Diario de la marina

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de la marina
Physical Description:
Newspaper
Language:
Spanish
Publisher:
s.n. ( Habana )
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( sobekcm )

Record Information

Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
aleph - 1915261
oclc - 11968619
System ID:
UF00001565:15868

Full Text


"M perlaimo e ea In l extem.-
no'ua profeui6n, en Io inferno
un Pcerdocio".
Pepin Rivero


DECANO PRD Dj' jBA
DIARIO %LATM4RIN


La Habana, Marte, (Saulo), 20 de Mataa n l. -SoIM. Ai/oqo, Aj a ", l'iiejpejan".


119 afio al servirio deI lns inte-
re'ec general \ permanence.
de lajiacion. El peri6dicn miL
nigifdo de habla ca.tlclana.
L -- .--------


p T PREClO: .5 (ENTA 0',O


Raipido advance hacia


Aunque nlog rojos tramian de ohinacuizar a los
sWodadow, y adoAh qipr~i D., jguAJJA0qwf ban,
djado peodcrou#p.wvi fl l -pA" 4 4l'0
REGRESS) OE'tA'rogtAM amrU ASEVL
..El 1q." ,,,.u "lfrlr c. I i, u ta, n
i yT.W ) ,~ i sn ,,i l t, /, , I ( .w
xec piitte *no, er2Poi flO` ". mi 9 .ni!
17 diviaones. La aviacL3n !.a -no deaer priei-
o~o. ? , Bvuuftban *1 luon h l norne TOKI( Jipcn ir>&i--2. an i2 ar.
DOT ima zo- a 17 ml u del Parau- ,le) LUjleai -Ue,-e Smodid o
KM. 3 3 o.ni >4.3 i5 rw c m3 3 43u cree p 3 Ar 13 ',dtli Rr riaft3-
Uri. y unques del Octavo Jircilo alootwes auudm a, jI.. U.IeriaS lo-
de lom Ef1loMm Unjdo- Me mos'lan %-. rr pri"l'.
rlua rnUl deln.L. del2 tUso m lu 3 mood 3e.: 3..3r ncb.u3d
iaue-m adu, dljpyc3do Ia dtLm qunhbh4ib1Ap n1. de BO i3ol.
dccriu ,r, 33 a 3a33r 3i3n3e3 34. 3rdos en lo que oari'., ser oi ar..3
deb 33 33nl 3e3n 1 de 1u N loe| 3g 3 Dil L. l doer-.sa ai ,ur del Pore-
Duic La pccini. eurt 4 d cu 33lelo311 i;
SMtldu exploidc 3v del D31mo C.c" d.
.... *"**'*.aff~SS MSy-" irr-.


"America serai un


la Reunion de Canrflleres
WASHiNGTON .'on IIc ,.'N--
WTmni delanj v ,illuli
34333336 d oe jne q l ite CA~l
P3..,'-N.,OF3343 3
Unarl cm quo se re-nr .I pgtil.
13 -6ismsm 3wk3ngton WOM4i3
2l rejlmUtni mplm pulPuna irlre@
3c .n6ml0I 1 n i

el circh'leni, 1==1frnn de 3u
ofta nu, Llju Log iin i/o 'p' .
dmn ,er a, rair'ii .:,l perclltamente
ral ,- :, Ip-1,,, p-nme1r..'
ne mtlarcae 4 e defend del Hermt
-' .'^,+.iJ' hJr -iiifr J

'w r, m i,: i ,,lr, le er, 'rue
.1r,- La, ,Afemr
n .. ... .... clu
rocn aru i Pr uI1
-A.rnq.e r r.
Pind oa- it a ?.i art ri IIm'g .'r
1cnmwf YJ %,%pm La r~t
Ol, ade ll pfi ji. i,, m i iiLun .r Ii


aOi~e procesamiento que ha
dictidieJustiniani estde cardcter

I" cramid aoliticoj parcial, dice el Dr. Grau
I.q .nm erulivo Nociseaaj del P.R1. pjma arsd
133 usiramente politica el auto. drelar iel
frau pide se investigue su aNiprinwonio
n'." hn 'ol t',p h-,,13hit e
gw o.Ru IB -.L .Go ... r ...... ,-.. ...d..d.
q.c 3 .33433 Pcr,1.,? e3333333no
D JAIem? &No Ie r.. cre-ir, Ido?

idead, *dtff-esuerm nL h OS 0a I m~ll Ol Arle I.,',que na
I- r Ji1 r d rquei,, LO I.31i sdo dIanqdi g e"ie, ei,
a..., icma..... .................. ...o.,..61aj

334. A w33i. 1,11. AI 0I .raijei'
La .'.4w r ,fien 3aIN 3. 03Ihd31 h .
rl .n,,no Ug.r- a d +.,f,.menrt
nYp3 an. 3.s n,3313 ipnone s .,3 ntar
m rdelo pa..n sI l, awdnelrln ] p .l.-,, .
." n d .rldl.C W aI i A. .l dOl ,- R a ir, D dadi d Utltntic que c. Iiar,
c~lriummozal" Id 'U x -,iebledele un mlUoi lofll~n M l .IBM-34 :,,.i 1d~aa
0 r .0 itoer .0 quow ."4. M3 Me c La 31s31 r re.l..ii
1.&Q. n]A ".3 1W.33r333 Raa4mo NMe .N'3
a. Girir33. l minwnloem is or InrWrU:dg1K 33l to In3winlu n
nw h. icei on. C o ro quc w. P.rd. d ru. CdoI l.b.l',]
14a 11@ iCd~llr .[ i uIeIrL.M +- 1: 13,

11m aalic366.37
o& del do Gob Z I dd,
33i3rlimlI i3i .'7l.3i.i.1 D i,-i
"S p I p ', ., m. , Sbo.,:.. d_.. ...

= 12.11 ,oo ..m de" o, .. m. .Deerea el Sha de
,=soan -,-aa6 I rfn I& Ley Marcial por
CJ. dO..yo P.
M JMRH- rok +' e I, dm~rr lop nuevol; ilenlld4 o+
.. imolmpr n 3.. USnM*if iu n. .., 3ej&~
n0. -.1.9Le1-r
0- iAsIrn ei.-1
VICcq g rciplllta d ... .,.ec.,I'm, al,
yd. ,'--er' I,
IN A u od ddi: q3siq I. 3 .
do m .up iw ion 1 01
d boredd e n'evelr ~r nf,,
IW,= do domo. ni m |l p adf l 1 I u UO l lszta n r ff e mt~lu'er ned waim

IoT Il.3,,3.. d-,, .
C .3en P Iq3-e ..l yIn .ec.r i .dpdbMon r de-


-b.33 C. .,isuU00 esil. iP1. 833 33u3333l 33 13d .lmA3
iorlonyon f i d od U) 'n To rd m-ul e~r+Jgqem l


Contmua rusia

obstruccionandr

laConferenci

Lo.n ru.o, no diaculen
lo, ar Ilo*e *61o hacrP,
prop a ......oniuni.

3e -P'l rasy e R3.' 3..
l, i a. le" ,%d LA ,:- c ,
A ; ,, .,'11 1, .. .. ...


01 r1., c: A l .ier, Cdl',r.n
r""-cy 'I


9

ia


n

' E


Exhorti


a Alonso Pujol


a la sensalez para las

justas civicas cIubanas

En el almnerzn die "Lon ~inon". hi/b un analiri .
de cada linn die la figinra.- A ila.1 ie i efi ia pi
pueblo cninn p| poihbli "'l'-rr h..nilire'" d ieliha
rcoMwr'EL.%, )BRd \AI'SI.A< Il1IAST % D) 4HIBAS
BaLiUta. dijo: tina es-fraza; Ililba.: figure -iempre
en arecio; Grau: un ombree de arraign: M. Suirezi
un rebelde en crierne .,Castellano.: un alcalde limpio
T D; G u.- - I. .l. T..I. .. .r.) r. . .. .!.-.


I I ac)L ++" ,a-i
El Pacto utenico-Liberal
y, la Conslitu Iaon \

nia A ogia %C ektemin~o^
pr11'" --l 3.13 3l N-33-* q 6' '"- t 'a .T5
33.3,33 niJif 3333 ".3.3 'A.t. 333iin ci u c 3*tD.13J
r. De ,llhj|,e;.Ul r.-.i+r ' -.. :, I)e t-' Lf eU~itpil iua qlpue iedaiw d uc. r.d4 ,,4s.. ,r 1 o.,,-, i rl,
Sufll/lb d>.> _l4Rr i(l-i 4u.;e..i j ., r, ,,& J4 ",:,l O .'erie,m B .tn
1.3ffis4 3r.. nvp p-z Air,rl..33d'3.3 qll3 333.3 : i -ii '1. .lm +GeLIeqel,
ItMr jn h,irt r hlSll l fl[1 j ut r. le.r, prei at k elln' e *... a,-

r.ld~o '6M, Jh~fltmgiH'SR? \' ri u-"A l l* m I eM e l~ul^ esl^d'J q,
n -u. cOn de la mdu -l4 BHM r oA *')IP{IdlB eirltOq-ic.clluen QuL-
t{Ioe :.Lad rl:. gaih a u w e l. .--.. ro p t -i deber l detmerft
Z'' t '| "Ia- HI I 'I'Y ac l', 'u e.,
,.Irl, Id.'.M.ocpa -r"vo teu r.3 ,T3 L ac, ."-. .:. e i ,o pj..1.
,0p34,11d.. 'a.Meii13 .1
T,:. i : 1^1nf ia UJqOifdUU ,lB ip leiuni l e r .- ri-. ; ipr, e,',ldp ,'
NWtr, 6. 3yp lo| lnjp6P ,p e,., ,i ., ,r P' ., a .


nL43. a3'&l r,' tldo 14j.p 3 ',. iur. i le'a ML I -IJCa .nu. aI
qaa .3clNmlN3 Is dc layn. ~1eIJ ll, .'ai F -ii.[ a e f Allo I ji Coh -.L'Oi",. r, i,:.. d^._ u lonir p--biLnerl j .r. n
,eeEu Jt l.-.j- 0 no 4ra plbl e a -,, i r &,, r I r.eO.l- ac.'E i
ii., 33 .9...+ .1 on7 + 3-o 33 "i& ..... + .. ...... ....d.++,i I"
= u E' .3 13 e .3.l a io 1,;-I.-.s
c., l dJ ,:sqe n vl .- ..."I ,'rIC' In ,m 1 al"*f ArcLAb ONI INCrNDIAEIA ,
.*33I3 rijl3Nr 3133 h,',333n plrll acel v r d, .,,
^i~~-u l-eenid,"*


31a3. p13r r,1~ a ..eii.< Pc-K6 pI, r,1,iel3I
Zz e I.,d.to !"
prepanl Ii 1-ilui 1cf 5 4c.- 11%i0 $eii ... i all ir p f iet

.-1- .. 33 p ,,earni ednel3 lcdt oo de ie-.3 .. d- 3I- 1 Pa .I
r ... ..3d ca 3r.- el Utle I w a... .N.'C,, la p 3.33 ,,, 31 1 '
w.B~ d flnunil ieaceg lifaflc lnu 1lnet.fpri7 .co13733+.m .l h3. .t. ... ..... 3 .I 33133 l.........
n a ritu pl m a H Ir. E ji ne a ) I .: .oe


C.'ar a e l fIut7 &I 1 1 cpt. ,Cjb'. ,- d. u -rf 0rl 3 p1;.1 d. ajlK/ecj.,r.i U lr on b l h aJrenj ru :Mlnteim ur et li Mn.i .:',
'"'V f *d~ro|L qu bj Gr d eii -lmp prEr"Ibf ]ir


con lr epar, llia "11, pB dtT y runm. ~~
i iol.1 1,c-rii i "'abio~ qu pCw OC, i.- j4 uA rrji d ,.Pg_
irsed .ar 'Iac r.er l 0 de j o e. e 1M. P', -. r1 cr. ..
im ,"u r 1 d rai s q., nol t .u e n**iai ,- : Ud ,J lle,-l_ i,: r ,* ,
I u i er iIH u lrrp .-.r .- eI ih e i il ei t oa, .- r, i :. a y .j

333331i3 3 A.33 q 4e 1a.pIe.N a. I11 ,
Pa. ~ r 1,, d c 2 71 3 ) il~ l |m .~ d .!.'s n =i 1 '.:en _j p 1t.:,'T,'.'

Is, I'Z o ,l lar'eter ~r .. l'eza y .:.r,.en,aB .1-,
t de I i n .n....
t u P. -. it.r u i fi:
t1 e r- IJrid~l icu ole ,'n o cr i ra- r L~rr~ ed.r


pre 1. 3Fib I Z h in rise p .ri- -el r oc 3c,.i.o o
Ube.,9 3 il .4 al..C 4, decl.r3.13.ratl',
.3o3. li1pIl. L A31I1


Lqut.a. 6t iidc e l eo 4 .. a .u e .dnor'e- adoc. .. nr 93;,,a
p.333 o, p. r, O deen dion d 33 P 3Ldelc plal 13 3 3delldl rba 33l .i-JmAded3.31.n33l 33431 CIIP'IIq
m e 3 3 3 3 4M. c I. : a 4 .3 3 3 3 3


333 Jer 3dlpa del 3333n3l I 13A333P33331l2lo 1rll |13,nl
6.. .383 ffili31...b n 33..333


,A L9033IL I 3.n I nR 4 o plr'
tarr' i 1 "'l t a"l one"u Can h -.ni LC e son 1

r pS hd .i i it .rlC k I. r33url3 3.33 333 iA ,.. I3333 l3.
rebl rm z ;q nelronii ,< dn ldo el -- a-rL en pueb o. I, ai ,


on. 3 evo3l3 lsn B IL3, ..l v 2le I I-e3l e d ,'n P h3I C:.r ,
..,,",a elI I iii pe,-l ftciro In s 51, m I1 eniom n1lm e
or"cde3b be l33i h n. 311n 3l 3 dl 6, e h., l O.ra, ,
f~rUem on IeII& aI n u il IMt c i. .o m L~to~u nrel -Oqe"ultgP nle Ir-j
al lvl de IiG dee rpLO. liil e a. .nl l a O e iw .-


4.~ ~ i, c~i33ii *ll3r' .394 ,033 31. lI.333 p ..q ....o , ....... o;3 .
w ald inc q eq ,-,31 ..3.a,3.' o 93lr0C1- r.,lg.,.. aI . e ,a:
Is -Ilsl dicue l'trOUspiirzespoulr
iiile ,itu ~ l~lledest ,:".n Li nce er maji or l r,as, -i rr~lens que
461,11 Isno e m e,, Mari I anoe Ior r, ni a, i Me|1 omectea


Alo CXIX.-Nfimero 67.


NIE-L-- '*! tv I 9 6; 1 W" P


4ai. A L 1,d b. I.
a... ..-
It I FIE.EL P i"ii llFEI r n
"-*]..."a-n rd' r 1 .
.. .....- j- 1. : ;:,: el .:,, C, "- n ..,.. .....I ... ....
..- 'I. -.. ... ... . ...... ... ... .;p- ,f;. ,


El Mapdine cNIQ.L
D,, , O .,F- ,- ,-,, c .. .., ,
LA M R h AM ,. e. 0lZ Gcil.,-i ... ," I" e ,' .-.', -' '-, ..


ICEAF, sCdreeto D ldrc-h;- f
En deciaraclon :%r ex [ui aa SiDi naRISO a nnuls L,.,
a1,] uituac"d1 o .ce,-t,-.a hi de no llw4Iama dc iii~l .)e raf l,, :l"' I" NA "', 'I "
dljnu3re 3 *l [ ,a '.a r' 31. ,


dI3333~ft. lc.iMLCuh1. j.1e
E~d A a. ex prtE. 43i ..m3 ..,33 C
1o 1. re3 34.i:E Its3z L .3 ,
F b........... .'
1-4, 1- n..Ar ro ,'f rte ,, ,,, X ,-.1 .,.,,. ,.,r

T...... p ... D ....... ..~ c. '.,'l.[, N."- .
If .f .3. ,,31- 3ml IM _g
.. ... ... ,.p .un .~.... . ',7 '-,:? ," ?
. 31.: 3'3- PM... 3 .;. . .

..... ..... p, 3GI'-iP, I 333.....1- 1'- .... .
,+ e t,- ;a pr em puml .--uec ,ro
Avle f : ,e j adI

I.... r3,".'.....


M, pP1 -a e M RI D L. 1, Fl3]- '3la 3, F .3.'33 -P .
--c. i:. om 2. ,;.,.. ,: .l I, .
". l amer, ian Pl-ll U- i: F,-,-,- ,, -L ie :
IE lI M agazlo.Ine -TTI2 a'''''/ ect. re,- e 'e?'-.IN


jjlf...lp n n o l pro,. Tdu etored ,i

I 1llo-clu draic g le : .ea aso aEllrua uS Lu.u u
1-, 1-p0 3d
Al3. :3. ~ elie r. Ie
..d. 11Di 'e', ".. e habili ,.n I..

513.33' 1- 6 :z 'A. a..~
lao.. 3e.. oo | m =caa [ c 3.'1..]., pdett aco par apro.....ona a, I-,e ....ud ,
a.,,,3i a. aldc lC. .... .,- ., .,-,+.'. ,' .: '
r aolL,'L ::. .-. ....EE,
LA M~ANA em- e dl-no.a 4 Ie-i .. D Ale3: Ai1 -
A.-, ;113.,h3Cf.
Expone ]as caracteristicas die p, I",F.::.:.:+.-,_,


ICECA33d13D3.,.....i.....


ra. M* pala aela- cm.Ean
En declaraloe/om exclusiviu; d M 1 RDIRO An Sellmi .......... s.... ...... m .. iz ..
3.33fm, r is List!I III,0SM .,;
In x}luacin actual de Jelos p.obmas del Ca fi l- P. l II d o L
A.I 3c33 m.cbq1.c.,LIS. 'alifall
,3..AiidiU d.,3 ..r.,,..,,a',air'.do -,.'a3
Amteel .. o qe r. loman ao1.,'.sLiab'los eeat ,r/nowstr. -je3., ir. pell -dld Ai- uct hO


mp~ t A ~ r~ e iZts-2.5-r- a-.- LE
a. p...l.it.- Elto -.- 'n'I
,"da '.ito,, p '.af, c n :.ad r- r ,.

l, ie~d 13ii D 3lllp/ 3Aldlr r3i3,3ldl~lO1 Mue .. ,-,de ,3 1"'lh lr i ~l
r w .m ",. 3I3..1, -1
altabilldacior, del Cafe. f .Fir,doe re a, .- ,o` c..-, 113d1.3 1]PRC
cabar d-....ma lorpa=earu... lp,.vrwquse der..~s.....11-........... r, E-,, z `"..... .....c". d
l. rrL.,era .. J,_ M _irl o Ll ."!' ie 1-, FF-. [~l. 1IIIIII. ul. 11l u..-
,=aeomn c nlto lr,"- f l. wl. -n er., l 0, Z ; .6l~a 1od, sci- or r .
Ir, ell eC lm Fiate Etol ld ,k -' : ra r~o d~.: e~II lu,;, I cci
p.e aen o e E ira dei.... .-., q .,, -Der e la:la
_1Q.6 = 1 d.Elx u allI., l eClldrJ [r1'" ] 1 meh '
,a') et .toee :.tm < d d,,.

0313,31.,.11 _
.....-...u. deI. r+ --. do .. ... ..I. r, I ie ,, I ..... .. .. e. N-,_,;.
l ca ;e LSLIM '. mossddel ji-dl ce- rw. r
I~arl'", d rd lt u o .: e,- T .0 e,-I .It z ,.- -; ,-S : ::,d Ic_,: ..j
11cc.e-.....aamrrela- r. ...de I 'I L ai :..1 F*'
riq is
= ,,:: d e.t rlu .l ier.- :. iac do M ... ...
1,........ a. rd sima i ,. -1.. ... .. ,: ,:. E," ', F-. .. .."' :, r ", l,";, -j.."... ::

eelJ u rl ll _Iuo mIl+: ,
L...II e............... de, We -....3-;L II : .
ir LJen i lre l eva 12J '.~
jr: care.F............. Satp, c h lopadiI
..I. ,I, prie r e, aao d iae l r t 4d M -n ...
.. ......l... ............. .de
..... .... t.1.. c....a so a r a s l a e ,
r, rn 1.r esti u or e Iimi U AdCCl
roV.- eih d a m u. eb
P.d a.a.je ale.I I xjej ,-
al ,'e lc. lexl f en t.rd. r ue.l.
eell. r .c; iial m a ucw f at;.c, r,- .~ ., l e e- ,, ,, : . ,,
ei sei .)k en p aflr ivas d raen1-C-11 e I, l b l,. o t,. u ," :,.' ,,, ,' .,,,''-
an.q.e 0 IT remlem-n
cm ii( utn al
em,',-ea +aS ima, ,." 'usle:wr. ,y los p.r. uctoi.. el.
c.'elal .... ..... q ... ...... C
,-.al de Wre r1 ie n eao. ef,a-l.p fl r.r :,'aa t os m r ea"r os '""r ,i ner'. s
Folr Is c ,nl d l. btea, o det- : -- . , r 0 d,, , ,,, , .' "
C d a,.e 911. aderm pma re.,,. r a e "" . "
done SALI I. I'I IL a'de u Pl IDear ,"t 1 " i p a. me, or "1 par Ta p r "" ", io r a II'"i'-iud"a .I


... .. O P & e .. .. .... ....... .. .. ..d ... I-..... t, i- E," ,,,
Lb i ,eat... a ,I-t, ce.,,3

r e i. O I Ia i n s q e t ]a c ..-5 p . .a ti1 Ir- i,, + -, "-,a 'lrl r- -
wif.-r -, c.j, -.c, : ,a. ,, / le : : . : r,, e .~ o
r-C..lr,, : de a ,,D-l"LI,','. -.," ,., r, ; i-C

dic is.ui- a : .7 I I' W i L ] a, -cm + d ,:o O l r ne N c e1


Pigluam 't


DIARJO DE LA MARINA.-Marlea. 20 de Manra de 1951


El rupo Nuestro Tiempo esta '.rojau .nombrnienlSo(ocado un pequefio motin

exdibiendo una galeria de afte ; sWid1-i en el Presidio de Isla de Pinos
M eiw,.'.Curcs de Is =rzaCecgLa :
.' rt~Nc. Plnhllw a e a.Pinr, 00aeRio .1
--- i . . r., .. ul df Jesd_ GU9 rlo C1.9
Di-crlari ho e re ci imr], Pi. ert' f p',- II dI Valle' C Se drabm l a uprimirmeles aa o penados ciernos
- '.oneo i doctor ", .. ......N. cf. 4 , ,,,p c beneficio que Ilenian. Regl.a e.tado el trabaijo
aiv eo el!%uo t'ctor s~a .tao'..s .:i.. "T-6Mia or1 1-t::; I .-.,i.iap~sttaE s -" '"- --s 5 s
l. dtae.e :L-ir 1ivao e- cl --, 1.." IA h .,el %a-u z r g .s to fto .
Picaza. Nue~oA_ aclo- 4 u ~ "" "".r- "gr C--'. 7I ; 1, DQ-, I,... T El.e .r.... i,, ..* .. ...... .. .. .. .
Z .- S sb'. it s. o".ia-m Is Pells ims's 01.,as ts n r-a-,s"..'"''. *h5t r. '5 ; II p
I-D.1-1.. 7'.. seasccNoeren Pbll.''v Prssontprs s la. Awl
IN FO R1A.O Ne dULTURA L r ,.: .-. .- ,,.. ',i ; -,, . i , -- i, "h l i. r e
Pa' Ae Ju 'AdeleJau' '',.%;. '""t.' .. ,' a.Q-'. 1 o.. ." s.ss 0 el,',s ,,l.n .1nr. d". 1> ..

i ~ ~ r low.,, .. o,,-.* * | .,.. *j, ,- .T r I ~ If a. 31> *TI D'i In 'i ir i delj ri?6 P *: de L- v mr.. do .50 rclr B,
'r a .; r. l .-l ri'n . ., ,l DI.-. a ,r -,,,a *d b,.6 ,s -,;io i.e .
..- -.. ,mo, .1 . r a,,r .. ..... ......-. Ei.* .. ...
aiss . .Na., dr ,.I. pa,. Vsi"aml do-. l 1"-: -l. 1s-I.1 s.as.ob .lIs"
,. r;' .... .c ,- 1 Pa j'. d.. . .o., .a.- I-.I., .. ,, N A i. S II a ..... ...
/,:4,/s.,I'--ar lI k.*,de' sn qual m 1 ln. nra n 1 l olIILph
ri.c -c- .i",' .I ,.,. H p~ 0 i ......... .. .....Uit lea @.de d uel o I;,le P. le'- l x
/; */ Yf 't am, i~l'~l '' .Ista 's~a oslasA .dsiia
ap1lIsa. IIFsmspa M ..ll mI s dsad as..s p. o.'redl a s -.
*at.. la"r:a.. LEA&PERRIN ....s'...5o iair. 555 las^sp^ai~do. sass" asasotad. Nsa, ,,a, -a...ii ..... qis a,,q ha ,' .... .. .i...L. a.
Tas is'. ... ......pa 'a ... .. ..~"' a~uss~s, ls~eaa ss"aa A.... ,atoa l.... a..... t...


x :.as "ayS.3aq ., l *-.:PI .s ... a. . .. . ,- ,- ,,,d-hi aa IT. l 'I,. is a d .*i V
ss I r. o..,l Hagi m e iaosd ,.ei a io,- ,als SC.masr saet ebseldor
,ie l~iJ.: .OT I= ,adfl, 5Il i~~, !. ,.; ,. is4< LEA l& o 41 PE CE t , ,-ala .'sda. ,Udad d aate lO .5miallon I, ,.s+apea 5l" l Waln i-r
r laa as-... .. .I, fTpenpidna an mpaem I en sna p.pariatn A ssta a 31 Plabled1


qiLja dea ,da sue"',lo.ag-satd'in s lo : : ,-., ,'.Is ,a,' Imn -mIanI:-
-,.. ni' ,lrl ip .-p. I, : lu + i|!. l;Q:..r ,, ,.l311a .:i,-*,.," 3.,il.e t .3.- L .tfe nuero Ildo I-.t.'l lid i.3 de I c .^4 q .'S!-l ^ clni P l''l~im l cLI
.d a i rcr n du ::.LCr~ bEI e da~ii u sats'-, .3s-g k-adro sais~s v8 at asssssss" A". at's^'
CIA. READRLED IIIERO PRPIETRI IT, ^^ p
ral c~r lq,.e 21" Q~-. A arld 1 55 11 1 S les I ngi RINS4 -le v.- lonera an^ \ I"
Iaxla d s s-H a iasa a p4s l e.ln. e Ps |IDasa ;'-" 'tass d a.- t'"'" ,' ", + n,a ..... .. .. . .....hi-o" .. ....o .~ pas cis a ..s- sa '........Isas' ,dasos ,-a =LFsidi'6a 4355l.' -- *sesiida.- *dpalsa ri
i .. .. .. ..... ,. ~~~~~~~~.. . .'.' r p . ..1, . .. . dat r 1 5&. ItS- C apo l a au a sir t a.. . .... l 5..... 6 ) .1. O C
D C' .-' 3Er IPIIS ''i;tfl .'Sa Pinp dts 4 a ;si,-:,- ..cl' l"l. sJ braps oMp
no I.... ...... ..5.'5**. 5u5.I.d5po e 'iu.. ..... ,. paa et... u.. .4 Z-,, .s.s .,. .. T. i' 3 .a o smi aw,, .. ... ..,, , J us 0

: Po.,+, u"i ,w,- d- a:, ,a a ioea." sI sI'aa.a,,Ner.- -.e l d de.i I slra amie l .e a lua a riu 1lldo fLA

-i t.lad.........a.. S. d t, ,". ..a..... Is r s.. .. a i.. ...I ... a.. ds
Ta'.i9pa E I'. aue h; a "'allB I, 'ad an1 .'I ei a. au P. rals lsN.p.'ess iss lrassa
Ba r""" i r c' aIs ,, & Pl a a i d .l"'tW syc' r ouslM sdic. iTal.c du e dis.s
Pit zosolila I o
'IlN- dath..a5 lt asla.Q.- IPsWalr

hsae. pa 'a 5,'L. i .. ..."lA *frnilM..rl
I' m arbl 'e +'lt D .,ie, n o. lem L eu o(lamr d

.... ii..... ".s........"l .""-..s. sa' La Sass-'I, LI : LEALC & P RINSLN t' su~tai~gd
LEA B CAD DIM E P oaeisa.- aslad a maaaIad,6aam *c5s, da

S I ...... ....""............. ... I ;em; c er, I . de l .r ;.5,:5 LA5, z p .I.isst a. nlseitaa 5l .,
,-L- r,- -3 e e r i t d[Ml ra P Itas tll ds O. t -I ne .'
.. '', li I~. '. a..., .. AL w c s um q.. . u.l. r P.r...s:r," aa '. ,d'.. d.ai
aa Ts a_,, l ied 'W l ... . .. i ..... P wi n Ia
I a''-.,' ". .- .aslga ia sas alasat l.IIt..hD.r p~nlt~~llsIasl d+as."asus
cs-ro A i,' P s do 1 .PsU asa GEat 'h "D"a.se 0.
IFr .... lJ e z + '..+-. TII,,Q- ic ,`+i. ,vo w I os q l~r-hec .a ii.,e,',f i i o -j- IS. 19. a -l *eo tinr cnrvio, -o lo P ,:..r ,"m nim''" '"'+r',o ,-,,,,,,r -.U. lu. "c it do, ',m frc. 2" d,* ...... de [ .ce'^ S .. .......
r. Ua 1r i t lue ..i de. Pe .
'-3- a ,V .Ur .r]l a ,da.La I.,- Hbasa ass
'I~C~~i I.,'ssg~aaalN5. k, d w- Z. il.elra a a o u a auir*>c '~ TE'.u~ C, 1. i nn an FilA n an s t'aisi gasonl Ch'il ,-usu
-Io.-i .'- "I" m .I : rt-ands, % pa r A n .1itlella.1- c mll l e,-iS l..re n ointm' e Ie" ae

I. h a. ,`4!"i JIc elMlodu- t l Iccio ar ena^.,
S I r an d I|e vnds, .+16.- da isp acral olsss arp elt
Ce ns r.-rr.Z j.. -.A m. m .vcI r, C rm iul,* aty ieir ualor uld n.c~lorel e _
Airting r 1.. -11 1W.61.1.ar re3-0eel T. Cisa 5 assP61adl ssrcadasan ss t s Io'a
%s. .rt oatT I IllrIa. I sisCae..a g.


a _ZdBLS NILE paillmi Is y3 a|L J R ^ .1
Laaain 1 a.. tfno a asw .pa.sa" daan.sa
[T ^'-ss as^g ^ 4 a,,t5 55". 1
-I,, ,- "", IT* LA
1's" .a5I.5 t me,1 r. a5 ca-dl-
La (inS (readora d.Peqoenos Propiet rios,@S a arc a c de pat'sttssa. ia.
,:,ea Ir A L a E Il.taa s s l In sap. ,is t. o e' ,

Zl-ldn.u Unl. Ii gY,1'Idva"/;. I -p ^lrl l,
aq e 6 1 cI 5 T 1,ed-5& r w de Im 's I oIs i c,~ ibraies da
r ,,- 6I Pll'ldr,:l,'l d d du e Av il !p@ [a ,I r lus i ion e dilu.;
iq1=6 oLJI r- iisis1--T l
B4I(Q NtiWINAL4[ DE C[BA ..................I inltriuish0.
"s poN' StilT q-ialsD i t'p psadassAS cbdaM'i, e.it'snl..axia aap5alsl.u


aaissott'',mi g a s-s te.'ssp', sfl~u ps,'.,seeaml sIrlpuelo do
eler ttel o r a j-ir sD r el.


,-- l- s"Is m-tsei a i,--s sttoaihe:dlslse o i s ha.- i,'ae, e alpa ..
ir red- -Ae. Li saI. ,, 5' i' a rertrvdaia"atar 1 lda t r,,t. 1.-ala. so 1, r -,
C IA C R E A D O R A D E P E4 -EZa S P R D P IE T ARdeS I. A .o c P etAn a la O t, l AeHaiban de

Mc.1 dpA25 LlAOALa E Ha a.oKRsi.l
weott'quA I Ir .' p5l'


r o ecroi dePl d ea I
Eo'd,'. l se I, nu a Lt l .I 1 e
-- I+pa~ ,Iiltr. lde i .e r l i-iimii or

MINISTER)O eE COMERCIC ., s asad s aparI_..
V,'.Siinc ronw. ia.la ].-ns 1da
La.ia.Cr ado a e P qu .osProi._ris ,t+enprif.do a nypblan
nu dasa.-. "i"-'lel.-, da
St.sans, _.s ,s sts ~ 97 wlsr n a taau Ps.Jsisa Cilf'-
e'- a f7 ssna m a srail-In a des
&, i w dsis'sas ,l~als n~is-
IRelS,'a,',ITsl-,r''e9l -
]s" -e"seJs Dl 5,ptrrmerin4Ley ?y" q- .....ii5l.prl d I ,a .
a, 0. v 5 Q11D-a. -1- 6 6P1tl-3l~-JD d ib ,deJ- ota Pri ett~ s. -d
5sI I1, DuD i o ~jln r n
..K amtnc daet da nsalai '"a
'Tc-b sn .swn. a....a
is.5- ttsss atisis. de aasoaar~ t da Os.
i l mr o r1 .- el d = n~. r r Gld

a,]i, PsObsa Patalt'V~s. d's's, Cs'
a r Ia rsda'a 1 55a'ad t t'i t55'aanspa-
Intos ss d aumlaa sda a'.ial, '
-C IiiD E-B1 e,' aera 55l p55o asot sa de a 1 ir.,


ars o ,.diu nen r ll'a 5sor'f"oeIsl ii .
rrr u!?Tr'e 6,:,,,ir-NI .Ah r do h41n .?r lobn plo rff.-.9 pJels de .i.lla-aJAl r, d leMr da o .j -tlto iadsr
10 01 ,51 i i ,, o r c. .-Iq1 0- cc o c ~ .* r u a d r el~r e i mlfloo ntide nAblarl do-
1,3i"oroia re-195.3 +roelo n@= of 11mImas leur maa po n
VAL6l ll majr. do L~lar,1.,do [inpe~l


I... as'dedal psri n .'e i saal .r 'a
r ".,5- i Merced, n l -]it "I


dL a sadsjt[ O.de e dd Ls si
.- y querdoo lJiI p -l r La .rc r.


aalsa-.slli~ tI~ modas Pst'tos a
P ..a 58sA7'._ a was.. gsa as
I .. .3: 1 .% .

a I L s e.. -Iu s S rI . 1. L ol d i
_~. Alr el. ,: 1,: -.

aCsll. sIA I sp d .
sa- d -ass assrss odasd as
3 -1 1.dt'.s-st 1 11ss itt

L i,,I


REL7]-=1ii o -


Noticias Nacionales


3----AS- Hfroesude liJusticia despierta_
3 HORAS gran interns entire radjoyentes

45 MINUTOS IPre.ental.o.s C f
Spoliciacom de mayor '
,J'y I ,enaci6n alm9p.nm. jRadiuvSi
-INFOMACION RADIAL Faa Aa r A GnSW
-gal.r aspae ,',ao Por sa--l e DREW PEARSON
Ias.- sa as dessss a -Meno'" fl!Cs'nIDARAN isa la
a..- e. e,. dosisa s ia l' .....j .
11LT -. t .1. GCIs R rcn e q, n i ,,ce. cr.u.ino
dII inJ .rtue d eu *i Usull, Ji O rmcn rlci mmbeonn
a I .,. sai s ai t *ii 'nrilnq, Cs. .. ,,s l, r ....d .a ,al 5
ss Babseo R- rois a. e a o.uparLamoha's o'n css mla r o
SI v ,J- l '- a 5re'let- a'osi lco. i-l 5 I s. o ,I ad. tr.J, aol al. Di- .'
c| Ls -I sa. sq, r l 5l i I ll sU. .. e I- l el-hI i. "i'ma

C.,-- V EJ FBI i-j 1. .11L Lcirrit- qre une 1.dc-
a 10 ciud d de I .. da ..s dr-a- . an c rifd a Wel

0ij J ~ H~ rTb..,I. KJ FLr Uanri irr-prnran eadF hiorn r queIJ idllr~e (Ou.
.J.|u-,ll A rlldi. l C. p 1 [i' l if 1 tu n ll rld ' ,
cua 1Lrt1al p,, 1p. a l edrmosPri sa l 1.s. .o i ns r.s rI u 5e l ml,

elu 555i ; o t ar iq a a.o .,- o q udltJa si.l_ r, ilm imen.
i [Iucr, lurdllorid|li cf- r ol or, de u I" siqueaQumeistols
MEX ICO Lacr.s. V o
M E',XL00 H abe Iwioess POd A ldori airrseudo por el taialdor Js-
I :.,, I-.e1 5 .t e" l or, l. me5Ld e inr- S lep R M susc apum blsa rep n
EN Las aots dbWs as gs. gos sl, e iissabissoai
L etIs" gsadebri u m &sifte t quo' a inabrsi.l deamoro
qua .saputmpi aba t'ssa ola a
NEI lIf d1 mN As .cne ol h id sebut stotlo i 6 daeb Pas, e arson e [nta a J ala isbt
is da] lss's eI Mj asIst ds sett'arls au p1-t'la l s p quJ=.
tl|ts a-ual o Id r. lu s lxalstd a E.5 tll2lm 1st Is .n anuaclos.t rtIaedodu.
Slosnt uen o I~ '*I| G tL ... Is -tis .a..'. a t nsa.a del p- a-
I, dersoentJsiss)a s psi., c-inllrt
li, tuncyr l uleron tri., dj Id de a nlr
j I I:' ,l Iri a tI n oibl 1ra l lr. I' li.- Pas'alh n n a J llnd r el. sIII
so 1, snoias 1s~ssg a is a.-isahs ass psis,6 satlaN
9. s,...,' i r ,' '.sa Cast'la i as d. aIn al"Aa
L :rqJe-ll t quo t L I e d lr l e pr ';i q C gdr is tas. Ask d PDh ',u 01 isn
K ~il i l lIIs.. a..s.... ................. ,a......... .............last
I..e ho p rh d e I lr "i.-I i U l -r J ir OI
d -Ino'- rLMa's.,, in"nat i 'sd..,wquolieM EX 1 A A lte rrfr'llo ac plbhc. ulbu1. J par- iuorir @nIn cc i
Olsasisala. as11IIsI ard.la-Na s ae ls uasaslosones.

R|i,'u.i'. 'd l bi b tIn el d b.l'l l brL i del Cndor rep qbu i m i-
III & iln come cr al M IS U so .1. '-5"ia-T s Isa -'s V Pe a ete a, as afe uel nos usi. pals',
ada0.. iuth ta OIn sfrt. or-prPestl snoUat de qua Drew Pearoas D pOd
rHpds dral sn.o I s Psa .J ,,Il a seIrs @ sor asdo I oA dclO dea ausb.is s Williams
a- IN,' sco| a d s i Y ti'mul nifrSa ft ,erl hJ- ata- icdosstado'
parti a T..jer srtiano s aj se dL- sselsc-mla ret ersdaldssensidar.
I~sac.s .r. 6adud at no r msissssat q S UN=da plost'
HABANA-MERIDAC So l. y r l, d\ sash .. .. ...d d.. .. I.
1HORA40MINUTOS ......... .. .. .= P .... ... ......
; s, .. ..... i ft." '" a bs bos ok Ps.lia 'sY ... s Pear.
a r1 ha-s.n y e 'sir isM m a. [ a, da e asamd aus-im.
Puss'lsi sa saat'st .aatbss I Esis esi raboasa. asn ssass dae Ssa l hasuasds gsau Iqs aspis-ass
GRaiss as basia rs-al at s.-I@ ettmsw -
do a sdaasin t,.amu r. I leo I i ma.3 n ss s nus aa' a "
pes pvralpa cas i p ets I oct ta luda ds' Drs e wss eamsos
nom III deatu rsabers u, oaso a ..is as
sai,. g.-ssastsas ..n'5- J._'I-a Estds udm 1 'do. Ps- otpohbttsa
I.i.%. sYar-ill ai| anuvo -l" lala.lu',nasaaronN rss 1 a tst i
A.'r" 1 "qllI II]II' Il I~ q. mlra 1 lnd. iaI a llujm
v ultra-ripldo &orl ilo de I inoVhe prollbil.;& Cade.rl. pruem, luago m; ilracloli yu
d ss'M-EXICAN 0udslaP' 015Osao pasaimt wo de la' Issbe"asupii td modasa6usm Jogsaoe sa Ioa
aM >EXCLAN taaU d I o papref.71dos MIps Lies bsrsawadJ e Mndesriar, a prsh a

Bohr Per SinO dudslrt none-rd*|
f ln ist s' a Is lspa r., is i s aS asdn d5e Catts sn lr, ssb de atln a -a as
di Misicoen ms l a Ihorma ,,r, ls s asp ari &lu 1 ii d par fsro.o
Cbass aa'ssht'i'
fal D r eColdor. oer near US IJrJ3 -

r.Tt i n._ iio.l% > W i =o lrtldt. l ..... *i.
Pahatma lmnllAitaMd ad asNsga dadsor lal5 oI ii s5. t'iats As tt's EU
4 3 m i- nnn 1ll s a a a 9 iinUs ra -"Li s e '
Pio I a, Iira @I ss ds a s lass sl U cato. tlis
.H asa mum rcieron 'ar ils aon 0 man ti coai i n M 0 In-uai s i -asita- rila1a- amodrode unh m nie %oiz^.fmi 'd'?, : co*l; *al- c- ias. sI"
CUBA y:eMEXICO I S.lsda d g a .a .s ...
6, _11. M 0 d eel ii riiieser.-
CUBA Y NEVC0 .'^ I 5 l,.; m"i plst si,< a
unidal pr .. sas' oa
I aa Ssaiisae issa Ilsai s',l ss1i
hSLj fj A,;qjy I d'ss11- PLIB~ars; 55540o
~ a Isaastlda,.Vr o -5l-4rn4'
A41 buim c.,',tr h,~ lua
,M t | -.e. ... L" r.. C 1, :


A U-lpllt".l 'clTrl Uir, RtleSS [mm,'i-.rnl'kt'Ei5um!'o' "l"" d "oo rtt .o A W;
a .: p. A as id.ls A tsi -- -. l ra._C111,13s No-^^d~a I+'MI. "1"1
MuljRarl. t C rEA'~ istna'Ia com~t Sents, A.m s.sgi.sst- Isasas .Ho m : a m aocuB.^~idl
onnmeitsilssgsba 0as ag ir t a-PMJa sam-Isa't'" Ps*sf05 *~TO . n ^ ^^ Kt
-l p l dtano NaK 111 h. llra a p l, i am
-as.ca s.... ad sp.a-.ma.. cI... N 1 1m h i dO d JoAW
CIA A~sF4V~mmrFf~lC. l ,Us h, ae | si||n |v jl i pie
ass Panahlak hia[mfl lNd o 196u T ei~~li T l ealudi Sal oon 91ral prfW d l w rarb -
.adquieren parad". "Ns.. as.s isaa a-. ca d I'
In Dir. de Radio: E s&re4@!I-

*M1ca 'p^fsniossris aon v' at auaaa 'L'5. .6**W as, ~ vlbisissa "db..;.H :
pueasa n a sus"l. aet aam asip- #mdpamh_ ma.'s.
olraom d 'il a r0 pari1ss l in a aits .i55asis ss sisasa~uaa d I." Diaps- a. a.- wmaaa" "**
Aa al un oarios 'I a Py asa stat'. st aa'Inv ia g__ __ '
pata- do ma s ItsttIst-Ia gassias1is1 sa0a am Lisa Jlr deasordese,,s l dat I p lta . dsC-stu. saa mst'ai
Casas.pa',s 55e55it51555No-AVis as saslssl.IP5NeNSI#s .Pa-
V16 pe issd'iosm la' 1 a ( 7 a-tas ts -s dn s-r.

^ ^ v'"11'"" ~"oc e. nb B A mol Ta. I A S B
0adquieren ei. daa rrl1
amla ss.co am'sa pasa iS i.,.tssssa"
.... ........I .....erlmi c- 1 .. I i s" sd
OiT.Stss s C ssssssttsaseis.'eRam, A~r sas'.. p i sPtco samsut s soe spga't- salsqtz Os 't ap t.g. ml.,I
Aaasasi'phsm ssss'ssss Amsacmlatrt a ealtgt'eas-staahJaod ~dsissAgJl
Sasgls 60. M oagiss a s omsi btn 55 S assOLts- fis le a t as 5 'u saasim
mole J de. ,T un hodel life -' I I ,o ~rm Ll~ae Ipn, t . do jom]r 1 II]~d4
aak',sa..-t Cast..-. a le"draJt ilrls As A rlasas oat aagsn IJs o"r. asasi Pas 65si' Msltts 0es
des a s t 9t p5 s .a s 4 a p o i
q ssr Paesr Usar . J1'sass'd" 6.ase d j r ia C -au o Su jat Atal Pin45 p ao
Redlel~n r~lerleroGii B cgl- i c ] Ae p Dii en m.' Tito e.c lie so r4


pus i a tar Cis a. Gef as.-, d, iis D im s-; oto& K s e alta MM- o,
ss s de Is. ics .abJis aat psat.suaa -, g in n L p de- Ln a i'to p '5]',--- Ir '
calslan CIslds Cel iass yAclarin i r ELa I -
ai lc e l ltd i i ccild Ra, a moo'Ll rl P.l i ,t | l' ~ D l b y Il l e td t ;


I"psln a nLao d ets l efta i-raede or ll"a .. o nJo inc U iro 7, .190pSo a
ara. V. on .jiaa,.s dssstas. eapss Sa
dim- Me~~r~as s Aar J as55 d
ts a ssi ts li 2as s is i l."ri ol 7N -]

Iasis aal sss7._N1 Oass Pawas
erll pian~lrle a. nJaio~l e J de -. o ler win Ul a. #I ". Tj 7 .I pe PuLnt' ut um,
L~. ibn o Pl ;ro rl. n ASY6, oma ie a erit- le -Teedo rl ue. i a~ lem-t r@ ;.3 funclrll~o o d tr81 salia
mp' no sis tln 5 5 rs Aalta asasr
Aiitnpl L is gisa ..ntna, litpe a' oaasisa1 La a'slsasalAsaassa Cis-ilads
Chotada1 s.aD sastlaa p a tls asodaasaasa gem6sa:-~
Rss adio f__5fun an. 30,- vim.sAm,
.mnwto r b Jassasmt aaas mnu rpet. at
T~~~e~ rose- do no=~l iut eL


C n.mInU e a sssiali -eptd L Nd sti a a l iqas
iisaats. a sdeaaus Ya 'a, asel .iC rla-J
CPoza ..5" art d o55 d A s at a i aPm a
. od1 indoe* sI"L_ te.lJ41 df i m ptiq ream is a-a Ma uritius tsag a.
eats daaord ?iadio siasi s is saisa 1a Gaspa r1' a i i il as an. tMo p esI..
psasoa v ms son dss ssal 6a- IasnLsts at w as. aassspslss- -js's imassaEh. a, s s a-his iwsalSS


,',t.TaI seav saspmhaorsa dl.o !1t i'P 'i asCafa
aoma 1pasmas gamasa. mtmaYs~'ag~-sl-

lpronls a nIsadsiss hos o qsis ab r(s
adlca at. sisisp ls o llJma osospis .
mal seabmsgsa o asDas~

M .uLr, oqe Dtrec~lor de Is cm- '
soa e Ca m. tmnd
VLLS NsoUAmCA -C'na

Ral,' a t e .'.le er, osyaa l m. ga- a I is. s 71
,ssislu p+au. i algsn~leoI~s
iple 5Js.d i -s Rad i ss ss s,qla i-
sits. Roe doami le.' Sassds G'aria. -.

