Diario de la marina

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de la marina
Physical Description:
Newspaper
Language:
Spanish
Publisher:
s.n. ( Habana )
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( sobekcm )

Record Information

Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
aleph - 1915261
oclc - 11968619
System ID:
UF00001565:15901

Full Text

DIARIO DE LA MARINA

DEANO D LA PRENSA DE CUBA


La Habana, Viernes, 27 de Abril'fde1951.-Santos Ana4tasio, Esleban, Toribio, Te6filo y Zita.


..........."" .., ... "" ...-.i.n vum "uu-j""i I""I !""'""1 '
S.V i.4 ,Ala,.-No.1 PosIivay m listsica en la Corea
5nca 11ll lp h t55 sbmo all- ,,'- as u a. i., w t"i

folo w" Me in n agooliple -
.,'a- We s I .sa.ae I..1... .. ".i'I IIJI,,s c-li s*a 1 ,Arlh r ra l 0 Suoldfir's* 1 ,' i,
"i .s l ai. i ,I.'a .iain .'. I i
solss-a. ho hsaaao A I. Amaaodaa -** a -* ul't j isos ***Ta '- u ra'h.yd*
oi.,. ..... uO .. ... .. l. .% 1 04,6Ml5,,a IA r PlrU l iP 4a s .. t.. a-ah.Illtl at*. 'l
I 1s,- Ia, ,.a.l al a< lle, I >., as. l, ns- ,,It, sl sI-s i II sill.sIs la ,e,.1 a>a ,I .10I5 s-lal. .ls- i .. i a Ia I
.. h... .... ..n4 ,,, +. ... .. ...i. .l... .,,i ,,, l .
AIlalalas w c al a as she)lalls .1. 1ii i...,. < i '...-Iac a la s a as-us a- a. l 1 I. i| I *. I i .ln~a 1 ,
i | 1 IlaiIscll s. i s1sl.. .9. .aI . s l sl si- s-s1" Il usa alolgAiiO
. . .. . ... .. ., .. o ... ... . .. l.. s. is;. ani.
a ialaa ,li~sL-gs i-aia i I.. s-l -.151 -&a#s 1a~sa qlslsh.llsa.a sbllil ,lta I~l I ',`111 a e,, s-'lslhOt llql l
adI/lmae, lsaa .Osl s-rl l -l -AI.IsIl .rL ilm .O= lahsal assecadals- .t i .. s-.acI' ~ s-I 1 ]I s i'' lls-I 5-abas-sc, bl a Ia'11 ~Is-s
d.,.t." ...,+. .o ,,. |, .. .ta,, ,i. ,'. ,,. i' .. 1:17. %, ,,. ., ,,.l r"


q++, tl ., s, MsM +o "= =, pl i s+. s. |t ,. ,,J ,t = 1 .|M ^' ri-..|+.e=^f ,'*'*' !*
dat,1616611 bl .:.ILit, it ltten1do ist.6) s
a14 ots fif. 111,. 4 o.i i e. ft. 41 6.i. h e As +14,1111,1 I Z' a s. I n _, of .WWI
.i s..'"".Iis.a t" l....An .ao.. a.... MW 1 s. -. ... ai .-.li-a los. l Iin
aa. Ir s- a. ,^aitlal as 1 -d i ,1 a .. iii. *- 1, Iir, > ',ltls a t
a Is A la. -. lsI s .liol a ,s IIp i g, Mi

AuIl ts' I a-aI.11t+ll 1= -a a Iod |; a.....: I as- alO s oal4.s-as las1 Sm5 -- al casils On a 41 lsl sset nm4-la
'La s sa s-s sa scs-.asIt .I

ads.-a. ll' 1. .los.e I l&IA :,... ,..2'l h i 'Is .c d e .. .lel. lm, I .
........ ..... ...... l, . "' ."ll" '.


(\ n l.lra.s-ll so i loealli lailasaul as-s-mo- s.A rmubs-Y^ ." ';/ ^
.... ...6 i...I.6.s.. .. ,. a.. -uIS o ." i c uss "m a
. -...... .'.1~ Ias- n .i..... io. a .. in 4 Ii i.. ...I.. ,a
,*. ,lo i I.. a- *i - I s I i,...a .. t Is i .i l ,i l Is-il lt slr a *sI alssis, l ninl r s-s- tl l~ l
I A- .'li1'|'rl 5 Kislll c I l"5 i i fli', i li i dC i 5 Is is- asmli lla n 1oins dclI
Is--a 11an.I a [all 0 .| is-i ri'll s,---- g a II. i a s-i al a Is. I ls l ha,'la .sas no
s- s -ic--iai-a I t .. as- ia l',fl.- .pals l l..m s-s iPaim 3 1i l's i i's,1 ns-oa, -c s-lsl-s- cn 1s-al.>,. AsIi i10 ass<. s.ii s-c. t 5" s--l.V~ d l l Uo 1 *1 sa..su > ,i-a nisa esirs- si tOublloisas s-alucs-uut
,-1 1'.1 sislm, 1 ',.as is al-s l, I. I 1, 1, c 5i r' 1 O' i cllld lo m ci rttno. lpl ,u ,
.i 15 iii i.11 i ll as, apM I.I. 5 ai s-i s d e -s-luT u,-i s as Is I Icosun r s u-s-is- l+ o u nas s11'o.n
i. -s-sass- -'lnm i s s t a lm-'ll .0 a s a s lss do Is mi- sa + sin- a s-ncid a 1 e rra t'-nalcl
t:,,i :,,-l ,'l.a1 l ca-sl-',1sr i .nn a ., rtI a 1 i>i d o> T KH N ,' M n y con l
... .... ... .. .... .....1 ............(.rm4..,, ... ...... ... ..... ...... *t,

a i s-. l asi 1 s-i -n d 1 Ia ,is .|s isj-ri d s -- s-i ... co- h.o- a -I
slc,..,a.s r uas - s-1 r i os-. Ilsa, a Ao asnct n osum- s-is-flo Co iuns-- luc tno ancs--o -nr 1-s-s-
l -1B.1 li .s--Ia -.. .. I. s t l |i iiir 5 l as- I rs S I s .0 a us-m- c l d el la is-cisido m a .lll- sld-
s- al .s-as a a i ,, ,a SlaM i s ll.- is-l con 5.. sos-a -s s-i. s-is que lrl l hnla lBtra DIois-m lo i e h
p.I.Iiii n ;' Il r II I i' I" I n1", r,11 . S lin p r( I'I'I lenm +++ I + I n n "I to i4cla s cos-s-na] sI pis-n r ua- mli -l
.r l iiil r.- (Ia r -i o dl an, dcn n cvo ass a- ha
Ein0 v .s.. 7-e maov a I- tl(ii)l( I'l eloa ia yit ao) 1
I~ ~~e I .. .... 1 ,A .. h. .. | Y.. ..

1I I )~ rio'I 1 ., ... ,,su.. .. t is- el o cn ,
(rrlet Io ataeio4(le Cor A oiir i e aiIllvb i a ,m~~~~~IJ.at t. '. t.eP ~< 4+ ~
(inaomncI paledr Par: (Id.fi r",O ;ls-lll uls a rt !0110 l I J A.. .. .i c neo eIici hc,
Ieio ar isAn iss-s los-sIn porhiisml io l -c iss-as-lusc a"-lsIs-n-osi-hcsabsmss~--
t + L, An.r Is t-a .dAr a 0 1 l,,11,.d e de. ..l.. s-.c i ino se-Ci p .. dom..m..... I o sa A so dm sis-a sa It s-ltt als,
s-nr* p are-ls|-h- r llIs-sa~oml~obs-s-iaI~c s -rA olos-o-e n rs- .I,.i1..I-P

('m)neh~cradit, pas Amigoo [n Rrpil1ficx Frtd.AV1tl lsk a ..o.,, .... ha,,'"< bo l q,.. &II.I, ,.,vo....e lh. ,.'ioJiss Iii -sss s+lm++g.s-s+, i lsIA: I a~.' i Iabl siII+++d us-s- s-s-s-ms-5lPos-sl;'s-Imns d ~ils- Iaomis ca-
I sa r r' ,,, .164 1. a ssssi'. --mrs ..... si r nI... .. .. oncPit"S do ", I r. ems-as oit s--li o wt-lansi to
+ir. |lli~+,++ [a =+~i1++ !, l. +


a-Is so assal I I s-Ass-do IC-s o" -s-I A is--ssino Aei noslat Qu is I IIP-ccs-s
d Is-i-i... . . .~AI s -- Aa ...-_ .i nrtienl A bla, Is-na.at it .

'I. . ta ols-- I- cs -do e"t" ratis. s -u s-s-s-as-~ s-islISe s+l-5 .. 55lil-il s-s-s-s- s-a0s solo s-meahhias-.sis-s-os o t~s ires- s-F~++is- ii -iintis s-st' dotas e1s-i -
.' s -as sali,. -,.e eis-is 1 i, ls- isnis-s-s- dot luosll. sss O Il..gin si ssgca-s-ies-i de A Js slaill ha o- e nlo
s-c-Isassi-s-i- -s-s- u-se ils-c. ol s-s gs-Is- dI. sis-A tsd de. totallia-e-i Isas-is-s-da
s-l. ,i;Ii i s-s-iris-os-la shah o. I n- iI mIs i.,s, is %-s.-s ssr- rass ls-st-rJI Av Al-in ads-ss-u- sos-s-usI-s-s di bao n nis e

s-s- i aa--ssl -c sdd-sis-n sbI s--s eic l-a- s-Ia Ac los ls--- A-hs n esi.d
1 ,,i, .-s-i 5 ,1. a-t i --am ass-s-is 1 i.4+'=+ rth+s-Its-I is- ocs- 'a n l n+ s o do l -s-I-tl +lads- |~no -ouis-d' et ,i s s at n o r la rin

S ,ia- os-an- ssin-E ll-- 15 ~ss%______ aimeqime s-ins- iasinsedoisYmis-sade m
~ ~le s -1. .- Isi salll sic l.1ieih rns +l+ t~ tlli tl e+ )++i++ t e lt s-Ill-ss I l sllS i l A s- us- n s cel
&ll- oli"t lhs- 4sln cI hlu-t s -as-di l, -iirs- e cs-is-sec1anda'abr a load u hes. t''rs
s-. .is- I s i-i im .Of1- d l1 1.-ra l isiA. l mo L se s rf. iti=. i aA onT1 l h hr In%, C is- i s-tiss-1,A la de Ion% hiosiu dab lo Tsoh.
is- ,us-c iasi. a 05 usuas' sl 1.6AI 1.-tj% a., Is-a l S 1s r ,srn ad- all t ad inuais ,ArrvS d s otlraeo l n
AI ..,:,1 "II ia l Sll-' .,l s. I ,Aunc u sho hrem uedi s n o Araidemi
jl r".lnl Is .5041 a r .joid Publide tTetheradenno'- &I-
s--al.r ss-s-h s I s-e55s- h fc I l -an 1rsos a hgs-rlnaudibles cer valno
-Ils- asnn, d,- %I. 5,, L'IO lpte T HERAN. 1aslneL tl ps-nu s p loo nsabilids d en s n
hsss lcs.-i~.,, ,1'dab i e s, cae, inao ssi Ia nL isas a u ccid adl IlaI dminms r n Acp blIcrd est ulosnut
ds 11a311p 1 mcass- l, d. o 1, .1 pta-a i snoonss-cn n i sa r o nds -ms i-lArsp Ioosaa
A......... .... 'to ... d; d TMin ,,t,, d c..... od-..... P, .....


.I., caf.c--rcsI i ap.104a"44s-i sulcoi a icgd Conslossird luboanoda co s-s ois a
slin Ac.. ,,,,,,, ., a sro-sasi de a s erindo"" s-or n A. b .u...ldadtc.
Al l praa llc ,Adt t s Tr-a is.~s e~ Tr-a -ta+~aI i m ca ron inl yreo lLstlo casn- Cores. deg.
i. a ,1,,|tlr a srr. lr 5ie al *Is di r 1 dal lencads p lograr qusch Is uerra tongs
wis -ii s-I i sca s-ni s-Is- is-ic. lIsIm s-sins- sro b0 s hU sos-ni ad) a.u psrn tod y honorable fin. con es
.Is-I I s s I, o l III*s- I.i 0 sc mosslnO rnl~eih as s-s-OR s IS rm jf e in Irds-a- mri o dedi roteccl6n arosea vu stro
~ ~ ~ m ritl "t r| itnil. |dril da mii~~n
s-mi--s-i- dot x a .,t d s-i 7 s -Is- m s Ic s -hi srllad ru o m o lidm Isu sp O- Is s.uuc q u o asat ang sill.
,'i--I i l s s --ub r mu niuhIldS lbsn-11 ado Conto nust -s-lu shando contrast is ma.
Ach= 114 is-I- is-s-i as-s-s-ul u~sis- scI us oh d gi ms-ps- uqyor mi odici6no de o Iahum anidosd-el
As- prme pueg s- d s ls m l al i oh Tra-sh 'bus it""l mitmst-s-mi las-u As-us -rsu ha Ili- io an is o oras Di om e doe
1,4 n o s,, A mi.cst ulo Ast s ict i-I s-[cs1--s-o N Ac g 1 @ns la c s -nuunrsuasn are lucha r n
0l.s111-' Isi Ac Ir IIors- O s-rls-S-l A e, csdo I0 us- a poo a blen Informa da, F tar con ustedss prr una Am--
.le I .." sAt-Ipulon A- Abs-n "Ccs nn tto- u mro sQus- As Ifc kintro--ric edsd-d e nu-vo a casa-
s '.nn ,lp lAc P rgam d cre du ch s-as I s-is-ohs- sc d b nda de gradai e Insm bles ideas y concep-
A r et-,i Ira 11n le) killeh ss p elsluos lss- I n-ldn nisAs- que h parsi ectan t is X gui Aron ca nuestros antci Pa -
Merltu, cA cA-s-vs-in otlrumh- 14 del de-s I m leAs-l reconps-s-s-s-s-smsc-n o arI lau r-ds.cuandu trkme roten R elO atr6n deInA
ela's-a Ac eai:148l ,i d elrsnd d c ,i uebreld As- c 1)arld m". libcrtedsde AnArc myo.la u.sox)pues
do 10)45 Yl+ intornuin|i 4" Iefirict al grupilo eunquic sin comalodo, tautoridlad o re.-%
['utgo se ct"td", U prow"l"ut dcl ."I, udch" organixticil llcolnutflusialtl (Lc onsabilidlad adn orgullopornente Do-
,,,ntltot'tio r Juxtivia, inI|lll'Alr P ('Vlrres- t"P 'Ido pur-ta "c n ailegnlidad parrel oen l mayor de ltiono Ins hono0rrs
Po idicntr p-oceirlelnto dr expro- it.1iie lo ^rvn A eo9tegn q an as ks r listh v dy disnc'ones: soy un americana"
ltvVc|n1| ,e Ins erreno en cl uc e idoIdn rvld~s pnra ser usadats eo el Ovaci~n I
ublradn l pulehln tieAlin Cadre, tir- Utilnllr nel cnnode emernencia",
minn nttunlclpal de Pals maSetiann En nrras fuentes se diJn qua exx- e
A cennI nnuartian .se prnh6 tin pro- ten jinlclrns fir que" el parfidn "T.- I X I J A con et iO edici6n e
ytct~o de decretn qjur vropun riml Hr el oR- d '+. o "rneysisldn difultades SUP14mento ean OTOGJlAPA.DOX
naltro de Estadlo, declarando ex c ulda par% el dia primero de mayo'. I,


Culpa un testigo del Contrarias i]
S. cases vivas a

accident de aviaci6n impress


al piloto '_ mericano Oponen-e, en particular.
a los Arts. 21 y 44 dle Ia

Declar6 que el avi6n de la Armada hizo colisi6n ponencia. Viita a Prio R
con el "Estrella de Cuba", arrancindole el ala m, Anchecelebrar6nlo eecunt de
ins princlplpa corporoeIole i e nn- 1
izquierda, separindowe ambo. par enseguida caer m`s-ndcle pte. a cderan i ac-
-- LO Itud a asior con motjvo dc I& deba
SIGUEN LOS BUZOS EXTRAYENDO CADAVERES noo ca=m. q t,'mu A r
nuev n t dotJ I de tnateao p vI pa-
r i9 go0 de I palnslones al i alublados ci-
Ya se Ian recuperado treinta y seis. El ca de viie.
Aunque odclalmente nadas te infor-
Ila Flota Amertcann cayb a dos mfllasb del lugar lm oabre el resuliado de dichal re
, I unton, e vtrttd 111 eotrevia que tie.'
donde s eatre6lo al descender el avi6n cubano nes ronce -ruda prs hoy con el te-
---- U&eor Presidene de la RIepiblica. en Ia
KEY WEST.Sbnl2l s-API "a. 16 lok I onr an ies descs del ue se trtsa"s- directa'ns te con er el
rinero M C Wtinerlnglon de Oolds- rnoaue es-anac ae cuarias en un barl n Ecul vo .sabre lJos pun ,"as s i- E
bro. NC. as>I.lel san I tl a Jaunita r, anclas o en ic-s muelles del ostille. p'a no.ue-s dcestepr bema. It o r -" i
Inei.aLia. N as p ul..AI..cl.o. n ...alAise. pudson nonocerqueIhascnor-
mlenle. lo pdoloJ del .Eairelta de C. Wihenrirlon dt b- el at- nsl rm u nosoavteron F no i. Ari ada cnoco con e ala "-Rlienena aili oenes pu6n sde dichas:
boren~ nes, 'It -aidfisar ha ..nln Ac duhis
momenue snlel que &e pr.dujera e .utrd3 del i a a de asajeron de. corp po.ci.c... a LT de Imoi .l. ,
ehoque qur, ca0m IA IU OTl le e t3 lrriarao t-orte Oe Ia murlri. y acic epenealmenle en lo qu se sreiesre a d
pgrte I 00.l P2 SM ao l ef sas%"tieAIsr La ofcna deA AecronkiutcA Civil cuaarnus Y coatra de la ponencia Iu
Iftl aleflsU.i "adso imbien ecti s r o sirfte a lns ansta. A] nmaanso ento del iMpueasLo s.,n c
t ='_. t lsob aesl s -s-o c- so as" c *e' d o te 'r 16nln tuarts p ar e of ue. con ello e[n re
5s1n s A ,.a u eu 1o a4 i as-ni D- .ags-ed .orcnie.menie a il defendl do Me InaL5stm gs -erale's i
do Ia &r asp Pje" ~e 6 .. i. :ntr ,_ a ,~lU ila n nn
dlo i ,Cuo s& fqt pe ii a.x -.rec- soRs al aoe e cabCLA. v Y ab o asb e la nIaconaUdl1 m ncluendo -'M
I AC C b 1 o a la e I dar c.nra el fonrc n del d ceano ropiol obriroi. pues con Is Dolisca 1<
arTanfjsdtl.ioa Li oii loS si oria's- l ae rres r ras tr en ls o ierandes p ie
Epmrsen y h 1 f,*im nval esitall / Los cadiaeres y cedzos- de cuer- penues a eomp l c difi e al'. I-
Tomn. Is a.a'..r.*n @ I alli R n-i c,-san a es-arrmrado c alededor dAc unass e'el Ia durtribori6n de d.v i.a
I Qu kci lbsi-oce cse man lu oaclr l ae Is d s1 oons-sombros Oilo il bouiO Jam.e dendeia. esc -romo ais h proplesa-cl el E
I nasal o is-ga c va BC ClikS V y Jt.- Aikkslan E nonlrros dAsos cadace. dearrcIn de today las indutrinas y c
I. elI I& iliJ naIsroftiao s-c rem al, o' o aun a Ic ao aentos Ce Icomercis- rucanol. y par tano iae ha
I "ls. .. .... M n .l d I. a1. i rs-o s -scr -reae lan ui-do com ole o enis do r. mayor em pleo de on hre- Is
i e l sr-wac- iar. a M n" oeler ld s sarne- ouers ds ]o escomoros r ru- a npo -
furrza Woo.11 frr-r ssfi aldolarn oJ Mdea m riro i~iron '5
In elal e.l 1 b O ea'*w a s bus- ws es Is n Arane a hsi&- [ lrages-has- Is a ndc s a olog lp lesta "
il? pq el .l.MJ ~s. i. s-'"' Irsialien i n los escombrs e Ay..r del Ayes inl-arons los lderls optOisico- c
as-Ilnaa .s3 n .l I i AI-mina.
Islnf`Vati`R a014 ci O O tranowppo.v a si s -ss. ei ssssan iaa odel Cs-ags-inro" eualnl en coal-
tlab 'ossi-- I s- lca sac. g _Toa s..p.., a nc-rc do, suci-,do in-
i. ,ol". ," -":qi"f "--rum " .. T,.n.p. *prt~runiform e.e e ps o
Ii X.-Ilt.. 's c- h h .s cok ds pur I h C- ble Ia situls i6nrloas tpas-ienn, erin. cola- d
ri le irsi vi. o slonl Ac r n elcada en cunto i programs confec -
F Itee V L Krir,. tl t tr, it.lr t( M, ;- do. '---m t" a ris, do paor dAsrle cumpllmlesnt. hI
c. V bs cavl, tod L i-o aistcirO. P114 CIFal Vdoas C IaS IAM ul CUfflra |le l
Il -t lai sI. l ars '.e i 'aI ". e sac. l lollsls -u re0l0s ssCl *l lll ii .Ip Is tasl I u6ru r c" C us
r14 'd tt@i la lPl atiI .,toL ro "a It, o la I[,on es e Y -.
mrasls- 1 e i-a -lu.i oust,. 3nolas s cl aisl de a Wc a. d I eal A i s-s- Ismine-a al Gables-ondo
sIisl+'t IlloaIn IIc olahclsssus- cl ratios- .l.iO)i AS Aalm05_. as aaaaa Sc Cs]m .saaoed-oalos labors leg.[lalol oaacc
legal. iio A. Ks. west peoi 8Os-cfsi f ~ luvts-so illfs [lkb orgioarilns. en v55usd I V IIII&,IsM gpeA mb,- taad A~ lt o suimieC. ou a s-n a Aclans, a or" lc oIns-sasso. l
l alaisil.' n *I .ils us iak q 0. ".l oti ua o le, I iWU ',re p ra f rsca r "- .btfr ,.^ ^,,^.^ K*.?;'.'7 *'"*'("*."S--e ;,"e ,, peom st"mLl" y aTuwi?1 que XL
1as FllA r.-ll l-as--n. tioo i, s-I i l a os, C (o u I Of Ar ufii s e no wI lm Cnt e ir ula n d e o g ii fs l
Is. al ifoascrcsnlsl, P ail miclfsi sso-l's-119ol rc av asac i slas o ssnII peblos-R uiasd o nmo lde isi
CatliMs- c 8 as -al & 11, P q 'eI. a 1 el a C ibowbl) i sl c1 petl aloetn qUa hs llo li
,to Liciril-.lag1- 1
M ..ttl I k.. ,io .V .s.-1...5 1s ,r..A,1,-,. Isgh pars sct lr, i .s.. ,ea.Sne' .. I. .-ns l ',
d,, c5 I I a'-ocIIIoa Ino--ical saccclso.ataI. I aos claIsc-s

itur r~r >i j i~jri~ir( *iM~ma i lMNfI is rl m w i ni. >* .1.m ( l r nl < .l 1.
0i1,1 rolAsits A ,Is -.il- s-5ts sl2 1si is,111i Iawe In s failloee ,I' WI la iri'le e nl i a lso s- l s-a15 i, i 5 isis ,


soi .. a .1 o ..l 1 ,.1. -I i, ,tII I 7 I 2i r5 l ds.r .. 1 1 1 Is-. & P t m -ci- l. . Sii M c .1. I '
sllca sal. 1 si asssn L al in '-ls-tca 11 h lh aOliIsllas [ a, r l iaaal~ a p ssah anl sl .sls ase qaeeaa-aaa I
saails. .ial ala 001 55111 -sia@ s'i' l as I "ss.c -s '-d + ....... .. ..... ..-
l, to(-;1 ,AI ,,., 1,, -.,,'t.......> ,., - ... ... I ....--
lagsaal ti..i cs O* a 501 I.,e.1 I I ; r -ii.,,.-i r k< l *Ill *v% lll% r*


119 afos al servicio de los inte-.
reses generales y permanenlte
de la naci6n. El peri6dico mis
antiguo de h abla catelana.


Afio CXIX.-Nfimero 100.


"El periodismo es en lo exter-
no una profesi6n, en lo inferno
un sacerdocio".
Pepin Rivero


Depende de los rojos Vormalizaron
u pu e los bancos sus

quepueda extenderseo p e raciones

I a'u r dij I Trma Se espera una rdpida y
iagerra, io A audi jn.oco
. Y -atistactoriacSo sIu cid, n

Rehus6 contestar a una pregunta que se le hizo del conflict surgido
acere de i jEl cs-are problem s s-clAnd en Insd
cerca de *i Ridgway habia sido. autorizado para uiltimos. diasen .dLstintasdentldades
rso ravbancrires; as ens-senlra arenlcmen-
det&Manchuria Isen vies de una r pid, y slat ac.-
sombardear el santwzrio privilegiadode achra "^ e'nrJpi. SS:
...--_ ----- i toria soluc6n. como es-ultado de la
lie ~ ~ ~ ~ ~ nuv AQ Hre AAusN..... ni ncebrad- .noche ,or
EGA QUE HOFFMAN SUSTTUYA A ACHESON entatv de dcs Ins itu-
------ ---- clones, en la que at acord6 en prin-
Lsegura que n iene intenciones de impedir que cpionreanudpar normmdetenlie hacona-
n~ enee que raciones a partlr del Ala As hay. con-
tinuando en situaclon expwctante en
Mac Arthur diga lo que desee, si bien recuerda cuanto a t aoslucl6n deflnitiva de
oeste problems, a la que se cspera
que Uiene mando sobre el como Jefe del Ejercito Ilegar en los primer dian del mes
-- I--- de maya proximo.
WASHINGTON, abril 21. (AP.)- ialgu;oa owiccion sobre lo que Mac El acuerdo de normaliziar las ope-
E president Truman advirtid de Arthur puede decir?-pregunt6 un raciones fud adoptado especsialmente
uevo hoy que "los dirigentes comu- repaortero. con vista Ial mantenimiento de los ser- c
iltas" pudieran provocar la propa- Oh. no!-se apresuro a contestar vicious a las clientes v coma Una nue-
aci6n del conflicto coreano a otros el Presidente. MacArthur puede de- va contibucltn at mejor desenvov.i--
ogares. Si asi Io hacen, tendr-an que cair o que Ie plaza. Afiadio. emperor mlento de todas las actividades mer--
frontar "Isa terrible responsabilidad que l,. com copmandante en jefe de cantiles del pais.1
le o que pueds seguir"-. aIs fucras armadas vie la naci6n, tie- En dicha reunion se consider' queb
Pero tambidn pudieran optar par ne autoridad sobre c l general pero la peticin hecha onor el Ministro de I
n arrcglo paciico-afiadin'-. di- no se propane emplearla. Y record Tr.bajo oia tos los empleadosA de e
,endo que las fuerzis de lh Nacio- que ho mismo aplica at general Whit- sst-or. v esoecialmente atIn o que res-
es Uni.da "se fftjr=n -ir lmi- nCy, vocero de MacArthur. "Encan- Decta a los aeas oficrn s- central les!
sr el coan.icto e si s poibleC. tado de -saber I cnos que dice del Natlmonal City o. New York. ha-
Agarrondo tI ocaltin pr los pe- Whitney", exprelo e Presidente. re- lonblcon rbasnte normalidad v
n, es decit. tomando lpie de la cordando qu'e ] habit a ascendido ao ClnsCl oshe ?os- lda d
s-ra lo de -si a possible n repor- grado de mayor general a solicitud de esumir eueltos alunos de los masn
ero pregunt ltd s e ha dado autori- McArthur. despues de A a reunion importantesl asoectos de este mro-
-ci6n al tenlenite general Miltthew qua celebraron el so pasado en la blensa.
B Ridgway, suceor de MaiArthur. Isla de Wake..n
oan eomandanle deA las Naclone Los frecuenen declaracionen dell Entoreunia6n Celebroda .no. idas
la as posentainos de lme iaesc
nidas en Cores, pars bonbardear general Whitney han estado en oabler- hnep-eris.etronm erhlast ddelin
baes de ln ionos en Manchuria. happugns con loo puntn oAe vista del to .. rendado Dar el doctor Es-nests
in etsim, neceario Gobiernos Freyre. se resolvid no flevar a caor d
"No tengo mes que comentar-- Aspectos lelrles- la determinaictn que habia sido su-1
onteltOd el Presidentre rLo comnentariot del president gerida en la reunion efectuada enc
En lI conerencia de prenM de TrutmaIn. de que ltodavisa el tiene au- hor" de Is matllana.s la cual hublera
noy. mister Truman dialAI a ecretario tordad sabre el general MacArthur podido Provrca quebhoy nesrmsp-
~~ a o icesen eerrildf ]oo bancoa.
.e Eotados Dean Acheson. otro Vto aunque no e tpropone hacer uso de s-crrkd o dn.oos
se contianza, deAmintlendo el rumor ella, sparentemnentc es una referen- Comoa es abld. n 'uoAlosouns
... .t ue^ Paul i\ t ..\ mas canenoel de etcl en-jos o-
outflicado .I efecto oA qu Paul Cta a csam pu"ntos legalea: blema esIs alarms usa n loi
bfeman ex admlnlstrador del Plan Is La Conltituclon cniere a. Pre- bancosa aillsda d a Is Aaoctacn ndeA
Marshall. pn-diem reremiplsarrlo .denle el cargo de comsandanie en Enlidade, Bncarticla par cl incumall-
"Teng o un rerlIo dc Es do cos Jefe de las fuerras armadas de la miento sPr Dorte del Sindicato de Em--
t quoe -lo Muy smusecho., Alo Mr nac16n: consecurnlemsnte, deade el pleados o asc-rls deC Li Habana v
rumn. luluimo soldado raso hu ata el general dIc Is Faracl6An de EsplEadoSBan-
Hubo tin flUo graneado de pre- Ar mayor rango, Ie dcbcn obedlen.s- crosi. dcl Coavenio de TrabkbA "ums-
:untlm acerrs dr MacArthur. quien I s-Irri)tlo s pasado oftlIn e lo que e re-
u" Aestituidul por t I'resldents. por 70 n general de cincsaetrcllas Mi Sere a Is dcilgnacl6n dA personal
ailr oI-inar pulblircamnesrile nmedids cmo MscArthlur. esHtA ilsujeto l r dc "dlilstrclOn, out conflorinc al
sInt ts te-s c snt-onus-a i- a ,, d lo Ac Is .....oto As-I rEJ r, lo tis-s- Ins oe oI.s.... A. on ... a ct.... .... Ic c
It t Is AAdmInllsrIcti ha s-tado dAm- Snlaodo sCrlut nor ipar s-s- de [a is-s-erocis dac, ado
susnles a a l sleatar3V 1 is- os-ls-ills- spice-a cusAlIquier Oll-o Smul.s-.s-
uMrs. TslWip <1s qe MatcAlthur ili s"l 1 muiinllIo dIAA hlusa
al Cs1i. oA 4 ,s 7 i des-i tsy p o 40Am le h ^a A i"s-il Mus riliAir ophll I disic lllsi o pob snemn. e. el Chas Sa.-
I.- i wi4la a. aIl> iu l rol. n"ao 1'Ir. 6 1 v ,| is-s-iso v Is- snrirr, Hl r 1 a lo- su nsl cklan rni la ss>cursal i Ms-Ia.
s,-s.,laos S rIise t 1 IMsldi. Is I, l ill.m )t l d ls c'o .l s''- & ii h bto t as del Poi eo Nklasu-rv u"l-nm.-
1 -g '13 01 olPE11 cl r aP. a s i 1torteh~Iual sb s-ods-,e, 'bir i g-" so O;Il
li I A \'Jiluilmil (Jet P i~d r (ur-
I'h fI~lMHtqU ac plraiss-i s --- ----- ______ __------------ __ --- ----- -------
Iaum-ilO 1cm5.sscs 14 a-odluls-
Wi-*l a l ocs.. s. Mat'Ar th l"
-is at sos-slids- dA ttles C#ai |oablunl Is is.
s... osii .is .. .l..... Pierde Cuba un hijo lustre con
'u w r lt a1 mt o+t $ Iat hs ,- O
....ii. l| TiWHlAf.+p,, .. .p i f ran 1 !i 1i !1 I *
-is-c Tismsn a rlei is-si i~i ls-
,lu .iv lo.-s-..T... .aan. I l a iuerte del Dr. redro Frarinas
,' I.s-a oia, s-las--I-l c... i) anh s
a-lsso K~AIIl OOas-s-a l acitisi
s-I,' saI l lI he.,s i ns n-Iu l 1 1 .- -. -.
W44,l2 ....,lsis slabv g iot cal:v ln sm1u*ao oaMusnumdo tla I .i -ia. Ilertanuerei
"o. tl. i .a.l"....- .lUi-es c' Rod a tCvde ride Radilologia dg lors I+0 i',
'a as Is 1 6. A .I.sa cdIsa -ards doA ayers flilS
t PC**l"4A tolotu, .m ire -srosCieol iO ,i6s aIa 'epiltal asuloaii dOilllololu
_At. a s : ,a-C lo / li .... s-s-lI s- inr .. .. .. ol al dada ,el
i as ImsbLa lm I 8 bem Cog.o p sl s1, Isesam d
at o i I g Al o. n. -os-im l'ci Tiaro al se i s e le b-
"'.tI 1,, 11, sins,, 640- -,. ,. i.., yy etranjerm
r oaa de 5o dIn lia derasdisca ft IsAcalls& d
1, -:s--rii 5 -:,l d s-o osIoliat o I
ha' Isa Ie l is ; l a iso des del dlo -ir s'lI s -sc nlsc
rt ill' st goo ac a ,P p.rual us- .isJ,,& a nIes cle, cis eep'lollcde
slr, 'i shcI6 Is-k al dp i-lida dcatecerm doctor iat
I'4s h 0Ir pus-do a--am1p m-iu8 AlslaI p oIstto s olegas dilxingui
hoslalro a ds11'10 ',,6i e l'o ad Z elcl q Ia Mle Is Alderon dad* Is Is-
-al sa Pautlln piemil.nra. *l Im iti- de'is Adl del mlreoles en quaae setlu
qom ll noiatf sldoo I s-site .adl. i l -nt t Ui hld d p- osai
tososs d at< nt-e y ls smar p'o..'-I'-o mu ,l or, P edro I., f a r iSfIats u6 I-

shote pusasdll ha 5u~re qesass-s s-i cusdo. hi Ads- ar o si Is-srl ells-aih. lasr aCdl U mU l i sH
got at e elxtltnl m rieffe les s list. rraildrnte en do denn K la eders---
ylial p iltim l i8 D. e ter l .| l .M t i Cle t'DR d ranteCOn alte i-l
I...I I..L imi, A W'isV-.a1 o t tl. 10 ... 55 no e. trdo sin u rsas-o cisusdo tI el dot-uo
It lss la .lalaj: ca cli 5 mall 11, 1po c sii airN Gal Paroluonidot fu6 Proe.l
a Ott mI l e Is tri ce1,1- que e, i, h- cNot rlt rII i dlude den d Santa Charlc

or i-n ctius asisl de aycr ec un- peda l idsrbc~ -oploi ldsle iomre.Icitacutnd
de~sclo-siralao d aiend pcha-ullocaas.e Ncssbles- l Artlculo |ai matenas prima
a Ii A 1. Is I s-jl. rmas d I! Itu- c 0 a J..I.-I, 1 uI 2 e sa gE radua hais
5"0 .on crse I dele s to --U.sa o smdddLasiba nsi a O19b7
Is p ,'q dl s a qe, i o s r con Ai. lm s-en se era Prs-a ide- it l dc o)a
ellentm Is-o~l~kS- t1o igulsa s-stait, Csl.lsuss-s-s Aa Pec-ifeccionariimotodt-
s-dtels I a sl eJ-so c ala 1. Illa p C ros M. isrn- dl Cleagl o Nrs-ta ons I
t oall r ,cl .- sl s- hiado, he y fil r pom- r Prsidenle quholuvl
perl Iod>S I~ e tt lpe?'br'. ( i en l* h ZdI) Ibif n el Rem., 1drcn,
pAs; il a S s s-i i l osl-lic r-is. srh. scad a sis-all Sd-,xissasa n s-iso
s s-ala paIsi~.iIs 1 cs-aiins ess mradns dorel'scslsaCh6ien bsIo-
I a! sn. a I t~ln I, .i, I, a~,ia Is cs-s-us- r s-,u 1s-si dJloc comno los nlgulenlt(.
sl-co sbsle s ,110 ol[i.tcon Mmcmsr.. SdCaedel Cnns-jo Supseamls sde
Is-is- a il"lIalgaelh ass-s-as-'-1 quca I Is-r rsconr 11, O1 1di as A CubaIs-:sre
s-I. IIs s -s% l sra 5 s-n al-se arlli es s-d Is- I slsadsd dA Eltudjon
Ast In dsls-s-mu stt ar ls IamCbts- s-s s-IcL.a lbosnibs -rest-itr sdeI
-i.. do p.mllu a al' s@-s ,1e ha (5 s-a I' C.sIrgscan MAdicos Nacuonal
si- .,p,,s- P15s dente do Is Socledod Na-
As-sass-,s-i c Is is-s e-I g s-si[e DIfM. PbIdsa L Faarl-a s s-ss Acs-ld adena lisila May-embro Ai-
-ai a _n__aberr-enund ado" ....li.nurA- ha slams As-tualun...i.-
bsreoudente, del Capitutn Cubano del
Anusi ca Cellege; Consultante de
IladioloXim del I ; Rata Municipal do
Ratifies-a Zaydin haber renunciado lntincla;A-vice presidents delan oaxtoa
CogeoniL .AtinoAmerica.,, celebra-
anlos-rgoldes-hoero-cdedcnmerdcl ....
dimn Lo La iasbnan en 122.
at cargo de M instro de Comerc s-nummrom-oss a.abadoa dea su eopectel-
d__ad y fua auaorhdedliferentelst cnicas
sobre radloogis.
Era Mlembro de Honor de cas tIn-
!N0 asatdr aCtlu t do ui)Itue|luratan uiento title se dos has Socledad de NdRadiologlaAs-
Ic- h0 dado al ]aroyc'co dt crc-as- nsis implis-lois- bs ZEsdoa Unldos y dse IAmria
hdiast-na y fpiguraba en el Rol de Is nFa
s-iii aAdIs- mil -san Ard o e- I Js i iii s ma del Instltuto de Cardiolohtm As
} )( :1 drla af~aa d ave os -o+-Fnit [At detic ,-as circr('ltisatan,,., N Cmudad Mi xico. at de prrtenece
M I-l is-tmlna Psll r alac hss-s--. wi ts-s ren ms--usi a s-I l Is--ul ssa tilts psop-ii(s- ambjl n ot1o c0 banal s-doctor cAgue-
Ior n vslits aI doctor Orlandom murn. tile vroobhgad a hmlel Ii Slguien mi Castellanos Era tumbun Pu uflesor
Is. sea'IfrIel ms-o c heIa Prse-der-ts- scon Its- dirclasr-ons s Extraorhi s-i dAC Is Uiversidad Ad
el utIrJe cd qoue Ias As-hers s-ms-s-o a s sI A do -tor sa-Aii st I-Apodul du d Ic-sdaA si-n--
qae podnlers s AsUp- rrb d oes-os ,ams )- las gulents-llaarnls.
I bt rrenuicia deldotr am-i Z' Primre:rAs- -Aliie deu-ad -rs-ns-s-us- Ammidrmla dA Cs-s-sits-o MeAmsd-crs, FI.
Alns nnistro- de Coimrrc- s-us- os-s- al as-sos s--ss-s--sIs el-o- I t.-;s n S turls-r de A .s- Ha Iabarna
sI doctor Osrando Pus-s-s-is s-os--i h'astldi li.aIib sdstlor Pssm--,dits-ms-l O lm w n emes-ns r els s- AnunLamsmeno dAs
sirsll-prc asco-s-ias lodeimsandsd is i ls-s-- s-Ivs is-.. ogan ilir s-irs-i hi-ilssa s-is- s-sdad A- i anta C]iaI s-u dos-ls-
;+-l .t rntJ~ln tr Y a I- pIPir a t lP lsd.(,d.] {,u I], l1rgld n t~ n tx e
sa~ss~ snilssoss b ie sis gAs-A ,oIP,rn s-is-r c i 1issAo- Ao s -s-Ingio Prcjnm S
-s,-s-la 4-0 rac ob les I him-mclsm, iu- e s-is-pmi. 1 arsa-Iisn-nria (n), Ii, eiAhrai-iis O p, s--suhnno s-numO r-s o
t~rto del (onimaJo de Ijni,trny rnn. F1 -deCn ct ya1" !r -
Cola p o r-jlned sPrrc -aroeote olratn d dl- hah lor l~rz._ l ettrernr rl m sp n A l n e ', h,I~litnar ipoirTe|).4rablc pe.rdida pa
Ch s-usen nr As- r e l sd-n l ullsI sI"'- S-ib sicret (s-la-Ns Iass-s r misds- l Ios-'s-s- scd; i -
l -i- a Ad l oss-s- ,sp s-os-is-ss--sis- p ol s is- -- -bsn c Pn- .)a- u IJ r isntdn
s-s-,s-n As- I a mi ns--s ma rl des-Isa ,aa IsAs Pe uI s- l ines-s-s-os j,, fsmili ates s- dos e- ppIl r llrlehiA
rsa rs-stn ncia El] Jes Asl ExI.iado rinds ri rme 7ru1nss-os p al Mst-lst-n de Ha- s s- hrrs-Iso sl ioct s-s-l t ia sls-
sh -.l s-specte s Inds. s-n s-riles-n --loon ln onoaushersa sinsLoina
--Teltons-Ci dnctrlm Pmms--s-s As- osa MsIlisnl As- Cnmesrclnn vmai~ra do s--s- m-C s cats s-os-
palabs-as ccleglmos qus-e s---m- r us-rio par tiss iss--sun~ s Ae Ia (tomhis-sn dc -
o,+rb s-Ins Ors-osn os-s-is-a.do par Decro aa ur a
--El sAfos- Precldsnic -tots-id s-rs- Ps-esldencmsl. para ha .s-aec~ Atc h rc il a
hirer.. ebe' dolcor Puo.nte-- nadyta......nor us hesi~nacibn sobre .a....s-ad doded" i o
no de co unto e dembspem vallores y orgnisnlmnsl f~snieroosc ad-
santldo se sabs- oflrbehomcnte par is-fos-mas Ic CisCospanla An~nloma 0pabr-
cI Milnics-In o ml cargo. s-crcionvrhlrla en lns-trumen-to Ac ba
Y par siltimo. el propia Dr Puco. ieeonomia naconesh. a los, Art-ciro~s 01 LONDRES, abs-Il 20 mUnmisdm --
Ic, mastcsndo extra A cia, din cus-an do p 4d de Ia Ponencla dci Acoedos- Al0 Winos-on Churs-hill islis-I so ataque
Acpdell~ las esioc palalsess- romendadas psti'se Menasae Presiden'ru :ilante Gobmes-no Labors-isa. roil e]
--A ml mo poresee qoca e- Informs- s-lab, par estlmoes qsc dads e elscenrocoonsuncl de que planea plantees- cole
rldn eser-Anaa, p as- s-antoc Anl dcor Ac los miomos, ldciniramcnle p cn so- ha Climara Ac bas Cnronses, s-I ps-A-
Zaydln caluvo antoes de ayes-r on Inln pectal to As-os-thrlbuln Compolisaria de nlmo martes, Is cr-ltis-a ruestJitn de
dcl Ministro AC Haclcnda desperhon- utllldodes qur establece el ArtIlculo lao mob-sioslossprime
do par espaclo Ac mros Ac hssarp mc- 44 nnone prop Is ds- ana Lop Fiscal El as-ltos-II ads- unnas-rvodor hbslob
Ame ron s- c~ns-o Ps-ssuds-tsl As- ya re s-los hoca, ads-mis. cnnon ua Lcy dv .s-s-ad msa] uiceccho mientr-ms s-h Gobtr--
pubhirs p s-n s-sa opnrlunmd~ud so dAs s-as-mis-ts-rnen~mms-sn p fs-anc-sero. s,-i nos- hbrabo ona los-h.a- s-ntcs-sls- ba Sola
nutierons- artis-uho pas- arts-is-li- As- Io mum Is que esta.boso prs-psronds-m s-ls psi-ssmt c s-i d vidnte qums cl prm ssnss
posssssi e IsIr ob- -Ismshs-s---sn Tes-ceos- Al dos-poisacha s-on s-Is- ts-'ri ot s-ss--si-su Cbs-ms-nh Atre bogs-a-i s-is
drI P 'nnalo~tdoelaI y by]o R hr s-osiPr ds-nte As- to Repubtlsa. s-I I -"v, Is-a'nie dv Iu As-Icis-sb s-toas-s- n s-su
Pebbrs cl dalos i-adi es. os Acr response s-nlc 100 I n ssnrob--m- abm- As his-p
s-sd s-osc s--mins-n mdr s .n Is- s-s s-ns I'ts-is-chill Ads-i n-es si- s-ss-a legs-osms-n
Tambien In.S rep r rs-ssI-- Os- i-s-s-s-eus- brss-ss-s ins-susme Ac arsls-sI v os-s hj- s-s- s- as-o moms-mobs-a enao-msnado o nhhs-as-
s-aoon con vi ms-os-Sio As- C'nms--r--o.o s-u-o mls -rs ss sIsssmsi s-s sI l s mebenbndeiJ 4 rla As-I4 s-o s-s-,.-mssrs4as
qumen he |rapums-O Ac... des As-s- d a..... Psn'en..... El seAsnt Pue....is As to. del-'nJ n ~rrt cr.,re
nee heis-as pns- el is-serrlss-s- de to s- Henuhbs-a s-a tsnlodn s-sn s-Is--os-nn Asd is--sm C I hins siss-ls s-s si sc
Presbdenria El ps-nlcs.... -.a ind e....--5 ..... In s-s-s-s-s-... .. I s- inr s-rltm oi nruA ,,~+ P
mushA s-on hod a lenrls-n p' As-n 0 Ins- sna-e 10 pln A- --i-a oe -dss- sn Is s-sls -mis- n s-i-o-sa -IU
pe....ndlsale colst pilabs-a.. l sIa en I-a p n s-lb Its-es-snr Loabesm


I


I I


I


PRECIO: 5 CENTAVOSDemora al avance rojo


el fuego de barrage de


la artilleria Aliada

Continuan presionando las vanguardias chinas en
direcci6n a Sedl. Sobre los cadiveres de soldado.
comunistas marchan los rojos cayendo por millares

HEROICAS ACCIONES DE LOS SURCOREANOS

F'ilipinos y turcos contribuyen a hacer mia lento
el advance enemigo. No se produjo aufin la esperada
ofensiva area roja. Violenta accion de artilleria
TOKIO. abril 27, vlernes. lAP).- nilca. ae condujo brillantemnente en el
Las tropas rojas chinas mantuvieron bolson ast fioroeste de Uijongbu. So
ontinuos ataques contra las retaguar- hallaba en las margenes del rio Im-
lias alindas que cubren la retirada jIn cuando los chinos cruzaron el rio
hacia Seoul, en el freote occidental dur-ante la noche del domingo. En
coreano Sin toamar en cuenta sus ba- un iflanco estlaban los fusileros de
as, los rojos avanzaron en la -scuri- Northumberland. El batall6n de Glou-
lad del amanecer. sabre un campo de cestershire qued6 rodeado. Un regi-
batalla cubierto por sus muertos. pies miento filipsno trat6 de rezratatro,
a artilleria aliada hace grande des- pero no pudo par la abrumadora can-
rozos en las vanguardias enemnigas. tidad de chinos. Los brstinicos estu-
En el (rente central, las tropes de vieron aislados ochenta horas, sin
as Naciones Unidas se mantuvieron agua y con pocas raciones, por lo qua
firmes frente a ataques de menor in- mtentaron infiltrarse a travis del
ensidad. cerco enemigo. compaita por com-
Un depachbo de John Randolph, co- pafula. "Algunas logrsaron hacerlo.
.responal de Ia A. i.. norms q Cuafintas. nadie lo sabe". dice Eunson.
as tropas comunlistas erectuaron ata corresponsal de la A. P. Finalmente C
]urs contra las unidides aliadas que una column de tanquea logr6 tesca-
protegen Ia retirada en el frente oc- tar a otros..
c:dental. desde una serranfa al oeste Los turcos. coo sus tremendas c-r-
Ide la carretera Uijongbu-6soul. "La gas a Ia bapyoneta. bhalont ibu.do
imenaza principal en el frente occi- efdcazmente a hacer mils lento e
dental pasrece dea rroUars al norte advance hin.
deta pEreeleartoarc| -t-"-de--l fr e-t etral, --"
de Seoul. donde dona o tree divisi- En el onalQCJ .clscle centre, oaT-
nea comunistas tratan de avanzar ha- traliano y neoielandeses. de la bri-
cis Is capital". inform6 Randolph. gada 27 evitaron una peligrosa srup-
Una compalia allada de morteros, al tur' at rleplega-,e tropassuc-oreat as
noroeste de Uijon b i, quedA cnvel- baj)0o insenso, itaque comuniscas. Se
Lo. pero median t ra o aq l ,informs que Ina tropas surrorlaearia
....pes AcIa 0 log.... --u neste de Ia reps-esa de Hwsrnon ae
S. pesrm lo ?ulo' ,s'oSd."e reagruparon y poco despuds ayudaban
La rttllerla )Uad ntuvh %.toosoap"vIar que asoampllase demasiado
fuego de barsrbaion g rsndt Cl- e- -eena olea e l salia-
Aones de una dJvll MA lanmroo mail ".
de 10.,00 granidwia tIin. petrlodo de . -Llegran lea Joej a once million
24 horns, que'termln6 el Jueves por ab: 2, euln l
Is noche. TOKIQ abkil 27, vlraes. (AP) -
Las vanguardl- s d e coq. u de,,-u Las tropesa rjas han llegado a once
se chlinas cal uldaa .o 300 mil ho-l. illas de Seoul, atacando a las tro-
brsc prsona ean ln dl-eccl6I n a Seoul ,5 nalladsesn s In fueras de Uijong-
ded Munsan. 21 mills anoroeste Nooblan. general James an
Sdedesel nortse. a In largo dc I n sleel. .anda. .ampa ide lo
arrels-a Ade Uiongbu. n ,is-,ropes de Ias0. N U.. oilrsmdq uaI N
^ ^ ^ W ~ ~ ~ A telo al so*^dtt **nos-cdeld1
punto bhiceron f rente a Ia artille. os- esn- een0 r drlo
is-I. qos- hbrin fuego rusonls. El Oc-- -lan.
Io. E'ermlto .I.rels-ocedldo 27 ,nl Apre( l nsco tee. qies-I" des-Is-
l en. los s-..li, dlas qs- ulens-Ins l'u loso.aldo s-s., e-o .... qu
ol lstva chins. porn se- l irso de aits Seoul calga r de ucves pode de In
.o...... s-a 'ea "alejad 0dv ax rail '-cOniunlatls, par tercers -ven en dies
guardian rosanltaaon. -. nepes de gute.. ,' ncl-l rus
[,aa vlolenlas accionn a ,on-I isal e Uljon, domino Inaprincipal ruin
v Ia realalclaCon el Centrotie o An d lis-lclo nna S teokl
rea hasl rauaodo crIcpItont tnnrro d r" i"nl -do s-le Os- nEJ 'cl-
bcii|. oilii-.lec. S6 A liilni. 1 n dice cc rirdnil.,,ne o.. .ga
Qllsr-.'^la Itdea.o1di Olsld l pus-t011a11.ln-in sloa s-ndi.-ecro asr-.
( lnio hals derasie iss e c f siroll os o l-Elihlis o inse-.es osorlntalesc delt en-

nlda os n lali adola soen so blenua Lo. li liehe
nieA dcl iado c r hmlas across 1 l si rulc n s d-al di ae ord n ad aentdsent o
ds a oi V. I da. sc-hI*I Ia retllradi allada Loscismlnos de-
S.> nlr^ ~ .> ". ---** * ."* tradetp rpuetda l *
ad n idpor r-to *arenoI iro laet uiurnne neil
I It cretf v'in Carts osoldentol, cI. I t nm vs ni ratero ts ltI as tc el s

pnlo rt) Al ranquslWtfr ear pola- tsce 150 kl melho e extension
clan. lo% 'hi u ed dn a n Ienn s d L Allsdos elian hbranddo in
I-dmat-tcis d o ru. +nI ots i cnr e- gaserra drmnuradeso 5Qapand~o--
AIk'5'iidel -ais3
*el .Ortlus- 15,111Ono M onnll. c Inn d L~ogl a l v s lolre do ta-nopi 'llp--lerrnoa
raolilsomo ate lranqollla oo s-iate al TOK 10liPosil-27 (Uit~led, -Los in-

lnterlu china lltIiron a Chunggo or ilind omir.san qis, y enbllgando aIs -
ien paorea onan s ba- le hma a s intnoi beombarnndeoi
Ell cl arenole centrl lprgyn a.s- e de- In artlllerls y la nvacl6ne, qua t e
"imlrl Aurcorianasqu rhaiaron dosbl- rIcuerdn e10 kil es t guer tenln
flner. lIs luhnus rjsd a nudoein de Los Adc l cuartl del Oibtavdo rc-


Ia reprtea dc lwachoo. Jim Blcker, to I Iternecinal cIlrelp.n~al Jack
entrerpoisse[ dc 1 A P,. Informs (lic Janie, de Unltcd Press, Inform6 que
lii in l luda nI el rnite rrn- unldad tie ui asi Nanea Ubiando-se qu
1sn-s t dme-an-ic As rusan. col ina de nclIn I II f-ra s A un of icia- eso-deo
is lanldrctludhinslicon a Canggo. i'n, v riuaor. s-. stariheran riblgando a
Iero in invest snain le o- drionur us iomriiCs-rlls a realzs suan evn-
ide Cors- s-es bajoy IisIntIS nleiianti nbombas-den


Ei n al l l.en s- c esa flis -s-er s- d s-e Isst iler ia y I a.n eln qucas
Lusueoes usc-roaenes s--cbero-tidocs -resuse-dan ini taguersra


cesrtlia dse snenall o asdeosL eal d A I deodes r dcstel dl Octavo Ejdasrcl-
it a repres Is ceiwainlel. Jim Be -ern i Is l e l s-sas uriai. s-I or esponsal JaeGrnet' cantdd de clllar lt uslloes co-loaair (]H lo nore lc+ul "bnonr un-
eo srial de Ix v A Po ,infolrila lspr- l anie Au Uite d PressIns rlm qure-
tar 'rea nxaln ldasClon mslorenu ts- s n- rn ddros les laspNani;es Unidas" qu
i r ol ns-nc-usotesn rH soes. Cr auii, s-a- *i l uS-ssi-it fiulipinas- elogli adas
n lio ss enrec anll gungns. iy ded- pho.nus h ii.ars srsos sn-ra.- ron as-e
rn geners-l. dire. isnAiamiiiuldo IskII A nivis-ls y ms-dinolatour do Mon-
-.r'n s-lo s-1s-n roie e aese still y ta nlierlo no el va rince-s om ue -
I -s e-liaida es-tzblcrsA16100 11t.1


nrioe ialaie a sulladeie lcoatniu.sida [n rnoraro dI OsIr Etasdo- flsodr-
(jrItss- i-sca In itilanle-is s-s- Iso tnmis slos-sflue 10Ilns -s-nsosaliadao que ope -
necs--uild de uiililii-asknis iusiles-n iouIIIat le-s-ite Srl"i-tubs-oson 110
Fri s-I s-sirs-n os-s-s-ntal its-In lefre- s-osct -e l isli talisA s-jlons-ia py s-s-sho-
seAs- firnss-Isnu. selets-mill-aCos-tin-r s- ?Aron liidor los alaqus-ils- siunlnles".

cei in de norle dea CoresLI@ %foeslas F I-s l secrors tdo-inrrsidenal. ls
alisdoo-s-ias-uarois n s ss-squs-s s"- l. I lo-sAs- rIan NSons- 111ssUnidosOCs-s--r
s-islais-cotra -slpan qu Acba y rap* f-pai os- nss-ielti i Pukban. dAnde
Iasos- vas-los esalluis rs-oboes Inlrertbes-Ieu sssron usa noes-a lines drien-
Merl sillsa alaiudeslvAs |Yeogg i s-von s-c reruar 'ss- i so dehilitodnolano
Ss- nins-rina qiichirtes-I-srsupos dAs- 1s-us-h
lIopAi comunilta ia rcongregans-ilIs-s- e.so lsdado shino s-guIn ponien-
es s-sctir Trnpasis-ins-oreaess ce- Ao c4 Is-Is-llr S s-As-I is-a nsrtIsarse
beuiron edas-Ico is s-linte. o vl s- e A -isgull el despacho
iss baosll6n de Gloucestershlre
hers-lencsICntr a IM217s sbrtgada br/lo- FInallsa en eIs piglna 23)


Los caficultores presentaron a

Prio anplio plego de demands

Pidcen la liberaci6n del precio del caft, que se
reorgauice el IEC y construyan caminos vecinalem
Grao cantidad de cAaicultores con- mordsdu s-(s Ire s-aslls-silsnT-s en-
currseron ayer a Palacio, panalerositregaron al docsos- Carlos PrIo So-
si omnsbus p yutomoviles v llevan- carres-
dn crst- ones alussvot, solicitando i q Al Ihr, -r Pics- dente d- Is Re-
he rnci6ni dels r A p es-- del iafs-s-ill es ps sl-cis.i h tI ( -lo PrsO- Sos-osrr-u ,
s-sorga-us- el Inss i tuto de E.abhas-Is- l h- s sEdsoirAs i s-arez hRis A,
tussi de esc products pa-s-s qu- s-- s-ls;i ,s- sabh- os-s- -s-- de Ai Ltss- sIs--a.
Ts-os-rs-s Is-frme parle as-res res entslacil5n Seiuort-
I Isos Ica- su- tole- Tambs-n ps-ssssn Es-,1 I i s rdns-s- s--s-sa- i s-n sde-I
I s-its-s-s-on s-s- os- ss ss is----ssiIn-ir siso on-stsos, -ss-issos A-l it sssIso--
n s-s-ss-is s .se l-rs -v s P.se-is-dn i s-s-. Is-As- A- s-.i i d s- en
s)As r en as is-oit mo o-- a ,,si s, s-s-s- s,--s-, s--i-i.. s-- ic , R~puon;,rs- y
ded,rimn + -m blar v r:l,, Ait )taf~~.l r V!f l~atH -" ,hrup.
Lnk- sio -. on dr- s- -s I s-is- o- s--a, s r,, ls-. s-s-s[ s sp. -ra s,-sr-e a
sI t s-s-A pi s-it ls-sss-s Ps- A i- A1 s i ns-
hns-ps- ts- s- s d-s-sis s-s rI I ns- -. o ss---s s-,sls-s-pr 0 s--ss-- i s-- s-3," As-ir~ -I+ ] As- As s-s s-s-c-
As-I C s-hintele l s-s-s- s-s-sss -s-sis-ss-s- s-ss-s-s-s- sit s--- s-.'-s-KI[s--ss--s-in de -s-11-is
non ndns s-n Ps-itsri pos-nr-a I 0 Its- s-sI 1 s--ss--i- s-sP sI s-i s-s-s-s-irH As-- Is-s
.-e-ss--son de ls-ss-uevrn s-s--A-lnd os-s--,tAns,,- s-l .is-ns-s-) os-i As-
Is-ss s---ssl os-bno de leto ioi.vs-, I t+ ll-s--I-ss--s--s 24 -is-re l'as- s-is-s-Is-
nnmhb-so Juan Calzado Miss-s-s-n Is- s .- As-d, nos- .iph,-s-s-- s-I Is--s--es ]I cs
his-sas-ds lnchautegul. So alo I Cs-or, t.1 -, -" I .-os-sis-i- s---- As-l d I- -se" s-PAc-.
s-Ions ales-do. Francisco dc Ia Rives Ians- pr-nioc~srsiais s-s-oil- luris-s-O 1711
p Claudio Benedll, "nm-i. -s Is-i s-~rs-- s-s- Asns-ds-s', t-ois-
El Aoctor- Carloa Ps-b proonunos- te sn s-is Isis-s-s.s r
brenvepsleabs-as a Ina calls-sltos-carsos- Is-os s-o:s-la-in~isss Iars- tnoss onsolsocr
gads, de rordAialldad. Leo pronset nio[s-s-s-os s-I rl s-is-s-s- iHs Pronideole y
quealesudlas-s e] memos-Andum qus- s- sns- os-ism~s-ri, As- AtrcJts---ulrs-. aole
a qucllos le enlsregas-ni p r- s- rsesou rlt--s I prts-s-es-s--is-s-i ca cul
dentro Ae Is mo ros-ir a.Is lotss asn- aio-sin s- ns-sIsat ptssorsan
onfsand en et cur-ao Ae uapas As- Is heIs-nnt-s-i- 24 on s-undln obhs-ar
bs-ae que "Al ciempre habis osentidn a ins-s-ss-os s-rs-a ps-es-sos moy is-ve-
os-andes rlmpatia in-pod Iassise -Is-srn a- n s- ,s ion ale Isha
Isaoau- As- taI pilscnCn. -s - Ilsi Ili n 1 ov-s oue eAs-s
eruc rzo, A s- da aus nto I -- ',,r ..,' "'- s- --s' lv-s las- as-s-o n p
Ac ta nao n"so- s-s-An s-Is s--s--s-ss-os 's-tO s-lo-sloes- c]
hcs- s-I c-s-s-s-us- Ps-i-A ole As- Pl~i /* a J-s- ........... s- ..ha pagisa 7,31
s-ls-n-vsncsr-r F b six ~ ns's-s-l('Is-s-st,-11,.,s- ; -_____
II Ass-i t o s-os-is l nor nhCr -il-s-s-i (its-i ...... s-s
is-nsIsis M Ins-o Ars-is Il" ills- I in"s-
Ins sAs--s An Snarer ]+si s-s-s An s--is--r "is no-s .ssitotssinsdr Poo
Alias-s- Dusi. aso- s---a- ln.i s-so--os s- s-s-s-p-i--sisa ln Cs-s-Ine
A]s--s 7-as- D s-hln--- rtlis A sn s-os- I-"I s o h -l~- .. .s .
Pl Memnrs-edam Ac Ins s-ifls-itss-s- 'Ts- rs- ',,ss- - sos--os i-la-s-nl 273.
A s-oo ualsos-s-nn s-s--s-cms-s s-I ins- :Mis-sms 211.7 lObsers--tlos- Noslonal.


DIARIO DE LA MARINA.-Viernes, 27 de Abrll de 1051


* P-Daa. 9


Noticias Nacionales


Los excedentes piden que se les


reponga al elevar el Presupuesto

Es injusto que se hagan aumentos mientras que
no cumplen los fallos por "razones economics"


Los excedentes del Ministerio de
Educacion -profesores. maestros e
inspectores-se han dinrgido al Preasi-
dente de la Repiblica,. al Ministro de
Educaci6n y al Presidente del Con-
greno. con motive del proyectado au.
mento de los Presupuestos Nacionales
a trescientos millones de pesos, con
los consiguientes aumrnentos de suel-
dos. pars abogar por su restitution a
los rargm que desempefiaban. en los
ouei 'enen stendo repuestos par los
triOunalrie o Justrcia. en fallor que
.e aencn aeclarando de impostble
cumpli,hento poer "razones economi-
cas",
He aqui el texto del document que
han dirigid a dichos altos represen-
tantes del Estado cubano:
"Los proleteres. Inspectores y
manote excedente.s, del Ministero
de Eduwcacon. a los que desde hace
dos afinom. s no ha prinvado de nues-
tros car"M en el Ministeno de Edu.
cacion, aegando que nuestras exce-
dencias obhde en exclusivamente a
razonoes de oden economic. con el
mayor respto. rn dineitnoi5 a uated.
al Minittro de 'i-jcacion % 1l Preti
dent* del Congreio par& exponer que:
Infonrtados d' que los Presupuestos
de la RpRublia .seran elevadoi a la
reapetable suma de treclentos millo-
ne de pesos, cantidad qua e idencia
el estado de prooperidad y nriqueza
del Teoro Nactional
Conoielendo eli P'oyecto de Ley de;
doctor Antonio A. de Varon2a pres-
dente del Seadoi po r el que se au.
mental el ueldo a los ermp!adoo pu
blicas, en mn s de einte millones de
penos.
Con-reAo @I el proyereo de Ley de
Ia doctor Alica Hernandez de la
B]rca. reprentante a la Camara. por
el queoa. a amonta el ueldo a tolos
lag lnpretrir' del Ministerin de Edu-


caci6n. en una cuantia bastante apre-
ciable.
Conocie'ndo qu e l Tribunal Suprc
mo de Junticia y la Sala dc Garan-
tias Conslitucionales hban fallado nlo
recursos de profesores, Inspectores y
maestros excedentes. ordenando la in
mediata reposici6on de los mismos que
ventan desempefiando
Enterados de que el senor Slinltstro
de Education viene declarlAndn de im
possible cumplimiento los retcndos
follos del Tribunal Supremo. sducite
do que el estado reonomico no le per
mile cumplir tales resoluciones.
Conociendo que al confeccionar el
anteproyecto de Prosupuestos el Mlo
nisterilo d Educaci6n no ha incluido
las plazas de los profesoref. inspecto
res y maestros excedentes. como lo
aconseja el esplritu de justicia y dc
equidad.
Enterados de que existe en el Teso-
ro National un superivit mayor de
cincuenta millones de pesos y que el
cr1dito nectsario pars reponer a to
dos los excedentes. profesores. oases-
troa e Inspectores no excederi de dos
cientos mil pesos.
Per las razesei sexpuestas:
Rogamos que se incluya a todos lo!
maestros. profesores e inspectores ex-
cedentes del Ministerio de Educacon
en los Presupuestos de 1951-1952. o
en su defect. que se sapruebA cl pro
yecto de ley presentado al Senadu
por el quae se restituyen a sus cargoS
a los maestros. protesores e inspector
re del Ministerto de Educacion
La reposicin de todos lnso exce-
dentes sera acogida con el aplauso del
pueblo cubano, ya que no es just que
se numeonten loa ueldos mientreas
existan centenares de cubanos pros
neriptos en au patria, a los qur se lei
niooa el deretho que les brindan Ins
Trubunales dO Justueta parn trabajar


F-O., i.'i '*: a horas --* a r r; do la aron
rinorr n ir I. i.'.r d, -1 I 1- D( 1A INTERNACIO1

tAI. DL TRABA3A), la le th lotrioniai quo
100'00 .rdF I. l n W s tod17 ht; lo I ill ,it-hr d: 5 inundt.,
l1 o JO,-..1 I I.0i I .-A. I dicJ to l ij t-;' do II u tlh l(ti t
't l0 IANthA AIA 'f!A.
ji.i h *i 1" 'n 1,- n 1 tr 1111)d ot 'liv
-til l ',' I i llt) id l' td 11111l+ \t i);,t ll ilt t i t I' ,


t, Ind1 .,-.-I i. f I1( 1 11,4 10 Tt ,Al : t I l
til -. :,i 1 1 i I .I i t, I f 6 i ,, I I I l it 1L I I tI

t.I ( .1 i .-.-, i Id boi )o lit-i.t i luui n id i t lo it ,iT

ol 0,t 11 ,I-' I li tO t i ll (5e( tlt I .- .ii ,I 11

1 in l iii.i ,fi ;o a d e It I ( I- l'si'.. l it l l'!' ,
i t l i.l t i re1 ,uI i I i t 1 : t .', il hi

l ,t t i ,, yL, l lt ,i i Ii i' i ll ii t tt u: d IIt : ;


y te,'ic ui -

A ;t l k )ti i mb + [l i ii i l tt11 .J0 ,.l ll:tI- li t'1 !
I ii 'J, 'F s! ; u : .' t1111j:0;i n t l i ', 1 ,+


IJ "- t i i l, i u' It-l + liti ill-i 1, i iu s 117 ll i '
1 'H il >,' eit it ' llt'i 1 <"ip[ r-t+W i'i, in!t-. *: ;t''iplttl t +''.

tl, l i p! t I[ t .," t- I 1* 1 J W .* l'.l:+o l 't ','
o 1,In I i totJ\'

'" t l I I i i 0 d <-:; l:: t: it '

ot-,j, d0 I ' : 1 A tD ;.U[o'Ilo : A l AI's.'

N Ag l : ,+t i ,l lull tdo"l l it I :!r ;, '::l df i": >"i
oli .tUlp<[lnor oltlnpon'rn Q I ir+* [ "t t, pn.'C; t': i:;, ] l

o105.t 1111 ci+- V', ltt- t: ,t:I ,+'2 1i ::t:,,,is 1;:;' :, 1 + :.;
dog, con[traG [l<"3 ciiit JIii'ilio:; df'+ tu:(.ri plr;,'

at l;1 + t-i -l'< sit-- I d v Jrhij i l i : ,'i, 1 s .'
. io* tr l i I -. ti OO ci-iK" d ->.Il r y 1:;31' *,11 : \01>
riow do lit 1IUSl l.1.1j S 1,

',liV,1 t. r [oiii toc i:'1 t 'i l t '1' d [- '. y .i sO;, ,- ,

doe ir, Lu .tlN 'ACO Witl' NA';iA';.iN l'.-

T AIl.ol v l it s -i'[ ldiut,'r- u I i'" t '. :i- ,-1711111c17 po!I; lo 12: ) :I t tl
ttd i~l:=C ltt~b '' ,^i'i;l', i [a le \:'::,>',i ,-t.c ,y I,'so y1bort 1 .br:(
Llll nu indo, L',! :: 1"+' *^r ,+p ,,.i.'-,+'^ io1o;" qI'.iC' t!ir
so y' rwn't!'^r,,.omon, tp p;t-' pdo }:ctb',n;: a

nmnbreo do ir': T bn'do:c?. n q',.;;:epnp.
I' n(11"t7od -t-tClIv:.'-I V px; : c h1 2 1 I;1m.-
porioso a todoi: q.,; w i ,ltntot' 1n npul..u Do


Legalizardn

el Colegio

de Maestros

Ordenan inscripcion en
el Reg. de Profesionales
El senor ministry del Tiabajn. se-
nador Arturo HernAndez Tellaeche.
ha ntotificado a la junta de nooierno
del Colegio de Maestros Normales y
Equiparados la firma de la Resolu
crin por la cual se ordena la ,-nscrip-
cino del citadn Colegio en el I;bro
registro de las Organizacinn,- Pr-ofe-
sionalIs nn Universitartos. oproban-
dose en todas su partes Ins Estatutos
oaur fueron discutidos tv t biiiternn
aproba'ci6n en la asamblea deo maes-
tros efectuada en el Palacin dc Con-
venciones y Deportes en marzo dos
retropr6ximo al propio tiempo que
se declaran como legalos n democra-
ticIs las clecciones reahiZ3das en Ia
propia fecha.
Par su part el decano del Colegio.
sedor Alfonso Lopez Preze. manitios-
ta que teniendo en cuenta las peti-
ciones que ha recibido la Junta de
Gobierno del Colegio de Maestros
Normales v Equiparados de La Ha-
oana. y en consideraci6n al gran nj4
mero de maestros de este distrito, que
son mis de tres mil. y asumiendo Ia
responsabilidad par ello. ha decreta-
do que durante un lapso dedie dias
maR se puedai colegiar -quelto-
maestros normalesy eqoipnradus que
todasia nato Ihan hecho debiendo
presenter estoio una copita del itulo
Y cuatro retratios tipo oarnnt, nopre-
ctunindose el paio de mensuatidad sI-
guna. par adelantado


Sanidad interveiidra inmuebles


que esten en malas condiciones

Concedido un plazo de 24 horas al Edif. Carrefio.
La desinfecci6n de las calls abiertas. Comisi6n


Par Rogelio Franchi de Alforo
I tola ed s16 i i da -
DIARO DE LA hAUKNA
El problema grave que confront
el inmueble denmoinado "Carrefo".
situado en Marinta 3'. donde en me-
nos de 72 horas fallecioron dos me-
nores de edad a cusecutiencia nde lie-
bre tifoidea So 'woti'ado una reac-
cion por part Le tlas autoridade s a-
nitarias. Rl compoobar presiao- dis-
tintas -\iLars at snonio, us pes-mas
condiciones de hug.'ne. que posible-
mente hayan ,nidO causa de los casos
fatales apuntados.
Con tal mostvo, aa romunicar i1s
hcchos el director dc Salubridad aI
jele local de Sa:uibridad dt La Haba-
na. este en el iiaslaodo hecho al efe
de Inspeccl6n M6dica le eonnigna
que. caso de no cumplir el dueno o
apoderado, los 6rdenes dictadas de
saneamlento. ooran etc, e mlmnastro,
doctor Andreu, esti dispuesto a nom-
brar un intervenltor sanitario, a las
efectos que ororedan.
Entre lIs oblan ordenadas a reali-
zar en el ediftico Caroreho Ifuran:
pintura general eliminacion dt cue-
vasn de ratas, cu carucnts etc..s repas.
ci6n de todos W- tendutlos sonttarios
oue seeenrentron en petomas condi-
csones y desinfeceion oaroa caon hi-
poclorita de las g.unus : !,otosum oshu-i
mani Se concldotA a! dntfii0 o saPO-
derado un plano de 24 hores part
el iniCio de su r-unnlim,vilto.
Fi ulrulusitl anterormtInie aoiuu-


eno lv cargos qua desempefiaban en'tado. de desigitnr interventores sani-
el Minimstero de Eduracion tarios en los inmti.ble dee inquihna-
Es Justicia que pedimos. to que no se ajusten a la legisla-
Po l.a Comlslon: c16n vigente y donde se ofrezca gra-
Dres. Juao de Is Tore.: Rafil G Espl- ve peligro paLin ci seciodarto, ha
nasa; Dr. Luls Ledesma; Prof.c C.de eotenderel posiblcinnte a otros
7. Bazin; Prof. Miriuel Ruliz: Dra. de esta capital
Mari Hernindes Lea; Dre. M.- Hasta ayer al mediodia no 5, ha-
rio E. Gumzin; Prof. Manuel G. bian dado cumoiletnnto a las dispo-
Sincthiez; Drs. Esther Ollie; Dr siciones ordenadai pern no obstan-
S Ricardo Alonts y Dr. Rfil Bello."te.. loIs nspector. mn dicos eFatn v"-


cunando contra la fie titoidea a
Ios ientos Odeinquilics del Cst-rrio
La desinfecciin de rallesi ablerta,
El jefe local ic Salubridad dO La
Habana ha dirt.ido utin escrito al Mi-
nistro exponientldole qu a los fines
de coordinaci6i ortre el Ministerio,
el de Obras l'ulilicas y la Alealdia
Municipal. en oIn qute respect a la rc-
paraci6n dc caole.. etc. habia desig-
nado al jefe Od Dosinfucce6n, do-ctor
Gilvez Gomez. > a. sein r Leopoldo
Morfi. por cl S-rvirio de Limpieza
de CaUles y Recotida de Basuras a
fin de que este a tarto de ellos 'a
desinfecci6n y las called abirrias, n-vi-
tikosda its pl..,s do mosoasn y tmos-
quitos que coln i( I tancamiento de
las aguas se urod icen.
Nuevas comsisitn de elsustra
El ministry dc Salubridad designed
ayer los nuevos miembros que inte-
grarin la Comisi6n dO. Clausura dc la
efatura local de La Hrbana, al acep-
tarle la renunca a Ion antericels. Di-
cha Comisi6n na quedado constituida
por o ocinlores Csa: Fuentes coma
presidente; Erne;-o Aragon como se-
cretario: Rone Bermidez como vo-
cal arquitecto v Guillermo M Can-
cio y Josd F. Boto con. vocales.Y
rmo .ui-tltiee I o dot Slorgia Perez
P6rez.
Clasausi uralde;do n efeto
EPar reorilucn Oa;rief,- do Solu-
bridad deo- .a l anaio huie oe-ada
ayer en suspens,o]alilatisuiia p.Ioi-
-otto-I uian conlra u ;j t car a cal(-
Apodaca 316. onsde el 18 del pre-
senle omsc oncupas ipolician da la Se-
gunda Esta ot., car-noes de prnceden-
cia cliandesinia para lbourar fr'ntas
y venderlas maut ubtico.
Los brttl epldmleous y tas esuelasi
El director oe Sa!ubridaid. dctor
Luts Espltnos.. Irii. bigido IUun comu-
nicacion circular a lo. jefes locales
de I&oIsal. en eiflac-i6n. con r pro-
blema qle se line conflrontando nros-
Icto a Is asi.sia Oder scruela.s pu-
lirs. ante lons bites do sarampi6n,
tosferina t.n cl treel alumnado
ftncioar, ,.-i anino ue ninpocedan a
In ctusuaati Oc enos ol-ntros educati-
sol cuarn el numucrqde dnlfos on-
fersm.,usoeaesLtmodo comn alartnan-
v Cr.- pueda n aslarse debidami*nte
anmu d-nulCuliOs, p er3Clt oruando
se oirt, one -ooton duos clos, dee rc-
toniorf me PCuerdo con Ia Junti de
Fd.Oarl ,ae. di direesr Ondrplantel
La Inipseotr.n de ras ya ecomerelos
Pre, -,-t inobias Or drumpreuotes con
outl t "Ib, I tou l oxs lelis Ir So-
hotl-li odr d1.a linbanta s) re In-pic-
t.i-n Me-saI. uuhooieoudit- ilo tp'.no a
aegs mI,,, rrtt.tilial It lstnpccmn-
i1,, i to 10 lit r f, tii itt0io itode lisa is-
|tue- l ,u I ,u us oe- lOl lulc t rl t-s
nto. trnu I....-,.! illltt -u,.l~ tunpirn tin
tent,,,,s ,,L ru o l n rrsue o lo, itiutlun]
It-o .,I a 1, ,a i l ntsll ugralliai tin l-
"In I in itu-otciaift stLois-
e ,,i... v l {ina lt~n prolrc.
,, i r lestairlo del tat-
.50 O s I E [tuouuu:uIlia esir t sai"[C tia.t'
-5. i l 1 .5 .i r ilu-sOlt oet* tuu eiu ia p
so al ii, a lt I tstl o {Iomit -l+ I r to'I

I.. , n ... ... d l *, I t 'd I
-'s ,a ..-- l ust-a u'euttI"AIl

(' o r jidr 'll, d Sr l) el l


I nittioC r v,(.-
lo- l -s 'eltoro ilrcit Pe
tle iti enuleolll -| ii a Suo-Irdasl Citlsa-
lIt pitie i tu t eol. I a.= atti, l is. pep
sic ltie let to' ,., C. 'taco dolTo
tnkll .a tltotl Altutu aa tic Se aochi
(sdad- de 'r1.1, ,-,v. CAl.ItoiGdlellelo
Nsira tde 'lntlllsto v Juon istat oio
r"t, tiiItlnotu i, itu o an ti Iat dstnin
Saitiagot 1-hub tilt-i dilietol deO
inot l B Naclonal tie Tuobero.loals
ettoutuaeo. tsnrevts col
ihlut', louu tiae dalhotiittad, obteloleuu
,to tOrl u1t lnto sal i u toyo tiraItaN
rol" cureuo tie lett letgactd nu iubalt.s
IX toosoitrgoto j lattootnio-aooo de Ti
iuhltla quor tetdillr hogar del 15 a
i.. . .. I. I)O ltu1attu I IIelitn lrul tiace
,Ir .0. C t)atljll rejuhblra de
..-0- Camtullo nos htforIi6 qut
., ltault dolsI aloesllclslolltn
i 5* a tlbhltoiotoo roo tolber-eulu-
o -ilu ttldlouo In ii '[t-uuturctoliutt
reer t. Ito 00onv0i rot ir s".
: iuuloit*uro ole Silubridh d pro
st ri- s its Ji tto de Goblr yra
11" 1, ,tl l. U rw lantoltt qute In e ,i
Qklll entro hosplt
it In oo n o eutusanli "mans.
r to' oxis o. to oo t1erdad Coi
ole Otuott 0 it,, tIA41t9A. pi rotdldi
1-. I do'too itetuaioiu dd Veuhilur
,, I sa~illtode ao-loa del1hon0 lsI C (i.
I Iwitoo oon 1loin olt ones Jooo
"I" Rleo luadt) ode Vllier s obur
E.! wAtut ole Is loieino u otumoreo de
lai ibandulasl sxiarne" i lapectlcv
i e IPostrlo'lt l ourule iu s1eaiollo
sirmnme rhrlbo io t uuntaitt t n go
I n rtAndol~e noble el Terce,
("I-nogotlw otdsinoot rell-bsarx nT
"ao loui, Do a.11 v lo designacloo
de t1- delgaldos ruba-oo
oExhiblendnl tI pelicua "Cuidadi
I.. too jeltlgutlla- o- lt hupodeo
00 a,1 celebraos so- si ti oy A tI
onte Or to mahan, sn l staff mdicr
del thoupoinl Los Anumma, qu Odurige
r 0.,-tooi Fernandolo 1,opez Fe 0t0at1

,+......... .
Sor6 nimo 0oniia?

El mitesrio doI [sxo
tC,#- y ndeq..d. d-W4. .1 i
.,. ay.6u. q ,,.dosd...?,o


i ... b.il r i 14.1.l. t ar- .k t
tta,.., Otlnl o!,a Oc41t osbl .*-I
ib.i. da ELtECCIONES d. I.
n-a ma 14itO. aepoos tolankat~, nlt
.ofol~t .ohsml hi d.5.umiaslious0bn oe I~
-o 0.1 ol hrs 7 *ta~os ho poslbti~dod
Ia sass. u d~m psnerm t a lo sisn
R-o. p.dr...- -1h*6P-, 6 .6l-.l .1
-o.1.,-6. .10.e.in 5d(.
.. d. d i.,Iho p.o0bi.s
o dC d. ortlcula. 0. wit r iulon a
1 inlt'l y e( iclunss is ama ltt *d( btbrn+
Ca I. pm-s tobas o do oeroOss qao
|d-ubro * vicn leio dn n | tenfra
Ii lzsa Isse oam~ enlsscslm nos1na1
t.t td. -w. Sy& i' Is s.si
7 -. .onlro6 I e *t d. t 1a c rri-
yb plo.4 9n "ml .1u d5 O


do rospeto ,' diQridad, lvcintullt cot-riat la
\ot',::cIi. doel conunlIllsl .t 1c I el manteltO inlon-

to ilnquobhritcl blo do la:: ll onrosc's. tvcidi-
,'ono'-, do !i wo trtoa ri i'iibir,: y los pti-nci-
l i:.+: i s +tl l I ', i i t'.rt i :'l- ,I r';' ;1 --:tt.l 'y I <-'tVo l~ lC 1 )
i (i itWit i t 710 11 b I t tl t j i I( :1 ( iL 'lIt loid.c i
tt, tJAYU kit, <:o' t t l!t ~ '

I l l 1-10- 1.1o i Ot-lt .otlit l l.O ti cl o 1ll do-s' :-il ; ii i:uI; t i. i' d,1 1:;tec iositllO ido
++, +,+-,'CiIo I C'sA i
S i) 5 ".I i~ I 11.'1 lI I M1l O u I j tot I d1e:
O''f rk l1-ii ul: l i'i ttliilti ttd o tt ci, oti dio
p1r3i 7 3 N 'oil i. tout 11111 *u)inpltritti ri

lb ,; !i!, 1: il l :t- liii f) l i d.e sa I N'AI c Xii s J11 V. ItI, : ( ot:1111 tulltio t dti o 1. o,
iuio-i'sndo dr!:.Ender1


i M :'ll )Al\


(Ip ;j: I iic: It: \ tI o l Co lioso de, d I lo Re il
1'o 1 c-t o" -"Oill 1_`!1:' C tlia idnr y : ,:
Oxsi3itlO: ; Q .1i u' I llltoitl.I n los solcr:o0; ot i. dot i(lt n:Tu i!adu1oii do 111 TRE1N TAu-

K 1C 211MIw.:1 l
'i tv' ,,3 i +:ii :NTO ,

roi 'i: ,i i o osoy. y i i l lnlo o is noyVs t;:'lt
iii III lto:. VRo!;!o::.71btrst s llt'dioiitlrc.' (;tbi oito .r ti conoil c on rtiaeo de lnuestro lu-

t oti: o o il oii ];e.to..conoi-ico v st c t l.
I lun*t.l:I .2 OL N^TACCOlA >.": - -AS.

Put lii I ildfil 1131u71ti d3 lat Deto -tri--Ij


Por .1 : oiji- ros y ind 1ov.it-i

Chil o t OOtcit-7t-lul tQtar 1011 de nuestro Su-
to: o y me: ici ,111e:;.to pcnoi c ONI1 Oy sot:aol.

Por i-un GOlRiC'u-D PRIMER DE
M' A YO.

TODCS A DESFILAR, BAJO LAS EN-

iENAS TRIUNFALES DE LA CONFEDE-

RACION DE TRABAJADORES DE CUBA.


COMITE DE DIRECTION DE LA C. T. CFrancisco Aguirre Ram6n Le6n Renteria


Angel Cofinho Marco A. Hirogiyen


Vicente Rbiiera Emilio Suri Castillo


Eusebio llujal Barniol


Picadillo Ofrecera hoy la Onda Musical de


Criollo la CMQ la overture de Euryanthl
- Poer Sergio Acebel-
Desde que el avin existe Se trasmitiri en el
-que muy poco anos hace- concerto de gala a S
puede decirse que h ban nuerto R i
mas seres en los percances las 9 de la noche I adio Visio n
de aviaci6n, que los habidos
en los duelos de los mares I I A A -- Per Aberto Gir -
-y hablando estoy de los duelos INFORMACION RADIAL P A et G -
en los barcos de pasaje. ARAITA TRU AN
En el mar, cada dos aos Orlando Martinez, el destacado mu- MARGARITA TRUMAN
I, tres hay una catAstrofe; sicologo cubano, cuntinua realizando T A National Broadcasting Co.
) algunas veces transcurre. una brillante labor, al frente de la acaba de anuneiar haber fir-
i~s tiempo sin i-gislrarse direccidn artistic do Is emisora O Ltd-,ab f
^*etlapigerp o sn reisltrarsae mr'~Y^~i ui~ 3^e*-*ado un contract exclusive
n, elimds ligero naufragio da Musical del Citcuito CMQ, quo mado un controto exriuotvo
debido a las tempestades. trasrhite en n 50 kilociclos. presentan- con Margarita Truman, la notable
'as que son a fin de cuentas. do diariamente. unit magnifica selec.- cantante hija del Presidente de los
I de los rnaulfagios. causantcs. clon de composiciones musicals va- Estados Unid6s, pard que actte en
liosisimas. que constLituyenrverdadero radio y television.
En cambio, todos los dias deleite para los "dilettanti-. Margarita Truman. de acuerdo
sabemos de alguin desastre Hoy, por ejenmplc. en el concerto c a r ri m
aterrador, ocurrido de gala que se trasmitird a las 9 de con el contract actuari por 1o me-
en alguna de las naves la noche, La Onda Musical de CMQ nos en dos ocasiones en 1o qua
que han inventado los genius brindari la Overtuta de la Opera falta de temporada este ano, y du-
para dominar el aire "EurAnthe de Weber. interpretadc rante la temporada de o1951 a 1952,
y aminorar las distancias por la Orquesta de Filadelflia, dirt- no menos de nueve veces.
y bombardear las ciudades. gida par Eugene Ormandy. Al anunclar Ia National Broad-
Pcro ahora en el espaco, El program se completara con ia casting Co. La adquisici6n de la jo-
con ser tan amplio, tan grande. Sinfonia N 2 en Re Mayor re Sibe- yen antante no ho declarado la
tambidn chocan los aviones, lius, interpretada par to Orquesta en ca e n h r
cual los autos en tas calls, Sinf6nica de Boston, bajo la batuta cantidad que se le abonari par
porque acaso les parece de Sergio Kousevitzky. su5 programs.
que es muy poco lo que hacen Atracelones de CMQ ea el men de Tambidn anunci6 la NBC I fir-
cayendo desde lo alto Mayo ma de otro centrato a largo.pla-
a la tierra, e incendiAidose. Et Circuito CMQ anuncia para el zo con Burr Tillstrum, el creador
rmes de mayo pr6ximo, miuchas atrac- del program conocido par Kuklia,
Para vestir elegante clones. El dia 2. seri Fray Jos6 Mo- Fran and Ollie.
visit CANCHA.,lealor jitoa quien sn presesiari note Ion ml- La Columbia Broadcasting Sys-
esa nasa de Galiano cr6fonos deOIa is csra de Ios her-
donde uni peso vaie do.n. ianos Mostre. en !l prourama de tns tern ha declarado qoe seguiri su
En CANCIHA hallarai dc tfijo die de la noche. El dia 7. en el mim- sistema de contratar exclusiva-
la mejor ropa de sport, :no program. debitaro Cab Callo- mente estrellas,. artists ya consa-
incluso tru~as de bafio wayoN sun Cavaliers. magnificos in- grados, y qua habia firmado un
que causan admiraci6n. t-rpretes de los ritm o s nortefios. .P- contrato con Mary Sinclair.
Todooel quasabe quY ARA nodespous. el dina14 reapareccrraeis l
Todo el que sabe que BARA Cuba. y a r- s d ese estea" e La political quesigue ia CBS es
m seliacoe que'vpanc a Cuba pacio de las 10 de la noche, de CMQ. Ia de contratar a los artists ya ma-
-y. desde luego, el mejor-- el excelente conjunto hispano Los duros, que gozan de renombre y
S exige YBARRA y no admit Xev. qoue se han formado dentro del
n1guno en sustituci6n. Los grande triunfos de Lollta propio campo del radio la ttele-
Torre vision.
S Siempre que el calor aprieta Desde principios de afio se ha ti- Como quiera que sea, la apari-
se escucha s6lo una voz: nnido hablando de Ia prdxima actul-
"MATERVA, MATERVA fria", ci6n de Lolita Torres. t famnsa cn-i6n de Margarita Truman en lo
Es el refresco de hoy. ctonista argentina que culliva con programs de la National, han de
snrprendenite xito cl gdnero espafiol. ser de sumo interns para el pt-
Consumen acnite AMOCO en el sentido de que habia firmado blico., no os6lo por los incidentes
cduc-os de autos y chotercs, contrato con una irnportante radio- qu e su arte ha provocado, sino
pur estar bien convencidos emisora parotactuar en nuestro pals. porque, pese a los criticoas, ella con-
de que AMOCO oes el Racete Esa noticia. ldgicanente, tenia que tinfa triunfondo en mossrconciertoo.
que limpta el motor y rinde dispertar much nterids. porque Lo- ina u
de manera sorprendente. lila Torres es,. sin duda alguna. una De no ser as( puede tenerse Ia
S No hay un vermouth en el Miudon de lOns artists que mAs ha gustado en seguridad de qu e una entidad del
que el apetito despierte Cuba. pnr su sinpatila personal. u calibre de la National Broadcas-
como CIRZANO, el que toma juventud y su belleza. y por su arte ting Co. no la contrataria para ac-
Ia genie de gusto siemprc. exquisto Pero la realidad es que tuar nada menos que en dos tem-
Ssepa que CINZANITO Lolita Torres no vendrA por ahors. poradas.
es iddntico. recuerde segn nos In lo comunica su actlvo re- No hace mucho, Margarita Tru-
S Compre en LA MILAGROSV prcsentante. Sr. JosO tR. San Anto- a c co r ana
eIn mejor. porque alli venden nio. ;.Motivo-? Pucs nue ha firmado man ud contraoada por un Mana-
lox viveres mis selects niecvno rontralo con Radio El Muntt- ger ppor la canlidad de cincuenta
Y melor surtido tiene. do. de Buenos Aires, v, ademAis. ten- ml d6olares, para una tournne por
LA MILAGROSA, Gahlano drn qur filmar dos nuevas produC- el pais de 50 conciertos.
&I lado del cafe roe clones cinenimtogrofirnos para la "Pro--
que' e Ilatiinba "la aIns" ductora Belgrano" qitr ha ienido el
ytit ll....toutn a .eire..p...ilexin.do-.esn..t-trara IporumisdeO
E Itontafesen barrps cien til pisos an!! tinos Estie con- Gaceta O ficial
y elslo. i cabaitH,,c s pniede inotniiousittri(ttraq o-I rotundoatritni-
S iedir F-I.PLI'E: 1 o ique ec anotii Con "Rtiimo. Sal v Pi-
et crialt Itlet tludus qiuitren mlinel" l itue ha nuilhierto Int Cnt-itl- Edlel6n del Juevenos, 26 de Abrll 1951
S iE,lPE IFX00 ci l lnin indel "Normandi;:," de Butnosu Ai- JUSTICIA: Decretos, autorizando
D)e olnariiiiiio- n a dje. ris pir variiels islinans. prta entire lot;I doctores ailas
Y olga sig mando Sin mbargotau. ta" nietesofertao. v v P'rtzot oorge y JnsftI Ptrez Heydrich,
PARE(A(lAS(pcon I'in lIrlI.r. IacI'le n is sir ittti ql i clitoliint'or Notarloscnn Maltanzasy Mangulto,
PAIhiPe AiGAies It ri iiliu a til Tunis ols-er npitilva-ente;: y entre- too doclorea
quilcotlui ta rl.lloiucni a al'tuin ,ni lo abini, dolle li, u Emilio del Barrio y Gustavo Alonso,
-------e. Iaritll, relintradores deO a propiedad en Itot-
,(taby,, Oolpo y 111. or Uonin R.dio .lint y CiArdenas..
Selev rislon HACIENDA: Decreto.s. aulorizando
,e G ) iii Gahy Fuoi y Mtlki.i los inagil- a] Paironato pro-mejoras de San Die-
fi'os 1'-O inLCs rxccntricos inkisiclresNgo del Valle para cclebrar una :ir:
r A CICEpaiol rtistaa exnluolvos de concedlcndo franquicias arancelarins
Ptir ()i'ARI (It1aER( l lA,,i0 n,,Ci s 'TeleviLAso.inontlina, n.... ,Cin It I 1.. TrI.,.. a-


Mi noilirr ril "Etumtrella r t Cubs"
i tel ltour h htlletn ole 30 intlet'-
it v pr ill. total' del spamlotti er-
lro u vIid a.et'a Irv .rIoagutIs de Cn.
000 Iltlumoo. rut utoetocl iti'agc o nousll
cas de to iarinato tie Guerina dr Ion
l adus Uniildoa. el popular enR Et-
rep ..,itskdos Unldoa y Cuba avio6n
baitr1ell de Cubat" de lt Conspanli
Cubana de Aviacio6n. Popular porique
representsbsot un enfuerzo gioude de
uiss nact-toirto otes npar cotocnrseia
It shltOr det] an prlneras del snnndo
enu atbvootihoc vlil, no s6ao por In ca-
hliad der esia nave. slo tanibln por
la pellria de sila pllntos y drnilA I fun-
cionarios relacionatidos rconi el Irte de
L o rsponi bihdliad de esta t reuben.
di catottlte rotresponde determ-o-o
otnarat s Ilsle a tlaso orrespondien.
te l 'olilsinlula C'iil y EMilhtor de lon
El4adas1n lodan Lv hgracindauueone.
hAbrsdo pereldIo I tuoalicnd de lI
Wi0t101 clth do nnsbouLo aVOllu.s eC nut-
aluno ) t ol norleo h cu rcalnteo istB alna .
deOalutide' lt. aOl tltat'nms exoperlus nI-
vlu-es mulitaret, que B ri nuy dihi-
n dil Onio linmi I today vnzia tU ho
pltieban qiurdtr un reducidus it las
pilt J t% iLizadu -ntre las torire. sde
i-itt roll 'iilea de Miamto. Cayo ]lusco
* liabanui y ]aloo thlar de Cayot Hieso
roll Sns unspetlo s vlsones y qua
roil poco ,nada pkldlAOdeterminer.
El lamentabtle sonstro d elm"Extrela
Ode Cuba i edara Ciasl con neurindad
r onno t Madrgrac usuini. M reparablen
en ruanto a In marid tab r lrrrpara-
ble p Rarah.trtlos iqu peordoern sus
vidas
Is tmounpitfoa Cubana dOr Aitui6n
remldit' i en el dia de ayerO en un avt-lo
especial a CAyn Hueso loos prueba
dgitale deins cruba os r o muertlos en
el cholue del "Estrella deCuba"
paio cue tan pronln, tal vez esta
msnana a na. msean debidsmente
identificadao sus cadaveres. traerlos a
eata eludad
Logaron de New York y
Wmahisgton
A boodo Od un Bucanero" de i1
National Airlines: el musleo Rufoa
Perkins; el inreoloers Egbert Martin
Ia profesorB sauna May Waldron
Mariano Prate. Celia Garcia. Juaon
Emltio bChbas, Alvsua Alvarez. Maria
Rojas y Argehio Moralse
Partleren parom New York y
Washtn ton
A bordo d uno Bucanero" de la
National Airlines: Virginia Vaughan
Katharine Foley Albert Black. Ger-
Itrude Agee. Marla Page. Edwasiid Me-
nei't ', Hobert Black
Lletiron de Tesam
A bordo0de u"o "Cunqattados Od
Curlo" d Or ie Braniff Internationaa
Airwaysa Arthur Moore. Juan Frena
rldo, Joso Perez. Estrella Torres. Al-
fredo Henjou Mary Wilson y Mi-
chael Grm-thocr
Partleron pars Texos
A bordo de un "Conquisiador Or
Cielo de0 Is BraniffI nternatona
Airways: Paula Amaral Ger6nimo
Bueno. Maria Luegue. Marin Andux
.inrge Leal. Gracuela Rodriguez
GuDlilrmn Rhodo
Llegarn de AmOrica del fiue
A bordo de un "ConquistadoOr d
COnin" d la Braniff Inornatiunao
Airways: Maris Machado Pablo Nn
sigili. Wilfred Mauk y Jorge Gu-
mucio y sedoro.


CURSOS INTERSIVOS DE INGLES

PXARA LATINO-AMERICANOS
El Institulto Latino Americano del MisslssIpI Southern College,
Hattliesburg, Mio., Estados Unidos, ofrece curios dc orlenlaci6n en
inglcs a partir de las aiguientei fechas:

Junio 18 Agosto 10
EI eslos cursos estin comprendidas: gramAltca Inglesa. composirl6n.
cmvvisaci6n y cuitura de Ins Estados Unldos de N. A. Coda curd o
dma 8 s ieminas y sou evalor total es de USe 210.00, en Ins c italns
'stan incluidos: gastos de matricula, aenseinzu allmentaci6n. aloua-
mioento y actividadesasociaics. Loas rpervaclones parr estot cursos
son limiltadam.
Pa" mayores Informes. dtrtgirnis' at l)'ecor do ip]Insttitutn ,,tino
Americana. MDnsimilpi Southern College, Hattlesbuog. Miss., U. S A.


prrarenihuloseil ndi O Ins tatrdes, n In Central de La Habana,. Banco de Fi.
Sy 30. en un1 plrogiain dedicado n mento Agi icon. convocatoria pars cu-
Ins nifi-o. proo tlue Ilne Ila virlud brir cargos de cmpleados.
e InterAr tlaentOni a oIns mayors. TRABAIO: mo difcando el artlcuilo
Pornoqur, rtns nrtilstas, saben rodreir 70 del decrneto 7098 de I38 sotre ac-
au actuncino de vcrdaderoi Incenti- tuaclones en rxpedlentes; notificario-
%"os, y ivtenpre iintdst noritgnallda- nes c Ramla n Fernandez Guinda. Fd-
d Its qtue autn inucho. briera La Estrella, Innocente Gnnzailez.
MstAo 1i.6pen, esta noehe en "CMQ" Emillo GnnzAlez. Ferrocarriles Uni-
Esa noehei a tsI nr,ieve. el Cirrul- don y Andr6s Guids.
Sto CMQ preointarni ante sus micr6- E1UCACION: ratllflcando acuerrin
Sfonoins a Mmin L6pez. el piludldc sobre ejerciclos de oposici6n rn ]a
blnt-rprtet dr nuestros rilmos, que Escuela del Hogar de Stgo. de Cuba;
trtunfarnl en lroader ya Gloria Diaz, terminados Ins servicios de Josd R.
amboo couI el respaldo deI l orques- Martinez.
Sia 'qure dinrge rl maestro Gonzilce DEFENSA: Nombrando capitanes
M/ntilcl mddicos a lon doctors Martin Diaz y
Actuiarn, otdemAs. en esle progra- Pedro L. SuArez;.tenlentes a Narclao
mna Jesus Altatino. el c6mlco poll- Cabr-ra y Roberto Suarez; citando a
fiirtico, qu Itnta rlsa provoca coon Seve,'ino. Angla y Lidia Silega.
BuS ocurrent-ias v c-':prrsnones. SEC. DE LA PRESIDENCIA: re-
"El deopertar" de Maria Julia Cass- soluclones dictadas a virtud de recur-
nova rn lhntln Radio TV sos Interpuestos por Jos4 Fraga. Tous
El pr6xiino lunite lia 30 der abril. Y yomi anila, Gaoleno Quimica. SoclelI
I a ls niieve- d ld i nonrho el Tealro de E'Tudes, Pillnbury Mills. InstitUto
del Canal 4, con Cutqul Ponce de F attino y Bauter Lnd Black.
It-6n en It dlro-cci/,u ofreeri-A ..
oltra de Mtrin lul :t Casaitiova "El Deporles. Narrador! Gabino Delga-
SDespertar". basat-la n la comedian de do. Conu nlarista: Jenss Losada. Locu-
Hobert E JohnlioMn con NhrBst de or: Modesto Vazqiuez.
Barbosa. Maria OfDlla Diaz y Viola. Al ftnalizar: NoticiarLio Televlsado
t a .limn-z. RCA-Victor: Loc: Navarrete.
Program de CMQ Telenvlsln Programsa der IUnl6an Radio Televlsal6n
0 6:27 p. m. Krest'liandia. Velia Mar- 11:00 a 11:15 Patr6n de prueba:
Stinez. A. Palacio v HInos. Camejo. 11:15 a 11:30 GImnasia Ritmica: 11:30
Locn Navarretc: 0:57 p. m. El cine de a 12:00 Telcclub del Hogar; 12:30 a
S a. oIele Loc: Mndtfslo VAzquez; 7:19 12:45 Telenoticias; 12:45 F 1:00 Titerea
I p. m. Cr6nica Deourtiva. Gabinn Del- Criollos; 1:00 a 1:30 Colegin Musical;
S8ado y lJess Losada Lnc: Modentc 1:30 a 2:00 Teleperindicn; 2:00 a 8:00
. Vazourz: 7:30 p m. El Album Muni- Patr6n de prueba; 6:00 a 0:15 La Es-
i cl Loc: J. L. Cui-to Trio Hunas. La- cuelita; 6:15 a 6:30 Cine Infantil con
on: 7:4.9 p. mo Panriamas Mundisles el maestro Pulgar6n; 6:30 a 7:00 Te-
ri lor: Mannin Orlega:o B:00 p m. A bao- lecirco con Gaby. ,-Fofo y Miliki:
i lar Anrel Dumrte Y sus Cinco Dia- 7:00 a 7:30 Fortia en ]a Pantalla; 7:30
i bins. 0:30 p m. Ft nrograma West- R 7:45 Telenoliciasin: 7:45 a 8:00 Tele-
Sinthouse Minn Bujones. Eduards mundiales: 8:00 a 8:20 Teleperi6dilco:
SEgea v Cnnchila CGirrcia: 9:00 Estas- 8:20 a 8:30 Telecrrnica Social: 8:30
pas de Espaha C-sino de Se-vill. a 9:00 Varuaciones Musicales: 9:00 a
e buan Luis y Lieonir yv Emilita Dagn 9:30 La tienda de Don Venancio;
SLor- Truita; 9:30 p. n Lucha Libre 9:30 a 10:30 Estrellas paro la Tele-
Profeslonal desde el Palacio nde I n vlsi6n.


EN SU PROXIMO VIAJE


de placer, estudios o negoacs, slere au dinero eh
Cheques Viajerot AMERICAN EXPRESS.
Su banquero tiene Cheques Viajeros American Express.
Son negociables en el mundo entero.
Ripido reembolso del iimporte si los pierde.
Igual valor que dinero en efectivo- 100% de segu-
ridad y tranquilid#d.
Viaje por American Express y aproveche las ventajas
de *us 160 oficinas en 27 paises.
Personal Experto y Facilidades en todas las ciudades
important. del mundo.
Usted ahorra tiempo, dinero y se evita molestias utili-
zando nuestros arviciol
AMERICAN EXPRESS CO., INC.
PZ s do Merflt 410 TiMfs. M-7M, M-729 leben


TRABAJADORES


rai S na'm


0
is
0
I
14
I


a


1s


lu


1r


1
11
1
1
f

1
1
Noticias Nacionales

Van al desfilel


los empleados

de Gobernacion

Cooperarain asi al Dia
de oIns Obreros. Dalos
El Comllt De1eDarlamental del Mi-
nisierio de 'obernacron dr la
UNEPC s movil] in Btl.%ranenli pa.
rl que Il empl'aar ronrurran al
deni Te obrero del I de mayo. a in
de exponerle at soeitr PresrdEiDe la
neceldad de Ia inamovilidird p'jro.
critic y el aunmernto de siel.. Etl
lugar de partida de estos emonluado:
serd Escobar entre-Reina 3 Salud
Peleilang aprobadas y prohlbldam
El secrelarlo de Is Comlsibn ReIl.
sara de Pellcuia par Nifios informr,
a ha reporteruF del MinisatEric de
Goberna 6n qun ese organimsno. en
su ftltima seli6n. acord6 prohibir la
exhlblci6no ante renores de 12 finog
de Isu lguientes pelfculas' Susana.
t ,'.0 1 'CShanehhi. Maria Cr: i r.
Mucbachas de uniforme y La car!a
delators; habldndose aprobado pare
er exhibldua ante esan menores
Tiempos fellcea y Amcres de Tokir,.
Agreg6 que se habia aceplado 1
camblo de Utulo de to pelicula De la
tierra i 1o Luna, Ia que n Io su-
ceslvo se titular i "Avi6n conele
XM".
STamblin diUo que se habia Droce-
dido a la exhioiei-.n previa de las
pellculas "Superman conri el horn-
ore at6mico" y "Cascos de acero".
Devuelven mix carleras
Contlnuan Ilegando al Minnsterio
del Interior carteras daclilares de-
vueltas por Is Adnminlstraci6n de Co-
rreoa de La Habana debido a que los
Interesdos no tireron encontrado een
las direeciaoies correspondientes. De
eotos carteras se edst confeccionando
una relacl6n en la Direccl6n Gere-
ral, que ie dari i ia publicidad a fin
de que Ioa Interesados concurran per-
aonalmente a Ion oflcinan a rccoger-
Isu.


I U ha llicrafters

used puede VER la diferencia.


DIARIO DE LA MARINA.-Viernes, 27 de Abril de 19 1


SUSCRIBASE AL "DIARIO DE LA MARINA"


I


o INALTERABLE AL CLIMA. holllcrofters
es el 6nico que garentins cmein btpacabte
en cualquier cln, po.eyendo u 2a4 v*ce
mis aensbilidad en todos loI canales.
)J llw II 11 I' L /


Pigina 3


Pide laF.RU.

mejoramiento

para Oriente

Envi6 medicines para el
H. Infantil de Camagiiey
Li Federaci6n Estudiantil Univer
sitaria, en cumplimiento de un acuer.
do adoptado. se ha dirigido al Pre
sidente de la Repiblica y a los ml-
nistros de Obras Puiblicas y Educa
ci6n. planteando una serie de deman-
das de -bcneficio para las poblacio-
nes de Baracoa, Guantanamo y Sarl
tiago' de Cuba.
Son estas demands las siguien
tes: 1.-Construccion de Ila Via Mu-
lota: 2.-Construccidn del Institute y
la Escuela Superior de GuantAnamo:
y 3.-Construccion de un edificio pa-
ra la Escuela del Hogar. asi como
dotacion de la Escuela. de Artes y
Ofacios de Santiago de Cuba.
El problems del Blnearei
El Consejo Universitario se en
cuentra reunido en seai6n perma
nente, bao la Ipresidencia del rec-
tor Dr. Clemente Inclin y Costa. a
fin de discutir y resolve las dean
das que ha plonteado la FEU en re-
lacion con modificaciones a introdu.
cir en el status del Balneario Uni-
versitario.
La FEU ha dado un plazo que ven.
ce el pr6ximo dia 30 para que el
Consejo resuelva sabre estas deman-
das.
Envian medicines para el Hospital
Infantil de Camagicey
El president de la FEU. senior En
rique Huertasn y Inns miembbros del
Comitd Universitario de Ayuda al
Nifio Cubano se trasladaron a la ciu
dad de Camagiley llevando un ca
mi6n cargado de medicines. que fue
entregado al Patronato que atiende
al Hospital Infantil "San Juan de
Dios". de dicha ciudad.
La poblacion camarieryana aplau.
dio entuciasmada este magni ico es-
fuerzo de la FEU en favor de la
nifiez.


por el gobcrnador Panchin nBatta. en Con el fin de rendir homenaje al]
su prop6sito de dotar de indicadores coronel del Ejercito Libertador En-
a todas las carreteras de la Iprovmcia, rique Vililuendas, abogado. periodis-
el Club Rotario de La Haban.I por ta y e.critor. el comandante Ndstor
mediaci6n dc su presidence, doctor Nodarse dc Armas. president del
Francisco de la Puente, le ha rilisido Consejo Superior de los Explorado-
tins atenta comunicaci6n. consignando res Naconales. visito el Ministerio
su prop6silto de cooprar con 'do de Educaciony ]a Junta de Educa-
entuiasnmo a la mas efcaz cuitaina- duon de Li Habana. interesando pae
ci6n de esta obra que dicha institu- se cumnla el acuerdo de dar a la Es-
i6n califica como "verdaderamente cuiela Publica No. 158 el nombre de
Otil y necesaria". Solicita al proeio "Coronel Enrique Vitlluendas".
tilempo el Club Rotario el envin de El comandante Nodarse. con la co-
ltodas los datos requeridns para el c- i a doctor Grcia T
icdln del citado proyrctn. iparcaclor de In doctor Garcia To-
tudio del iado proyeco duri. president de la Junta; el doc-
A tenor de lIo expuesto. el gooerna-. or M. de Carnion. jefc del Dista.
dor Batista ha dado las instruccionces to Escolar: el doctri Garcia Galan.
oporotunas porn oe los ml m senu admnistrad oescolar p la doctor
enviados a la mayor brevedad posible Carolina Fe Hernande. directora de
at ob'jetoae conoeer eilpareccr de Ro- dicha Escuela. Foi ito que el dma 18
tariosy eone.a quienes lanlibiiln ha de mayo se ralebre Li nmae i clcvico
iido solicitado,' para dar inmrdiato paraIn am iposlcon official de dmcho
comienza a ]a obra, nohbre
,M A ,, hOLAHABANA A

r VENEZUELA
CARACASt MARAMABO)
COLOMIBIA -- ARRANQ UILLA
S Vu~o," cr. veces p .emanm via Gura-[
Scao, m avonsConst ellation de lUlo.
-VII"AW A A'SM M W11AIMS, a
WAt- P-4.o 25 T.If. W-5670 m mA


Crash Ingles


Formando rayas y tambien
en color enter.


Un tejido muy suave y
esponjoso para
sus veslidos de sport.


1 38


yarda


la epoca

Neptuno-San Nicolim-Galiano


Vista hace Fe...


de* hallicrafturs


EL SINTONIZADOR D1NAMIC0O, dqi ckcil-
Aplique I. sabiduria de los nroverbios populares a la compra de su Et ImsO 1 noo adeBlanto an i hiCtorie d-
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ,,.M .. ,t n-x fol moyor *delanto Is 1 historic do
televisor. Vista hace fe.-I Antes de decidir, yea los halllcrafters... Is tolamvidn y *I inico quo prmnite amplificar
eScdchelo... compArelos.. nprecie su indiscutible perfecci6n. Usted se la s files d6biles y oliminer 1is deformacio-
noa s scsonlas producides por la otiAtica o las
asombrara viendo Ins imagenes en lt pantalla de un hallicrofters... interferncisas.
con mis claridad y precision que en ning6n otro. Es que /
hiplllcraftors ha splicado a Ia television en radios de alta fidelidad y largo alcance. Sus ojos le demostrarin
que la television es perlecta.. vindol en unhlllcraftersl
r nn. II ...


kIallflcrfters geranfzta I Srvki doI epcNWad y PlanIes T m. I L LJ
do RIpeSalo a trash v o sus PIOMS TICNO$S. Me utilize
@I arvldo de c md M X nes exs indopmalitc.

Dtnrlhuldores Exclusivoest EL PREFERIDO DE LOS EXPERTOS.
iA. oUIa iA m(E REUUIBACIOu EiEiTriCVA Lom qua abo, do radio y taloviaion .scono
Q mA. C.OUb DE a vs aRaUv AO i IKnA, 1S. A. rkellicrafters porqu ubaen qua aplica au
23 No. 53, Veddo Haban 1f. U|9622 initUaloble expeornlaci an inanierio *lactr6-
ni2H, par producer Ia rwepciin mnus pdrfecta
do bia imigonea y e aonido.

AGENTS HALLICRAFTERS IN LA HABANA
Vall.osol M otorsgo wiat, a. A. D*vNa y Cl$. Alvarmp y HMa. Optla 1I10oaml Case--I.a y Coa llole la 669 Gllioro 212 C.laodo d. Caliabi. Montel y gnwo. Alall.d 456 171 Svei ll-ar. S 'A.
| 1ll. U-4730 Tell. M1117 y Mednld<-Cmpol.. Tell. M.7054 Tell. M-1732. A.4565 Oicies 106 Tell. M.6506
t 1 C.le., Macl.pt, t.7170
| bltenalal 8 a 1... 31 G.1 2 al Io"y Z l 10 In d Onlbe4. v5err6. Ma ?-c ,rdo 260 W a ..1 56, 0
| 1.10: U-lill .Tll. M.1$30 T el. M-19 '*"* a. l Tell. M-1011
U-31Ye 53 ..1. MV& Cyt do I orm
Us=*&. 1a *a C. Molec Areaes. Umla Arfesao Vlaet Ldt acrrar Vad Morttz y Cle. "arks, L A.
SAe. Cabe a/ C y 0 da.sfl No. A4 Gal. Parae Ne. 31 dlifl "Valerdl" Cell. 7. No. 36.A 23 Na. t3, Vadede. Hlb.en
Onta.a, Mkebane Ga.esa.. Pier del 1i ale.1.o Habaen. a Gi.nes. Habeana ltvc.l. Hobarr T all.U.-t622


wd


Gratitude a Educacion por elcitIiciar o b ra s

envio de pupitres a un plantel de carreteras
_ en. Las Villas.
Einocionkda carta de ex alumnnos tiela hniun y
padres de los alumnos al doctor SiInchez Arango (Conurende ht o oro de
n -Soledad v"la.Sierra
Un grupo de vecinos rde tII finca .ue. han ..i..d.....ibidi .... r. iubil
"Carmen liHernandez". ubicada rnY laraleritraue ristd Pdiih onag- -",-ad-I_ "'e.
luau Gualberin Dimes. hailcrdigiciioi nar
al Minrstroade EducacinG]ahn iguir e Dobneusiidusa b r u d i.......i. id i. i, id bra
tc carla. en agradecimientn our ei snc ne firmso"uns ca iaiibici . b i dli.
c..is de ci .c.ue ta oupitrr ....arac....isti .i..nde fi""aii.a. ..din .... i rido,, .r. dv, ,I
de la Escuela Rurel numeio cuatro u alee v a resccibir a R nenaescue i -e o ,'lia ii,,.i a. a
D ic e n u . .c.a .c u .R .a h a e s ta d o a b a n i t .ie r n a d a eb ell e fin e .. , I eCl. v i i s (tIi ( I e. r h a
donada duarnte lon ltimos Ireinta niemi re gracias a II ,., ,,,I. pi cs in. I ii, l .,.a
is ser Lo a grlcln calti'iuria P1,1 ua alir
afios y qilre ahnra .. .cucnr.iira dlta- Ins diteruoc dr I......-1 ...orcsa aiia ii'r i a crc i u, a,
da de L.sientos graelas al tiaunifico Hernandez. Ieteianor dr I aGuerrar ic-u handetd es,, N'd,, 1d
rasgo del doctor Aureliano Sunchez de Independen cia. hanti calizad o 1 hanl cunuidu cii ederi d, /o da
Arango. en, iando los citados DUni- a quienes tambienk aradecerrec la, Pi llI nsrcdur.i -cd c-l Ia ia j
ir....Dice ..i I ...carl t.....u.. o r..crcar d ousted .. I,-.. _... 1". d elcno" r Scubri' erei ,i
GCarmpentdcHerudud 'JuannG."Oilenn crelacirin con el enio Ci e.l ...iern darr R driguez
GCmeun. dosn ciinuenta Duuitres. Estin impuisando Is cobras gl.
Dr. Aurellano Sanchez Arano. De listed muy resetuosamente. ii s plan dei I 66' dia%
Ministro de Educaci6n. Firmndo ourtlas Snguientes ners -Tudas ianob sa incluidaciel
La Habanz. lia.:I odasaseoas ah ll
Mu diabn d rCarlos M. Pirez Fernando Dlqi -r1n p d 10 n "a. h 1c a
Mu fdstnuido senior nminis.r'" J Is:.. p an impos ses e l' l e- ha ul taoh
Los abai o firm ante si padres de fa- Juan Barura. A ntonio Dorta. -,, rin pui so eli erui s _lum
miila, vecinos de Ii flnca "Carmen go Rofa2in. Josd Barrera. Justcci..- s" d
de re d nJ""b" UScmil aO, encargadu. pot
di Hernundez" del pueblo de Juan rates. Pablo L. Barrea. Ju Ill. J.Abn asn eiafiiirnmiucstrodeObrasdPublicai
Gualberto Gdmez (Sabanilta del En- cal. JoseiBravo. F.ix Miguel MCorn. urfior Caero.Gulln _de" coordinar
comendador), provincia de Matan- len. Francisco Hernandez. Dominroas idilir'aidrClunapudieran habr
zas, cuyos hiosi reciben instruccio- Dorta. Tomas .Barrera. David Herman- eIn la ejecuc16n de las ubras custan "
nes en lI Escuela Rural No. 4. ubi- dez, Simon Diaz Julio Cruz del P enorgre nad all amerul n atnechus pnc
carka erl dicha finca, se diriuen a Rafal Lp. uli Olia Pdr lalabor Cueestn desarrollando to-
isted por merlio de In presenter ara rez. Miguel Mor:les Mareelino Her- Ioslaburnpur
.... .. .. . dins Ion ingruernleo 1ee de Distrcios
expresarle su agradecimicnto nor nandez. Julian Hernandez. Robus cea-Beonneccnan ionaproplorinneaI ci
Clue. al fin. despuds de treinta afi OsenoCepero. ,JUanltHeredia.asnc ePian de abril p mabo --,-
Clue lleva funciona.do est a enc.lao e .cia. Franscie Planrucin. L..onc -La-nubusecretarcia dr nOh/ PrUn ...i.. ..
completamente abandonada. sin .pu- oBrrcr a.,candroHernandea. Joser _0,c,,crmiandntanApri 1t- lams
pitres. se ha obtenido que, gracias a Antonio Ciuz O "vidio Ramireza -i. c -trpondiculr .1 "t iiii,
uLsted, el Ministerio a su digno caruon Barrera Bernardino 'Vatde CI r. I ci ar
remitiera eineuenta nuevos pupitres del Pion v Migiil dc il Fei ddeabri n n vo. Jend aprrjp~lt, a
it nsefiric- ulb-retnrio ing-,iiel',
'itj~os J '.l i guii l a si
iinneIt dr d........ ...am lu antn ..
Comenzaran las inspecciones t, .pinv1 .. .
-- pana obias .- dicten en in piirae- .. oo1.uokL -10 ,-11.0 1
I t,s dias del wte, d qu,- Ctiie~psoridan

sanitarias la' pr xima senana dlad....reaii.iii.ia da.. r......
r~~xlma ..... iroal a-i lila... ci......iiiu o : "
ruin odos Iunllos deocidail deI',
c dt ic ObCAsh Pahlirr,
Se entrevislhit el ex Presidente de (;uatemala con eil as Aunden-ia rde tlnisleo
L u di ,asmn ndl in t
Jefe de Estado cubano. Nueva Bolsa de *ores cibida pu oi c'.I.... t i'e O lrn- Pe,
-.... ..... bltias sehor Luis Casern Gullen. en--
E; Miniltro de Salubridad a Asis.I tans pereodistas que se le ocercar i0.tre las mismias:
aenCa Social. informo ayer en Pal&- pare interrogarle estis declaracio- El rector de sa Unmverridad dei'a
rio despudis de haberse entrevistadotirs Habana dontoi Inclan y elrI genie'.
con el senior Presidente de la Rep6- "Mi entrevista cole el senor Pcesi- Marii' ezCascro pit' C ne tr ciidi
blica. quCe la entrsnte semana se i i tidente de Cuba ha sido excepcional, oh"s .i..a Qanuo doins Mins.;
ciaran lin oupeciunen toda lIn un- He icCidn atldoctor Caron Prinuun cIconel iii nquezpar I :onoaiidan W. I
cio. audo myCindy sieo 3,pcradial del pac e DLuGpert, do' l(ca CruzRoapun m
Anuuck5 taobidn el doctor Juo "bn vdel onbiernr de Guatemala. teresaron cooperacuir par I amp]ar
RAnunc 5t.be 0 sta od yu ou e e el edificiocetal "o-l '
Raimundo Andreu que habia confe. pues coma ne sabelas relaciones queeiacleo ne Ztaiuei ian vn.l .
reneiado exteniamniconrel is- ini entree Guatemala y Cuba son terren.. .on cd' ciuva In -Ann
cal de Sanidad de La Habana y otros I de estrecha cordialidad y cncpe"r cra,. en Raiicho Borerros :e eo-
deutacados jefes de su departamen- iraci6n'I. Raul Mridn et l sar Elpidio -
1o para coordinar las nuevas dicec- El ex president die Guatemala des- fiez president y tesorero de ia COA,
prices de todans2 Saiuspecciones, que pores de elogiar nuestro pais p su cli- r ue solicitaron i a reparacisn de las
&I mismo habia suspendido cuondo ma manifesto Cue permanecreria encalles oer dondec rier an los 6ni-
se hizo cargo nuevamente del Mints- La Habana hasta el dia dos del pre- bus; el alcalde de Guantanamo se-
terio saniaroximormes m de mayo. fior Ladinlao Guerra oue interest
Be entrevisd .-el pxrealdene ENueva Bolsa de Valores I elministro se incluyeran "Obras
Ara, coneldeoPro El l'u 3dmy c .i m n Chics elPlani de "60 obras en
El jueves 3, demayo ..... formo....'60 dias": el ingvnsi.r. Autuni Cal-
Ayer cambiaron impresiores en la antesala de Palaricploue o enau- vcache ,:director dl .In.titn Carts-
Palacio el ex president de la Repi- gu.ra i el M cado Libreade Valores grfiaco, aco mtiafibadopun 1 mayor
blica de Guatemala, doctor Juan J.o en la calle de Obispo Y San Ignacio. Brawne de la Cnmisi6n Geodcsica
Armvalo y el Jefe del Estado cubano, Se trata de una compafia bursatil pqle Americana v el ingemairo Ali ar.
doctor Carlos Prio Socarris. El ex ha de contribuir al desarrollo de In para tratar csobre a confeccionderl
mnndatario de la Repriblica citada econcrmnia nacional Mana Geoddciro de Cuba. v una nun
acudi6da estamcordial cita enecompa- Presideesta compafis i ., nI.a ..' de"Todo"n"prSant
deo deldoctor Aureliano Sanchez Iii's eagura Bustamante, , i ., present pianco.,di']i
Arango, ministro de Educacitn. particular del senior Presiderter cd laAvenida dr Santa Catalina. para am-
Terminada in audiencia el doctor Repubhia phar ires ruadrasc dsde Sela al puen-
Arevalo sali6 a t anteslsa. haciendo Fue un error lamentable IV "GCerar Perez" per cuna sca
El rcapill (Tories MenMei. ispec- aerp
toiIgcgneral dad Aeropurtos. charlm
Construirdn n ......-n ,........-ec r.c.r.... . abr..fiestas
gio Meglas
--P lql ; ;.I Hablanl~la debbre VI trY ..... l "ctd ..... u-
esta Provinci, (Ide,"Estrellad gCba i .. ila enTo-
lrvs Monier dJo Cauer ese accideter n.iren
d :'1 ~~~ilqtue perdleon i.......I da...Cl..ds........ 1
ma s c rrent a rpCisleS'a vi iao nesrperso nas.....l. ri
Inns synort..a.... "n..las. sredcldebio .e e ln esd ala 1 a VO
mlura principal a i1 error de apre- ,- cclIso de awilura de la Exnosici6n
ciac rlIn ameitable del pilolo mlilati.... di Pinnuie- CuLainni, m clue pamma e.
El gobernador Batista gu ......jaba el Avi6n del Eje~rcito ,Abririn n la exposici6n UV, L" ........ da Id ", d6....lb ....
i'ema nnleria hania e{ dla 20 en apure-
d 1d Bel veeiga tt pals. Agreg6 aCue la h nves-il s cisidad. )dencuhcirael
las hard de' inntediato ligaCiridet hi'rho m lnae leitn vando de los piintores cubanos dei .n....u Ttoi dt.. aini. donadoucor
lashar deinrteda tgaccnidelheco II etanlleand OSbusto entbrunce do Jose MHarti. obra
a efecto la Marina de Guerra dI los
Cumpliendo 6rdenes del ..,, -.-Unidos y la Junta Cie Aei- {est- ali-a Unicveslidad de Tampa.
mid dndi..a Civil de ese puts Alice Jean Smallndecana de la faI.C Coai-bustos de Marti v elde Ficn-
dor Panchin Batista, una comiis:on Una peticin ab rresldentc riltad da Ceramica y Aates Aplica- lay--eteultimo cura de Dosna.a
das Y Norman Borchardt. decano dei Rvenet-seie cia la Galerla de
Miembros destacados de la villa deli Ia facultad de Bellrs Aries. ambos Gr.nden Hombrei de ln Anmerica en
cretario de Ia Administraci6n, doctor Marael, con el alcalde de Ia localidad di. InUninersidad de Tampa. vis.ta- esa Univereidad
Valddi Astolli; el jefe de Obras Put- -Jose Padr6nm- al renter delaron elr ron el Ministeric d'& Educacion en Los dias 18. 19 v 20 hebra distin-
blicas,i ngenicro Castillo p yl conta- manos del senior Presidente de la Re- compafi di' I]a nsenora Hortensia
do, seflor Alentado, estudian Ias pla- pdblica. un memorandum para rogar Lluch de Brig. neesidecta dri Palr- Ito aituS V ceremuCT Si. con motnvO de
nos de las carreteras iue conectan aaIn termtnaci6n de la carretera pan- iato aer PArtesPlastjiranArnande Cuaadrse el nombre de "Repubia ca de
Ian poblaciones coil las playas, al ob- americarn en su tcamoi desde Santa hM aiMibac eslrs deIs'Academia Cuba",e i .Avenida Octava. done se
"eto de proceder a nH reconstrucci6ni Fe al Marielr"Saileindri: man el ubicin de in- beica d inhuavicdin iica fa
,reparanp ilarml acc a Se dhebslendenra daidaprvial.a] i doctor Aurehanorane SanchebrcadabacosdMartezbor.
las rnismas n Ila ltmporada %era- perte del Gobierno si ienielenlcuentacArango a nombre del doctors Elwnad desde tunv inscaicata Marti pronun-
niega. alue el Muiriel es U1_1 10 tar M0unMi'l- C, Nnuee. president de dicha Uri- iaba sts encendidos v fervielentes dis-
i-n in a i-Iveedad in d cursos anrltlica I a los tabaquero3
Como iniaio de esos planes del go- ima. aclue man rramda ]RI-1 .yanaom oe e tambirn de a
bernador BaLista, ya ha sido reeoruy- bum. Pan Amcm ran Ccmiioc di' rsadiu
truida la carmetera de Punta Bralisa a Estudio de la mlnistrn Saban Alomi. dad parica aslsta a Ins actlon '(amb.en e colocaranc ofrencldas Co-
Santa Fe, la cual, como hemos inloa. La minmishoa Mal"ru sa Satan .- r" ii c honcr di' Cuba i no Intl-.uc n I lsL di' NI arli euce
mado, seri innaugurada el proximo lu .na rleform6 ayer en lPalacio qu,p. I- ... .nTampa del 17 at 20 de itulo .nih. habi1uminia sniaa
I a (asa donde %lkiO ,Marti adauirid
lies, dia 30, oas)onn e pale asI lase'spropone reahZaIr c1 estudro sabrc a di im nr d d
vivas de Santa Fe orccebrnin al- uorganizaCm6ntv funci onaceiaci ,,.d E ldia1 7 a]as8d epa ihoc nee icliente rent Dort in cubana Dari
muerzno-homenaije a ncesima pin_,a companion da capianizaci1ni I i. ,,, -,, I.'"J' I'',' 'li' "ii" nttniua hictricaniv
au to rid a d p ro v in c a li,'u s a ig u mas de la s c ua l es .-. 1.,r '. ...1 .-.. -. a n te r icn d a s d e
e1m csis caulc inn etnluas -..,' "'""-. .-....-. ,-i,. i n ,i a, ndeaz da istado. Uni-
La comisi6n se piopomei IJtar viin slima leioninas. violadoras .1- I. "... .1... I d-' di de (aluma
retanrunoonahis carreteme du]Caiima lcItente y hasta del derecho de gen-
Florldo a Guanabo; Stem i del Ali I-s m
bispn a Hershey; ihbacon a ia Pta. Drede ]uegoa -dijn Mariblana
ya; Buries, ell...... m....&. ........ cua............ tra im' l son o rias Y
bal, a IaIplaya; y Melena a la Playn iespetuosas de la ley deben ser am- '
Los mitados fanismncaricts (rilimin. paradas v estimuladas pcuro al pro-
yos Bauo. e nCarimsc dlieanuc- eao tiecno el Gobierno debeapP c E e
ran ec vierneaci la carretera n rcuns- pta cn Cod i no ctr p ocr
trucci6o de Jaruco a Bamoa. para,m de n con tod a mg ca cont asnqu c
de acuerdo con los vecinosu adoutotar mediante subterfugios y leguleyismos
las medidas necesanras parade trimniar explotan y estafan a Is miudadania ,
tan importante obra en un plazo no
mayor de 30 dias. Piden que se cumpla el
Cooperan.. el Club Rotarlo cooe i acuerdo de dar a is 158 En una tela de resultado
gobenmador tistad
Co...spondiendo a in nolicaiud de el hombre de Villuendas inmejorable:
cooprac16n u r le fuera formula, ;


DMARJO DE LA MARINA.-Viernes. 27 de Abril de 1951


DIA RIO D E LA MA R IINA
IP UNDAOO 9N IIllt
Apartsdo ds CorCoo 1010 Domicillo social: Paseo do Marti No. 551
Director sdo 1850 a119." Don idleolds Rivero y Mufiht.
r 4dede tiao 1I. II11 basil marzon 1944: Dr JoI L Rivsero y Alonzo
&ditad. per DLARIO DE LA MARINA, Soctedad Ananisna., conalituida
-e I cl'udsd do La Habana el 28 de once do 18357.
0 PRESIDFNTA DlI LA EMPRESA:
llyla HsearBadea do Rivers.
V1C.PRES DENTED DE LA EMPRESA:
Dr. Jorge Barroao Piac.
DIRECTOR:
Jod Ifrael eRiveres y er"adem.
ADMINISTRATOR:
Oscar U rie yflBeradio.


DoeMM do Is Psr
d. Cub.


Aaofide a la
rruqublea PtsaL


PRECIOB DI SUSCBIPCION
ExwtsaeiT Ilxtrasjre


I*Mrtorl0
Teetola
Mm ............................... $ 150
TriMietre ........................ 4 m
SiebAo ......................... S0
A o :... ....................- ; -...... 15.-
AAs dominseal .....................
TELEFO NO St
Direcitdn. R-dacctl6n. AdmrtnlnIltraclA6n. CLreuletac6a,
AnunciM. Tallerts. Suscrlpel6 y Quejau.
TELEFONOS DIREC
DiLetr ............ ; ....... A-4787 Admninltradit
Jefa da Inlormacia ....... A-8427 Subadministi
Cr6anlca Rabanera .......... A-7575 Anunleoi ..


"A" "B"

0 .7S ) 0.30
10.40 1270
19.60 23.0 0
S. 8.10

S Centro Privado
S M-5601

TOS
or ........... M-1738
radr .......... W-9242
................ M-2798


EditorialReciprocidad del capital y el trabajo

para la economic de emergencia.

LA Junta NacionIal de Economia contempla la necesidad de estableecer
unit Politico Laboral de Emergencia coordinada con la political eco-
nomica de emergencia. Convoca a una pr6xima reunion con tal finalidad
i It junta de Ministroas, Ia Comisi6n Ticnica y el Consejo Econ6mico Con-
sultivo. Especialmente invitados estin el Comit iEjecutivo de laI CTC y
Inso secretaries de las Federaciones Nacionales de Industrias. Sc echo un
tanto de menos laI invitaci6n a las representaciones patronales porque.
si bien es cierto que se trata de political laboral no es menons cierto
que no puede haber labor de producci6n ajena a la relaciones ociales
y econ6micas con el capital. Tan obvio cs ella que puede esperarse que
Ia omitidn sea mero trlmihe de prelacidon y quo nada en firm se renol-
verl sin la cooperacion patronal.

Al enlrar en material el DIARIO Ce complace en lfelicilar muy cordial-
mcinte a la Junta Nacional de Economia par el acierlo con que consider
necesaria la coordinaci6n disfana y express dc una political laboral
iddonea con la otrais medidas econodmicas del caso. Mxime cuando csia
circunstlanci a*de emergeocia encierra en su midula la political econo-
mica de nuestro pais que hia de rectificar laras y Iradiciones advterss
pinars insertarse delinitvaimentc en los malodos y procedimienlos inas
adnlontadno y mia Adccuadoso#Inuestrao peculiarldades.

Ena btienreniso tpolilica laborol ctnirigi le qu ien rliilad rirlri sec
permanenic a juicio del DIARIO tendri quie concilisr el bicnetar y pro-
greoo del Isclor trabiajo con la cabal tviAbilidad iiduilrinl y commrrial
de l it production y, desde Itego, coin to altos iniceeArs generales de la
Nacin. Dede sinrmipre nns hn 'urgido ititlillitr reln tonirdinacidii 'a.lo-
naly tie CTriddern l ovnieiniterniiniiio.Lt I.acoie dc ina ialror ah l ritibuy
a esIa coviituhitr a)lotro Ia ptioiliils lui l Id e t(i l it ittA ornaII i /At iin ielft inAieite,
1:], I Io nisei ti~cntn, snciolfi~gio y pohituto de ,t, m l)i ( )l ser. ur c l_ b
ceal sCi tti d c arl rditito pr let)ia tilirlm rlr sot)lii eS li grain t iejefict vIc
li'arslI A eco lnirnl titijlis a pi ii t l iaise ell ,Y.y (lif ets.nglol)a
(Ife A rils s 1plone Ior III misma rmnert rti l y IA )aff ] t nrAI rmecci' i;lnh^J


jAisnI staliiotPa el r )is \l JRIOntiei ofu r e1h(1 IA IACtivenrii.ni ia
no(IItittic Ic ( if u eI ihrl ietr o Islitite Iltil' conCi oit 1111M rs (i trsiialm i yyp nla-
lt titl( I t l erIf ltoi n i t ir (le ntirtisaniv etil, e,[tlti cc c isks titos, cutitittr bit
I ltel r y eAtltrili=, h rli ,ii r,y le p trntr nitlo ios tItr I nintrresarae l i auge
y IAAbilietia ttltidadrliude leg cirg tl lll qtl1e I1ntN onson tIoshtiloidt d
np)rIttnlmdts elln eaa ioass. .lenlprrI ItIti heni deiledi o lion hase hIttie
tie I eritlittiia lnrotilre Ilao tlse rs a III(ilt e (ulIa ionilrnice tI)ata ilils--
it' sllriri tin cci con eta Igl i nvia ii geotitiir'lilf ti-tllihnos tIe erxpli htis
tandlots tir Ia Iatita Scdir.I

Nurstra ttoi uitint L c trn ri-tot d es rl ll al prt i tLt ars r i ntrte noslros, 11
eta tonitira l onortal sanu y rmtiY iina el ltro d tl irIIA hlastslltasneaft C
Ia CInAIn In c it l YA p issuA 4o inA herLiO ago n rillWi n im ilcitnion tpost-i
tl\O de III ith,"ptodu 66i |n tn~l a m ua kr drspirr/in e0A Itliatitl 1,u 1-,l j N de .,mnm nh ,% On-
tisle ien la estrtall/A, IA contAnicit nhis I t, cn e ique ahelsete .aidePorIt
elt iohitrnoi (l Isfe i ricep s r epurdahi coitriluni tr Itintanrct saluillel 1
logto Cie [In toihiicAt ntoLilitiics ir Ctletf e ro liii ide tteernitiBe[ILa ieilnL
(lile it r)i a nt diri do rl i ure i niti lltu ,d Hnl f [as iollmln- d, t.,teahili-
nad, t (If ,i tS till *ia% r/O [ dreii ) rIii e isctitit I) ii himh ii gr ittkd lia
CoW1tllUI6n y [,11 [rerif r tinlpl~n(til (aneltrn

LOc ori',m dn"o t iNant \ tigellct 1han ll tihi ct l tdotr1- rralos v
inttrtn m itad deloatifimskidtltdrt INro (titii'dn t laIt n ilinrntout ti es
cn rtste lhtiatimire lisdrdigna,. N,, i tmwdr r ,dd)e- -r mwh tt I 't*lh l',s-
per nri l (c ccootitntlu ttpi n trtmm) n In'I.ltA I i, tie i tirnc tr) Ii 1itin o cih-
obrothcien tin itoonolble tIfe c1n tlltttnr tirtios rip rildid0 tminando d-ue -
muleslrA ell todol lo i/AnIos que resttli'm in]nla~sr,1 11-inT1111ohNo tjr.101s

a ia Ill titotd del cntpresorin iNotPudIt e ttunhr nlngunate ii tltate
flamento econSinlcn (111emantrn1141 Ida H1hIMlnl hIad W d I r siPC IO) Co y l
obrero A despeclitode (Il hse dcli-nlid.h).ra lllholn orcoe igrediendo
la \ida rmsma dihel o, n OLC)uCLan111el) l ku a}trv a hod ed prertls ombIAlr
el idecoCIplCo poT caucn tutu )utllUI~h(iadns (stnl) IAt tilt dticlle ar(Aii, i)1-
ceocerti pitorrtear un ,ritala dod elisu nldo, V sakiitll- titler nitntsnga ai
costeabilitlad De In (nitritito. i(niv i i a till m cu i llt 1 ,r Ut1kltril ia A tutla
del Cei triatoalitytintni ri y torlic L,iiniit lCuiol rmrm!,Ie
de todos: obrerts, empleAidos y )tronns

N. tgnll no Ce ro i a\ii mas u ec()n i)nlli it a irrgic I, atalt ,jrA h
noonraos. La eOnOntinla ha p.IgclalIaccgUrlhi.itImrlnuatgilt it((mlntlIgre.
Prnspertldades ecrnttclletio lan nctin.icrtaidt.rIiuitnldl-tt,,I-a)r,mis
a lastdemagontIat..ietranIrroi(ltr n-oI,,,rr In -1 n- il it itirtraCie
Cuba aquella ecnsikbidad(it rremnicjI11n i utit.lt la lvin t In, ,\rrO-
niotas. Dniro yv fuera lcicits mcri cr-poultvur thguitinn tIn1 thl tl ke
par fo nocinapuiei tseri ciii n i ,v l[t ser alior Ia 1 crC ,t till)n tic i aIo
grandes yerro% qute iorecei y .)emUiliti an -nt i-Lit d- Ia lirgei ia
de linkter c h yivi egurait Ic olitica elonl)ollbatlt m etR,,,m l title oi
tall uentt a ltignac hu caa gut'tr Ir lna N I le .1 11 1 1Ic 011 I 1 llllnit
Iusittirsos enia la a rici~n Par rrdunti aintr tplrir F uh, I I} M ARI)I.I (
cloeteond de carlton slos talictaia. ci ,rlm V .. .or
In oon ism oca tCuei nuitrsa eCLnltolic punr1 a .1.ltll ,.lt rl6t\indlit in-
life merdiant un a0uste equitalivoitnelirttito do It, i,,lt n yen.te 0I1M-
nos y oitreros y centre capital y, triaain
Sin )a conilri[)l's cifirnracIO nAlsI. 1111-14 r a dr Ir-irm .... rcie il.

librio ci iilitcacn y criet aito re A mIM ,lillc IIInli ," I t1c ,ljllrlll r .l in unnAT il
buciun tracio nal, etncrrAe u plena del taoalt dir I:, I"n IhnlMl n ,rhollr
y ell nitcrastt mannos eta niprltart In, 'ljl ltt.IctTtllt, n:a
y Is proap-ridad en vez de contririotolostsot&1o 0in eamcrao


HIoy yMaiana
-__or Walter Lippr snn -1

Acuerdos y
revelaciones
EPS1.--Si. como parecen indicar-
to los primeroe intormes, ha
crmenzado en Corea to anticiada
ofensiva comunista, es satisfacto-
cm caer qua ot
puonto de viEota
del genera.i Mac
Arthur acerca
del reasut itado es-
t la de acuerdo
con eitdel Pen-
tigono. Ambos
creen que ot
ofensiva puedeo
ner deteni d aen
Is reoidn cen-
tral de i Cores
"Podemos retiner Core". dijo Mac
Arthur hace apeitas unsa semana a
Congreoo, "maniobrtndo constants-
mnte y en una anna dondeo nues-
tr as ventl aJaso en cuanto suminis-
tros equilibreno las dsventaJias del
enemigo'.
Tambion hay conformided, pode-
mos esitar segurosna de lclo, con t
opinion de que aunque la n fen-
siva puede ser contenida "s6lo po-
demos espepar, cuaando mul. uns
caopatio indecisa, con su horrible
y consetanto desgtste de nueatras
uerzoassi el enemigo usa plena-
menteso potencia militat".
soooo
El desacuerdo empieza s6io des-
puOes de quo e general MacArthur
y el Penagono han estado connor-
mes en qJeo si ben podemos dete-
ner la nueva onensiva, no es post-
bile obtener una victtoria mititar con
unia guoerra lmitada. El Pentigono,
coma o manioestn6 et general Bra-
dley, preftereo n estancamiento mi-
itar at riesgo de busocar Ila victo-
ria remonviendo las limitaciones di ie
la guerra. El general MacArthur
prefiere el riesgo de una guerra
limitada s una indecisa campatia
de desgaste. Por lo tant, eLt des-
acnuerdo noM eacercn de Ia bata-
Ila que s ensti librando, Suponien-
do, por supuesto. que el gobieron
sov tico no intervengo directla o in-
directamente con mayors fuerzas
en et .futuro. todoa estam&t de
acuerdoaen career que In presente
batala serit un exitoa deensiv o pe-
mo qUeo no puede er nada mcts qu
eson. Los aenoerailesapodrian e stler
equivocados, peron o fuera notito.
dos elloa compartiriLana Iteqtivoc-
r' n. No hay disnputas centre elIus
acere a deo actual lucha. T*dos
loS que ettin en altlas posiciones de
mando, los Jeelc del Estado Mayor
Combinado, at general Ridgwsy, el
general Van Fleet, to mismo que
cel general MacArthur, hon dicho
publitlcamente que las principsles
posictones de lio Nacione tUnidts
un Cores pueden ser mantenidas y
to ofentiva comunisto datenlda. y
que tul puede haitcerse -ti eanns
que atel nticemigo Iseao gratdettenlie
IrftnorLidn por Iti. rosos-- Jit ll01r
Ias dtscuttidas nuedtlas qaie extelS-
dnerian cl tconlictol uors de CorC
o.Oo6
El rielati del srulor AnIttliY I.e.
Coer y alll c "Newm Ynrk Timres"
aercra de iiitile ocurrti6 n Iscon-
loreeluti de Is ISis Wake el 15 do
hurItibre rs tillia ivelaclun eitiC nor-
diltat' itn.oto l isi c ntilo revels to
atitud del Ittes dette, tuloen ti-
be ditori aPrebado title i.v i lil
at leftut Ir,evilertio ceta ltutirtunen-
to salteutic ottpivntidtss ii renels-
i-intl estraosdnttrtlti.a, tutOeol h' lit
ci n a t1r tIC at n ile
pit. roteI tll. tet l".i~tile aitte ot
puerde hvl 'rresipon""Wei~ll,;rn,)
rat Ma-Ar'tiusdor Ihtle s',tid ,suit.
0revlthittils tiu11 tefnileri liti or
u intervrilvion Ch 11111 aell Ofea
El rlato dol boiler as viaiu\to diie
itiru e l"@ slresidenlte rTlman n virtil-
if, at irtierlt MarAril'tir si-erca tie
Ill itotithitdai dc 1uen0 nterventtcin
Hintg Iti'ts El geilci at iuacA rihilr
it(tllvtt %uertigi "My tictas prnbabtil-
dudels it tlU eaclltocurllera".a El as-
pertn oelio tic it lo no e ln le el
Gi. MMtcArthur estuvintia erradu ell
It, Julcl'I cres tiaela In ntentions do
tue poirincla ea'tisniera, tsino lUe
el Petsidenis or tartera Aterite-
ruo (let seuuer'l Oei un1e IinaOc quo
cr dirrctamnente baJoi Is r'epa n.
bilidad leot Departamanto tiL Eota-
do
Era l secruterior de Estado Ache-
son el c'eaponsioble do IniormerI a
Preside li iccauca de las intencuonas
dte ChinsatEre 61tuti( n esictbs en
diri a contact con todo lox dipto-
mituco.p y con ttdons so servicJos In-
lirmali os de esie y otro goblinr-
no qua tentan sccaostioPekin y Mol-
cit Fit Is tat Wake no debi6 he-
ter stdo ci Presidents quieul pre-
gurttla at general MscArthuro 1
Clini iris a intervenir. El dabiraa
nlas bien hltier diclh at geteluas
MacArthur in qu lpusisbanb # l Pre.
sidirite de i0o "tid01tus itili.1 4 y oiL
Secreiaritt de E tIai tucercLa d testa
c-ilira itrtlraflltln,
as')..
Et comenalrtu del general Msc-
Arthurtsobrea*Ilatsocisrtamento
roily interosente. Fti expresadot pur
sit secretaro mtlitar o0 general
Whitney et a sbado: "La cuesliclO ers
blisicamenle polittjea, enolv!ando
declsiones heckla en Pekin p ontle-
rsmente buera deo ilcanca del ser-
mIcJo datie Inormaci6n millitar del e-
neral MacArthur. Qua yo sep&. ni
et Depariamento de Eistdo nl Iis
mil sbalts agencies tformaotr,, del
gobleriou norteramrlcano Itnlan ia
manor evidencia quo advilrtiran do
tal deelse6n. Ciertamcnte. no se did
a'tso alguno a&Igeneral MacArthur
por el controrIo, todo parectr des-
coolor Is pousibitidad de tat inter-
nerut~ni an tot momenta'. Si olat
al fertoc in pueda see mantonida an
to prulotmoit hrestigacidn. trralJsrlin
munha touz en Io que ho ocurrida.
Porque demoatraerqsqe l Presldan-
is y 00 Seeretarlo do Eraltdo alan-
torno, reotmento tnnitarnonstgent-.
eatlnMacArthurra aenumir reoponnebi-
lidadca qua, aonq oe no scan pro-
piamentteoauyasasno de eltoa. no Ito-
gearn a cuimpler. La tnvoetlgacidn
toedt euiro tambio (toe si on lto
alas Woke, an octobre, Is ueaastldn
de is ilnervencidn chinst ors b
otramenta potlitics p tuera dot at'
cnsdab sorvicin ala Iloaraseidn
dcl generalI MacArthur. "hap dia Is
cuestldn do to Inltervesinetsn obt-
tuca p do si lao oraomendaclonoe do
MorArlhur provocartan sto rer
guerroasoondlab tambldn 'bl.l
camenle polti~ca ossfer. del alcan-
cc dci sorvicia ingaaosmtivo aol 00-
nersi MacAes, hur".
uCoppriglh, 1Mb, Naw Yorik te-
raid Tribune, Ine. Distoibuldo pa:
Editors Proes S~rvico, foci


El DIARIO comentaI


Las declaraciones del Dr. Zaydin ta a oimpuesto .ece.aro. .etorbo.o.. Se ha ...
presado asi aelsefior Ministro de Hacienda sabre el
SIN que intervenigamos en lo qua pueda haber de impuesto suntuario:
orden politico en la renuncia del doctor Ratnin
Zaydin a ta Cartrra de Comercio, creemos nuy )uluo "La iegialacidn que amparn el impuesto sulnuarlo
dir public reconocimiento I 1. rezones en qu el hIa noe se prccisa. to qu ha dado lugar a qua muchlos con-
fundamentado esa renunciLa. Itribuycntes no tributen por todos lo. articuloa que
resullan gravados. En ente Kentido so podia tl)dor a
En diveranos ediltoraltles heona venido Ianizaluiii os adinlnistraclone de los I res ulltmos gublernos que
los aspects negatlivos de Ia "Ley de Impuestos"., ion h tenldo Cuba, de neiiligentes en el cobro do pate
Ia vista colocodo on at Interca naclontl, Ins que en hinpuesto, pero yo s6 qua resulta impossible para el
el particular de ILs clax*s y personal lfetadI. s. E s Mini.terlo do Hacienda cobrarlo, pues gravy Infinidod
Ihor > palabra del taeftor MInistro de Comnercn, que do rticulos qua wtln a to vents en lo mAN varisdos
sabre estlo no sinanto protenr de Dereclio Mecirntil, stabtoctlmlntoos del pal. Par establerr sitl fisrcnll-
quien viene a decr ique, en efeclo, ala i ,r.n..inlt znc hublrra sido neeoeario ntitllplirar tpar 1,000
cribaiti no a rest.iiral node bualo do ilque ; s ht i todonu s too Inapertores existent*,L Inls tnspectoresa l
prropueltoo Cni ls rticutos 2t y 44 do In Ponncl iaa 2..i5 1 tueron encargodoa de tiscalizarlo, pero eato
dirchl Ley. resuttit un fracano, pues result en titin mddiao de defroU-
Es ealt reailldaid In que debe de eteirse l rniicuia, dacl6n pars Ina contirlbiuyentes, tiln vehlculo de com.
putriln qui soin el tIllempo patra roaccionar roctifl- pelncia deileal p ans :uii:iacln at frauds, quo cuand
car. Una ley que aUl6i de os maem del I lonorllea Ia Itclaenda aplicaba eoq rigor su mondldids roer-lll1
President tie li& Ilepblica ron il mpuloa t< tl nobli vas reitultaba n una In i talcia, pue la mayor pari1
c ino el do rltiarsr Is depltrabtell tlacIir doe wis d to0 opmclsants efulutaian con vorloi 14oi pere
reluis, no deb dearorbitarle tI erxinlln'i do QiIr dilntes y' atiglrle u p|o trarla lis ruini d omucrhas
od ii n inlinlire del Gonhlerno. un Milistlio, puieda empreaa. Adwnis elat pblloo soe negd pagstrld y
lear t1 Isration ilea tile dI syr]e a la p itliciiad el cuando on unq ca Itoe exiglan el Inipuesto, Iba
docilrto Randilt Zinydin. otre cas donde no ot cobraban. AdemAs el costo de
rao lty ino as buetna l Ssnado ie II Itepilbtica I* tficallacidn del o Impuesto do actierdo con lIa logi-
puedo y debs, cotando mionos, ltnarse et irl entilento lidcln qua Ilenes o elovarl tlaentto dIndo par reaulttdo
de ill propla grandma, y retarder el movIlmimnto quoi aioque t lo ngreito suesen cuntlono scrlani mer-
aoes xagarado piir speobarta,mroll retiendo i madon y a nonsotroo extremamo nou eJscuidon ptosible-
no 1tion qua hati siticilado tlex It~cerex Iriesrooita- menel much. 'empreaes quebrarltan tiendo superior tI
liVO tie i ieconomla narlonal. pterjulclo at Io qu pudiers producer de ingresox.
"Sigo manlenlendo qua Hacienda no podria cobior
El in-pucsto suntuario:Un estorbo hty to quo so debe par impuesto sottuario y no nodria
cobrarlo porque no tiene Ino medio y l Ilay ino grnva
DK coenion16 oyer ll Il prilnirra i ptlins de ete uina trls d articulos y ademisl unique noaotros dedl-
proribdco na lnalita artliud de to Contial6n ic eiramom todo *I peraontal del Mtnliserlo para poder
Impt los del Snsdo ni rontlra del rconnrCiO. a cuen'i fiacalinarlo no to lograrlamos nl con 10 saon do retrain.
do In lorma on qua han desaltendido Ins mta irmoes E do iodo conocidon Ia malt impreol6n que Asxiote
recoitndacionas prsldenciles aobre It necearsidad y en at public aobre l itmpulo suntuarlo y *as puede
L& conveniencla do supreimr at i mpulrsto tuntuArlo Po mprober que at Ittblio asel t mi reacloapagarta y
Unit rvex ots l amainnIo laitenuon hr ciel hechode o tlly aeguro quoe l qu msxyt e@ que menon uundo
qua el aehor Minitr o do tHactenda, doctor Atvarex ho comprado tin articuo ha protastdo cunido han
Waa habia ratificado lit declittno e Soulia de Io cln- querido cobrarle el Impueasto suntuario.
tar con at Suntuarto coano ouente de Inlr oi en rata
Ley dc toI i Rtlrom. Sin embargo,n srol aeno de nsa Podriaalegoarse qua )a posrbilidad da mu nnlner
Co1nildln. sc procodid o incluir d Iluevo el sunluarlo el tmpuelto xi so lograran buenos modificactones .,
entree toe impuestoa vigrntrl qua pezan sIbre el co- el mismo, pero creo que po eo ticil logracent Cuba
merilo cubano. uta modificacidn eectlyva en un imlpuesto do cota
close".
jPor qukl? No t0ns explicams os tooIltivoS. Pmro
comno aito rolka teliepc el piano dfel Seoado de rectil- Ete as at criteri fdel Goblerno, seitorei scnado-
icear Is sctlitud de Ia Comlaitin, paoanns a reprodtctr res. Mixo sensato, no puede Nor. El suntuato in ocms
el ponlalriento del doctor A svarez D ia. Minimstro de nti mpuesto quo meroaca prorrogarmo. Ni fud, ni es,
Ilaciende y v(w'eronMayor del Gobirlrno In 1toiCu l aerd un negocin ot anadle.


