Diario de la marina

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de la marina
Physical Description:
Newspaper
Language:
Spanish
Publisher:
s.n. ( Habana )
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( sobekcm )

Record Information

Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
aleph - 1915261
oclc - 11968619
System ID:
UF00001565:15859

Full Text

)r *a X^ A- T IU1 tiqan-os i &Ir~iin dr In- inle-
**'i i/- IWI nl '^^l a^A*rp-ea gfnfrailes % pe-rnianenieA
)E LAJII[ l -de la naci6n. El peri6dico mia
"E L .A R ,DE B '.. anUligj de habhia ratellana.
1 1 IR. .N ... .....


la. .,Viernc19- o....regorro Dago lo andido Catali hiqiuonas PBFIOl 5 EN%% 0IO


Luc, bre 'Paido i-.- _,..da Groini katodo.Demandan e'eci-es Amenazan los iranios
Ii 0grene roles o
la" r-. conservadores yi69e"
eep la rewuon (faniiticos con segiir
pa t., Ciinsideran que siison


Aaanu. nen rra.eia' reaeirrsii -rlde inmedinlo 11 onra Ic prroiordnniloborisne s
Lwea qu i &Ineatenarar br d e APi
n m|ll.." i4eiF.ialw derrolaronies .din.lo-
;qSA ar-*A'.

EL G:lA lBtDJ T A t ,r ,,, Aadsr,: MARcHA 4TRAS RUS4 RE. PEaTO 4 ALEMANIA .....H...............D..R"fliR -- .~I 400
,mdvin quoe ec i lCepern nia-IlLar- Proponenua noidad germanaabinraini ndldrrtpo m ati
nec61o Oil QiaSAAALAS. ( ii*igo datln qre ldnorulo.riin 'rvainisiiLlietrolaistirdonIu
que el e l --, yeuiehuensl-ado T JAr ",d9Q dororroo del premier Aiieacmara


."Q_ .. .... d e i '..i... . ii. ,
rwr- .1+% ...-.... -:'di-.U9"JSE -X i. Beai ,cnr o-flee prlgaoa


"nprr. --*dca rrr, aL -oiAici F Z A. _i .A AA'r., -ell
;kokl,"1rmA -,: do 4- ,
To ",ok,,Qu : .. N.... ....A
A G[ ,L~ TR 114d',a[ A llARA RI RESPE m LMA.'-ft Is AlNiI N"-%bUSTaA'DEA .I.:ata7-wrtf: N' DA" no so aa.A- ,sqs r '_a-, ,.. , .T '
isa "l,'id Z" r .: ....... .'.. : '.- I .... -a.. . da.;.
iemiedas'p.esentadis do,.G...d ,' vt< Realizan "una ofebsiva de gran, el '::"=':""' .
. . ..e"a. . . .. 'A s e n u m-ika H
dye larRMr M eImrde arua dr I e.er Aj Saurs .1nauO Cf uOrda _m6


V nPidr I a t d Aa 'anA",IA -ora 4. ,.. -.
.. . ..c.eo . 1 1 3,t .r r..I f. : o n t.e-u , ,
-..rT~ rC .Iq.,-car. n.;r R f L.;.
A'i'QAASA-AA JAAAAUA
el' 'eln aIq P Iir ra ,mOih ss itr qj qu rn oe iago L!:ob -a p c' A' ,. AA *ir e o .

r,"'7 .. ...J ,AZ+f4+ T -.....f.. .. .....i i .. ......... i...
a idAA Ca L-ba _fu n.5i r.'r r citas i on"~li~ 5 il~mh-54~
'M --- C ap a r Ii 'Ao 0 o-,4. .. .. .. .
Iiineldper%.& .-n If I ;r tff,!eD* .; --11 o..

Epu6t-isd Adr-~e;La- 5I..t adAm F ii-octl'asA. r'aAAA de sr-r :PA? -" !~ai ns
' .. .. ..... .. .... ...... ........ do

-,O ,assPAaAAaI PA r-iA-A lf-.- i ,--i d.p--l
Jl bDN IIfl.rl. i ii f, -AI loi drirel .I iji IL I :A-'Ln "a'-'. -'S A' "s A-


a -iarpn_.a rpsnS..', 9PAA A_-i.,,.,-._ bA.Aza- r''
Ellr r,- a:,,,' _l ,sc,.s S

'n arm a l: 11.3 IF,
salig3dad.d.. .....

II f'TA- r IT, J tiAf A.Ad.aI a'rai

A Mssds.irs Pars a a sda sa ir. aa,-,irip,. dir-si 'ai
I Ahm,,-AK"'..
,ee Ms. -ham ,s ,.',


.. ..adii na, sa 3 .. .. ... ...... ,elra ualq "l
,:o p 4l 1 115zl4t 11"r, Id, ,.sD "I,, m, I, H: -, : rc
S- .. .... ... . a...............


r I".,I IIaI IIISe.ji-.ra du P... .. .q&
n?. .A.. .. ...AamJ.eaS.i......A.a1Si,'m A i.o pa ,e Isberaleis
-o l nr ....rGImItt-en....... eon. e pa a e sa __
do in k~~~~~~h ru i en eJ pr qpto To Ladet ti I t 1U.-, IArWI ed-,-,
I, do- LrL"- lo ei E pPtble "To ,b-eI., Imil. BIT. .e.. .. ...or Fo 5|i.I.,li. f..

grtiataa odta in As las u aasrI.Gobi-'
A hraida.S,,AAenoiUb.lo5d ae- is nf. q'ig iA iakplmI e. 0nr ib iN
b-bndndm CL,. IV .d I-a A.-m, "A.__ _,
i~s a ....... .... ...___e___iI____._"I___
Takata,!. -1 1- ;-

'O'J" -W A A6 i -,-'-a'-4d .tfeN br to b a
log 7 1. .!teai .L .. ..... ....h b


7 ;uaano b od A Iieb ,,;l Ie--otnfr A 'NC A ,b da..r.I..eobierno
oai' ,,I-.,--," ',
nal qr der, Fa s11Is aa~A~i:-bh Aa Sdpi dicA_- p

-mavan...ds... .....rer,-,m..a = a--t-,F.I.-..s Oa_-. .
La Clark P"roqurC mp'.C-3, .. -ec....m a. ., ..A..
-bill h-h dI l 1 t l~u[.r. IIUaid a 1. .. .. ... ,r e, CxrI it. t- L .. .. ...... r :.,- -1.
IWaT.',-, ,I-"'U- teQtt is d.- A rdal,1.d
asaidsdaalLAAcaaspr lAaisds sd


iIrAi r sr ;.1 ,-aAI-' u, ,. ,. ia
cR ed [.A...F!"esnql L-a de A .. A a s.d, up a- T.
doralirlnleratr
AAA~~~aJ~~ isa aiislaia ailqle III ISil'-L'A' SJ
aia'A~1i1ridrfmabalmrdaadIsrapamsiPi
nap's~~~~ ~ aar&an iiUuiiis i i n -. . .o' 'ad all-
MA~rA Em-bA n sl. All Lon Enragingd10

aN a aI t
ph 'aAk Ill

1. t.AaA-AdPa aasp,'m- I
Pforo 98%1 r ii i hi, irA~. q biran d As .~at alI BI I I 's '

Dr. CaAtmflAs-sarad,. o dial "'S'
cam ~~ dilpdiAam PAsv"i 6~p
M disi w Oia ir taC-6 A i s 42iI 1 EEil D [ :1 c .I1 -1 Ti em po r
pr s i i sa a m m s li ~ i- m'Pb' a .ara an r' d.- e, l CIn an I'- 1 -c
mitaaTaVr- par'sisIeip irampPALOmsAn'i. 1 .1- ,,
L~lm assladiumripia amaa~s~bC a '10miad miA rabpai biab'msi~dsri =
*.i ~ ll Iia] a aisyap ai y iia r -a' da
taisa~r &J2S 1L dEd .3rsap P~aaIsaaa's d~mrbiAlA~s sS
Aaust.4tahmrp, I. Mis W, ajd;m.riid 6;a prodsad piiAS P diA- O 11,li1 N -1sa0%DIAR)O DE LA MARiNA.-Vlernes, 9 de Marzo de 1951


Noticias Nacionales


Diserto el professor Pittaluga

sobre la teoria de la normalidad .,


La idea de lo normal. tent iiiiiiirn uu .....ii
_a I'er ""cha o nrlas., y un te -
Aetividades de la "A. sntie curila di .....c .. ..-diI dl-l.
Franeesa" Un cocktail hiuuiiiii_'1.iti.i.i iu he,-i ....I
INFORMATION CULTURAL n o y siii iiila dedii m
Per Adel. Jauiei races -
E, mismo constara de dost. .
Co.n I felt ,,u II .. .. ..+ or d,,?os ,asi 0 ,C.rsi ,, +" .
mahidd y dI II,1s
detnm etar tnncursoe "n 1 -,1. ,..t .,,,ls ,= ,
doii r iGustaio Ptt11._ .,C
qi i a.1 sol i do h id, ..,.
qtu, farm ".s.... ICj T'". P '.jl,11 1_.1 1" 11 .

SilgliuiCn ,a, iiI~ii~lI II i L illHei i. ii-iiiuii
slt '. ,' ,' -'c, ]-u $ d". s d. .. .a
IndZiu'lldiihiiiuiidide ursll
S diiguiiii -ii u e I i i n dii
di iliC,1i1i -i'L piidisi.,Idiidl
dliiiul-iiiihiimlD h m,iaTg ui-
coma liiiu qiiiuim ?,ul u,.,d 1 iliiiuiih~li
a ~ denada........ poyinda...... 1. ",-,u ,"a. I '.r
ces en conceptos I J c".O ae I I. h '.,Si, unicamente I P
sustani iando i otraii i I ,ol . .. '
miiii cuanto de initer"shtes s, a Las profesoriLs de este -t.
Desde luego que el asunto, per S Martinez y to= sentores P B~uvet
=esarse a suculer,- R. Js I.
tode cara -Ir-" -.. . i a atricul=, comnele anterior, es
err ten e vetas amwnts a er don- de dos pe~sos. "J
de mortar yi asi o demosirI I I us
tre alsertiate con. me- Iii v ,.na- cursillos Im iembrosId
e.apron oqe sur n ts e no .,Lb"'; i- u'3c" "rL'
a o-di I ,i,i ai .d i.
,iii .di- Ii,i r' -'r"ia. i," r

"nTriiiiii "..i.-.:, . I P ..-. a r
Ve c i i en e d n e, i i. '7'I:'. "'. i ,1
,or P ,talga o B h '" = 3" b i,, ,. l
rai ainesi di in cani .'..
gest.,o. 1'. an efecta. .1 Idenrll. 8 e. c' ,mraq a 1.emnr, -i,ini v.+
tid 6ase de d- miusici a .. .
pect,. desde ]as provocada po" L 5" "
aen, di l on I asra,, s I ... .
culiur d eugador tali c .
dia ied diiiiuil liua di hu ndi i ia,idiiid ulii hi
Yidespuei de, iiuiii diiAtap du i a Ai p h iy
sualerto au"d t" r o can .1,, f"__.on oB ar
antedicha,esto es. que nopuedco,'e- L.... a6 del1.ta. d, C-ckla
c are que pued" y d ,: a# --,, - i lr i
p ir n.l, i e oI -i .i d ,. ,i .p rii,- ,,..i3.
como debe 'er conside" . ,j ,' ,
& Ait durad d i as co i,- ,- ili C ii, i i. -.,- .
que pareceiseri ".i F ii .i i d ,, -i .- -,. ,- "i ii -
deued ar I ns i i OSpei iiiPlllldbi iiiil ii
quCsliiii. i ,-., i ,ii i -i. ii u iii di. d -
Medl n drln i .-i., -uidllini
Bernard VAseiiofre aI .ri- .
cjones 'rse a et.,, y ,,qt --,f r -. ff., .-- -
;s h, de ...... .... 1 .... amo... .. ... .

V- SI- r diversas t eor u i diso-
""iir--u iidIidi acuirdiicon disiiod
ins autores, aunAdue sin hacer afdrmi-
riones .... gnoon ....I ........

U.E 1 c r.c i, Siu i diiii i~lid
d, -. .. , s Denuncia

Elqmi ...... de ustl ii. dido
Car Gans, recii lb ayer un esi dii l.ii
Pero estlas lecriones let doctor Pi-.amd. o orel sefir Eduardo S:. re
ds i iidente di Un.on de Agr,,'I ,'
e rr d e e ~ h 2uede1 4 l ea d. Cauieii ubitid d i -,
euchfr1 drI- ctm nt del d -ele b drr i de e Baitiq ri. tirm i ,Eu


eiieuchDecretos dectjubilaci o
uido prof oruyos n did e l- nicipainundde Guantanamo.C Orihd d o 0-
ied son electives yipr e Oui ique dI. dCoisii iii-
Actiaid~uder.d, Is All.... Fr.nce r abanalarrair alega ser prngie11
L V A L Onza Frances.,critOdSd ri. ie parte de Ia.\iierra di,
dads en el sit. IR83 pere I sficir Paul nmu eble, no obstante estar .,-ri.sC-
AVIONES l ItIs amci
C Daibon emba ador Fran da. i n br del Est~ do .,ae.
que tan burns labor cultural vieryhace co tar en as tilulo$ aeea:,,.
roalizando en est= capital, n.. =nu n- 6
$ x lma ctividd u lipar e l ie deldenunciante que en di-i
p-re ,ms n t e d a- vprAx.J de cha h aceda reside variass amilss.
con ui tulm de donicin d cuIt iuion
sna Cglo ,por el presldenMI]

Scia~r iiiih dluC l h.
El Ju !4 C i irianirr._il -
ESTAS VACACINES cherin.1,erantl~tu rlmt~~4r-
n en d.cha hacienda i e
MI$iTE u i isiiiecci6n ocuilr y determiti
sabre 1.acmcnll'n e r" I rtttad
q Iduetil ade.i
Adehri. el Negoiiado de Coniulto.
rDi. R.,i del Minsddre. cuiile.rhdi
LK q w ) 1tru cciones del mi...tr. del ram.,I
doiir Ocar Gai. igetlii6 dii fiscal
del APrtido dei Silili. iqueIin-
etiue In denucia formvulada. a fin
de proteger eBO cmpeimnjemoseno 1
moaeaidn de I12.tHer- -huetritbalan
_oma Precarlstas Is qua noseen con
tltulos de d ... Z6. del Est"do,.
Decretos de j ubilacion
El minlistro de Justicta. doctor 05-
m:1G6n, rfr nd a odecretox Pre-
~e nclaec. conediendn ubllas16m
Jaselns Resal HerB. ,oflcial de ae
cretarat de Is Audienc1= de Mittin-
-'- -- : :-= zas" a Remildo Diaz Secada. secret -
rio' del ugdomunicipal de J.]e-
VUELOS DIARIOS lao Gast6n Ernesto de Catur1=
Garcia. Riguacil del Juzgado munic.-
SIN CAMBIO DIE ,alde Camajuani; Mar. it lnds1-
AVIAN, RN SUPNR iniaelFernin der Antelfid.1o ealde se-
1ta ade 1. Audienicis.d, I- VI-
AVIONIE I,., NP i,.MrbaL Padr,6n, secret.-
itd"t uzgadn municipal de BoIon-
DC-6n ya.Alfred......e......t.....
D C -6 cou rt. sec~retario de 1. Junta Munici-
pal Elec t ,ralde a-bren.
s3 ooo Y VUELTA Decretgs; de pensmi6n
$3 7 0 -6,Ip.P .. 1. El iminltr, de Justicia, doctor Os.
... Gans. refrendd lIns decretos prores-
Sinfaria~ti.Sardifais Y a su hiia. pr
el WaI eeimlen 1. de Lit-roLuis C.-
rr. 11., y a Eutogia Rogehia EhazA-
hl Gist G-il ez
Rehabilitaciones
Ela 1 smtsre de Justic.w. doctor Oa.
ca r Gans. relrendo los decretos pre.
ildencialms concediendo" is rehabiU-
tacd~n In. ciudadnans Axuedo TA-
rne Beal es.. I. Emlho Yebra Des.
RmnYera Santlesteban Marin,
Is ~~~~Do.,' FulIFenclo Guilin Garrc "RflL
Garcia D ,z Jes0i nist o x
Aurelio Rodriguez Av~lz oet
O0oro Fernilndez. Lorenzo Maya de
Atmas, Manuel Sotelo. Aguedo
Toanmes Rosales.


/A gricultura

Para comibatir el Picudo
Negro se piden insectos

tr;do mCii li dli llitiioailui
,- hu ii i ,- ,.u i ,.
g, agi-oIa, P.,acombatire,

, ospiatanales del pais

Exposici6n ganadera
n Su formed s iahtidou pir el
r ... .. 7 ,, 1, t Gran
.. ue lten-
I ..... I , ,, i el 30pece. 1-s Imebros del Patronato
qu continual laborando con el ex
Irord ir oetl m iioqe les ca-
_ac er za antunc antamb- nquee-rosa coneurreocla que'comW en af9os
Ineloresu~i Csistir Ci d iiuh i hi-s~n


iCUIDESE
Do Las EInds Sangrantesl


PIORREA


A 4. cada 5
SislJ Atacar
9yam :aui u'agrii y ,usti
-jas, hg otivede alarms."
taps, sueon ser sintomnas de'
dad q9u hace que Iuu eicias se
isionjen y IDs dientcs se afl-
hyrtensanui icue set xturidos.
4 di uida S peisona eii ix-
puesnsts a la pierre=.
No ise descuide Ud. Vex al
dentists y cn !n sa,use el seni-
Ilo i stra enti Forhanus: cephi-
laeIns d'ientis dos puies dia-
ria, d ucndose &I iu uo de p.
masae en I encis, con For-
hane. El dentifuiceForhan's
pars. It encias es el uinico qua
couidne un ingredicite espe-
cial antipiorrdii.
Segua puiebas clinical recien-
tin, 95% d0 ho, dIass ameniza-
dos de piirreeimajoraran not*-
blemente despuis de Asro 30
dim de usar Forhan's a diario.
ULd. mismo se sorprenderi de
I& limpieza de sus dientes y la
saludable irmeza de sus endAch,
despuas de usar Forhanes. No
desatienda Its sefuales de pill-
gui. Couppre hdy un tub, de
Forhan's, iUselo a diario!
Llmpiese osc diente cons di"

Forhanfs


Viajeros Hacienda

Por Ocor icero
Mrs .i Tomarai hoy poaesi6n el .
Llegaron de Miani iinistro Alvarez Diaz
j I ,. i- ci t heIoiu idel.Wd. bey
. '- :' i: -i lse ima ian,10 i'a IPae-
-., ,_ .' ._ ,, e, ,o. ,cargo de Ministro de HO:-
,, ..o /, e.,,','. t" ,r ., 1io su secrstarm p rimere, pro-9
... E ,,r ,,r, r -Ie.. j .6 R.il i Alvarei h ia al qui en-
S .a = ,- ..ro de s la de i ,la fl,= h el dCm-ten de e or Josd M. r
j.-.. ,. i l t~l.... L b,, Lmarq-ue,,in que h"Its 1,=
I ,1.3M; ueas esc St, D Iia .i ..

, ,i.. d ,, ,, .'" "-. S l orll I arci DaiAer di dae ela ig.
, ia MCIiu .... propledad.
. El iributo suntuario
IIIi r' .,i Ael proxminl uniii du 12.
'r Ou I,, lii. u.ii ripair el page ountaro iii del
Lt.. n '. el ingen e-tnbuo untuan io respento de lasoe
" ',' r ig i rad rdlu~du izadaius:-.L e lp iido iei e.
.' Ortega Me- s r rees dbernlm uId-i
1 -, --, sefiora. en lag oficinas fiseales hanst=anter

-b ....do' de unt oDou ae de l la madr u anae n e a. d ~.
Partieron para MIsam- i da d.Indced c Ii di I.
A bdi di is"Bucaneros" de la S e vence a licenciela
Sonal irli nesnuestroi querdo amid i- EniipiPruoxmasema venceru i
go I ddieI lgniiTiafayie icencta concedida ld doctor Jo6 A.
r.. e ""e an"n "'aa 6 on ent,, Garcia Baoos rector ge....al deI
Mar, o n que.i M Ia r a d 1 i. y C uialdblidad a quien ha ve3ald .-
edoctor Roberto Varela Zeqietra. itiuyendoeu ndauseneitiuii fdire-.
A bordo d e "Douglas" de Ia Com- tor senior Emiliani de Cispedea. Eli
paiili Cubans de Aviacilin y "Cl- doctor Garcia Braojos durante Ii li-
pper' de I Pan American Airwys:l ud a liIcencil ha trabacadidno obml
Angi Madio, -'Rafiel Mendoa, ante en proyetlo lcain i y d.k-
Sartiago Codia. En lique MonLejoi. lntstrailiiO del Ministerie.
Estheh Hidalgo, Enriqie Canim. ScM.
ga i A v r oi c i a .ed'. 77. Us s's I .
garla Ahii ovi Pedri Cisanova, AAll- Credito cursdo
. c. Herrera, Emma Ferrer y Estel Se ha cirsado el dird i Iiuiilden-
Parrigi ilul ua id.. l...ri .I i'diti di 10,00
Lleparosde Espaf p o mpie r eltotalaauto-
Hniad con mati h die Centenario, dei
A birdi d un"Dougd ls AI ia Bndera Cuban&benielpausadao,,
-. '--,., in. Espafpoas AM ras .; .
" .i,"upc' zAnt .. iM..il Direcci6n de Estadfutica
-in Meneli, MIuro L,L: El director general de le ts d=lUhcan,
-Eche rri. esaiior Josd i Atrial el v6 un infer-
me .at mn Itro de I.-,eda n e
Partleron para Espaua icul aparecen clasificadias pir gru-
A bhrdo de un "Doudla'deI... lap, I imils imupor ui=teaexportaiu o-u I
Iberi a Co m panili iEap afici. a A d, re nr ni lonin a e. del reeii n terii lu h mad i
Angel Carz. MIri. AAlt V Josa fti de liii
Hoyou El total dce ]a exportaciines'se elu i
vu a $42049,295i i. id qdiueo i iirepresen-
Llegaron de Mexico ta un iumnto di $0$63.742,599 sabre
A b d de n "Dd1.ii d" hd e d14 y dra ude dituiidoiu .0.
oro eun ug~s' +a L casl ic on pot =ectores 'o pro.
.-.,---,.... ..- ,,a duct de I ex.porticln ifui 0 I -
'-'2 2' ': +te ms-guiente7
,I i L' 'W A Azfcres.$.551 261.D01; tab~c 30 a1-
rcii olii _r __ liones7 31 mili 48: ielesii $15.M0,662;
m inerals, $12 110.562; d heiti icionesi
ie $4.951.508; fra s cat $1.959,973;
PoL[ ici egeta.lS$1 18.97', y otrau ....... a
cias,$24.217,67 00

Omnibus inc.ndiudo"Trrbunales
En Ii s quina de 1 de Octubreid i
Cocos, paeuuusumetros e d 3doScuea


y del Juzgado de Instrucecdn de Ia
Quints,i e prnduio layer i trde in-
tensa alarms al1ln-edi.-s el 6-1m.
bus nuiiero 353 de ]a rula 13. mane-
ado per Molds Abad Ricardo. deI
I arie de edadi, vecl de MSiont

llamas tomiran incremntoyi S einn-
p obilitaria air del misuc, comen-
iania edar vicesi de l ael.ui a en-
p. queo 1o bindonaban preuipitidi-
ment,. AI pamarse arise all cuartel
de boiber.i di iJei. del Mntei

quc piiiuiiuluuHilda Sariid o~lsli
d ltanate un cudra de ollda
el personal coan parl c.Arespndie
di I ,ponuduuiidienlei
a trial, ogrando exti lndgu ei ripda
mnated. dlas llamis. Losi dmiosiegm
cdid. l P u ii iel-pt~ci. l icdiieqdiu'nud
no fueron de Iran inportancia.


b Ancian i a arroluilada s
s6fMaria Jare Morales Arenterbs,


iIhuuiu, Cen ei a c itid. ii ?o"u
deii la de edad vecin de Santa
iAna numero 110, i6id, Lfuiu u-


vLda ia Cit de SoI r rod'edud Is
rrilda de grdvei l eIod a die ,a-
da. por el cuerpo moreden Comeu
Ingreso uen lo Hamlos denindlg'^ '
lnrs nel aopta Calixto Gar-
bcrha; seffort. dfu 'arrollada -n 1a


b oqra; de Per a y Acierto porel
annmib d de cegiales ichapa name-
ro 494-I6.qua maneJab Laura~no


eViez Carat,di d 48fl.o de eddi icoa
do-IM.cl en Quiraga n~mern 261 La
peClii. deIsa Oncena Eitac6in cone.
dl6 del echo.quJove de lapareeidi
"Antonio Sarrla Domingue, de 43
ahoudeiedad, vecinode1. de1 caeta nu-
me-e 3A del barrio d.Id ndii ene Is.
Is de Pnos, denuncid ant. = Poll,,.
5que su hljs Hilda Sarria Gonzalez,
de20 ados cde edlad, abandond el ho-
oar materno, dejando. .u prometi.
,o que reside en Pinar del Ilia con
lidd lahabilitacidn parai ciiCsdi
Tel-in n6diuiendo el deiuncianti
7ue segdn iha podido lsaber, suohMi.
I il uinduid u pariuella is iPedro
arti Betaniciuri indivdur de podst
m., antec-dentes, penales, en cuys
e .mpf. e reaeentr., par in que
tome 1. pueda ocurrr iragnaor,.-
grams.
Ocupan uniform
Miebros dei'ture de Invest-a-
ciunes. pr-earlouluiiuregl-istri, cn
ciudadela que exist eni a alI, de:.
promise.entre Ross iiriez V Ban-
quS r, LuyiL i. uproodiena -
par en uni de ladl hadbtioiines
.m.. ,iie uiiiorme. de gil.ni
te de 1=. CPlici iic.i"n.uni uni -
me deA itrensIiii iiii lrrail yitas
ob eos
Ibegoln ie pudi saber, ilutlrda.
des. en el cursei de iu e
determinaron qua. l=mention.da h,
bitacl6n med&Iuaibaalquilaa utor Sal-
vador Herlnldedi uieirhbrL de
de Its. orgadcizaclonet revoluc onar`ms
Val que &Iil gul ue otro, son bus-
"dos e o itmtaetdsrgs
irado en esta ,iipitl. enis I que
rdieron la vidasel vigilante Mair
d rii 1 yearii ertaniei. TomiiS Ca.


Comercio

SefiaiSe el precio de
venta de hm products
Siliiit dii Negoiadod de Coii
Agricula del Militericd di Camie,
ia seotr ingenieri Josu Arteiiga. r
fod rm qu Los preclos de ientl de
Losprroductoodel aul en Me Mirci
do Untco,,vilVIicdui iyui dieiir Iil
siguiente ..Pa as e ant. ase1
bra; cdabaza. de l40 a 15 ,at ayesi1.
unid idi aadi" yu11ca. a 6 i cni
tvo ldbrd; flamelc' i -in iii
.. u dciai uie.ii centlivis lbr.i,.li
tano vdulande de trea aqchou leia-
voIshunhded; pltanomnzni C
cu, tro per cirno centavos; frijol'nee
gro, ,ida,, centaios Libra; inaaniai
dulceiu, tres yl seis par diez cen-
tav i; boniato, a sieie centavos hi,
bra; dimale plicero a quince par
cincoleentav, ltoiaite de smalai.
a veint. centavos Libra: m.iU \ erno
utres i ce abvo b1 maiizcucrb.a

.lii1d 3uiiaiu. .r
v;einte centavslauidd ruab -
ba a does centavos libra; peseado:
cherna a cntaoslira; gargoa,
cen vos r=bir .'l 5pcents-
voi; biaJalbiia 30 centd di CCerra
i4icentavod; parguete, paru...a
3centavos Liram: sardine a 1.9.con-
Saves; 1. 1=ngosta viva, de 2n
centavos Is unlda d; cangrejo, 3
i0 centiavoI au dldd icamaroni de
liO 70 centavos librs.

La Orden del MWrihl
'ElCini c detlii aOrden del Mi
ritdeumr=uepreside e[IJ.
nistro de Comerc.odnct. . i
ha recibdo lam aeuerdo a, | i.Ai.
ciactdn Hotelera de Cuba,


-Ill


Comunicaciones

Viaitan al Dr. Megias los
capataces y reparadoreu
En I a Urtid as horai de ia tarde de
Ayer viatarun al Minitro de CinCu-
nucaclones. doctor Sergio M. Migia.
el E2iuiutivoicentral de 1i. As.=cmn
de Capataia y Reparadore del Mi-
ibJunliniu~d iiiiD
ntsterio, c~u ta atecon lot "'l-P
pado. di |i pibinciua, part haudrle
intriei d' un iipiiiionqu reu
.e Itn mejor.iIu i' ii inteii,-.qen rbhei-
neflcio de tan abnegados empleadoi-
Entre en, ii meoruuiitereRndI. V
iequii.paracion a os Reparadore y Ca
pataces del Min1=terlo. lo n primeros a
OIctales de Administraciin clate 4ta.
lo iseguindco a OflciieA de Adm-i-.
tracdiii -a le iii. ireoi,du c
Reparadores despiiu adoi que r ?-
rche ;e c riepde t I.s,,,
c de Ins coanl~lanesotorgad.3A 11,oc
earatdores fuera de line"= y tons-.
iruccidn del edicio social de los Ca-.
patci y Repara.dore. miediante unB
_,rt eo eitraordinarlo de Is Lateria,
Nacional
A la Ialida del dejpacho del Minis
h-o: doctor Meglia, los visitantes in-
noinrAn lo, p-rdidsticl que el ie-
Is d 1. Posta. 1. haba promeUtido
eitudiar lI reierida peiliiones parl
uoriplucerlo ,en iu oportuniddd.
Reconstruccl6n de liueas
telegrificas
1 El Director de Telgrafos, seinorii
Pedro. Pablo Torre, inform6 i i los
reporters qiue cumpltendo initru.i
icloneti e- Minisir de Coriuncaclo.
hei, doctoriSergit M. Megias. se har
deapachado' losB pte necenos para|
indliar 1. iueonstui ccn ae ui do.eur
linen squeentaman JveCira a aJ U
Cirdenas y a Isa con tb
r e 'a tain cur ado rdenesPtara rde-
corntruir tI lineal qua lva deG ul-


de tii, diiiuad
ens Monguito, brei qii. umeiiii
ed iiliteiiniiili Ia. riparaioneii dia
i-- tarnbliin el Director de T.I
lg=a -f.ori, sefirTorre, qu ie
que en esta quincena terming la cons-
truc~idn de la linesae nstalaciones
interiors que habrin de dater de
orvieto telegrafiCO al poblado dep
Jurlsdiccl6n, en Oriente, y que enc
igual period' termin- Is reconitruc-
ei6n de i line qi comunicacion
a Guamo.Rio RiCautIi Cauto,

Camino de Trinidad
I& Cruz de Jerualdn
.OM.E0 TO. miyo s.--hu iiii


de Trinidad paso hoy par aqui 1.
Sancionados acusados de venerada, rellquia de 1 Cruz de Je
infringir la Ley N9 Uno ruailn ,du elifuil desni Lrd. an ei
and de i daEsiacki d, FcrriuriL.
Si bien 1a.mayorparte de e la ine u- -donde un inm -so--ptbh-- fud re-
iarablesi iuito eiiiaadosi pri iiy elibirl irendirli huiore Lu iii.-
ante a, I bunal ido U ueron L mt.
rid pe e h ua wenc,,laa ridn l~esultS pequenia pare darle ca- i
h.%i daudleniz"le. I"Jebi un bid, ant files qua audieron aIIIi
biuen porcentaei de ll ncon i.cio i- hbe l Cruz.--Morui. orrespon-
metl d e ulta yiV p opld a Ii r |e i ora
1 un.di ]as ual" a[ fuiscla. p..
taor Jose Manue Fuente Carreterel
iigiiu.nt Au rt'o~neS Iii uiiuii ii ||iul diT i-
diieii pe6 i. p or i ln r de l le II I
bertad~m Iu .
Lia a dienredoipr eal l n iii- II.
esis B cuirmi dez, Eu4 l. dGs -AI
cidn Cruz y mi lo U del co- No al- -. I I pec. r
e, de $155a5o .d u ie.l, LA, I IUr
riz y Ani o t Gonzalezi :--ile :.- la.'
11g_1l Alvarez, con k.-.1, [AS 4,-.TUM
in Chang icon $15. 50 l ".i
I.. li de I- rie etida ,r,.... d el C l mbli n S SO
Itreferido Ley, t rG o ra -
mi VliudLi, dud iilil e


air uente Carreterohi, Muger unio
MuhluOtero. Paum qiui ii da]
i ide prisi don p er infrac atdii de i u i pa a '
'iuSf"Cnuiiducha de l 're gii M-9S M UST1RO LE
iuimad priau d ie p 1 del gAn ste ris-
-ne .u rtlndo eon We mesem y "
un dia; cainiutai in habitialeuamp s- Li Qidi nl i d i
do .unl dreolvir cll 38 ,hi. Mda .
usu y utni ciiino ti. h u Idinc.mo USTE e ., I to, z
El a, euontra l menor Francish- delietemuscuilar y de gargantaI. en
ca lbafe. acusado de robo y banol- c1rro0 1apecho. -
ici p er umeiddiia l fuego dei co- No u ay. ninguni preo, rei pru
a irc1inte Antonio Mareeiiam n El duite similar que aivie mstinti na.-
Cuane Mariaie, fu P upendidoli, duna menuc. d de la priierai rotacln.
vez ya. [ cMUSTEROLE iombit oaibl, lasi
Comi de Lucha oopaenones l aoues Y es el unico pro.
El rComidet de Lucha utoqiuerd pra que rslpui-
is de Cointid de Luchat diel Cole- disiintoi Sue pirt ni. Ri .
Sglio de Abogadi. de Li Habana, di- y Fuerte par, iadih,'.
tor i Maniuel Gi. Murfiis Caronai dalo hiy iso en u Farmacia
y Oreiai Zaui Ba-ii., re ctiva-
'te, hos hniiomdu deiaio-7
do ado.pidopiori m e eit utdenaeaSic I .lm *i l IE
Ci Cut. de acLearu dii ilil
d quinca d ebrer paadoa quem UllmULM 11111
Enla Comignai de L cadlo u Ciolexio's _
de Abogados de La Habana, coniven-
d. apn, t i .o de la a pieni a i
buenosuropusithi del Piiie die Tri-
unal Supreuiio de Juatidc. r-ilca, y
yunave ie iienee mizii I Is.
---'--iurthiinl.uu, reprsl- Ii. U
v. ie hiueiid.idilul." iu peu-Ila tire
iPodr Cue aduven de apoyatura at
Vigmendi d.ii LuCo di ..&..
"El Couiti de Lucha L tere i cun.
fianzaan el Pualno del TriTbua Su-i
iprem i ha vista cn pstujtcei6n l os
,cuerd 1eudailnenopi i idotadosd de
m"c'Coa6n de do clientt, e spara-M
cinl a dlo uil.a i y u e.llre7
de lodus puu japLniduta s piblica .
El Co1iii de Luchi ruierai qu
elo xpedinite dendtr, aec a lre. ds
.sue a an nls t~rinorevestid., Ij"
ein 1 a Li dOrgeli del odr Judil-
'il d-lo ilenp. pael era r El hir ".,
portanet= qua atone su reroloeuffin. "
'El Cogna t6n de Luha unperion ain
edpoeado ddde erJ hin tudian cnie-t
ei Ioa denied dol "iauntntui. y wla I
ie puiman I&ldiuoiu i lui iri,-uilH que
no lingi cumidipd Jiuiihiiuaiidn yi
irande m x a d d e o ri
doEl Conot dea L iu p ichdeu qli L, *eiIu l
dl iin.arde uedo, di l 'iieudilo
niosi u aiplqdods di laup iu rIbrlsRyd a

Fiaz icul adaidgii eiubiii / |/.
"El Comit de Luchda euierd deui- ul I
iiirs o podece. Elecuiilvi i Lu. Ttl. A*TrI
udl-laili in dueusndi di hi lupreuudidi iii o iiiu oad. )uciieia prCItiuyus V--k-l-.-
dllos gdo -oie.uaildi au i lo- qi
h-,landnc auta cn de tpor ue rt -
C a de i e Luid odad pa liliio
en adurddo dieigidnuoei Cu 1uo i
itrAdi ,'ue i. te n el Ples, de Ju di i [
ldunie~onrio dul Puder Juddiihai, iil
Mlnhsleuio ChuL~e ul Cudie ieutsttvo.
l Podeu Letaildesi. et ii riuidiids
isuii iooeruil ii fin dedhuierdi Ia-
A, ii Pudec Jfuduital admidili eula.o
de los derebsii die etiduddo e y To
grtis. ugulmau poct il pluebl di
a~ti- an-ead ~ldi ia priir, iui priilddit, el i-
ier lillrd Peinuti ylt.ieuJs-d.ailr
iihuur Eduer1iii Fieuiindi aruinei.
purt qio ii les uindeuoue el preiuu-
te afid por iu i5ViiltEltnla..
S Fianzas incautadas
.Duli de h .egudad qalouuuc di
-.ebler diubst Jsiiui a pii s duiero
ii Iuuidiaitdin deifl~nui p Pu Sio1-
td, on ,3Io ntegra.dii i nMean'.
uiunIuei ie de. is in Dicir ln ds
Poe., o fon do de enrlde tyoJ -


d..el ;: der udlcW uiil
. oIs-piq dia Cu d.. JadlitiL ,


Resumen de la Actualidad Nacional


ir es dob ple aer


en los modern."


L Sahluta.:
\ DE CIENFUEGOS: AM: 6. 8,4J1. M: I&
:PM: 1. 3. S, 7. 4l.
i DE LA HABANA: AM. 6, 10. M: 0
kW ..pm: ,2, 4, ,8.,' It.
*^r +mi.--.iyiasf~~


Pigina 2


LA COOPERATIVE DE


OMNIBUS AL1ADOS,S. A.

INVITA

al pueblo habanero para presenciar la entrega de tres
residencies mas a pasajeros agraciados en los sorteos
de nuestro plan de benehficio public, cuyo acto tendrd
efecto mafiana sebado, dia 10, a las 3 de la tarde, en
Avenida Antonio San Miguel y Calzada de Vento,
Vibora.
Asimismo le recuerda a sus pasajeros que a partir
del dia 15 de los corrientes, se celebrarde sorteos to-
dos los jueves a las 6 y media de la tarde por Radio
Cadena Habana (790 en su radio) con miles de pesos
en premios.
Exija su comprobante de pago. Tiene valor director.
Vale dinero.


Al


Inaugura el lunes UR-TV un gran

program de teatro con 'Scherzo'

Tratase de la obra .
poetiea de Eduardo n. 1 I
Manet. A laa 9 P..in. Radlovtsionl
INFORMATION RADIAL --Par Atbrte.Gir .
L" tlevldent- bn dem.rirad, NUEVO INVENTO PARA LA
deide que >e eitablict6 en uIro TELEVISION EN COLOR
pal d el maravilloso media de entre-
tenimiento, verdadero enters pr los N TN manufacturers de televisuft
program asteatr ex. Carl ee m att- UI j y utprofesor univustritarl
vo. Gaspar PumareJo. director go- an anunciado haber detmu-
ne Unl] n Radr i Tlllad iie levs6n i t un nuev b lube del televiild
que amble prtllp a d gus..'o dil ider i d ii i,


net, lbluu diuldadaShez" iquelii r lc' t1 Uielt e u
Mranlo p o dee'id P preeo M n ar un n co or dloque pu laeea i
ga iinl para u lndugu liii 'iii"ip d ldlio dy igr,
programa de teatro televlsado todi &tu a ec olor de la no ,
Jnim-nes, a Is. 9d. 1.nohe. taxt en cualquier par1 to actual.
Para meiiar lI temporal de "Teai Los inventoreai on Eugene r h-
~ soue= de~arrollari bajol a d.- -r m lnutclurero, y el Dr. Ir.
',,e C d o qu-Ponce, dei Lin a, ii e e dl o
Tc- T-ll..a ehei hl, da I a pr e- h_ ebin co ulor in rad16l ogo

c --n- obra de Hila a oe l et dl yre- td olnM n apnt
hiiia nobe iti di ldaaId lado Ma anatomists 4nto a tcuei=i di e -poa ora UB16 xl ualrdoli M oa- d nd u *a ra
tne t rid s it g"Scheia". qi td n dicin. de i lUniveridad del Siute
ao pr iagoniioa ea jdillUAso. ezii. de Cali uo i...
M-1o eo go P-1 rMartin...lain, _... ..j.. . .
M ciuon t i iruet i.i la present i q Ela p ros i dr ii qjiu ieitauiiai


"p~da^;~u '~el u nda tubet puee ree"ab ns mea~t=,rB"
se hai con decl iioraddi i esAla u ieti b t dena e.
iOscar HIern i d e a en color y en bltan eoi, y gr y quo
TEd ite i dlpuota la q ueB Iu a. itli bmasd o en ii i.tdt o de itra-
r ar 1 i yternop r d. de teatro t e levia a n . n color:de to Co tue blo
d, p el Canal 4 de UR-TV, el prd Broadcasting Syslteim, p-re quir
" .l o l r din 11 del actual. S eri ta mbh n es ada table aI sl rterat
ai dud.. un teCeanolliano, de I RCA
'"r o deam "I En el pl1=n Rehnngn-Slniger, un.
. irnen a it.de air, 'a, piia aul iut di scn phie ariit lo
n u di Hild.a Mor olesi di Alia .I isa eo sfdl c decilor aru deb-
oenro moment c e u n glu nte t Je rode tube alveio. Limagers
Toda s no nachslth t lax 7 v 35. "L. abtenida en color as cretitole-,
.Ie pI lo 5i9I freceduei I l a trncamente deni re del tuba l t-
C lM Q un nuevncapltulod.ei P--ir e ib l dii&c., ientente"d pii-
ilas t ioobra de Hildi M, don i d yectad pore ilen o e paidtIll

Ailouis. tuldi e "Torii en to de i o l lde 'reptor I -d i entfi l in.
ii tramd se encuenti r si diher u pia den ue iolp este po dil entii
medmiento culmirnntei lElu Principen lid i ts g iiidi .ib ei cu.-y


VladimrI ltvo y r' R ."mdi re n e la ei haiyui dot iid
redo de InIr humide Grizksareafraont dr.


Sfltuacl6n que Iuou atormenta... Todos iy hemi qui i n lucha pila
"Gl=n z ribswica"d a iam 11U, 15 m poder presenter is televtidcn an co-
par Unlin ildd i i Televilii I .o ideh od. quosealidili ei tp i,
In, de UI- proTV aiui dei ni ii priitica y eficledtei hi iiheihi lqu
in.dl eevi.si6n ue I ncap~ncn m oe s 1.s randes '1=bartaerlies+
Yor regu1=arida d z asm" -=s e! lh b dgtil, do Gi I. slta R Acnic"a iiq. ian- ai r, puiceel. f ayah ndiil-o
ald a d t ire par pi.mer el di 7 hi ne- tii. mes um di diirhi itiei-
dig actual,qauIs i once y cuart dv I spd y energla a reso ler tan i cmpul-
.slan... cad. problems. L.. RCA logS-6 U un
Como In finalidad del rnismo es tube =ode eleetrinteo, que produe,

oneltrlbuir a embeleioi iento i de I & dI iiige n usdolore 19nata'1
muter p ha d que C esta pre s e un lngenlmo prcedi-
mdn tie" -"R V .....can tent's ai .... Ie bomnbalde. elctrdnlw
d iii a irnsd queC ,..n I.in ndii.-
Ane Rde I iefir ALma Fitzii- Mb' d una pani. aliua ien. doipere-
Gibbon, profesii ora dei Gli. nui deI& f oi e cat l nviibleii, yiel ,on-
iicuela dei dHagr.1a= iiqu i se le h. trol magntieo de dictioi eledtro-
conf5ado I ;trassmisdin pr su expe- nes. L. Columbia Brioadeurti
riencia Y conocirmientos. System ide6 istelevisifn & .color',

P"La Inconq's lstale en an emoei- medianS un disci que ibntl ranii-
Vld ni M T final I velocidad delante di e I ai ltin deli .-
Se icec. Mi.hel apionrii te final receptorii temi que, en un prin.
d e -Laylncon.qui~tale",_ Is m" mera- e .......NO ......do.... I& Coml-


d oii a Si o iiM lei del .. i. ,1u1 iiede ii idue iJleainiio
Maria uisa Cason.,a eardo Cn_ inim F e de CamP n ic P.
ebruin a abandonado" .... ci at-. de W :agsb gton. p ..o.a.do ur .
tud-de conquistador prf~o~l y ga rtesta, judicial par parts
ia, sdiceraiientej, M i Gdi Varay. de Ii RCA, y logrS manufacture-
Peoe 6sus tree Ail"'qua '61.-nolo le rot.
fing e .mor..on d smaglor1=rme de 1.t- ... ...... .fici=l de In
habera conquistado... ZL egarln
coms.rseAn. y Ricardo? Lais cra -Mairina de los atadocs Uud oh-an
quistahb le 0%trearnte. 1. 7 y 40 -tapeu=.p:tnt de naeelim d.
.m- par o59idi pi l-ciin ei n umi ui il ., Ii a el i Ie s '-
resentoeihn de Subatk ihud. le ii dt. color, que 'no l_ o do
Vidtnot MQ-T J. adleaki ,es ta irassell it plene color, Manea r*-


Viual~ai. ifMi.iiV dipqil leiuldru 1"l i.i -
l cat'.iei levedi..ias.i d .enudSt Ofd irmen-
EnTV tIsi de dell id ircoles, il de sloneL a -_ ..inv...
i. cincogd.In jad&dih eroi .i iid edei1. dl ineves 8 de
de lors res. MesLure n m z lea a- tzdo'u, ld
dioemisiored cubanos.Edi d n i ad lila Y hlopmiilhan.Singer.sea-
deiiiruiiii, d MQ.V id -iii-en
del Sr. iGear M d irt -o- plan eon un solo tube losiisltema.
W i i Y deRii -TV. do Is RCA y Ii CBS.l iogrndo.l
In. DObrl peiimui. -riccorrietrro o 'Wasi gini gra i nl e i n
el nudvoid, i e .id iuw ala C r tiei e il i indian lrol or uie.
aiii.Niu iRitnt Iii studiaii ca.Rtil e
,erinlid ofclhasi idepai iiameidtas tii-
nii.itiro g rlami s, oa"i' d iC i-
rj. .....la dpndna d ...... 'rQ_-Gaceta Ofiwudiveddu iuio dvdl i t d ispe llm ii ra ,idio iiii d .i i .o...
i dIsom d, pi l.nd s l1. l im primu-
ri etipa dei program irgnid ddo
emse a d vdo de ladicentog.... Ediei6n del jueveg, 8 de
A iauhiS y media de ts trdiu i i aro de 1951
ilm el miderno Sa*ln-coidor deli
quanta pis do deCMQ-TV fI,6 .tf
cido un buM ot e 3 : t, -a-.'1. .'. ',_, ece-td~lxa g
emisores, y du':,--le -13e- i -I. o F PCI ,,rar a DeL asO -
n6 ). .,is b- C, -nj -ars~- QI.,.I o Ia4 M r Al.
deria .. .m = .`81=Uene Crw*-. ILI sOcnda
'Par."et. to a- mri e .w Y or er a tSa..
dioci 1 v..- ",' j", 1 , Fa ..
Ace Dirt r"' A ,mu e.ma.= 1 nckrenuBM ad doe* ftreo do r.
? de Is rom.n h,, ndo+ Ppa o ou.......n Mar n...
cibio en.]atane do ter aJoere.- ,'do a ta
presentativos ae lu crt, ljxg Raldial aon e sgo d o rta.In iinooel^ rosr ., ., :r. e~a dc r b l do ng Min.

pg liu r onur ,reo,-- .:.h- ,,i a .xa.

AlAI.#UIKLG


Pilagins 3


DI-AIRO DE LA MARINA.-Viernes, 9 de Mareb de 1951


. i dl. luullmcs -


grIt.
cje

lit
K

II

u


In v ita n a C u b a M u y a d e la n ta d a s la s o b ra s q u e se A er firi d e L 6 .. . Doa n a Z a lo s g re m io s a r ls ni si:..a l e 1o I .nrang 2 reco P .e,'B l
a u n. ongres |.:1.. ncipios de Oriente aBOX.nBv Scoutsd ie I iian Rio du.uranle t.es dipas
n Congress reaizan O.P. en Las Animnas d i presentari sus repartos de quotas, ..... .
en -San Marino .............L ..C...brauru P _.... ....a
delpr I G d. 15 e n c -, ,,l e -
Es el'pabelln deatinado a poliomrelor:cosque "aio.Ho y n, Qwere eliJefe de Impuestos Municpales -vitarA C ,.
Esi el II--Congreso J ~n o B.=.. "en- 'u......." ......2C.....
ES ~~~~~fuei proyectado por el Negoeiado d6 Hospitales ba t o lo'.ni"" las de...... en que ha....... do......rrlendo t' . ....l...
ci ablln esnad d acdlutblldg can Cab., G eu: au-A.,d ad.
de' Detensa Social Ubru y FmaterialAoto. i iA ..aA breA-IA I y dc1 A-
I t ,. -o '1 11.1 KJe i h ) .1.1. 1-_1, 1c ldei que desenivuelve i 1. .. = See 5d ."Ci r IalJe. F- .
E1J.5bleia,-,de-.5uM.rin:--iaRe c ,rA, P, e Do- A crAA rAIAA 4 Aa,,.c r,-dA C A- ' - A AuAr- o e d C
='lr de l rn d-e Dkreru'lf c.la
Wi aeFLear.r ,. viaqu 1G"'aaa plt ..... ~(, .":..aeIIe- e c ,ei r. owned ao c- o i lir-" pli -a. ,I of,, ,e=,.. r. l.- ._e, i It = ,
Ime ocur l d D r. ISL"'a !c e- r....-0.5.. ......... ..I

',Z, ..... -'a no l r-. ifibe -10 ce C-'eei1s "-d e 91 a a. C I, ,1 cum orad e .3 s0 .. . .. t t : ,- .
Aulis alcK.ud, 5 aia % AW IA I MEAAA. 1 16A. UFO:'AA~u


i at 1 e ti al e pe r o co r.-.r. d, e .:I to,' ald
AC..p."AAANAafljA A" Ai'e 1 9I1 tr F ,, r A .,5 lA**..A L . . A L.,'-
de AAd A de l AA- q"A"8L "- -'A A AA A CAU l)An m a-IIAAAAe e e . .


-,. ~ u d n A i-w r. -I, i a l..- 1cii,IXme 'r = :' restrm l o1dae,, oI,~ e han -.. . . .
FG/LJ aII 6 lp .le, n n eo cnr es -ra.I:,- -a r o dl e la rap-i dez de la s in u- ldo deatin a pdos I td -I
1-c-ied Cea.-.~lle, raa
1. la io mit. e pT r .ea atr. . y acc1P 11pl dIPic J d.d'1 ple c~~! 0 esoreoae a,"mdsade 'no pu
,, de]q -GElernr ,'atIJ"Las A tLg 1 ,.. - 1. -E P ,m t ..-h- CL e,-..1..-
us.I aclon a ColJ~ asp ~fte, tse:r<
ia aT n y e 15rr, r3End (o, da
",i. Il w l,= -'ef l*a ,,*del 5 -d. c.;.. I" : a .,,.,p l rf L 1. ll."n m'or rme -- 1,'s
qL A pAo ol.I N A nReA I ;n e A,:N . -AAAirC,,, ,.:i..aorA-laAA,..,* x..,AAe .r. ide s ed u ,. 1 c~ul -. rP l c L r P onr. n rm ll., , . .. n ..l : "i . .e. .
P .. utr ,r,.t o d I t ic o~, rl E, 1 5. 1 l. fl x d
"K .............. 5..f........... cl....a 6-i a .1n 0 eacrlilnsFe,,d geo~eLos c invo allaesa a p ps co ec io e
w -lj......... ........F c" wd, l.1I. r t ca i .1i -, . rnn-ead ......... se...............y. q ue ivosaE p~ a p a e.
J..... .......... .. ........... -I Ised 'to..e. ... ..._nt I, . .. ..
"A' ''o.A .' f. 1-. doI' Ar,,ided-1deamentegaAoKNAcAdnA AA A '.nA
e%- GlE.......... -p A......... A "; isposic:-" n precio

"F,. W L2 r -~ el p:atad eh idO onnueo ener d=-liaeln. aratedr deIaospieyellacom dsdoeesadass 9 ..pUibicandacolhontas 9L
a, 1.C~latl- Pr- 6.1 L. Im ertnaxl se i oranbsthbe s r Afo so as-
',.dl...... tug..L C1.ya s rlo e autom&- .... ,I .. ;ad nc m a a /
Lqomer anad iron Chi l fe. eCa telanr per here .1te1,
inec d s Prial d e1 re p mr o ai ITa hF'.1 W Lch ft-- ne 1 n, as 1. i n~ s
Felpertselen ea Impo r ci~nisr 1FIde o. em rsdlM nepo ~]t=h r~ o
*Arcio AAAr Axol~ lAC 'salo 'A2.--AQuAeA. SAAAAA AAI A seAA'C 'A T' A AI.A ICITuA AAAp a ipanta doe ur.d
u An v alo de jA13,A5A0.IpAsosAFA AOA.'. A' Sl2,AAA I AaA smnI Afl olr


dI ae oslnutriaa e come~rein-- rs indeed a Iuepls nvcr
teAdepals-a rdAA A L~r~arA AAeAf n Adere-HEsupdtalAaAAAAguIentede AA AAtArnAAA d'rAAAArAA A AAAeAAAAeA 6IneIIdrAd A',P/


ho de p Cr ubd' a cmr, ue,
.,niede.eI'dert.i 45 AEmerg'en'taAAo AAAAen elAAAInAantAAA.A" AA.AJA9A A.,AA-A--..Pi.I'/AAAAA,


1,n .1 Diapnnd-tdeo de Vi5 Respirat.
Drlil, del eneraDi ae5sarco de'Pr
P -lax I aocIaesd-. -e.iIs.creases
ACUs 'e e que.m...r...................muurotpalr-,--nelnicada raa d,. 0
ra oAi uesl tao IAAI. .cr""' C n de un crd o tuones
F .c.,u u1klu A. 1' S. .
le A six AaiCACA Nd


Ia ga Ab.AAApaArun. 'beAA aiAAJAoA
.1 1ulA AcgCApCI AII dl

A A AAa enAer A A e rAA A -La Epoca pane aQ~w Is= adaSI ON i5o. d plme todl CdecrEtn-
A F/8 AariAassAaA Et eAA erAIIAA s A C -Ae CAAbotnnici6n a "rccios= .!.-IUive~t, rn mo. elln elserylax delegaa 'sX s E decra
iIOASAAAA6APAAAA eA b 'AA.A adAT Cd~A Z... A.A.. dA .A...
U F aA S 1 .AAAA CiA pDominaA mElolsn MuA enLer PasL d-
hXau, a nsido, muy bien c pron e laida
in f sets rames, del:Castelano s e a uicenle presenicetuaI c l s
con Chile.serte, de, e t,- :, in dsenl Cnv so riode aso p r
com a crFerMu.b 1
E31FORTAN TANNAGE In~~AA AANA, AA AI A
N~~~~~~~oeL.ecbarf linll a n. a]|ll
ustria C Q ..Ltc. 10 6 0 Latodo 4 b. c D" poiocuar eio res s on]stgineeF:Vrales c .-
Lur"'al hA l r Iobdr" H aluAyci A *'~55 sALA 'L~on ila do Ielb.A pAndieron alu H egbA i dea..
lAIi !, dAlt Pper ia lA Dub 1 1I DAA.. 1AbrayA.IAS *AA a*
Expotacll e IIminaqiui.A A CoCA1 AA eaAA debl M cAAA ApA.

merio ier, xpolara os litccos -Qon sa itr moha antaiie l tyueno pu-
Unidw 150 tonebrarae perankage con ?uoI.[.
vaord 1,00P..F,0 B e oas dia parae labuo r cion nd o.,d ~~
,nnfr l as e s manalp. ta e ,ei
edeIte del Condistorio doctorodose
ANit ,,dd l .AIA Ad~ l C EIN ISTASLECIMIENTOS all VIVERSIS Y FARMACIAS'A-AAAIdApAAA'A!AAAAA%

too ies triara yonocerceanmenfae rtl
Mis e. el Mor alsGmzcno
ca ercl robacl6nn dep %un ced'Vpeil
AJtelAllAIP litAao- r u e erAls p Alls i As 12 .118
n o do pPIAA d Is prA uIAroAinci la otcoe
ApAA.Al. Al dAiIAet.3AA5. HAsitalAeArgAAAA A"-Ai CAAA, l AIAA *4 el9.9


J on d ete i ls ir lete ,m ses ela-t
uAAAAd SAAcAAAidlo, AAA AdAr,de. A d


:u w Fc iembreocilde o.950 !a s u crde1g5, -\
-clusv.I. n ci. d
-ro.uae o ceIaEAAA.IA uaAA
Trae n el t C oBlA srAoAIAA .
SisUste AlA:d;raprast:d:.rA:iAAAAeAhd-


dplableper un -e ,,brde .i.cld. a
Ill. IAfrosAA A clIA~Aue AAtAnAer-

la AAA uAn dai Ipamenos. eiA AC
umplia de l Cnuto e ec oN
m isA1 m3758 dias en oy era n r eur bi-d
Luo AAA lAseTaiA dd AlcldAAAAes AsiA
AA .A ntdeA r ans dCoupacaunA I.A AI-
hN' ttbldA AAj i'IAAuAAd


Lanclmleicnt de unfplarme ras. es
.pulis de u e ontre i bua dclo r qe=

pazo es- tr3e nadicas hmebiles conce
dio o l Alcad CAAosAAAAArbu-
quoeon par PApaAA stabA rpa deis..el cuo ertdooetr
No. uInAA iesn ipr lCusu,u en CA AA
eAp.Ade prn$1onllll|, deS61. zcdias p on-a-r ell a0col de -pi.i n cd-",
La rupct~n Mido:..luifirica e AlateciaPrivda e eesntode rn los reio de lisrrta 1
muestrqe de sb!6 clarren a ver e lasro-C I :
Lor da.ieIra 'AA Al... A AAAui a AAAir eusAAsAIe-
ddAl A araAN. A CAe l ,AA q u aA rAAa'AA
LunAATIA. seanAA AAAIAAAA'AA
EiAAAPAA AAmnAPAArAe ente*doI C reheder 5;
d oC re n dMo AAles AAAA lae Ara AA A.A.AJ-ala "" "1ech e m n c reipal parroqe1',i. l
AumupAANuAAAA Aldb A AApagA A"'.
d SAACcul 1 C"' P"A"'comle. Fir-I, uo
,ACoi.Antnd.l.uAAAA AobAAs o rcn aAe
lustda enjiIaA Se AAcal A de,A' A'
roAAA rA d. .5 J. .iA..A d e 1951, IA1L

PATA iA elaAAA or el UsAo AA le A-

pn escnetra1o rdenai eda1.
en las iud d eS, 'a'
\nDu. d el CAC AdA a olfa
sfSalu~du ar AlAS AuACs, 'lc AAA rcdi
pdlr[A CAr deflA dA AACA Al.p1-
Viit.dol C. aiCS IIAIA T SAA de
do arl saAndiA A lraldeA.A uAAA'A-
A oneAs diAeA adAnAAAdel CAAecAtA FAA-nt~~~~~~~sterio dd te S lub rid t-mnln- o : ''
SrSeria un nomero uzss enrunarchivo Vo. idACAod Cy AAAAdeanAasi. AorAA
o UII pensionista en una clinica? ,]mdoicl hyvenral
..AAdo.A. AEL ADAui DA.L, C A.bAlE..P
dido. lprel Al MAde.t,uC ..AAAAAim'

F i-r ni rch-acbraitni a ~AAFIAA pPialud A",uo lid~d pEnleACAeu I&IAAAAA tim. AAAPAA pCA Ve.ti~de ta,
E.AAAdl lu HAA Al Pa, eca a]paA P' ll
LaArpci ldc qitr a dA ASiSIAAcis PrivAda l IA AAFAA dA ,AAAAcibpsdeIAIAA. AAAF IPbCAAA-
blnsIndu olrpSSFIdmild dAAAAciairIa utenlsn lul qeusted PIAPPAPA de liAAI. .9A.IAA IAcurd Ajugs AIchiA ,C.Iara
,flSAindoaonclAFAA indd drppnsuioniuta onuuna plinic& privuda. AId-S ."A
4 ir eIla difdcrAAo FalAoosIEmnuunsl tder51.211. IRuperuaursdeisCrcAAAIdeAIAAeAAATills. 9 -1 15;
L. kgrupacidaelu nmAs tiCddud istera p orrd. PAi d r- P arAdend aAA AlA A. AlAAAAAA l lic-A
-ncds co peteuuia queIeeparfisnaidud ofircrAII, uF'a esCA IpIFII- IAAC AII ,"
A 'IauAAAAche AAnAcAipalAdrl CAAAA qAIA
A.4 d~ea ,u lrurflcaled nceitn tt oPosels q AIPAi itlASlAlpldlPra duAr ecllurAA. sAIAdlASAAiC a rAAAAAIAAA
Am AilIcc perilsonl SAAA.Aei~dAAAAde sarAmiAAI.
ml Pius Rucbs 1.55 f'.h.Ss TudNue'Au IaNoAAA de S pslgadu e
bAidAr;u del gu. et. .enA I., olAAd-
Inlda n 1.A ASAAAAAdeAJAAAIAA PPA .:AAAA' r.
no. Ctre EpanduA y SAI'AAA AA A
nuea tbrAI d el ,C pA SA IA g AA. d aI Ad,.
PA40s seAi'CAA. l l
A I..uoalert ilpsuI. -e,5...11, PAS-'A
ilgia, AsaA irIdepa.rtsA' ~

II5 I6 as:;;:t:cip :;a toetH:llsA t,

susd SF shi 51CIA i.. duii~u p ~ di~uuuj sex.uINA .A u AAAlpuduSAh. loc-

____ In IesaAIAAAS[~N .AAur eluso deAMlIIA
r in~iinu Sd 0%. .uuscnbl ogIPI 1 SAiinnHilu,
Lo tole o1 Ag. Lalfeas o A I 1.5! = j- PoaV swa-fwiaA dA;Qu S C A0lA "IM
SuIadnft fullusIushder-1 us AAAAd.AA l. 1.4 a Sic d SIAIAA'em l A .AAAicASd E
Apup1c11n1MZd icu-quirdr.aoo. AsinenciqPrivda I UtCAI rIA~IIa1 .daupnAAltaIacu.


cal. 3 a.908 etr P ss 2 Vda A s. ITIldfons FO792 usCib IAe,,Ycont a ineCl adiESE EN
EL naD it tua ARIO DctLar lMARN- MTINA ELO 0EC3IRN 41LbOT~N


I


N,,kp.ne Naj',nna.lA


Paiina 4


D I A RIO DE LA M A RINA
P *ONDADO 204 2831
AportU.o de Corrtos 0010 Domlcillo social: Paseo d. Marti No. 51.
Director desde 181 1919i Don Nicolks Rivero y Mulll.
I dead. Junjoi 11 blI a a mnarzo 31. 14O: Dr. Jot L Rivfro y Alonso.
Edit~dd por 1ARIO DR LA MARINA. Sooledod An6nima, conotitulda
en 1. cludd do L2 H.bana el 28 de enero do 1857.
PRESIDENT DL LA EMPRESA-
1ll22. Hesniode. d. Uloeroo
VICEPRES DENTI DE LA EMPRESA'
Dr. jr Jo rrge Pite.,
DLRPECTOR: .
J_6 lIsael. Rier0 y Hernindo.
ADMINLSTRADOR:
O.or BMor. Y He1ladksi..

Mas. do Is Prts ts AeolJdo a io
os.. VC ussqrr lela ip tl.

PRECIOS DE SUSCRIPCION
KitrsuooJ Kxtruoro
Troioro "A" ""
0 . 1- aLOO a.....I
MON ................................. $ 1.50
Trimolr ......................... 4.35 5 .78 1 1.90
Senotr ....................... 8.10 10.40 1270
Ado ................................ rS.o 19.0 23.00
A o do f l ..................... 0 8.10
TELEFONOSo
Direcelon, RAdaccldn, Admnlotracl6dn. Circulaci6n. Centre Privado
Anuncioo Tllereo Suserlpel6n y Queju. 1 M-5601
TELEFONOS DIBECTOS
Director .................... A787 Ad lsrador ...........A i.. M-173
Jel de Inforo ci6n ....... A-8427 Subdminiltrador .......... W-9242
Crdia Habanera .......... A-7575 Anunclos .. ........... M-279


Editorial


La Convenci6n de Alcaldes
UJNA eletada representlacin de Alcaldes Municipales de lode la RepO-
bhca 3e reuniri hboy en omportaote Asamblea convocada por el
aloolde 0. M7rianrot, oefior Francisco t0r Goonzdilez, a fin de rather
asunlos de iooer g..eneral par todos to | lunicipios y, pr consiguiente,t .
pare to oa Naci l -n.
En It prooreoivo integration d.e tao fuerzts atines de today la Repoi-


blica y n 3 organzacitin par la mejor defense de sus legotimos ine-
re... c6no se hn yendo oagrupando as cases productorao s
trabajadorns v [as profesionales: reruns cfimo unas y otras se Ae~atro-
Ilan y per/ccjonan dentro pde organizations colegadas; y oerops tam-
bin o, en c tgeras may ampliao'y voluntaries, cdmo dc han odo hacienda
concreciones magnifieas las Asociaciones Civicas, que can edlificante v
tesonora acci6n constructive oan odo incorpooando tao fuerzas localeN
y regiinhales par& In superacitin de las respective= comunidades y'de In
Nac7.0 como un todo. Lo mismo cape decir de otras asociaciones de ca-
rcler cultural, religioso o moral, como oa de ]o s Padres de Familia. ihdi-
mamente congregada en La Habanna con eminentes resuhlados.
Denlro de ese cuadro de transit n funcionao, el Munioipido perma-
neceapsladot, eslacionado y detvalido en so ficct n dle autonomia. Empe-
Mo. stgue stendo la clula primaha, viale y org0.n7c0 de la Nacin. La
Conoucudn consagre aquebla autonomia, pero Is realicdad econooima
snoial y poitica ha impuesto el centratosmo, la Cubordinac06n y depen-
deansa constante &I Poder Ejecutivo y la intromi,idn de isle en mn !iples
aspecN s dO e aI O ide municipal Volga coroon. oo emplo cono uyente do e
Mbe igerectsmo eoatool la reciente pugna entire el alcaldo oe dedr'.anao
3y 1& Comisnin de Servicios Pdblicos. Aquel nuirtz.z6 Is urbanizaridn dle
un reparto, Its consrruccidn dle las casas de *Los Cinco- y par C)"aItI-
guiente el disfrule de los servicios esenciales de luz v agua. Aquella Ca-
misitin Jos niega y los corta. Este es un caso especifico, peros lal uso y
abium de las Comisiones csaratlea 5c reprodacen rn dtrio ca. inu~liple
[ormas depresivas de Ito iuoridad y de la aulonooia mun0icipal.
N63 lambion es eotdente crquls le6rica auonomia ha de oe ouir siendiolu-
stiria Y hastA negative en mnuchos aspects, mueniras no deicanst %obrc
to-base b irme dc lo CAooagoIoo uo econ0m0ca, orgAnico y funcionao ti
cad0 0 T0rmioio part prooover su proplo boeooslar y prosoperidad cuya
buua ha ode'valortr la prosperidad y el bientetar de lodo el bsIado.
A eslo, fine% o encamonaton los propsoito. del constituyente de 1940;
p".o Io hah oido cumplitdos. En unos caoo, oeo pa sobra e inerencismo
..... fail.... 1..... ,J, o .
too l" 00 5,ooo I. a.s. 1, L., oI "
tlate -n. Ins que mejor juitifican ]a congregacifn de 'tes]a 1,zes'wosi
cipales, Iara la defense de sus interests conaunes y de =us derecho.a-f
conto parsa 1aniar el vuelo hacia mi+ Aloas reaohzaciones a tono con I

imp prlncoa 3 Irascendencia det primer pape que correoponde a to. Mu-
noioptosalo -.ida nooional -eol poestpte y oraoNdoo 01 porveoor.
Par todo clto oo que hay qua ol.ervar con cuidadosa atenciton o qlu
aoan. digan y dcomanden to, alcaldes cubanos congregados en Asoibnet
representative de cnst Inden los Municipio. dc Na Nacldn,
All[, junto a 0letictds de Thominos rico, poboperos y con7t7eti0'os
como tos de Moroanao p Santiago de Cuba, que cons7ituyen excepciooes,
hay tA i7Nmensa mayor i de los qu0 riven enervadoo econdtmicamenoo ,
000 o7ra 0speranza qioto Ia.scrio n dadtrooa y supleotria del Poder CenlrA,
0 la oooou- tm .upletoroa--dt toas Asocacioot s Cioicas. L com1 n
y corroeole es to depauporocin de lo colula oorgntca municipal ICNmo
revitnioaroao? Las re.puestas salisfactorits pueden encontrarse en to :i.
legracirin de un Inuen rograma defensive y en ]A accitin coorianada de
los Mu ,cfootos part el m ds tmpli cumpiimienlo de sus lines, hlaI don-

de se to permits to poliftqueria. Por eso son importontes y praocendoenoe
tos Co on/eatones de Alctldes, y mucho miNs i a s0 ses0 n de oausura
como se ha 0nunciado en eote caoo-concuroan tl Jefe del Esiodo p su
Co07.00 de Minilroos,. Entire oodos, incluyendo lambion en primer lugar
al Cnongro-, pueden impulsar a tos Municipioo cuhanos pro el buro cb-
mino de Is,% reelindicaclones funcionales y dle I& capacitacli~n econitinca.
NNA los obiods lenemoo entendit e nornadtoo lo o 'us it".,s Jos

dirgeno de la Convenci. n de Alcaldes, habiendoconf ccionado uoo
porta7te agenda que contieno cueholoes tan tundamenoales cotoo Na do
obtener del Congreso de to Repobtlica Is% Leyes ComplemeoN0a1I0 de (t
Conshotucdn relatives a Jos MunicOpOas y 5u autonomiat to Loy Orgtnica
de oos Muoocpios, revosoda para acompasarla a ba march :lel progroso
y a las nupo ao s condiciont s que sorin eradopotpr la.s nuevas disposwon0mes
funcionaoes del Tribunal de Cuentas; Lev de Tnbutacin. enoodirnoto
par lt oquellt qut ponga f07 a to ato lu,il pugna en maNara ObulOtaria.
municipal, puor la norms %igeuve eo el pago de impnests too Monici-
pins donde re.ida. ]as ofictnas de oa, e0presa0 matrices, no en 1o0 Tro -
minos donde rodican las o ibricas. indu~lrias, inotalaciones, otc., clut e
dode irabojoa, -reao p oytooeun .... ..t 0q0za. tgulot.enle 0uye to
agenda el d ratamieno o de oo dos aquo+olot c--so e flagrant e conorao, enciton
lrqtsa de Ins derechos c nilerae- lutelados por la aulonomia municipal,
0ara demander to derogacn do 0oda Lpy a Decreoo-Ley a cuyo 0 5na0
se produ7can asoa= transgre00 oo e., como k de to Comis,6n de Sorooios
Puicos mencbonada, o as de d a Comoson "de Transporles, e1c.
Lo presence Conveno7,n de Alcaldes tiene on buen capittirf en 07 al.
caldo Or0,0 itt, o1a hoay el reopaldo de uno ouerza politics podrooosioma,
cuya repercus.n en eI C[0greso es inouestionaobte y el Jofe del Estado
siempre se ha meaioestodo paoadin de las Leyes Complementarias t j pe
]a olena inten de la Conshltuo .
Es de epperar que la accbn coordonada y conslrUCopo a de o odos 707r.
m.ibo oefiaoar eode Cobgreso de Altaldes como un punto tde paroda O ais
provecho-as realtiaciones en bien de Jos Municipiois, concordances con
sit honrosa Iradicnon secular v con In ejeculoria co Is forniaci6n y
* desarrollo de nuesira nacionaoladd


Arpegios
.i1-. otoodooo Ci I7O ifirma c;pooodoolo
700007_00d0 07 07 ato..., __ ho 7 70007 doooo.
ie . it itndo yo ti odeP- -a

1o0._-, .Pa. 1, 0 niop advor7ieron que el center
cerca del campeonatoo -o.pre t-, In raz60 ,
NLPSO


DIARIO DE LA MARINA.-Vierne.s, 9 de Marzo de 1951


Amenaza desmenti
Valoraciones
I-Por MosloodoVit~

El curso de "Citmagiiey
Tennis Club"

tGo 0"el0curso",prque
tIo setrJtade un prayeto qua
1. g,..n ~intitucul 'n gmagdyana
Con0bid. plp6..od, espero dur0te
n a n o. basis
menz6 en oetu-
bre .e llen ", se

eon -esultadoz
quizA troprevis-
tos-para lastdo-
m as dirigentes
deO7 que0uniodtr
poe eloumero do-
le t trt I do. ,
...nsteneia d, 1. asitenC.a y el
creiente ter"senele, tudort
Em on clrso de oootorl 1de 1.
Cultora,'liiateralu. a.- Imenos Con-
rebida.asi. Con "o qonolT ooaod-
mica..............ha -n'Cftdo
hiast=ahor. en Cuba. S St al g u
ent,.oro dpoblitoo-privadoexist&
e Co.. co ram. del ec-on cmento,
no tergo notits doiC ello, aunque
e7 poublle que se haya reahzado.
Dd0 0 ega 7qu0 Cs0 do eos ahisto-
r,a sistematiea de Inlas varm lien-
e os. artes 0 etc. in0 eop odeenoo-
vm7ento gradual de Id culture. 0de0-
de el NOrecopassanodo por Gi4e-
Ca. Rmoao, el Crostiononmo. to Edod 3
Media- 6.00 o eloRnaimlento7 p
0 .: - ... ,. 70,7 do 0100.

t6ricto", y 1Cll 70700onsiste enJ tos
movintentos eenCa.s nbatprin-
cipales direceLones del conocimien-
to. to Ilo
Camogily TenniooClub, o n 0
Centro similar 0 01yceum e d La
Habana,, So bon data de feo 07mins
reciente y ho tonadb hasta ahora
Con recu77os00n7. 1l7mbodos. Has-

boo+ doe"to,' d~s oododqo. to"'ol -jPor fin In del paquete
00e01pre00efe00u0, en Jles ces., -No. parece que eran bol
con ventajas para is Sociedad cris
Jo\ven.
Cuenta la insillucion camagile-end l
Yana con 7 n numero c7ec7do de -
sooioyoup direct1ie ha E
fortua Yd int e~a'etiv.nItsocILdomo
-oton. odo oologsoooo. 701con_0Eso-
mento, por sefioras y seficr0as, no
s6oo do oehs ddisUnio 001,00 07en a
ciuda d.snod07 deaptitudes 0m7gularRos
7000 1g0r07 elclub 7 vl7ler .... Reunibnes para... perdeo
0 07di1men0o 7er0o de labor nlotlec-
lost YoartoIs. 00.., 3. .
El Ctr3o 7ef00 do se holo orna PtF' ..wnJ --pO;,..., ,: i
oioptl, lnlddo I ,oe0 To erm Ir- 0 100.
naroi el 31 deo ay7, 77770 desp 3 03
el Club ercit0......0..0a.......t ,.0000 3.t 00r03 . ...
poblhco con objeto de eo01 reoar 010137 ,3 t ..00Nor 0
diplomas o 1. too 100070 N600 tse ,", .-o d 0 "._0, '.1 ..'i .
quetit, o oenCentro doceluoC, un0 C 0 -. do0 lO C.o ..-.
07607 00000747000,-ooo,,"too 0040C.
70100070 btoo. una soeoolod deo01 ,-0 9' l
Ile, ctoturles ru=ls.A,, quleseghe I Cin I.W e.'Pdjr ,,,2' '

Cor o oo'I l:. .O -o 0 7 I
,, 111de ,-1m,.rlade ]a C MuttrD s l'n C.I~g r'' ""; 'e I
bore.,raoird.r......'de"IJ, .......


o r7lidadeld u 010 0ro 0,Iiideado Tr iPI.t;--..q.bo30op,,0ro 1ras veces h0 3
y proyeltado pur0in0pL.,, ,a don- 0l po-opIott de"o; o el gru00o1-0
to00. Ro02 MarLin00 do- Cpaborer oOra r0te..W parl queolos Aldoo pie,
eoczmente secundada po,1 001r17 0.b blshOviques e oo hogan doo una trial
.lo=, ... F 0,, e 0700, dao de odo~sot00t1sOpg
FO' ,,, tde0-... e a ialdesd acuntsegirI propaganda
J"g. .1'e gI' .,; Cuttlura omeltancla materiglisti.
hill Iod......o.....d.........7..0000-e
a ..........3,,.0..0.. El -orumsob trnito
i+ of,, Pt, ll e l ae ,e
0071074.toria del Ao r 00 A0presL0g0oLS SociedadCubans de
menc4onado. La 07octoraAl Acia7 de desnvv anoenouedofiolo 0o7i
0ong0h0 t'neoosu 00crgo MAro his- dole B ogica on forum pdbh1co0 obre 0r
t6orleoyg o IOi, lo doctor Ma- 00000trans0to. Personal deoan competene;
H10a L. Martines.Anteeedenehlohis- aspec0os0de0I&r1aterlT "eneuentran
t6riooo, eodoctoroGeoardoFuentes, npono..io.. ..... ob brv...Iod r
Italianyc1atumtmbre., .eI doetor R.- y anticias qua aobre ej,,trgnsita. 'I de otr,
bertn.R.berto, lDoreho y Politlo., dividiendo lao disertomoneo en tema1
e, doctor Ju bootF. Pas, Pod.oingl, boor', por ejempto, br'[darin una ideo
el doctor Luis Martlinez. 0enruyo.
Lloratu re, el doctor Josio'A. Agle-
..... .7 .........o40 7 A nto nio..H e l
Martinet, lleligldn Flionofi., el
doctor Ramon de to Torre, etooo-

FA euadro do Idea del prop60to, cH o eIdo oo,, .1 o0,00se
-a bo` dobreent 000de una conexolo bre San Antonio Maot. Cloret 0r:-
dconJn 000a entre es. CoalnateraIs. 4g7n0z0o laAadtOin" ,Cto0ca7 de
No 0 0agot0 0 nCa 0 un7 0t0 con.- Coencoas Soca-
ten1 o: n 17 salient1 7 en el c00r01o0 00 leo, 00en Con0-
1000104001 adundit010.o 1, ,N0 0lenr0 de
el enriqueiniento del 05pirlou hol- h0-00700 do toa
don...........0..0..7..-Se .oo 00- llopod.oCuba
cog0do0es.,, 7at0r000 0Joim.e o07 oos
....m,., o rie .......... -e.......del ou:.r~tsuomtpro..
conociiniento en sus eonqui.1as. Il un arzb
rectifl0aciones, avnnees, v oe1 1 ... po oooerd.
Vnulito blo9st0ric qu hermanalamInn701 n 0ro0 des.
'U7705doottooo.10000 e00
disitlntats disciplines. inuetrs dgne ee
no 0000r0cu0000 1380 ,moso.. Serante010, 0077
Asoten deos 0al5u0ns01177 07ye0- n0 010cargos o pos-
toLos2, aclo.o. oe don do 000. 00trer0 d.0sertae0dn, que llego por su
lo 30men.. Ien roeln.n.turnelocuenmo y por su anorao esin-
e. 103 ootoooos deoto.Eooootodel 001dooooilO0ooe
en os aloes e l Esuel de eridad a lo imits intiono de In muy
;+'+', ,-''T" ":'" i'i. .-;e'e', nu ....sa y select&. ............
S .r o peeom -d boq .oo-did a ,1 Co.o Culturao do
bbolitoeo01o o-otooomp, e 070d Cat6lica., parC 7 ooir tasabo2 pala-
obrao relacionadao Cono 0 s1 mato bro dot poolodo etemplar 47000 do
01a0 delt urs0. Se ban adquirido 0q0 ol elr. A;,ohtopo do 5a07ntes
y. u0770 doscient10 vol0men0es, do Cuba leyois 3 tovvido evo0a-
0L0 0ten7i060 do to eIn studdo cien doI arodlspo rlsotonero que
OomOpoendohteoo+eol io do 1 oaeabode sereleoadoo-aOlosIotaores,
EdVadMediad dejodose el o Reto01 olddoetoooManoul DoorNa Duque, re0-
onient 0 y 0000 0i0glooPoster;7.700 a. tor do to Asademia Co Catoa 0 7n
000 t.70 ur-.0horribos. lePbtia ioooon077l. oetboo
L"o oapuntaoo do 0indic1 el sportlu i.. _omb d c si
do toobjotoypdeorOgO70007m, lue bo F0r-,0 0t0.00oO
ba 1ohoh.potble-tnloo OiO uO.f ; 010i7010 elol CordeooloArlo.go. q,
07. P 1: o .-1, ..."0- 0,uv o t catsU rg toos paiobramJos..o .
70 -o0 I 00.0 leoodeoIo. jorsodo olartda, 000que
0 .... .-.a 'ueron tan preo0 lo 103 leoaoo es co-
on. son tad~aIs. spie-, ortortas
d Cam 0ue Tn. 0ub de nuestro purpurado, hizo balao-
do 000.00000 ToooloClub 0c0 do 7el50clo de con0erenc0a0 q0e
Puede deCir.,o 070010too- 0fnalizaba aqueltltarde. en el quo
b010a, 507 0000 episodio neCuturale 3 7o podia pon6ro eotra tochs1 0q
incorpora ya a last d esIn= eeo enl, hr.oe.esv u
telectusles de.l1.noble cud Cie tr aselhm.,mlldrd
Agramonte que produjonelo alo- vtopaerea elohotono r de 0100
g aO pasodo 0 lo Avelnda. ol Lu- tonio Maria Claret.
gareo, V.lroona Booroo, Ponlay,
eno re 0100 01tua000n 70000 u ogo- DIAN10u1. dIsertoiono 000e2r0 do
ra onlodo 0que0 obresaooole. n m00 onseoflor P o rez Soolo.. ;5j.l4
fee.odo o0ltpdsd 401000e7 no n- 0q1e Oo Aodoeno Ct61ica de Cien-
Cloido en Is 0cuadros acaddOicoo 7003 Sooioe puedo realizarsoo
0l uso. prop6sito do publicaro I ltotaldad
dot ctclo de disertaciones sobte la
Deo0Ibeu yaseeheho010de que oidayila obra de San Antonio Ma-
todooestooeltobro de l smujer cu- rio Claret!
bans, pues ]a institucmoi-ntoo ei
Lyoeoim) tlene caruater 001p71- Fueron sets laoconferencia0 do-
tamento femenln00. Modiaoomeer- do. bajo los ausp00io0-de04 Acade-
pefos de esa naturole0 podota lip- mlo oundad 7por Don Mariano
g0r0e00 Cubo s to de0centralize- Ara0nburo. oDigmoa,. 00 00 di-
vold do culture s pr0700n03 gresiono necesar00, que en los mo
poeno o neoeario.o par. 000i000r0 ruos dio. en bqu term-n1b0 to 0.-
un trabaIn vivo, queI evenmeel In- I cc ,lifh&. -A ,112 a,,,-~
lorbs pop lopoIlbdodos .+aouperiores. 000 r, pe00.,0 do 00 ,.., ,, do-
A veees falls ]a perrona gue 'hogit I reho, qua une su nombre a ]a bis.
el limamiento, pero0 00 30
t0 bien orientado, 02 o..ord3llop 0r1n 0or dotldo. -que0 temper
No.o1sooooc 0,o s lo 13 1 hJmy-- bhoar l.r s voo 1n, i.
:',.,, ..:J y ~u1,c,,aa. eptlrtin brotar a o-rde Ia, in-
rl l.'rl m ,'loe~l L.."en~'n ]citaclonull.
e ..o,-, .t Os 0f0rn do-r0.00r. Ijoo cat n oaplal bhumano 7vrgen
-i 0:,-,-, 00 03031-ed o oted- dqueoL0ra0 to ontaeto con manos
opooioohtmo. 5 0100 0 0F07[guladora0oqua In actuaolcen. Una5
1o. ponto, dideo10uea]pren-0 generido n posee slempre rags vor-
d.. 1.s alumnus del cursor qua tuden y enargian de Itis que exC-
dedico elte artfculo, de tegooro quo /riopri, y un poll de 0a.asa poblo-
a01van7 Ui so hibito de oIetorp. odci6n debe tender a tods proN-
Leertn mos. frecuentarinh bblibote-to. ON dckr, a today fulo rOo ajente
,Ca, 010un-5adquirorin ltbros, y On e o Is ditud.


da


.0..--..3.,-e,, Por Roseftada


eran balas?
las... !)IARIO comenta.


r el tiempo


0,0., -l' 0.01


rdn el lie e400y
, bus c Iocu'ot: n-
ida de.su Zdclda


opemrootot l't
os~ acdenedl
,a en los diver...


Alguno. noN-
del ontr o que


tendriin esase conferenclaxt, algunas de ellas flu~trades
con0fotograoias oartonex, etc. Lo. doctors Diegoo'on-
zilez. Superintendent de Zcuelas, y David Mestlre
del Rio. cretaorio de d1 Cruz Roja. bablarip de la.
acci6n educativa n nlos problems del trilnsllo. El F ,ilr
Hardy L. Spat. sobre las influencia de la educaci6n
automovilltica en el trinlito pdblico. y el ingeonielo
Beltagar Moss diseriari, con SU reconocida -tulridad
y experoencia, en torno alood locodeptes en gene-al y
rondo de evilarlos. De incalculable utildad, no hay
dud., e ...For..o d loo ingenieros,oqua sdlo m rece
pliooemeo.

