOUIL. AM..dA HAn TAC2IOH .. 24. 44. 0 A L42 A ..2 0-.14... ...
did ne~ a ha h, g~ tbt~sa , l l.. A, -h oa l -prnpm c -. lquer ,'n,d nll a ITS N 1r -, e q iar n$. 2 a d.$ ro
If nii 508 ada ., n Ij -133a r~.d ,.t. allo en ': c n ahfe. a u
h, be 7 Will dn61,24Ab 1h2,2244r2ra-1a16Sr n27-14-52n2en, el 2,r 2 e2 -4
AL. /LOHABTACO ZQPIA FR EO H- 3 AIT CIM N411.01-ic
al66.lao2.0-.-uer" ,U-0764 4 1...4 44a .622242 trs2.24 2 -.
novid--8 ft ,f ...F7262 2 ,4- ] To rst.a -er8a. oa12 2a.... 25 4.e ,222 d. 62 4...... e .....

_____-'--____r___ - -- am 'llo,.311, t granito. l12 0.{1 . 0.26 421 02-2

da a mat ............ hn n .. oo "BFRTA" 11,
all-,an 444. 214 2 4Te44 O207/2 4 2 2 21E2E2222242222. 416s.4 460 612el 39.42 I -
F;- '~n121I-d`do FO2. 41212401 2402,2-5'711725-h4 8 24a. -o2 r 2 ,-2n s 2a22la2,;1 22o22.22ne b 2fi 4
2LHA.Q ITACI 2.2... OI. 2 2422o22,22,22,24444.2,4A2-422.... 014221-,
p Fiqen a Ti24i2224-22222112222-22426 244412742 22 54220. 24.4..41078' 712ON


O~ jtra $ 96 9, Calza a dl- ll rro 1 1-73 8.5a b d H 1 S E 1A 2,4, I- Ato l Sd- hl(O N S R U I.
Covdon.Otr Prmele367 los nll Etrtntla t-ara d,, PSe-tr nf -nta ,en [
SE A 222 2 2 2 'TAR '22S r24442-1-6159 2-2222d 2222. 224, 224 m 04

................ ,2.Magn2 fic Local2222222d ............................ S2.. 2....
1de 1 '1,1err2. a .[1, 22 22221 ill, 1'.4 t r(.-

LABITA MON-O9EN O. mercil ... ......................1........
r -h s,-- a, ; eraz H p-111,9-87-
Alqutlo calle Oquenda3 11, eentreLeahad-v Lne Rf eta ret-b-o;$ 0
214. ene4.22 4 2222 y4 2... Pala-c coed.,. doa4 4e'ae.20 0 p-44- A2.-2222

.222422-,2. 4422222242224224. 22-222d,2 42 NAVES-LOCALEd S E 9- A T AE DLiIHAB1TA~iO HABAN SC.: lqLJ t n h.a bicto avori dn con toda o t- ,m .,.trenpar, fresqu 20 de.Mala.c-
a-222d.2-a2co. 22lle m .0r2ores -.3-A -2 222.. ..... ...22E, 2.L

Iced2222242 22 ,22242 an22 2422[hnand r r 'r r be .4 I2 ,.... 6 .. 422.22e- 2_, 2262-.4 ev11 an nte Go m ) pdt, dw. Vlr~ ni l(,Flen te. ad A o picde 79S W alt. 'a jenla o n de gas.t 5 .!5 tq.-
.222 Ilirs t 2222h ,. 2 2 I 2 2 2 1 22 24241n222 2 4 n
SE ,1FANTOS NA 11. 1121AI11A242S2 1.A HA% 2124, 220:22 22224 222222b-22.A4 379. 6' B"2',2,'. 2125 4244.222222. -224-.-2222 .2ent2e.Je222 .2b A. r--'.do
EC N0424 A.0 HA IL1TAC lON C~ lj A- S FD ONCALAO 24 22 222 0 22 2, 42 2 I., 2 2. .24422
1r i Tb mil.-de1rNneed t!,r e,, onte
1E-80-8 -RIO I)FO LCAL3,A MARTODINAL tFL UH-R FO -I. 78-LTOSCI
2222224 SUA44 Z, 22222.4024. 4224 HAe, -l,2 24-pl 1 Rd22e. 22o 2224 24,o 242_2. 4422
224,222, -222cd22,2222 362 a4 2122.64 21 c I. A., I. Ile4 1 ,222 h -.2422 222 212242 e
126644222 220221mph.42122.401 IL RL UL e.242..
22222422222111.-o I, 422442222222224 a4 24442 4221041 2222 6251

n 0 242d6i222222792 22R2.244 242,24 22.422.4A1
ALOU4LO HABITACIONONNAMPLACO v-N 2______________ __ 2-42 2.


11 LFURV L8 C A Y GTACION ABIT14AT 40O10SE ra nhULo. _ __ _ __ _ _


P gi.a 27

Pigina 28


DIARIO DE LA MARi.NA.-.Ipttpes.3 ride Mao < lc _1951' (lasificados


SA N Li N (C 1 0 S


C L A S


F 1 C A I


A LQUILERES A LOU ;LERES SE SOLICITAN SE SOLICITAN
U VEDAD6O" 92 S-ANT 1 SUAREZ M,.NDOZA 102 AGENCOA'COLOCACINES 104 -COCINERAS -COCINEROSI
EtLQEn.O KIl0 _l .7 DIO Ost S IlO II) I! .i.. .ti .. KiLDo0. H L.18[I( RENE L-S. lsI r SOLICITAS EN SAN LAZARO 110,1
k71 -.ll7 541 -.. . I i '.1`,n ,, i L, . (18817,I -REN Elypa..1p,1 11h

.IIO rF . -1 r a..... ,11 7. I7 7 -' H I- .O I-, i 1l I,, -i


a r, sl boa ; In r m M p i, i . --, ..... t^a ^ n C R A A iRA O .- .l . -i ..i^ i 7 7 ^ T T '
P \R ^A. y, c '. H-.]>i ;it, A .. .. 1 c et ,, .- .. peo. H lI. .,1-^ .l.^ ', ^ ,':u" ^ .l;'1, il "> 1*,'' .,iBR Y ZA.TE "* t |dura",-, la'ande """, ;" .h-] ..- nr. .^ -^ o
CALLS QSINE1.'.K .. ( .KL1 .1 r..' 'l-diII77 '.'0 7.''7 .. T SOLI0,17 S!, ( UINA MUCHAC CIA 1PA0liH-H.T~~~d-Ka-'' ~ 7111177,7770_____________________ ______S__1___I__^DIMN. EVI ^olla~n.praie d a
--L.OST IO --.K-1'-4*--3" -. I:lP, ,-|L. o 1ce 1. C-1 t-l10-C_ 1 j7 ..... ........ : llnp17 a.prtairento chica, Ee-
, CLR'-R- P....I .,.1- -o.L,.'.1.. .- ".',________ '_ U 11 7".7-.I.:ia
____, __ _', _,~-__._, ( 101 .l '' C p RIADA q Mler Ar O. l K iiHi 0 ai0bana- .I ,. ,741 1
.. r ... en la ..ed. ._-_mb -,ll_ _I- e r _n_ _. _ i IT-- I T_' l. n P %' f I'I% R
-D.DO I"FSTl-PR % 1% T -- Un i .. ... 1-77 11 1." '1 l1^11 onI i' l .. .,, , ,- ..
ha- Ter"." 0 1 1. ,* ]. .... ( R t u % ....-----L-;-- |.f,'7, S,11 4 eile l T i i-V17. 10. 4


. . . . . | I S E N ,RnTF .. -',
*' 77 1 7 t60 2 horai ln7ormI J*lE e* t1 1 Cai1a-o T S IE R
... "AIA A .... KTO ...,,'.,,.... :.+.,' to '*" : ..; .... 10 RI DS- _R[ADOS __ __ _* ,* .. ,-,, rip si dorii., .--- c-n...- ,- -


,rnm ed a u oa te $ ,, .. .." 1 ,,'-i .fil' ,- ,- .- ,,.,. <.,lTl l C~ h' <"*' "" i .,""fI S ani\ E m .' I.A N ( Z -j 1,"- "--- , '." ',
r plne r|] 1;'" .1R 4 D I1 1 r It 4 1 A I ..... 14 I I. .
h, -, .-.,`- ..... ll, 'S '. A re.. , n it0 4 NTO I .BRE F7 Z PT7 0 7' e, .-\-1 . . .. . . . 'I
70111 ( 1 1,---- I? I- -i r. 1; In
___I_.._______..._li,.771_.bet ;7ie 1lH64 -" 1.. 'h 1I -- ii ?1%1 A.l" n'" T '' u ~ r +"l ..... . ' A .. ', .B te .... ;:r r,,"! .'.,"* TT Tr*, .UH T 'MN ^A O ^ B ^ '\. ", '', i'T -,' .. .'
c. o. -. i r" r i> ct. nrj : .. ilI,^l n *2 M'' ".1' "' d Da "rba in di .. . i,,do $25 n,,- ... l. a ~ ro n r ',.' '.
,'f',r'' ,.' .*.'.' i c..... Ir'.r. i- ,|..+._r___ ,;,: .__ ,. "'* l+ !,','"[',vl ..... c'p, ? i d, .... .. ..... ........ ............ en
Io... ,Ir ta ro b1 o i A -, 1 3e 1 , 1 1lp.,,.
H. -__,'__r_, __, ] _._ i pi .,~i, .. 77 r 01( .1C 110,It:I--" M-- A rI M T B[MONIO SOLICITA BUENA CO
i 7. .S1.ilA. 72 7artpl, b1. ......- r i 1 -r
,ednr. c sni- ..'.cria.s, Yn fe .in .... ... 0. i., ,.r.or"o d. m"v p
'sF.D l) l . Le.H 377 9177y1 ... 'i0 1 '1(.177 9 A P.1 K.157M 'At1 II o:," l'." ,' ' f. N (F l, 'Ve
,%7 ahl~lK l : 71 91 7 ,'l7 7r i"70,. 7... . :,7,.7. h bt o -1l7l 71h (-,d-1Oee~ntl a l ,, ''" I- u ( 0 4-
aR l l m r .AtHl m 7e7 'I t l,.,sI I ,4-73 171711 111 91. 77177( 7en a 70e 77eere (
ed717 "rr - - ______________ -- nlatr(7onol7 171ort7an (7 5 -77 7. Ca-
I I 7 771.. 7 iK 7 OII(ITO S.RI PARA LKIMPIAR 1( 777 717V(".((6777-77
A 213. enIre [. 1 o or 7 ,0,.n ^^ ^ 10 7 -I' 77 7 7'7 0 S 21 771 ,-1 He*" u-25."2l r eoMr A nn rii1i 11 rern,,l H e ir -+lo t'lia I 1' 2" a ,' \teidli$ .iA C"H t~-196 60 -
GeneRa-La31 Ag, .,' 7- 0--0,-1 1
ert 4Tra(2 a W SPA1OLICITO BUENAL COCINIEN-A OUR
H ( 11- Slalu ,1-1r7 0 ,,11XO O 1 OO ell 177 (7 I,177 H7. 777 F(.1 -4
IT StH96(""a( ITO',I 1 7.7tDA D H- ; 1 31. 1 7707701(7%7717
5 "", ". ... '.'u. IH 1.O -'.,' .... .... "1'"1 ... ... ""I," '""' ''"r,"" N'r':' .......'^ \ I ... io5 bhM aatn pard O r dei
_ I RPTO) NEN/III/ 5 i ,,71, 17o C71l7 ca~ +', 64 ,.,...' '.",' 17640s 2 p,soentlroo voR
am Ca RRO PALATI 2O __1_S__E__L_ _.UIAH__ 148_,_0 -4.... _,_....______- ._____-_.-de
_ ,.- - E.. _.'. II ..-" " I i. 6LSCMTAOA.M A BLAN- b 0LICITA E A DE Ea. .
50 ALQK ILA CASA. SSN 791 IN [iN 714H C asas ole 9 y 3. euarlo 1 1 to 7 (. a para hOC1NeRa 1 1 edor. Sue1NERO 7 g'711(777 77p7 4 (d. ',,,I y (77 7777
779177is. (R70i i ItI t.p
13. b 1. .11B -, e r r777I'll'm1n7l 1I1 ad71 : SIla 1. r, $2 0 UllO-7.,nMnQ 4 77177lta Il 7711.-
4 ., '1. *l, ... .(7 .. 17 l. n. .I =l7 71 7 7 I 7l7 '1 I r alr tos77la i ,7.-H p4 In S1 1 .
..... .... .. t,;. 13 o nisenI fLUiANO i C.~ a. ...n.... .. -- - - --.....-I,,,,
I..... -47I. -l H.$-2 ..... 7... .... ...... SOLICITO COCINERA CU
H -91R---NS I. R A TI .. ..r[. .A ,:1 . .... .. a7,177o ,- ..... 7...... 1797,772' a. -
111-1-11-700-88-5 1,0 t p a,1 ,1771 7.iIr.-N'I _I

H +h bt en~l 0 d I" -- I "'' h' 'f' '" -" la BlenSueldo v bu0 n tra tn. Ave.


S H-E"D-K -O A -IIK 0DA E . ,'. ", S A OLItu ( IT (;OCINERAmr pr A Ve-
BE 'I A IACASA, REP --1 O S t EQ-IIISasas .. 15e723 KKa.,', 7 ,.1 a ..- 7.It,7-77P75774.de 17a ,l 7 y -v- r -- b- I
6K.QK.LO, 1,AR4 10111 : 1.0 rem-, a eN. 7a A 12 111rNuF. 011 77717 a6
071,. .r. ,(-7, o e P l. ... UYA 11117771-7. ,717 1177717(7 1n7777 Vnre1Je -071777%.'R-I H-743--11.1 4
77771,7R F: 7T7T N __ - -c 1-1- 1-. 'VIII.1Kle l F ,,.-K'IS .guI_-D IIf-,L. 17 ED 1 1 7, 777 777 n 17 I . K!. .p ,.1 ,7.

[1r.17 7 07,~ 11 njl1's1]r 71 CI re1.7' ........ .' 7let71t 17e7ar e.,77a7al,((n777117 r'.7,1,11r 7 I: l l.. . .p ro e
5~117. 7. -1.117.K P19.1 ______


L7o707 2 i i7, ,11 I o am sI .1011 77 ,, ,... a+.c~teo a'O t-7 l ,; I,~ 7 77 77r777777770 '1 ,- "-73-14-
H-5 IN. ... ,K ,I .CO Ir c p1 9 5 SIL. Do I ore I.r"'.. ... ..... ---I r o Slera SO eL e p see
,.911 @I 7711 711777701 ,.l ,.I." 1,,l7,,,,777 I ar 7 1 77i (717 11777177 .inc177(7 7r7 177y17 x 7. r a7
I -. 710 7o77011 151.. ....... H- II 4-6.1D e,' ...... 7 7 1, 1. 7 .....T o ha a arinsera Cler iaP yexp envo

707B,n ll700 ..... ,, il. -,... 11 AS.E7C17 I 1.0078 1.(.l7. 7, 711717 o is itra in l y at
Ili'VAS ,17d71 17l7.106117-11_ I. I a lerl ofiod ea er-s rpo-
0-.ant --SIM.1 7l 57 72 -eella tara, reostBelrie.uDe be poseera rin -


AII 1151 XIA T 11 APIAI O7l SB SIrN-r (7 II'I5AI 7'( 717,,,7,77) -. SOL, lTO. UOt .N R EENKN CeL OBAS.
11r1 1InrllI16 eul, l,11 .Ill(I,17 19 17 Co n np e n -7AKOE qUIllO o re


O 11 K7 00.01 71 _____________ .+ ,1 1 IIl7l1l(1IT 3(, 107\ 7 (II 177n.AN 7717 7-
-I. ^fl.,,71K. 1.11 ..... I 7 hK7 D'h' ,,,n K1,,h, ). ... ,,I.. ,,n ,_ ...... ...... 7 e E e r de e"1-1 en8-I me-6
1-1 = l 7~J IsI 7 l]... .. 5!1 ....If 7 .I "leltli .111 ..E5!SIO ('le S 7 K, Il K; SFK oe ba.. .y os

I]1.ih7 7 7n7l Bli .i i 714 .. ....7 i i l l lllil lllli I__ __ _l I,1I,1 ll l.l711ii l1,llll (111111117,I, I II 1, I l L1. .. )l iel1mi f~ n+~ l.
I5.ii. 7. SuK A r ~..lllll 7i 7I.I i ,,1 l~r lo ,lur ,, ,' 171lr ll7 711 177 1, 1 [reP. IPleirillut 4 n A- I1 rla ltoin.5-
Ill KI,"%, %,7 I. (L ,Ill 'I ,1 IFl, 1 1 TeI'l 7IT-,1 IOlJKIKII IJFIORIIIf. E 7 '6 II
r.K. r.A..... ... TT,.,+ clf l1eII 0 11FelTl,,,-,1,102I 'P.,l,...
K77IKKK .7 .IKI - 1117 l I, il I I127I.

I'M AS.,Ifl. 7. 711 K It III rI n I I ",71 IKES IS 1.I1'.I1I' 71 ..017, .,
"e.. . .... ... -t- e. n. 1171 1-5I l -t5- 7 ,i 743-104-3
7 1 3 .17 K .--- .11mi..ay X. l tl, 1 -l lillll +'. 105,, l M ANEJADORAS+al \ana -l


.,7K ,, -... .. ..... .. .... ;. K .. . . . .
715,,.dAeenUIIKE.. . ..F *I VAR1711IO5111S E,-' U I A.' LAh' . ,LICITA-AA A E
H 71.']... . . I 1L I I A WTlSlI K- l E Il ;l1, 1' !', : I hI l7'I T74' E J A 7OR A S ltN,,| )At'I.171 l(7 (7[I I

M LI-A AII A ,. ,. 05 ... ..... .."M NI-, 5 v 7' II 7 -I 7 I -. II 79- 711-


.....K 7.,,.. K K .,l 3hAQU L -,'RE VAR.hOS i, I ,.'KKKIK111 i l SKI (7 I ) IIt +++~ 1l1 I77171e17 7.ll T lle e .
17'"'.:i iK 7 ..... I 575 57155 ... .... K .....1 O tl 15 0 SI S( 11110' 5) 1.~ I~lKK1ar117 I "l ,) ___ a fa_+' li __hl__ 6 ( _)_lll .+
:,,l h61....... . ,k ....5 K 7 I( l7.11.IK-t
z. bahir, % Patn. ac1 .,'te i1-pia %......hr n Iolna e'


,-e,,1 , ,b , ,,!5,, ,u....., ,1 . . O CC N E
.0 "__ _____ ___I-_____ _____ _____ _____ _____ II- p e rto I.e n,iiiiii ,IiiI 1. SI tiII 1I57l (Kl 7 l Svtt+ IHa ll9 K-l I.71 -I7117 ,.1, K+'~lOl CII 17 18-0' 5 ,7
ll .. K 1. .- I -... 711,i '% 'Q1. C t 1117 77117 1T.i A--nlslc-c al l -1(1 '-cIoI.. v
57 . I - I .. .......~ ... I h'I -, tltl+elll f ^ l~l- 75 1- J7. -
A-5 .....'-1- A C J A- - . l... ..K H-117
y SOIT.VN EEECA1 - --SM A S l's (OJMI N AII h ,177L. 1 A I(ITItA MANIEJAIOIK|A FAKIA 3 NI-
SP .1... .... . . ... .. . .... - -I- 0 1 1.7 10tIP4l7l 3id I(17h.l'IllanI v d teenvl +
.. d ,. r 1. .7. . .. . ,,,.7 1 ,, I ,,: I UEAJiEl.KLAN-I. I ma7 7
11774r 77.1737 II.71= l7 - --,17 I ..t,,,171I17l11(11t717 $ 10 Z,+l7 tl 4771 7 Ir 1) 1 7,77o ~ 7
I 11770 177717 II III 110 1 l' I'1'P l lt 11,117 p 77,7771l71 7!{SlIK VeS IANK,1' 11-14 -1 A
: I i... i ` lK SI -1 .- i eNIl I t ,. .I _ld Il l i e- o el e -
,, = : : ... .. ... +:: +, ,r :+ :: : +++ :+I + .. ....... I - - - - - IOII(7I7 11..... ,Io: .1 o.. 1......+ :, :
.71: 7--jntIr 7" ..7.f,7 -I- --'-`OICI5 BENA COCSEB 7E C-lAll 1A1 I. .
do W l .;. I- IllN 57 ,,,, 11., I I 11 P 1 II 1de11 III s po I


MIlAMA11 Il 7. I 1 1\ _--- ""%- I"'-- 1 ...- 1. 7. 1 -10


NIItl'sI I,'t1. -Ill I N1li11 ((I I% --- ^ -- - --(I 77 ',';".'',"', 1";; 1 i .,' 7';7 loll,",

..IS lIe Ci(lii1illiltl, i-9 i ) ,,.-.. I' 7 I I I 6,(N,0 ,, i. '71*7 ,, N" +I hs "
rie~p[lly 161171I(I oi 4711(111 11, I D i 171 ~77 ~ I~777 .71.1I7111 010 H 070
bar, .sala, 'r i. i -, w,. int 71 | ,,.-c ... .. h |,, ..... ,i ,', ,,'1, ,7 -
+lt D ;1 .+!1+1111, ii ii io iii 4 i+i i *,, I . .. .. i +: 1, ', i lt. i i l i t|''|,,,; ',''' ii,,,' '.'',; 'A ''".,l '.2 ;r' iiI, I7llr'.lll 71. I7 711 12m1 ,II l.1 Kn.?ll ll I I> II t II_ SI 11 110 II H I1

SE Aa 1(1.llA 2' P I6 A i l iI.11 I.,1,

Dill _, _____l. Ct_ ll11t l .... im... .. '+ ,.,- lll In n r I .......... i....... .. .. ............ .....
sets, %ich, [ cochllti blttl I,,t- 1117 104,

te nPC I iilU,1110 I l it1,1 1J 1....*1',1-54..11.1('110 I(4A(M1011%771,tBIN( .% IlS

]'l*Il JE [SU 111IS tDEL MONTE, t")t' d V A t'.,, J l" t )',I . -11"*. 1 771 7 0, t,. .1
. (l ls a 1'f1 l a t'it+ r +rio tM l ts'.al t'l'l l o --- ----- I 1 ,, , .- ''",,a '' .... I,. .P ,1 L- l al l mO a r+ l i G B-T 41<0 H -7 3 -1 .
' A 11117, 7 IIA M ,l7,ll 1(7a l l ru1117, 1\1 r I.rl.. 17t2l-l .)1X1, B-.l7l 4
dos, ga r'aj r, a'\'athl i l,, tl',. ;l .. E .\ \I
l1 -(I77577V7Il H-'"74 l111 1071.171_____ PR IA SOLIO_______P0TE~n
ab 71 0dal7te,.79745 l It 711( ,.(()7(7 C., ,l l,),, I 7 l1,, 7 707, 7 ,.. ,,I ., SE l


A177K76.701.) I l ,,,l ,,(, 7,,,o 171171 1-1.,1 1,1.,,,,,.1... 17,11 71 7 77711171 7 Ilel'pIK 77a, 1. 771...
y ~ ~ ~ hl1 WO .al..h comedol 1|4. Jbafto.~t ,oflr M\.Ta B-aijaaul,, H.3-n- 8 LCT AR O A ltatP'
SE ,AI.QUIIA '2' I'IANTA ... ..... ... ... .....it .0,+U lA A D A II(U _Il 3.I0 111 11, .lI7.ii11711Kls- 1.- A.1771.71 1


1 AEIUAIDEL MONTE Y A I R.1 Tl l ......... i I. I ...... BE SOLICITA COCINEBA. CRA CIA-

!?.".* ".'.''.' ^ ..:'R'odbrlltuc^"S2*o~llnfer* 'n' T-' ^ --" dr-^rl yudeeala lli tie loc tpa ,o
^ iLO ni *c~AA M EN o LA+ deB _ nE In.7,,0 de I 1 0-aoIt. 2, II,
7 1 (.11 ,,,1l. P.'K/is, 7 41 11.$71 Il, -i. L tde o 4 h7 7 0-7 30 174,-7;
twind gasI ,77l1 7 ild, I .o
r for.nim: r,412459l.( 117 lt11 )93,12, I'l'hn 111p1A N 14 [flA3 A S 11.01 71,( I MIKIONTA 1DE111 PARALI.
.c n drrt7i, l ita.-. ,p,, .. i, l 'I tr /. [i"- d d DI, 11o7n7 r 1, lh l cl 7 1 7.
-iA2ilAn.. U lu.ld.. Called NN .31. AI 7 -1,
i.A11 1771 I I aresTra7r7re7el7llc I 7lar19 de03-,a5 ,11 4
I Ulf.7,1 lilt)III+ _- _il _lI__,__Rel 7,_jain__a__tit_ H-349-104-.
91 .JESUS.DEL MONTEY VIBORA 4 J trtLi, n +El IF'enix". 1 -2280 B E SOLIC cS I R.ol lYo1-- --
ak~udar a nilly Puc.IlE lza al
t .23-17. n'rcneo'a crlolla, experience y
11!. LQ , ASA,,V LA VIBlAive-iL'aiic- D ,rit hIi, ... -. h,,AV--Idi
II ntULA C A e L .SlviuOR,- :i t91 e184 n_ I tla nttie566 ) A ,, ,,Suerd,14
lit I t l P.-cl., 0n1'r-,+ lgitlte- tt l 12'6 $35 (W)Llaniir B4809 H-730-104.5
IK( 77 er1l~t ( 7791117 7- p17. I 7lll~ _______ - --oI, 77 1~. 7,,,77 I
... .l," "0?"....[it 31 .t .t .... -I PLAN X kTAR ARIll sotAwTO MtCIIACHIA PARIA COC I.A
Genleral L4et, Salit,, SuIrer i e, l)+a aqlli,,ilt' p r u|r ilpe Debe tlaner ;
d I v In -a~l r eteAPltt
A Z 'A -i1 1ll 7i Ai 7 I CA N AS ,119 S i TU D E A L Q Ui ,L E R E I l,' \1 e n a e e $205 0 0 0 5 11 (4
6!at i7-come (dn7 Ie 1' ,77i ... _Iei_ _De_ _hH-1070-114-4
n 7, n.MI t IIA(77HA7ME(I)I0A]hlEI7)7AD 7 7I'ARA CO.v.777 .KVI ot, Inf t r ;77I(77l, I JOSEI I~77 I. 7 ,117 -- W U 7 I,-1 11 P1 1 l77 1 .71 .17 a17 '.77-
F7KII(R KI 177,1, 777 I + 1A,...a .- 7noc l7N .Edlfidl Ar- 7 q7 A e,1 o r. 7177( h. S.,ed,$300OC7 7l-
1, (-17f il IK k7A It IillI- qu- -.0). TaI t. U-3003.. I.. n ... .1i 1A 7S7,n N7 5 17 .5 w-
habiae________-__1.___h-__,1 ''l;9 7-C-76-98.6 7(911t-0712-1`44-(7
............. -101 P0R.....D... ...L I .T.LN R .OT S
32r SLU ANT LINDAREZ MENDOA A I 116 SEl(A I7KCAOOIES ETI. N 7 1lo 792.7(77711
17.'. d. an 1. fl,- 1.-p.-1-77711- 111mlr7l S21 -
LuA ULA, CA.e% A JO Y A LTOh5 9,7 21 DE l1A ER9777777 S I CpitO F A C AGRF44 9A56rl Tlene 77017(77 4lin~. bsai. 70i71 111ti 1 9 . ... . ... 0717 7777 K 771 79g1. 07-
1K. L(B, rra67 7(744r 7(7 77
hall. tre a ha bi titecine a r, lllfes79n h-t, . .
int r l-d8,(me d 11 5 -11 J 7,( 7 T .1t 77%T 77111 1- 770 III SO .( IT O 3 E7 7 O RA. M E D IA N % ED A D P A.
7 ( 7 7 7 ( 7 7 ( 7 7 77''1"11. o I. ai77ri,1I a ) 1 t, I s is 5 a r 7
1. bOIPIlA rEndo'nleA. FKEIQ.""Ph N .l 17 I 01 M,1 ,1o.
Wnormea: Sr Ak rt -64111 '+[ )a p It Ht t'i'+:7 qm. aq e G nllz
1`19464.H-539-104-5
..o -.0 .. 1 1 7H- 7.-1-1, 17 A PERDIDAS SOLICITO COCNNERA IEPOSTERA DE
9Z-SAT(S7SAR-87ENDOA 102I AENIA CA INES medians ndadsupenas referencfase. Cale
dl[5, SAN OS I 57 -. (NDOZ 77 91. FO A 1,O RF U|7N7 0 117T1.- ciAs. INQ 6 ntref27a do 1 Vedado. Telafono
Ku1 7p,4rrta pekK.t1e7,,(ne7 la todd.1chlqtu- F-4303.
VI -A dD-ISo. ( 7' F iet d 1Pa(d' 3 e ealC -581-104-4
r, l. IC AOIY ALTOS 155 6 N11 2- ent5e1:19 8ALICITO PARAarto
Y r|, e~t0.esllg j ....dor,214 b~, b coc...... ........ .............. e. .... .. .. ... .. ...
re a.lnf .rmansefioril median edad, referenclas. 5i no
Buens tAlA5-4 72 entr e Pa 4y .S't.' P'IMA" "LA |PEHSONAQt L IIA- sub. eoemar no se Presente. B-7019. Sue].
5. I H-815-02-5 3 tcn~d nprtoPek-6.. tnjor rdo $3000o.
dlaro. p rkidel lne pr la alet, tn64-0-
MA6 NUFICA IaEHIDENCIA. rRE8 QUI.41MA ioX repar~lo Kthlh, iine M-52aa-104-d5
.1 aI maj r de Santom SLI re, .I- d-- .....,,'e. 1... o4. ....V1 O I I O C C N U
Portal,..I.. a, ll, 3 habit.et -11, 11, Y C-n1r.1 Tellf B2BYt) Sr 1rail, ,do. I I O C C N R U
mral, etc. -iyn Rodriguez 232, ealruma H-365-,0I' ayude a la limpieza, sepa Co-
H-G~flR2-.-lC1in.ar. Sueldo $30.00, dormiii co-
Al. UL 1611 ATOS FX JUN 79.GA- ,102 AGENCIAS COLOCACIONES. ,loca=ci'n, idsesberfrn
do 15, frente a] crne Model, na e N'FA AGE+NCIA IlE TRARAJO DOPMtS. cias. Informan de 1 a 2, Nuestra
exurto. '. r"t, 4 miartmi.d terzado. rI o a. Q eo.pe..l- .... rsde ls n eesN64-u
balflOn, ii .. cmed..- -, 2enav tobh-e. .ohlt'Vain -- --nra (rlada, _. '"--., e osA gee N -4-L t
-carrta, po ;r If rentee, At pso elefirno IvIofre-m pe.,son.1p., h-rF, mehes de Iyah6, fondo Hijas Galicia.
1--,i ren ., C - -na, N'a 64 W-j., .,
H. 322- .P2 :,H+ 2., -_,-C-84-104-4


S-I41111It'O MIICII 5:IIAI
f8f-trhe1It l t1111a ICtl~tjar it' n1a-
)tc-aellr, 117, ii,,|lhr.
1"-3"378.

I1I 1-11-85-105-3

SE SOLICITA
-iI fin t1e .17 (7t17,le Ine17e 1 (770p
planh. r hr i I,, p- dl,s
e ,, I .. ..lJ l.l. ... ;i l10.
R0h, le,(1 1- 01,-cf (11111717 7('7CA-
1,.9n (9 N0 1211,8. 'rntr 20 3 22, Vc-
dad"

-___________ UH-H-1352-105-4
107 INSTITUTRICES
INhTITLTRIZ Q7UE HAIBLE INGLIS
fr1c( KPar anil7 (de ocho 70bo1. T1rde7
v d-(te1tivo Ternp-rdK(d.(vacae7on
7n V.rdeco. Reoerenciai. Llaron B-111l.
H-677-107.4
108 PROFESORES
MAESTROS SE SOLICIT^A IN MATRI-
1onl%",ueh~nblelngl,.,par tc- e
mendo 11 -ncade eere- S ,CI
20177. 1a7.a 77,,d(, r7dn7 y (7od (oI 1.e-
al Ifr' n- : In lt ~ll~el
IW. 17onle y 07tro.
H-917-10I-1

109 COSTURERAS MODISTAS
SOIK8ITO BO1RDADORA1 A MAQUINA
,7 7_Drl7p-- (.de tl7 N formal e17 n-.
"ell., 11' rab7j., A 9 Q 116, 1ntr7 I I
(7. 7. Se7r. H-1(278-711O-4
SE OLICITA UNA BORDADORA llt M-
boldt N9 163, Aplo. 34, entree 0-P
H-5329-1(19-
I14 AGENTS VENDEDORES
SE 801.1(ITAN MUCBA"HAS PARA B -I
der710 7 7o77h7on1 7777 77777 n
lenen qtjr cargar nada Pesado F ,-
g 7nar7e de 2 4 pesos Idar.S-n 0 C7 -
1.. 905. e1quln 70.De7ag777 de70 0lo p77
H=752-114-5
SOLICITO AGENTE8 PARA VENTA [)E
rectb7os se77an77les el plan de regale
F orteos de easas de Cooperativa Recorte!.
cCunts (renta centa vos. A utorIdo p7r De-
0icreto PresKdenclaI Espl6ndidal om1lon
Obrapla NO 2071 entire Cuba y San Igna-
510. APIA.. 795. H-1026-114-1 jn

Se Solicitan
agenles vendedorcs para
acreditada mavca de refrescos
Zonas disponible7 para la ciudad dc
La Habana e Interior de la provin-
c1. REsriba dand( deta(les de ex.
a periencl: en este Millo a C. G
Apa, .ado No 56, Marianao.
4 IH-H-181-114-4


Pig'ha 28


- -- --- . --1 1-37 .11931 - - R .a -U "


D S i) E U,1T I M A i O JA


SE SOLICITAN SE SOLCITAN 'SE OFRECEN SE O0RECEN

114A-GENTESVEN-DtDUR-ES 114 AGENrES VENDEDO'ES 118 CRIADASCRIADO0 "I COCiNERA- COCINER05
SE SOLICITAN PERSONAS, CON OE- OLIITAN VENDEOR8 EON I ,, R SEOFE CRI ADA CON %yVEK 'N('IA EKI EpgEA OKOCA (ELIoSCERA 0DE CO-
,E o? ^ ^ u OFLI IT1N1STAS J . . ^ ^ '" ' p t J : t
S-a ZA1S11"I l yIIISPONrl BE, pardS pI 7Yle -lI1poductt, ,- o npn pr3e, Ketn.O c ,-i t,1 o
S7h.~o 071 II7II 777(, doy It- *5'~ ___________-- 1-7(7-I111., o4. 7 1011 I 171K 101
-ARA .TE DE v -71-1,-6I '..11 .,KI (.771 11 _
o la ldoer %,I a pe,,rsona en a s bo fc l vents l, dk:1= -. I r ..r 1, (01U(Wi = M" IIt-4.... . +.-1 f det on lnr1,, Wf r elkoikTt Jf Y
ACcI i.7de L A. ParaIlo I 1 7if7113L- III K 1 I' I
Lo T P L ,lbby lb. P,. 1 ....... i,, .. '. .. ... ...., .. -del. h' __ 0ESEACOLOCA RSEQ( I .AB '. -
0,1(17,1. .7na0-767*'1(4-1 15 FICINISTAS :n U-(`91.1.0d ,, -11I
_________... ............._______Han.-- .,.. .....J ( 1 .7 r i

ST :12" "p -, h n+a l 'Cr nn Te DID~. ,Cai.C -* t' li I fl 1' 'I3','I' b.r'"
A aquig,.la Ill ''l+ I i e te -e0.. U-7
PARAATENDER .-...... ..... .... an "HII 649. 1P5 It

1 l ------------------- SEOLOCA R UN A UN S CR-DACOCA-78 1 -
A LA CANTIDAD . ..... ... .. . ..I ... ..... ....." A,


o.o. **.. .. '. ,,. . . ... ,~n ....... .... O .S .,.OC-A... ._?o+, + ;
A E TiPS NSOLIC l Ba. iCa. era6 imp rnt e,.n%.... ,-j I. . 5. 71- ". '. (01m [ f. .
lr<) it+ m l~l, h p n h t~a-on .- -' .. ar I. m ;, e Rd rf -ntrr IP +,

TAMOS AGENTES ,.,,,,rA A......................... .... ....... .~
1t 4.,+, o i rI n IfIII. I S A A