No166as Nadcionales


DllRIf) DE LA MARh A.-Marle.. 20 de Marno de 1951


Qu l-- io-.--- -.- Co.ocan a una asamblea
Q _6 one ** national de Jos padres de
alumnoo de E. Superiores
jPadece Ud. del La ..rr..clon Provinci ae AF..
c 2a2nce e PAu ei MCiC.-oIS % \eOr. sea dicer. giitr o wit ifecdA, Pno0 por I& Dr. 6. A. Ameniliar
ert pe lrn y mor/iica e, en eL ban plarn o
~~~~~~~~.aogrin im ge tne ci tf remIdrio i2 u feder27 acK' ui,,r e 1
pUiLiCi 1. p AS-0.earplp :
ge ea e rlc wae L Iproi v n fi-q
El M lferic, dEd- c 16,1 fn II!
I dnquc go- de thon praco uPad Maluc me.''-, ,
tone'Ld. ci modcrno I iNOFENS O piodiglos S P.p. hapne.'..d rA..a
mom f 0 eIIil 0 d a9 Juicio %mnnuerfe de Je.ii6i
Oranioa nftai, sisBtrie o uaM afec !6nD Mnalis porel Dr.G G. A .Ameniar


rap erop tM aA y morfif.ani C en el plan a. 'a
.que el mi- Plco instiuye sabiamneni y' en .: .u.-,, ,,-n., > P .iii,. u.

1 Mpid*.luilud* Diiuliciin c~p rnl -u '.: i; C""* *E "" -r**
grin Bisam gen o ds e ....n l is1 ri ? .... depJ'. al' r .p.1 r", 'I,',2" c.Up. ... d.lr...
Vli~o. U C dee Ud. B magien COMO Sumadg o y 'g rre, .ar o ., '.,IP er aelf Capr % I..1.
le indlque; gfle es d dee aho'ade preacoza alud: ..C,oe C c Iae Or.er.*ael S-i S.'I S
gi.icrror eJer~saif.'. crieclo.i ael
torne Jd. el Modern-, INOFENSWtO )piodigloso 9-ri-clr~bo de Reia- Eir. wer,.
IM 0 lA ina lerin',i.6. nt, oae xirasrm, nul..'
dc pl, o e.'. ronore de u ,.l
,5C s.I.C0 u1. n-ae L, H i. _
.8aN M OtIs hora Sirlema de kerja para
Doed ]bIs~ldaor Dtq~eiooIe lauta. o dolorama., Era.
p Ac dentahGanl(.d itiin ala se. F iAerwC-,:, lar .'

,vslo liud a manqiem Acids.,l;<
p ar uo, ICiIddlsto, aa o C cc, ermJno*l ,acio I., ..-.e ,'.0
la- | nalah Dar a ao pr a lo>,s elo, Dolor d. o ;entr, .a...-. e.", n P u .- ..
y e patdd. Inapaenclao a De.nutolcidn; ,ptremmntl su.rell d,-
o ri u ted a algiuno do e dol s o .i. .'.alo ?.'..lo ..?.',,
Vi lgsae del notble patent. Biamhgen, y y, .P.-.i, a ,pe ..-
2m Clah smm maquh deduil d tommutai.n o,,m,:o,
IN ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l u-M MUARI Y. AMCIY B^ oerefIra
,d maf.oe.le .e.da isit ::, dd. ee -a
pj.ee, he -l ,1p.l-- semea,,e-apeur-.
ei saemme lemrimimapae. 2j2er5..a..*"^* ~~ni 1111EWYR ^ j ^
Acp ),.. C. psc
r r.,.'roalr.te irapec.or el T-aol e!
naddee.nnp.d.r wr Af,.r Pdc,, or.
.a.i| pr~pn ituene or Or- Pubrl
T,1'1-.. .1lrolni.;i.
Ne h. ,uer,. p e ..le ;. e rn,.
LuhldeeIngaflcll deed p re- A0e...PI-,de es lJ. P l ru. .
g erain I ulm"el reca.dderpleo Irr g o .
IFinel HerlCaimel. a016nai S Ud M ,r H.pp,- us i ,lp

sol~di:ces, cd. .. ... ..n r dio., n.,"...... Piki`-' en a [, h.u" l Liku
modiH con TiFLIS/iI N. .a. ira:la. ]n-ale5 i,
;,ieee dE 11 Reri-r, Cl 11.e e "
La ndfi rie sd f r~e -Anri,no -Zuh .fif a r Tek a.:. %',
ead *deeq l a a- iimrIervoId6nacrl ."[ fl" sJ, eL f| ...1.1rdo AN,..
Ie~e V selicilgd, if.ei11e,-r. kn .1e,
2660 0CJAITOS MODiRNOS Deben los maestros
IN TIMIS SQUARE Y RADIO CITY coooerjeo firmer ous
spen d.. Irlrohrn. r.Fo n6minas dcl 26 al 10
ATL7.AE. at 50 We Ei .pPder.....a. a. pa... Ca......
T F NEW YORK1 ..i onp.. ...... ....
"opPAPJr e Ird' n. J Jur.t nevuar ,.
grreserLe aT. de inm t hul.~ el din
. . ( IK, e Ibrilla.mon i Inncluali,, k r ic
q-a deberlu am-fir fJr.'m,-lra lg,
ml~tj.n de -,lu mun=l


El aniversario Laiimansaan1lu abreun Honenaje a uLn IPURIFICADOR SAN LAZARO
1 n 9 penrolo de receso en la .. ... -- s] I DEPURATIVO PODEROSO. -
de 'Patria' fue tUnier6idadde.LaHnban Gob[. Rotario de MEDICIM A INSUPERABLE PARA EL REUNMATISM
2 h r - n - 1bi.1 M .iIALOS HUMORES. ERISIPELA. HERPES.
COfnmemoraao f;;:"'r.'.d''d.d Seo~n! fuduna Miiext CO ARTERlOESCLEROSIS, ,Vejez de la.
C' i I r U I L.,,' r h-L. bH.bnbp. Arterios. V.nasi POSITIVO MITIGADOR
-- 1r. an,.iInj.trau.l ni --- OE LOS ACHAQUES DE LA VEJEZ
ee enlrego en el ac lo el a i .. ., ..Cn. heta- ele Agalao s e l ,1 A I A lde al -' . . .I
p. Ir h '- 1 o 'W i . .e C A e d 3 7 A NR U S OD [ E tu% 7 5 W S I A N T E S S h i l LW M E JI O S a P A N IA .
premio a Isabel SancIu .. .::-,,-: r ..:. O. ernandao Alemin ___
M-1 -.IF -p 'lt. -.. .f. ..u r. . ,d . . . C.


Ei L-.. in.--- Cie In w .3 Dom ingo 25: .
\ AS i., "ui et a .iu d ru Ju a .ic : ... .,,,0, r ~ ,. ' .. .".. . ; J a - , o E t s eArl l"d M -1a1 nrnl: co-eIdr3 ai
0 1 n., iu :e l u ( ,t au -po - ,- :n esI n I p
.-,. a. JP12 IC LaO. aLluViaia de /, A C4"ladoNsp, t.

i-'in. I-i ,,UK. dA.i ... Vo s .e:C
.... .-.. ... .... ...d p...n 2 a
1.~~~~~ ..... "9 And-fMlII ...
EC.............. d le /11a a
;'h',, I A,'1S .tar l dotr menpe .D m ing 2
k,,r e ewi en'.0 tIe rt d ael
,uio 0. firel reM& .cour d e r h m el
,Otr, I, Ce I" ,:r Ca.. e mSUunTop % e~n..a .
o6, ,,c n ...) elii ocor ou,'
&r-<. ,-.ez .x. i aci p rln'.sri cualh, 9 31
e ,s ,n t,i I d, Lir s d e- rr.Iv m o onm. d e r,'z Aek i
d e,, e ,- is -,t r. e r~u o ie i. -r i .

-r, i C,.F-'. : ~~ r~on[" ,q e "" .l--e. er
.,I.-.. c,. .,,, i,,,. r. a del,,, p. ..


a- ....4ui ,l-L:


Falleci6 aver
el scfior RamOn
Metlcnl6ndez Silva
El sepelio resultrra unn
mnnijefeinriin de dueluo
D. .." e"-?- .e crp p.
p~parl me'C.., appMenwpaeL,
.. .. "ier,., "-1, dr ell af ",

DRl'O 6DE ?. MARINA y pami.
,-, ei, m er Q-, La,:~ere a.I, en~ deSi p,
.on2.e.
2 u,'Ia ,a profundm pens


a e.,-1 eIa

a. Ca I
m.. s'I. ,.' .....o .. . .
D e- '.. pe. r .a. ,' i1
a.I'~ ,re to.r fi., t -l~ e, :
do ".esv Ten"e .s.t:, ~r. -
I,. R -nI~resl"., 5.. Mee,
ae? Pet-in e-e, .-1 e.,,- : ,,de


d T y .r it.. T.. 2
"1 7' 2.25


Hu.rn de Pc..pU cri-
a .... 5 1f1


La mds nuiro...was pradctico...

al ejoar.prio
to puede conseguir
lfddeilpetaee

la tpoca


i Trjecir.o.oro.. i.a ., Iodn"e'camii y dy..rr
* pdn.. ,e sr.. y 21 pr a.n de, abardina elie con
- t.16n d. tropir.f lh c.ol., r.Pt..p.pcion. mrttrna.d
n C r rl.rr... y i. r i. -erd, e T.lI.e 3 J .8:
dl j,1.6..z 2 .172.95 3.75

LA TIENDIA DE LOS


e H^^'C y.0. de .pro rn e.dp-
"tohd'.y'. CHolr. U- .:.d-
bl.. T.... 4 .116: 2.2,
P...n t.16 omL.chlo J,
.h.rkl.lind Jobl, cu..-.
dro,. Ctore=: drim,. hir.
y pr.,,r.. T.HI.. 4.1l 14
3.45 "


Gu~~,, 11. nl.r. delh.
..ln l'T.II., 2 .1 Ih
L .. 0, ooc. 3.25
P.pp.ln. de I. .nhlpl. C,.
l.r. I.r. . I,. C. T..
H., 4-. lol "5.45
S


QUE COMPRAN AL CONTADO -


Pigia 3


L-OL-IFU" L-DIARIO DE LA MARINA.-Marteq, 20 de Marzo de 1951


V I A R 10 D E L A M A R INA

Ap.1loo 03 Coi.tuo btl6 0.tnlolio IiIL PIoo d. Mru 1 No U1
Direcor desde IM i .I91- Don NIcolasj Rlero) y m ULL
d oat s 18so i 1 unbm ii- _1 31. D10mC Joolsa 00 0 put y O Jo-s o
Eslqoo poer uLARIO Dt LA MtRANMA Sotlodid ounsmLm eonsUslooa
in a jusoas. a. La IaDar. @Inl doa so do IBM
PRE0tDrNTA DL LA rWRMPESAs
Ullrta Hfnisdol lloos..
VICEPRS5 DENT D Ct LA rUPRIA&-
Dr Jarll Barrfew y PlLfaar.
DLREC'TOR.
Ja. Ismoael. B -os 't *rotioda.
ADMINISTRADOR
Dew do la OdIr Bo erld a aIs

do C.lo. F, 9 roos reohials.

PRECIOUS DE SUSCRIPCION
Tooooot 1- k
oeoHsolo "A.t0 o asa


%I"o $150-
s i 30.4 12:75
.... .... ....... : : = :..... .. I a 4
A. .. 550 219 "0 23.00
Abo sOU ol ..... .. L. LI
TELEFONOSs

DW-eelood, R-doooldo, Adminoutrooi6n. Circu1.ols6t L Centro Prtvado
Anundoio. Talleres, Susorlpoida y QueJo I M-5601
TELEFONOS DIRECTOR
D wr ..... A-4787 Adoodsotrador...........M-1738
tots soid-o .it ..A-847 9.,o.admirostoaoor... .. 42
toolbane. o a ... A-775oqr,-27 M.Ol ...Editorial

Por un regimen de.,gratificaciones

a los empleados ptiblicos
CRECE p so exttendeo Is :,a ., oopularo par e0 a fe0lz iocttiva
que gestiona para tos ro olosd,. ptblicos on rigimon de ogoati-
ficacioneo que les tlivie n tanto eo impact del inogsablq aumlnto de!
.Colotdeolavuda frente a sueotiospyosaarios queen general son has-
tante escasos.
Hayu ervoios de dlas esferas oficiaoes osy soetribuci6n dista mu-
chnt de a,.op.s.e 5050 ,ra;-u ...: 5su ootracendcciaIsconsagra-
ci6n y celoltut de retUoolu.eo.oo. qte ellosoeoigen Eiemoioo,.o.e.os
licito y urpente reiteror: el de lass maestros de edus.ac16o.oo ,, En,
todo tlempo deben gonarto o 2 meansdo.os d .: $135(10 q. 0,.,irte
editorial el DIARIO defendia. ya que I cilebreroo slort..o.., eo
quittodo en el textou d toa nueva Constltuci6d promoted sn pooos Pro-
babiliuades de una o ealoo genci
En nuesora Admtnistraci6no Pdltica oxisten cargos que imponen
un penoos trobojo crgado d oe roponsabilidodes p cuniarias y mo-
rates. Estomos evocanda muchos del Ministerioo doe Comunoccionoo;
dot de Haciendacond sus apremoiodoros servoiios aduanles, otcdern.
Cooouovo obseoouvar en Oaqutolas recaudadoors y freate a servicios de
olasoluts .oguodaod, oomplotdcoaquients tl celerldad del tervicto Y
lau largos fil t. do get.le tonero encorvados psor 01 rigoo dc su foe-
tno,otottoiempoomateroalmenotoonpoaraoleooontarIl*vista de sus papoles,
mucho means par&0 omarse ur, refriseroo compenosdor. Sabido es
que hay otros que osteosibtemente muestran su holganzo y dan pie
pura quo de to burocracast Ismensesotlgeras tengan oun cou cpto tan
rqui i,o(.
Basta con poeisar en la enormidod lde servicios pibllcos que de
h 0cho ooe I oooan a cobo mitttorruotido y eficazmente a~o trash at o tp-
in que produtoone el crtdito dc latboiosidod burocrttcu sob. to to-
chd de Ipdrinazgooooinepoitu" queo amenudc so bore pase so ot tcr-
to-to nciotal, El oruoso do Is contngentestoo iuroro oso oficilestos-
t,. puto, toal paodo otmis do popadecr oo oanocr6nico azote Je .o
ioo.ou. ctmtichooooqut lanto not hao e clamor r potar lloy de insooo-

.:teen-Ihs jutas ... ,,.o.. o.,o,.d.ssotoIrt.to lr .oCo...
. t.ttutoromoigoente-ylooradou ,:rrttus.hlopkoo.. d por el iroo6io'tol,
i ,riadto. opt p tlulsad. o 1,611., so ot.sompsosdooo*. wcosisun-.o.o.
ellOIt hurocuutltuc de .i ut".o- 0,0.r.,.iso y poo ud..o quo so o
oolesh 0y en trance do otiormaoconstilisional avancists Is especifica
proleccn'mt do toltaojodor uficial probablemenle sero' ulna de la t roi-
Smern, innnvnciones,
L uottoo%.ci orootunldod y urgencis de omeolor los oingresos p-
.tcutriotos dol empteAdo phliotto oboooa suorayahpoolpr eiste ropidooo sol-
to del cotlo de Itsl lodhaota cumolres muy lemiolctts desd que ona-
ton us pritros. tirasos llCoroo. Las reotriccioues impuostas por el Go-
brooo dto \usllntouns ,oIto poducoso do ooduPar ell favor de tos indus.
tIots e guorrK el costotnle crectmoento ho t toottlmuo tltad l olso de
hooootosdrecios de productions ,aicos. Reconocido.utlufeniiielouuparsto.
dososoutonhotteros olotrabajo potuado roclau ayot ograottouentooo deodAs-
oros p suotoy doswcompeooodtorrs. Pero nada esoomosohaciendoasra
dofotdertl 'iveotool d0 vld0 d0 00 sorI rn ptared do to o;btiacitncu.
With queoon lot empldou y obrersoodedotodusoRIooor'iuo de I&Ad-
milistwrcim Ptiblica.
0itoososcuidomnosdeoooanlenerles tinotatusodptn'par ottulrarolaso
!.00. .n lO..,.. o osos reo,,... .. t t-... o .ot '.o.roto
-1o . P..-0.. p.. o -to o ro s -t.-.. ci .i igr s&.
tot de nouestrtao orqn r aot que to unidad de novel y apittud econo mi.
co, ooooeraletnosfrulstroooohaslotlaroizodoProgreso de los totbagoidooes
pritdooo.i 't.s pahnarioo que el oustudo progoreoY p biocntar de nues -
riomp rooootuss ode nuestor tpobltitnc 00 total, soot uns qui-
mora tratoida de irons mientras tales t bienandanzanoot ,suoo iendAn
poor iotal o tdos lot sectores nAtionaiea.
I...u.I uo....st...t o....distas conctliar esta urgency con otroo
impont;e.ooo Pectttos del intoos g-onerol cubsno. Es buena doutrin'
Is que proctra h ot cer innecrsaria Ino nrgniso.ciu n combatsva de los
optoooo olp,'lbticos. A cuioat de que no utora esle pelolboo deben doe
doouoor toostItonuos eor tutoo. outoexcelnoeo preventivoouolaoo ostao
tIsneid,id o omeodidas que ttiorenlh00 itsttcitt n det Irabioiodor oficial.
ledutsol.t"aclihts. Que no setgsn a irrogar onluo rt tayw/por imt-
pOtt do 'Itlottgicos,
Debototomosttydoroa]o Pleado p t 0 0otrerotpotlicos con gratifica-
c6-,quw son harto t viabl blobs 5otso ut1oop11osus suporivit que ooes.
Irrto taudaiton fiscal esti oro otrando. Ningunosplictcitsntotoor ni
moiodoootitusia que oyutdoe 0 to, gran masa burocrotc a cuubror &us
modestooo preupttesos domutoolicos. Con clio entrarin en crculaci n
mtlnntos de pes0oos hnytrincadoseI ns l 0000as0 del Fiscopyquo in-
;'ecltarii a In economianan-iral nueva y abundance savia con que ex-

No de s.otPtroso toot rshuot a to que ttotncomente es un for-
mal ,tomot to de sueldo. Lllo delotria de manor permonente y opigda
In(, d, t6ooPrsuputoost pdblicJl tocul s es osso. de cuidado por
murhn mnti',ns.c outcabo, d omenoionodo trmen de grotoficciooos
toine Itleceoaritoo roaicdad,otentoo, pam umentro sU alcance sasota
doIn to o.o tnoI cirotunotnticias 0cmo0 paros oducirlo y sun paro
ouprimtin Ic doocioin"oo'poodo tucre aconsotable.Arpegios


Cso spoooa do too hoottooto,
0005., uts bnoucsota;
11totquoooetttoonoot a
Ae/l i.souu si alt a o n sutt lmto. "

0 10 00 t pt-ndo t.o haytorotro
Ine 0 ogant ster tore pa.
qu Os000Ot000.


y ofirma unH tal Maroeoa
q teLs muoer de oi0 tat Marcelo
que parsi ella, Maqutovefo,
r o un nifio de lt escuela.
Dets so, msnor.oo bhdo
dOtootr.du quod. 00
ol que par. todo o't0
tL tmutsero opacotada.
NIPSO.


I


SFor Rosefiada


Deslindes
r- Po Juan J. Rom -.

El progress cubano

CLO.-.. dl~l e I|,la rrl -as
,tIf.9.ioMO. aetott'w'. N.o


1ot to t pu do e
tootsl~l ,-,oo a ooto .rdor ot-.o1oot
do nstsou eus; nto er,
o,,otoq le t s slo


cl"-.datos
denostrativos, puede m. ndener un
.oriterio c.,,-'...," F- r I We I-, S
tranjeros cl, m .-:F .1+- i ..r
,on prontocoto se ponen en con.-
suotdo n oon uetrg'Ida,sLomhelo
de radicae en Cub.; y In llenten
precsamente los tqutohas dtenldo
oportunildad do conocor Xran di-
vertidad do psltoo, y pucoten stos.
blecer razonsdas compardclones.
De t.Colono ackoootst ha Cuh rogre-
sado de modo gigantesco. Loxj, go-
bdernos republicanoto nntedtdo
osO errors muy 16gscstos' oss de todo-


os.-.,ototososoos-:oostoo
hoottos. dcourtegilcJone, con oItr.
y ut cond"o e t'o, oedviete c6-
mno en cincuentsa stin, Cuoa el uno,
tde inospoisooe mjor dttotdos n
ou a n t o c o n c d r n eat o. o o c io o st oz c i d o
y a Is, culture.
Notouooos muuoot hempostteftoot-
do ds to t ott...od .. obons optr-

perl'l-b- ri damelel eplrINh
de I la a,6ed.d peio ,-.pondeef
poltoraa.p Oo 1 o,'ols dequie-so
ns.d ante dos grande advances ma-
teriales, desearfamol una nivela-
ci6n cor ell,. d. ia :., ,d.il t..
dona. Tooto.00. o1dto.. dot p sldue.
qut ssas quiebrl tquo van a )o o -o-
fund0 deloproblemI cubano,soon
certomento de product de ]t tms-
ma ineorporacln a I& t6nica pro.
great v mundial, consecuencia del
choque entre In tradicionalmente
onternoodeIsto vrtud cubanb y el
nuevo eJspiritu que, en vez de mer
adoptodo tn Is dosistoonvenlento
t il nsi o estratorgoon.cs


p0 oo onatlt, pseovatl dor
eompleto nt ol volomen de nuest tros
tipicam; costumbres, provocando una
arritroll qua noS desconcierta "
os.i dno. deoeoperat NuesPro grin
detecio, eonmedot deo progreo o go -
bensPia ltrior d.neral. es que no eoncvbimos n[ a -
Dn05 adherimnos a rechazamos, en
to onsogoidado oot.oo qu otncrpord
otdmoinostrado proportional y diso
-ltamente, darim enl dellnitlva iin
i'enmanente saludable.
No es necessrio esforzarse mtu-
eho paea demostrar c6mo henmo
ptgressdo ooo todooLuanlo Concper-
ne a IDS ,adelantos de 1. eivilila-
bo6n: tyaqueoenoellot AtostoOsmuy
por deoonte doevlejo. pueblobsdo
to, qtle aprendimom a calibraur Ism

vento Ja de toas mlsma. Pero 9. qut
en Io cultural tamblopn mantenemo0
so tmarch&p pastadelonte,o qua 0060
Dh- ".j .a -e Ad- .J e l,i.l

Pa,- 1,,e. .:. 0-1:s d u. n

. ....n ..e.te pot na.olrse lUSton-

ctad. por eompst.t uA valorem y
tallato sobre Jos mdsot, so soporque
no ttnddlegdo ooquoeraa p dtoomr-
So en conllderaeJ6n. Sin embargo,
o mosmtoo, a peoar de o s u rotraso,
conto pobt que nada de 10oQLle.sur-
Ile n1 povid. del, spoi nw 000.0s
stenn. .ay pao. Os s oISo queno loe-
so ot.u..D od.putu Sodeu.t..sssust.-
i6 1"n le poral.
Ac-)Inoo0 qne mos noasellur sen
et] .5n.0 de0lnitivo de o. dvalorem
pet...nent .delart, so. a t.pool
bil Idad de conocimliento" y dlacu-
1so6. d 0.0. b s.... .. . :...
3a ell ,In ind. obe "Illme.e-
ptat delpart' oo...o.. t.tr.tusd
prot. sep,. to. o o potd
el guospto o uo ge, .-.'.
prontotpodrs 50lo5,os o lpru5el.,.
D egaivo. A t .o oe. us ds.1
t eOritt.sub pa.ot porqhsouo1:
or. do oso ore od-,l.-D .q..W
tpltt(tt ..... t.... .. n a ds

totosotooododo to
t:""'; ... L+''. -31 N qq.1 H
plensahnod d h-o ,doo ,4u..I Iiobnre
por lospooeoto s to, m todotor.Cd
delo atod, q', ssoT so dosto"tde
tu e opirituood du l.ro hop
sitorlo; y er c.'ui .j.-c* illiici4/.i
dto s.mods toD1ooddiosl 511. .d0d
del arto toademlts qoporque t tmenu
do, de eaam novedadem tranaltoria .
puole quedar oldo tquo confirm p
j ustifica squelim. verdad..
Esta e. Is raxdn par 11s cual nun.
ta hemds homp.rtido dl tcrsterio
intranlixente de Slomqua le afanan
en d erroroo W puertas a Io nUevo;
corOmlogicmoonte rochasbmos, boom-
tottd dictatorial de los que preten-
den I mponerlo 0 ta V 1..Comao
.rte modern quedort to desonot-.
o'o soquesno d booldodehy, oe otn.
0trl enI verded eternal" porque
6stotelooo nlo a qut shrontiza ta
perdurnb"Il'ddade4.1. de ayer y de.
tn de hoy. Deopuo o de todo cudn-
tPoodbr*,odoeoyeouthooanpausdo
de lu momento; y t-u!"nta quea yer
parecueron hrrosl6n d o10orstoaot
dlegtdo a nosattos, s mo s citso va-
lor de I& exprestin :rtinitca.-La
propia historic del rienos hop de-
uoostrdot6pto sO .ostsmomento
qriticos det (oograndam trvoludio-
nes ebtstial, ha oitdo oeesario to -
vt0.0 lo o sjtaooo pado., bocando.
y provocandounnotranmeos 6n o lu-
minosotquogo o oo1o ua mdo toSods'
Isl revoLuei6n at efic-z progreso del
pdto.
Par. darse euenta do ]o qua l
CubaBestltlds subvdoo on]osdplano-
des p oulturalo orelsci6n con md,
largo elapa colonial, no hay misd
quts ontemptlort svolumen dosot,
qua se produJo (sobre todo o nt do
terturso tmotsoa qypinturo ototo

e lod qteo thdoofroloOde o toHe-
l..t, lcl I[I %oiumam desde luflo

a OlJ.enlerellttln excele,'te s a-
.llej.1. r,@ o i-., relr.wrej .eu
qu bool tograton ant" des.onde-
pendencio *Que toIColontd pOi-
mentlitdd ede ubanal extraordhibu-
rHas y de primer orden, em de~ma-
siado notario pars qua ,pretends.
moo. siquipra ensayar una Simmon-
trac16n; pero peaio las milmas cir-
cunatanclil en qua maos cubano.
eminentes tuv1.eon que vivir (east
todoo eltol lncorporatdos a 1s cau-
#a eub to)a Iu Jmpfdi6 dlemnvot-
ve ntd amplitud y ambi-


Miniobra conocida... y
desacreditada I

o. tAN comsenadot os rutso' d. Invadir Yugosl0 0 to
h.Ja trays de HungrMa s la Hape in pregunia por-
que lax notlclas cableurilcal de myer ponia aisl co-
ost en punto So ooomto" y corsidertbaeo que de ot
concenoracidn de grander eolroolsci omtsoVitl en Is
frontero del satdltte rooo so epavoro; de un momento a
otro, Is toinInsi6n. Nods toeno de, portoulor que eoto
haya ocurrido. Mas o uimpe pro esencld do din dtvislo-
ne0 sovAtilas en aquellos ,lugore Hmal e t specialty ilgn-
dtcado, de.ello no hay ousodo y muy proi to se conoe-
A el mottvo. De Ison ctstootesoo soocontra el dhbil,
al chantaje mohs burdo, el Kremlin actlosd Is mo con-
lao ormasoenosoomono queoin oos confecencltsinter-o
nacionales,oen loa que to ONU ha sido mtoxdmt trobuno
poasu- propaganda, Esta concentraoint de divilloneo
rusoo, en punto tan pr6ximo oo alntguo reinotdel roy
Pedro, mientroasoe reunen lo canctllerets oen Pari y
so ruo eno odoore unaso olsbdo sa Trhm,, 00000 00m

jonmejir n soio.-....0..031o5a0o'suaoores .i 0-000
"m bastoo oto ioo t ,olos l.oooo st-.

Casi'og a merecido '. n
^s.o,,, doo ......... o ......oos.o';gs -..t...
'LAsboomSmuso t.0. 110 soaspo. 0.15.
1o 11- o totoptootue ..roleoe Oiiru ', o r oooel odl.0..
de mon'sefo tBeroinso-sothrs.o de Prais.yao. mo ot.
oytn Intervenod.ser.t 000qu0ersoltoeoo I pornnel it.
meiiaos-iifios l o -till ie. noslolq os Halll tew.
tomi ha d i I -nen- J im r.,ticlI ,]e q lua n mn dII e
m6crota pai'lOia lUsl aenomrn.aciarimu porton~ener
a eii -it fl, im .,.l coiuriinll de i. irnfortunstIA rep,,
wlla ae F-il Akcon-em rl *r,,er, UlrilriotlDimditl,


EN lo ., tilo, toss hao t tr
do cn aerledlad y cons
-d to etudosb flomtlcot..

* osft, suop otoqoot 0. del toso litrtd o Paltosbuts y Moo
(dots. Jo hbotoo psor.:ttdo
rot eloods r0P 0000 00ose
d.pu do Vo bub,o
onod do iog -in

Itlldoo do! oubnto do Foods
r sofaMa if cunme oc6 e o
corimerunl aLa det edtarse

*0ne Os laso St Itod Soos 0
Durntriud el sigo ao heab

0 3i l 0 c llu ben IiI. P..II ,
p lvxto ao h Pioe.o .y .. -o-
--eutt n la ei .,rii:
daplcl de 1630tGra pritido
mdooLoLtorlo pI ootestosodoe
primer scabs de Vona, 00o.
slodo doosto s guosnp o ao
mis al ostuors totrosp eso
Deob s. hs obVeonatoto.
rido qo. 5 ooho S.d,-
do Vrooso.. pot u to.s
coted- delstutor do Fundt
So. ,O slbro..t.. o' de
posnosmetlarde,, ,dro
dor.pooe So100. c t, ls,.ap
dem" ay 1. labwr elmperb
j6veant ude Is referida 8ocied.
contribiddo muchlo a levant
esph'itu an In conrer-.e,-te
varlas rama de r, e-w=i.i~
an diramcione. y tar. r
in Is culture blen ,.,.,

ssdeVaron., rl.1
No tuvlmm mbler,-le fll,
Im pailrimer1.s de-..,j,- T
co "iml. en l Is ,U:


loneft sum trabal n .. ..i. Ml.,.
"caot m fueron ina,,....a,
orgndeo, cuoando .0 .r0 .I

lntoclo il saber par rs-ci, el
aber0 ond-agradoot .e e me,
f.er oi I dea E. l.
a Ic ::.t ,Z... I cr,
tidoe, el cubsno ho 00 c 00..0gto
mucho, y'cpnmodo'e rldo gel re.
ueno as,,to5 os 0 ,. tb .r ,,a.
trehowmer, l de tar, d-r~iar.1 -.iue.
-11 00,0, 0e.. 1 le "I,0ra0I0 J0, ,

1I0o4 qutoe o pa soA ',J .1
so So ta oplblltquts oesoo oi ft.oI
cr-m me naP i. JIl. ...", e fP' Mn'O
.otls,, Sol os, t-r.sldslo, lr
H1 oe quoere) yOoot s el' e c.l ..
,1do d1.IRepflblir. -41. p-ue.%
ootuobteo dehbso 0u 00l r5sldI
Hemot tenodo untt. p40 of"[.to
snJuidscor hobroolt:ods oos So,
nocerlo., Mn saber dere)ha..el
m.irit de aqu~tios y do itll; a me-
nudo hunts haictndonoa a.eeo des,


dura sejerclda por agent de Stalln) se habfa atrelVi-
do a Iutituir at unto prelado, dijimoi que no INe arren-
dbamo. la ganancta, y en efecto, antea de morir ma-
teritlmenteoo s critsIoque-sor paroouaodo Is0eonvo-
cbmos a. te1. ]a preoencoa de Dios-lhs quedodo peor
qumtso el m 00 t.ro Iglelto y poar si erundo, no ot
At, otn cuantoos tIe tatron en mayor o menor grado
0en s traoionetods o dsoan.oo S cdci. Tt 6t to de
quiaes se olvtldan S de weO ebeso, pot o ttoisotes
aso quoene o renieando e Dos. quienelo, soto soI oat-
"lcoo excomulgadol. untoan ta totusttoob del hetho
alanoi em n oegro de todoo to, pecados.

Acrecentamiento r]igioso

LO s o ena homenaJoe a Is Cru o de Jerusalem, ile-
gdo La Hobsan, no ban opodtdo ser miso dovotos,
.t mis eopldpndtdoa. CualquiooertS de nuestra Igleota,
reoUlta un scto de pueblo, un exponente de fe y Sdhe-
ottn en es vecintarlod habunoro. Saeerdotes. 6rdenes
reltgiotso, cotrfdtoo: pero, ademoti, ol pueblo mismo,
goga nonentidd do derpyente, de foeleto enttustiati,
quo no pierdeno ctool6n de oumotoaoI to demootrocl6n
de amor oo Croto y de molottnchtbajohso ous etndorte
de moisr y osridod., Cutndo 0e v0eron too tglostias ott
oongurrpldas n Domlngo de Ramos, par ejemplo, que
en oate Altbmo; ouindo so edittnistraoono omt omunioo
neosouindo hubs, son general. mayorpo stose de octos
de so? No hay duds quo ol osoorsotatiento deo culto
reloitloos e0 otievi0ible, hobo ocomprobado. Los eo-
tuerosotencaminad a 00 tfin, hanto de Ilo Jerorqots
com dl ram to.modelto porooqutsno, onoboo artdo o-
. files oisolemli 0I0 ovnlotdo 000000o a00 n00en U-
rr Q.l,Or e '..ell,as BI111111 M Jn.U. I C2 8 M
:rN. 0000.0' r -..d.' ONto uA i Pamro. snfootao ]
0i 0 uOsOeloio4er romplaTprtan 11boosguoflos O"


Valoraciones

I a Sociedad Cubana de Filosoffa
Bb. - For Modoodo Vitior conoc

Prto. ho .oot.....do. .Hoy *m leeto. oe-nbn
I,.__, ch Ibb e tratld .......... be.... is dencial
desoot' ioosIl quo sto e do-otuo
trnJorots ofreoon di-setaeoonos so- ra. ,
'. e. boe teolm do 711-1tt1.. in
El i",.' B itimo nfamero de I' ""': ^cl
Cico o omero, et professor argen- It Uo
E ol o 1otri. elo np i. dif e d o e lo .. oL,00

I o- r omrlo o P. ,ter. o ,o r r
la eosotooraloo o I I. s Cast tC
Otoooto 50.50112. tto.noding

0C'al tslsdO s, tr.oode sotl.o.y el 000r
.'1': it. iold n L. q., -l me Ise f.L carte, s

avlv'" c"ri el s uno lot .t oraMe'o ice e attel


it d o G miciar T uo u V to ri a el ca lls t r dl"
sin nisma I&a crisis; d lin ct l do ct or ur16 ,dc
olmn. Mrto si0.Goa eosbreo o los f tundd id
uel eomedto I de -moteotttas; uno do
to docteorRooouoro Garcb. Tuduit
botut sdedtloa 0Descartes y el p anr;0000
le uno de ot oxmo Castro. en queo ePr-
"l.l tudlt. 1 presence, de Descarteso en 0 _0
tot La ta. flosofia ontempordinea; uno so- o


*n pe- deL Klncivnadel (ilto",tc~ yo Jeu1- rgt
tlvar broo e argumento ontotl6go del 00
tudtOs. Descaroes,.pparVtototoiaGonzalez% 0000.
a ponn "to tNicoai Romero', 050 D ars *todo
res0 t reformador", Por Dlontolo de Lirao u; N.
e. Custro visloneoa de Io libertad oo- tmbt
despu orac parPedro Vioente Aja: "lPor- 0 acan0
Sdisci- qult peo?", de Martin Heodeg lI
aotlt geo, Adomoto oh ntsmero doscuento coals
00 0- deo ttsldado fitos6ftcat y p do It- origtn
de los broso piublado lrecoentementeot n enehas
old hbo 00vari0so idoo. ovOad
ntar so Laor Vlotollsbsooenexponentsdel dol
e & .o- o-poot so qso soottos so pot f-. doot So
An, ricsio.oaor ymameneaorsds K otoIII, O u.al01
,leriti3 fi,,t'we r, 0 3odri ,00m .,00 Too
so Ati o--.aose paoIstItMoosoto.tledo ito.~~d
te Ic .-. re.erldo. rsocrs. 3 0ee0i0areusonts 5.00
0 ..00 sosr. ..Jo -dp. 0 Soruo. 00- P
0 l0 a 0 0 HIld.o l -sooo.0..sIsoo Psons
1. 'o..................o p%......... ..o
;.Jr ulr r. -inor --ii
so.. odo loss 0.0[o.I -- p.o
,.o.i .1 odoaoo30 ons..oooooo- ol d.-


merec
do i>
*rel

"doc
Iura
'sejo
hlo
solo d,
ms ol
Oh.n

l0do


el, 'p


Sid. Poioier trabaJs cor.s hoo-
fruto, en e0oto.setudlos r.no
ntomero de afc aun40.0 es
; l ba hermana Tudu-1 i i
isn capacidad fitos6fica en Ia-
anto han publicado bholisno-
el 00c0o de Mxitmo Costro
ugul.r, pues on so seedle i oI
l0n0 nt creo que au forma.
-muy cuidadosa- proceda de
niveraidad. Se train do un
to cllld:. a i0.0 lectlurlo n
d- 0D'llr'i de ,e sc-tot6n Is-

t todo. too estudioa sMenct-
)a tratan, 0omo se noto, dodos.
i, pues el ndimeroels n sno-
ale en el tricentenarlo del ma.
el Doloioso del Iadt0i. quo
Sen 4-O y fund, en un smen-
dn Ftlloof'laC oderna.
.-ibe Plitera" "C-7m,,; lodoll.til
oitI de Lt r1l.ttrli rsupo o-
-10Sor- La ei, cow at

1os d.,. qs-.e % .olstslld
ca loLw1 1,1h e e s irte

01 to duds y el esoept.looo,
n aml todo met6d[co ean
noc1dom- elxa o deSe crdela
*oodelo-ob~osoo porofooode u
precisooreeonoce que d la
d too utnl sza enformad 0z
siOl atoaplicarlatoaotoolo.l-
is do sU tiempoocon 0e Jeo
sor.eoecto que produjeo .r, y
latl sbenoo a port t ble oo
pensomientto m odulo btlo
1os dlo". -
ro l tsdst precedente de I
0d.00o;c 0d 0 .l C l0a dol or PI.
*II rumesuo o ie O oo in at
prns.lrJl" rin, TID..w ..
o del Itbo-oao prnofor dl 1.
rioldod coms o@ IT olttdo es.
I0-y e obro 0000000 d0 to
doo uno omonld hoohbao
dl=one 4 lcn ta, oan 1. -
SusOsflo...
R.00mal 0 1-quoe Cobs noo
Ia t'dIdae qut 0n a .,I pi.
doo Iaus m numotno old.
tooini l ,usooctlo.blWooe -o
o por 00nia 0a taoWso d to
)y do So souno, sunouds so
0o 0011 d tradl quo es. mdn
moro Mondodsa xPoloo. is
OporSdoro doto I, AMosc.ba.
I y 1 Interim PoT In cLrow.
fi'lo"Co lde 1W culturn ha Ls
O llnunom 0J60nm t-oplBom.
etompo-t- s o0rosdr torao.
eur0pe00 queb luat bhl pa-
pen.. se etudabnl..tn n Io
ftoto.00 Oos1. 1.pooqot-
5.1,1 lI lbd. am qua on
-4 cmi,.no que reorremomJpl
tos.Iiiproleo..mo mu qo I.
oeallso d) 1 5 porqueoo smoo
-.l Ii t, l Ulm.l r@,,,.
to. superaodo, y aunq.e so


Educacion e Historia
S uor Ramiro Gunrr y Snch z VI

Controversial universitarias en Las Villas


Vitndolo pasar


F10c


E N m p.-i.,,r arttculo bajo el
ruor ae -.e de bhoy, pubtl-
orau e, 1 DUtAR1o l pdando do-ptootod 01 doctor Epoiqus Soot Vs.
drto la devartcr0bi ei poalmr -

loldo pso Cub, so Is gusoos do Jo'
podoootr de 5 a t p a
:-g, ttmlo de ott o dd d


oo el pDrlooE,' to.; ,loo


1. o o.ontro seotoolooqt


osotutopunM otss oosiosouotade

sotA Cubatps Ieoooadopto do ots ll-I
ou- 'verlled debe. i nc.lu |e
o no., & carreras de letras Tilao
`-J 1. .11 '.r. li-u." CuC, Tie.tou rdeseoenlg de i oque e
peotou porbtoddo" sitnos td mbqu
pqntet h1doctor E drique 0Jo myVa
room. coall en 10, l mlaoS trminom,
ao abordare y gttreforo ldot to
Unilveridad e La Habana en 1ien1.Foreontea I tdevatacin o dtotalou-
frda por Cuba tnoo I &guerradeIn-
tdepu ndencis ddoota lo ts y a o
urgentis/ma Y vital neceiddad de
reconstruir a Cuba, stoooa de do
psr lnen que yoeia y Jleverla
tdoo Inte .....d.otosVo. n aooto.e
toi que "abrtr casinos, muchos
cnmooscantlizar rudo, canoti-"
liar pol aconep li mplar puertosl.
encender faroos desmontar booques,
sentido h ~tetras condulonex de vi.
da material, para que se morigere
e ilustrels dgro dmassopnerte denuestra p obc di6n" era 1 que ne-
celtbaoos, "antesclque sen"arno
otusdo o. dtolt emfiedo"u todo130
i000nl de0 sosooi dttooo tosohito
a saborear a Virgilldo o decifrar ao-
Homerp". Y aigrejI6 Vernona: '+I.s
probleoas que teaiproos dente'son.
vitales; noea con Ia lmaginsc16n y
con el buen guito con l o quese
aborda m v \icor oioamente,zinc conel clculo, Imo po vidodn, estmanejo
de Losunstromentos, Iaopltcacidn
de lao trmiquino y ]i consults de
o tables etadist.i cas". Tnamaod-
t1, Vo*1na rental el esaprtu desl obra en noe rotunda onc ial sn:
"A Cuba o ttbastan dos o tsessd lteo

rdot aea tous o ho ooodato dooso.st-
roedta; no puede pasarse so n gu-'
nos centenares de ingenero. ooAqui
est.i el alfieo de mi reforma.

.Abo r os. cabo de medioiglo, I co
mstuncl~n odis tdtsoosde 1. deO1Ois

p o a po otdveos ldtintos d tmt

xnar-. .,a o ho .-. cQ*
:d.e6 los de ron. Isudel son i" r

Kn lue lci e Iriclnl- u n
.-.aIorl 111so iou1 n fl.emoo tro s
una rilquen considerable, In cull
requlere mer defamdide, Is vezque smueltseldeeo de l0 mayor,0
.dolooo d irv o Soh soosuto
nts f lrme y mos oequdlbrado en-
granderclimentn. Durante el medic
sdglo en que oa tabor ho ido leson.
do realizada y llevada adelante,
el Imnundo he camblada sustincial-
ment.enboorrids tosostro. LI. cso'
cisotloo aanzta o emolorso ex-
traordtnar1., descubriendo tlimitt-
do uoriontea lu dnconmensu-rble plic0aionea. Las Itnclo-
o.-soyr oso droilmqos.1enoLglom h no-
pdo- .- I ompjo oouostoasoI
1o 0- irlodlimas o."dn'oh 300
osroionoii ul Ii oItnhors Trplu,
C.oto.- I rldor d, ts s ,-eosdel
IoJ.o, VIoi En dorlon Bretifai np-
me*a anp Jeal de rtr d an Lnaler,
0000 sO.. jos- 1. sombre po 1..
dodso .e0..00 lnt de03 5I o n0e* 00
do io d.oirts 0ldz' s t at.00 a so
ttol6o1com, ban'r-0u000adrd st
0M000m Ies ao d00e or is soralmpeor
oincsdo mesaoerstJossfaoldln,
Los..ban onecn tanutos dIsco-
moudlesIcI6nooel peoI moJoniOsIn
,mo. tlamr ynel h.1 pe-ll~al
Ottj6no er.ue Io puPooisonCduotOoL.
in. exepl1-rr 1or quam ole n.-
tron s ml~or ditoon~ioouoomhod.
l 0poda 0i00,m. dJ man0
do o be Ien, eq.aemo"%lm&&zwa
Iomso bo t -rvtosdao d b0.
inor 0 .3 a tooo o m i ls sOfl' la iter..
nactoaaldoo a .0 'omsno td 002d'
clillinclloo, sFIrl, l~lido lrao -
-0 a5. 1A0. at," o.gs ot~
hot r. 0 000r.-0.-0M. 00poinko. es
trecri lml .ce,' o r de IUIdJ,'nlJ
urhld o .,uo ym-giiub y pot
0 mm r.00, or osaosos odaria0d
or erre lam m-il. .Lpa mor p-le"

r,psud So 1.0r.00503acr en3pdo00i
sontororo 101ooP-31.1 'rlosdecero
d to 00.00 hos-dmentimes de
i,:.10Oroder elo. l'su soA a im loade
dot. 0i00d00r0d ionttorole CoN.
n..:aflr~n e.'.re I"raclada.dia ihT, L
leott Ne 1s Ise l'l ,o nto rtd0LdP00 ,,
m-111. Otil5 le 0i, oso-Ir,. 30300'
tosotosito i o-.,.io- doooto ".
qoto do .C.:rur.w t.odo s ".
d, o.. n r o.. ,n kins pirlld
deo oper-r., e no putse, .adtU-
Beo oosB"ncc g..' Moori leud.


h1l000030 ttosorgs se-otd
La at C A As her~ilnO Sl,
Imull -Pl92 I&C-,Aiplasma que ur.2


'lbosen ).iltntjen tt-do ual
,ruoen;.dne dPnon y Heoel,o o
coss. n 0r. oleenpor rcond-
sleo ooSt. .o oimpg..t iparecen

cosarr-iss.uosootpc~soooons
psol-en Dsso sotL onl ls ms so-J el
que el Irbtom os t-s-Obe faUgo- do
-hiDer busc~a.o critrin -iierle relll~ .
do s el a lspo0llhOloweibucna pte.
d 5 ilempre .,]icipi0 nsal O a es.
plillu No. eI Iiflicml~al.tC.rMsl~r.
en b c~r.oa d ""lor mtiono silie.
M'o .....ILI Q L c'r~lenL. Is ra -
paitdld dee. alfm.o I alelUdi
quo. -do.d.. i li is.
cuod. quf .11-c. I& iareten
&El .Do- "e) 1l .wot mdlmdm.
Ble. Ortega Y G ..set g- Prege.
el orlml~lw Is n do d.ooo 0 {oi
000r0 d00. dosoodo to pernI.. I


..ed. somo moss'sOOs-a oem".o
dos @I 'rLa fuerte en ellrm IIL Sea
en fin n pooibioIpnJJU osbodeit.
otiosotsonOrica boIoro. oe .lon.@.
irldlongles, MM SrLr Lu am or
Srootto do o onoesranoaso no. pd-
,. 1. strbjqo t i. sro dooal
,,ar[La .nnca piare, F or uu
pler[*.Dovey no esIA an mix a-
mo"sMo IWdooe inos 5onopo. too
dabs no po oelo .-0 d
En In Berle de eserilit q.m
moan m Munson do n olsif am4-
at tilde vemueve on o a Sn 11-
rel. is prob1.rnm yoel W

arols" llPJdell mpawlentmo wader.
no i pnL- nl~4ipeclallesdo desau
in Y. ciro "LA. Nan dvrerts a]
.an.). dtreet. perlonil1 dalIs

IJV 1W.1AimlRodrlgu0z IV.. so e
I-P ll' irml-&Ld. 1.1-ir~ed~d
-e 1.r i ,Detod. oa.~m


Pig-na 4


,-,p.onoda e pro O i r-.lr' 00-
idb per ingitlll rnlUldlmr.r
p.ersosias.. Zio 0o.o eodo sooiLat ua
f)r.ao do masijdd no 'dialmoJadod
Asl odo oloa bnI,rgldo ODrls do
-elo bec eo o sa Rpto bop lcJ. se
ht exptotado Os ip ploto docir
que in ol ioU M os hobecho men
q-e unlsL, ir. bhL Idn rubor l
pr.odlto do Invettiadorei colo-
r-eeodomla motrBndo conM en mllr.
incioon. quo n] sonosn ato ona do
evall | mb quo p11rpii rferernci
de oo lIulo coslerdot 1-, Is de
IoM nuovoo uloras Lo erdad de.
oae lelo. Do Me deoajo00 o y p-.
enciime do lodu ito propogondos
Cu-D rroubilr.no ho mejorado
S.po.Micun sti 10 I.sno eds rs.

JeUv;o do,"a prooirelo, eo cub-os
Sde hboy ponari mejor do f y ten-
drit ml to.


C osor, o'ln on u cudt d a do lgd-
n so ouers eo iqutert parts o soit
orsunldlOd tnooo.ools ...,19
Ie rorar ej oe:j at 0 0 oa,. INN
5.-.-t.l. lenoo .o lopId.r 11,..4-c.
ti.; atr n 101 periodcz de IFaL
oa en otr. formal miss asid s, te-
oojos.soorjooono do~ otsI oototo.
oto r.tot ,i e ,-S 0en h'do ger.a
Lu r~e fl~lia3 () ,I' oy. e ra nl
lie r.er ac ostad o Inenu
sentrlo, ha de crelarM'l a etlpi-
0. 0u:.0 00 de.00 00 0 naturael.
,, o or.. erni t toanonoslooo Se
rO,,nu reoiricfluide Ioobo doet 00'
cylr 0 i 0r0 do to aa i vitai 0c0je.'

dfr. Li .am b totnot er del ur-
I oa e ueloa. de losba.. 0 Cyobs
[e m rrare d oatInr Ia nal n -.
ti el ivto o O O tlaP o de000 0i0a
I .0 pts imPerao qe oa seomas s.
0E. por dot e etd n Coa. oodo poto
l tm.Jer no podiaoper i0 mom'tKo.0
e eilrr a IaIpitan o duecldas isr
sug prmibllcnlldedstHoy. cidl ip111

Aotha deuothemuh drofoooo es7"p'
mentarin, ha de crleamO la proptl
tecnologto-oon reospto sl paI'e-
euloridades do oe sU obt naturool,
Sfin de no otmarear oetrosado. a
relagutardo de tol quo con tl com-
pten en elonterotbt nosmundial
d d de open, et IN- ci cietp
0 f "oo.s. t. Pf -o sr 1.sto pto
Ie,. l -r.i-l reslt. I r.
pre mria Iclirwr eI prrla Aen rein.
,0-1a l c0a0 p o.0000l m l o d00

I.. re .- i ,Itade Lrel d n lnlem&.
a0or. oen tlrlona o. Istlexplos
.eegnl ur ote rerafltnar.i nos a Iis
rrimta eoiicluon e deViane e an.
tooa Iptoa o rtunldes t ao *In poroo
p de tan alt.o qcpsalltsdpa qpoct.
dod domo nos .loutto postlbt, 00 to
quo .neoittaoono omundo inb-
seguro y oombtante de nuogtom
dtao. La ambocl6nd.mayoo. del cu.
bnoo. t sexplorald6ns mti complex,
to del oaelo, delo ubsuelo p to
moretsoorundante. de ti tnaci6n,j
ot Ientardo mi detaUto do de nuesd
trns re curso, no hacen ver el
amp0to omeom quo t teicdat lse.
ne por delat e an Cuba. Paisoto o,
col, tenemooo poobomoo ,--d su;g
sn Ioroden s rtslotto ol ogleeo
Ia log de to p0O.03 de I oa 00 .0t,
otod, do c- n--1m
herr. bts iapeondo 0 e0'Jm.sa.
men' asishat lprolmer.itsLosea=r.
rdao deletr pued en epec00.r 0 I
cdnlust6n de loo quo oal plnsoan
Mioo riteri peronilsozebrai e fo.
do deotIs ontroveri, dl ulstosuto
de ml to solicit el doctor Gonzil
1u go ohllaoa rralTodo n ot odesd
haee yl ]argon flos. En aqualtn
de Ins prinneran d 'caden del tglo
0n que estuditbo anmosamernt
cuanto pudieo contribuir a mejoo
rar Y acreeentar mt porepad6i
pars llenar a conciencl mis debe-
otopooootot AooopsLo ni-do ootoonoo
rIa de manoro, lei con frucinW'e
cierta revita francesa de lnreism,
on. on corto ensayo dot prolelsoo
Jule o Poy.s autor de una obr soi
bro edueael6n de Isdvoluntad, an.
0Y otcitdo ar ml otn diver tas
,uporto -idsdo ..obr to quo I.q- --
o. Pao"" I.o orl. so-m.birm,
bajo". u I tobajo, detinot Payop
sel a qult u reu s lizeo a mla spt
oitl; ao. deor, qoo poneoen..oo16t
Oso, ao ooud de oh-Ito (oilod

vel ITAIA lto deIaern l d aai@:

pou.5000oosoaftooo qoiososs
ion y de cbdld toqs pd"dA o yIn,
wb t0L0 tahuhtIdexos dio poir
3otm0 ptoyKir0 0 0000. 0 1o
huoo soooj do Fs~st. gosfto;
roroosamenteoo op oo vussiodad So

*~.. clec ri~U Im (rnedimman
otosro deJ oo1ot.1 y* oTs wOdus

bsoto ir to3 rdclA o-&otsosojsooos
hlsi llos dkel soas opItoe o. at
Y 'I u.IJt-Od ,Ir pMdWI,
omms lo -dolet to oatip Ilte
I.lsooloo deqoti bsb. loabqkdos eo
1t. dobm o ho Us 0 l Us .

otoosooto coooosfod onmrtfoiri
dsos sorra solou so Isooqi o
1n3umero r d la Fosa os La.u
mossotdelooo-,Ss d"rud

P tooorconn.sru1opvtfo .moopsi
po doto IquoUa vm [jfh.

co o o ho ios ss.as p0 otWo~r-t
*sotruoo Qsooi ousmojdi'. 1oss

OI staMoEM lmo" coame6sVo
1iderinamneatl d bd t 11,11111109
odo OCtl dod Sotelf
ea osotsenqor a
laI'o a o i soto
00e .o p pamsode
rmIaw ae Ilogmanill idi
...-.a... = =


':-." 4Pvy ijTn I fll It
... .

I ,[o l ivreor.b t1. ntP. Uo.:p

sorm~r 6 de(us lll.o


to.sooo Cs1 dsotooroGorol-
to. qooooooLboo 00 05 par
coc el lstenarulo.pr m~


pus.lloodo ooudoso odelmuy mediios
eN qous no ooLrnaroso.sdqu p410-
0.0el0 0 entaloOoosdsmper~ 's
5l.0 00.to 00 0 tfoO35. 0-s 05100.
an oooro. nstera00 aolidsq.din-
r.I" hsoour.Oddorol mdsooo
ueotor'6 a 'o asootodtsn o.
A.ios hp.rquo no naamdos dirs..i
qu"rt 2r ne~ Oldo' or
0.rl0 Vdtsue.oIor. d Pso0 o-
orqa i sllOr ~ e~
grhp de IN Re IIU Pr i t n
s11senoturoopmporot0 eso~oriellm.
to do sons" sIdsooo s wIm, a-
0. dSoooot6no Pa;osi o 0
genraoa iots ito 4ohtoh
or n0e5t50ro mtloia dL
.Sepan 1. o. mar o do k'U
-ws00. Ins "toa.0.0 dooAmB. b.
00.a Foosoobso. sos hoousitos
0030 po1.t gaoyootoi,,d
o betosomgol b.Uik-

6.51t sl.d z
bar AUftao mam a l

m"- -vaios0 ?m SJ K.~d
MRdoma., y o lre Umt ;k


In a d0 ords TodooL
Lo mfVomo oO o OposS3.opfl

30 d~t OOa OOIO.ntrOlSl II II0Moti.
be.Pllr, y* 9 I~ml ei m
La nlo de i|1m Anst proho441mI
'arval 0ipls-aIsoorads 3l0t ne
ate ouTIl-a y o Ios. pitnd o
05055.a00 000010000 0A`dloo(0*tt
unvaon.V a s io"o si'moooain
0*0.0 do isnPsuo"o'ola doFimo gpq
r. 00eopudo.00*3 *AoCoUdo mlg
Osomtot.db'syuoon stooo


El DIARIO comenta ItnmJea nananera Pu Lob do Ponds DIAJIIO DE LA MARINA.-Meoleo. 20 do' Niono do' 1951 Pigbns S


Y PA MAS MCOMODI)AD Y AYtOt
ECONOdId. CAIOMES DE GAS
GASPURU
l combuit bl e -deal par0 lodo lo i wo,
nopaldodo po -r0 o.o dod d ioh.btc-6n
q40i0i s0aro0 l i o1no&go poodal
ULAMe PMCTK O ICONOKO


sMUO aIl M1


.........................
........_ ..... s..........


NOVAS
N 0ON I A S
S coon-, Lino Para Bnla ': x W0 .. ... ... .
... ...... .....
Fo an Logan............


I Fudas amert.-an, 21 x 3G ......................
BORDADOS EM GENERAL

Fdbrica de Sdbanas EVA
NIpluno 505 sotai Campnaolo y Lidd.
S Al ldo del CIm Nepkoo. TUlaso.A42L


Ii


La comida bailable del
Country Club
E, d=oLtngo 0Lou-0cetebr6 eJ0arl&-
ltocrauco Cuntry CluO de La H bs-
: um... a~ ,.G KoIDJ, -
FiestaelegLarte y Gdt~im'ngLaaqwe
cangrekA er, Lia esplindia terrazi
Lre h are ufr cciCurrenula my'
selecta
A I:.i c,,'dn de ti orqueto Con.i
Etn tL] ieD Leyn l t o c" eo Jntot 0Cu:-
rkwnga euei'0 I@idmr ir Jn ael baoe
hdato 0 0LA tS0 doe 0e to n. :e.
Drco o o -td..ro..'t to too.nd de
00. s M tl Mor e
Cn u luaT Pot Mr trrrk B Mrjo .
_unar,. Aru mesa Fred San.rely
K.Mrn Klr caner Dr Mario Dim
00 o.y c o C Pw Ao.o Me ar otCron Edj Gle,' r, ea Pr leji h" UMCr.
LI, L ie e CC.. r. i nf H
o tdni t t Ldr' t d -tto Nd.
-e PanT-- le J y 1j.r aorl
oe PereLta o eaoora Luz G de M, ot.
doo PotrnIra ,a rn Florenc o Goe'tIt
V lefior u I r DeLI de Guerra
'Mr i M ,Wwiter.Graft Mr y Mr
w i uai .,',,im Mr Mrs Sa. MDy.
osa ot r ,nel Mro LH. rlOo in etMe e
MtI MLLI J Flner
M W Mi aw & Cblf, e Edgr de

MrbMl m..-.Bar.er..ra M, se;f
1cF~r ~l ,eam.eI AtulreneMI-I
I intarde laJda erC Ea CiO-
tronel t Gleeo r 10 enort. onr
SCoulfter (raMoo C Page. H.
gird Farj,i .ly F&.-n itaris Eit~reda.
M c., oros.ootoJpi tU'.a Y A.nonoi
nao. Lott..at,,t..C.eon ,M Al.o
Goo-to l jto r ocoooooooott.
MI t ,;,t A. v Bott tot Mt,
Mot S.', AtioK1rl_ M Mo y Mo L
,1.A,, oLr. rymi. o t
0p0 P .o-n oa.io Mtr. o Moo C ,
i"Di A, uD- tPirod. MI

M ,1,T.A-. Blar c,r Mti)
jolt-0 5,.r ,O ,T.:.. O,,dr.a.- Mt
MO, EtKo6- t~d


.lmuerro de Easter
dF! ,-,e e 6,' r- 'I ." o dt
ed 00 ti -, tot Ott 0 ,tooei1c, 0E
.sag,'ao u :,az:+ en el Ce.rio r,
noLtoo ..C~n sE.o .... ono..........


r too te dop- 1.5. ott on
iJL mnSa 3~,. IG d c

F,. a ", 11." a 0 0l' 0Mem~ordndnm
Social

Confe'reneio:
Pi--Erel aeuse PI, r. ae I
doar t 1e d5ooor GootoI
Pa ttolu t o ooct, Ld 'getti-
0 o1r50, 1.d0.1ae.1!, trt .,

Saouguroci6n:
Sonloo 0ia
-Del 00 l~ r, an 5,r l ado,
Lu-e eIO i f+ 6a G, smou .e

repe de a s d i.oASeantos


Los esposos Currois-
Del Collodo

OGoatto Us- 0 0.t 011t


iu l .0r t -, j .
ot o to Odlto. r-' o,, an amo.a Do:..- r 00 o t
dNeooeo C.s.la "o dol Coo ooo .. t-a
Ilec m.) ,,:,, Tv L , rr "c :,ed..3Sconiin ul do r .to j 1 '. ade.- i
met Ij ,.r h rr, M- 5 Al.. -l
L~a :ei-m.: Curcfil ,, JV i N!:ec


oo~redlse'. do I, ,- ul,,: oe r, h o1o oi
Ve~i'- ater, i-d%.5 r,- -,, e s ',

,.-. jj-.loblosodo to d Coh~s to~l 0no.00.,:dot. ooooLo,,doooot:toto


h a it l do l dooooo Mo lssoDoo IM*onlo rod dt r 00 lrlHii toor on Ooooo oo dto'' i' '
of&Tooodoooo Adoe l s Konoll 00d 0 de t ol jCd EIotoon Io Jo
H.. +, + M t- i !e+.


T -..1:..... -o er,-n run.a "t. :.-.i
,:1 m.. -, .',,.1, r 18 p e .,,
Aio.. ..o0r ,osoallloo,'r.ao ooo oo"o..dC,

"4 firm Bruit- -..


Po, oilui. oloot s. do Olebo. 1 0e d ,oodo do Hooq O ttto
j Eo d ooo 7rll doo1mJ do Foeb rloloo jo 11t1t Ptoopnooo. uno'0 del ote too
o o l .. O blol" 1> olud Cod o do r. )l-o.a o .erteneceno t afami, oJ -lo o riol El
LoUdoio do l iooleoiadlo h lob t..r.,:dl oobel oootor oollolo Mol -Mo .' oCo-ne n 1d e in di- C"to :5,5n o "'oto "r
..lnlld. "p- debfts Marsh ,con ei I -n Enriqule Diwgo .%cirure d~e
.90115lll g-1c6n. hu. del scrawel rer, ic Diego 31C.rd-n,
vircremanls w eeelizart a lu onceele U an'm hn en 'a capil" de IIn &-i P arp,',-) r-a:-1 EJr.-
".olotltra ork~l~nd. caes deferenclA -p.FIQ ioIMhOLI.. 1 Nel Nni
Ap..o IlIce. a Bnuce" rExam M.Wlefic, Frc, -do C nT.-. .. ..a; lae l .1 ,- -c,. ,
Pr r .11. cs..rus d o d ted~iga. I ...1 Corded, lH-L-I.,eclaueE b.-'. Plr Imnjoe ,CO C-- .
jade, de Franits y Joinin do eIlftalnte Mrln1two PlernpoLer.$1i-lOv par et lns "' I.- 5 .-IOPa N HeIL . o
sefieres rllel K p lllaz. Caado d, Mi, l- Mliam lrEt rr .. I p+, $Jose .s.I'. ,', el 1 : t
Loul Ciniasol General do Cabs en A.,., e--, 1 ,
Al publicllr In noel Plll, imvLso t ,Or. l- a.Ia Is enarn.,,lda pl-Ja ,F-11h-_r.n r.Is .ll .jIt o
t >;.


Finos Accesorios para los

Cultos de Semana Santa


Todo los fInmos y ciCgaores Accesorios quoe asred
p*do ra dsear-pMro asinir a los Solemnes cukost dc
Jueves y Vigqws Sanmo figuran cn las variodas
coi'ccioecs qoe k ofreccmos \clos y MantiUas
cfopeos... DevocionCios d luIjosa rencvadcrnaciom...
Kosoroos q son 'erdoadcroo ilttgoas. ;Le
mea-mes o e4cgkr!

Tolao df Me do1 ohoty no oegro imng hreo con odornos
de encale "Vtleocieone", 14.'1 3oeko' de 'ino iml con
ootq oyloca .3p Vetos redondos con adornoa dE e-
toe charoly. o 3.95. GOor nero, '5. 7 93. Mindlls
do Btoodo ogme modeloI "Pollit y Goy>" coo
- -hes" coach
Rorom"o do pie con cuonOs de fino crjstal color amausn,
6.95. Rosarios do cueno d onicar montadoo 00
pltM, o 423. Libros d e Misa coo cbieras do nicr y
Sieltno dorodo psi gnbar ierciales, S2'2.
PiooA mopM(Mp 6. i arns 4


I


."i -...
(0.

x .B


He aqui Regalos

que entusiasmaran

a sus AHIJADOS


Discos y Tocadiscos
de nuestra coleccion

En ella.figuran las melodies que
mis gustan... los estrenos mis aplau-,
didos... mtsica y canciones dc
pcliculas... piezas cl isicas, bailables..:.-
cuanto pueda intcresar a los j6ve-
nes. Ultimamente llegaron:

ALBUM con 4 discos de 10" de la pelicula "TRES
PALABRITAS", canciones de los propios
actors, .o80
ALBUM conuatro discos pequefios de lcd pliculo
pr6xima estrenarse "ANNIE LA REINA
DEL CIRCO", -canciones de los propios
nctores, 6.i0
ALBUM con 3 discos de tO", -id y cancionoo
do la pelicula "TWO WEEKS OF LOVE", de
Jane Powell, ,5.-49
TOCADISCOS de tres velqocidades "Secco", con.
dos ag'ujas y bocina propia. Dentro de un i
c6modo maletin forrado de piej ijnitado roji
con franjo blinca, 51.75
Discosy Totadioos: Tercer Pi( osan rafoel y iguil, m-.5991


001


D(POSICION DF, ARTi
FRANCES Y LSPANOL

ORFEBRERIA ESPASOLA
S Acaba de ilegar a "LE TRIANON-
una grand colecclon de Obelotos de Plata,
vordaderas obras de a-'., reproducclt-
nes do los renombrados repusados To.
lodanos, Catalanes y Sevillanos.
Olcemos Bandejas, Fuentes, Servi-
cios-para Te, Centros de Mesa, Candeo.
labros y Cubtertos, todos dignos del
reftinado gusto de nuestra distinqguida
cliontela.

* SALVADOR FONDON
eJOYAS Y REGAL05 ARTISTICC6
i GALIA-NJO CA51 3Q u A S hd RAFAtL Z


Publ-ndad SUAREZ


I


DIARIO DE LA MARINA.-Martea, 20 de Matzo de 1931 .


Pigina 5


-*T-muea naoanara For Lob do Posed


DIARIO DE LA MARINA.-Martes, 20 de Marm de 1951


Cr6nicaHlgrnA&i


jQu& podemos hacer

por su hijo.7
PFe *I Dr. Fidel Naip Carri.. --
En to Sieclin l do@ or I uni r Cafrin p re rr i Lennlin loaa"
in lu al.l qll hAln a I atri a dOrl D1A. IO DI LA MIARIA 1b
I. pronblea de Prrl.rullura d, su pequaren bUos. RoagM qar
Iu pregau oia cnacom ) que lo. problem si .n ea rTpIe COBt
7rdar eidAdAd A n-aor A1Udad dr p.Abr polble Trauamia en
r.A l dlrreodrayla enaalAIGnrtud daA.mopi:
ferrarid a quellas r.Al* qureragan Ar r t, pa. i geea
IAd.d d. Iw lee rg. DlDl.rllue I" .. AlA pondnA A colalUa a pll..
r. 1. I lle dr L qI a 11 e. r I rd.do
CON6a r L TA % 1I 991 5 -r r. p .l..
Moll1 Ferlu deL L Cl A lr Repu-l

1-, a jea ~ ., eaae] r, 36' f -",,_,..,. ....... ....

A I.. nanll r. r .ca ,MA -.&.'A-I, .. a ,at' --I.ALf.. ,


a,,, le had, AlAe rA niv ,'e I .-A-7 rIa. .
I.,Ili`A: a.-.

. A dA A'5 aAA IAA 6 --615 .. ...
,i-a, r. O5r. '.U mA 'mm' '.n 1& N .,&,cr,,a"n doatto CrA.;AIrd yc<.1w
Ha-i e k I, ,l .'-.I ;?I lo-cal ..
me JO AA e ....a... ..''A. .... .. ......
CnAAAGAA fAA IA 1,, :,1 .. ,
"~~~ ...., 1L. N 40 -,:.,r 0


-~ ,_-:A,,,-AAA. 7 E rIA lr a A i Or :..qA.e.rna bc r.
u o m,." rr14 ...

C ot qa'-AiA i ul:Prar .r. I rA'AL JAaraa Aii pA I
r--L.:. lill-zIR0elr-- 1 3"
A.A..Aa AIAAR IAA ~LA
dcr Nrrc.. p.. d, a, ,,e dl AO r-,-

U]JWAGAA'A.OL.'LIArAr.
n r mi 1A Wiu de i- Re nle. I.',sti ..
mrfm 5e- c 1 f"'drc 111 sefc- flf.Dr1
pe-au. P L -L r.W.% ,cc-r.le ca ~lej ms-l dee 0-3rr1t
1-1a, ca r m.r,.hd, r..n.er r.e. ,.ii.
C.c.-fuu. ,fio r j1. %, EI maleee qo ee srr, s t u, c l. .

IM o. M .va men zento m,,l-vero ,- l itr ud,:.]


a EUROPA
a ESPARA
a ISLAS CANARIAS
AVION .0 VAPOR
L~lameBM o IUIICnoM
VELASCO TRAVEL BUREAU
EdAlAo Larea Jo. Tel: ,.A tM

.' Ast llad .!,e ,',ea p.A7eA
q 1", .. l .
p--- ','' ::... u r..aa -, ,
.:r;, con I, rC-:,,,e .ldo,:,P, le 1.1 0
-,u I n~eol.lc- -lw,1(


Celebran el tricentenario
de San Ju'an Bautipialde
La Salle con un festival
C,,. A,.Au, A ..U'A,.u,-I l'A'IA er,.
iu-Ac. ,PI, AG
BaL 1. de L a nr Pon,- Ui ..
te M P;, E p A% ,. L.,.,-LeJ6,
Un e 6,::,.,: I. ac or. log,
f.rr., ,3 n .A... c, I A. ae La Sa

En r~ih'.. ,A r AAonA Aa]en-
AIAA ur .. r~lucIA AAIIA alA .
rEi pAa sa ]-:I hn Aerma ademos-
, cu ',- la.


Para el ,-"., ioxLATOoaim veiall.
PO,: .3-1 ,.-M,. r, Q@ rnaj! r,,
3 1, .-a. In bulu de La belu
,-, ri, rl,-ta T .,-a Pbet tm,.a-

h1r,:,,:'-. .. ,: :l. p'l.: t, R. kr ,ll a Arou',a


Ej-i .i.-ie d Ie pata ..sei
e r i.,--rila gies dr d a e.a lt-
a TsA.-.. A~aS..
ED *r--LaGad hr.],,].
- .e i ni -,- ,r-cra rel c .i' t Ace,-
Cie,,, "d p O aL A M App Pa.-
,. ,r _:, ruaw c e Le F'n.

.-,. I tl. e,.t.unaeslgna-
a, p.,, i,: .-e'all10 eimwM ES-
,i lio o,',"aIm l. %uaa e Melnenduz
B., -,, -. ,.&.I 'e de ella y. sefior
L,` F, Z i r, .niL A rt a AeAeL
PC r or ,me .d e r .'[a T ] Autestlfl-
gmrC.i. P wia6or'U UAC iArAle,
Feu ,,l Sa,, cnez Amfk,j r Alva.
it H,,,,,6, Fmym. ,Dr rdi ,l An.
'm[G~aPmcaAzr rt;, alanqh,


El Nuevo yv Alegre Mlodelo de


ExclusiNo de El Palacio de Cristal.


t.r/


le .or d r .. ..t kr. 'O Atln auI', or.daA ...
" "O .. ',inAnteJcreJc:one,.r'Daffoa iL: usIM
moullo alAcAre, tOr&cil.y y .e Iaulbeeza que I-ombiaA rlegante-
mente con-audrema Ateles y va]iiaA.
'D.ffodil' eA Wu, model nuevopu qereAleAl aIAA .AAMravAlAoIaA
orfe~criderhac mi e .. -i ...migo que in,spir....1847 Rogers AAl ~ SA
'ro.A. EA L IALA(IOHE-(KISTA.L
Pr-I. ederbi6n Ade AA.A JAII1eta, p ....uexacto ,alanue y, Arco Lastra y Cia., S. on C.
p leza,AA DI A foA 'i le uutarA a ualted acd. Al] primerA ,
moealPto. Y maertras mtis Io poanauA oare a ubmAtombea
ie aPracarJAue.PaA :- i

Juepgo de 26 plizas, en fino metal plkteaodo, 48.50 A-0315 La Habana
TeSmeos un a Ie adck *'do cubiertos suehois. s
So imos Podids al Interior on Invases Ispeciales. .


Dr Emilio M 'rat luIng AA.tberlol
DaLAiLa s BAAAaz Dr, Luis PAW..
%AAAABz A AAAd,4 AAA.AAI A [LA
ArAArdoA Ion se.rel* Eduaraa M.
Plrt EuAebio RAAG Lja'
NAi.r' RlA.ero Or Fer-ado SaSi
P Ar,-LUA3, Gau -AA ev ,jr. Dr RI
-0u OP.L,- e .D"Fe-a Up..
Ferr.UnAmA EprlqueQA MIaia Elerea.
Dr Lulu Azioii, Cn GairCg. y d-,ui
EA.Ur,rR"AAQ~~.
Er. ~ q-e e)-nalQ.aLe,-
L. r~aa cml &e efcclra en &,
Dr Mario Pererl
ITetficarin por Ia nova: loM se-
boAres Jo6 IX. Bolafos, JesAis Sin-
=hez, Armando Acevedo, D. Manolo
GonzAlez Amador, Dr. Juan Mir-
quez, Dr. Escip6n Encinoau 7 IRam6n
Granda; y por el novio: lo U efiores
Luli Sotolongo, Carlos Ecbevarria,
FraniAco PArez Bacallao. Rafad
GaH-Meninded, Joi Sainchez. Dr.
Char GonzAlev Salvt Pedro G. Ar-
tiles y -Dr. Antonio Larrafiaga.
Tema para &I cr6nica.-
Cumpleaiios
Celebra su cumpleafiom en Is fech a
de hoy. la encantadora seforita Ina-
bellta Ulmo y Rambla, quien en ta]
ocad6n habrl de verA e muy con.
gratuaAda pAr suA nuMeroaA amli.,
tades;
Tambin en la Ifech de hAy AAumpA
cinc afroa de edad, el. graioiw nil,
Owcar LatouA-y Padr6n, hi Jo de lo
jA6venas edpooa Amadeo L tou y
An. PadrAn.
FellcidadecA.
(Coattaia en I naphln BIETE)


i 6". ;, -Vt esmuysaludAn

yszapet'tosoa4or

UIhl qolo -M1 sdlMO lnenu ImbOlof Dy f ^
hAq nmV -lud.bl quS w |lu Alo do l
ngni- notro fruto. El jilA cad s s.
d. Im ve. tal qxm ena m mV-8 won-
pruporciu Ir it wA .B & .
ml 'iuy hiAmae A ufa imll s I Iac
ta V-8. St.lo con frnwaaDtaL
c J i v4 u rtr CP a.. daYqaSAI.- bpi.-~a
W-..,, j. A ,. -ei A., ..- mi
*.- .6.5.p. a.. I
OO . -,. ,-

Pon 5 MENSUALES


UN COLCEON CAMERA


SIMMONS


DISTRIBUIDOR:

JOSE' VAZQUEZ

TAR B A REINA 63
M Juoitvris .A f Efl
W u ,e -.r .,....1


CON PERSONAIIAD'


/cadn suavidadcualid edaque dana PHTUP
M en-oloPHrIP MORRIS btdad que diaingue
*tUsted nprecie (u e*xclusivo tabor y su dell- "
dad suavidid, cu-lidades que d-n pFIDIp :
* MORRIS ea per~onalid)ad que le dilitingue

S, e 10tr los mejores cigarrillos americanos.
PIDA pin r Nus


,, Qiuiudom L s

1 'RSTOBM CCO3 C
Neptuno 1S7 Tlfs. M.3368 y M.1037


Paains 6


A


I


... .. .....


PA, A.~i IV U nnIZ


Cr6n ea'Haba6L


DIARLIO DE LA MtARINA.-Marlee. 20 de MNarzo de 1931


Fiji Belanncourt


Fill BeLAncouI. i ',Ferandes. amm
ad6rable ) lindimam deimiunlle hi.
J. de oM rnmadu pMMeq m Rbriel
B.anMoru Y r Mimr lenI Fer-
nmade& 11eele,1r6 Tlr ..su tlna.
IA mfor.a BeLancourL,, q1ui1e i
B d oi emmim an ol N -6rt. d u-d *
=d21m part pm.r Imu .culunei ded
Eusier c msum padres panu dis
ru 'rPderm Jnam aimm nu-
mIIm mbielM mioternmI. nm dilmin-
rldw epmep Eo uienlm Fersadne
r Marli MNeo
Felkld~de.

Anih'erpnriop nupcirlds
Tenemos el gusto de ualudar en es-
to fechn a un grupo de conocidos rda-
traim~o~nfoa q .....plen afio. de ca-
Prinnerarente el ax Gabernador de
La Habana y figure. distingulda de
nueetra political, doctor Rafaei Guas
1ncan y&su gentilisima esposa Luisa
Maria Decall, quienes arriban al tri-
L simo p rimer aniversario'con toda
eUecidad.
Tomblin en primer trmido otro
estimado matrimonin, el ingenlerc
Eduard' Ldpez de la Torre y su L-.
por. toan Ilereantc,. Gracteilu Mi-
an ol quea cumplen e iamoliso
tre ntuya nuni e[o de ..n.u.o..u. nd
Un anmigo estimadisim, el doctor
Pablo, de Llama y ou bell y nie-
Rante esposa Alice Steinhart. rr iban
Ssu'dBo.das de Cromo, que o ds tid
cmn en veintuiete aries de uasadoud.
A osue bodas de Seda-doce aflomi doe
uni6n eonyugal--hrriban el doctor
Joe6 Miguel ngulo y su atractiva ca-
ps Eperanlita Bneronaul.
Nuentro querldo arr,a, a h.H
L .e" dei Rine6n, el m-t.: 1 e.,
_-, ,lllY u lJo.e. e Inter-eeat
rupm R a, P Lu Pia, uplenie,
Asimismoa aludamos al doctor Ar-
mando C6rdovd Castro y als encan-
uedoira eu.om El.ena Igleoias y del
Casillo, y al doctor Claudio Ramlri ,
Jr., y u oven espos Angeina
MwrtlbnaeLT.b elebrb n nus Bodas de
Bronco: oho ceafto deucamudo,
. Tombin cumplen boy el megunol
VD, de ,umdoi---Bodas de Algoddin-
Il senior Pablo Cisnerom Quintala y
al espom. Maria Lola.Garcfa aonge-
-P-Pr ulimto rre. jovene I, flV.
,']os ,'1e i ou 11n e a l e Id ,
,O.,- ,trom udm oa,
m Flaml-- doctor Vice- 7-,.
de F.or, r.) Mnrelltm Dim. P,.Pd.
1W. Pe-e &'l.r ol A.,
Ree,.n lid,.. ..nmuem 10e01100"'


APROVECHE MAS SUVIEA
IVuel via Nevov York y LondresIl
Su vmuje cumilqulern de I'u prinapmlen udmdes de
Europe a l-I ocmibn mid oportun. parM oMlhurIM
uno. diln o uou tumpoisdm do visim sen mls dot
nmetr6poli mi n populous del orbe.
S Aprovecbe mm ocui6n... vurle Europa %a Nut a
York y Londiem vuele en [on porer lesi y luios
Rir'socruimer usntmlautrico de BOAC--i imes
S Ordem mayor del mundo
BOAC Ie b ind. vualom dimnou. oportuns om vre%-,
onm. hwerlom c6modom ymlo nryan moemmerda intol.
yendoudeiqulisitm onidim y nmeniendam m buordo Sfn
coeio1ewtrT ni roplnnm
,b [ s A tr odlimonml comermi *ii m u de
Bw'.S.C de 'ro alule. perienru a
.............................. .. .. .0 Podooouuoom "S renuiores .. cio treoo
*~f~/~i ~ le greom Sperdbnrdm.
D..AC ocefo u.C cumnu ~muire r~DI am reoP
4\YUELE ...B.O.A.(


BRITISH OVI'RSAS'AIRWAYS CORPORATION
Truc.dmroI S.MjI.do iHe Irml[Ii.Li Hl. T.lm l .9i 944 yW5160


Para la linda ahijada

hay bellezas:


S- LA- FILOfOFJA


S- 'NEPTUNO SAN NICOLAS SAN MIGUEL.


Crdnica


Pigrin 7


Ln comida de anoche en el Iedado Tennis GAUIANO 45 H A B A NA
pi. ,.,;r~ r, rd m hum F: ,,,o',h i. i - ',r,

1 J El le ,,, -. ir Iru, 'IfP
V" :,i er, _:C' t, -1 FL : .;:t Ns Ej =':'- ol"s ir "de 'C ..........

i --r -,em ., .:... l.le;,dzrrI.- 1.
ar FaErhrdeiHam sorde J Caoln -"I
d . dr dm
i. ,ir,,'Iit .D. a ,. ca c Inr,. .- J1.
e n h .pi,- +r l, .: ''e r -, r.- r. --e rat. -It.... ..... Ba. .ez ie de
cl i wrl id .-, r a.n-ir INo a, I,
I,- ,UwRIar. al .' AeoNdIN.CIE E ELJ. h' dDA,'DE.rLA AR." 1I
aa .3a~:rr, aa. c ,f--rArrl,:re.. i Al


I3,' Iii. ec- .' I I r e r s.....r M


Vl Fashion Show de, 4coloin +tlgifi,
a..,-. e + ,:- ad nac.a 'e+. '' "' 1. -. M .r.
79.' .i"i, n .' eav /~ d. i,'e Dellaen l" ,.le le r:,-i I a, r,,..,:ne elj l
;1 ":'";L: 1;;, dr/ ~o,"rri ele s ,'ia ':: ''- ',;,a ,Jrp .-5le ai.,u -n. i= ]
las c,,is,, rae ain rie, en r.1 Centr,: I,-+ ,u l nL. ,I e In c -. C
E~ ,=,r rl, on p ev ~.'.ia -,rsn a. f1" rrTe,',r,a
ritas q.u IMeie arr. u k L :r o ldre~tiI ,:,,1 r :-,,,.%'d t,,v.,,+
,de I,"I LI E, a-TMl ccrr.. 3e 1&J..- e 'isg, .+ r,, ,,+
"en ad ,. .lh "'S, r llulor, de Io I
im r e. m r q -ll llpreside,, rele l.p 11 St ia :lelTl{ :
Bodo en Cienfuegos

v ". F- er :,: s i6ebr. E 0 e I me. ,:-,Iid a+ .-,- .,,,- I.
M.. ".a I %1- e,- "

L ;: 'lr'--.:','3 ... ... A-, :.,,.a ,,,. r n..ah SUSCRIBASE I ANUINCIESE ENI EL DLARIO DE LA KARINAPt


Lindas baticas de o9/ffle Piquei", .dorundas
con serpentinas.
RO-.A AUL HIAiZ f BLA.i-.,

:De 4 a 6 ......... 3,50

De7a l0 ............ 3.95

ModeloTeenAqe. de 10 a 14 .. .50

NWMTYJNO AMISTAD

Mercancia de PRIkERA al precio ULTIMO


Almumrce ahora en "El Arilst" per inlo S0.30 cenirvom
sbooeando mu ultma ccractin. al exquallo
SUMMER-LUNCH

"EL ACET"

LUGA tfIO
SBam ig"iml y Coiulado.
| TMleo MM4E&.


-.a],


Rs1nornAq
TI3lnu 5


~ '~
% -.~ 1'~


A LA VMMUJtUA Mi MOU SO AERE O

I~flA-W


Seiora: con


Rogulador de ruiea rd..
Fiia exocfomanle e1 color
nescrio parsucodeuoft.
mento

Qumaeores demonti-
s .-Di disoen o cintifico.
Aprovu hun uolmo.nl el
cElor y *,,un goranuu udul
, par udtou a vidu.
Asader sin humo. Puro
hocer jugosos plolou Muy
fucil do limpior.


d^fag4


es un place
Ia cocina de gas Mg:i
tad de todos las como
el am& de casa cocined
ni molestla,... cOn ve
Magic Ch4f es la cocia
mood&, eficiente y ripid
comida esti lists, Magi'
medio de un timbre.


CIA. ELECTIB1
Glliano 408 Tellf.
AGINTEIS AUTORIZADOS IN


GRAND(S FACILIDADES Of PAGO


UIAZUU LJi LA MA.J'A.-Islartem. 'u ae ro' o ae e .17.i


Codnehl Pedreira de Torroella
In- p1ls frolue fl. .o h s la r ipr n or. da Im Bodie s i Si
-entrneA. mde '.Murm "osl~ ur l tene a""'t 'I e
rruill n Mld sie.ud. -pl A. d Perto l p.. f etlla emp.. Canru
Peurenr...lertr.5. Ilp....
Lo c"pserl Trrrwite edrelra paurnn el -a iin Ila 01 reelbO pea
.4 I 1.1. ..&. i.de n p.erno hbsLante p ue. p d.. hbIngo. par pan.
LO ; .ul.llares)ans ll

Montm.irtre
L..t N e ..z,, CrM..-.-l pplp71,.e ,.-u l
dltecto centre de recreo del Vado quel. de "Lo. Chururbeles'l con sue
se de.envuelven en un armbet -: ctnte. Juan LaJido y Marie Rey
lecto, contando sliempre con la predi. Segudamente dmo cuenta de l I-
-6n deles la m tamells d Ilk ociedad guns pmiles .all reunidou.
-,Bbanera. El Presiden.e del Seno1 de l..a He.
I sibado u ltmo, se v6 u coneurr-I piublica. doctor Muanuel A. do Varo.
d11mo .fornuindow en -u. 0mphjl na y s ewor EnnI na BujjAnehez, en
e.cosalaries, infinided 4de p.,Iusa met.
I-e,. Guilermo dle MenaI y sefpora 1u en
De.de las slete de Il noche- asidr- Metre con Carlos de n eA 3,nyseniors
i' la dello-a cor.da. amenlzad. Hilda Garcia 5.ara.
.r la gran orquesta espafola d. "L. El director del r.iddIero -El Mun.
elr,,irumbeles" y ms tarde, contlnu6 do" doctor Lull J. Bo tol y y efiors
el. basis hlt a madr uradaa 1 o Aurora Zalduondo con Enrique H. N.
..rde, deIN rqueta "Cau.nedel Reid y whore C e Za ondo.
,-ays y de la orquesta de AdolfO La f icora Aurella Paldaeos vludo
Las paurllaPaait. 0.1,,.
G.-A. de Fernandez Supervlele COB Eater.
el show, se presentld a la nueve ta Dula es y rlnu Larrondo e
Smuedia y once y rnedia pLe. y eltdd iPde' PaYloiay L ronel to St..
ur y media de ]a madrugada, ia. m t,.[.'.'lul,,Lu^",,do.'.d^,?.1fla. Lauji.no d.olola crnpndei de.,.
.-,,do .I, dCioar lmAnumeroe a r yl
c.: .curr nca all reund mJ n Cl rel y lenor PerMaria Ar
SLTomaron pare enel o, f Robuerto M end yP wlora Rm 'I
.-, Chase", Inimitable %n ,uoll coi l Aniba Duarte y eegieralEu
....sres;Is f ames pareja de b ll d ther Jurado.
, nci le Lander and Len a.- La sei ori de Palclo con el ter, i.
I....ld; la notable eArell del b.le es ,F e Ffr liC ,

.hi Pepita SMarcos; d ll Faburde Py raCe Zya ,iIs der L.. G pr o n anum l GI oud p
Sci onera ,Pianists InternaconMlemetd 01.William udAgulla.
Ir yo eMotrtre irts" on
.,,b d 1. ,T,, -.- I I .- La hor Fo a lernindez de .-e
haIca de Carrers c con PedroStLi,'
y whorea C orafreta. sa r y R.Juon Alure y senior SMeredeAr
~El Represotntante a Is Cimtem ED.cChfarlo Robh sid doeu leiraIrenloiOdudadeu pars qloc S. uunr illn ar-..y Gui.l, de-
11 pr-nCUupacio Eldloru, 1.'-e' d .lK '.a= *....i,rd.deoo placer... 1S1^;,:5 ,.
,. mi, limpiA,, c6- e A i tra Li,. Fr.
.. Santiago mcuandoda y yhrer a
ILc Chefe er con uavla po ,,,ulAt
:PfizraOiga Rafundl, Miguel Gai
|l y y efiora Nereid d Greer yIs%. ae
ro,,,. cna rll Fmri rjenpd i --s

A^Eup1o ,4.F, 11,,VaM
Lad e At o d Cur.d.ub.; G r .L.tz/lp


I.*O~d POErant Claui I* Ojp~u.,i.i'
C pMarthau Corr ea. iM~ulEltTinioRarOt
JuanLui sPedro y Ersfiora S= e
ic Chef ha side do- Fern~ndI= con Miriam Walsh y liu.
"'.isMy,,Mufie..Boschy e ,.,
odidades part qhe S.1sur, Alicia" Ruz y OGilleryicSa.


in pr ocupaciones .le P.
erdoMdero placer ..,d.s M r-ir p.,':r. l : s .
Chrder,ms F.-:.' FilG- irid.SMi limpa, c6.A erlo ..... ,l
_inl nel y E _o' [. Frler l1.l i
'ic Cbef lo avisa per Milv V{.,:, l`' l .. .. ll '`l
U' I4sirf~iata LIt-er- aLh..t,i .:c..


.M yu ennlL oe, o Apel : y d ,- CIor

Atn o Fiii ;r Fi .. U
D iego Cmo a. j i a a-v
Apor=A.drl > luto ps. U.l S
O Ned co nC irme,, t OJe. si)Fel
i..' Valde
Juan|^ ^^ DCIMauezy A. 0---v
iald~M' .el Ru,. I aet,,.- Mirn.

PL ... rlr..* u t eI.aah..rllua ,-r.
Be:bltp O i .l a airne ne k' -1& i "
7 MMlwl 1 Peir Paoli. y g ernnli
I~~ri-uritane Miiiq.. H~re-roi A

_ DIPr C0 Jl.
"61I"6'dl Crie me.. orrple Je,
... rr, GonsleJUIRarrm ) Or .eun C-Orh
alesi ..1. .nc- .. raielr, ,
.5Rol7n' Hdo HOUrCTAKOS AOENTEId
He TO- cnAAnn. L NEPUSUCeA
G odaya Gur, ral
Eki ;'-r zr.cJ- OArisy e v @Ar@
i ein |co doctor
Labrad~or Mose y sellers N-salPme,
tLa ehorl Merine Suhro liudal de


C0CINA (ON
0 of ',BnittO-

Al medio ominuto lpuede Ud
darN"uns dubbha cllolent
bo hy grieton do lantela-
et6dnl ipoliqro elguno Un
aipfrrtO e06hdo y garantlsa-
1Pot* 1O' cenavo. .sainmlice
C 'DEIF int ............ rocbiri Ud
C IDECUBAinterrielet. f olloto ilultradO
kf-5 7 13 Habana 18O1AITAKO8 AGENTEN
NTODA LA IPIPUUA


i~a ~n
11 ,IP '4',


u.ando ml aparutYWOAIA


usando e1 aparotpiNtARA
, do masioje par gll .' r*-.
* jjln, especialme"-dlizwAdo
para quitar las orrooind Nratro.
Pbr 20 cisa.en S> doe J* e
*>wio, r..c-be OUd. Ifi OPe *,o
._, u.._

Este es el momlnt#

a ATOS"f
Ade (techor BOS AiL s


v-a su case!

'Jk,^


BANCO HIPOTECARIOMENDOZA

PALACIO ALDAMA REINA Y AMISTAD TELFS: A-2010 Y M-2325


I_-


"IJLIJUU ilL LA mAlufli.-ialartPa, ZU de Hirpo de 19a1 ragmna Y


Df I aSorieda 4de
S CostA floa
Mil Viornes Banta 7 ll isl~
Viareawi hu mla1 it.i lm0d
,aadaaa ahd's Ia EaBUaae, a.
aa.I a ia
4 an wraeafaias an I Sn-
ala.. Caaadaal da La Tuabai..
Inaaa1aaua qaLa ,m e0re,,e
iollmjdidob ingerigirdnart.Lanark r
-- OAUANO 456 HABANA,. Ia Carol di.LA Hidlm ola.
vi~o0sa, ,o .... o .4.abl-- s'-w" a.
.. .. rrul .. . .. ztlI.
a an da Iaron ltlulniu taalavpit
I-.- aIlaa@dah InrlnUad6s fW1.

.. ..a..a noaeadaea ar.
H ar, I p daauram@:. I aa.'11
aalpf adarrrl l II~rOT Baa..'
Ha *sufI a! praoalrlml:

Aa....a..aa ,Ca.ai IP a,. P.
L...awa~aiaa del Via.'aa W.a
Caiminal Moainfe.
0o cllIma a paillpaaaa r. 1,
laoni Paraara OGaer ra
l i 0 0 aon u, n.T L.do Vittorio

Ltauiafa ma artra. C iioaaa.ardl
hKi sam aaar Tod.
NeinafiaanriqueCa,. CmJ. 5.1 Barh

Fsi'. nrNa u Udo 4. Xi Mil..'
n HanulaI
Oa....- ,ra iraoa Gadl .a
La Pasuan Florida en
".s8"b el Lyceum
L. PaIca.a riarda. diraaaai,,.e
,.....Walm diCr. El r.'c.da lenaa a .
cill: ue.e e;,-lejnO CmdI alJ1
-F arr. adi a Xi LY ,a a ra.l
d~al.aaO- a.erluallinO acanquiasum1a
...a. ......ip.....@.NaJ pa"..."
ha f, f*.'r '1. fie.sta
m+PlLIlO qr. b e ir el rr am ir m o e p h'

1.9 S.- ,. a a -1: d C.aiA ..
-i,.n-, ap a. -.el qua. p ade,.
.: ,for ++: F: nl par. il e ats pa
dp 1 -1 ma.a en..aaafianaa do]fLyea.,.-..
.+I IIIT,+iaI'..Boda prdzlml a


ra,. ltrlr, .i, in Iil~leLs itsLar.e
Is RILI n ? 11,' axI n 1lentil Y on
coincio[rl sw ,,:rTIve 1.4wra~lso Doing@I
r~rimint': lerll in I11clodld r0 Nue
Zlwdter, P-rI. a:r,, oL a aDari.a:
pA naal.a..a. Sa~i nt aaalJ d -N ..
7.,daa PL+..,.J Iaaadlajadal adapa,

u 1111. ART13RO IA; 0.. arrow can"ia .sm.rr
CfLAIL 11i1.OUITAVO LOPEZ. P~aaa do 1. P.. No I" Caapi-a .. da I Ia. pfaaa
ANTIAGO DSi'CUBA. U&iflk maMma ion iou-nkaal am A M ?4a. i aaa


'gmana tmntu en MIAMI

AIriiach.a iu laaciaano la fabuloia ciudod. para *naior ea ,aparto SANS 5 0 C y acoprbor Ia OpIorliidad do bac.r un.
malrifHIa anarlda
hludfl an eI Iapa aI psl.lliglada .luacl6nd dal PRpa.,o SANS SOUCI Idaiandoa con el I| i oaa iiBrOallard y aon la lo,
ihO i- a Id4o 3 r3inulfa do Miami leach p or *l aae*" pulnl ya an aliperoa do r Inaougurado.
HaY per boy. an boay aorla iagaa para Inverhraan a .am. a Ma vM a a.vdod do amaaar aoug a. ea majr lugia poa'
IaaOnatalarsI dao. Vaa ai no laa iaadls 1 adsaala .',..al. a,oadosadoliboa, ao..aaies.,quoadiemuraa on afaol aombroao
CaOCIalaaab de MIaaL


Vionlal detail*
DOp&oifai Ianaoroi
E.riiurai reglaflroda
Elefriidad (KWiora)l
Toiffonoae
LIdc (fflaone)
'Aqua (geloneu)
Pariddcw (Domiango)
Gasdfi(gasnvm)
Pao(aIN ainoo


1940
ST51 386,00000
$1,730 500,000.00
550 479,070.00
S 217965,582
76,550
5 003,802
7,949 000,000
158,530
67 452,400
133,987


1949
$ 550.000.000.00
$4.087.140.312.00
$ 206.916.000 00
676.210.000
175,371
15.018,009
17,213.817,650
303,092
123.286,000
7.049.224


Io ea Is varded de Miami. El molar lugar pard invertir.
Duronte a vaoaciones en la famsoa cludod, no daja d ver elI


I r S A N S S 0 U C I


PARA INMOPMMi
PIDRO DI LA CUISTA
Obrhpe 301,, Hibhi. Tula. M.6161 A-8697


Todao losi cubanoi qu*a visinia Miami, efdin a-
viado. a concern I Reparto Swu Soud. Li ro-
gamol lflamar ol Telf. 822744' parem par a
recogeo al holdo.


, Una armadura modernoa, s61idq, resisignte
','cvyo dieo do'personalidod y diitinen
f .. ue Ioausa: Colores Negro y Dami-

Le. Huh.,
| ^+'," ,-" ..-- -, ,

Oso 36 Oll 365
.,Li HakiN '


Fefita Dina hda tinguea Opernda
a,.. baJa I. idaa,.afaa d a I. J .. a.. aaaa '.. 11 a.
in daaa T ab. Inneramateadi Ff.. ,. ZaqWrI. A ,.,1b. Aaa SP a p ,eht a ]-el ,dh dp.da d,,a La e da Planala fuinre,-
Pa aaaaaalr.a a f aL. da 1 ab. a.. ra.aafa mJrfaaa" I a a .-., ., aad. aua ataiaa. q .l m
rl I ..fdo.p..araaf.-a da lCaf.afa . a.I.i- n . - iContiaai ea I. Par. DlaX )


Domingo 25: DIA DE LOS AHIJADOS

Recuerde que Ios %,',oOesperan de Ud. un obsequlo que ha de
per el aes.monio de su car;ao y afecto.
En rPtPiro DEPTO. DE NINaS Y NINOS, hay un regal
.niereiar.ie para cuolquier preiupuesto.
UNA TIENDA MEJOR SAN RAFAEL Y AMISTAD


g. al ,. I- O.. e3.5aaa.a.o aabpa I flfodo
blOaaa- ,.,.a rea,aI'. A. .,'era a as"
Gracaoab Iralfa I a..aa aab.a e dela
C o+ Oleflos -. f~, ;,Or bas do .Aon do I c6 s 1.75 5,- Muftca de 18" de.p+16stica wrompibl.
y dasfrazoda de conjo con un troie do
playa Caareaa Ch- ra'&a .-id. d S-r'd' oa ploa. a. ador6n, an lu' pelche y g,ngh'm, 2.95
bplaVarl.aCalaa C,1ab.a, n -.aa.aa-,aa a n aa aaronp6ti-
b. a on pra-.a y bn..oa ln"a, 3 .-aaaaa a.rptiae TaIIa 3 ai 6- Coneid1o'deIoai -rle, de material Ps-
tda- ir3aaampibl, con paa16na da faaanla.
a16 5 30 6 2.95. Mde 15" 1.95


UMAMU JUL LA inARIuN.A.-Aiarlefl, ZU de Rlarzo de 1^a1


ragina f-Main. i


El sadbado en Saru 5onci
*IATIONRL* l l l'

,s ofrec. .. unico .: ;' ;, ';..';,,; :, ...1"^
smrvicio diario con '* *'iiA .i
avianes super do ':^.ii~i^- Al'^
1 -lo r0 f n -am -hft 1-i ^ el yrrA'Mc M---U t -O ^,*-,, *,-,, A,'..-,
MIAMI lj:;
VUILOS DIARIOS.. .. .... ...'.,r I I a r,n" .I.. ,,..", .
PU 1 LA MA- lANAr,,,, -,F, ,.,' ,L;e Il.$C .Ia". ,,1 ',r ,

nTARD, Y NOCHE I ,l e l l.-, .


NO H CO o A.o. io- ".:... .

NAL PO N 11 NUIO SUI '""*"'
Dr 1 .1 0 ODC ,- : ....,,,,, '..,i L, ,-r'^ r,, efr.T,..' ,t ... M
; 'T ^ ^ .. .. .. .... ".:: ;" ," ,;',.^ "';-, :;,' ,'^ "^ ^,..
Alct, f Ginr. i
C -r G : ,,. . .

^^^^H ---'^ '.B^ r, '~ ...E.... ....... ..>.....1.
^^^^^^^^^^* *rA >M'ri ,'l 'r.i|,A
,,.m S.h j. % .;;2, ,FA 1, ... ..
NI -' r F. G imi lf, ar ,- ,, ,
M I M -,P rl Ln,", ,,:,
I- ; .- .mri M r, -- ,


I Tr, 1 ,, A I el .


T R E Y N C E ,-,, ,,.,w a. M., 6.le--.
NO H YAR pa .. 1 i-.,6 ,- '',,
HA P NELR UAO U IR -i co,' J-o., s m i6a p,o r..
.... ~~~~~-.. ...', M, ,


,.,G.-A' ":" : ... ....

IO F Ioroin s-" .'r. nir .....

I DILUJO DC-6. II.,~~~.-,i,.-,r-, ',In- .'.-,m ,,..,
airlin es....... ....... ...

L D :'-'; :?,.L .: ;'; a ." ,".


LiTAiEn LA T MARTAN& .-M.IeI. 210 de iarzo C e FIOL


IHA VISITADO UD. ULTIMAMENTE -
LA PELUQUERIA "LUCY PARERA"?

CROQU'NOL MNETODO EUBOPEOi DE S3.00 a 110.00
PELUQUERIA "LUCY PARERA"
Li ..r. l .i 6J e rd \- F .,
PUUEI"LUCY- PAR.ERI"dA.


1.In,1lv1, Ren6 S. Cabrera y se63or6
C nchitll Cartay.a, y MrI. SardIa.
seA' ra Isa b eln M ar r a Q u i M I ll,
6133Iva, 66361S. Cabrera y3Vd6 "
1u6n La uYse3or. Antinett
hnendorfer, con Mr.,M. y lily, Y
,,.musto Gody y e6yref .
Armando Pessinn y efiorm Elena


QUE GRAN PLUMA ES

F SPEIIOI X I EJO!P
SUPERIOR A LA MEJOR!


Godmez del Cmpo, con el doctor R5l
Gutlirrex sef1ora Pauline S. lazar
Tres mnatrinionios: doctor Rolando
de LeAn y Calminll R. Bacardi, Mi.
eil Paniagua y Sylhia R. Carnpay
Federico Otero Coalo y Elena Ma-
Roberto Garcia Serra y seflors Olga
Segurola, Mario Garcla ,Serr, y se.
fiors Angelita AAgramonte. Carlos de
Mena V seflora Hilda Garcia Serra y
doctor Adolfo VilauAo y efior Bi.
trlz'de I. Vega.
H1gino Le.l os t 3 eno..Idora s-
poMa Yolandm de QtJeida, con Pepin
Acorb y lU l Iponaquel
"na .1r .itll. A11ntnio Pr.do y Ea
del Ries.o, y Jose Fernandez y Nona
del Castillo.
Gonzalo Gamba y lenors FKperan-
itl Reye, con Francisco Freyre y
iefllora Mercy 'Rmn.
En uns melti., Agustin Bent.ez
senora Sof iaOtero.
Fernando Granda y sehora Virginia
Ravelo. con Ana Maria Cadena y
Theudio Valllant.
Jos6 M, Lamelas y selora Clara
Co, con Tachy Garrdo e Irenaildo
RumbAu, Eleanor M. Hermann y
R. J. Mc otdrick.
Juan- Ruach. Jr.., y cora rilld.
A h, an' co r. -rr~encnu en. ~ e
. Jose cox'tl, F.. 0 11 1 r.....a
Blanco Hai-re. ir
Jor6 Al' .--. 6,:.- i *Al'-r. MIA,
Monl'.. .:' *nka del J.j1,.r y
Alfoni n Ari.o,fa y AlfJ Aru .,rio
v in1o Ca. ,,.... J,"
Otto do 'w Reyes 1)~n.-,Oii
G de o 1 .e. ion r. .a I-. ,.
yer yMax de. Malrcha.
Emtllo de la Campa Rehor. Sil.
via Summerbell, co Mr. y.Mrs. A
A. de Leng. '
J, Torrente y schwora_ Lj" C
do Torrente, con Dra1n :,'re,',e y
Amparito M. de Torrente.
E doct Marlio N6fiez de Villavl.
cenclo, J. Ricardo Planafi y en ora
Amparo.ll Hrnande, capltin Guiller-
m York y senor a Nenltat N1ez de
Vl.viceln"o y coronel Fran1iso.
'Restrepo Pl.za y seniora Sylvia Bui-
trag~o,
Grladys Zamorano y.' Angel Cuervo,
Enelda Diaz y Carlos Zamorano,. ola
7 mrmorano lngtniero Inocencin
Blanco e Irm. a rorano y Humber-
o-Ro drlgue-1z. 1
Miguel Moreray "enorea Nonal Mn-
r JA, ,cOIanl M IIn oll elo ori .......enora
.ii Hernindes.
Ju.an A. Martnez y sefora, con -E.
their Blanco y emandq Rivero S.e-
tiAn.
]mnuma Pertierrn y Manolo Guara


Andr. M 6uMLWT 1 Se .,r ,iI
T.6,16 6166. Icn AnIoI:, i
l1,orla ZorU'id D lBque5l
Er, irqu Go*al z M61 r, Al. i(,
1. 0.n61t6llx l Guerrel,. 6,,.,. O ie,6.,y,,. 61Monti 6 ,.1 I
110 GeUgo y lefndo ML 1- q.-.,, *.ii%

i le .ora Martha uj|, reii.e Fi
H. 6 lnm6 61G,,er,
r ,- G .Ln6 6 1 e r,.. i6
Cellr To" ye~r

P.01.1l d G AI erI l i,-."
A',d R. de 0.: e .:r. 1 I A

06,661.1 A1.11
Pe'rll n* Fiedd, Sie.If, 4,.


Mlju' p l~ e Vaq e. *-s
0 c1 a .". P iOis -',. :.' ,.0'-,,.
co Vnd re rn iex / 5ei- i .- ll
v Cimrmus Blrllml Me'e.I G:
.ant.
A^lm\ P te! Ot.icr..) Feil G.
66d666 I Jo. tn Dill P- .- y ,)
JuanW is U l l) 1 ..06 EP. elliAl .l,,
d.S C'on @I M J,'r Pn,'es ei,-r.
6.1 ....1.,AI,J .. Pr.%...,%:,
Narm Alimui 0, resin Clajli
JVlcmL 6-111 MMu.d Vin:.,'
Ne6 ,l P .e .. P I...I.6 Lea

"'S y*nLr Zr ,ud,, 5,|
nordo ?Ij|1i.a % neIr-io A 3:;1')
.o6r., C.31. M R ...
L- RL,,u Teow Re.eHa i,3
66661 C6m1. Nra 0,1.-e, R,..

twino Me, r.r
G-onzk. LrovrJr y iief.., -,A.

d Ar. -,66 L, .A ,.
.I R' IM.L CL. Y, yr.l


Joseina ricazo
n1. r.i6-r11 I 1 1 d. .. ..6.i 1imde. s I- fe16 de 1er en
._L- r .rr i. 1.nlahn y 6.16 r.tl 'Jeine tlle 'F.her Jo.
s.in,. P' .6'l B.drl1ie. hl1a do 6 .1 po6 Noun.l6 Pic...YI6 1 eolu 6
Re i1. ,- [ l fel'et11 6-l6 -
Del Palronato del Teatro
E,. a.. ?6 s ,., ni e IlA en ualitucldn de "Romeo y J3eannet-
le". que por ente 5.0dld de u.n.o de
.......... 116.. .............i, .....pl6..-
iiTea. da para feeha prdxlma.


ie.' p. '.. it,- -., O .lri. i.,' iii.- He oII u z $ 00 ; o g d u
da ,l .. ... .,:,"l,. ... J, .* El Patrona to del Tr eatro vin, Wte.
S rf Lr. niendo s l cooprs2li6n d aus ao
Bee.- .1 i- ,.:.r. B 1 ..r. e l dos en su 2 blcatud dde ayud con6-
mica pars, salvarIs a eri 1 o l. 1aI
travies. 1Ent-e le dlonativoel. e-
jacao., Agustln Bat6sta, $100.10; un socl. ,
"Ifi'..... .... ..rI11.. .n .. 0. 2000; 341 Cio ley. $75.00;Me .
j rlo. -. ,P ls wo.weJ des Dora M6estre, $50.00; Antonio He-
re, r, -,,''' Od,-r, ..,,ll- lier Rodriguez, $50.00; Jorge de Cu-
Se ., 1 .6, ..e $0.0 $O; "C1rcu1to CMQ", dCA
L.n1L 1 IAbel Meste,, 25.00; Marittu AIons,
C20.00; Florina R. v3udad do PA1r66
S .'.'.'.e'. '." -,a It ,:.,'- l Ventol. $20.00; Zeld. Ada .... $11.I00
Scenarios del mund. M MManuel Mir6t $10.01; Roberto Pe6
SPar1a a interpret3 cldn de "]nvil- l1ez, $10.00;. 3uco Jimr nez, 1 0.1)0;
cl6n li viae" na sido seleccionado Luis de Soto, $10.00; Ram6n Valen-
un reparto especial, en e1 1 ue figure zueluA N. .;Lu. s A. Baralt,1$10.j
destacadamente la magnif 1ca actr6 z Maricusa, Gorostiza, $10.00: Man6e
Mi am Acevelldo y el grana c6torJos M 1 ares VAIzqyezI. $10.11; Matilde Mu.
de San AntOn. ,Budi Medlna. VIoleta foz, $l10,0; Mreille Garcia de 1ran-
Jmi6nezv Armando Cremdta. co, $10.11; y ytros mis.1ques6 oAeari
'"Inv 1i3n 61 1 6vi1Je" sube a seena6 Reonncer6 proximamente.


P. ft ~ t [E l U U a
___ rUnica zaNAunA "^.^*


BLANCO

DIESGRtANADO
LIMPIDARROZ

CALISAS
En paquetes y SUPMMAA
tambldn al menudeo


Nacimientos
Muy felices y' ,contento. ie hsn El doctor Machado, con 3 r. Z1-
con motlvo del nacmlento de un tual pericia, ai6tl6 a 1 & efior d
hermoso nlfio!$primoginlto, los J6. Monteserln.
venes espoloi Juan Barturen y.Kitty -- 7
Brown. Tomblin se encuentron muy can-
Atend 4 a 1n seflor de Barturen, tentos con motivo. del nBclmlento do
en n clInlca de I Catlda delCe- unA llndai nMl, el seor Hardy L.
rro 1316, el prestlgioso toc6logo doc- Spatz y eior Tamara de SpItz.
tor Octavio M.achado. Is .1
-- LII efiora de Spitz, cuyo estdo,ig
En una de nuestr1 principal" cli- mu3 6tstactor1a, d16 uz e I
nic,. ha dado a Iu un hrmosa[ clin.c& de 15 y 2, ane l Ved.do, don-
n a. la sefiora Sylvia Jiminez, belial de se h .lla.
espo a del doctor Jns6 Manteserin.I (Contimi. en 1. pfigtm ONCE)


^OPOCHO IO RAS DE AIRE FRESCO...
.-vV ": ..


POR LO QUE UESTA UN, REFRESCOfiIt,.&--%1.


Absolutame-ile Slienc'Oo


-1e1 ,3 6g16a Io ldo.
Pioleg la salud


El nuro Ae Acodvonaldo p, reside.-


_ct,-of(icin 1.'onsultor1 s, etc,, proportion .
la temperatura ideal"-
fresca 31.. 16res16...


ISOLA MEN TE_


EBVE NENIA ENILA MEJORES CASAS 0E trEC10IS LECTIiCOS

COMrAII' IMP0ITAIOR ROMAR S. SAIN CARLOS I 61- TELEFONO I- 1715 HAlUA


rig ,na ,u __ -- .. .. ...- ........


"LEAfIfllELAURNA-a ..2 e az e 9rPaia1


C4icsa Habanera


O freccrin una expos lci6n de ,, dlbis .e, a l ,a-
P.I" a e O6 o rwd ,:orno er. J ,e'rw, meducau~ov
de material de enseilnza r, ediol ..uw,.a) ,.neie ae de.
de Ik ndergarten l din 25 c 1 ao1 dn I*, .
__ So lle. d eeo cIl sat.lo dim
LA Iinpclotn do IMderlalen de de e l .d.I orrie i ae ig a 1I
SDlitolTNia1ll irc Llc o La Hbana de 2 a 1 5 1 hJ p i, en
Zollan a Pihpei rundorI na nun-. e llocal qe c.,,ann O i inderiIr.
.lado quoofracrrlh i rn exp ,-ta. r,,ael ton2 I Ij dl3w .e- l h.1 l W ll"1-
ir11folllml do OU C2 Ml[. inda:ld ccr.-el do. en. Inqlsld,;r 512" erltto Lur y!


S- ALIANQ Y SAN MIGUEL

i


Jack Prince en Tropican _L___r_____:I_____',IF____e_________r_______r.__-_
In l no.e e de bo. IWrL ha Cam~epi)~ =M~I me e 1= 'rla JAI, ha P . I,!. .-
gieban mlwnJack Pe.1.VSM .. ed. lr ItI V I P
.eJ Prlnape do 1s Can 6n'. At.orall o M .l ,C .a
a'=& otrto ow .Lrn'a o. a I5t,. .E.T
inksmocn nton do di~rsb. ubo. %i ClefelliarN;--ii
dialle nia 5ESAOPc d
*~ai" ld h "~ol. , ,b,. ,a.. ,, ,-t-.Mr ,.'c...
IOalaluL a.q" 0=1.-0." 0.IB "~OIDI roFle~ Rl~ J A Merc,(ier ..rF.tI= 1 '.r lZ,.I r.I?1II-,. -.f- r[,, [q.. 'lcd '. n -
ia ldan os.rs',ade RK Coa, r d Y Bodoni.n .j." "
.l d o L c' ,... .
A ro ~lltO Aallehlb bl n-d "t.-ol- '. [ l
iClaassm T .tl.dlr -a Ma i'. E ca J A L.,..or. *[
Lapacd na,,,il I.. .o nr d ne i .
, i oeaadl habidd ldde.J.' en i m.
Aood ll jueue proimo. us Sr- AAd. 1111 .rC.r. te-16dA~ egdtnerorta r epricaloBe ll yAd 1.Vin
a l da Co.l lainsa falia- pi de i I.
An iecOl~n r b.a"Id. ci LL1. em1,1 e. -T
el am ed'el ncma amolie11 dl d o%;'
'Cf. Ferz.,c.t.r B irle Pra l orlDO
"L aa. JAd L. bamFc ue1- Rb e tra.
.......... la... ..redAn
Id ril]. r, aU, e a c a


L '.r dA.ni , narena!.de W I
las de V ft irrr a, aelaTa "&n.
Yuo ru der-lidudis e..h.hi1a drncotbl
E~rusu .il.,a e L ,',-,Lazh ,to id
....... e ,n d ,e ....a..Yfsa amete siarso reslinte tadu1d
a.Tjel AeldACl ad,.r

L ru l l .n l, rl J,'i e
are, s.IA.l
Heareri o .eT. 0Cor ..l"' I'* P. 1 AU, "1*

......_CCU'eno .. ......., n e a M a Ve ra nie' a M ase ulinr
l y ,, ll a l hU d. l.. (0r
L ole ci, d taiaesl enr, u mksG .,
i... . e . .. l a.. .drire -m irrPa a drf *L.ua Ryeh 11
i l o .,r Ml-rl Mcl.r. 3(1 L1o.
M,.,-.r I....... M ,d 1 Mc.. ten iosm irosma uanes...frencs u soa n,.U
A3 ., AAnadr,' a . na am ,-Ail
A=e c.rMlt alnr Oi~l~a RM. pc a ere,...e rpe nc o
,. `d B, .. .....I m en os n nunalos hr, c uas nui s. s en
senI Tl o rAaeI LoAd. MuleM..nea e c rr
f I. a in, FI". deC nL uis~e
BeiAuei~ec-Y Ge n o id ef..l e ada lo md mnotalel
whom lAr Ir P.1d 1 1I w~ir
Ane laIn16.] Be ln.Ide ai K,
El dl isud dlCli; c dn, ier 05 y frso, ue nn
q., C 51 F a. 1 eansd

lames erluscCi--sdejy quecana amporaI


tables exclusivldades y qule cara temporada
ilustran el tono y el dibuio dc actualidad.


K,


r'op,lt" Polar. ML-,... r,,opA'-ln Lnos
d. IrlanJd a He al-ii I.-.: Iore y m ,aa propadod
mnterlei ara u T r.Il,,: ''crin.ego As Enl I
ma>oria de elloi,, VlVa : i1 ,I'CIee modvllo Il A-lCo
Ae insuperable perfect. ,. Y .... lnA,. 3 en tAos,
eLrtien % pimzai para q,, 1 ,,i.J iI .fle c one e l no. y.
el e]ibue ale n predliv c r ... ... Je.J ne O n ros
eatre.s el modelo a ,,ne .] I. m..I.- r,Jo


Qtieda Usied cordialmenle ,,rvitado a
examiner estas fina Modac VIeranieaas


J.Ia*iiI t ,, san rafae e indiustria, -Q0227


Nuestra Ofiina Ie exte,,lerd gustosamente Facilidades de trd'Iito


niARin nL. TA MAMNA.-Marle.. 20 de Marzo de 1951


s Pigina 11


3ep

Pigino


12


Se distribuird
la leche, dicen,


equitatilvamente

Actua Conmercio u fin
de evitar injustirinc
El a,., ,..rI 0 , AL.
lellr Miguel Angel Faer. c'r,.

I.A Iti d d a.* do m .
Icidd, h dado In11-1
la C ..p.+,: N+ I+ .l ." ..e....Ir. 1. clp.tm.l r .."

L`2 m ,tla.laa ia qe.rl ',l.c
C i a 11 r -gt ,r ,er, te
A tl p te llepe de elostru 1-
A fti de lpacmitr la extract.:
"o+",1 3 d,.!. ., I r. 1 ... F: i'

A1 proplo tiempc. ela doctor F'.:
h. retomendad. qule sehabl,.
Registry Epecial. parm evitar .w,-,


DIARIO DE LA MARINA.-Marte.s, 20 de Marzo de 1951


Tratamientos de Belleza


.. , . .. ... . .


INSTITUTE DE BEAUTE DE PARIS
at danon de twlca c u.fenmb&m


CrdnictHshaneru


gloriosos matices

que conquistan...


LINI GA 2 a ENTRa .IJ VIDADO
TILIFONOS FO.I100 F-tl0


Andnciese y suscribase en el D1ARIO DE LA MARINA


En SYLVANIA...

- la image liene vida!

^^ ~ .. ,+^^graciis a dos nuevos adelantos en Television:
o .vie clear y triple lock exc/usivos de
/os Wl-recoptores SYLVANIA...
movie clear- reproduce los im6genes vivaosi
Son la pantalla como si de
t .n mftoIll "came y huoso" estuvieran
16" onto Ud. .
I K--l*-*


Siplpe lock- actaa en "una millondsima do segundo" para estobi-
lizar las im ogenos *vItando *ola molostas vibroaciones
quo Ud. ha vaulo en ofoa tele-roceptore.
S.olamento SYLVANIA brinda.on Cienfuegos y Pinor dol Rio, un. recepci6n
-i j 1 -- tan pur* come *n Is Haons.
*'^ ^ ^^ B & o , ,, . .


Bflanca del Rio
il p'.md dm ra [.": saileelm al.,r ma-a or a!1. m da i. Il I do Nevara
8Sr. de Monserrate, muleron pami icmpre mm* denliDi m con I bendlelon
sacerdoa-l, In bells. y Ca itiadma eaieritm Bsimna deli Il Carboial y cl
mci i Jorea Hecrninder Pairo
%mcn ,r,. demtelialLalon trai emoama Incronimma tl aelmmtma dealc.aefieril
del R-.o on ua o elianml. galai di dampad.
Jack Prince en "Tropicano"
(Cntlinusclcn)
rm. Anita Silverlo y Enrique Llans6. La se.--:.- F FP Me cr,.e', 13c da
LjUn parly aimcdo con Reinaldo Sant" iro "ahi-.cacm a m-
Fpccdaac meae ,.ll p Imfica. ai norita 01 S. .r-eira Ea. ,
Lu,.sa Mendoza, Mr. y Mrs. Mortiner Lregufa.
Jensen, Lourdeas Hurtado de Mendoza, La seocrita Georglna P.,16s v -la
Carlos Garcia y Mr.Alex MLenan. niel Pream. con Isabel Reir.eae a el
Con Ia seIfi.ora. Amrimc VIdal de ingeniecro Amadeo Miares
Garcia. las eorit Silvia Gaci.cia Vi- Rosendo Put3lg y BeGora,-c. c rcryco
dal v Puchtol Hernandecy los j6vc- do Puig y efifora, Gastdn RH -
ne.i Rolando Acoata y fl l Garcia noracl cc.
Vidal. El doctor Canto Mier aim.ra
El doctor Jaime Cabarroca 'eto- dre Ponte de Misr, con M-rM.l Mar
ra Georgina aGarcla rerrada. con el y Aim]e Pdrez Porra.
doctor Felipe Silva y defora Lolita Jos R. Bolafic y Migdllm Argue-
Alvarez, Mr: y Mrsa. George While- lies de Bolafics.
side. Mrs. Charles Haccmrd, Mic Lin- Octavio Cuma y "efior A icll Te
da Haccard y Lull Pedreirla. jera, con la leorita Grcc. Tcl)ern y
Jos M. Alvarez y Gloria Torrcntel Beny Tejera.
de Alvareza con l mficorlta Marina Antonio Ravcntci y aelir. AJdi
Tamargo y Eduardo Sinchez. Ruiz, con Ec teban Pamhic y c le.r.
El doctor Joaquin Picr Amor y Ivonne Rosl, Federicole B.-mii ,e-
aefiora, con CAndido Grata y aefiora, nora Sarah M. Pita, Jost A Be-naJ
Mario de la Vega y Meficora, Ba elle- y sefiora Mercedesi Beato.
yes, Nina L6pez Grafias, Domingo El- Guillermo Camal y AAl cscm dde
guezAbal y aeora. Caaal, von Carlo. Duty.
De pnso
it .... TinS mr" l i JMl h,' ii~ml'eil UIri. ce i
qlrl iu ++[,lldlmj C dilf aI. m mch am. ci. cll* pc~ a

El diao de Ins 4ries N Letra, Cubanas
(7-116"ri~ e I .1 lm1 mm1 m- 1.C.1-id 110& AI..
,,'1,m -,, e ,-m. p,'. .m.,- 1i es Ae l cAml l hl en
a a-u- &I.d,, d i -"" ra Camr. "
.- dr c l mI k--ad. d- 1 l I c.. .=aa. oe c, rce clrbl a I ln u
G z uLr a c,. rl r.coa de .I .'e ,-c.t o r e la dilao N me a
pLIi L, in A.. la& I laj- inhhal 1.am lmda
de,16 ellecal dEar,,'I. ,C lm la.ieCrl Id'll
dr. e (IMss .,l. ile~ ,.c ..i~, 1. atne :e1. ., d, llum .

La temporada en Mulgoba

i,-e ie m e ml Ieeritd- -, d lI.r.,D ei- C f,,',cU Ul Di, ?ll m .
,tl, gereul`h ," e d1,i l a l L ,- &. m ,e in i cl dr RCciL.m
,t.ae l.cc 1 d JMae clle.'c,3i mde lbac-. I ae-l .-k.atli
.5 mm'dL ca pluilildalmI....er,'e -'lt.m r c IaI.m.iirea-de Rnchlo
loticldym Oleo .cutn.,xs Jardine.%a{liCr:s A.' eae A ple.
Ina d ca ciuem, .,5e l I..rh- md ac rn al
a, r,or iegJurie l e -+r,-ns q- e ILI wcpta I he arli.1 lu&L1-1.111- 64 del
d] d~l e lhCS T,', maij p ie nd dicic..acO
dim, d. moL 1.,1 -f-cr-ca IClr.M I i
Y In a h ereT,, s +Deli_l- 18 ,[eietcr, u 1-5,31 1 0 e~t 70
I.-.nIlplo Co~krj~m e -(mA.Uao m Ia 1 illaco ThECKI


ES MOIERNO,-RO ES M CARD O

Y TIENE TODD EL AROMA BEL MEJOR CAFE CIBANO RECIEN TOSTABO


ENFERMEDADES DE LA PIEL Y SfFIL49S
CONSULTAS DIARIAS DE 4A'7
Saniail^ f6f.. ,LAWNM Tef/ono/s:.I/1Y/17


SABANAS DE WAKANDOL


"AZUCENA"
Law ca poonma do todaIon l o-mps Ecoa6slcas y da
radwm. Wamandol AZUCENA. s.miap el prsmdo. Proa.
bola Eila I Mmca Regltada "AZUCENA"m Isa amin.
Do a pt a ... ,a ..eS 9O. T s .ina
WARA y Y^J b AcEL

---- j ---- : --- :y'***1--c--
ANJNCIESE EN EL "DLIUUO DE LA MARINA"
+. ,q.r*

S DELEITE A SUS INVITADOS

H IINZ
*f HcEiN/.


UD. NO OYI MAS QUl ILOOIOS ctndao arim as
Easalada de Vegetamles Heinz. ClarOa a rica y
petitosai! Esm prepiada coa nlegummbe Y'ygli
fresca comdo, cad troado., coddos y mezdadoal
irOn i aemmO in s M nyoend .di Heinz. Vien
lsts pan e mra... pudjkldol usar aumbika con ms
pito fivoritoal

ICON A IL M IWNZO ;;. CON
LA COME&... 0 COOCJALSI
ftum o itba i g g ma ui o dM .iwom

INSALA" VIETAIUS
IitE'uZ


------------ 7.-o^uw.JG -IO.uGi-Ca _DIUtlO DE Lk Mi


Concerto. sa cro

popular dat el

22 en Marianao

Lo oalrecerd la banda
de MJaico Municipal
iif.r6 @I dW du Cullir. dr
Mi irl|,ti phrtxm JJFVn R..l III
In de hla.ol ton manllo de to 8o.
mm_ Ij^lij, 1| hlrrdl dll mnlLj+
M..I.ditn diA pro.f0.uo P.... P4-
larasm.....rofo.a 6nfl .J..O 0
0Plfljbdobq. ..10 boodo t r-


L flMtel del Arl5l 5p Int ., l-
TrTibTrlln *e lritormo .]uF tl.iO el
prolo deo a ol i l .lu.TI.-do da.

r.I-bIn 9 M l M0usi.cs |lt*0o or
*il. &OA3nq a41ts- de io. do 1Cul5
";I'd. .1. "' "tot

n- llo .soi MI orp p d -a .1.u

BIOinlcIt imiclfJDrl dude'-l"
P"rir W Ia I Irbo- d. I, I".
S trmldid I (I Dill dSI 11 It Enl~lrl
P., oHun JUBl Aaa- ujog rA
I. e 3n del p0riTol qL e ornellPA
L. fleJb n de Cutlb.rI Mitnrclal
a M.rmpnedn se informmor-jt 110el
"'s de II A4Wr.e. I l e0 ,&
7u '1 '~mz I~~l [ 11Ct
r i M fnhl N l qije s lnclte ron ll
Ir.MotLrartn de SE obr5,14 ..r .~plt.
ln ar lie iE'clp, tr o d e ru n .I r '
B0m dl adbis.t d. O-i.
r P l,. O-. rolDtfo .ll publl-T
lodo.3ol MI. de d l. IIn L I.i
d-.,l hl tl-o "t. a( I j II .f. 1,
irri luajPUelt l ]dmii.lsli' y
cujtplkenljrt lu xudJenclq que l
Ion elcIq_ rl

CA oromKla ds *ktaior p;me
wideri Mi .,I UlmMde ( el pi
x d AsIrte uiju di a nt.dl er.-


rua M1 gul uknm-l lUpernrlu d*
de sMlrleio i ml noi ;.,.
F do 0,a 6 ll.d ci


to* lo iyr breto d 1d polI2r.
0 roeLV it! LA s DOS EM-
PArtrAl cmLErAn PliODUCTO-
RA3 DK NrruATO lE Fr'3ON1N
Em UoA IOLA
SANrTIAGO D C Ir .APLAI -
[qexpnwermu dejae tdjl 1011l-o-mentl a ] po tlbludold de qe, Iu
crunll u~ensdo al ~enrllad-w,lLanrLo m al 1her d ob l r tpld i .l0i q l .
FS rtomzQUE AN IOStooo-
RAN DsC~rl Nlini o at rt siou-del trll est a .o h 1ru ,oticluns d

rItn lrdo diIOul'lll 6r, 10 ie Ia &l n -
Pro uTl 5I rdo iO *0l5Itrd 1010*0l .a
c+r .n el u renda u aenul+ le ld u Idra S,',

l trn olh nl r. Co r tlr n b 1. n en
Pnmrrdodol h .m16. I 4u.h -0to eln -,
Ilesal deI& a em l delIca d cclu;i

.lr 0 tr. -br O n tt, domnt d
pld 1-16.. 1. Anjrl u-lCrMll e-

qdndlo..Ol f o.dl.lrYll Uit...p .
AOut a.C l mln lO.c onenl lil.


Sabroso, conro acabado de pes-
car. ligeramente sazonado con
sal. el Salm6n Rojo Del Monte.
'iene lihto pars comer
Frescas. camosas., selecciona-
das y de tarmanfio uniform. las
Sardinas Del Monte son sazo.
nadas con exquialta salsa de
tomato preparada con el mAs
puro aceltre


onvasa una sola calidad: LA MIJORI


.imondo Jimn:ne
F'-,'P .i ,prc I 1 ',l ad la P el ,
:e c., e,' L + d.is i el .:....
n, wel m, H iaete dliml n r
T; I.~ u+...... t 0i,.4O... ...] -I k,,:l,- PldrPi Pin .l~r,,
,. swI l''l ,lr. 6 ,v:v,
pn', .1.'I dmn .. ,,*M-110-' A,..o-.

J t ,r S r l : 5 l .'
._ -- ,. ., C

S.5 tan a 1 5f1r161.
pFn;to. 'n.'' d iaant
nel,-. i..:- .rI I A. Cown in
lieq..I .,l,-O.' .o c-ttI0,'-
C 0,001-01"0 1 -.n..l,..O .....
e- FAIN i -J,+1,: PoLle.-a.o ,311..' I i ., R.t.m U .
!.Mr. 0 .1" ,1 .
LT r stI.;,1p '.dr, .... -. a; l,,g-. ...
he G .A-~ .-1,.41 E ,,Ir. 0,. :. -
fi... o l;' .- ,nci, j+ ,I; ,


0 ., i. podt -io .Je.
GLo.,qa.EA -~
.1., l c,- r, 0

,,I-H A,,, l C .rOMO .
A.- LOLSTRO
r"quo Sumes nwv1, .on
fonlnl'I I.r e e l. ael r
r1, m eli 1- r er e +. a I .
r.. .i rl e~l j ," bl Lr.. i-mi
Del T ra rA I.c ht t-mal R,

de A I'I

r .U no f i .L r. er J ,,7 :5 ..Ela c T. i n i ,( i,11

Del. I 1 ur4d I Aec T fl-b

-HEAl:.j- Ill, ')M A0 ,
quo n-erva-
0'n"An del da no


nome padwoa do iiorcuona0.
dolort- do epal0da o or cte0.
dotldo aIn l tatlormm Iepeniols
aMMnaIIMS. Y 16 que no ll. m01-
loabs >>Is DIs r-luOicad quo
-aent enon a. oeWs d
-- bouculo'ne reromen'O
d ooxnindooMS y Lydia X
mB rawduUmolo rad it a
ijnf paAdoaei CUULo mao..
nino per6dlob. LA t.nib et -My&
.itodeoJu.ndoft.o -MCcmptos-
to de Ptln oh magn flV t oa
VroPorlonboa aoo iil3Oi a I1
dolor mauualieu *i.. i r, r-
tlotdid ya I deprmeln e IA dlou
aile. Nulun d4ie de de.:-0e0-
dar a [IM W ufr0a de olt 0i cra-
trnol flloMnlm q.e l0men *I
COMPUIOTO VIONTAL do
.4" CGfdAwM


S20 de Marro de 1951 Piino 13
C'ochtind pnrto en e
I oceunt

.... .rj/+,; l.? :'el L ,:e .;' .,.,, [ ,-.,,,! C ,, ,-0


p 4 F Jo.I1r,
e ,,- . .- I N

.... l::,: Il 'h .:,r-L ,.l- '3P L.'
i r;'i.' FL- i Pi i : 3e Ca-. P o... n:.
iJL+ 3 ,,Sc. i. I .. de.A a .j G,ir. i, e
111f ., a: r f 'cc 1.ZF M iii,, 1
UT+ P:'+ 6 ,,' G -e L'. cb ..A
r : T -l Fi en r ,d 3- %1


z de Ciinr,:. 1+, d r,,t I:.I -3. 1+
hd i :F ., A 31q c
".- +.:. a ai~L N +'Tm B ,'e,,+,
N ,o- .;+: ;
v Fe I m.Ae 2 rl.


Vista hace Fe..

\~ptefci'n de uh
1 1, h, A
^ .L)iffff


Aplique la sabiduria de lot prooverbios popularly a la compra de su
televisor. iVista hace fe-.! Antes de decidir, vea los holllcraftsrs...
escichelos... conpreloss preciesu indiscutibleperfeccid6n. Usted se
asombraro viendo las iongenes en Is pantialla de un halllcrafters...
con mis claridad y precision que 0n ningn otro. Es que
halllcraftors ha aplicado a la televiii6n u inigualada experiencia
en radios de alta fidelidad y largo alcance. iSy ojos le demostrarin
que la television es perfecta-_ viendola en un hallcrafterz!

In un| r r
hallicrafters

usted puede VER la diferencia.
kullocreftors garontli eI SinSldo de d .op.red6 y PyMus
do .peoMt a trvsEo. do oul PROPIO TICNSICO$. oflllza
.9 sorelds do omnpoasln eodpadlo a f n.

Diltrlbuldorl" xdoUlhell
SCIA. C(BANA DE REIRIGIKERACION EUCTRICA, S. A.
231 No. 53, Vedado .- Holan ToTlf..U.9622


a , LrLlSUNlZuuDUlR DINMlCU, do cir l-
to Impreso, .o f.n0yr. idelntlo en In hi.tono 3d
I:. .Ioi.i'6o y At o
...e ~ I.,ny l mc que iarnit. ormphf-c,
I.i o.'fi dibil.s.y.eIros r Is. d.torrnco-
n o..ionalne producida. poar I estiutc o I
inter/erenciss.


* INALTERABLE AL CLIMAX. hallicraftsrs
e "n- coqueo -"Wl a r-pll,P nImp"'."~
en culq'lr cmPO."..'endo deI 4Avce
rn,--ssnibilhded en todlos I conolel.

* EL PREFERIDO DE L'OSE EXPERTS.
d quo i ban 4d rdl y t.l.-ond .o.-Sn
biml~lerel- paj~rque -ben quo apLLl- su
bntgt.lob .xpe0imci on 30in3enterO1O nearS-
dc.. o.o. produdo i necep do ].. itofmrglo y .el.oido.


,AOINTES HALLICRAFTEIRS IN LA HABANA -
ia .... S .A........*. or . rB.... .. O ; .l .. .C...-I. .. C."lw k.". .... .
-GO 1i. C.lk,4 Maorda,... 17170 -
5 t. H1 l47. Je>4 A. C0b- I5" .V5M.. JMI"t M n..lln --I P.1 4-S"1c 6 60 6,.1 1iA Out
ob 0A-.... 5. t.... ..6. .. 41. Mso...M.. ...6.AL p.. PL.'. VYtJ6. Mat..,. 0,. 50 .A.0..5.
T...1 6- IM 53... O o .. .. .... .. ." ." C o I .7 ..3 .A 1 . .T .. .M ...01
" ..h- 0..- 'j- ....."lli de lI.0 ..r.frIA00
t.kr-l, S ,i.. C. Ml.6> Ar l>c Iia ll. A -.-.f Vhicnl Ltpax f-orl Vold&. bl-f Ita y Cta. l ml.rk.. 1. A.
A- .b. ./4 e C y t' al..dera. NO. A GTOI. P..o. No. 31 Edil/ito "Valerdi" CeO. 7.'N.. 36-A 23 No. 53. V.Odo e. HoM no
v ..+.b.. ,H.. ..b.- ........0.. .............. W lll~.., ~.. ..Gan~H+... .-. .b.. +... .1.....-9627 "


VITI ;empre
s i e rn p r V I T I
e. CaM;SaS


I.


silohollicrafrs

00 a.L I+ n /e RnIIIMd t'rei..DIARIO DE LA MARINA.-Martes,. 20 de Marro de 1951


Teatro y Cinaes


,,EuIPMII IT I III, I
ll.r.-ll .'.o.a'D'W MI lIfi1 CII|PO 11 ,1oo
ll-i- MOIISP+l l~f *hIIO .. Nfl t l m tl I .*O rNl O i
-^ SOCIEDADPRO-ARTE MUSICAL
YALE GLEE CLUB
ICorol
5 30 P M. Socnao Toad.
MARZO 29 .. 9J P. M Socido Noch.

CUABTETO DE CUERDAS
Pliulcil Hoplaol Maoncada o- OdaopaoH
amba hmturma
ABIIL 3 ....... I 30 p in S an amInio ilo

GREGOR PIATIGORSKY
lVIoloncellL.'al
ABRIL 10 .. 530 P. M.
ABRIL I . 930 P. M.

JOAOUIN NIN-CULMELL
IPlaalaal
ABL. 25 5.30 P. M.
ABRIL 26 .. .. .. 3 P .

Temporada de Opera


Bide Sayao
F. Tagliavini .
Lorenzo Alvary


Delia Rigal
M. Dal Monaco
. A. Bishop


nTFI I t" /1/ Ma "yo 16 iSotlom Nochol
"OTELLO" (Verdi) M o, 19 fso, Tar..
:LA BOHEME iPucclnlI Mayo 22- 910 P. M. IPubllcal
TRAV1ATA' IV.rdl Mayo 24.9.30 P M. IPubllcal
D*cloael d. Orqueaa I. flomuumock y M Sandoval.
,Dlclord d eacna: 0. Geigr.Icral.
Corm, Paul Clonko Dalmlil Albarlo AlonIo
En la. laclonesa paallcas r ra&ma paa oIa .,loa Ila amimla
paraca qua om a Imporada amaor.o.
ABONO PARA SOCIOS. DE MAYO 26 A ABRIn 16a 2 -


Escenario y Pantalla

LUNA CARTA DEL SENOR VICENTE BLANCO
P.,r EGINA ,-~ue, a (ac la Mal na Galtl.rl.
QS. imiA a.'' ra.Can. a.171 .A.a: a-. arm y pa
,.- ... mr.l dod n o
def. - a. ,rIo C .- r. I.' a a ro.. h ae p


'. en". LI a cspra. aradlad D'i odr l
0 m e i,, ,,",- el .',ef ,,c T '.e .. Palo ccne,',ce, .1
B- lPde ALA!Vac ,'.t h1cd qu at IleJ"I
C .(.... tl"' I .rno a od hecr No ne
....N........ -.. .. .... ...... .a ....


+'-1 a+'." ,].mp[ a.a[ 1)+"... In la'+ m' mJaa
I ,OL, r .af LAM ARINAd a. ir. a, I c uea"a'aIan .lo
e-,t'l" ,F.rd.llu'.6 ae Ae r. an f andh gMe.
L. .,duf le %e a q al ed l edehaa
10.,.i i, .,s ,-,-l ed~u,'s Or que cclrncido ctr. iid
i. P., ~l,,- q, +o.,l'+ g~ll~a en ese at+-o ,ue le1n1 Obillgodo a
-c n -'.l I 1 nePao, la ,l c AN l, ,;" d& La ubt'.laaaaa
... ,. ,. l DA RI O E deE o aeaMarcel sar.
-.a r .m l wro-aii. de aen n l.
,a a E ,r c ., Maiei .N, +cjejja ,-1- ct e... di lc gar.
`e-+ A,-r+., [ DIl~ e l. i priupla e Gto elcaimin e elior
ASTR Aelle,'6, ,' RIVI A aL.O.c.am dole.dlsde .que
o , ". r lepar. enf, ..- y cluv qe Do". Girths -
ALKAARPALAeCnE 1 erl,,lael brincu.
,elsr,... eid.pe, r Prlr, prl AmIv ,'.e led "el fonoo
++l~ll .Gll~C~~l u tban ,se r. a,- em dii nl II D.aIl


.1 p-W4d,1.WA
e -r.sele cue. O .- MAnatI.-m efa.V E Ic n a] pngump.
L ,l ... .. lcPd- to.' e.l P..loa1r..-.m a-.5,J ne-
T e.-,, mr,, -l, q .D- r ,bbiljer.. i.i, ne .e ,ani ,O (d lpa


r -,. ,e.. .r mini x~. e" .' 14.-1,N lel,
r .dn', -.i.' e l p mo l l. "

--A E Ar-, MAWr Nin 1-i.ww
A a .1 m .6 l l oledmdla a-- 1e -- .+ i l iSam.. I .. PaAaa -.a P oar .-. I ~ ,j,.1 j adaoIl mp-
c e a, A .Oa. Ca-aic .aa fe ,, A'. ...,.laa.,,a a
Me W15 Tll+ lT lr fl~~lld- e P e, . l re f&.lcu r'.l3- On.RTI SASAD, DE GLOR IA a Ei .- V.lA DEL

0' 0DELpARRL.. D D ..J...O....SCLES .
VI -,.. II. Marlla-T-1 a a,.l~ll.. 11 ,l A .Slma..lm [.a n~ Pa.al0
iir,-.,a,,--- 3 c :m,.e i..a e o...al,. u
-a. ..~ .. i pr ....m .. .. ....... ,.a
.v. ,f O lm ', ,, ,., ..Far.,I ~ I eI,.MASS ~.A.DOR amda 'a' ......... aal .........
i Ne.6 i- a facA .a 1aaa~n a~ aa. a. .
.......c. -.I L.a.. o.. .
0TaO S eCa a i a d.. -. .5 .. . .
Ii ~ ~ ~ ~ p .I 0-l II II; I I."L 'I l .EI.
r~alr ,.u1 El,,m llna lDA
a inr -. .lu r. d e '.F 'r.
r -n to An- ; ,- .T b er.[i cA mp l-I.l
pir. w, e, xculs. 5 l e ,u n c le 1
n e 5 5m I ." er .r -_ l r l l "i. e f ,a ,
"i --RpLr "' n" ,f ..... d;| ~,"d...
...........C q. ii ; eB-...-me m e~r eli-~
,"II Ip- l 1" ol I I + no ,,ell,',+

I., c c-.f.l -, sr1., Mem o~i,
Fl H.a C ." in , .-" n ,
I a) prodi'n.`e.,I'.de. ubl,0 cime
eni Me 1 u h I r .om ,on re, iI .
,IG D, "E ',A -.AR,-,l. . II F l~ la.
... er,.... 1.
c.. H, .o er_ ~ lnL;
SttOW AST AL 5.--P .5@.- pe cu. ]a.ed l e",'

e,.I b. I._6era.: ,,'...,+ (u- lO-, ra e r,.l .,i ,.. e. eip r l El d -.nt E
...... . ,,,.,o ",uro., ...... .... Bi.... .... 0..... .
met + i 1,,e~h.' ^r.IL rlo BPll, re.,,,1+ ,Ii n ,m 0.1 ~ rlr P
JOHN'FORD do, I H +e / :, in in ,ur-:
\'i'i i i rl 1.. 1 ,i .a ,. w -_cecor e im A e
.~~~~~~~~~~~~ 'qhr, en',.] +.. d ~ IL,,. ~~nl0l ~


NEGRETE !s oan/;c5A 5v I
4 CAMINOS !4p4Ort&'Y r.
LUVANO .. .


DOMINGO ALICIA ALONSO

25 I IGOR YOUSKEVITCH
.2 t 11o dr n6. MA- lI nd~ll I llrlon en el alund,
*I03 1IOTRA VEZ REUNJTOSIl
III 013A M.|.n 1
AUDITORIUM BALLET ALICIA ALONSO

ORQUESTA FILARMONICA DE LA HABANA
lI.li|il.lc, e ii~l..l % N \ ic.l.dai. Tel1. F.Ia3la


em laCP F

"-liii.,AAA


r "RE NA A ". r "--- /j
CAMPOAMOi '*'A Of""-..MCt,., ,,. X V/ s
* Stho jAREZ raw ra arc *z^z e..t aa o&.


11 .a 1A9


-J ). / La. .ni.l (areac6n de Color pa TECHNICOLOR. "

Y DESDE MARANA TAMBIEN VWALT fiSl fl 'l
HOY onRADIO CINE wALT,, uISNEY-TA L.aa.. ':

.n LOS ANGELES AVENIDA FLA P '-r
APOLO '^ &S-t c:. ..a a a


Vagina[ i et


I I


rrL-


11


ITeatros y Cnes


l IG LAMENTAC(IOM OFFICIAL

ptrs.. inal p laiciaun i cuperoliwn do 10s negocios do

CAPITALIZACION Y AHORQRO

moordoda por el Constm de Mrnd lros celebrado el I) de macon
de 1151 y cu)a cumplmeinto queda bajo la direccion Bel

B iC 1 NCIONAL DE CUA

na bir distrutar de to clLmo adecuado par elc desemnolvi.
moniato do tLa mcn. dad do beneficlo ptblico quo IBbO nos
oleva.
Foumaamom al Golbeno, al rPueblo de Cuba o nuestro'
olelgao quo om o l.:idntus. loan andelado Is cristalacitn de
estempaoso heei In ei:auridad en ci Iomenio del Hogar Proplo
pot Ia via aotsLortiacl a del ohorro


Celle 23 N0 158, Apt.. 13, entre No 0
oelolor., FijU60 \ edado La Habania


ACtUALIDADES
K1000u0 eNl. L T.o1. 0-%M.
3000 .n l0000 R.in 100 Nlin u.'
nm o ral @ uhl*"110 L T AQT A
N"y LAS CAMPANAB D6z"TAN1A


ALAMEDA
aIt Cmmu li frin.1 T.'o. I.m 1
A I.. G> *dYM. Wl blIL n311LZO
nuioemi LA BlEi"uT Bu blmtRm
%-1 L A b A rZ AbR
oAJtleall belt l a eleionAor A DOR
Ar11 iTbe41iaar1
CA4'0. I a i 0 ol to la 000

ALKAZAR

cb.. dAti t V.Jmd a -raT ,m
01.0ii 1a1n.. ira, upol RId prri
DN 'rLMnIIK ,,R.. .., C- W- va


A' ASTR*8ALI O
'Cf ro *i mb RML i.M,

S lr n "n W~' io'')l
N.. i o. Al M' O-

AtV'DEN'IDAOQ
'.io a ~o. Hl. Tat1e.000
[Ia a ol 0, 0 an.
MO .iie a Odtim tflbdJ floqEZ Lma
A t L AnROA 000
14 00 1 I4d4 ). TIM. riilt.

nc'l't 000. o C c10. I1.-v 0.C. '
am,01 6 CnU oN, .m igItXC

ARENAL00fCC 00 H o VIZ cm 0.- W>
AB de d C e ok |V L TeL 1 li

ltJiO h o r Him. pr rcnL1.

L9P0f no moT~fo ra 01001000'
ASTRAL
IdIc00 00u J. To L -llMi
D 0lme ill 1J Rivr pri, r
"aJ'e-m00000-a ~ ao


TmTu r~ MJW *a I, .u-..l rU.f
Dr J ,SB c o.P. O, Oco orn.
fS ^'RB I." f "C".
Ci e. Ir Wmn. -anr' n M|1
0cr00n0l 00 0 d'Tel .ac .I
Hoy) l Dufrr MiunBl vvlad[tll fll,
AVENIDA
A lE 1 A al I
4I MC d 7. T 'o d O IT'AS orono
ONA0Ci EDn, utla on, oesa 001,
I1'L ... .. ..A. ...
la t W.oM. D onU L L C S .

4JOCANIJNj
otuaa L0-0, io iln. Ul.a
Cme clO c.., = eocaaa 'um .
rdoom otian c Allto .

00l iR0.. 0, ,. 1. P A
C1.18", e'e p y 1111"3.. .. b
CAMPOAMOR
OTRl o L VI 0 -'O'at .
j= g rm I C'.n I l~ nl
I. T ale oTia tea

CINECITO
T.Uff-IN 4M Tloo04=L.
PAP 11 yC ud. b~f

I; .. .. ..I dogg
i o r M o. M T' L
CINE "ATLANTIC'


Do., eV r-aloaaaal- m.JerI
ao c130e .Ihla'o,. L r.. .
0"'l 110i, .ARRO Di r DCTn Ax-


CUATRO CAMINOS L U X
loma 0. a1t -0.i 0 Nio7-T. 101.M-4iL Di-clI Nol.r Milaon
M A ae'o :,,l'cc.I D ^-L "0'or --------- coni,'da-l, c,
p00.000"10' tlr, at .e,M ...E M aqe 0,,l..'0 .. a eo00d00t I~, ,aiO1''"
D .a n o [] 0R.e Ie ta L U Y A Na' 0
SI I E. A d LUY I ANO
0.....OA & CvE,..- n Rr!15 a. naev= aco am

ii i O T A1.1.d -- TeI A -II ( ;j^)l i"t-;; e..,;' Cribl L S:D K
LmE e N C c AN NN- T 0 L co N. o 4
IS do 11 ognn lrll I r~r I L %L,

IaR e m OlloU tt 0 are aaomn 0 m1a1o 1 11

coaMANJEANTIE
0 icon no Ooofei aao 000 o io nat A NAd. .
a on-- dn--cic ^aoa ri0 d. da oa 0 Da-,K l .


ERIE VA-0 'o\. ..\,on Nyc
1. Sa.. .e M.1o-d a' N A X I H

acadimrfl ANN y AAL T@1L .1144
N T d a.a.O IHaca01 TciMcKa O .Ii -r rt
0.0 a.. Lad m c a.' f iO v i& .on Ova" Cl".
3V PO~s i rLa'rN7 O .--. i.* nepl .-W l,,I MI..

S0 L 0 R a ra I a 0O A 1.a.

oaa.o a..-T M 1 ... Mao e, A ,R ,
1 0 0 I010 al1e 0.40 1 ', e 1 ta __
..o.W. .. w, xi
D~ I n 1- rr It n vr. tel.l n 1rlb l ,'I.,e"
mCoN 0A. iotdl a .tn N &r.. IF Na A L [ I Kt I l".
L~D~,~a~d U a avvo Non "t I- it ae [lace naW30 Id "1.
S ... .l . .. N & Im I .a. 11, A o" 1cs11 vOtl-,, a
F L O R I DA .4.1"" L "I"'""
FA ORrO ,ca1A ey.l ta O N.loa

roit oaorleoo0 00.-aaaL.0r0li 0t 11I j'0 t.Or l OO J 0r.f atl 'u
-.^ A ^ M ^-n r 'll ,]J l'l r, h 'IN DAN'coal clIM a.m,-t] o.II MTIA : I .,
GRAN~~~~A T EY N A It F ^*'..lS0:^!^
01= 00c10 a.. c a. ia n .oao T E Po T a UN 04
..o ... i_0-e.-..3........ -- n -
Oior.0..onS ct ocsoe Ie 9 0.e. 000 neopa noclo.,cl
,oAal,0 La o 0 -a MAN O-1it 0-e
0 ,.L ,n...o.n. a-o..- .o.iD E A1
*nut tadril i II na 4 oa a o ia. TM00 r-0, 0
N. alt, 31000000MNo 0 0Mb lao 000I R Anolon M ARO
I LORI A o Ia. M50t AI... .
AMAN;RTl DE 2X
|oaiotaom-a l 00 o. ... s
Oo '00 ll0 Rar. 7no LaaWa tr .N, ,00LU PIOS NCEAN ELaES n "I
FU1 dr 1 r1 INta L Aa
cANN .L T.. 1.1 n 704 1 Ta in
iA .RNT MTr-- 11 ,,IM TROPO LIAN
,m no .l Ak 1 .-,, a Le di -d ,


ML-12 PTUNJL..O%.r% Iel 1-


r '0l~l J 0., ODall b1 00 l P'd 00 io 'a'l.. Odl i t- T ol t .
a l Sqe ~l N,;AL

olceooo 11t.aaatailc-tON OL _,e, eEN o iP
...........-LadPT ..O

alm omm tl 0 n n mo & M to-a.1199 -0 cm i.kOtO .4
00 mnaoaW005 111) a ion1-0-"0'IF "Il
'-. MUli eh~~, r. "; MiI A M I
A n1 ,, 00000 a Iilt C..' EN [ .- .aao. il na-o.' EC~ll 00.00 om r,
W. FAN-TA PAISLlEI .
00A00000 Maoo.. -To11.Balasi-TLU ,1
.......... .. M CA o aa a ... ..,, .a ..:,,-, o. .
-. _. ,, t, M. f, i


LOS ANGELETAN


amma 'lIa a, od.... !'. P,..LAZAM P
Saw lc Ja'. tiUe p NLBl rru ",-Letal.WNINAF '; MInAdo oo P ALMAE
MUD eAIm | T rnL [MArEA Or]. Dm
cu.-,imed3 p "At rad.nll I~r
LOS ANGMELESRLA
S... LANNN .,. _,| N, .... L A Zs

D. ow- W 11. Unocal. wN.No I,JE
ral 7 AL rnION % ?.nore~ NA. -10,AL
m r T; ir a I 0 0. 1 3 R .. r w r r. 1


DLARIO DE LA MARIMA.-Marte.. 20 de MaNrzo de


Traerain a Cuba los restos del

poeta y patricio J. J. Palma

Pariri iel domingo hada CGuateinnla Is noisition
quefiene ee encargo. La presideSiahchez .omgago
Prcltao.ali G.otcaim tal el ci- ,., .d.... ,re i.r. .
I~ d-,nr.j. at. 2%t el .doc I A^ C*,, ,-. .. :,,- -
-nd.a~,, Airale o MolITI0,.1 I.-.
evoo~~~ll CU i eott.1 cce
lr ranod l io c,
.--J a t ."ur Pa c& ltid .
r,. i G~ rin.,,a crind d s ..,.
dO 0.00.o,- ,'etearldo l .., ;, .. . u
F. I-.f, Guate nemala Ioald ..ic
CC-.- l ,i tolT, dprCloap dl ,
cl M ,r.-,,;.ir R elSilrnel E l,.'f" . ... '' C. ,1; ..
;,, .,, e. .' ble del Ps.
rld 7ey,,3"1lGoblernc.
Fue el -Irr ae A let,. del I'T,,
aO. "0,G.' ;e, a o y cocadom ,*v,',
-. lei 1, I. r, r,'h" .daode s diq 0
d,-i ,," Atuietan dtSinchto Aroo.
mt.i. e r= rim la irepao sota at- -i -c
na.a ePtecot
v ,me i,'w p=a rll. e n | d Q.1 A
rtrl:61,, -"'3la 6rlla .: l raa- ` a
-en I fr. y.arn, Jo um ,T,: -..olaaa., E, l e-,, ',.
y~~~ ~ -lai r.'.c, rl .ur rulvm.
*o.,el oe lo.aaoa. co.'. tal id m A'" .: T -,-r:.c ma..'-. Gac.m. P-
ea CIa, caer Far.ao.cabaotde .l Z 1'"
t oaqu qin lrea, eC ra .rA
01O.,T.Irpa.'. r o t %Lrobsa en I.n
C 1uei- -0 a lbica, 10i0s.
cn l Oc ,t,..'ia~ 0,l.h _0a,li O lt ,u f i -., -2 ,, ,-, ... -

Pal,,. I,, ,. .,cE--.a.v ,Jloaoa r, 00,000.T00rlI 0 erie, ' i'o a, a- O ri'a '
'"a r"'a. otooo a ateocaala,.
,00 : lela Si. o Id do1 OO 1e al, d -

.i I cu .0. 100.aol o a da-el' a t. -a
,T .o ..e.' --ii,'de q I II lm aa, .e, ,,, :'
.-. i ,'11., brilI.:,ir1. ,avlv ;. :

,,, ,.,_, rc.mava.cl~aaev.1t0.,
1, :oil" C-ai..; a.a ioa dal.o, eaoIa i ,
M-sPalvat. 0,. 1:01c. El Pa,, o, ec,. h

loch,- p-. acaecid
...I I-1 sC.a.to d il-adad.e e i

cok, mal.-, ,no -. 1 va r, o n .1 vol nlcaichl a ole bv dl clav-,- ,'
n er 'F[ G m r'n :,,' d..lUe.1 to K Ib a "ce Novi,.

gOai.inaoo 0~e. meo.,/ oan l ...taa ova O' eld 00 av -" ... ttc lt ,',oavb ''v

a .a o~.. ... ~-..al m.,l,. dll g~lo tli=t oe.-aolildv-
am hI 00]T1, e.i. alvlltedpe ci_ Mac-l,-e.-io'
l_ a-a|| All0 l d el NsJQ J, l,,v c; ~,'eo d ,Todd olava. ? do
It i~m e le. tad va i' edatlti
0.0, ,. . 'W m? atom-3 n o Po ,h.10'nd rtd i daoqla e.ln a~lll 1Et,,lacv," l,,aiclaca-
i Ovo anmIaI n n an Ido n ',im `c1110

l]o'0'.A00~mnioam a~lm.li aqao~tcateaad oelA reihocStloa
Rm 0.-,0NOA. L fic-- -e.- -
I,..otnd. L ia, eol N lae doaralo a aao Er, ela-
'ii'ea. itdliAo~aaoo o co derlatea.oload cri ,amigo dcl
c ep.-I P, n t. -- TZ `_4 iti- 1 -teatle u toriar n 89,a

c.., 0 ,-;. ..Ell e .r poI ndoato p d. l ODaien a.a Do
a. .~toU 1 -. oanli qd ,l h ala; ilo arda pab l-ot
C.;,',':.. '," FU E E = 8,";,a r......... reo,or.q.., ....sns.0 tgN .a ral. am an o. Lvd.. ea. a Gat lo no a
.n.vaolls Iod,.i t ambidn h no nomb. de


mmO.aeaON.Oo .ld 0 'mrll0 d e v lanc Udinclaerod
Cet-uI.e, Zal na.

al. ruaooao o, .'C- I0 .emllv.ma aa 1 1 A.
c~ coonl nooca ..C l0l 00Aia El dto lcotro Cn bon cbat I
R EX CIN E .M A P-:Crue A ladestoIiolar a..

01..11 0 -a'ol plo
d. fll--.. 01-an dON ATIO'ACOALr,tYti 00-

SA LO, E de 1 a0rae ,ebad. APEla'.- htosu


,am eMra.... .a MarvIo, aac o admarlirau,rI
00r 0 0, -l Ii o .' lam osmo en do iaaf ea.n o le. ho..Lea

L iAlt i aiaere altdemand tocr a
Wes ei urode su s grao, nde iJ-am ..liamt~aie~taaialnamaa .a- aodacpna a maa go cli0

otO 0- 0 N --P. N 1.12 1 apea u tnp ia e. a 1 ti 7, .ernIoI
0, 1 To .. a J ii- arr taer,.1Generl d,
Iz U dr Ar 1 11 L [1.. 1r, dlorplal ae ue a e "no bre de
r,- .e. 1 105 AL to a reord .2m .ard
piren mi v lum en a inm,"tre

13, 5 '. 'Mo r^ -' n oe Bblotfencargmcub vile-
U S.! OB, r. bh n ja" 6e.,.atrnLl:, y -lell
cdt, 1. B-b.iVlecO Nitric.
OlIE3ifile de'eI&mlUni v -iii.,a-
e Tl,: .1=e ul. u asto aJetMei
I OIERATISFARTOENAI LAS RE-

R I V I E R EG leO i q..hd GTONs(e Him --Natatoral1
sm I. ea" Tailr at PenoluDpr~e ntmno d Arcutrad

H lls L.p Im a o= ru -, ll J Mom ui n .tr E ntob nces.. e i are n
-tl -~a= ct a Id enero upn boen- au e n e

toe" y11 M N 5 425, 1ji dra de ,us 1,rdnd.o l js r e ier


SANTOS SUAREZ

m Il 4 r L evirkma. noi.a-o
he.-.ML"FMZ wJ
Nei< s mtroato in Cubira Wu'I
DC JESUS c- Ka Ael cnAl R-Lt
M i.dy r J VlomaL Lut Tia .,-
'*l BO .ul Baleany l rut

STRAND
a a .mim MO.i ToI. U M.


UNIV ERS AL
N -' e...i 0S M ita nra.', .
--th E Mo O I001 0GU ARIAu .
ml.,Cl. alhX '. aiC.m o N Dr
."O cR n V- ; r J, un Lur.,-, -.
3 W cu NIl- y T rIull U '

VICTORIA
.1,111. II." D M. o ,.
huaida Yo,,- iioarlo ,,- o '"
D ,"t n BA UI ]llni IL'r ni-,,
T AR N 0 N
UNA MALN MM I.ltco 'I


UNIVERSAL
L.j1. 3 I L"oa. c ..u 0
wMow". 7 rUrrnoll DELo
"11 O impe C.A 7111W L.D~e' -
Yoram;0 ale MANY TL IsC'.ad...= o= ...

WARNER

igl l m peo in' Ci TE -[PAFL%
DOIS ,e ... .'. t'. D .1 .
Geo.jI,,, ', ..,a .."


* 1951
Carpelera'k LA -1E l O L 1-1. I'. a
IA, P",. r,:,-. i


Ti' t TIC' E~lo-. '-..
"T N- t o ,..

M irt r ........ *IF .:.l.
,, l.. ; .. ... . ., ,,

P'- L 1- 1 M- 'M i,,. I,,.

LOS ANGELES El,, p er r. a..
,.MAETIC-, El t.oa ai M. .i
C ClidQ ya. cro.
C sIp ,7l'.;:. OR Sc io-,-5 .1e. l
naireod,J ..., n .


MAN-A rNAh. Cis dola -...

MAM.AN'a,- ,l. dad,. aa L.am.dl y
,MA 'a._ ,a t Mh --e0.11 ,,-MASTAl Eli do' i'_l.e,,o p La
aladad orbaleoolo
METROPOLITAN, 1 .

nabe,- Adt6 o *Iovivdado d2evtc
S ,MEXICO, Al.m' El pcd

do "or pT,'-, Nal. hint ac" Ga.
l -idE y Plta. -i

,MIAMI, epo a ece I ,.
M3EAOAr, Ci: E mMA di.M -.Alo. n i.
e.o'.' I adav cal i o I

NACIONdLc .lt,,,olec. Lo gr, a ,a,
Toa yaaltaaeal-tat.
NClIETEI La ,dad pillio t..., La
nef ."0 elona.ttan e e
INZPTJNO1 iaAto.PiP, da m
L al-l A'LIeldc- c1 r ia,: .
Abdd,,daoo p~aa y oatutom coEv
PALACE El vc. d de lo, oad -
da N.IaPcaopoina -c
PLAANGEL pr d.n La tim dia-
11111-a C aa~ jei oa nla .I
4Aauntas colol..
PALMAJESTIC: Ea eIr, Smbdida c
mtaredo l .a baoa.
MANEANAR FeS: Lp rein J del man-

SEX CINEMA, El tan acant. mclar
EIALTO. Adl6a .1 'vanda do *yor.
lo, Ls lnu: Al u d e: t lieaun

MARAVOOIVELT A.i paMedul la idilay
diant y asuntris Nacorat a
cMARTA: El ogro dn a dsla y L.
cludad turbulenla
METROPOLITAN: or un. "mainmluJcmA peri, A d4 al Inualo ade e
Y asuntoal area o d l.n l
MEXICO: Alma ftod ero El petardn,
dea nerot do brNot.. lt con Ga.onpeal-da an 10l: mn oacea do 1030,
to attain nofaotda tad do ON osl~aonC
dri bdoaYlfl.ro.
MIM: Sempre samn-ee tri vez
Montana y "u"t. ".otosi.
MIA :T6 pgar.dos.-Almins en
tilnletlally suntoz carton.
IMODZLO: vegador Invisiblev
Al r -de uiteNoticlarl y
Notidlerons cional con GarridoY

N i:%" 1.% i .ur.. L.
mialcaand ria tuntrico
NZPmTUN O: Ritoma. Perdklos an un
harin. Afric a mg. y eston
carton.
OLIMPIC: Mllilca. en el sain.,
Abirlndose paso y asuntoz cor-
PALACE: EI teen de Ion cadena-
do., R a Grande y minion car-
PLAZA: T4 Paris do.. Lin Latedia-
631lca Y .at.ntoc eotos.
PALMA:LI. Judad..),rdids y Te
be-a ,en In boca
REINA: Feltpe de JestS. Tod. un
homhre Y a-suntos aortas.
REX CINEMA: El Sio santo, eall-
ne", notiieiron y a. carton.
RIALTO: Adi6. at1mundod. ie ye,.
Por una mall mujer v a. cor-
lo.A Ill. 12: At -it rd a ,l
v res ha1mbrea maion.
RITZ: Garra, d' orn faerie comnl,-
tal Territorlo ion ley y a. co,.
ROOSEVELT: La p~trulls ind6mits
Noticlario Naeional y arnntoff
cart-
Iconstiltuye un aumento -del 4%
I I tarters parte de Io% viaitantes
I.en caamparac16n con s tocks del
rmisao perfoolo del aluo panda, en
Ique et total tui de 4.21A1.00N b ull

bola. Los stocksdr.trigo w eleyaron
a 112.000,13W de bushels. total s61o
I'lIs = n es 1942; an eneris de 1950,
i "drllfialade fu de It INmalones
"ds bushels.


- TIERNI44A v Jugna' car riPe laomo de p0ft0o
y emquilIto JImr6n H,.rcrwal. ihoneIo a palrfc-
c16n om O SPAM
Pruebe SPAM entrre dos mitade do pan*-
dillo. ig ramenot dorado &Il bono. iQud ricolI
0 prepiaroeSA io ca SPA, c n PAM natural.
maente, cebohUn popiclllon an vinag, m ortan
o jalea, y p6ngalosal horoo porireva minutoa.
T6m@sefrioo caiente.SPAIM e tiabrostaimol
En latua de 12 onzs (340 pr.)


a,___ _^ ff^ ____


PigIna 15

"UNA GITANA EN LA HABANA"
I. Sm Ao trntrorb nrTPximamnnta


iMAS INCREDIBLE, PERO MAS CIERTO!

iIABSOLUTAMENTE GRATIS!!
El T tlro LAIQUITA ontreI oo e a oitel oI etrea o del re|ls iO
AV e a la ema l dtl 8ibad-214 (de Glorial) l t Domingo l. do
Abrl, mratri eite luja Cadille 1$51. que regal l Aceanot
Santi Mmoan., 8. A. Adn.aai m- roeser. tr. grata sorprem pnwa
moat poinbll ialonta.


Otorgan In Medalla de- ha sodaoltoergadI.czlo. prestooi
O aocia. iaela Medalla Cona P .o. oa
la Bandera al Conjun tiva -nitucional- del Primer Cen-
o ....u ae, .Baeri doel. deav Caban.
In " L. 11.allue -rorr-1.one.1
de Calls Comercioles Conicto de C ]s C ....iale....
l.4 titut6nes no de vilta, y laoit-
El Direct.i do I. Cor nw, sn lM'h2 Selma1,dacrevibida ,on extraordine-
olaavician Organiaadara dlc Prriio jubiao par Io iantegaint del
Caalenarlo de It Bandero de Cuba.aConaunto.evia. lairficl-
doctor Jult, ti Lar Conic Ia..ha-r qaa ho o lravr. lalnidov to-
ao.munlndo at CaoJunta do Calico a" dis lot aioaclionaa aflllldai cn
Asocviaelaon Comnonialma do Cuba pa.om carnvIon i a n& Ic
tqu par e Tr ibunal Caliifcador le gbrrs vaven brcac e'l iCavnlt.


Cartel del Dia


"OSAM "Mooo
DIARIO1 DE LA MAIJNA.


Ventajoso descubrhinento hace un

odont6logo de los Estados Unidos

Elimina InA ihraArioTnies, litranle el emtiit-.Alc Ir t TTT-
pierza. Adetada Cuba it.'- ice20 rmil pe-0o ila OIAI
P.r *nTIlT. T.. ......A.TrA'h de Alr IA*A* .,, .A' i
A,. 111o A A.All-,AA A'rr''rA
A AT!AAi ,e 'npr A ...T 'A ITAA: '.A .. .. . A -i.
n a!.r A .' ,. A. ,A-
D11 .AT.A..la'AAAT.AAr.

jn-T.J. li. t 13AA&1-
,..I a' ', A C . "aT,

TI .AAp.T tf I...
'. A,.. ........ ... ,- .... --

T re AT a. f eAe
: ,,..',,' I j'A :. W3 r,,' r,'? .;.-Fe rc, c, 1.- -, .'.'
1. _IA n AT .
a...-..en r.A -I A3C r --l,TA, A A T A A A
Co., rr,


Bedi, aiul adnroe, d
IaLuz n 'tlhdeLedaog

y dcl cicnencnrio tieIstraeT.tsieEDuow ''t
'. ,.A.r ..,T- l _. _...A A T*. A

+ ..... -. ..A A... + ... .. A 1 "'1-, *''A a A'1 T.'-'l . .r ,. T .
-a,: ,,lr-11;.,,.-,,1


tl,.i,. P-,, A..,, A. A,,.-.Ai..A--.A :.A'
d .e .' A16 i1 . 1 11 'I 1 .1 O .. r ew, e a l , ,


_,, ,_, ':+.: '":.. -o A.... . ..... ... A T!... .. A... TA '... .. ..
l e .C p rfrid...... .... ....5 .j..... .....


A AA'. !IAh', A't1. ,Mt + Ii I:'eA .l~t l ATI r'A'A I rIFAA A A A A!A 1"
.-. -,- .. r.. , . ,
r, e ,' :' a r..-,,",,e I.....
r I, C--e. r A 3 1. dIe TLb eo
fai aw 3 ., ,,' .. ..itsC uba, I-,I .." +
l'A!AAqeA!'CA 't.IT.A,T-,,IA. ....I o lTT S+.iA- NA.AIAA'IA'I.AA.T re i reTI'A -
i ,l l..ee :. P.r:-, elub r
El, s,,e &,' r,:" '+. .'h~t '''- p l ,,,ec~r d, S.-... -, '
at a 6_;;', + ..,1.....d,l ... .
Fn _a I:., *Tro T.f .SIA'A'., 1,'2'A dI i AA IAA'dA'A A It." .. A. .'AA
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 7 .c .. ,+ ,, ,,,

r-AMo e L rpId t. L AT=' IA,6 AElaa IAna i len. tIAd, A1. -
rr, F-i,' ci,'. lLdirecl, ` d l ,- M I el. loe~ G, IIP ,, ..
N r o ntI c T i e l Q u. e a d e .,.TTrA 6A -. T i Aeirl d n a A iA Q A A A tr r i
d I. u Aitp rt.nTAo NA'I I at I .' Ar,N Ti. .. .. iA'AA A It ,'TI'AAl IA Ti" "'
tea' alT deA' Arn tAl l r .'T "1.'. .-,T ..T'AA'r. *AAAAt T irne-ne~~ r 'A.Je.
, r- o d AT Tpe Igerr.rI rI ,-A',A I A'I tAAA~'. lA ,~n.'A IA e -, t e traa ., -ll ocA t
AAA' IS. lAff rAI l dA iTA'
Tlr. i ,L tI.b. a1A , r. qAT eIT nLadr-oT.. -Jo
IATA ,r-T deTT McTIt flh P, SAT.I l ` 0I -
A -I A' A- &, Tn rbA.',oTiT AT -,ITr 1 7 .AT- r
Ar AI r AA r AT r .1 l firTIAA yrrd MA,' !
Rendirain tribnto a don Jose6 de

la_._Luz-en-elDia-deLP-edarogro

Con rem-acto laeir icidari el prolgrama h'l misino
Sdel cincuentenario tic ,, Epic. fie Educa|'ii~n


I-,. l r, 1 Ii nl,, ll rlll r I II h -I IG i'.P i I" rh +," r~ '
r + .- lt i Ill, r 11, h .. Ho-l .,- .,, .11 +...~l 1.... -
r lll- 1 .' In,. i t l .' ." In 7 a. I a 11 h. I l. ',
to. con tin111 hnmenJe a don Jo Ie .directi\.a nosruegaqr oag-
1. LuIz y I r ae na ge edu- toon Saber que denipuloide I rechin

AAA, 'A'AA.'A di'T f'' AAA'TA'I,
gpdor d0 haaelealne eCttdlicds no pdrittemp1ager Ii~nflu-
h no. ., naIfom 'Iotn l sletud yp. e lnmeod
JAinAL LpezA I i' T deAT ncoA deAi CoAi letin metal TeslP%14 mitAadni.Inicap.A
National d, P.d a oo refilldenle eidind-de lInslocales tite habrfin d,
d,. TiTI Cn A lnA'oT I dAut'hzTriepars ncelebracl6n del alI
fIAnalA AUnTve! r iAtarITAlTaM, muer.AA
La. Tremonl his T S A dI prF.TAAd
por Ila proTeli r ya tI a d .l n dA I T
lete l N 4', qed1,9 lrlle i atr;
. ..aA' A IA T Tisit A A . h'T ' -a l'-

AT AC A~i~AAT Tuis A. TAT.Ti AI TAia'IAIAA l AAA
-n at' ,,!, p rTiT aIA' itlmblni ,, A A


Vol Ici"ATT, j I.En T'. t'fiAr
TAetident I del Cole lo Municipal do
-ri a.......Us ...q.... Criollo
Coal u rgo at dlscurlO central,
,InVel 'amanterle de C.1l4. -----Por Sergio Acabl61 --
A 14 9 IA. A',,"AdlisA plld, A' celenaA
tI ItA tdeAA' A'TA'' r pITAot oA TTAT'.IA ArAAA *A hterloa
d:IoA a ltT.A'ATI Tol. coFoA mu: A.....!..N A t. AA.... :,IAAAr't. o
TIn TITI .t y TiT 'A'!TMarlTa IA...... A', Ai.AA."o
I To A't I TIaT AAdo I p 'or A' Autorld,.
deA, oA'ITrofe'oreA' yTAnAno TAde 'A. i, t.:,. AT
....ac... e duclarl6n, e natituc .... altls' dv S'ayncr -ia'i :
atAItAlesATnvltlgtdi"prece "dcld poriphA
hi dato.e musics del Municippo e I r i -. ... .err+.e
Martio. marcharTA' n dea deAI aAT oT IAA Ir ,, .T .. ...
t1- ade. II'ICirmenrlerlo ce Coldn haolds
lA mba.d deldoctorAllredMA ....-'A '-'mt
yn. donde e]doc or 0 l 1. ea,
Aee rr AAAId'nti deI A Seecl6An de Ul en el oraz6 SeItsh"a.lAho,
rlirpu elColXio dhe Pided lagnn Y .es lect.,oi, u eshi en 1.aionitm .
pronln ark IeIdiAcurT T enmemorltfora
dr In. .fund Adore '.d., de A1'.la AAAd, AaAelectricidad El AA 11AA -
r,.1diagoKl. y de to,. d.,enoino. lle,, o r,o. orde .l .... po In .tr

'_Zell._ a. eIleA'AAIA A',,,.
.trends _nra TIpAedAA p dA TeAaFA'TO'
tlr". en IS Untverildld, Y vilitnriln i Cutando el blaothiiio ",e funds:
"l "1, eo riRcor, ,doctor Clemente In- el:c..d an hi,
c hi A A ITA" i ae u e l A de IP eT T oaia tA iA n a Pl a m e n taTd s e Ia n d tr o m p e nS h O
deA all AlTaTatin'de proI eoreA preT' ldiA tA1 InstantT no. mottooA ", -
do por au tdeclan, ei ladctor JosA Ma-
ne Gtl r loft AA'recerA iunT i. L. HORDespue Zde ArtEtin alabrIa
IlanTe recepIt 6a .an ITA muy an serio me 'l'o h
TA AAe preguntA': "TA no cirle
L.me oen Polar /11 R6... .M itc
A In 1:30 p.TA .A ,endriA efectoAt eat-A -, IA ie r Asp ondI-; TiT dice:
Inuerzia de eonfrate rndad proteso. vi rl -,c.. wr.,.'. i o bHio
AIIA AAe IAree Alente 'a Ah.r A Tf..,NoX.,: LT IAD T T.ro
de1'A AA&' A de APedalot IA I t AcArvA, T .amri 1
.TV,,I".oa AAr".rI 'A ', A
Scri ta~rvidlo en Ion .arile e s
hla In" I r n Pen P ll,res GrandesNATATAA TI TiA''.' 'I'llTttiTAStA. eAmAlI
A .... A'TTA-IiA A J A M- AITA N: ......NZA A'TVICTOR
TIA',,.TA It .T A AT. .. IA AA,' TiT .. .. .
i ol l joe r lque a, h. ait.tT. .A.TIA .. DA 'A.'AA :. Al I ATA'IAA A LA~ e TA ...... A'AiT
rl a mbodel Jgl~..
W itter ho`yel Pago fie] S! tinier.e..... as --udable,
tomne diariamente vino
tribiuto itobre Sl~etltoc, :n I Ime `; 'eroItme
y.marte 0. vn r I l an CJm.T. I st O6no hay otro;
pTraA'A'Ap n vo.1A I.Itr del AA'A' T A' nA i quieraApareid _
solarr.... do, y sla rio, l 'Ppeod ,ne.JC|O Z OO


ri A'A'" M. T lA ANA TTdAA FTI
r lend r ,nne ''A' p ,f.. E Aos tl AT que son chorizoT ,
.o, t.n cn "If. Lo THOARA Z0A"REGIO"A vteA' en
nl,.m at han a f nlsd d de E.pami.+ y I nd.T ostT +d' ho.
No IIIelt. ."d r teln ,1
WituaSem. n 1-1;. I, ;ahnrs lao-, o iiseta epaeet
la on hd v n. to ai arnce del dha que di FENIX MALTEADO hori
y ueel Jud sy lroes Santos no a todts le. esticdandlo.
trIse tribjari, iSe sa1varan los ue ieMpre
Decrent., snbre perx. I orai llENX,. T
Rekrend:6 el ministro, prole~o I IZN 'l atm
varez D arz, log deetrato.pres dnea- .dividuAN gTU0t ano
ladando o tr ada oa- e|sboettIVue I?
W iln confe S uloMrale= R.- 1CINZANITO es CINIZANOG.
be re aSelnde Ins.perecin d.e
(lpease, III, o delDireetl6n A LA CASA F114'E Actuden
feerl d e Rcnhi eI-1 uato que A
It rutt~opim, ngel Upe- Bar. `t'dos ia comprar barston
Rex; Y manmbra~i!o a Liar, Linarts MP- tos on~oes de flor sedia,
ia, ificeda'einae qulnta enntndnr Ins. d. cl munielles, puea'prelliade,
peetor, est ; qu LA ASA FINE
p"It"im)0n s a venedl do a
MI. d.1,n mlll6m r-- :-
El ++o,.I" ,. ...... ., Qulere pignorar sus joys?
,Ae r,, .-&j le ., ,,,, ,.r..-, ,,I P eat LA Qdlr .. ~ iAn a dd UX ~plt'."...
aldobl.r de Conauldad,
r ,,, ..' S,',',' ,,, Le nntreg.r4n 1. qu., pida,
r Cr, "ac,11,slcon el In or I /mix baje,


ereunen Iioven S Spirituslos pedagogos AI 'mTrU wAzZ'A'Vende Cuba fruloIaaEE. UU.por mas do20 pao000
-______-- _-______ _- AJATATra.TaiOrTduAl. OoTA Tf A La oAlclnA .A aSTfAhAe TI MTinUmte ia dA U1t4h TA, A .TMta AAAl oA.-
4 a. 'e"I "olaa Pro-i D n i._re.lar ad conIn D.ee p i r ,." ,' Prio Socarralam f mrculmr conocer"Id. Mam" ri d. A Mr ct:4' w Now Yolk m.1 I.,=i nmh =. iLM Rig par
d, e -1.1 .o r "ne r aU 1 13 m .yd -u-s "nle mu - e id e i. m r-c.' l el mE r m e p r eqperld o n gI fro tr Sro1.0 m f r m d e l M dg e na do l S I I 1 d e J D u ale. 1 9u n c 'l B n L _tF 'A o
I a, Ilium do j. rcturar..Joe ma Ierlakr do Wacn a wem..neeron. i oe erto tom is mm
': -f- 1. i;l. ml ;l d d1 u.. I rldel rlbunaal L,. f 'ed.lg t i l "I ln. dinroe de lct ur ITr nUtmalal die .en.u vlmldhmmn anM pae "" "S ..on
L.."1^^. .* ^ a' "'-': eu~~ r.aly C.oI.S'm Sr", ..: ". "^" ^^; nado~, u ^ T s?^ ^ ^ ,^ dol c. de Mm
"";',.~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~1 In..F";. ..'",^ -;"",;.^!SK d;B~ -r c'-r' doo' e Ijs ll" 7 I~s gla ale'struee ^^orn"feiuS;.^ d'" = Lmlcla.*" -
"- fto i ~u al .elp,, .1.e P-Suerr.o l Me n I d o |I It M Uelllon r.nk 11 P d' "r.a ue. ade P~.l do i 61ne n hn mda repraO m o I* d tf'i l P++1r 61 Nleg lo Vcl aido doi Pon. del W
A' .. A eA AAo Ac ....... AT FT .. A.. A A.. .I Cl. Fo, .Tno",rJ an.d,.dor .-= o .ld- A, or d. d .dmq t .

,. i,'n:r -3. eF.rrUr,-ale, U .. .,!o, de I4l pmrleon"l= u viam.- ..- W il. In.rclin yen de Cafalra prtem~ or M e.tr. p f. or t llm 1 l oe d in-1 77l20 5 '*r* "r"'J com d* an CIfl.
*. ,*i.,:' ,'*ie '* ipIrnndolos *I de l1fe de l,-l',^:," r*.. ,. "7''[T'a S I-e e -t~llG dH Pedl| 6 l do It facu IoFrec o que oalaron $e 1$ I [ a478 -IJ pati expormLr tm o iDt do oa-
c 'A A"1,, F' . Ta'A I i A.A.aIaAT i TI mTAA A. Amrn.AT rri, A..'A'A AATAAA ATAAT TI2AT .a TAAAA'AAuOeA'IAT
AA;A. TtA' iA-1''md AIAATTAN.'t T A "Pa! A. AaT TA.. fAeflA J A 9


EAtuche ITe mairal phA ".
;. AT-.ATAa'TAA
rAe'T Ad lTA Tr!AucA, e ",,,A'r
,aA.' rA... 295


AbA nico Je t.. ,.'," .." -

TAtA 2 25 JuegO 'lT cnll, ,
r, de o,..I 0
-.nAeeAAIIA o-AAA


_-- ElI-pr6ximo-lomingo---aleg9r--

domingo dc Pascua Floida -4

-es la-gr4n fiestacde

sus ahijados..Y estrenarst

un lindo traje es loCut

mejor da la sensad6n A

de-estar de fiesta. AfEamh

prctico regalo que, pta4 -

suS, dhii.sdcs y ahijados' ouede

suserrle EL ENCANTO. '-

CudrtO PiSO.

. .... .:.:.:.. :.
*t 0 0-0.0.
L a w" 0 a"01 0 4 0 0 0 0 0


* ,


SOS *eeeleee


Cesto de mNmbre esmaATAdo en
Alegres colored$ can huevo de ma-
tArAal plsticoAT'A A azuIaA A marAI -
11 liIdAminte'deAorado, 2.35


Colo cn i-c, -irlui de iranl-
:al, oApal' brdado con dtT r-
t, T n T.. dr PaTAuA Florida.
.B


Reloj pFlwra dorado.,ro. Ile.
aI de cA-. A-boyI'lAndel Ifor.
Na &e r'TeT 7.93 ueH o
pit.,Aco A ,AnAArddaAyA A'AnTIA.A0."


S. [I Juego de ATre p.ezt de al'odAn eIampado Alul. ma.z o Abe.Tli 6 aoat Can-'. 2 50s. th,-nm. US gTrm, L56
I .. ... i d V etdo de aTlo J ,iT ib A c ombI, da ca on h'Io ibrodeA blia,.:o En 1.At11. alul, nm 0 Acqua, 7 I a 14 mo, 12.54 Ca .
i".n,,dn deT pit er, A-,AA de conAio. 2.25 [3] Vetcltidto de'linc.n blanco, bordado en flToreriiii de coloA T con T nionAo
,,dela.,ral de muAelna I a A baAo. 1b.50 [4] Vetidu dr lio l de pQigur paniAl con Aidornos de Mra ibArdAdA. Rous, azul. miiz
A. qJa 2 10 Ito I, 12150 [15] Modelo deT p.Que cn adorno de encIjT GtqIpur TIgran laIo dc muIeltna Ross. aIl, mall a
l.lAnTo I-ta1o., 1695 6] Shorts de baAo de fTrl.i, en pruaisn verde 6 aT 10 aftli. 451 ChSqut sde dp eam-
pA.J. 2 Ta6 slho. 9. A E1: 8 0 12 gini, 10.50 [7] Traie dte piqu Aequatamenlteoardaido en Aapas TonmTatne. BlDaIo.T ols
m.T I s 3 anoo. 7.95. 4 a b 6Ao, 95 [8J Juefo de camiu A y AhoAt de rA)6n estimpado. en moriTvo d. pTA. Bhlm
p-u.A. o0 y cmanelihT 2 b shot. 1.95 [qI Traie de piaqu con caimans manca de h.lo y f.nas bordisdo En Izul. aun e
H...-c,'o I 3tot, 12.9 4E sATA.3s. 13.9
S* l-d. P ^ *

El Lunratef fLideu ls. muad Eunde roguE..do Pumem FF4jt 054


. [A,


.PACINA 16


/


* *(*.*',

^
/hi
S PORTS Martem, 20 de Marzo de 1951
SuecloN


DIARIO DE LA MARINA
DICA.i DE LA PRENSA DE CUBA


CLASIFICADOS 2
Pigina 17 SECCION


El Sorteo Extraordinario de MARZO 31:
...Premlo MAYOR: $300,000 por.610
2o0 $100,000; 3o $50,000 4500
iEs ipual qua NAVIDAD! m a. .
Aproveche la oportunidad de hacerse de una konura eligiendo
su bil]ete en
I A ^ | ^ *U ^ C A "RECORD NACI0NAL DE
LA D I CHO S RANGES PREMS"
"37 ARM LLIVANDO LA FELICIDAD A LOS HOGARES CUBANOS"
lmadi at smtain 7 Prd- -pecKlalM a pdldai del Interior.

COMPANIA CENTRAL
OISPO y COIWOStEL Tel.: A-6770. Apdo. 748. La Habana


nTLRNTIC HOTEL
SEMANA SANTA ,

PricKs Rewudis EsMa ld Atii"n .. jF

"^ ', r sasmo xx,,
i =-"'e, ..... ..
Natl *OUION .Usae 201. p. Vi-tn0 TaI-N. M.-9M .

PARA EL JUEVYS Y VIERNES SANTOS
LA DULCARIA DV I

N-EIioXX" I
I A'l'Ill"Il",l"I .< a . .. . . .

7.4 *sas IsA-41MA

Director di Ilalia y Eupana a La Hahana
_.. .... .........._. ..

IELV SISLAI UAUAL.
Vpopoi "GNV1 LYICES"
N. Ow Ha Oae* D e.is Abrl7
YOPC .o t tYIE"

PARA EL Fure QtalEeYM S A NTiL
Pa' ,. .5 ber ,
LES0 BROTHERS H VAA AGENCY
OAM~. .. ASANA IUO .' e

Cien afos de vida sobre el mar
SITUAN A LA

Compaflia Trasatlhntica
- Is peak msm maAm D o.o pra In ce al j io a la
ml alu adao berMe.a *u vlale a ENPAIA.
A TIERIFE C A D I Z BARCELONA
(Vi.. San luai, P P. y Lo GCapra Venezoelaa.
Motenave "Conid di Arnglajo" Abril 24,
"Condi do Argelejo" Juiio 25,
T oed aar B o lain eym. sair aBdlelaH bada
Compare nuseoi pieclos cci lba vrenl ae quo ls GlrT:e
1o mti onliqua lira spoflolo"
LA CWOWlIA ThAATILAHTKA
COMFORT SEm UMAD
y CIEN AOS D E EXPERIENCIA
GAR* 0A DIAZ, LTOA.
L 0ad N-MU.
L omn do Ca l M4M 1 M.7 2 -- La H alnna.
(Va anl., P.R. y IIO eexaa..


SDr. A 4ROSATI


* ATelsA 9422
-lAIIANE I-*BM -NPNO
RAISONDEL VALLE
C.. d C. Tbl.
8-11 211 T Ultf.- M-1tI


De las Letra,

A nn-stam nu im,


S Il.1.,00I.Aii501 11
t I l '1 &.. o eto - le Im-,
pwcid- ) e .
A..-q-ro a1 s ampan ifin.'
tl inlItnm ul =tm .,
o|caor. que ohrem., omdmi r,.
imd.
t ores de ,C-....
quo' ho,. ewr,
ban ion pirisibei
D3ARIO DE L
dlunado -I.
P aer, rc

lienr, l deiersa m dirloFi e-r
,p at :uae n ,it i
De..ai0r..a.r1'em denIqu ,
bl .. q. p.2r p r I e llb .r...

10 0.1,o l1a al 101 de T ...
ia, Im -o-as "P=.dai r.
,mliet. rtm -
im par.,d epi d.rb, r
2,.. 1 .11a ro11 ,,e o ;a ir h 1 ....
I1 w I LL 1.l ). dl eto T -

.aur- .-,eere r n -r-I t,, .
T rio, l, D elnVal ,d .a

--Te;,-M .P-r. 111 noln,
piea--,me 3-,JP, La -de-- ,

,al'm-a fp, e1 u- Ii .1 yo w.r,
3a e , A. t, e el e. a ,A
-nr &a 15 sC.r-e M 1 ,e e

c"'.........'.[] d, r.rt,o,,-.
qua eafer.-se Tarm ansfltrar en to
m .., m. mer,,elua ,renlepre9 a ie ,
. .no -e.1,L.t vel Ja. cowo.'a, a


So avecina la GRAN FECHA: Marm. 31

.Par a ese dia tenemos $300,000
para ousted por s61o S45.00.
EL GAT NEGRO. Campata dd los Proaloi. l obs... *asa
colol foutUa on of
SORTEO FERROVIARIO
545.00 *atero;: 132.30 *I medlo'y S4.50 la hola. Illbr do
-- em. eel tBsoe a toda la Repiublc.
BILLETERIA
EL GATO NEGRO. S. A.
OIPO NI. ImW Aparaa 41 Tel|rI. CACHFIRO
Ir a I & tI A 7 7 I a
SICURIALWA
OALIANO ZANJA M-N4M OBIIPO y AGUIAX M-UI1CANADA-CUBA-MEXICO LINE
KERR STEAMSHIPS LIMITED
MONTREAL CANADA.
8lIIld i. o l.ld, d Lletd.
VAPOB 6T JOHN MON1RAIAL LA HABANL
"Hadrian" .. Mar. 31 Ahr. 11
"Juslinian May. 8 May. 16 May. 30
"Congo" .... Jun. 10 Jun. 26

TOUS & ASTOR aUI, S.A.
Ageri,.L Gnerl .
UVIoel Leanje M Ruba TasiMe.; A-414 N y soMPARA EL JUEVES Y VIERNES SANTOS
La Dulceria del Restaurant Bar

"EL BODEGON"
mwedwamol
Pan mu dm s die aJSe haeL i. s ftrwe I[ -pereliidsd do
COCAS D ABOINAS., "VOUil-VANT I. ATUN BON 10.
EKmpmud Rea Iln d. ATUN. BONITO y yMAICOS.
El biido da OLORIA i DatMaa do PAIAA
*MONAI V CRITINA8 DE PASCAS pus A AHIJDO,06
JESUS DEL MONTE Y SAN LEONARDO. TOYO
T.Wonos o 14030 y 1-44.L


Pao Ptl Ir--h .261l

'Ta *1 CANADA HANAJA B VENACRJZ -
Naviera ear S A suiriO BEGULAR DCO OR COA

A Vigo an I din.
El mderaw y eIeo saldiao epajol m S,'-T NAHI,."
"MONTE URBDASA" L .,.r .La H.b.....br.. de tI diAm .L'abr t.. ....o. .t.... "
1dM L de L iaama ali d. AM Aa pb a V0. oVERACRUZ TA rCOT. TAIPA 7 CANAA -
ade.l0d t 8.o.s A L I D A 5 LLEGADAS
S, A' .HALIFAX Ir. ON HABANA
Ser-cloWNONTVEDEaANA-EAMNA TUNAHOLM Mar. 2 81 4.. AbM 1I1
B.'M "MONTE ABI!TIA" -r........ A a L ii T
!lal".j 2 L .n. Q n. h "pu. ,,r,
SalkdM deoDbas as NMuse m 21, GdCM 5 n ,V, ~ 1).a, .Ia.oL0.1. 0.1.a,. a5 ,. 1, ...1
5 aIMLOINOLM N -1. N-I O MSI..s1 e I. ,..
1 InormM.w [. e l*rM NI'7 1 MT XICO FROs uOS
rare li a ;lTGO ,D-E L OS ;TADGI 0005U 3 y CAN %DA
T1OUS V AWSOR q1),-S. A. -
Aao, Oka l. I. SWEDISH AMERICAN LIRE
Wla 2 i- T- I- A-" I W.- -PEODKCO CAU40 Ar- Q ral
Us** Wa^oaq 1 W.'*: BAN PDRO 1870 I lel.. &.-TIS A4SI4 R-BANA


L S. S..
LUor asreclbidos
*M B. ilM F-111. l.l..
nik.. rI edaior, 19r, ., as1el1
Connensr-o de i. B.s-m .', O=-a.
Glltne erllh "Maandnihles. Hbina.
I o., @I r6 01soamedice que "nu0e-
roltsl edicia..Tes ,se han hecho del
M. dR Arono-wk dy desde u0.11 Ii .100 eOKol: 11111.1 0, 1.1.
e iil r M1epaol en 19.32 has )a
h,,ha ai sd. adernfs obrn de text.
er. Jim Escueiatl Civico.Mlifiares".
PI. Ate Md~llc.1". IR-NW i.tt
zAlez Gordon. A. Io111.numero 1.
Febrero. Con trIbajos de Maria
G*-t6n, Rafael M.rquna Jo-6
rCASA DE CAMBIs. An
EdII. Mstrapo~lllcn
gel .Ap ila. No. Ar6tui33. .
V. .de R, A o de la Vea. J
Manuel Val dit-Ro~drigue.. Nena


Bra. HiCpC no CubanGI. r
1. f- pr.p rid. 1J 1J-1891 L=.' ,-.." ..

ie Tranmacciones
CASA DEC BI304
Dpio. 309a
,Apia. No. 833.
L. K ERREP W-0565
A 3755

tCia. Hispiuo Cubana
de Traunscciones
HABANA 304
Dplo. 309


EXIGENTE
L^J


t lHabra uI. cto
s v las A rte s / ab ., 2 2 c n
(.en 11bril 22e

.Im..n 11 Pari& Resarc'inientos
'.". ; ,..1... ,' . 12 ,,;,1
3i t'.I.. . .

F. I al
o., od... y le it. A., ..d.. t1

," ,--. ,, ,... .. ,10,'.-,.0 A- I. .. .


-r, 3q i 3 1N.
,.- _.. .,, 1 .-' .1 ;' ,.,110 ,, dnd..; ii..u.,.... y....- -- .. 11,. 0. 0-.
.. .. ..... ....... .. -,. .1 'r Sr. to :..'C r .:'-, 011111,' T .
; I,. :r,-I .i: of I Of -,. I t,1- 1. 15 .11:: ; ," l.....

'u~a rotnca ,. J del.~ m,ldO [ 01011I.111111011 0.1..';~ Sro-o, II, P.11.:
si t l.. I O1-3 31 A 1 .31 C 0 01 11111 I 41
.3r a 3 e 5n o t n l-.3 1 -L I IN O 1n .
C.Al F0 e 0r,,.,,. 11,1
fiola : :uby adapotEl Csinimo ,', -en :,,'is'F J,, oJl

I in 5C....bor3 l2

u-,i, i) al 101 O a:Ylb I.,u 21 .- p,lrlblr:,-u05p 0001
... 1.... .1 ..... 'r; opl.ar I.... -[,l,l,-o,ypri 0l"" rICau o~n -
,,,- Je',r.. 01 1.,,,-,,1l.,, ..al='St.To,rs .1 h nero. ar t 9 10110nez p ralo-.
I. s, m e ,,e.C., r, 12a d. aI d.. .db.lr... b,- tr,..-,,,,. .i = ..:, eolu ~ 11 dentene la que para .., ha crOlIo eia-
-L.tePaeenaia el apartadl rodnd.At


q.a l, ,ro.d e..- ,
caet ...- t.rropcl q., s P,. 6.tip, o ~- -.2.pe 1brn u eslns(enoI''. i oo p, I d..
n. ubyug.d. ,: ..p elrcnran r

1 istinismo no.
H i:-" c u l m r-z o se ter- .n form ula .In
-4ldp0. 1..o0u
I ' . ... .1 id..
.r1 0,, e 0. 1 e npllc srislado re y pers dr
-e ci llooo: 10 31- [n d ,: ,.",P a e t,, ei rnemas res. Lom eCisner os M ariezst r a osy d -
." ,t1 ','- -l ,,u .' 'c. . gr m b . ... ld . de Ia iA d m nc .... io n
la- 1,-h".'i f- imn. Cored rp.1 ca ohrne29creanip-
1 .t e,- ,,-1 = -..- ,, r a t de- on a m b e n .] e t~ c ii d c ~ A e
.l .,e '. ., -[a,. cahoy sn 1 N o '. 655 d e 944de e lnJ- flr o

r~, l~ m r~l o T, .Llpar, T-?r f ourm eJ os despAlvar e fa iisr o 1
c.,: ,:, j,1 anuo p iu OdDera, perso nal el upr Macn G delArto
cbr ul e~i e -. ,. ',-,i pres12 denl adlonesde DeomerSocia al -
Oo~e',,:,. a~rte, ] e br,,, Co,..a .rnunlturms, ma 'n.in erlor-
tel ~ ~ ~ ~ ~ ~ ItI r~='lle ,, x,.q, s. 2s.Y ercis lris n vs sus p ensi mpa-e
a- .. je PH'. actualeooro Ia. aerio in,.deI.r.
d e dr, ,,Trde,'iaSOsieJ m..e ush IN-

Ilere r r- 1 1v,, i,. bir k .Ir a i nT, d I A n l is ri
Com1,.-, i. sl a"O, I h li e 9 e. itiis
C 1 3.. a.,. '....... itl.11ad in o nl
trIc i, , i ,e a d n,. A lc eba s. isa r tpo
r. b,', --A ,,cal-.dE, d" yal n lirJs6I lmzDa z .mnit
ps de Hacienda, .,.ongdebuerao pa
ic 1~ .. ",, dedais
e,,,Dsr. .oili t -. is, prse talees de coari.a1do. l
esde I- .; 'e1. I m=dea e s- y a ri lnisvv ,a cm .
Wuy apr. lr" c,-,a. Lae e,, s cnalrs u lcs rfs,
de .lh_ Iis earar e .a m o d
In.P. PI er,, l Ii. 1-tr.e.N -
..... .. lo%. Ir T
EaeaSo.uro a v
Ionia. C, ., I ra un o .
d l &t ,:o ,,-,'te mertan%


esacazocdelowrcga
, en todos Io Establecimientos~de Viveres


Son I're5cos no pierden la linea -

Desde 7.so0

s ~...p..... "T..... ..01r1 OpIOdA1T... d-111P01
res unlversitarlos etc. al iua que boress el seflor Joam A. Garcia Brao-
por amigoB particles. Sus secre- qjos, director generalJ de ContabiljdLd,
tsris, artculres, seforia Dliades uis de disfrutar de merecida If.
MIsi-no dc lores tu-cencJa. Tambin el 5efior Garcia
vieron, pues, una ardua tarea iBraojos fu& muy congratulado aerM
Il eilfai* ietrd ocuooitcouoo.I .0001 1011n1t.1 10

\ l^ Q m /Uaon.,e udrco eirEl
Zntb l l lao de C $pdesqua vuelve a OU
HOT. mattes 20, se,rmlnTegrara a sus Icargo titular."
,\ NORUEGA .Lo corn-
Y pro hoy, Jo poogo en
\ remojo y manana
rndri un plato
e\quisqto. /

DIARIO DE LA MARINA.-Martes. 20 de Maro de 1951


Deportee


ORESTES MINOSO 1MPULISO DOS ANOTACIONES CON UN CUADRANGULAR


El D1ARO10 en los DEPORTES


_-Nioliciario lie Iodoa loi acarie. -
-Turo que "filIear'" a cue hijoa.
-Primnaera salida cle \gulin Lura.

Por ELADIO 'I( I)-ES

h a ,r, Lp ,, ,n,-,ie d ,,,f r,_ I ',"," -. i L -J ', l t ,, 1, 1. d A t 1". ; Ci r ,. ,'u n
E W |,, [,, I 1 .11 ."1.:, d 61 .11 =JIt f,'I 1.'1 ,.,' 1', r..i' ,' '', .',t A. IT qe

Eid ,a', Ncl ean 'J n tixieodu ili r, ,,-, i .i-.-, d --
e,, c ,...ar,'...... .e ... ... ,

K -i .-itP1 A'? n cE r Pa i l" I
aEra I en-W.-. -m-etcicf c.. Ic--e.
-un dra r ', Si in .. 1i p l u g ,l.lo 1 1ee ern' ,,' oi r s O ne
--' a-n ur. ir bf pit:in--ei, .m e ,; 'r.-., r .a. 1 Cr l ] eacl ,1 ,,nla .
er,.r. -ru ie Mard Ir-r rice -r. Iro a 7 R charrn-'n ,l-r a
el e .r ,. r, I. "u. n .r ,c Cto ," a pra a ; a -Ia ua.
ltir cPde d- o piur,'iInIr Pln I,,Ln -e Sanc -e
d rr, d.:. h tad, cortur eor a " el lo ._jl,-uel c iTne ha p r.:.d,'. L .E a ll Itr. .
r"'.cAd' nn r najr. c-a n1Ic. .AC --IAd
rarpe y c n de 6 oi a 1 jt1 0 I' bl cn l o a. A A-.,lea de r el ecta

rl t e o I. ce-and ir.r are f c l S r f d i.. .. bdeCe. ifA . . n. Im S n e Go a .a
in r-a .l,: dc cc .: o de Mea
',,a ,ez' e 6 A , 3t , 1. t-o :, c,, ,. al e .: Qr..- 11r IAfL a P dc Plataen L."
.r.aa.t a qe q efI.era C ea,1 .. ...a ca n-e i.e. l H-. p n -a le ... t r...L cra Oc c lu
,ic u at. ',Mu ,.r:en e o i coa nl cl0 in.i n e s r -,U, 'nL.l' a aez u te E
iR~zqeirecc a i La ITc r cilcn.. eiaaa iodirr'l "t setrnnl:ie IL---' a chc-. E-.ie ar,.-c.l
te1"ro-i dc p a Cara, iE M am- l E ei o de .ertc.l u.'.a -r, a oI .ci a- at e ai rp er lO

.larnte pnrdeerI. ler el r o. .a e. o el nn.. eL JO ADE SU aar. m.-- ar e,-
-Ma-akra em n un-cor,-n-unca -,alc-par A err1, dal :- ...5 .on er, e f .e ao y r ,,.
l ere pte u--a j a .era an cu I,, I ol o--r.. 1 P t6, n_,ar ra J,,'-
t~are reacit.e .-r -_n r ti, arad.- ,lJ. rl ci-'d o r, er-a3,' pine. in.' L.a planar a Ge
,e ni Al Isa, te ,'!. Cu a.:.g,L, a -6., pee-tar fnsl il Ic-c--- j t .rd e
del COI.,C-,. 1., C, .,,cIl,6FA T..,-,-,Cc.roa,


mn-cebd BeuE=n,. Ae i. ra n r ,.,l ti- c ,:r,
b'ea ,el a ies r, ecP i 1a ,a- .r c 1-. r c ,es emr, I ja ,-, a rli rile a. a cur p.u a dei.re-
-ubicn a eaprie l., e, ce ira r, ice Iid .. ... ,p..,,, Palic e .. ...... .n-"+..--.-- 1 Ca:
Li i aete- C.. Cc NI C--era
Ma in,. i e-aio-.In uaeie.i.trta d _r M.ga cn
gr n, i in t,-,: D +.T. ii
rle t a a .,- e B L ,e d d 'n-cetrera e oeta u n n+-a cn,',tenlr Fr. rmen cc ]. e q. r r. ..... ,ii ...iie ...r i., _-n-
cAcr-c- fei i a--R--,e tc cern-ee enc dar,- ra fDl. ca. - .-i -
recta --n-nar. --Gad- a ,.ice 'In a.e -a'e" P ,-- enL -

-le in, AAin. Lu-a-hpiu,, ne I. .1 lii r ir-C una c clDe
EN La c Aun-calae ft e iri' ar fcuecnA t- r.c C u- are lcl- c e n -ai e
I-.muitanceaer, fur. f, n ,', aaarr-trun-.a err t ta re, eaO L-, l..-,-en'-n dye caet nia~l lieger a
Iaage cen sratuc. catell-a ie a1% r.ern p n publerr qua ruble f ie~lO Pf'Q- t derr qua
.ielcadro ire ateea. Latac. btaes iieordeeao pee- ci ecur, ut piea ie untae rTae aruelln qeoc0t n
ornec ccapiesorn ae-,ceu etach.iloe e chP a a Pc, up1e-a a-eSr ae, teen-rca fue Cearr,.
pa nnuae a o alragera i aniden-;:.tux no P H a iic La La..:aadel Prr,-E l'
featataO teetteime cn titaio Ia Palrnace cape- aitua,, u ae n c-ace't, rlluat~lUa te Lala-,tadr Ly.
aria Maclana. neacaer, luiI. .:r,, r %pe- na qu- P-tuba ire Poerana cinch an Ma-
reran rania 1-ier v Arse. r,,-, a Eta,-aecjle cc ,..mraeum.a -bauenna l ,arat ,
cc a eapre dir u .~etb ac hra ia ,rp.r.t a lea p.a.e nCn r pal'. a C riy-ai r-r.dI bit~e' La-
ta Ia nectire because qua Ic eater, ucidcuacao airenna prletut di. uire puompatera ciecleca ire
ace i arerno m;en-c.jo M cdarnate;t A nuu LPastio anieclbny ehora itareco!. Lefrorier
cor lee "Cbeceicc ire La p ate".-..L Etrpeairdiceo ur grandiece bomn-crec en Aeapeico a Jeniffer
'taore Ae Nan Yen- pub liceaatr rtelneran-- Jeres p ar cu eye Dunid 0. neiznirb. Traba-
cacioeeellcmengnte Jackl Cenbrbetquaeafurc jarone"LosCeluarrera".. ye be runtido yen
proepitelta dc C tub El Peeo, en prepner eraD- i a Ciudad Ar mr Pelatina ei Slndleeto Ar Auto-
nicer una Lice Mcyec indapendicnic. run teams rae y Ar-cunentiatae tie Telen-leidn Sc ba
c NeAw Y ngen, Broeobyn, Lee A eleg a See incade ci re-tael die I a r n-tae El S.e1olta.
fram-late. Cludtadi M anIe.o beea.n Mentceal, a Tie Tin yeue carn-rae lew ea-ndibia Caera
Keanae, ,e.ii.i--e.. ,ii.aeir- Seecutoen Firs r ele r mic hardLLong eEaelsprimer acto-r e
- dteatl r,ErG eaor. ,e Dnirnee ha u na-ra Sper cc- e rsenvladooeacear an.CoreIa Veaceele-
niAs, ii ~lSA~le i r"Ion, i n iF Ir'sore m- rarep-en-a eamYork unactexp il~ni ire readrac
Ie n -qun- pern r una in-mr-e r a -cdent A ehola- yin-lean-c pe lI artiesictaGi.n Rogers,-, Ahelr
Ian, lire poeLa goenata A feorn-ideate cestdape lee cri-naciC Sea F-aranieoe adem dieraettatta
rn-lar a beneldad +c n er trn borryn- o an-b cm c In ma r que ecn-icbe hForduesdeo aentat.n ta
rnrbai rt Monien-r dtie PL-o eewoEd n-rn-i Sciah. bie Inc nopto. A leii o tie ala e- peer trble
preAacicic nt Ic antiCarenleAtede Ann Luie Ac u ledc l-t Mickey cRneen-. "cma Sir GClerica '
a bsan- ve 'etra$ id dleria naier rncuEntatni"cl alr in n-aio inelusn-r inn-bide Las irce pell-
d6ie a prn- ae pitcher Harn-ry BeHadixle, eiur -ean iltimac da bltddyn Len-er.. Fed rain--
run-I iiJos thr aner dempralimn-.nn. lue rlnnro'm bctncran Sclai n nm n-a elnantcru oaeniar nndeT
rn Corinieluma Lnatel fac iCorbretnd n Ec- Bretdn, ruLor tc "La Verbena Ac Ia Pnaome".
preiet ihden-in- ub nnrai tinerpc C icrorarn I Le CoraldSeiolm n -na errdael n-inatodaetAndo-
inn c-ctEnaeU n -c a yri tedll det re n dco teatn-i netide "La Dermens" Al regrearn a MdSieo
pd aelw se. La ,crrir -tn-ed cdlnen-rel Cndtitut Me rIl dl]ia bard j "L Encluat de A Plate on-n
CerKans es,na rue ec cibe Hour p sronIr artia ee An-iee Ac CAnrden-nAc gatr., e cei todr i
aneante.,. Meu rai an Pen-te Rice Ce eentrin. esperte eoln-ider en n-ce Bro.yVAn, Giante
meaclns Acd Ape Hol Ci yra wo odtc Fred.,- Ptn Ba- y .Flidettia carten Ia nd eeoa n-na peteen crc
nrie. nent, de Ac eetarase.ceaSneea, be besbeh cloelpennantc e y oLney NaconeaL S ie C Acne-
eat conrtefaibn en una rn-birn pnbloeadc e n -rinaneaena falartana Yanb l, Enteon y DeTamiL.s


-,l1


J ue-o- dep evhihiriln ICalllornia:-New York Gigfntes vs. ~ f1"f
Juego de cxbibiin .Detrot TigreI, eIn Lakelnd, Fl., | q 1 fi H!l1 n
NUEVA YORK. moano 19. IUnlted) Brooklyn Dodier. va F0lndIlll. f tc. V -. iI U lJl l..
Jn-Oe d. exhibi.ri ,,e, cu-nlebr.randr IW ico. cn WW P LI
On-ni ua-rlcciI. ihoylda i equipo n d C Ben-le Fl. -St Louils Cnrdenal 1
'r, i. ain- .............. ic n-i. en el estelar :
-. I cr,..1 r. 1,i tl. r~l..er.,, n ma ii I,.' .i in a-I, I-i r, c D ei., d l p
i .1. i l.i *t .. . M l ri. -, i.. i B i fl l ',, i-h.. il i l-.: r i I- -. 1
a-n-,..c' .a...r Pn....... r r V ,.r ....... ......... Cit" Por a lard perdi6 Anibal segun (e
.. do, paro volvin a probar'la Ia
gran clasc que poae.. Notas 1

Aguicr yn- lrtucm ecnreltar sMn-cn a M en
tes y Aba ndnAend at turno- d m-r11;a
partante de Ia nveladide ayer e n el e
--.-Mdd. L anot- di
.--, fu P,. d~' -t30tanrina pear 22.
HUrn e i" In c. guri ire ndefe atr
^iB ORGULLO Q .'r"' d
,,,. go.@ ... ...... .....1 .......

pEi'e i I 'dl' ie,e iA. b lrlela
"c en Sa- melar.ae,-- -i cir.a lar l un-t
(^^ ~ .IeuLATEHlA ......................... ,
o al a.c?,Mle-. dar eha ae leira,& d,
*,-rri d'-,l? nl y l n a c"
r!,NGLATE..R A .aacpcin.iA a. 1 .la.deterI
Kj- '' s ^^cCT ^^BMI~a-- alal Cri in-f~rI">' Iaic ecL'Irtci Ire
*^ ^ BB-- ^ | e ^^ ^ ^BB^hJU-aBBIB c j-r-le, ItLfhl> mi Z t:il ae,
t. ^L^eAgn ci n ac If-.me Ilei rI sl- 1c r
le rne l e -.me-e r i ear a. Id
ra L ard. ie', cdaecale'ae -rlguc.'r
ic le ea -n-u il er,.reura e c ,e.rg I.m
an j cel irme lea c n- l ue-ta de.
d&is n u[ eg~n I rdun. Pero Inl,"
mone-ral acaire v-mel-ten prcel -
t adI ran c til recarstaord.)t roviIsrte
refUnde ara e;n-ute ) hauetnda IN
In { del ferw'l q., ur-~b. a las
redm rnracalillael ezaguae ide Is ape- T
Tan farmo eaan taode a mundo co- atn- inaepr~a ac-rainW TAG y ca
ma J. cjlcbre |orre del fSis.BHendo rlnllg o;.rarm Al y Ar.u lEn w
u r a deter i. ar An -hulc uit
LondresIJa Ganabta BOOTH'S et.a en-ec.d L..i rdedoaNncreu e aie
constptuyeuna daOlamgaa ades or-. cron-n Ea t ad ,,cee .
gullos de Ingaterra el aten dela AIe
Si su plaidr sabe ideneficr 1o dme-a nd-a
jor, oetaquialo con eunm rae d qeAnw.e $iap Ae-.rc c c eaic
Gin(bC a BOOTH'Syacua ren ameca-nc apaba an tea 1en-nera
SCHWEPPES, IsAdelioco- de mr.e ,'ea Ia
b .~r i~ut~naon c on.e:n ,ereiar,.a-Irdel iune-r,
i ac q cluaedref amcy eaaa. dc:Balance.al, -. e;, IN ela nlerm
ealecdet ied ire hl.aln-ce I reJ.-
pimearal cnl cal ana Xemaeena ir mra

BOOTH'S TrIDrKALAa TlE11i ENMPI'NIO
Flaunt PuttECDG a 2It eaece-e
A1 A l a ce.ALf n t rir i, c rn-.meo,
ap adeS y Buendlanzulce A ecm A 4
ar Ic primra. let in a loe .
SCHWEPPES garde. dc t .I media
PmUMEa.LA QriCn-ztLma 8 ar
y V-itt.
SEGU'NDO PARslnDOM a ni caee.-
ony ;INl A g @-g. i. 'l te,. H aim. -
corrlt lALj.Ime 1, 1 +I'N. Il. u
ltA ainaercarnlC
dra 11I
BI ~~S GUNDA QI./INLEL^ i ,T.
B-ljIr-u.1-1 Zar bt i t I .

TERCmEa-C c IRp i'-O k.i...cc-
VnlIvr % al~ie iu a leo A =
n:-t6r. ,ldel o-diao J3


Zulueta pelea

hoy en los E.U.

El -ubanu e enlrentarl a Jimami
Richmonrd a diez asalhos ila
r.yece en New York. Detalln
N-- Nrk nll-ro 19 UrId. ~l--
E, a~~r~,:o zel J:'lnOdo C-laoI
bel nda Zuuel nacurc en el prolti.
I +Al-i11N.Cl denA. am 164
amat ea.. oatialt.I
Ia, C,,llan en nae, eles ire sia
tinbcC.n l e e llulere middlrelal
Hr:ka irlanien- Zaluere ac ceIrec
.-a A jL.-.y RichTi.rid. Ba10 rounor.
ro ea-,a e.ne = rIe. York
ureir r.e ereton % It--l1
meaadih-.e -cr C~nr- L ms y Gnsma m
E :.-.era eI ian en un t eontri
RCae-, JIra a r. Miainl a mGaana
vj -f o el'.3 q..i nin d".-
tdu,'Laac ~ian les01on aOu .
bra;a ., J-. an keel rcelca
Mea -:,z.D eRrold MIrchll en H ar.
Ma eIVc .-'nleA .m,'a ceFresu
r-rkef inier en Ila An-ann


RESUME DOMINICAL
DEL ENTRENAMIEHTO

Pi]AbIl Fin.-1a meco a iaUnl.
ble1 eBIt J Ite1nr- n We Wmo.
ace -ef; mc i iea.ea er. rcgn-I mew
I ,- s es he,1aJi ,Herac
i Y le .i. m C ire) ilnc, p pemJ'
C[.dG IIO ties 31..L
B am UrEON feao.ie .- Iatr-EcTcR -Rc Fi-ric.'aEli mat
"l l i Llli1B---ld"l Bo


ce-ar y ame a n:i. reiy r a P'BlL ea d3 .Fileirct~i paccntilmaujeln-o 4 tine
eamiduela uen-f alu ma IGECadaelcej
T.ea eu. -a Ct., B- un
i.. PET9 BR, Foro mu

e Munieria aCeora B tea, Dniuel.
r'r, -T 052"mlg. I A PrhIIIdo.
Fllldiof. perrnitlen.na,.10 o4 hibl

El Ieo norn luh doi ien dloJ S 111"-
an-e.t Ii Icar'ra iImpeluda per uii
I Ide-E.n-e Slit.acen aa n7 c
ElFullit PALM BELACH alorida,
Cnae. I e-Unlted-1'ra- unanW Cn-ccede O ef ddecel icnnpemirtm caead
rado Marrero no erlmiU6 y -ur"
en I.a prrer.. trees en-rtde caner
a u compatriots Carloei e Paarti"
Paneual leanotarena do, en In.o Ati-
nel ares aeaccs p leo Actldtcos dec
Filadel ia auperaronra loe Sencdorea
de] Wishington 4-3,
ti Fijade 1. not6 1k Ileclsl~nen
el novenor necdllnacipose gratis.
PDill Lehner yaleaclmmdl ie San
ha man y aFerr.rFain i
MPA,-FNordlfoa, mae1--(Un.
lted) Le Reds del Cincinnati dela-
rrn cyer domilngo a la Medias eRa.
ias del Boston 15-12. e. am rearircirde
exhibln-6. en el que C n belearon
siete home runs.
Pnr )I ed Sn-x Jonmimearon Wall
roper. Ted William. y Lou BeB-
deh-au y rpnr ta Reds Ace Adamaa,
Johnny Pramesa Y fBob Schefnine
do, ece'.
BUBABNK, C.tnir. n-aeam.
UIted-ar- lame Mediae Blanccm dea
Chicago ]ogrgern-sumleXto triunfo
conse=tlryn-udadapthn en echo
aen#troe rd exhibircin, al _Wr


ta Focac del San Frnele ac n-ni-
o da Ia Ligt de Ca Coatr del paa.
OALAND, Caltfornla, macrzo fI.
natteid)- Loea Prtas dl Plfltiburgh
Iomnaron a Oakandanlpo de la
a d ira Corte del Pace., ,yen
Imen-eo y ganaroan 1S-oe n partldo
ee "elo di acntradirs, con su
Vrcher Paul Pettit not.indose elt
I.,nfo ir Lcb.adn o n home n- Ire
Jic. f ... ra.nt.iblac jonr a- f,
MPl cI.... arl Rape y AuiAe .,
ElAlDENTON, 'Florida mario ei
United LLo Brvena del Bear-c
"rnuneiir haber adqcmiredo tea cc.
leits den vateranoa rai-ther de i ,a
irs RSa Mullera, a quten lOa Plik
it delriwLrburlh dieran su Jiet.r JJ
no'ndi;cionaL el vternea uzd(
ST. pETERsBURGHn FlorIda, n-a,'
1. lUnlted)l a preaidente de i.-c
cardenalem del it, Loullaured Si .
Ho qua "estan atanc.nda" Ia. ne
annicntelle conatir pitcher r 'e
dewis Pallet n aurmi6ndtlnad: qi..
it >..** i a d iftu Ida dulnot d-leI
uO LLN WOODV leorida e .e. I
U. Ell-- Eaqulupn B de IPM Al
InT-,'.,-,a l lcUmorn de a In 1-ia
-r.- Merl. ac nadleaie de i-.
'... el ;l.nreT portorrqueco ArOld.
.:rl:.:-r.ero not~ndL' I el tu.-fir
LC. ANGAGr. CEalO"i-.l eia.lle
a ,lied-- Lam N. h'eiK Van-

r,-, o Joe Dl]ML.lJ-a rtr
.,er dominsoa tg r-o-eno de L~s
ngelse d dea 1a d la C iua del
idre con atolaeli6n de -i4 d
OAKLANDI. Calfornciam maro I
Ulcadi Loa CrAu ds del Chialio c-
eate-ir o :r ce i a ire
CIats del Paclfco 1 C
Pur e Chilcao r.ranoraron Verr,
crwttleijar R3 -Smallet y Hanr


PAL'a'Su
acne
WI Bl II NMS FH.OI
Sper i1 Cla. lENEAL m'l
A radod


San Francisco le gan6 al Valle

de Lemos con score de 3 por 4

Mieani rn ue Ia Universidad de & La Habana e Hiepane empataron
a d', en los primeyos partidon por el Canpeonato de Fitbol
Air. -cur inaUgurado en CaImpb Armada. Ftbol en La Tropical
E, r c. ., ing Te d6i Inlaie leeclonadasi de jugadores profeaio-
al cL m... -c amateur deutbo con nales.
aoe er.c..i ea.l t n toi cuatro equi- Seialemor oqu lo mlna dealacade
cue nl tuenl ea qua laiflaeron-pa- dei programs tropicalin, lo tud iln
r esa contienda. Con . motve, dud aieguna el partido .que jugaron
la ,trilbunas del "Capo Armada", los Infantiles de Ia Efcuelar y lI
lucan de ilo mi annimadati. Fu un de la Casa de Beneficencia. Eao
mpectnlculo lelereraea aen eI qua ac rnulcitoa j agtner dcuna nera
p inpueba Ia pacerliaidrIrd da adrdirable, hbaeeindolo" c an a y
laaeemeqirl ctendicenta, ye que er deeminie da Ia paeterseombnlndoea
eli torneu de iacifleaid, Ueirrai- e cl nrereli en Slevan do air ofee-
.dad a lhpanud o lablian ral lacda en val aron galaure pars lelrmlnar
prieerlugunr y Lee.moa n Sa n nr-an. rue ire qu e a aeri al g ol auniqua
elaceoar eIen l pedo amatrr del tie- la ertia Inaera en-l rd. Ir r.
te d' le prlimera per e a igual-c daceila anu ir i. i r--e. ,rula i dai
-dad-de-]-lr re rqune-rnrelte-ver "-eaoneraT-Vwr -gi a a ,nnr.,a
muy reido e caniepecbnato quoa que- chiros con ese r elr,i ea.rr e& rcia
dl iagurae, de l (I a cfuleta a re- n -ta ie di.nu. e { ,rn
n-runa ral e an erlen er, ir tue r nou re l e rk l e.,
na dneer- c l raeoed domine l VoA a r r ta r ermiln6 e Sta- ) a a.i:-
liedrL rdem lon mienra cle l Uniaversl- anrde Ira et lr.le ..T,:r ,-I,.
dad a Hianoe emptublanb Ini u a eprl [- ylieaecn m u ael tre n ecla in
mrerpallaidr, .l C la d an i rae r e erel, a n t l ll
Laj Dnda en I "Crpo Arma.. to de i Cas Cu..a a eal.c ,'nie
Ila" i. c6 con un- partidi enare aleie r eageehan ,.... ecul.-.
Ia Interendia d'i Aieas n- i Crib., n-aeien, cain-anca eri mra o
h abe andeo gnado e te ll.m e ,a r l. ma pr .meeidie de lcr .-s tel.
.Ila anotae n de 4 per 0 mlnar on e a er epaeaiCa re
El partido slaulenae In tobrsna Va- FM tarFlde ea; as Sele,.itr Atce
lie d: Le, y San Franeleo. Fue P Ia Sehteel ou tm ane 4 qua
un ennitreo u frartc, retlide, ne equiso n see cnt edtc idpor. p e alc. eua
equa te de equipea hileItre ale ml- arpeendlceac a iraeeaaea e ci etete-
nlmea elduraac pareccleanse la nta- e deatn asuIitir-1ea cc eou.e' p.a-
toria, Pacr tea dcl Val.a dc Leemea aoea ae"aecion.an 1 a-- peoer a.
ucin qu erdeand a ante at ampt- caltta tetbol paulaca aeaecaa
Ca deteo Iace tea quaea upaeao cedae- capropetanceeu a a.31real antre ar-
ner elscoreita ufavornlce as eJ .i n-incitse.pay g al ee I.n parI o new
nuto fnl e an qcu anothbaeaa an wvia- cuptaaaea nice e-airdeepJea
tort sccan Isanotaedanade<4 parantf.alvo..Inr role i ae.- laut-s
IUn buen comlenzorpracalos mu- e, l J eta, de cc,,', r del stala 'n
ehabeo ide l a Plara VieJal qta ae miran It. n.
i:o, ged. d ataHsp o, fulbanl Ln h ... Poll..
Joel-, d. a'n. de turbotde -sleid: a..
d e1. n..nU co. nilds p-r 1. 1..1- quiets verlo. .en ecion c ?Enoo son


aC.-, e C .i e cL,,.. l a r e r a n -c a r "
I.lo, .~,',Lbl. 1 ,e .f re . e hr, a .u e i-l" ',1 l
p e"........l. aclacc,, n ,Tec ... a. a
e,e ao 1. ce e~s .re! arp c. je-:' m, con

le yr n-cc auiilrero liadr ar =elaanf qua sacricsr.J n-,- ,It ,.. jfo~
,c n far.e m.T, 48-o.,eer a ce l,-ac e rl3at.
ader tl caJ earena dcaalihrcc n anaele at afiai.:..sa.t ccIIIT qu e
e n ve dr Prelela rr.suil CEs asnc I I til ,- 11 A' P*1 IT


dedcilrmner tire era ec,#are rcfildac da la Frhl;r-u. rca ..c r 'ue~ e
*1Ii toelI Ahn r Idi f~nJ. ), ew prr,,ol I&r-,.l

ao m e un rel-lTraa.ii. l del- L "..i es""c"'o" r
fa~rdnru o e B;,JO or. we I.l,ftq- cl..l ;"-."eh. Mr- r-Z

e ern, I-a ,.M 7 neA1a.I,,e n- f fde I n a id a pe u
pdqiraarplr- i urdlic a -


). alu P A ii,."ri ae-l... ..ie.
Jracire. Burn ae areJo do amtcae aI
aet.'a rn ctliaO Fratiur, I" r"a t- q.r e rcrI a.n aT.rr, c I. .:a


Luci d1 a qrare a prei"' aia dird"m i,;- ,ua -1- de .
Ju 11. ac arI. r dcrcar al drra, iau.a t i e3-re-eir
KAN inO@C1tnal o.Cattireia m a-a i 9 . r .f rr ."'e', r.
Uald i pite di cr p dtel B I da i tas N u .u. e1 a1.1 w q ,
P iraPereo m ar. de- fra t a-iane- ace. ldr cape.rel decicoeroee

tciage aIL~ faa aaiac iret bar P ea- alu lal a ue lal," de- l~
acrarnct-rea-a l e a Lderarnia Qua I ec ls d
fSc.. o C allh, u..n- ia ,ae L t na .ae.ea Fear4fer ard e
Il ..rI cirr tIrt Gi rc t.ra al :alei cai iab qua

acreta Parc ena Dicr ~llr ol ; t~"n P~lt
cifiuc fleerln3-ca la-i Aclt.ar dcae cao d i-co
cepar"e I'.a. tar
uLcUdceir -aie .'rui reaipe
_6 Ind -l-,-J- flee7 .ea' ad e is a tea ,'
a i-i- -r -aa r iednnea elea i r-c


ties
tatrd dei ia B 5Flc

en n-I" 1 "a a r leu, a omen-baca ,Maccia '- caepa-
fd ta rr ll a ea
N" Cl,- eCaballoc a
Mitnahiiad --rIe Tde a. e r-f-i
es gn an e I 'L" ean e la.H r-aLpoI .w,""O ria
Beis' dio Fr dire., 1".i


ITIIIIIT5 Kin I'aa de icred alea
haki. iembcec e Di ira1a rmeta


.I-


P icn. IR


Estados Unidos tendra un buen

equipo de track para Helsinki

,S embargo. e consider que n. icre laen nolabl e como los que I
ban rep iesentado rlem aamenict nlro ampcda etmundiales El
delati milar puede barer r un-io dafi al coni lnito D tiles
Por CORNELIUS RYAN, de Ia U P.
enA P n-iRK a I. r 'ur e. .;- a ru-i. le I t el .
,,aa.ir r .... -a a, : e.e-e, l a- 1 i n da
fun. can ios,] ri uc rril Ar'.,-r,,'.
l-,dc.,es : r, rrr, P- r lr.r a da
dr E TEr. vi.pd 's e r- orr er I ,,te
AIn-e be e .T.RSirci a le 1r.a rArla. a -r n allieer. aieia i.r. lt r ta
alo d e. Ca a O. jc4 aa c gid y ric a j a er Icd C1aci teae
mki paero esa al ne que "alr n-,an- n-c ra .ree'.nrlc pra e o e unir y
ian mpore dailc le"m r'Jr uc nee ao car ea'lc er'. el L0 Ld tniE
ti ne e-a ell.a L a ,-' e. ic .ew- c. .ec a y ce rieo-
"'s .... ..... e ... f.... r.n e H e lnH r
fel taw I:,', eehrwrsr "-. a e, e a ,alr
tbee a Lo itto a ue ar iw-a 1 n Chre i carDne
ol~Or e eraer, feq edo lrrr. I F e r ro ar. a .d-R. 1J w .-dl" e r .9
Bbby .... ................. l entr m lo Id , qua
an-en ra ,r pao.re. far ae "C
a a ar n-ca Celpee.c ca. ,.. ra talV:,l, Data ac e l t aln, albra
e-i e Li "e rc, a1 .II ce u
de e v lro c atta -
I~rln;d ann~ad la Cot re ae bela acaEL1 re Ia. inra1
Pi,5a.i. I-_ r.__ ..Ca.......... aI. cn etoq....


(racal rincpalent a li hme cneron-.c a loi c-. Ia deO Cleceda
E; I AM tl inotac ln in c pr do. os
ar a iael bmr-. o salp nelm e
DESDE LOS CAMPOS 'erI li...................n~A.............


c au : El .b t ad I p a-.
11a11f a ae aa ca'. 1er-c0
DE ENTRENA IENTO ........ .

iondeib l, l., l til~nli Ba 1Ie i Sna u bWen obLcIf ll
Noble dsto'n. as to -as. l lc r, i

lb' rincar i Plr-r, a i. a 1 e n c ,- e u ccaUe.v P.h a .
SneH-n-ar ri arficldtdaccale ada
ai..ae id.cdi.cEeS.! G eFa-I. : i te :a-l es a
,ui a, -- leer ,,-'.a, r .. e. re-,. a 1e i
a l .... ,a,- el,. L r, I wo. n en in mUtru-
cad-c a r cc.It e eia,-I cc3a ri ce e on a-
p~lr, nr:l041escc~r-,poe-er, amd 1I95%
a.. p e ..e.-aend;,r. ,-c, cra
L'a ea:|l anr ,p,3 .l uJ n -.,, dues h, ne- c.- ,uacraca .1 ua i enyara
hitd. crn ide enua en dblete rea Ted dua iduanie 1 raIt. c-oad b o thbe.
Willicrn, n-s.Gigante tres, uno, ude u n a elA alto e are ten e Ac t AA cOran
sencillode cNble. 24 pne-. 4 3j4 pugada p crJ6 eai "
D"-nI ee Coae D Sre, atanfeld-
TAMPA, xTie 1 maeni. nicii n-Pue Wtorrirvcl.emdpid y rba n--lc
TedK aze .. bmle6 o n e a laid, cmpelrx umpimo
Td Kldzenail beete dee baoe rune. I lea c etrosai, igue en perntaec
un do 1le.cny enear. it o pe rseaba- teon-nea el E reitole eauterit men-
Car ci dteq-c ie 18 ineogbleb me- trenarse y competitor.
dineeiairce loeeteetid.d, Clninu Paer-aLdrct mllt -te qu a dla
U ven-reron a logs ran-cd A troro c See'ar m 3 mic-teanee a Ice
natorce carrera peor e. Fuearbe: Al-mdaiac. cnr-udieai1 sale-.
Sobbny Air c lan.- Pad-an- Y iie mente a los evnert ira, na. n-ca
Bowecli lembida lanconen-aron-ar lac ei teem itimpia eeonorcman-ireaac
licina. ~ ~ ~ ~ o 10ar'n-er rbir "a la 'leaaaueearn anon nanrtMCIecne
10o. ak rm ohizo per lox siempre est41for~adoen sum maoris
n-r Ha.ks pc- ceoegales.
qate.aa Lor c Late
ao EIABNK Cal., mn-eZr. i(Ue
dam-lana Cee-ea S reanrzo. s lan. aJONRONEO MINOSO
'eraditaronn a primer triurio en echo -
oeac1t.ic i re anterei a i nin ear LOS ANGELES Calif.mo ma1e %n
P an-Sed. Ac Ia Li ie I sa C ale 'c" -
Pattm. cma an e ra d uece ner r eis (United).-Loe Pinatale Ad Pitttbragh
gamen-te p nrncai .,raente a lee hom 'venceron a lo xIndlo ide Cveland
rum e Sac Clemran- yoe Lelt, coneanotaei6n de r raneot o I pea dowe,
cal dfetacht ole home runsu d ira ph Kina rGecar.
VERO BEACHT9ic, eaezoe1i. rUn-i. c MB bki-ch7bJohn- b teaon.
icir)-Lon Diadger ieBrooklynU p- El rubano Orectes Mifioloe Ipult-
alaer fin a a raidenc r de n-urctr Ac- ls do. carreanra die lea Indco con u
n-sed veancienda a lea Atddena dc batire ie cuate ecquel.ee.
Filadelfi rmc rc ean-a ctrrer er L a
Ce........... u...... a... .. ..


U ee ree .r. r.t rpl 0,
ri F, I1..- : 'Ai 1 r,-:leat o
.i, liruaia catrl LiTe Sic. Bd le!a 5Luu NT A
CLLFn-lA i c^rl .,,-m 19
hna. -cc .ecrcrq.,e, PLues
IArrc.o c Piral, isrdfte aiiaEra.enCe, l
Phliae ta S e L -, a -re ,.'-,ae Ctretn.
Ina det SailL-Ivn re deC o nlr|r ''e-
I deleIrenIj91" 01 ,1 1` in ,t r ., erml
a-Maacp aGIx-cercae a. .a 9 #a SINE
. qU=aj Fr wP, Paomu. wn Co. SIN R t.1!
I Mauston slel e" wrce- y Laprr) RIB.
: clAt y Ge-nD-,R. Rra.,.cd ieole an-ae

par p arie-d In fta Q, e.. laeer.
acetle teaam


I An KEL.n-cS ta na-lrer C -ai-
peci"rac-e caari dattac

a UctraI mc
TP caree
n ai r i n ir"eor
, B ci.. .r -


tea- rr.e. p .. 5. In--i a a Lic
tedi ieDr-c ean- I'me," u- i..-o
n-aor e-[a Gr ,-edrc a L. n r le r c i-acc.
ai .!" I.' j,' eli;','flo'p ..

A Ise Hcaaacc
I LAKTLi_-ND ,. ,,1- 3 19i+ il.irI I
; ed, -- E llpFO de i. c T- re, a @i.
C"IL d Fle are ,:..e ah.
Mln ,eft u i .c.. y A .-1
a n I dor stM .
Ucvurea r :e : ifie ea arl. e-.ea ir
Acellauee .arl-cae, d rn-ca r iJeol
Mae-ativene ioe-~ nUlLifgT
Igrad.ar... A LA ?EDID,&
A%ALON Cv-,r '- Uri.
a ci Di..e e C a i a ae ta." .
taon tic e icracaI:iaa "6l," naen-et uan
dat pt or-raF ean Freuc-P e n
1",two" ,bel" Ir rohm

n--- pro

CA.AS CSUBAR
I0416?No!"'. 57b. T.L U-15111DIARIO DE LA MARINA.-Mart"e. 20 del Marzn de 1951


DIECIOCHO EQUIPOS PARTRapidas Amateurs aIRobinson pelca
_"'__ .-'st aqui el dia 31
Un im t v quaMarco Is exce i .. .... '1
-L Cartel d iof I he recibld. iConhr ad lad r likh para esta
--C~mn'frlo br. una Mu p| unibl. enr~.1 hh ..et
~omieWe l epirieniacon del campe6n le-
F o irr.sr a r c cen in eil Lo criprlus c )OFi lcis Ie cotr 1ado del minomeno
sCl,r,"i Car,"os a o "n -r.emult s ilea e,. I Juelm -
r ibe' aqi i mmi l m r.ii wmr.u I] a Deporila tf.nir'.cr ,..,o s fec Pic, ,- ca.eir Rncida ii sAr ad
To1 prefende ter ] de entlolain t ?nj5"?ccio ".0',ebaX e. ,1Cier u JIJ o.S 1 Peri ,
plliniriuioi y p i sr,,ri. 'Sitm rs lod Cu. .-, a! *c['.,r.- r~I'o r a. i D-U D" ho i ri i]I r l cki r
'r Ilr ed .ci-rtl.r u iir acl -TIs 5Elsnsr .r r. i.-1ll e a 15. r c .i I. a d irD el ir'ra,
,bl lid) b Ii IA p f irs .irL .r h:-iri'jr pur ;iqr.uli r~ L .riOs Urds.na ilr.iclo udcbaere i prod.
d w r de is erci d C rD. en loner. ar aPiur,.rc e i, fti r. rpr cdr-i ur dlii s iaIn

L">fc i~njT~nllpn r Lr Mo u C,[pll e ll, Tf. ile nt MlU I U, I( lr,IL nUt D.g~ Co eIr O If
d d i s rrl dUei sr]rs i ta rol Lr a, nri.fULa ion r. iErps,, rc.rsUdill
No a ri[. nu Ln i.ru r .. il s.rl,) Iri u. d rr.ldlse r.%lghl Ra Sugar" Robi-.
hoy".rle'.O hi. P.- rI e* sv - cII rEairn pieseronrL e 1mlm..
cer una exx .e- mr ffc b tu ell ar i.Ir 0 V71i1 I"c e I .ba& o. 31de mFru o
rio sll ii ie] 6 t rn ei. oI r p di r,{ ; M i.' l A ee r.'II iC n i rsritarn.ro ir, i e rtiso .
rraTr on er l. s i 'dor s e .;' d he I s. rr dT 'r. I ,a'- raor I .
eliscm F r or el irLrl ,cudi sd i rln, er. li rnii rle Lr,e. ff rr%.Lir, e I Dip al'is iin rL.
qqerd o ny tel, ;i% r asetallac..pecrem oIs d e s l earirse r i .-


H >lo rnaor n dio po l nlidii drciii rIs,,ci ,.q I.il cii did ic i IA ris. ssi c'! o~> rrcu''"^ 'c. sc


is. M ILTON RIs.A N rrr srrc 1i dii. P. ccii,. ,.srss *"d *"i ARU "r* "u'
cirur. Lt d 002ari. i. ici II ,i m Ea rrI r el' qu r ci d .d q e.,pro IOr ly. me, a-


ii^u jid t^IBll ~ aflu'E~ cl eS m cl ocS'j[icl"IS,'l'u .1ch CO lCili
B taon con Fru rair', tilss'denr cu- ci d l blr. Tlci e iac-Cu de-
a ii.Ar 1.i rL.d. cuss ? .r u s'ir r,,i P.-1t.,iiL.'i, c ,r' i i, A....c,' c . is l Uc di.
Idea Ur .di.d i s di ce r .r m v Pf m )pe Iete.claETIM I. pce. de -, ilr
rdrr'r'h iidiic d pir i i miJcslrri ,.srrr,~ Sp is~i~ni pui. illr'
porrrlrrsr quiertisr uu'icrr' s to de L'r ooa .c r elocation'r)Ilog rMi s r i .. .. cs... dealer is. 'u .. .. ....Mra...ih r..E. '=. ,. ...r.i ri .
is'sb it". e o I t Ij ra n .l4.UeLa l dAr.
luarl .a reqcio i| L iii uc rL.d Ti.r To 1, coracm n
T lsci.,d .- c der. qs riria r gi'i. .l.ra- icchcd Ir IAd. . ,' .1e A m c o ler elthai q'erI@e dei lelnamr al
,ble an pr .o am 1 c 'rdopalc g oir. ,ira do el h.:.'..r- ile d _r-.4or,_ar._Pea, _Sarresitepar.Auna irrrr di cnq roi ITr .lugr.i ti i i er. ,. .i A r. 'Ti oD C m m e e ed,.
noco.5 on el Clu Ma gnd i ilieic Pra sos par IIaI [ irsc-ban 0ac.e.rp,',rq.eIeCO diCH l que ,an pu.el lnir, o de oIN depaldui I, Sr.r I o rc. s Irg., l .ea T, r.. llc- e ., er..el
lmp'rid b sma deeo" de ir ieierJ. r d,' o e sr e ni.,r I l pe, o r_ .. A
_ri d r a x :,'N; 9 1
S r S Si- 'i im p w l u s d r-ii '1rr i c s`d j s r d rrsi 5_.. r_ ,
e~a M .- q.,~m p.al. DIESE Tom.C~ f f
En-ed r rr, o re n se da rso;wri tud ies iienri er L r..,. laIenihr 'M o. ,C .. i .', aei .: rr dlidpati

is h i rniiir. r - ecr- o n B um a etr a.,i Mice As ~ eI'I,, ir, fior ls rr j -s s rfsri rllolr F1c.d .

rcdiiriSsiricsisr 'rrr s, die, e.,-
rads nri ns i. ii r
ir |[Irl qu's loi n ue ar e odel pr Sergio Varonm %, order ca e",t.o' .,,s., ur. r.rnc'"
[punt hss d chhOeiIs flnaiclll Rerne M lrA.i sFire., C .il. utriii.c.rlf, rSsidrdceons rcIF.-
p ir s eu.da esi" iulensi d i rl Ies l incl c Siacr i ,Sr. is r'ci ro,' l s lA
Von tso iJasr'A i ,n .-a. I z.e Armanrrs dlh r LIw- FkIL% AIe r irc, R)r
r'idosd ihr-Tcide. rpen-fcair.di F e srcria chLi. r Z.. urns, s ii,
I. slr i.ld de ii pi ,e ierehiie- q.rlrrJA..l'r,".Fi-.i i,:a Mar-.re
is s.i...... ..i....... .... r........... ........ DI ECOCHO E.UIPOS
.ubast i, Ans, cn p Asr.r.r. r M CcA ricpa:i i cu .r r sp.,r.-e sIc.
I.,it ri dl Msmu Plo dio n i,,Lieu r n.el Feirr'dez C.c .r...i. ,: II r

b ILIP j plCUAl DFb*:( RCPUKTan
to Incu el A Mlielon iin dres ISlfAs d I W.r .r..a&, d .
circI ele rdLlc ,7 que prup orcio-nl.. penirimnll5 eMLidaa tq ,uv Ic11al ,

an ITT. col lO Ie; r e cacn .rnmerei, n ,er r"I. rn e a e r uari mc eir Ldo.

A.unIe ohnedtosupereer qua calo


i it.doe dS i.Inrim ii" o ,Lerl, andi a ri I .d yloci Ian quo. pc n srnli obj.s qui ii Crir orciaNi. tciioiirsisn irj s oni" lat.d
iride. .1 ero~nur i~ble Is aChUlacin Leahldi. l plbr ,: m rifalse 20 a cof.0 lceproesucenle j Manole (on.
btUMA.N K. C iiirni ro .sc I oce:sr.r.d ae is. r onh &1sIsLVr P I.rd0-.r lco sl., d, c .
Pailtur ,rlcanois HicjarldO uanl ller, te oderdel dThe 1-- Enquil lt L iar L l o Produ Claim cGKomea.
Irg 'i i l iedld do 4 Lie elta conrsu,'r Il .1TVcmn le atul, Ido c as -110-1 -rero
q ue IT on r a s L i rnie ri r t d op Ur I s i r u i --L us i r ) s cir e ha i3 -- m. D eip u d e hie i e e n te s m olI s


ii i. M s c. Iss'. di Sc I ci E Sr. ishci tiau as INe E iro sn cedos c rossin
.....i s do. a quit b :miinlo dclo t r le eior ssSii, 8lcri r i oi 'AP < an teld
ulUltrnlente a utlbo oimnarteI P. reallzar e, nc-rer~la ;, hlnger ldr -a ocose
.a irinamrb Svle FE T.e is. Rein, "cr.oo Ii pcimfnr, d l .I el al e
H']b.n. e1 do Marro de i dog 1 2 Me frI.Mspnll ii11[eOCUI. ril pr o Lrn l- o~r,,:6r.ciope at l.
ar Rene Ma)il.. Plan. do SpTr-l I.isda.. Vl--,,. u.. j,ll V ip c e" r, de I -d qjnn-a c,
des DIARIO DE LA.MARisrA pii. L ii de J IIciir.e iPr' l-.di %10ena[ Te-er.'..,- MIT~ l
U DAivrCr,.uiVr.....ir,, M I/er-cr. rsLIsi-is.~ ~~~~~~~~~~~-11 AiAi-i r ius.Aisrpr u rsrSarsA.ir.
sisir. Cnisir., ,-,i rc dci.'. icr.'r is~css icr.Trsr
A u n q u e n o h a n te n id o su e r te lo s r.... ..... ........
iri. i*ra rlc' cIr.irrierr i.- .d:,a...i
,,icir, eor.reIr, cS A-ir..,1 r
hermanos DeWitt estin content, ..d.........---,

Ansorin i e iricer ionequip do bas e ball en Glandes.L,-asisesul- vrnb",dindiTrl..r a. .....Sicris ps~irr~ciriri'.cc ssi.c~lrhss irr'cissIcrledsrscnr..
,irras insaexlraos nridi pie h can cr.ad de ircbajoi qua. scnc I ca' T oe,.n tIi TT.i ',r c. er4r. "elircidd'n a r-"
y PO [ss i Soir i ls t m uqu em e n ronton. i cT oesl n so tsfec o l .. ..in -ra lud.) r -
rmsIa 1.iSersraisin Tot dei ete
Per MILTONRICHMiA do IsU..P.
iBUIBA/IJ .dMem ocsi 19rr.A.d ulld dif ero |el r hama Perdteron|loo "Indio&"
(Uud- lel lad co~mpror 11I V pr l Trtlq~ruaIe~ alqtm n e el d|sCl)
Id I.a sa ide Myo-steam doBLL-. ihe Nuoana I
'Hii' r quAcasequedar or, BELr,,i
m&u rh ules M4L M OfeCI % a Yec dom ~es -. 1qua l angi ade' BARRALNQUL LA CO]ui.T.bIa rnar
stri IicmsrIs .'., r., PE rO E, r, 4L i
an rme eats. Lrallom at .. 1 ai ll6n l;, m IsT Y. ,qq, hay do IoN pl .......-"o 1:11 .P -- tj 1ell, F........
.4 le 'sred. .. my r, neet.d .1 r W7pero? .6,'. cdr.1 rrr r,! e C ,.,~
0110 'El senste l eu e i, C116 1 I H.16- Cub.r. ,:c~nmc,,.-.e
LIV homlitia quoe u.de cderic Iwo c. ..O~ o., lm r F
INl v.e 0./Pr 1049 ... .a.oer. "%,r~arl, ', .:.1 .. la Url.. :3IB l .'r, ,
V11.. .. .. .. in.... .. .. ... .... .. ............ .d ..a ..p...... aL q ,:, ', e"-,.2 .'r, o!e r;:: ,._: ,
irci iil isI iA.rD"'U.A 1, P T c


isrr.imine m Si. D~anlIi e ers.... r t: i..
L -.a fr h sie e Bill oru-.-IDatcP oW 1ER01aD.... .... .cip alrs a rcIcicc..ia ei si
i S in ii ilimris o Sulmii.s I t idceenede
eulan do tr-In)e fue,Ie ,cIie.o- a, D.WiI. hlzn Eunu pm- .ra 16n 1-' .1,a" ,,r 1.
on" I I'd do, atoerAorledimde.qu ler .
8.1i1 1 pO hemnoo Irlsol~d or.,,14 f-.s dilatIH
Imr"I" aI -lullgr ) no ar,f.Ollrt.cla PEI* nI osnlclde-om ~ldh-,- .. l.c i.!per.-.a,,1G.;P.-,,.D12 is asrc s osr a. a.s I r m ud ai ir ,c-el ,I I
DO /II encenTIl6 nul..Tnenle u
,ru VIA'ISe lp,'oDlemreatde Tom pro.
alerlrlos -
'ANf'ssIisils mmcip po n e i e.
lucr.r'. Ad s el Ms rsrsdIr d.d dh I
Mateial........ F1 .. fI. 111.,.....M OTORE$ A
gi-aIirImI II p' ul'il"rIs d..Ii
Iprle deo INjul~do'ca
'HhLcrsr' norrtd o rrli.i l ii
-r-sesar........isi'.Sidici.S si PETROLEO,
uni sPlk a mriitop rorlem..i erd


t.lipldIi naric. glrs y.Iln s sir TVd I nccIi
A" dicsnI r...'..........I.. ApINDUSTRIALEo ,
'La.finaist.uy razdirenab:r.eOWE
-PWl E f -nuln l 5 luriimdnco is. ,
Pririicce .irtirosr.11c tdisrr' di ce Mssr.
quo elmoatet iiIIdinaro. JA qua no
fir varal4 ",
UiNmcs. somA. o Wr"!d rme dh r'-
.............PLANTA$ ELECTRICAL.
dharel r nem .rc1135rs0 i isr u r
Flul a lm In[1NGPammumentar nuce.
sidib. aquoit0rIii denuci io u 'To.irb sdc r,'y Son hcsuc. p'irri
I Cc a is an ii ellir.l is si d&ior
U. acln Vlan IUE.eLhd 'r e no eIm
,..- Eo+ I an............ PIEZA$ DE REPUESTOdldn unnn Oue i elsd flinlrr'od ~ ~ .~v 45d ~ ~ ~
is ic'is.
to r. rlsl, -s. 6 I pr rcri uc
11ul,-'n. llM~re m ob.n
U Freoeaplen oe r .lelrlo -1 .on
no ....i r.. ef................ SIEMPRE ABUNDANTES
nla dfi elns l"imc, do mc .
WaerIcI "is 'r l .cunt r.i asric h
l. ...... A precious
"14-c. tcc i a r.'u..i r.r'c cc is
Asidior qu Ae l er ,:hdirera ci eb
o.... La...................;....,M uy razonables.
do a. n,,r, o-, 1. u et
do r, e@n *16 ~ el .. canl de.1.
un ,nIJ,:r.ltr. '
E n exoclar c,',n or, J~idor e a up
1,0bleun-. surulmlullent', de ttlru Y
demandc"is ', a~mllDtWltL
"No nay mrln par, ilqcuo un O.s ::: : TOR ls
El b=0:1lla.lUnl negarlo 1on ta
..e pr @1[ h
.o n d eclimd.Isnqua as ..led
0oa ll er, its C
t' Us' ed cTle-qu .1l. _cplemr[.o.6
I.. do 51 Louis ?Piotrom quit-

ran leai de% enaedarnrlI.b.ulonin I
-No Ito.r.pe JIc rqua -led ilh
log p.,l.udim. Iolo a, l r h. r,
mLETi..--.O 15.oid-fiih. de l e
vEr. T-irri cs r, (p-Etricts.c
S1 do tende,io j a I|lent V u enlVA


CIPARAN EN El CAMPEONATO DE AMATEURS


Son dificiles de pronunciar los FUTBOL EN ESPARA

nombres de algunos pugiisias,.

Barsdinciit. er ci ipdr .,ii r d scJrc Mssr.r. kr 11, us Ps, 1- r i is
aPa, le,:, :za~e~skl eiel de Lce Or-. G;, ,,' .,,o, 1 . .. .
i.:mb~rd el ,:mpr.:r. ,:ubar.c. lea,ki.-K, k d.J .. . ,,r.,' '" ,,'" ; :
'Psis .isi!, "is r: sshiiril, 'Lr',U c ...... . :. .. .. .
rrh i s cc s ;i ,,:r.ic .r ir' ,S .'',..


1- -, -
E,,c.:' h re:, ,- .,"'.,.
.' '..... I m.
Li,- h ,-.ii is.ir Wr.r s-c, .
ell' '::.""-"'_. PR,:' S obr
s~sr hic~rr~i~rr.~ iiiiisciqspisiri'srrciii~~iridrcs -ii....5., :.r.-,,.-, cidir,'i:...:..s..,S+. E ..O S
r. is41i1i l-ki 3i 30 5c.rr1s
-i.P_--,-. 1 Cuf.. H .. a.

mu., r 0..1 .. ,.:

Lit IA,,,,2,.I .,_r.-,;! i ,a It.f
q .... . .. "+! ........ nde,:

............................. SUTHERN CONTINENT CDRP. of CUBA

John Sebasialn enuelonal For"rIrd del Baleen Whirlwind. tam-. r .d.:.T['eI.,' l Jr Jr ue
!7 rr-ent Me e eiralclade 31Del- el r_ c d _LO S BA O


Durara tres dias la series de

basket que celebrara la DGD U


.I .,,,d l h'' L 'I ,.br ,l e i 1ie *r .iu" el-:,
et Il crat, r n aDr] r I r ,'l i, .
hsr.irr. ,-= r 0,,'r r. 'l .rurciiri ....


hrii.A r Tcuisd icrs C .... ,. .; u .,
r .Ash...sio

,raiir cci red Ifcir yrc hr. *Il .ll11
M ll*l:, 29l u 'L 'r y l '..i 1 .1 .. : r lr,


iT iio J I yiar rslees C i..ci ll
laidc La d a o. ...."h..'.,l:s i tii q V .r ,is ioc ..rnu nc l r
c tA Ir.i er rs I .. .....
bav Rlrv lo do>,B ,/;,:7 ; r-i ', 2,
i-rel s ,rl. vaeci C L
,r.. ri K, ro',i A..r I'' 'r elicissyiiri C. i v


i ,r ,uicr.I ., t, O. ,,'e .. ... r-
c ir. d... -. l ls ,-hr .'.'
i,; if. 5.5,. ,; u ,'5 ... -. ",.

,ra Joi:+.ssi] i,-r Lu rlal- i i,, ir
h Ala.r l ,. 1 1. ..5,'.'.c nA s lc c,l re C lr ::. i ,-
-,i.c .1S ,.11 .1c,,. ,,
"'., ,, dir. s sr' I sr .
i.. ... .. - ... D1-.... '
liar :"+ ; ereo, "' c,' '-.""

1, 0 f. .uL u . .

Gosh Riiil 'y 5 ins ,,do. ',, G +
isir ldoi c eii crisni ; -,, _':.e
irr6Le shCnrt Gcir.icac CII F- u
Toei. Jel A y's Hr r eiscci p,. h,1
crwrBoi er, W |- c-'.

Rok Crzao dcrol
3er1e1 Joreuoper nck,,
0111 tres 1W1 s. 3i Z- i, ,~ i

r rei o rx1 d: d e e r n, il

.;u~iniJ,'s . ridiirridi.J;' ',, I e
OciSd di e Jsr'nrs'cei -''
i ."c c a ilm i
o. dp.... q-....1.".
ae Boist I Il on W .Ir, -. ,I 2


lic dKa d omaCtySta. r I.., w '. 61
Ler i U~. Ii lla er.1.1 lr.al e i,,-1. 1+
Inr. ed, JeepGv l,. m R-,- -, "Fa, rrier29 K5 uv 5 t',-,
.T.,ned. J F es Hrner C 1.: ci p,
- Lo B" Willi Ue I ,'. ", "


icnro.,tis iiir L. al'A
"c" ten jifo l a "l er~..p :ie -. 1.
Bm ple r,',n pa e ir oe l .' :w I d. -,

R;,oc~ldlGazino errl :., :i :,
a' Jorn"polrne kLno -rk -.
M I A M I . .. r i s a -, -- i ..'il.
t, exi, -nlpl ,nd p -


S


lOu


Ld Marca de Prestigio Universal


Uepor


les


"agins .19


tua
DIARIO DE LA MARINA.-Alarleo. 20 de Mn-o de 1951


Deportees


LUCKY BOW, ROSITICA, GREEN SPRING Y MR. D. EN LA'ESTELAR DE HOY


% encieron o, Guardia. Vaticina Durocher que Brooklyn
iaronas a l, o e"'le New York discutirin el litulo


S NI.,;.',,.1; 1.,,r,'"w .,...... C I.: .T de I-:. P,tI,,i .do d .IdF.... '.F ee I
... -, .'.1.- C ., a.,-a, do LdcC rt oro.oo gse rrl o e.rnochnr. v lo didar omayoros
..........- *.1 .0..oeo' ododleT oaItoeG.R i ,.', tooD., o el m oeo. doomaloi
e.-' ..For.. ". " r. .o. G ,RANTLAND RICEFF v 0'FF OFF


.... ; ,,; . .... :, 'T;"" .. ... ...... .......o. to. .0" .0 000". '. D, FF
nn^^mi~ ~ ~~~o ,,a^^,^^. -R^,^^^;s
... ... 1.. .. ..: .....; "r ,, 4.. . de
C.e'Q"dO1,,1.,,

SD A M .. no o. .- 1. e oFA ,1 I,. e.'a u ,Ton^ o

L.rEn 'z el m undo ),,, ,nt r '', hob..-- r.(Ie ,sn',,. ^..... . ^. 0?e I jlq it "tr legio~s '= "& "
5 F"'!' 0a000n0 0 o dTonernos

tF-jO 0 w'l. e yI o I oaoo
_10, 16v, e, .r ,' e' i", 0 .F r F em.o.
r- its .,, . .. ,,,.,Fr, r, . r ... O ,nL T L
SUCIU5 I~~ ANUNILS ENWm^. -- rNIND 8ANC
EL oDAI 0A LAA O Y rEI
PlME AR1D,> pen lunda R en" 'or .- ,, ImSh b"s* us- a C... .. .. O iAlT.0 nuFl0 a
S. ... I.e 3.. ... P e. b oy .ll, ,i II. y n or d t lF 0
s,, y o > lo. ".. ..,b. d i. no." "; nleg fa;,';]Ia mT.'1 lo:.* r- '. M .


..FIC'll onI, o m> o l nl.06-
h'. ,.'l ,:r, i..iecl[ ill l
se le P-1- r-le .l f e nlqreu lll a ,ooperudi .


rLeolddor 1 , m -tOoF F 00.
a T 1_ L f l rlrlljoUr r ,T
I- rdlOo rn u.Fo ,' taIr.o don y on
qu1d.caluir ,im mica q- v.1a.P~oaW a
oeevlo do EN rF[ra.Fl.o Its.Y [ON To 0 0

,Staevn a. e o nSo Ralttd1.
qeooqle... ...P. o o %onr r
-1" 1 t SN-mos a los Brl vo ]
nnen nort.a oaroe t v otee d oPeue etoontaano doeoo n~obheroL.
qo rlo# de apro y no rio onop o to' n
En 1 und eteo m s om resusn mustj-vh Pyirs VneWeltp iHI
to'yo tq tenrl., n orl d o ooo or 'at o
r~iStart mU/J om at I.@ menap".t
CM uste~corfa-ver c ienorankpl
rlc': on 1-1m, )I- .- n llOner

SEedo temdlloaoroto rlnoordo irnL..
not .onto do I ol l e!on V rot o ton1

"Coo e500a tooh litontmp tom Dod-
oooodponoatn do I. Luno Ndeeotot
uedeo o ooeoai rolo do"ooI. a d
tro Phmtiotio d 'cridnmtaa no r e nSt otn onltotnoode OllIINeooti cont
too. d roatoF p toloooo PetrontoenAol oo 000 F toe dolend tatde
yodo. r t ao eooat on e rtiv0 e rar[l' t
"Mets otol r aome veo ] lep o Ftrtano -
rids ,Coft I nias a me caorprenderl
Plbero uyerno de lot finaems lo n .-

8anteso 0 Dodaeoo."
oinar ion tojas yleropeateos prs to
toompntodo do toototol do IFS1 on
quo ta Liga Nnru nont rflemFIre''i.
too pot 00un 0 000e u opde6on 00 dlr do

Frontbn JaisAlai

floaOf at unct rai Lt
FUN00ION DR ROTA HOVER
A LAS OClOOD MEDDA
fPlOIdED PARTOIDO o 00 Condo..--
r Iranon.ron arI n tlonno., .oe
levgroaidlviduolidad del Stetson tro coreto y aoonldi.e, 00le,1.A
0000 eotooel~a.m dot onodro ntobp
Oen Rod conformo stemperc con .a dim-.
bolado erzais is]y es, U ar&non a.Al;tinguido loernonoalidad do qnoieoIn Rolena Ro. P ta Lom UrlamnoAdi I
boy UND PA'rTODO. o so eamoo.
pOFFID. Volell noted h on KooonO. Saionooendt 10 p Aldeono tobinn-
000 0000000 Loon p Urloon, maoolo.
Alit nacor nol 1 preooroo dol ooadeo
Do'vo!e on eo, po'ieo.nul ulebt oneimniao~tno dotroreeo urd, y'lor toolundom da1 uadoe
00.toeh o t d taio.
SEFOUtOA QUoIoIELA, o 4 tCtmbo.--
ldclub hAtltn. Votloleo. Ureoa, l ri
gen Fes D o ogar0ue.


\ '" y famb on findo. modoloo do luioHojas.till AI A-
k^rojas Gillette-Azui l
G.r;:i'lletefi 10" y A,~ f


hborta. m|aom lol de by Olbo 00 ol CdooUilo o 0. p In f TFm. oroody 0 Ga A. G 0- Cp. Juto
m *lim i polotlarortom I oeoAdr oi e Ilam yI dimsler J Gerro


La potranca "Sherezada", llevada por G6mez

gano6 elI Derby de Cuba, justificando su fama

Al final Ia hija de This England diO I impreoi6n de d etar agotsda y Desqute he venfai rdpidamente
encima. Rouocito d sda Siena Iuo Im oatlsfaccon de criar Isa ganadora en su pnmera
conecha. Julito Blaco Heferar II huo un hallago redamannde l magnlhca French Goode


La gran mayorlo de Ima fonitlono
oouedoon oon0 aots y sin onvencer
despuos quoe a favorlt'ns Sherezado
gan6 por un largo el dicimo-mxsto
Derby de Cuba en l tlarde del do-
mingo, Ilenando de OatOifaccl6n 0 0u
yro lctario y criador Ramuncito d.
o erra a sU entrcnador Jullto Gue-
rrtY y p'nporctnanndo a Anvelino G6.
m plao. rtualdad den e el primer
100t0 qu010 toaeotrobattoddo. gdooadn.
re0 de eoto eOclno ohablonode and-
tado n Boteroa dvito rl cn Bow to
You on 049..
La re.ila d am que lodoi elproban
can demostrac|n uay dismints. de Is
huea de This England y In velo Can.
dito, tundadoo en el magnifito tlnol
gue uhab r echo el domingo anterior
en I, a Orcqng y Lucky Incident,
por to eual al no ltar que t onto Ia-
nadora com o Thmventurr e e puOeron
a gather en Its Il|timas cineuenta yar-
SasI lInterrog Isltn urgn 6 al oinstan.-
de, preguntnodr aeitn mayorio a g h
blan sid testigoa cde un Derby de
cl6tura osa&Ipoarel contrario resultaba
Is trilogla que d~scuti6 el final cde
calldod l oerior.o
Yom no el do el otlemoeneo pe xr-


p~od do o1too. Bowtop Youo 1 pel gron
Ml tramos fuern 1MB, al uedes-
Eaule cubrir Viva .c el primer
onarto en 23 3-5 y el segundo en 24
Puell ,d6 l S m rally' I de pruern
t4,' mploeron 20 goudoo par& llo-
g sool tets furoonep y 27 en6ot-
aeriteuort)op, proIsdo poo to 0llla
n 1.40 3-u 000000 oato.nto un quitn-
qdoe n a o do nenItoeteI o la 'Ior-
odo per Mt NeroIa V'iv ooub y Are.
anl t Dery do 10 0
Ali"7 p boJL
Y aqui surge, el quid det proTble-
ma,pu. Itondc, driten q.. e par.tir
de 1 45 en que Contracroestre ven-
CoI o aegalndo, cada oo fuoo meo-
rndo. el calibre de triuntldor al
urgir Cazon', CubanmcAn q ue venci6
aoporovehando el agotnaentoo de Ma-
Mto eni 947 Bow to You )- el gran
Pref rido en 1949, vintendo o n-
lances el deert o al atotnar Viva Cu-
bto oe pasdo of:o.
Ed. doo Vin Cubatorri6oetO oltio
croaroo de mill o en tree segund'o
y un quint, luclendo vignnoroo con.
tra un Arena0 que terminabo con
briom, en tonto que SherezFd oel do-
ming'onocerit6 e toroee egundos para
ts otraiso dstoan0la, y a no ser Tie
Avelinorestlts meJor0 otnr que aCo.
quetto. dt6 to impre"l6n de que no
tenia reoet| de que echa0r 0m0any
que to ntlla y deeisoito ea to dltoan-
zto '.osro too t gonadora potrane.
coresbLoen.
., I. -bg. d :o. i o.r

C orl o q.e .0'.0 e0po 0 e
m, co dLeroO 0e0ne. 0l.0 0,ie :,0e
&,,ooneometIoo.'Aoooooo.I


quo:. p. r~rseoo O e itoo.
Go~ eM rsare, ac.*,- a j r,

0000 eT ,are.0.ror00..0 toon.
tou pronoo d T 0" ,i,e
Haitseipruepmrsi.)e.,oarin ,neir".

Hoosts %COO -l-0. e"0. 0 :1' 1. E
Fid.r d ooremu ooo1 ... .., .
pd0 T00.00 re h0,',a jel.00,0
ednor cando .0 ..,oI.t:f'". r,
1, tTamcm de Sir- =.. a c.,r a .
ranattO B 0I 000 ,. l. .
a.. d ore Aw l ae :-. i In :,
d olrr. elsn d o.,.q- Of,.

I o J D nJ1* ha Colo .o1- 1 l-.2
o~r Coo ero.r.oo do Isdoo,,'qi .'
:',dmleon oo~tnetl r,,.doq e L -o,
nosulo on'. onon ,Cuo o'ooo~ lSC
000 onflo.a (-.~.J .lq e,
Ir. a Jfrs

soe~oo~d no r.o rm.0' 00000 1Wllr
d-oe me.hauls nd .
nalu -, r A-d:1 ...lrl, :,'.1 I
rams1 Don--aroi, .'enL.l.en donh-onw. dar.'I er I oOI r.
000000 00 00nd0,ooo00doohd
rA MW PId. ll. unoh glaJae-1-o Crl
qu p i raa"IJ uirien;i ,L1
Calo m t. de I a 6m1le{ ,- tll er&
ri e C alld. i ld o is ula em c, noela
lge rl .la:l.e- ;l er l .n ,,u d fin )=
rico gr haelcleldide con -e
u n rul n 1 r 1a i lo 1
D, J:.e r-lll l en~c e 4. ,.' -.A l.
Rnjeam-1le a 3uat p -Dee -me.


Por .SALVATORo o, -rp oI-... M onlreorn oet
Foot.= ,,0.,Otlo.'onO ultooooo .l'0 eLioa- o 0.pc ttoqnoa Auo "
tiesm... L-rC"ne, nc- 0anr ID der ~ oe6ae~ae el ul
t "I r.I. tre'0 010F,-em u l..o nO' iloe.
0r 0'ic er .c'ie oro Durand tal ooeF l LepfoI' E-;o11, ,ottarl0 oyo..A' n t 0.el
?llc-11 'll e. 'qr '1 1,1 s y 1 ,r[-,oSo''oo~' toi~'l""! ' t.'Ot.OoOOOo.00 ttI^ oI'OO;o.' 0^^.00'd
el ,I ....o..Oo Hn~oo :*nt.f ... 00. 000.

Lo' .o0 ,,,O a ln t ,OntO to t,.od. _1 000' cid. toonoot'j
Des d lr hI aeI ai s 5o o--i.o r rio s uw O. ",r to' e".
?,us ".1. 'r-1I '?tS ,:5rl'dw "' 'fi cl11"HP aoe: S l' 'er'l.[" =lrel B i. C tp .....q~v er. h G.,oda

mi._7a" "a-e" T .:
Cuba ,-, ,s- v B ruv -w dllr el e v qu -
tlue W ~ u ahnn. -6enu wl 1 la- c ar en d .,&,,cn
uB la in-. delll oh~_iur.i tIilIl u vin e olllI lul ,a Irooend tla niu~t di ue
ut lfc e -c% Me l q u lh. s b l *le y l r l m s-r e ar. R ,
War, ~ ~%- Boo ',bl WliIM d:
00e dr o Juoln o 0ic0 00nFry oenUoa Jr..F tuna tbm e 1omt oo oa onontreo do
an do ad j.r h 0t e dsate tommo Gmdoo y d Do oln r ouo
oep a[o a 0". o. D e 0 o n ..0000 0 0 n0i0,0 o bo o t 0u'
Duotoo.hooo', d F --Fet O~ 0.0 rodoh e. 00ivc 0000,0 00t 00a0a0


Duoan hel 00 t a 000 e nt de no0reuta s un aeniel qul
sine t obrano oU misLo r so e n u. anneo bor t. en cu0lqu0er Hip6dromo

.dtaroiee Cenano d u a nd d eA igual que Alfredo Jellea om
hjlado que n o la dra, Tnai
e e e.ne0a00 deJulito1 01 seroloonnacm
o too ele 00ooa dos poro t virus $ quoaolcuno = o eo
] ela re~hum han von~laen )Saevens Ban*d~l
oboe onto de ono roetuvinon o 1to J rovocando a. mueo r dodou buen
L n rCoo n n tlo 24 honda.Jr.,ePdr a ai-nreca ore.
bt df ormto to es rnn h to odod I1 .aFrenchaGoodsIsdl I.
ohr'o 0 do dJuio lance HerreradJr., o uo Atbgol o0ensadldeco Jroc o
irdol. eono gnadorano d:lpo n aflomcauo do t U e on o
"adeowaF "oIt0000eraoveoz0000000e000
Boonpte r o noven enonus man mo un buen Inatru.
a ot nnsfilba nao onLooy raentode tcrrr n noooe p pdo o-IV
otroeny red omendtndoi ooutafoCond F $5.e 0 d pnronotortond d ta no-
to propletnrla que nooo scorrieoeomt ciso deCravat para'demarrollarto .


Se equivocaron los "Gigantes"

con e lanuzador zurdo Sleater

Por un error en Ia direcci6n del equipo, fuo situado en ]a onto de
waivers. DeWitt consideoo que oo Ia-Fversin zurda de Ned
Garvor. Buen fildoador on ol bony grnooatoodor como poochei
HUIBANK, Cotltorotnlo00000 15. rpldamentostrapndo por0el0E0 Loon
(United) --. 1oeror. 000 ot Ve yrkA on nbrlt 5sado ,donpou d, qeo l-
cotontme'pueodaonvertirsootno 00.0N0d mben 00 to noictno do Montmon do Ins
000000ond~oponortlaxBronowns.dotlC.pmntelo 0000oporaoobon'..t..nm
BtL LOtId In.tHoto do Fon '"jor.
oooaei oesnonel ooovatodenoo oIecuerd0doo,,oeeeaoer.oqueot o
onloto. Dnroher ote otoon.over yt me0dlj0:
V aq oond&toon 0n00rv0. ootevopenado de 0u0 doo o.1i tenm
,I L=d-eh de,1 .I,.rr .w Broown 'opt :llern ed uQ':eei
n-o das nno o ouamnotb oh 80000M0.No on00oo .0 o'nt 1. Om DeCOdo
I'se d lf n41 o .-a Cam i~~er eo .e r e i, r ror.
00 0 00000000 .oooooooo 00 o. 0",ao' ; ..00 oF'.0.... .
aoter.oim. 10 o235Ao o .'00000
Omibooe p ot 1n... lona eoeF eC F00 o rdo" o remorse.
It -0toeuoto, 00e00aodoon doquno


'a C 1. to ,Jndon on'o lloot gtean =
IN e i m 1.&)r e lae
'o.'oCo eto 0r-, r o. CroIM S-O .


ootorm,', oe iinLI'-o 0000 "too Ced.s
deol 0Do,,
11 rd O t01oo'tan


.'. rl 00 00,c c pllf Clyde
wd4 inso ,pr.. p 0 re,0 n ..
1114.1 ;. : M, ~ erqle e. M 14s

,to' ooe on X l .'ll. r 0,0I 0 010, 000
do Ow n0rl0 t u eo r.o I & IITt .
eilosa, &dot e,0000 0k..h0r er. Olofp1.L 0010'. 00000 L '
t-omenl wemeerser.A l zmei wk
delJO un-, [lounhpO
UEvmprlrs on I esep ed~a .Ln WIl-
00a 0r 0000 tparse-onF .o r hombre
no. potoor r. 0 0A. de - m n. 14.


ho 000000 0'.do )on n4.1 ..us Io111.-
On-. Po000.ooopu.,6.oD


b282 I 00 05 oo do on. onm` o od dn-
J_, del 41mu1. avd ngo
..00ot0 y Inoro de t evpmersono
Es o toor 0000.0m 'U00oo1' o Pot 00.0
L111110 0. 000 lr0 00 oda t oe
n eo ro -I. a. r. burd d tn I0w0
wP000 oonoooodnp aonim Dom-t


poba-oo do00% ane0 u .r on
oereo unspoooraque se I oono"

oebaowlon000000 so.noen.,. elmde o.n oaoni 0 "eno do oi tr 0
amot on pode 00peo1e J.0r0I0l0A 0
reai rl .
,D-rias ut I's ~laTI b b1
ean00000-yr00"0 dombeom OtIsdm-
.oonolo'co .I'
mend, .hayU r Uuna adqo un o Is
~~~erm q I c. al,


