Diario de la marina

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de la marina
Physical Description:
Newspaper
Language:
Spanish
Publisher:
s.n. ( Habana )
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( sobekcm )

Record Information

Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
aleph - 1915261
oclc - 11968619
System ID:
UF00001565:15849

Full Text


-EI perlodsrlimo einen In evler. ~ l i f r tA11I I 11 afin. ,11 'ertr rip Ins itt lte-
ni uun profelifn. en In Inferno [ -k r n IN fl re-' genra pert anenle
uin sacerulocio". ai i I DE LA MA R It 1 tie lI nation. El peribdico mihs
Pepin Rivern DECANO DE LA PRENSA DE CUBA I aritigo tie tiabla cistellana.

Ain CXIX.-N6mero 48. La HIabana. Domingo. 25 fie Febrern de 1951.-San lom Victorino. CCszireo. Don .ato. Jutto y Sebas.aa PR1EC1): )0 CENTUAVOS

DEBEMOS IMPULSAR LA Seri atacada la Indispensable- la informari6n'lnvitan a Turquia !LOS GENERALES [RIA Y
COMPRA DE PRODUCTOS Chi. comunista pdblica sobre los nueuos impuestos para ]a defense CABRERAJSE IIALLAN EN
BASICOS, DICE ANDREU i t aifnes (Rem pue erniitt..... Utet'ndlt) del 1editerraneo. LA CIUDAD DE NE" YORK
Anuncia el Grsl. Lawlon' .I A rordada la reatin I .io
("En lIs uhinsos dan sl comlo dein vida en los Esiados Collin qoc II riplima tt Is,.. ...,t El Io.. h, lt,,t in .. tt ...... i itt, t1tt'Itt del sisteiia defentvt i Iaiiatia ti.itaraiti ta arademia ttie Nest Point. pars
3~~~e r6O.clh .'- t a.. olars I.n's r.Per,,,1 ..... ...... I r .. ..h t,,,,n,,, I- .......i ie a r gi n ri n l r r s r ] ri ,a \ th gl Ie a o afa e
Lnidos ha atiod mny superior al aleanzado duranle seri inmediala y ,iolent. I P qli. 'r-.t ac p tll21n ... h, ,dt, N,,,,. l tie la re oi5t ttrteittal r'ere.tr el ttitrt i N -hit n. te aromupania el
todn el aio 194T', agrega el Ministro de Cornercio WASHINGTON. ebror. 24 tAp).-. d tey a.bre In, t ttirold envtidt l C ...rtt ,, ,I tIen~uj, psrdr--, .- ,,- I emlhjallr r n \ii a.,hingttni. N i-]ilan t ittt amitadres
~ o Cehlintarc'n &o quel rcns e,. ,, I, t" ..` 1W 1B
(IFRAS DE NUEVOS COSTOS DE PRODUCCION choru ..... been .. drltitotMtinv lto de t i d o ;... .... ., ...... .. I.1. A.......... i G A IPORTF 0)1 lIlt...(71...
en r =t o i e treven el inkstr e proponi, y vtvna,., t h;t'rl, ,.,I ... pr1lt.t,, de-
"rriia..e de no caer en medidas arbitrarias. eon las Mtntr. l. w np.:d.l/o n qie Suln I stu a: tqiwtt,"iti_.tr r ,eha eri dI...... h ,e l h -l n,, -t Ito tn- t it,.It li-,-I l il ttl t r ni itt itt% t l t) I- tahitat
qlue. rgiiraiii-lnte. expi, s. en vezde ndar a que l mmyor, menelJ. L.a r ttm on C ort,. El aa d e-l, t tone..ty tque me hi tonsemutid eot,,IP do l ItUtti ,ip ti t .t 1 I, tti It lit. lice -A i-lltittat tttt ttt l.,e
m~r6 enl une conterenclia dc 6_rensaa yneal e u l asm h ,,r ,-o n i :,+ u ," ,,:ft ,+v u
siiuaci~n niejore. podriasm os harer que em peorara" thue eio outd totsa tt. at o ,le l verni 1, t'de que r lta intexpt hcab, it I -ct ,i He atmp itt .. i '.. U, t, u tl,, :t,, :,t t 'tt, t I,,a,, ra,Ar t rica
ee el enemies o s' rin contest dos rai. mentn do Ids exitinttnts cuando ha, 1i tIlt. 't1A, i t dac tt. oi l -, itt -- -, - -_ Q u --- -- __
ePa r A lb e ru n G ira "C o n trao . o . .. t' m in E. In P u ri mh .iol ,i L a 6 ,i i e tp.,b-. lit' I I"o i i : i -

cilia 4tt'ttditieb. lua et ceis l oaset n- n E ,,, ,[ ` 1
a. t, rtrps .d e ade M ,_ t tunm lrt itt. .. ...an j u .. ...t I .." "", f'...... It ltt ..... i'", -
... ut.. iell tlrdes eresj i a u e- clutmton a s un e nodgi enisuei io n delldm itro. of cenda. ;on -( ae y d 11 fit,,- IL I 1r
.. t'".=:, na.' an n. It a ile as iOltsit a dvimIl pt rade-l p 'a- 'Ies d I I t o, vl it' -
I', ,,,.~al~ Hr~r c ", ",I r.

t I NI, t 'l II i
en 1+ muer~~l, en Octubre. China ma t',,,r, n aK,+ ni R~l do+ 1- fu-,t[-- '. +'t'+("+"+ +ttme ta
.. .. .. Face t, e.... ...... .td m itd t ii han tr t s e.ilh . k ro t ... ,tt s lie t[s d... ',J+/flo ie 'I ,IdIIe ; - 'I 1-: rIIi *
rs dm.j'4,titi diii pa rI IIH a liod note d attiano e t lt hI e1I 'Itli .
'''"~~~~~~~~~~~~~~~~ In IIs... IP+.... T i i ad a slirks o~r.bee ertri dc ono h+er o o= et ,.....i~n o te ... ..eato ... .... irn s a ... y .... Atao Orinta o ", "r ....,,. "/ rV.i-~ -!- -r..os r... ....
tit"mtldlllldapu -t deid BP q Okin .ta re i la aIItznr 1 31 pe.- l .i io I._- s" I ,F",'n ........,;" aatlin ~ n ittama ..;I e t anss1o detd portlonool t tite Naliqliis all ]a antl ~ ori a ti tptie t Ins -,ql ii s r o i s I sII V O C itlti ttl'ii uttttt
r. on c n --" "- j-,, v., lonlt6, v --- ,a,-""

`ll ]. al al.'t!. il i n m "t i ,a ..a a i tiU n.e d*. -tpt p.a.... Dhu r i ol o c h i nos p e r vit i dr d d e e s a d er a c i ln .l h h t t t t mal 1 t P tsphar b , h at, Ia dr, H"
Intttltuiam llli sacf, delmfl Got,5* -no it,-., -9hi 151.-1! ,, i-"
,-I ,] 'r ~ o n hi, ct ld ... Chip . ... .. . .. . .. .. ... .. . .. .... yr- ......nk. .......... . I- nI ,, + ;' ..... .... ... .. . ... . ... .
ia .taaa ,t L df l aa da t2 t am r hin churia bls id s. im l t t t X I i e dn t a' et' c i Ilsdi rta inn
r .ulrb d oa 1 0 7 l a jas. .Ioe' "tr "i eaa em ei Moor Itr l r tittuden I t imta tl r oletnl ,,g,,,, I- ,t it- - a-t tt Ja itoi teltttm. ..... I . . i. i -t it"'


l' .a nan mr M..t.ti Ia i.a.e pi~=..~ etalti tma i itenl m. din el imlto ar tinriha iet'tia, u .t .ta m u+tsatat 'mne .. .p,, ...dd.......i.at...hin a uidttl 21- ltit N I titi 4 tllliti4 i' .. ......i'tttit '-gs'' .. I .
rt.]- d. ltam a la -lat- ,!i Im"sinm aI
:: r'' : r,,.". para ta. r.l"" ..... i"' o *"' Per. ..... --1 r .
","1 11t I ,,I 11 1., qu. ban recr. idl ee r a. me t-,mee -.
Sir Itna. lat. aiii aut n itr ittua tro itt. l .... .. .. -i-Imattt a t. ( Prf rt
.t, am Noibea i eloen te-ii mla itin aronmmt ml ndt d I en ral st Pdir mthc.. isn t d dilitp Itilt ,,ld tt -,. ,ini|], ii nrte d Tr~lId'',l l i-teitr IriptettlII
r, t ar" ll rl nii i y d alr i o e i iiy i n iao eldi- I n u e rr an a ie p rop .d dit t. 1. p tlitic fiscl d o u i p t a It m i Itquitit, r .t a,,- ,, H. I "' -I-n. ', 1- 1 r : I I '. 1 : I ,t r i I Lt"b a "I
-.i. .." mrttgtt ilia.l 1,.a a d:i l i Se 1 Wit tita i Elt It n iI It, Itt l H- t ,' lt
teut anmita o t aa t io tm nith d smitud r ta Yalu m 'r I aR t "t -E' 't ,' t r - I-
,irrl4,. Hot rl.lm nu d D)r iIlll I JIIol 11 en- I en C -I it I 1 S '"1c d, 4 +', '" ;+h a I(IC+ ,,.
re... ..- ............ . ` ..-." . .... .o l.ll. rI.ill~l ,1 I, 1 -!;(] ..' /ll:| ... rd a ica on.. .. . ,Ir~ ll Cli l.dr.i r. ..y 1Ilrlo.'11 o .. . n UI vJru i- ino incenuome.... n[ ...... .. ourFl i .....l bo........ r, TI + p 4++ :,' .... .. ......... r.... . ..... .. .. ... ..... .' -.. I, h ;len ,.l ... . :,11 )- I 1, -, +........... ........ . ... . d .... l B, .... r .p ... ad 1 ..q
itt.l.i m m ilit1a -,m i t ttli sli t a t u t IqId rtin. % a r i h r P p i i 1 ,. e' hti P t" mi" t .i... ...
ix ...... ".1 F a ... ll' rro I I.+ 1., e ll l e~ e l l 1 -bel' p e tt~ r neh+u r l.nu arh p rdfelfo ida un l f e m It alm e lo f 'ue n 0w6dn d mt .1 dre fl q e i p r.i e I .- r,+ r el n d oI~ 'i ; ,-h '. It h,] -+ d .i ,@], + l,, q ... ,,, r + .. . ", ,, I+ . _, I. . [" v P i C ...a lt lo tpi ,I t.,-
I" .... p1tI -1" 1 .I "p q.. ..... sut .n 'n ,P de aIrpr i...a.,1--
..a 1-l". .1 .. littitipsi-laIc.Iltiihiitudcattli.metegi iititttitu.do. ontaqtul Patearget.ttiiumtietittiein IIJ.PII17n _
I ~... ..... .. .. .. ... .. dI, ... .h d ma rJlpe ~ le s plru i on, Ins. dld p mmtk La, Jne cii ce d m a rh rPo Pi t il a n t n .- ,l!...... ar r)'''' ....... or" --. I I c, : ,', ,, .[ I .. ... .. I' -, "h a r ..' . t' ,. c- eih t r, n ~- d ie, ", ,,,, 1 :, 1.= +' I -11 I", + ........ ,;ar . v iu da d- e. .! lern d A br.Oru 'er IIm I genr al Maclr nor. in L a i, ho sulritmlet P,1 r m utc n Stiaii I killAs lmetim Cit ntl idtii l,,tutti" ttt tti' sp v.e.rbaldl : de, C rs -1, i ....
P ,i~ed id o-' in tidtw, It piu Pas inelr Iitimtltmnllt itt 1 I Idit
u c s a i t le c Icot pacile demotit u. In alb r nie, dodtioCsI. lo s ,,hut ild ,It, i ,;t,,, '. a, it mr .... t-l -ttr tt ti i. e- tit i c

Iid Ii dttlta iti, ll tstmiit. E. ms.tmmi.tqtlumttti:t-i littta Asltwtttt-iphittiitioii,
1.t r O at tAn .d I rt tie tlmnmnnln it,. ma:lt b T,:l; -'i'e i d I r

st k it t i t"t i d i t u t
siu .. i idi i i.. .r I N.yr. rdI s it Im s dt S u it t in tS td u L a -mst .m Ea i t m a tInqltn r l ,u' ,t-, ,-,, %' F H,


"or, dop~si ttitltin Klditu Nam.~ ]a tiunti. taint. ,-tt dilttni ........itti', 1. dill" -1, ,,, .II II I ,I111
- ,I. t.. t l itidi it '. bs t it' Otr it.. Er mtic ttite G incll~ I t' Il rit i arsit hatlu iited .usr ep pa Inc a tl mt Io I. .Itto ti i d it$ nil ii -t is Ii put "a:~m ;,t !p.ui.......i..it,,,l"
.I I." a: I.mile s L.tto do |I o rin eltt birctol ut &l&ll n Nm ti d pei-s1 itlnln It.iM 10dlds Nia ltrtt'ithpidt ju i 1, itI I ti ,,l,,, tlInt.t I Eh .l hIim o -, i t a ` ,, Ti F,- it r" I",,.I.
I, ."o. ,,, I .ttl rialtul pima' t. Iii t.dt _h i ,,, t mIt tin tittat.". t I_ ut 2" Ii
-l'tau -I I uallhl t 1 -I-'1 halI~l t .tinld Olllitn d t..lh l is t llr. -u.~~t1 111 Is tCore usa=m ltp tllit
ni ... . i,_ iii i d i It ai do ltt ab qtr ts pta. .
iit', laer end, no irroroll llonallilad.oi i N. us am iit moreht rr ....
=. -.,,. l, .... t..... ii......... it. but btlt ,. i i at .tott. n h ParAdo -, V Ir .1 "tIisittII 't :" ,t i ti ide t Afl .

aI 1P.a itt rd it taustptunit a tiptttii.iBnkt..t Pidi'o ta +i 1 tinfa .'aml ,iittli lil tmitniiu e~t blrttl cot-i ii l a'A uI'ittil"l Itti it-iti...tt'iesonabhd
tr1i t.. 1-1- tCI~g-.Iliia I- pailtctit deTinia om n Ii iattaql. .utua'h hI."
:t.ti:. a:in lin.. -t tw t p m m m qI paite p... n s Latj. i .........- 1 I ala anni i'ii ti-ii Ill t..... 1. ......... 1,I in'... h,.....
i a. -,aI, It -d re, G Itvia 1 s i nr r t i a aehHntbid. i. d t s a ( i1 it E nI -. '. I ,">, Niituii I -itnt Iu


,, itdh ~ n l mlnt a I in. a "tdtm t.ii a ti tht t ha.eric hmItIiel r__e i" an .lttlell i t I llitil lul P, t ll i iltl p e de ;a;Ia _
I- it-alas . d, o I m ,, 1 l ifE_ I I i rod . I . a. ...t i ,i a I H I ,I I I I ;,

_".I tln a qihun a ,t s it ha or, ts hi itCtld t m i tm l u l titttt rt V I. t- it ..
i1i.is I n I t' i d a1 ., a i- a li d L a dle P a d o n r n r io a sh t l d i hu m Idi a ,l a -,i ;i I ,i tt qi 1 .uI qPit Ii Ii t t is r
.. ....P I .. .. I ... trdld t 71 Ia -..-ait in inmi wis nl it, ia iMuo a ti p it it th t.. . . I ls ii t I,, tI ,_, H" I B l I
-.. ............. .... ai t . trot e t- a i ttudi l l mI tr a. IILtt! IttI i , ,nqIi.. ..... p dtll I r. ,e it-"" "
"t~ .... r, -- .rlll" a,~ II r I t b .no las do a m. nl nA cv) quo harks, Precer nri~-~l t ie a les trlo ltm ets ~ l~ -i& t I. ..lo ...t T. I-r I-, ,,t Ip a u n E io F us }fTilM u' Iir Z' '-,[l +o + .++ [. .

I ';' i ....., i. r,mt ll I I, ,e 1 d _, p ,le nohalt-b N.d ~ . o tr. O ~l:; le: m hin. u ,.,I. h. .i.e .. be, be sin cru .. .... .... on .. .. .. ....... .a S c d el 6n, Ii ....... ... . ...... ] ,"III ...... .. .....,,,,, ,, : 3 i ,,+ ,s ., ,, -l~ ,: b .. .... J Ir m ii,-~i t ; ll ~ l'
,:... e,,:.. ... ", I ,,-,,.,,.,I,..,,,.I dr.ia.. q m ,,... ,,+ .. ... ,,,+. ..... . .... d,, .. '. .. o I .: ,''I.._.. .. . A "+ .
.. .!.. .. m ." ., (to l i II i t ,n r n Pridel'lll IIa} d In Im.cm; enm isn._ lrorqlm ,fl 13 l l u d ecidr men r l idera' co a h nn a-, n,, d, iatr 'l I v"' -had dg I Ii.,- ,-r l;.. ,, I+ -,- .,i i( .I~ -L ,1 ,,1m .1 ,,mr t snr, I .. .. . . Ill ,I I+. p ." t,,
.. .. .. I- I.- i nn Pllt n ,inr l hl-m r edm d -i .I1MI' 14 d ipOm d r i rl. ,I, la --.a a-,,- d d ell nr .mltlr ...1 I.rtl, - de., O r h lt .nn- de dos dn,i -,d: -, .- -.. ,, .,,,, ,, ,n I ,tl "'.Iza ,l, + e a ~ e .
{..":;.. ... I.. . .... t|~ ... . rl 'a Ian fl t s.on rt ... me n ol ou t ar '. d .tl fr int 'Ino r Iue -14"."l H~ 3,' drl"; I:pt. Ipra -1r I id de1a0..... In q(t stn "n. Irt ....... .... ..z _..,,,.. , ++ p, r-e, a .
"171 . ... ,- , ,. -' l s .-. I-o ran IsJ~ l a,.b John, ac~ ldl du "'n dcI n e t. lido q j .. .. ... nled u, t He ..... I an 'ero .....v :: .. ':.. ", ... .... .t- ..+ l..~ ~ ... .. I ... ... ..." , , n ,.' ;,, ," i ". . uo c,'- ,L ,I Ie -
.. .... .I I .... .. 1:' : .. I'l "I p. I", Ir.q. -.. I 11 ...... .- .. lo Ii,+ ... elI.Ne.. 0,e" .Iner... '" p.... d.... ...., ''- 1. llkk. .. 114pl~ J13a ..
I", 'NX ,l~l II-.i ii RIe hu~n s. [i llOi I .i. elll, n cotr.'~ aI Ins boxe V p Peenb Ieel6 valri tlimo tin Vlr pn a panj, do p1i, ,aLl e a ve ,1, gkind.{ ,e dr 5'. Pi-t msd pa.ormahl I- _. I -,!,, -i-, :,I I 1: ," ,a :~p Ic 4lo~ ,ar
[I.i +i.,lr l rI, ..... e .... d lie oil In.s 1p + e. m~ltd~l l ii l ln h~ rem u lbl i I| o I t II d q I .16 It in Ioa -iiro -lu me Pla ,',oor+ dec .. tin ,narl -,-i-. ",i,;:: -111lklll' P,, S1ar; I~ ,,, I''
ro m ad. 1, ,. ,/ ,',. :+ .r +,H+a,,:',Io+ it ... ..... I
Is, o.r rt -. imo .l~a m l.r.m Is I oe hne E rit~ 1 kr (~ I m ue n ,o e pta v Er d. E ,,:, ,r ,ivh w,de t),drc,; d. ; ,l
or 4r dalnih Utnetle elrd -_m Iad I r--r-ld 1-11.1 -1+rtlh a Ii "O - h ,
!.n` : r:r- ...:.I.''e ;%1;.. ':.'.. -~~ll ...... Inlln.|knn Pla |1do of:"'; :d i:?~rJi omr! :,!! l s.! 'e~ irmm ',,, a b~ i l.d o 't ,rx" .' '.1'; '''
".1 .. ,. ... . . ... .., ... I . ,j d 0 11,1 .. ., o
.. .." ..... .......... : i r l f ~ a ;';l 7 k" -el d pu-l -11 d&_ 1 Quo.m 0S.l)|t r, Im 1" no dad I.,m git,.pelkr m,Ahw r a t, F,., 1 O d ri hafi( fil n m al( +,r ,'-
Ple ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~koe ylllll pi oiil atlqll- camedll -ll;l Iton,. a. li4Aldl +vktll|l; 1t 1 IICo1 ..... ... s. suit L rl ) ,. e rjoici," em.... pairia, + ,de [3] i .. NIFh .....2 ,A ,='-is ..... d..... I .....o ,mish'I'..
... ..- -d'*'~a'",Fd~' torm esa ro'lasecon era l6x ito C '""r,_,,_e. _7,,d~da
."I or 0.vn e '"i .rIPl
....I. T 4 dlirig ie4t ilnczeeraiki unia eii.-

.-.:.'s1 n .'":," .,,;:i ,' '" ,I o

II RIO DIE I.A MARINA.-Pnnmingo. 25 de Febrero de 1951


Noticias Nacionales


0 00 00 0 .0 000 'lo 0
O~~~O000 0o,0~

0 5 I IO0~


POR QUE


SERIAL
Posltlivamen
on tola history

So 'v 1 'lov ., p| (it
re 'll 'l'\v isil'l) ...

IJli' ci' l' (l'lt 'ii'11|
\'~lqtt lai ;icnria
1 i) 1 t, 1 0'1 Ict llit 'i l

( l li|lil ')ll l i olt(II it'll ... lll inn '
I lt tl l |1 6 .11 l l )


Ito
p


I r ohrtzd,,a hs Asllster,). de maidirn hm ,str-r v
Coi0ceden bonos de rebaja de ., .,,,. 00 0:0I: ,' ,o .i d ...... 0 Habra festejos Dos mr casos de fiebre amarilla
j \n:,,,,m ~~~~Rafal ,I noa .. i ..

pela. indultos-y libertla0ies1 ........ .".... ...i.. .e ... y 400 muertos remistra el Brasil
..... .. : + f ,:, '. ,,:' '. U, ..6.I di, tl' : 'r:. oito m earnstss"
4,i 1(rI. ol t:o tjo Superior doe I'fcut-So c on.ial., .' d'0o ,- La viruelay la influelnza preocopan a nuestros
'x las-tleliv a itulll 1ieos, maestros N eset "o l "' ,........ r" c. . ......g"-C ll'urmn!ds Ir a t id d sN ev cco ec n ee a ao
I .~o.,oro o'itoieloo~ ooo~otnro ooooI'll; ItooooiBzord. 1 000010,..oo c :elhroorrin unor~in o, paoor &ootorriadaoes. Nuevo cictro de confereinciiinDl oau
__ ... +.,, ., .u ,.. ,,, i i, ,. ..... ,-,,eo~o 1:7 los opt~ln etras c ra ido s \
;, ,t, .d +t.id lde~ Jt- i + Id.s I E da din 6 11r, ,' n:" d' . 'Pt. Din 'e' ..... For Rage o, Fra n".. de l fo No u v eron t. +eo, n

,0... . ..g"ne... . ..Ional- i..... ...........
do .; .. 00llo. 1, 0 1, 0, 000 dt,O ...- .. ..01 . . +.. . .1' .. .. .... Fo ,,,to uo At ,o ..
d" 1.11 .1 e0'000, dd el
.. ..~~~~o," I isS r"d s" a, ~ 'i, tld r n os I nv qu, r a e l qu e gn re" rn.,aiI. l m. i, I .. .t t,,-l .l+,+ . ,..
0 oOo iobooo 0,, d **.ooo 00" oo Aoodoo oO~oo~d 000 70 3001o a 10 rzd "'.. .. . . .0 od 00.0l ,0I.P .... l_ 1 ,?...., ,
00.00.0,0 rr a o 0 dde pen0 0,'0 .0 000 0., AI. -h, 0 r0e ooodl,"o II n a',i.dc
Noo'ooo n doooiooiojor ,h, 1, I!. ialo ckI o n oa d,
n, ,,,I rd0 0.0 .00,n.am B -nie

o" n r l d o Woh r g uO S l .-. n o o o o
.. . a ainClub 1. a "3.. .. .. t ... . a a-TEN E.EST .,, 0 o,, bo prdlaeee.- 0-,. o ,-,-r do* -o eStbra oo a
B de O urr nm.. .. c.. n i..odsr ue0od