E L DIvino Salvador tnos h re-
petido el mllagro do los punes
y loa pieces a Ins qua hace poco Im-
ploramc l sregalo d uana camn
Fowler paria una
--' n caseta del sana.
to r o.la 'La Esp -
Sirant&".
PoemsIt harsaa
despuis de nre-
I pr partldo e D1A.
RIO empezaron
It o la ea generoani s
ofertasts In
nueve de In no-
C he
Muyp empra.
no las DamaI miabetinas por In vnz
de su Gran Regente. I asebora Con-
suatlo Morillo do Govantes: Una ca-
me "da paquece": Comprirea y
mandir lia cuentl a su obicina
Ohra dtms muy conoelda quo cr-
serva eu nornbre: Unao ama ueada
y de enorme valor sennintmtal pa-
rs oils.
Otrasoaorm: donun6, en efectivo

Otra dams. opspos de, un comer-
ciante muy popular Llaman el spo-
so pares doAr loas $90, que hacian
fallo. Al oaber quopa stenlamno ca
me obsoquaW ematritmonto $W0 pa-
r ra or aneeosldades
Una sefora del Vedido brinda un


Armonias
Por Gustavo I. Urrutle

Gracias a todos

repualdo de cani, dossa muy Otp l en
un sanatorio.
La primacia en ]a banedbea roas-
crin tengo, no obsltsnte, que acre-
ditaria al Instituto .Nacional de
Preitiudn y Reforms Socialeas cu-
yop dirlgentes. con Ptiastor del Rio
a tA cebeza, suelon no dormir Ia
mahana. Con la lecture matinal de
in suplica qued6 hecho el donatlvo
or unscamamFowler, nueva tam-
ben y don su colch6bn ademis. En
una comunicacitn muy cordial fir-
mads por el mismo Pastor del Rio,
Secretarlo General, me dice el Ins-
Arpegjos


Con segurossr eultados,
segun calculos honeetos
por ticnicos reallAdos,,- .'
serAn. de flJ,!sumentatdos
los prdximos presupuentos.
A ml m6do de pensar,
sun oponerleo muralla,
*s digno de celabrar
qucc soacumenten misntra hays
tel a por dande cortaer.
NIPB00


11tituto Nacional de Pre\tisaln p Re.
formal Sociales: "El bnstituto cuem-
pie ati con uno de los allo fines
de lU creaci6n queo es, entre nos-
otros, el de scudir en Ia nmedido ade
lu fqueraa a donde se a lenta una
necesildad humane coma Ipalpada
por Cited en e rtieulo de refeboren-
:ia".
Tenramo, pues, tces camas Fonw-
er en vez c rido un, un respaldo y
$1 on ifectJvo. Con I cual s yae no
"n uno sino 0on tires Ins casetes sa-
vorecidal.
Infinitas gracla a toldos de part
de lo qua e ledimos es scardad.
Nunca el toaiono ha sonado mias
alegre quoe squel dla en mi caseo.
La eiseorlta Dilma Pichardo, Dn.
ma Catblica que me impuls6, iabo-
reaoin descanao par mitigar dolo-
res y pobrezea. Confecclona y van-
de roaarJos. Recibe donnclones de
ropas usadas, roariops y devocionk-
rioc vieJos qua reolaura y vende. A
todo saca ppraido pmra agrandar los
recursod al caridad. Su dlireccln
es: frta. Dbdmas Plcharde -Edititla
Roosevelt -Amlrald 251- TelMono
M-2169. Lo quO sUsle storbe F in
muehoa hogares e0 una bandictln
en otroo y en no pocos nhleha de
enfermo.


Patina 4


a 0


Editorial


Panorama ,
Per Gest4n equeru .

Un articulo de Duhamel sobre la gloria
de Carlos Finlay


DESDE Buenor. Aires nos envis
Enrlque Labrador Ruiz unes
letrais y un articulo. Las primarms,
penis al noVe-
,iabl-n de la acogida que se Ie dtla-

lista cubano en
tierraa extrae-
jeras. El articu-
a, ensacionial
par todos can-

firma de Gear,
pges Dae mel-a
o (que qutere
decir ea to aen
los letras can-
tcmporinesa es
de sobra sabido-. Se tItula "La
glora dea Dr. Finlay", y LAbrador
Ruiz ethms qule en 0aestro paisn
debe conocerse una contrlbucl6nd
tan importantie coma ista aIs us-
ticia que merece nuestro comps-
triota.
Un arliculo de Duhamel en "La
llustracidn" quiere decir macho en
in tocante a que Ins euro pea ro-
cona7can Ia gloaila de Finley, Sa-
bidb 0e que a idste le han negado
in paternidad y Iseignificacildn de
un dracubtrimiento capital panr Is
ctvilizacidn en el Nuevo Mundo.
En este artirulo el mundtalmente
famoso autar lde "Constilonea de
un asptrante a sanOO, de "Md'ti-
rte", do "Civtizacidn",a de treintao
libros mua carepresentativoa del pen-
eamienito ranch contemporisneo,*
vieoe a decir loo siguinte:
Los paricienses que concurren al
Pata io de Ins Deportso, tienen
oportunidad deo ve frecuentemen-
le una call e cercana, con el nom-
bre del Dr. Finlay. Interroga Dou-
hamel siia seran muclhos nlos que al
aleer eae hombre se interesarin par
saber qud coa ha hecho ee Dloc-
tor Fintlay. Duham elo melo pregun-
to, "con un poco de onqluetud py
una sombrea deo malimcla". Luegoa
poasa arecordar que los vieleros
de todo tipo que vienen a los pai-
t3s tropicales, deben traer con selos
certificados probaloros de haber
sido vacunados contra divmersas en-
frmedadcs, entre ilas cuale hay
una terrible: Is fiebro amarillo.
La vacuo as utilizadast en tales ca-
Slo han siado prepareadas par losn
seabion ,que trabajan en los lns(itou-
too Pasteur, p cuyo mdilta ee dig-
no de toda alabanza. Pero-se pre-
gunta deo nuevo Duhamel-, ceu1n-
tInia vjeros sthen quoa en eat or-
gen de ls inorvsigaclone>, de loa
r'l1ale]s]o viaJeros son beneficis.
hins. me encnentran]ao laaobervnrtlo-
ies y los decubrnimlentoo dei nu
mdltco liamado einlay? Eae ed l
dico-dlca@ ea mestroa do I Cr6nl-
ea. dol Ion Pasquilr-tione muchoao
Itllmoe "par ropresesrla idcallnica
en I c`l coanemaro d lodei nuemstros
opeorani* puesto que rar esco.
ro ipr el pidre, fritncids lo oa'
mcdre, vlvl son La Hbana y b eri
cludadano cubdno".
Despuis do afirniar qua reaono-
ce Is inportanocia delonns equlpos
maderno ya qua adnmoirse. Ionbon
ratorto erlcnmente dotadis, pass a
decir qui, aeglon om criteria, p on-
bra todo oe biologia, el material
y Ia Jnstrumenticidn I dtcnica no In-
terviene sin Lo ean Ia lase le Is
apicacitn, 9n lo truabaJos de mse-
gundo orden. "En Ions verdadern
contaempldared ale i video, casl to-
dos los dscubrimlantof csenclaileso
son tel rilttdo de a una llumipo-
cln genial. Despud a de lo e ial
eanviono, lai duds alguna, jusltitl-
car asta iluminaci6n con lsa expe-
rioncleso metodicaa". Los hombrea
de primer rango ---continda Duhet-
riel-, Pasteur. Nicoll@. Fleming,
par a citar tres tan dlo, hen ii-
do experimentadores considerable,
pero on, ant e iodoa. hombres ado in-
luicJdn ya de maginacldAp. Alirm
Duhamel que Nlcolleta o 1 deis con
frecuencia: "Lo esrncial exa iler
lencontrar). Despuos no hayt, mis
qua probar". Fu6p pr un hallazgo
at mismao tienipoa y sorpren4nte
-afirma Dulaomeli-que Carlos Fin-
lay t e gan6 a gloria.
Paa a rdecordar to qua era ehacia
1ll5 a firbre amorillao en lare-
gioanel tropicalee Los mLddco y
alo aboas atruitauin el contagio al
nire. Carlos Finlay era mddiro del
Colegio de Inl Padres Jesuitas en
La Habana. labi a atendido un
grannimp ero de atacdoa par Is
terrible infecciirt, cuando ble asaltd
la idea de quce el goermen mrbido
podia eor tras intido, del enfer-
moa l hombre lano, poe orn inecta
picador, pnr un mosquito, El pen-
semiaento o tle reafirm cuando ob-
soLrv6 que ua onpaequefio nuimero de
picaduraD determnaba par lon ge-
neral unoa forma benign al de Ia en-
fermedad, y qua te atsea oabenig-
na baatab para procurr lis i n-
munidad. Verficar tales hiptteiat
par ]a expcriencia, y experimenter
sabre el hombre, era entonces una
audacia enorme. Sin embargo, Fin-
lay hal6 mois de dcen voluntarioa.
d os mula calornruehtal p cuasra
eran Pedres Jesulias, .qoo so des-
tinabas at profcaorado, p scabs-
bsan do alesembartuar on La Haba-
no. Todos emos hombres vaelinten
orceplsrnou prestaria s lIs exparien-
eta. Etectivamente, vacunados coo
sos lolfcclidnolbgera, pudioran men-
cleero sansguida a to poblectdn on
tlismppa do un apidomi geane, p
s61o uno do entre oelis poercid...
Ba 'histnoiasa esalerltada ott tos
"Archivos ala ins miembroe onpa-
ntole do to Campsaa alde Jeauia".
Contintij. Duliatnol dicidndonoa
qua alvoss et vane. at reeuerdo ale
iFinlop euanda no 1e hat ocurrido
penaar so soldedit obra Ioe caps-i-


-Lo veo preocupado, Liborito. Que le pasa?
-Que yo si que al final voy a tener que cargar con esto.. !


Ir


choa de I. gloria. Hace tanta
asoso quo eo mf dlco cuodano prea -
sent6 a Washington sum observaeiS-
nea; nadie le hbzo casq. Veilte aitos
despuds del Infornme de Finlay los
atadola Unldoa envlaron a las An-
tllla una 'comld16n pare estudiar
]i terrible enftermedad. "Esa chmi- ,
si6n americana hizo. a iu vez, ex.
perienclas de lnoculacion que re-
petlian, purea y simplemente, Ias del
medico cubano". Despuie de loe
cual, l comisidon hizo valer Is obrc
de eu milembroe ; sin" tomarc en
cuenta a Finlay, el precurtsor. El.
te muri6 on 1515 sin haber reoxbi-
do Is recompense de Us mtrciloo.
At mismo tiempo, Ia medicine pre-
ventiva hlio grandes progrenos, y
la memorial de Finlay parecl6 ame-
nazada de un naufragio definltto.
La humanidad -dice shora Du.
hamel-, no es capoz inn de muy
pocace gratitud. Ha convervado el
norobre de Jenner; reapeta el do
Pasteur, hace en Is actualidad un-
gran esfuerzo par no olvidar in-
mediatamente a Fleming. "Qua no
se me pida domnatado", parteo susi-.
pirar. En efecto. en cuanto ls hi u-
manidad ye ve prottgida cosro
ciertois males, deja de penoar on
ellos, y deja de penw r tamblid
en los qu e la librarona de moo .o r
les. Tenemos se que un Chartos
Nicolle salv a lIs sociedades oc-
cidentaleas del tlus exantemdtico,
pero la muchodumbre aigue sir. aa-
ber quin era Charls NicolUs.
Termtina Duhamel: Cosa xitra-
fia, reconfortant, ,pdmirablel, e
cuando a paroee alguien que no
acepta sita etpecie de injusticia.
"Mt colega de is Academia de Me-
dicina, -acome s sabelo Georges
Duhamel es middico-., Constant
Mathis, ex director del Instituto
Parteur en Dakar, hA tornado en
su0 marois Iscausa'del midico cu-
bonri. Pide una leal reparacidn, y
esti en camino de obtenerla. iGra-
cias le scan ddadas!", concluye Du-
hamel. Y clerra su articulo con una
frase muy suya, muy propia de.ju
tilosotia y de su conclencit: "'atlmn
les redresseursa de tort", quo pos-
otros no queremoms traduclr atlplVp
de la letra, sino a pie del Tespirl-
lu de la Iengue espahola: "Ano, a
los reparadores de lnjutliclali".
Estn eas" to qur h dicn f ran-
Sea Duhamel osabre Fihlay. Venmdi
par el lado de Francits, po 1 \ adsd
'deA Europo, el reconoclmlenta ,qs^
vanamente reotriagen eoro tlob
qie esitAn mis obllgadon' que laoi
europcos a dier .io 1justo y lo ver-
dadero, sinr ltenehcsl ni pequeie-
*e.'s, YV"uando eaa gloria universal
qiir Finlay merace y quo no ha te-
ntdo por la nuItl conplraci6dn que
contra su nombre llevan los que
nmis agradecidoa debieran sentir-
M. vendri tamobikn el otro recono-
clmionto,,el qua al propio Finlay
hubiera complacido min: el de u
condleldn de hombre eminentemen-
te rellgioso, cdt6lico ferviente, que
atribuia las priclica del rosatio
li ilumlnaci6n que le permiti6
anbrr un nuevo sendero en las in-
vestlgacloneas sobre tan peligrosa
enfermeded. "
Ya Duhamel anota lI preaencia
y cooparactin de loe Padres Je-
suiltal. Pero a au hirmoso artilculo,
tan francs en el otinmoe relvlndica-
dor y gonuinamente culto, I e h
fltaldo tan stlo uni cita. Esta ea la
da un libra moderol, veraz, encan-
tador. TIttile "El .Rosario de Ma-
ria", y ep 0au alutor el Padre Je-
sulta Antonio Arias Prads. Allf
puede leer lo siguiente: "En cier-
ta ocaidon, habla aaislido (Finlay)
a un padre carmelita quae tenia fie-
bre amarlly, y al volver a su caaa
se acord6 que no hibla rezado el
rorario -comon o ahadla iempre; era
muy ltarde y etaba cahsado y con
su*Ao, pero no dej6 mu devoci6n
predilecta. Mientras decia las Ave-
inarlas, le molestaba Con Insisten.
cia un mosquito, y le vino par pri-
mera vez al pensamiento, I oserta
ese animalto el que transmitia el
terrible ma'l". Y fu* oeiropio Car-
los Finlay, el sablo Finlay, quien
relaId eisa anecdlota, que l colo-
cabsa en la cuna dle ou deteubri-
miLento, depositando on la acc6idn
easpiritual del rosarIb la repentina
Iluminacidn (el "hallazgo" de Du-
hamel) que. le permiti6 comenzar
Ila derrota de Ia fiebre amarilla,
azole del tr6pico hasta la fecha.
iCuon perfect y conmovedora
es la imapen de Carlos Finlay. no
aobre el microacoptoe sing con el
rosario entire las manos, rezando
con tode 0u alma para alcanzar la
intercesi6n de Ila Virgen Maria!
Esa figure de oabio verdadero, que
al mismo tiempo, y antes que todo,
reza zus diarias oraclones, es el
present maravillon q(te Carloa
Finlay hace a e juventud de Cuba
y del mundo. Uts importante quo
su obra cientllica, e0 la. leccidn es-
piriltua que se deriva de ou recia
personalidad cat61iea. Cuando produzca be reparacldin qua noble.
mente detionde.anonltant Mathie,
y que Georgo Duba'oml ha, baei"
suya en uo rtltuao. qte Cuba ha
do agradecerle ain t/blbte. us ci-
tara reparandq tamb(e.t. la actitud
de esoi hombrea quebno, hn dLmio-
lid9 0u conobencbe rellgibsa en aeao
da un aber ctesttflse qu*, p0 1.,
ciende a grcndtiao ( te aioenia on
ilgo miis ourto y mdi licids qor
*I laboratorio.Paigina 5


DLURIO DE LA MARINA.-Viernes, 27 de Abril de 1951


Crdnica Habanera Por Lu" do P,


U.S. GROCERY
23 No. 1213 ntre 12 y 14 Vocdado Habana
Telelonos F-6106 y FO-16B18
SERVICIO HAPIDO A DOMICILIO

Je cllo g pdl kgp . . . . ......... .... 0.12
Gold Medal Harina. 2 libram. paque'-e ..... ........ 0.25
liNgo de Pera Del Monite. lata 12 onas ... -.. .... 0.19
Quso Patagra6s Holandi, libra .. ..... ... ... 1.00
Rice rispie paquete .... .............. .... 0.25
Hablchuelas "EL INDIO", laa No. 2 ............... 0.28
Puri de Tomato Strflr One 'a 4 lata ....... .... ... 0.10
Spaghetti Premie, paqetIe 1 libra .... ... ..... ---- 0.29
Plhtanoe do Cocina, uno ........ ............. .. 0.05
Papas Roadas del Pas. 2 libras poar ......... .. 0.09
VWhlky White Horme. b -otua ..... ......... 3.45
FlIete do Res Entego de 4 a 6 libras, la libra .... 0.90
Picadllo EstpecaL libra ...............-........... 0.25
Ragout de Cordro, 2 lbras par .................... 0.55
Butmarras d Puwrco Frecas 6 por ................. 0.35
Franldurters Americanoe paquete 1 liba ............ 1.30

VENTA ESPECIAL
para l Vlrnee 27 y Sabado 28 do Abril 1951.


V: H
MARUE D IS(AL--f- -_ G, --T--R---:A--D-0--R


Westinghot


!


GRAN CAPACIDAD... MAS BELLEZAI
La adquisici6n de .un Refrigerador
WESTINGHOUSE '1951. Modelo Super 8. constitute un.
orgqllo y una satis[acci6n para toda ama de casa. por su nuevo
disefio de elegantes llneas, amplisima capacidad. y extraordina-
rias caracterlsticas: Congelador vertical, para 21 Ibs. de ali-
mentos y hielo, que ofrece graan espacio lateral para botellas, etc.
Bandeja dt' cristal, "guarda-carne" (para 16 lbs.). Espaciosa
gaveta de aluminio para vegetables y frutas. lnterior-de una soka
pl.a, protegfdo con esmalte porcelanizado, resistente a los
Acldos. Exterior acabado en Dulux. FRIO MAS FRIO...
exclusive de WESTINGHOUSE. 5 AROS DE GARANTIA.


I.


Graciellu Pdrraga
de Blanck
En lI cllnica de 29 y 1) er, el Ve.
dado. rue someLida a una dcli-ada
operation eI puasndo marcen, lu .e
Pars Oraecella P!rraga I., ,llsev
gerilt espos del efnor Ern,-i.i ae
bla.rck e.% Ieconsul tie Cuo, en
Nuecva sar[ n n a ,rrcefr r,
ie rosJra .cac.edia
Ur, dle r. e, u tro,- rrua lSl- S .1
saonndeirsce cn suepic ei isair
fu canisa'niU-- Er i.aii
Elo cel orl, d or RIR Oi c ud .


maRoa M Iaria Za ldo'G-m~
L roade Hickey ipemnc
nPor do u prcI ,, I a .,Ind e .o .
1la sePaerao. ,air, I.rluis NonY0ll.
ImoCocdeail pa-,rty-
Ed ond reide co so e....- .c c.C.i.
wt,rcifirt, lob.1,,,f nos pla,:,: L.-.rilm Aiie Ia B oiarda
Ter,?a un D rl' ', e .,bl,- r. ....n :n Rosa alhria Zald o a c
a de Hickey
Ennord a des la lardeaf. p -.,
Fls la area. vdidra 'acid Ne %,:,,k
donde relae con so espoao el seior
rhomar ckeada isomen bF1on da-
ma Rosa Maria Zaldo 5 00iGa
acomn.ada 4 dce us monayamaisns ir-
Shei aCinthta yMargairet Rose
La sehora de Hickey ra permanec,
do varies meses en Is Habana v..i.
Lando a sus padres
Fehiz viaje.
Cocktail party

El agrerado comercian de Firnc,s
Afior Maark Marcel Bnze or,rdar
Lin crickiand parts en su re-ldericla
del reparto Miramar elprxoti.
nes d0a.,. de mayor a lt. ,;, ccela
,ardle
Mucno agradecemos Is n ,,Iwc,on
que pars ette acto recibirn-o!


Un matrimonio de Ia alta sociedad
santiaguera, que tambiin goza de mu-
chos afectos en nuestra sociedad, el
doctor Luis Augusto Mestre y su be-
Ila esposa Nena Mascard, celebr6 el
sobado iltitmo sus Bodas de Plata. tfe-
liz culminaclon dc veinticinco fions
de union conjugal.
El suceso uoo e eslejado cnriuna
fiesta hermosisims en Is residencia
que el distinguido matrimonio pose
en ls capital oriental
Fiesta que, osegn Ins Informes que
recibimos, revisti6 characters de acon-
iecimlento, y que recuni6 a oi mas
signifIdcado iasociedad de sill. asi
conmno a destacadas personalidiades ide
ia Habana:
Nuestra enhnrsbuena a Insnsefores
Metre.
Recepcion en la Legacidn
de Holanda
El pr6ximo lunes. de'seis a nch de
Is tardeo se celebroarfi una hurmossPre-
cepcdn 0en Is Legaci6n de oins Pal-
ses Bajos, en el Vedado.
Serb otrecida por el Ministro, Exc-
mo. Sefilor Henry Daniels y sefiora de
Daniels en ocasi6n deo oniverscario de
Su Majestad la Reina Juliana de Ho-
landa.
Tema pars Is cr6nica.


Memorandum
Social

Boda:
-En la capilla do RelPn,aIn n"
6 de la tarde, de la sefiorita
Cristina Obrefn Sime con
el senior Camilo Garcia De-
gado.
Junta:
-En la Cruz Roja Cubana. a
las'4 de la tarde. del Comlts
de Damns de d institucs6n.
para organizar is cuestaci6n
pblicas.
Velada:
-En el colegio de La Salle,
en el Vedado, a las 9 de laI
noche, velada conmemorati-
va del quinto centenario de
Isabel la Catdlica, dispuesta
por Ila Academia Literaria
"Joss Maria Heredia".
Funcion:
-En el "Auditorium". a las
5 y 30 de la tarde y 9 y 30
de la noche, del Patronato
del Teatro, con "Celos del
alre".

Fiesta:
--En In residencia do Ins oP-
posos Marin Esquiroz y Lul.
sa Martinez Varela. a las 4
de la tarde, para su hija Lui-
sita.

Recital:
-En el Lyceum. a los 6 de oI
tarde, de la pianista Carme-
lina Delfin. para los miem-
bros de la "Sociedad de
Conciertos".
Santos:
-Toribio, Pedro, Anastasio y
Zita.
TIlATOS
St bVosoV/
SALSA INOLESA
LEA & PERRINS
SALSA DO WORCISTERSHIRI.


Viajeros

El .r od ingo saldran por
)a 1-a6rea rumbo a Nueva York, de
do de se orasladaron tambion por M E Llll
at lkr, a Europa, el senior Juan Pala-
Cidr.hsjlz y su gentile sposa Evan.
orl.,, Ldpez Cabafas, con su s hijos,
ini %imphticos esposos represcntantc
F--.-:1snco Escobar y Ninina Palaci.
v s r, metoemonisirim me Paqnito I/. 1
E.s..0, r Palatip nn i / ~/'\t"D
E a,-iosmeses pa.aran poar f-)iViclcif VU Z4,1`1%
i-.r, enteJos mencionados i-3crn | , .I
olondo ins principaies ]ugr ics 5 l ro.
,ain una larga temporada por E-
rEps hcaban de regresar en el "Roie -
&,i P cifico" cl sedfior .ose Rin Ares Ip]! F iii, ilrIIi
l. i.ponsa Mercedes Valde s, en cEin- i I frr il"
c-,.i de su hermanas an scenra MA-
Ir,. .'ldsi de Tenreirn. y de so so- 5 i., o ,mp. d, ,,crre d,
., -.sla i graciosa nifia. Mecrcedltas % Tod-e eero Strassm, -1- --r ,o si fcl]
Erro Vasdsi. n Paesn h aj Is sprM
sedcai, 1. Re.-Ses.
Rambo a Espafioa saldri maFiana. I------ie-- sic a n la
pare pas o na larga 'tempadorada en mn{ do,, l c-1 imiOSe
Barceiona, la sefiorita Hortensia I. if,,,I ed ro I aeri o a rrsids
Sare o Bacot. eom pafiera estimadisim an 5 oV iens eninso S.ii. Al 1 "" 1 i.rto. d ooe sis in e o ue n o
de i Administoracin del iDIARIO como aencin *] a pedidno d ol nn.ni e a Ctsc
Una grata estancia le deseamos lnido or.duio saiadon pr -
Decsdbole eo do beiz Il 'I "s( 4i s1.
Dea re Noruega LA- o si , 1`ei,
c i p uW a c rc e m, 1 l -o ,o n t 1 i) i l -d. o -
Deade Oslo. Noruega, hos lega la deoextractoide embenr, dn,
rseiu a de una gran comida que ofre- poilo 4DELgi4ZA IETO
cerr, el ministro de Cuba-s en aquel M, todo r pdo pars cuI quier pArt
pls doctor Miguel A. Xiq es. y suar ccrrpo
bellm e=pna Graciella Lorel de Mola
en ei sulio principal del "Grand Ho-iJRCICIGs
Jeli' de Oscoi. ERII-
Er, honor fu6 del mInistro de Re- P,,r nedio do lu ci loleor
inri.s.nes Exteriores di Noruega, Ex- *...r.,,"
cel r c-isimo seoor Lange, y de la se-
foro de Lange. quienes ban tenido
oar, nuestros representatives dipi]
., sag.... i..,, .0 u. INSCTITUIT DE BEAUTE DE~ PARIS
rr, ,los Ins mas eordiales atenciones.
A -ost gcan cnrnidn. sic Is poe po- IIIJIE UT E E UTUDL A
uimos dos fotografias ennuestrac
.o del Ruotgcobado de sicoy gI (4 5al6n.delbclh za iloplerablv
.: .. d e m a R In s s ig o i nia s p i noy a%
-.-i.-lides: LINEA 52 e. tre o I V i.AD(i
Ei Gran Meli deo Ia Coite v se-
fca de Broch: el mariscal de oInCor. 1LILIUNOS
te y sehora de Smith-Kielland:c'I ci'.Q-0"
suoheoretscio de Estsdies-seocics do i.'t)-ii00 Y 1..6201! .
Skylstad: el jefe del Potrocolo V s-
fiora de Finne-Gronn: ci 'I bje sielr!
Prontocoio y sefiora de Mohr
El Exemo. senior eumbajador ric pIn 'Ss
Estados Unidos3 sefiora de BaP: elus
Exemo. sn or embacador d & Fsan-
cia v sefiora de Monicauilt; cl E ce-
leneisimo senior embajador de Gian Na'cimientos
Brotaa s. y sefbora de Wright: el Ex-
celentisimnnsedo minister dc Peigiea Un joven s simpaticn r.strimonin bean complacidos a un gracioso niion.
y sefors de Vierset: el Excmo. senior de esta sociedad el sefisi Alfonso segundo fruto de su venture union
ministry de Grecia v sefiera de Bis- Du-Quesne y su bella esposa Cucu matrimc,nial, oenide a! mundo en La
tis; el Excmo. scfior ministro de Ila- Suarez. ha vst de dcnuevo alegrado clinical de Ias Catolicas Cubanas.
lia y sehora de Rulli: el Excmo. se- s ohogar ccn motivo de In ilegada de El doctor Octavio Machado asisti6
Pior ministro de Suiza y scsiora de oucuartorhijo ul nnifio hermosisilco, tansbien con su habitual pericia a In
Hailer; el Excmo. seuor minisiro del Atendio a lnsciiora de Du-Quesne sciiora de Heros.
Exemo. soior minister de I-a Argen- el afamado toel6ueg diociore Hcor
tins y sehora de Morello Gonziez; el Rocamoras en i] clinics de 29 %v D, en Hon osiso menladas Iansiegrias
Brasil y sefeorl de Saboa Limo; ei el Vedado. en su hogarn no ns venues espusos H6c-
Excmo. soeor ministry de Espana iy
sefira Cndes. deToraa or Pcraza y' Maria Isabel En~seflat, a
seblora Condeas do Torata.
Su Sefioria el encargado de Nigo- En una de las principals clinical los que fclicitamos. junto con on s
close del Canada, S.P.S el encarcado de del Cerro ha dado a iiuz Ln preciosn abuclos. el arquitecto Emilio Enee.
Negocios dd Chile, p sefiora de Ortu- nifio In sefiora Adela Surondo. joven iat y sehora Cnra Garcia Hernindez
zar; el primer secretariondela Loeg,-esposa deolscript Juan loseiRuiz. v el senior Hector Peraza y sefiora
cidn de Mixico y sefiora de La Lama; La sefiora de Ruiz fu taostilda por Angelaia ortensia Sosa
ci primer secretario de la Legaci6n el doctor Octavio Machado, 01 desta- Aiendi ania sehoca de Pora el
de Espania y sefiora de PrUneda, y el cado tocslogon. ien reptado Iocoloigo, dector Rodri-
negundo seeretario de Is Embajada
de los Estados Unidos y sefuora de El ingeniero icinaldo. sdei iHe- guez Fun.
phelps. Jr ros y su bella espnsa Marha Beret, I lContsnfis en la Pigs SIETEl


Dos cosas muy tiles,


practices y cconomicasManteles de encaje Venedciano...

Escaparates EZDO de "Kraftboard"


Par a vestir ]a mesa en horas dle lunch
o durante el dia, a nanera de tapete, etom0
lindo, manteleA de encaje han de sMe
muy practicos. Y para almacenar ropas fuera
Ae temporada, para uso de los criados y
otrox, lox Escaparate "Ezdo' on suma.
mente practicos. Vea ambos articulos
y muchos otros en la Secci6n de Ajuares.


san rafael y aSuila, m-5991


MANTELES lamaio 72 por 90",
de encae veneciano blanco u ocre, en
diferentec y muv lindos diseios, 7.50

ESCAPA'RATES Ezdo de kraf-
Isard reculbierto de "vinyl', que se
lav'an facilmente con un paio
himeido. Refucrzos de madera y col-
gadore. sde metal. Tanmaho 21 por
23 por 60", a 9.50

OTROS ESCAPARATES 'Ezdo",
en diferentes moaelos ytasmaiio., oesde
6.95 a 19.95

Aiua,.s dJ Cs..- T-ci-c P,,o


Maria Teresa Batisa
s.-. apreeuramcc- ncfrecer una grata nueva.
T"sitaane delicumpram snsamoroao, formalizado ayer, de iasefiorita Ma-
ria Te-oaBatalta s Faila ls ta fiurila tan airosa y tan encantadora del
itran munda hahP.cro cnn el cbalaleroso Joven Jose Antonio Mestre y Al-
tarcI Tibin pelrtenerlenie tamblen a encumbrada famlla.
---------------- En horns de la tarde se liev6 a
rabo el actor de ina petci6n.
A nombre del novlo la Isformula-
Sron sus padres, el destacado colono
Jos Antonio Mostre y Almeydla y
su gentUimasia esposa Nena Alva-
rez Tabio, ante los padres de lai
novia, el prestigtoso hombre de ne-
goeios doctor Agustin Batlsta y SU
esposa, Maria Teresa Falla, dama
todo elegancla y belleza.
El dulce suceso se festej6 en Is
esplindida residencia de oIns espo-
sos Batlista-Falla, en el Vedado, con
S una somida cttrictamente familiar.
dRctban lois novios nuestra enho-
rabuena.
Cordlalislma.

Bodas de Plata


Cia. Electric deCuba
Distribuldores WESTINGHOUSE... la morca do garantiqd
OALIANO 401 TILFS. M.7911 A.-2911 A-2912 LA HABANA


I il


AGINCIAS AUTORIZADAS EN TODA LA REPUBLICAN


m
DIARIO DE LA MARINA.-Viernes, 27 de Abril de 1951


raguna U ...--.. ... .---


Pensionados del

Poder Judicial

se or ganizan

Recabardn las medidas
adecuadas a este iiei
El Comite de Lucha ide Ins .Ntbjta
ops y Pensionados del Porter -udiceal
acaba de constituirse bajo ia .rsi-
dencia'de la sedora Maria A Oli-
va viuda de Espinosa,. teniendo como
prop6sito recabar del Congrcso la tr-
genie aprobaci6o' de' las medidas Il-
Sislativas adectiuadas que eviten la
inminente quiebra del fondo .-ce sab
jubilaciones y pensions.
Aos no. Io informaron los llter.an-
too dti t directiva tie ese Co lIste ie
Lucha que nos vrsitaron y qci ?eon.
ademas dtic la-exprresada senore vvjda
dc Espinosa. las scnoras FresdevinIda
: tliz viuda tie Guerra, secrotarlt:
AnOita Cortes viuda de Meruel ,> Ce-
lsa Jorge viuda de Navarrete, Mairia
T. Cabrera viuda tie L6pez. -efi),ta
Roslrio Ramos Acosta y doctor An-
gel Rodriguez Ferifta, tenlendo por
ede elI rapetido Comitt la casa eulle
N Yisero. 454. Vedado, en csta ca-
pit-il.
El prorekaj de acid6n
Nos Inftormaron nojtros viil:antes
que eltprograms de acebino que des-
Sarrolla ese -Comilt de Lucha imta con-
tenido en estos puntos:
Rapida aprobaci6n por el CuirIeso
detl proyecto de ley. inciativa del se-
nador doctor Manuel Carestany
Abreua que llev el numero 545 tie
abrll 10 de 1050, archivo 10. qur a
Jutrl del Conit' resuelve. tie ma-
oera etlcaz y delinitiva. el proble-
m a
lInterecar en an gestion. pacrat ue
luhocn a su lado. a las demas o Iga-
nismos que resulthan benetciadDs con
* el ettado proycto.
Vtsitar al ponente del proyecto tie
tey sobre crtari6n tie impoueati aces-
tintdeo a reforzar tas Cajas tie Se-
guros del Eatado que se dtiscutlra ipr6-
xlmamente en ri Oenado. para reca-
bar del msmon lt inclusitin del Fort-
do de Jubilacioones y Pensionr Judi-
calest en dicha medlda sin alterar
su estrustura y ilonomia propia que
ha tenido haita el presnte. auxiltio
lue duraro haist quo ne obtetga lat
aprobaior, dol proyecto Capestany.
dte cariclt especiclco para ti Fon-
do Judictal
Y ',thrltr tI coop-craci6n. a !cgro
die Io puntos antariores, dtie 'o1 00efo-
rest mnbran do las Comljins do Jv-
btltcloto t y Penslonco. natonoy a-i-
tes, set como de todos los aIn11ad1s
p y mnolpno l diect-menle Intere-
.84,, -fate .VIltiZact6o gtteral,t at
f Ir.,1 i4,a o w cprnall In rO Ioninolon-
do",

J6ovnet profenionalrs
dcriden ctuaitr rn -rl
1'artldo del (Cubauu


pO OSA"O ... AOIC06BDOA M... tlltk | I
La grand metropohts norteamerscana, ma *so
iteni y moderns que New York Comereo
artn.. mduatriaa.. deporte.. lat mat gran-
d" y lujoas tiendas de EE UU A ,


SOUIAJD *MIS T IEANTI DIL tOS It. U-
Mosela de tradieon y modemnnismo Comdti-.
vco amo. Las moda de Paris .din ho-
de La liabana.- Preco que zasn el co ti del
paae.


NRLEAN~E


UN A U H OMOA D I5AA'- -I -3 I
El hechizo del Canrbe y la refnadai educocon JAMACA
inglea en un lugar de encantaO Y Is vntala
de coonarw igual que en Londre. *prove-
chardo *1 cambio de monedt.
II m odo nuovo *st6 tontre I routine. LA CHICAGO
It efre nuoevos y favcinantsf JUAgres quo visltr.
ODinmue a su cxpcrto Agcntr de Panjcs o s nusteras Oficisas
CHI4AGO SOUTJERN AIR UNE5
P-"n301L. N.6n,. I.n.e.i*0$4


"Co ilSitui < c Sr ha constituido un
S club politico en pro de
Ptd,,. N c / I'anchin-Gobernadu


AtVpfi0 0let~~le t Ilo l. o bjte 0 bsttAw or gI Itt prtI o I"II litlmyerl l Ol gaSlt1ar
.......1 ,e ...... u...... ...tt I ( ro I os rrio i)EIT (, a "taIn-ero is Is ..l...LLI.
001o.s It -I 1,, a....~01 Itet tltltlltetee, llu v, proviliial d,
a' 'i Imtj,.n r,te r.,n.o n st qte ,,h| plh .1111 to l ltn lt ohlt I'tute|l t
.,,1,,ni,'. e rlesd~ |aie lbmt~tlpe altar-I .. i ,j [,rlet tltor tlle trnltr a allat1 aat ,,
..... ........ .. l.....a m..... ."a .o ncar eo I' v S I,, t
14^ II'rt oat, 4llal ot# l tot I a xt(.sIIe
*I1, a tcI r, l lok~t sufi, 111M eom l oif PaillXa I nt tr l taIlt la.
Os tr No,. ar nr .,,elItev ,blta nI 1 at I- I .1.anI 1 1 at Itrltte In It tr t '1 1.tc1
'J.1 ioi. A nm, I, ,,t i.. r.tm l- '.11'
11.1 ti Oots m.-t H tr) -I 1... ta 0-, l t be Cl,1 ,t ets... tt...tt.I tr d o tic sr Itblm r. ,altO s tcl~a ,I |aI
o .m.ne tct..tl4 i l'a tL|a i l-., amla2t:, a I-J 1 -., tlub nt'}c~ltlt. leJ lot, i 0. i ., e.Itl.a,t ll letle |11 s|l~tt tlnm i
mlog -l In-,l,, .Io t, ,, ,| n-I* o. t ,ttds, ,I solettl gtt' t, t et5IJtnt ld.. l', e srtltiv eptd sr -
0i, nla a |9ll .,,tJ,- ,,,vIll I t at-a.- "r'...t I[' r Jh ~td a 1 ttn-l J|*aInn 10111111,10y 11 i tt~ln~~ alec=e tIettt tat t| l~e|

Iso-ta.' 01,, ..e' tnt. "' *5,' I -. -'' t .t . .I I~lte. t .5.t .. .. ..t. .. ... ...
I--,,- .t. C.-- -,t at, ,, '..I.. '.1 Ost b I tot, | 1,1 t ult s ~ I 5 I oat,. t e A Ie,,.s .t),ta ,, xttjtt

'. S i~t l O ',,4 Ii;' t. t 5 ott e .4 d ltc.t.taCn o I I=*, V 06 15511 I~tt*= haolb 111 ( S&l tt.Tor..Ii .. -f-l
T1 0 4..1,I y 1001 i t olo.. NI..1 t -- t- -
U 'do, 1. PNlse o.ed p-adohd
.1, ootIt~datt~aio~tncnl~b ~ 40 1,'so..ie It-.AnVNC -g~t I ,I1101r t adI


so 1I014tt. Is s lisa 4 111'jLA RANCHUELERA
NUEVO ITINERARIO

N H oljut s. Citotoaess A y sTefl. 14 y It
IS ANTA C LA ItA

Tall 1711

o Uspo... oa o ll
Toll. 3tt

OwO -O o oz o O=Om r" @Om


Entrego el Ejercito al T. Superior Electoral las Opuesto a today
ti. a i n lfb i*ad violentacio1
maquinas paa identcacion )or elfabriadas fiscal e P PC.
____________Se nombran unidades de o
Protestan de que se Jubilados Se nombran unidades de
qtiere paraizarl -Acudirn es tarde ante el identificaci6n electoral Lanzardn los orlodoxos
quliere paralizar IMn -Acuileko cola tuede ante el, ,. ..
Sie a ;e -Senado lo jubilados del Es- y su cdsto es nmuy bajo un mnnifieslto al pas
expedience a jueces o do, par reclamar lo que _____
El leos ataflte. Estlman suficlen- E peci mente Invltado por el ma-I n El comlitd ele ,uon national de
Leopodo Mart4ane A sy. te los ingresos del Tesoro yor general upcro Cabrera, e ot clooCo e

cS'n~tai^enerii aprco dert Cabrera, jefeS^ tie
decano del Coleglo de Abs a des t e p eblio p iara tender an Estdo Mayor dc l EJrclto, acudleron a cerl o ido del Puelo Cua o iirto
hlaiana. nag e dtat n declAracion me c qd
p la henao poe= o* tndte.lao to- obligaclones del Estado. ayer os perlodistas a la Ct udad Mi- doxo), celebo L se n la n ochen delo
public echaparefa.tnsim~nto-mi~reoles. La junta me extendi0 has-
la hehod a de o a on Mar a continue l litr par presenclar ]a entrees a lo to e las tes de I modrueod del toe-
cai6n y qu1e et. drecttente Oposici6n de letrados mlembro.a del Tribunal Superior Elec. eslao r de ad e e
tdcir untin qa lecto, dm r men tq i cntr doJugoral de bce aparatos de Identiftcaci6n,
reaUgt de i Adm n ta cldn dte Ito --Se opn e. Coleglo d )e Abe l d etlnticm ent dUnades Fud acuerd orocido d .e eatam
eegados de Marinanna, a Una de Identtlcracin electoral., dqua ue- blea- de los mtembros dire tore del
A rodu e on at to noscd reerido enm tenda legislatlva quo rn fabrIcAd perfectamenteo r Poe lO P.uP. Cne..i dIrenudc ien del royecto
CAntesto n de insita pdretnsde Io pretende paralizar los expe- tcrnicos del EJun luto en us ampellos V q.uo est obece nu ers imnuo estoa pia
teAodci unla o. onlat en e quan odient co deosparactdn "coa- d odernos qileres. anivelar 'os relenas d el Ernad aeo uee
trodute una eonlee de A ado eneldentesde e h epradn qu oay t de p a
sobre Impuat e s cta lcutendo dos contra determinadosjue- Estas tUIdada tie eIdenttlci6n, lone, conel derendo e ls AlIta Co.
en ea I enant uuoland, dquo Uas- ceo. quo seran d ci-lbuidas a en today n a mars,
enPsiro esg orl.out laxexnJet nda yatesdeimes.Jutaoi Electoralesa de Ila n oan, tie- La dlogecta de lonaortodoxos acor-
pnro Lpats i ets de o- Panchin-Gobernador ne ln sgulentes carter a tcelatra d6lanare dn maneso at &ats
de:=* l gal do c elquo lel-e hiei 0- 01 club Una a miqun par&. fotograto os.ene
eo ol ni deo nJl ia eln que ilao- b-Se ha con tudo on lb bS gantenam de enuomeraclfl de t deponente ae ente trabaoi el ex
e teunt lolae ea rce A e Oua obs oa, politico denrominado 'Pan- cdula electoral, que aaparece an el re- senadior Jorge Masach. quien ley dO
rt ohel alo d Aboo mddao de Maria chin cGoberntador", quona or- train del presunto oant. a Com e tobajo.
nao a toratV i.n mi onr to -a anzari deledgacioones oca- la letr a quae lo Identflcardl a d. En el debate sober e text, como
ce qutra.prclc deea onte hac 00- leo, en su finalidad de tipro- c) Llevao I mkquina una escal pa- an la cuestl6n ide actualldad quae-
Ia q d eode m] n erponOo, paganda y acci6 electoral. raroder la estatura exact&ndelrvotaote, tudianelog adaresc .ttrvinlieroa
leimetadoreft &Ie~rae l o quo, ineb) Botones pars. adapt" Ia estatuns g~ran part~e de los peneite&. eve
ottos too ne i dtsrosue e-
el Po der Judicl a mUoantenesr Ia in- Debate en el parque del electoral daItoetalliradjuntac ls nta ca Aefrt e Joai Duquen I. -
la muqutr de ldentIfic a c6n Est ll canticle Antufia, Joaquin M., -ezCoi-
tesl lonestidald tie ou u imponents. -,e han prometido reclproca- cremallera puede adiaptar se a toas tes, Roil Pritelles. Makich, t-Tir
y quc eli aparo. con medids die tal mente rep enrtaiones de oIs" laot e otaturo poibles. Figueroa, F. Caronae ouis O t odrt-
categoal, a funclonarios uinetos a Ia Juventud Lbral y de Ia a) La mqulna es de caobde bron- geRoberto Agramonte. B. Detlun-
depurpcl6n de sU conduct, hace co- roe,Manuel Bisbd yCarlos Mrque
psrtlclpe de los mlsmos a quenes le- Juteotuti Ortodoxa dlscutir ccy htrero.
jo de coopers" v faclitar el esci sre- p| blicamente, en el Prque Hasta el presented toda aIo m ln Steling.
clniento ie to heros P ara lk produc- Central. el pacto autntico- de tidentflcactn electoral, menlloa c- El profesorCa oe aog orque
l Milan dietI a tca, ttn do liberUal cocer1ado y en v- co quo fueron adiqulrtdas en lona Eat- los pcoongrsista del otido proeu-
d iarn on curio d anteel temor del fa-a dos nlidos tie Norte Amnricn, se bantio oenI ovotaci6n de as leyes creandot
Ito justo, que poe justo puedi perJu- g tabca an orIonu u tteselund o Jec I Losrio t alCTI nt eTao to yescand
dica sun IntereSes perslaon. El lJefe de los allres ae nrombrase no Trabunas te Trabao y at C6di-
_________-_________ _seres qapet el Eneriquo consume.cn i-aCud, o atogundo jo00 aboal
Is I el primer tenlente Angel T. Al- EL representante Dorta Duque Pro-
i py PP 1aet yexiste un empleado ctvtl y tkc- pugn6t el qu.e. haga &m1t.ms.-
Lo a su o oeao ra nioo q ....ilam ermenegildo R o mientoa nircleos de I socladai cuba-
oNiega su apoyo el PPC a la obra rdrguez, que so maestro mecioeco p na par que tin incororen a la orto-
persona te reconoclda ompetencia. doxia.
de hacer la ae a comg relotll rnos el el capta La loot. acontinoar a d a
ri p .1. /n^^nm. ri.lprr ii, i / i ....n'.. .. rnn cuenta eo nss. Wg e sad quellars yi apotuia aa be m ncplde R o
de hacer la agenda congressional usutcnicos.ta xisten..n ento& CludadmMl-
litar orbs lalieroes n donda or label-
can balams, s t untiden pitec, neen arits ACTIIDAD tREORlGANIZATIVA
esa fuerza armada, se conficctonan
Explica en un document las razones que tiene todtai ts muebles m los aparaios y en- Gran actitdad politticoes lta den-
seres quc el Eldrcito consume,. arrollando con rruras a Is reorg tni-
para no confiar en los prop6sitos del Goilierno Tombin no n i orm6,el cspIcont zac6rn gutnqaecs. aci tder evo-
Squo tlo Unidades de Ident ifl oacn luctonalo y del Partoid Ra vo jLaoa-
L o s lid er es;.c o n gr esio na lesa d el P a t i es12 rea lid a d y al re t irarn o s. paars n G q u e cum eta n anlo s Esta d d s U id o l airio .Cu tio _o t A u .ic o t L .
del Pueblo Cub. .ln oa.n j ian comp.rtir rIsporna bilidades qu Su n o odeotreslentos plesoa, enar "Ao .ezru a..
con el. ruego de su publicc6n el st. son nuestras, tie las uaun lon de li- una. ban salido a E.stado ubank Is-i c dot mintitat do kte sd l
.guteon"te manif"seto:deres del Senado y la 'Cmara, aun- ricda.s en los tale e del jifrtto, n Et poplar -G go Ai a "O
que continuaremos asistiendo pun- justament eo lmitad del preelo, as de- goz de aralgo electoral- en tIc a4
A Ia op Inl6nt pblira l ualmente, cormo siempre to emo o cir, a n poo inft 0 meno centicin 1 rrio- habaneros, aspirark a delegado
"IE Come Congreslonal del Par- hecho l a todt las soslones del Con .cuenta pesou. Agregando qua las mi- a la asamblea municipal del PRC por
l mdo del Pueblo uubano lOrtodoxol greno te Is Replbhce. qutnas fabrlcadas en Cuba tlenen Ia el barrio de Tbc6n y defender pa-
h.do d re l Prta bldo no noOr misst in ro dr o de lae airc, vrtud ti t e poseer l ejor close de made- ra las pr6dxtmaso eleccioneo s la can-
*ha cordado no concur r insr r tltSPelayno Cuerv o Na rroo a caoba. quo no pedc dedbaura aenatoriial del x minlstro
nesiones de ideres del Senado la Lider Ortodioxo idel Senado. til nornoi a poe el omen quean todo 1 ude Hacienda ubor A ntono P e lo Sn-
Camara que veenn celebrtindose con Manuea l a is dnsoryt a r e l 3 n carric. yegp n ha t ilormAdon i r -
et proptioto de ucordar l e n agenda t.ideOr Orodoxo td Is C a ara.t Con el Tri b al Electoral. n ha
die trbat, No ue I ll convey ntc n teo Aas iler y media delatAo ioana Ite-
CoMolte e oftercernsu concursoaes-A y
... rett6.. citaIa pa sis Irgotss- Visitat al Ministro de i e ton Talieres del FJdrclto at 't- FEegir~in mafiana la mesa
Is, 1 "o t 1l.a l Ir paeindoa jda le a l Visls ban Min a ro de Ertael Superior Electoral anpiano LO
tur contibu end a,' .;' dal III pa,, [ i l; presfrt t ~ u M a ala ide e n ~ldoto J c toraqui C ichot riens r I lt, (r ,a q l n l
S. ..1.r. de lees .fI ...,.m totes Pe- Agricuhiura el alcalde r uid elr doc tor "nolqu amOt tor sjecutiva de mujeres del
r Oetot lllr~oc lttt ,COtt dl ori ecoonleabats ton doct~e
a shore ] ..,a. n rl d iote t F,,,n 4 P n e Ot l aAn ge i d.i p olaI -o
*..i.. ,1`s in,,Itn,, iuli .... m .r,sti y 'iIaF de- S irt ure o AN'-re iaorurt,i OGustatvb Ra- Partido Nacional Cdbano
ca"sadA In ( ,rptlotti\e etr. yI,,, Vil.ar, Ide,.,, S.*** s mhailrz Ol .velIR, Angel M. Chirlno 3
restando solainente once seviones de Ko eioM L
,.Isp, ro entr goberIril.su. s lteIererati l l oJ, I ttal aEn nombres dlelgeneral Chbrera Sm han movlitiado ativa ante Ata
w1 h r n n .leo t n o o pilere drot edel umu It. plpo do nc iatulatendc t ns tu si rlo oraUelca- muJiere d lsa 4 brr3 b IDorm fornear
rlWar t1.o11 lat's aborI r*lroordl- .nartuvo un amplIo C2abI do t ie4 t01 ii anene Fralt.ao Joae o e Arco. el bloque munktlpa[ dra irLWN.do0-
Silads l tor coin olln ,ISI t xO 0.I.louftt.t mirlIro dlr Departatienlo Jurdlt conal Cuban. A mroo A to j a hna
a i > l.. i slay i lb. ,,;ltent.Iotot 1 dl c tr.. 'rEduldo t04 i( Oln l ,on- o de l El irclto; et com da nt Luai efectuaddo diUtnaals relnsone. t ra5f
t...- Iei>l.ttlt<-or TiA N, ..A1ttra1r0nV ( K'10r y 1 di ran WIdPl a utlerirec, Jfoe del o Departa anto liecoordLanr lom lnternae. daaia o a Ie
f .r a w III cs Ii(oie. pr i.td o Y ..d.gferantaaL Y g0 deri, On Ilngerlrrta. el capitdtn Policarpo Oha puina oquare lt ambde ssa"l Inlinla
* I n s, an r i a lt, tona abir ii l,11 ---etae nt COla U- IanocJrfe dei lBuotn) de Prtina y Ba-pirasobupar a4 uo dencs hadl roef..n';^^:;;.1,1'.-;;^;:, 1 ;ndclkrhy trtma .1 do b.uTue Ma; mobs quSS ^
a wi, l, rc I to short, oIt "mlelia a I A t. a d n odiv e wioclal .clom ts 1b4 aua0 min tb po qu an ha ot?1 lge
ir elue i tI on l croni 'el lds en' ta. c i .l ud erodq o q, VIn or ia., a a(a Br ioman ld te Arel acl non bie q elt ri 1 0 d ea d u ilana do iua l oear
et ra litd' Itltl ail ha 1 1 J si-i l ..l~rtlotiat a in o e no. a bta cO n A o I ea tde f tado M ays r, ntlo er, t e e d tO a d i=o l ina r n t N -
ju s en. mnl-rtInfor motloenflora so1)equa o. alt. ii t I- d a deo ludlclur dotoctoralo& Ikdsn i m e
ilrca eeltl l no It s ern ioldltie l e d t n dIni da d ll l e I, c taatilal d ho I alt erl,
.. I...1.ed...... .... . l.al.&. . .te 4 h O do a dta ii o mm lam b rokm t( et s aodai p an ma oa. luobalu
0 11 Sci aie 1 que1 nc \ nltd ba et doctor 8 l Sa&mnl anoic ub ylll 'tel 0 ii o e ru5O oU c
(lti-o immtno shorn con abno [tNr I % S[ eeundon edemae,.(X l|% Sanchez.
,,,.,|.~ as do purple ar t:O4e4"9, Z 4rn me ri, I'irpolldas pare at -it oola iqe.Joe in Imarons,
El tl'lm1. ) ,' ) l, ll l IS l Ola 1 niI ti e P sl e i a tllciVtC Cri Josn na e
"Ott,= elI 11,r | ~alIllllddu, es l n~ lma'lna.5 o il da tim oO~l~r1 F.,u a Aren teoros. lsther ndpgaoo
.,.,ak, r(IIA % lcamqu doanda NuutN ieQ lriOr e tell IIn, L empau mnom P a s a. inda-
i l yll a in o e lb tridol *la neg dc dt Iden a cl n tdatanIenla Fierenza lPear Ugn L 401c.
.I e- l y oue uat tontJsl deas l PCya An qu m ete.

>lfmi '~ c llOCOildll r u tilrd el trC l in o b o Sn alao d atmo me InIti qualtpo. l tne inn

,,,, ...... t,,, t,,= al,, r ... 1.,, Jue t nt udOt dx m t u .rccbrn ,e0tamlm e a J~ =em .... de acer~ n e l.a audr doe-/'
o inraloa del I i tt-S a II J ,lcau sno ItaImea&sLe f eI IN am r.

l 0 1ikrto lie o ike e 1 .1 p el-Nos ha rouMuelt i an t Ilsbel H orn e
i..r..ri.. n 1 ...e.." t I s o l lstatpIl l6 rt don eo d o t R et d o a
...... d .1 i, A oi rl.,, i ohn n... l.n.. ,. e eoran l d. =ao bn.lei ls 1 1y P -
P Blslllreit i sorr i rti r n I c |H n Is l rtlells ||niJ n'. r o l niu, 2F4 to d -Lai ea d sdl as mei- nos dgjo I n lo.IM alsiM.ii|irl t rre, sd.el... sl, le ^ Iy mletl dl la~ no..-. aron unortoldei-Otnita o nito Esaoho c an B---ta --- --a--.'
1-. re elo cE~l u elal npt a.clrI l n I ado,

ia 1. I tlfll xl tid nl lat* 1. 6e lo E I i1, p' dl5ul rn ss t o dartolstr o lo t) aso -mlc tia M A J A. Ada lavis.ru~itki, .1 pa rs nil&. ., r Inirt |,, unmcm tuee atoU ta- o s. mritI cra 1Ide lad ma trc 0 Yoe. rra Y*..*^i?
... ..... ... . k.... (m e.( '-- .. ..a , .I = .,, ..-o e v c LJ o a o a .. s,, o,, r,
*----------------- d e P L.= Y P igr jlvenra l r va ron divciro h o c lon d e, en d Wa T d o u n I llnl' O a do, C ondl tl
I', *I 1, ta tdie L r n obnsa; do_ pars Is denfel Pe rti L ial pa Ia vo].
loq I l r 111 ) I.. I.n n l ...... t*I ,,a p- l ePinar del l o m q lata e rRio:40 P M tnn as u om

Ll U a j l lf I m (* U a ,i~in btral. dt minno m so au cuena a o trado nl &a rqlties. do f abir ", . -.,, .t n m t~
Ilel D Ic le i j Nea venrsto d hLiberal acl6neucLrtanormericain etamdJun- M ahotnoe dilum a.anel Ci Po
Slu~l~st -s tie to Ilt\-lai,1 roll i d~rlent d tt dln, nortre p ur y e t ituro -del PNC endt ICn altto t as
ltqjlad Ir Ia, IclIto el .ll.t l I (Iit n lO rehuye ofro ten ms ta x n not ul r do s o all y a u ole r v i I lonea paore ode enar Iona to n -
Al, 00 Itle vefeltUS e olll lH71 ii--CUrba. a dtaula rcdnor eonen a l priona- odo r del correimpond o mno e rri co rn.
hoytaltLor l P E rreotn ow dePNC A aeia -aMenab s


ce U cimaUa aco riP .yqu 6 :S~ol'?trm'lo critelmota dcm monenles delIAII
i%(- l t, In ttdor to '-I o ll e. Vateretaro pornerll naconea l d al& la rep1 1entreKaS, P1.1 2lat EJrclto so ae yda deletl om del BUel IS
Ifll"II lln l hI1 0', r'1.. It,, I n all v Jttrentud Ortodox, r actor Olando fabrnicl dot Ie ala nC clmcuent quoa la d] CA eaa ma .
1. tiiasIgltoinia 0gatii Int"Vtal 'astiro !|anna, nol entreg6, con h e fa eCn to a iRpdbl s.altlrilel aIlcalde Castew C~, omo
a-fIl tl' I lloa a ol W s 110 111li CA;,- eatro tbaalon os. Itei ntl d ensI% bron ltt en oreIidRpts dicho par
ilte.ta ta 'liaee medldIas dea 11 tel o d all publicacti6n, 01 aguinte ToTmbln orel h ueormd e dlc st laruido prald*nt e patl f .
1lalik ill tl~lcIt~llin I e 0 tn-Ili. I, raI Ito: funcioanrlo daIs laudicaturn doctor
lI1 ns lio nl o ItI t ..e.loal..lllat .rLa sl e 1 gen tie Is tlad queJ- da i aito qua Itan Junta do e SECUNDAN f A I N I TO
I Clon i ir e erln l taqwe iol ,, Ir l. vrlentud Libenral, rechastiado s "or ael Santiago de OCuba yp d eo Holguin co- OLOUIEAA 11
1. Ila iet. o tal lt i el dIllel kto s-. prrl dcnte a del Partido del l cieblo, monLar Rs a trabajar con l ea Unldo--,
1n.a t lla' a ilstOq Iid n enador ChtB a l mou tpretenisanes deas de Idenfleaclt n tnmal dialtamente Fprnando Lovel. si rgonto po .tic.i
5-1- ell el,,, tie atol tie Inlgreor en to ortodoxita pr re-r y quelax Jtuntak de d ,a Habana. an qu mlUtabi an*Ia 1 Pareirtl Liberal
e alt o tnIa plr.aioPrtitli t k i lllmlentod buro1 l titles, loantean peaier de parts to si i equposa que nd aJ en a barrio adsl Cdv# 2 A
ho.1 a a l J Cuvnntud Ortodoxa dn re- rrcibtdr- en eantsmIsm6 eanmni ena- qua, tdi acuerdo eon iu I lud. i
onrelo iialllo unn g,, I.t-, lar titcutir el pacto Ltbtral-An- petardn sue habores t iualmentoe. ,erminada par mel oon l .to'Fol,
va L al.Nntllk el l 2en a SAadnO In-5 ..itililcn qua scabs de consume rse.r amn1i noi l mdnoe emildoom;itdoctor R d.k- gors -s i olan e a s *. a owt
00151 tn eli 1 t,1n11 |oAllots l ottl. Avi-ptamos el rat o y par at debate On lbraQilceta e ta mquln de mg0ben rnsol0o mgui nad l
frota lle -,, o ro ullg lrt 1 all oetslaoms oel Parque Coentra) de L.a IdenUtifcatil6n, enmua Mlguelina g ra ewsh Lo.
at% tdoIell. ltI 01 te Ialnaa eltprd6xltnot domini 2 e ti --Catda mqliqUtn o -oos dIJ- lto- et .6i-onls o Traq, i
Io IleS I Ii .tO.tol-I tl i ,, ln .tt no l p ala ocho y media de tI no- vLo- unrolo de pelticula con o--hoc-- n
neatm llan dIlt i'hl rtl parsIa. o rn- e | Il. dlscutitr pbltcamente to oada nroo Lo a cidmara dotorgifica oM*IANAJg N.a'ri' C
I llltolt lrtl Una r.a e1llrOl M lLte I qua cotiltu l paora to Liberale at mr- ue ma or ocr& tie marc .Ora- --
100 Iet' it de l~liln r alntel1r n-I It Alletirco, poniendo comno dorca eon- flex. quo tlene un trsmo dti paco mia n a.
ic 1 ydn qua to dJ6vean tlbereatls v- o mens ruateroclento Acuarenta dos dilarto LeRamos Con ilO t
)'nAtl*Idebate rospatsidotipa r Eduar- peac.a.dot Parlido Libersal 0eeh omG
0 11 u0elmo s do Suorea Rtvas, prvaldeeSe del Par- Luogo not utform6 quo a e atado e or;n;xando un a *imu*rj 6.
tild Lberas del mla ia mode l m ha n orrado del lg&adqsulo6n do sta so
LsoIl JdvaEensortodoxos hedroc recbldo Unldode ju tam en- a l fior Enrilque Mortlo 1
de E td el~ddel presidents de..... tro to owemil pesos, va.....&I me hubie- In AgambilcaNaciosd onmt Ortitlvo
d 8el 0tad ,i!rtlni.nador Cl-thI. ran gautridomen los xtadoo Unilaon mu destgnscd6n gioms aecrttarlo pr-l
q l d prl naora M ediald eea 'lagsl t p Unidatid hublerac n motaido en con- vcdo del minlitro do Agr*to 1,
(' 0 I~t~ramt" em~lei" e'cea~h 1,1,aeda eu fabriciaon an Iunoc...
It, e ICot lerre soa l 1 ,,a da CUnreunr do La A6. ta idovetncloinl pe- doctor Eduodardo Suraz Rvl.'e S"
%earn ortodoxo, ane PeUst 61X aa de- taalares ddl Ejrcitoti at6o c staorin ta
-_ larrd qua no aclptan deilitir cooeAntldtidte catorce mt. -
;iigtslfub tiacl del P. L. y qua e6. Cuando me tern-in ceremonlo tde
S noe ntnresararn ir la I n ial debate lo la treo e Ju- Iea ontsga aos miambroa del Tribunal SUR U S S
S eptud obtltna el resphado ya dcho; hic oso oa tas declarPaionen pars Is
nut Ley tie "etiros -dat r. i eprsntas oticiaLments proesm: "
mod solLadtn que -o I part.do. e nao.c o Tridbunal Superior Eectoral etrlhea-*
tita Colt ln. 2queiatin At At p pta '" lpivSalu ; qteikc 1eundi pouotiamonto ygeadecldo Y It RMK Ao
ln.CO Imosfnta n t onuerrtry n onte 1 i ar ,li pronunciam nnatia am iosIlt.- odoradio cde I cooperacldn del Eirol-
dtcli s del IPde ) .Juodealdp. r...t Itms.. juvenits ortaloxoa ontra lo to, y, dadea lugo. ael mayor genera l P K- -
su d eoitid.o aIy t ao retdee.der Nmrar a de w ealm o. gi aupertoCema o brera, par hlber pret.ado D
sut derra dos am &le)y do rriros, res- )eurarhas d l ealr/mteria den.gn1 oprc~ l arcc~
,anodleodo atlatttm entmrot .quc IrNon i A o rmtu cop araci a a dItofabr.cacd 26 DE I
;Imo fldotore Elpti dPrc e t evo Prr, ecreela n tdsp- loart Iaven stdaloldesod. A V S26E
rio general de.t CondfederAc6n N -B -rCa om sdn d acb d e tivo legt ay- ntlftacic n qua lan de ofrecer ex-
Una comW n del eecutieovaicioilen brave en teda
c tlnal de Jubtlad ony nPenudocLdoks y, a dIe t Juventud Liberal. compue -a na vla a bre e ntto d d a"
rsdenr qde tcIa Uttlld Natonal de tl a par Roberto Rodriguez de r a-t blica. Testimonlafos nuentra PRIMER PREMIOsS0ito d
4. od l fa int-. jAtttuti LI Eltecis coma instllucitln low -
Ron1. presidene;o: Wtlfrs-do flinches IrhbrIeaoa t I ailc
Las rolirados ro icevuile eso Madruga, Caroe lo Uuch Vattiar-dnoRel- nerlonat parnbrIentsacecto l
-retda ipr cudleron e l a ne naldolmpna Pso arra slguee A. Ga- oonf c16n die e oon plataforms que Ja-0U- \ Am-
l inistertoe deo Hacienda prtao detr Ila s mgio t e o, vlistdle l Satnr tie refleJan un deteo dte o ciudadae ni1.. a M
Cotanclao, ante el mnttro. profe- ronma del patacT te toa Pe .et dco MA CmSA l
mora re ta i de lU puedteata coo- ta e evlr depcaa yp na obr pu s del docto __ A
tra una notiflcaclen ue non te ecrtndse l o p nim a parn el dobeseo pdetibltd- clor Jfffl P M ma bMA
l a rcrretda Icy, tie. tat llaradoa C u molndirhu repreentotlco tie Aracelio Azcuny, directly sumem.= .-
Spenchat,, I ..coal eotlmoai poo ..n.pe- io palnos Jo..... o. tob're tam oto irl J 40 '" .I .
lignI pob|.. tdo~ tie Ia nmtosas, 1 euctisos nclon-- (ral. de Resarcimieno "
petainuo dtpu esto, -arael o.ron-, o Eptl bdoto polttico t enyder e blo et Una enu bln-'--l de doc2,tor
queo Ira. tom, e de pretex8 p8ari o- donleneal, 2t -e abrit, a leos 83 p U Sap tla mn dcl do. cto
gnrar mesltd a tota~lannte opu~enta at en e Puarqu Centest tie La Habana. Arocello Accuy. director del Conoejon
nobta fIn gao peratgsen. Sogusns siniticaron Ins liderro Ju- tie Admlinletacid tn to l Caia tie Re- "l1
Poeo~ prt, e C -~odeAboga- neali~e datliberatiaso: "Pretenodemos morcimlentos. Itog a 0nucoeus ritra4nc If E m
Pos e otaprta. at, Coueg~ ti~e al tde- te a toaoras n t icf te o. probleruna dci So trata tiel foeorespeco del do- -- ,
cano doctor Leopaltisortiutnes A.oy, monmeanit cubaeo. Qiuereosa quo Is rchto tie Ii nJner1 colonteid n 00 ,0 Dm Ter.eiw"i P aOwM
non ink tid rnoenta de Ia protesta bor- et dane adte ltidas tos motlnnlotnie Lape de Equiparartorn Civil do ILo mia- |
muad are. aantcuncefa eI s otd preo tt en enti paolotrmla an to rn, uo dedlca n to autors td .,u eon 5 0 47
moifalbml~ orenu~rJuc prted~cnr~nnesque ens rwhuiremoe ntngtin lena quo pl que tlcene 00 magnifiro I L IIZ IZ Z ] "
motilfiredo tnienqua solipeoanticgoene]a 'm Anton ei cht en el ,-Ot-C
ttglo dei Notcer Judirtmi. talmos doctdtldoe S enfrentarnon tom= qua estudlao todo at valor Joetidlcoc~,d edldn ~ ptnt Dee pr-aw P ,Ow Edao.
lacitrcas ratumntosae tie too que no moist tie to obra del doctor 4ocny, "| o
Lou rapoldosa retlraotoe eettalanresnpetan optnionas tie tom densds ru- la quc .cobra mayor ratellev l cain ears "-fD
quo ilee gon eperbil n to In hune."mecmenton en que ae anuncla et c'eot
groe dci t oe I ptran s a p aravl atontin- boY." tide dttieratacones an ton Cotolgino do __
ruosloc oligoloadt atnotar et ~s- S~bEt ALAbogatios Naeionat p tie La -tbarne, fle, m
mo, y ma oe oti~e at intomo tributns MAYOR CEEDITO PARA SIOBKA xinmo. da sd ti maope
tmo o quo as dioteon,, semeise- PUBMjCA5 Comeo en sabido, el doctor st'cuy LI
uedce Uiquidare oo lotin n atroa-___
sosa tsenmuenoiones, uel~ega ea61o a goo ooioltc i ervtotnqcEl omesil etaenotmvo 4e la SetidoL~ p dot autantlotimno, profestonil ic Ii " Sw inmeSC i
53.nooo0.00. t ,uvenOll del' ,7R. H.C..IA ac~ordt ,an- toga p functonarto qoe labors cnn / Pa5IaRIuLO l ANP. P
y terminaran exonpalendoque lenen licltar del Presidients Pero Soarrds, singular emspefio par ei tixito de ac- 1 ina. .A
Ie en quo meon reetlid~ele poalttivo las olltoe sod crdittom pore el Hiolteerto tout Gobterno. Loo4 vain rl maggie O esu a
diemantiodt p:oc elton anllcJltiodn p our tin Obranl Pobblicam. pa quo as to on0 Nom dice et jocen togado qua n-ouan- a0 imo am an, a m no a
tlaeo nmo base ioun l preccptos tie Ia trenlata -quo a tit drigentes aootucle. ta porsona cult intercmada en Otdqui- VaMrs-m. ma m
Coenotott dn. adntrtiendo qoe Is tie- enon con 01 mlnietro 1nseroo ,poitron rir et fotleto nobr el atderoohs do la a
more en opeobor Ia tey puedie trere m c aptr empeip/ltu do lucha p progre- muJer puedec aottcttarlo do dl gn teo I Oi0A L O 700 Ire. 03md
preaupuastons para el ejerelelo tiscnl Inn s~tio autontlcan p dat pueblo Isa sitau en Obinpo ontimro l@9, on-
endeotiro, 1501'tPl2. n-n general. tee Obispo p San Ignacto.. .


Po- Pe Angel' P -"
ON. el block de onte
I medico H.mb rae..
e' cancer6logo..perl l lpro-
fesor en guineas en
- Leao cndidaturaiC. on.
2a gubernanental a-
guey. de etaricta r ra r
seniciorel -do )a pro-
senearfin candidato 21a-
te o uno esi candildi r clil
o algulen sere col ar i Lr.
Aspirin en Ia no au-
tdnticos Verona. A he ,
ArmeDnol y AJva l tlo,
liberales Zaedin Y
el dem6rsata Bri
Se comprenderf Ml delnal cubano. -
Tambin Ia column de repro-
antantes tiene cuatro relocclonli.
tas: CarboneUll Alsna, Macimn Acos-
ta, Suri Castllo y Ramirez Sibo-
Ilo. Adernma, asptran el mddico
Sainz Navarro, a quelan repada *l
control del municipio de Cama-
gtier, y Juan Diaq, alcalde de Es-
meralda. r -
Suri Castillq queals ter candid-
to senatorial V anunci6 que no
acdptarla ser candidate a repre-
sentante. Ramlrez Sibello tlene quo
dlicutir Is nomlnaci6n en la csam.
blea de Mot6n, frente a Witredo
Leiseca.
No se pera que Hemnndez Te-
laheche prevente candldato a su
yerno, el hijo de Carlos Alvarez
Recio.
-It-
0am Arturita aena *alga some-
Jante a Is que denuesetrm en ead"
etaeelfa W. 1F1U m.1 -6hruaea-
toa con auie daeft W Florl-
da Yp d" Oalet
veto en g
iar door, 111 -p M.gi de
a ell";-61 E'-',
4ambis a W40d:


Instantinea -de-"Andrak .,
-El Partidd Naclonal Cubano ei
un partido municipal en La Haba-
na y en Camagiley, con algunos re-
presentativog valioaos en otroi Ju-
gares.

Con "Macho" Ferro. Muador, je-
to de real control en Plar 'del
Rio:
-Loa dam6cra b4wAs. cafl-t-
eado el caro da. casBome
pnfrevthl. p 0 l, t-Iperm
N.uea l,. a .

i--mlaM |MlS~ai~i~ pro.'
Ia rNnebt pilF m l.
ouw del e y c- 0an-
idatur pauwt lmanr.
codai -or s a eat.
galoaad m do t o In o
eoiuedll6 ei~a m i0~~a-
ael. del aepirtto el W pro.
nIa-laJ. NP l We., helh' aoblil-
r oe M L r-Nrii mgpir uV
ean|lata J llae ,-l I W a1 Mj ie it
mr", I g1.9 le 51
a liberalmaaC so-m.
masr, la Inawow Viia.
fib& IAN11111911111- loe

'Habli un tpaid b'rodb .o 'grigen,
cis llbIral hbae 'a:MI.
A AI hg. 4i la a b= m D00 ae li
va eolulattor. nJngunsa pare
SAlmdo Ieobernador "itnchir,"
BAUa lU n; Oatlldiato i" tllcion
4ubOaoWlaht.L no I rohlideran
A.7a, a Alillado a mu parudo.
lo eaounatl : lo atacao n Ia s dem-
crotlma., coqoulenes rms vinculado
aparece. ,' Io niegan carradamente
I. Ilber. aJ. Sin embargo, eas can-
dldato goblernlila. naturalmerni
resipaldado por *I powder
Lo acoba do iSemoatrar lI Ley
drginlca de lto jUhlclplo, reclen-
temente promulijda, que respon-
dl6 a un interis 41 Gobierno y
dcfue lu6 comr una jyda al pro-
vsncial habanero, el ;b e a partir
Ide ehtonces m ha vtlflctdo. ya
qua a I& quinta rtueda Mllte ha dado
un arado y .n' aurco qq'sbrir.
SINVITACION A LoQ.EI IALEg
El aelor CaqmIro Rv ero'arigente
del PAU on barrio de Pueblo ue-
vo, soae ha dirigldo pr un mnaniflesto
a 6 sargenteria liberal, invitando a
nsu mlemnbres afqpqje incorporen a
a organizatl6n iAu.enta el ex pre-
I taeai* litI elf pacto cele-
I bdpl* suoiiAa .y Uberalei e
A a a que. con
-i. *Xpea .7. *~ mconomlento.
ltta art la .prIn rO .ganuzarodn
B Jtit r c.
VfP p


wasR DE -131


emokm mn a CoaaOBAa DEP rE PeAO A
T. g m In-mne 5 0, f, to.O PeibUX
UNA eO R s m LLrr DLs Lu 'rTI

111OM1 =lflu COMFWN)ANT Mt PAQ0O -
=-a.ei,,st ma coaueuoao aMn, soKMos
-M I." -nem d PIMOO .Paaou
IOJ m DR BILLsTX DR U0 LornUOs rIoArUNo.
LJA Da4 =AiI0Q
aiaum r..t Ta .a ,b.fu t iU.
VAL DBOA Ituj LA =IAUK
K--l- P-q ki CO~N"iOkilUa 09 PAGO
nfw~ion moqat *nrou~oitai D m r~oaniF'.3 53 7 ;
----- -m", --ro1 --iO t-.
n FB.532dft7


|e- hIP^JH t^i |
moiifNlli~^ tc2
| lHmm 4.ua

5 ^a?.i '*'A

Wa~iSSvSs


Pohliea


Vmp4- IK

: Cr6nca Habanera


,. DIARIO DE LA MARINA.-Viernes, 27 de Abril de 1951


Para el DIA DE LAS PADRES "ELPALACIO DE CRYSTAL
sugiere
L4MPARAS FLOREROS CENTROS DE MESA
JUEGOS DE CUBIERTOS JUECOS DE TOCADOR
VAJI1IAS .. OBJETOS DE ARTE 'ADORNOS
Y muchos articulos mda.


Cum leafios IdiaIIIseora de Mufaic. a Ia qnue e-
Cumpleahos li citamo*.-
i| Tambitn fellcitamos hay. par cele-
Celebra laoy I fecha de au nalall-. epona del aeIor Gulllermo HR. Muoiz brar su cumpleanos, a )a agraciada
ol gus : (oven bola Gaudoc dBero-,I Etre Salaar. s yh a seliorioa Amparvua e Feriodecome.
#o uns )oven Y bells nor. de nue. Sl.,hijdealugdeil damn MarioIgana
Ia loidatd: Man6n Grau Bacardi. Entrc lloare y halanoa pasari _a CouomCran vda de rernandec.


a In.*"


A 7
xk. P.


itt
rS


VfLa Duquesa de Arnblada
Reelanma sito de preferenci en'la i ernsa scial del dia el retrati de
rina figupl may distingulda de nuestra sociedad, Ia Duquesa de Amblada
y Marquesa de Tiedra, nee Leticia de Arrlba.
La Duquess de Amblada. que a tantan instlturlones de caridid esti
ligada, es tesnrera del Comiti de Dnmas de Is Cruz Roja Cubna, donide
realiza na Intellgenee y emerada labor.
Actualmente pone todes s mentusiasmno en In sorranznaoel6n de Is cue-
taci6n pfibliea que a beneficial de Is Cruz Rojoa Cubansa e efeetuari el
vlernes uatroi de mayo.
Un saludo pars ella, cordialintmo.
I
En el Corpus Christi
La moderns (glesia del Corpus rriente. lindiaima sefnorita. can Ma-
Chrnsti, en el reparto Country Club, nuel Bel Gorgas. apuesto joven, per-
servirk de marco mnafiana. nabado. at teneclEntes anmbos a conocidals fami-
matrimonoi de Olga Rose de Ia To- has de nuestra sociedad.
Tanto el adorno floral del teniplo
conma el ramo de ia novia seran obras
de Goyane"" y en ambos trabajos
hoini deiroche de buEn gusto nsn ac-
tlas del gran jardin de 12 y 23, enc l
Vedadn.
Apndri'narin la cerEmomania i efin
C armen Gnnrgs d dBel. madir dir
rl, y cl pxdrc idc ella, sefinr CCoin
R~o~e y Curti,
Fii catidad de tetigos iia'oran el
,dhego. p crela Inoot eboreca ldctii
Roberto Tinii jnJuon doniilia. lginoell
(Civajal. Fernaondo Tainanics. nloor
I1nyo, Mao-Iiclascoi y Gointain M1
nindriic) y aor el Inos Seldre,011M1re
Meinado. In.oberto Mendoa. Vlcente
Volcrarcel Manoitn Valcarel, ingeini
'a Ablxirdo linaioit y doctorA uri
ia Inclin.
Aniversarios nin pCle's
Ciiiriieiila y II'rma en de vEniiIra,
cOlly alemciilieni n el elxa fechia el
prexlalginan ingeniorn Ignaclo do Vga4
v i iiinterexante esaponx Cleciencla
Marco, inatlrinono eslrechalruende It.
gadn al cronla pr l n tona de laiiillix
-El etlnaitinni nballero Marcosn U .
rraga y an gentillirma aeposia Maria
Franciaca dn In Camaran. mariuesn( dt
ustlia do Santa Ann ,niairinionlo at.
anienti estinmado e ellcain nncdad,
feicJanc 'I lirgzaihncgundnoantiir.
3aria tie mum bodaii
-Veiniincho aalom de le 1dmnlace-
lBodas de Topalo--iTiplenPI e eial
Dart(, L-pex Buttarl yski'etl l
pass Aurora Lanza
--Sifuen Ina salu~dw )xia Ehwln
ArVflies. len.ionocd iiiriiinan, y tara
tU bela emposs Micitelit Freyre, quir
ner cumpinao diecrieis bhos de idchas
onyugales: Bodas de Eainalit
-El docinr Vicenre Logo Poleiia
v sit encantacdcra oafaris Maria .lbisii
Quinlons. celeb ran aim Hdaos de Ba
rre: n.iieve axoa de canin.ad
--Ln estimados e posonn Alboert,
Caniel' y Raquel Orltiz v Jesus Miri
V Onioehdt Veelscn.rArrxban atrciuiT.
n aniversarlo de cadaro lBidan dc
-lores.
.Pnr tulltiiiinsaludAi iis a un sioi
palirn itralronnn Juan Torregrosn
V Martha Menncrnde. cquitirs arrnban
al primer aniverxarci
lI rccital poitico de
Carminw Benguria
Oran Interim ha deaspertado en In
actisidad y pibilco de LUa Habana el
recital po66.oo quo ofreceri Carmina
Berguria en el tuatro Nacionn el
doosnino sets do mayo priximo. a laa
diez d In Imaflana,' part ni que ha
combinado un Extnrordina-ln pro-
grama.
Nueatra compatriots ho lognado re-
unir'nombreslilM trns de In poeaia con
poem&a del mika ubido valor, reall-
cando con Elloa ocrdadern creacLIo-
nes, las cullea seruno dado a conncer
en a racial pars el qun rixen pro-
cai naoolutamientii p:apularea.
En el ti lono A-3491 pueden her
sepaniadon lo& palcon y locauidad liaque
sun quads n.


la diou & 1 tllWl

4. 4. wlsr lnxuaxna4
Sitp. 011 COG A,.11.,. y R.I./

Fhud.I s.. M ct." i Io
I" uSt3I So.I 16, 3 jc ,iSuiMU P. A. P.Ya S, ts sI
hysmo .A G,,I. Garcia on


. $S Juia 6 a
1.61. Paj.. a. A.FIc-a .
Mf *m . M,.laox -O

xa a Mxcxi e ae~e .


Operados
En la ciinica de 21, centre F y G, en EnILgclinica de 29 yvD en PI V.
el Vedado, ha sido sometida a una dado, fu. operada de apendicitis c,.,
delicada operaci6n por cE valinso gi- pasados Ia graciosa nlfia Manitza F-
nec6iogo doctor Francisco Cueia r rez y Fernandez. hija del edor r .,n.
Torroelia, ]a bondadosa neniora ,usta Cisco Perez y de su esponp Georr,..,
Risco de Soea.. Fernandez.
IA Lsefiinrdech a vaserniienlra El doctor Vicrnir Ban'i Pl d-.la.
L sefirn de Soc ...'... ..v a cad ,....r ] .... pratt, ^... rw ,,p .p.,.. SUSCR1BASE Y ANUNC1ESE EN
en vlas d franco renh'lrimientn rin SUSCRIBASE Y AnUNCIESE EN
Win,,,ix en [a .paglna N.IIPVNF EL eDIARIO DE LA MARINAx


Gram oporltndiad e timo pantalones de Tricot
Tres models a cual mis dclicado y pnmoroso.. En Tricot con
exqursitas incrustaciones de encaje fino y lacitos. En rosa, azul o
salmon. Constituyen una gran oportunidad en au precio. 34 al 42.

ACGUILA 363 0 NEPTNO T MANlIQUE S REINA 55 0 BELASCOAlI 256


L Pigina 7


---"


1009


64PEE90


S\iDI.HRIO lE ILA MARINA.-% ierntm. 27 de Abril de 1951


-MADRI), abrll (NC).- La MaMari-,O r 1 Id A' ]a 1 n
don Gao tsy es eI Organizan los Caballieros Catolicos eLa fabana
parUelpeln tactilva de lis altas auto- 1 p | 1 1
ridndar. las brdas doeorl del pa2ro0 ay
nar^o :.ffelal de' Nuemira Seima dlun desfile en honor de Marti el dia 20 de -Mayo
Q Carm en._________'________ f


Misa en honor de NPra LA p abril. ,NC.- Ha pre..n- NUEVA YORK. abrill NCi.- Ad-
Mill en d"oii tado sus credenclales ante sl presided minrados de la incansable labor en el
Sefinora del SuiArrado lte Mamerto Urriolagoltia el nuevo campo social. del Pbro. Rtayniond A.
nuncio en Bolivia Excmno. Mons Ser. McGowan. director deldettartamente
Coraz6n, en Ia Carid ,ladio Pignedoli. quien ue raecr .icarin de accion social de la NCWC y una
S .H l del ComitO Central del Aio Santo en de los promotores de la Confederacldr.
-- at Rotoa. lnteramericana de Acci6n Social Ca
M osana na aado a Ias nott\e natt[tohca. los directores de In Asoctacidn
meridiann. la Asociacuin de Nuestra honor de la Virgen con Ailisa v datica Catilica de Sindicalizados le orga-
Sehora del Sagrade Corazon. eta Inv'ita la Presidenta de Ia sgncja-i ron durante su fiesta de cqmunion nr-
blecida en In Parroquia de Ia Cari- cio n seorita Conchita Banduo TTiona lecliva annual. la Medalla "Quadrage-
dad. otreceri sus-cultos mensuales en coso. simo Anno".CLINIC MIRAMAR, S. A.


t
E. P. D.
EL DOCTOR


Pedro L. Farifias Mayo
Nueatra Socan
HA FALLECIDO
(PDespuo6 do rciblr Jo Santos Sacramenloa)
Dtaprselo su entterro para hay, verneos, a las 5 C :r 'os -." suscribert Dtpsi-
=' y Socrlcito.,rtuegaon a los minembro de esta lnsntu:i s Sirvan asisftir i ia
h!7n- ,ndch dn n In cass mortuoria.o calla !9 nmero 552 oeq o D Vadado, para eerles
r.t' ncompoiaar e1 cadaver host el Camienterio de Colon invor que oagrodocerdan.
La Habana 27 ie Abrl de 1951.


Dr. Erato X. do Amaq6n. Presidenle.


Dr. Clemente InclaS.o SOcrurio. .


NITIIRO MEDICOL. P. D.
ZL DOCTOR


Pedro L. Farifias Mayo
Nuamtro. primeo Praldcento
HA FALLECIDO
1Deopui do recibkr loe $anlo@ acreantloo)
elr c'f )'al ',imttO r i itei hit'y, vi' latt eo r 'l t i' t 1 i. lo Ipia st' 'i iiin. P'"l-
,'+.+- bl, r y n e l do lm !.. -i. m rl rm d.* 1 Dul s, or|. ai
l t ,t l' ttl- h, I',l m +:t "Iin s d.lf t , c j I +tee .I q ""' t [), V ~r!j I 1 -1 al '1111 'Illlt,n111l-f+lol 1 cI dVa f hoal.1 el

b i.1,t i,,fi,,. ./ i A. Ah tlvi Id,,, ]J,.


ON, Cluasa nat lto

ir. Ralael Cowle. aSielalo.


U


GRAN FUNERARIA DE

ALFREDO FERNANDEZ
H y 17. VIDADC F.&04 F.9619OI.tDAUOtIf D ADIOLOGIA Y TlSIOTlERAIPiA CU1At
rP. ,D,
EL DOCTOR


lPc(lro L. Faril'las Mayo
Mla.mnot l Ns4ahe y *. PaoreMle
HA TALLICIDO
(/)-puida dof ra,"l tolu ut snul o crv "t-ol
l'l]0|" i., i ,ien (liot t hy v io n(rior 5A s ra e Int ledattdo, lno t tiu 'l A ,
' 1 al',* i,(( l ira t leP8,1 it' atP8 1 ;w.i ( t rte r lraq1 t all oas# pioi tlal de i ,l
tvrisi) '4 mo viy-11 -'i nii t -i lir.n- ii~n(|i rriillo 19 nurnere 557 *loiuinn 11 D",
r~tqcstjf l tsttttitt6- l tt 'ci tm loa 01 c~pm ltrst ntc i 5 *e 0, t1"n t L.
ei','s
 • /.'7"[ tR ll. .l!.nloif (pq e (v.ii. b.-Il till I lo l
  $1 i $ .I.'1. 1 -1 0 ; al .i | 'ue,11. rn a 1lA C-
  til.lllkld nl ri-'l '.O'H) lio1llbir' V icUlpll!,
  Ctlhi-ino i ell -iiii ("I"| 1" 'lr 1ki.ii u o u l
  i1)0' v |i 'ttil--. Sli .in;.'t l., itnl-,r,-otsonsnl-
  sutiti tl. ct 1.1 -.7 ,'t- ;. t o,-n io c CASI
  I'lNti V IC.S lio ,mn.i del Anno 1939
  -I;to equivailo e icoilsidierilicpa porlte de
  $38,356.16 diarios
  al dtnero len circulacin y a la economic
  del pais on general, con los consiquientes
  S benoeicios pasa l comercio y la i ndustria
  nactonalos


  1-- -- -

  1.. --


  47--


  t *'a4t  7


  I ~ Qs


  e ..


  1950


  1949


  1948


  1947


  1946


  1945


  1944


  1943


  1942


  1941


  1940


  1939


  Cm. ClibOuna de eleCtriciad.


  No hay55 U0i i j ..iJ 5iJJ'SuaL El jJi jIDA


  C
  &
  c
  q
  e
  d


  1:
  t;
  II
  v
  u

  a,


  L ministry de Agricultura doc-
  tor SuArez Rivas, le viene dan-
  do calor a ia organlzactldn del La-
  boratorio de Investigaciones In-
  dustriales y al efecta., egun ha pu-
  blicado la prensa, ha destinado ya,
  sobre 42.000 par la aadquislscl-
  de equlpos que hacen falta parT
  completar departamentoe Itnpor.
  tantes mal dotados y poner a fun-
  cionar el organisimo n proyecci6n
  de ayuda a las industrial actuates
  y para el fomento do otras nue-
  vas. .
  Tenemos en, nuestros campos
  usna riueza Lnsoaspecbada. an una.


  Pigina 22


  tintes de Alemanta. products qul-
  micos para industrial y pars pre-
  parar abono, Mr. Carver hiz o un
  recorrido por los campos, colinas
  y pnantanos y.con hojas, races, ta-
  llos y frutos de 28 esapecles, pro-
  dujo 536 tipos d tinteos qua podian
  ser utilizados en el cuero, el algo.
  d6n, Is readers, Isaeda y el lino,
  que no se decoloraban al lavarlos
  ni al exponerlos a la accian de Ia
  lux solar.
  Pare ese famoso sablo, to que
  se llama comunmenta malezas en
  los campos, era usan riqueza po-
  tencial. Si Carver hubiese tenido
  a su dlsposici6dn, lot millares de
  caballerias de Marabi, que tne-
  mos en Cuba. habria transfarmado
  en abundancia Is miseria y d&Psu-
  peraclin de millones de ciudada-
  nos del sur de Estadoa Unldos.
  Este gran hombre asegutaba, que
  las plants sillvestres, son mol sa-
  brosas y filles Clue tan cultivadas,
  a las que a su juicio, se lea pri-
  eva de partea de su vitaUidad al
  criarlas con mimo. Ena tanto lts
  plants humilde.. las que el bom.
  bre desprecia y que crecen sole
  fucra de las cercas, poseen fuer-
  xa de caricter; se atrevtn a cre-
  cer mas rApidamente que las all-
  mentadas con cuidedo dentro del
  cerco. y siguen floreclendo y rc-
  produciendase so las., cuando ter-
  min a el period de desarrollo de
  las otras Para que viva Is plants
  sllvestre, decia, no es prctiso ca-
  va en su alreededor, nl qultarle
  IUn insctos. ni rociarlas con des-
  nectlantes EsaAn en su lugar, por-
  que dominant las leyes de Ia su-
  pervivenca. El inclul a en ,su die-
  ta alimenucia, punts de trbaol,
  diente de edn,. lechuga ailvestre,
  verdolag. achicria. cardos, alfal-
  fa. cuajaleche, lepidlo. geranlo. pe-
  losila. brocha de flora. bolsa de
  pastor etc.. porquea las habla an-
  lltado en su laboratorio y conocia
  las grande cantidades de nutrian.
  tes que contenian. De la bardana
  riLada. hacia un pastel tan rico,
  ctmo el mejor; sustltula a Ions es-
  parrasos con hierba carmin. Lnse-
  fio a las campesinos del sur, eels
  gr5n quimico a conservar los ve-
  getales en latas fracicl de cristal
  y par medio.a tieehidrstantes. Del
  bonito. se cansO de acar subpro-
  ductos y lex6 a producer un pro.
  ducto similar a la yema del but-
  v3, con una variedad portorrique-
  fa dr roe tubdrculo. Cuando eaca.
  Peo rl trign rn Estadol Unido,. de-
  nmostro con harder pan de harina
  de bonriato y de papa. meucladas
  indstitnatsanle con @I poco trigo
  qutr tlsla crin l marcadon y pro-
  ducir i1 tit.p1 exquttisita y niai du-
  rcdrc iki e el de trig. solo En *I
  , 1I,10. rl Dtpartsmernin dte l A -l.
  rulttr. do Wd iltnitel 1 pidl& at
  driol i (' iver qu>tr leirlranli li.
  ie l u,, e inbitrplsnt.siesdlici-
  s eale Ce n ttdado di Maorsn y ro
  liti" -t- Invt l>stider. urls relt-
  rId, lic litI plntl a tioilo. s I.
  nllt mhsrcpe, trtO qli Deoionslde.
  C.bs= r, t,, 10tillee pmr l"V hat'l-
  tali%. ri 'W nd 1dr l am eill is @
  rte0,, ln .tljo iiillo s Iisi ldo rlli la
  pitatdri spa ,e slch bets. rta infini.
  ta Isa isleitcin do It oropsmiucis oi.
  teisllsetr t 1ec galelt aie is ut*-
  n-wiltr lx re"a gwiUti rtUdoIn ul -
  Mkt a as. tes wisa OttoelVONses" 4c
  ilfle d eeteralyicnar"s a obtner
  en Sl labotilon, ls e esa. tilttd ala Io
  quo 0sa 15.ajr citc tulqia pnadia
  14 mie~lllh us stuluo YIll.
  t1oItstteas. sui,,linic ilses di In-
  dusittateilas tieVeSy ictt 4-5 (Lee.
  paltAn egl>nes da obrertais
  HI l"aircorel.u (at lniveatigclo-
  sic lhidautrcale. tieis decent( tin
  pi .. reH|a, ti sare traajr rycoin-
  v|i r ol iric urts nuchas e a e
  ti eits,,,. tnietlat aiti *n llotis
  qtote n atie pidoendi t fpretamca yttl
  hlits tnid, uit. te Istrrlnitaledo
  Anlmi'lhlr
  OilSfl. l"*10'. 'G rIs cre/'16n do
  ltamd i etl l Ipoducti aihmeno.

  I)et pexi eitei rita yie lla m0n-
  late& @e Islase yom s da de JultS,
  nt-viasdae(rnutes y di o e|tales,
  ate ,ieute tn uneneri allant l. pas.
  ctnhlenientramil Ulabro, tern o
  larsc tllo, hay que da d6rmulas
  IMa tnpelair Isa pr"esncla e bar.
  tlsla, l *derolorasci6n y n uarts
  del e i.saatifuercs di tem~ecra-u
  ram liats Itayy e qocrearc Itandards
  y cxigtel e lin& o de imiest d oIa
  normal traxodat.
  Adquirim t un capital en vilntc
  elpumoso. c noc sidras y aIn llcorel
  Importade. posiendo firatas cU.
  proma&.. Importamo. alimentos ba-
  leatcdor quarconienen nuisatrue
  mistl fi lcei nexportiales;, harina
  di peecado y apeites y Ia "Ins"
  qua as puadeon extraer ad te quao
  tireose t baasurcsro. La pulpa dtel
  caf. oresca ecun gre alimetnto pa-
  ra el gIando. lrI l mai, sa produ.
  cen en Estados Unltdoe l rcns do
  Cisn articuloas. El bagao dale Is ca-
  As i" reatoeTrr primariado gran
  lmportancia, p ar producer celu-
  lee. papet. plArtlcos y crtdn ta-
  bla. Dat palillo do tabao, so on-
  tee aen Atemania Pulatoa di ir-
  COttina y Ctroa derivados nicseticJ.
  dals. Do Id ldelperdicios d los cl.
  tricks, ma sextreen buenes alimentIs
  par elMaa ando. Hay unp lists in-
  fnit do product.os y d d eipe.r-
  dllo que tirim.., qui co.l.itu-
  yen uttariqlen.
  El doctor Sur.e R evs. ,quiere
  mcvilisr tloa Labarstorlos de In-
  sentigacionee Industtrieles, ojal
  que de iU empeoho f6rnt, see centre
  "nconvierta par. al agricultor
  y par el i industrial. I. qu. a0id
  pars Eatsdos Unidos y aU scone-
  mIs. el modlto laborstori del
  Institute Tuskegee, manipulado par
  Carver, el mago quimlco, qua con-
  vlrti6 en riquezas a 1o que nadie
  Is dabs importancta; Y en prospe-
  riad pars pueblo., lo que to-
  do penabanbCn que era un eatorbo
  o una cosa indtiL


  HCANlh DZ AYt ZN LA 50oLA
  D3 CHI5CAGO
  Cise._._


  Arlntrla nma ..a .. ........ I0.07
  irano tpl...................1
  Drobe, oee


  is Baees ale eat Capi tat nnt" dia-
  traaee tardal' despa$ft det cirre. les
  cottasciJsoea Oue aneetinuacidn ret.-
  Ubesjoo .
  Fresco ceetslre..... .
  Satest. ... ... o.. .01
  Cacad ..... ..e0Mid
  Argentina ........on0.o-
  Freace balsa. .0311


  .A*OqIIUWMI yt iaumo
  Noticiario- Economico
  INTERNATIONAL
  AUMENTA CONSTANTEMENTE EN aumento vrentical. lendo el total ds
  GRAN BRETANA LA PRODVCCION onero de nus dia I milaone de ds -
  DE ENERGIA ELECTRICA lares, companradola con el promedio
  mensual de 3.300,00 an M0 a a
  LONDRES (A.LA).-La autoridad vez que lax expOr closa M iltrvavon
  britaihca de electricldad ha anuncia- misl sun, de 8 mtltonee momualeslae
  do oficialmenta que el pals siguo au- ario paado a 26 mlalones oeneso
  mehtando su produccitn dae nergia de 1951. Se calcula que n el atnao
  eldctrica. La ultima plant gencrado- en curso. las utllldades.obtenidas parO
  ra Ina gurada reclentemente, despud los ventas Urugufu ade olna se-
  de habeer. ida instalade do acuerdo rcn dae -200 a 2S0 milans e dd6taree,
  con los elstemas y equipos mas mo.- debido al prscio raml alto del produc-
  dernoa., tiene una escapacldad de pro- to en el mercado mundeal y el gran
  ducci6n de 1.034,000 kilowaotii. con rendimiento de I esquita. Eas ex-
  los que el total deI producci6n de las portacionac de ISna uruguaya a loo
  unidades que ertenecen o ftunclonan Estados-Unldos totallzaron de enero
  bajo la direccin de sla autoridad'su- a octubre de 1900, 103 mtlleone de
  ma 14.557,000 kilowatios. Las plants d6lares.
  inctetadee eno 1949 y 1940 fueron dec
  una capacldad de 828,250 y 503,250 ki- SE ELEVARA LA PRODUCCION fiE
  lowatios respectivamente; la ianstale- LA INDUIISTRIA QIJUIMICA CANA-
  cid6n mas important realizada en el DIENSE DEIVADA DEL
  perlodo de preguerra correspondio al PETBOLEO
  ano 1938, en qua se afadi6 un total
  de caparcidac de 761,500, OTTAWA (APLA_).-La preaa de
  ec-ac-p1ia1i coc eonee- a1.1-


  VENDE


  SE


  Fdbrica de Dulces y Conservas considerada la mayor y mejor
  de Cuba especiqlizada en la fabricaci6n de Guayaba, Coco,
  Pif-a, Mango, Hicaco, etc., etc.

  Esta oferta comprende las marcas registradas, existencias ge-
  norales de material prima y mercancias, camiones, oficinas;
  otc6tera.

  El negocio estd en Activo y en el precio estd incluida la op-
  ci6n al gran local que actualmente ocupa la Industria.
  Libre de today deuda o compromise. Se admiten proposicio-
  nes. Trato director.

  In f o r m e s
  SR. LUIS DIAZ SOLA

  CUBAN AMERICAN ADV. INC.
  Perseverancia No. 258, Apto. 1., primer piso.
  Tpl6fono A-6832 de 2 a 4 de la tarde.

  Omnibus LA' CUBRANA

  LA IMPRKIA 1WE PA UURVIII0


  LOWAS EAIAA 4.RVM UAOAD#
  IkP AXL ass Obe >em Bl PAL
  '7(:00li R.-ale, 7:10
  749 744I "

  :1 0 Cqs--. 6 :45 "
  s0 P.M. les e. ube as Cueebab M ALM.
  4< g-1 sd Oluba 7>M "
  6i30 Mmse 1 :15 "
  X. am mMw odwof 11: 9
  IOB- Ipt. "epia l 6.5
  41 AM. lMe Reular 4:06 P.M.
  MU)XW8 *9=t=W XWO 1OUAX nRWM IN X11tVM X) WM"
  ims suvu nuevux wmao. smvicaco 4

  De La Ie HsbM Ida Dea& La lHabam U 1a.
  Nt& IDA 7 Vsa aeBet IDA y Vdus
  i Cr $$4.40 SatCka $. 1aT $ .A2
  C.dIsAvla 4.A6 Lu CkadsAvl. 5.A L56
  C= L7.05Cway iS 715 itA
  8 77 .756 3MIS
  34 L H" AN .06 14.3
  M3iiiE *.70 14400 aa 109." 1"-
  dolhags Cuba 9.75 14.6 Bgs do Cuba U 1 j 17.
  Las Oniba do islalos Raular 7 Zpe"oia saea dojedo da mnqugm fee.
  ae do Almokhdae.a& oda el anieto oomo omplemeeto a esUetros modrue y a-o
  tUswe seha, *Va" krd oi s vsie un verdadwo plaOW y I llsadAwl vf a-
  d- -gwWd pwaom.
  R/ orI A-T *, Hetl Newf Ym 4 =- I B
  -e wL 4 a n.


  rI . .-. ..-- - .. -


  Cienfuegos a Trinidad
  La Comlstodn de Pomento Naclonal,
  on seol6n celebrada at efecto, adJudl-
  c6 a un contratlata Isconstruccidon dl
  primer trano de ouarentat kfl6metros
  can 020 metros de lonfgitud de la ca-.
  rretera de Cluiegos aa Trinldad, en
  la provthicia do Los Villa. t coual de-
  bA- quedar terminado eIgn ls ea -
  peciftlcaclones del contrato en el pil-
  zo de 340 dias natur e1w a un coasto de
  un mill6n eteclentos asecnta y lsiete
  mil noveclentoi-s-tenta y dos pesos.
  - 11 costa promedio pal r kl6metro de
  esta abca aexcede de cusrenta mill pe-
  sos, dado lo eceldentedo del terreno
  por done ae ha etectuado el triado
  de esta carretera, que oonste tamnbidn
  de die. puentoo y alcsntasrilla.
  E1 presaldente de dicha Comaldn,
  Ingenltero Catrlos Hevi, tambidn dId
  a conocer'que e n I s eropia aldn de
  adjudic6 a aotro contratlata lta obras
  de contuccftn de Ia carrters de Pla-
  cetas a Zulueta. en Is prople provln-
  el, de tree kUl6metroa 190 metro de
  longitud, Is cual quedari termnlnada en
  el plano de 20 dias naturtles, a un
  costo de doclentos ochenta y un mil
  novectentoa aetenta y cuatro pesos con
  aesnta centavos.
  Imnportclaei6n de afalto
  Igualmente Inundic6 dicho funclo-
  narlo que con motiUvo ade la escase de
  asealto que se reports dltimanlente, la
  Comsisdn Ade Pomento MNaclonal im-
  portart de E.U.A. media mlltn de ga-
  lanes de mee material; asutmlendo ee
  organscno ta diferemncia en preoos
  al facilitar el uf sato a lo contrmtis-
  tan ye que elat procedette del extsnJe-
  rc as masa costoasao au 1 de produtccin
  naclonal.

  BONOS DE CUBA
  NiW YORK, .abril 2. (AP).-CIerre
  Abcr Cierre
  Cuba Nor. Ry., 54%. 14 5 3 5
  Cuba Nor. Ry., 8%, t194.
  RCT '. . 5 "%14
  Cuba Railroad S% 1i5 M gO
  Cuba Railroad, 1%, I1M.
  RCT U .. '
  Cuba Railroad 7A%, RCT. 38
  n.pbllca da Cuba. 41%,
  I T c . '. Its 115
  Manau Suar 4%, IIH7 .1 100%


  esta capital se nace eco e la in-
  formacitn relative a loe -depdsitos
  petrolileros descubiertoa en Albmeita,
  y cuyo rendimiento es itraordinse-
  rio. En las eaferas da it Industsria del
  petr6leo ose aflrmsa que eatos yacl-
  mientos constituirin la 'base. de una
  gran expansion en luas plant ale de-
  rivados de Sarnla, Ontarto, eaper.n-
  dose que esta nueva actrlidad atral-
  ga Ila instalacidn de nuevai plants
  en el irea.
  COLOMBIA INICIA LA
  FABRICACION DE
  BICICLETA8
  BOGOTA (APLA). Be Infoma
  oficialmente en esta capital que aIs
  industrial del als Iniciara tuna etl-
  vidad nueva, Ia de ta sabricaci6n de
  bicicletas. Ya ban ido aprobados Joe t
  p lanes de construccidn do una fi-
  rica, que se levantars en Call sub-
  sidlaria sde Oykelfabrlkn Monark.
  una de las empress mi* Impasrtan-
  tes de Suecia. La nueva plant em-
  pleari personal colomblano blejo la
  direcci6n de tecnicoi sueeoa ya
  espera que, ademis de etitsfacer la
  demands del mercado Intrao, ia
  producci6n permits un margens de* x-
  portaci6n a loI paeme vecinose..
  SE INTENSIFICAVA EN CUBlE LA
  PRODUCTION DE NITATO
  SANTIAGO DE CHILE (APLA)-
  La Cofpalia SaUltrera de Tarpaca
  y Antofagast, tercera en fiportan-
  cia an cuanto a It produdcldn da so-
  litre en el palts, anuncia que s pro-
  pone intensificar Is produceclti de
  este Importante component de los
  fertilizantes agricolas. Parsa el eo-
  rriente afio procederl a nlevar a ca-
  bo un program aa te xpamid6n de un
  conto de 3 millones de d6lar, que
  le permitirt duplicar el nIelA etual
  de produccion, que e de4 1210110 to-
  neladas mensuales. as ampllacones
  de referencia te llavarin a cabo en
  la plant& que la Baitrera pose en la
  localldad de Victoria.


  ALEMANIA OCCIDENTAL HA
  CONCERTADO UNA IMPORTANT
  VENTA DE AIUITOMOTOEES A LA
  AIGENTINA
  FRANCFORT (APLA).--fn este-
  ras locales de la exportacits se e-
  ialas el aumento registrado por las
  ventas de la Repdblicea Federal a tas
  naclonee latinoamerlcanaq. Esta ten-
  dencia. considerablestente intensit-
  cads durante el afio 1950, me acen-
  ttua cade vez mis. Los exportadorcs
  alemanes informan que estAn recupe-
  rando su mercado comprador de
  AnAmrica latina. habilndose celebra-
  do recientemente un important con-
  treata de vents de chases y dce Amnl.
  bus entire una empresa productora
  local y el gobierno de la provincia de
  Santa Fe, de Ila Repblica Argentina.
  La operaci6n de referncia nt-uye
  T100 6mnibus completes y 50 chatsis pa-
  ra ser armados en el pals compra-
  doe, que serdn incorporadoe atisor-
  vicdo urban de las ciudades de San-
  ta Fe y Rosarino.
  SE ESPEKAN GRANDES VENTAS
  DEL URUGUAY A LOS ESTADOS
  UNIDOS
  MONTEVIDEO (APLAI-En esfe-
  ras locales de Ia alta finanza se vn-
  ticina un considerable Incremento en
  las operaclones de intercambio co-
  mercial entire la sRepbltea y Et*.
  dos Untldos en el eerelcio del eot
  rriente aflo. Este. caliculo- ban sido
  hechos en base a 1as fuertes reserves
  de oro y d61arebs y las perspective
  de que las exportaclones uruguayns
  de lana le reported conslderatles In-
  gresos. Las compras del Urugiuay a
  Etades Unldoas leialaron esta aio un

  SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN

  EL DIARIO DE LA MARINA)  lnternaciona!


  Pzrina 23


  T.Aln flDE, TLA MARINA.-Viernena. 27 de Ahril de 1951


  Actuaidad nte aconal Saliendose del tema de la agenda, Gromyko estA Filipinas no p dri ]
  Actualidad InternacionalI cubrir Iu cuota de
  Pa, J.1 Mari Cap. enfrascado en mculpar a los gobieinos Aliados uazcares U 1
  "-Lo.s ,..t crisis. azucares 1952
  -La izquierdo laborist.. Refuta Jessup todos Ratifica Zaydin haber E
  S-Similitud en la situaci6n. os ca rgos del Soviet a ca y i r Entretanto Sto. Doing .
  CRISIS en la Gran Bretafia, cri- de aley electoral, loe debe refor- sobre la guerra corCana (Contlnuael6n de Ia Pig. PRIMERAI Afiadio que s dia anterior habia insiste PIet llayor a ltOi:'
  sisen Francia y, [lave de Las marse con eofpretexto dteaminorar invguerra ___ecnlr__d___-_
  crisis, los Estados Unidns... la fueraa dej caciquismo y parniaen- l aq nueoe dila sguientoe tmao, amerci a n d hrc desist iPr de WASHINGTON; abril 26 ,AP--En
  Los motivos externos de todas do de un principio de mayor igual- PARIS, abril 25. (APi-Los dele-al svonee I a qu ,, '* d hclevdere e m n a pr ender qu noG. G. Gordon, q en aaba
  man crisis difieren. Peros6o edon dad, Como condici6n elemental pa- gado nsdeRusla y losn EstaodiosUidosna.unaconlerenria cono61.haI;iqg...o...,in- ,,. lvos1par d tr. noijo deegresr.G.o rdon, dos de s-1
  if earulaparo,,n % ,ivsPaadi ti. dj0te reorcoar a ios FEatados Unldsdea:!lca
  En i ro ite n. ua ronn l muuanmente a sus gobiet- aoistirin el Miniotro do Hr,ca na ,.. .,, ; suqUe el premier Lancis pas do 38afiios en lactivldadeo anu-
  In externo, sin duda algunp. eEnl l ra captarnoeanos, del conflict de Coren. olvidAn- eoa entrevista no tratamo a ,,- ,m-pari- 1 misma pini6n que el carermaenliou IsasPiiipia, to cc
  londo. en cambio. esas crisis tienen Mas en el tondo todo este trepidar dose de Ia labor oe los ha roeunido Ion indicadon articulos '21 440 C %, ,,: n. -I ministrotde Agricultu- re00 enls s lperna d ep ader. rubri. n1
  su origen en la political internacio- aparentemente politico no es miss en Paris. es decir. ireparar la agpn- Ponencia no el rest, y no pudlendo r que eli Dr. Zaydin deseaba aban- cuota dgl pr6xima alo.
  nal de cada uno de los trees pai- que una consecuencia de la debili- da nara la conferenica do Cancille- yo obtener que fuera suprimido cs- donar el cargo en razon dc su diCs- d tlp o te
  ses-y aen podrian nomar.'se aotro taci6n de los partidos. de la mezco- res de las grandes potencias. pecialmente el Articulo 44 ni el 21 crepancia coni ciertos punts mani El d'haclt lipino de 1951, o.utamado
  que son como esquirlas de los Ires lanza, de la quiebra de los organis- Fue la de hoy la 38 reunion de 10os defendido paro el Ministro de Hacien- niros por la representacic n parla- en 20000 tonelada.s, yaha tido.rea.sog-
  grandes pueblos. mos histdricos. y sobre lodoa ello, diputados de los Cncilleres de os da, si obtuve que el Presidente de a mentaria del Gobierno en la discu- nado: 190,00 toneladas a Cuba v 10.O0
  A ui ai omredo del concerto quoe so 1 nobre la Estadon Unidos. Rusia JaGran Breta- Repblica apr6bara una Enmienda sion sobre la proyectada Ley de Im- nado: 100,00 ltoneladas a Cuba y 10.000
  :Aneurin Bevan, hombre de iz- del concept qua se tiene sbdci rea fi Francia. Pero el "Impasse" es par virtud de la cual el Articulo 44 puestos llamada a nutrir el fonda de ta de la Pillplnas es de 925,000 tone-
  quierda del socialism britinicu, san- guerra. EnlFrancia. s ecir ares- mis Infranqueable que nunca. pas a disposition transilorma y estara los Retirosn del Estado. ladas cortas.
  Ie del Gobierno formado lotalsme- puento miitar* ens era ingurra" El diputado de los Estados Unldos. solamente on vigor hasta que el Con- Agred oSuirez Rivas que a tenor Gordon, secretarlo que fu por nu-
  te por miembros de su partido, de- pero a las puertas de sus fronteras Philip Jessup. did lecture a una de- greso apruebe la Legislacion sobre el de esa ley Ia Comisiin de Impuestos chos aios de Ia Asociacibn Azucarera
  bido a una discrepancia en la apre- t-lo cual ha creado una psicologia claracldon preparada. en contestaci6on Mercado de Valores que la Comision del Senado habia satisfecho las de- de las Fllipinas. manifesto que vd muy
  diaci6n de los gastos del presupues- particular del peligro que' acaso a los cargo formulados ayer p.or de Investigacion Financiera del Mi. mandas de Las Corporaciones Econa- pocas poslbilldades de aumento en ila
  to, de carter military. La cifra con- conduce a la desesperacidn y al vi- Andrei Gomyko. de que e oeste. orin- nisterio etat recdactando y someteri micas de Cuba en daiez asusntosde ls troduccn azucarera de las Islas nas-
  signada es sin duda, la mas ati a vair un poco superficial y atropella- clpalmente ls Esados Unid s. e on breve a una amplia information y trece planteados por esa entidad. ta que desaparezca la tntranquilldad
  quo ha figurado en los presupues- damente. ei reo. onsable de la nuerra de Co- pubicidad para obtener el asesora- Y el ministry de Agricultura, en politic astl como las activldades sub-
  tea. ~~miento die Las classes econ6micas y ju. confirmscion de su aserto, hizo en- verstvsd os+us n eed
  os generates do A lbin eon toda n La crisis actual de los Estados 1a Unidn Soviltica ha respaldado ridicas. Y, ade is, p t e temor fun.- trega a los reporters de I a siguiente d Is en rebeldia
  etistenla: se aproxima, en fin, a Unidos, con el "tempo tremant" perslutentemente a los agrsresores co- rdiana. deComo Ma stro de Comeri 1 nu- : C practlcamente todo eg s azcar fri ll-
  los veinte mrmil mllones de d6la- impuesto por el retorno de MacAr- reunos. politicaymaterialmente di- dada quo oma Mistro d Comernin n Prtnoeta:ncanrli-
  res. Y Bevan no esti conform con thur y los motives que precedieron Jo Jessup. La Unld Sovidtic h ng d qu pueda afetar y pe Las Corpoacios Eninas pn se prod e en ls tlsimas e pron.
  Ia "Invers6no" rendida a los pies de al amino, tien e su raz6n do e sr en opuest persistentemente a, y ha tra- dicar a economia, y a Ins finanzas plantearion ante I Comisi6n de In- a Negrsd, En ata nlteIma se Id pro-
  I nna tado do bloquear Ins esfaaerzos de Ias nacionales, a perjudicar el desina'ol- puestos del Senado trece solicitudes. d~ncleado mnfs que anton do in guerra,
  Mario. Y on ods~ndinninepa de ast Ios acontoinimensios ta ~iors naonlos Naciones Unidas Para restaurar Isavimiento de empresas, con grave da- Ea Comisi6n resolvi6 favorablenmen pero en Luzon done los rebeldes son
  todos sus colegas, sins que hace y esti determinada par peligro, Paz. do, para ios interesen populares dtin s at interds dte Las Corporaciones las mis activos, estid muy rezagadn.
  pan. tooI -rabajadaree cubanon, pa que na diez que aquil so especifican: Estima Gordon que el deficit del aido
  cueselcn fundamental do atte y di- en parne credo poinol prL pi, Pino- Hombrnes e murhan nranons ea- sabin politra debe ser fortalecer las A: El primer planteamient: Sn- vendero srerd aprxilmadamentei gualh
  mIte el cargo, Lo cool qlire dectin paando do roe peigro. La dtem6- Idatn peleando y mp raiendo'h saysn Co- empress industriales, comerciaIr. primir impuesto a los posiajes. Se que r o del prei ente
  que no reconoce la primacia de cratas, adema s, soe hallan en el po- rtea bajo la bandera -de las Naciones agricolast de transported. etc., paa que acordo timna formula flexible. La lntran,,.iii. .l ,. a i.
  lot gaslos militares al croer como der va a hacer veinte aris y. -nte Unidas. para mantener los postulados puiedan aunLienlr su eficiencia v aillm. B: Seutnda planteamiento: Incor- dicieno-- e i 1 -isIinr.i., ir,"nlr,, .
  muy exagerada Il cifra meacilindu. la carencia de figures dc propor- de su Carta. para prevenir la terce- pliar s esfera de action, y a nla ve m r' a Decrto Ley 250 de 21 de cion de las sias
  clonese(inemaniaIa intma- innnauccana y paa aseDucrrlto aey ale lisa2m ine
  Pero en este caso, detrasti de la clones nacionales. in tanto a la ma- ra guerra y para asegurar la paz. se pueda estlimular nuevas indu-tria, septiembre dte 1935 onas nrecornenda-
  actitud del combatlvo hilistrso se oera de como sucede en Francia, "Estos son los hechos conocidos po y estar preparaidos mediante rscr. ciones de lIa Corporaci6n. Se aiccedi6 Santo Domlno Insiste en una tcuota
  sconde una posicl6nba political. Be- require llevar la cue.tin de odos loa s pueblos del mundo nue son ,as para Ins contingencias de un a I n dI manda mayor
  van quiere, poar ejemplo, I xa pxro- Oriente al primer piano R a fin de libresPara conocer n lan n verdnd. Eos mundoqueoscilaconstnantaemeten n l : Sexto pianteamie nto: No afectaia yo
  propararatPaisPaa lspa ins acosleci- hechos hablan omds alto scue ndas i orden economico y financiero. pro- ton impuestos inas Cajas tde Reii- Mintras tanto, ell Washington los.I
  piacln n t6tal, a in "nacionalizaci6n"a m'-L n as palabras onu pudlieran pronunciar puse alEstado
  de determinadan indust 'ias. De mientos futurosn -y preparar a Ion los representantes de la Unidn So- Pue atIste a Presideno e IanEnpi enda ras prih caios c paod e Eslu no obuerinodo mnes anolan scul iterr qme u iel
  stras ya logr6 quean te paso, pos. demise paises que son afines a a voltica aqui oa en cualouier otrap ar-p ne dole apcinab one raceptd el lM imaice gesti mands porn an cabin. So nblcrao damloicnon in.smle sie-ado-
  tiva so Unidale'. ismro tmedoHacienda, par 'irtud doin Is aredi~l a in demaods.,manda de una Co ob mayor.. No ha po-
  tivamente ren otunionarion, mse vns:- Un id n. rtec cualt el Articulo 44 p a disposnmio n 0 D: Septimno planteamiento: Sobre dido conflrmarse Ia nversion de 5tI los
  nmara en Inglatorrai ; pero Bevan La punna political. ahora m00s 00 Gromyko pdidi la palabra y con- transimoria y renirin excusivamentca prascripcin fiscal. So arccodin a Indo roductores domlnicanos eoto nCergo-
  queara moi. Es el jefe de Ia frac- da. paraliza acaso I acci6n e do lio test6 asi: hasna tanton se apruebe In legislacuon nino ues p icun ls Corporaeianes. rmnda porabiener loo servicino do ma
  ipaida-itrcse B sabr ci Monrd do Valoren: p nomon E: Ginia inOn pinn eiaieamo Sabebcannrio atdmne tn epne
  cinn tzqulerdista del Laborissma gobernantes. precisamente en lmos "Lds titeres suIrcoreanos. respalda- sabre el Mercad E: Octa7o planteamiento: Sabre bien eenocido abogado u1e
  grupo qao no inspire ci n las case- instances een que Ia Uni6n ha de dos pair os americanos. comenzar mntas ma int aphcacion infloexmiben sustitunr los dep6sitos o par fianzas., senate anuin en u campanp a.
  grupo ua meinspi6 en as Croe. coenzarn tra tanno-a Sincaeasbongo.ee alone cecirrnugamerdsunann
  fianzas del prolesor Laski hasta su constituirse el n simbolo y guia; en Ina guerrc a en Corea. Esta afirmacion rigda de Las reglas qu e ab e Lus Corpraciomneino ugiridrino u a
  fallen iento, porn quo, gniads por mentor y factor.pa r en vanguard Y estcorroborada Por el contenicid ale puedan ser suspendidas por e] Conse- ticulm ntegramente se les incorpo-
  onbcleo.Se macba a ins ingi de documentosnque ban sido ocuoados jo de Ministros. previo estudi con- r6 al Dictamen. declaracimn suscrita par J. M. Tron-
  Bevan, nm expreoa reiteradamente e nha lo l d naquel frente", taaciona cono- F Novenoalanteamlento: Modifi- os pndente e de la dega-
  sneiaboceinltmo qu 1 aon ftt d ropeando Connmnto.Aaognindquo Ian mccranniedo Is Es- ula teIa d nJunta MctNaIl dlo !roan- F: Noacan panWeonenIacola.
  medante redicalls mosqu l r. falta e cooperaci6n? Ciertamente. egu6 qe las fuerzas de los Es- a a esadeMnis ci s artiulos Decreto Ley No. 1 dcon dominicana a Ia conlerencia -
  can much a a mente comunisin. Pero en el fondo, es que existed una tados Unidos invadieron el norte de m r apo pesualquder empresa que d 1941 Sobre impuestos ingresos ciente de Torquay lInglaterrao expre-
  ^.T^ n~eporso ^ ^ ^\a at *oe tie que1 Sabr impuson ingrese. client^ de^^ A To~rquaum: u
  h o^ 0 ^ no si a a e ~ g r ave u na^ h o n d a dlasg u0ri d a d^ D Ci c o m rc i o a d e 1 u i ner e m r s q u e ^ m ~ e t e r n v r a L y A u a
  Par espritu conservadorbritia- grae, n oda dispaidd be Caoren. t s In rprdo od I p- sando fe e n que la cuota de su palo ha-
  n>e o, no h yderencia u en tre el a tu en ola m aneras db e contender Ia crisis "N o es cierto qua Ia U ni6n Sovi m nse consider perju d cad ae n su des- persanales. Inco po ad qu p c-
  inn, noshapdifeciaOnlinest l n d n icss N0 ruI lnoid-e*nvoiidido por Ins Cormoraciones Economi- bri de ser aumentada cuando league
  hombre y los afiliados at comunis- international; disparnidad qu a esta lea e opoonga a nn arreglo ncco nulvimiento.: P c s.et moment de renovar la Ley Azuca-
  mo International. Si existed alguna fuerza an distintos passes yon, a Ian de i gunen Cnore. aro: P ar consguienteo lamento : Dc ni plantam nt: Sbr er.
  dlE" nann i e. m"u, enl ua or ,( e t os u U nnid e ,a "Nadie puede near a hecho doe qua tener que rectificar al sedfior Secrinets. G: Dam an t eno q o b


  d it iond l Tabnc a c all d es sa en Ia for b aez an l am plisad o e n dla A s om l a c o s o r a e r n e a l s d v s o n s x r s a -C m s o e I X vint r a r co n atr n i ac o lc q u Pa rt l cnle--
  dtn..s.n... lan mond o n ha 'rma e.., de uona directriz endrgiea on Coa no hay tropa sovidticas rio dla in Presidencia, quo no int..vi- alMinistoit. i de Maciendau co toren-
  qua no en lator a mbia Ia coin-n MI pra o al7aa estando oalli en cambio las america- no ni presenci6 a conferencia cele- alo n tdo de sto in r er pi aiedCiobod
  qu e l- n poecd c Clara. 0 brad arr conl sl eor Pres identeanal n IdadesComplascidas n rtra- lecala a
  posict6n de Ia socledad britinica, n n din nlr hPand". 1 b i er n it e ei d i n noaIaq e menlo ItPr
  7 par consnguiente, no imponne SI se examine en el rordo, estas Acus6 a las potenchan nacciden in- d o in a c in quo ai cinstid el mente Las Corporacilones.
  otros procedimientos, eo ela..1n- crania vien... deo a In Inneidoimbre lon y especialmente a Isa Estados Uni- MinastrO do Manienda. En ea. one- N H: Los planteamientos, onena, dd-
  d:et nibitdad Beon no international y de los crterios mIns dos de "torpedear los esfuerzos de renis no se examiin6 Ia Ponencian a- cimo segundo y d6cimo tercero; Ia de ley electoral a
  de dle Ianla niilique eenla- ievndn o paues on sobo ias maneas do i- Bsin para nan ar el csn fli bo de Co- tio por aictrlo, sino oexclusiva- Comi si6n resolvn6 estos problems con
  eismente o in no anton deja esalad., n clsuIa de fIexibihdsuad quoe apa- ae a
  delJos derails"c ..... das". terpretarla. SielFrn c iasHetrata rea''. I.... I Ae II g lidd qa pa
  doe ir a Ins elecpaones, es con el fin Rusin desea cue idos fuerzas deLas Quinto: Tambid n quiero decir que rece enlIa prmers disposici6n tran-
  En Nsta no ontO ono exmm- les iN Mac lanes Unidus abandnen In laenin- si bio ...toy do ..a..d.o coo que in sttria, a Asam


  tie ncotra t~ons f^Sfyuf: orngim, t t
  ti n d t nTabajo. Ms dtso sel ls d le en ntrar unn m a nimo, s .lt Esto dejria a las u Arcoreanos prescription fiscal se reduzca a cinc
  ulo m de l Trabnol.Mils de senent di d ie base mis amplia en la Asambylel solos Para hacer frente a Ins diisio- adios. express ad n la Comision de I Zanydin st onferenca con el Presidente
  punador labortiev ni aomi enIn svls tira aio.amlo ianizar nob e irns e tabl.n ns 0 oma istas pr Aceden Les del nor- piestos elCan to an a que nos me re ba Cado c minis iva ddComeo- n. 0 b5 l x t na L


  "gi .~(ll~ll Im nno.(ii u lg i u o *I "~ .sU s; nea- c mncl ta d sp "r cl togri s c '- nt de la Re' "u i del and a l mi n e istel mro i~ de o e' o e lntn umerIa ble p| que4to a rli'.
  puntsl d e vista p reuc aloe ta soI- si Bevan se retire del GCobierno 1 t equipadas pc r Rusia. desde na ora pa a el flturi o, p eron qui e senadorm Ramo n Zaydln, se retiraba .... d ..l .t .. e.t s lem... .
  cnedad Ingile i. .ne a.iti ...e .l i.- ...... porq mu.. .cue nita com l.ap yos para R efirien da ai o las pah bras do J o- cona efect, o retroactm iro, p q nc l i .atta h de Puie .nii. . ifeom a ino le y oa ntes d e al a a dr
  han"i connepmones noci mmimtlimIto, opocrSe 1a mt mn ieimo d fimemas ar. sup dm qmte o'asnacionesiml-chaas nnn i s mpam'r a ioso periodtmibayenmen peciadista que em nnterrogazon sabre (l i I
  como m6nico fin de c onservar lpa- -mads 110"acc q c s- junto a Los Estados Unidos en Carei. defraudadores del Estado. on cOnt a cu entrevista con el mJefe del Es lad:
  a ssool. t l- i-- a Ion otami M rc Econ. sat d d"l -ex- indijod s e n contrb ye ne oha plgama A nm-
  tI'n o nl, tue en lco ma nto expim- ponder a lao nlc ie s ca- G myoon o .qu esi jun1 di p do qui iar a Is n p.pi NHacienda N da pu iedo decirirles pa I p PARIS-bi 20. AP -I .n As m-
  n.rr lecl.. ei u lr o 1.1. j, ."" '" "" "* "Lr' (ras qe Eta noteca oue stan e a q p p xe ak .4. .An lasa r4n+ e_____ U dole 1 coa~l renaley noy enpl mi 'otia-
  pliar rlo ld eabtln mimicn sonammo. e USnt"o. satan mi-oa iens p=su m ms- o bmblica b ,idal. El sedanr Priissen ,aldni ar l ia ion dN an rechado nay, enpo
  inn 15 0o;,5,tall no5ece... e b r i... a rsoc..... ......-i .d al '57 sam 250. "Ipi a m
  naI ti t asr inina- n opicece l- desenlacem bdli maco C mo medio do ma poiea o ti eas exterior ason economi- Sexto: Que soi npmuesto,y y asi in ix-n e(ni e se -- n' n en in miumi dama n quo mlapicnt aba ale cuepr i l om.aimn I
  Oil 0 e ato i n robin m ouca- o nanCon r in m 'i s i snt e c l .. u de p ndiep n todei o mo e en m a Caom iorn m e do ilm po uesto a o oer ins h in oobrlel n a do e m c cm an n da eb "io do n n ol d in a
  Ml-orri l y tbl. ,V crnr)a t fur ,i nF dA n e.. F '"'. se aa nnocer clue,.a res ..e.t..s ....... e. '. de tie anlcHP Ia
  'ador e v prs 'in r eo i a maml dc i n( r ini s. n i l Estlado n Unado Cr aad G Aromyko mmiio 1 dimi- oi rem ia ne mmclle inian Ley a a AM. an de . rn d Mi l sn gac'r'a- a a com a einss quo a por
  (Iran, se.sssnnoon' "nodmann'nnumcmamue-,.-tmi.-
  ,l ." -'11" it, {'o11re do tills orientac-{l $Cis rec dc ae am o o 'i it a t t n br t i co Ernest Damicicluebinim o Eincai Dan-la.Iue pie i s tia Fiscal an a Am n ista I n do n Co o i e m ic a e del prosmiePar d a n mg cl ebri ia as I m ema

  I n/so ( i re t kh rf t-n dei ei t q u o e i r n a (o n r e c r d l i t ilrn R F c ,a A i ^ n lCa q ueier o daa l g ad e l y opr es rarl sh bn s e n cl b oi n t pr s e
  d o m a M stio le l Co c do edll r slo imia e un- i' o a el 1 los e os dcor li ta os i Id a i n os l6nid de hay. ex r sm d la es- oasi Co m o a otros a i cul a es q m mi .t . . ... g n Drmei 'os a dip i tadl os
  __ tnclr" .u nuIv otitlv d )o i~tl Z I e \' I o7- peri-np de l e "pe ieour"I or deusc puh preelldrn e "u ,i e d eate do I Comltut t oI doctor ayd'in lr g6a Pa.latv n t a "
  t-- .- mam s aii d 0 iomm r -ee dIaol. .l.u. e ll pm estie in l apsme o d seat re d de Ame rt an se ro dp e mcm e e b en d ne ealciaisri n d e m e- Repu ican Popular e claodmo, a mi a
  title tie poa ll d l no N oi l ma-al r r Iio n im e C r oinnn p n xa ce nin d o son a b b le d C b 1ad p o d 1 do ha ln a lh a d et n da e d 6 > r e nm i so a b a o nue R epi bi-r------r-b--r- sm
  onit nm hlm t dot l iono domo elt il l ell grottoomnarti to tcodns ]as r eblid, MIal"tre"'"n d omerc" o. e"t Minimsrh din, aom an moornna I media. in m tlnlmc
  tie, mill ......,, ie. ..tI- N do d odIon polities n001 t.os a taaCo alm a lit P e fansa alatshe ArctonFi mecibdenl e nIn Ol.. em-.or n t sildo ext. o nx isi'rnF ranoisaDmo riiemsc-
  o ellnlacinta, mammalIM mnmio/ le to inl desitd ra y in +isegurdod. p quo in}rn-o. I t)S m del media dia blegoo Pa- aor el Presidentesin- Pro n-o tileom -n d. dalonciastien d .endenri nme al
  S .cdeon. acnson del t iemor Ia ntIUlr n tr r nc.la de Espalta aim- e l co el e mista to do Agricutur a.se- partio Ilrgamentel respectin at Ia dlin- De apo- eord cnn e l rove n doe Del-
  Lin at. a-cr lts is m .......c.-. o- i..Es eoi .lm m no. No. Ru ir. nadar Edoruardo Sunbrez Rivas, union si6n qua hi zos ehin rcoles eI do l Car.-co en, inn Ins distritmi done r In.tmnoa de
  M.,t rl... ... om ..~ dau..t.. ..- .i+ a.nm"........ ......)- I I o bf. 3r: r. n R mk. P ^ ^ t a---
  ion sin c.rdcter t llenotn in-I, lnicoin- o e rtuillbrin lIrt o r.icare'e de do o. Clon greso de Ia Le c guir declared a preguntas de los perlodas- era de Comerclo y que le regto lIs candidates obtuviese mana ri t de.
  ,o....lat Xm1 1,1n..... so..lbtae j moy mtenclal nlitar- ir nntiny aiim poton..- a. squn era portad rqd o tin dimiaan al Jefe dot Eatado. aye0ral media dina dcmo va led cUfmraguio'sose celebnarta
  tldors, on haMtinrenitl dste lonavie- ic.ni mililar porquesecn o re tc de MADRID, abril 20. APi- La am- del doctor Zayin. Ie' qua pond. ri in- c aminicoa do Agicult a nenador y one mitiy a ua ofman mis tarc.
  or o "nio ndonomBo a Ins nslreo ,. t i nd t l n 01 'ne d b ea meIalltaoinenc et n manna t d;ol Pra- Eduardo SAdre Riva s do aDebida in existencia o Fenran-
  llbrlr tl V 1 rrall pie I ca0 nle t r r dde d cullatro ma Lo o le 1 I c la e aaa dt s d ente de la Reop0blica. A jucio del En Palaco existe la imprei6n d ia de nnmrabesn oeo is o ati-
  viv0t Y matinn ocltoncmlac tlramen.l- rd del maton o nlti n que te hain Acmadema y dtc a L ygu n pailal titular de Ag rmultum Li renuni, que A o Primer Mgs ad n e anp- d o oitco, oneto s empre uocdr en  111 ol um~loof nlam 0o W A at tr aV60con y artcuad cabalmen te.l qua^ m'? ? e c eleba ins l ucl6n ito, es Paa catl titlar El g iu t r, a rn n u at PrierM ai tradp nu eo Dr. a cP o goitclu slv e sto simr e < sunced e elln
  anla ass-a an v.m..j.at.ni a brand. n 'ti aido cabal ... oe. qu o se poo No .1b ,alaos: emts ia" uo o n.m os no oti.ne. caaicter do I rensvo.cablee. ri lI a renuncia & .1 doctor Zaydin. mucos dinsrltlos.
  ,a trnda d quo"ia eospafinlen o on Pas l In ley entonces at Consejo de
  l todoa eau edl fe -lads. Sn obS, ideside o nctas d r de s ia Repiblicai Este organism-ic--spe-i
  loo ain asdo Ida 11e1- Ia d e FaynoC-a d Tsrumanndo dosd
  Detnora el advance ro lo el e o ,.. of ., FrancTninsco Ca ndw1[ l d ~ad---ld ..11voad
  d no- d la rcn, gecretarnto de Ia o ae oi ac16n do II J' ia eT r. an. UE lJciL.l di e .U so delo sr a favor del regresoant al Fitema electo-
  Prna Madrilefa, l rmante del Anrn- l ral de la preguerra. Peroa InAsnm-
  tI' tntUnslo n 5 do B I&rig. PRIMERAI :In,,nron l alrt,.aehrandaoe del buen e. ticuloexaltan o ala Ioa llda d eintredd oti I lan 1 blest de ac iardo con Ia Contittaci6n,
  1 .=ls-lT--Per-. -- o'd. delana, n tnnrrron pY osallisaron Ids ale Academia naclonal y Ia politlca delI ,-a da nlnacn i a rauo"lji1 dbti" pueae rechazar et veto par absosuta
  ae '. ,a- sa mtNllhoi I sallodn peor mI r Mi s...alads.,Onsoan oset ine In macdc Gobterno del o encrulinlmo Francosy r ., .os de p d t U. ig. IcL, s 1 mayoria-311 diputitdos---convirti6n-
  inT (tireo onenllan iO man ia. ei.fn rl ma pquo En Xp o no as n ote a las P o j .a done al en ty sU propla ianlclativa.
  atom n1 a dloa slme ioI asB20 in le t j ,eunones-olli t"I e onh
  si ... l sA el0tIoolotit2. met en rn e P e e Vomio I .... B... am denoe p aqa e i g y -Los diputados no cominim sota esta
  Ia 11 e i Cub i. li410l1 dieil n uet del l t el ela letve un a *a- tlp
  I"1. co i is OO llorti. yII:mA ins t no mEen. la rat sn C nigl eon main m ebisno. q1 0% de a Eavi6 na al prou se iiendo pe lt o motn dat do panemne ale nrm mdnosa bTe
  -, i em. il l e j Sone, be. a Ham m e o'i l yH amn, o y St mni naltmm. l amly n tri m lso n e maenam i nt l, q de mmtii pn0 laaeSp" o nim tl II wna nueva ley que vonnam 1a ma tuir


  T "i 1.1l 4 1 01 ..t. lat d Iion 11141(tie cr n tnerlva idis cns de 1)(1111lionornad ^ "ri u et^e o ^ "0 0'"pedo o etdate ,^ S' P610 e'f"'u! 0
  _kil..- .. n l 5 ele al d nl o l roxa-l .o an ;l} A lsuesdrcn m d e rnnio. CA lneu n qc elibeoan /s bsidios l; lm i nados a lto a nlituento e n0 el tit r l a 'ellae tites ebnso hl eecci, de e
  r1ddnel1h d e r ld l ei Nor .enn 'i p 1 de u ic co e .u po i "I a present A. I Asaimblen Nac'ional s-'I
  sNIS#n alasat llonto moron 00m igmia c.9it n i '1 ,taca lml21.ljslii n nuoeaaa 8slmni 0v taceahuniOWn tI 1N94i6.2 uImod .ifaiansn piurrmd am c ammio a I n nda rpesnaci~nma pint o-
  Ih~a SANOI tKlal\JI 'el11 Iq or" ... .1.1)1,1 tit%[, ." a colierackln 'V ; ay peg1lln/ WASHINGTON, abril 26 (Unflldi, "riflacionista p "ovocad parporfel es- porcional, otorgando a 'ada pai tido-
  danso 0. thIs hil m, at rCal, de l o .indiana l1t nImlidealite S loysigoann fill donmt- maidoe iu l cn-1u1111 ir. C ie d do teprcM e- El rerado e Tinmr n pumaiu l Con- t u eio o c de indln tin m-onimeo ae ale pma qe mt mpenpIte
  1, ei o m Noi l lte n elmd e de s O oli Yi obl" o' tax i n n c. ln. do s. m. .t ml i o hit p ree ni d alr dt Citan d -l el p iremi ni gelnmtI a er n ih a Cnpa uidad de a d fes m haange. do eL re amo e nptoro s u na a ionernise

  ~f^^ -. u. "* S.:^^' y} 1-1" ii1 -* *et-- n^o,' -y ur.^ o ui;s oS l mS od-p.u:?^ E~
  p ila l d1ril, etao mamm s h tislm dci l em nreinnes I e. : porma nmimecI lAs Irone s d.s de Ino p "odam tu'i-in aia F. ere m o e mra s d m d i ron t o rs a so t i mo miector 'esna Eso did e o ins s e .
  trmiit c vilamro 'ama imaa P e retonirA l.No ,,&s(It ... .i d1 m1r mi mia i-on'., ad e Fd pabs." T.. uer dniando con Ia ao tr- py milds irme regilm ennlacr6nteae pre'- br-.c a inftarcionistn con Ina produce. n lstas ie primer lugar. eligie -i.
  1l 1111. i yr .... I v tma y'" i ie' t v sn'tcion t po m dOrlll it loe nan"id ado tile. aC a picn a etla.H el-ci in.a.im.em. e a I Camn ma y c6nrd e sufien.t .. e product .on maclbis de Ins 621 dipulados deo m .le o co.
  lmon pni ca ch lIno pny m Anne au *1 n otuem Pimlosna mue i6ine n omanar i eo qu pom n eid orsdiso pnra ineoponalc a in mUlooma admide pa ne in A m e
  Hor ld e Vh, lll keo listhlic-lt A del contra'e-Ii pa- I.s;... hA.n ll c b Ad... -. hi.,= Y tara d u outbllcain .l en rl pl'ometiestud arbpararesponder a Ia protencia adqcui- pone IatAsamblea.
  n oerls cII oG orCtt de c p tIs am r, mn 'o e n . .. . .. n a s r enca ga don di Lt A Mircar el Idim- e uso do I ns "subsidio him tt addo a astiva. S nibrnay6 qu l a fiebre hifla


  va flen o vinttct jdtn e *ueln tail Il e nu c cItru ulag rentcn (1. 1 11,mo Inn 11.o ellario t eI ci nlan r a cptar In ,e In Fiim riri ell el f t r ., . cinsm d t ot pal de l nlnioi pre lupu toi Ahnrx lamcliulclo o ___ __11
  astiro s n n bal rno acno n cslu iniela i a da o aellIan Ain piminicip dc louadea p rcimnst i nan do mp m dl a do almn A n t onOin 1
  i Io nI ru *dol>a. Kam.. d JM.nn..i m l M l. b arqi". del, q*uo rdt ent a uno.t Rnos.d mie o u loe s t pi n es di h x-ls sesi queparp ere ddo natrerid i el Dr c l r neu. r quec no tootenc "lauis coamunlita
  Tnsrsam ooOrfo, i-- sI-s th1ll III- del M1asma roantoietDernsa. 1111SUIlkpolomr_________________ ]_al e In cormnmndnmmnones Para eaten- pustonl no p ronrlos. mrsdalalas. premios sdue initncada sma l.
  Itelepal''. I.M M,, l~stici d Isreonio de Ga it dec 0 lointalerer In iydcy shn p dncceida p y olarinas. porn Imie quo oslo seal qu a nanenga hn am n uonoaodlarin-


  See' o M 1- s at n d ,0 C om nlccon. 01 Mn. Agres g6' doe ingu la00 nomoo del Gab -R..U I N E B R E .~~') a n n n rnn A pc s F d rc~ -su ini U sor al C hta mien sen Ga nit p par h lit-
  aon aniamoenO- sdor,,(aon.er act(sIi ll- s C le.teossma neonna. a n-n- Para otadetmoson booIn Rsal perano alntsno menpamo qnenno darotr". m mneR I Chalestte ma in oirod hdt inn
  larrlon anni a s lto,. Otro dxo d Ile11r0 no gArieClu rapl I s eraquofi El Pr idener e co ne I a act pual r nome/'o posibe ale eltoe .
  Mi2l2trma tantro, esnundrllas tict- SE fL. abril 27. oVen enI ltnmednlni. aEAishot dp l an o, pdo rmov lon.nd dto d ofensa pen.c es coef oon s paDia le s me- Dp in u haitnrble mansapa b
  Val do Im Qtialnta Pnerza Ad rem co0- n GUIino tl de refuiadolash roductodnin de CE a A[delplantiem mOVlszachOnteQe0iiensa dlomentosaa]nmenoan por lgunosme- _" . ..nmainnd
  tin p yreflajo dorlIaibetatni Coc t d Coin- RepublICa ointo e donarims. sempre uer i sea".a.d o mponeodanoa. ea dap
  lo.UI ) MV o genrame V0146 R at d Usgre cnao mbe 37-da-a dee a CI u o m undial ner ada ir R ecaio alacindR al iCoogrm osa dse las ti abril h ta l P a min a
  P Un lo a tdaE ludad nmA. ,.vicsima otra ObispoaNi.1n, altos, 1H-2 t. p e l .deb crearse n un a l y ...a pr eio- deeli u excnsivainate n e T p apear dcih... apitaidnes .tan.
  na.Iad ida "eradtIaema= suin ai. il a aam qu-a lr In situacidr mund-af dl inflam do bar a oa n un d ir o pe dueoe alinnas
  Mllsareo de personasd seunieh ond a a node itia oan un aloe in hordo qna n haa supe]ia it e ono t To e-Parapuda a aI poqsodan gmos
  MlDE dp"as'iofaa no "nc.-on a DIC Ca p debemos aprove olar todososo at final dot nhn ecanbiico.e] 20 nticomuninlstas combinari u poten.

  ~ ~ ~ g ci] &ODIIi /Leonenzaetn afrmaid-"r -se c lcid ub./ Prrare& ddedl Iy e esded6ars n mue td uvo
  C MU 'rIAC.laU targan Bnli she. s cO ARNET. defegnifinaoquodmeihaysLogrcta"adba sepenlrperarlapriambipnuean codtrapdel
  OMUNICACI, cuandodlsm inn smntaan InuevAnton she onmicndeldo Ic ongandosanbre In marcnba general De OGaule, nupos segnadaines
  ,.y tnrede~ord 50 nuova hesn l d ala pi- Deptae ,o ants dot Prendeie o 1 .....p.rend.d..an. sena teo aorpien aumeno is. c antos de do- en.tin compom.i"dos ano. n tra .e
  SHmamaca Las call" se Sn1I1no connIe- Roito seA Groftnasn e I .Ia .p-rrenomendlanlonon can : fonaaenonnocessitarian dren mit mills- aflanoars.
  reeAr DRIAL cadeCuba.1)nI loro a n polncrutlhad do Ie rn n bna do Cua 1yProooga . .vid deIad In.leyde de do e d d.arenonueimpuestos nnvon
  mlcamisteaaeanonemaeaendbsodo Iannu Iex usiv0mSABER  Iletmo'e plel, e popat &In y e q uen a o c eas etio R sk tioq ee l s t HA G sInena ordstituci La atal x-.Paa nv e M "aht br pesode rbr :u e o l cdmet
  tpalblt a inls Cuba ntednteuoan d Cs mont0ana at norte de In clus ado f l Quo on 01aexpedenato adotApreent- eis5nat aelas arisdad actual ox p ar a ontio ac a on pa tn dt -d c n d e r
  mar doC, a .g e rlmdn al d os 0e hall babn allqua ore ane"ca Mo.ado 1910 lo s uitadoe u ieal Ien- ion junta al m aal o ndo oel. conll N o rend i z a ne .u  sonsionicaclon"/. NPsrciadque Sl lo ym s y rtaercnomas20 0 s emt p e onjnoie had dl ) p rinciio e a t Gbemp oradaprcons- bts.U cat d ilo nsu orre mnealizersona idchan..
  siabenlal. Camtntalao do Subasahs. Ha- Ten S an AllamsUs=t llbistdmal"UNIVERSAL"p.aluodeoJa b dl 1 u tn y exltonn lat Gobibocan so d d-
  b ntaor tam altn dnoAeda fmaky poe eadoudadobn brooppAronlspanaalerdo-.Sobrenuevasrideas eat ia
  is,8nn doldintr.ds o J.ntor c oe Cooan a de tpconabrn la mdas t na e tin- 6 M r e v d c r G e m a p tu v i a.s-
  i i a o ,-an .2N4 Matyom RusWASHINGTON, a 2 la2.trUnited) .puedoseYn p nonear s ol diepusst parr ec- 31o Pero m tird p oh. lat ndo Ian nabidis Diabetes tratari de ue-amon lContin mieoa n do a.I aeig. PaIMERAd
  vn lona.asaretelEls 0 N crecn larn enuxtldaerdox Eim adosmsnsacu dn she o rteacinh I soclr eal noon- doCnde trol"eoen o a m m as IentaI rodoM
  do d 3olloshIn Materal e ltMt sch t ebhh- DoalstBRnsk, dm10ante oh Sabcomil6d dol snaubaosia p par idemino cdeooho peodnrnido~m amnen IFro.nshe pro dmne nIaoinsc trl elN-
  sifts do C emuncc onsOnfi -CrdiasdoIaCy.c dTRpeeo- dtaxonsiuooedperalonIs uenfetonsnaumlanmear losAa deimo inisI(~ioabCt nn fMa ok
  ao stRe. .. I, 3o t,000 hombr s, o sea 5 por dos deerad h bien m en : h orne d e[a ltoiv senda am e so o center aon s sindi catos py Fodemacido
  lardsls -& fsriiti eon m -taNn mnion ell uns declarsc16td hnhc n ca m quInna M hltiitb. Modem ns.pei- 00 u aetai elgran pain- terfrni adsgai ted
  dosmessmsya auh"s "d ern alei ce-dnamono. sheeap abt morne y1261. Miners 258820, Fa eSET. Icado s mobe aess Mop, cuafaaave doin nonhe.ce-sterminalo personal tae ranfinzabe
  sd einctemia doonnl ot f lls. ncla cado rcu cino a idaelnesiseindic oquenba r 1onde rm n laxpresroil mo lmr. 4 r b esninn iTman rcabn o msecrha doI s.lehma oy es1an In Anademiaiese Ci em-en in m uediha empinciaisni naid e-
  lsco l do 931 ...1.2 e .. ....se I plc ...a- c..a.ntdepLa' dabana. Int cu or"st/delosa...storey nt- pla de suridio.itDosepradunoses-
  ornd5r2 11.pcn en ne parehde pot do t90.000 bambresde -Icaso La ubaero nos deIlde e uaa dec15, ra miditos taIa vimioenda yegmonen- cp-lan dlaiooLa Han nIp profesortecunado$ dccirventoor es-
  I Nca id esmli mtoaanlclido aabrauloseft dti er m s s elyv fue l- a 10ld e en n un retpd cti vo d lc i erat e I evar l o st e la vid d em I a repLech ntd e l en io b o-  ahnlndn s i-tr~n phibtcaonnnlto at olIsoinn. alehiomn man n ninep ise-tlasif doIadmadna dordinundrepamaedoin-n opemamonesonupecerlinatronoinacdsoquopmerode erDrpon loho eraceiin. ointu-
  roiloN za4 tie por icin.uohlellnColn nas do mean oc e n men alehMayabdo1951. 00 I locan d Iaid oinLanaeod o Padtctas2Alimonti- Antonio Proaa. dihant nde rsinarianes dohes inairmo
  lmtnidAo-n-pi 'ide d LoLpopicaonSrn A byElaqaelde ocadionR sno deuo k y do dea ctInslo ucrd e alto en I a cale tnuen. El asaddmlao ale nimero Dr. G onclslmamoe ns ped r elendreshimicndn
  -i-ni -Insih stcadan.ce dentcsea a proxmaoncte230000bornnh 0es do I ons lados Unt tiGn de ObinspaNo.t 113.anitos: adeentodo- que esmitim p Iud a pridas de rIo ns pie- Lvni Mnnlomn habiard sabre Nua- do mcatsfdn inmandoins del persa-
  dos no haiaban eon Coneyn dose ar edoin eL insLimsre ]a s n a do, en e monotu me oldeinop 01 nro- soy, idnea s en oi hbrdlact doli anoae comprene idea lo elomaernsB. cue
  Cso, gh M .I oU eon derat Pcattaininn000nseaiean shanlltn tu e P anma ajano. qne baln prone in e do i tempo dab pnrs n on e Diabetes. G a enlaamnddoe igilo doeunsu- careaponse at personoalste linoblizeds.
  .... t. .. ..C.....ie o. nhAromentana, lfommeban etl 1o1 c soren sIlabntasr n p eo ninenI ma Tshrea1700.00 I voantslo simm Pama ont.Unear ci ore- ein c a etxremIo dale ogur an uhabia n dovtnalo-
  f s Nuam f. ne toIne - I ---o- -manado Ia tem poradop Er mme ente dnclnads todoel irobao dhad a prc an alversiad d e ci. H am-n

  la2-, ay. t oEinnai'ol d 5100ad ainsa oma 1rinca os en po sho deoi a s eno l shnpecaio umn toenlo p E lo rads, l ehamaledo m om msumdmanna- Ei~ faooralcmol do per -an alo l e vs
  __________________________________ "~. sc endimria Srok 70 Contoleeforlmando toPa-attsineian.ernfinnonha adanaoanaddonddecoon
  ponen ma normacio residnnial pa~re iaar meni a n ancnmm
  c o |ln e le oroa a oid poim mn oi m ruetim, do oue ionovoa6 unatnonabiera-
  RsOePUrtelC aumnlE UA o2300 obro a son.e-|ci ba rmnshadeabod enadmiaur see enamana __b__in_______e___ensy____naeateoeoer_.__e_ cncuncagrv~ tasoro
  lea dranteel e~eca o donnla.IU eidsal'peut creabdeoabn pn t00ciha suhantelasa roe- Losa cobatervadoo ennnumaln. Ads~reapueto- r aNc~ e dcr.a eoeenomet e}ssr
  lia p /Iolchitm mattmrtmal ort qesondi u deI37 plannr d oco squ reua cains a l s pa ticlion si-
  ininnedb~nenL p rntsoi orpa rdiopt -er~il aUleact d acondad cos sh nsterormente oar enC-
  pachadmacone podo aao oan nmo 1 h 1d llsaet2 otdn ao oao adq opa a Palarto l~ inos der] se- mdo sen Larmi dotsCactorin do Aefbn-
  dor piel po Y/amo n to dn atnmsLtca idc I OD AM R NA de ra T leamb ci n oiadv dote lde el"fcodni oalad ihspeuuso
  NEGmnolSIADO ntedRne eLLSn Aed- banue~ta undo s ade a se Ranks po 43.doel oheoant Dedctoen-Ly pm quodad noulmareeai ino u ooema epi
  apeoxiomab~ doetrmenos 22rec0 oldadone- de laHbna tgntenbmo einfanuato darnia denont an la peparjoion Snoli-tapr viemnpae ason han acurdovshdel C auon- aaenmslessn
  I .ATERIA ta NU ay cn airosexera mebaan atua l m ar parues de ebrl done mll ovhernlo or usr eononomela5t0dala n ha doeaie Univestro opao nuammets epcae laund
  monte9Ab|| n o nr Ia Ieotanale feore e enenros efa delg t Departamessie de In rm on pans ~ d-l ouc~ dedf ns letad oLa Mabraynaseecqo pe ns a d nif. nera Ils. nuee dig rn an maven ah-
  RodtI oCb.Mna o.nt Mala yo, ooner$1 n R dwiy,~ surm co dlmRan- o el br[Iv 272-2} n n oaaa ]legulnas u pnatan umnataleenscJcnetd u nsd ala s pa n d esfl astdanel fnlbc a oh.dn
  haa b-l2 d 91 Hana uns lelocmtealar d I aoI2345 pornoanbo aen ol en a inn l proesi cds ln e mpue oaduniver Is.aria dhanlhc on tunt- fal. cinn psod b


  Indecisa Inqglateira sobre si se

  debe bIombardear a China roja

  Extr nofiaiaalaIinen acs s iaaforman(a (taic 1- lare I a Io) ap ritsA
  Ban caso de Iie- n- iiilnu ifiiiquei la agrsil6n enl (.olea
  WAS IIN(m7 0ini' , 2n i .l, us r iu- ,- ,, - r  Os cm, qum its st it tout a a-u- de, iu ul. 5 0ero qu rl .1mm Iie
  poi ,,, a-l 2 tus Ia ,"'. -i (|i.t p. Ia
  (on bombaudai.I amr mitha .;.i tmrto ..n lhi
  China I aphri u l a ]i; tfl i a art I cI;A e qde im C a d, udi-
  aom tiulolam rot rumottiJ- n tutor,+ o v-ot ,tuc+ -n-stl iiuttuino nrriha .~,r
  i col do C 'e.I I si. inSp mr IhI
  N hay deslaCoin, dine .eonadleos r os iru mimn trhun
  lONDRo s Ial t, ,,. ii m estau la d Cort intl .i . nu
  outin ml Mnov lIi0 hi
  rn di o drla Cmvi t q e smu. .lavn d"i d 'a ddo Canada. p. u a't fi-
  ls aiimton so hp h rlaol A ritamcusuv: r dd ml ca ludm
  o uelva con i s pi rciA hmimbalt Id uadam n rl hombardAn ol din 9rprn-
  ls'anosdrols~avin la n 'uun Ajvrntum
  ouena ncinn l'sias nus e h raimbdnI anIa rim(e a la Man, huria dn-

  po ~ ~ ~ ~ ~ yu~lo ionr disaeaz onelrICU C uII 1 o~ d t Cl
  cbumia' do bane rometin nes ls a- ridena naomi-
  DijolI clroin (I t"' Sol-smm albod petimmon allguna',a duo Pearson
  bre cl paiticulariynntriinl untamnv re+, Manafeobtminint semrcahn fuer-

  12p~ aos, con Maies, queblla de Is, reaza fur
  tlaclvnosel nLela pohlltca -c'.'"' m, r,-de,,s n- la- po-ones de
  tunclsudn rut ibs pslmimto y es aho ip mvsd
  en Coma a i Leanou Orler, .i s Urda drsdbases -
  nera I n remo en reizanldoscr 1.a de a frontera man-
  mnntm e0 Washilngton entmmii r ,i,-. 1uadiera hacerse necrsarla


  viencia final "t dieflntla mcnter es s ., f
  tnnmias envseitas dhmrctasmn u--i . n-in -.. n s bases como contes-
  lucha en Corca tacion
  Agireg6 que no se ha legado a de- Dia O Pearson qlle el bombardeo
  cii6n a~guna sobre Ia in- --. o n nhace' +'e*ievitable'" y que
  para imponcrnsancmones ai -r .... b -Ainbin har l deser tomada 2-
  coaunlIta. que ser lscut ida nue-dbre el terreno dsi conultar a Ias
  vamente en ye se cl de bas Nacionslrtai alenotes muembros
  UlGida en la semana prn'imna Mrles- -mutiau mCeitmi al rsu o de prri-
  Inlel'lnouado sl noutinsI huba cmmal s l- Ii*r ;u .e tensoio ndc]a do In nan mu r s"ten-
  lms diIthlIs ntd(t -Lt'h IIIrsasn alt-d P t O lp ldo d e ithdra la Ins-
  o+liteS de (I'lte Ioh E,uidris Uwdoh hde.- t,.hldai| l at tl de I( nnh~l;,tde~r ]as
  , I,.,- l i,, i i* uItlimi tutu l~l ;it i is ihu-l fS' tumusu r im Ii A chuti ,a


  j. S T id Iijlrl a t ,o:Ja M n"'I a -,.
  I I I r )t'h t(iarI s Fai tl i o--Iltnmomo-' a o sacione
  ....m (X a l'l ll t,' diii,.. I mI'"itl mru lh...uduu-m bal incl
  0 ,,r 1m m uirthlid ma in l Ial t'dumut it;S La 'lt-' ii'-s b' vneal is m i idp, qi ien Iitu i' erno
  brildlh en V,'dhtnl .on l io W [ itq41(lIar' "I el pt m lon q e
  Arepta Canadi I Ih nto I -(-,, e Uu'mll
  OITAW Can- acla Nol. 2bul n d,- 1m la urapi.t alP ul e t1,- pri, h bah
  Ird ---I., h Pru ,'II.ud so lt- bemu. r n tumult ham -s-i" umhf 'i'I nn d-
  R rlasnc Ones" u E auraiO drt C_ amdaI 'mths rmptna'alonaisDarln inn
  diuo r e11 an l ;a call Ii n No. l d pato- -p rna nsoAllAin I ar
  tons Unudis rn l Cor admr pitric rIn--ir anIan l7bt'riri do I-n Nt dodr de.
  slue hnam msti,_n, la- tomhin-m.oa. anItas r I. of,.nrlr ia,_sa-,h,__,,A_.