Torneo Nacional de Ajedrez
Presdenle de la Reppblica,. doctor Carlos Prio
Socarrgs. inaugur6 ayer en el Sal6n de !as Espe-
jos de Palacio ell1Torneo por e] Campeonato A .
notldeoAjedrez.Ayer--e',oo e-.. '-.-a.e e.,'- ::
cumplan nueve apola.,,t00L.,r.1O ,0r lor.,'le,-.4
Capablanca, glorioo camped6n del mundo. Organiado
poo el Club de Ajedreoz.e o eva el nombie del in-
ollcompatrioot. p q preside un dl.Oinguido" ;o-
rodista, Marilo Figueredo, el torneo ha despertado.
como as natural, et outs vivo interns entre los soeius
de dicho Club y lox aficionados al juego-cienoia. dis-
cutindose trofeoSci, elplomaz y consignaciones cn -
tolle, algunoo de los cuales.fueron donadoN per el
doctor PrioSocarrit, el Ministro de Educaeidin doctor
Sanchez Ar.ngo y ootras destacadas personaldade,.
Motivo de osathiff-dnson sieopre estos to1neo.0 do
Is lnteligencle, y bien prooeden los funcionariolocuan-
do.oo, .no onal presence cam, calartan Waso 0,0o
de culture qua le dan brillo a hombre de Cuaao Los
pueblos pequefios, wpor quo, lnO por el taoeto y Is
vlrtud, se hacen Invencibles. son eternos?


hos y Comentarios
Por Josh Me. Clhac6n y Covo rias o que
to, especi
su.obra
Balance de un cdclo bdad co,
proulga
claretiano poAosun
--- el Padre
loroa de os Academia Catoipca, u0 desenvueo
boh oloenaojeC0muyexpresivo:e0 quale0 biaCono
IT'bulo et Padre Azplazu, etl abo mIa Cat6
j00uita, ean to primers deo InsCn0- 0 outltlra
feren0s0 que sore el porvenlr del de I. ln
ROgimen Capitallisto pronunci n 00 mar Coon
oel Instltuto Cubano-E patol de El dci t
CulturB:o J gando un o de los dis- brera. ls
u1o0 do Araciburo. pronunC1 dos de La Hi,
preosamente n I.o seda ones inauo de pl Un
nu0lo deo ol o q eOdU too do en 1e a llanueva,
-700t000to0, 1o Consideroba d 0.espi- onfereno
rltu at. v..-do y clirividente sobre "E020io 0030tlfid0 P 01017d000 or- p 0r..i,
queo a formula qua propugnob a P- oilan pdb
rg ]a mayorarmonia entre el at a, El do.t
to t.1 y et trabajo e:a I&que artanPues- de nuest
to nprcticaeoache o trec lenot Una vldsit
os Toribunolo de toradb.Jo en B61gi- cuboo e
Ca, uya leiAolaci6n 3an 00 p0ro- blopo, do
biomastos un eJemplo de pond- 0tor2 0y
0a100 y aquilibrl y con010el0
Doepuis de a conterencia Inctoia n olo Ma
Srmblanl o de u soanto, tenaIo0 qua cents7
0 0qu1s0 ofrecer n 002sin losi do m.girtr.]
uon idao p una hobra sencillamenteo 0i0m0 sO
prodogioosa, ol Padre Daniel Salo T1 del
dor, l, idreoeoo retor delos o- enlist.
egmino de Belon, examn6 unoae do ]l Cubano
aspectos mi suge1tivo. de l. cti- No pot
vidod del gron m-o onrol : el qu n 000 eili
lo 0070 precorsorclamo e indubi- fundador
abe de i Aoclido nCat6lcao. Pod Amorebio
n7 dsoeralo m n admirable ptor0 LA Habo
il'oidod,o por030precisldn, Por su i 0re0umen
fervor com0unicatovo. Partio pars Ia Order
su 000en0 de I. obra del santo gran rol
deodeo 1 punt de vista de o Ao- de ser o
01607 Catdlcs. de una. ptslbrs deo Santiago
S. S Pi. n qu. 1o ol onto de duo.
..o ...iooo de do C1.o..,o. i25 do- -]oasoel
ebreroo do 1934. no. do .1 e ootiomo- qua pu0
700 00. io qoo .0as003603eoapect. 1. 70000 01.
ob"Tene0mos 0 nuevo Be0to.. 0Una0 do 707
figure veroaderoomnte6 grond.. 0e03 .r0
Apoito l.nf0t1g3blp y ademo O r-, r- t..,r,:,v .
m-.;0,;nooe, r2,0oder3o igrai 002 00-.-0l
0.% a n.CAolon CoL|CalO MO*9 T 00 on5033 ,
i...o .....0. .. do.. P--n- o Sod.'p
lo gacldn Q
Sin abrumarnoCo 0n dato20 ss- parlorso i
d40tic7 pormenorizoodo.o el Padre Hi7 Anto
B.,Odor nmo ofsorec 1too nlild. 2-". 1. l bin
pact.. do .o obln de Claret, 0 los tlos do d I
0100 oaAp40t0 do.... Aoildo Caot- ooeso0
0ea nosoadmire y bypg.. Rod al ato I
dtortaoiodn deo lluotre Jesult. toUno j cr0 0
01030.tjemoplo de iontoeol. pr losp 01 eluiot
Certer0 Ydjo
Tras o 0h1Jo de oan Ignaelo.iun 0 rmente
Co70lIn00 oo.140 on inoter.5. 004
domniico qua ha O nfCtoad- giofero
700000 o ooan ol 6ntodoIn Acs- 002os oo
deotino Ct61ie, *I Padre oudlioA. dlat
mNnez BSuolbdod Ban Iso no do' Marls C
Letr.01y0 pr,." or d5Teolog&ik-,dol Pronto
Semmnoolo ddo Buom Pootor, nos0 h. 0t bell.
b16 qon 0u fluldwo provwo1eloon toroo. No
20 ogod. ietdo do le oplbobro eomeonoao
odeouada, di to ioitud do Clarloo vato oh
0n 62 Consiolo VAtloAoo. Wlobtion Santiago
p77m0r 07mu. o03esll3 ponsiders-0 tud de
c0ones0 cera0 deo lpO[oJL nul0=- Conoias


e .1cn(6 en el nuevo uan-
:I.lmente de ese aspect de
qu0 tIene tan v0iva actua-
Snimtiv. di, la reciene
coln del Dognma de la
d MCaria. Uno a vez mis
t, B Csilio Jimene. que ha


BIololdeni00O7Pw-qo'hO
lto una act vndad [an sa-
n brillantee, o ta Avadi-
Sli 30, se 0ae acreedor pop
io diertaei, a lt grahtud
i0tuci6n de oIa que es pr0-
nailiairi .
0or Jo5 ManueIt Pi.rez Co-
ecretariod de la Academiaf
oria de Cuba y profesor
niveraidad Catflica de Vi-
tuvo a stu cargo Is cnarta
ica de Is erie, qug versc,
1 pastor Claret y 1.lopi-
lica cubao de 20 tieppo".
or Pdrez Cabrera, maestr
ra historograooianos d7 n
0n panoroia dieovldo 0aid
,;n teinpo d tolonto bo.-
Ia proyecciLdn de su his-
en ellb` situ6S con ciencua
nla 1a gura de San An-
ri Claret. No m0s de on-
minutos dur6 sl conference
I de Phsrez C.brero: eo 0ee
upo darnos un retroto mo-
a rzobispo misionero y uq
penetrate d-007 n. to
an que le toc. .....r
,di. teltar t1. , .. r
eie].oen b...cm.- ..uto
3r. Fut el 3 i. A,-,;,-,
oet, do lobC -.c. ". ..
a.n, quoenonosooloroid Oi
oelocuente del proceo do-
en religiosa, que fund6 at
oson9ro poco t9l0p0no t.
oxolt.doo l. o0.0dooot
de Cubao0, :. p-,,erc,
congrogolo n de religloos
iede cortziderarse eat ante
ofunddoo, o"l'unidn do I.
Ma4l. Aoontoi Parot. oFU
too ntoos. ol oestudi de
...,16n .I tom, del fr-',:
..41 l on { I ...'de Mi.
1toC. deL0.-,. Ado C.o.
H1 M, dl M"Iah~ndeC
primers sede de o Congre-
qu0 tuvo por prirmrs-oo.-
a Is venerable Madre Ms.
otnI Paris. Los deoalles do
cbdn do IIn Orden, asl como
a Congregao6ln de Mioto-
oue opino con arte mogls-
Padre Aooreboolob. produ-
ni improsilo pony hood. on
orio '
sodi .0pl640did, 0verded6-
uoo1,o ol gnfiatogoble mi-
mom eAor Plren Seranteg,
0 0 10 Pseoblanza Interior
0obispo mislonero Antonio
Moarel.
10 01 D1ARIO publicaroas, e
I Io = onanleoeplenora-
o he000 de inostlSr en s
ario, sino exprosamos unst
is ao senior Asoblopo de
do Couba lo Isrvdldo groti.
0 Academia Cotdlico do
Sool5ls1. CoMo 0 12tea.


Estrella Tavera


E STRELLA Tavera nos ume en 0' taool. tol. 00 00 par
iEsT ri: r c.-... ... ,, t. .1~, + ...-i [.po
.0 0-0,000 : 0 .J r.cr.t0 el o.-,0, o.11 epeo l"lo. bbrio rotkcs ldo de 1
-. o.:.:-,,,- l. 0- ,, 00,ie- ei obre- 0.0e % odol lo. espejo0 0 pero s au-
-.. .. .- a ,..' bi L.'", de Vo g *ll se r- de eo pejo 0 suprime no i 4s
L 0. 0tzre3 l de Se-.,. tLnelt qu. ..0a ooeion de preo-ent lltoo;
-1-i ,=de -.Ii, llea$. 'g[-e. -~lquier eountura l=irl rO1r-
ooencunt.rd en 0t0 6n 0.ul- o girinesperbdamente, atro presdio ,
logo a Ia de Jimenso O o Cog 00.s p toofechao pueden 3er, pan 0no-
c-. t ",d;007-' elo!noodeenteoin-. oeoso, lo. pobro 0hum0no3, nuncio
mmamwa 0 ICid", de Csorilla, de feoictdad o de 0fort0n00. : N24
I0 "Lo Eotlo t do 507121i tanL aw de febrero tien1 Carlo. I cali todoa
fluido por el poets espafiol est 0 el us 0astoo: nadimlento, batalla de
poet franc'ndo, 900 odudoso odt- PPavia, elecin do ou hereoloo 0or
car, en 1contra de 11 hltoria, tra- rey de Bohemia, coronac6n propia
e .,I- 0ell Tr..oponad3 -solor,' 00 5B -I .0- .bdib ,tcacdn find 4e3
i. r. i 0" un0 poi lnB. atreo p o r.-,.h.,: 3-.30100: No de3e0h0fem
e-o C oa e .- 0J0.en. .ol* I i i l e n',erlo no.
I.,- u :i _-, un e" m e- Ep ..........I P:..... a r "'
0e00 -... 000rl0 qordo 000- d0 Coo.-30 e3-0q.-. 1.doitod--
T: o.Poh.ie.00 0-0r0le0. IoVue ro.7, 0le ec,0 U 03 uO00
700o0,001.,e-. IP0 to cc.-. 00 00,i 0 e 00 0. ns ,. Ml.o- Pter.
D', 00200 o[.3003 domooooo 00. 4. At '3,2 oa bLo% de Selo .,o.-
3e0 T.,u.Oo en0. ohr. oosobo, boqu do Pooo. e retpO aor.0r 0I0,3e


el ItLLC- K. it es e, rl ch-.-ri, ie _3.:. p<., i C*p `o rI 'l a I. -e
rin nr ,,-nao el er ~. r e l @Jnnois .1,1eles,11l'rew ao lerl.- 7 3F[ .e
p I0sl0n0oN"P e ..30- ,0r 0 --,,.h, Het weo P -,ts oo/,o,


I' nd ier-T,oe,&l siines I AJi c pr. g cuatro de ellas, retirar una vi-
0r0 0 or500000. r0 nopoto. ooo.d pvment 003 0 .0.1 0e0 0 0no7s;
oo'o..- srrggdu-1 ae l.P ,,1- ue con otrasf: cruce funesta. No
P.cw r FqeyeJ~ I,- No t... dejarfi ningfin actor" celoso de su
er 6r, ,- e i o ,9-,1o onslderemos nombre, su renombre, de tnear me-
t .t.rella; mirtmon- en EstreUa. tdera en noche cOttica, al disponerhe
ol topacio no pertenece a E 0tre-' a si;, a 0 0:ena.

i. ie. *j im i pLdr. c a-ru *\ ,- i .i :. 1 dlb l
pa.on P" el .0,0 a elto' 00 : -e da .o-oub 0,-0.e0 00e 0.1 -:-
hio.ohinaO l, ea a-o0 at a0e r.df. -e030e,.0 o.-r 00 de0.3 .p. ,',,
A.,.a... 00L 0 I... ...... ...Is 0 I .s 0 I." 0. cc... 3 '0"0.
11l In Nellaes asail-,,L r,, ,zncr .. .i
30-o o r..: q.3 ,-1I00 cc, do -, 0le,-- dnofleloer-e o ,- oeaeo le
00s p0 .r 000P0e0-y Inp.udo.r io e oo 1 00 0 00 002l. r,-e
-3uel.b a r, 0 aa deo l mto:ol i-lm7000 07a0. e70 .00 $7 0 N
,, O1'3. 3lU0'.0" obto 0i No.- 0001a 01767ooopoool h-.p ao-
I~d. E.rn i mlludvb In blh e a ftreila=oI iIm ,mld -,.,
h-M "~~mr., 'I oat Tt,'eL.: ..-g, Senanoe Iu 4w e.. t&4 r:.,
-,-0.aoi, -oe deloaotadroo oNoa-y e-rbt oe.reo oreio, do 0001e0s7,-,
e1 s c llo adel Ie,0 po61 c o to en o io ido ,h c oa.- 01 fit r p. a ha"
w eoplo Jmr podr* o. pejo que se rompe. EnoIsoprimave-
tl. l r, I, ~l. ,,_- e- Iei re, un die, entire Icz rosales, una
e[ conflict.. Eatrellaat macha de" mariposa blancs, en "u giros ca-
Seville; se ha retirado un verge. prichosolf, }ega a [near )a frente de
.oa.rcano, can naranJos, con ros- Estrella: horas desp~uis, recibe Es-
les, con adelfus, con axlgin cipris trails una c"rl. LaL tragedia Its
adukto. coneluldo. L4 inidl un e0pejo y la
Las e nos--con salvedTde00 -nos terHisuns a iarlpo.a. .
tdomo h .1e "hombre 0 1 u cir0un.- (Ao releer 1. blodgra de Tol.tol
doEa0; t-hmreueu--- publicadae por alu hWiJb nEl veo que

timonlamos muy ienthdl a5u'Eml- Telstel no era superaticloso; se
nencia el Cardenal Artea~e, quae n relale lax stperaticlopaes; no teals
00 00 plabras tan severe s co...0 0o e- r r nntao.- a una mesatde
gloateso c nbi6 el be*lo epo logo de tre;3 P ara o con ziderab a el'28 comao
.n ealpresa que une el nombre de .
ls Academic Cat6Uca de Clenciao numero que habit marcado hechos
Sociale3 0 e ]a que 'el Cardenal- capjtales en su v0ida. Y un 28 al6
Anmbispo de La Habana es Mlem- de su cans, a hurtadtllas, para ir a
bro de Honor-con el de San An- ..
tonio Maria Clarelt, anobipo, mi- oirar n uno est0ei6n 0 solitao
0 0lon0eo y grann precursor de ]a perdido en la Inmen0 a etepa no-
AceiO6n Cathesa". vadao.


EditrjHoy y Mariana
:Po Wstealter iUpfin. -"
El conflict sobre la Reserva Federal

E L poio.do,',T a n.o 0 6.l.tor. 1 ;,1 .11 ,, e .
vaenIdln-op r segundatO e nlopo 7. e oooloC iit ,,a e-', FeO,
controversia entire el Depart amen_- h 1,'
to del Tsor o y l Is untade Reseroe. ir.e-a p -ec .
v7 Federal. Esto.I oooo- .. onaEI 1
0inervencin di-C ,e ae 0 1. 1 , 0 I
ti 0e 000a0I prlC-'.4rlo *00I
r,..ab --:n- 15a -e.- lei Tin Te,~,,. n u d:,,
a t r, 4o ,o o t rM err, no d teg1- o di

en n mrn mq a que 0, *.cmod.tW,. ,
Car" -,GNU l d, S r, el enl, "j.c que
e. pl.d.dto a bo porte Bleno ,n.,. e 0.1e -r.L nu r.-.il
ai.og 1n quae to so cre odt'l e-o -0 0r, o I...r
.. Snyder le a plde. 0, 0 _.d-. 0 0 q pa b ue ...c.e d
En 0s reun6n o o snta o emanaelto Io _, 30 1. 02,- io gL. 1 c .
p.eidente reconoc6.d. p er eo 3me- t e q ,-l .. o
0 e tdbeoria, qu h a y problemso d db 300 c0002 dee h ierlo i OI
t:r resolvery que hay politilot s mc o ". n
smr.,.times= queesasnec drto r iao e- *
.representantes de osa Teoreril, de 0-..-.0 .iO Re3t,0. a F ra.
1 i ns d .M0 d o il ,fo P aral d I. E I ipn ose etg :..l C d
Deln sie n doeI lJunta de Conso t ay Ie b t r e l r.eits -lI- ela. PC
,oa cod s Et,6 1..y el pre$; deal, I re. Qe e. I p P l me 1
E,:.,d:oo,-soo-, pe enPoooordooo
07000 de oe oo emorandur4o.
... .oo,,,,, 0.0. 0,,, 00 053 30000.000
.'. o',. o, osdoo 70 .... ,, .. .. .oo .eoodo 00 S .l qb [o ,
0amente0a07 0 I t0 ueresadopPtin dObacer- lIo1oo ..5n.
deci Rarg ionet as comprrm-ledo-,a ,te p'e grddsIr E Ij'1
0as 0c0r0a de Ins materio o en do a.d -,,e do 5.s .ado. "Lelo. por
cu~lon, AUe r. qr, I. Je i. l..) S rcpll
., In,-,.: .. r . 0 .o .
Est. s Un. forema decididerren- ..El memorhne,:rn ,el F e bl~l
0 d d leg0 0. dod,' q. 3.10how r.A
to mejor 0p.0ar efrentr .se.o Is obooed oCen to T.so,'awo, r.o 2
cuest00 n.00010 Peooo 3s0u0cietem oorbando al esfooueoodeodenfol .Es4
te bueno El inform.so.icited. po 0to003 poresoonarle par7 doblegarIoso
,l Presodente seriioredactdo pOrP odependencaodoe criteria No e
Ios shores Sayde. de Keyserling. justeoo .io otloooooolo op io. qo4
McCabe y Wilson. Lo quo do. de olPooesideote lo. 000 000n un dl,
ooo.OodopOop00iong. 700an o000a30.zooOo3000.1Icure
ellos. Snyder y eeIngbo an lo ma0que0lost5h1 7 e adobooo doo cumod
decir, ya to .eabemos: i0 hn mare- plean con sus deberes, derno indivil
festodo en un memoroindumoque boo d duon que obhtoculozanoo deons
President ley6. Adf, ls mitad de nocional. Si ol Presidsntiq.ere. buo
1 comisi06n ha expresado ya su la actual em0rgencP7laltdque4ha2t
prun a de vitt. obre ei parhcu Jar. ce necestarlo que 'isiteglat d, R
hleoior WIson,o otto de los mOem- F. P. .004000dooso o
braos.Ion, ounotremendolinerkadn. I en 00.-.- .0000 '010 ,:',2
cuaul"tero edido qqua reduzca Is lI. 0-. 0-3,:r -- s o e.
presto n n nflacionista sobre los pre- er,.,-- 0 le U3 .s.oer, aete,00.1
cio00 y salarioso de cuyo Coon elo- Ir, i- ae50 owr- 0 el 0 0e..a. 2
miento e61 oaresposaoable. PerP. h h. r",". 00l.e :ooqotI o le, L P
sido 0u0eto a presldo otomblin. 7E rn 0I jan0 I. pre [a p 010eJ- d
efecto. ha sido loooao en uno o Pato- 00-do 0= .. 1, -ea.
bici6nen que no puede poiseol I
)ado do la s oJun de eseroao o de- to 0.0 lso quob U 30 it"
ral sin es7 ar en de oouerdo,0c0n7 l M 0,0 o.. 00" 002 ooo ,o r,,:
Presodenite. su superior inmedleto. 0a03er. 0e l ,ao 03C 08 0sl .
El uarioNmiembmodeoldociOd6 0oe ootrepo, el senadorDouglas dl-
comis1 oon. salor McCabe, es el pre-o o is
Itdente de lo Junta de gobernado- Quie tro err aro con una o ooicl
... de 1 deser-d F oderol. So po- 0ud a la Tesorero Plara que1o i ede
icl6n do to od.via rags d ofioll que en su actitud en est.o maoteroaog9-117
Is del senior Wilson. Porque at tue- mente deseD pedir a ta Junta de Re-
ne deberes legalese quo oblogan a I 2 serve Federal que oSe firmeen stN
Reserve Fed oral a "I mpediroIn ex- 1-: --- o-- rP "O 1o. .1- ,3-
pan,,6.oo 0 contractidno palgrosa0 0:.. . "- o a-.
deol cpdito". Coolo t... Od. "-so 0r'33 .0I.0b- . .
miembro. deoI loo unta do ReserveaIo 6 boa.m.e pdbr.s3L0:.b o
e -m ] ae1. C."sltn" do M60, o.nw oupect -j-,l 0 ,-it00000

00, reo,+ .a.b mo. n ,t.o q3,Od mo ..,P.Ad _CCAPI.+F4 5

Eooo.o, 00," 02M 50.p. 3d010 ,-,,, e s r3.,~iso. ,,,,. o.. ,,. "too ,.o
4o0, n d epins0e. s .. . .. e 0''e r l s '

qu-ernotleen q uerewcpot Lr 6rencs de qu Wl. rem s u-sa aa
i estroudtooo alooao p or-la d n o, u s e o o

Admni.traon. 00 president, 0 Wi.o e.0. E. en-PP. ,e L

qooon r do r d010s00 tboo de7 60eset- do oqoa r 1posoou nq,+, :=,,'
7a Federaolo3rat6p1n iemodI 0700010 u bora"od0tldaode0mo-
AV ,5007.to.70polooo ro- dodooidoor. el 000.0- .' 0
alle al IJnd. lmim ecupu-a do. ue dl hine s -atuer ite pes.
son, orepodoe doe .l.oor n edeo seoonp- Oeoero solo eitid 0Cii.. 0 i.r
o.0Federl.oo.00 aIon miaboN y qu100do0,tpoooo rdlo01ooododeso
deps utaoon oooooiool.Nooo01po- do quaoot1mnOaoaIsTfoo070 poooi~o.
loooserepeooopar .0 ,odopoodooooo olorcida p00 Io CoosaBlancao .oboo
aoo.queoteat6s .Jlos magistrado de log I miembros de lneomlsi6no nom.-
lo. trobunales federoleo. No hay do- brads.o ep0 00Presidente.

DIARIO' DELA MARINA.-Viernes..9 de Marzo de 1951


uromca nauanera


POR QUE TENER ESTO.
Centros Borrosos!
Bordes Oscurosl


SENAL BALANCEADA
Positivamente el UNICO foco f.el y real
en la histor;a visual de la Tele.is;6nl


V.,le la agencia PHILCO nmds cercanoa Pda un
demolfraocidn y compruebe par used m.smo la
upe'ior re':pci6n do los lelerocoploares PHILCO.Oiga -toos- os --Manres-aaus- 9 p. m.-
"Rapsodia Philco" por CMQ

SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL DIARIO DE LA MARINA,


1.cicl. Ccivh lt,c .IcciA w
Scc. 1r 'lat..'a A H I l da i 6st, -..I. y i,, ccI Mr i.tc, .
F..r. ',.rrc uen ,,,,:, ,d....rpc rdvivIc c d. iel pr.


p uc lc.n' s I ru.i,, Ac N..etv. ,t v AcI I'r i-cvuc, ci. cc~lu.
a.lda -r .e B n. tu- .
L. 'C-fa.rlt de h trimn.n con el doctorP r l pr c lg lrhit .iii i i d a i iii. d .i
de In Presidencla y del ivonv Jo P deu, -Lnl
.ai. I ..'. r h olbpri dres del Honorable Sr. Prevdev
F- --enr-m cY, cysprl' tss ,ofre-eon- on exelnslvlda
P., ma, 1:.Re, l d Nuestra, Sefiora de ]a Merced, el suntum

Francisco lV- Ruz

cls las nue\e de la m
,d-, -,,,', r" e lo cs ah'.-Ila Iglesia Parroquial del V
n.'-, ....! ,,,',,,, .,y prevaos L eftnre, d R uz,


-i 'M vi .c A on-
en, q, .6 ,e ,.l a t a ,anddean
eats Vtuls au d5 p mna fi ainla.ty u s
.'L..'.. ii,- h Lo d ads Faiu iphiH L
Nuevo comproni.so
nicihs shciale'vInvdelHoipvIi alCaliuih Gria. etd -
oel ,,Puivp.
... ... .1"i ,,iiied oviii.ici Iv . . .e es'"aiihi

Cochkaei party M yt

v-i ,,. ,-i.ivuitr taiMnul a Eciauficcsta, iiicdar eoA en'icii
ha,'.. ,t ., ,; uva.. LT ..mdcc a I.. i..... i..h....v -e a.e ii....
C,.iAii i L' c,p.,-udv cisl uiiydee lAs Liet d lvIac hocvheiieAanhvonor
v'n 'a
It.r- ma id venn stri dr u cru o dre rscionvIcah d o rtvic -
.Cocktd iailv party
vir,".. iturc ade Vedudo. l 1ecui lar ,i vu- ciiuuidJiivm .
El Embajador pde Chile'


Los esposos Portuondo- En honor del Bardn tde
Diaz Mafhasg Francisco Juarrero y Barquinero Beauverger
Enla i de Un d rtl M DolorovI enter u sorprendida en "La hL1nd, pv. qI- deja _u muer- Enl e im atco bar di l HoLel Pre-
Sna c t re Iloarma h- ll~ade ayer la soredad labs- .te ent u reu- antl q_ famil-res -,d ..- ]Pnna c.bo ,ayertUrde
i -yLi- Lad- suznAcyergun1 r a m a c c L vd u ib d ILthb b l di u
.nI.a7 moienta.vav.. Odettenerodi con s1n. ca liiiciulci ihon dla leiie u y n-es de,--- "16,' L oi a
Dl j-e" y belles ,o edel d./ tln udoy e.celnerit, ab.- ss ncnsb gos r i',, .. a capital -.nho-
elii do A. d .ncii M ',t i g d ie" I, h vayans sera igep hr u,,,. .en.5,squ dp na.i Ld
dcl I ,iLln ..ba dv I-:i: .u ,,ic ,'-- [.,a.,vvi. J, i', v ."- i ., i h ii ulli estdunii. ,' sbd ,vae ,eene sea o dc
r d.a,i'., d~a ve,.a Pvv ,-uih- lA ihu .. ..Li .h -i" Li,..iiVed ,'vido i d huiii pivuib c vd
.A.- C mucicv u-:u. i ..i. .' i ii i. .. li.. irdv Fran t .. lai CoLiium se dA rnc l~ Mvi n
i,- .v ude tI *',: ,- -, j.,. '''" i dhi, .. a lv ehig, t v Lucmdo
fl . ch'I .. \dv

de'C,*',,-,. -uid Cevii Eda., "....-.6,u i -o coDa .nn
dnnu nr .,-, re I,.i ,, i i,,,ryiiidl Beu up1r r E'; j.d ,i dha ac
1e dl-nSsnrr, y g .r .. pehu...vh d -,, tenWeshfhi lii-
-rnca hn ,P -civri-... L ..e dltsvi. h a ....- n eq'slto- dR
I a cicf a.: IIcdvd h.p.,,,,.
h.:.a. eldstre ad am 1 Lu ,. r eu1 Is pni,, F SIETEI
m. da, Franc I la h- on c:.

I -,, ,Ae d e c1la1t e1 m e eA n.,I Pv g a n lepW Me &
,7I-,,.,., Dvo- ]a upnhsbraloiier Ide! a tror

......aa d iC 'h .... ". ,- h.i

d,'h..v..c.........d LZ *? ; cIvc'u :""" ii', :'
De, d- a u sano a etl rzi -' g11 a u ,1o .en d, bell s e ,, osan; in
is vuciimaiwli I
f ite.dcii ariz. C-puiaiCrinii." i c.iiv[av i' ..,iihui NI
....... Mc i E. iii C G La i"' .... Li T I c aF d, ii -
... Ic- vi.. i.vc.*. ii vbo i .. iLiiv .. ip. c .. i i,: ', u uiiu ii, .... Aiiu i, i. rCLi
le1 I. e.,e contaelonea o e re. b a [ n ,,rnar te en un or a dnden I d e ,'' dash ri M r no t a-


-,, ,"manisatadenrluAidadna lan la q e aie


-u r a- endIn ela Va(ecaponee
,nor.. n alei ee nt.odeoeve p que sipe

d cha'e ba n nven able
v~bi~is' """C a1,I uri, Mas mi M.....ole G-s fe h dC`1 d esd
'a ta.t" da o- r a..,el o ntry C ll~ tas t_ pay_ a y e am o es o, ... n1 blms v afinzleares mod e 6 lepq6A desd


qu, ....... Aamb ry y de tlatista seran .suz "Indispensables',


en nu-i -,.. "a


AN OJ


8egunda\evat dt Cariyic

paul steffen dancers


CU-BAN -AMERICAN MANAGEMENT
RISIRVACIONiS -0.7979
3 3*


Aniversarios nupciales
NuesLrii rimer i uido, en la ieha
d hoy. se I o envianA vis in matri-
-oniq tie ,.. de grandes iafeclos
ion ed seno de lasoe.. utdtd hathanerit.
,I eatird.dv aito Cvhvcho Mica y r ..
Ceitilma cvvespvsa Nenil Tremols,.los
que cumplentienv vvclncvc aiode
--Otto stiludo vreferenle nar, el
senior Catiixtvo Subirats v vara su In-
teresante esrosa",rund'nR Rubio. con

monio n:
Scci.nvlve vh elivrau vi ?li .uii,
-E;l sehor Vicente Carneado T su
encantadora vsposv t feltaPer"Dii -

cvi,,Av pua cviii.viii l..
mera. celebran sus Bdueas dc Cristal.
que se traducen en quince antis de
ichac vco nyugale.
-Un grupo de atriniio cntrrcib.
asim,|smo hoy al quito aniversaro de


v,,Cv.:,-E. C' I
e -,,,- .i... v %ivIt i6-
vene espo...v C.r.o CZss,,ia urdir
Ccii. Ceia" LPrto..
ercera.nivrsaro dic
de Cuero.
Parn todom. nuestra fehtrllaritin.

Memordndurn
Social

Canasta Party:
-En el Club de Ac Pvrou sllcs,
a partir de i a scL ires d, Iti-
de, vfrecido vp. iS. cidad
Amigois de Iii Mfi. n;
Cocktail:
r.eil .. ; T' nnits
*I d i: f da
I,. ... . d, d

Tunci6n:
-Envel CvomunflavIf Itus
nueve p. m., de'acii vo 'Mr.
Robert",
Sesi6n:
1, A ,, i. n-s.,


Santos:
-Francisca, Catahint. Danober-
to y Gregorio.


S Talco.
INOTYOL

r.labd'a, det
e.Scu Is. ,


cOTTOLc i, cu
tWll ccvisirdn


a


Movelo ve bitvsta estampada a cuadrito
,,d m.d or~ Eapald. ,'- 1 e .. plio
e.-ote Tlla. de1 12 16
12.Se


Fr Luis d11o roaclaoo-


I P/- --II -- .,. L.I., A. P-A.J


PiAina 6


SPo i t i c a
Por Froncisco Ichaoo r
SORE EL PACTO Ir M


II


1 I H


L Sfob 0000pooito-obodot
pootoooo '.doootoo war.00-t-
,op o. 'do,,,. eto, ot. -,.o-

doooscon derot atootod o"em
pre ,6 .....R an d li y; .

t? ,. 0.0....'.to,'oo,'od,..t.". p,
p 'ctp ' It o e l u a r, n -


d ienpto e do hoel laoot$do ,u ho


dnttttototePad
o odon y jo ns poodoL. QtAt--, oy
propoes tde .ttcar h.dae l l lnh
lidenim fedel pa rtl d a Q nDtclner


do, t. oot11 ,, Ito do...zood. do
-'.1 e,; 1. ar in etrnd, t- }a pn .

It o -o t ...to ott o nTto -tt o
.todo d ,chenterem -., t ,.-,d-
ooolti ttpbOO 010g r.I.1- .. ...II
teoh deooarsatonsrto

to o'toe do I oslrotidtp t. erea
estoa. Tdeto o astado .sc.In. o tdeo t
C~ llaeo qttoas aopoooopodtood
au erdfin cd, ]as CleCenrt- nlpa Itnooloroseto p0,otoot. ,-tran
to dot oteot-no, doeLdo dt-
Ont Po e a do too d....o.too
En, q ne eonesd putdn, peroduir-a
tsa .1 T 0.a l e00.0 I, .0 nas0
t on tootdopos electone001lp0-
ma plodsera.pr pratgun toenopo.
Prtaton hombre t..doemprendedo,.
tan labortosos tan hephoo dobtIa-
ninbras ossdas y d...~crane
do.o eljoefeoaotentopood' LasVi-
la0. el correro de oto 0L by Mas
una ganancia que una perdicda.
i-,, no so gan1a una po,9tula-
w, .aa es pertenc. y I po-Aprnbado el pacto pore lo, d,
partidins, Be ha entrado en nna ela-
. pae q-forece no Pcam difLCUlta-
dles, Una r tapa p rnsaica nde'mas..
pues dentrn de ell# no hay on"


It HOMM eoncuentra on I DIARIO DE
LA MARINA Ia m s ccmpleta infnl cti6m
national y cxtr*njecr, seccione do sport y
comentariots politicos y un e sccl6n diJrid
0en roto0rbado. cEncuentra tambidn lat ce.
loboraciones Jd Ils princlpolis plumt no-.
clonslas y extrnjeras.

La revisto "7 eis" dond t so raitan los mal
vitleso owntoo adt qui y doefla, eontit(u-
ye otro inlterosnto molivo pore ls ehmbre.
LA MUUI difrumto en o DIAWO DE LA
MARINA do diaries{ occiones dedicades ;a/
hogi r, *f cuidob do lo nirieso y a les act.
.viddoes social.

Los mircolec rtclbe ol Magaine espeical-
mentoe conflccinsdo piar ells: "Hablrsso
del He#& af y do I Mods", al lafmpe sou-
gestivo folletin 4uo liono plemento e t co-
mcttdfo d osu tItulo.S LOS NIFOS rien cada dominoo on lof
"MuAcquitos a Colors" del DIARIO DE LA
MARINA dondo loo mai c6mico, persons-
je og sentoretineon con sus ntereooMnts
&velnturel.


DIARIO DE LA MARJNA.-Vierneo, 9 de Marzo de 1951


,on un fallo favorable del TI Suprem6 inicia hoy

sus labores en Marianao el Consejo de Alcaldes


I 1- .. .Irii" I" + I 1 .Loooodo y t., os poottdoo Oot
,'c'.,o.,, ,,,o ,0a0,0000 -0 -,
oe, fdo.' t-tv -'t'.t '' 0 -'v '1.-
... _.. . . . 1,.c ,, l e .
t .. .. or po. .u .:oh
Of I.t.. i .... oq.s i .'. .5boo.1... PR C tAt, ,h .... 0 oI

Loo ootooos o lie !Ioorbjtot do li
I ,- ,-,n i ., s on eora prod: c'. T.: ,-
I ,-.,i .,,; :. j..,. f r.'-_ 3 ,,,e


:00 .. ,o ....C '. ,,.-o-o .
m-0 a to poosho do tooflacons
i~dtd dotoot -QO ,1 olbso-oo
ohtoondoooInoell.osprtmoo loooo
.n qoooon cooonpoodooo o,,
do' El parttdo Libesoo o.pir.o
e os vt oslo .goernadohto. Peoo
oAN seol el Partodo LdotPoibtoeid
lopo-,o,-t.- poto, obo.',posilo el


It cada ....,,leotdeIt, ,Io, ue6nqot
la Persuason ye l .J :.,, ,,as.. y ,.:
ool stooIfdo.ooso o qodinoUnio
,o Lofo ,s .o, ,t.
et eiciar .lPR 1. s s 'teetuir unirai Ituer coL ral podert
Naamo a l reboa de ls afm.ia iones

Nodo? E 0 100,udo oil
tura.mente .a esta p hi1 sn PswI 13tmao stParois tode P intueb m.._
Pot sodlo eorpmeoo 0d0 mocn otuo


nuted posede rlhicbrlos dias quc fultan del
presents mt
el DIARIO DR LA MARINA.
Enfirese per cI ftlfonse
M.5601


Acli anen brneficio de
su pueblo el Mayor de
San Jo rde los Roasmos
0H,: .1 .I *l .,t-d I-. -I. DI .

Pth- C h.
rn ,-,,,. ,0 % J:s ] .s ,s
Ho. r, l i,-o d 1 ,.z.
le. a, 'C 6.d,' W dr. 'a R'1 L
Hbar1 1.1 Se I|,' '. pnl. ar
a-o 0to, to.
rj,-. M r~r.:r a 35 e -s ._:r,a, .s

p~ookito1,ol ooodoC.10ooV e
p 0 i `1.. 1,0,0.of.,.. e. eoloo o r.: s:..:.T, e v,
oo, esta d oto e c a,u.

to o UopootooooI
or.o. Yto1, mot .nJ ..C.11-.o

orlov to dci ol, lrr d lr l-g. V. ,a a

to .,ol ...-..,,o ..,dt:o:,o ,oohl.oo. pooloodo,: too, so,,,-


do too' g .o3 o o o~t o d o o,neo mto saro loooaoor 000
unaad pt h boo l acto Clo p ot plots
tiovindo. E aor pottog 00 Ter
00000. o . ,, 'l,, ,- to o-.a o-'
conclerta de aut~n,. ,,''
sella en ]a colectivo una amistad
qu-een. In Individual ya 7n 'o 'ons-
tula, problema, poniendo finatn,
de I.. grandes querell. a oehus


1 ce roucho" tempo viene propug-
nando y hasra clerto purl. p.ofe-
tizando. En politi ca. raft que (n
n oingunaotirs achiv~dad, 'os extre-
mososetoono O de otooomodott/a
herej. 0no 0e otra coan 00 OIn do
l000e0.' q oo el extraomismo de


Sin previo aviso el Gral. Batista

hizo un recorrido por P. del Rio

Visit a muchas peronalidades en vatrios terminos
de toda la provincial. Demostracionea de simpatia
Sin previoo aviso o oo oa Inten- Leopoldina Lp5pet y Bernabfo Pe-
oi6n d. visitor o determinadoooal l 0guero.
gos y correligionarios, el general El older. Batista lguo6 vlaoje a Ar-

c-.- Cs e a, e !m ,, oIte T .l Poo116,1, ,ofre ,

.-,,:," e 'a I'rnc r BA mal '.l', =lilt~e:,',' T" 1" a ft.,'~ :o lg ,
...- Ze CCiCellafr a.,cl l -o.' ::.u C AJ 2" Inadol- Cum[ll~ r, r ie iir IP
.r. .1.. ..i.|r- .. oe --`-ooC |.o o -

00P.- e. tod e la ma C C. [T- I U ICi
00. r AO L e.l R idso -3 |.l li i
P l,',-, Rh" c ,I oy Ii. p orc- te


t-O, O i + oroAr tn,..000 P.,ol
.l,, ooal ,: .' n e....lI.- t otlJn


0 ,wC tC..r . Aede
IF -,:r~ e ;~.:o :,1d.r eroe _i0io.to F.ll .k. die,

-..d t. 1 e r .
.-.h do',: da. ,,: e. :a 1r | t f t i


,t, del t ioa a, lal ;.,r r _
I1" I di n d llro de | "qc ,:v Ir
.,.. P.-W;delRioT R a lerrt j |
.'00- e x pr e ,',ue eo ,,a, o
hot-'.T,18o, o .1 0' l eCOnC.
ur ] ird le. e.' E'. 1del


C .d on t, do loaub o os .-.
,.,oeraC eI p L"r`,. O M NI,,S

.o -1., d 1 hp
o,.- ... . ..r. .
do 00 0.., oo ,.d
r. -- n... d, ,W. .e -
&',"Irnal| de ] pRid
II.-, $ r, Irdel 1 ,%P. eel e
n.i pI ilu- O i ,1 .-c
-." Mlerdlc R., ue I; ior t + ,.llm
1.- 6 a B tai -it e
,: C... Sn rrf sl e t c dur, 1. -l1
c.... .... r ,.n ,a., -n, ., O C
a.-,e rde m dAUe.icm F. Cn lcld e
ir- e G r.~r',bw -, sl d. d-o en 14 .Im fta
'.,, IldJ pe. Rtll-1ij d ssae oop
h ", 1e 1-d I. -ele a o e .r
-.,,-d.# D li C , -A, IT'de Mon.d
nl,, p1m n- dF Is t,, ble aatude !CA

"-,..,-. T em.r" Uslenes n


"'r T, e I.' q- lFP m eln _an


OPERATIVE de
SALIANS, RITI 31


ICIO ESPECIAL BE LIJUO

AVISO


a los sefiores viajeros. eesta Enpresa .
tara con sus favorecedores, a partir del
1951 ha rebcaado el precio de [1.:.: pa.luevos 6rrinbus en servicio, habiervtio
guos paa el Servicio Reqular.


MODIDAD. SEGURIDAD Y CONFORT
NUESTRO SERVICIO ESPECMAL DE
LUJO. UNICO EN CUBA


SuscnrIbase usted tambain olDIARIO DE LA MARINAm

DECANO DE LA PRENSA ba CUBA,


Elperiidic9 delihar. 11/iarie mi serif yr mjor iermdil.


B .. Confirm el fallo la
Buen innrno aulonomia municipal
CI'i s0J'' at t.2. ue1 en us reclamacioneo


mee ~ ilnia u-, con un
-F;, i de o ~ c. **.-.B '.'co-)" ..1mo o o.. .or o. ....
i.a ai. -'-.. j.., e -HArma In ner fit .e wnl.'Jlto en In -ec-r -111
efi,', ,i > q c u, I-I de Alcalde eue itr 1 r,, : orl o M o C or,.ulezoso Cen.lue& ae vo Nil d ..i
yI..o 0prAolems, d Tfrbl r. -

ic'feni-. ,1^ ii ca' i Bii io5y ranclic o Malrea ms, dtan do.- n
*I.... ... ,no o l a de -anter ;r :r el o .u
"'o noma cogrado a pto aComatitu-
l "'r '. + e i rnmo de de l tem oo u ors u l ja n za
rna dOsfactoreo divermo1o d.o&ooran.
r .r ,-,., ,, dezo Petrieo por, tanto n Iot econ e0o0
s- T -'. -N.' __ ysoc ial rec dacn tn f tdltioo to t-
Y coooeldlendo on n a Congreso
BalIsta %W16i o1a Ileg a anut'e"t sman., 1. aentencla
Ae DoEbL do ootitlifar to Sot, de to
Pinar de[i Rio o 2nteno0o.o-deit.otrotioo py do Le.DE~~~~ oUA P" t0" -u.;" -do? !.
Yes p tpeciales del Tribunal Supre.
toI., t. ,, oonepo eno odTOmmgitrado e J'sn
e,.",-,- `1"' oois o... ran o Toorr A Toomk diotdo oen
,e- 1 ,1- n r, a controversy a planteadaPo r el otPi-
e,-,, Pro ,a n ,,r :,en ,, I l ll- ap , c no b'ee ldelElf a djcombat den-
leo al .L.I.'. .... .J: do reoluoion delot -oSxr do oalcalde
eor._"_er________ oobo pioil, todtdel tiot o Cololad -
cobrnprI ls Admilnstrei6n Gene-
ral del cincuentaor elento de axce
o de recaudci6n e .e timpueosto to-e
PROCLAACIO DEL PRIMER rrtiag onlorneoa Is pey de 1 de
CO E DE OBREROS GRAFICOS jlo d 1025.o Isd dl Fondo'Es.
DE CUBA pecil. do Oro..s PItbts., hoy toI-
opuestos deI t Ley de Obras PHts,
en osu o rrlculo XIX. Se falt, a i-
e. tu,,l .,n a p aorr del repelIdo alcaldeo d M -
o.,,..ot.-oo",.or'.oootdoo-San M tin pr,- lde,, ., n ,:''.'..- NO' da n ta" ,e ,el ,-rbuna-. per el dond-
I ta r -,' e, .'eL,' Gare a, del bu-
q ln-fete neao Slo-Caro allo, qua Int diri-

Ei, d: 1 dl 06 I n
o oto i orto a doen Ie la catds acn.. o
de diiern(bre de 1 a50)
-or ,,' ,, B t; "l' l gob s.. eu l dereaochon doel aletod O.. pei-
0bir ese ea eso n n od a s l o i.ado.
rl egdn lg finca de que se testers.
toc0aooodo qs 0001 00
L.. c. pr e .,. -dent d ,el o. aoepfndo of do heorlo gobolIento,
en su totalidad, pues do odotls di-
Erl en C idob 0e0 osti cho ooi toa d islatdo tosgintereses e Ai ea -
El Prmer Comi td de Ooeroo Gr0- oomedde. el del rocoron muni-
fioos Pro Bati'ta Presidente. lntftu- oipot, os pesTodcaroo n, dsJfndo de
cidh to .imeoo.o.ocuo orolamId o 0can-0 rcibio los hoabltntos dol troAoto
did.t,,a-.onotoroil del o ee del PAU s ,benefltos de aomento dot bioo
oeneraol Fuleo..n o Batiste.Inviteao e o. toe oos n otlue ono tdo oes t l e on o
.-%- r,,, .. ,,h, .. trat.blnerond..os tosus
B,, m ~ tl,,,-mi. local.
0000d~ to.Lo ardtso Sto Ua
d le ,,t. 00gooLabAudlenc toot-Sa 19t2to doode
da ~ ~ ~ ~ 1 endr "- loCivil-- Zod cnIlSal i~ones
------ We can u habitual maefftria deeen-
1,tar ldoctor VWino Coot., too
Otras notictas de la8 verso eoon materoa municipt, sep
su plantelooento de incompetence
actividades, olitic cas fodeojtordfoo y deogotfob to doooo-
p a des do Stoo yo ohoro ot Suprooo, of
conformarI o hecho poo ot tIferor,.
Etl dotoIo.oaoW odot[aoohs dclrondotdgo ooin lugriel rc..de
sl Hoiodro o 104 00eve d s Vfho n onoe, tedO do oI AdsCin ootrsc6n Oene-
en ereo mreda 5o 1o4,an en IVborsA Put delot tado. doe en f.o meI no he-
se eonstruirg un eormltd pro 3oei R.ch relaadeOt.
.ooot.Potdoot.o, 12. oho par ot otooldeorCoo..
San Mar'tIn, president 2. No antra ot Tribunaln 00 o fondo
Parsoetoto invitooelsaotlor. Ctaro des ountoro otlvoo do to cittdo
oerpotdez Martinez,t ecretarto 0or0- toomopotenon, pero n 0su00 0rgu n-
nozador del barrio do Armyo Apolo. t ,reaoforoa tI outoooomito .otoiot
5ue eonsagra I& Carta FundamlmWe
el Estodo, 0co00ose veri acontioda.
Fon t. .salones deot Sndleoto Tran- cotn:
viarlo de Neptuno nomerooo ,ta.tt. W Contderaodo quo sooelt ooto
tendrio oeeto of aprdLmo dit 1t oou potZCeroeogoene. quo haboesdo 00-
...a bleo oFfrovincial de "Acclt n Re- tuodo o Atlclde Municipal doe'M-
voluclona r -Guttero". rian to en t tlcaso aouoeo ote returno to
Se aunca qu atmirmia irien-contrade, at dictar Is rCe~ouc16n im-
So oounolo que of oottop dlrin- po ouodna, como agent del Poder Efe.
to do to orgogosoho s Jeouo tGoni- cutjv0, y, par t0onto, o ubordonodo a t-
lea Caots. orinda oen sneste go t
oomplio inoorme de o to.uturos po-t
sos politicoo.deoItoorgontIozao6n. doa del noticlerIotVd y eldo ongejal
del munlelplod9 Mar no eiocr.G-
toy.
Adomos visltaron at generolt Bsto-
1o tratando de dlveroos asuotos y oo- Fuiomuyooomentadooon SonaniCla-
p'ctalmenteo de lg actfvltadeodY ra. et discurso qua pronuooCo6o so oI
a0,0nces deotPartldo.et seflort.tVof- poroetaomaeldn presidenooll del gene-
dCo Coot,,. oolonista de lost .Rurle ral Batito, e treprooentanto Lots
01 y 22 Pedro Lndon y 0ef0ora, so- Ltmo (do etorta de lo t Tunas) st
or Luoi Oltva p uno comtsidn de tual reprooent6. con el 00ftoro uoto
olementos de La Hoban::saeilor Morialo os AoUoaog. otlaIprovinteo de
Martinezopresidente dot Partodo Li- Oriente. ToombAitnoa onood sn Lug
beraloenArroyotAranasoqontloditO VillasodoeIspreoono.sto t'to'o-
00a pdsototcpon toopde-Itloa dot dotmogo dte doctor Looon-
nomormarTl quo ho do o-goloooopo- 00 Pre Goellt y del doctor J. tftez,
ooando.oon a,,potttlc.E s efor JoroJ dndestaeodoo factors de Caooo(otyp
C6 ooosdovey.1ator JooA F Ctods- qu ooooooootsoon a dicho a 00


. c


n

d
c
t

d

d

Ub
o

fl


M3ovimiento de

defense en las

filas del PRC

Fraternidad. Autintica
Nacional lo organiul
oh .soc i. o." ProoIinood Ao

le,,cih- An0,ioll i d de iwoo r
ir'dTlo, intOaloI~l erde Ihujron ITl, U
cio,, v a resdr utnlfsfu
Er gareat qehar ven cii dea rro.
e-.oA ubhloa. o. firn de o culito
acr6dittol terncoal de nuestco poALL,
destrir et Perttdo dRevolutlonolo
Cubano Autiont/oo p detenerIt olbro
troreusist que ea caveldo denarro-
and doadse t PriPodier. Pontesaootto1
OtaqueO perversion, au iolado1 por
roopoosblt oablolotoos, J 00 hade
e aoo rlooo oogonoor 0u ,moviolenito
do deoeooo dentlo dat Poottdo Au-
t6ntico, queo .00 00pn do ooontrorros.
tar esa campana rrrcdtoo, que 1Uen-
de a =a deoogacldn de lto onquito.s
socialep y political alcanzadoa p0ra
el pueblo por u vehfculo -tvoluclo-
nario: el Partido Revoluclonrlo Cu-
"Frateolidad AutonticA Nltonaol-
organl"t o coltera] dsl olo.eno..onoo
qos ho ooogtdo 0000a to detlsono 00
on derechoo del pue.ot o 1i,' to de.
feno del Prtldo y dot Golerqo Au
thotfoo eO~ontr]o4 Otlqoos m~, ro.oot
05 del tootaltarooltc deM o.oogI,
de o sreaocin i p000 00 dt011 de
loo verdoderos oat&nuoo. oho.Cltis.
pretenconeo a y tu Infjulcta; 0par0
Il doefensol doelprogra q e dorst-
n.a autrtica contra lo Iri gsloia d
a montrarrevoluc1todno 0e prrpod or
gofrun 0lovotlenotot de nis00 paragsi Ca-za n pUr i F u >Pau.
espld y luchar por eoOp puntos
seotolodoo.
Po tantoo. invltmo. aluctohr en
de, beneficif colectivoo
Sid. tLrot o ou;o ques nhlno fl
triunto de oo Partldo y do too prtn-
cipios revoluclonarlo1 true zustent*"


otptoooooototootoo 400~l oo0o1-.
ios. Initao a Oopoerr ern.
obr dorientadojra qgue io gloora p-
a, el pueblos todol ol cubanos oleo
Cuo.eran el blent.r de o e y troo sxd-
0Co,..lg, Poluclb ,ld- od -o*eo
olotgooot CarOlftboobi to it-
Uiend Arsa GOnIWL. Aypec
Mcnodleae. Altoei oLopot Cono l.
lioeread Nl& nIdjilbnnltiIIdi.
"o"oo pde 7Poo l Atme s o.n
Dairmal

tle, tonia necesarimente que dicotlre
po ese Poder omo In hioo oel deero-.
to de leosvidad, p000 q0e pudfer so.
taboecerse dospuo el recurs o coteo .
Pioso-dminiftrativot p talotle, so do]
todo equivocadd pueto que In pro.
indicadresolue qin u eda le
ionodoosoooxotopoodo Os
dirt portodel mencdonado Apldacier.o
oiendo oo propia autortdod p preo-
saiente frente a to do t1 Admh9t1dtor.
oosn General del otoado. oomo as&
o demouestrno o t sunodmntoo d Into
rptida resolutidnla toney 0e 0a su0
o.lelo odmtN6 y la ofrmlotootn sen
uso de oas t cultades quea e t.eotl
Sconferid c porIato Leps o gontes, en
pllceeif6o ds to I entenca nuto ero
al doiento euatro de velunte de
dioemboohtderollnovedo entosoeuosen-
ta y oatroo, del Trobuno Suprero
de Joustcia y pco Jo t ee de o tHa.
cienda Municipalo p t.endo of oelmo-
tivoono en ox ono toprosedente.
CONSIDER rANDO: que e. Soto
tieneo o dlardo ens diveral o alone
que tratindose do aon mpunactn a
que0 e reflere el artctulo d oscLento
doecisetes do to Comtltuci6nr, oreto
de un a uerdo de un Amunloo lento
o de una resotluc6no, d e un Alcalde
Municipalop, 0 po do pisxl6ni t pre-
oetpfadoo el-o rrtio SfoIna del or-
dooulo o~ptitoodo, Ley de trecede
septimobre de mlltohocientot ochen-
tI y rich., egt~nell cu.l .1 pl... par.
Sque t Administracl n utice el t re-o
0curso contencloso-dmlnstrativoa se-
I0 contado deode el dio siguente &al
en que p0ortulen., ocedo se declare
letov. parso x tinomes de aquo1ta
Oslo tloritto ostA requerdooenoelosu-
00=0to de oer de ta propia Adminis.
trethn eactoqueoio va a odricutir en
la oh judicial.oIo, to que no cont
ouoodotonsio do to Molnid-Pt 0 do
Is I rovinclel que onar. de expRts.
autoionola parori LOoI.oooor. y o o
L~omr cotnsigulente el pla"o pars for.
mular Is impugnaciiin mediantk ell
recurso cneni Oa niitratlvo,
con aliced le. Ifect:Mdis docmeto
poeodenlal niof eroo00 0 otee ldosclet.
too cinfuentay punoo de oit onoveoten-
tos cuarento y uno, ha do soer el td
tres mcsesa:1 Eonitardesde qu~e qud
notificdo of Efecuttvo Niongt dot
ocuerdo o resoluci6no no el de o
aho que serial el arfsculoterce0
dtl mencionodo deoreto, cuyo co0-
flito con el s ptimo de Io intooctd
compele estar a to dispuooto ens -

COooOIDCOANDC Q-oi.,oc...o.
%.lnide mu--O,'tden :e n-U C1
do go a "tIoc 00' to.1.918Q e, 0

oooo.pooooT..]toolo. co
do orodo.--Coooooo-


P DEL


Dr. ANDREU
NOo Soorpo eito so oclme.
lat~ !,a r, -i r --.. .... ...Pe .21
tINodelt Dr. Andreu, otto,-
ces en catarroosooquitio ,
y otras afecciones respiri-
toroat.

d ~ M 0Ult vPHcr n

d : ,--,, ,, ,,i , -+"tre-
, . , "ofaeo
na" con un pocotms de fluidoe y
do holguro.
Loaollanza liberal.ouOottnla de
0r tofoizar,o cl.-iara 0nlanto 01
panorama politico y cerao i ofi-
e'almente una herida que en atros
oopctoo ya habh l clcarzado. Lo
ptmero, porque deftneoIa situa-
cit.n d 0un portodo q oe estboo-
locado fr te a t]a opo. lodn 000-
toooI topolltic' de Chibt., y cn
moodo dot catito ontre ta nposi-
c'6n politic. normal, do tl UNO
y ol Goberno. TY hoote 11ecd.
al moment de que Il ltberalismo
escootgiee un de tas dis pooslci.
ns,. At elertt to tInt n. uberna-
meotal, el PAU y el PNC tendrin
que "reoonsiderar mo y seriamente
.u rpostaci6n actual y su tpictica
future Elosotmo GooGrao se 00r
nb~lgadn a ace lersr sus dec:11iones.
pues nn cre"ooo queoelqP-1r,-odod
1. Cubanidad ....oa, o.mnoaoOr-
todotxi, con ntin deslott aslac-


PoblicaTerreno

politico
-Fos Angol Pubillam-os
C Ohi,. deo d. ldo plotoooo
aa hrnanealacm1 auifro a
coolquler roeoooolo.' ot Go-
boerr.o Lmo Oicto-o, .awel-
r.. qoe ton Grou. toInaisin.,;cm
tJonao Pujol quf on Boa -Iso o. t-
1. comprometerse is~tamente

tan Itno liberals pOqu none o I
nOelontOOOOO poltror o00 00l01.0l0r
oro roIsdo onunt nI,
"~era idverlirtia.
Aoo, cuondo t senumeran too he-.
terogoneo y promiocua ca ndida-
turot. de oalic6n gubernoamen.l,
se fottluoft sombres qu 020are.
cn en on to m "ero del oampo de
tla postclor.
So dice Una oenadurna -.. C.-
tellanos, en el arrello gubernao-
mentoal de a Habana; y, por to
mucho qu0e 0inific oel alcalde en
Is mecinica politlco-electoral do
+00ta provlnfa, hace rato que s
dice:
-Do. (senoduroas), para Caste-
Ilanos.

A tlati lo del Alood. ts
Venso --ardai ooddali e..
RomoCao 'i Obol a
WOWl eneaJai is Mw 1s&
Madla C.l MI, litrls nrsaj Abu.
ptoaoo l0a 00. to81s ausn M -
sara e 1oposboodoid ez- ra
sel ootois otsopeooto. sson "a-
cajoles libenas lovi BMlo raliner.
OohOl. gOLtetoo.

Lo remx;o.. del Gobir.i a i..
tuo dot poao.) tLisooL a sotnaq-t0.
te. Clons-o olsaotooeoooo tOaojtn
norribrdo y carpoo Loa indiclo
aon' de' que Agricultura y Comer.
cio oerin porao o Nnuevoselltdos
dsl Gobieoo.

N-o s "-spor oqo. displ d -
Bga...0rea RIv daaaLlelf. e.n olla
6.lt. too os"obo1te delo ne.
.ato. 00 as gr osignooal. par ato
kbsotoboLoooo otooorfroiosaboe
1. i ote .asolio: -. 00e.-
O. 0 doto .ooidstosra sobbeniosta
ob so. prolvocal oa Lao Vlilats.
.lasMAS i a lo otprooldetcia No.
.lasol y N do o ondugria. *se,
"Ullai 4 Bas "J u isavestlliMla~a
bi el oblarh i de tlo promotal
-*a-b hpy q go oa doaelpoo-

-oto II t -euU ion aId na olr.

m lou tao prskIsto aulwtuo s lr.
Yt oxa -ss ooddt -l o
-- C. Kl..y L
Was. Ahers as moestrajn Bgras

o o ts i delo .1 allosiloia d. Cie -
pMr aslso l h roeelq et, auri to.
'carec

I T Al o et toeuo ials-te oil tm -
ermexulrtaits- "al M."r.h aa t
a isorw-t.dx y. n mjwl ass,
A 'a."a hay quoe Nflre vaarle.
laInest .I teot da ells .l"lllltla


an .eswenetdela.".~ lm n l
Como a Carotllm Mtel. en su
oito--1sdod orsooto, Ithicrsoooh
Una trinofuai6n do sanS r de san,.
ore de un Joven soefdnidoloente oot
todoo, t lempre blen o bumorado
politi o, dite:
-otop oooooodo .,can onjroE.n d Ginlasu Mrtic del a.-
pirafte Rubia ,Lela so ha pueati
on prictct.too pr~oooands 0e0 0m.
raol, a ndrepd foqotodrrathi0a0rite
0 k 0ior datd bo to. s t o y It
prie`.l& del nauteBnelnabii a lellf.
E. pooto ear lueoo sa ore oerdo
las, OA. -1t7, onqs oo da ar Carl.
tPrio, o Heoia, Tdor EVaboral.-
I roo Ij *[aisainim-Lm. far
ad tototondo so L4ro6t hlr o
olo, Ie nbol T. 1oo lV -; oa o
r0500, I*-. 0 n,-.,.-ttin.;,LsI
Ortao-dtoa c Cal o to yICubao.
Abdad do Gn uao oomar"to,
I IMar Iagenld&t el Antaonoti'to,
00 to daS hobioU.do A ieos."
LtIKREO POLITICOI OU1NTALEK
EN LA RA
Sooncoooto s`onLo Hoba,o.ItIt.
dor politito de Puerto Padre, senior
Alcides Gonzilet qui.en vin a cm
btorfooprsoootooan00so. efedopoll-
too, el tonador Euolblo MujOL


o.H. 0 of.:..- qu pr-hood |g.
00,0~c. aedo1 ,ooCooj .o tooggos

a La ot-&~o0o.g aloto coioodd.(rnica Hlkbanera


DLRIO DL L [ M %RIJA.-\ iernes. 9 le MIarzo de 1951


Funcidn benofica de los
Padres Pasionistus

00 I. Co, o ott .rt Slo ]
PP F a a,00 00.3 t'4 '0 'T.-.0
'a ol l .r-.l A p.eanl.',

m j1. i-e. ,1 ,'a r c -u ,n:r ,r. .ii
la r-er. a ta
-- e.. ,,. P ,, ,=, e,. Am
ff.i .m cl e,' a C r, i Y- p:," .1 Ir l, ,e '
m,.lle.. a ILIr ,

g'"1 -sse ,- n ,,, I6i c
4-- l,-,ollc "9 j'" ;, ,II' ', d'

w- u o i, a:.,- !, ..= , ,
.le i- 'M ..u'";.cij ,: ; 'o.'. : ;
I. ,i ,;a -, 1.- 0.-,+-

se ,,in ,e -,- ,ac, 1.-r lsr.: l.'r j~.',- ..1'


Cur. la I

,:-"o-, i: ri ..l, dl, d
j,: 3 '. P Ta .l 'K e ,-


MOLDURAS
* EL ARTE le olre.:c o.a:
,lna ar,,dad de m.Td.rIurs
or. cO 1.ototodorno:. td o
olo t~o -o


A un a asamble ade alcaldes h
----- '* -- Cl\


Pruebo 'iht
Puatos Dliclosos
lUuIOIOI in *ll~l PIIKqAOO
"nliall F K.. i. d 1 M Sl rlA.dOl
.o..... d. P-.." I* ..1-j-
1100.0.. d. -e.te iis
IlifJl* D41r1- c- Jipwcr i,.,.1.
inl do.d. ..


,m d-..oo.ootoh.0
'.MWVOI ItLLIN0OI AL INSTANTI

'doV I I-- l il- vii- *- -- J>llld
CENCIOEIE S U ^


(m Pasta pars X )


IIELLNANrS Sj;PEDRO BETAICOURC, Matanzas,
El .lbado pr6ximo dta 10 so tfec-
uri la toms. de pocit6n e I nue-t
lo| ounta directive del Slno1cato tie
trabajadoreo del central "Cuba" y ruo
Sloolar cotmo ol q h.e" d.o. %ld. Ce
tooeteot lonvtodoo pare queorepreooen-
t000o0a e1t DIARIO.


convocaao urue

Se reunird hoy. Tratari
de important cuesti6n
L. Asatoblea t Atooleos de oItRe-
pdblics oue Iot.a .ostlo aono.cdoa 0l
alald ded garlanuoeloao ior Frnn-o
else. Odeodo oonleo 00ar0 solicitor
lo proobotdn deo to I eyes compl-
ontariat tdeo l Constitucln. Ian Loev
Ornoeaoo to to. Moot!l. I. dtroo,-
a.l6.n tde1.t leyea. d praot loeyo
utto opootooo ta Is ottlmoootoo tou
noopat d asse t I&o le.deto Toibtl.-
1on >t dolotr0d0 oquttloa oetoprodl


,11,anares
uttr.tOt no'dondt tonoanus of-.
oinu oeotrl, 0que o h0agon ton-
de explootenis mlerviot ;Y otras quo
aon verdad era l berod par Is mu-
ticipoltd.td ontr ofoeecto boo aIer-
oeo noe] Colino Doeoortiv.oen PHtme-
00 y Ocho ten et reoto Mirtmar.
Mariano.o oe.. cdldo aseno entooe.
w or oolub.'rft.donte el .enodor de t o
lea blioelor Alfredo Hornedo y
A tfin de tonretarI&lo t vulgaol6n
10 i Wn d~el d aipu&llCe a na t re-
01"dr.to d 0 I o=o 0D.1 l ,.
.1d.-ttottd. 1.looott~~o~
do Ro.e 'ontoe. a h estortoo to t...,.
.c, _' E-1 L i.re'r P---J "f,,, :.' ,.: i
. ? 4 R.-..o ,._ ,


or toI to l tt"'h'udad.
At toermhlnre o o'trevo.laentre
lot ooIooeo lodrol'oI Ortea v Me-
lt.n toos6 tos eriodotasio. tronoI.n
formadoto qua el Cono,'eo comenzart o
olonsot 0 d.00 dotoooofionoIl Pre
sentuac a de credenci]aes de os al-
Icadesoo oobleloto.y tdesou6se.to 1-


Cttrt'otoo t.oti:tetot

[n" Ilroop* d. III 'ldooo, 1 t-IHn. O ,l tro .Ul qot to rmarhr. .0rle
'... too' .nelr.o _o.hod .oo'.o.p.ortI rtoo ooP-oo. .oopit.aM
r tpoldo do on o t'llGol.. 1ot to 'r "ooI ooG.Ioo.13- 1 5Nor -Lot botloo.
o.d o f.. .,- dr o n U. 0 b rill. : :Lo .o l .o or i
.b.nl UI6- 1... U h.). regliro 1i. o nallr ~i l ,e q Lou Illn
Coo.... P4 .1 d oo.111111%.ood.oooooo-do~, .d.
Id.-ld-.Iplr. q"' I" i~ld.i.IiiI l
Como ets nd, lblll el. md l d .,dnd er d, ",ad, 'I.
olunotdoro.onolooo.o _. Oo1(o. do o'oi
., 0" I llrll q eInleIrl,1 e- Pll'crll,) Pre HmplilllInflr,1llPre%-
disl tho p., to .1lhOo FtloJ.ol-d O goodro de Go-.. M-o. o tron.f.lrr
AI ohooolfr totroo. de Car-oo.lootmtooo'.lo..ooalod.o

liondes orquideot
f l. ,- , . I : , .

-3r, ,,.: 1,,,. .. .. ....,-..-


3c ,' l r : ,:l. r,.r ,- -


EDeLcr

net L~sceum


Parn el Viernes de
Dolores

de Dolores. Yen o a otsin eotdin
de diot numerosao tdamoso,. ior
La "Casa TrIas"., el famoso e dn
do! Votaot, ,qt,,.oo riee
noo .no te0 dr t pare.o e..fd ehaI
.s. m s[ odas ofl.oe. d a 1.
par. "ervtr 2,su exten- rlnea
Brinda "Tr oas" a tod ndo.

ditto, l deo q.
'.lo e "a ,
., o, y lweo t he.t rtoos
cris ntem oa itoeooatlcas oq.i
dess. pare. eyr prepard,,enmarrs..
desto. o o.ofigurs ode eoo n
ltl boo j, -o' ..0..-.
Pueden 3- lm-....0 I -r ,.r ,' -, s
Ilnlll n 1 P g LlIF % W


SPr ontejt contra
/los Resfriados
e J" rmibr W todoo, l mund.. .. . ... .. BROMO

QUININA Grove


1.99 Ni


Bluisade Opal blanco. i
Escote elgtico y Mang-
1toordas po rvuelitos de
lir. oodmd.doTa!m
A, ByC. Mod. 102-1

3.2914

Blusia. do Cop Deont otapo'i2 o
con ro,. os-ot oralo f enov=roeto oo
colors. Cran lazo &I.I-ente.
TaIIas I 0 &119. Mod. 100-121.


Mercy Garcia
Maftan sibdo cumpliri IOs luoplraldu quince afio la. sefiorita Mercy
Garoo y G0rcl, m oirfttgurllo irailomiio y many bonlto de oI nuevA pro-
moci6n, hilt do Is oilers Consuelo Grcia Vdo. de Grcia. Balderrabanto.
Lo cfitoadooa Merey festejario el *neeo reunlendo el grupo de sus
compfiera del Saint Mory'. School en lI reoidencilo de sus padrlnos, el
.icor Lolt Garo. Alvtreo y suo lereutnte eoposa Mercedes Perez SicL.

Concierto sacra en la Cultural
Lta Domant Iooblinasvouo Coota Cul- Ripollds, tenor y Juan ,,Aor6so.o arl-
turo de Catoltcas ofreer,.o 01 .:boIt.noo, aoooompaoiraientn do organto par
do I7 dtl proentooo oe s0 oradi.[o- Nooo Conlt 00 obligndn I topaot
,...l t . ...oto~o.b.loootory td. r0i0loo,,Ar.,, ~doM.o rg aoo Oot ro.
Is anprano.. Leopol.dlna de la Campa y Carlos Agotini.l
M n-tar!tta orrulolner, Marioo -oo e- soth nuniado ptrto laot cmco yo
ra Moon, mezo-sopraooo, Andrt.omedoa det I tarde.

Club de Profesionales
Con ran entosoasmoo venon traba. Durante o toclebrac~ao l do esta
jando toos it'egrantesoo de 1. Seo.l..6n fiesta cvfllot. oolstintas cnmpo'oso,
do Filetas dot sirepttoo Club doel go ue. 2 I.nl o a mayor ano -
Profesloonles do CobeCuba, eno a oga-.mac16n o etoee event carnava-
nitacl6n del bale de'oCamaval que lieco,
aus asooloto ofrecertinooo tnt In no- eno ra ij-trcl
che del 24 de los corrienteo. 9Stbadooto r oooooo od co nosoju., -
de: Gloriaodoez de Isnoche'a cuatro cAl 0so encargtroin de to.-oorotor
do t madrugada. el programs muoioal.


calde Ortle pron.nclarA el dscurso
de a.eoturao iraoo ntoor en el tondo
de la cutestl6n; o ata tlao slete de I
noch e0n que me 0 otthnt hur }lnue.
.,e en0 ue celebrtro el gran ban-
n lon rool. M looo toO C.-
D eportivo de Marianna. donde ek
:.. Carlos Prlo Socarro s csl3tlri
t .. o odeWristro,, o.oP-
ile-ot 0del Senoado yb laCtr.o.ry t
Y todo otro y3ue desee atistir.
Mel6n Ramos dijo a hombre del
alcalde que quedaban invitados d
t 8 y 30 de lt na mafiaal oocro-
Snistao parlamentario del Senadot
te rrestres.


Loz fot6grafos que acluaron en Ins
ooc.ton de ]a otobloo toot,. to potopo
te log de los peri6dicos v rcvistas
otoo e] atsatboeatoorlinot unoom00
Que Puedan tdentificarse con su car-I
nit del Coleglto de Periodlstas. evi-
tlndose asol tqueuedan ser confundi-
do. p0r otroso ue -
ninong trgano de ., :
mtoo oe han dado ]ls 6rdones opor-
tun.s.


Los clients del interior
pueden hacer sus
compras on las siguien-
tes Iocalidades:
S0.l. d. C.6. d9lo ,, O0i
Ctttto ,y. ,S.d. P'l-. 0.0
str ... t. .... l .o.o to
Ci-lfu;|,1 San Fnjl.do 163
St., Cl.,.o. t. 0 OpPioot
Co do vlt. o o.oooto.e~,o 50
PlC. d A lo .- Ad. ,,A
S.Sploit-.. o C edoo ,. 0

V.,I d. I.,,T..., ,7 .
Cih.oita Mi.,'- G6- do
Goulo. ...... Soo i.to t 6
Pt.. Pd.Jr. 2. d. Fb,lo.. o

La misma Mercancia a
los mismos Precios on
todas nuestras Tiendas.

Almicents i'nclin.


AGUILA 363 0 NEPTUNO Y MANRIQUE 0 REINA 55 0 BELASCOAIN 256


Pigi na 7


I


-11
Catolicismo


Pigina 8 Dl~IRlO DE LA M.&lRNA.-Vierne.. 9 de Marzo de. 1931

" Actualidad Cat6lica Cran recibimiento se tributary el domingo a la
Actualidad Cato'lica r ID *Jr ^ ^^^H ^^^^ H
r ,. ,J.n Emi,,,. ,oFr,. Virgen dcl Rosario de Fritima en San Francisco
-Lo muorto de un gran lides


-El doctor Aai
-Notoble ciren

16 : ''., .; ; ..:.; 1: -

c,,,,f -, I -... ae ard ,,
C h, l , i .. T ..h l,,
: .. i . ..3 . :i . ..
ij c.. i , .,- ,-,


Irs Bssbero L[ \ irgen recorrii) iii
,ico paraguOy. jr iftie .;2 i,,,iIlo.,
,-. ,-,, .I. II ..... i -
J 1 3 i .'. ... i' r i-i. h

C C1, - . ( . L .. ,. . ,


El CircularKIto nion

enH
Ejercicrio
Progrania lie la Semana


I ': c- c v ', IMi,' -iclc hIc, nI.. . i '.. '-"_".,.,-' , ,- I ','".. arr; errra e


tural. son ,irilirmic Ii Sri SSLSr- l inell l n~
-, .,, 1. r ,.0 ,, El doctor., Barbero flesem p.,, i F. .,, .. .. ..i. ,,-.._ .


... . .. .. ,,I. ..... . . .I. .en,


iii -r iir a li rirrerti- In- I[hir Rorrril rr~d 9, -'-''{-:''' .. ;:'" "' Io .- ,,'-".,:..-'
r ii. .. in -a Jr Lva-_a..-,.la Nig i i -im m l r I, roll1.iA P-. Iii
I ,,l.r.o Ion..--cs,."
AUr. 0,-.-.,1PL A N.., ,,,..,
_C :" I .. -., le, l,;; '* :- .-..-o .: ,: r... :: ;" :,'.. : ... .C]'.,j. :",I ;'', F -. ;, '

IP c 1, .11 ;:i, i .y ;; :111 Ii :i iI iiI : '''1 I~IL: iI, ~i ; :II: li ,. i'I: iI I . ...
'.. . a W:,- . i ,. ,. , ,:,, r .. .i h .. ',"" I, : : : ' l l h 1 1 ;
;';...: : ;.:' ,,' .: y'r.-''? "" L u o e l~ c al ,. e -",;.]' :' ;. !' .,, .:y: '" &,,,.::'L;l' c I:.... e I..... .., ,a ,,


r~..ile ... .. ;, r.,r.; .." .,,.. .:. ." !.: ..,. ,, .' o r . . .. .. -. ,_ m. 3A ,,, 1.,, 6 -
;. ,; .; , ": ,. ,,;, .. ', .. : ;: ': .. .. .. .. .. .." . .. .. .. .." . . .... .. ., ,..... .

t- ~ ~ ~ ~ j . . .". .. ... ... .."" .1 ''. .. '" '- ". F'.3 E, i


fl. Ianlr. de ~ m e 1
INC.,

A rarrj.Ti am-,I, li,,'_.
..... .... ,r, ,r,.:. L "i..,-......


t
E P D.
EL S 1 0 R


Francisco Juarrero y Barquinero
Padoo d. niusrOo Vlcepreoldeose y A.icnctcador rS Francosco Iouarrory p rdwann).
,c',r-dc .3i T i,_ ,
i.- ., i-, c: o i, .: ,_, : ,i -:, i, ii,: i- I ,o C I -:, ,- -


BAUL VALDES FAULI Y rUNCADELLA


V ICTOR M. PEDROSO::1:.
VICTOR M. P"[DROSO


ISar-,ii'"
A,, e -. et;.( .c -.. 0,.


trf -r. :, J' ,
E:i -In' T.', ," It :':
P,;. .'.. I :. .', ,. .:: -?...


.23.
eit is d rtR41LAHOME ^ ^ 4 W


9 1 r
I I $[ SiIR

ANGEL LOPEZ SEIJAS
Q-.fah n [, l oAns el Ai, in ma-r. r' ier lblr ml nJ L rrlLd,.L.,-l
rMo a. Lapso .l1.L. ds 105 klcis1.


Comnuni6n RoLaloria de
Cabal~lierosCa 161 i c; '


de Linione- halianmiri


E I. n l e..-,
l-, -' I R -,, A" O... ..l"e le C

1, L h" A.' .. 'i ,.o.s-I.. a
I C ,,L,.- ,-.. i, ui im n

.Sem,,a .Santa

e a n ocaIolesia
dels L Caridad
1. C'r,,:3 ."-a &I-% irLu, A
chleofradia del Slantilm 2Sarmen-
to' eri gidn en dicho templo.,,ha pre-
imrado .1 ,.. program "1 deR.poi.I
CA;.., ;..cc.., or .:


Ms. Maeierr.e,,ia olerea sla
Fr 1::.. -,,I _.. ,' 'Y,. ",, ."_,m

E .. . 1 C o. C t .'". .le, ,,
[a min- ,R mo e-ree l',

Ll M lrloI-C! ,e]I

,.I Paw, Ci ..- ..... 0'l~. "n de Alhr.tr
l i,1.. ,i-, Ck ,m .ere-, S.-.
I-Cl. e ,.e r,, m-ei que le tef.

LI, I .A A ,e I. M~ran- c tivz
.. L "de ",',, ] f 16 Ni i ,'"

_.,nes.r,.,L ..r u er e,a ,'a e rq.e
Is.,f a LII,,' Malfw. a enr.D .-

'q IiI !f 'i i y e del 1 :.;
a .& -. 5 -1 eefc- i -4
-i C,,.,' A .1'MIld, ," ,". .
1-3 ueJ ), S. m eaarn L r, I.C
ll r,:.'..:: _11., A enT w -fo;, l.-',y,,d
i,- 1 U l~ ri L.R dP,,- e. 3 r e.
rI:"' p-, o: SteiR .;ae I.-.P.
MI.., m* H C.,c, n e r-r,. d
"'. I...I r.. ei ei orT~e,-, .I
%ie"h r' ...s h....
a I,. 8.. 1 C 1. c 3,,l i ,1 a 1. t1
c,.-. cl' e I, aKi e P e
It ', ; ', -. .. ., F It,


-.. ;-, ne -' coF' n F .... .
,4r. .4, Sit ad. Ild, (1-1.
I. 7,e A l ~ B; ,e. -.a
-., I,.,
Ro.o".-UN Deevingo d, ealur~e.1om
?Cg i R h i A F eraflc, ju ,
F N1 "W, r le. l.t ... l ~ l ei


I ,,. ;; ree s el.:.l .In el.la

i .1 e ,o ,, e f ne r.. e _, .
... .- l...... ..46 .11 - .,-o ,;,i:,
I r e. a mt.. l e f. I u 11 f l .

3. jai.-,: s .t.0e.-n :M e- -e.
.,,, _:amclr a n t L um I- J:.
71 F P-, ld~c qu idm !--r


Si fal
R I P.
LA SENORA

Hortensia Led6n.y
Quijano Vda. de P6rez
(Queo laUocl6 n La Hobanoa 1 I0 do Moarno do 150.L
[_T s r. S 1 1 -C : i_ I.l.
gar a .71 m .- is, o i
L3.cc p, H xi. o '4 fI '. P Ip. i luii51

Antonlo Gonzalo. C ai onao ae Agqumtin Pim, Ld6oni
Podro Cardona y Ganez do Mollna: Olga Marla
Cardana T Porez: losonla y Leopold Lod6n Quila-
noa Laura Eocribano y Quolano.


El Dia del lEaludiarnle Cal6olico
Nrc osrnlreaiinodelrr, loTi oriilade Im arloo qu leso eectariIn sa am en I[Ari Hub-t ronInunialeodel
D.. oe '1 .d1n, jol1ca tivltO nue-11. Rcd.tlon U grope de stsdlaltem de legends enseftswrta
de Ia lUniveldid, inlgrrdo pr I efiorita. osrlila Mlat, EsperanU L6pet. y los ij6ovenes Enrlque Fuenale,
Diego Eehemnendi y Lul. Vsleircel. IFoio: VIgos).


[ uri d e l i a.lcrn deCi a ,OlojId I,-,.i.cdiafo d. h cuh, Sr jlpS ir que en bresI

r. seeL U P. .

EL S -E 0 R

FRANCISCO MENENDEZ FERNANDEZ

uQur failed *n La Hilbana *I dia 10 de Fobrwo de 19511
Oc. D :.L *) f .-i,, % i .. ;E f .. ..pi a e I -r l :.- ,:, -" I slbrI,: r:i,: ~ ~ ~ ~ ~ ~ F 3,:: :; :, :.,. ,,r,- -,-, ,: ,,- ,: 1 .1-1.:,. ',:,3iA.,e- ,',Me!, Be i,:: ,- rlr n


Ma'o LIMa RIera Vda. do Menendez: Jose y Franctico Menendei Rlera" Gloria Pcrndo
do MoBendez r HMaa Terota Alvoau BtuLlla do Mni~ndm.
ec. GRAN FUNERA-IA DE ..
.i.,; je ..:_e, L.7 'lc.1 16 rn
F .E-0 ,emncu 1e1 1 i e. 1. l. .U4.ds- 1W


E L5SENO 0R
S FRANCISCO MENENDEZ FERNANDEZ
Qu fallac16 on La Habana @I dia 1R do Fobrwoa do 19511
H y 17, VEDADC F.M554 F.9619


A L M ACRN E S E L S O L "


t.
3. 1. P.
NUESTRO GERENTE
EL E R

FRANCISCO MENENDEZ FERNANDEZ

Huo ailleidA oD La Habana ol dia 10 do FobroF do 19511

"3t:,d,- i1:, 1i I e T.co r,ii 13clhic:,, s- .. I: c" ,1 [:,_ZC,.ih i- I) ",. ,, c:


FAENCDEZ Y GRANDA.
--------------an-- La-Habana -@I ------10-do--------- do-19511


GRAN FUNERARIA DE


ALFREDO FERNANDEZ
H y 17. VEDADO F-5054-F.9619


o.l
E. P. D.
EL SENOR

Tonmais Franco Fernandez
HA FALLECIDO
Ci r' u o,-,-,,- n.,-,li.sr, I, o ,1,-r 1.n a I .i' i I, ,, : --T b,,
s1 'l hi I hllccc-" p iu 0,' r, r:t n:,,' r rl al 51 I, idcT,a I -1D : r--Orl
,Il .; ,. ,-i .n S.T~:3 i --u-,,nr .i,,ni,. iO -iio Bol cn,= a PJ',_,f3 -
aLI-s pi.".im -,.;31PI,-Db.3' 1-3 ,N I:ll
La OH.D 's lion 45 1'.31
Loonor Franco Blanco: alblna, Juana. Maria do loa Angol"a IsLdro Franco Blanco
lausenlmla; Juan Vidal y ausnaenlou: JuUo FabaL Satur lno ancho. Jloeflna Pa.
Maria do lao Angl Landro. y Franmca y Ralol Martin Behlmonl.


-a -! U -B ^ ^ a -- -


GRAN FUNERARIA DE

ALFREDO FERNANDEZ
n y I?7. VEDADO F 5054 F 1l16


SFUNERARIA "SAN JOSE"
Do IOSE MACKI11
CARA flS i E INFANTA U.61M4 U-446 U-4944 1-.445
CALZADA REAL No. 131. MARIANAO Tolhlono si30-7555 30-7720


y ......... ] I
rUNIMA ^ LHOUR Crs ^' sol


I


Pis*dro


oilI


I1


,- ........ m


I


Cr6nica Habanera


DL4RJO DE LA MARINA.-iernpeso, 9 de Marzo de 1951


"IC ooio P o'f ole o J 91 I


..a amErnadea


i o.oo o C oot l l" 0 t t -0, , .., ,,
46. T:, M
,I _.., I A-C_ ..po..Moos I.Colonel oCoo.,Go ,'.,:,, .
Fr lna o loot.. 'I" IN ':; 1la"tCootoA.:. V .a d.r ,. 0'--
r1 l.. .o... .I' I ooi l o Moolom0 0 I '.,''... ., ,
nwao r1ci+5e Ia am r&

dor .. 0, ol 01 . ,, ., ..--., ,..d :,. ,
,ors e i too .; 0 ;i l,,,I ?, .0.r loto., ,. It :,.o ,,'It __7,', ( __ _
rniollol Co,',te l ool, 010.I. ,X. ,- I


['! e.a or ld aglenlar.ao dl C_, o .-up on,+t C Mo rto-aofa +.-
I. y sir.chez effL r r.cerla,3-. [if,' I]. 5 ji=E =.- jej L c .' L, .. ..P L .'... ,, -n,. . ,, J. .,.I ,, 4 ,I ,
el d u +, t r ., joa ., '. 0 i1.-1 1 1 L -- ,
r. I I "I E" ., ,d o- b o o o I fj..o
at ,, r, l I~ =. = ,= e X ro,,l o. O "d On . ,' ,,. . ". ,

7 0 1a A i. A zn e ,...a
01105 tL1,-, Mooba
Cattn11i- r 0000000
Ci]+i+I.ry i [IL,',,, M~lcl+| u 11 Elo l e ,=+ L., ham.+3 1 ., ,- :


E'n'la'[+esiadel Corpus Christi
l 0.0," tl,-, eln..... do .:
i rdda, a I -,,: P d,

I I~~~r11 ." ote .:,'o,~ EooIIo ,7e aronizGoel 'Meono
,,- ,o"o roooo o noo 01.no1o ia.neoo.
q i liZ I I+,II q c ti emj I[1qu r.

St, dm.11". ~rr=7.:1
r,:r "TTeI e G<, r.z Mou-in
C mc.- fesldl-m, firl-rllan r er l
,a iAheen. Mu,.L~a = n. "7 ,:, -.;
m|l,:n-r- Cllur Ca J. c Le
E _. Ia b ld:... ea n .Ietm, l~ ,,
l...:". C-0 e'bic

menorem Dr Ni-lh I cu' m e ye ..]P-%r!-,
I, Ieniid-A na d maado1 .1. 1-II. d 1.ui. Ma


. .I .ltfso.st ..
.Jn oa, n V-8el jugo de 8 veiAlee-no t-
mmo olo-omppetaminuome soo.odot Do
K t & qua V-8 Peot. -,ol I ponJo
-" m itluddbte que el jugo ol do
iniin ouro enoto El 1ugo de cda dno n */
do ooa 5egeleml qe 0enamn ea V-8 cw,- r
tribuy a darle un (000 eapoacl y a /J
opolow too otanit., A. CB.. g n / w M
comc-c y hwnro A mu frflmm ht le enrg. JH
tarm V-9 Svloo con faraier.tim.
Cb.ot j.V4AS-l roI.oodAl.
odTa. |a v ha. aL.. l.. Z .o .%. .Al.,


1011onTratamientos de Belleza


o *hoo Ilolb a ll -.16.la6 i c panr& pJ orl euinu e irrit
clefl-rosltt>. Imnl alll 'l Il e en 1o0 Ortbenee de log'p inito. ,... Jin drlIo Jel huieo
ry le "na hortano [raneks la he con,eir,,dlo en li]q-,Jo
i m agroso onhent-o en cJpoula A. dcratal ttMadame "
,Yolnde de Maur,,.. bi,nda Ln',ot..tn o l .,I oJcr-, or.rtcoloj
Pooo,. par&oIaorenooo.oacdo p roioo oaen Je tlao op.ermJ l ca lo d
porno abomoo afaaoadtpar elceo,. a.,c c-:,. ,rpieza de
0cuti min |dela, m ar a gun lo a o aleo l i , nd,a, o ,.
;p praoCubaseenomo araoofaa(,ale de err. ilotoo .oam,no.,
eli minac6nJrodo rruo.pa.curaoa del cn. en o olu o n moa.,
mi noneoeidoa do .terapia y octelgaazam.enlo opodo de Ia

dA^ A bto (o1 arkiona
oci],rk dAoeciaomenie do oPBa,,. o1,11 .... LjOa plOodolaaON"e
Sbll.,z. LUBIN y LANCOM la. b tborad. ciollld.ca-
mene pao el emoello';miento oemenino
INSJI Mt'blBt1AHft(Dii A RIS'I! "h
At ats $o .04,t lffiavo i.0 u li TILI


S Mr. Roberta


L.o emeleato obra qut con tanto
e.ita.d rrpoeve,;l ionlOadi" do..,,
ldo mor.. om -l Cooata..o,
H o.. fg~eL p., "Ie LtILLhJ:
Mr,',or., oootn.e'loCiea J.uc o.r
do 0 r.lo .0.- 01 o.- t
;de0I"odlfli.10. ctoa.dod 16-0 o
.T, wd + udJ rlm1, -du diclw' 'pol
l ll..ral Aille r,d = fL m rl-
,r.d ,0.0
El Idp.ClL 0, a l t,


- *., ,, .' .....-. '- ;' ....' ,. ,.o- ''O --


: Cuqndo used vaya a gFectuar una lamada, ostd seguro del n6mero qsM dosea, anles
d #iomcl99gr.@ rcopter y empezar a "disr7 Mchm l Uamadas o cqan a voces a
n numros equivocadod, ocasiondndo molestiasl indebidas, tanio ao pla tslha que llama,
c omo a la quo resulla Ilamada. ,

Le rogamos que, si usted no est6 completamenle segura del n6mero q* doseoa llamar.
consult antes el Directorio Tolefonico, evitando con esla precau4ipn, hacer una
llamada inutil

Teniendo *l Directorio cerca de su l telaono y consulldndolo n lots colao necesarios,
pdr6 comunicarse m6s rdpidamentoe y evitar6 conxineiens equivocadak&4*9 producen
moloslias, congeslionan el Ir61ico y le ocasionan pdrdidaos de tiompo.

7- Su cooaperacon nos permiitirh srvirle mealpr.SCukan Telephone Companb


CONSTOTOCION DEL COMITE
LOCAL DE LA LIGA CONTRA
EL CANCER EN UNION DE

El pasado lunes o e constituy en
Unn de Reyct el Coinitd o Local do
la Liga oontra el Cancer integrAn-
dolo un dolongudt grup, de senotoo
,yoooortad. odoLrootbt .cj- _________
110 Oooof 011 ojoo ol.mooIlrol o'aodo 0bo~ol P Cot. ooiooaodoHoo otlot~po tood oto Aodad.oo 4


STIM HKtf aentil espos del -cehOr Migriel Merendei cieycur ? r- Como Presidentas de r [Lopez Llorent; vdce, Alodll Pit P*-
ticular ooodtM toodaObro Pollls, lUr. Mannedol Fhblm Vald. desognadas ihs res tables damas o- rez". y vocaleo ha ofeoraa Maria Ju-
Coolo defiorad.Mro.deOM n 0d. p.re, no. alon hijol Joon i.l, 00 10sBalz vuda deo Perrttot, 0 Goa yhBoallte do Poo Gml .-
Coo-do *o d plo eno ode re rho J eue rayta viuda de Dulzatdes, la e Sa000 zldaeAlveaterdeMoerGracidtaoo de
cample ho *n primer &Slo de vldz del senor alcalde municipal uel Casado, Ondona de Hore de Jie. -
Telcldtdes.' Perez de FernIdez y la senora Ame- nez. Iris Rodriguez de Ballester Cla.
S DelicuiIto_ M lia Molndez de Castafieda. 0esp1a del to Dumigrtn de Mesa Ro.ario oerez
S " presidente de la Asociacion de Colo- d Seite. Maria Lusa' Garcial de Mu-
DelnCircuito CM !ooaadelseentral "Con' ch 'ta" tsooM alto l a soritaos Cao men Mo ral e
C ia'tCastfeda Padron. Florido G~loria p ..ez Aldana, Leo-
Con notable entusiasot fueranode-o nor Heo nomdeo olentet y Roso RubX
Recibimos Ilna artale lovtadco6n Se ha ocogidn eslta fecha poo la signadas igualmentt ]adpretdenta se- Acosta.
deLt Ciruolto CMQ-qlUo preside 0U00- etlebracl6n do tan important o ato lorao Taeiota Quevedo de Gonzal ez El viemoe, con hum brillanon ttt m
tto quorido mtdgo Gtoor Meostte p0ra cn motivo de coimemorae 01 dl Queoedo; ite, Eoollo Zaotto "ao'aotacoo6dn do este Comoti se obtuvo
Islooogutotidn o ohololde000 0000 01 to otavooot .aroootoot- tool; seoretttid, la.0.ofeoto odd oins: orart. sectticara0 ootoodroor000fun
ianta y edlftcto de Ttelevs,,n. oe- doeldn. rdo6mno Pumblica senoota Ra reoaa
nalda part el domlngo proximo a Lao invltaione, lntranterbls. de- orajo; vice._Martha Tolo d r d l Colt C t d L
too otlto 0 1re1n1a opot, ,~tl oertn preoontadms to lo 0000t0. 001000. ora aeottoa Hypoa,.. Volote do 0o.--ooboo., t.ortoopoomt.