(uinta AN ida vO ('lE 86 S 'iS PAYOLA PARA- -COMEDoq- I,- COLOCA F I. SPANreOIA PARA
.* ,- d o ..... ,.,+ .. .... ... I ,- .-2 r. M n,,u, h N 556. Pt-r nb l ro pPr
die E-apitaliol ln exp eri- 1ira in .r... r'I i i a l a 3r 3 i. 1110.. 11- co n ie' e n- i M.. S .uno t bo etep o -
fl,1111,aa7 /i. M (731 ( 3 H-02'-1113.5(2' -5__(7_1 CUoh7n17 7 7h7717"
m enseado y hon---os. n-elf. B .2900. u. -- t (1r-, i --- -- - _----', ni r- F-. 01 b11 in" Tr -.
.1.1los I honehtol. Si no It' uanos. URIADO E73 l l17 y, P7 a'deltB.8W-B45____9H-1 23-119-I
"3 v~ ~~o elfolln servrrm fino de c inoed ,r + ++1. l -,%0- rl-IL aR.
reunen estas cualtateS que __ ,_o-__.C_ 2 -,pes1 I 1 en--r71erln.cn- Ia .5- s dc I,"N.FArI K AB C 1 A
1- 11677. 77311 t 7 D1 n77r. 0e7l117 h17Man1 1I
1n0 se prefienten. 117SOLICITUDES VARLAS ____ ______ dl15 j07o!95" llrnca ,, -Ddl. ~Tiamobl(
k I1-io n___;;;;;_ ..y Lll aoo77 Teol lo *v B-7732,
SE: OFIECE UNA lAOVE CRLADA DE oDAE 11-736-1K-K
La .. inoilno lgae" ------ : *- "- '-p- I'h --,^" "" "'''''CH- +2-i]'- "rc!^ 'n]'^a 1.6.7Vedad-.
'L OF E(IF INI Ml 'III III PARA cuait'" t 11o1 eJa a. d 17 l p laya.7 ....
. I I-n -A 12 ... -- 4-11 bu7 1-3541. M UClHA DE NOd 8 a t00-9315 5 ESFA CO BOCARNE JOVENEL E8
C omp ians op |talizadora A. Te. X-3006, preguntar por Lad H-509-118 5n or Parsa con ar7y0imar cart ml
.+ ... ~ ~~H-369-117-.9 -I~.Buenas referencool., fn/rmes' 8"7
Asoc adias, Creodlora, Alia, -LCT UNH bI-' B. T ,S O FRLCE U1 JOEN K NDECOLOR I'ARA H-933-119-5
"OLKCITO KIN HOMBRE DE BUNA 11 ar 7o1 0D7 1r7r7. l r 1)"D'
Continent tal. senca y nfidade s 1 1li.7 de p.labra p.,a1 o f en, 0Olas. 0 z55u. Hd. s BuEN MAESTRO COCINERO. REpOS _
(Ie gestones, sue do $60 y comt sio Pisro Pladon re e--------- 70--5-ro,-pastele-ro, fin., oven. China, eo.l-nl
No 0 561 primer p 7so de 10 a 12 a. Il. ..-- i m lim 1o a Casa par7ti77 lK r cUaD7 ni. T f
H-1I.3-117-1, COLOCASE CRIADO ESPA R-OL. ACOS- mericana. Tiklen b Ouen refer O T L
"mbrad, todo buen servi7lo, hmp( e- M1-5222. ManrlqueN 9 556. Pre 77ntar Par
SEI s III V PRACTCO iDEFARMACIA z y cORomedor. cocteles Tiene referen- Armad Mas o Sueldoochentpew
(). ( con conocii entosdedspes .arX.... r ,,a. -9418 H 729-118-5 H. -a3-119-5
C a r l'1 s I )- II II 'N"r- ,CIA J No .......... I. 2 .... i .......... .2 ...... H.... .. .J : OFRF. .SF. rO NR A rO r R .ER N
H-i2i0-m3-5 O7I1EUE S1, NUCKIACKIA EILMPLIORA S KSECEORKA MEDIAN EDAD
con o Mreferenca trabaja de radar nan1 par CoinarEs buena cocker .40
$2501.H aan ha$ B DIARIOS ........ ....... ,lpl.....I......i... ... el ..... W-9435. H-104a-119,5
?., 1,,5 ..: :has trabij.,Ldo~ras v I,- -+nki. F-7214. 11-9 3-118-5 O A
.107< 1 1770701-7721. 11171,771 7-7774 1-772 'H -- UICOKNERA EO'9 ANOL A. A E OCINAR
51)1. fla ie .Je"delMonte.. 857. porL .-..OC O.ENPANOLA MEK.A E}ADN b....h . .7 ..7
H I UHIE-C.1197-114-3 7, 1 e 7.7, ih I I......, r1 o ld a y.. .y j dho,1_ ] ........ 0 .... ...... d24 751.d P 1n
(1-1777-- i1s-2-731 TRAD______ i," ____________________ __ __'__________________________
*- UB IO---_R F --_E S - t E S a 0 7"17- 3RE ( 'E U7N A J O V E N P A R A L7MP7A0O IN ER A 1EDA1AE D DOO R F OR L. I
1I' OF ICIN IS TA S S 7.0I r1 77 7l G E 1 Ti F 7 9... S. (1| (...Of r. D B. ... ..... K ... Or. COL'OR. 0-. .
L tecedrne( J g ra n init (n -o 7 1,or c -%a,.9 A 12 7F607. *A -I nA c, 'A, . u
-- on1 a" Seon esoa _r.an.p %'or ,it" -- ...r.... ,- _._,_,-_ H-577-$8- F-9613.
a A 0 b X 'C nid y_-- Enprd BTa IJH -
10ia.. n.I amentert).Habana 7o l ncla do t-I7 .. . Fi ll. t1o1 f l pId. r%1 -SOISEA O SOLCIT n"1'"'0 A- I7 a enanlnamrldd e8 ro.s
. . . I ] It-1~3(;2-1l7- 4]c_,a, 1_ 1 I~ a e ella par. Indo In, tle+ . ;.. -Ii-.,- i y
%experta7a la7uigafa inocarkogrl717 NOK.UKTO 1 S'.ENES D77.!. U17M0_7 ,' r1111171 177 .777 P7-11ry177 11 H-7it,,,-
que ha a I raba Vado n n oganla n- al'a p tic v rcn ard i,-. c . ," ,, ] C -I
05o hain7me7s 7 .7717777 177 11117717117.77 -K .1 011,UNA KE7PAAOLA PARA CO-
ne p rt I n run at ..- pca- n 277de r s c l7 n f re1 s r 7 '" S1 ... .. 7FI M lUC KACKI PARA _I I M '.rA N E ir lA77 PA1 ,l -7e 7
t auna r a i[., n. "H- - dorrt1 ur e r'.enl laba 'on bue nas refe-
La HAbana, informando1 lugares'[,177177 7 a, --- [t(.l 'u-9A'1 H-I]2- I (7.7 .en7' lnfo117 I B 'N 1(96. Vedad'.
donde ha pres ado( 701 servcns | JEFE PRODUCCION H-1080-11-S
S-129 61297 1152 N777 A? (OLO "1AC (N ENPA" OK." _ _iFSEA_ C OLOCARSEUNA ESPAOTOLA.
H1 -7"-5 Ne t' 77o: 77 e rI77r a.. (7 ..,...,, KL MED ,ANA EDAD ESPANO-
_-. .... mpector experimentado, -.ro pou A crTen bea .., a ;. -c o A NpAr C ne p a a -


atotlizcio A tn pop,]. PAT'^ j; A. I~r m--^ 'o
BUI_ DE_ LEOtin u ta, y '' lob. | Suelo I"- Tlabnln oAll... K - -'1 ... 7. r- H -12-977r c .a |V-
B I O lE IlaEM progresLt va SrRn..r. vaInc1 H-6117 -1185 I la. 71 o U- 48. .H-1121-119-5
l- tfiana a 12 d(Ia. Tlfono 1-5541. IMUCHACHIA DE COLOR DESEA TRA--OFRECESE BUENA COCINERA ESPAS O-
H_ 126 7 -127-Il-4 baar de 9 a 2( lmpiar, lavar an ] vara plains para t7ortsfamllia Ka7
_J R P 701 P ... ... ... ...... "- (h r Ply(ad sedea. R-f1 ..1 . Telo-a 1ay. 07l1 0. Tc..O .......aK.m~PNOBEiPlmhlnayudmnpfran. __________________ ;_a;_in~.lm.rfrnls -oaa3I
6 PLAZAS VACANTES no B 190 H-715-116 5 1-0(A2. H-(707-119-S
"Una organ izaci6n distinta" Para ser culertas por selece16n i OFRECE BEN SIRIENTE BLANCO COCINERO REPOSTERO (CIIINO) DO-
...1 . ... () rllli p.ry ofienoritalts con d...dc ']K r de lod m.. .dor f... no 17nt0iende de ropa de md70a71077oc a o ...e coc. B .i 9
Presenta ]as oportunidades ........ ( eo 77e71pesosdse ........ 11 p 7caballero ,r... .. is .. de( s71. Bh290_. 7........ R......d...... -1 4057.1
niee 7 con 07 5e b ors ae. uz, ez n 0t,177j- "o H I-(1. H-M-48 -15-.
de HOY: 303 ,KqaA, 1........(.o p.... 21798 .__________________ DE H1 15 8--
1.--Exelentep laza( para taq7(6 af de( A ..I. H-62-7-1 17- 12 LANCA JOVEN DESEA COLOCARSE CHINO EXPERTO COCINA. PARA COCK.
....( 7(rla p la PAR C7 SOLICITAOS SEOKMITA .. d .QE..DE EE arto ....am ora7dd, t77ne bue-| . let.....teo bar. Tel. 18-48 7 5
7co. con dominc0 o absouto de trabaj$ar en o40c. 07nas77pardotorgarles hrEa sn reerenc as. ue os H--11B D. C A9-5 OV . -
ambos idiom 7s 71pa ra A7tuar7 777co- 7 deSecretariado en r ( stigi7so7 pln! 1 F- 13H( (-775' -E U-118rU-n
1e7077 rdgal P. 97o n7 7177a Nr7 (7ibFREC V7,1r1 A 7 ( DRI4 A SE0 OFRECE pl,1l71 I E1 OFRECE UNA BUENA COCINFRA,02 I
Cser7 a rll aOO en e press nor- (V7br. V77 7 aDietor d4. 717 -o1 NE O- RECE JOVEN SE COLOR o 7o 4ea refereneias. DAR e 57-
bteamer acana r 0empezar., p in. Lac n refrnt 67 a dos cuadras de a CalF1-51 A___ ______________ _ BE f.\E
S]30.00.) -d. Tell. 1-8177. Bpar.rud nad, ue ]a russ.,referencta~l nar buen sueldo+ Tel fno A-3608
3RarrinFI-5471. H-1110_-I18-7 11 -1239-119-4
4. ota pla adoiii7r e, 1 .. ,l H 4-11 OFRE11 COCRIADA (CON REFERENCIAS EA COLOCARSE COCINERO DE CO.
I lInbiollr. 711 l rad re- V1SES0R1TA MODELO AMt1Y 00 17714471. tn,.1. 1reo.tr1 ,LA v buffet TamblnIk 7v7n-

a U ab a;.r t, ..la ;'n ; p *Eo,'t a d't h'- S E S O R I E >*T A M O D E L;A^ a ^O ... . . . F :'4EC El'"Jn i l-m N ^ -5 d 'e,' a" 4 d .. . . . h m p ar p o h .-
t'r 5, 1ltla 1,.,s A7adtIII a od( .7lntoll, H-111-.110- (7d 7..(4 77 7a 7 7,7n.o 09177 110llho.
It I.) l) 711,117 HQ11lot, E'11 C, H7 l,9 E-12.- I. COI INER 170 PA R01, MFoSANA (1,1,11 17K 0,1777, ,,171777171 0"792.
.1 l) ora ootlmld prlhlpa' ealut- Dt D In 3r PlMlAO. "Al l.lh. noi_ 11ati n, e s colorne ta, e ron ronefre'ladn "-s .-'N"P
I7Olo llf l -j1oallo l..'I Inlilh t i 11t1 IlOO l, (1001 7alh 1,,el 4 7 0,. Vrdid, l2104." 7-94."-IlR- 00F1F('I- E OCINERA CON REFT EEN.
I ,l1 D1be I .it o K(FlP' e r c iFERFN-II 1-7I1,77o -inn y 10710. 7717.- 0C d
L jI, c-------------- th l n ot i i ' I n f r -4327p.a o al s o : e a
,7 +'r, OeECI8E CRIAD E MAIO r- i. a,,In dondO,,.A-4327. 3 119 l 1- A-36.
'111111 713 ll1711l1 10 71 limnito atI Inlo7-1737310 l7 .7 I !77 ll-7 7 0 F 70-IlI,
1e1 7normi 7" -lMlaltrrel 105 s r Iu- II- nn. -. 7 B FC (F 7 K MAGNIFIUSO CO'CINERO.
1711111 (7 InI 1te17lh111e7,
$S 25 .0100P ilr7 7 r ciT lnaid IfI -7,, lra. oro ,llnoo iK, IllAN (. 7S111Fi 1 l.A Ill 7S 5eign15 onn .7 \ ha0.n- rt,-lruer
B:O- E M P I E O &. nt t.. j. 5, r hI ll H, in, rA -4327
I-I F hlll,,l Illll~ll 77171 Ila p1,1 I'I11t17177 t1 s tnp111 1177 0I llllrle l 7 1 17 e,,,'I ,11'1t'117I Pl'7 r137 I~l R 71 (1.777.17..7
i( 1. Ael 11 mi Com1+e$1 I1 1e 11111 l ,1d-Itl .-odl la .... .. ..a...$1 1 lr. l 11, 71 - - - 011 OKCIKI NF ERO 07 PARAOC.
h1,111da (Intle141 .7ll l 1lo,,r 1o n 11ii1i, II I' ll r i1 e A
N Itlll1a d hu1 .... D ....1 409 ..... aE CO ; .-I I -DESE- A COL-OCAR SE UN SA, A ABA .... ..PARA .. j-, -.....1.. ..
.l......... ,. A___763l(l .. 1111^ 11.7o l 1n., . ...... I. ,o. ,12_ C_.O (.E.. 1.O .
A. s001.00 G PLAZASI VACANTLS ........ le ....... "7'7 I.T....i..,1.. 1 ..l. rT. ...... .. .11 5
Vs clIr ', l lhdlI i 7e i 7r 5he11 1,17 F- "11-5_11-.14-1!-5
17,1 111117117~ Drbe (1171( l pe,,1111-1 11171Pra r,0 -c.7r1on.7i ole.h'l ) ,, '11 .7i- 17, .
$ Dvbv1 Ill.) no' I .771111 117 1(,Do 71 511IA III- 1- 1 7.con I-' 7"o 71 77117177. 91117o %I. t1 I,(1777R1I7-1EN 0-127-Il-I
Io, laol-knlt, o' 1n 14", Pla/a ilia d 3 I o ,m n l l~lee ,, ea std ~ ii1,"(n ln '$3-ItA 4 nF OS r tlne. I ref rencia, hora d
d o 25 w I I ) ~ s I M M ) I l 1 7 117 aok 7-lI l 11 1 1 I 'n1 io n1 .I ._,__n_- -_7_ __1-77 13 .
i |1 0 s.... .. .. nh 6 ,t ooc . .. nM ma:loa....472. I';- par, I V earlo, tM11r.malr.,,, direct oIo- H 10819.
S II( 'MIS I l'e .. 2. (7+'7n-1N7-3 SE OFREEINA MUCI ACA COCINAR-'
I U R O 1)E E M IP L E O S si--,a- 7r-h a,- .r 25. esos,0amo r
TRADUCCION AL ...k. 0Ella(",7nkraor. 777 .....va. El, si. .... .......
PORTUGUESH712I0-11- 52 ....OCINEASE.COLOR,.FORMAL,BAC.
NOBEL ~~~~~~~Solicllarrnoks personas+ para traducir dle.dem etoaiea lmr
al-port-lgu"l1 Pueden 7 rabajar7 1 SE DEBEA COLOCAR UNA SERORA d-u-M3, (d7e77 (entr7 p 7iu7, (1717771
N l(7 ']2 IL 71117 su Casa,bhornas7blares. ebp0afiola de medbana e d ad par lcrada 0-17739 de:7:1 p m.
drd 1, to.e nann o pras cocinar a un matrtmo H-1277-119-5
Telf A-7927.X-4575.' i11o solo. In7ormes B-4044. UN BUEN MAESTRO COCINERO Y 1A-
Te~f A79 7.DR. ACOSTA H-826-118-5 postero .... tna to)do to que pida, tiene
OFRCES M GNIICA CRADA (l buenas referencias, .talgo playa. IF-8.
C- 1153OFECEE MANIFICA CRIASA (71A 0-1(09-119-5
C-I4-115-3 -C-1271(7-3 -lot., cra oemedr., guill 7 cnoH- o10-11-5
[ lno tlpatr nDkn1o.. 1 book,1dee 7,7,do, S, lSE OFRECE ItNA COCINERA. REPOSTE.
SOLICrIAMOS g 777o51xtrn7... 7A-1117.a ... de ...gnific7 ... ..ldad. Tengo7re7e-
VEVOS 1160-111-_re Ite_._________13 nte
71 71 1111 1ol.'lll||,,71 l~ o 1111|'il7 -. 0V .dad7 K 240-119-5
117 (ls F eio itas St..III7 111111..317117 H1,7 717171 111170 H-1, 7 I 77077K
I, ti ... Ilk pleseolvia y con Iapttto-- pa..k I n h-.H +- I T I, <)a |.Inh.l I. OF" (U+CN
do, Ilaiou tlatal ptubho .';,, gio~loll- p1" l. ttokcd,, r''J+'IW'o.7,87 Tarnbobn hllpila o. I~,, on creleenctlot.
7a uena retllibt l( I I .11- 772 -118-5 1,1-1nar a. U-7333.
E M P L E O S ................I............. .I .... .. .6... ....
li7 f* a e1 1a i. SFI IK701.111V 0'A SPSIOJ OI N E1711[SilS -____________________
I" 07el, 17 II al In.t,, l nI hlllplla1t, 7uea-,-kSE 77OFE(E 1UNA JOVEN PARA COC[-
AMPPSO1 ,(1 7 1 1 7 1 1.7 1tN7A152 47!7ll~l" o l1 7rh,! l' h1, d ,1 la n a r i., ,, ,, n al A g o te ng n re fe re nc iak .
7 I7 17 .7 t. lnur l 11,l 7 P 1rh lo N-1 ,( 1 du- -KIo F-2125,
2AC ( p7 1.7,l7-. .... i -1 1 71l. a-171342-11]9-5
C -6-1 .Et l -l~O la Ft,c.a C ,
EI AlA 17A-3 A'j., OhFRECL. "O('O INERA REIOSTERA.
I- 0 i-711 Il 01 no ue1do 7 Tel7 fon1 o B-2797
I 0-1261119-IS-
11 ~ ~ SE F RECE JOE10,IN KBLANCO, PAll X
Ihh1. l.. bI S_1-KCEJ %5.........
Tol. l .... ......... ..... .. l. .......1 1.. ........a. .-.
7" ill 7 70'7dad,, o Habana Sueld $40. T lfnn-
________________W_ 1-17643 H-12 ,-I 17-S
b071r7P1 h 17~ 77 e.l di a 71 ., OFRIK7'E ESPA7 OLA PARA COCIINAR.
...... 7n l71p r Pr711 efr1 I 7 1 37d 7r .... n ..... `7po.... h p ....... (1... taii-
I)E LA I ,h('t,7a7nn 11,'lnb, 7 (1ven, 7117rn. 77 1i771 0.17111 ferenla-96l4 .71-51-1772 ha 31-43l I 0H-964-119-5
a7a771 97iy.. ... i......i.......77.7......... .................... H..... 7. 135 .I ., kCOL. CAR ENPA.OLA A PA K
bL,7I(ld y9117 (717e 7 dom i 7l fetlta-l 1 h11n7o7ne referencess, Apodaca 3611.
Maneanaede Goiiez I. 1 7ngls, 77par. 7p7ner7 al tf7ente71 SE ECOLOCA ESHPASOLA PARA11 ('1lIDA H-1041_119-5
ee cano t'lndor+ T-,,e fe reo'r+,nt
I U0t( s 7loiterKludes 5c577 7 1a )7Deparlaonento 1d 77iopa1-Inda r1e1l1no' U-0417.
RURO-EMPLEO poa r lKildade. 1 dehnportan7le empress 7n Vene- H-611-19-3 120 MANEJADORAS
mlrcale KoKcion Kll Kis 1 ixtranjr z a. E1rriblr (an17 7 -llrto
I'-1... ORVI-88-:EEE I(IRIADA (P.A8R E'NA SEORA DE COLOR, DESEA COLO-
1. Oportunidad pars bom- to, 7experient'a y edad at Aparta 7c1artos n conicedo7sor7,d str I lly 'Doa cars(e de man7C)adorno0 de coc7ne, a: B 59."W
r e0do9 Sr A.ard7 7ne1(ado,.. carm1 osa c7n n17 7o 11n I-979-127-5
lIeen co SnftIbilil I. Icrencoa7..: U-1083.
Tenemos buIeia plaza en f[rma de(- H-7I2-10- SE OFRECE SERORA BLANCA, 14 ANOI,
arqu7tectos para hombre, no mayor UH-H-171-117-( DEBRA COLOCARBE PARA LIMPIE- experts manejadora o par 7 cu7rtos, i-
de 30, que sepa blen contabil(dad,7711- 777171 be de costur o0 cu7dar enlermos ",7be in-
as oCDio meeanlogratfia. Tamblkn es5 za y se rvir una Sra. estrieta morah, yectar, buena presencla y ridlerenrcim..
Indispensable persona consclenteI dad. Preler1ble en Marlanao. no d0 er. Sueldo: $60.OO: A-921I.
co ...... ,o de.... po....bi]Jdad. SE O .F'REC EN me Inf ..... Tif. B0-7118 8dA..... R-.....120-5
a 12. H-1 029-118-5
MUCHACBA JOVEN, MULATA, DRSEA
2. Plaza para laquigrafa en 118 CRIADAS CRbOS SE OFRECE PARA CUARTOS. CONSI 0 .... 0at (nll7de 2 a 3 aflos, Ttne7 (.,e-
paD Sol77or or ,1Pard serIo f Ino de matri7on, la1, na referenta, (7.e7 gnar (7 910.DO
eppano hla cumpI.dora, con referencias, aten- ;35.00. LLamar: U-6279. Preg7un6 ar Ne.67 d7 .
Bu0ena oportuni dad pard7 tauigrafa PARA COCINAR YJ.IMPIAR, SE OFRECE (er7I 6s7efi7o ola, salgo reparto. Cana H-1878-12G-5
com pe7tenteco 7n0 7auna experlencia una coc7ner7: W-3503. $40.00: B-2994.
7n t1abajos legale7 para trabajar H-1358-1I16-5 -917-118-5 DESEA COLOCARSE JOVEN. EON FAmIl.
por hoas. Ia que viva en New York- St! un poe'o
o7 a H1E OFRECE CRIADA OVEN, DECENTE. OVEN SE COLOR, PARA LIKPIAR I-OR de 1191 65 77vYv dos anos 77 aquel p7i7%
7on reference as. 7Tablen mane0 a. Llakir7ho0r07171 1 o (0l 7lhahl. Tell 77117 tengo 777a77rt7 Llamar. Maria 01177, de
3. Plaza ipara tatiuigrafa- 7l U-733%. H-125 7-111-1 .-847-'1(- 5 7 a (2 a m. 0-7730 d
K-orresponoaL. sE OFRECE 1791 JOVIEN PARA TRABA SE OK-RE'EL M(1CH.-\CHA PARA11 LIMPKAR 0-1282-120-111
01u777 oportunidad 7n Cia Na17io- 1ar71edio dia, 17757 re1ereneia. F-2127 771 do lnlr,uer 7777e bluena. re717n777
na1 pa77 taqulg(7raf ....7(7. 7110l 1ue1 (341-1(7-5 017 ....... d. LI7....51-74711 d ... ... 123 COSTURERAS MODISTAS
(1797817able 7771707707 (7(ver77 5o 0 OFRECE K'NA JOVEN PARA1 CRIADAK 1 de 4 a I. .-.1.. I111
buena cxprlencadecartoeomedo,_teng__eferenc_ SE OFRECE MODS177TA PARA1 COSER EN
010 7771017deroo7, no.77 F-2125,,7 77 7777 ca7a particular7 Lla001r. 0-471(
4. Ds ltl~tgraos ~arael -134r~l-5 11 COCINERAS -_COClNEROS H-01_-_2_-
interior Kcon ehe~lada re- SESEApa oaCOLOCARSEd Ued an t'A~d SRNORI K\para ,11' .INI.|i,., 7 PA7TELI.ERO. BLAN( O. 124 LAVANDERAS-LAVANDEROS
Iri|)ucion. de 77 an1 (7-2421. 7 76, 71 . n tre e ol '(ulh
31777 I 7 ~~7ten17777- 10 efer7enc.77 -37.7717 OF 0707CF I N' I.A\'NN7DERA 7.014
Rlafs ..+i i ....) st~rtaros '811 OFRF.E HRVIETA LANA, ARASE OFRECE COCINERO CHI Oa. RE 0-77-410
1311n1e1per1enc7a 7'+11 retr(7u1+7 n de co07e5777o 757.p77r71"L7oA0(I7R1ma077 104 H-71.71 ''1 8
$200 101n7 solo Sue7d(71$35.770 a$747 nn 1.3+ 77,7- 1o tr ,177s partl't117r, 1h7710, -sa-
5. (Otra Ilaza jara n1|7eanfO- ,I77 I7o ll- ,, ,I -- -',' -0870119- 7 ee no~re aFo 17717-la7. en771 117 10
grafo conllpetente. de Ser SE 07RECE JOVEN RLANCO. 61R5,170.- I) LOA ('OLO1_A707 S A 57. DE L,Jh,7' ii .. ln eo~ndco~ ,,,r
possible taImigralfo, 17o,1K alK~o7 p Ay 7rparo7 Buns it pr 7 ol nar3 77 crt tA l 71117. tt,0-7 ref-11 H-72-
01177 ias.110Lla 77ar:79IA-3670B 111 nc0-I ell PA-E3 LA. H-7-1- S 7(711 770.NO( A1_ 77
77uena51 oprtn7 a 77 ar(7 1au7 rf 577-102______-I____ ,-5__ COCISERA B+P OA EPOBTEBA,. 77117 7 I 7797 71
71b1e 9117 tenoa exoerienela7 lega7. CRAO S INCN RFI( K Se 7(lors, (477177 1110(77 Coio 7717. (a7 en 7ua7aber7 7-497.
Retrbuci~n (7 acuer(0 777 7aps7 77771 01en conoda,1( ooca, 771 ,717.7. tl,7 77renc7a. F-3373. H-705-119.5 H-1, 7-2-
e7dad, experience buen 1ervlc1o. Telf. M1-4744. SR OSRECE SI.TA COCINERA RAPA- OFRE(CLNE LAOANDERA. CON 7EFLSCN'.
0ea~e -1071-!I 1-S 60o(a med(1an edad In11ormes 0-8135. 77.1717 (0.778( ~ 17
DealeOFRECESE CRIADA DE MIANO, CUOR- H-223-1189- ia 770907. 1711771777. A-3071.
e nformsta Cosnpletl=a t,, 7717edor. Igual1717( 97ne 1 1u(7tr0b( SE OFRECE MAESTRO DULCERO RECIEN 0-1037 124-5
977 877. 017 HK-98.9-43 1 ((5 7(pa 7o (r4cs y~77 7(rtuguesa Helndo11 SE OFRECE.- LAVANDERA PARA L.A-
BUR0 EMPLE0 & .........77. 7(7 1791770:..........................,7~US1LAASDEA.!9A~.Arcs,
i ~~~~DESE AN COLOCARSR 0 HERMANAS SE nes. 67671 artlsieos 7y0 reposter a1 de03,1H7l1l]-
ACADEMIA GREGG 277 :... :... :..07.....1....... 11 .... ........ ...... 0.....1.. 71 ..7. (17..
(LJuadmitore l 0 U-6(7(0,717 1 7777. Dorm.V 77 777(77 1 077. 7 o-r.71 1 uer7,7l,7 de1177
SL I I EORC OE AASRINE COK OFRCE OVEN DE00L. C .0OR, CO 314
MKANZANA DE GOMEZ 409 5sz EOE.4, COLOCAR IEN+ORA ESPA-. 77,7H 12..5..IFEE
relefonoeel A-0523. A.37$3 K . . .. ... ,...... 1.7171 777-d~~7tlO 171 .7 f7........1 Te 7-17lE7FFECS7RSENC A5B9
,3. 7117 171,,K; N, 7, 777107 77 17 (707.. I. ... . .. .... .
Tel11. A-7K77, en 1 777a 5bll7 M117u 97 II, 7eposter Toene buena71 re7(re(7777F137
C-23v5- 777 0-975-il3la .ara' "II.OCAR I'N 7OC 7N7R y 77e1l! 717777 11177177 ea-7 tr342 RI'aina 29


DIARIO DE LA MARIN..-.It lee. 3 de Mayo de 1051


Glwificados


ANLNCIOS CLASIF1CADOS

QE LILTIMA HORA


SSE OFRECEN

125 CHOFERES.
IE OFRE C CHOFER P4RD0O D In n WS
F.Goe e- d P-ar C a4 p1,,I 03 L rr,,ar

3I OFRECE C0OFE7 BLANCO. -JO
(ic7 14 ulr aneja .oalqjler I 4.-
R BgR eioFe II5U H Ell lz-" t
8E OF5rCR CHOFER PA7TIC1. LAR CON
i712 t ,- .-a I r i 'en. ,a .7,.ja .,j lr l5 r
q, A "1 J 5, Prea,5 n

ornECES C CHOrE BLANCO. 5s
,os 5 7perlenc" r ererer.sl9 psrsI..
..:ula.. r ,,r...... 'TeJe.... M .5740 0i 7 .
rano H.Si ( 12
IHOFER BLACO f OLICIT EMPIEAR-.
5 .sss.. DsfsO5....
to a ra r I,,:olar 7 af,o .7 r e~ rxi C rr.c.
ce cartel er 6uda S. B I
H-1021 1233-
8t OFRBCE 6I, jO0F7 503it COCi.Mn
C el",o H.I L -1;-
bE OFRFCK CHOFER BLVICO DUCLN.
to 7 54,sC..'" 5 7 5(5t5752d
e5cele5 1e releren a 55 L .,L'I d l .s

DEB5A COLOCASE DE fRE071R. HOM-
bTs 5o0,7n. preg5 ro 0 .Rs,, ,:,,. n .r&-.
le Royal I.'232
-H.I l:J.;
ME D 5t.EA COLOCAR U N CHOFER FS.
pat ., 01, or O "'d on b.lenal r
ml Infor Prsl',J'.ls 7I'.5
Ceils H 1'.3120.,-L
ClHOFER LANCO uEL CAMPO ERIO
bA n 31 1nfmrn e i.4!-,n~a~jo % deo er, I ,- f ,',., al~im LA r, .
prArm-noo
H- '1I2 12-
rHOVER NIFCANOGILRIlO % EDVDOH
00 4r78- 1. .,e e'er, a 1, 4

o, e p Td ooTes efe-erlim.de iii1 F,.e7
,no 3A reriEA Telef-r.,, sB,424 Prel tire

por M n.-.l1
oFrFlEfi[ CHOWER D OL ORo no,,
buen.I referen e Hno- 1W.in
lan>. piquera 1Mirama r B.638
H.s; 3. 123.5
OFRECES0 E .S4 MS TIMO,1N0O '1 80
thol 5355 '7 0 ,0 2314 7 31. 1.-
.l4| rla. 547 e i ,rle ella pr arl :Ir,.r
hI Tpter u vi- ,e, ,!l lalrnble, b
Moe cvbresre, -os02


c1 a r lnpo. (n tltf~ o ~

bO5rrit RLlS.O ACOP.stilNlDI DE07 A7.O
*OiICIIpri Tnri are mrr jr I I.M LO 40
denlt I on I-fle nc il l ft A-,11..l II2
IH-0 59,1 1. 5
ME 1 r In'P( RO$ I 1 kNSCO. -JOVEN,
l do a" c~l orciwds y arter adelVar-
|i(ilor5a.S 4.rekl p7r PsWilfred- F1 9- 1063.
0111-037-2 3i5-
1I10Kl 7..i. la 0 I 70i8i M Oh OF 4tnll 5i T IF I.
a] s s11. 5571 i s.[ (5 iIiF iSS ...... I 5 (I


.ii,. IIII ,
Illi Is 10 4 v1, wivim7 7 S7F. s.. 7d. .7,'1
S0e5re :ry
'I 07 l.aI.n(0d, 55350070.40750.


12 DJARIOINLROS
I rrull. IANDININI, i Isr h,,,I a,
SI _i i1, 0 .01 y -I -2f ld i'B-4

5,4O775, P5574( SoBAOS W NiOr CIO BiO.l.3
r"" P'" ; ....... ,.. a 7.... ..


126" OFILINISTAS


... Its. .. .... l 1.1 1.. 1 s C N I.s
5,.5 5 l1 55n41 ",0 tt 545 1*0-
is$-04 15i 7i ((770 i i5 l l Il7 5 4,
5.4, S, I sI, p llfll (ll s75 'Sll s l ~.ll s,ii 7ih ito vll. i4 s4S l
2t OrE JA6t UNA EROS Y iN
I tn IAN '" ,ln i0 .. lllehIa .I

cla a d-,Pat n y. IN madle- o oteo
at 01.iiii iI I.5, I OI l i t It .i .ll 51..."t .i.a p74 I OU S..
I tlmel~ I ,l n F I'm ii 7II
UIJ114 am n r1 11 1
.II.. o,.il '5 a .i ..i .55.4. S's l a'


fl em i fH -lf-114P1-Per
o n l" nI I ....i 1 1 4l 7 I.1i~ca dela rec ,, A^ S3, ,.,, l.
It,,, 7., .


24 11CI544I 1555It4N -1, A -.I it 1 04 1 % III,7


474 4 *t ... .104 55 1, ,. 4445. rc ,,,cr ..,i T ..iO A .3- ...1.
~ ~ a tal PON a|m
I .5e~ t Ih Isl |ti..s, O.lall 414a 11 (03(5"'ii

.4 1# a7 04. ol A o. it lia
a n e firmsS tr o noriabi l i 4W- 0#55 .
0 1 1-110411-111-5
jOVEIIiITAI ii3O1RE11ILE. 5501.
s.t.. ... ... .. . 1 issle. 8'"
Ill |lflfl Jl| ~ lI A I S-Orl |ilIs
Secretiary
Cilh n, ri osIiiliily i x leraslsi. d,
Ams,- slsan trained, 55SslI.0, 4 psolsj
stploasga pbtsl l r, et 5M7 ete555007e r.0r4n


105550551005. 4157,i, C505001S05451 poil
II l I" lI I I'st t r ts rev p [Ie lan ti t n et n


IIlor.1. I 4 llsnt r sI7e0 .Te. Wr Is
4450045 MrAayo.AI- 4on m. C os s .
do. 1DIAR10 DE LA MARINA,

LtlS 01.11 I

131 OFERTAI YARIAS
011.5501110119 DE355510. 00300110 50p.
sislesrin t5resos, sorts $500.000lSpOan(ah
tran0, sport 3, dsirtoe notiranen ~rlipos .
Primenn74, .Ls' l ntS. r12 s n'y y r l
V7 14aMaoAn 0e0 2.Ci1014'lt
131 0 OF1F-0 SSTA.DOS A 043507
(408ers y tpsmols o to rto $5OO.6pOOl 50r1nt
tie 5147I1 1800701.0 $1 .400.e -nu~a lh


1570, 5i4e54OS srsloeaso i demnlenm b

0- 100- 131-5
t.510en s lxser .pne ta y refren.a pos en5
0-a-t1~o31-5.
soO OsasiSOS l sSA sIrRsMAN lis 55-
s'rsssols d'sl Ile5.do de323 54pfl,0e5.

r.rI'5. 5015545(05 7571o se, )p~oce. ram157511

Db3r 0 105.015356 1000 7057054. SN.

O onAid 0 tro 5.701o 0fen os a .5755(o0, 5,en ,re
"nI054217. t 00a OSecado 7023 11oiabons
buaddis Ns~essoiu 44sso7bi-105445721-.


SE OFRECEN

131 OFERTAS VARIAS
SENORA AUXILIAB DE CLINIC 0
p;ra pulda.' e5,7le-rr,5 rla..e1 I,,mos r n
Sr,,:.re Tel7 .44142..45e 4
-meI,. -j JP a

le'e.41 J 0 0..-'egs. deo lir 1t 0
5745 r,, 7] e-te.775,5. ,-i5 r 5 rele5 'S..
- I E0 ae ie ,.