  Los caicultores presentaron a. (.

  Cnantinuaeihn de Ina Pig. PRIMERAI dluctores de cafre de Cuba quo -slain
  objeto de que emin 1 Gaob..om. dsutarafespomannalorumnaqu oep uclaGvu!,r m.
  del tliempo anecesario paran n estudin are- In
  y cesi nmfina ln d eaul-.uo pro m vez y por asempre Ins grat- llin s
  bema. I Hproblemas que durante muchos afios
  esma clist .inhennadeomaiodo hasd-emos vend confrontando.
  nta in fema aen quc se cotimrad hela- ipetsamonlea
  ainformedoeIa nancomisidn dosEn diesadAo n M eIMet deMCar i cule .
  Cafetalerosa. Ya estel informed estai en- P roi E.. .Macn
  ahio y es pobimco que el miamo acn- ... ...
  seja at Gobierno dasponga In lupr Juan Cal.adHa rdy,
  si6n de precios tops at cafe y el[ Pte .. ..a .-lea --na .
  problema do abasteeimient 000 i e- Dre.Claudio, Genedi Beralf.
  suelva con importaciones libres de La Hob sa 28do AbinmGenel de si.
  de.echos: coincidiendo coo el. ..us.0 Patabras de Suiree Rcan "v
  de vista expresado pprmnsn aAsocia- Terminado el aiode los caficulmo-
  c6n. Por la elevac1on y Usnclia /,.- epr- i se-ae no aro 2in M
  ntformanestas recomendnacines.s lo eAgrucultura para moterror
  Asociacd6ns 0e ina compiucido asobr e momaisunto. El doctr'r Eduar-
  Lmna efusivm felicutam n a 0 a Suarez Rikas'ranifes'i a !(,-Ire-
  sefiores Colnisi onados. la t ltu e petlro ...... que aR nqueo hatblam Ileid a
  mo- iuepuboslicmamenIi.ed
  mosmm pmbluruomoo r......t.o del Consejo el decrelo, que
  - Hoa. moacurinmos ante untoit plur irtm de dar solucron al problem ra-
  mmue con o nal lealtad mimi lenuspre p ifelalero el propio mole del E.siido
  en reciprncsdad doe la,; atenumues que habia pedmdn que el mrsmo Iinoprrton-
  de used han recibido 1] aumiquepcafe- i ara en Ili reiumon del proxy omntim,-
  talern i% cada unn de imsmdOt dp prso- spjo puee antes qnaenoia ctinmlir nonn oI
  nalmenste. solicilarle que lnGnblerninode los" dtferenlevoaspyclos que rrenil-
  ac otia esIteinforme co n nd, us tpat r la el prn iscto'.
  tiq laiar osInlndlltncisdn la in islO `"mn Por ulummo c hI it1ini in A" rlid.
  rinn enintuallniat nIc nt llap 'r l' tsampu'cd ,tIP deI Paji' "1,I.ii en l
  lI!mndad dr las tinm oimam limol inp a aliavI snh1"'el e1snble ml ,I" ll
  Iln rsim e smenspru herons ra -e), mlur;dr "l decrelPun ein rutielin emas l rn'mtc,i-I
  tin sean suptaprinrsaa 100not ilumlarlsiti, nmurmat do ias stir."rrmme m I,,s
  Iestsirinoduotnttnunlsaonlma atcIde Sep. (afiulruInre3or tra qiPi el ni eSoirni-
  tuiTobrie miTnxmn conInslurlietlln.u n Itsla\ e pdneuhointhspiutilaniemietn
  tnrp quidma Iesunllo rl pnrbIni,,.rleo1v (nuPn lelucron elemadna por la en-
  abnIn ln inolnlti de lenuienls quo de;or, hace la-
  El huintli hiol seaorn P rle tler i .i ., limpa esa raiestudiandn ci pro-
  seaor Minusro ade Agruculalui to-. .c, mon tdin delenummento".
  cen Is grave crisis quo ol mcafe '0ne00
  confrontando desde hace lorgn tiem-
  po y como ella amenazz a todo el iresieU e 1 ld a e
  pals, con In posibilldad do mie los P
  cultilvos cafetalerns desmerezcan hall-
  ta el punt de no poder upinllir su corresnonsal de AP
  funcl6n de adbasteo mlento; y eos ah I
  ra la gran oportunidad dle que reciba
  oel asttmulo a que tiene derechn, de-
  volvldndole Cuba su ranga prime-. desaparecido, Oatis
  rlsino como pals productor y resol-
  viendo final r deftnitivamente estas A do aid
  crisIs esporidlica.. Acusanlo de actividad
  'Todols estos hombres afincados a su
  tierrm cafetalera, donde han arraiga- hostil al] rgimen rojo
  do sus vidays Vlas de sus fimlhas."
  donde tlienensa n suain resado por sus FRANKFORT. Alemania. abril 26
  rsudores de lribaIdoreYe y.11 tl mulous- tAP u-El Goblerno comunita rhp-
  ltins desnndrymClmUdndanoso I onttnc, mislovrco ha encarcelids a WillIam
  de susGouhernanleo. derustel 0' .)all. mano de los don cotireipon-
  rabies .edior Presi denle"N i ..r.- s %norteam ,rcanona ique sun prr-
  nisons de Agriculsura apIhtsIurlo mc meran -in Prin a cun.ndnla do
  lienlemente In nrun eslno Ittlruwin inan-in rliiJdadis hostiles al tm62impny v do
  paces p hlonmrabIes propmenrm a' -;.'d cminaroinnformms nncretns nbat
  -,r ...... 1.vuelint a Iod us l ml r 'o I l c I jefe del BUteaue a Th A-
  pe,.,, ;clue alienlan I,'Il -I r-- n Ialcd Pressr n Cher'o lovak i 1um
  hierzoIr hnbajador,n mcuiatl a anisus acrln fute nonocId, ho. a aP 72
  personas de modpoperdomua}e ooe rPhnram, de sit1dosapnririoni Trr; AiPn-
  connocamimntorde o sepriqn- ol-,tlrrlnip Id s pmiuina chmrRn Inadr'tvuerooin
  'cubano, hin esporulanosinrhe.on lons momrn-
  Tambd o inilinhlatno not -m sii-invi, en mqum aadaha b u ;u lron mnv
  mejasdrmnsdaldrotIns (afieinIurlh.'-t e'luutinnaaisjPEleGobhlmrnn.nAl v.ntn-
  hans. que ei lnsihItuln Cuban.t di :. rima mques mlne tesliuos para prolnar
  aubilizani6n desb Calr so errrganite su o acusacionr. indlca qum serA rjuz-
  formandospnrm de61mInsri1n- .i gadn por un tribunal rnjo Preson-
  ndctoras. de a uerdoncon ma nlngit ral inob e colnselerc deo isaEniaipcin
  intormae rendoda par In CaimlsIon do orviOs Estados UnGdos. Tyler Thomp
  Estudino Cafernlemna n.aa sn abin dennddoque sesinc--
  Pot ultimo. 1eromnos romarl mn tlgaseI IaImsteriosa ausencia de Oa-
  contlinuen Ins Camnos Vecunales. sun- b.sAl"saberse quo ns- so oncon-
  on .traba en In carcel. el diplomatico
  Ico medio de comunicarse mc'ann la r o r e
  o-alinnmldn pse cmeenn m "casin eno ,menctonado demand que se le per-
  Ie ma enrevl-tar al pommndmioa. Se
  ns zonas cafetaleras pna qufe naes- be cotend t- o i
  itros hijos aprendan a leer y escribirm l citd sto que se estudanaSli-
  Como tenemoso laseguridad que ha ritual "
  a Elmcorrtspon,-al es hombre de 37
  binemos do nos r oempamd -mon uIfios y pertenec 6 al eJdrclto norte-
  ismempre, odin non rosin. eds Pnrre- americano on Inlsegundo gnerra
  dente y sefiores del Gobierno. relite- mundial. Antes de o sdesenpioagrn so
  rar a ustedes Inacooperaonib soneera y habla quejado a Is Enhmbaad shequo
  eal de os cafi cutores cu banos a tmn constantemrnte le seian un s ds-
  Gobierno que sabemosnseoncupi ale ...nomidos. qensu ponia ag.en.e. doeli
  nuestros prombemas p train deresol-moo licia communist. Con la prosm6n de
  verlos en justicla. Oatis s~lo quedandos corre-.ponsa-
  En twombre de este inmenso u le les del OccsnccI idente en Praga: Russell
  de caficultores mlcho de los cuales esa Jones nno camerumano de InUni td
  primera vez que vista In capital de Press, p Robert Bgiho inglen de In
  In Repubhica y en nombre tambuan de RSutcrs Cuatro empleados de The
  al. e .,I-. ,miles que se han vistnimAs ociated Preso en ]a capital checa,
  -m.p.,-lindda;, de concurror a s.elOdond natuvnuis han desaparecrdo en
  actor por diversoa momimreclba.In t ulloot lmno a.em- So 'rec mue dos de
  led sefior Pre tenloeo soinar slin. lr e os estan s n la cacPl de Pankrai.
  dde AgriculturmnydemA-s miembrro, dely suymposlblmvnoitse rh'suhi[ce 8he-
  Gohberanoe lsaluda cordial do ins pri- ra coma bo Sgnsncontra Omnt,  LA SERORA
  Carmen Bahillo Escanddn Vda. de Vrquijo

  HA FA Ln.ECIDO 0
  Daspuestoasuentierro paioa ny, elernes, a Ias nueoe inm+
  on bhil quo ohsnnarie inseon o ias personas d osu anusiad so silvan
  concurrir a Ia mopitio No 2 de In Fsoeramin Be:'nordo Gormin
  nlta en Ia ratio Zanja No. 415 esq a Bolascoan.n porn desdc nih
  nnompaniarmoimodfiner bomta el Coementeia she Coidn, favor mine
  agradecornin
  Ln Habana, abrini 27 ale 1851.
  Mercedes UrcqnlJo Bahlsllo; Dr. Eduarnsda Valdes; Dr. Rodolfo a On-
  ola Naves-co


  FUNERARIA DE PRIMERA CLASE

  BERNARDO GARCI

  Zanica, 415 '" Telefonos U-2310 U-3650  DIARIO DE LA MARINA.-Viernes, 27 de Abril de 1951


  U S A 1 F I C A f O S


  D E e U L T I M A


  SGagificlados

  H 0 .R A


  M- A CA


  COMFRAS VENTAS
  I CASAS 48 CASAS


  COMPRAMOS
  Camss desocupadsj
  demir 3$6,000 a 515.M0.4
  MENDOZA Y CIA
  Ohispo 305. Telf. M-6921.

  UH-C-104q-9-29

  10 SOLARES
  O'm0P It PAICELA D 9 550ENo VW
  5.0t040' 0 l904 A9l0lseli. 0. Almtndo ro.
  .... n r. t .. t $IOW ..y particular. LI-.
  #m 7 E- 0 0 1.4- .12 a 1 1 0. An-

  pAOTICt'LAI COMPRA SOLAR 0 Es.
  p. 1. l s 0I..rep4rt.0 AtAl.-
  0-. 0.d.0 triir sr o 40a04004. Vobosr.
  U enPaitlr, 11 c-A 11. W liigr..l
  lt'l. r>qu]n J. Bruno Zata. I-i3>.
  90! 09.109 3 0010 . :0*-10.0 .
  li rc. s usn ... __s
  11 FINCAS RUSTICAS
  AVISO A LOS ISLEROS
  ( 1o. bp do0 '::I' N'sh.n '
  h roq .+ Co~b. de osle-ole hluel
  50 ,..,+, A.0 .oo,,on Csooor. passe -Oe b,l.r
  II ;0' E-3.422-11 .l0 11

  IS MAQUINARIAS


  Se Compra
  H1ERRO VIEJO
  F'NI)IDO Y DI L.:UE
  METALES
  Aluminio. lronrr. rotrr.d
  relofin, piomn. zinc. etc.
  ALMEIDA Y .MARTIN
  t10 dr Ortubrr 227.
  X.245533.

  UH-.E.2626-15-29
  17 MUEBLIS P f NDAS
  4COM0.O1 "AXT0LIUDADR0'*. N0 E sLS,.
  00t.f.,. psrls, .l90,0. p solfl.. 0o. bllt .
  r00, l04' a. pmooos. eo4U4r-. m00u900i
  osolbo,. 00os5, b0itot. rS35. 500u5000)99. 9700.
  sos 00 A.40 eA 0 C.0015 .I01.03

  W-8632 compro pianos
  b~ +,lu m.l "4"- Hiru"' .6umtl ..
  HEPAHAC[ONES
  47 OA.TOS 3VARIOS
  N..... .. M.. p p. so, M O 45)01.5
  A. -10A.. t' is s osolAs, os 0.4, osfs


  90002.052 000 107 0 i90 J. .0. .0
  V L 1 N iA I 1
  ...I" k..,t ..t 4.. Wil...1" aw, ,  o 9 9i-is .t a 9 0.1 0 00 .00
  w ,1 .4 1.
  Nu nr. 2.00lh .

  l0br9 0. 0, 40  I e I E' g'r1ie't

  fielif-ilm,#-I 1 ilifrot,.


  . .. m .. i +......tot ,.
  al %r. IPedrto, '. '] tirre)  'm.I I it+ .0 *.,to ,m"o. I I, I
  -l0el0 0'0.0 I ,I.'oq -, o.o0,, 1. ..
  .1so.0...... ....... 0.0.. .... ',.


  o'1t. yI11 -t'l.", 0 IIs ..o g ,.
  ', ,., t.o0.... l,0,,+.oo Ioo,oo... .,0., OsP,

  t 0isIs". I'll X!1O a. 1."' 1 l0 "t00 .
  oe o ole, ot 910000 s.l0l 0000 '7 lol 001
  i.,il i ...,.*i n 5.0.0'., 5 I
  t.4 0.0 o..... .. I i Oo~ O
  q -0 0r...... sO ........s.. l. . oooo, bo"
  Is. 1:1"V011 0.,1 11 I t" I %, ot n % mi I
  I oIN otov l o ,I, i ... .
  ., Is O t'o..bO Is tis,,l 0 .0!. ....I
  Is, l, -70 o ,sl. ,


  i, .1. 1r .. li~it+ll+e ie s "A's
  o oI. l tool.os 4ooslos ooo00r i4.,  ,0 ll q-Jso' 0,l 4 ', ,,
  0. .0.| ,t 'se o .Oool, oe 'oe .I. a,

  0000 .1 '0ant,,h+ '09 000 oslo., ooo .0


  i, el m,. 0 ottror. ib,,,.!ts m
  MARfl+ ,eIO DE IA MAt,,,,RINAl
  000,t00e ..+, 00 -0 ,Irls O 0,+, O-, sO o, o d ,

  00/l50O4+t.00040 0 4 0e0000+0 .01000$,00.
  ooI Aploooo oe,. oo ,-oo,+ oo,ooo.eit
  01000l%'111000050lfoL0a soosl~ [1l'ooo~loll .


  pbs d'l pqls ...~t sool1o+ o *oott' _11 .20
  !.. l +i I sl. .o= oo.I.Sts o=o .'
  osi+[ lo .oe r0~ j. 5000 ]+lo ti 0,L
  500 !o4 bonss. rsslo Isoe 9 00o''lo,1i0
  000000. l.suOOal~.o s tt0,00.00 .t
  Il ooooo%,oo0o .oooo ,00i .104 'boo+ 4  Ant'lnrle*oo y stsscrihxaoe
  I)IARIO I)E. i-A MIARIIN


  Inversionistas

  A] hacw cualqWul oporo-
  cil. h6qala con la lntar.n-
  clba do corridor colieglado.
  La opacdono* ofrecidas
  pot miembroo del Celsqio
  do la Pruptedad Imnuebls.
  ooten la mayo qarauntio.


  PARA PERSONAS QU QUIKiAN V1VIR
  asbroo. vendo mt ease rretiln 0on9tr0ldI.
  s, tuada In elt nejor barrio de t Vl b V fk
  C.lne Luz Elst NN 23. es. A. Rep S. MI-
  cuel frent. e I. oa deL Bi rr Huta 1<
  4 e0u 0,., 4 Celzad. Je0sus deh ln's Go.-
  rale. portl. Ml" oTidnor. c- lnlns a9-
  lones. terraza, P"tio apite con ard-
  as.. en ba. nds.i d s y -he,3 .ar-i-
  ot can su 0bah 00, c Irlo de os ad osid-
  pndo0ns e. tWbIre l robrao preis ultO lo.'-
  $15320 V .!. 01n.ter9an.n9 en 05 m1.,9
  s net1s n 1 000. -3.0 -4'lf1, S .-
  VENDO CASA VACIA
  Sal0. corododslr.2 hblacrlon sto. ina.
  es'q hInM tadI 130ar.0,a NO 04. ne0fir.
  "illtmedo S,,arlez 0. eire0 da l.nt e
  a3p ms No $1e0,WlSrO. $00,70
  .3 .70 .0 C S-0
  AVENIDA COLUMBIA, (LI-
  nea), esqumna Lanuza, repar-
  to Almendares. vendo o alqclO-
  lo dos casas, de altos y barns,
  una de esquna, acabadas farri-
  car: sala, comedor, dos bfios,
  dos y tres habitaciones con clo-
  sets, cocmna gas. Aervicio y ha-
  lio criados, lavaderos, patio. La
  esquona preparada para nego-
  cio: grocery. salon exhobici6n,
  etc. Informes: directamente en
  las mismas N al Sr. Gutierrez:
  B-3309. C-1201-48-4

  VENDO, MALMENDARES
  Resta Callr-menLLlila. Jardin. so-
  rljq, poran& mia. cornedor, terrs-
  ta. b 7r. 4 hab olltosi sl d cuart Y
  ,.JI. .. i~t I iiM treat....
  J053IM. 4l \ A45I0..
  a/ r. .1 1 0 ra. l .t ', ,
  RE|TO. N. DEL CAMPO
  0
  ,rtjoinayle chalet Pagodr
  pranto r" ,olloisjo dr.1 I0lr00 It do
  tIll. 0 N 0 7,0 0l,00 0l3n 13 0 90 i.


  J oolo polool in.!, trOlo s 00l~ .
  j 'dlrl P.t .l. 0 sale0 bib. 0 i.0 -
  *5,2dH) II ,Mly q. ST iiipar
  t, 00ti,) d. 0.10.0.0 glia.J.
  i 01,90la 000 t 0110.I o At~l boos
  I+MI 4k ;.:0 oo*1 1, I i1. I o. .9 roliooti
  lsool m i5309
  TEL Ia, ONrO I 16M


  i 3(5109 E 4691,ACA
  LUYANO


  f ,0: is at.,,0W.i000
  ..00'.- I,. .0t),
  - Itl.I .. "'n.|.11
  000le l i5.0 ,.0,3 0 v.. -tu0
  I 7710. llM.hl.iAE..

  --'3.0- 3004 5.

  PlAYA TARARA

  im l m ,aol rim 'v mitol.st, '
  ..p+ .00.. 001040.0.+ L6 ....
  0019.,. 0 ..0+, 5 0.4,a Os. 22
  e 4. i *0 i i.40r010 10.0.0.0 1


  1 IF 17,2W.9Se0.1 24.
  fir" A1, I\ AlK3 I.


  H'ABANA

  Facilidad ts de PaI o
  F42 63e. l 00554 Ibetents0.
  09l5. %Is40,O9,9+OO0hn '7 nsot~i.
  r sl oam 1uo' tisoolr,
  iOF'O ,'|0h910'l, .,or Ct,,le I11
  9 Isloo'ooal.. 1 tooes 99 310-

  |totiso, 3.0 ,0 srrrhoO 001Cre
  1 5,2tflly 1 7,2SiO. os ,-,,t~o
  5Iss hn Oels~, 009i5000040t, Itn3

  y paI,+1. Intoormot-.o l lrdfo-
  30 1-4163, l)u Ao.
  'lit I-.20t4 '.-4 -21
  Ij


  VEDADO
  3a. ESQUINA CALLE
  LETA


  Torrono 20 x 17.50 MI. Fa-
  Sbrlcacl6n. 750 Mo,. 4 plan.
  I to. 7 casao. todad con vYtia
  a Ia call*. Sala y comsaloo.
  2 T4 2 batoo

  RENTA $544 MENSUAL
  PREC10: $72.000

  INFANT,

  ESQUINA FRAILE
  Tom.no 1435 Mt. Tabrio-
  cl6n. 4130 MtO. 3 plants.
  O Acotda a I* Lay d* Alqui-
  , ]*r*. Ronla $1.000 m*tisuan.
  o.o. Gran lnvarslon -

  '0 INFORMAl
  S SR.ALFONSO
  iA H__ 1-1114 __.
  130. UH-IH-41.97


  VETAS

  48 CASAS
  OFKINA DE IYUIITOAft
  CALLm 16 No. 757, ALEMMIF8
  Le ,endo: Cas. a para reidlr desde $6.500
  5 S14.go s rApar0t-et40 s5 109.000 has
  553,000. P-ter. a. s del ]1009 en ren. a.
  .-l orm Besri 0-031M E-.40-48-2.
  ME VKNDE UNA CASA, CALLS Is N?
  .3!. 1 5 hbltsronesy uns partsmerita.
  Vedoa 4" 4E-41-4-20
  aANGA, VINDO Mi CANA EN MIRA-
  mar.dos, pisnta, 3Sara)e,5 dous nrto
  to $17.500. Es cttr6n. Prtung per tso -
  to, Tel. lono U-8330 -. 2
  SE V1NnE CASA. MDM 371440 AVE. 0.
  e. y 7,. But vist; llve st lado. In-
  f rmes W-5250 0 '3-9032. a .126-40.
  VENDO IN MEDICO IECIO CASA. IN-
  Osi ta3016.,Marnanso. Portal. s!ia. come-
  dor. 214 de 4x4. rocinsa, fO y patio. A -
  o obusea frente. Informant en .Iel 94. No in-
  termedl.rlw. E-39-48- Myh
  MONOLITICA VACIA
  Rvparta Palatino. iareJ. Portal. .W e..
  oedor, hsl!. 00aln. 2 cuartmo. .09 lotner-
  roldo. patio $10.700. Vibora. .vacla. 0mono-
  Ililca. 93.90. La llsve Santa Teresa 470 Ce.
  rro e-3ani- 8.29
  IM VENDE IUNA CASA Dt EIqUILINATO
  ,del. '_ SoIar ,5tt.i id tord.
  1'-335M Dr Hernando -33V7-4-.25
  AVENIDA LACRET
  DoI pl..-nis mdernas, 3/4. g rJej. Jar
  dl.s sI c sl1dTreao n v3/i4.Folsaciids-
  dr. Lope, W-0495. de 1 a 3 p.s .
  AMPLIACION ALMeNDAAES VENDO CA-
  ,. r onoliti a. sin eitrenarp ortal, $ls.
  ......- 2r i 00,ar5,'05 to lo nterralado.co-
  0 0a $7 30- Csl! 1 e nroer Aed.s 13 y 14

  SANTOS SUAREZ, ESCOJA
  L,,Is.. 4 Ia r rrto, hall central 55rque
  C4. OW' 3 S e S.nt0. Catelins. 310.000. San
  M I r,n.s t-rvr. 0Mar0.ta,5 014.(W .Lrre,.
  $7.755 a.trd. a P lr.s. Iu')l $- l9001 Ml,-
  l>sro., monllmll. i U.ri 9 L.0rih td. $1.0004
  Lul- E4t0vz S17.9ft Maiss odriueg en-
  rest.dor 50.900 W Lomt del Maso. 517.010
  G0lcuri. Silf Much.l mras rT vr's.-
  c 1-305 !3-E-3414-41->9
  VACIA. GARAJE. JAIDIN. PORTAL,
  ssW.. do. u-tiot. bai.0. seera y terbaz..
  d7 oapirtamentos lndependltntsO lode me-
  noUttro de s ctnruscul6n modatna. S7.60
  A,. dlH 5iaror entri A y B. Rkparto Rc.
  sto A un srcudr> de 1s Cladll ,t9 1 9 d
  OrctubsO o tjueol. Prt'UBtur odr MoMal.i
  at 4 a.' pM. -334064--4.a
  MUY URGENT
  $S.W9. L. pierde. uns 0 am ampls do
  prlmers. mononltlr. s.soorpnterls sabler. No
  S 1 ci x es A. Terrvnos pasa abrica tr tots
  *psammtnl. 9.39 y p.M U 7PT .o00, i.e0
  menousls.. Ruts 2 por l ttrtal. lnlor-
  mros Rerl y Tertcrs. J0.4 Jers. B0-013.
  ALM.NDAIS.. CALLS I2. 001 ClUA-
  dr- 1. Av1im-4 de Mlramar. I lpn.-
  teyl2ti. cust4eM, oOO varoit-
  rrvne0. lnts 324. Pitsorla 10.1O Jl-6ts.
  Corrd.r r-49T4. '-r704,-,71-1e
  EN PINAR DEL RIO
  -rd .od ., |iralio ad. ls i 0e tj siti.
  I, I 40 4l0In[-0 prJo0 o 1 ludad ds
  lN rdelm. I. ro 2rat .t, A oOt. 0%,,A-
  r fe !trtl . Cst!l 3.. ti 41. II. 9  1: let.o' s I I ',.04,0 II C.,Mis .1
  pnt I i ia 3 *l t' a. llcd mr.*i rw ru1t a, l
  16r214 11"o37 21

  **~~~~~~~ Sab lto~o 1.01 iU *.n
  |>U~d- a.11 "A& .141k i- 1. 4, 0os I S,&
  lea t, as i l.-a .. .'a I s 1. aiAs
  a 1 k 0,0L. 03. It, 1 1 .. s UsO
  ... *t.i.9 50.0000. om~isstolOOda e3 300t00T

  .. II -1 4- -t'w40 ,Ol t
  3.0 ..S45* .00 .. 00. n.__ t .04, m..

  .900 *a00 t...ts "was Me90Li
  L 37,11 5...1. U i o0.
  0..,, t,..ovoo Lr o i. V 40015500 00.5404o
  b sll, 11-; A 1, 8 0 0, :4Lsl- S+


  GAN AA


  Ivs 1 ss 000 91 11 0 000S


  (AMA% Y AI'AKIAMINTI. 4

  oIo" *5%9--190"4 rise. I A O 0.,I.-
  m04l;l+lt 0.,o.rm~l ,542000 5re ASlbls -,s-  SANTOS SUAREZ
  54 0 l .a.0 l 4( M.'4 -'ods 0 lt. 4
  45000. 0ll0f0l9<., 000 40 r oO. "14.,. 0
  1..000.3... 00 0. 11.*00 0000 30
  OAIA. 0A 4 l'AlA "ASIA. V90T0
  's... SIt.or, ,0000 0.00


  s.. e".'105.334 63000' TAO7J
  s440.* ('000 0 p0.000. B irrasA. 0.03
  i1 -1 j.0 .. ... i.'5 l. l 510 0 l09 4tl s


  6000." .^o* 04.0044$.540 4A<1. 3.lA
  SawI>! 1"wt*4' - "-.>"
  005 0.1.Pao tab~rso -u sooM b p- viroOsi V
  ast I o- l u I -1
  zt ILI0 10 500.1w9 .0l~l.00%." I'I

  GANTGAS. MONOUTICA. R T
  di ci a6ll n, 3 H. GIaraIe, et
  1, 500 Otrectn $70.00 alqulet
  Otr, 2 Hi., etc. Ctll e Dos, Cirvin
  PadrEc milio. Lado Laborstorl
  lnAiAr. $8,7S Mirraro. B-26
  M-7714. E-3255-49-21

  1Bolet(n deoinversione
  (MlaMbt dl Caleglo)
  W-0352
  Soo.0 Aoo$44rs90 A10"*.J 0Q 4
  *..., e1 *,,|,ir cM~ul.|.'l. *p">
  090174o..o~ 09.45994Uso1t +II  95140 K 03n 940. 474. so i 2lllM
  5.5 ~r40O |B. 10*090050 W.41U
  303Ill 0 L9lATA M11AMAC. 000C35I
  ". u*^ i >. IH**n |?$+I I  s9401 0ml5w 04 9or440 "^ re
  0000. 900904*. Brl. 0irsM 5e9O
  r*> 5 Ur~i 0.,.04 ll 40i. 900
  sos., M.T-00 . DOUOas4
  IP1+g.-o. 04. 401- Ised,,, O,,p.., liL 1.4-
  Gm 0.44,0. 4,.. .10 .4 .
  323 53 LA ROnuAL SITACION 504
  Pwsd. s Ii A555095 53 5.5 Oa. fta
  ....,..+ e.. m..n S. e.s sell. I
  IM* .,AM h, t,,II. I~~ v, ,t U r1d
  dasctat~n 3 a H,...~s baras., e.ta
  0Z50000 Ofr055 OOents $.0m190 0.4u1
  699.09. AE?9.7AC20 AL~a)~tol
  Csr.o A. t. Coli.ioo ,tt5l.rv
  Paiel. EM.- 0.,Tdo. 0.00 0944001
  IMlar0f. 00 ,7 m rr ro. .. 0-014
  rrt.4 4 -7 T 0000000. .-3-4 O-2t

  114.M5. LA 050A. LPOoAOlO Co
  I.00. 114. asA. MA. 0000.408. 5155 s
  e*ll 1H/+l > ,*rt  j. 0, A XIdo.. 005 04 rr..O0l 0o.,
  004 r s8092 004080004. 00-0*s8.1v
  ,,tO.:.34,6.44..


  VENTAS
  48 CASAS


  Inversionistas

  Al hacw cualquiute op*ra-
  cib& haqala,con oa tatrv*w
  cI& do coridei coleq1ado.
  Las 'operacons och-rldat
  pocrimlombooe del Coleqio
  do ato Propltdad Inmueble.
  oafracn la maoy- qarantla.


  Or V0NOE N CASA8 AMOO ECA$,
  .n 4.W0. sentn 04.0 00nentul0. In-
  toroan: A-OS. -MO--
  IGANGA AL MOMNMO, MAIANA VEN-
  did&! 'VIbaOr. lo imlJor, |gs direct,
  monollrti.: 010-0o0edor. 21h., bf0o 5cnm-
  p0eto. ".60I 01ibr 5ravtmeinl. DueMo: Te-
  JadIllo .1 bljo.ll: A-551.
  E-MHBl-U-:!-

  NO VIVA EN CASA AJENA
  pudtendo tenerls proplat Coo $100
  o 2 00 me"u.lles 1e h0cetmo3 oro-
  pletrto de su ease. QltUlow do.
  V| del alqutler Plra informal: J
  Rulz A0artadn WI Habsia.

  UIS-C-U&14 m3 MAY
  CALLE MURALLA
  Se vende cass sntig04. 00 metres.
  ruadrados terreno, 000000etrM0 0i
  briccbn. magrnifico Inverslb6n El
  aglo redurnvds, rents nual 34.100.
  Clse Murllt. entree Cuba v Son l-
  n.cic. 5 h bitaciones vacla$ Infor
  rnes: lcliono U- Iav T A$-dw .


  VENDOR
  POR UQUIACION
  $47,00%. Rents S40
  Edifirio dos points 3apartamentos,
  fabrcacion de pruner&. cWltr&n
  baftso eompleto, 10 >partarmnntrc.
  custro frtnte caue. interaareI, t
  tra d Indeptient., pras todls.
  $4 0. en.ro II y $4. A 40en ,
  man0t0 u 79m0. Avtnld. B-T751. Md.-
  dtna

  ___.:_2 _- :- --__ -40--


  ADQUIFRA SU HOGAR

  PROPIO
  por una mr6dlca rantldad
  mensual. Dirljfj.se a A. Ro-
  drigura. Calle 23 N' ISAl
  Apio. 103, %dalddN, H -banx.

  lH .C-269-48"0

  $50.000
  Ar. C(PNTRAI. I
  Raparto KOHLY

  .oso1 i i ltlojs ipiis I i rIo ers i i,'
  %tM pfl r .r*11.ohsI hb ll tll .t*!
  |i.lq,..,i AIIMA. a,4 l .ml. n o-.
  Mino. I i400l. ||004.4 3 ..1I ,
  0.+I0.O e.rlf, "0$01 i1io030 9590
  Ofp of.l e l ,o m Vl. t. v M r

  1" 0927 5 be, b a l
  VAZQl)E7-I.OTI'I

  to.a3 r.'..3
  A-6971 A164 `.
  GANGA EN TARARA
  rlr *ptlll|l'41 atr Mpot'oll> i ,sf
  JS... M ,. ......0t0 .
  A r.4 sOn.-' N' 24. ;obt sll.1
  95l0.00at. t 5.4 sO, 0 l II, gl|lltl,'.
  U _|__________ 11 __ Uhl t:l I a -lay
  1250DM)
  Aiv-tti Xa 1- ftUi iodll
  J()E M. AlVAlIE'
  ANE Mensoal N 24, (EIIr,
  Arqull$a' to). TIf. I' l. b05
  U1-C- 003-41-'
  S ...... la. e.. . 1 .

  $4,o 10590 oais.00,
  JOEV.A LVARE
  prladr o Ea i0n 0 ldll, p4. l 4 Ito


  NI -n000 rao. pltio, roMort,. 0.
  PrPil" 00r54le00 d ol s touol y .
  11"q" too bIi l ack aoy n

  Orcdt 4 ro .ll 5o0i24 lt. W -Outpr
  VaW. 11. tgrM o~dr
  *aoosbo m ed 0. 0l00o Pul 0 l-s
  **cb.i o n I ftsi- M.I
  lo t rnml! Propitl.019 0.7109,

  Srapltan corredores.
  00 d -C-t 9l9l --r


  $4,900


  VACIA

  Yrioa qun0t0ca0 p.rO 0 1 5Para r5a-
  rr s oIs9t 10r1, portal d 1 or
  fu I d .t n l, imldr 1 ril C_ Or o I,
  "I'm bAic conlpt, 1t. 44 ral, y a
  i,2 pruad r rcrrtero. muchol
  fru~ltsl#&. rule tod ly lifn .
  uts aillus". o palot o 9 ~~t09
  i, n0dor, un Cuo. 45 Ise0co9. yPlft-
  14lot 1.00 0 t.94 d 't4c
  cPaul.
  ti~i Inoftc
  SANTOS SUAREZ
  Rpl0. Mendoza
  14 U do 3 pIwnta
  5Mkmo para q d
  Coo Cmipaeiad pan U11 mbiols.-
  Renta 1,110 en $81,000
  Y seeocor P9.000 Ml % por
  I slaO, ` opeto do 12 csals,
  I do 3 i eoordor, tts rcusrtoj,
  dos *bafo, csOtna de gas y Patio,
  y I de do$ curtos e gulle. so-
  modidlades. Tioneoun ,p..rta-
  mstm parsroencsargdo de s,,t.
  condor 0 un cu0r0o. coCina
  00bafCo lSuerrOicl 6e- ter.Oean: 71,
  metro:0 : 50 metro# de o-brics-
  S" ci6n.
  Pore.*mixo Informes"
  OOICUlYlA-054, esq. O70A5.KILL
  1-7710 RODRIGUEZ

  10-.-4d42-40.


  SVENTAS

  48 CASAS'


  "Inversionistas


  Al hacer cualquit oipra-
  ci6n. htacla con la Interven-
  cl6n do eorrdo r coleqtado.
  Las opraclones ofrctdas
  pot mlembro del Col0lo
  do la Proplodsd hsmvublo.
  ofrecen la mayo garmanta.


  GANOA "(1. DO$ CAITA MONOlrT01-
  cas una delocupada. eRosiell 1O pom da cst
  socorr0 Montilla Verl.s cuelquler hor,.
  mks deallre JUniony y Ahorro 79. Cerro, .b-
  ios. E-3615-48-29
  VACIA. VENDO LINDA CASA MONO-
  l0ti'. deco rada. portal. atl., 3/4. ba0io
  modern intercalstoedo. oelns-eomedor. 004
  y "erI'vir rlad ., calentador.d m u ch01 0 gu
  Rutz 15en5Is lplertsl, 0 San Lnr007,3100!
  S.nto. SulSlr. duell.o li m1imi2_;.59 P.i,.,
  $9,000
  itr40ncla. e03t0000, Ijardn. garajeScalls ,
  cosedor. 2 1t',a9t,0 frenle crilotles. Otr.
  Santos, Sottrel o lie ,'vac.a0.01 cuartos, as-
  riJ preparadil pars aln- $14.000. Puerde
  dllar 0.000 hipot0 a tl $6 0/0. Laura Sre-
  rra I-0973 di 10 a ., E-.389-48-2
  ADQLUIEA AHORA 8 U CASA CON PA-
  go. me"", al" mis baJos qua e ll~
  Pidanos Wilolate 0.l0c9at o 00de uestrnl-
  plan.es oei.r olfre en 0l 0mayores faile-
  duddy o Ce os .. Colols eII. halots.lo-
  nt. -l1 recargo poe 0in0erese0 El-rnno8s.
  a visltep., Ondr. t0. P co0ps la. o0
  .el nn- mt004c y 49tf0
  O aety7 portamento 5D6. Hahlana.

  DIEGO PEREZ SAMPER
  (Corredor Colegiudo)
  Callej6n de Espada NQ 8,
  Casi Esquina a Compostela
  Tellfonos: W-8100 y W-3134

  VEDADO
  S DESOCUPADA
  23. re00denc0. lujos.mentot lbr0cadl bar-
  din. portal., &tI. sredls comedors. 3 rSande
  hbtsta ioons, closet..0.s0,0 olntercel.d. 500n-
  try, coInl,r .utlo y 0.f08 P-ildol.Car s-
  It. 00.090 3W-3.049. W-10t.
  VEDADO, DESOCUPADA (1)
  3. 1 p.0nts, Nonolitic0a, en 35 3Metlos
  to0ene0' lardln, port.l.. ..l, hall, 3 hI.l0
  tacOonj,30, aho nterralsdo., oinedosr. C0-1-
  M. runry0 y ,erlo risdot, Srai0t. Al.
  ton, I _llp n, 0n un. habtlaclten rAtl. 3S0.(0
  W_3-., -IIo0.

  VEDADO, 1 PLANT VACIA
  5, 3 opsoo., ioolo,o,lllioI. l8 0 9 55a100000
  pr0.00. sl I ae.050 3 h. ll 0ots n 0., bel00.
  sonosdor .-.,Ooo oo,o,Oclr o .sO'lerlh'u rlO ldui,
  eads 0l0nt 4A50 W 0 003434. W-l000.

  VEDADO
  V El) AW)O

  halll, 6 h b'.w +lUe 1 t ltI tole~
  ,00 04- o0 .0-, t0 s00 0 tl .34.4,

  VEI)AI)O. TOI)AS
  DIEMOCUPAI)AS (sin estrenar;
  I plat., t i .Ol nll, 1 m0l0,0 .......
  500009 .ool~lo,o'11500i.+ll 55,lrts.00000itt
  P00oo 5..1 ......... 0 .0.. 00r 00cast 0


  AM.i)E rAIM FNDARES
  101.130. 00.3333.
  T00'. ol i otl. o'on lllo'o. 00I.000,,t ,
  is0 i, 101 Il!. s l, A |ldl tl, sa lo
  Vi Allt, piu a ll bll L' r l|ianc d 4l e">*


  0Iron, 0. b At pl (. tr..0 ls 1 till
  o AMP. 6 loEN0 co40.

  I'll yI'l.<" d am) I-,i -vtl"w.na~u.-
  ,.l15 0 0. .$11 .  TEN(;A ASA lOlrPitlA


  S'DItE(Gt HATISTA
  Ayrta.riLt N'(>0. lU.1773.


  ENlIM) oliirlo paslldho, ft.l-
  orlanrlbn ilr lijo. Itrnto
  siirnailial, 871(. Mfita iiffir
  alluarl6n. Infi i rrtn rhor
  Moncdra. M i 3 Rio.rlgurx
  520, *lt.cs.

  IIH.l0-E-3235.48-2f
  VENDO SEIS CASAS
  Al sonli t: 0l s rltotoslon s a oe n Is
  $I rrefu l 2y 0l IrnC ll. 0I0 500i0 Is
  1,. ol olor 20 000190 l00.100 i.
  "n.000 101. y7,00 mora9orl0do0 .
  s1 I0 l .1Ot il rn. 'InTf 0 rm,0 : A
  A 0. N0 600 U- 0077
  500I00. 3 4I-5-fl
  L.A SIERRA >.. 00-4 i.
  VCNha olet lflorho oinlilelio odo, lua.
  hrl vr.pln ort!.c *is loa 8 li e Mt5
  ,I, ,0 090.W 0. 0- n.00 i
  00l0mrnt14, .o'r gInorm. or0
  -4.=arc 0ooto
  000,5ri500vy904.00030ter0,ors5. buf
  I v c n Is m I i e I
  m.6llOLdao s Ot ; 4s'n' ks.l ArA.
  NrA'l~ican-,l"^ Alm~ndB-sA etc
  1,CJE-P25-4-1
  VENDO SERIINAOA  49 SOLARFS
  An tretne )* ntda rtanten.ntfl n K
  5511870,ALAP~ACtOlbA 0AOCF.A 1
  34210l, yoto pr ('i.rl 44 sol Ir cvrt
  Iplelto Iontr. a05950l 0950L 0 ('sOO Ct
  Posno. ,:.Cstlod A 0-o. Ey Brr9t0o3
  al.l A0c ha r, Ino..rm 8.6.00 o
  VE D 0 L.o 14.74.11,11.00 ; M11033 5.563
  dolnrift.MA-. 3l- 12,44or m1o. man-
  ger. Oct U V. s l 1 -3 Ros-5 y


  VENRO TERREND
  IloIId.00. p oar a.. Alm dalli, flore-
  OdS0I0,r 0900. 931a cl, 9047l 5ei0-0tr0-
  .. 50'ln6), 1/4, I AN . ardr o r-
  "MNv 0' d ch 0003 Cu5PIIrs. X-
  001.t I IS ,0 .ris' Total.l4 1 ,400
  41 SOLARES

  CRIO INA Acntll C ast 0
  00. Cp~ or am In~OterOS Od10loooo
  discsA-Ill. 7-49 li -139-49-.5

  i nodaes APl arce*Solas 18,62x26
  ,yorI frla|6 lene ideaparl 2r5 to
  do.a~ Enqtll ulna e ll2K mayorol  $10.50ly, tsomb ~ra.+ Morreo. o |-22
  .20 E-3245-49- 21


  rea. dead 1. U Iaro en altle
  ALTURAS DEL
  VEDADO
  Porte siti, esqutin rodeadk do vs-
  ltoms resldeact*. Mlde 14xS5 yv.
  ri es 7B7 varu a $17 vira, Impor-
  A media cuadre de It Ave. "Kohly,
  proelos t vllta tolr 17.6x4 verna
  a 791 voris a $1 vars.
  Callt X6. acer, somba. esqunilts do
  brimn., punto oito 11x14 varl. a 92,
  Vear.
  PROLONG. SEPTIMA
  AVENIDA
  Ave. Centlral. olr caers sombre.
  .60xt41 o soon t,1tl varms n a24
  vars.
  Seata Arenlda, a 1 Isbmbrd, p;6xl-
  mo a CallIt todo tIbrlead, dos
  parcelt d0 t0x4l vY.rl !1. va-
  r,. O()lvo Avernlda, do somra.,
  frente .l P0irurs, mlde l,711x41 v-
  rem o *ean 66 ver" *n $I.5*.
  Calzada de Columbia
  Parrelltat pr6xlma arate ran Avo-
  niAd dr II x 21. it x 6 y 11 x 0 3
  v1r00. I) ede 3,6001 on adelntsl.
  TrsnVlas y 6mnlhus a medti aum-
  dr, rlomrntlarl6n do room.
  BUILT M 0 B E
  Ave. MIriafl0rei,. prilimo *I Moriol.
  do eombrla, tlot do 17 93 varaa total 1,171 vsro o a $.b vra.
  VIBORA
  Ave. Acota, virtri solresl dO on-
  tro. 10x vr r000 m 0 an330 117 V0ar A
  $1i var,. Imports ed s no nem t14.
  (Calle lNue.v Btrt O'rlll y Avy .
  Aoota. lox1 vSrse a $1 cirl. coo
  tootlidades.
  Prrreltt t en Is Calls O.etab.rt. I
  r brdlda que dones d tront. par
  tl.63 vers de fondo. Proolo $1 vs-
  ra. Obt6 quedan dos pCreela.


  MENDOZAyCia.
  OIl.SPO 305. Tall. M-6921
  I Mlembro dl ctelele0 do 0Corr*d.rM
  Ill + + + l
  C-lI 03-.4-97

  SAN RAFAEL, A UNA CUA.
  DRA I)E CALIANO
  T'rrto pat03 fl r rri rSo9t0it0a9
  "I P I ,a'i, Clrdenm l .lfil o
  1 Al. -l.. n05300' r....do

  E-369649.2.

  MIRAMAR
  EGsuings V cenlro. I
  X.quln fi x 30 ylt., |1." VVA)
  Control 1 x 30M l> 16211.77 V.)I
  Olro 17 x 22 50 t. 1 .110 V0)a
  Co rraor Colot;6. .
  r, ARREDODO. r.1391.


  GANCA
  16.416 W-52111.
  1;.:.ar rln~jlfro on "La Sierra", do
  46 x < Va. a $15 V Lugar que


  VW.lo M?'nd.. L~.-rte. (C. C.i Tl*
  IL 10[on W-5285. ____

  SE VENDE
  terreno, 742 Vs.2, cerca die
  Beldn, Candler y Tropical,
  en $9,500. Intormes letel
  fono F-6372.

  - UH.E-1653.1655-49-29  SVEDADO

  AVE. 1' (Malec6n nuevo)
  entire F y G.
  51.65 frente
  k x
  rO. 28.20 fondo.
  W. 1,168 Mtu.2.
  L- Preclot $59.00 metro.
  S Informa:


  o, Sr. Naranjo
  lea,
  25. FO0-2264.
  H66 .
  9. UH-.-E-357249.28


  VENTAS VENTAS VENTAS
  49 SOLARES 49 SOIAHS 41 SOLARES
  BE VENDEN BOLARES EN EL XrVFA3TO RUB
  Santa Ins. ntre los R. La.wto. y als-
  t 7. V7 0 ..on.f.eO id .0. P. a de aer. Pre-
  guot5| =|i 1 G;111ermoen AenidoAcs de Iner n la
  to No. 454 entr 0.A 9y,11. Lawton.
  -3.949-4929.
  9100500 Alres nu ynA IOD,0 l hinve cdrsionisla
  VENDOi $2,000, $2,500, $4,400 Al haCT cuaqult ope
  En Is aes' (Keosel, Trn leos 35c n lacse
  Ms.6.1.. peI., all;.;e d. i. ':-..,E~.;." J din. hhqola cos Io latrtT^-
  |350 V. y 3.19 V. +/norm'0 Alfred 0 ZfyetC|M dkel~dl Io
  a-7319. 10-t-2249-49.41 Mi C do corrydo cologado.
  CALLE K. FRAILEd L Las operacine ofrcadas
  33 x 80 metros 0m.OO o, lst o pr,0s pot plarb dsl Colego-
  .....c... L+po W.... ... Aimend res
  34.b0433 1p w do a Propl.dad nsuo.bl .

  IIIMI .....AIllI.... ofren la mam Qmatf .

  MENDOZA y Cia.^ c M IFSANTOS SSATEZ
  M A GN IFICOS LOTE S -Us +, Va l oS,011. +.trow l~xJ1 ,O...
  OBISPO 305 Telf, M-6921. 10MO. $3,00 neara lombra con factlidades
  E!l ... 1i. .. Meto e. "' PAR LAS Miram.r 9x80 4,000. Otros dist ntu medt.
  El sen Mllaoompleto Y PARCELAS d es.Lura Sierr. 1-197 do 10 a 1.
  t-3. 0-4-u
  rompra y ,ents de prOpledades Zona toda fabri- VENDO A $2.00 Y $2.50 VARA
  ts.el tono del0Pit tpaos Vs0loO, 4 cm
  do..de s .,m.. P 0o ,9s009 r
  H A B A N A cada.d nd.A a F iaseftOriOlS.....L
  Vs le entre infant& y San Francis-dAdum. Fran Iemtn trua et ent 11e-~
  so.. obra. 1335 metrosa$ -A LUGAR IDEAL ....s...... ...
  tro.Malc~n 'Mainicas esqi- UGAR IDE L 7-A esq. a 11. Miramar. 10-t-1247-42-1 My.
  tr.Ma.Oso6n o0 Martina, cast eSalll-0.
  n d a lfnt ros. Zona de Radio Centro
  ltoe de 715 metro.. Puede frace AA- ALTURAS DEL VEDADO
  COnes Ave. Kohly, etre 26 y 8, te~ano

  MIRAMAR-PARCELAS Cafms 193.5. : 50b ci
  19,92 x 33.01: 909 Vs.l o n sCOO

  En to mA. bonito de Mlramr, par- 0 Apartamentos calo de servo, a am2.00 V.
  celts de l".Btx35oO smean 625.72'a B-- -765.
  ras a $16..0 vars, Imports 1 Comercio B6s
  de los euales used puede entrelrl
  $4,441 y el resto de 6,324 en unsa Etc. _--__ 7_ 8-
  hipotesc psr 5 ilos con Inltereses U9 0742
  al 6%, spdled entrega. .e-tst- Muy Buenas Mm AR
  des parcttiles de $105 por to menos. MIRAMAR
  MIRAMAR SOLARES Comunicaciones FONDO ALvMAR
  MIRAMAR SOLES Rutas 9 -28-30 3
  Bntr. tas Aveildas Primers 7 Tsr- M.04."lu"'r. Ruent eo-
  cers. solares a Is sombra, medtdf y Autobues munictonss.SS Corrdor C1*oldo.t-
  .toar-rd i.5xU&0. o seasn 1,01 V- r. ARRaDOfOi0. r-I-U.


  VEDADO i
  Calle L, doe cuadras de 23,
  esquina de 30 x 50.SO Calle
  19, trees cuadrais de Radio-
  centro, 20 x 50.
  F-5327.
  UH.E-2748-49-28


  rARARA.


  Modemos.


  Ave. Consulado


  entire 10 y 11
  ACERA DE SOMIRA

  20.72 por 71.92 varcs.
  Superficie:
  1,490.18 V2


  a '10 V2

  Total: $14.901.80
  Hay 2 Iguales.
  *


  Ave. Consulado


  centre 10 y 11
  B OMBRA
  12 por 47 varas.:

  Superficie: 564 V2


  a'12 vara

  Total: $6,768.00
  Hay 2 iguales.
  *

  Ave. Consulado


  esquina a 11

  17.42 por 23 varas

  Superficie: 391 varas


  a $18 V2
  Total $7,038.00
  Calle 11 entire


  Ave. Consulado


  y Ave. 1

  12.46 por 47 varas
  Superfici.: 585.62 V2


  a$12V2
  0Total 7,027.44
  Hay 2 iguales

  0

  Ventas

  al

  Contado

  INoRMES,  ALBERTO G  MENDOZA
  Corodor Cohlsado

  AMAGURA 205
  M.9494


  Pio.nm. 24


  I-S...n-


  I

  I'1


  Todala, noso q(~luau l|gun& 9Ot-
  cola chicat sn na nufv Matlda O1-
  tO d4 *at& Vclustlvs ppya. Plgets
  d.0d D 4 aVJ, m pu on .dquilrlr
  cotn lo i9 reato 0 an Waods
  I nf6rmese eon:

  JOSE M. ALVAREZ
  Ae. Moset s 14We (Met. Aq-
  I IIl~lM).
  TotL. 0 .306.
  01UH.C-110-49-.0


  SVENDO
  SANTA FE. Carretera fren.
  te mar, 611ido, terreno co-
  llndantes fabrieadoon, 3,500
  Vs. a $2.25 V. (Todo a
  parole .

  BOCA CIEGA. 2 cuniras
  Via Blanca, sombra, 18 x
  35 Vs., a $3.70 V. Telffono
  U.-1440, B.5503.

  UH-E-2214-d-11.

  Se venden terrenos

  enLa Lisa,Marianao

  24,928 metro cuadrado. a
  $1.60 el metro. Informan
  en Joe lelefonos

  B-3389 y B.3734
  .. I I II
  C118549.27

  50 NCAS RUSTICAS
  MAONIlICA rNCA DI3 CR070, o0MNI.
  bu., pslma.., money*., elimlto, 00UMea-
  t.t m0an0o, n0r0nJo y buen patUro, con
  carei. lc ntrlll p y portido. 0,090 vmr
  se vendsa o ae n|opa por ..-. Lo^.
  F-75. 3-3972-0-
  FINCA EQUINA, 03MA DID MEDIA CA-
  b0llerta, tierra coror0d0 0d poxp s, 0un
  artesiono, ]us t16c4irs, 0cerc0d0 de psedrl,
  vivienda de costrcc0106n nuev09, 0cu0trd
  cuart6., bOoO erompletao, 0lm0e0n. olidi
  S0n Antonio do oI, Ba.no. ,"5., Alvro.,
  Infant 114, Apartomonto 0 01U-3003,
  C-1209-0-2-

  EN FINCA LOS COCOS
  Cedo pArti ml finec per lobrarme terre-
  no; tierra primers&, meJor altura, pilslJo,
  temperature Santliao ;li vOein. Dr. MrSu-
  lo S enz, B NQ 11, Rancho Boyeroo. Tei-
  tono 53. B-590-50-28
  BE VEND5 5IXN ITiMEDIAal01. MAG.
  noltc ftnc un otblloleria, P. irgola, c.
  o de viv0end$., pOrtalotmolIO.Alls, .come.
  dor, cuatrao curto, bafio Intlrcilodo cori-
  plsto. hbll, cocIlnl d s y t trt arb6n.
  cuarto y erVc6 dt 0crldoi0, s alre iam-
  pio. entrada y 0ods mlrdedor cemnto. to-
  lifono. lut y eu00 o trel po0is, bombs
  Jhonston, nuava, cuera y olfhco kit6me-
  tros Habna.n0 M tlelcu earreteras y co-
  muntcacloneL. a 0viv0 su duef00 cerc San
  Antonio do Ins Aob, pd e*etdA t4l*
  metlalc; glllntro$, fudfttu n all"tn, U.
  moanes petUis, tAr0t0 iboloae, Me. *r
  cle inlao: $1,l000. aorme: rI-4901. ar.
  OtUci, o. dOtOU6 de IU SIL T0mblt0n tinea
  "1t 0t00o". t0ltt0i 43., B a Antonio do
  043 baoi. DOs el mlhs e* tnt an v6.
  cll>., ____ S ___ -tMIt-M.H.,
  SE VENDE Y SE ENTREGA
  Detocupada de oamedlato
  rinc0 d 2.1/2 cabtllteris. Terre-
  no dt 19 A 1 Km. p6 orearreter do
  I1 debts via O uyibl-Ceiba. 94.-
  nifcla Trboleda. Polo InSotibl.e, do
  2 var0. Muv buensa casm de Vi-
  v9enda. Igual Ia de curer tabsco.
  Todas su ce5s de piedra. Trato
  d= .cato 9onl~e.unto cboZmprodor.
  LIeme al teotfono 14 de San Anto-
  nlo: de I a 11 a. m. y de I a 4
  P. M.I

  UH-E--3414-60-26
  30


  11


  8


  8-E-3500-40-27  (1I3Q;f;,todfl


  A N U NC OS


  DIARIO DE LA MARINA.-Viernes, 27 de Abrif de 1951


  C L A +So1 F I C A oD) (aS


  - I) F~


  Pigina 25


  U L T A I Or R A


  VENTAS
  so MICAM RUSTICAS
  0INCA. PAlK R ICIO 0 0 ExPLOTmRLA
  ridlo e C nCeiba del AMal tfrerle a
  Ii Carl3eler2 dokle ii "02 002 .30nr-.- 1 .3
  IInlll metro Inn.2rmaBel- nj .2013
  E-3410-50-28
  PrOGADO A 0UANABO PaOPIA PARA
  nrlf rr.mifad tlerra c.2lli2 1e Mrl,,et flcRJ
  10 clnrll, ee,orilHerlhes 'a ,za
  23k3.01t... r. i a to 2 16001-6 021
  I k22230023 0ro 0 2rnl t02eler 1002822 2
  2er, de ir. 030 1 0b0ll alltm et. l 10l3 1,.
  ferrena ptlmara frenle CCrelera tamale".
  12100" 1 Tram drelo I. 1-15 p, I a i .ltd3l
  1 2240sbo ta  1.ooo000,000ooo

  par

  $250,000 DO.


  VENTA
  Balnearlo Bafios de Clego
  Montero
  Los mejores del mundo.
  En el cora.6n de Cuba.
  Arriete. Las Villas.
  I trends diaclo$. Omnibus., 8 caba-
  Ileril tierr, vltamlnada. plntores-
  0o r0o nave2rable, parques cubtoerto
  de plintla.I v floro. pscalnt indlvl-
  duftal0. hoteles ljosamente amue-
  bliados, rstaurante, glerfas, etc#- 7
  0era 000.
  !u diido qoaue estua 2mra1112.21I
  2 te.0 3 m ero-m edicin ate son I n.l0
  c0lehore qe buscaba n Ponce de
  IA6n. I
  Neceitla de la curaci6na o rehabill-
  taclo6n fllca v mental?
  VVlsitelo.,
  DIEGO PEREZ SAMPER
  Callejdn Eipada 8.'
  W 434 W.8100.
  + un-Kq4-17-

  1 ESTARLECIMIENTOS
  31 VKNDaIIo *1 3.110 ODIOGA EN It-
  "lUlna 00 2bu003 2000a ,20r0no 12odorlI
  Atnd3r. Mer,0 L:la I, Pilo,. preluntlar
  Mari0 Lna 70,. Coleglo. E-3 41-1l-3 My.
  POX li03V0 1QU2 LZ aXPLICARR AL
  0cam.Pr0dr, vendor un Bar bleo .ituodo 5Y
  muy b1rato. Inform1 : Som. Obl0,o 307.
  Deplo. 7, b 1a4o, 10-E-3311-51-3 My.
  09 VMNDE IPBKRETKRIA CON FARRICA
  1de m1lll., 0l0llr de matlerlle0 c.mlhn,
  tel2.fnoas 9u80 00y 0 22, aroclen'14a v r,230
  tit itaren., por epuntom do lairllia, Mien
  ne#oclo. Tell. X-.030.
  E-3473-51.-9
  UiOITK AN o002, P0 2400 PO1i8
  Slender .e20,and# Rldeg c.all ]3222Ia41en
  Lul Qlll ll2n2 y 2l)porona. M.rl"nan. xl2,-
  t.oel y onr0 vAl.,n mA2 d.2 lo q22e pl"(n
  p0r all.. veo, 2.n24 o. Corr., no 0
  3U- alto 1t#81 PHlmoro, ae don fvllrJIdl-r
  dt In0ormal *n l 2mllma. E-31247-l-.2
  IN LO MAI C(NTRICO FI O 2IANA2IA-
  l0and*p022n tot 1 d1dlarn&tender. 0Par-
  ,I. Ilturi3t mel"0do0 con ljo0 a,prl.rlO dr
  04ilo 10nlorman X0-12012. Nn 0ln 20nn
  Inlarmtslarlo.. (-3307-S2-I
  ONOA IN1 VINI03 UNA TINTOE:RIA
  co2 tr0 02m5qull022H offmlna n.422l2 02
  tIrOltnm 0t" lAnqua dl 30 4O1nei ra0 ) la-
  vi4tia. en .212a, 2. 28020, 02t2m2nnll20.1i,2
  f1AJovt2a7, y Un patllo do Oa(0. Todo 0II
  21, a 1,.23 dn.llo 890 Ratio l l 11,1o
  411# ,iiiit O"'a e ) 'I g l lell or la 1rtd
  do Pulerla. Inl.a.n p. r l Ta I, 0O.1044.
  0i~ldl-11-00.
  YvfNPO VAPR VA. IdSARTA, TOD;
  in0d1lrn, pee alquller. Buonl 32lla4onl.
  Por UmltIl uiatlllrMil Jlil0 ParOO1rtno
  1,1 3.aiuln0 Marquha Oaerasle, Trot0 l-.
  S lanonol. 1.3 -l7 1-- ,
  % vOloND' 30111C OAIrTINA JIN LA O2-
  lii II, media uadro do un 0In, l,*olon.
  $ w 1010"4lon0a. In0rmal LI.2 Ua[cl:.
  ro810fi 3. l p, m, a 05.152.0i.2
  V4RosBAR, 1I Ml 0A10A DO,113HA
  1r>lt>ldld, ** ..bomtila I tinmiPareds,.
  b0ln n10902o rco0 n muy po0o lnnr100, Velan
  Call 4,. vntre A 0 It.lay. Cuba,
  Ir.334i.51N..m
  GANGA. ICORRA, URGENTEI
  Vandam. n 02uy ur2n5it. bodies 3hcntin0 -
  r05 vendltnda 537.Mm2 22111111l2, hiillr2 0 0 -
  ,.;,Id2 .call .1 .2 p12 n3waso i 301 2,.e La
  .1a .%,00. Me5.t y 1drlilu,, 3 a I),
  MOnia III, r8l4 'Cada..l,
  1 IE-314 .11 -31-8
  qtflONCAIoU.A. 8 V Nlt' Mil 8,it2IIiTJA.
  ia aln mOl 22.2 ,32dl2 2o0t 222rnotin0der
  olondeoli. Avelillnod. No .01422112223
  2Avnlda2 Atoat, V22ho0a0. 3200D- tl
  .-a310ai-- I M'
  Avendotin. traplcheran l A, motor. l01
  da OctUbrd 171, trenie a Quinta opipltdltl.I
  Ila, aI'IMI'-a11
  V0i1DO O~tr A CAPITINIA 3GITUAIDA
  an Vival iu aauina frilura0 por nC po-
  dall1i 1111"1111tonlref tro niltilo, odeofI
  iS Via 111- U .T 1O1-Ai-g
  NO T 11E 8U PLATA
  VEA STAB RENTAS
  S2h2.o2 3 plantil, oltartn, r.2la <.M.100,
  IMIM0, Otto., I 3 lal,1 ronia IM.0.
  a 6, 9l &o 1 ,06 al SV. Otto. n, nhl
  .Ii0.0161 HI,3 Orl a murhoa, axcla0nle-
  !,dlIM, l mll3lfeal refil., Vlamt; Me-
  a, 1 a It, M01Ia 410, al& "Cdqlt".
  5-0241-5 -iS

  FERRETERIA
  !7n AImndar64, r por <2iarmmdad
  0u0o, pri-lo 3an0a] ta O. it2en00
  IlUar. bulne ase, poes alqullr, anin
  i09mpleado3. O1cina ComercIal
  MANUEL ARRIBAS
  San Miguel 312, entre Man-
  rique y San Nicolas.
  A-6690.
  10-C-3534-i81-r7

  VENDO
  Frtbrlea do botono y harlna do hue-
  32. 0,04rlltt0o tltlidad mensu. 1lIf-
  bre o mr dolra S ato. L* .IIuiV por
  lraionsa uroiea n e .tls. A nd,
  d'lr 111 ta|lle r. Cabo Tle-
  lll .WISfrallid- 6t,

  ^ ^ ^ ^ UH-t-3411i IYO'.

  BAR.BODEGA

  MeJor efqulna Sautol Sual-
  re,rode~an de Irande IB.
  d-irl y lallere* Alqluller4


  mlill, vmta. $3,00O mwl.
  anal". Idel pan dos so"es
  quo doss snar 6500.00
  mssuales. Precdo l 10,500
  peos. Con fasclldadto em-
  p"us. Ure venta.

  CARBALLO
  CAFE INEPENbENCIA-
  Carlo III y Belassoiem.

  SUH.E.2731,41.27
  ->


  VENTAS .
  si ESTABLECIM1RETOS


  Inrersionistas

  Al hocT' cuolqulr opera-
  cib6n hdiga/a con la Inlerv1n
  cl6n do corrodor colegiado
  Los operacione olrei-ldas
  por mlembro del Coleqbo
  do la Propladad InmusblI.
  ofricein Io mayor goromlia.


  BAI CALZODA. IM D1AIIOI I 0M
  prlado lalsoe ,IA 0 23 %deSO2lll,0 re.
  .2 02O 1.3 2d200 1p22 .4.I1 1302.,21 I 0I2
  pajo. No polucheros. Cueny., Monte S o0.
  merueloa. Cali. E-3258-51-29
  a-lO0 0A2.0E CON VINTA 1OR GAtO-
  Ina, stor, I y lAt. do erase. me-.
  dllante arani0 0puede trbaJarlo y Canado
  35 dl2s hablamos de negoclo. Charlatlafie
  ola Telfonos:a A-7985. X-4937. -
  E-34410-.1-1 my.
  *0DEGA FSINTE LOS MVELLE(. M\IY
  1ant1ner0, $02 0dartos vents, $5.500: fft-
  ell pago Vidriera frente la Waord Line.
  $"00. Elaoy nferloa. 4No pa Itheoms. C-'.2n-
  ya, Monte y Someruelos aS1e.
  E-3257-51-29.
  VENDO CAFE Y RESTAURANT, IUENA
  ventla. buen ILIgar, biten contrato, tcdo
  oderno. Precio: $9.000., Ms 'nlform-as y
  verlo: .Miranda, 0'Reilly 411: M-412I,'de
  Sa 12.e-343 E'--1l-28
  23 VNDE SALON DE LIMnABOTAIV Y
  reamend6n. Alqtnler mdo, oao0r emb2r-
  cai. Ver en San NicolAa 951. 0 quinas 2
  :qrrales. E-32T-'51 -29
  3 AUTOMOVILES T ACCESS.
  E V aiDE MOTOCICLIETA PIEQUtA EN
  100. 0con laves, luI. Oete No. 221, Los
  nori. E-3213-23-30.
  'VO-L BASS DO lGt isO4. CON VIA-
  tidutrl 20do0cu0ro y 2 m2,a hue0 l Oath aCo-
  1o nuevo. nforma Srts. 'Rabelo. San Jos
  1t3 apartamento 40, it1 no e Interta no
  mleirte. E-aa72-8>-t1
  '510O UIECIO0 ME1CULti iml4. 00o-
  ad. 00nd. blah,. anoevall. rldio yvest/-!
  luri nylon. 11.120. Auia Duce IN Qi0.
  S E-3438-53-20
  ;El-DO NASH 1947 MO2 ILO 4 MAOl2l.
  fleas condiclones F-4291.
  E-3487-53-29
  VINDO BUICK CONVERTIBLI PARA LA
  flaya o tur02mo del 37 4 puerta, goas
  lueva 1y radio. San Jose 563 telefono A-.210
  ptreunt. por Carlos. E-3455-53-30
  .INCOLNI 14. TIPO CBICO. PfNfTUSA,
  radio, vestidura de cuero y 2 om2 2 e03m
  nuevots,silem'pre particular, me estA riel-
  ando.. ilemente$ 1.250. Aua 0Dul2e0 M 300.
  E-3436-53-29
  VINDO CHiEVROLET 01", COMO NUEVO.
  tuatro gomals nevas, 6 capes. vestldinra
  nl2ev2, Matuhre thbrea., Ilempre.oprtleu-
  ar. Verlo: Vives 409, taller acutmlnlado-
  rel, E-370-53-29
  OF VENfE BUICK CONVERTIlIX CUA-
  2r0 pt2e0rri do 1931 muyI bon Conserve.
  ao. Linea 50B Vedado.
  E-341-58-M
  V1ND0 MOTOCICLETA "TRIUMPH'" T0-
  art 20o. del ian 10pn. con 2.,300 Km0. 03-
  nh22do221 -, a0125,l1rtlan o 223,1 2.l02n0I2
  dohr. Colle 2 0 No. 163, Mr.m.r2, d2 a .
  Sm. E-3337-43-29

  CHEVROLETI 1951
  Nuleva, s Litr. 4 puertBml-, con pow.r-
  ilde, a.tdo r doura de22r. 5 camm.l, olor
  v0r2do 11r0, 2nA.1 lr.22 02qle in AIlenio.
  n(rmnO r..1-77i0s. 1E-2ioo 3.3 3M3
  ViNDO CHiEIOLiT U14A. CONMPLETA-
  maniae nevn ,y rl2hdioAx3lra, lIntar4Aln
  0n Z3alO o Infants, pre5tl1aIrg2r 2m-r2.
  z .,Mt-3-
  v3N0 rolR Dol, 4 1 A5 V'- f ,',II^A
  nu0v00, radio 3' n at dt y ra de ruero, 1.:,130
  Ague Dule.N9. 920.
  E-3439-0-293
  vNDOa PIISIOIA CURA CONVITI.-
  hie. O dImobil 22d 14,41 voiltidua n,-
  Ion solmals nuaVll y raldio, $1,400, A1.1,1
  D2044N2.0. E-ia431.9
  LA OAN1OA DOL DIA. iOR IPALA ODI
  .i0d vend* 3s do.acor.ll, Plymounth 2d2
  4y yPChevroletn II 1tisre2orr. Verlon an
  Or2 .1 00r 9 y 22 CAl2Ada'. V=dado.
  C OSII0EVO1,1T300 91.AINL ETIIaII(. 4
  pt22lt2 3.., ii.ha- So, t ve.d.
  Canlt.d0 02 'ann tell2dsdo do psna.Otl Vo.
  30 Mint02age d. 22 12qtllnaa12, Vedido.
  C- 203-i3-,I
  At VEND1 rI.0OU1T12T1 044 3aDrVC0TAN
  C0hol2 t "onI, il243 222 02 Ii t1,,2 4
  ,Ira 11 y 11o11 0f lorra, M a M vrrn
  I22l2 23h d2e 0 ipa lltro, .! 3a2nr2ll3l22

  Vwl~i)O utIROETitK I l EIIIcu lt 4
  1.4,01 A.2 0plo 0el r3 p1r1, e a l O. PIoel]
  Manhattan. Sn2 a 1.h1n va Beiaa22n2n, r
  trrr. E-3, E-3 301n113 k m.10
  "PLYMOUTH 1 49"
  Venda 1<0mAq,|in. >Plymouth, pflhnu nf
  0nn. lA 3o200 14 kl6metr0ao0, minnaany alyn
  ,n,,aa do, I2d2, 2I. or2rdnr,,. 2d2v2 b2,0n
  0, 02. 2l2 22lto vlenderlCal Cmado2. Ays.-
  rlon Plerfecto2 Lolett. p art"l on1 N0
  rra|d di;. E-342I-al-30
  OLDSMO.rILE 1040
  CONVERTIBLE
  Oni,. is blanca.., ire 0i ndic3onado, la-
  jlestool, veotiduri do nylon, p arachy ue s
  extras, o .. t.. uv... pVrlo ric "La Zor,-
  rla no". MeMa osrrotae 5.[i.Ca y 2
  61 -5151.
  frZ-1 7014-.3-12
  CON rACILIDADI 1 COWADO 7VEN-
  ih no lotIllOOle aem, krrftt 8 i 4o oron
  1, r042dio, 0mL d Rnuavo, 3nga3, .l 2.
  ChevRl 1151, Powlrllili, IRn iodlr, 022-
  ro, Chlvol 1050, mu.ho02extras. 021,rett.
  ry 1909 $1.304. be.Sato 1141, 9 e2 222020n.
  1 ,I00O. bodgeclacoa, 1047, 2buno. N Natadv in
  000 0 40. radio y Us- tnilo 1.02l 2)y
  II holes. Chevroletl br 1 149, d lola.'o-
  rr Ford1 040. a, loml n uovaa., la.ll. 3
  Ford 91141, 3u0a oy ooPickupa ord 2r3a.
  Dodog :l it. 0_rt., oick 0I37. r04do
  contr (lea. Ford 1537. 2 auormaIto2 .P.
  Plynmotht94 10, n gatos, 000o.2., avetOao2 n2-
  Ion. Plymouth 0 9 a, radlo. '"I" lltaln.
  220 por t8041, conert2blea ondoimla. 2-
  dalblnco rldo. RBuickl 1930. rlpoe 52,11.
  4 a. Topamam. *u carrottO noorarte
  0 8 pia, 2rl~~101 2212 ci.lloli0 Icon0ado 1.oe-
  rwel= P 1Imiauto. JaiInto Media.. Sen-
  t 025 4a 0Intrl. Zan)a y B2l2d.
  X-34411-63-21
  BUICK SUPER 50,4 PUERTAS
  gomas blancasa ntirrerbala-
  bles, radio, vestidura piel y mis
  extras, coma nuevo, particular,
  verlo es comprarlo. Calle 26
  frente entrada Zooaa l6gico. Gu-
  ti-rrez 1-5206. E63539-53-29
  JEEP PISICORRE 47-48
  tefpct.eo ltldo 4nm.ra,. 4aledAdt,
  do paso. 0Ae1po 040rr2ao on Cambia. 2l.-
  do 2 A. V.. 4. 2lltacl6t n 4. do oltin0.
  NASH 1949
  Motor chicR0 l2umamente1 3ondmica co22e
  004122 a calllaad d dopioloo. Alldtft1 rlrro
  in Cambia. Cal ed y A. V d 4o. ,lt8l8l0odi
  4to 5l01lna).
  Chevrolet 48. Oldsmobile 1948
  lrydratmotla. 3 .t 0O3O13 noavol, ilmp110
  ktllcldasdlj a Ypoa 2 tcept.2o e0rro 3n
  103l308O. A0 y 2 A. mos340. thtgi|6n
  'to gasoline) .
  MERCURY 39, DODGE 31
  4 pur2i2 o nM 3ui bum3tn t tonoalolones.
  7tu0llldlad.4. pl.at. Acap1taom 1u0 ro
  en art02 ,in02ta. 0la4 py A V44440. 23(-
  toften do .3.212
  CAMION FORD 1947
  Dbt& rulo0 e01rro00rldo da brit., eo0
  to.8 do hMarro y statsa. oy ay 22l4lld3de.
  VU6ill y cto~tarnol earro en Camilla. C81-
  00220 y A. VeIado. 23301024 4. IiiIii.. i,
  Curls. Cony. Mercury 40
  pooy 20020220 .2li2le coma 12,rle ln0
  l~ izd tA. Vlmd2do, tlo~ltal6
  55ai2o24g. l $-


  Diligencias

  PACKARD 36
  En muy buenas condicio-
  nes.

  FORD 46
  Seddn, 2 puerlas.

  CHEVROLET 49
  Radio y gomos nuevas.

  PASE Y VTALOS EN


  PNo. 118

  entire INFANT y
  y HUMBOLDT
  4
  PERMANECEMOS
  ASIERTOS LOS SASADOS
  TODO E1, DIA Y LOS DOa
  MINGOS HASTA LAS 12


  SVENTAS *
  63 AUIOMOVILES Y ACCESS.
  81 VkNDi PLMOOAJIIbi 111 PIRFECTAS
  t+ondteiones r2e0 n2ca,. Vero gr2je "Ca,-
  tillo SerVlin Vibort", Lde Octubre y San-
  t. Ctahlina V bora. E-3592-53-29
  BUICK 1950
  Modelo 51. r-dlo. bandt blan-, b. t-
  52u0cuero. iNueveclto2 EstA de paquete.
  IValol Ure venta; 2.000. Basarratena205,
  u.=10 c-1254-a3-29
  rOR EMNAaCARME. VXNDO 2 11OLAS
  de pat.". aa2o 140. 4 A a oeu'oa 0 0R.-
  123o", r1lle F N9 207, esquil0 0 Llnea,
  Vedado, E-3B53-r53-29
  SE VENDE, CAMION CHE-
  vrolet, model Pickup, de 2
  toneladas, aho 48, en $1,400.
  VWalo en la calle 13 N9? 760, es-
  quina a 2, Vedado.
  E-3535-53-29
  PARTICULAR VENDE
  Autom6vil rlnaTc Vauxhall 2
  (Chevrolet Ingl0s2, dcl afio 1948. eu-
  ya agenia2 e 2lI General Motors:
  motor de 4 ei I 20ndros con v2lvulas
  I &a Cabe--, ha50 1 Kmnts. per ga-
  16n. Egtremadmnente culdado. Igual
  que nuev0o. Vterse en 17 No 10N. en-
  tre 10 y 12. Vedado. Tell. F-.50 .
  H-S-32420-53-SS


  Dinero

  sobts *U

  AUTOMOVIL,
  CAMION. TRACTOR
  u OMNIBUS
  EN 5 MINUTOS, con s6olo
  trcrer los documanmtos do pro-
  piedad. R.smr-a absoluta.

  Southern Continent

  Corp. of Cuba
  23 No. 105. entro 0 /P.
  Vodado.
  Departmannto 305
  ABRIMOS LOS SABADO3

  U"-C-151-14-I0 Ab


  P No. 118


  Carros de Uso

  CHRYSLER 50
  Radio y botaagua.

  CHRYSLER 48
  en muy buenos cond':lo-
  nes.

  CHRYSLER 46
  Buena pinlura y buena
  macdnlca.

  PLYMOUTH 50
  Poco uso

  PLYMOUTH 49
  Como nuovo.

  PLYMOUTH 48
  Con radio y buena
  vesldura.

  PLYMOUTH 41

  OLDSMOBILE 50
  Con muchps extras.

  'OLDSMOBILE 49
  Hyramatilc.

  OLDSMOBILE 47
  En buen etlado.

  BUICK 50
  Super, de camblo ainca-
  nico.

  BUICK 50
  Dynaflow.

  DODGE .48
  Slempro particular.

  DODGE 42
  Muy buena mecdnica.

  PONTIAC 49
  Hydramatic'd.

  PONTIAC 47


  C-12 -M-27 71.c.C-iiai --'


  V E N T A S
  53 AUTOMOBILES Y ACCESS.
  VENDO PCLYMOUTII 4! CHEVROLET 00.
  *2.2 radio, banda blanca, 0n0evecto8:l.a-
  n2 .o 1-O93 7 E-32-523-28
  VENDO CHEVROLET DE LUXE 2022
  cu4tro puerts, de mareterculr.o Lma.
  c0o rneoa. ara 'Da ora'. H optao l .1F
  C onordo l. -i31 -,11:1-21-
  URGE ANTA' PARTICULAR CKKV.i+O-
  let 1948. Duero oalon der a r 2on2i2o-2  aomo nuevo, por32 emar an duefio
  Urge ven.ta 73 hras. Preto:1 11,100
  ,ontado. Vero0a so de 3 a 0 p. 2.
  Oficlaa Comercial
  MANUEL AHRIBAS
  A-6690.
  San Miguel 312, entre Man-
  rique y San Nicolas.
  li9/E-37i3-53- 2
  OFERTA ESPECIAL
  SEMANA :
  Dodge 1949.
  Oldsmobile 1950.
  Lincoln Cosmopolitan 1949.
  Packard 1947.
  (Todlos 4 puierla). \
  fonlas nuevas, damos loda
  facilidlad.
  "BER-TA-DI"
  Riefigio 262.
  UH-E-3469-53-29


  R e c a fi o
  F y LINEA, VEDADO
  BUICK.'4 puertas' Super.
  1940. Gomas nuevas.
  Dlligencia WILLYS 1947,
  en perfect estado general.
  HUDSON 1948, vestidura
  cuero.
  Panel AUSTIN 1948. Pro-
  pio reparlo.
  Convertible WILLYS 1950.
  Como nuevo.
  Facilidades de pago y carro
  en eambio.
  E.36a2-53-27

  SVERDADERAS
  OPORTUNIDADES

  Chevrolet....'1951
  4 puertas, vestiduri 0u0ro, 0con
  garantia de aenelas
  Chevrolet.... 1950
  4 puerts. Fleetllne, con radio
  Chevrolet .... 1949
  4 puertoa. ficetline. gamal
  hands hianet
  Buick ...... 1950
  Super. 4 puertaf. VetL t0er0
  Con lod In iarantia
  Buick . .'. 1950
  SpectaL. 4 puertas. I)ynaflow
  Vestldura euero
  0
  Auto Service Co.
  MARINA 255
  EDIFICIO CARRE9O
  UH-C-1 14-53-27

  VEA:


  Cadillac


  Oldsmobile


  Chevrolet


  1951
  UTILICE NUESTO "PLAN"
  PARA ADQUIRILnOS
  A q en c I al
  CADILLAC
  OLDSMOBILE

  CHEVROLET
  BfLASCOAIN 1S7"
  11UH-C-910-53-30  .CarrOs
  Usados
  Ant* Im Ihal dbiltdad a2 aefcrlbtr
  todoa loa crac d< u<0 quS tene-
  pi so exlitenall, le rotamoas no
  13223 pir0 v3r li ttintmoi-2o qu3
  ftoda, bumcando.
  *
  Todol nuertrol torra.'dlcr1s0 estAn
  Orendetnoa con 5.ollidlde. de p1go.
  rCERV1|O, S. A.
  31 afos con Foal.
  5la. Av,. y 84, Miramar.
  B-6500. B-6509.


  Plymouth 195(,
  Pisicorre . .
  Lincoln 1946...
  Buick 1948 2
  -convertible. .
  Oldamohbile 1949
  4 puertas . .


  Entra a"
  tnlelal.

  $1.000
  400

  750

  800


  Todosen muy

  huef s

  condiciones

  ;Grande- foarilitlade de
  pogo! .
  23 tinmero 105.
  Apto. 205.
  I'C-1213-5327


  V a


  El


  V E N*T A S
  53 AUTOMOVILIS Y ACCFS.
  P2ONTIAC M+IND" R OR,0 {111CO, I 'CATHO
  mwrt(-, buen. dt -, 0n'a ', W,.
  2H211. 02-. 2d. bar2 1, 2 ,
  2202ade2. Alva2'ez,22 lfal,2 ta 24 A 2 ,2. ,"

  222223 L,1. 22222223 Tell, U-fi8 tOO P22222-
  2 0-8 1-1-00-. -2 0

  OLDSMOBII.E 1950
  0. ,l2nd2s2 Tlpo7 26. r-n2m2 22ca-
  men. 4 ...ma. evi,0a2a Usbln- I
  ras Nu,,o rtplet tnente
  Infornia: Dr. Justo.
  Telf. 1.6789. a

  UH-E-2893-53-2",
  S CHEVROLET 47
  L. do}' barato, lzene radto. buena-
  g ay, buen""a 2ap0 "7, 41f 0r,2,2i-
  l2dde.,2.mbi22022 p 22r crr 2 de 50.
  40. 0u0 0e2t paga6222nd or
  Informed X.1506. Preciol
  81.250.

  UH-E-3293-53-28
  SE VENDE C'NSA
  l)os puerlas, Buirk del
  1941, verd- ados tonos, Ion
  radio, handa lhlanCa y a cSti-
  dura nylon, en -
  9700.00
  Vcrlo en Priniera Asienilda
  emtiina a 34 N" 3t1, Mira-
  mar.
  I II -i I_
  U'H-E-2900-53-28


  SE VENDE
  CHEVROLET r 1947
  Sed3n. 4 puertas. ExcelnIes r-2-
  dvcoones en general Ga mas casi
  nuevls
  Limo r al tdolono ii1-2142

  UH-C-1087-53-29
  PISICORRE PANEL PICK.
  UP BRADFORD
  80 KImtm. por gal6n.
  6 asienlos.
  (;arailtfa v servicio.
  850.
  12, 18 y 24 nices.
  CALZADA y ., VEDAI)DO

  UH-E.3690.53-29


  FORD

  1951
  DebidameotInsPecelon d.2 0 3 -
  do% y anc r.4dm uoncel0 2Ilt2m22P2-
  dueto do S W Amplla gargnt2A
  GrO nda 2f2clildades de Baor
  CERVIAO, S. A.
  31 anfilo. con Ford.
  tla. Ave. y 84, Miramar.
  2212C-125t.-1-0

  CASA A. SORINO E HIJO
  PRODUCTS FORD (;iENE-
  RAt IMOIT O
  N uti ao.
  ] Cfli-roll 1951., Iuliou,
  Ponser Glide.
  CARROTS lieD I)SO
  1 Mercury 1949 romnerlilble
  con radio, sarios xlcram.
  1 Chevrolet 1948. 4 pu.r-

  VARIOS PISICOI(RES -
  BUENOS PRECIOUS
  1 Jeelp Station Wagon 1948.
  1 Ford 1948, radio.
  I Ford 1947, radio. Ganga
  de hoy, $975.
  1 Chevrolet 1947.
  PALACIO DEL ENGRASE,
  S.A.
  Calle 13 N' 1455, entire 22
  y 24, Vedado.
  F.9362.

  I JH.C-1104-5A.29
  CARROS  de Uso


  VENTAS -V E N TAS VENJTAS
  53 AUTOMo7LES Y ACCESS. 53"AUTOMOVILES Y.'.CCE3. -54 .'MAQUINARIAS
  PARTICUL+IAR20.22 ,N#222 91'. rl I M o fo, I l "1' qal 22vit.2 ; 22;,',. elD MSII I k ?R f 4 3
  "Ill.22to2din0 v., 11 ,Vo 1-oo 2 '. I M1 -A A

  ....... 1 : AAPLANADORA
  0 00i". N-- Inf orrol Tell A.7l d0 Al '1' S ID P I 'SO
  "Il a 12 a. l" "'"*'et ___. E-?.a-J.I-2 p n,,ou1 411 '$21)," || || I&- -
  OLDSMOBILE 1950 Pi II I. 0 1 2T
  Modet o 76. ramb,- m,, ln r. ... I R to,, a pa, . 2. J I I I I
  rn. r A2I 2, ,,1 2 ( lmHUBERT
  go .2,W V13 .. 1, 2rpn.5 ir U-90: Ca'* *lifornila MIolir. S. I
  11, n yl-e v S an Rafal. Pars entrefa ainia I edaial. -Pi-
  -_. .. 1 "' 22.50 W iIibrag. Inohor Ca.
  PARTIC LAR ENDE UH-Ea_30 a 53_ terpillar Diiel, de( 4. ,ilin-
  Chevrolet De Lux' 1949. 4 t IroA. rtedao Iraserao Itl 69
  puerla,. eatidura cuero. ra. VIBORA ALEGRE p.lg.d... por 21 pulgada-.,
  dio, Iotsaigula Op rt i- i .. .. RolIei.'. delannPItro ie 44
  di, ,o aa*uuo. oli Plymouth Luxe Cuero 51 pulgallao
  flad. como nuevo.
  Inform...: F-4645. 2 Plymouth Luxe Cuero 49 CO(MI'RI-I. HO1. PORQI'E
  ---------- Buick Super .... 4 DESPt ES ,SERA TARIDE
  E-3271-53-27 Chevrolet Luxe 49
  S -Plymouth ... 48 i)OITR MART 'iRP.
  HILLMAN MINX 48 Dodge Li,i 47 y 481 Ford Cura C ertible 48 .MARINA ) N kPOR
  4 puertas COMO NUEVO Cadillac Hidromatico 46 1 -2282.
  $A90.00 Buick Special .. 41 H-C(:-1128-i4-27
  AGENCIA
  KAISER FRAZER Ford Luxe ....... 41 ------
  Callc 23 y M "Radlocentro" Lincoln Chic) ..... 4 laquiiinaria ile imprenia I
  ---_ Ford Panel 12 409 .220o ,.odo22 222.02 3e,
  1 4UH-C-1151-53-2.7 Ford Cupe .... oradn, a SI o ta. m d, <-dal.
  Ford Special 4 N 3 385. Miqina d, pral N" 2.
  opeclal . .34 ;.', ,aqiim.n. de >ro. Nola, -, .
  Ud. puede comprar un Inlernational Panel 37 :325 $l 022,5 ,''. ,,a. d p.. d.' rl .
  d...r -- Sl",Ind. I i .iMe o~o~l o363.entre Obiaroim y
  Henry I .................P0?i.. .... 2'2 '070 2'"02*oi
  Hle de Octuhre y Josefina 0m-2 I 2 l42
  A1 1 1 h rl y. t hzpl ort. Pli.r,. UH-E-1'75 54"29
  por el precio de un carro LUH-E-3078-53-27-55 BICICLETAS
  de uso... Y LE HACE .-...... rA A A
  4 5 K i n s THI L L M A N M I N X . . .. ."
  45l Kinsl. '119 ________ L3i-a
  1951 MUEBLES PRENDAS
  por Gal6o' IEDANES y CONVERTIMUES --------- t --Tfl ----at-
  Ii MARK IW NDE BA tFTO Ji'tEOO DE SALA.
  -modrl, MARK IV n,,almen'n Esp e.2 n.,I o In-
  Srn varlos enlora rs' ni n Av, 9 enrto Iir% I 1 214 17, P
  VENGA HOY MISMO ,nros l A23, i22' so2. no-.
  A BUSCAR EL SUYO O'kims. por Gal6n ,,EGrOs sctITORIo ESTILO SINGLES.
  5 pasaJeros .Smrdamente. h!_h a. ore,,. 22Pue2ln d, deo l
  D lstrib ulde re s en C uba Poten te s y pre ioso s, i rl ort a, a fflrr, nae n co ,. 122-.
  k., 351000'cnno llpio o l. 1Jo LuiLXV:*.'
  EMPRESAS CUANAS Desde $650.00 entrada Te, .. *' -9 -.'o12032-.,- .
  1. & G., S. A. y 24 mejes para pagar. CAMA CAMERA. COI.CH 0 OXP I-_G.
  23 y M Radiocentro Habons AcepaUoM3 ario e ll en mblo,3212ia. tadFa 2 ,0', 2,esa, ,,hea -
  ,r ,r Pil l b, aa b or n 1 -fa -
  UH-C 1152-53-30 Servlcio y Garantia. 0b, 1 hIob" dd ,oi, a 2 butLuHact" 17
  N 14 22 ',tr,, L M V-0,d2
  A todls horas v ltod-a los dias. I E-N- 11-lTa4-5t L
  Aisite e .Y.00o .............
  SVNDO aPRI -RA OFERTA eFeraOllO
  Jilpi xld-"n F e *.L A pio" S pem'1-
  CaIle 24 i y Lineaa, ,, ... 1-nn qia o 'I.*.
  loo" '1 26 S- al d, -
  rt U1 I f~t '"91 G n!" Ir. .1'"' 25- Br r.0
  DE L SO Vedado. ..,, ...
  1950 BUICK. Stuper. ,P -, 1 ,,-,-- r ..oMl r l.. .
  195 I))l-I a y 1UH-C-3645-532-2 f(0 .. ... e 7.
  ]9,ll D l~ rh BlllV.^ s=---------------------partn nrlnli rn re (
  193510 FORI). tConv.rtill,. ___F_4_____1 4 2P2
  1949 FORD. -4 aaeristaa it 0 2i2004 DOaLr RItiLLA.
  l948FOR. 4 i,.-. Via Blanca .........;,, 2 .1.
  9411 I+'(IRD. ,l plt,.rln-, s,,l -,,, %, ... ...... .. e,,, .
  19411 1C:HI'VROIET. F le t- MOTOR COMP. S. A. 2 0 ," ,I, '".. ", .. i 2A .22 ..2
  liod H i,, _. F. 3731? ; -29
  line. FAbrica y Vin Baincaa ANas, s -4 N 'kt-a r T, rv'
  7f r, %" All, -vrx ,
  19489IDl)I1;IN Piffiriarre.Teoittita.. 1-3041 i" 11, ,g 22- 1113 i2'2 22o
  194B1)X)1)(;E. Pi'irre 1. Wretr"s": X- i ,' ," '"" ... , r" l ,""' .*..
  19-7 Pl 1MOl'Tll. (stit rr- Prasldenti D. RAMOS I' o... *n W.on T. "W"'.4X 3
  |llhh.. A ernle aalo tado a l -3.13n.As 0:
  1917 BUICK. 'S.iper. CHRYSLER FARGO 000, 0022 ',t'.l O II 100I? rO AN TIra .
  y PLYMOUTH ,, ,. 5,2 1, 0 +,o- ,Al ....
  JOSE M. ElI.kS Le Invltama a er t ios.ue. ve AE2 N R2
  251 N" 17,. ca. l,,.piial. PLYMOUTH del 51 ;GANGA:
  Frenie al Rinco lMarlinno. ia eTalaii. u Vo a ml r 2t22n T,22 '.2n 2de212 ,,10 15
  l.'3.', ,n u Toame alee a ern ,h""'* EL,,,, X> Ho,,l'Ial' en E.p:..... t -l
  E-3653-53 27 confort v be hlrva hnld-i ad l 3o 0 2 AP~ 2 1.1 A
  ... Plym outh dol 50 A. CV.N. ...t.T...roo LIVING.. ... 3.0
  MUC UAl "'"En ..i. "'.en.iao..rtI. ... D... .U......5.A
  Inmed1lna come o-2,.
  Ml U II M \ kerplamill a r&crr. aAn. part, 'AMIIoAIXT1 JEA "NDE A r0I-
  Sl J ~II O do patie d pg ? amoo i'aillida de. 1 ,, d .: ,,, 1 ebi e-aoopletl-"
  TENEMOS LOS MEIORES . .21 ...... 2 ,^r,021 ,Ae 0, .. ,2a,,2.a.,I
  OPORTIINi)AI)ES PRECIOS en: .... , .. ... ... ,,,,. 0.,,e N, ,s b..
  EN CARROS DE USO. ... ... *. *B 22.....[ ...I,, ,
  CHRYSLER 500 Ail2 2102202FT1 ,4,1 VNE
  CHRYSLER ..... 4 1,, 22V . ,. .... E2
  R O Q U E RR. . ...... .. ........ ... ..... . ...
  7 2lr,, il 0022 Ik0". l2 02ll] 22222-
  Ik11 11'i CH YL ER .l .2'2 2.1222 .22 242 22a2022a:*rt..l^?;r".n ,,,h^ O
  = ITI CHRYSLER ..... 48 ..... ...... ...
  fi l A I N'*: ''" K^",eflM 'rn B ~,,,,,, s^ c< it, i,, ,hr 1n $42'.
  N E YW RORKER 5 pasairro rr 2% b.
  PLYMOUTH.... 48 .. .. ....
  LI rI111I PLYMOUTH .... 47 LI OO
  (,an radio.L
  PLYM OUTH .... 40 .......n'r',..",.'..:.. T .r. I... .S
  0E 0S0 r;"'I....... ".....
  DE SOTO ....... 42 E-33 22. .. ... 20 25...2
  | GANOA!M oViVn JI'EOO DE CUAI-
  STUDEBAKER.. 40 ... .... 2AMn.nC 0......o d. ...In.
  D EtUS O -."oM N.F1 onJ dl -.6d fto n,
  "COMANDE "r Todo, Whi. .*1 'V" 10 Apt.o 50 volton.
  BUICK ..... 1950 BUICK .,supr," .46 -1........ Z-=7-56-2MY.
  Ri,.ra. ,..r.. I .an..,. FRD .......... 49 1851 SINGER
  BUICK .'. .. 950, FOIRD . . .37
  Sin, 4 puea..., ...c. ..... 1951 SINGER
  Super. I
  .." . 9 0 .- C.I- 2051 SIN GER
  Sedlanelh'. 2 puerla. 'l)ina- M54 MAQUINARIAS M,qu.,, pO... ..er ru a v.r4 i
  flow. 2 .. .. 22 2 .... 20222.0...
  -i- R 20o inat 2a~l- 4qu23 N-w York,
  STL'DEBAKER 1950 SE VENDEN lud11, bij2. Ma0. .
  9 ConvrtibleI, (Comnianielr. campanas 3e bronr. yC. p-- __ E-3321-38-29
  BUICK (2) . . 1949 7 E bochg o1 r '11 uA i lIadag alto PaAt
  BUICK (2)._ 1949 31 a 01 02,1,, 0p NEVERAS Y REFRIGERADORES
  Super, con cluivh, flaman.- R 0adas 22 al 22pr01 t".d, Io ca Ai-c
  d 0r ti2 2 0 e Ocubre 227 T. AGA: RIEFRIERAIOR GENERAL
  leg. Ief oX-2455 Elerrlc .1P 1, 111 e, PeSen lnn
  p. 222aaaX 1225020 .2 -flm2 0 02,2 no 220 Tl2
  PON'IA-M .- .-.-. .1949 'iiII aI r a. a2222r2,22 2 .2 asl
  Sedaneiie, 2 puerrag. Hy- ______________________________ (.2542-3)AN20
  dramial.c.-"Innan oia MA 4 0PO3TI NIRAR! 'NaDO
  I a 0 5 21 020222211ra l 4 p, ,,era .r 'C-
  OLDSM OBILE .. 1949 SE VENDE on 'Co. ....,- ,- ., 2.10-s '/22r, .
  Sedatin crhieo, 4 puPrlaila. flHy- llll 72- Dob2ladnra Soia- ,, of mre, ObrSpa Laoopai La
  d r a m a l .c -..A ,-In C i 3nd rn 1 sh an 2T2l2f 2 2 0M -97% 2 ( 03 2 1 9& 0R-3 n
  Tr 2. r .... . a d., eCol+{
  CADILLAC ..... 1948 T'...1 8 FATelflF.710
  Sedantle, 2 puerlar. aola It I__ FlLr IUtUUBL)O
  de palo, Hydramneai radtiio, N111 222'2UH--oo-- oN M .n l;t a,,2e. br2l2 2 r22 n22r2Ga-
  CHEVROLET .. . 1948 MOTORE6 M. NV,2 ... 0.... R22TEL- .L-
  Sedan. 4 p utrta, 19Vde, 2 (2222 |0 12l
  DODGE----.----. .1947 UIj'E!'l 1'V 2 ?dT2r-01222"2 3272 Rraa'a22
  Sedin, 4 puerlnia, vpetidura E||4rill _____________________
  de euero, radio. *M Jt.J fole ERndNEnes 1,0 0 pro .o pa-
  MERCLRY 1946 DIL5EL'/ GASOUINA p04sr 02.. 12 N22 2222 200..
  Sedda, 4 Plar, Moy hueno. -
  Desdc 5 tota 400 H.P., p..r, to- REFRIGERADORES
  das II Ifat.iacionei en q20e Sr SIN ENTRADA
  necelite 12u2r1* prc04 hltll a ui n 2 22n2 t u....2,,. 2 2mb,00 it4p2am02 ,u
  R 0 Ua ., ,0o0212 ............ .202.2......... 220.2........
  f^ <^ a~l T^I f^eierlpr n re(rtler~rffr dt use- Bomos ai .-,n
  *B 31 H 3l,1 oO*1O mi~iimO 00 ...]nr,.2.dr2I 22223220,t205i Harvr,lr -,
  | 311 1 022 G2222'n 2orm22 12l plan odl 2-n3is p .-
  m REPtIESTO8 Y SERVICIO 02. 'L VI. B02ncl, in de O2tubrt 2400
  *IEEE Ua trI' a 1TI.EGA INNAEP2ATA x-40
  FACILIDADES DE PAGO C-1rn7-NB m2yo 11
  NE VERAS
  ALMAGRO MOTOR ,40 22222. 22o2a, 00..........
  202222 1220f1 22222220nre 1202 0..l, 122s2.
  22 14222 "02l0,adt'a 2IOn l0020 deoadlbr
  AVE. DE MEWOrAL 9I
  Humholdlt, de Infania a P. HJABAJA Alulinriege v guscribase al
  -.1215.53.27 Ut--C.S0-1-2 DIARIO DE LA MARINA


  11

  Pagina 26


  oA G I S


  o DIARIO DE LA MARINA.-Vierneg, 27 de Afril de 1951


  * O'~ 16


  C4L A S 1 F t C A+ DO S-


  DOE


  _ .Oaasificados


  U L.T.1 M A


  04H 0 R A


  VENTAS VENTAS
  570 UTILES DL OFICINA 62 OBAtTpS VARIES


  PARTICULAR VENDE A PARTICULAR.
  dm6 br46336 rer.. ar11 chivo de 17 r.
  b1utaca 4 6 tortl. d7j4d-. -, d m a e -
  hajo. JLJeIO de Sala. Agular 259. part.-
  46.6 714gE11-359~A111 7 -1679 306746


  MADUINAS DE

  ESCRIBIR Y SUMAR
  Las mejores marcas, todog
  los models y tipos de letra.
  Con Ia misma garantia y
  apariencla que nuevas.

  $15.00 ENTRADA
  $7.0 MENSUALES
  Tamblin las alquilamos.


  )INEDSCO H1POTECA.ERO
  hom-nllas. 4 homeas. propia Parear,at,,
  ... aunt $80.00.aBe 1-0,o1 1091k1t.to


  E33. SOLCITUDES
  GNG% POX ESTOKHnAK. VENDn DO,
  Iniormes. M-4251 o Atamblque_54 i + ._ t
  DMan.. pregunlar Par Ju.n. E-3-283-62-2-
  BUENAS HIPOTECAS
  TODAS NUEVA$,
  SE CEDEN
  Exclusivamente primeras hipole.
  cas d reClente constltucl6n
  La adqu1 s7c0on es senc0la7 No h.ay
  que 5suscribir escrituras6 de 7ces7on
  Used cobra los inlIereses'dlrecl.-
  mente del deudor, o S6 .6iere
  to encarg a Su Banco Apode-
  ra do


  BOLSA DE MUEBLES B7rndo informes complctos 7nc7u
  DE OFICINA 7 as 1 escrlturas de con..t.lt7 .,,n
  y $1 desea. acom6a3 o a 4777777r7,41
  O'Reilly 409. casas gravadas .
  Esc0ja' la hlpoteca que 'a~s e
  ,grade y 7pdame sus daes 7con-
  A.7743 A.7744. letos.
  C--Udad I l6tera gltuai3 c .16
  C 1140-31 _7 _____ -_ -___ I
  S5 RADIOS Y APARATOS 12,500 7 %. Habana
  ELECTRICOS 48.000 6 '7 Habana
  ]1.200 7 S anlos 51l-3776
  ESTOS SON DOS REGALOS 7 00 7 r' S 7 "ant Suz
  745400 0i460,7 177 71r 1 437 6a071 8.7,000 7 B B. !' LUy \
  T.b76 n t3h11 ,rn111 e71 7 rn4 35,000 6 7 %edado
  07 .B771 .3 c.1 c. 1 -1 p61 7 ..% 5.)00) 7 Cr -era
  2.500 S 8 Marianao
  Verdadera Joya Musical 15000 o C S. 5 --u17
  76'4373 71l 67,76 777- 6 ,I sn 3 u
  t,:-,3141 wt. 3 71 4 .... 1,6 a.41, 47. 18,000 7 "36701 ns u7,z
  6.777 67-s-4 r4137 1,7S 716163.s 413 4(|(A 7W "7 7i
  go4te 077 ... -b- ,67741 1321 4.0 06 4 7 . Almendares
  77661 163 p113 et77 -04611 2354.3..77 ROBERTO A VIEITES

  W0 InTUINTOS MUSICA 13nm Hpoltecas
  16AO,...v1 71MPN9061370 Te If. M- 7P20
  67 } 1 7 1.3tP~ 4 e1164479604 57 07 7n- 73-C.767.101-4,-
  '477777166 11 3 1 1. 6 1 nJ 77 r613177 ..-.
  S-r.22-. ,63w .67:1 TOMO $100,000 HIPOTECA
  1661 063 651174763146.4311 7123 ir~. 41743 7464716 2473l d114n77... ... ,.
  V*,l O l ANIO AL KW S r __ ,'X. -'; ''.. .;,.'';.i"; -! I
  16 5633..; ".77 C 1v.- 6 41-
  +. + e p o vrt~r ". +: 5, .Mote410 e- f, C.

  40 N61501617 AM PARA LA 6.67 1.1I
  PIANOS DE MARCAS .... 017143546 1.... 1677677..
  64l1 6 V4,, .' d.1147..).-1 33 3. -1: 413 ,41
  14 o 1 ., .3A".
  PIA N ,U.. ..1.-. 63.. ,' ,.." "' ""

  41 D C1 1 ANIMAIl6 ... .. 1,5... 4.,.1 ,.6... ,- .
  16. . 477316414.... S1r4. 044044 1646161164 16 3 16. ,13.....
  ....... ......'17411763 4,,3 3, 1 ;m + . ,

  6 4,,!,.734 I"". 1 U ... ...
  fil 1613 6114 )1,11, 4,146 16141 1 1 s,4 64,
  1++:. ...4 46J %1i1l- 41.s;16. 116,,:,l+,,,,++

  ,"'I ., ..... 1 ...OFLRTAS__

  "L"3 )"373" DINERO
  S6 "6 '1 'IN II ()TEC(A
  MATISIALIAiDEl(COMTIP ( 4'10%t'i)3l 3 4 -54


  T VIICTll1 SAHITAIIIO.


  INODOROS  BIOETS
  3 3 4114V-.,.. h141 Iiall,41  LAVAMANOS
  1 II I (11441 ) I)M 'Il 1, m

  Me).,1 ... h4442

  M6 ll .O1 1 .,i i ,.r .1r1k  IMtllAl DITqA
  1411Mtlt' n T C:: B


  IVol i|- .. .3 tr. ..tt6 463 l rt li

  KAt .i dN K rllA ba carla 1ir
  be 4< M p *l t>*l*a iMf-Ihlliflm
  736577 964,44466 .61464.
  16I6641+614k 6.644 7361606061653640l~

  B.a;o Hipotecaric
  I MF:tDOZA
  ! rAl At I Al ^1IIAMA
  S ri... . i r.I6..14.d.
  lI.l A 2010
  .3.t42.91 16416016 9,. Bol M"0l..t.


  ADMINISTRATION

  DE BIENES


  (:AI/ 4Il\ 1 II, \6 6 194:)<> '..' ," H k... ('1 .
  I :NI 13 IDIlN ll) I'ltA II

  I I1 r I .I:I.. ... k W II
  I kll 1 \ 11 .,-tl. I
  I -"'D I 6E, R I
  <1\^II 11 I'1 'VA:ll D P lv '. I *> v
  Is 1 11 1 s 1 .....o...... .. )f o
  l',i.We,hi,, | =r ,tid,i, i M HI)%'1( + 111141 \{ Iro*, k

  tt I U IM I UI 1 VI)It 1 <. "+'" .. ....'; F .. .. ;,/ ''';; "" '+

  II s -^ ,11;!.: ^ lii IiM:

  67. 6Nl( rI ) ) 1 *1 14
  (67. 44.. 46 .7 .44 ..... .1 .I...
  I ll,7- 2 II I.\l 2,2 l)lN1-tt) N
  } .l'. 1 6 .... 4 J.. P 0och 7: T .4 B 7 I044  .. t t 7 4. ,611, 44i64i3 i i,, tl1 ... .+ ^ I.I ] 4.I 49
  eIm '.. L ( 1716 ... .'' :' pI.= 1
  ' ,:f,2 ... DINERO


  I, .... . . . 4 0151l 7.46  A IFO BRA 474....... ttt.s


  6. s16,.43*++: 45 :+:+I +, D6 I 44N 4 41 64 69 47

  6. .6. -.4 43 1 4,4. ,,..,, so 0 I 446 64 64 53 .a.
  6101 4414 "16o' .76' I ,, l0,l5 \ ,4+
  34321... 61.470 ro ,. 40-31644 473 I+ O. ++7%(lI/
  677 566.0,474 73 41 04 6',,,444 ',o,,,oo C I.. 6.. 1, -,,, 6.61 .

  764-...17 16..... . 63, 21 747l 1, 7763 164


  v. 4 ,,t ,.1I.rSI,,I-+,,1 I,-1, 4164,
  """""+.: T'I~jI
  ... ....-.i, ,44.44,3. '64.7 , iin 164497  RESIDENCIAL AVANCE ...... 77....... ....
  C--I.A. .0-0. "4it, I...l-n. i' t hl+l Ita-

  r. C -1 -1 A7 3 56 74. 44 1 7 676.'1116, h y 16 7 4 667id -3la0 6dn n
  -6 9 +++ .i1+1714 tl 5416I 6..i '. 16.45 l y i,. l67.76 6 t 7r 17d 7,i 7r  U)i )449-un
  MANSION ROBERT .-l.- .
  .e ,','," r'l~ m S' 'ol'*+*.i 'lqll l bt~t P nlPARA E.STRENAR
  4;.716 7444167. 74164461601 531116 6144 6, Esdlfirlo call 13 N' 255,-
  a do-111k. ntr168 y 10.
  NICANOR I)EL CAMP3O
  91 CASAS DE COEIDAS
  ~4-7--AT- .1 y to ln66713So7 47 6117 7,


  11~ iil .w : AMINTA uvit wortel- habml ~im .
  06166 5 67 11ls 43 4 3 411 6 H6E, 6 I766 d 7 6 71- -1

  67.. S 16t.10 1646p37 Y 61. in .in.6 nt
  "..., M N.ctN,<, h( tellan ....K. unLuU I .LUJU .UO


  L APARTAM OS 66766, ... 7...., 6.6,6,. 6PARTAMENTR E r
  1173244.7, 16i $W y$43.2h663060.16 674
  M5j61 A1161616V"1 IN7 TI.. 1610 MAS I 36166416.
  11. 167415 160. 16. 7441 ..... 1.. ..416.47 Fdl6r4441l6177742 5  77,6 6 6 1 1.4747720 0663663711 j trernt aa 21. c ne
  0 .i 4 A 467677 7'.42to- M.... .-O Ut b l S o
  7t'o V ,4--aAo4677 04831-.747.672967
  rAftoo. o Ac 4 de In Unive tr sidad ttord ~ic abntrt
  to" r'-nm m a'tti -n .-Io1'
  77,67.60773163 44.7r., 1667 76 n1144r3-
  R AP .3343.3IO ,. APARTA.MENTOS EN LO
  fAlUDlO ArAP TAAM9r, COO yA- ____._ ll
  ASis! ." Sle ilqt~d ll tm al.il~ll l d'.l Uln f .n P I"
  A.7.77 4 .1606...77 M. 66 M50- MAS CENTRICO DLO U
  3K71A0 CA C1731167 166113377 1 VEDADO
  A4 6dr17 d7 1 .. E.167d- 1A de7.5 63 a76 6 643
  *nlr mtr e y 1n o h1<"11o parque n- n| n .
  1- 74661-83 777161601611867 766'4654166616 1137
  61N7 60L 7All A7 A 7 b6or1n l 4 667 4t6o. 4o6. .6 78Ympl, 1 -
  xr6-44167. I inform A44316 2. 46,n 16 -6 1
  3j4*t sip Ja cr v do cr i o c m denr inadoin
  VIVA ~ ~ -ms+ GRTI ELRAM O BENT coeouhblacOn
  .de1 m 41 5 0 670. P ot oina 660 plo66 d 6 gran ito 716 1 3.
  6d 0.614. t16 t7 7 1 6AS E CO.10 D6317400IIN-

  6.72343 731.1, 76d. M 463462In, 67407.
  31667 14-168 1-6 any ~

  16411 1 o 1 6.r teor h1 7al, ao f lA d IA RODRIGUEZ
  tn11.ca1a-o comlcor aoin moeaa caltr
  616161 1 al 11 JLCeAM PO4. CALL 1 6te.h-5r n d e
  03 .16, 661 6o3rl 6.8,43 pl2-28.31.I n e o
  066467 616. 66767730Apr. No I 11763
  1'77 A3 046 AiTA.. 16.4336.1616.61 Apartamento--ajo do -sals,
  VIV-AGRATIS EL RESTO comedor, una habYtacI6n,
  del mel. Se b a .quila fresco y cocina de"ga., &ua fria y
  c lmodo aPart amento. sala, 3iha- callente a tolam horao, In'
  bitac.ones, comedor, hall, baio fornan 6oel mismo. Santos
  intercalado, balcno alacalle, h uin.
  $a. Calzada Jesds del Monte
  NQ 61 esquina a Pr7ncesa. .1,
  C-1198-82-30 UH-E-3233 82-28


  ..DINERO 11HIPOTECA A L0 I L E RoES
  6 ____OFERTAS 3 APARTAMENTOS
  APARLTAMII79ENT0 60....7N0: IALA, CO-
  "+ 70 medor, do, cuartos, terr za, etc. agus
  INERO A 5967 bu '^"o dense. Cll 2 N. %. eu. 23
  ...INE AL Ved:.3. Apl 32. V. E 2-5 p 4t.,

  p ,,. cEron ,spld. ..TrAo me ti- ALQUILO APARTMENT CHICOS. EN.
  ODl e'eno d irc ts~l~ den uesrftaos l~el aele E-3390-' -28
  S Sut ch c,. A-223. F-74037 cm trade idependiente. prierPo. It o ln
  EI-33304-4 m.: C1ridsidMonies lde S"B.. B.V10.He-
  } mesa ~414 rto,
  AISN SOLA FIRMA ADEMASE .. 3047--2924
  -JBRE MUEBLES, DINE1I FRESCOS APARTAMENIOS
  Diero do Ofle i c 11 ea p6lls. as p:,. O
  vI716m6 n. p6ar o R3.61 enro 307lay 1&. Co 645 y
  1Chille I:obr1 l Ou l caublaet,6 d1 ado IN Ampi Alcl6qn Almendares con sali. co-
  .. paDer Ume d. we d .3 all, d o trn t rl.
  s o firmsUM1 16n1tro ls cn soo6 16 t pm- edor, 1/4, coclns y bafio. Altos y
  l.dcld come 3aranis DMae3 isamina-S balos. Wform as
  confirm.=. do p "rnc: opeaonEeDs Y C31
  ral1da1 1 on hor666 con66 1 t3e1 es6 Igal9s. MENDOZA Y CIA.
  V.-.. o '01. e ado 6Mstake Co rodle.r Co- Ob.po .305. M 6921.
  I.11.d.asanza doGtos Ia 3A-MO Obiso3 NI
  7.UH .C-29-64.- 3 0a6rtl UH-C.1051-82-29.
  65 BONOS Y VALORES EN 19 v 26
  SE (E 66E TIT0ULO CAPITALIZA 6ION Se 3lq1. m1617plio apart mento de
  I17-'..sr L.t no A.'ercana. .6 5e- e. s.- quln ,. con dm7 balcony -s-terrazas.
  I, 73bt'7r 6 r 0plno3. -Ile 17 N 1,.157. tees4p7 e .as. 7cmna de gas1 ba14 n  70 INTEREST PARA LAS DA|MAS H. 32172
  117 P. 67SOPRANO' L.1366 e 1 -1 617F. YEDIADO 14 N" 313
  Nente, Deptacmll .e ntol de('c Is...

  1Dic o a rriefmi emt nduedelt 1 > Aru .,nat er o e
  2, pf [_len1_rder E--- e dEntre, 1_________ 1 ,1 Unio lidra e 23.
  ta is .,nlk dolv'tlo,.1.18 patio.
  h N S N A N Z A S ..... ad........\.uy f...., o......
  'loss u 1Ea pre 3 a. i -du ulo Verlo.
  177 ACADEMIAS21

  CURSILLO PARA INGR.ESoS UH.E-2753-9-2-
  ". a7rL o4...L..e. n a el modern pent-house
  Y empties apartamerio- en lujoso
  .. n7b 7 4717701771 Ta1 nh6 n C ,-,,' 7... 1 edlfi4-4o0arab4 do de fabr 7c4r con
  r,,, -. r A-. ~ 7 1 7 herm 1 1o balconies terraza y
  Lt -2 u-. "" ._ -9rnmedor d- amplias habitaclones
  con 7 gr77 de7 s cln7777717prccioscbah.76
  ,-I:n. complete, garale v deanss
  rit 17 7 A 7lro 3 dccrd en C NC 79 en.
  r11e I y 4. V6l7> n 47 e6. 1 er6e6 1
  cualMuirr hors. Teliann B-5W0.
  E M P L E A DOS I__ __
  7H. E-112745O3- '

  I~: t Y U5'9-95-100 F~trenelng.
  FMpead-s uesepan bien eln- fre~qsqti"mM apartamenumtt~ odes
  lies.5t7r 4 17se[ret7r371 etc1ran 1terraz7 freckle ca6e.27 a7 co-
  7 77 6116n61.l ick. 61 7medor76 ha1l. 46.,7 closed 7 ba70s6 col7-
  n&%07647676 7res.70 na. 7 c4 ent1 dor6. as.7se776lIo
  Nuestro epartanc entoe7E7n7 1 11 ad1,7con.v7sin7cu1rto1.cr7d
  676iem recibe 3M ksde1 anda1 7 de7Aq u Au14 bunds4nte6V. rl7 rods 1 e
  que Poeticatender Eatos employ di 14
  14on 7Pe16n116661 Elrn 74le.do e M-outI
  Meonee nBUENA PX PARA- -.19732
  CON y e" cumplicdor results muyU .-o-8-
  valicso a 'u jfle fy~ienerl-ent.
  .re 7 ro .... 461460 .ument- mSANTOS SUAREZ
  'Pres.r P. "raon buenstpe
  Ext~di L.A~rnida A-oadulcr. entire San Jolla
  / tdl enLayo D wur i lli:.d lcoCambrs. a]-l
  1 4 hAb4111611 447W77

  HAVANA BUSINESS ... ..... ....

  ACADEMY.dd h l 6 3l

  o.'ulla 113 1 1EIDIFICIIO)211 v K, VEDADO
  .-- /NA IBAI) IOCEN'I'R
  ,,IT;HES G EN ERA L .. ............. ..............

  ,, .... '.+, i ..... h for,,,nniit I "'l cno A-6020
  IIr13 7 71 6, I 6l1I

  A LI S ENFERMOS 7766 ..... "
  641....... 16, 60 .. ..7,. 71 t .7 . IIAII4.NA
  +it ,e~l41It il. t, 5*si lil .~l 7 7e. 077, rt4tl6 6464'=,44 1 '0,17%16
  1 ....... .. .. I,1........ ...6 .,. ,.' . 6 ... .....4.
  ,,.... n,, 1 as. .I5047 ...,47,7771 0747164
  -- ,++*'ltl, I, $0,1t Inhfhllo orxl
  S s ad. T~nlokn on. Intellnr. tIgo.)
  L.aEiH E h 0a1
  73 110TELEUul1 32162 M.

  lit)T, RE1II)EN( IAl, F1:RESCA I0I.ANTA BAJA

  25 Y 0 A.......... .... 606.5.......
  733 y, It.44 sdad lea,7 toredor, 3
  A I+.ril d II y de I.Iltl I t tllY tI'nt~dl 'r tiea..'ap- rltes


  se CA3AS 0D E HUE.PEDIS 11Pu e7 7r 60 t ,e3a3 6tie6 In
  t6rde, Inclu 6o 4 0,h, 6.
  iN61161117541616114163li16071reAD164


  A L00QU J^,RBS
  g2 APARTAMENTOS
  BE ALQUILA CALLE C. 026. (ALTOS)
  6rente Parae 3Jaoon.4. Almend6r4e.
  Aparta7 4ento: Portalgl. a. 214, ba4 7 Inlet-
  6alad1. 7omedor7,7 lna. 7.vader. 2L.7ve661
  la, mJ1m. Preco $$55. B-6337. E-3273-.12-?
  BE ALQUILA: OBIaPO 11. 1SQUINA A
  San ,. ncio. ,aren-to. 7de76. un.do,
  nabitacloneF, sala-comedor. closet, hha iY
  7c7777. L.706e6nr77d.161. Inf6r74776 7.-:1-2.
  - E-:11251-11-2 .
  Apartamentos modernoa.
  Solamente quedan dogsisn a]liular
  cn el ediflcio ZapataJ Ne. 16-1@14.
  ,ompuest6 s de sala-comedor. dos
  n, bahio cr6ados, co7ina ampl7a de
  cuartos, banio lntercalado comple-
  gas, aqua caliente y closets. fres.
  c99. claro3 7 vent7lados. 1A. Have
  en;6 'lap. N9 3. Dueflo: Manmans
  de 77 e,7 D6pto. N9 4011. A-3M
  170 014.6O. 0674N.3.133
  Ua-E-2704-U-3

  LUJOSOS APARTAMENTOS
  7om6u 6stos de 4 cuartos. 2 ba94os,
  "Is, comedor, v3reclosa terraza.
  cuarto sirvientes, con bails, eleva-
  do,. agua abundant s6empre, fres-
  coa Oaraje. Informan: s-.UW Ave.
  de A6 6rica y Ave. Allados Amplia.
  ct~n Allures de Miramar.

  7UH.-E-2234-82-30

  21 y N  76 161417744161. 1677777611. 677
  6Ve6fnlaegatro en i.aroj6.

  ________________ UH-E-2062-82-29
  Modterno Apartamento
  CaIlle 0666f667lar 17,7971676.


  c79n16as y 1ar& Muy fresco, am-
  ph v clnfortable


  774 -71 44616476764.71
  todas hnra5. U !t-E-.804-82.i-
  7324-72343-10.27

  VEDADO, ALUILO .1
  'Line 1.156. entr" 65 11 Ediicio
  Esperanc6t3 SSla. comedor 3 cua1-
  tos. bano sr Bvici criadca. c~ocina
  6yp, ,6nenta 1616074737716tond 677
  I7 7 6la77763 66 ae1 0373 1211..o


  711 l7h., poo.67 4'., l9oo 664660
  __ UH-E-22141-29a

  676, 7777. 40 UV76 I. 1. 3 160/ ll
  APARTAMENTOS
  N'tdado, 4, entre 13 y 15, Be
  tlquillan aparlranII nto1 nra-
  inoatooVir efalrirar. .
  Ilnformn: l;4 .
  F.44 17.
  t UJ H-E-286"-2- 1
  \ KOADO, 117(p
  (67ll( 13 N' 959, e. 18 7 10


  S + .In .. ... .
  4'f644640.4760 161676a. 74470, 3 lud
  I dL l Cro.
  N, 212, ENTln, 19 y 21

  7|Ul7 m ublao 4 Apt.61 46 W .-
  4447744 16 16 6 7716 lop Kohl4
  lrA16n 501 ral eraq. a Calxada
  del Cerro.
  hano AllUll4 l 60 p..Ol i lilv e. n
  1. 'IVn44010n, 7116r A 77LaneluI
  M-165441376 64.4476 0o66I 1.
  M IBtl

  2 H.7E-3141-i.l6-7

  N 'l)AI)0
  Sr nl|uilnu apartantenloaj
  11II"I too, ([reoI p )ar ialr6l rlni'na In6 y I5S. In- I
  for10IP1 aparIlunento 4. I

  Ull.E.2743-82.29

  MALECON, ENTIRE J v K
  lr.Id-a pranentca wto a-c- d
  oed 47x4.n714 cn le9 t 71 doea 1 b7.6 I.-
  416..777d467,671y6close6 o. m.gn63 1.
  doe 4d, o terra 431t6a3667l5
  1uarto Y aervirln cried. canona-
  trade tnapepndtenta+ Otro do doo
  hblt6clone c 1on mucha 1comodd -1
  1t. l.s I7lave an aIs mima do1 12
  m a 4 y media p m. Informed ono.
  O' e7lly N92 01. de 1 16 / I t6 t1/3
  do 2.1/l 1a6 1.1/3 43. T l.6 M-6-3 .
  exi.n06n N 977 104 063 44h6bl1...

  7UH-E-274-1-2

  NICANOR DEL CAMPO
  7dl4.clo. sstc.1 N9 r 3.n6 tlo 12y
  SE ALQUILA
  APARTAMENTO PRECIOSO
  S.at. comedr1. 1 ha4batc16n, bao4,
  f.41 11 161a6. .pal4., 7svadro, Pro-
  o. pars matrimaino e Maden re-
  reacts.9r6e7 16004O. 0667666

  UH-E-2rl4-C12-2

  ESOUINA DE CONSULADO
  Y AVENIl)A OCTAYA

  Miramr.1 7Mar7ana C0 ra ec16n
  onstrutda, anln no h alid. habi-

  d1 te6ra66 c6i46e7t69. da-co la,6o.  d cl arto, con un bafios nterc-
  idcalaolti cocindel ciaj, frelci-
  d sr1 c7 ar to, q ul ,4lo 767ra do6-
  a $8.o6067316e. cad. .Con"


  Informe* i M-9494.
  16--2635-72-26
  MODER{ S
  NICANOR DEL CAMPO
  Calle 15, ca6I eaqulna a 16,
  fresco., anmpilo, agu abun.
  d~ante, compueutos ,de sala,,
  comedo ," do. Rabttaelonpa
  cln.ets, bonito bafio Inter-
  malsdo4 cocloa Vai, ac r-'ido
  de crtadoa, exeelentes comu.
  nicaclones.
  lnforme, t B-3 175.

  UH-E-2935-.82-29


  6 /7I


  ALOU1LERES PLQUILEBES ALQUILERES
  32 APARTAMENTOS 82 APARTAMENTOS 82 APARTAMEMNTOS
  ALQUILO fa AV7NIDA 160. PLA.YA ALQUILO APARTAMENTO, CALLIE COR- E ALQUILA APASTAMZNTO 7 XTERlO0
  Miramar. 363700 Apartamento nueV6 ft7 .- line NY4 5576 .Sntos Su1re6, 1..6.1-. 1 76- r 6tra1S, Xu.6 7bundante.E6r167te161 ,i-
  teA .. i 46 ..... ..a....T6a.. I N. I 1. .2...... n... .. Z... . .. . ... 70..... 64. 2.A.1.
  7u1 61 6gr6nd11016 bf.ionterCaado.o p-r703 F- 5.6108. Emp. E-3476-8.2-6 E-3223-5-.29,
  o c_ n bola crin do. t co- ne o a. cl<. lBelY8 ALQ UILA N A P L A M EN R DE
  Mari Meo, 46o.77 s 71r61 s 6 '71 6 7h 70 s EALQUILA APARTAMENTO AYETA- 66 ALQUILAN APartar N7,o 6I.
  n4 6667616471 3. Play. 016nta 7r4n. .3 63Ros6 Palo, 1/4, comedr14 r7c1- narm1 67p66 ez 76b4f376mp .et Call ..A"
  o e.tn7it6n7, a.nt B .151 E-3279-8 2-29 n p i, 163116 7 6rim y'c. nt. ga s 243 n r7 712 y 14, A lm e nd. re' 6In 6o6 n3 en
  $40 6 4es 6j 074o 4 1 Mg. n 7 Ml e 96 en- el ml3- 7o, Apts de 16 I 7A p. ,m.
  ALQUILO APA ETAMKNTO SN STE-Ir Ep0d a y San Er-n32lco1 7-343-12-26.
  nar6 4co 63no, 16 55 d 6616.m 04, 4765776. E-3399-1.2- y. SEALQOIILA: AGUILA 6, 1K6QUIN A
  b.a. 6Toa- erto e17 c711o 7a161e- ALQUILO APARTAMENTO IALA-COME- San M l. 7eApartamenl compue6 F3 d.
  reTmb 6n un 1om1 people pare Ycoi'j'-
  c7 e Marina entre,7s6467 Pr7n 7 7 V.or 7- 11or. dormttor1o, 4o6771 d1 011. 6376776- 0ala-cm7d1,1 una hab4 ac6 6n, 7closet.i6.6o
  Iorman Tel76f no B-513 cE-3211n 2-2 1 4 completo7 40.50, S1nto6 Surez, y cocln6. Ll 77ve enc 6rgdo. Informe766 F.327
  c.7 eCorrea 115 7 3e76l6n 77 a San Be "n 6 n67. n k'.372-2.2-
  611N. 14 1 3 eH "la 2-3 0 66"' r E ALQ I6,LA, S oALUD9 654. CAST S ,Q,-
  55 NUEVO EN AYESTARAN 7 xaInte nt&6apartmento 4compue17 11de
  Isa- omedor, Una habitaicln, beho 3, ra-
  Ap rerto 773-64 6o -la-come- FRESCOS APARTAMENTOS 7cna. L.ve e3ncar1do, 2ormes: F.3228.
  1r h4be1967. ba s cocina gas, E-3230-!.27 .-29.
  yiempreTagua 1.6t.66n espl6nd1 da Con 1 I 4. 6 6coc6n de.gas can3 3 37b-
  ce..t m l 7on66e6e7e6l61.6 nete6, b6 as complin 6.63 th1 3. ntre P VENTILADO S APARTAMENTO, I Y
  Hospital No 3, esq. 23 e In. Prez 4P G Suarez [11046orm : p7 s 16u14 17.dim 7Yoche. CoIlc St. 6Is-
  EInA,7N977764106entre Arno yr1 Ave. Sant. Amall..
  fanta. Altoa agencia a lutos. MENDOZA Y CIA. 61479 (VIa PoYl P7r7 a 7puert.. 6Rate1.,
  I V A. N.I. 2. 4. verde y Va r, tr u-.
  U _11-C-.178. .832-2 0 18 hispo 305. M-692e. 117.. pr ] .ar 1nca 1da de ] VI1bra.
  UH-C-171 -72-2 9 E-3.72-.2-2it
  BE61 ALQUILA LINDO APARTAMONT7)
  VEDADOb 7a4uebl7d1, terra6 -.,.6.716D ..?o.. 44 1curo.
  E~n reg to tiff l e neat.... preclos os G u a rd a m u e b lea 3 461716tn 26* 164 P16164 36O 63 104es-
  19y frescos 7aparta1137 ento76 2 7 7 n6 q147416EC, 611311407 -3726-12-2
  1cuatro h4bi6taclones1 con tolas 6co-3 0716 d 61. n 2 OR 66 LA PLAYA 1 79 EN6I7
  modidCde s Todos con vista a ]mar. 0, Almen dare'c Se u apMtameo
  Go7166e. line's telef6667Ic A.77m114a6 AL34ACE3IU16 F2KA.DOO 16,3516016 71761166, 74, 776636,. 46.714 741
  Guadra ze, l a ane t ere~ icanA mda .v Cal-C tN altol 31 a-romedor, 214, closwt.sbaho lu-
  6cuadroa 7a743 711 1010. e77a La y CM $L AYOra V M. 11 NA I 74UO Jo 6c cna61, gp fregadero-mteble.Ie .. Is-
  6113 C e 6 N79 173. L M Neptune 0.0 U-39?. v 6dero. Precilo $6 y $60. U .IJave en I
  lC -C0 -137-C-I37A E-3274-832-29.
  17 v14_ VEDA On C- 1184-8.2-27. 1 SATRENK APARTAMENTO1 ^AI r0LIA.
  cMb1,o,16161677476114, Aveni4d 7717. 44n-m
  S E A I +Q I IL A N $ 5i6nu lbus: sale- om ed or, cuirto mp i (..
  $35 c7n, 71 il7, e ..p' o. I 776c4lente. $.5.00.
  F.7q7 7 116One de fralle66 .7 fr uls tnoi Nueva. fresco a6 par7 amento,7Sala. s na hrm e:74 6 y46 7 19 Almendares, farmae6 .
  0p7t,94 7nt14 In 7 str77 la7 So ', 4c4 7ed1,o1 4 4. b ao, 7blc6n, _.le 7,7 E-3702-82-29
  C4ero ra1e 8.1 caro c loase 7 1c6dae- centre Ave 7Pv 9asaje G, Buena- AL9tlILO APARTAMENTO L DE DOS 0 -A
  pcrinlPt a~es b Is.olna di evi cio des.a vista o Querejeta, Una cuadr de lones y petluefin Pa~ill. o ll]C'n .1 Parque
  7 bundante Cal7le F. en7 re611 v Li- I& R77 14 26 eta,4707, 411641143 c an m41746666 26, In.
  nea Ve1441 1 Verse de I. 3 3 U Infornian en la misma. 47r6or01. 7Prdo 353 altos de PArtagA7.
  E-3662-112-211
  UHElq- -2 ] ____ U i -27.22 I cBl(^"r'^ ?t $2L1 s ''
  U3HEN -8A2.-29 $25310.60o $3.061 APAcTAMNTO 116AM.
  UH-E-2789-42-28 7 6 77ll 6 .. 74much 61. g 11. h. cl6. h-r7 n en
  Primer 111, VIbora, nn a1. rut r e .

  _______________ea___|_inade____i________________ P7-65 IIa7616.11147i 1461.,
  HABANA, $45 y 546 VEDADO n1o4 144 Cu16rt71 75, Vib o.r. 7Pa16.-
  9Modernos 1partamentos 4ompu7s1itos mer p7s de sale 1 com r 2 U AC PA RT J E mAM A 6N9O
  Ssala-comedor, U na habitaci6n gran- 7 habtc 11 ones hall baf6o 1en 6 7*7lA 7167o7n7677u d o 6Atrmno1


  agueLF Yi A en teclao oin de ga I ra Persona my n sa~n l e nar
  }de, cncins gas. much au e- oorsmecld oI nad a trab Jen fuerm parm cederle ipartameneto
  1directs0, ptio con avad1ro. servl m 1odern77cutro ple.7am, telfono, rrige.-
  677166717 V o 0 6 AGs M a 1070,e A l o 771677 6 7 y frescos. 7149 a 7 -116 .76 16116 1774-7-61 4-.
  ]tllcr .Vao+O uno17,e- ci ecidm yfecs gate Clavel y Santa Marta. Llaves todas harms. con garage o sin iH. In- radar. reservando derecho porn oficina. Ha-
  7en7 1rga do. Apt s.105. forms enI& 6m1sma todo el dia el bans. 7Re 061re nas A-9343. E-3664-82-28
  177.173 717061611 4ado. C7lle 11 NQ 1105, entire ALQUILO DOS APARTAMENTOS LUJO-
  4--3137-42-2 4 a Vedad o.1 7 6n o Ariguren 4 09, 7Aye6 uarn1., mbot:
  UH-E-t1in8e-"I r la la. co3edor. 214. ccina ga y serv le fl. -
  UH6.E.27M38--29- n5tario. Un0 4b6o, t60.00; otro, 3egundo
  EAfic "-BERTA"7-l3 2.. 66Informe6 6 .fU-104.
  17 y 14, VEDADO Apartanmento 3061m6derns7E-3400 -20
  ISAN LAZARD 1,191,4 CASTO ESQUINA 6IN-

  Aparlamento amnueblado, Vapor No 75. o 6nt ta 7ed1ico term inado CeOnstrur ,
  EntreHosptal yHorns. mquilar apartamrentos, d. Una, dos y tre
  Entre 4611t. 117 or6 vCon 7 a 1 zas. coc1na# V l t cmplto. In-3
  todo contort. $100. la, comedor, dos habitacloneq, co- fores+, eneargado,
  cina, beails, osets. cuarto v s.ervi- E 1--
  ar' e nc argd, co dei crac d d os. Mucho fresco. Serpi-
  den reference 1s. 6 ArARTAMENTO LUJOSAMENT 4716MUE-
  IO 1 ado: la rd ln, P rtal c errado vto e in. .,
  iUH-E.3470-82-29 64livi hal, a c4, 6comedor, 6Pantry. 1c., go-
  _______________y_________UH ___17-22174-E2-27 rle, FlI0i9r17. 6en6 radio, Slmm1 6l .,
  celc. B-1674, B-RN05,
  SIN ESTRENAR E-3370 -82-2

  131 de Ia e..UIn do'T v ni -_________________________UHE31-a
  4 74APARTAMENTOS1 A04114 31 aLmt d slC r1. Apart.AMENto. con 1I.
  Inetor, 2 habilsiones, mity l u enlu: sala-co> u ord-, Ilha bil ci6n, ha-
  lion." U I0 Unfan ta 1.43 1 al rel...3 g yl V dat io, 2a 2 7. ( 1 ..... ..
  D U lads tide Ila elluina de Uni. m. et-iaM22. E-3517-82-28


  er, i4.4In. 7977 77 orme en log MUE LA M 16DE o .ArA 1T MEN,6 .  _______Nm 111.771. 3^"do^ A6A16TA3 6676136 |60.ND R
  APARTAMENTOS spur DUJ ;.."'ldo ..n. tf~toy tfo
  A7161, 7 7n.1ern 7 de61677 ap7r6 t, 11yd3 4ill h 1N rr5 711, 61e 147 1aotel-
  Cn4l2l.6 ..14 N .e-n r 1 nl smo o | 11, 0Nlon2 rlc *o 9 1par616e4. I.3,
  11., un- y V ohdln b.6t .', I bldoa 5 Y donmingo r ha bcano.
  conpll n 17 yN c8. r leelltdnr N U 0H-E-9810- 72-2 E -3559-42-7pn


  C.OMP N N El71.ctr7 4.d4 1 6U67t, e 2 -I.


  dor. do7 61777I.. -i on 774li e 66167, 164443 6l 4n,..
  :,,%n ,, eht yI'nhin Altairlalm(noainodf~lol D, lne ableneiu atne
  ln n YX cm, -lnaCUtdi T f + lelru a, aootp t tiara lenders alqico d3e fao.
  1511o. coin y~r cClvn{.do den r. ah* dIad


  I '1r 25 [1,VD D | '^ .u ~ e' ^ 'S
  ll s11 1 Y ,73NO-ll72la. a m ri7dl a1 undr ai In o.P- 7 La o Don1 c7 7 7. l 16qr. a La7 47prt g-  Hme~hdoUhhbtjlonh, alEco ran._ 0411174111 al 6716743 -
  | Ul | a SAN MIGUEL 457, AIle NO 12 .6 Ir0 dasd,., 414 I2 torr
  fr .-I n n. 161- 6 N, a e CM Te F-11143. 1E3.02-77.9
  ,.rld. v7dr y u ta ^jLQ IO -z APATAMErNTOS '
  7116 sun aSRE A L== ===== lt===== 7777616 OS C22 204436 7-2 7, .
  ALTURAS DR E M IRAMAR 1177171n 677110763 31, 67dado4 .71-eps-33r1 -
  hor B-401. 766,6 7 7 61 Vt odn- c 1 18.1n Sat, 2 7.1omedor., 4d 6 u r
  "In.. Pillai, 4 tn0 dy 45. d, a can ea-  641 1171 111 0P0 or13.P16o303$04 y S64156. V.a Br.l2 n--
  c Fh (1r brlc., Edfilt orllnD al. Winui bund~n.  166377616 9 646646 7765.2 46.-vieDAdo,-1- 24.. lne.5, ibajin os
  FDIF CIO "' 6mil'u yea0 tra^nvisA.
  6 7. 1 11 7 41 SAN MIGUEL 457, ^ aT N TO E-36112-93.. ol .
  M IR A M A R2 A LQUILAM O UJONA FINAS10AITO DO  7.77. As Vicas esqun6 7aLeah yad. V S bor $35. 6n.orman -U0. [.2 6-2
  ALTURAS DE MIRAMAR Aqulo modern y 7 6re76o E n aparta- XQUILO UA T8ONU END
  .meats; 2 744comedor4 glndesho AQUL11 a lo 7 4 7 7 6E11
  7 6 46m6 6 ,7f r4 7 46" ,7O7 0b6ta c i o n e s c lo s e t c o c .l3, 4 6 .le n ts 11 1 1 0 17-c om1 1 1or 2 c u1r to6, b1f6 1 y


  A77911746..as,,n hrt o e31ba17p t 17trra 4l7, oc.4in Sn7, N o.2 N I13entr 1 l23y 13,7 6 o.
  bundantau SSaal. omedor, to- v _dero, aueabundntE-3 4- I
  y-rall. c itira ta. 3 o ea7l1frente. y b' h c o' E -34 2-
  rrA acuara, d tpd- conS lVEDADO, 24 NQ 57, bas
  Ioci Y cu ar eto de lrhro chai au o-U p er. m o75 -@ -30 A lqu llo modern s apartamc n to. e ala, co-
  Acoln 74caent4116d44 167 ad140 7med4r, 2/4. bas co1mplato, cocnervico _______o
  Cal Ms114a. r EA 17 66 14e 0 1 6 l. t t SAN LAZARS 144 ALQO r AauabundI tION EAOILA Omu-
  Cala $ enre lllol elPuete I ncacinne.. Vert.: 9 a 12. E-392642-28
  do 2.3 ncarjgado an In. baJo. II shire Induairial y Crespo
  70r6743 o-14 7 7 o.7K77 1 4rt 10ll,3 Eoern, -7 OPORTUNIDAD41
  U .E -1 6 2 .1d o 2 h t9 I. .....9 3 1, ltav e t oe l" Alq u l e n is p ar t s m 's o idc la d a  Ap4 4 7717716 4767 1.764 1l117n o 11964416nto 5164 derno6 7,, do, apra-no co I
  6 1 1 4 Ud1-E-24t eA I3,I .n c rc1.6b a del Vedg do. a dos cub dras de It -a
  cr24l--dns0.mu-h4-i26.S732-.0. .I.fer- di31-entr ray.ince de PIaUniversedt d,
  S man en lanIsmsmacalle 19 NYo 103a entire L y M.fspar.
  Co L AS14 7 671, 1 0 16.2ta.e7 to situado en tn 4 0e 6unda
  BE DAalis D Ot p t. eopuest de so a-co.
  APART AM EN D O 6 71 71 7 6 b Mellor.,line6hatultac36n, ba4ls y co-
  enle i~vP y .ln +.UH-E-11IL34-O2- g cina. Informan en INTraisins y telk-

  C Frente a Lea hnd). SE A ,QUIL .N form W-86119Y A 14048 3
  Apal-taentoi m runernns rnn -I.- Ins ,nn0deln{-P. rhiarns v vefliladna UH-E-3716-92-29
  Co'(,ela r. I v 2 h1bl6,660 I., h0o.aprt4ento43 n Xl odifalo70de0San
  6.77. K 670 d I ".1 .ld,1,7,... PLA-nABAJAf..l 109.a.q .. Lucs, SELALQUILA
  464636.666ll 1637t 2 6cnn 15v4 d lo6 Verl. 6, 1on 4 7 l-ronidu. dn4 61h t c60 n74 1,
  Ap' 4 nfcr-:TI B-214 no e 95 AueRonda 17, frente Univrersi-I


  M ore. i, 1ru 471461r nr n d e61660arSM p y l 7 e re0 6d a.,13. 797. 74c n-.
  t~or de tlelal. inlg, eu~rto, bafis, eocin

  ,66. 1163 7046 U6 -E-37706-. 7g46y6terra .Pre io $60.
  Inforfm0aint Telf. M-1656.  J N'5 2 s uiaa25.622~32 67 97,1 1 6923717
  V E D A D O4A, N 555440Ved do. ,D.IHE3663 182628
  AartaeDNntNO N D13,segund a 7 6 13
  APARTAMENOS DE LUJ Was.. medor, t ....s uortna, ?&h LMNDoE
  16AR16161636DEL6nterald6o,6cocna, cuarto y ba3iM
  crE-dS N. $110. Verlo, deo tr I y de Ce 29 y5 253, entire 1d y 14. At-
  Cal 114 N0om 1, r I. 2 abtI a A U LAD.2 me.nulo fresco ap a cmoderns,


  vClIt- 3 N ad016. Sentiremedr, 274 647760ny a. taBcqu sllel' $40 y $45. Ll ave n.e
  C6ll. 27 N6926.6 .ntireMPN sseyD0 s.baVe if scolores. c aorn a Y Calentsdor
  iCalls r/N .eteNO 7OUH-FIW-EJMI- Inr uvadero, etc., a" ~aabundant@.
  ClaoNunientirei Ca6yf27e.s4 BInfortman e mimo.
  Par& efftrenar. Una. dos yTreas he. PL-rTA4-1AJA
  b l lone. &Ia l, @to0 6 16cr22 o h b t i e b
  entre633yY05 1Ved ado. Ralt y come-
  EdoriI Co nhbZtaclone A.cn c plietaa,
  VnformanI Vpelbf.0F-34895 baflo complete, cuarto y merclo deA0
  Cai a e eo tr ASEOstVy calentador de ga..
  MuyCmoeoF aI. Te.ds. B-1a.a.0an1en. A.NUEVO
  ls -eo. G an es I 7. A6 la6 calla, 19, $80:o29, 175; 3 4, .,70 y
  4as.c oS compuesto de teeoara.2 t, M
  EDIFI'CIO ARRIONDAS comedor, _co1. A de 2,L N UAU.ohabl-
  B5EdeO VE DADO agua ab4 6dante, 4 $raj en el 16t77
  ceaqia sq sombra. un apar- no. Lm ROSE casti eaquina & AyexU.l
  IV, dos habitacone ss, c ala co- rin.4 Lamar661 Tel. U-1773.,
  A.: ? E T + edor. Lu Joso bafl .... p la n.....
  LQUILAN ~lavadeio, dos grande closet....,
  coc tto,2 Pipis. Informes en el '--0-


  c o n b a h cAp l eoIn 4 6 0. S E A L Q U I L A
  lore igt. oina, a9up 76 416717 76 1116 O19
  ola y deSbasrap. Cuar. 360 D16 TA-E-4
  DENTRECAR t caoma.-aUaEfria ALQUILAMOS: C N9 727, EN.
  de ec ANtdo Sc e ca2El ..ab its APART AMENTO E i tre 29 y 31, Vedado. Departa-
  d0tAMUEBLADO mento NU 18. Sa1a, comedorN 1
  eiones, hafio, eoeina y set"2 dosaluiehabitaciones,$4 e5bafiLae y cocina,ene
  EDIH.F.I9ca O 2e2l UH4E9.7(3rente9a46741e.ro-33..2


  . In rlat. I


  ,. .,,.+ +-,. ++.,. t+,..,,,,. ,|. s-,,,,.,

  Oasilicados


  4.A U lJ.,N C


  DIARIO DE LA MARINA.-Viernes, 27 de Abil de 1_,51


  0 S4 CotL' A S 1 F 1 C AD 0 SC


  D E


  Ii L T I MA H0 1R4 A


  ALQUILERES ENSERANZAS A
  34 HAB1TAC10NE5 5 NAVES LOCALES
  OIIO U421 At"OS. 332"I UAMANA T F I ALQUILA UN LOCAL AMlL|IO IA2A AHA
  Com.ponlla 4 4l4u4la .re4a. clare habi- comer4to 2n Obispo 212. Intormee <-n Ia
  t4c44n COB 4ode2 44rv3cf con 2 *ln muebles. min4a. -.344-45-284
  _---_______-_________ _' r2 ALQUILA NAVE 0 LOCAL GRANDale
  2 ALQUILA ESPLZRDIDA NAITrACION propio pear *lm2c4 n o detpi.to. Alluto -
  con lav4 bo y i 3' t4 o ne, hombres sloes, $75. Inforam" Mlagros 514 centre Jun IM 4 -
  tlo4 **71051l8-: A5-2002. BMado y Golcurla. Santos Suirez. IGio. V
  ats3- -2"44-444. 2-23713_-M1-2 ce2y4-l4.3t9E.95-7-5-2
  ALq4M4O wANITACION CON NAIO PI- 8E CDE9 GRANDE LOCAL, MUT CEN-.r
  Va,4 44 di y noche,'aen M4.2. Psrl- trIo. Alqullo r b to. 145 mres. St epid for
  to NZ. 27, 4entre4 2nJum2e4l y Deu.i0. 9pe< reefll_. aInorimcin T6 faTono X- 479
  In4orm3:2 Ap2rtamnt4 o N0 1, 4anc2r4do. Pre7un4 r Itr J21ime4 E-a415-32
  1 -37344-24-H ~ -- '-4-----4~~ -
  RE2T41N3CIA SAKA VAM4LIAS. TKJADI-
  4-244444 444444444-44.... LOCAL MODERNO+
  Ito 10. eotro Cuba, Alultr, htablltnn.. LOC L aU E
  empllte, ventlltllli, con lIvamlnos. Pre-
  44o4 ni3d2e.2. Alqua4o San L4zaro 1103 2 y 110S max-44 3
  1-3g4.:]9 44 fi 4444 l6n par5 4 xh4b4cl4n3 banco, co-a a
  ALQrUILO MAONIFICA 8 ABTnACIONI 44r 4f0ci4 s, almac6n. Todo pl4o terazzo.
  en Animals N9 a3 otrai an Pr4do N9 Intbrmt San 3 4 .4 ro 1103 alto pr4m4 p-
  B3, pr4 l p. Val.. to derch l-3.144-5-9
  E-3671-114.29
  0AGNIFICA 0ABTTAC10N. 3AS MO-
  ralwad; narirmenio mI ino AuoR~n f AJH l
  .....49. 14Y lara.stun 4 62. SE ALQUILA
  4ol2. 443 y 3l.-, 4 Sl2m324. much4444
  "tranqil"4 d. r.44 n4 0 n RafIal .N-( S4 1 O.bpa
  fundi plan, Betrs G-rveio y Botascooln
  E-M7-.-a Bkn ill *.}. 1 l, T 0W*
  CA0 & PART IC.AB ALQU4ILA SAIl- Local 4om3nl44co Can musblaa. 4t2 a
  t4264 4A04. c n tod4 Srmt4n. d4 co- a 46 o'vp a ft-' ;* 4. 442
  mn 14*dM. Sortledd y limptss, 16ko. i tll o. Ir ofclnu o n o <.
  paroan d m ate, s. .1 C.clalni ". A. on- exbibiclo y ventsa rticulos do todu
  4re D04iln442l y P4Ir, Cerro. 3claw4s, como re4rlgcracl6n, televlli2 .a
  X-30644-3_.8 radio 4eflcto. 4l4ctrl4col an general.
  cASA B iAFUA. M, rrrv0No 417 AL-
  ,to. o.mpM.. y L.. oalM .,1. Mt A-01 S0om$rio& I0a12 1.
  quite 110114clo; inrnud 2 442b6. 4Af4..
  b,424d4444. A2l4 .4 2 moral id-144. P ia 3
  d4n r44r4,32. 44>@ I 4. H W ii 4 am3.. UH-C-2.4374.-22.
  tr4494. 2-3411-43.2y
  IrAKlUA COIYA DIoINT! ALLI4LA. NAVE 300 VARAS
  habluelrt$a lmtlblada /ulommenle a ra-C
  b4l4o.4 a 44 inm ui |O.qu 4324444444 444244232444424
  ) u4ll4o not 1 m4trm32u l-2to3. q2 ?ll *f.b- Avenida Oetava N' 155, Cun-
  )an1 Nora s n l35 criowilo. aj, gn
  Cail. JoI., ionornes30Z7 3 dra y media Cine Metrope-

  S4 ALQUtLA ISPLSNOIDA 3ABETACION ilion. $120.
  P4ar bhom.l4r C on. Con 2ntr24d tndep-42 404441 -8
  dn.ato 6aM4. l Intor3m 44 T4roc44 241 Tel fono A-3188.
  a3tm4 nt*.mo I, eu4L* San 4 Ichl4.
  --- 4442t42 UH.E-3471-85-29
  AN3TADILA2 t4 1 140 CA I sqUU4A
  HNptune, I@qullo un hablctal6n prIp-
  a nulrtnsoio o pzrMon o., sntread in.- Casa grande en Neptu-
  devp djfants. a.i o con luz cl ean tonifi.
  IABSTAC"IO VilTA A LA CALLS AN- no, solicits socio Mpelretero
  pi=,444 *c4 on4oa3 4 n4murebl. 92S, o IS cede In mltad del lo.-
  m, refor.tu ,, 6 30 entri 33 y r3 Vod ,.do i n
  4-34444 4442cal. Informed: U.5540.
  28 AIULA A UNA HAInTACAON ANIXA j
  aI 4mu44 i ague, b4y t14d.ono, Lu. I
  I4r 4t4rk4 4del T4d4l4o. Inaoran W-44M iti-4-9.1-1127
  923.00. 2434-34-M-2
  ALQUILO LOCAL
  a lita eomfortale. ntr*la lndeopn. propo art almackn, Ind'ustri o es-
  dlwt+. bit imtplto, Crtrlmo slo eto. no Ub reclmtento iS *4 lquLta an Real
  Coot.l p.r 4top Tenerif N4 12 4 1 La Ceiba, Puente4 Granites. 40
  ali ., n wiulnl n NIcolu. Talf. l d-M eneKtelkfono. .&t milmo locai
  P M.ler1111 plne mentr. 'fent, r als. i nf n T."emliso vmden e l 5l.-
  _________________6443 l.
  11 AL*VnA UNA *IARTACION PAZa V
  =7442.. 3444.1 fMa o13442 46. T, 44.444442 144 2442 2.