Operado
Ha sldn dIAo' do alta. completaL
mente reltablerli.d. Isde ~rlaaL eor-
cion que Ie practice6 el notable ci-
rulo o doctor Jos Lull Navas Agui-
-era, ea oefoo Antonio MeLoblela Arias.
rempetable cabaUero.
Su opefct n onl lotuo e tin o xito
ma0n0 0o parer el doctor Navas
Agooo' "e a f 000 "oelirltamoo.-

POSlBLE AUMENT DO DE 1.A X-
POETAClOiEo? DE NMTATO DE
CEHLE
SANTIAGO (APLA.--Esprase
qu0 a000e0ten las exportaotnelo del
nitrato de Chile como reoultado de
la gran demands por este ptoducto
existente en loo Estados Unidos.
Aploase uon nueva tosa de 50opesos
or d6lar para lam ven1 t deritvadas
de las exportaolones de notralo en
rtomplazo de la de 43 peos emplea-
do oterior.,,nte. La tonced6n se
ho loho ton lo otondicltn de que
la Corporal6nd de Ventas de Nitrato
finance el programs de expansoo n
en ia provincla de Tarapacay coA-
plete ta lanta para evaporacJ6n Bo-
olo de ai lens, paro Julio del
oorriente ano t

-AQUELLUJCESO

DECAtOR TAr--

'IDESAGRADABLES
Syo no me dan deade
que tomo o*sta magnifica
meodna,


- 5Qu6 docrdsdble em moo d M
"C0D10I do oodo' I Son Diin0er0-
U04 lo mjdjeres de 3B a0 62 Ao
que a sienten nervtaU. trritables,
onosd. debldo a toi tlior'ol
.CpIoplo d Id d I ds d crtlo' Yb
0r00 0uno 0000ce0s de e00ar m07
demsogr-dbles Peron ajoo OJnoLo
un wlo omovrdmkra ] )rqrol
e0Loy tomaDdo el Compdoeto Ve-
eLoaJ de Lyd]a EPlbo.m y r.o
Lento q11etllaU L-o&budLd do
otW. deblds 0 mOo noutortno
S--H comprmobado que tomando
reoioment el Comnpueoto d.
IWdi .EPbinbm so amo red&-
tencl a Sos Lltmos de lI &Iedad
T Yntotoo 61 Comaudo to do
I toff Ptokhfm modoa Il diao.
COMPUESTO VESETAL do


SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN
EL oDIARIO DE LA MARINAs


El otuidado Jel cutisI

El maquillaje de verano

La perFecta armonia de colors

por4aA^stt


n


Miss Virginia Molinar, gentil embaiadora de Elizabeth Arden,
esoari un. semranaen La. Filosofia ofreciendo sus valiosos-y au.orizedos
conlsjos osobre el cuidoado del cu) s y el rmoquillaie perfect de verano.
Loa consults de Miss /Molinar--en La Filosofia--ospn absoluta-
' mente indoViduoles. So/icite su turno personalmente o por el'telfono
M-8275. -
Solamente una somafia dee lunes 12 a viernes 16.


LA riLOoFiA
NEPTUNO SAN NICOLAS SAN MIGUEL


Pfgina 9


A P&;ENTIIt JJ1.. lAbO
i0M0 .1O-0l0 I F04201
^^^- p^


P gina 9


!


r-- ..+mm-'*i
DIARIO DE LA MARINA.-Viernes, 9 de Marzo de 1951


En Es
Psi Robesr
-Demesasdo
-PsOu aiss
-Une carts
m EXICO tFIEL). El diarlo
'Novedsdes", de esa capital,

i r. i D"lc d. ,o primer pli-

st,, isl l, l iss lu l" I ..T,
I s h. i sisl i s t heuo gs, Iha hecho
h - r.--i, ya'*la fe" ....c.. .'I p i,, Litc. -h.,,e dl ui s dcid
--i re is qt ii e I *u ret'it

din de en his .e.-,imai
is M-stitic p ii Ms


p-.- -' d Pse~~ de Ii isliusdit

lo qos A-.turd pted pits
is -i e i p ,t r.ai fis is e s iu-e
i on P ..-Ids, ius tii ldiis i y - .t ,
is.rot haye iiih dp tle de Mexicoi
Ai iis.ieii Adlc qitun drecs u ce-
i.E is is.ue se .dsi b cla dt,,i
,,rj o cerdo de )as lei ,:,,.,s


L .'P Za C1 e 12- E9 9-M
ro oface My xo yel Muadaluivrie r sl A. a l t ra, cdi ectos uiH.- ssio isppaio, quist sitspla,
Ir d i quame 1endrabacles cpars-a. te atuerc de J serhi 46. iss-
ftiii n a d sis i e n i M i xio yp ens i
p;Qus e itodei tiltard it neps
.us 1 Psi.-. -usi -. Mefosms
.-. o s ttuiliC. .t

st version mA s pis quy sispagas-
_i-d s s l a eies a u leer
sisiose p benalnlcomata d ep-is
cfe~l~tt crine dae vtaeroat Iren


i, dsts iriosi. S.slisisn
lt i-ia eldol. r, is p es- adMentsi-s


- 1urd de l uoa triteli encia G lla on.
i.i" psi Gedi snl oiu6n dhie Ruo-
-Ir p adadeh diidide u nosssiso",


c.-i motlvo dey lareclabeente renvaIn
P.i iT is, s eor i s de tla euinto
ir. ietellscoi.neS. ps e sd i euno-

derT LCe bend CereonA O loa niia,
hP Lex Jet Eure E
pishmen, uprslatisr0, iue lunqu
u init a eili pael dii xi d uedit
Sf,,e riUz Amnrtealoque Vlmaorea r-l
r..e Ce jaled ssi. Canosno ma mNs -iisfi ita pii claglsuo rms y tsm-
di r.sl come oefrmatn en dtn
mo rd~eoa hlay, pr pquat deMmxl,IJrl del puen den es Inaniben rea,


n .-.i,-i se i.it Pgrbise ,liim .
as1ls dlUn di plina is do is qu


I." sod i us Is P ha Ide a di ronCii
5.I itl pnlcisunehis cr|ods.sdh
Ie data end e la m b oa ao com a sma.
se i eia.,ot yiiislnpizsim y tam-


ir>B yom hu ~emnea endel Cyon yaan
rS -is i ls i p as r I tdnits. de ip
D a lRnAiGZ A a r que e-En rEc.
-I -hmeant"r nobles ydig tenteid
pe'rle, d Iecslment en I. ole. cuen
ls, doel Erii dei iada squ s re
FLB d d i 1 i "lla 1 c an t us ri aMr -
ZibstiuaGZA sItu). -E uI,.J

lWk hay tisets iex tnsit.is di
pe.s nstigo, i Imecal t Consa tien

'I co a oI 1 otaBen uGallegsca
Sa e, prifeu.sor sraits Maugs ,
Il i de control de l im sendeld que
me -,rifican en el Plrineo trancksl
on basca de petrdleo. En una di.


it n mi.s Csssiuitsii
-r,66n e"n l uItad de on-
cl el profeou Maul di.stidi rih is
Plid.sne 'I-Xcelent, Aresultdo du
is zinde's Ilevadoii a I abo P n los

Hice psci o tlemts nos ocuput-u .
.an do e-ie unJu en ton-s do
gran csr"'cRus.s. y vemos Pshar
s.flri'id i e-. parts aquel optiu

51 est. aovcrl6s6en doi M. MnuglI
i e tac ls y A ts d ure e m o s q u e se a ,
il--gi hJbri dCdis un paso gi-
.aes.'.Ju sn o l .a[r. o


tss ,'sisp l si ,-s,,H .-tids .u-i
"cpo "a 'e',' of ,,r,'r'
...n deilstenienIn lrd -
-ides muy perentoris de Is di

;Qui horizsnei il puisadli di
proriss c siasrlrin entice. iar


donstiCuida lit Coi deis
Recursos y Propaganda
de la Benef. Gallega

Raol rlden0c a del Srik..Al
ur.d jt.del s Beneicencta Gsllega eIs
P. constuido Cs Cos lsl6n de Rqcuipi-
is.. s ) Propaiands de d hchisioclesad
Totsvo diie a sclente renovalddn i
tSd Junta Diresvis pi
E d 4 dea l"= lsa 1551
r-. Prelldet St.r Aveint g~o M"'
11". vicepresldente, Sr. Manuel Ms...
5. nz relator. Sr. Vicente Pena
l]Cuervo ,Ieerreltatr, Sr. BaIta.
sO rafia Aenvcla o
.e C~aned. NImre o ~e ien.
-a Joe& Trastoy Orosa, Manuei
Crlwdo L pa. Mes~ L -pez 01erd
F,,a% Gonz~le Roca. Maxmlnn, Pals;
M,.elMullin Camtilo, Mde't.G6
-~e, J.,6 Fe 4G"rCn"rnAndez Manez. Fran.-
R..l lguez. Julo uet CfIfi, Es-n
!CoD.,1 Ge~pf V~zquez, Ricardo Gonez t
I lras.kos Fragulo G6mez y Ala.
r,`ue Gomez Quevedo.A
5, d16 cuenta de ion tairbsjoli re- 1
ados par ]a anterior comisl6n '
A+ rganizacidn de Is grani ftread de
C arload "Un Dia na Eire do Trign"or
ciue me celebrari el prdxtmo dls 8 de
a.Oil, on lo' Jardlne de L" Tropical
er. ls _u actuarin 1. .eJoreor
quosas de La Habana coma so.l
deBehrl LpZ+ onsoi iunta-
s, us dVel Ide CaY. Havanac
,5m1.ini, Gloria Matancera, J6venes
del Cuadro y Quinteto G6mncz,
IDe Ia magnfilcs labor que ealgi rea-
,~do eI Comltl de Dma ue pre-
aine tan entus~liltioamentel .u slip.I
LICly flbells presidents sefiorita Marl.
nl li'sfatg Matanzan hicieron,
6rn~ asgi;pul htn WnC]ado
car. grin1 6xlto mel aCtlvidade itrs-
.A;.d. de sumeirarie en miritos tiara
vel conmurso de "Mdrlna Social -1951
downl Dames de Honor Y enrlquweln
do .l nermM L6 ra tlu q-e ",..i.,n
r'"e Is rrenclarnmd. fiesi. ca a.-
Imam~ ' tI O OD3,1ce q., dcr.a.'.
vmern rlar t e. ,rd,-trlal-+ m, rgia
Fla ". i rr ,,.r i.re .


Tomaron posesio

"S-pafia de Asistencia

i Espais. Ha sido designado el
id A .orin. Sr. Virgilio Gonzalez
UNA CARTA DE AZORIN co.no preiride.le. Dato.
MEXICO IFIEL'. El diart.
"Novedades" publicsa Is sla iguliente SOCIEDADES ESPAIPOLAS
cart dlr,- u .-. At:,,l. -. _lea
lMadrid.:s y .s ,'iP.r iJi:T a- Ta n Pits
d-it. is e t Lengut. don


Colo. Acn..j- el o


Iis, flyC-s s, de l ,- -'-s--I1
ons ltibriispr--- I1
diie t .sp s tl -.j .. ish 1 m ,rd la, la, l e e-
'io tipsldeno ., o o ello ,.. el
Eu cadencis ... . . ",. ',''=I: ; ...." O ". .


' p d I v a .
e ^ i 'p. . . . . . . ; :3 .+.::?'cu t o r ,'." ._- : ', ,: +[ : "
MIedad e I, last rEn ,.e A. o. de n


5pto lgust n. Si& A -im l:,, 5 :1,- d ,a;I '-'5- 1r5,-S,'. li I-.


ostuds bres rUiii l S Iiiii ,e' ,, e..,' ~+LO e e


pilcne Cy lostia erot me,irli ., el let r l d 17 i j 1 ill. dIe tdlarts peidi- qd6 ss i hie la C IL sssuis
deitli tddi as....s... ,7,h de i Co ds l hs.,:.s.. ,,.dl :r:d :
cat. el x r.lr .i pre rldl-,, (0 '. ,uAio a^er" a

sss posisi Assd s t4ae r..s r.sdiIs i i- I I Aft, -
e,, z + ,. i r "l'r.. .. ". 75lr,. ++ ,. ,, ,+ + tl,-l + G ,

]l8n r'a l er i del" c Il a I 1', '- a lr.l ara.i i d e i1 r lal, el
irAt. is i.E .i.sd is,' d Asi- '. ': -'' '. ,'-,


is,-, lE..l iiai ci l ai tr I oI '~' .._liF i d ." .l s'.di,, t L.
0-tii 1is.d 1.isssdiss


Slti Is hsi.-tss t-ii.spd 'e isiis sup p t-is. ... ,.,rL ..stss shs-.', L.
iCistsi pulls p ispper~eeol~eu~rgecdo."d!.p"'luso' qua ';I : nP~~d2zvT "U~ ,D" '... ..: Mr.!;
hill pdo sII d. iC.i. I .-lt a l t.ss' si d e1i P l


.......... .. yede yl ,:rilci ,Ul :yrm P .:+,O POP LA DE, SO ,10S
a .d dei las -1 p feroa. -- y S i ss- dhTR pSsRisA O L.st
Zol.ipi dda sIltari I. M i li lllt. di rlsis ll
P ersfect a d sque no denesl. r.ENAJ A ld oi-h -I~i di st i .us l-s', I Gis.. 's isi. lI de
slsseppirs .tdlsd ssr s ilsdte i i s,:. ., tsil_..- i s, i,: s-, d sr.( Cii-er'

riisdelosssuesabtE"nva e rii secnte As de esnan tssdos u


... diga extraordie r ia. S .C ?i a e l?, ,"^1p
lrs isuel s V2 M acris e f. t arl t i dd rts e eistu a dient ari dad
isu pe harclas n era p nastiseis a e y c1 reN o LA S cblerolb.
Io 1 alspits i ridtisos aid f.


dltuces ora l pan'"'u i'*"T.e resca ". je' ompO Eleto co n AMiceIECO y DEt
Uels ysfeund di Casisis piid ass bAtsodsfrz Intediats u os
du psai socpassddbehisrsienssrpinvIs -
*hos y cstom diers. s ot emspsidislids', CEs Ai0CIAC IO d E ob inr tda
ir.Cen t e l ond en l pior o, 11 est: nEL 1C:en Co ner ler delC

ubirrimos de^ ,'~e yi-.] de'..' go ado tro Qulenes desen toner gratos re- D
e-td el orl.. y or .te h.p- Verd o de Y t a.. ... l aip Am d. e-
EOLaS BANiS C, ALLaGO Es.I h lls.d'i
Aombra e laEra L Aca d e sm A e.dec.reo- m ii d sitAdoSru-0i.
tll e in a IIunci lh i eisp. s s, oit,-, rh. .e del iti l fi. td
dl resllde y1, Ma.u ,,"ga y I u o 'al.- Coma "en l Co eiej ol de C

e'M i o! ^ ' '^ '*" ' q" &'n ^ de P o 'rdal d a d e
dis..l.A.l.iss Csdisp .ssdis Ac- to sInme diaL:c]s raiBe de 11 pa:; |T|I rduranp,^- LaBauiz)an rJaiA r
dPeseal aod s os o tos y a achsy 5a ~.1rud
Isi tcl id de svcls.: hltuie s stldas. C Ti ASINUSRIAO : slose r deI l
d Pl d C le re crdstisshisl Isc arnavdi sJsfyhoiistds d cubl le dro psaitos
dal iissdyiotrisuIs ip s camsonhus delai l c, t s cOs prd is st Int
Pit hu it11disf LLstsisiishshisti- !

atNi'. tsiil ISsAN .d, st-e 5sPaso IBss i u atr EN
.OLOMIANOfi^' C^'EN IRIO GDLEG LA bARINA.d
ApnpddiITs p-isti. irna ICi.Crga nlzdos oar M |hiatvda
MADRIDs, psiE --ssp Cin Ao-un, e rde.I.ndtlICentsr dsG sadelCen.t -
b irr sdnsera ld. sierosm lipsanad es lebrarPint losdlu ,T ,y re-
d i toC PlSNortEnsSow ,r'essdei i-stmitzo. b i-
Ateiuds Cltds de] Eishssdtpor ssth pC.OPshishI t SOCIs. sisuiei.
hobe; oile is Maudd Aoiospmbsdi, iatyc dei sinstserlud de hirtdo. di
Ilos iefioreunGayeedolSvrale, con
pumrnncsdyosun taicionfers. asabe Pa~ l l1 em~ nl O ie

eL t ei.ss dheis s Ispai ti ise idi ddo Mpt .-Ip d.atoI, apssi",sshstic itsd sre sid idisi.oe CPaa no CASELANO hgh
doposit s allpisad lsip ns diisi-. ," is IsidhNi. di UIps tIt
sislstssiitti Ientrss di otintss oCENTROz A dD e
gd1vi sisfd situl t itisu 1 it disltaiss i
bla, enO I~repres..nac~nO co ,atc-Id sis ssolatr.ci,
Jadsish La diistind id esppiilorus i iti sti.Cis it mis
CilRosa, o S Cdlorapar. Q sta 1 S
unMnss'.uslhoCENTROGATJ LLA degPstidEs pils ie~ lisnto s tsliet iiv u Tfestisl itn ula di i astii ,ent.
]lgiptssaiiH ttspn mrica deben UNI- Os e dn e deZlOoA TrsOpiale
hADR ID.strae uai ssoL s is s.Ea rllzsdA- ido nOr iden hsiy d1 s
clo1nes, ltual le r o amo l eebrsc idnare l -d Ce o ntrado Gotmtno, eonc.


pe nt i os m als, iuxnasmss10d1tsh s d i Pdslasr, ls31des
Cl iod i di 15e5nso sdlante s y ss de[ OECentroGlo Aesiidn m Timoi
u ha e d el CaIs (Closbtis LI t.ru o dioia or dr Iss Adbisel. sTuisio.-
ets nuto it spiUtacom utpla s .nares r di.8n I siJdiri"a sis Ze s s.ar dle fu tiy
I I rlni s e.tsh n dubs ladpsi Io Tss- pa, l Cilis Css18iditsai-Co i .imao uren- cs- a disd un..IIas so OIONiuiitt GO sOIEG "Unii a Pi-si
Aoisps do s Top I is dii,ECNLA f


.oe tsCeosdas alnteno de au sag sl.'
Ids, ptise or tientclt e ls n eitp clothhdjahis rdie ls "Htus ey ds hi sdan
Ja tlor sen sbet-neuio des. d le b s nissss-is LL.Pula .
tates~ ss sin i pe~isl sults di Ism P5CIDOAOPSUAiARODEA SOPI
semi di Ias ver'tald ieisy de )assD CLUBi sDE iSTREisT O : SBtoiei-
eiotsdianzsdo iMorisa.La den- de Ilprsts di tIs dies intor, a n., -
Cono d OlrpariLEdoa1e Ple ayde As.
ca enren ija t* Eytel sefe ivre6prcmos. EN a teed a nC.e n ei. ao


egn aeslipar a deben dar c la Is a i pd de i Sent i- j st la ii. dion ie

Velidaexisodinsri :rietar eIsr JsishssripsFesti-
enn do oitst sro Ap lrdln,,'Is r pica, s

Envrsiquee n i judo esdi 15c sOM rAJE: AIn ,oto .oiei
oc~o cs nn o Ia len g bernacn rt gtae g a,:~ i,, u o npferoc


dE istIias latitud iies tl ae s-ei- de si o ii.i.uad.ie i C L eantitoce"
I l~as do l ezls n el ad


nbdes Ciss iasntsiysro-snetsade l on teiestiurant Lucky.
euti. mieptsi as.e a t i- o tr d lis B S 1JGARAOI A i E
Tdnti npss ionatisess yi Ie s "Laid n SitP si en P osCIsa.e dinpu dogo La
il verNdads r Cetirst ]ic it er tosd-d- it or .e A sde ma1ma. s .a stss Si
mayoe suia mayr pa s dieuits I o- M'tSii Je It.eer' sr 'uldr d .
.tcau d ret ion oceu Y e lot, ldiaShe + v O G Eint Rneunde n dez
I l eec intde S an t~.e u ney" d ace


it iindp i d i dpt a- las CFra chis o de is ti.h indl sins
satds e t o sin,5u.i l- -'al-si-t dA] Cit CPOPiLARi e sEn s.I:,r Pei
en d e isois sedadtys do Ii s- LCIENTR OuTi 5 Ctsai 5A B.sTs d
ven rfque y el jue edpr 5 mos de pnti do el u ... .........1


aitu a lod'is. o oii A is c PItsdeiis lost ee.I
e. cat, debt d rse 12 Tom- t es del Cenur o Cas utell no, Ci e1


u oiHOMiNAe I t iF EAl I dot .RbetT
aEils iii s on -fallenEI rera o" I PC RL O iitti. lRd'i-
iar Is rils t r.rht s t tue tso tmP,-t.e.a- ti s 3 nitis i
ri niid ," ,, .A r e.
d yt u e n Cit-ps's-- ad-re staura L arcity.
E9 e H ur n onrad elot OCIT.Z, o'.eS Aa ] ON o ES

isurs psi uas Ciale..::: e idst' C.ide It -ingpe'-ince!
tItue 6ndcn crbitines. .r y Ic:r .t W oned a Eda

sc.do e drdi.sayoioto d sA.un. dP .Jis ,ta. Dle e a

deitiotusr..Ye is .P C O ,T.Is el CuM s- elPO-


prno l rOs 'r.ls u:'.r ,.,'n O. -o ir, -ir 5' tss, t,, i dl
i yptimt- it... :.-ii~i.-i. DENTRO R CI O PslRe irsn- di-r
dreseCutisi sn t, i -n- ISei A Is hsssuidaid VLtJs'T
de la el a, r i Ia VI . r, n s. el dts La
C~liiMisisii5,s5 as S OCEA;i HJ5O diissshss LsA.t
d nrs ue el ~ ,,. juc+es 15.L e S .fl nu hly rau,., rkelI- ,]la 1fe e

.] Pined s r, ,,- C sed C.,e de isiC,, hep u.,
~ldsd hi r ii.s B,,-,'i5 -t ,c. t Nifl. S5er LF, PC O La a As
E~l poreves e.. .- eC.' ?i El e Cle Ia pI ,'4," e eho, R.- n s
ds-tiestdelstt,s.,is,-,s.s|,aist... i- slssdilCr siiL S DEL ississiODE
liris dispucists Ia is-i 1. ia.I114- io. UIONSuti.diPiJ-GA DSid Rt diadii
Cuas is istss C tr t.- ..... T "ihi- i, sN'sJ l5rcl rdl el

Is t.eu. pit ..l ts ,:u.ls suiestdi,'u.'s.t s CIC-Ms ts 1.
Miu 6,alnte. Io+-,, --ie-j, n..... -S RTDO U NION r El. -1, RDE
Nel Gonzdle. I er .,'I -, .j.r.I., DC)OS"' T, ~.L.T Id irl~l-u, el dl.


I-s.a m e L :,,rsi: R c!-,, C,.;. e
6i.' C teillii ,tii.tsd+,:..mrimt.,es-
iela i iro :nr -,1..I u,-,sin ae l -s Cs-tto Po d'
tar sit 51. a1 I C Ina of -ii ii i

FC~~~mnEL DA OIARID DE VLAJMARKINA.e
Preset acnn e1e_ de Ii r -och e r.dlg ie
dr ] belst Coa a %-.61 ry ." a, r. e n de rro Gas deg B
des"n Scon l .as ne .: la -.' .e., ,e.nNA'rl f 6"J C K O r I-,
M d.dmdel -etvlE-.M '~ i,,oIr i eJ.In d1 o isefjo de D Is l y d
Pol, ampl or A de _8-- u-e el Iio-E el. l d agar, "l ta"a.

Ionedl 1p+ece,-'. -31r 'o. ., in a] e r.i u o rdis i w~n e l Il
Cuar oi : :'! i Curc.E.. e N.A'e VI:i . . .. ... lf' U s
ad.. ':, f u; i ... ... .. i C ea. As.... s, o ,,ia, 1, er Cola
Isefi1tits, 6 1 O --. -,- Irodefol
.o. e, ,-.,:' ,: S y .'r -.ed de cr c.r. h e ledio s.

r, elu.' E e ., I, -I ,, ia:. -, at kile i-x-. ir doaort. det.e
er, Cas nela.'.o,.... .7 nd .1 T+ U~ lB S ANUbalE

Eicl "L as M 'e ontL.- r imp, deIe 7- lealam..1di,-c
c r lo ,r t;s; ,- ........ . I)INAT RI0 DE O MRTIGUNAg


in los ejecutivos de la Secci6n


Sanitaria del Centro Asturiano


Centro Asturiano
a, b.lia-19111d.. Rmc~nam IGHijas de Galicia
-Juntsa de )a Comiis6.i de Ull-
lestatiatlich. yuted,. de Is
noche, en. el local de la se.
cretarl a.

Benef. Asturiana
a., ,,., ,_ n, .,.- 1. -_'U .Teverga
-Pra'. igar i Di-.


U. Mugardesa
isc r- cI u l- 1


Maiana,a siabado. en los
talone- del C. Gallego
gran bailey de carnaval
Bi r es quizis uno de los espars i


Cs..i mas emo stivas Y tsadad nssidipiutit mig e


Dee aa o el y dtacad
pol:itico qun pronto yantotal hotbre-
hvi. v t l l p : s.sJl I e l d, 2
j:, I C ,-. j , -,, 1a I.7-,i.,ia
Cehtrois enii lo. svieh a iauci," e
SantFra tlumninael6an e tir ten-

di a su disposiisdn a concuGrencia
lo s taos alidientes y attract vos de
Los atseriormente ceebr iadosi
Los caballeros abonarin un peeso
por Ieraenteda y]oas damsestendrt n
nexesariamente que presentar au in.
vitacI6n pars tender dcceso a )as Be-
lonese. '

El Sr. Rafil Castell

A iUnsesuencla seun fracture en
un pie, ieillse reclud to i aso ho-
gsar nueso distingulddo s6igo el
sefior Rapls Castel, primer uplentei
del PAl en Is column de los con-

Desealrios a Joven ya destaCeado
patorIao un pronto y total rentable-
ln lento. v


El tradicionali felt ival
de ]a Uni6nd Gozoniega
celRbrase el domingo 25

El pr6ximol dinvesntieinco al eu-
lebraiuen os. jard i aes tiRtuey" de
Sin Francisco de Paula ii stradslo-
.-,t ftists d, It 'Ui6i Gzontemd ".
onsi ej titulo de "Un dia en Gozin".
itsr I Imans socials concedors
de Ia suplenddezd Y buen humor de
lox gozoniegos exlste lnuB:'.ado en-
tuhials .ass su no, dice su atedto
president d on Andrds iSuire Piola,
as din sera emorabe. ontrue.aBe c-
erit PWnnY p si bahlrt smeJor J s lo
eaorden de una famads iorquesta.
Los sioldans f nvttidio deberini
utmersei de sI orriesiondiente tar-
j ,-iitit cin, medliante i n presenta.-
cln idel ieelbo del me. de febier.s
d..sde I dlienueveiJs hsr eI a veitl.
d DStresentse rees. 2 I icoisn
de fsiss o is .. Tihi.be del Ci.-
trosAffurlano entire oeho y media y
disz de I hnosheil, is tind.Iadi die.
h bien dirhgirse & IsecretarlosaiBhr
Jost Granda deiiTsoreIt]pairti.do
Si% a en Agular numero .
Se .omunia us los i. nibus, ex.
istmente pai r ocs oi cos d nvite
ddi, sstaldrs de soluWas dei Centrt
Astuirdisn a Is dim. de Ianfiana
I del tprosado dnl veistlnsino.
Miehs greatenoparIsu atetoI In.
vtdncue non remit en... -

Carta laudatoria al senior
Josi Fernandez Gutidrrez
del Royal Bank of Canada
Pi Vuiepresident--tpismer dels Cen-
tro Asturiano, iehar Jose Fertindez
Gutisrrez veals ocupando el alto y
responsabse cargo de itdintstridor
de 1. suiursil de Galeion de The
Rolast- Kank of Canada, del cial is
Con"ae motiveel admints-
trador general, desda Montreal. Ca-
p.di le veritsian si.rt-- h dat.-IP
lisedL s Isp l qui PI ,Ii' ,',+,.
to r to qaesUenen de .alLa, de
ael Cent I.A triana. qu., eT..-F.36
'Go ai a, a nuelt- W e t~reo, o" `
Iure a ,.+n del tn rel .ao IF cor-, r,,,
,e s u n nmeroxon amilias
HeCauleti tes- Ide aiu.a :--,s.
Tar Royal Berta of Cnmiah :flw,-,,
CIr.i JFerande ihG

Hs ss.. C-is"
Que rIlds. is Feripti it
5,.1reui.o dl e &. a.,',
a'a rr. raej -,1ld .~ e-
55as itiid,ir ,,ter.t
I. d h i) s s-s ite,-, -,.
y;a. endsite. IsIFos 4ue"i1,c,
ne-,aaa tan onapeier, ea.-e r~l -,


h'.e tts y) Oat sgtr-., ,el,
r,. p.1, X.ea e l In r 1 ,- .
I i tilTs, e L


itis,mmeSsee -sawia..s ,c
q ", + ,- ,.'' =':
Mr e llr I -,lrr.taj. .i,,: ,:.
p ddsodrllslid.-
,, QrguflHi i i uI, eh
esf l ia.llh'e ,te e.-. el ll'l Jh I
maw llld nur,- n Ia ,. ..
1,t e1. Lid rna w r,,vI -1 "1- "
n.) as o anoos j.5% "cI f. ,.,.
con quleres an s Lr.,-,,' ram.:.Ir,-.
silte feliiaissi1D.
e n esw ocs16o

p ns I diriugtin ,sit-i.d
C 4bs psi in.d dit ecs.
IEJMLeJui o par 1.rformsLa. i :.. ,'
Be itisa Igds a I. is ,
bsaO Vs i e~isaisri ,
earuntreasiUlfoetl-ne.- f,---r
quessont.-se dlattJ',-,ae.
JariWud
a Con a. mej armdes-.-
Aientamment
'Plh..iT L. UlkI.se
Adr.w.,rrx re-

De regreso
Dep',.esae ,.nerc-'.-ar viaje'de
-cisSts-ei-r sr, sip. e tenetten.
Irln de ',ue e.o es, ea cplt.111 se-
?.,,r Angel Feuash,'suisi'sYsysu gen.
t1 apsisdp.horn armen Cabrerhs
& re "ird,


Agagajarkn al Dr. Guerra
Valdis. sius coopafiero,
de Is Quinla La Benifica
Mu~Iaiar ~ iistsuls'i,+ 1.iu'r -
Is m s Aa I l ueI'As l I.r It di iiue l-
... a, 1.......-,,.aL.. EBsSuic
del Cenirt-ir Ilesi6 is le ,secs
I,....... ... . ;,.,el ..,2:.r-
CM Lcki sgi i- Is capei s rtde
Gu ina sao. hitinoaslt .r .1 .'. ldiam.

dc uef- -i s" .< sticks i si Ps
oro ael -iiff J- e nwmrworlorl.) on
-1 . e r. at- er tenide. teriemle
.entee r- br a,,ll opo- htoneP a'
.gie d d i iead. .s:." ie oe P.
W11l'egar a- I& ,L ,,- -l-' d. L. H.

1. a 'L& Ber,fie a .. r, ..aelest, ve.
nllu al dw, tor C.'e.erVa.+ dil en-ea
El emTL,.11, h-, ei.,' e '. ", I grlal 1111/i
faction r, r el n.:n,',," obtenjdaen tum
.ee-, -a. os o e~: r.p..que prue.
st -sr,, r.t. ii. alui favdi a,,a-
,u9ta.i us. it nleprt -td i s ie
d t.:6 del C't t G- ,:. v elcredl.
rim % 1 je rl.. e", m '1' MI@ r~' lll

hero,l I- d"' e La Beneh,' -1
....~ ~ ~~B."l ",P5: l:,:f'O rlpf, :


Para la Mujer y el Hogar N
~ ~ ~ ~ ~ d PrM ieRdldeFontonills

La .Moda Actual RegLas Sociales

pi,-,,rl.r, r. a i l-
C. i- k, i
.ar. de es J Iujittltiic pur
i, uen ti ers e,', es nlo1t de r.-
:e. red ai r- e.' Icuet-
..,p, oq.e elpec.jlae r- on
,-r 4. -s Imeper aoequa e

qj ea sd sl i fin, necis dreg.r
,se ls ,e arcl p o qd.nj e .P-1

".r , i jecu.4r r.iunpS i e.O'a


se ti L =s w.
..... dj%7 l....
ne - l~ .p1.e u oe emspis ss a s b~ isls di I. s s'OTsis".isp.s ll. p .i
l ssdieis ilp i i ii s sd sl'deib,' [..,
Isandis di ii t -r.i gu s d uI,
reiln e es d T, 5 US a)
n en w, rh:rar. eOaS e lt-JMI arls

"+ee ,,e. Lis fr,.. qie co.
feh ,',sie d d. , 1w,-e.n -r
U 1 perv,:r.a- c. e ua ?.r.

1",, J., E,' C11 a l e.s.e.' a es ,


lil r e+I I .i r. c. T -6 Ia' m
o -- ... ,... .. r f. +., t~ L I~ ._ -l' "r,',' -,,'e ..,i.e lf e.


Cosmsticos Charles of the Ritz

ZPor.qui no complements used m preciada creaei6n otofiol con los
nuevos cosont cospquei u ientenu slUtractioi PFIjese used em Isc use
de polvos qu ess iussidi. isiNo hacen que su plel se vea amarilsents
y sln vidals? olamente unos polvos para la cara mezelados, especilalmerie
pars used aumentarins el atrativos de su rostra, suavizando squellos. I-
;-P I -@ i fueres, acso halilg.dires y haiiendi resaltar aquellos qui
o.s s scutlls su se eispecial, su bell-za Individual.
- Oroene sUs polvo 'especialeis para su tipo a Charles of the iti enI ls
aamads tiends de Sinchez Mola, San Raftael y Amistad.


Cuidados de Belleza
El verano is Is &pace sn que Is narzt se convierte in enemigs de
aYgunas mujeres extraordinariamente aensibles a lIs temperatures. Suele
brplar y dongessionlrse, en ocis onos sin qus sea el color muy mitenso,
61o porque su mimia contexturia a provoca. -
sm ssy un reuo si isueie dar resultado, aunque psr )I simple no'
slempre eB adopts. Consiste en Iavr la narizs al acostar.e con agua
clente en la qdue e hay ls disuelto un poco de b6rax.
Cuando el briUo pripiene del mat etado de las osas nasaleas, debe
lavi neilas isencillmente con agua caliente. Esto evita que se htnche. Io
ue suede cn frsecuencia. El igas gtcaliente se reeomilnda stempre qis
e aspecto de a Insart no eia normal.
Un a mezicla de borto pulvenizada diez gramss; agua de Ctolonia
buena (diez iamos) y agu deAtilada (1150 gramos)l, surite buen efect
cuanldo el brllo I salta antieistico y baste por solo para es tropear et
ms equillibrado .de is naqusadhes.t s l
Cuando, admi s Is poros de l nariz estAn nstabl.emente ablertos,
1o que la area mu o, recurrie a atgunaI loci6n astringente.
Nunca hay que untar -la nariz con vaeina durante sa noche, so,
pretexto de suavisat, ya que ealo determitnari a cort plaao qua se
ponga lustroi, win center con que s ascrecentari en buena proportion
su sentsibllidad, to suliciente como parsa i luenarse de espinillas, barrolis o
granosi al mnor So o ante una temperature -elev.ads.
El pnfiuelo no hay qua llevarlo a la nariz creyendo que con ello
e cumple un detalle de coqueteria Debe haterse esto cuandp Isl ne-
e.idad I impongsa.no sometlendo la nariz a un superfluo toquiteo qua
Irrite su Irigull epldeihsl. Tahmbl6nrevistelIImportancia tel qu la tela
de loIs paiuelos Indica.dons a de buena caltdad, a fin de evitar rocis
fuertes. 'I"
L ,os raimaijess contribuyen en much a imejorar Ia circu lacion y soni
mile. ssiuando se i lue in trstaiieisto contriInsi obrrosis, no de ls
peligros a qui expose loxs.amblos de temperituie.

Produetos Tokal6n
Lo fasmosos products de belleza cosocldoas con el nombre Toil6n
spenm llegan se agotan par ies esperaids ,ya por sus clients que its
buhsss afanosaensesi. Li- cresmi .dedbeieza en- sus distintas closes de
bases nutritivas, princlpalmente Isa Crem sin grasa, alimento para Isa plel,
color blanco de eituche azul, mspiadora y aIs lociones diversasi qua fs-
brica. son'cada dis mis sollcitad lo misumo que elt polvo, el crey6n de
labias y el colarete qua e fabrican' dentro de los materiales mis puros
y delicados proplos paranuestro cllms. Pidase cualquiera de los produe-
to.s Tokal6n en u tlend 5 ffdrogueria y .quedar icomplaida.

DR. JUAN B. KOURI


Iminents Galena y Gran Coraz6n
Li aujisua tests enessMedd
presto a i vida album y fulrenicia.,
y is briUsnteis lx de presesaci
m ieve aIs jobilas blenveuldd.
8u ma..s doctk n i badad itedidai
a timabli, d Ude y pelastiseist.
y en el esfpleJ.BinsdB d .l e ieneia
sisUass rtI It a desceneelida.
Hismbre sbi y eabaL Per dendeqilera
qua p-si, euenitris fraternl albrig
per sd eondoeta ditMUM y ieeis;
Y. sfindr, rgatiUe y hbuano,
j..Utye. e vesable del aslso
par its is prolundo: el dd hemnano!...
La Haban. mazo. sIiI. Emisio SOTOLONGO


Del Matrimonio
Ninlnm hombre y mujer puedens ls 'molestis de haerlo..
r...utssuaseitsmtaesi.sSstsee Pit .qe-
ar tfaTri a e ode d a rI I rn Isait. ald li pi Illr d ui.-
-.u diupwitios y. f55155 sliar eonflo.s .isu.I l lltis.rftainti
I t.ugs'in hombre snitmiras eape- u is.. pit'a elt Its peisgros ster
ll.-c weennte nsbilidoso pars labs. [ .-kque lan-l.ri.o.yrl,l mule, no
i otnl issi dibdtdmsa p y.sa- ieer, cse osmm die eil No sei'
.adU Isivorilsta di Fd Msigi |igsiUn. Las ii, e pdrq t ocor~ide.
.hal el teia de converumc.tnquesI ran eris.ante para l argulo. y
.as l gsn.de, y rsa l en camabio t o comiprLdend que el or-ullo a
.:r-,idny u. i pilgmro sUiodui.sr *isorno nilIt q. isok i puden pea-
irguira mdijir o Man tmrpi de I i miLin0 M in poco0
etr-. toai u hiito as apa 1s.- IMuy ipandi d on Ii reI. nimpen-
sre sIas p icsldldi. de iu marl. is. p1mss el ue piqphic el noble
s5 comon sn i -s. d ps. .t-I di p- iiis C-.i--i isto-
i+ ej ta.n a. ogier tm iet.o prr el

ILa Cam Potin
Al persir en el regaito Indicdo pars 'cualquler oasli6n, en ts earn-
promilos is i.alecuando debemos reallziar los presented mis elegantes,
i--e. iscs s.di. I i sconoclda Cas Potin, en O'Reilly 3 3; donde en pre-
.s. siae.rschm ie raidos los tam.afioe encuentisn bombonsu, salen-
'i.T y tdpc its de sdorfittras iuei les o si-sitstie.'iet di Paiu,
w yin y N 'osIis prop-il e.d.rl spoi.t dewi'ai.t, enes
* .i II r.ctrss fes rttlll-ll 6r.
ii cis 1. soferf. psit elsS' .i[ode1,,tdit itrlttiw i I 1LA tii iitsri.


Men6 del Dis
Ala-ie. Comma
Frttias fres., ] 1 Sops -de menudos.
o55 bsr.co aPal n;i.- Arroz c n-. fdijoles.
i sag a 'encs il ad Pescado u asido.
t- d i sside.guiabaco,. quses Ensslscdl de lanhig3s.."
rema.. Cake de chocolate.
Receta de Coclna

Pieartar 400-g T de lensi. Chm- sPoner eni mi un Sr.t eziu con
UL, r. 400 g... de cmis d e-I I- is pliz-j de iL DItsul.u y iando
t, s Fse s cuchmd die auir rLoi- eimpfer, a e5sres se aIs sfyg.
.teiablesyiuns s haastsa de camsIs sns nmain.Lrdli do -isisMsss
la de viill i Sestonlh-lt bliuer.ds hnU qje w
Mewl.r 1.I mjind de Iu nI-us pn ivien, ir deiultl poner de.
;. de 1. crma pone -'jamd ss us Be las e h=
-.o S.. pepa.sdbli M.rt- Ms. dim su a i lo-an R u.
,i -i s n or. csl lr i orsa d,.s dop mii intad -p ment
....ntartx". c A'grdWrar^e t'm-bIn I Ide'ha,
i. p e ndef d pr'ie piissns Ia nnit ie i Ie dn Sirb.-
I ,Jo do iasmod mlridlsr in ae milm di sisi "cisu
o dspsorMU taulsrist,.. ,-ou L e yunu
ii s qu i deljrs i. | p.iirfei ,LSui d e aisins Se .aiui .s
iisuavemlte, me. slosa in dos mol-
C.anids m l sie Is isnrtramIs duessanteiados a cuisces an
ios naly que pirs ps i ui- ssn h isti. Us. Us, codAdL. .N
-a.o qr i is e pmlortie L.s deimicrdlnd i Si dejsans s a r
,.4d"arldJde arn mor 11rtarde. M od lo0i oli&deitesri
W- j "I 1 Il l ucIr". el Iror.quito


Tintoreria Liberty
La ropa hay qua colgarlas de sus rpecivas perchas en segulda de Im-
piasrlas al ltlegar de la tilntoreria, a fin de que no se deforme. Mas, ianteis
de guardarla es merieser col ocarlas bien en aIs percha, con objeto de qua
easti en condicionesa de ser utilizada ipenas diciere faltd, evitando trastor-
nos en ese moment. Los vestidos de sedan convene enfundarlos en bolsa
do cllofin y enviarlos-a Is limpiezaen tintorriias acreditadas codio LI-
bertyhien Consusado y AnimasI lamando por e tel lfono A-6615.

Notas de ]a Moda
Li fantasia reina enItodos ]o, renglonex do ]a moda y los accesorlos
dan Ie di ells. Los enormet hbolsonis de limbre trenzado, con forrt d
huls encoloresifuertInp capelinas tambit ds mistbrehys p coit l
vistoa echarpe atad a alrededor de la scopa, las sandalia de piqut en
todI ios coloresuis mglnabeos, otras sni otissenteramente bordsdus,
inflinidad de accesorosis psre estilo esstin a tsna on los moderns travel
y conjuntos posr tods suetI de s vacaciones. ,
Ls .capital de Francia tiene modas que duran spenasI lo que un irio.
Nuevas exposiciones y halazg decretan asu salida del primer piano,.
pues otras senscilonss han de ocupar Is senci6nd ds Iss pqu nada tienen
que haterttunquetsatun suLrliso dobligacloness ociales.
Tan pronto como unsh 55 dis t dl ans a sus crasciones cuando istalsno
Involucran etsnacmsintodi.euna mod.a con carateriilclm prop1ss, otro
competitor presentisa u novedades y Bionopoliza la icuriosidad de e
round.iflutuante quescoirisanspon dstiosqueiseiconsidertssonolisM_
tima palabmra de los arbitros de la telegancia. Lo que la msyoii no
da cuenta es de que lis, grandes elegantes, las que disponen d medloti-s.
lucen por ell ciat ieipre modelos exclusives. Las que siguen lt mo-.
da, Is, olasotras elegants primr isuego Iamasais s tInqu&It sfin y-I
ia postrie e s Isa TA obediente.
Por eso nada iene de rar o que nos digan de Paris qua han side
objeto de unis aogids ialuros, entuistssIs lns turbantes, ,psrn p0 del
estilo que sae usban, sino de Ts nets Influencia aribiga, un tanSto fin-.
tasia, lejos. de los moldes en que se inspiraron aqueuos que sirvleron
IF--' 71-Ti rLl. st% -.sP i, S tOr.e-i ,i ,i sran ticero YsIos

s-i"'-' q eIs.sto is. ii sii 40.itti.5t* .. sI a


4J. 0Kfl Souiego 4 de Febrero de.. 1i l
wI ',- ..7.1 *' w, e r,:T[.ie En il. Bod- de Aracell GIbergi
7in if'l & H,, uMblcl64III c, +..a A Imael I.Iqlerda
ea.l.. ,el ..a t-. straushss.s.llsd
?"n AfecJc6rL' cmpluc-e.iile B, be. Hay camplen treints ytei af&l
jia. sIr., s-5 intileres. exacits Arnisel e lIsmel,
-m en lodo. canljuas'.en- untio d "parejs", maite Y f el
_I. m .__ -" "'.J'. a.'. laii,a 5_M sl, deseg4ozu- ....
Tlu-tlscldod d ti .stss na Y iqui ead-m. 1 telstigo I
preocuado s'ilempre por el gran e- de dicha conymial.
goio del so..ego de pu corardn y encetdiendl el "cake" nulciI
Is deis tIontlencis tos Iill di o Issi. -
ic noi .r.j i iue ueie- 1. d- Y e.i iIg_ idocarois
Ii" Y ter en Is d iesLas sa sledad lo qlJere,
C ,ol.M. at&LIT:Iorr, a ;or t J- y el iecte qI" "ao ere

ft-LAS, 101 .............sah como formula hay .erdaderos
t nls s. 1tso i t d His-lss.gian. de o di c.aii
pro. I iif a t l C omos. parqs e van 1am 'Bodu de Or*"
quin u ',e lodt lo que dees. per- 7 leI ciutem- a core
qJ C. adtnq .I 55Tis s EClnilds siluids6n...
t.ene.
C. C. VIGIL Gaspalr BETANCOUaY


Para totarse ligeramenf

'C44ntA$W"U&L "A4
555 e aniesiuii in tuns //hisde qieiadurssa
/,o dai Ai..,ir maw i altss/ad.
Psrfsfts psr-a uWanft bs a l dlpi fatcial-.. -.
sis paolo! "


Para toetarno blen... .,;iimosparblhLe! Li du'ra s toin s# mift de .
itrgs osmers o sis qiuisa-s
sunca. DDja su cutist erss come-unasieda.


Ambs upreparacionei sos fragintes .. seguras y; coma
todos los produitos de Elizabeth Arden, rsndes into co
u piocos


Psiina 10


Vida Espafiola


I .


I-


A
vcl
c'
d.

G,
11
br

U
w
W
1.
ml
E.
fa
om
til
di


..- q. 1.. ... ....... ... .. .. -


I


DTARIO DE LA MARINA.-Viernps, 9 de Marzo de 1.951


Actualidad 1:
-- P JoB& Me

-C--onvatorli &
-Henri Qaeuille
-Pardotesisaen I
e- 16.1l ri h .. ,.Lle* x m.a
-.InM, .66 .,61 . ..

r I~rra gotieinoL. 6 -niseiol.rarenca.
,T,r Me preallcr en errngeml|itPS1Co.
lm r.,ila a ,l.tldl lmana so muJy
li ,' c omoe.tabldh. se iI.b.-

o, 61....'o66 6I4....... .-
nlr.666r.1in~rue, 116'31" f -'
.le,, de r i nl an 3Jere a- r.'-
viiP ta' I. Fk~-- ut all.l, l C ,
m,,, el MRP id, Rl q,1,.-. --

.. ,... 11.. nc: u ......6w .
6 63616 36666a' 6 Z D ..651:
616666 1. 3666 .6636N1.63 6'..
,ow,,ig~aa earegr, e zelj ae
j efes cde Jos pa,-Uao| ~.eJ.
._,.'Me ,; ol- it"O. wbllidoo O -
.'. es r, Lurmien U 0 81Len-tPa,.
6...-.rlQ6 1* 66.el d.1 6l66.d...,
cono'66r corn Isbeae,.lenci.m-nIr.-
d,dae de I:a tres resisuiree r ml-d.g_6616" "' 3666 66. 66 6c; le v. a61
.e"rte Io to. gobirm,'d nor, cn.
16M6A3I' sa acr6n a La. d'r66rlr.6
del. Aso66ble.. .. 6I6expeo66n6de
rep6l6ar66in 6or-6que6 .........
n,n y Iion _l um r, n :.-s r6,.
r.en
At 1r re,66e ellf6 666 P1.6-. 6r
d6r6 66qu .3Zz,66.6r6 6r, Iw,
"I iecI a ur. wrcsr Ig~al L,i grtl.

uiwj~d,, .. r.dres.1ll) ...IJce.-e,"slan 6.- I* .... 6.......
it6'3n36636,'66663--. T11"6.',.

r,6 6616,'66 36.6l p66i~6h36 6.e6.
[.ueLtcr, m Gauu~e R~eal
prmplo dhllernve Re.* tPleen. l


"6616 6... 3. Th M.66.'
666, 1rd666, 66O 6616 do e a.6
c~pa. deitgllu,- 1. 10'. d. to
6 re a3encla6r66 6.obel6ar,.
6a'Je6p6666 666 1,e,66 pd,1c m6.,'i
on Irleriil A too 5 raM_ vl,-,
cent Aut.ri Ihm)acompren.,11.o cie
contlens olaii de mtelm~l [ciL I,,


6. 111 1636 63 6 *6.11"' C6 SPS..l~6
Amer66 ,a66do6 31i6661 CC6P3'16l6,6e
rompenoo e31vi6ol3 61y par e1. m
deprionente ritmo presence. Strips-
re6 no66 eemo3 qua1I persons In-
6i6go .3d661 h d6 Lu 6 1,1 -
dl hobilded i nei e'.. ,.le


,6'.e6le'6elel 66 vLy66, E6rtd6 t.-
C'6,66,1- 31.666616666 611113663.
La h16.'63 6,I6 16' Iepri1d e1616.6.
6o31n66661 p6f.6In%1Id|pc 1: .l t-,,
tllai mentIlde eue eomponentes. Ac
eii pel.,ce 1n hoy el nlealde i
erp. Wco d.. Lyon, Eduardo He.-
.etl iel euieron MUM *: bo
hombreg quo, en Ia politico Inter-
noelan.1 parM.e1armente, tuvieron


Son


Insuficientes...Use Io f6rmulh quo
comprobldo como
errlr y conbatir: T
03c0lo3m bronco-p


JARABE

I1lW l .I 31I lI


Realizan una of ensiva en ... Latcharain Los...i Amenazan los iranios fandticos con seguir.
aternacional ra616666 ge 66 RINERAIaI616 -6,." 6. 66-66s366g.,P66'6666A1. 1666666666 666366n e.Pg iIMFIIq.6663 I 6f3'! I .n116Company
j c ........ ...6166666i6 ... "6
@aria Capel 66. 16616 6i6:p6_ ,l".36.666,6t6isf.66,, 6 6c
1-1 IFy F111,. ,. ,r'." .6la padel ,- , 'm
do lll U6,-rl -..'.6- .r,', ,d'' .. . .I .. ,r I
............ :.. .. ,ir 6 Uc3 . .,. I 6 3.66 -. . ,"...

II,:, e l 6 ..,6 1,,J i .a o. pr ,,,a e J e .. .. .d 1 De66i ...e_ .'6' 6 ,..,6, ,6666-,..3 36666 ,. i' '616, i,16666i,
6, Rel',6.- 666366el,'66 .' 16.. 1 6.3e 63'"l 66. 66'66 e 66 .e 66666.6r 66l.ll 6ll n I I a .1 _6, r .... o dn 666666 666 666' .1. 16 .61 -.6 .-r66
.6,661.66 .66,.66161666161 _.e!

6Ml, .-6 6361,66.666. -e +. + "1" IL fJ66.'6'.'- 64-"66".36633. ...6I3"6 ,613--66 6 a .6 '' .... nna6z616n6661 er1" ... t, l,666616666166 -' '1+"6... .
666.6.36.I66666 6m666 16,6 ..aI.6.I""(3,...6 I. l . . .6' 66 6. ... .. ....p.6666, 61 ]6]1 .. '
es ..I Ina a .6663666ste
66 Let..: 6 6.6 6666666 6666666,.6.6..66.1t.

666 .. ...6+&,lG++. . 6.. 66 6666 66 .6 6666 .1 b 6 66,6. 16 66616,+ '. 6.."'. . 66.. . .II' l '' '+ '" + ... ....16',1666....1666666e4
666 Q ..6 fl6e66. 666,, rL...I c. e ,,-,,,,- u rt ga n10 6666 R 61 6LStIl |,666 r. 666,66, 666 ~ qu L I 631.66 66 36666la,] .. ,I ... .... I 1 4 ,i.. .. ,ot I_-...
r ..:A U ...1 Ii 16/ .?.. 1.... ..1 .. ~ i!"r:- "+ r" . ...; "l r- -f!::: : :'a~i' sv it mlib 'la'" s 'anglo En' 194. .1 :~ d
r6 .. ... . ...66..I.6 . 63el,-66-I,.6I,66 66.
666 3616..3366-CA~ fe e nVi~iin-.66666 lfl m- 1 a .66 zahnptoerI" dUn.nLC.116366
I66 -6.63666336 66 66 66y66e,'6n, ...6... ..leI'A 1'Td..... .. .6.,f, 6 6 6666.. .
I. rli nt W irc- enl. r,.p I .""al". 'Lea a |,; -.:ci. de.l.. P , r" 'r 1"o Itr I r diel, ', pa a.|Ba da66 .66a 6 1r6.,,6.. 0a6a6666a : -v Ise.6- 36le 6"mrI6et 6 efe.
666666666a66.16 6166 6 6 1,,66Fla r.6 pe6666 3 6616ria
666666636.l..c..,6II I66366n
66 6663 '. L.-3 66 1.66 3.'..66

Muh r.6 46 6 6 ....66.361..16666. 6 a .. .... .
ends.6IILI6_0 '
dI1,hi666666,E~e
6.. 616' n 6 1 .. 6666666r mmrs d
.... 0 q i,,... .",ue b ..!...-V lbo .. LUnit"1... ....... " ''1 1 ." . I .. o. . . ._ . un, npo r c rit". d ... .... .. .. fut de pr n e-rarminit del....


.6, 6I6. .16I3',6 66 6660,1 .16 6 666 6-i6li d. e l ', ,- .I, i -" 1"" IM I iin -,. n. udie -
la es r, H : ,: :o =.m.s C. 1 bt a f 1 _7-I,. ..... ., ,],' ... . . I r' I . . d m n ..''1 l, 6 .d e r 1 6 6,- l6. ,l,.l I 'I- e-p_ n f' I i-i Ii6i t
,r i i .~ i o l s d ie La. ,c C ona l. ,-. 'e .,'.- 4 a,:s;' -' -U Its6.1,11 66a', I .61.6 coS-t,1 I, i,~~j ,, A ,i o8(N )
6h.. e I o ld:l Gr Inse~, ,=r l.'.." ,,, ,', --, .fi :, ,-le ,du,,'." ' I IL ,Ba.-,gdad",-,, 1
L O C 10 a ce l - p r i i s a, u r -a~r. ,-b t r.1,N , ,,, o i .' .,, I- L. ,' .. 'a, , .L, . ..., I ,, h ,= :... T iIi. -. quaniaP re 0 Ra..e ,e e T 1 1. '. .n, .'... 6.. . 1.."..... i n...,'6. 3 r lie
M -.. ii.. ra ,r,~ ,D e L C l~ o 3,1/ 1 l ',r .-i,,-.: ,s i ,,1',. .. Ii e I FIl.... -m . "' . " , m, cn .. ra entne,, .i ', ,,,IIa ,I ch~g:, .'l r. I a d l

66 l l ie as e m z n a s pr set1.. n r yH r er y B rr r'666 ,1:? ; L :''2 : o '; ... 66... 66...... .. .... ...... . ..........6 1 ......6...6., '.'. .. .. ..HA.. .. ." .F A... ..LLEC.... .. . .. .... D....
I6,6.l6/or.- -i c ,an .,. I 'i66r3: "6rn e u 61o4,c 1t 6Is 1 ,6 ,,166._ .. ..r 6 6166.. .6.
... ..,6,6 66666 666 6 11.1.. ... .6. .

E66666 A.- 666661. ...e.66 ,.6Upljr6 ..6I6P666 66666666666m6616.I6666666666
9116 .6 66 C66 e:"i ll.6 6636I'I. 6 ,66, 6r6 1n par 6 r- I n .- ,, ,h,--is-- p,
ie e er + ,e n e- a i .ri a rt i r, r g p as FS nn Is pO't
A 50mb, el A h -' Wl eh ,` .ai" a s' ..:l" i ,d I- ,F1.. t% i .r...ii l ," .o r,,., d,,e,

6; 66666 i01 66666 r- '--! n r 6 ..' j.66 6 Ij 66 6._

..........61....1.........1...63... -6.,...66.66 enl en.,es n 6s .... ; :; .. .. : 6.. N. 696661e An rr6 661 866 1666666rn
6.1 6,16L666 66 6666. e =1 L 6, 6 {., ---6 6-66....66 66..h"a l .--6._6.

6 106 0 EN V N Z E A 3 6636.... ,6m ,, pr,-.,."l '.-' 6r" 61- i.. 611666 ..,p ,. e iau...I, _._ e,-,,~+ -. ,-, -=6666 66 6166 -6 66 566 A666666 106 8666' 96, her p,,,, 6er6'66 1951

CAw~,rACA.- 16,:. 6,-l.':.r, ,. 66666' .j 6.,.,. 63 g,,i i-c r a 'I,,1{1 ....J... .. . >6.'. ','6-66 .... 0666666 666666u616. P6 6 661.6 666t.6, P6 l! de66ho66 An6on 6o 16e
6166ntd~ p6ola6 66666 6663 oe- . .66i66r t,,a l I la- --3 666.,.66'i, i _.= ...... 666 666, 66 6 6666 6666 6666666 6666 .6 36e6
66n 66666.66 e n 160 L. 661666 c. 6 J., 66 Tl6",l,3 6666J666.636 ".16 .r6i316 666 6"..L 66 I, L66I6r6..66: T,., I .
16 16 -1166616666 d,6 66616 663 66 66I961o 66666666 66666666 6 l
Ar6.4Ldel 66u6666.n del6 ee,66.b6d.


6-6OD-N-66.1TUACOiD6. 66.6.6.- . .. .. 36 0666666 6 6 66 de e 66116666- 6 2 .'-'.' l i. ar e i.'F.'P. D
6,6-kd re l n" ,,e." as pa i r pe .6 6 666 --.ntes3 66 6-.abres 66 "66.... 6" ,, ',..lE -,1,,'V'....s-t1r6a6Oceldenteue
666 r. 6666 66661 166 ...36 16 3666 6366666 663.... 6366 666 G 66. C, r +-.- i. .. I "'6' '.d O .6 . GdzmoP 0.3839DI F 0125 Rodap l "a A606' 0 .18 -
to"..-e d,|U"'' d. I Ir]- t. . C "" "b rge"A d~ lreoG m z o~eo SrhMm e
66S d p 666666361 61616,.P'66 36661 6 Id SugundI p6...04064o-eTenceimps6o 0-.. .
d4t, fndlCe..4Z.. que 166666 666666 6666~ 666n6646661e ...6.6, i... ........ 66...... ... ...... ...l. e*+ ...6. 666p666'o 66'1. I a___es _______rr eua_ __... .
-- r i .I-661 .'"e'sI .666 d0ourt 66e. d 6 '. 666,1666, 666r66 666G6 ,H A, 663 ....oo6.66SS 6166 .ueen en en 6 u e.66 6 663ier 6.666.6el 6,,rsonodepe 6666666666666 de r,6.. .6,6 66-0,66 ,_6 .
ie h m-fe-j.) ll as e Un 1. c-l er, -1 IE ,e If. 2 e .o Iie cun eD sa- asoguentirrqupor hay, iernea : -;4 pE,-

1 .6,UnaI1 6I06666. 6661.666. prd 666n 66666666 pj 6
I r "' l re r "lt L o .te 6 i a e ow m r 0o a | laban o w ,h r aoso trs i'ti '+' -

ldr. aiea.. li.mr 6666666666666l666166666 6666666666616.... .
-ee o d .. .. .... .. e .lme e .1 nrl Ba e rTmna dr n e ca p e a _. i o o c rn iPn s o b ey e ld o e o
Free pr~l.. 1E r r,:rer. h le e,-I ."V.- ,' 1qde ioc- hnrs. ongon a putseronh de u abr od se srva


ru o C .,,. llr;' .1,abln, mi.1.
;j-h deu| ry Pe.1rcln4ecamet. ,pr If. C mls granadesa moruoidecate uli Anono U:l
rante con-ts chetl llot3 agosI cnb.- ,erao ia No.tenid-n SoaAntonionar lnueBars, p1 i,, ".* a.-
c.f, ,a _, mlira r ee~as I ualsml e rl a I.- Flea -o- o- nrrs EL SE


6ap -, :,.'.v. ..........,6... ..1.6 6666 6".. .... '.. '... .
de lcledeLo. ife|ci ; cie:.rdhaCubaelaremunerrande emplo si 1o
I re p. w .,-,, i s Ltclnde l ~A rt, j Yaennoepponsirnx l+cen efavoto, de aeuer-an

6O1 DE6IT t.. 6,al 6deDedopo6d6 sremsp61 EqueSEpo0-
.fcepair ea t IIn ha" ,, :e r a u s
IPE,,i E.,aE VENEZUELAeSon Antonio de. lonoe estorz9 depot roscauea1951s
diic ltd nd otri y is Occ' id. te El ter noru~o' Xg.F I L1: CI
-- ,c. ,oaj,-enireporu, J.ef.I.Fctrtzqueurede-Herrero;PORTAClOHerrero 1oULOS
PRARACAS (APLiAIll-L prolduce- 0 F l: e.- ,agar del OrieUA ORte lMedia, Pie relrt) e nDiz Alici~ ~a Ftl) eRdirm;Avr
,IIrn dlegedr ~ ~ rtcd .ruld*KIcen-z6 umt 4.11r,- c- Inro ue r Iar s d a-2 o oU, lTO (APLAo dig ez A drs-H raso lm]mpornesrtacin-Mo inla
re b ilhp r re l.,IO u Ir~i, J Jii an ,,,nv L 5 pur, i. I-.r, .. -r-E al ci" ra e rd co at m t re nr i spuesitn s~viuce r Boho ve rneist. Y ]os 9'3Her rero losn que usnben:

6 ..'Cr1ein o6r.16:636p6666666,6666666p666666.a 6666E
Il., anIlscrn mefnlt t 0In letsod nero ~a s EllIl r n vu- ilsyhr a oe s o bey e tdelsdm st~ iicer~ c a
deu' th 90 a eie" E : i.d= a an ... cJlf,-, rhef r l a- t ian e 'ic. L ";"pro-1950 i------21 IFcesId-pasFer

..... .. i .. .. ....618 66666. Jud .pl 665o000n ,.pr6.6d6om
3.6 6am en i Y e6 n .66,6,, 16a3I 66p 66661pc 6 166Fl a. n sr.c 6 6 6 66 66I 66 6 6 6..........l is o m s r pr opnin le mr ece'.. .. .. .. cal.... n lennn .... st:,.d ..lgu, 11qu .... b it.. ..bet il. adeI mismo perendu de1 -El a me4t. de- oo16nl l jquor que olrooEl ron..,
.oqeto.666c1to totaded6669666666606d666366166666666 666 663666666l6666..t .. 'nri.:.$a..'6,,3'e n 6n 6 6' r F.ri anncisco Juarrero y Bar quiVne
dl jtcu e~cnl~td imn I srp lad i .do 6166T6 16 66HAFu eALLEC'ILA 1A IO A Y
6 6 1506h., ''6666' ElA M O 63 V C 0 ,. octor.. ..p.j:, a...o.. ... .e.... r
., .66. a 6 1 e.- .66. 6'.c 6eI 36116.EN 6dCy t.ar. E60o Vl-ar d e 6e| p6 D. 66661166 1 66666166P .
p66 666e666 1.6en 0l6166366 6 66T666be. n.cm q66tIOAg6 r, 6.-, QUIL6 6 .a y L L66 66h666s1616.
s .re --.e an s te a o P en J d ea n 1 4 .; or]a t P ue "0 eh c I I, o nv enf. o e St.g ad c n m a1 h o n
II mfg icl p raoso.e rt :i,r,. o per,.,u.dericrla p,- ".r c I',[ .':. nar ionvmp ca 1 de mc ial.cs -3 3 -2 2 a iln baa :U 1 3
,,,',-6Is6c6661,,6016eb6,,.r..111thpe6 pe,-c6o6,D-1etUaomg,, Segundoyv,-r,,i4, 64,-6 6669,'66666U- 6666
.. ... e ntor ........ -e..t..... .C P. a.... o ... ..iecasd a e... ..4 ders a,!- .. y ..... ..a., NI.,N E R R IA
,T, -.lre-| CapIIl,'xeMa Neleioea'" Lu yt2aaVesedacoosTdee:t170-g2sa210-21-7
rrJael a, 11 rN ,'l:,' der ..r,'e o-del tres. ual salarit oins n oota n iedse rlc
T m:|pbbo ~ I: 1 ure P eu S oo a.cn oser essqu e est y- prep1 r n-
;rI~--r. me e r q e r|ar. a c. n wne. . ."l r ric ,el- . iso rqmer n l i t o. .. orah ... . e u l
,r_ .lm~r,_.rpnox-_tI 'rr, d ...... .. c, ....le...ma.... 7,.VquiDOsF-054 -eF-961
x.sl -eta dl iner order, interia s el ha cl etuetrabea
in 'i m. a 1 o nI6 6 -,6 6 l,6 c.,-,,:,- .6
666666666666 .1666666;6-66.idaesIII 6 drel 66 66. 6 oo ao,~6666166

Ho ~ ~ ~ r j clocl miic h ' '6 666. I 66666 6 66or666 6666666 66t66erminVlal 666 Ge3666666 661. 66663. 6.6P 66

.rb o 66 6.66' 6I'll66661. 16666663661,6. I.
ulmosqoros '.I n.de666166ts66... 6166man66666 61666
..6'..6.. .6 ..66p16n6 pd6Ill666 661I6 If 6666a06I .6.......________________ _19______________________________tea,__
'a6.for31..666166a1clue6cm-.L666666 66.666666666 6661666 GRAN FUNLERAI A D
P66166336631.a p6666p.o6666663.6'e66666I6PlIla6J6el6.6666166663
pit6I 6366ir 3.Iem61 6'6al666,66 r,66ENeE6,,ADOR1666 's6p'6 6d66 666666 6616666 6,666 6663666666


666666,66a' i66,1,9506 fil666 66 661666626661 6 p6666666e61116 --
,~~6663q6~~ 36.l66 166633 63663 ,.6 e66606666L666p666 6666.7566666 ,i6'nvt ADOF-55Final61
'., a6 i66 -76 6 I6666 6 666son666s6d e 6s6666 66666 6 se _s__rva_ co n cu____r a__to c___s_____ _____ ______ _____ __ (E)_ N o ._ _3 0 9,


Trabajo forzado en la URSS
Poe Doe J. DOHW. y 3. I. Nicolmiky

-36-

SEncalofrionles relatos de los pr6fugos
A 6Pe 3 6e 666 16.i 6 6oM 6l6lU 16- I..tr-1 .1 de f-66 u s.o61- dl',r ....
I6tr66666 6nud. d 6 66 de pre6,s6 ,.316 i,-, 6 ""oi 6 ,-, e1l6 L66
i c ird Jne r1 I qu a rein ban en Ins i fu T, p. es rln ct, ra lelU
1r6 lio, 66 666 eM 66.ne 6e3i f 6 ujode ue.p1Ad 6l63 3 1fd6.nSW 6n'6 6p:.r
)eI. arldod quo un harn le nder,|d.:. & einco no a dlle ohmal l l
63336 e l p6ofms.11 Irol 6r6obi6l6id 6n 66d3. brelr,13r y par loL-1 .li e
Iwr3,ntc, dehut6 666ere bn r6curo66366"66.36 3616 66r6.r6ne 63 s66
so re cuan c. hmormrleogrur.n si lr y wrecitwar lb~eta|.e0l..3e
6,t6o66 r.6666666 e116.66,66o C6lert6menie6 6 Muno,6 6.6 e 1lenoo C666....l66
W.6t3 3upea r, p.:la6 doc6d1mer.lO61 .1,, 3,.6lerac i6 pr d s ,.6.. 7
1rnrrll..., i_1i 0.s l P 6er6 1on tiu en 6 uno e.,a ar lnOtl derlr6 del ;,u-
rner(. de Iogcl- ..e Irnlnt.-r in ] fuga. esl~t, en. af,|I-e lam rnr.m -.rL,
,LS 66o 66 poet lo66aro36 ,6l6an 666tier3663 etranjerm. Cuando 3as
o 66Ic_ 1. r6666 16666666 31166666 66, 661636166.e. 6e6666 163
e hclt 'I laelt.oasows vt W g-ll.. ..relmao e rearon c eta
conGUoor, Pero e, undoo roet ,nreo ,P.10 crir q, 1. l.]
bl666rmy P6666I coes6.6telm 63.6p3.6un6Isilu6c36n.ueqw.l.3ra 6
epd. ill mO BdOm prmicipac n e erl ue, e-,pa., la eparnCIOr, Q10
=2la,lt entire usj& ime Octidene nu r ""ea nPr,,fundm come o ee to U
o r. dim A. lnl pec to nforlaeIoldos ; 5r Ic f &-maso par ielrrm in,
Pero el r.-mera de I,',domnre ) de f ll, se & en 6 ic-l
rn, nlas dadoi Irdependieer, le uT e Ifh'dUl 'vor,-', etrio camol, de in ac.
"ldo':no. I o L i o, ) C ]&O le or or, l|l' a ra e ptJ I.;
.eal de lOn. cl |1,astonel eonrec-nlr~SI egIs-II,av r. ]s pie,111
en vi aebile puLlic| o wurnidi en rexl -eelA,el
M Btvellsheme "ridslagmsre l.fl u r a 6 ll ael ai. Olg ,blq a l.e 1
cempeamln. o 1 ,I eln, Ir rni r 11i,o e,n r.la C PI, letlc| rlr
side er.11ldo at Us lre, r ,r. Ib.em e del Nh,:.,-ieae R.ria Euar l.",e
103t. .1 See tar1'. BrILknlro de Al~l'.h.l [xlarqar.JZ Arln rie.',i .,
aelren Is Comef,. rede tm ColT"ana qe 'e.' let?"a.5.-,el,-a, )-f --
e1.U.Idi~rilnee el pealer de empj.@e i rn."I,-,: de r.Dte f-r- irJ E .- 1
preomtIalwas mI e Ibrelrn nur.eroim, infrTams Oldome-l fr|ull. a ,


a p mcleror, ..- lamrw.espues e ellb ro Lr -ndprn- i pox tllco retim- nan-
S-l, M ll l r, .,l e t ir.6 nast de r l.,1aera nernliei~i n n e i
C.6 666tl heh166 .6e361.1 1. !.6. .u.lhl 6 e i -l166i mp1e66da6 a e-
I th. r 1 cr d16.dicl1r.e61.3, et 6. 6.6e 6fo e y e' -1 golpe p1r6 6e6 6
6,t66u do 6 R 66.6 6 lr.6 .* 66nad L,.. 3 6 66eccr ..1 1, erp6n 6 a 6 esti-
l. oe .- noa1 ,.~l|l , obel O No &,O .t ncdccaraciones
6e 666 3 l 6d61 i- 6 6 6 6 6 e r .r.'l 6 6r.te e i.6 d1 6p'pde 6tale. d- 1-

Norde Us'ceran "P'eadarisel, hfuee.dera de man| del ._. ,e ....
trb6d., 6r 6.mn 6plet.ante lbre hve 66 ul6l6 d6 61 b..' 6
tP o "ril........ .gdnda ero ueger or,-, l;','-
Crmi ndant-cla por l Be li ria. j. public d delranee jaracod
pr6eso6 quo hab3an ha6do, reference a 6 11 eond c Ione1 de n1 geS66ona-
ondento enicIn eam s. a I n tu ic ond lu de6loa I a I. ., .. -,
d6 a 6n con ,g Z ..t 6 6 3 6 xp 666 lpl. 6. ". ,-,
e6n.,6631 Soovts6 6611a66 66.e p6611t| y 6m. iva 6epi-6e 1661666 6a666611 666 666666. 66666 6616666 ] 3J 1..c 6666666166666f 666666666 6'* e
6 d. t afu .
Ea T,., 66, 13 136T33l 6 de6 6 di6rr6 1el6t. 1e6d16 3 6an p6bl 6n
36666616 6r6t166 p66 31 61ad6 7frd16 6 6 6, 1666 666 q n 6 6 t 16 661test6.
monlo d66ce66o66t 7 n1 lon6rio6 66ud3o1 6-6o6d6n6 del66 Nr de
Rus66, 66 6661161663116 6t6 1 16 6lnve6g6 6 6666n661c 6 66ch6e 6" lIbe-
r' ae 163 6666L 6deIn 66a6 6ione.6 6ati fu 1 otra degro dante mparacl6n
'dle ase ondietones zeinantes en Rut|tsi on In de lag poises cmis atrasa-
dos en66.16undo. ,
r.n7 1 666a61 3 6ro de rr .. 3a6 6.la r 6e LLa 6rcf.ca66 6.c,. "' ,:.-
1.ad Po er6c616 Ot n 6n63dJ3' .6io'5 16w6aun66 166, rea, ,it e.-66,
6m. a3m6 tn 6 a6r6 a3 cci6 n f 3 ,"aur6.6a6 6 e3 -6. ci 6 I:6;16 ,6 u
6 '66 .T 3u6d'6 6 6661316666.er66' 6e36s ., 6" e
Ar. d Tarda' dae 66 6f6 12. p.-e6 lb6o 6q6I
"rode. lir 336m666erL66 de 6.a6er636 d6 36r666 ,. :.. ,, ,''
Toad" ," a|de obn con-ima yman& ie ,C f :m z J
len63663 36.3 o 3666666 666466666P 6 663de os 6 6.6d. ,. Qi "
66an|d6 66666e6 3 3er63 36 i66z6t6r6 do3 trablGoe1 ,-6I..; ;a6-6.
tiercan do eualiqlal-Ir mers o ajo Is arer, a. do -a 1q.- p_, pr
.U "a leat leicr.. y pan I lcual el tratnijaa or .n,5 ae ire.,'eas i
"J shdo u ,,ao i ma ley + e rdl Dna de rcra etl T E+t:f. ,,t.d~
uroo Lo r.r- rmes eir. qua ei Teso-:. nuno tal merlin| rI ,", ,"rilh'
de4 prcJlme..l,,e e,. X~e-.sa e-1 .. -- or pane .',, :. ne
6e666l366 3 666 6ion6 !36666,3 1.1rn316 63 36I66,3l 6 6c636,66 .6 '' ,ar.
fi -j6. .. 1 M .. .. 6 6 6 6 6 6 66... 0J6.'n3i
U r-le u 1+ l: i~~'e t-y d. or fup o ..is ,,3 quienes
a,61666366r.6I3I-.3e6 66. h r.,.6M L -i'.a. post-
9 r31ii '66d 1r66.1 he 6 r. 6 u pr663 o646 6.6pre6 o 36 l63i ,bre en.. te6
xeti a. en u m ya~ria levrlt, n haretg- ovidenlerrgnit ili o s s e


ropas que teni an puesta al6ser arrest6do. Llevaban pedazos de te6as
en su6 pies y mann6. Los co66id6as qua 6e le servia6 no 6ran m6s qu6
F6an ne6ro y agua ea I6 66nte Los mujeres no 66 ran 6 mple6d6 s para 6 1rgar
166 buQte, 6p6r 6 06 66d6crg6r66 1 pulps le 6made66666 6 66lo666. 6res
661666 36p66666666 6666666n66s06b6ban p6n en ot1o b6que, 6ueron 6u6,
66666 1666666166666, 6666 J 116666n6New6ork1 T6m6, g6ul| 62 de 61730
dls- tidal. ant. el C. ,..wpe, ., ei -e .

r166I6 p6666 6066 1 ;i-':' ', ,% '', :,:7 '
pos de 6t6,b6jo m,
nuad-ern de Vlsher, ,. ..". ,,,1 -- t.g ,
de nueve meats antes de Ilegnr a ser doctor de .c~i-l en un hospilal
org6i666d66p6 r 6666.66 6a 66.

r,=,.-,-.r -. ..- ,. ., 1,, .-.., -= i. .T., a a,,, _. .. ,


T,;I ,, l . ,.-, ,: E i ,'- ,,,,,f :.. ,,,r ,. Bretafa..
09-a1i 1 :T, pa 0fnis 6p -
c:rl, .,-.. e e 'i I. I :.-. .' C t o r c :.a Los mtrI
i dJu*, fa 1, d -,-t,- F- -a':r B..- I -.t.i-er de and haa
[. L:r~ree l tler MI:D~,.1 6666Q.6, 66. 66h6661 e666r366s6-
'e~~~ ~~~~~~_. .1 ,, .,:,'.'eg q e'l .I .5:lei.lcaiec~ etr ie
V-11, 3- 66666366C636G.6 66666611366.e
a r ~etldear~da-lidei -a-nl o ra up ldonomld, lam -Jportaciones
6666a m1xt66n de mo66vo6 econ6rnlo6 y de inte1.6e6 en un6 camp6
mund6al6-1uy1 fue- rector era el re6ent6mlento de hombre6666 l1b
contr. ln esclavitud, envenen6 alt||viruent| y 1o conden6ii atfrocuo.sn

d11III66 6666166666 6 Dr.Kopntermin*R'I6u6deelri6nUno de los 1 r6e66-
Ido de -on 6dseb a.e q1n p ami as os per venir aqui
n.3 prCeontor 666 16t66o6 6del66 nt del 6o66t01.66 6e 66aegurarles a us-
6e6. u 6611361.66l666 u.6,631-6 .6666d6 66666661666666 1.,, 76666661
teed.em cbaleo' u i utde ..yran decl.rariones en :San FrancIs o
y6 y6 666666. 6166 66661636 h666t. 66 p6r6.66e666r6r, 6666663mente 666 66-
n6r1d 66 6636606. Estu6e 636666 1666 6.. 63 6n6 6o6 66 po6rtun6dad 6 9ar
resentUrra6 6nte@I pueb6p no6te6merl66no y dec6rle lo que be v66to en
Rula RtSovilitica".


Los interests comer66ales r6vahalban entire AL de 66d6 que fu6 l6bor1 1
facil. para el gobierno snvuilteo y fus agencias en el extranjero, presen.-
tar today 66 ca6pato "antidumping" 66mo un 66strumen6"6er.66 T.6.
6er6os e pirculas6Cap6ltahstl.6.1 616co666 dera66 6n6fu61 666 6a q,.i 6-
66ble, para el Partido Brita6o6 LLaborist6 adopter una 6 .:Ih'a def31...,
mientras los Conservadores--lo que en ese tiemp| |ran accendradamente
,-,r .. ,a ,, ~e' ,mediatas medidaii contra el comerci| I-
'.116 6urgia6 6fi de que 6e tom6r6 6 una me.
I U, ,.:-6 ', 6Lar6o de Asuntps Extranjeros, Hende-nn,
,- ,, ..., i ,-r 1n 6 (666666 66 n (066666med6 666c6n6
a, 9,;1 -,, i .-,- IslaCamara de ins Comants reach ai~
'- 6 6. 6 6an de Gran Br6N6fi 6 a los produc66 s
.r."c..,I,. ," .Iteorode tadUnd el 25 de
ju 66 6del6 rin61930. 3sbre I6s m6eraderia66F-6L6661-6 6666lleg6b6n63 6 qu6l
,nme c u pyado por el Departamento de Eado. y at caibo de
uasethana de deliberaeiones fae le-oant o, sin,4tu natincaions volviera
666 re6mplantad6 I, I- ....
E~sa camparinoen favor del embargo .":t m,-:.r~.., ,%
f6, el6primer 6 de una 6 r6d6 6 6fra6666 616,'6-666..6.6. e,,- ,1
16666n3 de un6 uerte6go6iern6666616 6d61 'a6t'.. ,' 66 -".,-,.-6-666-,a-
.66.. 6.,Pnsr_6.o6i6selard, 66.L6 de. 6.doI.. 1..- 16-e
in guerra de Mussolini contra Etiopi| apelando a |dos us noiembros a
fin de quo impid-ran el en 'o do parroleooR Italia. Esto no turn efectra
n le politicso 6 I6 tahna .' .. 66ms6 tarde1much6s6agru6a66 ones616
mu6h6s6pai6's6urgr6nn-., 1, 1.,1:.,,6"6do6Ins meraderia66 ale6 aas y ja-
ponesas. Nmguna de esas 'ldades 6og0r46 toner66xito.6 ,
Molotov, el joven "Premier"
Preci6amente cruandone1e ||vir6lent66inte66acio6661al.6616bi an 6
punt61 66xmo.66, o e6" Rykov, premierr" de I &Unt66n 11S 66a61 6r6
"purg6do6 d Vy66h6s6636 6MM- 6t6y, 66n 66666do 6e 61 366666116666
p.cocongc od.entro .eR- o, ra.deslgnado par. su- drle Ua de
mar p r...er.s ctidiidscot .=t6 en contrarrestor 11acampafta y e cal-
6663 la66re6ente6nda1d6indig6ac616nsuscitada.3eL.c6extr61em6.
Molotov no era" el m666 d 6 st6guido litter de R76ia6 br6llab6 6tan 616o
con uz6 66f1ej6 Peru, por66 6rt6or 6666 sum016n6. 11661deStalin-6hacer
discursms c tmpartir tnstru;,ciones par| tumehaucontra el m|virulento de-
embargo que pot |spaci| dc |1gun tiem:o par~etiaamenazarseari|amnte
el conterc~ exter or soviotica. A. tratar eo prob ema del trabajo fnrz~ado,
el joven primer ministro demostro ciertas habilidad" que eventualmen-
le habri aa tdo el evarlo a In jerarquia de un estadista Or lama mundila.
Nunca gusto recurrir a unit menira futil que no convenceria a nadie
y qua dejari. dud~ado a todas: st era prectso hacer .uan dectaracion
Ias I's Ia.hacni norme e Tmpre.zionaiite $61o una estupend. a fl.edad-
puede nor eficaz--a eso nseo, mas tarde, H itler a s-. disipulns--
{CONTIUARtA)


Inlernacional


Pigina 11Pigina 12 DIARIO DE L4A MARINA.-Vienes, 9 de Marzo de 1951


ASTRAL- A p" Tcii,, del pibliac.. YERMAa. do Grdia Lao lOry, ho .i.n. I w *if5
AS Al R U FoSTO on ei S runoga poranr de aLAS MASCARAS.i IS
AMBASSADOR- TOSCA PALACE ,..s s-,'. ... ... ,,
Dirigida par FiIT LANG. .X 1..,L .
mssams qua o ot J V.;! w ,-01,. 50"', a Ls. s soL asss l .': L e.,
imo qu dirigi6 5 "L Ventana q I q --a *. o,assdl As," -, m WARNER,
y "La Mujr del Cuadro" iis v'UJI :, lp de ea L saI n:. ..
'AG UAS QUE /, :. I GI.OVANNI
"IA^ IIAe nil ^n^^ ^lT rr r ^ r Ir*Tl^l*'" i. I *' F*, Iu" Adl'l E l 'l i& \'1",- *-,,, VAY ,-A
-- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -- --I JA- i-,Jl',0 C11.1. a eve LNr I, ,' I,+lr bespl l r w r ewe,i.i,-
M do aa PJ ..... .... .... ... .L I.. .. .I.-. l- 5 . GIOVANNI
.:,el~~l +++.'lmolllo c1+. (1 ii ul. r. osd".,a l a :~o tl b l% .
REG RESA N ILE'/ .. ...N. ..... ra s ... .....
aaooss toc 500".. 1-. Co
I^B II ~ ~ '*"-NN ttoQ ^ o I .. ............. ............ t1' "itor .r ^u .,.'......:.(niio ec.. ........
,-,NeTo eo II i.ae^el Ple "i [ lor 1"% M o r p r io na ue TMr, a .la_ m __ w._ re
. . . . a 2 ...t ..o 1 1- % P m Ua- h o so L ,ea d . .. ..
aft P ,jaR de 40 lE-wn i IL
;-0iT WU

MPUBM~A Fasaaadsi&. aralla
SHOW DK A.'.I

Paladao-s lsldss MC.a .

M ODERO HoY __ _
CORAZO DE HIELOF con James Cagmo y yL
*MELODIA DEL CORAZON" p0r June Allyaon


L 0 !rea' la irda ra lto i Um
utl' oe. e i.o edsow,-aa ei ."enidf pr lu pesp+ulo s,-o, el~ .ri~dr,
arlp..r gor. Chrelienr am !
shrii.soaoB pIr 01.,NoIadolj p~ieoc.
a'. "u1 A a .-mi.a A > '" "
Mela TOca. l rcRtas.. Lalad Di.
Ia, Cas Fhaosea o.Serimas 010 .5a.
promea Muor el ye-oi, eT una re'.
, r d .e In e ,-.z r ', 'a I el.r
I...iu z a0515a ..ss.1. l.e *. s5.
-sie I '.115 f55l c sa'A r le 'a
- essI 1oss, as, :
HIpolicslapcl ddshaba side dl-
rigidar psw' ss 5espo55, el realltzoor
C gr la Mopsg Cabristenar.
Fulnr.e rert -)or --.brpwe OT..
pL"Sa ds'os's So)O
po,.oulda Pr no. ,t-adoi .
is iga l'.la c "E domfri
*a Iu-r o'tuo 7 It 40ru50 as.-sol~ado.-la.
in.-lPlt ,"o jt s o a
Pe-r0ArsoN.alS.--za, Is oessso~li "Ia
..r. oaoa.as I c. Ia orses-s.- 1L
a',et: e a o .-cir. Jum, B-ml.ll
O re. I, ", ;.
"La eloc de la cm".soaun Wilda Ishl
tor. de an'ar naasdd del choque en.
tre un hombre primbtiveo brutal
dominado per el egogsmo, aunaas -
p s Intensoa dulzuras, Itoa e
,ldad. se estrena el lunes eo
trsa Reink Campoamo, y Sants m
5iupo presestsada por Tropical TIFia


It


L*d 3ra. SEMANA'i oCA
Wait .- I DOn" .Escenario y Pantalla \ r Cartelera
Con. .n a Ie NEN C A N TO :ESTRELLAS DE "CABALGATA'l AC mt A. .,lo amoy -
C IRHNI(OLOR Ipal 4WA&-r4urosc jAWlA A s
FEr FRANCISCO ICHASO mn efectivamentesens o eol b'l EAL A I ladroca .a u Ist.Kin
L. --i oco. -'m --name 5..t a nor. te,, ~l
i ....A ..Or. ssld elas Ao l lde aca e c~l' rso o IFJri-ALKAZAR Ac-soa O do Il LisI
1.1 .. -mernimer yva rele.d.lipo lOnl. Ls %cz de IIn ctam 3~ ur
"LAS AM OLETASe fnl"pteiicdei jt.I onrW.1.
FPRNAN. O s,. .. --... .P.s..ols..E Se,5ti AjIASSAM O l. j...
Spresented. .-5 550 5,e s mill!n- dorm e-..an en:osflos.. THitite r Uh InluzIdeARb I ......... F.1.....
pdiblico msnsica otrs. Cuentos. Y Adeader AM .A R s le n elimnrrm Ex
.;, 1o~soa s -.10HAa5015.El. slas)ds so-s.1. 'CP ? ~ O. AtAL L ogs.,: i,, O I
-;,Yp llie- h .......ogs, s.pl.s..... cl .bl......AST. R RA do.... ...."... N17aI
LUNl E L a u a dpped -L. ua pl Lui+a l ps.e . tuon me sio.. ingen ... de1:Un hi ra3.......................
9 0... Rosal d .1 '.. u- e sabreoolsds ... e u ... o Nartist& q.,.panaA lo cons i n /CJ'" NFdQ4 AS ssara ) a,.m ......
6 coa lin deo[aIs cena y len o dss exsspirmolds Iadicissal. mesolo-- A RAL: Agus qaa A grss sos ar-
lt6R, Colo. ".A r M a 1.,
Ill.,acllsdos.IA al pdblico en un bolsillos a 5el mainL l5o 4MR""O
EIyboI'Ba Tatlls .... q1 fis .....o La parlt. ..reo grifica ...... de _-y c IINF. o 'alls. s M FI' ..iu
unquto'sen sarisde 4owbss "s. l as-OA otto,.AVENIDA: lbfarlaslPo/INN...
ROnINtHO O D MW lradlos de espanto. Lasia la I-,CT-,,A In'tol KI reto del Vlzeonde y
estabaoFan efeetorep t- des "'11 .d~a /Jo -ttas5
m .,,a I Trrerse la a sapo r esl iar- sos .a 10c, I, n* ri c t APOLO.SuctionaAsadosoyFuego
EREK'LYNN ... pa... ls. .......... s 4 J.. NELASCOAIN: Al illsde d o a A.
m y Itc Cruz de Mayo al posts4re..s. I s.
IWIau Melodla veJaltriste1 sentimental. s oretl es Co s P r tfl ,g & AQU"fA: Aoulads do =l r
Pero hay sconeloness de dstas que;ro (Beorlih.-a:, .n Is l, clgrlo. ..1olav+z.A cL ts a. c yla Ci(. Cabal
cu-nd 'paren27i rNr..-- i,-, .or.CARAPOAMOR:) Mlgcdlts pslleos
....... 05.10 .............a lI ....... e......- Rlsbcd .5 ss gd
0 oUIAe 7Ae'.'r-s tgaol uredofy Pru.tl
S R A .. ..bio porq IerApre sene. s I sc,.lp p dlo'-absATOc A O ssslh'bd.
NOS DODDOS j a In. a eCilO.e. Lsts rei n elmail-
vriyedd ole expres, eetci.

ru tu u uEcL epldoss del uls.o Is, sostossrte- Ausasa dla Nlorem stas 57ao.Ju in- ( Qri-l "El.
r- E t/..... ... r ,, TIA. :r.A-.1 e L i. DO mA:na sor foasso d sey lon
ST OR' U if ~~~o = s= ~ ....... ............s..... ....a.... 9I
ISA DEL sO sMA aRl ysolo mundoo eportAon; do- MAdriA". ~E,.sasacdhbsa aosoasaL N.C IO
w 1%he, I .' al: ~ t

c.5.5 0 I' eO NSt + o .:.... t .a........aos Isss.........bss Elass. sAhoWAur nahsPot' s peI..... CA 5Oslosi'ld :ibaassm N AL.
]aFROANFIln oruele:.4 it0oy .I yc s ROCI N O. s: o M s is La d

blls ___to' o _mc nei ueva. bien ipor_5 smprlm a slonter- blis. Lss nsimeross has sids bten aeLV L/,- r- I l.Lr ei .d
HOT. .........b.. o:nr.......................s "DESEADA5" La hism .. .................a. sA as'1lB a sRAn gO w.-
D! PIEX ..........a...........
m..s F ..s........... EN EL ANFisEATRO Dr LA Al E. DEL PUERTO ril de un inorr sublime .......................lb 4 9 1 45vE, -do
IaT R..:- !.1..ii- s acer r e
!iEN r rl tuslei Is rqieta 3-- lo~ln- ft'1IA1 D VORA Encrno KI'eviayLa Cr tel,.+ de.