JiO rnlr LIFlrS T t M F A 111"JA1

F&P0 OL 15 k i& %0 CO%, PI[,A PfI .
ge ,fece ,jr wet.- de re-Oe i,' m 'll-1
' ,( |,7 4 i- i 5 H 47 44l.].1.i,
7,77.7 0 .5,7

S utE 0JRI Jo40b8 LA%.EAO 7F'KTE
lo r Bl,, r|0 0 ',r R 1enle-ro '2 i,
T er, c P..tre,', Cres.nlr Andres Her.
nisu-let t, | l',
H.0441131.1
SE OFILECE JOE CLBAO |IONEETO
,u er,: :afete do er per.,-,e.e dr l s.
eirci. -, lstfe', nrI m r 4,5.4I 5.'len
,e7eir.0.0la. F 0 2.11 0. 5 Ol 6 I .

S0 COLODsFA [BrOL ,R7 I51-147DEy
,r. sell-, efer,- ro ha a caluier parte

C l .. r "eleren 4 s Sc at 1%AeW -.I
Il.4 M-1ca5 e 0-r.7re .-.- T o I61t,
Ar,Ilc llo H-07,2 .l. l,' b


PROFESIONALE S

I ABOGADOS L NOTARIOS
BUFETE REGO
Ckpecl0455 D 5 reano5 ci8 lie, 5'. r-5
.'il E' D"O m .PlL~I. I ..ar. _t noI r .rr '"I.e
ni. do 5mr it50al. Adi nirf cll.'i. doi r... r .
Rec5 ro7 ATcliser, .le del Tr ialo 01r AI
'on ro F r ego ORolIy 240 5 Dep o 12 HisI
5na M-1261! C.-14 .1 M4M
3 DOCTOPES EN MEDICINE
DR. AIJ.BERrO ENERO
Erder~nedmae 'er ee, W a a. itlrm
A I da nf r ~ptds endermedadss prdltarts. 4m- c
:, ,r I frig idz Meus i Entermedinde
sersora5 Ip'ectricdad md ica. D asltermia
C Dr,,It .0 a 12 y 4 a 6 5 NicosI360
A WW0 C-818-3-17 bMayo
DR. ARMANDO CABRERA
ExiPIll4.imnte Rad ,0ologla. De Osuei:a "7
1 1, 1 l, t 15. N Ts 42
i at e -e trn roha reanudado lui
.lil y tratamiento. San Mlig,ted 426.
T lfr, M-11185
C-111-3-1i Junolo
I1R. ABELARDO LABRADOR.
E.pecasldad sratsn, rlfones S ptylmo-
n es Vendreo I(II[1s Entermerdscede awholrm,
luJos crsnrlcs Illiso ridlogrstl.. p snIlI-
.1. C'noU011". itills! a 5o P.as I 12 3
4","l. l 1 T Folno S A-0S401 PSIdsts rnol
C-303-3--- MY
DR. JESUS ROSAL. ENFER
medades de los nervios, gl -
iduiL,., ,,raz6n, pumoncs,W ItS-
hi r'ull"1. *1,, me dicina iSS 7te1a3
Cmt1l% 44 ;I5. diarlit:ww 4 it 7 p. m.,
1,$nltd 160, biinhg, e1Itre CAoi-
RIed Ay Virtuldes. A-4342. P.7909
It~ll ,,ll rI d i perro lllllle l i do lcllllOlT>]t.
C2-707-3-1 My,
NODR. MESA RAMOS P
5. 57, 5 I 5 4 i l 7 Ii dl
DR. LUIS BERMUNEZ
lS i liii ,C ^ilm=11 'lIii'.]l f #.I..Ii 11 "no i "
v at" .. d i1.. 1 o (i( Ii l
i. .-I $ L e . .. ..' 5 I I-.. .

I m.i I i* 4 p.o Rt.. t coaifs5i. 4 t( I
Aiin l7 lt _l___ I, I7, -QIU I'ropedl ll MsI
_. b 'lll iin u il1 I a it 3 23 111

I)CLOAIL AVNAT
niii rS.. I'll. W m.s s d i iis .
r..,,,. ...,. ru,.sI 75 ll .4. 1,
1141.8,-(1 a A!. lI.iSO sS r il as..S ,
I 1-11. _64_A 141 u7-1 J s
L IAS I IIINA I,\8S

,MEI ICO OCUL STA i.
5.7.. .... 55 i0 6.sdo Ul onic.s t I I.n.
1 al iss al Ii. mel- 4. N80 M
..5 I, I 4ll o 55. Tr ilr. ct. 55 i.,
I 45f1 Y. V 7.6SSS 07 251 .4 Sdsss

(CoInire Ell egionondon.
Dr. p Cuilo a yyedemo R~io
MEI)ENOTOCULST
11" X o '"a Isa solare, Cinc s,;
dip.teia.s. 'rari I" e i n -al
11l1i47 ii11, i le C-215-$-4 M ay
I)R. WALTERIO B. ORIIZ


770-77.054 05704SANT 1,5 L.47745555551 77'N


te slerll airla. t foriadue d ott d au o en.
Rol d 7(y. M odrls Ic a Scho (ln, Washingor.d7sli los dot4 a r lt* 4Vud Tais rm n 7-06T l
-.15017 3.505l-5-M4yo 5
______ K-5730--111 1ay
N7 VITERSNARIOS PI
DE. 537IEOR IANSAL AIYL. MDINCINA
Vteirs. Ia,. Iori d de 1 ,s00 M24. "a.50 .
Nti lOn. my Pd s l3o00 o 00 M2o", W sdlIIon,
Ic. p xU A. Sounclbn, dn lSrala 1 o .550(7.
cllloa i 11rl4 p 8r.o0 4.0. r11sn3o0l. TB a a-
1 on12 m I a I -J.. .3 ficLm
11 INCASRDSTAS
QUIROPEDCSTA PARDO X-W
NO SUFRA MAS DE LOS PIES
ADQUIERA SALUD Y ELEGANCIA
No teDa 55 to50ura57 Cslios, 2h5.5 77S755
'.7Pu4irlnn, pen Ciasoo 8 de Isoldo. Mnus-
,e. e14Ptt5(ss 54sn44.i SsporS ,a Kne4o5457o.
7094ro 07o65.471.57 51.00 57s71.sss noy, 0
50 SS 5 5 .5 0. 15, Ss~lo 15, 5I575lr
5.0407' 5-3055. Qilrspsdtlsa- (SI MyI
CO MPRAS

3 CASAS
1055550 07555 0 75A.0717. CRCA 5.I-i
v6ri.54. o Ve adid Tr a ro dOre4to. Ten7-
/ono U -7044 m 4ss 1 -34-1 D-.1 Mayo
FERNANDEZ Y VIDAL

(Cosrredores Colegiadsos)
Compramos y yendemos pars
sclientes: cases, solares, [incas,
.hipotecaL. Activodad, honradez
y reserve. Informed nuest~ros en
Stodos los Bancus de esta ciudad.
Ofictna: Agular 556, A-9112,
M-1506.
,E-7334-9-14 May.
.10 SOLARES
-5130. 070005305513 SPARA CL5IENTS'70O3
1415e3r. 0.., 0.1o11 de S,000 MS. ],500 M2,.
5No 5555 m~ Sdi4 5$ .00 s $40.00 445. eseos
(1Clulo P.rz Csoiols edo. 4.-52. g 0 2 754i75,7

II FINCAS RUSTICAS
AVISO A LOS ISLEt'OS
07sospro t7inea57 0755n77.. y ders~is 05
h 6588117155570 5n Cuba sie Ossbeos. MlguelI
V~sosor Assoi~pl11 07.577.. P.aeo 4e 0ir-
7t5 00 r-2422-1i mayo 5,


COMPRAS
17 MUEBLES PRENDAS
LI-2530: "*I:A PREDILECTA".
Compro objetos de arte, rue-
bles antiguos, joyas, xiollas,.
cubiertos, cuadros y todo ador-
no fino. Liquido casas comjple-
ta '"La Predilecta" San Rafael
-803.807 U-2530:
C-109-17-19 Jurno
COMPRAMOS
0(1 ,,r de -s- o 5 "Singe," ,-d d '

H.414 17If.. 1

i5303 PARTICULILARES B5313
Compro mueblEs finos col
rrientes Pianos. Refrigerado
res Bur6s, Libreros, Miquinas
de escribir y coser, objetos de
arle. La casa comrpleta [nfor-
man B-5303 Linares
E-252-17-2'1 My

W-4895Compromueble
Ljqdtdqp. cius omplelai Arlo sntfucu,
t1541m 5er. o. HtDirmS 5755 iI55R-
flail l w psrs. 5I.5 r i2s 5 ll5l5ID 07 .
arI ad.. -11| letc Antes de -ender
.I&..s&s I W-495Lo Chateau
1E-297-17 may' 0
"LA MODERNA. SUAREZ
16 (al fdndo Tencent de ,on-
te) A-4074. Compro prendas de
brillantes y oro. Pagamos me-
jor precio. Baules bodega, ma-
quinas de coser "Singer"
C-187-17-3 My.

Compramos vendemos
Empefamos Joyas Antiguas '
: doernas. Ob jet o de pl.ta de rtei Too-
E.,en muebles ant0uo( i t. esra absolute en
7d445 ]a, 5ipe5r75ne(. 0705C5574d5 26n. ba-
. ntre Trocadero y Col6n. Tell.M-3. .477
C-112-17/-19 J-io

A-8733: COMPRA
Pamo-05 mejores pcioso, mniquias co
'le. Frigidalres.l jueos de cul rto. ala v .
comedor y ISodo obseto de arte. Utle.s de
oticOias. No 5 'enda sitn notes llamn5 51
A-8733.
H-806-17-4

A-6677:compro pianos
Muebles Corrientes y Finos
MAquinascosmer, escribir. caJs caudalesi,
vaJillas. porcelanDa1, objesoz srte. cu4dro
y todo 8o qua2e eorbs. Casa completao. H-
oclo ripldo. Julsto. Telllno A-S i 67 .
H-1107-17-41

M-2655: COMPRO
S4u5 le: "4La Regentso', pagi n.l que
ncd vpor5is o mubls, eis. a5 5,omp0a
"'La Ileg-nte" I ....uiblirrt. q,,e v nde .
io.l p 8o0o 3-U. 8 07. -20n cle Salud1 1]
C-516-17-1 1 ,L

A-9641: COMPRO
glssine. go.5S5 5588oSS. 5(Srsl., 7(567

'4. ii.COs r A I 7 5 11(5IN 7 7OL5 I OI5 ItA-
, 11} 4i. d Tudrilo T l /o M- 1 .2 1- l0 --

A-W3&. nlr." egni mlo y Dr nlone .

to t[ wutParlct~irI -t10 -2tl- IIUTO y.
5.5 .1 AM 5C44AS
15 ((40 1.17 4 y.

A-P95: COMP DRAIMOS

.it-.ne geaambis 1- 17'"'..
1in ero M.db65s0 40r1anti os
t, ti o 4 71 ro l. .d. pairi t 4 t.26 .
M 1As.....5577 or. A I 4"sll I .
A-i 3605 e inueblespia nos
C.. 0is.o ittksdadpa. ss Ws42s40.. .
745,I i,, i hlli4(i 45 55057 ( l .I i.tb "1.oD
s 4i5,,7. 4445455575, lami sm44( piR s.
7 75, 11 5' 4 104 ,1..lM ii M lonteI
-5.2yl7 vn 5.u-I -isp 0.10-

19 LIIROS E (MPIRSOS
UUMMAM, Ul||nlAD $. C1OLSOID R*Nt'.
4455"i5 75540 ,.: 1',D:::: :ait .r i;liil-.
6'Is-o ss rt vo555447a YlS~o ~k O. Ts


di5 '.e 5r i. 5 "7 5. H itn3a sim
Is4, Voy t 4o24l,'dt7, Tp L.75. 4-3247
v -11.1142-11.7 y.
21 INSTRUMENTOS DE MUSIC

4COMPRAMOS PIANOS
PAs no aI 6 e7 p re lo I. r J i t Io !l05 0 7
pl74 4.7 io.o s.rseopltr,,do 'Untsl75.5
M vs., ifnpn~' ail N L .tll

nLu2.7, Tf-1153-2. 7513-Mont. I
0720.-75.40 44S.SIS0 C .1 8 $-54 MY


I,-2530": LA PREDILECTA"
ompro pnos verticales, 1 4
cola y 1pinets. No se dere inga.
(oar, reciba su juse o precin. Igi.
Teooois ahora miosmo. San Ra
feeI 80:-807. U-2530.

C-106-21-1 Junie0

rIEPA ACIONES

42 EUFSBLF.S V PIFSDAS
DYCORACION INTERIORI30. 0SP3 AL D
It maplperla, reparaclones do d co1 ln.'7o, o-
7rlpar. 07uebles, coqu0tt ve.4idas, do-
05..b, sobsss y e srtina.s n general
Lu,7 M.ir, Talliono M-99a12, H-139-4 .3
9L Cs0.U I)& JESU5S75. at B Sods p.Ls-1
q,_ o' en m alt rla ;on ryrefosrm aan t=oA elm-
sd.s m is .rbi ,c" r5d.4oy55 .sisdss.s
aegeral '2undI. ,roslones, Carnp& His 591:
A-4351g, otStrs.Sad y Dragone.
3-2035-42- 50ayo5
SRA AMADE CS--A
P~nlmo(.o pslslssoabnlzoS, tiplso, e..
relnevrs.oas, luc us clto, somedor',.sii]
014567.0e4 sde ns, et4. 54.eolso OssS5i~o.
11007447t7, Ts bibls h j csool 0142d255
74V-4(4RS 751.11n E-014- 4 5.4
TAPICERIA y DECORACION
Sn hacen cortinas, fundas y
.ojines Reparamos alfombras
Tapiceria general y decorocion
interior. Trabajos garantizados
Ricerdo Barro Escobar 286, ca:
S1 esquina a Neptuno. TeLefono
M-2160. C-223-42-4 My
TAPICE SUS MUEBLES

GARCIA ESPINOSA
,E EIHIJOS
Cs.. de gsrantls, 25 .0o. ds sxper~enctl
a s ddisoaolcils Taploasoos laSquea015,
el 01Ro8 Ssof-ossss "A51464I5a' S bs.tasa
RoeS~ntS 0744r.5 Dan Ssl~se] 525 5357 Ar555.
bur07 551,o4.4.d T.14fons U5-1424.
07443-42-15 55y.5s
44 RADIOS

SU RADIO ROTO

NO PAGUE REPARACIONES
Asegure 54 rad~lo, $0.75 01mInSuIle. ne .
CsponeIn qu 0e7pslte55, hdlta 3oi1osb4lo.s
AgoolsUct 475$, 4555. Ten.4.nte e. Snt 5r5-
His: A-4300.
C-000-44 .,ys 5


REPARACIONES VENTAS VENTAS I VENTAS I VENTAS
4 CASAS 48 CASAS 48 ~ CASAS .. ,4"____ SOLARES 1 01 F.TAIIl.fCIMIEN1TOS
C* Reparadora de Caa v "dif %1IP s ALMFENDARFS. S11 i ":,,,,,.., ,, t ,454I ""4 t4 '[t'*154.45 5 ,I '.4 41".7 .' 44 40.4l" 7'7',5 7 ^ AR sR *.

5,,s 54,5 455 75B'5 4 5725.7 ,i45 .. .'1 7 '7 i* .si.. 7, 7,(*. s'.', ^ .I '' 5 57,7( H 7D,5D ,lni ''"" '"'. 5'; :l .l..',", ',"
,,,. ... .. ,,r. ;l ,...* 577445.5 "*, *r, ,'rt ,(rr.t n7 ; f,,,,.t 7 7 ," ,,sdo '' .' ,, .... ... A..8KNT 45 Ml 5.4755455.4 4,71.'5'.'.5 5 ..N ______ ____ T ~ H M O s.,:.,S*.'5. DF.iSO47 7i4.5 .. M,.. ,7,7. 77 77 8 ''s ,, 4815.i P ** 1- *"*."'' .'- ''"! .'n
s45' '''.en5 .' CrM0rF, ENie de *ar i. 7,5,12,, n. 2 ', ,, I' 'yd I, . ... .. 7 ,, .,.s4W
.. 155.... . .... ~'.. s.. . ..... s d ...... 7.,' ....... ...... ,...... 7 5 .5 ... ,.; ... .. ... 5 ... ... ao I2- 7 lV
.t. l. y. 6 d, Ca . 1 .11 ,,, I a m ,- / pf y I 0 s'. SI' s. I S9,'Id. . 7. .... P O E
A ir,, ]e V dad, 1 9", 4Vs, v; .,,
__rl______ n______ l_,___ ,__ "__ .. ..__' cis s o cls n P1..0 I n dr I, I ,. 2,, , ------------------------------
.V N O I O I O f E.48 CASAS .... ... - r. ... 7. . n, .n N, '- -pi0. 2 f l .% t r ,j 5 o ". -"
-, ,.sss, s2.1.S....... d 1.-r".r'gal 2airon I r(5i

RE[NTA 55544, p3515O5O ED55FI('I4 I.N 1.-77P7-48-7 ,,y VOIS 5.175()5 $'t 548, I) .OCUPADA. 5 ,- '), I '" .7'['." ,'-, 7 ,
I a 3'.lor Marsinso., abo d .ndint. om-- n7,ta *1h7.(.! II ('5a.. t-l, > s a, 1 lrn ,rjiFy | tN i.[a O, Ail- ls .'" "--. r.;
52.... 7ss s's p M ,, C'.L F 18,,, EN L DI( ,s',,, i;...i. pus- "edah,, .-- 'G2 4 0 -2 6 ~6 -()' -;/" I'" . . w -^ mtil''ii' m ''-^-*' ... -7' 1v i .7; EB9.B73.'b 74a- 7844..n Conl. 7 S400P07 mes7777 S F'r5."'o ra1,!0"0 ,"''*'^ '" ""t^ ,., ... n.
57" 705 K'D'I IN INTZEIMFfDR RIO- ,,.. , .'~anernn~tc 50 '-pro on"'- -r 1, 277248.2,8 77 H-'TO J- 1391
5, J.., dC roD,,- ..- Oasr, V.EN. 7n ms'ti 77. O 7 e : L oedA GAN iGADE HOY. ;APIR6O- C rVIA BLANCA 7047p3
,eT A C %LZ A D de en-ti51i" a!,a 0 ) 1 u'mb,,'a.,,',
Vendr cas chic potal, wila. sair a, i t odd% h yln Inf rn e ,e -147"^ c l s ~ 51-2u~ o r N
,oStr, n A0 44"/2..Sr' 5 P1 re- 5-0 -45.4 My ______"_________'__"___-,_]'___ solar 12.66 i, ::- 2' 2 ,"'.. , r .....
48 C E CAS AS A c i E-4A9,--' L, 17,530 ,,, I -.I L4 7"x727 ,oL. 0IIII
.'VENDOZEN 4ODICO 53t350 1.0A5 y N- VENDO ,] t'.''C me-i'tros. Valern a ",! ]IG ia' 7 ... ls 4s,'" 54tI 2 y 4a. .O. DO yLIs SA 7f 'rTADAa'-
dor, 2r4 de ,xIt con ni 25rfn y patr, -SP,,u ,-i r..r.,,,, -,NoO l-t r, A ,-
t tAmpll c6 5n A r. ensreCiO. Portal, 2s ca m.t. 3N4 o, 7. 48 7 ,11 7.' c A VE 1,1an 1es de i T i A 4 le7 74 x %5 1101.. 'M4 i'o'P1) M U n a 7Tan 'i
1o aosfets 0trmpe l 34 No -. ",, .,'..*. 55"" Sr C748,57o cor, no casa, 2 plantas, batlos 'aciirs~ldtnrr o,~.7 eso 05 r .-'rruad no,,n, 77 7 $27p74.7'P~a, 7.,.r) 7-7.7' 5 0Tr~ .7=ar T-ea' 74tary. 0.5D74i ; M'
er5end4554o -.3 p -2 -- 5.. 75,' ..-'5e55a- ;5'sl::''; E-82".68773"48"' Pueden rentar S400;0O mensua 7n77r7r.7. 1 Gr4. 0x 29 1 ,1= S v ate d.'6 x C 2 s 'sa e 54
^ P7D ..'.015. 'en ...LS... ... 1......... N0 ... . R ....R I_, 4nLosadae Hijo. ("Corred'rs ...7.... 7. .... A72R 0LES 77I 6N 0

en=S12000 c y l..Vedad ortall 27aJ, prxi o 7,I fi ,',ern dpi $I amror gansa7 oe- r? w l, lp ,- -___________ "\ i f .
Zotn pata O p repair lo .. do urtoia S2. PI-----------a---^_ _ n21> aem~s unr pudr c.T-,la I,' fn-o inodE-1 no4-4ll-6; VENDOa; SOLA 10x60da 4 E HO EN Lnn -.4; n d ~ U
$ I2.0 Md aIt Fi a entMnd >AeA EN D 1 E -S N09 2 J ano lltiIa aar erlra. np rn o 1 d o .n n p [ 2- l aa n
do ar CALh,,7352 N EL %It'. D -N D


pr__lr____________l____.___OFI1H *j **"l-rrr r. ~nr Psn n.- _____________________-**'"" MnfcsPacl:5 1( A'flSPN ;4
----t-, gsrsjs. 5 it-- i-- do- .... 1 :-';1:, ,oo.7v.R 150,G ,. .. .... ,. ........o d p,t, ,. GANGAS LUNICAS' PARCE- LISTOS PARA ENTERRAR
Du 7l5.Cse mv nt. eriado $12,200. Vaase: 7r55 a : urOL AIT 1L N T D YA. PL A Z O -
CA.Z.A.. COLUt MBIAN 4 nl i EN, H de Sa ,. gue' de:=, los,, Banos,; J.:' 700 Te .. D, or, e^ .... las Esula",n^ "n fra o,3sle 2 vtt 1331. AL C N A O "A P A O
ss, sd.55 or5 co040754.50 4550, pa -i y p r..orta 54,s.,..'r,'. y 74.7,7o 5047Mn) r~no aln :* '^ ^np"n"r.*"'i' **_ :-" -"
Amspliaci6ns Airmenrdsres. Ag enares 2 cd artsas 34. y d ema4y so, : "J L 8545 NAVS7. Ro77 PROPIA 4 . Alturas Belen 24 x 25 510 50 v Tenemos una 9ran ,oleceron er
.it345-45-3 dades,, excentIvi a 77 5Ic7m n7 5on7 4 r I, r ,. \ e,2a a1 ro nd.25 47 5
AA6 ; 1 oo iasa 2 pAara4st. Ae. Ta a 75.7 0 5...Call 1 N P17 .-1 r, Cazada Columbia Pyer 2 4 los mejoros u .res del Cemen-
ALU-M3.1. PS C LL d..4. EDd.| b!. 7 ~g p. nd. = ,_0o PAaO Q Q^ t2A 0^.y (Cu-r ,o a. .. n, o P d e nm'll ) '3.' ) r.m ban. ]3d In 29,n, 16 47, $20l~ v L M B L terl do C cm, U s ld Menl
ALtsdo 5257.00. 13 Apto,,I i soai ..... e 14R o 1 4 ,00C 0m, 5an57'n 0.77 r. 74 T77,'A M arre"o 5.77755 0 s ,ba 1:1 0 2 '3)'S 7 so Lida ,ent
ave.. 1. $./000.00. C s |4 Ire1-3 d-o-' rntn do50. i$2000al e n r3A-< N GAN ,A HO Y.28,800 MarrerR, 8 .NC 10 N. BLA226 coAnstruidos v a piec'I s sin con-
In Lt $40.5R0, on50 Apto 2,54. yO..Ap.os d lo $7777 4, 522.7:0.7 I,(55',77.00 .' V --------49--9 pTrrlTlI 'ea"l0.,s Ilama2 1clo a'
.... E-9697.20.4 M. .. II_______________________________ T U- 9 24,'F lInfan a T 056.IU
_N patDOmetros.radenpaAra,2en-ta1$412h041O'A
$.V0,0000, t mtbin 5e8 o C e S MrA 11 .r 4 -.I VENO PRECIO EAZONABLE. 51a r 4 >A.7n a rtv no 7 2 ,.o .',,o:,.. 7 f nt, d a Ca ,,a C-1077.52-23 Mp |.
rias, .s1s desde 542,0.o0 hat.S 550.cm-r 0renar .as5 monon r0n Jn p0 5 7 07 7Cl- .a rS 777' L S 7'. caA 2ll2 \ant _________________dei2Tie5 __ _.A.I",INL22,_24n,.aTla%!-
T-el. p-53s, I e12 1. m 0mnN 5 5, n7es o S gMa t nd, I rtA e eJr.ail y C[Co .ri; :1: l2 n as rnt2 , -, -. pI( *P fe e 1 C 7 .2i 0 fa) 8 tE1 1 r rZAd-n DES S A O .I
H -47' 00.4 K ssesl nosmes. Tc n toteria ".NnrSfok" y a $37,777 Cs 7677, 7,,, 777 7na, tr07 -,- !, ,,,,, ,, ,inih s. 0, n r : 57 *, 778 07r5 519d .; .- ,,,, ; l. l, ^ ; r ^; ^ ; : ; ; A'i ^ '^,',y a a s t ,ai a ,^ *' v=- r,"' " .. . !" :a ,^ 5 1 ,T B L C M I N O -- -, "" ;.. $ .r:,, r -u I e m:; b" T 'lL
d^'.^ miry'T 'MM ~ ~ B-j *09 C-101-8-5 ---s--s.n ntf --- s 4Kn >*, -,,>R *57744 _,_> ._______________--''!:
HABA5A 6IEJA RENTIA 5 00F$T,, 5_... .. EN, 8, CO '11 '12
hoirs 08.00, E.,c006. s 48 -45840o 2.7 :,,, '_ ,._E_ _,, ",__ ",,,' '_ V_ _-D,\[) ,. .. $ P.EIS0B 7777 5 -' 7q['- l.
prsg~untsS por Too84s. 455.,7 055 7000 |5.., O5 tIT i ,a 1055515 .0. 70 75 7727o ss~qe ,' I.: 2.075.-52-15 M.
H -28d ni.. . 7 ... ' d -M N 'C .-... .. ... l n, ... .. ". . oP... b ,
_I.,,-t .55!,',,-rBases Magnificas. 7 I7 as AUTOMOVIL[ES Y ACCES.
CASA MADERA 0onLaro 'c 2 52 $12 sua. 4 55772 t C I,7ARx"1 TOE104a486to554.4 454mnn, a, 45r7r
1O.2F02193- E-325-48-11 fna Novo. i'7 No2 01 S an Julio.'- i7 I7 r 2D del 7Cap7 ,,l77...3.. .RPART `r t
5s 1s051850.20 x 15: 26 V, rn0geea '/01 re55 7r4a7n pramnn l nd ha7s47 s rl..,.,s p774., a 4i. d' 7074744 8874r7877-rla E-P~~ 7t,5O' 75' P ETs ('LNaI
$4VE nDO udI r a IM %T AACaad n O Nt beE-409i2-4- -5 ~ unBu]lZ~.4en dtreL r-I"l~.n n 11 3241Fr 1~r eq-31,M- B,- OVr~pE pD, r.A ,. /n Ta mErnE
.rardn report, Salaadio, le t hall, I-

F 1 B I( 5,C A*^ ^ ^ 'I I^ ^ ^ -^ "; G^ ^ """ ', ,^ 3 $7,00, T-, Ho',D,^ ^I I
|e ad__ )ant 13 N 41_ No y05 A20477 Pet -l 7777 50u 7773i'7275 ina.A77 Y
c-57474 757Ft-, 777o745 L ii%, I., ILAZ1
CArnplZact~n A lmend are O .0 TR d are S 2a M iguel4, de lois B dIe, os 2777 NAV5E50 778 77 507pa 745ds ssn 24. 25 Sa1040 v75 175 SS!67564 775 7872
S 1y 20. Acera de sombra, me nt407-5 amueb Iada, 5 cuartos, i banios, 7...... da rd-1-1On deCo n(77 err.07,5 n e edad7 para 7707.4t4 q 4e
Lomedor, c4517a 4.50ax 450. pat1o y portal corridor frente y costado, Te7S M-44791 Arn 7 7ndo g ahano 4 7 ,'C7- -ad a tColumbia un 3 J7d
s ltos, 3I4. bsfio, te~rrs,s Terren 'a'grae,2 uato ci047747r-0,e c~ 07,444 nle l T nr me ~ ad Prr "" 7.27774 700 0- -.| s. b y3a
ra garae y a mplia" I7t bricact o n. Due 1ga: ga-ae, i2-cuarto 0criados .-a-3terre- 4 777D-,.14.5 722 307Re"'*rll ,7 :i7 x -9 %,167,'478 s, 3- ,
B-4132. B-2128. 0 -1 9.- Il486 no 1,400 varas, $81000,00, reconG o 80 0n h7e7 77775 7rgnsR alo 5 '0 0 C.ANl sO 705 ALTO5m08L-
N ABX~Co~(Y~ON AKA o: 55 vENS- .7P05t ciendo $210,00 en hipoteca. Lo- GANGAS VACIAS: CITARON 284,400 8 ....... ds 07 ... ds... Veris.
14$4!Os 0's N. des C mp rtssis:8. 0. 4 67-078 05d.F529 1 .In 7 -4 etn i 05 eals. 057 n a
$4200.0 cde eantedi, cm usal de 27, ardln, to da;p el a g3 H, irara o, Itc 'D D S UN ,50M T O F IL no' ].PlsS -3t-3my
Zaps ssp paor d r, 3 8rnrto0.. ds pro.... sada e Hijo "Corredores c tgd- sprimers, 1 H .ra Et 8 545 L758 sS TSO EN U-2242, 106.
hal,susto,CO~odo* s4y7u700'\enldcnc~sly5777lo7en.5dac7 dOS" Doce y Trece, F0-2'380. S8,500. Ofreren S70 aI.,,,ii r edmaatme~s ed .751 8e- S 5VED SOTOCSCL1.TA INDIAN. 24.
4,g00 n 2rs 45 teIenooeerr docon c... E-1040- O ra 2 H., 4 nuy ampia, etc. Si- 0:.d1..... F-5n774
$2.10-OesN0. p are di lo date n n,. oram AIIe SDO, PRECION A'S E tuada CaSzada Columbia v1'2 DINERO CRECE 77 .2.7 17 O A77"-' 1- 2 '7y.-
U--____1 __d __p _____d __________.55P 7s.* 47720o777 5.885 5774A0 557( |77 (Curvas Padre Emitio). S a $ 7'5 C,o7nio 7'27In7In758r 577 orn0777(02 05s.soS 6.74.47L5554
rG h. $80aOf. eloC sda U s A 'Las 0 -. en.Sp,,,at o 75r25 4r 7 paraC a ,lar. .nt ]t
Has32-lines donate,$45,do0 vialIIIr punt. Iono.rrtidv


ALDUILO 5oAU1HTACIIOS VI STA sio t 0d en eI 88570r 5.arr os is [7.7,n.I Marrero. B3-2266. 0P45 7.47,75' 777, 7 7o,7770,742.71-
r 5 0, I1o n m e ab les o osin u e2be 5 s gI n C a ls L u za E st s 04 2 52, e .s q A 8R p 75I,- ,ena d e l a A er t a r ea t s
57575505, teifonos a ho re0 soos, 2 e5 g l, 5f5r7en0 t e rr5o S 701S34.27 50,45 ta 0 .77. 74 --TI 1 c 'o5 5577,e 27o.0ere55 a Sndes55 'vals (ro7 7-T5293 5 0072.
Msnrique 2 aplo. 19, 44 -392-48-4 54 .084ra,5 Csizada ess .754 e 7 70nn's O- 684 65(4:0L't'4te 07t 7505e at 77o 710,7 p1 E4632-55-
r____________________________ _FD Aort l,1a, 57me7407 5,n5 5IEIR, 70 r .. Pre.6,7 7 25r e5707.70
GANGA, GANGA I .... 7 .......77 p 22l 7p .. ... 25 l "S"H t"tl ( 0 ........ i 77777 F.. ,, 7 b 772 70r577or 7ac47n'e 8 5. 77FNDO ',ION- TRA5704LER MARIA 4-
Vi.85 770 5a i.s psoi. ns los ndnno a d7 a s y n.57 o ehe 27 ar-forda. "-''6 ___________i____ 74. is A,,4ss. 74rn ,4nt.52d. 7ne' t Sa 77r. 7577 nd, 57777 7ek, 7S.
e07ntr4 $,8 570.00, 00.S0 a Ini.n 51 4. a io ( 577nI., 7.n 05,7tl tbc rec. 1 ,,,2844-53-.
4eclne d 23 5, ]7... 17,r 57 4-240 77717 5.5700 7757.~ i,75s,4orrn 7n 0 ,T7 7,I ..... FABRICAMOS C-ASITAS a s A
47.4800 s7770s s7 7 570 .724.4.6 i~ .7 ,772155(777~75 70 0 77AL0(UILE7070 A QUIER AUTOUT S
MIRAMAR $27,5010.0(0 AVENIDA COLUMBIA, (LI- (,d,(3............ 75.047777 1llt''n .......581455- ... t7nr 75.8 ..... .... .., 0" 45 5 ......5 O 's-
p ,57to ( Tomas.o1 FNCAS RSSPCAS enn.......... '. Vd....... .
274,,, raetrnden, +nn]ln r7- l a), quina Lanuza, ri'psra. 084504(45.5.5. 508 DO 8 A'A1A755 N'r'55 .. ._______________ 're5757ar 505 Dtas o Pre
1emil ~ ~ ~ ~ ~ ~ OFI I I AnT A ltnda pstl ,;l- ',ti- e, a dl, I.-a T P, m t a f-, \llr ttANI %D~ 4-52 s,3 My.

tts ts','rf rlnues ide [,i2.dii' to* Alnmendares, vendo o a~q~li- am a' 05 j~eennnleatJ2~rll'5",.{')'0 005 ASALLRIA' 0, H52.]-.77... E-5.1250R-s5.3 7 l
le no AL dr 185 1. 2 M- ".
57757075577 (MS 470ES Y iA 57.77
\e!l,,r, ,aaeo' dlhi. ltn. :'doentilS de.lto y it ao, Iro .1 'Hnr ~lr ~IH13Te l~,feto aiapde lo Lu7 a tr-1c a-[ F , e i ."bor, ecnramenle nues,-
Itall, la. y/ 2a.lelAlt.-r L- I er I.i

.d,, ,,,.,t, 75,7rb, s,'rdo,, p, 1i,, un de e'squiai c b d sfsri .s ,a,,,M ,. 2 ao ""'Anam,, Paralsle~i' 777 5. ~ 4~ 57077s,7. 777 7Pfsi,., $2"7 7777l 7 .... 45lF I 02,7052 S87'a51 007e"O d
34.50 uns uA dro a Cal,4 hhlza a ino"l, ,he, tirE-.- aa'14eteLc tv`-" no -g rta Fold
7elle Prim rso 71en 87rev 7 7nina ne, a : la'" 1'. com2edor, do3s b;tf'71;, VS- ('088..Ca5 7M1".AA t1('44115r..7I 4 .720 H- 277a 58 4 t e d5 7 an 2. 0 7 7708' -
.911 F]0 E_ o 62 ]-5 en | rl, l34 B d m o 1934 t rn: .a
Duft, C lementePd r eo L A 3 =11. 177--3-453,
0.C7 r7454 A75 ( 71,77 trcs habitocinoes ron cdo- '"' 7,,,,, g 5,,,[ .5e7, h, 4 at ,77 de 5(-,777. 70714 50/a E2(7-53- s.y.
0T7(70710rtniou, Jai e rios (55,3 0. 7 S F]NCA $7,51)0 54i|si01E4554 5'IF. 0.80 DA.
Nlo-'ansr slel Cns'pso $1]7,000 scis o l'a gas evc y b4-, 7 4(777074 774 .11,i7 ,,R 0 tlll 75757 P,o L' O- S S | 7 7 4 .5777775. 77.7" 7',K 5 7574
OI4S''"r ,... lA* ila,75 ,n,,,.nlI.7l7 s (n crnados, lav'aderos, patio0. l~a VI;ND,) SANTA IRENE 1(C ,, 77r7 ,077 ,77,5.77f47,,ae 0,r..7'' 7 7nr77 I77T,777 1'34 ,' sdsa~s7 7077 y r.
cA~zADA DE co~mzzk let Ex,.i deSan Migue de los iaiis In" hor es no$1 W pude se deL'11 Krlil -n s itl area $2n int Ie%