Pilins 20


JNVIERTA EN MIAMj


SANS S OUCIl
IoIMo HIDO N LA CUESTANM4M-- U
UACILIDADI.S


Dieron boxeo entire penados
,l .l.... "... 000C-ii .8 -... '0-oiol.:'. n 0 Jo e eO p .0tdm d 0anes cIli
Pr'a. .;. do Lo Honari tom 0-1. 00.r7 FFconcise.lomo oo do oaod
ooiodom,'ooaionucon 7eororqu0 0 t.o OGObOlna. udtno IU a bo uooa"ttooo
00r.00 p..re0 n es oae Ihao 00r00000 00Er 000ru0 0c0j0 y on is oaunndeo .0l0 -
CGobrnicdn, onmdor Lomberto D000 Cof Toomblde hloo mobyo to eflem
el doctor edericeo de C6rdov. bIna. c' ejitra.n brindad. por el oefor
poctor moornel do Prilone sy diree. 3000 So- Zmore., ito r noeio-
tor an funclono do da Circol dt a o4 l do Deport* quilo eioordin6
Hablnd, i om tdo edeodl alto peto- ya el primer lote de "Biriltd depor,
pot del citndo etablecnlmlento. Ulo poo \0o rteeuao qu00pr00lc00n
Las peonlitdades antW meneoo. neo y volboL
noda encomendaron al p0ro0esor A- Fln te,- sobre un rIN Rell.a-
vMro M enndo, ex prnoddnts doel 0entaro protaIdo pr IIDrelcd
ConeJo Ntwin de I. TI- nerledo Denrto, oo reeluo.
dl, y2% t Loo 1.e- rhU .broidals Ra.
ploooeaa ynrond7ctor mo n F KW y J. Eldjhldede,1 m 00
pitm do loo piylancli b ,Ut lucid exhlibclin, dlil Muy
re pto f awobadmo. 00 oplonudldM por today a poblieln
C lo 0u0l 01 doctoLamed 000omen- plonl
.6 de tam.d.oto el roconocmiento Haot too momenton, Io seeci6n
m00i0 do In1. reolso lncito en d doboxeo tleneo3o 0np1t,,.1 nuoo.
Ion' s iveooo o vuoyoaIc 0 leo d ote erono oren do olorto roo-
ue eender' 'a e~epondl~lt ergta .
:. opar t con'trolo je"mdonopeo- 'od; do voolt1 12 y ton do
ri6dico. .I pon pinpong y tmole reducldo, corc do
OEl ilr.mro de oGobemrnci6n e- mdo efoonFnFr


GARANTIZADOS


ANUICIESE EN EL "DIARIO0 DE LA MAINA"


SELECCIONESI
do SALVATOR
et rgeh=-ir e ritl~tA-ir. M AB- ,m
BlFnGIO V'. Orip Burri*

Polel q lIJJ ,LJ~u-', .rlOiLlAi 1> M H l-
-PEIINDA CAoRUtA-RECL.AMABLIr
l y 11 o Fo rloD-P.- > Ej .mpl0r0 do I AAo 0 Mu -.-P-1ml: S21WAXt iC-AnnL Lufe *I Ma oroa od . Ii .0- i' r, Eno rr iei rl
01er.0l' . 1..05l pF0o0.. J ,,' b0e0 lirnte1l.
Too. oo,,,o.. l Im P S kla ~o, --o -.oo 00lo.Pt op
Boon 0001000.00..TTEDIP.A CA OLiiA-R-ECLAMOABLF
1 > 11 PrlooM-lPoro ojepolool do l Ao .t-U-Preml. $15l
WAR OCA~oOAL La.0oC1Maorl
BLWLAMe BEY Lo rerletr
Bo l oond Be .. toi \b er.lo Irro lro ier o n uy fe ertt .

lii B OCK ll C,|r. lu mejor d~lri bluU[j
Rtoloctto M nt ti, Cunr*uo ont 1o Uno .oeooo ,do
ldlr. A 1I t NL rF l I. r qp1lia
too' in :.0. rr "n JrOpli i. nd Ornr,, Booh T.ICK Jur.l. l R, ltnt 8o.renl Sjrr BJJ P,'Llj Sus S'll^r Sllnif Joh;n Q Puobh:
TFIRCKTA CAMU EKA---I-CLAMABLE
1II t rulO -Fo PIr Fteoploa de o A Moo I -Po M51
OIOL AND 0-- to P oad ro .

eAPrrAhA Lice Ben
Mo ~ bll Zoeo rt 0'. to 00080l p000. tonbe ofeplinu, o. l
00, B,0Me rle ... dL r, I o b T a J 'to AI p 1 -.rib ly i

S CoYn o ma... ... ..e. ar" I-. ]Eat aa qud g ,ro rn .
Bw .,J:rIl N Po .. -,.Ld. b de a--
Te r ,'no.l P....:r Srn .. S1' o'1 Sio. I .'.H ...... SQ plrl oPi .
CtIATA CARUEIA.-IRCLAMABLR
me o Furlonp --P0 oe)arm dor dI 0 Afie 7 -0.-Pruoat. $M...L1 IM En N r. i
M.. C ... .. 1. 0 'nnW On E r. o .....0 p. ...ril L..301 ..J l it r. 1. Hth h luilm j il.:
Celono Rfll hot ,ooooo un ood olml o p elnreo
TLol lrooo Fo. 0000 0000 d Otl'. do ZptaoII z
Tomneontoo oa o Coo, tH o I arP.o.Lto t.oZonono. 1Farplaotlul SofasnQtiTMA CAIEiA --RCLAMAUBLL
Mob Io Mrld-r0 P.opifrpo dom 01 Alle y Mi.-Proode:$ 501
,ltind ... ... ..... ... i,10,1 PYIBO~e nj.: .ii0 l: n
LtuCoO 000 Jo n Is etool dtnp~s.