S ..... . d' o Uoona de olsh re0000 ena. 00000000 matn do unoloh,
~~~'l -' ,it .i.- J., r tol, a .. 1 I d o c r i n es n r iea %, ,% ob e L518r ee

.a .." o "n .--F- -,,i n rar.. Si r ln ",r ,',- '-" ,, , o .... O- oo -
T l'l llel r /'l .. ... . ....... .,,S.. . ..... .


pdod.1. ..; 01 ,odo r 1no o bo oo :


,- r 1 ,- r'dee t. ro. eu o rdon do o
........'I.....oooioo o....uc .....
rooh H l 00. 00 ,,0. ,.o.A 0 1 Coo i',OOOLoOOrooOOOO-:O do,,d0 n Ooo a
deJs orene Dvnriar c.; menase ruJoooo ... ..oo Pol o 0 pioo o 000.0 l 9 oO Ioro.0. obooooodno on 00 h~noooo, dr~ltanl A;ol. a
0 mn0 00 00000000,0 Son0r 00d 0 000 0 0se'. 0 io ,h0. W. Gr nu. o

o~ooooooo~olo ~ooio oll 0000 10Ln0 0 000 00rn 00 90Xan 0n oonlonoe- oter oo AdotnOO, odo onnn~n 0nd0
ooooNdEdOioOEST-0 000O ',,dq -oOOo .dill000000i000
Se icleoooob ooSo oloooooro ooooo0 00 00o_:ooood, 000 o o onjeReool -'n olo oo n4,o 00 oa~.,dnoo .oFdd I'00000000 0d I0I t A. obsorda- r009000 n Vo d A ooonn. do hoa s 0 00a.An 00
IDS otol conO oco"It a-a
0o eg mat do too Tdvolineao
Jiordeonoo d'',roS ,o-.aa o' c.... 0A0a000rcedeIte, Pa rsn V oi ener
me~ihl 'u~nlh quk~re [i;: s~t'Sdv, Ir-.,a :mu- s. de,8 r :n d hbeel fn


,0... ...... +. ..... .... ....... .. , .. .00001,, 00, Oi, ... v oo;, nooolnoo"ioonoo-ooo .o + .....
ntoreld od lmn or o orlo, nro de oar, e
m.00,dr t. nlo pnra 1.bio r iir b rolie


B A Lt A NQ tits A DtAtttt......t.........00 100,0 1 . ............. ........ 000..... l. o.0. oofonn Oooooooo' o-'o
.,dm ,,i \ l,[x~ar de U~ll~ll's ;U ptr ,, ad a ln ,a oil,bm.lr. d do;I''h olr,--I - .'

,0r 9.000 100.~0 t . F .. .. 00-. Oo ol. m ot 0100 o,, n or-" 000


ooo el NI oO fo o tle y e l0 0 .0, .0 ,., .0 ,oo do. Odooho.. o 0 do 0, ,,O...
r 0 0 CooIoY Mo'C 0 ;I o "d el" : do h a,. :d . o-0:01-'al 0C ".


0.", 0 ,0.', ,?,'0 "'0 . ,00:;, ;';' .. 0'0''.,o 0," 000o',',,0? 0;', o.,.,a, '' o o o;- "i e'oboo ,,,rlo 'ao '"tod;
t"HILCO,, .olct.. ... .0. .. . O'.,oo oo..... oaooo. .oooe 0 ooproooonoou00000... 0100r hno lob n .. 900000 Coo.
h,. -' 4 rtct For ,N .,a ,,Ben ,,,tez r. v ql ar e |ol1a Itl as Aen m arzohl va a
lt, .sh. Heie .,,~, pars Pro d E',," tm rn h l rhcsl rt d rxm l~.DrI ae,
111"() ~~~~~r~I, ()InirOliPI rI'....t ....... ~emr, ,.lu,-,I`t ....-".d'r,, I.... r .l,-,n.:O neL. I .Rb~.- ,l Irflie.. ..t .m
El. otirl ,ri 14 I,- ,(. %,, ,, i l tulrm d c l~pa rurnirrl.,aneridnO t h Zd 'h lll (n .... ..oO .l0,00 Iho t.'o *0 ,h0 .. ol ... .. ... .... 00 00 00 P 0..a0.0 00 0 d .A tno 00 lbOlonIP ddl,. r0000 h00
hil ,,, ,,bl -J. ... p 'i't" . r, Paurt e ~ c o o e
.. o, beh; ~l re V. .., It .. ... ... jr n v iZ l -1pi-pecelent roesr rm ten am.n or Caste -to~ba NLats m emllintes oO 0 .00000 000000 0 ,
t HICO II {| 'Q 'C tl~ l id ..,, rn r i,,t Ir dfiadiss-, l .. ... ....... li-nct. e. .D Vitrm o nn ee del Italea.rt .39efn eAn.

rrnI dr. F, nv l .tl~i dIo. .....no.0 I. Id -30000000 0000 00000l000 00 in Orodo oo too ,ooo .o'o oi r0..... Ood 1 h o t o -
i t'o l PN ILCO ( cl fe l y rel ed. I ... ...... ..,,,a, ,, , T, , Ir,~ ine~,, ene
t, u ulan PI A ,aI - Iu e.


r00 vis a ld t o00 00 0.... 00 do ,,0 .... .n.a...na do 000000000 itor o,0000l 0ll 0lo 1 u 0o nrtl es(n -eP o o Art ~no d doi ionoitoltr dol hiospot 0110
1, ,g l ddor 00I.dot
S~~~ll4~C 0~ u~e ix +l o ti 9.0 demro udno.nloooro do 0 Hematolo -
e.olol~r dno o O 900000 e 0 laJ ProSooir cobt d Cl nica p0S ooo auds+e u
.....0...............00...... .. r c a o,,o ......... ..
10000000 00ir000 t ormnur 000000n0009000.p.-m o ond d oosintne.oa] 00 000-
,ornonoi i 1,1 \, 10 o o 0 01o 00 Co ood D 0nmteshek dlnooe l o n. 0,os, 0 O..de I
0 o mo I oelonl 'I ILas d ino 000000 0000000

0 0 0 1'0 110 ...... 0 0 .. ..CI O l l Illd I.000000 0000 r O ,od 0000t 000,l, n I .. 5 .....er e l nUn . ..
Oo d fo o o doo-,in bn, 000 000 hoho oo ED o L ,o Hao an 1oio'odoo ,do ~IIOo o on n on-

I .........4........ ...0"' C i I1 ooo o ..0pe.r.... 0.... l.. .
ooolfieto do 0 sdro0. 0* u Pa 0,r ooo n' s'oldoa 000etde l00.olumbi tapt0de0,0
vjhrn ir- IIn"'.unitsPutorstIhenel hosital glrilr

P611O 60VTdoooinooooo.Inondenooon 00 00000oo00 000 000000 Y00de 0001. U
.ens.emn PHIuA '.onpocell 'dtdi r E ,-ulos -MI.-.
pudP rn sier6rel pl'f l, en ,S d os i is dllSaSheenlib", i' 1" I mI d.

00l.0000.. 0 0000000nnt .oo.i..oloi..o. o..oi"", ..o00'l.0
0o /i, .00000000I0...P...... . o...o... ... .. ...... 00 00.0.
par1 -l reeuroivo. introd zinne ensa o-rte 'n ime mldarde e te our o. u e-
N e g ro...... ..... .. D~h It" e y .. o.. ilta m n tn Parnl . .. fi. 1 Jimd,..... .. d ond e .

P"L O 4 3 WP attaSe1l0 L too tll d uSoooiooooota i0 nldo qun 0.00000_ t s +
i P,-,ooll, t "daninlddre0g1 1",, ho,:dno nj, !_tA _irool-- ld e uPnAo.t, oEDonooidAnftoo o delohos dot Cao.
bl". pin ~r In pis hSolGariasm Inenlirke pllzim.............. O ... S I .....1 de tin00 u d 0.000001.000 0 ...o.. ",.oo ....


........~ I 00 o~on.tu,s,".0 t~ao0 "e do onpoooio .'. diooooy i oon tort ..y 010000...0000d
-wi do r oo 00 o ..o az ,,to ., oi .oloo 0100e tblnodotnolrY reec~
hi da Cli~ronicalpa rs 4. Ut aclu n de l acl
cuclhctoo adoyallJro don o.. 00 00 00or 00 V lnreo0y otomd e roo o neor 1 do 0.0 Mr.
S00.010000moo, qd, odlel ophdo d oN lm inorno o 00,00000 dero6bIdsdl 0 n0
ded t~llad q e oosi' ll,,II lt' lts Y ctas e lha nlo n -sdd de 1A ,Ilm09 -te otooco nt oll-o opoo n Clodos 0 Aohono~ooooo e~clanoooo 0000 piueadonl ne oiiioo 0 noo del OOinOI do Trtoamlenlo do a
nuo000 1oo o ooooo O'o/no slo o prnsegidod 010 ond ooodoO 0 0 rn.... 0000 000"0000000[ 1] P
0000 lmfl h 0000de 00000 oon Sooo asdo0000 palabloao"0- .. .. o .O 0010 000 o
fobricoote .00 ........ . .... do -. ...... Flo' E 00 '+,, "" "ol o r, I. 00 no n oonio"10
la EIna tale'nt., dl 1'l7 ,1 1# ,rn,RKOA ohP SO too rC o o to oP erIL O ridod-do 0e Coo 0 e00 00rte090 00" 0 ,'tto000o0m 55 rue L.tEsn ol lh n ronono -on"1 ooo on 0.~ ;lI O e"o n1ono11d'
oo-,ononoioynronooo..Looue.do.
PHILVSCON / P1443-1O n coidod P.. notdla, de 160 Cro fu oo sOpr tho 0. h ,,Uqvno oo M OCO. m00s o, o .'orottcas t
roiorNotoo rlrdloNo l4unootnro nuel.hom m r d10cl l 0e
adlo-fon~grafo y TV PHILCO 1634-TV a p ... -tdc.. .. ea 'nerr. eh`odoe au lrodadra 1 m Ctrode alurdd lco


.l On 0 E el0 ,mt on on ra ,o1 R.ub0 S rgio h o ol do hooplbtoaidriod ro lob 0
doohonoo n F ojln itood noooooo tolo0, o00000 op drn
P~e ehid i'herfect, dlu" Lerad M rlnzLao d

00 I .t.o .o... al Haba02Ana,. ooritoo driid.
piturorareeouricro 0 0odp0u Liverm ld". r habnnos ladorrad00 0000 odnido 0deon dos tr dc o. 0. reono
e,0,000 ,oooh y oooo.rR. 010000 do "ooooooooondo
d/antsal24deru nitmydeluel


do...t"virt LCbo r 00 .-.--0. 00 l h ,,0i .n y oede 0000ond, o d 0000 0000a. 00 0roao do n m-
00 00.0,0,0. 00 00 ;Zaospfimnondooell oo 0010testa0an DSo300 oDiaste R0.010,- IN
'0000 "l0 0" r' ," a _l r le o _,_Um_ Oeal, l a c onoel nimru nd io sO. 0 t oori
on cootquno agonoe 1, C"g.,0Z000,, It. nabs 0 I0000noll... hononeoanyontiduo eo 0. dettndadei
da If nbra'd ........I. g .I ']L, o.4 tot ptrd~+ e~ tt ors ,det de 1,e IPHLC 2 76COtene urnoa m oyornigmer bodecen ,.;,, 0.0 0Ol .o... 0. [ t -9t nob d000 quobra ongo tnueh Aooo~nste r~ood 00urla. .i lnte(er
-AR"A o~gat fua ctt....ado~r do tro 0a0or ant 00y00........n ........ ..........n~oOo~ oo ................. .................. Hd~~oiodio ooo 0.. ..
FElIA Ii es LOrien, om ,CM Qson0or 1.0 0no 0.
doet. s o nd o 000 p000000000 O Wolo-A 0tI. P10ore001n0 lonoISoridez-
0000000100 n o liod a . ...proI00 ,00000 0oLAdis LOtaetlunoro d yl ...c
Cia C u a n a R a d o P il o, A .oooo oi 9{000000000lip090c. 000011 eb oo capa do, le0o'0009000 0100. U0000 in 000000
pSo l, insueae o Ta RRAt Iodooo I ondu ooon do too no..
Vo~or III, srate r nfde ,l W ie ma ra .g F r iVe e, il.. Sangreh ycldo lnsva ri leem -e nte ,Pvoral -~de oLio \+e 9 T'00znOUonol. iod-,ls nlll.,,, gu o oo to Osv". ooooo
Adqu~ra surecepor ,,. cuy immb ostn~a+ estace m.eraclrpnin"nte el vaduh. a3 s ulnde l frac ona len.00 Ilmpla elomotor looomln ootem o 4.Diroo is Dor denenobno la
T ni,0 '. 000010000 o,,. o, 1. uIn 0I.0, i.- l" l u n pu l obn.o to del 0 00 psmb 6 Ta nl ooo. d ed. Ins
1. ,ooo,0 ~~ .. erol'd11 posgiOo-otooIondivoicu o. 0000
OoO Or Ildo~0d00C tas pna ono 00
irmltlr. de 1. .. I ascular. 15.air.rall
PHILC 217bcon rande iigLC O bl1601-TV' tu rn I- .. -- yo erea que el n qu, I--. Adr nuoI I t I 9. c 1. L oe -1 1sau-
I-n ellHol c. ba ll.ntdel Re de.orr: -if I
.., s43 PWe ola d 1 "N fl recent stIl m Jr u at.on 1 urc de lato is" .1om s. 2. Q imoerti am f e a lu.00 1,~0 mllo.0tooOls ooot.g. ',tho pudoo mbrushoin dw de1:lZrimoooo Ooeueoaomoi'C -T
ko l-oii r odf o-eny grTV y TV i bu na -Sea"I as tildeln Pqtne Idarse Paellejanle higirtaz o?

Pant00000de. 16" A AS CoI oooboSATIoFECHO S tolergpplilinrindi'liboeOnenpoIn ci.f9i0oopaide Cis
PelPlaer0 OG OlaI:, M RES A ... d 'ded 14" [ ...d Fee an6U..... hCm *',O rnad.oMinan .lesm ujre
lit, Do"RAPsODA ell Sol""mOvn "onar. de al z.ltemerie Wlhgrad, re-
o.oonr or 0 te0 00000 0u 0 0re- enL0e.011 rI 0n00090000.,0100 0do4onIDSe mlos.o
Di00r0.uido00000xclusoo$, di"e- o" c0oIt' ro1"c.de0p, dio0rs. ,000hdde 0 00 000000. rlrolA ncl erie, a I0 lnapo norma000, .0l0 l0
dte S harb d ere-el. endo, d',Uen t indos drbe bal. P."e
C i C b a R aNoP h lc0S A1 R............... .... ........... ......... elite...................... loenn .......
I arInerl ifrpt en.u e rm.S.rl-ls toeas de Ini' citlissumcatlldos.n la S prln-i
er, nbn lr tdo ls usole I en e uan dele estR A
.. mterrsa" n t, T' ar ur. I, elr ar dab eolo "lriae nora se im o rre sp1 endr ento de losteMi-
LOfen myo ~eo ider l odrn cmosto nR sh uaeu d, ,db,. In muc. i.stIroleulados en as sinIneasNrmarle
],mao 1 dl- m a, qu itn e 1 l lg loito La nr Ms trs sn h m rs
IP H ILC U I es sciisfechs Con us lel-recIprresneLIPBI'ketconmnannotrede s oiiebiend
pio odergRusIo -nda 'I." d I vee e p ti. lms:; mfo prm ledo men rat.em en l .
C u bic ..... .. ........... .. ..antebr d ~ l g~ Jl;... I e l'...... .. a .. .. .. h.. ... . i n "Ro .. o d. .
Y er. d va n b herztLcal Jltsi. i, enlr. alcre d ar de
M A CA .1PA O........ en (a su erorcl d e r *I J lqu ,, nh`R' E LIE 1asgora rel tamtld e 2 roesulore c hon u
I hleeptelr elnc pa r lt. 1 t, Pl}Iltlno b Ols, cunan]sos F~~en I s f orma c enocda
t11 D a t Pal r. rPbio n, e EL 7 IPE 11 asrtn ien To ro~n. i eplbleay1 n5son ron- esnrldezy
17. Cn 1-1tur l linne d. 1. ,- v S .M. p.Ues conoe relltm il h MO O, enRe.del otal de e4 ta actnl uno alryiIs u-
... l noll~i ..- r. 1-n el ei~rm e(T G I. 'e pelecr 05 o

hllT+- que a l Domnl'nqlm e ynt fu mo. r mbc ppiias 6.R z


PA L' hl, 2JIARIO BE LA MARIN A.-Dttiaoingo, 25 do i"chrcrao (Ic 1951 !'oaorLtaa 3


SEGUROSPEDROSO
(Establecidos desde 1914)
AGEINTES GINIRALIS IN CUIA Dli

ATLAS ASSURANCE CO., LTD.
Londres, Inglaterra .
THE AMERICAN INSURANCE CO.
Nework, N. J., E. U. A.0
JACINTO PEDROSO
,j~cey.vtoleac^


(jY<1<&wof
a.. ((ayo~tofno

st/J44 vi/M

JACINTO PEDROSO
VICTOR M. PEDROSO
"EDIFICIO BANCO PEDROSO"
Agulat r 305 Habana
Telitafoov A-9606, A-7452 y M-8288


Cursos de Medicina de verdadero

interns ofreceri la E. de Verano

Los riualaiin uinetnlhle profesores nacionalcs
y extranjerot. MaIelama solicitudes se reciben
Unk bucl ena eoriedecureido ge ran ole Gal calldnd! un. escul. Woln r..
i.ter i. paro. ,n to doiooa hu .orapotd opa h o.Farstco
OIzald p ra r, ai ra(1le'o- ooodotoiao a I. ,cargotde
1.ranooltapUnav."ratdod do La ",, o. u Sepuoveda, aubdirectoi dot
boot., read twlogcontoioolpe el Ditic J,,AiLotoo o t Neoonal de Nutrci6n de
torlor de Ia tmIoo, SDro obo tM6xto, 0100ien de0dhader hut ,a.i onvep
Agramonte. Ilgpoi ts problems oIa n d aonuiri-
Erma ttaoa~rrooodooolet,'a p0 oldo rota ooniacl6no aatea, tlegando a
E~trairaa ortoi', t ic -a i'o. 01tteaa"in' ootr'oor`ndesa dido,,qor to hoot
fasores naclnnautee y extrane',, I., n'?,ade x~o, u l e
.1 cat61ogo de laa daa Gs no oa 'ar 00 ituado entreI as primerai autotoda-
eper r,. der en esa estiec, alldad.
Eatedition outooa o a se -oar rio CoarsCode0 Mtoilogla. a cargo dot
,a. giLalthsuroes ae eino Dr, Norman F. Coont. protesor de
Ctooot ita a I,, O .aueti da ,ooMedtoo
rCaa a n0r0a i C ad o d d la ',,n. .r 0D, d uke. Carooina
Dr. ConraSdo Zutkernmnoi. e notoooa dot Notc.
aa.,dLaa m oy.. oolldo nd .nuetr.
r.0 a ton p adle ootao. oo oo at 'r00 C oo Jos
E.1s aro, e url striln bJinj a dir~e, o ahdad. enI ]aque s et, ia ls
clo, ,L'oicadeGir, cnrc~too hongos i at6genos productores deoet-
peon Lc n I ed e oto-,nc yooTodod, 00 ton crs er d on en to,
earnnle de0.Dar Niathito halo La d.oio-lhoooatiotia0dpar ooa do oo
aba iiiErneta d 1.00 oaroompoor antonrdod(Ianao o'toit~a po'o. oI
nC. a an 010 .oladbor rMicotaa al ase mano s
d1.Plat. hnoa de[asoadoaos rem ota yPenodria unroaooaiado mlnene-
Cooaa 0. C~'og, Ptait,, menoto practice, pior Lo que ao esp0-
Eo'lio Cug PfUa,|e-rn ooiinoieotttoeoouLtadoa. .
CoodeoLroa raeotddt.o, obihooa t
Fla it.,y ono der losa naLdsaeinent ooodro poner escueolaa da medicine00
rpesentatitLoo deI la Escueta 0d, Ct- oonoornn de las inveatitgaloino
roai.AtraGea;tooienobaoeradooeo do hombres eminentes y de sus re-
Z r itadodo
Nuern~lr slicitudes ,
Los contadores dan::.; .* ./:o
de la L a, delinter o.r,..do.la
cpl.ebran su di Reblicasabreloscarse u
on nr6ximo 2 7 .......... n....

S," r caaelIo notooadoqto. hallod-,I
e a7perta. notion la nacl6n sin0
Se esthrn terminaindo Ion progra-
Han rgarizod conese m allrelative, aupon Curslilos tde Edu-
Han organiado con eae e tatl6n oi,, Poolicologia Detdtca
motivo diversoa tactos p Odontolotita ntaintl.
El prdbtxio dto 2it d7oeloooroent [Investigartin el precio
da r lbbo 00 orebrar.r, ori p r"'e
r C ore"e.nCub, oe oi 0d.C0 oooadoo cobrado por |as silloao
Pdialia..
La tbech q pa 0e ograitnreoo da. ( ide pasro tie carnavalo
cl611p proe aa caa.e 0po l 0 ,b0' ado
eono dIa oaneto aseuoo rsetoaugur El-o Jt oMisoro ,de Comerolo doopeor
at edItoo 0 L .do oFctol do CoencasaJos, A Andro.n ha dlapuato qo, to
Comercalea de to Untversodad do Loo aphe.ootdoo voooooot arttto do to So,-
Habloa. arpela. at ittoouor ageoeroonaoiuc6no onotoero 14. que se roeo.
det Ianovldable Reoro LoIng. Joad Mt L M la]exlotencLa y distrobuti6ndo go-
Cadlana. Ipman y cohoara en at pal., qGued, a
Coo 0.0 motoie. tel CottLO DOroooo o.iargo rn to .uoeoovo do] Suobdlreetor
aador dal Dia del Contodor PChoo do Ahiaooo.otaoio. Dr. Segundo Co-
hb hecho 00 tLamomiento a odeso toa baoLto Parej, qutenrse entendera
contadare,.ara 00to onairra noa ooeat despacho de dLihon aaunaos
acaotoie tenodrni lugar dur0nte0to0.00v0Ll-a, ri.nof al arao.l .e Iaiies
do a1t d qu27, onointatod, iaa .o 1 a.ioopaaaodoaC.rval '
y n una demostraci n deuIcau'ge y..it dIE l r ret lsnl, e
pyeatiglo que dachnrofeod on he"' o da D Eaoato P.aeaolt. etet dot
nadoait ala0nz0ndtb enloghtmoi haPa- togiotaddo de Turitmo det tMinito -
oaoad o Lo. rdeComerco.InformaaJos ne-
aaad,,anrs noratoo o irwiot-a Noa Ihd Cr ~ 'ooLioooaop
Coa.orro. aooretara0 del Comot6 Fe. riodstaia qcue 0onmiotia 0de0--
ruraltno de. Colegio de Contodorest doonunoapt que hi relitdo se vero
Poboalleo y otohobr. de00. to areditada oblogado a tonovestigar el prooedolto-
tt#irm0, dotaadores "Sinard y Ca-. to seguado po La Corporaoidn N'
otional del Turasmoo parn conceded In:
Ell pooraoaoo ac,, o. ha qooOdo aoubnaaoode I0n aasIas del paaooror
poooo ooo oooi doo iot oao hdado C arntOiv Cala 0omo ,ainvestig0 r t0 -
nlel ll 0' n Int"lon. 2conjuntLamentecon troa tooi
7:a5 L.. oot-Mira ilrouion o In Ca- o aeioria dot M oltsoerio. ol desti.,,
tedra|doL da L oHbana. dad, d to. roI da;o.s.cdadoidotereaI
0:00 a. o.--Ofrenda flr al atApos-. oneepto, a to0f0n de eolareer debtdu
tlaaaLPatoarueetraLaIL,-ia-enc.%a, ,odentnlaaa,
baa..IoiComo I. CorporaoLdn Nacional do
IR O a. tm,-Ofreloda floral atit ooao Turtanmo aarece adscrita al Millis
Miter. lerin do Comerco y aus presupues-
11 WA R. m.-Act.lo roel Auta Mao- ioi debea"ersotaaooadoa aa1proba-
0 Ldona Unoveroldad de La lohaoa cldo dat Mltroiro paare.ouejecuri6n,
amloo de ea.tr a t Dr. Plasenola qua aon. e-
lraloa rI- L.r adaooot"' aarlota IveOtlgar debiLdamenten a ode-
atorl lao-trtiavdl or, aI Barra Arc.- ounoiaa trasentadaa para r alvera e
Ill.odtLtoo 00 Ia Corporarlod del TTo-
{i o p o---.,., a del Dot ddtal=oa. Termlnd dlolendn que L es de
C Pn1 -0... '. r rno al Caareti lt oplot doe qu00 ir a Cororooldo 00,
Montmartre. 0cooalt n otldi 0.de con.Tursio a n onoanJmmo honorahle.
frat, rotd.v our0o invest l leaaot n, a ero ar-
aeverlnfu oly oooocuro'ldoa ooutmorotrteavorable.


& IW.l., I qUF II II LI & q L


- B03"


Ratifican a G. Cond..corados ayer .. Coordi"aci6n do.Adquiriri $100,000(
Correa 203demplea ioti ldle la Deuda Paiblica
Godoy.P-....de... c s de retiro- viSeguro de Abogaii.,i
,,arenesdontoraSrseousentegio a ;; I )) ,Etr ]o3urdsaota[-

C. deAbogados ........... S ...M obr ros .....t....................
a. .o alel despacho oftcit a del, Sub- .on- do Abogodoo, .n i- fu .do]
Importattle mocidn faui ottin m con. t deo. dhat br. on Iirigei ds ode laC (.T..(. p.... o. ...o.. a.. doeof toI.--
aprobada por la Junatib; o tT'-"' .. .R .... dIit o aa-iacrdos Daws so S ,. S .
res ,_I..". .t Cor:r o'n o oin dcl S oguru, dol Abu
Una de asmdni o vJ.......... . on,- I: citnado eprnco..... ,. . . .. dc
5que haya podido ce ri' ., c... .,-
-le *0, 0,' 0j. ,I ego 0.'. : ,,,'.. ......'1a rd
dud.l o a a Ue 0tu0o D iioasn tos t ooeplaodoi """, 0ue00, .. of.rod
ld bai t..a comenzadao t en alota deotoscooadcorados. T p-o. l",- nI 60000 o bo. d,,onl 0-_r;I
tioardede iairnes3yioiai poonto EI T bhoio t b o tih "00i, ,-0,rear Oraz-S 0 0000 C bu Pi a D0e0'dn' Pu-l
Re haste ]as cinco doeis mafiana de I1, ._ ri.una .sa. 17 ?. ,, . ,,, .:.. "" fd C b u= m v t n
I afechaPtria dr1seayer. 24 do Fe- act -"'-Cu. ,' ". "'' .... 0, de o .otr ..o.
00rde de Eioaar ad2tYcuesepot~i ond0. E riuals b n I'' rtri o ra in-5 .0t0.00onl. deIi D-, Pd.
Ibr.... En e sin ae c ord .. eir :...= : .....6 R. "1: .. I J,1: '_it- s .- i d
tIslasaoar.o j doaid,,tI _u
los tres teo a traseenden aes la a e ,.r... ,..,.-,iu ,"... d r ..,. I - ,
tos qua fuo citado dicho comit"6 oos rare0 r': poo r T.L ,. -C .s d
renuncasao orsntada 000or aunosdo : Loo- ")tq' J . ,g
do catpfatanteaty cti
del d .tot -mbH rtotab i S oot s pac ho do ti a o n~ d ,'.
aim eretarto general de Cole- c pon y V gi ancta. tonrlue ,.,..
igo. encaminada a que so celebraseItnspector de Comuoicao'nes; ", "
u ibta. n haL xotwopdina- ntaido Yera. Jefe del Depacho I-
is asambl a n tonal ex raordin , lb ,.crct .ioy . ... .. .. ..A-
di ar o o ter ode u oopl loi t, oipiio ioaLooo' K oioo p opo 000 r
ooiotooa;py o-otiotoodoconiorirante.sitdoirde to o0de 0oosRfrdios y Y .Ooooio~dooriii~pro eod nto-o
rior a Iooio, 01 ...... as it. o-ado ...... do. rinstol rd o ooi eri ..
cane f` ,.-:-i% -1 ,; .-, r1,. i ,joa Abriii ef acre M Subse. ; I .. ', 1,," ,. r Ii
Latin '1.11 0r. I seto~iioofrpooa`lnei.t ll~ iucj~.
odr. _,t..". O. iotod o nhi,,, I .- If- I"ALOS

quoos prod.eri0 0 '.' .0
.ioa d.. ,,tiro d .J os', e' .d Ot .ooo. P" "do ho Catoi do Spooo po'
.......',, ....
trino dohIoN .lo hd,

bo ,0 '",,'...0'L :" p 0 T, 10h0g",d OC,' 5.dP0
:0ob-.T too.,.,, .. ..d .-., L. A.. ..
.Para que se o structure un.
Ga ...o -odoTrabajp.LotdaoCata deRe
E:. 3., ~ = ,, i : .. ..i r.. -U E.. .1

a 1,',' 3 1/ ," 1. . c .'. ;.V .l I I. .' 1' --x . . . :


o ti... .t.d o ctoroo .Soo ..i
.pnrobada Was PDoe in ad. 1 .. .i ' '' , "' '. .. .'" l

,., ..o,.:, ,..od... ,, :,,o ".....- .... Sec, etarir Generl CTC
- - , : "y"I"s d c .e. ,- J i iiie i6o t u ia B arn t,
Gast6n Godoy Loret de r -, ,, ,, ... i. .,,,..., ,. .. ., a -n d r ndd
titular del Coleio, Santo to. tn ... 8e.id
area. Carlo < M. Est ,, .4- esnale.dDrh
Scaling Rm bal, sustentar 1 :, ,,1,, l...' -, .:, e a e p = o qer o -
criteria tr'iunfando ya ct,-. = i -- ",e...'", ,crde -1es6n dol ri~t lodo
c;6n del doctot Sr i ot M.",. . , ,I -- ., .. ,
t anciafiment e cmesluc Pa nr e of t*A ]r .. ,, ,,.1 -,
-' . . n . . . : .-. . ta su ,- , - i .
::::'7: ::; ',' : ' ': ,":,I":. : : ": :,':E '' ','::3 r r, A,-rid, E cid?
!vora], ppa rw st.rrun vn P~ln, menr c~ t aroI '


Otros touches
2 nodeloc
.2 tlaaal prctlat,9-o


LA TIENDA DE LOS .; Q i 'MPRA.,L INTOOFTENAD LOS QIEF COIIPBVN oLI,0~ iiOnl)H~


[La.Cc..na. IfAfCANA ..E3EIFGC1


Noticias Naclmnnaie~


INVULILl"m I


D1ARIO DE LA MAN..A.-Dingieo, 25 d-& .'clbrcro die 1951


farina 3
DI ARIO DE LA MARINA.-Domingo, 25 de Febrero de 1951'


Cr6nica Habanera'1


Wells" EU A 55ENJUAGUE MARAVILLOSO
J.L-- --------------- *, ... la~e ,majiftAeetif !k
?0.,t .'- AR "G. ORZR .I CAEL
VIA MIAM I A.-I5m7

MIXco. MIAM Telefono A 1905
)t I OASMAlE DEr.C dsvosn

N,,,. R, v Espino(a En la Embajada Argentina
1o. .fi.tN-^^7'4 y" HARRIS REFRIGERATION COMPANY ..I A En..d. dcA........d r .. ...r M. rlain Edu.rdo... ..... B....r .. y Flav1 ......... "....s..... .
,,h IA IlU C AE ,r.. S. W St 1 Vo 1... apa el a. A A *1a,.a ti An F-nI.r .F Sr. Aurel.io , .- A. ut ysCprr Raquel de a ly.
e z..1... F '.GANGAS EN I ,,a' r .Brll ,:o de .a M.. a r. ]t Co ... Tina, la(..
...... ... il,-., h-| 0 +, .. ed" trik -, U ,l*...... ..t............,;. lord.... r 0o 5o',,o
u' Er cn. I .. ..- N le', ... : No .... .. to i a. pr oblo is.
SR. J HARRIS -TeliddaE 9-6 14. I n fl.. dr b.... ' pl .. *J I
e d s fin. .vpu f r3 ., * . . .1. 1: I; "td ad d o 1.Ar NN- n
^ C ll VC~~llU ~ b I~~r ^ -^ *^ ri ..,*;,,,;" *' ,* **' ', ", *:' *,2' .;',.'.1:.: .... ._______ c...o n. -l.(.N-. -- ^ "
S, H, ., en 1. ... .. 1-,-, L' I seniora N J L ,,I[; .deritCo Aba .~h ;dn o
Ar- r, a d.Ltd r enxal I fir. ii 1 a Y ahora...


TI fl F-^^ T^a / e .1R AQ U N- .
1-- '1..,1- n No,-.. pr.f.rid.
N ... ' r. "A ,H ..... U,". ean.l r ..s.. d:
F,, d,,Ak- .I) U e.b.r1. q-A.i's
A- ., ..d o h ". .ef I Ai-.. ,
.lU, '. ". 0 '. U AI.. .A . .. -19, .Ca al-A- ,a "a"a Para compleios r w trtarmiriato
a Ad EI l E' . .. ~, .-' .... m l.,l-od veoc-..,lr l6.:ihra Bernardo Rodriguezama.co:. Noreen...
.i lh ,i U.. .. .. . ..i ,1 .... .. .. .. . . . ... A. .-.. .. i_.... .' ,.
fId i ,,-ii ,, r F
T ,l-< ; ,.l l-l. ,, l..f . . ,, de *i 75C 17- 19. 2,
ori It a . ,,1,.. ....s do 1
6, ... ...... r. i, uuJ .. ta t. . "-:d : ,Sc
fA M-l-it S-rgIAU, Ga I.-.

'eo 4 S antici dpadas j I.t_ I d y i__________I..___
r: A.v s .. . . . ... I!... ... I. ,dI........ .. .... doFtala y uPoec,
m ndR d, d r. 1. .... .. In hy,

E1fdcilver POR QUE

"Nada hay m is fino qun


__/j ++STROMBERG-CAlILSON"


ladE. WE d,.nl., A die 19 JULIIOndnI
ers-n fdilc det .sitoinr~lrn
aI
/ ,n ..t "udrd- FNAtilo ('HINEE ('L.SICO. al+prE'
l~lrt-ltl(tr) t a'ottn A todo Radio AM.F'A cawri dE tos EE. UU. n f let'e y
.Alt I iI rtf i,. A5tdItn Jo.AA:iErAJAA.1AA itrt e 4 derechc de Adunna. $1,229.00.
rIM ... hl"r. TIIh,- t)1 "tr Is Nied t 1 7.


IJ-Pr ensied.., pain (u Camili., STROMBERG-CARLSON produce el Ais toN-
2. ~r,,'tso e~tdo"d;t,,tir idArno y UcompIAIU enitreitemiAent deL hogorl--el bsllisimo AobLUAte Asijin CHI-
Ll


,'t)pur st~. rm hn#+ '.*ltm.+t NOCLASICO, decorado U mUAn.
t~ j .... + Inl. '',los 2) [ ]. Prl~nero, imai~nei U+ CUUVAUeUeCIU dAe SU esos s e~is rl-enicUmlniUA: Ale~VijiS~n rho .
19,ccc de .......U ..ii ... .. ...........c. .. Al l ......:.. ..... ... .'ial .
t 19.95 "I"h 2 19.95 'd') C-ada qabicnee ce Gun nora maeca d dicA do AUcIusIvamento para Usied-.
~iA. LU'y cicqido Upo Gsind AU UAUrU, rom, marh]i, vcndA n blanchi... can delicicosot
-) lsdnC...... a cio. .l panel pinita .....U. par.. aeinis... nsimac
,,,,.,,,, 'i,, r, ,, Receptores S OMBERG-CA SON con
.... in, ,,,, ,,,i,,,,,.n,. 7,td panta a do 17. 19. 20 o 24 pulgadas.
.., 1 ,,/ lL. 22.95 -.AGN ISA T RZ D S

j e. 'Cell. B Ne. 56. Vdedao, Keaealt, MIreesm-, D-4563.
Neptvne 4!0, entrI San Nlcol6. y Manrlque


Pigiru


S4Crunkica Habanera Po., L._,, de Pma


DIABIO DE I. ~ II tHIN X.-Ih4icii"44. 25 1. FeIirrro di' 1951 Phginn 3


,Mlerrdes lie ly4-fanarn
... .. h ...... h .4.,. 4 .54 .4_4,.
14444. I1!1 ..44. ,4 .' 444 44rn O44 ;.d'..I .,T., 4.4...I

E -..n.| 'r :,.cn;.c.., ,- 1- ,mr d. i ,t- r... '., ,-u .e
ae~~dr w'..zs,,
-1 ..4 a. -.-..' ., ,4 r- .- , ,..,4 . .. ,

[,4z z,' _'_'_.... __ -" ,. ._ . ,- _r, ,,


Mindm de I fells
,I di, ,r,, de ~,r tnCanne. F'ri.n zdo i. bells. io't h,
"ell. ~ vl~i.r m.r % I,- % Hit'ln-%-. de %%,11,pdi ,tW.-t v'
at. quer. -sd a.. I.m,-tie mr444en4L444 4h.4 4la4ba .44d4 4 3e4 m., Fa, 4 .9
E4.g 44,44 e4rI4 de.. R.d4raud4IN [. ..c.,. 4nil, 31 1.- q. -.. a %I4 '
q44e44 Ihdd1 1 a I4 4, h, .' 4 fm ll4 4 ,.a flig.ur d..o--. 4a r -.v.44.i...4 |".r.,
fl( ,lrr l. vi ~qen ran ur.a rerrpc -r. en I .H.le -if l.' r..i
-In.lnn o r4..4n4 r r.4 -,444 h 4444 144.4r4.. 44 d4.4ma4 lm44 4 4-11..4.' .4u ,
M M .,m 444l4 P.44.4- 44%I M,, M r C..44nill
I11- 1-1. 1 4- - .J 4 f' 4nl ..


Junta de la sehora de Gomez Mena .Losj ( i11. Ilhgaln
4,4r.-4 4, 1martes, 1a 4 l 4s4 de Soras y sefiori de aditrade a.a ,P c ,, ,1',, ,p I.. ,
..,] ,, ~~~-d,ad~la,da nt'~ .pl', rn I II A -Ifll
.1 ..".I; .-. ,.0.o..., ,,, ...4 .44 ,,..;1 ;. ..; .,..... . s,,, "',. .. 54 ,, 1 ... . .... .. ..
4,- i u p4, 14'4I 4 44', 4.I 4 4" ., la .,a iii r q .'' 1. 4,I,,-v m 54 kln v. ~ ..
i" i p1 -ellprsde -se ntedo 1951
.. ,concurririn Ins se La re., ae n . Im hu en a 1rem-1


-./-, .


S.i,

~ ~ ~ ~ 4 -- *


0*

Magna Exhibimon de

Nuevas, Preciosas Telas '


Las ideas m4Ls afortunadas CuLIC lla MOda pudo ':
concebir para matcrializar )a'1ora LIsus sueCfos
de elegancia estan incluidz ci clstc m sinio mclnt1
despliegue de novisimos tlcidos. Francii,
Suiza, Italia, Nortcamnrica, contril.uvc on ....i. s.
sus creaciones mais inspirailas, con sius L*.
acicrtos-mejor logrados. En unos cIasos, sorles.ilc'
la sorprendente oriiginalidad dc los molln,
el novedoso y afortunado mancjio do Ins
contrastes.-Eln otros, Il liiminosrldai d bcllca *'
de los colors quo cS noS rc'clail c'tc' ,SICa in
en matices de insospccbOLidI linn 1 s4nUtl.
Queda Listed invitada a c.nL.emplar .,
de r ,:-r.i t , .

&cco,6n de T l ,1 ', .


l'. .a.:- .-'7%" : "^
Til ,Z

ifI* *.

:,1


Ii4444 44
j444j


V I[ . .
BETTY REILLY desdeel
Lunesen TROPICANA


":1


'l


I_.'l -. RDS 4r sedla pura, italianos,
.4, menuda a base de cuadri-
.,motivos multicolor.
3.25 yd.

: ',-1c francezes de seCa con es-
,.._ .....es menulas a Jos y mni
.-,, ...Ie fondos de suma elegancia.
De 5.50 a 6.75yjd.
:J.' I 'NGS de sedan con dibujo,
......-,.on tonos luerteF,sobreblan-
cllicados fondos.
6.95 yd.

CR I:F:i ide seda con dibujos varia-
J.-........nueo ....bre rondo blan-
'_ .,,, marinoAy otros en precio.
4 o .- pastel.
De 2.95 a 10.50 yd.

-i ,l nll' c%, otros teridoF de'seda, en
S......combinacione ..le blan p.y
kI.,co N, prusia.
Do 5.50 a 7.25 yd.

IN','N: E en numerosos dibuJos
"L.oIC,:.-. ymediann sobrej omJo,
. ....... iegrtnsv dr'color, formando
.-.. combinaciones.
Do 1.95 2.95 yd.


Pigina 5


40


D.iARIO DE l \LA l.) .--I) ,)i.i2(. 2.'5 de' Frr ro (IP 15 I


:IONN H


I PAFAEL |
rilbllcidad SUAREZ
D1I \IO DE L MA.RIN .-Dniiiinn. 25 (de Felbrer o de 1951


Cronica Habanera.


Delzcadais v 6rescos wo0on
doles y holanies e Ahio en
b!cnico v colors. para0 es-
1:r 'I ,lcora con elegcecrn
v coniort. los podia used
naqui:rir en "*LA NUEVA
ISLA" a /ls precion d90s
,econom/cos
V'e. c.!qutm. ,,ofp'tas


19991119 4.00


6.9 9 91 4.75
o. 9,,.,-ia,L ,,... ,,,%


1.6 996199+


5.20


LA'9\ 9\9 .6.00


t99119 "t \ 6.25


-is
999v

'I
'-'6.~:"-N A9


1,-,\ ",,-[.\ , I, d, h,
1t,1,,,: !,.99-....- h. -tIa tu
I.\A"I \1:)\
\ rm h dt t h h, plg,. de nl, ,
1 9til 9 ,il,911119 e~, lu
,abra 9I.b999999i9I
1- ,\ 9f1R11


7.25


2.10


11.-1999 1., ,-,9 -9d, 1-9 L,
I 9 AR)1\' I ," 2 o. 2 4 ,"' 5- 2 .9 0
}1I,.1 r,9 CI.9r,n 99 1,lan99. r999. u,
CU-r .'A,,,+,:.to r~r
L \ IARD 1\ I 11. 200. -5 -5. 3.00
Cr h I 9 a .) 9, 92.l. (9rat9 l(n ov.
I9r2l:2
t .',, r, \ 2,25


in

Sensacionales

OFERTAS


-eel 99~99~~ j99~ I '"''''99,,'''', .2''.
IC,9~99,9i99j9il9,~9ll9,,,9,l1,9:'I 9,9, ,


4'' .


N'


/'a

Tratamiento Especial de Aceite
para el Cabello Reseco

NLestro maravilloso y modern Trataniten-
Jo Especial de Aceite, segiln f6rTnula
exclusive, para el cabello reseco por.el sol,
el tinte aplicado incorrectaimente u otras
causas ...revive y restaura la brillantez
natural del pelo ... Ahora en gran Oferta
de presentacj6n.
Vale regularmente, 330
Lunes, martes y midrcoles, s61o 3.00


.Necesita una permanentie?

PERMANENT, SHAMPOO
SPEINADO, DESDE 8.50

Otros tratamientos especiales:
S* Tinte y decolorai,,s.r aiic.jad .
S por verdaderos O\9prr.,.:
Depilatorio de' cera para el
rostro, brazos y piernas.


Pidh 9u turno: A-6733 y W.5640
Air S&l6n dc Billlea MeNanine.


Pucde u iiuir w coAUta.
A8gu SumisIada.


PAIpgina 6


-t ;t
-, L Ir. .I. _...,,I, 1L II I dsmigu J.,n"-" Nl. do vio r rt Cnelf et or


d 1pb"i, v, I",, ii L,,",B ',16 '1r-,9 -"-0 ,,-y
: 2 +|. ~ ~ Sar', '', 'I'-,"-,C..." . -,
FI l I,a di.PAli;r Wdii
-, -, qi-r- en la naalnsso I ET .t1


1h I" t' l ,, C* l, l iat io ]; e{l ij ld r a r'l t't. 2 'ls E it , I I I 11,1 n l a l a S E
,.p,,1,,- ,,,uF,
"a l. & _S D l_ l_,_ liI_,_ -
1.iiliigranUJe' rt-


........ I a N 1' Men-iui
I .I j1I'L"'dM1i I A,, 1, pnd9a
v9u,6 h6 ,nb,,I,;. "htdr l, dI ,, 7I9.I1 9,.&11s,.nh V41'

h. dl,'-,,td~ IaI, ?,lh '''\ l.cnbh ,'t: 1,61 ic lI a ran of rt
............ + ............ .- ". & 91 VI de"... ...... p resent taci..n.. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ y,, .,a:. t . ,
..... .... :9,.9,,,,, .....', '91 5.. ... ... ..- ... ' .. ... ,," ., +.,'.,

'I" l o


lSwliguii L'
...... ~ ~ ~ ~ ~ ~ A l WLE,, ,* 'tV'+ .t......... v,. ..',,,..+


. I Z Z 2IV - ,.=


* LACSADEMi[.lEi AR 411U'L'.S Y .M .H.BJOS .PRCIO.


II


I


I ,.


E^ TE A 89,


Cr6niea Habanera


DTARIO TOE LAM ~RINA.-DMIdipn. 23 de rebrern ok 1931 5' 1'S 11 5


E)AN,
c:


;Lo mejoi

excliusir

MUEBtES
.:| H A; ''.: : LJ :I

*Dcoradore.d'
*Distribuldores
SAN MIG1
,.-, 1 A L 4IA
9I5 T,.1 'F'-I1lO -
d0,1 .7 = ,1 4
Tule~na Fmac
*. Docoredores
4' Dietrrthcdor e
SAN MIGI
lent.e GALIANO y
Teletono D


Andnciese v suscribase en el


A

>UZ


rn I ms
o1 e1n


CONTAMOS CON LA MAYOR
COLECCION DE LA HABANA
EN PRECIOSAS VAJILLAS
-DE SEMIPORCELANA INGLESA
IMAS DE 80 MODELS DISTINTOSI


MndP~nf-ONN AUGHT"
MOUELI 0 "KEST"F 1111''1- 111
, 3-N O S.. ........ . ", .: ", i. . | / ,. ^ ' p " "s z .......^ ? ....... ....
84 PNFzas S... ....... $-5.0 ."I,,,* :O,---
- ----NO S! ....... $50.00

.... . El estit.tl i .1 i ., hi t r uVli e v i vr

.... i.. F -m l*n' 1- 1d i i k 1 B

: ,, ,. .. '' T .e ",r pM.,; 't un.r n''E^ '"- ;'..- .,i ,ALANO 26 --r .1bB NEPTUN Y' CONC RD1 rl~p La.Ry
I. loirio,'.
.*-.' p ,4r C I F LA-,


'EL t26 3"' -":. " ," J::" *'I . .. .. .. ...... ... .. .
i o .. . -I i-i N a r a l i.1 1, F Fr'11F1'- IAT"I


..... -,. .. . .... .,- ... ... .. ... .... . . . .' . .. ., ,-
eMor eo s 1951 -de ,:,s --,-.- , I, ... . 'T F OF i,
,,S O S.. ,. ,.,- _,,- .,,, ,- dl"LARI M A R dln"PERTHO "

d e' .e..e.. ..o" .,'- 'e.'.'.'..'. ,. . ',' . '.. ... v .;' ',. ',,',:no;dF..... ........ ....... ..... .... .... ,,, t .... ,, : ,: ..... ......,.: + b ....
mUE L 2 mr I q lL, 266' L .E.... "C O D" ... . .. .
TeeAN NICOLA n. T P -N .lGo L N
s.8873 r' .,,,.. ., SOLICITE PCn P A TI Nuestrn
.. .. . ... ... . : 7 . ", ',,--, ,-,, -.-. ,C' L'" "-'" ': / LLA CU IEBTLE.e. ,.aBntEP PA UTJE a A ntrL rET' LE
_, .E -. I . .. .,, : l .1 In(O 'ro

LA MARIPOSA
Y- ',. .,-u- s, ostE uqul...IDO losInuovosR ,
G E E A'EE T I .. . ..F.4I . .. .. '.' 1 " .vF ". I .. . . o ,-s . Fl7ro F I F4 ..I COR .S G. A C

do To:oi..... Voulos.. ed.
nuoos. sbiITqoEsLEV~ISION : : .IFS .............. ,,. ,.+F....o.~I
TelP ,d TELEFONO: M-6127- LA HABANA
Ti,,ece E E V S O '-.::11 di r n Mi- ublicdad suArE!
re ce ',:- ,,,:o. -: J,.... .
.... . . : . t.Leo, d I.. J(Im ili. C1su'so _

con tubo pantala uz Natural" ..... ...... ..
.,,I ... E,-- ",-1-,, ~~~rada, In I C.1
Yo estin aqui.., los nuevos @:. ,, . . } ................ ,d, .........
,.. r dh~a- d oA ',it
Mo~dWls 195$1 do receptores G--1.. . .. ...,. ..... .....I......, ....... ...
m"n e nnae. ,7," r -, -, ; fe e a n o'01C..t- ,,- M,%I aITir'e aUlail J,,P.
GE E ALC R C7 h c A. n etz c l i "" I-'"d a dsprcd ri: .n,( +. ,, ,:, l
, ,.. .-.. -. U tLlrja d a P.hsm ,. .. ,I d, l e i rn
do Television ... Ve'los... exa- T A-Nd ,,liF.- ...''.', ,' I' ' i"': ' .. ...
,. ,- l,,, L. W dN X O... rr",d
n inelas.., y sabro' lo quo es la i .M... -, t n....d',o'G,h~rrga s, II,'i' V..... .... . _+.....
STelevlsiin. ,,...... ,


Tm i age. to igandi... d deb r r
coIded v.luoI ,nsup.,bi. bf.'.l .
fI. r conl-oif CO. .0lo


$Sinleinl c i ,,, C. i oc..

~JI d~I At,.~iSA
con do.'do oFc.IFI,.o
S nic.le l F d f,e U'..


Fmes Circts I C d.,
,>.dm.m.nro. oi i i s.tb.l.dad ,K l
o01 olConce l,,.noda, do
dos ,
a 1' 4 Tubesy Chlsis de,':pIorn. 10 1. g.lai I g..-
9- c Con,,Or 1Fdei eC,lb.4.
~dad cvioni--,Ii

it'^g*JJjPued, adquirir
o Vle -doV.t io uyone con
FAaUDADES DE PAGO
q.,-blAdoepdcc- no
uni~form@. AnIeona lsron,wI c F
0.ee 0. eC'.oe.0d..d
torno a porlohIM 0 rued. .dquirir
MEN ASUye con

FACIUDADES DE PAGO


GENERAL ELECTRIC CUB
Prud y Anlms i N06


ANA, S.A.


B eeltrin y Escoto

Trlf. M-3131

I i ^^ GuIluno 114 Habana


1


Im fl. h, 1 o a I" .. , 1, 4
Mcr ;,r e, r ur
m oN so Mae[,I- I," ,tnrl
r,n." IHWlda Lope, Muii P *

pt r ain e b An I ;P c '
In.- l, r1 ln, r0 I ., i 1

En ., -. qon 6, 1 G.C..
l iiimiFIIIPFrcAniiia
A,ater Fnim CIoflca d l II dn I


lF t mip mo I rlo *
d ` Al AFFF ll ncrta d a, "
no1, I- distinguidins t,'po'n M rl'-I
1,no GF .ra Beltran y Ch,,,,P i-o
Olrn s- pAIhea ermna hu
rea- --dc1.aq-IIFeantamnF F are1
,,i., f,cPPelu. 'Il d nm
l r loiiin
,,ez Pi&ot.
, en [tun grupn de famniOlri rrl.

-.-,,CA....OF,-- F-F
Puepdrin. ranro u abuln nate n,
compra en I, sigir.
F." ...Y .' .,: 7 =.. . .' ..7;
t inojerom
', r 1I i I roP h-r6 .
t, ~i i Pre cl s g-
jo ris '.Le"T,jan X"' n +
V.e' FeltrSpor RadquarrI.,
61-ma novedades en I.lspmpa...
enrsprod-ctne, dc Amertca ,'
Europa para la bri moa jovema d-l1,
Calzadsde Gal ,ano..
Buen ,iajc
Misa aniversario
h~, roh ,, "anucildo, el pr6xi
,o .. pr-Imer., a. h
alCurl ie, i',-t -r i u t
Patron-s, 3 _: .
de Damas d e l A La contra el Can
Icr on memory de l. gran benefac
tora sefhora Dolores Bonet xuuda de

Lai Chortles del interior

pueden hater u
compras on laus siguion-
tat localidodts:
'1 St,.. J. C~k .6. ,0 -vm., ,,

R .: . . At..... ..
S s l. O ,.. 81eP~t
p .r-,. m. .. .. ... ,.,
Y4 ,1'h.T. F. v

P I, m.. .J . 7. d,, G o, ...
M+.t. ..... s. hm- 30
Lea misma. Morwoncia a
leIs mitmos Prociol; on
.todlas nue$tres Tiendlat,


eBusa-1acet... 2.95
PP e sc ad 2. 69
Slack.........2.99


Para iniciar

brillantemente

los dias de

- sport y playa


d. biuo-je-ket y paFIAl6F
CF FAILLEDA.,


(Busa-icnlet con o1F -0FaI mgos
.murigo En v'erde. roFo. rey.
grit, chortreuisse, oauo o lurqueo FI
1 0-18. ModI 109-21A 295
a %
|Pescador en verde, ,ojo brillomte.
.aqua, roa. p6hldo, azul. rus;F
So omlrtfllo. 25.321/,.
Mod. 93,U3. 2.09

!corbaFin Verde, rIF. r'F. F
chnr..reu"e,i gris, aIU o afuraueiFa,
10 l. 16. Mod. 109.213 2.95
Ponlal6n en gr,s, -ede, negro,
|erraceof o prusia Del 235 al 31
Mod. 93-62. 2.99
TcTa.a eIro,. 32l 1l 35 3.29


AGUILA 363 0 NEPTUNO T MANRIQUE 0 REINA 55 0 BELASCOAIN 256


-,


DIARIO DE LA ^I tRTIN .-Dnminhn. 25 de Febrero de 1951


l'loutla i


N.


DIARIO DE LA MARINA.-Domingo. 2S de Febrero de 1951 \


C.r6nica Habainera


Gran surtido en sobrecamas


iq4ae ^ad paecca

SSobrecitma de crash de algo-
d6ni. ROS. AIui y maz. "Tamaho
imperul 5.90 o


/ --.

'I' <>


Memorandut
Social
DE IOtY. DOMINGO
Bodai:
--ig. C.mann iiMan-ii y .i-
mei'Duran. P i ins1 y 30 de
-]a e. 1id, en i gleusJa de
Santo TomAi.
-Nora' Benavidei y Jost
Le tran.
Fnmbiai. a la. di de lasnchi.
iina rIn ighiesi de Sai Jluan de
-Josei na P rez Martinez y
o Natalin Biri, s
de I trde,'d, enI I iglesl d:
S. n Antonio
Fiesta:
-E. el Cniii F-paliml de I1
HIbana. aInas 3 de la tirde.
bhileiinhintil d, diuuru_.
Co,nida :
-Ei in rlCoidr,i Clubihde In
H. b on. Was8 y30 ,
nHihi,. p is, In,-idns.
Santos :
-Fhi. V.Jtainn oy" Ciau.d.,.
jE MAN1A NA. LUNEt
cocktail:
de Intaide. del Comited ,
Da-as del Hospital Merce-


.. .... Recital:
30 de1 cr~cclpri
( 4"%' C l'. --n e Adtrum.s a
taRudalph Serkhn. para 1o,
,. .. i n de. ....... .. ...
... .. .Junta:
',' --En .1 Dkspcnsri. dOl Can-
Chiquitic, Vesia Garcia de] C.'"iti d. Gobserno d.
'* E Fa Uar.-gtuey. en 1.a arstocrtica bl-a- ,,-,set pe-s"que lerx h,.-
,,- ... .. ..... ....... ............ Expoiici6n :
h d3dlpadI..,id""ddeiPri- -
le d" de1.-E el Community Hnue.
\aniamn a.,I. r-plairldov" Le .pedd l soeI1 i. 3d, Is tard,, del "W.-
. BeliaL ,11. a .dlstngutda, la l a % A \ t -in n rche p rh o an.s Club de In Habana'-'a
o, ~t. ~u, v. il,,q rophedad & -us iiora base de mottvoi fralem.
wh depre -t ,,,,... & I., d lnauguracidn:
_o su er- pasp ... ,i-lr-mnanda In r Ea-- in ). Independent Eliectri.
.-a. nr~d del "In., -
,, r p r ,i l,,r5i de1a, tlrda d
.t1 3e, ,nuu. iihii-e u.d,

)a". y IniiiiiG-p-in
4 /ii '. Ii in, u ii, lui %ndlllte sla runus hute uehi '.po eii
I' .. .. .. .......... Ir prl u jzsu- I a rled, - rca
Zd l, i iia i' das l iii s
-r.-,',, 1. .......-.....C".... .......ll ', h* I 'I . .. O l i = , p rm n~

N ......m........ .... .h Te tr
I,,,tl' abl~~l lp l(~q ,'Il'S~l#Ill I oten ;i i ... .. 2IonO r .3e
n:,. de ,7,r I- d r-imlent, o 'deJ
ii, ,H. ll I, a e Ih "d 'd i,, r i "r i , I .. I u[ u e. 1
..., .......I,.....-ad
li(, lta i~l l, fiiti(.iltir~i de .i~ ~hr s M-,i ..... r il ... l .. ' r 'l { ( n #' r ''l .... t P .- IrirI i
C.- C,~ , ,, i (i Fa .ll,,l d l i,, x0ri l, e u tll{I r I. . . ~ ~ llll
i'l i~t~ln .. .. <,,h,. ,, ,I II lllll IIll n.= L; la r~ ,, ,, tl, ttlr I i l v |lOW .- I


Na"w~lame a


I o.au

LA PLANCHA
ideal para el campo
y la ciudad
Sin moloestias de
cordones
TI...q di i. b tibl. Sirei
p.r porr In b pmbw.m. Come-
teriltis *icluu. doi SUN.FlAMEi
f.til reit/xl Mr col o*, r.l
1 i. 56,4 tmd hd id> uitm.l
Pl b.li ht dioo ll do seidoW s.
3- C-.4.r w llFo imuy f -. uii..
CorrpineyVbiniiii di$s.
4. Mb dlll esire fip l ed i o I .
Mdil ripidoin oinfig..


7 ai.lf^^ ;l; 1

SIRVIM0Os PigibOS AL isfroIon
vlhz hMNI


TRAD


I C I 0 Ni-A L
r EClONAL U !

/^^


iJ I


I


Solicits informes do nuestro sistema
do VENTAS A PAGAR EN CUATRO
MESS SIN FONDO NI RECARGOO


I{' :1 : I "" P I e tc r i ci

ILA HIRANAIDA

p," =pTelefono A-7706


Cnamrnelin CGultierrez Lee'de Rodriguez
M .A.an iiunes urebrur iel *iiierii rl de .. nei rei"i Jiven y im-
piltio imatrimonlo. MIguel Aniel K Rdriguez, y C imeill Glulirrei Lee,
mu ene-ntdor- .
Kn e. a fech. ayo, Ii taiaiu d.. psir famllrti s y i i gp .i e verdg Insi es-
pos. K.drlguei Gutlrrii Lee, I"
Menmaje de'grhtitud.
C- on- U alt-d l r nt e ,, s la "i,


n u t n t. d 1.n c ic AI l o n io u ti ui i L C O N .
paeln d< S an Anrtuono dteli nora 1,-,rl fi"
Ai.n., Euhigluur,, n, ier. irs
d ll ddoo l R ibertoi Souto, ii e u i..Ii.
lHares rvcibiirron expresioneu a p l.
sane |nonumerables.n
Pc r' eIi. 1).. i p. i mo1ps h.t 1ihi
..r...ond... i .if......... 0 A NAd
d .udo., ,e.tre lo Isu hermn6 e]
doctor iFrancico Alon.o, Jue. muiti- LCAN A