Sm Gr. uteroloonc.EL z"ORFEO" DECOCTEAIJI soafin...a...
AiL_ ,UP L ;.,-: o : ,,share a do+sfvi
SEl psr no sibado i alao tas N S6a sos s...: ,, .ler', e oe al.
l O RAL o+cenC2, en-l- r .. ... a.. ..ambi........... .............


a[nd...G a"......-,,,.......itr!.. .. d Losssa oaOn an, s b': ...... a ll .........
doYa -., eNbll shI.ow..A..oe. ..s"ola .. I ...... aa Sal CaE1.o' TIS", Aamuntm0$as.: 0' asPs 4 4a 2 1 6 4 0 1
de .LE X:,,, ao r,,- rt..e.petde eri-.-c,-a :,'TI o r ia d l mo ubi e I CN .L ,,-,le nta


,ADIOS AL MiSDO OF AYiS, FilI Fas Ia DirecSiAn A: CAStura sfpp'po gra- do 5Nusolso Tic,-,, T ,o r.s.aaF 5r, 0 a~,l~t ,yI
artop c

LAI H-ISTORIA D~rt M4010 ERA LOS CULTIM OS 3 6 AA]OS s...a..p.b...do.a....b... Edsmunds L-o...G.. ...........Uue ,P ON .;!
1 G 5 ran El n -- s' t ods d e Vo rsallos Rursopa en el sssc Aussooi s. Dloss apto !osoisrl en a so- La sbps "o,-r a..., CooCR5s-
P1Hitle Chsssboolson Prs'olsgso aadsarrllsso ssbrinsodeLahoagunds prsentalssiln Ao Io IOsAoe i El teaAu, s 0.' t M 4 I N
GuorrasMundial Pss~osgura hastas orea TAIodosa los andAa per- travisoiJ,..- i ,= r ,'..Ao que roo ,oa., .,s. aI,, 4,.. f~ ,, c:':
?, iro_-oI_1. oa n e hso.t d.so.ue ,:-LrI ,..d er-"
.s......p. los e ApiI ..... a........... a.......... i s-I.. . . .e. ..
Po dsssoscumento a s'oalsnoa, e LsB ma MaNUTE s Ntrnsgaa sis do s sdbeor .L i o PAP N -sE a- MassoJ.
.......... ....................m30.-..................Martiny .....r......... nie........... : ... d ..1" .,1 f7Ar O 1Cm OT S 1


o s A LProhabd O pa ra enoAl re asl. mFol d eds. ,5q uesy ensd IstId d enO n- indeF r, ciar"m. .,r -e aral
_ _ ttantcnci t dosdelt eatr e l rad sT .C E ,, e contra;
rIAoaoLa E Na aO S -I aolo eosals i ,d3b 61'sosa.a 5 leT'S ." '1e'elHa ..ue LUE iN .rs-I
'l 'td cl na Para tg~~1. o d soln. dicho me a ctono esloti an I n- Wire doL B maPte tlc ortl m
PeoltbA a p rano proluso t1.,Isod,,. t sen o osi enrde l a scom si doeP1ar plos,. Victo M l dne .- R*
LUNETAi... l er MASSgnorhe. IsasCr t Oame ne IONbare. paso ap- Pssedro, Ml:- ar ;. .arl o, ,o L cua, leopaArO yp .otsP P
A. Vi nferu enc ifon~d i~tt ~a' I Sal iva te, t .en l un o Ra Ito n v l Oies o "j-.. d Coc Ie a p l~o Rin Me rtine C sdic r o- ent er d e u d m rll n t e A cZ c.RE : ..r-erd 4h
L.,'s 555n erps.s. Poi. osI N A s s 0ira d eNnW
Ar., r I 'assaePANoMr.Uec hetsl do" r aA oa- oSpsee e0, Eueno ai lpndollascare55RI00-A. m-di deTfpJVGW i
A p asads S opa r sIn y s ssbsa 'Ia d a asio s.Ioa i gs o C aa lpa t O -s Aas E L E Y .o. casd es E d ulard oA mfaaa 4 M Fa * ae.1
RE -CN MA Os.,-,TE. isN',x sol hq s aol psll s.Aen os'ts. saoslpraie 5.ete ..ea de Nusbaa d elRo s og ltl ineMXM rnied otassa flg S w I --HgA I A .S I ~
tin deP A sO 0e0ra, n sme o oosonore cnt- WiemNo"; Lass.el Assla Pa,.le S-an pd- is. en y ooa .
Ia. 8.35ta s10.EInrosl a oo 6aosdep a -a sso -I-ay ass. esota o a p 0 cst o., ,C1 e ss a, L
&el0. Iad s P r lle Im d aq. 50 1 Toi ls,,n s-.",.I"b s .aI .lorLo1M..C.. -o. s '. Mlo.- S, cn l so" s s. a pa s A.sa aaaPp sero
5 T a,"."F .....oeoIsS ... ssls..a. -osol Ad o ass Cedond ea" aasola...le aadeL,. ..a..s
U5I0 oalaa. ,r, cra tS tist.... Tdiostao" a..a. ssa.. do...l s isylaerl- Sabo.--EAlo...... nd g e EEa t taA.Pa n-O ..all. y ..... a

Iuna?".Uro-aectep O aj-b Icon.
iA FEu R lIl .... i 2.-enPtestEdurdo". :'ea et~eahnpldoMDRN 2,+L. e ~ecy'l''l Nu'''l:dl,";t?,;:' r C ... W R .. ... .... .. ...... E1 allde Cad ina+ oHolsb.ao~s~l a OY.... ........flIA
ACONDA, IaAIslatas'laCam a.sa.so cosiA--MARTS 1. L sU.%d1- l11"I' r Iu T-ra A- Q-I d.mano ud el urA do, I n --c d i os-slC a s a . apld l a t-'IsIn A .1o. ii'A
d-or,..ro:4- 1 ,--"r...n i a N nt ln, artne. NAot mcJon~ d I I~ [ ~ .,

sac--"s sues r Ao d. sshsa N jni". LoS ANGELESu1o la Antr an s
...... or ......o"t.....P.sl e-as-l s i. Sn eS M SSd,
RE. PN m s qasss't pos.o s'sibiososos ..I:. 5 Tio,.,_.,RSIASSS A-s50 0. I Xf qu

IrlT .,m le a l'l ,rh'.

PlrAa dioc oban$ o s ol I.igsos- ll.-" el EL DaTALAE MadolA NL aP"s La
l-0I ..d NTI4 c.no.Ba rdcu ,aut; vac t, lnd3s ow Infental su$ cml-t c arre '.. VictoraMana.uel1, f ilm! crOIMPI :.a eae ;, ep a
I*d. 0 OX : uercl mdanth. d os tmet r.Perl Iars-is a rloss.". M, l vedl ar I J opard o y ass. o rNO ,a110 'E I5s.o s. .ys-,'ap quo a, o'll le,ss, d i o-', e l osr-'Lth at bapa sso mapir~ rroarsPIs con CsopI nubso i .s -assa5I
Imse lmud S II.) l ,2DF.. lee Dr e' a-ELpoRratal neMar t grin-Cal co o-m Une film Con m. i me-l. PL o .r e,-ea-.F,
V iiela d C li or ia,, "-l.,. or ..'c ,. a D l .l er nt h y e t It=m.d s on- a dem ll c n M f. 1" otm, e MAN A Ae S: ir' efe.. V ; r', i .s i "
c a c-uIa. lss-' do a Lai nCabrera, st
Slisas aI 0 505 so .ss.-"ieduos ulopo'.EalaaosaIoalel daspssaASy- Gos 5 Psana
ass a. lies-loolssl a .dIs NAs,- WrL-. a ". L cades oupnd
"IL aoee ved a RELA GINAS CAIOMPOE AMOR
i -Li a Aog+ s L o.Nosin ad ps1 adde oSsa sqle!oa o s.%'.Ined a 'y n ya.a a a o m.'lenzans5ioA 10lostres C antinalies .s Tsss1, Io '+tll. 0,I," p.5e55. so ~ el el'l lo ,+.'l[:+Id l ~l eltco eJ
Ff! C SiL' 9 P. ., ni 5 10 l' oc sb al dI- atl a o fsslsprIso s s5- I asa o egva A

i -1 "'' or eR- ....name--H1-.vn"re...... -Ir. b dia d ...goele n a b kj!Iana MA ....I"M : P rincpede onra-, ..." 'II ... ..R,..... D..E.... E W G. .. .. S R EL A
gran- s.ossr. Ig Mas U fi m Caal Isa isa.L orP a o Iay a. co SonI anI r 9L A -I-. ....-_ -.. ..........0..I.a-...l.s...I. ,nadsi n tas .. ...... .... .. . .. ... ....O r.P ...... .....
F, ..... D L_,.'R.... DE7 . ...i. ..... .... 00 ls eme..... o Poll- mosap l domn aepKo, : o'... ... ,ErO' .L ST IEM'
--aa, l Cosi. C./A_/i loss Ps..so -. Ia."La.Ll Ap Iaa"ssspboshaa ops m L T . -..... UA, UEVA tra. l. BErA ...ANA.....R.CO
IN A V ZLi AmrLiudos l T.La:abo-ohalo, ',osa Tar_____'____a ______________l____
1.u'anabasl, -asoslsa pDol ONi-sose Is-A -SARblAcI
...... ..isas os26.e ss reaaqs..slT s Nod6 -"oo esls e ]as rcsOA .ay do ,. Ns s'siiucIPL s'.1.. N.aoaL LO AEN-A


A, i, lso-so s t,-dr0 l,61a.- S.N I ssI.. Lsa ppaoi. sI P s A
otI ItsIsCIaaL.abaaidsoa
M s Winnooso .,N doN AoA Aneleas".a0 C .5a sa ouoa o1,
I.1cV A l af"Al". 'i.. WARNER1r.eligleit o- A, ITW .

a.NNUVOPEFIL!asHOYanzna SFG I d.sI".'
menLo1. :-'1" ,s'".1. 1wcaDEowN8ocRONALD nCOLMANM
CbilNU ilcv,cn ECNCI IrIOiO WJI 2.fE-tetr IJAMESCRIG RNLD pc~ etrlonpna tan _____________
ffl. ju ffff,4 ff ci "-1 3.M aR mns e urd, ue m is OIEI A A
Ns-ossoalaosAa-oInscallda.-STeatros v Cines -

Elogia Rodn

ila acdtud del

Dr. Cars Prio

Comple la Conutiaesin
la del envio de trooia
RI preslaler, Ile -1. C~lL Lr~cr
"o rh n~nn)erwLvLUUmnl~.
rell, '. e d ,io qu sQl N' l
:.ro elp': ...... oriz, ,,
55 11i r,*ol quo11 vil trop" 16A

R re l IsI pqwb..ra 0e! d cl1tor

'I PFini.rssnn de 1l RefuDllCI
1021 Jet' de1 llAdMi So Rep, roe
15110 aa'.120 i 761,h'sn': s1
w*nie dl i Ni n. "I Mvlldo un
Mer, ip *i c~mlr ei n cdnuU.a.
10,1111 e I. I { le s Icd 00o [n ern,6Orlle.
rflocion.aco nvo de o I ,
:lA15a *.1Ir an2 0 1 d o CO Nsp
Pre ia le l e' I qa 2.ple c
aI posldl 1onl ." t cu le qo
*llssalFud3112Ap~ eJUe u
irur ", etlo d 1 I= ieralu d

us e nside.r.d.oIdla ] del P-
der 1jwutu.o f, lul6 do DUO
de RelsILa 1615riW di 1"1.e
demre d.ek a ii_. anwip* .-
drre df mibu rtei hart Kllu-.
1a6o u161 arp5l611nfar1nk 16., ae 116
Mt1nl.LroS do W= -f Pfrfns N.-
lOnlsl Hsl0p1160 101111I. CIn
io podlrej E _n voL|iimiaub
leaf rnppionsble y nsfiUL.
"P1 rom e jobeen o 5Lra ac022.hi 4d,.

chos luuido pr baf jiMe;
porlerlSell oe 1 mdsioaq D Smopre.
we sees. Dcsalop0
lend,. M .O.Ow1, milr:1 rII ,12
l,1cskdcle p.lreclre". 0... le. e
Iodlols,1s. Plor o or 5011 eJ 1 5In a.
dol sIldldo 16-2-,, de.,enL1n..,s .u.


1IARIO DE LA MARINA.-Vierne.. 9 de Maro-de1e l.51


MARTI: Hey iko eo BRENDA a eUNA MUJER CUALQUIERA..
El humes reapeies deld bairia SICCARDI con aLa da.s do fiegoe
d'StI lento D p 4a I,,Mepo17Ul 1qu0 cam02 A eube. ju1 lecloru e0 -,.
1e16dl 5 S,-~ Betodf am M..n. El co 166211142.2 uiul la u iLjS 5e .,.
lpc chd do e meyor toI Ce LA deevlaco 6&e&
119hs .6 '1. 1721 1ef11&: Ld1 5 eed2 oIled .1c. .jdmo.s
e nmoche con uel ct.preeea o62 1 1s .eI 6o Iu .oi eIu.llUej p,-.-
mis2 II 1Ur,:i muler cualq,.era= 1 menvina e.l 1 Mo i l2 iit "'n noc0 e *1 u
udtinel cr eciD do Br Inoe Is c sept!m. A. de do iu6l1an IOE
ae l. diaeyl lecllm~n w 0 cil. 1 511, 0ran 011o L.A J-,`6.oehayeceoen.
* paltUt r. del puollco do Rju5 Men-se rra r. nJe.e Y med -I.-leri.d.
=fleu.1.e.1 .la asl Js.es. Ha s & cw'.5 111
ri1,6r.0.es 15.e1p 5.01ec .IOes. 140. A 16101111. i.51615 peso cu.1
olI.... 5....... Alelle4. 1y.'S.ah el .6.Io...... 61p ...
cosen161 e.,cLJelA2 .1 tl0 ," lol s. 2 ,, .u centaNlo s Ia.lllit.t
S. -c jrIf-dre 1.or tsl~ ~ l-oae rl.11. R se e.aclor.cs e mnf- .
pe'tsi5.4 Y Cur.plserlo frboas. men pur el M :724 ) M-4-1i6
SOZrao. o teInido uted disgalo cu su marido par d jueo Jde
dadfitorio? Srta. ha pensado cio amueblar nu euartos cal aire?

-q w e 1a en la e0 li p21. 6 n -
160s1S1 o5 1Jr60 1nl.., 1.11111 IA ~ n Iarl 711116r r L 1211,3P 2 do 51-li 0rl,me enle en Ia bar n a ,.:.,l .4.s e irlN'. i 6.I ae7 St71 r
curna ) q- r-l- ~iv en r i elfo:r[c.r. l G:.na topt Mrucr

.dei js'ro, en La Heban. .... .. 1 5 ...........
_* Iona 5 md l ue rV1 0 on1 s -drs te0-r tll. d
S e gr n cl p ar e c ubj d r l r e m P i" M l 1 p r e f e r Cr, 5 0 Q u ,-nd t L .- o f

le,.!llnasebo 5'^D.^.
ws' ol a e de I n Jlrl.1ei 2a .. Etoslle 0; 's 0r r. 62al s
i L Hmla. n .frt~nca u el d o5 iu tz e us -OnIar. li oq L.n
#taLiroen La Habana ..o6 a.1- CnSle ,, un, w
eo11ca medS Use. essesoel ri ti ll l4..el Ol
dotor .dB BlA no. m0ics.4r0 del e1 0 cll0E0 l,1YP am a '1 u
d! 1 dp r e a m i Id :, u e 1.16 0e e n "E l
60IA011 NO '1 6 ccrv a.do de o. ,o yoei e reYa. oI e11.t1or di-
atGcon el h l.- T.r.1 rle n Ilda or LJIq q e n -- .
aureole vl ..dil r 1, pa, nso ci i-N ce I- rte of
del e'l. A Ia c u Irtr s a, 5ul- BHir.y Cmi
S.do do ;Cemo.. 126 11 e6 p.:b,0 ser o 1 60I M . .oIdeo1. de n'an EI
eirada,.,md d r 12a0 IS 1 ,0 arit o otto 2 A ""e aIoll'uedS 1 d1 i
liie e h ehidad coi.' ~aul Ipw.-
Lr,. 0 r2 1 ol B 1en ,,:, 60 n iras. e
a.1 e e deben.. i.- l. r, I .Ia d ,a6ca.a S.es, c nsJ11,os rlnClp T.enl ,
Inspe cccl em' r,, Oel wO I hi do n r~i-c:.rtuas casrzoe~alL -.'[e

a/iq

e 1o e1 C.,', e ee0 0IuI :,'...In 16do
5INr' dIop...Po1n7 6,1' s'50 021
,."020I.Y _c,.. .11 AI. r.jfA,A f1l
1i1 e.Ae,dod ,d 01 1 er) I0-. p .
1'd2o. Inelwal b.%5r, ,, ),I,..ls
sirds I 0?I2n1to1 eoden .Alva-o


Cartel del


ACTUA LIIADES
Ho----el W&* UL TIM.L N-4W.
Dawal lu 3111 teviiu notl'iin me-
.lu. Uunia -t. VKH A COMPAIN,
TIN W AMORc ee n Irn D.D- Y
rred Me 1M11.y 0 AMOR CSOO o01
M ellee "' c25oo y 2 Lune.
--.to -yu-I Wine-Y-,

ALAMEDA
.5..50sy FPlo...-7r.4 -0
Jii .PIIIIU 7 i1 --,I L I-)MW
1122221. EL .160358 COM ALMA
Car. Sl1O'rhjt -m.as 021f re
iA02nl 0 CoMt KlulMd Cil l Bal r-
1". 6h y I Am.A1402.11 L-.1.
r.,, a,m n.n o o, n


ALKAZAR
cUdlo I V7ludu. T. AIIIO-O
A l 'Ii .miiHO oil|*I .l'lr ,U-"
ar21 Mres y Ly VLyL OZ LA
.AZ eI aC 1 14...l r'.-.r11 L"-


AMBASSADOR
Cc. e 1. pliy .-- T. aV Il
DW. uLeaGJ. M l..Mtl, aoNIA .,.
^irl-,u,, m nD an 1
rr. Morgan v J MNfr v %G UAI
QU6 RKE12&AN ee LIou~l U11.yrd
YJR" W).ml_ P l. On 1 -ol.Dra

A MBA R
14 'r ell.. .|
A ". 4i5 TL "0y l ,vur4., ri ..rr.
n AII 0. 1I.O ..ION .t Ho*.- d
,DIir y. 1u y21.s P LA L01ION
1114llc 310 15 1 1211
- -A REN A L
Aedl go C.Ml.IS T I- T. I. 2111
1111661.1. L.EA LGION021103r65iAN5.0K
nlanl l'Gli 5 A'''"GrtS


ASTOR .


o a aF-Va. .W
con LAr ir 9 wlr UI A

ASTRAL


Do. I..li so 0
31621 A. 664 32105'Q U
CllIe.T SE6II Ps,! e~ d -s 12w
Dspe l1 eu R11iuu. o1i2o nI

..
SYt n JOfM. I L MAG13MCO

rin *Il e l ll a" F1"ul IIey Ie-
n4a, rn11 nf 10T I* Orq Ar11i5.


2I1"41061 02~ ln 0ll rdo
T laI CmmLa Pa.-m
i -loe ois 5 loo 21
Al .t'.YenI N aD-u Ar
Winona!nA


BLANQUITAe , a111e IN. GCNM RAL MUro
]I lrEL CARDIIALr %UidtlW
AC -I f A1.TA TRAICION wr
.,a,,'. Sickfmd F Paul XPUY 11n.1


111 O 70" l 1n 2 .rDI l Cu rdoae
gml ll nia i. l lnJ~p. pwl o' 1 .I
C I N EC, _T l .1. PAnO AO
D.lu, I RrTABLO aOYXCO


!|eUtnSllIIa ClS' 'M.lllrcn et
G_. A. r,-.P 0 AMemo AR

I 34.1 1s ,se TI~. a-.wee,
.. d j| 1. R12 ul no6.11 .1 ll..r n
lPOLL01 con Prtn Infut Ull
166102 c. n P2 r.. c 1. T ise
21to. 1i un .aru y.r M ct2 P
551 W.1'. ll, 50 in
Cy A 14 P0 A 0M


CIN ECITO
I jimrl cT 9m-I 6.L .A-7.
Cl ~y fn.*0muba e L cnB .i j ..o P edroi x l i n t o r L JIp l
,To, br_


SAHORA NO LI CURTA MAS i pu.aind. "1l
SVISITAR A NEVA YORK 1 6 ew. TWA.,..
* AhoflUd. pu)viua.,,r NuV
I N U VIAJI A w oI *Kil *I 31 B IH M....
VIA V1U,

CMA_._,
Iuor


Revocadu en parte una
eientencia de desabucio
Ce 1, 61 20 d f. r 1 2.011 mw Ml.. ue0
T, .r Cl ar.Le el ,eso F ril
f.ar,5c e uel r u e m~~n o ci .i'u.
S 1, .e ae6 .r ...jI.5 13-.,,
el ff Ju& d a. Prcclt ec. I.:.'.a,
.,.1s o! ..11 r.- ........


.1.1 2 1! 11,, 1,- 1o ,


Dia


CUATRO CAMINOS L U X
C1I1.*tr 1 f UB O LO LI e I | r, ^ ]j^ iMu radiio e,'
n nans IN 17 TR AL 4 D .. ... .I... .I, .. d. I
Dah l. ll A34 1 IR 11s,. A -1 .d.161 LT1 5 T .I.c ,-1
DLA11-..116e l. Es 12.,11.,11112 'A IB %,n R I.- -6 1 -6 "
DE1260 LA5ALL A 5 'r6 S. 12AM. 0.1' A XI-'..6 I06EL 2 50M 2
lNo C r, IG LA L- A DA r MAI .:' .1 ,I rPNl JP l D ECO
'I B01. 1'06!- 127246 ,N '. P,'0011 An G
rl.c.. r. L 1 TOUILA -EL -t-I. -L,,'e t,--------
11PR2O DI N H06. L12S 12 cY ... ler., "s

.DUPLEX LU Y ANO
a Rains[llL IF sAAlld -11 A-6144 16.lldd. 16, d,. TIOi1 11 T1-0 K12 N
I001 *11-11 T65. U1 1110r2151-21 Ns A I3I 52116111 -,6.-i1r n lA
rawds No1. AT- 1116 ,36u 1 11 e101 C -e, ,1114 1111.1DE5
n.r6 AI6.d. 4n1e ,iraI J 1 A.6 11.


m. m 0. I 1--,4I 3 M. ro.. 311l Tl. .A1 r I .TA
""*'~ ~ ~ A,,,-, * LL lTDItir M^. pnM r. lu Elll AlI
...-,.2.^o0lll6012111J l.. "5. r.' e, ,..JI
1- 2T 1 1 V,4 e1r . d1,e.1N1 11_,. .-'I N 02rt r f 6l -el. l. .
.... ----- m.ti .... T.M GOrM A Z ..A R E .S
LOENC ANTO L J1EnnSTrIUC

W.P.- AN. All' "* ml -- N,-8 ak
D. iiis3N1.iRla..- ,Is lu In 1 6 3 1- 1.M. n. V r.

[c1 .i iiiN dluSXl [;, illu, i .. l U i l E
... 15-r u -,i. -- T lcl A- L- WINER I M `
0016.12,2122E.11.6161 S1re5111 121iiii 11611.16 i1
11111. ASnY"^ 544 l-Ir 81161 0- .1 .11' LB 4011. 112,1111612100
C .m i.f~tLslss 11s~ r M..2.6 cu. 45P411 6i.tl 11WO CbaLS H O
.Us a. B CfA" ILu^. LA CAI- conA. J. i -u~ A o-
r- C 7 IRA Tl1 I IE l 1 0 sll Alr-ls sOr. ., ,
1402.... NANZANARE S


damp-rC-LI-I d A,- U 1 r h& IU
FA U T ....... ... TUsrr. .. 3.1R.. E T N r .
i FRC 0FIL IL l.E "rt MJ.I 411 112
As5 R E A ; .,I R"INI "A a

5 1 1., 1 4 .1. .. RAn .l., r, l2 A o -B I4. 1 11p ,
.D.. A. U TL'.I~n AIR SURB bli Lrr ,, AI~JRLOAD u
DRr, Y LAAPK WI lre, Ar-- M .rA X I M
F A V O TNo ,.. j. A.... .... ... A -,." o, Imr ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ "'S "in ^T y tmAJJT fn Ior COP.-
Pi.cCT Is.1 '.2 2, 1 1 .11 U B1 11. 1
D" 3y e' ;I~nj GllIS QU't* ___ ___G
Is 1 L....1. .......a..R'" P M O L TAN

Lia r! M 1L A LU Z 1r, E, R 1 1 . i. IL 1 R.5 -- 5 1 7 0 2

F115 I N 11ilA E1. 551'01 51 .... .... 101SS1
ldr.AM CAK

R.'el I ;eea. l .l4 D, IA M IA0,16s1 lu6 U2 Ito12 U0 1011 rr 106 -- --- i f m


>Cloin. Is hLP P~qDE MO ADIUN]/ oi,m Amdu 4 ii. alep l Iu~.ru
;Oti S" lo SiS^ ll" m "?"''la Cih"- ,mstsn.ot -- Tlnil-*B Ti n
---.- -- 3.51 f21. 0Ls112 521s6 8 sl6- 011~j 1.1102uir
6I" Y ANGE4ES Kil,2 21. - 12


0u N&01 M. Ti U 1651> FLO R E0"NCIA ......- MAINAM


1111, P0..,2 1 ...... 22 ,102 .... 121.. 1.. 1dNAC IO N AL02. 113
SI6r 1s A L25 l I ee 0 r ... e' 4.16. 12 2 IIIs -- T 111.u 5 14l.


12 6d O Brlen TKEoS nn l L .b f 0eL ss 00. 1
rI-IA2. O 1 Dl. 1 un P nrf 1[o101 5 0 i- e 4 .e- 0115.0 1s2 .50 A 17

S1.51111112112110111616.. I 2M1y1rB0Vt 01,Anil.045,dLn. En'65
F LORENCDJA ,2 .111 K" .. 1 .15 2.1112.
D..201s'l. 31, u115EH.:lWl. NAC ONAIinlhan Dr... .43 "'Ra"At.s. Nr
PGRA N T TRO" -., I-Ar W.M.k,F, I0.2L......i.a 3... C PT5.
Foel, LO er -IDAL M I
D. sslil1. .4 w e. I R..A M A. R1 e s111.13 0 Tca.Ill. -... ..n 1-5-f4.
i. 11 e, ..R11i
N'2 p""1 T22 ... :Io o 1 real2 6 101 As D.r L ro 22 IS C 1. r16 01141 1022.

10,1 1z- 1 5265 ,- . ..s .5 At.CLs o 1 o r 5

Slelllo 312ACJ 112 1.113 1.4o,
031 .* roIl. NEPT N
FrlL 0 R E N C I A oel s ct

Ba112il6an IRBI1 61611 3 11.- 76 .1.
.-d1 0 2511211F.. ) j ." 11,s.E Dai s.IA3E a


C LVA "g D11 4, 1N1 1" 5-4 1
F'05L115021GR T.6I s 0LI 02A


vlr,.."la tm A "au o,. ,
4 r02I 12, 0nI_ 1. Y BBB:
Can 1152.0 Ad.201. ,11 161516111l15p An La, 1LOS.165.e

As s2 1.00n 01. ..m- 01 2ih ,111 50 1112 1110116 1100

5.,111. '1 1.6120312161
I11N MR ARN- T ANLH .tn .17 A dI
I.-%1II-1Mar.12 ,II -;A. .-i; 12 I Dead1s. -.N13 55Re- 7.1. 3 -112
PIS N D2 A.. 7116 ma I ~ '. W.1All,* LA11311 01100 00P5101.2
:_ 1622I0s22%2sand.11y125C.. s~ l ALGA
__Is____a= -Li.t. ..-I
211111014139122331. 66 f3S
LOS ANGELES11212001.5.-y TA.F41
A s 4%...- fLA: 1 s 5-M L ," IM P
MA n2 I 5 m0Xot hsI. y 0efr1-.0 Limn 3.10,I-IN. V n.- 716301.51f. rs
I 16021.1 11112= A SS cs 00 o..II223216.001.11-
2. 1.1,,.e~l, 111 Ped 6 812 16~ 1 C21 113382O012AMONS.; 22


I]-]. 53122. N ADA322.1 ,= I-'2 A A'. Ran'&


R E I N A

m-iei v, Nam' E- GAViLAM PGm.n


3. 1.01 i c As-isl T .4 n -fn1l
6,-i 160112A1. Z 1 .,r i r'.N
SIe AC L TA
0*o ,11 PHts s-11.1,J M.'5l~p~
is l ,. 11P ." ;'d s

., '2 0017 ft111..- 5.1 52 8 D0CR I \ I E R A
REX CIRNCIMA
Is' 5. o... .. ,L5, -,, 10.161 610 46.,
-:."b ."i3[]',-r ;i,:16. l"GR'e rsnt.':.


SANTORANCIJRE
l,, l... 5..0222,- 0Z 1.. 31162r
v111450111 0221 112'IIN
11, I.'Lr. 32 y r, lh2.35. 22,.4


*LU'I Use 1 1. Al"1 I :.

SA TRANDARE
RUUM I AeL T y 012-1.1
.. .. u R -T -
LA ,an DEe e11 AII '>:2z210.1 am.11 ge I 0 0 01MA1. DETRI AND
p . .O 1.1 ,.- TI KI. .I..-
Sl-13n del A EL E oIL [-,IS
:cn ItehiEiwt Bccii v DeSt-.'] A


T IR CTI 0. RN I0 A,,,
1.-1,. 1130.. e. Is].. .,
P 11 "G M N V: 4M ,m Lu'.i

T1 Il4S 11. 2e2-i ,,211:
r . R. m* n .H. .

tr~o..41 Kri l 22 m w .J--:1:
A I N E R A
16 N,. ia ri.lmT l ,F....
A Ue C111 ? L ,SRE~^ -

M, r h. b 1 1 M 12 11. a

-SA TO.R IS Q, A66R
R 0 X111 1611 i 5 1 tlX riI
JI TL Idr-U DXL AMrOR it 1. Icc'.u
Trl iu n c5RS" IhGVI& PL
r. e' 1o n~~t .1,'l 1 ,' yM-WV r fl --- -- T.1I M4HW.
r. LA, VA."N .,'" A .RE ,- ,,,- .

SATRIANCISCO
5M- lu W. l- t Tl .l-.X .100

I. -.hd.IMn -te n - ..., ,
oamir,CCOR.AZ0de CN DF ri![.
sfr.mdan uan fp~ide|l f': *.X.t ^'l
S d T o d ,e, *c ). *
..W..A. RNE3.MRZOI


SubasLan muebles
T_ i,.- de i 'Lmea in-lar,la 4-,
SUSCRIBASE Y ANUNCIESE N
EL .DIARIO DE LA MARINA.


Pie;Mna 13


Ofrecen un homenaje al
A hministro Carlos Hevia
jQu& podernos nacer en? Palo Seco, CamagUey

or suW hijo? t ..l...... l ..........
gran ent n,.,,n 1 p ae &
_.ocaidd 11, .lo8er, _ma..e"
per l Dr. Fidel N esz Carridn _n motdvo de ) a;visit.be1ho .e.
Consult No. 35 3 solo present&los 1 crisis d. to-, pr p r1 c,-,e M!1 -,t,1de ,- .N e ,.s
I.. -nheso mat fa c. z1 .,- -- He.
Willi.. 8ct1. -- C.l6.. atn- lest.. E1 t, s y de c. h , , .3 ,p-
xs.. pdo dn o los 'o:, de , .
'Ts I siempredeben .,,:.'s,', de- prvqndid .
dengo inter s d-k. cIner Fu be inGs pnsar que dicho I-5,- ,
Ipin 6n sabre 1 minh Io 'u B i-c m d no so edebana an et ,.12I.o --es- Fc, e-
men t, tineB cno anos de 'dad y pecial de senias b dad ante cdrter, nue. AntonioC'e Verona, lom repre-
mpro it. sid. .aud ble. erc minad p.sfactosd t n, ........ I.' IE,- n. ,. !C :e`


e.02 -1 ICun.Oat 11r1ue 1m h idl md a ',miet.. ,... a N T'so ,,1 'H i rp1n1l~e5 . e .Hsa
d11,i nLt~ndil 25125 nt. A NIB 1,S p561. E 0tll 1o'sal e
-do ra n un e aluna razada, alm5n d 1. -- M-Cran
Hace ya tm ario que esla tn; mlend.: chon, la proximidad a a[-,ur,, olav,- I"~ ln.fuprlonarlcla do In Coml-
y d~spierta Inemnpre eon--etarnm la .. ....., ,co!, n inale. ..s, .'I1A r l utr tin.
d..1 guidN.sC que. le i larin Ins do7,,I5, ,l, ,,,,l r-N I EJ e e u n uno


'M 'lee .1. 'callal5dl'dE
2njs y 1i251a toda la care. AdP- frosmente.nore ertp-din l,, c aGohpr o d el to : .idel
dida q e B oIsale.HN'se mr .ape- de ,y bf.s i n1., a drer 62 i ,,,Idndsla prrel d 1ter do p .-
rc 11. r 1c r l dno e .BlA 1l0dn 1darseemedate p. e dWit N nld2
E y sontlrse.mhal. P. r. cde-elgain. .1m e-, bum. ue.lcamee-B Olrad a ce el mosplo BsSeo 12%F
se ve content y saampre gordo .. .. lquier ge....... acte.... .....3o c gar ln~p olo e i a or
Re4 pucata1 go5fque1tosea5fel s I Sydclueoac-g. slalr-o1. que sirrah11 naugura11 12 dh n-
at" uamene le reduce edsos moles- tro cel pr entere afro: uedando ade
1n1 r ..co151 1516151110. .. I to "s sintoa Iw s 39 O11E5 nlldo1d
Esa tos nocturna 0compRapda de E resume I que u prblem. hpid eam-cian. Yinaglmen le-
Issr e cnp rlsmaizanqu pledpen npu- pueel y ebIeor resurito. pzro "as cllldL demo "= "n~ d ima
ree prl a .. ..... nd .. ..into en I e ajosla uperv .fndoe au m6dl o l.rblbdas d"-.:. rdePP*-
alergico que es necesario I n esti- aex rs=n
go, en ini hijo. ,C ."d. N.....939 t" an............uo .............
'.. catarras !recuentes se prej lr orl'uz Iaaa sucre cuaintas veces se hteri, para
fe n sa s o r g a n ic a s e s t in c a id a s l iar H e aid e h ob la r q u e c u a n ri n u n "L q u e s e m ~ u y c ic ler q u e
un metIvo cualIquiera y es as i co- n fie se aimne u ,. uro ,l1_axo cada vex our I,, n ti n suero


e. r, :':' .;.,'' : ,: :. ": ' I ,.: 7 :: ,, . : 'i,'


Fri daiae
ISCUCION Product dei I General Motors
AUTOmATICA

PoC SOo 1$9.95 [s una verdad indiscutible que la General Motors sdlo fabric
Al- lproductos de la mds ata garantia; de ahE que FRIGIDAIRE. producNo
S ~ de la General Motors, sea la mis elevada expresidn en
refrigeracidn. FRIGIDAIRE reline todos los adelantos que representan
fplte r ventajas conocidas en refrigeracion hasta ila fecha y junto con
08lls, es tal el perfeccionpmiento de su unidad hermetica Meter-Miser,
que suc eonsumno es minimo.

el emblema de FRIGIDAIRE, en Li refrirerador, le garanti-
za calidad y economic.
3i cuando Ud. dice PFRIGIDAIRE, quiere decir el refrigerator
de m6s prestigio.
No s conform con menos; no le cuesta mds.

(-1'zS6' o es FRIGIDAIRE, el refrigerodor'fabricado por
S.... ~a. l GENERAL MOTORS.

DISTRIBUIDORESEXCIUSIVOS: CIA. CUBANA DE REFRIGERACION ELECTRKICA, S. A.
23 No. 53 VEDADO LA HABANA TELEFONO. U-9622
SAGENTES EN LA HABANA
SUnleruel PMSors Servle., S. A. ivil. y Cio. Alv.-re. y n.. Optica. Igleis Case-Mlanc y Conortn
1.1.2. h 9"Y 1.liln. 512 C.1d.65d. 5.ld.bi. n.!.y Fige. 1641.4Ad 64171
T.Lbf-. 5 U-47302 lO11o1. 5.7 y M1dxlz-C1*!? T.l .. I T.l M-70A. 4 .e ,, .M 732, AA565
S,. ta L.U .., M-ri.n. .7170
AefrlgeracMul USctrce Robere A. Noales Josd A. Cabezas La Vallla
*Sie -S Sien S. A. 5l 1 R..l. i1l I l Go.1on. y 2,.
OfkIle. 106 T .16..,A M-606 TOM~.. U-222 TUs W-9643 TO=1M51I5 M-1.53
SJold MeIlnou Laul Is fifBx A. ertran Luis Candale .limpuras Quesoada Cla. Cubana de
0 d.O0. . p,. P' 260" N 160I 5 J.&..11.6. 112 '........... .... Refrllger id6n .7ir1..t S. A.
0J. Oa.W.IA. A~ -171 TeOP U.1011 T515. Is 197 11 1T.lI6... u 1i'S 51 1 -

AEENTES Y MECANICOSD"E SERVICIO EN TO.A LA REPUBLICAN
AGENTES Y MECANICOS DE SERVI(IO EM TODA tA REPUBLICAN


...........
DIARIO DE IA MARINA


MARZO 9 DE 1951


Picadillo Criollo
u S. r,. A..hl 44
C-da I,, 4147 .eoa. i4. 44 IS 4 I, .444444 .l4 .44 141.
A]H o l eri i..6.1

I. eitod couti... t aiHr. r-
ia leiaand mupl c r, a.) i ro W. c
rr i o-rlsoe, o
1 ., 1. Pon 11-r-1
L. i:,S' -."e ` CF+? '!:'' c ....1. h.., .. ', de:l"-.....
,',.ele 44eran 4 & Imoment1e L.J. er u


a-u u nc. i. iFfd I: es ,. d.xI. ..Lue era pn ia po, q c n -er
.... .. .. .. Cjluorlrd ... PIMO, *ixm .... ....mtr U uo
c nC",l ii' tino tgem 0C IS." rn p i rmr dw i
c ,-'. ornpamel ads a a lnDlue l. o ar. i r l arcr uecrr.
i h. .. ... r... . .. ...Ydq. 1. ...... .. 4 suil lon
l ja, v al qndermn is. le o, o sec-amoo
I. nor r f-udocd ,n { jrl. Ar | r iiker.T lu jenglo ,
'4,l. V.bre
-I F4"Ol+ dode s aab -ASO de' r. u ,e l nlVN d
3 a,-- ,e 4 tr, p.5i .441. 3d
4H .o v fibertan lC-11' "4444 'r ...1...
al co erciantel i A:1'7.eJ ",

Si' er Rodriguez lS rdo d Ito nra .'
Pii .d mlerr r L te r If, k 4 .1 1. I 0r V- 4
.. ..... . ..S + on , Io s -_.+,.- e:# :+-
1.1; C Q.e1o J i edre k o 4. d4, :.b 4g:
.l ',, 1ecnr r d. ., upsi e -eer d .1d" o ii pu rl e
IF' .. a ,&f.' ot,; 1 1... 444e'.. ,8 I = .J u1 5m J l 5 -r, "
..elT. 1=:I -, +, fr o p die eS.,,2 l a.
a~~~~~~~~l ~ ~ u a,,rer +, +.Je .v,+ l+, f1l~lt ew r grl j [uei
p, m. e 1.4e 4 1.f m f qrr.,r
R 4a.,ue 44.llr41o IIIf 44 DII,.1 ,..r41.44r, 4.4ni44 el. r,444.

l., m,a,1., f e l a"I.lado if A .:
Oi"rle. 4 i l e del r od, a I,. r ,n .r
F. 4 .1 e 11, 4 Lo e M Ul4le dr ,' e
.,.... 1.4........ M 1 ... ,4 "... .T1414n. r-,1n44 re1 ....
l+h: d e ul Id e' ls ca r LA I o[]r ,, I. m p t I
f.. -:," c e~ o L .e .. r; : dan! l r a~ t [ & O
... .1, 1 ..0:1-b .-.

,44 ,.d~ca .,,:d a oAT 3.j.1 t lrm.4aI..4I4."
oi 11 4e p .3 4J4.4 44
luR-:Iq i e, % Ic 7do ne-o P.e ',- r amer, F L Ii
OL-iflio DE LAe It.Le :r e r -L 1-. I.. ro.'r, 3." L il.1 et,
-,r r ea 0c ) c. rgo 4 l ad, fl t oer.e' 5 ui .a4,4 u ,1 r
1 'o p tlsen, Mi r p ,'lrenle rl if 'U el ." r ie p
444 IBM4414 44,, 1141Y &34,,
d,.4,144 _44 k 4,. 41.4 44.1 ea4444a .4. fe

n~~~~l,. F.r ,dre~ rrl L Or' L A bld esnL s ue" 1. A t ,.
n.r d umLcaid A I. I- -in,- rlu lS d~cca.'re.' d ornau ~ e
4 m, l .. 4l44d 44.1 5.l...e er M..d,.1FrL? t nCIZasi rd .
d, 'a USES!! 4.
,-444 .14414 d. I A~c- AP 5A es41
4.4.4,4 *4.444141411d4


ue wr .LU O o anip d q.ien ,a 2 s -. o |LL or .ld l a .a a r~ +
,u .L l rernd.. .-.44 ,444.4 44r, 4 r4.t14 4 r I 41.11, 14F.is ,4 ,1411
Par 1.14-O41 44. et1 ,c- I44.4 T -.7 .
k: .. a m rnoa ..51444. 14444 "4 `4 *1 c 4
4fo. co el 444,44 44441.14 4 I.,rh 1-`!. II 1.1 "Pul

iD -5. a4d.M a r' la nl -a d t it d > S, g u n
Jim l d.e41A14no.. L5,14 e XA '44,44441. M od as h Lfantples
",4 Ira 44 el 44 14.1In4.1I .lA-1,.1041, 7,4411444-re im W- 1.4
-leen. pma 144 ,1 4 4144.444 41 4 74u.: 1144 4me4 P.4 1 214..1


ransMer llana dctrsJpiF'b ordo:Sgud

D-ilqe sfile de h..MrdasInfafl luuu.si


Esperamos que
todos los nifios


asista4i
y sus mamas


En vists del gran dxito de nuestra pxhibi.
ci6n de la semana anterior, mailana
sdbado tendremos otro Desfile de Modas
iofantiles, destinado a ilustrar la ele-
gancia entire uno y doce afios y a
sugerirle a ousted prficticas ideas para
la fiesta de los ahijairlos, domiingo 25.

Paarn"In ess 1.racio-ifnas mod4al, las 4iguientes
wfis. nifio-: Elena y Maltha Nodal,
Og1ts11 Pertierr4, Yo'anlla (:ana4es. Msri ol y
Glria G6mez Mrn., Alas Men.nlez, Hilda v
l41rd44 Molin.. Mirlic.1 Entrialgo., Vivian Gain
1q, Margai.ii Grano, Tere.a y L.usdea Chabau,
Mo. Cribtinj Entrialgo, Silvia Ndfiez,
L]..urdes Val6l, ('.ruz, Doris Baudia, Alina Ri-.
ver4L. ou4rdes Cru.clla, Magali Rodrigues,
(:iuiui Menbndez, Gloria Colete % Ma. Emilia
Verdura.; Luis y Pepe Da Csla L6pes y
Willy Boulton.
'VYeB lid. y tril(ga a ut hijo. y ahijados.
Tudu Insac mdelo de mufiaa rs on nuevos.

A las 11 a. m. y a las 4 p. m.


Acto Escolar del Distrito numero 7 de La Habana Convocan i los padres de Resuelto el problema del central "Hormiaro" lDwi- c enta de a viaje
Fnt fa e o"1144 Id: "'sanesiJi. H rmlpzeo..a cluent deeu eaj
n 1..... . w..... 4a .. 5a 4 ': u l los que cursan studio en .. r. ng. a. ... .-- v. mIuo comiao do .
i-J.?4, I^. ,e" 11 ,liSn- manIne d I Esuela..de Comerclo 3,, __ ....1 1 r dE-embaUniver idad
r r.- 1, 04511 1444.14441.1oieumoi~ d4 c4il44o y 44o q.1.dA reMw.44 *l bbin a.. Ni~L i'4 AM K p |Iiii irt f aDU J
; &, i Itr..1 e ? i'".-T u,'. r t 'TD ps0 ca nro. u cM grd ,.o r 4 1 a4 n.4 I. A i y Wa61. l. oo lo lBt I .D- 1, &rlp'i amq 4 7l4. .'- .' m apr Sls_..


,' ,."." .* 'Orr '..: f : 'E-^ P. h-i / =C;.C n .' ,4"i M4r.i..'r. o e Ei.icaMo.f1 4b ir'.i. e.. ei irs ae 14 e4 apo4 a" U rfla lo. *444444n l 7ure 1tin 4 1of memc Inr-ld n y 4 lt*
r'I c-p 7 .414 4414f4444to4 4414xo4 44454dorm J GI~44 ~r. 4i..14y no qk
V44j f1Lo. N1 at La .. 14411414c 041a44 pjccioi1a44444444 w,.i~,44 4444444. e oa.
oa atEA .r.-?E.. L.o.- 44444 p,,wato 4Roari ~1're4 a44.154dg d.A444
4,4414.e 41s4444.4.44111l do4 44W-~441*4444 44141544.44.4.r44445 141bm


fl Y


EL ENCANTO tieneles mob NA hos r"i.i. de a.s-e- F- rIda


P4ACINA 14


Patira Ia.m f lices ah. .das

en su fiesta doe Pascua .o..ta


Ya que su hijda disfruta.,de un a gran suerte: tener unoO
segundos padres que.tamoen velen por ella,.hAsgaj.
se'rge.undaOs fel'z en. su DIA -donmimnh 25.--

.,con.uan-o vf0 r de estos delciosos modelitos pertenecientes a
u. straS colecciones fintIs.

Nmas- Cuirto Psov 1. Vetldo de .suave marqcuisette bordado eon ramito
de rosas y l dealles de tcrcjiopelo. Ros, zul, imalz
o verde nilo 9 a 12 aos. 12.50
2 Vetido de puo hilo con apl-cacontes al aircde
eneCle Guipur. Azul, s16n4o 0 verdt nilo.
S 6 a 9 ats,.14.50
S\3. Modeltto de 9inghm azul o 00o0o COn gracioso
\delanlal de muselna blanca y lIores de lieltro.
24a84a4o0. 10.95
4. Volldhio de diqu& blanco con alc'es serp1entinas
n \ : \rusi y ri0o. 1 7 4aos. 9.95
S 5. Modulo todo de lino encaic VaIlenciennes binco
con fordpjoM o azul. 1 a 6 a4os. 23.50
6 Troae dnuselsina suza borrdlada con adorno
\ de allorc.is y enca Vale V nciennes. En ros o azul.
10, 11 y 12 aos, 28.50
7. Trje d dtarde de lindi guarnic6n con detallcis de
or9dr.di, rrmo.de lores en ll cintura y focda
de moir rosa,4 aul o amarillo. 10,11 y12 a 1os, 19.50
8 VeAtlHl d ckmuselina y p qu4 con originales
/ adpiros dc IrencIlld BaIdnco con rosa, azul o miiz.
1 a4 64a0os, 14.506. 7.
4. 5
S SPORTS
soCCION FINANZAS ir-u


,iit. 4.Ia" pein 1444.44. q4 bW *Est" an 144i44i44.
vihl do h p 644 44a4b4. d ilan I ll pre-nei fI444 4l44
re:: t .U I eol 44 dep 4t4 4I4tdm I4ulns de p4r4b
mu W -tul ljlnli l do I b rob lltd Eu uLrdr a lu clnc.
eU a We e Iorlm dIairMteWm dmllLdradare? de Iw durle biban
Lul *o~i .~ aren zJd pQ-el "g hIrl u llO.1i :. CmQ, .
el r6x o dom. nlo, la. r. e, .e 4h di-e -,, ,Jl lr0 4 dlr"i.-lr4aor.
w ~i. de 1. rime e mor. ur ~ n i jbl Wd los Ol rl(B cmr-o g-lens s
braa Qga Iprn-icjtarm el Prealdewle rs" atendioom perr.rn.am .l r,
de | 'll ImllpcUl,' doctor C-rloi PrlO ie~t lrMLr p,*r. H'T,'..-l!inl la nui
Socuri.fl M IJclaron e u rr.Itudole up m l de ii otm rciiLue=j cumr.-.let
ell@a em..Za _'r, In meepclor, dae dc. is ptar.- .e~ e r,:e,-o ,J putb'

afreid l. Wier C~I H 1our d er, rae C a &Irmir, el 1,'c', e~ IrJ mr,
general de In empren a 1cpG raiiip el edificics de Rdfin:-T.riLrr
1 4 4*4l 1 d *4o 4 4*44. 1."-... 4. 4 044 =r 44-a *,4&4., r4 c.n 4 M tU<Gran Sorteo Extraordinario,

MARZO 31
a beneficio del Retiro Ferroviario y Tranviri!6

POB SOLO 45.00 $300,000'
EL GATO NEGRO. CCcmp060 d.= Pr.mico. pomdiA -
manot Mia will lortuna.
Pid4 4 m114 d: 245.00 .*4144.4 44.W4, 1Fv41,4, &4.
franqum. Srlimom a dar lm do la XfttQ. '
BnlLETRIA

EL GATO NEGROq $. A.
OBISPO No. 307. A o 4. 44 T*4,q 4, 4CHMO4 O
T4 lifoano A-7780
BUrUIALEB:
G.AUANO y ZANIA Tekfiono M42SI
OU8F0 Y AGUMAR TioUduo M4017

4SUSCRIBASE AL "DIAR,0 DE LA MARNA"
a4*U0444RIBA*414.* 4AL 04 "D (4.0RIO D .44LA 4.4.4404A"


h aviera Aznar, S. i.
El modson y .vlo4 IrmohallaUoo empaol
"MONTE URBASA"
boIld do GENOVA 444r o, 20.
IBACELONA 23 y Chd1i 2I.
Sdiai NOR1TE1 DE ESPARA HABANA
B M "MONTE ALBERTIA"
8.alar d. BdLIRDEOS 4,4brm0 mr0144 44 4 AO 43 GUON I.L
V GO 19 yOLISBOA 21.,,
.Bwv id HAJANA NQTE D! UPASA
B M "MONTE ALUDE"
4a4drl ddo LA HAn A Pani BILBMAO b 0 l II dU o.. .
admUJilde pauflj do Priincrm as@ Unl
4'. Fu4 4B4on44:
rOUS ASTMRQUI, L. A.
7:7"Leu-'-:?A T s ..* c-m w3


Anuncatfe irain a la hielga el

lunes loscargadores del Mercad

Rotls Ias. hegoce'lomes pra solucioia el problem
Se niegan IMo coilercianie la I creael6t de Ia Caj
In Ii noch' d irtP rl*n Url .eJ- rln"r con vli du Ilnrm. cue r
rT. Eoncillelon. ce rljl da on l n II 1U.P. 1
I4, d4 l andD4j444iy4 l. 44-0. -14 44 41E040444044,444
04, .... .l ..4 14 p.. . . L -
idenca. dt doctor A Innnd LC4r, ILi r.d.l8dn d4 14ro.*
an el4. p blerr.o d. *4134 41G4c4oa 44-
44444414 do ~bim..A: no : 51i'444044,y.4
III, 1. qu4df1ro. o l 9- 4 4141 LAM 044 40 *44444.
clrar,es, dd1 d pI1 ,,,., ..er
4""4 4c14r 1f1t prob*1 4d4o p I '%.n 411o, h44 nC nn
ll Inlg de cun .pLmrttn de milunu reuntdo KIr cuiru ,z 'n ro,-,fl
0io4 it4la 1 li crd0 i o u Cl6in. In 44dlcIo d1 CIr... ored
Mand dorgla1day them rtaudmr .Los too:i ndo Ueulm do Lm Honor.. v
Ud4d4 corrs pondienea I l4 con Iorl4 r4d4l4- C Ni4clon l de Proaj4oii
4uc4oz4 do IM rau.,no4 0or ce&4,. 44 Co34rcnl4 t de Im Uercidc.4 I
Sdo So.rdd Obrern". Dn en4 bh, 1 Cul. 14 d2 rSol;et
IBltrtbudd .'etc re conflt~ct mrdd ea dC
M~tmna, libado a lu 5 dr 1. Lt-. 9,r do par el l"tplnS~eato
d o. I ll abrlr dl SlndlUlto ide Car. im plrgr, exa dift IlInje u11
'.o2r d4. Mr.odo. Publ*.4 4044. 4stin 444144 44404 51nd4c1o4
nt una 4nblu 4 Col0de.'- "1n 1a prnude o t arde. 4
rDr In m: d v6 r 1 I 41ee d Uni.du4, 0nn 4a1 onod 4 d.4Sln44
a* 1 Hgu"r 44uenda 1 Imp4l4 in 43 nunciDdo p1 ll r 4 11 4L.-Cid
d4 qe. II por n l r, e. n.a h. ILdI del Mercado mnla rlm u14. hue.o-
"IucJonad el orICL"1o, los Lrabm. prowt. PFor lu p rte nuftirx re.
Jldom irim 2 ur, porn el Mar. rcl{, d"ipi~n d ptat rde wt
Ual Ur1Ko qu a damd. ro he no el U~lMrl dl~ tJ l "a
niruD Inr. l n nocne do mB'l,, r, po ecr- chres-ablemer,!e q^ e
bad. Tou FJh d-wor.:ii,mllidn por.t
154d4'414044? 44,.'4"4 444. 44' e44*4"'C"b' on do444 4A,
44do 3l T42,444'lCoi N4*40041 44 44, 1444.4 44 *44434.44 44 '44 *1
iareados PlDlJ,-,v o d 4 Cub no 4 I n 0J pro 5r 44o 44d 1Soced
TSique nPrsdn ts III fici!"1%. :^n- ';' Pj "3- "
-dno 44440uar53n celebinri Igumf 4 n. 4* ;nr. 4 m en41044
it. ur,4 4inm4 le 4 a Ir1 de e d4r4 444I0m,4 e4e In 1oye4 i4cie,414


,9de X"a 1951 DIARIO DE LA MARINA Pgina 15 -CLASIFI(ADOSiN
DICKNO DE LA PRJD&A DE C lIA '
...%%t_........ w as.

.Wt% C ,r h giderias ei*f M odifiaci6n, total del sistema y or .,
~EL ALCIZArRI
a~icid de R.eUeyeros de eliminaci6n de humo y hollin ALCZA
P&"dn cemodana mdidis 6 iets mil perionat to0
Epasicidnt Nacional.Ganadera se abre en morn o 30 Dedin n en Washillgton elogios al compafoero en
la .pre..... ( rar Rodri-guez ... ... u i ... il .... P r
P.. la.o.a~ay w ijCale. - ,i..A,4
V...*A- Omelet s u l .-r I e n .., h .- ohI ,4.'S 21-LL
PillI de4i1t1l04.,. r he, aL,
l l~~ n I. inL o rj I n cl i L+ : -. c_ d ,: l , l I it., lh la sllo as

dl a d. 4.'.1oI, ba d:.blll440 4 41 l4 J4 ',0,* I tI .:- IL r I h hll I = Ir ?. ,l, .-I, I, ~ ,. :PIl
Ato l ei L r. e, s enei I e." e I. a e lmass e- I :, ,t,, II, P M 'sId enedtl e lu-, m, Pt, I-II- v code, d r / .q ,
I.. Kv mse"I9Tahpremde ailaeU erL
c l odwl ist de p ar l eld 0 jm ,ar,..-
is',sc r ol~ e In Nb.,a0 1. .a
G ue. .... .. :,- ,rv.-,
a" un. 4n A.reh.

e 1 l, -a m a : i rr. : no', 4r ..,: "I 46 44. 144Ai -e n" "A
W.. cwro1pll eolll..r.im c i -- .. nl b sdr e u C -3s fro -a r
Qoro infrisarr..14144ol-L01r44e i?4Xt.3FI I- 4p..
teefil y54&de rec en oenvl a.C PrnL.l j .. J11 1. ,. l-10~.' e ..r,4,4.R1i 4,


-ud 44] mo01 4I'at I.A ur .I, , -,. .
1 11 r Leo.4a.
Paz orL... ros.*a rb d l III. ed 41.,, .... '. ', ',.-""1,`'. '
':_.7 A 4.4 .' 14*401* 17,`.I..r,'o.

*1 ado U......i.4p.*. 4.,44.,*. 1'4'. '',444.'r' i .1.,.14".4,
.1 ....M..14-r ..le4,4. ea1o .. ..4C4r. E 4,44d, U. .
C e p d [ s -s e n d -Iurp lc r la I s :. ,.: ,


S...... _, .44r 4 I:, ,1-l"l..% ,
A 1j v me r a .% Lalut com I-iirte 4414 j4.IIF4--l. 1 r,.I'I *1 4444q P. ,pI'fl.Inu"pro ii Y
-Ilepeons.rl ec-..u-ie rr. r 5 tanm.,-1---larare obtaner bumna sson.


4.f 4 4 r ers 4' 44nor e r, a1p-0. .. OIL ". 30
0.1 4 4Ier1 l e4o.- 10 s 44.4 I.d A''.., i...10.


At A.4444,44 6v' a. I440---4.4 T-14;..


.. .. I"4 e ...... ',4n "o ......... .14. o 4Fu a04 114 46
liars."= 1, '.0 d. oae ..a.,. .........r44i.. ;,0- .. .c
Ad a idi t, .r" lva de raio, Y ielle,; i,:l- l'.aa.% l se ird kla&l ,? e cat k.-, tia &a. re elt,ai cllepaz lfi,wr s,. "Il,, ':. e -.e, I "..c... .lS .do........... .. .... .. i..... ....... ................ . .. .. ...I. ...P 114.. .. ....... .. ..................
i.... ...... ...... .411- ... ...rs4L Is... ,1 I., ........ .. -..
o 411e,-,1 1.4 ,1 104.4 4,444 '41 4 aoll adre .'a c11.4,Jr

... .. ... ... eLa I 1..... ... .. .. . 'or.........r. ,, r. .. .
444 tob**4 44444I1 I" d44444C4 .a l2 1. iinam..4
T e e l a rM d sT Ie i r rfa fitd h I e l I | o e r u l b e a | d e l l ist t p pt L a r oe l e n 1 qas dis L~ l l g r l e l n e e : l P


prena40,444444J 41l.rr II ..lafilO 4!dIoeidr1md 0p1 4 n, *p,-,44.104o, ,4 :, .1. sl4!na0' 41.'a~ .4..4 .r.44j
114 4*0h'.Irl 4140444104 401n y '.l4.. 4 ot d ua rlo .-.S 44 4*'44.. IV4' h nt 14***0 of~'a44 '' ,,n ,a

4.44144411444I, 4 .. .. -* 11044, .......b.444"44/*1 .... ... : u .. o..... ;, ... ... .. ........ .
Mcima .44441,- 43044
qe lts P- rIm~.juist l o wnc- e WT.tlu r d-a eTm e[qmuh l h.,A l,:-;mo a
Quiso com pkar BOsc su in t e .......... ........ ...... .........
aI Congeso,anres de retirs .... .... e. -" .


i i1enle [.ago Pereda que pre, enlari nne.,& : .?,4 oi,et .i..,,' ,- .. .'. a Is
lec creando l a Caja di Io L Obreros C 1.argador &s 44.,44 .44....... n, ., . ... .s k I" ,.'. ",

1I l6.14'-J1.a4.'.4onq.'l.-'. -" 1 44,rln.4po,4I a 41.'.~ 44l 4144 e 4'4"

414 4L ola.4 4! Ia 0 e'.. C4i *e a a44 s ,d.,,, ue 4 frk Telas y m odelos enclusisos
I- F0.40.I,44IC4.iab 644-4Aa4.,.- a"1410t, da-eie4 .4c 4414T4 to#an44 -.~s


44oA_ ,Id a .1 c, epr Ge laor,,e14 .1 is d.4t ac.d a.444-4a4 lel44,4,-4Co. 4 1 1 -a 2 -s 4 1 r,
4,14' ln d4l4c01mita m r 4 P4J1 n- de44440144L Pn c bnr,.abl
CANDA-. HaNANAc.-. VE~rAii R W-Z ': SATURNO
I ..... 44 *44..4e444.it .44. r- r, ... ....I$ . ndfre......y nI.o....pi n ..Lai1:n;!1--4y44444.4l.c 4ebol 44 14,l~r 44. lltl U m r.1Fne oer-e ,,
r. ri4L1,.. -r ,.
........... ............. .......o = or r cN ala 1" 7 ......... ....r ",aa o bic c n'i..u~ -
r o m al s, I.,:.re e -e
d, 1.. Wld.ioc ulr It l IEU i DIV laD' (AI
;= m.o,,, do.4t.,44tr.m.4'4. 4,e'.4r .,.c 4,:h.-


r call, ,ier,4Eae., .1' I s at,',, ,-.--
to .. 044 ....4 44*440444,, 4.. 2 ... M S*4- T U4 1d04' FANSAH O LM.4 ON Pof-

ORN4f.4- ,4 4 4 ,4 ';A Ie r A SLI ADA' --a
I ts. 4 0 44 s 4.4.1 laxil4 ,.0441 .44=44'. l, r. -iP
1 .a44 e4=4, .--4444 1, l 144 I,444.44 h's.JO N H c A A IA d ii i .

... 20... 4044..4.. 4............. (l O ... '... ':" ... .."' ien ohos de mide sobre elma
'4.A4qL,4D4AI-03E.--de .wP%.1 el0'4.c,,oe ,... SITUAI4 AL_".
444.0 4,44,.O*114* 4144,is ______ 4444 04.c"'n,-1. -
4el4 Mlr, 44 40 e lre4 or Co r.i.4 4 .-4el.4...* 4. 4 4 l 44. 0 0 4 4. 4e.
4.o.,a.4u.r44.444 444444*4444 1.1441. 54
pos. icn a 1. r A...- c d.o el'n.:- r T-e 1 .. .

444044, ~ ~ i ~ Ms'o44utAoar0 Pir40a,4-.A-
pa 4l4,4e4 r a ntese de41044.4 ,4 4141 .J u. ciaei *rt, ,.e 44 ged.11.. aPIJ Ad A

1 t4,44uahere~e~ndr lt4ne e.g4,e 4bT~.Ir SWEDSH" AMEIECAN LINE ............. A..... CORD
_____o_. .......__-_,-_. ... o,, ..............RA..., GIJJN, SANTANOER y811LBA
Renunri6 en pleuo ci 4414..... u ......... Vapor 'Marques de Comileas' Marzo 16
i ~~ ~ ~ iln 11bibisnecTuuqu A m "e ier, .:,i ei e ii'.4 : ...."aalae" bl 2

Poe ,.,an o inIa ,oald evolveni Ia I unt de Educacion ... ,4de .d. ............. ..,f 4 ;M........
El biners de&T......., set.i ...A.......... 4 ,, 4 de Comillas"...Mayo 20
.d c Mi n eitA Vf-e IJuno 17el Rr'od Ii. .
Is .............. utnro de qunce ds los cheques .... ....

a. a. I... r. .. ...- PonV d rin en tablilla relacioneq de loI pendimente ., LaIV,-
444 444444 44'4'.4 14 404441444444.44.41 .. 14 41-1,,., 4,44 p,o444 ae recoger. 1L4.4 'elada en Is A'oe. de 1,eleran4,44 ':Son,,'- de0r*4ons.4 LA COMPAR IA TIASATLAqNTICA
im 111 ltn q aimlarr, vidirralaiiIIi AayAhi. I, Iltl'..r*. s d4ar.4...... 14.4.*h4,4NU e L4*14044m 14or *.....- 4,,.1 . T C. d: 1. ...... . ': .. 4444444*4,,*4 CONFOIIL SEGURIDAD
.r. e ue nl~ rl e n e~. J 1.! y ilsica l queBr, me cel Ilealrr art ,clo u-, I ,, .:- de cmi];o e r cc .abid o e ]] ril.. e a y mo l s ex u k snu 4 .....iu l 4 dopr4 4 '4 440 4.40.... 4 da 4..... .... ...... Litho..... elin y CIENA.I'OS DEEXPER.CIA
hC8 r,rrr~le r s n m. e Md rede. am J eencos oe :-,'A-. de ar , o j~c. , da;r, ,., l i-. 3 l,~~a aes be\.44,o ke trop0 4444 2 4I44l 4 c, d" 4 *. e r. .-IL," ,4ol ,. bo*,i i es44n4de0 4
'47 ,~b. 41 4 4 44444.L4~b44.n~,-l.*4 m 1.44, o. 4445.0 44.1044444 e, 44 4,4*4 4 ie444 4411
clim ...... Pud... C..... .......... -.. ..7 .....................o. t P "lots u.-, C ..P..... .......ar... .. G R IA -cIAsL D
Ei, e.Salondel Co Parlnnen..-,nksde "aSector1.e1 eteisecnhasanr ecieoo unles
LA bim aL n ..s p.. poison imnstod, r. irr.-iier.e, e r e ac.,-do C .o -.:.c, m o c ,:~ir.-, .'. ,:"- r lS, a ,T.o eud nd a[cdeo .
.Iec.dlPitr J ci 1 o obr u cidn p.d r a J ,,-,,, ,nclue el: .1 cac,,,;eb.. hd quai ,., de ine 1 ..,de, '.Finl.ay o ~ s.-d~ d ~ f- "v -18 l


Val, isLr. crI44I[4rsrt4.lu0al4 404,44 4% 0 U-
tesldod, desl~n drbrllez, 1 ail. q.:! E n '11, m Baeq,'-" c d
d Le abla JY Ir le t, cA3I ra n p lr a. I,
Al.44 .., Was, -...5zi44f- PraComIA ar con as gu LIUM
do -Isano td

44.4 1.p4444144u.4*4 l~llb I d. [.,444440 40444o41 44 4l ette in4,44 ,. 2--- ''4 4 ,4..e e 444l4 l-.4 oO, P ,-.44 e.44 444444*44 A444 04
16 c4 44, 44 i441 41444,' .44ti- ,Son. freSoy.s.444no*pierd-.4


il 4 11, 1 -c.. i 0 ale orlr,41 M n 4a
45444 ..... Tno.... 414,d4d4t44 14 410444.- 4 4444 4~bi ,4L 4............44,, 4 4~ .. e~ a 144444. 44.... 1,deP.... o,,se I Ca40"T4Ua..... 4S *4 4 ...... X RE O A E I A -E R P
44.4. d.... 1is....4 .. 1... a.-- .o .1.; ....... ....... .... ...144 4 44 4 .. *............... ...... 50.
d E! i sal t .t inuverafte a, .-e tm I. -i 1 Iir e '
4l4M 44o1*44*o44e r1444hIt li0,II,,44n.44elde4e044gramo.-. Vre-. SsirRES 0 AMERICAP-,EURO PA
Gan c-_ltOl el,-M i P ii rC. e rco l1 .Ju ;rer oJams S A L I DAp LLEAAS, I, r1 .r e .:.nA m.1.r r ida em i 3e
I..I b..LA. ..... z II. srs- 'i P
rj C 11 -1. -ris.de, iI"l.,,: c. Cln ahos de.'id sabre el m a
.4,1401r4444l,444 ernr,4*1'44 4444. gtdo V~e ..' 4. 4l 4 .4..1" 4444 .........4 440 4. ....... 7 ...... ..... 0 r'0", .....C0mercial0* GA A &411* 4 DI4 4S.410
s 4 41444as,,'- T ,44 44444444nl 444Ma.4 .14ri 44. e dl 4*II,- 4 r '.,1 .
.recd4.0i. Toted. 0S.. 1. co,4,4 1440.- 444444404444A1444444 44.4.4444in 4444444 24.4444j
rt 2i 4 -- aaisit- rendeo at4y 04.4Q..44d11- .1.]a4 I,
44.4144144414444 441. 4044444 444..Yr.. Is,. IaI
ma '*41444 d 14 44 44 0444144Pe444 1dT 44- '. o" 1.l .4,40 rlior.444 40 4a,*444 4 00444444*4040401-44r405414

be. delr o........ I P.... md ... II], .. I.. Cu`-. ... o a y But litan A C I a... sit_ -r I,.'I... ..... . .. ... .. .. . nut ',h I"'..'&~ra e ~ ll L R~b e .. .IJ4.. r 4 4 44i04l4u 4r4 le44 r42 n4.1*4 P44at4 ,ea.114014 .44441 4A44'[l,,.'-1.f *, ,, [ ....1 r 4. [.'r 4 ar, .. 401,: l,.4 *3
44 v c 4,* po. p-44 4.4 o 4 4!"i 10~44 1. ,,cleris. de r -, 016a 4.4. 4*44*441.4uFIL)@a SP RA
44-Ia4144*4 4~444 11.

con el4444444141*41de4last *4. 1o44444e444*4044441O.4-b.44a SD.-. 4..9*440.,*44,4,.1,40,,.4 r.4 Lr.


I


In
DLARIO DE LA MARINA.-Viernep, 9 de Marzo de 1951


Deportes


GANARON LOS ESTADOS UNIDOS EL TORNEO DE BASKET PANAMERICANO


' El DIARIO en los DEPORTES

-Robinson no cao6 en las rede" de Paris...
-Sam Me. Ie. fui un pobre apache amatcur...
-Europa, lumba de Ina luminarias del ring.

Por EL4DIO SECADES


E 0s-- que r,1i.,,o-... 0 5ep.a
Q) dill"5ro0 fdco,.3. i iIM. 'C -
R -,, e's .. del .,,.1:...ale0 .,
r-.. R-.' Robr.gI.on JdE~ir..,,A0El3O. 31,f- (,(-
1, 1 c, &,rj-.il, 00 ,r", d e,:, ,. do r, .
.1 0.qes l e Pa,i i.o. J k do. t j, .: -
O,,., 1 l, ,,r lle 0,le .0 .-


1 r- a r.-. o... .. ..... ... .. 0 ....,

rcrii..,,111.,.o....s ioiod, .,32 ,d
C ,:,,-e i ig a .-.e ru. J, .. l. 1. I C....-

r:,,'qu. j. r, gjr, ajr a It.:.'.,, e p' ,n .: u
0, i -;,..0.rl, .er'`0 r ',, I, le T I, 111 :,; 03 ;,,P,1i
r..: ,,;iu '..2:, ae ,'u nLaci gI&A.I :C ,ul,_,.a I :.
Peir, ti -w- &. d F,i ,r, do u3.e a E-g,
Lf. f ,' 5 u esz, p. 1.o 3 a acte,:r-o' l rr,! ,,,
c-a: d, l ata a rie ; .i ,e.i04-2, 1 _e ,
.,Li-)Ca eL 0 10Z...en cali .3I.1 D .-, ado0


0r 1.:rq.. 0,.j 1te .pl It .1;0Jit l il11
,A ffnU. Z.la;s.e en el Er. l +Ten a ,je In, n e. J-
,cc -u, palest, coo .3 *0,0e.rarri.
"urlre im ltlra. hguri a r, ia rmen o ue el
i V,Ller,.,n ql ,:d.pa eP. tu

1111101 K-,13ei q.o10d0l
rer, h: I., r, _i ,) ead: = .5 ie, n .
tod;, o l35ir,l,,:r, ,de,.ap~t ad Vnlin-'. erPi ll

_' o'p o.110 m bro~emiF. r0 0lo
erngo dru rrelZde Homo 000 Iie ro
Poriro rl. ..a ba e,, Fiar klli.iri 6 1 n ld .:
I c 5r, p. r or. odroE r.,n,10.1i
soor' Ji0n1.1 l. 110a', a Je.r, s:-i. ,d
Im i eIi 00 I I lr. ElaC f 3r. e.- I, .,o ,-m :1-oMA r ci 101de00 dO 00- 1 000 i 1-
-no, 1 1 I- OR d,,1.0C-- .o 0 1I
-lei I.,f .o,. -. e 00 ",l .:i : e r ,
r.r I.. dc .W ll, (1E T la m .o 3 .,.,,d I;."
I- L<. .14 e, 1 R.- -D o ue, 0.: ,
0,. 0-0r .re. l eni .IdO ..,otr .11 ," ue r-1

,ro.i l,'-!e o.eieniR, Uil0.51 ,

r1 ., .1o.1 dila .,0 .l.31 .l T.a .,i'.. I o ,
cr,, .rnrs ,ohlU .r'stas W iave! y Mt.. ,.', vu
.h.) mis qe E.uropa en general Pic,- 1 .n o -
i.culaf Clbro que pueder, ii+la c .? :.,: .;1
nor.mors, c-3 on ,a ] del cubzr,. K,.j "Tur, e : .1-.
;as ae Lies arr, pines be]Jn,'n, ,Lc. Ec,,- rau s lr i
irag~eala de S..-,ve Ha,'nis, que 1-ace quirk, : hl',u,
era el asp,.,ante ,.'e mas piom'esa y de mm, se,.--
c,)n que habld |enhkio el peso cornpleto en ,T,,U
cn,f+m-,,:, ,enmpa J be~llo uelesahdo n', .e 1011
Rimra~t.as que de las auhas de Is Unite,,'lod r ,e
Penna)lvanis LllU.'naba ii tencilin tonLo por %,
lur,a per u ds, e s or upunch .ro ,
ru Irr" ".' sicf h I, a n legutnduA ,no1,
ConLena.res de muieres blaenes iban e,'Ja ie.
jeaf n e I rp m ce -s= t,; e l?,'ca). a,),
-193 5__se q,l eHoll-ou,d 1to rr,'l- br, l, r
r,, i. nr, rl i z rcm en c ulolw e .Er c

I.,d"" ,, 1' ~le O e,:ler.rf -,ra .c-fr,,I
r -l, 1 1 r..i-:, I e gar.r. I. '. ,',,, I-:' ,
Mr .- P I, .-,: r.m r& en, lr.:e r n. ,. 1
hw,lu-, a-T-r-'- de n.n r m n L a .r,


Hahana -Madrid

rIoF-0 o, aflcll pm% L fUla611 do
"lt ("' n t .. lb.- Mlulll
pRllIER PARTIOO A 2 -nmoa
AneLl y uosdla., blwonai. irnlr
Vular > Oual. *Kl300 A 000Rw
a. itm dGd Euddo13
PRIB.RA QOTIN1XLA 0 5 ;r.M."
Aniel, VIIo. s,mindi. Cason
i Alftredo y Telemo
BEOUNDO PAJRT-cO A 0 ,'rilno
A33n1000 ) Ao1i l [0. 0lwa.n-
nrGMC MPnlR,1 H r, ..-,
A ..ar Dioooa no. I, "'",

le d L, ]' ml
BOuNDAn QUINTELA 1A 0 1ir.l.
boluloho A dnibal [i Hi,,,,
P-Ao.. oer1. r Usl.
3103010,^ Za.ioi 1,1, ':.


P1e0n grans lo oor.v o


etopor 7o.... i ... .. ,.21d elr:'
p tolu 3l 3 1 It 1 I l e
""U'N D m1. 0 f.(l-: d
,.% ..,,he
Pl~rMLIR PI RTDI A J%~ll'.
%i11+t C .... r...r.,.. ".r.' +
'rTrI i-rr. 7 o-,,- A .-


hils0r.0. All bI s alo 0,00
30i le- del 11
PtM ERPIQ1,;ELA A 4 LltrIn


do,- Tp Iei, d-1 T -q
SEOUNM PAR111DO A A Lr, m~


,,nl;,,0A Qtll ,103r,0o --lN
W. .r:D(an, del 15 a mej,a
aru.i0 del 12h o 0d0,0a1.
BEG.XUNDA QU1N7E'LA AA lirll

bopooUi I Coiro
1T..RCoR A.oTpciia 0 -n0
00r L5,01,0 Ael il30ar it


Espaia jugarA

en gran torneo
El.I lub de P b--r.. de Baiccl.:na ac
lua10 r.1 011 T.Trr,,. rsCopsd' t[as
Nac.,:.r.-. ,de Hn:oc,:kv Nnta-


N.0roHN,~i i
36 de ,: ,, ,,-., L
Pallr~lo r,. 1-03 .'r I,1,1 ,

01 0. 0-lore1
.0re dhol i0 -ite .,elp< .,r 3 el led-.3I
u rreff .:- a c i ler rr c. Altal, d i.- 3C -pr Osla.- -ro... ,oie. s dst.. ..
Tu a mo, c 5 ac .: rhi, ,
d. r, aKe l Paurp ,=&r.. cc a p ,epar
coJ re alel eG,' p, h.a ,jcnm 1di .[.i

C.-1 ,1r 1,0-3 .,Io ier, ,
d pn .-I &Aer. Bre.i r. do ]o o..r -ir .
Forn dr' l:,.nl
ti 1e r lT r c l F e u r
lie d ol-.ur,6rMaR rcl,J -,I ri mD r,cn,.- R-- r.-n134 1.ar n.:l

(1- 1 -. -: '1 n l -3 .. 1.T-, d-a


G ar,.den se ,nLeies,:, pc," la re,- .r:1, .& y
Hurr~A s % w niAnalE," hablan &CepLmCIO tr~i ,
ran a o iie se,pt,,7-r, cuM. oo.i0eel:,rddr.: .+f
fq-,n C~e-rfig d~fjC ultAei qu r,.:.w,i ,rm on o1.
c=r..n Tmm i, .,thnd a- ed "bla bmulDa ..
en Nc.,. Yo~rk rue lrsli.la~dl h 9uTdLU.,O
El o porlou,-r ,.10..: c.r0 lr.t omc,,lil, 01
er'trDo,-a 101 do .n.:l<00 Po,, m s e,1
igcre e r,reia 3 0,-,0 0 ,1, u ,i Llto er,
Pra mcsbon '0 r, 6 trnr, M&
5,:r,mt,nj ~ zn.- v, .,.h.r,, ,,il tO l r-n
oue p., ce meriJi iir. C, d0 r..: I
0.,1 Haa1.0 .' a r.. .... .,i .... 0.


V ODO-S I.- -5 ,.J .P'-f,,.es co l.2ne.-." ou h ;r-
i.-.. P r, ,? l r, lnD :,_. ,r Pa :,nr,, c
uo en .0k er le, 0e 03ar.l 1 .'ro. : .i1 aef]A
c'on e a Io de la f-a bJr.r Am ,_,Lar'.. pj.8

Sam Mc id'e ioBalI,.,g i J, J,.030soro, 0e .J10
J0.one ede look 1Jnr.srn de oanIo.rmos
ronS,. El 0'1s car.:,:[Ilo .'l ; Ii OC.I 11 ottS bfuoo
e0 is', 01.r..,. Si a m 00 McVei. qe1 perr.dlan0C01
en t o ol+pLa er. o.lhda,0 d, ro.ertil te Sri',
NliVe ro 001 '.+.,,' I otiIr..s per. Ia I n uletud
de su 'espti l, lu Za a 1.: l:u kde .i0 hr'.
I 3ontep 0 I.:. .0.30- c o r. .,Oidlolte l que ho -
Ii. r., a n.- .ao-a rr O e t oO ;-si it i qFo1 tletab.e
S. : i car3l:Ir.-, ce -u pop.hi.rd.dad
1.. M cV. ft 0003ea ~ n-gioo,de.
,oe i p11-o 'el 11-.1.-JCE.i.b.<-1
.: .............. ....r cosaj, '
I., rl. ar to. .I. /i r, a or.r, _
.1Vi.. N I 1E. : :0,I & :, 1.,- h ..d.0
30ec1 queo ? 10 .r I do. 0 ',t, .
.oo010--hi be. rb ,.
Se l ,- an , ,, ..I. .....-,-i
040. oPoii ,., n r l 0- i'rll- l .
p,,nimam- Eia rn;;u'. -ares :, ,n.a,,,d rr .
i.,,', err, .1t" IC, r. "0,01',00 O,.0 1o jJ l- r ..
1&ea 03.-M,,. je010dDe-001
1 o. _1 0'i 0 5om r 30. ic;
I lA.) CA 1100e tlo E e c.:ur.c.p Iteoja1t[
m.. dle cdz1dd .r. q0 e el ceie. ,. ..-l-do
1001 klnd-arj<1iodA peiar doe000 d0.cgalei010
icr.eible caom., r, ,o tb o peio.o ,-.a' -.
p]los de tas d ,la ioJ',o qo 3e 01e03o ersu .icfrde
abasdonoparOsmo Y aI son-lorol deriolo rdec.d
0a par elsreto ,der,0 e p),0 el 0.ooleardmr. por
el a r. h a o hooo Oihob.srrl c .!que i i 1.n-
herm-nod dec Jae .1ceJefrcneoie se 1010P l'.o o-
moroon bobo do oso.. que do.,
tneeru.:qMo~s. pec.31.. deopo.6 30~ra
1. C.0oI]1 erea d e su e,-..,o,-nenlo % is r,-
rO.Ildod de s-3 pu..rw I 000qe ae .IcVe, let e'..
ca ta.m a lom ] afirc..nacis fr-r., 's ,;] t1 .,'-
r1sa1 rphi eprtirO e., l oA .,:0 a .
oecga del b1.xe1 a.00r0 a io rw.inin Re.oo -..?, pi
J101s po.dier1.'-.',3r1..ae .T.i r I: ..
d30...O:inde- del r.f d o.I' .r 3hL0b 1. 1.
t.... v pdo 1.0 Jae 1 ,1 .r-Il S-.M.. -, ,l
, .~.~. 1,.0,I t .r le ..:.-d.

3 A0.1. q-. co.o. i e eraldespidl.hC,-
n1, d -I m ur. r. 1 c n r.,j i,:,r-,,,A .,.


I


P sima organizaci6n hubo en el


torneo de beisbol de Argentina

Graves cdlifculbdes acenolundas especlicamente en Isoreiaoionaco
con lost errenos yinots umpires. Pueddecnirs quo Ins umpires
mntluoicron un promed,o do sosa equovoacid6n por cado tres
lanzamiensos. Comerlrnoo soobreo lo I Juesgo Panamer mooano

Pao RENE MOUNA, Eviodso-mspdcl del DMARIO DE LA MARINA'
B00 NOq AiRE <,.,.0 0t- , 3..dea0 r-
La, c,.e w. L f de e ',.Ch.'.-e "r" f n,`6 lr.,er.'..' e n O. uh"ft
Oic. .av 0", ,,1e h .... o I .. is' re /+ el re.-b. o lei.t . e 'in or.is
do00,10 m
00. doode 00fl.a fr.- an."Olodo 2-150 C
r... . 0 Pe-10 d- solo ,. I .,0 siaoaro uerCI .. ,


de,3. 10_.o aiIo'.,

I Oil .0010 000 0 300 0010 P000 00 10 a i rdoo 111
,1Q- H-, ,. rlzl]...- . r,,c'r Y ; haDa,'11 1' 1 .1:e o ~~~,
........ d e.... .... .. m. 1t d irclar' el' ,. +- -- loq :.- r' " .... ". .Inlp.'E ,, l de lei.-r,, t dOe 000rl ma t oo ,r r000 ,'.n0u
0,o 001 00 00 00 0 .. -o10 01. 00 00 00 0 16 s r b I. 0 31 0
I I. ,1.db I-o I- 0
Co.de -l r 0 li00,1I A]o 30 T0 r 7?1000m 1.- Ir-00id
,r~. p lr 'I* III,) r ,.rp ,n, -l, rcla p r -r io i r, Irq. -' a...
Inr ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o rru-, -,l ''''" IIItb-Ipsl qa~lltara ;,el terrimcre
re o ,. 1rdc. l ,,I".- ,.od ol 0300 e 0p00c iA'.' na,
Ii0r 0b d-. Implo.ooioo.- l il0dpcl0rld il e se ,-,o .. deih"
l. ele,, ln~an.:.i .... h joe 0e bilgo ye Onpr10OlO d | 003,0i0
,10 bon Crs ,' 30 ,10,00,".31o, n. 00 P 55r, 00o0dre0n1 0lo oeq or o ocIpsooc.
dE101 d1.0 0e shmd.oo 0 a curIo.lds .o SNoiha
. L ioo A r.m. J o .......l .,0 ,1, p Iro doo pu al amet aqIr.ootiny
ta+.. .... ... . ...+. ......rcl- u. c .. ,,

ci deoni.orm 0 id alO00 so~3Oll0, l0sdto o 03rr 0
0rn1 ertore.e 0a30or 0- .1 rs 0 a.x, me. 0n -0re lo .u
t-cs. mcar. actre de cuair- p,'o ".rLUl j.7t ean li| cu p. as u qu 'et
I 0 ..0il 0.C,'0 r d .0 U I 001 .00 33e. palOi Imo rll- er, a 0000001100 ,1l-

Lmnm plrildosrile~ to o
eso do orteoro. h ,.0n0rup dasUoortor lo
i= in -ale1a1 posa- ..010o rsin dTmT or.-e0eoo,
on3 codasoeoin poir m poi1le n eno sA ll- tn

iud...:.r. .o0 -. cnooldo 0c0 lominganp000 S'0


00.1. i0'3 ~. a .3.00 goorooa ot0
go.C...de nn.Cl JO2- 1%'.."- noh or r d to lr Ma.. me 0 0
I or.loio helea 1aLaU, LoroIs-0

r .331 .rI.m 100 5 i lo sAsolos or do i on -
1,010,Jo r~e I,s ,000 04 tr1o pso ro eso] roao por lor.. oJ pa.
1-19. A gorain f.e r I :t' -- io P ial~u o e e. o~..l

ta.b.o.., i.. .. .i r 1000,50 110d cu roo Lacuno droosoi'-
.-0m'prosb l.r.l,, .cco,.ollJ I
B.a.ir00 0 "u 1" "r poe oon boa a l bii to uro s-


W1.1.ordoob3On pepr .yt
1. r 00 t &a- loo nIp.lmale ..--
... r nl00.-o od barian poo de r. h'la11
,prlp rr(,p,. L' =',C~ laf,nl a. c" ,lar tl
.4e I. j-,laea ,-, Y e r1 0 A, i.' r,,,:. E l lna simn ci p lt .roe e a e .a.,L ',.' r 1.0Ei, 3,l 0 ei-. oar,, -poosJn-on m on atodq d s ,.o all.00- 1000001 500 ilo o. 01otodda
-fe -" too m Ill nato 0
..... e I..- l I -.: r, -, ....,a, l,,,, ,+ en o n i r u, fl oif T.i l l" ev e1


il ,ce lq0-1," ... dr,'30 ..010l,,d, o..e3 1 ,0
.1.,- ~ ~ -ulne ... L.u l. . d 5 .'n l se. p- &.e l -u oC lf.
I* -eif .. j e or ,,or, -, pa, r ll nso Jelal L ..oIc C o-

C, a- ,- p, r.,~irL- e iip .1 euln.J-c


30000ql odido0000300 3 .r000r. i"'Rou,. ,e.a. erz.n ..3.05r, ..,- l. p .,r., ;edor~u t- e I-a~r /.m0o n~b Osoido e] ,.1.lt~ioi~o O
c nn e.- r Jp
,~ ~ ~~ u.31 .i--oie.d. an, -. Is. p1m C~~ l-rl cle q jn.aej I
.'..l fr. .,.04,e, I,.- -.A. rI .Iulr g e n o C- 1. &I M7 en el d d-w


j i. Id [+, ', e -It... ... r, r P"1,- u . V P d .. .. .. ., -......

fr. -rl.- .,._ h'ot nil rl.+
E,, J. R udl' uer, j, ler- b r,:l l,'. 123i isj, effa lill'pa le : e.


nl orin nmerro de o -IpoaoI m so ueosi o biso *po a olo Fo o af Lioso. laN
on el osirpsorlo do HoDsl Boysra soo do L bisn. Voisro. dolso Codala L r, klas ifoalmw. Tway
YosldoolIprlniarooi.00*(( doolsafluM *uc >ooro. Goi.tl. .Lrlqa.lLoaola. osliro Ush. Lot. 5rrors
So o nuI p.otri doptd] a s do e pnIrelpad ono Jose A ksUo.L Tuablo ean Is ealld 0eI iM-bo
gran eoilto en 1 I o Jlos PoioHMteaa de Bueorio dol ldrlo id.i Ortons. psro s-r llo t rloeodoirs
Alma Do Is roscelo 6 oo wad ala Iseo I.nn qu, d.l di ree0 dela ma eo nscom F.io Ker!l. Molinrn


DESDE LOS CAMPOS Inaugurado anoc
DE ENTRENAMIENTO Seundo Campec
JONIONEO %HilBEB .
C. 'L,%ATER. F-i r]ar,-,a lrn. -. D C -
,.in U, e t,,.- r "..: . WiWI .lo El ,dori :.k. ',L i eoSooriolrs al.

o3 e, .0 0r. o.ad- ,.yr .' s 01 I I. .' r e
o, 1 r a e-, ,i 'A .-ol, e l, L 0 it cicr i pono
ni .- r r 1.1<0 30 ,.-I'mme0 a..
p~lusdoi l. 1310 0, 3 I0 it- pdritiddO. estoe leov
LIPolON 000 ELP
D ,;N,,,F ,: e r., PoeIII o Dr. EVEl
_.Fe, h :. : ,a,' e;' e-, ..e d 1- te1- , .oheaJ~dai nlwll .,- tf.r. iut y z, ,',',ali u~ L-: .^*. e d JOLlIRP ,]e l ,\ e .d-L

!^ i^n~l ,:-,uio 5 lCubammrr,
le / plIr I& u-Onj, lel oei en F-1d17,,
.0 pEhLt 3le- A u to d b seteo d
L ,L Ju.r- T .3n, ,.:tc1 rc ,ir Jo P01 h'.So
IM.r as r i d1 0 3 er031 C po
el. y LOOe d c e. d, [rgL- p
dw kr SS-.r. eh,,e P, nr.r./ 1 oneRaw0 d CtaS.
do CL A ,iou Ilt,' .,:h." A l-eCarn nr.l -
M le E e r'.er , ,.., Mdl An < .al. t mP .a tcJneE e

Jan r r. 1,, i .- l e] o m lstri'r. o ,'do

*tri'"i p .or ";'l ru-- c,_ n _,r olr+2;a,;.: Tli** j e l-'.i-ENOS AJrE i P TI 1/ { ~ l U-,l +
a IT 1.F+Ri.i OR le-ro..n. 1 1 r, 3 ol,.-e r..3n03


/ed ,,.-. ,.,- ,':rt' ,co .; .r.i' f, ,: T" 1'" ...... ... .....
Monto rN I 00 0 A GS to 0Oriwj fl i oIii m nod l


I". L ,;e ,',s, A S r.. ;"'u,. C
r. I.' T.l6'hJAa l P I R 0' p 0 e ci Sol do t o* Ce -

iA N B 8n.i, lo i. e -: r.ci e ar ,,. ,
a, .B oaomor r t l e 0 = O A, ne, rr,.o', p., ,i.n.e


d^, clnn to.. Uer, i el pmrh ue,-t., ;. ,',, me+.--. -,, D lplo, ,^i^Ma P -'[' ,,B^r,.
eI Ei I 0 .1 o... r I i l: .: pid rO 1c i00 I lF0


t i llr.17 de vr. *C i f l ld p.n,) lr.a le, .:: , r,n, i t., Be a, .lra.
05 plB -ID. -----------

u.,r c.. -iet -. 6olieno n .. i o. o dol bo


dlc c n r, r,, Pesi l. .l nr d,:-,,. ^ .^ g';-' ^ ;; r S'l,
len e as
S1.0 1.i..o1oilO ,dr" r ::'nordtc.*olo.