AsM e uryrpo n~mrt ... ... .. .f l nemt -Somiipelro..
Lon. ho Il En ino.dos ono r ano neo.
M I I: Col d 8. D aJ wo r i0rr00 eitt.
o3 1.............. 0 o. be no moon
Toot........ M.'.. H. 1 .11o. Wee rt Spring Roto. l .
MFXTA CARBRSA-RRCLAMAULEf
6Tpo 3 F1oo..t.o.-ron Rtooplaoe. do 5IAfro, da -Pemoabot5M
OSWAIF BCAT. UI. d Cma.
51on oo 0000 Otooe'od.nnootboFgeno 5000.
DoMeI % Coon~acoOFn %coeoLaod vooornse.. '
IpooboSte fHe waolkOmi iol


Aren. ; 11. o un n 1mUIi o a n bueno .
Tooe n ,n eor A-11..oP-01oeV M. o rapornz". u p
OHrO0'OA CARSEOA -ILIECL0A)ABLR
$Otolo oOU Tordmas-Psm o eamploomodo 3 Afeo py00ko-P1ooe;St $0
ALABAAD)Ao A CogortO
Alsaordo .... .. .t1o0TY.0nome raja.
tnenr . .... 1::00 C l oneanneo nnolo'potooreoe
Tetd)...O..a.. .....l1 10No ooolejeoontetoLldod.
grc 0ie '00' on bBog ItS Chaleam~noSuite oehoo~o.


c
G0
Io
rc
e.


C,
d
till
bi
cc
reports DIAIUO DLE LA MARINA.-Marle. zmn de faro de 1951 ragina 2


DEBRROTADOS POR SEGUNDA VEZ LOS HAVANA CUBANS EN COLOMBIA,3x2


Lucen finalists Edison, Maristas,

Progresiva y Montori, en baseball

Si mtaie alguna arcnaidn deapudn de Semana Sana serr i para co-
I o r en a.lgunas de lan posi-aines al Hadana Military y la
Pitmaa Lo eLmliepado son el Candler. Trelle y Baldor
Per eMANIN GUZMAN
Un ecesoe er r.ice reoeala en aJ no n luclo densiic ,-., h.,n& lezes
ACnlidade de pI s enieairnc, lo ua el e neiol an ri. I-.k .l- peroe
inlercon lell moUn.n do r &n a a-n. sin que niuur i. .3 l. n. r u
SantaI Un a ie ni ir a er er. r.n r l. n yn bi nn. e i.r ,ii .e q- parcer
en, ade. na a q ia-ne lica~ia nuf diannai inn~iiri piie iii'. .ia .i nael e neilicoTe
nr d o1un ,-e 1.,ol 0i 1 11i o is .Loed r JC.f ni. '+ J ca~de ii rreJO
In h La. e aad'ni-C in u in. a de lnU efe eo hi p -r.u, i ,cna er, el
i m d ao ue e ren rangren field S neie nu I. i .... 1 elinnina de
iln Idumnas iraNn S&Um naHLAealna. lg M Jinlan n'..ero a.,iLDCJ em ju i"ai
INU Cs, aler1 e nuu nolif cactimn.L- isprLrnn eria ir'da. del octivo at
adem N U eManciiacmi el ionana ai D n eAlA. on rani de a,.re annociban J-
i s enn oc i iu an daoelie cari-i ulnr Iorl l-In,1ic .T.aLe panIJu-
Prl ce- n rin de nur- en l ini- a a rN lan hi ae,i a. -enni
dcun de LA T-arocna neaklLnado nn Ion Mr nstn,, r-.onin en Innudo
onncj do.r pE a u; ',ealir-n c Con el ",e npri a ilem .- 1 ir, eli
arn ir o esti a de e ua. 1 P ea'..ii en. na 1 .il, er.

LAnra de nlllCanM c r.n.rLPiiinaonn-
da -n aran l a m5arlaU.2sn" ee.e &dI a ca in :.. o e.-n rle. reel ra.a
anne Oanain-c ai r mdasn. m m-nl in anqndan.. a i-,np nn
qd ..se u a nDe r- -.inii. o b9 i.a o .. o eli i-ion n.
irna-m l t -ni aen Marina. Juae [ dana, M ainqu e Me dar no ar pr.l
ael ..alA n Sy i-0 l Maa dan Ia la ,cri n u na u. }, ra
nMiLMLary e Veer ne s Drn ai len i -n J pei one o an o i..i'f c r. n clof. M-o y- -A E. oeente V. -- j --e deC- utaa r
pd, r n e nian ein tin- Cien re n ..ieiirja' ...e. .-
e LiV.rlni o to den. a ieninErlao edaLna ninne ie ae Io aid. 0 ut., nann
e l An yaoinndr.>'ntin en d in.In..ia c nn ianI o o e I
diniado ie E.llamdn HannnaA E M i ne4Ig lnr- r i.oiMnon-
inory -Lanocadel eior men anle inn alun ,i-na. ann n rndr
prontests na a men o. Inn. H'n r:in u1-nnnpe,nina. in P'..un enfan pan
ManM eiaML "eniananar ea aie- Li-n aoal nirnani Coll'-inr i i iege

ad -tnd o rlelne naniot n Pidne qe Ir na l i inie pe i- .. J1i,-.ren airAn
nhai rV"ein n lhrioa-peEl' i edIa len fartc ii ae o.lrnn en
Pa nai a-lAnae dino-d nic, n en. icldn inin nnalrin an -.l ir are.n-[Ell"
nalcrnen, h Inn S6.ii p a .11a nietfn, ti a clird e -- i; -,l o d- l.,naalae.

ea rl enr n r. d ane.cpl men ian La P -,i i 0 io r .e- ri I
elnonlilna. pl si rla q .-c Leai., en s e in. --e a, e il .

nl, in n u a nr, .' irin d mn i dera, e i e r ,Inr d l
niar a deridenine naIIU- c i nwo 4 c we
had nriL nIl alnHer n ni den denIrnnianeiiinii. uiallnh lu.di
qu cl v la ,e a-[ r o I% su siun. peln ar !'P :.n r, ac. e r
*"d ho tanpe or_ l..mpie -an. ales tr. --. naMe-.
Sanbre niep.rli-An, eniir-T~a cna'C a Un.-i' ..ii 6'i
gewDe ae i rtoqu ian, no -1xr i-i e inccii..r... Miadinn v in
rcne mlea d ia meeinnJ-aa r into rne- ac P] u r1."n, il dc' id
Mand11.o.- llficUd ] re & se t rnte Co inn m ,u '-en ded.'n
nao'4 LI 1 "L" na-do 1.ii In inn .;lc~ = o
dnei nunandel Hin.nrn Millndr-aen Lcana-menn'n I ne1ien.' nin..II
an"' enia mrIn inarennun ninian- Cadier.enlnbin dllel ar iled1-
aoe"nI'm `eneecinpirn T aninn ane. rninAalnnar' ll Tia, ln .
aini anbi n aindnd u pai e ngarle lo-nn. alnn'i.an cir l ialnnano
greenanepr ='M L~an e~'la
janAda-La c mannaaI ren nnri an Mi a. ,i,~a donor dd
di n ernan ani ni n n nl a n in lnaA nde
e~ al.indenaiar .dn peotnslana nbuen -deg&&Nibnan @anper-
niin-c_annpar anr-l nc dcipB naoome c'n
OLE P rdioineronna ay dnnaivanid
nanada." unbant neri deaii
iI dl -ImJOB ,mTaGEd ACor' .Caloml. l-nI
pnnN11 E CMces o fnl e

4.'t nnm ==nn n .Perdieron los Havana
mE n Low knomdiCubans am eslr, uf .Ia

a car n. ana n....a........i.... ....n..i.n..i.d..
m mmnk- ngCa nN med.- a nrinn a-rm
IU1R A i LC '+.... r w0 ,10--1

W W W WWd-a n up ri nann s.
.kb -,; c .rr_ n Y, u rd u


C C.OMO SU DISTRIIUIDOA


i 550 IF CUIDA EL ACUMULADOR


Coda va 9ue uja d mlast a amu Disari.
buiador ESSO. m ltoa uridad de
po inerm aunme l baj.o d nds re-.
ponsabln d prraonal enrmado,

El aeumulader, par ejemplio, es
probado par el Dintribuidor ESSO con
nu equipo de aervicio. Ademi., le revisa
loi cable, In capacidd. el niiel de
agumI, el tegulador de lohaje; dencubre
poasibles corlocircuitoas y. en caso de
necenidad., o carigariri rpidamenie con
el Careador REpido Atlea.

Deisdui dar In relsinde dl DillrcbuLdor
ESSO. usted tendrd about a eguri.
dad en iu acumulador.Visite peri6dicamente a

nSU DISTRIBUIDOR ESSO


* .nnen ina1 lnatnma.Losn neoelbrado. par In Un in d Pedn en lanL crlrir %elnT lamlmao i lelanldad -
In brinda a heumccnaJe a iN. 1 llean de abc a nbll y trlen nqun enphier. enin IoPnlamnam Jnecn nDc-
rangeele i nue me tomme nn nn laten en .nI a aparrecen cl Alanlde id nqnell Ioa lilIad II Direrwr id aDepo
Ia. Gen.o len Barrel,.J i de publlcidad ne 0s D G D ca n b Ped,.i e Pi aIn i-n irln.a Peaer nenLen
II.tndRadrigez. dotanr Ganano Garnm Endricaesm e an-ron c-leeln &I lac

S I M P A TiCO ACTO Jose Maria Cuer o se distingui6
F U E OFRECIDO ENH
PEDRO BETANCOURT en las tiradas de los Cazadores

I De r,.iwir I-ae- c~iM~r..nej- Hizn c, n- ,etd.C en Trap yden.p,,. empninc, ei.,. '-.ncon el Dr
rll, ,f-,(lc,(a,. an- c pan.'.:
or.na I liildHa Gnnli.\"t..lCpnnduloc..,M.1
ac .1 4-, -i rp..i-ci. a a.- Perez c.e el racdad r dri ln -i, l:,' l i -al l .n 146 f-ron
'La c~ r s. 'r.4 IT"rr 1ar r- mdn d- .'...l l' '
,ieci -.iF.n-l..lcai..n -___ -
je atun-iniia a, Aln aiii,, nePer ePETERn

Tres.... .. .Ia. ... a nI............ ...... ,..... .

mul .11-l11de| I v 'lzl'l cmn c,e11r.goi,es are o at. ,. i,, 4L. 'p -a .O pI .a ,6....
-I w anncrI nd I.r iiadr- i" ir i ,n i.."I"ee i
pa:. r..atn.e . . ...ia ....nc .a.. .inl a-n an e 'a l ."i T el Yde

e he ~ a I e, alE,Iene6.Cr. e aJl +- ,lrafq r+ iiles n J ". 4. . ...
i L.e In rai den a i irn- n a,n c one i m n,, r' l )I' iId'ieiles q 'Am " .. .
na n.T .Ide nr .nidn d._ .,.ndI.'i.n:. r
lern ic-en toCn -.d"lie di- ,.i-u.irl -.a


nr neia- n i ... . .... e f+,inl' Dna ia.a.n. e c apaa, l .. .. ,. a+ i .. an... 'In .. a- ,
Cama~nntaiui!cn"i cilai ac enii dc mue,.
cr ar I r, nIda l a i.,...'e e. i-n,,. en e inim n all e a me. 1: 5 I., .....


i-maria i c-.din. n r'in el ,a ".. I ,, cicadan n eu I rl~l: a... n 'hfa 'e l '"ao. ],J
AtAclan Jac n Pn alea .., anuel -adm ii'. n n
nLap.i.ien aIaI! ,L ..nn .cid1C1e 1 pa ni- e -.'l .0. anAlt ur --in i a irc 1.e l Ii, in n t. a ,0B t i .,

O .e 11L) r.'. Gnu dVie. "'o np cc, c J1-N I I ., ,&c i i L, -m -' o, .- I-


EEL... .. ou. r. co M ped rm,a q. r..i-, j- d ee-. ls ,. en e Ul m -.I t. . e.-TMr, . L r'1. 00 N.. i
.r.. e II c -lc . drn Ia c .1... I n e rof. 49I De r ,
2Aerr. ,,.M Mrer I err ,. i... de sI.g.. J + q A- ic ir rc i J + n r.


S.P c ie--"-,csi. l daaCCn,- lraai '. -. _

,arnlii~etinlr aiciirnnuh-n M- "" na,,ii..a ..n '1 C -
A i ) iz ir~j_ c .aic'i-ini in ., cai,l en'- *-' e ,.=:. .
D n7 i ii r edc d ildp' .1.ir.:a:~i i.- d-.ii
lk u A.. .. c C.% nc a, I .. ... . I . Iact ..... fi.. e..
ac P r an d e ani. ci ., t a"'r l
acm C.. canan. ca n .in.. 1nild :.- 4 .n n A.1i-! :1 ,C.

Dira liuna ii dedcif e. e,. iC m-,r-Cr in ni, "i,
R~f @l l lsn un G T, ]ez r "- nI Ae .; a -:-.I.'' J r" e
in icinv Si, r ni b eto nnA.6I caid Fn'- adea' n i
or,- ...-d "e ;'cr r+ Ii,o d.e. ... ...o, ,, n ., ,, .,+ . ..... -; ,, 'r d". ..e.w.e. ... spite..'ni. ir.a... n. i nn acn af i'.-
Ri-Sea Ii al gnO irn.r i de m.aoar1i.d ,. i i n- a-ria c aen.,- L


..niiia n in n a'- in amd1 en-,lee'n..naic ,,.' ." e,' ,i nl Mcii pl.;. Pn',..,- F.s,.n -'+
n I n A Le- 1na .rinna an-. .a ac e uInce i~n raircnln c Irah l cien pair. m ,,m ,, en zL
n .+ Tii aid r i.en A.,ar ,cIin,:efn,, data, nniana Snci7il '
inc-a.in,m,,, i .. ..... ` ue ,a IeTinenilci 5 ,
r -;ccala'Pa, E aI -
or _________i_ air __c.,. an1.1,a,-a'de .oor I eL 71e. ins pin du n l el
...-r.ae. ....a c"an -r..
j. d.. I ... ...i. Iin... .. .... n i.Pe a r. .'. '
.e- liSP.allr zle m rw ,in, le.r .,l ,-.ar n ) C El I, ,r ~ l Fane. a
C ., Te. M aKen le nr n riiniein., ,G ,L l.
r, inene do I Lig. d Pedr: redm d -,':l ri--, e e, [.-;ef r. ,r ," 1 % C
I PC'm. d n qo dfiu~p- 'I aCILnd'
SIuAOBR nn~ aeiial-.ar., Relee lgte ;A- a Q Nu hrci Itb.- l-,.IIItFr-elm L.[ ,i n-nlede.de.% de ]a .i ,' .' "' inb u etio n. leran nn u.., ,- .-..d116em , xr, ,
Jona.nan iGnl datnn dci pim r.,- Sal.-.dn 1 a...o .
re m drid, a I M eo enn a r. n-im
anno an. ede a Oh.n aac .a aani lr .me.lezci i he, e1ar-In ,
fl0n1 annqte y1 i t nnlVlV .e Lain dal nr nerlna inaJiadanenclrah-,-eJ-.ce di-
irn ce V II t a ,a- n lyr cn Mn ainane d.n c

dilnIn an, e ia-c tii anl
Iln en Wl~rie em cirt.cneca n- n ci ainna .'trc. ."..: ,e ei run. ni ar~r ion. a-n in
i. 1. en a r -in rn.p.dI A.nn o M ii ote


deiao' inno an,:n ,-..' laii ne I
"I nn n n o1. ltih d u,.,ijie.c .J U1Ie f
I..4rafa.al5q~ ces~i en r.d1 rarerc 1,.le, J4 epIro aUC
ier T P=IM IW O pa oi ct...- ,. e. r g .. .. ..... jL..e.dell[, ,1 .....


ci Bc, dci main mr~l6


dc~tll lle+|t{1I Tpain eniin ,a"nrun Cnde.nSin~ nmn -d wae n nn
t.lrl,. D r rl m ,- c~~l~ l aco"3 gvoVicato U-Ii
-re, ran hnianinachmdeeDIVnin rnaaniia.-nndmdlnc
mealSr anni ipenl na in ia i. n. n dnTe na d e
inCp d almin Tn.u di- a-einar. in- c a an. nlnnnnd iana ci
i-pa '1`nina, y -nJld I nenrict C.....aInicnnnn.ea
a o Pnna dcen etIlica -i Aman..ed n nr nd 0n PIP.nnaean a m ani"r ,a

I ".lI dellnInelainnnen.eI.;" a-1
SA- ia-ic C.I-C i mmaVan Canaa -- -in i n~u p nr cnranlNa n. iRent!PNcdn anI- -.1r~ IL
sAmi d. am iandi.a ..-.n.) c napa, n annnclb e nelcriaa a l le;die.ra -m.,-MI .-I e. .e--.i--a .I'
n nld pnarjr.celariner d ,nel 11eea a
rntcer aiik e-, c q-,.en h
Sildu.l oin a me condn, 1nr-n I tl. I ia, a Bdalla npnnn Tmi la
Hei. Mec- Ie.'~r u~rle :',r:4


i-ninm-dnn-. A ndrncnIna
i 1) ~ra or.' IC 1+ d B ll .1 D n c .C.A ..in s Ie'. &.lnie.nJ irn-nmli tdlc1dela
nunanit- M to or ncnd, nI ---ai.e:Ii a U .' c~rG-L.
anP rlaini .e n nl I.ntn- r-n to an 1 1 ..
n 4cAn -.Iiilnrdwcalnn 1i..Eln lu a .C -i c. 1-
rce de en l.' e alin S 17 e-. 1o c ia n c.t bi r1. In" d pmw'da -e
i ,G. T 1,'lo n~ern I wr von S rai 11111111e ( b uo ln.. ,ii|, IAmle .tk ni licile tep rnl'.Ui M -ClDrinp. 'nt- i.'
al i-nil anii dn p lmara mia-tenl .- l eoo ls mv .
G1 I re.T C.I. I r nr,dm I .. uq dmia p .. a l;
Vno. o r01 lr a a ld I- TV. erod"", 4i 1''n
I pl do y Vide. o, Ist --to... A Lm. or a d -e --- [Isw I
1. d~o I w d mu lnovel 10'r J r.-;ndml pIn, ay n .......
118 b-ay I .0 or Con. 76nlo re. -11 d- ab rm ol N e l in .Pu D+ n
fft .oIn. .cotnj m d mrmES "oIoP, -
lia[y3 U2 5nl bwl on lal. n. d. e as re m .1 i.o eri ar w Pord z u .,,, A.
D 7mdU l del all. "- C. crArTw
im~'-ron en rceo~r n I n1AF ""' '"'r g O o ll."l
D b,a y e l 64to l- Mend me --d 1- A u e. de l as l o thr pdd r.. C. aft.. r
.., Idsia VIAed
I onto c. ue nr.l .r I iM d,."cr. r. laza16pr ,,ou
parAtt w 1.ga I~aido1 h62 irrift- cTki' ld. i"
r mirtri Ia W rsm eBe l DIIr
nar li q~er s u ln, ) a. '2 rll r.eP r lr.e.J
'.e :l Ci In epl + imnle M nC'iie e,
5-er cc+, ].. l ...... .. o
Ha r ;ll Dar r.lnv, lr. 1r.mie;. an


Polkmicas en torno a quien es el mejor de los


A


f.. . . . . F W ... .9 L-


i")--'-.:__ Ol


lanzadores que tiene el deporte actualmente

A j i.:d')r.:f.-:her ....da n cictratede sefiac ar al mejort piti L erl I uimrdmi-lo t:. ,i a un aida
I d, In .a, -+,. no hay m.aclue trat r
hai nque iner en ,uer tma a estos trees: Jansen, Maghe y H-cearny I-c ,n It a, I pelIImla naiad.da per
B la c k o tlu 7. c o I r w in i,, t, nr a a c o n u n e q u ip o cqu e c a sn n a d a ite n ian n111 -a 1 : d i l,ii za d .. .. i . . Ic
| -- a .d, I n ',r- la m .,te
Pc GRANTLAND kICE, dea U. P. "


"in. I F - a a ciI

I,;, hy -nor B~-n de--~u'ram


C a uunacCu
I, d- Io lta, ya e., .. I


ni
l -a. Inc dcmIm-l
I,1,1- -c-indE a, c.

It 1 .~
R- a
el -.. cnj.- -. .. .
3.miaii acIna,
J-6 rt 3 GALREA YaI- .A
a-a 1dr, u :..irC 1,-n 3 n: M Ea-H


n 1 rir i. aU .i i,.,' ,..

a-
.... ..1;.,j e j :- ,+ ,,

IV t T "... O'i C 'I qII u : m + i .. "i I
,. q :Ic. tsul me' r:" -'''?

m", ,e r f.- q'e ,,;prw r '.', e 'v-.,&


Lir, -piesi.. enI ,-,n. ..ln

-M.. e l) a kn : ir.m J I l lno -s
,,;3 n, e. 1. -. e .e refer. rle.r TL. .g 7
f": t .. rc t. .
L el len_". P. Meraina ZZ


SAxanuelmo


S .P.r Juan EIii. Prguh l -i recorrieron el domingo varias ealles de La Habana
Ac ulda a oli a L ru eT er aS n ap l r s i. de lale gleeClub
-Lo persanolidad del nuv.o Nuncio.e RJ
-Curriculum nitae de MoMen Burn. El Padre Antonio Rivas Ofrecera una serie de
-Un cable. del Voti.cano predict en el trayecto ,El Circular concierlo. en nuesbtro
S 4ACE semanas, cuando el cable cargado de Negocio de H a Santa decade various balcony. -,S.,rIend n. l .i Do. a | l Gle 9l
H .. -, 1: i a. l ;~,'~ ae" Sedd.enKaunas bhitenta);I -, .'.it:dr~e se riec,:-~, ,,;
SEcr... M5 r,;er,,t v ir-.e Mayo 1940-octubre 1945: Encarg -. ,i C ern S. .. n, me
-r, ,, .e 0do de9 Negool He i a 1 1Santa Sede119111 ,.' o'" .e, r i. 1 ,. 1t, e prl mer
rIh.l-z.- -5 un il'hi etr L en .ir .1 *i l Bratl:ava E oi vaquic ; I ; i, ,d . ea. s, f .. . r ,-,':." i- '* 1 V el clrldo Mi
ac .u .- 1queelr...o r ese. J. Ml 41.- iaCauCci.e:, L i d ,, ,--- J. Ir .e ,., a ye e r- e
in.,,,er i.:'1 en u g Io,',1o e- h r de la t.rde. ,,i, il l1 Lrert ye Stpp elea de .
T .,': .- 11. 4 d ..r.. -a'. o C. --ik "h 5 s 9 I&e L.de desde 1.r t ors a r, 29 I a .
e-a .pp ., .. A -.dedj M-,,,c-_- BuFDri, rs,. 19;.9. ... 9e ... d. st d. .r u da i 44, t, 1 4 ..- 1 1 ,r o 1 pr-
9n. egr lel, .i o l plto ,,1u.1n e alo; e .. ptd ,-,,.'d, .k .. 1 L % .' ,- F. 9, 9iSir. Ao9n"o a ar99 .e.. 9t ,l ^o s U iCa A] i


". I de ir -e,, r, rl i a D o. n d Bapol enIl a Snl I'," s. 1 T a llaA. d en i Ulrum
H.) .. ,...o E. ," ,. o 1 ID.,C ,9 9 . .... . nl.,
0994. Il 4pr. d..19I.9,..41111ICo.rectitude990. 1
l dc l aT n t:a s.,t Ir ,l r por, Rad o ... y. le L l. -. r Sa Juan,.e-'-' ": i'A I a gdit e n l' dI
H l V >p 1c Cb o C ..9.'.r1l29ei der9u me C mrd .o U
Ir., ,119 99, **r4eC.-. 1,.5 A.,-..de Co muoin 1co ..n I L uce. 1,-V1R. ,nei, 11-P.=l. =-la" c a ; n a Sean a Santa Laen"ra l' dat? i..L'" L'/ r .a l d le rapu l LDero
C~~~~~mhl~~~~~~~nn.~~Vr crlllc~.d ui "rpeelncpple ua elrdlM rtra o r de s Reacoie de jcl n ol p all E n Is canulHdi- ond~or del.Cu adl Sa nto ""
a luicJ=, m, a. to i ei' s co n ,leeo lello dr A U ... 7
C I o daee A)s..w, = . ci la ,-nui7,a .e ir a.
,0I. .. Exe lore.......Junta..........dc. ........ .. ia de .
tcr..n:s F=V 5-l ,; \.ru a. or mi .. 1 1
.. l ,-al. 0i [_. B G'- - f _- m a i ,, ,e ...I .d e 1B3 u'1 in itlt "e
-- l E HcrI, M ,,r,,,,a Sela n rStam enl n f ae ,o 49.,car ,.0 14ro a. o r1.r

1. 1 deal n e C3, lIcn: de T '.. Padre; T,.-rtaMdldatn U-. ,
e. 91 39 11910119 14 9119 igles~ia Laot gom ,,1 9. 4 9

/991E1r.p 9 r a .. a-lt el r, .11 t.11 1 ..- E ... 0"0... .. 99"i p... ..
at 5- i 9"19 C",- 1, r l ...J1-cp i 4 S... j; por .. .I.I..... L' ... . .. y
F-9. icu f--.- 9 iii OS.(,,I

pr.,l I-aa.-.-- 9 Fy, a ell .io.- _." .....eI 1. 11..09 L.-99l9
94o r1,e r_ ,.. I ;do., r-. E-4 ,,.1 r- .r.c- ,a 0.49 r
r9...O 9-r90 C uI o Isigi, anrha


MQ, 1 r.m: de = cB ""',q E e K i rEAn. A qo; ,-la r' .'ra del grupo Se-a Sla dnl ver'l, e UO,
d.VA G FP...... .... ... ., 9 ,9 94 1n. ea]


:| e nkr r E1 J lf ," I la a'n fl e C1 in aE 1Iouch de l Aa noBhea etl der desa.ra- y Sa t
0 .d4 tl^ l e e, : i ,. v s sermn.1 de la.IU tu9 A l a,lie,:- S., S..' M ..... antleranr Vcable, Su ln l "" "" ^ ?' ^ ^"! eooaneUdlprdir ^ I anto "A prceelho del Sa- Ld
rigd. S. t" off-.os prop: ele1r. dl ,A hog
,,.,. .e. e ,r.e.* 9.,. a ,1Bc t 9"" A r -,5 4 S an l a M a r i a d e l 9 a 9 . r o n e n
C.. he_ 1.3,,I.I- . .oro(W uana Dooa y e
e-&.r A91i,490IF irCUa


Mmuall! lurlin EVn do loo enii h*1" de." "I'al tarder m~m.: de---------- O l al Muert S utu d '" jH]
.1I ..l..tradiEi9n4el01o1111 d9 o
9 i. 3 e la p, Ir acc .I.I ,9I M oD n ,oeS ol.999999911.... .9499^St^i?*i 4j^S:^ 11493i ,;^S~^ .^.
s .-rl d l.Hosari l90Y dl n o Sa E.. er I o a ;11 e de:Al~ereenE e rnl ]oo~ lent de. e- El de"* '** noimr 19*0: Pruerent- (,,"el, ur l.^ raorlel nge sl], n y Via Crju ci. t odoi ](nclB d- n Arn mbru Par q o~luel > _-rt l L z Ca ba I

--- cRmorcre ure- ind a ersCeecae a m ni a lda2 ~c~ eno1!1. hono.ru S d e el s az. llaero Vlalta y iMbi 'uad menlz. Ml
S Bri, ed o ento h de d ler i e lo P oair, irgen e d e Santo Cr] de


conducto~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ de1 uceua 9d llmr 90 obrd oh, rsil prRdoCr ez yel ma& trimoneleo En au Vcl.-e.ima Sanllg P uan.r lulz M a~dino L
ri m iIo``5 c"1230 K o .y bia p u e Trn odm deios a


Muc.erte e I, ,,, or elaPa deltnr G- ezn e u.e.oren. JtJ Y aene e ICSoe. a
~ Mn q I a,1 : d. i T z.,l( .ll r.. e.Pr esr. it.* tr. ,j ,P ,,P-, r....t 549.. . ... . .. . . e, C. .]6r, la o.r.. q..a.ra. ... d doatno tou ...... p r h oy. m ao H. .4 ..9 r da 1a t une
S- ,ut 0 r991 -.. de4eRa n-1r. IdeI no4a9, h0ie 0od e I na A o n el mp 1|4 ti
Ae n L-C SiCrd poTrncaie deIs de l Ar obi s d o har ao1 n c. e ur ena y hor- ru ea deo a dco o -r
o1 de pa ibr e nombre l S tndol am pafi r on deon alu mnamse/o* le" n dt la s 7rt- 4930 de n J nio d 0 192 nMl el Don radn J lc ci,[t.y i 20 d- 1i 2a. 1 ier49 9 9 u9l9lar9 d e 9 ..1, bn9 en Sarn e ea Marl lia ten Bor i o d,'os p9 adr9 s d eaude 0 4a99 1 36- .. A
1. A. a AJf ..I0 A,44ra,1 e is1 f9.009109.11199799In9..orhra C .F e D Ioa j nte; rf et b e-t' ar ,7 Cru y cada beral e ul Ct enrta z, clon tef.,, la qua airda i on e
Mo0d Rh d e r ipo deDial Anguo .onl l fe4 rD .1a0ene '9 ta0 .u10 1edr. y- .ei6.en-. 9tPonAa I de 7ja 1n e Pon9i4s ;'
1199.19.1 dSo 4% N91M i as. deian Pp t rad po 9 a a t; 9 .% bIider 9 114 .1rupH e19114 d U 11 Ale 44 1 -- o
D..r.. Gabrie .loa d.y VI At. .. ......l a N.1C I.1.4..je4aI4...1nd . u o ....91 HoM
990lg re4 110900e 9191._19- J9n0or199,0 MI~tj ra 1r10--- L 4o 4 Rcon daror ue 9 e1 0 1.
19140999n 1199 9011011449994 00]9911 de 9E919d t oenb9 4940 9.us 9919 Ang inaae qep edmnnlo 10tae eemd enOz.y -a 09011110, 9.o~0 de 91 G Lori 0, ..- ora
11 A nes- . cis die 9 d 1al H e11 oe dIH 900uI9 en (1 Iee
11119599, o. Ian rdae u ce p.n de. 4.0F..19499 11 de 1e9i- 441190 11 pe d .por14t0114 01 9t o- 4 0 4.0dS
01111H44n0 Ho 1. 0049019- 449.l 1 9S H H1 "l.nb9 C n.] de 9 0 1 su Fren ode o t a1240 e. 1 .41 roo r, d1. u moag L9H.
111. ____ few9.t9H9'li. 0 .i -619.alrdraO 1 .91 590 A119090Db09FC9.00 At11441 r1.10990P99 el0di n
9.7 0M9cobY991111., 4 09.00 l.n

Itnro V1d 99 009 e N 99t91ur 1Aosdici9- en .Sqo e bet1 o. H9HI1.ot.r, 19 ,:able. 4194 09499] d 099lo19.a 141119999 1499o99pueden099119m919 Isena 11qu ar 19o 9199- tumbre4 0914111] 1 te 9 419o Ut I-a o
11 991411011910119 I9 H -ilIdH 004044,1 H9u 914n4 994 na19r- 0,9 4l1 Hod. Cont, do, i ecnt o 09.91911 91111 119 H o91911111 4 l 9 9 1n a- otn1 ie.nh 04.9 1 0919 IF.


91o1i1 m1 re 991939-|plmr90 a:HFr n' Man .94 Art 11 ev6 1, Ostlo 1199n43p11 919n1 ur de91090 y Hie- 911n 999. benita tama 110 medal las 111411 11011 94y110111tie1. 09111191440999. 140
esnt a, rvitaa etMe atde -A1
C..ob. o.... 09o1HI~o,',I, 91. i. 411 r,. ,, i ,, -e -, 00r 9910119I0 .0r. 301149 ranc 49994 00 911 n lesd r9. 9119 4. L l 011190r 9 ,4 lox09 14... d a
S'"" i L" patio nres. ia ar.L r y / s doJ re. .. ,
0.. .e ,, a ra re ,c4 -Rrr'n drn Maddolin.
... .'... ... .. .c"` .. ... ua ....... .5ordioP Rs cle .... a ......o^l...... v .... de ... .. xr o r.
A J A luq ~. ar I e i L 1 .r.-I ee;; 'e )el,1 r t;_ aP InJdn a


II.99. 1....... n19 : ...........91 91 M ..9.99. -9 .... 41... .... 011101 090111, -u l A1 019-1... ... 990o 019" 41 HF!. P. tl He.. l o r..o 49 .. 4031 01191 -ob lr,.
L ,ue at.lr.- ;1 e r .1; u m I o ee d n e e n a. A D~ gd .Ferac ri n d e s an C tz 35 h, tvb
11 1/1.,,, .e r9ni9e 1""1l1 11101iF11oi9.11d 9li.ie1 1: p l Ft.:
,;. : d Via... Ejrccios Ep ir iuallesde c asius
I 111 9m141941 11|19111 10091,.91nn9. 41.091 11.49191941991 999091 4o0otrn M4014110 D. 004411vl re- r9
It 00 JiIIIO. 1 9,14:lu eiGenl 049.11 r. H99 014001 .... .11944. 14.1.l 4u911r49 Er 119900 0r1 0'.000,r E[ ripto 9490 91 1 4199110999.9 49d ererll ~.l ae ,Fa d1 940 19990 H 7111999.t
1,a dlde1n1r. .919 41110- nlott er9 09. ,-r 119999, i 1194441. 119 4 .9 ,09 1 d-091111940119900- Ho 9911 11099 1011. 7l de l oeod e C r ro n 09149 H o 01014.11090


cCit1cd c Sa lTT.r- d C~ i~. (ul. iet I:,,baci ln--ol ra dio at l rccorr16.v." rifle Mes nez RtaM.e.-o 3 V'ern i I '
An i[GF.S r 4 .:.141.9..-9409,..,...,1,s4i,.,,.,.19r41ero"199C9G9I F
.,;tra t I He delun Rosario I-sor tr,',,d,]'i il l p11oce.u rrale EnItle r o a saro rle d. de. dos
lectursenecon i02 l del 433:S en- 28d0 4. 1. 946:Prsent,-9 0 1e 91 1r._Gabriel WityV411 .... 0 .e IF 19.- .... d 1etlad s 099-i d o 0 9I0..... 1 I 119 49. 40- 0i0


l. r c It"e a V'. -du ,e pm r~| o um S ll to uez Gr zJe.L 2a: deu
9190.0-.. 949411mre, Errel401.s.m-,H11-..o'l9deIgl-1a',.l9.-i14 a El n1.-oi.t l"ar,' eli d" 23 sef1." tlao enholnor?.de sro. u .Iln hl = b.immop ,. ,conc lude do I u M i l ate.. 19 d.ul o-,, , lembrL 1950: h, a nd o r ch, s ra nlt r p r Ra i I, I erlrlme IG La Magole k, m
Cur,4Zr1191. Nlooi 9.n3 09 .-1401149 011. r S0E C...l.isto.1.dL-LtL.n y,4',4 ,r9H 1g90i09.-9W1 totrobpoy91 o [U .nl e eoi-r, dt. 90149 0l t
.V, =..ic e lnte S anta, 1 dolSar tain Y q al a nd"uJ.g3 r,'dr. al, 1.' "Ac.:l bml iel JO d t. Il~ n~ de J |Il A oloss[sts -meda d G~a lrd..' le- I. rBien tal d:Iun epru!,, r ., so Un.
natiY Mala4eadot, andoin4o10 em *109q.90, is09-10r0.. I Dee. d.J M ,'r nu r.1.....c . 9 L 4e .... E 99.4',.40., e C0lt- rlq.e e9: OS 11'.o quI. .-..- 9,nc H 00111 Lo -l. 99 e ]11 Tbl113H 01o9. T.L1.eut olma C, .e 0o
.r...e .d 9l94 r l t9d.,e.ld r= 0r., P 4. .o :.,, i[.o C-b.0d, 499.rden1del no0 di 9 devotel 09 In li.P 9911499999n409ta9- 9999,199 09
Cinalan"r on Cuba to Sill- d_._or.06n yd ardCtr iouedo.,A. 4.999019.9404.9fc. E .4,rn ontLueracourt 21 do one~4 r.Mdo HNbI. or
In c.art. do9e,-119 L. uC.ou9 1 do l.oDe uisad.ndelone a.
Exeirsdei. ut Ncoa o 1191R .'zlipr.0. El 9 Cana999,


nain l ~t iio _ye ,C uh Hs pat d d lo O79 ban
1-11,A S1r A:]Decared.9i04o r ibre dei i lle r. I ,o910 ee hj 1 a


or l-Ctrdnalma- A I temiacin d exs tasm. RulMar zdrtgendo ierntids esrl. d t rim.tPallsr h 6e o. 1 s o29dju i.do1.4: rIrciir. novit
PrId& tio LL F(" L:O F onAl usioaA.Tilo =Primn
..............9..... ..0 49.. e F.r-d1nd4an.n toh, Crj o iud do. Coo


I.. o e n Colt-d el btr I go de Rr a PaIdr Ies -.Jeslt n s pban l,
it9 0r-.. 9"1"... e l99.I....e....... .-.01490"9...... ",4s... .. ... ..oI 4..'9m9. nnoDi, :D ic s e,.rie a Dlc ls p u eeod u t p e r l ox l a ra W h o nm o I i p o e th i
LrfHlt nrroad:tm 4990roa4r9' 99e lAln 11.- el oe41 ,i99t9999 de u 099., 1 .9 e1n tla .L
(,I Iit,)nlnto 1921: Dinplomauel DruJust ba Pontirla mend.R,,tgen. d EL t-i o-1 999.5. 0, ,d,,, 91,90r9 990199 9D11 9"'-ill49 CeO"nm, 9.0 dI detI5d


-rht.^tlln MIn dlal rPulo Jld dl na cirntle il med, (N( L d c~limde l I 1 u entd Cat hiSan e d e etro 'del fiao Snt M eqa. A plts 8 na. eil
DI .. ".. Perz dedI& Uermnldo] lFua d .li. Afn lar, G. lirda- tlr


....9,.99999994 9194- 0.9e9l.94119-13141
-~lcs l9 I. ,.4. 9,9,,9 9i: Ap0I . .c, r 49, uiIn ro : eaula cai i I 99, 499 94 41199 9 099.9999 0.0911999 9.et4"y1999I
4. can 9,4.9990Incas n,;u v: k9im 1dl AguJ
4 91119 90 49cD~l, 19 o19 9 29 : on p.49a99clego. -en'.o 09zonelc9n-9 a. i 0 tan oG

~~14l 9.mat49r10on9 111.: __ ,941 .991 09)C. do ; d 1 9.. o 1iqu-9,,. I oma ar oEn40909 999 r1099 9.991 de4 10an
494.14nIe105 o9-s,, 193-NSct. 11. taii01I. 0. 9404199,99.'m 924P 999 MP. r 1.... 04190494.4 99900149999999,. Sm 99s94999miss114491 o9 x
tu~nd N ncuur potllenan Snt A abe Lmaaiadeto e a999g m n, guldn999. *9,n9:0,: = = .1 9. 49914 4044999490,
'A.99.19.9990 99.I in 11rat .--. i:. ,.9V!e SoSa'ila099 con:*l 99 OW999 !9%19111.,1110 9,9--999999941. 0' 99L0i.99 -019 19 40 .0I0 9 o99oId I991...,19.
9.,99........ -911199IH99 ,99*99lie9d109999 9,.- 019d41y.0991.Il 99949par141I..9 Pa.0.'do 09

4. 11 _r.09It 0R 9rr9ac 99-d,- 949111141r .011o1:
rl,999991990999911,99,990 D94949999,9.n4009911.11,99 99l99 0.9S.99.494- F r Ind Teee v uda l ne
99,1.,. .11 - .99 p I I .,91_9199,499__9 o .
11 - 099.~91919 r1,.019, I ,do9.909.49 HA PP au l L C D

on9r9,,e,4.4--7- 19-.l0.-r90 r'1 No.,4 A99999 9911909941.9. 91 l-a A~ 9. 7990!5 -'mAr

949.399 09. .99. 999,900t9941194 0 n o L. -l09o9. e,999 Sn~ ccf In.Z-. iars 1emen. 9 ail9N 43999949 99
*99~S9 s.. 94e9e 9 19.09 909..'. P Floaciones.. 94919. 919 9e O0 9l 09s. 4999
ANTGUlD. MDE AqS erFam.. 90.T,069 pE i~q..je ::a': PIJNUALUOH fll,


Uomingo de Kamos
tnrdkl9ltt beadkine y r .oe..1 del DOSelia a B..d 91.. br'Ih.l c ,ai-eiB tol6on 9 I& Cklldal.
Ic:A1do el Vemorto o il Arsebtpadh* MNhorM Arud* M-t-u, q.le. re... eu1 e.Irrld. pro-
eiloJ, r pr *I 9.4Inrior id ou.eir. xile tepl. unLo 9 MmA. ^Jfredo Liagno *emlearlisas cbitlli-
*br del pm.o gepoier -- ((ol Vig,. -


Noticias

Catolicas

M9.0o AIRS mazo i9 INC. -
ca,-l r aren, otno HipoliL, J.
Sreim9,9de9 9on9e n 1oe 19e-
. 49 .rFL -i 1 4ur, a4 cr e l.1
I. r ,.3 A ne.deciami en Jerusat~l
9A4 e- I-0a49 anto.4 Lug.d..Ll
151. a,ald W099 11 90p49.9990991-4
a1.99 Mal 0, r,114e11ten-lo d,
se- e Hconservarxt y expon.
al o.ico en el Insiftuxto S-
W9APMST. 99ma0 19 (N1 .- Al
nclar a files que el obixpb
Leiria, en Portugil, .Excmo. Mon.
1 Alves Correia da Silva.. reald
I d6ceai hftgar de Szeke1fe-
var una e19atua de o1 Virgen de
m P. :. obdlIp ] cmo. Moj L Ltli
o7, los lnxt6a multiplicT ei rezo
rosario 1101109011tnpo y0 119]o
ares om mei oe-osde al.
zar la paz munndial.
ROSHI.-A, ma-zo 19 (NC).-
eo db ilxs Japoneses uentencls-
Sl0 'a 0 de1 9 ue0 re99 9 111vir-
ro-, i.rrcei a 1ma aeuerzm del
9oo4 "ac4ouvol 49e l prIn on'
A.oni.4.ae Ch0n9 7S J 9,4*s
la eJecucIo e Son prdoume&i.
da dfa; el' JoIUlfta IoB confort
Is pslabr de Cristo &I Ben
dr6n. s
1ASHINGTON- mrzo=. (NC).- L9
9vers1dad Cat61ica de America de
acapitalinprepars Para el verano
c10ao tntensivo para maest90,
profesores sabre lIs rIIdl
]a Invista I FobreInI Ictur ims-
na Brelile parm i cegJnl i,sdllec,
199 1t1t.A. p 99.019 4 e 9 011 I
nto de a14m r.999 ... x r. n de 091
, reclbe. u1 cui1ado aprop4d)
Icamrente Fl r imr i.ent de
%o. cieg,:.s ller.e crorlunticd de
ucrse. ".
0L CAIRO 9 4 19 INC, -- Magd
as, iobrealiente jurtsta preajden.
le 1 Asaocamc4n do J40ene9 Ca.S-
I9 de Egip dire-tor de "0N.m-
Campo revita menluda en 91.-
de la lon Cabi.ca. ha .ido
abrado prc1eIor de derecho con-
clonal I de l UnlIversiad Fouad
el goblemno; es el prim er c9t
en ei cA tedra 1 no de lo 9 po-
Wrd.aoacat61cos o Ia 4I-


El Arzobispado ofrece normas

a los files sobre el Jubileo

El -0r1D.sad,5 de La Haoisr.a Ln carJedftKn rm, que b h ]m essn-
t, ., 1 A 1er0a 4 9i u 4E0e11nom. 9 94. e la1s l 0e.9Br ,1 6 e4a- 1 'O141 rAOfi -
z lU a v.51W losioe Ia 1 90e9l 9 n oa T 4.'. 1 N oe L 10a I ir9t1ll odaa t la taeDr9a
'l ., et9 r 011o 1 9S.a1o 4e t--a 0 a .11la pupe4 :, '. 1.4 I C11.o494 .1
. cgr d9 Coe s19 c Hi n Ts e SuSa9 i9 4Pu 9ca w.5 r el a 44 e d evo909-ocl49 .144
cia r*l r 1 a 9 C 94"ulr de 4 9Eoc4i9e9r.n la m 9.lese4,rio r. d -onr de/
eJ Care9 4e0l Manuel A9 9e0a.3 O4 Iler1 .o o. o 1911a 4 4 94A1Cn ,IBla
I., fls l ,_l uden IR-.r e, ju .eo co.-nion -Li 1. aobhoailcr, .
499i A"1094914 1.Santa :999" 09w 1 1 54 9 .41990.90091r- F1494Jot4O99 1-19
r9 a el-,' ond.rdian49s 0 Y 9 4 .1oac0-. 1-.".,-.119 r1 9 p .c09,.ta9 99ieaO9 ..
11a9.o 119a9.991 94a9c4b 91 0490a .r,- 9leg 1jalle,
toos, .a l h =on 1 h1 e l ,1 ;a to ,na
19 9 obr 9 4.a 4 9 01dad s on!.Confesar. de 1al s h ,1 909911 09r.0
cot degar. 4v tar 0o9 ternplos de4g0 10e cerrada9 o 00a9e9 4 ti entn d
&ado, y endo 9ce 9 v0 ita0 rear1; don9a4 909. a lsuiere a ooa ,. p91r 9ue
*alone psa909tr 990 14e9e 0r es19a09 y .en pa.rt a- COBtd
La vieit os p e hentactr en total. Ena aIs puerta. pero-uEta alante "V
14I uM do 19 lrobao. yl o 14. 110F114c 9199 d-0l 1 Afio t e 4.9110a-9
*para cad de%.Zt de go dee der ad:a.J ..o.
o.a o a uItu doe/ Corupp 0 o 9 1n c o in 0ob d HF499on4r11 nD9s..u-.
Guanabaco ltol fie/ r yual- tleran *~edarikde 81ig1emado1o Plari a^-00091009 19 11919, 9949 q40mousto90ae-rt amlf9tpor 099a 9191.n4 909911419a-
mar yelu por aenleua u ioer s de verene egxu loter ior." ", -'
Ias Huto tlo n Ideslgnvdos fieel bonj~untaftente, puCea ren ar
p49r7 el Oouboo, 1 1.. dem99. .an-o- lu~ 0090i099, 91191114019 9.99999904
dlk, 1.ap (n 19 9.9ig9ente: do,- laun99 cna otroa.I a 11:.1R e ae mal a Jubile alcora cin arrel- In o ra de anesl p m crln wu e .Q orn ido
.es d, la 4 teiploshay e B 99 Todos los 1o nfosovocooge- 9 Hseainogl
visitar doa veco. oda te9ntlo', don. tiOBe ealed eo1 4d9.ado1, do Poeal r
de hayn o 0 l0 o 1 de0lgniado, i n 1 Pont0f1lee9 p- 19b9l,9 er Ho 9e99a0W A
9se a.I9 n 1 nuatro ai4os; yp es 0991101o r ad7s y 9 par9 09.v
40914 pueden00a09 hei er e gu9lda9n- 119er0i0 cr9U9 1 d js99en9aa4i9 elearain-
09i, 91 *e 9u919 v01 4do0 9 91e rr 0rs de/ Afio ato, 9991 enoaD
paraeada Wait e.31 de d labae fta m e a oe..
-as0 ora1c9one 1 p1rec1rpt a1 on: 0 en o pl t rroc4 9 41onfea9 re l e to.
110 0d4994149990u 9 911999949.' y 1 t b0 -H f ltd ecale
..Pp e iota! ei) un credo, la nord a n Pontiel Cmped
9tr a 99tar90u cn uno inci9o1in "9e/- 1i dosn de ha.erla: duo oque = ond d-
nolde l oad 909.par 9o0sotr "1nH ase 19 9- n4a9 e de la cont9te n de
unasale. tmqe ,o e o~igaorIs corn unl6n s,6,o,;:drm eomuarele
99l9 Piarecomlenda o afiadr 4 I or n 9eo h o qu err1 os 1a0l09 *90a11 44 e1
d49 AfioSo d9 1. 0 e nu es9 9 mor9"I i r 419.
L.a.9,al9Lu -.9 h.e9 h199 9r. 04u"lJ pjio. dtzoso a
i.- di lln oen d urniads ~egtdin uua l
Pars mm)or jrcj~dea % om~rndidad .u Jn t-
e 'l fo. e qeddLH con ,.... u H ncon
,cede .0 1 ded9 hae,"99t9 0 1 Dr 9 99aed94 J. S9m.9at Kr.n, M.9
fu per a deun 9 arrou cn d, o doe lA-. r 0U. 4d.ort s vIan r 9 9n b,
99949 deinp0.9904 e 9I1 9,9J9 49.9944919 11911o09 09991-el 599j A o9l. ,'.
9999 hi999 .4 99999 P91949 999 9999n l d0499,.-lo 494.9.I
1414949o,4499949 999, 11 99419 49d499I9.2.'P9 1.9- v 14.9 d.9401 9.oimof,.991Soo
-tic, el.6r, 7 r- ,n 9n9de ].98I ar o 1.9 do 4 i 1, w
n4cereon io.e9 denLro 0oaest, 'A& deH I, I O n. as 9. so 1i Co= 99 9.-
LaImn 56j Be requaiere a.e l Is.W SAntonio di Mrq~atq fu
trm o 9ra,9 9909 4 9e et 9 00 099 In loosJ/ P rro999tl p I1 de S9r,.
DIr1, or 14 '94.e49 n o de raci .au RLe: P e, o.. 9 .d499 1-[ACo monle-
P1r on 9ar 911 i (a49n 9es9 a n. 49e 9 49 Parroql 1. I oe .dird Dar 9ne-
neroe cordosao tiara ganat ei jubi- In de [ln Earlo6pisVel Ony t O atrio de
l, a ene. Frcao mO"rL.Ldebe 1 Er 'mu~ In dxanr
90n01901 de4 nue99000.9 .1 94 00 00 n : 14 IgIe* Paromqoi9 ppd9.440
c14mp%4do91a49o 11909491do004 994o14o Ha41.a, 1100 azo do0 1951 --,
.1 ao en ue d: mll. b.l _Mz ..
M. 0 909 "n 40n 99 4ona0 49A90a09 9909l99.
19" re1oncLar1 anDa9 900 49. 1 4v9cari generall,


:CKDE.S Argential, m 'to,19 "d 1 s 1tI =t "
EC CDI.It.S z1.ri..eri r-1 9js 1 el l .ena I cal .]. Cron 0. parLARA d u. o isdac d gnoir. l
-.. "i Cl .."91 i .. ....1 ^l,;?. 99 4 o 1..'1 A1'1...- '.. A ,..91
d9-9 ua. .. F9.de-IA. 94- 1ber0o0 M .4,9.o.l d.'e Joe,, .19n99 de I. .G,-.'n.NCINC re"

pdi I,.In9 i Sue0 .niaim lfg., A TA I LVO NOerTAU.mLd-I
"0 Omo ,l l.l 0.r 9 0 erml9 4 DFo .1 0 eu1es' 9 it leg a ty U-,0. MINITE EN NO r.
UL /D R . 101 B 19 .N C E Ll N XC J gF OR.- de 1. -Bdj. lO lres d er m l llern io d .

I. l.1 90944. 49l 9*- tf 9. .. 1 ol..oo Ui 0IN s.-
Tre. r.. e .eo | -r^ d ' drop 4 IIyq. L n d lr nlO prlC-l ud
esco z n il a u llai L Se m. cearz.. I c .,.,f p id c l, -- an
plea nloiI t ler el ag S e-j hnio rerr a b ar. en lo E tlegLl r As elU A lDT l tre1LE iO NO "LA la
de Oompo l.t armry en he, o 3. "eacnies dae mumsdlJao es MEN11 EFN 1IM
nt pe i air a so o _l Mr CuJ e n eio df A olT e.c, lu- itolu del e. e
e m s s I ao ro ie o ern" otail I r 6nprt e d a qu con-ede~
.. 9l vVIq poait mm VENA. CAPLAI..-Beff., dat o .-
ATOSW NCN F.'r .j al9la e'r p o. 4ir ] e duro eet mx il Ir.9 1 10 x oerode. e ,xtroldj..i aen.f .ei
,NC. -- r"".- e rOrd aole q. ep ofor ma srepor d
nmi r]l', i .a mc O,Iod reace:r e" su I e Q.6 prepare. major aIplo. l Ilda ritanlea s u.-ento do
C.-a,. e.w.u, pi d .,1.e 4- ue 9l1a 'fezd91149L 9 m9n9 no F mI u-idld ntrLi stnI9U i9. Il s il uo,-LL I piCID
n1elF9d944 ; 999 ,n1.9ze 49de 99,4e9a0o-9..9 09994es 9199[[9.. 999..... .9.... ... 0 r ,9o 9 19 .61 *9,4199e ....*.4999.*hola OIU B henr~ l11 nd1 lu ll 94,l9.99.111o9el!d99496dam d9s 9biril9l9F.s'rj 940
n ;. pueoer, e-prar o, rl pa n dlento B d -la la-cnron 294999 ~ r .49- n do p M.Vnddo pa1149 a F991Il4 *9alIi 44.11994.9,c 999F* A9INod'yl LI4999.99,991'99
ro me ,il "e 9 . NI E'V -0 YORK .&aM INC, q 4,000,000de irnrg a por -
t- o I ,'ainn;i ra 0o 0 de 9 a9no i tad e n 19 en1
oBB 149 oin doui. oras a 7o T C M n rd r. ob'. CtL or.iprno admen4m4" 0090 d6 e
due I. tl. nr, a o PottdlaL r t3L]n .,W smeC an T u dt bhL, aw m uco m t m.0 1.oil-
--ala e Mofa1r Lr el d i mdtOR M oa y iWIhabna M =iaIprp-rc a ll- .
.ADRID Ia I NC"- .u. q Sd. ,d eE Pl PL 0 d. n. .. tq d i
l1.dr,.t. a., lluL e ?e ls iOLIZelF pars ,j cono.. r as e reucdheron mr
l I C.. .0. l ll b d0 9..w! bo V HFo o Epl..-ope dol3m. ^n- u Foe 99 =rnrs- 49.=l
arqueo, du 0 C.a L,6pm wm do I A..li. im Vlet. do 0e o .. IMo 1949 In'.99491 e .9.
Lzeio en scle" rme rmonouaa&I mu. Is Gaemm. que me culecto air, or MO wretreer t, ', e Ia, risitalUnies a
0r 0 de u.r..,t,9 ex. Tl9 AOm. Alberto e .m etade 4 00( - 9.ds. l01u00In e9ar do '-rn- o.; po.w
LrU. ArJ utal I. LW l m do Ia W ..ar oe Aunrl& fbem -r1 .:relmed.-
-Crd dod9-ord1n4 u e le TOKdam I9-NC. --mad. 1 o = onI 1-ezLf n w. 99. g,-
c,4 999n001m4 99r o1 99S9,nt9e99 d9=rd paends isn r, 9999ddaoorr. o.' d
it
L F. D.
EL SEROR


RAMON MENENDEZ SILVA
HA rALLECIDO
t'msp, .lc, ua eoe-o pair y ras-t.'..H4 0d,a "1 Ia s 9q90 m9 0qds q0. Fsusc'.tE-Fn 09As
hbits hil.ru fpolloci y hver'rnci, on n 1 no bi,, e .tHeQ l o s f cis ra n .1m1Til138 u-,1 .
a I-asp49911F.04dde ilc~~ta9 d as suv an c9.011Cd111 alApar9140909.O49B d& Ii4F.-14ncoI4l
meer94o lo-CC31n a.vor qclue.aq ire.eian.
La Ho ,izoo.20 de Mo.o do 1951.
R=6z6. Goeaoloss. y SAM Mm6ade..y Pailjo-V6z.. HEnesala. srw. do.n-
dew Gladp Egq..m. do )&madu Mecedes Turi do NIenoMdm i aqWo O.am.
vits. do N. ded.. m.l YVMddo Menlsdvo. Mooat yDo dd sda.MS.I.
. -. 1*-, .


S," am--_:^-("-


r-


a.-


uffLruii* UnE La% 4-rui .rn n r -. -: -*ci~ ,....... ...... t-..... air c naR e l marzo de 1951


En -Espafia_
_ P=F_ er Robert Sentm
-La. ncionsH cmigie.
-El [IPeru IlI temblen.
-jQu6 pas con Cuba?


IIUDAD DE ThJIrLLO cari
C -El Paea.cl. 1at. Ii erp"-
bilcl. e buEedo en ando
hornanal i0 EII r Jr l~r
so opronun..llo, inl e I r-iel
Naeonall cean mcaA.o doie Iastew
nteJonllidc LaaRepaiunci Do.inc
atne IEl rleneralaa TrJldn anrdeno
.lI-a i~mlenloa q- .e ~ le q "
nrat e A.3c l e en .a.... ..

cit eIcat.1 pae"caen I psip'at Pa.
ptbe aitl.d. iw. peracalaaciraniei".
muasmc)Comoat enacdrlcatatGtli-o
plala rtoalao at r, dedo erampn,
dldepledeae ,cnatle dir-lA aidl. flter
ideat eM cumplcirie.,i Or as ala,
air, cVcnriedld Tin Pa elanile ar
ie Rpubrlbichlboi dee pue. ian..a
deAI iacuiud d oi. RepatuIai C...
mcicerian aera del "'ca_.o e ari.
enu LasreunJonoes de In 0 NU
tpltalt rien & i o1,' 41 p u ,
C...,., eo ..ela..ai .. ,ca,.

cle eat aaaatd CI c.clisnaa a e Ia
B T~e -I I[" ll~o pr r .'ipils -,n r

alc patce .n, Pratnn a.-r,
La tUra cadet preeaa caTrsit
,it cle iorprenP e -it ,a'atc,.
pe rs Repbd.p s.i i.e. Ar1it
catlle.e. t..La. icintsd i dceadand
dc p t ea ep.attla t Danic rcin r,- a"es,
pec, Eo iIL 0ml liao de |Is -,

atate. y-L. gatecnt .ande.ia.iaat
dude ei p,',-ei mmime- eic,cr-
S deaac.-cr-reencoane tI.hcea a ar
OoDlodll q. e e Is L. ~~ll
-lcgoriaiac bragntlnde I-tI-- e-t, Fo-
Pa1.r de rlubd p.r. .Lidata.-ml po.tl
lelino qatcrgllo dcnpiu- sat. .-rOr
Ar demenUda peP p1 .dch
dlendoaraeai emc atr.an s, de.
tier d e no.'.rar , sp, 62 11,te*
Ulr lurLo . X l. I s ro~ l'l.r
Ultlmaete lecanie Orcllatren
p"e.atdrean n i ja ol,
mut entermaoy y q, Ce n11 ,.
is obitdn piu ot "I
dejar .i pe iaecnae Nat c-inol
W ,. .qu I inlm lIr I
par 8 Dno lm rlO q e urio Is
dL e n ,. trd it in ca cat,. ,a
pemi en y- Tnasic.,car
meaosIc a ne.atecntieatc l i.,as,-,
nalanatlreiad lc. p~orrea.w y WALI~ m
empec.pe drdl en a.trsia a.crenCt
dc quatno. deitnorn1a.1 denca.
dara demae Acacadraaa. e ,
ruipl1o a "' ll o.n[.ejcq-
rillspanitqujae n pnun.atcin.I.r.a
doreeho m Inmisculri or.; Ilam on.,
dintbe*Mo ado "ae eat L t -ae
mre. d eCoit ptle debenacirenil.
I don,4 c im~~fnt r i deoI
.atretrlia y etlpearnder i)a conit-
rat alcnc ntrCnblea ma-. i-sp err
m justo
Xi r..rdeGacOaatatbaee
LIMAb .alo I..,1 dlalaaC.lr de
i. A.acatltna27a it Ae Or,"'.,r .-a, "
aaeqmb ar ate Ep.l.. ... Li...."...
..nldo MFUI- on-II.I--l.1.

aga neal. btn l

-.no"I di tire o de un rl~k, pr
aartoatr.d c cni- r ea r.o a"....
o at llm t n a ido pebilo atilr, er,
airmn ..Iacn tme etud lcJor.
--c.-"04cc..a.......tc.at...ai..
cletre .Eape Y -1 C-tndatata
91 pcesad...asdo l. A naattsinn a.2
69aOCloeaa rat.lata- ato.eari
caerdeetr~cnacc ll..ceiCtaeinn
uff.tpte ct@i scia at qae atniat


Teec.oeat a 5 an...aa,,at pea'se.
"le d.aa, 1 prni.. aat ,.e
caaeacaeitlllnn'ce ee.i. iMad1 eea,
Ealpehe poaiipe tat aaltir-uel I. i
con. m~ores
*QP para ar3A etI pue'T
a.. ..or l n~ a e'. +.=,-a ,del P 151
h l r I cn.-I ..,In.e , I..
att.areia ,, iao_.ncran
n alcralpae ll, I.. r

ciariitiP I.,. parlC a,o a i1 lat


e. r. It eca ara e..h. u
nnaa-or, r.a-w.,-. U.
p.. I- ,nCab.?
bat at etn b'l, aaarte e., e Cap..
I nce .T.a ; j.-Ib
.1 escnle In rir.a e ial, l e i.a a .
ocisiqea d recaaeaa,' n~t ee,.caluec
alte a.. at. cil"aa rct.naD.,e ,,taat


ir'ie a6 lar-oilllio .hili rD I al(

II.A o r I .a l Tip .re .
a, L) e ,- e-q r n f .ee
Nnrr.e..hiannectae1nc"ate
parK ".. P i,.+ rl ." .. 116- 1 ,".. ..+

..l atde .... a....... .. ,......i


c c p i ,-ic a; a 1 7. ,-a
d oP,' t, e, ',., e c -', r ''.. J '.le 11p ,og r a- I ,': .ate ..
a. l I pe I e, i ,e r
a, Ei c~~liL~z, r. ef +'l11p f 'la ruee

qu t Ie lar,':6 l p]heo 1 i m et.
C.6. .. 111 deaf.1 0 .1 n U Z
eilu oiamr F_ c r u~rln
1. ill, e P1_ia e e -, Ill ~r.
h1e. liT l, d: f I h . p-I.
im rmo l ..lr.a r.im u, l-
g- 1.d er d -11, ue- ".7l~ c
W t. e &gl .r' ';ll. r1.1 1 Pl., r,.rt
Ma -en d+.niir. e v I. r r I (-$
ro".-. alk d e .| ,'x, nr cu ,'r. lip rene
oe i.,! oreicl -A3-.i w'.d'.., .,
u-. e 'n qu ,a e ..-.. ... .'.';, ;',an p ,a .o
ile Ill.1 b.). L r,, .pl-', m r It, .,,
li 1, e.;,,,'..,, e ...... 41: ..
c o l blulT i phn o I rr.
pd 'r ,deJ mostzai q ue es ic
o n CIo n ljobrimti ro e m 14 que el
1311 nnl4 plrler, 1n q ,e noi ih ,ll eru


i-eine lpfcid a de s i


Mis aporlee recibidoo para el Hogar Aeluridao
i olmaIln inls ieDt d.-anntea. p...lemaTmbInactlaa el prime" Ca.t,.
*- sumarat. alrla', no. ;n1O ra.lU a.RaI;.a seN inat adel.% -, .a.. Q,"
' fn d .ere dM pr. onn.. un.. Dell. 5.ki. dY C, ua i ,. *r1.1 ......
Mboe.i .. ...... ..ca Cl.b.a.A l pea.Ia i.jzr r vj.u.. rui.a..s. ,.,.'
br. sDe hi fti le l mlri, .ae i[o a te C iaut' e a .. RU t .. .
Cla. Mf C.in Aaaw. Viat na. .o.. aI deO C-aa'n l.e. n C ,',
Pllr .ll o l i Mn u. l L. C. m. a. r. p. r... ..
. Oarr Pe i.. Crl. Catpa. t. re a, a..d. al . prupa r l Ap ll i U LT.
ce~de, in|e fem~e at. I. Ri... ['latllpt idarai.ccUneltrleele.Ica.'nr,.ai at
r. .a..act.O. r itlpld. .d Cat. Jr w n u.a.t. i.. d. C.....


luul ; rnQooppFrc~
Horln rdez. Fot lcd.mmhn e t __C. 11l1p1e.1elh r.T.[ic _N.,_ o.
dd M ont-fi- Ilern-rOL 61-. J1 -11 -1e d i~
.Ifrra fbieix &n o A'rlo Hel'11ahdeL
Fr.dall, R rlndla er. h-.b-,r e PI.?
D Irr.ra.a CeO Jo Het cllao lo eia naBeli'fica
D ll. D I& Houbne Jumn BD..,
C '"o- ie rprealdent. del CenLrn eise| jor Anloilo Fr 't'irc
Manueal Parmndeza Lopez tancluaa
Vle. Mrden andc Cclealino Rluelr a siin-e," i rat Freite .'.I.
Ant1iaO aedrl n B Lull tat.. MI.
ujaa.l cauF1r6 DcmlaroMena ndteaaaat Al. aa a..; atentr iei ,"r.r 71.....
AeLe aulill Al..ire dc len.r, dn .a d.cr de L r. de ..d ..
Crbc n 0MnGetndet, HM..r M Mr..e L.. a no btu.Imnl.c 'bPr eatel.Faada i
Vlabl Mendale Av.aln na N., cI I ctn .a n j laat -a j I
4.I del Cencaj.- d. Iall. io-,ll 9a I'r hlit1ba .n 9l .3p la S ..
M a t h e .. b ee ,c ILar d let e. 1 .eI.aI f R R .e. .l .ae
Cea. .t.,e.. ia.e natac a, pae.a
rul'denfmz rI.IComnt r, i I,.,. )1,MJosel
[lblCarrl y JUmn RDiIz Cuer-r.I i rnleli'l -pr| x~t1jI~l{|II


Agasajado el domingo el Contiti de Damas de ia

benemdrita Sociedad Asturiana de Beneficencia

;Q iNnacacran que let b/jar Cenlro A&'lurianflo aaaadcaa
ayudcn a ctit padreseat c a -R- ria J. nlIl" J. .Ica~ a la Car ale
enta obra? Maria Suircz _N-aa. a 0 JOIN'No .. Shnida aid Ir mniro Gallego
SOCIEDADES ESPAROLAS. 3 .
Per Jact T. Pitch Asoli. Depeeceienles
Ller."'1 aia ,'--- -q',- ,," .-"1.,3 : '', "
r. .. ..a,'el n.. .el i,- -.e.,-


h..Ile .-D.r at en ca S Calj,, ... ...
u m l ,'a ,. P J 11 3c 1 r- li


I. rd -,I oa a haala"alt'c.. INNIStiten1` ON,. ni IAat-pla.t1. t
ari A l. I.a uc a ia.. r l Bo,. -/a .id ,airac G e..
.,, ,, -,.i,,.i- ,.,a.. .., F,..,,
c.T, lerl. ie Lce,-, .DefeAd Social,.
n oa c laa a l.:.r ,, '' ..


iila" irr~a ,.l. h t.-,*itii --a a .. ,. e ca ic *nce'. cI Ia" a
... at.. .... .aa. 'ai.d.. ..." 1l 11 C. ,. i, I at 'i Ii'"''l~:I 1 Iill~ JII[iiIiI
SnaciT:,- a.l .e .,or, A,, .. ca ,_,..a"' "t % *p ..... .. ....- ..a.. . -...... .... .. a
i. ,: ,.-t-ca '. e r :c r: ,. ... :
l,- c- r....". ....... .... .
.rn, i Gn aaicae. Ijo DI. l,.aaa
r 1e AN. i.- I 'r Hijola de Pol '
at ..ca c ..ri .....atien.a r...C ... .n ,',.a a ";;;. .....~a..t'iaaI, ,atn i h-tria p n-i..e.1
earaar i epata:IMr..iile .
Fe t :,-.;, ,e M Ir.I an..Jr.Cae -`r r e .i Na.aT rpa. , La t.... :r ".. "le, l e , ,' al col. ale- car

E P '.rIFacaa i i., a... in A.I a Pw.'A Ii)Nin6Cca aleitE ate Gtie ha- lo A


tahl Al .,- P e n] l, H j lj ., k ,,-e- i ._- i i i
Fer an ,e 'Iarcel nletIli iral2
..I L lll i ue. a Ct. :'ea r ea tn I t) .
air .C(--.:3a Ilr'aadrMllaa-.G-a3 b i lt a~ac ~.

Fcaa...ataa.,i.I,..?,B" c "'e e iaa,.rae it eU:' a," ic,.at.art r.. icoc ..a ...ka.a............,a..r ..
n a e.ai- ai Are c- .I .q. a., e r,.. .. ,",i it e ,e.- i,, ii,,,,


ate a~e .-hlm c Oaa atZ.T. 5.O etecUh; ira..aa -a..aa.r pa. de *aa ea n n L,.i ,,.a...,. r':' r .
Ill ae Me ~ ,OTAltnc*',,m lEr..
r.. c.ateat.'Care ,. Eat 'm. O ae I-, tie sho;. "r N, a .

ler~ll e i ~ p ;.lUa ...e m(d,,, o ,:, ar.ia& ita',ant --~ Cic --.,a. c'an
FeN andez i,. Lj zprej, c%,11-0 1 F, Al, r..e. ,re de ICR Oiw
epINnl,1 1 ,.e -c iU C .DA MACE Un S L
a,. ....- d%,- .c..... PerCea, c. ee-... Cebt1 i.3.a trb n.'.aa ra .

be I ., E, 4 .a.,. C- .".IV1 A
3C- Pa .ai.Arl aL aai-- ,J . aPte .:0,
[, at.catutl a a M ..I .c~. rraa .i r-aEat
,a7 t -ICeutta- ai ls .Pac-aa
rr-. le' e +li -," a Angel-- er a '1 r-. ,. N, : [~,d', 0 11?. ... I '
L1 r dA qI e 'I,' r. i e Pn.,e I l. c .i- eI
ir DellaA' r" ,. C:r..cee... e ,n i -.
aee."A.bel p Pr rr..aia.i.,nCoreM.A.a.. taincr'.r 'i .ni.,.Aiaa .
F T tc.,cll,-,a, 0 iccB ide a el i na .
G't Cailiu-.,u' -Scat,.. m'u 'l ..m-d-in,1 I ,.
i. H ll r .r .na J,-c a .' a, a.1a,.
G- ,. cI.,,, .r .l" .,-.irr.e
Ari elt C l otlllnlae i A Dl n Alnm,0- . ,


Me'GplIP.. er,.r Jo ,'. +'. ae a I" I '. ipt e i E . I..N.ri," 1
c.. I .. N t a .. C a r... ae i..,, a ,,. a ,. e


it:,,, ? nWnirata dl,%'I, a P-io .atSa. a ......e...e r...... a .. .... r L at, ,, aai..ai. tr, aae,. cn _: ,,)
.. ..........cbn.c . e -..i .......i ..t ................' ... .. at- r.ar tatra.'.., ,
AcrSecr h oiate rati n s cltec ataate e bna,.
.;eq, ecaie, e enI Crte Ar. a tta" t r. i tn e
... ".............. ,a" .... .1de dloeil -A nla .5om bra del de-Asi
n. -- d e r.Gri na" I rd-tde ,e pd..e,,e i-
le ~ ~ ~ ~ N = .li.l ii. r,,i rl P r on Ta i o ob ol ije % ii 1,11 I. S. lF i n i.L. ar?.,'._l" i .. .. ..a.1 'par. "u ee e ia de l ,-- ,'C e ', d at" ate
b1''. ..I i 'rn pn na eq"" .... ..aua a aebaa late. a ...... .aa c .. .. ...+
C.t-tcat INbirnii. iearatD'E L M I -. Ndbp D m iuartatdi p
a.at .atd,. ?dqa.. I-*-te u- c afler -N 1i
ea t e, C. ae. be l +,.at .d ". e r,-
B"Z "a= .` "= ole", i i I'[: al [ ,"r Ii.i I. ......110 .... .. ..... ..-,a. .
,, 'JI,: .. '1 ,, r rh6 ,,-16 1 .. .. ...1. ...... .. ........ .. .. e F. .. .
a, n 'riat c n a'r n....... .. A,.......e ai.


rat. aacAe1 lnaCeae i e I.. ct ra n. ll laa A.',-..a
it.j.an Ac pi-.
,d t.,e naeam ai e Aati.,,:,.,., ,, C1 ,rna INe-a..a...ate
.... r hJ' ae i. l~r e. l.. 1. ', .h ... ( .. c I.-,, 1 w... I" ,

No... .. acla. icc'c. ,th ., ..',.- A
d- cbc A..ei c.,~ae ea~
N . .a .ca Ac.p.an ......-A. a'
IN alr= {tl C .. .." J n .. .. . .. i ..,. .. .. J e r. . . . I 4
mli .".T de 11 L1 ulO~l R1- -, ra+ IT'le 1Oe1flim l eldn 25., . i Ir 'ue I, +,,0
rI.' r I I NIN.I d t D.. ."nl.1 dl m o --"".,--
I.N',. C a~lrlrr.c%, al de C11 e ... lr Cetl roe 'lM ...o'ur ".. . ..... ....... .. .,. 0.. d.)j. ll w..ee rr ,d l ll...j D it u o ; ~ A e 1 of I," 1. 1 -, r n = + ,
,I. i.r... 16...i .5e. I t. S,, pN' r.Mr- ji" a a NN, r* e ,
ei,-, i e r.n f o r i s oI A m uri -l i. [ a n i g.. . . Ia ..1 r eI s . r e l e. . .. .. .. . a r
NI LI, t.a It,-, It in cl.v I-, nr.'r e.'a. a
-. I dl @1-.nr m e enle, aTe,:, h-f D ,'. I. e il -,l ] ,
.Lr d e ics r, .h i "zr I C 11.6 a L-, -- r ,' -6
.1111+. al .i 4 d *r.i ..- i,. e r.l -B r 'nr.r/ l
,c erll.-,er, pie.r d ; Po r. ,, it. .'.r a., d I IeT+s e n~ +,.l+ : ., '
11 L'If- ,einnlo ee er., 1.,,-- P-r Constarntino CabailT

1.. V re lO erll+--LIN. ,
ic cln G,'i l /IJ-r.ei i j .0en uen i O rll i l ...6 ...

pr "C'." ncl paeu .1 q i ANfN Ii kP.i ue I ... .. ... I c. -l ue i P r fd hao o ,c,

be .lu ll -rl lJ4 Ui, Ne 4 i en, rl.io a ,r-r-O l '. N Eia
Wle PG Ih rC L .451VIL. .... ..I ........ 1 .. ..."
11 w a r l I I aT a, o J v~d [. R~oil rde i. L- u elio 1, 3ll I' I~,
,,'* l LNNl l e rq vfiJ cicA I ` +,lr,- Il -I 'L.'. ;.. 'a 'I e
A, 'I( ~ ~ I.- - -rl lP- A l rlri lue .. e NNuCANl4J. r I-., bl l' dc
a- 01 erld ,_l r.a -.- f or F, .. I eh; ", A ,,ii m ,,1, rA a, .. -.
t e ,.. I l .J.. x I X, ali j.elr- M A', LNo I.l
NlMPUl -.N1I i~r

Pagina 23


I


Actos lnmediatos El Cobilerno comunista y Ia iglesi


: .... -,,.-- 1.,_ IP u r F. ,Irll a _b I.
r~i..,::,,u;, .,[-,. .... S Especial pa re el DiARiO DE LA MARINA
C f.r, T ,-, 0,-, L'-->" .. "1.~ 3' 1 ....1 be, "de. i

,;,' ::: ;'. 'L ,:',, :; : ,,' ', ... ? 'Y ,'. ' ' . . ...... ..lE1 .1 ov :e : -. + 1 ':1 : . .
CC:. 3., ,: ,. i; , l 'l ,, : ? ,, ,: P C ,o
3. . . 4. : ,. . .. -
L I ILL 'l'i : .. + + .. . .. -L,.... . . ..
,- A.. .. .,.i . . i. . . . .
.'.. ._.. n.. '.P [:C ,, ,T a:w", .I . ' ' '

i'r 7 ,
E L i":.! :;. : ':. '.?. : -. . o ': " : "

..m . ': : ",.,'" ,. o : .",,; .2 a.,C,,. t -,- - " ? --' [
!,!.i..! ... 7 ':.: ii1 i31


..... .:,.;, .... .... .... ,, ,o,.. -...- : .... .... -. .--. : ..-.., .,.+..:,:.!:/ ..+. :+.r.r l B L i 1' r . . 1-. 1,. , i - . - y
... .. ..1 .. ....i ,' i A S ; . I I i 1 : l 'l] l I I ,I .i i I ' I i 1: 1 1.." I I F 1. . I r p I
cf.. .. '' ,, ......-,.C: .. ...'IA-,,-,, 3,, :, -- o.-

i1. 1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -.ni-i, oe1-, -a .... iT|IIT.i- .r.ll,,, d, u'I-,'T ilmgaban

r I EI I.. e l ] I 1-"' 1 '" .. .1' ".' L [ : a3 lel a h :, ,. y %e a r

;1, .0 a ,C r=: it -t.. ... .
1,. ," -. .' i .1 1 .- r . C ii w d

I _.. ..I.I. .... ...

C lc -1 'j j 1 'J ., .C--...,- t o-es
. E-.. I.' el 'E 'i- '""r. r I. d ..- ,' ,
' a, a .ff -c- Or C -...,-- . . ' --; , n toha

A . . . e _. .i. i 0- e: .l-, : -, ,I- 1 ,- :I. ,


CC, .. : ,,, i ., .: a, ....k d A i 1 ;-, r 7,, ~ o
.. .. .... . ..1 .. C i1,.9.,-.: :,.! o.1 ; _

1 1 r' I -. A r l.,". ,, ... a,., n~ ,l ,' :,= ., .;.,, ... :,-,-a ,as y a
,-ia.- ,e L c, ,er I . ,, a la l e l . - ., t m... ,.. e IA.). I ~ e r l" . . +... .. ... ... .. . .. .. ... ..I.. . ,l-f . .. +
;" ~ ~ ~ ,, 'o-;n.: :" ', C"i, .. .. ... i-


el. .. !:: ,1/,"
-1 m~ ~i.I 1 ..... .. ... .. 3 ..It I" '." .. .gl: ; .' .'_. +!
.: :::';: .::,: .. ,.:: .-: I'. .,+m ': -'- ie-

Politic a
I"Per Fmnilcsoe lhssi O.

EL SUCESO DEL DIA
EL proiossariiliiodei, b o ..

1 Par i 5 . ueh- .'a c 1. 31,,-,,,] ~ l s

....J. ~le. &.., ..ri ,- ',eicienci" a i tr = ..
do e[, rt r ,e ,- .. .. .. I de ll'l. i. I, -l I I F -
""; e' 1, 7 ;, In a;o Y.'" .'
do d~rii poodroil...i_ Jo.ti
de p ,a,, ,, = [,,~ l,, .... r % e' f,, l rl... .,....,.
la 50 a- .1 pii piooododol .bi ds
6.oo Oquienoel i.o rodi .n 1 s oe -dee ... 1,,. i,,., ol, .

A 'eos, ia.. ~,,,~Pijl .,', In.z Ei i .. .
di .o. r" -o a e d eiebo polo- El sinsdoo Piisyo Coo "
cln d, i.,, ,,, ,,-.ii- tIsiI I C-,o ,Io. f
poro no s. rs so,, en go.n. ,, -: e : i, ; .5 0'.h t -.

, s --pr, i bib-. o,-r i i. r. ,,, -, L- i.o.. -
,- e o D e f,5 it ,,, ,, d .,d -,,,e at,,o ,a f- ... .t ,,-,ed Ufrch A r'"n ', Ill. en-u ,. "i:Ld.s 'o i I ,
i. i.r. GLCAv:-, t i,]l It.,,, '.stasbIF "
do. P- Ie.t dcpoll- -El t ooidi. : r -. .
L. Itaj r ,- - -e r.e adoi m I G je- e


p no 1. r.. i 0orse- - n -liidoo F iida iio-oi. o:tr i
p-b e, ooliooooooiboioie os. d,,3Ji -it 5.Eiiis jo-Pli I -oo. -00
ii oii1s.11, i6 1 b.1 0. r .i.ooI.~ilos r -,-o J. O-i


n -J ~. N~o oilrus -e oirina~o-o.,, :oi solo dassoo-r.,.. y dil
n. o e t h ins di s ron1dosi poo i-i. -ie 4ue iouoi, *o -4
e r," yoid e sihalet- tof u a o,.-"ie..l s otor o ,-..o..
a eno toodosrin en pilnirie ioi n bobisoen sido oitogdidos
.i .so is f-to 1bi 3,Is 1i,oo i-3- o l. i so IFs u. i da I i o i
El ."1 o, .. ma I e.. M"o %o 3,ro. Lii is Io qoii .i s r onio di p-eslo,', ,I05b
dssoro-iode de hi liituis deitre ri -
il qeinst. di duos, oil dubo Pi,'o nii g Coosooo elP el
d o~ln In lo liosnie us 0000 2. :~ ,o ae ePro mq Sinriio ol iro', p.-
I;i dnin PtorpeTo Cooii, ho die .M oo i[Qtiools 5. ilO~u0S, "3diO
,T r~oposcir dots otoepilioa- r,.-ioos r-obos, -qu j- .soeislii
el Os psitiis p di lispol. Grsniss reiosoroil p~sado, nostrorou d
solu lll dsd p o so pieriiirsoo- contolooided idn li p promterl so-
.ltnposibli prinerosotooolir lioonimnie -m sopsrasiln? Cuon.-
,,~ tdad sbi-onidooo deii-oow- do ie hoobis do .iotlilem s, i es e
r rso rnipord doiouon-eloIio, riieoono h ls onedoure p eL doctoi
o espo s iiiorstruiro, dioooumeibo Prolb h iendo baoiindo dltooo-
i.r icu ele sou arli roi- ooienlo di Is pslsbrn "oreciboscldo "
I.5,.ldi periodlsios di "Anti le los,
,II eldir notiodoo dolo, o-no I Muehls usitiiones ploolisil
r di onlinl qie loi i b sui oorulo diiludi poriellJoii dOs-


Hay un estado Hoy ha de tratar el Superior Ele

de crisis entire fijacion del retrato en el carne

el PRC v el PD I


oi, deti6cratias lo diren
tioi en iun nota official
..- Os fl- d i, h 1 .1-11 -.i
L3 .. i o.,o rir.oL ii


EriritiDO Ei. oOlNi CL-ABA
EL P. ri 1,. X o ,ENADO.r r.
J"P
diii.%OEA

prcadoioo.osat ipisde dmntri
qu la Jur, d ha -,, l.,, :...edo | tn rop.
d.~otorbto isoobboti da piioneoo.i
'.r* on.,e o'. ii,. "e x l s- ,ien :es ,.. del -ed e r.,-udici al y esu e x -
Soiosd ,s iloo dI er piesenienie
L6 :. rb'~," r. .,f Manuel

_oti h'i -. orells ho sSeodey p
aer 1 s la ]l. J~lencisi oe Oracrts
icigoi'.', o aei:,di de diiuiolrsm.1


du' is Iill. !L, Los p. iio., i,,

oiCo lid .. dis iiiol sio d Ai
Is r, ,',, .'e'r- :,4 rrA e air. i

ooindo.i,, poir_.1,eo -eo-ohi .iioi i--%c
,,,,ii -.o N ,s ,: .'..- ll mis n.
ii, dralIi Pid, Joodilolr r Pd J'dl, 00
opdipioodots tin deooiio dhiost-
pu i utisiliibi asodo liilo
ELi p6 s briF 1 oooL.doie dX i cap-
ids otor u~id n p Loso ', iooonioscl,
sbe odoi p eiodosbllldide16
o I.dxo, Lprocur :Ar ns~ r lica-
yo prtdopoibe el ros.

ne el Poder6Judi ia y e r?

0.de1 e nd n .l -e m Ie ,c6

iume, p Is6o n e dpt l
.ypky.a loP cargo; dos de apl


rcurl pedoe tiratriun ddemoctrarl

you prtndez yperdurble deldrcs,


* 0


Un hombre cuyos servicios7 Ud.debe conocer.


So uvisji oexcursido, seroi ms
ficil e interesante si Notes de
Splineirlo Ud. consults a
Sr. Rubio del Riego, Agente do,
Paojses de IskANI. oE
incalculible la oayuda quo l puede
presiarle. Deisde hacer que. A
itinirario sea correctreimite
combinado, basis cuidar de sus
orservacones do botslis,
excursions, etc.,s&lI egari siu
destilno. Y lo que es mis
importantoi...ousied no pa nil
po r, u boeta.

Par eso, cuando viaoiivisitslN
Brooks Travel Service -Agencia
autorizads ktmt. Y $i va a
Csaliforni. Centro do Esrdos
L idos,io Sur-Amir'c", pregauteles
ace dicde lsok AM.u Is
ehciecte. lulO y coformable
rum que preusu esnicio
en lus Amfricsa.


Resolverin hoy la uiplica
del doctor Peloyo Cuervo
en la causa n'mero 82

Suhi o do. i ot', o l l Obi- r mi i so
.-vr~r"t~id-m pa bsb- ooi
Ii ,r', ld o [amlor Pe~la o
Nariitbors shobEn
J.~,&1.,- aCllr. 1. fetm i ftal.
dOiid oo-6IO1.Ioti 'a "..t ii nit

1i elM. i rP G.l i i2 deI l r M iiw
d 1, le Imi l ou. d oi9114 poU

otoro dei-os' doss Mos Oboiglot peoi
-e| pr :pt s.uo0-i p0ers.


ae ] r, l I *urile N|arxprujdte.
soe d i. do iod. qeP i h.i'
'Ad jamarr01n lm a~en, e r lunde
,,:o~isoinOOWil~onosd


torfiiooo ei 1.00lO de 0 ii ei1 .a
us io spool in di Pihils ionlOsi
dsu doi 1. c os asIt tsst
Jlnn.1nM r, 1.~, t docrl ae| Ait


'I '. 'a -it-p K' j os iM i 0 0ir ee p ir
p" o t d- is i; i Ias eoprIe dO ios o
CO qis sots mis~do noi isidodindl
ain5 is. ijoo em jo. que R hag.
--u,- s est uq-w tmbimUro.r mio-. sI: or, iodo CRUoM Lape


--, Ve, -.l et,.,do.L pim a l odl.r

h. :,', ., e a im vi- i pt o
-e: ,c ;lO.5 ;,Me m /i. ul[ b nleU'r-c


Cricii enlre aliadoo
_.,,.,,.,.. .e..di~ .I........-
:oa :,ii-rlinhi demliaoDe.
o iidecistis


De io causa 82
-L io.-,rbs d l doctor Pols.
Y Cuervoi, icontra fechhoy. en Io Sala de Ii Crimi-
onal del Tribunoil Supremo.

Etudio qu e e hoy
empieza
-A pso.llo-di, boay. io-eis,
Debmira. deade i lI82.i pri-
-i ie Dor. doooold Oor o-
yn Cu elr. oaquintr O tcho-
teald pr a 01bec.


Cuota sindical


por Filoiseli Bntlort
A NTE los barruntos de posible
perturbacil6n de a ztsa. Il
Preisitdent de la os pbllc
r .;bi ,16 el S6i. di 'i peU osM
inl~ au.slon.ea. 1e9 ulasis~ldo-
,.a --oooioii 1-i isto Is lft-
tograols p i sn santojaquas Is dis.
tancila ent el Sr. Preoidente y lop
trabJadoares, Umitodos ditos por
uns barardle y una cuorda. come
parsa que no hubirin conhusionom,
ei Isa imisma que exist entree lo
ideol6gco y lo I banal, entire la fir.
meza de un criteria y la flojedad en
interpretarlo, no ya pan resolvir
slob pars aquillatar ltcuetinone
oundameninles que tIlne neiesldsd
de afronlar cuaoquirt goblierno. Es-
tamos recorriendo Ila Isla previ-
mente en los mementos que se
pretend imponerI la lndicacl6n
forzoa y ssbYbemos quo el repudlo
de todox hi otrsbsaldorua ieve pro-
p6slto ex totbl. No is aI. contribu-
ci6n equivalent I 1% dd LusI ht-
bereI ]n qu esoi iboirihozn, sln
Is Imposidn quq oirepresentsoo Isi
vlolencio del procedimlento que
los sometea tuns dirigenoia lnde-
siable, saoontrapelodopdlsvoluntad
En ,sats reeorridos iheons vli-
tado lis vvlends gvlijra y ei hogar
humilde, campos. ibricu, Inje-
noos. of40nap y indiscato.. Estims
Syondo a ciudadep y barris., a to-
nais rural y urbnoss. Claro que


Preparan recibimlento a
Yrona hboy en P. del Rio
PINAB DEL IUO. i Poru tlgiralsto. l
DIASIO -Pdaros nsodclos de .u-
Irbllzais d, ur.i Lldq ri l lvbsi lnll w
opgomoluodi .-0 l d'o ird. oo.,
ol puuodesd,te ol ieri,.sd d lo,-' 01..
ioil A. d r ,-,roi cir. .
I1s le--.o d, pt .treilsr,

do,. e...e tirdLn lqu tns
n or.asde i,-,l n "i ,i.,
dencla e 'i, 1e, 4l 6 p l il
Glaillorrm. Riodrislr.rre-1,:41i

Olrts noticias tie las
aclividades plolitiras
r. If-,.500-0 idinia m oh o., id b..
N.l-r ans Laopotdo i ..ri-
del llde, itj nUro. ...r llaM Mor.
".., M. ' l c. W ,110n .1.f-'.
ve 1- lne r rle arrill fs .'ide 1.' :'.
S[l[,j*i prosdenld deB l a *;iu F Pror

il elecuuvo o citd d .,iv r,5 0 ,i d,-:.
,oor:t.o ei"."r'`sn" .,.,dii s,,
A CloindL idnot, d o J:e C
r-ei CIelrdiMg, Ou.-n.o M..
i-r. i Slrd Lull MIIrnu P.,.
C i Aoinote dIoi Co L,,- ur ia
-tbeio o ru ei. rro Ii .Le
Mifuel ptt. lTlindel'ti m M 1rio
Ppnire Rinialdo C- -raeil Oi/
0,,juesoap Jesdit Morales Ar.-. No..
urieL oiBntslo Govttalez. Sixi sif-
rrTo y Znmoi iL niero /
E] uMor Arn do, M arti. secre.
llilo. de renus d, i J ..e.lud Orn.-
d': de I Vl-Uo Dm 'l sGoii I. d,.s
n, llc'6tn do Im isll olel r-oli
E. div... pff6alc)I de la c..
poitl ho os ob trv os. iom. un Pt0
.r r t 0"brdo LUsa Lr.Jo, o OnLe Mel,
t le en .ls not" aar; 1 ir *claries p,
Potlc&nois islado Coi s oi ls iiS,
so-it AoIde l en.d O tolsld
1.1 VILls L Tomo. quietr qup e.d
rso ro vdsionoa Ide.rpserndq ae
So de siio r49 U' .,'nts ,'l,
Snblotr0so srtss.,i .r. eir.ito
.ioiucalpida u:n.-
Logs dilenler a- laJi u.d .dD Orino
SdVol.d S 1p1.-A.-1,S i.il


a.I .dor.L- r. c,
.sos .[, i-i.Jii tsd. .Iis

S olrsdei Jl -I ue.
S Cods u ers
0s doEsiiii 0 is.
EX-LAX
o ietnidoo UiMs
M~oiostploisoanialos's0pill&=o~
= ft siitn udd 0iii'. i-i00-
pam a a
sonIN- -. a a, o aEl-a LAXi


estos frecientes ajeteosi reopondenI
a una .cmpafia de proselitimo, p.-
ro taimblotin sl patritidilco fin de-con-
Oec.ionar o un program boado eno
Is cruds verdad d Ios hechois. Al
renovar el didlogo interrunpido
per el imperaidvo c nisttuclonal y
por la voluntad de pueblio, en lo
bleciones de 194A, re. pldada hon-i
radamente por Ja autorldad que
oistent~ibanios, vamicos exponlenid.
nuestras planes y manteniendo, since
devlor, los principles morales y
politicos en que h tundado sou
existencia el parttido que dirigimos.
La penoro realidad cubao, rica en
facetlsoeontoidictoris, nos iues-
tra el aiibleto limo de misorieg s
y noti dice de urgencias que el go-
blierno 0.'at e poae deistcoo ien
usI difl e y-or eSOls '.dlloi.
-s4lucian.- .ndw rei 0er,,r,,to I
slon idis i d:r ois i ond ifer oa,' is
demorp.
tNo fu., -.,iO 3iI,lar. ,.c .'"l
t, no .-.--.,s-".-lo d, i.- io...

strdoods Osi. 1si ,iAc..ol ,
do loc.. lri,..r que i..-lodn I
cumplioi. Pcroo r i Iom, re a.
plaioi ..-. ilonbroi eno I ctmndadi dl ran prt;ax Y I ar go-.e
. que se r.'. r.rIe iefj.e I.
dooinoolo d o i besioromiasnl Aoi
Bis..00bpis. pos
rnI, deL tt,,t yl Y 1. udud trwl.lJ~

en q plen edie n n potde D.lit.Al-,
ind lit onoois o i slsenliyoe car-
derr6che doepropain andi s costho-
Is existanuis do mi do 50 mlllori
de psoos doe superivit, qu shore
mimo hubitean lom podldo saliltr a
s 3d milton s aquebuotAo do p-
rt iodeo li obrogs prnpuidoe
porti Comisli6n de Foianto; las
pcur opreiaines in ls sisactivi-
dados d l transporteo las demag6-
gicas a.s!nocslones dIi Jecutlvoi,
poar vl Justlficatva. tritbuyndo-
iie vlronudu qui e no tiene s la dis-
tr'ihuc6n que de d ,e pa.fra.,- l

nrab eadoi -el g ..i.. ..q ,--. i ,st-bl-u e imde prgcola co
m pla nteadon, una ogresldn lnjusta
s les petronos y unas burl maniiles-
tIe e l ogtrbaJedires.
Porquine hs solldrlnmoms con el
sentmliento nacsonii que suore el
desailenrion trigca o de I sbhor. es
qee anotamon estnis lamentoobles
conteceris. Queremoi s proyeitr
los destlnoe dCe Cuba hacla plonis
en l slo qua ioernedlen positiva-
meiineleonmalesyie ciiompensen,
I qlca cisqonasi o leal y el eisuer-
toi perador, e eisperiaos legi-
thm goqua n-oso a sisote= do frau-
des.ostai~ndailof y enjitficoque|aim.
iboliz eod d obierno, die gita alo
pah. 'on sutIra indeljinablos ste-
tud dW srv7r al pue blo.
La mano francs oquseo not i-
fiend en Isa oalle, mostrando enoIt
niriladas de rostrssO onfoanza, entu-
xislo mos p ontentoatfstce, far de
par st.imsont. o Oie. iosoio.
1i0. do I hombin e tL Oq., Kay
inomooet Polus rs. oot-sdei1.
aduco.Arom otiinoooto.islod pax.i el
";onuo y iit .y] ,-oE..ispie.o-o-
padloms prolundam~e.'re humor"u
fueron r"ec"'ente a crelr mejo.
ratlrondii otei dendi apar l eolroso
tran-codors y omlrpein rio,si istl-
bilizaro an rhtno de progcmO I uecp.-
nomia national, a seflalar ruos.se,
gurasi y fctnds is niRep6bblsa
travisode I& ensefiinza y Is Irt-'
venil6n, el orden, Is libertad y Is
Lop,
-Snps lois grandes errors de hby
so Vonth is 1 ot brdindldin d, Io
Confedlerac16n de TrCbi adores de
Cuba; que noosotros ar osa) mar-
gen di hdtsa tendency a 1 uIoa n.
lor-idoo-m do i Iouranolczs.n sin-
dical. Elis disponen coma to i iue-
ran Congroso p ye Preidente oo n-
,, e oei. ., d)re.
00-0.iacso bs. oti .,odi-
1-IJUB luelo enuta81i r 'iel1rnll gi~...
.,po atsIonidesirc.,w.iros-sns
e-, ol rm I : 5 opslant .
I sn a raoiJooorso noind.o
a- s"Pbchooy.. otroos Q"nIol
I-a-rsodb-do al Sr. Preiioanle de hP
topfibllcs por ilinelplo qua los
tlsbaolj8s d os so egnr. aspaw5 au

E lgs m s dm'ot ,prenioposLos saso
Lejadao;onis qsamoe pnnitscos ma.I


I .-


lupha y deieno.. Di esui no hay
dud&; pe.o el Primer Magistrado
preonveiiido d oqut on qus
mporti ei aportarie 0-i mildon-
da de pesb. a Ils dlrigenela m-p-
puestai y promote que obllgari' a
10o patrono a n que paguen ha Pon-
tribuidOn que lo obreroi, de ot-
forma, ie pretarlan dignantente a
pagar. St io is un pretexto lo qua
se persigue paoa implantar la sin-
dlcald6n forzosa, ab6nese es 1%
y agrigueng e otro, por olentos, id
Be eatimare- bosia. Ins sueldos y
Jornales de todo los ItrabaJadore,
y repteieles e l derecho de con-
tribuir dirutamente, o no, segoon
entlendan que deban hacerlo en
defend de isus propios Intereoes.
SI la masyorfa de 1s trosbajadores
rechazar s a i obigatoriedad de
sindiscarse a travd de eisa contribu-
ol6n, se estario in el cmo, enton-
oseo di revisoio democrutlcamento
los cuadrosdi ndicale.
Imonperle.1 s potiono el p.gotqua
a loI obrero corresponde, equiva-
iii.iso t.pmhosl...i.Ior.I
.o., p., OsAdI- i n oootiii
.1r.1"LAS J-fLlrledll .1 nl.",-lnl
a-.w ) U1o~n llI 1,1 c-p-~dba a]
ieput Qu.e elt omedids mapire al
trt.jiddo. opurqise I Lso ohon .
sUdscarse foritosinmtnt. Zesrtaaoos
nosotros qug los obrhos praim-
rap as iumteniio s a habsrm 7
quose ls permit srciLar ffu de.
recho s plaeiud y rumpler can su
debir oam Lode liberud.


I'


a I


S" NATIONAL BANK
^Ufi ^ of the City of Now York


En l Is Sucuro l di1 Veida,
Call@ 23 esquina a'.
Ci tenemos


SCAJAS DE SEGURIDAD DISPONIBLES
AUIA N. ll, 0A NAdANA

t9/dcr~at,,'fn / Yseae/:
IDIFI0O CNHSE, CAlI nISQ OINlA I "J"

Prdiminanisto guosiiremosl o pars bnndoles los maomi rviciom, sstuod enm
I, A ISOUIN0 TOIIilC lltAil.MitNAg

* ow..


I


I


ctoral sobre la


t del elector

Ocupari Ocholorena
la preeidencia del
organismo indicado

rdpi hg- i sjiooui[Ui I1
.o.elllO de In regms qu er. Ir,.

13 e i e od del .ols i d' uoi,
_M, ir5 Oi EsU de nlii Cirloe tes r. o
1. m-car07 elr aw lepe dotori

rr. is bAc,, sluert is 1do5 so ,-oN al tsdedrioecorhl3)_3 oulanleissIprdsuval sl tmi-is csnmgiitrd
doe eso i sa preidiencis del nas m
t or oniscn1 ]urldim. eleiotll e
mi d, tsn0l 1ilrt-ln.si
qi el mie-dro doito ) U.,a di lot-
or o.i el sueimpodei islinI intqiue
, coaresMones y a.de Wlea imradei
aosliesrodi [I dooto Caoloso yso.-
orr.L er 1Zo ito po,'do lAcier.
L' ,nular se a ednxpr6 aa I mo[in dei
tltave mi I-Tersur de d s., cc, ,O
00e.. I T v diC&.,e ~e, isr ...el dlcitobo dordlop.ido
bo nmi Spli, loaorrol r iomrloei .


oidonnori. o iidoLe I Derr d n ri-o
In. dprorctor al o t ,uye on

deiS Supeo Guslavo iiaozlio Oil-
eio, pero a la pre- dinoda equii-o
e sipodo l dotor Oehtorei.a pa 1-
r en ie dbro rnoi aontgcot. di loel
fnal taosd P qux hinote0 sn ieosc-
oioolO, el qoi otnplelotoi. sdiio
de los dii iiprioedio, e. 1osmbln
noisrodio del Sopreo Adreoilo At
,oaret de Eloeo t p rdhladi nor
lbeort lo Ceodois de risoda fmi pra
l. Me rino Sita iniooadoa ipoe Onei
vie la hsPerotnpd opr dsloarlinubdr
ol dooahi Cirdoao.
Lo spodiloodI osnsntoto a
vilidis docthpik Cdrodooa y dodno
*.to, j doS is q oungdrod pod
um A ct Gomnoi Alon o .
ptoos h ot o 'io dliiio. odgul-
olnd de sqompoi p nateli aAl .Ii
*ota in los e.tI epinadolo iei
T..loMsBi TsI ,dquOhds saido G
no enins di 5lo,0l.i t0ideiobirro di
ood~dlh di 32dll,0l si.dolodo por h
Liy, shodo todd illo duo l mu-x.
lini ncoaliod proplo ars almoinma1


Brt, otreJ uf Piaz .
ue G so pislini y psonenaI Cob
Dleroainiio.m t pdoAtoislile m
(u I~ ~. r, u t, er f o aso l dr
TribunlsO. Tal adotisOici~dii doton


El dt o .0i L do z M, s l iael dn oel
r d~.~i~s efiali.ntd. p ar -
C w?-i. I, io. l oertons- qoie-
HERNIADO!S" USE
Soporte DOBBS
., Sin Coma.s O

Sln -Enirspieruus

Li odinetrns too laonlmc
dI so oma.ha

VdaIQ o Cuosm,elfo
pot 51 emlamo.

Doostoioneisp yentos:
UrSEsiic "DANMAUSEX"


Fu tonmy gausajado en n
onowislico P. San Martin

En el dl. d s ayer el arquloec
J st R. San Martin, ex minltrod g
Obras Poblicsu y plrante- presiden.
cial, recibl6 la i congratulaclona dm
sui correligtonarios de/ partido te
formaxi6h "Cubanidad Autfintlica
xa ,como de amigos particulars 3
compsheros do profosidn, con mootby
de su onomfistieo.

clna es tablecldas en 23 y P. Vedadt
co so Iempre acompaliadoo del o.ilo
Tony Ortega, en I. que deipachi
onto. varfos e1aeionados con 1b
iropaganda del partido, retlrAndos i
su residencia del reparto Nlcinor do
Campo, posterliormente. 1 reuto de
dia lo pai6 a Icolor del hogar,
compafiia de st espossa .la gentil -,
nora Sofia Freixas de San Marthll
y sus hijasi y demos famillareL.
Hoy el aspirantepresidencisl acuo
dir a l circulo de Prado 117 a red
bio a so correoigionarpios ycontinua
los planes para la cqmpleta Integra
ci6n de Cuobsanidad Autlntica.

aunque sU miopla 1loa m y mental 14
pinte la propla .urn deformn a pdam
engrandecer i Cun-los compeleJ qVi
describe mRgistralment, e. prof-am
Brou y Shnaider en lto "Peroonall.
ddes Ps.icopitci"'.


Nada hay mds fino queSTROMBERG-CARLSON
El 'EJPBt '- Vtco-l Oialo... COMp&I-1
Telbvsor do pantala qlqMaliOI 19 pulqads ( I0
pulqadm ruordrados. imagqen do timafia ahull.
Aparato do 28 tubo. MaognifiUco tono d OL. XCIU-
salivo y duradio selector: lmagen claroilma y tabl&.
Gablnlet do caoba do Hondurits. A prociot do
Eatadod Unidos m6s flt. p dercho s do aducnat
$695.00.

AGENCIES AUTORIZADASi
Telocr6nlca Mirmnar. EXHIBICION:'Radlocentro Agqendcia Ela
-FOr2l- 1-K 14cmlatu;-Mlramw 3-B4563----
Ingq. Augusto Condom Sase., Call* B No. 58.
Vedado, F-5970.

ElmeJorPOLLOa: 60 cts. lb.

Recnrdti qu nuriai ervio lriio de meijero sitiss EL CAPO&AL
&I 17oi de uo Tidifous.
Pedidos: U-6664 Pedidosi U6664


EL CAPORAL

S SAN LAZARO Y SOLEDAD
Los i nobrescosiireiibldoo
MARISCOS yPESCADOS dio.tsninli. do ..om.

GAe ITIZAMOS NUESTROS PRODUCTS
MAXIMA HIGIEENE SU MANIPULACION
CGIAToiB Solici nuer. Manual d (oCrtiu.


Refuta el Gral. Baliats
ofirmaciones de Chibdo
sabre iupueslo pacio
He fc-uLa. aj'--'-de~ls... o-es ii,
uJentn el ]efW d.el Par-ldi Ac' -.o
d I uran1@eIelt~anq,- u .l u e
ot Meror Mno J05relso y drjr.Ti.
MU e iuLordinalU demostraci.nes
tp .rel cfn cs, Ar, de ml vu.st.
Pedro BeumeourL l IS ,uU.
tudax que me escuchaban quo oyeran
a Chobu en au trsumai6n radiaL L ,s
dlje que iseguro babrlan ledo en Iloe
peri6dcots un ansido de Chibis
-quo ya toiene quoe anunclarm para
que 10 digfan- denunciondo un pacto
secret celebrado entire el Presidente
Prio y yo, y que volverla a hacker
.nfvarilneoneoya mentir una vez mn
sei n e d m lhbdto y costumbre. Lo
diJ)i .n pi- e, o..-rue-.o Chi-
dU0 .r na-.' it0:ee f po. de todos
..- el p o t ot .o6 por lo
noche qu le deciamons verdpd, omo
o Invariable norma dei onducta en
nsotro. Este mlinonomanlco h e vuelto
Sonler una retl hla de isioritura per
lhe que me atribuye muchas propie-
dodein i,. 1 Vedndo y L. Haboni.
Li .elratedn Ii habla publieodo cum.
do fu cdmphce, en el Gobierno del
doctor Grau. de todi hlo.sojindalos
de aquti odgimen. Las repitt6 hace
-s .catopo meses, y isoleprofe-
sionil de ihows incurre shore en I&
misoa manoa:-me h batrilbudo sti-
blun en Miami y Veneiuelao prole-
dades en Mdxico. Argentii p New
IYoro D De miagro no me relachon6
coi'nn t1lef6nc.oc stif quote 1o per-
rolten vivir y engagar. En definitive,
Chibis es Chilbas y Batista es Batlita,Actualidad Intemacional
Pa Jma6 Maria Cape
-Nueva "cartel".
-Se aprb6 Wl Plan Schuman.
-bts mundo Incompranitble.