pal de San Antonioi de I n Vf.,; IiO
.eftorm SabLii .dheguini de t'rdi..
y Bi vtudi, eI dictir Sault. iapr.ie.
hin, isii mirlin pr. mo.itrar suo OEVILVE
.griudecimientaii iicinil piiLaiTIiAL
iidadis les envi~ron mnj. de/a CAMLISU 1COLO NtAIA
,'sId.dni.. riiw iii-oi. 0u0iCivnsj. di
1C..lln"6 4 n i. 1. ig. .EVE)


Zapatoside las mejores
marcas americanas a me-
nos de la mitad de su costo


$390o $490 $590HABILITESE AHORA

S/a elZrT e anS D

Y AHORRARA MAS DEL 50%


GLAOTSNMIGF


EXCURSIONS. EUROPA
QC. EN PRIMAVERA Y VERAINO, 1951
MAXIMUM OONFORT IEGURIDAD DIVERSIDAD ECONOMIC
Vioiondo lonio do ido conime de reogreio *ntre Nw York y Europe
per los rensaolldnlicos m6is groandes, r6pidos y lulows del mundo,
d la centenorio The Cunard Steam-ShIp Company, Limited.
TOUR No. 1: De New York Julio 21 o n el modern.
simo "CAROONIA" y do Cherburgo, Froncia, Seplierrbre
21 en el "QUEEN ELIZABETH", .@ borco m6s grande del
cUndo. Duracbi- 73 dies transportede frosotl6ntico an
Primera Close).

TOu No. 2: be Now Yorl Mayo 16 en el UEN
MARY". Il m6s rao.do del .r.undo y d Le Haroe,
Froncio. Jul 1A en @l CAONIA Ouraci; r 70'abs
itrampolei.eraoll6n co en Claoi.Ccb.nl -r


C- l ifi 0 1 i i Ct rd 1f. Z., ..c
c-"r.. e.,o., i.e C. ,C"4, 1,.,.. ie.. i,, sr
Cu',.. i.ce, i -to C ....,o- .r*, a. C.-.,.0.i ...


bairn i.'eia.iairaie i-i.- iuC.ia..~iCos ii. biii.C
- ~adaioo.e.o. *.a.esor. aC.


Semntana Santa en Miami $5300 (4dias)
A06ae 7 dl. S3IN Vaper -e 1M din r!e
Pi a... rueco ,ru'ueC, ui urentrl en ian el suntuosoMiami Colo-
nial, eae i 1. ci. de 1l ,eumpuesto r peoro r n b .
templaido Mimi City y, las tAf sas resi.. encnsf.de Miami Be-ch.
icorpleeollrellpy lyy~lerrcthoie" rlree"'I'""leedr" leP""ereu-
a- .p a.e datc crero herade odurorlue, cpnuoeincoedu a eupliomnr-
a y Mleno .1trBerach.
I Apresure sus reservaciones.
SUPER TOUR TRAVEL SERVICE
San Raifael y Prdo Habana. Telfonos A-WlI. A-9594.
No viaje sin, conultarno ,, garantiv, seriedad, cumplimiento.

M USTE QWUIM UN BUEN RETRATO. VEA A
M E R A Y 0
IEN O' NUEVO STUDIO)
GALUAIO 1L. e U.e SAN RAFAIL SAN JOBK y
A MONSEEATK 47&. real. I& OrL Kil,.

La "Independent Electric"
"T uicldo poreee ei t... '. .... .
de .nau ciur nClOn .r acl. r. n,, ,, ,,,.,. :.
Or... luhe a . A ,.,- ,1. i, ,',, e .,,,i ...... .
de. au..--.e ic. r iuaur" Lu, s..s i
Ellenc C., uof r 5 c t c,.; :,." ,'," ', '
iii, .r~u .C u.i.... i,u.. ... .... .. ..i ;o ",, ...... e,=... [ ,,- = .r ,,.,' .... a. ...'''.":
FA Al ~ allltiodo ve, 0cl dlfhlul c IblehL.,l'O-l'
23 esquin.Oa P, en La Habana,ihoa Tamb d n. W.a. .-
qu'dao n mol. ilulrdo cn gral ndcnifm yrdl ], C ii
LA


NO VEDA DD

DEL

I MOMENT


Yoyos Luminouss


fN~-..

0~-~~'I


Otra vez los nuevos y originals yoyos
qua se iluminan interiormente.
- He aqul *I m6s greciloj y simp6tico do loi juguetes,
este diverlido yoyo do material politico on verd* y
rojo, qUe so Ilumino con piles el6ctrlcas hacienda
cfrculot a bailoer.
No *xlite un juguete qu divierto y ogrode tanto a
sus nioe per *el m6dico pracio de $1.25.
SECCION DE JUGUETES


SUNA TIENDA MEJOR a SAN RAFAEL Y AMISTAD


-~ -. -


^ue.4c


Sttitilt de. trtairiryrt
a.. uq p... .. .. .
rea nuero prier ialudo pure U,,
prestlgiosohAbogadn y lubpa ,-
doifruta de reneraleruslmp t-
nues tro' irunsm otle:el
Ndstur G. Mudouaq. ro el qur est,
& dirduuuuuprumo uljt ,er.
F ... . r I.. .


rEl com )rnomiso Rodri guez-. t'rlritin
L.heeroeid e rrysideniea e reno I&arieoida de Columbian aeLp&Is distingulda yrnruIlil.im damnc Ihel
Pub nlda dc Zzyio Dide, ose abre6 ayer pare un simpitiro" acr familiar.
No referilmosa la formalizaeiin del eoiro amorosoee [ daalrosaC ybellisima srfiorlta Syhlva Ro-
drigoez y Zey"Basin ,e ,e de I.a nletai dc Ca duefia de s i case. can el Joven y talenloso medic eiamagur-
yano doctor Bertrin y Lamar,
E" Ins dilltmas hor. de [a tarde srie lv6 a cabo la petirl6n que iu Cformulada pur los padres del noCIo,
r lngrelere Josc oertrn y lutereane esposa r rp.Flora Maria Lamer,. ihidou especialmente de Camaguey,
ti.etlos padres de In lndat SY.ai. el qurldo arigo Pedro Rodriguez Vidaurrazageysubell h rporae Beih
ZaiCas Bazin.
El dulcr cAr-o -i fctiJ6rairC u. omida. purauente de carrier familiar dnnde itoradMdo a fate,
IC te na muestraI a Incnamurad,Cpreiua con ,ur sp ,tivos padre, Fot, DM Pard\,

Acardemria C (;viflica pide.
(Ciencias Soriales
-. e Cra Cultural dedCu,
n'Il Vredddo, a.Academ& a Cu
c, i.d Clenor.a",Soele ce leIbr-r
l d, CI- Iu d SLcurse de onlrhuu
oIbre el Sato Antono.. MuCria Cl,-
Ocupura l. rlbuna el lhM,,,.

biupo Monseir- Antonio Murip C1,
ret" -- A


Neslor E P uu crnsulR u r 1 L d XposiciC n de flor.s
SacR, Do....go .urd, ,rr lo r el "I F'oni an's Club"
Nstr ddrl Prd rN:,. r.
,- o, L.0, ar ", "
dcars dr Areas y su hu ....... '
El drulur Ndco,, Cu, h ,,b .,.-.;' : .",,'- .',,,":,",, "
ide t,.do, senador de la , ", u" ,, uyr
,) Nr,, Catbot ,- h,,,l' Nl im :
NW.~, L Cu~rb-11. pr
Colombia, i ,, C 1-'
Los j6- -n sNi- tt r .......
d,,alp G I.,o .N.,46m ,aIF,L, S P .

Regalo


del Lu'nes


5.68


Tallas: 12al 20y 38 al 44

El lunes, saolamento el lunes, esta isonclonal ofer-
to d. batas do cas Importadas, d isedii fi y 'en
fineos dieAos de 6valos blancos sobre fondos de
colors azul pruste, acqua y fuihl.UNA TIENDA MEJOR 9 SAN RAFAEL Y AMISTAD


BAYON Y RUISANCHEZ
It 7 F, 3

Dr.Fidel nezCarriOn
S. ESPECIALISTA ENN NFERMEDADES DE NIROS
E,. ..W-eet durinte 4 h- -e P-r1. de1 Pr.fr.. A BRM"-fin
C~onsultas dtamlas de 11,2= pm a 4 pm texceplt3 osaIbo I!dol)
Med tl o tuprnn r beurlam rnt, l le dld .
D1.0-tl b-.1 R. deLbortro- -1. -1- Alpll- Aer~l-1-
D~atrmha Mtabo er Alis e. R ray al
L1NEA 751. ,quin e. a It aTelfono: F-8007
VEtDADO HAGANA Oi

El Dr. .llrio G. Martlinez Roig
,- 1, ( ,d f 0cf alO l a~e25 ms wl otr Man. G %I-Ii-e
\'d~, ,,]d;d, l i~ olS lano a- ', a


2. Pontal6dn de fina Teca, fresco e 5. Comisa de sport de mango lor-
.inarrugoble, con ajuete especial en go, de finiiirmo cefiro de olgod6n,
lq cinture pare eliminor el cihtur6n. fondo marrd6n, aiul y cormelito con
Cblores de veronao. 17.00 listos a cuaodros. Tollas: S. M. y L.
8.00
3. Camisa de sport de mango laor-
ga, spun rayon de superior cqlfdad. Ad 0
En diez cofores de rerano.
Tilla's:S. M. y L 8.00 $ 4 4
UNA TIENDA MEJOR SAN RAFAEL Y AMISTAD


i agina


wm 0I'Agina 10 Dl \RB0 DE I.A MARINA.-Domingo, 25 de Febrero de 1951


Lr6nica Hiabanera


los elegantes que

usan trajes de

CELANESE*El hombre bien vestido prefiere
Celonese' por muchas razones. Estos
famosos tejidos son inarrugables,
frescos y se mantienen slempre coma
nuevos.

En los mejores sasorerias ncontrar6
Ud. siempre los tejidos acetoate
Celanese' en trojes hechos o a la
medido. Pida Ud. tambien trojes de
acetate Celanese' y disfruotar6 del
ospecto groato y conforloble que le
proporciono dicho tlejido.


C.I.n.,i P..n Aern-.n C. Inc., Diviidn d.
lI C.Ion.i. C.,rp. f Am rTca. Febrcinti
d. HilId.,o Ty lid.I l lni i 1o0. 10 M di
ion A-. N.w YorU 16 N Y E U A.


Raquel Gondilez Rodriguex.
M...sn. us,,., nlbb.ri1. I fh6. de s. h.6lkll ... 'neI lt. de vinn
denle.d. hell's. Raquel Gon.ile. Rodriguez. hljI Id lo. ep... Pedro
Gonzilex y Lupe Rodriguez.
Entre plaremes y ennigratulaeline de %us amistadles pasalri tan seflalada
fte ha I1s'efvi r1ta Gonzid lm Rodriai
Lon. I. .i.nIa- ',I.5d,...
En el Santuario de Sah Antonio
-l n 1 inii de, A..AnIs. Elrada Martha Cuadra drronziili
d, iPada abrIrir ss- pi erlaSiiyls sefioriltas Anil Barquet Cho-
1.a pietiaii.ra de di a Ernestina Cuadra. ElsaiPrieto
-, a n bod, d. i, Gladys Pir .
]d'a nii' pAdemAs de oa.%sorganizadora par
r a [a di Ia bilae -lciparnn de Isla fiesta ]as senora.
I, ,I rl de Antolln. Blkys
S. a' .,r. Josefitna Alberni de
Llaino de Leon, lhild
PI.. ., h, dini e Ideol, C on e
dii Ii Ird ,, 11c1h, de ia "..1- ', d' M urre Aiieli,
.. ,; ; tl r .:,, tCarrot. Ohildn Cornot de


.:l- ,.,o ,, ., ,,, r '-.. ., -,... ..... .
.v ,- ,, ," ...- 11. ". ;- . .. . ,,- -.-..-:,


a , r ... .. i .i Liii ,. O, li. O0.0. -
ha 5',,Ii... .
Zi rm...,,I.-.... .. . .C ..
nhrIa d y~ i mntl cH I....,v OIL-,o
,r. ,,. ib',h,, t',' i t, n ivr Ida Ma i inthe r cian : a od .. le
\~~~~~~~ d ,,, +,.. t,.ic hlarl ln Sure_ ,. O,,,. Gonxidea
I : .., L Ch I 1, 6p, .... ~ .,, ..n e
'~~~~~ --,. i \., n,.." .i ;r& .to ,.s v .......CE)


A) proyactor toeon.tmmi6n a eo |. rdo on& deca.& or us
.dihio. u,. d no pu d.d, rd.o inlu *n ..I pl.n.. d* o..
b.1lc.i.n. I d -tall. npotnIe.. .v ...Ron IN. p... d. y
In. pi... 1o~ee.
P.- *..t . .. o n ,s su.- 11110flE5S PARA 1100 T
yh hr..... e COCINIA. CORTIMAS PARI
i HARMONITONE. o un.
,.. .n.d.d do 24 p..li,.. 5,4 P ARSCON
colnr, par. p.o. y 36 p.r TINMI AAADERAS LA.
pA...de..e pE.r EIctR..0..I. A M-
d-ndo. ntr.o.1. A ti. do q.. VAIO| IlDETV 11194.d
u.t.d p..d. ..l.,dn do., R ios ASIENTrosPARA 100,
trgs a mis lonoo on IN eerie- 0011.,CAMPOS| |ANITAINM0
.d. q dq.. Id.. ni.
c -o wat~ onte... ARICTKOS IE [ OM(IERJ

I.. P-..IANUNCIESE EN EL "DIARIO DE LA MARINA"


LOS MAS NUEVOS ESTILOS
PREDASINTIMAS FEMENINASFLEXEES, fabricante dt prendas intimas femeninas de mdxima calidad, pre.
senta ahorw sus rods nuevas creaciones, en lods v.uevo de los medics publi.
citario.s:LA TELEVISION

Desde su hogar, Ud. puede odmiror fieles reproducciones de las prendas
fnfimas Flexees y los trojes de "bano SeaMolds, disenados para proporcia-
nor un'extroordinorio y oar'ocvo efecto modelador de Io silueta.
Vea que figure m6s femenina y iuvenil se obtiene usando los nuevos
Brassieres AVANT de abrochadura delantera y de las faias PROFILE, exclu-
sivos de Flexeos. Admire las seductoras siluetas l6grodas con los nuevos
Trajes de Bono SeaMolds, product de Flexees.

LUNES, MIERCOLES Y VIERNES a las 8:30 P. M.

por

PkENDAS INTIMAS (talns y brassioros) FLEXllS y Traies do,$eho la$.AMOLDS

Do venta on LA HABANA: EL ENCANTO FIN DE SIGLO SANCHEZ MOLA
ALMACENES ULTRA LA ISLA DE CUBA LA NUEVA ISLA
LA FILOSOFIA CORSETERIA GUANIMAR UNX MODAS
LUXOR MODAS ALMANCENES INCLAN


MATANZAS
LA REINA
LA CASA GRANDE


CARIDENAS
LA ISLA DE CUBA
ALEJANDRO PASCUAL


VARADUO
CASA MAZON


I.h.ief


/


/ E~(~1


* I.1 U1 .,' Oil
*Me,4% **lil-d4


NOSB3


(:euuteeep


Itjidos (h de 'ctiateCrtiicaiHabanera


DI kRIO DE LA MARINA.-Domineo. 25 de Febrero de 19.1


".4ni'krsuriosu nupci#les
u.," .a l,- .*,ua .f ,.i.n ,uu,+ l.,'T, : :,* .,'$^ ,:r. Ii".,'" ",", 3- ,,l:.:r E? :1,+.i


'....B. lp -o .... . ..............,II + +.md~~~j ll +Ir.. i-.,',., .^ II l .;."m, P II l: I .. r l.,,: : ^' rlL J .' =. 1 ,* +.'l'e -L ir .' M I


"SEMANA SANTA

...r aada per DR. AMON BIVEBON
SAUBDAI. MARZO 19. DURACION: 7 Baa.
PRECI0: $73a0MAM

DIE,. ent Miami .Beach, con playa privada y hermosa terraza sobre .
el marry .un dia en West Palm Beach, con vista a Hollywood; paseo
de euatro horns ppr Lunimus Park, Collins Avenue, Coral Gables.
Piscina Ven~eelaa. +Vtll'a Franeesas y Chinas, Isla de Normandy,
en el Pckin. Chicken. 'y
.. ,Wh i I .INFORMED Y 1 ESE9VACIONES:
GABRID0 TRAVEL .AGENCY
Troodtr. No. 109 (enrre p-to y Con fulido ..
JULIO C. GARRI.O DirecOir.
Bnd BBeBco BI BB' B urio LstLas de viBBe anterlore nueir seedad
IB BBB upla lmB nt, UBB B sB JBesr IL arantla. BIINO M
I .


BI P k IB IILB
TBLBBBB. 31.51 -:,jBB -.
JULI C. AIBIDODI 3.BB f
MU MB AlI BBUBBBIBB I '~jBBBLBDBBLBBBBIB
YBLBLBBB0BBIBz IBBL L


BI. B dr del Y B BlI BLdoc Bor
L- Pttaluga y del'Puzo padre
'I ,, ', f n I p Ln as-

:,g,. -l Aug, + I r" -ed ,, t.-,
,, uulABBgel QueBedBI,B dlrec
BI.,ar Blt "BoBIBBBBRB. doctorB
a_ t, o 3i e doC ctr
, ,- ... ,, -- .,Q uon
r i hl,. BB ,, "u Brido
I,:,- 'lonJoaqulnade ,Posada. ere-
1,,, 1al do "A'arice"
L ,:,de civil, se colebr6 eI pasado
siJ Brm ndo Bomo B tc gos do lI
r, BBc B sfnries B dotor Adoifo A,.
_..mand, C abll., L B' Pit.-
f. .bortoBLBjr..-.,. Aragon y
q .l ,- e ar C ,,,. P,, per el on.-
se oresOsciar Pelaz, Frea-
.c-,eo AnrBiBBs Santalla y Je55
i ,' '.-dri.eluado mool dee--
ms nuevos fspo-o
, i. s ,. deOperados ec p a[tl
d.o 1 .1 a -I,
. el duel. u, ,M a B
dlE ec.IBBBBBB B BBB B
l= de o -i 1"ta o'ietd
,' upera-ro n lica leo a c

'T,, un pronto restableeimievto
ecuentra troy nejoradia deo ]
I recentn temeoutc ''
,+. t '" "", ,', M~oTara 0
Boda en el Corpus Christi ,', ombao *peaoineip.h. a rc,' 'l
C'lanada reihrian lit bendicion nupla. fuceron .orprendidos par ]a
cimr a la -fiorita Pitaluga y el joven Laurraz. 'Folo.DM Pardon. 'jT abt, us niueit, Ricta b(,
e I uBuBBBBBen-as1,

E, p ..... ',1' ,:, i n e r m ni !II' lv b 1 un a lt-


depeo un faso 1 preeio1o1t-n Do "igby b o p L,& d'o
noL ram y la 1sa loe e o ene
rIosLB PeBrrBanBBaBp.BlargoBdeBB.aB-non Ibrnquo huab o nasdopueta ng lc~ar u -
LasBoodPlaua sen Ciorpa hiadB LIBBBBBB-
....................... P ralain ug ra
terare top o n ti maoderiosde ee"an
n L .1 Bun LBmayor Lom LBB, in JBBoda BB.. BBIBG BBtcon glaine olue o mpy d tassba or e l osga y
do le crut iusan yto argo deazahate.
,Bdo.Bd 1., co n LBB BBeleBpBBBaBB LBhB

, i.La ,-n... -1+ in F'Uiu. se, i r d P ralainu,.a
to BBBB BBBBBB B L BB.B.B P.' b B 'n 'l B I UIoIB B BB. L
doBBLBBBBIBuu) u .BBdBBBBBBBBB B BBBBBMBBB'BBBIU'. B'BLBBBL M TIE
k' ;BiBBBBB., B BBB E IIBL BBeqBBl a


B De muestras

AMERICANAS


P .ELETERI


en UVl VAPA N S >2
- Tel. A- 5. 222


uy n.eros en nuestras


oleeciones de 8.95 y 9.95


ci6 a del Verai no,

Pascuia Florida


Pagina 11


Pigina 11I1)1 NlIO IDE .A MARINA.-Dominigo, 25 dc Febrero dc 1951


VENGA TEMPRANO APRESURESE!I
SOLO QUEDAN CIEN ZAPATOS DE
"SEARS"
Funcion continue delsdo las I on unto!


.'h" '1- Color porTECHNICOLOR
GRAIN SHO1W
: L AN aac,~ ca


A LAS 10 DE LA MANANA EN TANDAI
ESPECIAL SE EXHIBE "LA CENICIENTA"
PARA QUE LOS NINOS PUEDAN VERLA
COMOnAMENTE SIN AGLOMERACION
ADEMAS "
TRES CARTONES EN COLORS DE WALT
DISNEY CON EL PATO PASCUAL. LAS AR.
DILSITAS. PLUTO Y BUCEFALO alaulados "EL
BUEN SAN NICOLAS" PASTILLAS PARA
LA OZ-'" y "PLUTO CARTER" y tambitn
F "PAL; EL PERRO -DETECTIVE" -


RADIOCINE IRENE
WLOS ANGELES niNEU
AVENIDA
-i[LEM A.I
JBAJO EL CIELO PE
CHINA
SHOW JUAN AMOROS.IDALMI GARCIA
5.30 y 9.30J Acompa un Conjunlo

l- ZI l l 1 MANLANA
DESDE *I MLERCOLES*n k,._ I


*SIN SALIDA), del disculido Sartre, e otro litulo en la temporada
que anuncia (LAS MASCARAS)). S programs. Gran especticulo
l.I h,,jn , h , l a,, a1., .i

\ A',a S a, .,. Ah,,laaa dla .' ary ,',a lh'l',i'hl, I.(,II A ON ,,l' VallIE -
A ...........,,I-, l lh' a IA,', u B, I P r.
"LA a .( ,a Si. I,,,,, 5,, il. y ',.rh,,
.. . .... a,,a ... ...,,.,, S.-a,.,
,, ,, ,h ,,,,... +,,'b,,+, a,. '1 L 1', + aV, aa,,, a ,'I a I,a. adaasaa 'e,
, ,,a ,,,, .... &,,,, Sa ,,la E.a
Ma,,,, A l.. ..,N A, C 1,l,,A NlAh a
... ....... ... . . ... t ,:l re l 1 ,n ,pr de

NEPTUNOa a:........a.
El F. 17, 1 ,11.J ACu trn"h' s 6
H 0 Y Ura I .A ll, D NACIHO. alalio-
M,'INEaINFANTIL ItoA,.hl a E ,r a, A l Brg,,a
Ie I a aal ('ABCEI.
atE lUlIO, hII al ,, l~asa *l~aaaaa l An-
Rlj.: d + n t,jr,;+j i,. i.,,,,, a ,,, p .I, [ a.: aDh Espn-
HABANA s ALNENDARES ,,,, ,I a ,, a I;',aa Slalan
I I dann(I, 1.1IS a3 ~ e SIII I I P ,i, a,,t,+m hlaaaa de
"LA VANGUARDIAI 11Lt. -.. ,h t.lnaa a,,,t paa.
I "1 q2 +|A I)II... ..... l ... %1% A1.1,, a ,,,O a "Ina0a aa' '
Ean1.1+tnl eon nae ta ipala aSI,,IIMAI,S n a(;, a'c Larra. e
te a Ia11:301 aaa ,,IAS a I MASCARAS, dal
aaa,,, And aaaaa .I l o .ah brn.
"El. PRECIO DE UNA VIDA" d'.1.'En'.rm, VI-
HA'.M WANA MAKER laaaal, a, R A alaaa. VI'
,5 rAnTONEM EN ('lLOIIIS
"LA VANGUARDIA" IWAMINItS la lI al, 1
nila~nlnaaaa, a,, aaaaa nll Sh a ai
NNlOR as -- essnnmA Rs.,In aI. Ih 'a


Scenario y Pantalla

NOTAS
N 0 T A S -
Mafiana por la tarde debAuta TONGOLELE con una regia revista
musical en el Teatro NACIONAL. Muchai estrellas y buena peliculai
A,,,p,,' .e etreaa .ntt ..
dA, I ra el lnd aa atinh ee a a la, l'3 1 Ay ora da hi : c onm1
IPRIlIadII
agaaaIlIlIan 4, IIpInI
h.... g', n i n ., h , < i 1 ,, ... i It ..il.d,"
Sl-. II -H I d O t .. ... 1 i,: I'- a ?li na. l Ik
I a, T .. .. ,,, I a.. .. I . ... "- pr a v ti I
.h gadla ,I s,.I.
DII' t~lrI o , ,1 ua d I.]Ic ee~a y UhgIII2"'" l -h Io~J
MART!:o Gran l,[,dino natine aImdeo las3 Op fa cion a Ias 3 "n
a LOS AOS1t1 t~t t DE SA LO s p E Ha PERDID d, a dIIe.f
,, ,.a hPaa prcI,,.a I,, -

SI,, Iiu Iaaaa .. .. a .. a... .i .. ..h a . -a id a,, I
I 'anala~a h ,ala. 'd,(.I I:,, ... ..,, y H60, a l.a.d.. .. ,,,.oo
...... .... ... +,,a, a,,. Ia,:,":?:: a,: ,,l ,., ,,'d .' ,5 + ? !#; ,!# ,
SU PRE MAt E P RtN A a-I,, t., dIIAaIIh
I;., d, fIII I b tI llI. I II 11, ~ ~ l I t+, *J t


,,LOS PEtADOS DE SALOME)) y (ISE HA PERDIDO UNA MUJER)
UI-'1n11 ltltlp+ u 1-l 1o1. i. d, SIde -lole"v' S, ho prdldn It,

f m h ,t+ hb,, r Itt t.+tx t hs$m +t adlt1t,3tlor dd 11 '1
i d, I d : I II I U,11. ,t t i" cttr c t',
.. .. Iv ,~ ,, I d I d I.,I i-1 .

515, BAKERl
SALLY P RR PHILIP SHAWN ,h, SV,,, I'tc ,,l~zP
7SUPREMA ESPERANZA .... ..... '''''' :+..
*.r, b~'- N,,Id, k, HtHFInI t,,,dor III. Cdo V
"ULT........IN.' T .... Ind-.........
4 91".4 y,6 R A N-,l ;aa-I I I IPa I al, 1 -
S O W 1] 'n ., 1,,1 p ,,A II A
BLANQUITA ALKAZAR
515 9 q15 IOS|.PH IN I r l
CAIA GAT +1 1 "' + + +L . ... ..... ..... ..............
LlI LG T , , .. .... t.. ..... ... ,, c .
"'Nr darml""- tmh,, ,. I r 3 ) meih,,I I,
t ,1 1, m tl. i ,
j 0 ', E p H I 1\1 r I I rl., lt Pn -
r d ,r, r I-, D 1,,,i d,d.I.v I,'

b A K............. ... ,, i :,,


x, go] ^^ ^
XhfJoYaha FAI4A
"VENDIM/A"
i Latti R AMA77-
.4ia, LAzRAA R++RtA7+OA
CARMEN TORRES
FLORIANA ALBA
JULIO TOLEDO
ADRIANO VITALE
FELIX ROMERO
PACO SIMON
Y ACTUACION S'PCIA IDC
MIGUEL HERRERO y
"(ARMELITA VAZOUE;
&&'rt PAHIV7lLA

I I, Y",. H e- V. lr r/A /
H WARNEflRMIRAMAR
0 PLAZA Sta. CATALINA!SHOW WARNME
tOS TRES concioerO
GLORIA HELM
.,THE WONDER TRIO


Teatros y Cinps


SOCIEDAD PRO-ARTE MUSICAL
PRESENT A

RUDOLF SERKIN
PIANIST T A
MARANA LUNES 26 DE FEBRERO -'30 P.M. (Tumo Noche)
MIERCOLES 28 DE FEBRERO 5:30 P.M. (Turno Tarde)

Teatro AUDITORIUM


Dirieffendo Iz
ffifum ONICV,4TABAM

ff.71-z&o4-'AALud lorium-mIzas-,


Pngina 12 "


Cr6fnica Habanera


DI RIO DE LA M \RIN \.-l-rnmi4.no. 25 ite Fr'rprr ,Ir 19.51

E lSh.h I...

-i--r/4


0 Vuele pr la KLPI a I


Q< Ia Friti. Ds le a ric Fl ito Y(iez
ton. torha rio Imtuo ,,or.-t. do" hottohr tlluor It,.rl F'lt,,i ,,i,/i~
bolt, l o R'y in-o jo oo teune ille, quien couple dlrlhletr, Aft o derdarl
E, hlit to Is fi-rto Fetto del t omarlc nm rriante o rdet aplat a.rfi- pI r
Jo% Folio y do Interesmnteeo po.sa l)uht eMariaM f tO Yt .
Follrldadeo. _
SE L I T E D I A el Pat ro..to,, ,,ol T,,atr,
^ 11<4 I., Ol A s it lvn 3 medlo ,IF 0 I. h I,1. h,
Son M iguel y San N icol6s Tell. W -0590 ., M o ufI PA, ,,i,,,'o,,,: T avt -..l . ...... ......
En fi Cai'ili Enimei l'lll:['io l'l'+,PlEi'i ERil-'lA ;l ,. '.ll,' ;,, .. t, AI,''.. .," ', "'t"b '
rn, Csl I ........ ,,,, I . . ...
,oo tooo dot. tI~ot d. -ol .'".%.:' ..... .. .... .. ....... ' "w,-, d,
Ost. dot Cs~n En el Cad ino Esll lol ., ,, .
A 1-1 fh' do 1I. Uirde de hn7 do -i old I I r r I
.... .brlrl .. ......u pu... . ..b 1 1... ... .. .!.!. "n"' ""
llon" M'o, it., ,'.,d d q -,,,.......


ESCARPINES ..
IB L
^ ^ miL


i,,'..-.',-, L-, OR O M A ,
"P.,,' : '" .....PON LOS VEtoCers CONSTELLATIONS LOS NANTES ,- ,SABADDS

;.',:/ ,' :: . 0 ^ ^ ^ .............":, : DR. ALBERTO BORGES RECIO
'.'., ,'' ,' ''. -' C IR U G IA PLA S TIC A
Itt. P. tA It (IAR L,IA"Otl'. -II} Tt01 O O XII tI R
d. L A~OS i
to. N ,, 0...
r ,I, X I .'i. % :, It- I JV ,f l
'-','..,.''* HOSPrITAL. )R SPhA IA .1> Ht .B I' Oil F "Eli* Y()iK"

HA BANA.. P I ,F-4 t"i nt ''a ,q ,1 to V.
i ,. I rn Bk I, a41 p.m. 5.3 ,.-, .....N ',,, 23

tub' dc dt 0/1,1
, L ;,, T I U... P
., ,- ., A ,, ', d .+ ... ... ,
,;.:.ll~ ..lr d ,,,',,:.. *, S ,. .. ;l', l ..... ., I,".,, S rl,,-,'. H, ..... \ ^ tMV S TCXM IU C C- IA
i -', I a . PLE E FECT O
p.p.. , Nb-,o ,,.. , ,. D0 EN . I e a E o DIS
,." /< .. . -,.... . .. .', ,* ,, ,",; o,,o !, . ,.
(7- llll+l" Ri"" tr d" G i ,I, I I +tlh ] ]LIIH I* [)1+
Z ib.'- a '- I' ,,, +/ [ ',1( ,'~ l+, "
"1 ,A t',lt. de ~ lZ' A,;- 'l ? el{. .
m, rI.'Ma,+a d'eFe"- M, DO,, oS'ArNK.
: % Pe ~ tT ,
,, ......tp t~ t ,, d I


+ ..... .... .r.....h .
d ,- ldci d~.ul, ; t

p -..' 'al e ll t l l y id c ,b A s w ..... . r t Ir ,d i


-manga larga-E nShntung deal9. 6n sanfo-
rii c zad o, oloreterooy7a tOdros
\.n1poplin y otoIr.... o.o.. t. tooo.
ai:Ie, o lobo o 1aooboo6eig.
M ,' L ; Extra.
El' preco regular d. e:ta ....
boosaesdo $2.75 p $2.93.
Rlobajado,, solam-ent.o maans
lune, $2.18
LAFiLO!/OFIA._
Odjono, - SAN Nt otA s 0SAN OFRAt


125


1$39


P.'.i a;nn 13


14


DI.OI{I) DI' LA MRINA.-Domingo, 25 lde Fei'rcro dle. 1951


Teatros v Cines-


11
Traspasan a sociedades an6nimas NACIONAL HOY'

propiedades por mas de $300 mil 'l.'Iol;,,oo.iorol -.,d>'.' (o f iroo soto ,t,oo c oo .ino.io %talo r r ,' ,0ia,,00 a o ,v ci ,fr | T
Colo 'lb no dkiiou loooo o. asa oov ooliiroes itoo irlooa
A0, .. ....... . I A S e- '... ia doas. ' ;l OI, a A AIa d 1,'. ,, 32 i T
... .'.' ., '. ,Y' 1uQ, pwdncvr n,, .,em ... ..,,.l ,d ,.,., ,,S' L :t ., c i ,.'


, "n A... e claedt Mut, A en dar t. ... '.,. .
*i .nai 'ort v > rn dA aIS 11 na Irr1 ln d 4,0 . A .-


,nq,.eAtrd ,n ad s. 1'.Atrad'lA oA. *.,st. ael, a {, .. .. . 11
11., (dlitim l, d-' lt- vliuu t.n 0a"c'Prm r T rtr ~llna.a

o Lt LoseiTca et e ;; n. t u dos, vd tinle s e anlordea dth RTAM ONT-R

.'A M'1 1 Ii A'l 2 AOnn, I. 13 1,,AI. A A A.
t, Qu .* M .a ru ay t & C a = a. .er t ,


A' IA,"','l-. '"'A 'tt su -' '' '', ", AAIl'IOA ..... .OIA IA 'Iot.'o 'o... .
Los .1( (, estnros A S,' ," .. ........ .
ll 'it''ll tl[a' +(]+' 1[ d 1 ,AAAAA stadoo e. OIA'eld LF. o o,A/ do doo.to h lAAA .ndld
U~~~t ~ ~ ~ i Ald st Ie. t+' hI 1 ;+... 1. 1 d E ;IL RO M ANCi ,iE T-, (1f l I de d a Ade s oI Otarl l AAr AA Un" AP' add .AAdo t A -.,R
... ...... ... u tcidorad 1. n.d. re ntoaI. .. nd.. .l .. ..lr Avemoodo CAon lAdoA. e ...,...:,-,. .l A, l ... QuAIAAA A' OAn JaOA..,
4 rinoisen A. -,,.. os endloAeAnd ,os.Ir :.
. r A A olas A o .. .o... ......A.'i A. d,. ....... '
17AA AAn AV AAo I A AA AI A. A AiAA iA AIoA
I ,o-o Iirl i cCadr1d1 A AAA entA a AAe I t-AAdo0AAAAoe. h. A .do1: 0;nd
'l AA DolA, EA -1 "50A1 0-1I -AA A0A1 AIAt ,1I
L o 1 a o 1nd, ,,a, r ll l rslnIto ,U na-| ar cela tdpdosclno eaenta vti

sn % "nrdi ,, d.. J.


les briooduon 0000 oip+flop C a r t e 1
I' .... ...... dA ,A ,,,, M I C',,
I., ,, N -,,,,,A d, .,A. A ,,,- AC TU' V'A 1.1 DAt) ES I CUATRO CAMINOS
I,, f,,I,d"ld .1 1 1,re d1-11t, II-e-ll, M....-l. 11o 41151. -- T1111 M 44$ jB I~o~ o.10.--Tlt. M-449S.
I',.AA.... A0IA, AA.IA H~dAd lo'{ . ,OoAo. 0'. 0,00,u 0.J- 0.lO1'. ',.' :
: ,'A. O 'r It ,,d ,. 11 D .1 I'
A. tAr A ... I ,'d,, A -od .. D A DE % IVAAD .A,
o'A......... oAA..... S:. oI 00A00........1'...... D U P L E
.101... AAA... I......... o. AA.. Iaa. o ........... ..............A
AI~pI0'00Mlt AA't I ,"1001 d AlAAA lA-lAAA P, Aq.' .'l, I Anl 00, n-

I tilllI S G

0e. A 1, A ,IA AMAIAE 1)L BoA t.. I ll IIOA I 30 5A d I e O ..OAA'A
Il I lo't PI,-I" t" l' '"'.7 n Io I..O'' C.O' H v~ I F ..o q..- TI. -S
ItP -,1 a A {l C1,130 1451n 8:b,141,: 1 HIW~ ". z.1 Enel X< u rIl e.rn

I.:, lR,p Irr .... .. n p-m o-e oo" d ......G l ell;n C ......1. NIH O ... . ....I l 1 1,-1YA b .- 1.A00
Ill 1101b AE IL N l1 10 ,nl',d -


0 .. lAp p Ah, 0...0 A.A 1--0 A r G A.A IIA I" U 0 0
..... ~ ~ ~ ~ .,,d 1. .... ,,,,, .l ..... I-.,,, .. ;; 'r t m o ^.o .
111 ll l 1llI, 3.ll, l lm rn lll M
f" .. . III . .. P" N ,, ,d de ~ rr h l


l ,,'AIAA 'QI C 1 K A
FHI ++,I;I. {, n n xa l- I IIo. A A. d A A 'A 4 11 A o A A A.lle I, A
p-q l ,, .T ,r, i G+r c ibnt ,er sol


A I JI'. 'I AAtAAIIAA .AA. AI M IIA SnS A I)0 I R I 4
al~~lttltF DIItR Va Aru lr +,' lW11


'''II'. ''IIltl~oII~oo I''' A Ioo.A PllA. T0.A 100 ool? I 0nr.1 00. 000rl00 1 111
l I llo I. d o i I- W I i I
dIAIIAIn AApulrA -III.Ad IIA A S SNAL 1)FItERV
'A~llh I,.I 0leA p ArltA ,, t ,, ...... o d.,A O.. .. ,, II' ....

"i .. ,.......' .... t,," ": n .. ..... . D'. .. . ...o.


.. .. .. 0'' ~ t' q,,il ,', I .. . .. . . OO .. .. ..A. A 'A A A
lo,, oot o Ah o~l ooo'oHlt'h llo ___iii _.,_ ii_ i", i I__ l ,i L.__ iiii '
dt A SI i o, Sl I'. 1 1 IN A
d A Ao AAIH HI; Ali F R N IA'... C I. 7I I I .IA.SA(' A() OAA .. . .,ID A. . . ... A-il'o''ll 0' nloo.bl. I ll~ l
'rt .. ..S. A00IAOAA. OO0,11000 leA i. 3 Re..l A rln + .[
l A ,n, IA Fu F A U S TO
IIEI ASAI Al 11 ~ AAOST11BA1P0,h', 1' 000 dl A.. .S AS Ao. AOIF O. AI
r I I, A',,, K-oI l A ',
0; IrnI
StIr~l l i, { q {,J p le p r i, l,J,
d ], i 1941 ,+i,,, W nu,+t. 'u I,, I k,hA IR E N A TI I I, H.. 1 r) 0
- l*+,,ll lt i,, .I.,, ,,, i~ll ll (l.,,.l,.,lI O nlA. #iA .oIlo 0 0 10, 0'fto ll 00.iii 0, P r 1C L IEI
'1,. fl 1.1..' h..'. I 'I. L.I,o, II.. I.+, A.I0Aonl 000000 00.00 I.II '.. ... I,.' ... .. 10 Mto00, 0.11 04
J1.1,IIrll,, It,.,,l ,\ ,,'Id, .1. +I '. A J,,'''IA. .10I *ii .. .. .. -i 0, 0 i i,.i-, WA'IAltoSl00A c i
Ildo,' '. h 11..~ o. k" 1 .Io .. 0000 500A100A. 11111.
A 1,' 'I''lI,. l Ail i .. .... i M M +i00' I \ II
F 'lAAlS 11, r'~
I,,,,, ... Ii t,,,.,,,,, ,I+ l',.11,n1.S fM^ml, l^P-. .., ,. 1.1p I A. I ..m +


A..1,1,111+.. i .. .. . A i.t o A'', A.. A IT 0 o
tlb -h L+,l . 1.ph I ll.i, ,1111.lh V d ,.III T I. tr~olm- F, L'' I N, A7 Yi . .. i1'L.I 0 n C'all "l.I""ll OMhAI E o..Dr. ELA.. .

.: 'II ','L i:, .I 000I 'I A o ,I + [' 10'ZllO,,. o {I dO' I I 00 "' d'1" 0 105 tA0 05 WCAAI,
,.1. I 00' 0,t\h',,,, |+ 1,i,+, ,,i. 1.IO AW OA 00001111r 0

I .....'....1.. (, ,ltr'A'r I FIt ll) RD E N A I E S
i 00 i0 ii, iW 0 000000000h0"-000 Jubo A VO N DE Il0A0I 00 I0 I -
5' ir 1l, l .,'I, .. 1#' ' I 1,' b o,+ : 't' i Al.I I l -ydl 'C~m Ao lO~o. I 0.00000i.--i

.. .... L ,[I 0 'I Mo..... 'Ao .... + ....oo I ... Al 10 ..0. .. .o.0A, I
, o00l, 0 I l b h 0, 011','11 Iro t,.I. Ao o ,
AoAA.. ..IolVAZO' 'Mo Ao.T nl~l "t...
J,.,h, Ilu h,,m 1-1-u c hM .t 6 1. JIl + Ii r. l
d 1 .. Al I'' .. .. "+" AAA A l 1, in, 0 l "A' AV I .
I A .I nl -, I, .r . I.;

IrIA.'A +.IAA~ IOAA. D1tr olo d "" 0L UAl IO
b~l+P M rlrl rhD 1iltIo ln h, r-.! ... , .b.. l... i,, i g J M NOInn,~ t
.t~~~~~~~m,, ~ ~ ~ ~ 1 1. 1r u:,r r r .r. M, .I all heelt,- m rp-
p, ( .. I .. 1, lrA OD II P E |I: A -
,,I,,A ,,,Al .,ool 001',o,11151110 I osIX Ali # ... ... ..
....IA A I..... A.'o,.l .. , '' 000 00 00000


I


Iaigina 14


Reuni6n para10 tyo__ E '.5 .ACS.O.......NAO... ,ro..o HOY

la defense de C a r t e l.e r a IREX-CINEM-A lSAID0IDUIPL E.l

la isla Form osa ACTUAL..ADES..... .......... Id. .LAQ, ITA .S~poo. i..... ... oo.......... '0 C.b..... N "d ............
; die Ill rd. y arun+ r.. rt "., Suerte, dMcer y .... ,- El Mexicano y Six Caballo ls6mnitud del Dt~icr'lo
niliALAMEDA:rM.ogoet. DelAZ S rlss0 's.0.n-' 0 1 .ACaM iA CabgPaLA- P 00 I.0.d.1 -,. '-' L. ."
go y nliu m. da. dot.... CA'P'A1..:.Principeo d, I'... .I.... .. ..... ....I1 ....- h '-t...o.. -a0-
-oALKAZAR:t SupAMbA rpra lbndo.St usted, no ptI V 0'TU "OoAI.. N0IT0IL xI I ,L.
y K0 i.iS hek la iN A S uAerSAOl,n d er A n . ..do .iy Him d. ..r So Oxrlo 5. I. 1 0 LOr as'lmO D
10 00 0 o r00 0 l e r I 0 0 1, 0 0 lIod d . ...... I to, 0 M..l o A. l o.1D0,,I .. .......... 0 0 0 0.. ...... ...
TOKIO. |ebl~.2. l~ -L o Baker y Ju Soul]- I 6n, revistass oticieros .- rri, el"hirlls d. aI lnt l lelPiO.c lllll[ --~zj~
SoL'bI..oAo 'O ,r I0 ool -L, 00 0lOO...
,eR ,x'" AMBASS D R O lnede .ile La IlUjl, Que.', ,ml IIIdltlllI.fi* [ lll'I:iii
,deoCla deodtodio Jeeo bmiloit a S-e SorA.OI o RaNuas iolhes de .A AM ,o f A tiva o -Sn ooit.r l FoO t 0a cr .. r. 0 .0
teamerI".o y nactonil~istau, chl"I Ino {~d y auntsc tnv. ls de1- ,. ,,,CA IO , 'r I'i vl l'a -l alal -,sl s 1rnlo .. -11 ailm yiiiii ii sii i dl
ossudtr e s y o I eAaI .. hIn C U.*
hit io to o, cel... .,11 1d. ,ani.....O.t
loe deoenod .... do Formooo osaha eh shin.oibIn APOLO" ouIt ........ MOOS . ....0 000.....0 00.....0 1 ..... a 00.,...
so enA.: NAI. Co n de l'ol. I.Us1-, A.aa Odo.. a 00. h- l o 00.o.olo0l0l00.
H o~d .m oi` d A., lm~ ooo d o i. ea l.TO hMACOAF Aol AAso. SI I .il AS.-Aal.
ro les III rteame rih a n b eo h nc to, g- ,i,-,, =.i . .y= ... ql uerpet1. aSLI

IA dr..ot..smA. f.... .. 0 ..00 .. 00000 aAnda.SI lote plo do I .. ..A '.",'
AC P. Old. Ao5dO or 0r de10 t"C I, H.r,,_REXales.deport..IdI. 2 D U LE X
0050't0o00 A ten A0 65a0 Pdol erayae. St' ASASASOSAd. no "IaSot Pn mAKEs ,
[de ~ ~ e Ieetr oe r ~raF -. scro FN ,Y a e ea( D UPE,+- D~ 3T SM "E 7 soE IJI"SIATO N.

'.0O1' de .o..S aqu a05 bMods t-. IL 1,,., ,i e~o t s lnlll-oiACitt1.lhlM A ias 12 GE CARTNES!
omas continental oSlcaA 0 0. 0 -0 1 ,1 1 una1 s, ,' a ~. Ao 'l, 10,0. a1 Irt CooTLULSENA EL
otEd l e oodHo d Tuooe d l o oner.nde "TOR: ouels ,1tad El0o tdo 10yrnas L T M K
Im. e, io., re,, s ef na a ce 'are os ore- Mo.-.FElR NCuA C'ord, Idnah.e 1,1,
50 Sol, otto.Aoo ~oI- d.0ldJ,...' .,r h A- Solo o M n aun "0 E coroos
,-. n. y.... ..... -, an... .en- Ek., hul ,, .... . to n d ...ORIDA rDl c~icHOYn .E Xoy D U P L E X
P0 el dA r oa0 o"leoby d ooo-fen r, i.-. ,,, '101AM r10 Yemas A LoImNOeALTE
asI aoohleao d...,o pecn Ar 0 0I o . -
molosp hlnna se nrusteron __ r rell ousttd snlUNr s SN AA~yA IT D- -0IVE T O P O R M


. . ..iIil 'i'.'I" *'r,- '.''PI .1 "'d"lf1 'I" I ..... .... .... C ap richo, C~At .......to ,yo .....0 ______________________ O'________,___Esp a ____ol
d"A e', A '0.1,' a .,, 'I .....c.1 I ....do.PL ..Tt,-, d ,, ot ,Ino, ]SA E
debt. regNFsNrAelSendIIMspanLf-,ris hM,.rn 1
it dar e mand. '; De I c I. Cim:nOPEVE LLU.uGtoIiARnrt ESI,0,D 000 SA0100 oo[ Totool, 0" ...' 2' 1 + ....'... . 'A5'AS+ '"Po d ,SMoA' ... D JJ'....000..oio~od
' oA Ir' A 00'0'- 1 dobloSI s B... .. I c"'0 adlI.I,.at. y -Uft., +oAA too l 1oA doH en M AnPL U TO.n AI
0, A 100.. 1-0 ,-re.yu .tcgc l. A -FINI'~- . . ,l- t0al AA oonoR e AM ISA Dn-A-r0o m o
msa A a.a.... o-toi. d c l3 ."...do,.n ANnA AES -.NO..IA ,--
massconinenalA'OAc,, ,M -"to ". PR,,BAMA Ord Ari O DE
d! el ichFAC. AAA o BUENA MUSICAIY BALLET. co
efrUoYaREX sCINEMAdr E De-skyCIAAeoll lado1s,
I0000 0010010 iIIida eA15s Caprieho Espafiolw
CAn AldoNo.bO.-- dr.i-FLO.I DN, A: EIA irld .00r00000 lIOTR
1o1 ,~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~r (ex, hle ~le~l, D.I i tl i I R CINEMAA LONsiA ...... rhM5er

' 000, rl 0 .re. Vy .1 ''.L. 'te # a 11:36 p,0"A l eaAA ALGSI ERS .0 .

ne o os.DI0r'. R- ". '",..... ,Ed Jor ada Lnane Tamala ToumanaEva
rteil erl.. ....m 1 .. F -n .; EUOO I A Irl u celn een"oe


imo Is se. T00h0ths-i, , ;0,ah-, i000',1 S 0A "IFA Ea 1y0100 nAcon AA DSAII0AA Foodootyo oookSltTmi o1 el
b-lu l. artAIa nn o Al" Esld" Ask p ol So. s
h ,tno us MC 0 C n s t ilt ,~r
d A.. J E.. ... S T ""MATC ..d oM' BALLEAE RUSO ADE MON TE c o
= A t, Ao, l.lo, A0110' So ,: i ,=i 0 Ij, P'ooh.,, 0.5 0001. + =ll", 'l .. . ..... ...... .. ....... , ,A ,, ,,so 'A. 0e so 00Plcit del ,,ob iern oo o u
i~N opl,., d :,., ,'"Zt"
U Y A N' 0 R X t ONFNEAMA ISINCUIAI' oIo
0 ,0 0'00,t 00..... ..... ... ...... ,0..... .................A LLET.DELin tr DAC re a. .t os t o
.A _d, *Fl'..'.'t"....A... ,A A oo, A A'. l da It" .l"I oo S o d ld,
W- no el C____,_._____t___InAlmusicalOAyA Ittod 0000

Gn y -- 'I. "an. -lcol- 0000-' o 1'' "-. .I'Me oIAol oclAr
.BAND I Loot, n -nnolrlal'lcon
I'lni'..j. 1111"I I-SesoiceM sita elGobiern o queaov
A SI 3O 5<'7= ~~llp+ ,iii. IN! j o..h Ianh ,.,r la lt',A. . . .
Ao.o4oo or J0000030.- SolNG00000 ,, o.h d.,le '0, un Ia su'ni tr c fk t stad re
r-1 30 v I 1111010 1",....,...,,h, ''l 'or bi oniootro l.c groa no por treinbF a da an,
!'," ",:',', ": /i': I V I FII+ R I I,, A,A,dv'"m",,I,,...dA..... p t o ||r t t t e ac { a au ls m n
''....' "0. 0'", .,. ,,. 3N 1 :, Vododo. --Tolll r.00,00 ]hAl011 .ll(;l 00A oozooooolI' :te'lCO(pn sos oun
OIMP. IC' I guAo~l.'. W.. 110.- a 4 R L 0"''' t-... N..I'do l to'ol,' ...... do do o,,0
e it 1. boarrj. x FI ELr


r M ..; % U ,,2.o"U ,.I- i , ,. I r .*A5 1111 .1e.
0000000e. )LA50V0 A N A L3A s0io tt. I I "..0Ioo''""LO t 0CU SOA d ooo..to e rdolt.
LA., MAXIIoCabrIMr:NtAir 3 ierra u ldn La iIAlAht l P-l1.0lr"'''It o le A OI- 0t0u10la n 50, 100 100o00010 ale0ohde


31 la. Z It.SPN ,+
,01'..0. 0 ... .1000.J0, I '''A.1,0,t1.... ,.i.ibe Aconar o o.lo oo. 50W0 o ldooi"o.,-o A .
dooolo 1tom~nlto, I,-lom.olo84l9 dNlRo00o00000lA
)l 'dNlANA 0ESloAis dottoood"oS
N1E P.T.U NEXI.A0N,,.,t 0110. 0
........ t.... 1.01.l..b--01.o.. s se.'0o.aoqw..Ao"0000
F.ATataro.. -3A.cotM IAMAn edo h.o o norloeI, o.11~ut 1,.1TOldood CI A Mnsr d eA ~lo00ArelttSIdra00Al A .rm e
001,"ua 500 ureAna
-W In00 0 1W0LIt) Se,'' 00.3oo a dl rayqedionqut11 *e lna+ catoneIlalr A lo I"- I Id' ttoltttoo0.d-.Tiolo-STIl...o debo~ oue ose oailot do 05051ndu0ri o0
hI600000000 000001 Oooo"t"oo lyoOS 01 0,00IA1IhiA. NA VI,.AIOId t.I'l,,l.. ld =t...o.ldoio, h..'ooo_ do pat do p osdtt o cul e d teneoo dore I eo
0 liI [ V N tA OA ,... ..' 51.1DllON F.\l 001 0 00 do r foo '. qierr deo olo Tooolderos.
.I...... V..'..'..ntd0W' k"', Li.. . ',.h1,.cad 00 dn ton
S .1... I y _._ so Tay-int.U1o11.....a stn .. t A dAo o-
aO nae0o 0N13d01m1 gand"tr...I.

N.\ 1 N 1 II id ii m-sti instr d Juano Mp ieo t i to Cia sd, ta
De~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~1 N,}.?31,I*A.1i Rv.. 'M I] .:3 Vs *,r...... e~ailAvae.Per elo e
LAllr .. . t1I i'sl11."" D i ....I I'" r ,i,0 sto res. Y a re s om er ,

DooM.y AlI.ntAAooeIAMAo
.llr,.~~~ ~~~ IGow rNT FtO nI,,'i. . U I II{ BOP. ll-Is ll'sti ge. haclmoira ]oeban Bduedano.10 ue
N 1 0 "..1.. A N1ibNI' ".j;A,,11 ,1'r .... u ,PedroGrItoi' .

CAll..... .NU-16.Id.IiINACN .o...I:.... ... ... .o o l
SAN a JPP l ncny'n" I -R ArtlwtIiS ol

,.. 0, r 00o01 0.0, T H,, ol,= A A l, lt'-. "1'1'1J AN05to'oo" I So 0000 Goo0. 0 B I ct alAdd 10st ohll.
Iol doIotor000 U err Bo n basstlo ,
r..._A...d..d.Roo',,,o o 00 P s I eili 0e n uo s o ton dos.'"o r--, que Ip oonea ese a ellvn rios ,,o
nlo A0iSrdoenio 00perdor 000 l iudad
I'.'"",,"...0 .' '~ I 0" I 00 II I 00 de Mxc00CA o Molrecer dn psolo de on
1001,10 00s, _Eldi,__1.______________ 0, 0 10000 b0ur00 0000 501100 000011000 o
a, 0n 00 fe00 ntsooooosobre teo eeonoCed oem oe n
VldA0lAI t 00a 00 d oot c onferenact-1.e
Fo-o, i do. -T1' 0. ,F1T ,0--.00lF 00003 O";l',', L ;'o ''.ao...... 700o nter s pue Riertaro. to-
00oo'o" ois,,",0s-I .' .o .s ",", .1', o." %"-,-,i.. r \LeJoZ I oolo.iAs tooo s ,s
N lPlo0, Hal Sin.ous et.1,OIS-I:1. "1tsltdeisMaroaEelrd e la p tl nton(I'u, 25 dava a o Litn: r3 e a
I .dustia.e lo risspc dilear-
REIN A W A RN E R llaooo01A00toeoooob 00
0..N 1 5i 000 0.1o.o ..50L11 .. 1Tied.. O 00. 0 00 ',.r..0 L u e nI ndochn

De0,d0111 001,00o AoC~ooo ,o OoI... i i, tArtdo OtoO I,0 1'AAlsln 5Ailtleh l DE. UNA S S00A 0ON ndo t no tereo 2oo4,ooo to
1000.1.050000 00b0.LO o os so" S O"+ o 1 o...... l',,. 10 M A~n toS 5A0 00 StiFFEN .1NC0I?
000000N 1000000 Cso AON oRLA'D .... ... 000 I. ll, 00....... 0,1z...,.. U IA EC '- G O A N trariron a0A 7. 00. 530 mntad le it~i*
ps, y Aolo16, 001.r.T .0 F ii A.. 0.114-,47 00dl r..00, 1 0st SI Cel I do. o 0 toi lliflit.uns.7671r.
RONN 7L ,51comunicdo r ned .
so .i 0SA'1O Its" 1000 oooood h l000000A -,0500
man0Ta0000-10.00000 oAoolIo.000000
0000N01A01L0..AN00R 1100do 1t--L- ElN 00.0% t~ lfol a t t oo 10 loood d. 00
ID o 00 000IMC. RI-Fo" o __ TRIANON_ D,______r__s, -M,.. Lit_ Ell .._ formsA 500 md o 0gb lo103100 .odbd
Ps1.d~t,1a" 1 Mo aint. M-646 ri ''A' ASD_ SA1 "s oo.10 0011010 ooolo 000
Oe1 .lo. '- I I. L -`- ANOdI1 0- '.i0vx"' ,soodj l ol~ot.U oooo 11010aIs040000 s10000
11011 10 00 10 0. 01 I 0005000 IOA de. deoERoL00deCo00Pa- ten go0fdanc pan oIn oooosloodade .d
0010oleMo olod
.lea.o S lool o Ood..oll.
NLIEP! IAINON Toneo d Mnsdroo. 0. Con, d


P10 StSso A 00111000 A Dioersnr e, rn.I Facmpta
d0y,0 y- oo.l 0 -30111oo1n11-0 1. iT~r. ro n ast d
'- .00 : 00 La0. T,1.0141ti. IF- ^SI j 2do el o Oood o 00005 Coogist o,1
ell 00001,.. 1.00.... 0V A IlIll101 1 aillI o1100 00 000000,onal pa tooeq
'ONTABNO cnPostal r.Il ..l. e N OE lO I b do h noncsI sm exoooob 0010010 o s Is

AMOR Co. fistuls. CostLa.SISRtoNDoosMats0,0d 00,0000'MoA'

Lanai.I Idy- doAGPoo'to o

00000 0000- o50oo 0 000 3.000 Vodo -,se 5.00U 0' 00000 Lo e InumIsicalen Inoca i nraxteC s
o~loolot 00 0 1.TMARID 131.SA N100)SRA rFFNo tamesAtLo c on Igooosos 000-
J-11 Me e 0 d -,'ROgr.le.,001 O AcaAS 100007001000000000 0310000001om
0 LA__________________s,!_ADR____ASTRA L ___________ 1110do' 0el0000AO50odel A)Is Aoltdrs
Il 10 01 y O R.II.I O :11 0AoA ~ 0,00 041010

Cr6niea Habanera


SDIARIO DE LA MARINA.-Domnin-o. 25 de Febrero de 1951


'd .7i As 'Is.m... ,o La temporada en el "3MiradorB". de....,, .Las carreris de hoy N ..... '.. .
s r ld-.r e,,la.., I. .. ". .. .. .. .... t -.... ."., ,'L .Y" ," ,: M- ..... do d . . V .r .
1b, -r, a, dooMy otoi.ooo S., t. aD on q eh..I oooabi',N
IA ch-j.S,s .r.o en.i e,,is, o .o"ooo a oment..ongenl e"CaolooyHevia voY oe-acabaodeVcumplire. oE rc-y, ,.in,,,, o,- ,,- -..csuperable de carreri de a......cn -iudrn rc, 0,
r~d tca.II- amsr., E.:. nooje soon,pd. e.tA,.1 SoMarart a E doelooo Ann;gtay s g tCooL- ,Ft tno y ti Ar 'ot.- I;- Rep Itto'grt ogi. s~. -.ini nr. J St kt,'o Club. q, ooH h
L Se to~te o... oa..vrtr.sI .,. 11 .,t. t .an.t nor tI t trqn e l t n ten Sero r I.TRosa de IA STorre de Ari nanoi Vasse lo ootort r .o V 0. ''Orte,,r e '. I 'rm ,en glo.. Operao- ad c -q c
dIo rnih I ..t o...D *t,.r 5 r-_ ,o VA.or,,,y.VO efora to strella..l rtdt d Ponce. vuda de DiaL. y T ..ie r Dell .Reel O e I J oo .Par tp lde conotIdo eih I A h r a r - se,,
Ra m os ' t, i *oen*dnrodnc.n r.Ju an*An. m fi r nn e dor s e h aene, -,' o,- ,, r -n o P 1 _ar _r
t' 'hr ,ii.i.. , r ., ..I" \,r,',l se uior a t. Mi r de Is Torre. hi a del sabin nalura t ono re -n ,,r .v. . .ae Hol 'Ms h ,e b, 3 ,,''1,. -,, ;, et .' F
H~ r fp l' | ,m I s.`p. r t tsrr 4. ',. t~ "aoo --- 3" F " pL r. -r. .1 Hd rn1 ,I- i M ,r v' '. .. '"t'' ..
li [ n = ri ea. 1 pll f~, -. ".te d ,l '-, M"ir .. at' l r -, I Ip, mnx Ju a nn nr +,.- :. .= i V-le]t.t 't, +t,, ,, t, 'uV +


S i LUJOSO JUEGO DE LIVING ROOM
d ,x ,I.|,,., $41.10 .n..-A 1410O0
............... s288 ..00
P ,+/" h l~ld dl$311.00
,,d pd,:., d.4I.. W.d*d
.I d.. I, "...'.I.t. o,.,ho-d. sam, a


Tambi6n los "Castillos de Hoy" pueden
gastando muy poco, en Sears.I


ser amueblados con lujo y confort...


SneU)Amzrn6td e & (rietue/4


PA-iia 15


,^_^^^ / '-7 (Cinderella)

y el Principe fu6 amueblado con todo el lujo que
correspondia a su rango.


S
H


C
N


s4400 I


., ... a+. -no.-.llll... -

Cr6niea Habanera


SDIARIO DE LA MARINA.-Domnin-o. 25 de Febrero de 1951


'd .7i As 'Is.m... ,o La temporada en el "3MiradorB". de....,, .Las carreris de hoy N ..... '.. .
s r ld-.r e,,la.., I. .. ". .. .. .. .... t -.... ."., ,'L .Y" ," ,: M- ..... do d . . V .r .
1b, -r, a, dooMy otoi.ooo S., t. aD on q eh..I oooabi',N
IA ch-j.S,s .r.o en.i e,,is, o .o"ooo a oment..ongenl e"CaolooyHevia voY oe-acabaodeVcumplire. oE rc-y, ,.in,,,, o,- ,,- -..csuperable de carreri de a......cn -iudrn rc, 0,
r~d tca.II- amsr., E.:. nooje soon,pd. e.tA,.1 SoMarart a E doelooo Ann;gtay s g tCooL- ,Ft tno y ti Ar 'ot.- I;- Rep Itto'grt ogi. s~. -.ini nr. J St kt,'o Club. q, ooH h
L Se to~te o... oa..vrtr.sI .,. 11 .,t. t .an.t nor tI t trqn e l t n ten Sero r I.TRosa de IA STorre de Ari nanoi Vasse lo ootort r .o V 0. ''Orte,,r e '. I 'rm ,en glo.. Operao- ad c -q c