SIR.,c.-,TA F,. i 8S. Li', e f 4 r-si ia I
sno j .Ln dO I Td L *or .o aot, o o, l.nii L n edeobt l r le I 'F r y-, r:.. d M U.- -6r .e a 1do Lom cI ll-
:r. -l0 e e 1-11,00300 it y e L o 301 Ito 100 m e
l1 -d. -Dlo4 rD cl1- d ts C n | Cn w l 3- 1.d
in, 0 m ETh r ai-.- en tiep bra sketaInc


Aedo Wyro.o realo.o tld oor-.i "0 I -C _____i___l
e.. ..H.aTANDo,-vlae 00 perrdln apC. ..CrhiLe -.1
1.ES ANU morn is, V1Iril~. -e le 53 003 -1-.tiossi.

0nW1 i,.,nad do s Ia. ye i ,le d elextral. Aeti,- .I
ca ol 5 1a :rc P. a, c L. s le nl g
a t~ d h. t i oa ihd a d . of
En.a0 0.00 r0,, 1 ,,r 01, lie,, . 0.3, 00 3.300.105 o. so... p.....
300041 0,1I.L L ri~l,. 0331 l0 0 (30.1 00rl.-1, t, .l,,
0.1 .,T oos P T R R ij- oot- ,,'... ,r.tlroodc 3 I soi ,'~ii.-rl r.. ,lo
ij ol,,, --r l ,j 6 eu E + ], M1a 1. P n i6 C Iu b,.ae J| lJ
.ill v ...... .. s*.rt-i
4511-3 r M-M 01.0 ti,.~BU% d
. IcO DOLOr, ES t, D psd r, ", l r or 010

'1 E ..... ... o i....... I.." ..1.si--lr.3b a e"0t, .
A1 GatB, iire. e),,r ." crloLop,,i lc u .


oP.ora=A oi'0A.000 .as ,l L-I r- ,;.,: .,o' Ir.o 00,
....... 1.3. n 0 1 n boota -am .. ... .00 m0 :1 C ...... i Plt I iLIr I,-n
0103 wr01.0-0 Coil. 0, 5, 1.9 Mod" ,,-,. i,- p ex.. ...... l. I
S r V o l a ,ei,-a l c 1. l r h I o .aT U do,, 'o', r, E N r A I R 1E S nm i .
dorc 00 .,. cr10d. -,annslam l,.1r ..-slf


IPIOIN reAti, o0p 0 T00 .- r CO nlD .
S" OLI"BNMS mCI CoA" P.aaa
Ol di -- i or PlaQn -3. 3' Jr3- 10 0S 1.AIRErs-15 rr C I i !
00 001 pr lrmo 0000i eidO n.bio i 3


i00d o- mde 0 p es T r dcp.a U do. .ao P r.' oar
'll rl o rfh-ef ,. e! :i ,- j edln- .-
o d30t i .r-." l.i'r, m -0 L .', e-
oost B aNrD[tO DNo.oM :, olud el otm e
-0n 1 J.- R F,.- e k ..
8 la, an IPn.1 <. I, 1, O 00 1_ 00 ,0IL, d-ll S-.1
P~J'i vr-dO .+ l ten la :,J,l feq fi-r ae Fa:U +bl .. le
P141EI4o..0 Mes er1 I.~ R '" der :0 pior a1 ld
bsr I..oansr c m: tt~o cd.t-Ee,


ulANra DKRoO~ltor. Corm '"Iu odo l~r lo-or, do P; 03-
C o- ,ad, dl fib Osool a s IdPim0,031 .- 0C


bo la dpo 6dsm o Gooor1 ',,e ,oolJ.-' old~aoo 0," o
l odo r oor. do. 10 00mb froloro.0,oear anJ .A 0 .
-I pd..V l 105 rin cIzeno noobLr ,, nul l
0100~ 110. .15a1. 1.- 1. M:" -I -t O 0,0r. 1 0 OipiDOlt 10.0
1N DRNO N 1 .T CI ", li Onio
01I d LAM p0nt,1 Csi l.0r1. -,, 1 lla os o boocrJ or-


5000 e o c, m e. c... ..:.' ,-,, 0. i .ff 001 01.00lLd.lo,- a p i., Oi ome i 'o s de o in emiar
dor uL E1"s oe doCa- cIn, so: a reo e Iod 000 Iso
me, le p y ,er .luU .le nnf-A l~brl
Sulr ie. r, qu~ e W ro s e- 1. o,- ..,. ,Oalr Jto|d~
Mlnt rI, P&Ir D no, ,b M .: '1 -MI r p el WrdIAt~b'L110aL
q- Q; .... ...a.l r. -ad ......
Unie d IJ o y M~r~+e rr. % 1.. en' 1. ,, ac, e ,oo


'he en Palacio el


mato de Ajedrez

I6 sa primer puoado es Ia umesa
o Josei' Rol Cipblainca. Comen-
dndieocho campeone provinctiles

O10 BERMUDEZ

pre, ided 's ,n. C %.T.llvr. Orj -,.
e d T or. e do' CleI Aje.
i," LCpabtor:m de La Hobano
El docl.r Pilo Socarrua. pionun-
1.) ,L darinl, em'ri al ors
re r o o.Fro.i- desapareeldo
,F ort oo din i p. ldo o r slo. pl.
E) aloelielod'a "ilocro rr'oh
i dgras' so. eo F iF. n 0. ir r-
,ro l gon 0reO en Jor enr doe id o-
peoi. 0,0 000<0000 1..010r-e 0 of-
IOnao. l ulerz pg leron w l ar Io
50 ViOhuiODO~r CiB dt Viini'lo
do to r dl Rio rCio. P tld yo be"
=rr ozp~na r w m .11.n
d. fe Iu ) trl~tc lsedr (,
bl f q I e do ied oi oai- dol

POrw o. d0a. ii, d i.s vde
r.') d iar.l r bae 8_11. j Pler. "r Il i n .i' o Ci, or.,
..l~ i.0o C~apue lmos a o =r n
0 N Ii 0i .. ........ 1
A n , ronel,il. e- .rm0


0 o do clo "o n R.0 p.
1L a Hobo.. C. tieri do Lb d.i--
A i nnj. d Pe. sl d et Rio or,1 J
Mrgcyo-do C+iooaiioprP 0.1.0rm
do Oroerir ir, C ooavirs do C ,oo
iueooi M Do For, so LaiVei n o.s
b,. do mien. do Ln a tobi.or. Aj
de L.a C.o iii Corde V.Ldba

m"-oto y dioi'r Jrs G roade O o 0e1.
m de o L P l cbisbon. dJ P HirrL-rss
de in: Q-6.urlll
r:,ddnreeor d. L. Her pb~do. Ar*

Loa VeIiilxdeJ c..i AIou
YL' r ~ .rV ? .;-; de,' Idd.,
P. oei.rr. rod" IRiorCdo .ol.eLro eo
g.n"L e Y L .- .!G, rlzgwVeI.
Ie irCrall lo 0.iipr Lo
a e r0. ai~roode in( 1 -F5. A. I ri-
i i Doon ,- ro- o G.-. r...io 1- si.
0ono.r r.. o<1.

hsroiico Mo-,:., Wari-.., Me.
1 -l 1. ReAil, :. .. 1.e._ .


Volvi6 a triunfar la voluntad

de Laca en un partido estelar

Salsamendi el sonmolento y s p decoa perdiron. quedlidoe en 28.
Por poco hay iragedia. Lorenzo jug6 blne. pero lo I mi una-
presionuois uid i volunlad y el espiris de plea de Laco
Or..Ilo s in ioon e r.her, l r r0ei if.e "n ideiolo d ,o do r l.Yi r l-
do a'roio is ..t..ril. lMar.ri irs H.n.. oJiorar, i sp Mls erL 50

apO rl prej nc I dpi rd ,, pr lLso ri rdeo l 100 d1 0 0 canod ler ...i A 0 u_.
ad"nIosrisio oii &o I .da V o.oodi Adec.doo b1. oto~o

Cr0 OD s ncl -no p g r'I l oim 010. 'pairis oalm Lo uis d s ooei 00 sI~ ids
0 0 M 0 0 0 d ep iu j r0 .. rIcu i a i 0 0m q u i 0e1 1 p d u j e n a i y li so a i
n q ua eri epn ro P.o nsi lirrl a 1. a a .oLr, c p Ld C = y L rllld o .U '
cemi'~ l roolo us jii o.'r1le.,oi~3 a= ilro 1 ia .'n oioon d 00l es 0000 001~t
p lotnr'bi io o q a' r'n^,d l-ciarl.'.. inse non 00 aiae n .'Or' o Aindhpia
neor p reo doecr, ir el Irnorl i r." o SL oriorsd 1 e Aldoln ArjoO. dall


pel.r.p o en. Dr. oi primers doa smhnich1-R
.16 por *siqeoo porqroo p,-'c p In L0 so Urnlrei Aia ldai
ffin rooLt r do i d pars iao idol rue Toeoinro oneuredidld 0.0 Ia e0rp0-
s ) r pa ur nod a ruilo I PiotOn p rm 0.1 0 y.5
LAe n)u-1 imcd p ees "o., per W.


b -llsllrI.-i u y etnL a oe r. LaIo Mric'lr r I a-" e lo i proni -
us Ia leo doG ia il erilcsle n 0000 'a quo so r so.niae p ra t da ps-
de os rlrn y ae o e.,i. qo :..el ? un To- did diel delr.ri. Seoind.- La do
doIll con an 10nD i0ljo Loro r Lo- pedlda al nr sir olorlto modotrio
so ar soan. o rs ino andd ep d. r'ia o r oidn l Isa ole di. v o Aida do sow
Soloiomoenid porls f un podod' e de o ---- ---
paslan... pi ton-ittna. 'ror l maoe' .. .Lio"er la EwuAla ,"be d
ior-mrooaNormal
& ..moo do,- so c..er didot. '.. del I orneo de tofi baU
is Joro a doe spn y u eT da .rom .n jrl 0i d o o d ela. Ord S1iC BlsL d .
[a can un LnIfDu/ ab 1.j L.I p e, E1''1, ai rand'F w rai drlpos aS
Qoisr la emgir. .oars d eio01oo3 1 Lnd0A,0101o sE.re isair ltlil. ydopri'
t'ok.o ci0clesd. men11.00... '0 otMi~lio d dioot.70


en rdIpo qi e ierl u .Pad i e i Pll l a d o C i
.00.cs.Ui i' i is ioea' o qiJ
ta- en qua0 L0aMo-i

IOr u C lenan pt di e ae t ri-nir. rn l-oi ds po .Bt d lm l o-

^^110 Door, ii~'s pirico.ii' osooto roe
lioJo .idaleouter s ., odelVal 0 0a d el.t i, 0 0or, l 0lde So itaml l
hMsosd!=No do -i'oo Ball Teornis-d
s~ue e [m lls elan )r, ln-r.' "ncJo n o-de[a c 6n F ivi. y epar.er e lO i.o.n"> l l ,ro.o I ,e a i r rl.i. ioo- Mrnodmul al
Is.d.-e -1 Ua "c:'Is Od[ miosl eo P01i.rdoa do CoibaYdo
usdnim pL ura nabe [r deriA -1pcc LGrr^ire i.Brle 103 eu AmuIP0
I rrel i r. -'id.- 'El ,.1 ...... ....I e a....."nos
drc. f 0 0 0 iico r ri" .u0,00. 1 Ii,.o-ow s o


uerao a bilu da o boo 'go v uir d i B.' u C C cl de Se tEsa s a i '-
mmoa u p- a ie0 .o a o 1 0 Prcll r lilr. TlcdeoCeI
-e. o(h poo L a P 0ru 0-
e'l s .. lnaipc r o ae a.op u rt| a or eo l ANomlr e e."

sanar,0- *.o m ~roo .=...d dOo.. ..00. o. tiIH A ttoa s 00 100nl el0e10oC 000,3
'J_ 1-a r a Oddo elgos rotinto-

proi :l, NO 010 i r i.ad, a ,,; r:,, Vold M-_1 .a dor nhudor Moada-
L ondl r ina prs o obi mo dsca- i00 ba' Cno mo O os. A

01s: r a o sou:r ;fe Edt l,, .:- *n ,1,31 e0. a do l Cdir arr.0 I. Ptobison il On vc -
al~eal deiii~iL'h Pr lte-, 0,m 31i ornre aa rLooia 00. G
iee- p F,-nare e pOlm Nnr e]'n,. ds O n M =

r.0 no 10 0n m enro ioo Tr sor.-.'
*!013, --rI01 cLeor D Mo a- orl. O raioroeld o = e
Iel q -1 -a w ecr e n -. e | + La r lJ:c e apz [ LP Ptr "
1.rip S r. o e. p:,-'._er A 3l o ',. er Anaeclar.mee to h its ear Lam r e-
: clte "u phei. E.-:.r e. n eInCL W cay 1.
-ime,', a- im dencs .dRrr iIP '7 1 l r w mnr oel ja
b.ulrae-- ut'v.,s-de +piw uir.. ae,--o ra. ce Loeqlml enyt- onertre Illl d-
inne yl E1.'10Arll at e Q.Clr~a iit, el. Am, u us e i',.mr~e ci
rgolw-X,,'a e~oae k-e p- H rle L ~du m u, rel uIci

im r,.:as e is Po E0,tm mu T
bMi M1120+ 1 360' [J .,"r.: i r S~e z a~ m q* ,uolohr pa~ r y i'.nU ice.


_r l 4. rprmna . aN r a


Konstantv serd

uI inicialisi__

CLLARWATER Iulor.0 rla,- M010 i
,i. -S-El 0.01,"000 ro3.01 S. 0%
o ies FrPilueadl el wadodUo ,.30i
,0e uu31,5s1r0 aou tZelIto del rele~o
lr, K utnt por i ,cher sbndm
. li 1,o c-- w hasoi obod

eas1os di a 1.0. 100 no 0n
rod' ro c-I o.r,0 3,0 .01 I n5o-
lu010p1030 ere ornpall d-rd ood C.o.s
. U .10 a00 . d es o. d o I . ..nlo E hlr
.a0 r pnad a. n sloe od, q s o ot
Viiorn330100o0 .lOardyoh.-rshT

oil 300Lo mbrloo 13101 51.000 1O-
ci lmr.10c %moor1. oin r, n on arIe '
blo Intami400.,00 0n-,i.010-o_12:os-
m 0a 0e r] Le 1[Cllper .i1 ma Meo o'n-
0003d0 rdoaooyeoed poo .1 pitmhert
00.30,03oblooo 00,0 R-iar..Jr aabh or" ielrl.- m n n ..i.mhn
uir. pdone mnobrol(010d-eh MI- Ui. .
or 3.i 0 Mayo so, Kmr "in.dn. ,Y
030,1050Qua01,- ."0 oAnmsjLrolf VY e no os n
oosspsitr 30 Rcnoio1311,3d30 do ,
f6..5se r d 0reolo ldo 35,9.0 Qr f


Kadn ,inld. Eqdlen etolem irt.na
Moim d.1U.JS.M oes io. .,l"" i
C Olery Ho n "Ti .etn r trnl a o prr

nds rloomdol ruddr RoarIImo
d0.1 10000 e s.l8O o'. 1 .ollblie u


a.e.. iaei r4.. 9 ndesl, -un
Pronsh Dir oqruenao1il00biM.re-
Coai as10oa,10 e110ksa adoeo a
.. .....00an0 4 a ndo moo yg ,
ot pr00510 dol .Jug, 300 Mh~ a Vorro
De1.00 50un 1950130ue eim po1le0

tand030031 IN rloO~ Os l- oabl- o
aoe.s. Se u11po s-s sshom oA-
Ftso sacJedlO l po r au e n iss- e
oenallo". marphe6 nalr, 'Rdobertos ra-
In frolstd iduosi do dacsinum y no
podiaoarsllsoinre mo oi .. riamps
coo Jin timi a moo aola ala
ao-ondridan a lo Is oY mlooDhl
-0 IA u5mm qa Vc:00each! loada
%uholrooidlasss boe o ftihiobsor

or' or
ye d00Is Sara eMorodral Y
ooadn. odormctscolorm os 0 I aypoies
Si 0n aoy 0oV i 100000iodo do oslo. flMfl&ENS &DJFAVOETA
Ksm os'iaor en330d c0idd 1b700
Konlmfv cdiy. ec. -d d. 16.7 en
4, = h goquerlrmme. t,.n t-o, 'a- rn, r m L.Voe.que mlr &u dlJ,) i tacam de]l busla estay cor, Lento as
pr0 O pa ro 11r0r.00"03 ode, 1 Dior Har modmso h bber000 ,oa -"a. d aitiea 010030 medo u" oo.a.t-soIs a
gdi d parrsdtos 0L0 LsI topdoro0nldc deoood, ,
dlo. en 0bnr0a 10000 9 I.sa 0000Po00o3w4 "0 ioro 0,5000mrobod. 003051d0.-
Abrn" re1ultmborm el tizica ysonmvru0a im rele~os aonpane des.or.Jodon sliomld.


S Pigina 16
ucuDoEs ..... I ... ......- ,.., .Cdrzo Gnr ILA 7..EN E O TO1. ..S


PUEDE OCUPAR BOUDREAU UN PESTO REGULAR EN EL BOSTON RED LSOX


R- a pidas-Amateurs-
, -Psi R ind M in
-REofulIl Fortin esI la figure cumbre
d. as II Juiln Ponamericano ...
-Hiroe an Argentina y cosi ten-Cuba


flUENOSi AER in.=onaIPar
0 mccc.aereoc- naiad Froi

ciiilAecc ni|'Z cdit o!
or berrolsdoeanI,, ue4" Piname-

i d n i.cr... ...
doluela 1L.e~a
c tcAi Iasl.c....
c o n d lelan do
pr tme "Prr~er


ni.iCoacier. c Co. ,id
uco oc23 el cc onc r erc cce
Urorin .11 a. -ICera.
c l e r Z "e~ r


ic 'aieqciomcichc ciin
d, k"n-, at'-.
i"arlstral Cl, icceiL meuro c "An
&Ili as is arrarne a atlhh 1
Iz..e lln v n."; I .'
LOMiccccnocalbi ncccci caa c
slo.cinpllcc.. In.elacntecr 'ccn
w aro eilelu et,; ,SlALM-r.I c u en
nt ir m Pe, i c rici, .ern et
)ar.keeArtur Bragg y et Ja _, .
q.lno mein MacKerael L c -
met a ae Carin aliy -urDr i6 Isa-
cLc, .c en .213 rapenonlaloara..&
c.euo M Cliori Icn Brao Cl ,ue
2ecc.caOendseinc cn cacc ccirancio
21 4o, tooI 1reloJes electrleollLAI.
is todb6tairra que ta lcn Io cr;.
.l e o iciccnqill cnlo an auieaci
iolnnto ig ar que arilclano.do. c.c
clcrncnipa.lri de-tric deleicion
..n......i. blac... ic. oriac el
ri IcccIc dIc'c- -i ,caftA
1--a i;enartraer., ot n oe l Com.,.,:rQ3
-e,. ,:.a, I o eoo crr rtlea er., I.e


c iccAlre c.n i.
rI Cc c" n cccc nc ,--icl
Er, ie -irep do, IFa - itri.l

.-e In ma ccT.. L clnc a i,.dne n
Pero A-a t e ids.c-'nl-r.A
........ .e.n c r "c-cc. I n.cccccncc aer1c6e cr. arerclui cT.ncocei c~u
Er.ccc'i . ,nic on irt Itl-.
nor dl dadlo i o ,,q .e .'t ,lre.a,. ctiaddi cq.ir rcid .5e
L ato cd i--dlldCn --deVo. e-a..)
ecAmo nruatseni-d s l wi des
lOn er ic plo Ii castaWonl t o& it -
dcn nccl.n ciii Ia lrc ciiencs ciil.

occcrprccnmldcp.racc..deiccinciAcc
nosodocclda din Noin, cc. ci ,I
!an ic aoa l sc',, ..i c.. ....
*1 __in. -_ ur ..
Il]an eCI O rp al 0 etla vict ori ,a do F o .',".,U."",,"I,.at .-. el .i, ,. o.
d .w r. 1`0 .-,I p lil,.- I` r~ l. -,,r.,, I
.. a. gll .j :,g p. '~ t e ( o

fe ue e., l r.,. -e'h Iica farH..
1. lI.C ral-en -.ur"5 1-nla or
y par. -ub l r. el c- I le n-a
ti-l orlur..-mi 'C. oa epC C".

tal 1de rneri ptop(. r.u,.n3 .
ub u.-U.. i~~~l orrs ,.

dad Itld.6cen ,erLax t e r eta lor
Iran or _ldm~ein sp ra Icse ole&,

rran act numlde corga q- esdl
irr.r:.oenl ntre eW proceder at.
gentlrc, )relt e"imrl tolfrancI,mentk.
Lee a nG- I cured r lre fe or 1
gwr PiOpl is dolel clotlutlra-
14dea. irl -uc e,nae lY;o
I .aclonll mlentras l1-U.. t .1e
eat s I G u0-1 Wv ..I o. o-,. 1 .-.lda
do ur.h"I.nor In',pr. hn-e lr

prc.cedeclemedel -.Yf, dr b se Wel
dronde GIM M. h.Cr.,-, r.uofrl..-f-
,ldo i NClc&Fi I ..rp- i lm r.
dr,. n ti la O.( l'. 11 rl I1,- l;, del


al .-te, lc,6iffe-, e. .- Il: ,
Enrl Ce ao -. Indrq el lel,
Icl i i aa cc cc
ll an ,p ,eaq C I. .?,l ,'
be) deiS 11a -u ." ,r, 11-:,e,.1 L
ell ...... .le.+'.,- al '
.m.cecdtle I ai 3,,c &, -.i J
171, 0 &,', i n Ntra,' ,T,, j.,,
-, rlull d ] F-,ur-11. .......1 :
Mic e :,s Ic c.cuce l a ,. ,
JUN. c a ic cii
.) ,r.:e 0. :- .' 1 , ,

icc el cc ic-lc Ccice
" '0" ;, if,:MSl-. 4 ue ,i. .
a, *ac cr, pa .
Ald
Lac.,' S r.4 ,.'.
01ecic C .

-iCi,'M-e el. 1 -5i.Aa ..:e
. ,.5 ae %,lhlel's f ... a 1. .. ,
IL .nu m ler.L.5 Ua 11 . j1 e-. .,
P, r. 0 r qILan.e n+ '1 '.
h.,e e l. %.,5 ,,,,.u: ,.:
,e ,,rUu ... .. .. ....
, ., je |:2 e l : ..'''- ..


iC d'll.'du i - .- ...
Sle =a. ." I..:I Z. . ,.


iel. 5U m Lo r ,, ,,
a,& ,el. Au.r.q.; r,, ,u-:,

ff.,e r u liciel' e a t I C. i ,-I..
B r t.! O~glles f ,-Z. ArF,,.
0 leda H IrerrenJ uc.5oT.

iuez Feel &J insir- 11o< IT
L ,i brun 'Yor, rr ,I ,cr,
'_d, e fi u .- i r~z l. c
,,,u He 11 e fu llLuu., L-.. :, ,' ..I
Ii 1d P l+l, -l Ao i ."...
ie"" ~ mer l .,l i ... .
i~ef.m lope e:u.T,


- Felicitan-al club Habana por su

a dactaei6n en la Serie del Caribe

ci El Scrad, de Puerlo Ricaio en,, ura l :ic ila ro 1 d.:,:i : Ratael In-
ae lr, P.re,.denic de la Liga Cdlai.c de Bac BAi Prol.ion a]
K .1ce icn,.cic cic on-i deca "qce !u! alel.cc. ,:rcrcl-,JceLioni muchoI I, I -".Boudreau esta

U-baeando bien
'o. 61- 1 v p ,,-.r- I'.., .. .... d l n. i c..c. .10 i i a, .
I i .11 ,1 c11 E.I i I , I.0 i . II I .-' I ell A i I . .I E1 fl
D f.O,:,ac ,', I .:,, r 1 % j.cI . A- rl ,,~ r,. ,O elm r. c ,,-1 e .+
LI FI :, fenul. h. 41, i .' .- , ~~ h'.L0 Ge ,'i .Ir e-r,'+I
Pu.. l,. ,,':. ,,+.. dip +v,.._..-,,,:l .. ... e C3. 1 ," lJ+ al t l~ e 111 f
E 3:.3. e . r . .
A j+.;: :;'+ ;'., %e '" '": .;:f' .'', ::. l '". ,?
Ir.";,... ,... .',7 -, '; .., .-" . .
e ..,= '-- .-,, ..e ,. 11 ,co i:. r cue re 'd


AIIOlfi/ La Ijgitimo miquina de precision
'-- --EN U CAJIRTA CON DOS
/''OJ\ o s Gillette-AZUl


iAfeitadas suaves,

S' -rdpidas..y mcs


S ",,.. economics!
metacl yic ,3e l iir~a i.cc ,:r v ccqcc cU ir lai I.:I+

Ii~m mnee. eclca .1u. pc lopr l~a
i s GillettI afeita con rapidne porque estc a heha
ionla ridedc dciiea.he -,cicc.1 a qceccccln q.ecc
aras.'.]~ui e yeIde rm,c e n .rpcr, rwpdn m ne
HoycaAcm ldo odeii lora in. di e lair
b en cal,, lcaicdc, el l cpcciarcla piacccr ic.1,
a41rll 11Gillette1acn1z r qlr \l.
con1. e'"?' all fIde- -' -. .CI,

1.d. -G lle te AZU1 T ILL, 60.


f.olerer,:, de/ l alu rh a ,n:p r


l .I, T..D oep rt" :c.,:, ,, ,,.,-".. :. 2 I ,,-, i:. r', -", ,,- :.L i r.
0 .-i,, .-
': .:,ac ic u.. n, : rc: ;:;,.. :
sic. V c.. .. c... .. ..
e,..:. i I. dea i1' ,,
*+, .....i. C.. a la ...... .-


M. ni.r I. t . .r. -


_,ul 0 lue l ,-u I 1c 1
u pd ,: d d e,, a ul ljei:d_ ,
2,i -.'g cc .0 .-. ,,,.,N. ,,-


a, ,. r..a Pr i. i .

j.:; ... .... ... .....
-F rL~ tl, f e 11, '1 .1, :., ,
c u. 9 A c).I ;r. i . : i
e L U. r eIl oe j i. .1 ,,, d-.o-
P~fdoeb. fRbsLhdd-,'
bmllu i 1.-1valo d mdel wZiI- +
1.2%.- h.11111 P-4.0 nG ndo1
-b pr ,. ...

.. . L.W...


711


B-ogad-estarai-enila.esquina-de-....

Tommv Ciarlo en la gran pelea

Dick Bcicad. q.cFinue cullatcc.Makec 'del Garden es sic,o del acural
manager del r,oriec.,erlcan. Caroelo ciigcmsiordca. Gceiltin
ce."10I l1.lihia!au rial. ln.iiado de honor el Di.PNo

Ur.I -T 6, fI.'L,-t5rA COJ ) ed l R S. ul, P .f .-1 ir eJle.e j I aE q- p,.'ell
uc eI." "'.r n"', a i c 1ccrio-- se naehU rc'cn
w.Kid T ccc.i'.lc c. eiai.' CierinvffeZ..nnee edlen cinieg
on "3e a L aU N N6 ca lflrfLaif.POCO aiqlrs
Man~ d iesBvaa M- ,ile.cucit m~gdnorbLedwenmi.cca
ter. art fidoullr. uu re G raer, &;v .ix,o e,murdco Bogad at &-)i
di,, de Tccr. Pe,i c -rca,-&qer ei de r,". mpa ic i er Anadni l'qit&
CircOn Li ccc, rzei nne- L a, B,.- :.. u :..-o""`iac qccrtnh quenbe BI u.W
ifsd tifie ,-ul e ,ic cccnopl.-Icc .arc.l* eis ,', ie ciuorilded en .ac
ir. H e c-. r. e ,Pluin a didel nrag cr.
icc ecL ccr"pud. E rep ilrcen ci elan ne
h- .R~res e, Lr.,,rar.-i', c.rt c .cclpii- nitcec ijcn,.c ,cii,.. qc ue ,#,Ii'e ,
fP" p -i 1 .IC'larlo -,u, rdno -, er, aG"I" ~Co d UMer. >pW,-
, bre 0-1-ht, -+Kin er,'cl, et M -:,A",e I,, to,", au,
L3La peur.t,,nrr.ro t wat %ndsos
.. U -0- 1, c1j, 64d"irfn. ". e.-o'RM
a,, WD t que iii iiic-1. --. mr-rw.ii P-.irT-ne

a:u Bdca ~ e tcc a r r'. - p pfc..r-. adicuiccbic Qce el
% pi.a, ,ar-,gcj e w c Nc tsdic-. N A. cwcc nceundaphide que
P c. .1, a..ccrqatr.,-w ee o
G. ., a-a 5cr, . Pip. a..... ne.. nclr. I I .cp -
4.1r p-,-rtl,',el ,-e or l r.,cee er fllzdsino eir
nvrlcrf:1c. I ,ue ,- el ae Ma 6 n. ,,de urvicirirla c r,. Kin
aiir j .fam iepim -is. a cid~upr ca-s w inini. iel' c
u:. :1 r..ru iaie ca pre.. icaenn de tI s ie-
:,,:, -,,pa,.in.::, p, aciac Cca r in P aoceir-ia.
.1 L5 T rut-. le .-d, ,le pi. .,' -. ,,.u6meu,: ~,r N nm c,orno
r~r , 1,. r '.'.0 C .:. f,'(, :,ah Go len Kid rneccIteL i iel
le C. i ,, a. j,, c.: *oe.' e ; ., .r nr'I Su puolicoi del plaeno
nr-'mbrr er, : JIuI r'b -ue orno B.:.- e -,L, 3 eu :DMI'PR1TiGMM El MU-
cia ccr..:-ce ,crla.i-1Ic .c41c.- .,.,:uAr. ,.a cccccae cir a Lw I acj-. nm, .
W r, u ..r:.ar I '., ,',:, 1".. ,acc ic -ece 1.1,e irdepacli
en ortrn ri ]. ,: r o,, l .7 r )am .) r, tj
Giilln eei l e 11Am lib h a Cielar ,T-e,'lc .:a u 4.e ellc c P.tmije I
..J rn-., ;-+,p rlricr I ,tue IF.R A ,, 11+.1 I .:.- l.:,+ :1 : en ,if u- .:er.:.Ei
PI nPi rare Ji.rr, r ..C,-, {,. ,, ,. I .-,,
, i-.. c-. 0 l ,c c .. c I, ,e, . a 'c: ae- -

lIa. If) .1 e 1, .r ,. f+ d+. -I w- 1:,e,.a ~-, II: i IEvL ar i de l
r ,-,, ,,.1 -L,, ,. .E c. ,i r.-C .n d
f -, Ii rc,-,o ; -w.: leP -1p.h: ,. c
t _~. l:. +i. i E "k1 1 S r w + a u - i a i' -n o r. .:

-| i m' 'L -4 1. j r- D, -B c-,I :,l.;=".,r1.. i,,'ere- r v


X lustilica que haya mas


toneladas transportadas

sobre gomas Goodyear

que sobre las de cualqu

1 otra marca.

q-ie CS ccCO.rr3 sc e tran_ _

l:)r~ef.eran gc,'ns GoodvGOODEARLUG CARRETERA

.., -* ~~~INDU5TRIA CUSANA __ ._ ______
L C,." c ,. t+ o 0e a ,,

-,1. .,,, l :,. e ,Oe .... C. :',o o.,,,.-,LUG PIEDRA
Pe.. -0 r ce' - do,, ,,e-ma P loblo r:Co
cg-,a ,'Iic h-.^.do.d M6 d-owdo on i ae-,eI ilele,- Fuerle a m
+ k~~l +.T~e', +.e io q, D ,'O de gl~ P.or r, .m
yor duroc1on y un meior semvCiO, por
duro que seoa el trabaio a que se
$omelon.


-G-OOD^ E&I"+ INDUSTRIAL CUBANA


ierrtodo


e.e-.

"Mei

.'dI

.n.:
. u.-


Debuta mafana el Baidor frente a

la Pitman en el beisbol collegial

L: I.., ,-;', c,-,c Laa Habana c stcin scfiacado.i para el field del
hIa,, i.,_ I, i.cTam cbi c cijugar.n pot la mcafiana los Cadete
T,11.i T p.1orcia tarde. Maristas y ci Edison. itros detallec
Por i(MANIN)i GUZMAN
.. .I.. .. ... . ,. i !),,.


ii. f c, ,dcca,,c acltcI."dcccll
,,- ~ ~ ~ en. -. aa i 3 nej. a


I. .doccc Ic Ic cdc cc n cI ce
,idcc ., [ I .ci. .p i .. I .
,j .1- -a 1 .H o h. 1)t ;ll ( + n n prImer H -o cC ,anccccicc ig-4 cic."', c
But.I -'do'c:cc c.,c"c 'c,, cciv ncdI .ccd d -lel
IP .. .l,, dcl .-c.n -
ic-ccc.. ccc ,iic. ccc~hcccty dolc ,iT dc.. ,


c: ccc.. c i~c, c - ,, O ERE F n
.cc ;. .. .. .. ...acic._ ic A U 'PIVAMI
,........pc. c c ,-cc. c r,c+.cc .ccc [PM*, PE... LEA..... ....


q.ic I.-ccIciCA
V. .. "'.? Po A, 'cc,"EX CAMPEOn PEP.'cccir. k ccc- cccccccc`cc Pc'r` i
d, Icr, i c i Fo. 10c0cc A In e icicu t.iclidcacl, ic
-1, c a. dc, .c lccartel efiacc, .cJcicd J li p~i c uc I 'cAccc., dc Lccla cc ccrd a Eclcdi hra +l~lA,
l d, ct, ,r 1-,x
t- N-,' W: +,'. OFRECFN A OMLANI,;;.... ., .... cldccc ci, icp; ciicliclccdc pcci
.. .. I ,. ,c pi,',~ Pep, ec c.... ii....... dcii...cncpc..c.
]adiot cc [INAl
ci cL. iccicS. F11.1ip.'i piiE X cccciiccP E c
of I. . ..es n .. ." on f ra e

c ic d i ldc iic p._ c pii P--- n cin l c ,p-d
,ii, ccii" lic i cidc Lnb" d ,l ., Li C e ,poue Innlcc i-
-,.,.. W.. .. ..i,1. a. c ,, d ,c .... c c.........dc o afr.-
,- .. c -- .Ic c i do P.nchc Gutpca e, 1 in c ed nro
"tna ffsabado f tent a la .A~adtla de Lut, Galv-n a Estados Ltnld-
r tmn formando parle d, nd~hte -alvant ha reanudado u ,ntren-
,'cadet. que e uar. ". aenc ndi -
ia el diamnante, del Ha, ... .., er
*,a y par camifa cc ,., ',pccccipnr
i: L 7,-- i dn mdr- el el prop6w.t de Welles el de presen-
,s ..... r,,, c ce c cOctarlo ada menos que rented e
,:6 ., ,",3, ,"y a 'tn~n P p u esta hbrando una sensacio-
.ipc. cd n- idesi sei PusAc Lc ar c npci iac apcrlacc necnquisc del
go",s coei 'sd ador llamron P'- campenato und 1. e pesopua .
.... Ters itecc1. teretin. El -1,c1 c La peleapc i van,-Ppc estui c
..s peloteros.cHan 1 l ,olod crlo se encontrabc n en
i deocci Te kccPer ucc.nc- ccc.,,e r seIund a on
'r, ,- , e, r nab~rie de -eia-
"-,:, 3",, ... .". ;" : ,a" -oe nch euirlre

.-~~~~~~~ c ,- . . .- f- : icars' en techa
e- L. |,- -, = ,., u stapara la en-
El ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 3 ,:' ,]'' i I ., :elebrar d~ntro
muest. de Cr s Amro-, lnhn L,- de pncos dias. ac nN wYrk
,,i Tomas Mend e7 Pedro Sa-n iz, el manager del campe6n nacion a y
eran stlrplla rollrglaIen los -,I- el canocido empreario nortes ril
M'i-b1 Zi..n..191 n 11R-, nn.


I


gn i llvllahdo por cc ndlia nMealc a rim. nca aai de ailm.,
kn l B.1lld.op- I q n e cmc ec iuc l a l
r.Pi.-c d. en) fcr,,. z-r.1 cIinr .cc* .cc' "'cc-c icac

Gr6 n eqtiapo ci 'Globetrotters"

jr-i .-. [all I-M,,:.aill-.-,I .,-. I o.. .-,
"(1 1, a


I -

POSIBI.E SUSPENSION DE LA PELEA ENRE EZZARD CHARLES JOE LOUIS
POSIBIE SUSPENSION DE LA PELEA ENTRIE EZZARID CHARIIES Y JOE LOUIS


Los escandalos del basket eslan

superando al celebre Black Sox

Aparecer, mis slorno' cads dia % vamnbiene se ,or., ,en ma. luepoi
aircglado' Ern el aul.o de ls Blak oi solo 1$25.C000 ca*m-
baron de mar.c,, per,. enr el backer se ieprld cam el doble
Por STEVE SNIDER. de I& PRENSA UNIDA,: ---,: ,,:,,.i. L ........... ... ...,._ '1 .. ..... ... .. .
L ... .ie, I .e,', . .. mciCae Mn.-
.. S ale .
cantinuar",r

pad, o, ndo ? '. ';' ,;'.''...... :. ;?"M .
Camb.m dud. r' pap a..
rc na. ,,line mi n e q., wIa . '". 1, 1 ,' r. cfic-. ll ie C iri a rl,. e
-wdolrti ncc qc dI.
.,1 eie. LU iz e o..-.aa re f,. .." ,:"" e,-,': ,lT,' *i,,- I,, ,
IA.g"L.ii. r l1 ,an.. o o r, mi .r e,

In. I~nmejc Hii Pli~~ DC $2000 s emr cenbi c In, en"s nnnrdn
W i,, pe., e .i-,,n.;.Vlo g. Snloe (.lini dnn.~ cidei r i :* ** i 'EIit _;. .
mlu,.. e mm' : ; B',.'. ".,',' em ",


nidixu D Witt *01 k ft ,. '-."...'.-,: ;;, ', / :" 3 [ .ir;'c. ';'" .-
.de o l e . i, I,.ln, 1 ul a..


Ei Irucr de., ,o> ..... a" ,-c' .i .,-ie'l'o :.'e''.iee rlet.'

i$2,i.0 ad recil de lds "obona> c -
r.0..,r ,a. dm:, .71, .:1
..-. -- :, - ,,-,' d.ei- e.-er..
Ear~..~n~-..n,,, ie,ip.t-. n.n nm- e,.act=,


i'a r ru, s: en Iis k' ,
. . .i-rid...... I .. .

II deendo .T a,_3e *3' r. r'espue fa e .
~ ~ a Jola- Sm a.. -, r. 6." e la Mo.,l,, L-a,'w


Im.,- d,1.-:k,-f, j. i r j. e -.ca .r.dw e rar
I^^^^ ^^^^ ^^^ l i ~c. I [f ird pO~i rIo jjaiac rnm r,
_,,',,T ie e a Ue7 t h 1d er I
Igl 6 .1 ,11 ... i r.
"," ad~s D $n ... 1,,,- j, re mane n'. Ir;de alos

le if.Al. [,: rn lunald n e i
me00,q,,, -Squrec Girdde. r n


JAChlk LemiiM la I s Isa rIcal. do Ci igas cmidajlr MI N doi I. di. rcIIb 1r5ct. ei IJe In.
P=;inerlsl.I glebmda- aim. uaid.. in cca dUllria ahw i )wJvrua *uqe icupari n Ilc piesmn
InmddliF Ad coe.r Marimci hgoli deAc A tatllll q I Inblici iigyui s 7 Tdcd d.A B-11 q.. lleg
In ItE.Iu i do Mib. LArlluid tat do io ii lgaidia.- mi c I..@,I N. prn.il:.


Miguel Angel Suquet imit6 a su tocayo pintando

una obramaestraalmarcar los site ganadores

T i. corivincente fue sun demostracijn, quc Vailla nt no tuvo valor de objetar en la forma que acos-
tumbra. Cabecilla es probable que haya corridor por iltima vez en su larga carrera. Tres
ce. ed..m- ]aC omboma .n [-o 1-5 er, 1 cure .:. lde i lardc Ccmen ari.:.-!F.;-ct:los intecieantes


Piense usted en esite problemao qu* os el nuestro poro quo
afecta a un servicio vital como es *l del Gas on La loabano.

Desdo hace cuatrIo aoos, venimos preslando.-l servicio
de Gas en La Habana con pirdidas quo yaS O fevan a
A68.791 69 pesos Pero adem6s, y ioeIfe Oscuioc i-__c
s.6n de mantener el servicio a lo a altuto roqiMrida,
hemos estodo haciondo inversiones' n nuSvas inilolo-
ciones por valor do 2.116,356.00 pesos on los mismos.
cuatro 5ors.

Sqmodas las perdidas y las nuevas inversions, repreosentan
un total de: 2.585,147.69 pesos(,


Ahoro... conleislenoas lla pregunto.
Datos tornados do nuesiro. Libros Oficioles.

Cia. Cubwia Clectricdod


:.0i, ,.,a r;.ea. A a ,.
C.D .. ,.:i e wipt.

c........ i..... ci.. ... i r..
ai ..... ... e. ci, eo a, i, "

D BiIe icemo O,', e P ..-. L'.Li


n el quijjo uib I O fI 2V j
W cln6.3 a e I,= ,,r"e et, ami. le .


cia orinorciaal o 5
car. ..a -I ra della e cr.b e eM id
97.,,ii n.-- l enA o or,iei'.-.
da j ,,k L ,- ,-Dlo: r.c.l,,


en s1i1Ri c Pl e i no aro p or .

W d utvoc ert rplacslen c
B, i-mm enno a' n pe r d re na

6r.' C- i TI nh a o B
1.e ,d enin QUl : a.
c L el ilaier.t o z. itd', y r

tnlcunsOen sedu Jeloeu.Ie sptel6

inrbeia C yer nno ciu v.anioer cih,
l. ia npr .enicLn de1 i r.1 b ie r So. $i20

rinendb leOund del d Met rennid
d.e ij. deosr~ci~,pr- a


aen r.In ie ne. no r aoue ha o1 elnt
Cbcan II pes"1nV ede 3re d no de 185
i tto dei hno rable i e I nr dIne l eI
nu el a rkTil- .d. erk Tyant e
Crcio to dolia dan e alod,


I'ad .1 dcdtne tido eclidon y
blin. Aifreado JnmiiU cnlenlu
ne. InnC in1. e .31 0 c__3 onen
ABiFne e Diicl e *liiL.n
11.rn T.o| d dr, le H e..,ll .10 i.
a,, i:rl id iy l rnki.
rd i e hib D l i l -ur d ei


te mie n `ca.nuo nnm I,- ..
Uil p. inae V I"-. a ci n ld C.I
c t. e nie dde Inc : ... d, 20- n

I ,- n.. 1mem,. + n ,,dn,,noon. T,,non
,I. do.t f,,,llc I. 1 r 0 1 ,d

tieLqr" o sno t"i d.n': de..nni, 0
r... ... .. ,-i-. y. a .
Ion t l ic' L di Be f S,er ir. a ,ru r, {I, m,,

; A olndoel ,,, ,,,.,e ..ca
.&anr dplarewecr -In cl r i v Fil
'it, ,ntorLa cile Boalnse' ty ,' -: Cni.
...o bd .'l,,nA p. C,.mr.clllaaI la.i i lr a i do


-nd &no w rhu l i nIe oo1el :en C 11

,i de [an noes e I a inl t- c
o ie reclarm& eIa or
r'. c.b i a de.n ".6lnn e r, I nc r
.3lA ~ 1 c


en ae Iiloe ndodc~ Acl Lir Tecil
su st d a d oitm ire, rFie a


deCu i t l-oi 1..no-a.n o n
De] akTn a rk
c u ato 1 do enI a. -u1-: t e6 1
abrl:irt a roJg~-Fel e
amainaCACanllfu ielnrLmero
i L rndoldirod enc n
icmn e JOS'trs 6n eocda u
hAl 1d -iM hnr. r., car.er.-x 1,h
6""er c mu e ft Zd a rent.cons re a

cepiteto dce honorable -el f ins d C
j tWe L~e que -a ---d %d '-ora lr
[ c, eg.l que con en c! e- al

V. -,'e Iar c t tda l, .,,e
,,',aletr- a rc t w- ,iL "I ".. i er'-
.n I, buen seieor, e .1ur en lges Jut
d -. nz 'd na dI tr m m n m m.
',-,.-. aoe s- v.. tirm.__ l L
clllnablendo r,,-ulao le par
,/u -T.rre e dlL din(e venoJe
en sei, furloneu no,&61 o p ar erl
der.m~r Co u e B om' Y ,I i l&C.mudon
iudoI& dL~olencit, &A quaarc I
tunda del -- nyia o!. o es r Yc,-
balitae A'l= IJl e empalL&

sun' p menIiC e. uw, an I. a-l


Se le ha puesto la cosa fea al ES PROBABLE UED

equipo Atletic de Madrid ahora PELEAR CON LOUIS

Ul DeporLo Espaiol de Baricelona el Valencia fueron l do I os DEf OIT, marto n (United)- F ,
nnico, equpos, qe punn.ua,,n hjera A,]ctico de Bilbao di6 -rd Charles sigue stendoelca .n
palza en San Mamis Chile di, i muciho quc hacker a loi 'che!, 6ar iunial. heai e irrlghtde Apteed
,..a 0,-f de o r .,eia, i re Jerl ey
Por iPETERI i lI-- 1'..I. ,.',a'.ll i-.1.Io n .l .
La ,, -ni. -ll r el h '.rr, h. ctirn. El pa 0, en- vall- e el, In1 .enn: t c In
L uer I, l e Ir o. M en f-i ,a let tin .i clni d ed po on M monu cnt El p ronyactda dieienita contri aJoe Louisan
I e lAfrA -/i'ie La ci ena. es i.-e.. clne echar nuelra de is an bril pr6x lmo. "
ec 11i c.llin ec cm erl r -uc E nf-t .:rnEr, E,:,, h aieno, Elu reesuttado l tp e d ni i
S nI e,'li I*r mo^ 1k u I cl -. el tanto que a deci d[6 ue i Chmrles surc una les 6nc tI ore-.
alie 1, is ci ,..nr. , 3 .. i. ...r e i r. p .n l D.c p- entity q u e tnd i n a, m ieit6 l a o n bt en a . . .o n tr lmi e
Mr.l -iiln,, en rn A..:l y de ,anna o n nfunrdinr a ete victoriapotrdeisi6n sobre el "Vetl
p 1.10p, 1i -IiBr elo n a ie g a dC l an io ir ( oi.nt el wIinnt d 1 he ni dl h dI ,
Ya r n el r Snert nii eeo- d c nonomadem d . an le l3,9 .i persona *n ol iopl .
aln sI r,,l o icn a 1 ,J1e 1 .ei El de .- ler.i F ruet unan grann pat-e Staidium. -
A i. e l lidM P a idrl ,.ianIl- i e,-,l ,c tire r t ar n g a t Aunque Charle iu men esi6 I i.a di
d Sel n Li-I 1 e i .l mea m t A ,g de. I l a lIi "I 1I *
dle 0l' !1 reh tlalE' Y p..roc._ co m uIe i ie p a tan mp ropdi c n i -f
ci socic -elc riy on rco r. Sn Y- A "el q O dn nemi i o tt. q n no u pa-$750 5 Ie r ci:d
rrti O r ,6.i Ue ne n tri i- ,.i-e nI,. r tempotrada del IeI r. n ptncp o de n p p dc mihuton
tlrco a c i lrelapei r.i r.c :r.re .n ciel a e di m M .taniz .Y y t
Ca 4X3i "' a 1 ,dcm aprer c me co i.,:,es n inlehuOinvite cldnese a nen ,irt.n d d ,cchl Walott
reprodu neraIc 'aa un A e r e r u u Las n diineaae de Li Habana. : Clut que ueJ de qu 1e aila q ann obadon
reia par. mo ie,,an it, c u po -eCp ac re el Cerron p Cnandoe s del In pele".'
can,. eo?.lme l ,, ro. t c Cu e nba. e r lta c nteprtn o pren olc 1 la
El V,.l,,li ue oi qel e c. e .c . "i i. el P-o.intg oger la mn.Y t l o -
l-. so: I-. d a ala gam biil.a t u .i. q hum W al cott par I s cll
n, .l i.o i.ii e, ti.rin ei-. Ar nil-5i tAto cn u ara de rona heavyweight, .ro actu6 tan
.-hi a --.le 2 e: L:a ioe1. p1 :0r.,l Ir I qi e.1len o1 li. n:fu el en hc n ibiblt o t ecn itl l'ora
44 .I.enoE,..rr ue rdo awac IIIL use e rpeon4
ml," i ar, ,i'**,- n-pi esI derd n'n." rnl a u e. n e oportuni d a I ranou combca l 1c
n-,i o la s i rl d ue Iu l .rn. m r- n ue i e n s qero ln lt.on LoI e -i.
ni iu. "gall......- I c .1 a ,6i :.r- -- proper a celroe do Walcott, iadrede int if.c .d ro -
noLa de n'a ut i lan I i iIna.!e Ie dlt l.; endte1.condlgu16
L, r,es de.c n c i ueni ae il p -.r "e, i r re vuelt osi emin r | z a a re duciB l l. uvelocid da elrn, Ite

b~cit, i clu .inintl on,.n-.^-pmt>-~ 0]l~~i^* epa~c.a itAn.,iienio r io mtnjo glorelaeilohn.iocn
b .cl l a< l m ; "jE n t la Aarla I z a t' ,ie "i d 'rr el p eca d o r In o cc o. c o bce n tra l d e l pet in e ryf l dor de
am Sei a.1r: l ii, ee ," e D i.r.i i A d : pai a un 'ae e r uelo. perd6 s oportunedi d e conver tr'eit
tr.' tt 1 l Av.:nu, y de i l proei en-le n el hor rble m s vi nJo iqua 1111-.
SBarcelona. con sui ietenta go- que el anterior ( Polntr'sClub el campenito nheavtywellht. .
In. (IUdner e ln department ofen-ide Cuba), y d apenlido Gonzdlez y Cn,Ir ia l d iacado ion ai ] anoi.
,. eCst .ahora ajuegio ymedio del de mote ElFacran", gan6 an pia Itle i, el lO. CIoe nlr de aeuri-
prer legr o que alo insmo: tillo con 45 de 50. doctorGusta-va:.-..n, c.ni oel pIb Pool-.
tre.s pntos, Pero ah en t.n am- o V loldo pne Gdente del Celub Ci-hi. de,,,, r ,r ct imr.- i'
Ier ae y Vnian ys] Real Sociedadidnioresdel Cenrobhnolititscrn,
A Sa SebastiAn. eo en elc d esmpate el cinodo rd
La. Pornad prd ,odri coo-- Aos prerion que d patlel cene".p 6 . rr
I! -n nlc on in2e2xe2l. rloe o.A"Comando" con.
cei.Luars una de m .!iintere .antea L .-r I.a "stone" ll 2 1 al on1 e lI1I"",- 41. II+..
J uzr ponr lo- juegos que hay ie. Trantoe una aoced cAnd on een l
ideldo: ottr-, hubo rechotlata, Pro con arden.
Real Soctedad y AetltnoA de M.-iY "rl el.eno...puedeon .e..- P ..un buen equipo
dd. J6 o n tbuen tie npo, Qr i lO pre Q e". u
Al rioyano yBPelona. a Peso n... .p
eQI uaaLn Aro s Pit-opvec Pn' T e u dinI de pecnnl, y ruln one EI arinolg. IAdobri oA cl todAina-
Isom tramnchoaqnc Como que e ede podri n repetirluo n lou eri_ t a, no dutnd o ]L cam o Inato ionia
h.bc.r. .ol.eretan ... ne. dolInioiqaoue te.n Int..lAr..histe mono. ... Bnbci] ....Jo A. ien- bat D eeiralt
clubss. PeNore o iti raore. oue iboraemlte- iGene l e A Der nnii p in d I mnla la
Los otros juegos clue d eecelehra-ornonnueron del Po10tcc. V ei PoInien le"oinatoe Ar 1. P d 0 n doll A. Li
Una, eH L. Ot c et It c 01.. n.,, pit-i Habana, se n lndoec n omoprme eon
?Aoinei. .nii~c'ta Ij;t.-..tcga. ntee t do B e 5gin, 0 C in-
rat-c..:nod. ti d~r,,c O..-.-.nn ~n.. 'iu cc r. enc.Ninonilcc 00950 YPientA Bra-
r-. iIFaJt an SJnt F Lireci A 00.- A e h',. noIn inn _iS iidA.:,, ela terendom par exeanaln &l'rai.n
/r-. d ,t ri .+.- enJ hc ac, r r oe q nO Stardium Cerr cr. Topical, EDni .me.
F- 1. iP~g.n,0lu A.i-L I cr1 .p pi.o p t-y ei CL.2' o n td B rAtrif
ec E,: s .soroa de BasebalUl ilveiiln de It DGD"
m dn un: m'n,-. r .-,: not I. cd, i..l nseo ] o ditrio aentto neIn 1 rga nm -
c '.j.ne i n. C t b / c .1 B et1 o ,nn e r t. e o n .o e ,Ue c l h en -l --
_ija onne -s, -. --e ,-, la utr C.X. a Semosnlamoin rods i o reai eo ado con el
"|uj3! IN tn.,,,J:,e." la ir, a n~u r.w r-l ms a ] Lucer. j c~t~or baseball juxiettl an el iterior de I&
-l i cr,. a,, .:.tl.i .Q,,-,im-, Y un entry tin annde que'o rtfipiere
L-- EjGil: a er ra ra !1edne-i Enu- i~etods lam ecn andeAlmnrlpntooei
cao, c inm e es a I icI F iderl goeio or .: i ue n e c l .a u en I di Oue el uli "
'/ ... ?P.. .."-. ... ..C, ......" I l-I_ Base ... ...... .... necla qu
'--.111 LI 'r, -;n% ., C j'- A- El etuipi eo B isrhavita Toren~liclue
, e -I A .trn'-.. ,:, E,:rnbsl. dirngirn i conrcido Larg "Conq
c ,l~e a[irm, F ... eJI [= .. ...... . do" Mujica y qqe presicke Generic
S ,,, i u. ,C ,- .',,r L.,- .- Mo- PtFranco, presniant ante an oun ano.
::.: ,e ...hi.LI "jnt- quo oquaegin daldeci d Commo.
-3E .r... An hnb que derrotanie o nci op -.
.l 1". W-" I r ar clasiclaran no a Pruvinca ea
S .._ ,.-i La Habana. "
ii 'fly-o E t el squad, Cormndo prementari-
r ,I L .ur P.1-3l a.~:, ~ u,. F-,. r: , a n,-k.Im :1 quea Bete playea" que ya tienen e
..~n l.. e. r... ..le-Rob '.. .rb n aa te er-.hB,
dlercsnrcs nar citt- Ac eAl aDGD yterinen. clereceptorR.
___________________Ardino. ec itcherbiAntonio Snoil-
i ,. e,,s,. _, gun ymtn,'n., Sbor ,l n nmin b.-e.
'm' 11 1',I-,6, i n I .11 r, i droe er fe tl N o as Men Cel inb m e -Onl -USncbt nr.a e lers 0ban
a Ilu1 E til P n nahnioi nm., e 0e icondo alrie -
..'a el ,-.uiw. s \'jan20r",denrHintcPor Pabo Elo I r c oe l m III-
Sd eumc.anderr,_.eder T.
P o l r e lr n .....m..A c i e l ci r.
FiIcpNl1 01dcPch c haicct-il tnel. Cnnnr niezi
netCLarad mpeli. i,, tecnn:1-nih.t 11cr-c Fst',n i pcn,--
Sn oeia r. ....e 01 ,AiI-ol- DOD Ecr, -G-i, rani
t0,a S 1c.m,. ,,1 et,,, u 1c dnon aPe. Si t~tio M d, G MA Pnt .-on Li.
.i n m .ea, -.-r. . para eotin "i c ,el in e "ri --t" Old 2' I 'C i0 -1 1 Ilfle l d-,11 C iL-', bu i an -lb no"
10bG 1-. oscec. a lmnt Si-l r,- a c Gal 4 lm i aa Ccf. )ni Sc me dn-oiCAt-nnona
my11la P mic~qwu.niCamcno. tle.nm. a n %,.lai Gitdd m o. i cs d yFci Carraracocce ge
,. a ?11clir .n6 eII nYr... ji IU. C M -nc n proloun alnO y wiros. q uac Ile ktnePKoe

oIe OreB oo i'd ni-Ar pcc Di ininimcci Ii in C arape on A d celatwlJ ini&rderinSol
.t LIM.: L:,, ,-eoc ,bie Fr.n3ndei z o ,-I- r, iilldlI
uir -cccr -0n a r i l ll c l l c A
it c r0r r. alD 1 % c Ili o G-l e
,. .-cI .


I' '. a iii _ _
Lot IFmll r.A .11:.i-iiramA -,i li ..I
AfR,- ..-.- : 31-' .1 I


111 3 a 1 ,a01 c-A
Cli V.II WA A
a..
1r..-, p d
Icir lj1 .', a arze = 6
I,. a -A Fr:dF al e ..

:,OFRA I


RESULT DE LAS CARRERASDKAYER I


n^^S iK.- a .aaa7i v .P.=m
a in urn -" m.,'*' c S s
i, 4.i PA M i n A ""i iu 1 le1 .
S l'r 1 l 1 1, *l-'- 1


'Mis.,-s:Wua a Go
nra rJSl i^i- .ll jb iC M
: .11 lli iL" IIIU PI ,-. i S


dcui~i. i iSi I S nl.~ I i
-lil.A h l i..i ,aln 141 i .


,,.UA .JFU IA-() AAiGM aIqCUTimT Lli IH


- ii. iii iueau... Ii 3. ~iilin iN
.InI na u.i.u.lei. i Li-lice-i mil


nssn. .. i~..ii
uir iwt Mp.u ',,",, '; teci, ,- .-_1:_ ."
,lllkdn Ik IM I I i II 1iT lcf l?.I
I.ini.. II. i I i IID II i. II0 IA I i "II Ik II.~l i ?^ .".I*III I
nme- en I1- i '.* O i~i n
.Cim S!n.l^ r ;. 4 I. llr.*r .

-- ---. n .... ..nEnr ..3J Id . e Id-tL


im.roe,,ls, . hl iit-is1i
llu l I i i ll
Cu ..l in.nic .d- o lii I7a.i....i...AI riMI oD


i .%I W ''I i i in. 1 iIl1184
,.'i rl+ l~l ll I 11iI ill IMS MM i


aw, mlllit II IN a I. I'ii hI, 1 1
141- r s mol I TI I'l |. I I


tI.M.. I m


ill.ctniql [fr. L.A in,% ff&-UIPL.- T ICFnrR. 7 UV ll-- --


1-


0.


M-lie

Economia y Finanzas.SEconomia y Finanzasi
Ramr P o &m-ir Gm y Umbri a
-D-ejst. del .bau1tdo 4 came y cahi.
E XPUS enad ml artculo de.l ue- d lo 4 comerculnes y I p roa.-
v8. 8qu8 8 88l 48uto 8d e 8yLores que pot06 81e o 181a6e cu.-
d4 c11. *pitU I de 8o8 de3ujr cunrt8 nci8U8 parvtUcaest esu8 n ha.
14e prodacldo por camali intmer, cJercao iatn mayor nedccio Latos
17 9Uprevimbleo tle@ omo 88e- 8 I8 ur8n8 el GGobie o de 18 titer-
S u40(u, hutratca ae 9, p8rgs 8c.. 888 1e.rloni8am 81.0. (08,1o8p4r0a6ct
1ujet 8 otr4 de88 rr8 lo dt.l1- 18.le d 8ag 8g46 y er 1 1t.1, (10 886n ae
nIdol p a i esla-erCe ch exia do oKlo uI;. conjiderac~irn a nii,'guna
Li denJara i de came y ca con lo orL" ci- Eas em un cuadrir que
Ln8r8 prop1 ra ,edo eIl Paop.1 r e repIle 8 I8018%6 eI.ier. e 0 iCd ve V
l 1 ur do fico C-mardo da. que arge ur, desajuste y ropor
r67nt v1rlo4 .m ldo.I. 8 prod.c- clone 8em0 .mlbrente de c6.1Ud1 8d
cl6n s.aucrer IporU 1 Cuba tCn- 1 perloo8it .loire- y \t 18Ideo quoe 8 ;1den de cu6 trocJen. 'se de genie i6chnd a1 qaej1 rse1y ."
im0 o q5Lr,0ento8 1 m ono8 d4 pe. a84 cuL- de lod, y 7p ioo1 Q
so8. acrecen do@ el powder .dqu,8 Lo pe6r del c a c ndc. en 8L -a-
u8o de I[c habl8tn6 '. 6tm8 1en. u6 de 1ama a. e I0 produtI.' c..om. .
suar.cn ms courne Y mai c6 y pro. el oe Ii g8n7aerl ) e1cftr qu d,
,man1 cast8 ev8table81 entu un de. no h 11mane e[aa 08 f crlo apro8
mmda ndii uceo del promedio c,, ducir Inmedalirr~ener, pai rs tests-
rrlenLe de producciEon En 149 Cu0 4ecer el ae0us0 e u6n un7 mayor
b. expn6D 10.703 ipllonel de U- ofern a que e a cude I med81as
bre 4de a8c4r., vlO8 dU 8 8en 41M4 '8el, Po 6 ae re8
m1lonefle 81I m en 9 N0. 68 ] n0 gr L l co1g611m1 0, 06 t1rr1e d4d8
...... 8888B888618... .. .. .18. l6181 r,81 ,60 (011 68-" ......48
emb rc6 S23 mO llon. de olbri mlll eI ,I.Au-.r.re,-l t1.-C eleccJl,.n de
r-r 1l1 w 8 l0 deno1 eJ16 8T81. In I de l 0t 81 m. 6o08 1
md. pews8 46de 1804 i t8e@ c1 -rt8( t611 mrl ,ea10 vr. riaI& 81 .,J1 a ini$
86r-1II nt 1 Ic9p84le d 8lld 5qu8l- mp .1prtaJ1 Kte 0- an1o er I
11ve8u8 8l6a idod I.e9 .n don e 81an8 d lemP- e1 g86an11- P,1r.Tao pa.de
mnaor tOdat em a mkLo s praolto arnrbl ocarr re Ia Amrica e nel e.tyca-
En o rde aut co.me mprad p-or n 7 elmCanmksenuadoe aun q.e lom i
n08668884861 8 y 6 8caf e 0nun ec 0-0de1C-,1 11nra8 1 1 o.18 61:, eem-
n0n io8 pleanoe6 bBelr.I 8e. Il '110. eJ r. 1.ode Icafe hl eeal.
qu a-d. i 6ace8 pr"evelz L1 out to88 c- gr--, a1 U 8 1cclr 8 p1r8 a.io I
dc1-tapta ml moll ervenc06n tube -6 gk lr 8p888c8or, a e en airo 8i-a.6
manudrem ofd e I de ani de- c de n oI dl Suryha.o e o e e l 'a de u r y .
cumdo sque.La8 uede a promed io 11O Iong de1i8 8 6 r,1 4ra EJ tral0
tawJd de pbalno 8 6Prod4e 0 pot 8, el [ 1 Carb 1Er. un p* 0i lr, oci c.
a8unento ripldo 8 8ud81a n del ra Jo Ul.do i'r10,1 o 686rec1o

]as de lo co ns umidores. eiur fomy ciuftiuear C eo eiAienurm. ea proe.1
nl de.e.o dne d aoIsdemlno yd C for ae Io s ha0 1r1 re11i que 1 i:8 81 e,
814m .l 4del preo4o68 oJo 0s0 I, 611.18 16 hI. .-.
a ud, d nue8 mr ia 4 n b o h41y p l 9 81lgel8 C -6ic e c.:. ", r 8 1 o8 u d
b 8d 0 qd e d p lt8Jc 6n de e 8le re. d.1e blbpr. I C.a 6 ..i I ,-ra .
todo dcleju 1 qua e W oldl I&oln lu r, con u C" a .e .z1 n en nerrol
lot Cu rse l bum proeuirat de lus ueno s Lem r *s ar .le U
6014Lo.4 4.896868. 468761.6 06.6sets 8e Cu&] Pua, 8 I1 I

-- e do.- -qued al Goblemor c-ueq celhirpner, eir.- : eloru n ho Tmfblo .
I n" 4. t 4 tan 4 pronto punr, ts mi ra6to yt1 ,el :,,-1.8 6e1a1 61
un demaju 8 infl el.on. rl, del p" le1 I redl .i 861 I.n. o rd caw
CtIO. c 8 40884 d ca 6 r .r medi. 4i 1 .Iern g .l de i-. q u-e. no.
an ripdar y dre uU- le r pLabdece- c ee
dorm e l 0 r8l8 8 d I l 8908 8ier1 1 e6 N byer 8 :l016 1 :.. ,r,-e. L"
dGoblerno qua0 re1 to o 4.l Jur(or C a rene lempre y e] 0:reJble 0
Iom Codl puedblor Y no puede re- r. or lue r InehaL F- oinentoIi par-
*roi, poroUs in4l8do N prec3lo c.ecla6 es0e17 .01 r eat rr B ei O 8de "de
1 o. *uti4] 1 4 pdem rdaMn un au. jar8 aeer"6 que n 0 1p l8,ic"to
mento P 1oporc onad, por6 lIomen Iu e4 8 y a bayue6 su 1l6 r Cl1.8a e1toJ-
118116tableir Y 68rdv 646el 6 8s186al e. con s6brae razon en n.e6tr1
8i8 Ion al11de86e8o de9 l 0sub60 u .mpOo. L 40 aidle de.oe1111 -.
-- 8896- daed.-in -1 84 lo8u448 8818. re1 --861 8ol8-u 118l81 de1--, 6 -
uoy an [tam sa slfeail no idIrs nedero y el calcaltdr puedan min.
mermb NJ ubir el omlte doeisl ettner u nm olresn ci e ejo y de ca.
-i68 A11 puntlra eaenaturcr-e5- e 8N-8d6 de n$801.-er1 que no
|encla obrerm, Im productorem con n.Lituys ur.i cargo lrnueonft J-
"Iran 6r8i4tu 8 pro e na11 8', 8n 8 cal 08so drtable Gcre eLiot08
aprenluran atis tLr.de quo in n,- ] a,,ucee ernerte gra,-,Je p.ra e~lLkr
114el In AI ult0816n Ie .'8,1,01 608' 6..- 61-1.08 0 0 8 : n e 78
rerlencla In exuIMe d idl 'lUlt~dd ce pequeAls proporml.,er Afoul Fam-
3edu81. e 8 l.ei,,lle8.1 88Ca.
to hv ido Ilurrer, td n cOl l l : 6nu-r'p~ridle Jet .ao pcrque
do- .brer1( 4" u. r dp o W l.... Ih' 0p. eCiamm r,1 6,e 0ts0r1 6 n
y product.". ae r inmac i ciuar, npo.O ier, eula-, de ni[r, e-
8968811186 8 (888e.1sn 4 n. 46 s8ell r1a y a67In61186 Kuw 16.1.118600.

c8 de uno8 por10i8 6 te y p.r( ero 0 o, d ,T, ien4 d [ie8 er18 8 quo7 en1 in
u n dillUntomre elmencio In timer, Coitere;.e1 ae Allr~nius y Airl-
venc16.n at.088180e 8 le 1 ,oell.6 no 4 uJL6r9 dolam I1t l..nesUr.6da6 l en
Paeded-a.,r e t ,roducitrs Hot Springs t.io riesep |li.-.r.r
C ndo,.. 1 0 erno1 prU66 1 ndo cul uer6071 8 K0 ( 1 r,, 1688,68 rl ,-
DOr |Im Irei sectore" cdlch o. do Peor [a delegilct#.r,-b~r. do I.
ium con el prapss 'a de eorremir el ceast 'me cc~,r pde; .rm pne.
6 1e 08l 8l 8 y ru 18blecer1 8Ii 8de 8l re 11s- 1 e -"1 "' r 8 r..-.
o6a. prod1 ... ...mph ,l8...11 on es.. puedeoben,'at .. 0 1 rr, C, 8 p.
Calls 8e8.r 101(88m1mi."' 1.,alp-7. 11d emo0 "eg6 r r "buffer0ta1k. '
mici6n politicsa cum mil(lob erno reserves "do amortigultrawinh.'
do8 41ha 8 demorpdo {ri t 117onal, Pais n 1znations y el cafeIn a
Irwin, teori rlniervencidn Con al pr deonJustes podrlan llegar cast ahh-
C&Ieldot6 1 A 011006670_ 6Je6 p101.84 8c(e6 des1p1ee6erdo W hod elI h -,
dords del pueblo- Y a I."bolas ne. tendo lum larrum molarie qua Ca -
gra"; Joe mainciestomi me rews4en a mn a hm eonsu tdrni lom : lam og1:.l-lia
.6 8ndonar 6 s u demands@o m a1.yor 81 nldde8 q6aef n -.n8 1 0i, .fi60 c0ir.
tmalarlo. factor domedo popu]lrtdad Is boll- ncars. Y tc-dmula de,, -.aa
Plane10aoi Ideres 7 bay. ilernfis, c1mr, U4onemm, on n r ltoe et-.l,
U.. opool.16n do [LIP- 4 r, 6TIM -. ndo.
Ve14den en la 4 antidad de $80 mi]


Sun edificio e'n la ealle de Gervasio


1e( ra 948de una1 Caen9de0 cnco pis, o s, dedica 7 a
.omer8io y Ipart18mentos. Mi@ events de M.h0,'38


l Ii same4 d Khhnl1 mul p11oI
he i8 i vendldo un edVillIo do lnao
Vim nutia fM Il cille Gervail& n%;
mino M equln> i Vlhuliel Lo
planm Ia18 COMI de 1a118 para ;'..
Wmdk 7 lIrfalmerioe 1'.11-hif
,-J*x~lpdo tunblen d. ....-...

pirlorM.
Due c1e8 de on0mr1rl6n 8ni71.ji
8ltud8in 88 1L8 l.e8ro8 ,lu.r1.

BONOS DE CL-A
-?flwiVCK m-,'D A IAPI CLII,1
Abrm Cie.',
m _., asai~mkof 1%. IOU.
Cub. Her Ry 14% IZ 11 51
C681a 0l86roL 11.. 111.
8T X9 40 L%
Cub a mir 5 19iU '1 4
Ca db.lnudd l e9. IOU
Cub. Ailllrowd ?%r XCT N .0
3ll a il48l l kCub., 4%
is" . III 111
Mrin1 LW 4% 1911 8i114 o h
.UVABEDT8 33 ID81CC8011 EN
dlcl* n f~decl Di mro deTeet e
DI Ad IS RN BASIL
PARIS IAPLAI -s-go|ih 7I8 I.II
8.la118e188 4o848e lO1,6 In ei868e
1c9pitl. I producco1n de 6erro 86
e11em en Frncisd e 1 lrrr8 m 16 5
he d Iailnuldo Inantie en rmes.
clm. 8I a8o I10 LA di8l18nuci1n 88
rants i pr8im el8 d dil *b.o1 v o
udijicltades porn obl ere irno,
rise pri88n8. a hum 1d8IB L 9p88
ducc38 do seem de 6r8n 80 d1
Sarre daanne 181 tu1 do MGM=
1M83 Ll 91048611488 4e hierro rud
'de 949%000 tarlanldra al *Ao Pm>
do id aTJ n 14 M ones de
dideaibrt MfuS do den amuo obew
,lerins Mnrimw.L rdelBd e
Or 1m dicho mm" 90488686 44717.
46"88 8i8d8i con 8DD.88 en


djidoa de luperflcle fu er,,ild <-,
dile md rovecleni. p ,eso;


,endidon eq miol p.,.11

U.-i ...c ..e do. 2839 *..(,,
do. rcn fre- to a I iellis I
Rep.,lno Lewvon. tuo eraiai t.r'

C C8on 1"0 8 r8en eOA
168d168I01l,8ll.l1 1
rrierfa de o anagum
Li can Litidn en In cmlle Tiar.
PnnoT 565La 4wton.8con mu.terren81 C
de 437 mam1 cuedrad8'e pser-p
rr lke me endld aen maim ra ,,er,
LiUni pajvla8do 317 meaton cu.dra-
Jon con IMt n0 I ln lle Quii-.^
en lo V[o6L ha ildo f-1.dida ,n ,e.
Llj pewici
Linn can de o =U'tmcili a,-,ll.,
'c-r.,- cho de readers j, L i ,j,, .
|Jcn-lrChiill-Cdccoroii ej.) C--7
emuos"."ta e. L .r. ,16...........
dds de uperflel8 8 f,A r8p,,id
.i Mel. p pe e ..ug... poe el ......

Una I:.,ee. do 50 erio .n-v -.
do8 rfr.w.4 8 1 0le 1 C,6cefr.
Laa-6on. M8 8di6rd U 88294 21
Er, 1.1.H7 4 64r r .dldm .r -%r.
"In Cae euMLr MentCa nrrfe-ro- om,rs
don. Co.8trent.0 1. 880ll@8 1i80r8
er. el Rep8rto L Lira81 _

SUSCEBASE Y ANUNMESE EN
EL )AMJOJDE LA MARINA
del Sdmr del nioo proddCto lle|G
* 1(800 Lootelad 18n d ictmbr, hI
Iblendo ddo de IKO. ttodea7 m e
I 0 ele1b 16 0


FABRICANTES: R Ao.po .able ombre de .
n- oclgs. 4160a1ymc80a vkld. a td.38 08 l 9 principal s 198ud1 .
d I' de s liad.iM Unldod y Canado pr6zimamoenle 0eaa
Scomxln con nrmno volveloe para acnua con caractef le re-
Spr~nlala acluivo er, la irtroducciwn. dmiuibunon _,r&
-~ oei--H. d-prod/'iW- e m-i"ulocl"io- rdbdo enr' el-
imercado ror1ea1nrt0cno Lxperao en u8araccton( comercio.
1. GalIlonr y lo1ro0 do0 abacl1mr.lentlo Comlione Ev6ce-
n lenle relernc0as m rcallJM y bancm0os P l 1a en1r8ev8le
r- -dirlao aol Apartado 2979. Haboano


DLARIO DE LA MARINA.-Viernes, 9 de Marzo de 1951


Pins 39


Se mantuvieron los precios sostenidos en stin DE LA BOA LINE
S1DE NEW YORKNYADA...I..A.M.....

emisiones en el mereado de vaiores de N.Y., ayer-O valo 8. ...... SfTEAfsMSHIPLfIUE
aye'ens .. p......t.... n ..ion ERR STEAMSHIPSLIMI,= ED
-_b- .....m.ior-i-., .:,-,n .... odold.... .. MONTREAL. CANADA.
Tambien fue mam or elo de Retro Aurenlaran precious lir ,:s r.oc.. ,e,:., bajar lo .precios S.alida de uLet.
Solumen de ,enas en n Re1on .r, nuetos autom viles c; d esus den- 16n.dT. -e JOHN
olumen de sentas en E esosdeRe o uelaran 6vl8 La a6tividaddisminuy, ,eltotal
-L. 11 cwr. 7l,0l11.l18 083111811antoflO CH81e d 8 L d. io d 1 re1d edord e Is cif. y'liiJO N L 8j8N
acciones v en bono 0a a, 1 dl. 0........ Vapor "Hadrian" ... Mar. 22 Abril 7
iones ra n .aum r 'e 1, 0 ,:,, Jao v e n ta as a l d e ta lle 6A .e se s .. 1 V ao.
.L..B..... . 0. NV k r"u-r. q. ,1' .evocuandom' espbeci- Vapor "Framneggen". Abril 9 Abril 20
reesr: A.- .,1. -,-: ,le ayer no produjo nueva
F06g.zee D- Jaa .1 c 118 1.. o ci.oo 1.1 .0 111."0..
...... 1...... ......... ........V apor "Juslinian" .. A bril 22 M ayo 8

nos ardt ..N- Y, o. h... 0o,0d ..... ... 1..p.. Jos VTOUS & ASTORaQU, S.A.
lln plrr~i-~e u..a 'lu ejun .l w ..l. \ 'l u ". 091a i E p r axm tui 2 ls 1 e Los ferrcale bajstaron baa 1 ] .*s^ ; r ul. ^ '
i m ,,rT l'-- "o' m Su" n m'ae do e a bm mrieonas alt, enI G rl s
. elh .1...... ........ r 1e ..... -.....6- P1 2,':r:el, -F .:c..u -Cm,, rtL d .. C ,, .'8 ....I.O p r o t -34 p
de Il n e s.C 'ir ~ itrr! e no ,-i' oa Al) 'l lar ie 'e, de .b -f e o, er,,,, e b 1 0) ac te en-
.-flj4 er^~''ti. a .i ,I 1ai d I-Ctr ; ,Rrj CT res deai Eue LAs Estado )Unitie se"' Las ^---- indfsirmese en:oou
dp.m......A. ..... J I......... 1o. h"d11 1 1 1 0 _____________e___mmno__ __ _.. ._-\
.as. .....is .. .. .. l.... bo.o. ... ... ;1'l:.II":;h'- s '-.' N. VO .r o ,
i-esf~ sidnr,rilcs eri e m~naa eal. -n Js.r de Ve a ilmara~ ,-_: .LLo prd esar'n'I A T C,. S ... ... . .... 1...... . .. e r, ,',. .,. . ... Los . d .... ....... dr .. .os ull . .do. .. ..ba ... de pus ...... d . l-l t e I, . W-V
ior'11 i 3 c I.do dDE A CHICAGO____
Ei wl.e11 ,..lenin,-, a ierI Para$ p ,,-anreportar6 u gna aja nporloas te mo- pante0 on "1111 1 0 ig.-1a
r.- e-e O A e,' ,'a,' d e ,r,- C. l err ..1.u 116 CI.C l~ esd qe I sadeG id o e Lasindstribi aelo essta p o uv ieron lrg t,


.e.pao p e,,.rn.a orl. .Je 1i ,1l exiostencia r a Conw'ci o ,rese os iur muho ennign o senta bra,

',pIel "i.. .crrI:rr 1e (% O Olumen bancarin El ,]l1 1o Oouh, p 12.t a 1 12e1o1as ba- el Los o veIrealeaores a lon 6r1o1trarc n Italia
des fe-a-leo" rT, et re f,T.al e..-o. ropoa laacsecln r lmashopra. lns a,16
...e teui .. ..... I.-nMBlad a ... o prd...... t ........~p.. 6161 11 1 11 681B1 O .0,. ANTECA186


-El1:-1111V.;1o .edenp 101-. d 8n
oeres . l:,no.a,,t,,m aa nrea -rg.d..Belriscoes jugiit ..azo l27d ~resu en 0 W21 I Cptl ..rr-CERI, E TE L O

Do.....6 1886r1'11.8'6" 111", 11. s,,. ,..,.,.,:... ,* ,, : d~1.oy16,;0,paa e ora go ase o rnd va .....10ba 10 88 prsoe nntrJd-t=~d' ~ ~u ...

Ilan ...71,pe. p. .. & Ies' anter ior..... ex istn i6 6106o 111' dio 1a 6.1.. titu p010118.1....

Du-, 11 ,1.,6 86 itsu'- J. 7 I,, 1 j .1l r..,______r ___'m ______116d. g 011161y8 8111i1101par8. 111111de 16118110 06. En 08111ier, sd61.oie I a ey
:0666000 0lh l6 1,,1 ....8l.4 u1 ,1161111 1


8 Eenien. cit.111 .8.le6 I .-, 100 6 LG DO 0 A,I116i 111801 obliga 1 ,6n e 10sntx16 n11 los pB185 ic11 1.446,66 811111,1161
la61 es la ,b;,e. 1. r,,erura. f,,0 r, e8,1 :tc 4 ,-, 1ca 1 r 1,e .. 6de BE 1oume ba6a6 LA i Lr81 1 11 1 a a do11ena1ege atr18 1ar1b a Iai..'111, ..
mo u es.10 1.06 . I'." ",,,.. . ss
-.M .:d P . . .i_ __euarnaoea s ones a
Iu V r,;eau a rl r c 0,r]te n e 21a 21 r, eso r to L ac ~3 r, 'c ~ lsl~~e aua~ e neae i ser io dae l omerci para b.1naiterp H e e m -Ir rPneneg . O T E,, -, C "A t S.
a e ni -Ca'a'uerePe o"_rt er.entrega de A imvlas deCubar a dveio jradasa S, derd e 7 en 1.44 ,000 a ucon s y en
at lo res ae I) 1 114, Iso en aCo o A I rRE D, AY~ER. EX A or.. a tte s asue en reac n tcon del moimcient;a crtdm eso e a etr ebn .. -
,," p er lfelsn ieo~dsa.211ceI--. e[.:,~ e..e.cC de gma.1 c-1 ...r p'.. .. tmb lrsprO ecios, n api.. e


0,1122116 a, ,.We-,wR.ncob1l1(f
Durf .c-,-eI elndwie.e in.1r,;c:,,"NWYOK- ,,a- 1 1P A-rFib( C O
-.-.e." 7 .1-.;l AosIre stos l uberion hy omastfwdlez

M.%, .l clre e2 i10 .:aro
.la __- it. 1..n


.1-o a=,:,1: 11e, = I{ 1 h ne .,
'V _..It e - -.. e 't Y a! .... . .. .


V,c-le,e , -.-r, .. .
u.gar :e ,"!-.,31ei :n- 'T T l.-r,-
e78 a iG =-tr '~ ".'Sg::r,11's 61 :8 11. 18 8111 lB,1 6 11
m. 1e 4in .0 ....- .. l.1180-4 ,
ue3 G-&. .: 1 e86 '^ S 111, 0.8

Impmton eeirl Mlrcad


61,818 O.er Op ,' 16. 1o810o68 8e ,,18
cad en ULC,:s tr l
-A)er OJl a '"mltre l
nen de L1.a.lnM $ Ins preljl ,-j
ROLSA DE NEW YORK
CITIZAC 806 OFFICIAL

1.18 1188 - 8
tuviteron-lndiferenlet,-peocr-l
,a te,',denla de Iom irau'trilaue m
b1scar su maxio ae I .,4,|uma d.:.
se dr, ', drlea feaoaridel a II
Ir, e,,a tuscard u rAra.. o e ur.
er6 a8 c.r l. ,4.. e fr
J u r r. r lc r M SIC Al T .
eA f.an .l 1 lre-a,~8. -h Co- .
l. o e p m -.. e., a lO, ... a7


0 'D 88 1 & 1
C .18 168 8 41818e I
U li i cr. '. ,' lc .'. e el' .'.' e l . l e
n '^.:l;n E.1 a ,. ,i .,I ,"
E, r, B ,,, i : ', AId ..udra

*. r- -
^OL,, DE ;E...O.K
C ne.T-I IAC 0N ICI
FA ^'Ti- z '
,- R ed UA r' C .e 1 . M
A I,. / .


:e On"M mr "." '" ..U
A'.- r, PC: P. .
A n G,.. L.-e Citillu r l I u
r... D_,,.- ,
I-',1- ,r,,

81Lr.d. Al Iii'

B -p .

-3 r,| eGI rr%


B". A. M Pn


,",rLd. Clr 3i.
Co..i e 1|-n .. . . 31%
.... .... ... ... 4%=
% -, I a . . .

Co,( E l.... .. .. .. .


c ,A ..... . . ,:,
C.- AZ Sind. ;

r. DeLi %

V=., t ee . 30,

M.i A 1ul . I12
MIe,, r 8.
D e.- dMCIL. .... .. ...

1.n .. R .

F-hll I'll n| i~n l


PODI00RSO Y PRACTICE TRACTOR FARMAU* "'M"
.El el tractor ideal para cualqluier traiajo de la zafra! Po-
see Ia potencia ad1ecuada8.pera realizer todes las laborers de
Ia colonial. Hay disponibles pars el FARtALL "M" una
e61ensa lines de implements: aradoi integrales de d11iscos,
grad8as de discos, cuh1ivad8oras pars aa, p0orcadores, ca-
1retas... en fin, proporciona potencia econ6mica y satisfac-
-:.ria pars ioda maquinaria agricola.


NUEVA CULTIVADORA McCORMICK INTERNATIONAL
.umente Ia productividad de su colonia.. Aporque sus
. 6has80n el moment o apropiado... La cuhivada01 p1ara re.
,o1os con o sin regadio -6consta de dos discos de1ap1r-
(adores seguidos de un surcador de reas1.. Con este con
junto, provisto del conocido "Alza-Todo" hidrhoulico en
%u FARMALL "M" used puede reducir sus costlos cosi-
dt.-ablenene... y ademlis, la calidad de la labor realizada
eq infinitamente superior.


CON LOS NUEVOS EQUIPOS
McCORMICK


INTERNATIONAL
El mundo necesita, ahora mis que nunca, del zazcar y dlemis
derivados de I& carla... y usted, que tiene la mejor tierra del
mundo, puede producrlialm m ., aiic6 s0 colonial y
su'tierra produciri mis y a mentor cost en c8da1afra.1"


FUERTI 1 MANUA1LE CARRETA DE CARA McCORMICK INTERNATIONAL
Esta es 12 carreta'de carla mos manuable, ligerasy resistente a Ii
lez, para cargar grades cantidades de cr18 a. Un tractor FAR-
MALL "M" puede tirar de 2 a 4 carretas a la vez, lo que signi.
fies rapidez y comodidad en el transport de la ca6a.
INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY OF CUIA
AVE. Of KSPAAA (vivIs) N.. 251. APTOO. 2. H1ABNA


: "..- -UNA GARANTIA DE SIRVICIO.JN TODA LA RIPUILICA .
pmiar del Rio: I..A'Oo H.'.o yCi;a. Cirdrnas Soiol IImplemenlo0 Agricolaios, Camagiiey Luoces, Hnos. y C;a. S. en C.
C. Centrol y Ave. Cabodo1 S. A., (Calzadao No.26 E8le.) C. Central, Oelste No. 52.
~ Atemlia:.Jio H'.-o C.I Santo Clara: Sonia Clara oM15. Co Ciego do Avila: Auoces, Hnos., y CGa.
C Cenral y ColleC C CenilBIaIndepend.0c-a S. en C. C. Central y Norciso L.6pez.
Matan8a8 S-0.ol 81r0pl-.-.1'.O1 agr,. :' SanctI Spirltus: Soanto Clara Motor Co., Holguin: Luoces, Hnos. y CGo., S.-en C.
A 1C Ce""al) C Control y Gotayto C Cerol 10Ce C Or8,ube
' "-:.: hnlla- do Cuba! Luaces, Hn. y Goa S et C C Cenol y Cller ercero .


Maquinarid Agricola McCormick International


ITlJLJA, TIONlC]UIR!ESTER


IDIARIO DE LA MARINA.-Viermen, 9 de Marzet de 1951


rmuana ttanta

r Pnm au viijc dce Semano Saunt.
I a Sagun, Snntan CIra o Trinldnd,
Ia Runchuclrn I e. ofrece u

,aervieio de Troansporte.

A
'I^^

1 E 9jr .


K IL RANC HUELERA
LA IA RI011 VE LA CORTEIA


Cubp. Industry loy 6Comer-
et . .. .. 7n --
Banco Cnntlnental Cubanno 105
CNorh AmeriSitSugar Caom

ACtet ACCeI ON l SCa-
60. lP i.g.pld a)... 44 -
*mpAiid A0900irai Cdip.-
elro", (Cmn "ial) -
01rt,1. Ve7aiei 2 Co
b" **.017 17' 1104
Compaflta Cuban; de ribrf
n.1lted Frui i Cmpany Ve
Co I6pa 0, Operadior de Sto -
s . .. .
Conleter ln.l. -(Pre-e-
ida) .t .. . .
140 A-CC TONES
Comp. Vend.