T AS win dal Plan Schjumln
I.--ocl MAN exa~tamnto cuch-b
01 Plan Monnot- Scha"m -
ceabsi di t r at ecmadu an PatJI
Sets eamet laraoi do aedotnell
dltm. Wl u; .1 t-el tsitdoit det
dprteOm0n por pp.e de t lt ple
triacpolma pilt s iat leunsi d..
X1 e Pitr, en ti rh-ni 1.o qu. .
dice a rcbmdo Intl irTtmenie la ro
..baln do "anIu'"4 ai bases men.
claJt de lU lotlld d
Aunque M he hlblido Ibund:n-
eT odn le do es i Pion. n -onvenien-
p deicribir lhirlm It "nrm atn.
Claei eue pn t"sitr, es d a m ti

Todol lin problenmie--.y vtejols
prolebk1msI. slnurALarmernt a wue
AlJauIai y r-irl-i-que erluTble.
ran1 Las rla[iones f"rinco.gomn"ln
a abirdtio at il La diplnei.lda
lHnn -o.tfrattueta de lo allUmm1
cetulet toai siuro. an cerlto net-
idel. an teorm a at difinlutdeiL
E, aI calo qua tI Urlas s I1n U.
. i tronatet ams qua dlvlden toe doi
pla.ta ta dab* el cto potetrnio
Rdo uns da '1.16 1 e/. -L iii
anu deo 1n-, ) iettbi-rn qtIi.
tcuo no hai prAcouidenle el t il
ti teb6. as r.dlrpIn- le ep-


niteplei aldel t 1 it tf l pue ai
hiert tpe-s quen Ito iene. r.-!
Sljdrlbpuullre un ICI neme pir.
dR tme LI anrt cmlreo Y clst
rranclai de qui pent de Ier.. eI
iorpo. mel. I talmba el t r;.
A tio ttamiellione que mnet,, Is
gi trpt del It ypa uenar, ralt-
AllaclapiLiy'ea. obtlerdert i 'ir.
murnt Uet.po part, di I,. let-e.
Ceeltu 0. lEapre, quedawn 1.:.s el.
onetyteet iate titrntiileIm 'ael
Sam.e re|iii6n de. d udoul geri.,',I-
and porn iestaein niteenelli-eal
dad. pere. tenelemre,
Abttia-btan poee t`as di uIF
an_-Frante a p ulpt at Sarre )st
actiat'oliln ito cjua.ae a.,- .ie
p.eblan Is grellb mu 'iol de alr,
trariniles y ot~e do ,-liger, ,glc
l~lnla [6 ln Pas.. l partniplar quo
obt.,. 1 a llmblc. noe too eft.
teamm paLa.. quo ocupan w % leJO
Reasell sljatite ina ad ea Pia) et
emldls a rnete'Fl lt atto it
aeplela aide at Pate oe eal tanIt
llit El Plota atone Unatiea

,16..a Pacte tat .'it. Ucea.I
do cinclena tlL e etel.t Is aa idl.

rpIs Ettilta Pero ant no tb.ial.l
HalPis qua con tr can [a wnl del
ehur Unla de liia Irums de E.i
ropa Knloncel murg '6 ermerigier-do
del Plan q-- 11 ,l 0-or tc :lr.r.on.
do Uor, r, t unl idea am Ms. '.It..~i
peirop elBT It q-n cor.Ince.'ln
per .1 plan 8., lniiuc)ol fn-
dpment o rPeeL all trpt- irn
ccreFblT Ii lpiap n a it n taa
toelaima unltranrtIr.anailal do E -
reps -y. nittileritt ilnstltatet.


del m r-'a; dca.' -+l ,ei tet rr
Buit aeenl.na 1 sn-e'-eu.r.t Y
u eit. it0 q., at Na-.be
panla aor, rllatidr t a.wt n lel
poo~dl lerrll
F. ta1 stpl. .
I PI ScnriTrm.lel 1a .n al
Ime uempo u., de;cta, Ca.el
not hierepelna.rt:n EetCl re
1.3 perer.ellet.n ,'n sa
alnizclranml.w I-'tar IIIpeat
tiplo ur, I tUBniile d r l er tineml A
telpecodo e 16 O l.. 1,.I,-.e. de Ch-,'-
CpIc L.no rltter, lt,: del plalSarLA
unl-Et 'opt u sa na..tVI iront
mai~l-- .5 r 1 i,-o or. Il cri ;
Stepndr. n IPlini atIuev
a-pc liernrei aaElam lo,.
ieuncm- ruet' tcanma tiqun
L i r aa dezSt, u.nillt data tader a
unlonela Incllle aCpmoea ilmil
Itir ctlo` LIP lupri,,I -r i+ rou~cl. do
tlscaplneldo cIatcaer mtemnea a
r tl P e ile l r t, a
en .I5 tna ree.Iran i a ` u1. -1
tlti irine';.,,tt ir. nc- Cl e
wr.enpinlOl p. r nlila el
/~I Glen' .b el,, .. l ,116 i, ic..
ict] leIn n--p'.- IFhian. po it1 rl-
f. ,de clue u. ii eledo re

alalainI
,.i ntl.. -ttt .n, o .5rnl-''t uaL el -
--at I1,.eti_ a / I -Im a ,a I -

Te-i-t.3e wtl -.l:a 6 a
No a enmn .'n ,l I InI N .'rrcl-
IapmIt Albh-
De rl i wir.'ln'- r,n
l.t annt., ei,. '.1---a

con a -Ina .-tha -aI .,-Il 'a a a-t
.. I a iPl-s -al I. 'i'r tap aa a .
ri Qii .l O,lii ,r, mrlU. eI.. M.-
cr la.td 1natttdI, ttap att rtn
Ilno "-pr l'ttI.e -l er rI t C o'
n.p..i...s a N'el -. e--l .1 A.
mri,hol, m dr. r.rl fe,. nc.Ju glplri
A IJl rwle -m e pnrs e I,
-- p~lCe t G em esi. l rc eon c .
L-r,' rl oia a I rilOmles 1,g
e+. ff el p C l er 7.3 r 16. If e rlm pr =
dr I I. 'lsl r I N:.,e l;'T; ,: ll 1
c"pri .. ... t 13 I, .,iI10 i
r ll d el I: -,w., 6l acr. er


gxpone las carnclerislicis ...
ICati1awaetsi"e 4.. pruiM[h i E R tt,.tnI-1 I.. eil f C V .F ',a
*ptU.'ean *tnt1tttriaUntt I .rt.'t,.ttnnrtn p. tn t11(ea(-.r^I
oI a L abl t inil s ,alin. t. pntdq. .sttsng n "a t ir.
taI t I. l.tm. a...a 1, 9 o -tt .... .. is1"n L ttdd1d.;
I Mirnai clala t .ltma I nit ttt Id'l"c 1I '"n LaI"pr.n l ie r t In .
Ien l L I lpn l C a re: na a i I. t ia i . p ..lnit t I l. teud.l. i
Jaeaite d lanil.t I dF. ct -, aIn ,t. -Fit a t pautrsrt, t n,,o I d.i ,.

qua~ me llmruolaon del l unk Impa t itlf _r''l ,.nTli .omao e .lold .Mmiurr.

ffiC/Il y "3'mit l {>'pellr I^ i]^*' flu e v .lTru"[,,mln uw a drul J.rl..l'
bjlan diblj g~ q o1 p l rdabilmrrol m E I,)oICn 1eir mfi~und Or.1 ,T r)d
1t. o a ms llltl. Y IaI parllp d e pul e a tenl r Iu du rlitatltat
mtnaa al *lle sola altd~l tuattaranere lalaliadll atm ptttla lealllln
an o U ei lO c kdX l T l ri fljerro .Ip lel ri 'iLr
a ur M: l ul UO 1 1 d u a n ln d e le 'tdti el l l e

I IIHL ITH? dl~iLulh rl t do tl Import~l. ml-"2ulr," lrIb? c .ome mend' erinr,.1
I 1 ma l 'I Futr dl CIC are(.-I leea. uel lan' ,Drl, .y nlf^'l l r l.'
qua ,Vudor-!n"a d tr n etrer t |r,
ms r dtedo t,, 1. IpnflCn ind t .p a P 'd n]ir Ito r eIn, r a .ritL.'
"! m1, .. 0ql~lc1d qu irtnv. I~ +.I,.L,. en.,~ r. ~l.CtUL pBret V. ir, lIrre ...-.. n. po nmdi rl pln ala, m'h..l,

al dutlar 1 dmrn 1 1o .I rl lI ( lit Ia IItnlal n .
aeamJr.lt dtl.aee pt"T""'a l.rlalai *t .1

tu iaiat a la w deat.i ila n rymra.--l.n ia Iurt Is i ci tdr c .,t |
dla lo epon.trdi d.darmro.. ep.. it 'e- itm e n I 'fec..-r...

ooe' uron DIlu eti' elu.hTaull s oI. de r J, I'u '.a
dol gleado sl Id"FFet u..5a Iti I.c. e r t.rnelI' :.
a a trl1na r I r qu a te Ini.e. la
alpdaed fretlnl"emltpla etalplt p..(l~
is tti quo at tferalt-edoeltnat t ?,
UL a I o mdo AIb~dl d dolz ograr1i g, a PInl F-lol rlrlc- I-en l- dal o[ r?
ID ~ ~ ~ l-co aspr ilal I~, 1 ee ~n


Iititi-l pa"alan~N praIna *.1 ar~lt-It tIN reIle qua e m'ira n 15 lnh5
d e a tn L~e i. u C l ilee rat rLml n t a lt ,

Nee1 sil. net'iall~lel1- dat ..'pniara.aat-aaiatiapae, s.eae or
IF n po r I- t -6Fat
tatantitat... p1
rsh rai eei nte. E atsett al anm t taamt' t p tl.mn -
atptnmnt-en Pai _._

.at atIattita d. uie. t e dtanl Fan .l Et ei ll.t ,
a Ua ld itn I dn alnl ta ,l ,t ICdeti ltp ,drlt..ean
_ Itmrr seti.I u I A2el udesatrCn etepla eta n .
d n llr d . ...r ,ml eanta ittilt' d.sn
aarinl .eauu bite. liti1 dad aue e


STrabajo forzado en la URSS

r For DSM J. Defin y ,. I. Nlealsemsky

-42 -
slano de obra grals, unica preocupaci6n de Mo-t Ia
atr el Indiad iint @Its I nlpile e Ae .lI.loni i t.mIn. l .d.nW.t.
aI, amnI lpro i u 'lnt itt tColr.In In .lns i tansiacI i i,.t'"n-.n 4-.
mrla eten > tl t, .d I s itr. i tne r thjId-mN a Ls nt s ,i s' i--
,e I- Isr 1 r ar ', lr ,el l lr, lakl a rrei."'"C
CIOnt.il pn MOtna I,.5ttittt
lie t nmau 1titia i rt r I" i d .-I cOtFnl i
dL. p rd ....ta ........a ...i'it n ca.i nselt '- netsr .lia '.,.ls.


Cn IOdl =qu me rKOic cr. l r. iapu *I nnuT dll1','.
.,njinl o.jl Cl doI0 1 i r, lj m I rI ir. ril #
et Yeatteet


tola t e pet a ILta B itt. an iatiicm dc la rt itle.i tnm lnut l(ni.
cle..ste-la MeT qulllrtea *tocln.n.ts ises S 1t1deag rtlelaa lute ae L
lea iomebres'. Unlce pei ao0 tatmn-nits alo ie inita d lt i a ptetomt Ir In--
a loles pat da smnIiea tia n.lbali~ tnt-ead p. "dttea~ tetlImenalta -
- o npes i a llarlnir d Its oltinad Ia a aI e ri'.la A o r.it r
po4-I ii r Moe "C" h ur -6.0 IUn llere el .MJrIdl d N.,urlnI
ea l n ilami y a .ae i n tte rirp jer t I e il ent- ivan i an pro dain >d
a p ap -alaz t ire tor tytat t-'re ipt j i depaG r nata l pat i,


tellcn dc Irplbloem fbirla i Cri r e e ncupil^-i irclnmdr I "ir~euiJi l.
an"it ee plut l -de *I ;iC4i d rlaIs 'r I o cf t o l on
anltai enqtlaeld Trer* a ncar t .prurepaa d rtlraM da 'nn1a"
a nteet caUrlesaI" rennat-t it *reolaftona c_,,aOsts aa.ell.i ns
J~rt. ft Bulbmrie" Ddu~l-do d. lJl-m n al u rn]tl ii | "
atrml n eqa ta., it+lblat 'nil.ilnesn.......a a Ine "apriala'el
ad.. "lJleMir 1"- 11"d p I fi pllnequirr.2,,er.llen Ad=mb o e
nanat' te idqelttncl ta siedopl'li.K.ia tllici.de ss ral .
ia aner triceaporamfo a i[ a nuert a aerets p -iLea nab 0sno d Ii e d IsIn- .
It1c,6. da ete nra l neirtlIlj C..1-1r t J let t-,iF. l addnl..no-- t
Si-ta aetLDl trtlalmind at tliltio.e lea It s ine lbite a1 l a9C.i- t el
v1ta 6ec de trltranP. 1,-m'ai te caIt ancal nalotianInI .l
bKVDimoal Bnrae stn n ale tFIcl a elapr ip lttne ale I.


Es objeto de debate por el Gobier

petici6n de mas hombres para luc


Mtieica, poetia, y duro trabajo

i- u -l ta n -,,-o t,,t.rIe l la l r. : rrni | |,], -
., .ll tibalj ifrLdr 7 pi...rIn lu.rttal r.. Fit. e ,,'I
or ,i. m I do ') n Ma ant tl .ia i9s- i .; C i n i P I ..1 -
.0. itu g ed l y.M MR re .e.mna nu c lmlna l t rr.d .r.- r,',,,,.

tan 1- i 'elbl. PdtI tnt-I ts" se.elldeI dFtI,. ip I" r-t ur h,,.;t
"tt"l.a6,t-n.'e.t'n-i, ,%


.lai arh', pe0l i alct r luId"It ptr k.l a. & ti ro J. .
il tdtur, tno aL ; u yeinl- hnc t y, tIs. l lb, o lr l"


*a rt In.. 'etiaip repo 'l.t Tyatn que Ia
rp 'entl lmud ad d up i erita d n u. eta tir da cI o d rl pi1. r, 't n -,
d i tnrac, r leo i' d e -.1 r l, i 1.ttcl"a al. .,a j-f _e
plir or,'Su rur- p..O .. r. deri l a I rel.:.li,<- .... In
ue t bl qu'.l igri~l b 1, e .c,-'r. .u n en el Uen T"p ," l, .
wardlot entel, a 'tloe tsortal d urese sdlt aI o. -1t
hTaIsandl eI qir, a unrit e. pJ dr tn e 101 ar alitennsi I ,aI.i"- I
pcoaucfltidad[ InLro~ 'd~oias Is orninl,)s do J It J l1:110. ,, ,' i
'12iadone re 'd-oep" Iurlee t ea er ad e. e -.- d" A'
ultstatpe GiettsbajetM ie: Pt'lin intn ebawd T.f
en peeteM andIMnCamlea daotIrotanj. een Cs
halt u nied t ao quoe pU la s I pt lndb orlea a l nlereit ,m 'dm l n,:. ,rl I
" IttlupU ebolt Ia n tsitetdl l"e de rletr, itr e en papit. na ants.
iee cimpos d. ur.ALduoefarL do~: rc~nml o b~r;p~du que /o"'i f an [
mei cainept. m aiie a t Los tl d es" anbao wsmris f'uIa uietse t i
l .anI le L tY DlOlnprnllhbtltaaolu I ido bpl ,dur.i. ,
in ioaitaa lbeA istraoeW l c sie nIatoa pla In1 vatiali. a 'tir 1 lo
Ior tJroole|iathduve ay oluntad"-s -Uem t. eaIa o0ni 10.tn tada ,
ar d USAMI 0 urtL2 7 ui. 18 hor"L ad. 7 A 'I 14C +l. 11 h.... Wim
.'ne,-.lar A lo an ,,4. ,sro2d ,,.o e dJAlCor. f."36a...
as 1t1i n pnltnpl-, Ut "-tu natl.r ale r '. tite ee tat .e.
.ididai dt trbslad reit qia thgut rais lia n reIn ilnlmy n' e '.,,',iCI ,
dert uondoan.pnepe. Peatio de o eun Lirat do cheIeMAONl. t --
ctpln pnn Platte isnccdicne itade s d enorm.l a- "lt it..
proa ari ti ,d .--s t a tIsil mx amo PIpllaetemtl pealblV a ras .w ttenteJ
nso. Iee,ln.clon" p tay ttt.ilazti .
Se oet'5.ntann -p'esU tleenI 517 nallDjaei .. ,Idn
Cod og g n lp'te l enlttisdo Aet7A It6 ,h.it i et .'..,t a .lt
un nb tel. 'a er tiltalle@ tel. .. r 1.&rea
te~ at-ac taL.d Pois atta nat1"l- Isil. l I, l
ntnL r an r --on dadot'.I. e Illa m U 01-I 1dlaL.
Dart mz'.l..w' l[ e9-1 100 tr. lllMh~ d. isI.. o-i]) u i ll


El general. De Teelg,, Ci r record de
,elicii6 20,000 aolddonc
para eonlener a Io rojo tee. nianitlondir I. riniMLRAI
P A R IS r c a -tn .U r ultd 5 o I t.. t.ne '- is
In-e. t, UIt l ai R i i t.ItP-I e
if.-m Q. ecablera, r,.a nn Ir
I : 1,ntnmtd t
d,-Idl.. '. aul I" ~ lflll eli ,,; M~, ,: r e-.-se-
-n,'n.ter aer. do Ll'rn e doTu, tn 1n -tn C... ItIF aerILI.a-'s
c prs.a. soar pe an Je tafrrb.,seo L tLe. ,ite,.:Ir er. ei Mar.ile5 el Ile. ,1
Ilr.-3 OBlertle tIipalr. 'Iean,, 1. tall.

ant. 4.ttai- it rllel.


tttt.lae e. at p.tat.'ICarlt
Ann...titsontntnt,0 .-tc -.. a.,'lr'fi-'" anr. 'ie'lea

, antet elF. jede ...... I....... -3, n,.:,n -. 't In '.." ,
Ir a Sa l n a at tl l a itt ,: .. pl -;r I. l a.ria ..tede m httt it itpitsmr at 4-ta It
lllll;.rl e a~m m t sl ,tt1. in..iiiaata
-lr ad'tte las I tA- cet pl ea It s-at ., ; ,
A rit.e l e t.Her, Q.r it ppi le tL ipIncVoLa'. ,e'an ,j
......t ed ..t Joan Lt.tpew...n ata.... ""I."
i-nd 6 allt i l51 r,, em Ili ,1+,ill &+i, t-ttt ltadmitta grnut-.at .
ildi Itr d" d e qu Se 1erer .r .
pa let.: l...'.t ,
Ra-lnii e 11.5dat -ta t 1 d
r r e ,- It:..D,'- u ,he tettl
Lidl ra..e ',r A de I ;,: co 1r 5. I -:+ e ,++-.,P el C l1 ,

tnta. biti r-ntts Pas peer P
at t CijIai .--
Plcd l IAAle I+- i-l O',LR urd dm -e i": re~lolelO de o c5ut-.

r-u ein i acnin daent -3----'.t iI. a nte-1
a--t i -,et eler. ns. s lea
+ + ... ......31 .T.C '1-i-.......3. -da M., z+++i +f


tAI t.r. is./ ,ttte itu-l 'n do..' ci....
ap 1 L 'l+, e -le-n l r . ...- C r . e-e . .. . lf r. e.- a ': -' .. l i1 p r -' ''. .
MIn. do Cr1-- a
intit tents. ar 1t n n 16 eir. ;u'Bn'i .7',''

1 Ma.in. e~u ,~ atner. :.+. .. it',' 1,+ ., .. n'
I r i.1. I t ch .. t .. ".m
,o~-juI r-7~niernci-deno t~rl." In' -I ll ''' lt i -
-artle. i.,mIe cc tt e.ttl n tir .P.: I, ala


r.It, 'ac, ens',-ctn' l el Gail,-,'jt

sa natlitF.-Inti .l5 m.e.t-!. -'in...Hula a :enezue-Irenel
3-e r.O ,e II llirG d& I l


Re1 un n ic C.l n ..e all cr.n Ll i.. '. e..-,. t lt
it dta i t i leritanpd quet il :.nl Ef4 CeI si iLele Kei.r te Ge atta Prl HntetalI. d.,a Ut .la .... I F,.lU- Ie u, '
01 r t1.1 t e..t.:I.-nt 11 hi.r.ti t tuL,'I
ttCO e'nt ic nM e it M3V p ei a,..I or. i e J C, i.. t C
11III t n an tnns 'I d r, e, -ata.- N.: ,- I


I- ttta- U a Mt ~ uer
11ol-C.. .. . I


ur, 1e ,cpealal ltt r .. ,, l, it a
a..",D 114 d o L ~eall. i.''. .i le, cc r .L,,,iI, T, ds,i. ml i.l-,
-ue o itr. II l6 er1,o d cluser mi xono T'lli 1 e- In0 j ..'" ., u ; Re .

11 que da Pttsn.e1 d
ip elel el tC e tm sa -A r.r.Ca..
a'i ~,tt a[ en p.tP. t' ,, Jer.,ido..I. C.. l t,',
r. P.aim p lr.rp.a, P, i,.. aer 1 t- v S. $I .
Fatni.t. Me, t el udt ... ..i t rt.c t...ira da..ll.t.'.l.


M|... ... Iia t .' t t1n.-. at....t .. n1t-t-i t 10alo-Is It
;,it ettaI L ttc t ...t ca* -
1-.-titet -lcetatt ..t11a.. "t atf ..' '" ',:llt~-Mall. ,Iles net-la. ein,. san rl..as. en I
1. c an-t tp tinataFne'

........li t l q e a.r'naetr.it. n .. p ;n't 'lela it +r 't.ttn-at a]l+.l '',,e .,
Flm l f- c, In .E%:,'. re .R, u ns i a. at d e ttntiaea it Is,

Itse4i a..d 1 it nm n. deatt p ie-
no de111a0 a r, e -c.ro r.lh a 1, .1. II IIIO pa llc e "er. .r.a',10 L
Repeseinti el.D. Gel e immu r 1M. l. o b;Z iil,,T.I .1f
ReurGr, e CaruI~de M ,51,-ldeE:. ~ r -3c n 1 E.. r." ~ .
,, ~ ~ a -Arrp 1 Dalr O l . 1 .l ole c U.111 ,!i i
R. iz a. u-6Venezumela (,-n-. r: r ,mc e ",'h'ane- linr,'r . -

RlJl e u n ,:T 6 n d e a l leJ su. c C., rn le II1o Io .i 1.1..... e
ert No. dtnav al ) El C ribis U l k'.nel444 l: 1 ,
n o .o lw m. .o , .,:c., ,,,,j s P l as.a m .
,Im e eLuu F rn.l.l CIO~ ~ l... II 'coe., ,,rn elef c6-. 13 E~l i F. -a.. IP
-. I le ,14'ir. es j, I ,e..1- 5 1- n 7 E..e f P k
t'.1 f I-, A nl- r rn ., I, 1 ... '". = poi; i llq T ln.... ii
-1. c -c,, I 1 6 rr p ohnr. ... .-,,,r
." r.:do dc r % ; : ,: .. ., or e IF. .. .
d -nP~~zAeet .. E M la re -.I-irl -allr
,,r De '" "r q" j.rM ... ';;. n' e r," l +on' e. 1= 1
J o"u i . I:.lI rd, a qe u, r I,', -
I. .5 .n 51 11 1 e ai r c_ n "$13 !A' r, ,. I "
11 u, I ca A rrla all nBl. I h'S rr~ rel .r,. .. I ,

i'll. l p le. e11ilin". a 0 P, ul 1i r,- lr dh' o' I f, c ..c _ho e .-
Moca W- -" 11 .- i or r.16 do I Jnljr, a h "r1 d
re n. 11Ol Aler, Amlr.)11 yrerni r' "F.... : ,r M rI I pis i i o -l i t i 3 a
B Ioc, ru tC IT m 'J-L I.- dee itrVi~ en c- ,,--,1.- ~
M.. .. n.. s al. fiIF ~i ilr~ ~ r =.ld
Prim'el dc, 1, Isae i.lC -:I.:,- I-.

Fr.C.mLJJa l e~dnic eL. e IsL_ e t_ l r, r. a d ae. .a ".

r M. .-ll Juqla L .la o e ar Ar,'a 1.2 - e ]I l cl i rsmlr ,'"i, ".l .
A- ild 're o M -r d 0 0 l .l rlof5 [ er. m-lIrstworT. elon i""fir. lea In-.


ain reaconai


"-sow .,IN[ ru ue 1701 F d-l-lum d.0


... ..... ....... .


rno francels la. Hallarion los

liar en Indochia restos def ,,at
Aja enlndchiahija de Pizarro

recau iaci6" ,. ....i...d,"

.fplt "/"lllfl
..... t.*.."....../ Culde su s.iud!

*." :ele gusto -l paladari


SENSATF1, INUPRAL


... 1~ .... c.... I l j i
6-9


TODOS LOS .71

DETALLISTAS

LOTIENEN

q I.. I. r r i ... .... .. '" .' ; ,: ,

,_R, pido ...
it,, ..... .... .a .

r, Ial ., I :i SF PES ( GANDI AG
C in i naI", i tD n ric .LI HA HICHOL1,AMGUICALTNA
illinCURIAeAllAZIJCAN?
j.. . _h- ,'"",ioe -... ... L""-"ON F..J N.IS
& r,,- ,.. I I. r. lr. e 1 '-. e. .
,: .L `-tr,:./ -' : c'I.. ....... i I... ..f'.... ... R.eAM ER. ..AN A..


1QUE LAS IDIOS
A itat-.1-11.ti It SA O LND S
Sn t-t -. Na1. iRtenai~ e,.tt-, si....t'. .. .. ...


: ii ';I,., ,: :Lee ii- ,Rae
I E S'. ' ',

n ..i i tI" a e aIi I *~ i n L a 1 I a nn
C..I I ni .
I' ... .. ...nF : t. .I t (I.. Ii ,,I,tittae /. taa.d.d.e.*. l... ... .a .. iF..ln '1 n... . ,n i.. ... .....
ttebal. I 'A
It. F tsit'- ttl eta. aptiLFttHAtslaa i
ri ws.Lai r i Ft* ; : F ... nC It.......
it-allsi, aIellt
in 'it i.r Is'al l a.
nC -..la 16t el l t t1eT",,,'_ ,3 'tt'anll"l l,- d.i tt'n...I ndt-I ''
deTunes, ,+i*.e ....-l. Tuekr -.i,.-e i- 1 r-,- - :""""=... II : Ile' + ,-"at' .C 1. Ar-_Irct
a .. a L . . .. . . . . ,l C i . . .. . .. -"1 r l 1.. . . j.. . .


,, ,I : .,.,- -1,31 .,- ,:-,'
I,,, eI'I T,1,,,".:--,- i ,-'.l-. d.. .:....In.. l-Ftp. 1 -dat Ilr-
HLa~ +i' i ;I- i.- G all i C"_ +. ,l,.. d. ~
F.. I[ rll & lroe lla F ~ l l ~ a-l If1,1 n-


i ., elel,.. ,: L .. .Sm.lbi d % i l .- iut rreB o llHa l- "E esT..PIr, n- -n e-a1-.

T,.r.e... -b f ar lra fie "1
I i ... ... . ... .. ... .. ..I . ...... .. ... L fil-1' lj i-:,: I.ii'1 "f..i" _:I' il:'l'~il-i~.:;I:
.Urcla Vic- fi
p -l T n a j[ P m 1 1 1 1 + I rlcJI 1 1 'i 3 a t: .r e l, l l i

p l mef[ l i'lli Ie,,, ~~.-!J:-.i r -p .1- .-I: I~ -. : 'r'bi-e, T:. II I eTL 5 I. R ia.- An--vt-. a.. L,% i, i l..-ai. arne. ZIu tipe vlrzo ir a-K


i oucias iacionairs


Inaugurarin la Oficina El Decrelo N" 124.8 ,1 el I)ereclo de Pernltlnencia
In.u.u... OfiI .d n. Obserase ligerPronlamantalDr.Antonio-de-Varona las fuerzas

Fla. -i~2e.'a. 2. 2.2!' 2 I 62. 2.2u
] u ,, 21. lsde .,-..i=,-, ,...; ..,?.,, .i2 lsu orain-,m ene ivsdCamagi eley para Pdte. de la Rep6blica
2.22..2C,,, 2' 1 f"..2 ... "I. ...... .2.22 ..... ... ..2..... .... -2...... l)c2oIraciones hdelAdm inISr.,-.do di .... A.lUm. A .
EIA..',- er 1 -brc lop Iclevusores MNo.%2222210122tie btjtlie.tt . 2
..I e-- e. I i d ___ 26 82 CRONICA DEL PUERTO ~ 2,6 2
f l3SCRIBAS I A%-C 2 .2tE .. P1. Fee. F.. P6 .B. .P.-i, -,,, a',.. l6e e,
DLAIUO OF LA IAARII' im..... .... R1T-,1",0..... .. .... ... ... nes que duimre %t .ic;.n.. ... .. T .... ,,'ra ,,eg,

CORFORACION NATIONAL DEL TURISMO
f.r..... a'. elerl r. a,Jl

ELECCIONES DE 1951
L. -' r "' le a" A '......c


a, ... . D- ,.e )ln 6 e.
-.. 62.--., 2. -, .. r
L J Hr.3,,,I.: .;.:::II. e.: :i' L erme i
,-n',r ";" 'E' e'"c G /.. ..
A M2 6, 2!. 22 .m Cnr. 7 I-a I9DR. JOSE N VIDARA DR DOMINGO ROMEU A JAME ,"'' ?:=', ,d
1-:,,1, L I ,I- r. e..f. liar el .


22 C 2222 2''r..224n : C. .. 2 .. . .r.2.... .. ... .. C.,, anl e ue-
-D :.r,,.3e,-lI ,-- ,, e sr am r "
E, .- P ST, perl,: dn.s .Pa.I.2.22. ....)2L...." 2.222. .


22.2ul.d ..... ..2 ., .2(22221... .......... .......2-re2.-,,'.,".,'..l ,2 2e,.2.,'"... ........,.2,.., ._F.,,.,. !.2,.2.,.2t22,2282.,._2, 2"* .', ". .. p.'2,'.".Ii.,26a ,88'e Ila ~ r PSbC ode gan2F . .I2.2e !... idde a*.u A. 6=... . t0-.r.p.ll ,.e lL .u
.l2!2... ., ...-... ...: -,~d. ..r ... Achld aHb..22222.. 2!en 2 2e2a~62.2. ,2,)ab .....dreFto ..:F."_'.2.I".,de l.dddc. ,.al'2I.e ..62n. .2.Id!asi.
C2.2."22 .1(202 21 B-.222RA-.26 2 (.'.26 "-.,:.2_.''-q.,,,.dP622.22-I66! .......i22! en2, 2- 8:l22,28!6, 222la 2o2t2.
22 2ode 2226222on2e2sA.22~ 6. I 6o2222. Gre 2ko 62Rstuansde]0,br66-i. ea 6areb a a eyevdn e 2o1al2 e Cmecane eser22et. lasted
0.2en2222 P 5 e,"22 .'-,, ... ".2 ., 222 .' .22222 Un '2,; 6r,2.... "', '"'2 2P6g.. 2221 2,22 6.2222,2 "6 ~22),. .2 d a smai y2,p la22 p olp ubk ard2d26e2la 6. 2. 6,t2d66a2162aie 6. rde.26,e2 tu,2,222 2 2rcd 6n 2.26..en 1
6.e C08r222. 22)-da26 0o)22b222) Pana2eri22a. Ne,-ECTOR BE ESPECTACULOS. 62o22)22)2 P222tro2 62 En ~ 2222v2u2.26e 2 22n que22 262222c 2286 anu uer 2auja. 226lnist2ador 62) "Panco 6. 2ono2en 2. retaurant .
....mj2. -..' 2122.82n ) Fe2n ep66).r- 6a6 22221. 0 6.22o2tor 266.0', 22222s2. 1.22....2. Al-"' pr 128 22221228 de 6222) 6d20-
SRlO Vc O.A lddnad aHbn.Ac .3Cns1Epeteuosde" erod -raa.Us ociai.n dePropiear ,sI

2)22.68.22)22266 62 1..s 626 de (22.22 62 6v.6. 6s.2l2.in par 2 El ea2o de 2I. 2282288 2)2ione 6.1 0. 2. 0. (6.) y 1,2. de6. nnstao .auI~.)'. i.'.2 ar2. 6..lo 2 e- 22 s .1m1212m 22266Esu en dau dp2re22n-
De222.22 6. 2.. Dere222hos Ciddano.2662 2oy 22cout2 6. Cub.. C&mar2 SECT OR BE PRODU2CTORES. 6,22)22)22 d 6. 612222222222 22) doctor 12220~2, L sGsvoFerr662nd 2.22 di 22226262do 86 su 26provln 1. 'u rro222rriles 22222 2Mont2) presi-' 2ial 22.r 1222 en 22226o 6, 222.2e.
i2222 1,.c. 6.2......01222 .IT".222 0822.2 0Fier. 28 622..jmDa In2le a nit l) .16 62


228 6. C)2nfuegos. 0)622 6. 1eones 6. P2)2. Club 6. 1.eones 6. Fl.- 2,2n2) de21acendadog 6e 0622.. Corpora2)6n 02228622, 6. 0622. p22)22 m22 de 1226s d 1ar2o 2 h ,,n6ro 622)2qua 222 'h2ier 2 6, 2otrVrn. 62e22 r22 ent24)t2,2os 22228elo 222222 6261, P,.girue, 3222 26.ld~ y222221e-
.1, lub deL222.d I abn C lub 6. 1.eones 6. 0sIs d Pn SECTOR BE FA8EICANTEa. A242up8216n 2.22.2na) 6eDsl. "Rec)entem6. t 222 h2a22 publicado. 228 222 n2 22!. V22222.es' r u Top,2222)22, !2ern 12 22dez Mer )n,.'Icupar 22 222mer 68 12128222rad
Clbd ensd aa sClub 6. (eones de M6r)222n. Clu222), null e CfAoicd eldutiaG~fesd b. dc6 e6rdosllvsrsyu r 2ro6au 221.eor 22 q22ndu Uarnd7.2 aaba)o eioe 2.u26us, ehoo enru
a.one 6. 2..r).E-n. CIb 6. 1.222,. 6. 2.2262-2 6, 0622.. Club 6e.

2222228 6. 2222)1 222r22us. 02.22 P.).rio 6. 02)br)62. Club P.)6- 6uao. A1o6l.2i2n2 de 0622622,22 V ste6. 2.21u22r.a. 6nex)s2P6r 6.e la,2rer2d22,2rncla2.so yro2ut2 2222222r2222262 1222) en.q..1 p~p22.222 2222 eo.drecguend ei6. 1.2.222)r de 2)runs de 22tre 2 2228r2826 22sal
.. r.. F,~ ai nl de F b la ts d E b td s a .. B h ad at. .u l. .. ins. m. a lien e pres d eleel ... .. l ... idao rapesdid IR n-df ....... o sen ior It & ndoV .- p 1.6


Clubotri d 2atanzn 2. 6.u 06otar2o CIe 2 22)21)2o 6,u 0)22 022 C,-.6,e,"I.6 6, ((2212)2)28 ('..222a .. 22)nal6222,,hric2ntu)2de Jab226. 2 p22226222r22 en2 6) u p2,.p222 22 o .un 22.22)22 del 2)to 222 ron22) ars 1.528 6 22 dents 2,.2 poit c d ro.1 622. V..
t ril, d .1 1 n Lr de r o.: ClbP. t Site Sa tajlr..Cub ira o,..W,.-hF,., :,i-,.-I ddondu1r.leg de uba Asmiledn N aConatingseam po c a arpar coapomeenelrotireaterrnisc n p i t n t "t n r" Axir aln
11 Snc p"r:usf lubI. tnio e14nt"nI'd Cub, Cubqn-.d In... a.e y omerlanes edCnteme nde Rpa Stmlars. "cimen geeraL ue cons doue olvlr h l h id dd q C ,
Hd r se1417To I d; UATSICfeb ~T.--deI 40reg-dor- Ineo oco ar~ aticepa- Dre.idenleIen Xadiroiseeco-bdoeSbliudnela i-
ru a oCo lt cl e u I-, n C I., C il r ..i 1. A lcohoin utr Hales nstad entro de C ldCna n de F brc nts de d de IsI r Habanaru.e am eroIsGruete emE d cor Vao a g adeo a ndn e !eTmun Fd a
socltr o` ali. eAi urigm e s. I- r,. dUrh tl'eT.. ~d dno te drn l es, president de la Aseviadentde 1. br cas ide g de Comprov in ano es, y a radcdcn ela alba.
del Tur al o de P Clna i arsr d l R o ', i L ":l le ,.ia n e f .. n de Cb. Se in des asCe ri io s d a a ani v al m =: de L 1e 1 ureio Vi Pl orela e t r b n opr a agi d sde d ei TIfensaban ul tam Vero u i pth -
1,, 28. 02222222,2 022r28,2i02)2d2)2e2 .1. 2 2 Call .6Esraa.Petrs Dn6 iel'2,22' 2'l2..'..2 622)22)6,12222)222.22'! 6.P2222..2)62 7-.6228 2, 2268 .... 28 .22)p22.).2222 d.212 266o6)o d 1222226222222.. q2)2... pCi 1..2. 2 ....22,2,...... 226 nt. .....62 ir2a.22....
02.2! ... 222 rt,2)2 6 +'C 2 .l..., N ..... 2,62)2L .... ... 2- .2)62. 06.22......,1 r C O E C M R SiB C M RC O . eC. l ~ n n ~ td P..322A J"eros 222 2." y nuefRodlguez Say 6. 6 2,gdet ]32. 2 2 (2 .... 2tne )s8p2l2 asde p a21622s 6. ..r ,..o ,2'd 2dh 1 (262. p28,
marine den CitiesCY TentPrn dill Republica.de Cuba. ",,-,11i ndo dC hano-Ar"enFranciscoraadernnmerT.1-China de ,uba. C= 6ad
dSCErCTORn s -~ ~ d u a ~ ar e, o e~ n e } q i aj g n rv~ .o e o CnMpe. cg drI Pu rto n." dd1.tHaobana. de]ihe]]Coex-qua vnen nn 2 Id 1
Pnr. 6la e lC m Td. ('226)26 12 ,,'2) 62 282.... F ....... .. C ,r,.,. Re22lad P2)2.2C22ar 6.pn),ohl 6e Cn22er.622, 622ustr,..6un C ,)nI,, re8c12n dTup8, .... dta) e . 2. 22 ))622 222V.22222 c22p1222l12 6.m)22np1)622.6. '22,= n).r d ke
p1ea d ,.- illa. ,.. ,,. -. ,NaI l, 6,0o2i2n2 .6 2 )62de)Cu ba2The2Bri boChamber)CAon rerce2theo de-.6 2222))pa 22 o ) Ca2u.. 02. 22 I,2).I 6 -. 22),2 6. Cu..- ,, 01,.2 2e 6,168222,2022,222.6 ..6, pubpic2,!2)u2222Th.2American2Cha2222281.Commerce nt Cuba C222 22)n1,122 2uedand2)222. 2opi2,de.22d2-222F2222l22u 28 22222JJ O 2'l .2)2 2221)6
Pr '" Eles. Agi cula l o e ere o y dProp rlarnos de Ar emlsa Ci marade P Co meri s e, "t ud t .S~o I U f o 1

2 ....22. CR)) 1...~,). 'r0tc Cu'b. 22 2.2.... 22.222,y 2ern Club de 6nu. rl d.6 '.. 2..6... 6.02.C.6 ,P2.,.. -6 2 ,2)226 96 !2..' u) .... dep C ..... 2n2)2)p2 ('2,u2)6.,2....16 ('22226a)22)'os)6 6.nnu o )222 s) u 62622 es2)2
Cua .Brti h u C In, pa. l d l t~ n C n l) A d h z n lnde ,arI ..CAma s. de Nclo.rei de In ust a e Ba yamos .Va d o P c a
C olo /= lp ld ~ a, Clu d e err tero L ceo d e C lb a~ d n. U ni n C m nrn d e o .r in e C ib ar~ n, CmC fdeCo ert : d e C at e e d it ] d mi istr eau o ilor n e meo I.o
dmCe" .anaCu a ErCTO aR BE P de C Tomer nd soclac16y deAgrelurm e Ca s eea [rs.! e sc elo sai p l 6 de elco s Exe rlo A re oarl,;M ri ande pes ~pm 19.t n e i d fo

Club ) 6I 02622.62..) ..d.C. .. .. d..... ...... . 6),222)2 .. . ,~ 12. 2. 222 .. 2p.. 22116r 68 6e 22,2 aen))).m L u.- tp2)26 ye22 1 D. 22222C 22 P2fi e 22n2222)262 a] 2, Vr. prr ,,
D e e se d o o, DRF eM INI ; CT A L yc u m & L a w n T. e nClu W o a 's r e C oerec.i nd uoctora y NG us avo len d e Cze ueg os. Ctimar 'd e
CCb m er aboc o dCu es. C u bmn a d e C a m l~ re aion ad e Cue o ~ a ra d o o puicue tls e n a m o e e R c er o c l~gl d or rs
de Comrclo xml1B~drmc.,m Hilian j, Leinne,1, Agaca ri. de uba.uloitos6n deColonsodeuuba.controlctyrgt-C=,iiectr-Admdlideaor deIs Adaen 'eada lomportropte caaedentede IMj.9ptgaro;dir-Estscdo
Club2 de22 6, e21.226!S 0..2 .. 'C6'u2er'o .22 22n 72de 0r2u ra 22y aV de6Tuan' .....2C- rn t), 6.u. 2222)2 662t 61.. 2nNo 2d! !.Lit.Habna.1 6.hmi 682lo2)62-2 6. 2n2 2'62des trad in 6i2p"2r- -to 2, leAc 6n6 2222 1 .deI .2.22
6ara0de66dme2Ca Aulndb 22 ..-y6A72 2c 2ltur de 2Hl2u2.2 C ara ble-n otr oonpne2 -o o de. 0I., 2.6122 ,'de 1,,6t 2226ice,2,)2re 2222) d22 d2 a2de 62yer se 2,ev6a) a se6v,. o 22e 8 112 2 al to n es
2TO N A 1 6. 02 22O 6. ',,6de2Le0)2e n2 d2122222i6.t s de nd u ba.t2r12 662a2l)n2)2ma22ra2de2Cuba. ore .6ue 6.. rop.odef 02,a6od m 6e o6 ). pe 22222222 n isn. -- 2, ^.) p

:l ra l he hl .h [ G= n ~ l l .% :,, ,' I I LB = ,,lP l dCo~ r a es. nmerici o de SaruN d efTinadore e zCa ar. cade C o.rde n ,1 -,ejei .,ire ,,' = i plo, m r u iro n c'an e 'l ]". %e ,% . .J d a o p n ~~ e c n e e h e q a L
Re~s= nurl .,zcle. o nde "C Liam" ev MarBaian e~sa.. l I Id u a st } ri a ndelCfk s. cia)n de Indusrilnes ]ndticras de Cub a eoad. ee srgyelrsodeI tarV roalo] eogaio dnd b ".. ... .. h1,'," .lB B3 obr~.,r =1 e drco eJ u tlEo~ t
6...'0 u ...,22. 6. ('2282 dpI aP1.i. .. .2 ['' 'R"26 ....2228 .222....... ..2612. C2ma22d222.... .. 6.). de.12p.,pidad e6I222d12 Vrge~ m ,r ,2. ..).62 .2 ...22 ..... ..22...22o2ul... 2 o 222 C 6.os 22
Limpetde )M 2n2r CRe luba 1.2a2s de.)" D e .....ClubrdeeLee. d ietetde -e a8o ,d.. .a, __________________ 2 an. dehonr u e n on
2,2122)2. 1u ref62 bn2uo2 poplar,.22,do on2"'262=,2),

6 2,t 2e C b,)2 e2.I. 2 2222-82)62 C ubne'0)' 022822222222b ue V 12)2r2a 2d Id s .. s ... I,,p4221t 222.)) 2, .. u er. .., -"Ciia ; v ud o ei a tr av e b
6.)a 0.). 62t e s. 2!e22d2 a 62b n1_I, i.,2.,.r..t22,ld ct- o0 eVa- 2n 6822 22222' 'end 22.226! r p) T o m o 1 d ire ct or o
L e CClub SOC, I AL,.-i ,ei :, 0e 6... 6.H a 2 t,, .. .d0). ,) .. I.. 64sF tria2) Pa82 ) e p) de. In. H a62 6 2 2)..A062222,2deELabor6. o C i sne 6n d e 8lr 22 ,226 8 222 86 du pIe se t. 1 2 2y 6.h m r ....26 ,2)2,h), 6e.a2C e -
1 .p... 2 )6,2 2 .-enlrl r, s..2_-6,.,'1.2 2Leon2,,22n1 2)alPitRe2t.Nara s to o nfo s
C,). ,,,) 26 .4 ,.01, 6,, ,. P21,2I)22. 1. e~t -s a S ~ rd ~ calnN ,: ,..; 01226. 1 ,, 222! 028. 6 22,) ,16222 12 Ap),, 6,,de 6oe.nE t- n a o~n ue 212 2612 222 622. 22. 2)62. 22. 6 6 .nd P2)2)2.lr 322. 62222 6. i c.n.. . . I.et urat a oeu
0)62. 26 02n clp, 6. 0de 22)162,* 126222221,2, 6,02262288 062.-ustri612122n 2)8 2622, 222228I. 02,2222o 2,min 22j 1 cled.F2.W. )par 2 e,.s. 2D. rC. M actia ne rscarn oI al
126, C 2 N22226.6.d2..242. hop,6. )22e..2226222 6,1Clubt,222F6.2IU!. b Pe tSichx l r.Carii
SCTOrries' 1828722. ia1.22.22 b& 1.222 2222228 slub W ne. 222 2022, C n,.6 222) .).02E' C ,2p6d2dde22122. 8! 12222 d2o222.22 6 229 2221p22d1esi125n
Cu 6,I 12.Y .02222,22 1668Pdelf I2,12d,12d6..,u)6n6.0u2)6e,2a0- 1q22222!6. )!16) 222.6 2- 2682.2822222..a6rtihn. .eT282lblpinate argodm M nierl d Esad
SuE cTObR 322t.222622A- Nl22O 2 26. de ('12!2 222,2 6 022222), 1262.222262222)T6- 2).6222222 02.28 1.22,qu a eint22 e5zaD)222`.1222.Ddd22262are2
6'oCnMatanzas.2)u.Club22 2!222!.d02222 6. anmp).,Cl)2b222262 82Z e2.22 22.

2.22 22de' 2.2.. 22,6'A2.'20262122n2 6.) 2)221.2)2 22,))),mp222 28e1a2Orden2 2)8-40218s6..
''2'e06.,Or... 22.62. I. l"'t 6 (2222 P62. T06,,..,,, de6 Clu. U2. 6 m de2 Fbri.2,,2,, e de 42de2,22.22de 940,2.2222 o de '22it6226- .2 gr 2. 2"'ad 112'2.le. 68 .'2. oneSidra
222,2222 .22822601.egos2222 22" Tlb' de ..let 2 22' 220p2I..22,2 r22222222too2a6126to' -
:68212228 '2,2.2'. 02.22 6022226262222 ,722220.22,602,222) 22U2.notes22662222d. k 6).22.2)p2...2,.,. 2' 'end,82 ,966p222.2222.224
22,2222622),n2 6628122 6.Cb, 2222662222 P.222,2- 66.2,'.60'.26,06..,2600..,','.2 ),6vapor"2!2) 2)u.62222des:2!doctor.262mp)2in6.Lam-n22.,,a.622.u. 6 2-22 l 2.22..)2.'. .26)22,Palo-26El.barren,2
Cam"'8222 .. .2,62222222.2,26, P2me22ia2d-e 20.6eocri22222 0222226.0 2''6 el.,Ear -'e2)2.062222 6102-d,2I222)82262, p.2p)d2d.. (22628.e.us22,. 222 .22,22 .22grm,.'lec'2-an022,6)2288122)2082222,2
ma6)do Cl. 02)2.2.)12.l0)262~ 82 12mfit. 2222222 12,2)2,22. .26' 22,.1 ...DE 22O.T 2'222222). A06,2222 6, C- copmp2)2 2222226 2.1 2 02.2,22222 ),d b2 2.ta222862. vinc )'.2 61. 6q8 6 2. 2
?dmn fr .u e n 22620.l22(. 2t)22222 2,' '6 .. 2022a22'C 6. 222 Is2,22 22 226)22226 e 6.6 6 .p b to26 2. .e -so,2,.2,..',. 2ac 2t'...2 2222262p nor p2,26226It
6,)n)C .0222 .)) l 2,.)' I'2 ., 2,mP2 .' 6 H0,222.. de 1. 22222222Clering H.us.de 1')Hiherto. 2oL2. .,2...,02Vigil2are220)222,2226,., 2,89.222Comm2..% ..2226I
202..,2',,.P.,.).0622222.12222)22" 2~'22'2~2, 22 ~ 6. Cn22,)2is.22.)22 ), (2222222.2.6.2t.2d22I222I22)211222P26222 '0o2)2p2 .2222)22622)22122 6..2 2p1
P22 )82 m 22, 2. 6 6 2 62 0 22_ ~ 2 2 2C. m -; 22'; , O ~ ~ ~ 2) 0 2 ) 2 6 6 1 ,, 1 ~ ) p 6- ( 2 '2- 2) C) 2 P 12 .2 6 2 2 22 22p 2 662'j2. 1. '2 1 2 2)et2 6 2 12 2 2e 2. 6 )
2228 162)22 0.). P2))2 P..~ 2p,.. '. 2222) 2 2222.,22 '222)2' Tales 22 ),22'. cil sn": d.1. As de :.: K. ; Mo. ''22)2postic16e,2en 1u6a)s-
2 2 6),62doBoni.2p2622del2p16.2l, Lt6:&I T%-- -2fin f2...te.B22)'t6 2t2'6212 222)62)2tl 2 22 de 22282 a-2
2)2')"2 E .C222 A8OC IA EC2ON E PO I8I O2 A aNT deS.682226 2. 2.,62)226 ,')2,n22un22 2 ,CI2,222.-..Rodriguez 2222.., 22')) .','12) 62l 2, nsancaspoit cndlpl..)- i2,)222)2)22.62 2 2 .622 22
2S8nct2i 2.22622. .2CAM2 I2.22,2.. 226) Chi1a12d622222a6. .2.2.22.2. 222'222226y
(2222262 t#)'2' 6,6'.)- 22226)22 2,0)22are)2660n,,l2 Duel222222.22222)2)2 ,26P2 2,26)2~2222',.2 2.2.,..2,22.2
2622) .22,2222I,1,... 28,2. 'n".2222242L.2 6' .2 .26),.8.2)2 622C'2...'".2. 2 62. 2222222 E p.. 162)2 ,2222
22 12,2 ,.. "222 22 2'- '2 622 22 p2).,22)6C2p2226k PM 222 .22.,,2., 22k 22.2L6126262 2222)I)22 126,2.222..222
r2..2 pA2 22.)22 2.26 22.'2,62022,) 222 ).2.)26,22Il2122 ~ (..l.,'. 222 ,22 22252 -- 2 .2822' e..,2 21226
r me ._r. C -- de arnmerci 22222,s ('ri66d2Cubs.22im22de6.)er22.2'))), 6.1


. ~, ';.)2., 22.2." 2 e.;, 2' ?, a .: 12r. A 2,2,2,2)l 2,, ) 2 de6 ProCe.k o.2.2 2 p.bl)Ic'.2 los. 62)ol2ci2 n
M"', ... ,, n,, ,,, l. t de Ia e Cubano lie Conipafilaa lde Seguros contira lncendios. Asoielac|n Na-.
7..r,, ..,.... '].=r I, ...... I-,., ",, ,,1 C .. cional de Agenteu Comerciales. Asociacilln de Enlidodes del Co-
1 12,2C-6 62,2,1.22rillk8.f,22I I26, 6,,,6I.;, A1!.02
-6 m l. ,. n mer2 2 1Eleor 612diCub.. Asoiea2 n, .,d.,b 6Fer-,e-. A 2-
re .%,n~lr, ,-,le -. Ir l l ,4 'l,,Ofi ~i d'] Can Iro clacionn de Vialsntes del Co.ercolede k l,, IF IbII, l deC,, .'-a'
Bl D.rEll, D E 2-,mar2 del 0C2eri2 d 6d 61to2 i = 6de Cuba. 0C m.2. .erentll de
, S Ent=- ( 2F2rma2a de IaPRepk6bl6ca de Cuba. C.C ra Nat, onal d 6Co.nerclan-
L r' Z Ea-," 2 )e2,Ind2rlales. Centro de ) a Propledad Urbana de.. 6. abana.
FC E,- 0C-ntrIt dVend-dorem y Represent.atesdel C ,e.l C.-2fe '-
S. 0.... V 6deH2C2rpn e P 2E2.o)ni 62)de Cub 0 2.. 2 6jo C C. .. .' Re
It -,C, preleniantr me) d Co.0 pal2.2. de Segu2ro2s. Uni6.1 N.ional,.IeC
2M. Q. E2t)l) C. M W. k.)la2'0 C, M X. E,.a .6n C.,M.Z.
Federauct nde ai em ors de Cuba gonistax. Uni~n1 de Representantes; de Productox.Foronaciuticoa,
F(2TC'.R 2PROF[20 O. I '"2 ,2"8EI2T, 2.O2CIA .IONE. GFN. RALKI OF 02 r 2 Ll,'
m10%'" "' p '7 De ..... 2.a ..e ..- 20 C3lar-im
., 2..2.' I .',2,.,., ._ :.* 22,-. r.', e deDe s, i m e e a ,1 r .. J n rM l e i r
a (..2to21-25, C FA) 1222622 G 626, 2)'. .,. 222me2.2) 22 2.N" 6222. de22,2 .2. ')
I. me L : _'r :'.e r i" ;"l' ; L. r -,' ---k m.... Hill;s dy 3...1], A C...^ l. r.I . ......r@: 1 (e ~DI liN g ...... di peel tt.......
le, 'e s b na C e e Co a oe 'a.dilndos d e- ag Es* Il a, I i-1.. :,,.I AI .Ir .-.- ,le PrF611 ,'no ) C '.-,-c.; l ie .
n, ,l rfe0. r Ite a, Cepl -1- "- I r'-;" -I- "s de Adu.- d, 1 ". i-,. L O':,i.
6.r 6d.resde 1. P d, 'Ita2lian; ....), SE TOR BE ASOCIACIONEN CIRCUN SIKPI AS B DE DETA.
r~n Notional. Colegli, MW dlco Na-ml] ,I Coi-,- e, 1 .;,1 I'11' A i-,ttl .. de Cnmt'innerlttos e ndustrialos de Ia Calla
2a.na C2,)2. "0)g ole 2M26, n aI ,,,, ,,i:,i', .h,,.. de 2Cmer 2a tem de l2o'Callsd 6. Mereade.
d, Ia Habana C peloN roa ] ;de GA,,' 1 ,",1 A,1,, -1-.I I .l.r de_ onalo Aso1 cibn e o re nts P -
6)0i2)an 2, y P 2lloto de2a2 Marina ,An IbdeNa- , P .- M ". Ao 6. Cmerlantes y Prope-
erl nal d N-, 0 ..Idr 2, 2l 6,O o2c.2a26leam2Cal es2de2eeni2te2Rey y 22e2na 2 2l 22 d
11 lnerla]d Enterl N 'on] dr, ,d Cuba Co egi.o merrianles e Indusitriales del Vedado, Aswiloin: n de Comerreianles
N 6rrN de ,n2er" 2". 0 )eg2.Na d e., d22 e ,,r es de Ia Celle PZnja y su 2Aneoo.. Asoele.6n de Co.
,er 0.)2r 22 2,2, a "." 2 C,,)'l d1 In 22- 222)2-2-mer 22antes 6lndustrialey n 6y ) ('22an 2 deIsCel 6.e Presiden2tsZaya2 .
=e= os^roomsy zcr.-IC e~or de n In.eos A o co' de Com e re syRnurad Calle,,Obispo. Aso.
42,t222a22 C Cn o Na 2a2 n 6. ) .d 2 kni. eAc..)6n 1de ..1.relantem.de.Y ercado. 6. ol A22 As2)6n) .de2Co.
C~l-.l NcJ~l~ dr[ le~l'n Q tm-osA-u-are'n i glliiNael.- mercy ints Idustriale= y Propiet Ir oa dIs.Calle deM.M ]lo
6. 02n2. N.6-02,2.y22q2.2a2Me 6.n..2)'.0b.pG.2.A.
-1 222d,.P-r ) d 62ta 22 2Cegn ,N.'radld ,Pr2r2l2 (24u ) .N.. rd me22 2 12As 6 1ti 226n de ComnerP pnte) 2 6. 1a 02C). 6nIaL. MAso.. 06n
m22 y2 Azu er2s., 0C.Ie). Nne ..n) do H '2)2 f rrca 1,)6,2C...eComers 02n2.22y)Pr .6p.et~r u .d 0.2'Caltes de.2212 ..no y San
N22 62 "bC',.]6.n 0,R". ( 2 a .!,lamam6.In de166. ine l dus6ril2= 2.22 Pr 6piet222rl2y
I n- l ,1 le o ~lnA -62.2.) 6 nodoC linneri: 6.1 6 ) us)1222. 02)
2 -o,- ,_,:,- 2 ... 2r),,- ,(dad2Cba2n0deng)neA-.Pro ais2nesde l 0Cal 2d 2.6de .I e do 0.2 tubr y)6 u Amex..
r U.' .-.. ,a r ,. Motiaci~n de Comaerciantea Indumtrlaleq det Cerra y Puentes Gran-
& R dem. Amoelittldn de Conmerelantes de IaAearn del Louvre. Conjun-
k~r 1R rII'ORIVO (:],b ( Ipnr- ;.e Rlle! Y Amoe ae 6n Camerc antes de Cuba. Un(6n de Asnela-
-' i.n ic-,.0r d 6I,2 2222222 .0Cc.. Cl2b A e' l.len~2,'0.22 2 n. l Hab2 na2 Unit- .22 ,'.i22 ,
" ) 1 .,,2ap.2b) an2 d.)l6. 2lb d, 6, 2226n 2d2.2.. ''.rl". (2l L'.l6r. 0m2er, e.'. 2, N I.,
C .' .'aoun ry CdluC- Cuh '. ., .. r m -.. -.~e e ,i M arr.. .oe Gnrve i,--.', s .
-', :. ,:. ~oun ry C u- i i- .. :-., .-i 1... -'-r I ,,e. Prroleuar- P;., !l..eI fee me I. a,I Pe a.,
F,2)2.me 2 P. C ', 26, r2, r22 .
Yac.A1"' 0)262,2, 0YhA country ..6lep .2rep.2.PlevP)o2p2replrlot deI la 02.l.i
,.. .-- ....r C, lub-Radio Club de Cub.. ( 2 BE 6 1LI 2 nRL TEIIS O ,
A.13FCTOR 2F ApX[L. AEQ,.Ipj.. TU2. 66622 d,
A, e,. 'mj. es ae rrporle v Irqul ,aJ;- de II 1L,J"p 1. iH -~
SECT2 D DE TRANSPOCTr 2TFRI.,,R 6. ) ," del Co- r 2lw. de Cr."enore0Ii, de n I. 'a. ',-.J h. .
2 .pa )) 6k.2,2 2 022,.,I 'I22. 6 Cab, File.6c2))2 22..'.. a,.) a
m-a- I e Indulltrlr de Ia Bahl. le ,., ,, .Trans. m.r l e Ager-,,. ld, Palu lleld Mrepl,: 4l:rl eTa
2ores 2A2reos 2de0Cub..,. c-, r. -... G. .6t2, r2rn com s 2 2 s C.. Co.soS2 Indua.i Nac. l drBe
-Q B-1Inento .,. ... .wa, r, r, tr- d, Hottel,. d- Cl'ub. S n lento Paio.a d, Amer.-e
A'""',1"r _d S h'"I 1' .....o'es'-.... .de ... P .. .. ..I .....' S C) ba S ,' e .
2 ,'-. Mex2canv2 2-, -0-.'v.1', .- .1nZ .l6-.e 0.22.C )dores de2I-.Ad22r.2d. l. Hlbar. hr. S.cnc.r
... ..'22)66,28', d.6...6.I 22.'. 226
t, t,.' ir S d mricaon de V i ,, -".:. ."eG-4,I, r1.pe ,del Tuolemo U-16- %Irli .- S ,,,. ,1
222,626l n AIr.2,2S A TI d.- .., n, _:',.. .
,'; -.2. 0.) 6.2222"22) 6 A S A, .. 2 .6 2 ') 6. ( m'6 2 2 6 6 ,6 222'2. ,e
6211 n (.Amerk.a26..i2e2IberiaLie 2s2A2rea 2 EApa L d.1) 2.2rL .-.l d 2222 4e.l22 de.2) .. I.T.
Colombia. Linea, 1 Ar.rea, 2'2,2 e6e. S A 1)22 .28
Ve-eznl r a ,Lvkce. t-sur AtenseyN NhS ni C
2nr Mi2~2 l 11"22 62.,6222 2222
6),.'' 2u226,"s'(j 02..2.2 ...2.2.M,.elIJk,2 la 2N l8 2 ,Jr .M I,--'l.,2 2 l2 r
'22)) ,III 0 .~b 2 2.22-2V F A6r,.. 2 A .ilt2Sde. ,I2l 6. Pl 2ar2 2 2 i r '


Mayordomni Juan Iier I), Col., ~
varlo; efecos (zhatos. medi.s, etc
En2 ad2 A. Suirl., () 1 Caj
.r.o e2eAo cmar nto, 2 radlo-
mesalbs, serv ilet.2, pp2ei. 262fo-
ros bor nes. Au usto del Valle ofl-
cial (2V ajsscart n rands con e2e2.
ot 'r l n1' e us.o. Ricardo C0o.
a, 6 eth (2) Coas 1ehe. eVapora-
d a, mo IlD)i) A2r".z'.. (221.2n
mag 1111a 1 Iribrde usMI aam -

Que-h'censt utoaTd2"t.
22.2q22))2 ,?reAbi,' 6.22l*;^,22, "^
r. paracon 1,fio frm 1lre. elscie
(I1de) 0u2tn vo V..d2n.. 2
e ima
Aver p22 12 2.26. 222)2226 2),)
hacfa New York, buque excursio-
n.i2t Emopres2 of Scotland, que2habia
d, w= .:I e tf- _e del d4 -
2' 62 -1 .6.


p '.222 !#2,2 pla
ki..- TA 28 ,r ,- e .r:.p- .m
2)2,222 6a;rlr.' 2. 2,2222 o.ale* p*
.-, 128, . 22 2, 2 .,e.-. .; ..' 2r)22.
N..eJ 0i le'' ..lr r 1
Ir 2t.|r !1*O para p, !e22.22' u
2, .,i.r's2aen 2t sn .
..ie ,-a.)eiom e, e Z .! e anol .
2,-.1 a ger,,e |enerai a, lcbs corr..
c,-|er, ruesum cs~ttul e.or W .
oGo.2aleL qua regi-esa oe aDe,'
aiijctpmmo de Is reu.rin -,n-i uitpa
cmTbl. ,de Impresmonea e n fcne ,me
1. ConreTmm cta de '" ,ap-.: ld' L'
9 ID. nldl Lad .. il. gEslad- 1.1n,
_.: oeNor%.lmne"H1-
e e 1". Ol'leli.g im ao e .' ,
lr l ll ." d'e--lr, '.
.elr lp l Irs 1 11.-.1n34r1'.l, ir
Ca eloa c.,... e d [; ,ll

", n e d, -I ff~r,- p ,- ee.l'b .-
el '..:-i er c l~ ,n F.
~ m e :a i eF1 e N-','. .a-


wrP62,84.222 1. 22.)). 22) .1,) 62
pMgll, 6Ce 19 ...o 2 de edd.2 realizab2
por aguas de la bahla utn viaje de
prueb~asde un -hueh. -onstrulda
p2r 6) fJ-.o dah-b. 2e.2222a.2) 22
2u. 8 pique quedando a dos agu2.
El0j2oven Capoam2r Pe2alver ex-
p2)26 222 8.ti)ibu.0. 2) n2fra)gi 2de.
pequena embarea862n 2 que 6st2 no
'at.ab blene.2 2,22c2eted, e 6perand.
,que realla.nd-s ese trabajo en de.
Ida 62orma, d6ch2 2cchu2ha quedar6
en perfects condiciones.
I Reembtrcad.
2 Ayer2 2 2reemba2ado en el vapor
'i'pre's' -t'Scot'ad," tr'pulante
del2p2 s .2 2 2mbr2d) 2 Fisher.2el
262l 82 ,.abla quedado en La Ha-
bann en el anterior viaje rendido por
5ese buque a, nuestro puerto.
Buique. tareante=
Cent 2pe2l2 822 ,pedidosL. or 2
OatnsUic ales del Puerto .once-
die1.2 p222r122 para reali2, r
opiera6cioes de entrada y, descarga o
earg.p d.ex- 62r22)2, 0e x
,,,d idos a favor de ]OR iguienleS

rad y 6'e I2,82)ew ork.,on22 .&54
12nelada de,_% ar 12en2rn 58.5 so-
cos de correspondencla 94 a'utomdvi-
,lee y nueve pasaJero.. El Florida
que viene de Miami, 6onduc2.-.
' h Los.p 6r.e 62d2 'H.vn. y Henry
E.2 2-. 6-re, 26 ,.2 42 ,22 29 8
.2 12 2 '2 p~ )22. P )26
222.22622222)2 p...,2. .er* .,

Ide.,2e2a .0p,,6A ..y2 I 1c.,,
2, "P12ql2:,' 22 .6.2. 6 ,26;'22

n =4,an elper |jrg,11e~i1ea e I
022.26.r 1 6.I


C2.t,'2.1.. ',D, 'I 22 .....8
p. 8)e 22,2. 222 .le 28222 8
2.,. F rl. .12r2 8e2 l

". q2. 2 d-.1 6 o 6 G 2r22
,A .-e MLle e I N wre g
16c. C ixi 8 -0
i222.., ... f '8ii 226222B. 226. h d I
2222 21 8 2-e..'8l .. u
3 ~ ercin-le P,. ar ~o-1. 3u.
2 .e I ,i, r v I 2.22BIa c-
5" r, 6, le -.. caci. mg-r @
TLl!,- T .r.T ---,mr c,. -,o
,,. e,. del p,"i u 5.. .nr 1
Ir, e nz ael s u.-_o.. 1Q, Itieq.
rtd- --,. ar eHo,-,o
I0 f 21 kll:1 ,dP r %& | ..er~al Ta
t.er i2 rj. 3i -N, selrjgc.. d ,-@


E.1 Ml ustro 2e2 2lta2 o, dctor E -r 222 6. .. r.- ...... ..-6...26...
nestno Dhigo,cabr, el .,to on III ctuoso, recuer do.
Sy elocuentea 2 palabias de elo2)2) Vsiblemente emoo1,1 o el l do-
.l doctor 2 lusto Carrillo., oEm .a r Carlos dMartinez ayradei6 22 l -,
odor aienl y para el nue 6o direc. labra 6 de 122s dotores D2 higo y Ca1
t ra d oc t r H Cav rl osM rt in W J 1. o 6signl fic ndo que s em pre hab2 lo,
Pal B16 C6doct 1d) hi 5. 25 2. Ctratdo de s22 er2vir. y 2nterek22 de
ena e o or i g u am oeCuba. Rettel cue de~de ah~ o n,
funclonar)os e enran2 ey sa1ener)a n t aa22 2 ra, ptan te22. apr6p Comon
luera creator e.e aiMPo nlel cono I s rico loa colopeeral n del perso-
pn ndenl l doctor AngelL. y Soi l n.al a1. Direedn doto Aunt2o PEeo-
Con2 .. 2, 1 en e 2unc2mn 22 Or- y 1 otor rill y C oaularrs.
q62 d 6C.61R .2 y.6 .2inio)llit-'t- ,22c.2.212222,2626
e d d a y a d. 1tt8,6 2 a de22 6 l2 2 6.d I n 6 g
ti n d cnIg o a la S nd efialados, el sub* ucertri de A ru-
nled... I Z0 ona fril de a an- 2cul1tu0 y doctor 2Manuel Arinl2 .-
se2ll eg.1 Man2i,6 fi2 0 t. J p2orn 2Fel ipe de Pa6z. 3osA Gue-
0I2 2 unLqu.e v i no2 oe g 2 d 2 M i a el prD 2 esor Julian lAli n., p o-coDuleid, 37.4e ""IM decra.l i r m arl C~ei ,o PaS l-1
r.firsnie ru.deL yke Bros. ael C.an bo Nacional de Ca- doeo
2 22Grand Haven,.2 hondurefio e We)Ruff2l 2 0Le. e ; dc to ar lo
Pill. each e ojn uchend o 5 lfro215 e zirm enaro l d octar Pedo
lo 3 I de mercanclas en general se )n 2 Sa2e2dra, por elBa.n 1 o2 la ac(6to
el Man2fiesto 1,549. leh n 22erry 222' Agricol a 26ndustral; doto2 LU dio.
I ensRgnad a Dusllt y Toral S. A.' R nmlrei Ledo, dootorArtuo al dfia *
. ,Conte 6, hondurei, 6 de New Or- y doctor Guillermo Al2 mil2a6 26218n
leans, onsign2do2-6l&9Sland2 rd'Fru6P Asociac2622 6. d 1cen2 2do2; Juan
IConduelendo, 30.947 kilos de Cargil Aguirreclhl y doctor Tbrge Miq~eL.
se21n el2 M ) nt s 1,60. plAo2a). 2ola Aaiac62 d oColonsde 6 u-
'a moionave'.er`oanrlo=dea Miai "doclores M--- eal-------yI-- Ju
cond icietdo.37.443 kilos de cargoia !'an MaRt e atl o a See
2seg6u 2eManfiest2 1 651. 6 2 dad Colombista Pan1merca2n2: d2 .
Jo2 6 ph I t. Parrot. f jerry hondurefi .l .re s 2Alejandro 'Herrera22 2 ang o
dc Wert Palo,2Beach el nduci.2ndo Alfredo Gonzilez, po'p1.2 ]a .2scgiac
carg 11en'rat seg~in e1 Madtifiestu de Industriales de lubil Lor-c a
nfimero1652. 222 yl-s.= y J I A m es 2 e r 21 la 6'oca-2
e a erA l son 1 iOn de on al de t Lu` Ro-a
JosephhR .ParrotN,2 G randHaven2 ca,62e ldoCAguller.a2,Julio 2 '-
Caa est Palm Beach;"MaIdl p.-n t n,'d l A so~ed eP. ~e
222222 22 21" rea e o. Ruch. y Raf.el
z. r a. r em of Sc otland, ci tes, po a l, xise.5od. Ex-
=,. 2o 2onza2o2 2arlins ar ,C 1 62 de2ahr-
PurlRrrop e del he z alsions, Fer ,a~
2 e), d.22e)O 222 1 )22. p.1222'6 IoT1,6.(262
.-,i guerto lo's sguientes bar-
T, Pan2r22 22" -.m2-dee';'- 2222 6 b ,im 2er .W
'I2al rr 1 2-2. S.,..s 6 62)Ke82)6do. .
i a. r, , 2 2 _- , e. -e .e 2 ,o 6. 0... e -
h 222r 2.12, P. ,- aJ [ "q ,.22..2. e' ..... .. .8!2 28


a.eGu .1 OTa' a el cdr ue irir.t,.1- o or, CI.n'I
2.' L2 Fe L 22),2, rhT 2a.'-'ecu 4p4le ,Ac8,8il22e2.2uo2.1
Cle .......I. -' 14,,- ... lT .. .... l.,e h ln .io',
Mar'lO,, Pt u.ier. C ,.- Bla.-,. C, r. l r '11lQ1-u1a 0 le o ae.o e t, -.|
222.',.. I q .- Ir.2d ..... ..... .... '... ......
P cis que le.' a que bmi rlimfitrio
6E68,C--'..'


.. .. e a a 1e 0 10.--g e a I dI, ft lc-r. )ui lvl ed 1, 1 titaj.,
2, 2.2, 2)- O'2 ~ 12. 2l. y. 6 222222,222. pre22
... ........ .. '... 2...). ..... 2. -2', 6
rlO ) ...... Pa.222-.2.el .11 1.6 22 PI, 2 2)a
Bu.-e Lara.y D.hofaRuss.
c L ,wIlYate AisiIV. Ayl6a y Bar- 2 2Cayd6 deo262 22
6-.lron ,. 'a I-=*Fslcn]C6,, hs .l resbalar y.caer de Ila c ]erso
fi ;*- l 'If ... T.. a Dodmniiura de- -ii. a-2 222 se l p I f) -
.- F,.9P82.22'. veP,,MiguelA.dama Perobi d o
:e 1)2.)e 26ool 11dor Atlas. 2n 3un2an- 2 flos de .dad y 2ec22o de P2eots22
'no el2veuero Manuel 2 2 xto.2 lmero 1,6 2
)6.2.A22261,l2f26.2y222~'2


ro


In
I-In

Noticias Nacionales DLARIO DE L4i MARIhA.-Marle-. 21) de M al..de 1951 7 .Pigina 27
ArM.C,^ UT.,.E"S Grave incident El Domingo de Ramos se celebr6 No se pernitir6i Exhorta Alonso Carmpafia eni
entre:O'arur:. -ernv IIealc aio dccloraC."iIi1, InPRI'FRIInE.U.acontra la
JOHNSON L..........S. dl "bad. entrenOdoroD" en Roma con procesiones v aclos e
D UROB| LO S Lr A NESIL" F :r'.'-'L I -,T.1, I I ..... ,, I_.e.ra
T S Ai. A ..1 MINI. dI . Z.a.... ia .. ... -i To d ro ..senadorTobTonvdeTo... :, ...o a ,' "bolsa
Cc: 0. Ar ela I' I I Hasm 1.11iiI.ra.i. . l gr
.r.mu u ei.e .e i c r~r n l 2 ; ? o a l, c, l P itE l P a p a P i l f l p a c 6 i l d i a . . . i ti a c i .i . hIJ.. i ," J .-;H. .' 'I-HP ro w .II Ht-e
. v ..iu_,_ ehni,.i. iihhi &futuamente se aa cuuoro, de oficiar una miga especl 4-n e-u capilla disi Faada cnrorec l lGohirr I. ,. ",- -. P e n icpl"at r,
caste. .0 I V" d r- o ie cc ... ....... ..Lt-,,. -17:..d a.r.e :et .. .I ........ .......,.lh. .. ... I .. .. I I .. ... i. j ,,/. .' ,, r d lo pr c
illcle Se. c ACe-ape,,cial- deal*DI tiitish l licita. fnfirniaa I .I-I I-, -, ContHrotlde los precioe s
HOt DE TURBOcle 0. a- .adar ladelinraeecia -n0-1.AlCA m1. ,,.,.I I
.a Cc~,d.. ..... ... .1 f ..I ;- c ,c .- :I.. .. ,. o. .. ...... ..3..... .... ... ....... . .....
F-,aud I G ,L -, in -&-,t,5-.: de Run ,. '= .. :m, ::w 2. CZ :'..- It- ...':"-,.v I:,,, n .p i n-
PI.IUU acd r. t ,lr .CiniT iiic Mi M'aal a ols. ..ici p du ,& h ,idlu rl D~I[l..,i,&,gia.i hdr,- _...-..... p f '. i -,:f'e el i -i,,i. ..... i.,
-Ia. 1.1AI...a. I ,c%- Goble'..,,
A GIL icz a eatai a a ,,O'.'.r, S o,. M or, I ce'.,i U. .. :.o" ,' ,u,- '." .. ,:, .:." ,,, .: I, "0 cm paa on1.a.. 7oisaa....
arjr Dodl i CIa ii t .r a e. .aji .d I:,r '" Accrs ee. c m -.,,.1P-,.1;i s prdp ... .. p lani.I.I.
S,. t-n[de d oel nr, t irins.. eo be..i s e C"n eaiIa., i1 .aa l, , de os pre a s m ela l
.. id. PU oma i e eni- c ~ rr *c Miua is ics'r. i si-,.... I -aP IN .f" .'. ; .- I .'. .. ;i: ': 1AI I I ,aIprr dr ,2c idiam
Lu k d lme r Ie i e r e,._ .... i,' -,'r.l 6 z: e, u .-r a t 5,-1' ,, : ,, B : . r: -: _. J '." ":. '. I ,mo. fn ewtar 1. epecula-"
ci 1j a rc a h ad..a -- e i- .&a .... f w.i I ,i '' '.. I '."I:- l, :_ -: I-. ,1-1 .I I

anihnl R ,d.l AeleA ,' Jhata iT, ii-
I .o bo lonod. F- oin (.I.Ha. ,11 P' E)r.h.n -, raa,-, T..In,--., A ...
m.' arSenal,,J hTia. rr m. tall A l r. i it' -Oh .i--i .1i--,- I- '--,II. i ,.Iw ` ...I.I.-.. Io IiIHII i.
iai, ii dn has.-.. .. . .. S ia a.n.i.c... .. 1:, 0 -S r. '-i.... ..... l d;.. ........ .... .... . ... ..s.... ........
1, f..."" '. .. .....I 'l I I," "-. ''. eIx. I nt esll ir~ l co; c a .

som ch ll d b r w.1 ; ,au...e. O 'Inall ., J .ii,,.a... .. .. .s.' ,, ,qlo-1-c.lt s ..
- ': n~ Z 6 ,urNOg tESW UN JE -Imu MALA.,. `i' Cadartd M'l.Li -- 3I c: il I. 1 AIn .Ia a
SincE e e Le I c e a c --, : : - 3 I ~ -. . I .L .d al. e .ps i I ll ir. d ich a ja ,
Lot R c .Sa hc, .i..o -ctic or eil_ U.aw o ,Ih. chai.I-AiaIaa.,Ii':-c'c. PII .i -I I TpI- i 'rc .
1. II I cao cuu celon I l ue l .., reuI tawnd- -_ ..... ,, I ...

Eie ro den ehe ran c. licciorn,10I"7't i:,s1c..i.P.IIi I "oI. II.a.I... .la-1
.. .r iraenw. lroflc, crpdel liarlo el u:. od+o...e a, le reh,!.er ]a Alrqanza. 4.,lect.IL-iinu Ind',."y.'por lo ..tantIo,,.eba..a'
P I IP 1 1 lil ~ l 1. i ad r tlld I. . .. ,e:L' ---l~al I= 1. ...... . ..... .. c1 .. ........ ..... ... .. .. .. ... ".'.. "' -... .. : r.. ... - '. I |d.. . tIt ...... I ...

no a a a.... .. .. ...e. ..d .5 ehl j' ..I. r 1,%c. 1 -L1. .,dos i .
...T.....O..H...... .,o + ao.-.......... .,. ,, .ideT I U m vers!dad D r Zan anc '"r"m- ,:I-" c. ..... .... .. =. .


r A CtIAal sends ".relf' -c.aac-?,lc. e .a. `I01. 's i L,, agredis UN ectud a l .......a. ian L,, I profe-or '.,
1.Dll V- o AMArc del *min AIM- inSle ,h C, curate Al V. re d la ia ad arn1F l Td lm rcigo e l i -c.ia cc %I., a c~ina am aa r .' I ---L---1 ,. I -- I .. i. I -- In. .-,cr a coe


G im ra aie cone -l ,,. ios ca A c raaCa.Ul,.? 11 e 1. ..I ilia IA
.... ., ELi..... ril inriRi.UlI. ... .... .e.. . . . .i... ..... ... 1H.............. Z r........ .... ....... .. .. . ...'I I .
ao -i eraian-.LDue hid,. A) ,.I. ., .
-1 0 rilar~~~~np~aa deaiaasi, ;.dupturn Da e cif tr eue .t,3 o lo enonelo11:, I -1 .4 I1:I.... -d a ciir r~" I... i .-'.. I a r.l.......ln.il -m,%
....-... .. ." ti ta, dolium n" ... m e e i ie r ........ '.icr .......... ci . r .. o ...-I .f-- ............ .. ... .... .I. + I ~+ i".. .. !........ .... .. L-.MII.. r I ... +: +~. No J ES "US JII i I iq i M llrlol L I ...... .. --... .. ...1


....JE,,.:...,r#r.U 2, .ev rie.,.r a..Cuba .++', rici,,:''," l.:,,,j'+ i',+..~
t:1Z te .i Jt anli. 1. .rLro ...o- . .'. ,I... lrgc....a E l-.. 0' -.
Sc.L_. ___A0 c I n ri rn bor-, Is aliiai ai- ur D o.L.. on.Ieaaaar -I, d, br~eld h I I .I d .I .SHHI ela riene~ qua -eu ir a


-. alam .. .. c -i. r In.'. . j." .. r.--. -a .dI dio lr s P /I/r ,_".. .. I.. . . I t -
aIc oprloU us....... .......... ... afoaI --a, c l ~eliees I,1. .. j :0 :. Ir .... I iento im erlin .antes d


.___ P___ -_ d=____ 6 Inow iac it, s li rai- L ae krl a Ilisa c-..1: ..r" .: ,lf eae aAlna .I ~
1, .'. ... .. ....... .... .. g r cl :-e.'Ii -.-.. ,el '. .j.- ,b, C -d.y Ipr olno emn

-,-I il O HIA. ,i I as l .rlu l c o.oeale terrorNi
Farm aci.a- Y-de -Q P ciaid .el61.'
l ;- la + l -' l m "l er d 't r r udoo r ... ... .. :r., +e F~r,,'+ 0[ o zi ......- -P: .. .. .. .'.. . .:,, . + -r : . -t'!' IO o h n .e-'.. It' I ... : : :., -, ,' ,,.- : : . =a 3 ~ .' ,,,' u,. ,, ,n ,,-,,- : : i
j ,,prm ru .orIa. l n 44d1'ra / i~ell e nfim ""I- '0 .: 3 .r:, n :! :! I. . :,: . o
f~~ ;l~ ~'J; .Iu,,.]' .. .. t ro, no n.... .... le. -, or .;~. .. .. .. le Ir . P l . . ... . ..-,.. IC-IrL, ,r'.,-,.. _, .,.".,
HO)' Rac .,S, S.eaii, Sc Tehicn einRecSco-rA,
..uL.lo CcSId: Ii6 -. -iI d j. ,.. nmaldada re-oeoSs 'eM AITESlSc ll dc fla. I. hq amI...s cl nahaucrio dc Rir..ni S-icc,. f, 1.- A 6.t,(u ...i. ji1rl~aI. u"-[cl u ,' ,,,'.... e ...I. "h, rctu el pblbhci Ie lli'i~adis Ad o As .
l A II T dd r aam r I dlaudld eas iic La-ia -c aaasr hmc l -l I I,
O .,S.N SdBIi& AAPAS O dal cr.ca achs- is.i'-iac id c r-a i- r-i i'r )ne diaL 1.. l C IIo 4 .II I I-cisr .sd lla aaca-Hlca P-.a i
:_n ., . a~~sila. --I cIm a--d .aid~ : 'i 4di .s'.chs~,c Lii Qa C:c aii -S -ada -:a.r


Chic daIaiaanakrinhH-iae humoaRiA.c Hili,,iair. ccido ea-d Icit s'`l .Lie a ..i',..i.5,'ic' ,'l,- ..I-dPip u v...d r .''i...
.a...acci ea _lo-lig e .. )il AlcUica an d r-a. Aa nm ,iiagc h.in na.ln i A, C-am ie d ,, -,,T,,i.. Icahici..LO,,,.1.,,I,,- I ,I".-- '.. .... . d e3T a, un n _,,a ,,,
Cal icam a HE i. o .... .. Al-S aH diii a. . . ...a.I a 'dAd Pc ii cia . ..,aam .A ..cs i l ...aa C.-1 d el a..- .. . .A .. .J' ; .. . .'" .. ""A,"M' " I ".' ' s ' too, I- P' ..3o : I: 11.1.
Cajap H-S: a..ac1: A-aid ElicnIii ad ..,,c:L i' iH3 Ima-:nl2incIt


Sicro idaida Tc ah nam A-4 dial ....... I ...I-...I .. .o .c:.ii. .a i... I.. ....I-.- I..-' S" a .ca' L- r. A.c ....c
maR50!PAS--oll D .S i a1. asS Sere del a hioia Jm ml-u l d(.cl iue Si,"o It c,,'J l Baf, lA1,1'..' f It -I IiI

A R M L i lc Sgo. cD . .. "-- Clu -, r,,. .,1 I ,,.,. -' l5 ,,,- I .. rl .Ai, ,.. . H I . . t.. .. a dic .. cd e Ala
Sac Idlguo NO IRS c aca: U'-I 5 15 dflalr, J aiarlr ,AB.Tl hriamAiem am igoodel'%,reCOer e, .... _hl d I Iilcarl ior3 I I LII.7"a .e II',,I icIm.c l hra' s .ciI c i
"A. A NAa A. I -I da Am m.mrc lm Ie a: '.ca cc o I'i ar .p', .',-,r," li' ,-,s a .a p .' r ." .. ,,,, .. .. ' OIia... Iapmlat.i Aai c- -.- bliIcire
-r e,.1rT'-! as-e:L el eio.It o rI" "IL- i'_ -. I -1 -- II-1aoca IaIyc ac- ai dc i-s S
=or,4:i.3.... ...19i-aidSIAPIn...O.l I -. . Chiba El Caaca deil lc
Maca93acalana meecrpm-d ,-c"n I., rain."rr'ra ceAe*.- ,: ".- "--e.A.e e
S. ia il Hrini- jim2H 5 l h urii .6U m- 1 1 1._a V. ibsad, ,_____ ____.30__E._'__ _l-:_____ _______1._Is_______ _____C, s I- C S c 's., L -d. Adilic-ia' sin.a aai..a Cicca.aaclqai, i Lr anqasi 0-513 uic'cas I"- Ir~ Ac : ...nm S rc h.., L Iic- ... -Ci I. -cci q.c.c. b a .i... i dcliiU

d a ,o nim y aa . . N c h ill' i n i iaml l air rI.t lr i c `rI : 1r,. -I ,d n t i p r . . .aI
CaI n~ a nC h IA aa1 a. 1 oa ,,sLA w. pfllhiuicslS PA Uair QUm iei 11h--l~ iSa dd li.fd~ i

.d cr c a lln hs e n I m 0 0a.0 . ..ImI r U h..a p ic iscyac c 1a.ciidalicia cii.c.c1Ialca cn.ni..
Cd ic ..... 1 .....a ". ^-1eS nir -"-,m c . .. i ni. "u P.,I'l, l.... . A ......a Sincl icti emcn .: Ci cl iaa ; ij... ...i.. ccI .....-
SI,, i No m m M ,,+ pl I I ,el + I i{;,& lll,],i-.,{ ....I....5 .... :l .". ...'........Ie ...-d:. .1 Inad "pu d Il b3 aie n I neu.-... '. qu
.ca-s. u Rl ls. i..... .. A L- rle c'all ...as. i i ia ..... l 'c,.... tr baaiin la c - .... .... ... i..
Rhlan'ia'imia.Caaiq doimD e iIeon soid alII ,' .Ur-,is inIn I C.,-,.1.aacl-a,.aa.iiI&lhdl.. ....dsm........ah.......irc
llH=on' amin mn'ode i nac IciJisUQt c le. docam. u sotl. ..:f I. spa.. ii M_ ),.,d .- -
Aur u LA m i ri.. aA iaom..di "" ,1r nai" ... cI A I . .. de aciaigi dI aq.l.. Cisrha na un iS r.chhm aI c,---'ic.-p i m S .a
Aat Muq i .AL elAiaa 1,S an oaala e s a onloa?.- ih- lr-" Ac r.. de.-I,, ,... ,I
w0--c.'- a Iul Ie. N --marL..U lh1 Ss-, UP"hCi"sIS -i c- it cL-.1Ii
31 - -'ri Iconoc o Sour c al. r eunrl_- .o' en 'n -riaII HI? pos.lac.codiSlOUsAaini
asm~~~~~~~~~c~~~~~le innuca. acac iiiiisiai cai ci --em 'f" ET'COF 'lHL c-1ai dpa iadas 'ia I..,si ieo io e pal"e .-` palli ..linsiV I
pg ~~~~A -I 7.. a ...... fr.3..,.u .... ... ... %.l .... 1"' .. ... I ... . .... "r,,I ...... ": I I.... I .-. ... rel.ld :n.atl+ e le .. ... : ......... vtr -............... ......... .. .... Na Irpc~ de ;.or U. 'M


1. I ,. .a.uja. ih.........H Ricci, miI.... [ai l ..........i a hi Ahcil-a .... hi.. ISP '-a-i lamb.c,,c--.. .. ,',.,...... .,- arIA- ,, Pd AAcIi 1upalabr 5 cld i cn .... H c I a c a
-',acvicanl a aoil al a i ci i a-i Sliisnml ',,-chlgar aCu aai,;-achami :. _is -. -,- iAIA r.hihcI ici .cai-lhssdcn
Pa~ .aai a-i-1 I.S iaa d-.oac. n~i~ ilsi

5aV i.;u S_ H{ did .-.. U-SaSS e ~ e Ar lpr~.+ ... ...++ a I.. ii ....'-...s GO D ....[ Aciaa p,+ ics ... .. i..i-.+.,u I+7" '' s in '' Sacs. U..-i'i l':~ iari:'".' i pap se c~ipia pubi, dus Ui su i~ Cp a-unsc~ e ch l yn aiisaiiiiu
aclaNE dI o NiuS nd a ,'id a a" ii'is. ,i.. ,be.,le ,a U. ...... .1 ti ,p erootro diauna ce As ailcdeb ccr ueaiipocili.
,- ,| o . :;, .. I +.. r;n cc _1.ou"m.: r : .- ,..-."l". ,'w -,' + . c -:-'+.,,L. /', ,-- -rc rcfl'-,:',' ' -e -` .-"' .... ..: ,.._ .... -I ,,.', ,i na 0 v. E.. .. I ,: .-...:. ., .c .. I.... .. .. .... c i 'r..r.... .... . ..1 c a a ide- iiaa oi ad c ia u l' I c am I .1.1 r, -. oie-II-c r -. ,, r E ,- s .cH p b- c .i u`7 .I. .. :cL. c. .a . .. ,- ,- c .' - d em- t rl"a
Ius.a-a ilcmq mJf. luiw&ciI .D-... -Ia A.-'m.aau-.i. 1.... .... .........-"Ina._.ni...,J-1"ci-.-j- ........- ... -- 5o51
E e. mi sulaad .Pci eno. csc a-An pchAcaiahdadom :. - s.. -a -
-.a.IahclaS Ui aic ci.Hi Hma Siiimsc rnaci lc to E I -.....a.....a...iii.c......-. is................... .. ...... -...-. .ahaJ.. ...-
I / o. M1 n o ]. o n . r. a 1 u .. .. ...ae a P f ,$ro ~ ca r b aI d elu I Il LBf I 1 J ,en ": I c"a n o e u b-u d l l 1A i- '. l Is i a + r. it r .a ae- a i. l e r. o; c ,: i = .-t1- ,C "_ c bru c a eart d ood r a r ee ULuoehhM" 'e ostoit a a r c o e lr s st ucl oeenprr eunlI a ( Ir. :- a prIo -I : .-': 1
IL RIO.-LM-5DAE---aamiCicisia a Ii-i,.l-cail -Ic C-..lc.a Is'- SIPaLeta.aibcc i-d 1Iaps --i -i s ii -- Accaci"IdilcaIIYIap- 'I-. I 7 l lcb H -- r. i meninie Sc, EanFlaa d~..',cr Oer, ,lleaea: q o' S"Lar pcnei ic,-:d-,-l_. i I : ...'';'11.1..- e, a lo-'a-IrdqI
N ~ ~ ~ o .. .. ..r| F ,rmp. uo aw... .... Iad .. .. .. ..... lem .. ... I "'- I 1'......... -- .c.... o t p .. .... ,- z ... N In ......


...i--acaa Uaaai. _,,, as h-,asa:i ....i Ir.. d .a i irhlci (ailsc I_.anI..aIsa _calnselas Ic,.,,.-r..i............,ii........"'"Iacl. _- sabre
.i..c.in d . . .....r. ......: :. ..:, .. i i u a io i c a i-is i c c lain i'C'i. I 3.fI.:-.,dAa- .- ..-P s,'- -a1,'. Gti e.c aate, ei. ba- sdoc_3 U1. c -.i.. .- C a ...c a h iS p uaa -
Zaair 17 i a i !.ca n Caa lue a~~iia o. I & 1, IN 1. usciabulic siae lcEl I- .. Iifo scIpi;. ras fr:iSa." ;L .IaC res-c1_ 1 -A-- : _1 .cica inc I. IWis.H.ia n .. . .c..... ... cai ..i ..i
i n, i NH lda aya.u. MO i-ila R csciih ill aicai... .......... ..m...Ida.... 3,' A--As-..: I a c. IsIs, ~ ... . . i .....-l'- ,i-. ii p...
...aldnu sn i Hs d el aeildore l iwrv elharcdooneminn ....95 L. -= ,I ,,...... .l.r .+:, ., ....................... ..........-................. .......
ii. HinRI~hO~.lh1aaacca si SIiiaclia-jhscain a.s- -in: Im~a. .aca.,iacif~~f4 .Iac.dcdc .Ic-c~idiii
o IR .icdH Val.- Tacir s..........a I a....a... -,I ..Paris.in- -cica GaH....-.. -" ... . u np.n . n .
N"E ...... -... ...... cI... ...e a. -i . l P n . ...np r UL A hd ..... In ...... ...........- ........... -,- -... .cl. .pu....ra in c i i U a n e...a. .Ac.cs. ..a..
MaNa dr O ,iaa., 31 FR. a.d nili Paiai ,ca. -,cd a ,.-.i. s hapc._iicam.c aiii..SdeH.iuda l pr,--u..ca p icci"c a a banit
10 da.Oe~j~ DELDOMrARIA tAPA B LDR t iiar s -)da an Ia d-. m .a I1eidelILI H alaada.Blc a La xembuI o.1 Ita.,rI,- . . .. .e.. e ub c c. yrl
IWJi. Na111 laiq a. c imalr. 1-ra, ,- lam Hin [ r, ac a u l r J I, U M ria s H ut rLCIUly i.l al,'u, .". i,-, ..... t.'-:I. "'ier i":,-" caa s -aSi p n-m a.li -n ei n i ci ie
q~~~~~llr ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~lli .,,, ,, Irel I,.,,,, ,i ... ..... ... Clue -, reRI d 1],J. . .......o c. a ...I... .. s... ....." ..... ... "' de I ... ... prgest. mandfl .. .. Pa;d 'ai- 1.. .....miadetdsddshobe|Yuecnh*i'aSandtP. a Clanc, c c"141.vtoeham dcm. gc. . ..... .; __ __ __arS--- sc li cui icuinS .lIS cicai-
-,,i..l- .-- r .. il .._I ,__ -_ a r aiti.,,,.-.lrpi.isil.y; ,c,- ., Iii.i a ilcil..ic,-i c.1 .' 'II~ fl
,In Sc ...m N H i.. h.. ,.. I .. . ...L.r1". .. .. I. .. . . .. . .. s--i---.. sinn. .au la iacapi d ia. co o n a chasug. .n.I S- .A.L .i.... . .as.c.-.... .-;, -mi
10 5 O ha i.,ra p :M a IcIpi .7 I n 'in. ilnci ca c ihor ash a vcA 110-c c 1Oc idenalle sJ, Hol .ana a. B ira .Li r 1.mbu rgas c la~ l i da F. in.- - --Oul.- -- iI "q'E cips-bad a 1 alslcinc acad

S 'a.Ci ,ab ai f i. Ai i c l all a d-M- 7 i haese ,, di ca.ur. dnam "Iie d, -...bOelll_ __n_-_i.. . : . . ell r, l iei.ir i-i . .. j.a.i .. .' upl-- -danIc ac-13 ei isca.......IIUq usl i c l' . IaI b cp cc i. ..
o"Sa a diia aaall HA.0101cciiaas inaclhiub a ,I adct pe. Ila2ib eidd iocac.- 1.K_,',ca .iSi .l'sc ;lds'is-- 1.aciic.IIs1s .1::;cii- .ualiibiiibicn ens a dctr isca laha I
... . .. .. .. .. . .. . ... .1 ... ... ... rl e! .... .. A. II ... . . . .. .. . .. ..... : ...7.' I ... .. .. . . .. .. .....: Fr. .
Gin ania.21in!Eaida : Co lc.. 13714 a Damin ~ni~a si~dur, a. Ic alISIIi ca .. A Ia ld aiaI.. .. J ;L ` ci Cc"'f"ufci,.as-.t.. l'-:. r S.a-1 b1 ac. s ..:. s I. cuI w Papic-a.a .a.. s_ _iac i. ac ~ ldc -

dim e "i'da'iA.aaaai-am 4 ,ba -hty stis'pIdaL'A 'sI"-Ns'.. cS s.s-cp a r .. po.dIdi te
Sere.aa ai -S E c i Ni .. . ai cis a deci a o i. i a ca'd sat ll a iF a d-" A'I c.i . i o l .. A sci-.. Is.. ...U.h.. .lip.sC. I. .... .pIc.cs IiI... I r .. R,-gon 1. 1 .. . J . ... . . .
Cai0 S lmiaca Ac-Ri 213ina ai IDin 'im e ea i ra r-niicld ori fa re&.criaia ca i -Laainaa nlci.- iac. hLI. ss-.1ra'u-I i.ianeIII me:r, ~a-.,3 "srin. .lii-s,,cPa .a uII~sc s,
1 0 & I h~m N M L ..= . .. .....a........ .................. II il i- +'...+" "; 'le" .:-C- I`~. .' cI .. ,, a,,, ....3. : I s,eo.:1.2..... ..... ... . ...u o befet n|sca o+u t nrr r4Peid.t~ ~mrdbbs e
a aaln aCall m O S -.IaHl .ee parIda. I ncoae b ,.. iie /i iu.cida "cIhsppUnidaca- uIC,.cima.Iiclaclaar ( ot io I.;,I-...._.. --e.Iron .-Ipb la r .m ane arI ua S crf
Course 0 c. 0 ai J Mar la. a.- i aI .c I Anee R, L i a l fi. t Eatcc iaer...- ii .S,,,rc ia ii lI.ni ,ip l '. i l l i, L .I s- so.s ipaarsa a I ...cics coeriaaacc.ctFud.ca pin
C,..M A tO to c aa -i i .I . m.. d i a ...... .... a... .. i. .ca . a, ...... .. .... ..... ... I '.. .. .. I. lid.. ...'...i.c... ;_ a.. N Ci a .. .. 1.. .. a...... ... ..
Cl a di o N.117 ca Ccu ada I-Sl ia an 'i clid a or .1ade as-r-s- Hn c.. icocarl -ss Il. el bnac I acoccic co u pa.c IiA ipz --atss a ,is- I-lc__p','slpi-i:ILI P-- 3scct .--Ni- q, ..I ci'i-I.i aiiaiac..a i.-ipc -e.


Cm ccii PNa M p a aics laod e.031Ii.. ,ralna mans 0ia. r. 3r re 1.III.... l. id-il i ., Ii 'p' I -. I ssc eblc pdecen eai n lS -
siaccaaiacO aiida.. ..... .. ..l ooi.a ..... cp o a...... uo.. . ... ..a A sc- ..i.cl. .c.. ..i.- ..... ic .... ........HE. .. r. .. c.... ...ia. .... .................. ..han.. ..... .. "si ccc a sspC-S ~ b ~.c- .c.A. n-i.. .. s..l..........
shimsiaotsaasubm Vstu,1- .ani. c.1. a:, i sr.
1-6RAWLV. ..oancl mi.,eai. d,!aaicc "' 2 a .i so cv t ., d_, Ais-, 1 S U11I"" cu".. .1 - ..e I I phd. mscIA I S I cs deoto 51 te uhi cars ,all AIf p..ccna
ibcsa.~ ~~ ~~ Macian ,,, r .. ac-cam_ cciiL HHha eRdiais c L aaaUh- a.naioaa aiaaail. 1..50 .i ..-issi iss-ca..irs.--Asal .,Im.,c.-.'sciiba...Rc N IA O iila [dai WllO-Hi oc'a'a is-sa d.isan -Si c s ,. ah icbiinaiirplms-in. ....as c ,. rel i nca, a iAS pion pciSnicsim7 is rvl.-ui La c onmla ir a lda -dce alc
V Cu;.e ... .., S;. "iaa, aH.1-ni. dilin aLcHaa tciPiaILSa trice
L 454SO iaas'Haad-1-aids`sa. as1ia.i.- anl -ss A.c-lnhn -- 1.-.- c i;r.s ..: L A-O, f .--.dI.,A11 ai : I .- i ssii niH..Ddeld y
_______ No N___ -_ in.cic -e ""a "". .AdlS '. d..I s--r I'Uca. c in pca.aaI-Ipaai.c7.c1i id..i'i..Ia.
It ......A.aW-21 aM~25 -clioha .iii..ccr: "s'n_1:A.""A, f .`_ ndco i ls..adccsou-; sclaappsialiqocti
R1A. O L nn u Ln.sd raail .bH. .acvila 01anI..ica-I.Sla1nca al E -n naf-i' ci-.Co Esidlsa


LA.RA M :: :.. c 1 CLUBl rT, d S a mum al a ..llrl .aItaB i',icorralea d' mau .. r a r r Io rt ,h' ,sIr-...-im, s...., Sl cS:..-in. l .. . t-'- i..,, ps,1. Re lsciinaioiCiusba i'no ici er saditro.a brei.a eA8.
MARTES~a, C1,Shdas n. al~i -~l i--..~ Ac I: p`diaic- ps-dc eciusgn .~ ~ Isar,.? omi
MARISRO cci-i mba- is isi naic dn...llic --.c. iI. i.u -an-cacgLatA cl l su siic-s i ssai m-c c
11 1 3 I ,iU 1. crl . o er -o .IPe -t l. o.r.eL or. I, r~la j e. ne .o c r rA I r,, e t n o 61 lh a D l [I :1 1II? 1 '1+1- : e J .. J e rol em a eu ., ac s ocandidaturas. "udi Con r. o.u. a l s id .qo tta e IIc.A D L t rrc 1.1inara. a, cM a A,',p,.Auerrahoir.. n r l J-,' la.riM o, .T. ,c- icU.r.oisr sseisa tdeician
V I .., ...p a lerl ..4. J u. enli 4eao er u ldes, ..... e ri.T.."e ~ I" I a- "e"" I c:a ae. ca, P re. """ele ": f.,r',-I" Sob iur e t.. 1phn d que l hn glaterradS criterOy acadL etmOrbinqeUretoral
cc I''Y En Iea.Iaeil cIt 'c IacpaA lC adiiDahi Iu a. cRu DA.. .m, I..a. d d c : ;an JAc Sal a."l. d' .. I V u i.Iu c scirisi 5l pn
I" -.I...-.._ u__uaez 1.ran z cp ,an
] n' v e. ? yi n & Sc A~nc Slla- ciinsr-Ihr, r re.o~iclc~l~nAip Rd Ir' aoll, iienerilmniaI-na llc l U e r'1-.. ."1s., o q prrlnd .lta t''i fusrs a si- eniipip d..illta' dp psA is-csipauii-soi. lb '
Cmbcllrl0.iael Columbi la.ceimnm G~~~le psrn-i .. ] ai-,a i.-rllca-ema-in m- P15 '-i ____:" _,* ___ id IA ipshlcdmia palarepa i .' caA... aP adacss
-Itonoreho u.to . uro.ce
Ca..: . ..4S oE S-.. i Ac .f.nali i' c ccii. '' 'i'+ i" l "I'din-in a a"'' a caa i. a s' A..6I rcsaanoetems,- p... i. y ( ....... '......
f.tAJDO dii O ci5 1 i in h lo di ai e 1 r .."I"la m-p a". i" r '" . .
~ I -I 5S

:: .aclazac.. .......-....-`, z',',"L. I,'.1,..I- cecheros de -eCa f ro", etaal, :all.. & eso.
caolm c IaI-,aii cala.... Ihi-ailnp Delcan1rP,1...a....' .f.. 'lot :_-.. v --a ... ... .....
tarycqP.C aimr cm an .ia.ddisnmAS ncicsc mi.. rqci Ta cla DII >.'i,.L 1 .d.i- bIPcur--
Ji a Ic .e lc ,d A- 405-L~ i dl hd iiditI-r..A c c- -1ciri 1..- .:Pc.. 111..,, A ao1:-iI.c1:.. ...a, a o -a i I. I, o hirulro a e ioaI sc losun -I U ia "cl c" iiio. i h'
No 2I .:I 0 PrPsT entiI. -a I -San a ,as ~ l.Ara.n a n 0 r r~~ i f- Ic u l eI,,,,.,-rs cA.u-, ,a -. l- I ale Wc's i -- i rots- I p515i n
iiica~a cHa,-c ,-I.. Sn --o -, -s eusca- el I caaecnci r C 6oa
ton sqirae dsode.. ~ l
dc11cn a risa- cia-ca ei Lac, a eao] caciS ha (a.iaie n lb 5iiniia San aiU.,R-cSciSca. ep-s-i .ieia iIle, ,d,,racca Co:icacin
.do' ain ."aiah C' ~ S.IS isdms-a M.i.AcIictar dcalue piehadlc'il-- A ''-- .-i" aNco

-na. en di FPA|aa Dana SalalSc- tiaa m MacI Sc AlaS.,.hctsia Ic-I. A s-c UlAP -6iii Q b a "IIf J ib u ild.diyi-ca pc i ,.lIs
Raa E PAnD ci S K"La iIaA ccaa'':lsd A:Ia. maica-a A lTSc Asa--.RSVAd dfuE'c .U -p is" 'Li' asiS cbg a Iin a ino isilsijca 'a ndiac Acq manc
cin ac El D2a5 lam id.nciara Pa aidaidac h ell '. isi naica'aI -..' l 10 aclasa er o i i 1 f- - a pli ic s ssIirsu.-AI pc qc aiias topdiasl
Ula la)a11 ~ A bi-sad6 ormartinclsr-'- s--in- i -il--si-I AmiAIISf"a i b.pcm..aaI iiicia2'acrdi
moSa a- Ccia rdac ia aA_-cacomba.iIt lapia~
.casI" M. a Hnd.. Mmu .... a, M.,,6d, t o.'.i I .eLaas'oa`, ,reg;,a,, t inII c Presdiente ale Guoten ahlaD J 'o -si--i---- m-I' A-al dii c i a l c I as i smabsd CdlUl ro
S.lialQuli~En 17 B Poeito Nh-hi 4gM.pa Maca IEascina dii Phi-lla 5 5115 iaa.hr. bddiai- n Al sa Inc-az~ x~~ladicarcI PidcAicada =s,-..si- hUllA-hhL4J iaJi----.I" -h-S-. Eaaire s ci de c iac a s d iapi-puHa Aa- cant idal cub dano As c mult a ia-x
i ri aI ,,c, .. -a H S.O.-..7. :7 icSs c a n a Dy Scc ilNa a n iiinic n a c ii'C h leh, P.ih in C E s-i n a io %i, q s c 'a.. E ," ..,. . '" -.u n av si n s th e Ia e l .a.a So i
a I LI)cll d a C a sl n a S c Ca in o h ii.,lur . . a a.ia. d ea.. r1-nerr a s.albn heab, d i s ca n... . . ....i i g n s d e s. . n c ho.i i ci
.. .. .. 8 "mornr do ami aeo.. 'i`L`.,.c t!. ,, --,",.qf a .l at.., rl e1 ... t i. . e l.,. .. ...6.U .. r It. .o .I., +_ "If entr el bie y.lm L n
4@ld N. 62 Dal daozAaais ma l Frlis i A e- ndnl.. ,iD alad h. 111a1a.lia;-- I Ads 5 J o ;armni. iI.J15 .IcIM I. ...a'C 1li c"i i'0 h1 l achscP..cralidc cialc plb, psal,- i ..iaauc ai.aaPl
ass ac ii (HOclU de Beid na- Mas~acciL A -E~ai,. tcI Br- ..-.. dar pia Aaiclto r-.cl.
All ___________ Ralcical ac i ia i-d imEaaAm..i&caUm =cih aici sA uica-PAi-! .A IiiidaabiiIuaalmn "puniiaasi-a.. bes-AaA ta pi-iai-oi-cai
irl dR oa lod A "-1 La rrnusro ur a qU eier. c ll .laJ, AP, - El c ,.ni P l Fdor o- t ,'-- S d Ir --oe -r.o It I. .. J ]ll e.. J.,.(I h..... -n

iarries t13 i... I cII p c i P eIs -a I)I I c Dsipseiniacdima 1 cP sicin-a id ,to iipsi.-iia. acauldei rpsn iiroCA.n
. No. M n Sal si cc i cain -i. e ri' a inaliceIIr.~u. olil11 u o rfeI..cII I -"in,"..-. t"II ~ I d -r I c' h pc inams i p uedsca n- Sspcs .._dc c a cu i-iezm pd cAs a i ia i AhsnrH, Sruciae.ossic opac doriA ca-ai c'ril.. .lid ff I'c s-incs-c -.. iiasi..a p's iip carciaiccaS acccciiaab iadco di piici
p cIII........ .... .... .... I. .... .....aaiaA..c.. .... .I'I-5'.b... ... -.... ........ ..-i...... .s..ir..a._.ai..
L ci'o y I3.ama al. mra.. 1 c I ciiii-adilsdcwi -.-... uilcIisipsdiii-c. al" mapAtic s p..caaiE' c isun to odchii-..s.ahi cci: ""...- l.m .....a ..1...L!.-.....y1. ..... fc a i ex .nsiona. '... p..., slad ... d, p i- pea
M an N/A ...crr l a ael e1. ham p p.,'.d ie i i s a Lcss-pii,].s, .-.-s..au u G n .-J. Pa-s ,an-esr .slate,.ic.-.i.a -a. rpAu-, as',c-p -' a-ircsrs,,es.i-h.. . 1'.-"1 oa ezq e lpo a.tr ena da Hpr-
Marsden, No 11' "'" " ,uaminEiSc. ci.i. caa ac- ; i,, Si d.c. a o- ..bA hcI1U.e-- sI--.'a UdU 1 nelai
,1:a1U.ai..sla .a...nRap 1. r, a,- halidaor
DE1 1E AVE.ll~'+r L1112-l40.. I-.R.2]:' Liigme .u1.'& rIT:. ills: --l I,,......", .,:. -.. ,frr ,,Z "o'ha'-;omunrcad-o esta susmp:`ens:,n, deeero deexhort'aI. ta cordu..ra y
I 4 1.. I ..... f .d r .. . I G _,'ol ...o R ..... ........ .. d .... ............. ......-. C r c Q ".. C.... .... .....- . c.:.... .....-.&CA .,............... . lln etro media......... ........... ......... .. . ...... ......
Caudillolor a viL~t 2 e \l4/ /dam |h.l .l' ti- ,aol riT. a_:oIamrl'el -Yr q~ e~lO e r, -o-r e[ car, irl'[d,c a ld.. "h. L-Pres den d. efb c d riahdad. .e
..-..-. ..Ih. ~ -.1 ,a d , t.q ec,-sl aactcu
DIARIO DE LA MARINA.-Marie,. 20 de Marzo de 1951


Pigpna 28


Ofrecido u,,

homenaje al

Dr. Buistamante

Es por su designac'ioin Ile
mngistroi.do en iHolguin

I A. lidd 'e 'r r F
CO 0.. t ,e e. t,-,.. 0 .
: -f. ,r . ,,.3 e ,r


v j .;., r,,'i.. t ..:I -. JA T e 3f,. .
3 , ,-,1 .,6L ,3: -,i ,
3:41 :.j- .. ,I r ,, ..
I j Tr ,'H I 1 . "
F-, .r r, r ,, ,:,.3.1T ? ,

I -, r .. ::. -e ', U. i,,
U r ., I Ip, -. e'. .. ,
:,..;r.i .-. a,e -. 3,,,,; 1 :, J:

fr LO,: l: -3- -L< ,
,-q H ,,t IM ,
aeru J, S -ll.p . ..