dIo rnih I ..t o...D *t,.r 5 r-_ ,o VA.or,,,y.VO efora to strella..l rtdt d Ponce. vuda de DiaL. y T ..ie r Dell .Reel O e I J oo .Par tp lde conotIdo eih I A h r a r - se,,
Ra m os ' t, i *oen*dnrodnc.n r.Ju an*An. m fi r nn e dor s e h aene, -,' o,- ,, r -n o P 1 _ar _r
t' 'hr ,ii.i.. , r ., ..I" \,r,',l se uior a t. Mi r de Is Torre. hi a del sabin nalura t ono re -n ,,r .v. . .ae Hol 'Ms h ,e b, 3 ,,''1,. -,, ;, et .' F
H~ r fp l' | ,m I s.`p. r t tsrr 4. ',. t~ "aoo --- 3" F " pL r. -r. .1 Hd rn1 ,I- i M ,r v' '. .. '"t'' ..
li [ n = ri ea. 1 pll f~, -. ".te d ,l '-, M"ir .. at' l r -, I Ip, mnx Ju a nn nr +,.- :. .= i V-le]t.t 't, +t,, ,, t, 'uV +


S i LUJOSO JUEGO DE LIVING ROOM
d ,x ,I.|,,., $41.10 .n..-A 1410O0
............... s288 ..00
P ,+/" h l~ld dl$311.00
,,d pd,:., d.4I.. W.d*d
.I d.. I, "...'.I.t. o,.,ho-d. sam, a


Tambi6n los "Castillos de Hoy" pueden
gastando muy poco, en Sears.I


ser amueblados con lujo y confort...


SneU)Amzrn6td e & (rietue/4


PA-iia 15


,^_^^^ / '-7 (Cinderella)

y el Principe fu6 amueblado con todo el lujo que
correspondia a su rango.


S
H


C
N


s4400 I


., ... a+. -no.-.llll... -


2 SPORTS Domingo, 25 de Febrero.e 1951 DIARIO DE LA MARINA
SECCN DECANO DE LA PRENSA DE CVBA


1ARAZONA

1'., 'siA.1B PiP del
di 1 ,1 lrr BI l r.luegd pu.
Ili, l-r iBi. lr.e i.di.
_BBBFB I ,IB. SI MB0.d
debe ..... in1se ... 'l.,. P
pre ilon Ir, r res II B q. F'

BIBI..-i 11-.lIder. IipaiidB
que haterB.ersoo.-.iaeB,,I I
Mae I r",tr'as r. iuld'e '.w
mino ae lis rl l ld
am& -' ,rz de r- v e l ,,.
hlbi. di F.tb. a h i, idl
raid ii BIB,,Bdi o- l -
Bjellai .Aries, q.- eIn c-..
,iB pn. 'Bri e _i,'i. B B

biB BEF aIieBB. B iii dbl'eF
der.',: ,:i Torid:r.Bi i l'.
.one- Ie.r4 !Ia e. Je/
peE .'ilhlE, B1i 1 dibic r,

Is B ,i- If. 3 i',d iesBaI.c.
sierr-e lB .'B '1r1 .iB d LB bii-BB im.
lOS 7[1 n.Cho' &I..,, q.
do 1-.', jd.idii rIEI dc sl'e
meohasta quedarnos or
el rinico rdsta que IB v16 y p i
duBo en Bu intim. verdad sB
I.......eFE. aBdiFSnuaexcitr
de ser otra. Y tpFd.iliece
rente Bmeoi al Brefledei Br
de qu l IBB$ B contemplen y r

otras, Impresi6n, expreBi6n.
Ia. mailla, conciencla a subco
dIB del hombre. Ahlitradd c


zndIel cabiadeB.F0.IFto noB
Jima mismo como razd n ce
bin permanente. Don Ram
Valle-lnclin, at referirse aI
ber BrtlJtBdo,i aete deer hi!
hF A dichn: "El tema eterno
drmt de toqule deride se mide
I. pEIobt de il .BItm BodeCd


B arEll Bid. d Ioi ieJBEBII
Perm ;oJn con los nbli
Donde no hay devocF6n,l I
It6n v .le blen poco. L. ver
Ia .di blF conIF lIB
In un lentldo general. Lo s
del rte me ealracterizan pl:
Pomb yB.I'iFesoa hnBdIIIea
I im. lmoiempo todoi Jos
de un contempornmehid d1,
is d.. L. .obJetlv. do to na
A. bhaId inobirl lie Iapd
Bflimiiinde del punt dolioi
q u e. B F I p o itre, pI t d u ntE i d
tol In qule eombill. uego,
In IIIEpunto,EcdaarI t.B I,
obaervoei6n incerp, dh~rA au
hit p .lmbra, pondriE iiill
me refle i el E In verdad do
pdri iql In i Bonlcuenciale
jo iteIunit 6poem expresacdn p
dlo doea m. dlversldad que
devoiBlEEIF" aI Bh.bombre, Ii
Iltlrliero de I a Virgen cm
bnln le ol6gii l itiooB diel
1hBJi FlelaC .
Portland. Tarr-ona quanf
1. P ruebCli e itallsnce ricda
allI }nquiestud--,. trav6.l do
Iargo rida id, Pinar jnv.ll
I Bdo .no oi BpuituIlElE
diIir FiBrIi Ail vids E dcn e
Sdlncut ttr Ln quo no cob, (
eI ii EqiltnIs""di DBIn LieB
tB dondBIpudB.Bqu...B Sde
no TIslBadl iuotiBn do ifiulti
! Cit, "dBe Bm perIam ent",
idmperbmri Blani iiien rIliB
das mty Ih oda n I lerr
ejBmpIB o TiuBBI iidcivB IE
pir muh qui vayi y venil
muy-lErgoslArodeosAqu t BB
mundo,' Pinto en este mundo
iiro sari un pintor vBlenEl.
,I Colnro, .par 1: formal, cuai
J. MhF Caslaat liidm ImB
Va el 1 cmn muchas vect
BEEdo por e B.pectieu1.o on
njo., In mneedittbion e le nj
in terai.IE.IBpederdIli.c
d CBBnoiur.lIe. BiBJen.IB
Puerto vet par .1 Jade (d1
donni ixhIbeid Ibi orsddi
"dBeubriLr" liird BIB.. IaCi
tired /lYs.up E tlBnl dieidi
ollm.oen Cuba. Te.tr. ,ad
unqulyP FnIturB iad&mennoB
BEepetBulte.d.rEBB .BB
del MedclFterrinen.
Y minT..bBiri .EIII IEdi ,
lt inern. en 1 im- ery 1.
Castilo drepillIt imllrt d
levantlnr -Azorfn--, que re
brl6 In rut, de Don Quijot,
del vo ice-Zu lo B--, qu N
mn ningtin Castlla|no, Sel~vl
Ia y Ioo misl quletov y leto
Illl.,do Ia oltiplanlcleepaIo
do Tlrlzoato ltmbhdn [al
del Cld: "HJerreiuckle y
Permna itr via del tril, I usll
Cr t6b.ll Rull Pars iB Eptnr
yendi hlts In IdepaIrin dB
porcelans. Ee ll "Imome
quo TErpnii, BeduBBd.bpar
trBate viollo, delJidB dr
clan. par. I. Air. mie y PC
iventdra it iCatilli Qui
--lebr dBei. "I -.d..o De
).to de 1. Month.,
Y &hor. and. "r~r~zw.~
d, Mr.p part' lDeadB Btr.
i', t.tiPerotl"d Il Hex Qi.i
too eI ...i par i1 4. verdad q
en#I Ft& FunAFa imag iFcE
In gtlacd ipor F ldello PoB,
prande el cnsina halcito 1I
dldlld. Pero est. vex doeIt.
echo MoanSwrells par, im
narle, mlentras P1n.. aMart
habla at nido desItam forms$
Clorox. Una lueha, muy Int,
to por eierto --dramltles
ve--, entre In superficialy
fu ndo. entire 1. que diatr~e
hussy y I. quet, Umerge .
Q ue ea'.tmblin em Imports
nueltro. dhi., m u 1.l
nno ibemom ll "It.d6nde1,
q,,# punt. quadlrao...rCol
r ilq i t i I.ir= |ncero,
do Tarmzons v.CeJ. ht jo. de
uli.Sin quir p.t el 1I
le x h ri lmlt r hI deoCI6,,
.,list In W=1b ue namyi~s,
emoprem. QI I We cri u cm.
QuiJ 'is no 1,men9u~b. e
.N.lM. 1o nfl equeeacelAtvalq
bll url. men.., ristoe g
,it elduqtu..
y qui vendria blon, cc
hal, djar al pt~blico canc
do nplni6n, como mandabi
Muno reaped~ t MAel ru do d
ra,ctuondin Is oventuro qu
Don Quijl~o fre nt. in J.
IsImplieose, '",,a-d lt don
,hil Blhr'l&it ho ei Dn Vat
In pro hnmhre, %innoItem.
Iloros unlllrxll, ramo no lit


(1 1 \S
Iljoini itl7


Dos nuevos barcos para la pesca BF............
r as .IF ', t., i,,

de camaitnes, Ig a r on ayer "El S
".ozolbri ti lhot ien Santa Fe, desapareciendo hoi. .
a 'l-' I .stis Iripuilantes. Escaqo movitnfinto m~aritinlo I ; ...- ,'. .
CRONICA DEL PUERTO BIB ,,,,,,oBI 1 -: F .
1 'l'n Pior Fco. P~rez Barbos ,

oe.1"Ell ,'If. ,o' '. ' ., o ... ....dEl 11 (1fo t,21(B


e IIEB' cap anrguiI EFE'lF'F~
Ia.4 ;1./
!" CLIIDESE! Los R"loic. jLR II' d IIII" .dig. C I' F "'


PilLIII
i a, d, I, waa.._ -. ~ t . . .
A. l'Bervqu en en tlat-h r 1,, t Vap ' ; Sr- 4 t~n I e i z r 1
U V E N -~lENIL 1.2-atif lEliluI(1 11'.
Inltracionles1
to tfro inu uao n -,Campagu.y L. ..

Ab.InC U naDESEh6 Loau Redla C "RJUA a'I % la" p'fRD"oIqi. laI' .. I:...... ..
De t.'B-,,.....,.I' ".
a'pi," . O~iA...de [s '. F..n lsific.cionc iIF' P nen/adBItdBIi IBBeni Ito d 1 BIqudl" ....1.1. -.. ." .. .. .., t lbremFlF ..'reprl-l....... -" ...... ... 'Cc"oPF lBS-o .'.d d"l..... .... .......l..
D d ifiLBiB'bli.os [l 'Eli. 1BBB19IABiFB dii IEBBBB...B.IIBB.. ..... .
.......F. d IB Camb.i.. 0.I'8 nisE BF...'Blevo ''I'MBIFe IFdB'BF os It llP~.lleP,..-. id
una F' dBB bopldii BIB..'. 0.. .'"Io ueron na1 uBraE osI~~ en~~l ama' ed~ Roll.I

FImb BB- I.IBl d Ita E 4 BE4BIBltoili. M-3264 .IF~g~ .....d.l.. ...II F ll l II '-.''.. 1.'. r L AS-:, ~lFER'
fl, "IBF ..k, p i ii 0 il 'l 61 0 B l 'B edEI F hl V. 1 r1d'. B', elt. h'
E d B dAH. F.. ... .

1l ol. j.C II".
p.01..IB 'lcan'

.R.M I.R.... B;l, 00 t:'r~pt2;:;;o ld o vt ,t
,are i if repro.u if Vt1FFA
e de- *SoD t forsanu vsp en T iod s na %N ILLn IE,,%N 0..... ultdE, A "" '

I d" FBIpieA.y unions'rvIi o. u roninauIradosenICa ague
-ib Z l Ju ta ,,46 a lts M 3 6.i i L,%-, ] fil-esd ni e l lts ,is te lcFrn o EF- F HPn ra tR --I( .tUdl r.insen- hi epl, d {LIdI Il b....B "Bb .. .. s. A.. . ..... ....... ... .. l..... ... fl .. .... .. ........ .. .. ...... -all irB ......P7S L [
F'IllF'Ittga durn'Itovs la u izol 011A''JId'i ~lill. irt .. Sler M e .. I . ... ....odfl. ... I..~.... ... ... ,, A' I ....'
' o l e re en sdev. cuvio a adue- lcas, b o vIn cia dIe td l ..d.lt ;bl 1, d 1d' dld d I

'B ,- F a1 n s o pn nab a p r l Ihh 'll I dBIIII .. ... .. d
esple, -El 'k.. ...... .......c... ....... .. ....de to, S, ,, .,S ,,-,,.,.tic.- ,, ,,s i -..a,;.,, -,oi, .
t~ctrtmlC .,Pr. So. vir1oa de, mr-iv- r.'ena Ill(' P L et'ga EuFl e l dcl Ilad I&I l -'uGab1..?alId
:,#'ll'td" F"BI"doIh.. ill.EId l IIULl 11111
.... ...l .. ... -'.'... .... ... I ,, d" ....
d. ..t 5' dn p ., 6i. fell,.F 6h'l.
Lanlat doI., FotaduUntl..- rcl cil "uelorPr,. ds hrn d
It In'. PatII "B1F 'IB'BB I' F'l's b' , , l '.,,d ,
Honolulu. BIB Ie "'.............. Baid..s bi tio,!Sor "" !,IteonbeestoidolMY. in M.I iiiuiilb Fl l ji -LA S B.T
obI g t6 B I- di-ONIBEESl n ela.onBnofC IBCI ..E
h" drd r l 0 drteIre dF.-111-I IBFBBBBB'hB
,at no Fl ornin" haa fchm n cad, qu do pra u.9 ripic'nli del DistDat. d
In ,gur-l hall .d,, n-and.,tl ll} % iil
CieFIIII lB I3vIropolitaFadonBFIN'llincs y siIcueC doCoF
" bI....... IF.............. ........l.... .


1dB EBB *.d B a
BEri `- itd na d l ld la 't' 4I I
t ,,dB e. .,"11 .. ....... ." d. 'B ". ..IBI- ,
p. Ild- V ailolh a de n nri lae , o b- He'ld llntlb',DLI1DIt, It kinon,..l, , .J B BiFr IBIw l

La addBI ''1 11 cu,(nh ,~ l ... BB.. .. d. I I IB.B'll B Brt Ill'e
B ''HIl hIl d l- Ill-- l d l( BII i, II d
it r t i aroh P#6,n-o 1' 5, d d + In e~ lprado H,", n l
Sr,,. r,dr .. I bn d ,1m-bd, Id') I Ne Ide i aho of C -a e L ln an "

deiicCan 111.,.exelipa de csniiai AI IL h l'. A .. ..."ldusIrInlIInntI rnlB .
Pill, aa eIraaInIa a at a1, pn.. l.... 110ii. i.ill / i l4iiii li i t 6 9 5 /

IBt B "A 't camiseriaIg. 1" B ilE i 'i
'B, BB T bieal aen. ..F.. .......F.F...... ... ....Bill.fll T I.,I AIIB Co.B B'
parina, M / t e nt'- dh i '$," os I,.Vud; nes Ju
A it i /IE AdB oad c&. ,I .... i llF,' i tdBIl i,' ilh
o;6d. denl h a -, I'h~. Pun i ,1 rl, 1..i "ad d, T iJr~i lnl 'i p ,


EI'"+, ,.gm-';.BBE7d.: iidiB'.. ..li.,BEE ii B dE BIB'F' BI.. ...d.-" I ..B ........F' ,'B ,EFI P PD S L I:il
t~ f 3 n e A .. I ngZ'I d a tI

,e.o ".- g~ icil. .BEE..B ,-BIIEFL. ll.-IEEhelal- L.Bab. ... .ana
eIdigol.u v e I'III d S''ll B FBIBB III"IBI IBIIIi I FIIiFB, BF', iFidF i .I'I B Ln ,lq B A j
i,% id:.__ EUBB .Bi iii....... ...... ...B. ..B. .I..d.BBB.,d:l . ........ll
Fi l.. CB, iiB. Fii'B iiIl iiil E lP IBB I ld'F1 F .B ................. ......d..............'d
do, ieB '"B.. . deI Bh ,,BF1I.i F I B I,-g, I. IIIB d -
Ar d, a Fa h I_'erIsBB1E: "Ii BIBdeB.g,'B.i ..BIB
I -Y d'or la d l, 6 ,a, i h, i ."tit
Y.l lo A .d ..... ],, Ianjd+ ," . . I' +

o,,,,,, Ila. . ,p,", C, ,, ,2m d,.,,;
4d Art- . . .. ....... ..... l
hlc trd gl,h" .. .0-11.- a hJd.'lld, Un c in ri in esjl n i p o
g It .n t. -. I'... . i" d "
1 6nr .... ... .. ... . . a d ".. .. .. .
,-,- ",.r.. ', , d '- I I ..

...... E ... .......
r ; en eln {ora al' a I ,6M He M7 a JtI~nt od l 0] b pit
.,,un ....d............... :,it, ; o '`...... 'Io t .....I,, ,,C'9
,ndo an......... 1, I it I '1'1 I fI' -- ... .. .
,. ...o' if, 'p--'t.1 "rrn, ,anc,' -'.

punto ,11IfEl"Fltrd,
ri vu~ e hmy r','I, 'd
o Btltl uqn e 111 antde it
cp :; ? ..1.... .. . .. ... 1 10<

ilo. Ao t1


F~~~trn==nI~dotp pabet e m tia dta" ,it, ...,, 1-;,

red u C o n j il
ra., o eiisal pat, s
mlp Avi .,,RS, fob,, I %,a loC J l~ac" n ,11
I r ae eD J .....too ,us- i.. ................ ..... ..... rit-
aI.LaJ~ us.. 1 al dl i rda Vinhe odriginde a l un
lea1 o 1. ......... ...
adIs, an rn. ..l- it,,ta,,tc c,,tn- C1nI

r e uo o ll iglo ~ l tb ra L I ~ ,den"-e p bi -a, y l O I('4 t o pr l ll it no


onpd d, \ I 'e a~sl l fi ll ] qh l' bl
q.. ll hay ,prte ll = I tr l ~ ] il A nl ee oe+n o" iie hi plH Io~ls Da '1(4
U. nPd. ntnal lad' o u do yor nt lelod te 't d ll lln I.I{ n ltlltlo
1c. l l P r e n u al~ i l~ t a .l IlIJ A n l i d OrP r h d iin f oane rr ', Fd l ld


tonr, La- d fel o, llneni"mn ile te tlui. a de ca. s. h* hn aslado I'..


1IMCADOS 2*
SECC'ION


iglo XX",


w \ DINERO
filI I"" in n!'~t l.s"'
A". ^ ',A ,, ,5,aLL
S CA a nMUX o A-3
\I rqrtL 1) 155 -quin. (-

7 ttltt' ", d, I-, r


1" a .. .. ; '... . p t ,, ,d,... .....G -:


1.95

S3.95


Oii3174 D I F I =N-4 4 D


PARA LA PRESENTED
TIMPORADA
A PRICIOS Muv BAJOSIMARIO DE LA MARINA.-Domingo, 25 dle Febrero de 1951


Deportes


FORIMENTAL DECIDIO CON SU ATAQUE EL JUEGO CONTRA VENEZUELA


Los deportes Logr6 Iel pitcher Jim Konstanly

fuera de Cuba grani honor en una publicaci6n

F 1 1 alda hmb d t'poiulii 3 Su l3 ret n aparece en aIn 3 1rta da del ta m o' '
- -3a1) .1" O 'li h hate 6430os. q oouefi i oo hlu men be isholero en el que apoarecen los o e:. ,d' de
-1Laondis p t1r11c i el base ball 281 tugadores del Big Show. O tros comentarro do Interes

Par GRANTLAND RICE Por CARL LUNDQUIST, de a UNITED PRESS"t (I , 3,',, ,. l .3 ( ,11 ,,1113 3, 333 n . ,,InbII " '
(((3- ..... ..". (3.... 3 .. .. ..3 .331 333 I" 3 ': ',;' 0 ',. ... .
(n' .. ', '3I 3,,t1,1h. .30.. ..do '43 ,31 ''''' 3 3 "uro '.i r i
,3'.. . -.I t3,11C i I i
I oo tolo '1 -tt c I 'rno i i 0331 -1131 I
S ... .(1313(01-333
.1,4(34 ~'IIf
001al33,(d1(1,(,(11((,11,eM..pm i.,'

,n C! Rh ld00.0 0 d, d 0 b2.0p'31.1 3(dt 0("v (((A1.1131.01.17


.. ... 4,1', .' ,3el ,11..',' ,,. , seoa radc,,, ar o- 4
,t. .. ... . c: 4 2 .a.o,

3 3n (.13N n7 ,(11n,,- I, 3I. 1


. 4.4,(,,31, i1, f,
1]~~~ ~ ...... ... ..1 ,Di ~ tlt 1, t.,a r -,HR'n C H l,
.p -- .7.,


P ,,.a ,. ,m rl 'E"l,
.-a r 'v b ,- W ,'iA.- .." ', 1 h' I,
..., ,'.,". ,..,,I ,y ,I III It.
n I' . .. . p r...t.. .I Z .1.E d.r d.....,it

,I , \ vi a/
.. .. .. .. .... ......... "- ,- .. .. ] ' p,,b d. .. ..." lo,, -' -, ,
iF~la i Ike W illi,,1m-i, i ,ch.tt
r, h.,,e e. o, i;,',:'
...- ,,,-e .n ,,,ac;,,,4,.. ..d e
c o n i, an z a c ur/n do s en,
q .'' .': san'-Y .,.. . c ... as. ..p
6v, t 'l 'I I a a I, ,,,,' "' ,I ',' I" n r ~ s d l B n '. . . .. ..... ... . . . .. .
.... ... .+t, a r neo P, -....... .. 'l.I


'N,, ha fit'lmallo eM shor
Slo oeoWillie -IMiranda-, r., ,,' rehoy fm .. .. p r
''3 .,mi o 730, d 2 ,, laro pc


,I d, Njr,i ,, d r ql, tn
a )a 11-n N 4, l3a0Irlloopo
'', 2'... I' P hny 04r0n 4302311er
t;I .. o... "Il1li.I3 0 (

lCi.,s ,,I,,, 0,, 0 ,,n .
oil.', 0l.
I. .. . . ..A


3h, l,,,,oI o((1 30ri ,0
1,U 3 3d202. I I I-un lP rM.
2lr laro l 0000('1111 U PORTICO .'iin t,i~
,.I2I ,, d < ,,, A -

I orllMo Ir.oo"o Io;o 0 ooogo 1,,,,, 0)0
r;' boo i2r oAoo'r, ,,1 ,o, o.,,'gI A('.5110 0111i7. lobhO P111 (1IS "!b 2
H phrod7esuo


So, f.(,s de refinddd Cdiddd y co-
rrecto ctl1n, con irreprocable con0ec-
ci6n Son crmisas bldnCdS pdra vestir
bicn No v1 icile en pedir los articulos
Norton en d1 mas selectsi cdmiserlds


IM a rlnI


I oo, l' 2:43 1.


.11 I- p .p...eo roeoblend. In0 hslmll, .oOlel .l l laE l Hla, 23000. 0 dr-d lspon .. r h.r, er... 030002
Il Ii.2...,J 0imHer Ears o.Lla wee ole iOlnud.2 'Ilrnooe do-1-erdam l.elo.deIGlar,13 00'
en SonfordOFloridaIHlnn.on.hI nologrdeunl'proldOO-l0,. o- ro.p-eluno.Io0.-r.ro.neiri
onservor en el club p r. sprovoebtbe 00oorande ouA2tidadeso ormo Oateador. -- (FPloM tIn01na0ti oona 0e1


DESDE LOS CAMPOS
SDE ENIRENAMIENTO

ENFERMOS DOS PLAYERS
VERO BEACH. Fl.. ftebrero 24.-
'oUited -1.Losloanzdorooo2tOool deo
I,, Dodgers Don Newconmb y Pre-l
oh. 0 .1ye20n3 enfermos; hoy
r l'l W, P ferte resfriado.
(4,, "''''o n3o. Dan Bankhead se
pr .,l aohe .II cam po de entire-
nai3tnln( de (0 a1nn33 ou"ndo oI..di-
d,4 1 d.4la 70 .s1ban.0 yacoo.
,. a ofrecer una re-am :n- ,
11f3 'r3 obr oRsuo c'r. -. ,
RAT SF'ECUO D URO PIER
SAN FRANCISCO C'.I t22rf.0
Snlted -I-Leo D.," r., -
e,. j_ G ilntes de Nu. ,,, .


LLIt.C.1) RONoIANII
C.LEARWATER, Fa feb10r0 24-
Untedo -- J3 .Koonstinr. (n20d4r
die Ir. t dr e o tri deIn sPhilhe de
FiladefLa. lego al campo 4de entree.
onlenlto de io ohy0lo y treot Dm1nu.
toll. de s estabm en el Monticuio
p( doonpdo lsu bro 0a preb.
SFwOONDI0CIONOESny ,K-uk..T y, Edber :rncg y.li .'..
i B Shanl-. 2 ,,.. 0u,. 0 hi.
.. .. ....... .... :. i '; :.. .e ..
07013P C1T110 P. 001er 24. 00nl'033.Srnn S~oi2l3r3B3 K'oC.,
PHOENIX~. Aroizonao 000 0001100
T"'
1 0len0o de1, n roona.OTRORAENCAEAMO
r nFr.-l TCoT Fl. ttelor. o-
', ,F ,. ,,. .'L Y 2 :..
l1 o.o RLn'eR.to ,1 ; 0 so'I li'e B -I.
' ,ii ,'man Ro y y DanC-.
,',..,enflrmo, con fuetes~"
30,. se2, do pcee que nongnooI o-I


Alpar en last pricball del mfia-I
SIN 8IN rSPERANZA
tdh--_ I 1200ot tO I od T ore'oc d e.
toil, Red Rolfe.oadmtiouo tiq"n.be.
ne esperanzas d, poder .""'tltulr .su
In, Id s.d r trel. 0Art --.0 1 .l ..
.100n13.aollpndoogontpgoeir.....
PerI que0ac"0ualmenle presna10erv04O3
en eI ejerel"a*
Mlbentrbs tanto, 132]anzl0dore2.del
Detbto oe upronolo1 onotloirho h
durin"tle0 intense n lrlodbo od.d. lr.
so 33020 o ELd .""IktooAVAL.,@ . t.iiil, Ooooo0 i blo~ii i ..
C'tm OMPI.ACIDO IDYKES
TAMPA. Fla.. tebrero 24.Attrdle
.hmmv Dvkra. dirigents de h. 1.
!,41 -n.i rolldelha.40 3nuno i. C,,-
tan cormopladcoon el prolrmo de s0 s
beloteros en el entrenaomento, queono
ce 'brari prctietias mallans.
Dyk es1 mostro esdocilmnel, eo-
olsiaoFdok cI laleouy6o 0h3w.
Pho Ern.deo 6Is 17,0zadore 0,re17 0John.
ny Kukab y Ed Hranchak y to' vete.
Uano.. Bobby Shantz. Ca 13,20 Shell
y Hank Wyse.
SE18 AUSENTES
AVALOoN, Calif. febrerdo S4,re.
led41-S61.2 selspugadlores2deIn0Ct"bo.`
de Chicago eataban .u-tesaeeoe..20
b o a e noe ra prictlea de
'rM.en'n deO lprl vero per'
0d., .il ,0hn .f2d 0 a.0 10
Los ausenteo son Andy PafkootPres.
1'r Wr hny & ndrMeras

Jo bEN No QUb l IE
So 2,3Frank O HI l 'Iooz32
PHOENIX. Arizona. febriro 24--
(United .-Casey Stengel. manager de
In. Ynt, kees nnefo.que ... tuv- n
entlr-vi .1cn l ke Jensen u
In-lte e srJ.rdlf n a enlra., u
rIapllo. nqn raren ertirin en ]anza.
,in -r nfrme a Je nsen, di~o Stengel,
..qu_ talllplane. en cuuntn a it hon
Iagns I; que Io utlihzari canto lanza-
dor .s' ,, lintesalista y en el jar.
dit izqu ierd .
ST P T K"BO ,,h ..,
.... URC F'- ,a", feh '... o,.. 2A

7+.,,.:,' :', :;;, ,' ; : e-a,. '. .


% rr, t1eh-,-de, n m-i n -
1-1 n ,n~dlu II 1 -h"


', nnllnIlau Ion ettcuenlrom
i114" baLIkel ba1111 eld IinIIC'2';*0 p ni1.--O[BA enra tarA 'igumy,


Esperan 150 mil espectadores al

iniciarse los Primeros JIueg os

Las distintas competencias que ioan a 2omenzar 0 mafiano boa l!,d,:
tradadadas pars el martes. 1,500 atletas de todo el Hemis-
ferio. Hoy a es 8 p. JR. comienzan ofcialmente los I Juegos
t 4BUENOS AIRES., feboreo 24. (Un- 0Muncl, 03 0Buenn A ioes. reahzn-
od- --e 0p0372 30 le. totaldet do se4 do d ruo do-% 300 0n l(001m0,mator1i y
150,000 t".tad3re 0 0 0el 0enorme0 otr,. f'
estaodn Presodente PeronooJi ougto Lo Larudo elmolatori Se desarro-
rarse mananapor In noche IDS Pri- Ilarii asi
130'" I 0 13, 3 : "r .'. -0'o .,''. 3 1 y003e(3cn1se3nrr1n3a3,(
[ 0. 1 . i.... 1 ,0 -,, or ,0' 3 Chil. 30 1r erf ala

S.... i, Iv .1 i. i. -i vPan3m3 itiu3r2 collBr3s3 l
02... .. .. d 1.330dr el ter-r Uoid.a 0 0
is IEl". . r I . d-r y EStados U-i ;nl e rnc-
1.0.... ''2 ..- .... ..'i- 03. 1 301 arn debdl ol 00030' tilo
.. -. ,,,t,- .r 0 0 0 4 0dotr-
'-2 r ,, 0"'- 0,.. .,-...0 ....1 01e 100n01r 730 e l i da do .0d
0, 1,., 601 i ,'. ,,I.... 03030 tq lr oiM 11n 30130430
is Cu b% vshn ah ra unyr4jlgl
ntlet. elaci~ng f ~gdopr o.con ,cet u l laliqu mas
R 00(0 r2(21, r0001. 33" (111 3 (1u lrl rqic lirle
peoil el 1l3es. .c 1733re Cuba. Pa303g0 ny33 Chile
Conguoent ernlnte. en loInprim-ra o 1E.setxtoifinhrtaoseroAolganadnr
tornadI del 1303300 00 d sputa n (a0 dol rt3i0n1 00nr1 lo. 303ded1r4 3 4e
Igulenteo pruebs ehnI o ro"" oa. i"' 3.... .. ,0...
400 metros 000 rrbtieuoio. '0..',3(...00,'." .. .'."(... 1, b
400 mer'os lnosi.Li"Js ..
l ,O1..l...I ......1. 0 0reDt 1r 'anlrIrfiM ,'lst'quc "stir d e
Flunl'es do lanT.0amen1 t de doscon B3 0, oasci, 3Col.. 3b 3, y Panama
... ..,- 3 ..... .' q.3p3s3 00lhotas de1d3s-
_3,i,. 0.1,, ., 1,, or0., sr'I .01 01- pn tr0


0001.1 0 '0 'l0.00.1 pr.(02 I- 1(1
r,, .. ..0 00 0 1.0". 2 e rm r lsxo h
':,, ,--,u-,,313430330(0'

dol inlr 00 (030 do' .1" 20 I, I gnda~. h1 d1 e031 l0e (2(e
300g029"",30.... ,''.....2"11"' eo o..20 r. nanaose0h01 eoo210o adb
20 .-1 to 0137 3e0 r, 1. 10000. 200 1301- 20000 lo, o.er o do" too pod'..
.-. t, a .. ', - U ntici s Y G a e-1
de a zo e u'a r de1 e .-.-,- , . .nt


El presi deIero Pue 40012e02r3 lo'a 0(n10 30o200 PConrs ocdel2CSoidolp 1 -
o0ho de oI noohe en el Etatd1in del o 4 r311 303,13131000 0300000330
Clu-b R0acing03,.3(od de ..o.. 0030..... ra.oelt3..........o0deIn'1.g........

01 331 (0 13(133(a 4 03 0 mdo -
A.- ..ooeld eto inaugural ,
(I3p0EAo e oIIoM r3311te de0la031
0 ( .. .0 ,.,'.i0', to do ,, ,
n c ,_r v" d -- ,''.I 1


to 1ple.: 320.013.....


50004 og 'Aol13030011
In. Sets0 03 1 301323n, Col
.Tn earognh Pandma Tu.mb
munder oeEsad. AUnines
doe. 10.l30 Argenina con Mexico
brari torp e d0 ba3k1t0b0 ll S, d--
ctdt6 cata maiiann en una reutitn
33a i, 130 u, 3:IIiron 1delegado0 do
101110 0 1se 3,3rticipantes,
S, cord6 seguir el mismo sisteman
plead. en100 1310i0 te0 Tor( -

G'n6 Rough and Tumble
,monado por E. Ardara
ARCADIA, Cal.304 b 24 3 Uni0ed,-
, 0 toooRot'ghoO.',dOTrb20
nmo tado Per Eddile ,, i
d.,ncur aprleapreS dl a
r- eabl.lode Ires tnms Jne Santa
Ana. Derby, con premtos de' 100
.1l d61res corhriedlad. htane.ader
In mills y tin octavo en I minuto
5o025 sesundri, o sea. en dos segun-
dos y un quinln meno. de1.lIn. 'ena
leestableck6 +'Your I-1ost" en el hi-
s Ddoote- Snnta Anil..B d esresu ad
"Rought and Tumble" se mantuv uwesresua eI
go rezagado hIn.[. I -reeblsfinal deras cervezas tipolasgI
cuandn emprendh5 veloz carrera, al.
can zando "Itepretation" Y P..srn-
d DiLa nalahra 12#ller' sild


CMA


02ld~i~2 I0o i0ld0

0'a1.10022 1Co.20 00 b 200102 000
I* fto-p WWI-,2 ,2...


,.., .'tts... tjr" ^ r.^.....
0 I ,.1011o1 Cotslaplil0llll [111
(3.20 pu.i-A iio or reo. I MlJlo
,rlllquf kla -lU ii urw 13.*
,ia* *ho- J.ltl iiird. rapirl.

4*l nil il--Co**lolnhU cAtt I',a.!
l **'-:,, I -- e,.d, *..rai 1L .1dJ

4 n3 ( MI rs l .. rt a MdM ..- .

1030P.m-iXnIn. .t, mi-


nlfica sin anuro, sin


aolajos. Significa double fermentaci6n, no .
sencilla. Significa envejecmiento much 'S'o
.mil lentqu'eIns LIcrrlentes gn';nia car-., "
bonooctrOn natural un labor caratr'Is-O " 'Anrul ngsuoroiotnoo0,%'.a rnlglt.o 01tRprt mtrn
tic pyun ezquisito boouquet lnigualable a MLLONU HAN HECHO E[TA lUEA
'rTom. Budwelter duranto cjnco dWas.
travos de geneooaciones. Al 00eto 4d. 0tome0t mn0 02r0 do 0r.
= .DhI.0D20000en d01200, u0t0 dtpritterl.
e2 ol oaor caracte00tl2o do Budwolow

ludweiser
CERVEZA LAUVER
No hay nada igolo... absolouamoeote dada.
Unioos Distribuidoroe: DISTRIBUIDOIRA MONTERO-DAVIS, S.A.
Aanguran 804, eq. aEmilio Nuf0.a, Roprrto Aertartin.
.- Told~ooo U-4929.: Ito M'aiMas.-


I'lui.ina 18


Cuba logr6 su primera victoria

derrotando al Magallanes 9 por 1

Pedro Formental 1fu6 '61 hicroe indiscutible del desaflo al conectar
un jonrdn y dos" djbletes que Ilevaron al home cinco carreras.
Tubey de Olmoso ,hit del pitcher dieron el triunfo a Pto. Rico
C- RACAS, f0brr( 24. United4 HABANA (CUBA)
Co, .nd i V. C. H. OA. E.
-" be -,1 A C, '.-, ., 5 2 4 4a it
rob, 510440'" .. ,~t:
"'0 2 4 17 1100
...... .. .....3 2 it:: ,, 5 1
men, 4 2 0 1 0 0
130 1 0 0 0 0
doOleeI, a3 30 f 0 3.50
;-,1.. ,,, 410000
.. .. 07ersI0 1 3 0 3 3 07 0
.e .. tdando 0a0 .utIC ..0 0-
it .,a peirdio T ttl 8 9as 10 27 14 0
,:, [. r u arl, alo clJ,- MAGALLANES IVENEZUELAI

;. 'u0lo P. It,, u C7 H.0.0A0 00
1-r, o-",. m"ten turn-s at bate,., .1.H .I
le _',,oyes. ontetrnr. 2 0 3 0 0 2


r, o ooo ''no. e 3' il Ram,,2, I'04000 a
.As.l...-' l '. .330021
-!" ... xol ac t4 020 0 0 (

d.. .. 3. 3. '. '. : J 4 1 I 70 2


...'.... 3or ................3_?,,g 0 2 0
C, [' . t1d or 4 0 1 5ies0


.. . d l n nli,, ... ." 2.. 0 7 2 V 4 0
t 3.. 3,,3 I0iiei 1,(17'

d'it1'003c,, ., 0000005
A 4 1 "o3n330 sprno 0 2'
'2 ordPrLdc ne 0


lI.3.01lpHabanAyern'0l' Cobo 000 030 a13--
se n e 2o. eneuela Somi 001 000-71
d a ,,t11as ue enz iel prnnLn. enie Ise tr

dos 113t33s 0 o0 133 33 enealo .1 17- 3'2000r300im00ul0dnse Troooren.I 5.
r r331 e a11 ye : - Zord s 2. WOder'. Ay03o.
013000030 3por bhi y double' t.-' 3, 'orr' por ertl.. Grml,. Do.
Con 3iadetroit p 0hy '.,-- 1700er', 33Cba 00r0or0n0l213on-
"on .larnegondo rueinvs .... ... .-.. Lope,. b ..... ad2 P0ea0l0..
00 171(3 'oonubie oloays:( taulaaor'gern eo *GCa.
Maouo.,, doumu..n se ieebraranrs d 0obrera: Jorgensen Torres a Cabro-
doblesr uegos. P or la ( oafiana se v- ra. Quedados en bases : 0,abaa 0.
_1,- y 3Puebrt 3 Rico y des- Maoalloe, s 11. Struck outo: am2s1
f. 313 0 yAPanama. 2 Ayerso C.Carrasquelt2.t riscan2.
.'.-, C,7ba 1g303 h- Ac Br .B...e ar pa hbnl.: Lemish 4, Ale,, 4,
a Panam3 1 y VenezuelaCco nlra Puer- Carrasquel 2. 011a0 ]Hits: 0 Lenlish
1. Me., 3 ro fiv22 i -, ,.is .
2 131b-. i F
Estado de lo% equolm Vb Pitcher o,.-. 4- %.e,"' r, c'.
CARACAS. 0fbr3 3 2473 U n3ld,- d irrotado' L emibh.
E32141 do C 3lubse n o 1II Idr e OGANO PUERTO RICO
del Carbel CARACAS. Ven. febeern 24 1(Uri-
Cedo- L.neandd e.dgrim forint dee-
_luG. A -. pu so do ,subs oi uir 3aW illiam1 Po -l
M-0o RI0 ... .0(33.11 100ing. Rubon G6.e7
i c ...3..1 do 0.0. g1,.....0 03.4 '.l.e
___________________16 de luolenIs 3202000 032330do--
,u derrota ra Panama con score d.
P~~~utrotcarreras por tre-:is. e.1
3301(3 Ripo Oboe do 'tide, l.1
O]"] if Ser ie del C. rihe, can Ires triun-
Eventos de hoy lYt0 dt.C.... e...ro. oe,
(E 0 infielder bnreua Bnb Thourmn
enntrbuv6 nuevr nealaveo
,d 1"u e 77n c ns eudo ct
Base Ball: drangular -n l primer inningcann
-Dnbjju~n, 1 Sld~u 'inCunscm aie"" bnrdn0
-3010 13003. 03l 0l $1113an 13 lEielding 0err3itn0 de Humberto
(r3 ca 1 3 c01 nando a la ArthUrd i en el lefth3 y old panameo mn-
nma y media de Isa lard e En 'dudlahlemncue contribuy6 .Is la erro.
e1 primeroluo-:'"M edior t. do 1u.equip .
R0t"2 ., "Cub"b cnelco- Pat Scn10 tleb30ry0an1 0 tin gra2n0Jue-
gundo4 u n,3 "Fc ontra go 0 or0 Paonani. 0enr3 eA 0d, 0e en un
'Progr00o". d(f lo 133.con 1R03 l G6.,, portir del
cuarta abto,l uando relev63 0apwell.
Jai lai:oui-n habit comenzd. par Puerto
--11run irn du naen el "lIN- ,- ",,,,lej pitcher cnnadnr.
ham,(3 4Mrld t-' 03 3("3par-' G dI t u. a "nreorint 603133.
t3druy3 dos, qulntela. cl2nen, 30((00 l( d( la 11Olrlgidode
.;,.do 0 so 3 pon 1 l Sc o 13003u3 batto do 00413-
--g eln I FrOn. o .1.1 Ala. a, 0a 0l (3'-ego f3 ` Ruen hasta el
I., y 30 de I -hr.r 1 d 331no1enn (3m.n1,343nd 0se
d-e 3pa0(3d3 y do, qu3n(e-11(3 4d1r1331 01 13pa I e 30330300
o0I03 Olmo ab,01 con double". oca' 3.
rl nfiy at catcher pero Ruibn G6-
CaboallHs (30 4m0030 oooito.1 300101 01033'
(o0n3 0a carrel del trinfo.
--Grn60 33rgr33 na10 en I1 h AnotLohin pn e qoto d-.o
dro..o de "Or1entalPail ,'. Pan.no 0 1 200 ro-3 7 3
: 0comenzandia0 s 2 3, 30 de Puerto Rico 210 D00 001-4 8 3
I oarde ,1Bateris Scantlebury y KeU0man;
I P-11l, Gdmez (4) y Lucas.
ElP'rii 0413e0 14ame-

A) \RIO DL 1 M R11 RIN %.-i,)noing(. 25 ti F-'rbrrr) lie 1951I


" ra'da.. I)


SE CORE ESTATARDE EL HANDI(:AP CALLE VEINTITRES EN El-HIPO)ROMO


Estima Hugh Casey que d puede 7 Pist6n supe"h

actuar todavia en el Big Show .,a Salsamendi I

Reubi ermrso de Eadr Mann parn negpoaorr an rntirato con tual IEl n,trioaaer, de(idi, (on air ,
qurer conpunto de lam Grander if gas Si no di Ia falls se ret. a ,29 iguiles Pita jtiga -o "

rari del deporne Err i remporida uhlna ganr 10 l perdni 4 rn el lurno i-Ioar. Detaula-
a Par CARL LUNDQUIST, de In U. P. V
JACKSON'VILLEIl ur
I j "" l 0 -i a. 1641- ai~..
T en n is a.. .. . . a. .. t t .....
Par Luis Moacno a a. ,. -.a-, i ,
..a ..aa ....ir .........a o a .a a .,P ,i. n~ N. .l .. .n ..... ....... .....paa..
LBr OH.. r.' at-II.1.6, n h. It .
nero a ap s Htre T, , 1 a -,. a,'" I
*Ld CJun e. to. ae Ia
aMrauli p acl o r..e. 111a -,. ,, _- -, k er, 1 3,'
H.pr~a et t .r.a. .. e ra GI a-.--,: ,, a .... ... ... .. i,::
Clan allleS ar ro e.5a.. erl a Ia. n. r c,
Eli a~ d a .'.,a Ir Ii

pnl n l da de CA rr. .5. S 1a .. ,. ..1 -a 'e.-. l,,, 14. -
nal Pair-nrat Plarao; Iigrare e. .% i a r-p ., ~I 16'. -
Sar a ii- SrI I : NJ
,.1c~ael'. l ,,er,. n9.au r .. ,, l, 1-."E h. o,, l ,,,, ,'.
'ra"r I- Hi I e. Par Ia A I., irn i
CUITLn P1r t e rn.d ~ ."ro A Is Or
...... ...... 4........r .,Is .. is i..L :. 2."A A . f' I.:-;/;. s,,' F ro tl :1" A l P:;, -1
Lue..a peelael. ar' VT-n a s tel.l-a I rac-- i
Cn eqidr a llsaderl Crme r a b -'- I a r3 I a
Hlnlaraae ana a i .aud r a I,' a a J. aad
-lda ir. a~r-n a Par.te niaraa ar.rr titit aiaf aatauI. a

Lr e, r er, I a,-r, p,,ti pC. I, ae...

555n hi Fcrille--la .. c,- aa- -. 1 .. a;
-nmrne.aarar.ialae n~aC, -ro..d. ahns.
P et a I... ..... ,E- D ganar Il Iradicio nal handicap Grito de BaIe layer a d G.a.............. .........
aeneiae a qlle l I. ,al r.;,, ,', a l e Iit,, r ... 1 ,
. . . .. . .. .. ..... .D I : r' ,r C. o "t a. r'.:mreendnrnelnllllr rne a Aiu e,l ell .l aP
da nre aa. ar.. I. r1, .;,pad, .- a ,,t," ,.,' r. ,il, L' a: t;a, air.-,..r .a.. e. e, tpa Ire. pets r e l a a d a finPl as aa a'.-
Sam a.1 PAat Papa. Prern It'o r0 I


I]lldnaanrl TtaaP.ellntal~aMur -. -tG rI~i.'zrlal&. IItarr,.,, :, r, ., ... .l.-alla'r ,,:-pe abtnetapraaanpada]paaLarcta iu Iv- -:;"u. rt.i!x...
Si.adrorna a I iiab Ic ,ir "" .,JE, l, h ua i ,
fer-rd. l0 lc. aneb.d rat.... ... ,, nrl; J.;:. pan ,acer ,,rra ,
baOi na- e lie pnrnasr .....d Pe .... . . ...a
nin ast nl r ralet.a Per Trlir r .o, nc. ntel. Atlanta .e afi paFade P I
Fastiz~ler hc-ol de dos grand ei a de ore W anee r e ra p e m rery pane,
Arentlas edadtslaa linden ao dl t Ia s rrr I Ln
rnloltoEaeobarx Jrp. olernta o Per- Whttloowpatt" Ida aper- tar-dr, enaatrr at raoaa l- cr at airao ac la Paraa
per It roaoana. a t ee a n noo a reg raon a dirbrateam irrmoa ro Ya a Par ara ", PEDRO ii LA ( H H n!1A I
tiranu nlrn ealem r asa ln Cr a e I Jr ama a.. V
iiaga ton atrfie"neo r ad a oa ar- v ae p aPa6 pa r W e c"'
11.1o 7 5lanl .. I Nm,0- .. ..d.. .... ", ...euro er., "
Pultsff i r Ai Be rAgn 1e ln6 Un e ejen~pb,, eboi a;flda I~ is tai e Lo .... dat'l v. '.oc "t P... .. .. .. . 'tnrarrrdes. n deton iras de a n Q c far hI.aa d ,r t
p~ drrl -'.:h- .. ..... 1, 1-' 1. If 'u "rber proxtldo unu confict It. : '
darf e pr oa aar p. ar-.m Ia prr IP pai torratI q t arar
prti lie yaH- .rpn ...a .. e an IS: M OrnT O R arRT 'e a i ao i r ia-a aa-ra- S
,ato. n tuey ganrlq a e ax r r ata aIII aun .!en el, Ata t rt fin ,, d ' .
4~~~Lima dhs~r~e
rettaaixpuarasardn a.an-Eri- - -a n rC rartar pa.
Pat rtr Mopat ,tne d n ... o a ao, a- a r era i manager yo ten., Jrp I .
t leflns Pedrdiss y lo6 A an- lere eeta a rir d h
itne Suo p Sartlo tar-p Wnittodwn n uer maro pra r r -die cer at -- o -- .o I i .
hn h to ron l a oln rourt Sal prae u oatytea lot p O dpi Eoua ..tt I .o ga -r r .Ll,
peHiraltana. riodtmn Frs an-a Fodot.% dias MOOR MART en.CORP.il r' .,D:i
rrnlo alartiia r eImotoaon&earraeoap Ies. todarta-r ca~ait-
a ip naai6nr Pfpn Artlarp. p. rsan e llow in 0an to re ,0e,0r'e ,' -p 'v r sil U6 y .., tu hra er Is sa e
p n Hbera px St Irparpeptr a Pnpe Pr, P ..i g M "i
PeaAlno e nol a- potun,, Ftrepia r o f ar N, dr nn -- r eu 0 1 a1ar- Cr-u- ratld appraes PE ROD-ipe gand a r, Carelre. a ni e Sr i tao -,tar-i... .. i. ., 1, i. tt, d tl l, s com pla e e anunci r
copn Oadd Is a rlb s roo t J Ig .ol 'a. nIp Aj;tpi .-5i -an 1. ne o n. -l u '' -A I Iueitn a ran Clrx s in pes moreull no at to ra n ra ep ar 1,i, Bta I ., a
E6 =Ofagl ara toxnec cInsrll sovl ..6 ux3 nt .1c.0, ,, l,.,-.,,'.. ,b,- .... ...1 ,,oe F,, -,,C~an sou a ,: 7see

"rdapaedader-raarrey roapanprtipoy elsarilopadtpa fiat, Chiago Is que a sN, designed
1rlldr ndrrarrd~r r Apvanom .on PSar. Cliar te pea Jnpprii itos-nca


It1o : Ma rv S e Sto. it elie g il Otr.pe pl fI
g atldns de m nd I. ~ xe. Santa, YP n INc o e e'a nnl e ba l~ n a r ',da .. .. r e.. ...i. d e heU ON,. ,, tAI, v ,bntieto Pirtdon r -r er a Frn Vis HlI. Pop. prn.tratr. - .' por ma u, .... ..a
P:11. e ysm fes z C. c~ Lui es 6 r sao. ,Ju .~j ,t ,- to .. .. ... a., I .) o e n.,.
an l, o matchrlp ra tmetr i yaadrr. VErrcrrnr tiaiman a u erteut c I I
osefn Pleda ye g L o6 V111 gaall r uI is,- as .....t u,1,j rI H ... 1.. a
HnenrrnyI Hua yman at Ni 6t. irna i a --,.
n dtm_... CORPORATION C....
N H alen St vars nta .. .Ps!_c I. nt
m a s usadas La ;; distribuidores

rc pa a UI ,- aueues.ne H y ";...-- - -1- sp, - -, ex usivos

Si d1 e l dndaselas a r Arra re ild- 5x va a.a 6x appar a0.i r 1. a 1 N aa
tinln IPeletaon tart aarFri-i epp r- iue -


com a n uevais pa r mat ... ..... .-, .. ,,. 1 --,
; , ,ta de los6HoyDe.,l0hr
paca diners. La Coma- Lim estd en el mis- e o-- I pa la
ma central de 10 Habana. Infant 604 frenI'll- I .r I........, n tI,-
on~~ ~ ~ a.;). le utd. itrcrrn IoilmFet. jua - Fl-1 atam ados-:on 1


tea Ia calle Zanja ... ....... .a;.....pa. p~a ..a..... .
do,. -r,,, rI a,, ,is, .. Jr ..... -, r It
-Ido, a... o0 a.........a.......- M OTORES DIESEL
RESULTADO DE LAS CARR'ERAS CELEBRADAS AYER .........rape..ar.....apr.a.i..
a, r ca an i. Ira r ,r'.d. "j II,, , e, ,', Ia," ',, I, ',, er el
"Irat. iah o. Ic Iei-I Ilit aena. SA -aa a lc al NDI I -r e ,- ,- . 3 1' 1.

ilhta a-I aflit~l fll i1i1Ii .tri r31 le I l aa r a a a -a. .- c ... .

paa,~ i ,,m, a,, a ri tSS er mapa aa a.. raz. Pao Ir. ai. ra p parotsp.par- rap.. ir ... a.ea 414-L
-,,..,.,~rc ca' ..... r a.ca.,,.- -.- a.a- aia':: ac. a ', I Ira' a -' :1 3' ... . .
aas rim seono cam. lTm .7b I-- ce -i
-.Te c - -- -.T-a -,o v u l..c, .- -- .-.,-i. 1. T .- .. ... .
car.-: ,, a-alo -. ....
zapv/ d 1 e j i 6n tos ias ,, i p 11 .| ; qu 1 eI 1, 1 I Ja! ea deG m -o- en-,p,. o, on1 co i s (
ImA P=n Is, aasnPar anlh $0.5.. o o. par--.-b-
pIir LCflr d ia erra Ia aaii a Lc-im Ia i t en i c1i e siet an v! Dam dr-- u -

r a.aam....r, ...... ... a. .. Hair .t...... ,, r.m.a........m 'ananarar '~pIraa a ,' c.. r." a .a ....... ..i ...a .. .
I-na al al Z anj al ednsaac a 0r, a51,.
nJ, ... .. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~Yo c, ... rtb ON ,u ez .; ,t ,,, A. tre a ....... n., ... .,C ,, ,,,,,aI ain 11-IeriI Ira ac i o a n-a r,,, ,,,.


31 eilp Leana. amoara I l II am i .'i, Trr l t nnanaaiii2to
0 D aI i a Pat.m a. a.Na.&U L EAR r oista FnA i- I.Ia a i RA Io SHAN DCAP
-- t kIgXkR~dlI~al UIIOC IDNIO "- OlNTAL PARK. HAVANA de


FIGa aRSa -a f Itia A 8-. a ra a rA a aTra .Aa 6- a a ll 1 a rm rrIa II. I .f.,- i t ,
ta- r ra iall ar an an iAr~ Oar 1 1 alI AS I I as, aix.,a orc
1't~ k .Ii .1 Ell s i ,- J .. 1-1 1-1 l lit,. 1. !: 1.: 1: ., .,


.1i anina I = I n. A Alol", it ir r-
314 .,;I a a a iracaa,, c. I a I r nA, ela cc a. j .. . s W.I

'Ot pflf';lrTltar- Ca1l r-r-'-- f- I. a ek ira "ada A I
~raan VlII.I.. l b"ae a.6 a r nr a l rta II a- a a-I a tiadmare a ara aarrr I I Alil, E -D.a.i
aalr ad raralar i Il.l,..T dr II Id rraeaandca IS0u-
--Ilu AeT&. NUENDA|O PAU an hIahT. 3,I cVANA Mirum him,]I,arr aTn H A- -- dWe I.,- ado Waiae Rage aupe ai aNa
ual: P Tn Ia -ta. a I dIaII ra. I-ri ., a aTU ",IK's" anaallaad. ITV a I .n 2 C as IO Rue son de 'O"' $ ,
N. aaR..ra4 a. 2 All I Noaa aria a a --K.na II i -. ,. -o 'p"eoa Lo N
..aan Ie~aiSW I."_ jea..o ollaA 5
SNEra An PAn RK i .a. anVAN Parolad =a 3 ra ORENl PRK AVN
Ai KI- N I.i RACEpr- cl-li I-. YA81 1 .1e r I .... ir.i. a
$ ; ,1 1 7 7 61 I N o r w e i =b l l 1, 3 A (1 l"
A.] &I I dph ..k I.. 1 i 11 11 I a 1 1 } I Il ll l 1 'aI Asa 11' 1 1I J H d u It .
as-1i ;:l.vI I :III tO tI' I l mi = 11N I. IN IN- J 1 P .. d.1 .siet de .I ...e ni,a.. do E o o i s l ~ c n m c
lit 11`9k Il i 1. 0rJ telst. a ll 6 (24) ,~e ..ao I I 1 ,. -11 1 I ...At-I|i ,L-I- l rPqey d ~ n c ml e o u i na
I *Sl~ptll~~lifll' 1 I II III' II1 I~i E1 NI I ,xi,tot-1HIS Ia. 'o AjiO I T ..""'1 1 . .S lJI.r. .I. .
ICll. 1 1 1 ; I Fl i.$lM l '11xa o.A i a RN, thr~ll asI VI 4 4, 1; 1 ... I' ....i jl.r I. I n d s 1
"tI S[| a isLA t. loi a l l*L g NI. I A, ,, .' _1 7 '., L..


SELECCIONES
d SALVATOR --
.K N)i~ l l xt 1\i10 1: UI I %,I NIA i1 I ,t- ,1 1 '1 ... ..

I .NI (\! ,KI\ t \l:l*** \ V 1 111 I N01 It"
I:\Iiii:z1 :NiL f \ It %aM1t-pp
,Ic i d-. ; ,In1 ,cr1. .. n th ..


I I- I rI\ at- al ( cIci"I tll.It \\ ?' i ( A..I NNi % It 1 x 11 .l -
a ,:\ h141
iI Nx [' \ R( \ i tii :% MI 1(1i \-. i 1
,',,. u ',,,. '* ,m ,' r. ,, a l' ,. ,," -5 ,

/so(, i c)~ lt a osI


* -Motores industrials esta-
cionarios DIESEL y motors
marines DIESEL desde 25
hbasia 175 H. P.
*k Plants Electricas DIESEL
.desde 15 hasta I100 Kw.


Para enlrego inmedialo y
con el servicoi de. -


MARINA Y VAPOR a. TEL U.UA2J a HABANA


Deporles


Pigina 20 DIARIO DE LA MARINA.-Domingo. 25 de Febrero de 1951 DepqortesPELEARA WILLIE PEP CON CARLOS CHAVEZ EL PROXIMO DIA 5 DE MARZO


Se hacengestiones para traer el

team de Bradley, campeon de EU

Ebjoolol enoo odot aInboo 000p.'0000uOCubillbooyNiorooda dobo o -iai
va en lo der de Sosa, /atora. Se 'ttat de los campeone, de
ihoasket del puoad, o.o o ,0All-Stars.0senior a La Floridao
Por oNMANINto GUZMAN
i i tt 00d0u ,o0

0000 1100 u0 I, 00 Lo do,
AtooouoI ooiooobl O qIJP1oho
r~n dr ejh m Lntl.- LIzdt { tis luenn o,1 .L a t de ,
odd ooole o ,,\tto kgt, ,d [\ ,it oodoo 0 eoe om r:,
-W, I 00 00010 doloquop


0000 oloo di0,0000I-
L, 0 '7. d e v, h t :nn* eo o ,l d e -O, u M r p r s edo dod
.,.( l n t. q l e } @ t .1 tn'-dh!oeoMoo'o do
bobo. oooo ooooe ooooeoloo', ooooduuaooooootoooond oolee -


t, -htY o o-dodoo do u00000 de l q p.
: ,' (, ;, r ctn ts, 11- 11'' ,d ~ s.d
Wl I:', I, "z. e o,~ a m I _i ,Im I .1
t',t~l:,"X,/'l~t r ... I-. d- ,ZI rien .....
I,, ,-Lt nOel ;pI. I.,
I. 1 -, -,)t a.a 1 i- i, n 1 0 F V,'dl L dt~. Id e n i .
"oa ,r e t o d i I' 'l nlh, fi t p Po ., ..
10,oYao,.hba00 ooto
lo ooood oolo.. 'o'o0'0 0a 0o0'oeo6 de o
lie d,:e I-d q Ie : ien0t10 l aono a de reo ,
mr,, rh, n,, Yin I Arerhl, 31,o- In I& Flordaie-d e deft. ,

0d "I000,00 ..obt 'Ooo totoqdo In ele ooo" d
q,-0 'L-0I0en- r, 0toooolto do po1... .l .-
h, b k b h t, ,. , .-. . .. .

t. A l b oo.t ouliuo dodd 00:0. 0 o pob ,0- l o doootao to otpooo bo t.t oo-oo
......: uen do, oopnnotoo do 0 ,00 eod. t u .toogooo quo 0.r 0 000dood poon e o
0000 .... 00 000 oell- I 1o 00 t o r p odroo,,-b.ol.- oo iol bolenoeodoo seto a h1eoo de aele ebo
11:.CILdo- In 00 Oi o,., $A[ Io. 0I f 0.0_ ... ooov despu s ue t pnahaboho'oquiouto
It .o.... d I. l -o..... oo ob'o pd o t de oo 0,0 1J0 '0 ,,-,.o.1, i1o ood
F 000n0r," PopoboSorosa. oC'oo, dol fooroidable ohow de los ounao vuolla per La Hoabana hboyoquo
I l., Inr ooooompoiroo P-oo o Too'n odo, dotic oHlrlom" dest.,Ir oabrr nuntono pos de espero En p a
N o,_ .1" n peIop, pI 0 0000 00000, oo d nool oolo ooo oos Aooooo qu cor o eoooon ooinooo debon
v' ., onin1 1_ idiL~In$a l 000000 loooooopodoo lon oodorolr.enotca-osobreoo mbos par.
toa 9-, 1.,, 1 n L q In do al ooD d", O oo odolonq1 q -


oetdlenoeo o ta oroomtuoioht-heavyweotht. oambiat Kolpes con Jimmy Bo -
olebradapor aobos oo 0New York. Mooro oano por knock-out,ocuando
,do...oh 1oooo ooohno.o..o.oi.do .p.


. '-- L o Loscenotuoso quoo &
r ] W Inviorte en P1eOIL
.presentn, pesoi

i 9 y motoroy se m-
foCmW 8ol omeue
a illsa f Ei sO G ow s tp01


DESDE MARZO 1? AL 18. TODAS


PATIOCINADAS PO

TdI I" ode. .hshb~~av :: ;= I
SKrn uchach-r, KroOr
*I 0. I... ,.nad .. ea. do Roller Derby 3
n0_ 00 o. p i o rCfo 0 o ,la_"stT. o. . g


Los nifios y nifias menores de 13 atos en-
trarAn gratis presentando en la puerta del
Stadium una etiqueta del porno de 1 lb.
de Kresto, o dos de los pomos de media lb.INSCRIBASE PARA COMPETIR