  AL.Q4V O *A54ACION, nlrOKA 0 SO.
  is, 2.4-,2 .., n,.lr44 4l ,44ln., M*-4 OPICINAS
  1 4M> 1 ,14Z., ,ad ld444l4 p6.,., Ho -
  re41j 02. -IM t wi Lo"1b ls gotd*w. Vil- - so
  to.. 4 >. 24144, I 4Ll. 4 SE ALQUILA
  444, 4444 44. 3, p_.04 .11 l4n0 bMon popl lrs oll cln o mer.
  6I MA4 l$.A *AISTA do a l1a1t a setls 4* solt~ e w."lmlllq l llleIs-s, Inlellrnne lU-4@41 e-SM -$$.
  +l*l Jl Mf lll l l 4 l in ll. "rflll "l .Iq m .Mxr m -
  !-san k ... .I ". ..: 8E ALQUILAN DOS MAGNI.
  4*.3a &M4 I4.4444 s '" (cos departamento a propla-
  M- "rL .1--404iTaflioN. ToN d in, pars oe nfha0 privada., co-
  ds Ia""s un m ~ .s.n. ,
  ,,,,A'.. l*4 .. ,I.[ ... ...... m4rci'all SodiU1l etc. Prndo
  44444....... 4242r-' a dd "nir Animus y Trocadero. In-.
  T AL IA"...... AP.".... 4.a.m.. ,irf ur4 4r In T l'tionn U-1720 10 a
  t- t .,.... l...i .. ...Il.,4. 12 m, y 3 a 5 C-11B1-B6-1 My.N


  44 3 4V .... .PALACIO ALDAIM
  "" .v ,.I.,WM +a 4 a ^ *qullaB oflrllalt am. ,,*

  M4 ,6! **IA5 ,454 i3'4l i i ,it' p llu, fr rseaI y trentlull4 a, ,
  St...1,-4..4. . I d e *dMe 7 *5 I ma,, 4n 4411-
  ,-0 a- "a m. W.... <.. 110... nti n
  -42 a..a .4-, 444 4 244S4 Puntao may 1 ntrleRo Hnl.
  111111 P-LiIIe IIaIsells I. bar-i i .7.
  *,- -..I" ie w ,- M Informs ren rl proplo edl-

  I l' I W -M t*'--I -I I-- ,e i plir *I | & ^^^'OII f|^^^o.
  1,l AP .t. 3i4l44it3. 1:WeIl

  4.1 Aa.d I hi l I s k iiI. Is d ioAII&ia a& I 11J .I
  t. U|14 Mtl M Ip I, |I s la

  4 1144 4.MM08A I 0 IKAIANA VER "AmAA
  44" 3taiw 424 -i-.. h . 424 .4424., 4I442,042.
  (oNrCoU inA 462i. ALTOS 4243.2 2 l
  0 is
  Ixr** i > l u *ril| kii .,I i .--i- -.-~l 0 i _.^l d
  424,4 5i.il442 24 J h4 4 4 114 ii** 442 24 l4

  0...i P i l l lH >...ib l l ,. r i r. II. r. i .
  ." iiiiii, ii A.ll. ...1$"an.. +I.Ii ii l."


  a*i1 r 4l las# *l i I 10,11 a I ON i l l r nli ., h .Amsl. BIt
  44::443 444324444 e.42 a224-.24-I 2. 42a 34. 44.a..4Ja _F
  mlu il M* llad4F. h i010 I1lN 1 1m M |i, | ii i l it.. .I -1
  *- *NOtal.l i .l . ..e 12 2. 4 4-44.... 44.44. 4 3_ .
  IUse |lwn *Ise -M -da oosa" a. r Y "-I. 1.- 1. .%X Ia
  *ba44i 4.4.44 * 42424 ** 442442. 442324444424444, -_ _  balls oK A i ne ii a. 1 1 I T- d' -i
  2 2 .444Ix4 I 4 4 444 4>44 n4 __ I. 44., 4 44,4 -
  i. 4a 4I4l I 4 Ai> lE--, --so -k-, "is ~ -
  win ,- .-[ 2 A- 4. 04. W.-44s44444-sil4wt" wie' 4 b4., . .. .t

  Ia I off 8, 1 I,,4. ia-n.d"--1 I .]Pl 1w]
  .. i&a -,,f..1 Ill. V ..11swi1l. 1".. h4
  4.4.. _4 ..d o1 AftQ.IL (


  a s-AA U -rLO C A L In A y e s 7a r .'n
  14. 42244 .' I* r ~ ..'. * i. 42 224l 44Al. 444v42 tw ine l.4o .-41  ., i.lte --M --uu. *,. tt<|<+. I_ __ __ __ t''~~r
  a,., 4444 ,2 4 ZANJA4 15,
  .^ .^444 432344243... ....4..-.4.^ ^


  I i 4 4 ,4 i ni. t M.rou2.t O44all. y S. nllt -
  Alqullo ea aM aa del edll-, g te. -. plu. 1*1 1l..ortnar.d.I
  rfeo d N No 336, rquina 42 h4btl. ..Cl ose.4t. 4. r cmpl.,-
  aSVed~lo,Fpolai p ar. .1- Pt |n l14 AI, ;b-;nd^n
  23, 3V 4 44 ,Wa pare Ia v. I.,42im r fe Aguethumd. nls
  mavtt o coixiaexlo. _. ______
  Iedorm, pAcr plo vios alw, -e o s ap.m.BS^

  / tm^^" Sr.- mm- SAN JOSE (872
  ip w '- ... ^ ^F- T 3r ilat s .1 p. tmwvr Mi no tslto lnB.
  |4 2 2u l a c.e6 I4rt4n2 4r444 4t4i7ha4
  4 POL4I RIA A 5444. 4 ,4 3 *2 ta 344 4 4
  A .eta i~.l v.do. 44*2 .44<24 3 fo4 4 4244. Apt4.
  as MVII Cr.I, (;|a ara7 11.---- 3471O.
  ______-____"_'_'__ COAODA CASA  4 LUJO442 LO.ALE?4 4. 4, 43 02 4..4 .

  r.,~r>ll<~ ,*, ,lul. p,*,, ron% I"f--
  d. 44brl4r,4 rx442 h2224 lo- .. 4 4 4.A 3


  lU~d61 CoT servlrio y M ____1AO ___
  -- --4 Iplbl la11 *wwmiduM llD ,D.IO CLnU]U .N
  dri ~ ~ ~ OA~ .^TB Apaoplio a.. N 141-.j.^.
  d1142l44 4 n424l44. E4 23 24 9 4 2.5 a, |u y t4 t4rlu ,pr.4 .,r 4 1
  Il4 ('-h dd -Spil a F, a.4 d3 4 s S P ..-44317142
  V2442 e 2 L 44n4f422 e ZM AN At, 515,iLTO OAUJ H NUN..
  mlimol. I lufon1. a.ll. I jtaaNr gsdS. In|.l. pan.
  t b. l- __^^^^r^^ try, eflCsu .... rl farvtcl-m d crled"..
  4.E2-3U i46AN .O2E X.M872


  a j
  A LO U I L E R L S
  VEDADO
  I1NT4 ,4 2 Y, ALTOS. 41 ALQUILA,
  ca2 cam4 ue34 de terral, ll., 4 etsa.
  04tr hab3tac4one44 4mpl44440 i4.on.4. .
  exterior, comedor, bafto Intereal.do, c-
  na d4 Tai y l 4d.p3rta4eno2 on 43b4Ao par
  evient4, Informe: A-729. E-.54-488-29.
  ;DADO, 14. I11, ALTO 2NUEV08 Tl-.
  rra3 ce3d26, 4sale, 34m43r44214 grand...
  Alto 4uJo Int0s4re4.d4, 34324t., 4oo4s4, 344,
  2.do. 2erra 4on4do. lavadeo, 4a2lc. In-.
  rme., b40os. Referencl20 3


  SE ALQUILAN
  Irewo, y ventilados altos en Ic a.-
  lie 17 NO 640, Vedado. compue3t2s
  de ampll terraza., Sala, comedor.
  cinco habltaciones, 2 3banox, cocin,
  pantry, cuarto y Merviclo criado4.
  cuarto y servlcio chauffeur, garajo -
  n1o0rmes: B-21-9 o M i-.BI. AgOa1
  ar)ndate---^
  424UH4.1.32.-24

  VEDADO

  15 N 153. alto. Terraza. gablnete.
  X .1e, edor, trel cuartos, bafto,
  ocine, cutarto v bafo de criado,.
  4araj., $145. Inform.a, *ncarado
  edltlco 15 y L, de 3 a a.  VEDADO
  L N 23. altos. Salad, comedor, cin-
  t2o euart34 4te4a4a, bafio, 3o4n4.
  3u4rto y serv4304o de er4ados, gar.je,
  lu4osamente decorada. $110. Inror.
  ma, encargado edticlo 15 y L. dt
  3225, 322.4241444 34 .t
  32a0. :1
  __________ UH.E-miaa-
  VEDADO
  1 NO 112 cast esqulna a 4. Pre4co4
  ans ltine. eomasetaente amuebla
  dos y dcrd& Terraza.gasia.
  hall, comedor, tre4 hLbltaclones2
  pantry, cochia, baho en colorat
  cuarto y bafio de crda 4. caraj
  corcano. Informan en la missM. at
  camblan refereneig. r I
  UH-4211-2-U-4
  MUY FRESCA
  Alqullo en la parte mks codiciada
  del Vealado. a do4 cuadras de .a-
  diocentro y cinco d l a Univeridad,
  calle i19 N 103, entle L y M, pr4-
  mera rLanta alJt. compue.ta de es-
  paclo34 teraza, .ala. 3comedor, tre2 3
  cuarto3 24fio, cocna, .cuarto y ser-
  victo de criallos. Int1orman4 la
  mima y W-g419 Y A-I44 I
  4 UH-E-3713-.T -2

  VEDADO, CALLE 29 N' 256
  n4tr4 A y B. aIlquilo alt44 Indepen-
  divlnt. compuraot de ala., hall,
  tre4 cuarto4 covnp wor, cuarto 4, i r-
  viclo d4 criitdo. i, L L3ave 4 n lo-
  b44o3. Alqu4ler: M1. 4lnforme4
  Teldfono F-8500


  CON VISTA AL MAR
  Alqulyo on la parts msa rodlcl.da
  d 'lVed.dn. a du ruldira do i.
  dt. .ntro y cinen d2 14 Un2 1rld.ld4 .
  rl. 11I N' I403. nlr 4 L y M. w-
  ftundl t.n 0 .i1ta tou ldo n
  4i, 32dor, 2 ua4l. 4Ao. 8 -4 .
  it444444. 44.44.w.
  4il.44, 34u44t4 y4",I4t 44 4.risdoo
  nrnrman m #" la mluna r W.I- y
  A, 4446.

  0 CERRO -43 4444
  ____________ ynS ,.j C.ailR-a X_
  i CURDO. rALATINO

  1.44944.2ll44*5546. .aaiiv aar.a 54.'  CERl(IO, PAI.A'nNOI
  SU AIQJIlA
  4*2, 04444444444(443444,h4, i 92 4h 444.  9l24 3*l4442. 43.22, 4444.24i28ii
  o4il JlI tnl il l CumoI pl ia
  = Ir 1I.M.., .4

  %4 4 (r4 I l P A A4 i4 N. c-
  44424444444 5.2ln aw 444.4. 4n-n 444ri
  +Or4In aBla2 l t l-'136.

  S11114444. 11 44l4 M


  1 MAKIANAO- RVPART0S
  11 laln 0 A LTOI IO DI IrNs II2 K iN .  432,1II 8ii1,4 111 4411 4 444 4232 424444IT 1 .
  4. *$n,a41v42ll 4.4 2~,I. i r- -P -r414.2 4
  2i3222 434 46 II y II. Alm 4ldll1(. In
  11U llT+l U


  , A1.4 4ll4.6. N U5 I 5T2 2 i42 iM
  --424. -.-.--4.4'4'3'.{-"424 .......... ""2'

  .I ALqImA. 8A1.14I I iNT6I3I4 4"i,.
  4I4 4a 44424244 d|tl22444, l2l424-n4 p4l4ll  INKASA of IINTAIN o'r a. AVIHIDA1
  A-* A 2 il. 4V43 4 4. d. h94i, 2..
  2.44 5 g.44 .4o,24a 2 f 524


  PRIMER PISO
  1.46. r3m 3 r tro4 ru Tr4tt4 bflo
  424.4444444 9444te (r432. 4f4r4racl n
  ,., x D, call" ni *, 4 AM.
  r 1. bum, y


  MIRAMAR. SE ALQUILA
  L444 4,, *.. d3 up4-. 1. pl*ntj
  sa4. 44l234 2r4 113244 4nir466 4Ba
  12 3y Nov.- Av2n4d24 Cc=
  d. port 1 -at cIrn lor. l r-e c r-
  t,,t o ~ U cl-t D dM 1 bA u"a, ar-
  to d cried. -on wu rli t Y b-fia.
  iria y A.Intl.dor do m9. rraI
  Igorf n* lom alto. ;;,I1
  mio r-82. S Ad r do  Calle 13 N' 409, entre1
  14 y 16
  NICANOR DEL CAMPO
  timm uy oulnlAs -nicacl, oneal


  w abu32, 2ant2 4 tod 2 hor2T, tre4 -
  tA4 lam. 3 1 ,o4nt3. al 44 cour-.
  av xw ytntillad hablltaci= .o
  sus clooet. bafto cpompto, hablla-
  con de crtad4 on C|QiU yot baSo.
  toctny modfmand de iSa y &,nt*B
  r3, po atioy l2 4 d .p, 4r3j2.
  A quile1r 90. IN forman en
  S m ulsunas.

  UK-34=4-"04


  MIRAMAR
  Sc ailqlla cara. Sala, come-
  dor, coeina, 3 habtladoneg
  en4 Io 1 alts, do@ bhao, b0-.
  teb rlo y tam-ran cerrlds en
  lao allos. Cuarto y aer".do
  do criade, garmaje. Infor-
  mann ala millm de 9 11
  a. ma. Slptims Avenids N'
  56, ntre36 38, o en el te-
  lefono 1-518,5.

  nUH-C-1i1i-e-1


  ALOUILERES ALQULLERES

  M0 MARIANAO REPARTOS 99 ALQUILERES VARIES_ I
  BE ALQU1LA CAIA IITUADA EI N -EN.-VAIADERa: BE ALQU1LA CASA ILM-E-
  Visa Calls. 1 $2tr34t42. Y Psa 4No. 3854 bladea14 4 del4442. 3 44,342 24 -
  cm443l2ual4 4rllh. 323 -2o 3 2, 3- 3 baf 34c 3d4 uno y 4u closet, -|. |o I R e-
  bit4cl.on.o 24r3434o inte44.4ado, 344JnS. 444 -o .4r4. 32 y sr 4.cl. de4 rJ.dos, 34aaJe.
  rra4 lavadro, 2 34rv 4 44o cri4dos In4or443 43c4na. caientador y never e44 tr44 ca-443 4-
  1-011 E-336-0-29 32 44r n: B-2907. E-3265-98-23 -t
  ALUIILO 3N ALTU4RA$ PLAY 2444A4-/
  mar. M 4eq. 10. ca 44 bien4 4 ue4 l32244
  luce., amplio Jardi.n, portl ale. cor- I I II I
  dor, pantry, cuatro cuarto3 do. t2 r a
  Y 4o xen ampla garanla3. In434 ||,i4 |
  orm n a mlImiLm, r. Benjamin PereE. R ES INN
  9 e-=384-00-29 --
  Con atractivos preclos razonables.
  ALQUIL0 C ASA ia 0lul,1. ..,ba ..... dies.......
  LAUIL ASA na o meses en un ambiente ogre-
  Jardin, p ,rtal. 4ll eomedor, 2 cuarlot. dabl2, do playa s pr3vad. cab2fi2 a
  b42lo Interc4lad 32m3pl4to, 3on4n 3 y pa- ele4 43ntemente 44 mueblad4. con.
  = A4. el344 $44 oe..m. C le 144 No. 55 2 4tr 4 4 F 4pue.tas de kitchenet, bafo. dorml--
  y4 G. 3e444rt4 Almendare4 4ut2 2 01. In- 4
  tormoan Te44Rol4 9-335 . 1-3230-40-30 tor0o y porch. Rest Inn Jalimantas.
  3on p44sc3na de 4ceso exclus34o a
  LPWAETO KOHLY 4o. tnquil2nos de l.s cab42 i4s44itu4-
  Avnld"4a4 No. 113, ientr Av. Cul.Im- d. s a 4a orl4la del 4 ar. con 4 ervlclo
  bila y Almendares. Bin eitrenar. Primer v1- de restaurant par* quten In .dese SI
  sol l 'b= o d lu'jo, e::artoyr+f desea go de Jas d~ehlillas de un
  442do, ',=ni 4r GO. b a42 4442 40 3O. bil.e3a4en a
  ofro: a plscI n a 'y'I ~aestbn
  2.. 4i4a. 4med 4, dol hab 4ts2no4el, bano t minad442.44 4424.2r r2444t 6. n 1r-
  3do lu4o, terrsaa, bafto y 4rvl44 l4o 6 2rtado,2 44 44. co- por l 4r-
  cin4 d. 4a2. 9$120.00. E-1.33-0-2 me: .
  ALQUILO CASA 3AID3t POSTAL. 4A- Rest Inn, Real 7, Jaimanitas
  Ia comedor, habiteci~n, bafto en colors. ,. < u
  c2Ina ca4424r, 42 at,4,4, b.38o en $4, *. 0o Jardin "El Finix". U-2280
  itempre. ttene eliram. Vtra de 3 a 5. AvI1
  nid 13e antre calle. 1 y 14 Itrnti& al par- y U-2347.
  damo Ruts3 0 Y t44404a PlaYA. 4.
  d-e44-2-2S 1____aly. -_l--UH-E-2902-98-27

  3 y 4 Me al4ula424o paa. des 43. tl,, 2Q SE IS01 ICITAN
  d. unl do. cuarto., 44 a. mldorr4o. b,-.
  An. ol4n4 444. 3 4uar4o cr42do 4. araJe, 44 2u
  bundante. 044323 A5-121 M-776: 2 9 SOLICITUD DE ALQUILERES
  SE SOLICITA SALA T MA BITACeToN
  SIN ESTRENAR ALQUILO 3con4ti4 4 icin.I4 n bJos4 Preferi4hl4-.
  casas Avea. 9na. y 10ma. entire r 4t.3'R0.4.....'.ren 3 ,3da de4 S .a4.
  ro Risy deSa" Nicolasi. cnl
  12 y 13 Amn. Almendares. Jar- Ti..fono 1-393. E-3344-.i3-2
  din. portal, sala, comedor, 24, S4 oENO RITA A4BSOL 'UTrA MI ALImf .
  vrofesor d, Piano. soHllrt. habftaol,
  Cocina gas, closets, bafio $50.00. p ,rlm2 nl .to it.n muebl ,en 4 2 ,
  honrmvrble, barrio d, Ie M tnerr -1-1.ra
  Informan la misma. 4d4 4V2d.do In4orm.n: M-_Il1
  E-3533-90-29 _-__ -,,-2o

  C, ESQUINA PRIMERA
  VEDADO
  S prim r 33324 4s4omedor.4dos N
  42444 34.2 3 a bios, 44oc3naY
  lentador d s, lavadero. 200
  InforMat n en T il
  Telifono W-5101 SE SOLICITA
  t3UH--I.9-90-27 Favor de avisar 1'l teliono

  Anipltcl6n de Almendares 14789, si desea alquilarnos
  Ca41Jhl 11 ,. a Ave. ii .t l2Fqu2ll una nave de 400 Mtl.2 o
  amlo Vlc rimerisoande its
  quln4,. tle.rras atle. treeh.bto-.: mayor irea, con pocas. o
  clones, bafiO Intercalsdo. eom ningo+ columna.
  44444434444444lo .ds 423246 Ufc
  rI, ningu column.
  Cisterns y motor. Rut4 34 y B-an- __________________ __
  324 9444 42p42rt4. V4442 1082 *l 444..
  pr44V 4_____ ._ UH-E-3025-99-28

  .1H-E-770- .-4 |100 PERSONAS DE IGNORADO
  91 JESUS DEL MONTI Y VIBORA PARADERO


  1 ALqUtLA I'NA CAIA CALLS 0 T KA-
  dill4 No4 2. 463 44 o .41a e34do32 r4 b2a
  .a ? Ion.Ito 4 '3432, 43 21 4r.3t4 R'l2 e 1
  T4l6fo440 X-3131. 9 1-2 111-9.30
  ALqUILO ACAADO DX 4rA54I(A4.
  I5*4 4 y 44"44, 0C". 4V4b3r4 44. 4 4l4.-'ble-
  rml4n3o., 4 4.440 0.C... 144 3l4tl. dnr.
  b.5 l, 4or3 ln r do ..I. 0I.. 40;314,4 l l-. 1n..

  3 0 36111. 01. 3- 4 11
  d442 lll, 34 1442444 4424 4.44. 3 .44 4i3t.2224
  950440932enl. 344r446lt, 4546432234.04
  MAONIOIt uA sAiA| JAkbimNt rOTAI.
  ..I. 4hall, 4do.* hKbll.n llr 4 a. 43434.
  44i4ii,4 ro, r4 4 l2 .44 -, 32l4o2c64 V
  1.11.4 At. 4444. o4,444444442 543 24442,0
  l'fni N T 7 10, ..u. lZptdera vM-11
  Mllg ll. )IV,.,. ilr ln-o. Sil Mn I
  T.e44ll4 l 4 2 0 I
  I Mo"t 11

  AI-QIUIILASE
  3 3rr.3 .a 4sua,4A44 estrnar 4 .4ardt4,
  112.l4 444411, t'4 dr, lo LOTel t palf ,
  44.3444, 4.0.4.3 444m 44e ~ 3N,
  AI.OI IANdTlu y Ot ar il a IA)I O.
  to Call bafi. rast lt 111.04tria
  "la4411144 1114 Call*l .I II tlllo 14.
  I t i llt3 IVIl 'a)u l)anti .ioi1urla v
  A114. 324A wi.n 244444 222  r1 Int-ii-n  *i bll d y &Ml ot. 6 1-
  I a .~n 1 ',0 .0401
  U) 2 A1TO I SUARZ Me NDOZA
  .85,444,5444024443 2700, i.  00.. Owe
  33,34(4334-114.9-211


  g o A, q1.A ePn. la. a LoA
  tIna.0 44 4444y d 44, 4 S. -,t,1.a, 2.
  y, a,., 4 . A.. 34,. 4044
  44IL 2444444 4.4440444442 II .
  kd. eOfa r cotI E-n ptte io-
  4d a r d o. fd. c04 eIA. dL A- prioNI.
  , 1..... *n 4, 344 '.. ,, ..dP,... n. r.-
  S2 I4 ".I .nl tc nl, 4 i44 44. 5S4. 3 r4 4 bl.
  to2 44 r.1r4d Ino 332-0r .r1)

  GOICURIA 22544
  InI &I 111 Ib IIIo1 f o y a- I-
  t4o4 to, N 4 4 ca44 4, 42323.54 en 4d-al
  yl. 460r4b, re 0442i r 4Md 44g4a4,4n
  dr, 1 4 l4 4. Dan. I324 4444433d244443 4..t
  nrl t .I cl e rli- n do c- torl I, Iu
  el't cfN~tU~ieg, Afluitt Cubr, x d eprtetle.
  424444 4 3364-5 .o-  T224. 4A-26.. v Ipan x  T.-61ara -32i
  fPLAY AMENDOZA
  tinM y O'iFarrii. 1-77It10r Ro-
  .3 ix --m- -I

  UH-10-E-3643-92-28
  S JLAwNE BATISTA
  A2.4 4 M 22o 25l4A 4L. ]a 4201 4
  - y.4. 3 u rt4. 4..non
  V arare1.
  |1 mi4na. 224243.3244.233 3344

  [e xiE. y El O' arr.-7. Ro-

  I3 ALQUI2IRES VARO1S

  UH-.4. -E-9.3-9233-28.
  VABADS1 TON42 .4t4. 304I2A 3S44A
  A,MtztO LA- WTON2.Coalte d. u.. P lan.. o
  Lelet Intriullonal: jordi. iiuna tro ha  re" tr 444444r, 32 024334, y pat
  man 444444nc 324434- 4S43g.  Pnva Cuba, Guanabo
  "Call'... .. tle. YE... ...  T3244 A-113L. 0l.4 VARIOS

  I PLAYA TAR.A IO
  s 2 444442-22242 ,4I2 3 4. 30--
  ngL ce mli~letal l ene nmuctllnad" 7 o
  eqip, re Do, vbltrol. og rme l: S Ifr,


  JOSE M.LALAREZI
  AS TNNWx 4. I42 3432A  Varadero I
  Se alqublaG El exareke. In-a
  feIr-man- Arroyo A reneasfl-
  mereo0Varsuderolr.oL

  UH.E.2790-9&84


  I! 111',41,4 A81 .1 rAIAn r.sO DE LA
  .. I.". U~ M ro lLI .1 IM-s."R9
  S11 ao4. l4 Nle44,44 .lel It .r4]44'l 444


  101 PERDIDAS
  AM CIMA~trIriAMA A QtVIYN VrTRr~n't.y
  114"I'll41441341.11,444,1,11
  '.( 22 2. .611 'A .Po4l,,.4,44 44.
  e4tr 3 2,al A 4 rn-4n4 44

  103 CRIADAS CRIADOS
  1111. ('ITO CftIIDA O CI) (tAIT()rAMA
  r|an 'r A n. !It Ad u u p I i
  (--I..4 N- 2do4A1300444 4444544444424
  r. 53, 0 111142 .'U  13 44447 443 4.
  ii11...1.....iI .i(.Irlt, 2lN' II .11-
  44 l 344i 4424 i'l 4 32'd t.44l442 4244 N 44 444442h
  ..I,. 4 IA 2 .V6do, 4 ..I a
  *OI.IITI) C INE IA B1.AN( CA 11A(]A  r2 il4l44. 4 ll445 3 444 42l440 44r4l s.
  fam lij $3,' a ',I J!' flo ., ,1LZ l'

  11 *OI.C'ITA COCIILAA IARA MANO, IOLAN-


  V O.IC1T t' IN KA :o E DUR1A:,
  1,11.,r... ,. tob,,T i...... . .
  iW44ii,442 t4.4b4 4Lt yI t. 4,,4, 3eliii2ii
  d 4444t4d 4 444444 l 44 T 44444l3 44 4 4444432

  34444n. 22442 4-2,3444, 04t444 2"W 33
  k42 434-1034 7

  IIBOLICIT MAA 1111 ME AN. n -TEAll
  3 a2444 a4 de 2 aam4 444434 .e Il
  0..' do' ,dllr -ocn16c A- ,hirh 3 n em
  ,.It. 33 N9 at elot" Qw11. ,ysowl) ,m  4o4 442h2e25 redIar4 de lrtl (r4
  V,,,L t.. lNit a64, -hj-l
  SV3n in:; ?A
  0,5 4ADA 4AIA. 3OMEDOR2342 4Q 4 4t,
  43 4,,n.- M42444444 4443, 4o 8 1J 4-

  rd/ll .M. grldl intln l dfIiXll Ol~mrxr
  A-_8_"o_ n___ ^-03H-
  l4- o4 96n. 5v r4l4n24444 234 N 4.4 3 4(2 4r4

  10.4 COCINE.rAS .- COCINER
  i! OLICITO U IA C HA IN L ANA 0 r A A,


  yir 4l4 d 3444e4n44 44r4 4.44edo4 24eh'4-
  i4.444444r34 3444. 24 444444443 2 4 5p34342
  et, "a 11 ll yl I. -n inud r r-
  4344442i3 r2 4d44A4l44e4no 4l43o4.24,,
  ME OLIUITA COU|NZSA riAN rAIMCA(|
  Pa2442444 n4.4 Hit,, 4r44 d o lo. .4
  40 4344443 40C444ll344u4irt4.5(,r445442
  cora fin11. : )r i Ir e-331-1041 oL I N,

  ,3, 4 4i44 d .42 4,d. 543..c 4.


  44732. 3 32 3 2 22 3 7
  IO1+1(211"O OCINK.RA OrANIA. MAT(le
  444o, L4mpta442.4.2.3h4.4 444 n43 44244 444-
  21 4,d 43.0 232, 4044443 54 244 4232n44.
  J. Mlrlmt .34UI-104-2M  .OLICITO U4I42.4(A4CA. Dr. M 244
  204323430 034&4O45 4344 344244425r
  344244 4444 r (3r n. 43n4... ro. Tne.rr-1.
  .rend x.3 5An es4 4444, 444l4444 0424n43
  E-3735-104-24
  gKSOCITA COGINILA, AMA OSTKIMA
  .10rHoopari-x chi-4 5.1s no -el hocl-
  Le, nd o le0.00. B 0 2.
  COCINERA
  coad a d. om~n.t y bll n, j.ror.re
  car I rn to y Ln sue ldo y bu n trato
  teren "IsdAnim as 40SMendouma e.in

  3243440 At432432303444432
  323463I im. n432244 14444400.4444i 3444
  24 4nomo4,stA4R463234. 444423 34

  L4 V.3r344ha4


  L05 MANEJADORAS

  440220270 MANIJADORIA, JO001344 UEL.
  A-?e. '1-3423-44i.r-44
  formal y 11dl Ia.ble tr er rfre-c~
  44323462 424444r324244344 4244 44434332l22
  7 i p. bm. uelu o y bment rt+.J .0.O
  Avenida4et benaManeadoz.acos-
  10 MANEJAWRO~
  32434332444 2 42 24342. 3244 N34443L4
  do 30.0,cular l M doiafiol en Isj n  A733212.34 4. 44e 433 4324 4242d4
  yb limpInisensatr eto. ae44 o: 3503e -
  03. And.a 44442432644444n263en32
  esqutn3 a 4, AlturVs de Miramar.
  2-)a77-4T.r05-7I


  SE SOLICITAN SE SOLICITAN SE SOLICITAN

  105 .MANEJADORAS 114 AGENTS VENDEDORES I17 Il SOCITUDES VARAS
  8E-'.SOLICITA JOVEN BLANCA PA RA IGANE IIATA11 $ 4 !IARI1-1 44-11. S-L4II4 TA4MO4 E 54.1o0AS Vs4EA0EIT4 s
  S ljrteeeascaa.1- Sud.Ca _pK5 h-a, 1, ~s .,a ; ,ar Ird, -1--, pr r~ ,psa~n p-,Jhh- .Reisranb
  Ax'enmd. Eurp.N- 51 ent'I r S5'Ae.enda ." _,t a d, 0~. d ~Paad Itt-,,,,.t.,al .,, ',ad. eo359, 1-
  dee 70 u. A pa-.4l4n. d. ,l r.4 rTe- DI 115 O F CI N ISTA. SIa 4, \ 4 4 p.4 .2312
  4434444 B-83332 4>44 20NC-.1212-105 28 M19,-1 .N, 'A, ,4' . I!.. E 2-117-244
  SOLICITO 4.ANJADOR.A4434. ( ON" .t I 4 7 7 114-1 ,E V 5 IM A TICA
  C -ren. 84.i d 4.. ,m- S- d" 4 .0. .- 4 4T%- J- :. n... I 4I- 4.' 11 "'".a.4h 4' 2. par. 4ars tr4 4r4
  .11le C N- 604, enh'e 25 y 27, Vedado '-dao, M 9-- d,, P.14, .,a -., ; 4 7 ev ,' D o uors TPar'
  E43699-44 494t-2437 | 2.4.,.4,: .. e42 4 T4X e. 44 4.:
  Dp y. Sa4lls .-4 N1 d .4 .4 T4. 1554T44424
  109 COSTURERAS MODISTAS P 44,4 Lide- ., .. T V MF.. ,
  SOLI.4ITO MUCHACHAR 4Q44 gEPAN o-. SEDERIA
  44r44444444. de4 senora,.. i4 ...... .......... t 115 OFICINISTAS j N3flajom J ropoxi4143 1.
  4q1 d. 115 Am44id 244 44444 . .. S- 44h+:t 4pcson u 4 4s -
  Arhi 24 E-anB-10o-2fl I j ,. ,, % i .r.... 1. ta d poisnvrd a pl exn.r
  :OLICITO BORDADORAS 4DR V en P43g444 4E4Te4e., ..a N 4 4t.4 A a 47 4n44he 1334
  a 4qu"n Sd Spnger.14 :gn e .. 4 A -4_ 1437 2A m 471 2 'm de
  9a 11, A mnistad 214 1 s -359-109 ,2 1 6 12 p.1'o
  -292 .. .F.724 W ", 2B
  ! CHOFERES -.H-Z- 2560-1 T-27


  OPORTUNIDAD
  para chauffeur de caniiOn
  con buena aptitud de ven-
  dedor y de habilidad comer-
  cial. Escriba detalles die su
  experiencia, referencias, en-
  viando foto a
  MR. MILLER
  C/o. DIARIO DE LA
  MARINA

  U. H-3059-111-27
  114 AGENTS VENDEDORES
  SeSolicita

  vendedor especializado en
  perfumeria, que conozca la
  isla. Bueh sueldo v comni-
  si6n. Perfurneria Balencia-
  ga. 16 N' 510, Lawton: 8 a
  11 a. M H.

  U H-E.2397-114-29.-


  VENDEDORES
  Imporlante Cis. lInporlado-
  ra de acelteslt .y lubricantes
  para molore y manqsinaria;
  tie nmuy conocilds niarc
  acredilad1a por intluio ar4ion4
  solicits vendedor con alli-
  ludrid. Nec'esarIa in 1u-n pr1'-
  242n3in, rdtleaciotn, rfferenl-
  ci. s ... ..... iae.I oA.dI 3'n'.


  ,10 n4o4 tr3er folhgr4tfin.
  No ne.0rInro 4303r rx4rii;rn-
  ('istirI vroenloehr, Itero id pre-
  ferillir. Sueildo v n2i4oin.
  Sr. R1ulz, Sui2 Ielipr N" 1(0,
  7e4n4 r4 (:rinlinn y l':n 4,'n a.
  De 32 a 5 I). .

  UIll-E-62(7- 1 1-27


  MEJORE SU

  DISTRIBUTION
  Exeelrnle organlzaeloii de
  Ientlax neI el|re Io..o el le-
  4rrilOr4o4 n4rional h40iendo
  po44. p 4ne 222 prodclradc lJe
  f.rnei.4 0 jh4r4cala llanego.
  All 4ul44 2paradl4o 1n4ar, Ir
  ofrr4r3 I oporlhtnidnd fir ultl-
  lnen lar fitim %anise i t tbl'e
  larmei myi) vrnlanjops para
  I'll. Favor dlrlgire 9eri3or
  S.ierintlnidrenlr. Aparlado
  1264. Ilahanna.

  C- 187-114-27


  FRIGIDAIRE

  HALLICRAFTERS
  ALg4ina2 localidladem del in-
  Irrior 4disponille,. C4onrced-
  mo Agenria exclumiva pro-
  ililucho FRIGIDAIRE y 4ler-
  viio6n IIALLICRAFIEIIRS a
  persona o rnlidad rempoIn-
  sabl 434424 oeranfizarinf d.
  en2am., Neccoarin local 444-
  mereini2l para I2232a e ihiein.
  E13cri}ir aporman"o l1a n2 2-

  IHallicrt-2ters-Frigidaire.

  Aprliado 2003.
  Habana. -

  IUH-E-3386-114-29


  PARA TENDER

  A LA CANTIDAD

  DE TIPS SOLICI-

  TAMOS AGENTS

  de capitalizaeidn experi-
  menlados y honestos. Si no
  rcfinen catas cualidades que
  no se presenten.


  Conmpaiiai Capilalizadoras
  Asoriadas, Creadora, Alfa,
  Continental.  Carlos III Nro.

  551. Habana

  UH-C-1197-114-3


  Se solict(ia necanografa. Si '
  ..ono...e ing3.... n,-j...r. Su.el- SE OFRECEN
  dlo $60. Edifi'io "Ab ireu-. -
  Depto. 30"7. ('Wleillvy v Mer- 18 CRIADAS CRIADOS
  MA(;Mere (:. I'4.('htsi3 arn h" 4I1'

  OPORTINM1l) II 33443, 344rA4o..A. 034:A 434.035444
  Para IHomIhre do calildat 3.40 4ar4 .""o. 443443443 oo" 444 """
  e34pericncia 4de 30441.4I444 Icr 344 ' .<-
  eape<'.ia 4 ldade. E ntr (it- 1. 0 1 t 334ASE 4fRIAA D A 5 COLOA PAl -
  13 a 5 Con] la ii.l. ., .-r .-e o '. rp'
  Id-B137-111-2
  E.3695- i115-27 -E31-112

  B nt orioIrne 33F(rI ne .4 3 '3,RIADA4 DE C E-3IlANO. CON RI.E-
  tuIa 34f foll a r. 444444 4 t4r44,4n, r..a t- noar. do, 2.74
  Mr ANIFitl IC (o IAR1 i.. I) .-- .'A..3.. 0 29 3

  LA MA\RINA'. 3444444444444444nM.t^nHC~^)'n*l
  IH-(-I 7-1 15-127444444444 E-3431-1 2-.311
  -- -OPORT['Ml) U) v v t% PSOAo D S|:A ( OtOCARFIZ  STEPara hombre de calidad cnAPHR r,... a4, No L c. an d.

  experien.3 ia de 4 N4 e nd434 or lie 4500 W-6.2 7 4 .33 E-342-1lt-2
  espeeialidades. Entre 25 v s!"RMo'Er RIADA PARA C [ASA PARa-
  35 aftios le e lal ()tie Fel r iJ n, -6d 'l"d n 'o E'1dad M'-'l m ,
  'igull at no e rto Ree fc er.,,;A M-0912.  3nglis 44Con4a1. ilia4 I. E444 O- 1 23 44 n c D-20
  cria delalles coIKllen 0e l1 FREE. I 2 IA JOEN tARA LAVA alg,
  S conorimienht, tr-q-ij'l J r1--t- d, .11eFr, d ITell. -

  Sll___ E-351 -l]-2
  anteriores Vy aspiraciones av- Sr nYRE(+E MI CH cAr NAPOR HORAN.
  tuales, enviantlo fotn a Ilr: .. In, i-J-1- a m ~ a U- 2784
  Meredith. C/O lDARl) I)E M-O E3a -1t,.=2
  LA MARNA. l A MAR IN A 44340444 ....44-. 337 .43.2.4-2-ll

  ______________________SP10___________ .42. 444424444 44 4344 4.NO 23342OL 44
  0 H-C-!3 117-11.5-270 34 -307093-11

  33443340334 424244444. 4-4433
  SESOIREILK CRIADO JOVN BLANCO


  REDALTOR DEpl"(n6A n al o__________________.MHIU-
  ,rc0fn4.44 444Lla2a53 21U-7333
  STENOGRAPHER F-1694-119-29 *
  Young lady exper enced. FnghA s MARI E OFR('IE('RIADA .OVEN TAMBIEN
  Spants I Sten~giraiher, must be cul- h npa \ rc-la r -d~o dis con referse lls
  turned, iesourcefu and ,'spo 43able4 L r.1 aU-7=33. E-3692-11g-2
  Give details age, education. e~xpe- I  ------ dr4 -----e---t--r-- nd O :RECE4 ESPA4 40 PARA C IA nO EN
  DIA O DE A MARINA, eler-c- -0 E-36l-ll-2
  OFI{EEL MLCHACHA REFESENCIA9
  ".ar .j tr A ,.a Pan.. cocna.r.o
  UH-E-2271-115-27 tainten Cit a m y cocn.a .im atic rlon I y


  abe 1aba324A4. F-7214 4 E-3731-134 -22
  4444cierio, 44b i4n444a. intend ]g_____________

  REDCTO BEmp par perrnIe y part gAEAolfWri, .
  CompltOB d BU p rso y a m epartos ,~na ihoc~ redeeneltd-
  F ., .. E-3660-118-29

  al M.4 .Mel-ial.T. ua. 03434 Tn 3 5 e4l. Tel-
  A5-8057 2 E_3686-118-2C

  4OFRE4' SE C434RIAD.A DE MANn 3 CUA-
  A~lA illn M~l w e u cdad ola-ilta 1- 1h- n ('omcdor 19118] manelto que' tra-

  S rvit ld t r .py-wr4ter A prefr o 4ble- baj po par 4ore4s. Rrfrenca. A-24327 .

  ell.444..1 44441.41 312.92 324r&


  __________________________ r"___________ 44 TI 444 34464.4443
  radi ,SerLa Sa dI, 0415An 44- S S2E40 1O FII nA4D0AJOVN. ENTZ.
  pa)r 'flcor ia. ,C L OdI, lata42 Ie4 7"---- 4443443.4.4_4-
  rlaglI, ca r e 1n o etc. D ebe t. Ir la n IT.rab 1 l ea l" "pllt ni 'io
  4444424443444 4444424444.4 44443444aci 442.ni 442343 444f 891342C2. _rARA 3156 .
  `aa di~ u~ o Into-ir oaEt~ EX ER 3.13~ ER ,
  d ril, pil.lt r at n < le u tol-6 Ira. laro A -37o4-114-  44del a tn I ol"1 d l n h.... d ....4hlo E44 ,4 4 4 UN"0 44 O E 3 V S-3- -
  117 SOLCITdES10 VARISp; 1191COCINE a s1A- CO .I&EO
  4444444n4 .......43444444 2d, 3 444 4. Toi- 4 T44 f,, A4443E4.44 .43 04 4.,
  2,,4 4t4l4 4. 4e4 l- 4ae 0re4lban 2e 3 4 4
  m.hterianl, ln4 etc. 3 .rfltSlRF..EDIANE______DAD. rA-
  L .1 a a,+ l o ,a 1.dq, b endie r -,a-,l r v I nRe \.lanrhar..+ ll Ian


  ronianerir_______d l________________E-34.4444444044 OO.3M2-ii-
  do mll~ e ed ol(a t D 'i r r In d 23~ e hnnt rvpi -71 nfer '.un.'llm
  rj434d44,4444er44, arl 433r4 24, o 'a.g .m
  Agency i <"de Ptlitliridlad, ri-4987- .mlt-
  I)IAlo. I)E ILAMARINA d LA En.11t,"t 1 )V I N' DELINT ral1o rAP-
  Ma alrNA, to.i r P fL' "ir'rB Full -
  I~n1|llnll. %-tl. i+ .t+ ol~ Talf. F .41"S~g
  -3M 4-1 .-2
  SUB34RBA8.E Y44444444244E 4 ER 4ADO 0 BEMANn
  DIII-C 1171 iiA A I 29aA ,. at is 1, lulia. tien.s l- 4 -,ie.Tlf A 91154 E-35hil-1 R-29
  DIUJcAOS 2O47A3 A ('lAnO finnX44PAROLZX-
  4444.44 PARA43 44h2... .....4..I444444s4y4444434444I.-
  Ditt. 1 ... a siln ,1 i, NI I,61E-3i22-I 1S-21
  1111 + l~l{JllU lhJla [}P~i~ll ~k d "' Ok. )1. A E M' CIAlCH IA HA PARA T AI A -A
  D').ig dl re nH |e o als Ir. 1 + I 11 h ho 1-+ atesfundo. Llarls, di 8
  4, 4 44t 28302 4 U 44li 442 B4404448 t 2:11 d, 4 5 2 .3 Teh4 on4 M -5450
  C :1707 Ili 211 I-2 2 1 1- I
  117 SOLICITUDES VARIAS' 119 COCINERAS COClNERO3
  N(1401 IIi['AM() J()VEN 1i11 "111%1 I ll" 1P 1111AI O VAC (INAtl, LIMPIAI,
  ""'I ~ r*l~l t l II. . .... ., ( l, I ,or d enfermo. Voy
  It I .. ...( He scp a r r Ja "j" 1 1 r e 1rlnjera D habsel
  Well~lJ di r adt~ , I"). ".. n .i&i +5;ISIS-l
  4444l, 61t S4.434 44 54n434 3 4eatrl4-3
  SILK S REN Hi.....................

  SILK SCR gE SF. ryFry. 'N rorl1110 REPOSTEIO
  -ol h en efertenrla. Val, ntisdel Vail.
  DiBUJANTES .......
  OFRFt( FSlE C'n(INElA.CON SEREI N-
  44444444. 2 n a 4lbui. an44 q4,43 l 4 4 n,24 i n 4, rn'ln shin4. 4nrian4 444424 tie duer-
  f;: ihdad I. -Io Wtl),# C/OPIAR si l oo 1)n no nlntrm,. A-4327.
  .,- q3 4 4. 44 CHn 3AR 4ad, 1- 4444 444fn4 4 4 .3442-132-4 1
  lil..P T il po aganda .+,ner(.lAl Ol :ll M AES4[TRO COrlNVISO REPOSTEIIO
  .1. fil nqlee rI Vialh~a St. trlain. finn, In-r, chin, ncinc sm am y
  1 11+ e que 11(i gint. No p1g). o.,Al 7' bn.0rua
  r~tah.Stno ap~~laldt: ('A .IDP -.-a'i1 liene bit,,. arf rent T11. M-5223.
  ('UAUDAD4CA v ANTIDAD q24 N M.443rl7 156 p44 4nl .3rPar4 544Armando
  44f44i4:roduz,.2 S.pued (,.is 4 r4444.4 43342444432
  a,32r41.44l1,3 232spat'r4d "' 444I'd4.4o'43 444444'OCINEjO CON yn 24 ir4 04 -
  2e2e st 4u c .rl dd,4I d. su. ldo.324444444.4 l 3, ln .. 61 2 332 limpi Dur-
  p- _ler tl Ae l iclir] I. d, I'u~dades mno n rafnme A-311011
  I 2'4342t4d4 3244. 44244ted4 3prd r A-3424-119-29
  ... ea...ro io ale t-1-1dtrabaij,
  i. r. "4 ail,3 4 s 4ed tr3b3a2 3 I 4443 4 l DFS4 A (3OLO4. AI34 E UNA INGLES4 9I4
  :n-.4 A, ,rit I4Iid34i44a4aedmd.4 not4er4I4 4a4.4P4ra
  4'.2 4 414444a44 24443.r- 2 4P it 4 l a 4r4al4ln442 Do rmir 4 in. co4o3 2 el4,n Ba.44-"
  "I'a 1. I/li 1,4 t Dl que o p- tda ,, a -e-l1erxd-c*6n SueLdo $45.00" F-3 811
  'Il34l4241-,2442443442 3E-3464-319-29
  RODRII E NEt OIRFI'I'COCINFRO BLANCO .
  RENE RODRIGUEZ__ 4434s3.a psa c4a44 3p4rc,344r43
  h 1bpel.cpS M-35D3 F 1
  (Clasifi44.2altsde L.A MARIN ',37 9- 2-.3 -444-3
  StOE.'E (D'O(INERA (O PTNK
  33 0324 44444la-, 4con0re3eren4l2 .
  E-3691-119-29
  ME+CANICO IDE PREf,fISION .ENLo IO ( ILLPR CCNI
  ,4b4 ilo4l An,44 ,44b24A-(+44NA.O
  Bu na ..... .1 tiunilad I T r' Jo- 3-b ., 4,44 ............. ... ..
  P- 1- a Intll-lieall F-6139 pregunltir Par
  %en anc 424cuhann4Pon 4Aet4.. -,y u'a4 pcrn. .,,I. y formal.
  conocimienlo4le ingl41.141s. Mu.
  'ro campo pars n[aren;Ier y 120 ANEJADORAS
  mejorar. EsCriIndea 402lles 43023345454152439.
  mejoar. Egril~ (lta SEs t.OFREU*E MANFJADOaA |NGLESA.
  med I&` Pda r.arsnation reciko nstcl
  comply Ietois .de au persona y dot o. de" n=ese a Bue ialldo0 W-5502
  eXperiencl, 0en 1ian1fo Into E_3537_7-410-2
  a "Mr. Martin". C/o I)IA- 3.7, 5AL o.2oC4A4tR XP4RTA MANUA
  RIO DE LA MARINA. 34 ... 4 f 4.... 44 444H4b .... 432.....
  ;Wn ns eSs.TellU-I 4
  en.,43 d.2 -45444, -3703-12,-4 4
  UH-C.1 116-117-27 172 INSTITUTRICES
  .S0ILK SCREEN I.NTITt'TUTZ 34443.x. RE 4444 Or4444.
  Se ne0 es0ta3n0 do. personas324 4 444 4,403343 .o 4444. 5344 ,24t4-
  que tengan conoeimientos -4,,-.22., 3 3414-433.24
  amplios en SILK SCREEN, 124 LAVANDERAS-LAVANDEROS
  para ealcomanias, latas, tr-
  Ian, car*6n, etc. Dehen cape-. 4s44OFRE4CE4LAVA4DE4RA4.42ABE4LA4V4A4
  ,n "a a-er'. ," m' Y ropl a nI .
  cificar su eapecializaci6n. Si U.s-..1 T,.If B1-1532. E_3361-124-.4
  estain dispuesto2 a demos- oFRECEsE XPERT%,LAVANnZRA,T
  tra r p ro n ta m e n te u Ilca pa ei- 2Be243 r .44 344 344 344 4 -4 4 e.
  dad, para despuis tratar As_____ ......_E-3704-124-29
  del sueldo. La impre-i6n e 4S4 EFR3'E S:4OA4 3PAR25 LAVSa 0
  rnhit-, lhmple U. am.r U-2784+
  en maquina. La funci6n 44-273-IU-2-
  de Ud. es In de preparar el 1 CHOFERES
  material, linta, etc., porque
  la impresi6n es automtitica. 8E o URLC CN C3OFER 4C4O MAN4 4
  Les ruego 2 0os que atendlie- T4204 P; 4444re2 T344 3B44h- 4
  ron mi anterior solicitudI la _E-386-125-2
  repitan, pprque un emplea. o, s+ o244.32 4304R+I.D~E COLO420 5
  14 me pertdio" ls 4 4arta4. Di- 44. 23 23444ser4'2co A-4444 2324 7044244.
  rijase a Reni Rodriguez por I-SE-3.3-23-22
  e sc rito C la s ifiea d o N d e L A "."j 04 4 ,4 .. .. 4 40 .... l A RS "442.Is. v
  MARINA. 43 4...... -4.3 2434
  LaIN E-3408-123-211
  443434n.244343r344r34444 Tel444433 32-0342
  SUSBCRIBA44E 4 ANUNCtESE. EN dl n~ 3244424244aga.
  DIARIO DRt LA MARINA 444-4.42-t4


  I


  I


  v I.


  I

  Pgina 28 DLXR10 DE LA MARINA.-Viernes, 27 de Abril di 19i
  P r gina 28 o .. __ ______ _ _____ __ --------- c ^-


  SAnuncios PROFESIONALES --COMPRAS VENTAS
  .QUIOPKDISTA- 17 MUEBLES PRENDAS 48 CASAS 48
  (lasi Ii('a dlos d e QUIROPEDISTA p A R D 0 X W B5303 PARTICULARES BA5313ILQILDA. BARRIO iAN L. N
  18-poldovendo case 2 plants i ndipandien-ai dl 0 I
  NO SUFRA MAS DE LOS PIES Compro muebles finos'y CO- it... -o......dor. 4 hbhiLtciones. 2 bafs.. c
  I. itllim a H o ra ADQUIERA SALUD Y-ELEGANCIA .r.entes. Pianos. Refrigerado- .i...n......... ....i, .io.. M1..A.i.
  SNo terni i torturs. : CaD o,. ual.. n--a res Bur6s, Libreros, M qulns d'dd. 7 23 l911-4-28 vEND
  -.- -cur c j6 llJn, e, piano ao dolortdos I J di-:7 x 25
  DIDS "S MnD opi o do lsfbsllo`,. .,... de escribir v coser,-objetns de t-311- 0
  --'-&m-. 1...... 7.. i.. . 0.7..... 0 arte. La Casa complete. nicr- GANGA, VACIA do i
  SE 0 F7RvEEC E.5Se 1 iionDfaciichdadei di paDe. di5-6,
  O FRE~ N ..... .... ............. -5 .... E t, i .... .... .... d,
  A- D 8040 E .Qulro1 l edl- l. ma1n B-5303. Linares. i;tD 710. s
  S d u i E ,rLM IRa 1.3 a.P hil E-253-17-20 Giuasiral. r ari o San J-1. arman:
  1.7 OPERARIOS APRENDICES .RA.dFUAEu sld-sdMOI anPODA Ad E-253-17-20 y. M-E-12-48---'S ilR
  N11 DBA('O C 0'f$0 is-D 7.ADA- r r lsoDD DaBIca doidd is. ler'id Don
  wI rd iu.17 n ,l l,1,7a 7i ,.8 0n-- lp. binre eniDt 3circulator s Amis.
  *n ,^Z -,7^ ^^ 214:b A-9647: COMPRO $40.000, kENTA $410
  ll, n .ru,oy to,,r Il,, td :4 j... 1f 1 o o tr S. RI.)Sa y S p.e e!
  SS Di A-0a j.v .... D i i r,,, ....prei..1.. ...',1li1 NICANOR DEL CAMPO* ntli,
  n -I.W7-o.i lr ledllin io' 0 io 71 7771 i l.e l 00mai lu tas- o utlle ne
  OF.ICINISTAS.... ........l..o a. D .ido DuY iD ..... Eii.. o a... de.. ... ... icsr. lio parti-i Pl
  129 A D Dn, l I 71 lendirD ,is m u ebl es I ieni o.l icarsi de in Ibra., dnis o ii o a
  o FitEN% r .. C- M P H A ..............R......A-. .647It.. ............. l........ LTro-
  A H A C H A E 1 J5 4V1EDN t E N % R8NC I ID A ha ,40 D i -7 0 C a l l e 1 6 N 9C u 2 e n t r e 1 50 y .4,1 .3 7 ( 7 I n f er -
  b chIHIT 1-o7.12778~- ~'SSo.U-i320! E-.3088-48-27 d
  be,,,0D, ,.VEND.. ..A' r __________AA___________ DfIDAV 50150 UN TARARA. MAGNIFICA(A- .We
  'XIi .Ibe, r in '1 o (- o l"- --- 'oL-IRO AS TPRENDAS m Precin $15.50 HIin cusiquier cpe- mei
  " Lln p.a017 C.>. Dp s .r..i 7 1. 107'- 010P7ll CASA 0 PIARCELA CERlCA I N.
  n ne i7..7l1 1 2-,77a ..n.7Dcr ld nldads Tr.it171reto 06 00- 7a71on d1 Diml., 1d lo n 7qu 7allera en
  "R|ITO TAQI 1GR llf 0 t"*o R Oi o o S -704 ai. (0E. ^1.9 7 044ARTICULOSDE ARTE h IDteca Informes,. dueoD. NDeptuo N o060 VTEN
  THlefnn. U-2OOO. E-2913-48-2, r
  ii v l _8550 COMPRO M-8550 .IFICiOSs FRANCO DENTA 5005 015. 0 m O.1
  777- ,flRNANEZf Y VI AL 'Casa "Ruba L6pez". Rayo 156 EDir liano. renta s01.30 540.000. Cer-d.K
  ,nod. c, W-- M,, ;- d I 1. ede
  7,ppa r ., h -7L R opi. di sc baliDrD Di Ditor Ie y in . -r - e iDre rentsD I t1 45. Si .135000. C ari 1 Ayes- do C
  ,1rncl> n D l rI p...ab Tl l IWW4-, (Corredores Colegiados) i-s e mc.0 m c.in -.oe ri l.. e ocrir. t. r aron rents 93 $ 6 .000 Roberto Hern. n t-Ap.
  F -JAI 1*.9-77Lno. alilas.000i01iiD.el pD nkIoFu.D ll d e. D o- n i707,ed .r li. ldD iU-6119. it".1111
  '" I'"' Compramos y vendemns p-ra berss,. .7illa. Incas. ch.iItleria. oro. p.a. -E-244-4-27 I ic
  131 OFERTAS VARIAS clients: casas, solares, flncli.a. R Ca s p.. 0.-, .5 REGALO A,7r3A$0 .,05 eDREGO ;ACIA I
  _________________________________ 7 ilIdi, DDIItiD 50.00 AD701)iDdi 5i7 1 i
  Shipotecas. Actividad. honiade- COMPRAMOS ORO ol-'... U1,7i-l lildD pDol ol.7 7....
  clan/.reserva1nD 4. oIn uerVD lOi inic t er ido.s mo. VEN
  On [C i P t'|O R "* -- r-eserva. ~Informes nuestros (.n En miond de .ulJqmer n lon y en nloitc Ruts 15 y tramb i, i una cu Mdr i.
  gnl c".'a- T >.: ... r .ea, todos los Bancos de esta enu .ad t balR ly Her 0 .15. SoD lail ; nrani-raMloa .4..
  t~lmi Crm' T ba penlal Hretin w Sa n a tiPa l gigono bln Ir nformGonLA~ez A-4849 de 3 a 5. rra i
  _rs ,_--. -, ., ul'r nA u Aguiar 556, A-9l11. (rr.io .v Be slin Toll U-5742 4i- _yp
  ori6Ects 6 JiDo B .1 N l 1, 5 M01v Pi n73 50
  -3 4e1t,-7334-9n14 %lqbv bl it O1.I. Ai I. uIb,.o. LA OFERTA DEL DIA i
  OFRLCOSE Ni 01 Dl .004 '1 Diit I I. O t 'l ot- 31 700 iTRn SERVICIO D D7 .niln-1 dr 7oer. moneda1.s, obietoi d, ie o D reDidencjaAlturai del Vedado, IlL. doc
  2f I.D, V-0i13. ).so.pla b.7D1DDD hI7ID elana01 o b ein07o truldxi cril tal e5 .alovat,7pi :-ah. i
  ar 'I, Dcn 7 Ii 11 "I al. --d73 on1,7,,71.' 1 s 17 ll n i, .o" 1r 0 3razo. 3 hibotD ion1 a, implinn i co-man
  Drll07- 7,. d7,l7.0D.7 I777 1 c.D lDDo77-3 10D5.I17, -D'%.
  __________ lp77777u.Ls-71oTDF -17.7,i.0..DV3l7 I .i lti-hIs Il lgante l0nar h -- o .en ee te h
  EesI l-N0- D. 1,-. 7>< roToM e n.D1-2-28.11do D ai' .71 ,td AeD ld. Kohv i -K
  3,000 1(0L1 O9 LIBROS E IMPRFSOS RIDn, bliWlL .o Visli dry algo.% flas-ll-TEN
  on 7 ll... -_ . .. d 7. Robe__ rto Hi rnal ndrit. U-6119. -ii 7c. coleC-IO .
  a,0 0 Niii 7r D I L r- DOMPRO LIBROS 0 EN TODAS CANTID OOD 0 1-n4- E 2S .
  _____..... ...... "J Ii FINCAS RUSTICAS e- Ibhote.l D ... . c iinrlo D ip s lrDc dl- 61.
  .1 _______N__r,___Ill,_ 1 1DDiI. J.u,i,utd 7 I ID n tes- S31f4 B
  710107l777 170'701.177 -- 1570CIo PEnEmiRlA liiOr I 350 s-M87PoaDx1. 1 9717 oqadl, IrgiD Iflnl lD..H
  D .. . . ... . . 7.. . p -.. ..i.r. .l r in iq s- i .. s d.. .... l.. .. l i... -3-7 V E D A D0I B N o 3 0 5
  Is. o, i-asdII 71P 1 dot ilRt5 ..IC,,.
  O- DO :Y NO T 0 o o ni.......... T7~-1 C A,o i .. 7 iAONId RS LI TR0E. D (REBAJADA DE PRECIO) -
  OFEt_ _T IIE-_\ ..._R .. .. E.DI irs ,i:;"'";0.I;i D,"O;:ri Ui0 "L ABRU. R UED I UO 3i-
  vi.. ^I....... i" .. r .t ll- Estba Viaca. Entre 13 y 15 o Itos
  A0. dioralci." ((771071 Tii ----. -- -- i i dolDsi to Tele ono IS-9 I a LIa S o d ias-o sDd r. Chalei. 1 oll nI V .
  I T 9129-1 T-1 -balo, lrdD. posr-. l, iittby doi, Sil, IDl
  0*,, - 7 Dr ', 17 D MEST oBLEClIMIENTOS on ,o ... part0 ,l7 re 1 L- p t i... .
  wa ( I 'l oJe 2 maqufnas. euartoo y rvici~os cnr L '
  rjid.di nt.^ ...COMPRAMOS 111115DIETODASCLA dos. lto- 5 h ^tuctiones Y' 3bahootr-e-
  r-a t -.. b 12 t-3 L 0.der liD in~S.000 7. oo71. s-si, s O...5... Medicsi Derec bo. B I:-n 1 5 ii P 7reon $3 h.ODO. Fernandezl y D (
  Sl,~l, lID.W 1I fI11, o______________________.,Di ce 71.. D.iD-IIis-IIFVA Las-
  is-Bl 77:I ompro p ID .LEoia s 01 CL A is Sil a 10
  l )lD "i Vl;N -lt srsrlefsnoo -B -710 D D05 y B-02D3sl i70 Vid I yl3 34 s Pl ao to l So O 7 AguarI3. 3 A- 1123 y M -15060F i .i u u
  "12, my Do nIdI Vaosel; dom' il o L brri L.3nd b s 3 03-2 -- m en
  _______Nr__________ n-''L i' !,,': 23 ( 1.iV l-.i0Y 7D.i 7i00000d''*l*lili"'bi,571.L sE" "4"0''-
  .. -ool1 Teieioni 5M0-783 M t. 0 .Ill
  PROFSIONLES 14' AUTOMOBILES ACCESS. -0700I MENDOZA, ESQUINA Prv
  S _-... YNOTARIOS Co7XO, AUTO0 V OAION3 21 INSTRUMENTS DE MUSIC (REBAJADA DE PREC10) -
  )BUF7T PE E N .I....... ....,, .... I,".,, U-2530: "LA PREDILECI A"": Frente Parque y Colegios v
  T.A~ iA l -L.... de Dt i irt. s.*1 (" ,. lroDIoI s -dl l, X-r21.l iring No 314 eo I nia a Co insi. dt.
  10tii uo mt- D ili l 0,411- _ _:.I2-..i.:.o Comr pro pianos vericales. ,4 frente a] Par1ue y 00Proxim a Cin s.
  ,ic O, 0,4. s-lion. ,r4'. M ,t0 -,..,b- colay.spinet.. No se deje -- ga. ii.dDn.u,. il -ils DoD ISIDIoD $143Di2 ,o305 :
  1.... .-.1. i. . 5 17 MUEBL.. PRELAS ola y s ne o l, ...... t I a.i.e... -*." , ea -
  0 5.0,, , i ,,-.. .. C. 17 B P A ar, reciba su just precioi L S '- I., cl,0idli.e portal. do- sol., ,.I. 0.C
  C (-l (-0 Lili -- San Ru- &la.iD. Sill. 5 .nlpli lohlb~iiloilis. 0 h.-
  U-4197: COMPRO PIANOS menos Paora m ism A. "Sa .... D ..i. n. i.bi, oul . mii7--
  (Actf 80l 838007. U-2530. to. I0 hait ione, ) -rIO cks- io rdo8. grir-  1>rK tr ro M'S ItlSll "; I'1'1 .- i-'....'^ .oerno,^ .^r.i.n . i.... .. *^ ^" je *^" *;aq,.';,;', '"r "''* ii .1^ e" t n %',f
  14 : lt ~l l >W Is l lr .............. {' lt ,,,,, ...i .1 .. o.1 ... ... l AI ... n. C 1 2 -2 1 -.. y.i .. .... . .cN T 5 n . S u "
  oil loltlo s, D.ll s P. ......hA|l 0.0.0Pr 0l 0 1Ab.e7 p8de Ia 1777 ern7 nde v Vt.- Sue
  i d i i --t o ,is A id ,ll u lu, d ioV i. I.. . . .a... . 0 .. ,, P..o i o lC O M P R A M O S P I A N O S d . A l u t 3 0M 1 A P I 1 13 y M 15 0 1 o r r e t 1
  Lo t b p .* i i ,do" l l d,' r '...t #, L, .4 1.' r i-
  9 ,,i: A "' " i . T b.J. i4 i l. ., A o d l r .ki, d aul,, lo n. im p.r ,",I
  h .. 0 ... A. .. ....D ..>1...1... ....... .. .. .. ...... .. .... T. .. .......ais A D L EAa
  700117000 Ii -1o l(ll ll ( 4 M lao, Osulo 1,501,12 umtllO 1131 713717 P44d.. ltilrli,-d1DD(Ou~ .14

  7 DOCTORS 1: ME A-6 677 ,o .I C. .. 08 o I RA R ILLANUEV A1 .
  'CNAcom pr0 p an 0 _. .... ....._A........... _ A O) r.o :


  '" "'"" "" 'n '"""" -.. .... $1' "(COLEGIADO) .Inn 4
  133. AIIER^TO VtN-NI Il) Sl-i-l-lra D rrCni Mrl IY hu lloti .V OBJETOS VAR105


  01 71-0I1ii in< 0 RFl,1. ..i.F" S (I rNO : lPtRA OION TE < X FLEF(N(3 .b s
  u,.1.1 .......iAi1-11,14Z %.I.o D DiD ll 0 1. OlR, "

  "D "g:l- lob :, d. a r.a. 1, li. .. 1 07... M B. ..... ... ....... ........,,
  ID l' A RII I I. AII'AI I It I| i1 b i 'l .) IIIo1A7 i 'c.... .. 717,-.E-o, P A .,H At,.,E .. ----
  \ '1 .\ S~~ I I K S . .. . ,, #,1; r; ..." ,.) mi,. .^ t i*?t, i ]^ ... . T t,
  .P.....;." ..... $30 "0 F R A $149
  S;,. ..... ............. li. I1,1 17 17, \IO1 ....)........ ________ ________._____ ..... 4, 3
  ,,..,, rl"... ... .. . .... ..u.. b ,l .1."17 .... "i .. :;.. .... ... r i l IAD y ----
  o:",U~ un ktm or'tti vkmn dvmn v tnr kil"n 42 __ 1111,111LLE Iu&o RENTA 207.
  151,. A S I- 'I 1A 7t,.l,1 II (7l T II IJ. -11( i + 7 .~ ..ut K C iloi*s d * l Ii D .
  16( ( 1 7,-. 0 1100 i16 libsi eio llIA
  TH,., TOIi .OIL I S SI..l'\|...S Sa.... H. ,ard I ,to.ll 0 -. ,w1,,, '. ,. a

  a, .". .."... .. , I. ,.' -.... .... \. ,1 M 'M yi^DO C.p A mo M a lfo mblH A. taw-( 0,
  ...... ... ,, N 1 1 VITA COMPR0 Y". "Tello  4 O S 5 ........ .......... .. ','rt.."- tu nrr l'ini ,.h D.-n. ,*. 16,0 .
  Viloi..... 1 l e l I 5 IANRio 0 0 A,1 .4 .6.1,, s

  .... 1'.';... . .. .. ;; ',;- o o o p o u ~ ,- o '^ ?.... ..... .. ..... ......... ,. '^ -. .
  .L .""'l ';:. i. i,- "' ...r... .. l* M"" (" : 34l M .. ......-^ uuit- l c ...... ,,.< ln. ,~ d. ,,,l.1 p..
  n ~ ~ ~ ~ ~ono0 DENt-AS iI( )A* .. .....(i '" l$30,. 1.:D;!'" 4,00, RENTA $490.6
  77 5-OP0tO .............. .... .........
  -1 ------ --- --" ----- 1- : 1 ^ "o Wu io ..- Al..l...l ...u A dr. 4.....1..... Ia4S..
  0I. U.i I u l i I t.. .. i u -- I 7000 pbO tn r** m il l P I l,.sd o d i yIr *p -rmbto Inl.tilloe u no u t

  U K 10r5 11. Ult, I/ 1, 1 , ,, ,o L ,,A l .I 0 .. . u.. .. l ... 1 t ,OI4lo .1 iodT. $4N0.D I VI"i,,i
  AA873.. .. M P ...... ..... M.I.... I a' .. .... ". . ..... .
  Du 111'l 'JN1.J' fI 'lu il^ rtusgri'leal ioco ucll $Is,-00
  1r, Ni -N I I~, ,i .. 9 1.. ..... ..Y... i I. is I. . .,ltit il lo % d I .I ,lu, I. Iilo. . .. .

  I.e. 0*uiO ,|]....0. i .0.I. 11 CII ... ........ ......................... PINTOD t ISTOLA $lil0.
  7 0 i 0 ..11 .01 7 0 7.... 3 ....... ...0 ........ .. ', ... ...... .... i; .. .. lu ,l . 5 .1 .. *0u.... .... ... 0,, o. I ..
  .... ..... .......... ........ l. . . ..3i 00P0 t a a u 1.. u... .. 0 s. I iA. NDiA Riuu166,cu  ....... ai elkNl i0 li s .. .. a ..l alu.... ..... ... .
  ,It r > iC <..2 x'.4.r'd .' .l .sIiu.. llll a i ISOllCUI ,.4. Uul lualoA Do s3. 018 1000
  -*NOANGU4R PA ACA I u
  --..K $N14 6~IhIl15lD12 TAPICE SUS MUEBLES $60o,000HYNTA $600.003
  -7 95: COMPRA.... 0S GARIC1AEISPINOA 700 Su.A .1.uai i0.ual..  ......- - - 0000303,0.:'":*.' (')M 'IO W-0.2. ^,..... .... .. 3 ...I., i01.... :.810..... I -., ,. ..
  0,-,r,,,, i .1iso.4,s
  I" |11J O 1101810 ~.iliii. 1.r8 lto aI-

  .ileuldiloD 11 tie ((w e. vial, l.. ..I...1 4t r
  ........., 11717 ,,77( (II ... .. .. I I o ()M l' t) : it4 $.....41 p s di r dal o lls 7.10. f. 44,0500, 7-, n .4. 0 0

  i:1.4 .t is 11110 noA o .n ul ino is ttk t ,.
  11780 \ 7 llolur- A t L44 1 0 0F,1 PINT....I...A.......iu.l.. ..... .1 V ol
  C 7011,A P.S6.i,,..,. 13,.01.
  M $11.500, 1.01 531
  l~1l -I-2737-a0 7 C53,141, LMNDARES


  D... U......M .l lA ( I i SU RADIO ROTO $,000, PROXIMOC .0PL
  D R.... S BE.....i..l...I.D..... .. .... . .i3"
  S A[ VINO .3.) IAGU R CI H N 'ARACI(,I -i.. 770 du4F Poo- 11.7h11 lls.C. I.
  (ITN 1 551M1 0655 1 "'S.4 (EI (S RIJ \ M II I V Aa In- d. 00,DDlolol0.4,
  ... ,,r. lO~ifl;AS, IUEBLUL lo 2 1..b i$5,000

  1 5 5770 [ t ills $iD .... $25,000. RENTAo$22";.5
  10 0 I00 .~ 7 - (100 IIA .024 .DI,-. T- -ad9. n 0 polls. 113.1000 t-.10 t-
  t i Lt. A. Cut0 4 o|qc ld,
  -" 00 0 I. LE A 1 M 0 .. ..0. .. ,.... ....
  did..4-ndm0 .....AMPLIACION ALMENDARS
  ..104.30.rents 111110 1070, 0 Ii 11 r  ', .. .. ...... . .. .. ... . .... ... . .... .b......... ....A....
  i 0.1 I I , ... ". .... t [,,, C* e pan1do C asas.y$ dAi a .. J-Ai
  VRlS'l.$.IVIM. .48.. 00..............a$ 0.)0.  70"- i 11.3 iiiMal J ~ 100 100 .Dd Jir0 ln.,bIortal, di o pogto..k ~ e
  ............. I M. . .... .. ...... ........................... BARIETO
  O.I UUSTAS ,, .:: ,,.-: r ...A 0018 1006s4Iuss,.l, $6,0 '..Is-a .ii.
  Cudllar de R 0 ......... ......... ..... {ar~pea IS. 0.400 i b rul er. dtIi01 iri~lbi DiM Dortal.70. -aa
  II Mo .. 0071 OIJKT03 VAPDIL5
  ..I.\ 1I~0)i1I(INA- 1AE7 --- 40,000, RENTA $382.00 I
  131nrILI"'II i ....................... ARRI... i... CO CHON.s-.i...... .... ... .1.1..
  ..o.m rm h l. ..... . -"l .dd
  II n0 Ii, r 0,17,0 0r ~i l o, 700 0 17 I rh (15 y717 0 8,0 oh.emod. ill0 I o tld0ui,- rs 9 "t-l
  a. AV,. .. ,, t. ... 0D 01,.,,.81- ,-: -$25,000. RENTA $227.50
  a-I--I .3L 771 I I yA0g 0, It.ia Ii ... rot4 -A r l urt,
  C _t.O O1... .....'S1d ElOrdo do 1 0Dt61.a11, 51 0tAlo07.t-. t.81-" o d1-' ..
  d1 101 -7000. VillI......
  DR.ALEJANDRO MUXO ________
  I... 1. ,,-e .. ...,410.4 ....ne.. s -, c s.u $2,5000. RENTA $207.50
  So ioDdi o.5,ii,.1 Iii"'II,"
  4118 [ilv I Ibbs 5 sI \t I) 1J 55 I- "" t Juli..... tIillduan dL2 i'l d ils p lota lS T0D oi0D. i I i,137l r ln ~ lll I irt7

  il 000711- DlU u \'0 sO i MA N P0000DA 0 301 A5~ 10,00(10
  u-il-i,,- u .. '. , U ,e ' f. .,C,, n n u earl V. p.l ae. 0-1o8t-U-. I In po ll D l/,. 00 0 ,.7 0 5-0-


  E-00-i-U CiOi,, d I i loBC-i 011 ). ln1 -=e-$-70.
  a d11 i$0.OL sl I0A PLA 2,80 ii5isa g~.777


  VENTAS
  CASAS.
  VEDADO. CASA DR JADtEN, POX-
  1ala, saleto. 3 cuortic, cuarto cri7do7 ,
  a, patio. baftos. gasi etc. Si. ntrea
  I. 18.D00. Via. do 3 a P. "m. Calne
  S105. Ved.do. E-270,44 my.
  DO SANTOS SUAKRZ, I PLANTA0i
  000 l 20 cauiss i.55,000 y ,000 rentan-
  "t0. Almeind0r $, 53.00 y' *45.000 y
  5O. NIcinor $i15.000 y $13.500 y Veda-
  plant, $.38.000. Ramonet. B-2026.
  r-10M-40-00.
  VKND UNA CASA AL FRElNT CiON
  rdin. sportal, iaraj. sa-comedior. I
  Doi. ba.io Interlado. uarto. do -Jau-
  Sbaoi. cocina de ias y paUio Todo
  r amlic Con 3 cais, Interiore l o Do
  atienei iSl-comedor. Dcuarti, Dbarn
  caJado. patio. cocina di oaE Todo muy
  Io. Avenlda do Aectia No 2, Vlbo-
  .ntr Juan Bruno Zayau y Cortina.

  'ENDEN DOS CASAS CON KENTA
  5160. y se enirep UiUna vili en Pi-
  Samar. Y Ass.nci6n, i lstlnteresa lit-
  al Telifiono B0-433, el duefn.
  E-181-48-21.
  DO PRECIO RAZONABLZ. I0$ ES.
  nur camu monoStlca con upsoports-
  to auexo. Se!unda entre-BIhvIaa y
  iel Ioinma: Tintorer e ooilk" 10
  Sctbbri y Av.. Santa Amalia. Arroyi
  -o 0-34-40-3 My
  01: Ei VINDE BONriTA CAIA MONO.
  tca. Jardln. portal., ali. 214 di 4x4, b-
  ompleto. Alcantarillido. Aiue eirrten.
  sraj8 Ii normsn9 6a 4 1. R, Poey
  iquit. C-=13-48-29.
  DO0 CASITAI BAKATAS. REpAKTO8
  iantlla, LA Liu. Gav(ll-n1, Monteio, Pi
  ", Juanelo, L.a Fernanda, Rocldort. Lu-
  1. Altura y Modero., S1n Juan de loi
  o. Solaris 2' peo, metro centre Hobo-
  LeoDn: W-B7 0E-12O.-46-.,
  ILLANO E/l OOICURIA IT D'TEAM
  2. e lende Dlardln. portal. i.i.. omie-
  I hailtalon,10 ltset ,opIns 11.a,
  to r .. Srj. Wterrau, patio. W~or-
  odlilis horman is mism.
  Emp E-.4-4-3
  DO CAITA DI DOS PLANTAS EN
  calls de Clentrueet cold squins Ari
  P-r.l$ ,300 Info-mn en, Concordia
  b _lo. entre ]ilaoain y G-rvas-ilo.

  ;e .udigi.-.ouuI-tid.M-4li
  01 Fuiiobrtsi,. 4 moderndi. DltjIeidl
  n .ratisuiti. con i o.al y r 3-oi0e
  0. Poedo lser-i do h-erm Xa. Qubno
  i.1 nUl, I rUi.7!. .Omnibus Hildro-  Car& 114412
  puertDo. -eral Mont.rli y itl.e F
  TAlboil. Mrilniao.
  E-71-43-30
  IGE VlNTA. ED0IO10 I C I'RPOS
  in. plant-is i. 7tro 2 plantll,. .'"a
  zolitlci. 5 0metr7s cu7drd0 tierrimn
  r imetro%.obr 4 apartarDentris. alttosal,
  Dpletl. 2cul ioli. Ren. 1i0lot. 1.i 50
  lclo $13.W0 Amndo Su.irez: X-348.
  C-1104L-43-21
  VIBORA, VACIA
  endo ci m mmpolterl, ct7ar.n: Jeti
  ii .i0ll,. lS 3c-urt, oe iiIdorIa
  hi. iD'-I-I de sritdoi. -1.. a 541
  to dits-iD Ve. do I. a l. M-l.sro
  ,.l.t i .quina Poey., p.5N.

  POE EM"ORCARME
  1-di -I D -,n. ii 0major0 do SDnt.
  73r. a do s-adruo del tri ,l. y I
  ..7l 0 lhar epqutnl iaatrllas, &i .u da,
  as ronbl I ceTplo. Tel(. 1-3"J.
  t-206-42..
  k6A NDVXNA. aMiNOL1-ICA, D000 CU.
  dra C'tradi Luloynd iiia-comedor,, 7,-i
  b0lDo,-7liiten 01 ronio d ,


  Im'rn (Uf 111-1 11 C uicid I*o
  .lr 7 100 do i o 2. Tell. 11-3
  |] 17W I A 19 4 ..

  L~ipllerl Alwnf, 4|4.l, |alret, irl.l,
  la. O,, l~ ,. 1 -.brie -16
  r 4.i 1 l. si Ifl.a NTA rl. er
  1 .. .t ll .i., 3 4 t irl, .ul*ii 4 I
  ,. trrelO T, *il. druTi, E l.. l l-
  Ti.Wto.l--MO 5,.tr, t., a. W ,.t
  To i,,, 7 772.i~iiiii.S70 5

  PARA RENTA
  A il.. la,l I,,| 1 ltlitl,0 340.06. 1e3
  Aslt uruldl Ih l ..do 03
  13i no l r dl l u i, l dndeu y1t A h u ,oo di tI
  1;5" e41ll,%t siG ,, ASm",ooe It i
  P, i m" D, i.t.0 To nel0.0 IdM.d lI
  110 Dlt,*'e~so .,.I. A(0 No104 -1l
  d-ill..... i iAolida.l n28 0 l,0
  SSliluloh,il0i0, iimlu
  0-0041-5O.I7
  9 V*33KOUNA (A0A EN L.A A07100I
  Itl', ll Vsan I p 0. Duiiul.. 7000MP1
  do, I .. tieniidu Doliai. d- l"art. .
  i. biD. i.oilid#, ar.). y plio,
  l4.t Vu1adu. dii i.sdvli y del -1 it
  threei,,,-. ilntr5 Tidhlie 5M-8-

  SANTOS SUAREZ
  DESOCUPADA, $7,000
  1,.uu2 7 300058. Dcaoi.e olrib, pro
  sp Poimi Kla"l1, l 9, Boh, cmi0or,0
  l.. it ha DepiDtrsi, Dill.. OF)a

  I i. llb 3 b.o, lll. .nx- a Vda. 4.
  r000 D31181u Sui7,(1< l. D0lii*
  -1n. (ol u .... WMil.i 1.  N s.Oo TKoIo U~r~t&$l do c Lro
  dulela. T btip ilt, llr rIDo, .ll dI  lolAJi u12K ( ing lio. torefador.

  d.. M-lr
  Dl Dln 7i~r4l~ .it~lr715 'il, o.(o.i I
  't I"ii l hI blat A. 11
  ,t;Iri)e r /l c tn 0e0 r :i c

  rinm.l. yim M.IrdrJno BO--.
  hrli -i.n. ho. I .It \ alido, rI
  Z~u -10300-40-
  V ENDO
  1-.0 douo-upidi. portal ii1. Ou. 24
  ,-te, i -du et, ;; ttn, siral., n
  .Iiio ioNA m P.m1i, oil. DoiCor
  .1. 1id W-8313 1 E-a, --oiis.4
  -I V!DI KIN 9WLO XKJon DILL YIDAI
  111 rhiiol di do Planta.siv .%li ilo.
  3ei.... 2/4. bibloti-r, it" ltirrana. iii,
  ll,17, Inor4an ina] -1 7 0moI. 1 I
  st 77lJ IM4 ni'. a. rN
  iINIn U10A PLANTA M300ERNA,
  u,Jldldld. lul~I"I 1 ii "i. 20 0ilnstr
  'I. inAlmena.6tes.44i, liraJe 9ortalr,
  1i1'. o). V'0.i.. hood"., dilreoam.
  du uu. Oudlolmi E.1571-U
  Cana Grande. DESOCUPAI
  &itdl e Miii U i 20 intrei P0v
  Ots 'I 5D -Is.,d.,.0101.. 414. 50m0
  1,do18. Doiait, baificomplete, 114 DrDi
  Al 1.0I0 i 6 8.Tod iLu 6n. 1A7757
  0(0 oplrtunidd 8d d io I. In 15F70o
  n rs di 4 0 D 00 .. -) .
  CON(IiP ONI FlI INT I i Is I, I.A
  M" lul",sij. P50. ii. 472.
  tw r10 oiPdi. AgueiOimpliei. VertJ
  00 Trito s n i]. dueoi 0-3-014
  SE VENDE MODERN
  RESIDENCIA
  En Parque Residencial
  Alturas del Vedado
  i!l.'ads on, to Avs. dei Kohly y clalI
  0. id 1. a, domInindo ii Re
  7 71 mar, el aili drl r-l's-.l la IIsn
  -7 Irau i Ietura. JrdIrdins. patio, ir
  117n rnDos.liioidoi, deroz 30 rodo.~i 7
  udi,3 r~nld iidiiD Dii tl rui b
  los-ahemsio llsiblti.IDD7., 7or1s
  hltihiietl, rli. 130t0 70ri,iir
  lod. Pr-iJo1 334O~.06.0. "Tiiiii8id- do
  iouinform7 ,m -. ioetlei Diii 58-0550
  SANTOS SUAREZ
  iiO.Du,01otto 7 Ci0., 13 i Io ir.si
  1., i iuartoE. tsho 0505.00. PpiDc] 511
  7neln di 28 'S~laid ihlso 0-isia
  SANTOS UAREZ
  7i,7xi100 Iglhdi 124 8n...ceo Diim
  Di~rla. oilu. roDlbidiD. Diuitr 70r0o0
  '.ii. 2 1.501.s, hll. iioctnii. 11 i 48
  r777pe18o 337,000.
  REPARTO AYESTARAN~
  Vends idiirS,. Diii. 3478.00 PDr
  1L3.0005 70400 tbio.oD dil D15sii.lc
  do Oio. Timbhip3 cDItOSi DpDruiie S di
  Olla. 1-.11]5. l75,re065 005itiadol.
  0-ati4-i1
  00101A. REP. RJUiN R'T3riO, 7.0
  *1lint0. (.dbn. portil, iii., Dimidor,
  35.e rht olD0 ins-i.. ioloD si, 7101:r

  u NTOr $501: PRECIOai EIDIC( OD
  In mi~i, di MUrs-(aio, ahbllndolnt
  3011. P7oiri00a 7 bMidirini. iu d7
  ID-8i l-3.2.48-2


  Oasificados


  83% a ..


  VE N TAS VEN T AS VENTAS
  48 CASAS 4 SOLARS SO LAK
  VENDO CASA CITARON VIGA Y LOSA SOLAR. VEDAD0O 8 INTaR 17 r I ACE- OANGA. SS VI0DX TfsansO IN CLA-
  tees cuartoi y demA, comodidades, 5M ra sombre, maded (16.10x 4010 mtrool rvalo. DIFor0a n -oY Oqido. i .viord4ii
  yarn cuadradi terieno. propio tabricar$ 30.00 m. Duiid. directo. F-Iii 7. *gala. 1nf0rms 727 di 4a.
  apltitamento ii rondo.y hacerle altosa a i E.-ii6l-45-S my. hI- -46-.
  c... Juan Bruno Z.ya. 14 entire Lacret y ---Pl.'AVA lBELIA
  General Lee. Sei dioeocu. Prcio $14,.500. PLAYA MARBELLA SOLAR N GANGA. Ao 7 MA NURVA
  dIni.Mani FP-TIl2. E-1795-48-23 my Sol.r chico dI 1xi10 mtrosoi i v. r ,.50 m8s. (rmte poy o, .M Li ,o 0dateo, O -
  ________________________ *. ~i.D0.I00DI dii~, ~~i Soi m..0 iii 10.0. Di,32.50 me. tod.i~, Intl-
  . -rent 1 rn reldncta del Sr A8iifu ma preco W,000. Convu maei priiienm vi n-
  HABANA. SAN LEOPOLDO do. cu.idr.as de I nuav. ViaBlnc. ui l ido, o.oto "lir- y -.u. praciii sill. Vo
  San Nicolks 1 plants. Txlim. Camp nr m rafr dor mnti herot'So odo lost Playme Gu nuevas f brl ciaeones. Trait drlerto. 1.* -
  1io I plant&,Isx,28m. Escobar plantam ; nia) .Informea nInlays. Manolo ferre, lueruel Cast 540 V, bra. ^ 4r
  P erierncialu i.50allm. Lalgune 2 plan- ra D n I Hibana ail/Tiiornio 1-7221
  tu y 1 plant. 11.iolm. Ani al 2 plan- E E-I= i-4-1ii My -
  t-. .x2m.,otra xI.m G...Gio i pc.B.- MARIANAO Parcela en Luyan6, y otra en
  arrte, .1/2 p/lantai.i Coiedorcoleglado. F. Santa Citilna entree Ave. Columbia y Santa Maria del 6 o1lerio
  Arredondo F1-3302. lS.E-tMi-1663-4i-2 Callejon de Medrano, Reparti Orleina. Liuyini: Call i Bl.anqui ar oiquins aai(d-
  ------------- -_ ----- 2.24.90 ovaru,. 4,00 V. Informei: Carlo.i ion entradii poI, s Callxhia do Luyin6.
  OANGA 11.5 CANA COMPUESTA A. I No 713. Telfono U-2544. FrenteaIsiicallo aBlianquiri 943. ml. fran-
  l. comedor. 3 *uartoi cocini, as, o ,i- .-4. i ii cDll 5II5 10.70 mi. y Iiido di
  riaidios, graoje. No iidmltoi mediad .or ls
  diii. Ao:i. Ae, 3 ii o 2 l.ii. el.1-i45s INVERSIONISTAS 2.13 mi Superficli totl: M1.n 2*m: .cu
  -1. 7-412 I i8- i R 1iiAS dradoi. Precio: $9.i.00.. Sinti MiiiU da l
  Ofrezea esquina de froli de 1i10 vru Rosario: rrentec i Ical principal audalds:
  REPTO. MARTI, $3,500 cuiddiirad de terreno an l RepaIo Pa- 25I3 ms. pr 43.40 ms. dt iondo. uluperfl-
  TO. MA T i raIi ., do& icuidrai de Is calzdi. Precio cle total de: t.110. rim. cuadridoi. No
  Portal, sale, 2/4, cocina, bafto, terreno atractivo. Informs lu dueAo. TTlitono menoi do $3,300.00. Warmed! Dr. Villa-
  de 210 varas. monnoltca,. deiocui tdi. Ci- W-8i000, horm de oficlna. E-010-4s- 1 l6n. B-_102. r-2270-4-7-7.
  i10i U-98014 0 -1. 79
  o-864-47-i my SOLAR, AVENIDA 26
  POR iMBAItCARME VINDO UNA lIAA- Allurei del Vidado, esqulnitii pegao 50 o INCAS RUSrCAS
  Ifiterai id 41 Dra47 irii0ents 3.00. bit Du i iin ueva i imcesi. 15.33 X34.19 paras. A iera
  punto, conD lcaitarillido;: train diir to In. sombre, iene,Site. Preseo: $2400 yre. MINCA -MAIA ELENA". CALL SOIL.
  t0 ri Ai.. di Mnii iat 458. Mariiano Mn- Vat. l i, a excepDclonal. Duefo dir ito: Arroiyo Ariam. Late con ca semtitpot-
  .d=z .-755-48-io. F-4064. E-1i -i-4.-37 Diia 15,000. Late 14 caballiri y iimbitmi
  ____________________ A i i_ de 4.000 vari i aplaoi. Agui, luii. -317.
  FABRICAMOS CASITAS SOLAR BUENO Y BARATO Zr-31V1'--.
  9 ste so p e ropone can to qu o&parts Venda calls Antonio Rivera, entree 2a. yl
  e inoeitrei ii Itra.Inamo 1. iabrieaeli iS., a iicotado de ]l aIld Ethlci6n did Poldl- CRO OPCION INCA, ANIAL I DR
  Rodrigue z .W4811 .48281-48.5 Dmy cis Vibiom. I4LD virai, a$2.00., .at em Dne, ibundiit puset. Carrtari iste R cho
  ieJa r es 0 riin iDglOp ia s qUi unvlaJ. i" yiYdI. A niii iimiutii Habna. Ii lo-rr
  VINDO CASA I DOS APARTAMENTOi. dinero. informal ri-5ll. -T240-40-37. iman Taidfono X-480113. E-r-0s-o-30.
  6 uiiv...... .liutica primr.s, $10,300 .. .nn- _ _TS
  )a .0. 5001. iuuRodiroiiguez:500 hipTresiRoo.s O'FARRILL. VIBORA
  .....^ p p^ ^ ,. FIHOUIITA A 0CS
  k yoD. Letirtn odllielausi. D2uParcels pr2ximoMoyi e.Rodriguez20.FI7 1iIT A A 30CTS.
  E-IS -U4- 3 Miyo. Corrr'v' l .21v..1 0,i0. i oye ofert C hul.. l VII, l6mt M..
  Ciii, Correor coleffido. F. Arredondo i1-3302. u hiui iliDoiu via D 22ki t riwiM.d
  NEOOCIO UNICA OPORTUNIOAD. VbN- naextraordnario palaje, guaicudue.
  dense Malec~n 9. San Ltzaro 2fl. 294 r~to, luz. exceletes vectno. ; ropltarlo;
  dtrn Miiams, ui. in l. lio 130 CALLE LINEA-VEDADO, Kti6metro 20 earretera SantiauOI lu Veu,
  r metro. $,000. Riodriguei. M-z. i. Sailud 1030m. Otro 14x50m 5 3Sm. Otro i8xs0m. LoS Cocoi. Oflc/li; M-.-, W-7319.
  153. -7--3O. Otro 27.32x50m,. o irolnd 315m. Cali 10 ii I 0-30 2-7-
  i- __ (.I5______________ _- l.8M0lm.l 510,345 efietlvo, resto 4 stos. U NACABALLA, EN CARRTIWA' B
  GANGOA: hG. MONOLITICA. TERRE- Virlies esuina n coici Line& yotra ta- er Hna tiiiid -
  no 14 i 34 ira dardin. portal. iisletsls. Corridor Coliilido. F. Arredondkdo: t-UH, libna. aini. .S1 l000. Tam-
  iuleits. 2 curos. comedor, cocin,. be i. F1402. 114n i Piirf CerrD Duio: B-24.
  Is fara. j ite, a remento n D lavaderoi iuI-W a e r. 5

  ^.................. ra ...... s^^^ FNrlUITA A 30 CTS.
  I ii i, rraI~. carveidi par. Dri., 00071 Z-3111-118-21
  agu. iii wataiiiiid. rDiaitliAri~ic,i.Ci- PARCELAMIAA FNO AA 30CS
  -toro y otro terreno Pegado cerveceria He- 15,30m. (626v., $10.224 puedo pagar $U.000
  tmy. 14 x 40, $3.50 vari Informes: 7i eiect. vnireilD D altios. Ante. calle 10. Puede i
  isii s67. Santee Sui rez. Sr, Rodriguez. adquitr D mayor frente Corridor coleDD im-
  E-O-48-2i do. F. Arredondo. r1-M0. Diz uti padmlje extrwordinirle. i ros
  -------------- ---_______. 6-E-IMB.-18-40-1 peri inentei iri a i.inmljoribl iprieor
  SRK VENDIEN IN INTEMID1AIO0! LA- Iambiente Social, 2 0miinuteii Rbuts, Stun.
  u 3 ptant.. in Jetos del Mont. Rtclel- SE VEND E SOLAR., 17 1 71 VAA t. ui. kll6mtro 0 carreteri B Utire i Ve-
  i te (britaciln. Rent, 5$133.00 en O5.000 00 cuadrai Avenida Columabi. riani o: ag, Los Cocoi. Ofncimi.: M-W W-31.
  07 O residenci n Santoi Suiii e. vacia. 1 F-2493. l.-378-49-27 -W01-4-
  mi en i plays Guanabo. Informei *I Te-
  liono AS-45 Sr Prei. C-M-4-4-i u ALTURAS DE LA PLAYA DUERO VENDE DIIIRCTA I0riX CA
  CASA CABANA VIRIA, IPLANTAS. SOLAR DE ESQUINA cr rn, realsay s pIs N n ua.s
  r0nts $0. 111.0 000r0 5M.00. $8.500. INSOLAR AD E E-IN to natural, rim. arroyoe ." yir&> iemd,
  007 Otra Ii.,nt.. i ,000. S1n gn0io i 52ba. INSUPERABLEI mlderla ,ero y m6n is carbdi Ultm. io
  SPreuntar por Tom*i. Venodo I i Squin di de J le 04 duetio, 0000.4 Santa Ai. Mcupia. Pcriov.
  0. E-1i70-48-21 Avenlda dde Polo, iqunini i i caUe 10. p d ie slii. E-1I0aA-0*-i .
  --- ---- ---- ---------- -- Temiii iiio y ,ioouini di 0iriiii PrdBf ---- -- -- --
  PLAYA IRSIDINCIAL BOCA CIEGA, rA u uio ito M-51i. iSi die bdilldid 1 p0- P d l R
  em o a t We c indtorsnes: M*95n. go dan facilcldes pago
  hbrtclud6n monoltc. portal auli. come- C-10M-4-8 2 SA
  der trio 0.0curt 0 tre30lloo.cde L rYe is r. FINCA RECRE.
  D9a aret,13,-a0 170 biie iiias co iiaDt L
  = Or t...d..... .. $17o... PARCELAS EN LAWTON OPOxUN A,$140
  w. a-0l I-43iU ioncrtar rita par m vrli. iPreclom finea muy prxm Bluts (io-
  e. mS-d 00i >iia m u Vendm i pliii L inidii So i 9iti.lnd yo Coloradol 01,000 metro tiromB, W.O
  "M Ague y Ilcantirlldo Venti a' ptal. r y m0tr0n8froti *mitIntni, tlodi LoWrdiid fru-
  A rI t miA3llldo i ralnltd o Grndl iclddad de 07o. tflu. tux 1ctrics-t. tli tiuio. mig tnilj uiU
  "111, helllllivim i ati.nt. s- i, comun.iloin T..iT., numi .ntiiJ, ion mb. autoitiM Cii
  M E UUL OuIIn. L-., L-4 y M-0 mnilbus Damus3. 4. 25mmtern.tl Di&portalI, l, uI.eomdior. ha-
  S7. Trito d itrecto con lo dueflo,. n Is blticlone,. biao, coclnu, cuarts y ba
  PrOximo Campanario y La- calls3lnamerol,..e.q.ui,2C, .Mlow. rlados. ,l ar Co meadera, 3ubtte-
  as L. < 1 ion, - Teluono: X-47.'U canne a y p eru fdleluclone. I Mtrao vac"j.
  gu- nas, 20 X 21, 7 Casas, C-771-42 n- my14 J ulto C. Grand correor eolo-oil:
  . mercio, colosal esquina, fabri- M-3921 B-84311. C-1310-4-"
  rMagnificas PARCELAS: $4.00
  . cac,6n eternal. 1,600 metrol fa. i i. ....... i ..n.rdi., ii .. i- S ...EJD.S 5CAALLSOAS.
  . bricados, todas frente calle, to. Dnabaca 10 del Cp i ioI ruS aii'n mibu.' 37o,000 arrobaD d ca.llsD,m ido i2, Pal-
  Uai. do n vu.oA-i- id2
  or. >- ""*'i 0..t t- n c' P "-__-T-4_y________ _ iiy ,ltu.d. en *1 tirmino do Oblini. n
  M do grande. Renta congelada i-umoadii 10 de).n .n tmine. Mohii friE
  $435.00, en,$81,000. Prci ni. Vendo Mira sar $2,750 y $3,160"' ..... 7i.l .0.. N) afi.. .Muchi i.u-
  0. OO PrecD S D~ui3 iii to mi 7-,i, d' Li io-. $o00 ,040. R.No 10hrlatans-3-Dr.
  Sco. Duefia: 1-7181. 2 ;i .y'334 ... ort O ar a a.CuiW-3. .421NA..
  E -4 424-48 41 -,u .l Vl o74 y 0- $7.50 vl.r. Allt,- VENDEnr DIRECTAMEN$T. VINCA MS.
  E. L-4424-48a-2- (in d .din. .B-731. Calt l.A. eq. i 11. il. cbller i $3 0 ., L LSalud. Cu
  ii -------ik IN.,,07 M- n0 10-l-9-224 -?-7 0 dri. itrbols ltl.le. V-1i. Aprov-
  an on A-. IDI:i i*V3 1 A ch. l oportunidd. Mlniini do 06m.x 1
  .01.00', nl AvD i1. 0t3070i i it 14, 3AN'00 01 ] AnE. VniNDo TRRIENOi Z.2-495-.19
  r4 Almo:ndlre Invir a Rberto Gdmts. Troc Its-, n 1t 00t iix0 nlro p,,r (abrica.u.Sola 171
  i' .. ii .16iifn. W-4314. 7 l ' tr Y ((]i l'"t V L iD i .. $r.000. iIIITtCA. TSETANDO CON LA DEL 3i-
  .i00l-4I.-i7 t ns, I"ri3lo Il ior e.l. fi-aii Dor Pre, ldents an Bhia Honda, (antil-
  LA A inASA UNA PLA. TA E.3.14-49-0 tlus pilyi. rS n rio nDve.abl M 0ebiille-
  rl.ATO* NIOAMAO~ 1)NA4 _____"U _----- r,, lbr. Urle, vendor fodi o parts. 01-
  $-d01,ra, i oi 'lI,. do ii'ii, bi D aENvOO I iOLREON D 0.44 111 4......feria.. Dishi: Manuel OimEAi. i-
  u ncil rD h ig li ri. d b aI h i D a Ii lI I 4 1 i v a r y es a d rodi a i 5$1 .0 0 7v 0 0 iio ir i 0 I li i .a b n.0
  i rie. I..t..l.l.... ih c D D tl idI,, bi. 701 n P 3n. i.Ii 7In iCa lm i idoi dticla rE-253&-10-21
  tr fy, trw /ina Trato dit-rto Kntralu dianwr, nm vo, VI:nrm Amadn Stllres: }X-34990.
  '. ii.d. iil, Ci....i.,.l. 't -0 VENDO LA FINQUITA DE
  in. --- _--___. VZNItO TERKENO i i M0 A 1i VAIA. recreo mAs linda del reparto
  :61 iPO R T U N ID A D V E N D K- i iliNo nO Jutis di ... P ie. in..Junto 4,
  a ORTU OAt N D E. C.iad ig eisuilIDnorms;: Snch, San Pedro. Carretera del Coto-
  mos In resildencia mi linda Aml.iad *", d.p.rtamni to u", rro; K. 14, derecha, "Candela-
  do San Miguel do los Baiosno, Onp .uot0 ibo... E-1117.40-di K.14uSrechi, 'Candela-
  A e ibad, S cuartol, 3 bafos, LONRA ETER ,.ii*, V..AO. d ria". Solamente se puede ver
  be.. amueblada, 5 cuartos, 3 bafino LUIK N~l~*lTR" y rm;14, VDADO*".;l;lsdmno. 9X duefio
  diinI I O l 0r700 y irosJunlo. o ipiusrio los domingos. Su duefio.
  va- portal corrido frente y costado, d. 4 Dior0 mteaoD cad.uno .- E-.2218-50-27.
  .aI. iilim000]Niie.iiOra.Oisp.o0137250. __&2218-W27.______________
  garage, 2 cuartos criados, terre- Tolfono onil.No87 t-i 2 2.r.401sy.5 1'
  no 1,400 varat, $8,000.00, recono- ax VENIE *OLA DI 1,0.114.4 'VAILAI S1 ITABLIC!UMTOS
  ciendo $10,000 en hipoteca. Lo- .u drd -... 1. Ea IScudad tnoo na VN E O OA.AdoOtA, AL
  ian dualo: B-1100, X-273114-211. oxI N N 301119 A-1ARWINI IA, AL
  sada e Hijo "Corredores colegia- NOLA iSQUINA VDEADO. LINA M JunrIirSmy ro Toito qsts xioa
  dos" Doce y Trece, P10-2380. conts ldorpdire.Dleprpio 1t1b irta. trtn- oiOslo.Sani i JoaqinUy Ya..ta B66
  E-100-4 -6 init., diiuua dliui00iiomi,iiF-4035. 5aor. 33.,E-Z741-30.
  nit 9-004- -1075-4"-2.
  S _ni ___ll _0-W-6 69__ _VENU UENAE DJNU A QUiINCALKA iN SAH
  S VINDO I lAAI MADRIA oN ANTI. 7 V3IND0 0SOLARI DI EqiNA. CA- Carlo y Aouncil6n. Muy Sbralt. pa mu-
  Sl IT. iDrrIl .. iUS Ci.ll R-ltioon nlsi irlterD Beuicl y JoD quin DelSod, Mu- diuM pTir 1 interior Mdru ao. SiuRa boa.
  j['-, 10 rt a tIna'lei15 on.nl-poHa-na. 2.
  1.= Mil. LUia y Lo.,.i, .1 lid., d. l 11. toil- niclplio Hibln. II.1 v Dr D Dren id ad! R -15 -111.
  toi. dD lhi.o DusPiD 4.20i. i,,itntrmD a, r De m lf di Od. % i.ilDWar E iirrii ieiw.ll
  _Ii. i,.I' K-3105.-48-2 I Drotar Quil 'i C....las 043x37,, 94. do b.. FARMACIA BIEN SITUADA
  St,-". -S V ".CA'-A N rs iiint... Tei u "o B'161 Eno dlmp rtants-mplo-al7d'Su d no ne clentaln
  'P istRMli i6 DENiEMt 1CANA. $ANTGON 0-174-45'-50 i mils.Ciwd.buoOhd
  rd Vi. DO l, Inver. 1 6 23,(1iO iant d a, ID- din- ui du 3 a0 i uido,. Predo h a in


  .*i i b. n. y .i. f i~i c ri n ri Nn rmK N RE E N LAT O do n t&4 o Pr a i l r e : E l o
  j' i,.bl.r ol tl in,- diil i ,n .. br ON cnpNTI A IA AVENIDA D iSO-.pDr pe o lor tenderly. lormem: 0 37.
  r n, D 1 -06", .1 b iu l W art.. n irl, ni epartoRoslario, vendor d O. doI&inoi hi: U-SiM. -3i0-wit.
  c l0et on an "Itta'ea b ,Irlt
  Di rDiiu 2.iouuiiul 1..: 19i'3481 I 5,8,1- "n'i ii dii do 1. ioiioda n M y.
  -,, oa 1llia. .a .-kO- do front pr DnoMv. di dolda d id. SE VENDE EL HOTEL SARA-
  E-3i 0.417 unn,0 ,n nlA l.. iBOV. OrdiA. M Tim) o j- toa Sagua de Tinm,
  1 ,ono X-00l0q. CneDDnDDD.. VD16 to.,e t 115, VTIbor.m
  VENDO 4 CASAS, $23,01,0 1 -E7-45-.7 .jnico en Ii ciudad. Precli a in-.
  i t. I".r, IMI no,,..boi lo.. ..eli 'IERRENO EN LAWTON ventario. Pars informed: EmiClo
  --iP ""luo i .p r nan601,00n. D-l.Dl D Mlro n ENL AWONn r Ricardo, Apartado 37.
  - lC Eerr. Dun4r.g. in. i Informs. And.. vendeo Is allde 7Concepcln d erMey.
  11 t Sd y Draone INESO -(AAnsel Alvbrlcr ne do 11 ?9x5A Vntr. d o media rudr. de E-025- My.
  )3 9-2-5111-4 17 mnb y trsnv T I n"X- ". E-8052-51-1
  12--iiI-d-5 MDunli, p -ni4i-4 -5 My VECBNDO AASES 01000, VENDO G E .$
  ll1d z~R E 0 3o50 . .INA. K74oLA OrANCARI. .. 12. 00.. a ..i.. exejd. 41, .0t 4.000.
  MGdi m2 a0 2 320o.0 0m2. iPued 8Jar1 R ,000 LiCharlo $3AiSe, 6$0, $JA0M
  SVEDA $36 ,500 400 i D15%anual. Dbent m A, $4.DO can 5 .000, $.2 BZlZrn: dt5,.
  s Re RESIDENCIA, VACIA L Alqulires. D ni B-2342.4 c-17 10.. 00. d0.00. Gialo.l T1.$ m 1XS.
  n.o E-3174-. $oT i p10MO. ZmnJ Y Escobar. o Dn Ay Ml Summersa
  D iO. C al l I. D, pr dximoi M m on olltlics, ait- -. o l S
  c rn. I plint.i, ly.6t.i Por.i. .,I. ,, ALTURAS DE MIRAMA R
  I l.do, comedor .ll pantry. cocina. irrAi y B olar, Ar6xmo a Prque Clinics d A
  poli i lndoD oG r o I m quli, 2 C. lr- MiraOmarl:,. 7. cli Vrd a u17.50. rod d de a i --do --i- a md.RadioC -, s mo0n-
  ,i, M ll Dal rld 7rol. 3m tuymodernD resi idencie. 31-7L11N 12aitdalor lna rfdniadt.dm -fe t"-
  I la C (riand&, i rredor coIeD l1idDM 5M-5322 MetroMd7lltanaS. l.d .ue uUIpdar naos p rE OI la uithi
  P .' oe-122 Seat. urdaI I u Ti S.
  111. B-1432. Fi- 11. Xr-1301 -4.1=.
  C --VEDADO ESQ.: $40,000 CARSONZIA SMrADA EN C. C9=E
  i lll SOdfIDA INVERSION Para 0.bri1.7. im eIl07iai d.0iciadil Ni. 1o,7. .17 r.08, dent irera ii
  2t.i07i00. Ailu? i. DislAntigua.0I.plant", So iri i`in- di an 1.000pmmZU. 4.10 4
  $1 43 (Ddo.1Vadadii. M-7586. Meitropoliiitan& 4 Xlad Womensno irlsaiiii.
  DA'- $15,000, RENTA _$143.)_VdiM ...........tn ...nteno lan_ ..
  ,ehea e d e o p, ^ ^, i ir:1x4 .>(ns.K O
  id i MaSiilD 1 prplXd.d. eprti B.Il., COUNTRY CUB A $1.95 VErNDO GROtCERY
  doa. AItri Bel6n)1 I cuadra Calzida Colum0 000 ir tr rii iou d 2,000 Ri 0r i a de -
  ;.r bi. m er, d lle, antmo ellt isd. e 12c br. T e t1o0 1 -. Otro4 B a, 3 4.00r. a -75ua. Miti.- p 0 lm dil o an ren. t didel A.
  sCo. .1 tront.- portal, sal.. comedor, I hi-e' r.o t .1 $.0.M-56. pderF tedolre,.Duane 41ft],L h 1
  bitaeConi i bao Intera 2 do compaeto ci o-si 1 dii d*4e o o. g. oo T-o-de .m. 3-72
  -27. clui ,c ello. iTres api rt am nta t D ondo: aui D 0 : yid 0D r- ta ,i D d i S b o,
  -w Ii iiuDh ~lD oiili VEDADO, $50.00. 8x.10 150. .dli.
  -i rnl ido r, hubit C 6nD -1.,--- bf VyS -IM 41 i mt a I
  li* i A lqu seo ieor id4.l JuNoC.Cr.nd- P Cart O DEt. call. di LtrD. Otoi di IWOc
  0"n d..... ...... B... r D.. Ci ,... i d..L..... i.. BAR-CAETR
  i-v C iS IS -112-1-37 pare ilt~l oi 340. M-75106. Mt ripoTlitA-
  S FABRICAMOS . ai d. -i -49-2.d. a 0 .
  cun fa5ll. ilRodrfigueDs Medina. Ti *to .iAs mLomemri lal bai0t. iptads, o ni ) 1o
  1ai-M. E-2t i =1mT48. IRpAKUtVILLANUEAminmid it0 del gi7re y com n-
  no )S=IO. r20 '-41-t OLetamente nuirwo. In~ortimt infants W9
  LA GANGA DE HOY. ;APRO- (Colegiado) 01, i squinsa '" -_ 2-.- i-W
  vechela! V end em os pur DI Solar D n 1.Sierra, 10.47 D r... $15.50. KiOSCO
  e, $50,000 solar 13.66 x 50. gual .70B 7 I2....oia.. io vCrr or. c.-r. n, thd I|
  d.. a 68.3 metro. Valen d $10000 SERRA 63nd. 8roiby Blobd., RoDloa tr n 1d.ii. o y

  n crilr SIr. ~>i T.IwC, Q ERRJA 1'end. R/tbraln: Bultro. etter *1 dl. Gqum
  var,. metro, calle 23, antes do 12. Tie- 2n.viRxsS.3 0i N Dos-.Ovr. 5-705 v..V ] u Mnlii, Corro, pritsi.t al ildo.
  r4 clsa, 2 plantd.., bajos van o D...D. 3? .l0^1-v'-.-'-'^______ iEIEM-3'6,-i.'"
  i-Pueden rentar $400.00 mensuNf- NICANO001CA0P
  1 v- C104a- ---- "tdo. mi dog quldrn d *fo V *n dl to-
  -----les. Losada e Hijo. ("CorredIoes 1.50mtAr DEL CAMPO. di. .* d Ii1o)"' do
  Di- Colegiados"), Doce y TreCe: li....... DDS.o ii ..... Tvni. _-im,-u -.se ii:
  a-i. FO-2380. E-I041-48-6 ALMENDARES 'VENDO I *D6DSODEA DIRU SIUTEDA.
  i0x40 metro0 0 13..00 ppDs. 5-7000. VHI i- ci1in. InfoiD0rme CmoneeO 6 di Ii Viii
  07*: E L M ] 1 A iD.. H I. Elobiiii. d ToleeAi. 0-4742. do 18.4 l


  ID' tet ll~* S no oot ir"d u A tl. NIoro hfr. dioii ht l 0a ooon cnb n. lut
  .000. iDets ipiitoiinto grandi y ii pe- CRUCERO PLAYA E.-Ioci-ia-si-a


  u'-M o12 Boder Ei25b]4ol, cOll Unllo ran- n di lo. ".-Oit1*tt l.l lion
  t I aiii do 0834 T0iiD o A tr HO s. C 15x- metro 5 $10.00 pars. B-.013. V1- ORAN NEGOCRO, d ONTE 110150 lAl-
  M, nv~nil ciiDuli do i Dldd.did 034 5 10 W adiuin u teei 7 Rsiiiocaln. C- d. 0o001 00- ,rldo-"
  (40, or . Pr csi 534..00 P0laini 0.r- rni di 70rt.1 7 083ro0 pori *ilalir 1 -
  ,n 11. n,7r. O.ibihii 8uii. U -.7.0 Ci, QUEREnJETA De. lci,~oan: 5.11.0 142. To d- dta. Gu
  Dli., 224 Baiiyn iilvd.. Ui.00L ~olud 31071 13 v Ui. 0-r0. E-2U .5,.2


  SOlARoS 3 34 33.10 v .. .-i- 3. C-100-o n. t .-.S-
  idlol REPAStTO PALAYTONO. CALLE PROU- AMPLIACION ALMENDARES VRNDO CAVE 5S6 ALCOROL- 0231a CA.
  0em' Royal i. 00ontidori D'OOU~i,0d03
  71na, $al,. iiiir 1.100o v, Dmn treni. 0 dolie- l0u4o mat17aa i 31100 viii. 3-71l0. Diii.. Derotua, Dii iiiii hod, nueii.ou, p 06
  Di,,- bi. Ptophs 87 lr i nav Do ii do 00 130 -00-u27hrhiusg,3.00 -v,~0 Oat
  iii- mtio1D. i, Dilidu 1.70., Iniormoil 5007-
  ma. La .i ,ivdir M Apti. Z DINEO .1CE Cli. Uda-ti, C-o.r ~~~
  Cuuaidi Ud8. In Inl rlD'ul inpo l~eudid
  Lb VENtDO ENE EILT00r'rOSE SSS VARtAS eni Sdi~...is-ida... a. A....-- "ii. ......... ELO 103 ......A
  0, i 57,ito .e I. igol e S ilO o m Dlerl" di I.s AmAricu., Nuosut7ii iofr- IS hbiltactonii 10n barle,u alouni Dius-.
  (i- 0-1326 bodog 3-232-40-2 oir0es hllos. iiiarel, 0705nd0s-y .itos. I. iastae iioid2. 2 ialradhi ]o 001-mo D i.
  INDNSO io50 OOUA L0 50.00mot 3.00 ia intlilpi y 311 psoi di DDropdid.~d iiit dirli-to. Ochio Chum.
  rr. .. r rieei. Preio Dentiro do US$405a0. Ouiuiioi2oGde 1a i.
  70My i7 02 im. Oilhu heDy 0 iiDotInomieh0n Dierupt -31 -2100 -1"7
  70 5reet0 Duron,.bli Olli 014. iimianse 00 u.-ir pasopu. PINETIEE PARK. INC., us eR D'ENSEy UN"JL3,0 free e MUVIroTAO~
  -T i~i0n11i~do, do Ii ,ulldl -ooislru~iiO0. Ci. MeAI le A relMai Foia al Si di en b~elu~ 'psoa~lpli n~. pot 5i-
  Pinny, E- 12O0-4a-07. C-ili0-40-I.nt u abrredufn.01-067-51-N


  51

  Pigina629


  DTARIO DE LA MA INA.-Viernes. 27 dtie Abril de 1951 .


  tu asticauos ... .. -... ..


  V. EN TAS
  51 STAiBIEaMIEwros
  Si VXWDt OUA "RIDKUA RIEN uitrn.r
  da e66 Angele8 y Eltrell, E-243-1-5 My.
  BE VENDg UNA DULCEBIA RN MALOJA
  206, Sieve 2ra2 Panader6a, Intor2nan mif-
  ma c2&a. Du02eria. I E-2317-51-9.
  BE V2ND BODEGA EQUIN2A. CAL2A-
  da oln Migue l del Padro6n y 2a., Repapr-
  to an Juan d 2 lo I PIno,. t 24=1-5I1-..
  VEN3O iM BODOZA CON 12 Qq. AKROZ
  u206236 6) 9milldo6mere8ncia1 0. 4 puer-
  ta2, 6o2tdora, ofrezea also rmx de lo 0qua
  06e6 d06tr6 y e 8,uy1, 7 6f42 204qu), do6
  2uadr2 Ayer'trin. tin trabajar vende
  .6O. "ramoa 1 a 66 7 p. t. Pilars y
  shooo 5 2o aqu2i. E6-Ur1I-51-37.
  AV6IO INPO3TANTE: B VE0ND3 I;N
  Bar 7 Cald Feond e ta 4L3cal sMurala.
  109, y S n Inac4o." con un6 hermoa vi-
  vlend6 Pac. d6 al6uiler 6ll.60. vaio 7 M
  convenc6r, preguntAr Benj3rin Oarcia.
  S -5125-31-M0.
  BODEGA. CANTINA, $13,000
  So. equina, much barrio. Veonde 56.S.
  ,ensulal. $40.00 6lqul3er. Tl6n8 vivien-
  d6. Informe2: Arnlitad y Dra2one6. cal.
  Anel 6Alvar. 6
  213-X-.18-il-27
  GANOA. VENDE UN BAR CON 0 A-
  o16n-lnterior, vend* en el valor d6 I6
  en2rea, tiene 2 -refrleradorel, 1 uncb y
  oiro 6 pusrta, c2et4ra, batidor2. Inform6
  M-6737 d 4 a 5. -210-41-27

  BAR, LUNCH y CAFE

  al mostrador,$22,000
  Call 6 comerc)l] de Ld La ib66 ., 06nl.
  26 66tabLoe'h6en)o84 62qu6n2u. 6Tim@c28-
  trato,. Qu2da aluller a avor. Vtaio In.
  for6n6e6 Aliayd y Dr4lonec, cafe A2r2el
  Alvareio. 13-5-3517-51-77
  PXLUqU1IIA, V2NDO MITAD DE 36
  valor. P2 e24ermedad. Doy 'aclihdade
  26an 66;66o, 808 62625nd6 62.an 6a62 06la
  al ri.E, arfla- di TrnlH diro, her& no-
  socio, 1 a 1.
  3-2541 51-27

  VendoBar, Restaurant
  Con todos los equipos moder-
  nos. Coftt6 hace un mes mis de
  9,000pesos. Se regala en $6,000.
  Informer: U-9382, B-5223.
  E-2586-51.27
  ViiNco TmrIoxzlUA." MII DI lIIE
  26 t02ajo0: cont2do6. gar4ntlzados.
  6806kt454 n2elto soelo qulere trabajar.
  Por. ut 624f8Oa 668 foe 6contrato, -Do-
  llClaoa 50, 6ntr Concpcl16n y Dolores.
  C-1143-51 mayo 124
  BUENA OPORTUNIDAD. SE
  vende bodega bien surtida,
  refrigerator nuevo, buena ven-
  ta todo.de contadospoco alqui-
  ler Buen contrato. Precio:
  $10,000. Grant y Cispedes, Re-
  parto Poeyj. Mis informs Jorge
  en mlarrdsma de 7 a. m.'a 7 p. m.
  Tell. 1-7479. E-2460-51-29
  VENDE 15 BILLETS
  IY 8O pas s lqiuler. Vidrer la bacoto. cl-
  W~rite Yallnceilr, in aor bar do Due-
  n2vat62. 062r6 v la2 ) 6. l.o. Bar 'M2 llo",
  C.1,1 2* Ave. 36, E-12I4-M.66,
  it VIubB UNA 3622NA PANAD0IA
  prop#l pale 0Q2i6lrl, con tine nav
  2to62t, o 8 .26 oa hw6 .. Pin .a r 1ta6 r
  I 0"n"i, 6 'u* a> CIlA, lattffialllal NY"i34.
  "t "" *_ ____ ____ ..3l. lo| 1 my
  VFi1 10 5 12 lir' A <(nl O IIII0DAMIL
  J1.- 6 2 0 .. 02n ,i. 768 p0 l iioi  VEND( ZAPATERIA
  ., *,'l _i__ rl i g.' 11 ,il#


  do- L ~ as .* .... P..I ~.il
  00ms a a 4 Maall"' ui rlxi
  S.- loa II$ l KI ab 6. 6U p4a. 86. i,621
  26i 6i0a*i & iB.. 2.... 6 6) 1.11126 24..


  dae l an <&* -l~l i iouapu ii Iaak llaa
  am IItW **rmI r Mlilamkl a "rluh
  0 V.6 .6 6-882.6=

  .I ll t MeiI1l l 4" I I p i n

  I>~ila ~~~ IM a-ulaeiiali liajId

  1-9 a n& IIun
  I I*eila ,-I'leli Ill *I bll rci dia pI=
  tMall a^* l k le~ul im a ol II f Jl
  6 3258 UN8618as8

  --wt-. P

  ________________a___ g -I~laalllddnp

  In E 1 1 -pmi H bi1. 1 M ll ii ll


  W.691 K 611.16 2
  *i I H*I IJ l I , I A It I" cI 1I
  nA,, l awn **i ta r lis pi.".
  l a4. 366 6l 8 I. 66i- T ,all II 1".1
  6 In 44. 666 6 I- l 6l 6 4 ad Is

  Illl~ II e al a D ilita III l~i I""

  HVENDZE APNAT IA
  726 Ca.26666 2 *lr 1o r6 I di' 1 I.


  211..1.. 1- 2 "8a.2 .I s.6I,6) 8 ...

  Ia. ., il n 2 6.la d. h .l..a 6. .
  T,.la-. 6*. ,, .. 4..... ...l 7)....
  _________is__t-rt ii ly@a  HBVjIJ rUO& OrSOTA IIAXONA-
  i... 1I$63B.. 6.. p* 3 6ll. II 6 l.
  all "lll ,'l mv ________lldl pl.n
  2 .nla0l6. 0t42 a"n.1 2f Tll t 6'2i-il6 In-

  02ima* 6.662 I ) j C Kiw7a
  P: roE.I y .I .3  BR, V EN)DE "A11.0A
  36. X.411 7l101 2o0l al l6

  __________Do,.lb___ lw__ atm-i In.l-
  I -iltlBtO CA I;a l P K,-" Ma.
  \MV, *n Lrrc yOalli~i.11 hNbl1aflo
  |lMl VFrl n, nn~im da nilnl
  E-lwi-iiN
  1 4K VV.NDO

  Rla,= -f ia|B* ? y ralUrn. Pao ;I
  Cal..i~ GlRiaeu R*Ui $1gjr Uadara. ll

  VS ilt] rt OA'IAI 0YrlDIT IA, ONA.
  b4i63OJa 66262464 4 y62 ,66l.66t,
  114 i u p, ar IT ri1 l oia OlT-ii~
  .76 666l.62 260 almc.o 38602 Han


  illl U in Tl l ., 2t48086.l8
  BODEGA, CNI E-RAI-1-I

  niNjEO A Co|OMEROPDDCIANO~
  1i lld4a11a O lar fID, la mtll mna Ctll -


  B BOEDEGA$5,0.00
  '...2a" 6.66.'2- ....) 466)2  *I, .Uan vll Mula, dg Apvh, pudn
  66a 6)66.6 T2ll.6 46t. 21, 8)
  .a24. .I*-)M-.-6
  66384 Liaa 426608I- otl.l 3666.
  VSI .646 86 26 8I26 I8II4I.I I2,C

  d 6,lk 4 66236682lr 62o.6e 6* 6..-


  36..2 ... 6o 2 2602eite 2.2lt E6.. 6666

  6-. 6~.u.v .e 61681 $8,244, No.6.2.06.2
  62.,2, 2 0. 3.~l 34 .22,62 3.62,1 In lul

  b..2.,L~ll4 626866620 2)3la ILud.


  1m46)6 303666'822 y 14t ,o2L6pln 703

  ROD22,6A,2$6.,600
  44682 646..u .42)2262, A826o66866, 222er
  dirge 646662.6R..$.66468.24ty nar6o 66-
  666622 6052266 AIyU 0 466424 2ini ',


  V E N TAS

  51 ESTABLECIMIENTOS 5
  RAI 11,01t 1 ISE ENTREGA I DO-
  dea vents diaria l $.00 $2.50W. Habana
  VIeJ, ecaft4 .300. San Ign2io 5562. Bar,
  Preguntar por'Tomis. E .
  IN VEN0 N D008 BODEGA0 T UN BAR.
  land&, ipa Drive. en $3,5O., $2,04 y
  ',1100. Puntol e6tratl6co.l Pr6spero6 pue-
  blo d Santa Fe.. Inform .mnillo r8r-
  n4ndez, C0rreter6 Santa 1 e No. )32, cerc
  Hotel Alamar2 E-370-21-M. dl
  OPORTUNIDAD v
  LISTO PARA TRABAJAR ii
  En in cale 1 Playa Cuba. Gu0na00 ., 62 F
  vend6 propledad y negocio con 66 ca46eft6
  I bao y o bar modemo a 8frente. todo d6 V
  mamposter Informelto al M-22 3I28 Saavedr5
  o MA8molo t-224-51-4 My. tc
  VINDO RESTAUCANTE MAB CENTIICO
  d2 La'Habana6 par"a amacen u otro6 co-
  mercio. Agula rente a Fin de 6iglo. In- LI
  6or)an Manraque 20 3er. plio M-543,.
  A-4322. Carmen. 6E41-51-fl I,
  VZXqDO ACaEDITAIDO COLSGIO-ACA- ra
  dol/misan *1Jcontra do La Habana. Buen Cal
  a0umnado. Buenoa 'Ingrreo.. Day 6acilida- C,
  des A-2002 d. 1 a 62. E-6362-51-3 mu. ;
  52 BOVEDAS Y PANTEONES F
  3OV6DAS. 7ANTEONES, LISTOI PABA
  o.terrr. r)acl6dade. d. pago: FO-1712. d
  8M. (ht. E-753-2-27
  VENDO I CAPILLAS, 3IEN SITUADAS,
  c6nterta, m rolee Carrara., finoi B6ve- di
  dai mirmol blanco Panteones. doi sbve-
  da4 mlrmolea blanco CarrTia Duefto' E- CO
  ban Blanc. "Telefon. 2 .6 2-6 62. 1 I 12 .
  Vadado E_-7257-52 m0yo 14


  MARMOLES, PENNINO

  BOVEDAS PANTEONES'
  ULISTOS PARA ENTERRAR
  AL CONTADO Y A PLAZOS
  Tenemos una gran colecci6n en 1
  los mejores lugares del Cemen- ,
  terio de Col6n, sol6idamente v
  construidos y a precious sin com- -
  petencia. VWalos, llamando al
  U-2242, Infanta 1,056. e'
  C-1077-52-23 My. d

  53 AUTOMOBILES Y ACCESS. T
  I9 VENDE UN CAMION lDE /1 TONg-
  lad. pane l del en $550. Calle Lines N9
  121 alt21, Los Quemado. Mar4ianm. (
  3E-M54-53-22
  V23O2 PLYMOUTH DEL 20, NUEVO, f
  con radio, banda blanca, botaguas. C
  Informed: Tel.. X-166.. E-2597-5-2 (
  TILENE UNITED OMNIBUS METALICOS08
  Ma42il)6ca oportunidad part emprender[
  en Coeo 6. 220660elunado numero6o.2 ri-
  ba 2 Je2s02 Martfne, Vita AAlere N9 51S.
  Santo8 Su6Are2 6 E.1-30-523.
  CH0V2OL2T g0 CUATRO PU67 TA6. GA- 0
  r22tiz6do6 6 6mec6nia. 46pr embar66 la4 6C
  vendo. Buena pintura. Lo doy barsto. Ver-
  6o en vidriera Ban Nicol60 y Relna, Naa- -
  ro W-8070. E-3108-53-27 '
  PAITICU6LA3 PONTIAC 1 941 CON 0 A- d
  die. 64a0u)udor nuv6o06, 6do6 bu62 n66
  cond8c6lone, 1. da bar.to. Verlo en Cuba $
  48, garje., Z3-$0-6-2N -
  BUICK 6UPER8 41. UM SOLO CAt3U-
  rednr, 2lnco6g amensnuev4 Prcio:as
  70. Verlo tod0o el dlia y noche en G2 -
  raea I6 Defense. Monte y Pila. Mon- -
  avn. E-2640-M-3-27 (
  31ICK 8 rCAl 4 rIveRTAb., NlllVO, c
  at6612.hood. ,666626.r16 2602662616)26
  7030 862. 47666.668, 3026$5260.
  ro62D 1*"* 00K.TAI 06 COMO NU.VO.
  CI.)dln. Para2hoqu606 $60010. 0,Chevro- 6
  lit load. 4,puerta, cuero: $3.10o.00. )[id- d
  aon 134. Co06adorn. 4 p.r6lai. l8odtM 1
  81.1m.00.2 Vll6Cld0 M.ter, lud. y 12, Va- -
  diid Iofarm..: Y.1.04' C. 11:3o,
  76)6 62 81822 ?6566. 30738. .DI
  rill 2, o6, OAN I$ rUrTA. 6U6r6 R ie C
  662126 ridl5n2 v 6t6dur d26 Cuero6 fb- ON-
  6)6.0)2pp266 02. 6)626.6,
  403f 0.10)086(02 466.2200 322llpr $C,606 624 Cr
  ii66 car'',")opTlo $8lt2 ob., 62.6 6Infrm:.1
  66422 10)6) .. o6, -I IM-n -1. 2 6262
  oil W4 1 14. 1-0i)aa1.6266 7.6 i
  VOA 1I.KJIODA(ION VENDIO RN $1,10i UN I
  , s64223e722le360o4 3,2a urtlaronodlet.
  ,,al park tratp* t2 U ft lW hlo, 8 Tre ton6 *
  i2.. O,8I.|. L4 lalud. Km, 3 Carr5lra
  0. mA Agullhti n.3aa.M-
  i6 Vi6NDI rONTIA 4*,3 I lLlD100 r,
  26 6486)o262l, 56l1 66 l. *rd =62m6 h -
  3 1Jalltuina Ju.- P SdMAn, XX.0lO.0
  26-6627-43-66. I
  VisbO o 0tAarliP ni AUTO OVIL.,


  n .f 2t11t.iV.L6)i6 DIL o4, l.ji4 6V
  II BO4 0i666qo6$62 Smlnld2.o, In.66$. ll )

  p2226 2)I $4..hi po6.-622. -l] l
  GANGA t
  ft -'@ .. I t~=l e41960 c nllldealmints nus-

  6,66.ala l $4616 6., lado.6
  rilto Chquilw.tsa Wad Ua, onl-

  61 -)6 6 304.303"11
  OXM/VMOLXV DAL 50 OANMUJIVO'
  2 0ifi6t lnvrt1'llbia Illulk ani 4, 62 tn-,
  |lone s lls Ic" erhlv eioW ilani- ille-
  we% an particul ar. X-IIIS, Mljrliel.
  1i.1171.63-21
  PACKARD


  P6C6...864wort. 0 0
  81. ,.66-Idu)0dy
  3i64l8 6i60al2X.642210,- A-8417
  .-2613-31-13 I
  v1NVO UN TA 6CLO CON MOTOI I
  rIn*o *nmaa da "Crotmohill" y varla plI-
  .i ol "Crl8obi4.$18.lalormao al Ilcono
  XO4-l o 4i, 6 18 -,3 8 -.6.3)-l-m6 y.
  1i V214D IXUDION CONODORO-NIXi
  dal 32 al 441. E"i manlt.lt)a condlcnlon.
  .11oa U 101 on IReUpside a Inlanlt,
  P68un2 per luto. C-.1130-.2-n I


  iVENTA UNICA!
  FACILDADE8 DE PAGO
  Chevrolt It". I1M Plymooutlh 1147,
  266.66 N3Ih 164.. 10.300. Old2mobile6
  @.oo. a.uifk IMO6. rord 1030 Plymouth
  1,49. O4d6o6ll 11I41. u)c4 l1142 P lkord
  11413. nulk 1041. rhowav l 1 ,41, llni
  3031 u.E-3. 6.0 --37-1
  VXND ODODO% "C:OONRI"'. 4 rUERTAI
  radio.., smIao n2va, mu6 uldado. Day
  ifl-rlllddo.. Admit. Cr'rrocambia. Vlrlo :
  Qutl .1 36, 6.2 0 y C, V0d6do. 6
  ______________ 1 -2"7.33.37. C
  242062466224 4.6 I.ood 6.
  69 VSNDS ARATO CAMION 00bODOX
  P.-I lodli'a. uy "C'us" igl q..o
  euanda i1ll6 Agendla, parfctar andiclo-
  nis. rutle ver, ao Montre 3


  CADILAC 1948
  Modelo 62, cinco gomas ban-
  da blanca, nuevas, en inmejo-
  rables condlciones, color negro.
  Vendo o cambio por lo siguien-
  to: carro chico, terreno o cata
  en La Habana, refrigeradores,
  radios, relojes, espejuelos o jo-
  yeria, Monte 618. Tell. M-8970.
  E-2593-53-27
  6CO 8rt D6 ApA.UIL66, 6O2 O6) 46NA
  1 btuana maqulna pala trabajaria rn la
  'Cutda I Ula auhu, OO ratlraalnell m-31n.
  C =ne 68o. E-80 414- 6-.7

  SE VENDE
  4 22 6a48lo7 Peel Up rord 5, e1tA 6n
  8 2.mnlfCi8) e90idn6O6o. C0al2 13 4ntr6 A y
  r P662., V4.6ed86. 8680t4 p2r Manu6l.

  6520 3ID 0666608206603, 016V601.363
  )$u.1 7478283. a 101 A 1*4'. E.lln
  62628. 8. 520ar6nt1a6., p2r8p)6a T6ntor2rl0.
  * 726.46620., 6aba.oa Oon 242214626.. 6. pa-
  42) para v 2rlo2 Vall. 214. l3-M1a-s527.


  , 23 Y 18
  od Plymouth 46. Chevrolet 06.
  2C8avr6lat 4. Ch0v6626t 47. U064. 04 To-
  d 66a2u2tr8 pu086.. M.r2-ury 41 Chevrolet
  * 1, Clu0o Coup0.o Wlyty 47. Pli.-(.err.
  " g__________-m 1-s3.17.
  CAMIONES DE REFARTO
  Tlp. P6l2, 8n pea6i2la8 e6nd46lon60 d6
  3 larvl666 Par 2 yield4 6 4nformaii 4broca
  *O da ilctlii lIa, I 62i62 C y 0, r2p2r2o
  7y 6-t2taU X-12.
  1 I ~ lE-Slo--217


  VWE N T A S

  3 AUTOMOV ES Y ACCESS. 6

  ALQUILER DE AUTOS V
  AIQUIo 2iulom6v1le2 pares 6e42mne6adol2 R
  00r u)ted m06mo. Pa 6di646 2 62466 2Pre-
  0i6 elplle].2 13 N9 505. V 6dado: r-5455 V
  reruntr 26or Dil o P.rez.m
  E-2g41-I3%nayo b q
  UD80N 44. 4 PUE 88TA2. 6 CILIND308, 2
  2s6mpre parti6uh6r, l.inas madaens6. 4o-6 1
  an .1n radar, cu26o, radio, a66 6r62 Ccon
  inero en mano. B-3956. -
  E-1973-53-3 my.
  ENDO DE 80TO 41. FIDRAT., COMPLS-
  t0men0to.nuevo2.con2mu1ho0extras Ca-
  * Rita No. I. preguntar par Domingo
  erindu. E-8270-53-27
  3ENDO CHEVROLET LUXE NUEVECITO,
  forr6do Nylon. Radio, band blanca, 26o-
  [or 4 Cualquper2prueba. Ver6o en Avenid6
  2olores 157. Vbora Par I. 6ma6anas.
  I-IS0-6s-2,.
  EDO LOPEZ AYESTARAN T MALO-
  Ja, comprg y vents autos y eamtiones.
  rd 47, 41. Plymouth 41. O39, Dodge 40.,
  ulick 41, Old6moble6 30, Hudson 32 Cbe- 1
  rolet 41. P.iicorre Buick 42, B6tan 41,
  i6mlonclto Chevrol6t 28, $180.4,. Pick-upO
  hevrolet 42. Panel Ford 0,. Cambio0 y
  .1iild6des. E-1917-53-28
  GANGA! OLDSMOBILE FU-
  turamic cuatro puertas, Mo- 6
  delo 98 dAl 48. Perfectas condi-
  iones, pintura de fAbrica, ra-
  dio, vestidura nylon, automiti-
  o. Verlo 8 a 10 a. m. y 2 a 4 p.
  a. Tel6fono B-4523.
  E-967-53-1
  OLDSMOBILE DE 1951
  Be vende con g5rant82. 2Infor2an: 66..240
  E-3006-53-29
  E VENDE CHEVROLET 20, COLO GRIS
  oscuro, radio, bota-a2u6s, 6 gomas bands
  b]arca. espeJo especial rontr. )us. Informal
  u doenio T-: 4g o F-3018.
  E-2933-53-28
  66DlCO VENDE SU OLDSMOBILE


  E-2O93-53-1
  FOR ZMBARCARME VENDO PLYMOUTH
  del 5o. empez6 1 rodar 15 Enero del 1;
  6,oo0 Xis. caminsdel. Soma do repulto sin
  estrenar, blen euldado y de mecilie s ato-
  ra pruebal: enq. 10. Plays M.rTinlo.
  Cul del P ll" o Te6lono B-12264. 1 r. P
  re. Precie $2,257. 6 E-211-53-2.

  CARROS DE USO, MAS BA-
  ratos que en part alguna.
  Con p6liza de garantia y mis
  facilidades de todos tipos y pre-
  cios. Su mejor negocio 10 tiene
  Carvajal, Agencia Ford de M5a-
  rianao. C-1190-53-29

  :A1RONES DE REPASTO FORD DM USO
  an muy buenos condipaoner, tenemoalucn
  o muy buen precio y d onog acntidadey d
  Pleo. No plerda tempo buscando iongsa
  Carvajal, Asene] Ford Maorendo.
  lna.C-1191-53-29.
  6OD Y OCHEVROLET DEL 40 AL 24
  Gran c26tidad carri0 barato y 6f2c6ilda-
  des. CNaee] tnmos da.................n
  one6 644662n266 poo. 06C6rva6l.6 6A62nc
  'Ford Mariano. C-1103"'3-29
  3EEP WILLYS DEL 148. EN MUY BU.-
  nos conal=Janes Y barato, Yarilldades do
  peso. C0rv6)6l, A6encl aFord M6rianao.
  C-1103-53-21
  CONVERTIBLE FORD p MERCURY. TE-
  name=.vrlo 6de.6 46 66. 616muy6 lndr
  2n2 prec6o. de oporounoldd.S u 2eJ6r ne-
  2o6i6. C0rv6j26160 6 6A6na Ford Maran46.
  44666c,.C-164-33.82.
  LINCOLN DEL 66, VRDADIKA O2ANOA.
  P.C. Used* y cao antuovo Y Ia vandemoo
  ,n bhreto como un rord. Lujolo cirri y
  d8 Ind2 ar.2t26.6 6Crvajal,2 26n6l6)Yard
  Marlna-. C-1105-33-32.
  CHIVROLET DEL II SI! DOI GrUBTAI
  soma. y mlencanie n perflcllt condiclo.
  6*d, abodo d pint6r. $420, 62n r66bal.
  alld.. 67. enlr. M y N. Vrd.do. 2I-7761.
  46666 Ideal I a. m6, 6 p. m.
  S E-3034-3-2'
  6.66O6ITH 0 0UAT O r73lTA.
  bu6n 0 I6dn dgn5r0l, 6cll6 12 N 3 0, in-
  re 7rirmr1 y T.rcr6. L. 86err6.
  E-3014-6113-3
  RTNMOUT0 i8t, 4 7 r'TAI, 32ANDA2
  0146.o.., pie], .6' 64. M86y 2c2.rdo, Par.
  vular s)l.mpri. Io, 6v4ndoa 4l0 pequefo *n-
  rodl y TWiO *il)n moo quo d., "Man-
  l>li. 06 O1n)6 4076, .1174-5-17
  I(IANOA D I HOTI OLDSMOBILE DEL 14
  TIpu6: 7' $,100. $,1.40 an m6no spo
  a pasi, Xqu4pdodo 6. id6.6 6 56ome66snu
  v66, 4 pui2rt)., um parlicu2Vr.Wdfj, M-4= 2
  i^.'pu..'. pL'u'a .I. t-ts.

  VKrUO UAMION-TIATLEIA MA A 'AU-
  |,l.. Bu.n.. condwtcnei Inteinicas,
  n6n p6.eJo, l226lll: 0Conch0 No. 08.
  1666380 661A6TO6. 7A61L26, 7PGO0 62-
  l 26e 6 2,2.6r66. 66656 (668266-hevro.
  t. 66, 46, 616)Jyltlh 41; Jeep. Tra7il- 66
  1I p al 1.r. -1o .6Villi 4Haban. a.V
  6lla6o0 E-3141-5-27
  C 4 V4ND UNA MOTONTA CUSINMAN
  2n .16da ld2 1)6t6ll662 0 d8lo, 62.6 610U2,
  '60 po66 666ul 2. 66 66662 6Obr2pl2 N9)114
  inlre Oliclos y MrCrdITre.

  MOTOCICLETAS
  V.ndo 4 linlocrlol6la Harle.y Di1d6on
  a Juipud.scapelmllVisiaonYeon-
  I6noose. 1r0nl5ll *llhll6i. rcllld)d.l dd
  P .. 1.6p. 0, 4l2o)ncia 113. C rro. 1-37617.
  E-3161-5-1 my.
  Y2i86 0ONVERTIBLE 6BUICK ILSOAN.
  .. -,blblo tIm6n. 6An 40 $400. -7.l2.
  Co.66 10 N6 2o6 n24r It y 13.
  E-3173-n-2n
  VENDO BABY DODGE 50
  Buick upper 47. Ford 4 puerlt 48, y
  l 66or P6Plymouth d Lo. H6ban., 4d *let
  p2aj2ro6 41, C02lOl 20 8M 8226J6 5S6rvi-
  c:ntro. X-3111-5i-1
  3I V4NDK rFOD PARTICULAR DIL 41
  campletamont@ otlavo on radio Y atria
  tr), 62prov2chg 6ang6, 6In6orman 13, 813
  eip8rto Almondar6 S/. 6. 17.
  X-3081-53-1
  V6NDO 01 8 CAMION DODOE DEL 46 CON
  Valse6d2 6. o 5666ro6. mec6n)c2 6ntnun 26-
  .6 buen6062am 20)28 6Imgc, 6ca2nuivo, day
  ftllalddio d6 pg6o. Inf8ormn S 2r. Gon2iil4.
  C02o M48, Cludad d6 CI.rdena. Pra7 M-.
  .-2261-5-4 6my.
  54 MAQUINARIAS
  r31X) 0 MOTO]MU 7320Tm u0
  l16renle.. Die.sl d6 ol6 cl)na6i6
  r~eonstruldo. y garantimadoo A pre-
  cIo6 a rctlvoI C. do Luyan6 No. 681.
  \ -r-3 )1. 2- 7 1-6 4- 3 1
  8IEIIA CIRCULAR. CALADORAS. TA-
  ladro )4ctrico, 2pulldora., como nuev2.
  ajui.lad1s.Ad motors. 85 pupltre= tll-
  do.. Todo bar6usimo. F2iorl2 $1.

  MOTORS ELECTRICOS
  Mon6l65leo ) y tr6ll6o, 6264nuavo2 6YTo
  6.n6f4uldo4. 6araot)0 dos.CTamb6 l b8mb4s
  d2 6gua. domi46 lIc6 a induCtriales. R6p.r-
  16n 66 $24oto6, 86lt6r)co). In26nlero AT-
  c0nl). Bol62coe6ln 1.M. 1,0V15, ntr6 642-
  pnlR.to y R66tro: M-I4)1, M-48W4.
  _____ -O911-M- I
  TAPICEROS, CARPINTEROS
  Vendo *n $100. Slnlln D~lta ebico coB
  motor y mesu (tratbajando). Verlo: na
  r Zuluela. Hibjni, M~lamorol A-t25.

  Motors Velocidad Variables
  Reductoreo, Cadenas, Engrana.
  jeo, Tachos, Bombas, Tanques
  As0ttdor)l, *C2o Inox1d6bl0, M04, 250
  526ol)2.6 bomb06 motor02 $04, 1.308 RPM.
  1 hl.l II H.P. B4ductor. motors h4i-
  0. 10 H.P. pl60on6. C046 Corbo, Al5a Dul-
  c6 665. 2-7822. -2118-24-I7
  VINDO V10AS AO~tXO VARIOI TAllAI-
  .ot2 0,l0l0 pr6nu I2". Ce6doru 26rt6l2-
  le6LTiiiqu6 m) 5l2a2l66, motor |...na I
  H. P. Col6) p P.nuo2, C080o. 1422 6411M
  6odrt4u56. 3-863a-64-4 =16.
  23630 660005 730602.50 -o u. a*.
  40V0 S aO 84222o66 2.42. 5- 6 6024.
  224646 bo6l08., pt4t64. P4tnt6a. Ma61eto.
  ncoy utadoc. Rftpu-ltof Exrral I plgn-
  ch-Ioj itxrl iilxnu. Crt~btl 411. A- 14l.
  664.1 C-642-54-8 My.
  TANQUES
  40 h).rr. n62ro p.lr6p dllp.lu6 d11 6.
  'quidol. D IKK Eelone d lapcdfd HI
  *id~l~nt. Nuavo y saront~lxdo, Rntrll
  lnmldletK. P, Ctaltro. Cub. 10l A-4Iia.
  I~~-$0 H-4-ll1My,
  tNOO LaTEI1 MOTOBIEI OAIIOLI.
  6., nu2vo0 6 H.P. *lta nlocl6d, pro.
  p16) 6666260)066. dfn6ya, C 6-u rbn 6g,
  d..66..2666.9r622 7-882,7-. l- -I


  VENTAS

  4 MAQUNARiAU S
  60NDO EMPARC1ADORA CA3 TON AMCE-1
  ri2660. San 2 m6n222 3,-entr2 Pr6nc6pe
  1omay. E-2229-54-27.
  6ENDO MAQUINAS INDUSTRIALS. 9
  m6lquln6 al 6 -W 1 m0 qu6 na -10, 1 m -
  quina njale", I mbqulna preallis. rnigua..
  Imiquina Ielt6n. Con su tandar complet6;t
  con us closet. y su motor. Inforrmes ale
  S-2941. hut. lI 3 p. m.


  MOTORS CENTURY
  Monol"Acota 9 triflsicoa. Surtdo an ta.
  ia6o,. Di0trlbuldor La Caa6 do lox Moil-
  o, BilamcoaefO N6 04 antre Nueva del PI-
  ar y Ba3jum2d6al T6 A-0122. Haban6.
  C-275-54-3 my.


  ;ARPINTEROS, VENDO
  raclidade6 pago, motor electric 56 H. P.,
  H. P., "'arlopa. sinfin, .cepillo. taruguera,I
  66adora, p262r11 armarIt 4eri8. 0tro6mpo,
  2orno, ranur2dora, sierras, 6b06coabricar
  0uuete6. Inorman : Matamoro2 Tell
  A-9295. E-951-54-27
  BE VENDE UNA PLANTA DR PULVE-
  r6zar material de 6onstru.elone6, 06mana
  0amtic2no 2on60 8evdore 6d1cub6lete com-
  oleto I2une2onndo. Verlo en c)lle 19 de
  Mayo y Pozo0 Dulces de 11 a I y de 6 a 6.
  de la tarde. Tel6. M-3462. Rutas 17 y 43
  mI2e66 e en Ayet6r8n2 y 19 d1 Mayo.
  E n-308'-54-29
  6E VENDE, 3QUIPO COMPLZTO DE Ni-
  que]-Cromo, 6ompuesto d) 62tnq6ue2 x3
  plt6 y nlquel-cromo de 1Ox3, 6ru2eso 1/4. pu-
  66dor2 0on motors copl0do, insteac6n com-
  pleta, trabaJando en perfectas condlclones,.
  e puede ve r Neptuno 903. niorman Ber-
  nlza 132 4eas Pl3ana. Tel4fono A-9.62.
  E-1709-54-33

  iS BICICLETAS
  2E VENDE UNA 6BICICLETA DRE 2 PUL-
  sad..., nle6a, nueva. La0ueruela 5'.
  VbOr6 E-2197-.-6-27
  BE VENDE BICICLETA DE HOMBRE SIN
  estrenar $33.00. Puede verse 10 de Octu-
  br6 NO 2492 p2$tament$ 190(6nteriorl.a
  cualquier hora del dia.
  E-3155-55-28
  56 MUEBLES T PRENDAS
  JURO0 3 CO6EDO6300 66533RAN04 .
  icabadol d. rec2blr. go Uqu0dan en
  $8.00, "Troplcana". Ca0ipanorio Nt 409,
  intre I sa ma ] y San Jolt.
  E-5041-.M 58mayo
  ICOWOMoU 256 53504XOO COXPXAWNL-
  do ou lvinroin n la r ra. a-
  e62co0er. Pul, y CdC. 0o06ne6. Joa-
  com)no &I la3o d6 (La. Fe)
  E-77658-.6-29
  MAQUINAS DE COSER, S'N.
  ger, nuevas, de lujo. De pie
  y portables, el6ctricas. Procios
  especiales para comerciantes.
  "La Nacional", Villegas 399,
  esquina a Teniente Rey. Servi-
  mos pedidos interior.
  C-115-56-2 My.
  roll EMBARCAR BE VEND E NCAPARA,
  re. 3 uerpo 8eAllo mode4o0 3flord.2 .6
  Pars verlo:d 6 2 6 e p. m., Maloj. i875. Apto.
  B-6. 2o. piso, el. In32nts y Ayestlr6n. Te-
  re.it6 Garc0a.66-228-5-6-2.


  Limparas de cristal
  Aviso. Si desea comprar lim-
  paras antiguas y modernas o
  piezas sueltas de fino Cristal
  Baccarat o Bohemia. La Casa
  Gil ahora en San Rafael 462,
  entire. Lealtad y Campanario. -
  C-45-56-30
  JUKEOO> Dx COMEDO AMIRICAN06.
  do (6rmic4, con millaarbllimemntc loi1-
  l6d03 6 06quld.n a $109.60. "Am6rl6n
  Furnlluri" o Mntc N9 756.6 call asqulns It-
  Ir6. E-040-4o6- 0May.o


  MIRE ESTO
  POR SOLO $10.00 MENSUAL,
  JUEGO DE CUARTO 3jC.
  Formildable- comedor $8.00.
  SnMa $8.00 Radio, $5.00 Estan-
  tes cocina, $5.00. Piezas sueltas.
  Vea nueotro -urtido. Precious,
  calidad y facllidades, mueble-
  rHa "El Modelo", S. Rafael
  409, Manrlque y Campanarlio.
  C-.1033-3-21 Ab.
  VENDO LINDO JURGO LIVING T CO-
  mod-0, l6que6d26, nylopj, 61d06n22 .6-
  dlo, r2.h6er.dor6, l~mpara., today 6I.6-4, 0u
  piano. L.It)d 682 Relna y EKlr'll6.
  Z- I 119 1793-W2-9

  SE VENDE
  U"Jo g 66.4 -6r. 615)2o62661.. Tip. 620-
  664.60, 6 1n *o026616. 0mlienat 668 6. d
  168o, Holl .iol Carlog, Egldo No. 227. T6-
  6l46on M-7368 6.26-26-86-1 .My.
  VEND0O JUGO CUARTO 1103 6 'Mg-
  dor Art6 Mnderno., -$80. LI--.... 6ado
  6t4.u,. 1. salado .60 0uo. 4V2r tod..- ho-
  662 36)468j 222, 66) 60366, Co..
  E+5924-6-0
  CRANCK PARA NOV|OI. rINISIMO JUIL.
  4o cu0r6o62sob6, 666n6,o806 2u) 2a -
  d., but0c6n, .lllt 6 Otro I plet26. 8A
  Oto major. Radio, Sabloata I6lnl6.inn)
  Sur4 62, p partanintco 1. Ir-34I-26-M

  SOLICITE -SU CREDIT
  EN NUESTRO SISTEMA
  Compro a precio do Almac~n an nues-
  Lro departamanio do muebllriat Juesoo
  2u2rto 26, "'a medor, 6l6v6n6roor, 4so4)-
  Cam., 36n Codo2 Ioa t4 0os, 661662y6 pre-
  6os2, D0part6m2 nto doe0 u8 llo. par6 ) 'el
  hogar. Radlos., r26rl.2radore6 y 6levi6ore
  Cro2ly8 MqQ4l)iag d6 co2r ElSner. Miqul-
  n60 6. 0a2r2l6r62 et 6. 666602. 226neve-
  r22, uogol de pantry, etc. "La Eminenc6a"
  N.66ptuno 0 )ntri Gerval0 o y Ber2acoela.
  C-1078-6-223 My.
  rAMILIA VRNIR LUJOSO DETrACHO
  R666)624lento)26ol46romado,26 8.516;ur-
  oo 828l46)1 qu). .. tdo, to6o 2ld266, 6666-
  46)2o: otr6 barn)6 2do, 26om8dor l6lquo.d,
  $4 otto con tr6nch2nte2i, ving, 0o022r-
  dla 417, G8rv6i2o, Blaloa.in.
  E-1437-5-1
  7I6LAMANT6 T riNO COMEDOR RENACI-
  2l08to 0 cu2ro 6rpu43d60, $50;0 66.d2
  cuarto, $148.40.Never6, 6hl2 bo)en6n, SM2.
  Cuarto' 31c., 3. Ecaparat. 31c., $30. Pro-
  do 181, alto.. Coldn, R6fu6lo.
  E-2253-56-27.
  GOMXDOR MUy riNO, ENACIMIFENTO
  con cuero0 r2pujados. $14.0 Refrig.era-
  dor 7 ple., m6rca 7rlrldalre del 47, tlpo
  lu0o, 810.40. Slllonel portal, limpara, ador-
  no6. r. 58. centre 23 y 25, Ved4do.
  E-23S4-22-27.
  UINDUIiNOS JUIOI DE LIVING-ROOM
  prlmor6aamanla tapioado. en Nylon 6
  Cr0-l, 2)lor28 b6lll2l)3o6, $12.00. So/6-e2-
  nma" Mua~ua amerleanoi $141.00. -Tropl~e-
  22", C0r6pan6rlo 400, 26tre S6n Rat.el y
  0a6 2o,2. V-66a-a0-l8 My.
  263460 2034O0 006300. 3)66.32 (646620
  tapIoeh. 2t61t.686, re252o: comedor Ar66
  Mo22a6o, 846.0, 66n uoar Ver noch6 y ria2 .
  c024 da) P5d26 161. 22qu0n6 5.nl6 6622.
  C0rr4. 0 3-537-81 mayo 11

  BARNIZAR, TAPIZAR

  LACA BLANCHIT

  REPARACIONES DE
  MUEBLES EN GENERAL
  LA CASA BAJO
  Especiabidad en muebles de ni-
  fios. Taller de decorar. Nuestro
  lema: Economia y cumplimien-
  to. Virtudes 408, centre Manri-
  que y Camnpanario. Tel. M-7323.
  3-ld)0-56-18 Mayo
  JU23O C03ATO CAOA, 1141. 6ALA,
  r2j8lt0, 04oo. 10vln) t1p6l2do. $120 So28-
  eaoa 4066. 61t6nt 66 cocln6. 034 P26za-
  lue]lta Epranlaa lacllldidol, Clau U'di-
  6..,52 3.66il1 4708 3-12125-4-4 My
  OrORTUNn3AO;= *E VENDE JUEGO r0E
  .i22a undo, otro5 mumble 60T6.do d6
  buena .2ld6.d; 21 No, 806, entre E y 6.,
  ba6o., V2d6do. E-2782-54-a8.