4044 70 5 47 2 777i 5585(78745.4sa 45,,74,7- es79U~ll prepa4radal 7para oise'o- 07,77,,~ r,. '( ; '5 77.0,' 7 57775 ra4'sr,. 75,7, (41-,,i 5 A7,7g.7,en 7,o' '7770n.7-e,7 0 (Cr',,. 04,' 7t 77.li. 7
I7a, 157.,4.77 7oin p 4.50 It 4 50AJp0tli,
sc alt s, 34 baho. terraz Terr no pa-Te NI- 491 A r a!e n d. G Ian. 3 x- 1 1, .tl~ll P 't' n -t n, ,* niir,- -,: 2"
riisaa l .75 h 6 4 h eUse..r 77e,: grorer2 y, S74tos '14 exhi bition, d 777tlled i ,7o, e- 7,7,7 7, hal A.?- 07 S7
EN RRO O ARA JO SEVE D 5 NA INJr'7s: irct AnCtT7 (7,,,7,,,,,, 47
chRO N 16" en oteeecar a l'Oaleg o a ]{ 1-1 .47 -9-1 mt lq :, e-a
s..... ..do . ...sm a s(7 ..................... 04 ,ESTABLECIMIENTOS 554e0 7. 7. 7'............. .
p t, 5I.Cnetr,387555 5l4leltO s5 (5ia 5 e, n -* B3-3109. C-1201-40-4 o4ffItn$0 S II CIS14 .n88772561... H-s R,-z
,S.k8, 0 O r c n S 0 a I Io r D oe' l A~ l me t,., cre a d,.d-24 -1 5 i r N } ra( 1. lF -I L N
,4o.(ss y b. lo co clset en4odgi
OPORTUNIDAD E'-- N PINAR DE-,L R-8-0- Lt1 #IjU utIJU7AU ~ r~s~s7s1777775(544 I 5 ..... 5.. 1.. 5.7 4.,r ,14-3-
0. on dIs, Doce y F507 A 7(2.
BRF TO. MENDOZA $12.50 V. 704e447s'4 .....1.m ,rel,r~elmb. ...... ,77 ., ne,,,a ,, .... ",na s l ..... H'n 0 ... 7 72ra77777r 5 ..............i081LE 57 E
si([.... 57 |}rillSel' |ssrq[,,s 44todooa 77 Col.. ... 55 .... Ca, 0707.77474 t l2 | ... ....... ........ ..... '| '~~'' ''~'' 1 .1.' 5 .0 7..08 (5 51 (1 ,, ,. .... .... '7.77 5'575frL~rpom7r57 ,
54,. 557 7.Sr4tl55 ya51o2, 380i.l 75 57t11e{- o3 75 -.327-40 -i ',.do- I~ ashE N MOT CLCLE TAin r8 ae a -i -
d44e. 40.00 Cot. trenm i ry3.20 51. 77St, der7 7.c777lltF 454 '779777.,5, 7 7777,- ,7 a r 07 77s 77' 7 . ...
7h),. as5.t0 Irst. su55. 7452t2er 8 do n iH 4.172 SANTOS SUAREZ .. 4 ...... .... 7 ... 5..... 0,... 5,, ...... _,,,, C HEVRO ET_ 5 IN U CAR-
Peerlss a Preio d liqidac~n. nfores. E 104048-6 tuad Calada'olum ia v 2 ad.C-rrh,. n6 bqli.. ]nfenremef
|,1843.31 2. des eats ldeo I I udDnt,2EO O'toRfahl rch B-rs-,17:!7. L -1.0 0 n "7- -1870-53-


505,475P 4.r 5044450, 5m lo.st1 50te, p 'r r d o e r h,,r.vii2.M V.XPLI( 'at VS
1,034.1 Vr . C Sno l SdrIn 4 0,5 y p7-4:0 r sondt nidlcnte.NPVA ciM N oLI TICA . 1-85 t-45'5n, u5 0 d i A r7,0 7, 7 ,(o 'r7 77 774 l'r6 4 T 7i, 7 7S".H 4(-
717%n--,l c s7 2777 7751. 75,. .. 78 lla4ra.U S A. L. O ln -P
pcsosin. O s a 85 l C e1 5070tre .. I rs.Anep Se 7 7Nil- O7S't 7,1. 51 S 7, 7767. 2 127777.5 77'1.77VNDO P NTIA o194
s5e5t0p7e5 5eltilono0 a l(ciS5045re solos, e K58274 fredeS ala 05i0 el5 irr67,27- 4 H 774157 414.145755- el.0 -17 ...0,- L5074I57 lv771:,,s\1E992'


Mo. s 2s 9 3 -4 74Fie -.4lM ,( '-41(3 I 'lS 474575((,5d75(8 1.,. I1:i.,enS llcn n ,, trS,. ..n.IdC. E- 463 7-53i -3-
r Prtl C I. ,- S %SF I"N 'I I"" S O OLTIA; r7P- ,ro, a 93.n,,
It".[55 Ci"i''la, di.iyi-44h.[I, L I_ 57I..lA-1,376. .I7Ia,5 7 77 eran7 .17, 7 77720 7777 007 F4 7 ,. 7 ., r-S[ "
7or r d4Ceg a o 457i.r I .. ... de-..0,. 0I,.s.,'PA I 5C,. .N.., s ...... .7"


7oI e l,,te ... ,,iy E T 7 '"7(7., $75},,,(77 77,,, .' lI .l .. 7.,.7:a sle Co
"E IAS C O A.N 6 0 1 1 --2 2-4 . . . 5 4 4 0 e e .. .%... tco n.oIa s p o rt C 1 6 -4 -6
Al'rIn rrlI~~J fJA b-lJ eJHia,16o A.jqa D -t'lct r. nrnoet H 36-no -itdn


doy I,,1 nn7-ore_. ,I7476P-y e(tapad 747777n
MARIANAOR ,$2 4,000 0 AV a -,"7.6 COn rt e A elo ,, ',,%, P6,7a 0.l 7, hr -- 6 5 Ss" d f074 on s 27 .. 8 *oa s-
4so75(.55.'75rno'0i5(P0W07 s ),squia'La,78 re ar LASAT OS P77AIE777. 507,CA RUS7 1CAS21 li705705 I-W5

It %. 2. A 4 (5d, V 10i, 0i!., ,I7. .."0 7.0,5Ra..7 7S0 .7 0 0N5, .t
77 7 .dnd v s, le ronpO llen,, d5 t o 555017 r,',s o o a P5'l7757T.0, "- DOISH 7.l0 M E 16 2 l11t6-5 (0E m y E
.... ... .. ...o..... . O .....0. ,7 ... ........ .... ......,S .0.. .. o .... S 7 7 .. 4 7 7. 05* 45
y el r[t( tlt o, I'da pan a, Bea nra ea 3 s n,"n ed r o Va D.- $ Itabr l a a .-na ae, len f C a a ed:I*i .a 0 r - o, n
5-;t .4S57 001 441-I2de. es.aspss

,oAlto h0] -22u4.,Lbpe, 267 ,7F.7 I %A7477 A 1.i0"1 6',' 0A05.174 ,R777.eJ, 5 224r 70e st ,ihdea.to
s.O, lps~so 56, 0 Ir .._oh7 7.7 10047. 04075.0l77521580 d7 rai01nvr 113-334liez
III. iC Ano.Vonnron. A-109.1 it S-44,53.- 9-l 1, -n p 1. kar d 1' -ri, i e u l#l .I l d nl o ,6 H H 23 M A (-a, ,: 34. Cen l oad Csc in224 en Pt- leA d.
(killy tpes anz ta26 crrones con-, -, To-/ taobd ro.Da . B-116,4:3R-51 o. I-It2, I. 4 F~ -22 1 3-5.1 -4 Sy

i lABANA, $45,000 _sets, ______gas, _____y_ _F__i_,i4__S70O1 %_ _DOP
-- S VENDE1 ,f ,LIA "El 1, ,A IAR'' I.\E E II 1 1 lit'.D !I:,! T 19aS.. -

ipad, 2 planl5, t1 c' d VhNdnO .rpati o. 5L17 A .5 E57NTA R E 1 61.1AI- 1,T I 1511. 7...7. Cal"11 t7,.5-
0223 1 n cehisso L ip.Iss, i 7.( 34. bltir. 4" .. ...par-(,-s 7n 7 17 75 747777 470' '.7n c S Pne s 77- o
S.. i ... . . N .. I . .. ,...."."I .; .. 111i,_.... .. d - l..... It.. .. ^ ,7"- I.. n" If .. ...

PALA I-- $ 2,577 ... ..1. M.....oss Ii 74 7 5277 ,.,,, ..... 57 (o... . 1 077775., ,,,,, 2 ........ ..7.. .. H 5 77557 70 4 ,e a d 7 .... Smsay
hal l t 1on 1 n n e (o It ... e jldn nor a -a2 -n5 'e ',4N [O -usn(c(n % ha ent 1ad. y
.m.br, 'Y2 par imen-77477577774 e-41-1 V 007777 7750 C45'- A7I' 207744. 7 0 5.07
.1% A" I NOS $1,,.;. 2u,500 477'" (7112" Ei070it 411.R a'o71.Oh ,4..d_ __d_ do-, b ... aLt


, os L s 5 sl con por ta l, SIt an, 24 b,.on3S' enIA' 'eC e ,,O S n or. 801 t- 1 4 O.
0575n.550154ed. So. apartssonentos. (7777r7 s 57 L7 05s.7s .8,l 7 i s "s 7 L|DADE V 770'# o AT 7 554 5775777 77
M-2124. L' ps. o, VC-1255 An-485 ,0077 N tlyo 0 7s.t -0$a7.0740--40 4n S0 e14 -`17_5 3 e-3
OPORTUNIDAD EN PI0 774S NA 5000O 5.i ri805049.07,79 1


LAWTON, $30,000
qutna n5 is pcal lsa Dolores, c0n co.
07mer7077 y 3 vvendas 5n los alto50 Cns-
truccl65n de primera. Rentando $265.00.
Belascosln 601. M-234,. L6pez.
HABANA, $35,000
Pr1xim a a ]s 4 Caminos, 2 plants
monolit7c 01 moderna.n, n0trucc16n de
primer, nilde 12x20 con 4 casa5 al fren-
I te 2 apatamentosI lnteriores. 5Bt41-
coain 01. M-2224. L~pez.
SANTOS SUAREZ, $25,000
Prdxlms I2lesia San JM5n Basco,8una
esa y 3 apartamentsLa0. 00asa. portal,
"ai1, 3 baflos, 0omedor, i enea,14 I, 7serv-
i7 r1ado, .garaj.y y patio. Rentando
$20000. M-2224.


TROCADERO ESQI'INA, DO ('U DRA.
de Prd5..7d, 7, 7planla:0, Phu 7 12777855
I7...,n7.ent, hl,,7 P5el,7Rdn.Pe7 MAW V
llnfo-e Justo Fernandez Sec., Viltudes
406, A-4947
EDIFICIO ESQU INA REI|'G[O DOS C A.
dra5 de1 Psd,, -c ao,,11 p71n0 a' m87t 7 ltti-
"77, (rani version I y"'eIt. Pre,74 M42N00.
Informed: Jus5 o Fernandez Seco, V.rt,7des
406 A-4941.
MANRIQI'E. FSQ>IIDA 5E I.\r.tNAS A
Nep(.ono. 407 M2e. de J pspelo 2 pl-o
t.5 ub nt0aI-5., 4,5470777t7ao 5,ee,,.
$50.lOW. lInnte-i.,Jost. Fernande- S-..
IVIrdes 1111 A-494./.
LEALTAD DE I. Gt NAS A NEPTt NO .1'
plantar, ble-n fab"- ida, bi~n f-da ~iPl
si.: $13,000, 1.1-nr',S Jut.o FernandeS, e-
co, i.rtudes 407 A-4947


HABANA, $19,500 vE50No: RE.rARTO tOTE.RIA. CASA MO-
Francos y Catios SM, 3 planta. 70nd4- n0Jl0 ja7d47277, 7poi tal,.ala. 7o7edor,
pen ldtent 4s de sala 34. ba hn, coc5 7 a, c t ers h.4ab4 a 0one ba507 '",t7e' 47It 0.,, 7 a-
medor, 214. y"servicio criados, ada plan- je y dea enconnd2dadel. P I 5-F5 00
to M5de7113 metros fabricacs6n. Belas- norme5' Just.o 1Fernande Sec, 7,. 75.7
cotIn 601. M-324. Ldpez. 4068A-4947.
PUNTA BRAVA ESCOAR 4 0DE SNAN .AZARO A .rPTr-
Vendo finqu7Sg recreo 12 ,'sbaileria: ,n, casa r (7e tieplan7 -, 5..""o7wa7 b-'-
portal, s.al, 514, 2 bafios, comedor, co- _' 4n.rs7on.b ,-77. 7n7a7 Pr.s'l 07130700,
ctna, gor~je V muchos extras mh Ven- Irform-s Justo Fernandez Seen, Virtudes
do o permuto. Belaascoaln 601. 4M-2224. 4O, A-4947.
E ,;0,0 s('oRA r)V,S A.%LZ..O A EIM."|;T
HABANA, $20,000 4no.0d7(0palat-., 'o" 7br. h5n7 prt77
San LIzaro., pr6xlms qaihanso. 271t Prcio ($12.107 0lnf1n- .Austo Fernandez
planta5. PMarta baja. vala. Altos: sala. Seo"s, V(rtudes. 409, A-4947.
saleta, 314, bafo. comedor y un aparla- -
mento en Ia azaea. Belscoan 4801- AVENIDAO f7 7'A(,, 55FR (TF A LON
M-2224 Lopez. mu1lle-. bu1na rent.a. propla para ngn-
'.in. Pr .517 S0."17 Inform-o s ./sto Fer-
CERRO, $25,000 nandesz Se.. Vlut7de 406. A-404.
1Esquns 1d. fraile,2 plants, abrisca-
ciln do primers, cons3 comerolos y 3 2 AN 5AFAEL DE ESCOBAR A IELAS-
saO id~sde sals oedr. 2'4.coaln, buena sikuaclongran negocin.
bsas y osin.ds Rentsando $30.0. Bea- 2 4,Precio: $25,000. Inorme.u.7sto Yerna71ndez
oasiln 0i. M-.3224. L 0.pe. seco, Virtudes 406., A-447.
l BANA $2,000 n MANRIQUE D0 LAGUNA 5 A 7NEPT1INO
HABANA, $25,000 do plantasi. butena medlda. P.recio:
Crmen a media cuadra Belascoain, 3 $16.000. Informes' Justo Fernandez Seco.
plintas, monoflUtcas., mide 50:o; cad Virtudes 406, A-4947.
plant, lals. 314, bafto, servicio criado, --
comedor, coclna. Rentando $170.00. Be- GALIANO 0SQUI5A VARIO7 COMER-
lascoain 601. M-2224.. Lpez. cto7 en los baj7.7, muy ben situ.da. bue-
na rent0, mu7h7 lef-no. Preo. 401300M.
HABANA, $11,50 0 o0 0 7erna4nde Secsa V.. Vrtudes 457. A-4947.
riguras 2.-12 plants, mide 100x20. Ren- H-202-8-4
tondo4 $120.00. Otra en ia calle Gera TROCADERO PROXIMO GA,
sIt 4 plants. 54entando0$315. Prec2 o
$43000a. Be a.oain 461. .M-=24. L6p. liano renla $100 eni S15,000;
SANTOS SUAREZ, $11,000 el puntasolamente vale el dine-
Calle Carmen, una casa moderna. ma- ro. Ruego no molester pidiendo
nolitica, vaca Se cmpone de rdin. rebaa. Du o -781. Suplico
portal, salad. 24, baon. eomed5r,0 ocln,lreolas. Duefio 1-7181. Supllco
ptraje y patio. Belascoain 01. M-22=4. no molester por guslo.
opez 10-H-303-4- 3 H-465-48-3


I re 3ea i Sralle I a8i4a7, A -4284 OR EM ARCARME VENO BODEGA tinn d0r0e I7 s aerorares Telefono A-06M54.
C 4. 7 ".3 'olla 7,, 77.ala api,.7 ch5 7 n 77,l 7. JoP l7 UI H-444-53-7
G ANGA RE P Bt EN RETIRO. L. 6 O a C I H %'ee r r 1940. Dos
Ma Jta ardt Ato,e rdaa, o eol gL-, 2 elH-]p-"-' [" I .. ,'- a Jesuw Marla 219, a]-
ale, r 4eo coc1,, 47len 7 '727,7 c ," KI O.SCO PLQLE. ,RSO BAR (AFE. I 5 .a SON Cr 5 AT00 SR O
34, *bafloa a.en5,l 0I b'l ar 'eb.a, Y ber o2 ac bad. 1e dl l a 55 6 tn i ,- A IPER '' 1. PLL 5TA]
IP ano r m a y dnm no. 0e B O -go ai Inrornreofr a eG a bE N d r vE C A W TI N d C a f ,e pa "F t.' a, p: m er r a rl -
p 7,lss. 740277, A,077 '174. 77770077. 0. E__E__ 70 7r a 2 -l Td-5-77-4
E-133,6-47-7 !,07 v7.0 7t .- n.0.7 do. 27 -,oS -eoiA, 4(,a ornabs e E va. -e- I 02- a X-1736
RE VSNLIE 55.s00 50.'0 445 5 787474'S,- 4(si ss.arge 775,1.8 717 S7.70 d77 H5-343-52-4
4 7 d44 de, -on7r77r, 7'a7S7tera 8 077,-Cerro. preguntar21al}ado 7F2010 75 4174750. P[ERTAS. 3MA5 O.

l'. entre C % I, Repa9,t, Elenn. a '5- -I d o Ven1,.t5 FOR DOS 1. 1M5A,

rn ir G hrr G n"c/ T t K.IC U. RG V'" ________ H 1^ .O 'o it .r t 1 H 2 PISM


7170 1------- ~ .<. pc.,..4 07,70 777505 15 011574. 78, 7778O 75774 VI 5700 555
77757 S LA ES7S._ f.~ 70475 077x 70540a. iis5x mou5h 0775(0 7745 192 ..77r
1 RVN A O'or..' 777'. d04 17. 77 .e5 ,..4" ', 27 no re t 25ra
TeePd 1-:94UGE p CTEC TIA O


274 B -Stnd 44-78.7 l 7oP7 .-., 57757( Stam 5a. 1.8xo 7 ats1 a, 5N057 7 e7ro 77,7, 7N 961 es 07.1-
o( $777 14 o Il l ,o 7 i77 : o dr 75 70.350rkn P-3-
1- a0 1.ad t Par rg J la n (7l W.7 7No7end7 .ro,ed
5II. MI ,,-Parada do, gua~gua ruta2 7- RI-M-5t I ._____________________ ,END D93L
ISE 2 porRaenO n EN ppn LA I j EN-5'D !ot %. 5 .0R7 447T`.37D 1 puT a. R l,5'7,193. bu1a $000 de entoda
11. fIn t de 5 8a gbao ol na t0a e;tevan k I q3Q t 1940 a $S350 00
renta ,r vs de $834 077r7e75 ,,-7,7 I y 7d 57578857 bo7 0 7 Ai'un s n o '961, Bienven
7 0 2 7 n e n lls 0 7 8 74 5. d d 6 34NS ,07dn '5 v ends 1 7. . .... 57,,7770M
1n704b0 e,15. s.a(8,Pl..-7R-8a 4637,'C!'ai" o-'sa' 00000 er':ana carada unn. .e.
4. 080740s C. H-4,S- tor- 3-7--4 -. H4a C --r -3et M y
2.h,r4 GB- r d ~, am] ,\eCo. ... "l. '1`436 el- -drill 'H P 1939 y papa
23 Bscyn "lv mm. ~a BAR $'I" mil. flooll.LA FSTREGO BODF. tnrhike- 11,37 1 iia-:erta Duei~o. Cal-
oI d-;l Ma $ n n 250a Hab- i del (r-Itelh 1a
P-54- rgm ar Tor"T'a249 G V ED CV D E -- q nVENDO Gr E AUTOMOVIL r PLY-
BAKER b O1,000AmeRos. 2 i s2$. s., m arl 142, cua0ro
das: 25 por______G__ v40 por J*J uci 25.de tr'cn maa 7 l~ip 707145( 14'5750 5 .85101 TA
47 ..01- 702 0O6. S" 767 a0 A7077 $754. $ .5- 2
me0i.0 r e r m. E N LA. $ 110'*uetot- 50.7ss 'as S70 /a'0 bueno de t.S1 do

ERRENO ENA M ARR ro1 1,A ,, L eIST ... 5PAR 00 $RA 0AJA nn!" IPu 1 .....tTl
ormes : X- Sr. Soer. 1 ..... .. :-782'55( st 's $s 074ver .o A Pomas NQ 0961, Bienve1i-

c\e eena X a c nl itri i ** I.ni l } 1l pia CuajP $ Giian$t oo I ---------------
So ,l 7 5R1 9d -- eras l. (6d ... a soON.. .
nanibu y tra T e n X-. 1an Z-3"-a I r'cob~r. la >Abreu do
-mn u2 9 8 ra n-5a1 m ,.on o [."7 % | -m "-2*41 -'4E-.5ION, S l H 4 3 3 5 3 3


5Y, 5EDAS4A EN5 LATO524VENDO GROCERY70 05.
l 7 [ n H ga,00 meros Mn I me r9E-111 51 lno i-_ EQUIN+P.L ,
407. r5 7504 00 05 R e os AC. 7~sdl- 7r2 20l de AlmendaeS.. modern..n, n ....
das" 25 por G v 40 por "5. o 1 11, -taendrln e .ea l tla F,"-1 'D C(', vtro \4RIs m. ]AL
S oobss s 71 des7de page,7Into,,,7 0dTeseo -po- 1+ d Do
mejor v de mao s po-rven- r. In-"1 11507O. RTUIda D-0 ', 5 T -. -1 '62o.577i155254.. 10.. 03
formes: X-46:33. Sr. Soler. E-2117-51 .... P CI2 o ,y 171 )a..... 7, 1 11M Ias
LEI 'SoTHODEPARA TRtA BA 'E. RD g 'N. o --9932-54-4 toy.
C-2M-49-3Al ,ed end,,77 r1. m._7' IQ 4 ,7. 30 75 .0
........57...7.18......71197ACE. 5,, 40.1y26.s 0 's Q.77 ,-o .. ss. s s, S s .
L I ssombra.o -de- 710710 x 40790 metro., 77. ...0-z- a.,.7do, S 5_s 7_$.10.60 M. Du _________________F-273H 77755 7707525745.sode 7777775 777 en
PARCELAS EN L RAB JA f lP 2,Cpn12 a e- -

$V. ... .....d s73... ....557.854 .7 LIST .,.~. ... ... ..
PLAYA MARBELLA .E cn a cl/la1.Play. Cub.. G-rnao. 1MRESOE'Z\F 5D M lUtyA.i
Solar chiac de" 15x2o metro. a $66 or. venoe propledad y neilocio can 62 1aet ht'r 1'r Bo e Ore IeM.l )ed
(renle a )a grim residencia del Sr Aspnarli 8 Walln y bar modern. a1 (rente 1dod -I,, 1 c ., V 'l ..' es, dP'ud deI .Vi ina e .., e L. d.
dSi u~dr de nue pt7 4 V. 2 . G-5a 5osteria Infur 0e70M-192 1 i d o
- "trader 'em :d a l~a o-oMaoo] 4'. y -0i
raib. lnfr., 'nIen ap lay anoto [lerrI
r a e n I& H a b a n a 5 7 0 0 T en.7 1 -7 2 29.7 7 7I" IOT; R E V EN.D E-'; E G O ( 'E -40-9 -
E-1,232-4t9-19 M, 0t54a4 a. Nos rod, -e o o Sdel.72 If I 7'I0I
re no41 rS1dl5tament, o1.a 1, 5 ann-,4 ,. -"5" -
I-P A R C E L A S E N L A W T O N o 1 r "( N P E A E T U V


,a t o rn ..... .i ds. de -I -4 '41d| ,5, "- *- %. / I
) 1t oo. i- Q'-,r e, i:': 37 ;:;' < ... ..... o .. .11 L . eii
v 9 Tra.to dir_ in con I., duefio..,-e .1 K -o %_ ~tn el, n rn t PgI H %e" 5 sd C
ton. TeoCIno; X-4752 a Formosa. Mar,snao V', . L-;: nraLf c- 'eTtl! L'-"i
l -7??'-49 rm... 14 ,,-1 IenE t-4793-3,-W-


I


I

DI %RIO DE LA MATRIN .-Jueves, 3 de Maio de 1951


(lasificados


VENTAS VENTAS I VENTAS VENTAS
16 MUEBLES. PRENDAS __ 5 iUBLES PRENDAS J NEVERAS Y REFRIGERADORES 511 RADIOS ATPARATOS
PF "LlD0F 1t(0.0 r OM8DO c'pro 51 7 BE VEND177N M1UEBLES DE SALA A GlN.A. SE VENDE FAIBRICADORO R ELECTRICOS
n.--, ,el \' ,,,:: ,sl .... i pl" i lll" ', "ilt Ill I., 41L .... L- 1"1 ,i".s t -" ,C:,e.,"' --.. .. E
CoIL .. No 14,11..00,0 P,e,.,o 1l.. r, tIo;;,5,4. . 4 Leal- r.,.-,sa o,, '. VENDE M AONIFICO RADIO TO-
0-i. 1.] ia.e2 o.011 -05 0 ,11-tt ).1." 10, 0 .cadhea.i para :,-,,l 1. Ia ..0-
p.,.rR RK .To ,o t T OBJETOS DE ARTL E-r4304" d Il la teell'`1112m, 0 n oa:.. t. "ILI' rl,.
111 1.u 0o .r,, I.i ...,, 2.1: '.0 idbdl in-jeieI e li per- SH-241-59-1l -
8C11/0 S. I, .0,. 0 n, a I I r y.
1o r.j '."411 "ll- Refrigeradioi Crosley RADIOS PARA AUTOS
1004l5 p.- 4S0-1411 bi n i c coaI 1.1mI.. .1 mlllr .tit. qu* it not It.
-II .A- .S Il, l ul- la11 ml,_.2 ,' a1 CON $20.00 DE FONDO- IT .ol ,.e. eo, 0 ,d1 oo ;0.. 0
I40 i -a .br 14ad, --& A,,, H6Ils DeIde $80.00
"LA MODERN SI E7 ;, l 1 helle:. v col'id d MAQUINAS SINGER CON $10 FI ..E c 31* A s a so ..1... l, I .S I,
16. (.ondo Tencent AM,,i~te, -,,. ,_,,, ,e,,, LNe Piredliec. Mensualidades rebajadas y otras Maya "AA.r - my
.loverla [ina. arete brillI-IrilF 1,, ,l h.ala. 1 .,i':-,.; es-tIjra ol oplrtunidadeso m s en Lo Ermi-
-,,ro 18 K.-desdp $W u)0 Nn i|,-, .:i,.,,,,- n0nca., Neptuno No. 668 ent- e (cr- 0 INSTRUMENTOS MUSICA
compromis- con di. ante.m e i- -llI;,-6l J "l '.,o y Belascoain.
oro 18 K desde $31-11) b,- C. Tono cr _-1294A\R. "_` ',,1!8o0 n.'Do MAGNIFICO IPIANO. LINDAS
-- C.RI, it %[I TI FS LR F T J |-- : ,. L ,-,.=1- m JOLn -u rdia
1lar tes d esde $1:" ) 1 5 ril 'O .. 3 .- .. .. - r i I' 11. -._, .-, .. "- .1..1" ,. Lcaltd 62. -p F
m odernitas oro 13 K aT,- 1 '." :. -"', , _,- 57 UTILE5 DL OFICINA T"...." .... l .. hi ... .
marin aVamalntiz deid c S I' -. l E Tt,1 '-%l, 1 - 1 1114
'a0 0n' L rOU 7A ,.4 &RCeIVOl.,-, *-.,:1 ,.. aeCHIVO COLUMBIA PARA TODOcS -----.-.,ae
_____EN C_____ __ V1bOMEDOR LAQUEADO !U1CJ. l,. 'laquina de- r -- PANS MARCAS,
om iflIr on 1 1 11-01; ,11 1 40-'- fi n. p.,t 8. -'.1 a 111 m % Was111 10 PIA OS
S'LICITE __ ,_-_o_ l_,_,-,a. a- ,i -. 80-ratora_, Taburetes SUlaa t.Ijera de i l.tnne, Oald1s , 1.
SOLICITE SU -CREDITO a, S_ -I ;:I.^. III^, ^^ ,^- ^^ -:, I
-r1. Bur60. Libretois. 0a 1quetas Gui- vol4 N, 00,s EI 11t '
NrK! ,_,.eSTRO 6ISTl.,\ \ ''a..... .._ .. _' 8' r.C.ider para arcin a Cuantn nece- derno. BlanilIt t Nogaol Orga s ......
EN NUESTl U SIIST ^I ..I v4PI o11a1 Casa Care. Habana ,un0 Fldades C deo s L a .. . I ,-,
C.,rre a .UE ,o le S -h er. iT BLES A PLA- ZOS :1. enr I e Tenienie Rev v Amargu- nal Prado 256 C11
0~ tlepar~aTP- .- T, ic I a C-. ".c 860,a
.. . .. 00p .1 0. .. . ..0 ...... .0010 -. ... 1- n 4 L 0111101. ... ...... ........ .. O '_ __ l
7 -. 11 .- E17 27. .5 "14-N-ayo DISCOS 0 000 DISCOS MOO NOS
o D '. .. ...,l .. 1 .. ..'I , :..' . 110 0. 1 ...-o l'- L Q L IIL A M O S A I ,iN A S 10o' cu. i U,- 0- u n. +,o. n01 L. ,'',.
II It La. 1 4. ... 0 ..... .-" 1,ln. .... ..I, Bu6 e 0 ...
I.r P.OO.:;, .'" ;B M ING-1 E 4+ 'de escrlbir. SUltil calcular y t O 1100 Coloo disec5 0pel en
;.1 ,t L.:'.," ;'.' ,',' Ll. B.r,,,:,.. ..1.-.. B .. ., .. .o... conI- adoras, a preclos mfll diC S, 010s 0 1ta1u C-4257-60-7 Ma.y
0- r .. .. .. I "0'.,. ..J r,1- 10 10 ",08 ., 8 Acn garantias comerciales "La, PIANOS DE TODA GARAN-
S: \ca. H .40B 5e I Nacional". Villegas 359 casi es- tia puede verlos en "La Pre-
01no0 .I,, 1?" 5 .1 r.... LINIOiIMOS 2u G0 ie LIVING.RUUM quIna a Teliente Rev. dilecta". Preciosos models ver-
%g .. 10- ...,. %' IU Jt l 0281DE111MG1p. ur 411*0. a1 1-L cola Rev.
Cr, ........ a"- ,' ,1 c -,''" .... .... ......-l" e la o er Sl-,.. .It I C-114-57-19 tl.Junio ticales, baby cola y spinet, de
.'I'n' 1 er~i. M. ','.",15-..T. ,,1 4.81 ........... S4.'0 T0roo0 a .I A s VICTOR. ,E las marcas inas acreditadas del
,. 1n 10 aore 0.1 0a~eI I e:t Cs1311 1-derwo0d. $4800 Tamhlen len- d
Sif 11 undo a precious muy tentado-
0-84-0-b 5) 11'111.. Co~oml0 Sterling, Remingt~onl -m y tna o
PRE(CIOOSAS LANIP.\R\S DE 1114 toMATI rMO1 -I 2 0 0 . ,o.'-... ',- A 1 contado y 4 plazoa ,),ila res. Conozca nuestro nuevo
cali d ",1ilidodes te p, -. e18 Interior Telpfo.1 o WV-41110
caLiMdo d i:n.' i'a lhJdes de I.i ...Co 'tI;,, l . ; --oD ote .l e,,.1 E-2 0-857-24 0. ,0 plan ofreciendo mayors facili-
K>F. Model1..S c-..fIilo 1-- 1, .. .. ., .o ,,1 1 ; .A ..- ,.a dades de pago. Compre su pia-
,y .,,n, perlui.bl, \u-al,0 e .e.. H MULIFL Ut UOFIINA no en "La Predilecta" v evita-
1 I.,i PI. lit San Rf Rfael ..iJ U C .e.e, 1.ias. FI.: CAI.n. .l "e. ra.contratiempos y pdrdidas de
R117, LIAM 0-quina a OquendJo, oe Yo-t ,,o a 2 ma e, r,,..e.:.. CAJAS DE CAUDALES dinero. "La Predilecta". San 6
S C-108-',i 1 Juron r -. .Q" ,,;, s. 0 i. : '1 '"-''1 '. r \arios diseios. caoba y me- Rafael 803-807 casi esquina a
01MF s -.n.5a1- *a:0*'0 0 *0nq.0 1108e 0,na. ial + +0...Archivos metal "Steel-Age" Oquendo.
40' 3... ,, I-,' i 435" ... 4 )1 ..' ,1.1.:.,s tamanos v para tarietas. C-10-60-1 ni
Si. '. '" .. .... : o,.... MAQINAS DE COSER (:a',a caucdales *v archives. to- lun -1 -1 :to-1
r, i.- nI, 3 ~ ; .0,.- m. 1 aro, r. 0, o, a' I:"N a -a TV r V PIA. ITO ALEIMAL1 TIPO' ES- l
E.11110 A.5... Milo S,-- 01 Lra l 11. ori., 0 1 e .1e,, ; o -> dacos 1a111an1os1 MimleOgrafoS, tin-. pine- a1 pe1aona de guF4.j Ot o 125
G--111 Kiel -SO O 1 01o- ta v papel Stencil. -lqu,]n 1105. l l o `Iar .qup IS 1,
801 MENSLALES: J EGOS ...0 .... ..... 8d ...b V : s Q"S- I
.1 1;11.1:1 e!eC01 .:0 1 on Lod.. 106 eso11 ios: v-ex inros referVIci11 Li 11
cuarto, 3 cuerpos model!iO 3140.. Inmrr.Ln FO 214. 0tAn Srn- r..,e- v
iueg o. cnmedor, varios estilos; Las L-380 -- Cioal', Manuel Nahelro V 1 DE ANI-ALES
pafiia Vi^ea 359- casi es-qu(S- !1 DE ANIMALES --
sala, flnhsino. acabados, $3.00 ;Muebles de OPORTUNIDAD pafia. TeneVillegas 3A9 casi l.ul .
menuols.2 Slllle pota, c- 00 .laP~oa~..ll.apo1oOllpana a Teniente Rey. A-9915. RFIMATO CR1111 ('0.1 RAZA ILLOZA.
mensuales, 2 sillones portal, ca- do-i ... lo. b o. 01120 10 P I. 1,cub-0 Pt0 ir0.e 6.000 nuevJ....i.. Io-
o y .la Piezu sutlla a conto o.era C-115-57-19 Junin pdpool me111 15 h011010 11.018.10. Come-e
1 n'as, piezas sueltas, colch ,nmet ,ac hdades I.. pago 1 00 nn11anal Pood t s- n ebd do os 411 pol5oh 20Be de 1o. Con e
-enu e 011m- 1 mente fo.do f 1f 8 1dor. "L pedillec:a" MAQLI.NAS DE 1E006B10 REMULNGTON. R Mieal 87. Sanoa Maria dpot B arand00-1
florseda. $3 10 fd0 mensuales Cam- ael 17, Oquend. y MArMle G^n. I'l. 1, 25 omno "1 87e Sana Tom .. ssa",'o
biamos mjebles Calzada Jest 011s L C-437.--. Mayo ... n par:@ pago D.mostrac.lon..n.. sin10- -
de,~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~Tmir Mv 9 sun ea ANZRTPZR..........entru .....o.....
clef Monbe 29. Esquina Tejas D1Lla SI RSbode P U4-31481. IIATERIALES DE CONSTRUCCION
"Casa Pcerez C-230 56-4 My -.0A0IA-R, TA7.t1 MY' Y EFECTOS SANITARIJOS
58nIalII COCINAS DE GAS .%
iUSELO DIA Y NOCHE! LACA BLANCHIT Contadora National o,. RY-I. .
a~W~ IDS~l ECaloric Wolb|]t. 000.1 0011Rosedsa
$37. 0A con 00 hort al y a biY ol.net. I11c0.
El Mejor Sof-cRama "Asp EO S Distintos tipos y tamaos re- pi o Asra..... ...
construidas como nuevas y ga- 501. ewjina San JosA. edUfStOo teltro
PiDulde T c, n mtl n av,. MEBLESOEN D E.*L' rantizadas. Venta a plazos con C-2-4.M mayo I
Puede .nv rlo sin uda. MUEBLES EN GENERAL efrencia. Alquileres de las AHORRESE MAS DINERO,
LA CASA BAJO mismas a comerciantes. "La Na- Fregaderos, bides, inodoros,
.;.1., I -oS . '. r";,, o- .. ... ...., Especlalidad en muebles de ni- cional". Villegas 359 casi LcsqU- Jav' os, puertas, ventanas, mo-
d. ,,.. .. l ,,5 ... ......o ..,oo .. fio. Taller de decorar. Nuestrn na T'l'eniente Rey. A-9915. sico, azulo os, losas m rmol y
-:.'.. .;......... ,, *., 10',,;.-.... lema: Economia y culmplimtien. C-105-57 Juno sacos a e s losas m rmol y
1 .0 '.-.. . . .. . . .. . . . . . ., . ... t o V i r t u d e s 4 0 8 1 n t r e M ln n 7t ea., z inc t eo j a s v l g a s h i e r r o
-.i.. i. I --V.., 1) AS) 0 I00 A.0 I adera, tuber.as. B.'ene 30
...... ...,...., ...( ...... ,.,.. 0 lue y Cain palaIn) 01l. MI7, .I iJI. > o. v1 ,1 ,71. 2J $,rn 0. ,.,, y I
"hl. e l... i. .,i :,. $ .,iiI ... . .. ._ I i l a1. 1I 01 .... 1 ..... I'.. 1.t ..l. Com pllia, Zapataa y C, Vedado.
05. 0lslll .~11.11 1 OII 1110NI, SO lll ,1 I' k11. 4 on E-65i-MIC-2l1 1111.
- ;illH8 JjiW o (II AR 1. 4 1 2 rwktri1 1101.0. . 110.. TOlIOS.16z2 OBJETOS VARIOS
M....... -. ..,. ,. ..... s. .... ,, .. .. ,... ,, ..... ib,,C n-(5cos. .-M -- -m-M l- --0 .
1 I-.. It > l ...--. IS I.... ,, ,,I Ili II Il [ .....l|U..... l U... .. ,2llI I l* u1 ** l/ Vr tTOiillOllO O S V R
lie IllstlillC )11110111)l'i -II ?. 410l f-1
-r 1)0 i. M:isiIii# Jl4 (Tin IA S jI 1' Nil 00 0 ..l et l 10 [eA I (00 Api luIo l- es01.I IIa .- ,llr ,.ii 1l111 .... -i 1 i: l ,l i. r 111r0l
i ii A.i II. i iIII 11 i-ri a. Y.. ,4. I t lCoopil Wi0 A-7743 '. ... 1 . .
flupr%,r "i~ll'sel d ilg k JU C-Aculit":. .;"* ,, :i" C-259(-5)7-5 M v U~',.^ ( 'r''" "i l.4iR m2.
i .I.i .. '11 I ll )) lf .; C Il i 7.. ... ".1 0- 1 ( i r .' a A7 '-"Ili. t. 1101-".l 4 1 ISI "-n eST-, W ISI.INI
I -- nII fH A .i d. .... I... i.i.. Y T ,1 i... f..p 0 .
1811 112. 1:1-1 :I M s de LSCriUir
ta ~ ~ ~ ~ U~o 63.tt Lh dot)A77;