* Los quo dosoen come.


uano p0a 3 firt dobon Inscribirso gratis
3 no ias mano n ao o s" 5 on oH Polco. do los Dipor-

naraOmutonactimuorle do Ptineos),
3CateOf rPala on dies h6bilos do 9 a. m.
_ Do* 9 0 126 pOS, aI p. m.
IIDo 1 3 a 16 oneS.

.MaY ae a ado1. Los prictica. oficlalis --

la_ a.soran supervisodas par

M ,. do 15cAls 3 gacosch amoricpnos.

U0


III


Sera formidable el program de

boxeo professional del miercoles

Adeoo del combate estelar a 10 rounds entire el cubanooDitgo So-
s0 0 el ":atopeor, munobal Sandy Saddler, [a carteoeraWri cor-
piemeooada con un bount entire Lino Garcia y Basilio Garca i
boo .'O~h~oliO...a 00 ,quaoo.lo 0n Buenos0va0ien0oot
0a0 000r00 o,'O,0ese 0 factibleto bron- Si nos dej0dramos Ilevar por el op-
dr Cr to nuo es ooloque ho. 00i0s0o general cre0riamoso sn dud
Voo 00 0trt0 eron el Palaclo de tos alguna en la voctorila d Diego Sosa,
D'eoroeo 0el0 p0Xlm, orcolos 28 de peroo convene recordoar qu000 opt-
, ,0rr0en0e 00 00000 003ar site activi- nente no 0s "n boeodnor ohotquooa
.braeo 00 0.0presi t,' bo...odo'predtd ] ol un puoltota de "so menos nom
'oeo ato1.1ElT.o Pe Vdro.on-brodoi, porquoe se trata o ioo da menos
--0r.a0 oo d oroo dotooooodeo de todo que de un doble campedn sundial,
.oaor. oton oooml,-,o,.oeool paso, eatdooc.|oe un atleta que no reconoce Contra-
0or 5r, Peatoo :-,aogtgl ponerolato-o r r'a 0n a' donoioone plums y unio'r
sar. p-r.. ,Far-.ae. at eonoratar a light weight. Pecoaimnto0e e0te ult1
or. doe00 0oO 00.00ar00 OampOone 000 titulo qulodo sa0 doscutodo en la
00bOOOes oO~..o-oosf:o elT.1 chl-opleadelmoles. Sadodler parece
fIrs -r3 Sa 3jes Esl el primer diapuesto a ponerlo en tuego ye lioro-
t1-',.,,1 e p-o.lstn de motor San Pedro, ooinstanca deoD00:
mo 0ieo,, t- 000.0 0 en 000nuestra0 go Saoi 0sgue trabatondo pars que osi
Wepltoal.' r ae 0-r .. 1 ernpefio sec
1E000000 opoo program
Fei reirJ -o lat. ,,;,omoterll con/ uremos insistr una vez ats enx
r. QJ 'n-A honoooos quo oa poioodoebSaddler y Diego So.
oroqueoHsi odeseen puodlan regosar
otempranoo bout ogardes.qo Yt heaqu
el programs complete dol dlo 2t: Aro
-.,a a-c,. .- o.ft-oDiego$o.- mando Herrera Contra x Fei TTorres.
.. a, I t,. -rd: -fe en una aci Humberto Castell contra Luis Diaz, 1
r -"Ioa.o .' 1o"rabin quo AAlfoononPoodo contray zarno Pouan.
bo.ashoGarciaoContraoLus Garcia.Y
e.;-, ebar,- .. :unhdigno DiegooSosa contra Sandy Saddler, do-
c,.- .,: .i .,-,if ampon campe ampbnun feathery juniorP
.t.oghro o.oC'e l noeboLighotteight.
-Jd.. C_ r' 'ahzando su Lino Garcia estL invict,
.r.... r . no ooono, Et...peEebdr..ubanunoo.Gar-
z6I~.- a c-. codiclon. oo onCn.,quoaonbotooo otwoooootoo 00
'eotonobloo p000 doo oUnoopolo, quo contra Oooolot Gaoooaooeonouoot-rooino
ot souoobrea odo de eI victo trash cmco combats Contra ad-
tomo, Un conocido second profetodooversaroos magniflcos. De modo que el
Iosoguente:o Este Diego Sosa habeo uchacho expondro este omvuctoofren-
oer grande entire Jos grande cuando tea un aoojr que dio aodia.sefral.
He Ileno de amor o oproo y quiere hoa-. ro notables progress, como Basolio
cer una proeza. Yo tengo puesta to o Garcia. que tonbin ha troo lunado on
doa m fe en olo.esperando queopiuonibltItm.saporooonessoobre el ring.o t
ortonntleo 28 eono Ca e, o undo comaEsteo peloa 000r.000 amode dosegun-
un peleador cubano,.aiente y cora- doStaroRoutoeno emnumentolaoar:
judo. fu capaz de opacer lagorande- tel boxostoco del miorcoles, que pre-
za deo inconmensurable Sandy Sad- sentoro per0 prooero vexen Cubb.
dler", nIlogttiwo campeon del round,


Julito Cadenas y Jorge Miranda

empataron en la just de pieh6n

Arobos quedaron empatados a 20 pichones y hey por ]a maoana so
efecturoo el doesempate. Despuos se tirapi el Canmpeonato In-
ternational con trooeo del Presidente de la Rep6blica. Notos
Por PETER*


0000 d Lo Hb. .. .. ood
yer en el Club de Cazadores del
Cerococn un "entry:, de rescue
oeocopetaso El Chioo aJorgo Iran.
do, quo ho old.oid. oonaci6no de 0a.
Ltao tirsdo lonternicionaleo y Julito
Cadenas, el extraordlnarto torador
quo hasta hoera no habla podido e-.
e tooriss uoiao. tueron lox unicos quo
r. iaron ano scare cerrado: 20 de
20ry n 1. marian. d. hay desemp:-
t par etl troteo doque dons el Jo
fe de I tPolooa Nqclonta, general
Quorlno Urlo. Serota .o ocho, anteo
dCe tirarse el Campeonato Internacin.
nol que tendirlugar boy dom ngo.
o0.ndo par el tro co del Honrble
oeoor Presidente de olo Reptblica,
Dr Carlos Proo Socarrs
te final t odo ub..o reultd -
aoclonoo. Eltpr imero en hacer otoo
errado fut oMird. Y despu. Io
hbizo Cadenas, qulen tuvo qu au-
0entar pnrque le dteron lnotiotola de
o- 0 : ,. q .e ot. b . r 0 per.
vll ,. d.rar antes de p turnoa
i, iteji.- erie de cineo pi'ars,,a
Deo gro "oentry"0 no qeodbo de-
ouoo de o, w lquo uo qteodoo 0-
teooerolano, Huboer, c0n utince de
quince. Pero y toirar sutt6imooro.-
po0 do olhbiooes, deJo oecapor el tpo
lere yy t00i01n rrd oel qutoto, ter-
rinoado con Is.
Eon etas ocompet ptncpd, adeio e,
dlcute el trofeot donado Gpa Julito
Cadeno parts oeams integroodos por
cinco hombres de cado bando. Es un
trofeo queosel ene'disutendo des-
do o afio de 1949 quo lo ganaron Ins
nkees. Pero come el aforio pasado
fut obnido p oI -delt patloo.resul-
0 p que esto oemoaptdosou.na pal
"perf ipita", ypar.1 p en, doo.t Oao
loa cubonos to enen ua voentja de
once plotillos como ooe advertolr en
oI reoultado do Io que hioieronoomo
boaorupos en las tirades de ayer.
Cade a ....b.... ..2
Miranda ..2
A Hornondeo 00000000.. 1t
Dr R. Dial .. .. .. .... II.
o0 M. Casto..... 14
Teas7m kee 2.'

C Ra'y . . . .
Boyd 00.. ,*... 19
Huber .. .. .. .. .. .. ... I,
Rorde .. .. .00 ..00 0 0 14
N eillle. .. . . . 13

En etso tirade de layer, comaoenwto-
do. too doepthdn, hubo oouboooao de
eOOoPetaOO 00 0sa0 ooeti0, oomo asu-
cdo hao sitopor aronoloo mejo-
resooubaotadoo, lo quo pruebo a ooM o
pich6. I.:empresganan po~r reg a-g,-
n eplloores. .aio lteJoreso
oas que mis estin en tiro.
Ett. vez Oropooo, 00un. e00010 do
"bnoboohookmker n oto nooaodo dol
"betting" sal6 poto a chlomeneo per-
ouooocogd un grup0 do oiooo Otrs-
doore quo to eo. st .o $270.000 y s :.
menootunoo"loeentr o en el dinero, y
eseo ut el doctor Antonio Rodrliguez
Diaz, quo terrain6 en seoundo luoar.
opar&eoo aeno mpafiodo deJosotMI-
roo Cuervo. Carl Ray. eoronel Po-
hto Cruo, Boyd y ALfredito Hernon.
doo Louto.
La bolas del segundo lugar no ml-
nd 0000ms de $3.90, to quo quiero
deork que hizoun"noooclo Itoioitlco.
Lao otoo del prometr ugaroso'.ot no
te de Is ouboota.d 000 a total. do e 2
tue t e Io repartiern comoe hermanos
Julito Codenosoy JdTde Miranda. Y
Iba 2fftfueron par& -16. fue "co ara-
ran ass "copetado Cecltbo P r0z
Alf..oo que.tlOtdmuy blenooope
de set uno de Ios nuevooo0000, Andosoo
artoole Steiohart. Fatty Garcia p
Com 0 un dedtolo de to quo dlitrees
maoh rrhb, roenames quo dectr que Is

Vuelve al cuadrilitoro el
ex casnpe6n Willie Pep
NEW ORLtANSo, tebrero 24. (AP).
E10 xc.ompo6n mundid1l toetherweight
Wlliet Pep, d Hartford y Carlos
Chivtoo de Loo Angelos, Califotiao 0
enfren0ari000 nel d o 5 de mro o en un
encuentro a diez asal tos.
Pep, quo perod16 a corona d .e lam 22
Ilbros el posado septoembre frente a
SandyoSaddler apo oero en New 0Or.
leans por segundo ." tEn 1943 obru-
.. 0--.00 0 0por dcouotoin.ohbr


oooopoti quo ooA ,0r. ,e ndo boofuO
0 do JuliM, Codoo Ot. $125 0 p....
do que en estas competenolasnoo ho-
bi. podido g.n., uo porest
Hoy ter-,nr I.,c-pe;.neI.
Io. otr.tiradao do plodo o to dio-
tlnoio doe 25 metros Se esppraunc
"entry" ounomayor que el de nyer.


Hardy L.SizIt


Din.c,0 Ttcoica do t. "HAVANA
AUTOMOBILE SCHOOL': ,'odu.do
do I. Uni.. idold d0 Y.lo, Eto.do, Unl.
do 1, >n t*.oiO dJ "Educcl on y Enl-.
noilndo d Conductoroe do Autom6vilo-
I.o" ("Ddvt. Educoion ood TOliogW"'
y uooo dol tlbro "MANEJE USTEO"'.


"H0mos preferido CHEVROLET" eon
DOBLE CONTROL para el aprendi-
zaje do nuestros alumnos, porque
CHEVROLET ha denmostrado en la
prActica mayor economia, mtds fa-
cilidad en et manejo, mayor du-
racion y po.rque, ademas, CHEVROLET
es el autontdvil quo nunca piarde
su valor!" ,-.-L---


HAVANA AUTOMOBILE SCHOOL
Morro 60, La Habana. Tercora y 10, Vedadl
General G6moz 214, ComagilUey.
Trocha y Paralso, Santiago do Cuba.

MIEMBRO DR LA ASOCIACION NATIONAL
DI ISCUELAS D0- AUIOMOVILISMO.
---*-**-----------0----**-


F I R M 0 GAVILAN
PARA PELEAR CON
EUGENE HAIRSTQON

NUEVA YORK, febrero 24.(APi.-
Eugene Hairston, de New York, y Kid
Gaviltn, de La Habana, Cuba, acepta-
ron tos contratos pax& un encuentro a
diez a.altos que se celebrari el dia 30
de marzo en el Madison Square Gar-
den, con un pemar mimo de 155 1-
k peoar de do 1Gaviin conti nttoarh
clao ehowlnailnparasobtoener el c.'
Iwo welterweight que obandodo Ray
Sugar Robison.


Gavilin Ci arlo

en marzo d je z

Verdadero alboroz ha cauado en
el finaiosmo boxtico cr lo lot a noti-
cla de, que Gavno Kid, nuestroi t.
imo dolo, cosloficado contelmime.
rt unooPara l12eonqulsto del ct mpo-
ato undia l welter weight, pteleor
Sel Palacio de loo Deporto conotra
eloamercanoo Tommy iarlo el di
10 del prdximo o. de morzo. Defod.
qua Gavolin Kid oe situ6e e"l o tlo-
nos superiores del pugoiromo m.unodi-
sdo o fud posbe verlo qu en dos oca.
stones, coincndiendo en rtbas oloor-
tunioades con el disfrute do sa uvan
calono doPascual. Endos dos oica n-
peleas brindades per el Bela tey-
.no ante sum eompatriotan tu=e.n e
ritaedootn en el Goan Stadium de oI'
Habana. logrondoose marcas do oooon-
din doupoeroer oe t queohl p onr a
toncesoeolstian. Pooo ato otulo orio
Goaihn, bruaodo pr t. tInoouoo "
rabies ooprooso. quo teno oo io
Esado' Unidos ,o pudo ootobooo
Cuba o uaotme badnt d pot antoal,
iendo ahora quhe a dtoe htcerlo per
.n .eerie detcir on rtanc[ qu.f~
litaron Isfilrma de un nuavo comnbs-
o- c tr t .. dtficil y fuerte Tommy
U. deeoe. 4d lotde

Al firmarlo pars oto Peleto en 4
Habapa, el manager Fernando Baodo
ha expreoado su deoeo proofndo de
quo las entrados smee onftlatdoo al
mod bAo precio poo1bte paro que to.
dos to. totnfoi c,-banoos poudvn
dir al Paotolo de nos Deporteo y tant-
men yetimulen con sum ep]fauosis a
Xren Tdoto de nuestra potrio que o lo-
re mso que nunca neeesitn o de ots
respaldo oeplritualt parao toIno o ld-
bheo batallas que m e itovecna a]
doscutlr eot cmpeonato sundialtAt "
odoe vaocnte porRoay Sugar Robin-
Fono A tonoooonnestoo deseoo do ob.
do em muy probable quo ot prced o do
In entradoogrado no oxeodo do
peo 0e00r.te centavos.oumamento omd-
doce po- el alto cooto dot.delpoorTo,
vpo, to Icaidodad de ot pelo q0a en
lo. Estadoo Unidoo produnirtt not&-
ble recaudacitin.
Eo toahbinro poapolto d t 1.Dire-
,6n General do Deoortes poneroa Is
vents cunt0 0anlteo 's entrsalaodo i
darhten I l _ciidades mlosI..fanitkeoa,
Tan pronto tongamoo n. oo nottciacon-
reteono"tsenttdo toI&lintormsoaomo o
inmediatamente o nueotrom lot tootoo


i .
DI.ARIO DE L% M IIIINA.-Dmui,..;.-, 25'Idc Fcircro de 1951


Pamina 21


- ESTABLECIO DON M JEN NEV RECORD MLNDIAL PARA LAS DOS MILLS
ESTABLECIO DON McJEN N IEVO) RECORD MUNDIAL PARA LAS DOS MILLAS


Sobraron goles para uno N otro

team, pero falt6 el [uen juego

Esie es el comonoaroo dc Pedro T'mecoo. en la *H-I)0a Olcoal del Lu'
t. cca, do Madood. con oelaclon al encuenIto jugadu en Chamar
tin ontre loi equipo. oeprcsentativpe Eppaoa y Suloa
PROGRAM BALOMPEDICO 'URA HOY, DOMINGO


llooer a o lcn Zopooo toAir .etooio

anS. Ioj.0i0c I.r el M. t er,''- cclcpro.-re Its et4.jfr .I ,ilv % Es. t
CI .0 OinC net OCO; PMo eoo en
to. b-c.9.. 0
d ).O al &,,o,.iteul r- le 'I Efl u La .ei,
de0....ro. .oLoeff m out, s'.4'. alere
0. .n. do3,,-..


c.d n&u r.,del mbt e ueet it
Pit e, fra er.~, 3.~ ez m s a
dt eorn. It- .le Cr O,-ee e.or e.enle cltir a1e,:, sne-a t, bol-Dr.
Is n I~r".c irs,',al y ,- 'e.- e c,.i e r,-da.
.1 n I ..ti B ader f.t,e m Fe Moi, .rn
ti a~l in que i i r.a l-row :.- ,,.
Qel. e t ir ..o Bil tl.. rl l.,,.l
Ce s I "tt, e l crmr |.L it1 -i
at. U Mn i .radel iI
CO F, Cl.ocCo .

F. CO uOC 0 0a0a.),o j el i. r ', 00ii l
wra& rCor.1 enic.,r,W lae0 t r -11
viin pitt, rn eo al: tn,',i o,
MOCHr, en jo.a(graoneef e..a] al nl li d1-1lno Telp.. d
I~l eair v d n r, Jre, c f, io
WLoeuisl. e]IntcideR.


porma u knock-ow C~~o ut
C% o n o 1 0o trCe a Mrl-,n ...- e .e -.
d" ooeo o'aro' Oto ecootr de "on
Ime., do P=,d o ier

;d ntad. dl a er LoAqoc cl 1 7a--tLmooo" o..oo ro hoottdO
.Louis va mrcao ia-

elpordorknock Muten


^oo,, oooo..o Mr.oo ... 00 .., 01
,S.N FR' ANCI'SCO f.,r:;,.. ,
UL 0 0 Cr . .0 0 a .. 'O1 0 0v0.', '
C. oau parC l Itie ttr l ol0 C i to ".- o Ceoo.e
do C Mco0 en 0000 .0 r Ci t .o-o -,oc I .c
an 0l00n, c t0-.-!0 I CO O l ce d0 o it. i.


ConClO elo en d 1 tad Cel. 1 t 00 ,00
MI O Q-A, ."s Voilonulo.o .o I
Lold ooooood.00011 pooO
f.C n 1 orsooC noro 19A0 to 0 c,
Wa~i dllo co o miiidcie out o ojoluo
.oooo.00Ct.,ola -1MN1o
boa i Or. E CO- 3lC, 000 o roeo t i-do
C 0 .1000 000oa ci ooMl-o.
Hi, ~ co re.i.- owa -do to
od qa od .1 :oiasouoala do Pa
Son rCoda. rbdci0l00 Woiloera
Cilouri..o. tloocol acc~
0000000 to eaaiaobo ,,oO. -coo it
.noi n'..o ,,oood. cr.1, .

el Itorr'dori Don iec"cn
00000 tal-O lo rO 00' 00.2 Cd' .
ooodoz o W 000Dar.o d .e r coo '.0
10,o us leC I 0, 00e o [a o.'In o. CA i s
Elirtform0 0et00o eI0 l i
come.. oooo.0 1 1,il t o.,'.rnn-i
do6 M..'aco 000000 d00 000.00 d00u
gas. co l 0 2 0 c 00 O o(o 0

CC. odA& CO a el6490 a d


raoy dOiobt o ar lbscir0(00,00 e,-
exportalooiaerenov, yrootarf-
ijotaorlo queEosaarquo,0 iere1 m


ptendlontreror en el eundo timpo.
Con su00 C for moa demedo Caar


.desput eldeneansr yquandorequip-
_i.. o,.:n rviod muh.oq 5n enu iis.'o o. d vo a v'ru e n 0 0 00i ` a 'f'u
-me ,d ardes en.ol e000o0e toire

I00," espoolao enoola do e 00( Coieio
1..oroil" d orro0 ot 3-d7olo0os taordesqe hubies0 puoa nesta l
3.0A- 35chaouayor nuo-o. y oooieo
r oolvo 000actoistoo, delterren
0~ -o11rcloiloo d elorv


trio,,n5 doddo ocndir oo. t. or 000
cazt
esopeoo a 0 (0 0000(00. sorprendi0
Coda ei pubnico lo decpdn do qer
oivoeqooeodae en el oetuoardoodes-
pu 4. del descanso, oycuand otoi be-
!;ado con ena cunocnc lz seusucora-
god --w,00 anunoo(OieooI ortn


triteo 00005n0e000en ap0elir,,
tned a delanluera, unqd e ,,I adedos 000los p0ses, de bido vi estoen
0r00n0 nv Iol resoulabor 0md0dos
000000 -,,.,, ", h -
ca p ll: ( :,-,i:.1 dlos, p" rend16a a_,l

0 e-ol i.cot ]a.eo ,,o..,-. :,- h
M.. . 0.d..o. eo' .o 1 a'] l. ,-
porie.'ooo.'.. .00. 00. 0. r
tO ;: ,o oc sCo 0l0z.y......... .(.0.


dooloodto de ('.0000, 06.. 00 0.1 ,
dene o 0'.urn ,00 .- ,',. n.. .
tinter lo -dd o o oo -,..-.-, r, .
Co 00I 00 (xa. aoel id r.1 p ai -

lador, p ero -,,,I r.-ro1,- o. Ido

!.'r me.er m ome o, nr11
ide s1in d LU.desa lguna 11t.rs Pcon1e
P-a'1013111ra.e iltjren I ntes l ..
son. Eatas tropq.,os quer.onieej e
Medar dparsu 7tr'n. ptms
un terrenoeaySecae ter
xtru-1ani de ecenr dne m
que~w ponr toa- l mrne eneI ..
de or ., dese 'ri. r nta l.. ..,.
ger' dpojrqu lcnebr ;l-
otre c. m u xc.nt :..,.:
bdor pero ~Junoa sig s ol" -,,,,,,-.
mayr crae "- retere:-?, L. ,c t,
medal ,pare n fl trol od. l "l, a: ,gue g l,- e ..i1.. -, etc.:e [r ..... ..-,
Ir~ M g tsf'l" -'q;"
I hl' ,' r im,.,I an".'D .t Yh


SU AUTOMOVIL

cami6n

u 6mnibus

Opraciones r6pidas
Absoluta merva
STriga solo l o propiedad

0IM 119 l Ml. I I i I qk, 1 1,1.2 1 *rIIt 0k, I
N|$ NI-1 195, Iaw 205, low@rt0 V P Vedede
1'..


Uft'.odose-nan0, -oolaodoooodeoIs00 1.0.do 0.0000000000 I. formoe
al joven lanzador Ken Johnsoi


h. Suwycr empiro ra psicolviog von see plychers Lo dljo quo dlod1e
ci indicado 0000 doupor o h puesto d e Curt Simmots. oyPeode
rooli..r Inoo misoa quo Cucl e, dooer rd cC manager do lee Phillies
Pert LEO H. PETERSEtoiFotoPRENSA UNIDA
CSoeti',Ta-t0a." t'... ," .-ettoelespe i
alrU '.. Knj'onov n la"" :! 1* :"""!"" n l ado6queteqi ,-::;''", ''(i:: .ranK enta Johnson-e O
Too pro tic ome alo 00ar0elr 000to odelCu too eotirob as y' en
Ourcildoreportoa scampode 0.0 i, . 00. ,. 0, ,' ,3, ,.
.Par00LE(O H.oPEdcl SE, d l0 ooA N
CL1 It oFotA 000( 10.6 el 000'
a sl d ld.. n Kte-.-- n, .- F -,"' l, -' '


00n000 d oPde coi Cuerz aa -1-1 . .. .o0 0 ',y
0,, 0 -,- ., ho .go.aoodd. ]
III -c, ...' .. ., ay. . i- c'ro d ..I.
I.,' Phi]--,-,I,,, ,, .. ,,I,,ad
d~t. d .,is or.dola.dopor.lo
I,." 1,- ,:,,:, -. ,',, ,J- ., Johnson eunot:116 su palabra. El
c..i,-e, I-- I ,,,-.. .- ,..,.- ,,, al bate era Start Musial John-u 0000 0 0, I ooo,, oo o,, oe ienoj0,too

-."F" team ", exr-, L ",.. ':' i- .
'" r:.' I' ',' ede ,a- rues.1 o- lanzadores Una bola y ;e,
000 prometedvor otos. tower decroos q00 000iaen 000 tas fuerleit to
no estC ui ando eolaoen temple a d ot h o atraaa do.
tamtbino est utioJzando lo Inarjtmdt ociendo 00que aetuoo 00m00 potehers
de lo libros de recordsey00u0 (0 de prbetooia entree us 00d000 .a.oo
hal co.o..mlento de lh shbilododecs abridoo... CEsoo ]c .. 0000 0 o' I....
d Johnson. trol y 0estoy se0ur de que o o v ue

el ,, w ., -,i i ,. ,, ., ,, 1l n c o
70000: 000000- ,- (0 00. Car ,naes o .0. 0.0 00... ..CO.'..r. 0-- 001


:,. i',._ ,,r. r-: Expectacion por" ver a
I. '. r. ,. .0. 0 0' vo oo .oo ,- 0 -0 .. 0. 00 .~ o

Ot.o..., ..... 0 0 ,( o o I0. 00p'ili 0la000. 0'thano,
do1.' 07% " O~l: ''''q 0 00~ fU."I 0 r. '''' .. 0000 ". -

m ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ f I .,".l I".. I 1 .nde In, venezohamos.
e0t. oneo 01te 0Ip. o o Barton
dir.Cgeaeuldadoaente la poreparaoo
'.".'"y olra pare y falt6 buen de cinco cubainos cuyos tmejores hem.-
0. 0 .bres on c peso gallo Sergio Pev c l-
S'telera baomp dica ver de 18on es v el moedt ano C rlo lo
i ,-,,-:, es la sigui00ie: Go 0mez, de 19. Otros son Enrique La-
En Well,, In oilIt rbUampo .Armalda: A cles 2 demelas, de 17 aftos ecampe6n e~ntro-
"Vallerde LJuento" y"ud oitlFranceisco" americano mosc.; lplums lhilar in
"Vale d Lems':y "Sn Fancico"Vive de18 Iyel edrano Cristobal
S"Hispano". a las 3 y 45 minutes. H' neovr.Iddeioo,,21 o os.
A mbon encuentros de I serie eliml. M6xio presentatc od v resopuo 0 hs0as01,
na0oria del Compeonato de Amateurs ov sder ac oon o 0001000 too.
En,0 I d e IllJ1gsnorteao ero cnoslpoo a goe cogn ol.epar-
ielCan'onaontolonpanti ooA oo0 d c granchanelIdeo btenc r
I. .. man0na. oon c c o ,O toyo"Cen- oOrtun00 t
fro-de Orientaeild Infantir ; en se- _--
gundo tureo, que o odebrdi comenzar
Una hoorn.d,"t v o,"e dro', Clt... 0P p ti
oIodolopoore ara voo s (
En e Centro de Orentool6n Infa-l
Ilh A C'10 yo3O0 o A, 0"Godinez". y.. ..... ... 00 dv r o s 0000
El 0000p. de an ."Escuela Pooltk-
000a do Oriovcdo ItAgtO 00juv0enll0
000.too. do,,r-.. ,ocame oIameon.se-
I,,. : I e q -dM doctor Fl-I ll ase .stdn hacI-ndn pr1Pparati-I
... A ts d 0 ca0seo00aDrC o General
Encuzen ro alnisloso de '"', ."' ,,,I' .','',
del p o & esd In.. ',
Plae enoe y el Spezia preeoteCvicti 1 In. s ,
troters y nares tees. :.
MILAN, febrero 24. United)--El I uI[f e oao ai "asrs e
equipo argentdno Platense de balom- Ab.gcb" ra n. reIn,
pa6 c....t U.... erta....... lebrar Gilobbetraotersteinfornia deesedels Es-
ooooun doCot dncl ntaooo'rrsi o con-led. 00(0q~
(0000 .00ido d to tel. (0000000000 h coct deo too 000 .00


Eno ni utealloorecadd eldfio pasad.o Los Gino
bbetroters se ball per fecel nado
P n y Sp zi 000000.... toe.o -t........
Los uranos = JI ll' :'I;: 1.'. "'Ii:
ooo. lroo ~ooo i na loo.eF.1do 0000. AoSoiotroon-bgo o n


-. l,, :;.t-.o =.. ..,, .
61 ~ *d' Prer dr.le 6 d l~l .
ril oluypronto urgl 0 .0 col ooo Gl h o o o
1,ol N to obr len I- il' o- oI" r. t.
Loraono Y Ps 5t 'f- t ,rilld, r
1.'n -a-0o0u' do 0ornen H0nch 0.0 .0e-
puol I0brar dI d .ltrto' p -ndo 0
&eon, oun iI ~om don n .iorpoletln Pencotitod. 0 0n0 0'aris tod 0 ins pre0en-
klnel bo hy ml Woin11. ll tociones de los Globbetroters fueron
rionrdsU do In Nlmodorm I mlr lno complete udlds ada
nol iro y*ilt~tym l~ noche llre dpesnssinpo r
SPi. = 0 odlo`.. 0 nIn o 0 0entrar Dodo el vsto schedule que
00 u.0 9o Co ~ 0ooe.o u en~ o o .La dot o"o 0pos0bl0
nfto. e aot.oooooe ,,Ao ....... l....s que fe,
-ce. eXhibielon-d, per.E lo serao o. ib-
Para De.6rdin d*)N 0 il cinesvQ11 hail do roo' o., ",d'o
florsa UolSmmfo 5.20 tono doreoroitlo 0 ,
lo.


Scis equipos de las Mayores ya estAn vendiendo muchas entradas

bhrveland, Detroit, Chicago, Atldticos. Gigarites y Phillisra anuoacoc 00000ooo. . ..o d.,-nl o ..... '.l( o,, 0(. ,lO 0 ....... 0.. ..
: 1. 0 Uuo ,in 1 u 1 an.l e 1-1d 1.i e t-n Ie an.
que lan logra'o record envennacoooo a otdc.podoo. C dedroolee di 0. ..d, .ootd .a o0I0Is $6520g00
Braves los unieo tcon bajas en la vents per anticipado t,, .. n u,, ,' t
I,: t r vli. d, -ontrld , .1 ,, s t K d
0 ( 0' oYankee.
Poer CARL LUNDQUIST, de la PRENSA UNIDA .. ,r I'......... ... .... vt ...... to
i od1 1toor optta inu In, pi...Iano pdoad0La, [.a..u.,, 0lma0 0r .
S .1 ,,_, f ibrero 24 1 Unit dil ;, ,,a ,dr ;1nA i, ,s,ni u h l r'i p 85
. ... ,a nor,d w;,, ... .... ,,pa ,ad . :. ; e o', ... ', ,, .. .. o, ;, .. ...
.0n0 ttoova pi,, 000' 1.I tun, o. "I ( .000 n0 0 d( J2.",toO 00,- "ptn.ouo (r (a, 00.
* a d o boa" o no d o d '. o a rt e r ea fch e -, ," ' ,, . .. ... ,( 0 0l.. . .. ... ...... . .. n o el
.1. I en l (hisoriloao dr( doporteyco. (- 0 deres.0 0 o 1 n ,0 (,(0 tt( d 0, ,yA, 0 p( ,,r0 p0(e Oto.
( aodos los- demas t(0ea estaoreo00 poaodo p0 0 o 0,,0,0n 0 0 ,,t6, .00(0 k 0"o,-., ( 0 (,(,,en 00n l a (n 0 -
()to iguoltes o mOyo~res 000(0000 00(0(0. 0 0""' 00"00 0000, I 0... (0(d0""I110n0n0000....n 00
.Ielana poado, lerrooorodrtotto.too doelo 0.0 '0 .oooooo 00 000(0000 Oolt
, v denciad de queo I I (i ii to I00 toem p-o-o l o'o 000 (. 0 .ta I0 ". 'a a 1 con ;
to. recper'arse del -." "'0 '-', 0000ffroan0 t, ,,o o d to 00 t o, (00d0 ,1947 rp,"- oot1 (000000
to de hoer do. 000 0 '0. York0Gooa 0 000 a~on(s peoso a
r''edetoedaso a .0 0 "" un ade a o0( o to ((00 Ooo tE ptt o '0b 000 d 00 (00s1' oIo... o do (m
too nd los deo Co... oand r. 0 -0 ,.con-o ( ,0ad-0p /
,0,. Detrot. Chicago White So) '. 000,. o 1,i o 0 0 0 (
(0(000 del F1adelta. N "" i- ,- 0 (n la h to a d.(;, A EI t AA
I0item Y Ph (l(oall N1 -, .0 0 00 "
-,,'an oue sus 1entas per an t", pl- EI estuna que ere- de $500,000 e, rn mPA-, H- restadl- Preferenclas Grads.
,J han lo r ido tll records det,h.bran fecaudado r op eto d
,boo audo. oentooto':,000000 do Ootudoo e 0(,00 ,N2n0n060
(000000 doosoo o team (-- o D o.,, 0 [ tn to 0 a 0mb 000w 0 ( d t No a q o 2 00il 0 160 o 0 0(00
0" 0 0s--revelaron0 q.ue,(ius--n, ieo tooos pooooo to,.T too0
I 0muy0, e. de'er"rr,,nn 0. 2 46L1 (211 0 o60
demat delroto qudo last "1 0 2.o to l unon 017 t t a, 0 L CWot -Onl 17' -2 fil !25
i', ~ ~ ~ ~ ~ li I" i' n u le coe e rcl r 'I ,, r fn-3( 51 5 12S n 7 na

0,-in,' d-rd ,, ,, ,2 0 0 ( .030000 I
... Car le0 S0 0I"..." d 0Short,000 0 .. 0(0(
'Intl de entrad,5 po, -,-,, ,,6.
0000 do t~tdo 00 o-o 00 i too d O 10000 0-n (to noCoo'1 0(0.5
Los Braves ditch n que ,Il .. ,, ,,' b to enido"Ib ig, n 14) 1o
peenroo perot debolo de his toc af.o Le.n", haDLo to o deoooo 00(
00(00(00.000 00 j30 rprroto dot. q e 0n000In 0 00 ehot "(to -t5oo00Food00(0
oreo Or taoj o. 0,, s-. 0 0 '''olokt (0 adelanlooo aouI Ion0-00(00
0000R.keoordde14,-;--,,- ..los-..T-.,a.1o po adl nt r1o. 00000 01
ho000000000"00 00000 v otoeen- doooo--oo40000000 0' t o ui 201 15 0075


'-- ---- *^"^ ^^ ESCARPINES Y CALCETI- 1.S*l~l"'"-!'. ""-' GALOTIa \SI,
CACCAISAS OHR SF0AH
*I. d'l 1. -" 1., . ** * - . "* .- A;lon m lng-Dupnt
o~ ooD 5M lil oaaa i CHAQU^^ li iin IETAS DEPOTIVAS
e"Ila isa" M.8886.--. i De 7.50. rebaRados a $3 48 .
Co GALr AN pas 1 .G 1 W". GALIANO cas e sq
Mranos 01 0000 -A-D NEPTTC -CN-

iMci.sq. une do pp1 0QERSOS ESFOS
f.o i.. ..pr..i mr d
a principio do tempo, N ="a ,,o z1, NU z' leJ,do dt ra.:.n y mn1lr, T. ,'s ,1 1j.. :,1c v .& a s A


I1CA co p v no $090-0R QA1 q De A r b rr, lo Co ,-.

bp", manga ...... N _
En, colors enter a A 0 AJ'Is[//$1/|[.q
talGas. De 3.50. .$1.98 "l isln" ia . .. PSCO CACS0
G Aesq.. E UiJ NNA15EPUN.7 N 150

t tOCOA.MA.OH .P OPLIN,.7 $., ,o o.. .. oCHAQU oTAS DEPORTIVAS. o
-- "1. 1 ALZONF $ d n no Decrash, gabardine y celonis

Mse pilano W a s .depopin a sS, M, L Y Extra.
es-e primerUS 5- ModelCA sPdF dos .otoes De $6.50

liquida006n pre-ve0an0 De $0.90 Reb rradas a
en islIR" ..... ... . .. . . Rebaiad as'"l a i s a$ 2 9 5O1 1 C S

CAXlTIKTIATLxTIC AI s l 61, U [ -
DAtl^ .rx. I $I W &I..ii i i1" AUANO I-6q
NI. I)." GALIANO 1J i.1 N -'7 II" T ICA.. P Il
CIAU ITAI ,,FLXX,,. Di riNo *. m
.ANOA A 0 ..... qlN 1 GAUAN0 .... ..NR MTDN
IT.. PIJAMAS DE POP IN.$2.7)1 PANUELOS. BLANC OS s8.d.
,? .... .... .. .. ....
r ,,,,SA S oESCARPINF.S d. R.y6n. 45 et,. opnsld ~o


650 v..-
r Y \ s/r9 ,e
., 9 fA = Ja."o ''ni""*
-^ ^ .. """
13'42
~ ~ ~ S a ".:


^",">*.'l~'n"T.l'1.*'ASK'o";' Wflson Brothers-
-NO0 00 0 K ---importados- 0
65
TRAJES DE FRESCOLANA L ANLD
Calart$: blace, mcgro, mirr6nt,
1, CoIcoo.Iots. ooa0, Oq, ri06,,
En blInc0 y colors. 0rCliti 0 9001 .
Tallas desurtidas. r $.


~$18.95

r, AND *000..' NEPTUNO
g..o:. d.d, 0A GWi 'ALONES DE GABARBIC
Se lanes. Mas de ocho colo-
S"e.O. ..erntes.oo Tallo s 28 1 44.
c1-o al O \ to, rebajados a $4.98. a.
op .ALIANO casi esq. a
CAMISAS Do r/oo.l 17o NO. Telofono A08886.
das, mani 'T.\l% y ^N .-.o .T.
tejido de 'ra*'. A___________ O "A T.
k. Mll. -. 1.1-. OAIA~t.-- ^ -~.1 =.-. o r.. ...,
S, M, L y Eo 'C0 "obW" A
jadas a $3.98. -- 50
NO asioesqu Do ,
Teltbon M-81L A HAES IMPORrAD0--
Boo --s_',o 0000
Nio!aM.D 2.m! "a aj a^ii-- ^ e~ W le = crba'a da
-No. m ...tNPTUNO. Tedifono:
A I"A--E L 0 I IMPHRMEABLCS
oses "Ideo"D e0 I Zelan-Dupont y
0.39."ine s ". (e 0 'fa ]]as 36, 38 y 42.
iados a $3A. "I
ai esq.oa CFP3 90 NO casi esq.oa
M-8886. ltfono M-8886.
cPRRO VESTIR, OH: PC
-- I* tejid6. -En gran
.C......l.o Alonoo on-
1200 _o coO ey decolor,
Do$0550, re0
0 oo"I o. o."t. GA-
0000 0 Iioei0O )" i L a NEPTUNO.
-o': ...,...... 00Q 0 goba.indoO 0000
i~euooo 0000000 D ....-.-u-..PLIN 53.79

PULLoOVFJS IMPOR 0oII0.I~o~~.0000
p de was mejores marc.CA -CETI
eionales. De 2.00, rebajao 3lcoodatados
$0.98. "C1.o l.", GALIAN( W IU"Ibajados
e C.' a' TIrNO. Tolde UW6sVAo I -- ia;0"0 GALIANO.
4-88m. ."- .og M-88aN.EPTUNO Tetono


Rebijados i

98 cts.GAUANO.......... NEPTUNO

PANTALONES

de frescolana
En ml do 12 coloooo.
TilA.. '28 l 44.

De $8.50
Rebojados a

$5.95

GAL"IAUC.,.aNTUNOA -


GA ANO c0 .. .-. EPTL NO
E n ropioe De portis.
$5.95DESORS$39


GAI-MO.

IBlAILtu us EL lAT, Iafat"A.--uoInllgo, "Z) 0ie PeCrero de 1951


El Gobierno comunista y la lglesia El moment diplomtico espafiol E x p i 1 s a d os

Cat61ica e n C lhecoslovaquia MPprENRIQUEIAZ---ETG aa de China los
A.DRID, Flcbrer. IExcluslt cll idn In -mpre amiga que une cdolhe-
Par F ..Cralli, S-.1 .'Pari'-Prea --almahata-m lferpcoppon el brubhe andinoodo a in e r t ic a it o s
do aaerdo tornado po-lae ONU Quito. Es an efeco, Ecuadaor, cUan
toposlol pa ol.I DIA RIO D E LA M A R IN A .n ..194 .a .aoit.... co P .po t as Pa.-x ho bteado oa odr1ado elepv o r a oi te : -- --
______________________ Psi-aslnrlIPdiplmiahtiaodoote ora cts d mo o aosdoopoe s
a-- a~~i -, Popm.s ptieanda do OMadoid aohis 16n1 dilponnhttoe opI-td ld, plop. Logrreen lor's s
I,- 11, I- Id _. 1.td ... .di.. .li....M.drtd vi .... ao ro iron los. rajas su
"t, a .- .. l "s nsros, ya sab le- suar re a las olras dopce na oneto
A- ~ 1'- t- Ib, r ,,e. ,, " oop he doastrhdo pon oanamerlcal l os ebahn dor paqlo Sa prop)oslto de elihnisarlos
,rpoosco...l oheol a biraneIirpla dnolo s n io ppmern do Nor uemIa. ESu: tedo n alpt e- See -___ .
e.., de lsl6deo on 'od d e pao 1oolp ah.. o Daodemsoa HosdurarosCoo-
paaalp e, rilil~dadlp.1 ppl ndoa ton P ia l Pleo.Vaer HONG KONG. Gohooso 20. (API -
... ,.. L.a...aperl a gun dola bpaf aooeau e lded q0aqued enlo sdtaRic otao, s ElSalvador.oVenehuel de aI- r hcaoen ta b a p a
t d, I-Il, da lap ciesuast cos e pOhaslpeoplo, p'a. ea1i o etogpos- aapin h r, Chi. Ar oor Cdtawucileo aia so q ueda p na ohs oloaers canote ,
, ,a e a Iu a os an t- de ipc', uonaldoo deract;o loaicaGuatemla oCeuaho Uronel; ied a na oppp npep treChas.c t i.s.. o o -
.1nsir du ,,radi .i ell Dl o deae ldsica.antaeo- P Cr leA do A ridc aa n I= i de dIn hisrlal.oaeop oor o p0e0qu ese0
,,~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~~~~e de ]it ,. mndlp,,,, rIl [yqe s "regundos..... ... .,, .. o, o'quaalsvneo liao ole oe esxyd u O nmmne.veaas t
Pa I. .lgap-. la I r ti c t d s a' oea derdo epaol ae ntopo aphids dooe l aobses dpa o olede do te pilpda a-p ue oauta edoad.
... -.t....t-de-seI I aaaaS a l aoeexo-a *Prei .am -. p a. yer Ia ro lte- I arto loss a pe oIgaooerra.derBstrl bto Ndam deran os olo osa eoapno u .
,, ... ort a qL'E c IP s a-ocm......`41.use0roddeo hant ou nita loItal ipot dytateold tela dou s ola rngrana lontrado Chloeunl01dond
.. .. .. ,alvcandas ./ .- .- to lastamentolan de o- httredoo d eap o d o eou tu do d rols rannetroaool potan edonH-ao
Y 4uE ]as aepda-aa *, l,-'oa lost--neotrpdogtooa enedyaotu.eastdo- oo o mun paheiooo doo
I~t i -a ,. u',, tu, --- ,- '- a I aiap a ,ld ,a pa as -prptoop "o-o pap soplo gtamenos moprto dos uastoodel ac do Ode taONU do es ssrp uenp p oeo iadn pa e paum-
,,,, d.t ,,:', e ,la ,, ,f i 'Ce c e sit . e. ,.j.oltco nml ta- --l d r qu asd ee a lUn_ ro sca dsim n du ala cas r omdeldo
I.d ,a-apdalp phapaola-ao. ., d. ... adao.,prp ai d oaaoe p ar a sianso-e 0 en'1 E el sam otdi o Ce-oriental O mo pp app aloolop d do

.. . a. --, a i, a- pap ,I aeor a P rap o 'po rp 'u a-aprP06 vengan Iptosppoa opgoad a o don todosoeetenare hqhteonpal mareou ecto
. . .- - - -, i 5-a voacdnrs dotass- al m eo es do lahneed os 01 sots oadt- en ospanpoapopoerolp t pouhes to e
,,, ~ ~ ~ ~ cri cl. Fp -toe .. c .. I= ". ,=~'y n urmse a rnead usa e lBs an n.sol ibtadio pr ln do ron silr d ce
'~ d', -'-. o a- lorotp Ey ptos 1000ayel opos oboabedouea uuauaorunoroItle.n
t a -Ic .m I.. -'"iImp" PO 00 o gsop- opal h aeo ala pp p ad pr me ae l tad te s u Pleacdo
--... -e lbar ar r o ae-r- jueiogoo s lo- psrrl doep o doqul e dra o eltel s e oa s a ot 0

.. ........ -, .. .... ..... ... ......- - -- pal', ia..... t.. .. ... en ospla- -o da..... aleI 00 d... r. Is oer~tdpl poopado die... pas .hor d e 2do 0
'aU Pa" -pp aaago e ol s to taod la baeso e PoGuacstu l oa- o hes ppanoedoscomsun oIa sslm e-a
..eraloarda ologa- do isro doooHr a o op ahean h pe a onaolosaod ro
ye pagsars o p-ueaSapco pe dorac ly1etd roeo hea Todayqlueaado o-andmie sedesp done-
I t pppo eootsO so g o iea dodshope aaen psan t onyeloohea

.too..0...0-.. . .Ius ............ illnor s sdel d o Is poloops b aa d .. s oa...
a r, Odao lod a ori r osda r e x oo. i eomonred oldh. p


S F p0 meI 10 .,lK m mItt-- amI oerno dora e0u0 r o -hP n a aap raon eo ha s6 o--n-
'C.,tIs1 to1 Rope- Es. o saelot e ro O I eral m an tap "a "e olas "aes too -
NU to y degaza to agam di~n congardtia contvaries a a yr a e10 m rc
, .. ,, , -. l o" a d sing- to ayxse guo.pr df ender i-dOd s eanP ha a -a padoes homn do elictrsd
y. 9 1, ,emos on''n.. .opoe.ptold e iR"s s ..l... ..e-'-Tana nteardoea p erd 01 do mirdiloldesIO -
.... -,I'., .lll Y tolhr d--.elood r, ", psealt- raorp C hl rpa p he o idoas
I 'a i .d -loe"," ., ., r Iadr ea ted e p Exe 1svd0 r s-rensr ,P" L' c ntdonlandedeoSoo rt-


... ... ,,))(,r, a. t..,, ,u n.rol . ..... -.', .- ,-,r~s laqu dMlrllont pe- dEao L ealpo oo Asegurdol Modt'rdc hi ueaa osa rle 00000 Lpoder.
. e. -lod eohatrmin o de- da dlare o oot. ,e t Ca a Mull._asa epo par
le .., ,, .. ., ,Pl,, o- --5 e ador p do or e pi s ale y sio neo nidn'A
.ap.. n,l- d001-aaplrserrs- "adon plran-eao dsopdedoas ncoL aot es dOqeox oea hroiso dtaois -
,,.,n .h..edOGOt a- poas o,. .eoalaamaopsyradotodnea-de uea o, pdo Chls g d ercano ogr abIratee-
Lastdo na as cnca trc ex a lidasiospa no a padso shre ap o lao d,000.
Eo3edoe UopdCtorolea i iiloolpc000aertopayoo sI pe- OPP(oPiPPPO


Is", n teivaoa ganto gee aon u0lr parde so ed drtdoe C haJaoald Iache mosp oodro-


e.. .do...oipoolos as- h t-edoid.. .-toheeoo1051."'-sdlraIaeaaDyoaEoMP51COlApa --a-
I Iee or rotEseso l oaraola.lded Po.el .e oopse-ao.n cle Couo ar uaoe pod .L os apaaho
pttl o ~rd~o dr d isropaap ldal it.0h' as ChI a tno M aae p-Pa et -


,d . .- r ". h t" 1 dea p ePa6 paarpe eao-ut' a0re Ns- qu 1 ddo Pt Ga- -

pret d ase ed nsandosppreadr
6a .,,, .. .d.." epu odo ,l ra oaya M Nt O e C Ns TRua Cdo s c Onev a 00ab -oI oa lpo do aaa o rPhodsem' ..a.
..... .....o,__. ..pap....itda.polpo. ', C inrYppn a ol .-
ro.. ..- -" paria ette daoodo e0lo drpr ontor3. por...rddoh.ddepa
c. l dos ., enla e oooron' aPeuaDopars naordel 0000 do ldadod heap mrape da edsi
v o -'= :o, : ; ,!, .. . . .... .. / o b .do r ...I d, 1 I o g .. .... ... d .... .. .......fend. ..... I tn.. o.... . .
pt-ii a 0000 roe pepo 000 dp........e n arn...d..h.-..... .... .a-d.oP.a.o.dao.....o/'.r o.-.La rta oar i de o a l eost iiao bd. .
I.s... en Esn o e e 05- s poaniles20 d a odnPdo tohaiue a. p arro p ara oapYapuspa iI s.-
re" P.. ". ., . b t epContactante.tp. pl. orc dtrr i
-odies no ..do In.P.. . .d........"-.o..a.a..na annda d u o sa t a.ar an
ISr-:ls.dodoMIotdooo r oh r a o pa hina Mroptso of,
.Cool...re...Ca..d.'00nl.o..-. .a.,,r,, .-,," 'r enrde tC IA EN B EVE ENEU E -

i .- haro p irlo r do prtsaoesote srdc ola pOao dOr eAP- a-p L houm anoa e apa-.p
iotnt, V r __e ,, , F . .. g oosIp m I -a d l a pitad l ad NE N C O N T R'CIO a sx an t xd e, o m u ,, s ,- .. .., ," n
Los oIr..'.paea.p deo.stadodt.r.. -.. CARACA he .....diG2loden Pd- hopp," n defldnsalaarlr.eld.....
', t de I l~i s sac'd as rP sosv prInet e l do d as elopd toplte tienela se quaado. nrlo Is ipip" ppp" PPPr aaf'paiapd.o ltepud ,
p pad o herslo srdeq e los paloe rproe- pee oa Copodao n oo h [i-t
r.o., o o. mososreu.. be d...lo I o P rs do dd "o oaaloe ... ..Ib...... ..

N,, ........1t e poped)a tIUDA...-..Mrehiore o arts....d rr ea s .io
I..o d e ooorovsoass- oaca, d ..... condulr ary fineceIIes do ]ato' l
d oalsaepaor .1do 060_______________el ___________o
1A.. .. . .. . .. . .. . .. . . . .. .. a . .. E. . .m 1eu"i o e.l d h ..la& d I isi rmp dacinl es pr I .c P L a r ,e ch chs. l I -Wz i i y
P a. eIrda.s droll.oso el ,he,|0,m ojaisooexpulsion tsnr var sTos.s7.. ss
ap5.00t',aaIIt.ssla oo rtiald-notACON ENEZLAN 000on -. -- -ln....o f P oemd lo.e d 'u do,& collectsn p rpa-n or
"I"".. -It, -n. Pa s p to aeso anded do to 0 CAedtpA aPr a- o -ne e pro- d .....a..o
o... .-I' a-pa- pa-pp P a oi aer........ Mdaaad... ..... .. ....edor a y s dq.. o. od.. a atraa.... duc t pa- .... ... P -.naer d d o .n l n a rad aIjndoar
P ,. r ........... ,,, pd ema'r I dplro a olo, ar Is ae t uel d S se t M r p are a dCoate.Ca -i pllo s e nt nue -paa p o r Ia n, p,,pad -. ,
aIl a- a e dp ro d o t dplootdP :c e~do a oo p lI. oeh -ppla p ist Cruc i npa opi ctdo V dpp oal ap e~- t fo ntPI 1 iP aI.


.Iep d .o osodo sot ds r oeotI dor nmerIoo CasteEl halo e n epoioCo dstra i don n- Aapu r or nhapersoa Plno
.-.l..r-.o.d.d.do...o...rer.o....o..s.. ...t-......C.oppmpoJ..ot.... ........0...... ..00-... ... ldat a. C e l- -
-.. ....I... r'j of. cln e aonU. Lselsres aue lo que micuna elede cr p"sntar' " Idnr,,;...
.. .1 :.. . 1 C,'v 1 d e- i on a e los h e'bian retlr.ad o ue eni a r ezn !"i ar- G u ay ana d e apod III d r e ac ro l- a ,G I


', pI IseInPIn -0 d Pa I IareCarrolln
p,,'' 1" d- do d seg sc n entr do 000- eoadado pogorla. El plap rap aepG P Dce-I
P51Pa-pp a-a .1 IF ,amd e a be e~saPl saoP Ira orelt o asld o- op a tdo tao otode o~ les p00 a le 0 p a ro o l -
baoh o po oalr "ose a sp op vvee n Id- opraps dol paro oorto ydo ,ido oe0- tahos pp-palrozgripplo -ill -
SA pr lp oadoaoosenposeeodtoodo idpapt hp Ir P P
pa- lle, (PenOp -do a5O r' dOP PO o laI- ordiblst 00p o p na o plon s oo do pp a p lo pop d orIaI
PP IIIPa~lsr.P po i eppj oor)m o ep000ldo T.alo Mdt s apoolpo oametepppace ealearsepa on o- aasr, o tir i Up-a -Ie

cIs udoadeldsde ,`~te GN .Lsp~olso.prarnI.gA o or parololV doNIsUELpAi dLA .
aohebsoreaohtprIsdo pelsses oteo- OaRe d A edZAaOtDE A d oeRra-r
tep v laoslpoartIstatooca. leelootrt toolda do leoreloroao C
-- ppopPP-egorl. oseleosodetihatedo rE2ca, ot- oode ooshoosprpsdhor
rdldaasa *0 do loast eo Ise. so--sroetocaeo.,.c


I I I I II, '.'; ,, P" t',fo,--(p

.. .. . . ,,. -,,. ,, e, ,,. m -w fluir
"opPa-,Gldpdao
1t--P a, 1p-odetenls od

P .- P----- -P- -P


Np- so

a- .a a ......- a.. .na pd p p ra
',' ," .' ''.,' a p a I, ,, P, ,p,.spa-radicroe
',' t' )' vl eubrim en demnni-
laI-llr -lapr P., ndcmel ln~
p -1a- CiPP Pi P G O tInI1I p -
b P,,rppppa- p ip a dueh-o p adI I bs sl-
i %'ll NltSTO D1 Dc E o~tMINAR i, i ',d", 1 '

ao,,pf-pa-do opppoha apador. o
-tpppppoppp opd p-,pplp y el I a p d
.. .J- W.cl~ e ,= re -ardd r1aa a aro ad
1,,,, .-1gr.ant.a ai, p di, W d
P aod. it., firtto d ppp al p. s.. la. o bobip- l rvidale odo loo
a- ,P ias do al- a I pp,- ,so dapphsutdps paostao pa-
g'. r.. o a ipa r,,p (Pal p 'p ,,o ....p V apaoldidaoP Pe pids pdhi .l...
;, AI s ILola dpsan" ca p- El aeerdote on puede desepapl-
1.. t JSlin~) I .".-i app=, pptldod auep ds- Is igle
> I ) ni. I .. i .- ,ue q etnir tin c Ircu 0 eu.
a-.. orizrun copacuroso do
11 n f tvnr A .. . . ,,, sln,, ra en una sln a
g r ". O': .... .1".', . v ,e enrohibe niun In, m,13
t,,,al ,an ,i,,lo"p,,ph... spa Islaodu
aw-0sr dad culturaIol

h o .. .......... .... ..... r


oP ncpsorhls, -.oiorphrvd Oo bes lnelose 00-
SP ,5 t, -,ithr vd d, trr .ontro-


Wi p-p-p P 0 0 o gn- -
dalhllnasa-Id p -
T lun it, .,~letn a elI


.,')~~~~~ ~ ~~ p .. u ,,,t, ,b.,, I-- .' i,; Dnlt vin Ieta Iob, sesi6n dec
CII,,, be oad o r dhgis- Indi-
a-. pI p ,(, at l p M, ,, dIs1- enP ltr naclo-
,,!,z!r o.da d iru j sqtol
,, ii -u ,., a Jehuu a ...h
I nt l. II purd, e p r,.,.. re 0ls e e e td
rP~l~l, ampe~i .';.-. i |1. ... .. e~pqtud, 1. 191,11. ca


,'rl24e111 H,, ,,, 1.

','~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~~~j ....)d.,'',.... ",,'.t .,"d ,rn,, I:;
,,Jc ,,,,. ),..ouv, -n
. ..on 1',i1.., 1
..... d1,11h-d.jah,1. pro.


paganda comunlsa puede actuar sin tal de 535 parroqulas, 300 se lls.
caeitdpor, oatida potdrr todoo lo n par opatonessis nplrroco; de 3DI
oqae ncontraban vacantes.bs, p yasodemaps


moesdounec^f~o do5 Gob 000 0 Gld555S0 dldor, os telooooopoebt es, qoa e
ledsottle poreEstados tot t~ros eroo podelVlpars.coeaor e

Preope de l ni ln n cta olcelGb o ei no aencontraban ensano ejo

Inactividadtriitic.f da Inst r n d< l POdica.ionuers la ur a
e11 atl. S ioSn embargo, e lr6ginmen comunis-
....." .l" ."np..00 pt Peb o eo I
rarqu y ent del Gloiniao. a~cme- V, nrlentae bl6na -f '.to
a de onolitdar su o prppo doml- iIose' r pras aentdtlra o poal-
alo medtante o Ssfvor del clero no ntea do slgponos osoedotsolets-leapol-
ho oodtdo oatoo lareentIasleo patl 00n printer lugar part Is tU-
duiabledesolluones qua le ha in- tIspa-oea y mi tard e psa ol Cn-rla.
flipldt 1to l tirap. do be pcasto totali- mento y ol p-, .-.- o. .aboan de
ada ldelSACerdotes. Lo fbsisado ormarseo y P ,- o-1 IT, l a Ir-
de note propltto del nuevotposoeodgteosncrat do acerdpotem 00a Asom tea
oe vi6otdede lood prioeros ditoppr t Naglonsieloyioooi Gooerpo