.. A JIr-ld ] I i-, h1i, '

"n-f-T j ,Ie ";.- . L: ? ,


SECCION

!CONOMICACON FORT|
Para Enfermos
y Orerados


C.0 laorlldod- do p o354
CASA FERNANCD _
- 0, .00TUNO--100 ot -.1 -.
relel Mn O t, < 1,,, .1


-, , IH -, -., -, T,, n -'


Inaugurado el edificio de los

colonos del central San Antonio

Aimtio al aooc, conso invitado de honor, el lMinistro
de Agricultur Itig. C. Hevia. Detalles de ila fietla
Y 0


Fl miniatrs de Arf r IIleta harl'.1 u". d, I L-
i d e 0A l O ngr alan 0di nu to ed0n0 01.A. ." C
del CentroO 00000.3 a l" n Ao 0Mdru0 a


1:-,,, ii 111.tenOR de numeroso p-.
0II,0 u,rtoo 0de, 0 allos o unO 1onar0os0 0
,le Gb-er .- y SI.. A. dit ..ado.
000000n00u,010 del oolonoto 0ncio.o
00l ,oleoroto ento t"""Soorgdoo1o ol
00e,0 eoloolr s doei do o deet cl6nIII
1700 a0 0l At.olal n de Cotoo.. deo
Cor',o. so o bntOO, en Oadruga,
.,,lr .rp..r ea lttc n a ll
00000) do rr. I dt Moilloete motO pe-
0,.ooo, hieieron od.. e 0t.1 -
0000. 00 0.00000nte de 00 100000ei6n
00 ,..l C. Cb, Sr, .000Ju .0'Agu0.
, 1'n .00 .0o 0e2 dorlgoenoe do o2a
0n000o77 0000r 000000Pastor Torre
Ftro .,,"o ,1-n C.Oro, 000n0e0 0oto .
I.oo C o.o..-, AndrOso Calotfio.- .
.' 0 .O a to: ooe municipal deo Modu.
.ar0 rel Arzola y el Mlnlxiro
rd1e O.,. i 102 2 0,, ,' ,


14. l ooto-l. .:
.1 r, . , ...,.. ,-...-.0w o.- 000.I- o

0a. i. .,9...... 0

:,o .. 00..0. ...',:,.,,,','",.',,'
00 r 0ll, 0-. or. I l.:,.,-i .... ". ,
0., ,] 0 .,' l ..... ,,0
4ll e l at
ref,r,, i it' Chu joslenida r

I .., ........ . .


I,, .-1 d, M1,n sd. J ,tr r
l.,li ,.. ta a e foe loe)[,
':,,.," 1 1.1h, r ord ,," n d,ci' e 1. rn~ dt d.ch


i ar l. . .

q r ,'a , ,, ..
,,' .,-,- ,- ., -,. ,. .,d. .r ,
0l. j ". ~1 i . .
l re- ,,l-e 1 ,, ....


h b0. revllzoodo ntnafuno obr looilar,
Como pa0r0 del Plan de obra. po,-
blieo. 40l Ger0o0 del doctor Coaro
Prlo Socarr5 70en/moootraba.ando on.
ten00000n0e t0n ol 0000ovecham00ent0
del Rio .B0' OdOtlcando 00 000e00
n. si1tma do 0 0regadf0000 pa 070 ago
. On. -olens..n.odOrents, Tam.
bldo puodo d-les. lr 0rats noocla
do qa0 e ,Iudio del A40 0 0ducto de4 d
Madrt.ga rsma finalizando, y est. objrs
-er. -!-.d.. ball-bataen un car-
tedor,rr, ndo ptllog ras0 os pra
zo do Id,0rug.,0 -rr,o elets.od


ViduaCivil
F o'ti J- 1. .1 1 i ... ,- i
a r,,, ,. , S ...a'ld[ d

116000
.00, 0 So: .... .,, ,;....o ,,


O ottooloLooLo


e~u~l n I p


en a ra g i n ar.h ., i-
10 d-",. '; i -. . "2.,N ':
,bo d, .-. .

El ,, ,,,,. M .a. I, -
P'ea -ar,'I nlad ,' l-r- dcbidos


AN U N CIOS CLASIFICADOS DE U L T I M A HORA


PROFESIONALES
I ABOGADOS V NOTARIOSBUFETM oORILIoHOMM1
00, .0.' o 0-O" ... q
____________ .1 n C W .,f- 24
DOETOIRES Eh MEDICINE
DR. ALBLRIO VENEROC 0 M P R A S
CASAS
COMIPRO C ASA ANTIGUA

PROPIE TIARIOS
3, c r . .... ., ..... C POMRA.MOS _
(-,.@aq desocupadam
de.,de S6.004) a 515.000.
MEIDOZt% I f.
Obspo301. Tol. M-b921.


0 SOLARES
TERRENO
PARA FABRICAR
Necesito ltoe de oerreno de
1,500 a 2,000 metro cu"-
drado eno a toaleo Ayeotaroin
o oum alredeoores,
Arq. Agustin Sorhegui, .
loe L N' 410. Vedado.
FO-2891.

UH-D-8941-10-21
17 MUEBLES PRENDAS

A- 9311: COMPRO Y


U-5692. MUEBLES Y PIANOS


COMPRO MUEBLES, M-8550
Pianoso. Cuadros, archives,
mAquinas de cose r, libreros, ob-
jeobs de orto, ropo, bourdo, ro-
dios, Frigidaire, nmquinas de
icribir, baoles, buiscit, casa
complo.as. M-8550.
D-9675-17-21
VENTAS
a CASAS


0,0%00000 HoNIMA ol N O rMO
0", 0. ,; ol .-. 0 .000 tdo: ,-;- ,o..


b. .. M ...,.' .....1 D-Hl"-U-
0.,,0y Co,. ..-.. .. o- o........

I-S OMrtS oANL.. r CIA. MO Do^ .0000.\" ,o'lt!'.J 'a1n0 Ln 0

0,,-i 0 0. 1,e do 0 d,0000 l lo214
aii ynes miu ln Cduene. Obr0 C0
rLoooo0100000900.15
t.0 ,..o pri.todo ". 0 err y1000


0.20.000 z:'.000 d,
%1%r.a 4-. 01 0 -00 000L00 0 O.i

0000-0000.0 0- ...to0000


hi pes 0 l o1e0 dosalobo 0.ela 0 art,
Ale s i ua No. 102 v s
mqnas e .3r11breoB1o-

L- 1. eta M -55 M
.. . bled. .. ..Idi clel l it
,. Z,: ,, ,j ,,i.e F M l, ete M 0 01 C6.1
.I ad.G~. n SCU-n..d.Luis GAMAc
Era i- ,''ctDe. e.mreo y ben iobr e,
, o Go III w syQltA nd.A pl
.... ., L _. do: t n ed la tw. Ca

-A , ,, .,..- z ';.elY

,, .. ,.c,, ,.ua p^. -.,r, a 1e A.,.
,. 1. -.. A .. -.


.. rl-. .;U '"")(W O
Ie.. ,'.a I .. ee i a, dto r ll
,, a l .. '',e o ,h-o f" Gns,
,l., S. A.. Y-tr. Gar

..\z, ohre e a:.to e Lncam .' M
t. le GAilano N. p1s5-2. a


VENTAS
a CASAS


olopo' *L'oI1EI '0 OIE!rOZA

.-'."_....' -"' ."-. -; B 0e..,
.," .. E.;, ; .. ,
,,, .TlF, % I ',., G&.,
:.5-;1,LA ENDE J [
.... ..


KILl
Li t D-70-4811 -
U NDEMO[IFD, IS.O,00300-, ARE11. 10102.. 6o.01.0000
.. en. -, l ,: 5. r, &o, o ro. .
No, -de ia.o PI Q. 0d "0.00,er
CN R.d el ,042 .


pdoedo 0 enerla propsd C0 on 0001&
000.0o mensuoe 00e Ohtooto 000r
00 Oodoiudlyr Paro 000 a.-0:J.
RusAp. ad .2558 Hobana.
UR-C-ttl-411-2 abriL.

SANTOS SUAREZ, $16,500
ant dIrene 234. cas equ0 n a a So.
-..o, T.e do12,04 metros 0d0 0rnt.
pdor Mlato, de fo r. ol Vao plan-
000 dgrajon. /c.Rentsa 2o.00o
solo onquilino. InCorm&: M. CalveN

REPRT MENDE Z
M .lla Np 163,e.1. Cal C so. 3o. C o
deo -oho 0 f.o y de310 40 .
C.red gles.d. -

AUH.DS7214-SI.2
CONCORDIA, $24,0Q0
S. ve-de.n Va.. ddel aen Can-.dloojof 2n 0000 000na 000100 7
rdl. 0 "0os. 04 o ,er e yoqunod .
do y Soledad7Vmld:'5i.'M. M e n.-
perfic tot000l: tneo dofrente..,n-
pr Cncdta i, n r e
dy020 00 000y ool 5
.t0 aot, n o.e e n en
Z.nJe NO 703, alt... Tell U-2353. t
SAN'ros SUAREZ, $26,000.
A-vd. dSerrano NO 361. earl.]Santa
Mie2 de tente par 17.36 do
to.ndo. Do. plants y dara. e..parte
par. do.s iqui .ytn.s In.lo Ita.

cuart y servS lo d lisdox. RIn
Corma: Manuel Calve. o o.ddor c0-
keolado en la CaN u. ztO. Murallaa


NO 1t 3 ,alo ioo a0ao. 0 .paih'oh3l. e oun' a a h
.aae, ;armc n el- c r-
dos., Jpa~tlollaI~tsa-aic- Plaod. mri-
el. V N E 0 et..LInLer-
ar: MlgrA O LNO W.cailesquinA
J. M Zay..

Oprcidadesd $29,00p0.

H-_D-54711-41-3
' ALTURAS DF, TRES ROSAS
SE VENDE
Casade enuuirs' acaba do d, fabri-
car,.son: lardtn, ,portal, sale, coe-
S dr.i odoor od e 4.4.ptollero-
01 dioe.nI.. taouompanoon
o aplMimparsua Calle Trerls Roo
o., r o.1dooI do C,, o," o lit
00 ...3ocuo a. .5 10
fTonbono 1-0814.'23Desocupada
"E _'V ENDE 0 SE ALQULrL

-..... ar- .l, o


ra aeg . ... ... ... .

A ZQtE Z LI
A-6971 1 %()431.

ie
HABANA
:Facilidades de pago
S. vvmenden cams Indepen.
ia dienutes en t,, misma manow
is. Mhinporleria y stuaten.
n. Agus abundlante.
Tres cuadrom do Carlos III
yBela=eoan. Tadao 5 me-
tream fronts par 18 metro@
kI. fenids. Los preim enlrr
$5.200 v $7.250. -% compo
nien doe o~t .ommdor. tre.
fr. htsb! lrJ on es. bafo. cosine
poiio. Informosi T"[liro
z oF-4263. Dueflo."
,. 2, 3 .*z


VLNTAS VENTAS VENTAS
S CASAs 48 CAMS 4d CASW
%I NoC&SA 117& 'a oNe lf ITOlI(O -


hii rcrsionislas "3. '"o'r l 0rersionis,
jI hachr ctealr lslw opera. h;* .r ci e Per
At h 4....... lq000 ... O-... KI i '! E : on, S Oh O1Oa ... 0a 000'v
cinc. "a'ala con ta Ilmor -n ., : . don. hagala con la oInrro
clon do .-oraodor coltoglado.H .. 1o0 do cortd cologtado.
Las operaclonsd oHbr0 Tmda md t n Ann Las op1.0 onH a olrad40s
por m,.obro. deot Coloqo MIRAMAR, )$27,000 mopmlirooo det lColtoi
do i Propltedad Imn uoeble. . d oau .. i. ... d la P'opldad lnimubl.
olrs cen la mz yor qaranha. -5;* \ i o0 Caen lto mayor g anla-
r;B, I23.3 "1 is, _

0T0 I 0,0111a C-- 4 004A- slr. 0D. 00 %Ir00 TH0i0- H0'000000l00I A M0000TOI
as... urn Im plloolda de A1 1:odo.283..,1 *'0'J 'a 00. 0 1000 97
.1..s. g .....;. 0 ,rA ,n.- O E l- M
C,, 0 oo. .1Ae. i. 0 P0- ,.. ,a- ,., ,-, lHs .
!i IIRO EKID S re eS- UGNTE-a1lgIIDAD VENDS AM.
..s.pt..1., ,1 rtolo. tod oto0 0ootaeio Alt endarod a.e d. oaoila.
.d. S-d.oddd euao. Piao d e Cer.. a 1/, /4. lMs eta. o medor,.
rsM o.oonoo, otot de 00.0t. P0o d o 0inS. oandsO cuartol. o servocico a i-
I\a15 s 26 tndo es to da .- do,.. .ar ,e,Ave. 2 quina11. r0-M7-De
C-04 On Is 7. 12O1.1/2. Po oto p o 1 po. r t a]i o no. 0 F0. f0 ,
5 "fKD-g U-23 V 0NDo 01 CA00 0 so e do0 C SANTA
t~l2 ; ~~ NDOX 17511 L'/Npsrh L IlWton. D .D-W"--5

.",-. L' i,2 EN 1.0 MAS ATO
'Tr r~ienldta. 1. tnerhlpolCadu, 1.


DEL VEDADO

Be RA .. oo AidS 01 .. L.. T.'.
cicoto ,o del Vedado, "D -' ---
.~i,~UU bobio do Voddo.VIBORA, $10,500. VACIA
110 105 Mos 216 V% impo alleo W7de rblt case:P..,l sia.0 rebidor
.uart... bbe, coa. s -I .. o medrfbd
F~A IAC~i EDIFICI0 aces............, O aO

SANTOS SUAREZ, $17,500'.. COM ERo. d dco oAL 1..M".d .......... ........
LNDO CASA v CIA ---.,".:;': ',,' ,;;,.


oadsWoon, d tooe do pub ldad, 20.00 MAGNIt7ICA ESDMENCIA
-l]Ior 1elad114. sr Jn- rolado, re re, un plindldamo et, uad odo en
0 0It !00 W le0 Call. 5 N o. 0 .0 170000. do oUacquil n ld e o e ot" d 23, S A N T O S S U A R E Z, $33 ,000

der SH.3. ..a -dd4.. o. B uOen. ata. do do R am Rollo al oa do Edsifo Io U do uaoP olont brio,dp en-14.7
arcin, A- ---4..-Y-n.,-B-- ...-"14'-- b. n x cm aiaoc Iaentlie. on Apart.-e
,.. x. .. .z n~a~ .a. H tel' Naclona Magnifiea. ,.catsga,43I M .. sbirise rim. Rents


BooO22 (REA TO)SA 07 AmBI pttos ed-lfcode con moalar o.:. o. alnOrdM, -e4 apnle
dct0c 0.ri modern -mon o o l. 0 0a00rd.m0 lo 3ooo l-.
raain. rom r/ ao lne.-e. I"doetin om oostcalload. 2.000 MAGNIFICA RESIDENCIA

c/lor. o o00erns0, 000 7cl n 0.D lVENDO CASA VACIA [NOENIESO 10,ooi"70 4000000.00. 0001 OoSSoo
p .b llos laterlao. reai n s0.ade0 cer0 0 to. eee di 0dmc iin. ots- 0 V vo 4 5 yUL 0 bamestt

000...up0d0 0 0r.0. I d Ho 0 n10. 0l e- Ennqulm V oirgi ns rure ovitrI apa q
lnstalac06n dob .... -]-. salea,3 tir.
rup Tra1.;0. Jlrdtn, portal s.e.ht. 0oe-bresTreMleO ct o rs0, $40 oabri0eo06n superior

d0or, 24.bao.in> C. I 101 petio. 00000 br 0 teen 2 1. 00 00 11ed
1-r..,- Wt""S'.. M'* 1 I43 Parisn0 Wormers ee,abrst ar.. 13 x 47tl. Oll, erA.
lurrc41ca:ra7 .t -.o .2 d | 4.p. on0.Call 10 m e ro Consu.l
D 84- exclnnnvmnente RFNTA Aven *^ q lnd.aPrimers, Pa-. ta1 .Untrlad


En Clrda ciulni Pui- *-rr.r> 1 r ;n p llsel Amna w CIIII 1< nfo-$30'el
VENDO CASA VACIA0000000i. o 000 I II00 M 10nf0-D-B
De 3J4. portal suin, amodor, cocina 7 9r


O oo............ .... 00....o.....0...*g0.00.0 d.q.o.00g0.. 00i,
b.n. patio. 00 .i..d... .. .... Otr. ..- 0e Vedado $400 5 0 0 $60metro00000100. Ooroo, 0000000 coro. udo 00 nr. ique00.coilo 17.A v riao 0
o V-as0eslle0Call.0 No.0loll "Uh I'e
Avenida. 4a. y 3,., rBumnavlta. Manuel Tolifonim F-3 7 Calls C,. 22 2, W metro. 11! r 25,.SR
e d -metro. .25,U.lW- ometroCall. A.o.

_______ olgid. M2821Clasa ENiD i y-C.
ALT DBUENAVSmTA etr2222 W94 OBI.sPO 30.3 To Um692
00iGAHGA!. ..... ..IANGA . E l .....l..o ma0. ometopto 0
0107.00 0. 00 000 0 .' Rot. $360, 535,500 comp r y oEX ed proplded
.$54,000. 1 7 RENTA 0 $541o 00. or! 01. ro M tA
E0.n Ca. l1 00da, eaq 1n 0ut- "0 0 Oddoio c an .O. Cte 1 ,ranoa .OOFdo,
E d 0. 30 p a ts. 0 0 .. 0 0 "0 0 ... ... 0 d o oS .o. le10.00000r10 0 040 0 me tros


"U"Uss.IO EN 1, AN B ON sm.iS S ^S ": .~ t " ~ ll~ "
tbr n;es1ues.ola, .. oto $5 ,000. se ton., $3
AE^C.,IN, E NCN 1oe.... .' -. L 1.Y E.00 ..d 4 o.... .e.olaf I I, m..0004da.A *0o 0 01r 0 0 0 0 000001 d.-. %o00d oo, d 'o PoocloSIENrs 5. .. oo 041
1-0-d sr. Ca 9 to C as& moderns ,0
00.. 00rtad. oOb dp. 3055 a0t0s. o..0n
-VENDO CAS1 $DE APARTS. 0 l89. Do 9 13- S o .w-1e.-HU-4
1 -t 0 ,3. ... Oe o 00.rent.s SM: MOOt.

Par.A. detail Call. 0 00 0.. 0 I -EA O oi000!00 I5ID
aU nIt,e 1 _.33".22. CerndAi D-EoA-M- 0.


^.'O"a'00of'" 01000 "00. '* oo" tCNT1C EOQ",^' m~Sy.. VACIA! P 11Preio 577,000 $26,000,oot02SOM,to2o,00o, 000.M 0." " "1"'' p0001" 00005" opo"otomoot
tooCdoAto. AAoCONooisooCt 00000

VEDA:,^,"^'nDO. RENTAN 3 000000iff10. '"!"'' 000000. 000 RESIDENCIA:0 P000!0 $50.00
10 00po2ter 0n00v ..o. .de0tertno,. T 5r Consulado 412 t
0oo0 p0000000000 oodol de la 100ti ooniic!6 00000~^'1 il^ n~a I p tS, doooolotoo i, 2 bAi /400
t5'oON. Cane Magnolat17, CrgoZD-. MDDOZey h
N lO plo 0 .00 .0 0i0,r.-. D.0340.-48.. M-2222. W- 45, O BISPO 305 Tel00 y-6 g92o.
, VaudsCamadore,.plasd. r ANGAIt.a eo m et
armta sm. ,a=. 01 or,,ma-poetarto, rran. E wril i o peoe.00: fTu0o .. 0 los 0-n 0. 000 Rentls $360, $35,500 0 ompra y ventA'de propledad
6IW, Aa;;" mentss onolitiore.. t-s dicl 1rte-t $O,:4, ys 0AY l 0 0Fe. rran d t0Lflto I. An te d Lo Nuo, .60d.o
t'0 t .0.4.6 t, PaodetoCa allso 0teri0r. C oosesofr0nte0h0rot N 0 d
No Raeael-mans.A' $ 3,000e- rJ ois"ina" ABeANA"1. 6 2r00, slur".0: taNA "PaaE". Purta PrcloE 0,000. Rnt $30,0
yCo0ret- T%.1Tonte r"Heltoterrnr-ow

000000.,y L S~re ved 00001 0700 un000 0.o. o do o00 .000 Agu00 M~lo.00 7 te eo 0000
M 0.0 a to,. rent Po. t : r a 1 ,retro cn dr.C-0o S500 1,000. e no a $403(
$00. M.30000 Otm000 0 0 po o er cu' Cde .pla0 ts, nutvl P 30 utt0 5 Ind7lv


Otto I: $ 5,' ] Otr* #t,- : Sr ., 1 reto. 0.on 0000o ut podnl. 0000 r, d00
o$,. 000,; $M.,000. 200'0.oi $1"0, 000. ot plns n000 0 00 t"0"0n000 00a. A C1C05 0. m
d 00M. oo:04 ,oo". Ot$000 $4O-- IoeDAOt.d o r o doi0.0 ADEA'. 0o 5 .000. 00000 o 0 t o.i... o.0o,. .o otoo ,too tado o-oo .3s E D A D O
O *r pln. \r]2r apraets doAloturao nlrt
0 001r., $2 d O o bre o t m0000. 0 0CENTRICAESQ.0VACI0!.Prec20-$190,000. Renta $1,401


MO:a440.0010100a0n0 $26oo.o000IA. .oJ 0.
-5 o1: Alp ndr O ln. 0 u.. 0 000l 01 eoQo o datsm o deootre c stualtCie. o 4 plantseN o. 15P Ttsr ser-tamt
entr )pY Is,,1.0 0Sierra. H ..:e 0 0 00 enmed0i ld c- l p ^-ho o.se,
udra. Aprnxmed.mete 40.42-
Se entresa. $lol metro. M-=l2y

VEDADO. RENTAL l$ w-ol. RESIDENCIA: Preco $50,00
Un E S : $1s6m2.Oot"00 00 00.o0 0IRTUDES$85,0000...cle, 4 O deUp-. o

3 ,.-n ts CIA 00000u.oo.1ot 00. n7
0U 0 4 tas ye 0. qu Teo. a 0pr60000 0. Otr;.3." no8 o drmitor0os, 3 t0 fi. o /4 crI l
3 plnts, tabl~ esqinapr~xt~o L[ 3 larlt~asde esquin.. Cmnmerio en dea. garliC..
n-9, lm 2 nsruid. Il ngeI... Cier sdre a "-,hAJ .s. A 'l"as nc .'n p.a Y2a -I-
nm, Train Obr.Jo s 1 176 -61a6. Al- . or as ,t., 4 curo y tre9
0 A DOrtAoso edA o r ba51,000 RES [DENCIAt Preodio $40,00_edr ca__ "M "rotao.t 5rod5. 000do7 AopdoOer o
RENTA $1,050: $115,1re0T l0 t r.100 M .W9. WI d O MltO, ribr d I e loloo o, s t0 oCdr

B; o. to o0i000 t.000 00... Ooo O. S75,o 00700!0 07
.ter Is. 0 I s v.erd o 0 0Per r 0.-0G A N G A C A LLE L NE A : P rIC 0 520.0 0
EDADO.-bQ.VAC.A oCaL.ono, 2 potnOs- in0dpend0e10.0
S It'mi..n. 0 ren 0 r tru terre.
d-tu Of ref. al.s m. mo: -r. A'a OMU-Id. f.be. mn tc.Sale
dra.. OSersesrC a, o troy5a7meno.2d,0 oe1metroqteren
3 _rt e A DO 0ityIaoALLE o1 t: Prec 1s $77,0000
$2 b,000 a53, Pt0s $20 ,000 Root. 520, 0 020eros 0 0
Atencildnno Quedei v y'Z;9!de uros on a ansPaqui-ezb
A n naA 6u 6200 no ond 2ln;'reallo lacle b ERESIDENCIA: PE o


Is. ..n, = .'= on 0,a Ho Pooo oS2 26.00
Co. o mrn ed toscaes nelfuurerddna airetsel 2 piinte, 41dorrmttorla | bI I.A
C-a ,in tdsd emtr etu1n r1earola$463me-.'e 14 .Caae awor = 1/40Y & 0C.0sm e.0on
... 1 .... toWast.. I7.... ." EDAODOt 5.0! M IR M AMAR
0m1130 0 .00 0 m17 .a,'-6L-M M R % -- 0 R .$1,625.
I". 'r m ' I' s I. I- a' G ran e 1.c del e; ujua. N ueva to A V E N ID A 1 ': P red o $ 3 2,00
,:,.10r~ |,Iar,, i )la i~ S.t a do larunaor. CVariesco 5odmerctos 2tef6
y -M .allte. Dent" dependenelo .y .I


Ave.de 1 P-Ient.n a AorCION LoESood 512
0DSan Rafael $23,000 im'.vEDA 0lds m
RENTA $162 00 M00. 0de eRE1DENC0: Precis $30,00
...t;Toto10- -eo0onPirs. de m.rmoL00Muy0o, l o e lBIOPO 430.o Tl l $lI69
1, G. .-[ ,,,, ., '-,.Beuu ,a',. T -", :.:. 11lo .W995 h tk4domtra ~i
a0pO.M52222.o dmb o re. JoCr ood .
as07 i IVEDADO: $110,0001
Rent: $35. RESIDENCIA0 Precis, $13700
I~l5,00. $1qt 0 RE Tacresde 7- Avends, ilsl,6a, sr
I A dewontar PO,3oo(Edffiio nu; evo Sale. eomedor, 2/k. betls, eocis
;,, 6tano To -o ronts y Ie. _t I
-: I 1 .1 -=2=. W-994. COLEG10o aCLINIC %; 120.00
M" a": VEDADOt ESQ. VACIA" Casor en s ,!9 d. sellr
Huspilti. 3 Planias, $18.500 .1 ,,e ,',,, , .,2 B, ,-? ;u m m I c o

,. ;. f : -,: .m= Roldencia S7.250. Magm~fc
LDA2 sdormitories hah.Io nterested
Habana 3 Pts. $26,000 7 .R rl tn s o,$26,5001, .." it. 1.. ..
RENTA $162.00 fb ,41 l.s d .'"o r V I O R
.... ra~ ,: Z!,., .....- ., O 52,,, ,.e,-I le e ,AMP. MENDOZA.
.,-n..e .en.1c "',23 sm T, reclo $22.000
S Stirez, Vac[a. $1"7.000 iVEDA.DO. 1136.000! antl erso rspleals. 4 dorm

31 ass, an ,,. ,r, I, ~~ te'z ASUNCION. Lumean6:$12.00

.1. Da. -Me,4- ,'AR I-It d.-L,.n,.tW

trurdS Beleri-\'elsat. Cnad2a, M END'OZA' 'y ..'C .' a'
A:.r.Ptla 21 CuPa ',PCire ,,e. -F1 1 .,t, .12 ,
ErrollioTerrenc, 178 -A." Fari. -7",. ,." ,- _"1.',rm-," IJBISPO 305 Telf. M-692'
l~o'_I02.1 Ofre-cer. $-15 Ace. Moseb, .at,,el C.1,11.S d dI Clorrode.C
"B.: .566M.7774 D.j' 45.46z22


VENTAS
45 __ CAMSA ___


In versionisfas
A hat b cualqui opsara-
c6n. h6gaoa coo la nlarwma-
dci6n d corridor calqglado.
Las operacions oireldsa
per miambro/o del Cologio
do ]a Proplodad lnmuroble.


V Cll ssi rmNi.%,1 T-iFT
o-rocoo to maYor oirano.M 89 X45 '.L- .. s e 3.3Iao." 2S3
100.00.0 H otioa x 004001 0|3301., m
ALQU nO 0 v Doo CAQITA ANAn, oI
vruoI do. dePortam0nt0 t nd.'n-.
dantes IhM. I tn i..tk Hab-aa. p .
0,. HOO*. 0 L-0000. ..I.d. 000-


vOO :10.50 0000nviA00ind0_10


0,'a1' "a"lt DMH^-.

A 6/SO
Vfcu.. rla IMe0, pao dL'kao parn-
n= 10.000: O-B3M. 00.

SE VENDE -
Por repartieo6noo do bienearh
rder. e ended nsoar -a :
lie de 01000nz0 can ow0e hab00a-
clones y doeacceacriax,.mtd. 1311/3

HooO~o Oobrodooh 1~l. pota, M000.0
/c., d000e .r ca ent por 0 0dndo-
0P.d 0000. 00 h.r000
Gotarota 55, 01q. O mT.ar -
de.-. 113. Tell. M-3Mr. -
1.7710. RODRIGUEZ
_____ ____ QD-0774-0.


AD SIERASUIOGARPROPIO
$18,00ola"0


Recl.n0 bricda rdilnJo A. Eo-
di. hall, 34 con is coe ba15f,
.r,.dor, p-nt7 y -Icnx dea, fm,
a/c., prate..urde vents par st"an


Apto. de103, Vedoldo, Ra bno.m
Gotcuria 554 esq. O'FarrilL
1i770. RODRIGUEZ
PROPi0
ppr uns m6dies cantidad
-mensual.". Dirijae a A.-Ro-
driguem.Calle 23 .-N'1IA
Apts. 103, Yeda do, Habanp-

-_UH.C.752 -825MIR4M4R


6.
"a


000
el.


21
en


65


If
-9
)0

[)


IC
fivi


00
0t0b.


ON

A.IN
A.
KK


Rc

.d


[12


SE VENDE
He0.0.0 re00de0e00 de0ocupoda.
0p00anto, bao lardln. pota. l CA-
*rrado, la. 0o0dor0 0bib.ot0 co-
ates. pantry, bar; d0, Orooes, 0ar-
to croadoo. 02rna, Jard0010 00-
do. Alto., 0-0t0osnrsd, 0h-
m, terraza cerr.da, pantry-, etc.
P Pam verha de 2 a 6.


Ganga
,;e enden do graudes ed[i-
dci ao bajo predo
nr. I-.i.m -rM-d L. ft-

.1!) .0
",e0.000100 000-0000.000a.0r00d

n'rlu P~m51Ma A~.:l
10t .. r 0 t -36 041 010,0 o
VEA QUE UNICA
.. _..%zw. I T


I


Y FEJOUIUAL

OPORTUNIDAD
Ven.od e0 ud Coi.olnl 2. e0,
tr- R--&-eu 3 6" (ale
&&nu fi tla Mepleudldel on de
*n d pl oB oe 1 dW e fre2.o
e pr dod. Isfoa o.ul 21
mlL r pu' spl e de colunmu-
ula. robldor 0all de un metr
ovrt r grodoi eI, Ld.d0 0 -.
I.-bM. nmemor .r ej ro .b-
t* omleM. t-alrsi en ouil-
d>0o.0.o *ojmrdo oh load.00-
do sbeo modrma. 00 home.
mi l.sme1s. de o 0M02 do ree,
Men wrnroUt. rkpea d In-
nw p0o0u rrs sa pule. umarl
d.re d Io ldo ma oIrnkf i-
p12. bouM0l do '

to vend y Tin pbted uw uFoods
oOOro4.. Wok do p1210 do 001-
10010i. 30 ba- job pu 0k-
U e smoda b -r,- ble ortx-
60. 0000 02000300440 60 0002,.
02 00060 12 00001 003krr. P0040l

M. J. Acevedo

A-.705

D-13448-30


Clasificados


De

'A


Clasificados,naAiuAIW u LA ALA iLmiuNA.--lartes, 20 de Marzo de 1951


A N U N C 10 S


C L A S I F I C A D 0 S -D E


U L T I M A


H O R A


VENTAS
4 CASAS
Sevillano $4.200, renla'$4 00


nooi, l z

AVISONICANORALNIENDARES
io go,.,. ,l.

.......- ,1r, i 1s... ..

M-..,". 3t


F. VERANES

ESCOBAR, $5,700
JU'NTO REINA
c- .I 4 -~ ........


--VEDADO, $25,500
JUNTO 23, DESOCUlPADA

S ,~c '..' ; ;
ir Fa V .-,,i l.,r:+. j ..1-, N b ,e


HABANA, $85,000
RENTA 5K10.0

chrLL. o Ba ,
OK V .d ,; *i *II; I"., ... .... I+VEDADO, $42,000
BENTA 5:10 uO
CB.100r. B,,,;. ,, ,, B
vog.. ..' 1,'1 .,' 1; .


HABANA, $26,000
PUEDE RENTAR 5256. 0
PlayaMiramar $12,500
DESOCUrADA

H14- 3. 1.o
FriS l.l0, '""r"" lr*DESOCUPADAIAMP. DE AIBMLNDARLS
A 113R.600 0
Y, ,, ,r .. .- .
MIRAMAR, $42-Y Col 1,000
AMP.. E A.. A 11 .........
A ABBBB,,,", B,- A....- .:


E HABAN |____________Jl -n j, in i, l u.
Ddfo .4 1 do .......".. F
r1.6 A A ...

GANGAZO
6 aparlaimenlol i unai l -
mudjs ,ii. l0. henia 240
p oe0. Sin graiB mence, 19
Iol 500 peso. Direiamen-
i dueflo. Arile. San Jiln-
Io 16, M.Irlnaio. Teliiono
W-9366.
SANTOS

SUAREZ
2 PL&NTA-
HRenli 188, en 23,500
S ,.".'M, c.- fro".,., ; ..
C- e[8TP-- |0Ido ... lor~e. -3
1. do +,:ll I?1
urffa^ '^"^"""

RPTO. MENDOZA
EdMillo de 2 plantsu.
Renu 1868. en (52.000.

or +U 7 alrr... i ort "+. +
1 4 B ..,.B BA A:BA,. *AA:A
n .o 710. OD. i IC ,-
1-7710. RODRIGUEZ
10.-D41u41 m


*VENTAS
49 CASASLA GANCA DE 1O1".CANp A 'IN YRIPL''.EDADO
RENTAL


,ARIANAO '.LNDO CASA


MIAMI


SANTGJ SL'ARF A
..A AC..... B .. B.... Ac' ii,


M ANUEL LOPEZ
ICoircdie CoIegi~dC)
OE'LAGSCOAIN 601. M :;''l
BELEiATJ14.lloo
PLINTA BRAA


1 ERO 0 525,(10n


SANTOS STARES 525.'


CLRRO 525,000LAV.TON 55 OuO


IADBANA 5201)00L.GWTON5175Am1


IIA7ANA III 5AAI


6ANTOS SUAREZ 557.ni'.PAG LATINO 530,01i0M ABANA \5,N000
UABANA I7000A
... .ABAB ... ,. A 1,00... B..

IIA.I.4 520,000
O E E N---TA .u

PUNAA T 0A B iRA , AB ABAB BB BA
C-:; .; ;P ;' ,":, ..

CERRO $5,0nDOCS
LjA WTN i00LI DA G I --$20.0


RLE\ NT-A4.111)(
c i .. -i li .. ... | .....


SANTOS SUAREZ $257.}'
PLAWTINO $5.lt00


HABANA$8.0M00
HABANA. 47.000


I[ABA7N,\$25,000
I.-, III....' S-Ion le l, eNe&
A.- lI ,,i I l t il .
M':r .2.p" ,,f.. .dt,.ls
D-ABANA-$2


VENTAS
49 SOLARES


In rersionistas
AJ hacar cualqujor opera
cion. h6gnla con la tWerven
clan dao credor coloqtado.
Lm ophracianoA obrcldoJ
por miamAbroi del Col]o
do lan Proplidad Inmueble.
ofrcAn la mayor qmtarantia.


VEDADO 16i311

L-.231 .. 1,

PLAYA MIRAMAR
21it 40. $120 0'V.ALTURAS DEL BOSQUE
114 B 34 BairB
$l; 'v L, Nil 42 ,": ';" .,oo.


VEDADO, $14.00 M.
TERRENO 60 x,41iM

U,-.. i . ,,,, ai

BILTMORE
2.500 % ARAS. $2 5AA V.PARCELASVEOAOO
15x31 50m $31m 18x36m $40m
DINERO CRECE
I., AA0ABBBBB AAPB

I" .A~BAP"B-BABAAS.E I hillI.
,'r '"tAB. i. rl.e
.10'1 T r S O PC'i"

SE VENDE
SAN l AR." 125-.
,a..Ai, T,,ol 452.00 Ni,".2.
Precto 545 mIl.
II :ii. .';; Ir1 ir C......
JO. E GCONi ,'1rz
OllelIls 208.
A-6006.
',', -lI, .
JH.38.D-8079419.25


INDSE TRIAL S
fh-C-r.,,iili


OSAN LAZAR12CIA5I
enlrp Induatria v ,r eppo.
,end lerreno de I I x .42
meirom. Tot al 4S2.00 Jtllp.2.

Prelo 2.570 rolu 5el.

CAAB iBrABBBIIBB Air. Me-
JO ENi HZABI.z
OA ADRelli E 20.
UtH.1I3-.D3-80 79-,9.25
-E. R 5.10N1 T A

EN ABN
I NDUSTRI ALE S
L COMERCIAN-T EN
1,irc.n.ledo@ calle G ailn.p
dos. crrldo I~odn ie mS.mA
LBBBerBB. En tota'i o2 pArce-
S:. Ohms.bInformens


U51-10910.
LII.D.1rlO)- ,.4q.20
EN PLEA HABANA

So lenden eoloirelprpo
f~anlas n a .: o iiithpair- '
I amentom en [m wonm urbaina

"EL PONTON"


rr nl..l l d 1b. lr..
r|- Y e ,', r a ii A%. dP~o Man-
...d d'8. erb.
1. .DAD1.DEPAGOwV.

G6me. Merna Land Company,
.A.
;. nlai Maria N' 4102, emlpilna
a Sublran.
U-1890.


VENTAS VENTAS
43 50l.ARES I' SOLARES


________________ itteversionistas'

B'.,, ,'_,~,.. .aac, C on Ca IIteB B -
A'.ic' I,, scn do BCrAsdor colqBQad;C
I U.,''., .S'.,;'' ,". ',". poraciones, obocidol
0'i R.'. -,' :'i ... por fliembroI del ColC ;io
de la Propisedad Inmuble,
,S (.id. r (It a laC mayor garan o Ia.


M I AM I

ESTA SEMANA!
VISITED NUESTRO REPARTO


Sans Souci

Pero Ba .. I do imbwrcw,

M.6161 y A-8697
rcaa en']oB ABa Cu Coaa,
FoBoIsB Planos y 111ta.
do proeloo.
En MIAMI 3nuetrCon am-
padocia In loUvnian mn S-
qlina a conocCr l Roparto.
Sin ningun compromise
para Ud.
Mn injormB :

Pedro de la

Cuesta

Obroapia No. 308
LH.D.4394-21MENDOZAyCia.
ORISPO 3Il TELF. M-6921
U1 *erCBABA mOs BompleIo en
(ompina5 %enBaA do propndades.

HABANA
1,l -nire 111-141 6. F &n rafeilco.,
[,ircs. l InmbFrl1 6 5 moroo. & $65

..o.. 17 R..... ...... ,i1Ip..
>iI a o u Paclltl P I 1 llr0 .
FcB s r anc .IABB .. ,o100

VEDADO
Pioinno a 17 parceilftade 015x24.15
CallA B".. p 1.C B Ii A lle 0. d
C.ob nlet m Bto Cde.sA 0. B
a
AYESTARAN
A-.2. 1 104.,BB4.BB.1, ,ifABAA 41.A27


dido (404r dr 10 pB 1 ,irAB B 4o iA
ABI O B d. f B1BAll AA,

colic 01 BF _A "~, .A .AAAVAA
M I R A M A R
Entre Ia. A~enidas Print-+,%iFerce.
r ol uoan ...bre. "U51 c ,..e
I3t :a, rI.,- 'dld, L n.,.hl dead.


I'ROLG. SEPTI1MA
AVENDA
ABeCu CBnldB.BaIBa OTaAra,.Aelad
a I i t C,,~l41 I l.l.. .,,- do
29%B B r.i B1 A '

A' u "' do""
At, ,eLr~ll s~h i+,lU
aLn I. Miru B ( BAA iA B17
5 Paur 1 ? x15 7 a. co:

AMPL1ACION
.AAIEINDARES
Ate ii!-. We. etatdifteuLIH rl imnt-
bB l IdoA (erodM. M Id N I BI 3 vA -


4ABABu B III 4-Bid ABr
Eiui Mt 1"Iullj *n a i A.r trece,
mId 1 B2 BU Tr. I. IA
Liqunint do briu- An lc ilr rece,
aB ,l AdeaBB id,1 IBO 4,, .3 b4..
Mine 219203 %a+rlL Ple~l." I if vara

VIBORA
LClber.4 0 D IAti mp. ,o ..Aol, pe-
COB. d brll A o- d uI IIIB s r.


re' .. Boo 0B.a IBB
A"r 11 AroLU; nGVCn ..i...1 6Ll
MWA Ar1 IIIm mp1lA A101.
A.e do Acrou elqulns ?@,!i''I, 4
'r- A nIII B B A d 11B,11 d l
A-e Ar. v.rI. cenr-I J. In.

UH11 OIM rldh Ihlllln .l:'0, O va
ru o. pIn.lo
Tod2 7 V l uilldad.l13 ,
JC A ll. F 1xI 1.4 1-1 i A.rIG

Callf Inlal a lmjli rlirl de II
dl O. o1r. InlM o uM ..MENDOZAyCia.
OB1ISPO 30. TELF M-60921
MIBrbf i"el rolIo do C AC8ed-re


SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN
EL a.IA.IO DE LA MARINA*


V E N T AS V E N TAS VENTAS
R STABLECIMIENT, S3 AU1OMOVILES Y ACIs 4 J --AUTOMOVILES Y ACCESS.


Invrersionistas 'A...- ... : '' '
Al Iacer cualquieracA C roAe "'MOT .
6i6n, h .gala .con la InterF. n 0s =
Lc6 doA correct Cor ologi ado. "Ay H.-.A1,A". A' W -NA. 1 A
Las BICAaci i dC.O C C.IL B8 ..' 31141. A
de laC Propidad Inbnmuoble. CPCYMOUTHI'Tl
EDIrIcIo CANTERA EA TE
oCBec ICla mayor CaCantia. AARdBB.A*AAu-AB. IA ,( K XRI) CI.II'PEN


T-~RENI.%SA Tz I IRUA ZZ. GANGAIV NnO G AFE CANTINA CON" -+ EN-
11 egd~ce rxnoCld lt, sa Qr - I e e Israx
BABB'A3C4 ,, BBB ,COBaBB... CI'B. B A.. AI'll BI C LCBBAB- 'B B"BBB
A h "a'. A P, A11, AA A B B AA B eA l A25.27.4nA A A 15_B A l re D I DA,. hA- A daA
I, in2 V $ a2a, 0e .Pa rcelia donde p d, d, 1 I ... V, I e r u e


MARIANA A .AL"A'A'. ..... A
A ~ ~ P .... Do'.A . .
L.I(tlV;S PSB([LASA .LTU s
' ,, A' ..." y 14.15X[A A A A B A
nBd)a entire 3 y 4, sor,,".' ,"B A'A AA" A
tuACiA6n privitegiadBA ". 'A -
48 S20 V. MaCICC' B ...A'".
B-2266. : .+ '- .I .; ;+% .,. :,.:, ,

so FISCAl RUS7l1CAS ___________
gg CABALLERIAS B"B'L F'O C'IA ......

a'B 'AiFORMIDABLE NEGOC0

oende mais del1,00 mensuales,
','.'''": -. :',' .,' OBBO' a..ltos yUJCa4s p0gan $00 tao

TO( B-4731.1r.D. dD
L r-p I L L Cr' 7ca O~lad T
MAGNIFICA INVERSION B e
CA L NI YAAABA ABAIBBBBAOP E AAACBAB IA
BAACBBAAAAA OAO AB'BBLB ABABAAAABB 1

Beo B 4 ae -~OBBJ. d A$9,5]A 0.,AAABoABAlBBA Bm.
traa ~ ~ ~ ~ ~ vec miracra eL aaa ]srl I+ de $1~b,500 omen "-3992 5


Ao rA 0. Al BA 0, A I A AB B B BB pAoArB A B a l, Ca a lntos meBaros. aan AAA0AlB
nA AABA C Ud BBBrAABAa VALE4,370b0.rDO 529764 00
A1480,- a0A._Do.B -2733.0I-a-a deG araj7ay, StorageDO.3 ,pD -nta
SANTA MARIA DEL flg-aBE fregdo pBABreAAA IADii
ROSARIO 800 gIL. diartoB. SA 00 tABneB el
A~cl de A~ AOBeAB'AB cb l ler, lAr' dinero nomoese I3foA'ma So-
B'5" x-11in3, 11 31 A1
M. AGNIIC IN ERION Wn-..W iu t. daAD397005-51-22
pmr -t. ar.mol, o02 BOVEDAS Y PANTEONES
SI RSTABLECIMIBNO--S AO'BA oAAAB 2oA;.AeAA O."BAABAABA
d O.A.Cd ON .L B AB 0 .CDB oAA B a. ADo
o Dmi r llm.d ~bn.. S. -- Umb.r'one.l.-2


BCDnaiC ... .. VA L "-E.,, A.
Gaa trage 3plalm nta ns-
B A AA A RB A DEL, A A Bs tue d AA BeAA oA. Be: A d AB-AB1AA -5 -

A Ftr AAAAAAA B An A y R '. ue .o A A
ROARA 8A0B B CA4 BBIAi o i--- Bn
]o A Aod. e arB A ,AAy AIBABACLI BA h r-A|14n CBKo C BK l BaS
D- e~-st-2 s .vz~u i D-.9765-51-22, +
52 A. AA BABB AB ABB lBS A A AAAB AF B BA

'todaa ]ol rq I CAP ILllA.;I--
51 .S . . .. . .. .. . d.. 0 ,- .

A 353, .o A A A A 1 1. ,,,, B,. A. B. .

VEND.. BA R A ...A ..A ..


C CB-IA0-A- STUDEBAKER 1950
A.BDB A. B a. AIA'B B B Ab .. iTl,, ....A Iii1 ACCEr


B ...... .. .. .. A. A" 0' BA .. .. .. A ;B A ,'B;. A I .....BA
parinn.to b..d..i.. ,- ,l .. .
vesao AX Po so P~nSLO GT N DA ZL DO DGEo se MAS o LI- DO Ux

VZDGAN FCABMA'CB VTFIBAU.A


AarA IB P ngu, fe.. iRCaArl,,.rA B,, Atr I n By on agu+

A"AApovB Ah 'AABA ,B C BA B Ann A. one-BuAdArAB AAAB.AAB A A Bg~~l A~~ B i B 7A'
BAs.D-0A41.-51-21A F IVAr IA IleA AEA4Al A yB C A
BAIN DA. $W."B A AB IB IEBAADBI AA mB "-A aAn-B -"
4.e1. r mellN n tr 1 y14 A LIVNC n OL N 4,72. lUEl, 4OR eri hydr.
D-.645 -51-M m~e,. U. +fr .,ed ,,',-i,. ,, a
an VE UNOM BAR CON uENes.v.. D B O.ABBA -l CAord.rCha
1,BAABBaAAABAAAABASBo. AABAiig C.-AAAABB. PAABAABBF-724. 2.BAA a C
rr... ;1f. .1_. k:,
7.7.mo dy ., pd Me.tedroET OPR NIAD= HE....U .V..TU,.
m ~ ~ ~ r j.l...d alert. I mo perediari
fis-ln lCBIBC1 Il-l 10.0 eenrd od n e..
CBford ]IIB.B$CDPB CnACIAPIBAlAd. 0,BABrA
isdez elmlo{ V~o.BAP, IABACB DpeoB IBAAa. PIAABC CK
CAPIN m PA. SEV EAI A DE D. ST BABY 40
Elli, MFBBIBAPBA er131' iABAAAA0AABon ABoBaAnfl Bodcne
9505120 B. 25.0
TOPORTUNIDAD -.d B ..A BA.


en S. MDur.guel 1,110,o. pBI4Pa
BBB~ABAtin1 y+E M aiz no, ,iBGEoC B0BAA.B CIBmuAo, .CtAAC $74 on e
U-d l .,, le deronPi. dB .'A.AA-A


zoI rndl V por IBueaAB Buenla A',nBAAA PA.AMaiA BAA r.atW
p 4n came nBEomoonldn .1 I___
pBAiPAr iad, n }IBpa ," luiler st IIA'FAsd:'O4IBB1:.I AlI iiiAI B iA "rl
X4a3 benfiio e/are, a
PaN,, BAIRIBC nI ABA DE SOTOBi r.. ABBO 8

UH-ro, bot4in ., i122.
"* Oa o .. a..v +d. D,+-+++,+
Arroo9758-51-204-3-2
BAR 7p$250.0095
y I I ... +, i l i. I I II, :


on-S.% .Miu l II 0 ir ,_ -|" .'e,. ... 1--., n...b,
; B sa ae Mr.9 i, . ..n ,tlfooa aO~ .O tops a.
' oy d o pARaPOW m oderL Tn, VEldO DODGEp ,y C~pOKO .nNXT" C"m
dU. n In. -r-,m a rr~d.. O- ued n Nr 0
ho uaenr,'dra m .inimsraOfrtaRaoeb
Us..ai...I del 'A200 o pe h .. 7"o ~ ~. G ..OM ( ~/
A- Prlnrnt Nds o r5a stl13,4.d i pli- eri P-11-GE DoDo 4 -, Are. P
: Wo A]lnd,,, Rue .0. o ulr..lln d,,, .m. -m b. mar.nd.t )s -
+ lU.ncle"
UH D.940+51-22 ....


D 1141 lB.2A 111. 1 I i, --I.BERTINI
l|lSHudhh,11. & ln.fntsa P.


Calzada v F
U
VEDADO F- F4162
AUTOS DE USO
CADILLAC 50
CADILLAC 50
CONVERTIBLE, radio.
CADILLAC 49
162) SEDAN. radi
CADILLAC 48
160 FLEtFTWOODI
CADILLAC 48
Sedin 162). complete.
CADILLAC 48
BEDANETTE
CADILLAC 47
Limousine, 7 p-sJeroi
CADILLAC 47
S.edin .60) CB.n t.
Hydrasatic. radio.
CADILLAC 47
Sedian 62 C HdrmiatlcB rcie.l
CADILLAC 40
7 pABAAeros.
OLDSMOBILE 50
(90) SEDAN. merJnicoe
OLDSMOBILE 49
SEDAN 1 -- Hydramutlc.
OLDSMOBILE 49
FUTURAMIC HydrAmt.ll, $],NM
OLDSMOBILE 47
Hydi-a.tCcA SedCL.
BUICK 50
HUPER, eaer.
BUICK 50
52, SEDAN. cuero+
BUICK 49
Sedin. -,catter. rd paco c.
BUICK -" 38
C EDAN, ur.
FORD Ac. 46
CONVERTIBLE: $ 01.10
CHEVROLET 49
CONVIBT'BLrCL. Bil-
STUDEBAKER 50
Lald CPElw. mOs.U
CHRYSLER, 49
WINDOOK. sere
HUDSON 48
PONTIAC 49
SEDAN
PONTIAC 48
Sedn.H iydrAimUat ttdle.
CHEVROLET 40
2 puArtBA.
FORD 38
SEDAN $40.0.
FACIIDADES 12 a 24 meses

CALZADA Y F
F 4 1 6 2 D98_12STUDEBAKER

AUTOKOTILE11
Sludlebaker.. . . 1948
C..d ....
Ford .''. . . . 1948
SBudebaker .... 1948
Chm|. p-lesl~.
H.deoa."i... .... .1947
Lincoln.I.B.. : . 1937
Sludebaker. .... .948
)d.alrlobile. ...... 1948
CIB.faltcc . . 1948
Sudcebaker. .... 1947SlucbIaA1k"A ..... 1947
L-nd-Cruchrl 4 puartka.
P"XRKING "CAJ+ LLEXC "

SIAArA B .d... 191

SludebakerA .. 1949


SAi' keI ... . 1948
CS .rildp ak. A ''." 1 947
Studebake' r . . . 1950
Champol- 2 puerl l.
Stu ebai r .. .. 1950
C.A A B.,,, A A


Studebaker. . . 1949


SMebaker . ... .948
ChL.pin. Tr-if.
SIea r..... 1948
L dc'nu-1bl. _' """4 '5
Studehake.. ..' .. 1939
B GE pAB A BSTUDEBoAK lB lh

L T. C U TiAIBg
Studebaker ... .. 1946
C~mi6n yolu.., .p..idld 4 I omu..
... aom.. 2.2Ix10.I.G. 1g1: 12.150.
Ford .. . .. .. 1939
Cml..16 t...21
111450 cifm ii It 1. e.p.,
Luvan6" T2ading C''
&d.. ~ TL. ...
Tod. -..l ..I% irm/ud
oau .. .. fad


Elias

BUICK 48
VBredo. AGCB ICOBBA.

OLDSMOBILE 48
Banda blanBca, radio y
vestidura do nylon.


,CHEVROLET 48

FORD 42

CHEVROLET 39
CONVERTIBLES
BUICK 49
BUICK 47

PLYMOUTH 47

PANEL "FORD" 49'


JOSE M. ELIAS
CALLE 25 No. 17, eq.
HOSPITAL, fretlB 1
Aincn Cl~dIrAh
D-974-a3-20

FORD 1948
1813...11. 7A,,BBB go..BB
ROQUAG ALBERTWIN
HumAboldt, de IdfanIa a P .
___ C-77-M-33-

OPORIUNIDAD
B0PA0A.ICBB BS1030 -IBB
Vendo Wil]ys 1940. itflton aed11n. de
I.).- tipo itsicorre, con rndto, bIsre.
it, b(n" _t. t o 1Uov."'No
pitrdi eat; oportuntdld.
PIame en Amislad N' 178,
bajos, lelefono A-4565.
Sr. Martlinez.GARAJE AMERICA
San Lzaro 308 esq. CGaia-
no. ChevroleCl 1948, 4 pue-
tai, eidAA'ura de nylon, pee-
recto de todo..
Ford 1936, 4 puertas.
Pick-up Fargo 1951.
ADMITO CARRO EN
CAMBIO

C.766-S8-20

Via Blanca
MOTOR COMP-. A.
F6brica y Via Blin' .
TelH.ono: X-3261
PreidEDntCa: D. RAMOg
Agent autorliado B|el
CHRYSLER FARGO
y PLYMOUTH
ie-nit-amo ver el anov
PLYMOUTH del 51
To~l~mente nuevomo
cnfor t y b.eOIB.
Plymouth del 50
En exlstencls Vra entrtgs
inimrd t I
Aceptamo-ucCarr Br.Bl* dpart.
de pBOB I d..myd -flidAde.
TENEMOS LOS MEJORES
PRECIOUS on
CARROS DE USO.
CHRYSLER .... 50
7 pMJerA.
CHRYSLER..... 49
GCHRYSLER ....- 48

&HRYEER.'. 41
7P ...Jerom
CHRYSLER .....B 48
NEW YORKER. I pjBB
PLYMOUTH .... 47,
'Con rtulo .
MERCURY.... 48
LINCOLN ...... 50
Cuoil Convertible.
PONTIAC ...... 49
Sedinette. Hydramoatic.
BUI '........ 46

BUICK ..... . 48
"SPECIlAL"
C-771-53-20


Pigini 29


C'-774-53|-29


I


Pigina 311

A N, U N C I-0 S


UI1MlU UIt LA MAKINA.-Martc.. uj de Marzo ae inaL


C L A S


I F I C A D 0 S .D E


U L T I.M A


-Llastieadou

H O R A


* VENTAS VENTAS V E N T AS
53 AUTOMOVILES o ACCkS- 13 AUTOMOVILES 0 ACCL& 54 MAQUIhARIAS
, o9.--"9,>- .. ,,. ... ,, ... ,, o..9o..> r9 ,. MOTORES ELECTRICOS
Los. Mejores Precios CA PROTEDIA SU
los Tiene _________", .... ",
ORLANDO SE VENDE DODGE DEL 47, CON UN
LAN O como uev1 radit 9 t.,,-....... C N T R O L
ROD i U Z 7 999999799stidur c" 5 .9 19 C N TROi l
KU I) (UE,-Z j siempre partl;CLalar
RODRIGUEZ .......I-. I I fil~l AM119


PLYMOUTH 1950

CHEVROLET -1949

BUICK 1949
OLDSMOBILE 1949
FORD 1949
CHEVROLET 1948
BUICK 1948
BUICK 1947
CHEVROLET 1947
CADILLAC 1947


CON%%FRIBLF
OLDSMOBILE 1947
DODGE 1940
CHEVROLET 19-38
CHEVROLET 1942
PANEL de Ton.
12 15 6 18 M9SES
PARA PAGAB
ACEPTAMOS SU CARRO
EN CAMBIO
VEALOS e:

ORLANDO
nDRnBIIGEZ


(AUTOS DE USO)
CALLE P No. 120. antr.
INFANTA Y HUMBOLDT
S69ano9 EdU ZORROCILLA
':; p:...... ....^.... ...... ..
V :79.999999 9 .1109


Ulf-D1-04,1.7-:532
VENDO BUICK 1951
1.,1. D. L-, 4 .. "'Ast, t, ,:
t~a. banM bln~al rida, Sta.
9'.r ali av. d al aua..S


IMADIADORESI

rol illtRDi.lOk. ii \.
i ISt- bti p.t.,l. i dto rliot..s
L, "rr sV, R.Ulf C j ,Ii

COMPARE
AHORA
aun FORD nu99o, ma9ana
puede-er9tard9e; 9grandec
[actlidades do pago. Viala
n Cmrvifio, S. A., I, Agencia
quo vende mAr.
5t1. A nenlds y 84, Miramar
Te1s.s9 1B-6%00 y U9-6509


Humboldt, lle Infann a P.


$


sobri su'
AUTOMOVIL
CAMION
u OMNIBUS
EN 5 MINUTOS, con solo
taer los dOCUMentos de pro-
piedad. Reserva absolula.
Southern Continent
Coip. of Cuba
23 No. 105, on"e 0 y P,
Vedad9o.
D3p9r9amanto 205
ABEIMOS LOS SABADOS
UH-C-254.53-31


D-9801-5;1-22 I,

D. ^r 1 111 Garantia y
Buick 1949 2"'
lIe parlltulares. inmejora- Dl tribuidore:
WIe. [enemoo 2. uno con
Ihn1 o.".0-t.1o.sincronwco
Z.... boo con r.adioTn,.... MORA.ONA
goreas. -
ROQUt-ALBERTIM Company, S. A."
Humb.oldt, de Infants a P.
C777-53-20 San Nicolds No. 105
C-760-54-20

TROPICAL ,5CcLAC54
BttVICIATAS Dr. I~') 1DE N|INASDE

MOTORS S.A. "........
6 MUEBLES Y PRENDAS


----- ^^k frOK P011ACA lVENDBl.U JlllGO T ..A
fn50, .. .. 9 ...

Autom6viles 21........

DE LOS ANlOS ..do .pi..do en nyl.. ,-rde chntr J,-
Dd LOSAn O o f, do. bt9., 'trD m.l. ,
$M20W, Ay.ita~r".n. iooo.. omteetlds0.n
9 I.....9 V.99,'.I.-199 9 I.19 -:, .

1946 al 1950 ............ ....
i.119 9 I ,J 9999 -ii 9 99'91 9i 9 9 i- 999 9i
.. .,.. -, I A. .-,,,--. .. .. ,.--

SAN LAZARO y BELACOAI ..... .... .
T.llono: U.2i55 .SS . .. ., ,, .
CALZADA DE JESUS DEL .....
MONTE 15599 . ." "
i VI.NDO POR ltMISAKCAN JUKOO CUAR-
9I. I d 9 19 9 9 _9nh- 12 5 9 9 79,
UHC1z512 o. MBARtCAR 01 VZN.XN TODOS
; CON 0( :A ENTRADA I 4 A5.--"n!.10 E 3m-561 2!'.le
he.vr9le ,, URGE VENTA
S AQ 1NA A i .9. .r.bnr Ni9r, 9n.nd o code 99
Chevole9 ,',7,'' ptler9999999 99ebie 999lelul. -9I9d 99e999 ru9e-
ja _, i9.....9.9. 9 t,9. qu do
&al. ,f I, tll ASUl Autlo, Al.
.,.E EN -.A 12 ,P ,. ,; ,',. .' I -n.o.
Storage 12 1 squn ina9a I URGENTE
N ero599. F,9 1 .-i .. ..99.,. ,.
7 of'' I r, i i VikL 9 91
SE VENDE __. __ ..o-,,


... . . . .. I D. .

. VENDE C-CALDR 21P, I


,., ,;. . . ,_ ..... ..u...:. .,, o ., :,, ci .sc..i
,9I9911,9 1.W 9619 9999 .J. I aah tlMacion MOTORi dae e E. chvo: eL5 i -1er.4
trlv e ur da.IelM p i iiii~'Lli lr inm.-r
du l-lspluefins. ti etoeri -. r e.nq c rco
991 DE9 99919999 9 091 699-b ic 99iero '' or~f
9999959 99099.9linojria FMIIA INGLESA VENDE
Estn perfecto 999199199Puede 999.. 999999sas 99999-99999,9999im- f
verse mabaj n .9 S1,9 d o""9.. 20..m .o9,oiut, 9IO9 -
birana i3iito 9 i ... td ill.. .i'. fi. i
Pio.neer'U-4159. D9 6001 54-21 99 9999 9. Vp'; ,, .
.,a....,.r,.1,14n,9.


j P RTICULAR
SE VENDEN %nI E:eotoeca ic
4 MP A d U .NA- motorIA ., .. s .... z. ..L P... l.
I d, .... 9 19 d .1" 9 '". 1 1 1
-9.99..9r ,.99, dO. 9 9. .7
a 1te ta.1 ,1 a]ta d It:. .. .. -. ,t .v t u a ,|d n a aIn- o .4 ,


a d: u t9nt r. NEVERASMIL I RRIN GERADCRE S
E N o e.dI A e r 9 .9A99 I9v.n9 -r-.m, 99p.. -

AIL7s0mearode, 99999 co 9en 9-9


AVE129 E3 GACND0A99996999VENOMUN9 r ft99- 1, Cn99-
VIABANA cml" u-999999 2099 n fltMo-
..erat.. i. ,"In.- r22
HERCULES 9 .............-......-.
^Al st".En C1. A "'dl n-N Rio
:a ondlc~n. arreera ~ne o Ifoyer
Des1ded5 Mayo. 400 Rnt.r para to.
das ns nstalacoal. enquo eES 607 O Mg U-n
n,,eesit,, ire p, d,,cill.a,,E
,olo d,1 0 J, ,.O,,,. DIM 'A '
D ES1 DPY AS O 3IA rM uebles de of ltri o r, c lascat
Desde R MOat 41 P. alTO.R ,alen, ar, hivo:,l esor, n tei I ce .l
das~ ~ ~ ~ ~ ~ T assintalclnesenruere 5 isumari pn'a-
e csteferaprouiANY i ecolCi meuiapeo a

H NIEABANMDATA a"Pogeo29 eteMn

serrtord n~e y iproesM-6226..
UHC-963-54-28-M. D-9782-57421


VENTAS
s57 UlLES Ct OFLCINA

MUEBLES DE OFICINA
Cajas hierro maquluna ecr.
bir, sumar y co lc.u1. r.,ue. as y
uso, protectors cheque9 arch,.
vos, armarios AJll-Steel', ar.
jeteros Kardex, bur6s y sillas
acero. "La Casa Gonzilez",
Compostela y O'Reilly M-8638
y M-8081. D-9781-57-21

TARJETEBOS VISMILES


11


YAWMAN & ERBE
KARDEX
POSTINDEX
ACME
CARDINEER
Libroa' viiblea Flex1i9e. En
diferente e9tilo 7 capaei.
dadei. Nuevom y de um9. A
precos muy bajoi.

BOLSA DE MUEBLES
DE OFICINA
O'Reilly 409, frente al Edif.
La .Metropolilana.
S Telifono6
A-7743. A-7744.
. -798-57-20

CAJAS DE
CAUDALES
y
CWJAS
PARA DOCUMENTS Y
LIBROS
NUEVAS Y DE USO
EN DISTINTOS TAMAIOS
Y CALIDADES
Las ofrecemoo a bajo preeio
y con facilidades de pago
por tender dem9 iadaL
E. un9 real oportunidnd.
Los tiempos son ineiertosv
es prudence" ener una caja
de Segurldad, que ea un va-
lor real en today *po99. Sea
prei-isor Y no me laminae
despuF..
BOLSA DE MUEBLES
DE OFICINA
O'Reilly 409.
A-7744. A-7743.

SE VENDE
C9. de 999d999e d. 9 99m..
warya 'Mllners". ~ndre., De ace.
ro bl9nd9do, prep9 r9d 8 contra el
9.9 T99ne os9 puerte9 *on li9rs
; om~b Nci6n do 5 _1e t. Tiene
s pbe- ae alto, 4 ple' do frene y
beromr tione. -rloo dop. ..nt.amdope de toX o" n zu In.
I11 d4 ello. 4. bl~nd a refor~ado.
tetllendo ]a puerta de d cho depsrt.-
an1nto trea eerraduram ~eeae
P=dlsverao en Santa sMartp 1oW.,.
mg t ubrno. Tel. .S.
tmA'.c'-"-0~

5 RADIOS T APARATOS
ELECTRICOS.
111D. "0111lSno 0.D'K RADIO TVendo Televisor Philco
] 4p.1d ,nav e pa elenI
......................data995.9..3
9999999 Itrli'M INSTRUINTOS MUSIC-ue ono r- n
VENDO elMNo CURADAN CRUZA dAS,
Magnlfim in parfto -ado.. .der..,
.. w-1.o d.!V .~l. Verse Hospitl $1,6. V.-
9 a. J99 3 .. D-.9949-9 .2
M1 DK ANIMALES
v 9n ,...8999999- 999999.999Uo .
9999999 9 99V 9-99o.992-
9o9.9or9.man 4'1F911 ...

UATEJUA.I5 OE CONSTRUCCION
7 PUCEOS SANITARIOS


Juego de Bahe
eompuesto d&
Inodora Acoplada

BIDET .
Illidague"tap6n. ,
LAVABR0
Con mu. s cCesodom.
$85.00

PERRETEMA
HUMBOLDT.S. A.
CALZADA y H. VEDXOO
Telhfono: F-7291
C-"7 0A-20-


VENTAS DINERO-HIPOTECA'ALQUILERES ALQUILERES
MATERIALS 0E CONSTRICCION M 64 OFITAS 82 AFAITAMINTOS 2 APARTAMENTOS
V EFE CTOS SA MflARIOS
uu.. .w .. -I..
EN IIrPOTECA ._-..,. -0I s.
Dam" Bill4ions -it9. a L SM9..
II-'[III% ELECTRIC.4 9l9999 y9. ..y M q p antal 9- A 9TA IIAIIR- c.eAOI. sr.9 I n 9.
DE Ill.'blo r ope a. 49 ter&* h T& r T u a h.t, .SMpro t -e1.n.
PARA ENTREGA bill. an alabricar M.,' I uckd. . ..%.; % N. 9,99 entre r
INNEIIATA PAM9to99EndorE6do 9end.. .-.9IS 9Il. ...
09-9 l99-993. T199.9., 99. OWE- -,d.9 do99 99.1.,'99,99y1me *9do
A 11 c. pie. LAON:0N -OIDA PARTA ENT E M. s 9 n9 porl .oTrc--o
9999to9 .9 4 P91 sa4 aist. p APARTA ENTO EN -75.00 ..., -..-.... r 9tq.
A.SOSAB.A.,No. .557.. eteTerc y VEDAD
13991785. ianco H tp etg 9It@o 99Qu.t. Ved.d., n ...la, 9ome9- Calle 15 N9 959, er. 8 y 10
M ENIDOZA dorAdo, hlt999 tonesc9,'9. b.9,- lm.o,9I..r ln11, --.; i.
. cuarto.Y.servtcio9 de9cr9nados.9So I, 9; cned do9 r.r..... ..9,hall,
UH..94 .M .21 "ALAC1 AO LAKA den referenclas, Tc o nel o .nla 1dr-y1.etdt~te r z .6/nore. I'bfocxe.
UH119 2.M 1 Positsdo to Fritteri~alihi UHD' --0cr ad "a-, I- 2
t -1 9 ALU-LO A9A9TAMENTO HA5TA
UH 1941-9 Me- SE ALQUILAN xs9. r.prd.rovlbra. Brit.I1-6400
91 1 Si,11 -2751.8.
r Es--',nt Tie fralle, ITre .'~o
T 9' 4,1,9-~99apttmnt9 ginSestrInr. Sa ecNA U IV e nto D IRAo y fro
-99999 I9ome do99, .1jd..oto u .. 9 pre99 99.rmal-tr_ mon__mdo r, ha.
AInto-Cp irateo9cin ,e9lki.Tic b .mi.,d....
Tr.lls A9besto-Cemet "OLICII', O 50.uf ros9 6a%9div du,],,eSITU,9tcdn a...$5.J-.,X vr ; cst, i.
9Vends 99ario. Iotes teja e"'I." `-.':, 9! I:-99 ,.- is 9Vedado. Verse'de 9ns 99.131"n"'9a 9y D.9
LrI-D-o- -i BEoApQUrta M OeRnt O.tr 819~Meau
Abegto-Cemento todon to. m er~rediwr coleiod. B-17 7 .S&0. 1 dant, Uhe12o u h erb.ga~on ,be--
11-950-4.2..............'ch.........
matins. ECt~n o i. CON SOLA FIRMA Y ADEMAS EDIFICIOD ,lerctjd. ml-,acte SM. tr
PreiO,13 entvosel ie 1 fondo, lav o, eVm. cio crfadoo. Infer-
1SOB9E9 MUEBLES, DI ERO VALLE SICILIANA ma....'N.. 9I 199"9"MtW .9 n "
"uadr a9.94. -M I= ,dD ..........
Apro'echeIa "o ai d-nI- y 9ad- 9na n a 9999999 p= o AVENIDA PORVENER,210
queaIsSyn ne e m = U~kn md- bela i s Al -cualele. de, Luyan6, aparitunefteto: solo. cuarto, a
quier lassuya ants de ll tmtx~l Ore Il I 6.1, ccina, Patno.$34.00. to, altK., pmi.
que Be terminen. moot.. tr, also: Iol--e Inform I:uoM& Who
9 9.9 9 T99 '" Pegua siicatcocRVEN go&I hot-
'9. 99 he 99 I 9tls h~9 -UH-D-7 ,1* 99199~. 955.90 9r99.nt 999 to 99e 9r9-GI
Puede ierlas en ,el eatorage W.- ayalu ,H-D- D .,"`;-5t~m
ticIa Cada de 109de9099- '-,d- N -9 .1ma r VEDADO 99 ALQUILA SITIOS CABI .8 9 5 9
e 8 Ch16. ada9999 9 d dA-3598. --HIP T E C -p m a 9.Sulrana prtanrenta9nneIvo. -Solo,9na
VAIO 9 O19 AL6. I, 9...... A29. "-r..99,9 r9---9-.---6...f.......-.... ..
Diode_____%n__u-9,'. 999 9 e Teg9n u9 .9form9 Shtia,5-. -9 -19.2
UH-D-8847111C20 operatl6n. sltuac16n y ortrucel~n acabados, construtr, denies dbN,,,. P F n-L1G -W
UH.D.884 -MG20 dt .....ble ofreetdo en g na .ti tr, diplomniticeoIllCuba, Embaas tIll;Ii;[ o,,L!, |at
lnI er6Bsasbre said.. TJemp. .. .. america. encn st.ructinvengi y".
62 OBiETOs VARieS .... ite. Con t... vealol,.J mie d1 red, i~dd.. much a-----' ... s ar
2 OBTOPINON 0 SANCHEZ rds. 9n9 d999entis b.ts T, ds .tsre-
9,9999A99T. 999o99G Cca. -k,?9 99F.............. ........ : 2.. ....,,o 19. 9 ;; 1 .; "
.. = =:N.. A. T .nA- ____d,_d.

de1 0rInB. 9- DINERO MODERN APARTAMENTO
p 9at n9 d.99 ,q.. Cn-749-94 21-y N 2 Lu 9lo- S.' d Ii,.clPll 0h--mer U`S
miam Pla__.Rey. D.0_ 4.8.2_ der,99999r9cantina 999, a19u1lo a99999ament9 ,999, 999 ta99.9
tbm u rgli e n 3,b s ateqm gt
99in9999-9999es9u 999, --9999999.ala 'H-.. 9999.99999999999999 re.1999999 eleva 9r te 1on, etc ,f Una 9999.9.99999.99
deD' 1. 9199.9A- 1-- 99 N D-999. 9t --

O1NERO .HIPOTECA sARA Lp$ D AJ4S _'-__ -_-__-__I PENT'.HOUSE 1
D =2" d h n' yL i $dl- 1, 0


13 501J{XI'UD 5 70 I flERE AA LAS OAMAS] EDIFICIO. 25 y K, VEDADO [ 9C9999999te9f9"n9.de 9ed9d9999 9199.l 999r999
a d-"or Is ... RaI o n~ e eqia. 2 m~terr v ala t-coeo.
VENU ,KGYCTR CNE"WE9R"' So-li""d~. Alqutrumn peto' o baparadeUnae abla. ciod.3 nel, clst&bil- ~,,I
c'.____. _______ It,9,,. 99.9999.9.999,.


BUENAS HIPOTECAS 999Oer9F aM~nmn~M~L~r~ddBODMdld ..I...oorsprdb .. 99999999,9.,; 93 999999y c .let 999oas hr9 .
I _.tre _c ItTartu..o intercl;dody,.B'.1c. Alt,5
3. wait,.el-tp F-16. vuoI. mlneC_ dn 15. h- tracl des er e dO rmi. Gr oo- 2= v ra.ybA c,.


TODAS NUIEVAS, Io.t W.70|. *- n role'. If....r 9 9 e9.. 9-ree ...V.,. -a -..-
SE CE( JEN VE TIDO 9.........9 gA A ela. ,.. D EPARTAMENTOS
999,99999999e9t9 9r.-ner hlpo/e- 19. 9.99. 9'..9.99: $9 99', 9. 99.99. __H-D-9_____ -__ -_________ P___ TA___-_____

mot elMu 99/99 r9t9ere,99 99999999199 91 cnn-9 vist99 999e l9.9Par9u 9rent: 99.
9,r999.a etadR eportT HE uE
93 199 99,'99999999999999.71 PMROESOPRA LS PR FSORES 9 999999999999 9de-l999.99999999. 19 NY 801,9999
dos onutdras ntier Rade mu. I mnfror B 2 n r-.sa.-are.da9v a 199,9999999999 9,,,TI9U9999. 9- D9 9999... 9 d9 lmt. IT9Us f- .lin. ... a-
BUENA 9ravda. 99,99999199 19$ 99ba., 4.r9 !rT, r n-
m, .. at.,.hNIpTte 25. lot' ITT. -rt.., ctt. intercalad y-a. .LASdA99.d..9999999.9I9999A.OONE$99
E99 L SS9.7. 9$7.511; 99.A.. tO. W UMODENOS -622 A3 1LAU TAME N AM3
., -' .9999"BE99Itud9.8ain. 99. . hyde ..nedth APARTA MENTOS e.nc"a..h..r.n.... iD P
$ 3 d000 7 lT. Hdb99a r E.- 9S9E99999e99999v9d.r 99,undbe W so- 9 ?,S999u.9ArAa T O ENTs A LA
7,000 7 %u B.. .ahpa .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. s ...... .. .. .. .. .. )... .. . .. .
Ift rr e u n Ctute n ue t s e 1.r 21.d 43y 51ln Ca 't 1 n x a o i p l o u a o m o e12,500 7 % H96an9 I H9.b9na99el profe 999r Mora ~ P 99d. 99re99999fants 9 y 9al O 5401"99t9,9i iq~n. nutl
78.000 7 H 9na. d G U. n na de 999999,9tatany 9 .9. n, p t e n 7 4
48,000 6 % Ha9699 om9 ndln99tr999ent sorprendeapree 99~ 9999999e9. l istdneosU.-at .2 A______U_____A U__ 9999 9A.99TA 99.99.99,
ridcnome o p ni-7 ROFle, r RAS, PtR. OFESO re Ei s no TR Enfo a'BAR t o- mbre L l ...... VicoIa. .r.l .
3,600 76% 5ato 5Su 99999.9999.r.19.9 ~99. I
4,500 7 fo 599s 5999,9 9999r9999.n, 99.9n 999999- To. Ti c. U re Apart4 mentos de as it. F-9er9 -1-.nm e..
-too jet!zrhdos-Title III reedr.: hahNt.c55.sJ.nes-
2,000 10ENL RSH VLrd9 e K 99, 19,,: iMas rnan sUN 1 9I rrreAerncAartta reAMbir
7,00008 % Luya,' nido Jnd- S! ylein1. 99 1 U431 I 999,9999_,it. i99u99 Do9.lst9999
3,000 9 "; 5an aAmIia 9 J.9San 919 .N9I
3,500 8 '. 091a999 7 1 HOTELES mond.idd. 19199 99 .... 1. 9999 9 ........................
$ 6.000 9 7 H ana1o Nmso.. 3M.os D
0, 7 5 A99. AALLSe ALQULANULARABITTRESUP
ROBERT A- e VIKITESD9 r-9 .r9a`1TabU9t:-9o75..ba 9.999a99.. 999999de 9. 9999 9999,9
-Tur ontr T 9d,, I. 9 ki 2 4999, en9I h ,a99 99on
12, .00 7 % Hibaln. r Habana II proft.., Mar. ed[_.A99. 9999. 9y9Cone ..a-9.9.dar9 .999, iln . .... ... 99.. 9 9 M 3 0.'.
I,9999999.9U9agk999.9,.9p9.9art, 9999999999999999.I N'
I. y Ingle. I., idorlf Ir all
10,00 tT m.A~mnd ... I d 1,Pomsd r nre catl ...... EA Q IA Bofralscnbb 'ld cvel.Po prmno u rso en l" HAtLQ TAIONA 3 OS BA LO3 N AJ
3,600TO Al IEtES. deeelnn ropcaspr npdsrrle-al hinbe ILe,,MoAl ~Ant lepe
3,60 T Snt- Si_ rico I Itig Lt...1T. I~oe No edihi e LAnes wice0 Galon ydSa n Ncl". Celt o ad.D. -o-L
W-11.97rY 1. hai,.Unarvisit, am, do Vh9b4--8A2OTel?. M-7620 HotelI"LOS ANGELES" ................L ..,.o .h0 d. 9*. 999. ....... 99999 99999
4500979-t 99 999. 99999 y 9919nt9Por 9e g S e" .ca
a.i.- .nise terr9.79'999,999.99 9der -HABITACION HABANA!!
SOLICITO 913.000 8%7 POe Te 999o M-9999 A199 9999 99 t99 U9-99-9999-99-9 A~ul 19b99999n9999999~ttrl
2 .2000 51 0999A9dc$199999 he 9.E2iodo 99d 99.-Suite 9 11.', 9o,' 99, GI a y9 Al,39IdIca-
w -Iisn In detad 1d1 Ad ic I-rneonecel..tI.emupot nbe-
r umnnne n a .- .4 Ver ,..oda9er A -. ft. ,9-
7o,00 8que a le $ y.0 e octn.' dA 1 0 0ab Lbs E S.hin dtbll D, I, g -1 I4...7,t.-A. 4.

3,- 9...... -, -,.,. .d. CASAS 0 HUESPEDES 99999 9999,,9 99*... d c,a C is-
12000L9MGuanaTAcoa aD rim ". 99.a, 99999999999 hb 9l9 9 9999. ON -ItSUNA
999 -D 99G-2 esna ,rfel~ e999991 eados999 ,9999 c,99n9 99o* 99.9. ba 19 9nero99d9 99err9, 99D99O. 9A9NS 99. 9999I99 999991.
9 9-9de s99it,9ydee-r..99.9D9..nl...9d9
599019199 iC65,00 s1a6% d,, Da- 99 9999999. c IA. 90-999999 T9999.
4 ~~~ 9 ..9....... 999. 9999.
u000 7et d 1 Am. Ay u n vlrde s, .T l, _-LA A&TMnTo BA.IU ... IO- dUIA APIAHBte. O IOt N DOS ALCONIE
ROBE9R TO 9 A.9799 9999999on 12 aPARTIyETO S 919999 Iro, 59ri,ii99. MA60g9999 9999 .9999999 -9999
5W -4h` cancVerM.

9999999999n'. 999 9 999 9= _M .__ _n d.9Tei__ _at_-_
9 o9998999 9nr 9 c9.9 9 ...9999 ... '-79.39.9999,9. nJ9y99. 9 cd9.9. 99,h.. di! X
'. A-4974e9 / '.'. 99999999o 9 .91..A L.OSODEENO EDIFICIO" 9 9 9
a. as an a. lose", y 999 ,9999 99.nlqi, ,,hbtll.Va
T .o n r,,,. SArN TA1 and.. 4 A~dUIL "HABI|TACION HABANDKAnu

A.8RODRIGUEZSAT N44 999.999
D- It2 ~ n6 Sealqlla amll y I.y 'I "I". 'A'o' a

999.do co9it3o. A .9.L 999. 999999999999O 99. vent99999d99999rtament 999,.9.n 999999n99 a y 9999 99
I-""/10 t r c I de o2 p C ..r... 5 P so. Inod Vher.".on s e terore 'he, .

99.r999. 9999n 9 Jo 999999T99D-94.9B2 ri9 9999999 a9.999 o99r99, 999 9n9 de 99avabo 9-hmbe 99. Sa Jan e9t
Goicuri_ 5549es9. O'F r. A LAOI! Ve9a999999sopde 9999 suyP r'pad` 19-1. e9 ...... e9 99 l99.
Sab e n c alt 1 1 ind n L w- ol b~lI. -094-.024 A lartaez.O c n t: R eins35 jh

999. 9r9n99999 .99999.999999do*99999i9r|-9 b999-,..d999999d-tra,,9e
9 rInve- .99W A .D Entre999 Ca 9 l, 1.. 9b.e 99999 ISt99999999999T99.99 99,y.l.
HAAN9 M,9 9 9 A99. 9I99 9n9.r 9 9tr OS P9,9- 9m9 9S 99a,9.mm929 9 r9.9 bo9.
...... .. .. ..9.!9b. 999, 99 9rt,9y99I E.,Q9 i% dOF c I .. UiLla9It99999l9999999.
a __ ___ . .99d-9999 N

-.-,..,-, ,.,... r d, t,.:B-r,).. .. ,.. U,, .-e D, ai.e. '' do'"
4. wfin' st, R a-d.1..., D L ,= ,a-Z ~ O:L.", 1 p r Iaa..hCr,.n ,a, -i. 3 o, ....... .. ...... ..i_ ...
IT S bre on 12 1 .rr 9 9999` 82 9 9 9 9 9 E N T O S I ban. .,U._ It b__ __9.. '..r" :'9"T"re.. om, ," ,. 9 9 :-
... OF RT ,Pd. .AS n.voteAdB--'99 9A-S-O VIMa'a-
Pr, .. .bI.. dnUcae a. Tic "n _mdi, m...... ,n a ys,'a..... |A.o-t M.... on onU-e .......... ; do- .;........ ..............
,a-lo,,. ........ ... .........,. ,II,~..-b dode bric:.. Cal."16,

I .9-.' . 9r .A .-4.7 . 17. 9 -,. e. Po'h .I .--L 9 ,i,'-..S., ,, 9 :.,9n. 9 4
.12 e e id 10.I. Pa -9c6,.v6-63 ,e .QUIO', SC ,-.t -i ."r A P ^ A", ,:, alle. out do .... i. t103:x ,e r loe


1 dif. OPERTASd ae. .., -..-.SANTA ANA ,.4 ... IO SAH A BITACIONEAI SNE SA 3
A. ROD IGU Z rgs. 1110.01.rAe. 1-B13y all, ,Anpe A t osE dUdaubub6,hobe c
.-Ad.. D A rD-94h2% En ."u"9 9U-D -- '-D-lni-..-
L911.N:..=d..I9t _bit____________ 111mI 81 ALQH9ITICUNA1NESIACI130O
D~ .10771 o99 ITO 9.99d 99899us..;, 999..3599 -." 99sa

Z UCRBSE TANNIEE 19 $09.99 c.h999999.d..9.99 9 b9 ..911 ,. 2___ e 3_____0_TI______2__I._EDA
H9D A O D AB MA RINA' 999999,99 r .tr. lt-11D-7519 2-20999A99 2999' 299'.9.9997.99.99


1

iI


22
A N I N C IO S CLASI FICA DOS D E L T I A H () R R-'FESONALES
j3 [-OLTORES EN MEDICJNA


ALOUILERES IALOQUlILERESI SE SOLICITAN


SE SOLICITAN


SE OFRECEN


- I- I -...------I I I..-. --


54 HAflACIONES

55 NAVES LOCALES


NE ADMOTEN PROPOSIC10-
ne> 7CC CCNLCNC lcalI. medan-
IC CoNloAC Boe 6 -Cs E-la si-
lueda en SCnNi DoCI 160CC-
Ciqu C iNA S aCIlN N Is nii.n4C
Te1~fCnN M-5526. di 0 ii in a
12irn v dn p a a l.p in
Cllu 'I I Uo.
Collr f I
*CFICNICCCIAMNINM 201lrlxjf. EiPAQNIN
llIL I AC IlIA IIHl~~~CiC,. IIn, Iccl. Edi',' l. ,0

elo Pile eca. OlIril. NC f
114. ee, 011ff.. en.. I
da.
O'REILLY UM. .40~1I
vEdl .,"Mn ... Q........
-. *I r,, .. .- am ,,i r,_rho ,


C_, PC N%, i o:. CCCC ,C EC o .- .C.,,, N..Ull PMCM.CUq.

OFICIINAS CON AlRE
A1O_11NAICIONIA I.IOI


Idoe7 MI.MI
CIle 25 Ni a 05. VeIad.

Tal, M. N9044.
1 SE ALQUILACONO, A

SIC 2 C 'l. C- C .D C|N C. 'S. I.
-inl*r. II| nuj,-'i en f' n",1]
I NAM LOCAIF
ALQIL K &NUo LOCALKL O tO m


Inrloo l- Midniu CHI ibilu. .,.M* ___ VEDADO ___

LASINESTRENA
*~ ~~~~O r'1.NCCIN NICC
.0 .. 1

L. T'..'".': ; e ... .. ..


8 E ADM1TEN PROPOSICIO-
nes par ampL,, local,.r ,ed.air.
te cantmrat, e 6 afios E~ta s1-
tulado en San rocolis J6(j casi
esu na Rnfael [nforrnes
TelMrno M-55-26. df- 9 a ma
12 m vycde .. p rr, asIp m


S alquila
MONAERN


-A-'A'-ADO DE FAliRICAR

W -.lubnrue- -m.I... e. im... .
DID on. 4r c larfm41o W41M o

-UlH.D-&4 .U 2


AMARGUIRA 201, 'iQtnlN,\
AGLIIAR


T.If a0161. d. 3 5
alr, wed.IN H |
OFICINAS
Seilqullamn oroles.EdLIM-
Cie Palmmeroea. OlraplI N"
114. Poire "riltom y Mr


tIIH.D-I610(N .1


EI~dflefe;'*Moeack y QulnfannIOFICINA8 COM AIRE
SACONi)ICIONADO
Dleponlblem dos saripmrmen.
toma Uno deo 94 Mig,2 y otro
do 17 Mira.2.
JEDIFICIO [DAL.
Colils 23 N" 105. Yedado.
T.e41.00 M.04&97 RARANA


..,.. -, c .. M..- .. AND...


LI I T 1 r. 011

SE ALQUILA.


So ALWIL gA UNA C ACON 141
-., .dm k. Doll- "1 L. W m~ .r..'
Intltnum Mral Iil In. Dm l


CASA SIN ETR.ENAR
A,'-.U a' MI .o",
4 r, o .lto nnd` .l. .,..:~ t


*S VEDADO
Im.oe mi+. aamm v' arSE ALQUILA CASITA

17 IN' 219. LDADO
Ie alqullan Ins magnificoC
CltoC de I. calif 17 esquien
compurc-.lnC de CaCl. a-
les. campli.a lerrdah hll. 6
habillClone.. C*ICNhaCioC In.
Cercaldo CCCCCom ,lor. cocl-
no. cuarto siPer lcio lie Cris.
des. MCNCu C Cla. hCrCIo,.
rmje al me depra Infnrmea en
el 3er. plo.
F.3324

I0.llD.-9017-48-20
It CERRO PALATINE
SE AL QLILAU D -LA i O

PLA VA MIBnAMAIS
OPORTUNIDAD
G'' .., | 1 .. Z3x
za Aiquli Acicblede

SI JESUS DEL MONTE T VIBORA
k SANM- SJAZ MEND


, _.-, .. .-. n. i+,

IS __ LIJYANO ___4 l.AWTONIO. MYISTA


C-CABIDA CONSTRUIE
SE ALQQLU IL VARO
N L.A.WO%.' CLIM L.


HOTEL DL CABAfIACC
(-.l1 1 qe ,. F.
,,.. . .. ,.... ... . d.


Taleiee 71.
.!I ,llln ijj.j rl.%DM. nr nr % Nun!.R

% . . ..... .... -, ,
PLAY rA MiRAMAR
OPORTUNDA D .LSe Aiqulla Amuebimda

.. .lln lIll h1 t.11 .. iC iECiCCO NeARiWI
N91 I J UDN NN T C l I, C ..,C A N .,,.
1i 4 hL 91,IN i~ aILC:ON i.p


,, ,i .TM., 7 -: 1
So lla,+ +:


94 .LAWTON.- UAR MNDOT
%qLQUIO C414ottK iI OIDOE -M


.. '..1,, 0 ', I, ..N4 hALWUON IATSTA

mt711;.... i.y:.A 1. A 1. N IL't-i,E, ,... , .-J , .. i S, ,'
PLAY HEMOSA.B b
. . a. I a,, a l, -TelfonlIT7].0

...... X:r,::" pI~ luH C 7"5a 2 .1


M ALQULERE3 VAR.105 I

-E ALQUILAN

PL\ % %I RBLBiELUS
A-Ill
,n Li. I L a. Sac.


SE t)inL jAN
N 30LUCITUD DE ALQ1ITIERES
S JI-,CITAMOS(NASA GRANDE
t~ i h D i, -.9,=nl d .n inftyatlUprMENDOZA S ClAN
CI.i.pe 205 '.' r r -. 1

NO1ICriAMOS N A VES
C. CCM C 1, -- -CI 3a ,CCNCICIC pCn

MENDOZA Y CIA.
lII.|iC> 3I205. LM1-921.
RiESTMP. AINDARES
C -. C -am C O C-. i, CCCOICC NCNCI C f ..a"ICCi. ICNCMENDOZA Y CIA.
rICIpCC 505'. NI A:" 21

102 AGENCIA3 COLOCACIONI9S

103 CRIADAS CRIADOS
SE SOLICVCA
Re,, ,, ,i..,,.-,..1.CCCNI.,C Ca c, I-CC.C 'If 25l .
inCornCC:C Rrda Inn. RealN f
". Jminnianlax o Jardin El
CCCC~lIC. LICCCra BC6747C
Hnm. 1U.-2280.U-2317.2

104 COCINEAS COCINEROS
'd,. a;. .+.U '. ,'.' A"

1, F.D V S-, P ,11
SE St.-it ,Ci 'A N
10I SouCrrUD DE ALQI1LERE5
IOLIitlO NUAVX o LOCAL BE UNDO 30
-, il dOpor Luyan6. Cr'lthim, Con-
W.. 110 llrna V111 ....... No
Aqi. no D-1775-00-21i

SOLIICITAMOS
CASA GRANDE
FIn H~ss Ved~do, I btrrlol ro11n-
dar.-H de on& plant y antigum, pars

MENDOZA Y CIA.,
4-tl1impo 305. 16q

4OI.ICI'IAMOS N A V ES1
"I NgI i 1,008 meiros eundradom pasr
mluii.r Dirigirse I:
MIENDOZA Y CIA.
(1,1.1... 305. M-6921.
/ 9 UH-C-?34-00.13.
'imp. ALOINDARES
1U. M.m ahai llqutan partentoo blJns
-. ,1 iii na or I/41 barl. y -Jo.n

,_,,.MENDOZA T CIA.
4-ieo305. M 60t21
'P.'I f- -A"" '. AR
n- em2f.1022

I.Id No 2


-L P nirt 'rvaw LAN C I(HlA PAR A TN
8"'.11'' ;.". ;" ."4, -'rol...o....
r C-.~ 2.". g..., d- .6
We,., l ,l.,,i-1-m lSpar. oi:ar
b".,.+ a -d. .,. r Ut.a.
NI1. t,21Y1, -Ve-da-o.


i w i+.rla antn: D rl e na"c lo~
,A d, g 4l omrcllln ~ o,
9,, : .. ]me. n ,;:';f. :.;.:Te' o.
Mi. D-OUT -10 arra n. 2

iU ofios, dormircolcha, tcll~n h


he- .i efaen cipeu BOO al mNl

i J, i -9. D-141? 03M I

q[ S E SI OLAR YATIMOIT.A U


0u1 6.. L ...r B ...7

j if %IIr 111.Z 1O1 NJ.O
I [IOLICITA eMaA MAw~ MONIO- BU-a
,I A ,1 -a e T.C~ ] e i i,u+. L.0,un.r,_
d.I r McnC I l oI '" 1
Hi ; or rl 'D.- x-ollu.,l


,. n1- +i6 P -


104 COCINERAS COCINEKROSI,1 IOl 1CT PAJ 'A .L' MI


SE SOLICITA ,


FcoiCFCaioCC IncIFICI 40 pa 3
4"5 "S., CINM..,' n,1' T-..oaa 1N3703.N

CI ___U11D.9507C104C21
105 MANFJADORNS


SE SOLICIT
a,... ... mn t o r, l .,.
.IcC. n..XCN ..wC CNcN C.
24.A i.CNANC] NC .. .....

110 LAVANDERASCLAVANDEROS113 OPIRARION APRENDIC~I114 AGENTS VENDEDORES
HCbaICC P dcl RiC 1alniCC ae
S VIAJAOTES SOLICIT115 OFICINISTAS__

HliMO [if [M enI l

NOBEL
h n 1.. 70 .3 ,.,. W.1
.I-. -. l.i op...,or iiilir,,
`t ... d. _T- r. 2. + . .


UOLCCCC XN5CCCCICCOIC N RCC
P....,T'.' cpc.a. I CF O Z
1 . . -. r ,b ,- A .. .
Ca ROY:
lURGENTE1
NNCCCNOCNCCC CNN OCIC N N N 2
.. , -; .; :: .; .
.4E NCIInflta PNNCA-Na C.CI.. ,pNr N"rlft I N ,
\,,,, . Y. M ,d m ,, n I....S 3


,. C. C ,- 2. ,, .
Tocatn ae-ee 92 7 .Lrii'e
B CnhMCla NC N2 aCp rtlmentoNNCb19 I CICNNN
11 SEF ROY SOLICICA c

M~erMOis DrEMPiFCCnCl
TAleniA an4a Catalina
Haban, PRel Rio Matanzas ve


C,., II N I Ap -
shin' -.

3 VIAJIT ANTEJADOL^CTON ZmStH EE SO L L-I' ;


"Un orgnie z, e lex~n referenla
Pcnir a s d ote po. 8ueldo $3,
11j0FRAEO APEND! E

I.-Orbrln a P depar& o Matanzasd


h'bl. I. It~nl .dlIt.qetn
0A~ n .1dHnls dl r par de m1r
taqci f~fn -6e 1 ~l l~ .pr It
.1,t ydmin eeec .l eel

IOP~re~enldad h oprlnidd
g -p~tnddpar& .e tqI
cano grafa. Para sp-,r ,.


%auirmfos OYmlqnarM0 n n

B.URopo nDE d Psr hnhi.r

c rn6 or 412, Pr meall..
$65f.OA797
C- n.",-l,~~, .' :.. .~00 + i


14 AGENTES VENDEDORES

Il7 SOJUCTLIDEN VARIAS

.1,11 iiil UD lrnilof
'" l io fie 8 ,." ,',d'"., a ,',
C. .. 8 CCNNIN C.. Ii
y media a.DIn RI. B $-t

DC9517C1]7-20


DEPARTAMENTO

DE01: NC L A. NAICA,. ,,N C
-d-l- d ,,, ,- ,

..,.. ..::,P -% ... .


]17 OICRITUDAS CAR18AS

N. C. CN. N nC I I x 1N Ni Cn d C
CCI .. .. .. Nh C .. NIN. CC. C C-C
.StIIRLUDFRBCJEN
[1191 ClUADt R Un azarN% N C NA ICI CON NCAR N N N- C CC NI CC
d, ri L s d, tdi, - ,-dm
ribl. "r.oT.limb 8 ... edi.;30! .


yCNNC mediC aIN. ICICNA N C ACC N


CCi. CiCOIN. CICIC CIC NN. TN IM-4OCCCNOCCCCNCICNeCCCCCCNCCo
D-9CC 1-11C -20
$KDEPKARTLMAM A ENT BEUS nucl,.MN deOLRadF.a portnsane-


U'T.9471-111-23

S3 ; OFRECKMTZOIO E AUO
mnl hi. ,I lDA mr.MO

y lcr ad Itn de ur, pr. 7-
'Imn m 60+, 1.d) .I~r d,-11n
01,1 {21, IHE 'q UC A'
dim ,K i 1 lit M- nds5 h.


'"Ido I Irl.d... ... ....., oI "
Q-l11 N -Lm iA cO~telrp

mm+ah l p lllcua ll, 11m d r n e


r-apl~~l. D-I21-1

S. Oc-ECKUNAT I Dlj
a W 'OEL tAi
dlRU tr .JV rNA y oMA l tMC n reere-
h~il domli1T~~on -7
bl: rz t~ oe;. oo a


118 CRIADkS CRIADOS

III COCI1RA% .COCI1IEROS


SE OFRECEN
1 4 L.. NDERA'.- LOANIERO.


I.. .CHOFERES .


1I9 OFICINISIAS

.:131 FERTA ..
131 OF IRTINI.RT S


C No I N T NC1IN3NNaCII


;-........:.%....
NC CI .CCN ANI

edad. N IC.,C C pC r lCCC r, CNOCNCOCI. N" ND I I-3 NC
N N e N -C C ICC


d.. N.11d CNN.NNINC N C CNCCN N N" C N CN CN"
.........,ydo U1r:r:1... "a. .......
D-025-119-22 ...
OVIC.. NNPOCIT E RO, EHI NO L, D -65-131-22

bC .tC d. d.W r_, ICCI..'CIllCI 'CIC"C'NI I 1 CNCC 11NC1 NI Nb
D CCi0,noh2, CN.NCO..CI.N
4 1 CEPROFRECE AUXILIARY DE
t, ._, enfermera para tender en-
1,U P-- ;s!-+ ': N-.c. a : U-4239, D-9339-131-22
D-H-14 l 1.22
-kCEFEC[IC -A ,
''+'/ '';... 1" "- "' PROF-I'ESIL.-NA [ES t

NCESS BUEN C C c C N CocCr.N^ C 0IABOGADOS NOTARIOS
BUFETEPEREZ MEDINA


NC- lnCKC aCrC e-ANN C. C C C. C C CCiCl CNCld N. NCdNC -N d
d..In y 1"'l." d. i ..... d vo i tna 0-oa R- -o o. re--
N La i. CrCC n N 0Y1i-C. ANi-trsMn d Bene CoN

N NNC .CC C NC ICbr CNS, N C C A n N N n C 1.R
C CC o+C CCCCNCCr NI e-NCC.CC e. C o-N NN NC ayC A 15 C dNpNNrN t NIC N tCNCC CC 12 N3S
N N CoNCCioC II COCCCNCINCC COJN

C C- DR E. 2 IIL Af "oAT
r. rn. Ilo, a l-]J Ant d ol wr- -


C.N.... CCE C NClNo CN~ N ........C... C C .C.. ..N

CC IpNCN..I .. ...IclaC.C DR. AICEREDO PERINA
no. Lim. u attOT


Ior NC CN -33.., .o NCNCCC l, ii D2R JESUS ROSAL. ENFER-

CC FCNC ,CN- CCC eCCA NC C a Io 'OIO lN
Yl~udben~l[Q~lnl Cr CIr-l dINICO, NCOCaon, pA1mn esNC tu-
C -- onCClPCOCCCo-n2u2as-diaaC" 4 a7 p. C
C-ICC Le tad 160, bajos, enNr A -
'I N-COIN-INC-C - m y V INCWr es A-4342 F-7009,
CCIC iNIC C CCC, I N N.s N Na Nl No o I- N-"- C^br
............... x.L.N. Cc_ DR .K U Y A


.or. CNN iCCIC"NCNaCCCN.E30DR'ALEJANOR0 MUXO' oo I

CCSI C CO{eCCICCCNCCCIIIASA.CNN C
U. W. 'D..- d-V u.-. I1.1, bu.-T+.r..CINO. CCNC NCf-. 0C.C- VIAS UIN ARIAS
C NN-NIC' -C-C TRASTORNOS NEXU ALES
N--NPNN-I C CN ICG-1, I 5MN N AN-NNIN1 I. CNI C N N C A C

NCCCN NdC C IN N ,N, NI CN C ,. C -N..
-X-C-N N ON B NN C C IC N VACN GCCIN .'


C "d "I.. ...... o ...NCCo NCNCNNCCCC .CCNCNN -... ... C
." N N .16 719 1C TC NCICN.NNN. 11. I I. NON ONIC. C I S O NNI oCNatOFCUABUE NAaC O CI C CD jVIs.R t URmN 7aRdAtS .o
1 r2 c, ....-nA o a d D ENJ n InNNC"
CI, A- 1 N CCCCCI CCC N CCN C C


RCC UNNACBRACPCCN CC R EneLmedSdes nervMosUD
t "+ d1 1_R d lah, corazl d ptnu y aolmpns, tu-a
o.F-1L -4*3-1i,&E` beprclosis, meDlin ctiao ,lrnlternapiC NCDC MN A I %oltO d SdXa 0i 0 2a20a7p. m.,

N ,. C -N C l -ld. n o C C CNt C i Ce1-n C nC
CNN INC D-C 40N-11NNM VCNNA 4 2 -- 7N 90
N N a DOC-C.O C6CC.3-15CNCC [C. A trELARI LARo ADOR,
n. C INN C..C. N oC N CC. N.. .. .. I. .
i o a iotla Pit.AUt
................O Dr LUuISaL dE lRiMUD o


1 ,2 CRA-E.....-. MEDI CVO.CI TA
ORCIN'P. .i SE. CCK V ITA I t" 9-1 T" Com enW.odo t Onll rid-
'; '.. .W' '.'.1.d oto ...'. ; d c' ..+ -
BEDFSxcE UNr. E.iCuellaE reSTERO


lIPR nR'IDO C RRRERA[N___ ENHST5AN _
ODR C ILTIRIOB ORT1IZ1 E 1 TERIN ARIOS


I


ALOUILERES


DIARIO DE LA MARINA.-Marlp-. 211 d Marzo de 1951


Pizna 31


QINIR(OPEDI'i .
ii 4
QilROPEEI.NTA P RDO X. W
NOl SoFRA M% [I LOS PIES
NDQCLILR. _'LLID I ELEGANCIAN-'0N 1.1 P f A S
S" CASAFERNANDEZ Y VIDAL
iCorredoreC le.lcICadoil
n ,.,. F- ,. . : pira
r,.r..{e ; r,.I i .:. de

7Lud 1. an NNi ce es[a clNaN .
Ofi1ina: Aguiar 556, A-9112,
M-1506.
D-5579-5580-9 abril 9

NO SE MOLESTE
En vender su casa, terreno o
N dNiNCNo.LICCIC a
'JULIO OJEDA

1-5825 1-4002 y ofreceremoas
su piopiedad a nuestros clien-
tes InversNonistas. Garantiza-
runs operaciones ri pidis+
9-1H-1065-9-26 Mzo.
COMnPF,-, orRPM,,GqA MONOLI


COMPRA-VENTA

1n $_OLCny ARES_+Tri


10 SOLARES
ss rOMPRA FI%'QUITA DR MEDIA FA*
.l]erI. oIm_ oa unto 1N meu.e t O-
t0.,R Csz~ .. h. Boye- Of-ei
ea.rI. A G.-Al., p.-td. 2M7I1.

10 SOL+ARES

COMPRO SOLAR. ALREDE-
doN de 15x35 V. Repartos Mi-
ramar,' Soptima Ayenida, Sie-
rra. Nicanor del Campo. Prefie-
rC acera sol. No busoN ganga,
pero no pCVo ganas. Marrero.
B-2266. M-7774. D-8670-10-20
12 ESTABLECIMIENTOS
COMPRO COMERCIO
-1- Sn at aln 1 ypTlo.R -
t G.H- l -i r S~dl, Re a b-
nltI ;IN. CC) rr n rt. CCN N pC -

CI--d ; .....DEL MAIN
17 MUEBLES PRENDAS

A-6677:compro pianos
MueRble Corrientes y FinCsCOMIPRAMOS ORO
A-7795: COMPRAMOS

H,-~d-z"M.- M 7 -entre ^ y t fa a
S Im~d. Co2.- $17A AbrHl

M-2737: COMPRO
... ..... ..... r6 ++;, 11Compramos vendemos
F:CpCOCCCCC JCN ccAntligua,


A-7!40: COMPRO MLEBLES
de todas classes Pianos buros,
librezios, cajas caudales, archi
vCs vajillas, .mdiquinas. casCs
completes; dinerI en manb;
operaoinr ropida y resirvada
Casa Biiz.n: A-7140._
DM 7 AbrU

M-2655: COMPRO

a I., COCCNCC


k-8733 COMPRA

d: d ....... k ?
PAGINA 32 DIARIO DE LA MARINA


MNIARZO 20 DE 1951


a LeIdacidele en Av aaddm Primearandme Lop vi primere4tav trner apn
G ran labor ha realizado la Sec. R eanudan hoy d i trabajo obrerosd cc.....OfL O en bo i i o.... ...eu.os jli;': =a .; .--: :.a I.. lhii. l ail i0#
0 ciadeaIs *. er,' 501 nel.' a I. .acaaa.lbfJmou ai'acnse dioe nsta al
d e A s i s te n c ia S o c i a l d e l L y c e u m d e I a t e x t i Il e r a d e A r i -u a n a 1.. ". a : :a .. . ..ar.aii...
En 2 at-ac Ian repeirtido nails del 29,000 reviqftsas; .- I 11 -_ .... -i-i - -. .
donado niedicinas y ropas y organic zado .ctos Lo harhn tamibien en las otras trees fibricas que ,, a';3 ,.edada.
a estaban paraliiadasa. Renni6n con el doctor Prio je,'5' dno l.
.. '''qua....as... a Clueer;,---ii.e,".....
ml f TLa..iaisdnnaadiai I
, ,, . ... .,.. , -. ..- N "t5",que i i u- -a.," sis,"".e..... as .
' + ~ ~~~~~~~. ,.- ... ..' ,i .'a a ,- "... . . .a ,Io, ao-ori.,. d o .i ....... ,


lona.-iij'sUU
!a."atnac.3, en farina aleba-
}, ua a.r.... agra.. a.d... ear ..... .t' -- i al" fel Pa bi~++/ lrl'..r. ii a. E p cae aa bb .p q
Cantiene3.saa pastillas
....i .. . .rl .... .u..aa .r 3 ... .o s


Ia 1,aaa aaa-ea itidI1.7
ar- ieraaara
Sr.r 1L ." la l Iaf .- ,r- ut- irk F U~l:.ri" a


I I. El F. ni-an
r le de
......pequ1D ino2


ell ia d s, *.j.:_
a..k. Laip"Ita- cue.. .....delrde fiiar,, 2 oi:

1. a d,,r i. i4cmalitac ..mEndeohtuee.aresekte.l
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _dil 'a e s i M ,,i. P i u s ,n.f oa
fee.... E, ti. ...... iirsia .se a ra.bay.
r,. '" t %" ': -+" 2'":1 "; ,,, c .,.Lt "N uniero. agraciado4.eir .... .. ... ..... -ricl... ad ...
.+.D+ +r ....++ ,.- 1 .._... .. .... U.'.,:-".,+,+,. ". c.,. ...' r +...' M _'",.. .. ,... .., 3 loentn ..en elMl, l, lopo.a"'ill m ba, '
II+.,I, lfln:'o 43 del,.." Iria.'l~


JO Y AS..... ,,- .. ...as, '++ '[ iar a" isi"2' sn: asaio as I l.. e ..s Vigsi ....in ,ss ..a ..a.........a......t.ns...as.
..i P.1-5a+k. s,.-. ts.a.d.....ata Liia ..a.t. Ciiais,,iiii t N,. ,,rt+ .a 's beo
.. ............. . .. e... s...eH ...... . J a e r c~ i -

a ata aa1 d de. a-r11 cJL- 1 I r. a e. TrV asi 1sL .5II 1`9..... i si 1.. .