Pl ,.,,, I.o It(I.fll .1,l1, 1 .1 ,II IJI : P**5 t l a Solo. 2 U9Ul1U S+l o l*ll 812,111 a 2L0 rI I l v d ol
loiouloN1. ."1111.14 t a ISl)). DI".. i. O i SUMAR V ( ALCULAR 1 I-o10-"-.
SoP t t i2 tlim, ui1 II. .. O CUA TO $. 751 0 y de ,,ii su. N vipV lA, A lv US n,,od O L.,'1a l. *. t-T1. I. A 0 .....
ontre, M ontifty O/ i oa ",uh PJ i, y ltisol ga anlt, zalllytl S. Repar4it iiy- t Insist-- llle.ictplo,.r .l r .rla Ar l.t11 .. C
."l C4220,586-4 My I" 11-.1o I. I M) l *ll l At. 40010 lt's tv Iguelas. Contii dori "Nit>- 'N p ll. DO" ilr0. ontob o 11o5 100.0 e. 40
,_ n im 14 ity."'l"'^"^^ N'io,1 t''" ioiiil", recollstrin'lidas, (lisilitns _____ c-3979-0 may.y 7
nhl.F.L.S A ,l tA71llS ll-h.tod, *,,elIsU A AlquilU ARTICULOS PARA FIESTAS
uiirnir Ul~h~' Gra 00.1 jtd ..0181 10 0)128101, luyos b.1,#..
-A n li 7 10 1111 V rXimOs CI C iO. All. $.1100 popoll}, $0102 om II
~LA ++it ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t''iie t Rey.| A-9915e4 -..ltt~ tie IlHaillbrto. II n~rr idl ibu.L 10


r 1,41 ,11 1, O 2l 5n4Ml.I,,rw V M.SA. SA1, 1I1 51 l1. urildeo illiculo. pallta ora& 00 ....I-
I..1. llll1I111~' 4TIL4$w- (j 'o-IA W.o 11)1 C- 165 1 u t r, -lol~ 9l..l.,itlbill..
d. 3 ...5 0 1 CIS Il O~dS )1,1 5 '.
I 15ll5 11100 1 0l0 IN0 1 till1.01 ..'I tll O dlb ) S,I)I 1". A/ UII K I ItI cli ~ i 1111 P ,.d,. Q,11 10 C .ll
E.. A . ... ............ .... .. ........ ,1. 1r 1 2. i7 .. ,1 UL LL, UL UrBa B sEIUI on .......E-6001...lIM
+ore' ,., eh)+, ',I0. I+ 't' COMi2RO (AJ),s, O F CAUDALi S CAPAS DE AGUA
MUE LE-- -Pl t. lAl 'PL O ..... l x. refe* ........................Va1. dise..nos, coba y me Todos .pos, montar l cu-
'.t1 I( 5" I tA 1-.R ""* N'a:A" Archivos m 1etal "Steel-Age' dad1 G1..bardinas lavable.. y.
Nor.1111,ltoel}lh~ o ,I/ 2l~l ( 10 Is olII.12 125Oln ,,..I'E o,+ ,,' 4i ....... t'*,,* t.n'. t ird y l l AIAID o( tanlin os N l e para tar- taIS. planchables. Vend mos den-dlle
ll 1111*l d..'.l. 111. ."1..d 1 ,1 COl l lc ." 7-, Cajas c ud.'les y irtchivos, to Fab rnIca capas lagua "El A ula"
lots'to'. itW"..111 i ||I0 M u 40 11llI1.0" .I10*W2"., 1.d1 'll 11 1 d tamailos Mimeugrafos Un. Aguila 110, entire Trocadero v
Anm All. MIld.l. $I ,.i'1,1 Ill O 01 .0 Il 'l i 111210 811 'rall. l Ss papel Stencil. Alqull.ilr.os Colon. Llame: A-8538 y pasara
ht .i r "It 10 '" lo tl .. ... II Ii SO, II1.'. l 1 .ll1' y,, I IS I.- eerencins. 'La Na- vendedor. Descuentos a vende-
LS : 5 1 13, Al 1. 4 NO0 011,., Iol24ltto ma0y10111 .0 V exigi osIS e
o 12 1 0.0 0.11"**1 . 1.141iISO U Clonal", Manuel Naseiro y Corn- dores.
..Q.1IN S11|...... 01. ... a. ... .. .. pahia. Villeigas 359 cals)l 0 10- I lE-7776-62 mayo i4
gel, 1.1. i .tier 111r, 1| C1 DN i a a TCniente Rey. A-9915 llla "T I t 5810 TeJ
OOO peiea11.1 iiil -ll ll q l..li im i. ,i 90110 n~ibl tit~t o~.184240a p' A Do1012.l n 0101. 11012120le 80en 0)10
oNbl~l~ \lO'l 1l1 ( i .Lalfrom 10702 flle I -2 Plao MU BL S Ut U11101 Oalo O.. loE-oP11 I60011 021l]M4
"v,":"' e Notion., ',s'. ,,,...t ----Uls, I- C ,LK ____ MALETAS AVIGU N
.,, c,., p... ,,,, ,,,,.,,, t,n s. b )T. 'i ~.n.. .... utr, i A rchv s ea teL -', nc n i i f n, a a ad a ? .aa e.

,. i... ,. ,.. ,I P,,,,,- o r. r n l
quiLOal~ $ Tenirntll lry ^,10l I ,,,,i "LA PER L A Cajas hierro, maquinas escri- RAI.oe 7512. rs1VIulo. a Pvl2r11 4 C;oonXoLo
pecilN I te io ri 11, U-l48P E-3153-62.5 my11
pedldo11 1011 1110. AmU W coM esaq a. bir, sumnar N, calcular fluevas y 400LN _S _Z-0 1U
C-1i 3-116i.-1 ,, .1,0 VENEO LOS r-_lt)(',AR_____ _u-
....___ .________-3-5-- O so, protectoras cheques, arclti- a14. com0e, id0r1.2 Ven de ors b.0-
Muebleria "'SANTA AMELIA" -. .- riis, armarios "All-Steel", taG- Il li.grrol.t base de1a.f r1. 1o1n' d gaIs.
!latud 110, Manriqua., S, Nirois NEVERAS Y REFRIGERADORES jetros Kardex; burfs y Sillas P*lrta. 1entooicit. ele: y ademooOuns sl-.
W olIt.5 L i st.l ,o:rl1., a Oultrpolo ~. ireulit con P1111 01 100.1Gnea Copol.
aldloIt...02./lloao "'a1. ''.l., l ol v .01 .1 ,,Is,,.Ao Io,,.olo 011 .0 llacero. "La Casa GonzAlez", S.11.11 TFor1a1 c pas a "Erl, rMi5ann.lI.
1. .1.1'"- ol 1 1r. 1 8. -1b., lilvin- i-,, ,n,ll S. n d .. -11 ,- LI .l. ,o1 Cotmpostela y O'Reilly: M-863:8 00-0u a1 0 enreT o deo7-82-
.1110 prool.lo o11,od-~, eoo.lldn 0101,. ... I SI I~~ 102 20I. Con 2.141.11. 0.$ 10a0nE E D
1l72l0o ToIlilOii. 5M.97014 C31- 56,1 III.Y lo-1, l 06 .110, i ,',, L|II f T .J'l M-8081. SE VENDEor
4111100 05 'COON SloS -0M|!1ANO. P 0_18-r-4a-NH-3 1 -01-3 17-4 .t1.t01 de madcra de uso. con t10 1ul-
odo. drt d e..b... gr lo lqlddn 0.n VVN104ON r1 yl (.IOrA DOIKE rt t0 liri p p ft f l Ste c V11u0 ,P uolo p a. L ltao e deop-5 l3o. 0. op-ra
s*,I.TI ooll c. Coi. n m.irpo. N9 0 ptic 1(10t..,... Mont0 0 13 4 II- K e' rlm \ t l'e 'l 1 1 OOLoa ao. 1 senor Jo a odriguez.
ii.Tr. a 010'4 10 .. E-531-1,11. 30 !4 L BE1 ULtN E-0l6-__________________\End-
J3 QO.50 D9 (cOl to.lO S A141N5, REFRIGERADORIES Muc bles de oficina. rajas cau- ^CO)IN DEO" LUZ BRrLLANTE an1102.-r4
4el. W o..+, dan I." NewaT nen Perfoto Ill 20 11000 SA-995
8 Ta. '41. r 1,ol p. SIN ENTRADA dales, archives, estate acero, 0nugu0 CEllo I entri- y 11 N 621 n

Of, _. S o STSI Loa 000 11. 0. 1.4. U .l~ l ) t,.d ll p otrso e t0 deoas ch eq u es a archJ'___- 10_ 1 _ __ ts ._ _
o^.ll..$10la* .".l-1t 101000 "lO 0-I 2** "; ,0 01.,,,, II 8."' 0; I1 .">", 11411 Colabile. Vlsitenos. "La Coiner- ONSI501ALI2 COMS CSN I.l VIA
..all 11.. J, |?1'2cl'olidIda."' C ra G -d . C 2o 020 I. clal Progreso 209 entre Mon- 11rouls co00 po.ot sao. Gen0,eral p
"ldOI nllrl, 1.l rrn~ol Ill rei.+1 V Nn II~II[R nO OaS N lt. a er TL lea l CasalGnlool", 10.01n 0 oTo~o.nl ereell 8 ar0) na1..8 1-

0...1., 0ny l.. 1 470 002--, g 51s4U o $13rherrate y Villegas. M-6226. 0012Cmpsteoa y y B -n|. 0 0-1010-6P2-
.r1:m)0 0 I .o41OmIBASL+ 817t00 ll l PTrI Pr2dnrPC a H-9-17-4 Cd TtlOono lF-7101 E-4240 -02-n My
.10 .10 Te,,o. lil,, ,11 01,- ,,l>n 20 1 I UUIt L Cl 1ILLAR2STAS, REGALO- TAQM 8E-A,
0001 .No..'oi 1-.,3-NR-- Mensuales de 7 ples GIbson, 50 RADIOS T APAR -ATOS 12 Itne 0010a100r1d u, 1 1 on0 b Chl-
BA 1^ 1101^.10 ne0- rs Sterllng $300.) Gablno- ___ LECTRICOS p001 lotsl. 1801011111.410. Oaioo
1110...d.......2 .l. 1 cocm acero S5 00. El mas s4.00 MENSUAL RADIOS PHI- 1002000 DOS COLCNO.E. Y SPRINGS
",;0 "Tr 0 y lM ps? compieto aurtldo en ftuebies. lips, iMlnimoS models. Radios e1n1000, Of 011? 10^, 01ior 11, 1r81-
0_14 148 Mueborla "El Srodelo- Smay oportunidsd, desde $15.00. Phi- 00 07-A 4201 l o,?o
o.PoTUNiDO. ,'. n .10 7000 LOS Rafael 409, ManT Aque y Cam- lips, ps35. a 60e .u 5.e 40 No. 9 A 'I N- 251-62-4
o,.oO o~l0 2)5 10 11111 01 lps $3. adofnorao o$6 Mao 1 e lo 11,0rne 1.4.po t


00,10' la1p.'rnT.l0 110 0111 10 oot-nili., panario __ C-938-NR-5 my. Nuevecitos. Caizada Jesuis del ._ -
00rnlttlre" Monte 11 C 464n e1 5 ) Monte 29N esq-uina Tejas L r easa YATES Y EMBAReACIONES
----y r C~ ---- ruK SOLO $319.50 Perez" C 231 59 4 My S.0E0E CDo, 1 PIR. coN MOTOR
MIREOt'41T EASTOA -_____.A__J________sbe ~n e e# *sLao"l.121100lt1.0 lola ft^^ ^^^^ 102.IP BruoI 00, do !'1212.^
el ,115 ltn11011na01O ~el 18=011el)00yor0y0me.10r11u.striario I-4 endl-01100R SOLO $10.00 MENSUAI 8d, 8.1 l.'*o,0 Holpolol,I. m "' '"" ANA i tNEPN1AT.
JUEGO DE CUARTO, *S:C. AUd lo- od'o...0 0 l100 11"0.. al".oPro.r sodl 0 09 e11 tr. 1 08 011000: y no 0 E.ropandas comercal-e12y
he~, Sn Rfa~ 47 [- 1511- lM .0001111 105%?I ser ae y .ieas.aooaral 11-6 006 po18- 1. oedd=ds inadelmy.2Formidable comedor, $8rt'uV UE
Salad, $8.00. Radio, $5.00. "'otan- m.0l-, *)b"""".0 301411 ^^it" o' 11 'i' 0110o".011021100 001g11112 p~ctro ; 4 SE UN P 01"1 P IE 01' 011. it
l ,s cocina $5. 00. Pe5. .. izas sue ta,. .0 8,su. 10.1403 de0 7 1 p s b o '0). 00. 2O S o o 1 06 "ATO *12 t. 7o, pr-7 ers. ju 1001 H-420-YE-6
Vea nuestro surtido. l-Precios, --- C.002.2dP 70 C2 1011 0 go DINERO HIPOTECAl
..-dl.l y facilidades, mU-tb. e- 4, e 00 Ste rh ng1 $ 001.0 11108-0 TELEVIS1 INES RADIOS a r nue 4 .an
I ia tEl Modelo". S. Rafael 409, do desd1 $5. Ph- d 1 REFR1GERADORES 63_SOLICTUDESred t
ManriqDe y CalV panaro. I -a e 9 nr qe Cam- 0ip ,0 83.0001 o Mlad Iongr ood. $6 )" TRI 4LIoC 9 JAtNTA. irVEaH1.8 h4
C-123l-5G i Plez 27 CO.NG-LADOR 02 011001 Iy 81o.00 00 0011.1 20011 0100OO. 01111O
H0.i-6i L- .........1 ...... 4 1.. .. PlI P0 9 1 a 0 1. 0 011 320C.11-2 .... 10-4 63
POR SL O $1080.1 1.0 .0, MEN11UAI,0 dor del pt01110o 071ot 1on, po p0.lm 11100.01. TolN5-314. N too.. D 8101 1021t11 T $01.01.11-
.0Iod.aolo.o1..nlL2.1l0dI1 de1 o t0*0 ere0 Gener1 a l erlO01O A caao ercbi eGln nuevo l oJun eAloodoyEtrd a "Palmso.oo 1-09.op
1a1a. 021110. RadiOO ol,11$5.00 .'tn .~ uto. ,3n t0r411 ., 15 r~r~o .08 .... in hEEq1E6nd ..... ueitroo orot11ln12 pl1n d- -st
111 2-51-4 1Io21 e, 4 cnm~r O .Asrlr~at C-1-5 -6 Iype~aopr oo 1l- o+ 401 o-,-


DINERO. HIPOTECA
63 SOLICITUDES
MIRAMAR, TOMO $18,000 PA-
go $21,000. corto plazo por
dsunto negocio, garantia, lujo-
ia propiedad, v a o r a d a en
$49,000, situada 1/ cuadra Quin-
ta Avenida, renta s emeitral-
mente $1,680. Ruego trato for-
mal Duefia Sra. Estela 1-7181.
H 4H-42-bJ-3
64 OFERTAS -
DAMOS DINERO EN
HIPOTECA
IN IA 0B%%4 T 0I FPETlIS AL MO-
ni(0 TIPO O DI INTEREST ANCAZIO
0TABIEN PARA FArRICAR OPEACION
CL1%0 T' RAPIDA .POR QUE NO NO0
%1l611 PARA INFORMARSE! SEIA
4&tND10 O CON ES7MO10.
BAINtO HIPOTECARIO MENDOZA
PL CIU 1LDAMA"1 TELEP A-l01
0MIST41D aI. 1N8T1 7E FINA T MONTE
C 12-014. -
001 D10NBO SO FOR 0r ONS 00PA%
'.0 1 ,. do 012
.je, ,E t rr-ler.te --,: -r, rlq e, n' 1-js+ u ,,"~ I '
sff1 il0.eleo .20.1111ace0.0.i14..0l0.1
31I',, SPUM ri,,.4166 .1O.. P -.a
F 2 Sr Pe r-. F. l'71-0964. M.,
Dinero: Cualquier Cantidad
Sobre sus mueb.es, de8j 0mdolos en su l1o-
der. Operal,:.- (pu1a 1..n dlscrecl6n y re-
serva. Pr' I,.).lc 1 l ,- Malo,1a 5, 0b1-
J0: M-9170. i H-805-94-4
2UY D1NE1O RAPIDAMENTE PARA 11-
tablecimniento, .herencias., participacl onel
c1sa2. autorn\'ile0 dejAndolos8 su poder,
panteones, usuirutos, -opro casa hasts
do8e 0il pesos.- Trocadero-408 .lirs, La-
oielle. A5-5222. H-301-64-7

SRES. INGENIEROS
Para continuar fabricaci6on,
tengo S300,000 6 $400,000, para
colocar en primer hipoteca al
6'; solamente Vedado, Mira-
mar o Habana. Operaciones ra-
pidas. Vicente Ojeda 1-7181.
H-464-64-3
WrCX2BTA BDX20O. TZA A 2A01.
At 11, rre1do 1o 0e 8,ado 11Cant pa1ltr0o
607 do 2 6. A-26'l. Traer d81u1 enta1
p.ars on,;dr P..rsoleitudPeal Den04e
I100 has1 a 1 .5.000 o ma,. dyde el
;'-. 0 -451-64-6
DINERO PARA HIPOTECAg 1UALQLIE.4 I
andad 0010ab.lo inter&ds. sbre autoivi-
tO Y m1eblea Tra0ga0 propledad. MoWre-
deres 2. aparta2 1 ento 4.8de 10 a 12., do 4t,.
Telefono: M-296 L-1877-64 mayo 2;-
A-6626: EMPENAMOS. A-6626.
Compramos y vendemos jo-
yas y today clase de articulos de
valor, miquinas coser, escribir,
radios, televisores, objetos arte,
cimaras fotogrAficas. Casa Ber-
nardo, Suarez 63.
E-656-64-20 my.
EMPLEADOS BANCARIOS
Les0reallzamo 0pe01uef0o01 pr0 sa1. a1 s de.
volver en plazas cdoodos, con I.garantia
de 2U1 pesonas y milnt opoadad de Ilhdo-
iea O(lclna Gestorl do 1 Torrte. U-57a2
9 I p. m E-3144-64-25 my

DINERO
Sobre joyas en todas cantlda-
des compramos y vendemos ;o-
yas y toda case de objelts de
valor Antes de cmprar ,.n ,n.
der, vislenos "La FavnrmlLa'
Animas 166. M-3315
S ,C.l-0215-0-4 Ml
nii o j-d-d. aAte n .uln A .
I-. ,, lll d 00n 1ftea b.0 L1rc ,o 1f 01t0-

I, r., ,.0 1"'40t0fon11 1-1.21G
E-4940-14-I
DISCRETAMENTE CON SUS
p r o pictarios directamente,
deseo colocar $300,000 6 $400,000
en primer hipoteca, tambi6n
partidas de $50,000 al 6% exclu-
sivamente Vedado, Miramar,
Habana; tambidn facility dinero
escalonado para continuar fa-
bricaclton. Ruego trato serio for-
mal. Vicente Ojeda 1-7181.
1H-463-64-3


DINERO

en 24 horas


T

T


Ir
u
I.

I

I,~
e


Sobre sut mueblem dejandoloo en an
poder. Ud. nl vende nl cede nl tras-
pass out muebles.
GAI.ANO No. 112. Deptlo. No 4.
(interior) bajos, al fondo izqulerda
entre Lacunas y Animols, do 1 a 1
y de 3 a 7 p. m. SI Ie apena que ous
famllares se entcren. 0,epreocdipe-
e., oabemo bacer las coaRs.
SR. GONZALEZ
E-3495-64-26 Mayo
PARA LAS DAMAS
7T INTEREST PARA LAS DAMAS
EXPERT PEINADORA A DOMIOILIO,
I 01...s, 0Us v champoo, 1ran0 eperlen-
00e poVerom0nente 17muy :suave, Lintes.
Prelo, m6dleo Informes: B-1075.
E-2B00-70 m0yo
ANGELITA MODAS. NOVIAS
H1c8 valqula tr ain nov0i .. 5dr8n.
dloa, )0nooheo.tlarai.1 l. p mlntUsl.
-ombrero., idornos proparctona: tlr-
dines. fotograflai, autos, vista y hotel@,
Miami Y Beach Manrlqu 16A. VirtudtI 1
dnimas..h5.10.
C-272-70 0yO1 I
NOVEDADES EN TELAS V
RETAZOS. CONTAMOS CON
1uen0 Urt)doIn O lela. borda fin& taix. lS-
teI poln tlsi.: lieno y inales de o00lez
l?1 hbrl. OPld. 1u1T1s12 y llsa 10eciol
'Feldmon Rydz Cl M11urla0 322 y24
C-12-70-3 Mayo
ANITA MENDIETA sIt COMPLAC I EN
otrecerl- u nuev1 atelier "Annie Mo.
a 01erl11 041 lencerdo .tra do baoh.. sam.


E-6715-70-13 Mayo
ENSfEN ANZA'S
75 PROFESORAS. PROFESQRES.
PROFESOR DE INGLE$, NO TEAME81.
cano. oDay closeI individuale en mi ca-
so. Mtodo r1pido y prctttco; clar0 ex-
P0.1c16n de In reglas gramaticalez con-
versacin. Mr. Carrick. B-041. Avenida dS
Amierica No. 111. Trent Cine "Arenal".
Kohly r-2758-75-15 My.
SCU 8S irPI IARATO NO Z' AK-TM-TICA,
0Algebra, Ingl0s. Pr'ofeUr exelents t-.
ferencial. Tell. rO-170o.
ME-4=05-75-29 Mayo
ABOGADO AMEgICANO (UNTVIRSIDAD
Yale, d lecon d e Inglt. a nform-
Martleas Oblspo C1 Tell. M-6521.l
(b_-7UE-7.S-S Wmy.
BAILES: A-4980, RENALDO v'I
Rena y sus maestros de N. York
RApldomento y con perfecoibn, aprenda
rUOIH ox(, mambo, pasodoble, gua-
1,ctla tc No I parts ediod. dido m dift-
i-cultades anterlmores, Turnoz exciusivosy
ise 2 a d .om.ciioo, Industria lS3. a.t. os
- -ept uno.
1-41426-75 mayo I


E
-s
*Al


-2-N(0
10.
0


c l
pnl
77
trai

(15
PRO

ec.