  - VEN.TAS "

  66 MUEBLES Y PRENDAS S
  ,FDO .II'EGO CAMESO EINO nE S
  allaro pe P o, b Rat 3. 2 ter e l -p
  6 n.,0nC 60n0 6 0 66. $ n
  E-361 6-56-216II

  REGALO MAQ6INA DE COSE0 "WITHE" -
  .n u1ar, $18000 y 2Rcfrlgrador Frigdal- C
  re. ca n 662n en $1306 }02.Ca2 6 No6. 457
  e. E ; F. 'Qu2ncaII.s Vo.ddo 6
  E-163n-ifi-29, r
  COMPRO
  Carna. Fowler. Telkfono A.1o3361 S
  6E-1871-56-7 Mi)4
  FAMILIA NECESITA VENDER U6IGEN. In
  EL FOGAR -
  uric a dl.e miebl art p0u. 266..4jtueUI G
  lo de cuarto p. Andador, eoCo 6l6tc i62 CU


  "LAu MODERN. SUAREZb p  16, (foods Tencent Moiote)
  Joyeria -ins, aretes- brillantos,  oro 18 K., desde $55.00. Anillos
  compromise con diamanles Y
  soro 18 K. depeeos y plyas.Cnpede h0 bri-erro
  lantes derfsde $15.00. Sorte.ijas
  modelI PerezDrtas goo 318 K.Enr agu o
  SSnNicoiks Tel~ono M -8853,
  E-2693_55_5 Oct. l
  "LA MODERNA. SUAREZ d
  16, (rondo Tencent Monte)
  Joyeria fina, aretes brillantes,o
  oro 18 K., desde $55.00. Anqllos
  compromise con diamantes -Y
  ore 18 K. desde $8.00, -, bri-
  llantes de'sde $15.00. Sortijas
  modernistas ore 18 K., agua
  marina y amatista desde $19.95.
  C-188-56-3 MAy.
  V.NDO UN MAGNIFICO JUEGO DE
  cuart6,2 proplo L2r2 1 6m2 trmon6o. Vert6 o
  de ocho d e la m a nna a dos de 'a iaid,
  Calle 12 No. 308 entire la. y 2a. Aven, da.
  Ampli..16 6 de Almend6 re2. E-22d-52-2,9.
  PRECIOSAS LAMPARAS DEq
  calidad con faoilidades de pa
  go. Modelos de exquisito qusto
  y Valor perdurable. Vdalas en
  "La Predilecta", San Rafail 803
  807, casi esquina a Oquendo.
  C-118-56-2My.

  "LA CUBANITA"
  Aprovechese todos los lunes:
  3 juegos a] cost, cuarto caoba,
  precioso, enchapado, 7 piezas,
  $295.00. Comedor, various colo-
  res, desde $135.00. Livingroom
  tapizado boltaflex, $150.00. S.
  Rafael 824 y Soledadi
  SC-145-56-2 My.
  Mueblerla "SANTA AMELIA"
  Salud 110, Manrique, S. Nicolis
  No pa606 lulo, juego cuarto, 3 c uerpo,
  26dim, 2never6s, 6 2ue 6o comedor, M.i4 6re2.
  l1a. 66ilone66 6rt0l, 6t2odo c6ba, niving-
  room a prectcm c6modos t contldo. Plezal
  suelft. Teitlono M-lTT77. C-314-56-6 my


  REALIZAMOS
  Todas nuestras existencias en
  porcelanas, marfiles, cristales,
  plata fina y objetos de arte, a
  precious especiales. Carballal y
  Hermano, San Rafael 618. Te-
  lifono: U-5744.
  C-144-56-2 My.
  VE N DO IlOrA CURVO. NKCCIONADO
  do c6126 points, )4o.do 26un66o624y do.
  but6.6 md. rn.66, 260 1'62u.i CI.o. 8,6.6b6.
  coal .q.uln. 2 Bel2.co21n.
  X-6224-26-6 2i6y2.

  LA COMPETIDORA
  Liquldaci6n,permanente, jo-
  yas, muebles, ropas, maquinas
  escribir y coser, radios, neve-
  ras, baffles y maletas avi6n y
  cuero, capas agua y objetos de
  arte. Compramos y empefia-
  mos todo tenga valor. Antes
  compra o vender, visltenos,
  Gloria 520 e Indio: A-6827,
  M-2875, (Casa Arango).
  C-147-56-2 My.
  81..111 lTA('AS AMERICANOR
  d626626. 6 W h llhw o $11.95. Mel6ll.,
  $8 Slll6l.. pe4.hle46 1 0 Sll6. -v b' -
  16666 "'It..6 "Tio66w6 '.". 6C66661 24092
  ..t,. San Rafael y San Jos6.
  E-0690-36-19 Mnvo
  MUEBLERIA "TINA": M-7197.
  Muebles contado y a plazos,
  Monte 902: cuarto, sala, come-
  dor, sillones de portal, camnas,
  bastidores, refrigeradores, ra-
  dios. I acilldades a precious de
  contado. "Tina": M-7199.'


  V E"N T A S |
  VEFNTAS

  4 MUEBLES Y PiRENDAS
  E VENDEO i N Jl'6GO DE SAIVA I 11
  XV0 dt ,LO peIo_., 62p12q6 y Dn -d1
  I. n4.en 640 -6 U 2'.0pje-2o 4 3-56'26 ...
  -i.. 241 pe- I' LI 11ea e6qu6q I 1- i r I
  rnen. 21. Vediid, E 27IM 4B-7
  . 0CASA N 6MPRANPOME LOS I MUE-
  bler a rmtad v 3Ct. )- 'li vl45tp-d,, r--
  n, coedor no dr t r19 l get Iad- y i -
  t., _a, nrea. 6Ta 6ben -12- ,126v--
  I., Ind1 tr62 631 6b.Jos Ieiqui.n 6 6o
  E-2006-56-28
  5V 'ENDE 0J[GO DE LIVING.6 6 t (01a
  nueI.. 1ru 6barite .call6 16 N 36,66 w. ,
  4n. E-2924-2526 -23
  SE8.RA VENDE JUEGO CUARTO ALAN-
  co, a145.no; otro meJor, Ierioorn n-
  6n. 6co66dr b 6rguefin vy s ngertnvilo6 y
  nv hablaci6n cm ldaOr a, uajeres b3.00
  cas. so a-2 W-5.,411 M ,Mrl s, Lc i-a. -

  GANGA:S E VENDE 2JUGO E CTOME-
  d2or de -b.a, $l3.0p mes2ala 2 car
  RHOi.a 1 r1 antigu c 6 e. 602dor.
  dieblin t Un alfombra. Intorman f-716
  E-2963-56-28  do en damasco. Artlt co comed or con
  ,iuea contaplzda odrt. laq siado n .ue


  1a6r1 n tP ta1 630 N6 358 l ,27 29, V
  d1do 0 E-3183- 6 -2


  '6GE ITA M C EDO 266) 0AMI2

  tii_____ ____ -0B.- -


  la esnaesaa gemeas y su beas no-
  che v colchones melle omnu,101. Ie cIo-
  q2l0l, 21106, 6. 10.buta 0'nn. Id e6 6 u
  6aque6d 6huo b. 1anr 4'18 b6 62,
  "G6 6961166 2622 )216 NT1 2162 111
  VENDO )P6R6CIOO k$ EGO 2 O8 0 I I12  R6eni_1m 4eno. Cueroy s pmo ra I. .
  "....... ........... .... S My.o  0 ,12203 2alde12,. 024 d,, d. 1, 2 6.6
  E-228211 1 -,(;-C'7

  SE. VENDE EN CIEN PULESOS N JLEGO
  d cuarto 3d cer.o, s modla. oc-w p!no
  meso u partlul.res, 2R.Nones Aptal, cA
  S,. de, RigaE-280.1-n,-2i)
  VENDO-CFARTO 3 C., ". O=O. 1145-.
  m1rao6 ieas s$195.uClqueta r co h le ,,.

  Chiforsbed $42. Cmendsu ale r C I-
  mb,-Ibarisim Cs. $25. San Joea-
  duinl M63ontre 29,l EsqOunoa.
  E-2323-56-4 Mayo
  AQUILO CADIA FOWLER MODER-
  ha, Para enfermo.. Telf. U-6300
  E- 1755-56-28

  ElC MENSUALES: JUEGOS
  cuarto, 3 cuerpos mnodernos
  juegos comedor, various estilos;
  sala, finlsimos, acabados, $3.00
  mensuales, 2 sillones portal, ca-
  mas, piezas sueltas, eolch.)ne,
  florseda, $.00 mensuales. Cam-
  biamos muebles. Cahzada Jestls
  del Monte 29, Esquina Tejas.
  "Casa PNrez". (C-230-56-4 NMy.

  i USELO OIA Y NOCHE!

  El Mejor Soffi-cama "Aspasia"
  Mis itil y c6modo. Un nin-o
  Puede convertirlo sin ayuda.
  02t610622r2r6 lor 6 2. tleller mpo6rf2do6 y
  rt Trm -n- de adera absolulamenie
  6ub66no Nop'o.m Opr2xa6o, 16ds-,
  d -- Y radios I- ha n.a... asi/~
  ,on maderas cubanas, co-ahacero' r.o-
  o1ros 1on nuetro Sa2ilr6.2 62mpor6an6o6
  62 6m12e62e666l60rrje. P6r61 eso6es2ro6
  1ebles2tap1z2do62 62On610, jo06ri6 dll6er-
  6660 616ual2ente. Living, 1estl 6ngits, y
  Art1 Ma62me. Bt)a6 0 6Rrk6 g Chair, y
  Tan2 ceria 26 2geeral. G.6"I 6Esp71no '
  6 6. San R.62 el422 826 "e 6 rAr6mbur,6 y
  SnIedaid C-842-_5 6-1 aM8~


  $180.00
  LA GANGA DEL MES
  Aprnve6 he.. 6Jugo de cuar1o 3 Lu6r-
  216s6 6. 6d6e caba. co pu to A6 7 62PI 6s.
  6616o pr est rues. unop66 lo2a2c6da620 2 ie0-
  t. 8126 00;, 5lud1 12 "L In06c41lad16"
  E-8088-56-1 may
  $100: JUEGO CUARrO
  hModern4 66I r t6; 6t0o 860 066ro2 e -
  .a. .1 eUePO ;cqea m dri t= 2nO
  C0m0 do6 fini1l1n16 $110 S.1. 42b6. $6)0.
  N6621C612 21C.I6d. J... 6.1 nI7i. 629,
  .112. Irqlll6 0T2. 2C-627-6.-4 My.

  V-.00 MENSUALES: CUNAS-
  nuevis; camas baranda;
  nuevos estilos en juegos cuarto
  de nifios, $8.00 mensuales; col-
  chones muelles,, americ:no0s;
  colchones florseda, $3.00 men-
  suales; camas plegables; gain,
  netes cocina. San Joaquin :361,
  centre Monte y Omoa.."Casa Pd&
  rez". C-229-56-4 My.

  MUEBLES A PLAZOS
  LA CASA HIERRO
  nsrid n rnublesde, iod- I....e
  a r -srduc~ldoii, dantdo. .. o a.enrla,
  2nuv1ba6 fa 11d 1d6de 6r6a 6 66 20 ,6 2 .f
  ..606 .. 106 22 20 66 o06do 0266166--.... 66,.
  0 1662 662666.1 fod.02 58 n,. 6
  e1m M 20 er2r6d. C 66 52 6 2 -1.
  SE1621, VED666N $72, 02 6E 1E1A
  I.1 .616, d$3 0ag2060, 902 4 ho, 6111nn-
  dim -ne, 6 blnquet., de 1-11nI,.,de t-nba,
  Int'orm an en"L y J, Vetdadn Bar "L.
  Palmrn-" E-9g11-HA-4m
  MAOUINA SIN13 ER DE OVILLO CEN-
  tral. rerfecto0 $75; aH. d. lallzad-.


  C-143-56-2 My. VT'".'y's' C-0rdfii. E.2611-56 2)
  S B1DO 63E0 206UEGO CUABT.O 2/e. VENDO. SOLO r ARTICULA., J2EGO IA-
  7 pleas color bl2 nch6 un regalo 2 250. 0ingroon,, todo tap 1zado n) 1on verde 16
  JUe4U0to co2 ed t,8 2parador, vl26In2 6la- 666, 606A. 6d6 bu666.666 6628 6628t16 $103 00,
  rlto6, $M.00. l.t1vez6 16 @ e/. Catil6lo y TorlHono U-462g, Almendare2 N6 6 r-
  Fernandina. Anton4o.66 qu6na. 6Carlos6 6, 6Primer pll6, 606a6666n6
  E-B171- -1 M lay. 1. 1.E-_2413-516-30
  IFra6l2ro 50me" de alms 0 cuadro, juego
  af 2illones portal. 2, 6 0pejo y brern6s.
  MUEBLERIA "PRATS" "30:A" &"?,.^ P"0
  Juego living sun tuoso, $I175. Mesa India
  Muebles al contado y a pla- tad.id r 6rfl:. eco6r6cop1i6T60N .n...
  Met Cal]CeIF 160, exqulna Nurve, V-
  zos, Monte 1,119 y San Joaquin. dido. 6 2635506-27
  Juegos cuarto, sala, comedor, VENDO MESA COMER. 4 SILLAS. 1OS
  ilane 646m, 2 eln62 3 6a,,,,
  sillones portal, camas, bastido- co6na. de2 6]66grV aro,6Todo 06 ra0 o VI -
  res. Aproveche gangas y facili- I P- ..,452 82 enlr2 2 .26 U 6. 6:,.6.
  dades, muebleria Prats: A-2278. E
  C-146-56-2 My. D I N E R 0
  JUEGO CUARTO: $75 110 868bre 0oyu en '0o6 Oaentl2dade
  -lgnll cquet= moderns, el~rita;
  .Ira lunoa Interlores, 0.t6mo6po. 606, $6 e- Compramo. joy&, mueblea a plazo8
  glo 0comdor Art Mode-no, c.oba. 6P5 00.
  C........66 260622.. 20866 666. 0 "LA PERLA"
  Ebt.o. 74. R4a4 p Sao 2N6l606
  E-21- 4-4 My Anlli8 404, Clms llsqlna I 6lil1


  MUEBLES A PLAZOS ..-..-.3
  OTERO y MESA. SALUD 54 NEVERAS Y REFRIGERADORES
  Gpan nurtido6 ueo5 2cua022, 6262. 66)622,
  62p)66do, 2Co06ed2ore6 mod0rno, lau~do.; VENDO NEV3RA AMERICANA D6 POR'
  6e2e6p46etsndo p38uert6a0,6ue6to6;12illone. celan16 3 puert.,p. p.r.6belon,6 2 e.pe-
  Portal. Sus muebleCOMOa6ndo6yI 86266 26 p.J- 12. Cudr6 266be]m6 tdI d.b.ro. 60Ag6-
  266 CoM Ulted pueda. C-22-68-4 2 My 6 513 Joyer2. E-3028-NR-20
  Reffigerador Marca Tyler
  MUEBLES "EL FEN .completamenteI n- n.
  man F0-25i0. E-3005-NU-29
  EN NEPTUNO Y SOLEDAD SE-V-END0622R62 RI0G6AD6I0. %' 6
  n rgfl a ondirlones. Verios a cual-
  A] Contado y Plazos C6modos qu2erhorano 26lcurl.24) baJ ,..treLj-
  BARATISIMOS VEALOS br 66d Y Mi.g6 ,..1 E 4-600-N6-6
  oJu6o cuarto., 6al0 v2lngroom. rejilli POR EMBARCAR VENDO REFRIGE*--
  n. y taplzado6 6comedor. bibliotec a cao- dor General Elec 6c 6 pis., 4 a.o1 s de
  b6 y 6ncha8do0, 6re6rigeradore2., e6tante0 garant6a. Informed U-278I.
  leones, 66e6 06Compramo26 y8 2mb62 mo0sus6E0760 01 16-61562q
  mueble6 02udo0 oar nuevo0. Preclo d0 4a.'
  mactnD2c0d2a.e.6 l "0 nixl", 6N2ep)u .01 VENDO RErI6OERADOR 2HILCO CAR(
  Y Soe6d: -242My C0.4.8.-5-2 61 606n1 ue0o. 6..uradioYon n....e.2 -,
  c eo660 206010)66.F6662CaI).t225 66 1065 26166
  VENDO OBJETOS ARTE ntre1 2 y 4 6td. ho, ... -N 27
  Adquiera verdaderos pruno- 6E VENDE REFRIGERADOR 6 PIES 166Ri-
  res en porcelanas, cristales, 6ldalre, completamente nuevo, v un Ite-
  m arfiles, bronces, lata, abani- of6,I......0 d el b 6-... ...11, 21 6 ,1 ...2In-
  Inres 1-3148 y M-101. Pueden vrsIn
  cos, cuadros, muebles artisticos horasi laborable.. E-2426-NR-24
  y limparas exquisitas, todo S4.0, 1VENO O REFRIOERADOR P,.ILCO
  c~on dad hermAtica, rreclen pintardo
  gran belleza y excelente call- y ,en.'rlndo prt n.erf 066men 6 Olro 0 1.PhI I..
  dad por poco dinero. Consiga 6Pieuevale.$62 en 2 $295. 6 Indut
  mis calidad gasttind m-nenos en 06726 E-3620-6N
  "La Predilecta'". San Rafael 803 RERIGE"RADOR "NORGE". TIro 0E 1 -
  807, esquina Oquonds. 0x2e. 6 pies. d0scongel6n6 ulomr606r 661
  807, esquia Oquendo. re6oj8 elrico6. Nuevectlo,.rantad6 $1606
  C-126-56-2 Mayo ,3jn reba2..Vese e..n So Ni 27, ,'"'"e-
  .u. ls del Monte. E-22 -,[ .-1,
  ;Muebles de OPORTUNIDAD R6FRI.ERADORE0 GENERAL ELECTRIC
  Prod7u2-06c2 6mb60 2sJu6go666l22Car2ol2 con2 66ci6 6hOde6 ar4i2n, 6 6.I 616'
  dor y ,I& Plezu lueiotal a coma *quiera cJlo Fossbaios del meicado Gra, WIacl
  F.Cdl6dads Palo ll.20 4emanal. PoniUva- lidade6 de p25o To72mar6 n s6 Ire6 er1 -
  Mtnt6 n6I6food6nl 2dor. "LA2 prdl 6 66a" 6 6dora6neverde6u102co66 p2662 66 6262.6
  5. Rala7 717, Oquando y MarquO Gon- V.iotonoo ante8 d6 comp.6025nr22. 6626611.62.
  so"a. C-437-56-8 Mayocar4 a d6 R2Lna. C.336-NO-27


  VENTAS 6 VENTAS

  IEVERA-SY REFRIGERADORES 593 RADIOS Y APARATOS
  77 ELECTRICOS
  () tnII # ll 21-- 1,'no. rI 2 2' 2

  6166 2. 2,216 6, 6 ,..~' o4 ,1 0' 1 ",' ,, t ... .2t6 -


  IRefrieradres a $13 iUT,6

  Mensuales de 7 potcs (;.b66 1 16,,1,,261 T16 62622 C'6 a1nar21 61 entr
  neveras Sterclnu S5 )). (;ab6nc -- r 666*66 y S06 J6,-2. H)bC nE.h i.o. i
  .210 cociria 1106021 5, S5') 1 rn-s;^ -^ O BLLS IC
  :om pletn SUc'tjo P[1 1 uJcblE'. ,. 1...0 6 r2 a r6 la ,r, ma6a1 ;|1 u6ill-
  1-v 1.Alueblena s ,Mtl iu",~ ,6646. 166
  Rafael 409. Mannqu, v Cdn -,' .... "6 0., 2.66-,-
  40J..

  :.1,6ar.,-... C-930 --NRI-5 m-

  Ll(JOO RE26,G0r0',,R 112A66'00 6I TELEVISIONES RADIOS -
  6121.... 20... 1 .6... "2 :16 .1.....".. REFRIGERADORES

  fla -nn- e. I -n-,, --.-.----,- a : _._ C -H1 M--
  Re2 1r6 6 6er.66 a$ o f -n-'64r 1662a6 6n6,' 7 12
  ___________________ ___C IMN aot* -0--

  66.6102 666 ** _____ l-:-!:r '-.1:; .66. 2.1 Bib6n'2'' 66acoi 866662u
  6',. 666-6 9 ''' M .
  6.66 .......66-- --.. -,.. L 4N. '-D 66lrAN.
  5E7R uILA ES d e F7. a,, puc, i rls en 409 m.r.
  nevend 11 5er c9 darnr To5 01) .iy.-, b yt, cola y. si ne de_ (

  P OR SOLO $319.50 INSTRUME50!-

  complet nuriP to Cc rl Pit mlele -feied a yo ". cl
  M121dU62266 12 661... d o u an,.a
  ll rtad d e s ya dees Geera. Flecr v a ,, 'ra c ntura iempde ya pra ida' g de-
  Aygindse, garntizadaro n Re' paan d e- .,dinr ro "Liar Pre mdilecta" Sani
  16221e 666non626a6 64/' 62O a ,q 6 2a "a C b 6 4 PI~rANO 6.2cl .661
  R fe l s 0 9.a os n 4a6o 6 6ran6%- T6n 803-807 2, 66-266
  12616l" 626666)66 das ditl6n 2662 461661 06-1724-66-2)My
  "Astr4l 4,61 020 Jo.6 u.01)6. '-6-N 6an r II : 11 626266o 02.) E-7464
  66 40621 E-2405-6o-27
  SO rRIGIAOORS I 61 6a 0 CON DSCO VEnDO NDIICOS MOD8IOOS
  6666666, 166 .'. -l ., 1. 6':.1 4n60626,10 Santos. lad6n. Boleo-
  E ... .6 16r $6s o, ,'" -,i 6, 66 Guaraha. 02666n2l 66. etucat rer< ,
  'FFNIGE -2 R 1-1666A61 D 6.26,21601 6-42.57-60-7 6666
  n dop t c l" e s a, 0 n e, l  a -. 6 66 ... 60:0 14 PIANOS DE TODA GARAN.
  d7 UTILES- DE OFICINA 6'l puede erees en '"La Pro-

  1 A, I I62A6 62 EIr 'I 6 ,r 6 ..6)26-,2 dll'i ta" Preciosos models ver-
  ne62'1 0 26. 6 62...1 To"162 ...... 66 'h'-, baby cola y spinet, do
  A1, 2u ar n4 r n d e pm t l, ,nL


  au% _7 "'t- nas cheques. q I.-l- :n,. '"-11a ^ ^ S
  6261s6 a6 at-666 T al -. e 60n6t.E62-as marcas m s are t60a-a 2e
  lor Sr. 04ad2, 6642r6 21 6o 6 1 %nndo a preclos moy t enD tado-  "A ltr o a C as a d nAi. w ", r .'""" ,j ^ 'i ^ p^ i ^ i .S il
  K-6.2-lie E.225y


  S uan as de E br1! rrs.a Conoca nuet.r. o nuevot
  C-192-NRsr'rib6oE-2405 -0i

  dades dsh e po Compre siu pia-

  RZectGor LXO M DR Uhq e pelS ra C ri DISC hlr: VN ro DICO mOeie. cOS
  DE SUMAR y CALCULAR no en "La SPredilecta" y Beta-
  Portrtiles y do mesa. Nuoeas rS contratiempos y p.dldas de
  y uso, garantizadao. Reparac-- dinero. "La Predilecta", San
  nes 1 igualas. Contadoras "Na- Rafael 803-807, cas5 esqinsa a
  Etional", r contruidGas, dIst nt Aas Oqundo. C-122-60-2 My.

  o _____ E303572 Y WinTO SAN17STAR10S
  E-2-'S'i '"i !it N R. n o ;4r'd PIA OS INDE T DE GASAN
  5 2modelos, garanti adas. A |iqula- 6,'. de pf o, 2 en. UEL.0A6 7A-
  26mo y ex122i'os roferencras 622,1 ,260610o664, pr0p12 p6r62266ud1261
  "La Nacionalui", Vlllogas :1a59 6a- 666 266tre6c66 0 p,,. y ,sa 0ro loLr-
  iquina -a Teniente Roy. A-9915 ..... 0-662-0o-28.
  $MAQIINAS'DEDO MAGNIEI O PIANO .-
  C-.20-57-2 ....My 6....a6l., 666b 6... b;a t1 o lIneab a s it,
  662-- .664122 6616. i'6-6.1 "- 6..2.16012 M]62 r02 6100106 ente 2M-
  ar om 1 B i6 T-1, B "n nqI.,r l,6. GUI. as F rcaez Soas. b toid a des, to -


  dp n d. ..par ....vo .ia i ,pc. '
  ,,..r p r na M-3'. c'o 2151;_., n ,1 p6ec s m -en tas,-4-
  Woodso, 06661666626 1 'a1 p66066 /,be662 P202 EMBRARO 6, 621ND)0 PIAO62
  Sol No. 612. 16626.66. Telo6 16406 66re 4. s tC 2 ooa6 nue1o, s ra6 n6s 4 r6o2 .
  6E-737-57.24 Mayo. 01a2n6f1a6 6,166 t11 ad, A gua2t0 N62 468,
  entre TOecym endeRa y y res yrar


  __ lashre___________ '_____ '_ 26666 '22..2662 0,y 6 666..... ....
  Maquinas, me asumaDo cEade -655CeoMrCen 20 my-


  bir, sumacan tciacua 660666ah 3642616. 626616 1126626 62A 8UV 2N 16
  protec ltas chqes.All a .R noe6- n "LR Ptd1r2.261c y li-28ear

  Pot~ t syd ea. Comostla 60 A-743 cotrtem o yM:0 ,"'' p'mV idas'* de
  cose, almaI Rs '"Alll Stol", B

  tional ______ec _n___r______ dktinto Oq uendo C-122-60-2on M yW .


  Varie s l eos, gaa i a obas y meil- ,:,'';" NEND ""~NO CUERDAK'" c'" U z Y1A
  oteros Kard ex; bm'o s y s llas d., 16-n-,, .o lo, d e6ad6 2 16.r.n
  acora. 'La Casa (;onal,, nfre o. po ne,,apN
  Compostla y O'ReIlly 3 M-86.3 4 r16,1rl. 0264)] an ic6450
  l M-808a1 i. m E-30749-57-27 2E-2386-2t-.
  06626.0 C162E61006 6661AW4 PIANOSA

  666666, 466666 66 4 4626~ 1166 22)2 62
  Cf2- l e2 6666e6 61d 1ara 6r tA plr6 66 V 2n
  fl p66 el 6-i624 V-1740-61-64
  CjMuebles do ofliyna, 6325js cau- 661 6. jn, 56 em. i666 02 -
  ttien I Spnr a. Sn tcro s Siured e A to-
  d ls archio, a l.n. 2e6 y de77 p66 dr6 ap2 or 8 n2 E-)2 ) 166 I-6022
  mi Squi a's osortbir Y 102r, p06ro1- EN 26666, 666600i por ''DO UNA
  tertor do cheques a pecia s r a- 626606 H61266h1e 21e6, 6I 612ierN bOVLoK
  zonables. V3 selnos. "Lay Comer- % d4e9T.esT abl '12612 t 4202 rVo J*ersy

  na ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ nr aetet Tenent Rey A-91.t"rr-il li.E2:""'-2*
  ,leas 3'rnrnero5-B-0-48

  eial", Progreso 209 entire Mon- V-3oS-no.fl
  seraBe y Vilgas. M-6228. V L MATERIALS D CONSTRUCT ION
  E-3073-57-27 Y EFFECTS SANITARiOS
  06 ja '26. 16660 6.(6466, 82.826.V

  E, V A LA A -0 r A DA l. pEr-
  2666064t 6 $116 020men-6126, blr6 doe0 a C CN SD A
  266bir, sumarq dv tlc6r66616, 6plcu a 0y 0266661, b6t, 006 N d1 .1
  6o6a, 6 o0te 6ras, 6e 0is, 462o 2 661116 6 i6b6t610-6 ,-4.
  0-2670-67 61626 28 I1dgde. 6. 2222. Astr.1 6.1461rlco. 1n)6n4
  ARHV6 C21262A Pi6.~~g61 2246u66 6 86.4 2464, .66n86o6 6266
  1AstrE-1582-61-29  0r6or ar2tiab u r66es. ys ll 666r6a 6A PAR6I
  de Fo64der4. 0.666662,chi112 61an64 ne-2
  acero. u6. Vl leg6asa 3 9n zasl ez" 0a6e6o, bi ldes, inodorog.. ,
  ,.e 16 6r16162l~ 1'2 02266 606606. uavabos, puertas, ventanas, too-
  l a 66 Tenlente Reily. 0. A6 33u 62-


  v -881 EJ'E^~T074-57-27'
  I A-607 / 7 saos, azuejos, oIs mqu "imol y.


  I'slllas mesas, libroros, arml- Cn npal ia, Zapata 'y I Vedado.I
  05, mlo quina, a ls sOiigurrdad. H E-655-MC-20 my.

  OBII *,2 nir vi.,..^ ^ n^^ VEND EO S y RABALL E T KA O D
  etc., de grn oficina 1 ue acah -a l u0. -0 h P -6t6 PtN 26 T As C. o he d AL-
  do instalar RmueblesI nu 'So P I f 8. N 116 1. 11. 11% DENOr TAb pArA DI
  Aprovr che esa magnified o Pier- A6 LO6 6 .66 r eb P66,66 a. .6ell. 6
  an $ 5 6 lr nr de*a eirstes p r Je mrsey,
  to. Compootelza 360. A-7743. .i 02166 064r66666C666do d 2.. 6. B-2).-

  serrte Vy0,eg 2 y 4 12as2aD on 6_UIM-62."
  E_-23073-57-27 Y EFCTO ITA R I.OS?-n
  RIMUEBLES BAAE OFICINA Bm Eos VAl_.

  CAJAS DE CAUDALES 26 112660 (NA 06.66 V6D3835A D1
  i Vorios disenios, caoba y me- 611661] .611n26rm2to61e. Ca6666 4684ta20)
  tl. Archvos metal "Steel-Age" 6 60, E-316 61-
  Eo- 0 tamaios y paras tarjet(a A 680. 7
  Cajas caudales y archvas, to 6par6266...p..262261. 6m2C 2-eye6I
  66,, ,12' 162 deIIsl66 66 662 p.62yt .. .
  dot tamanos. MlmedgrSfos. tin- 6606166666 d:I 6*r 2o1u0562A62 62 6o2-
  a ero. B-6 ~be,.,n B.q77, ent- re Vapeor ybies, nodpo roEu


  ta y papol Stoenc6i: Alquilarcos tar" part Eu. 6
  V exoglrnsos reforoncias. "La Na- r-23-as42-6
  cional", Manuel Naseiro y Core,- S V m a6AMA 60e2I 1 2De.n-y
  'silasmess, ibrros arni loenpae i, Zapta F-2 C t ed ue o, i

  pa qioa, Vileoga s 359 caoas e e qu 1...... 1166.55- 6626 06. L 6-202my.
  n06 6 Teniente Roy. A-99I5. 61,666 I 4 6 66 -248-264-2-66.
  etc, d grn ficna ueacaa n"PI, er aP i en T IdA rN eVA N L-n

  ALQUILAMOS: MIAQUIN "\S ''1221....20 261.. 112 12abp 66.6-
  S10 m Fllar, ha, rnuerhne, niltr. les d

  do escribir, sumar, calcular y 1 460 N 1,612 6ba4a6262 s6.6 do
  contadoras, a precious mtd360 s, __A773.-__G-l- _____ d,_-19.._ d
  con garanti-s comor.iales, "La ARTICULOS PARA FIESTAS
  Naclonal"..Villegas 359 coal es- 0A,,. lhd~dy6prec0266r426o86rl6
  quina a Teniente Roy. i.. coheres 1162 1, 66u626-16e2, bom 2t6. 2t1-4V
  SC-125-57-5M .i V. Co,.1-.o,, ,6 6 N46 22 L.er llt 6endbu

  RADIOS r APARATOt 6u1661p202 62rnlp2d8.
  T~'br. uts..b 1= aga. 2Pr4 ecloa mn-b4r2.
  ELECTRICOS F -867 6666 12. AR0O02t,.
  E6-6002-62.11 4y.
  66 JAS DE1813 662621016666 662 CAJAS CONTADORAS
  16 66666 6 2u166t, de23na6 4266264.
  I 6yr26.a- YENDEMROSY REPMARCRAMOS
  Cajs au al6266626vsto 6666 4266616, N666262628 Co-6
  Grin u .t d o nc cntpiydari oure -  PHILIPS 1951 ....... 226...6....................
  do-m fi s i e r f in-Powstcadrs an ero funcin= ie ando n ar
  77r -1,o Ve a pory P rdinc ipe. Pron unt d
  Acaby adoldStencbl: d AHlanq u elvoslotnmp~r Eur doL.t aad o olo
  v ed ig-nO s qua rena cialm nes upr= "L na n9O csles- en2381-82-27  6i6od 16 he nuel 64 as6 66a6 20 r oo co.- t,,1n6'6 6 A-0624 C-176-62- y2.
  ] Iedn~ea nustroorlgnal lan j_ e l SE VEN -DE ,,:-2 N A teDE GA levMOD sin.  res e n llar 359Atr i er L n61266 h 62660on.a y hrno, 2e 12. P6'-
  6n6a 50a 0u1n6 2R .A -9os 9 U-.6563 ,a do aIre12p.m E-226 6. 1 64 -92-
  C-2-52 6620o A E-271o-62-6E .
  $4I.00 MENSUAL RADIOS PHI. SE V640 0646 PE.ADORO 06 PAuAS
  lips, ltlrimos modeloo. Radios y r,2664 arc .,1 666666 edabrt. S4166 322,
  e411, 6 0660621, do Ia 5. E-2769-92-fl.
  oportunidad, desde $15.00 Phi-6L(022624 NDPA 766.0A'
  lips, $35. Radiofondgrafo, $80 6661 6e. lt.ra.. "S0nty e" Oen par2 6e;clo&
  d,In, rtn an,, voln ~ado G S. 1 ncbz. s-


  Nuovecitos. Calzada Jesjs d] 6212 02666666 6). Pop. B4t161.. Te.6 X-4275.
  Monte 29, esquino Tejas. Casa 626. etc-8--
  Perw" C-231-59-4 2M MALETAS AVON

  RADIOS PARA AUTOS
  6261.666elmrorrai 66166116062 02.6 1)6,1 Ie 561,16 6ee. 6626r2 86061n, 661666re
  0.1,6 6661266 '6,66dde 1"sta 0]6,6,t62 .-'-1 626666662 '"a Colonial", .2
  66n6. 426. 262662666.6 2066= e, t 2.,: I .a 66 2 2226106 2 Mar6qu0. 00n26660,
  6,6tr0 "A.tr.6" .... 02 1416 7-3426-62-5 616.

  JE4E-nD.cmlet66 ent n.0 6 0)6. 2( Ver 1 666.r l 66r 1o26e66slt612o6. 166rt52 0666

  6-0664-66-24 E.-3122-82-2


  ,i a
  , _ D .aaificadois
  Pigina 30 DIARIO BE LA MARINA,-Viernes, 27 de Abri] di 1951] I 0I
  I

  VENTAS DINERO-HIPOTEdA ENSE*RANZAS ALQUILERES ALQUFLERES ALQUILERES 'ALQUILERES ALQOILERES
  62 OBJETOS VARIES __ OFERrAS -- 77 ACADEMICS 73 HOTELS 3- APA-TAMELTOS V APATAMETO s 3 APATAmNOS u AfATAMITOS
  NDST RALI- COMICIANTE0. VEA PAI1TCULA DESEA COLOCAU s6,000 MATEMATICAS Resideneia Radiocento APA3TAMINTO ACARA9O DX R .'ON.- A $<.00, EN CUBA 5 wDADO. ,ALQUI1LA AIASTAN0TO 94. ooy OAVAoo. cAKo^NTOdO od-
  ENDV CUBA PCOEECCOOES.OEAA"AICLA DENA CLOC* S II 3-
  el m ia or y mejor mue. tln.o Calenda- por dos afios. TT o. .-9i De 1 0 .i nc d itrir e n" l cora n d enla H bl0, "tN, s l o ru5 1 oill. bo o rD. 24 a nie.. d l Ar lO c b m -
  o;Matemanttleastodos lic ust C rtsa IcALC2 u H~bitaeion netlsimuebl coai N= Il Z r e hor i abit dellRone, bot~n eIl Aqico Salao pr l~el: a- lIt"I raflso. "In y bilor.34 vrlndlm, b.da m. ml y r sclol r sdo. call brlads till
  roi' o proS ttcl doe e I I_ a 2 __________ E-2637-._64.-27 i_ .uataress. .tstitutos y Uni-versdd cahiente para todoi lo prIupU..to., vtc Acae.a.nte e ver4 g, an- d c ntnl rleb r :2itdon0, co5la ,101 O veo, re d 10 N9 1 o. wnln quill proolo rdin s ou IVtIn
  Political 1.000 a nopajailies drstn.17i1a y yd 2 2.112. E-267.9rn en ,nll.o&oI "'a- chymous
  U d. T eleoS o F -Sl- 1 E-4 34` .9 M y L. .a.it t . .PAei sp r t a .a . di e ... .d o Fra n ces. .. . as cs d . .s y n oc t. r c. .f o rt. 25 N 9 3 09 e ntre L y IL V ede d oa = = y ... I vm I .. red eo.. .I 4 4 t r'i I f a &- c.. m o d ld .deli eolo m ; In-- 11 0.1_C1 Ir- .. .cl_ u n coJate..7-
  L"r.00l 0 oooodntrevtsticol". 01. om o rduM o rioa..lnbnd.beer F-507omil lio n.l ec o -au norbonna. b dl a4Hlo d n- Vones, ol.oI nn000 206. ouotl lna 0 2. 6, .Mniu
  d~ 0 0- -- My Lo.; l 0 0 0 d-.; *"Aadem. LT1nco eln 1 T1e0f0- To-. 0-0 5O -3 m .-7- a 1-imy o e Orion, Monte 40t. Tli AS-22. A-7VS0. 0-615-SO ay5 0 mD
  N-_____________d__.______U-_7121___ HOT rmy E-250i ED0O1CIO nC CALLS ,E6. KO ThE RC Edificlo, Acabado Conuiguir APAUTAMNTOS DE LJ
  C n a oa National "...........E.. 144.4-.:.........uarta.............................a......09, itH15IE 17.PASisd ........sin....................I.21,.a
  Contadora National P. .' _et. n HOTEL AltrSAJE" CALLEBESQ.29VEDADO q paron s alt n.o- ilqulo aparmentoo o .i d tr Ise,,co- dohater.onstraclnIfprasel.
  Ill. GOOOIO 02' 02 fyFMI MAN LL00 y Conno Anoolaoldn londodn.al*-1-3oclo06ets,203.bnar. 0 o c07. Vo Y.o. 3Voodo. alo .20000Y0. no"llno 00 20, 00
  D iat mnt os topos y tam a ino s r il ipotec a deade s- S1,0 00. A C A D E M IA P IT M A N0 0Ahor hAbitaciones par& rre0 ld ent0 Pr e trl i t, clon 0 00 b foI n a 0010800 hIdo I i r20. 4 -ual t. closet.nbft o 2r, e n ; norI T f -.,r .bmL o
  construidas Como nuevapa Si2. 410 ON.2 d i. 00, d io 0000 n dstillsn par- SlooSo dOe. Servicl004 1 0a180t-0tdo05O 1Ci"od.ToloI. Informal:00 n0. inform al AT A 0 19003. 5 04 i_, _____extractordo__urs, .1__ .qi
  a ti nzdns rnea ae pn t- non I:doL,5,,renedel Caitoio. do. Tait. FO-2560 E-3=G--W-5 my, F ]II ) I A PA A .P'lI|
  rantizadas V- nta a plazos con-.a para.n.1t02r0n -Bevesde Te 1 wabrr. 700E2tan01,0 0lOIOdO00eCOmel- .. _______ _ _ne__z___lAdenN.0.-y1 AVo 1OSI. APAITAMKNRO. eNT3ADA DEL VDA y Ed iqut0n spart p a
  c,,.,rdonySerta p~o--CALLE t! No.95. ENILTER VEMnDsItaj. APAIIT&MENPO BNTADA DEL VD- ead.CaJdaII a LyM
  references. Alquilleres de [las 2 c 02 "-.Ro 3' SBn ,, 0 d02 00. l o 0Y . 02ret 0l-P-A HO-T It nftlflf l l" 03. A pl acld0 Aloda Aplo1 01L do, LInM. 10. Oala-c.doo. 0 2lo. Io. nn. lla o Vedado. d. li. el. L oM
  mismas a com-erciantes. Ta Na- oo I_ _g ______ L-L L- -L, ;0u, n0,eo, T.0U!0,0I. Mebanoirrf1. 00 0Lc10Toiia.0me0, olr,4cuartobafo, ban to Yomr.to. hPoiso, m0orl,.n* 2 0u000. ban.o in.a ol, Ar-'orrmnto'n dngsd do .Joi, oamplO.Mci c-
  ,_O T E L C OLRN IAr buen acoro unlcao l tran vola 6 mni b o 0n- eu ts r 'lIo do Ylado. V er-., do aec los rldVO 160 .00. 00000 47 000 0.0do.nform an i -64 'no d O, er ra rll n 0010e 10ror y
  cional", Ville Tas, 359 casl eCq i- nCDf A %Tenedri eLi AeII I i To d d-hras.do L oo d.. Contblhld0d -2.-. .,- on I-0000 e Hde o ..,d bbl..,.r0. ndl bl .r ncin;372 7 -000045i b-3 0 o n t a o.1 eevdo I.-2 -2 0
  "n- Tenipnte R- A-00 9lO5 T 4% N1UnL o Cll Ar dr.o,,na-. P2." C.lc 11 y Situado S. Miguel y Galiano. --Mf-4e-s., 0-40-4-a My. _MA_ _ _E-257-230
  .o Itnienle ,.A6 nlria 6, ori MIRAMAR, TENCZRA E000107A I. 1VNOAATKNr KZSAO
  C-n 19-622. .-1- 0, C 0,,,ddT'"Id ,lne.,I C 05150* ++ 73 .0b b d Centro de Tiendas y Teatenros eAMAR. BE ALQUIOLA 9 L0.O,5O APA. 940S .XA1 TAMINN .NTO p 00om 0.. rillo-0.. l^ .t0 nAA d.
  __ -:-., _-br,.-_ 0.0n. d e 0001T 000i 0011_ 1 " send o y can -- .77....a -- ... ... 3. ..aliacio e, S2 40. 10 vole cO OnOdOr. I c-arlTo bi o ,a- do rsn 00 ..0.. 0 b o..mn,. o^ ..s-o 1 o nrT0rIgidair ny torlforo n Ved do. ..-
  30_ALETAS M _IN'tE 0 A D1- fOTEA rut IO -1--11: :a oI IlooMA .OBKETO8 44A orvad AA-um oli ele, lcbdo 0uele, ba toto 000rtorado. grlB. Cln 00 y d 0 oo radbo .i rne -1 I -llr 0- 4 000os .-o-orn. 1 -i .

  I]" ,'. ;'M .^ M. r PE U ER Sf f if f l asII f Ia z d A D OS, V ed d o ..2 83 p ~ c ^ i G ' W - d '"'..s i 8 I, O) -& -. 1i- -- - mi AI Ie$, ti, 9 N -t +t o .'- o or t. i rli er t,-, t a b". Qte. ',f To '" n i2 D ;,.st? ap ren co homedor ed. A rod tie rII erala As'.c nida. EdOficio Circular. Una Snt Filo ,,.
  Y'14:11-1 111't111-ie 1nV:a 'Ka ..... =oa'"Areal.)i......n,n 6-12-it E... ,ed adi y Tejaenzlh, A+0 -- h" "'' d'... CO-Ppr, ale ol .. o,;t. tinR~cOlort, ewl.-So,- de- oSl intderi....or olrecercoid pricalas -eioo~ ealesA. & cuedra Cape Conierrial. B-9SgE.'379 2.+. SnJui, Sn,. ~ez rni" Aptos. Ceres do lIIUniversidald / U
  i: l L+ ( .a *e so ;1s ;: L .` 'xa .'. 'E'"". 'o 3ai-ie. h arano s b a n o ed." d n "0 -___-_-____Ei com edor dos habi taclones n elo. con d o- i m o
  "I`' ID.1001 1 -10C110441-111-23- 0 Ili010- P

  I..... .. ..l'........ 14 ------- ->I .. OA;A . I" "v"U"5U i"LAYA. GUANABO A JEP".T ON Ont sdOx VA L LE s ets......... I ...I A. ...m ..to ...inA ie gas. N. I..... W .. .. .........
  ---0-1n(O 17eC0$5Td0 1WTEKESPARA LAS DA MAS .r, 11:A $1551 nUn E.-Ysee ic0oiad 00closets,1 0 0 etc,1 01 A1 0 200 0 u0 omplos .0 2 frescon. 00 0Mud0M0 2entri0.0n. oo I tri.tdahm, l ieo. o t,,-
  """ !,.......... ......o........... .a ACAd $17RBINA. Informant M-43
  0.e 1-,,te20_ ... hnra .0000.0t-0y01- 00 0110110 ooI


  100022.00.20 DE 12U. 0000 --00----0- _____________________ __c.-.4 g no ir a rie ''''"M 0.0:I.oon 11. 0disn o 051^de.11^ 0.20 000y- eooo *cindll. olono,01.. ~ocunotpfo 1~o~ 00000...001001 000.000. 0002 Idoo, 0o00.loo, ooil. Pncooba: 00. .
  r30.11. o0. aon2 0. E.OR AC10N DNTERIO yPraooo b. Ca-orro da e Gunabo. .tonhorn.-


  >la0 Uabio na 00,0 ~. ., 2,20., 0(q01>..00d2 lo. U Ut 67n RABIRA _________I___________4__yn ___________.M--i7 to rt-..rne~rn~.bn~ne>. t.l d :i> ~le y .Vr~
  ".,. f.. ~..3m.iII PELACADEIiMUIA RABIRACaizada yDos. Vedado. -2100,0112 .1000 Sob00101111 n.2.-V ~d._28 91453.1 2 ioloo 1-.82-31) O no2 003543
  F-3 E.B. 0 -05 4-5 0LQUILA IX ALUL APAnLTAMNTO 91t. hA-
  I. 34 t Nitipoin. .52. ALL Teletano M-711,49. ldl- Frescas-oabitac"ones, rodeadasn E-4 $45 A lquilo A partam ento $45d I s. I moO ooo do. oo atro 01 b o 0 n00 0 f0

  02000dor .1-22 0 a 0 0. _-.. a.. 0210i05e0. 20sn0011l0o da7. Borni. --. c o-- do o00claim0ie0 1frescos. 0& 5000 0i c .i 2 iniiati 2.on cl ,.hm .eoSut cd20.Ite0 cr120. do y n al4 ieL r.
  %Vi I PAIKA% %.% fly U4 0 ch-d-ih . tsr ,e~e~o .. ......A --,a .=,zi, i.f ... a- ....I- -a ,- Lxi de jardines+Pensi6n completaI dr y. coro d $+Oslgndes.tra nen r cira on pr e.ibl- clne e lm reoo ,cmo aiu ae-una, Ia.oCo ldr+ iu le lhall. caviain tega modr o nsl&umsr
  2100I.r1e0t. sa nire0 .- 0 0 pre. fpab itnirerRut. 14s enpro,__e. 2a-SlOta-nti 000. y4 -e bndte noI: 2yoN IS, -
  , a dTo-l '- -a-212002 0-021025- 00010 0driled, 2Y200neat- 20p0000280$10 nue 1t 001$0100-0rr-I mdo3.100 y$0B o. V0. 100y31 i fra000a1 squisCorea_______retin_________ _A-246
  20 V2"O, !, 1.,.ToIo 2 J .... .... .- .a 000 0.0...... 0 0I,,.0 100 0000010.( 0..0 Ine. r d ar hab-- .g To n -- ba--o _________.. ...E-.... O e V l. .Kte.. 6 ...... b 1 ].-o. co-ln- co'
  n t o laeno T." l o.- ,intercalado. Precios convencio-Items P ar. otr mIformala Dr. Go0a- VALL U1 1 ALQUILA A .PAItTAMKIEN0 V TILA- CUA QINA A MEIRCE D
  _AsasA_ A 7060.Co E-3l oa08,no ent,.i o InIfnt, o oo Bu e e odo do y 01000, 001 abondb orx.ara 0no alqAlo2000.TAMENTO. N VO. TIe.on A nbIali.
  YA" 7 ... E A0 INTr ES.. PARA LAS DAMAS .r.uond.eoa.oI, PoI. nforml nales. Esmerado serviciao Ale- a nc-500-o fom.- 0a0-r us.M lr Iua q o e n

  .7_7________._,*;: _____ 42-7 -~y 2-30-11 60010--^ ^^ ^ 1^ VEDA8IOO. ^ 00001000 0000 A ART- 001n0 AoATM.bo l0011r 1-0 foo.00000.onMoa no.,poo 0.100 y.^ -^' ooobo.^": -' 0000 ooootlo
  CAPAS DE AGUA, .-- .-. Io 94 Bar am) -os _adies __'_ "dIFIClO O IG" APAiTA apartamentot, vcabadom eostr _l-eo frenrl pg Mue 1o0irl e-lo yrc_________________oBar en ar-2a ma2lmol2
  Sgre B re os .rmetalo0Indepnd 0ent e 0n0a10000.no, 001000 dos 0,,._e 0000011uarto0h eompleto,cocin do d o 0Inf 1ts. Predo 50 pews0 solo, an Is azalea. 5Pr1c0 o: 35.00.
  Todus tipos, montar v cu- [ DECORACION INTERIOR E--nn E-9285-79-8 My. 00u1000.0.000 b oen ol.... tootna 0...rvtclocrido- ,01 0 boba n rcUe.- bMuy E-2276-21.5-1 E-24i4.7-27
  ; \ a -28-74 y.e iir .be. n tyere cis clltr = nfrrnr ecagao, el: ATUASDEoftrPRTME- I
  > lad IIC.. l, S o .. .. 1 00 or Hon.oble.rli. .0...p-. l o. 0100 eogas. .22..budol ..0r0 2 r.d o al. W 041 2E DU 0 t1A, pT N OILA EL PENT U1 B9 AlO
  (Tad. Gabar, d as bl.-. 1, ..r..a. ,on.... ... be deIs `R G r" ^du AC ADoEM I A..... 0..... ........... .... ......... ). ATAle.r .... .a w . ..
  -1. ,it unlcc.... tone $45 23 y 32. -54 -92417 t'tl~ inetel.Ibudne i tea},ad alma, cane 1 dos ,habita-o
  planchables Ve nd em os d 0 1e, 21 d .a1. I 0.,05ca00, 1o.20l00 p0D E0ie0 B . r20. r aL L P1 0t. Pl- 6 C A A ,R r-NU E r-]SPED E S t-x0fresc As.UIL AP RANuSLA. CO.-y SOi, oo n.dn"ot n er I e. td f.. "I 0 00t0 1. 1 02pu l 0t de Olb Io dr do. h 1 -
  DabrINEROCapi.--7ua E CAl !,l -PA Rn- o SALA. .C1-Srlon.cneo-,fI.3o-.-g B-.T-z, ;i000 I4001I ~ 00 0 I -i P re so a .


  U ____ 0LC. UD 5 t..I n. Al ,7C ,, 0 c or 417 ;25- A^ 1 .n .s. allS ^ ^ d-" an-- so- clones, ---- Ediici olor--- pantry.'^ co a rai"
  22 000000 oaa .__kK% it,% mn 000 ol 110 0020C1222201 Trood ado U. CASA ooR ooo oLOon E2 LUOAAA3A OT C' 0 010 24 04.ooo. 091n1100,I.-1-100. 2MC.BE.00 01 .0.0. 0000 100., .0 poor.pCOyNoPON,00in1
  -- ar T 45,vadero, tambln cam portal ,tualea pie- min, oclns y y etlntador eactr o rn tol, terrms, grr, Adifci 1p d 6, Ve do.
  A ui la 1 10. entre T oc200 i -ade 0 .-. r .d ,-5.. g --.o. A .or lrnA M..n O. oo.rlt oo. A)r Soa l0iy hobbtiorloano 0, 1 0t0n.o a 1 sotaa. 0212 gut,0ilan a -------E- t r 205dpcm. nibu ebpni, .. l 10S00 tio 0lya nedln o d0 1 *oo.I. lrr.G rosR1et 142a,0CV.a.E-24 -1.2-2.  .'1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ it ". r', So -1 .11 -_____________-- "I"" 2.1ni~rl air ^ lw ~ iUIA rlA -N A A _- i~do o rltco~.coe Br C^ L-M A : 2-MM. I-ll--1 23y entire. *alall. r htleln 'io F.l.
  '..<.* -, 1.;- 1' -t ", "t a n I;d:^ Ir__.__-_aC..M.I I^ ?1edor, conl.asa do. o aA y. t:etre Al.MysI y el (;t d, Qn A^L MOEtO AATAME- -2-
  "%,sd !lboroes A .,,all. 1.no..0-1..10rBntrl.10001,8040* 817 Co. -04.202-3
  Colon L. ar- l A -3-858 %, v p .I... 2 1 10'02 ", n o "- 1 01. 020 e 1 2A 0 +1 2M-0w7.. -... 31511. P e 0 .....A0..1. ., n Al.O 00 o $r00010 00en 20 d 1 0 -24 -1-0 000000 A n INt0. 10o l 0n0o0. .Bo244 0 d.N y O n 030 AA0n A ir0r O En m
  L; ^ ./'\ ; ..> "; .*. v .; -^.';*. YT BRN 11. in. ---!N.'o EO ^ : S^ ,armed. a." Ina"*E-^ ..1 be". 'vr^.a ^ ^ : ^ \
  IEA"o r ,`_,ea c n a .. . .. . .... 00. ..l. I.-- 202,l0 10, >.l lIlC20 11.0 y 40,L..o. bCoepa0L02
  nLonOE N .4 0 0S TA 'ANe; n .4 t o 0\. 1d C- .olla ea m rta en erA L al E S T R E L L A 363 0Q U0 1 i a ,. NICANOR I DEL CAM PO. 3 Mirama r. Informal Encargado.
  Lu S : A A r1a 00290 ;02 _od n io apartamentossalt o-m trn. slSNE-847-12-2 0.
  >,.. ,.n,. CM I;M lefr'**.d'". a ,,,, mecloruarto, balo ocompelan. eocin gas I o. ,eo dor, cuarto, b i cocina 933LAWTON. A E ALQUILAN 2 APARTAMEN-
  E-7-76-6-... . . ,..4.1/: ; $ ;85 ^ *,|para cid n a n .. ..... .. ra' .. .. ... w. .51. f ..r ..... .................
  V--- END . i ruaas. $1 99 Batas., l, 0 51 -u 4.oo 0. Ni5 ESQUINA A0-.2. o 2 1$34 cod o* 1 I.... 1. b fe obse. t 1C rd...N
  s,- : -1 .121 lie-.- s $1 55 Refajos| ., i t ar1 I 18 N9 N 1 -. 13 EN50510-1 H 0510 51 N002 02 0 0 .. 110 a A Q.M 00010. pablo T.oodon. B on-3 in.. Kro-r
  .-0 0 1 1. :O 022 220 '.T -'-'" 11'0'0"r*1'ad,0 0022' .r onl od ii .o .1 oo loo .o oonoo,0 roo 0 Doooooo l.l lS', o' ibod doEl. 9LQ9ILA 310353 00 P$U9 ALQUILO $60, MIRAMAR -p'addoo A0rin0 D 0r.ATaOll. A-7104.
  .4 !1 .2 e -t.l, -lie ce- centre -d, l yar$$,co clntriesdt. ta-nrmalts %l- _225-2-2
  ;alia Neptuno 08 en I Gregg Business. Obispo 310 .0. 1 0 20000 y lleo r1be1.. to ,0 Ila 00 ,000100 do, 001b10 20 cl2os *l.r n40 in50, 50 4 0 to Sv2riC 1 s0 a lAll onr0 4y 5 1 i !l. S3ln.0 1 o- r
  _,lr eI -1-, o- meil l ta "p n 2 ,, r o ..- l .1222 002200 y10s, e l dos. vist albla. .0one1, bo bi. ob. 00.- iS c TAM NTOa U Lrn. l -
  YATES A EMBARCACIONES tiu v% Ami:,tad .j (AIRE ACONDICIONADO) NA 2-001011 0,020.21 011 10 000002020 000l8ty ... .,o. Ar'P JentA'da0. ,00l01....... .-d o 0 )t 0nr 00100E2bbisoU7, o.alo od
  $CnVe : 6 E 2irfrtm s ir te 16 or2-ato o.r
  YAT S, I 0-1 Y-0M oC80 0rn 4 $750On ,. -. -25 Q.7do o clloo oolado eoooicion ,cal n oset s n on 200. oesquilna Doble Via Rancho Boyerool(bo-
  .-_ ---_ -_- *I;. oN ,;.- 2.1200 0PrA0 220e td.%:-1.- -l33 1 ototo. lo adeo. 0.00in rlv dos 0 *0 0o|rI n n 100t o 0 0a] a-c00 or0 2 habituaion" s, b laos
  -,-E-1427-70 -m-)'o 2 t. 5r22A-!- T1are0.00, 0,tao 0 .OLIA0O ill lOQU INA AN 6IG0t1rL0 A DE ERIU 4,3, SATO WAR ALQUTLA6O A 9ATAM 0TO 1.54. AVE. Iloto 0il 1d0ell00245o04 do 02 0 2 com0pI01tos, pocinas gs. 0000 nc01ien0. re-
  2i00f 00D .blt M90 Dln0 Oh r 40 1%0 I-E.1t __AEpec1________t0a0 a 2e0t5 or toA 0 a I a 4 e, +'le0 ,2 0,cs h,.00.il,,Y, .-1 Oo ,o i ,o 0,35 864 5 ITn e .( .. ,,., ,,.,. 22 f0100 2215qLt p" b= ,. ,IrS e alu-. a e b l n o A *t e modern aartme0to.. e,-" 00 0101 ntP r Po ln -,l- 1-M y m pSual 1er5 Ii. v atod pharas $6t.00. t
  - I 2. lL O .l.,. ..i.ii, l l a . : .,! .. A . . A Qxq i i eKrd A, r l L t .y l ^. ... .-.5 -d a . ..1. C l N O 7 0 .0 P r u0 .o .1 l l h 0 7 0 0 .
  I" f ......: ca ; _i'_.. . ... .. ..I00 I t. r i, .b0 E Ne R A L 102, 1 .. .. 2Iu , ,n ,n, 2.00ote o 00i00 00]02 APA0RTa. .cA d- 00--A-A 0 y i" 81. 0001d0.-0ne cuadra t Parodar. Ruts0o d.00dr ,dt cu000e.Saa urt.e0to.
  1- -t; - -. -+ . ... . . ; iii. "I 7 I-. . T,,'.-o ,,i.|, yo o E-9nl30, y Tra4 aerirse l m nl d, t,11 y i a t o oLIna .o M E. M !u. iSau 15. Se A L UNA ABIPENTOUSE AMUENLADO
  Td o La t as-u.sl o -.pir4 A102 021, 51.'-0 1,,0 _ _2 0I1 0 0 0 00.i,+-A DOmn ib u s1y =r0 0 0 0-er0Ia1 ./atono E 2 003.83 .3 0. tRoln d 0cn or 00e l a m po a m ed ia cu .s
  ,e- 0'A 0IA D0 1 7. 1 0. J Q200 0 3 i 2000 S2001J 0-r10 0. 010-1 P 1odr1oAvenida8Colum bi5,117n t. seto0 105 i iSie ntreooel. tt dI lr y u orlo. 0 .
  1-71 B It .erI :can *'a'7 i :.-:Orl V\ v d I s 6 ,l . IfiFi'I"EIDADO; A. rtTAMXNTOI SIX r TR ocO. AOO O ?AM'LIO T FRSCO APA 1TA-to y 11 Sdala. eomedor. I cu hoto bl IO Prolamvislr Law y dy frscon rr: -
  DINER 7H IrICA I22.'l"L Tralamle*lto gar1ntlia- 00000 (TOO-la QUONJC0 II-- 0- 5LL-'1-'Ir 5,r 0 a.. rer012 ren,010201 20mr. h ro= 0 d polaono. 00001,0 000.o-. r a on N 11000 e1 ul-0 .in VerPo,
  i,11000 *, de22 Ia-- -d, 0, pi 000. 1 _.li AA C O1 DA P io .E "a 4,.do.00 -rn. t ie.6 ..864-12 fi5' o Castro,255y "0., s01o peso. Vd-
  ole.n a.a to N no ._ _ 01 d.l03 .0.00..-8Il 0C 1 -. Vb It n. lEo. I.0 i
  DI.\ERar dr, T rcera40A, "ntre,..... 5 Or-.roaIhr As IO]!dMy de. 1. rotor oranfonro ....I Edifcio CKn o
  6.1 ~ ~ ~ ~ ~ asCDS 12 18 .10 o 0.11.S1 2~ 0c2aa lnogaatz-1101.t O6 i-.. 010020. on1 21".0s-0.102.0.8 2100do or oo. 2curoooola. Prco 2100. P11.0 -se-nn. tilooCRAo 0.o1iio .0o1
  ,Ulnnitre yll~ 2,"1 OAA foa o r- 050 0 Cooil. b o. .n%32 C0 2$l I. .n ALQsLAAN DO0S0 00 3CIOO 00 0 AcAT lquilo mderno01 0 apartment 0l E-2 *0 023. 0 5 (0-5 9 -27
  4 \ l... 'l-r rc 40, 2F6 07 2. tit doi. L .a 0 1. T 1. Ul. r2 d. 0 00 0 ,01 r00 .l.- E-247-S-iT-2 M 1y menta. Edilic Ultraln- oderno Eleva. dor. d construlr Avenid A 16f.entre 14 y 16, 0 r .BLANQUIZAt 1.'. 7 AARTAMENTO ,2
  "OU.I(ITO 5I0 2 : A +LA' 5I ,-dado 1.6572 0 0 0 dr, U, e al TelOaooo U-.312 201*2.e- 0r.nte aI 00r Hum0ol01 7. Mir amaulo M2 r m0r.2Infor0e0an0000 *n Iiti ala ente sQuiroga y Trsopeacios, tLuyon,
  2.0 . 2- My C lPi17t) 2 0 1 l,2I 1 100,d 0d1u. h r0 al, l rAN 0-521-00$ I t ALQUtLA rR1 C0OSO ArA0TAMENTX Marinao 1Otr00 00on6mtle. Calood d .l C-. td10 ho0.
  -1, 02 .2... 1b. .. ... ; E 2 .0. C.-1 .7- 0, 0 10220 0 10 0 ..00l oo bao 1. 0 0 n r 0 .0 .'65s,-Hu-MAldM38.U300,4 partamento p Indep 00ndi unte, os:
  ,.T Inr,! ;d" % -, %-T .,Av1 OD S 5. l d C .ni ciae. _I _-_818-82_13_ 000001^o0 portal, plal 51 habitat n o ioo. 0e. ocin0.
  .\nil !li. 1M ,1 i)).,,r. ... ..,,1,- i i t., v ..; Mtiii.... ^" h!np[i>>. B.-I --Oi l.. ..M.. no, S "4.00 Intorm. al... ....0..........M' ....in E-.. .-2...l .l.. .trni...habl cl n *mucb ad
  ++: , ... ,. ,^ ,^,.,+ HM .K4S .............,dlu T:^ ;- ^ ....."l;^ L// ^ I+ E^ C...l-C I I ....... rlll y empr ai r ox .... fort., |el,
  A-1".. _t .1 .- -.l- 11 ntL omatpl .lt nl--y-1tl1 IVe -d 811II I- ut .rz 9 0', L Ceb ara


  .~~~~~~~m s ,-.*-.. .. nao. Tel.' '.',-" ';;'.i:. ."'~. onoF I A *" "*M-'" A **i,,; ., l;,lo 'H ltl "" "" ?:- ::. ..' T " -" *- -TOiU ., ,''l" ;("". E-1643-82-27'>;!o. 5^ o'cTlS".c .' 'M '11 p*l
  i I ', "- t +" "u nento, to:+ sel-iomidor, dos hablt c. w -role. F. CON isAA" A,6 2. comecdor, p atio y eurtsmc h& c a de,
  2-0. 0 r . p,. 1A.. ",, 01,,00 5,2m I, N ..0, 0.. Q, .,, 0 0 0010'1 C20-. An50o0"0. 0- 071 4-SO-.,S bry rood0 I"0C`.0 Cut) .tAai ,03. La Cslal 000010 2 018r1. 00*03 8 opolo Paanmarimn ial._ _
  ;mrL_41Z-V l., ___ -___ ,_- 1-1,11 ...*-, A 11. If. lo .It.. InitiationA A No M. E'-21`741-83.3 My. 39 ALQUUS_._____ E 8 2 3- .-MI0-05-0
  D I N E O IowI0,,- Itr). .o ,iint,, '.lj.. o" jo ,::: ?r.lsddd. so Cali2 yi0 0 0200olrqlu0 0o 0 1 71s ,a 1t.. 1 y 2 ha de roA
  0/222I., i M .200 Alloys.0do L34604-00- b la rttoa hLQ(20l'1o60B 0ll 0.0.00a A ftA 0E
  0. I ,, 0 1, 5, 30 ,j- -- --- -- ,n.M. 14_______ 4C,, D. 1 A. _ceSdm_______t pIn.I 0.r.10. 01, SN. 00 00 0.50120 rr00d. y 0000304 0.mt,,.3 .00 7.0. n050 A*AR,' AME26TO 026.-

  .L.......7. L C bo.r + ...a-+!, 1 $... ; E1)TN I A .I t ,. I a t .. t . fir NO$ l1 m 3lea Nbn" .! entre t2 y 14 Ay mendr reu. o -"a e
  A h-1N 11. 1i..EL ,2H2i.2 1AT1.1I A lqu1,0S ION TO LED4O o- o A 0. 0.0a.14. 01.oIs.1 .4. cool.dI C 11 6.rr r p 5e C e. 6 .N 000200 eb a. ar
  h,, -,12i10011100010 00 TodoI C 0200 GoP T 6.Ic t'mi -31 2011022.:I 00.E-260-92-27  't+', n+ + ...... n+ r d | .... + ,L tl ... -t '.a .."1:,.^., ".... It. ^.. ,n^ "'S.:1... b^"^ ."' ^ T" 1 .; ^ -" ot"" L I I O S I I E ....... prina puefll. t"" I n f .....A BA-844. VBAS
  .. ... ... .... 2'r . IA" I "I'l"," .0.020 0.00 0 02 1 h.0.u. 0.0tn 1 1o o nTll; 0 H1mt ol. l n. .. 210 il NG rA 01 0 AL'. 0l0I- rN -l A 02 0. A..E 1 94 y.003.501.. 2 ... .d l ....r.DE-83.9.-0782-7 A myt.o 0.. .
  - 2 A20 o11!*:-210 021001,0,1. 0 7 5 i. i A I[001, 050.02 2- 50001 00, d o. en o ED CON CA AL F 0. 0. do.po o-b
  1011000_- .11-:01_d 00000 011"..1 A I1l104i10 0-T00-230 o N10do.0010. oooNl-naoodlDR0 SA101 0A

  .... , ,, T. ,I,| ,, M AR 37IA l OIQ '. A .oal+.- .- ,,. i" ; k.. ,,.I-. .. .... ..... y..... ,L np. ,,o1 I -., .... .. R r ..i-4'en. C aro,,,A- 20 c-- or d a on c lost 01

  --.1,1-T i P dt '.I.i oII L- ..1- i .,i i ,ti s |.Ii ,t, _- ,vs en y 1 .strocitio y laatn t 1 _ ____._____l__,,,ill'|. y LL l, NeAn el d, r rn+ ^t l qil adl c1n ague3,Hantrs, ya do
  A. 200222ed 020 n,0A00226tl. y0 10l.,A.1110 0IfUaAfIIn 0 2. e y Apt on. lnt., I y 2 iter est
  ,,* - "I -* .i : "o""......i t -* t .....i, ..... ,,,. _. A A. co. i" .,,,, M a. , ,a 'rII AfA.l a A % h In m D r. ]V r1 11lo. r Loaltos tyal nly. AlbaryienAo 1 I lone y h*f"o. Mo .- am.d o e. |in TfLAontie
  02121 .2!. 02. A, o 001 OIi', l o:o, s : +. I .. .. 3.0*02022000- list,, n.00r!0l00.l00I.. IH. A ol 40ontre, S acs oo I C d P C oo-
  (. ....... ....... .. .. * ">" *"* ; .. *"*' T'11 * ' .;''! ."." ;' '. '"" *;: ++: ^IT', .;"; + ++ ; +'" A+"' dt 0+^. '; "* :"p ~ e" ....0.1 . '"'t " E'l["4'""2"*t: e ipre el 23''"'"^' O ." S ... bl ... fa" n
  100 0 o lou 10 6., mein.2do) Ka.0'OAO I0e021002 b01y11211000011o00.0001112 A-a723 do o 06.11000910 'IIOON1-0 IlClrn1102145i0000d2000 ro-
  I. .. ..001 o.110o01 -- 02.10E2L0S ,1"02 2. .:!. 2200I 00L,2 I C-T0 31,43.0100 o 2 l uz Co F lOS r2-- .0..-Sac
  .. l Ii."1,I 14_ 0 !A . ..0. ll.00l-o0"',1... ...,20 000i m 11 0 0 0 o 0l-2 1 0 1 2 0o__ 0 I)1 2o .0 .I ,,r Asl }It .. ." lo TO O1111, --0 0 o

  ,. . ,. . . . . . . . .... .W- 11'. ", . . o. 1' no..... . .. j.. .... I" ,, ",, 111 u,. 1. - ... 1 .r . , ,le.. .n.. . .e,. . i,,,s s L ..I P us d ~ o v e rA t o .]I n rLA L U 1 -1 4 4 .V 4 i I
  I O-o" .22'..1,21.2.0,Io r 10010022 o 5 a 0. E5551.00-0
  -.11l000 10000 00'i' a b3.o.lo5.8-2
  20%- 0,0 0 0t, ,. ,1- 0 N URO AGE A -1011 ... 22I'.-11o.To.1022...0itI -_1 o ,2-_ -_ U apa ta en s-8792.8 .3 0202d .0.1.Ifon E-44.Voo
  ,,4 -1 Aal+ iiii, i i & i0e2 .. ..it2121 1,. 0. nlno'l--.-.L.0n.0....., 02.2 0.-:.. ...... ".`"! I02Iiii . 0.. ..i.-. -. L. lSK 0I0,0.. 0r2 do 1 2. o 1.,I nro,
  "-. . . . .... .. "..I .....n .. ................ .......... ........................n.3 DEPARTAMENTOS
  0,,I, 2.0,. . 2 . .... . ..220002000 0110 0010000 00... .... .......... 000. 0 2020.-0. o 01..2.2I0.l.....0..0..01 I0I2...'.." ......011...1.1.... .....2.22......... .... ..............


  . . . . f f. 1 tA h . ( | I I . . . . .. . .. . .. o -:+: .. 1 1 .1 1 1i+ -J . ; + i i.,, ii s"ll .I u 1 .R l . I A ++l.'.1 A A. ..- ( t 't 0,3 L !i .. . 1-- o sb al." I .-.. lq . n 2 N 1.tit e la d i e se.I A I I t- A LQ U lo d e p a rAt . .Me e n d T. . .
  ...222nuv..... oreleor,,d.......r.I.i.--TR1. -.A.DId.- .e N..21d-1 .,L.. 11 -


  =+ +.~ ~ . ." . .. + "';... .," I. = + . l m .. ,, 1 I ,11 ,) ". t l :e i; lf. il l L I t( ... s... A ,,rm"s; II-],1,.
  .... 11 M 1 11 .11 1+++ ,+L I.. ......... ..... .... . . .. ...1.I:", ' li . li. -Li a- ""-'- ....... ~. .11 .1 `h.. I-. ... .. ., ,t v.. ..t ,I A~), I r.eAm- .l1L + l q 11,1p1rI: ,,- 1-- ,lle. t pans I 6 Olate or.o 8 mpuesto d .InortE, i l... ..do r,I
  1 I I.2. l 022 2+ 1`4,,CI -1, -1 I00I ,,:.. .......... .. .. ... -202000 ........ .. l.a .2I2 0| 022W 0 02 0 .20 2021.,014 at00.. 2..0...... A. o11,no..A2000000100 -..A. OID 02l2 1. 0u o.0s10A. 05o0ln 90y0alnt0do 0 deII 0000e..
  i i -s2A2A2 ..'I H1- I'--- -- - - ---. 2 ..LO B .INl ."... .. ........ ................ ........ ...I-.....0... ......... .. .... .. .....21.2.. ......0....................d .....  9.1. 1P.. ... ..... ... .. 2 .... 212 .. .. .... .. 2 II* III ....... ..0 0 0.2 1 02 2.0 0 2 .2 0 I +- 1 2P, 22.2, Ol020l,l, 11 20 020 taut+ .oonll, 10.. 22lmo '122.2200 M00.5 A00100.rl o 13um Joon ay. o 2 bmt o iuao. 0021n I v.l Tru57. sql-~~o
  I. ...... NO....A -Fl i I .'.11, l4tItASlb I., 0 004010sN 0 N I __40, -,-2l222 .1_ 0012 I- 2 -- 0 u 01iu 01- 1 000 l0ll 1rtl2l1 050 r1 0 20 00 2 0 0 00.00,Ki .
  -.. ...11. -.. .11.......2-.......10.1 022022200... .....t...l.. ..Ibololban't -lo .N htO ool a 'I 122 .2 l A. .10 1 1Y SE ALQLIILAoLUZ N92410
  .. .. A A ".', . 2..'. KaLTA Z 1( IS .,J 0 .00I 1 -, rea.1 ltIo 0dU ..0r2'1 0 001qI-,i ,- I- lll l 00 8000 -ln t .lti I O i. /,
  -4.0.0 300,o 0,0 0, 0. 1',-10 I .."0 020 2,:d* ,2'. ; -....... 0:I. S .5............. 22100 o,10 10..20 0....000010. ...IN0. .. ..M ,'I.A. l20 r03320 21500, 21400 8 .-20 l9o000 d03 2. po l o rro 00010 ..00  ":A. 1::':.... A ... _. ..1- -. ....I C UASi0NES 54 25 .. "".... ....... .....
  I, ',, (l l"+ .a I I1 -4 l i .o m e _ -, -, -__ _._ __._ _ __4-__2-- .. nd. iiiIii, um. 0. -1- ,bag ndspit.ol'rlo ba.10 .. S
  .. r...... ........, I.-... 4h o ..... 0.) 21........ 2+ 0121 1 0 20 alo. i..o...0..0..0, 1-.oo 11 .7-1. --2 I I,-, -,'_. 1 -1;_; 7_4pAIo L 0 loUIoa 0-.l 20 "IP00 0 0 ........0....... i2 rTR2 o0 I.0 e. t ... ....d..t05d-.. ...00oet, VE DADO
  ,; ,nn. ser.,2 ,,,.S *- 0 0 16 $r8len02 0,00 00-80001,0ai ansels,,0eie. 0 2ro1. ao1b2clnn,. 0aD0-
  2 . ... 10.,I I2. 2 2L 00 101i ..,o% ,-b-,1 2 2` 2 0 2-.,1 ,- I, I ...... ,s210 ... 1 r 0 ,11 II 1 .11 e0 0 ,,1. 2 0 6 l a "a-1..lv on" lw 0000N000 en1 e olo ol. V ador, 0 0r ,Sl
  ....... ..... [ ..... 0 t, l I _.... ..... 2 20.). } A ..... .. .....- ........ r0A.. .1 .. .1 i . 001 00 0 P i 0. ...0.0 L th. ~li s 100. 'ir 0. .......b b....... ......., a 0l0 o ... .. 00-lA.I..lnf or a ol. a 0p2
  ."..... ... .. 0 .. 1 .I0A0.. 1.2 11 t IAI) ,. / .00 I.. .. I_.... .. ..........a -A. .. 1 2 22.11020 012. 1 0.. 0 0, 00129001 0 10. .t-253-446.821 0 0 0 A r ON
  A .00 ,2.20 +. [' 22. 20:0.,1702ill 9.....""1,000.f... .Ilow. Vno..... y A b ob .n _ _ _
  .. .. 0 0 0 1 .2 2 000-A,,.. P -llo _lb r 0 lo b lI bl-l o .- T. .i iT I -.. "a" .O n ( od:o lo d o gIo.`, b O 0o 0les 0e 2 0b o ll d o o 000000
  ...... ......... . ...tiron11u0
  ,o"iiULiLUDULUINiei"a I ,i" eI 16 1-1- ".ooo .L1110 0.. 000 I" I ...... 000. o o062y01002 0o,2 ..qoooo 0001. layo. ran I 5o.botOIsoAvenidaodel.Rim02.0,.Paris.

  Ills~fl t ".. .. ... cl 1 % AA I ill %I _- 004000.51 _.000..0000010.41 t.0 1.. ..- .- .. ... ......... ............... t1. ... E C in M C o .5...40. E aSQ IN A 1 .. ... y.. 0. 00000 i...In 4 0.In. o o.o.3 E = 2 0- -2l
  0000i 0... .00ho0200o.0o 20000,r h0...Il,0 101. t ) ~tltei o 11+, otlol{' lba oloI oo7 (,0 +20100 -;. 002-0 O -200-402-.U 02- 0 00 pa..I~o 0-00 oo 90
  -r,.. -, .- 0,-0--- ."0 00,"._ 0.-_ . .... oll 00}.l4n ........... ............ ........ . 0. oln-'.1' .A l l" ..oooAd.o do .. . ...0......goI, 20.b 0.. .1 0. 0 0CL S1 .... .. ..... .. ... . . . .. .. .. ..
  2- A po. 1.11._1 - 1"-_ 1 ., I... 0.0.I. .. . a' -2 Sl,4404.01 ra .. 2 0 -0.,. . ,,1sald.0dcdme.o
  8- a.. a "I 0 -1t-- 111 1-' 02 .0 0 2 2liO o- ". .- '0. m_...... 1 .w ,1t0o ,000badlOlr t l l r prla td o.203- 9 -S t0 c o n ulodo 1 0 20 00 b I- orn u cho7 e t anb oleoo yue btr h ao n h e
  a. 00 0" i.00Vi-.I ...,, il .-.Vla suI~i.. he  ,. ,r -- .. 11 + .l i 1. it~l, -1 --.11. l I onI. "-..-t--_---.:".1. ii .. ... ALAEN. A I tl .osclst.ccn yclnoo teg. os
  2122 , + . ....22 2 ......... ..... .. .. .. 200.0. 10.. .1. oo,".A ,0 1 22 ..1I..01. P uertoll 0 I, ,1.0.. ,,1.0.. 90121, 0000, 10, E #,0 aAlr2n0e n*.0 1r[. tSo J. . .. .
  20221A.22 e.jovilodociso. -r, ari
  2222 "0 221", "'. .- -'- 20 ..,.,, .- -1-0200 2222 0 0000. I, 1-. h0100io. insool. 00,, 0012 01,010. 8 .0010.0 e un. aa  ii ..... ... IA... .... .. .. AA I .A .."' P A t l. H O G tA ~ I -. K m "| -.. . ,I t" ." it I~ .; :,.jwl nn,' ,L -I- ,',, r,""rt A'aso.+d ..........no ...... i ..... .. . ....4 na so a
  -_ "U~tAC~h''ePIN`Aq ..h8N9 50, FSINAAt23Ent inu~ s tl l o:p~lan. eexlgeono 5-305.rencl 17
  -..... .. ....... .... "'-. .t.. ..- . .- A _. .."".....,MN IO IC O IA ......... .... .......... ........ ..... ........ ......... ern.... ... ...,Am. --- _284-93-M~2..... ...m - E ID--- C P
  .. .++I .,. + 1 t ;I ;I Itl4 I .T L4 'O [ . .. ... .. ;....= +*m ,,, ,-|ti h do f al[ r.i.i as) rein h it) .it ,.c u le tlor t.. ~, ,Shall. In t +o meFpKu e tre MarS HopitST3au
  ... ...... .... ...... .. + .+ r. .. ,i..... ..4- _-.+ 11, v".,, ..%,. Jnto. Inr 1tdlfl. -I de ell ndlhul o .l sla sti sALQUILO A A TAMN TO M D l O l~ lqeM coaqJabbteo m e

  o }+,i222 l)122 + )J ~ ~ Il.l LA++-+ fl.tII,, 1L. p-... Lo 02 0 A T S SIAIZ 1).9 002 127-0220120 2200 aPol+do hbln*o looo 000000 H)o 2021020 0 o
  222. 222 42 012212 o ortN~ 1~I! 0112200 K10 1 610 00011So0;1-0* Ooi2.2220200101ye W-. aul0.I-2201 0o olaii "il002 yo000o0 l"222do22 0000. 002200 000020222ination ood o I briciir o P0, GNFOlrl, 002 010001 DR0 B ALA200 .GO

  i..11 2240 '. I 222.4 1y endrel- m_ or,_2o0_62_rtoa, b o, na me dmorlldd_-3t16-y__l-27an
  A2............,,2.........2......2A2 2.." U N T 1201AL 20titLi sllIlOotT A 2224u ,t,. 50002 t I..... P oro Mob.ilv' T
  2222 1: o o22nbll2, '"l '2.0-_2A1y1Is.,22011...........1........o23o 1..... ......... ..... ... ...
  It !4.,si r !,4Iit0%u ;o, %2r.Lo o 2 2ah0t110.n 2h 2120. 1 0 ,2 20l 221 0020220.-o.0 1u2o0, 1.21d .A d 10 l.oIal. .. 2bund,1n's 0-" .,2 0 0h0. rvoln ie. -alrtl. e4 to-n5 .In 0orma 0 B 4- d. r l A G eBITAC I n teaM r o tr
  Al,21,i ,.r.0.2 bIio 151 0i .,0 00000I_-0.-1 10 I_- 22 ..,,.+.. 2_,a2. A0.,)o,__ ,.., ,.T,..""'I0..0.....'. , ."'."0030,d-In2m a0.940.00,00r0.00, $48ro 0.i S .eel -No 0000.. 0
  2 ...... .. ... ... .. ... .... ...i 11. A. 2 "2 A0" '0'2" | 1 (A0A M D E C O M I A ` I a l., I -A:::ainC. b a 1 0 A.A1Ao72A 0iti6.-1ci,(...2 ,,- )002t 0... 0,02010 0 02 00 i", 0 0 0 0 2 .2 3 0 n-o 5 ol lo $.. 0101 -,'0I00 000
  221 I k02 .21t. -II ''i lc020 0 02,1,,,2 A. 22..2020 2220100122221,12 00... -M2 ". 0 p.01 ". .H.51900009005 ll0.N o 0 A ,.a 1112 AI.Ql A K.Id, 721 20 00OlOBAo rARoo. 20. bl 1209 10020 0001.


  A., .1-4 4 .l t O ,.+ 00'I 1,,4 . . . .. 21 . ......0 222000 22l' 12,1: $5 0. 00 0 -287-{2-00"20022200 0 28,__00 _".i2Hot. .... 0022 .....O.nl y o m.t0 o ol204, 02.2 2r2n.u..do. ntslo .... bo e. 0 te lcloT-


  'Iltleio p'- ii ,' ei ,SO N ES 4 .25I t ite" untifrfonSn y otd e tor.Baja. ra. ellrenedo, he-

  24 .... ... ...''' : " i N 0 / iltt'. ...".. . .. 1. .....0200 02.2020 o21 02,112210 ,12022.Alq,2, 2212 222 0022200 ....o... 2220 ..... do.20 001 ha- M oooue l.lo~ .04 ll.o 003 0.
  ..2.1.0=it011,2...0j, t,,.t12K1-o t. .U GALB AN0,-, I- S AN OS SUARTA EZ, 21 ,t ,. o, eu e y.L o --00-7" d C .11e0te 300000000.
  .. .. .L).. ...[- isw, lilto ll J i, ,i ',t -l-'--"ln ortt-1-i'"""" "C- 122+Lit ILA I'l A1 1A 1 41 1 paI tIT. 7 b ` ad0 110I.20 0%'ll"A.a.'%02,. 0051te"I..a -I 01000010 Iao 10000 r 00.s0-?o- om0d0 0 r5imo nl0.24o 002 o 2 E -2301. 13-30.


  ,':,.i'i I. Ii, h;;,,+ t- ,il ? : +ir ... .. . ... ... .. it)T A. "M A RTI ,. ... .. u.. . . .....A .. .. .......1'.AL., . . I.. ... d... . ....h.0'. .., t.l .~~l I V da o ];8 t
  A.:, I ii I~. ..- 1.1 5i a nW."" :-' 'ld 1 -t o A 15.dN7 0019200210200.d olMeN -0-0-

  ..1- ,.. 6ln.. I 002O 01 2 :+ t'ARA+: + r:1 oA H.......it ,.-..............0 2 n. 2I2 U7A.D S P "- t,....I......10 2 0.......... 6.... 2100. 0100 .... ..........02 1 0......... .le t ,

  [.r....... o +I .'j I) f +I, L +-t- ,lif + ".+"" if .: l -' .' -_- l. a I ..l l T r i ..1 -.1 1,- ,I- ,. .._,_ r- ,.-- __ _ __.__at__. ...___eoPr- Io.$';I,230t2?1 N. A lb,Qo L NMuy rntld s y bn +. o s VAPART ".'r --LQU .LA N H B T C O E I
  D Ar ..t.....,A r"'. ; MAN ION ( MA-GUt.| I N*I AGNIFrICtOS APrA -TMTO2-2S. n o t n w r.a. n eadr.erdo Alt 2 ,,,1n5 Oo% us oao
  t % ) ,..-- .. l- ----- 1, 2r, 20--- l it i. I W-.l-o"-1 ay .2 2 .0 0 I.(_..%AlT R;.'"P.'_3_ _coet.P tio aita.,.,. all r o oob.cse


  ....." '" 1 "It t i -1. 1 11 +. rT 1 _;"r iII.11.111I .'.- --d..hl ... .. Inh. nan,,-W,1W."0-(L or ,"dl uro1b.oALULOAATAjNO iNT A Iralhytl Jno eferenci 4-s.
  . . ...... d l 0tI i l s o]t Il" da-:: ...r c t2ld 0.000n5er.n0EEll .
  2Ire, 1 02 i 1- 2. 2 $ t i .......... . 22,1-1 22. .. ... ....1o M ANS.IO ,N: i-"II ", I u nai .,t. an.-1aa, .t' .2e0 ,-20 0 i00-02(12.1.2 2020002010 N oyer-oTA 00100 do tr o 220le pr 7 abundn t.0
  S r':. ."' -4' ,... 2_-0", . - I )-1B.. toI- 111 1 0o 002 0 .... 0,20nlo o. ...... ................... 0.....1EoIr000ren CL-. 0..A A A ..L.. .. tedaNon 02 ]0 5....... er i qonb- bBEoly A ......
  I.,ll ,. .. ,I. -, IlLlI', t ,525 \222.2 0 02 0 0 1- .01 -1. iar-t2. 0,-,--TO -- _U_2_-,0I.tis,.oraa eraz ua,%u -2o.-$--DI, IcIOm ALoeAI0 1It. O'ueb L2/."2b i ..d se H r N l ,
  .... f..,-. I I..-....2.020024,00 7 bL -.,':!,A- .I is-nde. ..It.. odbtlgr o.n d o-elnd. V ..sleo mdo1-b 1N.1.02M.044-7
  ... ......... . . ___ ___ ___ ___II....... S rANRAFAEL.4..12 i a._%IVep IF7. 5E21AD- -8QN29V iD.D
  I2Al i 215IA A 54 ,4ii 2 2,I ...o.,I..I... 1.000.t.0 -0 ",....,00010 2 I0I0I.01220+00.0i0000 ir Let 0 21. 170C0aN011 0 02 00C ll 090000. a12 V00 alqula0 Ai hombre 0 0ol. o.b Atacl n 0mu 51.No

  . . . .0. oo2 0 ...... 2++ 2 I .. ...... *l.,o O,26002 -,0.0 ,200000.0,002i022 l52.fbO, $34. 0 V0. Inf o Cmbsa l O U d78o E QU N CAMPANA/22,100.gO 00,0b-lO oniDpoo00 0 00 -000 o-+ 01con ldorb lomne 010000on SO, .us. c0ombo
  101 NI $3-0. . . .I0I02-. I *0.20. 0 0020.,t0M. 1-0. -. 100202000,8ML--20.0 22..t.,talrcorLStl-, Cu00rt Bo100000 o2202102. 00 0 0012221. el A i.1, b..io, Onl 40 01o 1812. 0,20 0111 1--351 0381 a -2


  22 0 00 0, 0-i",-.2-, 22I2 .... 2-l --. 0 .22t.01Al.40200Ai- 00011000030 1.4-- -- --i nd'I' l -- $-,- do102 020000 No 2220 0C02-01-8 Ino00.'- .


  ,~ ~ ~ ~ ~ ~P R El.+ HOG A ..''+]+' ..V. +, . R n, ) +o~redeN lll.. :.l ., -,- -.1, "'.1.'1c,t I+I A~ll#iL*la k:Pll+ IrlA ir. i.."... rdo .... -'- -,o ,Urtl bl-O I F ....; .do+ t')mJ d ae d.hb.Ie~~. oi.r-E21-i


  220~~o~ o00relo.. 002 00000 0,o- yver- e6 AlTO1 00lO CASA PKA.TOOLA DeE AIQIU[LA B EX NAS
  .4.1 1 i o J S i 1 1, I I " I .,u, : t .I, i ,U :, I .,. I _-" *,. il l 7 1 'J1 I .nAo. QateIL Ir Ad oK t o t e PaEa D o s 'o r h-b-tam / o n oT r o4po e hnbo C A N A h e n eE D E a d e L o r 2 l i N O I NP r e c .
  b... ........ .. ....... TA "00..........0...0....0.0................. ...... .. .... ...... ... '. -all  DIN ERL4'- ORA",I,",r ,, id M ANSION VICTOR........... ..... ::'- -...... .... ....;"-, d, "' ........... Il o .......................pil........ ........... T ....
  . .. . . .. .: 'I, I i ., u p lis W ITL, CIN"" ''_% -.'+,- .A A ... 0o.-Ii ,, A l... ..I P d,,-ro, INo-iiSi rol r n.ar-e ace a-ura h bit cii r
  CANTINAS D ERCOMODAS P MI oTlO: 550. E- 2-51 - VE8NDO PRECIOSO0 2o bo APARTA.. EPTUNO d y oAGUL. 01 o0.a
  I'7,':., ;11; t ')- . I - i r.- S ta .." f-r- I D n eoa t .6 e '.. ... + . o ..- 11 "A "o"h ..... en o SL. d s cu rt s c .21 A ADO.T gA La iUla bA APAa $ .5 s me
  it t nrIr t. n ll u a is e yo M i.o int o, ,. A tl i00-119000.b oo3511a Sou1000.0Rep ort..Al:aWed o
  I ,0 I I0n aI2y62];n ta e- tr A?24 ily.m a nd ate..r.A S. - .,.o.2 i00e d orI 0 ,22 00200002000 o p le t o c a ro h o. pm4 a O rl0l0 flgiool. .u0 .Emp-e7164ndo40d.7
  ______ ______ _____ oL-0.20,:0.r0.1 .20 56-00`-.0SEoA L ARU TAMEA N A ATO lAolo 20.22,0 oa- 002202 _I__ _ _ __ C 010 15
  e o -,. - A .., ,." S 0A URA o ,.NsoO ooAKio 2t00 0,c.s01..11r2.xa0220ui0.22.$40.00-no e10. '00 UNA0 000ITA 1ION (IRAN
  .,-n 1 5 P~f5 R 3. 02I2,.". .--- ....01 I 0.j 20000 .Sa oo .h. 2 -.. (--00 o'oro.oo 0200 00212 511.111210 Ismail0Noo30,200ldo ,."I1.020. .111111,it0, haa 0de0 1-u0 tieg ______________ W._ antes_____

  "-"- 2-21,0+.".. 0.! i io.0002100 a0000 .00 ,,1I.00020 o le ooIonrrO200l no ,livid00'ib0,200 Co 0-0t000000-0I,02.'0, 10. ooobodo. on-onor_ .olooo- T0ra r 0ere s. Infor n 0e 1r


  20 l "' + t) 2 2 .. -- 2' ... ... 0 0.,. 2 2...n!,+o n O voo..ol. 'O.1o o-+lnm .,-...-..,.-1o M0.... 0.- 0.m y 00 se vi io-ocriaordo., hgara ,00 o0eo p op- Valenon00.10,r1tr o. $+ Eo2.34 -0.4-2 .
  t'lrlt |Lt,-, N,, l~,. -r ;'' "' .,+,.r Tfn/ t .. snl.o e ., t fa.b ra P.IA ANO l LA-- V icAI al, UA cI B aNrlto."l,6:o iaA de ciona.I,,(. pr s i smer p eso l2 -,r o-M DENaA A vEia '-
  - ..I.". 1 -ilo.- .. c nue o, 0s-r-I 2- der no 0.a e.-_ Ii C-o L Inea 207. o9,Ao A PARrrCULAR0 o o d or, t hbl n la l i.
  ... ;11:- ,0I.. .1-. .. 1. I .0 71110.00. n L ES !ii mp0 00201000 x 658042201 00L20.10000 4DR02 VoUo lodoo 0000"2.2- 0. 0. 0110 000.000 islnoooa oo.vitad


  _--l"_1-__--..-______ii___r _y_ ,ne~h :,'do It d V D 0o,n 0020,a 100001 00 1, AL-ul. Tei
  000. 12:, %-0.00001". n I..." SI IQ IL N D S AP R -0000-1 0000 -445 0000 qolo0001 1lroob..0d 0 -o


  . -. .. ..D, ,C O.. . .O O0A, . 0 5. 0 0 0 3 1 1 02.M S P. . .. .an $ 5 .E 1. ra !1- .. . . .8 E 2 8 -- 8 2-0 0 029 10ds c u. r o2 5 od e ac l t- o yo w $ a d o o-o o-r ,
  2d. 0.20 22I 001 04 0 .20 s 0 00 2. 101a Ar0l boo0 ,2c0202221.02020 h00 b02h. h-p r Mg elh1bi U2SIe mantrIsaLnd.. $ m
  02.02--- -.2 nI ,e"to I`0',AN*N '0000 ,- tm -- -.ITO,.400.AU0Aman; AURA.ALB.000ART MNhopn- n A.,oron. !Pa..yr1.dden.

  0.. .00 20.002 20.02,2b.2Te0vr.tAr. .n -edal.aC 52 nr01100,23. 0-t ao h b oo0o
  ..-. ...0 10 .. .......... 0....0.0.. . . .-.. .... .. .. 041 -0 dR. ,. o. A l ~ o.0.2-A -I. 6A 2 o1 ntree yalPr era. 0Altai02-: ...... .. do gao... .. . 0 ..... .. ..i 0o. 01.d0.rall.. . . .. .. e
  " I . . .". ."L- 1 ..A 'I S- . .'I.l.... .d...M 61 ein
  rR~~rISORA10001000 aboado..."00.1100020aALQU OA COON 030.000 HA L.'4CO

  ", _, ...- 010,_,__ _ 0, I T020. 0 0.1-0. 0000 o.nbels .l-otl l o bCAP -r7otrt(C .... .ir5 d000car=n_.cy oo ooldVD Oom ai, 00f..- 9- 9 -
  ..l..VA .% -__ A - - .. 1-1 .... -sit cwool .. .... . -1 o,.. KI.. 1.... .. 30 .ir. ali. IIf d o.. 81 LQIo l.A A o~l rAiTM T .I tl. md o r, o $75.00dos c 55.00. bllAcm let U'al os) suint d. Trr lf. 1 iX
  I ...00,, _.1,0 .0,a 0 UflToc *ca SolBAcomei blloSolo, yomedor Em.re4790200coml-
  ,,,,-- I -I-,- 0 1.1.120 02 rre0022is UIAKKi~ e m n l- "-I Nob 4b ba~ ltrcldo, c-i ~oo N.A 0*o ooo polb o 2000 3o '. cn u vetloo, EOCO a tion0Y. 0-~ d.02 Vi1,ls.VbADO:oISbNo .186,ETR1 6 y1 % All-000


  A2tit,0-- 519, 0 ; ,2 .0. 0. ` 00 l 00 2202202. Ciflu portal.terra aa u abu-n--a t-ol r 0o.ib 00m. r o o o o 0pa00.oo lO .- 2 p er pon 1 5-D4-2ur
  .00000..000 ,510 00A 000. rn, 700030LiiooI 2 ._,l,10-0 011 SE 0021 anle. sI 2 plDoSa boho.p 000 on. s qVoplo, dyoc hbia..

  e n .o 2" h o ras4 -,2-. ., ,. 0. ...."HOT0l 1.0.00I...A--s--A %IA..0a00 0 .. .. .... ....0....ll Otro.. mal ....h.bhy- P AN......E..41.. ..N...0.51.00.0.0V00*1fe0cVDlOh
  22221 1,2DINE221I00.20.'1, I 1_1, -.2 12,0 1 2.0200010 0 00 0 0... fit000100-4510lI 1, .40.Ifo m sa -i78o E QIN$ AI.SL A MQ ILPAN TAI.O -15 -012.2t2 a alqo io 1000hn0,i~o, do. balcon0e,0lse.  t2 ..,t !, 0 olI,0,L! Liet-o." o t i 6 a. real ao 02.0 h 5. 12 2dos1 T-.- -n h51010020.+ 2- 0. 0 Ca lle 0 A 3, E sq u in 2H, Vl .n dtoS 70 .00 0d55.22 00 yn o 0 1.0000seg n ta-0 r t r o A ls0 P mar. el-E- -84-r
  `,.u I r 7ALEG O0 T- r otn.0 bol-.borI a00A-d r2 obnbmati n dopl n, b b. odoIga d.o 0ag &2ALAca. MlOnOo
  D IN brcr ERG N At 2a H O R A S ,:, -0 20 L 111.1.114 I %TER M O r0IA- ?0d,e. N9 662 t-e y ioi1VEaxPnEC haO APAR pa-100homb2re
  / I trT..l2 2 I. 11,201B.2Sa02,0220 0011000 00 .0 0 00000 -200100ani R r105y0 i .2"-1001000,-012,0 00 10. meny atr i. cuartus 2000000,etro 1240e 01001 20.hArO BAIT O GRANDE 00.
  .1.1.1 NI0d0 0I2 2I02t0 ,.000I2~0-NAI)O r iannonos 2ltudo ntrlto.Vprdo, 001000112cnt ycll,0. 022ar4, s 0-00010n 45or .
  2i t q20000o 001..... ... ...20.. ....00-"1" cI b $sm pri orme :Dr V ld s 20.......0.... ntOr ....... l.... .. 1000 000 b ". Hold o0 1 No .6 0-
  k al ": \ ,Qidr wle d s re ,p1 A" t ,,-, ,n:), t,-a i7 a ," A. Iet i t N o .4 .An.T B I.Il Nt I i n p o t a e1,z ag a bn t 40 -2 -2 n xt o iq il a taey. n s P r nc sm V ly r E 27 5I.2
  ._..7=_-___'7-__,___i._--__,-. __ea I .. a- ,- Id___ ,____ __ __fiio Lile 27. .oooono o--d00o00.ln 11 d. 0-0o10. 0000.-ago' N. 1.,To

  12NIrIo, lll 4 22 222222y 2220 02..l..| r .+-t r i.i.2 .00 001+i lzs O TEILU R l|~ OMAl 00| 000000A000L 4800000000100. h I[Lo 000-00 yoono bolol, 000111 o~neor+ or$rde 00 001n-2l4822 0 re0 habit00100 ea 000000-0101 01. onndo. oo1-0 ,0:8 1.
  ". + +,= '.' .... *,a, + e*.lus, dsr) T I t~I b tmrlvda itu frl o.otoor hbltlh 60000 0000000.0 0000000 hl,. o 05ot b bo bnlr l ido, c olnol d 0.001.. _____- __O __O' __ei]]y _____entre __Aua _a 00 p~e' modroj Collle4 +'0 6. 20100.0anb Po lenoa~luUn ,z stld aylohbh nee~el t
  NR. (()NZ.I.I:Z" '+ ",.r, ,p',,n v racnteI It~as hoes Prl m/l ,ntr-I c ]4 L~s. : olo t~a hlblecto) ('~t'a 30 ltn inu.le.15p11 y 0n00 A uMtnl 1o Hu bood rnfooan:00lt -2540o2e11(.102nm BA3ClXe LONAlt 00, 000 i 9000,se
  0 1 .1-it ,oI:;+ e ,,..,, + o,,l 01 0201.0. + ol trl 8000, Tpo0)/, 00 00ILI 100000000.000 2+1 Ne toon e bntre 4 ),.+$ oedldno. Vl0000.b oors.., poblo. 51001e 8750 rVI nor ~ p seD A "\ To rlnn -02,00000011 Int e ncr~ o+ Ioa nb oobdo o.0 oilo 02001
  L :m ;+ I -1713-tt- / I~do /odo, -2"/ 0012 i25 l 9.5141[ 1-02-10.0 .0(000 K- 04-5-10 ~ ,E29-22 -,l ~ un 'arl 6/ V8
  114 01200000200000000000610 -010 00 ~0b- n,440 00040___________________________ 0000020. alodo 09030010001 0-044SO 005110 bbl1olono o0-3oo2o boo 4-o d

  DLRIO DE LA MARINA.-\ irnme. 27 do Ahril de 1951


  3AUIUOLMULALMIUiU -1__


  ALOU.TLERES ALQUIL REs ALQUILERESQ
  A L 0 U-1 g' ES AI- UI L ERES AQ ERESS

  4 HAJTACIONE 84 ATACIONI 3 37 HABANA
  4.SANTOS SIAE.Z, CIRCA TOTO. ItM. ALOQlSLO iANITACION CON FALCON, ATRITARAN. GENERAL MAO(PKNTREI
  cis, Leonardo HIS llo n. 0rtoS Ida .enllIads. ias1 0. Amd 404, 20. esql- Generaies 0UArez y Aguirre, 322, alqlIo
  fro y B.nitno pass rue 15. .implli. Bs.oclono c IsT.Ise *oxcluaivmern-P preclos scae, dt poralt sale, comedor,
  reqtt1l" ia l moderns. a h, sblondaNts re m ll.h'l.O u 1 t, Ombr. Qu o trabsiJnd do* rendo, hobileilonhe, bulto Ioilercals.
  Moralidld l Referenctia XO.2107.ts 1. cillo reference cla rS., lemporl doPu blao crul.o$, 7500. Informts,: U-1427
  i-r.7701SO.-II ',i sE-22.%M-1-10 7. E-9134-17.2- 1
  BE tLQUIlLA 1>NA NASITACION. NO CO- E ALQULA AIlTA'ION A MATRINO- ALUILAN DO CAMA, CRIT 4
  C out. Arr.lad No. 3153. prime r p allnoo loirso olote, Zolajo 4 1 Iealos entire y 42 Prnte42, p r ta p ln. Ti tlenen re ahla.
  S. E-z4.0-0 BOelucoll y Lucena.. Verse cusloulo r ore. clones barlo Inter.daldo. l a.3d.o. S .lO).
  It"- 804-3 cr.S;o f.dor coT.t .1 1-C ...,.
  or ALQIVLA BARITACION IN EL V- A A --A.A- P-Aroo' llr LEA.-. r..Ln.1,..
  oldo. mol rd. h.depfndt nitl *ols rl fria v E ALQ 0LA1 "IABITACION. CONLOI- 9 .7 11
  uh~nl I~mpe L~orrel.F-P'I dr I din .1l. primer Pjsa derecirl Case toB-E m .T
  7 .nr11e 5 5 rlo sinl E.MW13.54.1 1i11 dad t.4iNi,. .27 ALQILO C LBAO. I50,, 1 1T A, F- 1..
  4F ILqIlLA INA MAIITACION AMUS. AJLOOLO IHAITACION CON COMDA P .8 ;75,0"51 I36 ..... ..... .
  "'.8d 70l0 01.Utn S Is 1.call,. 0Co ld00. H blonosi. 0 0 sde I Uni ,serldod. 15- doi. I n DIsonl. lGo .. .
  `n.4 bld eindlnleR eillyo OnII o.O 00011 IS rl lrOOOsr. eqltUd rleoo S 0 r0a soloe g-o. 1 ) c 1en0ldo. 0"-.0 O,0n7liO
  o rar VOIII S 2105 oo~: Hio. e ort HJ.111111.. 23W E411 0 .01 0
  S-Eop. E-92-94-27 u All GULA Q N *r-N2U2.0A 760 T]11.
  MArTOACO.W G"A.DU. VUNTANA 35 NAVES LOCALES 70, 1,15.. 7o, 01.) --u
  .ill 1n ra.l l s .nu nur.0 C.'.narodl colt, odor. dt. ranl.H0 ,.- .,.:151;w.
  3 *' ? ait,' __ E.13"27--4.28 ALTA COITURA. LOCAL APEOPIA- bao ltHntrcalad 3.,:o, ,'.:',,i'r,'
  -.do con probadnoro C 7pl 1mom do dosrq 1 ,rdh OderL. 7- -.I.
  25 CIQUSLA ElN SESSOSINCIA PANSsIls I osojss 1.:701 1 Htos* 3.701,3~l01
  la Vr __n___ e -1.13.M-r a r r eln "^ ISf e A iquil n n onr bg Inf rms encr. l .- c..: t
  Ir7'7n .7 ,8 ,. 1 n Ht n to In orTn Amtlsad 212 blsjos s an in is do. I9 o1 ,.a.
  at.1 0 sin0 tlbHOS, 0.20 pr10ado 1. 1re Noo33oo M e'.l'... .1I r,.. r
  en _Ml16o50I'5
  101 1mon0no o dos pe pons tlso M el.. ..
  y;,pldr. .re lrnc 1 Ir.o NOr I0 _____ ______. _____ ______
  e.f 24 2, rh O A;,LOCAL I ESTRENELAS USED
  07.770 24 20 LQUI-OlOCAL CALZ ADA A B A. oooOblo.aq~ooooo o

  l>~ l~t3+g4- runi hor.1 rr, e100 mtnn d -odl ---- e-elAcabasidi fsbrer, lqullpmos Co": t-
  lHQO --LNLSE -BOMBER 0 B30 505O EPiA Co0.1- No 52. er,0y0 I Pl "A m .So Pdo alJ e4.60, sa. coriador, dos h .tsbl
  l oi r r n iOne 4x4,hallb. Hlo, 0e. tciao do ed0rald ,
  .-. xcjrn o loaa o lMm C n ..;:, lV 0d 07 So o tina os y lent ador de gaI. P0a -
  l i, +,', "ldad dr-w+O' ir.,.lilnn b... Ielsa ,^ .r-d .2 ir'i o l u tre DInt Averl 2, iin-
  7,Al,.0 ,.ralldad eOslnsao e reletenelH. 2LOCAL CEICO. PROPIo *0.0f1 5j4 LO. I"ir, 0 t 1l 70.8dr78 de d 0 nta a 00en a10,
  ",1n5r 5 Bar1 LIters Carll 1 II itan. chr r nlcamicer el 07 en fmlHlo Zola 05 0 ued o 0I&Normal. Inform no70 1.0 n I a 0 -
  frl_'_ aI.. l_ _-1 in,________ 2-.m_ .1__1_ loqHs s Call- Na e Mar loO hoIn. me. TehfOO o W-3M5
  Reaolr, G1en1h17 o. Jldo, C-1037-87-28
  LoBIRELLA U7. 97TI0 pARQUEZ oom- d. E-20e-Ms 10 a' tro hlc..
  1ilt05 Son Carlos. 00r00e3 0,Pe a a I. E-2007-5.20
  '- .110 n r.1bla,6in in bafio prdo..m hay CSDO LOCAL N TENIRONTNO ET 10 *Guardimuebles "WARNMER"
  apeleloo o case .0r1 ulr proplo0more u II 3efo 5 o, e o tloei e 1 b.r- No mlvend I |us mueble|. depo| telol
  -IM-84-27 ools $I 00 do ode lquiler, 8 ls erpre7, in-o GurdlmuH lex l Wa Ier" contret odo r0es-
  bN 4AQA PARTICULAR 05 ALO tSLO IL01ono '0.''l' eel. e .S,,130.. s1 n
  ENrpt CASA PARTICULAR BE A I ...... F 292"-8;.2f no eCiar~in coma| enbal, c ase po r in dico 4
  plreco Monte 808, Contra Camino.. "Grolr-
  1lm hbbltcl6n asen orsoa m 3 r80rlmonl) ADMIrO PSROPOI( IONFb PO ,NU TITE. ro..,b. Warner". A-4711.
  3con lstr, 7 r., a Fe extiter re1erer.l C A r.Ado A local .0 eo, 4 .e,Ao de 0 tiree.-nd-.0 E-1552-87-27.
  lI.e 10 007 0 L L1re0 y I, Veo.do. depar meni Draw~, Pulalr 00Di, r. a3 l nl 700
  F-1645-4128 7r.orlIO, hde 01i01.1 0.0.7. 0010 SA1dro 01311.
  j,.... ......... ....... ....... .. Ad.. ... .....G r
  0E ALQUILAN HEM0ITAC*ON AUSi. erO 6 One. W d 5r0 0.A. 1Ei,,Co Cil3 l VEDADO
  nll. d u.5 l0s 8, Co8. Ia rHll 00 C e r.l.yc,. l v I .. al
  ucaG~mSh.-l dmqd,@ 81 o0to in delnte.
  .ircnd. b mtre solon o n ] iinmonloo tond I. 23: OO 1 4 E CASAS AMUEBLADAS
  11o0. Se exige eorenl0 as07 uI 0 rt10. -3:VEDADO 1,461, ESQ. 24 -
  71o 0 s+ e re 0one0...0 P,- Log.a Ideal ..01 luternego'000Oa ols" S0o A & D hbARDEN: M-3243
  ,nador illd e e nlnc I or t17. Vpar. dep aomunlnlon yar casel ds I an:t ueb l .
  .Be1slo nNO No u= I oa,.d I. 4 C eo. 7peo7 0 laborl,. 1cofl1ln1 e alle Ilmin treo dAi et. oi y elas ame-186a-8, Vs
  .E E AS.1 4- 7 p02 uehi y ael. ..t0 Vr,, do -difilo diAdo y repar7o00 il ,vmos averlo7 -n1,.7s-
  ___u____r 4_ _ hlbllicl. -_____ -a19... r1C. a mi0 Dr Co8-oi17. ro automTvilsin. coito7 0 uno Adminis-
  ALQ*1IL0L HADITACON oGRAN ANrtu- .F-2I4 E.2749-29 1. 'ra .ro vendemle y |omprelosl oda cla-
  l bna, hombre olo0a0 malrl3dmon00 10o0001 0 m de p opledades. "General Serve"0 M0. -I
  nimitr.baen Ofuera, dico eInqulino. Re- A 3 PO LOCAL SARA COIIClO 0 lOd e 36n 10 ,baJo2.
  feren oala 23 No*1213, apiartamento 10. eA" de t o. Im N 4.1.xpuertas ,mua abundan- E-2529-88 may o24


  nild; F715.204.12003000 300, dosoo.o02P075. 001 E 05aIS.0100 --.0------ 00-- 01073-*-4
  tre 12 14 o0500-04- He. proplo far00 7a, edlticlo "Siknhez"'
  70070Nrto Habana Nueva-. rutl 5, antesdeS dI CAIOL. 0N 202. 0132, VEDADO.
  CALLS0N9diENTI40,R0 250017. VM- L Coior OA 3IT2sbeo.. TOO 0 78Jardln, portal, garaoje con servcio.
  daodo. ow e alqua o CAi E.P ra or0i" G cme l "001 Se oi eo 7 d8r tr0.3 habltcione,. bafio
  bdlolo, Btlic olon Mf biee lon o 47re y a- LO CA -i* |tercalado, pantry cocina con despen-
  dria. 1ol2 a.m.1 y oeencu a m.ee Ve QI, EDOLOCAL. y a10 V. P0t -e e s. cuarto y 07erv7c10o de cri7ad. Precise
  Z-2i r r-407- 1i.4, o d L. -2 4 4-I Ori ui ciO.L i o cotton 0rto eIot l, SIM Tlf.i. A-7111 -2053-88-27
  _-0 -4- 0 1clon lurllmo restiL rlne Our polla-.
  .....10CIABE.NORALS.AD ALoI .. 1.f.. .0.. S&L0............. b m o A N L
  i. A" pllsiomls lf 1O111 7ne 0 OCa n loen. InformSMo do H1 a 3' p mi- Corrl 103, be-
  ,l,l3l11) 70n010o 07 0i0d0plrs m 20r l- Io er R A A U L o Morro ItA-pALTOS
  anos 0 *0 1 r n 0-5<. 41 .Cl 010 1 700M2 m s i -- - Mai m lelhO s, OVede do. 1 N3. 0130. sin
  bos-23 410. 1 014i.-27p oC A.. 1DO MAGNUFICO LOCAL CON I02TA0-. 1t7rnar: 314.As ai., 7omedor, bao Inter-
  r'2421.05.00 0e0le ) vdrier s, proplo cuilquioer n. eal1do. tM.razL, cc 0na as, cuarIlo y se":A.
  H0TEL----- D-NCIAL -v-----A--- oc-. d s, *.3 Morris3l0. Informers a Sl,411. 4 C0le eldo 0clserldcrid Idos.,lllone, clo-
  NO I asquln3 MAls6n akiil hbibutli6n .-59715-M Slo 0077forre. 71o0vitrina. etpejos. 5jardinern,
  a1ueblld4s0 ropa e limpi 8700 somnlea librerd, apliquk lux 8nd3recta. Verso. de
  Campnlrio 2 14 1ih- am.jehtld, e *rop l70 1f ALOQVtLA SAN RA lAR L 4. A UNA $ 0. N. 5 09p. m.,F-7708.
  plo 00. 100 semliles. -.bol o o-o cuodrn de r el0rl0ln, I loca ab do re dE-2372-83-.1t.
  ~____~________cns____ truir .1a C110x22 0tI. Infcons. F- Iom
  BE ALUAUt AHEMOSA RKAR-TACION -241-4-0. oDADO. TEIRiCRA NT 3, ENTIRE. E
  h deb(rehoA asli panmedor y7 ho"InO p r- V A 1y F, train mortals onrclosets. terr.za.
  cnrl0d1ho, al lrbi11on o .in ltlo.. 4 11,t ods 0200 Unf sOCA be c23 r30 UN l o 0ome0or. o cins, I cun rto y y ervico
  morald 3d, en I Is4lle I N 117. parta- res un refrlgetador1l3 PIVl nator 8d.A r.ildo l. lvlder n. Informan: Manlzel. in-
  en1.t N 2O entre C0 lo o y 9. 2 0 ol. pueras 2 ventiladore Goeneral Eleo ftrot. E-18O68-8-27
  2-249544-27 t4ic, 0me1a0 3sillas. todo doDe 8 e U10,00 ALQISLO A.LTOIIS CALLE D N9 7.00V,-17
  10o1ando, Neptun6o 007 entire oobal d. frento Contro M0681co: 0077070. 3aiR,
  VEDADO, CALLS L, 3005. BAJO UNA y 11e7 11l33. -OlC.S10 03 V-I. 7 M No ra
  .u.dra Raddloentro, Asm l. h bltatno yinl_ U 1,0 1-7 all 30 1. cuurto., 70omedor, l ccina.rl,nr lo
  irs cIa. excelAteca.d 7o0 C, 7a paarOieu- ALQUILAMO 1 1 NAVE, PI O D Mo ROSAI. rido ot ndepindlenta, 5.r7Je. L.:ive, bs-.
  ar, e1tri7tsm or1.ll0dad, matrmonlo, Filo- co. bhfto y verteder1 San 0 4lv3dor n43 070 1 e o1:1 M-1174. F-440 Pretlo: $220.00.
  r., seftort. trCliro 0 pe1t7lefn, 1 ambltn 1 c .-7m47. Informes: N 433, 3 eno lrddo. E-1p511-U-20
  nd8 ; FI-715m2. E-1!50-15-2 S. -
  E-2623-84-27 VIDADO. oPAmI 7I1O, AMKIEBLADO.
  .A A 22-.2 AUALQUIOLO LOCAL 000 MTNO. TOD 0 al-omo.dor, 2 dormtpyrlo, closets,'19-
  AIUUILO HABITACIONS0 CASA DSCON- p7rte, proplo para 7 0comercloo. do6n de o, ocoinl, frigidti, e1gu0, 1 terrlz. 7a-
  "r, fre170 lug b re cni trco y 2O3 t, 30 exhlbliones, rmaci i 7otro 0ne7o0 o. .l 0 0 |- forman: U*d.
  p7es1,, Be 7 olo n810, lltoA, Roils y 2.- trleo Independene700, Avenldo 0 dd Mi- 0-20t0.-8-23
  telll. otr0 K 1123 equna Once, Vedado, yo y Pnhito 000G6mz n ad, urrnid 120dr Y. Ayo- 1 p bn.
  line 7l0dr0 Llnes;mi 0re L. 2.24.8427 47An I y N P Aiss 01. ei l300t0 doeI -C".- 01 ALQUILA MOD E-RNA PLANTA 0JA  piolm S~oS1" E'-2394-14-17 Arli y" Plazat Civics el Centro ^ 'ily de o Inn:^ ^~ ^>'" rie l yd"s':al
  CANA rA T A VIVABE TR S co -dad, fnerenM ldad de presents y an el it- oni1I 5s l Als Alm s. Tercera entire "'A "y
  U0A PARTIOCULAR, Dt wTo0 PEO0. t Inormesan o lsoloo, 04ra, ls anP," .an el Vedado, 7C0op0iest de sale-
  n., st]quil h. 1bilac; .n muebld anx. (rent*a y a .331.. 0.000E-9 .3- 0-- 7 70o0ed1 r, dos 7 d2., f-2.cocna, bano, rua-
  .1 bo. peron mayor, con fere- to er _________________ v crdosnformesIn 1 lsta 3
  1l0., n plo in rmpollo. Indt8r0 71 20,0 21. ALQUILO MDIANTE REGALIA. PA 7A par M-3741. 2E-01. --.
  .11,00'c' 14. 11E-2 811-88-29. 70 71 71 71 e100 va- po.
  mi, on V rtude. y N eptuno. comerAeI local prop0o ptlesio Trutas po-
  E- 320.204-. lIsrf. qudcall1..T ma o Tri177-0do o i uoho.-ALTOS MODE03NOS, 27 0 KNOVIEMORE
  _______________- 001.71310. P3 1035100-,-LOCALES 01101 oC p 213-- 17o 00.317 71. 01.. 705 000110
  CONI LA DO 104. ALTO, NR Tb it. b-cione.l con lavo1m no.3 m0 ll rimol .o: a l 5 entre Inlanta y N. .I t, e hablts-o
  dr01 o y CoIlo. s Clq tplo h11bl 7hl in$ cher0o .l 80r. r4 3 lo ne, 7 baho Intercltadoo. medol'r f.nd.
  lo r.d od nl ortl 03b 0 207l0n01 p o-t.. 52 om n cuarto y pservclos d e 2 crla 3 n.Ste4 .
  Hodo mnris1ldad, l s i{lol, lols. n A1111 1 .00QUII LO 0042u000 LOCAl. SOL 5I pu4 .Ve.e3 a E-3044-SH-29

  Ipdilor mare Ildn .rvc. fa ild. B r~. Caliu .-ln ...6 .. .2 ALQUIL rc'."|" "o -3pl.ci;"d ^A'~
  011 0 1"00"4A 9 bedA .l,h l. t ...n0.1.do2blo. Wr'M. .e, qlNl, dp l. 0 ALTOS 0C2R0 19 E. y 0EDA
  11087--..-it3. M6dln ,reglla. 70.5-10r0 4. 5 3dcomeUniveraad a 0 |naluo. .Amnpli
  UH0...-.7.-. -27.. 0isa 7000p... porn. poflol y Pari .......
  Outrid. .a dla tal, s. hll, 314, b*go 1bnh.
  Habitali~n Oquendo LOCAL EN PRADO caledo. eomodor, ioodnn, e0uarlo y ..eras-
  NAlti CA Aollis O LquendOi centre NeptA)- Sb )qu ll magntf lo 1a,01 dH froemol, don. $15 ,In2ormnan A o- s 2hrs,
  Y R3 n Mitgol H1, lombreoo 0o00 Prnclo r prfurnr y rhllotlo dy Bluo 0o0. ____r__o________m2782-A-20
  M3i a lgimo tin fconr o0 ln omrlnte, En. f loa. Informs M.-7n7 do 12 a p ALQ-LO CASA AL-TO ALA-CR E-
  rldln osfil. n M rtllo y Put rt I 7510"1- 14 r. 3 dr, 41 Cbiuloion.. 5 2. 3 s, 2 rldl8,.
  9-247444Ilon 118 LOC Li Q T g $201: 3 Nb. 1,511 entire
  -2 474-.4-M COMIiONIITA, PARA G UADSOAM 4Y I M R7 idoo -3176 2 -2791-28.,
  EN COANAl.m NAMLSA 5 9 ALQdILA UNA tuO muet to o 0 tra o amernel=s it .q1 0-la7 2 to- .2.
  hlbilool p o-proprs P or e .cc oplBdo seno logo o tr/o, lntor- 0 C 0 0.


  2' __________ I-ar -n- ^ lraptn ugr fientrico. tinfor-t VIDAD $"1r3at. In rmi :r No PIR 1 2o..
  0norl Nu A *ArebjenI0 T I oCtudlon. 4, 0lo, 29. m n Amnl:td 212 bols. Pentre N tunaE o mltonpoi. crN,.d on bV o etc., con- 0
  Vododo, I-1023-34-29. San |guel gmpleado-1-o111-U-11 000in mumbles. talerono, ispol c trrazzolu x
  o11 ALQU bL ; UNABPLN IO MA LOCAL CON ORCI NAO 1 QU 10o CALLS, Io tdiolnta.,hpolae tau .resqulhno r Pent.
  1u'12 m111 7 Htrreso C70 t01 8 tna l. So tlcon e lqun Inquiosdor, Al us 1-hous., Ca l O nce 3 . 1 entire 4 y 5. nor -.
  Voldldo, 17 15 80 ol 0o.C y D. ' unable. Asgalla. Llaoaro Gtimom. 70-17M. 0n0 plants 180a2. "-2150-41-23.
  C-1102-94-M -Nt- "
  R ALQUISLA UNA *ALMIATACOON A 1A. LOCAL ORANGE CR0 CON 0002 ,.- l dARIANAO REPARTOS

  571010110 0 nd y mssob veb lllods 80 n101107 04 1100080, HHpoopi. SooiIsps. Ioo.E-24 -916-.
  trdp o nmo 1. o 5i bolos h o .t Jo e 4llorr 000 v n do s, lienca A ra0i000 dluxsIaw 30o . . .
  Ap>rt-mventiold, b njo E-211012.,form. dos irnde 0Patlo. Aid ue1ll.er TO -ALQUtO CERCA COPA, MIRAMAR. AL-
  AQUI L IN T -C ON 1111 003 .l te 142.11 0.e l or d e 0loil. Elas0, ln a.olon: B-al. com 1d0r, trn 7 b0 a 7 ne70. C l-.
  If r o owiri" l lm"ni* A n "iftne, Of .le n re. -5 7 Letl, A u lrp r. Cour.lt.. y .. A . id-, Cr na 16C-
  trer1n7lI.. O,%, Mi00U01 .17 (i-ol 0/. 1fop. t 0 333ric, G N e1nro 12 y 14; F-7600.
  h27cl. I, aeo. .,XI. -470,-4-.7 NAVE GRANDE +7- F-7 V,
  0i0 4.Lq ALA N LA SIE ARITAUION 5N o ltl-lill Prepi n 11ma7in 8dep07110to110 E ALQ5IOLA C lAN A /4, 0, ,LA COME.
  n 1 ol i1111i brlloe plnlor a dl. nlco ldel0 Csld h )d Co h Via Bld oea,, Caol, doe, bill. o Interestoldo, crv'ilo de. 7id...,
  c01i 0a1l s lotenol. N Molotion 47 5 pi.o. 7omo.memil, Inform .l S. PIits y 23 Cs lvadero,8 e0l7. oi Ade8 ". pl0e 11osa terraza,
  .-1477-4-94 my, 0del NMo7 Tell. -,, .04. E-.2400.3-:7 11preelo 05 pesos,. 20 3NQ 49 e3 t i a 15. NI-
  1411107 del Cinob If i Dp. 1117:1 71. A, .0.
  ... A~q5ILAN RAISSTACOONSS 00.... 5 B.....QUILA. LOCALN.UEVO.,...... P 0 1t 20 ...y 0E-1918-90-28


  OR LQUILAN MIANITAnoi'CIOuNKS AIMU CAB0M2AAD8 *BTC0 lAA IT r1 ~~Da
  biodas, prop is 08 5r a 7n0i0mons 0 oi n bo n m lla prnpl o Par' llul Cpir 0er nego c do. AA T
  fK PI'vdoAHu, 0ina1 s. .042-14-S o. Compoolel 4537, care Tin, loey y Arop ur- MAONIFICO MODERNOAPARTA-
  .rinforme -aAt 00 .18 o d. 5:38 31r 0 1 :.31. mentors c. llOe 34 en0re 77 Avendo de
  n00 0 o, -2CION _GRANDSCONE0-301087-53-27.187-Miranar y coalle C de La Serrl, I ploa, -
  V A0rthno HnA BITACI,,d$tro y U,5.00,csONIn 7 7 omedor. 14. 70osets, bano, 7oen7 de
  07 N331 702. 10011, e. tr A nr A y ,V .dAdo, aAS s., 114 y 0erv7c0o do rado, laadero, 2
  tInforma dnear
  ,> i.0000.04.0b7 1000701001 l (1 0-1co04 knoln4.l o.X-t4r L 2IL OIAMOEIA.OKLU
  ___4_________ -14-27 iB ALQUIL, UNA MA OSTACION 0 UNA 0.o218-"0-l7Bl.2",X-0a12
  PAID00O 114, 5 ALOUILACN 00AR0TAs- asla 4leande pmre otcin, cf t 1 pequedo e- I_ E,-2_158l-90-211
  71. 1t y portmentol. >ol.. .bn4,. piolo nto V nd, llr l Vedo 4tor1 oA- A TRINTA P SI T M .NA


  rine yftit lir tarei'ntox, a* ateaunn. psno iriA tobfo rteod r .na.BI1
  danrt, 71 mu>bles y sinn mubeo. q P po do0 8e0l7 er Silnger. Informi7 M-2947. Sla-crmedor, C 7uarto3. bfo completop-2I,
  70l0 md6dlco., E-2110"-$4-30 E .S--IOM-mo i, 0 o c0n vadero.'A media 08 cu00 dr dd Cal-
  POrASS CAOlORVIVA R1CO. CO. -da Real de Puentels Grandes. LlaIe On-
  mdNO DE cLOR,, ucton,-BERNAZA 243, ENTRE MU- deo.s 0 1Antonio y Santa Raos. 1Rus: 43,
  I bodo, otoad l.o. hblts21.id o 01iu, do0 2to.l. rI 5,. CO.
  hamb r. solos 5$0.00; ni0n. 110.00. insluido ra.la y Tenjente Rey, depar- rr.lTetkf.d. l 3 1 0-2202. N-re.2238 .027.
  tldo, 7111lo no c0ntro, Amil NOd 3 03, 1 .al-
  too, 1sa cuedr0 Copltollo, tamentos en edificio ntleV0, AMPLIACIOO ALMSNDAREB. AVE. 0. 20
  -261120-84307 unta plantar servicio dleva- ,0h17 11-15. Portol. solo. comledor, t11S.
  A L O U I L O 0 1 .0 2 0 0 5 Q ul nt CISC 1 5 0 *t- do rfro h _b i ta e s o n e a bo o P ca o m eto i na ,
  factrie ahobl a n O l r. cu rtoP, ervic7o cr do l07i0je. -terraz
  I .Ulo son ub ldol mn. l|o it n rlo rondopatiofrutales. Uoays 1.n mDsmA In.
  do Is cludod. Vialsa 0n 000 Mlguol 41, E-8823-86 mayo 17 ornm: A-8521. 13-.353. 1.-768
  It 1do del Ton Ce0t0 HAY teolono. E-2215-90-29.
  z.003-4.427 LOCALES OFICINAS AU2OOMDBOS .20C
  S. RAAFAEL 174, ALTOS, APARTAKNKTIO C alOl@ 0l*u0tit Alto. entre O'lOy R eilly AtLeno0 0M10 00on010700E, E45 y
  431 0i q Slqulls un3 m 0 habI~lel6n, P70o7000uo quflo 118er0 o oslsoa eoon~los0 $2 020a$31.50. Otto completament amuebla0lo0 70n
  - afloaormaseolrlta ddooent, ,volut peoos p r oper& l o 00101000 7 rrolsyl 11nform" g asrefirlterdoa r y tellfono en $120. Ave.
  per, me%,. iteso eroviio. Aldo, SBdetso Renaud A-9116 It-18O-86-29 11 y Cal sl. 0, I Am1pllO60 do Almendres
  -31 -,r 47-,4-30- PARA OFICINAS 0-0-1157. E-7284-0-.27.
  ALQUILO ORAN If d Ios CA ABITA-SO SilunbJustos0 o0l0eperedo 7tre7.am-1 ALQUILO CA0A, CALLS A. El,, POIMERA
  brie. aeoior a n0, Mabolqeo 455 Silo.s Ploo0localoe ; 0o primer pla n; 8d0ftclo too- y Aven7 da Bailey. Lisa. M. rlanao:. 1r-
  blue.10S-04.r0 adro70a1 00ni 707merni; ooodl dol 8media3u sdin,sla-momedor. 114, 21bon, 7Coen0 0 p0-
  bano o doNvaon SoCoIa y Com-pstl 8e1 C- 0ti 007rr.. Cilcs a..faltadai, 0a.. bun-
  EN CA0A FAM[LIA, ALQUILO RARITA. 42. CooorotalH 0y01ana p Os 0100 del nuevo dante. 2nformPn:A -3644.
  1 6n baf.o pr.v8do a 0R atrimonio P a7r- odifeloo. sOn pmoyoto, del Banoo Noclonal. E-2401-03-23
  on.s do morald8d.7cona o 7001c0mide0.H y CCods local. IB., Inluldo lux,. lmplezoyo 7 ROPARTO ALMENDARES 0PARA0 0R3RE-
  l1,4fonoc alls 39N99305 0 n0 0 H07 201 V.. e- mieio. O'llilly 201, entire Cub0 y San nor, prmero1 yslegundopplaoP, exile IH eI.
  dud. 3-20t0-844-.20 5sm 1. Tolhono 20M-2gai. A y 2, 214, sal. .comedor, 2 b201o,, 0rtio
  V 0DADO, ALQUILO SABSIACION I BA-E1 1-01-90-129 abundant, eoelna 58. 111o371000 0-1340.
  i grande, 0 1nat40ono min nineo, 0$2.00o, LOCAL 00FICINA2 TOKLr. OoRAPIAs M. E1715-3-20
  1troy c6mod0, A, 774. als 00equina 7.asta, 0se cede. Inlofopra .F-0P22. 1-2020-86-. ALQUILO CA0ITA0 PORTAL, SALA,
  ipartamento N O.Informes.odo a.. ALQU LO OOFARTANTO 00001180 cuarto, P0 b4f50i. 0 patio. $27.00..Be-
  2. 3-00 8- 00 0lul, imple H. lugar H, ntrscotp Infsotmeo part QuoreJpls. Informant: F No. 64, 2o.
  Mr. ALQU- LA--- A0I0 AIRITACION CON Cubs 3311 5. A-4853. E-,o .l-oo pis.. Apt5 No. ,5 Vododo. E-2775-90-23.
  70n rn8ble: 2-7, 8401607-14.. -09 9 -ALQUILAN 0-0200INA0 ORZCA. 01010N ALQUKLA UN ONITO2 CONFORTA-
  So... 000 le r py loplooa. 0803070. 0Bourn 1. hotele 00In H ralo 221 7 entre .5. p 70.
  n00r00 0 0 10 ALUSA 01100 0-0. eVWevaorL 0. l lmpye, d 00 A ., Miramar.Informan5al4 1ldo en el l1.r
  h~loalonl 0irend0 y Ouy 117050l0d0, ino- 3.-2410..14-..2 0-2004-30-28.
  oa l 00.0o 0 hoombre solo, 010.30, Esopodpe- 05 ALOU2LAN 000 LUJOKAS .IPNTAOi
  03 .321. primeor p0.0, 00011000 Moooerrote, OFICINAS 700 tres 71007000. dos 4430o. 00 ,olore0,
  S -00I2-s4-M0 A01pt0a4, 11entOtadi6, bolc6n CoalleOblopo o:Hlelenta~o 700 co psoolbo, tal.0az00 y pi-
  01E ALQUILA.5tN 0080 pARIITCULAR 1o. 71 edSutnl0005 ADuj rsltoolooo um., lo- 100010 Er-2i0n. e00'HO 01e0010.dOllo 70.ra.
  da4 ,,tndepedlente, 0181001003on lo ol hos 1181 .0 Llop -oo.Aloo I- 0700M. 007 50-250 00. 07 800 -@. 5
  I 01070071ne8. H6.0na01ntur33 009 7 0.11 y-70-000 -00-n-
  F01nc0s11. Viboro. E-0.3-514-M07 00BM .- ROQUINA, 00100, PRINTS DOBLE VIA,
  00 ALOUSLA 22N0 80A02000018 12 LO 1700,700d~0 p oortl, i. 770010r, 01080700 70-
  An2003 ,jO.uy44010,. 71,054.o00m8070op.plo., r-
  man1s en11 etelosop. N90 0189000.R14107.tT 71008750 LUnverldlod 'poo $44,011 y bofio p710800. 0000., gors~e. 00e. do I..
  ososo l Hiddoo 1 US503~30-2 *loal pomodoo 0700808. Ioform.eol en ] ~ploso. 00310030 Al/odos. 030t1r.. 8. Al.
  U-___________________04350. 3 -0247-17-27 menodore. 7-0410., E-0T7-700-20.
  01 PESO00, LINDA 10A00T00502 A R0O0.
  p1uede cocihar perolonu dst 0080 mosal. 001 0.u'0 180pt10e, 0168070 07015000 pOPlr d 0004 000 508 Ple d o r 731 a8-
  7onbian roderenoias. Indlo 180 14 baob., do. o420 do dos bab/llonolos, U-4410 dol o 0 80.18144l Jbbo.lootb -40
  05 ALQUIICA2 RAB500A50O005 CON TO- ALQUILO CAR00$NAS !0 IRAJOS. PRO- EDIFICIO Q.-K
  dase001tnc550 1000.30 eosslsoto eoodds,olbo- plo P87 84004 ooioeoll o boa ,Osgoot,
  nados .1 oooidordsd 8008i02.00. a OooMolio 0a0e.00ome0r. 4 habltaltosom, dosl bsfoo, 0no CALLE 4t, ENTRE 39 y.5
  183114 00310100Boloais (lolsos. TeoHl0W 4O4. Inqu~Inltos ) 011I060. VoEla Sodaseoops. ..... ....... 2 SlU o 01007071, d. b.o.......
  2-05044.20 0r -213 -82 11 7 70010807, 0070.erl, 71nlr00 pr10do, 1I-
  AMPUIA HABITACION 5505o CUAdR-AS.t. 05 L d*loooo polo+ 0.0 a10. op7010o2
  Cooso 85~e 0ab0ta11n ypne0 asoqfldo .5- 0 b00btt0. too000 siNo tsftol~l Iet. Oslo11,11 00. ASU-012A1 MDE .0DELU
  y 1otra- 0015100 e.40410e 0$0.1Ii 4444e .041 r~~ondo, boon, Suoropuveo/'od tal.ol 5o: ALQUU., 0000ll NDlaN, 0oedr LU-
  entr0 Sopoda y o~Sonpraeao ,Talt.U-00EM Veorle s5. 2-3030-17-rIni mu001y0iml0110,0on deoponn, a :tarplo
  o 'I0'4"I/ALTOS. UON25 0,005 PIIOIOs OPDosNA 70on opandeo 710000. 0 bafio., llnenclooY l,
  OAIQUOLO 0 NABITACION39 0010UIT01 0e4de0la7 eoolalobnlote, sodoglo y 100101.0100703 y 44500 de orlodos, Ostole 11 patio,
  O 10. 014. y 016, seon1o oio. bo0sorehMt los trooOullooeto. Solo1 grands, au05.11. osels 74. 0n570 Quint1n p 00711im0. Plnoo
  y de0en0,10 t,00r rptesden:080 La 2000 00uml 71700 0101r0807,o 404o oaf o roolo do ori.- )4hlm~:0 7 0-0060. 'E3 -0
  711n11, plordo 510 t1,e1po 30502010.ln P.04.m do.. Rdoooleren u o001th. V3603..030.l-2
  *7 2aaloto ao Cops, 5 8 0, 1I-' -2010-87.00
  0700~o 0000 MEDIANTSE SIOAI A ClAIA CUR ce-
  ql lIs habi01076n 8, ppll5 00 32.3.0. 0420t 821 nloo. b4fio, 000 y 0ten 1erre.00 Taobl~tn 070
  .... rto.|o d ..... 071dad. OoteiO .o.. Ilof..... U-.770.d .....,. do li. DL4IAR 10 DE LA MRIDN7A
  IC-2114-021P1-|? un8.8 0t-3173-17-31.


  ALQUILERES

  0 MARIANAO KEPARTOS
  MODERNO.APTO. TERRAZA. BALA-CO.
  ,medor,7tre7 Ictlirtos. doo boios. co7,iiu,
  Iu1lrlo7 ytAervielo de 7riado7 ,lavadv0o 3
  1g0aje. Calls 1 No. 0 3entre121 y 14, Ile.
  i 1par.o N3canr drl Ca001. B-37 .
  r.2304.1004-1029.
  ALTIRA 0R 00EL0N,51, B0 ALOUILA CA-
  o.. PI.Oa 2ati. Ire..ci., 0.70b000. lI,
  pntar:lo 4t 0 07 entire Tres Ho0as04
  "1n.1 1" A 10 711d0r, C.lood. Puent11
  Rules0 0UI8021 y 43,0Count.: 10rdn,
  pr ol. In eo ( dora, tren Smplil. hi.hl-
  'I ... Ic~~es ba. r .0, ccn;,,,ervtc*ci, 1. -
  10. 0 r. pto e 1, I Preclo .00, Ve se, I.
  S0 f. ... .0E-2443-@0-27
  BE ALQUILAN. ACABA D DI 0A PAR.-
  L oecast con sle. comedor. do.
  en, 1la 7001. o-4M ,
  .r a 8. 00, 2.071b1f71o co0mpleto, I-7
  r cisterns, con gOroje. en 165.00. Ol.
  is5I, Sbon el arolJe, en 055.00. Ade01.h 1un
  partmento, en $41000.00, con sle, pcomedor.
  2 0cuarto1. Se saquill ltambn ul n laral, en
  $1010.. Informes en 1s case, el encaroado.
  reparto Santa Fe.0s1, calls Segundo0en.re
  DO71 0, 7cer7 de Columbal.

  E-24012-90-21]
  BE ALQUILOA AA DE DOsr PLANTS.
  beJos: jlrdin. portal, ioi, comedorn y
  coein..a itOo: 3 babitaeiones fresco. Y b.-


  70re0 01130 2 00Farrloll..PB 2Ppoblr1050 7 04
  0io, Avenda 13,. entire 12 y 13, Amplacino
  de Almendpres, report Querejetal, rutp 31
  por I. aPuerto. llqui ler .00. Informan
  en 1 0a1. y Tl. 0.A-4694. .9-  ________ E-2430-90-27
  EN OMA JR N9 DENIE ALMENDAR DR
  SCohlmbis y Gutltrrez, pr6xiAlo o1 C.nd-
  1le College. So alquill pso Ito p1e01-
  to de portal, osal, c7medor. dos 7uarto1 ,
  bafto, ocina y lavader os. LIves on o. saon
  cargoda. Informant F-7669..
  E-2408-90-29
  ALQUILO, 8IN 0ETENAR0, A UNA LTA.
  doa de oC onulado en Almendares J J...
  din, portill, sal0 con mplio closet. o., I
  dPo, do3 1 0hbibtaclones, baf0o0 ompleto e10 r-
  ca-lado con closet, coein. cona 0 len0idor7 ,
  deopenusa, terri~a A[ rondo0 conhlavad~ros
  polio de 2lerr. Col e Mendoza No. 63, p.
  tre Dia5z y O'Frrll. P70 Am ltloblt 1.-2 i11-M
  podroeol5po7 cae Diazj otro00 aR utm3 In-
  10rman. en alot, -2219190-27.
  PRIMERA N9 160, ALTOS,
  Sizquierda, entire 10, 12, Anm-
  pliaci6n Almendares: sala, te-
  rraza, hall, dos cuartos, con (l.o-
  sets, bahio interealado ompleto.
  comedor, cocina, lavadern, ga-
  raje. Aliquiler $65.00. Inforian:
  Telfono M-7948. Oficina. Lla-
  yes: apartamento NQ 2 (bajoP).
  E-2422-90-27
  SN LO MEJOR OS ALMENDARVA, FE
  alquill, un c as de nuevS 7onitrucl07on,
  piLmil bii. CalO 5a. No. 257. aitre 12 3I
  14. compuest7 1 de alh-comedor. 2 1t0b2tt.
  cal oe.s, omedor, poinl, bll.i3 y Potio con
  l1v0Ldero. Inorman: B-7735,.10Aves0 0t1
  Oen 7 y 14, Amendiarei. E-22-003.

  Miramar, $95 mensual
  Jardin, vestibulo, terraza aire
  libre, cocina, lavaderos, sal6n
  estudio, 3 hermosas habitacio-
  nes, lujoso bafio, agua fria y
  caliente siempre, calle 46, en-
  tre Quinta y Tercera, i5mnibus
  po1 la puerta.
  SE-2641-90-27

  I1 JESUS DEL MONTE 1 VIBORA
  ME ALQUILA 0[NA CA0ITA EN ALTON,
  20 I-coenor, euna habitpoin aprndoe, .1ra
  M610 cb77. 10U l calienle. 3le10 15 enJs
  pUt1t. 1Gertrud0N 33 91 eSquinl.Ia evoilu-
  il.n. Vbbors. Lnformat.on 0t ilo 3 15.
  E-230W7--28
  AL0.QL40O ILANTA IAJA. A0A 'A IN.
  7e0la 1: 24, 2011.. oealna .a. .i.. so-
  010831,Patio. At11 i eaod n 0otes. 0 u
  d e l Bs o a P. M. pnf.ormes: A3-4472
  P4tr X -9011-91-5 My
  ALQUILO IN PIO INDEr OENDIOINTE.
  entrelevn:-I-. y dr dowo cuEr-o23 o-
  rlntdr dr do. pati 01o con I, 70 a.. ro., d1o-
  sets. P.re'i0n: $75.. Zpoleo 0. uI00lqn1 .
  1 do 0; 1tbr. lo nOst s n Toln F-12.'95
  M-8244. E-1714-1 -27
  EN LA VIORA0. 5 ALQUILANS IE ASA
  an $5520.0 y175.00 7n Jor7e y Sn Mgulel.
  Omnibulenda i Puerta bo os cuadroitdel
  Clnsttuto No. 3. Abundsnte oduag.Informan
  en Istlaends de Jos b.Jos. E-7725-01-27,
  CARM CEN5 0VIORA. S 0ALU1LA.
  Sala-comedopr, 3 cuertp, bafo, 70ocina.
  7u7rto y 0lerv0clo0 pcradaoo. rn traopo-
  UPo cono rbolls. pr6xirlo I ontituto V-.
  bor. Inoromes: F-39730. PreOc0: $710.
  E-2 -.91 -2

  ABUNDANTE AGUA
  Alquillo pelite Repfllto" 151, 0, I'D entire
  TAnLUrindo y LAett. Portal. B1a. cur0o0.
  c0in bluA. pio., traispatio, todo. implo.
  Moderns,. IOnollllcs. Pstio$23.010 0 .1.1,e
  (a1 )ad. m0era de1 1 np1 re1 lldble tNl-
  dor o0erv1 .Prlmero v-71 Eal. Tr-ar2 dl
  3i 5a 3 1-717. MrrllnrZ y P1lurta.
  E-2479-91'-U

  02 SANTOS SUAREZ MENDOZA
  ALQUIL(" SAJON, VENTILADOS. H-.1TOh
  isu-olr7 ... 710.. .. 2... 1. 7noi 0.0.. di-
  recto, lcaent.dor y p.lio. Inf1r1,1n Gen,-
  ,ll Lee 385 0 /. Moyio Rodriguez y Gol-
  turia, 2a,
  ALQUILO 0AJO1 0ANTO 210.REZ1. 1V.N-
  tiled0, lndopendJoeni, 1j.1d, ioporl.
  1I. 'hall. 2 cuart1.. bio interoalado,. o:
  7ed1or0 pcln, 0. 7P. 8rldo y pltio. Genersl
  Lee 301. M0.y11 Oodrpgueo 7 71o1c:,y i 1PI-
  ,.letal 2 5. E-3 01- -7
  94 LAWTON BATISTA

  ME ALQUILA N 0AV05,.00 DOLORES. 00-
  quirt a 10 de Otubr70104se. 70 I. .01-
  7omedor7. 214. b,.fio0 omplto. N8. 001u
  siempre. InformnPa n el kicooo.
  E00p. S-11iSB-94-29
  ALQUILO IN EDIIrC010 UNA3 LANTA
  00moder8070000, 0mp1i0t patio, 2/4, ols, 7o-
  telorod part, boif lonteroplado, muv bue-
  n. par $42.50. Otr. cast itul l 4P.00. L.ll-
  do 1Mor0 p C D* odo2 0, media.cU0drldes-
  des Iontc y tfi'dens 6.0Ague iempre.
  E-2821-94-!!
  ALQUILO TIJAR "S. LAWTON. 550
  men0u1l000, nuavo con portal, .sli. do.
  puartos.400 17o moder0o, copinos Ivdero,
  patio; 6m04lbu10 ytranviaia 0n )a e1quina.
  Tel0fono0 X-1229 E-1522-94-21
  LAWTON. CALLS 19 No., 03. PORTAL.
  "Ia.. 314 y demAos 7mod0dadex; port svr-
  is do 02 o 4: 0,000. 2-22-94_27.
  AULQUILO I CA0A0 UNA 0 N POCITO
  40 e.0tre0 R.ay Lawtono sale. dos 711curO,
  -oontdor. o*to LLawton 01.tita en C y 14.
  tr17 cuarto., sloi, comedor b.,An. Infor-
  .on M-4131. E-2413-114-27


  "BAJOS $54.00"
  Alqulmoo paole Te2Ar1 204 entree Por-
  1eniY 0Oct1v0. Abundont.lg .-1 11.aY
  cnlente. Omnib,. 1tranvia. por ]a puer-
  la. Puede oerlo do 5 0 12. 1017177:cmdi-
  ble 11n 01lidor0comereiante. Marlltlno
  P1007rta. E-1471500-20
  ALQU1ILO 0000A 0 00507000011011 002
  bafosl clonan polon, 0.1 o. 70017827. 7er..
  ploo, Dolopes No. 302, esqulos 5 13. 1.4w-
  100; 20 y 70. 20-00n100I por is 01ert;7151
  to sn el Hor. 0-*070-04-i Mo.
  A-"'IQULO 0000 GRANODE CON PalaTAL,
  3S0l-001edor, dosl 70ulrto, 7071nl0 h0:11
  ypolth. Aeuoab10ndante. VopI. 77147 27=0
  en17e ,0. y 48., Lawton. E.00-Ot8 O.
  33 ALQUILErRES VARIOUS
  02000050 00001100A 11000 ARC!.
  bla sdsl res'IIrdos, portal. 0 71147000 015
  4l11Os, gorolo. li~oyO $300; 33120o $230:;.Ju-
  10. 02201 Ogosto 0220. 100f7010n 7-402.
  PLATO--BEROSA, 02UA3NA 1 AL
  eqouisoIdu; r y Atvoold. Sexes, do. o10ldroo
  0C1ub 0u0n800. pogotlor 0810u7rdo.
  0-0.f71,-00-4 20870
  itquilo0 070070 Oprtlomento lOil,.~ll
  010nte 001ues001do. 547 1080507080 00 71o

  001e000M8S 07n5orme70 1ospoi Oe:nbre 4I-

  ALOILOONLA LAT, 100 0 0e-.-05.n
  80, motebld y.1 07808..re 71r71e, toda010.
  8,.oooldas y 020 teor04 1lear. 8ao.,lnlo y10
  407010. Informei. detoo 2=0103o Co+l, 30s-
  5her E 17140 .S0 -2703-7073.2


  ALQJJILERES SE SOLICITAN SE OFRECEN SE OFRECEN

  98 ALQUILERES VARIOUS i04 COCINERAS COCINEROS 1 8 CRIAbDASCRIADOS .120 MANEJADORAS
  GI'ANAOA111A a.qslo.O 0A1003 11N1A. 0 1.('IT O 41 1 0' 0 HA .HA 0BLANCA. PA70 0A 11 O 7I J1--- -- '117 O7 1']1 et11 rAB.ll0 2A(1010k1T, 0o i

  t^t' rlSl g l, DI SeBl' i}]ll U .+30*r '2" S"^ tl ;.''.;o(+i l ;"'l D l l^ tolt, Jln." ld P"erU'( Pn m ;a; cJi" '. o *+o + 0.% .. r J rf Jl ldi ___,[ 2 CO T R E A MOl r tSI I,1a -
  .A 1 1 A IC A 1 .41-l 10I 1.A- p-- ------ i,0nm o. TO. 0 10 r, 77110 212 1__ I l I .. r, o.8, 1 ll nf,,10 ,,,n 1-O-s -
  . .. ..7 g D,1S8gu1T0a, , :1 57. t 2, -,- 1 0 5.. . M A.ED O R A I D. ..' .1. . . ..0 .t o 6 4a0 0..I
  --411111 1 E-20110 1-113- 1 $0 0m, o, .cTO 1 0 Il. CeA- 8 .----------
  01111, 11111 711,1' Illoltt .,.. 0004 00,01 Oil.......... 03.115 no.10 ."I.
  Pre, 11710 Illllll I. 100- l7 . . 1 1 -I .
  '. N.W 0.1 ... .. ....1 0.0 1.......... ... 0 ',' p10 $11111-7.7",-' .37 -' COSTURERAS MODISTAS
  - ---. .Ir 70 de o 5 .0 nlc- SE O.K1. 11,.4 0(0 100100 1' l .-.1.1-
  I',,, ,I ,, i, ,A r "N AL r... P II, l Ave. NY M esl a para 4 s lar .amn d i par ...... ITr T an ti" n .P'TI O, D^ p A T01 B ol BIA
  OI 1r0 r. =.2o7 1 d72- I .04-27 d' 0r 1 .Io a. lH.-2A 2, I 1. 1.
  SE ..L0AUIAN DOS PAAI PA "'CMSS 25 A 5. '"0.. r I0r tf Brrl ba o S
  0amento 7m. 7Ty DEL arp ello B 0lI. 105 MANFEJADORAS PR 0 N O1- RE* (llUNA.0 % EN Pk5 713 1 ,, _.- 1 O y Se. 272... 123 .. .
  P .ll8a o la8 Gil. b.. Ti. 10, 10Al30an Jar 1 e1 dla, ,1 18 .if r:11 o a "-E 7 "I7
  E-170--5-1 M-2ay. SO.IC0IT0 MA401 0JAORA BLANCA 8PA- 1 .l( l --
  .0LAYA OUANAG O AL0 UIO 0. 20 1800 rn. 712.0s0 los .rn ne-ad. OYRE('ERE UN MI I :HAf PHO7A1DITOIN 124 LAVANDERAS-LAVANDEROS
  an0 i cs,1C o r 8,nd n0 PS T. 5.00; 22No,234entre 1ra Ira. Mi- nt..
  11 I oId lpendloente cer CoplIl. Mayo r mar. E-2313-105-27? a P.lrho, :Cbos 7,ana;,-. .. .. ai
  ITaIsta Septlem bre. 'Infnrme; M"`6:M- A-I r f-,,- I ,... 1 -, 0R 0. I1 TI  E_14!-SE SOLICIT AN e'.".JADSOPIA D"^ ^."" E^ .' ME *"" ""*"l*- ,,, \ ^ ^ ^
  M-]942-00-20 C dint edLlar, nEfi do0.te 5 af.os. vaI f 0 (1OF-- 07R.1(7K 10 -',10 1 8, -nI V ,' I I -2 5.20-120-.
  P1.AYA CUBA, FRENT0 AL FELIPE 1S lepog, oportunldad pI' 1Sr17d.7 p701 1 01 .....1000...701001
  ] m0d8 0 s0 e 0as do l uoe. 0 m ebl, d a 1 e. 1bu e na. re fe re n eia s,0 q U e a u dmIew t I INef eA (nr3R k .0 7 1 ., 1 0 lt 1, n F1 O r I 0 S E.CO L O C A 109.
  r r1 erador y i25 tem porad $5030. 0M ayo0 Sueldo: $25. C bite 3r7 n 1m ern1 Re07 1 7.IqI an 3....a TT -' r o C lb.
  510. Otra. 40,0 0 empor1 d a Mayo 0M51330.. E,. 2 Ve2V ddo. E-2&311-105-27 SI _________ 11.' L0 71,.0 1 0r3i s
  S 7.-ri5Lo.ll7I-7.. -' -.. .N ~ -- --r 0 i() \ 114 1 1, 1 '[(.200 1-00 0
  Lob.; 1 C 0 A. N SE SOLICITA 0 0 11.... ,l I.. a a fi, I I- ,fP., ,. T.E.A LAVANDo RA.21 LAVA
  PLA7A07 raGUANABO y PLATA CIIO A. Al.- MoIoisdoru b.0T:0, 1110yT0r do 32 .73. i 11n3, 01 1ha l,- : 771.1, r 07p07. 17 mph-
  fri7 l l:o1 : 1,n,- d mchs e das e spr a a P n a n 0 7 0 nre -n 1 8 e 4 4 afT : A -7 7 0 1 2 A70:a 1 9 -12 72 1 4
  er-sldo, algBoniucon |s:chilens v _Beran- c. dd.p
  die,. gecll 'Itoss eetmo': ns aidi l nr~e. samara D rmlr r n E O FRFCE rkRf I A PA E II Fit F 1640 124-28
  se 11,1ry 0 P30Isa O l-s O en 47l0a. 0 Sn d.l0 $4lO 01 ] 0 Tellf,1: .7: d 00 t0, n7aS" 1 A ,01 r?:,. ...
  i 0A0 Sr0 1 Ma o -3020.. La ..Fl-71-Re 0-7O440. -40042-102-02 7 1 74.,0ldo 00171 0101 l n .
  -a.0-00-30 ____2NIF-321________________C M.I1 E 213 12.5 CHOFERES
  DI0ZMEROD, 0ET7A0 OEL GA1AJ0 K MOA. 0OLICITO MANEJADORA PARA 2 N I. 0.1 71377F1
  Il edii C-10dr. Contest. Suits, 1a. 7 a.N Referenei1 ora.0,e1do S3S. 10 3737717 1R.--, 110-1 7. -
  44. 40. 35 ...it.._ob, .n lto pain_ ,-7- Avreno 0 200240 0o .0 er e22 y 24. R178.10E710 70r EI .a TtrA1 P A .+ AlI: E OF-OF C 01ECE 3U2 C ROR. T,105
  .1 r-414ao. 0-a114.i entre 2 y .M--arpot FP9- n 'arparV________________. 1a Te-_pr
  -l o. b b t c1.7.3-.It .73 1.10 2M M T l f n r e B -173 1 8.E -305 9-05-27773.2 114 121a 27 0,2 0. 1 -25 -270001,
  SrEo P.S.lo.I;1A5-2762. E lO L25 - 0 N .%r0A AVT INA8. 0 01 0 p 1,1, 1 201CE
  E-205-000-2D C O 711. 2 1 1 SL T -A- MANJADONA Us 1 N Su FREC10IA 07,? ,ur
  1- 73- 1y2 pl0l0eexperienc:la oar 1bobitsP7de]me3 .._ ,,ebe t ch a deo li11.. ..1 3 lIlYt 13.(' 1401 A 81 00 0 0.
  rlener buei prtsen lldo t. e exien ri fern- Ire, refe en- 0 7 tl7,1 ,pn .u.. I I,, 11.,, 7 ,m rlor. lente a re. (ene.-
  S. SO LICI T ANC P .AR ....,... .. .0 E..... 9. l . . co ...... 1 I _I -,0 ,_ ,1..----  114110~onl,o1 7-2002-09n01. .lc ln 71^_________ E1-U .1-1 1-n:1S3 1 0:0. 00,0 70 051102 2 ____ O 1 1 1 T S ___
  ro11.1il 0 0ca0 CoRS R 3 OLO, NOE SEQ NC CFITAMO A PROE R T7 100710 BOMBRA 10.7.180 ------- 0 --
  11.0 ar 0Oo l ..cl's n. 10a.o103r0ia 1100117: altoll y 1abana1. l0lle rl_-7214 1F I I ,1 )FIt, I f 1 e I 3 t 0. A 1S.OL PAR% CHO-1
  8.1 +'D E A ALQUILAa UI NA C ARA TO-1 1 -105-2 E--,.1,- 7 p ,,, Dtr+', Jla' d on rn e2r14-lal-y  ~01 L1Opo,0101p200 71107,00 p010.1111011111..... ~ ll~oo ..11700.7501711OO_ rT._'d
  doe.oa gitalacers drla caormal y Jr -O1CT0 10 r r 80' E.1r37.-2 0E r1 .111Trp :aC oed.d n-.
  M.I r- u r er Idk half ....... JBlI Ijd. Nlma i .Ltr~t, IN ...l.Ta tqWlro03 42tendo T i lV br34
  , .+.+..a...m IT,;,r L Mrno.roja peo o PROFESORES p......... ..... ....10 1 Itf. .121.. 1............
  __pmr________ J________ ^,^rcn.D~~"l~o'd 1^^" 1^ n^ ^ ''N^ 1 r17.170 7710 177870170 7.1000**"
  r ,..41..L..1.-p -In1.1....bF-297114000
  t'l lbn. E-2682-.49 29.I0IR I N (H FR B A C 4
  80LIC1TOO L IIA ( iI N Ni ,," ,i O y de a a y p A. 4


  bAenda Clormac.colem nM e. a tda, ma ______na_________ 1700170M -15-142 y. -71-laM___________Em -2
  4OILICITO 7A.A ,, E-DOcR 3ALA. So -SE NECESITA PROFESOR--- pR.. E O BI.A',-- ........ TN ,C fr ......... dd .....


  do /s. ., C11-.10 s, h.o-u iso T C 3 -1I 4 01071. 07r5O t :,E pl110, (Ipt ll' 1 AOt 00I1p t- 011 IT 1 1 T t 0rrl d 07 l. 2r1r.
  701 nvnm do107 0. n lo',e.inl1o n107.eOso. 012I. "010l1lt0 :1,771001 .yO ud [a ,* I I I .r 1t1." 1 E-272600 7 -2100
  e 0lc. ca0dr0 a 1Me. re la. Unicod a]. dee OdTaquigrEa fa PMOIllSlOnA b 70.0771011 o 77.0.. tE.R Ab t l 01 o r 5C ERA O2E74 1PAR
  01a0- 2 fO.ll0e 4rroyu 52s .patl tamen io 7 25. 29Hr-,... S 0 t0 HE0 F I H' TO M
  LA M T N E tE-3140- 03-23 n OLCTAp 3pA 0olD O a0Ing7d 0. De 10715,a10 d30. I a.0 100. 1.1, M-r ------ 01170- .l 12-----
  102 AGENCIAS uCOLOCACIONES 7001 es| nn nglo l 2 ApIl1artado1657. d. .,Ch ..-......... It2 71 .... 1 .3 o 1 .1 71 AR1 S -
  A7en u 0 00. 0 1 Ocia0 7 Coo0ie, r 70:77MariaW-9566. IL10- 0 .. E-90T-102S-7 2A
  Se orrecen crldisd7,0 Cosiner071 50_uehh7C-110-108-1 3 Mao. SE OFR0E( ba a. cOilA "_Ir- l _. 1 [TO I-P__f_
  1tor, tp hombre 4 Pars0 0 f0 nC T. IIm ------inp-. '0 7. 07b 7 0 7 1 l a .1 7 7 20 037I1* A007
  Md. C.n..r.... w-l5 1 b it. 1000 2 00 4COSTURE000120 -7 RAS 00010000 7 r5.0 7- 7 d ,.l o ,1. .. 1 . . 10  t 80LC1TA OCINER BLANA. 110 pOCI 0 0:00711A byO d EXCE0 DE M SE .Rr 0.0111EN CO III 00 :10, 0'B""01." 10350 1717 ll077 0t 1.10.
  N o a3n. de E-19 2-1022 e T 6-7 rr p- ", 1r enoa- T- J e
  E-g9 -13-9 Cl..: F-212.5 E2991-?13 2P TF33g4 1"4 125  L A 2A T A N C E RAD :E A 7 7 40D 1 m n. T rai4 4 0 7 p 7 o Rtl r E1 0D A 0_,. 3 0 :-
  Se rd a b la caa, 01 00 u ln r ere a p re l nl T a an ono 1 rTia t. g V Ai R1 AS ] p ar J h C AR I T %n r ln l - A. r L D E N 8 C O T l -
  YpI BOLC U nA eO I C IE 1R 4 NrepartTS 1N DEd1 0br,,hr7bT-,eIen reAn lm arloca.eAr.n E .ES '" -2.._ Ltt --27.7 E-37 t-o70 A- tl. 8a 0
  5005, 7 -0 1 7 07 I :1 1.10 01Y1 110 2711. 0.7, C L CA 23. 00007 201 1710
  Pr apa a ar euat.pra le6,

  nis E-xt7.r 2e r 2. con .ufernenrl'drp nereneo l 2 LW-0577


  U. S 4 RENE 1, 0 007nt 7, 0 70 1 b V iledU F`,am110 170 0 0 en8 l0 0 2 0 7 B7o 310 11 3 iE-327t-1125230 8
  00011100ESop-ds- C-A1 0R111 treo. da 110 01.-. p 0 1 s ,0 ded 2 p p1:l1 117 S, 0 10u'O PLAN  7700000. 01007108 C -153- BLAN0202AMy.. D.E403-110.00 l.1lSINGER parlolpranoinrm W.lo 000. 20.01000. y l E-l_1_C -MO
  111, par.A15100r0.. p.pdr C n. o dE -31.71 2 co2r,.e0en 301a0rti cular.11a0c t Ind.
  2 LA3 pa 2R. DEL l V d e 1:16. D A r para e r1, IfA in P10"9-1a'-2 traba n.o para onorme ff-607 -r-o-


  0llta. yDo5rmr en ba 007 erm s 0-151 de- ubro 368L.00000 Toy. E-282400 -101-22 OHP 1H 27 PEA O R IOS DELINEANTS r-2CE5-A -S
  do-,s11s1 0a Is,.77 1. ]4, 0 FRE00 S a1 1 127 -R( A2A D1E DEOL O _RSE p. _E'-_27_l8i_-] _- O.
  Chofers Can5,Is ol ee.d rm fnc I raa pna, LTa.  10e3 meR To erIADOSy AE .- do14 ca y a lplractn O o 4 deB p o 11 -235. 11o E- 1130 "-t-27 0ch ferec r0 .eC1 0 50 a 3A c 3iode rn-
  rants..aF-448..Cis..e 1oN,. 20e ,tr. ..J.y B29 abaft,.