Iai;riaiii1apifleIiisakiIsiiaiI "iAeinsiis1sas 6S1nsial s da Oba Pibisa
aa a' aa m .....,aidds '- I ,-l Ir.., IdF'a.......ie.ea.-a e Is Faaidau5
-karaa aa a...... a I.,. t,.ia a,,d.=oae a t .gt-. a . .'i;, ., #, p. eaoi'
,r .. ............ .3......1 ... .....l...................-1....

C 5toerf&I wi.. 'm" 2' R l e:' e r, :,l B raw.Hen. .
ec ]%.-6 ',-c "1.' ,,3,'.r ,f,. '. -r m.. ......a-...r. ,ru ... aprtcn rste

J O Y A S- 1....-.. l........... .............d, Ill %
quirt clerm ieis e ccad MaltaAn rein, cone figurasn IIIi a a1m i
,,lPlorallfer1. Ld~ t, r.u:..onaaldzvj" edom ,a"i a ~nz ntes. aHeronaone ...lPilios Enlo o~or ag.
I I tc ecAl"a Ma P r UII a l ste un oro. iaraj
dll e o,,[p ]r r a el.il n Scr, ndr AP stncl'r ,So --ci dal de Ana r L~a.alk o z etrs~u dR,dea .b]su~cnolnj OCtur- ando Far .J1bi~l y Jesta Art~lar .

La ecc~ncleAlistrI ce C 1 c on a i mP nistr e Or t ,,lgZ_
cioia. a:P loLua..sblChpti
...... ".jzrm prcla .Ncra Is v, cl~l aboe, r. i o ..... .ou],ru biA+~e t '~ ,d.]~ cu i m +, .. '-... .. ...
...",+ ...........,o + ,_ / = ;, ; ; : :......... + .+ .... ...r ....... ... ..u o. ...IV Carm.................. Scan Miguel, o + = r' : +;......+..... ......... ito- s . .... ot i


aMEL 45RPM.'


Parts. 5dpa a acu'aquier radio. Pan
disfrucalr hoy, del disco del mariana.
El Tocadiiscos de 45 rpm. RtCA
VICTOR es una verdadera maravilla,
a,pr su asombrosa fidelidad en da res
producci6n de los nuevas discos...
pors asmbis iauiam4ico de mx ima
vi ieieaci.


El rndio Xi-li de I RCA VICTOR
se una joya de ipppreciable valor.
por sus notables cracaerilsticas y su aacractnio
precido.
Cinco trubos RCA VICTOR... original diml de fli.
cil sinionizaci6n... conea6n-r par ocadiscos ..
dSiefio de armooiosas y moderns linseas...


RCA VICTOR
IMPERA EN TODA LA LINE

DR VENTA N MTOAS
LAS AGINCIAS eCA ViCTOR:-


Lindo juedo Je canastilla.'en
multifilamento adornado
con bordldilto. En loa colo-
etS blaneo, azu]l y rosa.
1.75


Huevoa de paacua, en mate-
rial politico. En los colors
azul. roma y amariflo. 0.49


Original ntmamelucoen tricot,
con pantalI6n interior im-
permeable. Colores banco
con-maiz y llanco con azus.
TallaS. M. L 4.50


Fino capotico der piqu6 pa-
nal,. ondo ncon lindobobr-
dJalito. En loxcolorea 1la-
co, azul y roo.. Tamaiaoi le
Ia 6Me. .e. 2.50


Sn,


Conejo lde peluche, vettido
de cowboyo" en Ulmanatio
colors... 495
Otros 2.957 3.95

o. do Cuntatllla, 2do. PinO


S Dla l~s~i~aiSdosa K a MlaWv para Cuba
.HUMARAY LASTRA,S.enC.
Murollo 405 y 407. TI M-5650 y M.5659
3 A FxDIARIO DE LA MARINA tjafioiiadoo SE
SECCION MarlWe. 20 de Marzo de 1951 DECANO DE LA PRENSA DE CUBA Pigina 33 SEGCcON
~~de C ti sC. El dom1119. 11 a., 1i c Denuncia

Publimn el decreto reolador del negocio de la capitalizacion .U..CA a MUS.C.. t s coi po-
El r1.0.011. 111 .1er1 t1, 3t bltr+ I h neolo. 101e 1 000ur un b ooIc]e e Oeouta 11 u p rgl. ",. .._ .. -- jl l a:, 13 "
Joa. Do........ Today Io coucerniente a eas actividades pasa . 0 .. 101101, P13o Ne. Benmtee l____________ . . . .
Jose t~ In page a, .,al e c -6i e,lr J .... ~ l a, I.. rob e a n una clar 3 C i _, , :,,pll ,
tonte3endo X. e Is l ompJelencia d(l Baneo Nacional. Lo qu dieel0' r l..l i .NTES OURILLOS u0`. e d 1 b,,,, Ir Be, .
1q0.III..o 0 orp, .Io s-1 Be___ 6 eq.1 .te.:11 I ~ k..0111 LOS OFPECERAN dolId ,.. I
.111 .40pe 0.1.. ...M.. 1?,0011. -0011111. 1 ,.1n 0i ...n. ........ "'* ,, "' 0.%........ R UMEN 110"O O 10110 dold .... '.. -: ;" ...
'a.l a ...... : 1 3 .......1 1 O eO..,le3. I' C.... ;.Al -I I o._
C FO= 'dl ,o o lI ,,Olffls. IPOR nao1010,..,. i.. o r .T.P- uilae, Cap r &U 000101 at ,-0-, -. .lb o +-E-( SERIUMEN i' T. F.
ropuel ls0 puyn W I... ... .... .h L.'1 3, pet L . .. i -c .... . ltS,. ..l . . .... "n. . . ., r -ma t .l 0 n I "1-00 -Bas-
h6o cle rno .... q h1l i.e .1 31 c I p r a 0i .... aie01 i3 a "1 a ... "-'" ,- I_ ... .. . ..... I -, . .. . . . . .. . .". "" ,- .
meeod ot eo MI PZ a "a'le IL UelrU id r ro Im # Dell. ii0 cl % T!", 'e ,rtu z,.:r. -,r,,--pals L. A o, aw a del Prof'" N, ...... ,,-ion1 ,, '. 3 P ,,er

I' d ol 9 0rd,. de l I "1 l 1 01lRa CW i1,E &; .a J11.. ORTI U Lr- I --oIu d I,. EE "' ,,, ,, V, l. I ,, ... .. l -arr -rolt ll
uh -e E -. G0011 pr~l~dbi0
del r egnl l en do or. ) fist rinc ael l Ill . r o PI de+, I, lercrn,- 5 ex u e- e Mi- m U."1& 1.6 ,1 ,:1 adlc-,, i h. eT. lr,. -I .-, 1"- . . .,,- .+ ,-. -, ,.f, n ] .,
... I.: .. . .
Mel1U1. y 1,1n 1 do l oM B ....lRo~ll : .... J.. 1111.1r ," ~.o.,oo- 3 1 ..ir.lorldlt=' Idl E .Ir;~ ..e~ .+ ,.3...."s"....[i . Ol l hll1 l --. .. . ... . .,, -. .... . .I :... Vats+ 0u0 iI .. ....1 te 111s{ ...........01 tr loqul ealll n-
tol*,01. F1111 G001 Ljll A01 0134 F 0l.l 1 0 FIT Cpol. 0111111 ElI.

mero.+.t gh/nl Ald...C g.. .. Il .. ... P............. .. l rt.,11lll{1 lll',"o, -1 ... .'.u0 4- 1 ... f', ... ..... .. .. .... ......1"1a. ..... ........ .1 "'. 1",... . .......... b .. e [epd...... U.. ... .. 1a
113111131,,ll oll | 0 1,t Oe Puu -oodIlt l e ll .....1.l..1Ttrl, .141e " 111IJ1.1 "., -,,.I ... ....... 7- E., ...d..pc urdn so
yo III .0,. or0 Pey Wrr1 Do-10I101 .*c~cuC cap,1 A. Is ot00 110011 0
PORCl'dAo1Edarood t T nuer air, 111 .- !I Arc.pr 0 llll1 I, Le__ __ __ __ __f_ __ __f_ __ __I_
Iim dir~ic o10 C0ll uill". 1401113 141 t .1 ler 1.... .1.11 I -A 11 iv I ef., i a 3 Ca .
lI31,l1311Il0l,0 .,.11.1ll~l ...1 01 III ""I" ..llr
X31 i 311-1 Sa3100,1 dle- S p111 f.. 10,
melre 1ro. 1noLi .Tl.nI ,-111 eea O4ea1 d 1 ,,-It . ... 1 n" ",lS. a C.i I le le pt . "" M "-sdsl~y 113111 11ulBJ I~,d3 3.111 ldin e iI.I ,,a I A XI e) e..1g.t
me d0111 as110b1 ep111111 "11 to,,1,1l,,.,1r0941w rat, 1, pe.ilel na.e r s sa

303 .41113 1 213010 del 0.1.11.1,11 0II 01,1 1 w..d 0*1 rs par a1111 4I 113 e.0311 part 113.0.1 ded11101m1c~I SA L

dil' ey a a s11 .
Jagln [, KP GI'F,) a.M a Jrq.ciel A.J L. fll!,':r- e ',e',. rr :f Io l(O r l. p ll~l~l p I " .I -. .I Il+ -"J I + /m odule, zid d l a o en3 111 0 to W U13 a11 13 1 1 Ir lo i w r ,ai de l 1.c 1.4 1 li el d u3o~e eh..d u l C --11 a. 313
nr' .1_..e. 1 10,1n1e11 -d 1 A F..-. ...- -
as 111131r1 30 rll l011:.13I+,- + nIa0 r d 11111 I r, A iP R 0 A 0 U

00i4 rls l rc on oi o ll dr 1e04 .e .FOrR, 3 3. .. 1. .3 E,' 1e "-." 1 r


03uu 114 *ei m' Do c311 01111.1 dl Le ade Afle3 I t Cb110111.0 l L Ca
cs pd. 1 s. 1 u1 ... .. 14 11''1Gr.3 D1e e.. .1 . .. . .

11L1m 1 e c ... "d11 Ln31 111 1 e .-3 0t 1 J 0 ... 3-01.1r el NIarll SE VEND
r I r do Ly 1 l0 A1 1, 184.1 00 ..3 ..r0.1 11 r A.1 ..11 p
f cl.n 3 0l de 1131 4h1om I r 6 ,111 Ii If SU .... .. I 11 1, .:. Bloc
mhUsi.. l' N. J.0 .. ... T" 01111............ 11.......... ............ dp 0,11311 ; :';t .1i' 01. rr;t'
dEn ~ - Be I nI| U M | 1 Z .. . ..... E ll & J 1 I ... . . p 'r-e C Q ~. O | u .. ...m a ..t Pm . .. 5. I L L3I33l II d Ii 1m3313 i~4131 111111,~11 1 Mio l A Ire I d oerl ar1" Ic I lur to gnle 11" i, 61dLWP
pital'an orro hn vernido ladv ~ I c- ia~l.rl e I ed "C lO ".I +.r'.


...... ... . 1 + 7 mi..I... press. I~ .p._ ,,,ae e01
cipnta Eohrim s O N111 A M I YdN doV

a"1.. 31. 3111 10 1 1.1, 113"e
cu . . . .. . .. B mr 1...... ... .. 3L
.r.,q l pl I c al r .D~ ed oio l, m if ac ~ -hfl~e I ru f1'. i _q io j r t a i F. a imeer-/g t, l3eenu &r311 or00p.d I--3111.1~101 Bancop111111 N31",,1lc C133 ,,13..1p.-
ART,,,OI 1111 el1101113 0,1.
dla IIde pilil eoombt cc- Ca,0 rl- us a, rcn~ 1, Ila .or. Br lie La'I'r C".l l iBed5 u rai dd cn iu _n D ... ..:. 1 3 d .1 I
-,CC,.1 ImIc
aecreC, In .... lie.
i lO".I dn am. eltoleB n I~ao n lren is -.11 *,+.+ nL,,OrL Be11 Its |(~a ele ."W~llm '-e m D Ir I de ro l er,: lrelrhPr3,ael 1 I11r,.Be C"L Ilill1-
I3 1 r 1n 11 3 13 1133,, 2 1111 1.1
h o r rosll re a~ ~ l l n I t l~lm a(i n to e l llllo r or o i.re[a il Itlrl r l L a1 [ _' : T P I ) l e;@ I r .' IipitD l W r3en.l n. 0.r, L3.. . .
8~l ."a ,N'I o CAD d-1 hu .t Ia r 1. C d a +,rr ,, ,-,:. at- n1X r! l. o ... I I r
Run -Idl ice lm r 1. 1 d i. Be i q,& e ie n wn 1-11 e u n lll.,,ill leltW A e .ap- la Ic lfle~a i r a -,
1.431 3.3a
tn.. I tf a] No t .1 n t O taon" fi, yrot L111-i rlLO W .I. 1.-T.3 .- A ik.
11u11eorpi~mlulariln ) f l dmeno PO111 33 1 L_ in, BeI coal,0 .
enInIm hiulorlome. emnre virlua,,ldolrI drovsIn ,O lpe- Ir 31100, l0i~ll11
do1 u C11iW11. 102. Io 1 d114. L_-
oor ,TICEL LO n L, 12- 0 4131 Jl l. .
e03111s. 111....e101of.. 13... 3 1 L', r

o1roos 13 C.d1'm 1f1"1 M"b"
l.-L.11001010133 .1331* m l-
El ssmcioae ls.r'elwTei ..,Oapd ec -r~ en,-r +,+
'ea r lord o .. ur s ... .... .........

1-1111106,01d1I.1ca dL al01jl3311arr I,'lle isIi
"ll111p,1a n. U.134I.r. .1 e lw-13

domllllo Y eoepr uh '2 eonlr.,a
d- 1-1 -1 = r ~ ...3 11,111Q T11,3 ULO 1 3- LA -11 c.n-er.l13111.1, ldld 133 31111133 re 13~ 000110.1 --, ,
ne,: o diq ld [a ma utd S 1e6C .,.m 1, s C11 ,311d d -l ,,,-Ip r,~

16'e1 d'ao @ g"c..O- 1 1 .0 e 11 ,le -11- I 0

01311m' 1131 '.n ol. 10311ddr
.. 1g1 1l1 1 3 far e e .30711

t1.0,3 do 111 1, ., oY I e 311d Ul E ET V
e111 eI1110, Generl Jd A de I- A
^.r o .+ .. .. ....9blil
l01gi yorh, hni Mnies I l~r i, ,3451'1131 /
IInSl~ d8 Ull in rnl .dCr a,
P r, C T1 1 11 1 11r 0 1 u .. l l 1 3 1 1 1 d 1 I 1 1 in
e rc dlridi.loa1 del
tn ~ ~ ~ ~ ~ ~ lil I1 eat ,111 Eleul -se`16 .A i.dlle

W ME s 4' .1. ..nrc d.,. Ilr l LA c- lmle rel Ilno NI'es lI
= ol m C nta. I- I- 1111-w y I LL ;,cr. Is i- i l IraI:,,1 n
Y,=fvmlt IN a. IC fieroc fl lyro .er~a., m n r.,r .Ul. u ue cono d
on IN cil or o n ri l d. r 01Imo -o-vlic nlor d pr '.,. en rolenu ~c ~ [ .e
,&. eo t Pelel'11mennte-te m. ra i. a I~ iz,16 d el l cO .q
Iriam e r .. In Ip rb c a doH Ca.
glaluchanll r omJk r o m
A e IClL B;tl .r -de el, p ar ,i
...........M .........atl lam s llgera
[ioipuelre .1. lll. uhO I
,i. plnll aI der, a, ll o

sm nco de Cl..plia.uJl l/.lir.;l[~ u
u...&................ ., M ao sa.r sa
tlro o r.I I T, ,/ l uerp d ,, Igrclsl,


:1o :.io u aoe I 2 ull-,l r r- I I ll
......... _', .. .. y' I o.,o .

.Ir I,- Lrfee In- do u ,1n ,+'
mlir.ld . ulidwif dor Ii ael.'m.'ii,.


brn rel l ,eo. I m Inr~ lll
1.1 P~ro de anormr e n t", + C ai

I,% -- e plre .J qel Brnme 1, In
iell 30" mar Cr, awrt le 'I e "rlll.
-Irnil l id e Olll g In. l Ii ,etln. C M
"l~epsLliw A'co re I0,,.._. I'....."mem..........Pirinm 34D EIAKU I LA MAURINA.-Marte, 2 0 Ie Marzno de1 9l5ri ,"

CIERRE DE LA BOLSA Mantiniese JI Con tendencia bajista se desenvolvio ayerla Bolsa Activas ventas Acusaron alzas
DE NEW 1"ORK onted
A y~w iinh01hde demda en eldepropiedades Valott
ii-h OMolmarn io demanda e deValores7deNY con disminiucion en las ventas e pr d .os contract
.. .e n 1.9.7s .. ic.es... oo ae 77 -- R en I del Rio -
bal. top, n iaiah le O Pr p l r1.
ris,; ap.. -u pea uoere11r __ Se nantiene Ia demand --d - Rendira mnafina opinion Se oy la ubit
g: ;-ll.ll,, 'Idr I Seier e e en$5,000 de en action sde -Cia. C... dec... coiecheroi de cafe en Meoranre uacones de vent de s a
El pim rdoI.ri.rja.bie e,7 ,1-n e 113r ('onsolidadon de Cuba he_ .h 8. C l. a informai6n public en l DUfrto Fiscal de Cuba a Alemai
due. .trrde hubo am g,'id,.-. Pru ei'a erni .a 1 /18 Conolid doldde C ba ltsnat lles do C L ubano In no mai p6bI itI
lords adidh shdeaca Iis fuden .PINAR DEL RIO, mra- 3--1. Pe r G. aEREZ LAVIELLE.
Ma-inar.de-In lrt .16.larMe.eon In i trl n a-e n de ue Zarlndohe ilt d reOd: sdaco-
r Cd, pela le eaCame ra ct" .p d ,,r 'lp r Lan iacr plea oanca nah dioFicnali pr hed dh I.e. c onelesaa l d e gie
" d ...... eun ". I ..... ..- ... ". ......:,".. ........ ... .....A, ar e n at e.nC a .l., T_'*n, p r,'- d .Ame.y o. t 'oa A. "yric pl. LA1pe LLred.,
......... .....i -t .. .. ". ...... '' I _. ..... .. ; ,. ..... ,l "d en-.. ..I ...l~~ .1 Ceoeno d e Comer- o. . e l.Mo...... .. n~. Qllcacl~bn d. toitalrril .. .... . i...r hrn c priro .y...ie
p .I.- p t ...,r. a I. parin cy s 0.e dl enl. a re Comn i de ii a xs- in a onl ee ean i de di00 tAeaan eau narPel nip di rera
A utoridadesr "* el Brazi ; ,'".* I , ..' -,. ...,.:, !: :"i;," ; i! "i ;i' ..1 .........- den at .. ... in al' l ilo. cl p llbl.. .c. iBecl e i.... .^ m nu V,^ e^ Gdo prct e t ... Cb... ....t
Ae e.to diaderap he eea pelhiu har -aph de dinehi Ortedau r ea de 230.00o elaiidi rde uueos
de prohecci6n al iszeaLae :p-"P"".ai.-aI sme; l .-'t...d,. ,-a .is- Ye ah..e toosded; ntb ab puertrI
6.R....... .... ia dn ""d.bt-',problm. on l'*,n:, "ysi" l-"n.... I
sa. .e _- .. ... ., .. De mians da de bono-e. ii tal a deaca ]s rs 1 ea s pnarl d.ehals6 de 5 dld sd l.^ ^ Scg depah rcLdn p; ^.,-, ..;-..i(. ;-.-t ........ ;,, -,5 ii*eqe,?r sir^l^ ,Ts~ l e- ^.^ ali U
nt e rt5 1 ,- r 1h.e 'n l id is :. se e h s t.to Ian dhi i p eeoa' .11sI ieac d talIs. ,n. O e ieq u iv a le n ts d o 5 M.mcrf.aA
5Ir ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ se i4P500ea.0-sP s lala tonaia ed&.cVpsti ap-a padruion dPP lo p .,Min ialala6 Gba p estaas MdsARs is epot as-dhbsasee ppdhda


C redr s p i, rir,- e.r.: .,T*," gr. -, T,.' ..: At e rrde c ael d , si d ie Neam d. rA m di G M a Bes _u ide do cans p si-t ide i tCe u i e one V or carg a h s I e


odolt y C~ ,= -cis] ,-..: _,i rn n r i ,u.;:s:,-,] ir, puel,-slel lo el r e de Manu. Vim dchao. Peo Iie n alla cdco&Ii Il
A.toridaderN del Braid.e:'- I a. r iI "d .e i c dr aodie hi h i paIra athrl cndil i s ld il c ph ihr i C e l r a ans1.Vr mlied h comii vhde fi n ps-e\


Er ;;e' c l,' "" .. ...... ..T. i 't t T.;r ,l r o. ": C rr.- -. m l pl b o vi V on" del . . .... t r o. Vf lM toen tel o rn u e u
'a ni..n.ie Es Auestaliames hi rsesuaa rm. s eLU" aoeh lsp laped drial ~?p1 s ,ian


ro t6, 5ies ,i e : : ha osdir d s e he...' -oinh *dc l ua np Or pade e oertd ero, o191. cd n y lt otroia y .catim a dia. On o a C ew Ordan .. a.
dietan ossedodep ~~~~d unpadibli psaha ae h.lsppopera do sinAP eiia aplarIipo.clis- elaadlstaies pa,...... Cu aJy n, G an l: 1 .Go n!} l nu]"a o enr u ar~n ~r
se rlipee ti IsaciI Crh l as aiRdIe Np ail da Cn~lale~lappi eln l Pnrih S endsh n 5ir o le ghio ipdiri l.i da y5 r eln e
*al" 15hI, r" ra p. l^ E pdl. eCar. lh a ha ah ra "l.c' id algo ro 'n ,n e


m',^' ."i,-, .. "r ., ',:.D; .-,; ", *.'.. .rode ^ __ C T Z__O I l .''" '' '];r'',r e..1 : ro el* --Sob,'"." l" .....''"!'1')" ^ '* do o r .pns l d L, z c r e _p e a o C ~~ o ~mee sa. lta'iu d nI ll~o 35 0 .. 5.351.' '-, ** " M v il^ S lr y ^ u ? .... lu Y n'^ n" el m rl dotr i nce pum
T--- '* -~i'i.. ,.'^ ':1 z o,' .: I~ 1: ." *"*'' ''^ '.' C~'i' "do Und que It aumi- G,^^ T '1 "' i'"50' ,T t IFIE --li l doctor B oent z o V uentei ved H l eo reglst A unA E al Cd te u n
Adah elda r j haP di oarr~an rllo ih apro -Aingela PdI' di ge ea s tryan e Ap a 100 y It ut.
Gr n I. .*...'"-''"""c ii""h He n \ v m, '" ,m AntonioAriespd ..... "e6 probab.e .pd, "'"n-an e a onroly l"a" p .Ash h S p das. art ehn 1 hai d "
,, rn .e 'p 1 .. .. e |, o, ..: 11 po ,-..R. qu Lm rel ci a en !e p e,, I po d. e. .. .ro cal 'g on p re ici o n de 5 .3 Vu1a1 le
"en ico aaI' a.5D," 0h i. "1- - - --.. e'" ...o .e.. . e ... ".. o.re. a. D. .. nd .. d.. bone, se n e t . ... di a ..Ld ibe $aLa ia Sdeed L e snde aD Ir la. heJrdrn m tI e oh. na I
. iC d Ie a Lat p zs... .1 rI ..,I- e,.,,r ,i i. fl ardl enpaii n en d ca red de t;;n e h z In-I, .e Creo yde $ il *on l. nd C l !-s pr
dapC .- ei-ra iE In BISIsshhde hiV a-ore A. .1 s $ d 5napla prrr. dsard sp. final L Rels i MsdiCialsas ry'elspHe; as tiesheel4In
h. I elp- .ra-de di aieebanapmehtnld16 IderA.- doiaI man uaciopcal o.e. asihialas &diei U pip en eapdMhn diB arre irsl iho Pnac n ahdei234lod .

-GMEp e'IC -h-n 'ad. sf 'n rt.d a-I-il.. ,3 cs re Io amsrnco a.. ....d A..i. ds L c U Ceidn 1 IP conerP heo e a enurer o a heu Letd en M o i '- prm do i Ci.
a,"ia',',d ash 6. ....'-"' I ,' r-'i": a e 'paid" ea' -- Pial r heasd.ehh.d 2Bod "hald3, s,. h ariae la- d- Ll ra iead'e" eh rs G ad ys Sed d hA .birsl Airesadsa" Oa ah ep.1
pn-, 1. "PA, iP a-re Se Pep cerhdie ,teress a n m P ra eL*esd5 Aeeh|slla. thi pashantad e d

-i-= ,. ,, -ol I .'tscl., e, Ie"r1n pd, ti duee' idy. C oh rV d e uate mala en ill d' hhds di in a
Si,...hs..e ...s..c....s d s E'r n-A tn 5doPr. C ensea. a ndoseua tahi e uIt d v'eft. o
Le. ,pnhbat;ner.i eaaP. . BOLSA DE E AH Bi WeXid.6 nn Yp0l, c.i.n'I ., ea.s. .. Pihlha aeld... ha r panas p n .G.a. ind.., cn

G ra Brelaia adqrui u ler :. ^ t. n rr B dlm ., I A C O -r.--e de }, ; ,* 3, L* ** .. ... 1 rl e 1 Repuli.,e uelderX El vn la d l b 1 r1 d I 0 i n delru ar K prlino i plesr de Cubrl,
enP i co5.5Or OO tled co l. Ac r. .' u I.. el coIatl S an d -de.t.. ... i. .* '"" -l. Yn1 .1m..ed e -Detaes Puni r prres erto RE sic eo = end. Oehur p. ;rel .^ ,od lp Iupv Lard1 Cen* ^^*le""a L _r ^_ 1;i "....... ...... Ii. lqi lete a ~cani 303 lone d AHNGO --IE.o- heedro MIB D JunAtMot eie1 o NDeh Lux eep
hba dera darne .d rr en ,:., u. endbarn 2 or r o pre, n I. . 4 i~ l i v e ,uert e n 3nd 00.00as I-an ea. y sEldl aen en aCarma eimivhee d sasa aa pr Y. de b,
-s1 pads COT.cA erlecn cpop de 32 y _ed_ y_ 5; y u 1 *' | an' nL" r 0- r Fernandeipr siunico pllchtaa dt o- derenlahf eni a elaete. l
El PPPlAPraiP 1- _1haS&di paaaan ye I t..ar o - ita.. isihna51 zaI Sei dseo apS .0U sr
6i;.6 12013Cian n do h1. sepalm6ndl as ahio rr C--O s as Vn a $ d00 IsIs.berpa hes iearantand ee, dsp-,, N1 ... ,,rL.. .R I, -L eV: d ilierre bde .2ny r 1 r y a prdn u i Drel. d0hiae.. .. hylemth d h ln
s 1.r 77,nmi.aSugdirsCo1pany ryhidtd.. .. . pi - -PNA DOtA Gu rI A-aterrenalasudeneartOrln teode n cladponfundash obtMep In pib ,n

..,in r r..rla r,2 p .. .iC. . .. Chl- ;s'' na r lah'' y neendieran a blne ,a l0 3'4 ** ** :. .. . it D O U EN I i rl 1 de $1'0 0.
1, p o c a escraseaa de -Eislia!aph. sasaraCanae dphlhpappsi = dacur, iavphpncpiadcin,r1l,, .l uo r .a ,rpn .1 ,,l ,._., .U -kbr ^ rn ,-i 'l porlea i. y ""ud -ot^ d ,^ c terr de <. Vt u,'"'lT '."..".1.... .. afl'^ REMOLACHA FEN~A DE A EKCIlr e Il1lU *eor~o =l tetu e i V Ie r
de M ....h. '7 'l;^'ml"dt 5P Tr''. H;.... lr. D nh........ Cr Se St -- I Ma. 5 .]l,; ? .'. :.,.. ..*..* .; *'1 ] CONTIN ENAL -CUaBrANO.I. .... hoy. pork S.... p cIr dd lll r CI~t
....ude ,I er .... ,,, 4 o s raddes11 i v c rt onvi a
a'Losnain-d-DEShah.loYsh renadr Ir anioaen


.. .io .d TL. de iro p e net .... ..lx o.'"^'" bdntu ..... s l- 'BOL A DEi" NEW YORK IA'" .'e a). _.... ..........-, Sh... .. .........plena a.. e"ao B o U t l, l
lie Cv~nna pTlro eo v e n. C. UIi,'I% m ,- OT tr C tO1 or c 1. c o'"h'' Br .-. a- p. ..... '. .. .. .. .. cl de reu clin d* anrXa >ccv pqunr
d pr a M-..l, L-" ai na Ui tn qu ta o R" cd capitlP... . .5p Ka A l l lh.n5 fay de ii d r. r cad o mu

Pte ra N''1''.egra,'"1" snu d c :^": !, l. ... C *'"- -*' ,, ;,. .^";" ... l ~ o ary "" ,,'"" ._' .' :: '.' --" .. d meca raqe srn- Puro Rco de A vipin~' u .lc o~
N'.,ona1 ..."d I pl an'"b . .... .. .. .. . OFICINA (e o n XI IGUK iu ao NGTO HAU NAD | T |
19rca d'NuevoDaredo- - -h.AmhippaUd aDE 11i, a a -- Ah--hl tti sdriasH .. ... .is eldye, dePa-anUCIA- oe

I. . i T( r I cu ?-1 r.. ... . ... -. ntd. ha g o r d.d It ..... i* 34 S- n 1. .. .. lab ...
****'i l 1. "s- ee so 'e. rr** ** .* q. -a1 t .... r. ......re.exnter e.en. n | v ue n unii re<
reds papel lI sticasieni os pr- c a c All i onrel~ iac1n a I dn herac nayer
..-o" %Veilse pi esats-tRaas ah de zoirai Vra6Pons$2,0111[d.
c- ilgai.a -v -h5 Pii a seapilas sI elai Ir. ee.rephortns d PsaVejrn, caa m esabip s ,Bi paaipla dInserter.

.rVan B re. kc Tedqu1 orc pal nj. tin i. i I, .1@3r- r h a- i --. d -eft I.. e m 5 etel o e t ea nD ua- db1-r, eo Suai de pesn. |i e 1 i r
enL--Cor de 500n 00 .- Yi '1 -E. r e Ph P - K n a di Qaispe $1 Pa00
e~t~ ll~ann a ~boeatc: s ueCo~an Cthanlde leard / In hi Obahrh lperol ..... ..i-aP - ttl diqa .26ipres tnahOesldhiam -tai me ~ipse pargr i e]apI~ l tohaliad b i (adP ritpLhi
irm andschrlr Sc ca l.e e.nc.. .. rr rpd ", 200 ia '.'... as-p.' ,1. sl d al i ia podC ih ti .4OPr N.f i -de1A
%--- -, nihay ci.n yaeuOMohep - se isi. so l ie'iir umarlaadnp IRAe-dda~ldeeiriiisld~aasnla reiC on. e o e rs4L aprudsd 33 eea d l M e- r-..... .lis-.Isi epsa1Yo ran a n eddhde n pill h 0eruadait ennIsInaslhal e Pip
ex l.. .. r in b1.,. te,;h p a... C aappsay es Ph... r....... ea- in ....a - . n...naa da dh 31 d u h ri d is....d ...... hatch . .di g a s e .Co.:
S Hn ern Am pap 30 7p pi% s P l ......... I .a P .enn d.- - il diatsahas dpInsh las.w...............e....i..ra laaBen i lia...lde .d "Jal.aar .. 51 sr a i

Mrlnn cml~ ~ uamne tdd ~n,Ieet -.e pd IsAGrr.Ainlda....a.r.. aC....p Irhl a ar -- -ScpsaaAM5E . .A C saaipinaleioGiai0,eliphsabehnssp
o e5r.n a ehA ,_filr .......... .T aeppae br n.. 5.5 i 5. 1

n H l l s h l r a n J $ I N r .e . . . . .u q n r l a o I e e f r v n e a S x e r o M r t n z
- l1-t aao 1oap -- A a -P-.C...me...LdeParNita. ut .. .a....s...- n s Pslti Al s irp el a neehd fnpepha r
hal Its a-5 lpi.iu~eiGuateSalaanhardAa Ppsrt-. P. Sin pabradorhie ando nohs l td adada ian r
pran It ttafia i as P. JIIe' ......... Pe n i e -naennea Ir end es. G '6SI
Pd .I .1 A -I- -T n Iripablia. PpdIai pa qx i c ia i- riiss
150 n 500,000.. ..ias.(..- C-e' .'P-IP --'1r hr714aedleep"ib-a rrioud e Pent'"rejoo ulpnibianun iaicea de Cabs,
xi. a N ... .. o- ... .. ,e 5 37 CIaria - I n ..... sal
i 5 le a. e t 4 en ai 1- A NI- A, laa n 3 a i t.,u $Zp unreo I pmdn d
cerce oll Noe o Laredo. I t.Q iPre arenaa Mia rqu -Antddie p ....... ..... d a1 0 nhOi doJo anPI. ml
sr'n de carnede .... h, p.'a.-h f-,,1,I, ]n._ ,1a101Id h,....Is.. . sG ra- e u despux Taempre
NPEOL0ED~n~r~aIP ap '-da .Ci.Iy. 02 -- - .- Arlau l - 8 aapes. thnshPido;aoIMAhihaCnIpd i hpaplad" i qivEl dpan5.40aCH'rNaal ebidp

El,9dC2l2 y s dp... ai, Ni ,e.cp..n ..... ain., .. .. ... ". P xa Dr. ... ... ee d as d idd sp a ds peIdif iaane dflnat'. Ara ]
pita i ~laespd pr ai nps .ra.p1a5 aea15.fdfrmrr.eas .iarlipla. o ,, r -, -- p.hsa ee pp .. .. r na r piad p e n
ai nac6, d r [" h"l ... i. palane d- "lel an-hali d aN"'anhbypG.pCe....a....... h a ei-itu ada en Iim ieA alfre dioCPso enr
pii lrd s ah a Ied, Ba. ,, I -P~~e-Jk ,11C '.. t- eOeera a t-ha oppI 500...... .. .. .. db1 erercesote ra Sprors hipsteprxmade
s pa ila p i~sI.t- r aa i s erlt - it al.o--a-1 aed'e rn isa l.05.000ues olidi. $1.580. A pp priesht a -tsrl 4...h ..jl.alk-u i.-1 la.... . . . . in. armbmtrr P55 5.
sg'adepnnahIAP5-al r l.rr .... AadaatI
Si-rits hdn7 dc.Io rlh- aiaVnda.a, -e. .ar...,, redda.eOihd aerof
i lhy lt rp m ho eanr d l I ar rl-P ar - .. 2h5y 5c ash .. .. .. .. .. .. IyeerssarbIlaad en he.Waam, Irro
d eee i -,e strt.h -. Lo e eordrusnblBANCOiar ep ni. si -anhi

Ol.9r INA -PrSI dAeO- .'. ,r CO NTa.INENT as ---aep.DhhALEspar NOahsuiey .Pdy a
Ac .... 200i.pP .- - -e0m aXl-pp. s ..i11Pap e-r-,EpLsl000a ddi.t octenn a su ml pre,
iplip pdns11i it1a y cr t.. 21%dn Papa - - - - - - - peh. 585Ca F 5,5e UPparhis. di
Pns i 3elNi- - - -N ddmcreil - - - - ,- - -eoae d aed c tivph
Sr, i ,i.r-----------------------------cy prhat.I dl h ra. A
11~~ pa. ism ecCs arilseagalUsc rasi - - - --it.1do 5.001)ap nlps ahaihsI* p-n
p d y do e l Dru, .,utter olochaiSho21' I
S rie ha I t.. . r. . ..-sP - - - - - - - - aip.rps om p iada pins103 dl r
(Ireeru- O T h C10 0 I I L atinalBi;,- .."'.". : "' .c, laci mts eici ente y ua- may r godral- ra en f inado ere. epruen
Piedras Negras s i tu...... est' II" I A National Mi.... 1 upb eea-E fiaonIllR- u lli itnd tig in c~luy n do azt aredo Cuba11194- N .at.ion I ...i....i... .
Fsere leNuev- --r- - - - - --e-,.,1,'. --C.aAiia. t H.E pnaE r eCA sOe snt arL
t.... .......a.. .....he 'cordadr ... .xte nde .' V do El o -Id e om ece p b


P1`13 ]aNhah- l-- - -d-- -iep.eAnhih . .niin
ares r (134 N A Alo. 8% eson o aI :oaio 'trn Ctd' P I
REO._____ O[.. Seni292icdept tlm w Ir d merp-d t2P2on suredre
NUEVNOS N-1.lhinhi r-ier.t an SO55t i-s

.... ......i.... pa n ia ,rCl raa h'r- a:... "'" norn.5... -. --.sr O -., -.-'. --."- - - - --N leba-t A5I.43A5, TEF..I4 A5.4A5
ChsnlnnIsOha....h4.....s4t .r a3ah Se.eee inta--en --en. t-d o e-. "

ThPiP ni nne IP ba"" ha. S_ uaRR Pl~s; rip. --U-- -- - - rpiln
:No.. .......... ..1.pstis 1 sppparyalaaspa lrI tarnae -
spah.sp..-seas maeda34 h' g ... ....opReINEp art. ] e nlap d e o
ap C snps Pat42 i 35. 2% a% an-F.. .. .e arc.iae r arIps h d
ph ehp n p it da y -a e a"llasi as flhhis r aalsbn andiaha pieencson
Iehl ph Ilpdna cihia di dier el- s Clone uban de S1,00 1ape u.go Oliver Corp.a'21asHisn argpant IriaIs sOPP- to cl -sde mS iaha s W s,
rsl, ha I..Nr mi exstepea 6d od B~- bot. dmia or.2 43% tta ajar sheO tn dm,-plihalya. saysiocsi-Ipd. aseto e scn
furuit 0 1no .. ..d 37pMs A tsslgeia
an[.hpehappail-C-,- caderuhdS do 126,000000aeeisl ho
I eal ppl o har hs IiI--e--- '_apIS l auo bar fvordoranicts.aheel 52.4 pea .5.40 5.4
n, ,.., n tlr dir Ai C- allsasana pahlhA.. Cy.25!4Ppir. .5
- ,. . ..~x.1r 2% Pan..a Peower 27 Se6p-l45e6954 eTap..AN.I. 45.57
d. S A ahe.ah.iim .11 .Vi nab e . . 5305.5
= 6nl A.hrsi. 3dSinews7i1s, Pin
A- -WirPal.psi-]. cssheeandCdb.. Is arptfal&devn'1ir
EtritL tr nDAI enLA MARiNc a P.lRnl2are s Pi bzxhV6 s.T Ptoorpsphar p
.lt t IPbic Ba.ii' eioe nocotaonul
A Pau.Oil4Aie o tn I 'enh elot n.m


INFORMES DE CREDIT


The National City Bank of New York ofrec a sus

altableias an pla mi imranes pazas comer.s

pcialsde Sur Amdpic

Lia apla ,pfe,,ac6n con arra cpphsamoop ear
organiaciores onhecilpesdel extapanieas de gram
util~dad ptara sparosclaphias.


T14E NATIONAL CITY BANK
OF NIW YORK

HARANrA SANTIAGO -MATANZAS
CARDEhNAS CAIRAPIE- MANZAN.LLO


.n M o r ..... 1. '. .24
Creole Pet . .. .. .. .


a D -
Cub. ui n .. .. ..... .

ap i. S. .. .. .. .. .. l
-h.on,, P .in .. .... T
Cru. St.a. .. .. .--~ t -
CubanA eSag U .-
Crn- d ry ..1s... ...... i|
CGa o 49ar.5
Cirro dcr .. .. w.......Del.Mus[a,. 4 -
0onl. Molte. .... ..... i1
G~eJ, H ot~ on ..... .. .... .. eM
sDel and .. .... .. .
Do A. ..i .. .. ..


D tist C ........ .. ,.
Del. i bi .. .. .. .. .. i


uepe .a .......... P
Diam m Ml.,t. .,.... .... .. i1I
Grey r Ind ......... 11
r.st. l ..t .. .. .. It
ch. But tet .. .. .. .. ...
ri* m (R. ft .......... 1 'n1
iMs.. B ond r .... ...... i.
R11 hu d ............Ie nld'S. c .'.'.'.'.'.'.'... . -
rona-b~a. ... ... 1
raj~rdo u .. .. ..
rieter Wh.. .. . .
-G -
G -~t. SUN r ... . .
2Gn. I .u, ... . ... u
n. Motors .
Gen. Motors . .. .
Gi~llette ... .. .. .. N
Ga.. Ry. Big. . . .
Graham PIS* .....
Gratuiy Con ... . i
Gam.Pub.,.ut .. . . 1
Greyhound C .. .". .. t

NudsnMet .. . . ,
Hupp. Meter
Ill. Central . . .
Ind. no r .. .. .. .
lnt. Iren co ;.. .. . .
Intend St0.. . . .
J....s".aul. .
--Y


.1W


COOPERATIVE deOMNIBUS ALIADOS, RUTA 31


SERVIC1O ESPECIAL DE LU1O
AVISO

Mu'. inportranle a los setiore- riaierosc esat Empresa
de-eandc cooperarT con.su s tcrorecedcores a partir dal
1' de Marzo de 195"1 ha reboajado el recio -de los pa.
Eares d-eIDA.

Hemos pueslo nuievos ornribus erl se'.rviclo habiendo
-pisasdo c-los antiquos para el Servicio Reulai.

VIAJE CON COMODIDAD. SEGUBDAD Y COMFORT
UTILZANDO NUESTRO SERVICIO ESPECIAL DE
LUJO, UNICO EN CUBA


C 1


el deparlo epim Avenida. I rspuo e earxua
dI do.rh. .anie,-.-o ims d ns d TI aO d rL*~U injEDL
n -a .n ba'. rcd. do -e r"- .e pv.O
do d-l pllnal


be.4o2 rurldr.ai ,Ir ,if iih s ;I L5
QuidrL .. MIrIs i s. Carli M lri ll'an 151 plisi. pl leJ I hhss.

MOe i -a1 Iros e iirrlue d -3b5 a.oo ide.
U a .....d "e. c .. d DisPr .. ...d.. .. r d IM msra is l r. ven-


rc er i ,i' ..e. ^ ndtdi i dpd epn rs mtld c e l. rde -
1nr cE inn i0 a J 1 drm wn en) n GrindI lea P nT.I I
.siall con....Ca-P pumn. i ,r ea d ria oo A epolh V i.ll Iripa i
0 hrs d dr hi hr.11 UN


-nls Adesr 2 pii m5',P l i nn (te -n ei u n E.ca ie Pip-re alLrem'
,se em con a it ie, T *. 55 ie h snto elic ai
isridemin C. Eh-aan d. Rseu lna..aT da na.. IPe 0=15
trg -adr a d. tl M y n uu rta pn.i e r Indo dr 9 o. ahrr


HAVANA. HEEL eOMPANY, S. A.
JUNTA GE~UUK.A D ACCaONIUTAS
PM r dilm dl. dei rao- dp Sru y "Pr d ( in rG'Err-a idau d p'-n l .;.
Oue dMissln y p pI An 4, d lont PEasrio n dp *Br E Coapf.Iim
is cira pan *i Po~dlc. a lot Srie Appasisr.ias prai-e la Juria
G. nTm i ardaaM. ro -nd l el d d cra a

ICa 3 do a dlaid sa *I dlanrlrihca a ocla l Al. r- i.r n2 316 8l5s9.
p ia sea dedad cor, nPten d0 dar puahl do la Merada di
a t baio y utleoi riar liadao dun d mii a Alr.


aUeirdai psahe li3 pa -." en 1-3 n e n la merarCa d, la C nF -
Sm tr lacu a'drd aa r aa ,.i a lir-- p i eay. Aprte ,eualq.ulr n,
lldr .- a *l IIearI dG o d1 c de n d',lie ur- den l a a ,on -
@El"t matalf eLt... 'V-m N En'f.l P _run .00nWnd La -e 13 r.o lan M a s 1d-l9a:.
HAVA k J DOELPANY, -S.EA.
S WrA GE IESU. DE A A AO ETAS
P c~ r d lS s .' o r,: el n d iS t r r ld e n l e y d o c or d o r mj o' j C. r.' 1, :.
EqUo @-Ir,-, lArt142 d o [as ,.srcim sde o51o ,.-'Dimrw:ni,-,
asClo aPOtE 0.10, Mca lowG 011SLog-Acmlr, w-l.s pa In Jur-o,
GoenorWJOrdhinari rla q lndraelsecio el cbia.V del actual a
ka l3 do In ci-oo 1d n O] l Oi.'Ti1110socicill Ancaqw. a 316 alln.,
asoon laciu,'ad' .n ~ ablsatedo da" ,.--enla do ln Mored ado
k-mkaol o y gwitlornest r@Wzaclo eanldule W ad'o anlortaro
del camo del Ba~lahce Genteral do he Nooocltos v tlmw" Io
OU dOpertimenlos eon relation con Il a mc'h, 1,In olaCm.
Sohae ] -,,lcruivas qu a stiia lu ia st,.le Cilptfcma ,-u,-tlCJ'~rl
lu ea @I lnmr, ,v do lce c-3nvo.wi~es y de Ilsam.7C.IOnSO
rim rosn n od.311
La ho-ta:r,- i i j MarT _cdo-19".,l
n US DE LA CAI E


"I A IMTI'% lrV T A INA A " A on I- 'Xg- -'- .3- 1()Ml


Economiay Finanzas

s los futures en


tos ayer en N.York

alrededor de 1,75,000 tonleada -Ia.
ga espaiolae de Il auota mundail
hpn sido vendldu hutr la tIech, in.
cluyemdo ins 75,D00*toneladm vendi.
1nl du por el ICA a* la Commodity Cri-
dit Carp".
Precia a pol: 5.35 CIF N. Y. Muh.
dial 5.48 FOB Cuba.
r. y FLETE: Un puerto Costa Norte di
d or Cubs con destine a Nueva York, -l.
"'- l.datI.i o Baltimore: 44cnaho-i.

no, AZUCAKEI REFINADh)
0 ot LI relner-i Henderson, di Nueva
net Orlieans, baJ6 su precio bislico a 8.0
iph entavos parin .] grainadiaen&a
pael de 100 li bras y 8.30 centavo
d el pa ,rael sac de algodon de 100 libraj.
S Se AZUCAKE8 FUTUKOS
can CONTRATO n umero 6:-Al Iniciar.
ntos, se laI actividadee me operp en iep-
hlembre con aun punto de bp e. iare-
ai- Laci6n a i Upo del cierre el aviernom 7
d 4 lea demir poslhcions fueron notlha-
d cond ua a s glhsP on ese mePasntoa M t.
&L En yo 5 compradorea 5.41 vendedore;
'ora. julioa 5.50 a 5.52 y novlea1ibre 5M
poi. compradoreh. Durante la primerap ma
apri. d iia hr de laieal6na el marcado pa.
aria. recti halla-re sin vendedoreu y ello
radio fuaacls de qdo c oh p bah rdenu dol i
into, colmprade PeQuefio volume lostpre.
ndih c.hsIltuvieple un b-ra m v.n.ae de
lom it"espuntoa en septiembre *general
eni Juarhe.hac1-n ea n se moment in
hprimeras transaccihne conauns i&Ia
erode taibilin de tres puntes sobre et fpq
itm del cierrea el viern. Paco despu4,.
sh in embargo, *e inhcii un lento retro-
pa- ceaa y el mercado perdi6d todo 1
avance Inih.aL mantenaIndoie a ln
nivele hminihap. durantIals mayoral
artsa de hI &esihn, pier&Ihhierre eso
i hrevino una eva. reubida y mayo y
r lI.tiepimbr volvieron a colocar- a
lo- tipoa mAlximoas mientras julio re-
ib, cuperabsa part del terreno perdido
S .p inpeoder alcamnar nuevamn a el
peo, .i m aximo. En noviembre today ld s ope.-
Irec i rclon fueron hechai al malsao pre-
o i cia. Comea rsecuenciah do eha remi.
bida de ultimo minuto los precipo hi-
4,000 nale, de-ar I nea sh d re naprhto
en hurin. y de doe punts en aeptiem-
prs. br y en noviembre. Mayo qued6
tidi- igui Iqua el vines.
srue no ZlueI.a..l..d..p... ..f.. .
recbo bhante uerte, 234 ,ot., hicluyendo
S unl riquidea ci6n cruzda de 13 2 lot.
at sepUiembre y loi arbitraie r dguhenteh:
P. 4 Iles Juli con emptiembre a 7 pun-
an to de prima par septiembre; 7 lote
idsd mayonpcon Juei IAe12-puntos de prima
prelo, par r Julio; un late Jueio con Julir
de r mundial a un punto de prima para l
americana.
Contraoma en vigor al iniciar la
blip. ieisin: Mayo 0I, jullI 1S01. esptiem..
eall-. bre 132. eoviemnbre 64, oal 3,56M In.
bZnom ta..
Cleam TM.
ai Mpxim Misim hay b eaiyd.d
5.41 S.." 5.40/41 750
.54 .50 5.52 1,0
S.i 5.5 .5.P i8,450
5.59 3.58 519-SN &MO
iden. cierre hubo una nuev a resubida y s
dorei alcanaron lo, niveles aniermo., hina.
, de lizasndo a I i6n on gra n firmar.
cano, En marnze di 1U3 no hube oaperace-
ndhll y 7 y drr6 con aUn ilza nominal do
deade ocho puntlm.
ua- El I volume total de operaclonei
tresI lu pequeio, 1h loJeat, ciu tod o con-
1Sh1, centrado en is poaisicioni de julioa y
In con septiembre.
hlexr Contratos en.- vigor a] niciarse la
quefo sesi6n: Mayo 404. Julir 573. eptiio-
ivan- bre 537, marzo (1952) 142, total h,r
, S eti Lohei r
U Clem Tom.
tk M l-e Mi hey vendidu
5.50 5.45 5.ti0. 400
.51 St4 5.51/52 2.0D
5.51 5.44 s.l 2:,6w
.- 03-N -
U. pacho fechdo e n Brlisbane y remiad.-
to de do por a a gencaa de noticis Comtd.
xten- buro. quea dice en part i ehiulente
se r- "La noticli de qa I laGran Brets
come. a habih co osderados, eil me irea,
acri un eonvenio .anucarro Aprieado con
.e.. Cuba he provocado hIe critical de Is
R una organizaclnmex s de Queemn-
Noeln. land. Las protelsta Ma ie oromsm po-
shbla hai ride hch. iA gobierno Fe.
de ha deal y al iob[erno. provincial do
n des- Queenisland.


isa de dos pisos en

amar en 48 mil pesos

)tru propledades valioma en
r. a r -------N-C----DIARIO DE LA MARINA.-Martes, 20 de Marazo de 1951 0'


Pigina 33


Usted puede ahorrar muchos Ha quedado especificada Ia funci6n de Ia letra de
pesos usando los alimentos en la cambiopormodificaci6n del CWdigo de"Comercio

formal que fueron co,,cebidos Z
Adalaiz Ina to imarad e .APRECIACION DEL Seriacombatidala fiebre
FrlorB.0,to 0 Etid Comercio reform que E D E CAB aftooo en Colombia por
It 10. eoporo~ormTof 00Aartirol..oofooe C l m i o
0 oy o o 00000a. otg.1r;.t 00a o.taos too tpa t C. it .o fijo oa Ley nu'mero .5M. oooa noU i6n de Nldico
q.tO a i a.0at00oi ot ao. IAal o...00frro or ,,d ro..to -Pooor aLooo I..oIo0.Gu
. . to......Alto.ad [.cc YtFrot oarl:ott a eto.. LiA E t '.-.. l: 1
00 0. 10000000 ditgtid.- 0t o r.ro".o.. C..o.. r, ,.t.. 0 0000 1, 0 "
too. *'l. .0oo00 PeL IoW-tot F~etIt 7 a .eooo oa.etr.- I'mo pdt.0 "OF. o r. 1RFto o n-rrrto o uqooooo a-autooItt tt fIft..
0.0 .N t l'rot.r,'taato r.do oo "- 0Le to 0 .0 '1.- 010 , .-
Pro *a. o ta. 'L . .. .-,00 ...o.. I ,o./o",, o ,..o t'd0t.....o.t a1t ... &o... 1... steoa.. t....
Ur000 W. 1, -, me ci-.0 0.0 .. ..
to0 a ;,OtoO .0.0 ...._t _ooooo 0..r. 0 Ctno; o _______ _________._.-____..__________,_______
l000 .. ten too O .a t0 ..... o. .Ca.sro, 0ot 0. t o to-.I, ;n . ... ..0,0 :% to
tem'gtetan Ce .t c, pin e = e
000.00 tMao~ .,.0 d ir O~O. n dO a% tell, odd- C.et a 0 ~ .,eu, Ott O.i p o doaet~O0toe[ a
d.ot.. .. ............................... 00oa 0 ,0oo daa.....D ivul ga el ICEA Ias bases para
aEo.do to ... t.... ... 00o t0,oO- O C'0o,.coI a oooo eo 00 t noUI.e0 9r.l-0, 0 Clo -at .e&-
................................ de e Lira 6( /=::re a j5 an.tererl'or ionret.... ... ... .. .... .. u t
oaj. ce pr- oaluo af000000000.Drell a. ett P~dt5otoot O l s~ U
-5 .............. .' .. .Ccod elit lOS a 'eares de Ia duota especial
.0 .......d ....r .M`r t o .......... .. . 00 ndo to olotdo L- a ot .nara ;
nuct 'a rf al0aatoo a.oto 000WOtt I....O-c-0 Erm00 MetalledoodoC! tois oool.. o O~ot
.... ts .. o a 0.0At 0 t o. a .......1........ A.... i it otor to ootttoo1- : a t bQn:. iene relaci6o, con los Irecientes decretos
cooood-ol-Irt1..ooi0e0 tor0.0eroTripar ao331 o 373 reguladores dell zafra de 1951
mmo Ohl Un ,lt oto 00000do godo d 00000.ooua ir.00 ur~odae gOO .. .0 .-,' s-'l
I' Io O-d l re d 0ta0" a 0 .r0 t od pre .
MASK" quaose aO ef-G o m t. L-, c lwog H.r.'r. r.,n hlrb,opI doe l o
mindO barrier s ras a 1I _S "A Cu pr" o.ralls;,cle,: alf trIa , Ea'. ctl pa'. PCe tG.- 1E do, e 0 at- t" o
TIER' .ad-GROOVING 11-1 lereeles He, ..Co.. do....... .. .,,pr. Carpa,' di, I'
oinalt oo ma art rll, Id o0u 'L. Eucdl- 110A.a0
" 4NG MAIASW 0 al0.0aad0000-o,000'0, 0 1 113 I Od to.t. 0r0 00d0prn..r e- 0, -0 ,, oto....
woR N bDER MASto A., e oft po to rto ctda r ,oo,se ur I0,..(0L0!F iar- o .0!0--- do
otolo-a toe, goi to r.ou o:1r 000e.0 ao re r .,' -te t., oOadloo 0l~.00 I, i,: -e o,lu '0 ,'.0000 de t 0. ., -- -..:, .o

.It I al" a. C, an, .Ca, '. hh c .. W 0 aCom. CIe "
"'" *,re e~ c rolil 4- "'L.,... ru l. e. goir.. ,, .a
to Oddd. d arts er't".d- ct 00. a r. ln0I., .'.,0..cr.


to tdo0.000lo 00000....00000
rea tm pl a r s [on il r, u~ao l -, n e rpi lo t 'hi7- 1 I cr ia:o.- cl& 1 1 o a l n Fjr, d ~ ,l as ua'o.,, i 1 1 .9 O P i e % C m P s
r oo~ doo a a Ol, c Ooq Pa. 0.oolr o, Oo a re o-. ,..o, .ooOOOe l ,7t r, oo 0 0,c, 0l 0, o-t Poat Dettttd o.to~aoto
0.0 0 0 ......... .................. ..4-o a . 00.. o..-...ota... 0 t.r.D o. Co.aoi
snea 0 0l h. On O d" em 0ii rI .oe h rit-e .. o. o-6-O -en oat .,rlo ^ 4.00cano so. ttttat-n C o.de Oa CEojy o Pooo
te eIod.soo o, 00 o-e .gca.0.-o t ittoP o
car )qu ler ,at:r.-Ile r .e oo u 'O o'o a l tou t e Cu ar d ou oto .Co.reoCno
tah et.h....... ................q-....... ......... .... o o .,. PtD.oetr


000tray00s00ded aotoodue,0ioa 000e0.000000r00o Paeed O onoboos. uconsqu
00000010000arn- ec..t~f,to e r i0.0r "0000.15l..oa -
000000e 00 0.0 0.rln 000e0..0I I o-.o1 P o Ol o-,. 00[ *.]00-o l~t 000,101or ,rdltd~ ll u PUce -onr o e ordta ,o cuo di0 ho efcate.i~n ad pr
e u 1to o d r od .cto o O, e ,Oa [4 a e pir- lto poa rt e]ra...rrtqe to del a or 2tt too A gC ta e d t ba rque de
cu'... o t D goietIIl. to ro l p n. -to- ta 0 d deoetoo tITiliaeIst I O toedtoaoa u0eoap queCtoa it-, oti aatomeroat enCo ..mp esood en-
oo o ororou u I atom oto 'lor. 000,0000 a ry oo- m o -a t o a rotd o d000 Od I O 0a od tto o todtdo do Doteaao- oo tdot ottoo. aol ato d to


II moPo Tti oo ,ons. n"p. ..a da g,0-,,td4. ... . ..,00 .. ......00.... for n d. .r r.0o. ..I d Io0,Pulses....... Cdo..P........
I.Emem lpu cr a.e l op.i Coulon. Flato,',1 l .'" ut'" do alarms Ii e11 -uelit s r ath, ar.llMd. eDpln d o asid zcrs espe t ysi n te.e.ntlt
it prh do fo t o oo oo00 -00araaodocreroood i000 0- T- a. 8 12t0 f ro . L.:4.a d2oroo r oar o ooi a obrd.o a at argo 000 00 0000dor
Ialromr pot saIr~utr~on e,, t all r1-3118 &alford1no de] duefioi Fit]. I. -
botto d,= crtr. uim a, Ls. Lma a.lpe 11 anjd a al iga vai 8 lo a Agne lIsiue I
oooooorlertdoooo-1oaaotlro opa oa-rn ltto oooaoooll-. 1.de 6-00 b. 00dotlon oo1oO 50ro aoseaodoretooduodoodotoodoloIns oatoot ooataJosaetaote 2 ooooto aaqt

..it isnretere taao '.,ea.,, aun0- oop.- 0 to y Ispdel 0 ol arte oo [ 1r.odelazcaro. Elo o gntem deI Jns-
.oooata pro a odoo dooAotvoL 0 tud~. .o ror o Ia O......rE.......oo 0ame.- rto.boroo.'- ooL o t oca .-. toot, rn.000 aon doo ho gle ouand oor n e t o otda otd iooonadoto reo
'L Itoot ro o 00.T00 '. d lo o .O '00~ I 00.0r ....... ...o ..0 a0 oifeoenc at d rCoho que 00 o oro.sul aar a y onogor at resuotpdo en toou e -
....o l d ...tt a pt.......to.. ........ r ateto dorI .. .ootu.9l, . e ,derdotat.. .1 n ..q. .. r an d ea
cc.nllo- ar. ara~~d L, era" C to I l o oOO. I, ,O3t d el AIttO-o000 44aototooo. adtroodotode a oooottoooo e 'ontIliapooo toto itdootpo uatoo so
a ,,C,0o00 0dc0 t I- w ru soooto O an t P000 r.can dco et aotodootoo rc b ttgoanccaOtd o dopo00000 00 000e 0nt~,, i l 00 1 I,00 Oa ott1 Dabrt" r 00 ut.- o 00- nrud , t oo oTeiendo t c ontoa tu-a que
0r. 100l000-n. 0-a0r0. 0 -t a 0000 -C00 .aE AlOenolrUr, .1dn r to dat Boot d 0 q ae o o to rquen o dar a d" ven t,.a lob dta 3 8
00000.. ~ Co 00100.o0 Ia0..o0 dd0 Oa, aoq., ,00,toa. 0000s 0 oatoo sito qo. o atlaoto r000 000ottaouoo00dt- llolamo 0 ., rOa.0idalV" t198t.'. --.r r m l0.T t..dob eyoeutepreIeota d r e a Ae- o dFi
..plerrenlul u,1 w hart.. a, .. de aig aefe i, a fill n Ad f bdu aqde e nt al pesi enten, Ia los m ature determ inar e X el .prfle.1 .[I 'ed*Iec olor pro.am eIv nt- 1 F e s p eu l nc~ i adcme ci l s n ubrmi n
e al..01I0 a I000 e.onot Ia.Outooooto. 0000TO-.O 000000e eOtXdU' a 'onfl*brat otod o rk on ooto o p a onedot a no]ot o ntro a to. o o t0I 0 00 I -lFr o CtCol 11L All.. .. .s n r.............. ...........00 0 ... ..d .. .. .......-...... eepc16. o o caseso e .. az ql uo... oa s to sto ot dbo o ti004.0
Lahais-peri~irntl Dial oj qCiicD es leffar arteee~n 'euba s Re db ner fi al de e t aos zcres. n1. ar .
ml ll "' I nalT' r' a rt eC I ....no I ml ll T.h' oe I ,&l ,I du1 m ne s uenIo derll azu.rl e

cabana 00000areasO- . a oAt.0I'. . ... -0., ... "0- dot l oohot'o _ode otoo a IoaoAeatail o ar p csno0 po otal do 00% dot
iprlc I debi I eior l I r b'. llmvIi llerlal o 0 ,' r..a P ru I ep,'..l ptnllrei, I- En 11 [2L'E IAm al l ,'ld - orn r bI

iOlootot do a t i,. 0.. trt-,o El 0EnvrisGo iut.o pl r PoO a Gp.o to or.I dodo a ir oenodoo deo New to tuodel taor t oodel-I odo d
00000...oma...o00oro pr. ... a po ot.. ..Co_,.d". ,too' r.'aat, qoI'o"no -.o o oodoeoro ..too::
non. 0no, P oto11, a100- 0,0 000 . .o I ". 0 . u s0
rtns dF& arde cor ar-l... g.t or el crr.o.rei

u I mme n o'a00000 0 0e 00 0l l 1e '.0000 Pou0 e00le. r.11 e ci -,. IJ [a.
u a cr -oo r, 0 .I .,e 0 0 0. rl. .,.hi 0I 0i IF, .e +em1oritoa tar,,.P- 00Umerlel"u 00r.000000pon. o -..Aotuto idr
c.n00:000 ot.rtn do. o 0... . o r.1,ar: 0.-n rl to, dou .:0 do :.t nnotu enldahorr-s (uu cd Jd.brre eo p dot
I 0 00 t 00i Joloo, oto r. OX, 00 a d I-ndnytctOOOO n le Ql 00 h' ,l:,, rl t. 000,000, ti0 tute. pdostosDOt
I. .. ... .... .... ... .. .... ...... U' ap[ "'a 'r.'T, ir ea-le, a.CIE- S- a i'; O:l:':i~: r e Artq c ln.cr.anu2Jd
00 D00 I 0r00 0 0M00 don0e 00IOt po.otot tto
IF a o.z ollla unra Il.e ..:, ,. 0Ity,.;B-IG.neral,.d,. ,A iIII
Fertile, Ploollil net al m r,a lIu I%|ir.- ntuenl 'rl~ ,-l is. L os e--- sor Ier, iar e. o loe : uI n pa vn ar, 8488 cnsr{"
d., La i m r I rm l.. .... 'or at.,p b -, i61 Ol. I. ..a, a,. -. a "'l. -lC tl el n '.'o.n, t ,-.rei, an a ee e ta l n .1lcasl rgs:.1c' d'''. u
Lee 'l Olin+i30nli. .... IT' e ei t 0, L..... ...... ............L r'.. ar i lneel n." I r. mi ee r, --o LC6 I F '' i.I, 'IF i lt, derttU. it cl' Aen" -oEsecalpulia I s' 08/.de
put n j I,. L-.... all a didli..... [.,srdeeIl.... .1. .........del...des,.. I.,.d.l.Institute,,Y .- .s.nun. uP rpre., R efug i
l d .mclu a 4 e . ,i i Ft,-,I -oohlprec p
Itoo 0 .0 000 0 00000 -0 Otto00 tO 00000 Oa- El0 A110000000 10 .1 11 ris0000000 00 to
olrlo IL 1-1oo lll ,oo o0 0 al0 ll0 oioio Wl r. 0 .0 1 l,'a. -. 000o00too do I u.Y.-In t:.r, iAo laJdoaoorooatopstodo Fd t.hrto oa"pu
Ito.~~~~~~~~~ es000000or0 ooo~taaeoi000.004.u. lao00 o.. air. pocatoiocattad Ioooaoatdo dD0 4'"From o 11 el~,IF O e tor Do).,.l r 61l .l, a-r a rsoL.,I+p ...,
is ooO looo ar.tti oe. Q ra O ,"Ioe.Od a 000 L en 00 h 0.0 o "A IF .
ol 00000000 0or 0tolii ra. torIa. Ot d.0o l.t et oe.Oto l tO .0.0001t aut.
0000 00 00000OIlftoo potto. 0 Ca o ma 0 "00 t "t00 0000 0`01 ttdo\1 1 4 1
'a, &oo-O a0id00000a0a, to 0l,001,0 -0p0at000 00. .00Agent.i delPX M

tO l 010B000000l ,0 do l to ooau ..lon 0 I tllclno. art o ooopiin 1 qOIWOO.%0-.,t '0.... ...
Ict Mon.. r1.1F F`a hir n ai erponu IIffmrl n anrl d .Ul 1) ;.OJ de] 1~.o n de om r, ,
I-l~o, d lllu.. N, J n41d it .IQ 1 .W a l. F. II r ,cerll conlentio e houil erin.. r r. Idf r n
hmina donclo rn Jle". u r, 1,i1 nol ol. s oo lI.. 110 -1 o ,lld C uIll ads (I ee1 del"
d L,, rf.. .....11.. ...
poierale p ndo r'It& no 1o .eelLand..
non... ............ ........ -MO. t e ci ..1 ........ .. .........


00.000n00or0an u 0 01a rn"aahir. 000, 000 no o 0,i: e eld o htiWp tdotn to 0rca -.
000000arr ooniFl o l.o aaHo 0000oooooook oco00v000

do 0 o .. .......d ... .. o... od.. o.. ......... e00 i"000 l la. Ids 000l00 io1u ,._00 dt rA.0- l
91.1c. am.Itoo lo u r, ~o hotoo 0 aor0~ 000. oe 0 ooo ati o t-.o-.to 00 Eoo"D Ities oo 00 poe t an0.e sry l vlo

0.00o0 0 e oo dollnl te 0 0r00 0o0000l000,hr Prousdooto 00 0000000En000u0o0de
Aunooorod.o lnO.eIo .e de
c0. .0001. .,Ih o ,.oo oecien to Ou0006 aoD oto000to .E0nbonto 00 rI@ ci0utro.I .n taCun2d atotgu ueeNd 2rrurt


bo 0lp -.M .r o 00 ;,e w.'Po. .; th..oo,' tt"c.,,[o..'. It........oo,
es" sI00a p0 anl rrto oo 12 O 0u000 Cm 00 llr, otda tooa Ji order, l e reo.nroroo de t cy Se
to,,.an.uene la oor??a GeIUrNpEl
mic 11."oto.ooco.-o a q


I dO ed oored cuerlic IncI, ani00.do loooo dolortto.


to00. ito o On(. n~lnl ob~l~OntelooeteltOote l
rtin.asoa0oom,, tonteoaoriaot.o 0000. 0 n0aOo.ooo dopus ad.oel.Ideoo-
0d 000 -par. o0out, t.ri -ooooi a n00. fotoodod.. .aI..Iis0000n 20 par ltorOd lOoLo Lm Iil00r0 0000dlJ 0 F 1 0000-ori
do a. ori." 7 i hrn i pl ii a' D .I 1a a c .rr. on" a e cru- l
... 1..do E:nt "I. L.'as peji.' Ql e C O n uh le .n e At ~ fado hfu I I
dearpinl J3ea le anartmIllcem no ealed ee... 7r:. Ed' I
S00 dorl 00ru 0 0000 p .revadl 0ur l.no ooro dot fe.,'.r
ooooroldortedoldrio,.
'o ecas.iris "pe. dFco mi aill .iRIal
_F.y 1 e" s .1, lDFU 1 D %oll11 i-eerocc i Een5 .l


doooo d orriO maldO ooartooo oo to too t~o ,.o ) Oooo oParao oP. .. .. ..l....
or todoo oopoocono.,oILotoLotto 0000-lo
00L00 ooola com 00000000 or.Ooo d in0000000s oe oor t ig,! mil!ad o

00n o a GRANOSidi,.f lMan,:


UNITEDN FRUT OMPNY00
tat-ne el'nl. 4d ahel .1djsni 00
ds leL isa L M 101

RIO Da JA000IIO OAPLAo-- Soik n, l ai.rr
.L. Florinspil.i e..,ooo stestsdoorodo a, ooro.oU N EN
i mpd~tl 00u000 00l. 0 tlob nooootodrrle
I. .ar, iaanI n nlr, o n' 1.P.." e yn aIUlr+E

oa opojoo a.folo toohro.,od o 0000 0 rnn 00ld
do I..do 000 .odlemor do d1ior.F it.o go"n
oori odr on to odqoiottotn d0 va pCi.. Ooboro A. Nooioo -- Ottter]oo2 coo&ro, $.0e
gaeo OrIdn IIIa mLIrA I T igaofrIIp'iioo uInroaoa o I del I
...nr, oo h+ ooI.o dro t o- 0.0. 0-0 007 ToO. 0-550 .t.T. 0-40000 0-0700
P""'ld Eno FQolEDoroo oio.,-a p I a -,.fc S"'O ooooooo ao 0000000

i os oono ino adel V O oi 0h000 0o.. tedor la o 00 a1OU DnI.oeto
,to doe par.q la.. d ;2rA ,r y-1e1,
alto Ga. no n.,oleirind ncra zoiim.
ltma~ PIr Is, dqn.ro d -' iz.1r el.i]F r i
pffolelc q~etIarm" .9uans....... ... ...d
0000\ 00000b.ooroo do..r ploot.0160-


NFRIADOR DE AGUA


[adaire
*e la G. general Motors


Igotooloro dis de nuestroo'I noportaboe
' ois qua nunca s 00Iooo tmpreoctndibltr
d..no Enfritdof odo Agu, FRIGIDAIRE.
encril Motori.

rva do agua fria.
o enfrlamiaornto.
ilidod 0n ndotrle todl 0estas v0ntjil, el Enfri.dol,
IDAIRE reult l mils econo6mico, pot -
do pot loI sm os untd"d to hermioc
Salusiva de d General Motoo,,quto
-ro con mints, cout, fume e corriente .
too'a.oe aodoto E-f,:odo, de Aguo
an w ofocao 0ne0 09 ,0Soeatiedaoto.

Dtorolbdderoo toolaooooo
* de Refrigerad6in Electrka, S. A.
1. V.od o I .o.n.ob .
6n y Vents
o Unlo.ro.l Morten S.rvi.., S.0. Lull C-ndol
Wntoo 66oS .. Joo 2O
T.. U-4730 T.I M-39o:
A. .'6r0n *Ifot>,otdn 1lo0rH, Clieo. Choo
0,Pt -560 Sioro, Star-, 0. A. OtIooti.o, 0
,-Ilt011 Of-o 106. T.0. M-6506 3N0..


$. ."
12 t tdo 260
23 to- T OM-112
- do. oooooo
S. A. -


Servicio U-9611
Ventao U-9622
Ofidna: U-9633
Almaocn: U-9644


Economia y Finanzas


CONC3ERISO


I


Un acierto del Gobierno

de laRepiiblica


Ella Inatitucidon, dedlcada par ontero al lomenato de loa Economia
do nueatro paos medlanto .l oetiaulo do las vtrtudeo del ahorro
on ooIsano do lat efaollict aindustriao cubanasa s ha viato muy
complaclda anto *I t acuordo adoptado poar el Conseoo de Miolistros
do Ia Repblictoa on techa 15 do ma-zo de 1951, poar el quo sabiF
y cortiramente so pone on viqor Ia Reqlaentacian Oftcial do
laos neqoctoi d.ocapitlaltzaci6n y ahorro en el terrilorto national.

Al coaaratularoooo do quo esia reolaciod n haya de ser aupervi-
saboa bat la recta y praotiqgiosa direction del


BANCO NATIONAL DE CUBA

a cuyo alto organism oota toacrito el BANCO DEL CARIBE,.
hacero present nuesftra gran satilacci6n par tan neceIacra
redtda legislative, a la quo gsltooamente habremoa de preotar
toda Ia meiotor colaboraci cluo q nos sea arequertda.


Prado y Refugio. Telf.: W-3940 Apdo. 2894
Cable y Telhgrafoa:"BANCARIBE". Habana

iiiI P Cbat):t-t prootoot.h araotoohoo- or.~-ooooo-o~r'
to- 1 t o" a nIpo oat ar hIrtrqardoto fo t 0 .r.., : t i.o. n r r
j,, l",., & .1 ." o- a msmaqu 'e c eq-e e ais q I:~, .u r e I. P l'
a"a ttott deooto tae dodote flo1a drbr m" P h .. .. 0.I.I Le.l. ,
)toeroo dot Az ttto r r o Uc.e d pap doo0 ri ooe rr, rt-oo1
poarshare,.tat iaa poarttottrrroooo ,drtrlhJ.,oootot-
I ator esottotaodo drt aotar o dobrsoiar to fiturso orit etorz- P, F,. ... "I
re ingtesa netr de las cluel-do too otrabijos do soperrrotot rlW., a otquda tbhgaddo oP ar tI..ge-
el conoctmaorto dr oeobat- rP destit.r oes '_ to para obtenPr to i-
On ,o ,aorddadoparteCalmt Los Agnotr del r tttottu,,to enttre- qudaott otn final y el cheque del com-
Sde rstr Istuteenosoooe.. ttranogtrt op o. 0l0. at "Dtueo, padura, t ot 0 se0 exphc r t anterior.
i. ad 2o dt ..r... del- ..............-::. .. ......
Crotoaotto' ritorgor A ...o.9 LsA -rdl1 tt.
rlnostituto t o ohoquer afro: r .I- nU u o
to ord otd o o rooIn El precto de 4.50 a pat tbra 0 r" ., o '
oouatr40oot lao. 00000 anapdrO0%PataoP., e
tnopa e ttr.5t0 c d. y el r dolotooproetroaaoto.J P.. .
gle toaprevio'eld uento do too too . ottd I uy a rp .a.aoaPie .. ate, 0 '' ? o'do";
t1 oao. tranfe.....a.obioaPOOs i0....nttOad o q..aoo.oC oh- o "oaoatap 'oa-- pooaobt
de New York a La Habatna promedio final estimado que se aos- d d nsacp sp ar abe
at.... toto ldetd go aootpreo- lenga,.to n ..to ntoao togaotIotota"oog, dr o atao parop latsot0 n-
0r onoe r"tLao, dd do yttota oaro o Spto f do- oat l to ottn taa t een d o-
por a diterencatentrea 4.50ano-su rffriaWa y en opuooto or un ad doaota r
dr de gtoo 'ataregotan la In- ofjaroaao toabohon, ot precat promt- goo toad reopaaonablt poo daaorpta ol-
r d t o dot oo,"t dta paralao stot t dotntio do tpa' p o dot untttao toen doe.es rot re-
de e brabo (Billooftot aOtdtng'. totariacto uisttt s no e loo caao dot outdo do to
,ltt datoto Oo. paol d 500 soo dp,a
oa drt Iodtgorepoo(repor- .4 La ttlquidatnaFinoalosea- gpr."adaono iabre NewYork
i.e.. ...n . ... .. .. ..., h I., _t oqu a ~r li, Yr
e.a r,at. d tor ,t, d. ,.rt e,,- 3elo',.1-i .
tor e . I 0ta o,..00 ..01 110 : 16 h .' _,0. rt , =. _, I e is i 1

Pigina36 DIAURIO DE LU MARINA.-Martes, 20 de Mraro de 1951


Facilit'aran detallista's normal Nue'vas regIaJs

abastecimiento de los viveres pie afectan a
___________lainairricuifiura
Coootoersrisscoon el Goolierto a o oe se orreaisceisM
pour ciossleso aol'cuaqsao V igilan~cia tio 10.vis0 Tienoen reloscitin Co.,
r. 11-Oit I... i I lipss topea en mlostE. U.
I .,00. f.ll 000.0is . WASHLINGTON 01009Ls

S . in-.. ... .00000 3:."0 1- 0.00
IN.1.1.... 0,L.;0 .

A i0 0, M. 50-, a,00. 00c 0 3.01d j . .


L011 1.IN.E020 m..0
0.0000,.00 . . . .o~. 710000.0
anterior0.0:0 00 0 an
Ele soos G 00.1 031 ..'F eoes oro.-015 po .0.o!. 0 pooo6 olSp, o
is__ O dIopole000.tl t Fd0.O
Ri0. dtpopl 2, s 0.s0 0 00.., ,.-0 04 t sop I tosottto 0!


1 1s. d.t 1 ipo. otto ..o at . . to .5 1doperdoto ott em0-ott r dosos!. dorNoo
de. o, diret All. too o0ts 5-. t0000000. too toeookPs to !ooosobie itiiaes Atn
lao c LrS.56oo d"T fo.doL
Elie .40 istoo pst I.nsdtO e00!an 010-LIa isontoy. AI oo0o,.A ttooCivi
en 00I o 0000tsEn ;de in .0 a.lltodia to .Prs N golu, Vssooo sttt. 03u dcisopot nt erir c00
e lod to mi oete eutado: -00lbido y vtO lpt- ossibi .
20.5 y etoe e adae 00005I~d p01111 P000 0 tAMBOS
I. dor Elous I .t. ad.. 128.0-0 A0o-o t.n. Paraolo 034 ons!..ld A Oloolon ...Atlnti
6.sdoouoosiettttos lod o!t"do reotoo01,0,.r. 3050 Olon" Ailico3s Cpia
OLINS Lots0000
El doctor JOllold m- A, ,.,Oot, I,!. M ri U( oDRIVE. -S 5iT 0.0 . 0.0
lied ,I, d0000t doPpspoooodoo. Pil Teaen.O... 0-..31. 00, . 001
171 .so.00 0 00 o Oto 0 .s 0....... 5 did,....s tl d, 05
0,0000-1:,5o,0.0001- 1.-' I 10-00-Oto. 00'0t" 301


iEstados Unidos pagan

0O PRECIO POR EL GAS

Los precious del gas en los Estados Unidos,
equilibrados como ost6n entire una utilidad
razonable para las companies tuministrado-
ras y un trato justo para el consumidor, son
bastanto m6s elevados que en Cuba. Mientras
quo on La Habana los 100 metros c6bicos de
gas so cobran a $4.84, on Jacksonville
cuestan $6.66, en Miami $6.37 y en Nueva
York $5.65.


En'La Habana; sin embargo,


NOSE PAGA NILOQUE

lw .TA FABRICARLO...
...ya quo el gas se sigue cobrando de acuer-
do con las mismas tarifats fijodas en 1933, sin
tenerse en cuenta que el costo del combusti- ,
ble, mono de obra, materi6les y todo lo que
result indispensable paro prestar este servicio,
ha aoumentado enormemente durante los 61lti-
mos 18 aios. Consecuencia inevitable es quo
el gas se est6 vondiendo con p6rdidas con-
siderables.


% 4 I Hemos invertido $2.116,356.00
Y hemos perdido $ 468,791.69


Sumadas las p6rdidoa-y los nuevas invertiones,
representan un total de: 2.585,147.69 peso%.

i- Ahora... conte6stenot *sta pregunta:~A CU 1a 6 lN I R S TR

Cia. Cntaixra Clectricddad


Sla Bolsa de N.Y. que puede legarse

re Corea en la pr6xima primavera

Causa ainiedad en Wall ALGODON
IOLS Street 1 Oituaii6n ,de cnu0'n5 AIB A LA 3 OLSA
Io n bonos del Gobierno as w11 Yo0.
p. Vend, P e yr er i cb.l Fh.1 1 e
ant 3' ,N. A.,. i
la% NUEVA LJORK. a .t, NE s F IB. ell
T "30, oI t uo dtn 5 a ., .el 0 er0i. 1 a 44:
le Gob:eno. Quimo I. mM.ft..
I:. o-t.de l ,s.ed ao l ehn YI m n l de
t alos t ho tmo de 'ndon Co meon. Mayor eiasezo habri de d
..r .s.. c.l'du toe uerra do abrea
IEeV..U ,e. 1l.le pra g n .o acuerdo d n plomo ep futuros mesas
i -te a L .. nn.. ro. e-lo n l6a hen los Estadom Unido.
ante Lo.. bno o nto t e|L .a tro ls .,
dra - d no l n dpt.tos u en
ledio onttos pere.lo n de Iles d NEW YORK, Ma 9. ., (Por el hi.-
f -ll'<. hadalib aP 0ara, masterlc s o l rdlect.od.L.Mendtoz y Cie.. .
L, e .i"n l dd e do. yoel Lu.osu nlss d 1.... yra d
Cohit. du.S. d r tin.... omirle.s; .. ol or % .... TbLl A .o.o
largo poyo oficile d luo.ru bo clu. eul u e critia en l pr mo mess. o.
elento Ia m~oo t uroad o dede 19,9. Mientq "'rgeln Lmori P4osre ldo de vo.
SI". n .ai 1. eLriini a d e do.d y o."dl t' o.. .. torindo,. d.e I sofiint, de la
iul. Ceno. heleipbles ar. un onverso6n AutoLorldad Na ional.
a 0.0. Ror met ve nd16 ludr.01 1 N d RoK.d ro tounbld -d I no.I
7.72. m t ~os oolold .1 oua oosd. Custt a e^m erv ccla F der* i!'^"1 as .?""1 J duelo cases de IsCidd o e
R trav.s don e0 0 paqul-60p e o moerdo. Cua. York rn autorid osm. u .
TSs? DuBnnie b0 1 ootop m l drot do Us qo" Mllciso sos o 004 donos .'o1 d
do ,l, d boo,tP nuOtcl do-lu.de traurn. etn. .ou .. 3 r. h. o.4
do.. o od ?cOL bId 00 .l ... .. ... .de o mc" ,e" empraMd+ ot....td.trifl.r .brpi.Wl1m ;pr+on adih'ded :n~~
taree neyu Martin. .hat i
Th0-os do t en rlc0 a eonto d WILL -I Ido i
hoop30-l, l BONOS DE CUBA
Jun .j.=mosr1diiera te qu-Um-od risd

do le;nd, o,, ,."dini'o'nisb.r.'ador dlo .. .....
r-o ntelos Par o ,rttilmn M ____________

"A nCesney Martin. u b r y t-- 7
de l o, d pI r o n. E o e 1. or u: N or,-. ttr
doI 1or o~r.ol d M0 YO RK000. o 0505.5 P)--ie~
I.,soionso. indo,5ptrils n.
r elrdelad. fe oni.. Abrl Cne.. 0,00.
psof '%to r 0"0 050
sht .-".de L. po .lo so =. -Ub. 015Nor O. ot,0019415 H n
susoompg, o ondlchoot ub. -Nor., -Op.. 0710 1001. _
mp~ec,. C R .. .30.0 39oi
fa e ,I .Ube Itallroad, 5%.9 05 9 50 0A12%
,ri l d e ols osr t e1 dsl de *part dclnbs 0.e5C0lroa,. 5%. Ion ,
no e deebllOdad yO elominer _U.S pbell!ad7e%%OCub T. 7% 0
mter. menr o dos hr rM o td o m a e la loL o den l o Cuba,4 %1,% .
ra s erna s ronl. a co1n 0 77.o .... 1e0 4. 0 c. pos
2 3. erts H in deamilo-Iera renl-Monatt 8ugar 4% 1117 N ,.N
3 S ..o p ie f.rbs T- l* eon nl. .... qu od s d. lslo
sruad general favrables. Lot carts 0.0
Ism. .. l de s Co onrllrd Tos c .itm PROMEDIOS
nys 0 express 1. soseonvidd do que .nl
a p.s roxitmos m. v o ot ow NEW CYORK. oato.. .-L (p. hi..
Sde I M ,bino una coln om ses tbi. et 0l o dln, to d-et d LUn. MMends. py C.mp.
etm.um" prodoohlasdoaustoouv. do 0 :!

mn pool' D nte In I P iesartso Il d L6.r r ssor ol sr "-1s PnSiltrtl .0L que .
rculr o d e Is. b ciP 1 prraeI"dec m ,`.Lu io a ..sl
dof1 plot.tde I b ill 'id lo n so im .o o a. M..s ot
.size.. uchas nempr a s o dutrial us arn uI um bi do pnt auen r.l~ n 1 el hiell'tIrk Jl~ulpr lu~
od.Pe ene o; P *I o dla. "n oreolrn meo
of187leroe c io .... ... t a Nndew . v a . .
Pardleran terreno, Pen b rents rares
.l0.. en bonos oespdol d rldo qoo C le hd.unde el de 1%p
El .t to mi itnse d.I.1 ds l n Institute ou e ntrgue t liqui,
p .. de 1hotele, y edificlos, do or- dcindo ial I cerlifioclo6n blnciri
Ci r e nlo n ...... d o- d a ndiente al chequ .e .ei..bi
0..r.. de ...lo.i .... .......il a el uI dio .A o ePeso dod
no umentar eum rifadl entsld enoo 2A nCo do s Dsti nde o Auicdoe
nu I doo too 3 d ol ld o r U si onarlio" Juslffue l ante l
j1ain d pe I l s aole del d- .L c o. o .t dld s.e' " nenld ed
leGobleno d u mloU e . omBnlrio deb-vl or de, l pu"ed... .. dido elpomd
en Palo d e ne .F de o o rdonF ul ntd elde < reo de
13a0 Ems &ldoo do ro arrlarL o on u n ecl o d rolr ldo 4.0 po
0110 6 L no totaI do 202 miflooo. d e dbt.a l obr odloel n03 ets olbldo d. 1 dse
L3 re "!o "ue' n t1C0. io del 000d0Co a dr o el n lotsei
brod e Iero r d un ed cln abli qu a rras osde ciu
nindot35 a ores nn eIl uionedelcl n l a 0 que .atouaree d
dton a 6 ed.e cm l Mne re ste el recta "ente d 5l omy*ador, -h "
SlS dt 011 otsI 00 l de llo n Is d o!l o o I I l 3 ls lobi .d a lId u
939.0. par oollon cor do. por e0vl -[ para el.0.r 9.n pronto 50. 00.13osb
r1neio Elt Ponl'oi dl d o dles o nudnl .1c presto de 4.30 o p 0dpr i r0 1.!
sron ddlar 00 0ul n en 5l0; .hp-o- nl veleb a5e altu.
p32h0 dolont do o d told o eno de 0000 1.t p ioo olo preo edmi
oetmoo Adehier dl .seto hU i d m iaparoi s el aidrd 5y. p11
Pnolventsl mrbs dlldeoides, 0o00 s polon ig n.
Ios ha h oho inointers lln deI de 71 Cos salt baeod 0a Tp a
1047. Pore Ia o,.yerlo do los 3000o-/ Orsrles deonodossdo NewYorko
ecrrll eal ipr e oregano aolo d., L a Hdbs 01 institute rl I.ddltl,
gon yhors divldondo, tam elon, iu ese duelcumnt e Ills del 1% pa
n torms ylnsFoos de i so oms- .dlc eno q .a e D 1eflo 11 do! Az
hi. do Il*rol do vi a 6 o rroel. o.- 0 0u Cl onlo "o e orooeembolsa
delt.e lio n1a dpr iLo Loinun de a a .ecdo redl.50 Is opo.rr lo oxplies
*us : on erlonne en bo.ana de! G0s. note ol .p.rtado 3! do o ssaa Bc
heop dO ( os EI.tdos U nldo 0l y s elat u./sos.. "
0en10 do asouelles reaoldsds. 0o0 1 Cuandlo 3,e ha s poeleodo el
or,0 ndlordes o bl eos lhnot pPloo. El d !tm u a cn d oIza
iBde do dlelo bho Io.d o i hoon d ci. dio 11ag1 riqnd eldolo en do pr o
Gobt merno du de 1> *eompaiiu nil lno ttu puea otenr prmed
enP en3 vier eeni5 un tool, de la com onypa oldu. too d
113 4 mlllooo.ooo de d61ar lolosea mbru sor.li odos. qsldsod
hn8It d llons men dsoledoen ld s 7) ComDo dea zdeard o 511 Croia
1 r8 d qe lg. una rex duc tn-,decalin- freo 1o qu er e Newo Yordke
ctor01e0 d Ploureento., dbldo pn raeL a soldo ot sCALnio pe so loou d. ootie
dlosole ls 0 l 1 0110 donnt ou dudntis e- 3, Ln do ar Lo.en los00 embarqu! de
tion ae driuntop de d nmilIon el .1 u oool.o s.hse 1 de1 p
sMc o 11.a 1 r od. En rclinloma de- 50d
y. tuerw Yorkls Lii. 000 n0 total
,sdool mew3,,0oolde blos osrolln m noai"mereblade a1.me luone 6 m -c iIdutablfe rue
du to t len d d e leroent1 l
milloon.. 0. Northwestarn 000 odmi
llsonG p ls Equithble en 30 om illo


ne iees..
El donsro obteldo son., y1 e0t .,
esal ) iso. d l GbtarnoI -id o
.oooolldo i0 n soItoPrstdn
nosiert.dos oor lod meniondts cm-


Isi. ST.en. no .i dos a i 0 c-1 I
or ioa IM,hlldotae0.11s oso nde re-
~ssis dlods y do bienes r0i0. 0t
snna "tomemdoriol d o. rtct Is. v ar-o0 sI
Pqe ntea Pr tor dma suta so rn- 1
do d55l 0 lvtera *r to nu o rtlded- t
no pials o el Go d Wrmodo 00aro l-a
Laif.0 0 p Aou u


.0sd t sos Is d. u ,011in Inte
HaltsJ me iad de Ail 'Life no.
delu res del v olda estu ern, pa7.,I an i ^^SS^
butand s taprthwr ton bns rea lt"


.3,0. so -loo 11. 0000003 05 -
Ilo-syr d. u bsoui t h abian d lop
'Ido de u o blemdo Cou n las .lgn dol
pneeleoPo Inu rda.Encirealdad, dem-
no io a atantvoo Induntrial"tnco-.. rc i te.l ,o. do ld lo .od r e..e. briores. y o d lo Vueratned.n
mue~ m s in. ; l indu a or:qu
eaGeidedrn no inerines.ue umdot e
an rldeasInv' b on a dqlreg obtan
= 1 ors1. .na.o' s .000. Ve noh.d en uised.l
0Cm.n ,0'0"11. s -. aln
d tolVon p1ulot.O _
de 0 5-001 do I. 0 .0 e,0 .1

0-s-od A5 bn..0. '... -
0,0.0 9 at. ban 0 Z 00
ontoal upr "o :

p. ny ........ ... 10 --
0,.90.. .... .. ,
t osr pllAa.Violr I dmn t
0.3,o m I... .5 '.0,-., Iv sa-.
se ltsIlk 6n C Isdo l acoL. v oa

dI YV.nraInml.t. .100 .
sCi od 41,_ A u.'/l0. p r. 1l 1%
e~l= l iutuleti o trn '
interim mus bo o" All W.'. bt.,

Mcaiptihne-se. .. o. .
Cen,., it sdietmml Nclc em- C~~u

Co le Cm. m p. Vend.

Ucindl.. ... 16n, -16
2 .n Tnonriail.. .. .. .
Printer& P mra pipe)It


a I REPUESTOS PARA AUTOMOVIL |
S Motores-Bloques-Biela-qCiguefiales |
Pistones-Vilvulas-Partes par |e
Sistema de Encendido Deico Rely, etc. |
pan Fold, Chevrolet, Mopar, etc. *
IabiarU NMo Parlota. M- a Eupaqos kol i Fitram
| Amoloo Sotuor-Prooml Dopwao-PrbrP oJ Cdoo mpetitv |
MARKUS FREISER & SON, Inc.
39 Brdway, New Yok 6, N.Y,U.S.A.
|Cblo; Frdinon I


S O NI ll ....... .


- -.1. -


I" ervicio. IeXalm de indMl divr- 1.


S E&onomia y Finanzas


Se oponen los comerciantes de

Camagiiey a los nuevos tributos

Partidarios dichos intereses de una reform
integral de nuestro actual sistema tributarlo
'A L I pl, _E ,- 1- iMo r i / L, r.w i le ,',e t n ,d el d -
Ca ag1..0 1t- .o d.le I,,1. 3 15.O 's 1 :, .0sa -Po- ,r..1 ,.h
1,11000J 0 00'.l rl0l5I9 P' ' ISl,-de. 0 ...i0 I li '
e.. mer ..-.,, 0. j- A.. de T. .
r0. dI -oo. s.o- t.1 o.o 0000 00- e.L .0'I
10.5l10 5 i5 000000. 5i 55 ,p ..so 0000 1. 0r 00 *0.3, e 0 .p 00 l, 0 0e00
dente del S iendodoor M ulA deooo de oo unadeoapor isuya ex-
de Varona roedo. tr ralci6n m .e grayto oeo ts el do ees-
lvio enpontc o pn r nd. eg;o
D|Dampsa eontinuac dineltexoto de clo paro 10ar0 prPocedl eto do
Is ta, par onsiderarlo de inte-o les qreturyoye tetpo qua tore l-
rtl: oo.icrrt! hs a In de volsein del lectve
doaoooooso. oto,1 do 01lpreulL~do
Csoodoy.II opo0do 10!. e. is I abosle.
Xilameyt. 121de..... de ..... n, o.l n. O~:eeanoe ....
D. rMtnuelA. deeorn.0 Luo,
nrtdo, |E4st ircunstancia, ta lodnslues,.
H ton. President del Sendo. 00 iusta, results Ilacauos, junLament '
SCapitolio Natlonal, o con- Ins sehaladas anterformenteO d-


tod .....la ede ..... en el pr o l .... .... lb ... t ......
La Ha6ba ae. ts 00ma50-pst de lo Lo fll Ulosl p Psr
Muo' doiltiguio etdooohopuoetro: Is 1foros 1t0 o taldeidefenoldt 00n100
Eats Clns daraodeCoa,,,o, yo en sCoti hyl 0- la 010. s014 0
mallikey. pooscopuda areprop 00 p a-seO o loaa oti
dao e pacaidn de nuevo0 limp uesto y nes pot ibleo que oe oneeda 0un d.-
1u orma exsivR en olgunos. Lm- recho de orecuro en material de adeu-
procedente en otrlos, seg d e ha ex do en el cuao se-eao anlapersons
iueoe Inognleosoy auosoou ano so. oooopol nature ouplrdla slepre respon-
01. p.....o ... sIP .i ... l|s~uoor l~ oo. ...... odoo.....dtc 0! ...p..... do
y0que no necesitamos rpetir, qu5ere 1,- Iuantla reelamoda, antes de Is ad-
ithacer lIeg.ralo o.cuer oo olgiola-imisson dA recurso que, en de-
date.Is asigulente expoilci6n.o finitiva ,'- sdeterminars o le.
Heoos maoteotdo duratoo atuoos tgt'ttdoo dx 0 or i popeloosold
alsuY orp1 heosoo opuooto ot codo Pa op1da,0500.on00. ominCloonasod.
oportun!did que el sinnimerot I deom Cooeroioo s1gue manteniendo eteri-
puestos que ravtan5enSul 0001 myo 0t. do s e neeidad de una reforms
paort sabre e 0comerc0yo aIs Indus onegae l do 0''nue0tcoslmso 1iblta-1
!tri.o dnuestro pals, sot on s 550 0ho. aneer do ,uya refoora hooos
sulicienteOparas ubrir los gahto" I do! aporta-0do drto. 0 Ittnformaooone 00
Eol.do y a 0mayorhabundanstab 0000ddooo,.. oportunidodes.
M00 Is recientes informaciones eli-t
UId ns por el sl or M inistro de H 2I No somo m opuesto, pe r .isoem a
indlcon demostraei6n e0td1tsJos iogIpusto L, rmoo en e1 eOs. pr-
cuando se Informs&I pueblo del Sul -0sent0 unim nue.tra0voza1. a -
p0010 i00e tendemos !I ,fna-el tituelones hermans. qu0 en aoill0i4
s, fiscal brillantes dennuestran hostooIs oasle-
oo o do dod Is nopoortuno posr inevenrio,
0 D0loe m"d00quince aico porpJudietl pr 1 ecohbo-
sos paroldarios de un0 reform_ it- m, do 05000r pueblo, que rs- u-ta
tegraL de nuestro isstema tributarlolor rmo ls oprobr eo do Is nuevs. ar--
So Is.la ual no alpirsaossaquO o!s gas qua s".pretenden charSoabre 61
Im puestoo 0ean rebaJado en l .uc. oan- o los 01. 0uevos5 lpu to 11qu a N
-ti global de us produccipd, pero .1 proyectan.
repstldos es for..s equitltio por
meda do.e ]a cual aporlen su concurso 0.! toti spelsmos a lo pan-
lads. Los forms" de ao1tvidades dco- der.da refdlo i6n de o.e Cuerpo Lo
4 n6mioss, industrialeso eomerciales, gislador quo used tan dignamente
agrilolas, pecuaraos. professional o Presolde, pars quu disho prayooap so
do lo proopiedad en todoassus manifes- sea aprobado y.pgilu. 0un0 veztO 0l
aclions, sea 3fjadaaIs lpooatedn la reforms
o dIntegrhl uooe reiterodammthmoS oit~do
Decima los pnreorms ntegrol pars y holy raLltficamo, onI & cual seri
- quo la spl-61cin de ISocargas. 0 ssalisfeeha una de Us necesidades ols
medias do trlbutasi6o 1 islizaei6n u n~ uenes del presente.--Davlel .1-6
no resutrone prososr. pIr los .con-prstdente. Alfred* Carre.. .ecre.
00-ribuysntels 0en o, .tal quo ellmine fargo.
o Lods polibilided de meonai 0n ei pro'
souo do osso lopusol 0y quo suele
producirse por I lneooheroenca de los
existenteb y 0 Iforms indetel"inodod 1oLt. -l l]. l
n y c6fU de I 1eInflic.llz de los I.. o0o5I &l *...
,I anssas, en Is eual el eontribuyente -
no.e slenteo garantioad, ddebdo e-n lintis 1. piglo. 01
muchos10 sos, a Isaausncsloadepr-
cdio6n en Is dispoulclones que srgen troo 0uadrados, ful vendido en quin.
Senmateia fiscal quo peoiteo ]s 0e rail pesos.
" spllsael s do Oofr... de OprcloIt- 0
nes vofitieas que Uevan atcantr_- Lac an situnda en In calle Libhr-
buyente&a lconceptd de infractor son tad ndmera 231 en el reparto M0n-
n mixtifieaei6nt de Is realdad estimu- doo, Vlbors, can 0u terreno de eua-
l lndolo de eosl manero a convertirse trocientos metros cuadrado.I ho sido
en burlador del fis.o por no sentrse, vendodaden nueve ro l lquinientops P-
0 eonoqantes. deelmoso garantiosdoen so0..
& la ofcetlvidad de ou buen pumpll. 0
'a. .te.lido rr.Lo.dolpg. niao en SOS- o.100dossttl
nomlento de lam )eyes de Impuento,. -o el re~parto Mendoua me venc16
No. encontramoo que IS. proplso hnbln suna porela de 3o0 metro
'di. dpodlones vigentoeo .iaran par5 euadradosso. nfrentea i Isas!!, Junin
I. cama de Recursas 0ontra00 uues. Bruno Zaya&. en0 1 sumo de cinco
tax1 Infraeelones fiscales, que el re. pomlldegasax


I.. ---n- n q.. ., -


Caqifirados__ _-
COMPRAS VENTAS VENTAS
17 NOIILES PRENDAS 48 CASAS ~4 CASAS
U-2530 "LA PREDILIECIA". II 4,, ,,, o. r"
Cr.rnpr., objet, &I, rie a. ,nc. -.n ,,,- .. .;,, 1,.. J.r. I.
1 le. nm l.16 4 j." Ls VA I %, o R s r. D''"" W"' '."" .A"' u'l'
7e -Nb cislE. Dr,, mUSIC1. .M ri
ubierl44500s, ct a s av Aaoir0. 1411,1. IS.,, ~ 0 l 4. 11..... .
no Coto Lqu.oa, o ,,.'s 5, pler . :-., ,.... 4.. ,,
too La PLrecidec r' O ar. RaJael' . . ,. "',. , ol -o
8038607. U-25 Y. , ,. ,'.., ,,.4 ,0 -,.,
W-48O5Compromueble


-----' o-1^f-. +%-,-' ^ ^ \" .. .... .... OF r "'D ....:.'*: -::+";. :':." "; ....^.'"

,, .. .,. .i i l^ l. .i ,^ 'D % ": [ .,: ,r n *^'." r i R. .~R ; ,n"
M4 L. t C. I'M 'il l RnAM R $29 0111 i

Ln --,--... .... ..'. .i..',r / : ',"; ." ^ .. o"" ','F- ..... 7 -'," MIRAM "-"', 6 ,"000
.. . .... .....2 .....E .... ... .. ,, c.: .f .... ;,, ',-,, ';. a ,. ; : ,"' ;.J "i
2?TORA PS A 1H)O E MICAS 8 RENl $9341.1 LRN MORFFI
--. Ili ,;,, .........;ok ,,r........,.......C9 LIB ORAM I POS E PI N S ': .... ." . .*' .... '"' . I... ., R0,0idoI

P IN, 1,,... D,,,--,, l A,,. ,, ....r~ r,,"''... ^., ", /"o''"" r' ', ** ..S ',. ^
RENT R'% O D MSI.%$93,J) 11(11
r, ,,,s,-,, os . ;, ............. ........ ..;....... LORENZO M nRFFI
('OM[ il+lMOS PIANOS I.... 1;1+ + ... .. W''' 1 Cortedor Coleg idol
I"-s'dal ..".: -. n ; '1. ,0.2""';." .. ;1"-. ,' "" -'" i';' ;, "" 1 l V edAd o F .232:
ce i-m. .4w Cnri Ia Ii, aEDADO 145140
',. -LA.......,,,.. ,A,,I ,,,' ',...' *. '; I-
02530. '" LA PRIEDI;,i 'a i MGNlIFICA OPORIU2MDAD '.''' "' ''".
o po pr. a e.. se oei' nlc je ,14 -, .. ..-, . E s, 1 ,
cola ospir se I No ,,, 5e ,, ..1 ,, ', ,' ." ' ". .... .. ''
f ar r eba su ju 0to pre'xo Lia Lr.'MI, 9'1" r----
,r...Ol .. km ."i'. R.-q *'' L,%*! .'' I .," M'J ," U, ,M'l LMErndbilatES, trr ,1
mre nr'os ro n1 ro a ; .I r .1 ro. rnA r ' i :
NOr 803.807I2,0n.
II' ,e u +n h .. Nc .ln.-,., Tc ,lcf 160e*I' "r.$ ri. IJH,, iu) o oe ... ..i.or.] ~a ..3
4., PAH D1C.5NES .,. .r :,:,.".:^," ,.; :. i s MIRAMAR $5,001
' RADIO R- - IN"hlet 40 t0S NT eles. sM,00
NO i ~ ~ SI ra deUEB A C. Ar S PE GADO""osI ]u .. ... m ilodt., o. Ir;, ,.
ojio.,^ ,,grc^+ )i^. .^ ..... :::* +" 500F "REN;:TA, $55,00
.. ..4. CA ,* . '.I-, r*.'..; 'd rc.. r, sct s ..j mp a.t
PIN O P STO A ::;: :. ; = ,:,'I++I:: ,I:: iZ.uclrtOneI ,I frildp, : FI-I .
; -':. -', ,: : .r. p's C...... .. ,-' . MIRAMA $65,000
42 NUIEBLES T PREIWDAS Pe rp.3 e n LI ..a-h- 5 p ,6.t oae..SelI',,... ..... ;',' '':.' FI I C NTERI 4' ..1 r%:l Fi IIu ....-.. b ib ..
SE', ORA' AMA '' ECASA'".. ,,,6,,' ,35415T h, ,," r r-.I.. ... b.h..... ..
1.-. ..,. ,", I 's ; ,;;.'. "'I... .MIRAMAR, $0,000

is.L AIER, $2 .6, il .- -000

o.s O RTND EI10 5.'- r 0 . _or M
SC, Fl rI- E. SE VAIE LAN, $ 170 4
GARCIA ESPINOSA . ,- ...... $ ,20 ,. $40,r0.
SIIIJOS v..... ,. ,f,, ,.,,, o. .,r" I ALMENDARES, $14.1
c .. ... .; .^ ..... . . ',s I ;, '. ; '.'-;, ,; ', .... -1 o ...a. 1U ,U.
.r>. .. ..,.i c r z., . ; I, : .o .. .I 1 o
dr s ,"rt-" ,.......1,00$4 a, . I t r .
.' .' ., I o, Mno10N3TICrtO 6 1..
r , ........... ..;" '; 'T P O Q,,'272 1,,A, n' a, ooo n,
TIICEIUA E DCORACION I'- . LENTA ]2, $10,0
'Se ha "en ro r f- a/ e a' Da.,' 10-,, 020' | 2 DI nrhlI n .rto. OI-,D,1.H .s-
.a.o Ra r aa a. ... ,.o co a, irt,.. ..p h.
Topacerh, leneeri ns -'deracran .... ... + m + ,: 5100. 94z r. s...0 ., 4,,
IaLe~lnor 0 lo.bo 4 enle,'dor. D ....-DI--DADES
2 I .ii ip, r me I -. op, C~o


012140 12. 4'.4 Ab LIQE5IDACION POR/OSal .. .5.. lraIos: 4. 4U,,.o Ia .
F.- .. .... .... .,In. I rs. .
:--a
SU __R AYDICORAIOT ." $500 RENTA, $25,00

S i.4,. ll in ,. i "' in n c,. r% hn-, Ir .1i m i- in ,I.d 1 con it Oltn, nioqlui,
4.aoa'. I as ........ .. .. $
I et.4m. snom rent, su
T pcrle ge nl eral f der m I at cJ ion i -l "'Dl l lM 9.5 31 ' I l ,-i- 1 2 . .il ,

Ricaro Baro Ec-bar 66 $ 5200 RENTA, $3,1000a, O I n TA Sn_ __e cI.I hn 3-- le .TA 'PR OPE A E .t, '- i I I yI,'b.fo C A LS CE R ..... .. ....... ...FR .. .,., .;,,


$3179 000 reNrl$.$ 1, 00t0
a44. anAD10540r4 ..... .ala..- ., 0 4

SU.RADIO -.-.. "..'$ 10.00 RENTA. $40,000

,4. 1 l a' a, 40.do pr axl lo Oldloenro, 4 atl
f::;::" iSo'r::..l .., ~ 'C" 1 .... 4 ...... , 0 4..1 a. aIar.m,ntl
a.~~~~ .~ .,.,t

O .. a, a a .AC N ,".. 0".'.. ....d ....se ",.... .. a ...
l-, F. 0 ,, 000, 000P 4r ua 1.5ed ars, .t naimn,,$11. I~ as.., 40,44o elIrr, l f -40., P
A.__Ismties_,__ 0 trucA. n rifi r ns
Lie . .m r e crl d a e .D .t - I i ,,. m l ll c j. o
damo falhd~lde Visiteot qunn, IrntotSurreCfnbrd..CA A 1d1 ..rAZ.... C ..:_ a. ...,0.0.r..n. $l19. 2. R 1.
Ua04IO~aa.. OJED.A ,.l... ....O o. J a~oO slna 0.0..0. 40..
Sate ...nd k ,l o 5.00 4n..s# M rl+ 0 y Pr14 to. O-Reillay 05'. 1. 1
Su 00e 0-1.5 1- 440(2 %on I-}4a51.1 0rr45ores rr aala- J l
44taaI 8~ ";.|0 a.48-24 Am endares, 10 ,5-0021 444,2 040a044140na4174
tSEE .,. s e, ., -.I r,. o .YOitri ..u $1,00 RENTA, $20,00,'r~t- pt ei o'444' 4001 104 b"a-0"4,451,6 O T. $210,00l~
Porn::-.:.: noted roan. .I 50,0. 'i ,-. ,'o a,,t#,oI.a ,,l .o.., .l ....
en 0 Ho 040I~. I 004Oal. 44b.s.. L%.... ...re .. O rt........a.. ..0....... 9.l N a. "a.al a .. 04
I-,,. -I mj r..... .Ae.s. Aoprc o P ORTUN IDA', I E0DI.ICI0.ES-0144 ne- m. +-.
oloosftll "e. oaens, MID 1011050000 208540,$f85ri0o
On psd.. rri-raa.,,0
D Is.,.1 aGAiN, ses$a7,0005T ),~ TA 100
JIJUOOJEDA m
as taaai. to..o..$70,00. $84- 0 aa TA $. 06',001
Sot~~~~~~ inVIAn 0 a s~ a .ra5 PoIn .' 0 -RiIy 304 sd, 5?z ba..: 11, 4040l0 r 0 4 pln
d : r o i ,I 9 11 a rin04 6,Cs a s a, Cte i re.4 *0l4 n a40 4.0 4 5 4 0 e4i0 4

YO TNGO...... bt.: 11000OJUTA.$190,00
PartsUnitd cVEDADtOro44ll

V I R O R A 5 40p0 4 ar ea 0 4.e naa, a 0 .
a" W OVWII) QUInTICllCA MCO
044444 0.4 .e4. 1.4.,1adet. 214. OPO t anID D D I COa ESo FI-23,o u u x T A.- $ 2 1 0 ,0 0 Me
daosfaildade, isteos qin loanos taliaa, naoaal, 5 n4sO ...a I.0o. lraa n,ra
13 1.1000
I-Nlarcai i 0-rna rnutda$0 be.-40- 20 0 I 0 $ 40,004


DL4JIO DE LA MARINA.-Martle. 20 de Mar-zo de 1951


Paigna 37


VENTAS VENTAS VENTAS VEN-TAS VE N TA S
48 CAS 4A (ASAb 481 CASAS 48 V9 SOLAICES -Si51 CITABLECIMIENTOS
4.44. 4 4C-. ,. n.., -o ,. PROXIMIO A BELEN ........ ......... 4 ,'.aaa.,", ....... .,1 1. . a . 00 ;0 400

Sea.Ilnon $4.200. er a 144 I _ __ ,

f"ai r ml he Z. F
.. ..',4,,,''""-.1" ;. ,".........') 1i "a aa t 'h S8 ... .. '/. 8":",:: ,: ,' ,1.... ...... ... ...' ,,'. :
1' .1 h 0- 0Chal C. I a ,r t-"I.. . .