-~conpa a x $ ra C~ p ar$. aUM~a -1 6n
des, P, 0e ). .4-. 1
Coopoga I u orr -eb. . . .5 .5 0
Comp Ai/a -Aterra Vlcipa-


"h'r, 7( 4 %
0o Airo S.00nt ,. er. Via._,EC DOii DE. ],, _B
Compaf-I L. t Miad c d
Xabane A rea nerdamt rf-
Cu.ba . . 1 1
1111te1hR aeo" Cmu
a-*an Ute Crisb dedeb '. --4
e ts.a Inc., (C omun es) 3i'
Compafil C UubaxdeFet r I-s

Cub 5
Uhde .) . . .. 407 --Orang Cruhvde u u.
date.. mne. (C I -


:o>,, OTP,, Ven,.


P-, r LR M B M B nD .14

-- 45. 5:5


; .-9-I. P.... .... .


H.- -i 11 of-r |.N
dH- ul.d.. H l. p-ut

RHzumud.ata aat
doK I


Economic y FHianuat


,aAgrcola Op6nense industriales a mayores impuestos y
CorMigQ..l .d Fi,. -- ___ estiman que deben revisarse egresos de retires

--Lo ru inis del Reolengo Curimal.
-Pi...rin.. t ,y in. cl.idi..s..a.. Conid.ran. que ......is M .n es l be mlate.....l
--Arrsoaron lei i rq |forestoles. higresus no i-solucionun uso de nuros mesdea en

I' cil:-A.. ......... . i... .. iuaeiln de Ias CuJas fono uirme en induarnlas de consumo
N R ol ,. F,:, i,,,.r, a o' ii .r-.l. d ii. A.'.1'lh 9 i i LONDR.W 'Apiol --ri Ma tr de
real.. .. ........ ......... Co..... "...... a_ r ....... a...... r1-.T.6...... ... ... la bols Local A............. .. ,are s ~ .. .
er o cf, pircll ea 3 .11 F31 1.TI:,.-- 1fr" ,n 1-, 11 `f,"apr .c rea r:-. ,..,1.,]- Il ::nn:.,m m..quit ',Prowj
I -l".lInr..,i..Apr i-'' :, in. :r a I. En,Iw n I Ia1:1..rn I9Cb l-rc L0110d e0. r l.ln liH~i a a
IF B-0-1:01 ar i:. 3.--id' 11 ol. ,el, h 1rrb&t a oi n a N,.a p b ai
j11 LIo~l Acrs gue Io demand de Jois au o a a co muas
-6ucla e a~r.%- m, nari}lar odslt.oei.
P.. . . Bonos de Cuba de 1977 P ,
A,, .-,,e1.e spr s b~lbles Pron1aumeratiw Ise

H.0 .I. .riene a de dub..fa
qaeter CI H am~i,aj leop xl e ii i.nn utwion p do uiaale ayi
C:I14iIL IZ. Hl "M c a,. I, e r aca p"-d iicaUp s... o -ini...iL la s exCloiii'
l3ua ,'hr, iglhnp. -rlr rt n..'oo P,'. ,eCl,- .i.. .f.. ,u cla lde i.ad 1e.'.idi l'e


........ .... ... l p... ..... ... .. ... ,,j"(, "..4,:j=' . ...h.. .... i,',i. ..l' I r -r.|,- 'S.ie.-.'''..o i11..r-. Ii :]li~ 'm l: ,: ? .. .... .. . ... ... .. ... ..k ..
i,,,, i:i s] : hi dmI,'r 1-,,(1.1 o',h0 i ri Jid -; r do 70'.,lg d. IrNHJ
po... ".Lo----c., u. -..'.:f.-


i n., ., a,:3, .. e h, denuni -.:,.,--p.i ,o..p,-0..a..., pid L i


-a- I. L. .,a I r h.- A,'uer P. raja V column

OLS, A DEhl a,, H .AB oraN cAd las ca p ei
II. proedet esdeis._r elCa ,. ,f ar a '10 -1d. :uic . ci, e asE r.l i- a rl ariuasdciuo ~

a p_ .. .. r--...... e.......l.Hi o Rnbenrno ZACoN O CAL de bancos en febrero
ribi' opsea :-J d a e , y ll!, espL :lu901i6ipe e aderabl:. ,,- :... s,," A 1010
T-ict~d Idh"" li -n,, -a d ta 6na1,,, 0.1- ,, ,, .,3L.61-f-,-:I, 314d $5,00eg.0-0 Speguanitin ~.,.:,r. a lural oti-a lbo"pla'io .o,',,ei p % bOncarliier0P ,.,' ,eso
, I.ia.n to p nap en . .
et n ,, i y le t- r:. rad, .ra: ~ e -,' m .,e e', ,ar;. a', ,,., n : '. j an D-- w Pla 2. d"..'." nder, .I m'CA' 0-9C.-0a,.pla....1. "dn.',. r. e, m

an I., o n'e e Hlia pader as pre s ae los i ,-,,L "' 0p11 1 .,-. ......1.1.ioL, i .iaJ io,!e,
H....,a p enun; pitr ..... irlan, pp b... Hi T d .. 1 mm" .'.. . mm..'mm- x d 1mmn" wanel rea]
He ldo r e0or de. E- ,' ..e.o uia ,b,1,.: .: 1 7.','.-',n- .. ,-, . ,.
Hi 190!. i prpop sal dei geniral ii ,. di"1e 0i .'.:7r u oI.T. .."' Ii. -,' ____,_... ___-_ ,__...__ __-- .,'_.,._:, ,,-,_
....... : ;1." O -"--'I ;- ',: '." 't"2"': w ''
'77 aiig' ,..lI i o t deunav dppi.e, qoiriqole'ae .' ?'.-%-- i-,, :i -,rC 4 -

.]. Hio, r(.oni. Hi.a p ra.til el ,:, lila Ao. ,l J0.. Pa. 111rt 10e 9 e p- de ral:, fot ,Pi~' ,:,,,1,1' ~ ,, [ ,- ,:,.l-9
0 --33dJ ,r P1,orl.:,a e e r,0 e r ni l onla [y Hi! p llpos prp e 16 1011 t 0
p.- ,',.. s .,tdeao aota :., i, cr~u~ye ercado, deAbia stI o 'y Con-etc
c, a.. piiii iipaHcHresi11 y..n

i~n l Otei espied7s que hart Hii- liglo uie la Niuop eliaho oho- S e v.1 lahl pBier-pihCll"erl piul- s P-lo( i CppoteeO.
1par do totaled e io otr aIzo- Hido lo bano p qoi e Go- r r -P eleraS eri" -
has boscosas Hi Coba, -un plan blie"o tiiene ei Hibsi Hi Helendur ipentino arpddIonHi San 4 . 5 li-
Hi ordien i p, p, 6n ulcimentel y Y 1onseriar, Hsidtilas istalH dos 7n Cubd, baen Teilfono, lDibentures). hi-
evlnen de asuro iado masDrbA- porqueBaNult 6deptaH117los1in.11p1- r A, 1N45-t .
6to H 1 ilinHd in,- Gp a p aeil Hi pru, apinp Ti]lon, -,.'i,, Se-
ra. ... 1e11de 9 RelnoK .]...l iiilndi pp-i GR NOS po~q11ipWopi~lin il......aI1I.j110e,to ) '.or- ... "= = -
eo yservar .la a bielie.a ,iturilei, H-ode 10s matrllAi primaoi ya sea en ilu
nt predlo iopolotdo elentllho.- All: iRY UCS t'A iOtA oaniipulielln. troarporte o dIotribu-: Coo1p |ai uaoer.'. 11061-
'nos Hi aterla, prman. Hi lopor- North Amerl.an Sli.r Co,,
1 .1n .ai:a-Ih. .izoe :- :ac-, C aado lo. pr odualo ehbor- 110-16 00 rT
: .. Cue lno aasu iond ii n.00 Frp- Ierre Hos 0on illas i1 en eleao I ,Cno no re- Celi.! 0671. Cilin 1O-
:11s i oo 1oHHnH ae IonI, .on To. . .
w- bl.oi -Unue la H i doplot- Miyo oil... ....... ..) 1 .1 60. I

1161t ololleeru. ~e de7 ippooiob 1000 n ....... .. .. ]/, CI~oierci0 de7 Autos a lit Corapoilr)l).obl...Cba di 500e10t11- [3 8
eidn~ ~ w 11 aar pr0-hrua ao . . .. .I1 L'd fon remtupurts Hi ias i saali antdds Slo AT '..7 ..... 1.% Iiquidaci6n d de os oie3. 15011e C 1on.loss.1A,61100'e
Hi drbolei oll/ xi t re Ma II.... .. .. li te aItu.oa Woi. .l.a.Ho 0. A.. a
mr___ i- tio~i.... -'


r7 laos onae, pirodenlrodeplo- .. .. .. 09..... e donrlbur 6m IaeloleeOteli" Io'al-taClIA A..
re, a-ni oidns uep r-loien 911v sl- f liab orhque, desde Iairee c Zda. ipnt ." .... 10e
jrl071sconsondo in. a materlml alloql.i iilloI06idet1Hp'. 001
AoIn .....da ....an. unrl ..... to .p... .aen Hene ..idsdonlstribe H ACCIONSI
emeiaode..sp y1vHndir e lo produeaM IE-lA YENTA I DIATA Hi ]a ec dei Utiiaduino doe1 $,ifi.0r
exorldol en sbatlai0 nooperalt~ i a olpodori'di 0l0 1P~ Hls) Dtvo I estrel~ Hir nJlHd., Hl opimr 9i.@.65 en
tei fn P n bo s i] t loo isi P.ll,. 1;C ao I o ,-l ::............ dai.b.a.... ..a...i.. a.............. io en 190. No Hi eCai.....Hi Aulooodnllio Hi Co- 107 ,amm r
lioo~~pnloanli oi 10900 ~~i~- ph, ir leoiiga. Po, ['" __ _Hrldo lenp ienae iln an o res-lol1l piHs de. e|iora.1Punta pHl ]' Ca- bo; so ho dlilgido s, todos ai ill- Apeolno 61e111n ipeidn
yd do 9Pt eol do A -! cdeo4 roplodoled qoe "d priita 10,16 lahoa Hi Hls-.--
due 1o. Hoo psue seaudel genr a. LOsN ISLAND MACIIINERY "$q04Hi ap0 14-to
-& EQ tPMINT (1o1., INCio- 1109 liustaeo1H Oeoloid d e r e

.... .. ......Pia, realzar un1 iatudto preiolo..... .. N. y. opaolo o a..... ...... il........... ...........ii... 704... -l
Hi Ia amont e, por l pia.s bor au. Cob.e: ATvafi ma, OV ,y e oi 0011 s-lo i itl- iCao :e17l410. iil.1. 0e-,-i'-,, Iie.o-"
IA, ho. hnformnasoobrii] oo.' aicn de uturs. i nsp ee-l. lons o.. e 'anr- TIa ,. .c.. i
: C! ___ __ F. r C A 3.ld da 44.C


Cobnna ol Ut0. .ti.s6ai -4naitru aiso pdp cis
I., d~m~n, de prearisu falore r': I Isain feet. Pe ,aAl.efJ, .
.ed IlO...a)ois KNi 9er.-i ibe] ..... u r o q ..... A-c f]....
.., Lio esepmd~a ple lf7T`- y piw cci.1,-. dean. .eeate .. ..n yrdloo Painesbe. H vana Iets.cs(Dbtin-
snan71trio ISw y Co.. t1!5La d MaI- 1 '

sOPr eidiloo) ,i baja i oi ,imero. Ledg1-ir
ara.' a lAb a ii,1l.o. abl i y.


vn 6q t Esatrqo Rolltwhi Co.. nil.or ii Odisaipriu Tsl Lidno'
d n ,,: ...,Y . .. : -- -- a il irmi oPis 1l di pcout4lldid?


CUBA TELEPHONE COMPANY
AVUO UM DVUMNDo
SIi ,it ordi nrii caleba prd ii Junto Dirctia e ,a
d ol a h i'" eLl. do el divfi edo "igLUh ttmettri e
111% Obr6 I-Mi caef p.dim y uLn ditvdwdodo a I% iobr"
hm accnomt csmume d Cdaipall. = La isdo iui auo .m
mi n a iWr-'de In[a icli .a di. i ddmiseaio ima do aur
Ea. dlviidmdi s prin per medjo de chequM 'q1. a-
irla-i PaT con'.oa aa'li iaianbri. el di M. a 30i.d de INd o
Li Lia.a n o a wre .,. o orri.
baibon, I d. Mono dI 11
S -. FANCUCO Q qiosI, ..
Vooai-St.nr9 -


Pigioa 20


AC_ AZLJG4L4SP1W.0w~A ure
7110 15 AT FuWL. erte alza se reistr6 ayer en
... futuros del mercado mundial

A-. i..g ,.,-. Pre 13-4 ________ebIV,,ta
.....~ Ijs .- 343.
....a ini k i ss s Di 4 ldo aOIn ni!atjia de i guai proo.dioiii ibObi 1."
Laoaa. SiLNe a omiiia *ail lberar asefuar de P. unc&nO jdNoPa
iando..'i 1. .. t Rici par sequel mersado z'iuio tWjo.I6IOn dIe JioFuil of
M14 do M a -Bil .mmercul Commarc laUa comp.s 79w 'W..
~~ 0 rPuiZ LA1.-ILL4 iad l di l rLido 6 piLnIloW di m.
i ji n .... pwi iio. ldi o I pad CO
.3P ~ ~ I rtitMrn ulure d. Anu-r de To MuLA "I a*carrdii cenninotowmeald~dd]l.
Se.an tuvieron..e Liilody.ist gs... lI.... Dis o. n par LIniAm a d Coin.
Bo__l__das BciuM do AxJcar d No. 'YQ ar n ar,y Ir,. Lo uri -, ls wson ant,.
a atmm dio a I atII I .ni-doa. --i- La atili .' tL: inguimna naPo oXl"ai 1 i La 1010iiori
can i1n NF a Lat L.4 G G a Cio- qw 11 de Puolo Rimo 7ue no 7E.c5m Ioa i
roo p-. tl nco lu f noucau -dol erLua dt gum soori n I mercado
a ..oodjr . Qu 5e eil D epBIp t nimlo Is A|grtcuIlur.i hrdlEl. El produnilnto qui 11 i
016110 Co" do Si n Ki. UEd c U n~diK se n igad- i I- ;, *n Ciu.d p il s iToou de Put.oa
rai IbLobei i' e m kl ar i uucare ai l port a. n ei moerai1ido m ddudl ei qu
aes~n rId.u, tito Pa4ra ve Kno comu olIor. a.e.i de or1LG19mrp r~mcd
0 --10 1 H lb Rl0 o p9 niin ie1xp.rtatdon de o OcLmAi do Cnomer. '
d" NI..' l Lu ui0ncl l o u c onltlo mun. 10l- meo n Molon l *n iWAaS1uigr. flul
Hou.or, O.' M dia l Uparon i u1d puoiam an eiiar ,t.a no Ipru Lm aI t I jiN d niin
Hdd1r, M i%S m L`ImioW d pL u Wterdiil da oiul iin obii pr II iimellS 6tr" JDe
Hupp QI%.r .. I%, diprtanumnto nonioTM.erCLario hc ioiarm io d i A ii' m op P.ahora
ipi' -Pde ioaipnr i meai en .est" mo. en o dl-ntsi e i Doii,-tamentlo d ATI.
]'r', .P.'.'o Pu.rto c ...log aU=curm ........ .. . hlcl,clesd. .......r. me tI....
i 3 NSI nos n C arcdo munwal ientndido quo iprobirI lu ioCILi.-
I(.r.n.7 -rd.1 Los car o ni arb a d T.'rlM.c. -re..... i .1ini doi[ as in.du iSIarh cono
qnor clbs do lo t em I bl es- pre, m eroWno el tf.uer, oIL m ets
-1 ioni7 eW O ti Dip'0rtsnnAio d. ATI- ni liJiT-l 6 5, C NYMi
.' o .,I .i.i 3% pcuitur' dWo W lnaiun hiabla nouft. 1 p ,oi p *pi -i 4Cl " M,
K ado ia Aocaoand de Produlre a l.al 151 FOB Cd..I ,-.b a I* iun-
IF ITT d Afcu do PUTl F ilmc d Slob. loh
.i%, em '.ledlda pBUd oas d o ur. i)or AmIU FLErU -Ur. pnno CiiN liwot do
tobp .......7.. ... ". Sif iipotii qduo P iso .,o i n isa idit.. i o B n .l 4U. 7 60nIII.0
TWA ...-' i i Nb, ni3 99ts do 39 Litonel-. 4q 'r,1i
L.lojh. V ...... :!%' d do'i di mio a iobrea a uou pair AZUCA)RIES R lFW3A DO. -
.oui.v N "... . . a eodlo U nlaoi Conlo- Li Holiy ir Corps. 1r, Ml
Lockiheed Air .. .......... : me a Lt d Cuots parm u r i [i 3 Ia prkll I|r a s moab-
M desuuMdii I mearcado di bSass. Un l .s MR-tel, a lit del ainhrt.
Sdon ri r tii di CdbsiC -rpon' Men. ta qqo j hablll rebalido Ir oants-
KJ*h..,. .:.;.;. *.;;::u5. dou Cli- did' qi iii iu1109di0 Qtlp0 iii.. Na , s1 o piUt
S T F A ..... .. ... 3 q pAtirriit toi u qpi Pueto Rico 0 A0n0 I Ioltliadl pCeastPi.
-.b ,II I .) .. .. ........ obta P mumento am|u a .l l r E rc.r lne I n -
..... us'f -is vende homes do IM Estoo d uo &I I de m..... y hm lldo
M_..p '_ .. .. 6 1. Urnidem Ls i v ntig h t ihiorn dA he.1 Plio ha mi. t a AT oaira.
MOi-.l.P'e,-, 1- PiteTio Rico Idiijeb d 0inas 41 6 nOioU o Ia rl diaopl il dI
110.radRimi"clouds.aIT,...t41i00 dr om..lrabnpbaod.a dia&aaa
..I ,a 1 .............:.. to lor, a.1t orusi.0 Lo prod ioro >il l prid o fu- ibjmlasii d d dii
N_-I;b.ga Ilmdi p'lo aliOD.hN- asm gl6 iSO.. -aiafto
Inpi'i...iio do A lc Ldr io-,i .t nuuti c arcula a re aidL .
N.o --, .. .. .. .. .. ,- bi .i mi.-ldoagt di .iu io Lou pmn1J660 i m ,d O- S
6;.00 a ..a"P.. .. .201hr6o .,at f s.P
H t "ontl; ** 1 1 laidom, ddriapng u Uit ia-W Z:
NIa..l] Bat .':. ," :" "" [e, iu pr,,d jcd6n ppan ea ino errnn- frm ,^ir dl B d0 dlllm aT im
N=i OUT' an% to **6***La "Snw dr~tClkego-Ossia hai.
x... Pl .. ... a a .. .llN ir 4 i "Vl .oi 'eri i Ls aolena Roma a m -i
N1 i ft. L~iob quodaao oniiluiscui as 20 pars" 9L rdidnaio
.r. A>| C'o1% .. ............ 1 c .U.U ..u ricii ..ne. de ate A a c a m g" eow anlM to
oN- 4' A-.1 Putting de' macs. Q Id < f det un-j1am p di doia i rd m Oi lo3llic Z jlaal-
-- oo -- : uo:: m por inlc asctuaro.n oitenldc l.oo. "M2 I afAd d mmi: -01S
S- perliraoo ena I1Lo a el as remolaoib Todai Mna prioto,
S' m'III ... 3 ** ie i mercao d do caudos ,erepOr ,o,', par. fl lnA tmdf s adard sr,
0..o D-C, :.
O' Z,,. . In do !t M 12.O 1to el idu de aV I c6 p,,I doSin 1 ltoi
urn ciru lrud ei do 11ipi, puI i o embar. Ei rhndoid unporudo M L* eion.
Py-- ....i.nbrt... i ral-..o.... 6 aIAo IIiWmi -rmY mam SL
Pa ,11' M.dis, o l 311R0ll1 Co y a p. eradoresiii piop dulM S. Ngsol' aq. a A
u-n P.o.." 00 "t11 t piicao iquivol1ito,3do -1,35Eaf
P;r:A Lo ,inloeP a i d l isoernLO00 tsiih A-D rer LW l
P.-0diF-f ..i416901 poliia 69iiso- AZUCAALUI fl!TTfOK
PLm r p- 9 ae Ia animu, pr-ocedeala par& ernou-
P.rIT.I M.O .. .. . 09 0ue mayo-unio 6 060 oL CONTRATO Ntomero 0: Durante In
P-1 1 1 .. i'o: n E prplo l pot" elf at l ercdo ln-e p primers crm di doII MuinD loiti
,iW ricano asemanti ne1as5.45Pcifiy1enel]l10e ien7site 8on fritc, 7r1,mr0 .al0
Pi -T '' .... 3 mundal e h ieeviado 10 puntol tono frlma; dslpu6i de brir con un
....... l 555 ldapb alz die do putio e iamp te avi n.
.a. ~. I ..r" Ci s e 1,ade L lmborn, Higgs and c.-hasti llegar a nivee qi i- epre-
SCo., em n 6 l igulnte informai. dn c ntaob.n un aMIa total di trea 6 cin-
R- con a aetuaci6n ayet dp Ip n merca- co puntoin. A llIegar.a ate# tilpa at-
Rod;. .. % do, Aiucrros! ximosi d 1 ieel6n wobrevlno uin pe-
Raj ...... quefto retrocelo, peadloodoi parts
Pl. ,;,, I 2 AZUCAREZI CUDOS de l aince.illciaL Al AprOXint. el
M 0 10 clamr del-merui ado ns ntu6 el re-
Ri. Ir ......... A ibrir el mercado ftueron ofreci .troCela o y como coasleuenda d-el6
Ie.:. ..IT L doH en finne 1al eq eiisnte de "10 urA. p6o1io0r.e finalszarin co u.i,
Stpi 4 C .. .. .. 14 C1 p Cba. 00 s de Pur. baj o i dF US PUaLO. otr con anIn de
_ to RIo depocho el da 1i di .ebrU on pniu o t otria I la ml ,Wi loe-
7 y 1,000 tonetid. de lplruti U iu do mtrcole6
N r,' .ir27 sal o . i l. 3 dp-oLbril. TOtifnt 1 l2ab3 A i X olumen de opos idonb iu" -
' ,'.,- 'tl., ..... .... 2% Tn c~lilrgm to, .Cubst. ts quea cpclonalime st #rt e,.0hotes en to.
D.,7 .0 .... .. -- .. atdiSdo .1011. piibtbltoii10 ob- t1L. M. id 1, tnloed aut hbcho.indo
s V u um .. . tenloolbl .liimoo pri to d. 550 C1ir poilcitn de lepUi embre h fl ld o en
Sphen. N!. ................ w ( La rflo~dporo 07. mostrp, i. Iriteri m me voldmen flgiuri irotrile p.r
South. Pac .............. 67 n am m tOs i pi r i nclir di B 4 il c i!e0 lulo on O ..llffiibr S
Sions C. . .......... 339 CIt. For 10 trde uo freporsal I DaLD li do pritm. pri plemait y
Eutho 5y.............. 57e
South. A.vo 0 ..... o ent de .SOO toteldad de o nipl6n. o0ro psor un lose mayo cor. nptlmo r
South. P. R. s. .'. .'... ll niBT~alu murio41'd_ al BluJuldan. ai puinim ae p,-irni pir a ptue.-.
Sloth. .... .. .. i t itbar tia bi. I a !o u r *P
Nst 0 '"""" ... *., i Pa.isr ate ,.- .7oLnor1 o 4r0- Cootrl0. 0 1i-or *I Ir, lolr- ,
S 03 0 ........ -on r-.1 rr, fi Juia p r .1 1n.otOT 7
Stan. G 1d. .. .... 1 0 i a re ae F i ii a t'
'0. 0" .-l Tom,1C~06i0i75
Sudeba.ker3 Y ........ % r1 r P au
.- T ctlm- CieTm TOaW
hom Sta.rr.tt ..A ....Apa........ A tai MilM MIdAll kAu a T dm a
ni10or. ........: 3 Mayo .. .. .. 49. /50 5.50 5.54 5.50 .50/
3u Juno .. 5.2/4 5.6 3 5.65 5.62 8.1/83 6U300
-.. c ." .p mbro- .. .. 7/S 5. 5.12 586 .67/#9 1 7,Z .
United CIrp ............ ? itoviembre 5.6/..88/ 0 5.71 5.869 i/m a l,00
Unolted Aldl ......... .
United Corp .. 4 ". .. CONTRATO Numero 4: Tan pron- lamentle despar ld 1 deIn di
unit. rrult ..".......... '0% 1to ibro6 I eo16n momeni 6a olp Sia- Ir 1s oeartta- de los ommpln ori o
U. AJrcroft ..... ......
U. R b ber .. i.. ct iv mente en eate coptlato,-efec- blijaron junto con lap d# 'Jos f Nods-
u. s, d.n Chtnem ... .... .. o u tw ilo tram c taia a ido. La in i | rga .- ultlmimr. trlmI-
untod Gu ... .......... mates,. inclusive marzo Hde 1952. Eaton iono1, y 1omo .neYc lo.ti,
U. 9. p .. ..4.. .. 41 prlm tron Uaeconesoi eum-bin Om Pot < eltr n I tPolictlino d
U. S. tee .. .. a.. do. .O n 4res prt, p ta limo dh' ItI N Ipromtnii un. prdildi di n il
S- taiente doepuo el avariv ct fui bru- a punm n renaliin A lo1 rrdlitma del
Int I. m, 6 a0 i mpi a dl, e1- Is, lu aoic.nes duio Memo de 112 I. bDO- do at@
1%,n,|,;;. do i B1d en poco i merui] el mnet deHcerp finial Y cey 6 con 6i10
-- I a sdo oiLP i m.rd7 i.tit id ., url., b HI dbeo lo i0 op ,
0,- 9 0-. . _6ite a Mn ido p tnli sl I lo p-do spio in t. I T. per o -.
e.1 U'l' li perurs t..n -see1 inde acnauz ... u .. ta581 otem, I clto-
.du ~~~ ~~ as 10 %! g2 que ie marr, uwarenrgod. ,ea.. .. ......oe 10 mayoOcall

o 43.10 r "# jorai do putolas Mbre a ipeoidar Conitrtini on tidar al latcil., he
t- T.Id Tl.g Ani l e mir _tlo e1mercido Ihaste Isl o n Mayr, N03 JUim. %Z mpulero
60 A --. m c ..7 n b intler porn csi ndh fehl b-e 5U marzo m 195i 30I. wtiJn "
Y -IT. ~A in lalpar.710 Pdl 1 1.erm 1 -1O pa 10m3.i.tloin
:4 o00 CLIt Cl.r'.oo'
la.-Apemiu Milime Nalili hol Tio
2 0 M, ...... 551 116S1 1l 5 3 111 1 ,7 o
JuUOa :. A J 52 '6I 1512 53557 jig;
S.pa.1o. . 4-1. = 5 It b .1 NZ ST
oioI 1M(91 ;uli 518 53 13 5 18 12-Pd 3I00
AZUCARUS CKEUDOS -dlciodril compirada can I (03.4D1 t-si3Ula en
Dei.puo do cari o Mi a Fa- galu l psot]to itoel .t pade I. qua
S rfo. drepe laIruIoa 1 s vnot di LO0 repmeenot un atunmo di ItI7n Mo.
atoidM die ilFlpUia.t Uei d ei 2l n2b ada eq.t.ileniea u6 15 I por.ciia
do ibid. il pirec is do100CD',. @Iina to
Pepsi ODa______________
DdMUUCION UDLNAL EN CAFE
TlH 11- TAB" INoD0s -- .
~. ig~t~d.Ii iao 00 =D-=0 DEoiAT"'a ,ILL9.AOLSA
%I4 1atdi n dI map orom -r, ior. cAr DD E W 1055. -r O
a) SDeplrtnanutLt de tu r. C I L
Io]m K1inazl Unva' r. loneinadu
dt.' I M Lbrs .Ilor on cruaon tu CONTRATNO'"gs "
*s li bN dote-.N S oI i .... .... .. 0...,
PlotrrefineriesIV 0131.5.4'....'.".. .."
oLeenmI n S" P e ll CONTRA.TO ii-

i asa L.Li,- y. 9 Fo- 01010 .-"" 1us0
lde.ad-etalo .. M sips B. . : . IIU
u 'o ..... M StUSCMA T ANUNOEEEN
Compara oon 134044 ionelaau'e i
iala.i iOn Mpo 1 iotalJ Iaa EL cDlAIO DE LA MAMAs
c 3H oscu1r fadim L6157.014 aekladi
Aclualidad en la Rep6blica


DIARIO DE LA MARINA.-Vierne?, 9 de Marzo de 1951


La Carcel de Camagiey
-o Manoloo do h "1 b To.re
-Es almoccn do hombres.
-No hono oallora@
-Urgnoo nu.o dlificio.
'Pip fiTele ,..mu;.le ',. .. .:. + r ..afc .- : 1 :l. r .. ,-.


SA B M A C I A d'^c~"-" uL;\''" *' "1' *'
.ee nBI aff,' I r hO'IA I -lu, .T, ..l r, p. i
0.07 e"7 -,o. 707777. 717 ,7I7, .7 t1 ,e' '


If00170309 1 In --4777..'
SJOHNSON ............ .
owISoOIf AGUEA11 -.. 1
071K 737110 L&L'o %1 le[3 17.
riLFB A-13 il A-til 1 M-i l i .


FARMACIA Y DROL*ERIA .3.

TAQUECHEL .... ..
OE TIUIN HOT VIERNE .,..r,, ;.';'" ,,; ,;' ',".
0_ 0-IS-0 K .1674. M-F .. ... ... .. .....

San A ,, -o, ., i.-; , .,,, .


iF prgf A Rlr101, :,"*[; ;lO*.,e
T 9 e k a er I.. ... --, -too -. i.._. : *
~.. M'-iI 1 u[* *

.........-c d- I ,: ;, :; ,:; ^ ... ..-. -i.. -
0 6 6,7.7070- .i" h ..rl. h 1-...7..
_jul._,_:,__ _. _,_ _.I_3 L, I *:*_r,_l; F';0 .' ':.
i !','?.+,1':+;!. ', 1" :'+'.:' d

Ul lU W 1 1011C :I l,[',l;in:* ,:;. ,,;:'%" ^ K':.'

04.77,'7' N.. 377. 10.7",7 7'.., -:.7 ,...-
inl /.i'll.;. i J :,, III I Ii' 1
Farmnc'ws~~ ~ ~ deI^'^^ "l'""1
_ I a,. -../ j7,' ..., ',

.~n -j- -' a^-'i `1?^
VI E N E ^ d^',," ;.:;; ,^" .: :'l ,' i. ,u" ;,^ ^1 ,
'ninnr PAK O n n n 1 3;" .' ", C ."1''"' '' '1''^ '.,.
77017!010. al7 .oi N' FI 775 oio n7 l l7. | r -c 7"'. .'. .7 7,,,

In inu .^ III U-03< ?crl, elGlu >' Or ,:,l,, q'ue'lh ',^"fi '
61 o N | I Mq 10 u 1 1 p de Idq ll rrl
A40267 It 1. 4' 777
,, l ,,7o.7 c , ,,,7er l, v-40,4 i f0. ,

Sln M1I|UF| lta .-n.iii U-It~ Ipl Ie:++ lPF. tud ,d, '. par ntadbl ',ece r ", Ba-,

lO 3 n.73 a. ptn u,- .I.,7- ..... a"- "; o.
Intnll111 n iG T rTaa orm ier!n [*"larM r0! I ^I I,'li'
r~~mandina ~ ~ ~ ,I r. S Ra :M.I 1, nor do rcl' ie iv rcicca
Farnmc7.s de ':,,7,+,...,' ... ..
87,o.:do O,77,-...77.. 7.7 ....77.70
8 t77urn o dI7HOY ...f i-f7. ..
D EIF R I A II A A trdFO e:u . r ,, DF ?,1 .e i.r


Z TOjl J'. 777 *E d 77E 1 77l . 0 i-'- -
M..l,,- o2 7 N D ,,o 7I. o,.

re, i OctMr No r,,. M .+? -. .. .
Nuo zuiur Cali -I' ^ ^ ^
62 7-,na. M L-e 0 07 AL 7r 7 .7'h lr 7. 70l,, 7I. . .Ii 7....I


1I7'n77 P i7 77n II,,7 7 A o 77 1 1 0 .LA 70, .77 b ... ,
847 l 707 0 2707.7 0d403 loti 1ludod I777 0470070 774 77777.
PI4 D Ij d7l 5 7 A '.or, Nood l:;l M0l770, 0 77


Plr f n U wlR Lu. A t.111) 11"r'"':' a'l.1 '11 L +'' ** J"e
le. N. 7. -. K .. J .' ll., 7.7,J 77 7.to r7..0 Per.No 72r. 7- .r7; 07 .7. 7 0 0l, 71 7777 . 07 71T777 7. .
rd 'i fu .w E+ H I I 4 ll Ir' . i I... e i1n
A>" N " ,, 1 'nI, \i ... 1 +:4 |+..p'. ,. =: r ; '"1r
A. -.''. Ier. 1 rJ ,a`l M1077 l0 7 a ,' 0 7'da7 '.50 .,,'.
1-11lot.d y Amman 1 4........ 4 0 't I'. ..7 ,
A9b1111 I C111n" -I13I4 &ran).. a ,'s'd en -i- . e~
nir~ir SWM
Ro.llan.O o 0 'l ,' I 5-k, in 77 ln.'Di .n d ,eo ,c el

770 l 00,77 n1 1 7 B P .7777770.7,p .77. 7. 7' 0' 777.7
7717e71 Fo L A L ''l,'en+le )' ...... -O.
inJl. 7 18Ia 1 77 .'.7l 7 ,.i 0707 7 .
Re1 Wln.l 2e 1U 1 '4 l 3 1 .
Me I KE'ARtLA Am 1 ,. hr T, -- r odae7rdoa tin74 1 E7t 707 U.U 4 -0 107 7r.7ll 77b77rn ue 7 ha7bIe7."" p".
A.,l deco No1 0 e.q-mu. U-1" p61lto de d dqiurlr terreno cercanins r


7San M "0.ll Iuey U.7. 0A 740 dad,777 par777tablcr unagran
M RI 'I[. Pr.l l U12", "-73S dnd brg*r IndoI.;
Novno.- No1015 U1816f "n"Iondolhac70ndo7e0una&ediffca-
w: 11770 .' M N TE 6n .e e ntadaTorx-
Infant. 1151 e"q rl -"7 ertos enI., Mntrl. ycontorme
rnrn.rUdn. "1 e. S Rift. M-*11is lon Tnodernox reglihnentos penitenchll.
1rl .Ooou rNo 423 U-4119 riot
S .JacJintlo Is e.a 3St. R... M.8714 Del rumor no pal,6 Proemo
DBD. AV 1MINOCAI n7 dp y publoIn),.
ELn RIO Po loNo f0E7D 7 la tener 7 e.enuevo7igno7deprgr-
zlanirbren III iA)eviiiin- --9191 a. .,L.) It r.,- a .....
Infa n. No",466 8 :77 70 L7' .-41 i.r Th-.
M-.1- y 11-5, ~r, L,, 1. 1 4l11++i.L[.-i 'ar _- ..l i.... .I,

rd......... .. ....... rei i
r ~~ ~~ ... '-6=" c'r.r' ,I,; eI. ; ]''. o., .:
F Ft-'d.o7l 0l ..7i'.7e70c .. ,
is ii rr7n74 F'770 4
31 No 162 .a 1 F ',. Ird.,n. .. -..
17 1No 104 .. .eLA,., ..N. -,
lFo'7i 7'.o77. 77, 2 0 ,i .. 77,
P7NoAn er.lr0 N ,"'9"
SAN TOS %[1A F2 I ?
9 1A lt411r. y J Deis 1i, 114

Union071,'7x. sl.7..7.77.07 .77or
777dl7O7.070 70770 7.
07Ird. Pal m 0No 1 07 8 7
10 d .Oc 47ub .W 00I.4
In do Octu r" T H droguti. X.?24T
Ca., d 7 x Iop Piomo I4
IE] CaIl arloi
7177d7 del Cero o I-o- 17 4M107074. de l ~0ooo 32010M.,
0I 425 7,4 L70 t0lPlo 0 7I. 7 M ,
5-na., or212 Icel 111, 1-.I 1 1i ] Wi
p'..ell., N... 218 I.An
LU7T/ 0 N0o LAW 7ON
0 M.' N... M2. 0 o
F11k.--I ', P-11 ..II I"
5, j. I 5.
P L,er -,D N- ,+
I. A,;e d o 7 7. 41 1 5.7 1 .
MA^I INAO


0,07 7717. 777.70.
7107 No 0 e d 77 i-r,. B-477B d e
~I, TI,@f C .,-laed RAIT.B 11437
A7eA.1 .07' R 57 0 a02177 114
-..-,7 -....7.7 I 7-B544
5. A -.) M YRep Pin, Mn I .
II rg l e ol~ rr.D.r R 95
der00.AnL. Celo.0 L L.h" oro,. Lo o' .0'
ARei n a r ] A ratiB o W B. 7 Inv
I_ de l, 51;B P-o,*III,.?4 tL '
R eal 07 L 7 77 777.-I 70 87.7 4B
0 Mom ,,, S, 1 0a lFelici1Tao130IAM
S 71 .070 G Ph,- 0 .,7 o .. 56,.7170.'1
Irroran v Mn~eo Querm.oldO, 0D
der, cor. L.'. aCemuL [ L- B A.'r'To_ .
, re-,lFI eC-n.. Wa~lar
III. No 6 B etaLla ',.
q,3.erue ffiMenoo, Ter- aBods ell
&IL h R eabl B10-74121Im w
,'- .+[ .EI ... &L- II. El javen Treto Ian hlWe d l e r pl s
Rip~arl. Pr.gcilM II BO-7375 Ien


Tendra lugar una importante reuni6n el domingo. Po,| ....,%RES .

Ia que ha convocado la S. de Cirugia y Medicina ...... 0 .......

MATANCE-.AS.,.-.:..SANT.AGUERAS
P PtrcMonelloeSbater , ,
n oEo 4Io [I qo R/ ., r-e ,n ,- P oS-,M o, --,-to.-.
C rit c i. 160 .0,77 .77. ,,,, 7 E7770.7777770 el 77 to77 Cuba.7777777," 1 "1 30
!g. hIc c o l de 1. calle dc S. -.,,3,,,'
" it 1 ,-'7 ,--,.. l; -,l ,.., -- rma...r..,t, ,
,'7.,-.477:", 7 ,7 7';:'. ..... .70. 7.7ant.a ..... 7. ,;, 777777 !:,7777?,7! ,,: 77,:..,f ,,700 ,,, ,do ,v "77'' .''7,,:: 70

" Li- .. .. ... 7. .. ...... .. ......4.-. ..... ..,.7
.,7.4,,, 0 .. 7.~ 7 7 7, ; ,, 7 7, 7y,, 7: .,-,


"'''.0 .. 7 ..IF r ' 7 . . .. ..
LI'..: .,.':,. .,M ; '' '.''" ..,';, .,,.y ,.r,,.. ., ......,..... .... .. ...".. I '" .. "' .. ...p-'A,.IIm '";~ + e+" l C le h le A m g ~ ). le ( +rdnj fl--r


I .. .,..' a : 1. n,.- 1 -. , d :. . '' ' 7 + % + + e d o o ( o -
Bejo o: eeUr d..'1",,."-........".. "' "' u t" +a En .G ftn del l itwadin dl(n e Cnd A rdnl a sn d qu( i frdea dr
--v7La ontiugni, ,,t i s 'I I ....

3'.eto d m yr.e1,eso poun,- d, i -- " 1. . .p. eneodrn A U Fh e rifiltdno rndopio u xu nd lta
77777p.11 17717117017d
P'riadreu.as7... 777777770707777.. 777'7,777 ,7,-7. ,,- I.El d 77797077it 0777777, 7 7Mar7,7J.".
7 7'77D. 0 70"I7777777's7I.I- ho- r7,77,"70,, i 7--. ,7-707
In-c- de.".' "i:7 """ " I'd.nn en 1.s F..7 0 7dartdst,7doI I
7777777777.777777-7i7. ..:7,,.7,0,7.-IcIs. ornpro0, 777.. ..Id,,7770777777 r rill7. .7r
L".:']a [I da L nunCs,| r cle. '1 co : ... "' 'p f .
..... ...... .. .. ....... 4 ......1..I......1 D..... .....(" ..................... dd e 10

on,_,- 7.7,.-,',1 --'-0... ... Promot;em r a rm
10 41oI...dnet- M -1 1. l, sii a a d1 1 olo

.. .................elie.. ,o. Bafios obrasd embellecimiento
ia. d el' : p r es e nc e ; $;fi n 1 t n : : : ,' 'u c c.. ,I + in y il r r r e e r% e p i d b i d a p r I & m o a i a n d fi e
7777777777 7 7 '7777777 '7 : . I .. 7 7 . .: 7...7. 7 77777777 .7.777
7 I 77"-7 7.7777r71777707777777s.. 1 (777177 .777(d777e777ll~77 0.7770


3 ... ... .. -.r.."'771,77.7,7,,771,73. 7077777. La(.o i7a Id as Canal. 7,i77 d., 77 ae. 7 t
e. I I ..r',. m" 1". .. c.-u..o. d re a M rtomcetieeru+-,on a S n D e o d s

'.' .' ': r| .:., *: --:7,,- 7 ,.,-.,, ,77. 77..-,-,7. 77077777777"".7'7'777'77"7707 ... .7- 7-.- 77
77777:,777777 " [ [ 77., .:- .- i . -. 777777. 7777O 7777777777-7,' r 77777777707777774 o77-7 7777774
PI" q'I .. ; I -- L -, p:- .,, -- .i- .. i. 7747.. ... i -7.,'1.7i77n777d77a7C7777777N777 r o 77a ao'.77777777 .7777o7077777n7,' 77U.
II'" : i i- Z 4 71-i-, iI" = ... ..... "1" i-i J i 1 = ... ... . . . . . . . . ..d. 77C77777777ro747t7r7l77d77.n77r7a77]t 7:]
L .. 17..',.I. .. ." I '. 7.. ,,-,'7"",7"7 ','" "'-.. ' ro n a d R 7.77777.777777 '.0-77 .". 7r7ear 7 .7 777,7. 777na7u-
i r:,I . 'l I .. ClI' 1 N i i l. .i ... 7d 77,gu .and 7771 ,, ,,. ..'. de7 7777 u 7 a, dnr.77 nr F 'm7777077 e[lltd
I' 7 7 7e.' -7 7 7,.. ,.. ,,.,. ,;- 7,l 7l 77,,l... 77,7,I',"77777.07'7. 7777...i -,- ats ltrs fcae 777 7777777n07e 777777u7777medla707m7n7.77777.777.77
77.....- 7.. ,,' o ,77. :, 7 ,.7 ,', 77. ,7 0 ,: 7 ,:0 7 ,,,',,," " 1 c ,- ,,, ',, C .. 7.7.7 .. ., .. ,, ,. t e ea~ o) a
.,-.,,,... . .. .r o7777..,7. 70. .7.P 7 7.0 77777 II .. i I 11 s at "1 .-...077777. .. 7. 77. ,-,-,-, 777770 77 ,777.-- 77 ,7 ,7~7 777nt7d7 h. z 77s7.7777.
7 . ._ 7i,7,,,, 77.. '7" ... ,- ,- -ea ... ..7 7 '0-0"777d7777 7777doctor7 Co ..
7.. 7-.--. ,- -- ,7 7 7- .,r--- 777 i7. "-.77, ' nn7 i3 n G ~ a 7. i .. .... 7r 7ne os ,s 7 .7cu slo e 7u atf .0L e eil
i-: r .. it .. i : lJlll:U ii rlPl,,:; ._., h, 1 a 7. 7 .. Lcsvs~eseae -". 7 : . . . . 7777I 7I"I? 1) 777- 77 777 777...
.... 7;,,d 77 ... 77'.777777 oo'77777777.77777707777777 ;a, a 7, ... .o, 7777777777 ,:.... ... ..... .. . ... 077077777o707777,o717777
77-- 0.77'.'.-77,.77 ra777a7 da777t777o7y7 or7777 Ar77ors7.7yq077777777d'. '".','7"77777777707770777 ,.'.1.7de0. ,7.i.7.,_Ia7Irda7077r/ 77 tee07af7
777.7.77o7- 77, 770,7,, 77,-_ ,,77, ereune,
,.7 77077077770- ....777 "7n7o7077 777777ra7 .... ... 0 t 7e 77 .ex 7nulam ha 'or DEn 7770. 777777 7 77777770
e.7777 77 e n .o 7u dd'e de7 pthl Anr 1 n. 777-3,77-V-I".t77777777.. 77777.7.7. ]..,. . . . 777 7777 ur
.7 77.7.7 77z, 1 'ld 8 q Iac; ..''. ~ 777 7 07. I 7- ,... 7l ar7ame 77777o, 77
e7 1777777 7777 el 7 7 7777770777 77777 777 .47
a7e7, 7'-7, .,7,,7-...77+ .+.I,, .e . ,,7777777 7777777 -,, -: -,-+ .. 7770. ... 1777 7 707u7.77n77 ,"7 : :. 7777777.13 O ae tz... 77
,,.s c~t .. " ' .. ;/:'-" . :"-': '. -'7 77777707777",7-, .. .7777777, ,7.......0+u7... .-d :' :: .... 7 .... ..
[ .. .7'77 .. .,., .'-.I ..".. 77, 7" : .." ; .. ". .. ... .. .. . .. : "777777777'."7777 .. ... 777)77 .7777 do -, " ~ '. 0 ', 0' .' I ;!' ,

% ...".J,1" 007". P1 po 1a 07.00a77rrand. .. 7 ,'e 777,777,77700.:4 7 .,,,,- .,-,.77 .... .770777 0
7. aa cn e orl ' . . I .. .. r777 77777077777 701 7mt77 77777777777. ... ... ,'..7 747,77'a de 770 7777777777777777n77
i_.-"ii ,11...i ....ii ,-,.4 77.7 -777-,,77. .7'.osu 77d0077077777r 777my77.7,,..'-,0I"'' I 7II'7.' 7.i7,.;7. .. 777777.777777777777777077747-..777.po eu que "

7017 un7.4, s n vsa ae rp eaa adrItv seo- +osen tt~ a ', 7r77"77"7 "."7T7"7"-77.77"77n14an 7u7e7o e de 7a7n7,7E77770onel 7de o 77aes 770
7i i ... ( t. . . ... 7 ... .. ... . ".... ....7. "' ~' 7 7777 7777777 77707777777.. ...77777 7777 777. 777 777 J777777 777777U7777)770 -
..... ...7tod 7777af0o4077777 de7.mb.. . . .,, ,
7n, Ia jI" A s e.ttbr e*.7. IA7.7,....l......oI 71u7G-.0' 707777777777777777077 .. g_..,7- i ,. a m e E_ 77-7.-7 '7- -7.. -- -. .
1.11 j'> ),..C777777v7La .77n 7. (0 777771777.7 77,7.Lts de m Ie oll
r-Guilerm-RodrguezRd- cRl .. ..ha. r=


eforJcosk eeM 'vGutrn 1 -. Cc. ]Iist I Feda po nL d'e al e edae, l dysyArIdi bao a cop rae on d Spa "a rea izaros termnnd
Pa ... . .. ..r I r e ae d e ,(.,.C,11,H .hI n p h dt uiSa n ta 4. s f rd ;11 ,
.. -- "" " 1.. , ,. co.i Ito on,, 3-Pd, a'd,'Esofna .e Lo ta
:I .''l ; pll"; ."," ".''J ....... :... T= IJ I es.ii.d ta Hehl arI a A E P -R[ $ ,rs.Iroop~ln ] -iA S;ueeVICIOd
r-s~~~~~~afa -'a, "i i,'," .sI y I ...aI I'Ir' " "" r1,no1.-. Brao de abaeriosm
: ~ ~ ~ ldn .,. .. . =- , i ,, - 1 lr , 1.-Montea~ud .
1;i,.C -.11,+ C 1c.. I!. .,-..e ,, 111 r, lu gada
1 La eMr. an Marcu ba Snnine- iz
f.', -,; I-A ,.,r. c .- -itett
1 4 n i n iso -
;l.,-.e fr,",,,h..e, ue, ue.-- pales de,'i -,'-'e,, anriarte
FeLb M PaS~ete- m.de Ber-opa -'d ra
ire t.e e,'e, A.-.f. ,I-,,, a a ia r .e en oroatIe. Ana As a" nm lu ta c, l b nf-i
,:fe,', .. m,-i:.In O1. -- h.n, ux ni dcoao, .p1an ospno
"s.:; a .,...:, : : : ,, e R ae lcc . o" u a, ,[ aa td ubioq u.o prvn ini
p i C .AI.al L,' l1 -'aat .'.........a el r 1.. . ... h3.,IO .,.- JI.".. ,:.. V I

c.VI od e c .B eoe r ,: a~trlne t, e n a oi':c:us .3 dti e uLa Cciol:]o Pma t. p
go...1...ra .A .Bc o:dr OtIca I'Poerpr'et~l r6...cc ... 'n I. d] bIorttuonL"./ Can
+ t .,.< to.. ."" , "I !. M +_, ,'u e nt nadral e rif- 2:i0 P.M. SaniIgo doiClae sarvi- 5:r8f riA. r.
. ... .N -"I '9 ..0 .+ ., :,
f'_ En Villa P i-n-'a, .e,.', r r........ ba I U -.o-..... Jet- l.
to ro. e!P o 'in,,Ln, 4n r.,.I- s o:p,,,.-, ~a
do. p r-- u Ific. Stritall.; III _- a e. c.:'.i '" e-.', nc n"i..'rr,.uo dognaoa|a," de clo '" 1 t5
Jia lu ucuoIn drd.rrd eoal A~,6,;-ij Yamia .... 0 q m I t Y; t .de. -Auor nt inCu u11 ni .
U on-r1 ie r 1,-01-rin10 arR0ll"1, oglifian.l rte. ur tinalrr"", e9,--c

I.as. M e de. ,I+-,. +f.,.,+aT.., eIll 4A M i"',tnc tien
;clnbrri nnIar,,un.,lit..... ro tfoil + O TSR ] iO RE ULoAR In rdad E IVIIraPP J
r ..Oneo,! :,rel". "1 .1,_ rrarzn. Pa, Dub T4 H b aI a nn. I,,le ... InaId
on II .. .. im 0.1II p l tr ." 'l Ij b c.ll e. r ..- ..b .Itis
q~..o A +T~ERI ,1 a 1 .' ,,-, 4& I,- 1:1.,-, 4--' rT elu o liID V dt IIatI a 7 Vtt, dl po
n t cIr.il coneLn.asIIi e .,r, p oti tir-I i f r 'I o es .d e 1. I,,116n' Pt"a-. fu I *0 I 4 tll twftF i ror Cuti 1 .3 ep ra
r'', ;ru. IReren -e ii :I ,- "' ,, e] a fuijt,Crqua, Estados cnidts m ies a j" -y Itl7.1 n cels10. ni e
I.- c- r 1h I... e prre nr,. c -,o me r .L.. B ;hab ed r.n isd en, nos lie- ][;rJarfin de s cr"cru5 .11.15
I Jr. 1.. oe s 'f u d ,':~ .'' at er n c.1 a r,6i : s c e a~ e y n a e n I, .. p er.4 5 2 .2 0 ouiue 1 .6 1 4 ..
ie. selr, r uoal, in ~t, .. 1-".1c...ritria ttlese ~a v.ia. oPis j ende rn' e ua ./51.05 curiS '.PL Ofde Cult l e111 1 r.1
ra~l l., e .,;" ,e z [.: u r, ,l .it. dvnm e to 7UN~i~ .70 1.0s0'to eI.,B y ens0 1.5
e e l l a o nltu rn. "-re L a .- a f.t. Ji T s h u r d ei r I c k y a
M uf rz-, Esteb,:an RI, on .-.,,q.-,. ... a en ls saone

lmeenity, bendel a-o e l c pRe eleo Teh~po Ae1 IaoneNturik.--Lreel""a
I nM IdelDtrs O e ,,, rle anei zlr d r e et Aa e lrale lle 6 en ',,roa ",d 6lo... t en Ia egon vul" s3" die fr d o am ie ceae e lti
7i77 le.7077.0r 7I0e, z71,,7l loco777 lo77 i7 7777 ,77777077777701
70777777 Le.77TI7777777057C777e77 C77o.777777s07gran7. 7 7..r
77777777 077 77 1777777707 777177. 777 7777.777~ 77.7.7o777.777777 .7.777777777770 ". .. 7 7 77777770777770.;717.:,777
7077777747777777707077r77777777700777777777.7 77. Jt--.7"d ri~ruo .
7777 77770 doL.'777R707777777777

Mac 7 77enzie" 7, e te r p. .rl elgg n e- zo P e t ua i7_nU.re77777.77it,1.7ips7....
I"7' I've7777 1,777777 .r.
I 7e7te 0 .1filit777.77 77.77citcre -dioi e I fe d os ..771. 1.7- uVa7 n7d,7I7777777
C4on onrcodo en7. Too,.ri '7-.". 37.n.l~s .7onna7707777'a Iran ".7d77770A"7e..c7u777007.70.777011. 7,1run..I7de71. rulo.
~. .. .....0 .0.o.7 7 77. 37 7 7 77 77 7 77 7 7


......77.7- ,SAle. H- -raLD S AANkP E A QADA SERVICIO L C D
r7317z0.777 B0777 de7777 te, 'R ., o0 sHitl o777 71
Mcmt ...7oil,,. 77 7. 68 70706' 01
07074'.8.0J. ooIogo77.Ceb Il(7o
16Lstd Mc. 777M 07777,. 77.,. 00 0 Oogio oziI 05
L 77.777 7z7.o 11d1e77t Moooilo. ConM
dinp7 1. T ll,--C. c.r.,70haVi 77777777.

7. 7.747 i7707 77.0 So-44 o t Cn, $2.5 $55

77777008.7077107',. 1. 77 770a 77707770. I 700or
ajrei8.771 a ono igoI. Al6a 14.30
777070707700770 -i 7 ... 77)FA7A7777777777.
:1 re, p ule H-- .. 10.15t
Mrne 15.55ccaSnhe leBr
0074ro. 7 7, n, 7 vs.. nits777arca7760 00 070007at0.77Ana Al
ele. ametoooleios
7.770 7777777at77Reall 77070 Oogalido 77.00.7.07
d'70777 0 777 707a7000 0137Inc.0,Gooo
01.ool.U.' e10 4oloo qomoi G7 Mai.77'77 Bd t, l670 A-oHtl Nw Y k-L Ro7o,
.0.00041 0 II p.07. II~~od~oHa0775.71F "- r--1-777 t.77 P.
0~ 5777. Mo.1.JoOQOS 0,,,4 ,0~. 7.7777777700770 _________________________________I.


Pagina 21SJ as5lJcaoos


IMAis de dos millones ha recaudado SECCION

la Aduana en seis dias de labor U.OO13IICA

Del comercio nmaritimo. Importaci6n de .emillao 3d16
pinientor06 Lon3ate0 Meoimiento general de buquer. No Campre Maquinuria
CRONICA DEL PUERTO r...' Sin Antes Visilarnos y
Par PFa Pore: Birbase "r' -,, '.8 R"P0 0.3,+',' Ver Nuesiras Precios
L '-- (Ic1a rr + l c = +a+ + h:T. "l A[ll~q 3 .'[
vcc~." .'I"Naqluwas para loiisr.

,ac dor8 i p ,bdorai
e, 66.3 i do pu30 do ionano
Scia do bolas cho-


,.. I', a o c." ; :. r.. crs.i a a, I .-
88L i -36.. LLAVES Y SAN JOSE
3.6. 10RIANA0 TEM. 304735
S" c:..'..'l.


Seguimos Vendiemnd

S AUTOS

"II3 F ld b:doD o- --
r , t '- 6--6660663 Do- 6 .63 ,:,0hNUEVOS


%i conE I I a I I, Solonosoarofaipodomos bacoiro
.1 o, s,.n 24.mis.s.
t + e W -i ibi,, i , -leerirtei
366 603016116 1300 MAO FACILODADES
1C. MAS VENTAS
MEIDOES NEGOCIOS

6863lo6 Los u. 08630888686848. CARVAJAL, S. A.
6!as3 30386300d08 11011666 06080.008 06 La 000366 Agincic FORD Nwicaoa

188- 11- C-.6 18...36 083 Ieer, -0--.-I


368'I. 3686 108 16 _3 f
.. : -.. r, .] .- ..':' ', .. I 3 L:_3''6.

Ir,,Jol,0U8 78.' I 'i T l63 u 3.r:r.+ I I a f ~ 't; k I'"
T ,'003016 ,1 ,:-1..86.3 I.... ,'8 -'6 .0 6"3 6 6 ".e 8,: 1. ,-3

do l... -660600 1 6., 6 ...66 3 i s .
cP r.,je a l S1r i i" .I I .. . . ,. . I I
30 60636663306688 0 .38. 3 1' ... . u
Mr7I.1o r 636011
-.m,,....

do 0060610pt 66n1 88mJ.n ,.i,, ,. .t ,-,36333766 3.,8,,, 0,:.663:,30

de160803668u03 h00 30,: 63880........ Ao1, y do,, l i,' o'.'6: .0 688'~3
0.863068 UoJd- -3316f8, f3'.'3686008o88en *cn~ltasd...pooooenol do 13 A1 Esela 68883 P66e,608 rar
t0661616d, 04368.d 48r 0886006 Io1rl.. o s fuco rode pet e
0umsec6n1 66-03636 de0 lri a n
y L 110636603 0610606. 6.. .,:-.. ,,-; :
--d l ,. 1 o eoo 06 66,:0.6031"6.-, .6,. . ..I .-, u., ,. T . ,J ,,"
..... .,, ." ,,.,,c -,.I :,0606 'I.6n


d80 1".,t O 60.3ro 0.6W61.. 13.,
a V ,-" C .. ,. i .. . .

dnot,8n 6 3 o i, 60 ir ,-,,.i a do.. . 33.'I prr'li i a,<, .,
60nl 033d .60dm 0663 66 0ente, Jeie doPe] r no,, n.I" l ,, d.'e' l
A veri a d P an r c- i a111 .. ...il 1 l i~ l
d R e Ag lri c. e Itu r dt' hii i .,,, I '.. . , +i,,-
m130600 006A3loss6ee33uet.6 Honia deWrd"allaz s
t..p aii r d neb oi d t cump d j/njpr t c inal fnl onarlns d] Pueto,.
.na 08016h6060,E'a,,0103 ,e30.- C. Consult
lor 110366 .368 8 63386. 610- 11606f d106. m0363603 3 ''' 6' 60en06c n ,,8--.1-,o0.3. d"613"80 do : 6


13066306 o,, lo do... 6086068. 8 1 366030 003100aI 0u8 nerio~ 06606
mere 0 er 8 66a s 1no 6e6asrIII 6o8ott. 308 P06i6.H p l de l z rr
633' 86..3,,6 88 3003:0 08 8 06136
F,6n36el c1ts e d8Iooolo e
unt ''.t I..a ne..... Ent,,,oa l c 3pa'I..'",l, 1.
ne0 300636 c on l060 14 do 1 s8068660s. 3066 06663 La.ar 6 oteo d Pronld'I 3, I'e&mr1
100 de3 6Ce3de. ..

6 j aii. do. 6086'6,16:.;.333..
b. 3v,6 0 8"pitoc ai d r o n La tome d [. .

,'lut ,-d13,, in.. 0. dode e pe rid t r, i: 63,'' .o.
Mos aeria la. amad

e on 1. a. .i......t.d j e e ir 1 h -

r l u 5 n oM:,r r- .ta .a d ,. ',,,.....
ddi , ,-,-,Ar- .
..cl -.. .,,- .,:, ,, , r e e i Io r

merae hp a her o ca ]sdo a. ..ver as III : ., 'I I" ,h' n
C a n er ls l ar l e r a n L a d a 1 1 e 1 di d ,I H o1 1 i t a l e N a . .
.1ar ho eN acruro. j f d Par c n odIgu o r , ,- r ..
n ,. .o|.m I. m a Oil. ::I -n ,11 :,Jeff
fi P u ,. tr c io e d I s nul e ns d n e t. .. ,I ,,d, .,.:
1ce eliit.maensdedihs u ....Cu... F I r ,e


6.06. 06l36f~l10603630066166lJ 6,3 ll
realmzn con mralm a Incrementar ]as
serv6clos mar0t0mosP oara el trans0or-
te do 61700 entre00 l66 6u8rr de New
Orleans, La Habana y Jos del Caribe.
a ]as motonaves que tienen destine-
d.as a ea ruts. entire el016 l1nueva
Marin incorp~orsda a ese semicio re-
clentementea.Ilncluirin do0 nuevos
buquel de 2,500 toneladas cada uno
y r6 3636 66r0 6los cu6lesihand 0
comenzar a rendir sus viajes en el
mrs de mayo Er6xmo."
Exportaclomel
Lms exporia:..-, ow zai,q r'
el0pu.3 003de116368. .(e el 363
.6el eor6. len ... t i,-,,., ..

3 i-' 3. ,' '8 ,. ..3. '0-',',.


Pide R. de LI Guardi1
que se apli83ue la nuc83a
Ley del Retiro Escolar
El doeto oFo Ia.7I: C,-,31. y
13etll..prelidb,'de LE,,.e- ,& -,a-
del ltetir(1Es.:,i .. r -( P.. .EI
co qu 60860h 66e x .',,3 86
dose aprobad: 1 iP i t- l
do88e qu7e se86 co l ol e .' .

U 0 TI o, ..i, v 36.3... ,1..0,,,ar,.
6, de que. l6ant6 6an6es8 se e
,. 6660.... do871663e a 8e
Sr,:a+s us e ecto.s


ANU NCIOS CLASIFICADOS DE ULTIMA HORA


PROFFSIONALES
I ABOGADOS V NOTAIRJIO

BUFETEORTEGA CHOMAi |

83 rT8 e-i ismDo im
w'o--rILf w sea l; i P j
COMPRAS
S CASAS


oEtsw COMPRAR
L COMPROI I

Edificio Habani, VdImdo,
Ls 510808., hasta 538,000.
Li. mar at -5I96.
,- ,fic Habana rleldadorl
UUH.D.42489.11

COMPRAMOS
Cams. democapada *
d-sde 6,000 i 15,000.*
MENDOZA Y CIA.
Obilspo 305 Telt. M.6921,

UH-c-i- ii0,


COMPRO3
VEodado, aproxlmadamnlo

do 15 A 30 MtI.
La Serrra hl eo.tMia mar,0. WC-r

Llamar aIl F.5396.
UH.D-4246-90.11
COMPRMOt
Ceren ars 'desocarpendel
ede e 15 x,000Mts. 00.

17 NUEBLEI. PRENDAS
U 5692, MUEBLES Y PIANOS
'I .....00 6I68 16 d.,. 80. 3 8olor. 6VENTAS
48 CASAS


VNDO CAAo 30. UAA. 91JAIN, .IR.
W,86 al, coined33 r, 68 63.6 ba.8 ino,
03080 011111 317tar34ia0,011308I. 883.
386 88 4M3803 63088, 0.0 668.
'.8 8 0 La8. 68

REMATO


PARA RENTA, GANG S4
$75,.00, RENTA ; $1,.00

4r38rlllo prprwnlaoIyi)
,J.O ee.lj- Ir ,,lc ,:MT Ll| ri-.n- *ii j Farno r C.rs.1 rarr 7 e i
Vejd d ,o a pro 19 .,,.n -
I3a s1 636 .3 M -6' pi33
der15 x 30 Mtd,Llajor ntl F-5,96.
urIo 7 AU[ fLtt P E..An i
Fa mill."a e po
.,i I nf l t Co l .. "a I oitr L i"
".' i0, .Oell 08mpl l60 ci37r0 ad i
..I.a EopoID.:w -... D*i46-17o1!
Au 7~ "Id rkc" qj e xr..np,. f-j.i T
i 38. cr 6 aide
d. .0- 8 o.8 r e
338 03086.8 8e3l, 88
'1..Pai e p$, -IU $,A I

riNSq-a i 38e 8a0 icf06
I8 ."Epn d,3en36686 ..,08 76
U _. an' M de-Ql rlt .1411gX451
r .6n 3 0al6=X.1 -1060.. 6..-
IJ r"n',"',:d :," 8836"?,;i ,, ,


6308380 do 00 86 t tcie.30 ..c
PARA3 RENTA803 8 GAN3.


063881,0t RENTA 1 1,80 3
368 aCam0681i.4.Ninot.-.,
Cut MEl, oSiso..-,losi,re ri-l.
6606 86as 31 68c8u, s
-iI 1.,' ,,% i -io I l a .... ',i,, Ii,' .....


6.o.-, 60363. ,-,oo. a' .a..a. l,-.
,, Ire ,r.n'Erres far1 't; '"i"bu '",e

0 IIIAC i0068 de, 18 6318 S
Is.V 830L3I6I."3317 F3.8 i.6
0..6836038 .3 ho..ois ,. 6
dar.l 0Is76a,%, 8- ,-1 .68r,
Minor688- 46,8.3pr 'p..- .-
J.Ir 000a., 608688w.3,,8 30 ,'i
8886l .~e 8633, C66,"url08.3-6""e
... Iq. ot .3:660 60331,'+"i,+d
6er.8e 1306F0'e 5,0Ce5A enh ,

Is 08esIr, Iae If 6 o e 6-.013038 30378 3,60868361
Iitsd O im- s1 i .8.6e .6e. 1.8 .


6mb SiaIIiat1 iond 16W143138 1 c
,-suaoriftde...... .. g :.,;jai

Cier do c631 Mod., to
r ma y or. l da il U M Ia
trad ciTIpant. rC 1-or I r 1le i:
rr 'Cll t a nMCI. aullOdl a


o ,. ... Wid ..66 -s...'0"0630

d to C88041. 88810Ka. 0T 0.1 6
Carm6enM00. Aba d o PueTar...,od n .i,
I., ni .erils3 de l p otg lm t reent v de I vl.
,a rnot rl d oD lberad elo i no yoQ.-e ra .l
tan&1 nd


VENTAS VENTAS
4 CASAS 48 CASAS


In version istas -1-SL41 1.1.I"

Al hbacr icalqulaer 0opera03,60. .. ..,
cl6L. hagala con la ilivn i s ,? uO i L'ils'I
cL6n dd corndar clig lado. .' '
LOO ape1C0"oracini.alrod
pa mImbro. del Colalo g is ;. G
do la Propiedad lureble. In's i
afrecan la mayor qicantla.


REPARTO ALMENDARL. -- 4442 11I
. EI, -A 10.- ,, I.... I 1,,.' ^ ,LM ,N


*' San_________ntosuL Mejare Santoa Sodea
S SE V+E N::
VEDADO, 11 25,5',' 50' 1.' .... .. .. ...... ,..... ....

LiH--3-43-5-1 _____ 10*- "-451 -481
,. 3Lo ,M.e.6 ,an,6 to,.,
0,-.' 16j 633130 ... .,0 11 ..06 ;,'.;-' '.." .,,; .u' . ... ...
Cis. A, oIo-. .6., .... 3-.-+t,-
V~tEDA 1,1ro ... 25.,412.,5-00 ',,.'-'' '.;?, -7
Calle C. prbximo a Linea.sr, .I.-3 '',"
8etro. M6r3 a 636e3 o1316 call6e8 10-Di0. t4816.13
p803. O. po 3b33 il5O. t 6.1one l. GANGA, $13,000, VACIA
M_9189. D. 9 a 12. ,, s, re s e .,. ,. .
636680 6 . ....6 hal6 ce1 tral3 l0 ll86llr' 1MIRAMAR DELo AZO .
~~-Relin~ na W.,P r aL i llhi
SEVENDE .......
'1' e : +_ ." ... f.=. +
V ePIa dc 2 a 6. 0:-6-38-10
lujo.. 3relidrond 0call" 22 CASAS BE APARTAMENTOS
numer., 34i.1e3quln e i 1' .0 6,866.a 3 t6,6866 3180.0I
3Ja86 3 0rs iqa.D $o3 63 ,8 g 6 a 388 63nt., 684e
0rra 46r0n,10. Deiooupido .., 33pat~e 866663 036 06 3 Otto 1.0OO
6 6~6 3 3l 3l-~03. 3113, 3$0.m.
tIH-D-3443-48-lI 'no.... 630.1:-6


Vend, edifillZ aIpartxment m u
contruldos. escller .rl l. ~ ebul-
,a ree.1. j r-ntfaaft. Irenite pn-.
4u, Pr6.xtmo Cohegio Ur-ulins. I
Delalle dueao B-2219.
8--.' odr, Q.. 00 dd

Resldencia Sanalorio Vfhora
ore.. I6 o.b.rbi. 0.63 80nd6.30 d
casitasli]hdiximax. Cclretarw7,300+
a nblIle. Ud0 0833. ex 8d' n'e6 d 70-73i
e6re8 .Ao6t e u uean 6l. .r3br6-
cld. per G 'bI.1
________ UH-D-M. g-4a-11

OPORTUNIDAD
006e.303 I03f61.6. 08 ip301.0.e603
M~z.-o difich,. :.a irta -., ,
3 31..M T",.,_ ,a... i" ,,.


UI14 D W-i14 11 I

E:N LA PARTE %Lr\ DE
,: TO, 1 .i T-RE/
,W SFNDEN 3 HLRMOtiSI8' T el 3..- R 'i 63'
d',d 'e_..... :.,, .. ,,:


409; U.576.E f LO MAS

CENTRICO

DEL VEDADO
.-.ds. an to ,a
rhooloio del Vedado.


EDIFICIO

COMERCIAL
impladldo i ,alltuodo an
uni aiqalna dd Ia cdi 23,
prials a Redloetsora y al
Hotel NucnaL UMagoieS.
minis ed lllcado coa macri
e do pllr's ,o:tldod&. i2.O
makes do efoRadl n. Doaa-
do do So ialdo d abxhl.
bkodi y at esas almaoonis.
Amplias locale. di ofltnan.
Pwra 131818858.
US9 rWW05761
Ell L0 ASl

CSENTIC0

ErI- VDisiDoPiru
To rodooVIoH ,
un iiun rdil cle2.t]


dc 2 0 .. s a~ld. terrrno- e.. nt9 e. --
0 me336.6ent,8 6660336 373,0M. G30663630
3.3l331, 6 6corr3668006 6668868 A-9317.6,-53067
10-D-440'-49-10
CHALET MIRAMAR, $40,000
330836es6re... 3r n .6.p6 66333 0680310, -
63 4, 36 3 0668680368In 8.,
066. 131 3668060 11. 68 008663d
66.338 clo~ 3-63rn 663.ot 33.106clr
do, L. Cp. n, sFO,n-. yeconx. ~d

S VEDADO
S38,5110, RENTA $350
-.. ,.1 ..... 03663,6,, 3686 6 3.. .
M-t= T. n olinovend- ol don
6'6n ,I 31no. 6 6683. 11' 251 '36 8 6. 68
8663 388. 3 6M6- 6107 362. 6 6,63838 3
REPARTO KOHLY
$29,000
.ldr ial.Se "Ill.+ P- Trli, 'Re'mL
=I, d0 6 .rt5 308 M-10 323 3 C d,36 -
636 0110-413.
6 LA HABANA
$ 0,000, RENTA $960
3r0n ed800c6, 068736n303. 8 13,plant.
il lil netrs sverdader, San.
68D 86t006 O'Re16 36N .1n 08361138666
3031. 63-6663 300660r363 egld

VEDADO
$42,000

66 0: 3 o 61 6 3 3 6 8 0 6 .0 6 3 .0 I .
616 rl.d6. 68 6M8 1, 6. 0 3 68 6068

636 0t6o 6 3063 c odd~~. 0-3e.8 60i
LW -EDADO iGANGAS!
r-d-.,oo sc .

LA HABANA
S16,500
2 plant.. IndepedtenIe-.Se a -I& tmn .
d. 1e 16d 06060.rtel8. 8M.e 612 1orr1d 6-
leI 8 d686 6. 3 -45663-38 I 8
LA HABANA
$15,800, RENTA $156
36636803 ro86, pi60 .3 0dep8n6rn63 y88de
i,n0,8 .0.6 7-1,A.38 P.86 el3 6 2, 5 1.38
D8P0rtment3 304M 610 r -62
REPARTO MIRAMAR
$35,000
06td 6-,e 0. 0,n668y
013. Ti."6.. 6'36,36 d330 387 ,6-
8.. 08raj0, 0u0rt.. er38d .,bi I. .
d.. I.. drol, c-md~d ad.. act,. Por-
t61 3-61673. 0(Corred6 r 0363638
D-7501-49-10
REPARTO AYESTARAN
RENTA
Luj3.6.edtl3lo.,. reI6 $3"0340.03. Otto
i~ren $71.$75,M. Oft.6 O -t. nSAM. $807.o0.
8en8o v0r8m man P0r66l. 0-,0i3y-251,
AePartxmlnto 3M4 M-107L D-451348-1a.o
VEDADO
$49,000, RENTA $440
'. el. o edifleio en calls. e .l I C .nIe-
3do 80,cu w Y 60urt cl 8
eo..orb -o anbe lel 1 oid
tod Aoa d-n b omofdder. .;:tA;de y
pr rlnoId.p"ndl... nl in zt- + r.
t l M-107. 8corr6.or colaldo.).


8D-4-41-16
SANTOS SUAREZ
$23,500, RENTA $20
6p80lnddo iddifl.U .oI.O, bl.no.Iluada.
gentle PoP06,el,3O660331y IS! d8630.
6633 3068886633680630.8360o38idol

Almendares $10,500
V0.l., 388m6b3368ll3to 00tS8n6C8....
It. 3 3 8ha I h6 l H a.
0o 60386336363,63080o,6.81.6s, 6306, ..
6r66d8o, p:t6-'6838336 3 8760688 8U
lo6303n. Mi8db-88d.06. 36366dor 88 i-
to36i0. 3M8r. 636i 2-8663,

;MonaummnsO l ab-lrm]Gn!

RENTA $1,100
Habsns. Funio Inmejorsble
00,6.6. 688 A6--.38'- 8006d..,.
-- a ... A ll, fll it.
L' bto8800,ple0,ooClo.. 0l i pi.
Also Nn0 888 036.. .o....


jGANGA!
$3300 RENTA $419
13, In err. L.ibra Gamo,
08 .3- ':",, 3. ".88 838',". 88,;/?. 8


VENTAS VENTAS
48 CAAS a CASAS


Inversionistas Inversionislas

Al hocsr cuaolquier opera Al haer cualquIer opera
Clon. hagalta CODn la ILatrvin cloan bagala con la Intvn.
cLdo di corridor colrqlado. dan d corrdor colaglado.
Lam opracldona alroldas Loi opiodcloni obefricld
par mlsimbros do] Coleqlo por mlembro del Colioglo
do la Propladad Inmuable. do la Propledad lamunible.
obtrcen la mayor qaranbaa. oobecn la mayor qarantia.


ALTURAS DE MIIRAMAR 68^t03818 3C8"83 88D833iI.
86 3 ~ 638 ",*6 3, ,6, .,, ,6'6.','80 .., ,.8
1i .+ u-o .r s r.- o.. ..


lair, ,. p q ,, ,+,
MIRAMAR. $25.0110 D-,. 04I 1.
r CASA VACI A Its 1%11 '' *.p",..".''A ; A .'^

^^.Ea.t~uom" 1hY"o' AUY ..Pit.
11d.ml7l eomnd&. des, *Vd. .V d r- .
6'. y7.8 ,.380 No, 37, Auen3 vast. Marina
.213 '3 6 8 0 36.00L0
8 N rT8) 1 T ,83l S^8NTO, 3A08686Z, 01 633C.8A8
AIRAMAR, $27,000 r. iJu0. rdN. a 0 d "4.,
363 a.00, ,0 3,000 346dr1eue.686. 0d 8 331 0:..
meodor. 4 h (blt!efone., b n.lr, NHERA
1860100.... . .. .04 .0.,u .lt-d6.,
68638036, l lv1n-0om., ,3 8- CASAS' 0.0s
B-7123. 60r003, 3803 d. rido60.d 0y8 r. Alo.8:
cliehbaIon &Y uZ ablfonaY terra.
68. Teldono 3- 770. 3 6 ..
UH -D-38 21-48-1 D-031-41.11.

CALLE HABANA 33 830., do036Md.O686 .66.Dr. op 8
SE VENDE VACIA fa.brir iaprtimen. nlo 68 0830,
3$12.0001UA.S i o63 36 .1. |ue Ireneun0 6ind. S 7- F 66. D- r04.S 6.10.
6ren. 03 3 17 6. 86 06 6n0" 8 38 088ND| CAIA308 303386AD8 1i6-.@ '
mgif Pr ]ev. trU.edl o 6 63r3o6, 3l3 6, pto, Ai
para partamcnios. VWain repidod.. .h 0 poll T l .,ne A.-.Ito-
antes d. qu. e 1. I LUe mn. L~eD-4363-11-11,
A, erione ToyG le +4 .
0366 AA3. P0II08 .0 02 3 0 i 8,-8. V D
D-44- 66-986- 61.6.6I.3Q8 hud.
36d.8 .363indu0r6.11 nrman Iu. D ali.
515,500. RENTA $160 .6 08138. 3.8.6., L0.3 0U Z.3. 88. 5.
Un66 6uadr6 C.i0a1d de Columblia u,8re3. n-6.3581-13
T EPAR]Co18Uo .0oi de 3808088, 11838483r8. 7388 m 3Allroi
83AN H 086800.6. 8606 0"* 0800 63to 6808
30m,.et pa88 01 s ., ..I de 6MI VND E, ANIA IA6 T306 66 r080L,
6 3. 3363. 810. m8113,600.860. .1 8 6..coo.r 8l. .d,.I 6e6 dia06.l p 8.a
p68 ta unn ap -r 2 Itc. 3 72 = 0A deo fbr.co6.1 $08 .6 P ,000,8 W -3 .
b63A6 nA38 6363 m 806 Poodor -31 1 d4, D ir. 2Hern. il. llo.
I/.I b,33 e1 p i 8 e i8 6Cll, 3 e80 00016, 63088i0. 8t6a 3 didV d aI de"J do = 1rcla o I lses 1|4 a' -
...n. A u. r m t4 t A-n4 sinfe r d d onIr--. dAo cu p i t..ehal. TO


1111 066r 3 800 3part1. 6nt6 0 Pue 0.o6o0. 8Mas6n ii.i 31a ,
0r ,.6*60 3 36' d'668." I I6.6I l' 86333A.o M T tri,). Pd. d'. yirL' _________ 4306-8Ia.
r..dd man w-+, -iXm~d- Caem.do d

1*La1.,% `0ll e da Sr. Pr' eto.
CASA DESOCUPADA., D5335-48-1t
58,5 0 SANTO$g0 3AEZ.A it 0V8N0 00C0 8.
Ave. OdOvd a Intr 7,A 7" 0 .8 d ndra0de entreD ..L. P. 8, 7 .-0.
26o00l6 a 03e. lard t 0l36 h.13 rflj Ina3 8 e88dr. 3d3aAvga8. 03oo3/4.
24. baW. interc do. cm~edor a I '-I-- d-1, cclpbifs em

vn". 66,icp ld0 L. 637. 3e.031ri e35 0d. $016 O0 1. 0iturA.
Ai Rureau de ]a Propiedd -I ... 11 In'I' v de Pan
6e 0.8 e r 1a l6 8 il 6. t o ni A 0 88Vl 8 .r.
10-UD-D-3039-8.4a pD-45g49 -I0
ENDO C9A ACON SALA.eOMano
ELEGANTES 33.1.. -/4 y be. 6660 86 a
F.1 63er.66 B.84063 38630t06 11u 3.Sate6
(. .APARTAMENTOS 11,., 6.1363.3 So. D 15.. E8N.
0036030 de8 3plants. 806. I3r.0. 60003 808088 O0N083U03D0. 0i08T
r 38e 06r0ble.0prtunlA .,an"d S 6n Bern63 YnoNO61576 ... 3 .
Infor.n3 paor el Fo-1332. D Mu-t3,1 6 p63 ar3l683. D- 3-4.-

BO 68,N 66. 'mer e Gding y. C ul. .do,
lD0686.48001816. 03 0.071D12]043ll
Sr 88,, -3ooa 0-66 888 Al. n 6.r66. 83e63606 36rod 6on 36308.
al-e b t. c" uatr .... r o d,,em dr
j rln beft copitn, c-k.. lervlcdo d4
VACIA erlld- A, pIi.. raJe. liempro I '". EUt
vll.Preeo s21,1.s.m. Puee el. V.- oa.
Se vende burns CO.. e.nJAI- .I., n,.h Into- .. 1. Vla im.-
m en d a r e s. D 3 0 1 e n tr 8 C A0 -' L AC0 ETSA 60 -808 3. 38 1
Fuentes y Lanuza. Inform.n CASAS LACRET
Mi$Mx H o m t I nS o ba n.ollhu.
IIII r rilJ a lr 4 -,at- ,2 Wlfo ,luo. a o
.38068 P1136. ..l.i, 143.5 300m 6 388.J
UH.D-4386-48.11 6600666 3-'4--.
OAOA CON I APAeTAVENTO0 IN I.
CALLE MURALLA rl3r,16 .0.6 ,1..,1.M.6 3333.0.-
'I..oilrale $17,.;41 Otr clua Xy 3 par'ia-
8. nind0 3008anti 3, 803 663113 t, luj318 363.. 366Una83033goI-MO.
cuadradva, terrene BooOmetros I. I4 -11
br0116 60.M MA IFlca inv.rldn
Agu30 600rd10d3. AIO..I. o3. 0 603V0NDO CAS 6A 8POSTZ88A. TZC38O
lIt, d rg1.1b centre C* ,j CaonoT111,,,,, medl. .uadrl Iol-1a I, re
n3i280 c36. 8 h3bO lon al looio.033 .l. 086660er 688 3r63.6386138. 80.l
6 4338y O -4388. r oo 6ends. .Inorming 0.0. 3-l336.
33I11-407.43-11
VXNDO CASA ANrlTIGA, OtIWI QUL,.
-t6, ollro, o31e San N i .0.6 ,Rent. $841O.00. Oran
D ''''. 7. .......... s .... a
NO VIVA EN CASA AJENA "3d D,3--411-1,1'
16868 3033 CINGA
pud8e0d6 86n0683 p63 C o 3$15. 3 GANG.A. 6 0
dt o 6d.ur.13u- 1 e 0l 'd o
]del alquiler. Par? in former: j. 386Lo. Precis- 6 6530. 0 le Ar 38sNY611*
.Apatldo2L Hibn. entre L 10 yIi. Manual. A836 r..d 8
Lla Jig, rir-an 1143314..-1-1.
OO~[SU C&ASA N UN LUOAIL A-
UH-C-111-41-2 shI.l o r oy uldr,.,.do 1. R.I. 3,4, em
..Cl I +enl Are lano Y A., Reparlo
Adminiotrac6n de Bloom 800. 8308d3r. 816811t3, bifs, 836803.'
blnvnI.. enI]demnivlldet
RICARDO R. ARELLANO ........... ....... .. ... .r
_00 do fend s:I Alm I r c uodrada., y It
Empedrado 256, H.37g53, o bonk.. Peo 3$IAN0 88e8e
A- 6.0 ., 680680o 6 3C3lR3.83.l 01061

UH-H-HO-I0 Wa ,181 03:3-1 03 8863 UNA 3.CAS A .1. O
*,-.,alm,,n -ol entd., STRAI.0; v r
RENTA 5230.00 N. 800. L-6- -iM.S.- 3.6i, 3..6. 0.Cs
No.005.6A6r 3sdoL.aim0M6388.80T3,
m3860 ,8.0. I636 ll.036. SIERRA
Ld. o n A, Voba, 4 xulloy 0-66 -o...r RA6 :88.
epl6r, 6.u136nr0.0M- d 6. 03A. do 8sea.


RaEATe 66686363003,Ch 3et: J 3rd6n. 3t8L81.80.e114
ENyAC V EDAD.OX-3088. pati 8. ..8It.6. 8i;03 to.:I1411d-
d4,lm 880 ter . l p 31866. a866606


1A6e3 60.8 y.6,6-d 0 63al 36,, 660L06 $8003.
REPARTO do C o doo3, 3bllot68 t.8.030 63p0 pa8J3 016

8611 38o68360. 083 808 86068. 8130.36.3Delt8. C0880 0. 8DA63030. 863
ENSANClE6 VEDADO36 3 03.+ 8-6 l. 6 P03308.8 8 8.3 1.
ALMENDARES. CA$A23A2[N, POTA-,
Edifiio tre 3pleats 0 y media.3 t .6 edor, 314,iraa, corio L a;61..
Ave-Cp del Reparto Mlrnaor. Portal, $8500.
C e"ri tAenr upnyC.o; Or..,95110 0 It rr 1,0 0 Ill t
17tXniriU vio. coordoA= -h0bWocioCndl ,
V L ft~o rCo.J f rented t lndo r Alma ndor,.10 quie,1 $ Il-
te 08 0ntrt61r. rolmo nIoT llaj. M&s inorono;eNe: BYrta1- -88.60o 00rt 8on3. 883.D..4o. o (olgid -) -I070
En03s30083866. 33308 86ALMENDARES. $22,"D. BO-
En di 3.o informa8. I n.ta case modem.a s6.idar8en-
U H-D-a .ji-tl! te construida, situada care& La
Cops de Miramar. Portal, 11-
VENDO Ing..... dor, 3- habitaci .....
VENDO bafis intercalado, closets, 114 al-
On $211,110, TASEltfflOea lqld-enl ..n to con bhao, pisos terrzo, go-A
]a TOeJoe del Reparto Sant- Suit- raje. Mfis informes; Berta ae-
.. L-r. o MI !,. ..- slort. ego (Colegiada), F-6271.
t~ml. do f-i11-M .do n~l d- .. .. .. ...;1D-4306-48-1 0.
3.,8j860-8 88,3 8,..0.88 o a CASA Y 2 APARTAMENTOS
33 0 3 66. .8 003r,. J L-,.6' .) r1366.
nas u. a., 388860638880 03.8 3380 680.3. ,' .00 8.0"--
010 0.330.3..tt ....6 88 6. "863383 88083,, 8033
U145408 30.13-3NOW
RHB4NA "A0D 16 .-411-I
So 'edon coaC "Indepen. ALTLIRAS BELEN. $8,250.00.
dionl. on In mismi minu. Termin3da f 3br,car, Jioplia,
no. Msmporeris a, a3le naacero sombr. I plnt.1. Sltooada
Agusa buod-o.a. Calzado Columbv, v Curva Pa.
Tres rMdrsi de (arlos 101 dirt Ernoi. Terrent' 7 08x24 83.
B els2Cosin. "odsi S ame 102 me.tros fo ,rid,:s Oirecn
'om frenm par I8 metro $70 iaqa6ler Marrero 81-2266.
fondo. Loa procos entri
S5.200 y5$7.250. So ompo. CALLE MIRAMAK 15. C.. EN-
Den de sala. comedor. [rr. 8re 'D I 0O'5Farrl3l. froent
Ab i done. 6b 8o. coin. Merca r s :.' Parque Caole ai nat-
.pWda. frma stl8 Tdelefo- ada. C.!00 rn monoliclis. $2500.
me F .426. Duofi. 'er6ad ra6 ganga Sowo ] ado:
07,100 M" de 6x24 M'rTnro
LIH-D4060.-&II B-2266 M.777t D1-42I0-48-11


Clasificados


SA N U N- C

VENTAS
- 48 CAiA ll 41-

Inv ersioniu9 "
A hacw cualqu:le opera
claon. haqala con la lormen
c1D da corridor cologlado.
Lao oproadon. otoncldas
por mlembrol del ColIqto
dI la Propledad Inmusbln.
clrecen ]a mayor garanua. Fl-

REMATO 0*


'EDADO .
537.-0' RENTA 5 10000


VEDiADO
$ 82.0010. RENTA $72fi 1)11 :."


SANTOD9 SUAREZIe .,, Y 1 V ED DO. i1 d,. .l
Dos Plsooss. Aloot \0000ciosi

IPARA RENTA SEGL'RA


ANIMALS PEC.ADO C.ALlA. W
7 W0 I &.jni1B A enoL ?16- oood. c
l1t ?, oloo. dO 14200"0- 0 .. 1. .

boooado Urooco pftOo No' oM o 0
R dueo" o.I',e o, o p." h',, l'
,So. C ol.o. ......I ... ,, .,

. U., ,. |4U I .45 ___ SO.ARES ___ -;
19 12. VEDADiO. $5.122osli0 5 2 l0llr50i s 0 2 Trl,. & Em s
p la, 11.176. rena

GlIANABO 30.
no00 20 ]a2 j ..!0.0
I l t for m de l en 4A.931 .
Rue'7, 11 rn, dh:Tlar p,:, e.I'410
Sra Cabalar i.7!1A
D-46vu.41J. P,, ,,
4 50 00ARES000
0T.,, "I IT ." 1,, I,` ,, i,., ;;, l,, ll
Pv A A G DOANA 4
So.: .- o... .... ..3 *oa o ,;,;',,.-,..
no| p sa o. r s...,I,, so,... 0$I6.60 % arN. OLi P do 1- F T
SfO. s $0.00 '202. losjoso lba
V0,)0I.. on5T Ao P 0 19
r .... .^ I
.1 InOifo D IIi 0 U r17253. IT

L____ lin.D-t676..19.l I
CALLE SAN4 LAZARO 125i C.a
nto AI 1no. s, eo.i por

40. Toul- 452..00 o lo.' 1.,"
Tra r r,, Ig X 1" -1 ", 1i, 4

1O JSE GONZALEZ l
A.4.06.
ORoilly 2080
t'H.IO.D.345S-19-i1


SOTARES !
Reprto Mendoza -
Vibora
Coil. IOHIOSON Eiqpdsoa
21'.11 V 2. S4.107 00
Cail IOHNSUN CInLIr
270.1 1 V. T4.r1.00 r,
n, II766. 1o11
Fo ANon B a)asna~r

JOHNSON
..... :1nforme1.07 V. A3.100.0.