doso que manifestobao deoarrostrsr- Irin o nmmmoaoeoboateon -
a-es a I e svdo politics. t lo plane os de depoinoa y per-
Hebido c scor qu debmiE apCheco- so ecuelo o t Ilesia Se vts ii, por
loSap dooeb ueai. circunptanciasto tpto Gobleppo boloteraigo uho-

1 oaui. debidoo el clno 13 e C-u ll*
hiototoeor]eotelpar elguno opmoem-r- tp l lsu soboan defenoa de eto
bIos det lero luvieronnco lpass- nL cedott robeldesaosuo stsp-
do une portion notable e ld ride 1. 1ro oWosnolonendo, ca que es a1 ol
blict do le Isnsin. Un movimsientto eonreSeo horbo mezelarsen
salud abe que tepndiaa opertar deo, psc, Innumeraooblr pueropn1as
rdos.T s dspde dllo 19t5 n onoo a br d rMi8, cd..d o o osp do.se
oarieodadoltoicotoas essIo one lso- ipp ,ooeaopPr
itoe' siprbbo pto.o1helpCdl de!s dste lOttie esd Std: pero alto

O. do sado t hebbo dto- boobe a00 i p.dtd 1>" 0al0ma 0 o ped .
rarquia yentre Ioan MW 511ce-[ Al ni I demrn ob spspodlseedr
aa..dot Y p delpu de 191o comedy et- do mode u tres lsa eerdop vhs oe -
00rdarltmonsefdor Boran no una node ron afectaspoap0r las cenduras eelo-
lft cAcin al Pueblaochscolovao deloeI isticas, Grande fui al escfindn!o
rde agastoeo d1948,tses phabi dc mhecho ot olparmedidae is optsooodI
cutldo eltoot Itobseboo desonddatus ileoa Eoedatribuyera derecot da
ruioat probiia e lemsotslamegndose a, eontradlel6n con Jos de la Repdbll-
ra poptroplsopa psrtto del c l opob'oo Irmando qubsno me quarto per-
on copromso, n vir~d dl Co ltUlrmle nlidatquera "Inaparieneia dir
primer los religloos, y mpa torde croaro Pn old dentro del Estndo "
rap doa odoiheo s pospoo sacerdotep 0e
o padoa dano be paureaseerl oliio, doe- reabo burddoar yeb mla-fe
cn d e ie. ann son politicorBe-a ne Ia Fanorcnr
plazd' olcoa pco pr sglars 1 Iglesla cat6l1ca. debe reconocer
an 0 bepsde haltmthos TaofBlos -hto- tanmbdn las institucconesa urpdppa,
ba contra ]a costumbre exlstenitis n soyas o otnotmlne e
e o pain odoet aparticipecdto n del cle- rcho canos- hleo par ella cod lfls ndo
bo o n l v lda politics. Tram lan triO o0P r consigu ente1, p Eoopte d no pl o dia
op00Gltp aoquaoa Iglesioopozono Y
tes experiencias de los dltimos aflo-ronere tosucgarn yaozetc
ppoos s o co ot- sdoptrad su Pspropodaimb
terooole do todos.So Ordinorto,
ohoopoaasseoe del 0 oovao.Iaetsteor-o jfuto eoa lrpa e alded ls st opo-Pl
1eeaisdoloio nos riemhrele tode una simple socledad deportiva.
chftoIova eI4 ccorddel 18 dorns, reordare no se-podd/a negar an ninguna for-
do 1047 msmor oodii, aedooldpreoordoer moa sO' plepgs-cotoop
Slot scerdotro el 00mon 135 dHl C6- He o So Ogloela.
digo do Dereohs Coadnico, qpt LA conduoto del episcopado cat6rt-
spescribe ol ooouano solootolo 00nno podia set consoderada una %,o-
oatedpt.ocsrotordeotendors odoi.lacionode, tolderechoospoliticos Ka-
.uad1snauorzeltin de In Santarantizadoit tambidn at saeerdlole pot
Sede, dondeop etrotooro rAge di- Ito Constttpoimp p0 ua eCots. al p.-
cho orohibhcton, smentros que pan lomaro p loetado eclesilsicao, pu-ode a-t-
dopi, Igageo oroneceritait Ps 00- opmr librementeodoborop y renon-
torizacs6n del pronioOrdonario y Issls lar a ctertosderechos.
del Ordnprslo del territortoan en L
ran orA ouso deo evoloondvigotor dLentemente del hecho delosb l
000 Gutpoeato deaoevosentvior lruorcdue hdrcui6 que unooidelits
op ts conference episcopal del 9g osto Ppoiapoll poJ.,cphP-
de febrero de 1948 e lontmeda e& cle- ssrdoteeooupasdbdos Joph Pit-
ro a foms fical pulic sindojhar, habia conseguido et permlso
rppe fsors oftobel p pdblto, stioe Ibo, bent aossgpte oPdoel
recorapdau tso tardeo on n o'confe- nado moton. ooaolsarzobms-ptdo
,c dl~opsPrae d pornhe cargoodel Mini
.... .del,4 de ........... ,don. o'tart $ ia 'a
pa sme aeord6 ponerlt taeohfnla tnots do.Hsad edhPe, or ulopoP-
..p....pto del mintotro Ceploa. o r. n .con be OP drtoset. woo-
i qoo o hlzo par sdlo do o pgoapr Is Jegorquao or
pap %to.OOPPP d praodi oeInlsb'. op
-dcartsdelp 0 dal apss o- palepmotv Odehqulo"p a olp
oneboy,,,,n el G.qb _r~no legilthati.
' 1CPartictdo, ppblbltoo psoypaclopoo,
No a de atrafird p-or In atant oa, edo otmniot, pps
q le en listo" ds- Iso a -lcloteso dot .ovliztodpm pornr ontinunr, coptra
do pooa. que hoblao do otnflr OP parzoaiopo pol.sinalmenloeo ap "4-
mr un -lsaaeo yu Goblerno pusor.lida oP Pd for a..
.o.o..p.o............o ... ISadpps o ,en" p At op G..........ora-
hbhln causaocd gravesP Wa dotiesaals1 "ordestik lre-pu.m1 la J:
1-..... -, r o t~ n l _ o r l.
r- : der., sef l ue ia :d"c P,-r. j hmotlva l- rtsas- i
-. .. -... d- ap ar l I m, dl p oi .u
a-jo, Os oPar0a0ent e ro e- am-.. motiabtosn,;p e 00P bo
aepa- oho oOsdcroo.I-do- ooosoag- p4ttoedescapa.oloo. app
ap o PoobeaomentoinnG;t pemIPhIzo Just lotiols osarzobfspQscon% rao
d, ic Ordsnarot. ler tloss facto extroordinoola monofestadibtp de
oasoeor,saopodih, 0 con areglo Io- ofeclo y tlmpotlai eldomingo 3 dc
2.. s pido ole IY del canon ootubre deoo dc4t cu.ndo Ua Impeo-
g nrrafo 2 No. 2 del C6digs de noolo outlt ud Jo osperd pasolap-
a-,r., Cadoloo. KetM e datpololo- dorleo sbeIoilda do ta Ictedrol, pa
pro esotebn Jusltfcadoo,. drh pop dadondoaenptinpmagnificoa dtepuro ha-
1. neooedsd de qu00 c scart me bin dlho: "El p r--po nhlna nptha ,ret
anionuviern per encims de Iam luchas trade n.. r crr 1.una Iamen-
do perlds, p parlo srtoo.se p. lra"
.,urla delo -leoo en Checpolsnvpula.
En In odl6eelo de Prago, parsoe pno- (I'ONTINIARA)


Relegados al papel de carteros Praaser candidate
para otro period, en
/ 1 ,-" __ '1' Tr___l_"_ lo8 pr6ximos comicilos
los diplomaticos en el KremfmlinlBoE O xIRES, ..e..es2s4iAPcI

_.. . REl general Joean Domingo Partin ceb-.
Poar 0. M' ersoose t 0j P". e- P noP a nlo spripopo t. do
IN. A. )N. .Al ) -,- ..C e-I om-ao Presidoote de aI Ar-
EL CAIRO,' febrer 520. IEPSI- ,-- 'I..0" -:. p.' d': '. 'c ,ii,- en me0d0 o del clamor de so
Appa Aprp Bop embetedor .g paien PP. gp rra en o Caor. y sa ho hapmovip el portido que trate de presentsarlo
soos t p de ol oa... oprnl 1o a uep l a- dzo ,-pP p.p.......... ad poel. ..d- d 00 ... ...d. od e
ve motes que esluvoeo s a pilo al beo, i-,a at Ima. s,-,aso p o esdpera-paddo
vltiea representando a ru pals "Lia ban ,t a- I% =. emc~le L
ode pper aboolauia otali"e dest" dapapetaran de ps ndc Ion Per.Coe L aesposa del Presldente seo
N4 sipIP.ra at5 Stalin Geo dlia hes spoyed a toos o h E Duartehen sapeondicia n de jete
-and,, poo to A"rse do ns dipa-a-y ppopepos parso mantpepp'p preop- dol partpdo peronista de mujeres, in.
,,..-, Mosou Os oenlt ele gip de Is Unidn Saotvitica. pi6 la campaas publicando, hoseac -
leOe iOPIasO apao,0as lpfoppoo qaoIre dtes.on.ooo eoeli naotd s q00 to
an fL t:l ranf ......te". prosig .... s M ,cabd tunq I s if es t r |... ouinc aq. .
era.. 0hin..... te una ecsp e i de tes Lie Rusts.u dielot ass ae.pide que o eerl sea.. 1.....legido.
cartro sll, comoes e! caso de to- es oe n us a In cn u .B rn L
do 'lddoonttts denosoaa oe pih an'p.eLpputrdopoaseoroanszaconelorelr Josse
Os-l Aol -eorsot as s r Lo r HyI q eald a ra p0 s g pd os perlodpcos gubero amen.
do too dp v ,le o os ,Todo e' m l bl 1 ape g. ...a.d ...p lao podn&pgutao e o
jado.... y ministros e .. i.... r.. pueblos .......lvrncnra el ..... y los Poio s nl .. .genera.l apo-
mo sOtuaci6n. Ll T. de, to lo s e u-tnr mo Sep o ailao -aa opoProI nI 0 n slra ide o r
p lop esa asticluld enp op.Pha dea poises no
envloa, perol aorepI'e atrte delnha-- oamasi onap p-los eual lpos Oloelugdepoe oroshehospo dpo
psatrotpntr. Jootoatsooo a.o
po tienen que contenittnre con eaciri- t'll'tes i 'tl l' e S i Ser JUZn2puedet n. er n lctl it oriau
bir s o .go .blernos tl .o dicen los g Ce p se oarea eapn o a s a dPe r to e e spo M olt a.npreon
erldicgoorpa".e ndipapties. El gohpaaop a- Pspl. ltc saepanoItolaPresidep.
rer o rpsd pmanehaprohlbldo a represent, u e
prs~dooosoe, ea h arhltddio P p aeanl poohahld 00It s hco t91 ots "dot r
H ae op otlranto, poda e m0d6n dp- tantess egtpO IPiOosalir de'ocdsares ho- gphpas o doe hestoe la doetoled:-
............. jra en blr ~ Lin .....i/ ........ ...............tc...P m einoiiane`Iqu.~~h~toU~ v{~ d
so poopiaopoeroealde tredoatao~rspsobppdshsoespopdypppps. Leo50sae05
di- p zrop B eynl e taucoe.|a h a uurbio de Sabania. Y h. posited. y econtado honctitamente "
dio Ao Oo- Lae o 3e ir doopepdido par ol oorsponl to Is Loeg-
ooonsa o una do p hohes oln erapoh ou- open ppea redtota d-nan s ido -
op to u pseor rspeferlapoa.distrcsl ppbros.Leo Etabsanda, de Drop Ore- Aneincice es e aytcriboce cal
p don t dtoooo opsle oficin a r te ra tops.. espappeIp tooEssed nitesUP~
ooopsooosotoh Ipap i edoro o sroo ntsubpsheosid o pp
clone. el o rentro .aob..lmaterial.. isds par.........de .a"dp.o.oo... a oIARIODDELAMARINA
es Isle y tnesoloeraodemente sropersonaL
Tat esirlos seocotpe del eisaposlr
I.- Los articulosrousesobreola.-s,
-mundial, que son soemppe Iosa .riona Wash
apph-otpara ue apresuree]rear
P enep tilo s diferentes.


colo a Slinto t.e.alosp dt en lsa- So liono ei proycto do ontregarlo arma oar
porppdppays, aastoad dtotrpdp ol d",ap aa u pesr .1ram
Naerloacs", c entmuu ucieuse. l-
plaomptiop ogipcio, 0"P0perouna ltap- valor de cien milaones de d61are- en este afio
oportunidad de ver aoel rdadero Sta
lin.P etsiquiero do prosetl m0,s WASH-IINGTON f b 24 ap po pr o hop 1
arodonp .sl carraerg veron.eorer o. 24 h pi. m mo e uapo oseoles -arsnt&.
presienet o a ..|ed -e revelo que los Estados Urn. gunas indicacionessare la etriuate
pe Idet !d a Uni6n Sovilitiea. Y dos estin haclendo nueva puresion so. gla. e o re
creo IueoIo smo ha oeurrido eIa tl- a breoItahsa-paraquehaga osu rre It supt arrtoe eeelp re.
dos toortroo ,doplomatlcos Pats-sPI- rsppdsao t. CPs apaPurar lootrep yecto do nvertirdcuatrociention o mllo.
rp~opsspen o /los s Wad asUndootheen el plan de nes do d6par as enT optoaprogra-
AI preguntLirsele openLunepasabn el dar a los itahanos armas parmalpp asdeooroLepLa eon pa.p& nnotre.
iempo en Moscal. puesto que no lerdeo en millions de d6lares este apia sanoecana s61o se hrid IItalia gossa
era possible ejercer grandest apialda con el fin de defense los cuatrocientas
d-a fi ponl oo Bop opontstd: r 1 appllplons do dolares. Pore oit Italia
P ... Ias, ap tantooopep econocer la oanh,,n0 Osuprog.. do .e
I, I man0i0 O en mi vil La .no proxio, se estpr. que recia or.
p l diplomii o ha C m /m as upoa dicionales delotosoEta.
alplo Ehhpo dos-Uapdos pa vlooradee otroeppieslo
p -,: ecpM ooEa mara, manana-p oroeuen'ci..
-- I seO00 oizbleioaipsp Il5OH p. Pao ota dti pe do dateor.
I I cyp stdsdoao pars'l-pCirutaoalo, o otosoasl~dpoo disop
p-pL "" ho ] 0 Pt0l0ia.u,, JOS 00.1.0 puedenp ltrea Is0 ri deira
p .- -'-t. baj6e dtiuardera l ds Uos m ensaies angulartadoe toda- el jrgrsan de do-
P c0 stasyIsee uego a reinta yj ensa oi anoysenaoasd eoto,
dofnamnI' Jev.Q6 u as lats naciones del Pacto tde Defen
dpos Ihoerapoad ned ipPP E lan. pue so . .. NorepLintio .... Italia probabl.osto-
a elp o do .uoeeloo Epae a ios rppIs o vo cad to G e, n el b 1 ue tiene mis mano d, eLibra d
rostra de Relic ion"Es xterires ru-o ib c.
hrap ap proteospo, declarando la-a aro rde sr .a lio o n let Plo ret. eeoso o
...laspa psap.p ..pload doPlop to do de los hderes Italia .proxim ad bste d.
IRusLa estaba en hbttle tad de filar IWsl me
ttpos de cambio que dolicara __ milln oh leentos mallnombresties-
(pa-op d.o a eabt p0 d oop bedo.p .ad oa ppserd don as aples dao tos. p d ....trabs eto ,
eLar ollU ppas r gen ao ttao n P P ,. .. ---"afrpapspt is ao-p o Ise ad o do dluraso a ler e osrY hl 0U
............. .ei-qu.........- ,,-" ;.. n e -ja r a mde a- gdo a mle e dsint rl
,s ona-i1u1 r.ldInsrooora -aplotrppO iateo hombr sser00ldooper elorealdoodn
dar cn l i tral t I~ r.a pno n- dbPI-'pc - 'I,
d e. r sgeepu rasps -- rial ad. dpoi ap r dodo- Goose. ay "so p.bes o-
sirvptotp donpoo ,anp.,pnpd liappp e dorputiiolopp soll
a ,-a.-iu ,,Oibtn'Par"1oe"pp-o ado p .rtelo....po ,,-,a .=,.s 0 e ..o, t rtlieuOdohde
-. ra Trt- _,3le- p P o.. : ..p. 1a.. ........ .. t
-- odprp.l aoe mp 0 0 P pa. OP-II tei phne~.sode
Idsos d1ll -1-t. p -*- a.P t-_ dohdicnqedeat
S . -...m. ,_c.y ,:-11L ca ,r-1 e5 rcsta o, r...
t I r-pp-p - - - --1 .toP ,_ 31...5 .01-"p .toP,-..., d e sI 0.nal D I w

-P- ... ..P- IP et p-ps oaopnoes. ftrod ralidp solo- Epoephoapep. Aid strol poe loo di tesr
qepar d e-aad optsp uapt eraaa--s trlitoin ido PIP Si PP do. oPejarapt dlo da ctPop dot Atlitocaoo
7T --a-0la-IYosel udonods-alAprtpolaras oPppoede segoura, royetyaapconrirtbonp-p 0on& oope
PpS Stloipa ce"appoop aro. seIs intsplpatdr dol pppdppa, pPPer popel spa..Italisa spes IPoor onp so.
-.oo"'re, droolatlp psppdpats- rob pp Pallchns prohphdpdodosi da gaoe 1stdeo paho dtatlaoobet.elano sd
-a o'.0 a deappiopdaro goerso a-pa-e.poprfin se igpro. Aad.depdar o 00b doe lumeophar eassdo tost soroan et.
ritEuopay os itdosUr-soda loouitabr a s spao darlcpeppedo odastdepope p ondaro elon dorso
El argumbent.pdo Ptli.ei~s p "aG orp ~papI -P printerppa. praeodal appahoartolcolas 500 podptn coo Poe.
hey aooridsd do osop is' or e.a Papa-pp a-oa-iaiaairPP app omapbr- do, pooloo]dastcLo.d op pt
pust qeelcounso u peo PPV. hvIdprlsspo-lun iI dsvisenildpso Code den Pltal.t~oPaooo


*'.
E. P. D.
EL S E A 0 R


Jos6 Me Ponce y Canton

Ho lallecido, despues de recibar los Santos Socra-
metsyl BniinPoe a a adad de Merda,
Ycln !ycda a ecbi6crtaaaasepuluaa aSu
demasfailire, uegn lsahersoasoyosuao sda
que encomeesanassudelpa a aiad

Mdada 24 do febrero de 1951.
Graolella oubio viuda de Pon.ce; Grotolla, Maria Elena,
Elda Y los6 Ponoe Rubio; Pattote del ReqU y do to
Guardia y Peter Capetlie Flesmbf..


( ^l". '@. gauss
CUBAN CORDAGE & HOPE COMPANY

tF
1 -1lE. P. 'D.
EL S E 0 R


Jose M. Ponce y Canton

) ia- aalla do, despuas da recbir los Sanatos Sacra-
.mentoa-a 1a Bendica6n Papdl..et la ciudad"db Vlridd,
Yucatsn, Mexicoa donde reo bir6 cristiona-sepulturm La
2pidadmoarnc arece a las personas
-."e "vU mistadpque iuequen a Dios por su alma.
La Habuna 24 d9 Febrero de 1951.o
DR. ESTEBAN ALFONSO Y ZALBA
Secretario.1 '~~' ----- '~~" ----- ~^= ql Raa -
*"^ @~li6.*^ n
^-^^ ^ ^.. ^^* C


I


iu, el deibaite e acomodura alu nfi-anLosEstadol Unidos quizes compcen
tnre propdito de Iraobala que rels on buen n6mero de egos caione
entire prreirurs repr na ne earacdarionaarrasnciones del Pac-
U.n ot meno yeslmpo artanteto de1 AtlIntilc del Note. La opinion
a --pa. i. uilnre gquoese.ad- aquiPerqueIoaeconomiarlacsonal it-
lI. T- el president de .eiana no puede oste 1todolm e ca.
.re," I Ro.d6n. 110 ones que pueden producer los gran-
o1P ..,- r o.ente per es 1ea Ise en rastis o de npo o 9It0 at.
--,-i -eyesconq..... La stdos Unpdos hart dodo
rerpa Inn trabaJobs muchosaconsejos a Italia con relard6n
pa P-. PIpaoadp dbatopphoo olGora-Ploaidbesso do s eop O nao l.
016, -.-.p. P pal p-na dlprH Hanrinstado poprtejesplo a Ietiae
Ia-. ," d ,cPeo nPOPCdudno daeq..lbie el sa btea de impuesato
oespio a olenpoa s publiart sola- o oue ]osnortOa derlcanoso onsideran
Meste i. porte dispositiva de toodasp no efiaz nl equitativo".
ealas. Un funcionario norteam0erl.stno ex.
El doctor Rod6n considersaque- I pliad "Los Estados Unldos hao bio-
constoate demanda de esops btextoos o Italia a que eaoable su potlics.
tg p d d d Hasta shorp el Gobterno ha seguldo
P.entes no debe sep defraudada .I bepolitirs de deslnfohpctn con el ob-
r Inamosmo u ooolsdpaou trdo apophbesoapsespsooto, It-
dinlando I pa-verspones publlcas y el
proiivo oi ..o.s.p.r. d. Coo y orta rddl psas.o...........I.. rgoiacot-
pArte. le parece opartuno a- op- P-
olnic rear unas paghas, donde sees
eoolor~uapoop olps Gecuoa deldotpsar.
---- o- -nmano 4LTO NIVEL DE EXPO.RTACOON
Banpa de FoC ento Ala racola e In- DE pFROLEO EN 0MJIC0
dustrial. Tribunal de Cuentos. Ley DURANTEo 1so
Orginicpa dr cIs Provincias. Grptif--
' s.,, o cplaodes pt]blicos. Ley CIUDAD MFJICO, (APLAP-- Los
O de los ouerzas Armadas. exportacones mejicanas. realizatod
Rep,,.. -- p de uppiverioadeo pr\opa- en el transcurso del ospo 1950 deto-
das Creacpna dol.cuerpo maddeopin .-Ir6lo, bha alcrnsoodo I pceie
ren Mp. Modrficacion del Cdigod C all ms er pdlevo do.de o1930. Aolt I
en coasts a capacdad de pa. e ujer, anuncia Is eneae nae'onal CEMEX,
FColao. do alfaoptg el Ceroot pelE- le oDichaoexportacibnegP s rtjedid
toral, Retlpra oGartronifo, iRetoiro de 24 millonea de barralehpd comparan-
de Coamua aiponea y declaraopstoria dose daImismcoinelas det2pa '.000,G do
favor del Banco de Sangre Cubano barpblr re e. ao.o 19M0. DUrGntetoI
figurarn pnIa bsrecoplltcidspn a quo afos de guerra, dbsmdnuy6.I la ato
inos referinos tidad de 4.00O,OOa de bartlies


Desde Mor6n a Santa Clara hay

un nuevo servicio de transportes

Ayer fuos isnaugurada la nueva line de coaches
a motor que cubriri ampliamente el servicio
MORON, brro 24.- Actuando el Voltron 1. palabr" empefdae varpls
Rvdo. padre Lzaro en una ceremo- sanielonode en0 6. Cla
na, a las 10 de manfana de hoy, SANTA CLARA, febrero 24-El vi-
qued6 dnaugurado el nuevo y necesr [lante de la Policia Nacional Victor
sarin rviiola de coches-motor Budd Negrin Cal-o t psrsieipd e lbseoo6,n
enasistenca doelo alcalde municipal oaoneldo permiao bajo' palabra de re-
demos autordaded as coma p e l orsar, a los anc.honado.d. Pedro To-
representlacil6n de todas las Itnstu- s Ldpez Victor, Benlto Vald& Ca-
ciones de la localldad y de iollares brera, lias "Mea Chicha", Flbero
do personas. Despusd de la bendi- Tpsaeo y Mariot Tiroo Valdes todos
c6n de lo doados coaches, se o0recl6 un 10 lcuilee exY `gauertes condenas,
brindis al numeroso pdblico. Los pe- y ques e encontraban en el Hospital
riodstas de Mor6ns otamop hociendo San Juan de Dios de o sta, habbian
gestiones cPn bo ferrocarriles para violado la promesa de regrar. Agra-
que circle iun tren de Mor6n sa Cie. g6 quehtba ebido que los citodos
go de Avila sobre -laaIdiez d oe la no- Pr harban obtIda oe'10p s pdie's
che.~~ ~~~~ yu aret|M) mcr- del Pa~rlqu. VidalIm'se~rvirios del au-
ohe, y que oo grcip a lao 12 p 1o. s d so
aleio de urgente necesiprod.- S oartabvlde o ploeo pla cttda -
lrd. cor-Ospd i. Voro rP a oonead uCtodo p
U.Monrales y dosrrespnrldxgraes at quealom conduiera a Camagoq *y.
v o.,_ erd r Armando Maolsdo. coresoposal.
CASCAJAL. lfebrero 24-- Al p-l- Merld o obrero y salrlertn irames
acarse.coamn ci'h'aps s oZ3. pa la.qemdsdur osotroes t a se e
rot-a- I de to pueblo q uep goiabo i exp 1 de e lsrt oo en el C Moantl
Irut Go P8,- tleados d pircor MANATI. foebrero 24.- AI ocurrlr
p- p 6 iv pd mue- rtoun d eiop a rts aps uriean una expansiona deo P
a-aIc-,, pa Mpjicaop. do ho-el r o o ses en u ao fmap ppdecombusti6n e
a:po .iendo condue d Ps a San ungenio "Mntia. y ho opretrooeder lps
h'. I' 5r I st dole aonsdrg.-llamas.pP als anzando a, Is obreros Ri-
.U11-oa orreponsal. .peardo Machin. de 41 afoh de edads
ro etr._e.,'.uV tmprhidll-Ram6n Ldpez Cruz. de 37 aries; An-
else doe embarque de acpareo._ selmo Be otrin Betancourl de 41 arits
NUEVITAS. febrero 24-Las p uer-y Armando V azqpo Asio, do 25
s vivuo de NUevot raosi eA'o- re a eoo prolebos y sleoe -
na al Prosodanle de oPa Rpdblictasen risenas o graprls y leoul dtl-
Canpgiley, pars proteslor anteos lsdel tl dotsp. Mahn fbetlo pcoa deorods,
do0retiall pretenddltarne resu. Y.L6pBtr. oetan.ourt se
land lao.osmbaopuo de sidjsros poe ooooen td0uenon reuoden 00 0bpltol
condenarisa el hambre y la msea de Manatl, en grave etdo. Con tel
lo abre, poraritosrqs y -folrvaro otia a, oe sodminostrador del dllenio
Couoouter Gdidao dtoon, i rso bi;te p.rs.sd Is moloenda a lax troo de Is
(p IIbertod do empbarques sgnlfictrat tprdo, esolidarizondose eel con el dup-
Ia pUopa eprar NiPvItaa, I oqua embargo be claseo rabaoadora
Loela, corrcsppplp de este opntral.- CorresponsI.


Pigin u 22


Inlernacional


- 1 ---- ------- -- ---------


.. ..... ... .. . .. ......... .. i ....Noticias Nacionales DIARIO DE LA MARINA.-Dominaio: 25 de Felrrero le 19531


Ofrece su cooperaci6n al Presidente
Prio elCuerpoNacional de Bomberos
Seft/taat a" coronel 1lortno el n ert'cio que puedett
prester rontrit el saboetntje en los catntaverales
Ptr Ltat d ttRah.v.... l.tn t dt.,,t 'ponda a.
rrlana de Ina n rm1Pl ntaa.1 I .-C ha H. -
t ,.. pEI....,.' cortinasa .ri - : a: .
E ,-,Lp..~ ~~-o. ,z y se
mi'- l':, : .: ,. :'.:-!.3!' ..... .... .. ........ del


it I-. m, i-n im el
,f p ...... .. ... ..I e, J:CM S'fialar
1 h.at.h.. ...:C.. ... e Pinar del
1 DEI'm q A' .-.- ., ...ml . ." .... i .. q 1,, 8 ca entral"s
'lill~iCl,6 pue~d, AC;U.,-c. C .. I -C -I..( 15tdrmatnos municipa-
el ,. ,. .. .. d- I.-.. ... .....C. -... ..... .... ....1 ,, y "o ; .
BC IA U o I !; IAi"i. l a -i t]] i, : .... 11.. ....... P
'.aa a, .. m ,A it tbros.i que
lin.e ,.1., Irfe ac .pi-,,. T ..:.r. en Is r- & ; T_. ~ .,,'.
Cu C...." '
c 1 ;i.,, J3 t ',, m_ ,i- p E w. I,, i .,6 u,- :, M-sead. elI ini-
t, tit It , a Ia a
mttt.attcenC1" up le ha prestado rec
,a Dr It,, i r, t a,

,r ..... .. 1 en Union
0 --' 1"1- i i _1%- .1: 1=;..- ,- ,: L do nadoi
C',. I" -',,'' e~ll"su destruc- pol'E .r e adu e d un. -...... .
I. -I:c'r 'c ,,' i.a& s hbert rece ide tPersonaly taHdoa .'tv,,
ale, rial. En T o ', -,i ,....
I.. ,.. per In., jefes de az.u.earero .-. .
0' "' . . . ...."" .. 1 ,r .10 (. ... i. B"a" n,
C.u r.." .1.,: 1.,_ a]:' ., .. part. d, Clnmaljuani yCal-
ticn:.R. mi, -n'e. ...'., que paat a teri al n....
,J,.3E .. ,e,; .i : r, no l suflelenle, en"l os., d,-
led- ,1 -1' 1 ,"1' E,.:,( .,. ,.,, n... alerm al E, viein v m uy mana*. tdt atiattac aatnaiIt,
trta a"l ai.. ... .i a l .aald aapr vinm d "at agt
aer m l I, Ha i' ,"' ,a'.t, ai Sm n s tytt trm tno Hmunai-
it O R aat, ai:.' tt" a'1 ta,, ta., ta,'mt Hah. at tat,,:. .. i. ala.
tai Ha .:, a.. [,e a iatt rt i.t-ti, -,, . it, ,, ,,
maia,:,e iat .:, ,t, I.',, a...... ,, -,' .... t. ., al ... "at aa pa, psar d
aee el-rI c/''" :" ... ... ... ,, ...... do r l. ... .p -

a la ia lt p a aC '. tF 1 i
II" l:''; "... :.- a -,.. ..- ,.nd poMt ra nte s in-.


Hihtt,,,itailtaaaIaIta
at' 1 n, ., Ha. .. .ap- .., -, am
"t I, tEtaa f ait A'aa
lap.:,,itt,,it'a.tt Hala. ta-- it ta.'...... ~... t.. . ..:'
Htavttt, it ,ta h.tH ..',': it.- ta el de Guant~ nama .a
;:,/,...,: ,, ,:(.. / ;:.. c, .mo puede. mo.y k&ait HaaEtllat. mia ta
I A.- .IiC....b..!.,...,lotrA" pa., ..I
H st a ues aitat a. a'h." Ha'ai' apaaatatat
apar ."e ,e -neIl ,; ra ": :"t ':y-" g
6.. ..0. 1.. ... .... 0 ,08 .. . e f' n, e"l- ', ,p-nde
que~ ~~~ ~ ~ -- t-,,, _, :J a I:.,. h,'--,',. ..... ,'h n-
In lld _, r,' s om n l-5 de ,,.,,,- : B t.. ,,: a. n ni
|p'e~r, ,n ell un enrm in.t 1--b-,fIc uneia t.e ra p e
br',,erad"-,1 de B mbe es ejo nad
brsitgan seC,,,- -,,,',. .I-s dE laRepu b 111.l16
43............ .....tic-. .. ..... : :: ':n a"s :
colors munici ales de i. : .. ue lode losmu mPn:-
tente to..a a Rptibil..... l ......io- pins 'debe,',n Pre-uuet,,lwd a
n o blirean. lam se rE. 1. m,- toas ,... ' el 11\'~
tad de la, Eab.ecEras de ,- C' s," .. ." erlen
mun]ie-lpaes, y Ido.nde laI,,, .. dagm Sdso epeu us
' cuentan can el material m .- c ,c-.. n sem lre pra sa
lidble y ea 10 irpsse -- n l ly r o la n


a~tenersdeem s .lf ca rie qle existell par fortunla, en'nueIStLl 1 pa-

u o e ri,,,, ir nstituye, dll- tila. hties n zoo bnevgado
rgnti e ,,,, f, uel ma vds es s tdsIn sarh 'r plrtede la."e'lsaisCde fabrieuci6n i fn\,nrde la cnmLlnidad a ]as qte 1c
de nzlenic r y d p l~tnaq,li t I "er 1"I "le "s nall'stra Par 1e FldE 1,c,
de l,de l l." .. cal. ... ..1"1 ai s Ia, a ........~ als o 1o
qu c.h .1 .,i. ".. i...i. .. .. a, I ......en l p t~ s Pal, I "t Pef
qte rp tq d tyo efeelol p, p l e de ,,, 1mp L'a,-ji tHt, )l o fi


Recomienda Stassen e envio de

mayor nhnmero de tropas a Europa

El ex candidtiatto reJlican at Iat Presidelnciaa t E.U.
indica tje R-iuajia estA anai da_ ptr Ih "resisioncitaa/
WASHINGTON. ferrh. 21v'v. d24 Pal. ,d~arai Hiaa a dava ivaan t.......Iaaaa ra
tedl .-Harold StaisHH amanv de r.dqu ''.'', - 1a.- libo Hpro d-I.a ,.,,r-
Union Soaq'tlta cats "aavrd aIat.'... ,j
nanvvtvted pur vlat ad yr -i., p a.. a a F ''ia r
realstenciaI" p d e e n t i a da i[..a..a.'..I.-a HBradhly. lde r ,a
mase hat, Iv"ve tied, gantr., i. Id' P1ta. .Id Allwa'a ia
ior a t" tra". Hd Namaat a'fe euaiS t,' na aatv btuatyct a-
Stasaen predlj. q .v' ...... u a.,
rh dentro i d el i -- 1
tla Europa Occidental '.'.' .. '. a. L:
El dhlige.te polilt v .. .. ... .. .. ...''.' ." ,
vdlJn r qu e mvea rana -. _, -, .- ,
Ulaona Hean enva r at' e ",, ,. r, ,, I
tes a p. riepa-1,,p r 1. ladefcnsa (le e ca.d epcci.1 te mel~l,
EaUl'tpv p agatti qatl "aa s It qt Piaha Jesup, delari:a "Los Ea -
nu.trom leies aillttar. av 'I"a at q,, dit ana r c lathaan H r ,-
htgaaa y el Congrea o no debe 'a r tat para taniatrt itia rtad H
hal aar I nquie ellos t iden". justiciaal pera no.rA n a la guerra a t '
Staaenpreadene de a U Ive n- ~ ente p.rrlue Ia senda d, la I 1,
dHdHHPatnittvvian ta Hv envdo voaas e ptr nacsidadd ans larga. dflit
ttiaap atnte acandidti ptdncattl tedi.a".
reptbllttan hl ea araiopata. .
t e " nIo n co nonta d e t
alone de Relcione' Extet'iores y Fu,er-
-. Armadasv. &IHSEada. 1St 0It v e I o
Sltassen It nad' ti pramer drigen-
sem sv.t av........ i..... i dner i r g Lce
"sda" tnvlo dt Iaopat a E o'p" .r
Ea Ina prdtltmstdit, ttvas pttar ran'a"v
Nueva York. Thean,., Dewt (
naidar Robert A. Taftya otros.
El aenador Richard Russell,.pe-
dent e del Ct.aintde Ha Fuemai Ar-
roada.. preuntoavaS 1: tat n u p- ccett' vFratncita tga t'ue
ait an retptot t tpa paltpatia1, Hd
apa 6s es el prograail dead.fe tvaa 'v ntin en' estdia do1)
amal adrig tarepubliaatio con. t o:tH A"c I .- I d . . .. ... ... p r s .' 4 A . o-
r .' ... ... .. ., , '. ', . - .. .


ttc.,enatart' c,- at;" "" .L t a
ti Hh a Ha i~:: ttit, Hianaa a i'aaaataa pai.ata ta at


P a a a. t i' ,a td d .,ta t .. , . .
Ha op1-altE... H":,. a.. ....a........


t ?aa ..llal t lam .aa . ..."l"v," ,, Ha. t'at"-
e ,Ulaii.pa'p. M-.," 3c- t i"
ner.l, de e, sete se dl iin an ass y ithan sthan d
2er r. -E ahomb res, astA m rdn nrfietleamnte n 1ndos l.n
a.,..--,.:,-lasadot it "viS
Europa p-rrtiip.r en b. 1.'.1 ,-,.,..7-rHrmencr naaimento
as d, usta.El peidenwl m ... .. ,. .. a ,ones.Una regt 1.
c.onnultarfn ]a rlosJfesmtla-. ." .. n,. .ne-n a de cei'o
'mimlnnes 'exponsables del C.-. .,.-- ., 'c enr/z lnd I
mne d nv rms tropas, lo nns ln ecr~
M ie- .,, h.d" ,,.,,,..,, .1 t.,, ,-,, nn olo prn~pledaff bos d d h'-
,- F e~a ",, 1 ,'r .. ..' 4 lertos =n -- to, de sq, dr.,
-i ti .. ... v.. a r ;o,.i d',' ,-n e ,,,,u ...


Pigina 23

Proclaman varias escuelas a un
E escolar como un hombre honrado
.Es Ij irt av no lit v i' i tie ts.. pert, lr it 1i1n
ill r rxirsitxfriri v lonile h hiali imilsdr. tit' 'srov lirr.
-_


II


1


LO BNO PAGE LUJO!' -


0a Mt' ta ge "0.. ..p 4 J 1 1i'-


rFORTALECE1... OASA D a .l b A i I

HACE MILAGROS! MU EBLERIA

*9ff~f!V!T~lflff^^Yanta 9imelia *^[h


... . H , l... . ..
II, ,m l ,, d, 0,1n .... ...1
, ~ ~ ~ ~ ~ 1 ..... -,. .


Turquia coibiilute una base de

imporlancia contra el Soviet

110-.11 .hIh I-.. l. lt 1.. it aa. 1.t., iao rhav iva ad i/ e
a iav llr.i ia1.4l'lat at a'vavoad lv' alaaa aa',L(.-iatvt
a. a. a a. . i,.'d,


n ',]' al P .. '
a l a t i, ,' ,E l i 'rE,,s.,,Ile,


a.,('111aa.iaa I If 'ial
I (, ie itin ru g ,,' t 7 ,e{ti.V,

';:/''". ir. aaa ......a Ha...... a 'A'-


. ....a i .I""',a A t "' I
.. ./7a H pt,.:ap .. ..it %Ha ia ,a H na. ta t'aa '. Saad h at 'a'


,'"a at~iaaa a,,, -ta a] athl,, d ,' 'ta'aaa atta a ta a'

O'ta ,i,.,t, a t -.,, ....I H a'


P a a .t,t a a ,. 'a_,,t, 'a Hlra ,I n
'A Caa ,Pa H ,l 'a, at,, T'ua e a r.r


a 'Hh'H Itt a att .I'], it ta,Z .... i'...
--i


;. : o-' 1.

~ z P qI h h h a n R ,

,1,1 rcil-'-.. .'-.0,


....... 'u". . .1, A- M ,shalu des e n It la ,
.. .. .."`'i s c e a i 1, 1 N, ll, h. t -" ... ....a

d,,d
-1 .1 ,bi. d n. I ,,r dd,. n ; -' ,
,',yd dC l ." i -... v.. ,
1, n ii M,
...... ,' r pi ,,d,, ci en ,,,fic oll,, P ., iH[J] f l htp a o l r, !


SI.AU. ^ I|110 entre irby an' Wcois, M-977J7


L .I rL . . ~i VLAIC
Ser ei dia cinco e marzo ei Canasta
En la naci.n....o. organizado las dirigentes del en
_______ Par Luis G444.erres Delgado -______
--Gr,4 o d4 1a4re a de Ibarra? _
-A4410 ",fra4de tuberculosiol t.%RDENENSE5 Pinarefiak:
L Par Fco Gonzales 1 1eall -1r1 Cie.jrlaj.- ,:l.- 3e

,~~~~~~ i.,ii ,, i .i i ... ,i I n.' ,,, mq r i .h., i ri a i, allll C l eb ir ,',
.. ...44444, .1.444. -44,4 ,. .444... ... ... ...41
41.II 044444.... 44,4.414


-4f,0 ,4 -.4 1-, r r.. r -


.. . .er a.. a...... :: PDNABENAS
"4,4 ," . .. 4 , .. .. '.... ... :.....4 ..... *,, Pa,,w llrmd,,:,-u
co ,a ac,- cc. e I I,'


~ ~ ~ ~ ~ ~ r Il 'IV -3 ,I~ 1 re "e r .. ... 7 "

.. .4 4'4 4 '-4 ... ...44 4,4.44444444.411 4- 44444,.., o R ,
i ..'.. i_44.4&444,
. .. '",.... <~ 4"" t.. ,,, , .. 4.4.4e a .444,.1" 44m*, nr,44 r: -I4444 4 44 4 44 ,- 4 ,4 "4 444... 1.1 i,,.,i- ., . 44444 T, 4u 4 444l 44, 44144,:-.41,44 14 i,1_
44.44.4P 11444..
SAN'I'IAd 1'1RA


I_ 4, if. 4 .4 .4444444 444 ils d d 4444401.41
i, ~ ~ ~~~~ ~~~~~~~~~~ ,e,,t .. i,, t I- ii ..... 4, C:p .'.' ..-h'1.,' ,,,3 "J' k, ..dh eI :1,ti j.::I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ccC '. l', Iq .. : -' C... r' L Ir C" I 17'~l "-"l 'l" "' .3L ,,pr feeIl d n& .-i
i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 .... s a .T..--e v 1~cloe' d '""'" "" n i'le.re -,e. fl lal.i.E Il, E..,I 444 lIz4 141 44,44 ,4
,~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~ ,F f Irxmnete ra' i.t I. rs Ct a ,_ r': a T u I-( i, Ia de cn u ta ,:, r,,' l p "

C4.4~j C,444 4 1.0444
,,NT A R L... 4 .... ... a a ". 44
,.~ fI .. c, r. , e., f c C'. l 'lr.. n: T.:. ,-,T 'I. ,' ,* c ,' a .... ... L ...... ... ... . 44 3.. r.4 4 4, "4 l
e444e. y,~ Con 0414s if4 Una 44 4 l. I4444
.44444.1.111..t44....4...4. .4 A-44d AClue4
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ti or ,I ,ii i.,,,, ,, ,lr, ,,. .ri..J el' e .,'-c r r uI r r d ne ,I. e-
~ ~ .......' .......;." par ;/, ,al,,d,, .. .. r- ,oyZ,.. aL ~ -s~ '; '.? ';? : ,
i. ,,, ,,... .. ',"A'- |.- 3 a n,!, l,,i "II ez Gandal a d Pu P p- '


I~ ~~~~ ~~ ..... .... .. eI tl... I G T, ,l e r "J "ITNN:"Is C.-1, -144 Is 44,44 44U4. 4,
'ri', n f'nl .. ........ .... ,I I" ....... n ''1.. .. .. .. .. .. .a ...s le e -el Jnf j. f ? a I.I / l l = e '.. ..... ..., 4444,4.44.n 4 ,-,4'"

r ma .. ..... C,. I r .n .
CII ,m, n, .1k.I.. .i ,,d ,,, . . I-:'1r' l, r b W @ ~ l bi el W 11 C/ p ,',lr ,mi ,.', ,..4444h,4444, Padro. Jula y Ensan ov de La Lde a4itma Santa Monr ?
... ...... ...,...,,,:. C. ..... n.. u~.r C,,i 1.. 4' _llad de beez ,


4.4444 44444 i .... .... .. ..... e 4 4 i44 ArIando4A4 ar
c Di ..... F.. -,, or ,,,-.. , .4 c v
/ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~~~.I ............ .. fi .......... rl .... T'"'- 1 C' e"" .. rY"' .....41i 11,4.1 1.444441 wr4. 444cc
Ah4 4 n44 w. ..... ... i r-. 4 d ..iIc e.I4I 4r ,,,
4141441 44 r~444 fe 1.4 114 11W4. 1.
, ..r ., . . .. .. r )u,, s -.. ,g u m eo q d a eula yco.(..
n.1 ,, L- grinds. 44d4 d, 44Ai r -I
.. ,a a I~ .....9o.,, ,i i. ..',,.1 Fell. Jnl,-. a bri e~lr Solan de Isr, publre. de pr gre 16
r,,- .. ... r .... .. ... - _, I/ I. "' ,, h I .. i as i ole d i.~a J F ~ .t ,,3 o ,n e r a l e r
d . ... .. ... .. 1 ....... ..... 1d ' c~,,, , . .. 1 -. l r r ri a n it,' d e1 c in erln .la dti n q e rl dcl us a ve e d er )a' m ayor e s-nt Q u- I
,-. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~Ci. .-.r.'G.A r; ,u., h,.I. .." """ / t a re z IurfA oz de,; holdae. d ieto e e n ,spefiri Gelay G Mn: n u"ei, 11
,. ...1 .. , r. r:.... r o L 4444 I4.4.,'n 4, e, A n 4,gl ar ',
1 ir'p.. I,.11,1 e cl-AS= e Ciel Pt la s en ei. lcc ,, ar r I .,
r Z~, ,:. ,e ;'.~rU li t~lll .ll :6 s r. cui r ,p l eao : seu
C e r.., aet~ ll cir ri c-rl" e. lt blefr!' edi te) ]a n bes6 vir, ...e. I

1. i.. '... I. l I. d Fl 11 l ~ I l~ : : es o w n ie r r I A
aria I :...' n. ...',,na~tMas a ina III. c M ar r: eliciiiV. ia


Imp,-e),.'r~~~~~rE ae e er, O l l r H e cee~ :. i ,'a de ,.-..1 s is1


1- 1 44 44... An
CII~~dad.o I. T - ,-rel. -~ -i. 'I awnt rii 1 -2m rd s,
,,,, a ...... IC ..... c .... ":.' .,," ,-' ,"."." ,
,e2 ,,,,ra r ,ll' 'lll rewde,-.16 r,1 & e cor. -gkrepla4 n: a. i. S.a,.'-
1 ,,~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~, .=1 -[.. l lbdeiaQ2,.c~,A. .hD .l doa e 1:.,. u.,-,e
444 )a id.,444 -c, 4444444,


r
"hll racld ..,": r 0.' I :, "4.. ..... ......... L. .. ........ I n alL e .
...... ,C4-, 144 n44" -'4,
i.~ ~ ~ ~ ~ ~ ~i La Iuecce dee Ies cuntta yne c1 N :". -n en. .' Ila
,,..1ll Oil, ll L.d ,'l ma,n- ocinid de I &~u A~ nde I do ,arn4.4. 414.4ew 4,4.r4, L ;mb Ird 4a, r d Cc
PC~ A Ii Mir~l -~e da~er I Luel pe, 116, n l f., -el v '.e-, I, l.i.,
*j t. ',1 d E l p iellg sO lb ne t li; w c,~ le c(iera r~hl, C tl- lu e I ij .',n
6 BUiel o .!a is e w lepa- ,:,is ie oI b,.t~

..... ....... ........ .. .
Ei -. cid o |n~', ac~nt d ~o Eerbonell en n reelaPrt, lr .

44 4 44444444 4 d .:, n eoL e.."
D e E gln e rah h' E ,. [ et b el `s.o o C- ld all.dh iua Is per. ,1 G o.':l~ 7 ir. ,. c,,

. .. ,.5., cc, o 1TY........ I:.. f.l f ''r''ei '' r, e n p r 'o
44444 A, Ila C 1 414444

I ,- r 14 4! 1.4 44. 444. 4444j c", 4 4
-;C 444 4,4 4 ? .Th t 4 r, 1 i
4.p; -444s.,44* dcaI Pfe pI-bcn 4i44444
44, "41. ,4444444a ,4 4444 4444. 4 41
... S~~ 644:l4441dl 4444 Villa4h.444444444444l44
Dr ~ ~ ~ ~ I, 3e4erlI 4.4-a --4!~4 4~I 4 1444444.1 .M, 144,44
44,444144.441444444441444444444 4444,444 el d
44 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e .1 1.44 44 44441 .444 41 414444 4 4.44444 4 4,4.4* 444 4.

44 41 4,,1 a4 -44 1.444 ( 4I . 4444-j


aParty que ban

is de Matanzas

MATANCERAS
Por .nolo Jorquin

A.. -, ., -k Hir e. ,LL ,,


~4,, 44...... ,.44411,:. ,4"f C d:. ....,444 1 "" ,444441 4 i 4444444.4 44
ENL AT.ED4AL
4444 04444. 44,.: 44 04444.44, 44.....
,, it ,,, ,,., r ,, :,, :,- . rt,
F -.1.. l i i.- llh R. h l. 11 ...
..i- ..a r f l...L % r,.p .i.P~
. Ii 444 44444444444 40l1414444,1
OrI i, e." ,, r m,.-- a ', ,
at. C.i.. I ",1 ,- .-3= .. -. f. ,:
444414,4444,4,4.:. ,-,, 44444444444
44444444,44444,44..Y ,, ." ,.44444 4anst.4 rt.4 , 41444,1,4 4, 4a
. ,- ,4.4.4.4..... 4-.... 444.. 4..4sti
1.44.4444444 4441444,444
j: 'i T',:i 'i ,i::" ;
444444444, 444 441444444. 4444- .4
444'4444'4-4,4,'14",44'".'.14'4,'44
I I,, .r-- ,, , . .tu
n sas ciue dl xsa a picpls
Hay tirlas duchd.. a an tnd


44eto un44m s44 en 4 a43r ue,. 440a4
44 14 1 fl".4..444 If4 4-.3 4.1F 4 4
..Waor de- re- ein e-op.

Conr~bye rt l ius~e peldo
avor deen obradaIn-seque estpn s
[andsequ todos nos aelem nc os di C

EN LA CATED,44,44 44.4
Hay. I., di: de',';i, lq misfi-a; to"'e
efct ua mianecssr eaneinr u nbouiird
seno Obispo a[sdeI isciplinsdes]a C
deb]aa de oErectroniscdad- iela doue
Puadm ne. trador. a ya h
deN ] s eman ntrlesd e an "u nI.


f 4-4 44 .do41. 4ni 44e4n del4 4h.4444
..nti 44,,:.a4.ae r. 4,.. 4 4 h'4.'"44_'

44' 4 4::. 44 ,,'' ,', : ... . .
tiarde c~alne ba QuatIn qMaesta Pe sa
]anmuerte de sIns elemorainsdredo
Tomasa 44444, 44e 4, La,444
44,444E444444444444144 4144


do4,g644nde4 rItesdieg14sUIalma.14,2
b. j ue4e as.4 I 4so44.4
Tr 4d4su ,4adiver aad lestde ]a.CI
ruadrm in eistia naseutua n
Enecropoluis eS dan Sarnosuan ler
ern la ct tard In pa ra aeonaiauria 'a
..,44 :.. , 44 4,, .. .


4 i., c.4 h : ....u- A. 34 c,.4
4 r' 44,-';: l.. 4 4:' C. ,-'
la r 4 L_ -,,r r.o : -
,-.,',. .h'. fl nersd F,' r or. m,:',. so'
T-om ,.. PIT;, ,u,,,an L. !,.. ,
,o d r,| dl, ~ e :.t,196 T .... a
.Necripdrr, oreSaneCarlos, el v rr
ol ist ard e pa~ i -Irs 1,a ,io r af iara

.. f,. .. .. .,,.- o .o , ,
...- : er r % .. . . n. ,,.


Ofreci6 ilunIihuerzn
hi uaii ra olnercial
it i IIllue, direclkia
T` r. T.,.E ,. -

.10, .f e [ l~ l ecl.l a ,:Te lll. .
I..A .-4d,..aI 1,1d,,i-..4 a110

310,00e) l ara el. Pa-ario Municipa
... ., if., I Ea A. E .,
11 3 4L c. t 1 -e n ,.

*4,. 444,44 ,.:. ,. :.4,4 ,-. 4,.ln,.- . -Jn-
-... .4... .. I .. ,4
tSu.anmejoraeas;para un barri

0de0Cmagicy a, 10alcal..d m niptii
L:. e :.,, r,:em I cit ies" e444,4
ca8les.s...-en.. 10,000 para el. Daac ienteaumipal


oTelegnom.a. d.nuest,.o. h-,,. r'r. n,
-_A~.li d, .. D ili J dr II ., i,- (ri, ..%l.. d, la. lo it~, n 1. aprimers plrdia painl e| l lla io Muni.
,:, ., ,. 6 ,, ll la) irb,'oaf. ,1 -I! de Florida el g|ocr~, ep olCat.aalrr.) R ,,J1 enlreitliun click de SIDONl

Warse e 5,1a
.:1,. e,,, ,,.,.. ,.1 ,Ja. pair eTa abl~n ae. e eldoctorLunis Diaz Orean.gobernador rstello del
on. r.lt,-4Cu,.-. K-, lP,- .. :.'..e', .I E C Dlmtrnolo 11, quie can otros roateries de Is provincia ashitli a tan signiftl
mr..: ill .r elp lL. UIt r. act.
I-., :, .e[,__-_,ll____I,,r,.. .,.. aia
el; el :,. i.; :, :,';:;:Sohiclan mejoras para un barrio


I 44I41p0EI.4i4i. . .al.
,: it e Camagiiey al alcalde muncia

/ -.-y..,!,. , ::1 ... pr a acen la petici6n vecinos de Lam Mercedes. Lai;


r . I P4 W ,4 ".. ,.4 ,. .4
Ei44Fin.' 44.i
calles..stin en Dial estado. Deficiente aumbrado

,'4',-4', 4,,'., ...... p.. 4, '. 444 4 144 4444Te 4egrqmas4 4de.....ro4k ,4"1 4 ,' .'. 4.. ..C s, 4.
'.4i ,.4,,.44,4, 4.,,..4I,4orresponsoles ".." C".,, 6A 4., 4.4441


44 444' 44 '44"""4,"4'= "' 444,44,4,44 44.44444444.4 4... .. ......... A .. ............. d
44-;444,'4..........4444444440... 4 44444444424444424..,.r':.'. 444.. 14444444 4...: .~j '
-" r cndad,4donde4e4 4u4hr.d .E4q. 4n P: "Rar,,aunoP tRfed
I', -'paficroi en ]a prensa senor ttado de ]as calls haeeni dificill III treismil --.- r.,ce ratsaIn an-
V [ .1 ..IValdes Jimnren vhi'leadas tortor atencibn, y que se ejecute el
F, .lt. E resumenlei / ai Expresan los sefiores Fleanls acuo~aurdo del A yuntamiento deo1no-
.E 1copresidente e ir .. l - - | ......... de .......... e it.. ..
t ,- gueira, hizo el epilogo de idia is ampliarlon de Las Merce-
{- ...brillante fiesta. jal6n triur- GUANABACOENSES os aa un ....lo a..... .es wrigi,
| 1i 1. ] C~mara di, Came.... y Lan icrs -.a:.,: ca_- u par,
d ,:',. drasP;a~~cuaem u-,- Par Rafael Fern;,ndez Dalm6s/etr -."],1. ...d
." . .. ... amaguey .. ,. ec

4... :: ,, 4,-. .. '. ,-
..ll. L44s4Mercedes.
'A C.- :" /i c.ue.odelegpido de Tr In444444444,
44444444.,-4.4 .-4 . .a .'.44 I 44 4. 44 ,, ,. 44 ,1. 44. ,. .re .-- ,t 4ai n 4 h
14 .. -.. .-, .- ., '. ... .". . .. ......44444.2.414ns144 iein .4, de 44414 4
44444-4h'I..4 4..-,,erc4a''.44.4,'4,','444'4". ..'"a du.no.. h
) I.. ....i .. o, ,rEarA eo nuevo ,} Para ho', a. ias se"sd - '"
L Pn sntu ~ l Id ine taa a d -eneuentra sefialada en ]a ."` i 1 sll'l'l'-I h s-r' c"l'.
t... . 41..... csdrecehs; do rr ...... do.... traSc.... a c. .. re- a~ ,: .::,-:.n ',,, ua C RI
IC-1-..1., debt oo u a riate una slmpaiica ccrearon vnu o glor '., r- -mi.[ I ...f I r.o rl6 Is.. .. ... ..... ..In{..... .... .. .. o
el amas --agireg6 Rivai -- e a area luclmlento c~g'.1, eeorsgaenor Aurelio de inso
c" "m 'r; Irspna|eyp 0 aqe ..... aOga Hernan.dez Lasrafunei .... de jefe detl, Delegaei6a
trae a eys a e aerl a- el caballeroso joven Gunner, no 0con singular buen 6xito e n l cod,
inler .1. dereeho de quienes Is nte- ernandez Febles, alfrez dofragaui acind nent nmpto
el raneipu sr su le _itimug asPI- de InMarinade Guerraamigo vd bernao e neeesetsp.rnl