IA)
ola
dtea.I.nt

ra e
M.Y$15


Pigina 30


;NSER ANZAS INTERESGENERAL ALQUILERES
PR O FESO R A S PRtO FESO RE S j...... .. .. ... 0L C A S A S D I R UE S PW .S
,a,. 1: I .If' ,. NI. R.,"...1
c. r m psrrrlo. p or o mllo a1 l r. 1..ho 3 f100 41
UiAIA, TNDLOI A, CONrABI .*rr.-l o- "-.laD-.a.rl41 ,oI'm 5U. 1.701 *A,0A01 .1
ddos, Gram tllc, Inlgle. Frap..,., Lita C-.lt-IC-11& : I :",i p" ...' -.
IrJrs, gIa, ClvlcsGeogr shhllS, (iafla.1As .b1l.*..i'Il
_t k Algebral. Goeo trlila, Trm no rne-ob : U 0CLUBRA SR A II MIMOA. al { J15ll A d1 r.10. 0.14 .-1 .1A a_- -."
I rialcm, Qujmlca, Shologls. PowoJogia. N griran plilud 8do out1 0h)j pare SO -
;t0o. .aadomicil0e, 20.00. Porta.moi: alp pee Cs$onIubrlo 71.0co P.8rolo &I CAASS E COMDAS_
2f81) 100811~ncauce d r li propla *pti lludes. Inciatll. __ -_ _-
E.-4694-15-28 May V .v ll a lQunt.ya H. A,. El V.di T
I~l I118C.1 ~LT1A ~e,083-10 Maya7)00) 41?1LNO 424. ALTO*, TILKFOXO 4111108?
GLF tRANCE.S. ULTURtA GeNt- InmeJurb 4ra 00.1m4-40 d ar -110"701"
m .i.. i.... dbu)o..........Q..... CAPAS m 1 AGUA ........ ....1 "d ...
A., El V ed.do P-984-75. lao 3 1 2bonUdt A bU R i| F t.oP, 1 SI mrl1l, U l
AZQUEZ: MATIMIATICAI. IIHLA. 4 L
l 140a lngreto en Unlverldaad. In11. Fabrloa S.0nl Clor. 8, entr. Cuba ) ('NSA ANTONIO LALTAD `144 fILY.
t, N ,-1 al, e lc 40 doIl. e re .- a S an Ig n acio 'L .. R eiln, 5-43 6 1. Li .am s 0y s 5.0I l ,r r n io a o rn ro a.b o. a 11 014-
!r.f, ll as103. lal- .Te ,e.. 0.4 e' pob remolo. alo 001in compromd", TOdOs lot 0 UP-1 Iaol 1 0. Plarn. 21d..bW iens, -mu----
r-.15 --i -' M Y cl d l 01 0 110c0m p o. pare c ab alleros e a. 2a s. 2O, 1 Ii l 000 1 0rco, cro0 u t. ma1 0 b.0 1 ,
1 Fi FILOIOFAA If LETRAS CU r., ninon Ga bardIne&. aabl"yl a n. o i. mi1r8menu. .bind.0)* vo1111raio -,0A
s f . ai n, d. r rlo s e 6 ,. i .1ng l s 1 J ac k e t '. lG 1v1sn ue. lr0t r1c0 l ien0 1 f r.2os0' .$- 0 m
'a'e liteoreePasd Ca.l, ."r l c Vental t|details Ser-Ima. perilmt,
e1an1 PrlmrlaIre r r re h ol. nd pr dto OS CANTINAS A DAOMICLIt.O.
chlo l i) B aohI~lerato I Tf P fe,%i l 1pia I8". Pre0iom6dicol ePahola yr0110 K_
E-119-3 775-6 MFi elm- a ra ffja ArtJrUJWs dit Printer., A-1-'0;
JFE--ORA: CIASES A DOMICILIOC 1G 2: L bna l T -.1 -o-. 0. 2 50 1Cntl
'O ^ .y ~ ~ ^' 'A1 y' . pr . .. .. I L . H f-c S, 411. c0r4 -Cadet"W-'. l -l
u c-4..: 0Prepare00110t10 lotne.tnrto E,-4194-81-. Ma.~0,o~l.yAlldl. oola A,.C iIL.1 .S _____________
Ortoglraffs y.Arttmdtlc., prnictics a. -
iy...o. Tol. A-432. Trocaero' ?01 .. CANTINAS TERMO
......._____________. -HOTE-S Inmejorab... com. ....Id. en 1,...-.
. . . -;Az cantina=totrm. art "'us -d.r(ldl
COLEGIOS HOTEL LOS ANGELES. RESTAURANT Servimo Hata. nan.yReparl 1 21 Nt 00
~______~___P-________ ctntrilco les trecg e aIs mejores. p13 a6 VidaFdo 7.-518
-, l '1l 101 articulos de primer, servimios 1474C 8l- 0M4y0
Dlegio MARIA COROMINAS oA. ..ota. eomedor familiar. abono .
BUEN INTERNADO .0'J 1100. cantinas desde 02000. prue- LAURA GALBAN
h.. w.... el ruevo maestro., er 0 nuestro Redactors do cocna. otrece 1IN. mkl svl -
. E-r.er. nl.r.ln.a Bachillerl.to Corner. cljente. Aguila 4509 M-5458, us. bundante blen uztmd5 r0m0 da 1n
Secrealbalado Ingl. s deade &I preprl. H-4l-791-4 thermal E adm0t. n 0 bonldoao l *cam10 o1.
rim. GaranttiIs a 10 enseo ai ht o Juca-1 P.elo .o essfl i 8. oc albo. .Habana Va-
n y el Inernado qu ofrece Nepo. tuno HOTEL te o Gervlso Y B.e.a.oain Habana U.5211 Inaugurae]1 1temp1r1d. Verao. Pro- apartamento N9
C-299-7-5 bMy pioa redueldoz. Vivaa Is drills del mar. n 0C.5n-sl*.la1 2.
ERTA EXTRAORDINARIA. EL 8N -.T- plena capital. Desde 11 .00 par wrspna. do. -__ --- --___0---"----
.uto L.vin un colegio p..ara pupIla. x- per.onas en habfl.. c!6n. ..cad. na con ha. o a Ta in
slivamentel concede 10 media eca pai- privado. agu.-fri. y allente y todo 0er- 2 A A T I
el cursillo de verano n1 partir lel 2 de vicI. Espacloso y cornrtable Lobby. Am- -.---.--
yo. Pupila.: $30,110. Medial .. 0' l Po 0 ,artas al Mal.c6n. Telfono W-1-40,. VENTILADOS ApARTAMENTOS. I T t
.00. L.as media pupil.. 0etud.ar e,- e Maicn e0110qu2na a Ciarel.0 pie0 a. Agua di. y noche. Call S11. 11-
1.91 basis leBea ooo~ad. I d. U-..g-o __4519-7___-13_______ N .rAgu i och.00 CalkSts.0AIts-~
e0t eat a esd atre r 'r -597-3Pl No I entire Arnao y Ave* Santa A-11-
idencia en lo tmeor .e I. Vibora- Cho- Ru P I I PV p ) p1101parIn 1P uerto. 1Rules
07. Tell. 1-8177.ANHTE4I VidYT J N 4 0 ,"u.
--___ H-121-16-3 1 draslPati scalztd, Vlbory. H.^b-
----- H TE N W ATA 'v, H33.112-4
ACADEMIAS Sn_4____ 1oS y+Beeimeodn mlilPs' 10% Rebaja, frentecine fBoxy
entiladas habitaciones con fie"vlcio sent-
MAT E Ta I aC tario 0In ,rcaiado. con o In muebles. ,a lo& Calle 14. entree A y Primers, Almend-
lMATEMATICAS majorco preclo. Verla haoy mlsmo Tel4- rem, ediflcio blanco y verde, opartamento:
latemAtlc"i s todos los cursos. Aritm ttl- (ono- U 1274 Proaltarlol Sr Gelabert sale. comedor, habltaclon y blo comple-
Algebra, Geomletrl. Trigonometrila. Fi C-311-79 mayo to. conclna, patllio con lavadero, $40.50 Otro.,
a v Quiomlca. Ingresos. Institutos y UnI- de------- $36.0. Intorman en el No, 6.
r0idad. Taqulgrafla. Mecanografla. Singles Residencia Radiocentrd M-.334-2-1
crtIrdo. Contabil*dd+ "Academia Hmblacionesi amueb" dalot o n ad2gua trim y EN EL LUGAR EX^UI O MAS XLI -
nn. en33,equa.81012L 01.lo. 1111118.P10sOd111 1EN EL LUGAIR EXCLU91VO 0Y MAS 002.0.
l". .13,e1Le ltad enter Parstodd laos pre)upue os, lslto. enisi 1a a 81 00200. 011111 0d1-
-21.C 4.2-710.11 no11111a10 00000011010 M 1.-lidad. ltpieooo 1,0v0.Qon d. 01. L m.dl0211 .0201 Nu.-11110 04
2913 C-,2-77I0 ns y ip onvecera Moraidad Ilnpe a yfed Quedo precloso apartamento Vista i-
tort 25 N9 0 1 06 entire L y M0'M . 0o1.oo r V3 cuartof.2 bahas. On-
P1F.14377.I 40.2E-9 .1,-l, : dern. cocino ampllo closets. .Juan Brurm
ACADEMIA PADRO iOTEL -"TELMA" RESIDENCIAPO. VILLE. Z-..- 410 eq. a Carmen cu.2dr cui--
-Pil- gas 461 entire Muralla y Sol Toll. A- 995 W bus 14. lnfor an en Is mimami.
Bachillerato Ingre~o, Taquigra.. /P~l- R~!<4" n~.bMc'"l>.vsdl'e' o,"'5 L *I"*n n'"" ""* -27.-.2-
u, y Gregg en nglis yE s oM . a-i0____Se_ _lquian habtaciones__ventladas conb_-_-7_-2-
fa y ContabllhdadTenedurla d., LI- h. ] evadr. tellono., to1 s l sop s rest"' MALECON. CERCA PRADO. ALQUILA81
a3 o16,e11 Franc s. Arn trn0lica. Or 01a1.r rcite.aboo n0n 1ar0a. 12402 M-4 m1Y e1,l 2d8 0Pisa 0partar ento independlh0l).
. A..ln.c'.n individual. Exper.os pro.ie.. B doT .. .bll.. n. re.bldo. ..a..le.bll-
es. Agu. cat. 59. M-9652. OTEL D do.T .n..bledn & I.M r $11000 mcnn le......
C-70-77-.9 Junto HOTEL BIARRITZ n .hlyendo ague tri m1y $c1ente,100 0e0nd.
_____________ __ -'-"1 u-0 lUIL 112n ~ 11I 11 os~p^l^~guctllooy o ^;toldln'o,'
hmpleza, rape came1 y 1to010..[nformpt:
REPARACION RAPIDA Prado 51.,r .,..__to__o_.........
i Prado 510, frente a] Capitolio ` 5110 "con". f-254-<-4
'RPRA ON nRA iD El1xclus1vamente matrimonia0 eatables La.s
nbitac ones con bafiob privado complete y ALQUILO LIKDO APAlTAMENTO
"losts Cornldas de calidad Morslidad .b- amueblado, con tlklaono, gas, reri-
PA0 F1 0NA 0uta Re.erve u .bitacbl n ltiempo Ad. gerador,. calle 11 No. 304. apto. 14. en-
T R nl lIC Il 1mtlrno s abonados I f Restaurante. iCuarto tre H e I. Vedado. Informan B-8261.
Psol C- 106B-Ig-23 My. H-20-Sl-3
Gregg Business. Obispo 310 pis.) C-1 060-7--2LCA.O. ---TA- NT
A IB E A C O N D IC IO N A DO ) H O T E L E L ^ A .... .. ... .. .. ....CA A A I T O
(AIR ACNDIIONDO)mode -o.Sala. cornedor. cuarto. bahio
Alignatural Comerciales. PrActica siE MILSA- complet.lo. ocna gCa. CaUe 13 entire 12 y
e6gralo. Archilvos, TarJetero, MAoaiilna Par amli table Tenemos dlsp 14 N 328. In rm Apo. 7. Prec10 5.0.
Calcular. etc. Especial ate..nain oro.
.atia. Glrupos limtados.8. Clasen. de rll. blh" n precioso .y resao apartamentlo H-309.2-24
es p. m. Horario especial par s emple.do. de 2 habitaclones con nu a t.o Nue. tra0 1 o10-.%
mi4 7 May o orvcid. c y do s .erVclo. er d sltmpre. In. CEDO P COC PRA DE O CUA2l-
E-4027-77-7 Mayo meJorable Preeiop.econpdmcos, Calzada to y living, apart moderno,o2do. pios,
IADEMIA 01 IUIUONAI BOIXKTS 35B.1. entre G y H. Vedado. Tell. F-4786 Vedado, gas, telfono, 0 4.00 l$45.0lluer.
leo6n 153 M-2124 1ae. usited aprender Omnlbu has. 0) Puertao Inormes F-32S1, de 2 a 5. H-398-2-4.
S1ft. Comprp el m todo Roberts 0 e reC-9110.-.0.7 012a0
mJendca parI).1solo Dlstinctn, afclenB E ALQUILA APARTAMENTO INTERIOR
a. g(aranla. Sexta. dlci6n 1$2.50 HOTEL ROMA e0gundo pl.o compues1o: sala-comedor, 2
C-406-77-1-nm, Hermnlel *partame.nto. y hbll.cl eonem, etc. .ant o. 71n tesrao oco. dnforma.
Interfaces y con vista a Ia-alle. con srv-etc, en J taNo. 716esq.a olo. oo -
MATEMATICAS clo prlvao.doz, ague t yallente, Y ol. e. _- I ter________ ____-_5__
llteftlcml toddI Iool curox Fslca. Qui1. 010dor a odai horma Excelento omlda o.. SE ALOUILA VEDADO. LA MITAD
0a. [n sr a o,.lo.nstituto. y Univrstdad, peciallidad en stenclones.lptranseunteo, pie. de un fresco y ampho apartamehto a
qu118rmfIn, M' panograia, logie#. Seers,. NOl pclale- ParP em0 nl y me A gue- omuloer so1,a o'matrin1nlo, 01en 027.00.
lradn. Franc6p, rlases dilurna l y no0t1 r- .t1 162" call a ,lna O'Reilly TeIfono Call A 174, cas lesq. a Zapata. Apto
S "Aradernla ,incoln" Reln 5.153 1-8 144C-224-79-.4 MY r allos, H-242-82-4
L adeoLe Te.16tono M-913..O.
C-d21.77 4m, o i 4011010" A 0ARTLIMENTO FRENTE A LA CAL.L.S
HOTE--dL S r\ ll rd.oedor. 1l4. b01o. cocn., ca.
OBSEQUIO DE "i BECAS 1 ILLi 0L nt.dnr g,. er- 6mnJbu u obttmer
CE~l a s~Ill oo oldooo IlOl alr, 1In~2,1 lis.lablioreo 0Pars Ven la e__P- _I __ntre 7 y I. Intom_ : B-6356.
tL". C"lv .,15n ie r n l c rl i edin, bec., d, tins ug, a e.Srtlnr m t.V IM I o
ttdlU dllrn-r v nolu ll0. Tanbitll pil 11o.'1 Proad. 515 trentl 1 Capltnill SE ALQII.LA APARTAMENTO SIN EZ0
1" edia p)1 LIo Bo en. raO.oE 0 -5. Rpidstren.r 1yIY resc, 2 balconeo0. 21 cuart
rppa ..cin1. Pila Jtlln'Il,1 0 ;-U.280 r 10 ;dt. 2 closets. Wla. conneto r.dor ba oern-
;I47. 1.4450-77.4 0n C a.l ll I I Pn c'ocinm g-",' calentaclor, patio,. lava-
SICA QUIMICA H OTEL COLONIAL :
C $a. 1 0,ea Qyi.ita irdod. Ion. cu,.- Situado S. Miguel y 'aliano. MAGNIrICO Y COmOBTABLE APAA.
. Me)entities. .quinte. Weer, terc0,o amento amueblado con teldonoo d8-
lundo y prinmter0 Ctr'o. Ingld', 'aqutgra- Centro de Tiendas y Teatros recto en 23. 1101, e5quina 8, spar-
. I anogr-fi,. 11nre0 1. "Acadeila Habit0l)ones y apartamentoo con bho o tamento 6, recomendable a person&
neolH". la-na 233, e.quina a Lealtad, Te- prlovdn Ag ue cl.lente, aolchp n nuellel. solo oa matrtmoano sin nflois. Verse
ono M-2913. C-43-77-10 Mognllico comedor ElIvmdor A amlolail 0 & M-26S0. FO-2194. H-457-92-3
4 In rior orecemolmopam o. pro specales
*;r Al. 5 o0 s cilia'dam. Tel6loo A-to9. LINDO APARTAMENTO
ACAMIA -1060-79 -2 y AlquIlo nuevo: .... curto, comdor, co
ACADEMIA RABIRA T T .. paio, lavad.ro..21 1 motor.1 LIav
b1Jos 3ra. No. 313, entree 10 y 12. La Se.
Neptune 4335, alto. Tel~fotono11-71110. ldio- rs, no u-cartel, H-21III-123-4
as, MecanoLrafla. TTnedurl. Tquir. H TROCHA c
p. l.Cl ..lr l. It ....i d" ,11 l Iow azIns -C d- y [ o, Vedado. F-i1383 APARTAME TOS E MAj..LE-CO $41,
rmlt.ria, Expedtmom titulom y proveemo Calza~ r y LS, Vedado. I-U83 No. 205, altos y bajos, sala-comedor,
.empJeo nuestro. graduado. Acpt.- Frescas habitacionbs, rodeidas habiltal6n. bafo complete en colors,
om 1. incorpor0c)6n do coleglo. y acode- h de gas. Infoma lara Maria
Ina q,.i, o. r"o requllto. q xi..o.l de jardines. Pension Completa, Apartamento 4, oaltos.lo H-397-82.-
eilur. Oogiameo.oto TarnbI~ lk laesPe
1trponrrdecila.e'P.d. aTbnorm..Cla 00 matrimonio, $110. Bafio prlva- Penthouse amnueblado y Telf.
C-7390-77-14m ayo do familiar, habitaciones, bafio MIrama.r: Sala-comedor,. 2 cuartos, baln.
------_ intercalado. Precios convencio- 1gran terra0 8 closeI. cocina, cuarto cria.
The-Tarbox Schoo nales. Esmerado serviclo Ale- B J* A
of English gre Bar en los jardines. or de ala-comedor, cuaprto bano
of En.S glishI L-9285-7Q My'clna. $30.00 Calle FuenteS entre.C y D
IPI(IAI.ISTI IN INOLir" E-2 -- My. Almendares. Inlormes Tele F-3917.
INGLES CONL VNTRAIO _______H-220-82-4
S fie..enol, ap lpo, .0cl..... par.- CASAS DE HUESPEDES SE ALQUILA.M APARTAMENTO, EN
cliar lopecOvms. I griio. eipl- I calle B No 361, entree 12 v 13 Re-
r1ulei Convrrgt -l-hctlca.; I mo0- RESIDENCIA FAMILIAR ALQUIL.A. MA- parto Lawtu. Telifono M-8714.
derno n 1tn0ll. d .o. York Miami, nlfica habitapld)1n, bornea comJdm ab-4n-
o1ton0 elf dante ,mgum. a 1iente a today 1h 0r2s, hay .H -403-12
MODERN SE1'RKTARIAL COURSE tel6ono,. Oblspo 455. SANTOS 8UAREZ. CERCA TOYO, BAJ0O
Taqulratla1 Greog mecanografla. E-4433-80-. $38. S. Leonardo 118 r/ S. lndaleco y S
pcor0 bil Insdi s .121 r1om yrela 0etc., BBenigno. 0pass repI 15. tresquigimot,. PO .
0A Ito Cilvduse ,.oaOU.f 0. 1 0- GALIANO 217, "ESQUINA IAN MIGUEL, demoA. Independlenleo. 2 1 /. 2/4. 0ln,
enr, I 8n 180 .i1en )altos bar "1Enca)to1 o.huespe.ad]-. al tob, 0 5morah1d.d. Reerencl a:Ui eH -2107.
qtilo Oabitaciones, b;ado privado. Vistan-. 7-2-
Una. tiJ n1rt7mirer ...ral. 0eo_.17-82-5
)1 otelres nortatcrnaricano calls. Zq~iscomida, tins en ozotes
Calla NNI 1"37 T661....I 2lLono 1-0M-S0 -02 Mayo 4 17. 401 ENT11E DOLOREjI Y TEIA
.. ..IrF...j 140. A ...... .....do.p.ie-
0.a0 04 .o bao y maaltos. Casa particular,
c-o2-.77-,Kt UE AL Avr "u. ouadra tranvta., rutp 791.232.24.
C-102-77-3 ..1.8.. .. A H-259-82-3
Prrqo e C 01ntar Alqu2o4 habiltaelone con EDIFICIO GOMEZ
.o ln101u0ble, fleeaces l .odas con Calle 9 entire 6 y 8, Ncanor del Campa,
EMPLEA OS vbos,.con .mucha agu., r.pcallen. 0 e alquilla apartamentosala-comedor, 2 -
,:venIn to bbe ot. Cornld& equitlinPhan. hitaciones, bafo, terraza, patio con lavaI-
SCi ENTES d.n...e* ....da, a to Pr...... i Sol on d.....c....o......d....... ....Sdidade..
micoas de La Habana. Absolute mor.l1idd. Informn eaprtamento No. 17.
EFICIENTES Tel688or A-6722. Preclos eapeclo: ma fe- 0H-319-92
million de, Interior.
Empleado. eu sepan bilen el In_______E-34M-8 0Mayo AaAJAoT. Mot.O3 A 40, 45 y PESOB,.
I ls, toqi raos,asecretra, e Santa Marta 3, cool esquina a Betas-
pugao starlos, 010.SAL8UILAN "ABJTACIONES AMPLlAi coain. Cuatro Caminoos Belaseo.ln 11K4
S1EMPRE 00 nces1itan en las ofici- y ventilada con ague callente y fria, apartamento con bldo a 1l caye 07.
nas eomerclale, pmopaa pio. 1Paramatr0mon/ooinri. ni l con Agua abundance. Hc-40lie7-
Nuestro Depart.mento do Em- cnmids abundante., do. culdra0.do ntdioH-406--3
pleos recibe mas d8emandas de las Centro. en I.l Cll 1t No 104 entire L y M. APARTAMINTO MODERNO, PRJXRII
que puede tender. Estos empleo Vedado F1I-7552 1-4574-10-0 Mayo Plso: 2ala-comedor,doos habitaclones ,lo-
son permanentes. El empleado qua sets, atrio cmpletop coctna, aervicio cr0i.
posee Una BUENA POUARA- PRADO 109 dos, baic!. Ba.Oos 352 esq. 15. Vedd,8.
CION esc eumplidor. result muy se quian BE bitacloneDo. n toda 1 si-. Verto: A r Inform al: N9 I1, $62.
alllo ou e uey genrlmento encia,O a hombre solooriatrmonosllo in n- A 8y-10-8
reere0ser5 u3 7eaUentempleo s, bue1 na co0i0a.01 S8e adtena *bonado SE ALQUILAN APARTAB-NTOS ALTO,
E1tud1 en Iaa. N a t roevepn cantins a 8dom0cil0lo: W-0 91. ca1781e1 mile Avenioda 1.2 Palm.s y Li-
E-4204-0 Mayo0 4 ne 1 Havan-t Electric, Reparto Larraaiba],
C*!AS.A 9UEOIDEU,. SImLAOcoAN. m, m.01120an. A a. 010011er d on I01a.da oa. e-4 -
0.S aAooo n habt ltcon e.a adm rlt 1 .e Ire1ere00i0. Al.quller 04.10 Inorm.ll.* Iabort*dos al eome1 or con ia a.U d.vc o mi cllnora S. Morales, TK" tefoo:A-agm- p'" M-15S.
H S 1 -50,37 Poue11 ul s semanao. --ld- 82-01
_____llnl_8___________________ N-RUTAS: 20. 21 43 58

a e eoczendl 1 lpI__d1do pr n 1113 t1 da do l. Cob. entre S.n Agust.l y c


*la ht~ ** n* JB Jk habieacln.tco baf no pr/vado, habiac uo Frne a la enrd del W" epZW rto Altonnr
Jl jf1L P Iterorlza, conmlad eronme~ ua fre ylto ia- de 9'lue Hn-oran ts[.
C a--3 00 01 l p d0rde 0 1 m 0 0 n or u, 20 01 y 18 1-420-1-4.
p Plapuert a 1-1480-1 mayo 4 AMIu AD. Nl 103. 130S0., 1 AL.p qIOI,1.A
fSbAKlO DJ LtUJO. ALr.50Lro xI-]r. 0apartaa nenm duplea, la10 bado 00101011-
INE ........ .... .... .. 040... *l .. o0 . .... P....... A a o
o s efiorltara exeeptar comp nid a A ue b d 0 n 11 10.
1118110 h1nd010 dlpsI-ppOnsl.1 00000en00140. Hn-31no-.11.0 -
109,No. d01 bnolo, Vedaldo. APEARTAMM- NTO 10D017RO4 ('ZOIMER PS-

E-1132-S0l- 00 y'od do A. msqulno ZaIoota. o.., EA A -
11edor, treo h21ablteoneo. 20011-acid 0rlao.
SE ALQUSLA AMPL&IA VINT(L'DA Precl: $0, Uso u.,00 enoa.0gdo. b1n8or111n.
habltaci~n, con b.11o prlvado y'001o P y 10,
interior, 000 1n0.81 y agul rta 0 01 01 H8-3 42-20.4
MAN11ante, GeOMEZi es01ad ^UE mrNLA hombreO MIRAMAR TE" [ EaQUIA g nIL
Co 0no en los o, 457 entri S. Jo 6 atmAnEa Ia-m port BaUZo
Ap~nu~ o~no~ c M- 01.0100712.A .O-4~10840 0a o 12 rao 50e0, Suanto, Paio 00orooo, c1at rs-


t om o menl CASA Dl HUESPEDSa PgLA.AN 00 d00, b10n,1r4. .

0.a0o11, o J ,10.. .to.l ..... ooo T.0 10oo 0., 0831
D~mutdcjIngrAisen ordolo. ,l 1inn -2o20-00.4obre En RentA partamentId1,oo
M10olodopa. 021121t0 4110 00m00 050, x- ALmuelldo~1A0 101-7 1200n rBSUgeadote
prndoo o~ndlo on Bcolnt ooid. O.0).ouoa 00dante d.. 0oo 000514 102ut 10 dar La Ht. bao..~3t jl d2100011610 p0110.81. P202 .018001 AP200or a.0.1:
ctla Ita711d aId. RloC--o7- C-n0l-d 1 Tel. SE00 CALL .0IL
IVI~~J~~.iU() RAE S.DENCAr m IrIoCA hbt7~acA1 00t0~o 011o00 8111, 001
SDl~oO. 0001000000 doBn11.01i1 000.P0. 01-0111800 0.11. =.0101. 001a h 000cln 10o21110
02810.1 01DE1.8001.201 luo, 200 E1111 G IA 10! I 000,11. p21o0 61-11111. 07 81 01088
C '6a7mbi1. n balIoo.1 pri 8d 44rs resident 4 y -111 A1r8nt d .. 08~to a .o o1o


)
77


i.
4I
r

l
|


Clasificados_

ALQITILERES

82 APARTAMENTOS
PECIOIO APARTARMENTTO55 AMUEA
bT lan,. 66.1 61e.,1 66 6 1,- 411166 116.2.1.. p6)E611516 69,66-6


1696,1 11161 1166666 f .i" cEIs-Io5e
mAdlnS65. EerNrelA CUBsdo-. farale. p C
rriaoa 6 r a nq-,i rf .Bpl ; re ier. ca;ad.' D
\ uetosr .e cir ...or id Ar
1 6131 F.71113 E.U31.2.4
al'u! ,1 frle 9 ,' r enit .ollr PILIl TAl 1 1 It'U

r I 10r Ar e llei A-35,n19
E.211 1 2.4 M

IFSQU1NA jif CAMPANTAM&
r-: rT, J. La, o. i rd,, do,,. rfen ia, bi]
,6 r 16 l ,- .in2a r ,,nlr, r 3 la1h6'-
6 5'., 1-,2,N 6r.61re 11 I 11 1

A $65l.1. EN C IUBA 66-

cien lamnw. [)o reso 6.1
lam,111s sI~lmnl~ ~ etrtenar f(l5 (H)
6.:6 6 1-g6"5.612 -.1o I d
161-61 TI N910 INTENSA DEIL 1104-
$ L-, es y.I s- 5omedo, I Ise..n Ias
6en6oa6 21 bar6o ror 6plelO6 6 14 11o
'6111666 4,4iue 4.66659,en166 6965
ei, o I e Dr. Ver.. d ?


SCale 9 esquin.e a 1. Vedado 5-
%v alihaln des spartamenuml ILuj..

I,,. dos ant bala emon c
,-n56o91 d o 6 i. 1 9116dol Te lI fno 6666
-or r... 4l65cl "116 11.1 111 m)
"110A0. CALLS 3U07A 346 23,. WA.
re I l I, 166 46q1 l 6in -nrn1to
114 i a In n~rlnKn calls Mi *n
'l6 6 l5 6 V. I I o I 65a 1 no66

.oii. inC~ l b ino ,.In 8. 1011Ol n >
E.1824-. .rl6e 5
SAN RAFAEL 412.
ESQUINA CAMPANARIOA*qDJl10 Ip& *DtTnlO y llll**tT-nor
161 616, A tho int 1r1 l6d.., "y I 6 nd1
i66 le6viclol d, .fl6 I 1JI ad..% P.r,
10 $112] 156rro6 Informs 1666o 6.'i7119156, 1011116.
Telf aano. MIM 7.
-3114 1 112 86 I
ALQUiILO EN EDIFICIO liE.
cii ,-fabricado frescos apar- 1
tamentos sin estrenar $75 0d,
$70.00, $55.00 y $50 00 seigun ta-
mafSo y p1ilso. Agua abundante
Mayia Rodriguez 459 entre Car-
men y Patrocinlo. Lla'es en el
momo. Informes: Dr. Valdespi-
no, O'Reilly 409 entire Aguacate
y Compostela.
II 641116 A 761640,611671 5
1111ULA5161 14661516551661.T-

5I as rllE. n6 ln San M16 llul o -
E-3314.31-2 6,6.MIA*i-w t s ,e e ab n at @ affM.n
Plnenu I hl Ol Auprt do ertaOs c-an It,
149 1666156i 618(< IS bona ro c MInm r ea miisdor *10l 'n.>e 1.1orb-
519 06661 1966616 lvna ..1401616. $170iCo.-
*a2o fIrl engl, ditM l o i tr Ia s i.
horsde lSn toi Wel. l I 3a94n6 *1440
1 4-96-6 .10 -.a

ALQUILO $80. MIAMAR
| eOs4666 A 6L .t6.Ie 240 et It .616'-
lq l {I~0 lll Mm~ll brll all I. t-e
66Do6 .3 3l5l6llO16 l. b5l, t1 1 O115 1.6I0.

1111o eorlndb6 61111 Pir '5 6. l ii un, lbr.
n11UU de- MS a
X.1:2S.062.2 my
EiI. C.ON CAA AI. FREN

tl y Apti int ,I y 2 habs..
p.hoc1 r,( ill eitIrI J,,pt. A. Sico.
1,117, (Uabalirro, Intormex F-916l5
a t10d18 hraon,
F. P.71521-H'17 :-2 '7 My.

6 1 .l 4I IMI. IS, .161.
6166 161t1i A6..,R 16.646. 411, 661,111
SAN6 6". 61,1 866. ..

('ale 21. EN 6$InA VeAl5Soi
16.w i,.i 61n ... 1116111, ii.66 6 i.. 6


2A N9 IS3
S,,in..# ,, l l 464 6.4.rl6, 1e11116 6 pll
I- 61 46. n U I 1416t11. .
1 d'.pl ,I 61196466~tl 114 9 lnllpl6I6
I4.. 6a.61611 6,9h,, #6 66.66J 41. 469
6646 986. 549569l11111

VIVA FRlIam O Y coM0Do
So alqulla I', v r,6714(6ihj
aparttmento7 1a15, :1 110b16196o
11", Comod7r71 I',141111 11961 1,,6-','
vitlodo, hclc6n, a It vtotl, $05.1.00,
I '11911i Jl'.ts del MoINI Nt W llI
616,11111l1a 11 1'I III 67",9
C' :15 I' :1
Ill it'1 1141 111111147 6lA.6 I ,.l.
f1.6 .".. 6111.61.4661% 61176"1.N
66.1, 66161 are 6.*0I666,
1.66 $64 .. I .40(75I

11W1a 41d l 1i66I, iiii p.l 466a 6 I9 1
W16. 6 166 4161991. aI- S..
im19, i1. 1ompl111 4'.1 81. d Is., Visa r61
'.n,;"., Na;. 1,tln 1$46y61 1 V66 161616 6.

666644166 16& 167146
91196545 3'65.6l 66ii1651603.70 10K
16669 .Ir 11N 11 6 6Preclfols ApaRtanientio
366919I6ndl4S1 16651r 4.1 yo614e, 49 y 3
U. .G.~l I IIG I sltatus ton~ Prsml t.
"I'll" 666,646 6$l1ln5n56 lind& l166r91,
iplis. nXnlllrlin1-i 4oruh.4 iamtlmo
1,1w 6665416 161 16161 dI stirs y 6 c1166r
661o, quo a1 6 6. h5.t,
.6 1 1111-2346 my.

ME CQtlnA 6 6 1.0 1 1 61,101 61 HA.
'I'69. 84 669 S 1 64 s.6 11593466. 6591166.63.
'r ompunlel do1 "LA romnader I ....i..
P.R. tellstl6p 66i i66,46,, 15151mpl6I.
lP-rtl Indrl ndenle.l. ]I ftnoirln- Pn
616 11d6l4666l6 1'U-14. P" P6r666.l 6 6
834 526 1..-. 1 1655. 66666n666.66
525 96156I. 666 -5 6 -666
p63 5,-111311316

Apartamentos Exterloros
If- k~blia 6, 41o. 6911, 66 n6. -in .
6,1116 61166416.+ po14l. 16461411661 un11 6151-
6611616All~s6665.416.6 1 66,66616
PENTHOUSE
Al, N..or ,r1n3 ur4 666651 6166n,16

30l66170 44144544066)114 7).lam i [.411,l

SAN LAAR 1,01826.
E-- QUIN-A A .AM ENSP $1ADC AJ
111114,{1' 6191, 166646, 6119o n 651d1rn 1. Itn
4161 164 1 611r161616ntl p66o 111966.d 1119-


D)IARIO DE LA MARINA.-Jieves. 3 de Mayo de 1951 11'ins 31


A LOUILERES ALQUILERES

12 APARTAMENTOS -~83 DEPARTAMENTOS
A.LQUILO APANTAMEINTO CALLE 3NDr16 DFPAU141INTO IF6 IPI.III'%
No~l r, i No 51, 3.ni.- lev ~ o u . ..,. L,.t* ,,.,
6..,.IN 66 47 4utl .6 1-d 66111 66.1, 1, A .1.6 i, 1ll I. N,.., e -.161 ,...,- ...
6l646 FV.25 6 M16 E P.1P 226 62-6 i.1.,6 a 6l1m o I i ... t .
ALQUILO APAWTAMET6O. CALL6 K.____11141______ -5-lI
15 6i 16.1 e .1e 11 Il .1I'id ,
, 1tu ,12.66 56b.6,.. ,ra'l6... ,..; 16 4 HABITACIONES
riw bAi.. 'A16 1 i,6 1 111.1,ro
1n. % li6eb e n 116121s1 2 I '.1 HANITACION 0muy 6IC6. VISTA
91-FM -P H 21. 3. a IN S .41 -1..
MIaAM413 II LNS AL IIIANl O1 AI'I. prpill, ......,6.' 6 41r11616 11 .1 .
m1n O l 1n 16 .61 %ISl I O.11 561.6. 11-. i i 'I'6." 6.11 I
In.M. l.r l vll 6e61b4l,6 o m.1 666,I 6 661,,-6 u16tr,64, 234 -21 61666,, ii 1.166
(6666.o 11.1461,edr 66166.111 *ll.el1 661116 ,-
" OL6O6G11411 llMo..'. rtlbia4 ,I I.,1'6 CERCA RADIOCFNTRO
6.6on 6 .6 r67. 6616.. T1 .. I 6 11.I666 1'. 1,.1611. ,4 696
4A61 .1i6o6 016r11 p96 6 6616t11 6. ...'l.....' 66 4,.166666 lllb{ 16l.66W 1,6.1 6,,,

oor imd caII a, NI] C 15 r1Hi NI nre dI, N ,-j r- M-
16616.116 .61.pc^,r"cc'.6166611; .6666611.'.. -161''6116A'ITAC10M.6' 66,6.161 CO
161666 Info .n Tel66 7 F,6it, '6, r. efern' i a., 1 .Ii.i. I%.. r.. l

Edifirio CilIA -F 141 _IL% INA ____11664 65 I66 I,
t 15,116 6.6611661 1B66616.16 6 I,..6.4 ,hl 61116'.4 4
dA/q,,Ii n-., -..' ..-; t~P~e-n-iil .-ao d oe to ll $ |I dl .. .. .
6.66l "1 '66661 In16orrr, l 'e I 61 64666 l l r. pura 646N9 2.f. ~ ~ ~ ~ 61 12 1 M.inl Biun l nr E ALOUILA UAHA RITACION C A-
1-SINI-I-ISl1 6noml a. r2 -51016 6 ,n .Bl'[2H114 -
Emtrf 10'1 11 Cellhe t1,1 PA N,-. ,6r l6 4267M .4
C.fTpOa, dll c B ra Calla". Co1. mb.l- SC 1
.... ...... .......... ..-.. ...r . .. 1iLOUMO, 5 1' TACION GRANDE CON.
6 a'd-n, 9 1 O6 r,6 H e % 6Ir 6 6 6 1 6 6 66l11 6 8 A C A LS o p a r U Ita m O N, nO m ANlo 6 01
6. T el7,, 9 M611 666 0 6 s 44 16tebles,1 excete6nte61 6666 6 .Jl


ls'sAl"16 1111 ,' 66 166.6 '" '' '> H r San55 66111111 1 36111 1666111 6o.!
.. l lgen refer1en6ias661.. Vr .1.- '

E Sr 6.6-o, 6,, L 1 1. .6. .6k1ed61. ALAZADA DEL 6CRRO 1554. ALTOS.
1r. 666116 16 6966 6,. 6c,.6 4a1 6Inf1r6e2. 6frene Q 6u...la- 6,.166.'9, I.4a6. h,.l -
T6eeC'1 6.6M470 L,..e 6i. 66eg ,. 1, 131..6 1..le 6..-
I .448d.82.13. 0. Ia 11 p a 6matr' m an1 to 6 person psola
Fln F 7CIO 1CAB DO7 6 D 6i 0 CONSTR II. N crallda 1.51 0 D1 1 61-.3
r16 -- --lle 0Q--r-- r. er66 6E1, 6 ALQE .4 I0 ATh].A N iTACION m 6C0 )--
6ad64 66 ,aa.. 9 A6i CN1...,.l- vI IA p16rvdo, 6toa6 csistenia, a U tel61-
i*ii 6n61 r.r Ab. ,T6 6 ,tr. O1 l Iono, i etcld. espe6ial l pare vae CionesuI-
.rL,,re r l6 Il6d6 2. lmln -le rl ao N perso16 a del Int erior, inath-r

66 l"" 11 aI 6ll 1.1' 116 6 F F 411. S1 E .41171.642 E111E6601A5 HA-
66 6 ( .1n6o. 6 1 l ..o .1.a 1 6 n 611166 11669-A

.I -42 5 n m2- U-453-84-4
I A1.QU1II.ALN P 0- T O.. 14P1t61 a6 btar ACS nUESPEDEI e CAMPANARIO 21rra
1.. r ,.-. 6 6..I.. .. ln.r.. l 1a i. 6o. 6 1 .._166 p l l -
.1C A8_ 13 1 o 0 .' b01 n, 6 l.llll, 1r a66 1l61i64. 41-
N 2I. 43-12-3 61. 66 1 o I H-453-6 4 -61
A11A66'll 1 Ol% 1 OF l I6I6t610h6H-442-84-3
1 6166r.1a51 l I..e 666-r1 6 6 66 166 66 16E 6.1 .6.. I O 4,

SE AQLILAN 6*3. AROESPWESTN 64611K 6% 346V -T
rl,31., ,r..a a cle rnat'lmono o n o mb. r -' sol


1 lO l renr ,r ,,- -,,, S pO e S n 1M 6 6el 153 1 en trad a5 o : 1G et1 -
{6 A m-ndlrel IIII.I B ...W1. Informes Encargada. H.J -14
CASA |TUEaPP)EDES CALLE 25 No 1$
3 APRTAMNTOS primer piso, ent:re Marina y, Hov~pjfa!l.
3APARTAMENTOS 3 6u66dr1 p371rque Mace6. Alquila hbi-
S1 ,ente.1 1 6n1erinr1 en1 e.6ll 24 1en 1re1 111411i 166Amteb/ad1 ropa lmpia, vista
.1 2',. 5 1Ved6d9 Pr6i, $60., 6 .6 $565.N666,66 1 6 1.50 semanales. Moralidad
1416 1 6n6orm6n U-6192, H-,N41-N4 3
67-34-112-1
63ALQUILO RABITACION AM64IA61RES(1
6AN LAZA6O1 NI 1551 LEE T[AII. 61en6an colic, bafi closet1l. 6l6nec9a6 ra
af f menle inlerioe': x61, 6691, 16 n 1o Aou. 011111 1 $25.00. Matrtmn6o61 6 IIhl
c., y ,se 174.66 1$3 6.0 6In 1or1 I 4r1e. 6olos. 661C1prh6 23 b7J65. Entre6 66r6 a
61r19r6 1d en la1m1sm6 Sr ex6l6en rejere.- y Acoy
va1s Admin6itr6dor: X-5027. 6-314-64-4
HI-N141-82-3
-1- SEE ALQUILA UNA). 66a2T6ACION
I3 ALQUSLA AP6ATAMENTO FRESCO 6am6u1b]da 6b6l66n calle SM3. Consul
c.om6 1eto1 ii. 6 1omedor. 2' h1 bitac4one. lado No 169 2do. p5so. Po. Tro67 Idero.
b1.o,6 o n.Cell e.15. 6N91 167 1', 8y 10, NI- ---192-94
66nor deN 6Cmpo6. Informel6 L1 6 aA-4663.
.H66-12-4 NEPTUNO Y AGUILA
5,5 A64Q6ILA61 PASTANENTO M.016 0 666A11t6 6 Bar TOT.. hlbt41lon1e, 1fe110
fresco.6 5l{oJ em ed r. ', '16 bl6Joel 6n.16 cli6r161.,; go. leo- e. 6 1t661n l1as. 1Tr61 r.66
66Ictm n b1h6 611r6666.a.6 213 1 I ln. .6 1 nI I I. .11 1 1V 6enI ln .
664,. e'1666O 161116 11,i'.I%.4(W,: 16 126, 411 51-305-W3
11-67-62-11 64A31A1N rGR.4T1S. T,\ER.
011rI610 D6 LA ISALLE. 13- 346. 76 6111 6ob116r16 61111 1 616166116 p1t-
6711111 11) $72 51116116. AI,6lll 16It161 III- 61661 6111 6111111 161 661 96C~t+l 6669 ro66
6ItI1N, DEN LAmgl l6lllN'llllal 611, l', 1.6.1 h 11111611 l61n 611111161 nl6 i6P161 -
,,ef Apro1+lltle 6. 66110.6I..ll.lNNNl. 1116il' o,6l 111111121 1161 t1 16lll,.6n6 6 1ae.. I MI
161, 41,7 ,1166, I ,11 6' llh6 1 n.- IL.467 64-
I f. 6,Cl -l II, I. III ,I l. 11|,i1 11.11 11A111 +,116 9K. 6 6..A 1HA61 T-.
.i .16 Ii 6 .......... m__ ._ ill.._ -

1;'% A1 ,41111 A r AIA411 ? 6161)I6 I q 1 ... .. ..61 66.11161 6.r''" h 6 66161'IO
6.l16l6 ) 1'.146161, illll., 16l o, 1 .6 { ... Imll. -'4"I -2UI pit
rl, 'l~'l~l $4 1MI, Inftlnll i 11 ,+ii~ii r-2477.84.0 tI%
,$M I,,{ Y '1}~ lt) AP41,+, -~o+ AIQ I'II, IIAnIITAC'ION .%4rl.IA CON++'q
16.671.111V CO416 416114,NF '.6N1,66,11* 16.,t 61 i .1-ii. '5r116114n.NI P IM 6
,l .1 -,on1,t, 111,6.r6 6-1v,161h I l- 1'l6 6)
rI'''l I, -h. 'Iefl, tl o. .l!l +1 n., 14-166. 1,


"f~iTr,,.- to d-s,)0 '


%IQ-116 A 66 IM441116 16F19.


CI 7lll l l 1 ll l 4 1 l 11 6 1
11ApirlI a4"TAI IA Ve ati %HI UII)
6 1A.i.1'._i E 4. 21 I s
..16a ll. I 9. . I. I I.I.. . N j
6 46 466 $. dM1 6 o16 4 6 +1,6 ,-
.1. T. v tnhldo Sa r AnIat aM nr
. I. A.1 :.,4h6 1.)666 166 9 .11
N '1 33. 361 6-616.


VEDA. O I LUL PREC10.0l".."''T"
.........1

to urt ervciocados, $8.
lit A.16 6.6 611 9, *CCON A7.T.i' 16 16 1
66666, 1 1 p61 1.l I.. I 51 .i. I I
110 .11 .10,IA. I No . C61 -377 4I.1.25 M

Anipeluq edi6iciom vie Li07~f
666. tr 16 1 yI 13.11661 116116
Aparluklln iio Sin Vad $i1111,


-. d.6 ., 6.d11 616 6.. do6 c1 .. ar


tos,611641116 11111de 1ga bano imple
)ii,.1 666 6.66.6'li~ 61664661926:b 4i1iI

it. 650.0 L 6. Roa 6, 64 s .7 n
A. p -i.'hlus. Cd,, n s i.1j,
11,1I ,. M"..,+ 66l91 .66hl+1161l... 14 1 66Ha~hA6 6 r ta. 6 1 M t4 66 t6,6 E 6 16('on H iniab undonai .1, Itel om n sl
i...1161. CIhI.'l~1 6 h16111196 46 ...... 6..i11.