LINANARESO
Se %enden 3 %ot,.rrp junh, e ,,
a seiparsdon, 2% x 8 ar-. ar
06 .00 ,ara. Ownotie 28, ,A-Wo .3171m
UVerl en D- Ani I Pro.
dl. Inform In, 1-7253, ,de 10

LIID 67-9 11

S enlre Indupiris v, Crespo. IbA-
IVendo lerreno tie I I per1
40. folal. 452.00 Melto..
JOSE GONZALEZ I

A-WOD6. I
I o'.Illy 208. I r,
1-11-1I10-D-3455-49.1

SOIARES o,

Reparto Mendoza ""
Vibora
Calla 1OHNSON Esquha i
216.11 V2. S4.10700
C.',fs JOHNSON Contra
270.10 V2. $4.865.00
Freoie al Paslied cercas
JOHNSON
191.07 V2. 23.100.00
LINARES

W.3171.
dHD4 l411


DIARIO DE LA MARINTA.-Viernes, 9 de Marzo de 1951 )U52*U.


S 0 S


C L A S I


VENTAS VENTAS
SOLAR 6 30aLARES
. . .... - 1 . 1.6[S

0:222000'00;L i0 .:i'Z: In rersionistas
_' Albo".--4" .." h .. q. r h .peraI
SUBIRANA 2 clan-. b"oio1ocon In) noo""
v.. .- 0 02 clan dc corrdn r 2 0 0coleqlado.
0 Los opno.lon.... .edd I
por -,.=no. del Col. o ll
F. ARREDONDO dA Pio.noad imueble.
33112 lneroone. F 1)3302 aolo n s oI 000700 qo ooarc a.
HIABAN.A
tiN NF(0 i %RN 1

~ ~ ~ ~ ~ ... .;: '-,'In.,. ;, ,,
.LDADO. NSQl N 'AS ': .- ';."*"i',
-T.' -NC IOR-DEL-cvsIr

\'EDADO. PARCEL \S 2",' ., .....,.. "-0
Det D lo .0 duefi. B-2219.
02 >Abel Rodriguez.

V EDADO. S'OLARES -DDINRI. RLIULL


.,..," '' ... "' ', ... ... "" *' \rpD
-7- 1- T1. - 1, .f 3
,LTLRlS DEL %D D DO 00 .. 2.... ..... 000....
F t, .SEE I ...


MIRAMAR. I'%RCFL.AS $81: Mi.2. en^*'^ Id ,.'lie '"l.".
%0 NDC)


tlNTA AVI MIRAMAR ,0H.-% 01i


''.[,'-:-' ';':', ',',;'.''",,",.',.:i!i LALZ4DA COMHtl. (32 M.i
ll %. .-eA.-,.,. 2 .-, ..- .,- ..all i


REPARTO-R IVLNIDA .' LUYA2 O, 0 14,50 V.
,j; ,eJun Arr n23 ete l ld.,
00 -"' ...'r.T a ... .d ..Agojo.,, -',,..-,, 'i,.,: ESQUINA FRAILE, 814 vara
iLUINToA4F MVE I 5 e MAl nr..A unIA C llENIn 3 ca^^..f
000PO l05 TLF. M-692 1A 2F - *13 2
REPARTO 74 AvLNIDA LIYANO, $14.50 V.

Ado nr l~ A, lthl.... ..fr. la.ad
.n Er .0t An *4nn.no. pantr o i .O. '..
E A O .1 -y ..6 yPod. P, .....d


lie L p02u0l0l. 0 M0le0on. p 0r00pd, o orzo oooDo oAdo A t USA rm
ile 0.00o0mp 2 5 elvrada d a* 0i000 rr. de 0 400 rued02 oo.do.qtt
0 ~ ~ ~ i 40r mnrd ~ olo,peunt. a poe n Te bn.lie 51' t I rnlidi ilir mpleto y n-n -llP. .1 1
a C. 1 .erm 14 olro
ESQU FINQUTA FRA 30 CTS.14
Al~jST~jA] n Dirut, palule cxtraordinsflo, irn.co
PI prA MIRAMAR b. nt tanal do A orlbnid... -P
.l i or.. 1 ..i1 r $ ..d '.d." metr, do I lrr1e 2.cpr 6.t 1 ,..C ..
AlENDi ZA y Cla. _o__. O_ y-__, _

0 "00. ma i nucon 1a 0on, ad ine s, r-o0


M D D 1lt- 2 -7' "-
0000leosO., olu p nos c oohmbam-
( P0. do 10 55R 245 R 0cn22y00id
Al nlM l loo F Orere a nA 3a. aC
1, l L P M G A 'le c l B s 1 4 o en 1. 25a" 1, c s o iia v ca y c r a
.00 0020200. 2leI Prte M Pa er a 1ii5 d l e e- ido s.raz e; y Trt d 4 ed.. o
OIs PA ...2 od I~o' aeood I PcI-oo.0 oooo(eOdo. 2 022 d .= r 2 0-.
40 a re s r 22, 0 000. 0E l o os 2. 0050 00.

0 0000. ~~~~ma loqit a 0002j arie..u

In- olo oupio s oupio4coohobDa4m6 -
I I IR N1A 9R b6. canal, agua yelOCONOCidad.
200 'a 0.2 1a 1oooi1. P vosTocr- P000010000 0000000gas. Magoilooo
.oIoo 0 -ca2300 n200 ,00z0500 noaonolfioca vaoia 5y 00000000
000020.- 5.0 0.50ed,$022.53Losoodo e Hijo, Corrodorco Cole.
IsAon-oi-d- o-- d. 1(2002s ,ff.o- giados. Doco y Troooe, Vedodo.
-I-to 22 0005 000 lAG16%4 D-4226-50-23.


PR SEPTIMA SE VENDE
AVENIDA -
........m a m 1. i............ 3 11k11.,..
-t demollmabaln.ao..ollo- d C roo oao t,.
n. 0e. L Eon -0 03 1 4 00 020200W
p0 000rid111%l .. ) r.bo """ooIo. d.
02e 0000, I de n iorl dn. O O 00 gsooe-HooI. se AOnAo. ENT0(, O,0er.


AL. IENDAIIES oloeoooo v -nd 0 s 0 me0l. 0n0or-
0200.00 021 Ospo. "*oo 2rt.47


0i.a. d br21 AR END.dr. dM 51 ISTAILEC1MENTOSBAt ii D I L TH omnba K ^254o ol"z zN e O ZG C N VI:
- tloil Pr a -n vlr-Bll. C* d u ,E, aremalsuey ext, I b e.-
0 0n vend S o o 2..l4 20eo t l.o .
y aberalrS, 14ve a n$ m d ran ,0 ,1_~in rru.riwi, n ..n ;,";* ^..S:y~ ,. :..,,.,, ,.,'
5ENODOZAyCia...0 A.I:N O A.S
o II E. I .0.. 02 0,;;0 ', ,',,''d. ,,,0,2 o .;"oD ..3 O5,--

MllbrM lde C ll|le 4r CorrIE or 1 '. 47 ,", 'e n ,','." s, .," '"'
00020 Nootoos.2o-od, I"Ao.do...1 0A..O,
QU o~ I el rEJT'A ,0-n 0002-00
DmlIs 0. boso 21004.00 HK. OO XSTA$LECM ENTO

1. 0-,. 0 so 2d1200000P005 eo" n o, ii 000 00000023 0a
o.a,,o00 0 2O fo.S.. ,.,
B A DL 0. do2 20 3. -d- d..00.2002000.0nt,;5.12..l 0022T0.02 2024504. 1Oc.200r
1- | 1 . 6ooanI bol da. Tp o o 22002405 002. 00002000 9 ;,2000 .020 CN 2.
0 0 0 00 d. ft. ' 0 . M. i.0,0 5 . ... l.I b -b.rlnf..rm n I N$,.0 ,R11v.2 5 .9. . ""* ss- abootol.n .I 'e.2
Crt-o400. dd 13=66 4po" 50,
C quinotioeorsu.onhirENta
F.S36. 2Zoo I... oaO 2. 0. W.-0.20. n0..


ON D424'lag. Yonoo 0.0.M io-21 0-
%ENO-ODL-4n24 1 5-9A o.-t


F I C A D 0 S .D E


Li L T I I A H 0 R A


VF.NTAS VEFTAS VENT AS V E N TAS
51 ESTAILECINILNTS 9 x- 0UTOMOVILS ACER i UOMi4UViLL I ACES uiOOMOXl-. A EIiLE
T. ., ,.. all.. 000.'
lii versionistas &Kt..':'.'..,.. ALo 1l6 r... --.- ...... ".
Al bacor cuaiqudr sopeas.
ceoao. b oqal con In l W ome n .. .. .,'' I
d.on d. .or.odo..colIsgodo. 14 . 949 ,l I .. ...
L.. opirseorne ob'ocidas .
par r.)mboo .d) Co[ glI,,.I,., ,.R n ,rn"
do.. .. Io o o I. .,..I.o lo...... l.. I
.o Inooayor = o o "o .. ,. ,. .
X 0RtI 110 lb2"..______________
i.". 'r. s ,rt i-. . i. %DILI 1 .01-A P r 1. = I' 1 r ioPllll.o`
0-t Ioo n blanLo. It..
....: "8. ;,r ? .... ... I VIBORA AIEGRE ... ...... ....
nir rinm nu2"n.C.3|4l53. %I'i 1 ..;,.
,-afro imenor vAlnr. *,N1 IN s %I

GANGA, EN $12,500 195 0. I'.. .r
..UH....C-334-539 Gl.e .,ia . "..


CAFETERIA MODERN
Coo oldriera tobeoo de lo
aaAhquilero modioco, 0002
onftraeo. EnlIoPejordeAIl...
-endareo. Informs.: Soo.r 3
Drio. b '-154 0. 0 ,
-D-lH .3905.51 .
-F LIADE FAtBRIC I
.2 t ,no r ue rr esarooo d e .0 .f.a
0 i t y 050000 :m : d o 0 co il
o a s Eoo lrIdon. LA jlo A Jl-I

olaender N' 0.I normalAeoio. lo,

011ra AUOMVIESn I ACvlez.3an
1111-D-3905-51-90

... ?,r :,t,- u, r., e.. r. a U,,S.; A.,
.. r.l.d.. : .d.....m.,.e.


"', Nn" VB D OD G E 194
r rit 0 i e .,Oo o oo ,.p,,

000 PI5C RR. 00. 01,200 000A


,. -rGe AnGAd tr~r o
,,irn~a-. Ttene radio. P'r~o 11N T '101.'D5 lee

VENDS AeTOMOVIL BTUrBS K 1942
Cvolnde iiiegnpra pardoullr, radio.3


o re0 2 $p20 000 Van Iv oi 0 0.
00 o 00000 005 0 =40d-00-2.M a al.0
mobCHI LET 1947, 1))""."u ..... ....... our"-r
am call, I NQ 117. entre 9 y C,]zd., Ve-
,, l,. .. . . ." ... -- .-Oli o ir1 1 ,.r '',
Sr. ALQUILA US BUICK ('0NNVCtU~ISLE
P0..01. o, o d, o Ml- de 0M0ri to o
AdoInto Comproodo BoPI
10000Mo )00. ool 00000000d, 0002I

OO94TU2.IDAD: lo ao 14001 ,00020
L 00' 00002000.I. 001- -1
0l0. 0an 0 1 '0, s 0a V L e0oyl


v clldrac rn peiriecta |- ,",
00a, S 00to 2u,2re40 00. 0I. -
'n '; -gD :. la 1-1ica LiP.rrU r

Ba.o-d.sorb 1,.89 o.-
io 6 io D-47411 .10 0
i e lCal. F or 9 00r.00 n-

t l.b. C'U, Poo -o, $IN4

O o .on bio 1*7 V.. Vl000..
.CHEVROLET 194 oCok
.1 Cvf n...do Per .m 5a5, m-5-11a1a~

1.11.. 190. Pon- nD 1941
VE19 BBYDOG014
F.Carolo a I.me Clluo, rio, Loroooo -
Ud. nrli deisco~r, adi ciae- Pr-111.
Par wi *In f-r ii: lrl iElMo ro", M -dito., R D-4.91-53-13
-W=.,-,Sr ~.Hs
ra C.. p .. i. T, .. ,Sa t

ro t.r u. mb r ...a r Va V tlnemobleo D946495.' i
VEfN FOrBBYdODGE..:.riirr
cubtro puera., nyon, adi 48 pn
tur 7. mantlCondlcon nle n eral
Spar erl1940;nPo ntia c 1941.Nnreen
d194r0. Dt S3

Mccr 10 de Oc tmober, -eCarj Mnl-
m~~o uViorn. Se1r-8n927.d re
Bue uHer1)919 ,3-1l0.


I d-llls 60-S. . . 1930 .0 l0'';' P:0.. ", ,'i a .
t, ..: I Foo) 195)). 4 Pi'oo l..
Boo., uper . .oo 1949 0B, 0tck 0 <;51BS1)1ek SUPr4A.
Pz-er 4 P .h..o ,4"..
]P ~ ~ ~~~ ....."1949 .1..5.,.. ..Pin.g., .........
b he, role14P.4P. ... 19490 p It.oo)i. 195I1. r' dioo
Oldlsmobile 98. . 1950 P.o 'c ," Io ..rr.l. 1 91 (o.- ( 1 9 roilio.
A,.eptlo amlhio y facilidades; / Flan .iamo. 12, 15, 18, 24 I l.P lard 1948. I n,.l
Mears. canlilin 1948.l i tS. 00i000 e-0
PRADO 159. 1o0 ad .Ocluborc yJofia, 1
^ rada I.;;; t. h-nLrla*.
S M-3814.10t e-I D-4I0 -5-00 I 'AI.l):IO I)1'. E',KR SIR .
D.4632-53-9 .... .
Ayestarhn Motors 2, ,,1,. 2 .

Oldsmobile "AYESTARAN.MALOJA" '-32-.
AUTOMOVn.SE cZ mY A LM U11I-C-363-53-IS
OIRAos DE PILEcIos
Dllu. L ,vxRDo
1949TA o o. ..... ,,, .
r. W: :. 1 ; W i. 41. 41. PLV 'Il 41, $300
..... ,! Cherorlet .41. 40. $sma
Mod.ul 76, Hydhomoaic 0,00,'.- 12 .-.-
y do clolch. Persctlas ,.:; CALIFORNIA MI'TOII. s. A.
condlcloonssgoas y me- .0'0 "Lorena ySo. Rafael.
c nica. 1._ 0 0 0 0 u2 p0.Mjro. q

Cadillac N "t LM.D1'u 1 *
coal. 4 ,4 ,iC1 rA*,F l..o -, ,

1949 '9002i00 Fo 9 1
Modelo 62 y I0. Special., _UH-1." -4083_9-.3_-1 I '
Hydrnoatc. radio y go- UH-D-4395.-M.1
macl bla;ncas. ON POi: ENTRADA!
D nS CHEVRLit SO E 101, 1 p-
Cadillac E O to P 0 00,,C ENoRADA 19
Infant& y Estrella
S TELEFONO: U--7, "5' y d, ,m.-
1959000LC.940
60 social, 82 y jl, Co- CADILLAC 1949 STORA;GE 12 ESOIIUINA 19
m nuvo. Hydrati CNVERTIBL VEDADO
...oo nao. ..... l --- CADILLAC,-95
Nuevoc a nvei. cuero y radio. 00-.I-00-
CADILLAC 1949
Oldsmobile CooadiLov | PREoTMOS
BUICK 1950 SAMOS
1950 S .....n...do ...-L.u.- O]RE
195 BUICK 1950t
PISICOR-sc1E. spAL AUTOMOBILES
Hyd az.at c, radio y BUICK 1949 CAMIONES Y
an, Mid-Cntury. Com-. I SUPER .OMNIBUS
ple..... ril....... BUICK 1948
Ca0UC 18 do En 5 MINUTES
VEALOS .n BUICK 1947 con s6lo koer los documen.
AGENCIA CONVERTIBLE. toM d propledad
Am^BUICK 0 1947 Southern Continenia]
Cadllac OLDSMOILE 1950 Corp. of Cuba
nuevo Call@ 23 No. 10,S, ebe0yP
Oldsmnobile Modelo N, con radio nuevoo. Coe 22 No. 101. nks 0 y P.
DELASCOAIN e 7 OLDSMOBILE 1950 vdodo
BELACOAINodels 7. Diprtnment.o 205.
C...... OLDSMOBILE 1949 .....-C2..
KAISER 7 CHRYSLER 1948 Via Blanca
Contiental Club C,'Ipe. ~locol.
.......'y............... DODGE 1949 l Blac
22l;;??-4. Chevrolt 4u, 0- 2001 DODGE 1949 MOTOR COMP.. & A.
IN 0O000...ACoraot. con radio y ve.t.O ero~
0002502 0233102 DODGE 1948 F01ric y Via 3lca
12 y 2A L .dne..t1 Ooon X-50l
I Providen.., D. RAMOS
....STDEBAKTU R 1949 ndn Ageo ....ld..del1
-- 'T~rrB iimi ajn CHRYSLER FARGO
Vendo Buick Sup.er, Dins. STUDEBAKER 1940 y PLYMOUTH
flow, negro, gono.s blanc.. CHEVROLE T 1949 ..L lovato.m. ver el uev
cuero, radio, poco o, my HEVRLET
cuiddo. Verlo en 25 y H, CHEVROLET 1948 PLYMOUTH del 51
Vedado. CHEVROLT 1948 Totalmente nneve ->.or
r. I. PLYM(OUTH 1950 pymouthdel 50
UH-D-3234-53-9 '. un 0. eo.Io..lo.o-enor treo.
ij"RADLLDORE 3 OLDSMOBILE 1950 ,t..... -or, pa..
iR ADniaDORESi Modelo si. radio cuero de poa ..r recl il.....
do.r. lentrt.. .t o espeor.. re n-. TENEMOS LOS MEJORES
00o0... ...... ..~............ FORD 39--.~s n
i0. 0:. ondldooss o o.? Ao A .. 5.V F 39 PRECIOS on:
.,aioe y tractor- FOR
AUTO RADIATOR, S. A. PISICORM 0nuy bu0no. CARROS DE USO.
................ OLDSMOBILE 1949 CHRYSLER... 50
S OLDSMOBILE 1948 ,osal.r.e.
SE VENDE p...... CHRYSLER..... 49
..n..uollde77p.o- DODGE 1947 CHRYSLER..... 48
roll Buick con poeto Use. SeCH Y L R. ..4
da.b .a ,P ... orls Agu. Intera ,ional 1942 'W-N -,R 0"
.sl. 467. .n.r. Mur.lls f 1PANrI.L3-SUEPARTO .CHRYSLER ..... 41
TonIni, Roy. STUDEBAKER 1948 1 ps^a
UH.D-4393.33. 11 CaII ldo .1 olic 00 O dob0 CHRYS ... r48
SMD r rCHEVROLET 1949 CHAMPION .... 46
U ICOMPRE PICK-UP P.
**&--* ~TOD08 CON GOMAS, EN FIRY R
AHORA BUNA CON ICIONE MERCURY ...... 48
... 0RECO1 1 oNABL. PONTIAC 49
un FORD ulron, asfana oo n. 4 o. a .-dn .: doo als onIAC......
pucd e r l rde| gra ndes 6 nk a ,. u ". ? lonet le Hydrainitie.
p.=dods. de p.ao. Vod6o I T*n BUICK -SUr..E 46
on Corwillo, S. Alt I Agenci. ||| | ^iOi--W--
que -vende mi. 1U U j 0-00 o sc-
Sta. Avenida y 84, Mirsm r
T.oS. B-600 B-6509 InfnIta y Estrela . MA^UINARA^S
rZLlFONO: U-1O Vnleo e -TR0-5 0-. 51, 1 2 '. 4 IFA- .
-1a atr~~ad, buea nll loa 'eln,-
UH-- 0-53 -.11 U -5.1 to, no- toz


i


E N4 T AS
13 AUTOMOV'lLE._ ACCESS.
(>41)01.1. Xi;

I LDS11OBILI7 19498

54 MAQUINIARAS

40 ''' = 7, 110";," '/.;,;."
000 VENDO
... . nr .... 22.... n- n'.0 4 4 0t 0 0' 0 i0
VENDO

V.'ENDOMotors Velocidad Variables
Oteductores. cadenos. engranajes
Tichos, Bomb0s. TanquestMOTORS


HERCULES
DIESEL Y GASOLINE
No.6 0 ohasto 400 H P, p.r0 toN
000000500 0f0r00 p-odoood. I t0
Cooio minimo
R r.PLESTOS Y SERO1CIO
o ENTREGA INMEDIATA
FACILIDADES DE ?AGO
0A-ALMAGI-OMOTOP
COMPANY
AVE. DE MENOCAL 909
HABANA
0UH .C- -54-n--M3
M MUEBLES Y PRENDAS


^SOFA-JCAMA^
......-.....D-3aI -
sit"'. Rp, rto R.-t 7"qu,* y A.

50 oI . ; -,.AR T00 q non
hrn ve. rI t Ih n .' Ilr En .
o rl. 4,9, I It P *A R TICI I A R VEdi%.*


It lr .-o p tli .-n-.
1p rl n 7 o e NpO U I,


ix~o 0000.0000A02.=. o

57 UTIIOES DL OFIiCiNA

TARIETESOS VISIDLES'
YAWMAN & ERBEA
KAROFDEXI


57 TILES LOICIENAO
POSTINDEX
ACME
CARDINEER
Librp -I aibl)es. Fiat-site. En
diferenoeo, esetiln yo pai.
dadeo. Nuo.' o ev eUso. A
prei0 00m7y ba)osjo.

6141.59DE )ME00ILE's-
lIE OFICtNA
O'R'illy 409, Hnteo a) Edif.l
LaS letropolitana.
Telollouoct
A.7743. A-7744.

C-349-57-9
P40R OFICINAS
E9T LECiMWENTOS 1
he... .
Lr22. -D~.435.0.511


I
Phrins 24 Di! inO DE LA MARINA.-Viernep. 9 de Marzo" de'1951 Clasificados

A N U N C 1 O S CLASIFICA DOS ..DE U L T I M A H O R A

'ENTAS VENTAS LINERO HIPOTECA ALQUILERES ALQUILERES A LQUILERES ALQUILERES ,1LQUILERES
S6 MUEBLLS Y PRENDAS 62 OBJEfOS VARIOUS 64 OFERTAS 2 APATAME S 5 APARTAMENOS 2 APARAMENTOS 5 NAVES LOCALES - C-NAS
It 1.u aain naLIFI- ERn I I, Ia I',3 Q a L.13 .- a'- a.
DINEK P0FO I THEO oNif0 237 L
F'..- f ...... ... ala.. .. L
UL_. __"_',, __-_' __- ,,',,-, K .. ... . I I I N.. . . a 1 190PDorLi .%.. . ... 2 t. im .
D.. d". r.. Sa ke. ; ysa """ La.. ,Mn A a3.- 2 o n el
R N H all~ 33. .pA ...t. . .... a.. .S.. of 254,

L __''__ '_,_._ -''; '_ _'"BI ?"H__ LI F I._I pr__d__u_+. ..deb II E TR N R .. ... ".... 3a, 33-4,;'. ,:' '..a.".a3 7 ",X.'; __.'." ......... _" I''+-; I eeo
U ~ i par 3~ri. 101-1m. A-.. a..
1 '""1' f'ml" -iIi l .. . . 52 .... I" 2' 8 p. aPI 1 31l'R R 4tIO .. . .... a l . .... . '.. t l "t.. ... ..... .. ... . a ,.-*V'? '. ; +' . ... . ..":''; , L ... 3 3... '
NEVERAS V REF'RICERADORF'; ____________ MElIDOZAI ,,, ......... ..... . ....j ............ .. .......... ,.
3.OFERi ESPECI AL DE L t UH.D-I.22.62I I PALACIO AIDAMA mla UN.". q 35 Da.PARIAMUENT0S | I '; ........ l U 'l % U
I 2I.Fua3Ir. , Pi...d. ..'.F .SNa -- ,. 2 4,h
a"-ur' ," '',.3' 4 .... 1r de WM.ARCACIONES. a o .z. 0 .. V D Apa r e Mod11 rn. i I So., San
.r.a. ,',- n',- famous .. ,e* i.. ..... 336 a3233s ran, amrnt. ad a .. 3AnANA
. . .,...-, ;'... ...," ". ,",..... 3......... .. .Iowa 1431....... .. ... """ .. .
FA71,32S Ile A .. i a Bdada. Call B. E.qIn 5... le ..... .... ...
IHAITAI.IONail aafo a... an fil 1j.3 A 33 2 9 133,a
IAA ESPECIA M ',, .NT...S P .ARA LAS. 'DA MA ________________':+" ^"
5 RADIOS V APARATOS "' 3 l _' ", .,'. :I ,,r h'A..rrIONES 1 ,1.1 92 12al...

ELECTRICOS :r 7.. ... i: e'3 b n 331. 3 1. F.a. Ir3a3~ 3 3 1 '.I .l q 24.urulII)m.. 3 .4 a
Fr. F ,=--.. I' =-T-r- .. .. I Foi u d 51 23R -"q 4 %DO aI33a3Ia 33.. D-4641I85-1al aa
37,,; .... IN'O CelPe ,,EC t I "O SALA ..O-,,..
3 SOsLICTUDOE .NTERES GENERAL, Cr a -,,,." .,


Ion n a DI eIr _3 a .3.a3,...... ..
J alae P .a'i aer a v r er a 2 1 -- -' . .. m_ 41.. . 33-. 233
'3 U r E" r .... A.. ...NI.)" I Rt).. .3 3....... 3a p.3...... .....
ElE. 6 a3ICO a TODA .U~ y- Nls~ ..~ ~ 3*
%ercil I aa .431-1-11
Im ADIIFA ItAIO 10NgS Ak RI CA77-UJH.D-3181a-39 .. .......' ........ ...' .3 ..."I..... .. ... +pa, 3211. M-6921 a...e~naa de 33n S2133 "P3 o 2=.... t $.. .l.d~ lml..
3bul it...3 ,alkei loaa a. Aa "it CAN CO. IT IN..33.3a ..


i __ ........ Para "a ,, ..- LOCAL .OBLE bull3a..33 .
I I ~ e Ho r os i _. Fee e N r fta Fla -n .l li. uu C l!d V


SE VENDE m~~t dal d4 do, s4pa3 cr. 3" 333 ...... .... 1 H A 2't ,t tI2SR I MtillNO -33... 3l~ 3 33 ... .r3. .33L --- ,3 1a3 03. nr Sa333333.a .33311 a.,uU~4' Aa3 ANM 333 2 I3323,
:" :....i3... 33, ''... ........ a .............4a 00111 "'TELEGRAFO' i G1uards mu. . . 33I3 'I3I333I* III a3I 33 3333II + 3.a33. 3, 33.34.
L-.l jemm- ;; EsIIO C i p Ind~~ l do en ,' e i pnll .prarr A1omer ,!o. t .lr N9 SOd
H ABAN A -flcTnaA INT RE GENERA 1%lne [%- of- [eEnde% I-D*tro-5. Il 4 Ania III-

3 o o~3,l3 f ,,,I ,, .1 343.. I P%, % So .r .. ...% r, L C -4 D. ... ... HA: 3 . .....2....... COMODA2CAS33 3
A33A34Pti -rD,3E% AS. ..._r... ra.3- 3aer1dco- Ir -313 Dr. 3en4, t,3 4.
4aa.3333' .luno3.. .... I- I..aI. ..1-3 a. ,-',',3 ,""33 3 333-33,_..3,3t.4.,,, .3- a N. 333. 33 a3'344 '% 3,D33 -.
let. Pt3433a3 v33 3333rn Mi. SE 3333, -I~ 33 -n ..... .~ -37-3aaa-aa-a2a33

..... c, e, j- I3d y tpIoed a 342 DO 4 Y,. CIA. ,.pia.I -AF. it LNA *.. . I UE R-D-3ST 3-A5-1' 1 CO MO ALU
INSRUMENT MSICS a a.. .... 833 .. 88 CAMS DE HU.ESPEDES '. n'q,.Lq' ll't3i'f aE MA E N.2 423.N. I de .... .... or l uy -
.... 33+3 .'3 :'.....1 4,000 7 Ha. MANSIONLUZ taulr. Call, 15 N' 1208 -503.... W ,.... 2 214A .. LI_..
4u .- ..... ...ro--. ; 3.3....-5, 3,b ..... i .12 liuor. .
cobpio Insi~ trite ...~l~ cr, diAz.1a. -Ta4RE ta -A A ,- ,_O A DOLn/ E CaDeHba46..Ino Mes en


r3.33 3 4. + 1. 3oNO .. I o n .;. ta 3 a b 3-0, a 7.I3.. ........ a. ... ...... CA- do4, a. AnimitIN
roiedor infrrne Fm~l -ibJe,~n h-laco 49 A A A %L u n~ hI Combr C C1o, ion rteren Ia mlt,
,, + 0: ,z ;:oioF '' las ,+ esrtua 1-' ., 1... it ,., .,, : 4 .,'s (EDPrntr l roo.al, S 0of S


6407 0 '3: Alt 4,1,5, .3 lr 333d 3a"ab nla "ar.333 a ....a undea amnt,.t t.e 1e20, ordatorto6*333333,3.o332.jor3333.33.'- to . m. y 4 'p.33 m.33 InX-Co.m32:1|
.. 3 3 p . 33 . . .a A . .. .. 333a3 1. n.d N O'. 3 3. . ... .. .. Mie39 l n3 .- 4 ..
P .... ': ......a ^""u" 'mit lit. i -0 -+s t | fo o A829 S G rcl
+3 A 13 1 4. a..,"3.3.,'483s.3,".. .. . . ,__ti-n o_ 1_ _ 109 ._U_3922 .

4, .,.3,3' 2333a.22.33a3,333"3 360 715 -3~a 5333 22 Pdr2U.*31.oa221e asaualntaurdr gu_1_._,,___________________UN aWITA~UNM
3333333, 333. 4 43;, +. ,. ,.m,+, O ER O A I I E ,-. ".'.- "... .... I ,," .''I ,:+ 33-.23,- 2.t 333-3333]D'33a" 5"1033. d'a' 3".--- --33- 34.n333 z o43333. entres.3213-a3-3
r . -o ... ...... 7, %... . o.3333 .34 .,.? L, '.Ro; Mb. ,a-.,,. v33o. ... .... ... 33,, 3.
3.3-........ ,a3.23D-43-.3-,334;.la 3r333,2005,33 Uata.. aa. .'i.a,,3",3.-3 3E A33, t33A _________nt_.____ao ,_r_ _, ____- -
It at Fia CEC DEecl| lntSTrmA encMODdA_4oCASA.. .......___ __ 00 8% L.... .. .:+.,,,, 33 3...... 3..3.... 33.3.... ... .. .. I ,ai,,.33o3a,.3 Io, 33. 3333:a /t, o.3p333s333 3.23 33.3,tn3r..., m~mo
33 3333S -E 3933 4ua- *, 4. 4 4 3 D-460E-.4-03 I d- aaai .. a3.I, p..j. i S[l 3,33.333 d /s
PI 1o I T -, a,3333 de cn .. .. e a 2 -r. td. SO Meerm can closets, 43n 3n3d3pir3o. .D.b=..313


.3 4 3, 333 ..a...................__o,,. __o_____ o ........................... S
4,000 7 A C 1 0.53i CASA APA rTA ENo S C r2nde, Q 3 o3 aolo- d--p-3a32-3-,A p nac l. it
MAN IO LUZio tocin. Celle 15r N' 20nlenle~ln
r'3.. 337,00 22 Hab0 POR 2333333in A n 233.3... ... ... ... . V .34. E 4D A to m i,3' lT. NTO. *. IA H... .11e 23, eeq n ,t6.
,1e,-~e A lt. ti' : o te e L a a a e B4ea ll'ra 2- 1rimm^L U u. petm s um ^ a t ren. 18 20 V rLUJ O T U U P A Nclno dr stme .2]2i. n e I, b n
It.3 8. bil -,.S.3Iulnpramna i aa u__ _ _ _ hmalar3 ta 4-3le. co e RD IGUE:H -23.04.85 NI 931.~ O EN


"a .. aso1, i/ea.a23,a23333333._.A.,,r2
2,500~~~~roi 7 personab~nPa. fn~smP


.' ,V~l r',' er. ln u ao d 3330 Yn- lsIr .u rna t l.33.3 It3. 433, 33 3 3 3' 3333333 pa3i. 33333 3.. a ,. a. tr __ ll_.$1__-__ta_.1 Locl _o ercin_ re ard
Bnvers dneaaa. 15a inled. Tel3.6 0 Aip or rae t .. a Ia a UtdaLM dea r A L3.o a ap3rA QELt reAS ant pa fl a da dl 3 3 3 3, U 3A qu b A n a.i. o3 i3 i3 3 p r3 .333aivad
iCOi vCKERn S1 NI .-1 ......... .e -.......... ta o y- pIt- ... .. . .... .. ..... ... ...... .... .... IU/ S AISO
CV R A .-C ,, -. U- 11, -41 9C&S-2].sl-o eo tr D ?%Ylcouc- V 1. nha. tMmb.J. SEA. a.[d Eutln.I-
15 tiio o 3 ,0 1 io V re A pnu rt~m. nt 11. y e.., ilbtelq C (t e DI I NUrca EeVa O )+it r o HD3 5 1 p~ tlnea Anlolo D-c3"t olumue as, ideai Parad rs Ia- fot.cn Sl.e an ed, 3 h!
'""';" ~ ~ ~ ~ ra ... .. .I'-"'' 'I" S LCTO $3 ,0 A o .ln As.....1 1 dot i~dl... t:.. ALI- munlador MANin -C- fres- deAAl+ nti Oforin
bit,000e 8o INetl buyanlo Vn~~ o e N O3.= n..E.d.S NT $2 00 sl.o g req SO, e rPCI doaoios e n oe. 1
VENDOU VEAR ......................I ~ u 106bra 5,+ o-Iu, oo VEe: ......... E W
AI'llmnt N11- p.D36-2 i]+ Y,.alod te .n...e e no~m N r--.-rd- do.SMt a n fo: 2 :t o Mti.2.


C ....... ... ___r______,_._._,___r' __'_" .. 43. 333... ...... .. 3.3.34.33333423.33 33.3 3 3aa33a 3a3 43333 3 .33 33~ ~ 34a33e333333 33a43 3333ra.a33 dD3... ...3
It n AIR I IC 73.000 32333 CALI Columbia3'i13.3'3 43. 333333333.33333a3. 82.33MN O e I. lnS 'o k LUL NA MRTCO U Wo.333 in4 A-82963 Sr. Garcia. aiam.3 3.3 3ld t

... ,l . . .... .... ....... ....... ... ...333 3.2.43334 3 ...d.34 a..... 3.. 33 ...... ........ ..........333323 3333 ..... .. ,r d .~ ..... A RA
orn en e 3 am te33-3, 2- 3. I 3 a3 a l r333 t., P 33 n 3 3 a renpre 'u3 33 its323
C...L. 2. L.C.T..A 10 .ln3323 . .... 3 V;.. .. ..... .. .POBTUNIDAD-3433.3333 I......... ..................... ........ .3 3 ....3 .333 334..... ena22 .~ .a, 2
P E.R, 3 di L MA3N O R OB E RT O A A S B . "'. .! 3 11 D-.-m 7 F RN T E S. .. PAA I 3 AY. M -5n -Liz JI M e4S-qaTl n t3F rl ancis
S.1 -" -_] -^ K. SE ALLQ UILt33,33 'lm'.3 a 3. 3 a3.a.t333n,.3333 3 33333 -333433r, im. 3. 33 habt3 U3 C20 l 3333.333. 3333333333 b~o etr Pl
,XI~d.. dPRA~NO .....;$43 ALO .....L p-,a- Infrm cn,:Fs; .. ............. $ 4 2edIr O 0 ......................... mi lhg


a,3.. a 3-3~-l3 14433333.3 .3 33,.3333 ~ .,.4 3.3333 133333.3p .2134 3..3................333.D-403.-.5-.
... . . . . D E ..... . .. z.| I . .. M I ... ... ":: "" ma"".' : L U O O
glass yde Falrfa__pu_-d 3 a 333333 .3 Ta13-3-3 13tanq il Giual l. N quilo 43 ap3rta3en to pati- y 3b" n" z ....13"i a. ""' 4 ahr deE
*23rc33 Std. prplf D.333 Ii.l, 33333QU X3331 UN.3.4 A 3333333333333 ENl~a3 I aa v33 viinaf333333 n ', 6=.33313.u I-
Luls ~ ~ ~ ~ M Ntl ...4" O OAPR AAE A .... . ...... ............ .... T b l in ..... I..Sri .. .. tor hIFcln Iao dir, Ind,- m,'in': 0!::: P O A E


COC... ..EEB~aaFg... ... t(B E M E L S DINERO .3... 433 .......................... 23. Par a 7n p........32.....333...333334. 3.33../pruedrsLU.OSO._.L'
33 3 . 33~ -33s-1-a2 741a. qir Aret.,!n _-21 A 33... 33~.333%33,3.l.. Fit~ e.3.3333333 04. bll., -t,.3 C HII3


NECE51TO3 LIN3 pPl r2a or. 2- E Maa ti ., in 4 a./ C at "3 340 . 33.3 C4a3 3333 I334d4 33443 331 Cress r
________________________1.1 4333 a3. ". EN1. pfhbif,,a6 bill33 ada,,-4.1 onaaa NO3'333. 54.443 ti e y.a3 d3aP. ain.
SOLICITA 10,0 AL PISA d, 33a... l-'--,-% pi .~..aa aaF-rai. a en, amlh=, e a .a p VE A O 33m...3333a3 .3 3 -33-33 -1.4 I3e Nue3a del Pide f+ Lin- 33u .... 1a ,- 2 ?.. ..: e di,- aa
VUENFdlE. U. 1..3 ( I3 ul V 3dldo 3 C al3e B . E S .qu I:. y au. C vid,- NOVENA 3A3313 3 ''3 3S
3D-4333' f3 3363.3..33 61. 9 4 ........... 4333 a ... 34,, 34- 43 .... ....... ...... Xo, la. uerta de crMA "lst cSdad: 11 Mi
4..343333aa. 3,333., 433.3,. 31o co,.-3U..O-3t2-82.. ,:", .... """3" E3 4le3te3 ocales, propl3
pleto, Oem dl c, nt. P""+tr~zt u-"e ,1
3233 92333333a 333' p433333 33 E33 33332332 .13 a.l. a.- 3, 3c..aan ,a.a 'Ia. U .-Ie, Into alai. 34 .4 tin333 amid .. 3 133 2143333.3.3
111FIl' .1 n DUID-2-11. n I N 35 filcs.emp ,mi .:s, ,tu, n 't- Y,+- men33.4 doY .. . .........3 3Iaan- G.=,0 .44,V:... ....... ...... 33,3...233.-___,,,, V E D A D O_______ 3...... 2323.....33 3333'33.Ha .. a .pa .a.. nl A RM. I i J. A L
/ F S A IOS U 3-C-40-64-33.3 I 4m.r 3 A -43 -| 3A 7 .OA. 3rAMB UH. -D.4317.U82-11 d imlrm.4lS, groce -, 3.133213ut-
a33...3al3.l1.. SOLICITO 0AL 6 % .- .. -r. 333 .3,3 liit 3 .. to AS N V.e..... "3" D"" -431 44 3 3.33 "GR AN CPa aN3IdA2 l.

A L23433........b...a.. .. ................. .. ~ D hlp b, 33 a, -.6. 3. .. .3 3 Pato edlima$ate.0 Te .- aa,I- .......... 333........~ 33.......... tru33 i3 ..... 333a4 vo.3os, ]: paalat4 aIa 33333, I a- .. ... 3.. .3 zL I,,' "|'. 4......43,,33II3mo.333o e3~li H-D-4o 6-8 -lmd
dh,~l ealo, l oovrllc-y d. eb n. fihrsdnero I n IImcq dblol ~as precha, Sm~lor DeDin ~ li APATrME TO Crale 23 esq n ai -26.
4,.3334333 1.33.,, -it,. .1 V D D OF 1itu
3a Habana, ______ ta,.ea ICienfuegosfia .. IF t
333ga23. d~ae ... ie3.1 .... a- BJ.4l-Qm~h 42 tt.3333 13333.333el 33a33n ..a *w]I 2]3.IJ .II 2, N aala. 9 1,1 1 ~q laII B',SII N T0
3. 3l2 BEt. 3 ......... .......... ...... T... .. 3, 33 e 3 $ 4 3 r...1 ....... .. rALUJOSOS y F deh bri e,
333n tinvaorde$10.00-,ve oo Pe It 33te Mi. 3 2 1 43,33333AS 3.j. Local8 3.3* 'o'. q w '
h':1 a.n 4. Ti gaj," .... ...... 6473 1o 'eL 3. D pr ...t OPERTA r.1~ It33 .3 ,.33 33.23.| ,, a'i| Ia, a* faa... ... P211.2 4333,
g a a .y I, ... ,,, pj m . .y a. .. ... .. .. . .. .. ....ai .. Sa nt p !. ,LvS M R o o mO DENCOFR, A DORE.Sm 4U-, O OL -SI DE4M-A-1 33.-33.43 23 ",' 33 3"., 3 243:."' 3433.a' .... ..=.Ei ..,.... .. II-. a;,.aad. 3a.iq i 2.,36lalan. 1.,'" 33l233~ .. 3'~m "+ IUtD- I-51 uo o b ti e i
C OCK ra. a .0i 0 pea Sa l AOB4E3D IN H -- 3 D -.t. 43 --. i N.ii ...1 L O C A L ES..a. .,
5.4 ,. (a ta, 4 ,,. con, .... 3 33,.-..... ... ... ..N..P. .. .
r:,_, orr eo .. .l ,,I ...e VEDADmO carr. r/-, h.li 11a o
dorw l -mo.d r t/6, oilers,= h~l oo ~ n o

,),e ...3 3 ag.-a...435ti.e..i.3Ld.4d. a raere. l .....ilo. S e v id_ P.I.P.m s. CE.- n d"' ,,_,.,_ r-, ,,,t_ ,. 313_; O
= nt .._,__ -_ A. . .. 3 3 C.,4. . 4 3 V. . .. . .. .. .... . .. ... ....a r .-1 O 'n3 p r o . o n 9 1
SOL|ciTn" $130, 000t AL5%' M.3o AL mU]LO dPRTo E TO .-um h.I. 355. delun de frm 3.1/2. 414in moIS EN
....... ...... L Eif M ep o. bit.. 46.d ( ...e._ ...ll .unt I + 3. 6, en.. b46,r o n A menda.s.dTl. L U -l IA'lH a Ua.0D33-21 --ifil..- ME. di;. B,:, .. ...io.13 de
VENDO f!- -I-4. 1 D-11. 1 6-82t a, .,-3 ca' D y Smbe,,aaj. bb 'l.r-.i'o : z N .O : I ---sl n Ya i e e
L-3605-6169 u d- rd..a. 2 FRESCO b R.3.d.- CON-L FD 2 Y. NO EN .3 h lt -i.... u.e d.o -1.. .
... ...a.. .... ...... al33............... ..... 3.3, 34.........3 333.2...3........ ...... ...... s__.EiEra,,.o rde ci cular
MATERIALES 0CnSTUC CIOh 1 .o'. 3 p.- 83-2a1 M, .Ra3 22 ,: .C2.
EPCENAIAIS~3333333333433 3.YE 33TARAN 43 VEDADO cA17 (*55 323a4.3 :122333. 333"l.'grraaa .rpelaqa.- Con piso do qCaI
a.nt No,. 2.- U33a3a-32 I ____________
3~~o" n.333 redriar, WE33~ 333333A aaRTMET APETNNTP 54 D1.3 3333o r2.33 inf2nies on3333 __ _ _da X, n tantCl a '34 5N 40$5 U-5062. n, Go]] R Ton A-5J23 I /4, 2 N o cn 115 Otr A o y 10 ed ~n. el, m ohro- E h i~ o ,. -.b. e ie t,,,,- I ,', niy... ... -+ !,a

neg ie, btl.n doset o2. bill. ente2. 33n 33.t .i-ii y-.3.-- i d.4-. ( En qaIdIh. ,
)ao.roe dot 111r. Y -vicom: it nl~go,.r md a s. EN CANA DRmOALDmo3 RR.
VENDEMOS LOS M S% L- SO R MUEB ES Lmlla..a .-. E r..P can "'
it, r., keas.. 4.43,3433 ....., t .. . .. .. dO 2 a=e.. 6 a= Sa . . a3 Ha2tc-n s 3.
p43 .ln 53 3 Andome it, ins d3. 33n do 3.3333 Call. 14 Nit Am al..3I
dustri impotant a. .34.. 3.3 4 333 ba3 321 .3423 3 3 Ohi po 0 4.14 M-33 3Iq6o.-. A rase a RtN '15el5713
Cotizfimos ~ ~ ~ rac noiptco mALANs a-SION ^APA. I AMP A2 yASTCO CO 0 SIN M-U.I- ,q= mr naatmnor. O EN~ |lCh+.CN R
..333e'Mer3 h. D uplex, 3 r3s3. en, 3. A- .: O-i IO. F- L in R o m
ade 1t 3, .. 3Im -. 3 d ... h.S34 acl3ars ale 43n me ,hw 1P T do. h bit iones.
..C.o...D.E S 3 . .. '... ... ,3.."'. ..".N .....l 18191 -. V aie I9-
'i ... Vddo ]:e .. ...... ___ _""/ __"__i_"'."' '.. "-" ""___"";'_"_ .... ... .... ........... n| .Hq.i..p.fl.3;,aI...... her P32 UII4l8-I luoobl ei
Pa+ ..0a.....Da::.a. a. 33423333.3a41.3a 433, a33 ,f,a.3..... T..le......I ,,89 .... l.'-.l ..... .. 1/.0 E.... _- o. ___ ,,o ,I,..+ _..____'__-"___ ilno
P~~tAnONi 437 olliE D 6l57-or 2-1 1.11l 1-3 In% 105. Cienfd l u, l p'uegos M
tap. .i cam o..s -.do... ou. -r,- 4-,, 63.0 _1 ail, C p. i. ..
glassO y M K N t Tie PO O FEMPLF Id~ NO"" "(;; " P'"- .' SUC I A E EM :I IIr+ F X. I N m ar,. 10 in -. ... c ri .
VE D . . . ........ .0 i. ..... ... ...... o
,3,,3.. . ..,I,". ',3333,33.... A_ I O D LAP MART A E N A t r. 3 5 I2 D -3 97 7 -2. 12 .3 3 33 3 3 a.-,n Je t H .2 2 3 57-2 3 23 11o a e rna1
E dis. M a p ,.,,, 4ui G .a Ca llN Q u a ta F3 Y8 e a ta+ b j P 1.r.m1 1 1l 1 M p. c nC Ad r y
-sunu~ VigeNDoa Sat s S B I .1-28 lpr I~ ..,-4418-02-1 v~ n I w ori aLi m 112 r~~ ,1'D91 0
S ifi to oI fertile DID d an 407. 18,9 d. ra a la A madr--e.1 sG... Ti, al. ip rf mn toA 10' n Belano.Q3 '3323' 233 62.2 13 ei33 NolIC N qcab iiio te f r-
3333333332333333333333433333333a ass VMESC AR A TAM NT; 1-712ou I
33f3lat. 3 ""`a 3 3. 3 3 P a 3 6610ia N2qll a v.tm, t daoa~ 11 4-am d H...t~ -n _____ 14__ __ _ _ 0 1511 .2 ION3 2 3 i n e
ddaos im oras ameica a. do m O.ijpa- 3053 ha16921.~ $.Pi333.. AMa. Ia 1 3.41.0,4 42-82. 3xeene aocale 21321 .3
ColiaS~~~~~~moad los Ireio a.6.o ,a .3433 zo 3 ~ .i c in.3P.atio .3 teror. null 3~. 3363~22a3 1M D R O o d i u l co
dAEdd3. aL H.E COSRUCO naP" lELA S= ror it'.ElV5OyWM Ia~r D.132.2,-3.2a .. ..2 .. 71.191 11.2 ala.er. $iclr
31. Macaa 330114'BES 33.3a1.',0 CAA SUSRIAS V. A$NCES INGS ___________________
D-CTS AITA5-l-bd -.U'H'~ -""C-4'1 33 .mar V EDAr. q ,V i'll 32 -333 ..6 a. .I US NAVES LOC 1.ALE fm iFrina L H grocer pu qu 1t3.qa cy43d
lPIe. .62K' -V V c-a'.O 23ULA O N2JSO lPAs. I.,4. &'1 2 pai pd... quau e
No2.- OBJETO EN10 AL- IO .ii~mo ,,a, l(6173.3333321 del AP R A E FO DE406 IL5977 Pa,2,IN10B2 L QUIL2. ll23 TaIS.,, 119046
33"'S .....3 AL 4% 3nj. cld3i ,11.33 333233I, F, -rm 3...,. _3.. a43 ._ ,Ii a. 4ISI I, ,,.eiii ~ b
dn~a r r--. , -rd.AR] DEr LAn MA H .R' No 03 3 .8 ;- M.K D- 39R, 8-.H1 ,C .. 4u pr~r no r.8 in3 L IIH C.5 .8 .3 3-Llasifieados


DIARIO DE LA M3RINA.-Vierne.. 9 der Marzo de 1951


Pigina 25


A N. U N C I 0 S C L A S I F I C A D 0 S D E U L T I M A Ht 0 R i COMPFRAS REPARACIONES
---,---- CASAS 4 UEBLES Y PRENDAS


ALQUILERES A LQU ILERLSI SE SOLIUCITAN


is VIDADO
H ____ BPP_ffi _*r U.QQUILAL QJIA ACIALIADA iv 'rA.
is -.$ta a Asn.as 1 i.ZZas s a.


Ial .. ,- b-d
31 -JM~l.Winda ft. 4Omn -S.d

... 23 .. 1 I .1

VEDADO 10% AEBAJA
,,, : 1-' VI3 .'.. ISI IN F '. ..i
,-.. z~z~e c Dn 4im rr i,asIsas a s. ...S 3
cSddao. S1 q Nle. 68.0 |
fila-fa urs UI I ilr -- ds 167 .5
,. r ij. in ,ol h], LIlp. v*
0V0DADO 1 1.EBJ


ASu hLQIm-A toreu ALTO,, LA 11
ST.i 3234Fn-- s ah .Cary I
en a d e V." .. .

.- ..7-M 1
Vasddss Csll 25 N* 16"6
-,t Fs.-uls a. Miaa, Saut .

eAlta. bl C h .aM D r.tM' Br,.
bIuedid. eba Mqisala. al.l
Irt ins.l f.l s. Il s pj .. i
%a'3A h I. I -
va.
Aote OUlmfUW KrnB colj Billt


I- CWadj I UfL b5. -a

S-R CRAO PALATITAO
,',is -4,io puo r ..
I er 'nj r a coclrj eJ o MUO riA' Iain a s I e a 174 r aB .-n

a 1sas.5. WsON ss se.. ssnlaas
aSaao. ,,,5.5lm a-oa. 55s.'. rao
5.., 0.0. emsm SC nin 555..m~n
Ia.M.as Asnids n i. 3 ase. AJdlm
a:,- a. a .s ama o 1 a a j, a is S ..
r..te .o MCI PrIr. IrbT t t..
a54=5-
m LV* r0. htPIaM tT05a

sLQsnO IOE NA rL4s Tan ALCOh.llll ite i ,,rolll Tml -., 11rl. d,
.IqJ' r S~ On .!= 1C aL'h n .S.... n .. .. . 1 -. n 1. "
R ..--'l ,,l h.F.h. ..r;.., s.n. ...... A u,,, l. .* .
{ Miri ParnTlllll roo gIdw ll-r.l
I. eAlvuA i sJo Nu l & rl. A
MrI r y d jiol. & J rd n p co

as.. coo 6-

I- ouae. I. .
^ s .. C r s.n-
r M9 pSE Anlods"I
fnaa s... us I A as o 55C5o .'-|


a io. tb,1riyrnAr w
Sun disss ts w .ll "Ar i- rn01-S


"ITRES nABUTA.IBOOIS


5 It pN WARD hI.O1n
iatr n i sta SsM N 7 ra .,

SlSI.. s. ahdao Ir, s uandos us
la a 55,, l ,-a a.s...a. a..
slta.. _d. _a it. .

In s. I rU
is -' 1 i Mi i


SE 55 AQL R 65.0
,:I'*-u Mill* "0 "I.-6.doqf
Ua, us. ynhd. a .nlusrl a's
Sam --4 1FlL l :eaass%1ta-ramss asnMM AKV::u
,eti!^ IIM I_..n.ui _ ljj
.I 'm .rm p m. D ^ -U


'sE ALQUhA EaN0o I6.
b.'. uu11 i*ubiila dl (*lnejr coa
,Uin.a. s f.e.o. I, s ...o I
A1TO ... . .. A...

I0 Sd WS l. ll1s la a- .111s
d 'd. it.n da s ia s. fiJ d55
*7 roafe. a unm-a absasBlsa imS.LAPOLU RAI PATA
ates.. e' s e', AlB-2..
SEiuuk A *noI EN 8"00n
ncdn .*Cm.bun it. flaaimr .
r .7A. aOL *; _
tni j 0


N ALQJILMU VA1iOS'REST INN

5.5,,: s i oll lr.sa s pasla allssa'.l. so
sar P aLsAYA pr...da e'baa 1s. r C
ilassalasLI sa;. aas .aas maasa
pmlr It.., .r rjns .~s5 ,a ..5-aL.a-s .

Inform.a Real Inn, RirMl N'1
7. Jalmanisa. o Jarndin El
Ft nl. tH.2280. 11.2347.
KMgNA]
IN'VE RS1 0 NITAS
I~e o u |r s. p,- ft. d

C___ %P-.,eR.-.116rLe ,ra-3.i
3~re, c .n1 ReAl 1"T A R A JRA

C naa. Sanz as. A- i.a aSJos M. Ah'r |I PAA GLiANABO
E 1--E o SE ALQa1LA |
P. .

ass-w ea.a.. sa

do' C. s gar S -
lo.Cn SS daiS > II I

UH-D-Wn- W11

ASE SOLICITAN
SOUCITUD DE ALQUMLRM

SOLICOTAM6O NAVW
elua.sa oso.uela.. m,5a.'"eal~a

I MEDOZ^A A CIA.
t.,\pa 305. M.6921..
_____________ cJ~l~nm -i


'SOLICITAMOS
CASA GRANDE
D.., A.-.A C '.'- a

MENDOZA CIA.

OQlipa 305. M.6921.
M H .1-JTAI.LER a VAST.E, pCropio
prefer, eas rI 'SesldSd S
Mrris. LI e. 1 F-4412.
!MEWDOZAk I C14.

spo301 U.D.3621-962- I.
12 AGIINOAS EOLOCACONES
y jy-M pur* n>M ~ e zefn- .i, On


'nmbs.n...nBons.TssAS'aaa..'na's
's COAL CIT ADOS
ITAL.L.ElT aNAlVi E.- I ro* s oF.
par.m u, irlldo 11, iulo 1;mhlls


.ssnlene n el T.55 a


sa.dan UlM .barro. F14a. 'as'
WU fM'VH-dD-362-l99-1


IMN'ObCJA A***.L 01AN' HATOI DO.
.4.0- O- o cF s 1M s .lla i us. CRMSsus.aROS.
nOdle SsssCsa aMs. 2I


li OLI C I1A C 4 BIXrOM LI
., Al. R o. NsAs,, pr-aIoa


lrzas i sacs d a utm als. 5-*
-'~aCaLLahsa55 5 5. 5.5O
tfrieTro eU B el 1,'m AN Ao o
E.Ea on i t y *n 3 4 si0-4

aCt aqn.. BSla' INA., sas ,.,.g11
nii BuL T muM~ o Tin MB J.*IT* ri-

b 's teasa k- ..s
___,_. D-4raiM,-nI
r i n Cw N 0..
s d ISna .14 i -1.aNI1A


.. .. ".. IN.' 1. ... .I't -lI4 la~. pur ..maa.aSs'k Usa iy 11
jUin rt. iu Ocl aas-au '
^rss s aL a lU 1 sg su R ssao B 4
r04 O CIUArBA ON K ,N-&.
WW 135,,10
I. C OI,"JL 1 bin al A-I ,ME NOWLIN UN MANTE ON C o-an ,o~ari,,am uL N, i u LA EW ,


I. COCIERAIg CCoENRos

a a seaL. al'r sa a a- .5. 5 nBL S aCO.


..d us, eoe ,n-las 5C ,,57 a
.', ca.. _,__.C r'. 0la s iu. 1_SOUl E SOL M% NTA I ht

Ad meras. 5ai.ns 1 aqu. 17 a, in

a..soaasnn~n' ** sawe n a-d 5
lS II AMHEJADO IA -

18 PROUESOTEA
I % COSTURERAS MODiSTAS
i", CHOPis s
_IOUC T I'll C OT "', r. .B
is r .l w- -. lD A. =

du f *i 4 MI 'I ';"


113 O RAM ..... A.RZNDICR.
iI O C lW k -MMO, 1 %- PIER-CO
,.d,, C.,',u.
O114 A CINTEN YMLIPDOR3IN

a .sSa s. ~.. Cssa5as! a
Cs. ,'e. a 5.55 ass's- ." 5 -,04as
.='.':l, '.,"' N ;' "D- 'll:' ...

T ite.ss ssa. pnras aT arpasdadl
Sea1s. M ss. Ssjrtn a 1. Cas.a IS .."
FITAOLIFCTIIO [A O ll NIDACd- I.N' A ,f l L o. 5 ,U '. ;M
D~r'i'Lrd 468s.'! 164 11'
Sac. ile,.. ,llrh.,id.om.a..flru asasesder UD refraaeo
-mH.rlasn- asorilo das pd5
COI EM&P11 O MLI% OT DOWlira., propSa perI ig s
refrmLr.wr Gr.d 55an55
r- b an M w Or, M l ef, Lo~z -

Se. asq c slaq hause p s,
J-udi rp s ii p, opio.

I05 rFI5 VA, DO l4lded
TrOe. .Id 7.O 9 p. us. sAlti7
Ir.-71, asbilo, u RI, ll -
-
d.,;"l", -A. ['. -',?, .1. L i H.


a117 SOUOMIJrS YARrAS
COr! 1 vaa, m1. W. a. .IT.


Ai innS mas oI, sass C A O M -
as na a n h IIn I r A 6.s I n i 1d.
B OUC I A 0 TELKJAD MA R it LA N-
no1 J rFTO ibf M-.4D u aub a h0 f aso*


aJEFD DE OFICINdA
asLT S. a e.' .,5 F a I, a ,.a .


- o r D-O I- a a Daa. nsas D -as UI
rins morn e O.c .i a5 [-s. 3 .1m,
aa.bM c .0.a els r p uflars ,tr.-.Us
.t L sTi ai j I or .s"n aa .
C45kl 11-1011.

13AOINI III IA a~ l


a ..aCs..n .a- u s a- r. c.
as s. is 1 a IS .
411-ouami N I -oMT g terN 11,11


MALIC1DA CIA OPll T .AN.


'....- 1 l. ,._ I A1. .:'M7. 11"..
1-, "r ... Jntl b .%, O R- em .. ,
5,41d..6 0 6 1 In.
114 AGKende VMrM
biens propo _' ip

IQ. Mdenrt. G -da aaa

e-fa I WE .-: ;- q-bue1 p..

PAra nfommm Cr. J-.
.8. a. 4hAbmA 1o-4217, ,
1 ,UGNCA P 14-1WEidam i rw i ii)ims I
fI1 1411.1 i1,1i.1
S. lrf. ntir JPd., a- Ml i -, ,em al.


refrs1.r.iCandn ga iJn


SE SOLICITAN SE OFRECEN
115 OLINMISTAS 8 CI RIUDA CRLAD05

COMPAMA AMERICANA s .. *- 'a's..
tr D-n r -115 j ' 8" T .'I a ,. ,.
a .,a.'a 0 1a[5.5aS.5 .a .n.Oa-a, a .INTERESANTE


PROPOSICIDN ... .
PARM 11.1 *:OnLOCea JII a-aIL '-


MAESTRO M


COMMERCIAL

lit COC1EREAS COCIMEROS
t|9 A-t ^..,CW ,,

TAQUIGRAFA tsas a,,
1EN 5A0 ,,. __.T. .,1
01shsoaslsA'a eOINIhS5 ps ROto, o .s

as:a.5.o..'.R-r -NUIaa.- oManzana do a omez B- Sn CsL%%RUD-Climat a-a n'-sus.-s.a'Simaxat5
T MA F ,:Nim. Co. -_i;:, :;

aa E4GA C" s C. ..a.....-
A 3.. , "''.., ',
o T1Ws M-
dg. .-, PIE ,t -, -,,
mmr clai e~ l ucaH^ T *K~nll.rui .......------- ---


2. $135 p.or. ,..la igr fa in. C o Ct:..,:,, Ln-is.5, n ,o-, ...
glit-ai'paijol en IT5. A ` Ca-
Psa fma .C A nte. __ __ __""L _


BIJRO*EMPLPEO & !naras "c. n5i

ACADEMIA GREGG eSn^s 55:s: 51 51 u
(fro .tomereial. rtl ,tt;'.'[' "'^ ,," ; -;',

nusd mrudllu Jo Cube) *fi'. nos. "as a ao i,
MANEANA DE GOMEZ 40e IisDs7Tan C^
Te Mf e A.23. A-,76f l-
II C -'0 q-0U5
R e E,%IKEsL.tIE an Ae. o ma p r r....an.


^m~ ir~f a< arantlo. r'ps.As" amen-a
2. |15 p || I a I n- , . i .-a Te-',- f"
MANArA-Ep GO ME F -ta 'a-fa eaa'
SO LI(ITO 1 11T4 IIB IFO


no NI-45t.a D-4194-119-T2
bolsslnlos 1 elsos's.o.I Islurbo,-SsaVAn. RS.asVsaH Osassa
520.000. Iesdo- 4 11 d- - y r .....

Fr s mo-EsPtLE. D &iifuu nasa. a.. ...... ..... a.....' ..
p Inform'. .I DS RID.
1__ ____ ____ ___ '1B, CHOFEE3 S .

hwSa reo '" F, ...n
Teif onmu A.0523 p Al^-, q.^ r,,..,.,' *i " .___..____ ____ IM.IM "

si^as:sn I: D OFIEINISTA S AI
II r us eF.. o.An OLOshe oEOCosns
ail cril la, epahola ) amen.
cW-,a, teng,:, re~ferenciasTeiar>-


s5 -asK So1Ma-459s 5, SD-4194-119.-a2a
a' ^5.?"S ~ ''J as.'ir m iT i A ni H E
:s is un e. s' 114 LA V DERAT-LA VARI.S ,
.apC- as a ma Sh0111..C. .......14 .V ,,I .,
o , 1 I, ,1, T i


L !15 me l k a. ade.aa 'sas


-U55 SES OaFS no .r5CsEND ori ....a......
55.. us. aa:e. n-'- a: '-.-. .;::;,i a. ... ~...... ... 'a,!
partsinf orma. ntesaaal.II.aa f--sI--aFa-a1
am. 'a .. a '. t. iD. .

tseassasa~a .5'ditas CHOFEsREa
L Sta; ". F.a N.. a a a 5.
: ruI la 1leJAi u C JUii lll-i o nillt CO~lqrliuIssm1t.s s n a se s tun s 111 ,in 5, srs e n-s. ,. S51 sea-a Iu.5 s. aadna.a... -;: I OICIN 'A
at GRMML INA HClID ICH, E ICA 51o ,, OS~ M.... O~. r'l ii,- -
i W.n ,e- n 4w-,e, C .C ,-- -, O cS5IA .- -.. I .


1.Aa D- ..94DRLA MASIN
- .... EIAMAL.... .. I,= L____ _._&2' .....b ... V t. 11" ../| K 1( a SL T C N Iz a X .-

,, .. ...I I .. P.M.. .,o. .:__;,, ,% fL..?
iLE'_ ., n i" c P 129 OFla INIST A .S o llI
ME OT1 =. C .%D JC. I ll2. 'C,, so Or-- cc.o-" Fin =, c_' .,%:


ll OVILLE .,C,. .,..h. !N,;11 ..& .. ..__"i am rim.., L4U D gl.-" NM G.I. ME


SE OFRECEN . K. . ...... "*-a '
131 OFEArAS VARl| *C .

-,-Ia. -,. -


." 1.'. ./' IS MAOUINARIAS -
a ` 6, -C1.,.. I.I.
T' 2 u ['RIS I DI LCORACION
PI7 FESoONALES ... .' -. ....a s'aKr, y
.BO'ADOS 5'....(1,,, ,lJ 17.-- Ruparamos alfon bras.
_I ABOG __OS V NOTApaIOS 17 MU IcE, ND 'piceria general y deaoraciln
--------- OT O 1t MnBaES aR.DA ,,e ,or. Trabajos garantizados.
BLFETE PEREZ IMEDIN' -(IMPRM'Os OuR. I a..cardo Barro. Escabar 266, ca-
,.. :,i,.a a Neptuno, Telefono
- ." C212-42-4 Ab.

-BIFETE RTAPICE SUS MUEBLES
-U 4895Compromueble GARCIA ESPINOSA
.. ... ..^ J ....... f,, ,^ .: _. ... ... ..... .....* ** EH IJO S'-.-' .- A-7795: COMPRAMOS a .. .RH MDICINA M 2655: COMPRO A ,RADIOS
3 )Ot."TORES I EN cmIDIA

DR RAt'L YNAT -. Ma. a r :.C... a ,t SU RADIO ROTO
C. rL A M.m. L, Its~ en.eo Parb t,1. o- e
.ad. a a a. W . s 0 aNOPAGUE REPARACIONES
.U'-"* ;:';:;": i';" 2530. "LA PREDILECTA". .I ,-,.';" '. .'' ;..',
...i -- .,,, . Coampro objetos de arte, mue-. i... ...."A C !.. ,
ASI LRINARIAS les antiguos, joyas, vajillas, __'_'__
-', ^'. '..-.. :cublertos, cuadros y todo ador- 47 OBJETOS VARIOS
so fino. Laquido casas comple-
S',"' ,..= .',";,-;l ,. ."; '=,; tas. "La Predilecta", San Rafael ARREGLE S COLCHONi
.' -. 803-807. U-2530. a s s aU aR .a^-01
~ I
.,a -. aa.p asa.ra a .la . a Paa s

OR ALEANDRO MUXO s...... .......a, .

V'AS IBINARIBAMS A-..1
IRASTORNOS SEXUl'.LES n. Cn"m=---- -- CAS
...... -.. . c0 mpr5 pianos 9 .
.. .... ..... r....... ..aa....... A a..- ,aU .aai aa.. .a .a . a. 1 .a.. S. P. AT
,':,: ,'; ..';: as,:' aa .d .........aaa.aa. aa... .....eaa.a.. a.a.. aa...a .. .f saa,. aa., aaaa a-o
a a. '.- ..... ;-,:, a .f d a.... d a a .... a s a o b., aaa a ... a a a a

a.. .n~.. .saassa t.aaaa' a pa.Ca b..a ..aaaa.... do aaua es. .a..... nasO-s] a5 aaaaa~.. 'a-4 -
DR. I IT a.O a S a. .*l- a a a a 4a. a- aa -aasa ? a..
DR ARMAN'DO CABRERA
as COMPRO A E PANO VEA ESTAS RENTALS
S".' ....a.. .... a d a.,, ...'."'a'rw. a.-"..-. NO TIRE SU PLATA
a.,,' -, a-a *-aa i.-. aaa. n,- .5 5_0,-a-,1ra.a o ,qa.

DR. AL TO NO LBO'. a .. ..a.r_ a-a'- E *,sflUU D n0. a.-

DR .A JES OS OSA L X :r~ '. ,= o:". .,~1"-' e,.., '";=''* ';*; ".^ ,-'"% [SL..
lnermed.ade Ner. osQ d.s. Frgad-re, mqais as de . "... ,. a ,, ..
a,.a-. a . escribar, basates, biscuat nasan a.voov~ CLZ o u
a.-. ,,": -':, nomaptetasa M-8550.'h .....a.a.a, a .... a.,ao
.-,... D,. .... e,,. ..D-3961-17-9 .o.,.==, o. .
at .S..... .. A-9311:C PRO C.Y ... .. .
o,, .- a, a sPeaantaspataaas. aaaa. S .. a = plantIda ..
sl|'*,~ t. oxt aassaas'amasaampae .sa. oraasa..a..sasas.aadie.sos

0..rT-u, ir~mr.ia.a.a.1. a....... nU V..O...AO.. B No. 305
,b,,, nLBd dT. Pad&- .- A;. .Br,,MIo,. I .- 'b. Elot-
Dr. LE ..da todaC ln e lasRs. Pi anos, bar ds, (Esla Vra, RoWe 13 y 15)
a..=.M i' v.: ,' ,. lbareros, cajas cadaleo archa -r 'l a. l, ." "aa prtol. a,, -
5 DENTI -as. a- --aa --an --v---------- naqasnas.s eana aa icuadaa a 2m,00 a Jaaa b onz5a
urlpf as.....;. dis. ar n.... ....-du-r,,.. .1 as -DL JESUS ROiS AL"?;. ro tg-paraoaso'n" Orapidas y e-aloni a d pda.ea-
QSea l Ofr MA 5 .c.eo..sl C ,an .as.. ....n *an ,.- .... ...... *aa 'aaaaaa..a ;aa. 's ,DR A 'i.'RM'A "'AI '')0 CABER INTRMETO ESiA MUICE"T"A "_
DR.EaLUA BaRnD-.a COMPRO ROPaS. ,-;HO,|r|. SO R h-MAS,,r DE ,LOS.., PI~ lES or plat.," e""' --. L ''me -* Otero.-,' Te,; l!^c^
4_!40 pIRflU, IA, A
I M. IM C '.- 7 I I~-r ,iiq -r i-,, ;. ,- i jf.O IA IO E IO
Le aa da bsjse'C Ta aa~a".%a aa... a... .a.... a...,a aaa,, ............ .. aaaa. Sa..P

m.ai- A S AU s a" r, j.' d., : . .,a ..... ,. ',9,na-a aa. a ":
D r. E. C d R A-6677:cA ampr a aaaaaain s a ........... .... .. as.a.
a t r : e a at-ax a Aa. a,
R.LOIO ODERCOTA .1wZ.CP t a paa. a0 a ao l
NICO S oeda d G o ,, A-87a a E t naas ,uaasraet n '', D ......DA
'na-a. r,.. ., a s acb asc.u.,a aa-asa s


,'. a 5aa.a 5,'',; assl,. a ',J:.: ,,i ..= "' ..a. ..a.".'5, aaaaa.. aaa, S,. ",, ;
a-, -as' n'. M'saan ante 5Jf~l l 4'S "5 1 5 o aaaaa... 0o aaadea e'aa r.. nt.. r 15a.M0
S.~ a- C.. a5 .a-aa..as s.ou '5" 5s.5.o s mlrl preo n aol aona a, 'au. r a .a a a 77 5555
5- B. aa" a a .a..aa 5 5 a a aaaaaa, as a a s r a .: , L T IE M X ~ o m R n
a ... ........ 5. .,oa a. ,.o. C ampr'as. veanaa demaa~a s a a .. -, 5 :5.s aasaaCCaoa ::% 5 a4 OCUU-S.TrAS.......... 2 NTRMNTSD a.. A o.=*. -- aMaaas. s.
.a.. .... ..... .... ... a ..... an"aaa.. as.. .8 50.-r- .1,"asaanaa,
r.aa.s,..aaa2aPasnt..,a.raja...aa.....
aU-OP i AR D O a.W a'" a a.a " 1". a a ',.. a .. . "
a~aa..rib ana r. .a aaa Sa a.aa .ana a-

I T I ."TmA D LOS PIPaorw.
,)UIrA SA TUD .4 L ANC ia l: -71;,,17 "Ti ". '"..? ,,,; ,Pf-


DR WALBERIO .ONI. TIZ A,3..-La i anmacui's' .(Eto p noi errnau.a '1'-y.. 5)
as. I.. sS aaa- 5 La :a aaa .aaaaaaa - --.aa
-..aasa"ff a'aaaa.a,=aso ^ ar .... :,:,l aaa. 5 .~et a..an as:, a ad as en a.
d s.a c,:.lst a jas casa1al. a rch'- a-.1.2 `a 1c."7
a O M P -as -.-sa...aa,.asaa asas e da. ....... .... -...

VETERINARIOSOE__........____.......aans-.a.aa.a..a,' c
Comp ra s ve os o E.r...:$a.0 a.an a.
anaaa.a s.a.sasnn.e.n:,s Eoanaoa Jo.' ,. 4..s,ga.as''"oo,. ";' r .,f= ..
a.aaa a sa. aasaaaa14a.. .3a .... . .... 7-1 '..-8'7 "b'i ..a a, A,.a-
a QdWa IEWWIS. .1TAS--------------aa -aa 111.aaa ,aaa''ersu .asmi G a a. a. 8. a asaa....a $a .. . , aaa aa O sO
eaa as. a16-. b abg -' k ia1l*l I .StRd-RyNLoSd. ..dl MUSI Vl aaaa aa a pl~mLdan... a-.. .. .... . I d- -. 1r. r -. r R'-aa e Ka .
) PYMOHPAN.d IOaA-a34.2aaaF;a" ;9)9 ,,,a, s-a... ..p a .a s.
as s~ -5 .a- -sa ,-a Iala1a a d- a Viala
a.'.. .a ~ .. at.aa-aaaaa aaaa~~.aa
CLNO SOFA MEX DRLO S PIES-5288 ala. aaaaaaaa.aaqui,
_ b~t ..1. Il.. '. Pataa[ a,. 1 pa .raa' .s a n-W,. I 4' O C. -'
illna.5aSEas a. 'li:W 10,.t.a pa Sa? an aseda ve~,.-1,ei~,eaga-a,.2
a.Saaasa .a ~~aeaabeSaaaaa Sa I a-- .1 al. 41. anda a l.. aa
COMP3AS t Oaa'a''at das-ass'WU
SMo aa. Mr. A.irM M-75
MSEMIOLESTE *EAQLIINARIAS .KDI"M

OCJULIO DiEM1 Gorlk_-_-far m

'De. E.nsaaasa Gul a csdelaRics- s'5e. c~oh en iaosa r
:." r -- aoaa,... I '-:a.._ aaassa-a.
iffaaa arJaaanAL EN AR 9.PRO.M.'SV MN-ss .a.
DmARlIO DE LA MARlNA.-Viernes,. 9 de Marzo de 1931


lasifieados


VENTAS I VENTAS
49 CASAS 48 CASAS


Is 1 2____________" PLANTAS HABANAT I. c. 1.IIH -, .ENL. 33.. lr.. Us R L ,
I I I ?" "f: n l IllllI I '" II"I REAL WI' 33 . .
f "" '- ... RLNTE A LA IGLLSI \
I H.IH, -S ',S .S"," MARIANAO

H .. H H.H.H.H.. c
LA TON ^ AC| \\ ? 31111 "* ..... ;" ... ..... I ';';"P'HI I___________ I____II__P. _____
.. .. . N -% r l 0...
,ann. Inrl- Im. D-4113-48-14 \%EDADO. ESQLINA B

VIBORA, PECl %DO CULEGIO 33-'11.'"!: l:_: l.' .. .....
Edison, c-1 F- in A2 1p % "I ":' u ...... T PLASENCIA $18 500
I F1 aill, I u L i i i I C. L
D 1414 413 '
na-

JULIO C. GRANDAeHIJO _'_ll __1 _:_
INVERSIONES DESDE 1913 oale P25 1i.0 Vendo en S160000
iCorpedores ColerIadi~iI H
l.iimhros BolIa de La H ". ,. -";'. ,H." .' -- ,.
915.o.i0SI RENTS 141111 H H
VEDADO, $130,000 '-Hi I" l ''"
GRAN OPORTUNIDAD .' .; ll ,.I


..... .......VEDADO I

da: ~ HoSM.B-427B163 VACIA
V. EDADO, $40,000 b a -jl H 'l 1 HH H 1 31h' rio e


S.'.';'.''.. I+HlMlll '11I''111 II" E[Q. HAB,\NA

VEDADO, $33.000 I' n I H .H" "'' :. I i
~d-
U, pr.. ... ... :,, ,,-,1ITIM o10 NA ooQ HANo.. I.. o;
,MIRAMAR, $35,000 VEDADO,
RESIDENCIA, ESQUINA rHn 1 "nli 1.,. id
H'1 . I I CO EG A O d lll I HIH I1 1 C1- I I0I-
H P M 5 '.. c. H0

A. GOMEZ LOREDO
SANTOS SUAREZ

Ii0binH 2U3 all00 A.7119 U.629 P'H$-'P ~'1 ,,UU .

* pISNS 4si-oo, Re^ta
V OIIo HOrO HiOHO. H0HIrIHGH.- REPARTO LAWION
iH sI I .. H ltl cU Hfio mN H. -i., HH dH nn- 0 en
...... ombr.. Mid. ..45.21.30, IN 1.- $4II53! $4m.n p'brk-" U. Us. 't. A UI- PIn. ,4j.
H I HH 0 H H OH rn l. A-711I9H.U-620. H U..9. "a Hll- I H-I 1

Plasencia, S15,000. Vacia CASA LACRET
Prado, $91,000 Rentla $1,300 HABANA
YI ..n.lic 12n1cn er .1 "w. 1 13~ ., -4 N. i -
...... ~ ~ ~ ~ Ir -ad.... ....Lrd -II s, ad .. il f-..l~pp '

Vedado 75,1000. Rental $465 Hp I HI O' "i.' H N'" .i" "
EUUI. l .ln r] proxn' is E H-
1,l VENDOR C SA QUINTA

Vedado, $ 2,,, V t, ''; .", : ."' ; .'
H J I . . .. ....I~H i -iI I I ii i i I 0 i a
-. .. .. .. .. "

G" A '' I I I1 ''I, l ATENCILN: $6,500
Vedadn SO,0000. Rentsa $835 0 o11n O HIa Hi i 2 H iS rtmenO.i r-taI
. $30.00. .11e L. .- .'r I-, .-.' 2 ct 4
I ", O i. l O. ml I i 1 -o ,.16H; fa r. ca.l5
I.:, J 0b11o, 0o t 0 lc 0 o --.HS H IIII H H I H- H I S 5 HI W
I H H~ t, H l ..OOH H. H1 Va..0 5 o -
HI HHH. I H I HlH 1sO UO-1HH H D-7SS I.

nd I oI1..Ro.is,0 MONTALVO: B-5988
i lllll.l I .i "l *"i' i 1 M iramar: S41,500


Sed ,li 8.11 1ii0. VaCia lr .. .
S "I.... :a ""'.-' 'I; l S$30,000. MIR RAMAR
H I Salt H H AlH HaO d- ia2OeaChH. tOH.

I imendares, 5, 0001. Vacia Sp Ave. Mi-r.amar. $40,000
.. .. -n 4 2 b 1 2. 1 1n.e 'a ... .. . 1 -
73 U 22 G- ..o.-z .a.mal 1. 0

S J .endo s, V cia, 011,000 M I : $1 .. 8,0(),LNUIIa de Belin $13,000 Vacia -S H -
OH;. lF HHH0H Ir a. 5rI 4$11,000. AmpI Al, n re.
H I-opI'.l 4olne0iIC~o H 0, 00)r lr. IH "iNpI' .. A I oloo I r
W. OO 'V -jr., pa N 1 H a- 5 00I

's ...... ',,, .,,o'.o. : : ,o1 "', t AL... .. .....,


P.I.? 1P 41r-ar -1,0G0, Vncial Rta. $470. S52.-63 Ahn .. .I,ir, M


VENTAS VENTAS VENTAS.
S AS CASSAS 41 CASAS


I-


F


I-


VENTAS VENTAS
6 CAAl a SOLAIS


,I-


I -


A+., M R-+
SANTOS SLUAREZ
AMP. ALMD. $18,000
IIHBANA.N PIGADO GALIA-
Co l o:.:,. .1 piarita, mide
411 renlH S 1011" preclo [ .:-
S I:. "' 4-O,) Sra E:IOlj Ursula ~i.2
I'.:.nl.: p110 -INti i 15 *Ne I a 4
HH H-Huv. HO-I-H,. T, gH Hrr gusto
D.414-48-9S
MIR.AMAR
1 ..'a A ....on -,. d 1 'j: :RICARDO VILLANUEVA
CORRIDOR COLEGLADO

CRUCERO PLAYA
.:"a. ooI ,i7 -do.ic-ro


7a. AMPLIACION
RENTA $496.0O0QUEREJETA
H,. -. NHO IH H .-%,00 O Hi.0P


SIERRA
2 IS. fH-He NH-HO.art-ent. d Hd
0u0ag.. sellN.0 .mer VI S.deV SeIN .l-


RENTA $267.50RENTA $600.00
C.Eido. F le | il. oIn, -o -d<) i -
cn..de r. i3 1- rtl 1.11r. s cl. dv o. -
pro. Vale $nW0: s-B.7= vtil..,-

RENTA $214.00,IIII t.*n. yii, |^. prt'mento"..
$21.30 .-7m Vil'ln=e.


RENTA $450.00
Rafael. 4 camal y I wome o. $4 om


RENTA $600.00
SdI NI -,o a HI S, odin ,o r
'.. DhO Inema 0 5. H..lN -- ii-iH
alla y 9 p t1. n0 d IH M Sd l No In H H. '
$61.0011: -?Mo. VIUinUev,

$40,000


$500O
Niean-rdelCorlmla, 4 Cuu lea nt, 7 5
prtmntIme n HrPor O. 3O OtII Sa.0
B-T7ml. Villl.- -1

$50,000
rr ." dlfio co. 0 p 1e
de ny o h~blt-clone. ab~do d. to-
briclr. buen puslllo I J~rdln.l..Roent
+440 e~ B-78111. Vill-anev-


$5,500
"IH HSH Pohl I, l..IHtH H 00010 -
I "I ".. iii" iII"d I fb r ell de p r oW e I$9,000
H H l a......H W....o.o o,Cal -o11 o.1 ..... .. u e, .....
Irrld. _d -?mM uI
Va.
$11,5OO0
21x o .ldn. 4 prlxmlnrrt. do d
2 -uft-, helllo cornplmon,'cio1,;,
Rented $115D.00J. B-71111. Vill-an~.
$ 55,000
Cur~ve Mantlva, 2 fent, y iA ipar-
amentos interforem, no ], plerds,. sto eca
b..... Rcrnts $140.00. B-71119.Vill-nel.$46,000


VENT4,S
nM ASIM RUSTAS


i~'- FUCAS RIIITICAS


I-


Pagina 26


"PONGA ATENCION. LEA"
OH'Ho. ItI S`0SI-__d00
VO TERNG'
PI... a uled sas. r renN V,
oodHifcHH para Heflla 0n LI Ha-
A!, a,1 al" I"


%NrO ai ia rv aIIgo.l Ofrecenr.i
w~e mer:ew rB oi"K, ds Bn
Hos HOAPq oNNH.141pH1%"dNON-..
l0.oH cHilodN V Jeo.

JULI0 0JEDA
SOn odalc." 363, Samow
Su H,, : l .. .o 1- am400:


VENDOR CASTE N 15,0

PIraJ, ouooe, lHanderla. terrerDS A,
001.0f 00,, 100 p 0r 0 Hrena Hen HLa NHa
Mu'r.al us re. a'LO -OrCON
Cn. 1 shO -H5gLeal-H0 Brmi.""BENJAMIN LOPEZ
La na W NH 3."3 LI.-SIX

HI MYO COEGIO BOE Hi
P, ra ouc le .'cals, teror~le~n.s

6r.a5.0&u AESTArLORI N.B.

JUL000. HADANA


OHn INdalSE10 o 33, S ani ioo-
Al LAIDO COLEGIO BELEN


_.7,500. VACIA
19 00. RENTA $200.$9,500. AYSTAB.AN523,00. RESIDENCE VACIA
JOSE DURAN VILABOY
C011011dIS NO 169. mIlr 55.4165M.uitloD. noal SI Sn J.lim
o Io Hllni 1 u! o Cl d i.. 0 r,

tDueg 32111 y 324d486,Mtrelcats os l

pRent"*olrl $12y. rcide/ trual6OO A


r eCSJoHa p Neptnooo
l O HlNH IN o H. H nH H 5 HH I


Garantuo lH CapItOlDec1 $100. PPI-NIS II1;.SOTL.RoIE, RN CI-ha
$ism1 1.300(. h oBa 1371HXA
W e B,.- ...- We as ir l ,-ari


Ual C5 .015 treAYESTAKA N 38

$11,000,CASA: 1,00 A
midors. sin eto rever. o eseardio, mrb d
W.h lal mide 2 lan.tacato..am no rtl s: to
(rn., urW all.m .. e.... al.. ..........
,.-a: B500 DVA 4-'I j
,all, dan. tl. Angelesr y d. Iardt bp
tdrLl 47. ;eir p w~, lbl.,I;l~
cosple Mtals= enrel,, tadFI rombde ra. V
I.d di lal.d, ln SlrR.I. .
ratlcl o d7 armlt+M lo. rx-

Lo CRloss NQ 517r L -3Z3n9s
Mocs ,tdill (td@0 hendlnWe n -

,,,!5.0N.AYESTARAN
Be mno 3 l e 1 ,~ h 9, afo
par, -l 3; 4m1 .... ntls ......

$19,3000.RD. HABAAVAI
"wide ., JII II I, I'i b. bl.4.

.on ord l n.11. b le ete e. -o6

.. ..an, sgns

$17,500. ReAl IS uh
Itai,. l aaria nII as, g irdle ,'11

Durege careys324 h48 Metins
...l ..i ser.d ftbri -Ail.e dii. rs..

eas$19,000."IeNio $26000


rent ,..p l d., 1.7".." : ,, ,-
G.-K. =V, 24 su apen.l .l
P" euo- Ind..i nd pendlenterl" le i' -i
K .,ing. e IIeefc+-e.+l.
$9,500SL.-AYEcTo $1,5
Cae..ll. de sal.:1. 2 ,hao.m, ,,h-, .

hall. i
+o Pms. a I tln 4 haP,.c. b; t.,


Cocordi~a N9 N.lir ..ml . i61
rI. l Is H e g aw ." 1"` ,, t


I- .I= Je~llD- -


=_ l l,3oTr-eri5n3,(H


PLflA MIRAMARFABRICAMOS CAS[TAS
W~ml sclrl.e. -.,6-UI .


VENDO CASA

e D-Jl -d I InGANG. CANoN. GANG.
a I 10,HL- .', dE La Habaoa,
..ai- .:. M -o., P rN,.. d.01r 51-
contruir *IH a' H i &li. 5,.

casa en Ie". HI,...; pra-*.. 'r. HiP-
tHHOOVIOH. HJ-ftHIIqujddAH, cons-

roeno 1,4vA a-ai Para ma in-
former: R.:inCe. 51-3033 E
LR lA1DRo AL~l LI LAD ILARA LX-5075..-1061 4-11

Vendo I ApmItame t.
b.r1. N, V T.r. I.PHM.EH pHG 0n b.
- 4.e ac n.Ho H ,,`,530 HHHH, cons
SE VEN DE^VENOD siso^oa
%9A'D.?CI^D -N10 AOLTFA TK
NAVE GRANDE VACAS
BO ntruci* crv,,:,,, ,'na Tfane epre
rrn ,liliuLI Trop-cal P lra mlas lt-
Ho~m s ,HH .'H.HH H .H.H H.HH3 o.N
K. __ ________ Da-fOlS H H. HBOHI 0I H4H-


000to HIHNOS H5r HLf IN, .C00.

SE VE0DE MODERNOHI CASL
A. VEDADO S
C,,PU. rs. -'.+ 500 1 -.-11 .
OSrOOclON HHH ,ISH. ShiO Saltm ov a a
G A .G.. oG_______ D ANAy .
a-0 Ti l4 0- L HaD-bana,


Calle CoPon.n Pradoi
COS. -r.Ho enH .H1m acra.HNSHH deH

SE VENDEN
Icasa n lc.- Para '. P. We-


lENbO ORKM. COIH.o NNHHHN.
te .. es... .., .' q jld sC n..