. H-nie de Ub"enestar ygavance para nuestro mayor a ecto= U, -uto- d- eneen- firt..l de fl-.


244444, 4. in man4a4d4 C,44.4 414 --iJ. 4 : 44 4 44 4,.-.4, 04i 4,44 1 ,-,-14 44 -44, 4,i 41,14, 4 4 ,44
nerinan o e aos afios parsaclue .F . ii ,t 1 ... i:1 t h' -''l.. ",, [1.,

I eII ESPIRITUA ."N . . ...'- ''
A* --1/' ,to harnpar el ,. ,/ el CAIBARIENENSES
4 4 4 4 / .44 4 1 Alvarez4Jos4 M. Medna4 el on. 4 4Par Vicente Tre4o
e[ L. verben d.1 enntl. lnit.nde or..beta N~stor dcla 1.PO'tL-| Ja .ActualAllog- t
eas ContinLanm los grandes, preparati Il]a Y el teniente de navio Ma rio Dial Pr. edente doc on C octeg o Amerl

.j clue tradica Ae" lostJardlne-s de la l... ... .. .-.. .. .... | ,'.. J..... a... .. Aeh6
q 4uinta el u uc a ,,,- 4, ,, ,- ..4 ,' lo 4ap'eclabl4es el
J verbena.. ... .. Ievarli ,L..... ...... .. . .: I '.. .... ]i -. .. ." ".... Ro l amign n1
cal e sterrenos durante los di 1 6 U-., ,,. .cli.. -,:. edets. Vista d
4~l .. .... ... 444... ... .... '. .. ..4 .. 4... .... -- ,4 4.,. ... .........

u. 442 44d4 febr 4ro 4con ,e1-44n .. 4,. . ,, ,. 4.4 4 44.44
U 4,4044el4If. 'I ' 44444.

44u4gar done se encuentra .. 4,4i4. .... .-, ,, 4 ,,,-,,,-,..
Fn ,i ;r.0,-6nl. 6n. 'wl n 14-ur, li I--fRic"Rhardo Mair'tine
out E .. .... En. .. .. :f E . ... .... . .. .. ....... loe6n. .......t'
444 4 4 stnte44 y444,'_,, 4 4 ,"Ma, rtinezFe
______-_-____,__... ..____-.__'' '444....44. 444 -4444 .4 n 44e heNin!
D , Ua n ill. ,.,- ,e,- 25 yv 27 en el Vea!!
Pabrie lC ,.' Cb-,ll l 44444444 4 4on,4,4444 04une444m4rco4 ,
a'rinde Rodriguez M(r 1 5... p. a, i~ Bl:r': : :.: L:,,, ; '', n .
Is, Inos de alegrfa su primaoilni ,nl "-". t 1". 1 11";,.,, E ,-,- ..,"n le d ea o 1
.1l mundo can Ioda felleda. , i ',... "_,'4. R :. , _, .
4cl4niade InCooperalva Me4.i."-La"" "4 4 Pa rV c n e TFi ,
V eter"no Ifzlleeld. |drados --much. ~sde dos mana-] Durante'una semnana hu 'etado III
A unt edad 4ba Tante a. ., a a ,4r --4c4 4,4 N4... 4 4, .., en2 I rmita de Pun4ta B4
jue J6 do rsi n et i l .. ..-, ,- ,, ".. Vlrgen d Ft I m aMilla
de for David Hern ndezY Salh-r..-, ,- ..... .. ,- .. .-- .-..r.... d9. i. e,
.b on de una eutirnad. y 1,.'t 0 ''" '.-,. f: n-,,r ....L.,_. oreso u gos tI
4,4 4444 1, 444444,444 4 14 4444444 .444.4M. 44,4 ,4444444444 414mi


I .elI 0- 4f"te dd 4 444Ce4-4 deunitenmparion 4ne s e da de Punta 4rava. lu 4ar donde44
.3E1 '-te* 444 44, 4 44n 4 4i,M.4 C.ast. le". 4e........]a t... t A....
3C dIw, : e. e i... .... .n dS ge erdis du o Guanab ...... pern que ..... b ....ficos serve its En= .tand ....
n i r. susvle as ,e rl i crern ua do la5 p)azo I s(adium 7quedic erin nado y gru1po de nificg, deride se' Inenjefll
":.,.;.C S le~s ompneos elIsto par. ser utl izado paro ict esri, leer;
ne-'u _, a vo leema- u ven ud viyda de un ]ugar donde Las misiones parroquilma m e3
44444 4e4a. .d A4l4Ud, 4,ortr en o Ep e n distit44 4man4- y Sa4o4m4n4S4enz44can un 4rupo44
n-4u ,4tra banda muni 4 pa44 y un piqu4-4festains, s 4onera 4tuvieron durante 4
por te de las fuermas del Ejercito, que le N. dudloamos autentsa t s =- sematng ofreciendo sermione~s; do
In.]id6hnre ri~ae. de Ro rpeaisd eoarto De trinas. eolocando un buzi~n donide,
n Nuestro p~same in sentido a to- Be' he mnverfi a nuestras autori-d` de. dpostalian 1.s etlionme. a In vi
:tid.; lsu famillares. municivales en el proowsito de ddotit gencita.
/ De regress. In villa do algae par lo que he esta- La Virgen, de Figtimua ue en Ca
P a] De su liae de bodes a In hermosa d. elamando dosde hace much dtem- baridn el lunes cinco de lost Carrie
nesPortla del Sur, he. regresado a ens, PO-p Los campos deporth.ivos epresen- tes, fuii colocada en una earoa mI
su s cludad en deride han fijado su real- atanp oe ar a o~ciones, es- el Express Montero, haciendao ue
lous "- ne -" l s" n M 10 pecialmente pars, aouella poarte que trade con un desfilt% de minquities ha
l-llI'; v.... F oern s ei, y sosluta p _n o un ..ta ep ..... r ai mas humi 1de. ]s iglesia y de ahi .. ...lri
] ." rnn z ca e nn 1. suf:.,,,entce ,ra reeucntar os eiqn hasis la Ernitil.
tE 3.1114C w..4I.4444, 4i,4c44
...... 444,4 4 . .. ..... ... .. .. ...... 4441.. 4 .... ... 4,4'
. Es44 E44 4 s" 4spoo Gilbe r, ,-. ...-. : ,1 ,. l 4
L.h ,,r do de s asueursal du .l ',' a -e-, c=r ,, 1 ,-",,- I 1r h,', or ., ;F' Lu 1. FIal. 1
..1f. :1 ,,adfiide dsta y Mir. 1. -.21 a-1- ''.,',,, hI e .1 ii 4.44 N.
,,. .. ,mundo enI en l n ab rll .'n..:.,m [?'~jd% ,r4Cal
I% ':o' .d. e e ,,T.: ,' ~ 'r,& M i sa Fn
1- 3, 4 .14 7044I
444 4 4 444 ..444444644... 4 m, . ..' .L.4. .4 14E. 444144Real, Fe
44.44, 44i 444,4 p4444, ,.4 ,, -, ., -- :.- ls a I ee rrn u odL iE,,r. ,,i de 4 e stem lgd _n1do. ai.o-. -.e Mfeizu i 5.I
.l 1 ,,-.P ;,:.t -1 r rlrV all

Pn. A eeF dnd sg I)t b'r- eta" e'nc anta og ao diesaoa
F.. de 4 de ste mF! L,4.-1.e. mere- ad .. dos espoa C Mari, eJc-
1 A4, 4 1 C4.4.4CGriae y Junco4Cu rrie4 4 e ,4 F ete d
Cie e1,ea4. 44,l 4 0 4,4, 4444444, 44444e4ri 44144 T44,44,4444 1 4v" T "4I4444 e e
aS 4; i Y.inop do n 4re I t.nn In4el 44e4,Quo- 4pu4e4444 t iier cuam4,4e.

01n 1 Gfe. luc- Ie 'AG I x- :000 jE-n, osAret ries.la derai~nde s ecotabap e-dare, tan'stiran taodt Como avhdors ,
, d. a J-3,:,.,,',r ~re.- P a rn a e os ene ep a sAl-tn epCin oresMederyed.lo
44, 04444 4,,-,.4:.4. -,- I.`:`:,. 4.,':,,4 4:...'arnno y Dl4 M.:be 4, 4os d44 4a 4a44iamin 44Luisde lD
rrrIs. x't, euidcto"11auel Grndo qoe l dast 24 te ndre k ara t
4 .-Ens4.4 n. 4 men,' ,'- Ire .," u so. str4 4444u4to44de4444444444 b44441
4. 0 .4a454thi.4444444,4 4cti4.de4In.ap4r4d* e 4 4 4444144414444441 44, 14do44. 4
'4 4 Is IN4 1 4.444444,44 4ingraco444 4,444fe444ran Me-444(,4In 4,44el4inspector 4general4de44, 444en uI. stado e m6.1t ael d act oro, Galero u roarn i
well.- a tor. 1, r
Pidenla l-"3leda Ilade i..
Piden la "Meda lla de la . .


. .3 . -..-0 "- C- .0-i'I '
vw:1e | dcmI3ir.l lll / lr -,ll el C. aI L1,-,, fei i r -i 'h a. Gr 'r -~
. -', 1~.. ,~ .+ .CA I .. a e .1,-1- 11c,.; r-Cr.., A.? l :..~, (e I ,"rCl mr. L.3 la-.3


,cil.l.3.. IL
ilau .T.. PC.,pla .'l g .i.. Q -,r, -. c r. 1 l, i- A l
c 'r. ciliI e.r"d, e 1 :1 n, ,e 1'.,- -' .!a 1 ,


3 a ft -E el f, e T,:- , ,aI ,a,
3u e- 5 3 n ka3.o, ._ 1 .. e. .
1M5 41... F T. -'ria -A C
3.. . . ... 3p ...... c,- 1 3," c .13
ale. 'a cJi-_-. J.333I,.ail.;. h'Ci33re 1


3 -3 .y. n 3 Cf .-, .
Dr o loI Issl ,i r,i--lo- 1


.33333 4 U,33,-I, 3 i 1.3 Iv cc .ra ,1- f


f33..-. 3,3M JNL3 .,................ .... 3.' ,... ..4 .I .....
3- nIic I 3 C333'3.33 ,erWj- .- ,
C. I 3 CI 3el 3r me-T.I .',, -_1., ... . '


3.Cu ,.[ u. '' 3 ,,'3 ,1 '., E, ,.-[, r m P .|.e ..
,',:. ,i a. .a.,C ,.s cC r .1 ,- irj l 1,p
blnr.I du w P.. L D u.G I P J- T.,,G ,,: L I. ",,r

.-,,3 I."3 1,11,m.,, ,....33.33 3,3.. .3 3,:, 3a -, 1,,R ,. '"e, +
3,3 6 3 1 i-1-a i'

-2- de Febrero
difc i nii-- ra.-d d.-. -, -
33 ,a w..".x F-%.3-.,, 2.e :
c [l'.".. 'lCw l ,l .' r | :' ,.r. iC I-r-to i c, 5r-i M j ""


o' 3333.3,', 3' 33 .32.3 3-*'
33. ... c ",c.
aw .' c. IA I:I I . . .- I, ,
L ,a c ule L,. .C r ~ r, l, , ]:. c '.f ..-.- p I ,- ,.e I
Fur lae l. I- -~l ]..: J ''II 1 t -c:Am e lr I. I-, C-.... E pIa 1I,,r .

.3 Ke", El I-. 3. ,.,xI.-
V_ .3 .,3 .1... E
,-.-. .311, 1 j- -,.,.,.
m" f,'i.:'a )i e',',- -i ....

3 3 3 3. 3. 33 33 I.,3
,,2 r' .hi-.. r.,elor...... d.
lC3.3-3.. 2a enoonaml1h enIMurni

.333 331- 133333333
... ....... ....... 3..... ....

in I -: I, ,, . . -,3.. ..3 3 ....
do~~ ~ Iijj-a:a


ir i .f .3 ' 1 . r : ,
-a wf ire ,lle '- . . . r, A, ,1a

LI eir,', de 1; 1 iNU I F o
L ~ ~ ~ ~ ~ ~ al... .1 i 3"de -, .. ..5, e ,- j. aL, 2..O I r ': fIte ,' a c:cel i l I I . I : . .
c, ~ i. a C. 1 r......
I....... ;.., I ........... .. C, Ir'''+',,,+
is 1 . j ." a n -A 3 .-d .. .

r0r e c.u1' l- o. r eF 3i I E,.1 I .
e] ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 ,.,1.1.. 1.F m,-;

ieiur, -,al" inr, ,, D"a ,,e', ,.u .,-. .... .... _B L r.
H. c .,-ae i, 2,u~ d u e~c: I- c. -'.r. . 41. 1-1. .
l e, f, C~ .t ll.ro L ,' I '-- r : i c-, ... .-.
f,: ..1l f, LA ,'' ,,, ,,: :: a l r F : ; i ,. + "
j- 11 LMA t4 I .. ?" ',,:,-
lil fei ac uf-Ti
P,1; -3 CC_ ,, e,.. ,..r, ,,-' -, ';' : 1" -
eC .;o ,,..m e ::m ,.,r .,,,, :, en: '
r.. ra ... ... ... ..... I ..... [I :'.L;'r,. .'. ,= ",?
'i s c.r. .' c -, f, f. : f i- ", i '... Dl ;e I ..-. .Im [. l-
,-.. I r C , ..I: m E ,- .. ]T11'r Lt ,\ t R tm- f_, -
... L a' -O I --u : a- .., P "=,'l, I :. ',1,' I -P 3 I

. ti \l"-.. r .1 . . .
I z. f. Co. ;1, ,, m ,. -,,,;..I -r+ e i i,.


F uol.- 16%h rawladl.,' ---hr, I, 11 1_o Ir, A I Il f.;m -
.. i b -',ne IS t [ ' L 1 -
a- Il elp., c. .. L. iTO O fi.': .r W, !... ,.:.;.ln.1 r ,
L .. ............... ....c.1- :... ... -. - .. a:"' "-- , .3,-"
a ; frl Pel .v .S: e l p ll~ ; ,q t ,,,r,'re c I s e 1 1.
%.t 'r -.ra F r l. -1. le" a?1 it --." ,
IL I -.:r r e -i n -Cem ln..r, ,,, ,- l .- ,4 ., ,' I
e] 1-.! 1. ..j.
, .I- r d I-%.. 1 1 1 I i.;-l e r i f a a ('. c ~ :


Desarr6llasecon gran .,ito. .A, EC.ION Anuneios (.I.AtIFI"AI))S (le L'ITIMA H()RA

. .. ....'0.: ... ,' .7-.1 ,. PROFESIONALES I BEPARACIONES V E N T A S
,3'.....33 1 ',, 3 I ,Bp' NO TAR IO S 42 MUEBLES 3, PRENDFA 4 _ _ASA ,S


A..... -,' ',.. RESTAURAMOS
a.1Aa 3.333F LA RIPARAS
w.. PLATEAMOS., Y
.. ..,..PdH .. I,"NIQUELAMOS
1 .3.CASS CIa. Ineramerican .3,,, 3,, 3pr33- lf.... I: ... 3~rl I+RatlO, ." ...'" '" , :<: .
j,:; ..; -.... r. .-.. : ...
. . . . .--91.'. Su. FTelevisorBRota
33'33, "". "" ? "i" ] SU"J Tlvs" RAD IO MEND Z ..i,,a,,,,,.,
C 3 33333'3:33 ., 333.3 3 r 3 3 .. ..'' . . . .',,'', =,,,
3 ....... "l,'rFlown' ,... ."ADIOS, -R O T O

L F-.Ifit',I"..'..".. .. ...-. . .. u Televisor3Rot,.
r~~l~e-i,",. ... . ir+- fla ~de ra-3 d : e


3.33,33;3; .....- .:-, ,. 3333ro3333n3de33333333 de, 333e336,000 515,0033. .3 33-'glr ." r33dio 3333 75333i t j ~i{ R II z
3- ~ 3----MENDENA yZAY3


,. .:" 5..1hay,'' 3'' ,In.. .. 3 ... ,3 ,,, Obipo 305., Tell. -692 ,
I il :I ATNZ T .H.-193 i i a II0III',--Iri A...: ':,'. (.(rhl" o


-, : I ,-1 .3 . ,,


m .-.i1.' Cnl....r n1adorN( a3 a% at 0AD
larva ..... P.... }.': F1'7 '.- _15Cmsa d s c polu '-, g. L. .:rd"o.. ......r T1" qu N I 911. 00W.. 2 i-wa Qin ep 1rd Intl
3 .... ,--- I- ME DOZ.V IA. So to metrnollIliIeut I,-re-"h
',. res i:. ": .;' H.- UH H-1s1--28i .n l.IE1I1 : P6e', 7.. (1
................0........de .14.... .. ......
........ r cete nelrsvca eici lnner ao o-ia- ~o / il


iodrI R e1 pl.n3 a 3- 3333-333 rmt, 3
-,;a Il__i_ __ i_ 1HI is noi___ __


3-333 Pa a i 3k.... i ,- '" r ma ,3,3 (, S 3e,3r3. in or de Ca .
1,3..:. -,3,- ,6 q 3u h ,I[.- 11 23 3

'_, :,y:3,3.',,3 -:.,.l ,,, ,':- ,.,n*.,. e, ~~ [IR.A 10 SOL.ARISI 3,333333 I )gP3m3.;s '33.d.33333. 3 ar
COMPR0 ...... ... 3333.... '3' '""+' 4"33-, ''''
p.,t,,l. nfre Te ienf 14 +.% Ifurall:te. I Jd7!i++:+ '",, ,"1 ,:+ :, .SOLARES . .. ..333333333 .3333,3333333 3 .....333

c..,...OERACION INMEDIATA '33...3..3333,3"33 13... 3:33 '" JORGE GOYANTES ... .. ..... 3>, ..." .. .:' "",,. .,
3 3 3-333,33,r,, .33333 3
o. '',-PRO SOLAR 3
E3 3e3-1333333F--- 3333ed- o b E MIVRAM 1AJICLE33SVIB01'3'-r3 333 15 35 03 3 I Apr"- 33r33 Quinta A33e33d3" 4333', 1 331 3333E3)(73
+++ ++ ++ J ++ +++++++++ + +, j + + + + I++ r......... ... d..d....... ... .. .
a r I n, orde C n .... AS'A. S ronei a ":2, ; ./,o, .. . L ;| ,.,j..
ca.l .. ..Al.333333h 3333 T.335, I'.3 n014).. 33 3ri 33-3. 4 3d 3-
... .y 3. .... 3, r,, Il I,
E Ill"3 LL.,133 333l, 333333 .. 3 447... 15 65,000 RTA.3383 2.00 07'
P la 11 ,-" -": -, . ... :, 3,y33.,,_. ....3..... ...... 3,.32 3
103.SOLARO33333 33-l-333 a.j,

.;3,. 3 .::+ o .,. 3.. .,33o. ,3'3.3:.:,:: % IO ,33 ,,,33 :, T, ,. ,


" "I -" '" '' "" "' ""Ii ESTABLECIMIENTOS 333,333333mhr. de 32l3r33n 333 3233333o33
'3 D:n:'i3'iron 33...... ....."33 ...- MARTIN PADERNE
i e-, s :. ., ., ,-,- 'o 4O P O JARIDIN" (3333 33 d ____________
"' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ '! "-,, .5 .v .:,.:,.,r ..7..... ...""Q edl.r111.0.00rra{oreo lR~d.
333 ~~ A 6742 A 33M3 333A~
3 -'33.3.33-3' 1 3-5" 333-3333.3 '313 3,,3---.I33EH. 333a3. "-1,
............. :i:"3.33:3.33'.''3'o3 . '. .... ... . . . 3 33 33 3
37 NIEIESPRENA 333

.; ,3. 333,333333 .... 3 i3,333rr 1,180l l RENT9L.L 1l l3r333333 t4/4J6333 333 3333
ile- pdon d 34 3333331-3.333
1.+' 2 1 ScnOLAas un pln-

33333 /c 5 d i es A m n aes $0 5 0 1.7 033 437.1 6 03ar 3suer
"i-i PH333J33i 33 3333333 33,3333.3 3O CASA DESOCUPA A) M N A ESY M
I....i."'d ,3,.,` 33D3NI33 33333S3 .00
1:1:,33 13:33333333 d 43333333333,33,3333 118 042,bIf-
.3.~~ co3. . . . . . a-. .3 53333 3 3
' -C i 3 L i I,. : t IES" '. "::" .E C,. A Pr deh've $ 8.||1 R N$11:3.0ah1.1/0 ai<,iteraa


7 3 m 1 : .333..,3333,33333.3.3.II... .. ..3.. . I .. .. s o s. . . . .. . .
20, 11,$ 0 0 0 T $ 4 333
..... q : ,quooa., I I., Ql i......e.ida ..72..Mirama.


3 ..333333.5. { ,1 m3- 1767.1,003,,,,I........... .3 3
c! t ,n +, .- '.,. .. : " . . .. .. n r ]tio e e d I C S A D S C P D do p. D E J. .112A .... .,'kit E r, E D O I

Eld? $16500olI CMPOSOARSRT LA -4$160B 03 It A
_4 . . ..ll'"f 4 i ... ,., ,,I. ... ... e i. a., It I -, en tatr on e d e haeer- F ita m i~onl
cc. 5" t -.il
:I-,, I". V..1-, idj.1dI F.- eLa abanaI. R I "l'y pa io, so lr lr Ir I ah.l33,3,,. ,,I".3.. .33....3.33.. r- " ", " "['t lr c br 33h33r3333 333
133 m3 hlI' 1333-111311-3.3333833333.
,,' I- $ 5,0.800. 55

M~ UCIAEYAUCEE EN N 333333333333
3m] 1 1 ... .. .. 3 -' -, LIH- en 11u09v10 .2 ,. .F, I
EL 3aDLARI..aDE LAMMARINA's 33 C-1.3 9-48-25


... ........,. 24 do. 3
m 'e I I:I Ism| rl- ,1- e '' " ..1 a.... ",, 1m.1".. e do el o l L "
, I f: 1: --..h'." "- '~r '' .1 R E 11 h- ... l',iD.'lE.NC" A, 1 .... .. . .. ,, ,, -.. .. !P AR. ,T O .... .A- L... . . . .. .M E N D A R ES |l')~l~ .. .. I], r l
... W".i. . . .. .. .. ...ral . . . .. .... . .. . 7 V C" .... .. .. i 13 o rir, 6. 8,7 0
f. 1.fa .,;3,-,.l.,l, r f ".L .. .' . .. . ; .. II: I 'h e l 'l I n n
"''~~~~~~~ ': : f' "1'14-'' '"" . "'' .."' 'l-5'. ...o" "' lo"t. 1'7"_. NU- KES' "'"' A ND -"-S USRIASeYoUN IEE N Ph rl.,
..r ... .. ... .. : . .,.. o q e :-, r .-. .. ... ..c .In. .. ...... { L na pl.antMA IR ..
..lI.h ,I I'L i ii11I.k.. ,A.-,omingo, 25 de Febrero dp 1951 Uasificados

A N1 U N C 1 0 S C L A S I F I C A D 0 S D E U L T I M A H 0 R- A
VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VFNTAS VENTAS VE.NTAS VENTAS
45 CASAS 4 CAS 48 -CASAS--- 4 CASAS 48 CAS 48 CSAS 48 CASA 4 CASAS
MEND)')? si,,,n 0 0 INVERSIOKISTAS F NNENDE DINERO INVERSIONISTAS
.... .... ..... INVERSIONISTAS A hc cu.ql: oper f ::s . lq o
... .~~~~~~~. A] .. Iceir cAI hauo'a tquq pw .. ,", ,
A.o o.,erl,. quro.. ..c.. Dr. Eladi C Hi*dalgo hoes ,on l ips..,o .s''n..... h sc .......oos s
____________ ei onhqloa.- bcsn c' :: on kogoilo eon Ia t1s1.cnc
5960 RENIN 5ii PEI . _____________
clon hagoleian Idiinourids011fiqRodo
do.ds 'orridor poisqooodo. "___________ooreto___

~"~ "~'nohqoo n i lhosa Dr. EladieC. Hidalgo Ls~'-" RESIDENCIA BILTMORE do icrio nsidto
ci anNo or ecoroso la o l Cal, eoo e o p r c o lo b cd s s Ao',da
HAC.......__ __........o. ..d".".r. m r rLDI" | ELEGANTE$ 120,000 Lospr ibron. del Cali,
irCHANCEn par slir arai di Colsql an C...oo C Loqo,,dn d 1 o opl bdod I_ Iublo -oOshlTi .31 '1. *: d- ,oPIop l.IIfW
I,. 2' o Prop..dod lI-b, .; ....... " o ..o n Io n o', gan l. do Ic", s.. , i op d l sobl
R T.111 P ohFC... . 111 r 'n l R.Gl0mayor 5roano RI .nsy .. .0,, '* o'h o sT.oynI ao qr olo.
RHE II) IN IIPOIFI N 1. 1.. "L "I .*A' .."_ -..
[... . ...'," L'-' N R" LO I R[P TO Q ,E EJ_
%IH 1%I %1MtHR NIH P S2, 1 1 91510 CON FNCILIDNDES ~ IIOh
. . N. G .l! . ,. . .. ... . ... o
DI EGO PERE ....'.. . o, ." ... ,.' ... '- -" N: EDADOI CaLL L t E UINI.A ' ..
D I G IE E i t' .,h~ pln, a it 'Tor., "' 'I., ,. ":. .. ..
u, mu r, .... . ._' .. . .. ... . ..:, ........i ^ :^ ^ ;? ;.: ',,; f.oc p a a ..... | A $''D S ...^',4
AHI i A 'A.' Do ' *, AVENIDA COLUMBIA EN. af.ibr SE rF
I REO C0 4sTHE LANUZA Y FUENTrES -~A~opopDavi:T94.
311 l''rIo. E p''1C.*k % l11rM Tit D HE ELN N P I A LITNRAION DILM NONHIE' n oa-s- Corn 2 plontor mido 7 *'x22 UH-op-Bo20-
11 3, 1-R s,1 $1 eon 154 M .CodI plon.odd
SN NN I ';TR01 o.... ooApo S22 ps.16, aln, .caodar,'3/4, loodia s NOFDE
c I, si .. ,. ..u ... .. i l o ,Carin, pot..al.,. ,.. io atV E ENC
11-A* fondu. R n 5it n$130.00 Cuatrn rasa-d dor plntlr,. oel
-r r co 1,3 cuaros. y oto doeI tnl.,
ALTU'AS D'E"LEN""asa, o..... ,rn.I...o. .l dear ..drp. d ron,,' cona 360 Po *eOa ,c i I,
derenta nets. [:eentrega| uentre" ....... Is x, j, B Z.-a
It17121 ia 0. l a ,se n 000 to n quiere el bajo. 3 0.5 C. a,, lo .C o r
'Ie Poe' nlr. HRila. Bonus t Perria 514,500).
I N *18 | L l, R I L iiiIN DR N 1`)'tH tNo t8-N 'LU N- D '7QiE PorRi N B E Pnci.. m sai..grno hall, 3 he-llaforon0s0
C l \ l C \ S . II II. I, e \ n. I a- .* I i 013 .I. c oo rn o 3 ,0 c onioplo, n I c D E bJA EN O V IV A E N C A S A A J E N E
earomnonion......._ _e....dai.........r. Cni50
' '* , *,,|,, * : '--. -.., ,. I...\R . '., I AL ,. _Ur m (..,, t7 .1m .,i41,0 0 v. D l'n rn e nE. /~d n uIC-R- R. -ELL .N
. 000 100".. .0.2 : 0 0 1.7.. . .. i o l, , .;.; *d' : ... .o ,Sa.J, ..HI '1." '.... .i.r . . .o r 1 0 0 a o rO a'5 6 M .35.. .. I

l .. .~ "n r 1>V ^ r lr,.\ .. .. V ^ 1A ." "* . .. *'";;..I.'.! ^ ".a'*. g r;\ 1 f. e nr enmudare h l o ndio, <*. ei a o 1l)j' 1-8 2 1 .. . ... .i in = ......' .. . ... ..
S Z" '- I '-'"" ; ': :- 'S'.... .. -'. ." ' 17, l. i.n'-,", t na araje y riat' late-
-, W.... , ,_ .. . ;: .. 3.... .. .. , ,, 00 V. y 75 [ .2 PLA YA BE M IRAM AR I"_ _
o ,l"'"I't" r.. . do ..o... 'o I DnA.T o ad.. ., ... ..' -. ... ', a r .' mreo de a1QJE NDA 'RESIDENCIA uH0 .8-1-i-I
"-,, 0" .. .. a I too rP 1. S am -'d' rezlO00 a( a. Slio oo \pilerlor Joe a de cedro de 2", Cal-2 e 72, U0na iuidra
, I I B $1.. 1. P c e 7o d o g ..gou ge: "An id oAdr ini strao i n de Bienesa..S'"1'"1:=^^ ~!:* :-r'":1 :S^ ^ ^ G !?;iira ^"^|^OM. ~
c. **** ,,". ,,."t! ......"* .. .. i .. ." ." ^ 1 ,i ln D s >...... "*:" ^ ...... -* ' ; ; A ^^ N m H u i ^ 2
(1 1" r 1,'"1rIo.."01'l. 5 1 13.1 ) on. $5,000 .nl.. Vendo chalet nabrl e n do en
r ''' "- ,' ,,i',S_ 70,".'"11'." '....... ... ..... ....... .... ..0 $i a55 aol .mo. lan 1,000 0000 ... corona, ja rdi n, RICARDO R. ARELLAN.
_______________ ntiin l--i32 HAAA:S6.0 _______ _A70_______ 'ni0.' 00000 Vato"in 8103 .11 000 pao n 100. 1 ona ud.i rdc l8pr10d n, ':.''.. *-,*1 ponloy"
' "______iSamuarz. Vacaoa oo,,reo 8 po 100 al fiopu-vestuibloomedor. un
N2 3.liAE %O, E phdlhdnpantryocinay1/4 Empedra 256. M-3753.
,ENdo, ..oo.or r-7 91| d .ho irtona, s- criado. garage. no patio in' __. M E_-A_____
L R N O M. t;tletrap San figual, Ma.IDt _D t EI ,,,_,..DII; ..., terminal l d fabricar.o gio o n pogol b'u --o. E -4r-1 APn.
ICr.rrc l r, Coo.o\ Mruola 24. n wfin a o'. .Ia l I2,00a, __. ,, -5 condo_ _eja" Lop altos, e.egante e i-_
ge jionmunaLma BaronaI ur. A 2 -la-i8OT10 Ca-e, 358,0


.l l I n X d d- / l -** 2 2 I~i r i, a a r ^ '"| a '' ]i ... . -, ,' '"* S ^ :' .. :. : J' ,': ^ -', :. '-. . -. :., "..... ", ..t .... / c al e ra3/ 4 gr. anem r m le u ro sr e t bi dre n u n P A Ai a dVN'E'' p ,, 'V A AR. A r ll n o
ri 1 OCur0 IyLAu..o ViboB n. X-30,8.--,4 Coon .o.nI.on l. ocbido, PAH!t-A5ENI'El0, YEA A
... '- no "' X-1752, A-3501. 3/4 golr oaind o oioo H. Artnlla ne.
. .11IC I, LD DO S1. N '0 Injaaloojih. Todolto.olcone- Parorm rnopocovi a. a
\.. . .....,,........ -__ ....\ _._._/li:'A eP.r e..... .. top iaon..|t retail. arU l tero y vr-
..l....l ))Pl,.n I.a ,oaino bob nS.1p .011001 SR. PRADO lei,Arcocidn cionodon, tecn.; RICARDO R. ARELLANO
N~l J I I ol 0~0 oonolitieor, plat iramodnolV Eropoledrao 256.. M-3753. k
%\1Ave \ __I_ 1..' ", Pn\. A ea. Precio: $ 45,000..rco d,--
. .. .. \ I ...o.. .. ...... .. nform SE VENU E
At I. DE J. ACEV'EDO Ainuooladho.Io si 0 010 le
P MIRI %1H%. ,GA. a: ,NGA! H.2081-48-50 ColinD 330 A70 r. A.7405 g ridei i mjor
E SCOBNH Il 1 I (c:ost7,,l.,.,, .nt Colo 72 onlre 7' y 1. dS3e5 RENTA 4119 0ldMiramar.

Sr l ...... .lllR N........ ..."., .i| I.,l ll . .. ..'.... ...11.1] \E{n 2ll im '* I'tX 'u r m; ",+ '....... ..... .::= .r *' : .: : n mo;** a r a *' ii*" *M ,,| '"u u 'c nQ l "
.rnao"io i d on r 13% nter0s Libre Ga.l. 10.H-1893-48-2 INFORMES, B-8170
IN WAREZ .-s-14n. pla01.s0ocoil Inmobila i FRE:B87
0,00 do -R 1p Yfie.it Lind o oljardinporl ..p.. 0 0UNO o .o, 'o'. EN ALMENDARES
_.___.' I: VI)N S:Or o~llo n'l" o n ....rnc..irlolor. Solo: s0. ... S A ,EA ESTA INVERSION U11H.-1411.48-25
llh"N' ND o p s ior, oo "t. n go bl.. 3/4 en a [n C.. ... ..\.l..2 .... 3 f. V A COLUMBIA. .


1 |; AI; 2 .. :1... IHPA I :n 'l*** r ^ ^ **!,'* '' ^ PRO1IETARl UADM1 C7 nnn cils dllsa hal111 3/D W ...... Mran ,O R ......., 'II- O U B
B- 0 0i T omed-, pn.try o. 1A B N G RAN ESQUINA -SE n VENDE
I ; ___ rina, patio latrlo 801. d 32.4. ns 0'ordos oooo Edifrica 2 plaroinn, p oS .OII':z? Jlt ': tu r EN, t \ p S l t, ii m / .. ', ;; ... *.,, -- ..."' ." l. .: .: ;' -. ,'i..*.M :.. patioM D II lalerUl Con cu2. Pres flucltn: Edi f i 2 p[ n t,\D 4 apa r- p' :al ll .. . ... . m pe d ne. ....prla~ l ,lr rra .
7,77.v fond, garoje 2 mniquin 1.8RENTA $605 00 h
.-r,'4 .,,,' '. .. .. */.2 CINDUSTRIA: $7 p,0o0 11a04, g aer 3 on io K 60 B.0 ERNARDO TAMARGO o namentoo de i canledor, '.
Iti....1.t..............n....... .Xp.. "41cioant soucre$60
. .-.-.. .- 'l .. i , R efu gin o 262i n .. .. e o re c 13 po8 22. "
',' '.NI, L, I I l it F... ,re .a.'iAn .e*r a p oAe Jrr0tlt p.rtlse o T ., .Mo 286 M t1,2. Fabri a ei 1o n
Ir. "W''dllrect. EdADp.ol.0del0 roeooina I-o, i- ciloedo' Pn, pmoanoviliti
''- ^ I"l ......................... : .... SL 0,01,11 r.. t"......... lire.... "RoA'-- 0y ... ... ....... se.. ... .RA.. R.P50A ........." igual
I II., Poroid $60,14) lnuidnlr rdoncyreelloo doer inn
_. __ B NA* .,I,...... .Ai .,', I ,n _-! n 1r VltoEtA$42 00 0 do d relolo i eolir s pro- a $3,1000al l io.Tie- por
~II~l N'l~l 010111 00000'3a,00"0.0". .C.O0 .._ I, iga o Ilboerlota 00, pe o H N A UU loileooorio aol a. 300 I la in
i...I.. .. ,d ...o o,'op ,plp. ,a o.o '0'. r ,,e m.tl, R nl. SU o[ r pIro l eod.dn QoU .. .o. dcl.* n todo gasto 486 |Pesos.0 Q e-
!.|1 p l._ .I. -. .4.11. S r; ... liquid a a
M1. DE J. ACEVEDO opl(ol Aid o(.to oonloliodoo
............ FI-1332 -I" ....-,111-450.2 C VEDOAvenidla 0dtava $2,,540. Perein, $30 000. D .... p rdo. r.J.j. b+d.-.o
',',,". ~ ~ ~ ~ ~ I AB NA 9"+, ; ,.. ,.',e : I'- 3 2 i26,|000 A-7405... ." ,,' '; ,- -
Aodoo'aa'o 0A1 A.A ......742732I 3.entore 10 p 11, Inn cuadra del Produce el 8 por 100 doeIn*
tD IMetropCc lit1n, todo eiltructrls oern. V ala. lnformnes a 0in -- , .,,.,0:.o d .I.
$1,100.conoreto: 4 Ipartamn0entos n02o-
ItI'.. ....N anI$n'as, con central b oindependtoente. 01. C DO
lI.t,-,I-e.s',iiu..... i Relo8POde ogooiolsue od clo, I24 horOOOPOOOO
, K~ecta con aranti. -sotidrist, 120 MA[RTINZY]URX
...u.. ( .' ,,, ................... C ob,61 330. A-740o5o00020402
..... ......ONI:YEDE 11,%1 ....1" C"h"g" o.' $a60
Kr L ',r,. ...- .," U11-11-11158-49-26
IOIIL,., l'o- ',; f l 0 I" I ) 0 0\1Q /1% ,." "," Naveo con 272 metros fabrioaeie n I |olegiaoo.
In.0,en 1. 0olonn dire.. hn cS61o reci- REPTO" N. DEL CAMPO
.... 4 int., q i.. t ".11111IIII "" ..." 'b, garantii* $1!0, preclo, $12,000
RoEPIRO i1$ ho00 00 o, 000H-1894-48-25 Pr'loropyoodn chalet do!2
I N 'o l B.ot ....d.d... '' .N.......I..ll..N lNI IL.. 41. ... .0,:0- .-o E T $180 00, .00.. e. |l r O l 1 O l.00 lor, Boorr.e -UL.,FE.I-C. .
I ,: ": .~-,I m-3,"->...D-. -,:;, -- - - - -e R-. DrCarlos~tincer I
NNP L E% N F'r 005 71. . ... "nRo .. .. ...131000 r~omiolor.- l0tC 1 pll.8 11n. 00 y, & odoIIy
....... | t +7 | I):.I '' .. . ..I :,"~ otO- lI 1.... I... ..... Ho oANTOS SUAH EZ .....y O w
L A S I 1 .....:. lA d l H,

......L................. ...... ................... ... .... Cast dos plantain Nooo .........on do Hoor..
'p., 0.00,o' C .' 0.. oo..n,.-.o,.Room.----Por .,\coni.'- UMBI,\ 0' n0ll A-6971 \.b40
r d O ".0 ,'It) SI')) II . -.. ,s.... 0 '. 1 ","0,1,-,.,ae- n 00 de 0P oo ... , 102" 0-00 l ,m.oIO o..ocoI~nr l T R R
000......'10..Rau.Medivil e Hio OPRTUNDAD 0."00.0 00 ,., F....t........... oA A R A
.I MFposnonp,*' IC ..... -.. o ounrl oro.0 F. 51UF47 '+ .:' ?"
U.sdenuii 1 000 r 0 .u0 odaI.ooi,1.otrroo. 0 '.
211.11ini 1m1
I I S1'....I1 ..%.,.,,".._'' ..... V ore Eifci e I ...
A.tTIDN.NCarlos_________

IS", .,' ', .' . ,," N G O p a .... .oFt l alt d's 'lan p, ''R.GA CI ...g
.... M AN EL .. .... ........ ....... ........


15 d. d ,L,, RNSO, 100..01.1.. COMPRTE SU CASA P,,OVA .RZ8 $| .1 NH 510 nC o del (1OJCr A.UL O . . ' o ED ,DO
1,u[',, r ".. .. "..W.1"..-., %--;' w p. 1 Begin RPidTAcia$38, .00 asa dos planfas A inn ,irti O \|_deDB eOiRE 3. .........EN LUGAR ALTU ABAN $75000A.......MBIA $19,011 AE 1,PIT
lPTA Ao loers, I groU d re 0 e.0 0...0.....en ral
SB.15 CHANON r kil;mm ..r -o"'ordr... .lone .brlos.10.n r lisr on 5101 H Nen. r'IoId~o~,"' n
08o0,0 0o3...0l ,
n--LABA IERRA Casai dos 0pantas...- . ... r-3
SL odd1 I'1.1111 00 00roo Feo ibooonoooromr.RenS.. 'c. ...' no 52j S0od.
Collo(1 NT, [t~lll ,' . .. -., .'iNFA ,A '4 ,: 0 0 '' 0o 1 1 lIU0ln. U': l : \ \D- (-i|nr I nb-"lle "%rl oo~r rIrc
..... ....PLAN.A... ... N i NA In. $3801.do 4 oaC sD .. ..23..13.66...NO.......
4 d. d NrIIi.C....0 000053019@ pieti.s0o L,- . .. .n ..E 1, ..00
ved.elEdfiiti o o.001.nmo 0010moie Cdolamororf975e 83C"CU A80j ove: $3,800!e Coano drserho pl00l i-a. 4 0_2. ,_ SI,_.4N
s ,,. ',' [ ': .. t ~ o o. .. .. . ..z . . . I J N os e _M S t 8 ( Y
MARIANAS. CASAIa 3ITA- M..... .,' "I,- A....


SEO $22M500 Cast''560P 3
i2E UENTA, 11700 t ........" ull...... Boron G N NCasaRdAperlamentos .... . .H.I408A4Umi
,, HABANA$75,000.....,4it.eALMENDARES $14,000 Coon 52510 .. n. a .. o -n f.o 08 ore
Ill) R istAit, 3 hlliOloop' m ..I.0to...0".1Inn'.0RE 00$35 1- pinodEnoAolr r HNH-N NI
tam |eniea |n ~llei~mea .,.,, ,, .,-,t _l ,,, [ 0"- l' Oqn 0laa. o]ior pr dmer opl.- Medlo Cuondoo dr 1. L..oa 'E IN
"molunkIoo'I-no o.-,S ; l .... .. - ..',emorol.oco.Hen-Rorhpo. 0Il~d -o 0 oo roo ,-e ...9 "'01 0 .. .... *tooI~o. o o uenn.0.ro, l onla
...... ..... '' 0000010 000,+0 .0 p'on. PLAVA MIIHNIIN $I .'lla Hot do... 'uasd r n d o I i a al r, .... i)
17r,......_..,,. VED $20 000 Cast.. .o. do Pon .. ea s
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -34 DE 10 ., qi.. ..... E l0,bl Ir .,4 ~ 1+ F. pi .l e A 12r Paisenlcisn n--ale Ie-Co' o" oi "t-. I nonoom IFi--. moaunota 0 ..... l. f i, ,all', Ire oo.22 .2t'0 %. o n
polo Io nnro sn 0 Fo i.,1 eco0110M182~op uoootdooall. 10-
C a i ol nl o ooNF Ao n o 4 ,l no F d os i oa n o o F l ,
411 0 HEN A $14111011IA .M'RAM AR0 Pin. 8ar 01.nudo 2 rnoa n 4. Fl611 nlor alldo. NI" ogmon ore 1


CClasando ll p ..3... . .. NL N $1101 qu nble 8.25 pnr 29 18 o..rn.s .o" "'"M IlAM,\ N PLAN. N $13.006.00 Iia. do..
.... ............ 'A N...... ... Ir ..o.oso .11 A _ .....0 .... $ ,C .... i'... i7o..i re...
$ ,2|)RE' 22 ,(,. ""," x ....."."..' ,i-. 1 I:I
? ____ I ItstOoo oinot.% flaoto urnann-Ae :r $3 "r. 0!U oonnaNlde Lno.da o9 l oo i lso,97 oom833
1 OL/.ICOLUMarIA:0$1420000 'oel 51oo no!itlp oc3170 _____________92211 FTA oboHorslo. 5i7,0 II .|"________... _on_ _____""' __ poI__I_____HIO~d
..... .A MA...2'....0,,,.., ......17......11tt,,rop-.. .rn...... ..... to:It
.....o..6.... 1.1012' 0 -. -o*,1n0or 0 loreoso l4" 0.0 EN 1 ;, ,. .8t-...A.. ..
000 .a I n ",.o+IFt."fa inDIAn -11. 0-11484 825.0
.. ... .. ,. ,, s .. aa .t.+ I. ac sa, ;. .. c LA
DI-\RIO DE LA MARHIN.-1l,,.,uat,. 21 I I .,rprn IdeO- I


A N li N


C I O S C L A S I


F I C A D 0


I)


A H O R A


VENTAS
4g CASASIIIURDORft


ARELLANO

aM i0lccteepadae
(Miiriru LoleaMdo)
Empedrado 26 -- M-3753
0 a sa a &
REP. PALATINO, $12.50l)AL'TLRAS DE BEEN
SlS.uOAJluras de Jaimanbnas
$16.500
IAmplaca6na Almendares
flll l, 7 r .i, .i-i l.
VIBORA. 17.imu


VIBORA. $17,0uu
,1. -M u. n + : n 1

RPTO BELEN S17,30.)
P1V. i Hira. .,i~. S24.UlHI
Amplnacaon Almendales,
$2"1.0nPl1aa atrami. 254.1c1Nicanor del Campo.
S21.0064I90RA0. S2a.nItO.

VIBORA. 1$2,.000Iltatni alt Almndaan.,
-re,", ',_ e% .... . .

BO428,l)>0mt)
8 ,, .. ..... ie 7 .e- .


B'ILM RE. i..S...a
Amphanci6n Almendares
S30.00.1


CLUB RESFDENCIAL
VIBORA, $32,000


VEDADO, $J37.001)
3, 1'' -7 ." ., ".M: ';. .';. '

Ahturas de Almendares
$42,IO00
.01 C.,... 11......A d ., -o,
j "...I -,M,
BILTMOR[ W,000
b+e-, ,.,l. ,+ e


VENTAS
a CASAS
REPARTO ALMEND41RE.
Calla E ceirca Parqiue
Le eindo lindo chalet mide
J10 x 17 con 471 N. Ba.
josa Jordin. portal. grojer
maln, recibidar comcdor. b a.
no. panlr., ocan. palm.
la rraza rubiert con
mcrial eaL. Los altlo: eacalera
rrurmol recnbndor. 4 hcrrmo-
iomi cunricos con closets. bi-
hilJiolcca. La labrtcacidn ci.
taron. trlechopr munoliLtrca.
Se enatrean mscian. Precio:
$24,000.
lnlorme,:
M. DF J. ACE%,EDO
I olon 330
"A.7 405
10-H.1881-48-21
EN PUENIE', R.ANDEL
QUE BUjLN, IN\ERSION
Inlediaa a la It almadauna
auadraetrada ad la Irleap-t
eal. Le en doa dosgrupo4 a d.
*a f i6.07.rn a C.and. lam
que dan a'malle. PoriaL.Fa
ld, U11 CuBaclo, Iao. c('ina.
La- reantei, lieuala. un
cnarlo, hmaiio, cocina ? pais
lho. Frenle un ran panallo.
Falaricaei6na itahoa monoli-
Cao. Rentan la',-7 caaa
$226.00 )hIs. 9 capan $280.
Total $506.00 man-uales o
cean S6.072.00 al Onoa. qu-
dando rental liqueda $5,558
Prcio:ia 12.000. Produce
el 13.25 neio de iliere.
Tambien tomo $23.000 al
7r'e par 2 shop..
Inforbmctec' .h
M DE J IlE[EDO
COLON 3301
A.740-
10-H- 1879.8-23

a SOLARES

INVERSIONISTAS
Al kac cuaklqal nopar
don. h6qala can In la Iaonu
cian do corridor coloqiado.
Loe opieadanim ofrdida
pew lmabrom dal Colaqlo
do la Propladad Insalale.
ofrecam la mayor qgarcnicL.


JOSE DURAN VILABOY
Coenordu N"' 168 altos. W.4065
Solares Laio Para Fabricar


LA KOSA TERCERA


FINCA ARROYO NARANJO
z,.'L. 'J'"Z ,'

FINCA 250.000 METROSRepareo

Nuevo Miraflores
TACILIDADES DE PAGOS
En plena Viborma, colindando
con el Reparto "El Se allano".
con buen ai ,i e rcomunita-
ci6n.
Ag a abundahae del nueio
acueducto.
Luz instalada.
Alcanlarllado
Telilono.
Toda entubado
Caillesa de 6 mn de an.ho
fafleladas
Acira% 5 contenes.
Rulab 13 $ 17.
P"%RCELAS DESDE 25i VRS

DESDE $3.50 la vara

Facilidades de pago
9
lnformma
(01iPA0A UNSIZJU I IFAll 111 i
Malec6n 161.
M-6223.
*I Ca.-C J- 9 ,
I REPARTO MIRAMAR
SI alley 28, enire 3' y 5'
Acera aombnra.
1enda do;anolarea. Coda
4n 23.58 poar 53.0
251.54 narai. Punto *ai.
mln ilmado. Preio. 15.00
vara. Puredo dar faocilidadne,
jpnto* o separadnM.
Informeir
M. DE J. ACEVEDO
Coleglado.
COLON 330
A-7405
10--H.1889-l9.2


VENTAS VE N TAS E' T A S VENT AS V 51E N TA S
a SOLARES 4 SOLARES 1 9 SOLAEs 19 50LARES 19 SotR.S
14:11 Z4PNI (04 NI'I3C1:171 11[ARKl
. INVERSIOISTAS -, F I.I, IN%
Jorge Lull, i.- .1______ A__l bo1:aeNr coharo (;r .-. -ni
.. ... .. 1 ,

N :van::. -"'. MALECON NUEVO a--a agel: c.on a .llarn..-. ran' .,''' U ,,,
"ov a nte s ..... Primer. 'B" Ved.,d , on do corr eaor col ado. a.aia.r'fii. ad 17.28 .8 ar.a,
51a Ate 72 Miramar - ',, Las pa c, lor, c~Asclas euamdradh|m. Irevih, .530.000).
B 5875 B9.1767 Submit~ 7 doP **'' * r" lb^* C11" c c" Inansi '" 1';
.. ..., MENDOZAyCia. io ; -/ ::r":^ ' : .. ,,.. ,,
flnclu.,e Dias Fe lltotl,. .i'J f l/l
M EN, ',.. .. , obrecpn lt o icyo, qg-crsa NI IDE J. kCENI-)0
OBISPOa305 TELF.sM.6921e______ I.. .nnaan__ aaann {:lnl 330.a-7'.105
MIRAMAR 5aaa naE n I-a-a-aaa'a
a.' ,. ...a .. ..'a-... El anicio mata ampleto elin RAN OPORTINID4D ......a.. l.-11. 188-4A)-2,
., ,, T ; :,,a, 1', ,, ,,. com pra y vernt de propiede da , ... ' 1( 1 .
k a "a al',, ,.a a. ... ,. .. ...
..... .. :___ H A B A N A ;,,,;'y"'' '' ,r al, in
St Ae C.Ganga S19%. aIlt... Maoia.. .rd a,..1,. If"rrnnaa" ,1 ,I aa: 2 I2'. l EDADO, PI ARCDiLA P arcelaci Uln
". Can a .Wre or 715 metro, r. -
atreat"LaCnop .......... ati' a'lae, ia..a 24,x26..,t'Ls
5 tacit aetr elmu !6 ata.Fracc.(-Hlla- '17 a 1$23.080I aa
t.F... .O2.., .. lt.......a..l.lifI I l1..... a fa-" .. _)3 San A gu stinn
at ',,H PIl. TOYt ,T. .... .. E nri o712.3]. ioi in. [--
_l, ",,,. "'',m- "ptror a. poedn-we r-ata.d." e f .11,1a _______ _tll ILilll I
.p..rr... a57tN. Ocal lT s .d. n CIOS NEAN ESTA I%,\ I-- l|1 1 -1.1 2l ", ( n kileaa lr a deL.a I.-
in la c ,Ganga' $14it 1'SQ(,INA.4 1ron, CIn .uat (lh).
(trcd aunltdrt o a \rla. A.YESTARAN <;ral. Sauira., e.iaina aII., l'NR Nl I NM I \1 N \ \ a Si t il" r
N.no %uhe olartent uadra faha ehitola ('nez. Unaa45 'a, tartla 8 Nall,,, ]a naaa deaalaa ria
I., , d. 1 1 7 C r e d.P $ 18 .5 0 p o r a ,r a l u .r .1 1 i cPa r as ,oun p roa a n .ap r t. ]aa Inla a l za daa
'...... ........... ."o" Et ... r. a., .. :i arP' ht at.a.. . RICARDO R. ARELLANO "f anaj a .... h 0
a. .'., "'x'" '" 3' 0 % rm" en ILIA 1I 817.11 V92 h14 ''r ,1p dad i r,.Tr2 rs.,, l lmes (rutaies.
dn each alnea I I limpedrad_ 236h NI377,1
|a. AVE ESR A. M A R dla que da fr.n.e done irii +.M Tenem~s:
Gannra $9, E ,- l.a A.taemdn Prc.n 'a Taerc-ai n tatua a Joae MNrai. Tie- Y a
.eatanda A rl .a1'tsaiMati.'1e-naTe erh
trca Call 9.1 .,ar t'" 5d.da;-3La o.a e lr, e a d .2 a-5 ne s called 20 melros an- MULGOBA
M.. ; ,. ....... : I al Qaeuan pacoa. l.u. Precio: $30 Nara. D yi S. ende. il l e ehrreno ALI"MBRADO -EN t1aaOa
-' nas Amatdatt src de I .C il, a- algunna faeilidadae.'- 7.500 ataa lana na alla, ar- El. REPAR'ITO
A'. 4"1'- ."- 'T .....0anada Llinensn I a4 ler fc rn
:.. ~ ~ ~ 9.a '-,l; ': e.,.ai" ? sa . I C14 Nara le.... 1of ...... (- a ,hel Restauran.t done C%1+1ES ASF:AIA.T.DkS.
M. DE J. ACEVEDO Infnrman.
MIRAMAR C LLE I 4 LIL IRAS DE MIT AM \R aA-7405 I A l N .pr.ol '. N" I t ,'" .I
L.n.R I G.na ng s $1 51% nrua ItarV tF a ein An eld .ARven d R.IH-R422-49.25 R'pa ra.
I. Med.1.-ea tab'ricadn a oIa ad.tn 0-1-1-1891-49-25 I.34)IES:
r&i Ma d .r 17]~d I.68 4"7.17o
a..... a'a"aa..a. ". r a* an' n IaS Jnraret. COUNTRY CLUB PARK ,PANsE $3.00 1 METRO EN 4 ,,MISMA FINC
a- .j11.20 x 38.510 TELl-'.: A-2930.B11-53411.
',a- ^ PROLG. SEPTIMA k..'nida 2 entire 4 v A,,,ani. N *..
ana Etarada. ., .AI'ISTINY OSCAR
NIRE IN.18R ENT 5% 1 AVENIDA Seactiln 10n,. 1 P *
I A Centlralts n enea. ada S ot s fa n 1 -na a 'at At)()_ ,,u
nna. e,--,eAn Lt- e en d 3ae8m c eaa de
"caer. imost[ vrl- Fredi. $13 vimra. somhra, con 81 rmetros fren- ]Ilf-ruels: HH-59 V, 2
Sk1 epl .aeoi r lindeade con ran- l ' 74.90 If. f nd,,. a S per- -.
.. ; ,,,"- .'.. r r.,idencna s 23.58 x 49 eo men .162222 lInformr I TiQ| I i l i """' I l,

;";';:';,: '**'; .: -"'can ,,.;, 1ca ttsn.tn t a ete t h ~ .D J. UCEVEDn a..111 -- -.- i N aa
ae.&,MaS-.a5ananlavar. fia'),',7.18.; NXl..2. Pa'1'a.aaq'
.,. ',_a $ 3,5 0 M ts 2. C o m p l a' a ' ' ,
MIRAMAR 38' A[ L ALTL lAS DELVEDADO a a. I Kt l''eaGranaaauh- 'a.
yard residential. ..... L" r -,


V E D A D + ...........................M:?:
ESQUINA. I alts t Pta olar en atattn p e muy e Ira vis- ..Informla
ala it ?1n,'lm;,mx a49 ta scan 1. 16816 F-326
,:. l ",'" -- ",':'.' ; ',, ..... s, .m IE.. .. ^ *o^ ~ o r-,~o *E:T m
-. 77,a aa, a. ..3.'At......:, e 1. r... r a ]a Ave. Kh Nl D J A ; M. DE J. ACEVED)O1 *a
1,., VI .a. ..' .' t e 1- 6I7 vPr'I. Sa $4 v.,14 a. A A-7405 a- UD -11 471-411I-9
A, ,s ,:.,, 1, a -J I. .,,

----- Cira dleI ANIMPL0ACION 2. 1'giAVE. CERCeA DE"G" PLAYA TARARA
,MIR MARCe. r es" g (r r 10-H-a 1890C49-2.o ia D- a ra
Precoa a solar 1 i t ra AL DIENDARES. O50 ax 25, d 5
Peci.e- Iesqmu con medida ideal a COUNTRY C'LUB PAR{K...., + ,.,. uo-,-.

.a taa. and. t a 'tan c, Lag.o 30. A.7401 a.. ,GaNaI; k'1 &laaaa"ca
LC on en t al A vnlnaa 'dtli nal a I''faiaat'a n.'na a.I'aaaa

NI"N'R,- ,, ., IN." :, nan tra de l tp ani. ala 147 a1n arenil A n.18 ai .ana- taaa O b Aa-alt Ica E... a Ly, I, l t'*"
,'" '.",," "It Q'UERE.-JETA. Tre: me8,8 60r e 1 Boulevard.A nid fr,'nhH' I 96I.100 t1n ar n aopr
om3nb _ceLod,, cer do. M ide 11.50 x Logo. 1 at '*_;\^Nta a" ;.c. Snada.*1; ecen "^ a nt1" tan' -.2,400 TR~ 112 Pt-.-.S DE-26 nA; vaur,,.,r yM Mr,
''.A -"' a.7 11 a aa ad A I &Le' endo LLm is inla es- I posa esquinSt a, frenle a ai A"aac550 1ar2. r ua nT..
l, t -Tic sa..ed tralvill t 1. ala quina-a niendo. Nt i irrunc t .t i na Haroain aaNJil). U-3013.*. 'n "- r-- ________i:.i~i,, ala. P pi 56 .00 31 2. l'oilla.aa f [u__ai_ a __________ Sa *"_" 1 __ __
ITR A A RAl b 3Is t Ni % t .- aaI a1e I lnvr aie 7n I co a ra$ 500l-in2ofet na-. l.
FRENTE 2. 2BLLE- E T feren a 1 24 M. .i,1


OPOR ,,IL'N .D s:i0 141 'a ET A. Mn2-o. SPn 8,860 M2. tp,, .|. T, R NFORMES:N [-c-ANNa- n -n l ,
190. 1nfl.ir" AaD e cI ona le s 330".3 4 l 3 -74 5 D T N-'a'OaDIRE.l'310ia a% 1a
...... ;...... p-... .1N.iL 2,oo0 1881 42 ..... H R ala n a lan
i~~t I .e'.o ddepsnos6-FO-2264a-",- .a .'J:Pav a r.a. ae a a t AL DA 23.58 x 2m (e R ntIodo a 5T5.50 M2.. es 2nI-
4 C- Q________ 'a____'_ i1. ca c- a ss 8 ee tn e ,. at.t*
"1. .... -. B"', .,' "; 0 ir, %A im Preclo $13y Nra. oportunidad. Yalen a ours SR. NARANJO


IN1IRAMAR 6 m. dn. l an:* 2,S II na **c eS" *, N'a..aln naa alaN aaaanda p221. ala.. A.74 IiAnl .at ~ a
rt.3I x 3,de8 6.00 M 42. a l pc is a telclo. ca | n
*MIRAOR 85. 5 MVENIDA-VIBOU gran anun 8io 4si.uaci6n. De seguro qni e esl i A I'd. an-..
.nPAR IFlnd n 3nn', n -e 31,anaN .u. taim2RoI ccI ap a. Informes:l --.-I
-cnn 2s 1 a-a|'iaacacao I a a nllm l a. o pn oirn dran.. .1. l a
O P O 1JTU N L E U N I C A .- IX tA l l elGe l a t e rt II rl a aM M i 3 1 D E J A C E V E D OT E R R E N OePrA Rd r nc N In s ]
d Au 4. 4 ,7 U.$12 .vr. Col6n, 330. A-7405 I 1( I'R O P A E S emoiina hits rtidos nqoue, lo. o

,' .,?.. ^.' y ~ '- LU elePt-ca i inl,'4 95.0 r1. Pnls \.. Nanailican le ccpaln Al- Lean' Ia hl a ael P 1" 1)" n*laa e.
,. ..... ,,,_ __ _, ... .. n a a INDUSTRIASna N i.. I inltraaa '.Ina aaaaI
SB RANDILLA10-.1884-49-25 ;IUCHO FERROCARRIL ,, .,


L jO'nle O"',"^ -- .u,,,' t',o,,,Ih l.1I.P.,, ,,,,,... *.1 "R.

13. S 329 tM, JBodigE P HT Nlal.l2ez .-1?'. '-,, ..t ala an-lapak.; '-* car Raa. a $1..')I.'.t-ILL
5N et A l 7 : ....... .... .. ....... .... ... ic ," l i MO RR IE NT E T R IFA SICA -,tm r 54m[. riln I -e
Sa P aq mueh&A A erleda.Tic- AY nFACIIDADES DE PA O corre-J a c orre y esl ale ai a ae
St aa rco i5 aa rn infacsi~ncc lanap aIfa;.;.n aedr300 t anae .
tH vl~l Prdp:$.5 vr. ra ta~~n ,1f[, [. .2,:5W). M. ... o sea W "t .. .. Venda ] .... I ...........ides- prima tie La Ilalu i.....ine....

MIRAMARuu Du udeu12 25JeV" "a . Ol o 3l30 A.t7e40 d-aiind..ia-. han c..r. pilo e. a11 $.00 ,
ISC7d dela(arr0eer. tn cnub-e-1$6. 88849.2. 5 Caca de ICana leIa Ri r co ea I
CALLFS 3a. 34.Fr icacltaonlydterreno. (.an yoaort.ml re- ian,
LL.iME HAY MUCHOS EN LAL 98 1 DELR9111)Naca.nniiaAnaa a
t ,- . . : E" a dO ., Ta L a A L-N E S ,TQ ANA l t l e e r a r la .l i- t r a n q pil d a d q u e n ieanl e n -
"'-" ." a' ':" 1 OBISPO..........L F ..... |....= .[...B fo ...... ]. 1... M 62 ]Q N e elI po r er ] f..... ro

nnuR nsmn darl apaanlfat ptpi a
I REDJ400 PARCEL. anLaEnn6n-LERnlAa7" -eaca cnet-ah fconran ldeel a.lo IH-.4,DI9I25
,, 3.328 Penna AO lam n T a cipmaclid e alr ne n.r |'do e I olede rrhi-
ala". ', 'MPreaae'S .-M2. L z
,lma PaRr0L). nE1 ed tc7 L s eoencucntaa dsden3PI 00ene lnte .I
......2 5....aa.. ....nd.e...... A nr ancisc0ll -I.a; a KO H L
X... J. AC V D ,"1,4..1,.11 mn de quince minuitos m6dico precio de $2.00 eli