666i6...i 6, 6..I,. am1h6 1 .it6 6161,6r 6
I1.1. l66 .16.6 161616.+ 63 +16466|1269666166
1665661161666 664611 16-'


Apns arlonsentoas, Meod 4crno o.

dot y-tIti 6, 166666 ta N.n&46, 1t6616
6656 65r1412116 5 61.1es'6".416'yn4 Rlet
It T V lnlel'l l Oe nl +tl+,rh'n h lt-
416616., $.rlays 061611 A N 666. 146111.i
66 30 .H-374-112-6
VEDADO: ALQU1LO PRECIO-
soApartanmentos: s a I a, dos
66l6710, comedor,ybae o conoille
to, c harto y serVoii ocriidos, go
ral nopcion1t, primer piso, 23-B.
modern di! 110,Lines 2017
E-2884-fiM2
A TPL. ALMENDARES APTO.
141r-one146d 61411116161 hI6plrnpla, 66666
1161 c4.46 6 p1d.16, h lpwdr tP.110 ,.#,I
4.I y 6n0-4. 161n66661! Anut4. 4, entr6
12 1.16U,16 f2m17, I6-6714-1-

SE ALD!UILA APARTAMEN-
to: sapa, comedor, dos 6707-
utos, com66 de gas, bafio comple-
to. u50.00. La Rosa 557, altos, en-
Ire Ermita, rAyuntamiento, Ce-
rro, Habana.
II, '61616-cn1nedor, 66166t61666 669661H,224-82-


46 P 1recu t1 20 01. e-Ue1. Rvep. do 3 'ai,
1. I' ? DOr Garcia Rer. H-224-82-4
1-4741-31-4 ______________________
('6(7D1 : AM0.6O111 1 PlCO ArA6TA. 83 DEPARTAMENTOS
611en1151 1666c66edor, 3 c1r66, 6e1. a.Pe-
A w6, A1m666d1re. V4ialo.: 3-6 p. 6 mP. 61. 1oz-41AGN1300 DK0A14TAMN61 0.' SALA
6111 t6. 9 4016616 64214. 66661666co 7.edor, habNtIcl6n, cocJn6 y bfu6 6 en
lul"sants. Mix .4l.n-wL 4 0 M- c 51 6 y Ve1ntI6r11 1. Informan 6 n
~_______~___ _a_ _iomo y oen Geno1 8i7. 00icln6693.7 _
AP6RTAIt3NtO MODK3O 1ALA. GO-
,n6dord. 4o6 1lurt68 ;11. 1 6, eOc. l11e, lpv r
htmdln l.* C** ra M W &esqnL AL(JUILAMOS EZSPLENDIDO DErAKA-
4bun1d6nd. C6U1 22 NtO1 m. Leno renIPMrqu Central, h0blltclo-
Vedad rntn, t -44 I6-52.S 16646n lntrore6 6aSmuobl5da. de6de $26 Pro-
_cl__lt ______^______-M-zl ~~do .3t3, 911, o 1 661i6t. 1H-494-3-3
I1 61AQ6JL266 APA*AMWITI01. VA5-
Nlol pr1elAo.66 .,d itldl.s 6N6pltu- ALQUILAMOS: C N9N 727, EN-
6o y C61mpn6616, 111o6 .Il.22t.112- tre 29 y 31, Vedado. Departa-
Er ALQVfLAt AGUILA 4-, IQIlINA A niento N9 18. Sala, comedor y
s6n Miguel. aptrtn1nta 6 n cc6opu5o d os habitaciones, bafno y cocina
s6ll -c 6 6m6dnr, un 6h4b1t6 16.clo et 114 6b11o
Sfl6n61. .116661c6r15do. 1in165e6 r16o alquiler $40 y $45. Leaves en el
Sedificio horas labotables. In-
IV 61|1l.nA A.TAMlltENTVoI SAIn. formes: Bufete Valdespinmo. 0
ipr %6r, l 6r6. treco. t6..,1dor. Noplun; a4 Reilly 409. (Frente a la Metro-
.nt. Ee.cb6t 7 Grv,. Q-1-n-4 politana). E-217-83-6


....... ".-6 +} , i+- do. T T <- 1:-.,
S1.41., 41 .1316 IAI'64n r(i.I(m-191-641ON Al tIt.O A ANlllNAt'AONAT, 0 rA

1 16 1, l' Ill 11 ll. nfrm lll6 A 16ll 1


n- y It l~ll~l i.%. H .$40.4 II M "Is.


6,1 1-4 00l -1. 6 4 Y. 4.
E.. L.1.A 3an0. 0 '09

" ; ,ila I ..466 5, l1do.. 66.o
'I,,, ,, N l, W ,WI. . 1 A I It
1rn ". ,'n I W o li te ie A. $, 1 9 00 0 11.3I 4

II AI.46111.A IABIPINRINA1 1 IAl7I-
11614 3.9 l 1 c 6l6,66 656 616P4.m n 1 11


I11 1 E1n, 10.nl r "n 16 6orn I n5T71
r-1461.14 1
4I 461t6.6 A067'1IItMLAPT ACAQIO' 6A7A.....i 61,,d 1 1'1e 6 6.65 i6. 1-. 117 .11
.i ., n 561 C MI. 1 M~ohrt. O rf

AI,. 1 6r9A6,LA 1166, A 66I, N1111A1. Cl.

I60l6 6. 6 1Of h66 o-14 0-1.6l611111o
C9,ALAUILA UNA PATARAON LoM
b$ r 6iln 7 o 64 7 ll onI6, l4lo A. $, .
1,66o1`6. -1,66 1661 t6t6l, 664 d 9 1 y I
I.ti11 1. 0iI 1 '31 0 .L' I 36 016.n40i6We
646 047.I9ii,& 1 06161e 6 a 1do. 616, *7s deSN1116 5 115__ 9-IN 5-Il-S
C. d I e, 6DE6ol 1164el6 1167 6.6l
i61{416Inl H-61-16-84-3
'ALQULO1 HABITAC1ON1 6 MIA III1
N6116316n6lre 6166666 UP-.I, 163.6


I l .t d O 'tb l nt e rm an en4 nto n io.
r enl. 37. lr 11 l tl. nV Oc-41 r.F F
lot ad .. 'pa.rl, ion1Is6,1a11a 6n6r1 5 i.i


$ i,. 6e 6 CALA-Ir.1 Iuslni6 le. BA.N
RI r neI'H-396-34-:-
h6.466 6745mt'6,SSI. 61.4641 .6 l A I'llt
66666hldl 6 n6666616666 16136666612do-l6oALOUILO 616 A P16 ITAC19 N46I.I 1A A


ParaehiaI Sa1n9 9 6aue 4n666 1.160 I no
16 ALQUILo 666 A RABIT611ON 1 B1


.1s1."1. 6 6 6 .$6115, I. 1 -3970-4-..11
666196. 66 61 66yJ6l 6. In p t14 0 5. o1"1
W o, blho PH Vaod Dn Ionloytab re. ude e
66r666 II 6 06111516u 7o111I.0 1-177 C
06ten4p171676 643V61N 00366Id~pelml 6.
1661~l En5 016m16o, 1616666. 66bri L. 6-re


66 '.61 n l 31. lel, 616o16. 0116si . d 1

6.41d 104.10 14e.re ALTOSl. 0-14.46)In


6a i. A y estlam 6 n I 12 6. 1W 66is1 21-6 4660
41i6d6 p Ind I15pII. 6661e16
11666., 661659611 1-312O-14-3.4011 4AIA1,00. PagA~r). 60
4e1 66es16 e ns.3654 774, 313. 616
e1s. 61166, $21 1161666ll. or. 48. {Ant
6-62-14-dhabiAyulntam Uentd.dgao, h iht~ ne iiuer
5bd4, 0 010a3 53mp1 6sta$10 1.eman41
11en11656 .Aace56. l66 66uW-5116(Marl.
66 1 r.,Ny 61161616 24H-67. 6164-

NASOITA6ION 076TA6 PEOAUEIARI


112166o. 5666sp61 1666, 1r6 hombpres 6611
1. 6re el 5616 116o 6 666, 2 169666 I01666. 45,1.46 5, 11 1 -1-451 14
XL100110NASRANSTA6I066 676156).
(d par s 1atrinvonlas muel6d6, s 1eo 6rNd
1M16. dl6to167416 HeMeulelN45. 1 6.
E -3 2-64-
con5"I. hl14ta13 n 106.66 BLpAernnC.,
4olt f1m16a 16611y6 te].65666 4O, 111
n 66, I1166146 1 1646 616116146g$16I.666t,
-qri Car164m66,n69 666191~. d6e16 16611
-i 1ed~d H-170-84-
-2 I O 1 a1611 pr6661 o, 5/41. 666416. pr461, 61c
Iocna66 6611.166, 61atrlmon 66 81116 n If
06116 6661,61161 4. --21-842-5
'.L06.0 14. S{ABITAC6ON 606767111'

6. 66666166141 2 H-12-84-

.46.4lC661 614676.1). 5665AyuIn, 36n1e
666 6961un. 699 146mor61, 6l~rl 66111166
lente.lS. 9 6116616, 061166 W-41 6 1r
S661416, -3191-84-4


A LQ UILER S E


%FnAUD O 0 N9 If r.S IF 11I r, 1- V I
8o HABITACIO ..E .


.p0lII666 NN 6p .41. rlIs

It ,,INIl.NIA VA9 t IIAkIlA 11 1 TA-
,,,iod'1 oI6d1lla-Itlh l1nd,
1 i,,, ,r l fwi.n A -7:352. Mulet1 ,Iu l. 6 L alt6 y P6 revIrI -31nt, 6 N,.
1-429-84-.1 ,


S I Al ILI IIA.OCNL0 SI F NIlt *I 'N
IC dL e f6 6 ll d y 6 n6 6t !inli6 N,d6d6A-1 0 1%..4I11 1
13-5I Ni. iU-7a. .Ci.-l.I -
l..d6, N,,a.. 1 5,H. .nO NINSLOCAL__P11 ESTEAR
S1i 1 6, 1 PI I N.I l" 'A l II I .NI .- N 1. "
ae Lumn6. 1do cudras de l Pa radern


,I NRN1,A1 C. 2 1, iNRA TA S.400.
L.N,,fi n 6 l6lN 1 r,,, ldaelN

NI N1 Nl~IINI.A IO ~ )IIIN A l'\KA1 111111
o .6,. r. H , n

I.-1 l- l, IN N, ,-,''I. ,lt 1 .l, A I b n
,c:;,'- .-Alhad, referencia~s. XO-2107-
H316-84-,


N85 NAVES LOCALESNii 7 N
LOCAL POR ESTRENAK
.Fe esli con plosos de ranito v rIer
IN4N I 12y14 6 INNII F 1166416-7 IN
I deN h -i Vel, Prop1 v-I 1 A la-
,gocery+ otro o er Calle. 1
LIIIj_ pa, enrt. Almen.dairem. Marlna..

n f Nrm6. 1 n I16 Mk VA 6 11

IIORTI.11IDAI: SNN NEDN MARNIFITO
loat e fp c`1na, t'en- teh-fun yvm,nebl-
Siltiladn vlt rjvralnell ,e l| a nj- y

I N11 is INl Aoel.' n aIfor : BA. iiO. T ...
Au A A -1-. -A154.
LOCAL EN PRADO

.Se ll 01 a bgnlfro lIncal. Ni rnle 1
r .16f.a erl-7y. 66NNNN_ ill t 2rn -'1-1 -
Ao16nr 61111M+676NN de 12a 61 N NM
S-1410-31- 14 .Ms

.E I EDE El. OICAL0 oAS1..E NI N TN-
I ler de n iv.arl ."*L., Atorni-os In

en, A4 H-il.-9y0.:6l66" NE-3i007-I -TOD N05 1'1,
Sdado, L a l *- n e1 $on. Ne $1 I".


A 2645 i 222 -9I -
tn.rAl: F-3221. Verse en la I s a.13I


iI.111'i0NAZA 24:1 m.-L IE ltCFit),
ta$ ononnlarbln apart1men1o de 1' --1 1
rla-c eNS. Itfl l N'corm 9a .... ,lpi
t,, $4f nn00 rlN dtf n hm I'Tuh NN'67i6
ql2 e tjina A3e1 tar0 n, lnforCn e517 nca l a-
do ot1-.243.

SE ALQUILA.LOCAL.-2 Qt*-fi.'Sat 17.
I 1Corr1 le N propio paraN6i fecl Po t,1-16r ,.
I .nlar coo ~ n lgra en tinterior delhn-pe-
dN je, no recall. Sln Nicolas 364. N in
H-318-P5-4

OPORTUNIDAD SE ALQUNLA
Ampli y fresco local O d N equI na. I n 1 er-
in 'I lnmeJorable P-r ell3 fi,1-
S1t1 1 I NIntIr 9 lnirn6. 4 pattNtiti
8 % H A34A H

Voa d1 hl.4, | 6.45hO t Bll66 1 676141 6
nht.1 1 totn6 rli, 116 In... I, 61 N 616


d, 1 1,66111 6116, 41n~c.6, 616 .N
11, r ic4.h dIn 1 l11. V +0.116
11-417:6,17.
8. OFICINAS

1 1) QUIN'LAtU.1*I':". XPA LTIlA( 7ONf T S
62 ,, 1 6 6 6tIb,,, ,1 6 1N, ,,,

6. 141114111531.IAs 120 1 6111
111 17,16616 4
Sri ALOUE[A 'SAN RAFAEL, LUGAR

.e h e nlel I. I'~ '%;t ~ lt In\ "'ll
A,204 II111 II 116 If 22"1W 1I
A 1114 16 1116If 66.4 1 16 0116O

w'... it. 1-. 6 6 6' 6166' N, ,,Q<, -Q6l 16NI111rl N.lllpI}114t 'l'll66.I 611116.lll

AllE2669 Z66 24: 1, 1 16116 I 666
41 666l Agl 1416m It;L. hft116 6 31616411
ralla y TenlcnRe)'y,1 Adp111'.6
talnie+ ton vPl echlflclO lieVO
qtnlnta plallha, serviclo el\,a-

dot'.
E-882:3-116 mayn 17

St AI.Q1 I L EA LOCAL 0,-(7INA P I 1KA
prnfclIn..ln m a"mIsitIla h nlelon 5:11
ltol,. nrLeltad y Esconbar Infnlmlo n
C-20I.6E 3


ANIMALS No. 160

MNIt~ite 1l 6116 Pll111. 11116 61., 61146llI
1F--16 1 1 1.19 1-16 61_6 m ......d.2 7 N1, 4-6-
:1 817 HABAN
1 ATKASTAKAN, MANtO 381 Y 3114.tCASA8 T
'pla~lnt Ile W ..Ity con;ld 1I, .y

41. C M1-1FIt. 0 1111 -4 Ag -87-.11


SA66,6 SIN a6661611166. 2la 6 11t 4Vnt~ 6.
Ilnl. p W- 1;-j,1 6-n 66-6. Kl
06d6 CAD1- I'l 611 1661- 6. N 6.
561n91 1 1 91 aI6 m. 1 6 6 1 1

i6614, 1u 61 dt6 h. ,1 ll,1111 e1116 6119

66rn 16 966p1. .111 612146 61-
Ayl 1.1,i26, 11661. 5.1r6n1n. y, 6o9 6l 1 M .,- S 16t Nrl. Ad N-Io0 Mll ,41 NI l
9. 612 T 6.37 6-7-1
SE CASASAMUEBLADASPIME
rl ap1o. Ml l. 6 N ,61666 661n.ll T6o N.-
d. rmitorel nn eala-nne]r 2 i cupe dlnle s ,nba-
fernIad6 W1 05416 H -466 6 1111 66 -87-31
It- 166 C AD A 961666416 I, 1 6111611 ,16!7 6DE
*- 111666b 61,416651, 166111 p16, A161,1h.-


'al1 I N6N146NI16, -,- ,11,61 N1,, 161 In
SEALQI'ILA6 11A1A G11.A16I)II MOIE6
N6, IeF6lnpre -u. 1 06 61 666. e
do9,2 2 .,, 66 6161161 ,I6a H-344-111 -1


F5 SE CL3RCANAOCAE REPARTOS
is ALQUILOCAlCET 676CO. PIMER 1
d- Aml616d. 6*p]a- 6, 6716669. 2 1cur15s ba-1
.I o 414 ter6, 136 61116 a, 666 46111 1116-1
.- 9969- 1116611-6

saa r Curls eln1.6r$16611, Ia( in-~ 1
oI,t 6666d,6462n. 64, 116616 V,6 6Nr666l 61ll
6566, do...$U1161p16 N'erl 6166 16,66-16-. -

1- 116666*t126 Vn,6 Jar6* 9,rll 11161, 61-
1666d 6:r, 1647, eo ,,6-1116 a pti
2s A LarUe. 501o17.4 Ia{SI-ERC1A DOS-1
4. p.1s l 26.a6 N.l I 1 -23 165-"-

INN LI 6111 D 6RD6436. 4

N '. trIIIo, 67ndem- 6o 6pta6o, to.6611N

Il .71 A66pILAN6I.-. 6 '. .----.A 11662


ALOUILERES A LQUIJLERBES SEscr;ir,1TAN 2F sv rqp

P -MARiA-IAO -iEPAR^ 6S 983 AL6Ui:ERESVAfiu .. Il $SOLICITUDES VARIAS IM4 LAVANDFKHA!LA 'A''',5
111 110 R I. N 1.0 1 .0 I 6 r. 1E ALOUIIAN DO CA SA1 Y1 1AP A1 1.0 .1,7I T1 71 I O. A I0 LAN6 C A MLDIA I r','6 k iPk 1 ,6 '1t I6 FA 1 1 Its
6. . ,6.A a T :'o A I. 9 n1e w .1 .- 1, 6 ,6 it 6 1 l. 6 1.- 6 1 .. *' 6 6 .
6i.6 26 T..l 6.6611+ .Ii ,.1 Is ] 6. N~x v l 61616.1 ,. ,'16"1.,+ II, ,- N I ol l.IGL 676UE LI6'#* TM l. P .

C < ,1d,,,6,,, 1 h l, ll. lo ,,, 16,,, :,I,, ,'. i t I C [ T O M A 'I I M ( ON I(6 6 6 . . ..~ 6
______' _oe __"' I I d. '..... .P- ....t.1T lP.I 611.. , .-1116

.. ., 'r ,,, ,, ,,,u...... ."" t OLICITUD DE ALQUILERE 1 ,' .... ... .."',"" "', ,',, ",J, :o ,, i 1 r;
I11...1....AN ALT .ON: 7 1906/4, 6... 6, I' 212 124 4

s ln 311 8 r' II' A6NI6'IAI (A Ad ,'., iw M 1I ll 1 C" i,| .A TIN . r f' -
1 16111666 616'.511. 611 )I II 4115611166, <+ +i~i +," I+ { JJ ... 61, 6j -" 11111111'6 111124 p1 1 666l 641


AL UILO CASA h 6 6EVA6 C11 1CADEL 661 ,',,... 1,1=,1 "r .. .. ...... ', i6.1i'.H~16~ 6~ .16-l, \- I"\K .. . '1... 6f 669611 ..... 1;.* '2"
61 ,,,I, 6 I' ,ill.lU'",'UnCl'N tl'lU,.. r 1F R, UiL,,, FNI1,_,__,__, .,. r6,1, i ... .. rA L"-'
*..... .i...... .,,ii ., ,,., 'i 'Bi- 'BOSABIO D" .A .1.....S'A .s OrECE U 6 JovE -A LI-
at 1,. ,i. .. ,6 h, i .,n a.l A, .,.-,-,I A.A. A '. 66 1N"6-7H l
lllp J I .. 1611,1 661... 611 67661116111. 516111 1161 61611{ .. ; 6616, II, ...... --: ....
r ,1 . . . 6,1. 11 16,, I 06IJ 7 .6'-IRF'.C 766 210r 67 PA. 4 LA-E-SA.-1U- 102 AGENCIAS COLO A ON r mil. ; ") S ,1
$80l.(0, Patrocinio 1BI, ,\ltos L.A 2a. DEL VEDADO Me, ....... +,, .f.^ ':p.. ,lh^ ^.,, I'" + :' *** ": r" .1 :

^ ?,3 ^in'l"t ne~p l."', Ii.y t "v"ld r 1o I ,-1' 'nor'"'tli' o fr''A1 io n nilten "ff'e 'cr 1"''l de rn- N -------- --A- t I --A | . ..FFRE
66., E-3933-0t. ,n a ^l, r-4> C.,,. 11 __2.__tr__ MECAN lCOS DE RAI IO 6.. ..'. I f
.... '110, tie JI 16 4 6.16 N ... 6, ,,. -, P I 0 .. r UNA PLAZA6, R, 1'' 6 .A
... ,,nc .adi. p ra. 2. .do, af o..10 3 C ERDAD A S -J!k O A m + > A +- 1...7 .... . .... ...74.... ,4H.,
66.6 I 161.I No1,616 6 644I

ROSARIO DE I .R.lnrs6r$5 .$0 Ha111-4U1A1r, E1116116i 6ulint F el", M166669 1 *I 11 6rE 11666IT 1'u flI'66166E r 1nr 66n in61116 f E16P626'6 L6V41I* HO'A NE O* t C'2 I ECELpx
E-266r.6-t'na Toicl. 6-ala+ ca 6ro . ..65I16 ... .. .~t~l~I 61o1 .1,ef1 en1 a y 161 ra116666'Hl~l 6 -'FR t f NIR rN+I '6
.A_-- _" : ,1 161 v. au v. I r 6, d e


F-JE US DE M NT V O .t SlE SOLICItTA MucH'ENA nA~f {tlR~ n.~ .^ E-RA :PM^ ir .A l H-1:-1- T+p Fo--ln..n I+ t ++ I 7+- + "+ + + .H3J 2-, "

dnr 5:" o c. mn 'r,1n.,^ ^t? S^ ^ Cn ^ M0A. ,,,, v1; ," ,',R F- n/ no0 + -' '.^ -+''. -"; .--' cH6"E E'- +""EPA O S
$ 0 P o o Al L ...... DEL VEDA D6 '1 6 .4-.l. 6 ..

'6161616,l-m166'll. 61. 661 _____________ 112' H21O -2"7-d

A tl. OA_ It R~. d, -gl A, AO'CTp~ cH~c" E ^dSI P54rD EAA E,^: a* *r[H FE -S^ L R ^ pRl
E t,,4-y o-5 1 i c
--- -2----- -102 COC1NEAS 66 COC1MNERS oCnIL1O Di' RA 1IO
A16Q7,IL l, 6I7. 74VT A V1 PI6E '1 '8 -----1 1 - -IA- 310 5 -lh-.. T.. (1I7,., II t ',r
118166115 11766. 1IGO 1161 LA 666!a. 61 DEL A1AI' 66 6 ,. 61


.1 la6 de1.6 ,61 T66.1 Infurln N I. 166a 1 l ba-,rferee, in -I o N CI I AR1l6 DE1 %IA Rd1.1.61 N1 I N6A ., ., '6N6" 66
. . o . .. ] 1 .. ... .. "...r . . ... ....4 . . ...n". r d o ,ine.. .. .. t- 'tA., - d D O . . ,. . .


;- 4 e I. . .. .. .. 127 ,A APRE N
S11I6 676166 N N1..1 464 1 Cal l 115IINTN NV 6166D ~6 1 . I j [)10
0 .. ......... E.. ..... ..... ... C E .. .. D
Be -Aleo. a b du de pinI ..... I .... "p, ', ',' i,'., ,',' , ', '.c'. lI ''i, I r' "l' ,! ._ _.... r ..._ -- '''''i -r!') '^ ,r,^ J ^ I','r'7 rnc a H I,.("o. r n' e e-2
ilNl-HAH BE16 NECES1TA U1NA .......6 A1 _______________AN'__1rII I_,)%rNiI(_____ ( 1 O p r x .

SANn OS ShAR,, rim s|t,, lr rlVc.,t, 2, 4 do. b Ifr .2_,._.__,__-__., H-6Q-l:, -

,.>Ilii /l 1} Jllllo. bI flr J pvud lo, | {lltS ~,(r t lilt\den.' ____ l.A_________' l"- !! -n- il CE ro E C BIAD s a sc i.) .. . r -'-''\-"
OIL l""""l; PI L**J- '(* ht,^ in){/ [O"I L'nAS COCl'{att1NE hrA -.' DFN I B, "*;O -*O( -" JOVI: --- ---- -- -***'
---- -- ,. no.en61 v 3 1. 2+ Vea- d6 6 Tll 66647[1, 1 136"11- ,' 66-11)11 .. ..H . 4 ,


11-278-31-4 6 6 5 .N 6H6- .66i2 l11- T n 6-6,26 e1 pe6'o 3 p 6 ,111 1SE OR1Cn proE ;8] N BL n-
36I 66ESU 61. 6E661ONTE,6 6666Rn s.71ii... SOLICITA M-6CHACHA ACON ... B 1 }-- -'l 61-2-
. .611 4 6566.1,666. I ll.. 1 6 -- OIIN. INN 611.1r 676- 4., r6111 I~tF I( 6 :11 6,61 P11 t~ +l% t_ "


6.1 ,--1. ',1. <.1e1A.s.1.. ....61 TR .......' "' '""l" 1' 661... 6 ....... .....I A 1666 j 1" ','....;,; .1'OV6 EN 2.16 -ON
..Il ..6..6 ...-......... .. 71 1611 6 r ..666 r I E.A.NINI I -.
_.P" oeff 2 pm !nm~: A5-4A _s
NI-crrl c I l, y 66 1I ___


.6.14l... 669:I .6 .......16961... 1 I''16. 516. 'NN 1 6 - o 161111 I 611 Il 66616

-- -5. SEb u6 A irI ...l n n , 66h, ll .. ....-IM 1 0 .1A 1 2% 2A IA


LAMTA N A Dr 1 A RI"A $11. DOS a HA S o ,N 0 O'- 2 n de 1 T "- H' M1 ", O 'p'- at"' n of '" + 'a I 3A3l
il ta t p" -9''' H-9 7-1 3-r 1 --1"" .. . . "P i- E N
el la'- t .. c" V ^o l lo .l ^a .*P ''~i" mile_ 1Rv17 rdbo D f i r __________"' *in, \'a.-1 r m-L m .ii X n a;
9-9,n as. 6.., e n- .

6-165-46,^ IiiAD R~ ^ ; Co a NRIA D A S N C RI-D-S '1 6 11291
1;ao. c ni ndRa.$ rn I 4 .ila. ,I i, SES oLIC rTA UI V N"A 1A 1 r 0:1 ., : 5 .F E jE J C" B A MO,-
E ALoQU L CAO LSEe I ENT R I 0. AML, 0 ". _ p a, I n a E, ,,- ..


,61t6, a16ua n dr p1 6 1 $1,. E J 'lnl l "n lp ."l ",60 ,6 1 o e n .:6+. 6r -1 6-;-T 6..a F T62.. 6- 1-44-1364
. 11. 11O 116, .A1a1. Si .i l, D.g.;.rrc. 6a1. rnn o .m -1 r+Ti 'I , 411111 ra 6 1 a" .-,
Tr A. N Rlene nun-------- T l -------- -- " .; ,n-.t 1erT,, lr i 6,14 p m 6 TeE E0 I'.5366,
1121 13-H19 C 21 C I D3-2 7

1-3 6 166 611111 616166 1-01- m16o 11llS : '6 : i 61 6 11--, 116666 rr "16do6A1 JO .6.08 aRFE$E 14166. 6 r1,16 I p p-11.. a. 16 ^'*^ *^^ ^"^ P^ ,., e 'qu,
'I JeSUSt DEL MnOaE lNE'ES1T a SOLICIT M UCHACHA PR4A6 RA 060I-, I 11-31266A:"PLZ DEctHanL
u e p "rnl a p a "a ati"lit 1 1 r' 'ia, Ti e I -fe -v, D, ,l F MPe
661 6 1 61 111 66 16. P627147161.1el 6.... 76 56... 6 769 .4... r6 .. ...... 6... L .....-. "~.. 666 1 .. ....... I .. .. 6. 1... '1111 III. -6 0. . . U OV R 6506 O
a d,,,,.........6,,1666661 611 ..........,7........6.,,SN21 -


-1 VANO .1UAEREZ V ^ .1iSF, hF '
64. 6E166, 666R64eNA S63 A ,,' p',"'4...r'".....", ,,, _., -'--_____,;_,11i2___el_1-----54 c!' |1 1 H. 5-3
61661 p661l 666 9vid 16666616 SoI 66~d ____ ________ C-115I.<- aca r~a iiiina. .IHMR ECMO 1AKS O
t ... 66 2AT 9 ,6 11-7 166660. 4411 ,. S--OLIC IT .4011,nu OE NHMANON SE OVed a-a, II S TI-O,-- I |E6 6 12 66 OF I I 2611r1B
11Ai 61116 1' ,4 11261126enTr 16611,P 1 1(v1_21 6 1 1 4
016JES aS DE L66 ln .drla bon SOL6crrA 16C6AC 1A2 4ARACO- I
56#6, 6761.4 i ii. 4a1a66 FR V011( 6 A s 116666 --- -tVN -- -_ A I .2 15 S


6l6. 166166 prrft N er/t.tCla i 611, 1661 1 .616n 1a6nd1 rplmif N I UE611 NA COC1666 61.H LA I66 6 1 65 i: ., 067666 6 r76 6 0667. 67- .6 NCO.d
I t16 6616111RAJA.1CASA6P6166 n66 61
661i, 4116 Ai.h 4 a1 46. rt i t 1 .11, t. 6h6 a6tJ l, 26. pan 42aa 6 6lH 1,il, 6 1 .6611616 666 ,2T6 6,i, 265\ 'T 1 1 r '1 '.I,
......... 4166 61116 966 ..N L 66p I 11.....62 .....6 ....5 6 6....12 1616, 66 .... 11216......I6 912 4
Pe,6. 111 661a11 tTl ie4entrN 6l ( N6 N II 6He- nil 1.6 1' p'1 1 'A 7a1 r 1t5361

8,1a ... 'N..V3'.1.- 120 1-616-1.11 _ _t 3 131231 ', r "H
o 61 n '61 a 761666 M1141 I. I 1 010.766 0 6701.06 -CON .E6 36RIN


h6 36t61 60C1 asa i 14,1 1 ..6 16 I l 116r6,66 ;I IIiH. 116611 4I 1
ALQU, LO C A D,. S ,O O n.--------- ---60 00. 4 -111., .1 -- -- _,,S0 "INA,.t, ii -., THM M 0
62t66.ll6 p11 n6de6 ga. 16406SE1111,F. -,- sIicO,. U .. 61 .....I 611 6', O C E'-". N-CH--E ,E X -
616, 4191661, 161 66117 I I 16111 6.,l6e161'6 16-eta 1( _______ OFICN ISTAS 6 1 6' 11 r, hr ')
.,p1h1 666 r6n6 Tt.no.6 61.6,1666666111n 6ht P,166--1-.. -~ lha, r- = lu


616 1AL I L A .c a l O ,ISW .1 ,;- ,, V-, .1" ," e 63-3 11 '"V'ECE"6' '""a 1 .. . -11566. 3, a L ..12

--(-'-- ------- ^ ; --61 -{+ $5 le B pnJm.' d P. Pr{silanr H II 21,_I tn B-,1 B7 MANEJQ, DE, ,,'*'R C)OLOrH. 17 Red t- 1ni is t" tT I
69 1 11 H 316 96 -4 (;,r3-6,116a646p2ri66v 6,1% .5369pPal Inslnq'lre1'tn 1 O,_SO1__________ 1 1.o. d. ,.C li-4*J: ~L 4R,6pN26 641'4161-6
5116A6 Ma1u6ria. 3 ois 66F1'P16 NbajaI61 IT I 6711671 M Se1666 '6l 6 'I p u 6 66I616% l 6 66


4l16161.66641.6 6 1l. ., 3 A1"l San13o I 1 7.1 T 61onn 6.'.- N .166,9969666166 161 . '6 3' 6 -4 -1721-4
h.l666 ll6l Lulol. 12 -.1.,g1, ,,11 1-. 2l6.-15.1v -166 ,,116166116116z6116T1166 16.
4 1:-l 9 06166F- A03 n I 111613 6112.1 1-16 3 461,+1-3 e 61 r 6....r 1 127 ERAR IOS APRENDCESST FEC N ONV u NECESd, -TA UINII S:i 'I%'aTA209125-92 SANTOS SUARE 'ENDO 11111111161666061,6 .66" r 666 I-leen1~ 1621166366. 6 6 16,61 I la11N6 1611166166 661117 -601666'
1041 1 6.16 6 Su.4e$3 n n ,. cSe .. 6 E1 . ..161611661
A U t CASIN TA E 11TRENA c1 . 1111o1116 1616''.' onrnrcI's 6 .O 6 40 CON '. or '.-ct TA2 2' A AFA Ii i

AP70 -H C10 Telnllh-l4764.ll. .6. 1.1. t 4) "' ,
161 pllll "n 1 Pb I~ ,,I, lP. at6161 p .4 1e -a] -W-b0 h 129 -C-STA
$18O .. 66D N-2.SE t "SOLICIT). SUN)1 COCINER -A --CO 4, , 6-.4 w- 116 -6 1 -11-1 -- --
6n6 p alA 6 .e6c6n127. 61661.a 6 un616l6n1.6 661661,,U6P666 16)%()tTAD1i 1fit6I%,%
1116116111 111 1. l~l~lIN 616.161 1 661 6 p6,, 9111, 111' 661 ,1 1 iI61 616
-i,6- e n $ar .:1-60114 C 18 166 N 2.4 1 36 ad42 ,nIe ,ah, 1b la,, 6-
_INI)_ ('A__T_,__O_____ATtl_____O (_ _ialH 11. 4-4 tll2n I 1or r 1 176-. 6 Q -1616663
92 SATO 11 SARE {1.6 N .ASE07,67U RI aO1 067C1OME I
OS 1666664%11A 1.1)4.i61

S. 11.6 ON 16. lT A.6161 1....5, 5,I-1 1 626 1 1 1,1 60 ,1 n6661 ,
61. & lit Ch'"r1 6 i6 6"'-a 1 R ,- r.7a' IW t rI'l0 W2449 t. I4-4 'E "C'tE NE n l f rn 1 .1 ::-_1 a r, o t ha e n a
__ -- P,A ( f r i t, . .. . I oI g -
1 1 6 1 i 6 LIT, O 6616.61 IL NINERA CON,- T= "I.607 .4 E A ] 1GFC 1 .6 6 I
11111 161-661' 63 161 611 1611"I REA6661I16A661166141200-n41-I ,6 11 ]6 {+I i ,1. 4,,1666 .54 211 --8 8 4I 116 656116 6113I-6 IN 16, 61.... i N+D 1,6,E 612161 16r11f
6216"::,r.6I1"6. A 6-56I ::1-16.621 1 6111.616

7.I .....70-:97, i .'IF.. . .. .... I .. ..I 6A111_6I1 2i ,,111," 1a .,,n% 1 6166 16 6741
. . I i f I l l o I r pw o .$10 0 ar l l i m ( h 'n- N o a i f : I r t b 4 t I D ,H .3 8 2 -
1 1 6. ~ ~ ~ ~ e 6 6 6]6a $ 1 6 6 6 0d1 1 1 2 6 1 6 6 6 1 -1:10611 ) 0 $1. 1' N I 1146 6 6 4T16 5416 .V66 6m1
tit. 166 411A) 6k 6616. 666116-- 76 1, .6it-$61,6ll*V4466 7116166 66 1611 61 1616 UN6,1 61166 D' COME16F6926666 '79614 166.
1116. her1o1- t 1. 6116 4 '1, .1 II1- .1 _1,,1_ I at_ I,,eI Im .1 1 6 16 1 6- r1 0 -

I, 6166 161666116 16~e oeoJ ~ II1166e__ - 1511en t11. 41r.410666 6OPEEN E N DLES-PNIS CO TE-E
NI 164 624 "E Apt 6711 4 0lte '14.4 SIVIEdR7. P.421.4 _______________ 6, ";IT1121+6666163. 6116666n2616 IO I-
46-+ p11-66-6 col1car 61n 6 666 -1661 41-63 6661 6 6111411 1( 66I-I616 161 0116 1661 6-63.74
66,IIIL16411169 ( A* P9611 %... .1. ... ..69. 0 616667 lNERA O IN 167 I 1 ---"-- 1__ AV.
1161 ...6 .1,6 ,, 4 ,p 6 ..... 6473 NS 1 1 M4F__AH

16161166, l 6a, b,6Jtr6 4a, *nl 12ll 61~ d .... E OPIECE. I'O VENAl CR1600 5.46 6 1 '1-- 1.11
,o 71.4ILAN%, INT IOR, -1MA L%.IS SOLICITASE CU;1NE DORA 6 6 I l 6, 16 46 ,1 D A C O N 6 A -1
1 ~LU. AN. O' 141 -4-- II' q 6en 6 6efe 14nUBL ANCA. BUE7 A d LA).0.66 1166116 6, Al1n-6, 6 41164


h Al 221hn n.1 d ern1 2 4 I 6 n I .. . ....... 16--
11 1 1 16.169- 1e,1".I., 2116 101 1 d__ _

o lee sn~ l u d e Fr- ln {n + y C Di ti r e ag I r o n l lb al e s ~ ~ l n l n ~ p a .- 2 1 6 1 t. r n , -
I aim, M N Dl B6T6T 34 S F ItCE6 NA. 1' 1 2666f 161 1 J E 61 1

a5 e do. o vina61,1 6 -.- 9...d c r 1o$4 n01611. IPB 56 0676667CHr NINA 1on P.- 6H 11e 61- tniln
l666d1,.111601 i..6 e........ ....6,,-_,4 .0.-43 07 .. ..161 p641 I. OLO 96. ZA ,b~, ,+, +,,6~ I. .. -. .. 416, 61 6111 Il, 126 16611 ... ...... .... .. .....IH'66 .......
T A+ NARANJO1-- 6 .- o.,1..... 11 116,4, I 21 .......-..... 67 6P6 .... 116
H-A4--4I N I Gr.rtn o6l r6I A116 LEJ CLN26 6LEG:08 P OFESO ES ..... a............,.....
H-2!93 a t Zr e r --.gtfad~a m l o, tn
,1 16p,6,619 66v6In s 6it66 f166 1 6.46A 511 11A E.6 A1616 ,d- of1 e n121 ,is.&IB-374
S T SUAREZ66 6 N. 1 6 16.1 6 a1 I t 161466766166616- 6666cr 1 6oIl6o 6112o1, 6-1 n -60, L37129-N
It-61466. S16161, $30COMPETENTE1ENOLISM-SPANIIN33STE
u.6 4ao,: 666,,166 d6 e 1,1 prda1lr 116-111R61 6111O1111$A.11218.96O- CE- T A 1Tn In e -

its P .dI. H -1-5p .10, H --__ _ .I r .ea dscS e c re taral+- H l r-1 3 -
. . . -'ton en I-4 enbspaoo tie I a 12e ..1 'i1030 BE OFYIECE ?'AJOV EN CRPIAD (O C B ABE se 6t
936 U R. A R..I661:,1I I6co16-6,.19666113.66166 6711661611671611E166 621.161' 14 ll-,1 6 .6S.6.IN--en 666 t164
L N A C N T r O F A H T I162 4 61 4- 1 Sir a H ,11.1. 5 46461 ,26fll; C O N Eo S 6 6 6 6g 1 66 1 ~ 0 1 16I6L16 111 16.6 I1 Nh 4- m1 -es 113rcoeCIJUNeIn.614-A3-
ii.. l -It[n, ---lApart nofI 1-8194 r de 9 a 12 -g 2+e a p(,p r a u ra fn a d
6 Pi-161.6611165 661. ,161166 6116. I 105 _____MANEJADRASCO31N ERASVAIA6re6re411 .66 Td1, -1_, conNreferen.t1