H IH, JH H N, HI-Hi033oI N I el; HIn # H DI SN H LTHH HHIHHIH a
X 0. D-1061 48-11


r..XplnllTnAr n- I% ru tcj ra rT-
onDbl O .n
And.d~.Cet Soo1-- pe .ri 2:1uMP4W.qu

Ved -IUApram..l-l
We 3. Wm P.'O, VKndO uZ^ me^ C...
m~, vea d te un aialnteCj lado-p 1.
9-dh. 1.1. tlrr do10zo 3. -eSM. -
^i ..n16m S. 22 a Sm^ lO @E .
..1@b3oN91,1o 4 l ,' edndo De-T~ r
VXDO SERNAZA M COPVL ESQ. rAbio
TIE. Rey.od prll-~, ImetrAos ddr
20 i. n .. 1-oorlL Iu. IJ~dl. 0 d.r
.1a t1 ldelo ncop~o V403-44 0 M
N-. W 00 r.
Ca.b^ 7-- o.'-3 I

L^ ND $190,00C0t+ALFENT

C. ZE..- 1., ur Af+ ta ,, C-

QE It MMO ENACA,

d +,mulv r, d- M I oU

4 INA ,| ltt r O US SD R l 9.i
me.0'. ` .. o dt .tl t ,
- Mna. & d." i 1 e d. "" U
I atr~ H9 14 11n vt 46h4
i,X-116 el o 9li 0 l c h dO1blO, CA
lid&dnc~tm D- l mx 4 7.L 1f0m
VAl 81.04 NIANI 20 Tr I+ii*ll. r.CP_
'%. ..:-f 6- L" mp "1,f',VU+a- T -ft"+.II
Jldi, parta; arj m hal. .Ch
- r~, yI Smrill -1 r -n 41S. i llleleIM, q
-...$. v,.<.l .. all c+SOm P l, ,mith,
1':.", !tlrl". b,. i0- rc ld.,poe

, I, C., U a. s Inf tm, A -71 RI M
'r CM, mch.atosus, 17TL I-XD.
L 1. D-343646.9~uo Clm

,-, IA! ;.MO',N.O.', I TIC,,A7!
b-...mnIl.d13, E--, ..tre T0 rcFl
C uDad t ~ I ,-Ia bi-d. r,


NMlAMAL. S2tOO
DM .1ni ld.p A ii. Ad
rnkd. Vdr *II~l d b~a~lo dif1c. ira. T
Avd. -"m W 1, .uW H.
MAGNIFICA RESIDENCIA


JI H H' HHi~TOm SHH -. H M H mpH N
, L d. .- M.


bla J'mI t16 Pe. I,,l I~+0
liro crJ~r 1 lu DrM c -i-u r~ M
EDIFICIO ESQUINA


PF-.TB Ge~e,.la LM ii vnd. rrqia.III-t.=- .
LU YANOa-
Inc;. l.i. i Sl I ..|___ '."" 1'D1.-J LIl ~'O
-. ii -. d e elmr l.-. C
MATIA RODRIGUEZ
H OH-H.I H a. cS HH-- .-' F 7 M L ..1-

GA N Ao N
D-- -. 1RICARDO VILLANUEVA
(Corredor ColegSIdo)
1. u -v.. B g -
OrHM h MN FAO


NICAhOR DEL CAMPO
NIA URDL CAMVl


SOLAR l" IDLED, MWARTO UfATOIS
1..*l ~ua~ry! VI 0-u
"Uf, IBX3Mu ir Durao Oom?o"JlJ^o
HSHHN0H-S.NI.Gz 5III
HI TO& 55.HOH. Ia H-as0.s-u

PARCELASELAWTON

HI. I. HISIPn-u
9"- -- d.i mM ~wi

H RH' St St. I n r H- H I H S H d I

VENIDO 3 CASAS MAMPOS.
tenia, I mejor reparto Haba-
na Calles,.sahadaJr, 1gu.a, luz,
oionrijbus esquina. bar I siHmaH.
o IaN camblo por residencias o
CaN' no mePns 3 nabilaciones,
siHluadaH Luyanoo. Sarnos Suaorez
o Vibora Dv o Lomn iferen.-
cii eJetvIo DJeLO A-3020 y
W-0287 C-216-49-9

HHHSHH H Ill H. HN HI' NL H, m H I H .'. H H
H 1100 C HnH.-HNI l I D- NI 'IS. H-
SOLARES A PLAZOS

o, 11 ? .1 1w- l Or s rl.''a Iml

D'l L . r 3637-, o

MULGOBA 1

,?G# I OLII ALTU, I&IDR BFLI%


LOS PINOS Y GLtANABO
E,0 i- R +.. P- 14

r" M'.J _______ D |1 -*HF


VENDO SOLAR 1.N00 MTBS.
i --. M -bu r3 An r- .
I Id B-1. A-]i C.- I


PLAYA MIaRAMAR
PARCEUTA, $3,145
I .E Et fli'a IM IITU. I r L- filr.
M1 AveHidS. GnO vHOdOlO. oINS, Ho V-
r-. tU Otra,. .00 x mirM Bu-
Perticle 55 v3 $4.70. Vi. m"l. di-
... F--: d E- 17.00 h -A W
J.11. C G-lnd.. h leo l~lo

M-f-. v8 7 12 C 1-1


OTRO NCANOR DEL CAMPO
r -7 .d. -m., e... Sm 1,e~e.9m"
iiHii.'' l- H ....H.. .. 00.... I HS 0I Ho H.. IS...N N I II


I ~ ~ ~ AP DEAHHU 71'HflymVJ
Priximotirucero Pya APn o N .DA
I -.e ,LOI 1$11.06 rE.1-Till. imo M dlo 11dl h I pr l
atHo H -wH.,1"a

Infant yUniversad GANGA, GANGA
R" T- .EAVEDADO, $30.0 METRO

REPARTO QUEREJETA ll 50M P-.d d H-r. -
d'.lu 13.10 x-3- 02. 1 11 1 .. -NItro. JUI0 Grnd, (eol0 d.r coe-N
4-gm n^ g *" ''* doM): _30231. B_84=. -lg^

QUEREJETASOLARES 5 NCAS UM....
B o xII .luj r.-ld a d. !806 MuAo, Y Abo-
10-D-3M l4 1Ml l rut -l. ludloeW. erCs. il hotA
d OH Habol. HO,0U. I000rm.: Jorl nTT
IO GE ON AL A ...... .......wwq
JRGLONZALEZ QUNTAS DE RECREO, ENN
(Corredor Colegiado) Airoyo Arenaa Finca "Resu-
AGUIAR 206 M-7795 rTeccin", cille Sol. Con las
r Y... o- mayire faci dades de pago,
Hos io. repartoi IdHnH'eroInhio -a. Ad- vendemos los pocoa 1 ntes que
Hmintrci6n d bAino._ no s quedan, con much arbole-.
SHABANA GANGA H di aa y I5 electr-a, lodos
s"',iC lolri.INHSINSNAHCNINCI.
t. olr. mf= ].- i ,--, j Its {r ne a cmrretera.
Ho M iS OH'.'p .1. 'H "-a- ', I-H. T Namb.n hay Hira cCsa 'abrcaI-
0 t iOe l d I I H-- I i H e3nD e 0 0 0 1 p l tn ;
1VEDADO GANGA forces en ID mlsma fincs y Os-
C.lED B.O., prx6m, TGA r,.l.r lHO Cal Dioz BIamos, Bancn Cana-
10..'0 jHi. ONHHmH0OHH. 0N d HSO d 322. A-8875. H-7037 50-16Mz
J_0.0 metoroed brccn md .
Hu. JSr-. IoHiHH. 3ul.0 HlNM'-tOS-m AproVechen Oportunidad '


--,-- .|.. 17 i oadn C A_
CALICOO PHlT Niti ll Q I IS 1 H D-l-H1 H H I H
... ''-. ",.... 0111; HI,, 6 0 SOLAES iABANAA
I.,ro HI,- I HHH o II,rl HH.H-.,oo Hl~ ill H I 115 1 N l.OIOH H.1 H'NON. OH r -u
-----.IHHH H HH IH s H iluj ON i .H i H H O OH IISN H ii

J.r Lf. jle r.M T ...i .i i ,-nw ao C ,.IoMI' m ,lr
IlN. n H P ,(SL u PII PI oH.U 01M LJ H IHH.HIS-HHHH1 S.l
HR 5 S -H H IHH H H, r., HO 0HI
N .77L5 HISm M ,H000 J, nH .0n


^*^'.^"e^^S"!1'a'a SANTOSSUAE
H. L I a HHHHI OH I 0 OHdHL-ISO10, .-O L mRda

V HDADOH II AHUINA. 1CA i 15 IHHSTILdH 00O. m. Ota, Is x Mo m. 01r0l NIH001 SE VEN NIDE
: HON d,..,,.. Il.1. ISNS,, H .O,0.

HrHH H .If o t -d I TS CHI.H: 11 5 ANTOO SS'S SUIA EZ.H J ,i
dOHHN N.br-16. H I so.S h- I NHHH HS001IT. i , 6.1 S, 15 59A N .. W,,

H, b.r.,. I rl.mS.M .,IM a D-.I i-,^
31.111. HHHS Hi S O HH O""HMOJ-HHH


OSHHS, HHQH-H VO*-~ S,LH IIHHI'"f CA T A ~
CiNr ro o Nso -.. H SANTA CLARA
N.SIJ .0110. 0110i l 0.A . H i MOS %. r N DHIHH OH .IL H 51 .
A T HN' 1 10 .T Ox,, W1 R1 H S. I IH Ho- d,5. :11 005S HIl 0 N 0 A~.U O (oS. .HlN S .etr ENe. DE ~o''
N.H7N H lHHHHHHHH +H I I H .H.H I ft.H. N
Hl & R H F A I ) H. j, .1 H .0 1 H P O S g HH-HHHH~ S
"Pr- c o -a x m H. H1. N 0 H I HH O c I H IS N H 0


HI AUH. IHkNOHH o lobNHCIHI
0130 IH.-HNNPRO.,0 N N7;H "H-I.NdoNS5
C_ aOH O OHNH OSHI I CSH.. -W
: MMI-INN HIOHION. II % N I 0.U. W5 WJISHH15s=.P N.
.H'111111.1H-HI1110M0OPI.. HI IHIo tiN O ;l
:: 5 H _n- S H I HlH IH 13 4-IN -NIlI
IIHA:= .L01 W., 101
SOS. P~iHH-0 HONHIS NN O I-d ISw I. PHoON
111A P-NPH 11 H,1SHIN400H
M -P151 k 10. ..0
S- H V01 01wOeO IO. 100 1 H NI. H.H OA
0015 IONN NN SANTA CLARA
0.5 I %A-.HIoOO1OHH -011,1. Ro.0 HI.H HH O
....NI-= - N" SASS-S


I:


HoIHI HSD H PUMatA rIHU HP,11
IJHSHH8 ISHHIHO u HInN.
-d Be'^ `^ -f' 'fS
,'-; oi.o Ie d H1- mde-"FINQUITAS $1,250.
ol *I P SM. Ap oeN HIM N HNS110
EN1H5 HIN51, IH.HH D HO YMC
.N.I IIHHHI H'l NHIH. Hom INN
,e. H 5HO i e. | LH e H LH H Iu CAL.-

HO HI,.e] N-N.H. eLSHHI+dl 10 1 -01
HI.,tJ. L dHI ]N .p N- l Vi.H- --

FIMAGNUITAS $1,250FICO
Hr H -. H rH i H *.1dNo, H O d. H H
'L 6115 0 ,b. ,-* -m = =Mf.
OH" HHOOH. SSuO O^rS H-HO.


.1 NHAH AlHLECiHm 'rON
,rt, fA s rilnor M P. HI-. 1C?. r. i A.mlm A -lWim- u.
H l Hl'5l Sr Hd H~d H n H I Hl N I N IH N .
a.l WHo HIEF .. NO NCH. OI,- T.
MAGNIFICO ENOCE

1 i--a 37 ~ ui .-I ftbo all t ... fi
H HH S d. H l Z..I DmeH. ,


HH-.HHHOHN.HM10ID-SAl-H-

.-We d-, auo dfil Ii l-
^.'j .T>J P _______ -4l0114"
1 f:TABLICNUISMM

-J. ef GNVICIAH -P. iON .lI.ml fll.Dl t*~ KrO I( y l___ D-l t -l .
Ni IHn,21 m0 C1.- B1 BmL J
O:.II.O 11-IHN O)I- Me"We 1

H OSH H-SHH -ISS5t lR, lAnquflr 1 BC, Um 11 e--ta
%" O*111111S-O..TAH HOOS. CH14111111-
HISHI b. 1 ..10 INS HiHalgorr


Io. M .lquU Ir. C.lle 14 H Am.dW,
H-HeI HoN-H HOIHS 10HS H~am'J MinTr
00E100 A~II SUHMNS HUMNNIIU
VENDO HOTEL_


d- 11- II *I 1-&


K'L llc y br..ZmJi v -bM l|L--
I %1 00I.UNIlIM03 1111".A. CA.
tATENCION! IGANGA!
Oi, -N- O I I II. -

HIHINS NO. C., Nlkqd Hl NH s o


moHN s P. iS. HO HO. NclHS Ntd.
A-o M-OT N-.W -
UNo turbllnN,' feorebM rlplta rA"
Td I.1M D c -do.. . g l
H>i. H NHimcHN Hrt .ai1HN, H-OSHOHSU

VENDO KIOSCO
Hor 00 podH*ISNSHIHINI, IS tEy Sonto.
N. 0010aHn-H. OSiOSHH H. ArrINHAHHO..
NHHHIIIHH IIH-.. -
perM"o *I Cne Plmi CO h D IM*-l-.


VENDO ZAPATERIA
P Hr cbaf c-rmN. H ien luHfu r HMeI.
co... dor m.y HrHtS CHOl H IH H N -N
__ -. M W t l"r d "l I-.A -
quin -:'o Dm Baru eo ft46 knNidan. p madcarn, eonIdm mdo
mernc 1.M. LorA- d 1 I.
VHNDO cIAK. IdA. Angeld bln
BEL VtEN. boBO ITo30000 pue Ia-

CfA. FAMACEUTICA S. A.


6c H e~e H u H OHH HH.HH HI- Hk u. H N H
NABORNDNEGA CO
eD el bauno del Angel, bien

deg, $15.50 Juan Amor, Mon.
NIH Ills. 015 CalkH"Hy
Ie Nrate N I 209 H
D ____ 03537.51-9
vwn. + QJ|[-lll p-.dT iuniL~ ** d.
,c. . D/m.._________P-310- 11.
11411 ~t 11.11 ,12 .


MNIDOBALSABALSA@, MAWINIAA
S.S IMAoGE. HN OI aIsO, I0.

AB d e H- le-S I M
. .0 k 9 H O. DJR d 34 0 a 3115-

,e'S Blom d 1o.M1b41.0d T Mt=.
"M W i2iaullju s. d 1001. rcc


N H. 5Iq 415 HII v n. eoii IN.* 1.
OH. .O H UaOo. H Ho. 4 HM
nl~m, -M.m elmfemMu. iftre. MI~M
DHI 11 10.I 1 1D11 HI aH I H UNA HU I HOLo S.
HENDo MOT H -11B30 BE. 1 H H 1.PI-
HS.O0H1l HHH-H0iCH0


11


-
DIARIO DE LA MNARIlA.-Viernea. 9 de Marmo de 1951


VENTAS


C51 UTABLEMICINTOS
laM Ilel, Ia~r Pn-eal M eanaa nan-.a
a Ilan.rE l
a.aicsla NMiiA FOaraA l %1"ALN.
nad .a 1--ala .a aa. -
_________ *D-UOM,5.43
IEMoo eUmiA orlfr: PBq[;sK
L a IM 1- Ca n I n .
a .. I-l~a I ~ alinoana aaaaaa CHIlJL ma alJAs
aa aIa a aI" lI MODaia
POll D .IGANGOc A Ca
4'' =LT ='r o<1, A,11111+
_,-,_______... ori 3,M-5. 1


iN a n aa. la. A aI aa.aL P la-aI i I
Panm .hrollt 4.,1' fll} Ja nexl+ .Ctr-
IF %ENG! t, INILLA BILAI&. CA,
ala, ai. aSa ..a a -s -. arn
a'. : _- man n a a -Il.a-
HIlOBCO CANS { |IAu gl~

,anaallalla. lael+,ar l lia111 1
aa a ii +I i a a-.a a alall,.i. a 5 'a 1t

Oaad. a a A A, L 1. I 1 I.aa I l OI 1 Da U BO10 1an DSVENDO OCI IC NRTJV
2aNIa 1 aLa..n-. TNT bar
a% l an~,~.'~, cI I ..,do -'-3


B Ausa l-0l- a, Imla0a Laeraa n',
qa-J1-a, .nan. 1eaa ana


Ia ra B PA aualAaAi %AS NTDAnI.-
a raletaialrali.ula Iaaaaa,naaaral+ .#

S- w -a, A1 Y a a P A. Z


Daaim aLncia. e a nand.a lan a


Blna.2Sa 2 V [l adania. Man0 aa6
DODEGAaGONAREINA
I I I alb .la i W ,, 1 , .. : 4 t-- i r .
da .fNa 8 0 a i~aa i C.1al 9350L, Ii..
i al`N n In am anari D -.lnI-aLaV MSAl, l~~h:'fTl aN,


Ca 1 Cala. Rea.,aeansed
,:' No: A-11., 1... P..1.....

alma .aaa... ..........Mll a,0
ti II 0 UNAMIN. SUOB I& FOI III.

R iM4 In /. i
-,"boI IN (Kor M ;OAL -I


Na1 .1 g ,od 1 ., .- :-1 .,


MUSES PENN D GROINO.
bdv u as -e p. rtone


Tcan en'- an snCanleca

nprl lan anaelrl. ]lugaaea del Ca-| -
rnaaer, ale[ C- lda. aalatur aana
a IS a ,iaa p a .1nauon B-l.a7

rpm en sa e f-a IT.n1a
VIND m INAI A, M RICIIN INI. Aant 04M.31n--1a0ti
3 AUTONOILES1t1r4A T 09 ACS,

MAN EJELO HO.. P M .I0.

,rad.. C.1k Pla .I ala . eep Pe
ti 0Al.. m. NOO,.. 3M a p =MUO.
Io mal .r~.V. Iun.I 8.12M.e lie 1
P,. Tl.H. W-D4TTl Il A t.- 1 .4 054_1.1
|Mrn.me TO-1J .7-0 d. I Ia


d-nkndorm~ V. P d $1.000. meFull, eda

brI o d vix mu h t ere o p r
m.1, LMrl~,Pl~ uldar ail
ntlfoMtltL nil A-INDO, POrN dKN oTIO~nrm"o ar hblc.d.el Gadn.r f~cilioi pr. d.
.1nOl Mi I R dsu 5 ot 410i-. d..
D6"<.|." A-M H .d iiu
D -n 4110-m -.


BODEGA, ZONA RE1NA

rl- Primo 415,01; D.-o tcilld~dm..
TaDIM V8a11- Vlndq a bal]-n. VA-m an-

]JTo'ELlITO CERCA GALIS NO
d.. W-b


CAL CAnLLna, ReslauranlI@
Iso l ;,~l 1 1i a+ I is4
ODlfg. .14 r~ln.- W.-~ -l+raF.
$U L U lll 3a~ .31 Ca,'nt.

Ul YMM T AMO NES
M RK-ES PENNIH0

I vedas y panteones
LIS'IIOS P'ARA ENTRERJI
AL CONTADO V A PLAZOS
Tenemos una Frrin coleceibn
en JOB mejares lugares del Ce-
rnenLerho de C.316n. sulhdrneo.
te eoruitruidos y a perclois smn
cornpetencia. Vecdcns, Ilarnando
al U-2242. Infanta 1.0A ,

"OI'DA. Cl( Do Li FNRll&D NUM .

0.121, 5. :u
53 AUTOMOVILE5 T ACCESS.
DAN a CRILTiLFlE l PUSIII?4
."aldo It SIM) l Ag 1. 0 r ." V ., 0 {i

MAHEIEL0 UD. MISMO!

,,.-'. ~ IN.. I.%. .

%RDOCa-Oi 6,x -. us n-". -.Ra


VENTAS


53 AUTOMOV.IMS ACC.
GANGA
Par .au a ara nr r. a11- a I-a


-. I~ ~L-L aa -a aa ma.al aa


--GANGAZO BUiCK 194*
1A ll aD.. a.,' ..a. 1 A S -ratat qua an pane algalna
Con palia el- gananta y laO
faaaaldaandas ban.ir lraaa Eaa-
iad lde ta-dan- I-p-an palm-ca. Ia
D-91K .-53- i

melornea.:a.i~..a.. I-a taane Can a-
I|aj AganL-a au. ae ana aO aaanan.
,____GANGAO BUCK ]40-il
C:ONT'rDOlB% N4TION'tt Df E-10. IN
a a -. aj aa' I a.alaaa.aa....i a~lanI,,mj
A.BUSCA Lr- Ca.BBO


________________cDSW43-11
aOhN. 1TOLE rom mall WIa ClI alFOR_ Inlelala Daa.a
a i a . -a A.
r.. Mlu ,+ c.. an


L-.C -' P gra,a, .- A- r Lihrl


I|OPis DE =rlrmilo rFORD OR Uo
Ci 'c.. . d.
N:.C.-. .;- .ar- w o
CARROS DE LUSO, MA5 BA-
ratos que en parte algana
Con poibza de garantis, y mra.,
1acJldaides ciE r,4. Greta sur.-
lido de tr..iol ,q,,)i- % precios. Su
mej..r nieo,:cr. i Io i LEre Canla.
ia], Agencia F,)r, dje Aar]anan.
C .342-53-11l


V-00 OLDaMNOILF EIM cIIIomeO
.1 ," r" P--. ", Ilv 11
me., 1.2 D W5i@LI O 3-ni
:BUS A UN CARRO?
C Mi r-. lllI C-0-i Maei .,-. id. a
7.1f1 &1w, o Cln C..
FOR, 114111 M. OR11 y+ = 1] ,'I +1 a 0 4 IM
,.1 flu z 0 ,r A'
Doao vam I rao DtI MUf.5?HF
r .. su .... 14 m-

m ,l lld. o,-inad. lllFlV l rX lTA

AMU. MI..r Ng 2m, at ri... N.,At~


In nan, rnaeI P11,aaa vena m Ia
A. ananlabla Pltymouth la, l a.Im, nle.
vla, allntura necinka a. k. ltgano aex-
n... Vard-d anla AaiooN96 ma8$.

PACKARD 6 CILINDROS 1940
40J0Z. 4 aV u. nmin bUni condll.o-
nel. v 1o an I Alnla rai da da y J,
Vedad'o. _____ c m-M -13
FORD 1M1, 2 PTAS. RADIO
La Fo do,( J can a n a. V a*da

Cupt Doa Aalentl II74 y 1948
alaotoi.. a .Tadnm.nic=yllldaJ. B-dod.
C-39-33.
-CHEVROLET 1948 Y 1949
a puartaoacan. aradis. aUYCenaa oanda-
eionM.'H~ceam4,mbt, y dlm- I. fldld-
da. a a a Mort d a a y J.n dado.,

REGALO PLYMOUTH 42
C ad 10 rllAla IN1, in &An, d a.me-
Jr. ln a. atod aad. a .g Aldurlen -
rlal itd.. a da I a(3 . ) Montei4a W
C~d t. : .-1-53-9

Plymouth 1949 $1,750
Urge maenta a particularse.
Radio 8 tubos, bandas blancas.,
Bota agua. Sefiales de luz para
doblar. Color gria. Telf. F-3182.
D 416' D. f'3-. 1.: )I|
VEALO


o. 1 ,Bdo5:U 1
CAMIONCITOS DE REPARTO
136 Y 1941


a a a i-Jrn a al~u !^l /li
Ta : lo go-- I a ,-a.


PISICORRE METAUCO
aa. aa- .1m I co a naaa
.. .. o,.. ... "-' L+ ,'';
II 4D...14 DI C 10

AUTO DEL 47
al a; aaaaNA OI aI o 1 a a A
,.J.o+ "0,.M'"": :'. .:- ", ',',? a


N1 0IfMO LL l -l, ToMl


1100 O O n na vCh M- +
M-o. o p I m,.- iW-.:W .
K P. 14- 1 -0. 0e. Lt E ld

AUT~iI ( O DEL 47Di
do +.m, m 1-".. a =,.:


-. -r ."1 ..., SO.+ ,. I,,
,-_-oo.,3 d IRS1


VENTAS


53 AUTOilOVIEU T ACC!!
Saudebahan Ciaamplaa 43.
= le.I....". Lq- ,- n -Waa .a
C. 1 A ,,. 39 0-53-12
FR a l lIltan a aOaRTODD a lA.L
F INO' -aI '6.3"
CRAlVEoLrr n l At O o&rD A,, - nla dn 1.n-Ia-M-It
Salute bakerda blCaha mpion 47.


partiaab-, a ampaaoa Cafir
U-MI-J II

', ..,1" R"' OLE"T... -"19'5 ...4.1 laerairido ir pn r* Asa ban- aela
c .an alnt. Da3R2B-e3a6

S ANGAS ..> r i I ~ an a; i i a n al o CIa -aa
W bI{,L+ t MDO Dn 1) 413.
a .,-^. lna,,... --laa a. a. 5 --

FO aD a.l aLal a'1 O ia 5 '.
C-ad pr _- -- ,.-+ ,
1-.i
AtlP % OS OU~R illEcoAo rAoLOPiN0:.L'.,1 1 1W 6 K WrIt IS NO.
-n"
III a, F." -... .... .... 0 P'Ai-
C'AD [LLAC CONVE-RTIBLE.,
ra -o barj I& blarcs, af, 46. de
Fart (lc W -r a.eomprador Calle
46 enirarndo pot "0 A'+e haca ei
m',ax 5 r e. D-3626-53.9

GANGAS


APoUaiaCaale a.On1 a11.aCO pO a:O.anl, In agltallca alndlcAiaal dr alc*=
TUm1,1n.I1. ..do -n I.W fon olld.-
,n 14n1.aaaana ad-ad0, an at.)ann.
a na. nano1a.. n al1n a 1na 43-l52-11..do.t aman.D 111all ad% tanda .nlidd
IM m masnlficu condiroe l" W fto '-
.IIPODGE 3949 ___
VENDO POE $ 250.00
necl ploJ I.. PreSinx a 4890h L...
artrio nHrrera,W Elanr h on deo alo ,,anaaaln m, N D-3110-53-1.
BmUxIN 4ItUSERS as I SO TOXIMAII
tho don *ptoto =aln bnd, *.bl-
Ardl hoo q ter Unirmd, n
p*lonr U-M.nrCal n drll lrind. polr

A Ca d. heerl an. l anaa a I .an
dl.YN IJZVIOLI TIN?-CON RA.

a analanAla on VI axuaaa Il a

an~ 103. al a. aI aa C .eubtan aa

aerury194. dl 4ln Puaannaaaa
C.O. n.aaa r bla nlaara dao, atr-.-
... ..nSr.,_ Ian l..ane L nld non. -
.,Ierl preb,. Vanto rl /da+. $ ~
Ver]5 plq mfr...teoI. ea'm s... W.el
PAaad. Charfeunr Uair Naa.da

Meaaay_9__ D-332P-1a3-9.

en ^ l-1a1. a a. ml a a s1.]l al
Ilan lap l Y Catn. anadl-
V ,boptm~o.VroPinch"n G6.
m e equine Ndlt.r Sipdl., foond. tc
quall.. .'.o' 3411-5

VZSNO A IaTUnSal 'COIMANDEa I ..INI,
.. Sa 4 a... do a ..p. y iUml.-
dot nuv.No term pleodurme. 'V.-. i
W iir cJI d aal ..]n y Atha, Cerll..
D-310-53-10
AVaOI IIIl TOI IAN a AMOI dAS aN
m.dep para.We ey a Tall.,-da
H-Bas3M+-n n+
Auto Chofer Uniformado
Per. ..We io[J ,dual.. hod.1, d|oi
secu eo :t r 'n d d- enImpr.o
ln rumnten l dif l PeraP
pr-lo. h Tarl f. lLW."I'S.
C-41,5-II

,2-& ,, M&I., A.. 1......_
v Rawu. Mar-ea l U I+. I n,-
POXLZVM& NGOCD:NUCL 4a~.,
rl. Ir ISUMto05 Tu .m 6.p-
. 190. mm41.I Do r 9rul
1- 1914 114I0000. A, - P. .lt a 11.
do roi.iii] Day ta,,1dm do p m

Mere ury 90.4Puernn5,1 / r,,lad* D I,

AP llUN OIIZ C rEWBLILI 0P1O i-aL-
;-, -, Lr ,r . .+. -
L.. 11 a.1
IfrNDOCHS+IROL~r DELI 14.O|
P. .-- r.am.o:, .';, .,,,+ .
ClInIOLIT DEL 47 U eIll~i~Ti
I, ._ ra. r~. ,t

a.. 2m L o ll, iliea stlm0a r .

A d"o; M.a'e= ,. RI ON L c r. .
14 4.1 -.1 -1 A w%2""


ai! ts IPIrT~iod t, tL3 m iN
LWGR~z n r~ov D Ca11 S.'41


Clasifiarndns


VENTAS
53 AUTOIIOVIL! T ACCE.
DiM VENVl PANEL ClMtMOLW.T IMAK

SM UAQUINAIAS
TRACTOR DIFIRIVuIONLo tIN. %N& o
MOTORS CENTURY
_M u aftea D .teh..ior Le c u ". ,,-,
l .ldA vAI W& I A -la I

SIERRA DE BANDA
TJi ___l = ,_16_AmA1,C.I Ar
e-. Arua,,, ,= C;.:6m,-aa.-C.;!111.
I HDO MOTO! PrZIOHNDAo
EPL ALCAzAM,
J.y .n pan .elana, iass.ara1,
ualra, mau t-.ilaa ig.l, a.le.a


Via-tanalA W-0674.
____ C-79t-56-31 Harzo
A. L .".--.A


-MUEBLES A PLAZAS
ULULA CASA HIERRONDAS
Amn .ada a "arl.l da. lad, d ,- ,

. ...... aducaal daq o .... o raaa. ,
Iaaadld ala mania. AdCAaT-
e MIRE ESTOODO M DOBSOLO $1006 MENSUAL,
J-,EGO D CUAX TO 3I|C.F
AFoanidabta comaaln-.$8.00.
Satan. $8.00 Raalio, $5.t0. Eataa-
tea enema, $3.00. Pieana nuattan.
IVeannr ten nutiro- Pr.ie'I.


natildal p Laniilaitaae, aaanbte-
-ria El Maa.leta", S. Rafael
409, Mannique y Caanpannaria.

MUEBLERIA "PRATS"i
Manebi0a at entaitAo p a plaa
m-, Mann 11 San Jnaqwin.


Janagna auanta, nala, anmnatna,
.ro P-5ILIA! ,mAWI U I ry-D.
FOR-,DI. DlI AN rl"" 'GIN S % D1
Aillana partial, e a aa bantida-
Cnn Apa-avantls gangan p Laaill-
daiala, manableria Prats: A-2378.
MUE LES "EL FENIX"LEN NEPTUTNO S SOLEDAD
Al CAalad y Plaaoas dmBARATIS1MOS IEALOS
7JK ~o -C~ tmocIts irisei;'r^. ru
lu f"'/ s' d r '-- "' 'JLUoKzs -

alala.ana....A mAI
IA a .n Elr, al a la .MA 1..Ooo IImnlnCAMaVaNDa a.z.sCUA(8.041 MENSUALES JIUEGOS
cuaanta. 3 a-alea-jaa n-,-..Intnat,
to -ara aonmea rllarn. oa Wlatlni ,
CN.MI rlol d. 7 Camw emo | tre y
Joal, Lapoiarel. aaads, A-p. $300
caauader 2a a ile.c1..nt ed ca-e
area preaio a a Comp am, vendef9arda. $3 00 mrLea-aiaCaaaa
moA. 4m70.00 2C2t, esquinabiraudea W-ab0a6ai-n taaael Manac 29, rCq-a- 21jarI
CaBM PUracS. C fi.L4 Ab.
ama Rla al l l iu im .o38allrla.. 1
POX OLO 10N,0 Dc '.MNS IUAi


nt.U1.O Al. ) CUn O an a'. I
te ocias, $5.0, Pezas, sultmaas.
Smas. malals ma- laal"-,' a j. o
Ia nuaaaaestroasr.tid.vecios-DINERO
ladae lnlal- ac tdades 2uedIl
Vita e WElMo624, RaaCa9,pMsa ia-76. yanea&21ari.a-ULA PERLAa
DaI O 44, ao aMdral Ml-
PORSOL $0,0 Mn-S1U-L.|
MUEBL ERIUAR'?RATS.
-omidable- ~lcontadory a pla-
SEID, $8.00Radi,11$5.0SanJoaqun-
tueg oscunao, $.0 issal, oedorI
silonuestr priorta, ma, asido-,
C1ddyfcldades, mueblerart:A-228
MUa "ElS dl"ELS.FENIX"


A I cou mdor ) PlMdos a 70.odl
3.113 No. ... ,, l._D.I:-, r ju


nMulbles al contar o1 y, a pl ii
zo., Mone 1,19y an Joaqin.O
Juegos eomednr, sa -i,:,; melIor,
seiullon-es 5portal ,ecamas,.-laJ. Ca-
res, Aprovs selgan: ,:,-.cli-oe
buadosmueblerfa rat:, A-2Jes.$
Ce-16re 29, 56 gun-ilTe

AlCr na dre)z". imC-t',.' od.cAb
sLAM oI Puul.ro-..I.d, L 11: 1- Cl n
Y,7t.-M;do% !'." w ...:. "+ +.. :
amoI t D I F ,: :me"4 i
T Sol umdd no1.4 M -. ,-,-

cO artOO1 3 cutlrpOs ,,jernos,.
I.,[. goa1 cmudm r %af,-c. ,,,e. ilcas
nala lnllrSi, d, f., ,t .:.,.3 DO
m11os ez OI COl O itit 1c iton.


I.lb 0 T ena u anle; Carr
Cam Prezu. C :.v, e,, l- 4 A b.lo


aaaL. 13- RLA"F-..--
.W M N .- I ^W 4 41


VENTAS VENTAS VENTAS V E N T A S
5 N-UEBLES F PRENDAS 1 lUEU T fPRENMAS 57 UTLES DE OFI1CINA M1 -E-aNIMA.LS

a VNO EROS%,a a % .0E 11SL a also &ts 1-- 11
a 'la ,, a l ,.- ',a.. .a-.': ". a1,, ,aa .+-r,a a ?;. 0a. a Tc'" :;'' :,;' : ""1 -:::;7 ': ,+:
,a-^ a... ',.. . a,. .a ,' .; a-a,< .. . .' -. .. ... .IL,, ..t ,:. ...
. .. ...... a. ... . Z :,: ;.aa aa.a.a . M UEBLES GE U FICIN A
or. I's .8 UI, a.-,Mr, WSOLICITE '" 1' E 31. 0 a,..1 -a A ,', rD.-: M na d E i t
.P-r r,-%,,,s ,_', ,,F., r~l OR- ,NI.% %2. ,.,So DR%
ero;." "';-; '^ A .';,. ~ "" ,,, ^^o N311-,3 06n LS rim uT EFECTOS 5ANITARIOS
._.. M ., u ..... .;_,,, _..'_._._;_. ',. _"_.' DF., Sl l.\R SLCI'L R IIORRF DINERO.
SOLI IT E CREDITO rr."., . ... ... .. : .. . -. ,. ... ,c., re.
oU I II I ,II ,, *o. ,.', ..... .. ,,. o.;" ...:..:..* (. , ..... ... ,.. ..... .. .....
EN NVESTRO SISTEMA ,..'.,'..:" ';'," .,, ,. r, e i'.nl .z L. r.laaoro- ".. .,:,. ,.,., ] ," ,-,'ir,.:.l
4ar, .I Is.' m ad -; c".a',l,-'. Ni .1- ,,l ,ra
La 1.L
Le L__ Ear1a- ., a O a O4

;+:, % 7" .'.' :.+, 'o' '"," ,".I;T-'- PREC IO SIS IA M PA RA S D E,... . ...L . '', J ~
.;;-;. ""-* __ __c' ____a i.a.ai.aanq ,.onacladaalr. an pa.IHC r I~ n IIM N( 4.1 R r RSt EN
.. .. ... .... . ... al....e. e qti ld G. M UEBLES. E O FICIN A I .\ \
W..'.a ';-'-;' ; ,'.; La .I. r. perdurable Ve.'l en CrJ S Dl (. \l'D.\L.S .
Pandal' 7 1enaa fl SI Rafaelo IBa l V r~i.aa s I ,:tl I... . .
____________ a. lA";;csi eaquana a Oqacada lal Aanra" 'atj a--I a l *~ Np-i f '. '''
LA PnUEB TII ORA a I...... .. I- ...-I .a i.l. aI . _l
Sass W-.VFNDEMOS MAQUINAS Caj o I aa,,udi I, ..:r, r I P, . -R.
an pam nwaI... a............ .... T ,j 6 .

a ma ,is ap ~qa a a~a naa5aatl a. papal STarall .I,'%i.- lrT.:. .
a. bij! T eG a ....... VENDO OBJr- ETOS ART L. D a l.. H... I :' .r.... C. ,,, ..
4,F[.. ,: aa_ ana] ojeloa In- qulaaer a \edaderla p aInartL panaa.VaIine -a.1a'-,.-. ea nea..
a-n lodeanpr aor. Ae- ] r.'.%lnc si. plaNta aaEa, malr-i-- - ---e --------- e, ."' 10
.... :.....' ' ..".o -A ...... ^..... ... .. .. ...... MAQOINAS E C II BEO Ajs
Cl--, a a 7l a la.nho A.6827. laa:.araa-a e.- '--- a% aa- DESUNUE.111VItAOS

01-2' a-, lCaaa Araag-a.a iar- 6-nlata p aacel'ia caLadad Al'udara I ans ra a. Ta .ji la- i i r spi
a.lJlI~ O aml Obl lalna-M-I ITa a aat~ird glatanall menns, p buer, a p; e-a- a. ,I.< ,Ia. .a -a
a ,.m a a aa a,-l-- .a a-n pranana en 'La Prealel ,' ate ienaa, -,-' OR~l," "" n"' a''
a-a lll151,.. N T /' a..i. d.a. l lA.e dnr' ,:gdRafael 8a03-ala ..... aqa...a 59 fr...n.a La !.lIaa...r.... aana. aa.. -e-.aa... a...... ... a- l -
ENUOLLU LQUIl I b n a l a -.0 II-....a..dOaa. a p Al-ca-. a .,.. ..
iUSEL0 C 16-5 bIA Y NOC E r L ul'o|. uni L'N 1LN". , bi o ra ,. conti a ord T. .ICS *. .... ....n a : A ,i d,,i:i J .r TEJIDO CAPAS;.."'",*El M ajor So f-Cm s & -" ' 'n ga a c... .' ar n .I-. La T EJID OS CrAPA
.a:oa-aIr.r aLaa aa a aan l e :. aL aa aa a al-
Mia ililo yeraoaao Ua*a, .ea o1 ; .?.-? Naciohal"a Villegas 359, casi es- c., nla ru ....a.la.. S ala. aaa.aadaall s--
RPuede eonverthMni ala ayodt a.. al..naaa l alaltt a ll: nnraadala nPdaenan awn. a Tie. Rn;- lianl. C oala -. nannau l.a C
naalal npn ala llaada nlaa.do fllnaata aS. .aaa ta~aana a.t a 6.Ha~nn an-a-
nalan. a analg ral .d a~njer absltmet a-- l n-aaaa-na-aa "aunDOLan IEPU IACMN
a a. aama quina a R- Y.#alI aln.aaaa.a UUL

u -iai3" o3eoh n anmj'11. "]a a .."5' a---a-a. d a rlas ari\'OSn. ntnins acron, a ', .,..alna.ao.., aMla la I .n-

analle ll~~ l -an.ialan~. alJ nnolla. an nratard.ana alml Alaa. I-a aqLe aact nabr de yneu ntan pretsra-. Be~ +INW L.Ae ~ m.F
I an laa5da ma anf.^ Aa l-aaan nn lana. ansan a.ana -a. aat nnntra- a l-aa .lla a .n E A. au-aal. -a.
e -e41 n-lp -aa-aa Mo. aaae n aaa a~ll entre IDalala a a~nanan annabtes. Vaistanns "La Cnomea-
I n -. b.n n;a-H 299.na.. .. Stun Praraesn 209......r Mon- aa.a .n
BARNIZAR, TAPIZAR :a" n hal aaO t-ig M a-a, Aa a *a2l. -a naU +,.o,
SchrtrG Nln | idnlflin[m, Mhli.-b1 n.111-RAS-ET-N

LACA BLANCO. I R T, n .. . D"-0 C .a ,U MUEBLES DE OFICINA CAPAS DE AGUA


REPARACIONES DE Saladli.........a..,.. ba
0-' 1u,.1 eria ". isiJPA g IA"c, jsherm qia sn .. -.rt,. Lu


aS n iI l n.aa ud.10, M ari ae Ni all rs m rv aclr, n e as a a. cadd a +a I' nal. lar a lal.m' anra
MUEBLES EN GENERAL niana, n.na r., iumaa canaar, d a |- usO, protectora cheques, archi- an n a,, .a.a J aknt n. ninai. a fr
WIiI... l lr CAloJ AS DI.tod ( ItItml


LA CASA BAJO Porn c <' a vos, armarios "Al-Steel", arn l tr- vi..a a.1.1 s.Nnaa. e Sa. Ia
Especiahdad en mueblea de .aal. Ta o.. >-Ih.* c-awa-ac Ast, jeteros Kardex, burds y sitllas In. A aat o IA. S ..a"-
nto Taller d dOerar. Nus- $13000 n AQUI an 'L Ca ...n .itn' DP T...IDUIT
t-lemat: Eononma y ancumpt- C n I ompostela y OReally M-8638 PARA RLIURI
mianto. Virtudeal 408, entire Caser donmiea nueva, ec-y M-8t, -a-an-a l a el1ats
Lam lanique y C pamaMnao. Tej- tira conn tBrap a rriente I` .II Coantore, cba eteasp, p luma,
L ot oin 7 3 2 3 H -4- -4 2 3 M z o 1t 0 s a on s, e e a le l a n t e y a tas e t c s l as b a q e s p l l a n
MRIEBLEEIA "TINA": M .7197. iv otra mnar-vil]as. Trato direct. n- RADIOS I APARATOS en a daalaraa dalan ubaas yen
-Mueblesmantaunyp a pl.-u, t-, Saad 167, bjos ntan M r,. fELaCTsICOS idel ken k a cntapiaadas aa
annun-tan an taqnaalanin., Ct:Monte 902! cuarto, sala, comen rique y Campanario. $4.40I MENSUAL RADIOS PRI- Mueblas Ofinafa" 0'Reilly 409
dor, sillones de portal, camas, "D-3825-&-9. litps, altimos models. Radlos A 744 C-839-6224 Mn.
ra.bastid .....m a, etasad ........ O OB,,TOS A5TL AD. onono. Pf CAJASNCONTADOC.Sbantialnaa, raigaaMalarl sa- VER.AS t RIFriERAD OR npnrtunidalad, desde $15.00l. Phi-
adis. Facilidades a precious da e $3 Raalofno"grafI
contado. "Tina": M-7199. n-ana.Daailaaapall 'Cna ta^aaanl.a- nueaneitos. Calzada Jes 0s del CONTAD O
rritnC .3 pa.aaal a ntasia ala!
C-165-56-2 ab. t.aaaa >ia. Pda r,.a .. sa a.nini Monte 29, esquina Tejas. "Casa VENDEMOS Y REPARAMIOS
--REALIZAMOS n...wa-ne...a P..-.. C-2-59-4 ab. aa... .a. a...
Refrigeradnres $ -a13 aa i Ia ... ....... ........ a..-
lha flln i- eRADIOS PA.AA AUTOS 68. an ., ,. a a n", a..- A ... .I..
Todas nuestras existencias en a neollgla y d l exes aiald Alqul plreo'n1: l . $ 3n,.l I
C-163-56 ,.rilr2 pi:,r w,,,no bno+a nijga .nai.a. n mae : .% ,;rani ;en asm a
porcelanas, marfiles, aristales, Mensuales, de 7 pies, Gibson; us. r,. .." t',". -0 c-_.i-n.
plata fina y.objetos de art, .nv eran Sterling, $. Gabi ..- ... p d-a-r N.a tinal
precnio anpeciales. Carbalal p neten nn .nn.... $5.00 El PHIL| IPftl ~ lt5dOOa all
enmano San Rafael 618. Te- ma fas coempleto surtido en muea rILIr ll Distintos tipos y tamat -nos -
ldono: U-5744. bles. Mueblerla "El lModelo", a,.b.. I. I ia a. n. na.,.,. coanstruidas comnn nunvaa v ga-
C-164-5 ab 2 San Rafael 409, Manraque y n:.na . ana a.ana ,s
C f3 A a. In AL Iaaaan a laaAQUNa"an-.rZcata. ena ..p-an .a
"US LA CUBA YNITA" G4' N ". r- I,0dM xiir!r r.clua
"LIA CUBANIT A" Ca pana o. C 884-NR at-10 a o ";.W reIOterencias. Alquaa r-aleres de lan
VIn IW nOUa a.s I aOl el aa'aa'Pllts :.. QTT aa CSa A.. a. -A.a mismas a cnmerciantes. "La Na-
dn ifi V n E t l+z d r TIv .o- r al ~ S b a . H AtAprovan6nch e todoa an lannen: a..n.a n da. lI, nNO&" IllA s3 .ianal" Valtagat 339 nasa nnqai-
3 jauegoa al annta, nanata n aoba, yn -n -s.nRP-a .ar,,na na .T.aia. iReyda. aa. na Taniente Ray, A-9915.. .

precuoso, enchapado, 7 piezas, FRIGIDAIRE 7 PIES I, Naaaa.a ... ad c.aa a.-a.a CAJS roNr.oo ^^O^L+ .
$295 at. Comealor- vuarns noao- N alau aM s a anal *..am.a.n,.~~~ -a.aaannuaunn
e,. desde $1til 25.00 Livingroom aM. v1 alaianM S;.r Mnimaa. aS GANGA: RADIOS Ila.lb' ^ dMid
tpaadto boltaflex, $150,.00 S. c5t luan a n..l-. E D I '. di rl RC.A ld I.r y l "n "
cor, Hr~ i'^ lf, JUK 1d!.aasr ^ *,3..-.t r M .16.t-
d1m. ain ct.r.T W' W .OI rMNLL a U11 S Pt .9yb s de ofbcjas de u- arte rir H-
Raal 34 y ,Sa."laalaal n- eaal-l aaauanaaaaaa.an,.na.. L a n alec n-a-les anna .5aianhl 8 t3 a t aMllnVICTO. I a LO
Cal66rs l ba-sirs nI rnln. a1.11naaaana
Mabl~en ala OPORTUNIDAI) aaaa-nn.-aa -U a-aoa-an lana -a~nn n-aaa- an -aa
Md. Stotm~osue u-, GUM INSI"RUoaEE TOS MIUSIC.A a n.aa.s I .a annaaa Yd
.i. .. ..e. Garcia. W. neo, en111I l cmama uir I- 8 ec t de t it-S t mode pm d. N W. U.- A F..
HIane.. a-H elad. $Ma-Ua.anal. __d___-o, _qIt.. 1 Il mcm w aos Vd0a
wlrdara [odod n La. aador. "anaaa nanauali. il- V tla ai..a a a a.Ilal rnS+I. KO ala TOalaor laaIO lh.hn~alla, lnterUilaalynlnleraan Elan.
s lr d T. Oi u endo a dnarLI naaau- n. uaal aaa s1aa-u a cn aan ana n e s".Ln i 0 eanl Come- --'JAaar -d -ar a n -a U --o


a al*-l* __na __ ananndaBea.ana M .a. anla. aan a-Cean a.n a.a. arrna aa..alaa nUaUaa AC0TD aa | A*M" i~l l
-i a C-IG-aa- a uaaa as lo naaaaa p" a all rn.ianan 20, a Eu anta aa nau-a1to e nAa Al l pllr aiaRLarl a .
aI-aMI-naa u- a, n-lna-l ana nanla Mna, .. a wan n~o= u
AIIJUAEGO CUARTO B: $M m n-> al- an alanna anaaa nC 7. ala.aOa a. natJ. dli. Dm
y a aaaauan. daa Ni C _0_ uerra eN i6eas -62.a 91a9ll1.a1a h sO I S30. ..di.-1 a
a-I'aa..............al.E a......... .. a .l :; .. :... .:...a'"

enapealalaIapar, T aPnIa naRn ire onm Oalod ana- Iat Inn Ad"a a. aa-

Is-a. Nal. nan.aN naaa.Viigi 39 nfnl a.a~n Analiladna. a bi aa.'an i a 0 a.s I" a;;;:a, an,|. .'a';;'.a. '";
,a a. a a. "a n sIt us v ahorraraadsnesh.Lmm--
Io Clls].aaaaa. Saaan t 4. awn ;.. a-lPA O s AS U I n
a a0l MENSbL ALL"S: (AUNAS pIr a.j jayas a objatas ael ante D Irt LU
Laa, na.a alIaa lI,~a naas.... aa.. a. ba....n.; "La Pnna lalanta",. San Rafaa-l t03 n ]-aE -" aO nCA
PA IOElaSl-l aIn- 10,-n. oe..t..s en ae an uA.r- t7 D naasi lnu.na.. u.. n O -undao. Cy a a- .T sI
aLaPa lo. NIPa- al-ma, ano Ma ato a e manon, $891 ,ana culs; Pa n-aa- .o am rs
ama-alE a mda nan sprct c deues naaann am nabLaandeann aoaa mbt nal
LAL[ ASAD C OS mSN ol nn rnela 500 mannO- dan aan-llua. aianah, aa al ta -ania na.a.nt' Jaak" Tarlaa .rapla y. ant-
gen-, auet u, ala l~ajO P rneulan: cam-m plegab-es. gtae-Nsldma ana re as.I. vantu a n-:nan-c-s
yna blns, el ae rnec Paraea nEtae a .30 a, San Joaquin 361, n_-Zaa SOUCITO $300
esapealalea pat. manan.amntaa entre Monte p 0mwl "ua PFa- vtnaSno UA(lnlra all-l an.UOZS a-1t anall,.ro, o taonla .o a. aaana-
tr lrn: cooriaY umli -00 M QUM a I otean a OanRa i alaa nly a a-8aa63a8"Lia Naro.na". Vtliegas 29, n n r'. C-251-56-4 Abril ,, n lae a a Y 8 n. .P Aanal an .Aa a
e squatr a Teneote Rayi Seav|-al aaraalalaNaa tan D-3aaaal cfeala
m=an poladaa -a ^'J volt.INase!! AI VLanOPCINAiJ t. DI-wn-i ... .
---%Iebles-r11 taiJL IGOy [I aaaoaa ; .n-.- 6.i a -l aIT.E.aa.a a. Iann atlmataa au.a oanad.rna. la-I
M onte t9'0, 2:Mai..-o-" I ly a .' a1., -,n-.a.'" a a an,.-.a D iO 0E
S40 MNU L AIS il- DAblsOich"O 'ReillyRO 09.
dor l ll onea dea prtal a ams, D382556-.nalips,aneaios mdnla Raan 'sA -74. C-3-a-4M
alastdrs refra. a a' dor.lesaslaaa r-NVRST EFI RA. N "ot"i ad ORdesd a$15a00. Phi-

.n. iaMonte.a, a-2ba....G- .dr..-asr.a a lalal l aa Allb

;I a a:: Pa : a,a. -.I a IaAI"+;:;, d. a % .In aa.a+? l'a"a ..n ., n..,aaaa- ,t- a + m aaanna+ qaanaaaa%%.o
a tn.AaIda a aa pa Ian nPaEaa anRiAAUTdO a n I aa Pa..-a-an n .O I aa i .a -
Toa usrseitnise~ fi eall aala a a-. $13- .a.t....aa~alllaala an~n ~al lP nrto Mboa~a

,Ml. I l I'I v3ll r.l iF Tea Ia Sr. alA, i a1o1 a., a..- r ra a la a--aann a. eh A. a a r dat a-cal
latd a a n a. lA aa5t anna arla, nn-n.A i A I nm a -aO
precos special. arblla y ete co-ina acro,$5.0. l Conad Ca N tk .
rlNFR. oilnTrrFA tiCA C I ACq FCACAqc i c M C P Mr A M 7A C q .A7 A c C 1 T P C C D V c


14 OFER1AS 1 !L INIERES PARA LAS DAMAS 77 ACADEKAS,
,.,,., ,,..........U, .... I \ l-'L I'IA %ODAS W.9 38 LEnc.ne, en la Compad6a
"(ubaIla de Lilectricidad

PAR\ HIPIJ L -\ ",U PILR. .' '" .. ''/ '1 ..U. 1 ; '' c,

er F p I 4LF 11 LRL a":,"'a
F-or']: >- i \ II1CLM URLI..3-'2.*, ..... 1l. .-.-. '.... I.,.. .. i .... .. [i ,J: ,, *I F '.*IF -i ._ DIBUJO COM ,ERCIAL
.- ..."_ .-..__ Cz........ I"..1,.... J .-: DLLINLANTFS PINTLIRA
Dinero Para Hipotecas ..v ...:,c :; : ."., :"; :.'~ ~ VELLOS PREPARES EN GREEG

..-. :' .... ........... .... Business, Obispo 310
LN DO....U..R.... ........ .. ... C ..
1. L L,, 1 ,D-, ,,. R. . i \IRE \CONDICIONA.DO


AINERO C- .174.4w 70 a I.I
EN DOS HORAS
,. . O . . .. 1 " ; '; .** ,, ... .. ,OB .,. ,.,

..... -. VELLOS %1.... A, ... ..
E ,tP L [: \ D S D U E 5M P R E i,,,:,,., ., .piu I G R E O
I -I CCC .I-
cio etc" le factlitam nos . C I,' ,., a, r.
,,n,,. C i_.,+ _, nn -6725 Pidre Va- U ...... ...77__ "_ ,: ._ .,
A. .r,:d,,. ,_.,,,,.,I, ,,., 3. Alturas Belen, M a- p
....C-982-70-28 ,a-
'4. 4Cr.... L.D'.. ,. 6. c-v.270-8M1 ACADEMIA PITMANI
S.. .. Si ,.CC CCC, ,DM S I ......R .. .
I l iI 1 N...

n m r n n '** ** **-*i" *-**". -.- *i '.'. .*'T . ." ,* .'" '. .'^ ^ "
D- INERO ,,,.' , . -. ... .-."C ,. .
Sobre joyas en i~odas cantida-" \nustad" D-275-70-30 r. r- l rU IlllrlBJ
des. cormpr+mo End,,,mos )o---- NOVIAS ACADEMIA PADRON
ye y toda clase lde obietos der N d, dC,. CCC, c CCCllCrat C T. .o CCqC'Crfl Pt
valoti Antes de Con"pra o yen- c-, -5 1-1 y 6.1. A'
der, v'sitenos. "La FavCC a"A y" ... cc ,C'CCCCC A oC '
ACAACas 166. M1-3315 C C C NCCCC VCNCCC Dog -- C A .I.C .. -
C-230-64-4 d NCC,-,C,,,C..,.c,,77-1CC" : c '.... .cc
JP A C IE1 I C C N CC IC I D-21- y W-
C PARA ELHOGAR CLASESNOCTURNAS
IN l ch C.' C C o r CA 73 INTERES PARA EL HOGAR Ud. pueC Co CCy r un d m iej
C.. n T.d. C t,..CCC .eC rC CNN, eeC CCCCC CCe = r C ,.eld e C Ct C .1] C dmCeI
A .-C - --~C iCC C .C TC .r colo.adC
CC CC C C .c.. --.. NC .....Ac CC .. ..CCC CC
AL 5% INTEREST ANNUAL E'.n' C Cntc" CnCC Nactma In HAVA-
..Fn .4C ENNA c3uscIN s ACACCCCCN ir,
dww ~rRa.....~b ESEIQANZAS
C C CaCCCC L ,JCCC FC Cd- C rrd ... 75 PROFESORAS PROFESORFS Ce ttoC dC i 1 'nl emo
DinerCo; Ccccqiccer CANTIDAD ..CC",,p+:P,+;," C.... CNCC........Ct'C.. LAN..... ...

Inn.TA..o. 0 V.^. MI.1l I5I C.11- RI.INAL T.- ACADEMY
-"-"-L ** *PIAN," SO^, l O, l LIN, GL T R ,L v gh le recom end i- r, r cur.


N DO X-n-n s, ICIMC K) \._____ Lu_ ---_.
D C; C, CCualKuAe CCC
+ Bi .i~ dl ii i ,'*|lltlte Vo ,v d~mn ll' ...' I , oe ~ re. D~d. In. 8 15 d.

.I I----- -"'' ** Y R CI ED o
D DINEROii ic llii JL '


rDOYon DINitti I DOI0K ILIO ,N1. .1111.RA V
A ..n,==, ..... ... T,, n ....... %.u,,,t,.i- X... T BU I ES
O ..C....... C S C "5 C CC. r C C 1: CC"CIl C d

C n- vu rOTE 1C C -C 7:C 7-751 St.CCcC CCC-. CCCC A C C 1 rC C C d. I
C C C., ,,, C ,CC C C C.,TBCC ,,, .. ....... C ..'C ....... C..... C ,, C CC C 4 1`C
aa -,r,= X I ,:: .c ,, ,..+ ..d ,Cu b I .,, ,d V ,
d.. n33, 11 2 p t Pr m l.. ..l.on.O.


,: 5 '.,","S 'Y "A O E "" + I P0 ..-..r....,.: T,. o. ,+. r^^ ^ + +.=m-'S .^
C CC C tC C C NA CC lmcCCC IA CC C C CCCCCC C C Cnl CCCCCCCd C CC1 C C cl teC-CC i


.'.; ?,;.;%.%.yrn. ,*. ................ t IIt ...... ..\ R I ...... N ..
C CCCC.NC AC C C' Cnl C m mrl AC C n C Cne- C'CCCCCCCC iCiC CNCCCCC CCO CCCC CCMC. -CC -I C ~ | C.CC C
N.e rlCr C CCCC C CCCCll -,+,vd- cno Dyc.+ Cdvdae CC HANS 511-


;NECESITA 0155310 ? At 1., 1:C111C-.11C1- C..-C C
C C C C rCCCCCC.C CC ... .... C....CC. .. ........ C.. .. ..C ... ..C.C CCCCC.... A.C....
U I CCCCC CCCCCCCl 1 CCbAD CCCCC CCC I,,Cd
n'+l~~~hle ~ d, rmpr1dn, Inn,'c, 'a'd- In 14 .i ,.!, L .. IR

D IN E R O A L 4 I ' 4 j. . Q .. m" ,,",: .. .. . ..... M i .l IG "13
,.i h A I- %IFIP%- ; 11ll%10 3F ItLDF M11.1,I TE REtGALIA UNZ
01- -n. s" r '" o de '"t"'"o +l e-i 'd, "'. .'.'a ... d,...+], C t t ..... Infrnan Te tron.

DIER PARKAS IIDTFC CAEAA C CSLE INTEREST
S7 INTEREST C P ,A S CCCo... C, ,, CCCC'; C.C.C..+C.C COMPRAR UO NA CASA?
WC.at ClCr A r B-..- p C .l .. C - C SC 1. cn In proC blmaC It. h -
C .. C1 W 111 ... . ..... C.
pm i lnl- ? -, i IB- 1' a . b." ", y or o Itecin en l, con i
C YDROCIDE-D c SXS---- NE .dcc CCCCC CS., .. 3A.


| CC CCC mueblC e Jl.. ACADE .I. RABIN
DICCCC ; h i. Cc..c d
ca++ > l~ll .c d I, A]1, 1 IM P RTD-,
O NO~ ~ ~ ~~~K Lt ,.,, ............. ., LAE AGM(II T


CCCCC LIfCC C ACCCCCC I AC CC ic .l,, ,i CCCC rC.., C,, ____l_____________
en 24 horas ............DORC CC CCCC O CCCCC C- p.CCC CC-CC H TEL XOMA
C A C Cende Il Ceod Cld C lC. CC C y ccC C eCC
_______________ mCC Zabl. C


C- C... .. ":,#% ',,,?'*;' ;+"," ....C .CCCCC .... C CCCC Co.. CC.C.....C .. FCC
65 BOND N YIALORES N1-______.__pe___d_ d e AC en1.c nel CCICCCC CCCCMEC
Battl L CCzz 76 01-,O.[I:.t05 I


' "...........C ..... ......C INL R" DOC" IOTEL COLONIAL
Au BeC CCCtedirenCnC eoe~
,abea Inn rL L. B- I3 HOTL.ROM

C C C C409.lt C WCC C .C. CCC CC CCCCC C A C-I. CC
-d- ACADEMIAS C r C oltn am da yeoni yI.
PAIRA L~AS DAMAS 3IAT3AINCCCCCC C
70I TE S PARA LAS .......C...CCCCr :'['i~ C..C.C'C. CCCC HOTEL MANHATTAN

C z pC ,C,-C CCC'CCCCC 'CCC,+ .v, C+ C L..... CC ".CCC .I'C ~+l+eeJ m +~~+ I
fl K3.142 MI.I'I -d.,IFr^ .I N loL ha m.I( d.'n

C ... CC............C................. A AC[A .O.E "LCCC C ,CCCCCC -
C~. C, Le h c C Co C CC n CCCCr Ar.e CC CC CC....CVCI CCCCC 'CCC-C CCCCCC C CC. CCCCC
r, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -r1 --r ema d.rp- 1-...ns.o u -oo p A.o u-

,_____or_ _-__- 76_ OLET GEFIOS C- 1. y o c CpreCio. V C-o, C TeleI-
t -- D- -X. ,W 538. c-1110-711-4 Ab~i
ta d CC .. C % SOLM $0ABINA0 HOTEL LOSLONIT
le a d T I " ,~ r " I, ,- -. ..Sin t un-mc b do r S M ul y p G al i nuev, m-a CeCtre d C CeC' "CCC C ls ueC.C
ECtCpCCCC A.CC 17N 7 d ACADEMIA RABIR HOEL"OISN
CC-ICCC de C CCCt,- CCU:,C.C. CCC- ... +. C CC CCC c CC, C, oC&cCCCCCCC"Cdem CCC CCACCCC CmCC~m
TO I -NTE -7+ aPrRA LA DAIIIII.I. HO E MANHATTA c-s-+bN


M _.4 h-... Cj., C S O LO $ 2 .50
pr-1.2 nos" Co 60 C poCCCCC CACC CCCC cCoCC CCCCCCC C C
It. I elrAd, iI 2It ACC. CNCCCCC,~d, ,. le .4.. cC a p lCa. C asaC yCC


I L Q U a L Ct Lf C O


71 HOTELES
HOTEL "MARTIN"
FrenCe Ca Ia ElacCn TerminalReidencra Radio ControHOTEL BIARRITZ
PrCdo 519 treina &I CapifolCi
HOTEL TROTCHA
Calz.da y DCC, Vedado F-2XL
FreCCc. habitaCIoneC roCeadas
de ACdlrCeC PensionrC CmpleCa.
n.cC,,monCr. $110 Balq priva-
do fktmilia. habiticConC-. baho
intetcaladoC Pr'ecCoCCo.n.encCo.
naleF Esmerado servCcC n Ale-
gTe Bar en o osC jI rdnCes.
'H-T-'T>..t Uio.

H CASAS DE HUESPEDES
C II C .. L C C C C .. C ..Ga.
,,CC C,;,. C % CC .C ..C.. C C .CC, CC.


CERCA RADIOCENTROCj CC l NC C 1. CCC CM. 1C .
CCC ACCCCCC C TnCCCC4CC
aC. iCCAA Ce CCCCnCC loC COCC
L4. %D+ al% r -laL. AM. isME
....aMANSION ELSAi
+Z.d'm .un o m-b.* m
EKESIDENCIAL GACLIANO!
__________ C-tlI ...Q 1,f
FANNIES, OCE':ILY 522
ilVs lio..,lc. Pdir smodlncr r *x l*l*
Ct CCC -C. V Cddo CC, CdCCll hbtciCoCC C

"MANSION LUZSA"
CCuA CCCClC'taCCCCCCACAC CCCCCCCCCC.
FAM-iCA DEL VEDADO

bl CASS DR CODASn
H. M. VTdlo : NT. 7. r-t on i.
h.."p I. M ..nsh- H.=9144.1 M_
d ,, tadra d, 1. nl ~~d i~ulm
__daa. l mc. _hldld
11-0-30111-811.12

LAU;RESIDENCIA GALBANO!
tra bn duilte +,,,,,,,, lJ bi -TKNiaita hotoldBe
CCCCC Cm. Ga ll C. 5 COCSa Ce

'"COMIDA EXQUIS9TAC
CANTINAS TEd.r -
-1- .brJl 2
FANNIES, O'RFALL Y 5nAARTAUIENTOS
C.- -- bW, k ,Z 1cel. mdm.
VEDADO. SE ALQUILA
Ch ______ C- I. C C C C
rIIvaLI naI mm-ima ya-amo F 1=$
h-1-1- 0- |l*-bdDIE.N17thADIE LUJIO. 1AI~rM.CIONES
d,2, b-h r, ". m' oY .. o to
d I- uclt quildid.A ubls.
f-thal ar y -..l o I : nFp
Itr. S-ioprv~ O, t d. ~n~. '~
_--m~ .. al- xJLine. IT216 m,1131, Ea,,G ..,B! d~,


1.o -~d. .+V.im~o. abln. plat-
:,-sam11 M4SL tol 3y- 1r1,.
FAII DELl 1- DADI


ORBRICANTINAS ATDOMOCLL
SereK iabla -1kW hlnm Hoame -
,S]ULte; 1 n no Ulm"~l hVeda o T-
LUR. sGALBAN4


Raw- ft, Sh IS ....

'PMKp -Mi, d ed si2 + E.tela nk V.

n.t .1 -n.d- l C.,m o-- P


I It


-1.


A LOU[LERES ALQUILERES ALQUILEKES ALQUILEEES
u APARTUMUIT R APAa fianIU fhu -a r
-t -aC-CI. Cn ...'CCAS bids. d-m a n
'.CCCCCCCCC-C.CRCC -.wCC CCCIM. LA- 0-
s=,,m Acm-lmw .m .,wm m w -- t r-ci--m... m..-- ,Imr- roft
"CmLIUCAC.cCCPCCCCCCCCCCCC..C.CSCC.mALQIJUnO
-CCC IfCC- -C CA" I ,-W -d.+A- CC C -"Cm C- -


"-Iu'rMI.sULA"-CAMC5L's-
_eoClma rrZ4,W -= sSN o -


rio& ~ ~ -.,1o m 11rm n en I ., ... j+ . SO B.. .. -ft zu m t .
CC CCCCC CCC ~ C ATESTARLAN MC CCCCC- CCW CCC-CCCCCCCCCC 1CCCC ,CC.CCC_8C.1 CCCCCC, CCCCCCCC,, CCCCC.CCCCCCCCA ,CiCC,.C
,mA f T,= ,., ,, .1_- .i ,.. 0. m ,

C CC, ,, i C
EDIFICIO ACACA d. ,CONS- U O.miiicI, ... ,
tr-iAICCcolict6 NC.209. CInCC Ze z, = !o QLd I t- I Mmi l
15y 17. VCCIdCatc quio pC COCarts- CCCCC'CCC .CCCCC.CQ-C C C.. C
do0.2 u C C.3 2...-. iaEa- L -i ii Wic T ldA" 1
vcd. N o.ia I fr a n I F-.--- r +-, .,,. ,,..
CCC..ll smCCA..C-t-nI -C. ,OCC I-1111' 4 OL 4l Po edo&O, runau.106 ALI
. .. .II= C--I....C-. .Z.t L%7:tC CC-C

-.. ,1-Cs.CC CAMCC13C, OW CA-7LU


CCC .d CCC Cae C...CC CCC C~m,, CC: C+ CCCCCCCC CCC.l+ CCC C C.m a C- C'C-. CC _ C1- __

m~todl ra 'lkm -Ia. m 2-4m.~ it is .d- .,a- a++ + | m "ON m Is E
CDC-C C CC.CC-.-C .CCC -C C. C CCCCC,- CC C .C | C C CCm CC in. C 1C --
APARTAMENTOSLNUVOS C I C C CC ."C-C C I=' Cs-- - -
"I.. -d- 11ACCCCCCCC 12C-81 1 ArK&MENTONIMuvo
CCCCeC CCCCCCCCCC .DMFC10 JARDI A CC
C C- Sal'*CC ACCCCC CC. CC C hO C CC- CC CW C CCWI- I !LCAWifCC 1,tt c D4 = I.


nmi. l MaFra .Ap.. .0.CCICC,. BCCCCC,,"
CC-1.CCC-CC.11. C Cd-CCCC.CCC CCCCC'=- CU7C. C--


CC ....C ,o ~ CCCCCCC.C.CCCCCCCCO-CCCCCC CCCCtC.enos,' enC 1o. CC]. C CC C C ,-I- ,s, q.. u-,.,umt CC+lnz yCC CCC'CCe.CC C'.CCCdCCesq. _____________._u o____._ IC.C...C.n!C.
33. C CI O .C C C rC C
..aCCC. '..4C. rC C C'Cfta-,C-a,,,. ,.,C 1--, C----,-
P .. "1 mi Ta I|s. Zit, b h |1 i. t M m- %[ q ie X- m=l=- a
CsC CCC t ft- N C ...C y ,4, dICC-.2 CCC4..11- APA.TA.. ENT.. -
CCCCCCCCCCCCACCCCOyC-'. ..0. . C CC CCU-- Ca: 7- C- I. . ---,,."- "
mento desI ]a. coMe'rtrs I L Tlf-A7LPq- -- -.. + ......- Ms--c I if
ALQULato !, %"MISN ICeKaT $ON 0} ", jp CLnAL .MAX L I .mlllll~ll
P.-to- .Lt, -c S,,,-. .. __ __ --.. d-. d.,, m
'AtCAL C.CILC .CrmitaIC erro Am- ,"-Cr',G- AtCCC CC CC.C C.CC __ _ _ _II D1Wa 1 29 -I, -10

vre d S ut 15-r MI c.- ,l .e ." l
DACCCCCC..CACCC CCC. CCCIt -CIsC CCC. C-O" C-"OCC"ma"'SL A~LQmsLA: ,I-2 h bm O 7Z
V ......... . . .. ip=. "A7.s,".1y -&a 1- 8..... ..Lmogis, IRWI
hieddoV-1- .4. -2U$42o .. 11 5 X,1
COCCtCCnCmCC 2bi cM i O RS CCPCC CLCCCC C TAipI+A-
.C..CCCCCCC... ..ACCICCCC-id ... ftC.. . 1-.C-8.CCCCCCC.. c arvitzC-- --CCISb. +Prid.. l-'- bS-it= Atp M. W",d., Met -b t-tms-- m SI U %
CCCCCn CIC C-C cC.-,- CC NO C ISCC C-"CCMOCC O C C C r .,
C-CC.CC.- UACCe-.CCC.A-IC 11-C 0C N. Wag
.t -i M- Iffist. vism, O
W. A CCCiCC C.CU-1. VCCft:-1,, KXCC CCCCZCC AOTACCCPCCCCCCCCC CCCCCL oC WGWOAAIAM~IN. CC CC: 2 C.m T-C~
C. CC -CC IS.CC. -11- VSC. 18 C 301. IC- IIc-C C n -CCCCCC....1 ,., W.-I.,... ,- ,,,.:,. ; D, '
.LPL.CCCCCCC, CCC.l ex, CCCCCSC CCCCCCC..CCC C. CCCC Cmd, CC,, CC CCCC -I I C MCC S ~m l,,
CCC.. %,? C .oCCCC .C.C "L." + CC" Ac CC CCC C........ ..A .... cC CCC. c ---,CC CCCC C -. C

CCCCC CCCC.CC.. .. CC.CCCCAC-CCC --CA-C." ."." ."C CC--.
SELSOC SAN NICOLAS U *sT f.CL.5C .C.Ca- CCCCC~.... . ... ..241--4111..1.
ISE CCCCCCCCCIN CCCCCC-CCAC C'
CC C.CC.AC CCCC C! CC7 EL MAN LUJOSO EC- CC C ssrA-

CC C -1k.-11 N-CC4F lA J b C.C3 C .vC CCC--CA Z CC CC . .
-z- C CC --'. W-. SM.,O C .C .
atVF C)MO OC IOSANEJACCNC%0C cc .CCC.'C'OC.CrOC.C CC

mtt.-- -,AN,,,,.ca CC! CSw pCCCaCCCCCCACCenClo me- e.C.CcC D42=CC -=- C~- C~. CC~'C
Ct C Cx CCC C C CCL $3C. hCCCCCCCCCUCCC CCC. CdAlC edodo, CCCV CCCiCCICC
C-ACCC-CC ICCI7frsemo n CCC ICAInCS es-, _________
ALQUI&& CACAS.C.ICCC O U raay LCCCCje. Cacldo sq. a ACC.GC'CS CCCCCC P0laCC MCC- A
CCCCCL CCCL Cbaf- C CC.CCCCs y"- L Infri t alTCi&LCCCCCM-M O33CC- C t- -CC CCCC C CCCCCC LS= JNA ,-ApCCICCCCRUNC EXTA iIIii CCC 5 m
AC CCm C cC C CC CC C.-C c CA CC CC CC cCCCC1110-M OL CC cCC..11'C C CC CCWy-
CCC- = 1 -CCCCCCC -=t.C C Cc c CC CC .C' C I, CCCCCC- CCCCI"CC cXLC a
CC Ccc~w C"S"CC'-A.CC CCACCC.CC 4"-C 1-CCCCC.CC2C.0CCftC n-.- on..-
CCCCOACcam w elo. rs CcCmCCs, IN. smwO acsim, ,1
CZCo tC. CB-11C- At .C 56.0,S-CC'CC ACC~C s
CStc-dC-CAtC2CCaCLVUHSO AS C- CC


1.501 -- I S, 21 111,- S at-S
C- - 0-.1.CCCC FCCCCCC lCi CCCC C C C
CCC nt deCCCACCCalaCoCCCCC. -ACCCCA s IiiEHI 5 fl

Ill.C SQ. ..C't.- C -I -J- WO mW-al,--s
3aRoa 59fltosw te 5.M --Sit 1-S ---C C- A
C.CisCCC y lErinitCerra, C -eCCCCCCCdCCCh- C- Wf flfl IS iCC Cbe-
SEA
CCCCCCCCCCC.CISC.CCCCACCUCccc..o. IC3p1IN.
CCCCCCC CCCCC COCCCCCCCCACCCCACCC.CCCC CCCC.CCC.,,CDr

Al-CC -mMC1- inac CC CCCAcC-CCCCC=o CC W


CC C CCCC1. CCCCCCCMCCC CC EI--OC--c 157T,-- CC-a-Ia C 5
F-CCCCCCCCt-CCCCOCCCCCC2CCC CCCCCCCCCCCCCCC Is UyffuSVed -"cS a
ACCCLCCcC ACCCC-"CC-C`-- CC 1 c-1' CC CCCCCC CCms AANS- CCCCCCC CCCCC C -
CCCCC'CCAC. CC CC CCCC CC. CCCCOC. LA C1--RAcCACC C-C- C C W C C C C
C.CC W 2kCM. CC C 58 CCCCC- C c-CC AcN CC1AC E .
N-.d,1 1 VEwitic ClC *W. W C 17 K.- Ida- IN.C Osti


D-14 CI- CCC-.C M CC.CCCCu 8.C C C C C. CC C Cq.
C -C CCC.CCCC CCCCCCCCC. A. CC=C,.- C.ICCC I. C CCC -
_ -d1
C 9n SteC CCCCC C. CC C CC C CCC C CCC CCCC C
CC C CC%39PCCC. APARTAMNTO C CC -M.C C.- MCCPowC -

c-CC' CCams Clo
CCC CCC.L C.CCC C C-TC C =C- C C CCiCmf
ACCC CCSMMCAs a.C-
ea

LSD% I CCCCCA W.C CCCCCc- ALA - - 2- C1CUpCfCll
C ~ ~ wa C.sCCCC".& ULWCC CC. CC.CjC"I"-"CC CC ci- ,
C ~ ~ m-si CcC-R- C -CCCC CC.C C iri. S Ic-

1NIP N312,3.V DADO MLARIANAD WAN. CCa c- CCnC
CCCCC Cb",C CALCCCCCCCCc-0.05 sine~
CCMIT..CaCt,- CCCCCCUCC... CCCC CaC C C-n
C.. CCC.sa~lCIrma C--CCCC
ftlderaauamApm..lisatmla CCCCI- C CC CCS
C --C'C I-CCCCCC. C-CftCCC C-n
Ct e. = C CCC.C.C CCC C

%1SqC~iae 2 AaC~asimilislimCCCCCC CC~- C .
twi.-- CL s-- -
lwsCCCCCrAflnx~ .1MCOLIIDNmms-_"iss
2 -b--- C.C .CICO ..ECC


..n.. in. a -
P.-'n Oel. .
-.-,=, ,. 4.

.Pa. lan trwIW W M- 'l d J -n .
cu, y i I. dff i i d simnf
pA. a mAm a nas,
IN"" J. OEM ANd o"Imo.
I.mc Sn tu t1 isslm


aMAOCAMA HAANA


I. .omS rs, s.mas e rW J.iflm .
1.1 ii UIIU l btmil.l1 vnlt .S,"! ilh;q
I. H-I-S a-___'J .O m _n _I_. nto i I.
;saum eja l.
,!.i mddc ma imod*m.jfl .
P.. PI lmaH o lM.u4J tGh o pm
oIUpA-.E Y0ft -UMp. Edr nm
S* - Omo

MAUIIFICA WAS
shad as tmmsLcc. am. a-Mo.
'. s IM p-"d in flelsiw. AMp-
mp ,fln-a nls'p h ,ummpm is-l

onu s. t.am5 fl -
v m-c r *d.L dsift C5 0 we

iUOp = 5.0.TF MAsp A sassmd
OZ lr.orrimD \UM I.. a- A i.p
PSPJc5C5Ai-ssmsefIioe~d IS-,*A.
mi3 Cal-s A us 0. a V=c 5 p. Io-
ALqUIL BoTA *KsINCIo DOUN.
ou-u tmmss pi.SoP. Pista-y ndo.
c-. d..pi... F=eh soommum..


ReiMescia en el VEDAIO
o1 iita s 1 h I momnlpys
ms's. 'mipdas. sopids.. pcdio hciurts-s
p's. as -AM. 1 ds em if. I. P cs So-
rim mdi oshcw~ mdsT..ussooai njB
P-ami i0Pt mi5'Sifp5 5R m,4b}
BiUWSEASE Y ANUNOESE EN
ElA MIARIO DE LA SARINA


CAM .EN NlliAM


Oos y D-OIA med Ars:
sid, espi uor. c lIoml, .remi.ig.urvao erlada, ga~reje, s-usro
Eirti1, Zcfletio, flm.
,-'.


Once y DIce'A A iod Aubel:


i -4. l. s.-
Bant, tomedor, codan, terrui,'.vcio cudios, g sadse, custro
cu srt o5, mso.cop patio.
ii ha'. isp in Isp s -lIsdo,
* AntiS DUnlS! M-7BMIDoZA

sfjauna ani otntimS isoso.A
,. :.-mIrv n s-,. t On.


.., P r .s .
II AllOLjm UfI W6 |JHr {I I IA^ly
toe s- ps. T, .pp A .s
S-A.L IOuf o 0m-a"Tlls -, .l Os .
I f de al.ecB. W ~no.mi*VDI.KU M 'lrn 11"m&* bar-t~d. K lmb r. U two).a
G-14irlf -i~i .1LI. un f cjr
V,-A.. PRut.l U hgmerbnln 194M


sososio o -W
AdaS flcnss OS osmm


-LA NATANCUTAo' .-79
UOl-lt p- awI MEU UM-Il

a5 Nosmw r sAPfE

a6*r mh u a Me Fe U-V72
t'Imkaue6i wmpkapMweemm


.ZZ.
tui ld cs-||1mmo--da u-

LA 291D19L -VUDADo
spas c ma*JoJ, UuJkmim *mmmJm
rn.,: tau M i.n mnM >"WeaZ?. asL
^scsPca mmdssi, ms^acau
h- ^_ T Mbl" 'nii 1 a
M'** ""SwMipa"

Penis UhtegmssaIdaifthiNO 12
-- mDos 21 7 okVi im-s
4149 IA C-wmx^S.riW'gfti''S 75A1143La CmielA hlfl IN
b.u" q- MM aUL. ,mes
04a ns I Im UhM-dma ne
162MT CUIADA S 111501 B


a Tn.! W~ .0- fthim M
,M ismesceiSO,
-------------- -4 IM*


mss~ayuo uImmooa .Tm55~j b.umm
n .l- t *i in xa it~l-l l 1,.


p~tJf- o D-4--, IM-I
D ii, Mis MiMA. is. VLmCAMP

F' spim 41ep -1. v -1e
S "a MR. mi no

II IIIJCiM* It rrlf i Ifu> n

a.s. .. so i. P

0_*4mm sli- so n s c-.mu. 11
iN U No ST I o e
Si DDLM41MCR1 1 F&. 11g

te:I I rr.It A~il"0"' 1


P. W _____. _,1. Jd +,..H :J,.

doDsim..LIo IU N..4 AIA
hau n s do...un.- i'n-
", *-* T 'D-41" ju4-s

B= ~k M INI SIM O O W M ..

05sU 14-si~ssfs

musOss cma'Sos. ma U Cm p01


SmIP-u si s 5 p a. usd. O..'si~e
Ppie imasm Ssc r -misi D.. 0 a
Oa do. 12 a I ..
SIO"O UTA C SEMMrMN IirA
Ul AvutaU d -I- M ANR I.-

mm s P- do r.ANSRUAEI ANUNCo.SIrv
DA 4- IMMO DE L ARINA
Dtru s III Nrll. I


*'IOAUO am AMAR." INAIZ


mewsiocAmm usmc I isVsosM
s "bimhji. sPA Wk socli otM d

__di1T. ih e 'd ''.Si, I. uSi, d-
3% pm biato lf'uM ntonu:
a- naa: pa2s. A& It do MIa P 0;Wall Wols "A os~a uP- u
III OPMI3IlA3

mu AL.. -nc e mS~'cRo.osois
11111 ~ ~ 1 3111.19-.U5 s L.0
emS. oln. as.cse -es'scm -ftmp
SE SOUICITA TAQIRAFA
imec-n6grea Ton experlenaia
en ingls y erpaoil. DTrauia m.s
oJieilud pot e.cr,io en iAmbas
idaM ma-a. "CIa. sp ,arLd, de
Crreos- NO 1978"
D-89A- 115-10

HIS socios
doUCrr4 LlhOC500PULA Ps Ns ADo
.. W, I.m imrLBm. I sd qsup-,.


s Paion pllooa riaio s urodi.
*lId trllW Mn14 w~jul Ui onr p'. Llir-
MQ ud..I-A. Malu' 1 r..;L
en nlgle's 9 y do 2s ., D -n
dole $i~ud por efdrl na debCIDna' C-on VCa=, 171dopris. ae
LCorreoi Ng2 de97 s


- D-248.-116-10o.i6. Im s SF.,.dc..
Oiaa- a ic-p -111EM
I OL lIIA *OCM POA PADB
d-- IC.M lr linlUM rur > id.l ii u
dIo cun ca p tlal n, P m.no,
ioanuecitatru emon end~o 1 rL'or
I nnnoicT 1.6927 derfr 2 a a S.
-;mI P I ____ D-249 -1161

BFL!ABORZI LAEADOX IO A
C- ,,r ijaanT vrF-u1*


NOIC0 UCRMAPILA KP


Lnlor k% I 97De'*3
_____111M DO DE ALTON &I NO
117 SOImd. AA


Una Gnaa, 11L 11.___D-s"M ." .0


Xmp=y S dml'umtim
lirf lagi- u- uaaa 1 1 1 --_ __ -iEgg,.l .I rl tle.
si fh ,meias119 AmSm 1- '0 -I" t-
10 .::? D-ods T P "
smt.-, F a.. ,.
P S i P ji C _t __~a UA s ma C O m 1sa1 E

-o 5SN*m 55t ir lI5
'*' *g amass **mSP -ts-SgPASS .imm iu 30 -


Ssopsa caec.mo- oa s Flaw....
1-f a.. a c u 'oim os a mg
Sn. smas. s-as-us-u am.ama
IN, Aa~~mm DM11.
c D4115m 11.' O Enr mac. p. c P 6flS .m..-.. ..M. 8.. l'.
S OW y^T a-r^I^^^ m 5 m sticsusamusirs ru.

.15. s Tais Sm. I *iS as om s-usiiStso*es-A n-- "ssi W
I- 5w. ra,.-. Se a7 ts .


s1m 8as 1i. 3.. u i-3 InsM 441o4ms. s m d I


s-u-s- p-.rccF. mmd^^ au'ss; ^p^smjamm
s .a ,a .. ,d im .sa -


flumes smuas *m mussAMM mini ^i. Tada 0-so i-O-li-SM rm w;t.-J-

--. as j ,-I *'"' am c mca ,o aam@ i .i su- sa ss
t " s.s. m ,- i' o..si d.So cm PUS... Ospos i-US 5- .-.

D-ss T dM.alma Uss 1, so m-4 lcma co tlmuBs O L {s Pica l msd im
s i-Jul 1-5n.5 rum p-m ___ ^ m-cams ________________________
awaiSts 105 rai(1i31500 P55 esosm s- < is xmn *D oo memos ^i' a~s"aL 'SE. Si Sim3


,.O. -I .P m,- miss a-,-se^ po e r'lm, opisL-"o o"a s-corsud
RumP. a n-na l - -P-FINS ---mm-. -S PS i e-A


srpocss ivoioss mac"psm ipii*5SStPO5TISP s-p ^~"S POP .S~tSaS,
Effl"""S'S""Dow.:^S "W f- 23S S3-C
^g-JS g-, as- "*^5i. s 52 F-IM ItK~o


org**-* pL-^l li-> O ciL (:'MP ta ll I *b inIir TaB*W .
Talit D- -711.-i irl-"o 11 ,'". I C*o Irl'lo l[rmt l-m l IpH-P, 'sm D er 'S SL .P.* r cin, BS-'in t 5 1P i

i-aS-'ho-Stlj ~ l lrl P4U l US OCIS A Pt srs-sm ssm ts io
1amos.de c h. .os.s- s r e'os m .n Tt o.s D-.s s- Lm m.I '-.as1. b -s .
s~M- PS..W psP* -uhik ,*,ri. ,^'. OP-ma."^S Pm'Ts" s-I ____ as-rn-S
b :rg-. c m li!
M-41LL Sragans a-
Pata ms s tss irss-ssu '* Ps fts UNA tr u PRA p-Pram talk m iss I 5-55 5 sp
55 -.m"ac l r O PLi. 1 ft1I" ME s ace m 15.55m ssa us,-S P.- mm
*W__smpmp. D-s. ____ -.. "- ,_ i 11_ DI .. ",- i-ro ut= '
mBoss-llnes Pomis-iseum osmosis, ^_'",________,. _____ 12, o'm "V" '""^Hl "UE___1-H-
---------------n d ris* niT s-IS SdIPW Aiflnlli? d3TICTlflci


orircu, ovro n o D I c .r.. Os,,tit' .mH..s1.moioa-
091 00 W1 16.8 ,[, ,-' _, r ,. W 5A" p o.ow =, am ,

5ii7, Dim p 5 5 5 p. Asep Ieopa SO 0as


sm D rx m os-s u Im. m, ussi s ,.-I .I, l, us.-_ iMe ...i. iu n,?, o -x i I ID
rS M lld o-4w4n r- ;'_0;* "m.Spme '-e *1 -.; ,1 .. -, .- M M B.l. i ]i no.
II -OI.OA J __lP-Min PAIint ___*__.. __ i. i" ""CLR,, Pi,5 F l iP, ii
85 ~ ~ ~ ~ ~ ~ I 55555 W soamdp -tiea 9-1- ie su iimiS


...... O *m Di e^ .- n. ...oa -c. I ..1.- TI . LL. . .
Arl{,e ll-lFR M AMU11a, 4111INA C A a_1-14- lt """ r" .. ,,1+1" TI 'e S ''" ;. ,- ,. IN .,.0md&m'I

4n -. f rI-P-p. m ,..... O Iis
U s Tmd p,'P s '" .... -; -- ; ,, ,.." -i-; ..'I '. " "- : '
ii. A m's.CI l :tepo- i --. ... ."--D-_--,--,,- pc'. '-. -- 0"-,,"C po t A
....... .-0- B-AMPI-.1P- ,.,, L ft"'ft15-5-.. .. --._ .O,, m.-,,.- --EWA; .-, ,o f S ,..- ., P;. ,. .. -....... ....... -.:, ,.
I ".Ap ... 0 .
:e ~ ~ ~ ~ ~ ~~ 5 Sk,,, r~,lP, l r.-. ., ,a ., l + b_~ll.C.." mpa. L aI BMW'P PENN A.


enj = m= [ U .,L DAza UI5LA DORAS -.u-. pr isu05 r .4tia t
Pj l -.Bb b- Pplass.s i llpt ~ tii S5
Iw_ 6_ __m

W Ea.Il a-- -;-M .. nP-t umm cPS Dsi
-e-s.c d 2-puPpewM'tia.-4 It M

, vinii


I,'
~ ;'


0'


- .' /


.meal Balisla
OiiweLs


/I ,
/ hmcn.
7 -- fJ 1 r.S


-fto A,

m do Gul


a~ 1-


S La RCA VICtOK
S uCuba, M c ico y Brasil'.
.; aw ecrudores, en i li.
K RCAVICTOR. Las primer
,'' y tlil.. a n folaJmenic_.q
f (i ov ,RCA VICTOR..

al."ltados L.nidos-la inme
T"leTsiai6n ha atialado a
, daplaemrntarno RCA ,1CR
.- "Wdas" las Amencas.

.LA I CAI
-PIMERu
Li


lece aco
iblico y gnuJ|i |

ras de Cuba. Mixico
los . -


X"TV.1 T


|-mM^ ARA& RA, S. ea C-

_U y, s y TO M 6 o 5 0 s


-to


L>OOIOdam ii .4 mililpc.6. 1' lf
da d. I Fl-b-a.. i -.lCAll, ItCA-VICTOR, i ,
SMOO.o~aaoWadasch odosamisugao-
B" aobre of idm0.ban colocadau ho.
olfkl*Hm aRCA yICTbR. poi q
caildad yfanclDonaanmii. a ia ils e
de In IndavoiL.


L'urdant

Cuba.Y

Stdao,
&cPepr c
nordit rs
"o.-ipHusgb

El Ilquil


uapaof
* iiba doS'


Izi. -r

dnres


sn'sIa
2r!3.a -


r t ,,
Wnrct i-,
- annoa si ne..


tXl


so ckAng ea goI
's vl mMe I dL, L1
slat do 46 kLjoata.
0 cma I. reMt!i.
hka 25 de ortubOr
etiaa6,ftm 61o el 10
als do e r ucc.r,
eo do primeraa cleI
daitrdo a It ex


~~0~


BRITISH OVIRSIAS AlIrAvl Coap6"TiT. i -l -
Tomaba ssbt>lHfaill W ah.labbwLTilli.5r4-94 v wan


IBo^I ptJ
[*.t ritn.