  K..C-873..1. 02-17My,7 ....a1... 11 l0 -6107817. 2115... . .
  U--19 i0-l4- r5 cn as tFORen MAL, vo $tC. -. E-2 34-125-21
  SOL000TI S 73CU 1 CAP.40.rlr b to plnol -PIo o., n i b en-70. cn2 .1a 3 110 nr no 7014 R sbE 41 63 PLAZAS do 0.METIZ O
  "LABMyor dl E-367-1y-28 EeJO paa, trObOCAr C o p %-TI Er


  bisor_ d pts 110171r 1 oph ,00r,,ne 2 0 000 E ON- o1 t e par71c7l1 r lon 3 0 l amo tO
  007,er 6111 0] arleen 5uedo, 07504. 0110. 0. 05 00L0ITAN 0 000NT2 1101d800. SE OFRECE AUXLI RACEN-NN It's !Crh 7 77 0n 1e7,1,. 0r t imte.ll m n-
  loyo.. Fab. Pit. Kh1-Per. Cb2-'lpoo-s rts de.b ueni 2 r11020 n q7 de10 e d. 9S- fermeora p0111 asiSt encla do ; ame01. T. T.0010 A-131111.7reunt03r1 B01Also
  1-pesTO C -OCI 5-1e03- 307 a 8, S1033 r.ai23o1. PrIUt-17r 7 C A A ___________ E-257.m-.11-27
  iC a yOL oUI p TAI 000000 SLANC DpaRRA 0r-io,, Dosala.11 I hs1 do 0 5 b F.orhd, ICOf refo nc, is. Td fono
  nr 001nh 0 0duera on I 70000101111 0 1E2. -0131412-4.29 W-0389. E-3145-118-28 123 OFICINISTAS
  n 'haeltla'340.. 65 "71. lpto. Mend NE.E00 T0041 MUJERt M 500E000.
  0-1710-l:2-19 0000l73n.e, par07..1traaa 0. 71h1dad: 07 00E20107 17 7200 01- J11OVEN 71 F 0T1'DI 710T00.00 050000110
  .SOLOUITO 40015VIRTA BLANCA 0 PAR- Lo 338247. y 12od os Il neblo. do 010- blooocotayo ,t.:..lo, 11er1: t107 reI177,.- .t71umo a.0471nt 31h7130 1,Ioor M-.174
  da cS*20pnsa p0111.1ocnoridabie Plan 0 de 0e.,o0. :io. Tpi'l,0fon W-140 1- i4 M0aria1, 8004 p.7 m. a01.01 7 .01
  dO740 beoilelP107 7010o 0070rene00.0Te013o deI neelne *~ll"C5 -lbl .ll Pil 7-7203-129-1 07000
  8E itOLICITA -151-O02-2 M yDI AN LCA ol ment I V n D EtDlo AS 1ACT old eprecIbVnA eerc.M; precs frn rsio rdn

  d00 le r 0e0r 1 re 1feren oel0 0 1plar-17i03 0, 4 -o-o .To tion COt _$2E1$-30 8E OFRECE .A BLA-C _,..
  MTIO .I ON.O .OUC.r^ .,,, of,^ R *"rroplc~ n^ 1- ~ 8 ^ ^ ^ ^ "' " " 2
  y1 DR.0CAM IO T ea o A 0009,]id Snsmp.. 3 0 O ol lUE A 1 m :0 ri 0S0i a .ces tt ....... dn$... tI o .... 0-01-+B-l, o0
  Os. 0sstPara otmoo7o yrP. 00170177t7. 00quo79688--1,Mayo seud n-0 T 7111 81t". III75OFRECE .tOVEN RADIO PRAC TICA
  005 o.L o, a n 0 050eenrad 5 04do0 lnl.0 pren0 1 p0 rl reotor rdo. red.o o t M1017 7LIa 11 00CNE 0 Rn, enE0- 21 co 70 ts rn:c0 0 t-24 .01r0
  h !8re d M 1y0i R odrt ltle 2t0 $500 e Ar e .h ,n / i. hslo 07 nT.0077, P 3n 00.Lon orl Oob rn 0 t r,1BI .r,

  0 IBN0,r P 70 6nte 0 y.8 Pr t rdo aoo r rI. etcLCero oneodarl.in anr 0a U NAI y MAOOt. ranANdbA LM- 0 0f 02r0e2cApr 0 N o 011 00Pe0a
  Intr u doe n 5 V dado. oE-20.d-111-27 704, tMo rolt u, C os 1 00. W P er. 0 llrcnm e n90180 en1000 as0 c A.n 1 .frn1 -, t A2 1.1
  80,IC1TO 2N0 a SI RV0I0NA POA A ATO- 0-1 M LT4-07 domr f1er10 d 0 P CR E 20 I337 0. E-2 04
  da lCIos dctNKR0. I.isoooo 50NCA .1 7OR- ---001002011005000_----O.-02-- 1ZO- MAN AD1A 017011 MICOACO-142O 80001 ,(0
  It8100 offlef rli.,Gosn 7 5. RO t .soW -038.9. E-31o45-11 07-28 ,129 711IC7.l S TAS817 8 Ibo
  102e 07010 p iso. 0-20e -1o .0 plrop 7 Io Habnls para ven.08 poi1llio e do 5o OFRECE 11 MUELC 0AM P0,R PA- Irtob lo 0. o~ lnio nTX o eSFTo al -4007

  ~mer ol oaln.2a.. E-c l -1da e l z, Seio C Cob lo p bro7h0 a. D------Simb n,0Ar- l10mp .r y 00 l 0r1en 7enl0. No 01- d 512 a.0m.y i p.0m.
  OLICITO 0IRVI-NTA DB UAPNCA ZA, X-2ars y Sn Y. D uo Clbo pueb lo oo, no- 8. |0 oodio dl. 001010 w-07 0-47 3. 0 M-5)4
  I bis anra l rmp ar noru3d e rnf~:sona., 2m tm C A.lIdoi d. Ism doins. T,-114-2 My 1E.2718-111-8. Mara, -244 I.-a I-p In
  . b0 i-,.s ono fo toot, R7111 re0tolb s ldf. 1100 7115070 Ro t. 20. 5.132.114. C20: 0.ESPAN OL PR C0O

  noe2pdosa.90.-55 E-2714-103-25 N ENDICESE d- Io.3-. 10 MECANO75MODAFA SOLOCTA EX.
  N E E ESEpleo 70010omoulr de otinaos. Rtr
  E SO1VICNTA 110ACUOMODOR, 00. iolMctamos enoassI dorns, oioduoto f4is lsor 07d o l ,r2. 7710100 1r 007 i n .n b o 7inl 1.0. 07144r70 0]-8074. 0-2747/-100-1.
  e.ronoloo. Dor- lt, Bu0 ld.180,000.30, ed io-0 ven rciaSt ro d. 20.LisHa 71na 1F _olli1V nl rl UliAb1n 11013.10.1 y Tln.A-244tmon-lo1y
  nl I0, 0 Psee 017, en tre 23 yP 27 lal. o l. pr opF-47ndltrpa 20n lnversi6o -1n30 ..1 de 002. 07.2011 .-l2ll 0n OPRECE 00000TARA CO ERSCIAL
  0-2009-.13-77.0 7 .3 0.ntavo scrb Glorlo, Lois Osltvoo E-2e53-111-28 0-n e07p111, t10en pr4711:. oftclna y rte-
  rise -ins. Tra. do foraill.. Solid. Nn07 00,r.reno. C07(1711$2Z.P media70117
  a5 dOLICITA o P. AOOLA. 040000330 30. Vibor7., Hoboni. 0UENA0 00L0, PAA 000000 0ene0 No. rl 0410, 0 eh:rt, 20.2PCr80 l
  o d o d Ibo. g lo 1 1 1 7p0r 0 0I p no ,-,0.10-1:3 6 .EJ . .T0-0S71 0 2 7 1 4 11 0 -0 li l y .
  11- 70-14r yR4 udroigueed r omn o.11p par.tlr


  E-0019-10-.75 Ii 00L000T0N 04030050 P---- Irg--10L5. 110710lolr i 'ntlonoio, 8. 0 o. 01 l+ 2-327"0
  eOLICnTO 0h0 D 0 NANO D i554 0 . oent onn ex p2rlonlo 00 i vent s+ do E-27 -119-e 13 1 O FER TA S VA RIA S
  :oi~oplo. ,1100 53.0.Ld moi330110110.de 01scrp71p onei0 de 01operativos y 8 01FR000 000040 OLANCOG 00500 A .. .
  pso,. 0050l701nS ulo.. yn Sogroa. 0,,odo y eoomls00n' Perp 1me0 0 0
  IreTedo 5 tPrre. la rt-Canena.eConcordiar161, anfrmA n e PAO. ClIUD DN O CUO NOW. .1 trir


  In T-24.0-103-397 7n1i 0a, 13N90 200 L wton.o, 5 Ii a. 1 o i t12: 0.200 E-2 .31-tMNO p:. d oA os 0
  9OLCIO T 01-BVI3110 M0t04 27 55 OF0E0500 I A TRMO.NaO 10-3319. sob, l21t4-12210.J 33 03 01.
  a1127711 y enn 117 0 refre 10~ 812,1007nde n10 ll5 OFIClNISTAS IhlerP. It i o .... p ..... : ilO. .......-.10112
  dos Inhlnoll, terot doaIs Casa, formal yu27 3 1 -20 SE OFREC ]O EN OANC O. DOEL N T EC -  '0-1011,rou I-51040. 0-:i,l7-]03-27 SO.(IA O- JI E NF' I A T (et paso(ni ,te a~tr re lr pr rblr c m gne d
  isO1T.5501A01D 1, 1 1O-l1n 101E0lI Sr X 1t 1 XL.t0,I 0. ."28lb 3IIl-P 1 1 e T W yb2t, p 0.01 001 Or 1
  0 .fl(nlll00 0001ne 5110 70r 00 0071 057.l 111,1- In I, 11171 0n1a0l 21, (l 11eteng 111'e 7l~lln 2-O1t11
  p 1,oit o 11701v7r 110i477dent' 80, 7,0.~ 11.11a re- 1 1011 :.,t O ll~p lelo~e on110 101 e1 IPI g'lO l O,, RECI+ op o 7 01.T3304,OI, 1 p7001dr110 7n7E- stool~l2
  fuerInca rer dencta Nus en solld.Ab n ia, $01 r gor y As odabana M-s5veder epills d xBE riN E 'n~,,uaCiE A Dreendo NI OFRErePAT c dOFtR A'de I.rn
  P rieP i0101107 eFtrllr. 1 0 310,..patarto-3()15-]1 t- 7 00 0501 1010 tria070 .dor[2,I" p .7r1 Ilr me 70&o170120
  E-2931-103-24.rail, oolilsos y 1.o ii0b. Dan00l0: 751 pe1.14. 0301,01.7por y 1.1.1 01107000. n ` tteaR 1 2. on.y P dorina 7 .0on f .,
  LIColt. I SIANI27 Tp 1 D00 lioors7 7.31107.I1an41 311 (170: AET-104 O 0 0704 01 .0 ..0ia..... PSno d $0rei dn,,Em a W-Enon 1 129-27
  Wal-24c0-0100al.onin. 0' 00110710 00 0000n (1. 00n oop-. bt".11-u 733iTef A5-0427s5.0-621421M2-7 18
  104 COCINERAS COCINEROS 1731n0. .... bso......... oo..... lo......... r 200
  001,00000 00000O CON 01,004e. 20030N ,,20,GD.0301111 07001Ip.7301110
  01A 0r O0312T.00. 2-34 E -7 14 7 1 3-28 O, 2 7 80 0, G nl a 31 4, l osedol o m nso oyoeso .o Lob-Top-3 KoM-]111
  I DEP NDIESE ono B-4232 HA EFEE-2 CtItn2RSE OFRaCo.. AR.. 1orteN ofCABGADO Dern.

  t74riba7. 0o100 ,ioledo. 0o,:$20 00, ltos, 00 11 a I2, 8e 0 6 4. 11 COCINERASlanCOCNER.so0"Tial IT oy...o SpIho],ai31 0770r0n171 7o
  0-01. lq10l V l e, i E.231 034-27 Cet --1078-113 01ts-2_ -E-2 -1 1 0n s1a0le0 hntil 0nprad oS lesticto ,.oyr18ld
  00 OLICITA OCOINOR LONCA. -.5010 2070P 005 D-- O--'- 1' SOPllECE 110 01UENA0 0000E1008 1o nfe0en 0r1ernel0P. Jose 00007r0,poio]
  70 70707,ar, 70n referenetaI, 8070117 77. trabioO Neeocio 207 e1luh Oonfnrme-1 70:0n11 .1 0710001 7n 0103. 1703 1017770- 00 NO 1.130, 0p01190entc tt,0001110nl
  MEadaioo. Oeoldo 000. 73-2124. 0.0317-104-27. Tolf, 7-4020. $4I,233, B-211 -110-27 rr0, 1111 10 0 1o0. 7-21023 R-2341-I9127 o. 4 r ,edido.
  --____11 p i r V s .E 9 7 1___4-C..I s____a __-p r _ 0 3 E 274-1 1 107 yo 10
  00,Z-2O 323110 UOCON5RA, 0070A02 117" SOLIClTA oUDo VARnAo 07 00 0 00 LADiMDAmAlSaLo 001000 ,..01. .-3339
  08L.0 bIOnCa, 7011 RO KAo .DOMAtl INr.sy t,2n1,1.J l isU on 0n0100.. 2100,d 7n 0010d 0- 2704- [I- _1310, OP TOL 0 21 0 00 .
  8 0 0 30 OC lO 17 N ToS' S b$ .o ntre 34 y Dl opdlosn00 0 0,01d o:o3per ati v e s y 0HEprO 0 e tnBlAN C O ,u i 00r .. 0 r e 40 0 '1 7 3 0 0 e L o -
  Ai01118070.E.107.104.0 0 0100o05s1s020000 iP Hend.037,0,7 t. JrIs 10 or-. 70d0IoESPANyL. Cpl. 0, Oloito. Ogo RE0
  A~medare. E23341D427 5 ruigiTA 16 N9 MU -t..a TO ) 9+ 2 sA 12:cepA-21e171, i E,-2839.-)18 o v-28 W-C rdp r. rop -ged ..p ar.o t e, St ~cl

  13 0, P6ol 11rs 71.p ir al1 ,7 Otulir en No 3 2.-203'2-1100-2 7. refer 1n0t00y c5rt0 do pepsonao Illo e
  iS OOLICITA UA 2110 ER 000011000700 70 i .......1 0,1V01... I ,ol r-sB Vs .0 eotranIero 0.4-4 01. Marlo.
  Ilu ....... 00 20701030... ........ I ........ 000117.7.... 1001,11n 1 117 00505.....L .C .. ...... .E-210- 8 10....
  noH. Soeldo: 02y.33o CO ple 2 t N d 2.302, e 0. 2sledo 01233.0 17 70s. 717 00ri el 771par I~plO tSEn0 reterenel.i 0, Tel nno FI-3271.
  1irt0010 0 00, 88parta entt 3, hCoap, Ved-o. 200r0010r. Ionfytormt on oel Tilnfooo 7.-1972 0 Eouo-i0-o1- OF0 0 18000000 BLANCO PA. T
  ,r~i .C-6CII 'f' ior paaprn iz d buJ.neCo Rer ta 1, den rTo-
  C-H50.0 J-50410. .yd-p.r.no'4 P'1 10121103hors.0 hi1t '"nlo
  it.I- 4L LIC A1 M .y de p 0 b ,OO O 1 0TA 07 0, 110110 M-"'7 1 -A yenb iPs Iofoornsm 104-01
  PiO 1L yI m v rfTA B e I U id A C O e L A A MC A N 1 oo p I I C n pf n d 'IC() pi, ... ... .. ..I . ..E S P N O.r 15y l j e- E -t.... 6- 2

  25 10 7dha., p.....n ..... S111 . s $0..- MECANIC S DE RADIO 710.1- d entro 0017 0 100 ......e St. 0i 7 011 2T 1 00000020-
  Ills10. D0 70117en00 coloq3 M a r-. 011070010- g-1o3,.1E-240-118-07 ierorpaaN D .LAN T r An 'A-
  Horenois.. TelOfono 7-Mb/. Sociaob l o noo 70000002 00perledcla 0.- 80.. 107010100 SuOleren 080.. 1.000141
  0 -327251104-20 :r1b1r: 07, 50R.H., Cioi/fiedoo 1310710 02 U(10580001 RP00T00A ESPANOLA 00 010-0005. 0 o 10 p. o.. E-L50-133i1-4 Myo.o
  LA MARINA.,od ndoonos 011071171117 ono ARAn oc0. 71. v70r:to. 0100101 7000107067
  05 OOLOCITA 2110 520200 00001100lN s torterenocloppl p ivrolneso Te160,no 71.037. E+-02454ll-219 0-0 0"0-R0- 000.A' P000 0000 -1--0
  qet 0074 bpepa 0100700c 0C 007n5r ls ,mn E-ito939-17 oayo 007010o, 1100107 T7160,n' 3.-.050,. 011u,
  0a P0r10 fim1111. 010,00o $710.20. Oeferenoi.o 00050003070 70OR].AL, 18000 32231000. E-2l20-02t-27
  104 00 0o10 e.10e1 eSt -Cond1one7 1n000 s0e- 6 PLAZAS VACANTES du-r-teo 8731rA 0 110770 80 o -O U V M
  -To0CO. "oil.".0NO700 VT-, 44n33310. Llosm i. do 0 7 p .-T 0 0
  70l707t 5Vea do.. p.rT 007 pufa lls rt por, sele2 n p..rn e-t -247 -1900-27 I1 pe2 00 of n0 10 70r0 871101a0ne de
  C .,00 a,,00 do011o 1,y dells 15 7. 0 0. .400, 100:s 01.. 70... 11 1o1.07In70
  min. 1 ..~h. Vilisl~iv.. E-?318-104-28 niroras y sehortus ycoo deseos de lrabnfar
  BOLOCITO 00000500A COMPE TENT s -1on. 17 d0 010080 2077075 ,p 0,oEen les 51527n001000500 00o0020M0 0001CNA10. 01- 7aq r01ta or31b0rto,1n b nr1.0 Corea.0 Ca204404 1ra -
  p.ea 0710y80, 0 e 0n7ot qlobehc ersl dormic. o 7 0-e onl ieor br 0e0 de IBlIt n aObispo 1o 7p00700ar sa r0-s17r14 7111e10. I ,odo 10-L c e -5i 11. 3wills.
  'oop plde do _e0.re 2124. 3 -,33.200. 100 2 No 1t 007 e .qtlln. 0 A00, l,-r, oegldo lso. Aporlo de8.7 :,1 t10n e 1e0n. e1 E_2 re7 r1-119-2 7 .ed. .. .1
  entre 1070y 337. 0 M 11r. Tel1no 2-92010. 010010 21 do 0 000a.01. 0i 00117d08, No 010te1tn 30 no 00 Da~n0033 0E 1170E001 [110 0018000 PA0 CI-)
  E-3138-]104-24 0-lo4s-t]7-I 0 01s0 ln(. Telsnfono F.0015.0dradfero o1 0 0nea0 2n cnlpy o"-
  In $30 0. i7 N o. 10Wp 008ei.'E-2.s 7-b19-2,1p ltal rd0011(n0c5t. Prie0re tlb0001)Pos. 3e
  0Asoloppdu.rE H 3bo 0 1 .2 SE. 1-OP 1UNorI t4A0 --'- 0C.PYAN OR B00he 3 Pefn -01100 22000,01511-
  ................ ... +.............. ; ,.",or;f- .... .......... yi..... ... .. ... ........ ....
  m ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ P- eooo~n+Blnt~t,$.+0.fai h ~ n rs; la v ,,nder rn Nnhac3 L-22'.1-119-2. inc
  9 fam/AUA OhNEAPAA.a oimp-e e .o. Cii T a xraD~ eORPA48111,CMaria.OMR  1n 333 430, 0ltos, prime0 r p103. 11N 9 0,12.-0 uch11 ho111200 00 010m10 de t IOparl 0107r 0 7n y91-o i. boene referpo0s7te,01 ene reFeren0 lt0 I 1o, ldln lotr td blens. B1n,0I1r
  qip 17, Vodado. 0-2994-104-7 7 ,is b ob. U-10M71 do a r 100 pP. m Dra nes 2e9. T 0-0010 2.2200-017-27 5 0 017777 ho21e 1e .pdinao tdd, BLA CO .PR
  apnn cirzdiantea b oluta A tionsr efA-7
  000020 000105 00 1.0420 de0 a 2 n yti -p1a. a 6 rl.7 021 11 001100.0 SCE E PO SOPA OIIEA re. 3.717 0-0301.10l.208  2100 Po .iint beno rm uer017 1 y007e 1... MAQUINA DE CAfnON 74. re10rene100. b1100 o c70 8uet-1.
  01 :3olor0 7 02. $ 2. S Id bo 007 n. 7 pre-7d
  millud8 1enn. S eldo 25 7o000. A30010 111 (11e trobole 7770000 0070710. 0e7 tto: Onlr00 coe7ners E7-2424D-119-27 210ar041.a de 115 1. person a fna e
  7700107 plso. Apsrtametos~l 4. 7010 P0rlerst 00 5ehon a. Se u lntere03s L, Un1 re7:0do d80.713.1S0 2-2 0-0de 7s
  E-3065-104-2.100 ri n1e Srn.711, odootD,, libltn 01110o n,0 : ON E1RO1.E 07000000a05P.(1103.0E0 E ,30.-,734M 1o
  B01 001U011BUENA E02700 .ld0o01Te+ 010-030 do 4 8 0 0. 7100 1 0 dlrnU p-solole., 7100111170: to.10n .030011710110 51..M0n0el.
  quito y 2070h7er011 7u51n10 la1dn. Toen- 0 0 m E- 12i3-117 -2e. a d. d Si ,1 0 20- 1-7 .11 117.14 70171710 7010 07170,0do 1111 r110
  te ors arilon.Suld $00. efeenla. O~KEA FRM L~HAE UL ES nei eetrE-t =0ho+ 131477
  S, n refneren tax dorm lor en o loeacPr e- 6PL Z S ,SN E MdeOrme En rO a erA ( dO Co~lorE i OIR- U' O E -2 MESTIZO  s1e0t8 000. Ca Il.eB 33 t33 710 b00.a entire blen 7 r1 1etpon a rs e" 00e deoeen 00110 -.713 ar o d o tI0ao70pe0y115te12 T070 f.01 70.b(;53: ---'A DA de
  1 E-3p2.-104-270A..,Pi00256-10 ex 0107 03o0 ieli 00 l0 7]1. 0 .SEO23110Mt11A(+ 0D370O00 '1-11 0027137,ra 0i003.b0e
  00i 00100000 011011 COOSNORA. 71PA010 et re 017 77,311t7 0.:23h Boyeoso. 0er.771.
  fiol med~nnedid pas marlmnlo n- e Co ,m+ E-d1-ed tlT2ba, r nltro h puri cr ,m. a lqu rC'a sa.r oritn gsbu e na referenCt2 Pe  pu07. do jy__0seep.n c rno o.A0- Be1- 7 ,0d e,1Obispo rur dn epar 0ti7cular [eh.anact s 17e nE- 201 731.0, 1 l 1,08 701r1-2
  -1o. '1o6 refue- R~r eneil, 3.0 ml eh 2N91 3.1rqon ADIo-r eind A art -I9145 I exe E -2 3-t2e8 porhnae teneeuna rfernc dpe  0n1000 libp Toil, 0.3244.. B-3021-1-2 me~ .t. 2 1doEn. y8 0 hihAR OS p 0 .100 a 1a -2-.i1- $ 1 0 ree00l 1E07 21FR1100 t1NASENO P Anr R 7A712I
  AE-2.100-119-27______:0 0187170007 Pre onl or 1 7i07rAtos m
  SN A0 UTINA0 N i. 100. V201R0 5 Q 0,0 ven11.1 r 02 00o1t 1tolS ]uoyes 7pu hAos y hr. 1071101070 101107010 0a 10.- e-1 E-2206-.+31 01
  I tHc ea s ollta muje nr o en r yayuscin ds dom ftcioreria ues eala"'Ree ero" pra, elu- part HIOs U-9:L54. E -t.P li2- Ul 1.- C  ]i p e. 1uedo 030. E-2707.p04-.n. D de 1 Msd Vs. Rent 00770000 71000e1170n0500002 11011,1
  05 OLoT 21 0 180cBu1 0. O E-2$..0P 773,175-117-29 d o u p o o r ae 770` .,0. 51.001-28-12o
  1oN .alt, 77 r0 3 p ersop lnoos. Llm01n1t1r 00 co,.82a23on 6 13. 0, .327n5.117o.2 m737os d1e $30.00.1o -1,a .2.s ndP100 70
  ..doot. Se requieren re00erenc0. 00000100 50 50. I'0171, se rRAJE5Or COCt i-3042-119-30 00 070500 0110 8E000 10A0. 'C
  10100 dbo, d ooi.uedo do $502 0 030. 00, 71,. 2110000 2001011300. F47r10714 8 N94 OIEO RPBEOrNO 4120A. traduo d e omiio 11.11:11 51000 011701 es.1
  no1. 33 132 e/. 0 y. oeprto La Si P.n7tr 10 p 21, VedU do. E-2 2-17-27 000011100. TA6 05 0 20080000027 ,.1. I ido Ptna. 0 oso o duoa blernta .
  E-M21-104-39 coltosar, 342.a 7000 pE-n 1ioa y 00007170. o 4l4i 7o00r. 1 1nfor 71.11. 7-13110
  SOLSCOTAMOO P05001800 QU DO000EN 100 703 recomend0a11nes 2-5222
  MA025Tt0O1 I 0OLlC 0 0cSE 0 0r.b.1t7 00 of n. b o. o 00RE AN-Pepe-2427-121.20
  s/Adoy e 000118e0. noie do-eereneCr. y Il.- r. eQU NArDl E CAS mNdleio 4070 do poS 05000000 J(17171 021. CAMPO. 031ON.
  700. ol no, ono pres e rlo2 eo. ueid $352.11 Coibe d1ur70507y no 73n, de Seoretaridndo Me- 0F001.0 E 0U220 00001120 REPr- 708o0 de:ente, a] e 1,t, deOo 8o 0701.1,1
  10 NO 003 001re P00p0 y A. 1Ed10170x pe 75011007020 et1, 0-770o Inb rp<:ip1. u-47 0010 20nr.80 7 000171. 0747.0.0 4: R s.u e ,oas 2uenn. 2-3430.
  rimetru1 pi"n0 Ve,8., E-204-]04. -2.07 8 --i . e -0 So-t17-07 70010 L lam 7-01000 E-379-. - 11 -24,-I'.1:-2
  0000000250 0000.7.OLSCSTO DEOPENIOONTOI 00 P0ETE- 11E OFRECE 3111 COOINERA P0RA COol- 00 070502 0 N, 0O5 0(LIMPIE50A
  010l1a, 0.7ar men0udeneia0, refr010:711:c71o3mno d 3I rail 10000 O011 par307 t7 i0m1t.01 0 13n010103 0-0 03_100 I 7128 1a 117er tr h.]. 00e sea. bLn t -efere-.-
  71ar80, dortm7 t11r 9 114707 76lir 511,000 ~ll o impl0ar 0000703 57redltado. Elouterop Oi 10 1.3 70 110. J 4m 1136 2-27017-13-2,

  --2.01-104-2l8 00E0SOLCITA APOO00NHp PA00 0011ER 711 yala 70111rtr y1 0i0m30r, dto:rme 711 110 77 Ia 110d:04 Mt Clltofe..70 r10.1l-
  0005000, LAN O, piIIttIra $4 00 40e10n10e0 p3,0 e111pe104 7oh111 t,7,,bo. 1,7el11.7730 en diolanp 200-11 re00,a 11 41 E-241; 771O1.t31.01
  01001,2l5 d .00 1.trd 330m 5N 110207.. 210. 0401101 2,tre. -013 -lt 3 10 tO, Ooe70 71,0.100~ 1.1764 r 1 11104
  E-2 0-10427 E3135 1V27I0 MANLJADORo F "T. :-+
  ...... o7acln 2.000 ...30 018 70Id. ..lene. Se Neceita Muoo~chachs t.., o,, : .... 1. t+ 7117711771 1e,- 0
  01o81t0 0/08l. huto 70ue :177 7o10n0r10, de 0 r0 un r017007 e 11 enta Do7'bba0o nds 171 101777 70.0 7307107 r1.. .701117 l II, .,,
  010010 00 *360l. 0r. 6,1n11l0z. 3.730tcn. 13ormes1 M03rlque000 920,1, 01700Ten referrnr110, 7200. 7-0103 17 7 .p.,+ t .. (.
  18, altoo. 3-3011-1104-28 0-203-Ill7.2 3 711 1/+271 .il E-0 .11010.1


  Pigina 31


  0 0 0
  ABRIL 27 DE 1951
  ABRIL 27 DE 1951


  JDIA4RI0 DE LA MARINA.


  EJEMPLAR: 5 CENTAVOS


  I Estabiliza el M. de Comerci iel


  ioWIUARDjJOHn onl'5 precio de. compra.venta- delpan
  ;En los establec'imientos qfue vendan pan fijarin
  relaci6n de los tipos y peso y precio del mismo
  El ministry de Comercio doctor una relaei6n eoipt eI a do todod las
  _q 3 *55 SRamon Zaydin. tirmo ayer la siguien- tios de panes que 'o e'spnden, con
  Sste important resoluci6n. numero 121. su peso Y preclo repecttivo paor
  S estabilizando los preclos aue rigen unidades.
  las ogperaciones de comoraventa del Las personas naturales o juridtae
  LSFAMOSOS HEoLADOS .....
  eo. so queea propietarisa u oeerdorae
  T -a y"k'esPear cuanit: Per la resoluci6n depor ..lcuaquier titulo de le ...toblect-
  ste Ministeril. sumero 28. de fecha mientos mtncionads ,1quones deto-
  ELD S riA tL tLS f LAD S 29deoabhril do 1950. publicada en !a rin firmer y fechar'dictoroa lin.
  Gacea Oficial corrpodiente a.da no podrin vender el citado articulo
  12 de mayo del mismo ano, asc exclu- a vrecio ..uperiores de los'aque con.
  E V 0S-erondot vigen rmo ictlaedten en la misma. ar cada tipo y
  S I PLA AN SERRY predios. haste tee ootra sc d.....is- unidad doepan. En la exp.res.da rela-
  Bpuero. las e peraciones oe comers- ci6n debertn figurar todos Ion ttpos
  BUTTER CRUNCH recta dcelva. y meao dootaron otros l unidadoc doeopn. tlasifissodos on
  CHdiusosicionos cetomooeetartos. dos trapos, haie iJos etigratos at.
  SBUTTERSCOTCH Par cusnto: Se estima aconsejable. guientes:' "paneaeorrtentes'" panes
  n BUTTER PECAN con la fintidad de evi tar a:umentgos especia e".
  elos.e .coldel vanico i vista Cuarto:s Los industriales panaderos
  FUDGE DE CARAMELO ]otesdiacist apatdhosnor doIDct;r .sdebrtodi31ejtlido eases qoc
  CEREZA cidn de Estadisticas y Precio-s de la de 'tilr .aimtsno e osel lca
  S Direccion General de Abasteoimien- de sea elaboradcimiento duna relaond el panxre-
  Deliciosos C- to, tc la adopel6n de dls medidao con- soa eloborado, ens reacidnexrode
  CAoECteFid ..e. la parte dispositiva de esta !SaDia de todos 10? ^ps de panes que
  Sabres | COFEE] RANDY resoluci6n. elaboren. clasifcados en la forma
  .re. IPr tano En so de las faculla- Oue se dispone en el Apartado ante-
  SCHOCOLATEor especiicando s distintos pe-
  Diferents CHOCOLATEde CeeP ESneL sos v os precios por unidad que co-
  I> PDTHOCOLATCDO RESUELVO:"braren a ptibldco en sus mostradores.
  PUDIN JWTa repartidores, a detaelistas y a otros
  LI ON Pniero: Establlizar os recios q ue rcompradores habituales. udedandoles
  MACAROON rigen las operaciones de compraventa prohibido elaborar tioos y unidades
  WAL WAir "U del pan. para cada industrial panade- de dicho articulo que no consten en
  MAPL WALNT o. en suIs ventas directs a los con- oa misma
  [ ESPECIAL DE NUECES sumidores en el mostrador de lsa pa- Quinto: El pan corriente sead ela-
  1 PE& UTT BRILE nadenra. en Ios veles declarados a borado en las siguientes unidades
  |EUM u1Rr esle Muntisento. segun Iadispueoto de peso: de un libra 1460 gramosi.
  M TA en el bpartado sexto de la resoluci6n de media libra 1230 gramosil. de un
  PIRA onumero 26. de 29 de abrit de 1950. cuarto de libra '115 gramosi y de un
  T AC HOi .(: oublicada en I sGaceta Ofictal corres- sexto de libra 066 gramos).
  PITCI ^* *s"toondiente al dia 12 de mayo de 1950 Queda tambin autlorizada"t i-
  ^ / nESA lLeo diboerenciales de preclo.: ara bre obicacin del'dan cor.iente que
  STROPECANA tasdemos eperaciones suaes.d oe exceda de suna libra. siempre que el
  comoraventa del ean. seran calcula.- peso de una unidad registry libras o
  MANTECADO dos. sobre Ia base del o recio que re- media hibras exacta. sin atra frac.
  HS j li. 8 EBBEBT DE D2BAA u p ra cods industry panadero. ncon-
  SHKWD oRNA pr aplicaciona de Ia estabilizacio'n ". .
  S--'FJSMEBT DE RASBEIRY dilp:ar Dorr ar'oustrsalosDanaderos
  u]o a Drovnecta doe Olente podrin
  .a sixuente forma. elaborar el Dan en las unidldes de
  a De )O aue reNuno ast reeo uclon u
  tidores, con log descuentos aeolaturn- peso8o de rg1 srslc~
  brados por el uso le earretillas m eruac80one I extin~Ruida oficina de
  aSupermercadeo s h e d e eua Precios Y Ahasteci,
  trdehuscentavo. miento, de fecha 13 de febrero de
  ko. Avetnida 7 Calloe ML M32k i -- Titl 1-7373 3 1-7474 b) Del repartidor a los estableci- 1943.
  AIRE ACONDICIONADO mientos de bodega, regira el mismo Sdptumo: Se declara necesario pars
  precio que result para cada indus- Isa economic national el cumplimien-
  treaeeVanaderoVentsumuvent.s.diren- to de esta resoluci6n; y en consecuen-
  Virg m usoa, V^oleka rnAli Powada. Co L ZnaL Lan a loa consumidoren elmostra- cia. los que elnlcualquier forma I&
  Fuenta do Sode. t 1mr Poivado. dor de la panaderia. spor aUtlicacifn de incumplieren. seran puestox a Is dis-
  la establizacl6n dispuesta en el pi- posici6n de los tribunales competen-
  or fv Pouol onts y Prrafo prmedro de e te Apartado. ites. a to efectos que proceda. con.-
  ServnOs Jos fl~omw PioSw (^Ccent y C) 5e1 establecimiento de bodega. forme a lo establecido en el C6digo
  Hamburgers do sobre mostrador. al consumidor. el. de Defensa Social.
  precio aser superior en un centavo Octavo: Se deroRa la resoluci6n ded
  al que result de' a Is licacioa de eote Minlsterio numero 26. de fecha
  t ~lo disuesto n el antrtor Incis b) 29 de abril de 1950. exceto en cuan-
  H O W AR D JOH NS NdS Del repartidor o ertableclmien- to a Io disouesto 'en au Apartiado Se.-
  to de bodema. al consumidor en su xundo. aue se ratiica expresamenta.
  domiclilo. Inclusive, hotels. catw4. Noveno: El director general de
  "---~~---- -- *taurantes y demsas ctableclmlen- Abastecimlnto. oqueda encearRado del
  .sialarces. el. reclo serl superior cumtlimieno de to suite oe ptesc re-
  -it tic crntavo al sitfe resutille por spll- soluclOtin e dipone
  (,rat lalsr rralz6 la I .**. rreIpondiencl O q u manlpulslti cacin de to eatbltcdo an el aite- Dickmos Fat. roluci6n ceonrencarol
  asuite ciU sletry|lo postal race rl criorI n cw a regir deg de la ercha de au vubli-l
  Iiviiain de Esetlafrta i "' .. e .lincIa qua m sin Jii-. Segundo its prrclo itle re.ul. racisn et a Gactia Oluclal
  ! i drt Acorn 1t estoprot qu Is i tar do Ila estblizaclhn dkuluestct Publlquear cn iIs Gacta Olisual a
  is 't, s t o i ts quo s tl so | i,,? .^ ct 1, ',r el Apartado a l antior do 'I at d "* o- lo xea lrts o le le str Y p im ge-.
  r% imtt O'5 ,tt, * rnl+ m ., srt r Itiic 1. tiasr e tdol darctrrdde dio scott oeralds l imlentors
  Il t srel's H Megrlia, i'ow a irenicr e t It Iri, .s itt setltvtlii) t ltlito del Ci- utima. pudivdidn. pr linlo. err o rncdl. Dada on La alsania. Minlles Io deo
  apse trov|*H i tftat i a ttao I,, r e' slt a rtist ins, Ipuotts uu oae do ot pan a prrie s l neeriorrs Conerci, a Ileis 23 das del Ines de
  t?,* ku. t )t tr.ehlIIs 1 1wI--t. ua. 1s' ,.' S'err'r n cnolt tl: elablr -. scabril do mill novcioonlo cieltcuentla '
  ''.f r l ,1,r rlm ,PII11,,'.'P I s a! 1*ar 50 d ,tatbvc 11t. un
  l. |l.[ ,~l l. S ,11 1. 1-l d:l -1.111.114 e vllJ~l' P lile ) [h @ , l i d| P11 onltImld tie .
  .4i, .- saItaIwa t '.. atti doimlsitau] a ,/ i .-l mn |allb]dn

  ts .l ac stsl i @. d e l.... .,, t
  iiiI, s t ,, i. r Is t.t. i-, A.1 as
  X t .. d-. 1 .1s .1. 'IlI t Fet as.'..

  pO.,,5.V .O. fl. r ..Ot... sa .,


  .... i 4


  ULTIMOS EXITOS
  DE PEDRO VARGAS
  EN DISCOS


  RCA VICTOR '
  ~A LA VENT)

  13-S373 LQUE SERA? Canciln. LAS AGENCY
  Juror por t. Cancl6n.
  23-.307 llgSir tdca Luna. Cancl6on -
  Venestlona.
  Mu.er.C Cotanc Bolero HUMAR
  13-319 YO. Rancharo. I M
  Sulro tu aussnclc. Ranchera G l M :rta 409 p 407


  i.ers,bl,dsos Eilstsiis prs Cain

  .A y LASTRA, S. en Ca
  Tels M5 650 y M.a69i


  ESPIONAJE SOVItTC
  DE LA BOMBA
  ATOMICA*
  Entires dI los dettles, y d lode /9
  7ut hay en el fond de si nmi
  importonel nes adcile sdeloin, tar.
  Leo Io Revista

  p/sion
  At podiaS. profauipsom lastVoa.d
  24 smoecooa NHOtflal aoudllo*s,
  Art@, Rilsltr0napetP. CWeril, e40
  V..51'


  I (


  M , '. Ia -.U t"'ocero Occidental", do P. d-el ffoet i pie10 afioi
  Mato un wgtante al nowvo ue de fundado eliP de mayo
  '8 1 l maces primero de mayo cumR1li- campsiaero Juan P. Oo-nZlez Carmen-
  .r diet. aflo de fundado el colega I- te
  Su hijastral,_hirkiondoL a fa roLroltO Vocoro Occjdentai Dien a B cof L iii ouvO &e creceriansout
  de labor perlodlafablosoniegrados a Reda~ccicni ul cocktail do honor a Isa
  defender todde ns Inra esea de Ia nr." autorldads., I liltuclonesy pano y
  p ., ivinela, 'narefia, enan- nesfuerzo doderndzmlsmembroa de Is soc;iedadpina-
  Con niotivo de un disgusto familiar, el policia uperacT A~o traol eno, do d[.o mi.embrd hecrieda Po-
  CoIs l.. ,abmor resorters ea Incansable do e ftu pair........ hzng ld, tet
  dispar6 contra ambos. Mim tarde se present6 e1 director yundadnr, nuestro estimado roqente fnvitados.
  En ]a casa San Miguel No. 529, so
  Vprodoayertard And. dsarient i. tras Camis s do Sport
  ceso, Il mator a tiros el vigilante de
  Ia Polic ta Nacional n hlmero 3251, Er-
  nesto Vera Allende, deztacado an Isb in a
  sO ..... Estac16n, a Diego Gonzilez ;E s amaPs."
  Ntfiez. de 30"afitso. empleado de Is tin-
  torerla situada en Escobar entire San
  Miguel y San Rafael y vec:no de Is mab d .
  misma y herir tambid.n a su hijastra E sta
  Laudelina Vera O'Reilly, -de 15 afins
  de edad y prometida del anterior.
  Segfin inform Laudelins ante I&
  Poticia do to Cearta Estacift, &I our-
  gir un disgusto entire ella s. .promo. 'd.
  tido y su padrasto, este Wdtimo eagri- e en
  mid el revolver calillre 38 que, usaba
  T los atacdaO tires.on prea ".ctaido
  laa tora do ous dias,.nombrda ea-"
  ela O'Reilly, uee esosmementoa M
  do Ma'sculided en, sus tejidos!
  ateadia a sU hrmanita assncy, de
  6 tsi..de. uacida y quo a .nhallaba
  acostada en ou cunila.
  Cometido el hecho, el vigilante Ve- SS
  ra huy6d llpresentindo mi ec nomi en SU C st .
  tarde ante el capitoin de su unidad, a
  cuyo official le hlzo entrega del re-
  vhlver homicide y relate lo sucedido.
  Dicha arma tehiI cuatro caiquillos
  y dos cepsulas intactas.
  Mientras tanto, Its vectnos condu-
  jeron a Gonzcilez'Nohezd y a La.ade-
  tna at Segundo Centro do Socorro,
  donde Ins m6dicos de guardian. doc-
  torte Carlos Montalvo y Angel Az-
  carrate. con el alumno Miyres, hi-
  cleron constar quo el prlmero nrm ca-
  driver 3y presentaba cioco herodas de
  balts per distintas partes del cuer-
  po. La manor fld asistida do una he-
  rida en n tregidn femoral izquierda,
  de carscter grave, per to qua se dis-
  puso so ingreso ec el Hospital Calix-
  to Garci.a
  El crime del pawadere
  El ,efe del Burd de Investigaciones.
  Cepiten Miguel Alvarez de Is NovaJ
  envio al juez de Instruccidn de Ma-
  t-ianao. un informed rendido por el
  sargento Juan Castellanos Martine,?
  an el que hace constar que en el cur-
  so de tas pesquisas realozadas on re-
  laclcn con nelcrimen de quo fud vic-
  timns el duefio de la panaderia aituada
  on Reel Ns. it, La Lisa nombrido
  Manuel A4varez Feronunder. Ia viuda
  de dste, nombrada Sofia Suiuez_el
  repartidor de pan Antonio Gonr.lez
  Dominguez, mis sconocido per -Tony"
  y Prancisco Hugarte Lapez,,.Vcino de
  Lines y Lindero. reparto Barandlla"
  acusaron directametet al vigilante de
  to Policia Nacional ni mero 1,35, PW -
  blo C Hernendez*Hernfinde, perte.
  neciente o ta Segunda E atacltn --de-
  tenido en is fertaleza de La- Cabs-
  it&- come outor de ese sangriento
  suceeso.
  En et inforise se hare constar quo
  el m6dsi de li tragedia led el negarse
  Valdds Fernstidez a pager las ave-
  rtas quo oti d sfi6na lpotclasota'propie-
  dad lie on hiJo di p ernindea, qua
  trabahaaen toponaderta, to0quo ro-
  socd Utt sterin disguato entire amboZ ,
  at extremo de qtie en horms de Is sm-
  soans del din en uit el eomerciante c
  le6 murrlo a cabIllasos, aostuvleron corresponcen a Is'cx-
  up rhota coonlos puitno en el local
  At rerisirelci j tcelmeeontadn tense colecci~n en a-
  doc,,oent sn itclacors, diaptsoi tQse me
  mo, ...i..onil.to prqu mto par q.fist y piquuaestsepado.
  anlsgm dr lnatrtcrlnd do ta Quints at
  ccottiua1 ticc eolaCokb Sfim e testesys tdo
  ..t. N-i . tisss toso que film- Hay gran variedad de
  r.i tied,.. io tram teatlos, oiont
  ,mo ca..onu lan~ ~arrin.
  ..I rs ,bt I vr r..t i .tsdiburos y colores"is r
  dad tt, mla Iicson. Ol vilante laornIa
  dr' O"'mbillintil mpul dlcha autorl-
  v.nla j,,de, t. suitsMhtltlao uImotivos a cuadro y ma-
  Iaderrta s N meo to ntres5ran
  .111 a' .lmottso.a is euds do Vat. ,rinos. Tallu 13!, al 17.
  ens'der v dso maprd doeli.F6-
  It, lna Yterostod ind olc&al be110-
  ohf a t ),e be Iia o rde. Per hIttmno o
  ad unCo omuanictait aIl og e4.
  (abaish hacndoldoe saber qu i vi
  siianto detenido quadaba a dispoil-,
  rho do da .lJucgsdo.
  Kn at local del Juagado so conmen-
  Itab qua prclsamenta el vigilante
  I lernnnot or...i.o do los quo etabon
  tidsiatos so npor sits aturipores para Is
  wetilgail6nl de s onmiterloa muerto
  drI patoadero Y arreato del autoro
  nuttorem. Troobthsn me dice quo el refe-
  tic agente rconcurrid cols otros- ve-
  dtsi e issrVstddo Fereidedo
  ttl sti i tas i te cstar o ly apea-
  i~tobradro porn in rcurrido a lpatr6n
  de sits bieo .
  Petsrid as hondr
  En In Sale "Bt'rges" de Hospital Mag
  oC Emergencia, de ddo oelolr i nJo-
  iris Omear trRuiz Trueba. de 21 asiso.
  rermnaq.... del apartamento lrEtOS otros cuatro per-e
  (" terrer piso der dLticloe ltuado en
  otnels No.t.975, a consecuencia do
  as mutiplep herida, y fracruras quo tenecen a Ja magnifica
  eaentlaba pnr el cuerpo. Ins que su-
  risI, j]l dl snterorlen a narse des-
  ie 1 ..etunao d e so ico ala rnca .
  tot Iof cfertha deo sonsambuIismo. nterpretada
  Teme per s o pspee
  T. seaora Maria .1 osefeaArencibht.
  do 30r soen, socin,, doAguro 4 en seda ria, en precioo
  denunci6 en Is Primero Eataci6nodo
  Pnilli a queOtt eposo Domlngo En- c
  oe hrca.de a 44 o, de ed s combnciones de
  au6 de xu cens hace varlas diam en dl.
  reccidn de Mayarn y deade entonces
  no ha v.eltoa s.ber ims do il, teo o s otivos marl
  mtendo le haya ocurrido aiguna des-y
  gracta, ya quo psadace de ansot. nos. Tal'as 13'Val 17.
  [N LAS OS


  ,.ALIABOS APAC16UAR
  A CHINA?


  %AMADEA IA LTTA


  UNICO PEUIQDICO CON
  SUPLEMENTO DIAIQ EN
  ROTOGRABADO DESDE
  ELmAISOI2


  DIARIO DE LA MARINA
  .La Habana, Vewrame, 27 de Abril de 1951
  EA DE CAYO HUESO i_^ .'"


  JOSE L RIVERO HERNANDF

  OSCAR RIVER HERNANDEZ


  LV_-." It .... '.tr- L ,'',.co *., >rrs rsArtldoa y c atoa >r-ontles en
  Sli< a' nolan '. laj eruadriLiu d* aai a*mto da i Marlnin
  a' i'an'n <'aa ta a'an' .via *r','I'i **cair 'd*i rrmr *Cayv Hajaca,. dsvnt. di lon
  .,a.n.tc 1 ai a ., ,n rtiatrndc del "EItrrlea de Cuba"
  *i p 1


  SrF RKl, NiMON con el Jefe delFEstado on Miniru, 0.en Is er-razanom-itde Palaclo, aye rog aefaore!
  '8antTrajardo F'ani de ladia Riva Claudio Benedit, leyendo ite ultomo una exporicion conentivn a
  uas den iMa de los eaftielto en fundamentilromente la liberraci6 n de precioa yonar. uccan de .a,,
  001 nos vecin utles. Con el Primner a tistrado, doctor Carlo P -io Socarri y ion s dirgente e on cati
  e.apa ecten el prier minitro Cdel ,tbib c-no, doc tor Faikx Landis- elminantro de AgraculturaL. dct-or
  W,1 a,18 do SuAre Rivasn el de S alubrdad, doctor Jo" R d. Aa -ureu ,el A Goberna -"n .Dr. Lornberto DLi a,
  (i e Tr abm)o, Artun A Hernkndez Tellahec _he ; el de Hacienda, Yo6 Alvarez iat e de -Obra Publ -caz
  a..II S aCaerO Guillkn, de Junuta oNcar Gaans. de ducsci6n, doctor Aureano S nchaz Arango; de E.tado,
  ,!ort- rnesto Dihigo, y los gin CarterasMariblanca Saba Aiom Aftro Rivera y Angel M.V er-ro
  "mom
  -l? ^ car1'^1 c-^ K ^ ^^


  tN ESTA 'w Mr ma qa a T) d r on qo ftyr1n A SRA MILDRED Vadencin. apoU del obrargr, i EMPRESARO tiatral ea capital, ato A
  jaiii u qu iB"= o g 4 1'el "Itrmi l dA Cuba" ,A or Paiblo VaIncita, h-ULU EL TMInTENTI deI L Arm&da Nortenerrlcana. tnmo MaiaGone y u eoaaaefiora Raquel
  1. ATutada 1 Wa dirt O"* detre mir a ac an Cayo H ci a pJrdidadne Robert L Surt, de P iarol, Fl.a qua conducla Pnihe demba por I Flay eMiamimuv ,-
  W" ton do 43 vidmoaatn aem onswbraz a awu Linda hia a.&I avbhn miitar qua chocd ron ed alt~aiia deCu nog al tiLg dMia bui nor yar t ya cde M iam muvalqeC
  ta. ILO que 01o 0Camtauaht od y ircdeo e&dad y que pa- ba", en Cayo Hueo, ocamaonando Ia muerte de 43 at el "' tre]a de Cuba"" ene aire con un. zii6n
  Sde ra a u quae ti arba (7o T10 i le Isamama acrmericalans (o u AP)
  be atenaidad por ora era badr~o


  (os

  ode

  'illa

  norm  - - --e ," - a a T v Ia 10&


  ABBI


  Grdficas de la Cr6nica baneraCOMPROMISO AMOROSO
  EN LA EMBAJADA DE :...| COMPROMISE AIORO


  SE


  2
  De>.
  S:1
  '.:.e


  "i"",ua gu eamupgromlo mrg
  C..':'vam'y eltbavnu oermt-
  S"mith y Valdepar e, calebctn-
  do" el acto con e ricter intirro
  an I& readenscia de log padres
  de l novia.Li eata. fob, torna-
  da durante la petici6n, apare-
  cen log ovios con sus padres
  respvctivw: Belisari lernfn-
  dez y Hormlnla Nevare, Ro-
  berto S ith y Amparo Valde-
  pares, (FotoDMKArreto)
  RODZADOS por un -upo de
  armigoa asir ceoCuchy Her-
  nindz ara y berto
  Smith Valdepares durante el
  acto deo I sptici6n de nano
  Dei -oo%-Lrda a derecha Dil-
  cc Maria Actevdo, tenia e
  Carlo. Noble, Mirtha Batista,
  Tony Pinre Beitona, Mercy
  Mel Index y Hellizarlo Hermn
  dez, Jr
  BANQUET EN NORUEGA


  >ea -v


  ,'T'p( AXIU CTOC (ra&-s 'ite. 4u. air C's x 1- 4 pAjre-r
  A. dr lT, > A. l r-.i .1. l. -1 p -
  ll'..e'i(.- T '. Iul x I.L'e.pl.l


  pIl


  HE AQUI do aspectog grTflcoG dl bnquetbU otreido en el Randd Hotel de Ol1o,
  Norug pOT 1 misaetro do Cuba en dic ho pal doctor Migtul A. Xiquio y pofora
  ;trlil Lor.t d. doMol. a- honor del Minutro do Rela coua rtwirore- do No-
  rue Excmo Br L.a mge y eora de Lang. ATiba: of Mintro Xlrquio con la e-
  .. di l nxe a vu derech&. Abajo, la efora do Xlqus pmoa 1 2xcmo. Sr. *Lange
  a au dTr-xho f..tcnadaa pe aonalidadea ofidciale y diplornmitica do Norueta X-
  irrni "J alucdo aCd.


  LA GRAN Raent. de lu Damna Isabelina fior a Conauelo Morllo
  de Govan ta, durant IA expoofcidon de oatapaa y libro. rellgloaoa,
  con Maria Jot* Carvajall. Antonill Rodrirguez, Maria Garcia Tufi6n
  de CarvaJal. Oftl SuA ukrez de Klawaniu y Lia AIlvarez Vda de Pur6n


  IABEI LAWIN PC--.'"
  W A, Illwiso 'r-o~ r
  B to 1 A/If ~~. S ...o dst r
  SI -d o ('at-c


  - INTEREANTE EXPOSICION
  V N L6a SKL AOII do La Caa Cultural d. Cat 1l
  c in mugur el &Ado mlArcol- la *xpoici6n de
  ostampa' y Ubroo raligiomos, acto qu a. viA tfvore
  )i. o por numnroao pIblico. Algun*.O aiacelta eps
  c .etn em f oto: MaU" Luim Alvaxrc Piltar or
  ion Maria A de Zulueta, Mercedes Tribol y Car
  ,,,n CarvRjall de Fluita


  III P


  I


  ^AMZAo EMIIIIQ b^l


  DIARIO DE LA MARl


  - 0 a


  'at


  El exquisite poeta frances
  Jean Cocteau ha dicho que
  lo maravilloso se nos ofrece
  casLsiempre de manera in-
  prevista.
  Acotaci6n hecha como ani-.
  llo al dedo para la Joyeria
  RIVIERA que en Galiano,
  entire San Jose y Barcelona,-
  constituye un mundo de
  fantasia y de irresistible.


  IW" y or"ede ;1 *

  KsO4 I % M dNWU *, 8

  I? Iperdir ,^ y^ ...~a aV
  '' Js* ma)I> ,m |frrini'i iUipiifbIfn O 0.4g
  wo @41 1J>f*T *wo< Ampartents, *sms(4
  low Is @"alad rom piacowad.
  .j$' 1t fi fW *of #A *Mae on note

  4' Us i < kl i J i


  1*1 WI4# Hml Inbeu rUtona 14ni


  4^fcM /'ftiM U~ite, b'd
  L ~ .. l608 "60 meAwrim &

  $4.. pare bar, e sIsaulle s VWno
  puardons f 1.1*., op on "or modamo.
  .94mpr. hAl'am *I bolaS gM. w um-
  Puloa, p>r w f. 10 p"IAm Mino useusrb
  asjm*r.
  EM iaomotrv dpoeu mdvaM(sa ." p.-
  '.ai. *a rwaacaiolent. 03 an *m0{ple. <
  1- p5.t co Samas seosse set"as d SOr-
  pr-Rnlesdo aoaedgs, do as S.I* exclu-
  'advo., que. lhpoaa.ft.on>msi.a do Su
  u.l.r iaftsoade, lrocen -a n-ler or-
  aMuaJ .irwrdnu*riJ, siea. aiwai-
  -a Cowg Jeeme, heedl IM cubdwrtes
  al~i~. d ~a'Z.b.aed. pro-
  jdo o' onI" Es.Jvv

  do max M pn u. r Shuag
  USAt ow J-c as epr6&" m .,iddo


  ad oedlowoo. no retwe 1, UsPi-
  cided doUnioas mparin
  P.er do pI.s 404#rs*o gd *
  o d y $apso..preowaspotl PMrMW
  Asldo S.' oloaaajodocaradvg ak md si
  Mfmin,- ijdw- tf  KAI"o y 6rumod o
  -ll Mt*^ cKal a Unw (iMkr
  *,,I '* ^w ^


  tentaciones para las perso-
  nas de gusto refinado.
  Joyas delicadas, plata, por-
  celanas europeas, cristale-
  rias de Soint Lambert, Idmn-
  -paras, relojes Rolex v de
  otras marcas suizas, vaji-
  llas y caprichosos ador-
  nos .. Todo estd en RIVIE-
  'RA para propiciar el reca-
  lo adorable que Ud. tiene
  en mente para el Dia de
  las Madres.


  Concurra Ud. tatbidn a
  RIVIERA en donde se dan
  4cita las damas mds distin-
  quidas de nuestra socie-
  dad, no solamente para
  comprar, sino tambign pa-
  ra procurarse el playerr inE-
  fable que represents la
  contemplaci6n de ;to ello
  y una amable con v"a-
  NIci6n en la atm6sfera suges-
  1I1,a arata y simpatica .J-
  RIVIERA.


  PUBLICIDAD GUAU


  NA rnte-
  nt~M
  m as
  milk
  ana.


  ENTAVOS  idos


  'go de


  millas

  (I1 Ifns
  tifenfirn y
  r)fV'fl1'nr VI
  3T7.000 bai

  Ji0 A SE ( L

  tin que el
  para lanzur
  si lo cree tit
  de ca rre era saua
  i1 %r'.e de SeCta 2U
  "Inmarl",ino ahad
  ane dor Karse e e
  ada perc
  d,. -T"~~ren

  -sronl

  ,, eria csirepn
  "a I ra a


  r-cff d,!,ra.l'o-.an
  .', riderl'e
  ul otra "Ine
  ,Ida aIN"o, ''da
  at,,ada al gr'nle
  t 't!r "da de-I grue
  I'l, INarn'es Uni
  dC de alormi
  n ,id m a >'a, ab.r d
  zr i n rrjo s.I
  ee, pe'r rendaol
  I*NI- hoa" aba'
  'Iafdnnron 2W0.00
  Ianzarse a trovP
  b, a'. Sur Aproxl
  d) ras quean au
  de! ren a An
  r Io. lfies d
  noades de prnae
  H~azam,-,i c tors ltua
  u ", Sbi P I s ch Ino
  0er.5a artilleria tic
  .' itl, dquince m!
  11e,Pte
  ituhten' ntre lo' ala
  c arnph
  'I onw icvdlo r
  bep~d' cuand'
  d 'o (l!,rp la prl
  a r'H~ne In gur
  ba i -, aI ret
  ,, ", n d a,' 'n, F

  'r,! ahn Dg o o ad
  e e ien aqadn,
  ipp," I, rmilnmunsta
  *i`rrinido &el ritm
  -n rasa drprima
  reagruparrsiy'ei
  a, brecha anbierta
  de In Prena Air
  maon informa desd
  al del Octavo Eje
  lerr E tena Seul-Chua
  nit ,he de %I',.
  c'5 "tiaao Iedan
  neste de Kapyoni
  nclavada en It
  Illasc ueno're
  *hdan. ueron raeha
  -BeI. alludos.
  I MacArthur die
  aihadas ae maov I
  ,icinnes para deter
  a la principal qt
  ..re.aneasie Afiad
  deralaranusu.,arna
  Snoeturn- en e!
  nnch v del vlerae
  SiVanggn
  as pajnrullar pnail
  area Unn p;
  "I ldiadns rnoqIo
  41el ,dIl paeni r d
  "In~naini paiernif
  Hid," h.madnnarni
  orh rOilenltal d,
  ,a ponblarin ane-
  are la line ad la
  rn In extremidai
  raraca de H-;
  dI ,df, t an l mbA
  Ir1 daI enbalse F
  rds paraleln 38-
  msde sie e m! I a
  r sud fianeos Dichm
  hrtiamente tin v ch
  i Pe Hwachnn v In
  ,at am fs al nor
  r' dad da 1aen
  Pxg I.TTMA)


  onal la


  ixonoml

  anrial sobre
  n ]a economic
  -IvnA b orac!6n 'i
  de]i a r-I
  rcai del capili D
  laria Inoque esiamn
  error Premier di
  ir. qua esa politic
  I en dra mejor e
  ("i, Pnli)ca rbrer
  ',,a'e qu.e tn rni
  aei'hoal Goberna
  aNadoi a iifreclmien
  o n v etedimia-i

  a. ci ia 'a isr di
  ,.'a.n a di iettej


  -'r an tPe rid* .i o de lnnam
  i'p, xn a ceal
  ,. n are a pareu

  'gad ane' araniav
  'adafarodo e arnie
  ii'M a impreaeciad
  la piglna 12i

  'iem po

  d ay sabn~ad 'aie
  'r'n'ae Iqualen tem
  par'n nubladas
  ain l terrtoria de.,
  TaTmparain~an d
  o MinimaaI.2-4
  ienn tarlo Naeioanzl  - 0 Wv00 W.% a", A WUqb.


  MDIAR0 DE LA MARINA 0


  Las grande tiradas
  *


  del P6,sINTE'S CLUB DE CUBA


  E N Rein6 gran entusiamo
  EL S AMON Suir Jr., no Opd ocultar la lt ni pot el kxito obtenido po
  el Pointer Club, *WI& la cal praMide n o1 ltim Urada ilevadas a cabo con
  motivo d Itam 'l at- do Im luorirt. Aqu apar ce munido con las etorm MAn-
  zarbeitia, Jau ,ai.r. CadOm Dr,. RodriguM Diaz, Davis y VUloldo.


  Un moment de descanso
  TRELS T GUR.AS amtealm dml Ponter Club de Cuba quo am d4tPUorroo defen-
  diando Lam md. dod to Wradrm do Jmaica. Son alacs Bernmbl im An.Aono
  Gonzilex y Antonio Mntoto. Lo dom primmrom crrta 'uradorm do trap. y l uW-
  tuno, dist aguldo n dobl.


  Salv6 lom nuove carom
  1E1 I'Il (1 1m1 ...' dm1 JPJul im.t (t),.l b -- L'-b) q t 4 ud nm o. 1tr n u mm la
  ..u.,1u.....iM l Ia 1 d"d[.wi il. amIsge Ikedurle i 4.1 .' do 'amshr da 4 I k fm fo.
  .1 l' J< m t 4 Ja.m'weut-a, dAI.14u- UfM do .. lnp p y hqhA. qui a &arese
  ,qll . *of l oe d4 RMmu da L Meul, 6 .lholll. tvall
  Mi,,;:A, .p y. -.i. ..... -
  dm -.am tsai


  T KAIM1NADO & I prUDW e-uni, ddl Camponlu R&odLtM. acumdo an
  lo tmritm m nm a La mmugl N1 noml di Mw t -ur d LA 1 i0 6 mini.
  Iru O8 rdurctlf., doCOm Aurllu> SAtnchei Aranff. proe de "6 m di
  uu d lom trutoamM. (ewi b tml>


  -on -. ;m U ,
  Erpsrirea rsurdli., -' 'idI-^td'
  mcifT~pi u< opd 1 -rtrl~A ri~i^^jfa~i: L C2WU CMMUroM-imltmi~d tl--m"dgWiirio y admijradt&
  lom- mA gMfaw 6amnp.&T. diramime do Am mzxi%41& I* an a div b jU 6l my a61alr *5h dJiin Miu .unld .*
  pumMsloloa da am rounidq
  "ft,-O,"_


  I 11 i7,11"r10 b'." MB in do. b aUNd.. 4 P& w Club 6 d CUbO. amemSO m
  6m= sa a doI m
  ts lU, per rdlam a an. W dabw 4 I w
  I p pmWrs cS i.m do


  Parte del toeam dsi.-t
  LA DCANA oiociea do d ro qum d..A doctw Orto Vho"
  nuutrid ryrwo taodma a omwr an 6@ lrada4. Aqui P =wj *
  bra, dm1 tomf do 'M vi dd viuxi U O6IM.m Cato. Quiryo 7V vmMddo*g
  mmr .t Tr Mf6O" O y 3,x Ui. ......


  ii iia lintam B
  in ,- 1,0Ed@
  P'3s.d- Ve ,da"1' do....o ... ....... .................... i ... .
  n,,tsrS


  lou


  SERm
  2
  Deli
  Sc
  Dife


  1~,~
  4


  23 311l


  a SE& A" k Il &

 • i, leillini,+ 27 do Autll do 1951
  DO, lsett Mos Roamalt, Voi.,. l.altuie Dr. Fluacso 0 M0mM4" pe&1 'a. 0:.'t1nrlo.


  -Um


  GRAN FUNERARIA DE


  ALFREDO FERNANDEZ
  H y 17. VEDADO F-5054 F-9619


  COLQGIO MDICO ACIONMAL
  toawMir MoW4%t do Cakal
  COwMM ETiciTvo


  - Illll


  t
  L P. D.
  EL DOCTOR


  Pedro L. Farifias Mayo
  r \depooliloet. T as Taurora is is rFodeesal N64to***a~
  ltlr o do Ia 'cx ~a .dsdo 1. r < al.iucaln( M20dM ..
  HA FALLECIDO
  tlD.pu. Ad, rerlebr I o aam nl Ianamsie*,t
  'P oia: -'S alit' prr i ersrt ~y vwrnsri' I't i ].t p.m el Comll Fecullvo del Co-
  if i" t t 'i I'' N ii t ."'t i" '105 l. ir"t 'os medicos so tirvOn concurrlr al aeoel:o
  e, lr]l' r dri t ,ic i't't, c 9 '. p , P 1 '.'tI e ti, t-]ra desda olli acompofiar el (ada-
  to+"+' sin7 ciI (.etn s rh, 27 d' 1,1". '.1, 9 1t.iocera.
  Lnr Hat ina, 27 de Abrit do 1951.


  Dr. oiIL H. Aquono Padc6z. Sec. General.


  Seri ante Ia estatua
  situada en el, Parque
  Central de La Habana
  El Consejo'Dioces.no de La Ha-.
  bana, de Ia Asoctacidn do Cabatolers
  Cat6licoa do Cuba ronmemor Aii
  instauraci6n de l Repidblica aI pro.
  ximo 20 do MAY con varlos meltr
  especlals, Io cualtu econurrwrin
  las Unlone de Ia capital y do Ila
  localidades vecinaa
  Il programs me inic el l at t a hO
  dse In mami con c un Mti sM as -
  muni6n Genralc do todau la Uninen
  en l Illolls Parroqulalj do Niis
  Saeora d* Il Caraida "0arona ile Cu.
  b. aI la qua. sgulri un dsayuno om
  honor do todool aiL statnseI A m Aj
  miss sorin inivltadol loi vellronn da
  ll Indepandoncia.
  A las 1.30 a. m. sartilri do dicho
  teInpio I doldllo do loa Caolileros
  Ctlllco1 ,s hata at Plrqua Central,
  dondo slra colocada un. ofronda flo-
  ral inte el maonmentio a J"i Martl.
  rindidndo" al un homcnaijo l A]A .
  tot do Is Libortad haclendo uso do ls
  tlabra uno do lea dirlnl% do I
  lm A do 1a Acrlbn Cllilecm CtJ.
  bac&.
  Par Ia nochs, en lo salaces dl
  1o Congreiacl6n Mariana do Ia At un.
  cliis me ofreceri una volad 'ltOr.
  ris musical, que vlene organliando aI
  Vocal de Patria y Cultura del Con..
  Jo Dlocsano fosellr Miluel Limo, to.
  mando partl desmeadc mrtitu d
  li radlo.

  Celebra mu onomaistiCu
  la profesora Dbe la Torre
  Tenemos sumo placer en anunciar
  qua el pr6ximo dia 3 de mayo ole-
  brari su onomistlico Ia snoro Cruz
  do Ios Mercedes de Ia Torte, sposa
  del corrcto caballero Juan Gatrl
  y Pirez de Prado.
  La geontil seiora De la Torre, pro-
  leic.ra .lel kindergarten del Colegio
  La Inmeiulada y prtieaora do inlisJ
  do I a U Jn'lverstidd titeramricania, r-
  c0i ra por tal r.otivo numerous
  muasirb de apreci y distincl6n pur
  porte de SL.S mistades. a la cuales
  unimos lam nuestras muy sineere-
  llmento


  Velada esta noche en
  la Escuela Parroquial
  del Vedado, en 11 y C
  Los Grupos "Santo Tombi de Aqut.
  no" y Sailn Juan de In CUo" do to
  Juventlud Mlsculln do Ia Accli6n CA.
  161cta Ciubanl ofrocern eslt ,,o eb.
  a l( ttacs. init Velada dedicada al
  betn do ll castidod en el Salbn do
  I r.iicurla Prroqutial del Vedtde., I-
  luedl s rn 11 ro II suln a C.
  En dirhn >ctii harcn m do ,a p-
  labIrl el R Anttnio Mo. FntrpJto
  Silh. 1' Contmst'o del Coitieo Dio-
  canon d1 I. alsbania d loIs Laballe'
  r uCatOictni. y c\ doctor Rubin Di.

  De lteirlo Ia Ordenfi de


  (abaIllerot ie Col6n
  C.I.i .to..io Ita Atitoi"Ajo dal ilnr "
  J-.... r. I iBndos t 'arhoee roplllo 1d11
  .,lh.ll t4t dCultl". a1 6on1s)a 1cn
  Ai'. in ntmAln Iti 1300 is Oirdsn ddo
  I..s I Aletllrllta i 'i"'nl0 ratt da dutl.,
  is ipil rl tliltdn maIsdr ia tint
  tilamrbro dialnistiiltsdo dlrha Or-.
  .'p Ia1 ii'iIii.' St I.0'i'i. lailein
  40i '.151,' "ls Apl ,i" p 0
  dalsc Ai.nssds" M ,a 4 isX Ino ha r'
  dlnel" jil Ia l i ndere peolal ndes
  w'l i tl~d r if+ i V. ti" I > i -.pI! ll'e tn%
  IiS iii.iaaiit. e iI~ ~ ll~ n|
  S hl, haltnI- 11 I.
  O,|,1 as.,i. dotl iil. ,V-1 C.I 1101
  .191]l. ntO llnh

  I'li."ti d t R Vot aA tli


  Virgr li le lo Aniuncialt
  | i.a|rrlam l Mprianai da 1a
  A.'., h,; ,,$ fo 1[ l bada dim 1.
  1 ia a4ma do Ia nath. ena0 Illoloto
  to Natio. tISa &Soul ve*Slonco a atu
  eo las loiaros J In n th i i do Isa
  I Is |1t a et ]141 J1 r ll l di @rt
  r.etii.41 al v l ro Jot M nIi ntii.
  I it'ih >cto a shrari. smdiri, lI
  Conaisrarlon do AppirantSi

  Eua ll a Habana lotN M. R. M.
  Superiora General tie las
  HH. del Saagrado ('oraA6n
  Par. s lracVa s'lx atlcial a Ils es.
  sI ot Ctil V do ia Conrctlr|oDt de
  nrromonas 4 la Csaro.d del fcrado
  C;rSA6nii. t encrentra In nutilr ra-
  pial to M Rt M. H.rm llnds del
  kGlado Coar6on do J4sd 101 ImnT
  pr P81140al de i wroarlirla lenoerl
  I M Morts Mella
  iL tual BulapIrlars 0Gneral a dIs
  uartaa uritsrt dl it oM. 1R.. IMt bal
  lrrs|a Ranirlr. qulan fItllTA
  .n %'.1- .1l IBM y rncuernirm i.
  lulld en 1 Caentairreo dl a oI.l,
  ibI)inap"e per C a Introdulccim 4.
  I sCallat de ou blairhaciltn.e rn Rumsa

  Sera maftaiina el DIa del
  Mxglaterio Cal611ro cr
  cl TrIduo laIalllita
  Eoanl triduo Insakaurado aver en
  httior de San Juan tattitata d.' In
  Salle., can motive de connitnrarsca el
  trlcentenarlo de ou nacimlento. el dia
  do misAmnn eMli odicadeModo l mta.
  %rlo cntd6lico
  Con tatl moliva, en La Salle dIl 'Vi
  dado. a las .15 m. n.ofilciacra mis
  do Pidjpr del Ria o Xxsn
  Evlo Dia Cls. Itermlnin.n.
  do con Ia bendicl6n d ri oiulsirnim
  per Monaefior Belarmilno Osrelo "l.
  to. aesor de ia rederaci6n dr Mae&.
  trash Cait6Uca de Cuba.
  SoIhane pr eatsnemedl unl Invtsa-
  d6n outwill a iO do Ioem nilmbros
  del mialterlo acat6li1co Part qua axis-
  tap mamas a Is inonecionada mism
  FORTALEZA. CarO. B rlrsl, abriL
  (NC)- M i xmo Mona. Anlonio
  Lustop.. arzobiapo do Fortaleu. ha
  recordadoe t lo padres do familla quo
  incurrtn n excpmrtmlln oulonps con-
  lien sus hiJm a educadoares hoiasliles
  Sa Irligi16n cattl1c, y quo "han de
  randlir cutnltas a Dlos ll lneuldain la
  aducacl6n cat6lica d esas cfislturns"
  Rz6in id Is advortenciai: acabs de
  tundarsic en *lA poblacli6n clt6lica
  un colegin proteltante
  PARIS, abrill. INCl1- El MIriscal
  Hnri" PhIllppe Petaln reclbil IDs il
  timoa acramoltom de mnos dlot Pa.
  dre A Bailly, pdrroco de lIa Ilisa de
  Yeu dondo el mllltar 'francee de 95
  oios putra confinamlento, Jelopids de
  quo los troncesen entencjaronn pil-
  al6n parpetusa il Hiro do Verd6n pior
  hiber dirglldo el rdglmoin de Vlic-y
  drpAnteI luI s eunda cuerra enundial
  Desde hace meses viene onferms. Lo
  acnse pal 0U se lsO.


  -- '- _?..
  dGRAN FUNERARIA DE h


  ALFREDO FERNANDEZ J
  CALLE u y 17, VEDA7-54 7n IFF11


  L FREDOAN FUERNGERARIA DE


  ALFREDO FERNANDEZ]
  CALLE H y 17, VEDADO Ttliionoui r.51 4 Y-N


  u


  ' DI-innu1


  LatolUciso


  Dr. Rm s6n AlxalA Alvao.,. 'to t 0i<


  raging 0 Aj I. TURA a 1L. Mjl f1ra &'a MRA I A%.- IV I "Um.


  P


  .1


  I

  [r6nica Habanera DIARIO DE LA MARINA.-Viernes, 27 de Abril de 1951
  0*at .ulie rSs dv Qu.


  El homenaje a la sehora de Casero

  En eta fetgraftia do tan hbermos ct. aparceI& I 6fieca de Ccro acompahatd por: Yeye Prio de
  Henriqaes, Julia Alvart dec Pria, Sar Guticrrez de Gals, Rosario Pies de Prie, Blglea Ros de Fernindez
  y Lydia Grlmany de Bravo. (Foto: DM-Karrefio).


  A  Lco, mod,.

  wta cofc-..
  PffO5 COMI'C-"-
  cionados an
  ,., fria -
  la Iola' mdi
  frazsca y du.
  rederatIean
  proprS a para
  las noches
  dI v.crano.
  E" rosa m
  azul
  Tallos 34
  a 44.


  las orgaolzadaracs, qe tan buena ]a
  .bar reaiio6.
  Estaba formiado por las senior
  B6lgica Hos de Fernandez, Filita P
  rea de Rosell. Riltica Fernandez Ma
  cane de Cruselias. Hortensia Ganimve
  de Ochoa. Hilda Rodriguez de Mart
  nez, Mercedes Dora Maitre dc Hal
  nabergh, Emma HoseU de Blanc
  Cuquin Guernica de Villeges, Gr
  ciella Bosillo de Vaerona, Lola Sao
  chcz de Aviles. Mimi Marsande Alai
  i:. Chiquitica Vietal de Recarey y 1;
  efioritas Leonor Gonatile y Mar
  Parrefio.
  A conlinuacion algunoo nombre (
  sehoras y sefiorltas.
  Caridad Larrondn de Dihigo, esp
  as del Minntro de Eatado, tan e a
  cantadorn.
  Sarad Guai.rrez de Gans, eaposa d
  Sara
  Ministro de Juslicia.
  Estrella Echevarria de Sanch
  Arano, la bella senfiora del Mini
  tir de .ducaci6n, que vestla tra
  azul de encaje, model de Carve
  interpretado en "Atelier Palrislen'
  Yeyd Prio de Henrlquez. tan bel.
  Emelinsa Rulslnchez de Varon, s
  posse del Presidente del Senado y M
  ria Luisa de CCrdenas de Rodin, e
  osa del Presidente dc Is Cimara
  epreaentantes.
  Arminda Bulnes dc Cabrare, esp
  sa del Jefe del EJctrcitoe
  Nenas Bacardi, Rebeca Esplnosa
  Portuiando, Miin Bacardi dA Gra


  r*ponublU44 e Id ue ot 4"- AROt
  ran a tcuoitrci n t. proaylto. li.A do han,
  rcobousiseata 09o Pd O .I#etgas A doS
  $0 Lay pence sr ge i hal oA r- q s he
  B rad u cucrdea nre, mayor C racit i taito
  mlnorlCaZ. Ao *uere 1 prmit# r lesional cd
  sar ta nplra* doA qa ..m e a.)a -.. /7 ,.
  bon le (laial0eeM ,as t ms a m f '-'r '/fzbie0 o le tratar
  d 4 ang l .s e mple Im d nto I qu del
  dad dcl 40 1 c o anml to a
  v paitlic obl# Tebu ciA C
  - 4 de I I Trll snlu dos to 1 111D11D1
  e o, |lamea a e lquo I s$ fotl o
  Sl; r teol -" re liVan le ml
  VAa is 6e11A Radioelai Us
  ". ilWiru 7 M d* ls erk~tr *tir xln datum-
  yP ,)t. ..,.e d o~ ,te e'l ot al Koralna
  ;, lblllle *on hll l I 'm0a'lam dtr de ,I
  S 1T.6r on 'so IhlGO- 4I f sll.l0p doatl Par.s,
  "i 4o cflalpturP6 Wrolrri Cie,-


  Vi~ore dO e toecia'i I
  d r ll Berm lwen t Ir Wtliva do 14 Indus-


  so viqae c ado do@lart& 1161~
  --l'smi de Zas

  ,;i o .'.;",10 -m olsticts
  ..,.00"*" ji h t o^.1 or OlyPPe Isnll*noo #m 1gppro.


  Mi jr.=o rono00ronCb
  tAn 01 o- 'o -'0 c OB' n0 0V-" n aa gin cmltaen Atifn-
  ei liuc. d-A O It} pI diD e t oo 0 5k t rcl disa p ctai-


  r9 p000o fla t p on d e' ceOs1 o d d lirrn l ta ren-.
  i ..^*1grolli^ dohtio- ^os  doe 100,0a r 00Yd e m&"..a. n o t;=. dean ali l.
  I1 00 '01ro %" _s h I V -^ .G d cO me. C.r ora c-
  I J600 - '8o^n. -, eV0^ L..orAulin.

  a 0-P n a tu n .n I&_ Olt-noi _o lu cO'" Ino d ,r-i
  $I.-oon uats kar0s -dlo, o v o !an run0o,
  t ;t,8 a. 08 re,"o i.s.rIo. ao.- 7. 1 n c tio.
  ,is, so &Ill d o ds % "_-oh.nipoe Y lOPoxt" "! i -
  us 0006 _p ,, Atro bip ,ro, ha ,%.he "n a ,'n ,, n 1) 0'" ._- o 1o%,or Irlorenl"
  O,.= 'm tt do pe o %tulOV.0 So rO L w do n. SUo,, uOst n .I L e tituy 6 unco
  *o o 9 S t- o o i 'c oe s R -
  4a 0I 600"6el coil-' s
  lie.it,,,91% o dot
  91 d .0 t tani 1 ao 1. ;TwiAlamum-  I' ',_'c jag.=.v ,L.e 0 IO ...t 40or -oaO 9Ql" ,r .. A oo ~ 't' c.=loP -,o- |,.
  :ia' S^o unall pa^^'s us
  a-dpuor1o Aul do.go e"a
  earn qI e)T, Parap0, Y q.b a s 0 im 'vesO ~ 1
  aclveaaaaIt.*li0 a4 SL01 pelt


  g'u. 0 o lo ro .6 u _es .,,o l~s_, c d~ '00. 6fr.',c00 6,b. r' f.o ,
  t 0\ dl'" gfim$ 0- t \lt Po1'Orad
  -- cS = 11I dog d6a d,'-o8, 1 (Joe1Ioa-r
  .Q io'LTT, -&. ,rP. .d ...r.. d' ..r o 'tU -
  OIIUCSm N u etaOl -, E .S.9"o.5. ,.o n -l -- O I
  a o ,to Co' do05(fiio ,,tjf10aqgo re nto &
  d51apRe at ,46lo as aInIt000o5puf dOn
  we iilo t -1. .1.a tado I1119 cIs
  61. 'hsi eo.6 so I00 r I-d
  1111006% I
  goa-00 S coolbud00 A dun 0 aO
  atosre N ..sda .i t o 1.5le.
  .- A I s ans s n rtpeto rgfao..sa.a ioto o


  er a "Csaud" 0tI tjc ** do 3.1.
  tenam ma r anadi J O l do Ceoba
  11f roo l m -l C O Ic o, -H F0l r "o IL oo-&,U .d d e i d o "
  icw LagAaitim I 3nfldO s9 TlDBUl eaa *BIgO .,10ont.


  "- ^-w ... ^ ?t .^T'"
  fis i* "-,-- 6w 6 TASI data V'S' c .d-i'

  a paruftn seeM nr ,M ill
  M. Caw. .- .en owdoa "* oIB
  We Ilomo m unY nu r' 0I ~l U

  A-40mmulte P  ado eig l ee p1 a,'.*o d e.,0 601 *QTu 05r
  aw95Te e1. P odon
  T^ .in sob I@ lasp fi&061 P.O. lbu do O LLr1" O ~or*
  ORNO as IUs pr"i a i.dd*l's -? ban re.*' IL S DI
  __,_liars p :W.sIs uMIi n

  AL- 1 4 ilr eu auB eY 0 a d o Come-

  ?SSS?3 ^\s 1d' ^i '" el' die 1
  K e laliCaUvo anteIs'o I ) r iay r la eluded de icarira. Pa-
  i, e s *ifi i l *ru hul lantt Crue p e1 eure.t

  p. atJ" ', ,d e' VA ,.",


  r


  Result nay lucido, lindlaimo, el
  cocktail party que come homenaje
  de blenvenlda se Is ofreli6 ayer tar-
  de, en el Vadado Tennis Club, a Is
  joven y bella iefaora Carmen Nava-
  rro Caula, espoca del nuevo Ministra
  de Obras Publicai. senior Luis Ca-
  sere.
  El pasado lunes,. ieg6 a La Haba-
  na procedente de la region oriental,
  done residila iseeora de Casero,
  quiet n ahora con motlvo de aIs de.
  signacl6n de au esposo para tan alto
  cargo on at Gablerno, tijar su do-.
  mldillo' centre nosotros.
  Con ltI motive Isa colonia siantia-
  uera de 'Is capital lIe organize etai
  festa come dmostraciln de aflectos
  y si'iDti".
  No solo damask de la Is sociedad "an-
  tiaguera, alna tambin rnmltiDles se-
  oor*# y seflrita de nuestra major
  socitdlad, participaron delt hermon
  acte, par a el qug viptieron de gala
  les precicao alone del arlistocri-
  tico Vadsd Tennis Club.
  Em tl. al6in de bale quedaron dis-
  puactc lst meaas.
  'n lls m prasidencial. adornada
  peor "Goyana", el almado jardin
  de t y 3. an el Vedado, is admir-a.
  ban artlilcas corbaillle rosadas a
  basae A dals y clavelas.
  Nads mki line
  liniclarmos Isa realacidn d lIa coh-
  currencla, que come ya hemons dicho
  tu6 numerosisima, con el gtrupo de


  '" "mma
  MIMI


  - Fagina


  HOMBRE PRECAVIDO...  vale por dos!


  Ra.
  sac
  mId
  Gu
  A.

  P,
  c

  Cl
  M
  E.


  C  r
  ,.
  G
  nl
  L,  A
  rr,
  A

  N

  V
  p!
  d
  A
  A,
  Ni
  a

  A
  A
  di
  df
  A
  III
  z
  b;


  afaels "n'.'quez de Sosa de Que-
  da Mladii Luisa Blanco de La.o-
  irinhar Maria C. Gomez Acosta,
  ouraes Gomez Acosta, Gloria de Ia
  uardla dr Pratts, Celeite Barrueco
  .rruC... Alda Martinez de la Cruz
  Leaor. Aida Bctancourt de Serra
  idue Gladys Vazquez de Navarro
  Ira Varcnat de Casade, Panchita df
  ,'a r(.raC"men Cross de Pinc. Tcte
  ,,-,. d, Martnez. Maria aiaro dc
  B,,j, Bcrtha Guernica de-Arangoa
  IEidai hldalgo de Conde. Ofelia
  op..,. oc Jordan, Manuela Caul,
  i Alinzo Nena GonzAlcz de Orl]z,
  ci..Iela Ledo de Caula. Gloria i'e-
  ,3 or Ca.:no Neretec Florali Fer-
  jr, rt' .0," Caula, Edelmirs. de Zayla
  W caul. Aurora Caula do Ledo,
  irncii an clula Ledo
  L.,1-,i Millie Schumann
  Bar,.i titbilehnuse, marinaa Valdi-
  "l, t r.lret. Aniosa Malarei da
  lr L.,i. Perez Nufiez. Ellie Fer-
  candi Tiavieso der Gomez Marti.
  "l' & in la Barrera de Botei. Car-
  Tin R., i Consuegra, Lydia Gutle-
  rtA ,1if- l-uiz, Margot Andrew de
  rce O.1ha Puente de Cofifio. Ricr
  I-liira e Fernandez Rubio. Lucy
  ihien-'n,,e de Mendoza,. Alicia Es-
  In, Margot Real de Navarrete.,
  .'-e. ", -Minguez cde Ruiz,, Digna
  -i.erOl de Garcia, Uaulette G. de
  etat Ct.,ad Amalii Roche de Po-
  a Marg-t Vizqguez de Casera, Zoila
  a.er. ,lc Canclo. Victoria Sim6An de
  Aharez de Letebre, Mercedea Segre.-
  * de Valts, Georgina Ferrer, Luisa
  mAmea Poze, Leaner Navarro de
  'ilts. Pular Romero de ernindez,.
  urcoria Cault, Estelg Gonzillez Pdraz
  e Vlit. BSrah Gonzilez P. do Gutti-
  rez, Aurora Gonazlez P. de Bou-
  et.
  Araceli Hernandez de Mateco de
  Acoita, Lollta G. dc MArmol, Marga-
  ita Horrutinier, Fill Posada del Ha-
  ey, Otilia Gonzailez de Quintana
  aolla Perez de Monna, Bertha Ur
  ach de Novoa. Terito Estrada, Luz
  Marina Estrada de VaUs. Aide Es-
  rada, Marianao ForariAs de Pasaric
  Bebita Suarez de Mederos, Joselina
  Diaz de Minguez Carol Mlilanes de
  lera. Mollie Pnrin dei Gnquel. Dlo-
  es Bravo de Brrialdev. Tete Cruz
  e Lavin. Silvia Sanchez Barraque
  e Resell. Juliia Mufoz de Vali,
  Gloria Marcr de Maria, Elvirita Co.
  anl de Castroverde, HiMa de Cards-
  as de Lopez Toca. Ana [, Pera de
  las., Zenajda Lopez de Piug. Elsie
  VEASE EL FINAL DE ESTA NOTA
  EN LA ?AGINA TRECE)


  DOS OFERTAS VERDADERAMENTE


  EXCEPCIONALES


  TRAJE DE BAiO TRACES DE NYLON

  DE SATIN LASTEX Y ACETATE


  a 5.68 a 26.95


  a- Isabel Velazquez de Bohvar, MarIah
  Luoia Portuondo Ad Coastilo. Nana,
  as Hrrera. Rosario Pacz de Prin Soca-
  e- rras. Esioeranza Martinez dc Perez
  a- Lopez, Luisa Schumann Vda. de Po- r,
  e? rro. Luia Pell de Me Cormack. To- A
  ti masa Figueredco dc Chavez Milanes,d
  n. Fabia Gominguez de Soca. Maria G
  o. Bosch de Mercade, Caridad Porrn de
  - Camacho. Isabel Paulino de Rosell,
  na Joefina Villar de Corona. Paqulta n]
  i- Mir de Vment, Caridad Valirente Vda.
  as de Alvarez Fuentes, Anc Maria Ba-
  ra cardi de Comas, Esperanza Meleode z-
  de Perer. Cucha Perez de Comas.
  de Serafina Lastra de Giquel. Zenaida
  Resell Vda. de Bacardi, Guadalupe
  n- ULriarte de Fernandez PIA. Emma Or-
  n- tiz de Cru -'l!anas, Estela Cruz Pl.a-
  na s de Gandarias, Caridad Puyans
  el de Dellunde. Blanquita Fernandez de
  Castro de Jardines.
  ez Julia Alvarez de Prin.
  i- Julia Aspuru de Rousseau
  ije Esperanclfa Hill d c Shea.rer, Mercy
  *n. Taquechel de Vifials, Clarlta Rodri-
  . guez Bacardi de Carrera Justiz. Car-
  Ila. matelinae Boudet de Alberni. Nena Se-
  es. -aas Buatostamane. Conchita ouyans
  a. da Ripoll, Beatriz Castro de Nava-
  as- rrcte, Florinda Jardines, Sylvia San-
  de chet Barraqu de Rosell. Anitica
  Bravo de Figueroa, Cortnlta Aoran-
  ao- go de Mendoza. Paqutia Ray de Urta.
  NMtrcede. Puignau de Marill y Ma-
  dr tilde Menindcez, tan alractiva
  in, Maruxa Nurez de Solar,a muy bo-
  Snita, con itraje dc encaje y tul ne-
  gro. aonfecaroonde.'en "Aterlir Pari-
  S16l1".
  Cliln C dao Guiltrrez. con un pri-
  morosie todelo de CrisliG, Dior., -n
  riacaja nearno Ad Is coleccioe Ae "Ate-
  ier Parlil an".,
  Gloria Mario BRecio d Prig. L, ez.
  al Poriutoado de Martinceo Aparici,
  Mrs Abel F. i urahons. Mary Ataer
  dr Pnrtuliiin Zila Guctitia dei or.
  lituondo, Altria abl dc Aivy Carl.
  dAd G6Amonz dc Canalcai, Zoil Radrl.
  telt cde rirer, Marina OGmer Boa-
  it, Cnnlhit Chivci ie r ti orlt. Cr,
  men aerrsno dc Mailem. Colicblls Ga.
  rrte de Sorheaul. Eddy Prorltiuondn
  Noanl rIlaier de Arangn. Nortn(
  leneiilrAn do Mlin, ('tints Rodr)luex
  de Lehuf LuitSa Clara Vlliats.
  Magdalana Villras. Jnrtrnpila Gat
  rla ate A) al. Martha Guerrnitra, Ciu
  A. I 'aTrre, .aooior Crvera a de
  M Glrrn. Giina Cerver&. il\t'ia lo
  drilies dA Andrlal. abet iDurrutlie
  die Or.i, Lydia Eapinoa drt Nognuti,
  Olrta Relves de Miranda Cermen
  'ares de l tgnillor, Ltilia rarnandie
  Ad Eapitnoa. Clemettina C. dA Rios
  1almmassd, alvita Buirruti, Grcrlla
  Odin, Caclli Catnpaftt, Ars ds Cam-
  palsA, 8lvia Parreio de BuAttllin
  Lydia Caisi deDins de Vlliessi
  W ilna de Is VeiA de Loret
  Margarlla liorrittllniet. Jnseflins
  Ylary de Marbin. Emtlita Frianimi
  dr Frninde. Sllvia Validi Rodr.l-
  .lis. dA Valdis Crue, L.... R. CA
  err- g Bdo enavern letrGeorgin a CA
  er rdo Montfiti., R. iri, Rodrlgiuez
  Ccors Ad Vodla. teiorsti a AsAyala
  Antalica Minchea /.ysa& Dulce Ma-
  ria Catimboutu ideAn l'hade Yo-
  lsda Pdrsliudat doA Aattue. Corldltd
  isvas de (Catabus Cia atCosrdcas AO
  Ab6ill. Aids Ciidiov> dac Meir
  )ie. Miray1 I.sni HiiaBl, in cdMiilI
  Florcnilia i toly t rr iteot, Vitila lAe
  if 6n de Portuondi, Ytulrna Bcidell de
  Gaitilci, isabel TE Vaienir de Silta-
  grt. Calla sFerndiiel ottiutc ric Pea
  teI lAptz. Cira Ftitiiiiidrz Roic diAr
  IrrnineA MurliAindo. Ninida rei, nan-
  'ta Rnque dr L6p'Tr (rimedres Gflt-
  Ilermlas Agramonir de larihl Mitr.
  S' salazarls dr lr. Rasa Amniria
  uutlarrco de Malsi
  Loura Rodrliguz More,c VdA Ad
  Liah rrre-,
  .oil Ochoa de laru z
  Dulct Maria Loynat dl Castlllo
  de Ale,-arF de CWas, Jo lnca Blsken
  dA Ofit, Joelnsi Oilat Blianco., Cp-
  ridd 1Qd6mTz d Canales, Rosalina
  Tjllex ;bca nlbtolo, Lydla Tarln,
  QliI i Ntr de Mufti, Margrlils
  B|is Cil o, fitle Herncndcz MyIa-
  rt oellan Bala.r d Gutlitrrvy. Lo-
  b Dill Candal dAc Rodrllutz Fau-
  re. Svllv Bamrci dec Casero, Valen-
  tinsRehe da C srg Martha MaIre
  dA Pumar jo, Liel WagIet de asla-
  car. Martha all dA LeJarza, Elena
  G6me Adl Campo de Pesilng, Elda
  odriguec d Stlnsa a. 1 Perla, Ly-
  dia Othanlmy da Brav., Carldad Gr-
  many, MImtBoeardi de Grau, Martha
  Mourlflo de Manrara, Celia Grifan
  de Garclia Carbonell. Nana Cruz de
  G6mez Cortls, Silvia Martell. Sarah
  Torq do Odin, Sra de Efteva Lora.
  Maria Aeosta de oupld>, Maria Fate-
  ve dA Valllanl. Caclia E-leve dc Gar-
  cia Iflela. ria T Mah Jasuma. Sarah
  Alomri d Ochoas Clarila Disz. Anil-
  licas Rojas de B. Llopiz, Victoria Car-
  men Taquechel.
  Ibl CGrave dA Praltal, Laura Del-
  fin de Sinchaiz. Enma Tiller de Cris

  021ECTAS PAR

  LUJNO PAP SWWUEM
  1. lHebtccve>e hfcegode p pXrt
  1llee plaede e;0cl0l coe
  Me"""aLe10k11.
  2" 2, T smee0e, ecelll y p1p1lie1
  pI.edat se aio McyneeoaeM
  L$fltiipo,
  3. Mintouilll. te MclI (peesci
  bultf) M6iai>ttt can May-U


  Una oportunidad Onical Esplin-
  didoes troijes de bao dc sotin laotqx, Muy Iigeros y fro*aos, especial-
  en gran voriedad de lindos colors, monte proplois para loes die caluroses
  ocqua, azul claro, azul royal, verde de verono qua soe avecinen, en tale
  oscuro, verde cloro, apricot, rondo y del 36 al 46. Cortos, regulars y lar.
  negro. Tallost 32 al 38 y en negro gos, al precio incredible de $26.95.
  haoo *I 40, Hoy solamonts o $5,68. Hoy solomente.


  HOY, SOLAMENTE HOY.

  UNA TIENDA MEJOR SAN RAFAEL Y AMISTAD


  Ml*rOO M &IAQUILA

  - w~ FakimI I"oIwW s....pw a dlsf


  Lc gouerra ril as frOmaO y
  hay quo s&r previter...
  Los moteriolei di construc-
  ci6dm, come fode, suben do'
  precido... y uaited puede
  quedors sin afbricer su
  casio. Sea precovido; fa-
  brique ahora. Si no cu*nfe
  ccn todo I 1dinere, .W
  BANCO HIPOTECARIO
  MENDOZA so Io presto a
  lipo do interfi banceria,
  con geranta do lo propia
  case, y com muchos oaleos
  pare u devoiuci6n.


  No lo die "pore luago'"... "luego" signlfica mtetrlales mdis
  cares... VengO ehoro, Hoy.


  ulncio Aldoms, lino y Amistad, TIfs .A-2010 y M-2325, Hobns


  SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL D[ARIO DE LA MAKMNA,


  Piaien 10 fl


  .En Espania
  __ --Por .Roberto Santos
  -El casteltano en Filipinaos.
  -11 Presidente Cormona.
  -Una estatua de Cervantes.


  M AD RID. IF'-li,--Dola Mimuulu
  M. Snils rdtre.iora general y
  niperiniendeniecde las Escue-
  Ins Normales del Ministerlio [u'1pl-
  in de Educacinon "Neeio.naI. ha de-
  clarado que se adite-.te una moara-
  do preference in ia Junu'oni Fs.-
  tludios de u 1,1 su npain (i uurrar
  correctamente la Ian-oua cervantit
  nia. na que. sobre tndo en Manila,
  quien no habla medianamentle l
  c~stellano no hace buen papel en Is
  vida social e inteleclual. La sceo-
  ra Solis es -laprimera mcer qune
  ocupa tan importance puesto en la
  historia docente del ',rchipidlago
  hermano. viene a Madrid para es-
  tudiar bas organizaciones napoionis
  de su especialdad, y de modo par-
  ticular los mitodos de preparac1dn
  e instruccl6n par Ia Iformaci6n de
  maestras. "Tengo nentedido -dl-
  injo- que en esta Importantilarma ra-
  ma de sla educaci6n femeninas vuesa-
  tro palo march, con toda justlicl
  y solvencia. a sla vanguardia de las
  inslituciones int ernacionnles".
  En oaasmones diversas nos heineo
  ocupado del espaiolsuno de los Ii-
  hiplnos. que lejus. de desaparn'cei o
  de enibiarse t elc eurso de los
  anos, nesAuiruna yn arec tenta. Lo i
  sl isaores su(ridos en eiertaa qin-e
  padel deinla dtclan espahuola, pro-
  nroendor pe eia torpeza 6lIaind aa.
  dad de mandaarionu indignos de tal
  h ior, se han olvidado v iy no in-
  flu'en. per lo tanto. -n a adimni-
  A c cnnyl elarlin acrendrado harn
  la nacdon impcr que ha dejadn alli
  Ian hnndas husllas de su rncivilza-
  lrion yit rulhtira
  yli n io, mrnile IlCa, In. i lulW
  pinon uuercn a Espioa y nneulien
  eli nrguoi d Espadfia.
  El Presadenie Carmona
  MADRID. Fuel D.-Frano Pnplrmn.
  tin decrino en el que e stablee que
  el Entado espahioi guardara quince
  doas dc luto national paor Ila muerte
  del Presidente de aIs Repubica por-
  f uguesa. En Inos ediiclos pliicoo
  ndeara ca media astia lI sandera na-
  clonal basis el sabado. en que se verl
  fique i elnterro. A bas ceremonial
  funebres que se celebren en Lis-
  boaamisttira el Ministro espadol de
  Asunlou Exteriores. aehor Martin
  Artiiuo. como embluadorcextraordi-
  nasio del Jhee del Estado. a ]ren-
  te ins tna riltnn especial esipho-


  ni'ii.ia (lis esmp1APle hindos, tell.
  (Ira elrimle ,fill rrclu rdo grahini.
  it, a ly eclluii liars ei f euifc Iui hisa.
  i., i.i ills-iercluifnn hJeie ddel KoAil,
  lpmlttfXle., No poi~ lln in lk dar Ill.m
  fille,- e., I" li l oom a-nl r
  h 11111'sl ( ctia ,- l lhs r n01 .
  lin innm, I". lci I I l lull innhuuie iecru
  himihir, (sdld. de P, Kipn, qic,,I
  In, d ti .li, l ,,I nles )I lla ili, r1 I
  i'mi. .,i 1'I l lta i ilieu ., INlCieiI
  ilia l,-pi)l,.
  Vol uN 'il rio fa lli l ir lll
  oliiilnI mulinlI mllitnl I., INn linle
  Ki iide lue hUfe i ii mAni IN a n l ifi!l .
  cini vy Ia NliiellI a LI nut lnilahtlall lie
  alilaps, aainlailil dUlan'nl unll ich
  lIelmili m por lilamniilimu p y revuieltIn
  Intiolemclni, l fiql!lllm i'lafO en title
  (jalillel, riontrli v nif c ot Pnrllug l,
  n-la INs masac Ia n ci inoluicdi as-
  lfiei Josireollfn 11llaeloh .1 ils i
  Icllj u. os rcen lhlounildi( li-a ella
  mum in M.( jjjnou r (cmesemP IQia
  ii liiri, Maniasil in rel~raieii lenu lr.
  ill -II'mI rntornui nciventuil 1 i-ioiil-
  cuii, ir p nioli" de lnluiliipirlausui,i
  "kuilr l di cn,1 o
  Inti., Inniliralisnu arteun atUl if.-
  iii al tarliian, alse nichle Ia tiuimuuo
  lninl oml (0 1: IrA1ruit 410)0Iuii Nili iinli,, S
  told dy e1 ronvlyolh' einto n lw, In
  li i t ,tle u l lii tlno hl ln ilcn Il Os
  fieNiI's Iesldenit, JimrIh... 1i.1mt
  maui, n miirido
  A ,i ucsi io In.|rlalninn endl" I,
  flileni r o Ie 1i, aulei Ial lai, rllliia
  VI.1 Is ell ile I.afl'1 smd, i Ie i,,i li .
  1,4h16ii tluilihiS al ]dohli tiiteii
  Ir 41la4ii i IlV alin"i1 lIluslln iA
  t fitHa e Il.Ienidit y KsEtadoiy
  fine flel e.on titn isIs- da nid lali
  hir, in a Ia lelahil a IlrI (i,,hm inio.

  Ilinte limph YV lmi, arLiem ainhflai
  Ii I sl ueIl in itsin 4 a t lii,e-
  lentil cs ale n clailinli elud11'
  aln 1 5a Is lrlNo i o d nur n itl el,|Y
  If0 titnl') l l~e Stah.l, .Y otllta.
  dof inlullt .,,mii nll eOilnfl Ino b aoy -

  hilli, de dlniliplis y do pronresn.'
  t)escan ell pal al ehonfln po-
  trlnta,
  UInas eialia lda oCeyantes
  LIISOA,.abrl- r saam articulo
  tliiladno E"m LtL ssboalhbran satutuas
  y fajlion alalus", 0* Iacrltnr Joed
  Onrco do Olivoro pida, in Ia prc.
  Iomera plan deli"DiarIi Popular".
  quo unad ern euiuataa a Miguel do
  Cervantelsa so.Insnlsoda en is t ul-u.
  re Ptasa do doapana. qua sar unaea
  do lg mejoros, n oaoa s Is major, do
  Ia capita) portugues. Atada el III


  lIn del orliculo que el 6Icio ..........
  mento naue debe existir en ela
  Plaza es el de Cervantes. ';nn.solo
  per see Cervanens Ia maxima ex-
  presi6n del genie espafiol -dice-
  y no de Ins foyores geniesn lle
  rarios del mundo, sinoe tambidn pir
  ser uno de Ions escriltores extranje-
  ros que mejor interpret eli alma
  portluguesa en la historic del "Ena-
  morado portugllds". de "Pdrsilcs y
  Segismunda".
  Se me dira -continua- que aun
  no erigi6 Espahia un monumento a
  Camoens, peroi recordemos quo sus
  mi altos ingenious -Cervantes. Lo-
  pe de.Vega, Graciin- celebraron
  al cantor de nuestros hechos con
  Una comprensldin superior del que
  une las doa naciones de la Peninsu-
  la, que son las races comunes de
  una cultural "dlvernlfcada" per el
  destino propio de cada pueblo. Mos-
  tremos, nosotros, ahorn, que sabe-
  mos admirar en Cervantes el gc.
  nio dc Espafia, pues de otro modo.
  In designacidn de Is Plaza qu nse
  proyecla tendrd tanto valor cumn
  la Plaza do Londres. Sin In estaluil
  de Cervantes, esa Plaza sera una
  Plaza rmas in alms. Coi sellt.el
  nombre de Espadia nolrepresentara
  solo uill gesto politico n n aton
  de cordialidad. sine tambidn in
  testimonilo de admiraei6n por ln
  genie raterno. No puedo ablar e n
  nombre de Ia cultura poirtugues
  -die flinalmen e-, peroe cslon oe-
  culireo de que ella reelanm ecse men
  nmiento. tEfel.
  Nunca eon melne oporlunidad
  puede lraerse a c olacin I lfrase
  del orientado e maimanin de nueistran
  libertades cubanas: "Honrar, hon-
  ra puessl lbiren es verdad que Por-
  tugal tendri con esa estatua on be-
  bIo y sefioril golto de gran finura
  espiritual. no lo es menos sqcaudl
  seri, atl mlasmo ltiempo. un demos-
  tracidn digna de so culture. de so
  buen gusto... y de su amor a Es-
  pabin.

  Deceso

  Hemon recibido li triste noticia del
  falleclmiento de iseflora Rosa Go-
  mez viida de Fragulo, acaecido en el
  pueblo del Villapedre en el Ayantu-
  mlenti de Vilialba, Lugo. Mndre
  umantisims del seor nJose Ma. Fra-
  sideo G6mez, funclonarlo dislingildo
  de La Tropical y figures muy slmnons-
  do ei, Is iBeneflcencls Gellego. en
  ruya Directiva ejercid important
  cargiou y y igue alendo mienirio Iniy
  iniulaisni y elinvo de s noPillni6i diide
  Recurios y Prinagandlia del (Celuii
  Gsllrion n a usy Aam ,len lie Al.i
  deraid s wrtlciice denie (lime nulll
  chmb ns,, d
  A tail eslilnudo in'a 0 an a 11 tiel
  dll,)ii don umJni 1iliarci inn iiliile's


  Siliuiilp IIn Ass -iioil de
  Atisigos uill Vilbormirsal

  Lln Pmimmaicmn i di, AIMils idel lil.
  11111In1 de IN a Vild tino Ia sllhi rlloisi
  iiile'11nenlicua mcinlu par liMl e ro
  nl iii,, hun, a I aiM ,pll, y inneili di
  I n Ilh ell 1 lincal dil ilaillel. inb
  Il111nn1os comuiltre el dlreactor del
  I4stil.el, Dr. I, Vilie.


  La Asociacion de Viajantes del'Cc


  Republica conmemoro el XL]


  A traves de 42 afios de
  luichas y afanes logran
  su colectividad modelo

  SOCIEDADES ESPAROLAS
  Por Josi T. Pits

  La Asociaci6n de Viajantes del
  Comercion de la Republica df Cuba.
  celebro con un banquete el XLII
  aniversario de la fundaci6n le Ia co-
  lectividad. festejando con el a sus
  socios fundadores. senores Josn Ma-
  ria. Ricardo v Adolfo Uribarnr y
  Eguia. Manuel Magan Barreiren. Ali-
  lio R. Vdlez Gua-ch y Juan Manuel
  Ruiz Pdrez.
  La humilde asociacidn que surgie-
  ra al calor de unos romonticos via-
  jantes hace cuarenta y d os afios en
  el pueblecito de Guane, es hoy ri-
  ca y poderosa. soatdn y biculo de una
  close que como bien dice el edito-
  rial magnilico de su revlsta, "pa-
  recla olvidada para muchos; la fe-
  cha de su instauraci6n es la pre-
  cursora de la unidad de la clase, y
  la pionera de todo cuanto represent
  meioracen nun n-dctore asra entonces,
  si no desconocido al mnenos relegado
  ia nn piano inlrior .
  No pucos de. e lus y sinsnbores cos-
  In 9suis fundadodes el .-astenerla
  hatallegara-aol do r de dprosperidad
  socl ldelahera presentlas en que la
  pride n lesahombre lode denanlsumo
  v nalr hou la qnlenida instituclnou
  qilue es el seIor Enrique Carvajal
  Ve-ra.
  Losi a jantes sca Ins mensa jeros
  de apro.-peridad--'alg l la frncas-
  de nucestras graindes pequefias in-
  dustrias. comereions, e tce puens lecan
  de un extreme a olro de laI Ila nus
  mercaderias, ensanchandony'cneran-
  deeiendo el volurnen de los negocio-.
  dependiendo de C su capacdad y tac-
  ito no poas famoeas y grande, explo-
  tacionsn mercantiles
  Poco despuds de las nueve de la
  noche en cl sal6n de actos de su her-
  moso edificio social cromenzd el ban-
  quete. En la mesa presidenral te-
  niendo por fondo Il bandera nacio-
  nal. y ia enseia de la instituci6n. al
  lado de un busto del Ap6stol Marti,
  ltomaron aAlento el president gene-
  ral, senior Enrique Carvajal Vera. te-
  niindo s su derenha m izqulerda rem-
  pectivamente ins ulguientes personas:
  Ricardo Uribarri. Eli Ledn Olafin
  de Carval, Maria Pirez de Fernin-
  dez. Cedar Fernaindez. Adolon Uri-
  barri, LusL Rojas en repreaentaci6n
  del sehor Claudio Conde. Josa La-
  mas Bestard, Diego Cano, Rafael Lo-
  redo, Sara Rodriguez, Rogelio Ca-
  ramh. Manuel MegAn. Juan Manuel
  Ruiz Pdrez, Rafael BPauer, Julio Dr-
  hoguel. Angelils Ptnig de Dehogues,
  Manuel Andrunl. Federiro del Cin-I..
  Ino, Marin Iboerucei la, l.alon[orr.
  dio y Elias Goinrahlz Roca
  Fno Irih s lsnas isoirat|sil roi 51ti
  [z Illlat,.5 .... v ,,riw su r 'p t l' r n" t
  cionrxle Is Iiduslrin, y del crnner
  n lu. ,rni.ine, Ai' n (
  ,ctomotado A-d u, it Sl-o td t-i r ~ l
  m -ld nlll i lltlI i'rll[ a Anol l tm o (;a
  ins di i roe Oul l ie IA., uulgU lrl-l .0-
  tI lieon AtIol. ule Ins' v iniant .1,1
  Inor 'Seal i,,n ,hi'att l sk,,,-
  k" i-lk 1 de hi~s-Aori i~rlC.,lo, Y* F ht, "-
  iiix y (e Sliiim Ah 1 t ilaidrel Oi'Anl
  ]tuani, hlalal -ii n un it hOr lidoIs I r
  niil l a -ctd,,, A e-It h,,l ItiaRo e.
  Ole k i r hle i lel sell,,, O l, l I
  nlsx, uelrde N-en lu,
  Noi, isilni &l Iluihnl aJr %,, lio ,,e 1".
  inovlnn tiusdaalnore-muy i ellialliao y


  ACADEMIA DE CIENCIAS MEDICAL. nMISCAS [
  Y NATURALES DE LA HABSANA
  do
  di
  tit
  E L D 0 C T 0 R r  Pedro 1. Farii as y Mayo
  ACADEMIC DE NUMERO
  HA FA LLECIDO

  hn elI,w [ii ilvii ilileihol I Plc rlen 1 Nn, ','. 1 Ji,
  Wl1 ii I c y al n -i A ulCinlllco0, roilIq unp y r p , enr
  Vm inin el nil e unol len ic No 2 i

  l.ci ih tilino, 27 rde Abl d,' '', vto
  Dr. Josi A. Proano, Dr. Raimundo do Caitro, Y
  Preildenls. t a rtlarlo. ch
  ce
  lii


  GBAN tUNgRABIA DE n


  p a
  ALFREDO FERNANDEZ indii
  H 17 VEDADO F410 r3-9811 b


  +W
  jn"


  Fit  E. P. D.N

  LA SEAOFA  JOSEFA PUJOL VIUDA DE NUALARC
  HA FALLECIDOI
  iD deapsda de cciirIlo 8aoisnt Aoeramentya I s Ia ndicien Pupah
  tu
  Dispuesto su enlonerro para hoy, v:ernes 27 n laos I I a.m, los que suscriben iusn
  ShlJos y nietos, en u. nombre y en oel de los demos ofamlllares, rueqan a las personas
  do su amilstad so airvan acompanfarlos on la conduccl6n del cadaver desde la calle d
  ibeojrad num. 51 l(Alacranons), hasa l Necropolis do esalo villa, favor quo agrodecerdn.

  Alacranes, 27 da Abril de 1951.d

  Anelilna, Pedro, Jeo, Cristlnla, Ros, Agustin. Rafael y Carmen Nualarc y PuJol; Juan B. Gonsile; o
  Ofelli Vald ;a Maria Jmsefa Garcia; Manuel Salcines; Luls F. rirez; FPetronll M1114; doc-
  tor Joaquln Gndlain; IL. Aitl ralomar.m n
  -- re
  nL
  A

  A
  pt  v/^ ade rVNIEL now% 4 33-^ 5 dr


  .Asoc. de Dependientes
  -Junta directlva, ordinaria,
  en el paladio social, a lis 9
  de la noche.

  Centro Asturiano
  -Junta general ordinaria ad-
  ministrativa, a las 9 de la
  noche, en el palario social.

  Hijas de Galicia
  -Reunldn de la Comnisin de
  Gobierno, a los 8 y 30 de la
  noche, en la secretaria.

  Centro Castellano
  -Junta directiva. a las 8 y 30
  de la noche, en su edificio
  social

  Benef. AndfIuza
  -Junta directiva, a las 8 y 30
  de la noche, en Prado 104.

  Centro le Vendedorem
  -Junta general, t.rdinnria, en
  sit edifirio social de Prado
  4t0 altlos,. a laa 7 y 30 de la
  nohe.

  Hijos de Llanes
  --Junta general, a Ian a -e l2
  noch, eenci Centro Astu-
  riano.

  Concejo de Navia
  -Juiina general. a las 8 y 30
  de la noche. en Ins salons
  del Centre Asturiano.

  Rosalia Castro
  -Junla general. ordinanrm y
  cxiraordinaria,. a las 8 y 30
  de la noche. en los salones
  del Centro Castellano.

  La Mutual
  -Reuni6n de in Junta Direc-
  tive, a Ia4 9 de Is nuoche. en
  Ins alone s del Centrleo Ga-
  Ilego.


  iuceirdo de s eo.iompaderos: el sehor
  lose Marila Uribsrr. po nhallarne en.

  El s icrnimu drl banqie le, imn v'-
  hlibado po, crrie, e:iiuvo a cargo
  del srcnir Feliliano Ferninden.
  En iiini ine lde I Aiioclacloi, isu
  %v.drt, i(or Emi~tque Car'vajal
  ,en, dJoi 1las sisuirntiici palerlabr


  merao de la Ac ,o Inmediatos

  Smoraci6n del 85 anversario de is
  II l a e ;a W ,lfundscl6n social .e. 1 d d os de mayo
  Saniversario con los slgulentes..ctos.9a. m. Acto
  civlico eacolar por los alumnos del
  planted Jovellanos -en nla quints Co-
  vadonga. "1 y media p. m. banquets
  EntusiasinlO para asistir ensel caf6-taberna del palacio asocial;
  Entusasyao para asistir s nueve de .lIS noche velada lan
  a la traditional verbena el sal6n de iestas.
  UNION TRIVESA: Junta direction
  "Para Asturias ie voy" y general el dim tlreinlta s Ia echo
  Sy media de laI noche en el Centro
  lnluuininqa erinaallego. Cita el secretario sefior Luls
  Grande es el entusiasm que reina
  en lod La Habana. parm asislir a In Arena.
  gran verbenao Para Asturlas mc CENTRO ANDALUZ: TradiclonalA
  voy. que tendri lugar el sabado 12 fiesta de' la Cruz de Mayo en suils sa
  de mayo en todos Ios salones y camrn- ones sociales el dis doce de mayo.m
  pans de sports del Club Deportivo As- JUVENTUD ASTURIANA: Balle"
  turias,. ]a simpAlltiea sociedad de Es- de las Fldres el ila cinco dx mayo
  derInlFlaes eSubirana.de aa
  trcella y Subirana. gn los salonies del Centro Astunrano
  Como ya cA tradicidnol en osta gran UNION DE TEVERGA, PROAZA
  verbena, la mejor mimsica de La Ha- Y QUIROS: HomenaJe de despedidasi
  bana se reuncir esa noche en el De- al sciior Belarmino Menendez Gar-
  portivo Asturias: Havana Swing, Be- cia en los Jardines de La Tropical
  liosrio Ldpez. el Quinteto Tome y nla e pr6ximo domingo veintlnuev a
  popular Sonora Matancera. harin Ias Ia, dos de la tarde,
  delicias de los bailadores. UNION MUGARDESA: Junta g- I
  Un bello decorado a base areas, lu- neral reglamentarla el doamlngo ve.n-
  ce de colors, globes, girnaldas, etc., tinueve a las doS y media de la tardei
  harin del Deportivo un lugar encan- en su ediflclo ocIal de Pefialvr 5M1.
  tador. Cita el secretario sefbor Gabriel Mi-
  Como en ailes anteriorms funclonare guez DuIa
  unsa magnifica t6mbola, a& como tam- CENTRO MONTARES& Velada ed
  bin el ya conocldo y traditional sabado veintiocho a la nueve dI lIs
  "Pnc6n Criollo", asil como dileren- noche en su ediicio asocial.
  tea tracciones que iremos anuncian- HIJAS PE GALICIA: Baile ei
  do en siguientes cr6nicas. cinco de mayo en el balneario,
  A boailn el 12 de myvn en eli De NATURALES DE ORTIGUEIRA:
  boio Ao-iar e i Ia de r00 enelce. Fe-tival en todoa Ins ljardines de La
  roflivo As~turias. en Ia gran verbera
  Para Asnu'ins me -voy es la raTropical el seis de mayo.
  e de moda. CLUB CPIADENSE: Banquete P
  ..... .-------- mlilnde bailable en honor de inos so-
  cios y asociadas el domingo aeis de
  Doscientos ilerenderos m nyo. en Ins jardines lilatuey, de San
  Francisco de Paula. ?
  separaIdos para el grail AGRUPACION ARTISTICA GA
  se|aiao par i gra LLEGA: Parsa nuier su biblioteca
  festival (Ie IIayO seis social melmes de abril ha sido deno-
  minano como el "mes del librao.
  CNTRO ASTILAIANO: Conven
  La Tropical esti colocando en sus ci6n de Delegados Ios dian veinli-
  incomparables jardines, donde Is Ju- nueve y treinta del presence meo
  ventud se divierte,. y !loas cuarento- BENEFICENCIA CATALANA: El
  nes recuerdan sus ado m juveniles, domingo veintinueve fiesta annual ena i
  bajo los fronndosos irboles ceniena 1a Ermita de Monserrat en honor de
  rios trcselentas mesas con sus corres- Ios Patronos Ia Vnrgen Morenetae y y
  pondienles asientlos pars ue ca la el Caballero de Sani Jorge.
  sombra purdan saborear as Ileas MONTERROSO Y ANTAS DE
  empanadas. ULLA: HomenaJe a .los sefiores Ma-
  Muisica r n ltodoI lns alone. air- nuel Garcis Gerpe, Elisaroo Ataes.e.
  gria en todun Ins jardin'-'s. dede Ins Alejo Armas y Emilio Penabad en
  dicz dr Ia madana hasts las sleIe de los jardines de La Tropical el dia
  In tarde diez horas consecutliva de velntinueve, par su actuaci6n al fren-
  distinlos alrafclivos, cso sier la les- te de los destines de la instituciiidn
  ta que celcbren los de Ortigueira el SOCIEEDAD DE PROPIETAIlOS
  dia 6 dc mayo en tod s los jardines DE JESUS DEL MONTE Y LUYA-
  de La Teropical. NO: Junta Directiva el dis velntisle-
  s debJos emSntanMartmeniirdn iteaiIas ocho y media delIainoche
  ta de Ios de Santa Marts. las mejo- en Luvand 21.
  res de La Habana como son Conjun- NATURALES DE LA PEROJA:
  to Casino. Neno Gonzalez, Belisario Juntias directive y general el dia
  I.apez. Sonora Matancera, Quinteto treinta a las ocho y media ia prime
  G6mez. Gloria Matancera. Quinteio ra, y a Ins nueve la segunda en los sa-
  Tomr y Banda Espadola. lones del Centro Gallego. Cita la se-
  Se han hecho catieorcenreservaciones cretari auxiliary Adelita Rodriguez.
  para mer endas de cien peisonas y HIJAS DE GALICIA: Reunil6n de
  udemdis doocienian meniban famllirccoIsa Comisidn de Abiatoa el din treinta
  de '20 v 25 personas Todns a l miaem-
  bras d Ia hunta directly innsisnihin bins ocho y media de Ia noche en )a
  side Scrcc a cia.
  con sis famniiiares, Ia Secci&n de P~o-Serlr.
  paon dsu ,m que preside el sccior Enri d- P. SOCIEDAD CASINA: Junta general
  pqued ionp.io e dl ConseJio de Danas ordinaris el dia velnltnucve las b
  mie csll (Icpardindooc pars el fus Iren d drIn i-rden el Centro Astu-
  tival drill doi n rn La Trnplcal rioo.it el secretriosedorB.%"ar.
  Gaia ln, nborv, crimngosflares v CIA,
  Galle n rin v l'-binr. iresntnde lo. N.- CIBi RIBADESELLA: Jiunlta dl-
  tairles mnd, .OrtigudInera del moi N h rceld, ni el dIs a rein, as l ys odin y
  muirsien Di ~lillpnieiua dcinjimOA innd nedie de Ia lichin lelCetro, As.
  ullran I. Tropeinai suimih'.linci, ano Ci" el v eeecrelarhi) silorI
  Ma rtlnrz NTENAIO DL


  iu,'mum reaidinule de cans I itu.
  ,i.n 1r.. e ulnil ho..nud. co,, Hloraast f im l-bre.s
  a lillluguiild s reric i nllibinrl dues dr
  Ildustltl i l), eliolnicrlianquedtiemd -ui
  uauiil ,,fltl nll aclor ec %mn(iilro, Sr iit.h illm d en Is ln ccplsi urd IN
  a1 1 lilei r1i Inlpalilln l Is Cj alimini iou"In bdba .. iunsitonA muIm
  I..ilte-i. i.rlcl5 llc e Io non,- p a o y i e m r l des aivi dl C uNutelio d"'
  illdil.< I. i, f ecr calm hIuot ns. i nli Ic, ll o. ielln ti G I ,i Vlelnt
  lmi-i" s rln ui l ol tu ndadorl e ai. nlm I,, s un llihi r .yelv Cl2ii d r a l l I-
  mi iv I iule (b e liars fi l r inronoi lla. i .im y inmh ty t ]unhlluii ,
  nm-us iiiul,atI : i enunai 01umm a
  olt-llo [oil(l, itgllosl (lllit drolitllin.
  lot el .florhi Iluar i qu de (lclu i,- I
  mietn l.e mletero la l omnbellsn da. AO aCION DE DEPENI
  I yus itnltmn ulh ItUllom -, ulm nitnru irn DE LA H
  rlilainii nueorc r s A roelse in y n o L
  I.. ile111s. uta Inina Genon
  lIl ,ciisaruolho y plo-muselernluei iuic t
  S elll loltrais clntd diuni ha. |onll iicunplinmleen da in que dl
  i 4 loi. 1d Vida, l. que n el iel din intules O enerateas ela mAis lo ac
  l oy eu uinile, luleit no us Miuonli- In or Prceidevile a Iol aociadnos
  itorn l |1111O dinetar tilinlineaml de Is nohe del prdxlmo lunes dl
  mlrlalum dIle l piro all In ilia quoy nil ie als del Cpenlero, .alao dei Mai
  ato wlA Is Asaplll6n hii n Vimi V n NARIA .con im oclftn a ln ciguenil
  rio1, n dc lalb e els dllcmriutil tl Cuninvotorilo II Leturele del n cl
  ouralrl ruto il. til etia u extran. minilodi de Iam en de cuenlta, 4i
  V,- c-l t. ......1,lIuilldi d Ii tml i'ibaioierealtsndns iprla
  me In lia mncmid,, onrle id It to l uid ie r ie 1* 1, doinrmnieloh a dca
  rtI;liacnoltnro title Stlemplie exu, dola arllIcul Itai. 40 y 41 de ilo o
  of m ohi mo innle enumcuu A i nd... Sodvleie r l ime adi p6. ucdcnu
  aimn lIIa nl olulclon n lln ml i og lull d
  ie u n ot,'otblkd1,4lX. lh it n se- n Vla l im e rnem c ah, Ins Ihon ir*lu l (a nsse
  ieilidt lic llimlmh lieulo dies de us h im sialuhl s tenic
  traIido qe sIi mis--n lo mileli a dinMl de, ici y Is (voi unial lien
  lJ i rc 'lilal lil.1a irerilo i in llo ie ArtRIl. emcl ureo py (sl
  o a inur ertr cnnhlJo (c del dallc .S a Hllanla. 27 de abril icd II1

  u, hi irinot an lre amlmu Ie h n io )de I r
  uir 1i ril.1 iflo a n u 1.r n pt ae o cic i
  u, i lllt r.. Ou'[) gl[10 'usilt lilesWa

  i dA n I pa adollc, y n un o dIta n ll
  i .1 1"11.1 va o-unld I In actual
  IAit, ; y ...c.. ..,rAo. .....al ..i a ..p. ( ciaines ag i smajarf el 11
  Esn ct elual realmncinaeuo racial. ) y ,c el dlaitro e
  ..... ia num.. tle is oila.lab or ean. Educacidiln, Dr. Arango
  ial pars Ilevar a eonrctmltnto y con-
  nntelnlo n edrosi catos a-or iAns Ihts El dia 11 de ionio proxnimbo le e
  minaJs que i recedtae reglamento rlA ofrecidon a ministnro ds dauca
  Sque esperte e lots oinuchlos beni- 6nn doctor Aureliano SAinche Aran-
  os que quetorg, solmenl quiero hs- go. uns homensl e en Ia villa de Gill-
  or nelcar muno, el quo pe r 8l, mccil- nes, organliado pior el magiterco y
  in nd el asoclaido, ia no inu fami- las fuarras vivan dr aquea tlrmino.
  ritm en el moment de decsln del Pars isto alintae ens opreporado un
  r qu-ridn Solamrnts po ai con,' programs que comprende Is viatst
  'pio da oso cpiaiuno, yO so han bo. del Mnlstiro de Educacid6n a las e-
  idao, disc el meo do dilcmbsrt del culels prlbilcas del Distrito; un al-
  asado afo n ana fdtt a, Ia rcantdad murtb en a 1 Central Aemistad ofrae-
  S$12300.00, asncontrilndo cen tra- cido pota tel deor Hermlnlo arcla,
  ltaceln otiros exmpdlental qua au- drainitrae de esae Ingeonlo a su
  tan In eantidad do ,100 bio cualno Y praildonle de Ao cdn Clvica di
  ace un total de $1u,40.00. rlta esuan Glnesa; uncasfi da honor r on el Can-
  neficelo que rtaciben bla lao famrllana Itral Providencla y la vitaS al Con.
  b todos nutrac o is loiadoa seguntr ai Mercdditais.
  as etipulaciono quea regulan esm e PorIn a tarde e celebrard en el
  napllilo, parque d quell a vil la untermoso
  Tamnibiln uibe miunlestlar, en e at estival yporlaennoche un banquet
  nus Ilernha. I lo que habinoas oner- e ei Socledall dcil .ieeo. organlal-
  ido. buhi ibers-echa co esonpro enuu al. do ooreltnion. iterio deIliocalidad.
  Curt. oni nueshio proriuima de ao-
  enino, Ia n-onatrue(don dam d nmauilo radio, par dilfundir lam obras que a e
  mt nnsoh alguno pars [a Asocacd6n. realioan en enunestra Asocimci6n.
  iniuchom place innifor menbors Tamblin nos healentado much.,
  ju esa nbra yacs umna realidad, pues el nomerclo. e1 que siempre Ileneaus
  nor gestlonren realladad eon c elran puertla oAbierlas pars cualquier cosa
  rmimn ds- Inn e I laantes, I el s-ielore Jo- nue m en-ceslie parsa snuest A o,
  usn Gallardo Mendoza obtuvie mon cia d6n. A tA d nuestra gratitude.
  qI honorable sedor Presldrntic de Ia Paragtrminar. dsceo leflnlar nue-
  Repdbluea. Icanniundad de o$15,00. por vamentl a ionn ivmeios forJadorean
  median de Is parlicipacsdin de un son- descendo, nunque yio no ocupe eti
  le dd Is Loteria Nac inal. pars esa sinial verlosnnueVameinie el pr6ximo
  ian obrc. y adein a tenemos on sp6o, y a is dltinguidasroncurrencia,
  aJa varieascantidades, por do- nueslras mile expreinas gracias por
  faclones eapontanes. de fermax co- haberle dado brillantez con su asis-
  nercialee y de varioa asociados, p- itrncla aenlte modento homenaje a
  reomenxartae Isble. lon socios lundadores".
  Ern cuantonanlosactosisorioles, efec- Le sigul6 en el use de Is palabra el
  uados bal onuestro Gonlaorno, sola- sdenio Ricardo A. Urmbirrt, en nom-
  nente me referied4 a uno. Al gran hI- bre de Ios rocins fundadores, Hac
  nenaje qunuanuestra ensefia patria. un reiumen en est n nuevo aniversa-
  con moibvo di su centenarin. hubo rio, de las activnidadea social. dodde
  ao ofrecerle nuestra Aaoliscidn. Ac- b elundacl6n d- I' a-ntidad en el sflo
  o qua tuvo gran ilgnlficaci6n, y que 198 en el pueblo de Guano, hetsk 1i
  por tml motivo, nuestra Anolaciun. fecna actual. Piid t un minukan de
  ecibi6 el psoado dia 14, en Is ciudad anmoroseo recuordo para inm compaso-
  e Cdrdenas, Ia medgli, d- nlats y cel ros caidos. p slogmi is actuacldn del
  ergimlno do Ia Comisldn de Is Viejo tronce fundadqr, don Juan Ma-
  ociedad Colombisa Pan, Am.ricanurs nuel Ruji. Dando flnialmento Ian grm-
  rganizadnra de aoos acctos. Asminis- ciis par el agassinpenvtando sn
  ao, tsonblin fueron conderenrdino a ud, aft-ctuo n i i ndllai
  nuentro 6rgano onilcal, Ia revilta tea quo sa encuentraTens es labo-
  'Viajantia", aal coma Inscolaborado- rc a stravyds di Is Repoblina.
  an dei I mansma, aeliores Juan Ma- A nombrm de ns, respectivas empre-
  uel Ruiz, el compafiero Fernando as ha baron Jos se ainres ktogelio Ca-
  ArroJis Caarlals,. Huinberto Echeva- rminds, afamel agumr y Mnalet An-
  rIa y. cl que oha:-lbla. A Ia brilban- drial. fellelttado at Los vliJantes Rop
  sz del icto efecluado en nueoetra nl bell cpmiqjkeuld di cn i'aternl-
  nsoclacldn, cooperaron, come stem- dad socnl.Ini
  re, Is Nueva abrlcan de Hielo, S. A. Los -lorcr., que adornaban Is mesa
  Ins seninre Hlumpirn v Linsctra. a In, preidenelsl giftron entreeadasos en
  ua lea expreao nuevamente nues- nnmbre de iInn seris fundadores, a ls
  sr u ulivpu.sivo nrno nmu I, genlilb aeorn Eli "Le6n Osatio, ei-
  Tamblin deseoalgnlonlcr, que Si al. pnso del president, Enrlque Carva-
  un ennito hemon ootenid.o en nues- tI Vera.
  in Golicernn,-. oIn dibenosa lambimin Nuesira felibltaeibn ]a Isjunti dl-
  nlc sran plc.neaninslsm ips de I nrenvivayRlION vlismnle., -ndes mru
  r'n..a.-Ins ruaini !sirnprr lp i P .- dn hermioso ac o de no fecha ani-
  dsdo sus roumnmis y espaclo en Ia 'ersarlo.


  NAC|MIFNrT lDE CuRROu IeNHI- mi
  Q1Z7.: SrsliSn rdel Cnnildl iv de li rlc
  rpresentcn lonexii de Is socleAii1dc9n on e
  Ile ran rlins de ainyno n nl.x iiiiee tie nn
  lit nnchr-i el Centro Gille qi le
  AGIRUPACION RNOVACION Dfit'
  IIIJA.S Di GAICIA: alleye de Insl Ii
  Flen en ... Fz rell n ),Stbu .i.i. l A- is
  hiad vernnlimnehne. i nl nirtie d".Is de

  li
  Ir
  SIENTES DEL COMERCIO ri
  ABANA Ph

  al Ordtnarla
  lionen., en l su arltlculo 33, los nL- d
  din, s econvoca, de orden del se.- a
  umr eeelehrar. a Ins ocho y iediis c
  I 30 del mes en curse, eq el &al6n si
  Ntl 307,JUNCTA orNRAL ORDI- b
  te orden del dli: 1) Leetura de Ia
  I anterior. 3) Informs de Ia Co- P
  Memnnris Anual 191SO). Inforine
  iilta in irectnliv en el p rilmer i ,  f. ] \.1i
  dniliii 0eldn pyrcump imienlo ie
  In
  enlrir a ira lusts Inl nonimla-yo
  alosen el hcloro etarsoiiel eino- h
  ialr- l.a enilr'da sert poer el P- b
  ueta enixi AIn pIreienlarilnoi[l hl
  e aolet d e Idenldd. ed

  C. G. T()LEI)O, Direclor Gencidi d,

  I d4
  Aluninos pr-misdom en id
  el Concurso 2 dole ayo
  I en el Centro Asturiano i
  d,
  He aquio I relacd6n de alumnos y a.
  alumnas del planlel "Jovellanos que n
  ueron premiladoa en el Concursoa 2 n
  de Mayo, cuyaos premlos lea Perin P
  antregado en ias vielada del mSmo 2
  de Mayno. LA hnils del sexto gra to
  "A" deoarrolaroin el leta "Breve e -
  tudio del deaenvolvlmliento literarlo
  on Cuba. Princlpalen escritorin u- e n
  banoit. Gan6 el promlo Gloria Belle
  Delgado y el accisit Nancy GarciaMn
  Gonzilez; en el Sexto grade "B". con Is
  el tema "Jost Marti, su vida y su
  obra". gan6 el premlo Consuelo Allen- ti
  de Martinez y el accsitl Zoralda de
  la Moneda Forcelledo. Loa ni ol del n
  sexto grado "A" eon ei iemar lasd
  Martil, gan6 premlo Jo Alinnao y q
  Acedsltl Virglnio Gonzalez Rodriguez; c
  y el Sexto grade "B". con el tema
  "La Democracia, mea de oIns pueblos n
  civllliadon". fud premiado Luls Mdn- p
  de Sinche i lqunlen leeri nu trabajo r
  en el alo eacolar del 2 de mayo), y f
  el accist l rixi Oscar Pascual Ieyes. e


  P. D.
  EL I 0 R

  MANUEL NEIRAS NOCHE
  AA FALL(CIDO
  6cepga do relbir lm 8anto SaerafneMOS y Ia Benadle U Papal.
  Dilpuesto su entlerro para hoy viernes dia 27, a las 4 de
  Ia tarde los que suscrlben, *u viuda, hlu, hlos poUlitico, her-
  manos, en su nombre y en el de loo demhs famllares, rue.g
  a Ias pernoras d su amitad se irvan concurrilr a lI capllla do
  la Fune:aeria La Naclonal do L y 21, altoso en el Vslado, para
  dI de alll acompafiar *I cadAvera hui el Cementerlo do Col6n,
  favor que agradecerin.
  La Habana, 27 de AbrIl de 1m1.
  Maca sgen e Vda. do Nal ta; Aeia 7 CnMy Nla a y Bea-
  geo; M ael "a Pod"; 1* J (llGO w; Joi Neora; Car.
  ma n easwn rpowi V aewiae -) .


  Ofkilnua
  iNrANTA y
  BENJUMEDA
  U 1 I I I
  U I 1 2


  DIARIO DE LA MARINA.-Viernes. 27 de Abril de 1951


  Poclto y Reyes A....... X-2351
  FAbrica y Prez ....... X-110
  Herrera y .Vlllahueva ..... X-2600
  Luysni No 55J .... X-9413
  Ciserin de Lty-ii' No 48 X-1556
  Porvenir y D X-2371
  LO8 PIN08
  Ave. do lnso Pinos No 41 1-.5221
  MARIA'AO
  Repartos La Sierra, Almendarea,
  Buenavista. Mtramar, plays' Miramar
  y Club RIviera.
  A y a Rep. La Sierra B-413
  Miramar y NufieN R Alp. B 11
  Calla V R kinm dare B-280
  E y Ave. Coonulado. Alm B-W27
  A.e a. y 9. Rep f Aim. B-272
  Ave. Columbia y call* & Rt-
  parto Buenavlsta B-444
  So. Ave. y Rep Play lM.-
  ramar I ... B-M6S
  PFirion do Pocito. Coco Solo, Re-
  dencd6n. La Celbl. La eLi Arroy
  Arenas. El C o y WalEy.
  R 1a152 Barrio Co=a Solo 680.-i
  RBal Andr4- B Pelto Bo0-72
  Lulsa QuliJano 517 B Paoto 3B-7141
  Rl] y Lines B Rtdenoeln -B0-707
  C Mnntalvoy D, Sta eelicia B90 2
  Sts Rosa T NueIrz Hornmo B 1O-13
  Infants T Maceo e Queonma Bq-
  Barrions de Polto Coco Solo. Re-
  iencln. [.a Cdiba ILa Lisa. Arroyo
  Arenan El Cano Walan
  Real No B, B de sla Lisa BO127S
  Ave Mendoza Y Sta Teresa
  Barrio Celba B0-78M
  Barrio do Loo Quemados y Reparto
  Posgoloiti
  Calz. Real 53. Quemadns .. O0-74122
  Congremo y Martinez Ortti.
  Reiparto Pogiolotti ........ O0-771


  FUNERARIA


  "LA NACIONAL"
  KDincio VIO"R"


  Ved4de
  r L -t t
  F i1 i


  L y 21


  a Aglum x


  VidaEspafiola  Nada puede impedir que se I1e


  resente el espiritu de Cervi x.


  ijo el Presidente Alenian, en la inaugurac[u'
  de la Conferencia de Academia de ]a L.ngua
  FIEL", A a Inteanieloinal Jde Lic Alemin @ btln exaenl 111JA i
  inteemaelemea comprenrdida en su estrits 80jW4n
  discurno com o Jea e de In Mrfsf -
  MEXICO. (Cr6nlca del correspo'. dcens "/\
  de Field) A la doce horas de
  y. din 23 de abril de 1951. bale I .. |
  rciales note de Is march de ho FA R1MACI .'A"
  r y del Himno -Nacional. e: Lie D 3
  gueL Alemin Valddi, Presidinle a I AIR
  nMtitucional' de lo s Etados Unid(.5 If
  eji.canos, :hizo u aparl.cini. n el, L 1 1 N -.IS
  lacio Naeional de.las BelI Arlea oIsPO 1 y j *
  donde ripresentantes de velnime na- DR T oINO LM LT
  'nea de hablas eapaola, l.I oioie 0 TELL S S A21,,111,. i.
  on con entusiasmio. ,,_
  El Palacio de I'laBellat Aries es
  a ademnna concirrldo por loi raem. e
  a do lam delegacionna diplomiLiCas
  te Mdjico. aif como connntsadn ifA- FAIiM I A W .
  area politticos naitionaioi y macrn.
  ias del rigimen del Lie. Alemnn.
  IA ealo'acl6 del primer congrema
  tAcdeia dh Lenguas Espaflo-
  se inlc6 con un breve diaKura M T|IE H
  I Lic. Xlltgai Alumnf. a guys Idl ". wiESK
  ULti y personal ayuda s hs hecho 1W IllMI1
  sibie I verllcacr6n de tal evneno -
  Itural. El Lie. Alemiln, con ore-
  ris sencllla, advlrtI6 aI los Irade.
  lCnOs de tods Amirics In grar, im-
  riancina que tiene para las bunn N 9 fl
  laciones hisnnoanmericanas c --er
  miento cultural por medin del idlo.
  i., asegurando que la Revoliciton F taiM
  ejicana ha propugnado desde nice t
  muchos aios por purificar e e,
  ider el usO del espafiol entire lI. aI
  zas autdctona". Aslmismo a i.,uro a
  ue edesec, comun i Inn e opuebos dc
  :America qaue hablan eapatcl r
  rechar cada vez miln sus lazoi ae L
  ilstad. En cuanto a ia ausencia de l E gi
  paia en este. primer congre'o de ij; :t
  lengua. el Lie. Alemnin dijo qie
  enp rin de CervanLe es tiba ra .Pre
  iate, y qu e nada pdia iimpedin est M 0 90
  mn ndaitri. meJcno te rmin dan -.-- .-.
  nuna cordial bienvenida tnocnn-
  esistas dl iiendo: "Seciho ne cad-
  ices, estnis en aeranoueirnl ca- -
  a.,
  Una vez terminsdo el d inorso del
  c. Alemin, el seior Aie ,andr Qq il
  no, director de In Academia MeJi
  ina de Ib Lengut agraderio con-
  iovido todias lis atenciones que el
  esidente mejicano ha enldon par
  on este primer congresov marc6 a
  randles rasgs a istares uce spe-
  n a los congrelstSL En niome ntl n
  miamenten brillante, e i seinor Qu.
  no marc6il Isgran Itrayectora i-
  uida par nlos escritores de habla his-
  na, aisegurandon que tdas Wlina en-
  rlarln resentes durante todal Ins aac- LAM 0AYOn l R"ai
  id desn que se leven a eflecto, du- A-8026 1 .-174.7
  nte Ins areas de este primer Can- A I104 A-6402
  reno de Is Lengua. "Muchar nos due-
  di joel lseior Quijano que pa- r cIit all. a i a Mslssaas
  at o hay asitido a n nue, roin coaire- --
  a pues i es ella, sin lui ar a duds. Is SE -E MA K -A
  aon matrin de nuestro icomuan e-luer. 16 IGLO SARA

  Toc6 el ti..i despuis la se'or Fi- s
  x ResL'epo. neceprealidente de ls armt' a e
  cndemunw Colombiano, ncl cunn on-
  ldsi. los di*irels del Lie. Alemin. O
  del Lie. Qniasne. El n alor PRe tryno ur H
  M.un. brilaintlim p.le oratoals, t n H O Y
  nre 1el destin hlsdt6rlco de In Amrn-
  nca .nspail i. aegurandoi nine sii in- VI E R N E S
  e erns Ia de alotinar li paz en el DNDl SRAMA A PAiuKO DR
  rcndo. no a bsne de cailones,"Ii lo MARTI
  enlend cntoa arms a la cul uha. Monte No, 58 eq a Prado M-0401
  Agradec*lrleno Inf initeI pr M6- Luan No. 302 esq a Habasa AO
  inao y ar el meJicann, pre u nia- Nestun oy Meina da. 0 imen M-:27
  anle labor en pro del acerranento Obspa No lS .... 155 -37
  ..n.e.t. o pueblons. El meJIl ... l- n Hbana Obrapih M-.42.
  irariers a en ins setualsi nnomentonl, Lampurlla 402 esq. Villegas Ma-8T)
  or ii aeendrado amirn piner I cult- Monrro I14 esq a Coin .. AW
  y el prngreso, Basta parns dem- PaOula 311 esq. a Picota M-871i
  ier ain el contlinua progeSO maitle- Habana No 7187 M-l)
  il d eas ro pai qua nos a recibidn o 1DED PA eEO DE MARlI1 A
  hoes con los bratns ablertosina,'"V A !