Pn$A ti Vert.U dAB, 11 9 AL-
qulan ea0 l h. P- $420 lindeitir ., ,,-lSRT TAO"IIfFOAOGR FA ES CP
i' d16 FA,., y 1EPA1L6 111166E.d 111rSE SLICT) UN. M N D 'r, 22 C- 5- -66 0OM667 6060 676 30167 9-0 CO

1.6hl, 5116 166dl P NIIINnt, 1d~d.6616 11,, 661 16 61 66 66l ma IN Il" a 111.216 12116 ta11l 766 1nf N 1-.60 1 .a1n1 1on61 ent 7 4n.1 dep.6 1663
If6161 -9 6. 6-4 4, 411 16A96T V111116616IIIn- 111 ...... "i ,, .-... 6' ..... 154121311
11641 p11.66666 4.61.61 I61 612.14 1-1- itt II -. 067676as CIO15oCA SE 1--06. COnl:

--I tt. t O I.,R RL N( A 0lVbItH- 179-1 I-4
;,, -;: floAniP: UNAIOA0NIFICAlFU-N,


NVn OfrNIII 61111161116o FLull 16O116161 162.5616616 11A3."23 54,O642E CO2N11666STLZO
ME.AN'tltl.A1(NA4l7CASA 6l16. 1111611.a66I6Nlp,416l.N1 I6, 1666 66101616 66, F,1 1 6 0 1 06662611 _,'.E,- i t26 P46- lt 626ll 11.6m 6)1-RECESE 6E66N RAF66 .6 61D6NA
95 A. APOLO CALAA-A- N661121 1%"(fall-9I thqn 8-1116; a1d a g a p-it nta. q l'a .
LAWTON,.1666.16611.6760.11OFBL7V16 SE OT666111ANC-, 4A-
T A NARAJO N k.. o p Pnr$ OE3 n.6'-62O.O(. A IllS 'f 1 )I66102 1V161111616,, pS1.2.5R... 30


I n666 61661, 216 6 1 .16 -a,66norr.Iavr', d66 1a6 dadodr- iTe. E E T R 61-1 I J ,dd .- 1,; 1-1 If,,A Hr , ,' .. 4
666. 6t66411 tr e l 6b6taei1 .6 I beI4 6t- erad es -t Pi-srln .U ."61 4 6s 6611196 de 61 61,, 1r 6 pIN, 666 P 1 6 ,,. .p-de
rr- p a ,]n fo r ) .n ...t o B 15 0 -4. 61 40 en r S n eae SI.o e ...n e TePer T E NTa EiNa m r P "LIS e 3 1
U-2494 A h.4 ,te 3 1, ed doDrn 51,, v H .311-131 4
PIAILA 1109M A KIAR NLuvvLs.A UL + -IF:. +_ _
bl,' 1 6plio6 'i.. 64-6,'a s AN6, A66 6 T S 6611 l OC- E--- bATRl ONIO OS131)1NOLl6R66 R t3N'II.-1o r, 66116 --,1 Fill, 16rra6661 66,6FE16661 ONRErESEloV s l IN iardende- Ill -- 1d1 UE ]OLCI COCINEUR A CON A 6676767667 -r, .CO ,,. rS, J .Ep -E + xo
1-6316-946 67 n66U6116n7a66d6e66 R i9656 -1,52114+ 4 H66116 tem 1, (i a11 1 a'1 661 6 1,'15,6, 1 0 6 OE A PO 11 4.21071. C 4
E'lNI66-NJ166TN1 AGENTS EAEORESo4 .3- 1 11. 6611666616 .. .
CC0676O 676506 6.76S 16 7.66466.SE106766667D6E0616.. .a667.0CNZ$7120
1111 44-61166 164 N b. 613-0 561166le 6,+ 666116, -fe G ral ,l, eennAgO ~ ll~a F I.116 p6161....11,6 -e' 61,- 16 '. 16 1116- 6 l
in T. -455776.4.666 6N34.611 I1111iV 57661 11 P66 166 6 1 1134

8EAQ IA LA .BLIO I II 611116.1 11,II11 111616. .N 1 16 6~l ..
1 ~ii, lrle mubad rgidaire 0L C T S N RA B A C E -
,dl. I d. FIofor y CaI l it+M....s ,,.baND oEfPENDICE ""sE de .,-.....> '+.. ,
uede v eM rutoD elgador 20. It 30stl oo otAri fimos CnL ld~ re r od. c o ta- lL f a- P]" eld, )1. tI-(I ST, J V E- I -I .L CA otEN
66 10 6 16 6H6 467. 1 0 713V-945A-1 ti --7


616 16116411I 4161 4166116 Nue1tr6 76 an0.1 6 a676116 ,n111 la.67.4616 J6 H-4. :.. 0676666776 567660617). t+ 66.4p46.4.0.-
666- 66112 613 611115.r41966tNer. pr6l1l6l. Ind rl 716n 16n 66r 6.11o- IInitial t61ip1 -666 !11 641 6 ,-6 2 ,. '- l 61a 6.itlr
L9S 6 1A- A19616 ALTO 64 AR611-166-- 66106- 05-1 1116b6n1 0. 1646 O1' 1 iiI i "2V210 .11 4


71116 61 11ra 1,n l dr 1616116' 66611 . . . 71166 6 ,-Il RO-6 16 I S '6 l --6' 1..
ENAOYh 1n116o6666No6enr 16ASO 6T 671611111IrNeO 416A6p6 IN I- 51. 66 -666. .. ... .1411P3.14


c76.61. 6161 1111.h 4 61.y 11116. 1646111617f.4616n,rl 6ul6lN 411116m ... ----- i, %GE6 i )Ll I," "- ,1 1161 6.16 16- 51,"6". 11, 11516redo
SlIo $ OO on TCa nr d ehto d e J,. ,de h a ~ a in len a . "'Y,' O f T l
1161 56 1665 611161411',11166166 6661666616196 or6.p6611166 6- -., 671,666 ......p =, +....6p6 61 I .
66 5 n6el6 01. 6 uI e, *,o. 1 666 6 46 1 1666116 $111 N --',17 1 6 H 136 14

61r, 661r11 6 61. U 611616611116o I .n nm'daEPE.InD ESEn1166t1,ie ld! 716 -116 d. SP nLd N3 A D OM- ,I A1pad. LA a,7 DEp ALTS CON 06116-n i 1. .-6, 6141ptnmw.665616..y -N1116611611166166 .6 6 .

sle96Npl1 nflm.1n111- 16- ,6661. 66-I~-l- 115 ___OFCNS TAl S ___ :p196616- 11161691 11 .66::,' -II.... 11151 \I+al' p 11H
tic666616.fi P1.6611isi611 H 6-1-- n60cn1115a U336
Nen,161116611 1A 1646.n 2 16161 119,611A. 6SOICO61 0 SOE 7NgIO A71E3A $ .P1676 RA P"-T-N- 1- 31.,4
3 1 614111 1 16 1111 fl 6 c666 INA~ q u~ o valua t~a ~ F m ue lad a.cnn tdr 9d.a 12 L-;e.'I. I e- inl .. .1 ,
6 1- 11 5,116 66iba en 1En l 461a 461141261,1637 .611.16711 66E6 1661' n 1a
qu ta v, p ar hia ~t IT a nt e lp ll% n~r ma agn.l H) a a e l m n ,,-i ( , r~ te r e~ s ~ . .- [ a 153- 131h.- ,4 -
Sria. MarFiyA ve-n0.id F-81 a stel 18 a Sexdts8 dos 0tparrlsu ar O WE-24 ON97F1 6 1 5 L 59-6 4 6ant I.10 9-0814m666666a6666116 6.61"' IN .' O D E CAM O.16 4 .i -CON
P916 616666.1 .1. -666. 6616I*4.F1 166. 11..6761161166 IleCl 6 66a,'6F-36311
E-97 1-98 -4 A y.1 61466 661 E.N IIE 6 11 E11. 11 5111. 11H__B",___le,___,

ninu66 bi1 d..,p6 r. I-I1.66 d. 6 .06 -no,, 16 t~- tim~i ,-SO IS.11, Pi W`961657., 66
- -i- -, 1- "f, ", If I-1 1 71 u


O
I N

DIARIO DE LA MARINA


MAYO 3 DE 1951


Entregan hoyvios premise, os e Arqui
l s".n Ca l e a l'dei r ee'r ,, '1..,, D a rt n IP estl lr.c-tu f ur .v.".'; ", 'e
l taor en I Pcared a de P r ,C.e,.-.,.-, ,
-iw iecinnicc -s lie'arca a adn. i f 1.;tt d l -.1Ila u '- l
^ Sp~~en^ : la ^: junta dlel Bineilirtu^*
,,egi de In pren e.ur, u,,L... l -,, , .nr
alumnoi de Ia misa con I i3 ,,:. ---- '.1 ,3Ln .."
lon que han ieaIrado a, -, ,, ci, i .aI C ci I ( pie
Traiaze a ie tint pLas bl aIt,., ,. uno, L, r a a t,:reel.
elimul"o que .lene a ie-riollarldv rel L.aicdrac% ohl.cd.; 1rwle, ,eI 'n izatl,j Fn cimenet. e
dcesiacaao profe-or de a ,cra naI r,orE i p id I I. .5C e I cj, i,- M al
arqu iecit Aquilei Capablanca i,'e, a I., -'.reriliiim3 labor qc c .me
El primer premi. c.rr.s ii[n[e '.,- at.arr.'Ila FE piinmoJ lu
iten penos, conrep,-.ndo 0 l & pr.E "i'io I,, lo rde. se
dIe ampliacidOn el Balrear,,:, U cueta e-lrutluriarlon ,rne. del Curso
iwiar que premeniarnr in, alumirn r. I Trc I a rIli
Gerardo SaTmni- .. Fu,n I% c,., I i a;,'1," 'A. d '-'G'a,,'.'. .1 'if.' i '........an di Qui
Inez el ieg ,a,-- perp 0 .11- a ,.le,-le-,, i:,I ,. I -La n oe in
.A ctnruenlia pe~n Cf1.e 0-'-. i,,i aioria
Henrv" Grifli %, Gullern ,,,.-______________________
-el lece, p ii.-I-ai-
SUi n re 'n..... a eii.te ln -'0 cI l m"I ral. lios. en tl Club Femen
diU l Sac-ai.-. Sa rI er
Tarni~.a e onr,.e
ni ea.pecll-a- e ,n,,e a d ,,1 ... ,- ,-,r, ,,r, ,,, i .,, h. ,h en
,net d ',: p .", Banirn- p.- FJr .l1'V,- er a a " -
er--% eri, b ch
Fr I-e,. G rd1, e]i r 1 lA 'A l . ..1 4
Trdne i nmrr n-nl~d' ii le i alrm,- a .a .. ,,,:P, e meet a Itd 1. ,, r 1 F, ,, ,11 I~ l'


FJFMPIARl: 5 (f.\Tl%7 \


Anoche conmemoro su dcim sexI aMin ert me.1

magnificamente el ColcgioCubm Artw Hi"M in

-A liot dieberos el exit dWv de d6e I mrO Mwiriart- d A40
S en IwIllas patbras Io loDO= Vh Mfe I <,l.ra.. h ..
.,orhe ii. nmnrmuO l Coleg.o Cu. Nore. rmal patr Ml rm L ,- & Ma'
ba.", Ailu... onlla,. con una her asa
mo.-i ie.a q r tuvB por mac.o n Co .nu Mma .n Qet ,. r
if..eli- co [L'7ommun ," H uiy R d( s e Iod f te1m0 hal ra .i "aar 16
Mtrnr.a el ccmo to an, errM a Ignrficacooa Lm nrni.. *
fu e li f daci,,n cOmo elt e dc .- .. ..
rt-d- a i. e a c ada an. Q & L *el W & r a' A C C 'f
q" kn e- o- V dao |.eprezunuLr, ", lum ,,, a,- .-. -
*:^ pI. eciB dcl Vedja a I -"- 4--'n-
* c~ Ii cnmoe ac Hn e. ac a Tn ca r plvana qa afrrt. s a'a-
rerdec edueaaoe I c. r n~foa %riae U laeie c.a ian. -. -- r .
" i. l rc pr a r r. o r I e es1 .de a ,-.- -- .
**^ ,;s epode -' ^ minir:d'- _=4 : '
irllIn ,11 e 5.1erpr imi s1 t~ nl;.a 0 ", l~q e ~ r c-lr lr =" .,- -" ".-." .
nTagilif~cenc~aen la ognrd ,afll'.ndl acaque paeracm O -
eral iacip de bu5 aciour a a ifle a iddeaLtes on mu, ,,u Ee i a -, .
La ktr ae lic t e4mei cnn unat .s
',elabra 'p l de Ia dornra Violpia Moin ,.'a -
-ri d Guiie -: m rcndireclora d ec t- ctim naics -Ljw a p !' -.4 PC:-
li .... n eP% d .r ElcE . ...ii e a jr f r -m m 4-&


"TODO POSEEDOR0 UnIS*R
-.^ 'M **' di a. .:l<*"" '*


ES TESTtOD D
7- 'T^_


ZI,


.^ t
'vC
K',:, ,' 21,77
Dr VIADIMIR N OIM '..!A ZWOPYKIN Vice.P,esidenir de Ia RCA VICTOR y Di.
rtrecir erncno .td If. I al[.,.io,,em RCA VICTOR. euoa InverniaO crearon Ia bait de la
tlefll6mn rodo lectrinca . v en tr(r.nrK.ilienIo daI l cl c tl Dr Zwoprkln acaba de re-
cibui I& MEDALLA Dr I iONOR DC 1951l dl Instilte d Ingtnieros dt Radio.


Uno ris Ie otro, ttde lo. derubrrirmirnn cientltcoi rdel Dr
Zwnrykin ban h Imin dr etraordinArinn brenlicin para la Hu- -
manidad. Siu In\'enc-in del ironoicopio". primerr "ojo dlc-
Iranlco" dc Ia cJmara de t ltaiion. 1i4 serguido por cl del
"kinecopio". tcl tuibo panlalla quc sc utll:a en todos nlos tt-
hlvhrca. -
El microsacopio clectrinico "RCA VICTOR". desarrollado
baflo Ia personal direction dcl Dr. Zworykin, ha sido-califi-
cado como cl ME]OR 1NSTRUMENTO CIENTIFICO del
Sigilo XX.
El Dr. Zworykin preslo eminintes servicios durante la Se-
gunda Guerra Mulndial como mirnmbro del Comitt Consultor
Cientifico al Comando General de las Fucrasi ,rcas del
Ei rcito de los EE UU., al Consejo Consul)tante de Proyec-
tiles Dirlgidos y a tre s Importanlcs sub-contiia del Consejo
pars Is Defensa Nacional En el curso de estos trabajos., di-
rigi6 lon experimentos qut culminaron en tl desarrollo del


crnntrol de furego agreo. de lon tubos de ImAgents Inlra-rojas
,para loIs famosos "niperncoplos" y "Inooperacopios", pro-
yectiles dirigidos por television, tubo de menmoria e Inipre-
aionanles mejinoras en los pistemal de radar.
Por au excepcional conlribucl6n oI radio, televisl6n y elec--.
tr6nica, el Dr. Zworykin ha recbido numecrosos galardones.
Entre esons hamnores. st encuentra el prislo "Morris Liebmann"
del Instituto de Ingenieros de Radio, el premio del Instituto
Brithnlco de Ingenieros EIctrJicon. la medalla "Rumford" de
la Academia Americana de Artes y Cienias, la medalla
"Lamme" del Instituto Americano de Ingenicros ElEctricos.
la macdalla "Howard N. Pots" del Instituto Franklin y Ia me-
dalla de la Socidad dt gInenieros de Televisi6n y Peliculas "
Sonoras. Otro. honors incluyen el doctorado "Honoris Catu-
sa" del Instituto Politicnico de Brooklyn. el diploma de la -'
Asociaci6n de Manufactureros Americanos y la Medalla de
Oro del "Poor Richard Club". Ha sido condccorado por


gobierno& extranjeros y ha recilnd., ei CrtihcadaI PrePistidec
de Mirito. el Certiicado de Rerf6meaieato dl Depara-
mento de la Guerra y el de la MrinSa.
:,m AHORA. -Cel Instiuto de Ingeirner de Radls, ha c a-
dido al Dr. Zworykin la Medalla de Honor de 1951. Iab m-
"xl na recompci' que concede tan notable insitcitti La co-
dioiada medallrue f d ai ..ia enn sesoa eoknae icc asse -
e l ceraebda en New York. con nn mensae que dace -Ai
Dr. Vladimir Kosmaa Zwor-iin cor sus entraordiatraB ,ona-
thbucione s la idea v desartoe dl aPMdllao L-
sico de la ,modena tele oan y p i 'gusC" cr.
llticoa quc conduieron a Ion usa% ceisdafmelts pareI a
aplicac,= de la cicncia leca.. a a C .11. i. a
1 induPtrla y a la segurdid atioba..|'.!.oo In
confirma el comentarno de Is i, lerd'tlW igai TOwO
POSEEDOR DE UN TELE\ iSO.t. ELTESTIGO DE
SU GRANDEZA". .


CIBA INCORPORADA RECIENTEMENTE AL MAYOR ADELANTO CIENTIFICO DEL MUNDO, LA TELEJ&ON-
ES TAMBIEN TESTIGO EXCEPCIONAL DE LA GRANDEZA CIENTI*ICA DEL DR. ZWORYKIN.HUMARA LASTRAeS.eC ; .
T DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS DE LA RCA, VICTOR "
"Y TODOS LOS MIEMBROS DE LA'GRANN FAMILIAR RCA VICTOR DE CUBA,
R G,0" SE ASOCIAN ORGULLOSAMENTE AL MERECIDO TRIBUTO RENDIDO AK SU
VICE.PRESIDENTE, DR. VLADIMIR K. ZWORYKIN. .


r -H
v
am-


_.- AB- 4is a^>"' "

m ir-a --- p a


P-am- .- a
A mw aar-e- 'v W 5*
-&&
S4 *--w 2r-a

oSr *- ^r -4-

a S~c. j e --
!-in C 3 an m mAft-
--to'- '- -.-T,

a- u p m 4m

4ia a wVma MMMur-ma -r
*" *am -a %am '-a ia -a

a-sla- a-s a '!- X i.- s Xi *

3a gfr a .ainan ? ?5- AOAp-,
_37 .im m awf h d
c m w-zw-..a w -

5*am 'U -a-a -a -> aVO Wt-a ?mnr- a ra Fe aa
1a 1 iar -- --s,-- m^ I ao., -:n-VIMO "mre-


data"t MIUI.IM j ----'
? ma
-a ,-a *a ttB- -!r ,


a-S-, \
r_ m f^~iie- ^ '~ a

P.1-a-- -- ^ G *ewn c-sr~s- 6 annan m


s m an a t mt -- a

--n f-
WOWa a --=
XWL ~

t IP JiMM Op 82-.e


6- :0 t I::&& w-,
r As ft cam


. b, .IMARIO.,
Lulfal


MARINA
rode 1951 -
,.~- A'** .* *** *'**


L IV ctEo
JOSE L HIo HMNANDZ

OCWAB BIVwB HMMMNDE


A. .-n-44.~


Agasajo a la gerencia de "El Encanto"
AL MEDIODIA de ayer tuvo effect un cord.allismo al.uetiw que la empresa
del DIARO ofrecid a los afiore. Sols. Entrialgo y Cia., S. A., con moUtivo del
9 anliverario de "Ml Encanto y la lmportantue obra.de eopanlo1n Uevamdaa
a cabo por la gran tienda de Gallano y San Rafael. Can el tqeor Joaquin
Diaz preaidente de "El Encanto", astleron el doctor Humberto Solis y loa
wiorea Luis Entrialgo y Tomi Menrndez, mlembroa de In alta gerencia do i
expreada firmnna, quienea fueron cumpllmentados poar nuestro director, ansfior
Joea L Rivero, y nuestro adminutrador "eor Oicar Rivero, an union del M
cretario de la empresa, doctor Pedro Hernindez y de nuestro subadmlnltrador
aefior Enrique LIaca.Aparecen todo. loa aistentes al cordiaL agape, qulenes
evldencianIa satiafacci6n que experimentan cuanto, laboran =ma lacentenaria
cana del DIARIO. por los reiterados xitot de lo aeflore l SoUs Enttialgo y Cia.
-- ;? : y '. ..1111 1


x


'A


Scduda al Presidente
EL ALOALDE de Nueva York, Sr. Vincent Impellitteri, saluda al se-
fior Preasidente de la Republica, doctor Carlos Prio Socarrks. al lie-
: gar el Mayor neolrorquino Paiacio, para ulistir aI almuerzo que le
.uofrecido por el Primer Magiatrado de Ia Nacidn, con motive de Eu
iBta a eata capital. Entre ambos, el alcalcde de La Habana, efior
Nicolis Catellanob Rivero. que asisti6 al agape, en unoin de otrau per-
lsonalidades.


Avncmzando bajo el fuego
ZL SOLDADO norteamericano John J. Allen, de la s25a. Di
Unldoi, hace fma m am comapafieroi para que avancen, an u
una colln coreana, deade la Aqu estaban hostliadoal


Profeeores deo rte
MISS JEAN Alice Small y Mr. Normal Borchardt, distinguidos pin-
tores estadunldensek y profesores de Arte de la Universdad de Tam-
pa, quienes han venudo a Cuba en relaci.n con Ia expoici6n d e pin-
tores cubanoa que ha de efectuarue en dicho centro dooente, aparecen
con Ia aefiora Clnijta Park de Peilno, director del "Havana Post,
la wfoira Hortensil Lluch de Berg, pimkidanta del Patronato de las
Artes Plit cas, In seflora Jean Morgani de Knuit, i efiora Joy Had.
ley de Kohly y nu~itro compafero Armando Maribona, en el almuerzo
que lea fud ofreci(o en el American Club.

*: ^ j j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^


JHbreatfin
ROBERT Vogater y su asqpoa (a Ia ilqularda) se deat1eoo con aua hUom Bobby
(a la I&quietia) y Billy, aml como IaIbermana de Mr% Vogeler. poco deapuka
de haber Uligado, l Aeropuarto Internaciona de Nueva ,York eate funciona-
rio norteamerleco de ]a empress telefdnico de Auntria, que fue lbertado por
los comunlatax, deupuda de haber cumplido parte de la condena de priaion que
le fuera Impuesta. (Foto AP)

...


JIfDJIB OUd. DUSIALL
ASI LUCIAi la Plaza de la i t bliLc aie ctor Oeste de Berlin, durante
ia tradiclonal celebreidn del Dia d*i Tij." en. es zona. Al ondo, me
dintingu el.2tiomulrato a lao muertlia a lc de In panada gzerra y (a In
derecha) una bander. negra conl atml:a de I. Libertad del Oeste aada
como tributo a los ermanmos que ahora eta bajo Ja firila comuniata. (. AP)


Oficiales acendidos
EL JUE de la PoIela'Nacional, co-onel, Cecilio P.rez Alfonso, iL.m-
pone en au despacho de lp Jefatura lan insunia de capitin a]l tentene
aidoro Caballero Saw Ml mando de la Secci]6n de Trindlto, A su lado,
el segundo teniente Porfirlo Murrieta Taraft, del Bur6 de Invstkga-
cilon, que fuh ascendido a primer teniente en eata combiacndo del
escalaf6n policiaco.


Ha Ie Preiddalte
EL FR. PRESIDENTE de la 'Rep(lbUca, doctor Carlo PriAO Socarri, hace umo d Is
palabra desde Ia terraza Norte del Palacto, al terminar el. glntM dtidle obre-
ro efectuado con motivo del dia primero de ao. Lo rodan a pimer mlnnito
doctor rtixt Lancil y otrap peronal dade oa


Encabezdn 9el ac ie
EL GRANDIOSO de-e rob 'act dodl& primero antdPila
Presidential, fud encabezado por la d-ricaIa de la" CTC yde I as rdWracam af1-
hadas. En primer trmnino e dmtacan, como tripod. buoico de lauIm prletana.
el ecretario genera] de la CTC, aenador E umblo Mujal Barnia l =1 crfr neral
de la Federacs6n de Plantas Elictrica, Avgel Cofifio: y el ecratari irl de n
e.r..eiA.b nd Or-era T'lefAni.m Vileente Rubipera. -


TeleIonmcc en mcma-.
EL MAGNIFICO aporte que la Tederaci n Telef6nica bri I21 matn deside obr-
ro del Prmunero de Mayo. fu# .eobuzado pr una gram bandera del Smndicaio Pro-
viral de esos trabajadores. que,.onducian bellas empleada d los telifono, quie-
nea sonrien al pasar frente a la terraza Norte del Paiclo Premidencial


Cafeteria ambulante
LOS TRABAJADORES de Caies y Fuentes de Soda, en su alegorica carr-oa. que
simnulaba una cafeteria, preparan taias de calf frente ail Palacio Presidencial, pana
obsequiar a lasI peronlidades que desd.e la terrama Norte preenciaban el dest..k
obrero, con el -r. FPredente de La Repdblica, doctor Carlos Prio Socarris.


IEL 1932


DARIO DE LA MARINA


Armonioso diseno que
realza el encanto de los
olos femeninos.

12 alegres y delicados
colored, algunos nun-
ca vistos.

AIRE ACONOICIONADO
WORTHINGTON


F''E'- ' i. H -tl'- '
:. :,.. r.',P .*e ,d e i 2 .,', I ... .- a _
I:,:.:.,-, I F: U de.de 2 -',",' h ., i .,.,
L 2:'.:,,-, "'J-, LU ."Ib r d .ede i I ,': h.; ". 2 4 '" ,,


leccione sut muebles con arreglo a los conceptos ar-
itecl6nicos de su casa. D6 preferencia a la usimpliciaad
igante y a" la nota de color alegre que predominan
nuestra epoca. Nuestros diseaiadores excluiivos tienen para Ud. el mue-
ble indicado o la posibilidad de crearlo con arreglo a
su gusto.

GALIANO *. NEPTUNO SAN NICOIAC


mmEEo


Req.il,~ *J.~'IicadK*s 4'J 9
deiar ura e~teIa de
r*1. d*:itk- frJ.cfIrI.a


Ib_


7~nmaca72en


Ile


-vc ZyaovGrdfica .de la Cr6nica Habanera


AQUI vemos a la festejada, Martha Ca conTreilta Guti6rrez de Celis. Alicia Torre, Carmencita Ma-
rante, Teresita Santaballa, Gladys R[d Ie:e y MarLh Diaz. Detrias, various j6venes.


Una fiesta hbermolsima, que revadti6d ea reMtare, de ran brillentes, fat Ia quo ofrecieron en Ia no.
c e del lanes, em el Ham B _ilmore Yacht und Country Club, el sedor AngJ Camb6 y *u eapos Rosario
Arredondo, en honor dos m, hija Martha qu eumpUla 15 afios. Esta fiesta juvenile, euy. resefia apareeW
e n Ia C-naica Hasmmsra de ayer, ae caracteris6 por au belle annlmaei6m y fastuosidad.
___________________ He aquf varloma peetos grifico* con los qua completamos nuestra infortnacid6n.-(Fotoo DM Pardo)

LA SRTA. CAMBO y su padrt aefior Angel Camb6,
abriendo el bailey. Y


JUNTO al birthday ake aparacs Martha Camb6 con Vivia ol- MAO 'CO$.A]
ru-la Alelda do los Sfntos. Mirth& Ceri. Amparito Alvar T e- Pal r ,,Lri
all uantaballa. Manlo Rodriguez, Carlo de Cirdenam Orlmdo ,*r ,u..
I- C K PTrP y otrrA i =:""

COCKTAIL PARTY DE LOS SPM iOS PARRAGA
",--% u H I.| I- -..,


*--- 'i* la 5; r,11
4L' A. Mar' Rome Cay Perla Tabares, Betty EN TE PST paros i aitrs, ptrom. 14aUia Ma kado, Fernando Pag.s.
2i. pony Conmelia y 4org Shenz. Miriam U d;amfl rc"'0 ., Paralinlayso JL odolfo Herrra,. Gia-
dys Arnoldco .r R C rin. Zorrilla y Grmcllla de Cirdenma.
bt^ o STA ^^ :08


EN ESTE Tgrupo e deatacan: Marlo Arroyo y Elena Cuadra, Nicolts Arroyo
. Gabrlela Msnindez. Srafina Lautra de Giquel. Hortensia Mhrquez viuda
de Arroyo, Rena CastellalosL Yolashda lel Rio de FernAndez Camuz, Gustavo
Ramirez Oivella, Piedacfta SBarrain, Miguel Pirraga y Antonio Vmnent


SALMUCRCO CON LA OCOTORRA


Fiesta en Londres
EN EL PALACIO Real de Bucklngham me celebr6 recientemente un brillante "presentation party"
con Ia asistencia de un crecido numero de sehoritaa de la alta sociedad londinense, figurando entire
las debutantes que fueron preaentadas a SS. MM. los Reyes de Inglaterra, nuestras bells compa-
triotas las sefioritas Rocfo Almoina Pell6n, becada del Consejo Britinico, Uevada ante el Rey Jorge V
y la Reina Isabel, por el Embajador de Cuba en Londres, doctor Roberto G. Mendoza. y Rita Bro-
dermann, a quien acompafi6 su padre el c6nasul general de Cuba, Sr. Julio Brodermann. En la sede
de la Embajada cubana se tom6 esta foto en que aparecen, de izquierda a derecha, la'sefiorita Rita
Brodermann, la sefiora Ofelia Lopez Bosque, esposa del Embajador doctor Mendoza, el senior Ju-
lio Brodermann y sefiora, y la senorita Rocio Almoina Pell6n, todos los cuales asistieron a este
"presentation party" el primero que se laeva a ca )o despues de la pasada segunda guerra mundia!


DIARIO DE LA MARINA
)OS PAJlJITAB durante la fiesta: Rosario tiera
v Celso Gonzalez Falla, Sylvia Alfaro y RanA. Suk-
a._

DIARIO DE LA MARINA


r


Rumbo a Norteawcmnkic
POR UN CUATRIMOTOR DC-6 de Ia "National Airlines" part ....... umbo a Atlantilc City. r.
minenmes rnlembros de Is Industria Textilera Cubans, a fin de alsi a la 40& Wh1btcl6n de KI
ductos Tex-tiles. Se destacan en el grupo entire otros....l sefour Tomis lB. Sonoma, geen .e.deIs C asa
Beacon; Jo AAntonio Pazon, de In Bodes Textiles Co.. Andirds ARdo Txlr..e Scarlt A.rnaoorr
Alvarez, de /xela Textilara; 1 el seflor Joaquin Bastles. de InCsaGam our .

Tarja, a una educadora 1
II
LA INSPECTORA Ge~neral de Kindergarten devela, en .la ceremonia ef~ectua.da .el pasado domingo, la placa de bronce colocada a la entra-
da de la Escuela de Kindergarten nimero 14, en memorRa de la educadora u aeaNa Castellanos de ZervigRn, quien durante 27 afios y hasta
su muerte, fuC director def referido plantel. (Foto Molina) Nie pbaA cCyp


eEl 9 de abrVllal desapareCasne6 dedei 'n a La Hb dP
Miratair oel peerrto Pekin&s 'I
mP.. y peludo llamado "M mito", -..--


rBoom Jos6 nnn Paxom, de is, codaC.anes eaxe CCo dir T. Seios Co.. Andrm A, do Te ra Scarlet, A or
S d Tpleoroqaae dauquien lo retiene inder
idamente devolverloa na duae-
oA SECR< enerl d r K nio. A quiren de eon L deeni eu e pd d g a pc d boc cod a aealmen-.
d dtdcela de ide n ime roga d6nde estmo e a e di I en de 2aran r a I f d e M Ba d Bo
umuet, u irec.orp de fean .Ftl eplndidamente.
,I n ^ w "'"'aopfa ogsnrsJs gtnFradzyH .Ea
TeWdono B-2224s -. -ao "mo ..d


sa, 0ManueFlA Urru[i A b.ro A N o Go- MO bras en C orrahllo ."d'
IC N G A I E L U R A D 5 AL INICIARSE las obras de la Carry-
terr del Choeunto Norte, en Corralillo,
Las Villas, aparecen preoenciando esMso
Podr B nEN I G N 0 SOUZ A laborpt el alcacide munidpal sefaor Is'
raeleAbelSlanch.d..aceo Pbro. Jaiman
(,on 6a eolaboracl6n del doctor Eitutorio S. Santoventa, preeldente de In Academtia Geriesci y Rovira, president del Co- .t
plticPr-aeqorsldenIloererionvilla --- -


de la Hh, toriat Ion atrad~tileoooo'onel Coommet din InTorriente, capltlln Joaquin Uavt,- mt r- rsd arfeavla
raiM, tenlente ft. 1Prew Landsi, comandantir Joni Cr.s, d.. E M. dTe Mixirn o .Amez, yH me rea oeo
Golalo Cie QuAdine ,deVomico aI an dnlulor-l,
oAEN LA BARRA Bacardi se celebr6 I& paaad semana n cordial homenaJe al Honorable Sr. Minis-
,o dmundo politico y social. Aparece el gefsor Casero brinrndo junto al Bar en compafia de Jos sefno-
Sres Urbano S. Real, Gustavo Rodrguez Bacrdi y Pancho Arango.

0 .
Te~ooB22 -Giran final, poi MAximebG6anesentoda lnrompaiall,

('a tratebrdndelpelp.hco "Moro Muza" donde
i6ce Miximo brnsci, el huyendo, montAdo an un o ,e.r.
'o~tieio Como muestra del optlmmsmo de logoman-
(tines de Httlea pi cadbate cron o Cbaiaber que e da can-
,'atui it a-itirc'io en Ionl primerot da si de enero del
rise, tenies- deir, cuando Msxrn eo6meater ,M
1.t [ Villas CollMilu lelarnpagurunt,. Invas I6
Mw 1,lhno de Quesada. ublevada, en Puerto
EPc iltetstaae andesdaoel prdahoep tHdelomovrmlento deableS.- inis
ruebsPiaSerusario en Bonilla, Altargrtcna, Palma Pt- -rnid-dnet
ddaA NaoJasAl. Caego San Juan de Dilos, e riobrA B
crceen donde o mucho se dlstogui6 Invadi6 Lezarenc A
Vdilasafon Miaxmo G oez en 0 ia(o 75. D6pin.l s Is'. ,-
del ta rodn tel pci decl J amrca, Mua rdonde .
has 6tieines dtl general Cahixto Garcia; llegando .
aliglthel iGyo uo Benitez Fuy nedO moadnon con
m(iIn elayorInu de arsuellosimnfortunado e ma
narlos, del enea i go,e a beSinie pot una fuerza al 1
mando del teniente cornplrime NtoXL -DRGOMEZdTorogd edrdedae
at~ft~ Pt es decr. luandoMixtrno Gmec alec.
alF an agl aenture al acta reatva a la cantidad de
),I dende el armnt.c l. odeno eteniento dornsadooreJ .gd o.deu
ta.,Netrnad o a|anJer arine adoyraioMe-iSa mniro o c n, ue
toia Carlo unz MBonlfo Gdnmien Rafae1 Despno-e
6, lMesndel genrutal CAierto GArcia, Nteadio -
Iheios dlo ynrlgl C asar Romeo. Ol ua fuema atHi.dR QOMZ T"r jefede I


General Carrillo y al ewColts.


Sepelio de la Sra. Brito
MOMENTOS en que eran conducidos en la Carroza Cadillac 1951, de la Funeraria La Naclonalt los restos mortales de Ia sefiora MarI-
BSubt de Martinez Corpas, esposa del doctor Miguel A. Martinez Corpas.