,,,, a i,,nmoast l :,".... ... ,'A A CALLE MAZON $4000 t ,,

Pr Si ll o1 0, 8,,1 40 __.. ....... ... .. .... o... ... .
RLIOIIOIAMT
a:' ', 1- a a a; .' .- a, 4 4.. . . I .S1 55 s .I a. bo e. VMA R IA N A 4 C A S A S 01 0,N0 0 0 .. ..5a .ND O
I I I Lm I D I 1 I1 aa D, ,,I
it a;lt 1LLA5 4I,4 CO SU L. 9. aa 0a, 00a r,4-20* -.1.2


.......:nI.A,'I.A.. .. . .. ,'',1, , , ' .', ".
E' D LA CAS"'"::'S -- nn I~"n....:. .... .. ; .. .... .... ....1,.' or." '

.. . "" CASA EN 57,000 0-- ba 004... -e.,5, N-. Ia) thr i

5., ,,1'4.'51^.5'; : ~ R R V IT ,sS'\ L ,, .. .4,-,5ll--,,,,' ..,a % ,;*.a 4
6f4 ,0M l .Cr R 4I,4Tl.' A-4814 L,.I I I I
JORGE'2YANTS.1 x14l. Rim.;1


la r.......... ..........I RL aDEN CIA m IRAM AR- f ,FII I Q I"'i" A.- .
00' rnasi a CON PISCINA $025,0100 ..... --.. .. BUE+NA'a'ITA VENDO BAR- C SFEE '
_.. ....,'.,0 .1.1... ......... .. 3,.s14,ro..... .... 14+ ........0t. CAS A VACIA. 010 2444 5551 0o 'a'. Os.... .... a. .. i.tt 7 t' ,."?.;' + :'' '
PrE-::.":. + };! 6. Wofl,:;*= ,,DM R616,": ".. .." .'.." .. ...... ... ..-..+
.4 .: 7 ,.-. M I A4.aII. d PL0A4.Y4 A M I RAMaa, oR. 054,a.,,0l1aoa
L449_D R E15 1 % % s odtls~ala,4. Lsal.P- "-. 121


[ MODERNA VCOMODA 4400 ".7 l "_a__-s,.,,. o ....,s.t .... totliLY ',.,r. ,. ...,,.,,, .T
04c.... .. sosalltaa.. 440. 141o-.. Vedlado Gonga 059 Meteo 0a5= 4 a$ u00 a,., 5110 10' ., .+ : .. .. r ..
- ,-. -^ E 0140-10.-. ll0 04,s. aa.0S an a, 00,1. ,0,- JESUS MARIA, 0160000 ,000 5144 0-00 tOO 4"' 40 0
a Film a11 In :04,0I44.0- 53 a-:' 4 ,4 444 -'I 0I a' ain, .Lon 410 a~ 414 1 Call-4Sc.Ia.zO.II em4.-, mEiA Z OsO -. ... d .ORI82 A O"R
Ine. Ann5004 454. Tell.1at Ia51L-0 AY ,'r$1,00


. 11. ... ...1.. 4 .1CAC.., ..F .1 l. s iaas" 0 1l. 0 C ALLE HABANA, 010 ,00 a "
PLAVA MIRAMAR . Oa.,- 4.440, 'a,44 05N.AC SA125 0 40, .....1 25. .0,-
a bt 501.1 o,, n oCASA EN S7a5.11. 40-10 45 4 5,d.. Ll .1n0 4 a .
I i,' lanl o rl,, 04050,445a lo h a a ls~ la aer- --- I-|2 p..ra A,.d 45.T..A4 I.. .. I , .. .
0454+'+ .. t ,n11,4O ," 1 ,550 t0006 Sa ULRRRUmnunls ".a .41 -- aaaa..a-a .... II....a. . 9,........a, .1
do.$0on A I nI 4mOoIasa H o04.,451- 050,.+, ~ .m a.- Moermbro Fandadoc de] +l eg Ca a ,,, 'a ..... ... .... .. .._-__-
So.. L~a~O sla,,sa .11010004CE IRROaL meal


aoorsn.,,oer .0o55r, 1- trc-de Corredoren de-Ia Peopiedod' (ALtE MABANA $84)000 "05 .... ' . ..a155",',. ... 54 4.
per40. b`, -;L.ereal11 ae .n.alo Itsu- -i__, . ,,_od r.
Lie 'o. 0. r. JOAGUIAR 3 PLANTAS $90,000 ,, ,.. .. a .. " .. a''"
-040 -a0-]0 L IDo E1.C' A Mopt IR AMAoR.a_ 4. 4. Teat. i A."051,d4 _..._, r. _--
o 1.r, 7-.- 4 In-Ir ., V Av en ida0. r Halo., 514 5.m ,,50,0 iur ..t1, M CASA VACIA $17 50.200 ol, 54 0i.. d aA-4 0, salla 05r, 175, .11,, .
oats ., -N ?l .O s.. 'Pa,: 5 n1. 1 o 4Itlt eW, I 4S5 n r l i ,.. r .--54Io .`,4 ___, _, ._ ______t _p
DP4, II.aasde I..Isl o2, iO. L-4- ___________l__t______ ___elr__2p__-_3, r. .
YARDERO1 SE EC flE A-U.. -s.5. 0.. . .L
1-,4-.Tl I~ A ,d. RS',-1 CALZ191dn...DEL C RRO 1 5 ..1 ,,[. ,- ..... ...ARIA .$1 ,000 t,. ....do o,,
In. ( .. .-. G,,,B MI-3-. -N O NI C-- 5. M a..'; :' .:' & $' 0 in ,C- -.',.' Laid.... 2:"' ,Pan ~-. :.' [ . ": A N G:,A Z;,"' ;o :: ..... ,,,,"


s modernao. Coogtrin de pci- ashs. c..a a .''".'' a".. . I. .. ,.,, D, +,=,; ';. ..... s.1 .. 15511 0 4......
nroero.J3acdir potaol, naba, to- ;.+5 a ........ ..... 41 ANTIAGOA MARTIN i a 4141 01 0,,i.,550 5'1 ,,510 04s0 ........
i c r sa do a i ae n o1o n-,1 7a0r a #o d e V e d ad o R e n ta 2 68 5 0 d11 0 .0 0 0 d i d , _pr d .
vst co b ococlna de car-aofi:" ,o, 'rtaa d544 ,nt.4 =loos" Co|lc H N+ 350, Alo~nendorean ,:: ''';:- '. :',,.-c-[io +.' ."..'."
b~ony eleatrira, Goroje. Lovn. sPr slesptod.0. 4.i., aa~s.dosr rh0.5114rn5 TELEISONO: B-1120 ,-..:.. as ;. .. ... |.i.... L ..j. u. ....
FeIX p bnIiXASdA piapaA. DNPAmo- O4 00sto.,a a40 01 8$0 SR itn ObIada rv 0 tdF r e n, Ioa ~.a i noods V d EsI I I A N 14 SEV ILLAN O, $5,0- A s
... ......I, 3.,,,. care[..oPru............... i.ro., .... ... VAD 0 H OA Bverse odos lOS dos. r o- L Vedad. $1.. 00. 1 1n....-.4 CN-- L- U U I............... EL.......
2 b'O t55 alsl.s Ot. s.M .tJo al, .a..I4 ....4Mode sto Ortega .HoleS Torcen c~., II..... l, o asla+t,. Os 40.II;ala- RENTA MAO DEL 11% iA.... fa ... s 0++ 00 ........ 00| .. !, + ,;,,r.;=,,
U eob Porna l De01.574268 04"410 0 ,i, oh4all.4her.tI-D0,, l Fa i .o. 04. d h ea8, r d In. L 1erud EN -0 N I ,.

" ~ ~ U l7 Ved ds. Ream- $71i0, $05,000 ;a'aC;rrs2 y]lto-0. as,. ha ma a" a.O xe ~ xNr / ''"...":; r:e'"
Btnl/U HERNAND 7 0' _....... _,.-o _... I ;, ,:::r :: o; .:..'.. ,,, ':,. :. ,/?.: I; : 4 (!-.,:
tem abtdI do a. toALt.LE LUZ, S8.0004 a
ESTRELLA 60, M 0-460 ,, 5 .Sa als.. paso,, 4 -.' -.'a .. r4,0
444,0ft000:qutotonmo,,tn n n nl i i -
of.. I i.,l..r6,, "--l, r---Ian...-758 e r p l t n 51.. I I!.. 1 ." o .. .. .. . t : . .. ' J
MABANoD $600 00 RENTA 51.300, $035,000 JIOU,UUU ,IIIRI II / I PLAY5 SARMMBELl .8 4.... ', +', ,], '"
000 1an a.l4 sid ner os 5sb sso aa o rdl. Aegliao 'AMPI,- CI~ONn-ALMENDAOR At II

motr. a. ld, tu. a 44 o.a,.t a 5. P. ont s R ent a3 3 5 'E L J L,-I..
,,er Ill., ler.. P-"Io, de-;ld, Aolo, W. ,,.-, er*r.,1?-,ll *t "...fee. o.2'- 11. de,."", ;' :+ :.';T ',.:,,....... ',T: #,I"

.t.. ..ar.ain4 ". .. B i E N R E T IROI$ 7 7. ..0 0 a 010El n
2.5. AnA. $21,00 I Pini oo4$552$0, 5001meIaIt.....sI..Profit par,:n,,N MLEJOR DEL.V -DA-,00. s50440
HA sANA $13 ,0 Vedsad o, Rentala4 4t450. $5,0en~ a.... 04 ..-,a.-...., aa~ ...., so C I.s.... 1 .. .. s,o,. 5041,a 0.. ,.o.,o ; "2 .+' ;
d $100555 aa 1U.-5454l4311121s141`6la1
PdiO~od 1.111 .t 2 I nitel S IIt Ipno .......G E IO=om dr 1.q, l d., -+ -1.a. N;;e i/r~nA 53"o)e
..do,0'5'",b"4- t,. s. ..s ...ISa ..1sos I aI"S. 0 .s ,' l E.0.5.. A 1.. 04MAIaas'-. 0 -a1 l;..5 '..a 0 C a ...of 4. 0....
__ '144, 5554, 4 Informal.a1-8 1JUL11 KtllI lo I,UUUo-, 0VE40


MA.AZrAa$135,064)dVed .,DEL $ 10RRO 0$5a $1,20 sol. a '

411,4ABA"4-1400a4 I,,000 "aoa + --.lo0a aia541 44 4 55 meo s4r00z5 __ rond oo __o % _ ____ a __ y _]____
0054 0 s4 .A1.Oats ~ 5s0l,,, 043, 2PA S. $6500.'4 Mt.' *4 plr .... 0 |alto l..~... is 4 .| ir 'l ]S.. .92 OOT'IA. ACLZx"P
aHc. odr nat. Ca llonsteui de pri:. mrr. nr qdm o"d" o Dede-- '2") .1 '

T., 4.ton,12"1, v,, do a aro.a r p. ... .... i4.i,
UIrHARANA $140,000) CAVEDA 23 8,000 2 PLTAS 0404 ..-, _te___$................' III
d IPt/ n 1 y a9. 0S41 0llo a oI-a-. H. .4 4 fle sin o)o r"', orOain IT. e..
AtA y41 V4. L4-0-1ES1. DErES Lava-4t...... I...s A .... ran" "-i...fl.. .. .....6 .- L a S PAn E N
..r. t 0.1.d 04 a.-, 1,. aam.G. .. rd..II
0.1ut cMAoAnAtod oo .edorS Vt LAp ,n$ $2,00VAAD, 2520.0 D-_ 3-_ 0 N R

14 4 Anall 4O4b.ft .13 ~luo ~~et -- ,.j4,0o ..e,ao.,-,o m..nt ba~ DFCO 4P A TS a~' .. .~m.a0na5
-0.u0,,... .-,O..... d .
MAdANA $12,5000, ,000 I;ANO d.-$83,000 ',
Modes..........a.........oa .sa..laor AVE. s IaDR1 OS PEDmENsT, R3 " 0 r R aN E02 00... 0.. 0 PA.. E. NE.
V al deo. y .nt r 115 Ted l'4.50 B -2983 t 6tlO lll 2 bli~. a ob,8& m Edi ei, o d im~qun a, De, lnt, y &IIn,I. +D N4B d c, : - ..i = ,., ., ... a -
ban D 813 -48 26 il" oroet ilo '"C "'t tre ..o krlo l ey ~ r. .p1. lnln~ I.. ....f s .5.5701h044 a.nt.sM 7 0 0, r rz591. 4 R N A SO01ot M err i .. . ______aDPl
a 0 a.. os. ,11 ss1.Oso 04.loa 5 5IS50451 1444 LMENDAR bh.e.,


04.404500. 44.anoO..p 405 l. 0..l 500340 oad4ro 0 4.l 4O I SO.1. Os. 0.0.0 12 .' ,. R US ,-O4NI B
... ANA. $15,000..................50A ...... L -- -, 0 ... ".' "-e.. .R
00 000 o RI0In,44 n0. r l44 4, 11,5,. ; -I


B EN IT... ,HERN AN.. ..EZ' .. .... ,-'1~ 3o. ,,loo. o e, g. I- -R...j .. -- m ~ mu ~ LI I II
ESTRELLA0 68,4 M-9468,FIRMyor,. oso 45.r 4.-as assa, 1004510 REN
H A RA N A s s$8,300 _ __,m tr p lia R.n -'7 7 _n.....1 .0$I,5 0 '4445', l .i4, i S boos .... ... ..1..0,, VYd r 1.. N S D
EI o-I P L A YA, M A RB,_ I .. ...-.de.....- e...In.. ...re.. ....re-
da.a. oAemt. t, sin d ooooa- r S PI-L nTA$543,00I0 AMP.oALMENDARI?, .:,,,, .. '' 7' ,TTE rRAR


4l nIo44rS. no.td. 4.3o ntr0 0ntdo, ahals.als... 4 5.50o4, 4n141. "50 ", J5r7- rt, "" "... [ .. \LCOllTADa 04A4P5115
4t 05 ai avS 104 a..lllo Ostn rlr- 500.410 %I 0Fl. p lsa Is
Haiti. If". 861. n.-at. Vll., D :, --,,,I itt .,e Cn.n 61da enHer. A 0Ind., 04.t.I 08 418 44 a40.. mil.es.o. a o., ..- ,Tell-o
VABARA $213,000 Plsaotatls s-s..Renal 325 $385 0 W- aala I E OM JO 1,VDA VhDACNS-=.0 25.0,0, 044, -..1.a... ..a 3 /4R.AMAr.$.40,0005AlSI...ERRA.. .. ..t" i -1A $24,0.0'44 5 I'."I., 4,-0., 1'm ',';" 4 .'Oa....... .... .." '- t __ui ., MA.P,., 1MOi... l,'LES PENNINO
-'"44 ".- W.."- - - -----'a.LU $7.., a1. A aND RES_ 5b.1,s2 4051 00 .. ....ySa. ....oAMartin:II
1,. n, o, ,.,,,'V '.'..."... .......... .
VI'MarRA $00e,,. n.st1'.a ,. .vd as.. 'Coe-, ... y )I:pan.. ,tam .e one
fri. 4,M040,053. P 5S4 04 O~a mnCo dini o 4,0 M P. ALMEND.111F-327 LOSTO A A E T R A

5 41 ,, 0.00 ,a, 440.. -_ ,, D . .- 414 ". -.. .
Os 53l4o t -t5,pln.p.4. ado 5 rt4 $1,64 50 .$1. '4 .... 0 t I . 10.. ... ... .. 1 1.. A 0 Ce. b........ ............. .....' .. 40 M. RA AR.4.......C..'......A.N..22..._ ..t.. -11515TA.a Cs...... ... .s.. .t ....... rs
,,-- -I . ..--".''5 555..P X. 8E 1 A-I DFI CA m TI -1 a Co.moI0,n
elME. N AESomr I 5d.... ...... .... .
51.11._as0440 .1140. .5 osl o taacrt ddLOOM. . .O mo.O2.
COLIt N IIVM LUm1 5 15h- - - IIaF0 51 0 05 0 5 OU OM VI ES7aCC S
I Ta'a' PTidods A..


-AL ENR EO $920, .ini IADFdO 4e '11.4.411. Co,-MP 'a.AL IR4 -,,,- fl.O. .I .. .
Wil.,,. .lan. ... Rn... MaDE RN A $0500iMt. e"""n'"."n -.-It.n- .. "..- "I-, 0 111T.-CU' IDAD.,IN LA ^LE LL. ]L
._.. p ort i .t .,iii. .iL.torI rtl l 2 PLANTAS, $ ..... .......... ..


-l ao,5444a t 4...... t10 15. .ao -. .1. 4. 4 41 4 ;:..i' .... bh... .~ platsa s 0 ...... ..... ..... td... ] ... .... 0.... .. 100.... 10.... 1d. .. .0 V NOasa,. ,1sT --a 41.5.R 40. la7 -- -
!n .... I.. . . ........ ..... t. Ill. r- it,...... '. I
CBARRO 516.000 004 1 1.0 -1 0
I 4 .1g i sA sll ta. rIat. 4 CH LET NUR O 19 se m '-4'-*.0.1 400 5P 0.LA N 5.T58 00 A5 a ,1ST,2 :
40 144 8. 1/ a Is 6C ln ,44 4 4 a0 G R OC05-E RY14 ~ ~ . .
.0"area.-a.h a slII I . L I ... ..1 m.. 's 5 ,,, 'Ohs0 O
C44" RR o1,00 50IIIO4CAA"$0540AM.AMS -oS S90,... __-, -a- ',:,,111,5~ l
an~~~~ _II4 4 "00I5,11a4 40,555, 1Os14 a0 ls .1440,. 014 .' ."-.Per4a,. r .5 ,no 50454
c" 1 .l.411, slasaal. 4,.oro.5o40s5 . ,
-d-,00s N ts,101.*5 aa'I .. .a.lsaao.a1 s o 40-as-sHIS Ioa,, .S54o.50400504400 44 4I,54
4 ~Il a 4 R4m04 I. Io0ass ., . a5,t, I4n a0II00 e10 ,44 lm r_ I I0-40 501 Ta,1 14 05
a, as-o~ .-' . .40 441 ~40 0-044 40. 00414-0 40 055 141040054


SDIABRIO DE LA MARINA.-Marlea. 20 de Marzo de 1951" U asificados


V E N T A S VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS
5 AUTOMOVILES T ACCESS 54 MAQUINARlAS ~6 9 MUEBLES I PfENDAS 5~ MUEBLES 1 PRENDAS 57 TILES DE OFICINA
.1 -6 D a, a. arl. a a. a Cs' l.. o $25 MENS AL ES-" rLINAS Cal aao aaF aa aIai aELE IMOS A 1 A rZ,. ,.A i I ,
F\fP, : ,zr., ,-,.t = ^ a . .. -... ........ .L ... .,aa n .. an Caa..... .n a a. ,;.'-' .r a n,,'llt n a.. a... a.-... . . .
-', :+ el.k':' Pr, tueg.-,O cuar I-a. as I' '~'l I lIl~~e+ ; I r" n i
a 1Q' 1 1" . Iu i. i IIi I 'I ., al" a l . ( alle"l"a".- a i. a.aan. a 1 a a .i ia a
-.' :. i. . .n.. .... l; i .''. '. a a.. . a.a'"-a' aa': a,a.C'a^ s a ..a"a,,:" :" -a'.a a,, aa, s a.a.'.'
.TOS i*aa -a aaM t. .. .-0- 0 r S A Mt ,OTORES- DIE SEL ,, j, t ... -IA I$ l n-,!aaaen a.al RADI." .I


i-: .':.. ,,'J~ n., ,' ,. "; ,' :.' .;." '... . :,,, :.:,, Is 11" M E(lA L Pe.^E O ",.'; .".-: ,'". '.r ', :;i "'**,'re,:," ;*,,,* ,. .' """'" . . ." ',,,VE.D ,O -ARI AC 0 ___ _____ "__ __' '.- r .n .."" y ir . A'" : r.';; Jo ao por ela .s l m s,* ..... ....
,...-- -............ ". .. 3. 1 p" '" a N A n-2 O '--a e-- --a-' -a-a -a a

..... ..r. ........ ..s o ..... m-. a co a.... aa t a.. n PN
a. a . b, e a a, LI a , a
m... Jaaar naqui l a61M AQiIN A DE RL:MAUS. r "El . ...... ._ .... .. C m-: o ...... .... I '. .. SI RADIOS P .rl ose
... ..... .. a.nbt a, a. dr e , 4 .-,,i.,, C ._ ,.__.__...i-'ti s.-,+. ^, RADIOS P9RA AUTOS
DODGE 1941 a.. ......e.O.. P IT L... "NIB ... A" '" B ''n 'a'cr'Bdird '
I I...it f 'I 1 "C l I ... ..... .I . ......... : ; .? .!. . I 1 A 1 J 0 1"
SZ DO ----a A
__. ____............__ n,.-.EIIo .,.io~ >e,,teal 57000 ..a...a.... ... PHILIPS i951
';'";:.. ...... ..,: ""i'ul "u; ", ';, "' "" H ;rK'lU ..... ; .,.,, .,,, "; .; ;L," -,," **^ .;., r K O". ^Jia'' otaim u y~++- '. .- e id ....
a a an.. .. . .. .... ... .....a.... .' Li
..'as-aRADI_______S'" '." E I.B ...... 15 iUSELO IA; NOCHE. S ALpRAIOS PI

T" ". ," ,' .. .. _a ala B .a.' m ,...t.[ 1. ":;l;'..'^,. ^^ M? '%sla (as. "%;spaais Jafael all...... ..... de.a s Ra dan
.I'i i r- t- If, i nual a y. i -a a--i Mnar.In atmnda L., i a.l.' alama--- --a-- Ph
aF M ENIALFA JIEGOS _.z RADI SP S
a ,a -..a. bL.a 3
s[ --, v;,,; .^.r^s; :""' 1 '"" :-;2') ... ... 2;,,1 ''20 .. . . .. 'M E ,,,SA '. P ued (on er rl sM a""suda.,.....0 ,'' ; ".' S' "^ E ,J,:,:. '.> af

S',?"',: ;,'-"1 -." "'** I + CAR INTERO ---- --- *' '*"' .t"';'.,'.,!::'." ';; : .r? i';: .:':7'. ';: 'r' 'TLE DK F1CNA--------gH -A.. .b


"*""v """ _____ c^ -n~ JU GO UAR P. 7:10laaba-l $1100 0_____ j'____-------------- 61 PjAN1 ALE
aair.a. ni I- I '! I M ala -n." i I l I | i II S 1S E A a-a- 1 -i i ." .' -ll *I '

:l'd'dl ':I i 'wl '"' .. ...ym &- Ap OC:i' .... ..- II."U J+-I' ,: 1'.,C p"r "" *,"im
vt~ uH PL M U H+ Yu-., '," pI,, i Tot~ x S100 .S. "i " U' + 'c-I ne I: +; ,i, Al l lll.A :S M AQ.U IIS e".,- + '"' *i.. ld'o -r* &lc.l -.'
IGLMUllEBLS I FREND 5 al --$71 . .P S .' l
PF _________ _ ' It 1-lD-M vrlIIl l 2 u 1S D,,-- a L A 1 : L er .lll c n ta. ,]-, p, eciRsl. I *' O bill . p' -o-S + a, ,
P.LY FOUiOR IrSI D ADMIDC a -.aaPa'mactiet pemn a1C l e ona
ao dJ,.one. Zome M-.I.a -' ,-.na el,- : mLA a-.- .I. ia ln e a-. a.qu4 1j s T a. ... .. ... ,,: .
a.ni-.:..1.i. i-... Le e q r.a ,-a.9 Pa,:r t .... -.- An ... 1: .
M a,.n a.t,,;la a..,- W.N Clas 'La L PreA iiecta" San Rafael 802 a a ..... "aS _ln : _Ante_._iUE yn _AY _o_ la0 _- EN_ O RADIOS BE-
n-,-a.-, 807 .asa eaquina a Oqusadao BoEana aR..a-: A.. a.o, I as.a., EL ALCAZARD BI INSTRUMENTOS MUr iPCA
VEONBO PaR FABRICACION a-4+-s.a-naaa aa- ls a.,a a i -aan -a Jayns psrnnlanns, latmparaBMN RNICs
a1+ia0aa U In-, aah a u1nr a..+e m ah,-ablari'. a a "aAN A ME I caadra, marfiles antlgiaedades PIANITO ALEs
t*-.....--a....--a. sa.U.... MR E a ancaaaa 6. c Ca--aanS-".1
Ds ? P.led I.,eriulnosin rsdd 11F.I3CL&Ja 110, .aa prlqe, S. Ni al e precion. Co impama, vende- ,I ro ^ r.
IM n, aa.aa- FPOR SOLO $5000 MENSUAL. Ca .,aan ala. aao a.,lla. S Ca.m.ra,
a.aar.d-...N JUEGO BE CUARTO 3! C:. a-" iiala aa rt. lad- nas i'ad lu anl-.5a C a 2E eqln YCLU R *. ____
r i.,tt r. mie L a N 8 l casladabl e camedit $0.00 r N. a riol" rana -na + C s-aaa t C. C 7 1, Ma n aa-ades CW-0 i.a,;l'il D as aaadCa.


a-ac '.^1',*','' .:'.',, L____,.,,___'i~e.i;9 ______ C1_ 5 h_ _*nNainl _____ CLI^'l aa' ., aaa.m. ,aaaa- aa a-ansi. I
e.d., tel" rl-.^." .- Sal" a $8.00 Radia $5 011 Eatan- t," -eion _M-7 _-_- DE C--6-56.! M ro lr. r hn : ent b
B U C K I. P E R c A-a l la`50 0 i an a si l a s5 4 -4 l C a a a. a a a a s aa a a

1r+ X-*qe. .......-0 UEBLES .1 -10 S 1s Ari r@O ni O TO e'O]

Vnem iriacm a Sal 0 i. PNe caas. a -a-a-Il arac-m .a',npr. d"c ial aeD N bD eelda
tmlU +SEaeI 4 e aT, I4, lad Iasi*da ma- caIC .+ a--an J la-a, aolem, i na-las-I aba n..atds "tiad a P IANOS eDV" TB A~~roi GARAlun-
.. .. .. .. ..... ... . i...., .. ..t1o P.. .. ............ ....................6S.. D I ..ER... . .. .
trs,~ -. .- ao -.In rmea -yo..-1- .. ,- 1a. .. a . q ~ l ... . . n. ~ a ^ c i~. a E M sd s i a S R +i ci : ' r [p t il ;:.. .. ..a-ira-alya- u s a. ... C a a s j n a b i a. al p ia a .ll P a OSt p s ie d eD ce r osT O A e n LA AN, a P r e -
5 .,.... H l. .md .409 Maanr-iq`e y- CampancaroM. _-15C._-_ dieta".Pr nso d elos vr-_ 1:
..s...... ... .ala al.., Ca, a-aa.....- ...l a "L A P E R LA as n Pa s
a1ala A.a Anlmi."404, IaaETa ticaesin, baby eala y spinel, de
AYI~ I OlN=N TA natAIUii i po v. ri, i C.'-n betw; -,-ran rtn eaoTS, r*.ed'r*;;;1: aa-C Cala- A*in' 3, ""* Ia1n1sl1 J aaSa mAi anreditadas dnV
O19W7A0 a-a-a- _____I-________.aad- la-el a y n allan ; .d B i i -- a-"al,. E a abma-ar, L A -l.d M A-INA s-n*-s-i ra mundo a preains msy lentads-
'AnrV-N ta.-a. a eea, Coanazca nueCatr nunvo
i-sam.... IACA IAMPN HT s a,-Daa-m-a-al n a-J NEVERAS I REFRIGERADORF plsa aceca-..da aya fsili-I
. .. ....... a A :1.. ,... . .... ... ..... ... ... .. ... ..


..:.naaaaa? aoma .. -,..aar aa-M 2 ala-. C.a- SOLO dades de page. CsasIee aI pia-
a-aI I TFL a .sLisala.,r-CU P -- i i aL


$...... I.. ....... l.a-a..... a... o REPaARACION D a........... ..... a...... ....... ,,iN edilenea" poeila-
Ca-Sa..Rafael..0a an La Pc e dla d
807 n iM B LEs Ein (aa EN E .A L CO M ED ORa G EA N flE.,$ 025 a al s n.a.60 a PTr e di etneSr .
TRAILER LA CASA 1DJ0 V1 o ...... dara a.s1aada aa... $0t ya.. a p m"nana aa m Rafael 803-807, casi esunisa a
V ma-le~aadr.:a a. a a nue ala ia-a-alaaarea..ls I a aan a a a auo at.luaado n dsl Im o a pLnat"
r Ud. rlrartrb- I r EI"peslnhdad eC-, ma-bias de l alalh+ mndlaal Vlaa n aE.- aIa aa m.a d l I .a 1ar r Oquenda. C-13i-90-2 Ak.
al ama-a q .l --laa.l Cdjdnioam- Taller de deeorae Naea- h.ams a a lramy Sa alad aeatrln d r aCaa . ... .
______ Jars. _rt ___l ___ aaa.naa aCosalaaaas 262,a sqCala lI9 DORES -2

If a caanega-a- Ico eama: EcoA omlp p isflspli- a ri l s W 062"D Unicia 01, e un SRJo.
.......A aM8.a........... ... ... ..ar,0 ,e r UC-76856-21aPAZ S .. ........aher..a.an,...an .a.n. aa. a ...a l- ,
m- $8.0 R-SCuC $5C0a-a-t Ted- dLRLU. aSpoarldado W na.b
aa,,I,t,, rlia...aI-,- Maolias72e I 424-58na 22o Teld. TTRr EA S llD 54 B- .Can las a a~a.a. e bln~oa l~as. ud C.mn
I~YND TUG 'D'31, eUARnT-dOr .An ZlA


5.DO 'X O I Ua-a-iia 104a.a-a J aP O. O$5.00. P0.00- -rlt as, adla.- a.- nao-amla. p ela a1 uaelleraTeallA.8l0
llK-a.1ll ,-all ala la,- aS.a.axanal... aI | l e. aaalrio.., alltnlaaea na L am at l an.. am- aaa.a-.Na.0, un- aa-bCrit A
Ca Baa- ailadyfaclianaa-.l T--i-T P alla CAS- re lJoy. .elna man Ia dla o-a llIas a a a-.PANOSDEaa aa A R
TaC-4- Maa i.qu ey I.h mllnamplaar ta la.aaapaslledea a 9 C.914Fl70,ausit llanl aaEaa-a. E laaa alas-a I P P 1 T
a/ ...I. la-a-1a-a-a-Illal Aa-, n- J. UEGO CUARTO al, pt .alas-na. as ra araaa usla a a de. e la -
aaaaila l'la1m-a011$100.IS0 _ll 01___V___la," Month-_[;7.
...... :,,, .. ... ,.......... .. .:. al W e ,- 1o,f, 7 Lp;, .+ O ....... "-^ .....

S 41, i d a ..,ran,-" a -aaas..a aago.a- l. S7 UTILES Dlr OFICINA i
s._nvi___'__,__ O-__-_ JUEGO CUA RT9. 575e.00 a8a0.01Caaednr Caa-allm, p15150 siae, 68I i iVAOMAE
.. ... .... -d.ran I p en "L. ... =,y'ra.. .-. a aa-. .. . .. --
.hSa 55 aa -- -a-..lll- c . C-11 -,. b a B.5 a a rn -e ue o, sa.la ama S P N E E
Ca-a r 4D- .1 iA, - - -ama-E 5 5!L l"H'Z-v`" ar. aAc nta a...a-a- a 5er La renlS.. i le ,, a I
I T a LaAC SAa.Vndaa r "EN NUESlTRO A TE.A .lldnuns- pL-as...... nld m -- b l
..... .... :I.. ..... ... 1.... ... . . . . ... . ............... PI.f 0 : M 0 9

n-.,ana.aO.a.. an calll, Z y .1 --aTala=LASCUBANITA
WNW~-as 3aa sTa ma ernde n aeaaaaaa an a na ..d a n' l aI, a.aiiC5 M. n
lad.. N~ .T Ir.. dl. D.61 54. aila mnarat a a am-a- auil!


nV-, O-l76t-3- mmalrles a Ec$a. lva- y r ompaa g :; mpn. noUd.4a. asaaaa.an a Talan a ar.au a .la a dal AF. Aa r do RE d
sU11 N V m-a. Calsa- au4 n mt a-anna". assy,"as"m-u s-"ala s ""aa 'laa a 'an...s....MS.Vl.nl -
.-nn.T .ap'anda- boasf 00. SiSO 0 ua-.lExerta""a.o- n m .a.A. ALQUILAMOS; MAQUINAS pra trew.. -a raaar" aa sattno
................. ....Ca ..........C~ Ralael i 4 029 oledami. a P TI O A la- Ia.aaaa nTl
C, ^,m la.' a C-S-o I2deC~ ETD R esenibie, asman, caea~clac "n~ .. +. --
r l.a".- -iaan -166 r2ndadras, a presion mddacas, MATERIA LSS E CONSTRUCCIb

.i-a.a.. a--a...........a........... MUEBLERIA "PRATS I ,Lmqudacaan perr.aa.nte,.,j. a nd ....EtECTOS....NITAR. "S
fa 1 -7323.. li 424-56n23dXz. IOy ERO yMub ES, oAe, a quITO 4 XV-N9acona fVe gas.- 359UtTh, ca in.el- T ecirnale.0 5 .11. C-1.A ll.OCHEvR d, l SINSICDASrMaebas nanloadC p a pta- esrbi an.Vsna- radios, nave- qaina aTme. Ray. c lANl. Canaa LllnA
a-VRLE a-. 50. .SIN ADARaas s-.Mone 111]0 p San oa u- sas, ba~mlea p smaletas avidn y ,~ a.C....... ... naaaaaaai ;:.-. .'L,,,+'.
+I .% ,: .,*L aaa ma : a a. una-s a-as-o, .ala, esmedor euerC, eapas dgayov eto deWI
n-ma-al-.s, ninis- postal, a-nlas,.bnstado- arte. .ompramos y mpena- A I S R 1. ,aa
afull a-a........ill as n ars AprAoehne galgas p fan-C Asail t oo d tnnga a alsr, Anles ,Amqsmler y canta Tadan Las
lna -bl.ar. Ia-ala-. ailah~, .- Ca.- Cade, aaebleria Prats: A-2278U esmprar o edr vB~slV l tenLoam cas p tamafloa Alt, calidad Iaa- solarea pal a monal chosen
.. a.a-a dad Giotma 520 a Indi.o nA-6827 p s aanoa preoiss. Balsa de ferrtYeriaa. Rl rea-aesanam e,'
Vail.a-an a sass, aus. i Ce Ia. lana-287dseasa-11Cas a AD.' Maebles de Ofias.nat, O'Reilly d astria i np C yraOLeas ca,
Via.,' I." 1 1. 31.., I,. uIa-I

;. T; ;,: ":,,,,11; +. A:,.I.;......... C-Si Ba-Sd abril 2 4 : 09 (Srenatea La Metroac iabnma) Coltizan osn 15 55a--l arsa.: s ,TaS
alaa. a-aa a C~ala ina aaa l-Iaaaiaa. a.V-a- anaa L. aaa-Snaaaanao-s a-anaiO S,aan A 7'43 A-77440 C-837-57-24 Ha s a-Cdel Merc.da, l aB anbaras a-
a- pVT~nr- Vem-i Ca. esasioS. X .aaAlda a b~r 1.m-,-C~m I0 C-s-. -a~ n~ dC 5.aas,a as. Canal. tlaanas a La 5T amlSilsm am c a
l. _rn- :.1.1-n -_M1,1- % E..n ar l1sa-lda, a a a nran nada a .n.
each..n-na..ia-a.a.a.sa T1Ca-u.Tll.. 30. MUCDLQS D Iu- 0
1a17a16a S. A. a 4 ndD-9 ,1-56-20a a .a.aaIaa .."amia Da.nPa IISU LM LU M Il
I T H 1,1ia sA. a cYc4.Ta., eisr.em-a quara Carda--,'a primores a-a Tropiaana", Caapnarao a0. aal arem-, edada Repaennniaaies
a... 'os laar. prcellnas, eristains, marfi- I.ne., r a a8a. l aUmpaaU Ve ntas. Cambna: de fmrmaa eitiaa.1eras
C0n.;ina-a-c-a ..ia n i M E L Zscnitrda,. aias, libreras a- t-4225.MC..
alICa71"41'-a an na-a. pit e.l7cana- Y0-7d7. AM. _________________

,-a,,-al a- ^.a n....... ...a...... n-a n e a nivesa, saa "ITg." ida, maquai- n m a a
Ct4M r ala aO uas a-raos, mueblea nt lcos P Mu.ebles contado p a plazs, han eas bir, asua-an. Mesaa, at- a- Ca t a. 5. r| -a.... -C... lm
V-a ma.:.mparas eaqaisita, LodI dn Monte 002- cuarto, sala, coma- Una, baq usets, retana e tesl lalaann ,,. r .,,oan,
CADIL "50 gin ela n a daddo, nitInes de portal, ea-dn, baree, nisebesa cenme rocketl a- .a.p-: "
na-ass~, d sa~em amaa a-anas blaaaa per map pace- dmnaro. Consmga baatidarns, nefrigeradorea, ra- Antsusis. Cnmpmatels 360. Obra- ABOERE BINERO
,_,_r_._,"1975;00 U a.KasiO mA aaidad gastanda mannad dies. Flailidad1a a cecia de ta a Lilla T 3 ombe 11
la-la K ,a-a .- - --,-l.Jcm~ a -I-- en "' Prd e a" ontadn. "Tins": 0-7100. C-IS8-5? 24 Mzno.
"r t .Pr o .'1 eSa,. Rafae na-A-an cansi esquina aeapel[ Vila a
a.. ... a..M a., a C-1-d. Al""2 ab. aa d Es a d .
Cnal,... -la r 'I'. ........... .AL-IZ AaOa su ai u.. a ,.........a ...
Ci n ni 2.A i 4, ad. aI-SI a ala 'Cnai Ba-.a.aasaann.-.9. ISLRLILHEYIra)6-
D, ,,.,, -..,:.'..-u::, A, .d.... L.. ... I w ;,,,, !.. -PO L TO : -8 5- - - - -estras asstencias ln D UMAR vCALCUOLAR la-aS V~lerC. N, moaera., atuetan
Isa0...W. Isurames..uejsas, a,-y arta-11 -11
ora)'E-UINOD"WHDI .....s.....-a' parelanas. marfile.. cr.sta. es, a a. gar1a-,,Ia.a.a eaiaac,-,. Ca p ,pm Zapala a C. edaaoa
OSER.SIN- ai-a-i7n--m-i' t al bjet.+i a a= anie, a aes e LgaalasV C.d.8 ma-a, n. t _ D Troical,_U .. El
~e. a-n-. ela. i~ ps -e.a-J epay flaBi saall S Im 1Cna nemBa.. lad nina aE n CGrl l E A E
,m z ,: 1 .;.o .In 7+ .... .I .v. D ~ ....... q. ;295.00 '1,1,ld, 'rildon-U"d.- c all. tr .I ,d.a... Ra t. fa d e to. g,
a-Ca-la,3t.. C.L . a cIa .L I .]caB.
a a" c.ryt1 i. '.a ,- .... e -a-nbl.aa Pl,- er s Heao a.U.S an Ra 4 WIen A la-I Te- s de.oa gaeatd. a -r liqait- a CAA "
TIT... -a aapaa--e a pa-u a $13 a.00 L a-ssro mes lma U 51 4e-aea u "glaa-7l sa 9135- neleienciagaC dATVil... 'NPL- .. i a ,' a:.: aaa I' La r.a.l..a-,- Sl50.0.a :5,9 C-.J54-5 ads l 2 "Le Nacinar' I ,hagas V.y e. as..... a aa- as..
a Ra ae C2..a-ia- L- a- I, . al lar y asa a a. 46T .T .M .C4 1 a-a
a.. - pa C- 166- 56-,.I il.. 2 LA na- DOAa-maa. n etall- ora.-aaa rco m d i-. -a.a ra mi",a-.. a"o aa"% ,a' a. a....... a. a.... -a.... a-a .a...... .......... a.... a; un rrn-r ron rw A 2D C AOM BTE 0Co
,.' aa as.. ... a.... .... ama-", 1-,. a-La-- Ba-a a" a+ ....a aaa a...... o, a- -"an INULULB, ML Milasmaas
a....an '"aas a a..as a" -a as -., a-- r, CAJAS BE CAUDALES +Z.d. ts a p all mao x. 1-
1-1~-A.. .a MUEBLES EL AS ameberpsmqns ainlFENIXs 5,csie- TEECO AITRO

r^= e=+*aarnar rornarr a;,-.la'a,,ra=i-a-a-+, as.aana ua- ra Archinamarr ma-ca 'Sieel.Agec'] acoa.BaOI Sg ~ saaaaa
CHEVRl d.LuET.DEL50, SIN ROD, ube t yianya feciirycsr adonv-qun .Te ey.l- R NAN NL OTS A. LA
Id:d'r~lC;tat+;r? rm.P .+f EN /NEPTUNO V SOLEBAD C. aoa' a ITe a"a ; .....aa Ctdan iaarnala y nasa 'ar)csaas naa~u
,ne119ySniy -rl --a Cajan sayCda.es y Ia-nh, n, a .-a a ,- -O m. ar. .14 ..
__.______ ._____ .__ Al Caansdu a- Plaaom (~mdaos VN. Caaasa lnaaaaaa-aa*Caaaaa dnSa aia.MnegdasI.
,egusga~tSM S VEAI'OS a.s .. ana aas layoo. o a an o aa de
S4 M'AQUINARIA, I a-aSaaa~s ro,.im n ta .a...... aspe L. annamaoal-.ltn papaIl Seunch Aiq, ,andoaa =
a- a- l.la3C.a-aa-alaaaaapot C S b sailaad iiaMoe .lCmpamoSyl a i-M Q IN S E CRBR P
I %NQEladir.-..-.aaaa. L ... l a ,,',., aalor. e.A nar. alla Na.tu y exalgimos reeecrm-ntsm-TEd.. L, 6 OEMOTDS VARIOS B-
a i l .,i'l.o dl bblloag a l a-
hand- tw-- "; r . ,laa a-n'." ......Ps: A n-2oe svusearlbalse al paiisViaegaa a8, eaeslta n,.iad a... nas.aa y
%4.........DIARIODE LA MARINA 2a iaa, a.... .aaa.a-a


VENTAS DINERO HIPOTECA ENSENANZAS
2 OJETO5 VARJIOS 14 OFERTA5 75 PROFESORAS PfROFEIORS
-9-IGL 11OS CATF41Trl 4| NLZTAS FACILITMOS I PlIRsO MINING INTl, T 3qlllll~ TE KIL-11,I4 rUNTVIII
D ~ %-t Ml i 1 c i am ffU o 'r.. rl iT^ tai L f l'___ I D'-MKli-;i .I %" alll def1tli I X 1X r al -r
a .,e' 1 Laru i a,. o .aPaB.Aa % aa.a NO PI. R- a,. s.e..a,-.. r. VC, rS t ',a
.a + .i ir a aI al~r a, l.l [,~In a 4.aa a.a .III ae| aSlale.l ,ada, Cah.llla Hrels&1 1 G +~l nl~l.

.J -a la..aU- I br. ,ia.. a a C D 0-. .1-,1-, a l. a dor.l allam ,T Pej lu
i.a 4,, 'a1-13 I rIll+ L rCIL. I s

DB. S ao nra.PE.P N ot E D.N aIER- _o,.."_ _" "''____
CAJAS COT%3141NATIOADO RAS 7agdeaIJamFIR MA e"ECaS Na


I"NDEMOS REPARAMOS alare Marlines y Pile- r0'-oP .EA t o.'
.a- .-.-.+-,,~ -+. a+ + Reill', aL' A.9951 I-if'-,. Ca+ ,+' + .. .,m .
.+; +,,,.+,.+I:,.I l .S l@r... e. Z CLA ,.:lVI ........ ... UL-, AIS SIS SI
.a. 7,,eu-,, Ca- IC C-ala. Iataiira Nationul i .. ... ....


Dutlnii ios hpO tJlamaos re- * | ^ ^ -* ---- ---
.-onsiruidai ocr.o .im uevas y ga- |j M | 1 | 1' C~~O
a.D.63 Da. a a.0 9-a- VALC
1. A I IaAa,11= 11.


ai dn nl. N plazos cona k,. ,E W.nRB
'larenca- Alquleres de las Caoegio MARIA COeOMINAS
mama. a ca-ineaciasie'a.dmb"LadNa.ren A L a RsNENE AD.......... ............ -" en 2 4 h ra s ..................... ..o--
V:] lnel a Villein s n aaSi esqull- na al.aa aafaaaa.
GITenaenre Ray. A-Nil1: 3lSasnla,,.laiaa qaa 5S aaaa. aagaaaa.
C la-a-a sAsil B a aaieb 4 M e io a tlela..a j au nl1
-,laa;aalb.a aae LA EMPRESA"

S.. asa-.aallaa Tr taaailira .aaeeaa iqWs 4 teP PABA PUPTLOS
-",*., ".,,;': ,; "-':. ,' ". :: rn +- ff* ,", :" "ur>* w r ^ i .-..; ... .~~- -1
__' ".IU__aashaaI__eiaCa ra. I t.-a ..l.
.CAPASD AGUA S i- GONZALEZ ." .... -- a...Ia ^- .
TaD,,, t oyr.lar y ciu- in,-aa -.4ai aaay r . a.
.d iba..lIc..n=I. 4ble 2yplan- 05 AORES 'rl,'.," "W aa ,1 .' "..
.hables Ie.d, ,o deVe ls e F, -- i&-con O -IU I F L _
bililca Ci. ai l J EL .i guia"i ris l r co o pc ma ao...a-----.C
A alae 11"a' ; -a Ta- naderLs y ,-','- ,5 ACADEMIA
-olor. Llam..a: Als0 y paaa i..... a.a. aaa . C
einase.:.," Decu.nis a vende- T D.-- "b ANAUDEMI BlDl
d: e.E~lAS R""^ 's.';"TZS s A l. llIf^ A ll
,- d o.obinl, BrHII 311. "ntorm. u todD, Is. me, Ma.otrL T .. S C.-l.+"qulaT.-
e.A 1:_, Gasra... a ... u-Iasd-
,e ~ ~ ~ Splr e.,-,e e,0 hal. D-e(es III. Ir 1 vmll. rxedmttll 'lll~O

.meu de vluda y un alrao a ofl dI e eaapon t n-uM. Y raduado A"A -.
.n5or e *n Pepl Anaonio No a3a. Gut- PARAt LAS DJAM .AS maoD. 1a aor1aalaian de aalel(o y eda-
w H-rt47P-12-n2 o emslr al Yee l n lot uiilM queue x
as, + Y'*a a.C E,4.0 alas a a Faa. taaos .. aal.. .....EC

a aSdlar^? tn. da. a a a iaa5t a .aa CURSILL.O PREBA.ATOEIO
l d'Dahl d. -T -IX-2 ca ells doicae: cro o 4n .- d 2 mess .par inarrgaar en
URGENTE GANGA a..- a., Is. d, Taim. 1, .1.: 1 BahillerEao
A -.a- -So. R .. I Sa I n C a m a kl a-an aa a, re ra a a -
d ar.e y r oa..l...C.... Cdr ', al1sr- 70 INTERES PARA LAS DA LAS ea a ^.AdRan -Saa aa
tins" $aaar1a 1 11 ad 1 a I l di.aa l e- 1S-a a
------ --- D-__ +.m-_- NOVO AS Cba ,. [ 5 oa:aa Caa a s .I as,
TEraIa nS PAPA dria* y.. tralan d 5 noaha. dlan '. ala . ... d aaaa a.aaa a.i---
............. ____ .........b... ACADEMIA rPIMAN
CAP.A, etrE AnGUo r LuE.,. D,,u .;.-

i asEfl O- Te^ a m. LIQUIDAMOS: SAYAS $1.35. + e a"Sat-.a-- .-- a-
.1, a- Tiapa. m -----ta Blusas, $0.85. Payamar s corru- Adinaaitrlda y sFt.la- eae -aa.
-do, Sailo.. gadaa, $1.99. Bataa, $1.75. Rops-." a., a. aatln. "l'a,.I*
5 ..lt1 + a. ..li aa. M'+ns $1.55. RefajoJa al hflo $0999 ialaaaaniaa saslinm a.aaadaa-< asia-
a. iiafon a laaiaaaraaia"..ualads r aati~laaaaa..iua ds Ub Ca. tsbia~adad.
lnhn Boyr Prent pr b icolia Refal o-ajpia stadorn $2.99. "Galia" C-nclp aM adrnia "p-tmma CMa7 aa
---.-*-d Je-Iuno. I208, entire Industria y i. ^ll . a,,ao d a m.
PARA RESTAURANTS AaLi as" d D-2"75-70-30 mi. a D,,: po R CO RIEO
n n1uu AJ.-CENES MU BAL,,A 322- I
Comedoia ea, cafeterias, clubs, 3L, HagE2I AL 5* no a .,..d, ss.. aJ..sa.ta-.
etc., aillas,a.iaoueta pullman s es telaa, nantansa conm i mejorn a as.aroa-a.+ a"..H. a.
en t Aaderas dura cubanaa y en y mn variado surtnd,: frCaza ______ _____.
cronc nic kel, tapzinadaS, varies da Beacoa en todo los bsilesit
m l liquidcibn sis A y Saa Precis pemaeNL PREPARESE EN REE
Muaelles Ofinins O'Reilly 409 pars nevelndedores. P--ia hnta
A-74.. c,3-2.24 M de n el d y Business, Obispo 310
LIN"O- HIPOTECA ana -..W n5..S.- (AIRE ACONDICION ADO)
Dr9152- su ila. !cnlannaail., Ia..I, -
dosoucm s sal sn r. aatodl lad a p naar d e. in- maldeid prna a41i ae. ?i o u ?M.ai
UNA -- V-Cno m s t E. l mA ain, owuR~as uno
bla. aauaada al ae aam l e, temb~la a.. aIonada. V~liat.a- s-ai -ia/-a
ala drI arla mena a 4.a.laa aala a.,m DIBUJO COMEBCIAL
a bria 12 aa s. na llingrafLLLUIn
a- K .- 5-s-s Uni DELINEANTES, PINTUrA
5 aa.. N ia alt.a / ll. a ifll M lantFB AlO.ret. 3 Extlirpacidn defiaitivs de Iosa aaeasaaa+ adidaaasm. a aenno om ia .
nan. me, a.. 1. a ,. as naaa 0,s rla a~a elies de Ia cara, maslma pier-. aasaaaa,.aaasmlaaaaas.aa asaina.iaot-
n. r _den _l. .] alas. a aS i. A,. nan tea. Tratattig.ati a. ^ aa.l .. m. A na.. 4. yaI.
a, a u. na.asa., da a a a Ka-iIi- s a a.p...
en V`. N o =7 -GIdA 17 a s de mills. ,e ora aaaaai. a ,. a' a. al.
i- Alexander, Tercera 405, entire v ,do. -.I-TI-I
24yOFERTAS 2 y 4, Vedado: F 6572 Paom
._ _E-_8,-,-0.*br_ ACADEMIA FADRE
o1ICo Uo Ds ITKP R U aANCA lO Is
DA M 105 BIG N PRO NIKT S


Est AN -am assa aAan easInfo~ a
ANUO s IaOcs .CAa O -u.. .Z.ya etc. USimX adelanton tit. d Ra
ad .a s o r i -S..oo, Aaoad SA aaIa-

PAL&(. tALS&i'I5!" T Sg^-il to*'de New Yorkt Seior* Gar 51 4214 +Dm y-S'f i d 11111-
BmA aactan ala e.imA IO+
D70621 letlI, d e sara1,: pniersan, m- ade naaaaa a..Para igea r
BASSO SIP m ARBNlBasA KHT pri adelnlW; .i~t. ti-: 30: Bcilrsac-s.m-as. ni Tl-4 fono B-6725 Padre Va- 1 Ts .' t 5. a. 2d.- s a-ar.-a-
o I_#r d.Pminor-,nen N' 3, Alt i Beln, Ma- al. p a 5a,1-aa
,r.e d r., INan .A RA YdLo ASaMa nriaa. C-982-70-28 DaE -.EES GE RA 1
*aa ANGEUtTA MOB, 19 00 The Tarbox School


ia.. S. .. .....a .2 cas-791.. VLLU, an a A-oa am. Dsm
D-4*0*1 ENOrIAp VIII* M.Mr. Co.:au I, 72 DA. A3 Is 23,ll 11."*SI .]q a it an E .i4rps .nln tadlila aLerd c -d ., ean ts. au
ani'. .. aaaa .a d. a. d S..Va I .....
'r~a~m~enia an, arl,iL., gas'as- + ma
,3do tr -a nt.a.y BazanL, -It

_a ?7 1a-. ca N lo.bnlH IM, aU fs-:aM I -aN
ch., r,, rts?"ul,, par, M -0 r0- Pl." -

PRESTAnO-1DICO.IUAUOSASE $1 iNde-" GENERAL
-1 8 BaSun, Agr.r__ ___NLD -- '--" '
i-aW 'S St VKN A B URNa sasaI MUSEA S ,a;0.85.ay pa ya nas aa.aLa r AdWaa ,ia kcs
gladioluCs... aasaa peleeca Cai,, .... Z$.. ada a ,as1.5,no
D- ad) 7d-Zd
a i,., a a m s $1 -.55 ",- a -a a .l M C a (O MPIEA$0 u9. Cl ^A1
M..1'fundsV0 et.1A. .-'.'. .p'sA In' IT E l ,, . a .dn ..d ,, ...
a ., ua-a b"a Caontaoaas Ida&
a-uCTO DE nDE IOrt i a. a. u a a ia. de a a [< r, i a a I a a a.d 'a la a a. U 'a. V
28Dinern ParaeH ...... N.,p-t; c.. a.* .aa,.. ae.ai a ,ai.
D-aa5-70a30a.. a Ta"aaaa. a. aO a

73 IAhuST PAPU RAN HASK IPORTADO A

......... XPORTA DORA
&aeac s, na aaLrACEESaMsaa .An32am ANE'AIr, S. A i
S-szeimsnci ina ~3C24dS Haa mcm-al, aaa. hraana M"-a clacasa la~id.n VdV

lyaa ) and. ch.e se obiels. de a-a-to-sa.
ea~n Asa sei'r uanapyen yaa- EsEFJrAdqiN; ZAS AQUIEHL
crunc Anick el r, t pi da.vr i .o s aye cnn.tdo .% siAaaassa 189 M-3315 Fcnt75 ru rAsw nRonlrouRFT MO1 ER ,
C-230-84C Ab7 4AILui: A4,b0. REINALDO yo-
63 na anar Pont.aamaaVan ', 1, I : y d,,n nnrri 1n .-tfld.
..a_ -.to 0 06.is1lagralaa a m do
a ~a a aa a- aaa la a d..*a I a .a c-a a,,- a, nB a n I toa a a a. ra


a .a 17 ,aan- .T ll .. .. L doa. a a dr.H0sE. "0BR a s'
a aa.,iERG arA .,aa "SOU ,,,S ..... aHUI.- .as-7a a ,..,aV.0 wa a. as .C- .-a su ap n a. an a.. al -
IV.q,-.a na- I 'ad.ra.,-a.rubi aaon. ac aeaaa na. c in.a a n. Viaia-- a D-1101-77-a
-d- auu l...4 a) 1..$laap. ai n a aIa .aaa- -aa-aIas aaaa
GBsA fffMWT a BRIaaAs CaOt a a aaaraacindfiiia..daasa osaaa nal. ani daidanarnsorA a .
Ulf.a2 pa-aasaa-a,,ata310-..aaa naasaa .I.~aalal
4. l S it. ,,neIt~ 1., velosde s ars, aaasaa-a piernan- Vn-na-in aa=


PAN-0.1i ,_38


DIARIO DE LA MALRIN .-Martip-. 20 de Maro de 1951


ALQUILERES A LQU;LERES
7 OTe. I, CAMS DE COMDASI
HOTEL "MARTIN" CANTINAS TERM
Frents la Estacl6n Terminal a:n;, ,,,, ; .
e .epll ,f fl- ..- H. IFire ,' Is -rem ..
. = s "I=+ T l' |l' |l42 AfPARTA lENTOS
HOTEL CATEDRAL ceno.^,ee. .cce,cT.Den.
. ".. ... ......a o.-nec. .. "HOTEL CATOLONIRAL
If. all r, .adi ;T. ':.' p -llh ll LLtIt PatrisT1D l IS.u. e S e eiru y. G..im.n. .;Centre d Timedu I ntro,. 0
ne.'' ALW''= '' mo0C neucrasceno Anon
a--e-c e I A Fl i o exlrnl nHI d. O
______ .II_,- ___.Pl *ru'"nMlro tT m]I O I~ Ml, .UTOIll
Reoidencia Radio Centreo ,' .e*.i *** r,-n:,.oi im
el~lnl ip i.,1i G ., + U~ +l I-~.. I a isL r',.1 -:'lC, F dl.


r M t M ovcj ,-ik UorlM kJ. lunpteul f.,'l.'' ". *^,.. em .,-1 ., P.r.i :r
W -' Oc"e EDWIPIC ACA BADO CONSTRUIRe

HOTEL BIARRITZ "" :' e^"""1"'i
nUILedD,.noUILfV~ llrf .IIUI +,l, e,lmnlo, e "e.
Preado 51i fents lI Capitolio rn. 1 ia o...6J. .' o.I .I.
..: +. o a~uld o .. = 1,5 I '.d. is ,- P 4HOTEL "LOS TEES HERMA .... .- : ... .... *.-,,'",
not" Sot S pocos pan-. mue- ,-.: % '.,'',: ;,.,
-j '-ntficino. pdbLiras-Ccsay -- -- t,
muebein nue o S Buen serv'cO rE, lglll..i re ...l. "-,,ere, =.D.
o po Mn preen Vea Teinfon -' .,-
.'-5318 .i300- iS- Ab ,"S,''S ..... "'
1-eiO.,cceue et Up. CRUCERO D LA NPLAVA
-..lrl l 1ee.c.s . 'n a re- -nac -emr .,rn 10


HOTEL MANHATTAN "n ........
SE ,&ALQL UTILA ToN
R-iens-c n 1. e nt-- er. cie


Ca. e P r. a H... br'I. S.o. .... : :.- .

H t .A e:.", ;:, ;" c-c. u-


?7.11 '" O" a"* "' ff [-n-AED IIICIO 'B ER TADO S T ,
HOTEL ,TOREGTCHA' A .l. ......' .( [ wRIOi S1.
Ed,& dqo de C-,


C--ndi D-- M, Vf- 2- 3 . ... .....
r. uic i OlHII'II r.n~ lr+ .ona iierncr,l toarnuebicdcMl ,.r.e .a e'n. ec.. eo c o C.* iOO.'C." 1 n11 ,i.o 'n-,.,c,
. .d.. .... ..P 1FIX. .. c. a l,.,.' ;,;,.; ,' '..*-ad r *n
,.n.. as gd P R esslo 0pr nco 14".2"__ 2j i 4HOTEL TLROS T A _'"i _'MA*'_ I 's '.'_ :
el.e. Uaay D.on,., edad.o -' ..' ...a .,.. -A.
nos JarIorn. Prostdc r umpe. Za Ui

n-1 ni&mVoni',$110 Bonnpn-p6 -C asa ec"V ; e 924en 5nc In

;',^ ,.. ^..' m.-. L.j U I PA T S A~rt,'Ner, TA ue.l.ad

dn fiol ia. helacl orn bc ,.^ ''.enl^a^l'
elem E.creerro c r 0 alr5n Aier- er--, cr,c Iensmeu., ;rea,-ls
M ON 1TO LE1168.,a M
HOTEL TROEGLA .'6 S.


.I CA2SA3 DusE n c'c __y ".me .,C0L66n rn.
cccad Ic,' De Vlecncee-c3cc .;' .......... ccc' ... .'.+
de Cad-nen. Pe come-xL l' h a s cc. AL
'c ccccc n'.ccc.',ecccce".c,. P..Sei~l ccdce"'3 cccon^'locc,
'~~~~ LALR r%97BA NT PO117AL"" ^''S,'
rr, Tc Lr dmncnc$l0 BP,Iopr a- e,=.... Pcc :ac'r. ,n,.' ciln e madoM reedi cmd= no -_d I I 123ei n.,"n. G. e a.c m .c .A c . ,
A.im.s.. '.I i-Psia 7,4murra
...E C..A.N... e.qi Im n...... n,.
Pa $50 ALreIed tldY 'I
MeYnr _12tr~
S c e ~ o A. L c cccc a5 r d. MY1
,l& Ill.Tl LAOR al&" OS A ateets X ER+
.... |1.aeam I 4 .. '_ reill.n- g 'es d~. ....... ,
Irn n.. . .... 4 is ... . a- i~ | .r.1 :a
:i: 'I. +il fe+, 111e ..... M 'dc' ..."'..... .... ... .....1N, e c4cdAllca iscc "' ,|,I
&& UI III II&IO& I ..DO DIIi IM A 1 BJ |,.


l an, enc4 e~) ieleie.e E DIFI FICIOl COME
se_ n1-_ ",_rI_ CI O ,-n mer c' 2
14--11.. .41 1P+ ., r..se .0.,. ....cg ul. io.............
FA NN.IE, O I 1 c ad asrerraicad.lradio.-

com .ici.. pl O r, E crA la5s- .-

c' L .tceDIc%1e En.e c.IN" 1 ,
Call& e t, II Doz.ll &Vld d s R F-23O83 iAsFL ..

or escas -tcmetrenon'c ele.n MI zelnW ,."
de;adiesU) PEN I51L GAOPL &. beaAataet ~m~::
.ira.t amon .,o$1.10 h.abo $p 0a 50 Aeido Maa-3

do fa-lmacchc :zacllr emclhola
n COe 6IDAEarer UosSmiIT Al e. n cc-lQ c ccasc H a. ncc ce.


g..c-ccc m eIacnl e e Hrdc, D882cc e n


.. ... .. G"AO ;.L-" '.

LAIL BA ID O GA+JLDA 0' oIIT .
-adc.,r ed...c . C.n lie 'a e E ce O c O- '. c

....... e."are-nc.........,ceo
sales"... eIm .1 J ic,.a
U E V 1. .1 1ra4-.l del l l i l I l ,-i 3l el i;r B1.
N CAMSDELMDRT H6IDES

11NNI 0.1O.EI MY 5 62'.' ra -de ad car, 9 d Lb

n' vm~a ~m'---IV. r.I-Ic'H L-d T a-
PM do I1 tram II?0 bO~l f/l r~rl| I se-, -C-do l' Is...
de mm, T .= I ^d .... .. F.+,i,'+ ,; ..... o ;.,.
..... 01 d. 34 M -y- 1-0 A;"


eLeAsk'RA GneasBaN +.. = D.'O O nIAR -urii
IL, "" as ~ l.,o.. i.1.. 1... C.-


' D utamm o I w c.4 A-1,O1O. 'EN CU .BA


ALOUILERES ALOUTLERES A LQUILE'RES ALOUILERES A LOUILERESE, CI-QFlr'lrr,,,r]
-- -- -- - ,_ + . ___o_-- _
IZ APARTANENTOS 93 DEPARTAMENTO 84 HAIrrACIONES H6 CIARED PALATINO HIS ALQIIILER6S VAR105 117 siLicii-1-i'ovA~A
cccf ecccecNO M ce'.Tncc5-1 EDIFICIO 'UB e" ,Q-io r ,lcAernc',e Tc I NTLeecDe ALnnILoouCASA enO EJo Radn r PLAYA LAAS.-'"' .
re;- "',c .,-. e loIRL, ,- -'c a-, J.. ._.. _. u , .-. e.,',. r'B-,--,",-c en 1".
I~ c c c ,','e'e nccccIe.caneC 'cc -CC' .-. a '. c .- m. e. e. ,.. .. e 'cd lec ,''c. c ,'c c-,. c-c c . .'..
.-!',..,. ,%, .,,.,-,.. I ; ,.:,,. le2 s. a, ,o + m+,lAw 7 ", ,"... .. ... ... .. ........ ..,I 1 _. .,.. -:1.... .... ... 1 .mebe M r+.. ,,I _, 11- ( | .--- c, o I :. + .. .. .' I -T 1. .. ....
in Wb j'`- _'.1 .i Iy. '... ..... l....... ... m +.U N,. . _. . .. '.. e". .
..oi li 'i B........ I: 11L... ej I..;.... 1 11 -L i 'I---- I 4. '..0. C.., .. 3, RE.. .TO$
a.-lee-e.'7e' 1, d e .i info'.. yCI ud n* .w s ,Oe d. l . -' mii ci c. S. c .I ~ t ... .. -: ...- I -1r,,, -" .'P S r,-

.. .................._;;_ ;.",,'' a,,' CL+,+, tL ',Zi% t~?n- "" "me "lo;l" ;',';"',,- _o.',"_ _"__ _,_ ,o_;._ '.;.....''/ ,,,o I. +,
,I __ _',,lemse, 10c,'a Icbc,2biALlOUiLnnuxceMnnICeo,.cu e..- rI c- P'- -. P .e....-c ''--cc ce. ,.
cLUL IT.PS AL no-CQ n44-Meccc-cc-o f'e sco l aeceel,tqleaneee ,pcO~,n .:_I .."- '-le ....'. ..,1 .cc -2
... lde.oBar.uascCeu A, 14le4oILcu-c;.,..enocccccccl. cOFclC

"" -"' 'run ,-,- ,
,4,,fC'-Cl,% -,c ,e P.- e,"".1 Edaiw,, o GEORGINA4 to, P'It" III nlc,0n ccpn ilr11ortl. _rI., V1 .11. I-.i. -
pol.1 0 1.c- 3. B.. -eLa-. D0c-90"44-en SE SOL ic'T 1- -,. 1:iP,
^11 cr-% II nGmcmvT-,c",n"c-Le-e e04 N ARIANAO REPARTOS -"-...-"'-"" `- I..
I'M Ed ll- I..) pzrOVedode. ceencon ...c.cwnnsmon-or U .. DEUS1 ... "-'e-"'-eO -, ". ,T m, i
.l.I'. c e.,. .... .. ". .'., .-1 I. ._'.,, I _- : f
oPineo cc Oe i ent.e.i o I c .. e c ,c,. ..wc, m c e, ,i' "S.. .. .. OLICIT.A.O..... .. ......... .... ..". I *._ _, e I" a .drecccnecclii cceI ISUI II

.... 11 T 23 I; :I;Z.' Id.:'I. .1, -.. . .... ... ....- .... :- .... ..+' ,11 I' L..P._ II ? l':r :-L+ 1,7 r la
.'........."A,....- _., ....' ; ..b. ... ..... "- .---c-c' .,c-cc'. .. ......c.....
A. I Ic,- 1. e-. el Ic c Ind .ILI. c ..'-... ,' .' I'.e I 1 . l 0 d_ A .G ,.,EC IA OLO.. 1- I .~ 1. 1, - ,L,,I, n
r. _.m l :.' Z_ r .-_ Q ,- c- h"I I85 NAVES LOCALES ':,.: '. ,,.t.ml l- Ie_ "Ie-1.',.r..'., ,- -. .- ,,
l p i_ _'I_ _c ,- I e-/-c' A, en ...."i ,,,:,'.e,.r ,
....:-. -.l,.-ece.,e o e-n',`9-i. AMPLIO LOCAL c ,0oeo-c dcIu. u _ _ _ _""",-"-0c"-.S ,I --, I P 41- I -, ,a .I~ 1 .d - -i- -,.,-.1e" , r A "u la C.,a-i
t.lI_____ _....."_94 IABITACIONES __: I I",I' I'I % I I '% Tli
. al ,',1 -,l_-nc-c.-c ac.r,,c ,"1_., Ir, ,- I-c- -,)_,, '

_ _.. . . . a 5 ,, B e. T. + I. W A . .. .t ~ -r o l; l f IL [ . ..l .l L 7 m O ' 1. .. 11.. "... . . . :.;. :.-. .'.. : .'; t + t 1? l]J
cnAL o O O.Ahrhcl c n r c c l n c u c e~- c l c m c, .c. cc. Ill A GE "IIA'llCO-LOIIA11, 'NEr

:LQt1-I %, -_'DO S%90+ i Uhl r. O .n.rut .l y-. .. a.M- or d Mu... . t - .. -.. .
; ., _.. ; p '... .- . I l. + il: . ....... u ,, ,"_ --. 1 t. .. -- ..... ......... ... ..... . ". .......... ..... ........ ,- - -:"'.
'cci a ocrI cee c cc nomrle o _____e a iun r~LA a AT OLIFreIem ...... -, ....... ... ..N
'I.ceecql."c..",e..r. ..c.. cc. noe--e.ceaece'!l,
A ntn rdc .-a-itn. e r-Ie .. InM-cc Ac-r ..l
I AN NI OLA'4 8 A .P. ..-. E "-1 'P I.i ""::, "... .--I . . T.- a O lClS (.......... .. 1 91 m 4 i,:2
NE I . : x. N b Ac iA 1a .his, : Sm 10Zo InCIArlmonbl iin -- :
r i t- .- L-111" n_186 RUNEI1' too'
_LCc. A A.1H' "a.-.I.............i I ,I Go ... r .d-c....e..IPI.

..' F ; ". -s -,-,. '". L !. ', .... . a...b = 4A -j IL -.I...... .. ....:...... . . 1 1 1 11 1 1 1 5 .- o ,.. : .... . 1 ,
mL .-cc 1 b Aqoe'-oI~o-cenncruccne..,oc'oec" 1_n1"1.L.. lac .mic' I.l. "" .A cl',e Iccecc
I '! CIcL o.u. n o n ccI n .u- d .n nd ',c ...c1.._od. .ce..ac.c ,c , c,, : '.. .. .. . .. ... .: II . .
ccc c-"c'.n. l nl, nnIelc d "rcc'..'!. 01, 0'.', lc ....-IId Me, ic '" cl' c
_!'IL 02t PMTa,, ............ .,.. -.I+ me. r1. ~' 'iiIN U...... ...... I" Jdely In- .....I 1.....OdT
a.i--,. 1l...C..dSI u- :.".dh non --m -- or-e.ld--d. cc.0I," e-1'a r, re',enaiPnte. r L C o., .cI,-c,. oensc .,ABANA VI--
Ii le .i .,;..I -..cc'l' '-'c--cc .. iooo Sn e 000 ..0'. ,.i0.MFG-L'AI c CON.i r0[c.r.-Ilic'' 1' ._ t,0

no ooe r no, .di.. c.c cS c mI], l c ..- in'.--..c-c,
U I cia ccc lnc hE c erVEN L CA L u ee, E Ac AIA1- II cdI... .eDOicl A "-i ehn~l o~o~da ittec~. ...... ... ...... .. "71 .. .. w. .lrl .":...-.y_ 7 I.1. e,'.M.;SX."h... u .= ""..,,,ti,.
cO- O AArMfT SII,, Vro'.butn -1. c onnM-c Vil, ucil ec1 00s. Onform cc -coo, eid. aIV It~d.PIml ontd -.dr. "


Imen...'-,-... Z- c .c e Oll aNA5 1cWETII Neded. .... ..n e .I . .
....... _,." Io ... .m,,--a ...-M- I.... QUI. UN.Mo NIr MO.do, AXP, M .r. ,n|,,._,..--. ,'ISSto... ,. 1"M,_ _. ,..,,o",", .+,P,;
tr I- .n le, .ju Camere o 00nI aiLV
--!, r, VI-i m n aluet.3delecot- e l. ae''rIc-c. SEeALQL 'enar- NAVE1 S. SoNr '- S.]N-
,_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ pel flelim.. Vo _li BRg NAZA 243, EN. V tr. L. MU -I .. . .., m,. rn L. 0 A N2 ELJ ADO A$ ,Ine ..... a,,, m d..
N1" I CO'Lif;+' ,LAS l 4 iii I'_8 "l -|I14|.| m nts e dfci u v ,m .,rL.. .--. o, /Lbho re- io. ( ,rr I b- ..--- n, LyOiR tI' I
,_ .. .e. .. -.. I-.... Co . ..". ,I .... 1. iA, l ll ,'l,|E !'+ I+I~ C h I h u gt ,;.7,,ta plan ...,-r. erv1d.- o .. e '. ...'.. .. '.. 3all.". ] I 1.. __.. ..d .. h r..... r z ~ c cz x .~ ~
.... i Ts__ .- -. LU-RBTCO CNNL ,_ V.I d..-I... .. ..-.... 5;l, ,n :.L...:;. i .d', l0. -ZZ. CIaA.dO- oIlo $2n
- . E e e,,V e , hue b mv e S oon- m ate u r o o e ,n- c7. 77c-e 3-e e 0in c .- e c ne- ce .-c c '. E,uIcc c . . . -.. . ., .
,r1 cccl- ,,:i "_. I.-cdl, e 0e eo.In .1 cr.ne m-- HABANA ...A.--"... .. . ..' .
.... ..... 0 0 'J ........efD 6 -86 a 2 c ONo ,L- e 0, e %'.. i -,- i ..,I ,
'....- O1. K.. _1 .c- oSe.-IlleQnec1.ue en. en r eo.u re.c. .... .. ... .....,-, l .ta'(.T.de, 0_TIc..c. .
.. -1. '. '. S ... ..... ........Isis Clo N ....... E . .1A... .., ..ALTOS EIC: 1.,'n, :'. ": ."I:.it :;-_r s. ,.'-",- -- --
i..... i .. 10. _.i ,iiIII .i .. . -1_ I I _..I ft .. ,C-oI e aCES.l par Hfl lnP n MT`lloPA -
M lD ICO S ".l.. cc-cc.. ....... ........" .r. .I...".2... .".... ... c..... 1.0. 4 CI NERA .. C... ..
cede5. .. ...- ...c-... .. e .. . . y I cp l _..........,-.. ....... .d.n.c. ,,,. h._... .. ... ..
.11c .dI "'..Ic .on "edlec le enAlo lelceh"c -n M e -I l l u' Mmpll" c m dorc I uc rt t.I D-cI I. 1 -1 1

. .1. b1. 11 F. hrcrm .- o no 10, I'l o. i aM -e. d, O-C S D N
N_20 VD.D BA ITA IO ES .JOASAod-Fuenolc ncoccccc,'ll SllEc'Lcc ocLA -9.'ce',ll2"1I__ -1- ,:c. em '


S c n... c 1 Ic We c. I c ,e 14' ACcIN A 61.0 l ". .c..c..... -... ........UiAe,.r4c. ...... ..
c e ..,4lr n eb-c.. cOen loec lenl c 1 m;llee. cn c t a. aun. ,Ii .l _1_ h.6.. -te s
el~ N.PlA oe doecI ;V m, -0 .. cI cI, "" ., 1le1cOFe ccc d c- I 0 0 I '0
-cc!c eI cccc O enecn -lecce, ; -.11 "".-- -11________________


--! rl rm m 6 ': lm .. lm'.l C A -: '"I BImpR AZA 243, aNTe E M U I e 'r a M, 2.A entre ld,, O ue ,-0> 1 ecr-l e n S S A SUa r IADORASeI 7eC-, I
. Q Ji NAI A.. c EDO.. i ...11 ..1 i c-cole ilc1crI1...... 1o e...... ..... ocl .e.l.. O cc,6,,n doo i Hey dopc lc ...e.oc u 0 l.7.1 '- c- .Iricn rold n -1 ....,"

... r :..... .I.. 1c ,o c tdr1 -I., Dc.cIccTcR BUcI D
-.1, ,il.fil., ~t-. e c'en.Cde, cc..D-645-oill. 2- 1-o
ED.. IlO. Q -m II dc cel. r-Pc..." W____________n.- ".. ','c--el ccuOSUERSNOl"I- -"' "I-D% I... I -, -1- I dOV,, wallor, )aO tru vdi. mi .| r, prndu I ,d . I v lit.. ...124 I. ANDERAS .OCI. NDE RO -
C. 4,.'En, eel, 3 5. M, c', c n-,isO-cc13 c-,- eN CA REil. n ASi~rl. Domin t N13T1 2 A.. INI-o., `ode---- --1 ..... 1c -I................." '...........-....l.cmco'. i eec em, occ'2, lce,eo I I - ',
........... ..... ... ...... ,ea,.e .. r.a .^. .rz .207., 4.1;2u .DI. Vc.c7.,llee" _ c --. "- - - - - - -= "- +l.- -
S.. "1cec7 .;l...'l ..._11..1: ..... ".,l0., a,00tne'.lIdne Il.ecoiHA N IcJco. e, I o. u. Fe e C Ilooe-_1. -D-m-1-1.11
. ... r.-..... o-.cIdt-'no I c a. U.cm 0 .A O -+ I .. ,c.c ;I,'-,"".,,-' ",,' i +- I I.
peop"e...A- 1 a lC L. .i mIa ,r.. _ - NO 337.cril re- orI a-cc. 11lcc -
ce0.l.2 0 .or. I'-.-n-m m0010 .LOF .C.NAS AM UEBLADA-SI. ccm Ac-cod BA., oc $125.00 noi e re .,. D- I0cc d 1, 1 1A-i I on Ot t uccn oeA c
EdIlrm do Bccrco e-c)lele Q['IOnca.I cACcIONS g P AR. it le,-N O r, I .. , olecc ,c1. ll- C.- ."."'.1.--c'', AGE NTE. d ,4 o eD1mbtOR .20 5 S e C OF1 R _
Acehado de +b eercc : oe~ emee.. ..I t_ 'uc-lOe. S oE. hu A 1 c. o -L_............ .......... e ,c c e c lO i,.

CA'i ,d.I-W 4LUJ8 O-e l '2c'cc c cue I-"-.clcnotrocclc. d. oo- ...A. I n I.I..e.
cc. cl,'eloo- --lB-cncdNcc-lm.c. -2c-u. -H4 Ab.' 4 roo l- cl- c-lc -InclToc .e d, cl nl, e . . .A.s ,T _. .-_ ... 1
.. 1-1P, --,:...... .b N ilJESUD1le MONlEY O .DOMrJUN.....i ......._ I ma._Cu0-cc'. V1 R U DO 124SLAN EA S.LVantR1-
--... ..... ...1.4 1 ,, " C .....Id., ,elIa WXALIUIA .:+ .9. dl..yA..r. ,1 '- "I


cO-l, e r ','"ecc mce No 3,c c u.h.. .-oo tO, A. BImu I-77 M hp-N I -IAI cc .... rlcrl........d-I..c I d. I I" L I I '- ....- ... fi lla_ .
A, I... .;l=a 1 I . % ,r b I Ir P SM 44N 0n T. AO IN E T N AS .......... ....,t.rr ....s.. I.......... ....... . ... ... -om e.orI re. ...rtoI, .n. D1D ". ."lt4+2n.

K-n-c l .co raned Or .. cI c Ml c bc"lc.A E. ..MM.
r .. ..... .... .. '.......au DI .h. .. ..l r 14, p rl. o,, c0n. 1md. c ; cd.y1til-n...V- .-BeI c-ccce..cc4 e ......l. I le.r pcu. celolllll--elnI.e.l -cl


II ellceecl.,l.c0 n d d i cc, oct
"' q .i~ l " -"It".i- -_dC1.-b : I .. -d -,llcr. 1nqu-, no ..., "" .1- -o .rIa-~-
Gl. p ar dias. .a.... ... .. m I.-- So sm. .1. 'Uc balmcre,,olei"",e" c-O"-4It..le-I L-31./. ..r- l y r e -.lA e e c"
.." icel,,., c- .nc 0 l.""0 c, .. I Q... S.,_.-,1-3I D-8997.11+0-0 1
.. .. .. r, d, 'I ... r.d. ,O ......
:,rc I ,, cn, _. P, ,, -.z - e c- scc .Ocnsc -0 'I ae0 cc-ee i Dol a- ae1-SC-0C,~cI0 001689-16.20 0 e 0 D -5I-3In.c, --.lcnc -corecC .ecd ,

llt-._________ l cnc-.I cenucpimer-.HocbraO- HASAS nccccclbc lc-ccccl-c -c
S .. 4. 1,Gc'.' ...c.. )L ...... ...l -5 7-4occU, 11,.^ d ....Ice... l n .S.L. .IT" ...,.,0, r.. c.. . .
In -.I !, nSI.NA loc. InelAceZ eclA 243 1,le ~lel I c.c',',T E U I ccol, r I l-.., D S V lE D E E cc',,"" ""lle


_o oo..c .. .cVa".oc..cc- ,e._c c e lcc-11c rn0,`+ .o.o.. ,I "d:".
-cI Iuinn cd. e-cT-A noc 105 MAiEi A Ac-Tclnorroc --'lll e ol .01--Cc ,,

ELQUIL AAi VIN E DT iARDO '%cV_' I .c m,LO mU 1 AN ^..,r MO ALIA. allAua y TenAiUnte ey epa- or t. a+fe~qTP I.. p ll-. p rtl... o nr --d P- I m rl~ fi- ,I _/ -n
"g.cc e~lcco.cce00. u-oc-n.,4e.lcc,.e cc. 1.01'%I...ocn. nIn. ."mbe!n, rllul CI.11. 1AMAO Ul -,. -- ,PO t FV.


70 l run i n 0 e. '.' medords clue ere innD el. eccnl, CecT-r -
.',, -Al -1 p, 7U rl .. . 21-I a A I = A g A . I L...A aso.aunt p an, ....!, -... I SER .S ..".. h,.r hm,"d -.... .. .o .... -OF C~ S A"I" -l.. e m0 t dnc- co dm 11,n . -.% o cn.cc.0 V ...d 1 o II Voded', 1 ...o c c
.__ .- .. S. cccc.r cc. e de ec m l. --m --'.d e 3-9c01-2n olid..+ 1-899-I 1 E-2
11 c c ......,.c.... ...--Is m n, a le cc........... Ieec ..... I TMmplci h'0mten d.I. ...o.. Iro cce.,cc,,c.-.o oc 828 AG.L' I-TES VE INDE R
.me- lETO .edn- -do ..I.. e.(c... coI-....I.-. e re.1 L edr o c'l iriyoo-e e-
' ..' '., J ", ": ,. ... ... N . .j, ,* XD 6_.I...... I l I
un_ 'o h 405-86e o c o~a el -2 D ?S N T O S SUE::.0 ,0


,-h" -,r-"K cl E..e' .. 1,000,10 .Inar. ..ensdentro- 5.1'..' rIo. Ildo. d l l'c ,Icc i a_ ..... ___r, _.. __, ba _, -, 5 --09 OcISA S- c."___ _,
ColicI7e-c e eue -~e -lc 46nEnou 30un5. MiccauO EnCA DENAZN9153MONO-d" .- 'I :..,:.,-r -. .-1..c. _


AL LIc I SR N R mIrcc~oc~-d~ .co ncec- u-dor. lnI,C,ccaoroe-d0to, 1101. lcochccII._ elccc.
ticr.ol'. ..ch.ef .IIn.orma l enI enc- dI Ic,. olldOc, lo eJpaco, domed, o cLtell ce d cc
'Zi..-E,..--.-........................ m.1 LU ~.. ....... cm.. . . p:...... T 71T B............dccc.. d~cl~ccc,,clel llcnloeuecocneobenlcl.'nnt-ubuialoolc,'OcncT',COlcTrTIIO
SE LQ IL_11&.17Im U M L OLA ..ir "D'a"JI- O A -- lii l D-I 2.' 0 n- rn- C e D r e'r .' ... ~- . ." ILCAae r Mary. -f


- c -c'...' -iA-=. ,cacl'm-r eulnLeolcchatl d.de e cucc n'md_',,:%','_ S
.. .-;.1-E11.;1 .'e- l-de.. .--4, Cle ldc. n. Ic .r .1 lodeyDI. P -lee I c,, D-123....S.. dde Eclcd 0 CIc-c `m&3O .I ` -`"' . . ..
Ip-'A .m I D 1 .N.eII.,,II I 'c.c tdc lclO',nde lSiA-oo__ld r h -ceco u e'.otlc.An 4no l.2 r nrt T. _L _T OO
--c oI -el. co ruec-c... ,ein u-eni t. AN~e I.eafl a. aa =to coce S C l c Oard. r .ncicacle .m -
rllm ,' ,,mi ..I n 11 -4 .11__de C--len ICpr- ole d a0 e c 'em o, c oEL S -ne0-U- C -oN-ElT IlE OtCNSA
-- N "'________ 00,n Ge nio ccProdo. 5. Dlt 2.01 ,ceancer u ip.. I,l. P111, ,-,,m ~p.
SINDiOII ;m el| 4h -I rP% TM NO 'c, l',cr c. b r uron-cd-c 82 el sAeTO, SUA~rE, -l~ MENDDZ .,/4 : llSc 0d $, 0.1.
Efi ilc do D-r4c4-i ic-oaluoreuc, |tea mplt h tecc-de Id- P_1c.11. 1ati t nl".1._ ;c-.Ie`.e.." .1 d.e14d.. . ..
. ,,in.,in;'. dec-ca,.en-r.e"e"o..,heocRon uncc c_ eclce Odln I,,mdeee ,oc ... ...lrf.qc,-_". _...___.__N_- ____"r____'
-c-ccr -mCA Fiq~ll UIco Ic I- cLUIOCS L R S VIO APeL L AALOSTA
c, ccL IIL dc.A 0' cc'c C odc Inbd oce o',o, Dcc~g. ccl ,rid.P1I ,.Iln c,,#p
' ceI"iPri' i e' ,,, h 'l r ---cCo Ic y occedo, N on Oi tc. I l''.l0 c0 oe: SA NT. S SUAmIET: ,m".17.30O rf-,"ICN"Tr e -ASlI
.o a.- n..B. .c....d... ...c.... ...m..-... -....'.... . . .o.. .. .. ,' Oc O e C .,l,.0 -c. .. .... .."M.' '".

-- - ,, 1 -, 16 T D Ol ccncO- rc. c d d b d oh e ;an C i I d 1.. .. e c l0. rne_" .....
D.h C" l, i ei t M. ner, Io, ..u- rm Ic'1 e',lccoro da d- l c len o lo9i.. -. cF. I"N^.ALT Is-
_ .. -s -,- ,. n n n l ml-e e n a 0.occeIra l ni. c.- dInOc^ N- 1 LTOSl US0 1 O"L ie e"-, .elu 1. I4.1. .c, c. ,. "
SE AQI!,en -oe.can e-enc~ 'f EADO .'n1d I. I,.cAmI-c-70l','rN
cc''c cCA AL UI e 0 AS-IIE ,in11 .VI...c d 0..Ide. Ic-i- .c.'A' 2.c A. ', 0 SIcc cc 0 IP ca -P, -,lm 111cI


, I -- .n l ol l be. bIn-cc- L L .- 16 .ea1 caIn to,... do II ,clvd. Iv cd 'ocey:n. a. "oc'. o ,I. P 4011..I- 1
4I i. I-. S .Ime:c cm E 1 E lc ccdoI.. me c eoo meits eeI c Oc- l-L.. ..O .00--I- 0R--._i. ., _
S ,I h 0.-8 -,. 000.: j, ec, c.:co.. cc' cc.. Occc ," cc I. mcccclccc y
c,' c 1 i .''.cll ;ilr le.., eeI.... .c. .l... :l .' ,.leI e'L.O .i.i ,,- -.' ,. n c. . . ... ..... . ......
c1cc c-)- `lln ioiiicnl,-, ii-],,,i n.9,..l 1i1. .
... dc ec O15 ,a. ..- .--.. .. .... ,,ci'.... .e."::e" Fi-" ,-67 .' 0 .'','e. 0; "e Ie "d 01 .-I- "
; . A'MID en 01 0 'cc-ce. ceccdIle l. 1el..-. l dm md,'':Pell',. md... .el..COnLUZoY D-9 c. c.rIced ccle it.0111..leo-.-I.-
_a, el'i'ti-n, IIiea o 1, p$& lmnt a bmljlO-. I %.. .PO --...... _, sr.. . ..C L~m D
-- -I ". ."IO ,.N AC. ?" .. D.7.U L( o -1'c -,-. n .. .',-8e r4da u eI a. .......9-i NT EAVL I-... ,,... ..i"n .. .." .. .. -.nn-ee.. ... ...-cc.,' -" .... elan els...1"o.eeld l, J'I. e e celO n.c,.A1.RuI,.u ,I ., 11, i.
... ..... ... .s.on.' . AD-58c6-811-20 d .. .. ..e OPc -l .. .. ..n-c n "-cc-cet, SOCI D I I .. ..SiB 2, I I in-ao-nceuu naro4,u dcl&dr 0 r1011 tdlI~l+t
.or- m JI , c.c- c e cl Oln onc cco O N9 151, Icod'. ii, bl 1dm- ,.AWEON BATISTA .,roc le I
-cc .P.c ..ec'o, c, -neleldin I ,.- "'c V:,cc cec no.NOlc.31. OCIO APIT LIST
ec.ccdecc&... c itn ii Mn 0 .plI all,j oO c-cc il'uco-e, A -ce- nueed.e7.' nt., cn. I.. .1. .. dn,, c-,ol,-e-.cccG-- 1- c 121 OES-AS ARIAS -2r. "".O3eft . . . ......-1. c7e I c- cc%.JOS. "ccoccI -Vt............. .........N....... ...........Idc d e-o
",e.enni'n' .... l'.0 '+ :,?+ ; T.' ;.?;. .','.: inn...' ,i..L. .-.....o.ccc...... .... 7.. .....1 I.-..c.. ..c... .....r
%I= QUL o F.-'%.'& r N7-" '" 111TA+O SERN AW ON .1,.le., -.., 44, .A.S...._ D ............ .... 4 ..... ,0 IQt!O. ..w, + .....2 C OF RE
!. .. smo.RO..., .... 11 z U AN ,al! 3Y art. OcOIA P,-......... 2. .. ..h_.,,'PnUo..... M ,.$110 _
".. .- .. 2 ..2 an ...m 3 3 V I. 2 4 ~O-117 D-17- 11%*'.:..'' T :. S .. .... .... TA. O ... ... .. .. ...... s...... ,o-. ..... OVR............ A.. .i rm ",D-iEL ca.IEcco6.dIedc c I 0, n-I n- I n | I -Cus-,, urCS-en. .
, I 1 .71-1.cmcV.; cc. l-eeOOAOUN. cN croc IA NCO.-RANJ5....A. .I
..el. ..1 '.0 ie. C-.0 do cnlnncemcoNoe-cico.CI-11. 'i
CARinCuccccc.' 70. VE A O AL E LN A l',I.Ilc BINc. olccclclccccc. e ,--cnc.IP. c c o d clelor :'_ -m N 11. Ic-- I~ q. -
d c7c575-0 'I Ic ccIII. A000 I teo llc
IIC 0 i ,II', ccI E 0o a tI.. Imdctc. c.. in d-.41cc . in1 I W "
a.c..%.,.,. .ana ccc: 4-M.. SIN ST '-c'R V.8- 1 ALDUlERES-VARIDS .USLIC1TUDE.S VA;k

I.0' .. eq- li, Ce ONlTc -ccc. idm.il. od,,
...3.. DEA T ME T S. I .'.. 'c- f ,m t rmot. P OIIT M SVN E O ESD -,,- .c. ,.,,
.1. .c .o. I placlloc,, .. I. O I.c, Incne.y ., eI.. o I I 0 I
011.L4, '. .0l I ll. I t pcc .- .N ,, .d Indlr cc01c
tee ce .m 111. .11.0Ad"a c-licec.lP ..-
a ce" n,.rani 079.00. B-549n4I 11. 0D17110-.-2111.I
em.I, c', c-eL % ecIO Aco Mol Ic SOc c 1Vcc-H C R 060- ec ccncceecc ccccaocl'c no nc-cr _-__ _ _
c-cc.N 0,- Uco modrccl .01.0
cc Oc 1 c.cI e in. on' nc. e eocU '- O- venecOCASA EE. neon en-c--rcnnm acoe'a lones 000 AGUNO encodceolC
_. I cc,. S c.c I.,-01Cl. I.I.c I 1.:00 I yIII, e cc c in5 1
mc Ice olcoc lolicoec140mis ',l~el anlisc olnI


Uasiticados


,. gna .3
DIAUWOELA MAiRNA


MAIRZO 20 DE 1951


EJENMLAL Y C iA


PEON CCION N- '


CERCA DEL MUNDO
Di.-mi Aluria, / Calibres de Almbrire Pjertas PFoiadas do Cualquer Med-do
LA MEJOR CERCA AL MEJOR PUCIO
DEPARTAMENTO DI INSTALACI6NES
Solcie C lo6lag y Precos a
FERRETERIA INDUSTRIAL, S. A.
Importadores de Furreteria en General
Ob-c. . Ablua A An MR- A 0-4 LAB.A6 O
(Condenado i.ir -iolaIr IJA [e dec Economiia Pop(,n M nO170CM Ur. UNi0:Aco.
1SO A MNO IC I NS
i0C,1,DE OAZICC1, F
_ "-i. .I ii.. '- :,,nfinrcT13cL,. .. - ia, f a..-Ltoner u'- a
E,'r,.c..-.,a p' n.,i-. c-' -.... a..-. ..1.'. *Zu pM ir.ct (U m a r. n hetn nu .-. .'. o a-. l f. d po, .cilM.
ri- .,- ,, c .- lpr .:,- ,- I Pi. rl. e-J '* '"r M J ^^ .1 .i-f O r r Ii llo Ie f ar -.',- /, ,,- i r ,col r ncel fm d bJ~fnci lr


BRII LO con td

S; 1es m tos fc

PRODUrAv.-o CERA SOW *^ r.


PRODUCE ,OE CRAl J


CAR-t5 P DA
ogitOPIMD4W$. A |?poouqvos

S CASA REX-TONE S.A.
FERETERIA Y MAQ I-J 1ARIA S
NM. IOfl4 Ise Te. 345 3 un U-"


" .-- .Bmin im .
-ina ~ "d a eIa


iron a nnedno IW M RIa a .,4SA
ai to prs In lliq dmndl a
ci un.,nc mo tcalc inm -n t o 1te.n
,,a - "-n1 t les--NO RAW-S- 'Ar- _
di " 6 -- .
" *=WA m d c mmnmi eDh, I im


ao a ea To p
~HIP--2m d


PuItW A ^t~gdutdor^e^ukoi *-fis Prhur Cr &~ f
'co"W"'"" t Is Pagans Vl. contandroa i aUAmlbuy dIee y d Ph
s'saiame w o .PV '5A ? S on a a W m
....0l a
ml O nlicn S ym 51fgiB3B Anirl I E 0 CopJj -0'd Ih MI k di.''*.' esp *-* s.
^s~f^S^ '-, "3^' c'cas ano.r's" *- -~ i-a -^*-f'g
lnu q.c in .. coggW. Cia. dinoa c t a n c r i
AMLLOS- C r A. I ON orn&. Isad*"mamsedo Ia 4. cnn.ii
O k rI dcU o l,-ent L cud ca;i. oe f iMenti anspais _J.


aaagm&- CatI-Mos i del nbansneiv I vnowlo.
r -. n -' .ucl ; ,wl. i or oe.d.A n pnebd. ,i a .- f- 5msaneah
i..pm~i~C. l I+ leON l.'aruOptm. b ulo e mo- 2, imletul cononim boa ol


txf o 0rn p -tn-c in cnn

"5_ APn'" tif ... -...lTr .. -rn- ,,.wnlm ou ndca 0IZlO F t on npu hi Inlnn m ane _
n 'A ,,ilS l. l U. A.d II MtltM I Il *
A~tA4P MW7e no a. ines do 1mmn .1, o ci.. ^ g .,n.,' .i nW _.1 .0...p-n' .. nnmm .ajl .. -w .


nu' h~no gjmu-t iicri poi t r. -. n ; ..I: M Aion i.d, m ,<33 -,,--.- --.. ---,---.---- -- - ---- ---
d bri bee bllLfee u lt n" J~dc to* /J r m 4 3 ,a e 4c,,preg d our a n. mr.mi. -L iot.-n

';,e a ngo icn. o e cg cn- j r IA.A.ao 1 1 f lrbb n qu *i da
.ini.v7n"rLo .n4cr. a"I
cdc...&ktc~.n Ldw oiwpoc,I' Le 1 SACed 6n-omU..gt n ri n o .I r .II. d, I ITo -
LN= 1ac e I pu. a. U.,- ownn M 3MnM4B Ow~
a.. ,.I . ...n --r I,,,o C. . .
I c DrdrC eoI:on al 1'..diin ..e n.T
**^ftJ^ C^^C hller~l' r'l.,.& ir 11 111. 11- feh. . ojouc.Wncial.IN he crsa cana en W amv ros n tleia

Ir,||ed I wonl|q

r^,-, ,,.- ***.<* .' ,, .Menr li -t '*i' "e- -, R e i tpot .m' -a-'- "S --" ----- ----- P- i *,* ,
run- 6.-n. nA-nbc s unpe tA. A I m a w Goa --


a 1., d. C ib q m b...1"-o *cA- 1: n el m a- t -'a re. b i
A~nA -i~. eniilOtW~ ItA 7 .'..'. n,' n Acccn ", ,,n ckan. 3 Scan. d.4 .o- an _n. ___" --'- m a,--- "
t y ,,,a0rnr 1i n 1..lln i ,kt tn. ilnno'dn .Ni L In, Mfti d111 sm.43 A-e lco 1 -_ _"- __a i ii i
nrie. ut-nrc er, .... 'it. rl d. U.M. to m c ow ir .Ia i n a o n- --
nA e n 01 n e un e. r'loal n a. 1 n- nn.

ny.rnn~ii- 4 nss ree n.-. n| B.Cni o n.en 4.1 eg* kne nl ia a O -t' n inf l--- ^ b'
.... i I II.n, d nd i I--p nir 7n I colb. in a0 ;- -a
m oiL 0... 1a";" 1. ..... ......h. k.... -


,uln nu pecb -.,, ....- 6l a(nfo 'ai1 s, N no 0 r b nwa i .
don M. Al, n i W cAAnnn * Va l E u .
2al.e~o nd. oMa -rd on, drr rARTSCULO tl- Lo eA.fl -dip o Mt nu r-' ii
Al-nCL' i" "to'i~i-in"n*i" *i~m~dot,...~ * mstosnn' *S
S,,,,,, ....'" ,l i. c it 2, ,-,-,n, ..--n n n \ ". -
ien eA a A.iLan, P.M.= Do,.;I2. z reztez


f'. e. ~ t T I., nMon. nta Bcipo. m-jW n s a n -ft Ian a o=ar

.. *...-l ,r n ...... B Trl, .. ,- I...,,, del {-,,A. W,, ,, ., -J f- K e.-- -Zfl -
-. qp,- ..In ON n ' a ei tNor< fn .. .
Al-. d..g. oren. AETCUO Len- + Por w '-.~ -l l~ -
t Ub d E6- d tAn"A 'r S iror
.t. o qu r.- 4W emSen -
e: A .r.e"- 0-...
LowBaX % plk r q, ij,, ci,- Wrlndor u a rimplm" 9 re u.d
-a-- in]n cl e sml dll I Jssa'e-M MM mdca ,., aML -I ua4 e pot ato de e
anu t 4-1 'tqer qu le mdt- -' -eo 'p
1-s o tI C -IQAU. orIn -.1-o a -" b W Me.
do iiAUane6A nnto o l-en mamaas-ara a a %n ox

fad r ...,.cA..g .A ... ..,;dn .6 a i,
IN laz I a rrlicollei."net sm.ncanceo. oIs r l, rvsod onvr -a
1. 0.14me0V.50pae d 7edn griOEM- do
Inmi CERA LLaIQUIDA2. ~w I o
viII1Mr. 9. ;pt:::nici' n ebfi efd)l*ma0cc
IO NSlir amia p .n C .
zLoje. cnan 'r otcinrcpr mnncmuno o a; Sm --
-vg..c i n-o moalcsnoA
e& tic! `. a mC ~

~iQJSm


lta C iru ':
o Auxiliar de La Habana, Moansefsor Al
la Avenlda del Puerto y la Ctedral., es-
d< Amblada, PiTerr Abmn y Juan F
intre ellon F. A. Rlva custodio d. la Ban-
Kto.)


en honor

"Alerta"; I
Iel A. Quev


-LA


INA


Dkeclm
JOSE L RriEB IJANDU

OSCAR Al^'^ a=SS


.. oe San atricio en eW roi "T
ESTA bella com dtnlan totogrinca-pia hosa do tr4b nida. on Nuevao orki m D eamd Sbns Paticl, patrnd eo IrMada, al pasar rented a 1mino eatedral do. e estnomb ." M de aed
mill lrlsnd"aoa daadiented de d o, G afiuroar an la march, vltiendo Ulopgco ti es do lat verde Krin. (Toto INS)


EWOCASION de.l
MARIO DE LA II
al ffmpo apar-e dnc
losi I Piver. adir
mind=l~l vlo. vlc
udimtrdei


1trrdd L .rLoe C
Sdoerm
id tlmuer,. 1 doctl
or mofsor Cmca RIBv


f=
Y Manul


Inoceti '; 'm o ;q
JAM SF' 'rmtors, <6i da OA, "' ia S ma
....ds iel E*5r1to amot~i5O i'
,to aatrentem nte ha pdidO On o
Ic encontrd ntr los reuo o que abandona-
t1 il el frente central. La no .-(ue no udo ofrrer
S.............. .d-- habl .slo c.rtoo .(r oto AP


7-Protesta estudiantil en Paris
*DBMAANDANDO los beneficiox de seguridad social de que disfrutan otras classes en
Francisa, los eatudiantes de Paris--y de otras ciudadeo-oe declararon en huelga, lie
vasdo a dl0,"n lVO" de us. aasiraciones, manifeotaciones calle)eras que Pn a)
gunos mnomentos degeneraron en disturbios, como revela esta pscenn Fott INS


Disturbios en Barcelona
DOS ESCENAS de los recienteo disturbios ocurridos en Barcelona er p ts-'
--aparentemente-contra el alto costo de al vida, aunque en fuentes iutor'atdas
'- ha declarado que eftiln mspirados por el comunismo. En pr--e" tkrminc r,,
a 1 ,-. ia Iudad condal deBputs de uri baotall eroampn alte-c a~t
it- Ie- a Pon ia era qte pereie-r dos per-soe,< a .
'n1 taroet, nelands t- ,,, ea I, I t- I


I--


J


r Av6 C. r,s
DIARI DI LA MARINA


-.


naniSt espaUMM Joe& COW"
LU C.ub L con. e docto-
ar el doctor Miguel An.


-m la crema dusoAoi,."PatOW.M m m atmwmm
pde .aml .


Mu mOlda lmlv
MU'M pnMUslwihd
^- -I v**f m-- e

MUM Proaftafa
k.6 AM 0li
N1*U1 PhflANIL o
ncauwrA .1 -til P-fW-
"A'. mom iwUM

MUM
#11f od
Br,1o1 M,..


MUM*


S11 olAoSwBaag..Jo eClde dI o4ct
.oto nU lubTl ,i.- n Sdo dEl


MI RAABAJ -'
o apr lox Integrantes de la Coral de LA Haban
l j l t oga Gisela He ndeo Gonalo.T. Tan pret
contratado por ln Sociedad de Conciertot para of
?J! ~udtaff^'iJ~ic*lgrads el V)erne< Santo en la Catedral de La Ha
L" ''lamie, acto tradlcional que dicha wocladad brinda am sw
ci|don'f llllm (general todcos Jos aos en ocasion de a &soleminn e
"l ]d."PcfM^ 'o txito de la Sociedad de Conciertox y de la Cor


LOS MODIS 1i: iS R[COn o AN


[AJA [IAT 10


L .ft ..t o 7 1, ro5a njpor. oi.. de I' li gwi
L.E. cin rU.A
I --uno. ..good. *5I

o..od


0 e 5 i' el. *u e l *l>
D d- o. odd. L


Ift diu ""* uumim'.
l- i. J. rk-.Jl


p idBe J*OS A. HIDALGO, Hd-n.-


ILMMI

EL
um I
ma


y u ia
ratt


Ad -mpoe y
i eddo n rpa
ItdaL


, J.


I-


m "illy mom
.141mv
DIARIO DE LA MAK


F ~


F~q~


GLADYS F tutura planit, inter- AURZLIO'J. M
prett a Chopin, de'motrando lu faculta- tm o lot btilatas 1
des que poee para eli divino arte. I B 6"n


V I rta el dltitao h nbre"
iur AC^rjtRES qu lamns olvldArin, cuando vean el maravilloso film de 20th
rntuy Fo -HAASTA XL ULTIMO HOMBR" que m estres-a en Triann6 Alame-
Ifnl nt.TUaltO, Metropolltan. lorida y Farmorito el Sibado de Gloria IBute film,
,vsllhdo cn La coo{peraocin del EJkrcito north aunrlcano es de tal magnitud quc
,. rurb l1 aI Itlrca h. ha.u tlo.io como "1 pIelcuil. del Sillo Fntsbe rl'g K-,n
,pa.t, r.tall 1el d l0tiiillo tI hurd Wirtnmark. que reelbe rdenes terrfe6ni a Ir


A


AL IGUAL que numerous arttAts, Julito D M ,r ha1 Be l teoan hdbo
Numero Uno del '51" y asi podemos verlo en la preoeinte foto junto a su ma
to a disfrutar Ia perecta visn6n y clare tonalidad que Ie oafrece Emerson