  "Hac dporn Pdias, alsAu16diclendo M 1"A *i.l y Ml.4 .
  Reotiep. nuestr~ dais neleres u ela -Corrsles No. 7 ..* .. A.  ricano pia usasm do cancrit" *ues en Nojar y San svrlo ...... K-9tI6
  donde ado smehablaba do imera p Neptuno Ny ber .1010 ... U-4211
  parllelanclonaes arenlls, y ah.r., 3 Rafal y C a in manarlo" -M-41M2
  eal mmis naclone o tlnr raumon .m a -Varela I Peregrine --M4
  on Is diLerencia doegquien esl -i a Nicola a 1 y Glarist A -
  dn, no omasedpresentantes dei O A.nilmasInduotria ... M-I4
  irno, sino de los pueblas. qulene R --V"llla lio y Cnrrales M.
  reascndedo di is pollspil, nin pro- ,,rnarlo I 0. ea-. Vliures t-
  eo. a lograrn lIpa par ia cultu- ada e Anlma. s ..
  lwn Aguils y Coldin- N
  Onlisna No. 105 ..... 13
  Terninaduel discoeso que reun16 Simm EBolivar No.190 )4700
  sa tancl6n de ni los preseien pa ar uSuirez No 252 A-
  rillanate yumncerldad. el Lie. M1- IZana No 31m "... -S.
  luel Alm Pin a inu iur6 solemnenent ianr que s20 .. W. ...4211
  ia trabaJo dcel Congreso. Sin ema- DeDI PADRE VARELA RAITA
  rlc era uso de li palabra, el areor Infanta No 81 U-4M1"
  lejandro QloiJano pear Indilaein 1Arbol Seco No 120 e. Siltios T -13
  oexp ra del Prinmer Mandalai I fte- San Miguel y .ueo.. ..... U-dW
  leano, pidla sIns congress bisas U MaloJ y Sn C...rlos .. U-4B2
  proeba in e pai eminvi ar en nombre Nentuno No 1010 .. U-ll
  el Congrano tin lelegramr a Ia Aca-, S. Lizaro 1010 eaa. HospitalU 0477-
  emia de 1i Lengua Ingles, reli- Infants 1143 eysq SIb Tomi. U-14M
  indola con moilvo del universario Pernandina 2511 en F Rena M41111
  el nacimiento de Shakespere. l Arsmuburui No 1423 .. i -41 l
  dea del president Alemin fui Spro- S ,loaiaiin 15 esq StI a n W-8714
  ads par unanimldad. DEDI E AVE. MENOCAL a e TA
  Una vez errminado el act lnauguI- EL RIO ALMENDARER.
  al del Congreso. ins acand.micos asih- Aranguren 711 fAyestarcn* U-031
  ieron a ias Columns de'la Indepdn- Infants No. 4680 .... U-Si
  dencia en el Pasen def l Reforms. Montoro y Bruz6naU... .. .2
  para deposltar unB ofrend floral Av de Is Universldad 48 F419-
  ante ions resntos de In hroes mejilca- i nfants No.0..........,U-4
  nos. Posterlormenteipasarin al]Casi- 17 esq. a 4 ....... FIN
  no Miliuar en donde Ia Academia Me- 23 entire J I ............. -610
  icanado d e ILengua nirela6 un ban- 17 entre F y G ......... .. F=-
  uete al Lie. Miguel Alemin v a lsZapata entire ? y4.......i.. '741
  mlembros de lo uelegactinea viM- 1 Ientre 14 y 14 ........ 1.;%.-1
  anten. Calls L. No l1 ..1.. o. -
  el brain deisle adl esvn a Mlo -cat. 38 No 192 e q 17iy ; -:510
  io del conoeido eucrltor lcemnclado 17 Nlo 14 pop L .1 .1 2 1-
  NermeloGarclia N joa I, cual m elo e.. a s.. 1-
  ,.l *1 gcan dolor u 1 sentel l Can-27 Na e:6Notro N 0 ..U-HU
  ura arIsn uprea u donnlmslad. il-n Y iWORA! 1 iv DEL K ONU I
  ai co eispefo a. l a len]rapeo dtl: ..-.---3aJ _.__ "S .A
  SI muor Magalianes en In travel s.Stas CaltainIyJ ,Del4o .1-701
  a obligael6n de Juan Sebastlin El- 10 do OtuburiNo Ma .1 .... -_8W
  cano es I, do continued *dcante. En- tSantls Suiras ySerrasa .no .I-T.7
  ta ic.ln so Is debemno a Apafia. Estrada Palms 7o,4 153 1-75
  Ifdi e 2Ubt; PNo 13q 1.. 7241
  Para graodecer el banqucie n 10 do O br y Rodriu e X-224
  sombre de los congress l eis, hizo usorn Ci. di Mnagu ran. 4
  Ie palabra el seror MnnJHenri- Cal .an .. .
  q e. Urefia, de Is Academia' DComaln l C.. ar.al 0
  sna. iC~ro;E ,D
  El senior Alberto Maria Carreio, Calzada del Crro !n 121 -M4le
  niembro de Is Academia MeJicanp,. aiueras 425 isq.eLombhillN o 1-390
  propusiea] Lic. Miguel Aleman co- Salvador 253 esq. Bellsvlis 1-75M
  no numerarlo de Ia miami, cosa que Primelli, EN 218 .. 1-379
  nu aprobada par unasnlmidad. Segun LUVANO LAWTON "
  elsaor Carrefn.isl ohra literarls del ner....i~. u nan sins


  10
  Is
  14  10

  No

  10


  Is

  ,ij~ic~U~banera


  DIARIO DE LA MARINA.-Viernes, 27 de Abril de 1951


  Nmoioe la l bdoueenceeatdas
  Aa ,"ii meg doJa al.
  Pioo_, r eferlrss hoY" ant.. d
  -m Un. AgnLe mopiUnda r maysirloe-
  .-deo -owedao e _odad, Sylvia 3.-
  mn y Gardner. hIa del Clooni
  GOi' a do,'El" ". ador" doctor
  SDoming Rome o Jaime de enm
  amableraspoa Jaam Gardner,
  L, etea de hor a. ome lcntroe
  rnee raxoain i joirno ng. Lois Va-
  IeoyAlvaez.skilo .do ln aospagso
  llrln.o Raliejo l Maril del Car-
  mmn Alvnrez. @I albado diecesels
  del cslad nmee.
  SLa creiorls, qo o promote re-r
  veSE A exquise telo niientW. se lie-
  .V]w aaoo lale laosolortymedia de Is
  ardohr. en -a gIols del Corpus,
  1C1 7riil, eP n eli, omtrpy Cub Park.


  1 ^^M ^^H;I~oipniii deOSnr eox rauisite l n"intohlse Ile-
  Academia) Literaria Jos,
  S Maria Heredia
  Line lolemne veladm conmemorasi-
  va de l quinto centenario de lsabe lli
  MtUCI.sLe l endr Sugar erts noche, a
  la nueve eon los slness del colegio
  do La Salle, en el Vedado. organils.
  d dapor I Acadeorda Literrsa 'Joeto
  MaIa B eredia" quo preside el sm.
  ptIco joven NIsanor M11 Bsndulo
  de Is Camara, de la qua es director
  el doctor Enrique do t[ Maze
  iecl'r M'L 'A,- d M a tha A r t, l.ci o so lo ,dacoro Josd
  a gultin Martinez.
  Ctoadrgiaen e 4cL L ueam Sopads e ecesIfantasia 11.
  El dro roa nIotbeueo del estudiante"
  ErecitaldeplodeIsn eor- tapas abresmotlvoao del Sigo
  Elst MreetsCm depar e tanoable iorf- deo re). orignal. ,del doctor Oscar
  )lata Marta Cuadro qua ha bl- stdo fi- Pueat ]mYaI spresentari un "Re'
  Jyqa.pNrOrlbcpltow delporeseoste n5es tablo.eu, ta"i "coma omenaje a
  y quO frd uaOpohdndolpor motives dle Sen Juan Sn auttta de La Salle, en
  palsd do tov- I Jepientsla, 1tenon Ia. oitrl onstesarlo do au vacimlento.
  "rs mIf as'i0anboo I8' los 9g y 1r 1 PaI r us50aoI h palabra Amalt "Fie.
  S rl= Club c clonles te m ysmoeu w rytomaln 0rt.e, adeiam, looses'c
  .ilricd oCu ortneamao pr smedloe NJloCoarree, Angel Her.
  oronindeRojo. Rafaelr ncln, nrlque
  e eno ndellt do oequlollor, irle y sina rorandeo y Roberto Ca'ballo
  v# oportur, tdnd dte iuclrcai focl,- r. s ,taj l t a casgo do Pd S. do
  .d Kardmlel e s lte aJo cn ll rinif (cu.- X111111111,1111it agod L .d
  pianka Ci- -~50 ~cc do rom~iaosod
  Jorge Palio y Ia

  USE' MAYFLOWERo
  o t~IA I RARDA uost 1ors I~e va
  "mi'nlnduAn tidy, hrn,
  PARA d inLde. no as I-bermosaurs4denclaiae
  del rTaSrio Btltmore.anoa fiestaI n.
  TONU 'S rnul nLn -nls~eud
  t(anellsurn' en ursa c''isado segalda
  '| sipr l de ledporo r srJor c hs hr a bib o ll -
  Ssiteoalto. unto adorable nl,,, saoneneota
  feahnccuarrea los
  iiResul abanimadistnwn
  Otro e fiestaIn: lnfontll rea oseoalia,t.
  LiienoW Peru mahlans.
  ,Il LU ofr'er&D n on oresidldncio 0e
  runner el no nsdor do Is Repunlica
  A 81me~n arro Martlae, y oar inore-e
  A ntoWe ospEota KsrI del Castillo er,
  ENIAA honor da u hi.1 1a 910112.sn ndr.
  . MlpoplO que eumple en eo0 fech oeels
  5n610Hand quo oadlr rafiode edud.
  fi Daroordsmlenzo a lau cuslrc ., me.
  to i~ua vQO.UO Y. foote -. ''. dloIdsla tsrde
  r l adorn de Is coee hobes, ,',or,.
  5 0lade-e&Ibuen yusto de El F-,,, t *
  ... ., --. tavorltoedes del Posen do Cerise III


  Y'oc9cdtro '59, cosl esquinoso Prodo, Hobono
  ,-i Tel.-'A.70?4
  * gen ieod vip l 91 s Iu m.e.r co..n


  Ceremonia nupcial
  0
  En la iglesla de San Juan de Le- ItIzo su aparicid6n la novias, luclendo
  iron 5. celebr6 dias pasados, ante una uns elegant "toilette" quo se com-
  nurn erosa eoncurrencia ia boda de la plementaba con el bouquet, tejido a
  bells sefiorita Coralia Diaz Consue- base do orquideas blancas, Imports-
  gra cor, el senior Felipe Diego y Aday. das. y lirlos del Valle, par los artists
  Busi muy lucida. de "La Dalia".
  La sefiorita Diaz Consuegoa, hia Precedla a la nova una corte de
  del ;eior Miguel Diaz Alvarez y de honor, .que esitaba formada por ]a
  In cf.ora Aida Consuegra de Valdes, oven senora IraMda Diaz de Clavelo,
  hz.-, oPlinda novaa' de "matron of honor"- las bellas se-
  Liamaba la atencidn per su origi- horitas Elsa Rodrlguz, Olga Sierra,
  nalidad y su belleza, el magnifico Tersy Martin y Grazlella Baltrlna,
  adorno floral realizado alll por los como "bride melids"; la ni a Vivian
  arlistas maestros de "La Daeia". cI Diaz Consuegra, de "flower girl". y
  modern y conocido eden del Veda- el niio Fernando Mirabal, de "ring
  do, que se-luoieron una vez mds, in-lbo. L""
  grande un conjunto muy bonito. Los bouquets de las dams eran de
  El altar que parecia surgir de uo orquldeaslila y "sweet peas" del mis-
  frondoso boscaje de palmas arecas. mo color, y el de I nifia, de rositas
  las hermosas areas de "La Dalia", 'sweet heart", todos ron la etiqueta
  Lenila en sus gradas numerosas ma- de "La Dalia".
  relas cualadas de Easterr lillies". los Fungieron de padrinos la madre del
  arisocrAtkcos llrios, nicaD nor em- novio y el padre de la novia,
  pleads en la decoracid6n. come restages fio ran per etta
  La senda quedd trazads a todo to ins senores Nicolbs Castellanos Rive-
  rsrod do sl nave central p0e valosa r0, alcalde de is Habana; general
  fmOa blanca p doble afombra ui rfain ctor generaldel
  verde enrsarcad.,por muros de"pri- EJQrto; rIs, o genere de
  vo" que atoanosban ls. attucs de too El reals, NIcaaio eldsiRamirezdoc.
  ranc que alczformaban 'ampllt rasde s tar Gustavo Aldereguta, doctor Ser-
  Oar co y uef~raba 'mp~ss- Io Potts ydotr igeFens
  mlcircutlos la entrads, del temple. y doctor Miguel Fuentes
  destacAndoe squ1 dos grande cops guilera.
  olancas CuaJasd e easternf llies". Por el novil to hicieron a su vez
  Y s solago de oins mcs los seiorea doctor Eusebio Lorenzo,
  Y lo largo de los mis veanse Victor Alvarez, arquitecto Carlos Ar-
  grsodes bounehes de las nisma to- ud doctor Ramlro de C ordenas,
  res. alternando unos en la parte sus dotor Fidel Rodriguez Camejo e Ig-
  perlor y otros Junto a las alfombras. rie -emayo,
  Fad an aderno mennesufico, to co- 0ac10 Tensayo
  petdu doro o b cos Io c -i Nuestra felicitacidn a nlos nuevos
  Poco despues de la hora anunciada esposos.
  Misa de requiem
  H,:-, a los ocho de la mafiana, rsede nuestro Foro v fundador de un
  "fr_.iL'a en la Iglesia de San Fran- prestigiosa firm de conwadorrs pu-
  ,, en Cuba, y Amargura, una misa l blicos.
  en cihagio del alma del dodtor Za- Invite at a] to su atribulodai iuda.
  oYarZ Galbiati, figure quo fudeIn sefiora Delia Corrasco.


  rTNAu MEITO.


  Pliina 11


  Pa temporada en Miami
  o
  a
  Bajo lo meljores auspiclos ie esta
  desarrollaido la temporada primave-
  ra-veranon on li lnda plaza de Miami,
  adonde continuamente se trasladan
  nuestras familias para disrutar de lons
  muchos strectivos que allf so ofre-
  cen
  Sin duda, dos de los hoteles mds
  favorecidos son el "Roney Plaza'.
  ubicado en Is .playa. y el "McAllls-
  ter',". de la ciudad.
  Entre los dltimos temporadistas
  estos elegantes hotels ruhntanse Ins
  siguientes: Judith y Alicia Espinr,.
  Carlos Saiden. Ynlanda Valds. Bero
  nardo Wolf y Jose de Alvard y se-
  nora.
  Initeresainte concerto
  El Institute Nacional de Musica ce-
  lebrarA mfiana,n sAbado, a las seis de
  la tarde. en el estudlo-teatro NQ 1. del
  Circuito CMQ, en "Radiocetflro", un
  interesonte concerto.
  En dicho actq sera estrenada una
  obra orquestal del joven compositor
  cubano Aurelio de la Vega, compues-
  ta en diciembre de 1950, obra que,
  utilizando lois recursos de la orquesta
  modern. estA basada, en cierto modo.
  en In comedian dramtica "Frenesi",
  de Peyret-Chappuls.
  Tamrbidn ftiguran en el program
  otros dos estrenos de partituraa cu-
  banas, una de ellas del insigne maes-
  tro Espadero, reclon descubierta.
  (Contla e I, plg ilma DOCE)


  0


  AZUCAR EN LA SANGRE, DIABETES
  0 0
  o Eal6mago, Rionea, Hiqado, Intesttnos, Artrttismo.
  Cu ae radicalmente

  Tomando much AGUA DE


  MONDARIZ

  SCorT, pr'eDeio, hac-je-. c. p .:i ^-.r:.:?..? aL-'es, "/ i=? *^ .?-
  Cornjor lerio 1-T
  ql cs, c a/ cth J, irioe

  SAGUJAS DE MONDARIZ
  quedar6 sorprenddc.
  El Deposito MONDARIZ de Porvenu 17 Teelonio XY-IEC2
  le servird agua fresco en su casor en coas de 24 ,iioas
  Tambien puede adqui irl, en Droguerias, Farmacias
  Bodegas y Restauroantes, EL AGUA DE MONDARIZ es
  SABROSA y Cura. Preg ntele a sus antepasados.

  DIARIO DE LA MARINA.-Viernes, 27 de Abril de 1951


  Cr6nica Habanera


  \~j
  1'
  /-' /
  4'
  t7~
  7

  I-
  /
  l~tl


  N II -A las nrnjerrs modernas v
  \ etits\cania la ropa interior

  \Kaiser, de nylon ... c6mo-
  S da v refinada. Y economic,

  pcrque dura ms. No hay

  nrcetidad de plancharla.


  M|iA1 G UANTIS FINI$IMA OPA INTIRION


  Florita Alvarez
  Curple en I &fecha de boy dleulsi inos una fnluritsa de Ia nueva pro-
  mobn en I& que se aunan moravillosamente[agroela y ay bttmelie Ftorita
  Alrorex .ArgurleiA. hija del eonoorldo matrbmonio Carlos Alvarez y Florita
  Arguelle.
  Al publlear su retrhto le haeemos Ilegor on salodo cordtirallloo.


  D)el Patronato del Teatro
  'Cchtt dri sire-. la lindistma v re- ma asociados de eoa institucin, res-
  iocijunte romedia del famoso autor pondiendo a la campana de "Un sorto
  espafiol Jose Lopez Rubio, sera pre- mis'" que con tanto exit se lileva a
  sentada hay. viernes, a sus socios par efecto.
  el Patronato del Teatro. a tla cinco
  de Ia tarde y a lts nueve y media El proximo mes de mayo clebrari
  de Ia noche. bajo Ia outorixada direc-c el Patronato del Testro au noveno
  c16r de Julio Martinez Aparicion di. aniversario de fundaci6on, y con ese
  rector de Ia Academia Municipal de mtiayvo tan seftlado oft-eet runaun-
  Arte Dramiico. clon extraordlnarta en Ia que se pre-
  At ram co sentara lao remlere. mundial de "Ju-
  "Celos del aire" sert fielmenie In. dith" o "E Tirano". del poeta eapa-
  terpretada por el magullico actor fiol Pedro Salina. haelndose entrpg
  Augusto Borges. con Marina Rodri- Mesa noche dte los peemios ToiUo" 1i51.
  u.ez, Juan Lado, Felb Jar. Ramonin "
  alenzuela. Otelia Gonnile y Ar- El Patronato del Teatf solicita de
  sazda Cremata. otis asociadoa Ia cooperaci6n a i trun-
  mano rmaa.cion que a bneficio de t Casa del
  Dii a dia se reclben en lat oficinas Retiro de lot Artistas oftreeri el do.
  del Patronalto del Teatro o por su te- mlngo 29. en el teatro l *Amdrlirc La
  ltfono M-745 solicitudes de alt co- Asociacld6n de Artistas de Cuba


  *0


  z ...eS ifica


  cCuando usted quierecalidad

  w Compra SANSO

  SANSO' Y CA lA. ioda del Cerro 158648
  N9 Y CI A. c fs. 1-.558 1-5876
  C. M.&ANM ICAN


  ljli Ilamtda reveilr Ieran url.
  ,nint-Ito 1 bol de la bIHI y muy
  trarimo aeftorita Lua Marina Castro
  y Anteqiera, con el caballernoo jo.
  vrn lntel dcl nla y Ablanedo
  ri.ad etil pars el ibodo 5 dr
  May"
  Ato 010e0 ane ere monla anipeal. a
  iSe. nao srt-mon referildot er ocasln
  anterior, e efectuard en I iglesla
  iparroquia l del Veddos, laea ets y
  media de sla tarde .
  Utimmdos hon ildon ltoais In de-
  tollrs
  Tl JardIn 'Vogute", el acreditado
  edon do Ia Calzada de San Liuro
  lendr a n u cargo 1 adoarpo floral del
  templo. un lindo trabajo quo. tomo .1
  bouquet nupctial, hari honor a aque-
  lilo exqulalW artistes.
  Aotuarin do radrlnoaI la aftor
  Adollina Ablanrdo de Del Rio y *I
  atfor Enr t .a Vald6s Machado.
  rirmar.oI a csa,. p calidad do teo-
  illgoa, poe sa., lot anore* Manuel
  A.puru, Sergio San Miguel. Ersneto
  Pine QuaLntana. doctor Jullin F. de
  Sol6rzarsno Raenau lvador Santo-
  vo, J"ta Coalro, Arturo Ferniandez
  Ponioar y Oulllermo B ermello.
  Y por t1, Ion seiores ConstanUno
  Ribalalsua, doctor Jullin de Sol6rra-
  no Tabernilla. doctor Ram6n Gutl-
  rrea Gamoneooda, Ckar Sales Cele-.
  ino Cernuda, Germ'n Mual., Ber-
  nardo Barrit,. Jr.; Joae Alvcreo y Jo-
  .d Oliver.
  Tambis estdn dehlanado bIn I-tes
  tgo de la bods civil, que soe celbra-
  o adt el oiotaorio doctor Alberto Del.
  Iado Montjo.
  PirmarAn por ella, l os efiores Ja-
  vier Goroatola. Juan Castro. Dario
  Medero, Joed Antequera. Ramiro
  Hternande j Juan B.Ablanedo, Jr., y
  la sciorita Marta Terea Okamoto; y
  poi I, loo aeftores Manuel L6pez.
  .uan B. Ablanedo. Jo atiermosliHa.
  Dnmingo del Val. Rafatel Baquedano,
  Vicente Varela y Humberto La Villa.


  How Long Will You Live?
  Does your work affect how lo gyou 'l
  iv.7? Yor body build? Smoking.
  drinking' Row does marriage infu-
  anoaomB'alifsapmn--orauwonan's?
  Can woMy really obortas your life?
  Read tebscietific a- In May
  RaaddeiDi-Lt L how speific
  trait lai your mental ad paaical
  makea-up aaect your chaoc of e i
  toa ripe old a ... and what oe
  factor u tie as important iina.
  once on how long youC're ky to liv. -
  Don't -i-1, tis lhatin' B
  densatie froem Amoram .Sbienfeld'a
  ltotst book, The N ob You anl
  Her-diy. ~
  Got your May Radar's i- gt to-
  day: 42 artic=a of laoting Intreot,
  cond cmad ero leading magazines,
  current books.


  SCarmen LUSisa rRosel de Rivero
  Fellces y eontentes eelebras en. easts fehabs el prlmetran-lvrri@ Aem
  enlace lo I J6venes y simpitleoo esposoa Felipe Rivers Dial y;-Care
  Lulas Resell. t bell. damo, coye retrato publicamoa.
  A lu muchas felliettaelones que reelblrin eon tal motive, une las uy"
  el cronista.

  El cocktail de la Crus Roja Cubana
  El traditional cocktail a la Prensa cldn a rodos los efiores de 'la Pren-
  que ofrece todoa los i alo la Cruz Ro- sa y miembros del Comit de Dames,
  Ja Cubana se celebrarA el lunes pr6- asil comno a los integrantes tie Ia Asam-
  xalmo 30 de abril a laos 5 v 30 p. m, blea Suprema de la Cruz Roja' Cu-
  en los Salones de esa presUgiosa Ins- bana.
  lltucr.n La aerfiora Sara Mar.a Gutid- Los organizadores de la Semana de
  rrez de Gans, presidents del Comitd ta Cruz Roja, esperan que el Dli de
  Central de Dumna el coronet doctor tI Cuestoci6n, fijado pare el vierne.
  Rodoifo N Henrlquez Lauranz6on H. 4 de Mayo, sere una demostraci6n po-
  M. preasidente de a Cruz Roja Cu- pular de carifo a la benemerita Instl-
  bans, suacrlben tI inillacl6n parsa este tuel6n que tanto labor para mitigar
  actor que promote lesultar muy lucido. los sufrimlentos humans.
  En vinpers de la Semana de la Cruz
  Roja el cocktail en honor de Is Pren- (ContIlia en aI pi" 9 TRICE)
  so. es cl act o preparatorlo TiA m .Vgnl-
  ficnivoia deopus de la Solemno M isa
  que l domino 28*se ofrece en ta
  ante lalesla Catedral de La lIlabanas.
  oflclai.do Monseftior Mller Obispo
  Auxallhr noe La lHaonbn
  Para aldbo aoto. ooe obaeiva extra-
  ordtnsrio atniatcion y tante la iatora
  de Gars. tont., el coronet Henriqueo,
  roroartttz n ts de tl Prensa nv dt
  Radlia tit cordiel y lipncet alI nnito


  P?~in- 72


  DE VENTA EI LAS PIMNCIPALES FEREETERIAS
  DISTRIBUIDORES PARA CUBA
  FERRETERIA CALVO Y F. VIERA, S. AL-
  Easotablocida en 1895.
  Tolfiono A-1908.Compotlla 8663.


  I I I
  Cronica Habanera


  DIARIO DE LA MARINA.-%ieroe.. 27 de Abril de 1951


  Anitica Aimcorbe de Carbd
  En I& tech del dii icamplede dn st r de cades-Bodu de Altgdo6n-
  can tola telleidad, el estimad nile o Ullses Carb6 y AnitiUcs Aicorbe, tan celebrated en ouestraos clones. _
  Aprovechamoa ia [riat a g a an pars asladar ail impiiceno matrimonie.


  Frescura y Elegancia


  en HOWKSKIN


  Pr soLimente 142

  Sgurmntrnr Uistrd conoce ya lao
  culiLieoo de erotc maignifico tcjido
  mintctio.: at frrsctira, Ia bnt qtu vista,
  4o much que conserve una impecable
  apa"Mcia.

  Con la suprrma perfccci6n habitual
  en nu stro. Trajea ofrcetmis una grin
  colcci6n de moodlo* de "Howkskin",
  hah-oh, an blanco y en elegant.
  tonalAdida clara.

  BLANCOS, crumsdoati de un Soo botin que abrotsha
  on alalu dl 36 *at 46. Y ricom, dec dot boton s,
  m taode l M a1 5 .
  s EN DIRZ TONOSi mea itl, arono, Cctcu~m, tbig
  loseTn, gs plot., gturi accro, g gTssooto, *asul
  ropel y vvv, ntam. de do@ bowoms, tsIlus
  del 36 at 50.  J.VALLES
  owamf cel c indutria, m.gz-9227


  Solici ftt Crdito en la Ofcina silo desea


  El homenaje a la seiiorn
  de Casero
  (Conllnuacion)
  Berenguer de Miranda, Bertha Go.
  doy, Cacha Pujals. Caridad Rodrl-
  L5ez. Elena Rodriguex de Gominez.
  Maria Emilia Canclo de CaItillo. Trry
  Pons do Callm, Cardid Franco die
  Suorez, Silvia Jutti de Moller, Lillt
  Alth.aneaArgentinat Lu.rte do Sl-
  ro. ".. CroIt Maria Lula. Mli
  y r, dr ti jtio, trbil CaIlnnet Ura
  Margarita Bolivar Vrltnilrl, Mer
  rdrilr 'ell. Aurora Bostl[ do Flul.
  Iilt, Sllvila M. Mroa Medina Lucr-
  via erlltcourlt do iloret de Molta, Al-
  ia Airono do. R birlde Joealtna TFr.
  ..,ii. i ,toI r ers R iltioa Sitlvta Go.
  tri-1.1fi r I.a 1itirnsisnla Ranitrcs
  sIloer hal C('.ihilia Ctl'e. dit Mar.
  -i1. OdotI. ilna. A1 lior Vitl. It
  ,,.r nli. A n ilr Twi-iichol.
  M.,i.,l li Ai. i ulc. s.rl. irBhhti
  Mon Ma. I i ~i~ooMarta Bots~
  *It0. U aeb. Itii~h do Manleron,
  Itill A o 5 i. l dl M I n t ae t
  it.1iider aI'ii dt Misys .1 an
  hi l Issi d Ach
  Clh l .utl t e? I'Ml
  it,.. aiJl.i Aii..a6, hlt qttlllla.
  too Pa itolir i il,. arl|.i q ilso
  l.,ii t Ilald f J,,,ll ', Co llin K.
  ,.I.... l a. l ,le rill |.. M ia i Pt.Ia ~ a
  it, diillo I'
  I1ll... Ma ,ll~ia ,1 N..itle # (il

  to -do ..> a, [io.' Nix. 'i aia11" 1.- t .1,
  Iti.... .ell ii i. a i iii, killa 5lilli EaI


  illi|,it ='Flal^'''" i,If l'nll a .'l.J'nI '
  i l. an to ,, i ii Marn... ,M.lle.
  S ,,hi ,. ,,Ie Alds (tntla ito
  it oe,, e ttdt lit. Moroaitoa
  toi.1.i tie tlll. Mlrtl Agtlllte
  it 1:1lia wolt Matal O Cibilltro drt
  i iaii atslilt.llidioo tio Moitl~i pu.

  al t G' V il e i t r rtl. ietd in poi
  1ltl tliM iti lilo iacast rt rt.ior lit.
  1. 16. i MAil.. ail,,l e ,o.ilho MaIt
  Sis I'r 11ich dr ?. 11 veile

  ll ed lll lia e tnlll oi Proon, iA.
  pIn (i ( dV da li d r xre )lLt
  .1 M E I[ M e il Nr i ta'o .i n V ii'l
  llzl I l.i I ,ll e T1 8at~a Aria'
  ..I.i.latiet ie lirAon Carm rtln Mart
  tilne Aleo1ln y ltl .ufrlu do ItM.
  snlire
  .A lentil lgtorili n.tie Friernin-
  dal, tsll C ieflao tittrlis yl nigant
  soitora., sotrovi rtcmorenies tPalabras
  lohltan ttal. dindn deat-llua ta gra.

  PI n Interprit6 unoprogrm tiea dentli-


  ols otalbtsnta, onioritona1 yda Is
  Ttie o< l olr rt It prngor nn drgro ndl.-
  rios. i coa irnIrrroas y borroI.
  Boda s de mayo
  iinl quedadntc l tylor adon to dristlo
  tliat booa deoo r lIsndilni aot1ort
  Ia MartI siat r itt1"Oi Cot't 10jov0
  Iloinahto Mar'tilet dsso6,. aefalad.
  lil ilsa Itet itrnl it ries do insl
  yo. a taa atoto y nirdla oto Is iro.hI
  ...t e Itl.
  Is lcletrl a do to. tiadoraIaPatonita
  I hermo oto temtilo del arItot rHttro
  "lotilrl"ie do Ia Vlborisari onga-
  trnido coin plant% y flori por Los
  tif do. prl *alirs" Y delt cit eado
  Jardln d i y 2 y n etl Vodado sal.
  drn aunmbirin l ramo do Isnovi.
  i. aorte do I onrto dota rntr Gn-
  d p0r Iia anAiortits asSrah M art Ino
  Aglula. de "flower girl": y ot tnho
  Orlando xMartitne Agulldta, d "rln
  Oo ,rar t Ciedota dalisyel netdd,
  n.AliS telara Int# ,I ItlIeta e "Gn)a.
  Padriila. In seiora Atniparo 6mor
  do Martnet. madre it ie1. y el oseor
  Antonio Int Y Guerra. padre do eIla
  Teostioa: tloa aehorrs reooto tile-
  rro. Guido NMarrero. H umberto
  tartinex y Alfon Ferrara. por elLa;
  Y termsnia Diat Sore roddel ierro.
  Manuel Ancs y doctor Roberto d etoo
  Santos. por dl.
  ET I oImiama gIloat aa srcelebrarti Is
  bod. civil.
  Come notalso dark to 01 doctor Ro.
  berto Nieto; y oucriblrin t acta, co.
  mo toatilgs, par oels: tlo owfiors Bao.
  ria Vlastameasky Marcetoao Fotroni-
  doz. Po Macbkli y Leopoldo Msrtt-
  ne0. y por& I: i Cdsehiores doctor Gus.
  laao Huart0o, doctor Ram6n Valdits
  Ooonasgi y yrrinoitco del Hlerro.
  Teoa pir la, cr6nica.

  ROPA INTANTL. FINA
  A Colie 10 No. 41, baWoa
  #nict aU. y pa., Vedada.


  Socierad .r, igos le
  I11 iPdsic a n
  0ai
  Lac Socicidd AMci ifN .10 I0MI. I
  CO.E uywl aor en n pro oe 0 ,0 erll, .u -
  M.Ciora esdpr Eac do -1. .- ,t 1 r C ,
  prlsen pra Ut prdAnur a
  C notable 1 r a, .a o ulr0, i .el, E cn td f
  men R s a, .or., Celeon.inj, *.: , 0 .1 a 1n
  ex ue I, doon44 n o en a
  Parai dr rri l. r,,ge0n. .. A e ao r n
  noi..o d dre ad mr r a ,hr, h,.a.on n
  h11 . dirdoli d .. dice..... ...1 .. re, co lc a lUobj,
  h acrlda po ner p a1rrr de t *:i! on
  ,rn delr cirronA.roo I .-. a ,'.0..,n
  Iquo neden lroirliars. p:.r l,:da
  loono S-b34t

  Felicilacitin
  Se In enmiarn, nuy a
  0utamoad" rlnto Andr6 :pnren-
  mont y A ur parrCa opltiln ,r'e e'L,-
  Ejerclto. con morn 0 ao 1it 1.1
  aolociado r pe mEsodia %I G r C u e n t a s d e


  Are*lold pa nl nrqi el F-td Ve .'" o
  nara p ar roepresenuitr al E .t1. .1
  Cuba en a. b.ot.. edap .i.i rH O R R O
  do Mayor del jterclIo de lop E lad.
  Unldo en Fortiq Benning e. i AR i R
  done o se le in trulra en to 0 lOS ,J ,
  linin oodorra oaen rmaT lenlo, e J
  nicas de combasi y o re ;Ii nveaacuc ,hora sus rcsc vas icnacmcas cn
  en I poltit.an mill'ar de1,r d h u.E:ado,, orks h u r co c o
  Untdos. de Nortearnerica una cucnta de uhorros quc pucdc Vd. abrir
  Muy aont portiroa %, hI n I 1j ri r, 2
  el rpiSltn P re. Canmoon, ei e por cualqui r cantidad. n[crc! anul[ do] 2%.
  seamaTo. OmeJore. O1101

  La boda. del proxitnso
  domingo a "n ftwo p e a, b C A
  el domin o pronimo abrnr q,, .
  ddo a............. d o ...........Prado n 9efu io
  che. par& ia [.r.i idi la lrachi _
  hortl Caritea VhI.Ptana ) Es-
  cOn et correclo joven Jorgeo Por,,,-
  A nes. En In parroquia del Vedado
  Tonto el 2dor.o floral cdel rni ..
  tempo Oor.in,r cn op. et rairr A.o., D do'28. a la poetica ho .rez Ledon Mluel Bt Ials C, rH o ,
  moao do I oea noi n a do confof i o- :ia del sol Juraran ta fe Dionisin Godtinz Ledod1 y l' ,
  al burn goarn itod log as Lr la' .ro L ". 0.3 sz, rno r en to iglet ia parroquao Echeevarria; y par Alberto: In sefinri-
  Diarnea '. ell eletatne ranin d- .1 W-1-1Veaod-. ilhntda ehorita Consue. L Angola Valeron Valds y toIs sfio-
  c a 1j e2 entre [a .% oZ3 er. N16;,,I nlero y el joven Alberto res Mniguel Fernandez Gaytan. Dr
  Vedado '%i. R-riguezCtudio Juan Padron y Antonio tn-
  Han -dto idetignadi padrn. i C mim,, temple domorinicn seroaudiaue nPadronyAnton
  aeflorl sMarian Ac es udad do pI, a,,-, r.al .!r, con plntan s yN, tflores par riguen. L ar eeharomoa.
  tt madren de t, el d.'c or 'e dele teardin GoyaneSe,"
  soagaGarcta Spring .1e.I." r23n et Vedlado, a quionna
  Y tic m :ran cornoil ..... .. ,...............meodado el ad.orno deo
  le do otellto. t nz 'ores Dr. Penr, b?., is6r ir.e ii"7" aaldr, tambiton t elra.
  whik. Rafa el Pariahjo,.AntoniottA' rno cdo to nory'i'.
  cez Stm6. y Dr. ,Domingo Garcia.n Laoseora A'elina Godonez do Fe-
  To .esoistaa.: y prt. tan dod actores"hipe thermana de 't; y et oseor Fer-
  Fetipe Satlcines. Enrinque Bloanc.nando Mayol Barroso. padre dooe eHa,
  Juan Guorr. ,Carlos Pen Conory iungirin de oadrinos; mientras qu
  Pedro Mirhbal. tirmaran el ptiego, como testigos p0r
  Tema para la crdnica. Consuelo:To tefioerea Alberto Godi-


  OA7 MAS DE

  DETAILE

  EN LAS

  O IMAGINES!


  VW~;


  Sobresalientes en reproducci6n. magnificos por la belleza de sus
  muebles .. tan valiosos que no admiten comparaci6n. Equipados con el mas
  potente chassis que cse haya construido, para bripdarle la mas nitilda, brfllante
  y clara image.
  Su Agent ADMIRAL tiene hoy el privilegio de ofrecerle la mas
  exceptional linea de tele-receptores jamas concebida.


  *  * Porque


  ( .E ]
  (ON A MS (LRA MAGE DELA TLEVSIO


  Tole-bar con pantalla de 20,
  radio Dinamagico y tocadiscos
  de 3 velocidades. El bar primo-
  rosamente diseftado. Terminado
  en maderas preciosas en delica-
  do color gris-perla.


  Conaole do combl-
  necl6n, Pantpllo do
  20". Radio Dinam6-
  gicp y tocadiscos do 3
  vtlocidades. Una joya
  artisticnamente trmina-
  dao on caoba.


  Coniole con panto-
  lie do 20". Belfitimo
  divfeo.Tormsinado on
  fino coaa.


  SmM


  0
  0
  a 0


  VIA BLANCA 302 TELEFONO X-50g4 LUYANO, HABANA
  0


  *1 control d o foco Flex-O-Ma-
  Stic reproduce uno Imagen do
  grano fino.

  /^^^ Porque
  proporciona hasta un 50%
  m6s do detalleo en la> lm6go-
  nos.


  Porque


  el olensoaclonal nuevo tubo
  Dinma-Ray tiono un 44% mil
  do voltaeo.
  FACILIDADES

  DE PAGO


  SiftoHice
  "TENSION EN EL CANAL 6"
  (MQ-Tolovisl
  "EL SNOW DE ADMIRALt"
  Vloern a Isto 9i00 p.m. Circuit CMO
  *


  ia~


  Nodelii. N. rfirro Maianaidhadn relrhrari uaontn-por 0u3n mntivao leenviRsian na-
  ludo-la seforo Nodetlna Navarro. dama todo gentiieza, esposa del one.-
  ctdo Industrial PaulLno Gornstina.
  Anticlpindnns a la ftrIhato hacemnot Ilegar nooetra fellritaeln a Is
  sefnora de Gorostiia. que tan estlmada es en el grupo numeroso de oua.
  amiatadeg.


  I


  Su Meilor Comlpra


  en Television


  Paigina 13


  Lm 'o innles del dit ImUtalo do
  Iultagec amr0dMaft mu baelsa
  Afl'TIAGO DE CUBA, Oriente,
  abril M. DIARIO, LA Habana.-Lo
  oetudLtntes detl Instltuto de ela iclu-
  dad hba dn detado unia huella de eo-
  tonta y m horu en e otlderidad con
  cu e lmpatftroo de Guantinarono.


  "1 """ oesenti una Nueva Serie de Tele-receptores  CiFffla& 7k 17.20


  IPULGADAS


  TELEVISION Y AIRE ACONDICI ONADOr S.A.


  .1.1 -


  *


  04  " C 0


  t nTARlTn n T.ADAARINA.-V.eram. L27 'de Abril e 1951


  Tealros y Cines


  RADIO UN APOLU
  'OtUnWA PSISTA A
  VTA HAYWORTH
  GL(NN FORD opnB
  LOS AMANTES DE UE
  CARMEN m... ; ,i i0i
  fx no'lIlV ri ot an oi;Uam.=
  GA 530 30 ADC)AA5-
  PUmROJA DUO AMAN(CER LAPRJi

  Pp P[GOROXANA St1 NAMORA  141ViyHyBH~fl^
  f MOW 10 !^[^-H|H


  KMARNUANA


  I


  "0^________,__________"____________________________ SE ____O_________LA_________E__ DI --SET
  -i---- -0 n r HOY r

  Scenario y Panta1 D Un PL EXe v5 Ae i d Carteleraa.. .
  I SE COMPLACE EN PRE!WNTAR -
  *1 I O R' a U- ACTUALIDADES: Del clelo vengo.
  TRIANON Y OTROS: "CARTI S VENENOSAS" HAlr i c l. .a. ...imo hombr. y ..auntos
  intitribrete princiPtao: Charles L. de usa carta gratuita. qua poeo --- ea E- ALKAZAR" La muerneoe %a de %is-
  er Linda Darnel, Constance Smith. MI- tiene que ver cono e asunto ra Je El wvile d e I enganza y
  chael Rennie y Fr .m...isB osa. to.- EL DRAMA INMORTAL DE SHAKESPEARE suno cortos
  -br la presi6n hast0 las alturas n La moxdma ALAMEDA" Cartas uer.enosi. La
  Una pelicU.1 "-0th Century Fox". pDo- del crime y de )a venganza, La m i*a IntWailact~sede Gestapo y asuntos cortos
  dulida y diritilda por Otto Preminger. t eCt .hatLaC O VE AMBASnADOR- El valle du e o .en-
  SEl drama de "Cartaa venenosas'IER". LAUR N2CE 11YIf UL "i ganza L muerte se l a de viaJe
  Por Regina pertenece sobre todo a Ia psiqula-. .-- an asuntoI coaro.
  ASara en eneral-a sean tria. La serie de an6nimos que. re- AMOR INTRIGA TASION AMBAR Ml marlda La mralcasada y
  m T AS carta enl~t tee'l-ya noon oelando lou nupuestan relactones T{)d l' odo a03oIsl n-an-losl
  Sde amor. deo amistad, de re- extraconvugaloes entire sla esposd de Tc e ca APOLO: Nc.he de nempcetad v Men.
  1astardo el anonimo poien, un in- tractivo y misterloso doctor, e-s. Sorpronde Connueve ARENAL Un homrc e y su alma. A
  rroseco valor emotional, Todd 1o candalizan al pequefio pueblo, pc- na o do a UuVveoUL casuarse Ilamon'l asunlos cotIos
  Joy^^ .^ 1 ^ ^U a ^a*Cloneatografils ^ ATLAaNTICCanrlon-a Ill Td pail
  epitoia~ar tictbla de sentimiento, ro el chisme se canvierte prontoUUTLANTIC Carrters 301 Tk paia
  de presagio a vcces. Las cartas n miedo pornque su author ha de (FUilm Unvoral Internaonal) dos d aunloas rctos
  bren coon cieri anguseia sobre I so un desequilibrado. Y la expli-, HOBARIO: 3:45 6:31 9:20 ENTRADA: 50 ci. ASTRAL: La muerte oe aia de % ia
  quo dirat o coa exaltada ilusin: cacin final aclara el punto coimons o je.El vmile de INa %engan y
  S guardan como arnarillentos tes- si hubiera sido dictado por e HOY Continua de-e Wl 12 del .di. Aire Aconc1ieeada mo-untos cont-to
  tigoa de nuestra nostalgia. propio n-cud.""ENA:MarnoLsrena,
  Pero el cne ha producido en un D IS-AD M H I enaors. Foa-lgralo por accden.
  eortl period dos peliculas con ese 'Cantas venenmas" possen n yuISLA'DE MAIeTTANoeysar.Fo o
  tenma. cuya nota esenciale O- reparto. QuitAs Charle I r R La Mravnla de New lfrk. Via)* ea technilo.lr. BELASCOAIN. La losa blanca Don
  ginalidad. La primersotud, no hace compone un uipo --con mAscars t Metr mujtres y asunos cortons
  much, "Carta a treo e-posa-o. Una lon Pasteur-demasiado compicado BALADAS DjJL Q0STI. Mie&aL BLANQUTTA: Avt6n cobe X-M
  sola misiva jugaba con el amor de panr un oscur mledico de pueblo 8NtroNlIA EN ESPINACA. Cat de PPepoey. Don sadjie y gran show con loa
  tres jvenes mujeres, no muy se chico, pero Io enigrsAbtco y lo ex- v LA DESTITUC1ON DI MCAItTHRU.L INF0IMA- estrelasU de Cabalgata y los Xe).
  guras Cdea fi delidad de suL res- cepcional son lo principale ingre- CION UNDIAL DL "ULT'IM O- NUT'O ea CIe ECITO: tBeviatau, notilceros. epi-
  pectivos espoos. Se tratab, sin u enters de Ia cinta. Adems, entun r A ntlcali PAA MOUNT. WARNi AI/pX. AC- sodictes documental, variedad
  pectivos eopon-os. Sc Iralab.am dientes do la0, a maravdlln n. TUALDAD S 8PA KOLA. ACTUALIDADES carthnes, etc.
  embargo. de un sentimloento natu- pequeto nr. aunque maraviloa- CINEMA ACTSAS. NOCIASNACIONAIS. CUBA: Anaclto divorce y El po-
  rat e intimo, que no afectaba a In mente engarzado, "Cartas veneN5b- A A ee se l ri yE p
  cotunidud enherna y el deoaoooego sas" trae a Francois Rosay hasta el' 1 u alael i ENTRADA: N e i. P < e'. der e lon hjo.,
  tamporo penetraba hasta el inimo cine norteamericano. A&Itnd M-1 1-112,1- CUATRO CAMINOS: Martguana. La
  de^ ions sp'ectaores. Pen-aro In olefaC1ia doIproyr-cis e fbalandra Isabel y asuntoas cortos.
  do ls epecadors. erola eieaia e laproc.-i~nA las 12: La rosa negra y Ex-
  En "Carotas vcetnenoss" ocurre Io no descansa esta vez en sus exce- trails Jornaoda.
  ott rar argument y efertos in lUente intbrpretes sina o en Is in. DORA: Negro en ti color y Trne-
  sldo premeditados par pernmeabi. ciable curiosidad, en el sentidob aA1NF ea pt n Ai r hombres main.s.
  ttzar n- lsttnol eio-n-so del publi- de to nuevo qua caracteriza a onma DUPLEX: Ls joy- clnematogn-tuia
  ti cmt lgrnlfino, an propenso al produtor y director, Otto c l PrDl y an- Hamlet. ie a o ca
  contari emocoonal. lncltusa s eo aia- ger. ENCANTO: Avln cohete X-M. Doni
  Nadie y grand "'how con el mago
  Bronnum Y no espoetbnula.
  ERIE: Miami, Mon-enn oncura Y -
  j~l"con-ton.
  PNFAUSTO: Un galloga baila mambo,
  Dos tenorios de barrio y gran
  r r) F).....show en Ins eona.
  SAVORITO: Can-tan vononosan.Ett
  n 1CARTA l|-jo deo I furnia y a. untos cartos
  n. IoFINLAY: Mi marid La dilosa de la
  rumba y asuntos cortos.
  FLORENCIA: Burlada, Rondalla y a
  3HC contos.
  _______l,_____________-_-_n. t nx d Y c r Tol 3FLOIAIDA: Cartas venenosas, Con-
  ciencias mueotas y a. cortos.
  LOS TITERES, espedictlii eimocionaute a nel ENCANTO. Lunes 30 GRAN CINEMA: Pasitn Jarocha y
  Negro es mi color.
  El l,-,." 30 debtIan en el Teatrcoaaut gd.uard 0en n-u n recuerdoS a un GRAN TEATRO Manrianao): Una
  Encanto t a mansonetans. LIe 1 su nio que le RaInce reproches. Sean e- gallega balls mambo. La nreins
  saJon a slte especticulo, omenttras m-s lices juntos. Las horns de f eliidad de espadas y asuntos cortos.
  pequeos sonsn sntis mayor debe serapur'bk que used comparts con sus hi- GRIS: El temible Robin Hood. Los
  DEL PATRONATO DEL TEATRO au propsit dellt.eva.lon. Tod- o..5. ojossern-to lmameier he..e.ia pars hoAmbres que la. .aronya. .tl..-
  quo ctla contenidn en In intancia. ellos. El Enepnto trae est teatro del te Icortn .
  "Coi. odl AAre'. Ina lindimlma y titucon. respondlndo a I rcamps- Ahora tenen una gran oportunidadl Gran Guignol. Su primers xhibicin INFANTA;: Vidas sin rumbo, Cartoan
  rrX CooIjtV ruittitt doil l d fmoo to do'Un sto mil", quIcon-tllos ni-toi os ctano coo l eta compatalen IS I t echa mencionada. debe servir venenoras y asuntos carto-o.
  oiau t o t dIJo' e Lha- o Ro Rbin. to exito m? lean aeont. n-de mariorieta qoue present en olpare abrir nueovans posibilidades a es LIRA: El lineindmito y Justicia i
  nstor .rapel J>r Lr Ruble, to it (.. I res. Teat-n o tcanro. AfIrrenea a es idea te emocionante especticulo t- q pro. c dlc Santa Fc. a
  s.ri prrsientda h. y a m s asoclo 1 El pr.xiiimo men de inmay colt- en el Encanto habr mareinarise yosent a lao nifios y grades de La Ia-
  > el. I trllato dol TesIo a las bra 1t Ptnai, o del Teatro ,unot 0- pellcula delicosamente al d dapada bana Ito empresa Caden de Oron. Tar- LUYANO: Mariguana. Un pecado por
  riscoe dr In tar'd y a ty l y in- m e tn anlo anversrio de fundacin y lo0 itst Itelr s, i ntiles. Ofr0( cal" o"'- de y noche. Y a alcance de todos., e n t cru
  tin ti notch i s ltao IN utorl vi- n-on-es ocaia tan aotaatdn or1-0 In opor itndad do dtversitn o com hi Nadio debe falter al Encanto con sus LUX: (Maranno) Itijos de o Ia calls
  tilas dt.rv7t,-i dtoe Julio Martinon nr-i tinsl unIhin extraordt srims o)a Y ayn con rilt s, Todo hom b re hits el lunes 30. Sobre las olts'v asuntos corteso
  A 'pitii, tin rinrtn ic dr I Academia rn i Ia que r tr-e iltani lta rramier LOS ANGELES: La sirens se enso -
  M ,"I'tln ,t i drn A otr D rami t tco stn dialt do "JUdith"o n "Ell i rano", mnora, Fotgrnato pon accident v
  .t- l to it m.. .., l- t e t- cla .ot i d o ..o ,cr ..... el ,.pr,. d, u Pe ro Se alzan las m uieres nara qanar el Poder... A unt n.onto a.


  _L y f_ I sn-tccB ""''"i" J11* t.., heciiiidin-onti. a-nanlull dofn o-ac.- - --n-r- --~nac~neipcllilm c A-2n- ll pcionsderdoniponoc
  Ir o Irm ti a- t1 i, a; it prrtt 'deimlin'ex" pro9. un aa MAJESTIC: Horsa d violence. La i
  d r e|r~u t|{|o mrt~r ultt= hat~od~e entrt~ le;al nclte de '" ".si"rns-"se re siensye enlnor y aunt r-cor
  a Ma l1ia Ts srIo ttodrioui ys y l.a t ppr l "'ati '1 'tog
  J r Jri 101 M l T lro l M ARA VILLAS: E loitro yo de M at-
  -nii ,,t~ ti' t~o~mdo, r tian rti'iii in- I ceIa y Morir en su lo y.
  it I i 11 it.oun tic l.ds ]ia i M. pANZANARES: Di-anda. Bodan d.
  ci. h ,, o ii. 1O y anuntontcon-ios.
  'S1ttt.B d" t ,iom rlI. MAXIM: Mi marldo, El venturr6n i
  iti,,.r'10Met', o ri.mo ,tt r l rn ,, d Is A orrao o m d ABslntittoS cortoa.
  I|K .1.oilsM,"-*-i.0-ea -,I. I-, Sn k.t.t 0. Cum'. lmpMARTA: S61 It y yo y La mialvadt
  METROPOLITAN: CnrIns venenosas.
  NI0 Ia T A Is' Cita atlninetra y asuntos cortos.
  MEXICO: Castro delincnentes y
  aelALL.t. TIANI)o--NALHA 6UIIKY y I& Lomeodia rsncesm Nuevusa ventur'as del calpltin
  Blood Not. Nac. con Garrtdo y
  Ali. Inn~dt 1, St -Itt-A 11.0o i. l~l fln Itl da I 0IA1 1,111114Pifiero.
  ti,..tlo Jo'soonso e title ioin =iiin'tl t ],i tacoo *5 cii lilt-s lt, 0ot "MIAMI: Un hombre y su alms., tin-
  dio ,n I le to el ultimo lhin-ibre y aountn
  41.4-C. a. ms l wodeI~,Wn. 111Ws- 6. v ~ selto. pilled III[[ptoladvirr cetilt.ldel cortos.
  - tlio.iantdc Is t na caeon tit &lin t b.ibn 11t0si ts tl itn(jet1Omis dc in 1 .4.011 MIRAMAIR: Acaniars used, Amor
  a kn m Lbni ".t i ottt ll 1 ,,ttn 1 tin 1.. t Snat tin Ulay oI 1 s1. cantoran apasionado y asuntos cortos.
  1,1st t.mn-S t rialsbr.tln t'laltctlatin-io yi nll- tllb'ot lta IMODELO: Un hombre solo no vale
  i ,t~-s nnnn-dInd inaada y Marnhusna. NoUclaritoa
  "I"1holoss io-t oilsd1-tl oo lr hlm bn Ifdo 1. r ro ,alld c 1 .Not. Nuc. con Garrido y Plflero
  ostoon n-mt nloamtoalra tnarlns dno 1.6nras In8 lnttarllito Iran Co-s a o4# o oensOrcd1p hr
  "rISIV40dam.nd alm I to ItA.ano oil(VIIW-6do- "a .1 it sootiia oliiki r tso s om m o w, im mind. tlfmliarMemiran in ea~dan de5 MODERNO: La inuert o a va do via-
  iOu.i.i datsn a n lI*$Ina a *itt roa I tniards. aiwied oalare,nIm tlis n Cbs ase" Josy El valls do In venganna.
  ..ia in hotidad litt. p sn t. ia ,iI4 Em b'artos s tmu tano l& a ao g or lrmadn dpee leah miles dc Iseeaoal s h eaa nao NACIONAL: Arrabalers. Historia de
  ci..- -mitn~ -i~i co4.5 It, t tiai~sntnes to un tt ll nsla-itti o d pnIt"" do lee muebsol"illam desiltalaapsIs predoclde ealsam olosa AINL r-bbr.Hsnd
  -ot-iii1, 5150a' it t lC it')o -a ntu ci i o s I t attblnll-ln-it CUA tolo ANISOLAk MUOREP MANDAN", t.teep'er,.,a .Goetdao y un gran aanor a. cortos.
  null a rti. o ,n-Iittot1i"its II0to t oa tt'cr illt hin)a omldoti,, nria l PI&e I- teseRaom del hamerl 01 s 1nXlell na Xala lBeatis, Zatnama Canals, NEPTUNO: La utrtna se enamors
  t41a .o|t itt o to Iltatoii it dm0 p Slim turbntetila Lro slt'ytsati Otis lmsoIa sotea ltie 'mapeolal de TIN TANIy m earanil Marnalo,e Is tora de violcncla y asuntos
  cii Pa, it ) ti trr-). dril ittoleclah ini. hto'lble 1,4114, Ittl| yl Y lroiM, l ta-k ix r p oests, Havana Cuan bos e y slims ts tra~eeiones alist- "QUANDO LAB cortes.
  nt s t ii i tiM.t i1te t1 MANDAN, prn-udenliln cubana do Alej) Moderm que dlstri- OLIMPIC: La marquee dcl barrio,
  'Innitto~i t an ii~ In r t AnI- I' t~iiie aInltilnisa y (det tlrin--ii't.n-uin-ltnit bys Ceeilaisntal. aso olos neb ci t die 7 do mays ta lot; clam Panes. Si asted no pun-t o $IYn a y uoo S
  '000 n iii .il ito 4., t. l S t arhn ttlttry at tI-i irntn or Nacleasl, (Iran Tnairs de Marnan Pal ooe, Astral. Ambasmadar, RIvlera, loi cortos.
  'lt0,a 1Y t a tint It r l tin-n-s I il r i n r1,Modern.. Toans. Rn-ard y Alba. PALACE: La muerte Fe vs do via
  i-v|to .t i d 0,10s t o t c t | in slatS Ct 'ie trtio n, El vath' de III \enganza-)"o c
  911 tolson.1I, tl 00 Ils. b i nlst-In- I, lora.n oiot q, 4le s I,iitetoini -Col,1
  o, M , , h .|. t oi 1 . t r t . ..to t t .tst o ,|i t . . i ,,p ,, IC i nFr a y J O S E M O J I C A y u a c o an s t e l a c id i d e g r a n d e a a r t is t a s e l a t .u n ton c o r to s .
  PLAZA: Cumbres de pasitn. Acusa
  .........,... .. ....i.. onco, apor6 mai.a en. rloAMERICA.Prorm extraodiario ri usted y ....t. .t
  i 1 1. s ns ir l ,i or a di-a t-- tdl,...'"on tii iltit n r i to ",11,- ai," l, PALMA: Carnavil de na vida y n On -
  -n t~t' .t'~ i 7 il- ,idiror 'l, ,, in- on- ntin-t .Mi, n-nfulli.....,. iato aIn gra tinitdcl ttn- sr. Pn-sn-it, Nnos. Matanrian-In-a. 1000 7 Jutieto
  lon -h 1, i t-" o,,i. trntlt. : n-i 'sn-.111.105tt jas quit %alloitl l'er-oiini t Blion-nl on--tne-ra tr fot PRINCIPAL: Ccv:,' Suprema espe
  ,. |* th*te =t, tltD.,,~l~t*,.1 1a1. ooxd (t l~o ,e At At-lori t u tC161 1 a ordialtin deltdos mi ~ ngo En In irer. anc ays.de M ogart s vine a, m Z2, J iLa sn r lm ni
  _t o ) a I~JI A 1,11t1" tlm d. blschs ("otl)l r Inc.1,41 It, e lisst I p or in mxfianu. en rl |eatfo 'Amleil bujo IN direcelln df ]n schorn Lorrna genes del irivip 'O
  "Isltrat'nd" '7 tltt Coli l 0r . l .o Ili a bo gin-solo a i. s at o ay1. dt a ro jultlt t a ettotllo, y -un- td SiOen to comedia otr un ctonI. de de )a 6pera Lucia, en nas voseo glo.
  n-.on-tiai,..tol as,, n~itoan on c t wit e~l I-- deldnd ilitc den-o is "C I ne toonI pesenn emosan-ln eiltoIn Inc-oi-cs HNoel Coward. Y ustedes quoenea sWo. riosas de Carmelin Rosll, Nays,
  to| m,= i, | 'nonedi rluinens
  I at.t t, ,, "tlonst nd am i.in- r, dtin c socoma n o t pnohntb I)aeean. Adtemas, el programs o tmbinido es por Ei' Vizn-uez, BesiriziF rnoV tdez,qBemazares, Ernesto Rosell y nI. bu-
  cit.e n-icvtmacs nonc In tn-' n t, no r l d o l alcst soonitaij c tnierp in -bib taan exlenso -y eta tan pirlin co dc Lilis Lazo, ]Itoklensla Guzma n, Car- jo Aparoico.
  In- l adlln tImplacable dt In "'Co- atractivoa- que el rnspaco de que dr- d tom Badi. Enirique Santlesteban. Pail laa taquillas del teatro Ainirica -
  med a'. reallsa uns obra quo, hsi, poliemo as6tt non permit v rnol,n Diaz. Pepe Palomera y Rail Casio- M-2322-- y en In Asoctaci6n de Ar-
  xaerac, n-tpued*e ter cahtlcada det nny, a grande rasgos. at prn:irama do Ilanoe. o Ia cuorta parte del o.rogra ilsta.' Lagunas y P Poeoerernla, -
  poodigisoInterpelalsvn. de marovoiao me aio tsA magno quoe so.seelotrarnsa, prosencttl6n eapeclalisim de Ao-240--& al preci de do pesos oaI
  a Fmray fc -Francisco do GOadaluoc tunetas de plate y primer plan. S1o
  hamactattoo digna do Is I scuIs o tc el doeII lnlo a lasocWnue y v e y .lop .sJce- en una neICtet,:l de Inas &a Iaventa el cupo del te1t9o1 pars
  Sorsh B rnhardt. do Le Roargny y II nat nas. en el testro .m6renca y canctones mto hbn-mosno tdonu exten- dale i seguridad, a lam que compron
  Rajds.. ,i Mary Bell y Lousi Jouvnt pro coasaruccn do Ina casa de retiom so rpenrtorio. Y nn -ia quintsa y Wti lou localidades deade ahshra, de que
  deot anste;t mm Porten del prognmr&. unsa saleoci6ns econslraran aslnain.
  T'attoyrnd P us sa n sums tIm n Is prinera' partnb dci programs.
  grun polculco i in deafi ci nmen- c in o tn.rpottiroisii can-ntie n-ncrAgustin
  allIoent. dollu tals., agtos y rIasca Rodritguez, con Carlon Amosdr a ao-
  quo inn-n-oslonal otarentroen-ri, land-Iono schosoa innim bdola y. nn ci l n-sn
  desale do otrellas, GraCna de Triana,
  Malmo del esponctador. "Tetleyrand" Olga Gouilot. MaruJn Gonzulcz. Men-i
  producida dIrnitda s Interpretad. porcendes & Aibano, Angel Perico-. Jo.
  El Diabloe Cauela) tfilm Zenith, nI Marl Agutiar. las Mambnletaon Jo-
  I p an- o Ba c h lt~ry se r I s O L oe M ail, L ui s C a rb o n el l y nI c o o n
  2yZ ai0ctrnacn onal dol maestro Peyrn Enl Inse
  pr,nxlmno Iunon on P I rnie ODtlet citda parnt del program lineato
  n Rtoel y Amistid. tamapp de C necl ld i.pto:..Mrha r-o..........-


  doH.1El SUEAO^
  DE SUS NIAiO5
  HECHO REALIDADIDS
  I EN TEATO \
  / EN-CANTO
  EC DESIX ti. \L

  LUNESAL
  GRAN FESTIVAL INFA NTIL

  GRANN GUIGNOLV
  TITMrES AN "ADOS
  250 WMAIOIMTAS


  REPUBLICAN DE CUBA

  MINISTER DE
  COM4UNICACIONES
  NEGOCIADO DE SELLOg
  Y MATERIAL
  Repqblica de Cuba. Ministerio de Co-
  municaciones. Negociado do Sellos y
  Material. Comisi6n de Subastas, Ha-
  bana, Abril 28 de 1951. Hasta las diez
  a. m., del din 12 de Junio pr6ximo
  venidero, se recibiran en el Negocia-
  do de Sellos y Material del Minlste-
  rio de Comunicacionea, Ofilcios y Te-
  niente Rey, proposiciones en pliiegos
  cerrados para el muministro de Im-
  Eresos, libros, libretas, talonarios, so-
  res, tarjetas y Efectos de Escritorlo
  durante el ejercicilo fiscal de 1951 a
  1952. y entonces se abririn y leertn
  p=blicamente. En el referido Nego-
  ciado sc laclltlturn a los licltadoron
  pliegoas de proposicione y cuanton
  min antecedentes sean necesa-tos.
  Dr. 81ln Mq Meglam Pres.,
  Ministiro de Cnmnntcacionps.
  27-28-29 Abril.
  lo. Mayn.
  B-9 Junlo.

  REINA: Comino del Infierno, Sim-
  bad el mareado y asuntqp contos.
  REX CINEMA: VIajes, musical, car-
  t6n, revitltas. noticteros, etc., etc.
  RIAI.TO: Cartas venenosas. Scotland
  Yard y asauntos cortos. A las 12:
  tanda oapeclal.
  RITZ: Honor dc raa. La edad pell-
  grosa y Rauntos cortos.
  RIVIERA: El valle de Is venganza,
  La muerte se va de viajo y noun.
  tos cortos.
  ROOSEVELT: "El temible Robin
  Hood" y "Frente a la Muerte".
  ROXY: La cenlcienta. Soiando des-
  pierto y asuntos curtos.
  SAN MIGUEL: Titan del espaclo y
  Mclodia del coraz6n.
  SAN FRANCISCO: La rosa blanca
  Semana sin mi~rcolen y asuntos
  cortos.
  SAN CARLOS: Corona de estrellas
  y A. y C. en Hollywood.
  SANTOS SUAREZ: Caminb del In-
  fierno. Hotel de verano y soun-
  toI cortos.
  SALON REGIO: El gavilAn pollero,
  Rio Grande y asuntoa cortoo.
  STRAND: Lleg6t el lechero, Extor-
  si6n y asuntos cortos.
  STA. CATALINA: La tfe quo lucha
  y .Acuaaria usted?
  TRLANON: Cartas venenosas,' 1sta
  noche y todas las noches y noun-
  too cortos.
  UNIVERSAL: La roca. Lleg6 el Ie.
  chiro y anuntos cortoe.
  VICTORIA: Galante y udz Abbott
  y Costello en Hollywood y sun-
  tos cortos.
  WARNER: Acusarla usated, aunto
  rortoi y gran shoy en tn escena.


  cur L44 ag-&4  If jA(s[P AOOO 0
  As oapnn--in C C CA T
  B- .R In..aj pa


  do
  ^ ^^^w An^


  |. 1- 0??ft LANQUJTA
  "Y A nLKA-ZAN


  Rol SSO *,F
  a^looWeAAme cle

  ,y^^c/~A f OW c^wtwwyoiwv y


  ..-SLa I A


  . ~~~ ~ ~ ~ ~ r .l- .UrLB A 4--- ,."u. ,-r ii _ ^^ .


  Teatros y Cines
  ft ~ ,.


  Zi;
  Q' Qu pode

  por su
  L '" e w ael Dr. Fidel
  C: ultka Nra. 10
  Itaa. d" .. i ada.: Sata
  Ciara..a,M Vllas
  "SBo 'a aildua lectora de su
  SeccJFro.el D1APUO DE LA MA
  RINA"'
  Hey ;a qua debermor er breves
  parac ronlWtarle y eisto' me impide
  exsenderwe pars hscerle cuanlos
  elogioi.usled e mere, por dicha
  Sercel6jque btneflria a ltintla mt.

  CaO'lo o. qnro 'hsceril 'ea
  Corota..Ur easpeea used me con-
  tesleiarfb lu amabahdald ecosun-'
  brads -
  Se eata ,de ml hjo que utiene 10
  anos y es iasno. aunque peso poco
  para R edad (70 Ijbros) pues, no
  es may nulgo de alimentarse. no
  le guta la cwmlda ni los dulces -y
  paso osiMo mortlfticluaes con lu
  allmendelen-.pero nb roy a esat:
  alnu q e alio eas tan leniat para
  today s1. tosoa no tla.hirtitmo pa-
  re nada -no ie spur. par nada-
  parece un viejo de 60 aioo-: y yo
  ltempret luchando porque 1l sea
  anlrmoo, .qua Ma espablle que rea
  sociable y noda .
  .Usled cree que Incluye en algo
  que sea hijo de %iejos -es declr
  que su madre lenia 37 afis. curndo
  lo ltarvo su padre lambrei 37.
  Ads rliendole que s31 padre es
  ur hombre anlmo.o, fuerie. jovial
  y su madre tambi6n.
  Slento habernqe extendldo. mil
  perdones y much te agradecere de
  eontestacl6n a esta en sus muy lei-
  da Secci6nt del DIARIO.
  SRespuesta:
  Distinguida sefiora:
  Mucho le agradezco sus frases de
  elogio hacia la Secci6n qua diaria-
  inente publtcammo en ltn paginas
  del DIARIO DE LA MARINA.
  Con relacifn al caso que usted
  me expose, debo informarle que la
  edad de los padres no intervene
  en la estrueturacl6n y mode del


  1mos hacer

  i hijo?

  I NUiz Corrin "
  caracler alel nio pero deasori eon
  puede uated aonsidera, lara c.el
  r, echo de teere tn hijo a aai 37 rus
  La herensca 1 inler% aene manlfte-
  tameoea -,eque el me-la [;r. que
  ae.en %a c I usc C aut A li0iea el ni
  fa. puede modalacar eae crabcter
  Ahorn Dlen. es necessno dcscar-
  lar anle 0odo. la posallidad de que
  en ese nho exists agan padeci-
  mleonto orgamco y rronrmo at sea
  el responsanle de esia U,.:)zUa de
  espirltl. de esa fla de energias
  carbcler Una sez reaozdo 3sio
  meidan.teIm. earnr,cs ,t,'hir,neniea
  'reconocimiento reacTo raece'a-
  rio. entonces es que poremao, pen.
  sar en un estado consaatst,ora,1 que
  nnsotrns las medlmoF larnTames %i-
  gotLania y que ea Fuscepliale de
  alenclOn medical paar mejorar En
  lo possible. ese eslado'general
  Conulta Nre.. 4
  Enraels Valdil. La Habius.
  "MI blj Ijo clavo unai aguJa en
  Ia espalda que s partub y qued6
  dentro Una part batante grande
  que no pudo, sr extraida en el mo-
  mento. De esto hace various mesa
  y hoy una amiga me infornma que
  esos pedazos de aguja caminan en
  el Interior de Ia piel y puede lIe-
  garle al coraz6n si coge una vena.
  ZEs clerto? ,Y qu6 debo hacer"
  Respuesta:
  Much fantasia, estimada seora,
  Ita existido en to mente de su ami-
  ga al hacerle tal explicaci6n. No-
  da de eso es cierto Una aguja in-
  troducida en el Ipterior de los te-
  jidos podri desplazarse algo pero
  nunca camina com o creen mnuchas
  profanas.
  Lleve su hijo a un ciruiano para
  localiiar con exactitud, mediante
  los Rayos X, el sitio en que se en.
  cuentra el fragment de aguja y
  extraerlo deopuds, ya que este es
  un pronedlmiento que a veces no
  es tan facil realizarlo y s6lo debe
  hacerlo un medico cirujino.


  "C A R.T E L

  ACTUALIDADES DUPLEX
  MentosN o.. la . TIM6. M-44M 1 iSlaa l Ra Ael tald. Tal. A-0s
  Dead luA 3.00: RlavIsta, notllero no.- Dud 1 la.3x: La Joya.elnematogrt-
  cional, aunt ocorto, DEL CIELO VZN- ftlea HAMICT *I drama inmortal de
  GO con obert Cummings y Joan Shakespeare con Lawrenca Ollvier.
  Bennett y HASTA EL ULTIMO HOM- Grandlo, *spectaculaer, soberbio. Se
  BRZ con Richard Widmark y Richard exhibe a las 3.4, t.31 Y 3v.0. fntrada
  Garner. Lunetl mayores 40 ctI. NIfoe 5 centavos.
  y Terilla 20 ets.

  ALAMEDA. ERIE
  $is, Catalina y PTra pa --TeL T r-641 a Teio.nes X-eplI l,.
  A too 4,453y 8.30: Roealst, notitaero Dit do a.S demasi IaEands y snohe:
  niclonal, c.rtn, LA OGSTAPO con Revlsta, MIAMI (on technlcolorl, con
  Bed Harrison y eatreno on Cuba CAR- Betty Greble y Don Amehe y MORE-
  TAS VrIENOSAS con Charle Boayer NA OSCURA con Lena Horne y Bill
  LIndo Drnetll y otroI. Lunatl M0 cli. Robinson. Lunst deias y nio 10c
  Patno.ey M0 ts, Nlos 30 ct ts,, cta.; abatlero 0 l= e .CI

  SALKAZAR ENCANTO
  Conutalode y lrlued. Tel. A-1189 e.plunesNo. It. Taeionaa M-.6l6
  Deado tdl e o B30 1 3evila snoticern Ins Dead. ila .o03: Revisit, notitelro na-
  Itali reno LA MUkRTE SB VA elonal, eatreno en Cuba AVION CO-
  Jir V 0AJK con MortJele Main yJanes HETE XK-M con Lloyd BridSes y Oi.
  Whnwmr p ,sairni jen Cuba tl VAMassones relftrena DON NADIE con
  Itm.r. De l.A VlNooANZA en ubael.chV Ory opper ,,OrbBar Sbtanwyek y
  canetA eis 33rt5 tAnceter, Robert rn iewlens ttaemans det la upe
  Walls p te" s Drl.tLun.ta e0 eta, mafl SAAINUM y ou PraneIpeetae-
  'r.. ulj 30o .to1de Mal. lo ta. Precni.o t rano.e '-.
  oers # 0 C5S. bastlams .3 10 py 80 ct des-
  AMBASSADOR -"-"-
  Cruer o. I Plos,,. Tel, ,.79$1. F A U S T 0
  Deail Ial 4.IOI Revtsta, notlleltro ns. Prods y Col6n. Taliono M-0.0
  eltnll aettienon Cuhe LA MUnBTIO Desdt 1as 330: nevste., naotlclrn n-
  Ozv A M VIAJE caon Marjori Moti alael, rnltronn en Cuba UNA GALLI.
  y Jainmoe Whilmor y L VAl.E DM GA BAILA MAMBO aOn Ninit Mirs.
  LA V;NtLANZA an ltehlloolorl, rcn altl, Joaquin Pardt v, ielvti Pin.l,
  aurt lent! tal, Joanne Dri y nobart tMs Panchoa y To. Ia Neara DOB
  Water. Prein. dd calurunbre, 'i'ENOBIOS DE BARBIO con Mrilua y
  S El Chltile I gran show ran Candlta
  A M B R '.I.pde., 'I rtoa Binbn. y Cosnuto
  A B A Iptl hil MAiqueB. LAnet e0 la.
  14 p It, Vedada. T.ll. r-.i4 I, T 'rt'e ialli 40 tl..
  A It 1 1.430 p 0i l.vla Iaihalel'rlte
  LA.II A tMAICASAI)A 3nn Mail* I A V 0 R I T 0
  31.,I Mla.1.. 1 y MI MAIIIDO on No s .5. -...
  A. anau..' stIS. Mi rrstaa' a 333a -al 1 T8141. U-m
  A.lm.Is.. I.nI W n a e ro l Ilt.i leed. In. 00 aItlil?|i, noteltsro ho-
  'aa la 40 t,1' Nafll 7 i sm clliia l." l 're nll rit Cuba CARTAB VC-
  ' N A' a" N aNOSA ,n Carta.rsM Boy.r y Und.
  So, r 1alll n l. IiJO DE LA FUIt A con
  A R A 'yre1 l'"er y oes. Tltrney. Lalnet.
  Aco, do Columble y 6. T.I. -2.5115 a11 t'aole 0 c' e T rtillM eta.. ,
  A lat 400 y I I lievlsl. a, noiitreia I A
  ...i..llaa. A AtAMAItlNE .L.AMAN .'co n F I N L A Y
  KUllN in la11 iiLYYn y Vaa JAaLnMA no y s anlZ.is Oovpit l. Tol U. I44I
  taN IIIoMSIP. Y 5a ALMA 403 l e aIve i 43 svt., vl noUtllsnro .n-
  trlt'hlaIal) on, 30 owianli allyward y a cintal MI MARIDO con Arman Io Cal.
  WIA%) allall lnd.4a, Lunaa. 0 onhI. NI. a I-la s Mceado y tA DIOGA D LA
  0 Y i B .6I5vt 40 |. RUMHA con Blnqutls Amaro y otr..
  A Seatielils. L unst 40 eta. Balteony 1 ct

  Inlanta y lan J-6. Ta6.1, U-.lt FLO R E N CI A
  Dnesd la 3.11 evi ne nUtite'rn l i. .ln Ldsrs Nt 1IS". ?T tI. U-45i
  elnnia, ete(rea e an C Lub LA MURnTO Delde lol l.lli Aevilta, notlcier nos.
  fi vA DOE VIAJF ren Marjoriel Maln hmal, SURLADA con .oro Mis.trl.
  v l. V4ILLE D9 LA VENOANT.A on Gullerminat Grin, P, Vargas, Bobby
  tIchnleo.nra, rn Burt Lancnasiter y Cap y olroe y RONDALA con LAIi
  aoenoDera. V ia eaaena un grana Aluarls. me lo do oratuebr.
  sa cw con demtacado. arttlatm. Lunste
  mme.n, 70 y 0 -rl, Bron, e00ON F L O R I D A
  Plaasole se d AgaaDales.
  ATLANTIC T. We"aa .ao 11. .
  Casen I n esnle I# y iV LY a "d D otdl a l O t R4 l /Svi et, s ano oti or no-
  Tsodtlma e.56'6. leasnl, CONCINC A MUIZTAScon
  Henry frond.y D. Andrwi p aireno
  A Ins 4.1 y 111 iAtlyta,1 notleters an Caube CARTAS VEN EOS con
  iselonal, TT PAR A DOS eon Doris Clharls Boyer y Lnd Doarnoll. Laune-
  D ".Y.ro n Ran C ARRNSETQ ert"sA i mec*trep o 4 ctI. Blnsy O cts.
  .rn...Cochlan yVirginaOly, .G A
  Lun.ta m r 0 eta. Blcon y40 et, GRAN TEATRO

  AVEN1IDA,. -i ao lOaa-w.a.
  Avem14 &la CWeft T Mi7alnd-. A lta. 1 y0 Y3; 0:O t, notlclero
  iMSAI lsml Ti. -1t.m. national.. LA RBINA Di EtPADAS
  A U 1 0 1 10: Rlei. nol rle oon Antid Walbqof y etrono o n Cu-
  nsionolI rOTORArO ROB ACCt- tb UNA OALLJ A BAILA MAMBO
  DqNThl aen led B5klton f LA SIZ- onm MIni Mrseatll; Joqouin Pardavt,.
  NA 52 INAMORA tn Ienhnlielorl. LAo Penceht. T. ia Ner y otre. Lu-
  ,nn rFaher Willam% y Vs n JohnOn pets o ct t. BAttlony N eta. Nfiom S0
  lounlsi mnyum Mo o c.li 1llOan y balmo-
  as ,-40--. G R I S

  B E L A S C 0 A I N I,, iy a.llt odE...-T.at.r-4
  A Its 4,80A y 81,25 LOS HOMBRMS
  tesalamhiB Me. SU. TolU. U42016 QUC LA AMARON con Loretta Young.
  Deuld iot 4.0 1 l litta. notlctero no- A tA JI y J;: fbteita., notilctlero
  SinoltDOA MUJI3 oon Liberth n ctonlo .docummontal, eartim y EL
  *1| D1c1 IDnis O'Keef Y pLA ROSA X rtl OBL HOOD con John
  SLA gAAee solt NOW ltoe d p oaDerc.ks y Diannao Dyno. Lunfa 46 et..
  Rains. Lanet maye- 4 etac. TerldlU Nlos y aleony i et..

  B L A N QU J'rA IntA T rmaB ITa U-ItM.
  e.umjBf rejn. 1 0' 1 peaeu rolsfac taIDAS MIN
  UIis.M d Deada m noL o -.-neVt V-o Ins
  i 34 "Sff a RUiUO con Joan B nnltty H FnndI
  D...s tea ;fV eM ano an Cubs CARTAS VLNg-
  5eM4a jqr-- i Hit'OM OIANB tec oChsrls BoSar e IAnda
  T j M* 10,eal cM se ; .9 rmit pro'lo do o0 co bra
  ass ; . 1 0.ua 4111
  n M-..ro k ap-Z LOS 0 ANGELES
  mlr o p1 lBto 61 T. l || Oa

  ro 0NL tn Air* M Nso. toI T IaI
  p. ar:&.1P:62 36 2,j"OLsrsto T
  mA INa y L L 9al 6 -,ftV _P U l53 ,eus a **tas y

  C I N E CITO =F' "''"L
  I. Maimnl yI Commode, -- .iA A-Na
  Dwri 1JMKlv~k itlclB*. L U ,A
  VDo5. m tm mldl1 pslllinsl r "I no.
  rau.h Gordon M MatIrM pitade eo. TalUs.. I-.k.
  ) Bombr.a 0,Sq tdaeua- A lIe 4, y NIM'll30 .' nltodioa
  msil) ur. c70oa a iiimm, tc irdd sMocla, lO LO i3 c O j.1 cm lo-.
  Rioa noamde Iclr.0 3. Probe dm o06a- ,ro ) a Po Infu *a UaOX DI
  tumbh e 1 CALLS son Svlt. Muflot. Ltunet
  pnyore 30 cts. Nihno. y Baloany M0
  CUATRO CAMINOS e stis..-. r
  selaemal. N. itl. T.ll. 11 Y A N0
  D,d.im..b o ..i......onic LUYANO
  clonal, l -tas re CalCs MARIGUANA Ctiond i" Laayea InU. Tat. X-11l
  eon Pedro Lpei Lager v Finns Ni- Daxde it 0.30: Reivto. notaclero no.
  .rn I.A BAI.ANDFrA IABRl. r. cionl, ttstreno nCuba MARIGU\NA
  a Itaa a. CArdA ,ti L.nIs nss rem e o Pedro Ldpa v Larranny Ns-
  iso.a Bsl4n.a "ct. A.1 IHIdein elrro yUN PiCADO RPOBM-Seon
  newep LA RnoA NEOPLA EXTRA. Sasno Conales y Pedro Varsm lu-'
  4AJIOINADA tLma 10 MrI Balrone netls 0 cts. Prteenel ci famTller: 2
  to centavoms.a.


  __DIARIO DE LA MARINA.-Viernes, 27 de Abril de 1951


  V-8 es muy saludable


  y su apetitoso sabor


  Integran V-8 el jugo de 8 vegetales-no
  uno solo-especialmente escogidoas. De
  ahi que V-8 tengs el apetitoao sabor y
  sea misa uludable que el juao solo de
  ningnim otro fruto. E l jugo de ocad unoa
  de los vegetales que entran en V-8 con-
  tribuye a darle un gusto especial y a
  proporcionar las vitamins A, B, C,
  calcio y hierro. A su fanftlia le encan-
  tari V-8. Sirvalo con frecuencia. 1% 4
  Cede em do Vas eaaolV4 oy IN Idele mm tU m
  bblis di juies doe s$ s omsms 3us.I
  Tomele, Apit is-asleds Z.amsa.ls.
  PartI Lshoi^ s *e. hptaaa

  Etib wa pow I" fseni 6 SI S. I &p C.mp.sl't. t
  V.8, m.t. r.lso.do par I C"eep1ll S a C s.


  DEL D I A


  MAJESTIC
  Ponasulado 118. T l*. M-4477
  Desde laos 3.30: Revtita notcliero na-
  clonal. HORA DE VIOLENCIA con
  Marshall Thompson y Virginia Field
  y LA SIRENA SE ENAMORA (en
  technicolor) con Esther Williams, Van
  Johnsof y ortos. Lunets mnyores 30 p
  40 cta. Nion 15 y 20 cas. Balcony y
  30 nta. Tertulta: mayore s 20 cts; ni-
  fln 10 et.

  MANZANAVES
  Csrlo" III a Infanla. Toll. U-83"
  DeHde lam 4.30t Revinta, notileero ai-
  clainl. BODAS DE FUEGO con Alal.
  Caro y Pedro Armenda'rl y DFSEA-
  DA con Dolores del Rio y Joge Ml'-
  trst. LunetasemaateoS 50 eta. Blaaiaoy
  12 let.

  MAXIM
  Ay..Ieai y1ru-6n. T.16tf. U-lms
  Delden gI 4 30 Rcvlista, itoilero nI-
  rinal, cartnn. Mt MAtIDO con Ar-
  anild Calvn y p oila Miredo y L.
  VKNTARnON con tavid liva y otros,
  Lunrlia mayoien 40 e rIalcony 5 ctia.

  M METROPOLITAN'
  Calls 11, Ampllcl6n do Alivndareas.
  Tolmlono 1-1T71.
  D..de las 0443 mevi taauotletero ns-
  einnl. irtreno en Cubs CARTAS VE-
  NENO/AIb ron Cherles oyer y ULnda
  DaIinel CITA SINIETITA con Ro-
  bert Sterling y Join Diclkson, Lunet
  mnyores 0 nca. NiFasa y Baloony 40
  -neltlvol.

  M I A M I
  *lt.oola i Ip. Rafinl. Tat. U411
  Deode lai 4.41 ivlistl, notllerro nu.
  cloIal, eart6n, UN HOMBRE Y SU AL-
  MA (en tachnlcalora, -oa Hmen lay-
  oard r William LundsAln y HbASTA
  CL ULTIMO IIOMBRE cona Richard
  Wldnairk. Luinats M oia. Bialony 10
  centsvos

  M I R A M A R
  Oulftl Avoaldl Y as, Rpalrto Play.
  Mrliar. T*l1OUa t-?-70h.
  Dea lois 4.30: RvistI. noticlero na-
  rlonal. AMOR APACIONADO con
  Charles Boyer y atreano en Cuba ACU-
  SARIA UOTED, con Glager Roiersn,
  Rehald Reallon, Dora Day y otras.
  Preato s caieumbre.

  NAC0IQNAL
  Pte. T as RsJelst. Talef. M-4141
  Dead* Las 3.30: Revita., noticlero no-
  ctoinal, ARIABALEA con Mrgsa LA.6-
  p.z Fernando rernnda HI ISTORIA
  SUN GRAN AMOR con Jorge NO-
  igrelI L.eta mayor* M ct0e. Tarutlls
  23 ci. lunes: UNA GALIOA BAJ-
  LA MAMBO.

  N EPTUN 0
  NapluBo No. 107. TlisU M-1111
  Dede 1 1.30: Revlstia, noticlero na-.
  clonail. HORA DX VIOLINCIA con
  Marshall Thompson y LA SIRENA SE
  ENAMORA tn tecehnicolor). con IE-
  ther Wlltiams y Van Johnson. Luneta
  mayores 39 ts. hasta Is .30 y 40
  ctl dApuas Nion M c20ris.
  OLINIPIC
  0 L I M P I C
  Lines No. me. Vad.do. TL. r-3711.
  A 1m 4.1 y p.15: Revita. noticlero
  naciona sl USTED NO PUEDE YO
  01 con Papel lgleslas y LA MARQUE-
  SA DEL BARRIO con Libertad Lamar-
  que. Pedrom Vsrgas y Birbar Gil. Pre-
  tlom de caatumbre.

  PALACE
  EIlasCoin No. 116. T.utf. U-llal.
  Descr lam 4.453: Revita. notcalero n.-
  rlonal, estrenos en Cuba LA MUERTE
  SE VA DE VIAJE con Jamq. Whitmo-
  re y Ann Dev"rsk vb estrennen Cuba
  EL VALLE DE LA VENGANZA len
  technicolnr). con Burt Lancoster. Lu-
  neta mayoree 06 0ti. Nifao. y Balcony
  30 centavoe.

  PLAZA
  Plada No. 1t0. T.l6ao N-11M
  Deide Is. 3.00: Revnsta. notictero no-
  cional. C5UMBRES DE PASSION con
  Ann Sheridan y strno en Cuba ACU-
  SARIA UITED con Ginger RBoger.
  Donald Reagan. Dorn Day otro.
  Precise da costumbre.

  REINA


  R I A L T 0
  RIALTO
  Nephuao p Preao. Tel6. M-l11a
  Desde las 3.30: Revista, notlciero ni-
  clonal. streno en Cuba CARTAS VE-
  NENOSAS con Charles Boyer y Linda
  Darnell y SCOTLAND YARD con John
  Loder y Nancy Kelly. Luneta 6o0 cts.
  Balcony 40 .it. A I t12A de Il noche:
  Doan colosales peliculas.

  R I T Z
  RITZ

  Ritedrivus Me. 4m. meq. a rbrlo.
  T.l6foono .X-2114.
  En lands c noche BRevintt. noticanro
  naonl LA EDAD PELIGROSA con
  Maria F. MtAquar Carlos Navarro
  y HONOR DE RAZA (enlechnlcolorl,
  t.! Mae, Donald Carey y Maiureen
  O'Disa. Leuncts myores 30 cti. Nians
  y Balcony It cta.

  RIVIERA
  11 No. 107, Vodai.o -- To1m. r-IV 0
  A Its 4.16 y .11: Rivista. nitieeri,
  neclonl, stronp LA MUERTH N VA0
  DE VIAJE eon Marjoria Malna-y etra-'
  no en Cube CL VALLE DI LA VXN-
  GANZA (en teehnicolor), con urt
  Lancailster Joanonea Dru y Roberto Wal-
  ker. Preclo di naltuombre.

  RO X Y
  14 y "A", Allmaarais. Tsl. B-416I
  A lam 4 y p .: Revilta, notiuiero
  noional, 0RIANDO DESPI0RTO con
  Doon KyK y Larne Horns y LA CE-
  NICINTlA (sn technicolor), creacl6n
  do Wilt Dlsney. Lunetl. nmayores y
  ntMlo U ets. Balcony a etm.

  SALON REGION
  Meals AmIJdn *|to. Tel. N-4714
  A ie 0.00 y B.0: Revllta, notlletrio
  nsclonna, vr.ledad. crt6n, FL /OAVI-
  LAN POLLEIRO con Pedro Inlanlte. A,
  Bads y LOta Prido y RIO GRANDE
  con John Wayne y Maureen O'HliS.
  Luosla moyarem 55 ala. hbasi t1oam 00
  y 30 eta. desiada. NIno9 10 ats.

  SAN FRANCISCO
  1a Frrplsco No. sas. T.L X-1700
  Eat oaoda y nohe: Rvista, notri.e-
  re nlcional, LA ROSA BLANCA coe
  Robert Mitchun y Claude Roina y SE-
  MANA IN MIERCOLgS con Harold
  Lloyd. Lunetal myores 40 ets. Nineo
  y Balcony tet.

  SANTOS SUAREZ
  Sasts adA T Ilann eifal.
  TaI0e. 1-460.
  A to U4 p I.t: R"avlitm, notctaltro
  naeola, HOTEL DS VEZANO con
  Ilasquit. Amaro y Ramu6n Armengol
  yetrsno en Cuba CAMINO DEL IN-
  ERNO con Ltetlcl. Palms, Pedro Ar-
  mendariz y otros. Luneta 50 rta. Bal-
  cony 32 centnvoe.

  S T It A N D
  Ia lligoeul NMo. 1. T.lf. U-1771
  Ded lais g500: Revilat, notlclero na-
  cional, LLEGO EL LECHERO con Do-
  nald O'Connor y Jimmy Durante y
  EXTORSION coa Howard Duff y B
  Doalevy. Luneta 30 cta. Tertulla 10
  centavors.

  T R I A N 0 N
  Li.s Ne. n70, VYdado. Tal. V-I41
  Desde lao 400: Revtlta. nottclero na-
  cional. ESTA NOCHE 3 TODAS L.AS
  NOCHES.con Rita Hayworth y estlre-
  no on Cuba CARTAS VENENOSAS
  con Charlis Boyr y Ltnda Dsrnell.
  Precits da daemtubmre.

  UNIVERSAL
  Egido r Monl.s ToleIono M-115I
  Desd* is 3.30: Revist, nottlciero ns-
  clonoal, LA ROCA con Errol i lyn v
  Patricia Widmore y LLEGO EL LI-
  CHXRO con Donald O'Connor y Jim-
  my Durcate. Luneta mayors 40 cta.
  NoAa y Tartulia cU.

  W A R.N E R


  Desd. oe20 3003Ravi"sa. stkldle Do@-WJ. eatboa..ao-o
  elosal, SINSAD EL MARSADO 005 DM40 les 5.! Agotja. satttlero-oa-
  Tb Tan y SalIct Final y .eno as saionaI, mnawno oB Cuba ACUSARIA
  Cab. CAMdNO DEL INnRIO eao UB'rsD con Olnger eRoenr mOnald
  Ltticia Palma. Pedro Animmendaetz y e.a, Dorils Day y otro. in lia es-
  otro. Luneta Mayoras 10 eto. Baloonsy ese un grandloo show con destacs-
  40 et. (Prohilblda par taores do 1 d ortta L.. Unet. pen..


  REX CINEMA VICTORIA
  S. latlaI T Alsstd. s4L 5-514 Coaeltl6 M.. 1.t11. T.160. X-4TI
  Dede is 100: Isla do Manhatani, En tanda y noche: Revlist, notlclero
  ivAjeseolnres; Balad.l del Oeste, naclonl GALAPT Y AUDAZ 1-
  amauscanl. Sinfonis en "pinsc.a nr.,rA
  t6n Popeytl; La deatituclb6n de Me Ar- technicolorl. mn Robert Tylor y oalras
  thur y loe ltimoas Noticlero Ie l eistrel y ABBOTT Y COSTELLO .N
  p.rsmount. Fox, Warner. BrtUanico, HOLLYWOOD con Bud Abbhott Lout
  Unsver.al, Metro, Act, Epaioll, A Art.
  rraneee y' Not. Noctonslts. Entrdld. Costello. Luneta mayoree 40 ctr. Bal-
  30 y 20 cts cony 20 cis.


  Carmelina Delfin estrenari varies de
  aus obras en un recital esta 3
  Larde en el sal6n del Lyceum I
  Lawn Tenniu Club s I
  Earae noestras mas celebres pla- I
  no tas se enn uentra Carme hlna Del-.
  fin qitn 33aina arveZ c inspirada cam-.P
  pdsitlura. AlejadaF desde hacc ahos
  dc Cuba, drdicada par entero a su
  art en New YorK. ha vuelto a Cuba.V
  crtntratada por la Sotiedad de Con- f
  ciraaosa tar preside Angelina Fer r
  nandez ANrrojo. para ofrecer un gon1
  cieran 3qu tendl' lunar esta tarde r
  a loAs 6 en rl Lyceurm Lawn Tennis
  Club O
  En estO aeto Car1nelina brindara
  e etreeng de Op arsiae. susn oqores
  camposciones aeg n eI npogama
  qua a continuaeicn copiamas:
  Preludio. (Monastery) en Si bemol.
  Opus 24 No. 2. Preludiao en Re ma-
  yor. Opus 24 No. 5. Presudio en Lk
  mayor, Opus No. 9. Preludto en Re
  menor. Opus No. 7. Preludaio en Ml
  menor. Opus No. i0. Preludio en Re
  menor. Opus No. 12.
  Pastor alen La mayor. Nocturno eni
  F menor. Leyenda (By the Brook)
  en Mi beanol. Bag tella, en Re me-
  nor. Scherzo, en t1W mayor.
  Intermedio.
  Sonata Eroica aen Sol mayor, Opus
  32 No. 2 Maestoso quasi Marciale.
  Scherzi Molto Vivace. Andante Do-
  loroso. Finale Prestisimao:
  Un exilo seguro obtendrn Carmeli-
  na Delt ien esla interesante o'di-c
  ,io de sus obras.
  'Tres partlLuras euiuanaa en el lnstitu-
  -to Nactonal de MbAsiea
  En el E uldiu Teauitru No. I del
  Citcuito CaAM seran estrenadasatres
  prtaturas cuuanas durante else on.
  cierru qua ha seialado para mania-
  na sabado 28 a laen 6 de ia tarde el
  lnsdtto pNaional de Musica. con sa
  Srquesta que diarge et maestro Enr-
  qade Gonzalez M antici.
  Dicho concierto tlene an gran in-
  tqres cultural, musical e hbanstrico.
  puesilas obras que serin ejecutacias
  son originales de sautores ubanos.
  pertenecientes a dastintas epocas.
  El Laurgo Solemne" par a dos pia-
  nos y cuerdas. del pasado sigl3 es
  original de Nitcolis Ruiz de Espade-
  ro y ha sido'recion descubierta es-
  tando p loa lento indita, comoca-
  sa todas plas composiciones de Espa.
  dero es eminentemente romantiCea.
  El cuaLrtetoipara Orquestao de Cuer-
  das de Gnzalezc Mantici. pertene-.
  c..te numestro siglo es cubana en
  sa espilitu.
  CDe Aurelio de ea Vega, Iven com-I
  positor que ultimamente esti hacien-
  do algunas demostraclones de su
  produccinnes, an la obra final "Ober-
  tura a una Farsa Seria" escrita a
  fines del pasado afiao 1950, en diciem.
  bre. Eglbasada en I& comedia dra-
  mAtica "Frenesi"A de Peyret-Chappus.
  Tres obras coma me ve que harnn
  de este concierto uno de losr mlls
  atractivos que ha ofrecido el Ins.
  tiluto Naclonal de Mfilsica.
  Reita l planistico do Martha Cudre
  an el Lyceum Lawn Tennis Club
  Pare mr.uaina hibado 28 a los 9.15
  Sm. hp sidoe fijado el recltal que
  Martha ludra ton motives de sa-
  thid tucn necesadiad de suspeidet a
  princtporis de este mrs. Ete recital
  coia oaportunamenee hablamos anos -
  indo, e astt atRairado por Ia Asoeina-
  mo ern de Antgan Aalunais del Ins.
  tituto "Erada'. Paia re adin se ha
  combinado el miumo prngrama que
  ya hllbanansonaciado: Andantina y
  Allegroa del Abbae M. A .Rosl, "GI.
  guc" de ALutly. -Andainte con anrl-
  ranree de Haydn. -Berceuse de Chn.
  pin-, stutdlos Op. 25 No. 2 Y Op 10
  No. 8 del propio autor--PaplIons de
  Schumann. -Danza Erpaoiola de
  Francn,-Preludio de Scriablne -
  Ia Sul rte cmplet de "The Childaren
  Corner" Debuly. p Pollchlnels  de 0 dolcn dey yne opy
  de Bachmanlnoff.
  d6lix Arlaiellea lMarlana de Gonsoh
  en ets eaonmemoratlo. del V Cen-
  tenarla do Isabel Is Cat6tioa
  Enn lois talonea del Autom6vell Club
  de Cuba sede del Instituto Hispano
  Cubno Ad o Culture. tuvo ln ugae un
  magnfico coneiertno qua fud enco-
  mendado a artists tan desiac.des,
  coma Marina de Gantch, soprano
  draomatbca quo desde hoce afses con.
  vivo con nosotros y Fplla Argilelles,
  notable aultarritta aoyuriano quo a
  Sesar el pco tempo pque hac e es-
  i en Cuba, e ha hbecho ad mirar por
  au prfectao doml iqe qu Ilene delA
  diftell arle de I a giitarra. En cau-
  senetla del president dellc Atituta,
  doctor Josa Agitttln Martinez prest-
  16 el actio el doctor Pedrao MeAldina,
  qeea e pronunci breves pamabrms co-
  ma presenalcal6n de los a'tuias y de
  otro oven plnillta clatllann na de
  nuesatros nrinmeros a A compahante,
  Frnctse a Godino. A la onianuacl6nm e
  desarroal6 un program muy atrac-
  liva y hAbllmente comblnado. casi
  todo d baae de obra deA amblente
  espiaiol Y eutore espaoes. coCmoe
  Falln, talbtdniz, Granado. Malct
  Tarraga. y del proplo F/tlcx Argile.
  les, centando an demnis Morlana cde
  Gonich. cnmpoaiciones de Bohn,
  Tscbalkowsker, Y el Aria de Tomsca
  "Visi d'Arte en que hizn gal. deA
  su buensa voz de soprano y expre-
  s6n dramtiesa.
  D6 en s primers audic6n "eCegce-
  ra materna cuyo tema s puede ca-
  lifie ar de a"Ptncelda Negra" prcio.
  t ceomposlcl6n doAneI Pomp%.
  MI~X Ar lelles, eJi-cut6 conb-
  Ilanteo, el 9tudio on La de Alard,
  Andante de Haydn, y Courante de
  Bach. Amboas rtata en unla tde au
  a omiltante ifuaeron aplaudtdao con
  antussmo, ov idndoas obtllgldoa a
  brindar aluno en cores. Un bre-
  lants actor el ofrecido por el Ins-
  ttuto Hparpng Cubano de Ia Cul.
  ture.
  El Dia de C oCuba ls I premar a Cnao.
  renola Interlmeriems de M4d55..
  S eelebrada lsn lMlami
  Amoble. lectures y amigoa. loas dlie
  nan pasalldo ripdo deda eque deja-
  mOm La e Habana el misno dia que
  en el maem avl6n de aI sNational
  Airlines que Ilev6 a Miami a lo reom-
  ponentes del Ballet "Alicia Alonzoa
  con su director Fernando Alonzo a
  Ia cabeza Y entire los demal panajere
  Brenda Lewis que habba actuado
  comn solltsa con la Filarm6nlca de
  La HabanaY a Antonio Settet. di-
  rector Ad Ia Filarm6naea de Santia-
  U de Cub. que udia tambldn a
  iami pare eate prim er congress de
  m6sica efectuado bajaleox auspiclos
  de Is Federacl6n Nacional de CIu-
  bes Musaieales de lo E. 0i.
  Coma tode empefib que comienza.
  esIa primrs c eonferenrla de mdslra
  edo eci6 de ciertas deficiencas de or.
  naoizanc6n, 1a que recav6 sobreb oF
  (inicose hmbres de Ia Sra Labanth-
  Ita. quten. entire otros e ltratiempos
  que ftstfalgaron ou danamasmo organi-
  zador oe montaron unas ucmanas en
  un hospital. pre.ias aIs conference.
  Eata tenta per nbjeto un userca-
  mienta Ac ta F.N.C.M. con las instl-
  tactones musicates tlatnoaemerieanas
  Tratose de. Ia tntervenct6n nfictat de
  lo al.,quo fnrman toe velnte re-
  ofbisyno puede dectrue que, en
  sete .entilda .1 dxtto coroaara Is bue-
  no intenciats. Can todam las contra-
  riedadas puestas en au catmlno pueda
  dectrse quc at Ilempo no tud perdl-
  An. En ta dlscuadonos~pps lii con-
  cluatanes a que oe tleg~ar9or las par-
  telipantes. so vant de aqat a nOcs.
  que. a pasar de tado, las bases pars
  ens i61bda tnstttuetbn lttinnamertcea-
  so. ha surgida de sets prtmers can-
  ferencbs de matsica aue musptctara to
  F NCM de lago; U0 "


  Colombia y Venezuela estuvieron
  dignaamente el p ean setadoe p9r atra- I
  de, .e no s6ol aefueroan actvas aar-
  icipantes enlas nsesiaones sinut qai t
  tam(ien ofrecer on recitales desut
  .nusi nativa wisttendo lon trat's 3t-t
  picos de sus passes respacttvos Cuba
  no se qued a Ia czaga En as sce-
  nes, come ya allticpamon., fue "Jdidr"
  cn tls dirscuslones y aus ponenclaS
  fueron aaCe padas. Comarexpoiente dea
  nuestroe bielos ritmos se escuchaoin
  hermosas cancones, dichas artisca. s
  mente par Elde lmira de Zayas y.%i, a
  ce Dana y atractivas danzas que a i
  cutara en el piano Esher Farrer L:
  anta Iu]a nota artistica netamctlte a.u"
  bana que se ofreciera atIns cocapu-
  nentes e estaa pramera eroifereanca
  interamericaoa re musiea.,no el dria
  dedicado a Cuba. sine en Ia nochie
  del 12. En el Die ce -Cuba se preesn
  L6 el "Ballet Alicia Alonso" quienes
  gon tand ias contrariedades aufthla e
  utesaron a meitisnima altlura en Ia
  interpretaci6no e sus bailables- Sil-
  tides- "Pas-de-Detlx" de Don Qu1 .
  jotie-a ond se luci6 Ia cubanita a pe-
  sac de su apellido. Dulce Wohnei p a
  finasolmente Priancipe Igor". Y no a6-
  lo bailaronpor Isa tarde, sinoe per la
  noche cuando con gran gentileza. ns-
  plieron Ia falta dela FilqrmD6nica
  que. come lIa propis Alicia Alonso 3
  Cse espneraba con vendadero inters.
  Queremos ahacer recalcar el mealtou
  y coraje de este nrupo de danzari
  nes delt Ballet All:ca Alonso purestu
  qua a pesar de un iajbe borrasroo-
  pr Io -aires, quea lons "noque6"d arum
  pletamente, del direnlor abajo. non or-
  dieron tla "aleza" ni el rilmo en atst
  piruatas danzarmsa l.aura Raynt-i y
  Lydla Rayneri fueron verdaderas h'-
  roinas etan s panes. aompafiando al
  Ballet. Esfuerzo vaitente y sobre lu-.
  mano quoe ns diirgentes de aEduaci6na
  nuna peodribn areca ar basutante Lo
  mismo que blen se pud enviar at
  Ballet a Miami ac vera ay no elt
  mismon dia. pues hbueblsen lac a n
  mejoes eondaiiones, fisilcas para la
  represent aciones. Pernu eamos Is lqu,
  el critics musical del Miami Heraitr
  Doris Renn oescribi sbre el "D ia drc
  Cuba" en Ia edicl6n del die 12.
  "Cierta confusion se nota enIc t
  festejos anterameaacanos". "Sdajaun
  rupn arcubeano estai presenle puare Ia
  fiesta".
  La Primera Conerencia Intereame-
  ricana de Malsica celebr6 su Dine de
  Cuba el martes mensa todos, salvo
  uno. le los muy anunciadaos grupos
  y dignatarios anunciados para au-
  mentar ms adioIa lamfam musical de
  Cuba en este continente.
  Sorprendi6ad Ia ausencai de la Or-
  Saesta Flarm6nica de rLa Habana y
  Ac sudirector-invitado, maestro Gon-
  zalo RoBle: Ia ncelebrada bailarina
  international Alicia Alonso; del Co-
  ro Nacional y del doctor Aurehano
  Sanchez Arango, ministro de .Edu-
  caci6n. El doctor Arango habia pra-
  metido Addicar el Diade Cuba rn Ia
  sesdi6n matinal de Ia cenferenca
  El dfinico grupo qAe Ileg6 3 al
  Ballet Alicia Al5e n que ofrecid asu
  anounciada represpnatia6I elthoVts
  par Ia tarde en el Dade County Aui-
  datorium.
  Los direcitores de In co nferenia, -
  cluyendo at Isei'a Leabaiqstleh, dil-
  rectoraa-eje ltlva, dijeron qua ar na-
  bian par quaino lnbina tlegado Atrwa
  Alaonso, segun habla piomsetio el g.-
  bitrno de Cuba.
  Tambiha na sefioaa Laabastllte iana,
  c6 el marLces pelr Ia arde luar aon a-
  bia at nOrquesta Filarm6nica,
  rqi ino flodando en Ila mar -nble
  tn nabonero asgnaidn vrs stra'si o,-
  tarltsa .1t bnbran cancrlado vnvulatai
  riemente el vlaje par el all tiearo
  Mrs. Labastille 00d6d qulaee tan tla
  side lonormad Ade rcamba algunoaen
  tIa planes.
  Los componente de l Ballet no pa
  recian enterado de quae Alicia Alon
  sn pensaiab bellar aqul p ou hombre
  no figuraba en el progralna. Tatnpo-
  co eslabn entereadodolde que el go
  bierno de Cuba planeara intlaneai a
  vale de la oquaensa a Miami a fino
  de quo .comrpn ar .u recital.

  Deroae qi e baobln plado a u61l-
  me& bora en La 11bana a 1MA dos pia-
  Wie0st que provayeryes e sasompaika-
  m teeto ya qua le d esays. inuficlen-
  em erOan respons2blea6 de la pobre y
  orritlc acalldad do Ia mislela.
  ILo ballarinea llegaron pe a uvl6n
  iodes mareadoa, a Is I p. mn. el jueves
  ya ilax 3:30 ya se hablan repueasto.l
  necesario, par&a brir sc prograia 31.3
  "Le Sylplaldec", aegn estaba anuin-a
  ciado. Sup aclamclS6n fud exreiadao
  mente mentor aa conslderando las l.n
  trarledades auYr1. lda.
  Carlota Pereyre, Fernando Alonso
  (?) Dulce Wohner y Victor Altacz
  danzoaron lon roles iotllas en la
  "SypldhtAe" y "Prlncipe Igor" con
  muy recomendlabe excelene a artlsti.
  Pcs. La selorito Wohner y Virtoa At-
  varez tambuis bailaron el "Pas d,
  Deox" deA Do Quljote.
  Muchos de 0l etongrexisla.io en el
  Auditorium mostraron su deeeprtnta
  at recibir Ballet rue en vez de al-
  gunocuubano.
  El conJanto repttld e prolrames
  eomate eal martte per as noche co-
  ma mrelen" en cambl adel progra-
  mI erquestal de m sici cubatc rq ue
  el mna.tra eIgi mes ftprabs que dir-
  giers. L. emlebreol de l Ballet no
  sabfan. haoba qae Begars, que a baw
  Safracer daim program um ens ve e

  1 Eldoctor Arango qua habla arre-
  gladoe I program complete con Mrs.
  Labatite. p15 a m evontos c ubanoa
  coan varlea. mes a da nticpaci6n. ca-
  blegrat6 a los direotora de Ia con-
  ferencia el marts 10 po I&a mana.a
  que 0no pdra aaistlr por retenerla
  deberes importantes de aU cargo"
  La aetora Labaattlle dice que Ia
  crtsis reclente del Gabinete cubdno,
  ha sIde en part. remponrable par today
  eat. confaUtbn.
  La eonferencta contlnuarknduban-
  te toda, t semana hasta ee sAbado
  En ell&atte han registrado sprouaxaa-
  damente unos 46 delegados tataaao-
  smercanaos, 124 miembros de Ia Fe-
  dermci6n de Clubes Musicales de aI
  Florida. qua tarbidn se stin reu-
  niendo p un miembro de Is Fedcea-
  ci6n Naclonal de otro Estado.
  La delegac16n cubana propuso qu,
  a isr6xima conferencia se verlirca~a
  en U Habana dentro de un aflo. La
  proposlici6n fud recibida aon r~cnl-
  plicito aunqqueuespoiblcqae toahe
  gunda eonfereneia vuelva Arcelebrat-
  se en Miami.

  REPUBLICAN DE CUBA

  MINISTERIO DE

  COMUNICACIONES
  S NEGOCI --D-- DI ELLOS
  I MATEIA
  Repabihlce de Cuba. Minitterta An Co-
  muntcactonas. Negortead ac Scltos y
  Msat~rat. Camileln de Subastes, Ha-
  ban.. Abril 23 A. 1911. blast. las dieg
  a. in.. del Ala 31 Ac Maya prdxlino
  venldero, me recibirdo en atlblegorta-
  do As Setlls y Materiat del ttinistet-
  rta de Comuntecaeones, Oflolos p Ta-
  niente Rey. prapasicionem en pltegos
  ecreradoo pare et oumtlnstro dte Efeg-
  'too El~ctrtcos durante eb eterctlal tin.
  caJ Ac 195t a 1012, y entonnes ec babr-
  rdsny leertsn pdblirsmente. En el re-
  ferldo Negoriado ce facilitarna ]oe
  licitoAdnres phesoes Ar prnpon irinneaco
  ceantosm/i anteeaaredent seen neon-
  sarboe
  SDre Aerlso 00. Meoias Preen,
  Idmanitro Ar Comumaieta o'aea'
  Daas 27-2n-2n Ab' a
  lo.-27-28-Maya..I


  Mu'sica y M6sicos


  Por Nenao Benitez


  Do 3 a 7 anios
  2*75 y de 8 a 14 aios


  Diversidad de models

  para nifiitas y nifias mayores.


  EN TRES CALIDADES: ginglam, -
  broadclotlh v cambrav, con lists o
  cuadros en alegres y rariadas
  combinaciones de colors.

  CON DOS 0 TRES de estos '-estidos
  lavables sus hijas pasardn el rerano
  frescas y bien vestidas.
  CASA CENTRAL. RfNA 1t09. fre a s GALIANO
  SUCURSAL: NEPTUNeO A06, a, q a SAN NICOLAS


  Vea el pr6ximo viernes otras Ofertas

  SULTRA-econ6micas en este mismo espacio


  Tambiin en nuestra Sucursal de Neptuno


  I


  J


  Pagina 15,  Lat rca"os de I('hbran hoy abril los
  S Lempleados del Estado

  f "sf oros Ia s He.....n-
  c'ion-ra de] actual abril hoy ernfies
  h n! .oa., r nwrnbrl," do- a P"'ca Nacio-
  han congelado .; ,..i,...
  ".jv a] M .......arm dlo Gart apu 77d i reitito.
  El ministry de Agrl cult u a. I.i .r .... e dr 1cia4 ;t, .d -
  RdloAag, par drcec (i/ ta --h--- -d-- ----n-
  tar Eduardo Sua sdrezRiv rml 11 ... e G abr i .ad ra pan
  titutIoEr de Hacenda. docwI333 oo jP r,3,,'333 133. I'A'' I 3
  tV uie 7d e c... r . ... i-, rar d
  arez Diaz un m i oran d'ina ,n r, i3n r dr
  t i a .de mnt:ma 'rm dI, w I, ,,I

  reca .n de In .ustriers de o t-oA,,, -. a imp. rtai de l hu do, isi eN -
  en el que ecs hace cn tor q3le dor ii. i o Wd 333n3 u ad a l u3efi3
  tud de Nas dispaiconnri ....... (.....a. .. n..dr, ..... 33 h3 eA3'3 t333 3n3."
  e n el d e c re to "imn ri n 10 17 `1- 1; 1 s ', H ,
  m atr n u l t im .. .d.b.. Pse t a 3 i3 t3 a, d e
  aI ex istenclas ded rajas do .. .....r e l seh.1 [,s3,AeArlin
  elaboradas y n9o ,r d d ; d, I lo,, ( oi ld a .3 ,1r :3.'3 a -
  .. .straes d s dj .., ,
  de dirtarse drrc Ictadr ', 3 n d3a'3.a i3 III,
  .333_ 'm 33a .' ,,.i i f dcl M I" 'a. da
  as que soao poad.; ei I ',I'3 V, Ir33 da d ll andn I3 pen e ,, r,' os
  U m rerqado consumdrtaraa3/ ) _nI .. ..paoA idehicrs dorI-
  de un rnco per eanto m3en' '1 1 r 3I s a hr are I 3,3 3 re


  cifrs [ es vovrdn s v rsbrr prea'll/o sl
  lu se e spaeifia n3 a .4' j;I" nava avta ntradabul3,enla
  transitoria del meeo .rla ex 1n it -uanina del ais ts )or3 3enton Er -onae-
  F~lsribrids 6.memllee.,, ..'1- c -.ra t irrne.
  Distriboci6in de semnilias en tino n .r -.. ".'1. .I -. ""I, P n r I a5 a d ua n P, Ia s
  El sub.ecre.tario d . ..3 .. .raiitdad, e tun ..... es c.n.r..t.. ose
  tier Andreas Pupo p .,-..'.,. 3" ta fallen eno deposit except enrt ose s
  nochc embarcari rumba a H ald'3n. nn iue ensean recursos establecitids
  o ovincia de Oriente. acompah.ado dal at amnarn dl articuln 77 del decreto
  Director de* Agriculture. In ngeiero33212 de 1947
  Rodolfo Arongo, para praceder Ila
  distrihuci6n de lutes de semillas de
  m'alz, Tnanl. melange y utros rrutoesidn at aln Gabriel Cuadra pura
  Petr6leo en Ranchuela que forme parte de Ia aComis16n t6c-

  En 1a Direccidn de Mantes 3' Mi- rPica nletgrad3 pepr lueroU nasc ns de
  iias se han recibido noticias en el Hacienda y C merci ai r. ma an-
  sentido de que en vari es pozu sa e dcgad Sla de Ia Fr cultad ae tlng lll"riai
  agua de la 'Incalidad cde Rannb;3' daIctCe aUnivaantdad deIetad
  entire ellos el del Cuartet de Ia 't33.3. Standard Oil Company qcl ue ta .iA
  dia Rural, se observan emanav 3 ar. In a o. rbitid. d da 3ltlizar destilar0o-
  al parecer de pet.'61n o dHe : ,dn 3o3 ir da prtiit alt a a.330 nradon,3areanb-
  eual se ban remittdo nuesn a itas al i-
  boranorn da de;l reta nnIa artl
  Produeclinde de 3a ,b llunt. .3 on Heda 1333 ,tz rilhantii tfallo v oi'iool
  El M inis-n H de A itilitlia I I i n3 d .'I')  OFERTAS  U LT RA-economicas
  Solamente HOY y MAFJANA,


  despues volver6n a su preclo


  normal, 3.45
  DIARIO DE LA MARINA


  cABRIL 27 DE 1951


  e *


  S " .. i el titulo mil elevado do loo qu" -
  Reanudan sus labores los jugados de Primera El doctor Alvaro Sanchez Cifuentes nuevo Juez para Guanabacoa El proximo lines, dia 30, se sierra el plazo para Woorgen en Cuba por I Acadioila.
  Instancia el pr6xino dia 2 de mayo *_aO optar por la beca del Lyceum Conoervatorio o tiotltdon reapecti-
  nstancia proximo iaPrmayoria de votos Ia Sala de .El Dr. Frtu aaen edldea en ce poco dIas. Y para cubrir la p.Vaa otr prl__________ae e va en su defecto, aportar obra
  SGobierno Especial del Tribunal Su-j el Supree vacante par el ascenso del doctor For-
  s.un fuimos r, mds2do .-.s .. ,lash hora aborab n los rpelido premo design al doctor Alvaro Sn- Y ta Saa de Gob de eferidoln fud deignad a efiorita GloriaLa DcodlLYCu YL a nr an d2 a d propa qu acedt ucea
  despucs de una crenerYdoere an ost- Juzgados. sea de ocno a docr del dia Ichez Cifuentes Paz pare cargn dolsupremo anrendi al doctor EnriqgecrAldaoabal Trenpalacios, deanueva ro- Tenor.s Cl u rso pldn _arer ibiro edad. 2i._ "...r..a....e.buena nad_ 'aptitudes. 5. Conscersuailcientemente
  da etre Jue Dealo ln el R a 'mieto d cscl~n r' v,4 in que,61 proximo tunies, dat 30 del co- No upuoseer ecursos ecoumcs ultvipro- r
  da-enl Ju caode Ins uz. y el y partnmion o,-r Prs pro- Juez de Primera nstancia e Instruc-FortInn Fernindez Cabarcos a meca mocdo qu. 1 pr ma .lus s, ..de. 30.de..plo-oosquleerreur er ....-'domsodeloplsnoquoeppne
  -addoroe deStad desaentmad traoadarade h onc e de o s eado t ds tte ani^ n 0AUrgemictr-susd- ri,.....
  ndos do PrimeraI nlnn o -d olao rlaar ab ans orn do Guanabanna. rabriroodo 13 30- nigrafo Han quince airon de oervielos Aitivldades all"" nri ecl oi entlmnalaopr rs eelsirdosIa do-de, ospins euoIcprmian suragpar so ountu. rcizar c pi nqeu rps
  ruasde. zoo no dmos Jr-odoI nmoa'Ida a ia ssol re 0aroduride, at aerl e noncedida ininlerrumpidas, mlando adneriploua.cnlsdmijee; eI amhn ou a roe Este Tribuna a arivinodo oh ele rrO e i lanopare preenlartoodo- 4dioseeren cicitreonivero por n zosq.ralzro-setol
  usa de Ins Jua:nadoo. or tomd cLI Comodva hemos publicado la Casia IIa jubilarion al doctor RalaI Siinchezrla Secretarra de ao Criminal. mamenteo con multa .doe $15.50 e aFul-cumentos reqIeridos e qulone. do-| 4. Poacer el -ar ro l role-
  acuerdo de reaaudar Inslaborsr inu-de los Io uzgadud u tnri.nara en el IDopaz.. El doctor Sanchez Cifuentes Cubre el doctor oFrtuIln Ia vacantlcgnoa Dazr. Rafael Sin y Compania, see oblener Ia Beca "Lyceum".. rrenpond ennreaI e .carrera.oa rop ,ese o-oeakeE y ANUNCIESE EN
  drreales el ptroxuna do ados n e0- Edificao "Miraldar l situado en Ia ca-|ocupa ese Juzaadoa n cncepto de ex- producida par el erseo a Ofclal|Porlirio lzquiierdo, Vicente Larralde. PodorS epirrareaell lodemajo r o- s-.n en relar-riro mardos enIaq a .n-" asaeasu.aW
  trane mres do mayo. lie de Galian onumrro 213. cnre cedente y tomato posesi6n de un mo-rclase Primera de Ia sefiorita Lucy Coy|Estnban Martmez. y lotra. por infrn-I, ban. quaereuna los niguaentes requl- balordode pdo pieraa..adr-os i EL DIAKIO DE LA
  Sc ban Iiado drl propma r'ondo, que Concordia y Virtud-s. 01mentn a tra. Hernandez. de quo dimos euenLa he- gir la Ley de Economia Popular. sitos:eIr tdo a.s......................... '--rs
  Se anfijdodelprpiornodo qe'C ncrda y Vituds.set,,:m' r, liti@ nee


  La ----.d 0s ovcsenElEnono


  SFiguran en toda cocina
  modern

  Las novids moderns saben c6Omo
  simplificar y facilitdr los problems
  del maneio de la Cdds, incluyendo
  en so bateria de cocina todos
  dquellos artlculos que ahorran
  tiempo, trabajo, combustible y
  tambien. . dinero.
  Quinto Piso. N.


  La Semana de[l1 t1.a[en1ElfiU


  63 Cumpleams.de EL ENCANTO


  Imporantes proyectos para
  su nuevo hogar

  Al visitor nuestrd Exposici6n en el Segundo
  Piso, ver6 used hechos realidad los ms imporatdn-
  tes proyectos para el nuevo hogar que ya
  suena. Entre esos planes figuran sin dudd las
  exquisitas toallas de felpa cuyos brillantes
  colors tanto alegran los banos modernos, Id
  ropa de cama de insustituible y fresco hilo
  bordado, las lindas sobrecamd de suntuoso rdso...

  Todo en exhibici6n y vcsita en el Segundo Piso.


  cc.cc0.0cA


  00000000060
  0 0
  0 o


  Juego det lodillas dc absorbenie felpt azul, amarilla, verde,
  coral o cdrl'rcruSe con dldraclis hiores blancas. 3 pieiza,./ ,
  r4. 5S -


  Sobrecdmr de lu Ir,-I'.c. s. en ,dJceo de tufos cf l oh vue-
  los nor 1i-; I,-o-, [r, dcircidis tondlidddes: bois de
  lol', dZul. eqn.mhcll Trim or exlodcemero, 65.00


  Jue9o de tollas de exqulsita felpa rosa, dzul, verde,
  amarilla roja o grit. 6 piezas y alfombra, 17.50


  Pars Ms IlImads a EL ENCANTO utilice c1 telfono W-5640


  PA A 16
  P 4CIMA. 16


  2A SPORTS .
  caCoN FINANZAS Viernes,27 de Abril de 1951
  SECTION


  DIARIO DE LA MARINA

  DECANO DE A MIENSA DE CUBA


  SANUN(IOS 2A
  Pagina 17 CLASIICADOS SECCION


  .Visit6 a Cans

  el Ejecutivo

  de la F.E.U.

  Trataron Qsobre aumntan
  de.paoje en los omnibus
  Los mi.ibros del EJeculvon de Is
  FederrD Eatudlauil UnlverstUara.
  prelidsd par el saor Enrique Huer-
  IRa. So entreuritaraa aver con el ml-
  nitro de Joalets doctor Oscar
  Garn
  El oaela de La entrovista. egur,
  se pideo eonocer. fu lta situaciOn quo
  vine afrontando Ia Cooperailva de
  Ormnlbus AUlados y el lupueiso au-
  menlo del panj L a drlgense eas-
  tudiantils exprosron a Is maJid a del
  deapclh- del mInLsitro Gans. que a.
  Ilian tifebo do Is entrevtista
  La equips'selt. do Is mnJer
  El Ejecuttvo de Ia Federasiln Na-
  clonal de DetalUsta,. eneabezado por
  su presldente el sfilor Lucio Fuen.
  las. vilt ial minitairoa de Jullla.
  doctor Oscar Ganm. trgtando sabre
  los problem que pueden presntar-
  se con molilvo de la Ley de iquilpa.
  racl6n Civil de Is Mujer
  Comli do Loueh de lob Aboegos
  Fueron vlsita del despacho del mi-
  nistro de Justilci doctor Oscar Gans.
  toI miembras del Comlti do Licha
  del Coltegino de Abogadoa. preidl.-
  dos par el doctor Manuel Maeio
  quIenes oamluvieron una amplita on.
  trevUta cons el minlstro Gane sabre
  diverusa ueolones de inter" pars
  1I rcls logada

  Parardn-hoy


  Onccit-res


  165 200

  Y 2'5o


  los. obreros -

  cigarreros

  ViWi anoehe eJ D ARIO DI LA
  MARINA use raromisoret del Comtme
  JecalUodeo is Unjaop do Obreras Ct-
  loratsoo del oe in Unlin do ilepon.
  lLf ReRoma del Trbae. o cm. .
  puMU po" tese aeior s Prudeasoo Mo- 5, I
  in Angel Alvares Aro.. Alberto .
  I,: .do a t Prsmvr .Agustiln Fatl-i
  c6n. oernando Frndez y Juan
  Alones de I snguands. y del sobor T
  Pedc, Piee pCreeo de taoTedeta-
  elbn Tbmarla-e Nsrtlonta[
  Noa tIt0los-rrn nuetrotavlosisoe TEwLsAZA
  q ..... is tooledo op c, rounida los :b
  eic li do e ambas nrolantionesI s I
  lmialsaooIs OtetslbitnietoparetllosoIs
  lndotolio -Isosnun en Is capital 5 la
  d. [orod4de m uhs,, a-an objelo de
  s:-w ir ICsplaPI01aii Is a1"16neoaV
  !,,, %oo~l 4 ii[dnsd dm" m
  a ,tiriltr is -ode I. lilet as -qu

  oiel I I" t, a diel dtariten td Ir ]atd llIae
  -IV los sissalu qai e sOi'p, mrasidm slde star so ir Isenda minabletir. oisoalitluloilu -I li., ini.
  ii ~~~~i LI I1IplnI-5dlI trhe4 t, dei
  1.,. ae9 ai s-Mus dtre sal o ,so isilsAV pass.Is s or ia stlision rm!uitan ie t am no rasa inOret. sti a ~ la e
  s..." Orion i pLeas lvle |rso n io sn Is It l oisn a 64ltIF,,isdn deoo RAoic,,N.,--its -
  I ,LosI'll" df I t oa Ie ltI limid Catd l Tshi, n at fasnrn Ns IN Ad. ..- ci J1i. Oi tllnen de re ar
  S i sa nls oa iS Idtal tea lllgaorsere so aI s i |lltiit -5I-Ii-T),, a alaielin,
  ",.ao sbtigs4 .1 1-0t a t rnS u.0155 0 MO. C osdo- ,so .. iisl..slil--P.ip.os it I.si-i-l. tilit a- t I aditorotii
  Isssl~listu l~a p-i t II rat el 01 de l a3 do s F~titasrd ti rs f 1lts. n hI. i| t o t li. aIhm I lre Ir i.ts lbb rlen a on t r
  Do-lm 01. 1i f1 I otll ulsae s Ad lue onl ilel go t evlet itk e' lt0 01 1 bir ul t [ et ii as-ta j ell;::1landosd se 00h1.
  lista ll 'l ast. s-i eal., do a l@ala i g a Olt sue r 0 t IV@a I oi ] 9 e d, rr Ii t r l sjIhe-, r l oq ltil (t I ,i it ha Iraldi
  e 'i, m sulusease .0elaO tIt- Ia ustaie ss yol%, ya s m l a Ins is u l tlfid | Id hIa I tt[Itd Ito etttcrlduid a Ito
  apm5d ns5tl Ia, 'a0 or in Ii is.I I.e scsveolOm ralortlies do Issi ,,|tut-- Is tali -to. l ol I s ,ninnl ci arre
  Ibtsla1e8s do 1 6u su67t .1*el I Is osl n at auslW est se-spI l atltagaria di n


  u sombrero le facility el camino en

  todas.las oportunidades... Negocios...

  deportes... amor. Siempre el sombre-
  ro eA el toque final que -robustece su
  personalidad.


  Ordenan ingresar en firme los

  deposits del impuesto del 6"
  -- eAz
  Informacid6n sobre el origen de los carganmeintos tde t
  ajos. Del coniercio maritinlo. Moviiniento de buques-'1 E
  CRONICA DEL PUERTO Cu.rto.-Que por la Direccion Gene- ri
  .. ] ral de Rentas e Impuestos se transcri- a
  o F. Pere OrbOO bIa la present: a) a lta Direccicn-Ad- U
  Dircci General de Adans, minlistracitn de Ia Aduaa. de La Ha-
  *L e a na- bi a la Direccion General de ,
  pr medio de ls Circular numero O Aduanas, pars que a 6sta circule In-
  del corriente ao, dada a cnmor ay medat ne a ls retante de la n
  por Is Aduanas de La Habana, dispone RepOblica, y c) a la Direccion Gene- d,
  Saguleante: cral del Servicio Central. Pensiones y -
  eCon esta fecha, el sefilor Ministro Jubilaclones, para que culde de Ia ln-
  ha dictado asigulente ResolucidOn:- serci6n de oeste acuerdo en la Gaceta
  aPor Cuanto: entire las cantldades que Oficlal de la Repfiblica y Boletin Ofi-
  en las Aduanas de In Repiblica exis- cial de este Ministerio..
  ten onsrtitufldas a dep6atto, por con-
  cepto del lmpuesto alobre la compra Comerelo Maritimo
  de nercancia. procedentes del extran-
  ero, aparecen laso correapondlentes a Las importaclones por el Puerto de
  porUclones de huevos, como resul- La Habana registradas el dia 25 del Cc
  tado de pretension de los importado- corrlente mes ascendleron a la suma F
  res, en unos casos, en el aentido de que de 8.454,078 kilos de mercanctas en te-,e
  el gravamen no se cobare por el PFisco neral, de los cuales 1,594,160 kilos pro-
  al t po Imposltivo del 6 por clento, sl- ceden de Genova, Italia;: 3.477,275 ki-
  no al del 2.75 por ciento, y otros ca- los, de Hamburgo, Alemania: 174.41'
  sos, de que esa mercanc0 se despa- kilos, de Glasgow, Inglaterra, a el
  che sina el cobro del tribute, par tstl- rest del mercado estadounldense., l
  mar que la importaci6n del produc- -El Negoclado de Importacion v
  to no esta gravada.-Por Cuanto: la Exportacion de la Aduana de La Ha-/
  legislaci6n del tribute iDecreto 643. hana thablltt las pdlizas attorizan-
  de marzo 27 de 1946, tal como quedara do el embarque de los sigulentes car-
  modifitCado ppr el Decreto 4068, de gamentos de azucar: 11,123 sacos, pa-
  diclembre 13 de 1947 y sustituldo par ra Tenerife y 512 para otro puerto er-
  el Decreto 5122, de dicltnbre 2 ride pafiol, que estl recoglendo el buque
  1949) ha establecldo un ipo general motor Conde de Argelejoa: 2,922 sa--
  imposltivo del 6 par ciento en los ca- cos que recognl-el vapor eAtlintico-.
  sos de importation de carttculos all- para Israel: 7.725 que esta recogiendo
  mentciosa. con las excepclones quo el vapor on dichos cuerpoa legales se consignas- landia, pern para ser trtsbordados en
  ran, v en ninguna de las cuales apare- el puerto de New York.
  ce especiflcamente citado el ahuevon: A la vez los sigulentes cargamento
  no existiendo, par lo tanto, precepto etan destinados al mercado de E.U
  alguno que concede exenclon o bonf- de A: 64,000 saros comprdndidos en
  ficaclin en el tipo de gravamen, en tries paLrtidais, que recogerin el vapor
  los casos de importaciln de dicho Almiral Frasser.
  oroducto.-Por Tanto: on eJercicio de
  lao fcuttadcstdoequo-soyinvskd'o. e-Las recaudaciones de Inl Aduana
  Resuelvo:-Prlmero.-Decdarar que en n cd rs Hbanacord es.hdlent-tda2mes
  los casos do e Importacintd de huevos eI ca uma scen nas e0 ola 25 a
  debera llquldarse y cobrarse en euan- cntauro .7^, ^. 0 ce-
  tia del 6 par ciento el impuesto sobre caud"aron$479,000.0, par l" o qu l
  la compra de mereancias procedentes m m st d a.staco dia acendia a
  del extranJero, estableeldo en los Ar- m *s de 9.239.60.07.
  ticuld s III, del Decreto 843 de 1946., y Importaci6n de ajos
  IV, del Decreto 5122 de 1o9. Segun- En el curso de lans Investigaclones
  do- u ts ner quo aparlaAduarnasdoe qua esti practicando la Aduana de
  ais Repulica -previos to triamites La Habana respect del origen y pro-
  correspondlentes-. se proceda alt In- cedencla de los cargamentos de ajos.
  medisata ingresoen 1im e d ta can.- Itn de hacer que los mLsmos sean
  tiudoades deposltadas par el toncepto de aforados por la partlda arancelaria
  que se viene tratando., Tercero.-Ex- correspondent, segtn el origen de los
  ceptuar doe ia disposalclon que antiece- rargamentos, ha obtenldo nuevos in-
  de aquell.a cantldades que estuvleren former al resrpecto obre los cualesa ha
  a las resuiltas de oIan recursos .qn va ,d etratar hoy na comlsl6dn designada
  se liubleren Interpiesto por tos Im- a eseilln por el director-admlnlstrador
  portadores, precltsa y iunlcamesnte alI de l nimenclonada oficina fiscal, doc-
  amparo de to estatuldo en el Articuilo to iL, oGustavo Fernindez., y quo in-
  77 del Decreto-Reglamento 3212, e tegran los seforres Rafael Coello. lJefe
  eplletoibre 22 do 1947: easoanotte seron de DoDspachol Abelardo Gonzfilez oler
  ir.suetos en la form procedente -t"s I do la Seccl6rin de Asuntos Generales, 3
  011 rompetencia- por el Jefe dr la el vista nericlal lseor J. Notuelra.
  Seccldn do Impueslos sobre Comprn- Cargamenta de rebolls.
  vfi, a. Entradia Brulta y Consunmo, por La flrnima nvlera de A. J. Martinoc.
  el Director oenerl o ie Rentas Tit i.- radleada en esta caplilal, reaiMo ancti-
  pitestno. o por esta Buperlorldod va stloniis on Ia Adtuane de La Ha-
  hans at obltot do obtener in mueIle
  Esullia 19 o.. donde attracar elI buque Morbiham, ntte
  llli i9 pot ellCIg9 oepsrado l dila 13 de mninyo rnndtu-
  ... P .... [ciendotn cargamento doie 1,5M0 ton-la-
  el 1 P r I. n e r C o n g r t 's.. do s .n d i eh o n ov ie r n q u e e s m
  dlec it Lendgua Eipaoln tavora qu O
  I mercanclo. par ser do Irell desocnnin-
  I a, clt n. rnloere oteOt sit dleserga sea
  CIUIADf MIXICO, abril 20, ilnt- reltliadas tan pronto arrlbe nl Puer-
  ild)--Quince comlilonec del Printer to.
  SCongreano de Acadeglas dt la LeInau; I)esaipreN6 el automovll
  Ppafols, 0 e enscuntrrn eatudleuMo Ante el oficlal de guardian, en la
  dllonuInve poonnclas tde 'tIu clialea j tactiOn do In Pollcil Maritlma, for-
  nuecve on inexlcanas. cinc uriu ua- s-mul6 unsa denuncia Pranclsco Amador
  yon. trees vneozolanam y dos cubanns. D io, vecIno de la rincsa Ban Mlguel',
  Todavia no se-ha decldido s1 5ert uibicada en Giera de Melena. h iecndo
  publltcla Il sesdln pltoria del vler- cont.Lr qua en ocajl6n do haberle en-
  nes (hoy) en que saeri spmetlda a v9. treados au automavil particular '30 14
  ltacldn la Inlclatlva mexicna propui- aI parqueador do autos del muelle de
  nando e romplmlento do laei aecde- Luz nombrado Eleuterlo Cantero Do-
  mla samarlcanas y fillptpino con la Reals otniusu, al regresar a buacarlo not6
  Academia Ejpalola. i t falt de dicho vehcuilo.
  Los debates resultarin reildlulmo Oircultado elo automA6vl en cuolitIn
  pues ex Isltn dos corr entos d op'l ud ecapturado tor linn de los earros
  nioi en pro y contr. raIoL una de del servlcon rndloninlorltdn dr In Po-
  las ettilesoN eaunta inttr con ta ms- lIrta Nartaonal, el iorhlo y feittoaq Ma-
  ytr il FlCottrg"e(ooo )ila (a tli is 1nn- ria.
  err tottenlval tire ttadli-t toull u e Sus El aigalo del pitiraitelndor ti quic
  'ratleje stlLliTJi rese Ualuinioivl] paina dirigirt'
  Just Mtl-in 1l1,as Sarcctil di',tn-ao a t aillnq a Ithnero\r.
  die Ila Artadt-mit de el't s ite A on- Clo l l el tlesl lti Ic\rlalilt Ldob ,.e ole dl,
  tis tIeed a ittko'h cit lilploeltutiti 1.1tre- Citool at 1flet.l tieto InlAti-ld de In
  nreirsentaciktiarsu r qu tse pfolre el 8omnido Prinimera. a Rcila dtsopsatldtt
  Primer Colngresol do Acadeimas It ia ftil nlc-esto el parqiiuesdor. de refe-
  tengus 'en1 I.


  CANADA HABANA VERACRUZ
  SERV1CIO REGULAR DXRECTO DR CARGA


  M/S "SVANEHOLM"
  Lleari a LA HABANA, sobre el dia 14 de Mayo, aceptando
  cargo pars VERACRUZ, TAMPA y CANADA.
  PROXIMAS SALIDAS
  Three Liega a
  Montrral Rivers Halifax La Hab;nr
  "Svaneholm" . Mayo 5 Mayo 14
  R" gahildsholm" ... Mayo 7 Mayo 24
  "Svaneholm" Junmo 13 Junao 14 Junio 23 Junio 29
  Eato. buques acepltan cargoa y pmjneros pars MEXICO, PUERTOS
  DEL GOLFO DE LOS ESTADOS UNIDOS Y CANADA.
  SWEDISH AMERICAN LINE
  FEDERICO CAUSO Agent General.
  SAN PEDRO 1 Teltfonos: A.7330 A-0624 HABANA

  Naviera Aznar, S. 4.

  Director a VIGO en 8 dias
  Pr6ximas salidas del modern y voles
  trasatlimttco -pafiol

  "MONTE URBASA"
  De La Habana .................... Mayo 7
  Do La Habana ................... TULIO 10
  Swrvicdo MdHtwern.o-Habana ,
  B/M "MONTE ARNABAL"
  SSaldri do MALAGA sobre Abril 29
  y CADIZ el 30.


  Para Informes:
  TOUS & ASTORQUI,
  Aqoent GeneratO
  EDIFICIO LONJA 209
  Telifonom: A-ISMo y W-7BB4


  S.A.

  HABANA


  UNICO ?RCIO

  39


  TRAJES PALM-BEACH DE LUXE (ONNYLON 5
  DESURTIDOS-DEL PASADO ANO N Y 92

  995
  PANTALONES PALM-BEACH Tallas 28 al 4S 9

  5ERVIMOS PEDIDOS AL INTERIOR


  ILA C A' SA 44 F1 4!


  E


  Cocktail de honor a -
  0los miembros tie la L, Rapldo aervicio regular desde Cuba a
  Embajada de los EL fU fY1[ Europa con el .amoso vapor
  La Asociacion do Esli dianLes (a in JLIJIA
  .... doo, K |Q. tj ARGENTINA
  ,scuela de In 'Mieria Agr~nyin,ca y
  %zucarera ofrecerain el proxh-no Fa-
  ado 28 un cocktail de honor a is
  gregados A'gricola y Cultural de laIn A R E N IN
  mbajada de los Eslados Ur.:dos de
  mnrica pa'ra testlimolnsiarles hda- rxima alida para:B
  dad con nlos prop6silos quo man ma
  esos diplomrlticos de amphiaI las re- DoP T
  alciones culturatls ntreo los n.,Ias VIGO LIB DA BARCELONA,
  nidos y Cuba. El aIcto f ndra luga,
  o la Casa Club de la Asocinot6n. en
  Spropia escuela de Ingenieria Aro- CANNES Y GENOVA
  6mica 9 Azucarera. sita en Ina QnlaI
  e los Molinos. La hnra fitada es la
  Slas Ires de la tarde. M A Y 26

  Qued6 constituido
  el Pirectorio del Cia. de Transporles Marilimos, S.' A.
  Seguro del Congrcso Consicnatalos y Agentes
  Largamente estuvo reunida ayer Ia
  omision del Seguro del Congreso, AguiaT, 367. Aptdo. 2416. Tells.: M-7344 A-8853 Haicnru.
  Fara elegir su directorio y designer a r
  os funrionarios mi~o importanles.
  Se hicieron tantas votaclones como ,
  argos a cubrir, y favorecioron a Pc- cumo tal, algun legislator p ,., 11 joyas, orclanas 1
  ro Martinez Fraga, para president: le y no tios:t oye; s vin p al na tunos a 't
  -6ctor Pages Canton, para secreta- y ast Io iniurm6 Martin-cz FIitg: a Objetos paroergalts
  rio, y Eugenio Cusid6, para tesorero Grau Andilero.
  Jete de despacho-pagador. Abelardo Se acordocatiradece itAol(-,Id silo
  Alvarez. actual subpagador Nmern ddeo In Camara doctor Lincoln Ri)-,nI EL AL CAZAR
  fleado de m in s de 30 a rios de Ia Ci- ]as feltcitaci ones qut haIntopoicina I
  sara de Representantes; subpagadord o para untonistalaci6n provinicoinl Censulado "M2 W 624
  ta i o BIas ternande ijun ato a] al tefatura de Polati as Virtudes W -0 6 2 4
  Brev em en te se d tscutL ante, si a t- mn ocelebrar esta tarde n'I .1 in
  aunn de esos cargos debia cubrilos. In romera reunina del didil cdi Io

  4LLEGARON LOS


  S i--__ 10


  nDIAO DE LA M ARINA.-Vierncs. 27 de Abril de 1951


  (ONRAD() MARRERO DEJO EN UN UTN A.LOS ATLETICOS DEL FILADELFIA,


  ' El DIARIO en los DEPORTES


  -El mi-ierio (Ide lo Hasana Cubanus.
  -Lo del cubano no es aficion, es fanalinio.
  -.Ncceitanlos una victitna que radie.

  Por ELADIO SECADES


  A .-iAN ...i: .,.nrrlpanrfs.-l iFli crnni,-a 's
  .1 m.-it oen naos E en de PIn" el moirs
  u- I in. F. '..,,.'n.-" ,J n, oil
  as.m--. I .lr0,.'l. r.al,3- -I campeonatl, do I
  L ; rri ri. r.-. o la. Filrd.,d Se pretend,
  r.' ,,. r.-. iu co..r,ar r cr, i1 ir, rlir, cz-a-
  r(i lIf minn i n ,i.r it, hI 1.. u.'-ta ,. do ,o rIan-
  ,Ii n in ,p ,i','i ,,l ,purlqu ri .. its huto -
  I n. in ,.-..'.i ]a prone nria .i. I 13 usinc a O e
  1,: IIIA1r, ,rr,-inocrian a -apclul, dC ob-
  - in....'' u,. ii.u. rar ,r a'a i pta reglas en'-
  rl P-,, ue th,, g,:nrc _% n r., dclan de r -.-
  I, t tineinaoi..lr ,[ In rlealic, I a ln. .'a-n-
  Is I. jl, j ,. -,, ila el... l T,.cu diftit de i.
  int i.-.s sicnl.iOL, i nor nn Ic n..smo que so niJ-
  ft ir-n tuo hrrdfi a .,b,rcar preforeniasc. cob,.
  lira! E_...io' p-..rh:) t.,mtb.n es e IT, !r,-
  ui, nl, ou,. al grsn publics no It inlertie lo

  [. . .. ..l ..... ..i , ...- p j. r .. .. pi . . il^ ir -i
  (4 , 1 i;u. ,h ]-,j .1... r l-rIL i. or e n c ,li r,.
  p i, i -.- n c I1. h,.rn ria n it n, -In -
  I- I h..t-'mb r P .:1 5 I
  I .h- nr I. I. r i., IJ .-- p-I -lr r. .. un
  ,rI ... .' ..,ti p 1t de .aC,7ie l r in o.
  ll i.. riu i5.l .iaiiOi i[i r T cij .ii,,l.. El.; 11,,
  L Lig 1. pe 1. r. I -I.
  It t r ,,l- ro-. r,.t 'r, n rh'D ,-,' I" n ,,


  Ir n ,e r, ,3. .ls Ha ,a.n C-,6 t'i,.n

  i d i, isii.i io a o..... iocP r.,,, eoo

  1 A ....... E .... o.a .a .s.i 1 ,7 y n
  .ro c p ,:t.o o la n l ta hn starori del
  p in r-,r ,nicln lut ,ubano que actIa


  1.i,"sttra(pay-ttO -n. a~ quea ialar eloians
  dentro d IIas orbiltas del base ball organizado.
  La Liga Intrnacional de loa Florida tui fun-
  dada en el ads 1946 y Ins Havana Cubans an
  glanado toos Ins campeonatos celebrados desde
  entsnces. En lan campafian de 1947 y 48 nues-
  tr1o compatrlotas no tan s36) conquistaron el
  pennant, sinn qu se nmptiieron tambiin en Is
  merio-extra (play-off) qus al ftualizar el cilen-
  d;lri uoficial verifiean lam cuitro divisan quo
  iihiyan termlnado en In primers divsisdn. En la
  ,lstia hlolsi-nradotrilo,n todo', melon Iss reraU-
  ei.Icinn'O ni la capllil dr Cuba, quer muy lejo
  'j, to tisliio hi l- i n -rinito hlta 1 Ia tragedis
  mo4tl airnhllrit ti-amiJl nsumivnasclur intonr
  lio nlj ai c-1 s lmm t i-it7i fc lt l as telt I oara rnfrrn-
  t.ir i m lit li'i s, :l t:irt ito | tuIL A .ill( i illtlllt

  i>'i h ai i I nt.* l ai'sli) i 1ti0 1 niii tlir pntl .
  ,l's hlit nun linsin ,0 ii 'nl't irr rrlii rmlltl lt tll st+
  - i l's-. is t's is- il!i l )~la t t~s~u l lO ut imlsii dltm ,
  S-t ,, s I~nl os=' tiri ( t~tal im ll. lntule tlaH I .lh, osnl ,m

  i l, i it ll- r i-ti0 lril- il I ll alv t hc i
  in i tt' nitilii t i iu .-I r -w'i 3l~ ll i-tn ~ l
  i i o sttl i hoe s r l, ii Ii,l', ti lo iit l..ii 1o r~ ~to


  in.. t mli c l 'utotir, sI t. fll.tsi all i li i,
  ir, inl iuu.Ii~i tIl i itll ii at t,,qo l -I. 110.

  ol I-.tutstan to lo II.Iem,
  .ul i .i-i- a ci~ lhl~a in r ,i.'iisa i y fi~ls Ioao ,tt
  i . i"i- -d I,, 1t i ia ti ltoi loa, 0.Ill
  I 1i 1 sll ,I i nifen1 In O oil l t igs
  ltsuf. iialilk .tltlhSl i tle" lt a iloq. O.iiq.. ..i
  soI.- I Ian I. Istoo .. ah...I...s .1" ,

  o sg ixi minis ic ti- i i lttil.i as ',llA
  i l i ti sul' g ltfll't N1 1i v. III W'
  0r ul si uitn n iti o I-io i al lai tn aju tin.
  t. tti I hay4. -1 i.h .0 til _..)
  qwvtl lIi ... ln y 1'. r oiy nle d.l)d fl.
  Ilt ,'i lile. h-.yA .I.....h,, I., c" .".Jo d ,a 1
  I 1.11i.[# lll o n Iil i 1 dwit~,l r tt e .1 1 is quir h'A'
  .1Jo I It* l t ..I' ll ., Oi" ll'i"i 1 ,ii - 1 ti lll m ll wlr l .


  OIS inrgi,),s paLdos de Is temporaja pa-
  L ida dileron mottl'o a que se consumara el
  p.cr o los crirmenes deportlios al press.
  ..,ridir-e de I:. setictio de un manager que
  _Ivba intiiclr. Al IfrenLe de los Havana C-
  ham,- Oc ir Rodriguez ganic. todos los campeo-
  nat-, t I.aSi clos ],k ailos de punia a pun-
  i Mu'. rerto rQu di.ponia de un equilp
  n-,uv supo,,:r a Io. ctnitntes que figur'ban en
  la compelctncita y 'niu cierno tiAmbien que en las
  norruna dIe los criollot habia eslrellas con a-
  libre bastane para desenoolverse --como I o es-
  ion haciendc- en ambienteis muy superiores
  Petro resuliaba demasiado fuerte prescindir asi
  como ast de un manager que hAbia ganado tanLos
  premios seguidow sin perder ninguno Me
  m agino la conmocion v el asombro que sla te-
  santas dc Oscar Rodriguez debe habter desper-
  lado en Norteamirica done loi managers que
  pitducern tale- d.v.dendos son respetados, 'iomo
  .ilgo -itgridu i-m' alg inamovible La poh-
  is L de quili a GaCar ROarigueu pars porer
  ,n su lugi a coo inmortal deil base ball que
  , Adollo.' Luqu re-.'.r-ond-.i a un presenimento
  our 'a bba t,: ,'-,ral-,' caraciteres l d necesidij
  ,,-mrdhiaia L.a: erilrdasi descencldian El pu-
  rl ,. ii, abiOt .1 l fu-C So rieto prudence a-pe.
  l Ir al ..,:,. cto r -j,,. c *io Papa Muniero a s u
  -'..p, ,I do relea. a u populardadd a su od,-.
  i-.. m a irarr...--nd. talr4lJlla LA nr.,,na rue
  Is tarrn-borr, i, Ia ict r i de las % carac n.r.
  S al '. ia ni0 l- dcrl nr-,logrado empefi,, rIe
  1:rE, un or aren.-. theitoco en ins prejuicios r.-
  ruler qup In is i mperLn en el E istlado d las
  Flonrda En ria' prmiciau de la Liga Inter-
  nacional t,-'i iabimls que. cotn i so1tita
  excepcion dcel Club Tampa. rungun ot'm equipn
  podia derrotar a los Havana Cubans El cur.
  cuito ha experimentado una reactio6n fonrmidable
  en su taUla artisticm, a despecho de lo cual las
  entradas han bajado en la ciudad que debiera
  ser, por su importancia de gran capital] y por
  su tan pregonada atici6n al pasatiempo, la me-
  jor plaa de las Liga
  yo limito esta glosa a u n mero analisis del
  Irobleoma. No me creo capaz (ni creo que
  haya nadie que lo sea) de concretar ias
  razones por [as cuales el pu6blitco va o deja de
  ir a un espectaculo Ahora bien, deade hare
  largo raito abrigo ia dsalentadora soprcha de
  quo hti irl cuban o por el base ball no e alti-
  citnn, Nint tanaittito Aqui tli quo van a un
  jurgi ilr to-plotlii son dUelantei, sino protago-
  iialiOi-ir i tina gint paisit, tintrprrlets dr unt giin
  inO. gtrnl- t(|>r tuiando ganlin gnoran tanto
  1.a Ilitrjl 1i si t htna enido qtuiro niili l Icin-
  iraiii t i t r vel till bienealar qua r l luntili
  ils lh I' I.tsili jtlnlial a luIs< l to It labaixt v
  Ahii.ld, ,iir In n r tolt pronto Al-lonaih)
  inloin s v i< tic. qpl, o t ulirlo q ir rli |)til,
  ,lri, silir tit nirr"l p0 e 4&I daite ot n K .I
  t lis r. l ( ilt iiir aaI lo s ltsy ,a ui rtlA a l egoq
  i.1 1, liiro 5- lnii-i u watosiel rioH t hlhr I'
  lll he It n nl.i la n il -.t.i c-. y 1 otild l la i l,, i' il-
  lnitsils s I s i:tall i N i'ial sin i lvralidu
  I.n i.. 11 lis) iieo i ri hy idevoidit saliinsple Is
  rnt-tillr lii t t is piigi% S trililo e(its tie' ttilud
  i.a .a,,,a.i1 0 ti0th.- 1)'aelsgns 1A5salad tilst
  I ,,.'i I .I U Igjail is debtarlltits Is rivlalidad
  is tat-lil a I s aais141 bavl taubdlnit tixnt
  In qua o.' d' la mdi. rAndlio 4 i ds nlla. Y
  l.l. rsv r |lesnina.s Alninoldees y lYs.
  haii., o-uipo s pla n sao seia rtae ean Is slidl-
  ticn tot elriollo, quo *i da ie aW ioisaaido, lit
  niter lliqiuit o qiaoa ses naUy Ia).. doWWarl sn cl
  toitieiiti c iWosmi-arownintilooY%&m F tiW do Is
  a Quo Ito wear sado t S I pulilnidid
  ,It to liia lantorsavianatladolt oI Fllbret ISYWI v5.
  .1 tantagilife do rivlwvi dtll urwesa. Il49111
  aIs tat tilas.inia Is aintaniis uwarle so-low ilaiSl
  l IAN dedl inlI l:tinii as a ra4ta baI asNd-
  aihnlo ti Isa isa y It lass dastles a Irnea dir
  1 tliiiut, 4lrn H 'issaitcs no uttis oi t ,i1n ol
  5i l. ii(t lIii itlt Sionrt st iltai via-iathu rssiialiiiti.


  iI~ttsuI ii ai raatasatiaut aaa~eila~a aslx I 1 r 1sis EN LAS GRANeES LI&AS
  I0 v,.,Ii ti, stlin; aib l as, -r r "'"s h,I l"! ir, '' l
  joiiilt it ha 11.1'sll--ii t iii ilN l ,mtl 1 iliul.TrAlNDl 1 I M 1.05 JUlKttitS

  O ~iu...m tii~ i biItiAllo- h- a t...ist n k
  4miiO~l -iii.t iius*i iojiji pioi.i ma s
  -si .-h .liiusl u. o itnIsimisi c-i iii i ii.it ..l l lmO aIqul PidtW I btil~t .cll ul~
  0-ti-i 1ll. .i--' .t Ili~i iiicoi,r mi tIP-.. ti-t I,.. -I' Ii~toi li.s 11 it pa ul itoc Suttix acseta-tdos tIOili )r
  Is, ............ s l.. .. i.ot... .. aill i h--a.. .. li- i .... s ... w.10 V nti,'.

  .5 i mt dru,. I, mmmullli nl 0i to nauciudo ,i li-si ,,,,,h l~le i l~h~l I ew Y r
  .ei .. .. nlmniO,,l~ls .t55liiisieir eIn rust-iiotitum I b-m it- Iiosn ial ncht'sal ll\lm l ln 3. lotsthtlA 7
  mu.. ,i .11ll l rai, dtro i sIr lii.,l Is am.eumm mi Io W nium tts 1 rIll-lt
  Ii.r, onscai s' oI O l ,ums mtutf~.ms l, In5 -iou- Is dosde mI nu1 1.11atal Noableatts as esc
  r'-~ i i-ssI -IsI ln!u=is is t,r~t nh--m ii~l ,miii outidct .sc.-.sl iim a I~ts's i. t STI-O n 1(5ill-.pa~e ~
  I|.! tiiis -Iu 5a iesm silrO l ii i Isol im. a' l~e ri-o ts d~lo t...
  m mi~ fo,%ltl: i,e k I{ i o Oltihita ia .. ol4 .| ln s ssin i l'
  A n i ii- obl~uiim 65 ..iS liua -u ub sll. i ep T ll,
  ....,iu .u~i~ 0, 1 ,. ,n.i ....muii s.u !.i,,u.n.a,dm stub as is at. I i'.i (0. Arc, g lil
  I Iso........ ..... ............-mu ...... . .. ... ... T. ( lcil . .t .. a I US -
  tinsio io s~ouss1 sk~d ~ ~ ai~~i a- 1a dnap' 13Ai~~l N- -:  .5,,t!. o le i nluli,. lt. 5O45T h~e '1'i' p t5N 7r~ ll
  shut- o .5..a -s sc.iiastsss It5I~, d-- a. 4 15.5n o V tosa lr'. a IN 10 1 2'M *71 a ayrI
  ,,, , .....1 ,.=l . . II  il l'itl ral i- I-la. t.-e s llssanc, ll , .. s l4 2 atm i5
  tilt~~~~~~~~~ It.ten'nntitnpdieht.' 1. A-.AlIXs01i-is 0 4l~d A  ..... ....... o&. i ia ta r. A. 3 0 3 1.


  ST IM'or t. ,. Ann. t"  (=iS-tlit 1 3 3
  1 ,.....1 N ... 2 7 223 4
  9 ... I. ., 1 11 Tth ICAS- 4a I 3 0 100 45
  4jleftt-~t. 11mps l' .d isuli~laa hl . iAI3 511 k

  illOi IM 0 UI. IArIOE
  .1 1ULft d.N aoln 1 0i 11Ameican
  Lt. .1 1n.4 0I. 10V- Zar li. W. S I
  Je.hr-on. R. in Morcn. BonII n
  Cooer. Is I o Caleman. Si.
  .wo. P York .. 3 1
  PREST M OS s'b eLoS. I 4NR 4MNOS3%
  =2 ,4- "3 3%,'
  gNatiomncaal, iAs Ameira"
  3clthosa. Ba.5 Wi~liams. It.S
  lI Hedges [Id. I3 Zarlila. W S.
  Cooper. Es. 3 CRohinin 1 WE..
  psIklo. Cuba I
  WMflke. P. 0

  0 H~JonlgeD. Zarhll W 8


  I L" CLOS ?ETCU1. BD9ROY
  NIEW YO ablmilt 26, OAP.()-Pro
  tbpl. Oira pars it juesond
  m ibepNhasOas b
  Boston ans Nrw York: Spahn (0-I) v
  Hearn (l-l)
  BrokWn us id*Lfa: Erkina, t
  2) vs. Church (1-4).
  St. Louis en Chicago: Staley (t-0t v
  Schulta 11-0)
  V fe~itmolCinchonU n t s Pittsburgh, Isashe
  I L Blackwell4 Il-21t vs. M. Dick
  .... lgsa- A a0 1

  New York en L vs. Parnell 1 -i0t.
  !itadellas en Washington, noch
  Consuegra I1-01 vs Hooper I(
  ABRIMOS LOS SABADOS I i, oron, elf-ii


  A Conrado aMarrero le batearon


  un solo hit, logrando otra victoria

  El magnifico lanzador cubano conced16 dos bases por bolas y pon-
  ch6 a nueve bateadores. McCosky rompi6 la posibilidad del
  juego perfect bateando jonr6n en el cuarto. Coin, dccid;6
  WASHINGTON. abril 26. (AP.)- meros dicez bateadores que e le en-
  El lanzador cubano Conrado Marre- frentaron. Fu' el primer Jonr6n de
  ro. de lo? Senadores de Washington, MhCosky desde el ano 1947.
  permitid un solo hit a los Atleticos Vernon le bate6 su homer a Cole-
  de Friladellia -un cuadrangular de man en el segundo Inning. pero Mc-
  Barney McCosky-. obtenlendo su Conky empat6 el score con el guyo
  SEgunds victoria de la temporads con mai tarde. Con dos out an el isp-
  aniotacldn de dos carreras par una. timo episodio Gil Coan envio la pe.
  Todas las carreras del desaio tue- lota tuera de oIs lImites del parque
  ron produc;das por batazos do eurosincon 1cmra que a In pours seoul
  S~uf ^'. ^ ^ S Scon la earrera qua a 1. polite re~lul
  equin.o Las dos del Washington
  fusson produoto de bamblonzon de td declniva.


  Mickey Vernon y Gil Coan.
  ILA victoria coloca a los Senadores
  en el primer lugar de la Liga Ame-
  c. rina, en un empale con los Indios
  S de Cleveland. El unico hit quo le co-
  1 r nectaron a Marrero vino en el cuar-
  I to capitulo, despuis que.Conrado ha-
  S. bis retirado por su turno a los prl-

  .. Durocher enviara ai
  .. banco a Eddie Staidiv

  . NUEVA YORK, abrll'26. (United).-
  ,* Leo Durocher, pilo o de los Gigantes
  de Nueva York, novena quo ha perdi-
  S, do sua itlmos slete desaflos, envi s.d
  9 . banoo a su segunda base Eddy Stan-
  q cv e inicio una contlend a con los cro-
  nbistas deportivs al mLmo tileampo.
  Iurocdher anunci6 poeo anten de co.
  menar el dGesafto con Ins Braves do
  S Boston e sta noche. qu Artle Wilson
  Jugara iB aIa o segunda, en ustitucion
  Bc,,., ruf el cde Stank,).
  a. ,, lNo voy a decurles per qui,, dnjo
  eDurocher a os croniatas al airmar
  Sue con ello indca una noueva n orma
  '.- de no inunclar nos motioes par los.
  a, ca~nbiou en attn equipon except en los
  .- cl&n de peloteros qua sufran lesio-

  La Drs. Bir sod hio 6 seonsaiafl t .Yo disouti varloa suntos con l9
  saets del Club is dPrualmalsai ds o equipes& nocheh, gregd Durocher l1e-
  Cubs. qae tnt.s ati dtlagulinvft- no de Ira. y itre norprendi boy a& leer
  dose esn unstrie toals l. el mana. en los pero-dicor cmno o aoeia otarons
  Bertha r" el essapeomlot is dloidtianL y ytrgiversndas de lo quo yo
  doble dolpalsis taonse de Iova- diue. De miners que ui ustedlen van a
  tlo, ds ompagersca o esa rellaIhnie hacer cooJeourus, hisanlo. Whiem Ju-
  juniadra. Lyd SiuvmL E. su real- rar- en segunda s t noche. y ne
  au.te uwa bolta pronems del aurie. teodo cuanto tongd que de 'llo..,


  CDT
  Col
  tir
  bl;i
  co
  un
  ho
  do
  ch  St
  Li
  M
  Ji
  Fa
  Vi
  Cl
  V;
  A-
  Co


  Yi
  Ci
  NC
  Vi
  M
  V.
  Di
  G
  M


  Permitiendo cuatro hits blanoueo


  Trompoloco Rodriguez al West

  Solaoteint Ie llegaron dos veces a artera, una po ur robo, y oait n
  )10i error de Fernandezri Tipanes. Los cubanois hiccn un ta
  tall)y de 4 carreras cotn 5 hitsl en el quinlo acio. 10 ponthles
  M
  Por sPETER c
  dit
  Id lll o,'lla lIl~ I O i ( l
  1.a11 I sl t Y e x u l t JlilIi-a it 1"tt l lo 15 I tll titlilt 1111 t-ia li lu h


  cmo,,, lb siu to at.til t at it i tic ttrtt at~ tutuix that u di ptchi No
  hil bitS 1t 814llo" iPsstcal iti sla.tliANi" purt c I ihll I isnllon Itnsuirrvr dlsiti.
  t1lirtIt sin.. 'l, l Itoolli l" Rotristiuet r to i tc a stIt p Macittlol) a i tq o ll;;
  S tii ts n I rr > I t eildr *Is utli t nil q ilt li io lt as r n c i qua lIc ll s iti dn'
  S oIbsl I u nlie ui Y /t tat tilleca iot tl i ro n till inioplls in tl tar ic v m-. o-
  v ts I 1t 0. *I1tnii r I ttl We. t w oitl iutatt iet da Cbitsih to SItutut
  i1 tlicsi A -h X ilii t| x il o l it 1it 8il 1o c-uti ililln d io plt r il.ut s1no
  Isl 1141,11 llt~dl dit plll'et te a I sn -I elIo hhas'e.el Iniatlch babebolar r. call.n.0
  r. lullr" d o sl ilinnK nl A isuldo, 'I\,rlcl eoi lio crl rbrose l d li tin sAo ,
  oarf thatp" i iu*tVO do hliuc tip p rn tin a. d 1ais itchearr
  Mleisat utirclil r ls titi -'-otu(it q ila oItishrley La rutn, quo hitao i papal doa
  Snotl *tpitxihrorot" *ti Ya a listU int 1 bu..ibelro. A y*I l al Uago, .l
  be illitan ut1 i e t alls.ic-n id o bsl. EA Is Ia sliti anti'ad I I e*# ubarias
  ar Ia 4 trine taud icnI Atnderson.o*, to hisitciacan sina aers nri nlks a abrilnt.
  6hoe top, rtqilarn an stI i sno otin its- Put por hit do Panlkndes ;Tipanro n
  Kit Kits Khatln. conan ron -eilu encorrosapoandlisnto error do An-
  rulada do snotitsra iroin K I(Qsqua uie. delron qits anoche r iitaba siptigon.
  so dt icr soncoh oon, In is )erg&m do to Ni, botesba y atifldeaba, lirbsanal ,
  ainoatidarse do hean tball). A inltintiet rtmare.
  h sil, ei> sI ntllvo i ilot, Anyd r o i a n 'itn "tlo trilunto i i ans chi log i 11 .
  d s 9 flit bitar itin hit si trighti Y stIon va tuiiibana list tvuelit t & Ilugar doe
  ti I, slot usjA r.iuslint et Tip.nsc al ilio ti ilO inolta ie o celiettrar i l l e.
  .tItr. E.. ll leei u cli -ell e l s I tmiri t t i bo nb i h tlae iiAdo lfo u ot h I
  I Ii. i ,,. i, lr i c-it| l 1 i ll ml i trolil itiir te h ietl lill a ii n tintllri llU h 1a
  tliitl ,usin, nwlr i't)all i usttrbiiiioy itulse tl,, I isq u nointin t i t utw k l tit i l (
  .i. .,,o u )mt lnc eloti ie i iNioll), rinituara iiei t lolrlrlt o hinrtuclilmn no

  u duttimll l~t~ lo "a inlutri

  tliret i llll a l ni l d lil'tt t li> l *11 cit W'HT P. *KAC 1;r He J as. ts A. l r
  Im"l h' h l lolnlL s [a ol lr*-Itr it l. l i' .'2h 0 itO eiab o l s' I
  Koi- h, Iii.io ciphittaut .0 C i n l miisal i lidis bltinlC. 4 0l1Trampa1 N


  dt l.0 i tsLowti yso it I( ic fu ll, V lam .toi i hne .l e c l t 1 0 0 n 1 o 0It.
  lw rni1. I l ic' rJl'iv' A l'-ll' lll'ill tllMl rll 1 1V ll 't l o I. 4l' i pIr irl7 2
  hist.cli tlt h dr 'll ttosm lllo t moa. 0


  i- .li,i1.r| dl i los l e m lrtH l to WI T S H It KACII: C . 0 A. K 2 0 0
  I t tiriat i lasbon ck. rI I 2 0 0 0


  tisyrii trc-lr nunif xlnt~t~ta Oilr tWOllrrs. p .. .2 0 0010
  In .... w. '' 1 mA . .. .. niln "" 'n 1 ri un p''" U . . 0 r-0 ----i-2 0
  irs I, laciillayaniol titlub ilit l Il ai rob i ,n It '. 1000 1
  ....... ....... ...I-s... 1-.,.. .... hit I... .. .f . .. 0 o 2o 111 0o 11


  tia uu ( lo r lrctOo Y Me r i. m un us il aik r. . 0 0 n 0
  ,m s"l iiut e >tro ih lu, l i o .0l All.P q tc ir4a-1. 0li l 0.. 1 0 00
  '. Y, itle I'll I t l ad,, I ...di 11" r aStar tllhIf . 4 0Is 2 0 1


  rI .tIra lcl. id u c 1 I.aii rio ik a i .. 2 0 0 0 0
  aytitlr d 'Ituro' TtIt i- o exito out l Tiler s a .. 12 0 4 40 it


  IoN c;>">1-p I nptsitol;- Irtsu rsP... *AI,. (: -AMN V. (1. 0. A. E,
  dofelli fli t ll Berioo MiTduir tll on chl a r-k,-c, .-,--


  ot. dc l ut. e d criel quati a e y. h Id rnrc -t iI .. o c
  t. n. .. dir idril e trs .........o ... i le .... p .. ,. 0 0 0 a
  iordad ellisd stawt hi on aqnto"nlut- ri I1
  iia 1> ntsc'scracristldmas Minde.r .4.. I 1 0 00
  ilebr J1l ur orTieno ach o ooutles Toal Iro .4 0 421 0 30
  olols biadn, ipero Wa e hll qace loNi'sd


  Cia nr pli0 laprt ii 1l tolta rldo riu.t IAV. (2 LANS: (- .H 0. A. E.
  si. an-t Qun o. r o prtcquadildel ... 2n0 i 0
  Smmioctr plrdid Yc sao bln nl e'undso Itto d.o.n., qa l, ,sbonl Ina dead ball ,nd ----. 1a --0
  joiac.-t d q r mba-pm. qua l ltn t c e erdi n- Tn f.ln2 31 10 27 7 1


  to 1.pitagi taoTs tt-cc-es con ala f r d Il Out put loboi rtt ci a-It
  l ucid kia-it coo uS ara do Asatilis p5e ocitr...
  -troo-mbplo RutyodWaluIrLg. in idor I y ira. h 000 000 000-0
  S bolnrtWepsta m le- a Pch. tno pud..tot. Ili.. Cub.s. Ira. 010 040 10 0
  jalrlo a di. y run l. a-pads da Tuony 'UMARIqI C arrrr.a omaaiadss
  ', mioard al Jurist I.r) C ItluinrAlo ofe dr|mDn t, Dine Turs 2. bdo
  A mate perdid el jlquota-ousia ot a-li n do I ,


  imecs*uiiiico. balodunettc lnu* ota Sssnruaiceohl: rtr'skdess BaesRo
  par ancima ds is osbeia de ield. que tadna- Purrl Lawunse Douhle placs
  Sn llo nad0 pari quo l un Alla deron a K ce brun a A
  N. oye.s-, qu. i ....d,. ..... Total" ,. 1 10, 27, 7,. 1
  I. 41V,;116 h st atercera consintole do tis) out por Ierne lav  Cui bua Il crrerclao qnu sbuldre a o s ,s Keu1n her TorraDllas a  bastado psrc rl otus Is Pors pnrao icauirro Keunrckc a Andmrooi]
  "rompotrlo" Roarn c-lbu uma o t est r P BBr. ch, DO h--
  brnvo plrmolee porhlaue pZaron Inten-.umi n Cubans I .010040I p xa 7
  cionalnuCabanaa 5adi.kall, parsat0--
  Larlo a 41, y con In ayucla do Ton), SUMARIO' Carreras ampulade:


  a canrdid quc e ds o un s ecrei o rol po I lndr,, D, i V t.i Torre s 2. h Muirre
  a-I latu Surao-bvti a iad lia nesiucot iscr-s I ie pht -: -rnl.nde Bases Rona
  potinctmtda doIs lucla-btli- orode ed. cue 1,dR FUI Lab uLwing Double plays
  %1 no tolto made p"ro quo toalravirsa Anderson a Keusecke Lebrun a An-


  Eol fulc la crirerta quahubier a deeron a Keusecke Torres a Diaza
  pl istado pars oIdri Yuno Prn par m,;gurr, H.u a us peicrke W IAndrso
  poreIIol'nolso ca'"' en el quintor.oto Q,sduuio sta"n ble u Wool P Beach- 7


  13 io o form i rechnla 10 aes-, Cubns PIt-ucher a dor-..
  ScInvitdi ca n de a lIs l aletad reler ,i 10 Walhers I Len runs IMr,.  cubanos para acruar .d J.Auocan.uts^ Umpissa Ko
  ten la iilo Mlide Trinidaduioel
  I-r ea e-arL- nkr nrt- Roberts d16 nueve ct--ma
  Si botellnotaria nicI AFernciaci p A 'i,- Blekszando bruilanlrieute
  tic5 Amataumn de TrInidad 0 Tobago.-
  a ee ha t scrifiocn at puDa ee arso eolR. i PHILADille rIA a p ir 2 .0APl [

  aamtarbo d. Is UAA ds lou Eatados R^lobna R~uubhod sffl essrienta-s
  pUnldolinel anot dor s l Y GSuiorto TR blrak Hi aisocel d o qir.en Waihi Dad7

  s. 7sbassna. scno ge'soa t d Ailathoss gems ds Brooklyn dos psi cros. ocrntl-
  rre a lviretrano. iien el rieo Hit em ... o c o lurterco rStobesL-n 2upen2 a
  3- 2Sutc d- nogant on moot do ielO yen 10u Pn e roon.cn l dor.
  p3 tSa p campocon Ice atlet e rr. i so pn eire B noer a detl Beoratrn
  3 n ia o a l t g T,,rnpo I hotels 4, rr.,nu,-,, A r.,.Ij

  a oninpJuo Fyubanoa qunquz ompUmn nre K r)

  on La blabana, Ion disc 20 y 21 dciiael a~i en;^ l. quaint- cosossesa
  S edubanor ddpamrs alco d. ..PIa m k nH ilora .s

  baen la isla de TrinidadRoe.nt. s ro I o
  lM "hor OscareL. Wsliker, oftereta-
  riotrnaoraro dioINaOoOtacni PAtr- lan1iandosbri anLenoa eute
  so ties Awasterurs; deTrinidad-y Tobalso,
  : hpaii. capital dfor Da nil Jsm. orrins. P ADELcPHIA por Ua-AdPI
  It lario de t slelamA no t sin ldos eRobnRbaL ienuentro
  iUnilder y el doctor KrngelSfi rtiar s Ro, brnhi~nL@wl irochei derrotando a IloxDOd-
  vs. clibrursa, auesor general dt Atletismo cers de Brooklyndoa meero erml-
  ido Is Dire~cclbn do 1)eportes, con el : .. .......ts .. aL er I
  niAm aitarn lot dint 2 y 2 1 del enoo B r.. 000 000 0 u0 a
  al: ma me de omans p ala de un e L Ai.iaepLoia el 0 s 0 L-2 3 I1


  0- ournado oa Is- is frba'st taranrl pcra|
  aur Cuba ranle tsm lt n Si Bpirrlc Vs.. C .b Lah.r-, 1
  it. >ildre a dioelho m te raiicotular. Campanetla m Ro asi y a uInlci -e
  l~as 'i aa nado Ins d at, 2y r 21 due r -1pri erlui...oriI- ar
  -k I~ ~ Ir C.me e a
  intoeresadlo en presentar rni t iPu rto e
  F..paho, capital de lox inisma% ;1 1- ntililm par estrL-sto
  .1) stt del ittletismo nolt ,atnericanow que . ..1 . .. .
  nos visitariln lot dhu 2 '4 y 25$ del prr)- Br,,.kh~n 00 000 000-0 8I 0
  we: xtmo men de ay, I alavez 1h8 Philainelphill 000 010 01 --3 3 1
  [0. I ursado ya Is. Irnvltai:C6n formal pars
  jque Cuba envie tarrhhlnLin m gl'upo ~ elllV&r C~illk ~bl.,e ,11.
  We e!I. r hor"h et triantular, i am panelit. P )row ai y Sminics --


  El triunto, que es el segundo quell
  nqulsta Marrero estia temporsd
  loca al cubano centre los mejores
  radores del aio. Anteriorrenteo hs.
  a vencido lambiin a Io Atlieina
  n anotaci6n de d els carreras.' por
  a. lolerindoleo siete Indli.cutiubles
  Para completar su esaltupends Isa-
  r, el pitcher cubano solo conceolou
  os boletos de libre trirnllo pon-
  hando a nueve toleteros ruvale.
  FILLADELFIA ATLETICOS
  V. C. H. 0. A. E.
  imcofft. 2b .. 3 0 0 1 1 0
  r ill . 1 0 0 0 0 0
  cCosk.l, ... 4 1 1 3 0 0
  0o-t. s 4 0 0 3 2 0
  a n. Ib. . . 2 0 0 6 2 0
  alo .r 2 0 0 0 0 0
  chapman, cf. . 3 0 0 3 0 0
  ahl. 3b. . . 3 0 0 1 1 0
  lottl c. 3 0 0 1 1
  oleman, p 3 0 0 1 0 0
  Totals: .... 28 1 1 24 7 1
  >l1-BBatoi por Samcoff en el no.
  WASHINGTON
  V. C. R. 0. A. E.
  ostl. 3b. . . 4 0 0 3 0 0
  an. . . . 4 1 1 4 0 0
  oren, cf. . . 3 0 0 4 0
  croon. lb. . . 4 1 2 4 0 0
  ele. rt.. . 4 0 1 0 0 0
  erble, 2b. . . 3 0 1 3 2 0
  enter, rao, c. . . 3 0 0 9 0
  .arrr..p -.. 200000
  Total: . 30 2 8 27 3 "
  Anotarl6n por entradas:
  Flladelf In . . 000 100 00i-I
  Waslingtlon 010 000 10x-2
  Huamrio:
  liutniPltds. pur Vernon, McCosky,
  tan loWU bottill: Denie .,llome
  til: Vernon. McCoakl, Coai. Do-
  Frplsy., BSlicof fa Peit a Joost
  ioiado rn basei: Filadelftla 2;
  ashingitont Bacon par bolas: Co.
  rinl. Marrero. 2 SIrlk oulli
  irr'r. O C, olrmalli 0. Wild i pllh:
  olcilmit (nts: Maireroi i-01. Per-
  i1" cOllroti0 t-Ili, Unttlrole isoar.
  1'i-o\k'. iMvKilc l it.no/chlok
  Irisllsli 21 3 31 Coiirctllit: 4,073

  ali tii|)seri) a NiMaglie ell
  irini litielo dle laiihtion'-

  NEW YOIK, abrll 27. IAP .-L.
  llanltmra Iti New York pordleron iu
  ca tiv diaalht llrnlnaeutilvo knoixho al
  ihlbir Iebliada d lons Bravos d lo Bois-
  nil El ancuonLao finallad Itre par
  Cuadranaulsmc d o Roy H llrfieid
  Belln Jalethro dlson trss oas Teras an
  I octavo napltulo & Bolton, pars do-
  1dir.
  Johnny B Saln UMm juego nmtt -
  o 10 an lamu Mayoru perrlUendo
  els hits, auperando a Sil Maglie, qua
  umnplla eR 14 amaos. .
  El osran de Hlrtsftleld M6 saobre
  Shabe de Bobby 7Tioiou n, quien
  imrentementei inld vital el foilni-
  l liae balar. ,
  Jrthric riconecllsit til into bate.o de
  Stir rt iistm ito tiela ualntOtsla, ioe-
  irndo Is lIblln rn los siInd ilol rlg lit-
  irhl. ..
  Anotaclnn por entradas:
  BoMson BO 000 030-3 7 2
  New York . (X OOO 000--0 0 2
  Itatlerl Sain y St. Clairet Maglle
  WrAtrilnli


  Eventos de hoy


  Base Ball
  -Juego entire Havana Cubsni
  y W. P Beach. en el Nucevo
  Stadium, comenoindo a lIt
  9 de la nocle

  Jal Alaii
  -Dobhl tuneidn. en el "Haba-
  na Madrid", comentando las
  primer a las 3 de las tarde,
  y 1a segunda aias 8 y 30 de
  Is noche.

  Luchas:
  -Programa de pancraclo., en
  el Palaclo de los Deportes,
  comenzando a las 9 de Is
  noche.


  _. P ,- . i -


  U  ~b 3 .,  Eaire leo lausadores jivelsd ie
  promises esti Ll de' MIria. sdel
  Calelo La Salle; efalade para pit-
  hearle MeGiM" a l jesullas de
  Belks se el quiat* dieflo de la se-
  rie. Cod el flu de ameturar In mate-
  ga r de If1 all el manager Dias
  SGalup dipeiArdi de Mnias que yi
  Uens an ilts R frote a as eterne
  rival. ElC ehane as LS cat en los
  pqaesisa, ya que el B ein u anari
  sguramn-te la ategoria mayor.
  Eais clqlllh depeade enteramente
  desaus esevea.


  Culmino en un triunfo rotundo el


  homenaje ofrecido a los olimpicos

  Una concurrencia que lien6 completamente el Anfitcatro Nacional,
  asisti6 al adco organizado para honrar a los atletas que fue-
  ron a Buenoa Aires en representaci6n de nuestra patria

  Por RENE MOUNA
  Por al imeniclllu, por Au isobriedad y pafero de la cr6dnilsa deportiva Me-
  por A llOntenido spiritual .a home- nono de s IRegueras ihtoal ofreri-
  nlJe ontreeldn nochel s la belgaclda mliento del homenaja a nombre dnl
  qur roncurrlo a toe I Juegos Paname- Comite Organiaedor, deatacando Ia
  rlcnom relebrados en I& ciudad de importancia del deported y sla necenst.-
  FiUtiao Alres puede consideraree un dad de una mayor cooperacil6n por
  aclrto lfali.. Pocaa bietass alltiosa part da nuestroN goblernoas par
  han alcansado centre noiotros el grads gular Is nlfiet por el enderq reele
  di brillanle As da ot nreclda en s de tla acUvldadea atlbticas... Con
  Anflteatro ante una ooncurrencla cue antelacl6n a Reguero habia hecho
  Ilenod oompleltamentL el popular coil- ulso de la palabra aI Secretario del
  aso aL Ilre libre do laI Avanilda del Comltd Organiador Luill de J. Mar.-
  Puerto. La silgnfilcol6n del event. linen, quien eyd al act& de conatitu-
  qiu ervia pars rtunir a todot loo quo ci6n, y en rcspulsta l otI tcblmimnto
  uaietlon a lou I Juaos y par tUooti- habld a nombre do Ioo atletatsel --
  monlar I W conolaninto do a clu- grimlasti Arnaldo S ehweret, qalen
  dadsia l atrendimlento magnbfloo do daetac6 la ftbra atlltc del erollo,
  nutaatrosn atltab en sA 0Iapital al-entU- puata de malfletto ean ow Jue-
  na, tuo aotro ainulas adio alonata quo go* PanaPamerlcan de Buenos Airlc..
  Ispraitaron colorldo. La de-ooraidn La entrga d s Ismedallas y di-
  sape0al hocha a paiinoo s oeno. la plomas eltuvo 'a cargo del Dr. Ju-
  oopecidn de Is Banda Munipld y libr Modesto Ruil. s correipondI It
  Is Inclusion dd algunoo numeros d* Rector Inelin la senlrga de In TarjA
  graito sbor deportivo y patrl6tico. al Comltd Olimpelo. reciblda por el
  cdntrlbuyeron a so realce. Ingenlero Iglesiasil, y de Ia Medalla
  El roarnim qued6 Intclado con pe- Eopeclal concedlda a BRafael Fortn
  lcicula' y docunentaulea deportlvo y por 1 er0 hiroe de Ioa Juefos Paname-
  I "I trrimlnaclrtn sie lnci6 el deiie ric"ano A Is lerminsclon de lI en-
  dte l DeleRtil6n. u prenrcia dre liati Iregn dc medallas y diplomas, cua-
  sAsilnlents ul Palco de Honor, en el traro Ironpca de I Caums de Bene-
  ct'usl se desLtarBamn, ademn's de los Icenqin entonaron una march a cu-
  organitadore.s del acto, el querldo rer- yo acordes entraron por amboh la-
  tor de nuemtira Unlversnldad doctor Cle- don del escenarlo, catorce hbander&-
  ntente Iniclin; el director general de dos portando ensenas naclonales, Ios
  Deportra Juan osan Zamora: boo re- cuale 'seo tltuaron etlratagicamente
  prosentant. dael Alcnlde de La Haba- haota la termlnaci6n del actor, que
  nIa V del Jefe de 1o Pollcla Naclonal: elt tu cerrado con una march ejecu-
  vlejo v repectslado deportlsta William toads por la Banda Municipal...
  Cimpbell y el prenlidente del ComltUb Reoumiendo. Fud una velada bri-
  Oltmplo Oubano Ingenlero Rafael de Ilnntislma, digno epltogo a Ila erie
  J. Ileealha .... bo mnlembron de cdade d acton oftrecldos en honor de los
  delegacldn fueron penctrando mien- muchachon que tan gallardamente
  tros ae nunclaba au.s nombresa tr.- defendlernn el pabell6n en Ia mag-
  vs- de Io ampliftlcadone, y a continua- na competencia panamerlesna.
  cln la sBanda Municipal ejecuto6 el
  Hlmno Naelonal.
  Inmediatamente despuia dos atle. Prepara la ODAC 1us
  ta de Ila Casa de Beneficencla, por-
  tando simb6tica antorchas al eotllo justas de atleutismo
  olimplco, penetrarocn en el Anfitea-
  liod y encendtleron limparas votivas Parsutoe di 12 d mayo. o
  Illadea on In alto del esconarlo.. PatI stadium 1 d e oaI& ,vecalda cin
  La llama de aquellais dos lmsnparas. seltad lashi comlDtennlai populares
  el aobrio decorado y el toque emo- S. e track. deIs I 0AC.cm eoprusba.
  tivo que ponlan, mis velntiuna ban- SanSd de elalflica6n pra r ta-
  deras dotcontinente en un hat ssic-I del seubs. qua ha is daratlate-
  ST~~~~~ii~ ~ eF.r T. nSL^i1 his' d" a10"*h e compati
  tuado al cntro del proscenlo, o ie- ioi df 21, contra lox eampemone
  clan -.un marco adecuado al ecto do norteamericano.n
  'ntr'se do medals y dipmoi, taee- L
  tmdodexpuds qua el querido com- La convcar tida ya eatcie-rculn-
  tq o y o d.8los iou ttleta puede ins-
  crib raen els ,secretaria de la ODAC.
  Kid Gavilin o Bratlon e n Lealtad 10, en el PIrn Mar.
  y con el delegado doctor Ualrio So-
  contra el ingls Thominas toion. mpetne com deo.
  E Ktas eompetendaa comprtenden
  LONDRES, abril 28. (United).- eventou mancuIlnos y fmealn'i
  Lew Bunrston, representative en Euro-
  pa del Club Internaclonal de Boxeo, NUEVA CI MABE AFIlTA
  nnunc16 que el brititnieo Eddie Tho- .
  mas, camipe6n de peso welter de r lI n
  Europa y del imperto britianico, LE L" IUM Lu PIL
  enfrentari este verano en Estadoas
  Unldo.o il anador de la peles entree 1 [1 V UE'$E AFEffA
  el cubano Kid Gavilin y Johnny Bra A LA VEZ UE SE AFEItA
  (ton, que por el cetro mundial de -
  peso welter hlbrarin el 15 de mayo A or ed pue dam e.a
  en Nueva York. A oa u puede da afeita-
  Burston dijo que la fecha y asitlo de dU a rae de pel mdis nitidas, quo
  sla pelea se Mlearin despus q.ue t luca, mojor--y a I. vc z ayuca
  regrese a Estadon Unldos Afadil que -y a ve ar
  hizo arreglos para el encuentro con consevarof el specto suave y juve-
  el apoderado de Thomas, San Burpm, hl de as retro.
  quiet desea que se etectie en junio AeAfs, i. r
  para que Tomis pueda volver a In- Monvillon ofeodinam
  glaterra a defender su tftulo comn Todoeto as dabs a laiNueva Crema
  campe6n europeo antes de fines de de Afeitar WOiliaM, quo contiera
  sio. ExtrSacts l Lanoina-recieat das-

  Continuara el domingo propiai" s ics pl
  el campeonaito infantil q,-sl omie .E
  do L n I m nivm a] rotirda la
  La LigadeBs Ball Intantil, tre- vz equoI urtid m efsit a.. le ayuda
  Isa nado ,als del.tufur aui sd&ad a 1aaal i pcto sano y juvmfil
  por Is Aiesoria de Baa BAall Inantll doe pl u p
  de la DGD. sefiala para el pr6xImon a.. iiI
  domino da M29 loa tsuletes Juii -deIo WIIAMS
  son: Cadsi vp quo usted afeits con la
  Terreno de Calabazar: Hors y 45 NuvaO. t- A. fita eoin-In
  a. m. Magraner Vs. Garrl6g. Cra d Afetar Wlliamna
  10.30 a. m. Negrete Vs. Marlanao. dihfrta d ota maravlloasa subs-
  Stadlum de Santlago de loins Vegas: tancia-y ademis obtiene una afei-
  Horn 8 y 45 a. m. Escuela No. 13 Vs. tada ma odmod,, mdu ficil. Use
  Cuhba.W
  10 y 30 a.m. Escula No. 13 Vs. Willias, i dates crvsa do afeitoc
  Escuela dc Batilaa. que cot0ie Extrocto de Lanolinat
  Terreho de Guanabacoa: Horna 8p
  45 a. m. Deoprtivo Agua Dulce VA.
  Rose Cuban&.
  0y 30 a. m. Deportlvo Ague Dul-
  ee Vy, Guanabscos. ad.,rB11s Bll
  NotIa:-Losueo. a 1lado r -
  toe terrenos de la Beteficencla. no
  s efectuarfin par estar vacante en
  a@ schedule.


  Deportees


  .- .- o lLaca v e n c i


  ratina o ....... . . .... . ..W.. . _


  I


  a Salsamendi

  Noticias de Mexico afirmnnan que
  estil fuera de peligro el her-
  mano de Careaga. Detalles
  Lica volvi6 a derrotar anoche 1
  menor de los hermanos Salsamen-
  dl. Ya loas trlunfos de Laca sobra
  ad victims predileeta constituyen
  un estribllo El pequeflo delantero
  -campen de coraje- hbubo de des-
  envolverse en todom lo mnomentos
  con el enluslasmo. con la velocidad,
  con Ja gana a de lugar a I. pelota
  qu e lo caralerian. Su coimpfiero
  Muguerza mayor jug6 muy blen. p-
  ro 5nn neoaldad de ertiharse, pof-
  que loe otros no respondian a lot
  reLos de los vencedores.
  El dinero saJll6 por Lac y Muguer-
  za y contra Salsiamendl menor y Al.
  denoa con logros de jelntf a diecl-
  sis Deade el primer momento" i*
  aavirti6 el domtnlt de los favorites,
  un domlnio abmolulo y creclente. Hu-
  bo moments en que se rcegistraron
  en la cartonera ventajan tin consli-
  derobles. que hasi loi bajiutas ma
  saotaadores dejarun de pedir en lais
  baterlae de bouas rojas.
  Salasmendl termnin6 desanimado
  por compieto: pli6n, trio, mal colo-
  cado. Su actuacilon ilida contrastaba
  con el juego alegre, agresivo, de fu-
  ria contagiosa que slempre desirrn-
  Ila Laca. Ealsamepdi y su compaiero
  de infortunio se quedaron en quince.
  En el primero de Isa noche Claya
  y Azplri les ganaroi por trees tlantos
  a Uriarte y Marcue.
  Ayer volvieron a reciblrse noti-
  clas de Mexico en relaci6n con el
  accidente de que acaba de uer victl-
  ma el hermano de Careaga en el
  frontodn de Acapulco. Como se abe.
  el atleta lesionadd luie trailadado a la
  capital de Mdxlco, donde un e apecia-
  llsti, le practice uno operaci6n. A juz-
  gar por el texto del mensaJe que
  aludimos. Is intervncidn quirlrgaca
  tuA sencilla y el joven Careasga t
  encuentra fuera de peUigro.
  LOS sEIS DE LA vAMA
  J. V. C. H. Ave.
  Busby, W. S . 32 173 .531
  Vernon, Sen ... 7 28 5 12 .429.
  Fox, W. S ... 8 27 6 11 .407
  Wyrostak. Reds . 1 1 12 .414
  Robinson, Dod 3B 7 15 .21
  Elliott, BS . . 4 11 .367
  Adcock. Reds . 8 30 1 11 .367

  e rest S!eemotiva la e.da a 1. arca e asla 'le .. Choi 1 Gardiap`
  Ch lit y luirP d n"I
  entire C arolioyIo ilo Pe rosol anza maftanal--Rusi., oso.uega
  *' -:r. -p ]" -Una noticia de ret
  Se treat. de dos recios pegadores y po siblemente regisire un e.'. "o f" .reni' al equip de ld Fies ta an el S gis ,
  knock out espectacular. Anuncia e l promotor San Pedro que.3on S oci Stdad de Marianao en el Lamb ient,, L b . d......e-,,........a.q.l
  l uis Gal ani peleari en revanch. a contra Johnny a Carr 4 Jo "olco-". ugran d ehatio den mafan a con el i ol sc la m c o...... cnc....
  nmo-an~i. m r U-M ---- aoptdabarando os prcios e -- ------------- ---%- gran-------- -borde Y e Regi Par tendemom sodal E? uv sgndfiaov
  S, Ia declaraciones de lo, adir
  De sarrollandi n un plS an ue labarca v!ny tiene d ,e ,:, a n r r.. o bout, ", ,el,,, Ga rc ted r por- partpa d e a -I a -
  distints lingulos e. t r prmoter Emilia loan Jhnny Caw rr .ara i, t liarse. '.r O e r,b Gar cia t q e en .o nI
  anP e bd osI ................. ,h... !,rar.MSDe lalg l4ceroqeprici des a. i a i.
  -San Pedo prsena~elsibdo os cue n elprier riairiaue elero I oin aEl rrn.,,n o oasado en Cfirdenas"ximas Ohimpiadas Mundiales -fia
  pleas estelares en Cub que nterven- recientemente Eon el 3,T.E, dianito no "Yare l2 cpoderrqa a uedana..rCeis-s aru a Id
  drawn trees de lets eleadores an e in nsl!udo .luctr lCMO En 0,__ crlnes diata_ "_l _IA__ ,ld. ine c orL stnt e, uChrn siun kde d n F i-
  elimeninaorlas nacionales de Jos wel-, d~bido al largotilernou aue Ilevaba hlnEo pc ,r- atITd. ifonosisenlas dos landka Acon F,
  1ors 7 feathers weilthts. A base de sin subir al ring -., unlce anora Ilion "hr.'liT, 'ra' atTl(;oa.. n Cs rdenas dosn-da c~
  esas el ----ioa-or las es decir. de los p repair ad o y e n lre nado dearr8Stcrv r un a d deo l : a.; Fn D rden s con- sea un l nenic ia pr -
  And "tnled cocdrd un de{nnu1 e -ntr dPeroua,:,1,:,do cutr Piosdnao c base e nor nerbolo ls ashes ueunblarn ed^ ao e ppotbh-iaun c
  Oanodores de los mism.., trazara pla-lvez man qua nor I ,dO, e.,Ia CliLh a- Ioyro her oar S ,I to a bas e dnor a si l meada p ubli.
  nes va r un tuturo muy cereano en do' entire Io nmt.,crs banom. codeln base, llenas. ca o Y a ascltaro para des
  ce serfi utilSSada n Bornpa, er ,,: MNIofinna,.ChelanGarcin | varl ateoon
  uel erln n d rn d guro : e m undo Ira al box l,,ra enfrentarse 2 Ia So. de lo s
  qud eal a Pur oll o mudocola/ Pe dro dtms Reparos de Charollta c~ejad de Mar-anao. Invictos los ,.deIse-ene
  quie sex ea de Iotd.torSn "edrolefur,,c,_ ir%, ctos ?os marianenssasuntos politicoF
  uenePongeassus ideas respecto a Siguiendo cn el -is dnlresabo
  o I'anfuhaebozado edoctor.Emt SanPedro na s- y nurdiua e-ueseha
  "S u er apro ven ch a r- --d ic e el d o c- n ifica d o q u e a r s c .- r ce rit r e l m a tc h e n o e r e S ta d iu m d e C e rro un sa br e el t ap e te
  tor n a Joe meJores ele- centre Choarl a S ri lituanv i Julio due ,:,a cahenie de urincipio a fin de actua dli7.;
  mentos del boxed cubano Pala Uljear- Pedrosa o in necaesarlo se2wtr todd un Para C,0-PICIar Ifoda una cartetera porn do ser" rat%-
  Ins a hat&llas de gran traseendencia, largo procesto de ne olUac llones, hDue sn ereoant rnfiana sibado en el ficado el anun-
  t si eet e rpno ae e veto' eviderdernente Due el Idolo el BEI',r, doeto.Correo. resden Ada -i ciose lograria
  unas ell mntlaciones en l ira c teg orie s de S an cti S it os ,ostro bb m u no- atpweer, &vezt r pr:SS0 d" leral|-
  -alter y father weight. con Ia par- ca anelsnIL; ", un Bl a o rml pt o hore- r,' an lIo prenioso, d chcos del aran- ]a participaci61n de oRusa en11 J ue__
  icipaclmn de boxeadores tan destac- eo of peador de San Jorse de I na Lalas cpl or, elMramar Yacht Club y de Muotdlaone. ,, u`
  dos co reo dJesu t C hico Vero n a. J uli o Y as lu e C h arollJ o SM ir lt udno noti l o. c oet ,f uand. c,, o e r foanac 'er del A dunaF .L- it. al- M ult1s h e h tu. d -
  Pedroso. hrn t Sprit uano y Tond Y nora--lrfiade Sa P edr o--u 2Je 'o el u erirc 1,'-- 1rardo Ballesteros. trascendeocka en este  Pedriosa. Char oli Spirctua r y I T ony v r 5e lo e cue o h m nainAd l n za 1 ) g ni tmaay'"gi"[f c r < l ~ t s 1 1 1 2 a ^ 9 ,^ ^ R ^ ^
  Armentieres. entire los welters; y de Pedroso,-capeanclo bier, lon ires nret .. .... El d.:rrir,, o n el Stadium Univer- minutes histol'lco en quv se baton
  A yguel Acevedo Ciro Moracen. Die- meros round ccra trt, ennd oamen 1 d. el COMunnisno v Ia denrocrac0v
  Ito Sot v Luis Galvany. entire los nazkParparsit, a .,-. cta rlarlo senz. sOit ,1',r- ,.~da enfreoltarsce Ins Som"a. Proree t rAal tc=,hye
  pesos plumas. aunque "care 61tired tumbrado a Vatall-; de Irao rmetro- rbd. f A n Tr, i nier v iad. ne r- et eemns ,'e sroa:,h
  e s o f t i t u l a r d e l o ts b a n t a ms r arc o, r a h q ue, er -e Dr e d on o r m a r | ,- 'I 3 e s -p o r n u n d ue l o P fo pa l i d a d e mlee n t e n i e n t e p olh1l c a
  ofensivo li de exl raralu nrva ca oa ol- ., ,.,rr-. en'lnniiu n No es heroi mril adefr rV ea p0,
  Pelellrimlcontra Cartr ad adi N.ll.ator n l-, lK DoE ;reulro entip1,1.1,1.erird. No es n eu- mdsterios Mdpeo |a, .* 1s
  c ones de Ch ~rohio S Doritano ante l :, Pt -:%-; 1111 Bernlrd Los mu1 mI11eII/ d- -ns canciller a piia
  Por lerto---contina el doctor Sa n so match con el ,cnlnlrll Pedro, ,in-, -. .v tl tic, do Cuba \l et (pn q II a unU 1 *
  Pedro---que titular de lols bantams que lse encuentra cEr, rL4 1i o wre d larii I om-o lt'.r, 11 1l se ndo lurnn IAI. Biiico pin H l .1 7
  pelearli en el Palaeio de too Depor- te de su carrera pugillsta, tan ]lena Ezzrd CharrJes, e] campebn mundlial de Ilas ]pesos completes tune que someterse a on nuevo examen mi:dlco Matanzas expondro su invicto )a- trd2 partegian, cy s p oylo e nos al-
  tea eI dis cinco de mayo pr6ximo, de litginas memorable, hare signous dias en la eludad de New York, pars eomprobar at no estaba sufriendo nuevamente de afeeelones a-ando en s'us terrenns con. of Ai-te- rm.5 o wn ooIoshla
  oi blen tod v / ia no podem os dar e a t s rebaJa en his pre eios cardiac as. En lit Iot a aparece e[ m onarca euando era examingdo par el doctor A alexander Schiff, de Ia Co- m is s y Chrdenas har a tin via je a Sa r odatent ns a las per;pecias 'c s--
  notftilt, corro senora Dno3 oue estamos A i A sn l de os. Santiao de s V a b a cd p B par da co, de la se a er- ,a -
  tealilzando 1:, gestores del caso. Es- Se refiere el doctor Szn Pedro con mishln All itica del Estado de New York, qu ien le d16 et okay, aflrmandl8qu Bestaba eon dieianes de setuir Antonio d lrosS i Ba I. ar Ju
  lmo---se-l-n-Pedro---que Gal- verdadera satisfaccibn a la media peleanda. Charles anun6 que h trla tres please: contra Maxim. Joe Louis y Joe Walcott. ,ugand. e n sus erno on e -a deamanacetenIa
  quado It6 abaratndo los prec dlo e bora .. Y en Regis Park tendremo mundial E5 uy v sini*cativo
  A ~ S a n i d )as entradas. Co.... to. diceeSan Pe- I[ buen duelodelIcs,;rifl .... de Be- que Ru............... .. le~a-
  dro,.no busco .lc ltu... t {lu e dale Ata d 1 d 1 .... g Y I *hach-, de Liceode e
  J os fanfitic...... faciliidad mis van o aeuar0 nza ore e o a.... o olntr .....ml. Oim
  .Andy < nl -que sin esuerzos econ6micos con1-1a Saild c lanzadores el ico International y esa lines de
  ist Cu agrndeciietnp restand .... e u coeraitro 6 a] Enitre cazadores Bd1 n conductss se quiebr......... tos
  lii ra e n a ... be. el tic~ede . B oston derrot6 e a os" an ee 428 corredores a nde pt ... cuandos boise ..... acepte.incon .' con escepti-
  n r Cub a pa irt del asibado solamente l coinmo el auio por lo de puede
  etl ..l.. so ..l.c. c pa r" B ec oI n ..... Im.de ... --
  octnat. d c enavs. -Habiamos dicho que los Uradores rctar ponit icerta nduenca, po ri-
  Un elogio de Stevens cde pich6n de Caizadores del Cerro le Con cxaelBrnsceialis Klndro'todosins pitcers que raapar-
  Andy Stanfel d, conder.-do uno de Concluye e] doctor San Pedro au habian- sacado cuatro i 0i0oaros de Co e p1 de E 'er, deported serial una con.
  ,as prlmer ofaprintersndel .mao n Sari h .cino cilidos elogios del rentals a lns deI Pointers Club de qUcs tParcutbl lap id
  la r tl ,y nor ttl e n et en BlREcSCIAo de a", 26.s tUniteds--U u a eno la OlImpiadas v de Helsin-
  I& c il beador Bill Stevens, que velearfi Cuba. Pero ese detalle es inexact, en desafoucieron ma. Goodman conect6 4.his y Duerr i
  tletbraonorte intnertcano del momnern- ontra Sdsa, y de l quea irma' es l No fueron mes que dos. Porcine Or- 033 010 de es-
  S no alm no t v andoaJos faticolandoMartinz de Castro y Luis, ma- deci6 con un double conlas bases Bo enas. Guerra, catce6 total de 428 correds srn
  ti ll~in o.lr mido p e ten tdir Inta ciudad en ]a n--he del s-ibado, lara ki, al eaprtar un formidable coatIn-
  con Is, eeril'nrode qua pueda o el r-, n qua M er vean en.lIa seguridad de que taron diez dlooiez. iAh. bueno. iniciar Ia mias lasra y oreligrosa de gene atl2tico que proporcionarla

  do olc~leliflr Jo ela ____ 1.Ineendarii gr r..___ -Eso quiere oflclx pr hoq pru a a n cua O BO TON, abri 26 (AP. Vllas Red Byre Baej cr io pa r a: victria. tacri 1mHr
  der n o prxmo Jueg *OMPI edarn rtam nte sorrenddos. o qi eedec u e ctr o B O ST ON, ab l a A os R ec i r to po l a p i a R olds a rreas automovilisticas colordo a] turned n si Toda-
  cola de Mlianhdiaat, el ado pr6ximo, ,esat m~ San Pedro: 11ega a ga- o ptn~sl et~ elsl- Sex de Boston derrotaron a los Yon- El fu6 cl uinico lanzador que luci6 ide Europa. via nos separa on arid de los pr6xi-
  campeonato| de Ia100 metrol planos rntizar que Bill Stevens ha dle re- ceristas no fus tan enorme cord se keas de New York con anotaci6n do Won. gntr6 a ]anzar en of quito La Mille Miglta--una prueba inter- rodSJuegos y'muchas cosas pqueden

  ye --\ "' -\ espr ab de Vacu er o IIbacon I c on t i diiiro p nri ahndn e P or tnols By n. rall deynls ... .. B
  ae L .dre oonquist Harrslon sultar una seniacl6n. Los tickets e eas ad aceo o id ad 13 carreras pao r 7, a n n desafcl o que episodio n rs national de velocidad y periciB-.iene
  d in Ia vents nUltramar e ne a a n equiri6n tin empod tes horas y Yankees v s61o pcrmiti5 do!- hits mis este ari d 'emios nor" valor de 13 mi. Hasta entonices lue aventurado
  north [eurnercan qua trateriIa Direr hotel Plaza. Por Neptune. y en el la genie de Villoaldo.lejn h tn n os. ei ast, olin al. l loes d l Liras.
  Elfn enerl do Deportepar el pro-buete del doctor San Pedro.situado -Frank Steinhart le6una g ran r enla2 udo7ln T e n ls n I

  /ech ell~ b ] f doming aSGH D HAT appy Hanollo 19,120 respect do- yl T ommy B)'W, 'te inm lit poran l1 Ln 1:rer ,st af o secl.rr mii pWoeUsbe ocr
  xo Pan deOf m, e Rdu denAua4I ra tiuar y e\tlbalmerica- re s qne pagarou niente a un e\'ento international de
  x~mo ikes o rnao, o of Sadiumde a Aguir 74 erchof dmYankaeHapy Hluci, a1arn w llkeCS oLmo tanem-ilsobre sien- dorV U dif v l V, lil rooso torrre-no
  Is Uniyereildad, Q rno/,de i radl eror e s sean Frianis.osu ntrada a F n I't rv.y tuvo Ite ri'etrarse.eln el so- motltafloinos n m 's de In mitid de u "sa envergadurn, maxime, cutatdo
  Stanfiled AurJJ16 ~a m mialtolspla- t'''g ~ s- ra o yeIColoroP.....-.or, s ory....way.Park .toront'..dn ,epi,odo ,,despt....de i~alier extensi ,, endri oP.......... ....... ais 0,,e
  11 1in del atletiorInternaclonl dA- benr- que dd ls d ieio ho paloma. 0Lboasa por elrro mores necsitar~in cer- poeti cnons.derarse n n eof'rActer  gnA o Iran ^ de.; ------do par """n qo dy las~iorho plancom. 20tr Rb aascsne"10 por~doF lbo-l(>CY pu d am pos padads Juegos 01m de s e% fucron derrbadas por Olguita lIs y 22 indisue ,ties de llt tlzen pruner rapitulo. ca de 13 horas paina cv nlir ,1vce del voleiti n e hco Por ello es
  a.l lry n cortoPerim e Ry. Y aunque tdo queda en casa liblecsLa victorn a A llr Jim] e'nolds In sUu- ptuy(i % itbri6 rriddo, mienl;,s title os derna I'eue- pru dented esperar. 3, l> im tarsc acon-
  fleas| tanon e a. cuarrersiad -, amos n andar junohs y mnorevueltos. C lara el p 1 di ao a elrso rlndnuIvo dewndutran D26 d Brslearn lctonhrnflar uen inada turbeInreali.a-
  __ IantoI^Ky PRD . 25 dt na el 1I Mah llay quien confunde a Rodrigo obtlleneoflMBostonm ru11*6" VclOlela. Vlcnr.u\, dsdu a o- c o nbderuer ta, c otraetul de e-
  loc9dad coni o i l Ito l'Oi partial- Djaz co Rudy D avis. Y a eso BI svlbrl los Yankrei i perenc as lie, nd'scul son e e n do
  naldo on hnn competencnshs noeionalem u iahvdeeh.ell I r e s ju['gos. El hntazo hecivio del desafio surbre eargcOsre' rallanaN y Iluego hala elu blOn ~aque t dejan.ici dentrv t o dio d xyvu fron'
  li 1 .1111611 Atlith'n do Amateur asi Actvban de7 arz Aowbradn pot Eluco hay derecha d e qulp locpi ero f am- por el fa"lu ataks que a Ela dst I1 a la Ryl Masitervco y ,sd vi
  --r- donninco, oil PRIT aA J'Tlra a de tantos.- rompienadlosl tuam- ccon el teamde e aln ]eitn, l obsc lt, l-'e iDvesde esteplnITI(o ('rl'slln e l
  c o n m nr G e t 'n i d e r D e p o 'e s s ai l o l e I tn Tc u c o r r poe n c i a c e l e b r nd a e n l b i ~n n a c ade n a e (tle l o s c ab av einns In r i nto n p m ft p a r o
  \^^ *^a i ^^^ ^^ v ^ l e~lna a Ab nd ------- ------- r part i tlpar en j e al i nm s d(1e f-nt u ntckyn co t ad ffi~ica a Ri-^ ^
  join,, ua N a r lost delegadoso e ro.l garn o Orlano 30 tan n ara. de cnaLr Dxisehby. ar hc l nnfoon lscampo dporti os.
  Jun,.SonZ ficld pkltOta on doblete I1t1HO. Ancona v Pescara
  D u r a n t e l4l ep eo b apl O A nd y po no v n rl a l e ss (J o e t e n d r a n a s U e a l 'g n e l l n n aji l t a a 5 0 m e t r o s c a l l m i r a s e o n s o r t i v o sFat.l
  rLt~tricldfisguro noil 2 eventtols, celle- a orgonmizoc6n do ins tears do An- fibres.u1lru ny ailltntaea.n3s qulo- hol "MuRox ,ie .... y., ai acla vh TD.'"t y "Hallcs -leol aI I tteo tn ohl 'unH
  breAon Jlo EPtadoi UnE9lon, Yno t E-rrcldore( f i e SOtTar11 Qn of 11 MaUl'so Brnli Clncatlradores io'h hlnce- Manlh.attr." a Asluo .tod d.. iclo ntco gund'1 t T- .. .. v ik
  Into all variam rpactnex europeo., Ex- On Mnr-tino Naeloml, title nt'xoo I ran oef arA, Billy Goodman, r ri b.,idnr u l h., an una qu Mameluque.,,,, ,, 1 ml ,,reacRne aa termoflub dIo lU-
  retelanIl~ldo flarflajoll Dlllard V Lloyd Vn,,,-,,. i xfo IID D. Elcl'rAr adoPoi 110 slne ha ponnac.dodotlllitrausadoun _roier iap trn-n ilRo a
  I -A w a ri h o t o y p r fF ,n .nr l m i to r ) W O i 'o g |o p o r M i t o 3 0 e ao,n d ediao. A rn e ti l d E. B o bb -o o1an oa n d nohw i a n p o r n a r n .C E A S% Ei CioI

  I rp trn o tuv ta nt ec f zas Ar f ir" 1 I %Ilungo bla c"3 a'""' NEW. un.K YA K E 1,i 5bt. dn 'c m b sib e vleo title- M u taiisr n
  Witd roeto r ( ni RerlnrIrlo chlnIa l e 1n ,ulOll de hart r n b ro n l a hill'W .sK onKe $5 M mpartcpante6 salmnan narn el noete.
  Era Pi ro 3 ; Tl.t del lo: proftPor TSDrafln Stl l Martin. reBi sntr tdo nt of r ngr un3a: Lit Junta al qu' d e lost RedSSox call cDaCroUBA C. 11. 0 A. E. IV E TI" rv pfe 406. -


  HalClol.hl A Pfo A ~ chz Nloo de nplMat i *0 N?.A.Voxi~r( a* 10W S SO yardat anncad put arli* part media do Apar o ao V
  Ia-tro P .an Pas lat il n Aas, da r n d indmcutibles y trees t urreran impul.-. . .. be. Siena, Florencia. Bolonjna y a
  1141d gait6 D~nria go.sia corrnlmlifinclaf d I. po trenflagey'Juann Borltol, por larry ibril 211 oe eelebriirheof 5 do ma. codas. El priiers base me ponchoon Worldling, It .., :1 0 0 0'0 0 travds del %milia del Po n Piacenza,T
  100 ytjrdlsI y I(0 pmteJick, ac EGAl : O red o 1jrtey niln Navarro. Por, Lalira- Yo. La camipetcncia de pich6n qua su primersn portunidad y despu6s Colemaon, 2b .. 4 0 2 2 0 0 Cremona y regreso a Brescia. P
  2M0 Insured y 220 yardasi, na|lu endo )ana, sairltn kos tiecorgadoto do lievar so iserialsporn Julion15 mceteectuarA bate6 cuatro h~ls conaecutivos, el 6l. Jensen, rf1 4 0 0 4 0 0 Los difflcles pasos de Radiocofann |
  a) aRmpoolato national de Is 6n 1611 e. I e'n r r xIto It, part organizativa al 30 do Junin. Y lht do agosto 5, time de ellos un doblete. Terrain6 of J. DiMaggio cf. -.5 1 1 2 0 y Futa servirhn para eonocer Ia ho. n Ca-|n i11
  M ullein. en cuonto a Jos teams do corredores tomblon do plch6n, se tirara of slfe- din coll una marca ofentilva de 303, Berrca. c .. 5 1 2 8 o I lda dcos ut ovlta yla n-
  gl L980 deatoo~d tamblikin oo/laJ- it retlore, onielcoe tormldabdo horne-. ed Jl El Juego, a pesur del gran n~me- Mzl . ., ~o esscrros.'
  ratm t, uI a adeao & n j d prioal u ol ehe- -Los ganadores en las tiradas de MzIs...... 5 0 o 3 i ilddd ucc
  Uoralmn te ynu oil n uro prmea l- ro 6tio aIn J aos M rtl. pl n e hs n a aiaeteaohn oro de anotaciones, se mantuvo pare. Collirns. lb. ...lJa ac ot coba i
  tioo caquxtdo usra p~nieroflu trc AJo hasta ]a milad final del octavo Johnson, 3b. .. 2 3 2 1 0 0
  11 arg o, l i n rmarca patrael l ctso Ilovarls, efi t o cst e nuevo hn a- 'peMiranda (21), Leandro Solares,
  |or~~~~~~~~~u~t en no f~so a2 l od )v ntud eotsa uo h na- (18), A raoPe t6 E gno yo, tenlan un margen de una carre- Rizzuto, can.... 1 1l 2 3 0
  attentionl~a ltieraa lom ldo 24plana do In ue vionA~tud, onotitandocoo ana Gonzdtlez (1:2). NI qut clecir tenemosra, adliconaron cinco milm. Brown (2) . .. 1 0 0 0 0 0
  do~l annI{OI)I a~h copercl~ q~l I rlnan os ut o In" 1meram entire par6nteasis Elis Kinder, vetcrnno [anzador re- Byrnep. . I t0 0 0
  L& pressnola din Andy Starlelled ell jefes del lt,,stndn Manyor/del E16relto, l sieroslellos pteh is lemtn ron.IReynopdp(A) .. 10 (1( ) 0 0
  Ilk prdainutes oruptencia# do campo igpertual [hportro C'nlrern, y el cr'o- cnell Luccro.... ahtio dt, p '" h, ( O l I $ Po,'.,'idde p. .... 11 0 t I00 1 0
  } l~ i rrtang nznola ne- Irl Cv~cfloht ~rrz Aifonno, doInaIto- sldlo Alfrtd~ilo J ........ 1 ai,, nvn (231 moll I . 0 ) 0
  ie~u ad tr a n|,D re kt e t lc a No lhmal, Iris ctilels nt e a slt 1 dc tncl r -\tM 1 1.1,u lt, t L Ceel-.. 0 : . . . .
  ,,It~ do Dolp'tri utesintao 20 A, 11.tel l jtlL, lv' n del eritn, brhndnrr/n Iodo h)hlP6-l-tz Alfonso, 11JI RodichitU s1J S o ...
  fit tie ..... Is Un11%'ern~hiad,... con ........ ,,'iat ....51 ,p.i.,,, a ..el,, r,,v, ,,, ,otalc(1 e l':
  tyeuna do lossgreindex Atrucloethlts JaIn gurhhl d~ te ]loxcorredort-4. Monm ) Pfz(3 AJ[ Bal- eti pori ,4\l/d q l7
  "dT41nrrt O i ) n41.10o1111114.demle illiit}, i II ara6n M1rta1.1 nd h,1s 11-l.13, I prt:n1do tde skeet on of -- ;( '(i ,(I' t ......l. ('a,I t )
  ml how (de extra-rd~ltnlera nlpor- nIA tub$11Ulde City()t Iht-o, M r C1u1.A no- nio lon tivirera. y e.,tslit oc. Or" go- NacionaJ de Ba.eball Juvend] de ] In at...u ,o d n 11,91, n 1
  Iannent, to c Ue ehn hermmos tinnu". Iom radi knarlo Al~reditt llernandn& Part, lu- DOD ya efitik celebrando su., e ml,)nna- B OSTON RED) SOX
  f-adns rn ofl hlst6r'leo Cttyo, hart do'- go restregdrselo por- Ia rara n "Beho ', toriax oen tres pr'ovinciams, Lit Habit- V. (C. If. 0. A. F
  undo Inl antol-chn que ork IIdepo,.ta- --Dice lit gtnte por" ili que y na, Malaniza~s v Las VIIilw ,, pnrn el --
  'ro ir ciinte v ll(itco, kle b|lksq (dn ellatn b uegada lost r's- Vatnln ar', no surna. Habrsi domlingo 29, setiala. Juegos en rdLtiinta D. Divlaggio, cf., 4 2 2 4 0 0
  tom de ,lute Mt~art ellel cemi-rnlet'lo lue poaerh-1, ounca~seabol Olie- terrenoks, fail como htauguram'tone~s oenPesky, s. 41134 MA SE
  hall enell Co ,legio I,a1 Sallc d.S,, d ,kna Ifln,',to.....Sa,,tiagode (Cu- varl. t""'nc'tilo .........all'i...Tara "Minerva'" 111aeolsa ~blud eyWs IncoCloTr e re~ntos de elloss. William....If... 1 1 1] 0 ol.)
  ncornlpal{\nnn In antorchu (lecsdt. su recientemem nte iv eunte nto do New En Juego enrresl'ondlente it In Pro- Stephens. 3h 2.2. 1 1 )
  Mati .... hnugtutm dlkude I 'sonpunln do hallda oh 11ta of Pal .... ... ....dcYrk pr ojaiteraeidn qu e list.'vincla deLa Habl ...... leVrAi ar- ..Go ...I .. 2 )0.U
  por ol coletlo n"Las Soi .tie' I-Marianait es aa Ico. plantLces del Cenllro do tenturi tirando comu o 1M sabc hacer- encuentro do San Antonio de las Bit- Hatfield 12) ,..(I I t 0 1
  co, .... I lultlelit ll. .....' ..... i Orio.....lira Infinotll y E .....la Poh- In. ....l v ....po. A pe.... dein 6L. flos y Alqluizar ......atch queo c ...... W eight, I'T . I I1 0 01 ) {
  I iiin. Nii~os ianlnt tetonie"Jsl Aen~'i. isi I rrfa lamh s2 y 30 de in tarde y en el Do...r,2b . . 4 1 4 0 L U,. S.ROYAL' MASTER
  lit II......Ne ..... ... Cotc t n-["oI len l",h s n vla crla ui ... ..1t0 acri .....do Ni que........ [ .... ..mpire princl- Gue...A C. . .. .. 1 1 4i 0
  3 2naDrnsefllr (v~tcsks donde niaciera el Insigne lainrio- III mltl do puinLfa srve pars sf0ar pal a J. Calder~n. Taylor, p.. . .0 / I
  I I 'al~............ sc nrt, mlxie. tod o n- std. ...reIndependencii......laIII Ia vista En aIn:P ovincia. de Mattanzas, .. Nix.... p . . Ilo 0 ( oe poec onr n ae a m nee
  to It onA lgosAtnns colic de Paula. Do alli serh IUevada --Adrianno Peon Peon esta buscan- C~rdenaii, so inaugurari aA le imtna Kinder, In .. . .1 0 0 2 0 o rtcin cnr l cr as m nee
  f v ( e 0 Anp u osAi ltim o .,d nfraymnend ia n tri o fesetlimpias [as carats laterales blancas del neumnitico.
  ,,-rnc s a I r Do e nolava anto lPrqhuoss el Conu ntrol on do La z fno rs. ymnr etrre oracne nunaode Pueblo Nue- --
  dh'cl1' elulntc, laadoenelParueCenra d Lazaco, uraroe n l" ign m, vo d-/td n iy tens de Cuba. Ta le:. ,] 3127 2 Debido al disefio de estc su autorovil pareceri maxs
  k,-Laniarnf ento (to In primers bola 4tHabana. donde oen una ceremonia dt '1111e es un nifin. Y "Caria H ueca aunclAndose con tal motivo fe~SteJos (Il i-Bate6 par Vollmer on c B6o
  ppr,!l selcor alcalde tic Mariannan, alto sentimiento patr[16tico, partlrA Ia aen cambin, o'ntesta, Porque por su inaugurates V lanzaminento de Ia pri- (2)--CorrI6 por Dropo oil el "a, Largo, mis baio, mas modern.
  Fl' nclmndenal~ea rt'e. ntochaen ane deloseorcdoes staurala {ene 1 ha n rsisviejO o rer bola par ef Alcalde Municipal do Anotacion par entradas:
  fi--Prhtnor tUrgO del eantueonato, do La Habana hasta of limile can IA de In quo els. Ncw York . 033 010 000-- 7
  ILosm onttlgon alumlno scriln dirtig.- ConatituiritFil dud&s iulgun el 11 En Pedro Betamcourt, continuari. Boston .. 020 204 05x-1/3
  los aumnu nor l} Jo, nel, aevento do legitimno orjullo pars lIa equipo local frente ad San Severino. lmpdo u lnoeo bemetuMrtnMrln Ncoa toIIl mntraCn ecetod l S uada:Brn,;Mize.2;
  oficiales deslgod......tolsta h aa ocoedpots .. Habana-Matdrid En .....atch, Pedro Beta......WodnD.oagurskWl
  ban eldo lns prof.[orrs M Eduardo M. ,clon al, qua rendlrA m-i un hornenaJc Pone on invicto c an una vic ri v, n [tm ,S e h sG o a .3;D r.
  WLidevdio Suev... oaeP.. ..t..., lafluad tria.. ncon .. uv dratan.pollde suprim.....v'e- muo3; Wright,.Guerr..... odan.Tw o base hits:run:LU. S. ROYAL MASTER
  dototllalel efor ornlia loinepedenla a~ra.Programas ofiefaleq pars boy por In Enll a Provincia de Laos Villas. en Byrne. Base robada: Guerra. Sacri-,
  tarde a Ins fees Juego correspondiente a Ia Zona Sur, flcL: Rizzuto. Doble play: Reynolds tiene una banda de rodamiento tan gruesa qua poodle
  ,as inaugururik lue. lminatoria, en Cu-l a Rizzuto a Mize. Quedados on ba-
  !PRIMER PARTIDO-a 2.5 tantos.-- manayagoa, reciblendo of equipo lo-, ses: New York, 11, Bo.ton, 10. Ba- renovarse reestri~indola una y otra vez-con In qua
  Vilar Valej 11, bancs, on-ca[lan.visttas del Central Washinvton ses por bolas: Byrne. 4: Reynolds, 6t.
  traAlred VBuedi. zuls.A qa l psao onnng 1ncJ La 11l.Porterfield. 1: Taylor. 4: Nixon, .3. este neumaitico tiene tres vidas.
  Idlrr mbo 1jNuado 3. natoria ganindole oal Cienfuegos con Knoies 2;P....trike ot.d yn, 3; M R ev- I
  PRMERA QUIN[ELA a I tantos.-- anotaci6n de 8x1. nod,2 otril,1 ogn 1
  Ki s M j r Villor. Vallejo III Alfredo, Soon. Zbra Nortre de Las Villas Kinder, 4. Ilht:.: a Byrne. 2 en 2 in.
  din. Mantes v &,v~uiar If ar t oningo6d ao eau -l'gs; a Reynolds, 6 in 4; a Portei-
  TN O P R JO 0tno cla Ia Inaugulratinclnde la elwgnaortfe ldaylor5en 21; 3"a NMorg n. 2 en I2a
  pr $ r I I Mantes v Antonwn. blano. co...... an lI& Zona Norte de I-as Villas Jugbn ayo,n- e ,,o..2c.o
  tra Avular v ,\nibal menor, azu- dose en tres terrenos distintos. Kinder, 2 en 4-2.3. Wit, d ptc: ell
  PA LM ERA tiar mbos del cuadro EDne] Stadiumdce Caibarion. el qui- nolds. Gann: Kinder ,1-0, ed6 O B N C
  Melr lrle EGNDAQUNIEA atanna-Do local recibiri Ia Vigita del sagua Reynolds (0-1 1. Umpires-"k.um, -a
  I EG N A UNIL q6 lant O~q-I rande, anunclsindose fe~steJ sGrieve Stcvtn y Du Tlf. 1mpo
  A IM IER A~~/ntonio Anthih' 11 lurrino. Vei. Inaugurated y lanzemientos de Ia proi- 3:30. Concurrenc 1119.120 fNos L O B N
  t'-s~ ~ea merm bobs. por at Alcalde Municipal.
  TERtC- ,PARt[D0 n 3n tantos.--ElVets o eupsRmdo
  |$ t ,rrino y Castro h ancos, contraInRVeforms. ls equin onta Remtedlsenin-Vellcedores Al anflll]( i1(' y del U. S. ROYAL MASTER y In CAMARA U. S.' .,
  1 II Veitia 7abaleta., Pavtles. A St -.A -1a- .ef-orm1 7ert Yn cFINtendienteIRS:n,;-n- 1


  .9 LTD.
  X-3382
  - VENTAS: Aquilera No. 40S.
  24


  ,msateurs I
  Molino 1
  )z Olimpicos.
  Lai troscendencia.
  lidero Sport Club.

  d+'~ ~ ~~ ( ~'LL(lH ,pudr aprP.
  ft /,j lo s, bfOL,. zano Piahzad p,,r
  e- I Up, (I homorv'F paia rea!Tzr
  , fniuc ec, (I rvltipiqu ]tl.'al Pn I IJa
  111(ha hi-cao,[ "' :nlra a n Tilura t-
  ", I. t ,,irn con fl w -ti. ,na
  pv 1,,n 1emo,1aza pa;ia el (cocquritin
  cu b y L ;d "real tlempo orbitga a
  lepdl,,('lnes que exiget, fel axi-
  71L M d(' iendinuJento a cada unin d-
  I OS qu,,e shartImpueCsto la dlea dR
  so~tener aquel precloso paraje .
  Ahora he rccibido una jni~l. ac j(, 1
  para la %erue'na clue tendra Jugar ri
  prox Imo lu e's dia 30., bain c] nom.-
  bre de "K -1.'s to Vulelve a la P I Ya."
  tttulo que daIce claramente el s,'
  nilicaido del,- fest'.val, organizado
  Para veecbrar el retorno de la IU4
  vl6ctrica al am able rincon del hto-
  ral sutrvho Al eonsignar )a nora
  t`7l ;,"rd :,dero place, reil.ro IT I ad-
  n:,l,;c~un Slttelra pol- ese glupo de
  t./ l( lo ue no conocec (I desahenla.
  que vuj ',siempre dispueslo a ii~ha-
  Cal t bayq ato data Itie P kl-
  n po iltja olrecer .na ell t %P ";, ,ia
  ft' eja: v it oin e ,, o de la lu, a I
  predho-


  ep es .- o D< RIO DE LA MARINA.-Viernes, 27 de Abril de 1951 __.... Pigina ]9


  DECIDIO BOBBY DOERR PEGANDO UN TUBEY C ON LASBASEI S i.LENAS
  Pagina 20 DIARIO DE LA MARINA.-Viernes, 27 de Abril de 1951 Dprt


  SERA INAUGURAD() EL 20 DE MAYO EL STADIUM MUNICIPAL DEMARIANAO


  Se ha revuelto el avisper6 con la Puede manfiana ef Candler College

  presentation del equipier de Peru' retener titulo de Atletismo

  El Marianao hace el anuncio official de que el domingo jugara de 'Una vez mnas son lanzados de faiorilosn los rojos de Ernesto Mo- La prsitnci del
  Io pr I&indcia duo
  centro dilantiro de comentaribs entire todos os fans de anbas tencencias tfem anina. Mariana rlaci6n de Sos juces. Los everntos a eo rato dl g mlss
  "E hP er -KMANIN)) GUZMAN quo cans aIne io.
  l C hf ctyano ". po fin, jugarn el ya ustedes saben que el dorming noM quo canICndo.
  ciu atrzo e In oid e l te ataque dl sale el ais A hiese I, Qui,
  ,anln a- n In rnea de aque n d ul sal e el Paes iY as e' |his t* Quie- 1 A muchos ha de sorprender las Linda CB; J.- Pdrez CB; A. Echeva-
  i l(upn Nironan Van I do rl grande demostraciones que rendi- rria CB; A. Bacallao CC; C. Ban CC: osc dolores, ooedow w
  sufrtior las mau rrulrias e este u- ire Soto yi Vicente. formando una t. r iran alos colegiales on ir Juts de It- H, Ba CC. c d y ponsif ira iea
  chador pancraciano los atletas doe In plea tripartite. que a I mejor .e letis=o se salada pars mIs. na sie a- J. Zequera EE; P. Le Tne uosadvertec si de sotr nat1a

  Ju entu A tr ian.ol Est e vi~s tar e ha, to cdfla b uf. Porunei Sooepa eltra mailna aCI l d DisIo.ll d l C l L l 8 1 C I dl U l d y Cl G c a J Oll C- J. Zeodllr EE; P.uli Lenc uns.rn Municipaa. d H ^^HIs .tr
  aenlud Asturaa E ia v ltto que hace celebr. Porque Solto u'e bado en la plita de los estudiantes, CB; R. Sintiao CB; F. Fernindenz. que a peligroo dea da. "
  I e asllalt ao s en i sla prir ra o io n- Cos ta Rica y Vic on.o. purii lo --ub----- ." -- Este verano a lucha queda entre los Rios CC ; S. GonzAlez CC; R. Her. O- 2
  lad dt a pr rimolo nal no is- on. Ademns llesarni don eXlr o slo coles ios Candler, C college, gran favo- nndez -C.a
  n iai'cando por ui mar apa ie. un ls cuale no podria dec e riAo P.ar,, Pnar nuevvnt, el track Salto Largo.- C. Noble IE; R. Gar- Y t ex I alfl m do a
  rnri lrceloe Y pi0 cal nd drbre x es una firma parked a la la Ian adoe hi Federpcio en A.Iao Intercolegiai los cla CB; 0. Led6n CB; P. Sbnchez CB: vemeonc tales como cdaltlme de..
  I qt en e I cp ia n de l na. anite e l giro deerrne ria, porque B r- sepias del Insltuto Edison y lon J. Rodriguez CC; G. Travieso CC; la. 1ido doe aq O st 7 l1ce..-
  rio eni dearand ceo lao. 10 00 Tel br e A ulov arena. quo d usdsa ieri- i trlcolores del Colegio Baldor, quoe n Bae CC. "r I jjta- J t eUaE e L doe
  ,a e -ad atd e uesentan i-on Una iiueva direecidn 4D0 Metros Planes.- H. Rivera [E: wenenoe y desse chois delps' W em-'
  l abe, a y c .te rtando t me 7ty: "A pueden decir que es Ia lintad fe en6 Bon ch est con los baldorncis. M. Morales IE; R. Lindo CB: S. G6- del are osdai .w Los


  iii -- ni-- nio'nandario a^ c.smbalineerlr-de o v ^ ad ^ ~ e a S ^ lily, cab zbo El nnbng nireh I oulsada dat ong-- -a. LW
  ,rtcombatr t cabezn". El "wingeri cu" derecho naL hablendo pInsado Mario de la mez CB; J. Rodriguez CC; R. Rive- i dem Do Witt pa. lee k  1 ^ I P 6i^l i no es ning;^re boniti'I l. y el llzlllljja
  l ell lielr a'U atndarn Ia:. Pvloo
  hl li rIlem las" na a- s linoun boelniillo. y lq lerd. .. Cueva zal S iE. Los he Cavoritos del Can- ra CC.e e lc ,
  s-n quia o vaaralua.. n ealal n -1! Sr uia unneaobrerea yu darequo )a- ;1a dior College snn dirigidos par Er Jabalins. C. Noble SE; J. Zequel- ties nylVejogis *aoindicadionsA
  ovo rar o frl -- ee na Ios nombroreros y cana a Ios nesLo Moreno. Ademri Ide log cator- ra IE; A. del Cristo CB; P. Lence I 0.
  rig )rue t, ts del alacia ro de Conv d- te b articlnr e l d o padie- Ma5n. ce entonas dolallados renglones aba- CE; H. Fern,|dez CB; k. Hernin- Especistlmnente pooplaredgp pa-r
  r io t l' h dy l PO laril do CinilVe'i- Ksie paclldi dol dymingo enitro Ma- Jo habrin dos juntas de carictet dez CC; S. GonzAtpz CC; F. Rodri- estimated fsnoainenol do-
  D-ii, i5 .n-ao tra c di-enr ud Anturiana p .m I--' femeniso ortlcipando atletas del guez CC. lo rifloaco, las Pidolso e we ift
  l-C.eD ioi i que no Peor qe eI ro zoa- hcerbaisare Cumo uslednsion tetl lnsututo Edison, slendo en Ia histo- Triple Salto.- M. Morales IE; P
  oI' e ro,) Carn_ pr arti roli nine-is curdIaran se la primrru ocasidt u lie a ri[ del organism Is primer vzn Sinchez CB; E. Groso CB; J. Sarria dea asiea.O a snojor nod.
  -hd t aeh t Col lclr nno x.p oet css dsque esto sucede. Hay expectacln CB: J. Rodriguez CC; G. Travieso van antes
  I thad lfo danr- ha a roail er rune anando 2xa ploe rn entonces no dt s-i pot so r a las atletas adiconlanas CC; R. Cerit CC. ,
  tt el lode ie ioIira os drlit etal o a shero y hubo rinsno di qta En rn solo dia se elebrar el atle- Relevo tie 4 pr 100.- I Compiten los Las Pldorsm De Wit asoiM tU
  P.-rrii o -i do i ci.or o oui r e o l eorolele no e ahoara, IeIn vrisa dq -r "J tisma colegial, habikndose sefialado tres colegios medicomest O apaldado r pAoi -
  habria -ti ---r--, lah, Pi irnuo t en Ii cool e ratI'ali' Pnlegrtn Perez. queI t sir ro ienbno a lnS 2p. n. do in tar cne aafta^o doeditO .
  esta acoiot -meradn a mnorir a hiernn- no e s pez sino maas been gato ssegui s o on So av ldad do L & Haeana
  nos vn, psre ronformaresp co, ma- Io, asturianos, suspendL6 0l enCU~rn- te en Ia Unlversided die La Habana I laF fu d do sr
  a ri i oSi a a r Que dar ei- que aquella s .I A continuacidn los atletas partic- IDnaugurar n en Ia
  a aul do li-i--ao -n S at "Chrllal p-nttn-IrQiri-epe-dormeqeooaquel i0in-
  ill'' Il d si a. SC m i i it In l e d isn itan ti d rl 9 de abril no calm i el .rim .rI E l ent .onador A lfred Jense n. le d a an here s d oe azs .ar at ejem plar R oep ta tlne favorlto par& gana, el K e ot o- Pa nies par nune re np e tiv ns ev nto con 40y 100 p lldarss.
  el hrma 1rr dojan; -revlrdiier- chinrue Y serao el domingo cuando coky Derby que se corrern i el pr6ximo d o clnes del entrante tes, en el avnion que le condajo desde New de racuerdo con to]a junta de cerre fecha 20 de Mayo un
  I, n-eru,.. ia~a il pr- adr i ii o lin s %,z initial so onfoenton I cn -so ap aelobrada renionlomento.
  .. .............ose .. .. Pr I n inue n ... York a L isvll nta ment e con Sonic atr .a nontedlente de f.rna at Derby sel EVETOS stadium en Marianao .
  torrei, ia leq s TI..lide ,l i. e Pomon dim s Pe rn aqui ra i-cn tn inrlusI n oe 100 metros planos.- G. Manito IE
  nn i e M In que sureciri Y rsto Aroma el element, dr ]a ctudad m lU-e R. Rorta IE; J. Hnede CB; R. GutiA- El alcalde de Marianao seflor Fran-
  Inna nbab l qu a era prgresa y le pone bandei llas at l en rrez C; Ft. Foes CC; M. e n- cco o onile, eev a i CA-
  PO Iane no Inil, ese trio. eor Qunte m d.a alumno ..e a a.. d Jlnetes un Mna CC .
  o4 lo, in anl-imo 51S esninse da sin eabemos orn Rq~iiL ~ rc~o~ o C -
  lodi a yair. CE; J.b Amnig CC; F. Villor CC; J Jm oden oistra c o del Paque dtie Det -  r1 .lt~ voo bu- prernclo. Per Pue dIod habn a a rIsatrao l" '- .
  ....... &I ugadI ......... que he TroplcaI porque sJIl estartn lo....s enlsvc~lsfuat lcrofel a~epr~~ncpd=3otreo
  ay d r.... l o ....ers de Is to doe Ia buni chunga pars datlns a -to felvdeI tardel aver c que
  arriesa tndoa Gsarroha .- J. Or.... CC; J. .d.l ha dquirldo e Goblerno Municipal
  rl n brm. a todo, neeui dell / poar r o- a- d. urlo *; d.. *1
  a IquCC U Ortiz CC en lI barriadan de Polto, quo asclen-
  No Iro sil si quo la miclisni A un noese ha hochn mia que it ____150_'_MetroPlano_________ber___e______de cien mil metros:_yqure_.r C
  dt "t Iua-orr nr, el mice del Ma- anu rcin a y nte Ia ocibilidad de que 1500 Met ros Plas.- D. Gisbr d a n do e l mers yp ..
  lnro, *a lull a dean atracri-i Is bulldogs muerdan a ins I aturia- Acitsclo Perdomo el veteran ji- Par SALVATORa nes, para producer un drvidendo do SE; H. tvero SE; A, Mornon SE; BR usv en pleo- oonstruncti n Ia pists
  rInavo, Vd, -n an a. w d mt t iem ns I lon qur estan que ladrin son ios nete que fuera lidcr entre sus rcom- S $128 resultando el aprendrz ganadle Lindo CB; J. PePrez CB; A. Echev:- PaDr .carr ,lode aru.m dvliese& deportivas un'acnuerzo en a l -estala-
  I o/ u n idi. dea et d o I T d.pa on. 1 I pn r aS tat S. Ortevga dn cu pr arria CB: C. Hernindez CC: J. Ma- Dre el Sa cld Oes-lpteqo s el- re den-rn t .Mailm o rar0 lo ss-
  li ai ... rln-r De t nodi ma neras serit bueno que paas ofrecn das por el Club Hipc aose ose o v Eins etdiora -resdo p ara n no nos ahtama entorado en rrer CC A. ernndez CC. r .. d .n u e I ro tdo Mor eiaon par Sn c s
  .. . .. r ., . o m b r e tie r e c a y e r a Ia d i r...i6 n d e l . . . r o de C u b a . .p e fi o e nl q u e f u a y u d a g.n e n v is t a t i e q u m o d l g gr a o s.. iaas .2.. . 1 sn d e] Ceri st o Cd Ia fe c h a d e I a c r e rd e I a era ty Re lc o d e c ons de l d ce u n l t u


  ^~~aa unoro en vls aift ue l Cue s
  Idras e a I a pormtro de trank naianense. M ri.- B. del Cristo CB; G ReprbldIcs. elM2 do Mayo non Ia lau-
  ,Mn dl ,r .c ,, T o un-, d- lons arb r- doe mis noern- do pr el baJI o peso que hacia y el tmu, inal. se ae ro rI o u ngthebellu muy b- jado di e gru- Anduxs ACB; R. Santiago t GonC leC F CC Parquel d Depoatesa celedrando cue n rao comnaof eroi Jetd _M ln"- 14 .l  m oda,,4 po ic1c1 cced ow I, ., que Na .*oano* to~d -ua lu i ~on p,i mas ~g" i ntc ioncs C : J. Ai ga C ;S Ge o n7Auez t CC n ue er 6 m b u n uestr ci oh afie no Jeis a n t
  iclt e Usi rbitro de eros qu hecho de que incurrin en lax Iras nf- rur u e r r. .noi n ugl mu adsi c n g n S C a ,ra md de carr en4 "ebrs l c o r Uo ot n 'do, ry a in
  ',. .- r,, n r su aut ordad. orque Pi cnales con e m ucha m ienor frecuenco abia sido a da a orr r -D pars en bor D s r r ua o. o e lo s o- ar a el S aets e te n ibreg d c lde" Orcdte t lofr
  I,,e do to a d ". k- e St a. "Chica. clue s. .e nt Pe risov. Orssc es dqa driguez tu c Ia f lta de precauci6n rres InE; A Garcia NBl S Fe n- programs do arrd OTe a uto. msob qen p or t nal rcn.
  I in el siccus ir io. se i-re -aa tiennraa S atC qu-on no i d t sr l lomo a edia i I n a a d reau n E P c CE; R. Ferni Qu. si el f vo on
  ur s Ia Coa li-n nem r ala, do e -,eln- naum to1 da por hacer lag rufiane-ic s c n ol tran-rural d lo i asa e I0 ha ue so si- a acerando Ia lecha del do pegar al hijo do I ecow at fiasco dos CE; P. Spne z CE; B. C et CC dr homenaje a on por lasta q orido sn. r .. c pro .ed " c"
  r fA c c el- iru dl . e ea otn o deporto de dol- cunvertido eln todo ui seor Coral-.n ore 3d n idereuuo Ia n domel,, de Aevos Glory que iba timoneaao 200 Metros Pianno,.- G. Manito IE' y 0ue0 ademd dn dednicar tods so vld Par lao antebodoohes qieoc hifln 41zIn  pa Marcos ^ ^^^ Diaz, C0Iacald6 u R o CB M DDD !portiva, es retv i lCaOentireTlFru'edpri
  ....Pa. s.... . ,,, s.n nue de pro Mde t- y el r d'to ie aavio ar lo. en ta qt o Pern y c ua m . d o a n e par Marcos Cia z tod o o cual di Iu a- orr D o rT-ta E;: M Fernandez F a icp t- in on a d el Mnad ipab e eiar tn o p -
  le. Floi a tono, rntonces a Il que v tn, niu tin d e I te to, rminan Ir t io ididr s one gar a qc e I r snisaras u unos latigazos Contreras CB; J. Ordol CC; eno m- d el M u re. d o r M a e i uld que

  *etue *iu ti t6tet em eknclm, l gr a de le oari M.t plera Maince eenot, rns e
  diora Imrrovolarv- una doe o.as bWis. hiacorl trente a ni inoportunidadcs drnm o par et o elt aho. muy bhen dados en plena nariz part sindec CC. d sar aElPaisa Innsonindedle su oo-q
  I-' as J soiliJe- e-niar I rotlro tlua ppreje-ntsJos eon el Pa. de Madamse Alinainaque. "S lee el chosel que en onra ocns16n corra nods aue- 800 Metros Plonoes.- D. Gisbert bre a oeo Poxque do deportes. 1 se retanirdt .todno lo.s ddepores qua
  t mu rio C." mu, cnn -s ~y CDr-irtos V sUS n ds r om i c u. 'ul no son nuncod au n lm, raaunacosta de perder unos cuan- ME; E. Torres IE; H. River IE; A Tomblin n propslto rv mun I juen
  por as i6n a fih'rlg I'air u~ tin .... x,, wd i Pe'ro 'o. mut'hu se h dd doP o o r -n d u o o oser osd po r e1 ,gr on Ax lto Y ule .. ,n a
  a~ on Il-licojr u.Ii.nii~~su5S~euie nucluea noha dodird ~ domn I ,s prec pn ap ie d qua Oslo no nonui- top metros dre tonreun, non to cuat]
  ,loh 1in no ud a o r e aobl hoi. abrOr uaooclioios ara )meteos, y pars at & paneo quo van iai cota eniatar Ins bchctrazns y pndrel dozen-
  .,Iofli~lonjo` odosoher abit- uaraitt o i I a rd to de do oer tuno iti aae nsd ui vrm U ovrerro
  I i r15 1 Ikelr lst i r i ..t lr-l ho n n d ae t rrnuno la s. lni; ,i t i a r Ir i l i a n C Olieri do o Tc U- koa 13 Invited del prol- rem oaada
  "..- 1... . . .. l e' .. . . . . . . a . .... .. t r a r" littl h g r e i ,# c u bod s Ivo r .. ..lo d i a w v D s t r d o x o r Z T . .. E s: o t d R S L A O D L S R R E R A S C E L E B R A D S A Y F
  tons oe clii Si gOnta fed eona srcct diseipulos do liens at Ir Jhonot, LCdrr dotIns Io pot-r star- ReUeAl DE LA CARREReA CELEBRADAor buen mar-
  r. an O o .i manlO i I. srg I .,a id esn ,mim raorl nn ras mu Acu lt tr no o r mog uindad dr tnird- c le m etero p len ll e prese lte ntihin al hiabers-
  a r ,,I r s ao mu t < a told 5 0 Coil I set r1 r e Irpro- tit, 6 I a o
  ,irouc-i orn *I is c i. u i n ,,,sh , i- um i n e i t ao n 1 0 a u r tr ha I is a e li t n " liv ti le r 'c ya i to r ello rm i d ol. s t er N o rte Is r l o A Pnin-
  'mnrI .1 t y sam I, V ric m 0 {INTAL PARas HAYAN9 pu1s1 Will
  iin tsl 1-1 .1 lb ulin d.0 tV. iiirua sic. Innaaiils cn d viie v c v lu d o lnl I ra Pet n ornc o h n a
  .. niII lp r fcu ltec r %u ro sr.,a n alz rvl 6 IL TA H A( F ~ /' I Id urm ,1 I- .-.n M Iur 8,n, 1 -Jo --v
  nlnihqaeiauadosnS~lSllVs onolsiol~i tuiilnl iia .u .- ina sari a relu yeu Fog r tra F ~eei i tooi Is crirsrta, steel- ifF ItPo Tr 1- 8-01 o.i~id -- -
  o.4 In 1,rit ritro I. trtl Ioto 7on ne c ra l ar el ,st i rol q ... ..
  le l rag lanuto trotig l, 11ttlei Itnr( n ir ttrjolloiim r l Iliitgol tr Director do de o iser rob trrnn t Is -t r t, m m mi I A, uo ----- n. .-5-. u15.aa 5 nO
  doe (Laireasa DI Jrti o Jortirria i Sir. de ]tiheT lnksgvlilng quri cumplid to I (s .. .,r :*1 i -5 l l ., I n ; IE is '1 -i - i s a l a Itsnmn W5 A-'
  lici__ol eti, ti e iio i ll e i i tal i staifle- l dt d basd anii avana rio de sei stns irllO.6..'s ..... . msu 1 m m-a a ih i t M ', iI 7* a,
  lmis rrnoiuia riulo unutus111,a Ila in hahtuo laruadoiiiinit lllaotarni r- si -No a-i .Aa s A I~ s ~ ,.n~ m c~o~~n NJ- 11 a11~~ 1 5IIR
  $I've- -- N 0a cI .1151... r trio . u hSuld ororann ro-.Id o -On rr I .-, a, i 5u,55100.lc-il, N1-AV. 1 1 .. R n.-,,lAt1 h,
  r Ito erlo Vieltra. 1, entusii n s el IA vi r' d q0 o Di iisA 6 I, t I A, 1' 71 a M ".:.d,i. 2, -1.." .1-11o .. . ...ll-.. 7. p
  a.Omrl.o ol oianna rl In Irl l e ylndado "PIrnito" a Al. 11in IdtW P~aad 7 7 n hi 1 7. ii l r i 0 5 1 tn 4i
  1-7'h, (')II I .; ,, h .1 a h -, ; I U6 A 4T N V.:. il-A.nnAre -. tf~:n pvQ . .
  re, l. 1a nu, uinin....e..iloi.du... e m-ion r lu ...i.o ern,.. c .ntrontiodr data Ivii. A-A.. in... . ... .nu .silu ii.. .. aI-i5ii OiO,- s_. 0, 0-l .
  IluimlirartoO o 141,1 s oit" s e IIia 50l1 ,s X1n.1 do uu~rt~ Ii irisJ (Is 10.h..",-.y 5-%kn~ioi~i.e 0inncnlOs .-.1il 05,s .
  tllilvm el A n I r,,,. final deed, Ia eponr dr A'lntC ro yG y
  r~ll lt Il{oa *[ "' ndnll t olnl Iltutlllti Iliy 111, Itll$ coales~ I oI ( ,rlln~ ,Yt A. m t hA I..r I At 11 A .y A. I L lu t e I m nun r i, mi no '
  o llt 'salp.nda, vsnrennrr ell s- r tnaI l l Atrocriouli, stun tie tann- in... i.ii iino .n--san
  i tiimdui Itle,(, dreiluado is linuelce 11ur iuidiriiin tl n n oe o ae ilns- hulin rlm.oprd i (li 44I It .u am. nn,.r .lll II. yV1. T a.k s i 9 2 41,i al-s U' M .--s. an n e siipsibb d .20
  I -, l i t. rlO S- tin ritim Is coi a Hllsa nature l del ....
  . i siisr692 m. i s hIm l. I ,I sinaip ..........o Su sACn u .s o -- n a ,-i ,,,,as .0 -
  No ho~bla (l ei s ir101#61 vidente p1ft _
  N.n I.,uuoili I. ,m -6 Nt orl. -do- 2 -u2. ,D 2 6rni A .i t I l 01211 .
  eptr Oar quo DIark Ttnka part- '." 1,.i.- s 1 a 1 It 2: 11 A1 Cu.i a ahowk 1r- h I Ar '
  Flualto desde Ia postitcl6n Ituerior y I., 1.. It. sl, .s I10 Jo ll.nrhu, 0 5 Ols]tanoru. l i -o a -'a Pa . K ii '. 0,
  liesAndo s610 tog tibias, once meosences f srm p..ds .. I -11- 1 3 2 11o1 i 111 ll $46 V.. n I'n -t. 10l. 10 1 1 64 R L U, 5
  trio onaa maluim ati l eror on clue ter- sio' alol l.aIas l 1i10 .nl 5 i-a a8C a....l~i *rI a- a-.anarat-aa
  rs1li6 torcort'o do Ott ion Genero- iiuuilhs.uite man ''Ii 5t Di, loeis. Onslii eiein W66! tin h n .0 1 4 Ji
  an SJiT e J, h,.-? 1 le 71 71 7 A 01h-v.,. 20 Ill 073 C.p... 1, 0 6 6 t NJ-:' on., 1.
  all, srm ct- epm o a qimntt do lree m a s. in .., .. lul. 1' i iian. 11o 673 Aot rrAft uIns1 1, a ,I -- I I.,
  "pasta doe ynidlo y rohasanr 515 t -i a m a n 1 -
  tnidas no= rehas hlue Ie tueras lni an onD o ". -. IS-- O"l-. O-T"h p l-tfi ,tT"9 -. na on 1 --i' s -l-1'I=
  lonoi nolg -ot cul w.t.o ms.D.u. susro ( 4 .I- S Vr .ls*, hy I Pn- --o,-1 bnya S- V..IlntnR ch s 4 St1 au i a St ttosol Ly stmc.) Areas, @
  dos por Toro o iMan, sonlos Patrick, -.i doAN.srd a G-noa AJOLAnll(,V tL i C oii d lACIl I '.. r.h BUENA sAo FACIL ca.r o B s AJO LATh-,Ol At..s I- ,s l
  Princess Maxmn y el veterano Alo- u d.s.a..in Pser r l -.1b.p.,en r -Indo. 1t t~risu t sC P,.$-NI f .. u us h s.llla.s.u e J SIt l l e n.lte tf sthet Olts.nau.
  'u'sspedpo Priap0si d lO 7h IN) f. lsioid. 09 4 o.Vn1'h,. Id. 5 tin, lonrm,eiu nI"..L31
  1. oli a rt l6n doie cutro a uno era uAILY cU [iLcr i t B- a iULAND tnY-PAIRAutONDA $i2m m0 Aju- I n--s0 NU chasi-si h 11ll I-n o a
  poky it sfactrtii- y or50 as e fi NTLPR AA A1' 27h Q;Ie iEOLLA )Ucoob 1-l n Jas i du -Cagog tiCna amass0
  niny lyturdnhf ('eatra aunenatCand.bmmin
  rI I lbs montado ptnn Psnchito Sil- 693 HA L-kA _1)011n t 1=l., 6 1 5-m-NTAL PAnvAN C on HuA.. A
  tInell 'ttle itoda rif I Ito lrsult l till Co il- le.-, -2 oa VENTe I 0srEI- ItA mns4 l Ys. seu luen-o
  r smif 111,na pi r [) Tns i ie uprma Coin comasf t in LIi...n iue s~~ i ~ ran m ~ Ii .cnsk u-t it i i- i oSPni 6 0
  S1- i.. .. c b&tal o qui Ile A.. y I r.... .. ..n ....1, h. 1. ... 1-1. .e. 11 t N 2 11 --1 44 1 .1,s 3 N ...
  Soloe i (rfle gurn ru n n -all n t velices htN I tO i 50Nne
  0--i.__r. a l'Ptul( l luaogu'al glos crns r/ 2 1 L e. 45 4u -AA I 10. '9 i 1nnG.) 1 6 0,
  JJL- rilivor froriiorlrmna ooe strltaln(It r., i. -.... i, n--i- o, ,,, itia~ns a2 is nr tI,,,, inr ; -, u mn i rn7atfa 5
  / ~ephre [lalMt. qr ayqd l~t~aI 1, 1, le e," Ii 1JI=tu. U 1. or 6 7r 1ik.I 2' 5 1 7, N' F Surnt," 16h
  If 7 7 h 1 6 J Prii,guet?-, Ill$
  ITe OT r epiijam i n (-jut Inn.bnd Jt ii rm-A.smo nto i 1. o-
  - - - - --.. 1. -- "4- 1- 10 4----.. ... P- -off k 6 t-_ T .. -_.. .-... 505L1555-
  ltens t oIle-do" 1,, 1.1-A 1.. i:A, ,'i.e I Hi O S,1 .,d,,1l(s AL (t 8,,in dilil, Arn. dI 1110 1 4,14 trl 5 m A.On LAh TIGO nramoudi .1'AL
  Irh ] nro 11 Masrin'sigiui itil e ldll A..,.i.h-,1 ) i 5 1i I-. lIit4rnahb. 6 -o llv 1 p si, r Hlrt It A0 i s sir h-'.oy tl. h r .nu rrn ,, .nl d. rr-lvrv nnr lSuam l tt lfi -
  on 11, r-ura y Byer In' PILAO n, fr- d, o 6. ahn s,-- 4n .d. vL r
  "~~~~~~~Borbita" Barreras enclman de Ajoni, 694 ,l it. L,{H I A '.-PA 6 *'VNtn..s.. YO U 'rC |/7 tr he d.{n l W-,, At,..W17, 0'"=.. ,,hn ,, l ,mn A =e.2 16,,lo~.1 lS -VP '
  _abln mmfiono me Ins hay. purs pre- Iyu daan n I, lIr l n ud a .l-h--i" ,"i I-ru- - T7 b i
  -sn" here y cas .exiel, aarrer simpre I -d Ia In v ni c Ollldr-,n ... a l s A
  gossal Ir in i. 15 1: Ji inrin. n l i cr. tll to i
  Junt u i In rer IiPirc-lal EGIHTn 1 trE t4s.o- i In
  de~~, t que Iba a Dunrom a) rhpido v mu 1' 1,72,nu,,. s 3 3 .... 7-- 21 11 P.- I,, I 6,.nP,. f F u el
  jugodo VoicePrnnioiMari nors n 1.. 5F 1210 1 Ani l l STO r.inns .. .16air 55 A 515 non V Ffn-is--as
  -- 11111]116 nriel rl tuvo ell cUenlts que po,- Ifo ) h,, ",'bv I F It )I le 1_ 9. ItI'' (;" rF "I"t' ot
  - _5__.-Oii-a ________.yn. 7 2
  audira d u trolr inq e mpd. oi a ln. a ,quot i a co-.0a.. ..1 1 onF.ir.I. W i .... t iit. 51..0 1~- 1 6 i
  6 rrol 7'r. sl11.4 e 4 7 Ar il DAV" 116 1 no
  oin Min de Stimull y Stnngal hb le. oJ h I n i-n1 5,m"i iAn.ll" fnill 0 a n a 4
  ,~~~~~5 Oll 0,~teycer
  ln quo v to--uda III arc-stnn 5 0 la Osnooaa ---'Jr nI R ram is n.ln 1 1 A5-O R o N!s b.m an r


  ladoomn pahi ruin porn otrounfar ynd
  ""ssnotr como prn Ia enpora con ets- A

  lutidoa qu o plc do uiom rlen lax t i-8ubn-
  3m beqier 2 Iast Ste1 y0 .1-B 8 eiAbyC
  te l fico1.,u .......6 I po ........ 8'- C O E ATIV".d.F1A de.[A A
  11mr, Se rvicioalr xe ...... ...ouce. C..pl 61f 1-A. 1,2,nP-92


  d uindo Ia vtctorls o Wosty Sit-ear ,
  Ino nori mAin slonte de Ins "pun- C O R V d
  lt-ros, munqae dn no ahoneso abierbs
  El DSever pcare nfrd t oco stress Atd
  fa b ric e n s rie n. ]o qecast dnroalod q v ALIAD S.iusA 3
  no se fabricaueo ne Ia pun-
  Whube~r correspondia o tlsera nvs
  ta r ti rre el posc1 n : ramlor, lerrsone

  hsaSc ron ploy o AIIni
  ortdenclando Is rsp n quo siestenLR
  u cs- no molo prepiaa bie nlos Is aa-
  tin, In, ... .... SER V IC ID ES PECIA L DE LUO3

  Los grosodom y esodoenoo f sbrkas do n R io se ri e nor- Lo dem'A i nsot.ndintea I vetenran
  toIdo. Sums preoin yI 000 los habia
  eec coectdodo, diorio ~aat s-eoa Y tal coeon sokle do Ia fdbrcta, p ira variedad doe urtos. totes cnmn
  tom rhpidas Happy Voyage y Alarbar-
  So. .htsoabos eosm a pecto do mood-or.A dm y Ins ginalstnas Canopaas Fleane
  Ladder. Sin Pt-too n Prtmornne Eat-.i
  uIsnd ecean rlo decldior e pao Sa for-
  Pera, p ree-ade ma do aigunas M a rrurl reelenti entry e i
  p 1q50o e1st pnIaedec ex15f5r fdbrscas quo Io p5oduOCO5n doCaas ouulnoqu dsLnboa tombndnt
  deCnopu aI n quep.hbia eran l og a


  coo- sin.hcujo n-orbtnodo. torcere dc Swan Boat y Little' Top-
  pro ,on sm y ...... uo, b, oa tui-uy impcrtante a los sefiores viajeros, esta Empresa
  Nuintro noresimno no Jp-etdo fobrucro-. on asejoe. Sin nultlples o in- sues con an "runsh Sinatioti muy im-M
  trnssados irneddode ?soy qua mbo, unntoslonsdo a motto, coordass-da Mtdsbmbedeseoando cooperar con sus aovrcdr~s zp~i del
  IobO o~m~n e eloIndOOl OIO6eqU~O O e o~eo(:kw1.Los qu no. lugi...s.Canopus s, I" de Mcarzo de 1951 ha rebajado el precio de los pa-
  filaron 00 sa Jinabe H. de is Cue-
  do icisfoce jo ~.~eidadn ~jiid~mos doCodats~ipm badomo arroond 01 hljn do Clue Acae d D.
  d* lsfcelos ,:slddq ~diid~es d coa :Hpt, a-romo puda y en todo ,I vlale in lad
  rr-iuoda, pobloci c a civdad, Y e$lo o So qua estomos haina- mpuloodo con gasuao, motldndalo
  to cno sa~s-c~o~par dsntmo al1 dablar to ..ur.. lejaas Hemos puesto nuevos 6mnibus en servicio, habiendo
  edainsrplo LOOF o-m e e t o~ pit-a seisotoarsetuarto: a0ern ilegando
  at area ,ssa, vI q. S ,nho eshbaspod o mt0usp ae Srii eu
  Atabardi, Happy nyags y At5 ~ p-iaojs nius aae n.ii Rglr
  y it tltuibear, an bo~tante ht-Ad pars
  afuera pora buscat- c.arnp despol ada.
  AIgunos firmsarcn qac abri6l Se- I
  sist~~~~~d~. protai eloovejn spresnz VIJEevga'waacolGRIAd-CNFR
  d en Ia part-Icd afub~ra quc esbi UTJUAND NUETR''lO SERVICIO ESPECIAL DE
  o-adura nomo una nnna. y s pscaar do
  dsqu 1 .. to.^ ..d.o LUJO, UNICO EN CUBA
  Com panyempule finalista ie Conopun quo ma-

  all a-as' 'aerdo or sun disnlpulon en Ia heeds do

  Economia v Finanzas  "Economia y Finanzas
  C RePiramn Gurrmay Snchox .-"

  S--vitionw econ6micas do ectualidad.


  T RS documenLoa, do de elios
  batante extends., recibidol en
  Ia efn-na del 25 del corrm nte
  me. osabre problem econ6micos
  de actuausdad, me ban ratificado
  en mia conavlccl6n de que poco a
  pocn, Is mayor preparaci6n del
  cubano .en cuestiones de economic,
  y el mis vivo inter-a de nuestro
  pueblo en lan minmas. en conexli6n
  indoluuble con su progreso y bien-
  ewtar, van conduciendo a Is crea-
  ci6n de organimos Irurtitucnonales
  superiormente capacitados, inde-
  pendJlente y de reconocida auto-
  rhdJd. experiencia y elevado espi-
  ritu naeconal cnauagrado s la cui-
  dedosa Invetlgcld6n de loa gran-
  des problem econamicos nado-
  nales y a I labor de contribuir a
  resolvnrlos, bien con au dictamen
  y au oonJejos, o con u accsin pro-
  pia directs, en loa cum en que
  meta s possible. Los trees documen.-
  to we., lol dos msi extensos un
  "Informna iobn economics del ca-
  feT, dhe Is nomilo6 especial, de
  tenesos. dadipsad par el Goblter-
  no del Prulident Prio, pare el u-
  tu4la del anunto. y une ponensia
  mob "B-l equilibria del mnrcado
  del cam an Cub".' par el eiftor
  Julia a m Urosa, repreoentan-
  te del Ban Mco Nacional de Cuba, en
  I comii m encionada,. jee del
  DepaiBamnBo de Investl*aclonre
  Eamsi cis del Banca Naeioanal de
  Cube. M tcere h documento, mis
  breve. e una eoremauncaci6n de tIa
  Junta Naelaorfal de Zconomla, aun-
  erets pa r l director s dtmcde In
  maims. doctor GusUIoa Guiirrez,
  eti Qua am M Wansrm a i ts mlIes.
  bres del CCann Eeoasnonuca Can-
  auItU shadenat a l a)unL,. de que
  efta, m a au semn ael dLa 11 del
  errStaneS IIOassT lavorablsrmete
  I sm91oeiclaes del miniasro de ChC,-
  rmentr dhnSr Ranin Zaydin, de
  au lo derechos de impnor-
  Winei dob he sius SO beMulie* de
  Ke sene de 42 gallons nad uns.
  peut Oatunr I crsin do habat.
  malimhe toh d rhi productla. Zn Is
  cemeniaes de h Is eJtla s oisso-
  en4. afhaien. quia a is lineh de
  Ia *WlotlO 6efln)ivs dal proble-
  In in luau has disi Ua wLa r1s-
  (Uawa441a inda Una ins gatigefn sl.
  n M isU pasabUMad dq 6..IWa.
  *4 pOaida c ae s pM vadias. en
  was d ado 0 M n paea par Ona-
  "1 1. Prqdu<{n "~ sat. -sa.
  RsMGW a 1 g4d8a* ea csnlteiha4
  to CA-MnnA d o Irpswnto- is anU
  bW ire.,s. q s ass siOr 40 he Pri'


  " T77 !r ,,r

  En papel

  lhammennill

  iodas son cuent

  claras
  I **s ...1.In. p. m4.... p.

  *1-lcti rlll l+.ii ID..

  I.=.. ..r.i. -L,

  pAMERA^.
  1an LEDGER,

  ueedewmans e pa.t
  -. N A 5ss nmoa
  a g.em mmeiashe
  i2wm- dr..a ba 5.

  MIahU aumI ig--

  he tam a ,m


  mere necesidad para la economic
  popular y otros derivadoa. Para
  dar cumplimiento a ese acuerdo, la
  Direcci6n Thcnica de Ia Junta, ha
  conatituido una comisi6n de es-
  pecallatas. integrada por un inge-
  niero designado por el decano de
  la Facultad de Ingenieria, y ,otros
  designados por los ministros de
  Agricu)tura, Comercio y Hacien-
  da y el e jefe del Departamento de
  Ecanomia Interna de ]a propia Jun-
  ta National de Economia, doctor
  Luls Jos Abalo. Al propio tiem
  po, se ha dispuesto una informa-
  ci6n public por un plazo que ven-
  ceri el 7 de mayo. en la cual po-
  drAn comparecer productores, im-
  partadores de gasoline, asfalto. luz-
  brillante y otros derivados del pe-
  tr61eo, y enviar sus intformesIa lon
  mlembros del Conrejo Econ6mico
  Consultivo que al lo deseen.
  Los miembro de ain "Comnis6on
  para el eatudio de la econamia del
  cati",Afesignada por el Gobierno,
  tueroar'ciDico, con mis un asesor.
  Ruto L6pez Fresquet. preitdente.
  deeioga le Banco de Fomento
  A=ri.ol e Indutrial de Cuba; Ro-
  odllo Arango, ecretario. delegado
  del Minisiterio de Agricultura; Ju-
  lin Aliene. Urosa., comisionado,
  delegado del Banco Nacional de
  Cuba; Francisco Gurri. comalona-
  do, delegado del Ministerio de Ha
  ciecda; y Joac Arteaga. comitiso-
  nado delegado del Ministerio de
  Comercio; asesor. Alonso Rochac.
  He aqui de qui manera y en
  qui forms se vienen sometiendo at
  meticulotaso estudio de entidades
  altamente capaclttadas y de respon-
  sabilldad. las cuestiones tienieo-
  econmmnIcs de fundamentals pro-
  blemna de economia national. Esas
  entdideha estan integradas por co-
  miliones de experts independien-
  tea de todo espiritu de partido.
  de pretsin gubernamental, y dc
  li de interest" particulars exclu-
  alvoa. de productoren y comerdcian-
  tea indvidualmente. puetla Ia mi-
  ra e ll even lan encia y aneceil-
  dado nacionalea. dentro de la cua-
  ls estiAn comprendidan tod. li
  del caricter legitimo dte I pro-
  ducci m l cometnrcio. el conuni -
  doer, .1 Feio y el Eatado. No ion
  inIntallla. aW estidded o comilno-
  nn de rrcerneia, dhnde luego, pa-
  ro dhben snspirar a toda persons
  asni Imp4rcial. enter con -
  iaisn a priority y come quiera qu*
  "ui inform" * itnt>n I jutrio
  pblio v im I mayor arnpltllud.
  qU4t4. inenp bi nblerta x |Is uerta a
  I& critis eotniltriirtivs de I4n In.
  lrrnu4s I eat-tros- tn lal
  inetnt elsm1s .,la')o p cIn i '
  g+eatsot~halacr,.el r Ito rtttiltsi nra
  M4 to enminr ti!iftalehI.
  C'mo-e > 5 .ttaot f iutttlra tle tite
  an 0l. ct-Lkn 4quti atenar l t in'cf
  ho-' l.s| '" -e lon citlv, dc iPl


  eta at But li.l+ .ii'IV .0., it. ,"
  td4t--o"le. h oV i t Mlitt t*.
  oI also ia i .uto ( iitio n a .1.-
  t wo. |44si ww I. ots Ia y.t1 l
  rs oAd t-s P iy -.i"n Jutita 1 -..
  h+.+ 'a hop accsiotamt. ri it itt-nn
  Otil iyttt* 5.1 7.iolsrcs++=ito ti+ss
  p.,a+l0+ its dm isa.sinha, Oi ls
  es+p 'Its noiaaoaa c+++hif++a tat--itt+

  lIantao Oad0.ro iriop tinntit. iass~a
  banka aba0s iaitlp+ us. ,+ Ilaisataaal
  ..esviml.. sMahssicoa+ siaiou


  AI.,O)I)N
  N46W .lam alult M ,t.. .1th
  4t+ 4- la .,I s s.11 .l. i ..,
  r1.-,I.,l 4- 1 1, ,,4 + .1 .
  .1i, .1 ", +4 {I-

  A *.. .i..1 .. 1 s .. .,.

  Imm
  O.s so. i+mtlaat 0 e.rt-I.ash 1 l s'It ."a  Z .. 0 J% benfa on.b
  [+lm t l H f A4)| t+**imiil(t.{ L (in *j '*i+

  I** M W l"'l K *t.tj M 3 i,.- ...1 .
  as ~ e dosix-W


  - 44 K6.n 50,9 0 pun4 U atn .1ssn. dai too t air aaTi As 'o
  ha olta .s-, i~tt sisd+ hui mcse y l as +
  F| F .. *A e +,ii19:< l m +s. a + +
  4*4cmaIs ea"" tti* us--1" s p-"t- a,-
  dt"i ioa tl tl l al -l -ii ... s.t,-..
  W le tolw ds re l t aif l-lkt I i1
  ' 111 II .-. 1ilf|, *i I, n~l.+ l>- , i
  n s .o l l s .. ,a .. pI in tk- A
  i r I -a e .5f f .. toai t t 'atI
  Se r..,. n. ibl..a. t~ A t Ma ia ,Is ,
  5s Sig N Ait'tS 0hi 00 up ci iat" i

  hUKst n tu-ama M. atri a I ti | -i,
  la slul-l l >is rut< s. n'l.ls i la l totr  0550 s Man at^. *In.1. aS. na-
  ltm-l4ll MIn I I i S5l5l *l:ll5.+
  fjp UI a~iqaassts. El isssm 4.5,...,
  l~nsh sameelajhp
  I El husg4./1 I ha ,. n is is i .0.1.
  | ci| Snistlsa Is iei qa M Ao is i

  I.p K peat- s oa inu* |n r,,
  ss t.J Ia t saisa hml in l nin'. ga,
  | i era *n II 1aTe C a
  I__ ,,-- B~h -t-- A 1


  S Piagina l1


  DIAITO WD TLA MARINA.-Viernes. 27 de Abril de 1951 _


  Vigorosas compras de acciones petroleras dieron Ea Bolsa lcal Compraron los refinadores unos


  confianzaayeralmercado americano de valores de Valores se cien mil sacos de crudos a 6.60
  ______-_______.______mantiene firm --
  ---- M ^loro~li.; lprii; ilp Prmori ,pot- 550 CIF N Y Mon-
  El promedio para las REVISTA FINANCIERA Firnas inglesas desean Moderadas ofertas ,e d.5.85 FOB Cub N .
  accioones industrials DE LA SEMANA mnantener negocios con En la pizarra qicial se dFilipinas para mayo. LEE puo p0Cot ,.
  ITont;na N N lon'aYank Filadelitao
  alcanzo nuevo mAximo NUUVAYORK, abril 26. United,' nuestros exportadores opero en H Electrw Precio spot: .50 (IF Bo...... 4. or ctutail
  -Lo reio.iron .. ... a e t PF.RE.d aAVe.t ..E ._" AZO 'AR.S REFINADOS .
  Vigorosas compras de acciones pi- en el curso de Ia sesjin de roy, de El consul de Cuba en Londres. se- La Boisa de Valores e. d La Habana' por G ..P.REZLAVILLE a aa do sa NDO .
  troleras-dine et"New York World smoderada actividad. fior Julo A. Btodermann. ha nfor- actuo aver en 0to0o fire y con d l d r a t s a ittin de re trun~sa el Dird
  Telegramr d al cierre-dieron onfianr- El grupo de oIns petr6leos encabez6 madoa lM nistnloo dn Esiado quc la manda por an. Bonoe de IdIa R1pt lheIll| merd HeI ..a ulO act.nn
  on a1 mernado de valores, ayer, y el s eance y turvo ganancias hasta de Sociedad A. B. Kemp Ltds.. tI anrece a o. ead aPu hl... dentroa d'e Is mismoa a e.. i .r ,- 'r Michael V D ISallet ha
  indice de precious del promedio Pa- m indedos puntos. El grupo fu6 con- sus soar cios crm Corredaren a v-a- I 10 riot ci erie anste"0' mae'* 7 7, ,,,in.e.-r.. a las amao do dasa en In'
  on 'an anICAoneA [adustniado caur eneso'
  rn t .accione industriales fu el eva- siderablemente favorecido reciente- d dores en comisin. de trutasen' .t- 1980. e interns en Banos y Obligacin lda m r n at.n os .... | -.. aidoa que dno do un.
  do a un nuevo ma ximoa el mia s alto mente pr ins resultados de las ga cas de Cuba. cspecialmente tornnji. nes d e la Compafiia Cubana de E -le dieran a. no n I ;:... i.. ,,,,". e ord. nara a las tendas'
  en 20 sios. Las ganancias de I a 3 nancias muy favorables. vy vpi na s en n terra v aes.Vertientes Cama i y udos, operaciones auend -.,. ',, ,, d e qneA loquen en lu.
  purint estuvieron bien distriboidas Eanni anm ab les. t a r trinidad. y en Vertienies CamagIlny a- ; o ac olantende
  en todo el mercado y vilrtualm ne to El ercadoo abrin trme y onin Las personas n o entidados quto si'tn Ta'mbin se advirti6 initro ospecuna inos cen mil sacos do PL f I ... I, d, hsl ode on precnt .
  do s department meo ron esa tendencia durante today ta session. mta rsadas en la xportaion de s- v en los Consolidado. para nembarque en dtilinl,t ft-. r -..' ioans, d sttsarticulo
  mos o s de eto m aron. Cerro a su mejor nivel del dia. En Ia 0os producing. pueden escribir direc- precio io.08 CIF '-i a. o s sabidi no P s i
  Los corredores de esta plan. o- titi ma horn de actividad se retraso tamente a A. B. Kcmp Ltda.. 3 Fin.- En la Pizarra O ial se o eportaro iF'Ic.rtor ma S e B na a. o n dpo. ro
  r c Mendoza y de Ia Torre, reports- nigo at elegir ins iversionistars que- ta Hall, Convent Garden. Lndre. operaciones por $5.000 de Hal,-na L Carlta dot S a o aa .,,,'. en I egulaione do Pre.
  ron al c0r0.... a siguientes opCra.d dat.se a margen mientras se. daba a W C Electric, Debentures, a3 314: $20,000 soden o ndal n'en teerblatita ueIn.r' oIt,t Tnopes.v el senar DtSatle ha an-
  c2ones: 300 acndones de Con nolidados concern el mensaje del pretdente de Tambitn Ins foreo AF. Frostad d debonos 1977 a 114 30 8n y 1.D0, t nr o s rtltiivamtei shalos que pOt I formado a Iansamas de ras a quo ee in-
  a 29, quedando al ci.... de 2874 a la Repfblica Harry S. Truman,.)Willi.am. T. Pickup. d' Market But'- aet m m .emisihn a 114 14. l.cen. pa .... .a.acar outgiendo alas minastro de diho artioulo estara dis.
  29 ; 20 anciones de Cuba Railroad, a R Ha r S r an a -hiceon oper-duenas de casas a que hiciesen corn ponble durante el rest del ano
  27%. la esoalca cerraron de -7's' a Congreso. Algunas esferas creian q ding 100-14i Long Acre. Corvent En New York se kianson duein o d e apn a quo h i esst0 t hie de
  28%; 2000 aeclones de Vertienntes- el imenaje produciria poo efeto en G den. London. W C. 2 vA A K. Bn eones pOr dos mity atc-cion de In prts ahora. iltde quolpesoso
  C aley a 17 con un cerre d el merado de valores.liine dn Walton Road. Wisk Vertientes a i 14 y 17 7yqued k smedos de toanpor sdo AZCARES FTURO
  173 a 18; 2200 aciones de Cuban Las obliganiones subieron amds con Cambs, se interesan par concern noa- de 17 3 4 a 18: en Consolidados. 3001j, sentir -dice el Journal of Com.
  American Sugar de 22V4/a 2141 hie lan ferroviarias a la nabeza bres y direcciones de exportadoreH de acciones a 29 1 4 N 29. c nerndo del20in cer-n- nat-endInd a chispa del alza CONTRATO narmero 6:-Las pri-
  EStuveo tcer e merado d~e trutai's cubmas co ^"^ "especa etectt 8 9 d^ meras oprcoe ene~ol' este c^^ ^ ^onao se
  estuvleron at ierte dci mercados de Los titulos extranjeros registraron rutas cubanas. aspctalmente ct 8 a 29 I 4. y en 20 acciones de ta en el mercado azucarero de ayer mes peracones en eat iontoat so
  210 I 22S ; 2.600 accionel de la West baja. cas Cuza Ry. a 27 34, con un cierre d Onrecemos seguidamente los o. a a pti los delcierre anterior, y en
  ndi Sagar. de 4 a 4, nuyo El m.do de e de Chi.ago 3 d uid .. p ..S.
  tipo finaI ta de- 34% a 34%, cerr6 al mediodla en conmemoracidn Par el Negoctado de Asuntos Co- 27 58a8 4comentarios de Lamborn. Riggs and las operacqones que siguaeron a r ns
  Se opr6, adem", 1,5W acciones del "Din de MacArthur" en dicha cia- merciales Intero ac inales. se ha pro- 0Co. sobre In actuaci6n del mercado de apertura el mercado mostro on
  de Manati Sugar de 11% a 12, cerran- dad. El mereado nerr6 en baJa irregu- cedido a enviar las histas solit-tadas azucarera: tono sostenido Sin embargo. a med,-
  da t de 11% a 12: en 700 accines de tlar. pudendo Ins interesadoa dirigirse, pa- BOLSA D
  Francisco Sagar, a 2e0 las nuales Se oper6 en 1.790,000 acciones y en ra may.res detalesa. t citado g"lean- BOLSA DE LA HABANA AZUCA ES C os r da qu .a.anaba t a .n se .bserv .-
  Francisco Su$.ddear, a b0ann las eual enibstuado en la calle 17 nZmCro 2. C A A ultima hora ayer loas rel nadores ba que los precos perdian algo de so
  cerraron de 20%' a 21 y en 4400 ac- $3.450.000 en bonos.en Vedado, en dias laborabls, de COTIZACION O F I I A L cmpraron alrededor de 100.00 saco irmeza inicial y cuando faltaba po-
  ciones de la Guantanamo Sugar a 830 a. n. a i 00 p. m. 26 DE ABRIL DE 1951 de Puerto Rico. despacho en dislistnta. co tiempo para cerrar el mercado se
  l con un cierre de ls a 12. EMPEZARA LA HORA BE fe______chas de mau al precin de 6.60 CIF acentuo la flojedad. sohieviniendo un
  No abri6 el Central Violeta,. que VERANO EN NEW YORK n$ 5,0 Ip i 0t dc
  qued6 notizado de 22V4 a 2214. LA PROXIMA SEMANA Conmp Vrsd (t5.50 CIF patn Cuba, tiny abrio t lpeqnrk o descenso. a virtud delc oal
  Fl vol.men de operacionesenIn CAFE Bto. Onisnbn.r.oi .... me. ..dod ao ...n.deradas ofetotan i tosn poe..ot. inatt...o. o run 00 bata
  Balea de Vatores de Nuena York Iue La prdximn semana eminpeari en lFithpias, llegada eli mayon n do i i, doue% atos on iju ho I en septtem-
  de un aproximado de 1.798000 arclo- Nueva York Ina ohran de verano Con CIERRE DE AYER EN LA BOLSA Republhca de Cub, 1905. Puerto Rico dspaho a ines d ma r y o punto en no mbr
  Los. m tino ncde le cde ctc boa tn a n rDeudatIntetln'e. 117 i ttt'-. ocnlcrdspaohaofineshoma Itor dodospuntenaat tht'
  nes. tal motive. el mercado de valores o DE CAFE DE NEW YORK yepbia d Cba 1ia3 yo. at prtcio do 60.5 CIF Loa rfina aunque en esta ullima position non hi,.
  .... E p ....doscorrdedores Men.iel de azfar abriran a Ins .. .. dr'.R epub lic de Cb *114 114 d ....... raba .n. ....pol- i... i a 2.. .e tpno 5 ........
  doe y de I Torre. o reiern atl Cie- t mafiana, horn de La Habana..y re- i 12'ret. tRepublta de Cubl 1941 pdare'lteoar en fehas oe n ena p nt dc Inornl es tpn o
  rre Ins stguientes'" camentarios hd- rraran a las do. d ei tarde. "IN ( 1 E io in y
  meetado: r- ieet- "pCONTRATO t' |Rpub ica hde Cba. 194n lo porn 25.tar t on teada rC a I al n e t e cluendoIas irb
  Coamenar lo qus del Mer ead cort hia e. t 1n o i5 D e1ut e, he .,, t. 1"a binan ue al poro do d0 5F 80al Etto.:235 lintold epdtntren2i93
  "El o der i n e a te p a ls o P rta t- r e. Pet- .m m. . 7F* 3 .. . Pub1 ltnio cr-' B 5. inn Inn p64 otal do4do attn 2 I,.tes4 lotest mtc no,
  bleci6 .n .ueno maxima. uitra ve CoO Am u - -'. ". O ,e- h- eot',. -tai o l"l.. ....... e2i
  confimando que cntinu eln-ull M'l]St,,a-s2, puntn
  '.o. o oalor C n ci n it C ri .. t.. I. .. Il'it t ea Banco Territorial Serte El Int en
  market", permo el de ferrocarriln e C nse C S te... 1 CONTRATO in MhNonratoriadas i 1944- icotpra 25,000 oneladas de Cuba. et I Contratos en v or al ani orse I
  limits a recuperta In quehaba per- nA itt .. ... 5205 136t 96 biifte jtin-tuha at prec1o he 5i0 -asidn:--Juio 1707. septiembre 2503
  to, continua Is dhvergl encia. lo fit- Celanee Cc ... .. ra. 4, s9. IE bR D51 04 tYso F B. B LnAltoro M 14mcn .4 t
  lena heIras primeros ypfalii el, en c a2 Iot ~embc I5 aooInas.il ceC
  e- d alo preia yt lti de-la Cero de Pas N .. M ratrads 1944- Cierre Cierre Ct.
  de lo segun-deC. pero p osible que g- ons Vutee .. l.. .. 1 i . ll-t4 4 Antm. Apertara Mis t ime Minimao hoy vendlida
  tiluen al minmo precilo que hanetetes Del a La k 1'. GRANOSr dot 194-n1952 Julio- -...561 9 561 561 5.58 55.8 8350
  p i I ..n...aHh n ln s n m E s rs.ltan Ele-tr. Debentu-Septiembre 571 72 5 72 5 73 5.69 568 69 3.400
  semana mtmentras que en este ti D- u.ire 1.. 2 CIERRE DE AYER E]N LA DOLZA Ies. I26"I 3 31
  uas lam inde etriales haninestabec DDist. iCrt .o..... ... Mcrtado he Ab5sto ICon- Noviembret- ... 2573 - 5.71-Nom -
  nuirvos altos en dimoscc& ones Ade- Del Milchisatn . .. 'DE CMHCAGO0 I surnc p d lr Hle Aa).
  rnie evol umen de opteracloes dis- Dupont . .... . 9"-su motit-icra o1i/24 - CONTRATO numero 5:--Sin opera- ve n es un nuevo tipo alto par- esa
  manuye a Ia balja y aumenta .Atalan Diamond Mot-17.C r Pp19ei 4Seraea "-Ai 1920- clones. Tipos de tierre nominales: posici6n desde que comenzo a ope-
  to. de que1Gon0o94]4 oa5t3eba ut m- iayo 5.06; uhio 5.73: septiembre 5 74. rarse en Ia misma. En cambiao julo
  -HablamoaT.apartahoGIit-nsi ale Echn, utte t 1 e t-inoA. 194-1965 130 an pudo me uoarrs. tipo de apertura,
  l- ha eromn'par n aquella divi ton nquc Erie 1is AIs= t I. 1'1 1 Telttono tDetiureit. .5- CONTRATO numero 4: Despuus 5.87, que tambien era un nuevo alto
  atrranqun hacta s eib de e kanas Fnjec t Bond Sh o srptt,rmt.5 ,B .. r oe 9 1. tt-tt I de desarroolar gran trmeza Ins post- parn esa posiic6n desde que esta en
  fot-esaclenel y aDyer an pceUntslnIAIZCatdos, t190t. trneditmt-
  n r-hiest ones de 1951 eo las primeras opera- vigeneia. Despuds. segh.n se ha dinho.
  variei opqrtunidad.s. eap oita".m.i. t-A l A .. L'. t"3-,.,1.. i Ctspai Att-a,.ea Cs'- pe- -lnces. del dh'.. parilcul.rmeni te n sI .brev.no .tin fuerte retrnesn.. per-
  t. Il1 itrupo de lo liftr6leoh F.tl in. K-rtitit' 1 1 d' e,' I . IO d' 1924 9i`1 .1 -eectuad ns in ditd lament.te despus diendo septic.nbrc stete punts y julio
  itrado conti n er i etdo e Ah rn r t i k i detapettturn, tsteicontratoistfra6 cuatro, n que sgu6 un resubid
  '111 nen iti p1 ol tble que ets iie. linll Q1ta3ne n I.e er I -oce a t so, perdMendo todo el lI cu al se recuperocasl todo el
  va i ria c d I etld rnlrro arrantior hacia ra ,,,,a;lt l t, -;.. I o '. 1 C t~ltSAW. ta 'lltx 9
  anita en rityitcaw tcanra is, ii.ad,-4.. ant49 tittea-teiso 5 - el i ie n r orit ya l so man Lereno ppriddo anteriormente, pata
  i ti t t'1,e ttt ', it7 ll1ni ta t. ut's Ar"l o i ti en i tl 'odnii se pert oen t io ter a retrocedert en ins l s tantn s
  J n v or u tlntooIrlol on I,nt De In~,
  |llt + ibis hls utrt~datis r tid it~t~e atto t,, j' t.. .i..t,,,p.nM C oht2t ue t tie E te- n ro 2 tt i a 528 I N ellI ts de tan finale H e ia session. rerr ando con tinA
  oil, I- ''. i-tush t- 1:- lt" Sol ilittaii1 ". Inn I nsteen se' -t ta tt t ilas hr ittot t trioIA He tin 5 p2t5 on mayo. has
  t .h t. ..... ............ ...... r M l )l I) ,',,t. n t...... n t*t Nti t ..... .i t 2,toi-,, c sto, tit, d t t tn...o old .... nn n 5 em ... d
  PROM 1:,M" a ti si "et tv \d rddor 2 co e t i'.lnitti elAt Loo t dn sepM mh 'reNLa
  II(JI". 1)1: "~&A~n bta.~ ',c- '- C t, si ittalta i.srtest -r c s itty 5 1 ,ro te, it r aded tre srit co mtd ttutoti.tcol raondo tt052nr atliron meit

  I l Nii tI N E W Y is k r"I." in-"' " n it. .. N A i. n ...i. t to m , hi ts ...... ... a, .... 1e...o....n.
  n s C i,''.'' ",', OtttiS It tre i As h o1 15 7 romin doIten. 'vn,'n itben, ttittht.et' n ioo l inrI. e llt ayo
  St .525 5279 TPorn delpnle so r ll'- eln
  ala -se.I sC tiAi, .El Heti,, ,i + file ot nr e.t A titic' i ,c T
  C 0 T1I7A. 10 N.o.' i n a,i lrh.... 1.A Mtl I. .' S 2-Il ......IN A11 5ell81 Niotiit 0I" a0Iircire qtir ltllo0112 Intoe en iol
  t, r .t n a . cI'llt, ', "iatV3 I i 'ti. )le,',eat i tntn1t tie dos pu o
  isn t'elioaAatC(iCtt-1ot)iN ti S lo, IeIIIlo (Jeistitii'rt re ltolsos'poo sC-1l1110tSenOON -1141l"lAtNintrla r IR
  i t31.0 00 s-iiat ,letretlritastt'.ellibttt eis sI'M,1,i90ttIr 1 1 9'n 1 730 52 21ju1i 49. 1iptl,0l50
  m- | 1.'IistosI do0o0.tlbri"fitt...-icle ituatdit'I na113.ia,,iIt4 N92 729 I33 52 97 2-N m y 0019321
  A A.Irelt c et t tllt- tielc (,ed Cdin,5sa1o it Ob he I B .1o 1.a DIotaln140 N 6 E NtE
  a A.t :.ttNot iat Aittiti. ,4a. ,,,,.ss[cii Sai .n Ci,, ues brt3, areea c
  AI... r ittsaia c A .t it mlerrei(2lerr, e Tons,
  A,"". N.hais,,, )rfr 1,1a-a t tt ,iti t o. ii rtNI ,, 'At,,, t t I -Ag em1.C o Ani LAprro ur aM a t imiein n he26 ir y svendidso
  .1+ 'chte. .irs Ossit ets it9 -. ]Maa ,
  NasaI.I- lin. kkJiogitr uliao,t I. iait,auto'it toia1,, .191taite s
  11w ist int t Itgtsos.4Nolt-ti,.60in 0lMayo5a8i-tat BtOt111 80 5 ito 252n700
  .... A,,tsiJit ltoK....IStt 00ta t 0t J,,5 A .. ( t tt5.117i r5ed7 5-83 ti 3 3,400


  Sif+ t.tt% t+ t0... +, ii giiN iaissl=, ttttd iii ..,tstn,,.lu~ul-,n, tart tr 'itii ta t l'its stItt 'ai'lo,. 'ii tt' tt ttiit tOlh, Se~llll E W YO. RKf *'lnti+d tid5Q to
  A- i t ., ,ia 1,t i ii t tslt aita unit, teittiNTOTl..: 117347
  A:a L" I IIlt laA1 to ct . L, deI'i o .1 I'i,, .5I,, 1.,u .f1t iI ttise Ot . 60- N -- .. e5.60-N oda i
  it 1 {+% r[l il -laIt ol oolli V-i. It, GorJ't ri n Jo*Ia-n I~ 1l"[ l 1 00 Mario 527 '. .. .. 2 5 28 5 25 5.25-Nora 650
  A t' -v y briIhle ,, ovab Sell Atilo. Mayo t 952nt ac-it,,,'-'5... ti  '"'--5 .sst .e I'i,' It"iti ittiu" ...t...n.t....e~~ "'s .... "-~ .iotsn~~atedo.73
  h4 .% d. ,tI". Il it''. A i b 1 t. ant, o, e.a d* tt t -1-Aa oot i n u irast
  A...itIr ,,., ll.. n I t noa ute ndtenot' aaeagnCuldeahpoh
  AI s 1'. t it .,r. J'i' Id.Not% tcl- -y,--u'vA, -' itt e aAVcSO. LosMlembrot de Ist Bolt a DISTRIBUCION SEMANAL EN
  ~~plre crafi 7..., .. ,, lanN...a a, ,| Y. '..t u p .. traVislOm de lftrega LOS ESTADOS I)NI'DOS
  A= .I :iai Nicol, s + Sall At'tonlohL l %I I"i El I crcR{{l ,'el lunes, abril 30, pare entregat el lu .
  A-A: 0.61 V., &A-~y)Nlaljt~ee'| '11 A Li{- {t fn rl e Ra--lw..y'C....I La registraia en Is semnana qu~e ter-
  V* :,e.' u)"% ne NMa snl o GAiemrs ,Vlel Gul. tit r~tll &w-o es Mayo 14, negunao din pare entre- 16 e ... . ..il n onlaa  Ii s4 tIim..a.ttitt .,tt .11.-en'u. risIn
  .1.n1..0. o inisti-' i~rnaitni s Mepuma ill gasc en mayo Contrhtoenumero 4 1t1e H e. .... ttnntetv a laens oh 2111'.
  l it, a,,. A ;u.1 Ai d laN la rre apondiente a[ Secrelat 'O Ejr euljv ,
  ...s-. .,,.a.... r TIit ul, II, -..Cu ............enub ll2......s l dea H r mo
  h,.i Y- 1.1.114 oi.. tat~t +'~ htl' I ~, AID ''A ~r. t ,t4.l ]Delia) t l 23lvlrn $ 2r7.2
  Al"11 +4 .Ili," .3 jyr |Alamllr, ju- Nli.. V -1t AI uj 4ol'...011 o tairei orto &
  ... ... ,,, .....?? t.Io. ....... .ACC. AZU('ARERAS...,,a ..d,,,o ,
  Ai1 .... t~~t l. rh, I |Ia- N ,,IllhAo.-.J o Coo.1 tt. . ..co"Iln o 1 .... .... 1.502
  A ,I- t, .. atlgoa.' Sa~llin I.mlh I'leltiPnd IIP ;,.,1--",
  ...A+ ""7 ht- to," lt|i....... oc ...... f,h Pl....................................... .............na
  ... ,.. .. ; '+'I~ ... Ya: ... .... I|, i ',+:l ... .... ........1, --DIE NEW .... 111Olda dilret .. ..... 10N

  i. It ki. r~, +~ '1llh + -c, l ',d TOTAL: ....... 117341
  '++'' ........ io 'a h xu jolu ...1 4 V I A'' '' %rr+ A... 1. "L ''' r (1,,,l,' P
  i +., :+.+ ,.,?: .. % o. .. r t, .... ,,;.... .. ............
  isi11t I ~1D iV,,,,,,... 4.1 "' .1olt: .0 10 gual %l emnnaria el ahlO pasado. El tnial
  N, .,,. Ir;,e l ,,95 21. + 2,1. i ha~ta ahr~i 21 asciende a 2.070391 1-,


  21... .. ,,, r u ltet~rn 41 950 Innelipdat iqtivIv enle al 201',.
  .. .... .,,t en 1. t t,.,n ts ... ..... .. d et... . . . . .. .


  all,- ,C
  -a ii. Us x
  55i.5i 5 p l's


  NI,,  '..t Ct.2


  BANCH lIE FIOMENT6.ICOMEIIEIAL


  l.o p'.il clOI1I l i'f toro11 ppor
  su cuontc do ahorro


  El luas miodorno sistomce
  '- e cajLs do soguridad.


  Prs'l5tIIIIUs t'.VI'.lor'ialt- ;
  y oersonoale


  Gircs y toda clase de
  Operaciones BancaTios.


  Conosca uobre l certitBcado espcial do dep6sitos con
  protecci6n do S quro do Vlda y Accidente.

  BANCO DE FOMENTO COMMERCIAL

  Una Instilucl6n al Srvicio do la Economia "Nacional.

  Obipo 252. Tsll.: M 5645 La Habana


  ?, /,'I;;"2 ...... ..
  h A -1 I S i. ut tt l' 1 "i

  ". .- ( 'S, i |lil r a C d. 2 *.
  .. .. ,-, :,, ,,, .,3;1 .,1 .,1.....
  ..% I n .' 11, -o .

  itu S' r 31

  r ER- SEAMStHt, IMtiItE 3


  rld 4e Iall 11*. de 1 l~ j -a
  AO MONTREAL Thrtt Bltan LAa HAB tt
  "....... rt p .i i M 15  "JSI IAN' ui 0 St lotdc 2 atoet 1 2 1
  r.-1115,= Tistu,, tistulet -

  n 1 S A rSt10 S.. IA.
  .- Pl, t s n ..l S' i4 Te~ttuir (1 ar 50
  10,. n
  h T in' Cai trdituadA
  T, I~ithit3
  .. a C.,1 United Cl
  CreLtd A11 30
  a31. UnIted Carp 4
  It Aitrt-ait 0390
  It' Cthbbet ii
  i5ele Gen ur ie..
  Ui..n,. ',u .| li+litt' I-,- T t 'n ,; Ott.
  a+1& -I11 1', |+itd4 I'tr It4
  p IIDteal -..% { 39
  iss [U S '1 144

  11 V1C.
  -. en I
  1e 1 MI,19 na -l+Dl Itd12n ,,, on

  Mi 'alt trl. i atut IJ t.. ]'it
  M~ ttts Wr. i' Wr V t c.nt 50 1'

  h.l-. W'a4e W .. . 4 E
  q,lr W . ..it 'hchnlA. IC F., .,n

  tumlsnd As Cs 7tt ,"- ,,1
  V ", I 1.30.W... . ....... o
  r... SP t, 4 es thrd tu
  .l ot Co .. 3-"'k9t
  9-th Ry .. f4 % Vung. h- S.1%
  CANADA-CIBA-MEXICO LINE

  KERR STEAMSHIPS LIM=TE
  MONTREIAL CANADA.
  Jl a ds o Salidda he Leftdn a
  VAPOR MONTREAL Three Rivers LA HABANA
  "U TI' IAN"... Mayo 15 ........ Mayo 25
  "A" IA .".. Ju. naio I Jun 2so 3 Junia 12
  "CONGO",.-... Juntao 16 Junio 19 Junt o 28
  USTIOA . Junlo 30" Julio a 2 Jullo 12
  Para hlWormes:

  TOUS & ASTORUUI, S.A.
  A aientes Generaten
  Editte t Lonje 2M Habana Telonme:n A-115" p W-7114


  Cortes Hnos. y Sobrino,S. en C.

  Departcmento Bancario

  PLACETAS, L V.

  BALANCE DE SITUATION

  30 DE DICIEMBRE DE 1950
  Nioneda Naeionnl


  A C T I V 0 -
  eclivo to et Com y Reservoi (C'eitralzado en e Banco I-;- cri a
  de Cuba ...... ...... ...... ... ....... ... .. $ 360 90 02
  Soidos con otOins bon C F y "I tos dp caao en process n, c rrro 174 j"4 '4
  Ac-tonesr, de B nco Nc ott, fil d- Cuba ...................... 900.,'
  P'-Ftam os y Dpscupon'o ................................... 57') 1?n ~'
  S OC troa A clivos .............................................. -
  T o l d Act v o ........ ..................... 0 .
  P, A SI V 0
  O r rn i i 'i lo v ista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P 7 '''"n ''
  Oilro P om vs v ............................................. 7 % + "
  Total del Pasivo ....... : ................ ..... n7 0 2 5
  CUENTAS DE CAPITAL
  (CapItat-l ..... ... .......... ............. 0 30.0i


  Utilidades no Reparlidas ....................... .". !4.95J.73 64.96 3
  Total del Pasivo y Cuentas del Capital ........ $1.139.055.i9

  ES COPIA FIEL DEL BALANCE REMITIDO AL BANCO NATIONAL DE CUBA.
  Yo, lose Cortes ArTojo, Apoderado, declaro baijo juramento que, a mi leal saber y en-
  tender, este Balance, reflelj fie.1J y exac.amente la verdadera situaclo6n de este Bunco.
  Fdo. JOSE CORTES ARROJO.
  Alestiguamos la exactitud de este balance: Apoderado.
  Fdo. ANTERO CORTES QUESADA. Fdo. BERNARDINO TALAVERA.
  Tesorero. Conlador.
  CERTIFICAMOS: Que en Lnuestra opin.ot el Balance Gnpronl que ntlecede prenert::
  correclamente to veridadodr situocion del deartoriam o tincaro de CorCteo. HermHit.s
  y Sobnrino, S. en C., pn 30 de Diciembre oe 1950.
  DR. I. A. DEMESTRE.
  Contndorps Puiblicos.


  'J~ji -IL ----. -- ----- --


  "CtsitalLp JLYALd


  I  DLIRIO DE LA MARINA.-Vidrncs, 27 de Abril, de 1951


  E e m f


  En einte nl pesos fu vendida Celebrarhy sesin
  ,ad la junta directive Ae la


  una casa en la calle de Clave Cimara de Comercio
  o A las tres de la tarde de hay,
  Sa viernes 27 de abril en curso, tendril
  efeeto la reunion ordinaria mensual
  En igual cantidad fue traspasada otra casa eu de la Junta Directive de la C.m.ara
  ale Comeecic ale Is Repfibtica de Cu-
  Zanja esquina a Rayo. Venta de casas en repartos ba. par trantar los asuntoscqude figu-
  .: ran en el sigulente Orden del Dia:
  A los distintos centre oliciales Una proporcid6n equivalent n las 1.--Lectura y aprobaci6n si proce-
  )ltinuan reportindose nume-osas cuatro quintas parties del .alor de do. del acta de Is juntaanterior
  ,pcraciones de compra-venta de ca. una propledad consistent en in di- 2-Movimiento de condos del mes
  -as v solare5. entire las que tiuiran ficio de trees plants. con ciento no- de marzo pasado.
  las igu entes.v: enta y trees metro cuadrados de u- 3.-Cuoptimientn de acuerdan ae ta
  Un editicio de dos plants. sittiado perficie. situado en la calle San Ni- sesld6n precedent.
  In Il nalle Clavs l ntimero 310. entree colas nitimero 156, fu. traspa.ada par 4.-Proyecto de Ley de impuestos
  Subirsna y Francos. con su terrono el precio de veinticinco mil pesos. Nuevas actuaciones de sla Cimara da
  de cuatrocientos sesenta metrns cua. Comerclo en relaci6n con este asun.c
  iradom. y el cusl conita de ncve o Una parcel de mil metros cuadra. to
  ilmacen en los balos y casa de vi- dos. situado en la calle Buenaver.- 5-Prescripcidn fiscal. Solicitud a1
  eind aen altos. has id o vendido en tara, entire Santa Catalina y Mtts- Senado para que se limnte a cinco
  deote mil pesos groe. Vibora. se vendS6 en ocho mil asaes el tdrmino de prescripeidn fiscal
  Scuatrocientos cincuenta pesos. ls trabaiadores.
  En Isasume ade veine mil seaos ees
  end6i tambinse una casa con citatro- En el Reparto Lawton se vendid en 8.-Legislaci6n social. Escrito a)
  i:entou cuarepta y cinco metro cu.a- is mil pesos una casa con su teirc- Presidente ddela Reptblica pars qu
  drado de superlficie, situads en a nno de ciento veinte metrosr cuadra. se modifique el .rt culo 70. del e.
  calle Zanja numero 61. esquina a Rea. dos. con frente a la calle Once. creto 798. de 1938. sabre Iniclacls n dcn
  v n emita capital expedientes de despidoa o suspenmidn
  ____ ______________ En Ia suma de veinte mil nee,es ha de los trabajadores.
  sido vendidas una case de dos plan- -7.-Etiquetas en espaftiol. Obtenida
  SB lta. c. na ciento diez metr .-uaidra. una nueva pr6rroga del Decreto 110.
  L Dolsa ... dos de superficie, situada en Ia ca- 8-Polltica de precios y abasteci-
  t .- Subirana nimero 360, en esta ca- miento.
  (Continaxei~n de h& igtna 21) pital. 9-Comita Ejecutivo. Aderdos to.n
  ieT.e., aetagien, madas en s.us reuniones le oes dias 7
  2in.- 0 Una casa de construccidn antigiua, 19 23 y 24 de abril en cursm.
  O A C CA 0 N E S situada en Ia calle Mlanrique ncm'e- 10-Comisi6n de Propaganda y Pu-
  ro 355, con clento veintiun metrirs blhcidad. Informe mensual y ,cuer-
  Camp Vond cuadrados de superficie, fui vendida dos tornados en su reunion dle.dis 7
  $cP 8 $ P0 enci.n.comil quinientos p a m e c d i
  Am -_andeabril en curio.
  -- 11--Asuntos varies, corresponden- .
  BHnco Terrsrorial i En ochoh mil ps tse vendil6 a c- cia. etc
  Centril Violia Sugar Co- Sa slituada en ia calle Arellano nu-
  piny 40 mero 355,. con ciento veintitin metros
  .cp.Ai. A. u...re.s CesP- cudrados de superfircle. APRECIACION DEL
  e-,. P-t-erd-) 4% II-


  Connfci aAucracira Coape-
  ,-racau.rsye Cii

  c FI c1i in
  ( pc-l An.,aq ura .'c.


  I 1 i

  55
  r,nuDt d, rur -
  . -r parts Lrrnrsnat= a. l.a
  i abeas. ,rle-iv A Iu s


  Irr-ps.la LiArs"lt.i-triL
  Conritia Ar=usd u.-te oe
  n-i-rcst '-sinat lori


  mits-tit,~z tCs~cuns-s, Ic --
  15 $ ,00 Oft e O0. |u

  0Sdtii et ue
  oilI n
  i...


  GRANOS
  CHICAGO, abril 26 Por el hilo
  director de Lui, Mendoza y Cia I o1
  raas continuan avianzando en Ciorea
  neo n sin romper las lines Aiadas
  Ses pwra que el presidents Tramran
  envit unc mensaje hoy al tConraeo
  o Maria incluyendo a peticd6n a le
  conelr teose precioe. dae prdarid de
  gurnas y alimentos, de ancmales uobre
  se anuan y subuidio sobre saimen-

  tca4
  El irntrmem emanal de Nebraska
  lroe quce uas condicnones del trigc de
  invierno eltdn empeorando cOesde
  abril prinero. Aguaceros o temL cta-
  des de at s pronostdan par ael
  curuest y el cicturd e del maa zpa.-
  ra eatstaoche o matans. Ha habido
  noc agusarcos loeles en el auraose-
  Ite die anohet a hy. El Departamento
  de Agcrirsltura ha advertido a ICs
  sariecttcre. ale la amensicaenurve de
  dahons & tiring par moho. Las actut-
  lee rirledades aletrigs de palmaveir
  no *on inmurnt a esto.-Ths maa &


  MERCADO DE AZUCAd
  Por LItIS MENDOZA y Cia.

  :qunv CUB
  E uu o r
  Mercao dren ruh s |i 5
  Sptt .550I ,o3 S3 c
  Prom hs1 Abrll s-51 4 9 3301
  Prom hlast Abrtl 3A50 4 763 4Il
  Abrtil M. 16 1 Hora 3p m

  ALGODON


  AYER EN LA NOLSA
  r NTEW TOX

  Cie"* . U3
  43 -Vt
  43 n . . .
  .39,..23 .. .' .. ]
  .9 Is .. 1


  cizmxz DE
  DE  5-ateo .
  co.ubc.
  Dalctebr
  Mc.7 .


  bp nA" A -1Adjudicarovd

  t o'cg encia Agr ola ''sg las obrasde
  --* TiMl- PoiieblJ Frate *la, "-'

  -El Laberatorio de Investiacione, d o S carreeras
  S-Utilixeaci6n do material y desechos.
  -lfitblecimjecto do los standards. e Son Placetas.Zulueta y


  caneidad enorme de espec les de
  nuestra flora aprovechable, parc
  fibreas, celulosa, tntes. eesnciasu,
  products medicameitosoa, vinoa,
  vinagres. raas. maders atintti-
  cas. etc., etc, que pueden conver-
  lirse en nuirlentes de ia economic
  national.
  Poseemos docenas de millona
  de palmas, miles de caballerlas cu-
  biertas de marabu, Ifnliridad de
  especies medlcamentosas, textile,
  oleaginous y adeAns, tritaos Ie
  pulpa de caft, los desperditi de
  les conserverasc de percado y de
  frutas, ricas en aubproduetos, que
  ide utilizarse, constitulrian tuentes
  ide trabajoi, de riqueza y rescatado-
  ras de millonee de pesos que man-
  damons anualmente al extranjero
  pars pagar materies que tiramos a
  Ia basura. Hay ean Ia basura qua
  lnzamos al vertedsro usa riqueza
  nsospechada y lanzamosI al Gono
  millones de toneladas de materies
  que podian ser utilizadas en la in-
  dustriia y en 1a agricultural En Ia
  Earcuela Agricola de Tuskegee, el
  'amoso Carver, tuvr que rscurrir
  a la basura que se arrojaba, pern
  -frmar caps de material orgini-
  ca de terrenos infirtiles, done lle-
  ;6 a obtener papas de un peso des-
  comunal, magnifficas csechuas de
  productoa que nadisa pans6 jam-Asi
  iue pudieran lograree en terrenos
  'rosionados y en tlerrts detguta.
  las por el monocultivo -del algo-
  dbn.
  George Wishington Carver. con
  imitadnismoa recsrrsos eondmiceos
  escaso material clentifico, logrl
  iel mani, mAis de 1 products;
  del serrin de los aserrsadros. ob-
  urn brillantee losea de mirneol
  Intelico; produjo material para
  abiques. con ciscarss de pils is-
  loe dr Iplitano. caicras da paeans
  Sdre desrchos de leoanda. Con
  ra y rascara eado in. eonll ruty
  n litJI dae pa rl tan tlno coma el-
  us so oblirne del linc; del frijol
  A sya. rs hl, trinas. cerns. rarA.
  rrit,. eIrhe Ciuando Is Guerra
  it.ili3la. lintmiptit qu eI trae)ran


  Nuestros trabajadores dan fe!


  OMINA ANUAP L
  3 6 9 12 IS


  N 'la 11 t.iy c tliouint (l itelas ci au s,
  YIts- l 01t itts- q en iso itss,
  1y c tqt a tn t I' i l-iulimttt tr i itIo c tlando,
  al i.stiinii.st ic-.ir a Ihic-rtit in rtnuti~iniioitte.
  (li 1 tess I 1t1irnta .1 iiiTl t .ii t tl ti c lljts61 t111a

  ftsi cin ,ioil si n- la Io.% 4, int i pot


  Y el i ue, i| uilt. i iinitin fisuielrs,
  el peiiuu il.1 tl ie I-ltloII. Lf -i m it is ile|
  }lit' n 1-' .t