S nal F,', RA,. "', ,. DE J.ACEVEDO e renSro d a cudad, L ero.

ale,.inlenala' }, .' 'A-7405"
I'.rerea (lei t lilrooque iela, I


a5 CERCA B,.- a'""'raia 'aeblo 'de 10-H1-1886-49-25 mr Fe a M ICe tral a tie l
a............ -.]8.92+ :.......... C..... [y,, aRiad_____ REII~l te nae naaa Arellanaa.
12x5f m.R GBV[ang DO5 n San Francisco Iin. Blanca. icad R llf
d ePma unaImE N L A R IB E R A D E L R IO a nPrecfo m ag n ifico .aI( Mi e, hro n.Iaeg iad o )
L ALMENDARES ENTR gLASIWill2
Corret. yTdtig~foa CALLS 9 11.PED`RQ A. PAIROT E pd d 5
a Cuba N" 221. Tel. A-7430 NI-75
El]emelor Reparto y mcis Ideal pairs valistas, phdien- .
VED DO .PARCELIGcarcPmo a La Habana do tender a ttfoaeaderoe"1U11-11-34949-25)l -1 4-
q i. o o1 v e n do363 .2TPEl ES ESRUrO AnD ae'i,........ ela imunelaendee aa.aa....P-, ,': ..... d ....... .oto.taa.. ac- net- ...
AC :ae, 'asan.do3fi.ad"a s a...... at attnr2.e0iocaca, 40 sI.
Aqua- ,n, 'de A e ca ta b a bnI-aaa.l.520.00. p b-ro pudoI st anrnu
proopipntion 31jis infornies:'I R PA T
75d) V'MIRA MAR 0 5 11 $ d2 5 )f*. DE J7 ACEVEDO RESIDENCIAi
GANG dr entrdi ) .-740.5 |/'H L
1, 1 E M T A t a.. S........lf.....
-. IIa....a., l 10--188- 49-2. aaanaaa10.'ieaaaaataaaaana aoal
$ "ERM que qtedan en eslLueecia
A..:.n A i aQUE BUENA cea. ' a, r o ale........ 'abna.e aa.a.a... I. -
.,.qu,,ov no SIN rINTEREsEs %rPORTUNIDAD dere............... 1c6 ......
Pmazoleaa.,tiguaiDulceca adI a --IIIaa'a 0 ca t gnism a et anadra ulie.aa .
A, ,, .,:- ,-ina rion1ii h A. t a"arse a m en l ,
tCtal asre lladas 20.. -o.... 5 470.tr .1 ,iN .......19


mlmn haa i- ;-n- 8 pa rian ca-Ii. t
71Agua de AceductoIlI B NN.....1[L....d......


Obaaana.ln--l L'at ea~l l 2'1I2a'" -a n~llaacetahcn ]Da. )o palana de- ii llJalnl ~(uIal
G O a n e S~!a riue dozIz unit Ilaaiaaaala b id mmRo. A relanoi
;' + ."';,. +;" '. ... Luz elecirica tU ....do -i %1I r,'nl, \.I :,n ,..... tamilia par no|.....m'Loris r...
Ms'=llJ~ ,IMue' mr, n Blan', .. LItlL!%.!M2 p U l,,r.. ideneial. vy il" fiene 1as "%i-
rCiee... Por......... rd.1... ..i..... NpOTE....... .. golete ei... ...ldnam:
.I,'r adaaa caorenh D ER TES Tkl
S6u),npod12 n las 2- Ca12 en 3 43 olare4,0, l,20.2 47.17.:n9.55.19
l nHW8I8t, n. b5.6312.miend h turas .A a8apaa $14.00I 26 ar 3
OG olantn e sI 32,,0,, ) p. Tod .122. n Pfr 0',, culr I nfnrn;an en 4-1 inistotRe-
51,e e 7.Mi...... J. Rodriguez Gonzale ,o' a,. .... al~'.. .... eo l p |1 art naidu oa s v 6 ei.... '5 ell 1I.....
B9.1.6..................OS, rna i....h 11. EL 3-. Ricardo R. Arellan0
B-5875 E B I;7 O IWAPIA 35 AGTOSAR- "informnes per~mnaleA [ T+'E(N -388
e~zQ~lS^A AGtR- M, DE J. ACEVEDO Epcro25. -73
linclus,,.e Dims Femilnos) TELFrFONO M-9137 Col6n 330. A-7.405 H Iabana. E pdao21. 3-75
c- - J0:1-18 8-4 -25UH-n_1472_49-2510,H .1537- 49-151


V E N TAS
49 SOLARES
IINEHIO 1:11El .1"

p,. .. -.^ .
ParqueResidencial


El


Retiro

VISITELO
SITU ADO
entre
Mantilla y el
Calvnail.

I. Rutm 4
lo deja ,en Ia pueraa.
DESDE

$1.60
VARA

$50.00 .. Enirada y
$15.00 ... Mensuales
SIN INTERESES.
Inlorme.:

Pedro de' hi
Cuesta
M-6161 A-8697
OBRAPIA 308
L'PH-( I I ( 4 25
\ F ) D A 0O,
I tna udar dal I.ina. Eaquinae 1.331
etrn.,. S.58 metro..
Oat aae. talaqunn ta 'ba.. Ib. a100 t-
1II R\-S DEI. NEIDIDO
[' 1:\1 \K EDI>D
I d t atn (l. 11, 'aa !G. NIdlde aan-dead
NI EIE. NOEI) P0
aabra. pengtd 2. 2a s .35.39 a. $
,.r..
\%NbTObS SI AREZ.
Aita X"".a ('alia aaGaaer- ad
.ay: a staR at saae dldr e P..
Cntro: 10 por 34.41. 3 6 sran $4.151.
Canlle OTarrilIl esquiniLa: 20 par 30
Oila:10 por 30 ~n300vra l
$2.4OO0.
Olra: 10 par 4".a1 o aen 2S ara
6Z,969.
I (N P.1:b1.11)OII)EA
Otan Ave t.Ao 14 p. r 59 np e
827.12 Sare 9 I. 1D5.4.


411'I.I IIO)N IENI)DOZA
ASe.n aaa4udraaaa dl lt Ol-
t.br, Mid,: 14.15 par 84. osa ,7
v.ir+i' rGanct a $80 ara.
,-',ia ru~dr d' l" d' Octuhre.
-,1n de p~trzdlr.,. 1(i x 47 v rs
s$.OO vary.
ALME)NIIHES N AMP.
c, dat a. ', p, 4.5.aa 40 par 45vars
-'''a 13 pa.,a53 .ra a .$t3
c 1, .. 3 par .59 ... 1 9}0 -.r"
buena aretident la
El.I I'CPER(
radra.aa r. s.aLt La.Ite platta.n
1Ofit0 varast rri. $1,50a tlaO, te,
J 4I3MiNITAS
En la a, arra tra 1.30a varan. part a-
dif. r d e ii $.500.
(NI \'RN (.18
ants Gr.a. uet .9000
12,75. F.,ilidades


I

-I


Alenei~ln: G. Foreade.
MENDOZAyCIA.

ORISPO 305. Telf. M-6921


Mlaabaa, del Calteat St trred orsan
*ll'H C-728-49-25-
5s FINCAS RUSTICAS
!| -I 4-4 l n


i, I.1-I421-50-25


Finca Beatriz

524,000 METROS
IDEAL PARA PARCELAR
C arre,'hrade +ki'ay. p~ i
tfaatlaaa la Itnch. 1at
Ilia a a'narr~ea~aI~ H anslanoHa.
S' M-3865..

H-1535-50-23.
SUSCRIBASE N ANUNCIESE EN
"DIARIO, DE LA MARINA"


Clasificados


ri.ina 27


LI 1, T 1 M


I


41 ,I!O 1) I %'I lk\IN..-Dnoiiinno. 23 le Febrcro de 1931


C L A S 1 1F. C'A D O S


VEN AS S VEN TAS VENTAS V EN T A S
SO FINCAS K ISTICAS | ESIABLECIMINTO 51 ~ESTABLTECIMIEmNiO'S i ESTABLECIMIEN7JS 5:
-- ,- . . . ,,.>r., -I
45 CABALLERIAS ,: INVERSIONISTAS B:I::( "'
(i.l I., I .' ......-...... L% HIR CONBN. 11 Alo,. ] ba.. .. .aolqal ap lera.
alos. bagal's caastloailaer-on
clan do conso.r codiagiodo
"Los operacinor s oaldo.
11 L 1 .3 11. L iII "arll en____ pso s... l ColSa a. lo,.- ,
II B \[.I LKI\ rI l'lilliR \"_ - < J l ' T -- -- '; "
*'OLuM \ I' l lltI )l (1,. \' B SR ....... do l a d Propldad ,imbi |' ... ,': '. ",.'.".'"
,.'. ,'. .- ,. ' , .. ..... .. ... .' , F,] :, .
I" '. I 'x* 'I . .. ..... . 0 '
VLiii% N9H CI19 i 1.9 t-'B'iti .8 R0.CON'C IIDAS S-)I"""
C' "* *. % *.D \, , I n v e r sI o n e s
____ FARM C | Carballo
....L.......ll IFARM ACIA
B ULI 1. HIR .i," bODEGA
S CON VIVIENfA r. ... a ... *Crai .Ca
IIIId.3 PI: a solIa.ornloi dcat
aoap~aio ,: uir, iadl aatve

1 1' )-1.1361 0n.qolle oetlo diaiia
18 1 2 C A B A L L E R IA S sit~ i . . '. ,' '. .. 1i 80 '. 1 ,0
(.,lLt,%l \ p'R' I '' i ... Ini, ,rn. .. ..l.I. l CANTINA BODrGA
1 a di Iou 4". n ""illl.i i .rtla m oCen lot mejor
,,, . .. .'- aucda a : al or 0.
S ' 'EODEGA
FINQU I e...... V000

FINQUITAS '" ''... REGALIA POR CASA OTR BAARRIO'CAYO HUE.
RESIDENCIALES .., ..I r...-ilnlr. OTRIB I O t 'REINA 00
u ., .,. ,, ",... ,,r, ..... OTR BAPIIIO REIINA
P A R A \ L II DLS d 1 5i,.'' ........I. 'l10
VIVIR ME OR ., OTO A m1mACm0

RANCHO I1 I RL ,1R r OFICINA., COMMERCIALIAL I 'S0
-0 liIll (it`11 MIAGNIFiCA CASA DE

FR I N I "USC.( *I ^ I i ,
,(-.\R .IL PRIiPII [) PA ALCEPIA DULCERIA
IIl l .. . .7. 1 aI .. i, a a.-.bq-... ...
L' ,, ,"I 'I- .. 1. ; ii. I_ Ill' ID li Ida M ,nrile Ven' dia
(a 20 minulos del P. C.raIll ,I I I CIilSN DI) ..\'OLI % I iir ttlUl'llIc ." nr,|0.','6, -,:, r i
in, ra.o t..,lon' ... ,-I o EDiFiCIOS CASAS SOLA.
S . F RES CBEDiIOS COMER.
I ---liii I I S O'r l, i T I T I I 6 I 9 'Il I -IP I DD E I ,. I I C IA L E Z E H 1 P O T E C A R IO S
I 'TAll,\ 1 'roi i r. .Tlo .. i'. ii I \h .1.... ..PIED \. pa a -I I -
d s .i .'.. I | h r l,.,
Arra* furuale in.. ... .. .i ........ C.a r.a llo

niad 1. l II la.J T ...i.i .i hU' I l M , '^-,. i.iii \l r d h 1 ? d i 9i I

ra yiw o .tdo sor ',s 's , . . -' I',. e.,ln |ul 'hT, ..
a ASO,-It 90 .

*'O irdo~io ...... ...s.ii I % .. ..111%l li O e ~ ia os
*.r "/ r-r i.. f-- Fi*J 46' *" U l l A.-. .PN .N 1


*::|I OMERCIAL _________
5... I H It l l R l. \ J
COMPRE ,,|H 1" I I- tIIii 1,01 4I-
1.% iit i Ili I. 1 9'''ii I ei, M11 1 4 da 9 oll 12
PAZ y SALUD .....n" .,OFICINA .. ., ,.'
on
o M rnrdo r.r I N ".C L L I | '' I .- e s ,rt
. .Sol,1, i '........ ;.... ,_.,., .L . .. .1 1: |rME R C IA L .

w ^ ;,: ,-* ,- ... .. N E SO IT .^ l' ":: '^ ,
* 0' d oi load..... a. .... -.... .o , '.. . ,, ,% ll,'lL,0,, ,..tI Istoa
o i .n. iN . r,., .. . .. .
%IiIod, o a RRIII\%R.. IR JI
'PA Z y SA LU D,., ,,, ., ., ,,, ', , , ' ', ,,: .".Sl. Lnosiodiai y '" "'K .. T N IN 9 ILTMVL. N. ICC. "
.'., 00" ,. . IN ..V . ER ;IIS
l t ino dWe i,16 .i1W .... L \ RRIB\MH
hiu ngulow, picin, I i..rll.. .. '. Oil I II-f M ER if0% 1EE.l.RN E R UL
tourhes rutale s - '1

ar. .u-deal.I l tl 06I %IotO L I lila% \ 100''RRIB. ,. V 1


o .A, d nraLda y.,lL nT n Y :' *' ',,,',' : lr I n m Ilr....n" % m l L 3 12 .r"'q 'n5l I-;, ll "aar


i \ nd dr., -' '' Pi l l I.i.. Ii 0 lii % 9 II I ,%I
3 12,- ..,ii It, ,:,. ..-,
Sria. Luclana Rodriqu" .. .............. AN ,o ,i-ooov|.reno-

............' I, ..... ./...i .. g l l.....

,, r S. .'.. .',. ' 8. I ^ .INVERSIONISTA . -


ENI)A IEN.....I.O i citic-" 1. c
i .J.d o ? r ina. I a s.i sc ia 1 1,11101 I OiiO
T "I,, i.. I. .. 'hr. l1 \ ii , 1_._l_\__ ll ,,l ,[ J- I P\
1.l i t, 1. 7 L. 1.11. N'iii I
Es un"'eYENDD PANADERIAV V 12A:
m a y S-'iiiiin. ,] ,..,, ,i ,.,,1,, |,, ,,. .j 7 .- 111 in i ,l,, .. .:. ... M S U .i i ,
s G." t- .'1. "CA d illa O
'tt'It%,1-110,;6T
ErNDO %IUST S #""'Roof"" p l* l -a , IlOldsmob ile.
B N s I II IfiI
lL li L 91 % l 1 s i .. O I ii'Isi i : all. I. ,1" illl ? H y L . .:ra Ns ran 1 0 1 E1 '' |.........,.,'.. -,. ,6 E -L. I R 5 i
ARRENDAMIENiTOr S ibi i I 00eI
""S'" .i ,0710-01abl .- ig... ol i L.Il.ll l. ... ,
Rarn-ro Gonoato lad.. ,.... I..i ,,s A.qssclo' ;, i :o,',,,
SaAlOni l EN .- i 1 1,i ii' .
OIS;.; ;305,,j.;I II 10"4 I l' .iie.. ii.s... il.. -- is P bI toa-1 oenC1adillaO-Ildsmobile


Dr .r ... a 2 la Galtl,.EAnI ,CAItmIrN"
ma e :tno" Ia "L I- S I ROi [
.... s. Gran.. cENPARANADERIR REA:
t51 o him BLECM]No % I % tI- ol~lil \ %
R amiro, ,o. Ae..I.d.,DI, - 1 %JI1,111retlenc,
.. ...... ....... .........41.. . . ....C a d illac- l
2W.....cdr,2'li..n.... ....
%gull.i ,lhann l \nCO INn85
...... .... s I '


D


V E N T A S
VENTAS
I AUTOMOVILES Y ACCESS 53
,OMr I ; .r'POMOVIL DEL
P. sin O PIs .i i, m Ih 1 do
ii.cw oi..... a I. iE,1.
A ul 1 'r Oi '.*,r,
CHI.AIOLLET DEL i5o


.I L \ S H '
r L

I ,.rl,). F. 87%hr


ViNora Libre Motors
Bu.ck ucper 10 U. Buick
%U_'i I ,l cdln it 1919.
Buk 'u.er 1919. Dina-
nis-. B.ckL upperr 1448.
bu-1, -.1up1r 194. O1d1mo-
Ili i r,1i 1qo LCuna BuoicL
co irllihle 1918. Cuia
For.l .. rllb,l e l'- 8. Ford
slc L[u 1447. Ponliac 19t1
4 u6,. I -L.re (lie'rolel 1941.
La .tl,. q1911. Buick 1937.
Paickl- I 19111.
%C, ill.. a1I" lsi. n 1ila. I .-
C11.4.1'. de paso
iii-m ( h ,r r e .Ireni.
C, ,,1 nla Lourrh,.,
I .Iora. 1-892".
'IH.H.116f6-53.25

PRESTAMOS
1OBRE
AUTOMOBILES
CAMIONES Y
OMNIBUS
En 5 MINUTES
io.n .alo Irer loatdocumtn.
I. ,le p iro ledatI.
'(iLIHERN CONTINGENT L
CORP. O0 CIUBI
Vlll 21 0' LO3. enlrc .1 P.
%iaedado.
lieparlamenco 21t11.AUTOS

Cayo Confites
dor G-n~le Qali

1949
I i I n l. . . 1948
I li., . . 1947
h, ri- ooi-rllible 1947
i ..-r i Piirorr 1949
iii r,', l .Pi.sicorre 1948
l., .rl,,cl Suliurlian 1946
'l st r t . . 1949
1 -c.1Customt 1949
l.i. rupcr dl j o. 1946

li.i.L ..p r . . 1949
llcok super . 1948

S...;lac -. 1939
1 irlilal "61" 1949o1- r k "lii"* 1949
t I -. 19946

"h" 1941
alec 1949
Ih ,mDuth .. 1941
I .r, uto ..... 1949
,- T-,

mat eedadera. gangam..
i- o p.up e de pago.
INFANT
I ir re Llin ) Clel
UI -8155


A N l iN ( i 0 5


ra21n- i . .. ... .


0-:.. 'In


Clasificados

E U L T I M A H O R A

VENTAS VENTAS VENTAS
AUTOMOVILES Y ACCESS. 53 AUTOMOBILES 1 ACCESS. 53 AUTOMOVILES T ACCESS.
10 5e0res "--"" L I Q U I D .t IC0 FN
Los Mejores Automo- DE % IO%.'O -; ., h. M W
viles a losmBs bajos a.........y"D.. 2....._
iles a los ms bhajos BUICK ..... 1950 VENDO CU.A Convertible
prcis 0 ec~lrr CHVRLE OLDSMOBILE ,. 94808 CAI6ILLAC 1946
irecios los encontrari CH T CADILLAC 1946
MERCURY, 8975 . 1917 En perfect estlado. Verla:i
Ud. en CHEVROLET, $950. 1946 17 equine a 22, Vedldo.
BUICK, $650 . 1942
n d DODGE, 575 . 1940 UH.H.1520-53.2 Mar.
f I1 O n PLYMOUTH, 61,700 1949
O rlandoRVsrI ,, ad.s11100 0
I I. U 1ISJ4ScOV,.RTI1S11.'' POR VIAJE VENDO
o vr,- o &ya d'""" "no1Y D sUJ

Rodriguez r..... ............... ,
P_ C. c .,,d....Nicanor del Corna
NMNAmN. a.,J
MARINA N' 203 UH-i-leo---
CALLE Tell. U-6371, U-8566 Hick11011-.. o 1
CALLE P %TB^% LIEGR
s,.. [I' ll -. Buick ;upier 50. Buick lu.
NO pcr 48. Buick Super 47.
No. 120 CADILLAC Buic Epecial 40. Conver.
CAhILbIlde 4l9 Chevrolet. Chevro-
Entre Infantia y Humboldt 60 SPECIAL 1950 ite Flet-Line 48. Chevrolet
S6tano .Ji'iki -Zorrcilla 4 puerWe cueroo, radio, aHydr.- Lute W. 1-herolelLte46.
cantlte, soma iepelae. "Mid- Che rolei Lu"e 041. Pi.
S Century", Si biane. inoulh 47. Pisinoulh 4.
SBuick !-up 46. PI'omouth Lu.
48. Doo14' Bal;, 48. Olds-e
Chevrolet 50 CADILLAC nohil 98 del 47. Ba' Dod.
MODELO 61hde998 dei 41). P B ard Ipoe-
Radio, gomas blaneas, b- MOD ELO 1 1950PrdCer
taagua Color verde oscuro 4 puiert", eutro, ra.dio, Hda 46i od58tedC~vr
,taaga. C olor verde osuro bl4nce cemo blde 48. Buick Especial 37.
nuevo. $275. Plimouth 37, 300.
Oldsmobile 49 Panel Ford 42. Panel Che
Oldsmobile vret 1/2, 48. Panel Inter.
0 nOb national CI, 5300J.00.
01d 1 1l ,10 PISICOBBE.Modelo 76 S. ..................'de T" .
Oldsmobile 48 195. Radio.Hydatcec. tg.u 0sa i. j ioss .I
-Mid-Centuryt'
Sedanete, 2 puertas, radio 0 UH.H.1716.53.25
y otros extras $1,975.00 COMO NUEVOS!
Okldsmobi*e COMO NUEVOS!
Chevrolet 46 Oldsmobile Cadilla(ct, 4ta .erts. 1950
Cadillac, convertible
v et (98)- 149 nuevo .... .-1950
Radio, vestidura de nylon. 4 puerta, radio. Hydramnatlc, Chevrolet convertible 1950
Bdtaagua. o.er., zoot. b"la..a
"Mid-Century". Chevrolet, 4 puertas 1950
Chevrolel, Cupe, ex-
rolet 4 AGENCIA tra ..... 1950
ChvoletADILLA C shevoltaa4.p.uerta1949
Com ........ C A D I L L A C Dho...dge ,et Coronet, 4 p....44
OLDSMOBILE pe..a .e......1949
Merchry,.4 puertas
Chevrolet 4 BELASCOAIN 957 lramisiion iAulod-
ti ca ". . . .. 1949
En perfect estado UH-C-887-53-2 5 Pontiac, 4 puertats . 1949
general. Lincoln, 4 ouertas . 1949
Chevrolet 49 D U E S .rslo,4 peta. 1948.
Was ou;2 ~et. I.-.; 102
ra d io 7 gro, s t anuo-l~m
Sedanette. Infanta y Estrella ... I.S,." hoa.... ----
TELEFONO: U-1875 ons at. n t.WliPst' Ir.i
.-he.h ook tss1..11 m. Ta
Oldsmobile 49 CADILLAC 1949 d.o"i..
Hidramnatic, 6 cilindros CONV.ERTIBLE MAINE MOTORS, nfS.A.
chiquito, vestidura nylon, CADILLAC 1950 Hinalc.Oe Infantay
radio y botaagua. Nuevo, can vest. cuc ro yn radio. um_ old _iTelf. U-6295
CADILLAC 1949
Plymouth 46 B Cn radio y o est. de cuero.
Vestidura de cuero. SUPER. con radio est. cuero.
SPECIAL
S, BUICK 1950 U M iii l
Radio, gomas blancas. BUICK 1949
SUPER OQUENDO N' 61
Oldsmobile 4 BUICK 1948 2 BUICKS ..... 1949
O s il Con radio. Super. mecnlo.
Banda blanca, radio, BUICK 1947 CHEVROLET . . 1948
De lujo, nuy bueno.
vestidura de nylon. CONVERTIBLE. MERCURY . . 1948
DTTTPV4 lOf BUICK 1947 PoNI.AC.. i. . . 94
B" i k 49 0ILDSMT PON50 ....... 194
Buick 49 cilindros, radio.
1950 OLDSMOBLE... 1947
DynMBIlo-w950 Cuia Con..ertibl.
S0Dynaflow. 8, con rdi o. Cupe NASH . . 1947
D o g e 40 150 adio.,.my 1,11. euldedo
OLDSMOBILE 1950 2 DODGE.... 1948
D o d g e 0 Modelo 7 luid Dr ive.1
Modnie ~ PLYMOUTH . . 1939
Vestidura 0n30on. OLDSM OBILE 1949 .pus ....o n..
Model. H8 rACntIDADfEt D PAGO
Bui c k 48 CHRYSLER 1948 Acepto carro en ca.bio.
Radio, vesid DODGE 1949 GRAN STOCK EN PIEZAS
Radio, vestidura nylon Coronet, con radio y vest. euero DE REPUESTO
Sc k 4 DODGE 1948 .....
Bu c lk 47. STUDEBAKER 1949 6V d
Radio y nylon STUDEBAKER 1940 3a.y 6,Vedad

Cadillac 47 CHEVROLET :1949 AUo RUEVOS. TD. USO
Convertible. CHEVROLET 1948 .195
PLYMOUTH 1950 Convtibl.. radio band, bla.n-
Packard 49 u" cs............
rd PLYMOUTH 1948 BUICK........ 1950
Convertible, gomas Convertible, radio, handat blan-
blancas, radio. PONTIAC 1949 c. -Cren. -
con radio, vestidura. 6 cil. nuevo PLYMOUTH . ... 1950
Nash 49 CHEVROLET 1949 Nuevo. Verde. band.i, blanc..
PISICORRE Plalcorre WILLYS . 1950
Vestidu ......... rdio, Tnlerna0nal 1942 .S....nte 1,. kl tE...6eiUn-
Ve 600 Suer, radio, Inernational 1942 dros) Ganga $2,300.00
600 Super PANELES Rearto.
4 STUDEBAKER 1948 OL SO9it. ip .1948
Jle p. 42 ...e'...... o ... .,.
ter .o .0.1 OLDSMOBILE .. 1949
-.,,,... .... ido *STUDEBAKER 1948 ..a..,Co .:t
Cainian de i. awi'l' MEACUBY . . 1949
F.o r DIAMOND T 1946 PUert..... radio, bandi bla.
Perfecto estado gerieral. c aAlur.eei -. cablla CHEVROLET .... 1947
CHEVROLET 1949 Verde b. dos b.nd. .a., nylo.
PANEL' PIC.K-UP OLDSMOBILE .. 1949
PANEL TODPS CON GOMAS, EN Marr6n, bandas blancas, radio.
TTI7OErnIi T U BBENAS CONDICIONEC
CHEVROLETL .ctro .RAZONABLtS. PLYMOUTH ..... 1947
nne. 4 ptas, 5 gmais nueva.
t eiau"on a *iaa A.ies de comper vender n muybueno.
% ~ ~ ~ at oeaa ,. cmJn vel
s s T __ ,INDIAN ........ 1947
I t Ild otoelclela coo Sidecar.
Amplias facilidades de J S Tom c.rro come pi rte de pinge.
To blns Feet n i 5d.d
pago y c .o t.. "o Infanla y Estrella T0obl fi.dadse.
parte initial. U-1,9ed7o3Xba
p.ctsiiic..L TELEFONO: U-St t 3 6. s.. Hba
tOt-t-3-3 T-H-C-858-53- 25 UHH--1765-53-2


DI RIO DE LA M.RIN 4.-Dr.linin. 23 dr Fpbrern fie 1931


F I C A D 0 S


D E


U L T I M


SPfiin 29

A H 0 R A


VENTAS
53 AUTOMOVUim T ACCESS.
COLA DE PATO 48
82,230.00
ca, -...... ..... "'.- a

I.W H mon 51i.
Cil6lon Panel FORD 1918


Roqure- iLerlini
H101Q1LDT. DE IMTJArTA A F
4410-O-r. '.sL'

L0 MEJOR EN AUTOS

DE USO
ROQUE-ALBERTINI

P
ESQ. HUMOLDTT
liumm candraI de Wanlani
Chevrolet.... 1950
Nmeo BEL AIR
Buick....... 1950
Uopeor onreoolor. radio
Pnsicomif
Crosmobile ... 1950
Chevrolet.... 1949
Boil.. 0ro0o 00io
Chevrolet . 1949
IodiauuIt, rodio lmooaoLe.
Plymouth..... 1949
IMliB. omy booeno. est polt
Oldsmobile ... 1949
Sediuol. 3kel. HIdrnmialr
Cadillac...... 1948
tdo.ol. Co l d, Po1 HL d .-
mall..raidlo.
Oldsmobile ... 1948
Rkdil. I oll. Hyd imallo radio
to.. no ...
Ford ........ 1948
9ed.I~. law. nu-t
Cadillac .....'1947
BedSI. Edro:,Lllr radio
Dodge...... 1947
aind FD ;eIt curro.
Come nur%o
Ford ."..'..... 1947
C.ne,.Slo .dln
Plymouth..... 1946
lIolan. rlommuil. l n. ;l
os.'6.16
Packard...... 1946
sIoildt. I ll. a1radlo.
Inmil bls.
Mercury ..... 1946
SrJ~n eo.ro ..nn
seRmll" aIt o I orl.nIt
AMPLIAS FACTLIDADES
DE PAGO.
TRAIGA SU CARRO
DE USO
Uh. C lJ 511.3

USADODSR &- G
R&G


Solamente en la

Concesionario


FORD

DE
23 y J, VEDADO

FORD 1950
4 pulrti CUSTOM T,Ioi piel

FORD 1948
CLUB CLT-E
FORD 1947
CLUB CI.VtE
FORD 1941

STUDEBAKER 1949
CHAMPION 4 uerl..

CHEVROLET 1948
PLEErMASToR 4 (u'p--
PACKARD 1940

Cami6n Reparlo 1941
FORD

Cami6n Reparlo 1936
FORD .

DILIGENCIA 1950
FORD


AC(tPTAMO 81 AUTO 7EN
CAMeIO
FA CHILI DA1nF1

AGENCIA DE
AIUTOMOVILES DEL
VEDADO, S. A.
U ) J


VENTAS VENTAS
53 AUTONOVILES Y ACCESS. S3 AUTOMOVILES Y ACES.


KELLYY"
1912 1931
38 aoo oenefiando Preroau.
cidn. Srguridad ) 4.1 mane-Calle 25 N!122, 1/2 rad'a
de Marina. Telf. U-8019.
H-2045-53-25


STUDEBAKER
Aultiovi- I n yClm|Oc l
ooo OHOIdl lon.
Studebaker .... 1 948
C o .. .
Ford . . ..19q8
V O- ertlbl,
Studebaker .... 194


Ooffood'b'lke ,'" 191-8
ciktampiG, 4 P.lrlll
Sludebaker' . 1917
4 J pn -n4plra,

Slodonb.Lo 1947
olndrobIo . . 193"
41Alt I pulM|TB
,tud baker . 1948
0Ohh8 mobtile . .. 1918
Che(rboo .... 1948
con@ll,[l.
Sludbaker 1917

RUTOM4OVIL ES
SiudoChlr 94
Sioodo.Iookbl 1940
Sludebaker 1930
c..pi-,. p....

Sirudebaker . . 199
...l s l. ll
Sloudebaker .. 19 S


Hospiti- l
Cho~l 00 0901001
tudebOLker . 1918
'OLSO BILE. .00 oo 5. 198
StudOebaker 197
chllmplan 4 p"eflll


olud I ..e r . 1948


a BrCo.o .r p.. .I I.
1 ,0 nC . 0 . 0..
A1NBCIA ITU...AK1


FLYOd. .. ..1946
Eoo~n,ooTollo iplt|i I.HosBpiOLET al. .1
FACILIDADES


SCHEVb LET . r 191
Scon ildePmll J It Q I,:",~ l


OSMOEVBLET . 1911
cOleOBOLE ." 4194
I BIo C K
YFord H . .. 19394

I CEVROllE 1 94 .519

C.HE V ROL 191
CHVRLE 9 . 4
lusanTradino Dl

3TUa, A-S .. 94
MrCURY.... 1949. grll~i
'CHRY LER ,,. 57
Carlos III esq.

Hospit.!18 20 y 24 MESESC TDVEALET . 194'3
"OLDSMOBILE .. 1948
OLDSMOBILE . .. 1947
1 BUICK .. .. 1948
4 BUICK .. .. .. 1947
1 BUICK .. .. .. 1346
I BI UCK .. .. .. 1940
PLYMOUTH . .. 1946
1 CHEVWROLE'T . 1g48
2 CHEVROLIET . .. 1917
CHEIVROIJET . . 19|
CHEVROLET" 1949
SedinnlD'll ry
I CADILLAC . 1947
2J NILH .. . 1947
MERCURAY .. .. 1949
MERCURY .. .. 1946
,CHRYSLER .. .. J 947
-S'TUDEBKERI . 1347
Lond (C1.00
STUDEBAKER . 1547


CONVERTIBLES
DODGE .. ... 1949
BUICK . . . 1947
DODGE . . . 1942
FORD 1940


PISICORRES
2 WILLY . . . 1947
MERCURY . . . 1941
GENERAL MOTORS 1946
FORD. 4 puolcoa . 193
FORD. 4 puirtas . 1937
INTCR-ATOAL 1948
INTERNATIONAL ..1946


APRENDA A

MANE1AR,,;
GARAJE "CASTILL ITO"
PUDO I CIRCEL N nii
Sn L i. NDE IZ F I


HUDSON 1948

S Particular. %eni Ie Ru lck

BU Iio lo. eoe1)

7.IN I LN 1


C". \EM )E 4
Pc o booro .o awnoo...


,di,. Man,,, ,,Ile 0o0500"
Doplsa. 4097.
I .- r. r
sj SENDLI N

L ND
l tnafr.11 ,1111 II. i,. mii. iI 7 li ll000 ,oo.ll .l 00! 8J .i-
tm71 O.- j .oo ,,... i o'.' O.
-1.n s w -l' 1 t'\M,\
u iral. ,r ". I, ,T,"n iC ,
.3,lnn 1888
o o lo 9oo1 00 11. rd osl,
d,' til *er n lari' da, : l p
Io ,oii. , 5 ,o s. C e.3F1-.'3. oo I oI,, I


%gooo a .'LDSr8il C
..... T.11 X-4- _
'.In v,ll rcz 212 emi relld l


uFORDo u|n I0, (a1r
urld g ~ ..| e
UoIIcoo .II.% 5.lo .o2ca%

p ,. le-, :r . -, ,e ,,.:.-,e.

fardoade l e t p agnl. lade


que ,pnde oa*.
Sid. Aoentolv 84. Sbrumar
Tell'f. : B00 s B-65309
,.j, : !al- &) M.

Aprenda a
ManejarH % 959 sliTOMOBILE
;C11001.
Morro 1>A.
1C.. 5;';_- ,.-i.,lI .-; . .
Hoo/,:co 0,,0.. ",'; ...


VENTAS
513 AUIOMOVILL Y ACCE5


9VLNDO A Lim NIESO I"r'l


BABY DOCE 50
.,. , . . .


%Iqu9Io conerlib0le pars
I arnnoah.*. Ford 1918,,,
thofer. .
It,. F.ljeo 016. enloe
Juan Delgado .ooicua.

H.2068.53-2.'


AUTOS


Valles

COMPRA Y VENTA
AUTOMOBILES
Y
CAMIONES
Oldsmobile (76) 1949

Dodge 1949
CORONET. cornmo nuvo.

Packard 1949
CLIPPER
Buick 1948
SPECIAL

Cadillac 1948
COLA DE PATO


Buick

Lincoln


S

SUPER
.t*


Mercury 46 y 47

Cadillac 1942
Cuooo Convertible, propla
paa0 pasoosodel Carnoval.

Chevrolet 1940
4 ptoa., gomas nuevas
TRAILER PROPIO PARA
PLAYA Y EXCURSIONS.

EL FLACO

VEIGA

DPTO. DE VENTA
ONCHA....1002
TELEFONO: X-1590
GRADES FACILIDADES
DE PAGOS.TROPICAL

MOTORS
Agonta on La Habana do


Buick


Chevrolet

1951
San Lazaro y .
Belascoain
Telono U-25165
Caolada do Jeua dei Monte
No. 1559.. T.l. 1-8090

BUICK 1949

OLDSMOBILF 19111

PONTIAC 1948
4 p00 er- .S6jl o,-cn .. -dl.
CHEVROLET 1948
P .riolo olOad.,,1r000
DE SOTO . 1941
Cuptc. oomoll -
CHE% ROLE1 19448
4 P.uerO'Oe-,rol.-,
BUICK 1947
4 pue0i&,j000di0. _rdo.r on-n-
1Ai come Hue- "
OLDSMOBILE 1947
4 oon.'o-W__._1.osI0
FORD '947
A puertu tlU 'l a ,-,Iln"

CAMIONES NUEVOS
Y DE USO
FACILIDADES DE PAGO
Aceplo nos caoa CO 0amblo.


tJaSI1lCaflOS ..........


CHEVROLET 49
CONVERTIBLE, rdlio.
STUDEBAKER 50
Land Crolier. 2,.1MHM
CHRYSLER 49
WINDSOR, ner,.
LINCOLN 49
COSMOPOLITAN, Sedin, po.0
us.. $2,44.00.
PONTIAC 48
Sedin. Hydramtlei, radio.
FACILIDADES 12 a 24 meses
CALZADA Y F
F-4 1 6 2
H-2120-53-25
CONVERTIBLE
ALQUILO
CARNAVALES

Oldsmobile
nuevo
F-5668 8
/-/-2130-53-25
54M MAQUINARIASMOTORS


DIESEL

PETROLEO CRUDO
Bajw %ek-cidmd
,_..,,s.cc d ,


Banford
(lnglesi
.4176'-, .A H PDorman
o''. le- .
2n % 32 H P.
IkN LXISTENCIA


Booooolosodooeoosoclusoooo

Mora-OfaCo. S.UA.
S an o A5
H AnBAeI


ABANICO
RECONSTRUIDA
Recibida de New York. pxce-
l1nte0 cond-.ones, con caldero

onnotype, caldera rie1tricno

11 $005 .l~d~ 01B00 01050
0100. 100 d11 1. r,,1 ,,6 ,- ,0*od.
MoN .lpc 10101 P10,11110. \
hE ad ma ,-. .. ., do
l dc eo,: .2 ,Io -. 2. 6
' 12 puntos.
Monotype calderGo dI cn
m0oldes de 6 hasta .36 puntos can
sumotor.
Y, 1- lrepuesto parslitnotipa':

11cc.. oBct o. Elsoolpo.
O IN $ 005(1 I 101 1S019
247 ,,5.20 6, 4 9 08
6 0 018 0169 056
,1651 7 45,- ..6 ,r


I l- on 6 X-1846
H."21.. 1542
,75 2 .5 2.9.5
18 C' INo 11-1 150
S 24.00MANUEL TELLECHI
I ~~~ ~~ r.""=.= 7n

A l 4,0.i.., o....i B. llo.14in
G-212 . I . . . 130
Remli. Gir.
MANUEL R. TELLCHEA
Arellano 439, squirts Bellavista
REPARTO ARELLANO
JESUS DEL MONTE
TeOR 01X-1104


56 MUEBLES Y PRENDAS
GAG: 7.N. JUtGO AMNG.t l~.TOD.


-A 2 BItE P1-I- -

Modiernice
1-$2O0 T.m. J4. 2 --oTa l TJL. -
H 20+-,N56-27

su Hogar
P.,
pl ..... ;. "3"'Vld;d'+Z .. . .


I r b qclT o y Io TDOl 1,0

NACIOHAL NAVARIIET
M. pd 31331 .. A 8702.
I I'A mp tcm dr 1'.d
r. r .o u.ch d ,

.M ..cta ~ = .,
iAINL A T
Mece 1331 80.z~


ALL-SIEEL


ARCHIVOS PARA CHEQUES
d, 8,15-- 0,4 BX2
ARCHIVES D E 22 GAVETAS
par& .Mriviam Tabulador-
ARCHIVOS PARA PLACES
RADIOGRAFICAS
ARMARIOS DE ACERO
ja1 Bil fa111 1 t y flJaa
Tl, ,1, 1. RMX ..
MAQUINAS DE ESCRIBIR
T SUMAR

d~o.~r h.q...
CAJAS PARA CAUDALES
d. oo.td.- o
CAA60 131 CADRXAZr
CAJAS CoADOFIA

X A 7 1 0 N A L.500000
BUROS DE CAOBA

La Casa GonzaIez
COMPONTELA 403,
ooopoioo 0 O'REILLY
Pl... oly td, C, a
to~. .., _dA...
Da~oln.... A...l~tl~.
LIRA -211X-.X 7 0
5 RADIOS T APARATOS
La Casa Gonzalez


ELECTRICOS
JUAN
CAMEJO
ACOSTA
TELEVISION-RADIO)
1951 -
Refrigeradores CROSLEY ]
Eocpio6no o Se-o ioio
SAN AGUSTIN
12 roq. 13. Rpl.o. Alo nilndar--
B-7788.TELEVISION10

Du Mont

PREGUNTE
A LOS TECNICOS


VEALO EN HORAS DE
0TPAS;.USIOII
Inlormes U |E4"D.A Cvil.S.enC.
Almawas. Imp"oporado"ro
ZANJA 574,
casi esq. Oquendo
P1L0DE PAROUCEAR


III_ o il


C-911:.54.' 5 ... ,' I , .


talacionos sanitunan.


AZULEJOS
Blancoo y de ColoreLs.
Y OTROS MATERIALS DE
CONSTRUCTION LOS EN-
CONTRARA USTED EN LA

Cia. Ferrelera
Rodriguez Jim6nez,
S. A.
en INFANTA No.. 716, coaal
esquina a CARLOS IIL
U 2 4 6 6
U-i1467
U 1 4 6 7
U'H-C-8a3-MC-2


En Existencia
ItlI ;OAoRRUGADAS
II \LL1MINIO
i. ,, , r 26.
\PI'I. Lit TECHO
,',91 II, I I,' 2 rFIT .r- o

TI BERRIA ,, 1 2 y.1 .11 4 .11 2
TRBERIA DE HIERRO
d,00 do 3 4" 71"
TUBERIA PARA INSTALA-
(:IONES ELECTRICAL
n du:. .1,,2" 3A]"
Tl RERIA ANTI-CORROSI
J A"BYERS"
de 4" 6" y1 '.
TL BERIA ANTI.CORROSI.
\ A -BYERS"
r,, ,- -d d 1 2 =' 4. I..."
11 4 1,1 2* 2'7 3
TUBERIA DE HIERRO
FU NDIDO "CAST IRON
PIPE"
d, 4'. V"1, 8 '. .n Vie- de oe-
;o rah~bre N- 1212
L 'l 9BR8F DE COBE
ALA. IBR E E COME
-o f-re de go N'9 R.
ALAMBRE LISO GAL-
V YNIZADO
'011,I.12
r.R AMPIS GALVANIZADAS
0. 0 0 1as 0l 1r ...
kLCAYATAS
,,o-I de 511 2 1or 09.ig
s d 200o hbras.
II 1110) PARA COCHLNO
-. 3 d. aIt. p.,330 ,VI..
II -I1li PARA GALLINERO
S11 BOm tFLL.oS -.
ra- e 4""C, -Jbrsl- .'.d
a MILE-.S DE ACERO
PLOW.STEEL"
2 Ir 5er "r 3e erlo
I.,,'L-", de 4 y 6 pies.

ZALDO y MARTINEZ,
S. A.
Seroa.dereo 24.
llahana.
SW-3673.


.nrii000se v.suiscriibase al
1)LMR10 DE LA MARINA


dI *t* 1


1-asuticado~s .,1 - --. - -- -.. -.


A N I] N


C I O S


C L A S I


VEN, TAS VE N TA S VEN T A S '' E T AS
i3 AUTOMOVLLES \ ACCESS. 54 MAQUINARIAS 4, MUEBLES V PRENDAS 59 RADIOSYAPARATOS
1_",,,,Ta ,.I,,. ....;...... ELECTRICOS
..... .... ..... .. .... ... ...':' 1:LI:'IVIS 0N SIN ENTRADA

l-. T _NDEN 5E1lR56 T PEFRICF.PIl ORF-
______________ _llr,.a.lo,,_-ipaa .......-.. ....... ...I.-........... 1.I |i| AN.MII S
I I M! 0 4VI,1 40, ,, ........,I...... Colon's. ) tuI n r
Llenadorao-lapaolraasI
Ca zada Y, F ^ "~l""^*:;.' ^^**
ME, ER. 57 TILES DE OFICINA : ".' o:;
V E D A D O - F-4162 E e n I r ...E o .o. .. ;
AU T OS DE U S O trahjar.
CADILLAC 50 Infor..an:s ... '';/:
(61), Sedin, cuerf. SR. ALFO.NSO. '. '.* *J ''" r
CADILLAC 49 ,ofipioao Ikcnerale <:rroo'*
CONVERTIBLE, mdk..ls 'Pa LO a oTropical".
CADILLAC ,49 IClaI e C .olu*i'" CAJAS DE SEMENTALES CEBU
(621 SEDAN, radio San Aguolin, C A ,. i'U D '
CADILLAC 48 6 Mar.iana. CAU DALES i:
FLEEM011i0 Hab1ana. *
CDLLAC 48 ---- SeADILLAC 48 mn (62), copatoohr ner1\% DOCM P IeMATERIALES DE CONSTRUCTION
$2,3 .0 LIBR5U YATES Y EMBARCACIONES
CADILLAC -40 MOTNI3S Xi s"s )E IEt
7 MmTJeros.E EN DII"fNTIN'I1I 'IT4IIA.OIS
CADILLAC 4 i47N AL..AD.. Materials de
Sedi. 1 641).Se. " ..".... .. .,., c.,^pr i.
Htdramilleradio. HERCULEn I.,,l h.ePago
CADILLAC 47 II pr >nLr d masipda.. construlodno.
Se.dain 6Z -. Hydramstic. radio. DIUEM Y GASOLINA Es una real oportunidad. nu c i
OLDSMOBILE 1949 Dead.6 .l... .- P. ,-- to. L 1tien .. .s o incierto ...
Cov ertibl. d:.I..4 .quo e em prudence tener una rc
49 011 a, .t.i c100 de Seguricdad, que es o no a-
OLDSMOBILE 49 Cos so -,l-os l for.. ,,od. '.po.. Se APARATOS
rtICTB.AMIl Idrlomailf. $1.90o REPUISTOS 0 SERV1C10 IprPlisr v no se lanente
OLDSMOBILE 47 ENTRSGA^INMEDIATA *i1",h. SANITARIOS
Byd ritle, Sedip. FACILIDADES DR PAGO
OLDSMOBILE 47 ALMAGRO MOTOR HOl. DE lI .1ELE S Bl..co. y d e Color..s.
CONVERTIBLE. I E OFICINA
U I C K 50 COMPANY (R1"lIy 409.
SUPER, eoer. AVE. DR MEWNOCAL 908 A-7744. A-7743.
U IC K 49 HABANA A TUBERIADE
SBdiC, 47 rad, pi.. -C -2 HIERRO FUWtDIDO
BUeInCK 47 Bro rf ARdiI, IS B ral, c G .o Giso1-.
SUPER .., L.I..d.. L INOTIP0 8 AC I V S do y Bronc. pra Ira-
1410V.',EIULLI OU, r ppi ,... ;__


I


1 1-1


I


DI %RIO DE Li, MIRINA.-Domingo, 25 de Febrern lie 1931


F I C A D 0 S


D E


.-C]asificados

L L T I M A H 0 R A


VENTAS V E N T A S
= -
MATERLALES DE CONSTRUCCIO- MATERIALES DE CONSTRUCCIOI
Y EFECTOS SANITARIOS T EFECTOS SANITARIOS

,.. "'-" ." Aviso a nuestros dclites
lard iirrgd en el aito ll1

h 8 8enu9 hd9-ia' 7


.. ,. DORTA Cia.


S32.00 I


I


JOSE ALIO Y CIA.. SMATERIALES,
S. en C. DE CONSTRUCCION, S. A.
S nC. Ahuuhre list) gahanizado.
PINTURAS
Azuleijos BARNICES
SESMALTES
JOSE ALIO Y CIA., AGUARRAS
S. en C. ACEITE
S. en C.- DDR.'r IE 1:RI.fTAL
911 '11.1. I 8 2. l:9 '9
19 N-ll 9~
Cocinande aL-,,,'
(2ME311NI'119.BLANCO
A par a m e n o CAL IIIDRATAD-
d L ,CNSsI.'llEINOS PREtIOS
y de Lujo
JOSE ALIO Y CIA., DORTA y Cia.
S. enC. MOEIA
1 MATERtIALES
in 1co isRUCCION. S. A.
Piezas de Cobre AL SERVICIO DE LA CONS.
niUCC1ION VYIE1 PRO0
JOSE ALIO Y CIA., "L CRLESOLO
S.o en C. I:iti'l'INA N' 433.t
-.. ZANIA-No. 764. A4880. A-.4232. A-771.
S9nt0 Hospital y Epado IIaABANA
CIIABANAI ..


VE NTAS
i61 DE ANIMAI.ES
j9 F...,.,, F% %% h' I,,11A.,,.,%
MATERIALES DE CONSTRUCTION
T EFECTOS SANITARIOS

CEMENTO
BLANCO
SII HLRI .(L% %Ni/\D\
I.H". I/2'l 3/1". I".

I L HLRI%\ BRE
1,2." 3/1"
a BInI.I.l' I t.)RRIl.\D\'
I 4 I%- I \ I MED11II
/l'LtJ') BL UMtt-
h b 9 20 20
I l_9 P\R %FOGON
'\1IFRI LL'1
IoL. l ti%,_TRl.CC. Ol.lN
I W'it I lIOPEZ. 5. Ltd.
| Iffrime oal -,\ i5f
l14130

LHJH-1453-MC-2b
I 1F99l9 999921'a 59


$30.00
IIlt.1111 III
HUMBOLDT. S. A.
CALZADA y H VEDADO
TELF.: F-7291
JuegodeBahl
-,. ini- -i.. ,-I 1. 1.

Inador o Acoplado

BIDET
Ilc.. -99 29.rnb
De-aazue lalw-r

LAVABO

$85.00

FERRETERA
HUMBOLDT, S. A.
CALZADA 1 h VEDADO
Telifono: F-7291
.. I... L1-C.9I9_ IC'29


(:OCINAS
y

FOGONES

DE GAS
4. 3 y 2 HORNILLAS

Desdo ..... 19.00
hast., .... 500.00
Calniadores 48s Aqua
Auiomtrlecoi y d6 Paila

Stiuldard
do Paila
Hotstrenm
SUMINISTRAMOS
GAS DE BOTELLON
VEAN99 ,ANTE9 DE CO931PRAR

D. CiviI.S.enC.
Almacenlsata-Ilmpartad ires
ZANIA No. 574
casI Bsq. OQUENDO
PuedS Parquear.
~ C-931i-MC 2.-

JOSE ALIO Y CIA..
S. en C.
ZANIA No. 764
antrs Hospital y Espada.
Aparalos Sanitarios
JOSE ALIO Y CIA.,
S. en C.
Calen*tadres
Caleniadares


RI RI 9.14 1 1"
1>1 i IR 919t 9Hlit'.- 9.
i RI' IIM I!.!
| eirio....r '
I .t il \ 817: \.1-,1
I l Ni\ N I \BILL.'%
I'11.11 \ I I.RILLII'
\ 1 9\ % ILt I Il
t11.1 IN MH %It%
tIt %D9 'N~
II l\ %l DII IILl B
Ir \i .II > rlit"

t N1 iit I, 1) 11
I I Ii L I\
II )\ q \%\1
II %J\"'l.( \ IItP%
I I- \i I RIC

111-1 (/It 9
II P-99 Ll..l IRll 0I'1
9 1. 11 I 'RI 9I
I \P\'" H.LLI)%\'


DORTA )y Cia.
MIATERIALES
DE CONSTRUCTION. S. \.
I,,l- i nn-11 *t E 1919 9 rI-c
S .....D1 O h. 1 ... e hu'rr i .
harro.
Tuberia 1 gahanizadaII. 9I
Ii-re y de hrone con I oda.
a. lpitza par a Ins mi~nidIFFH.MI 91l II99 -12 999 in.9
Mosai) O t 21 2 10.
Mo3ai9ftFde 9 21. Z25 conF 9u
zdcalA atnjuntas.
Azitlejott de 41!1 x 4ii en
blanco,
Azulejos hil-i411 x 414 enl
ritlorer.
AuzN1-5 Ed' e0N 1 6c lanRo.
%,. le. e .11 r 11 en
,loa n iFriFda.I roja. FF a9 a-
891912.
fiola.
Loa'de Bismbl999 14 x28 de
primerat
CalentahregasS ta g191 59an-
dard.
I alvotadores t'arlila.
cahinelemIptra1hafio. ,[e
empolrar.
(Cab1inet9- para hafi-de
colgar.
Coviinas ld,' gaft dc olcllin'.
FrvgailIro9s p2 n a r pantry.
coo oIra 4t I;doF. f iti-9 999 J
rridera, .12, x 292.
IFrtgailerom p~a r a prtr,
contra it'ilos, de dos vsvu-
rridleras. 34 x '22. *
IFregaderolmlih. 13 x919.


DORTA y Cia.
MATERIALES
DE CONSTRUCCION. S. A.
FRE11ADEROS1111 IE it.
FRE9(1DEROS 9 E 1 1 % 1.
I l) I DE92. .Il l 919I ,9I Ill89 .
I) c'hap)a e~rrmiaal a v ic
hierrn; fundido eanialtailh.
Il 9FF91.1.8 FlFl9.ln F91 8 I9 d-
FILTROS PARA AGUA
INODOROS ACOPLADOS
INODOROS IBORDE
INTEGRAL
INI)DOROS W. I).
Ridis (le- larios tips. -
.2a1ahos para coFgar, cF to-
laF 1n aniedi8dla.
U'ri narios teclma
IIA.OS EN COLORES
BASS BLANCOS
C.rlFna par2 1afio96 (e99 1o-
o.9 11o colors1 s).
UIIAIPA ISA. 26.3 x 6.-
TEJAS CORRUGADAS DE
6 PIES

DORTA y Cia.


DINERO HIPOTECA DINERO 8 HIPOTECA
63 SOUCITUDES 54 OFERTAS
FLIENAS HIPOTECAS . ..9.9 .F.F ..9...1
rODAS NLIEVAS, . : ,.....
SE CEDEN ...... ... .. "" ....
............ ..SE.. ..... .. NSEN ANZAS
,. 9 ,.. 9,8i5 7 F, F t9 18.,F 75 PROFESORAS PROFESORES

.C.cll ii. rtec,. B ineo A :p "'1 "KI O "r i '1 I' i i i7= a i. iHa an. 7 ___ C L rl lOS __
29s= ga ~ o .... .. .. ... .... 999 9F l99lIFI F. 9FF9 999 cz ;" 6 M e
,8e699 lA,.c..a. 9192 S '.3 .


F' "G*w1,hiple que rninnMFto

a 6.1 ^ y pRQMeTCmONdl
ca a ^d.sd erin 8ita"i6i. 'r: .. .
s 41.S 7 G.H.bana.. A 1 \COLEGIOS
7 1. 7 Habana.
3,600 8 Allt. de 'Bel,8. En 6 Meses
2,100 7 F .Santos"i Furez. b-9C N F .l.9
F 1195 ir
4 '0'.' hi .L- -,'. u t il s en a ulr o- e -


ROBERTO A. VtITES 2't 9.0900N
B... .. n-.ipolte a.
Tell. M-7620 -'ir
..' .%.1FF'FF9 DI7BUJO COMrRWRAL
-'i.LIl ITO 9 NIL 9%L nnh TONInun
Io986899998 yABUUIIELIUNIbU


Colegio GARCE
.FF988- ra1 EDtD0 9128, 2 9


-' -"" 1 2 Pr;lnI ItLA n It AIAL -:u l I.d
64 OFERTAS 9 DEl i, I ,II' i 9r9'i I rqu,.
ie .lo 1 -ahlerulden 11-tu.
DINERO I;7,,.I9,,'uA ..I.,..
LN HIPOTECA rI
99I !,41_ 41. a' L II. I NL1 ORIML.
cl~ lnl a sl lUiseA,0 LA
b!.tip9 Ad.9.111.9t892re 18.. (..941.71(-2.
bl~ ePram|b ~ lMuchmisa AAA; CDKIS 7
pa a Idevlu i6n con deeho 77 ACADEMIAS
Page p 1rciale8 TrAt 1 edru OPE- INGRESOS B
RAt(ON KAPIDA Su vt M.,,,,,,,,, S F
agradec]ds -ae- Uda personklmente. ,.a. w 1,h,al- c ,... .
Banco Hipetecaio F 0
MENDOZA
PALAFIO ALDAMA 9I Il HIPI P >ND1E' 9
P 9.9. 1 d t I. Fri1er1id1d 1l
Teletono A-" I,4 t I E |R. I .L
Awln-d 515I entreRM.In M'.11


;,9 -" ARITMETICA g

'. ,.F I F , ,I.. -


DINER 4% ANNUAL I ,,,. -
: .. PITMAN ACADEMIA


DINERO PITMAN
JORGE GOVANTES1... 'Ile, .rr" 1
B. 57al 5l Bi 17971 i 43( .ON SO ,L FIRM I ADLIMA u _n i
IOBRE M UEL. DINELRU
itdas. 8888 94.1-d- COLEGIO ACADEMIA
:1 pod. U, HKI ,adsA cWd, HIFIRAPPIA c ~ *
*&B D U -ni U AIDn r .. l lkl*k
e .. b- 1 a" PITMAN
S Am, lll R Aen da111& C" rd, r ,i ..Cl
d M..- as 6- ,| 12 y 11, Almndare
B-8080 -- 9.1863

FAL 4 ____1 ._

L C RONL ACA4.1DAL
F--= PITMAN1.
u i ... .< ', ,. RE -. n eN l.( rG.LORIA
F 89" FF I..** r\P9R5-CONI1:RC(IOS
TLNGE O 150 MIL .. 1 88 '

i,,-^ Esti Ud. Intoxicado

hTome "KONUGAR"L !INER U-

F..,'p n- 8 '., SE-SIENTEUD.

.9.8.8..9.. ....... ... SFIPRECANSADO?
Ic`r.,ermenn kura ofeirS 9CE DINAVITAIL: Super.Ali
PINONI S IN.CHEZ meno eenllinoi balance.
Corrrdorem ColrgfIad.s. do Pars nif o,. adulo. v
E8Iifliria L RREA. DIrp lr anciano No conliene ico
326 A l8uir y EmpedrIdo'F hol ni drog8 s Dm 8en88 en
4-3223 drogiuerils (v f7rmacii
F .: .`15 9 4I
4.


I


ri


;No se preocupe

del costo de la

fabricaci6n!
Los precios de los opiates
sanitcuios estdn subiel,.od;
: :,F.91do Ud. nos p1de
..19:j5 8msequida to r88 zo0
nC-,: {uestr o oeita sin
F 98i989 ar9119198 ld81 el Sell-
vicio de siemp~e.
Alqunoz do nuestrom
ronglonos:
JUEGOS DE BASfO
r-111 9 9s .susFF e ro
INODOROS
Acoplados, de codo, borde inte-
gral d.cIF 9 y de I99que I ,9 t.
ASIENTOS-TAPA
Para inodor-a
BIDETS

GABINETES
dr bafib, de empoirar 3r de
colgar

LAVABOS
Sde pedestal y de colgar.
FREGADEROS
esmaltadoF y de hierro tu1n1do
BASADERAS
de 4" y '5 pies cFn todos
S-us accesorios.
B AR R AS
Para cortFnas9 de9 9iF.
PINTURAS
S. W. P. KEMI.TONE
KEM-DURA.,eic tera.

FERRETERIA
ALVAREZ


VILLEGAS. 207
Tolalono M-6028.
c 927 mc 5
62 OBJETOS VARIOUS
'%E 11ENDE MESA DE I LLAIL, D1IC C
-b1 vt, vi h' e, W u IA
AtO. Io I N-6,9, P 1,-,- AiV,
Iep n 1 ,
1191FF 9199FF y I Fl{rs F F 8F


YATES TYEMBARCACIONES
YRIC v Embarcaciones
de "-ereo
dc lpcrcc
LINERO HIPOTEC!
63 SOLICITUDES
\LlIR DF MIR\MMR
En I'as rili9r8 9iel Rio I-1
99n9le ren. 9o99res olar de
i 1,IHX1 ara@ cuadrads Ilo-
Eno 10.000 hip9r9c8 A 78I,
po ion t io B ol o.
\ alr .ll 620.00 a.
Iniorniep;
'I 111 J. 9(1.EEDO
S..Inn 330. 9-7 105
I olaglndo.
10-.H-1898-63-


I
!A
2,6


NTERES GENERAL
VITA KLURIOL
I-1 .01%R W AS.
Para lap canall Is ejez pre-
motos.u 9tlihipo. alcrgia8= in-.
OlwaIllet, cronl,. |ec-
iones del higado dtc Io
riaonen. F.ibrit-ddo pal C r-
Iurar aan Kouri. MornieN"
I 11035. Habana.
________ C 9il] iiG ..I
DIABETICOS
Millone de persona pa-
leten Diabeltesl 7 no lo ia-
ben. Otro millones Ia pa.
lecen y lIa osaben". Corpora-
ci6n "Kaour", S. A. free
"Diabetoliaina". Tallieta.
Para el tratamiento de Ia
diabet8es sin dietas. LEls 8o
ranti.atla. Pida foUelo. a
Monoe I IS. Habana.
,C.14.FG.22


Ya no es necesario

salir de Cuba para

adquirir salud
I~ Q U1LERES
I CASAS 0E IIUESPEDES~I CASA9S E COMIDAS
CANTINAS TEEMO


2 APARTANENTOS9.0 4DO: 13 y24:al i7.Il


82FF 544 -i9NrOS SL 11111
S145 SE ALQUILA S45SAN MIGUEL 457
91'_'1.19.2 1 Ti99818an '.n89
I ; '-.1 L .


__lFiH-H.933b9.82.V *HIn

APARTAMENTOS
$30 Y $45
Blanch 15
PLANTTA DAJA
13% .1., -:1. % -'h jj,. j- ?


LI. i' ,I 4 GAIIAJE 1II Ll 9

lain 811 998) d (198 1 45 laajn
r. (9,9- tr e 9T de,1ri d. 8a.
,,i? .' n dcl ,-: 919, 11-,,-., d8,, .
2 p. 9. 9. Pra. \-.172.I.DDO:13y24:05.00
Sil$5A O SOULLE RES


I 1, -1.- COMIDA
. .. -. ,, N. e 10t l

%QILNAPARTA "SrOS

SN MtiIGUEL 45

CA. . .. ..PL ,, .T .

121, : .. 2.
IN, L45 ENo5LI%RE
%..ri.. nn ios de o. rnt alse. Sal
an,. ,,,.I.................


[" I LNAPARTAMENTOSE


.... hal' uciten hisio )n Co.aLe
nn,. [modr rno. al o~aca ll o n
I l t i .. ...% i Lr o d e 1 4 5 raj
... ,, P o, l. la, ,
$r13 SEIAncmLeUII A Co-
.,r .u. ~ ra3rud

2.p....'i ,,. 12

-,. . .,. a re i.. -1
', ,. T' ,," ', B.. .. . '"


A N I N C I 0 (


C I. A s


21


Inorman: Telefono F-3489.


9LTLIRA. DL ,MIRAM.AR
Lalada de (oIumli. N' 62

FF9;i; F '.:8 ;F F . 9. 9, 9 F 9 81


Informt.-: E L n d mediaro
1icio. Trie1ono B-7036. .Vedado
B. .lq.Il K N- en.re M5k99
1 Qi1nu. tujO 8apArL8melo m* ln
81r9n98. 1 o" pas9I8 de t-rm
'mr dl ula comeder. i res car
agr9nd 2n ls el-tl.an A9
I. dn lul 9 9o 8.n n" blada 989
88l. 998998 d9 crud,99 9 ui.Jn
La 298n98999899 9I98 p.
Inf-r. n lelefen.19&-


vaLqnd ai,


lq_ F -1 It- M- .-. I -1 ..


ALQU1LERES ALQUILERES
&2 APARTAMiENTOS 2 APAR rAMENTOS
SAN NICOLAS N9 41- Vedado. Callle B Esquina a 58
r,, .,' Z : -1 as .: ? ; ,,' :' ,; ; ,,,:: .. .

Apartamentos. VIRORA ocno nIcad
I-loa ci,


FRES.LOS APARTAMENTOS,
A Lm nt- 1 V. -' A. Apartao. eatoo en Ayesiarea
:MENDOZA Y CIA. .. ... ..... .
Obispo 305. .M1-6921. r,. F'8.
H.C -, N25 Menid, y Cia. C
Obispo 305 M-6921
ALTURAS DE MIRAMAR
*F..FFFlE 989.f,9 9LQUIL i


ED FI I DA IR ODO i"' l ..'.'. ,.5S
25 0


,- --. : e ,- ., ..,, ,- ,,,^ g ^ i'^ ^
,, ,4 q


\ EO D Od~. m~aaaf

-F, :,', Cia"',U -N
%Imler o % |re~qzl eo-U ,1 f Ido


... .. FFF8 II jl 9T 9
I. ... ... .. ... ....:a .-a LON LE N.DOR

K ..9F :e 89-1 .94al
e.thundDo I.0b. 6.lX) t Infer eria:
2- e.F.F~8*8Enaragadoacn elGarajc.

Cub 35 de2 a 'r "REPARTIO PLA'A i

SMIRAMiARM o dedrno9 Sa paaua spcrta8hi neF3, ..- iF FF9 SF9 w i.,1 6S.!
eale 4 nte ffit A en d os eSaa '-_ o ,. ai PEeT-HOUS paft.hrle P .'''lay Lrsa~r, amul to do?^;
Telaf.: M-80 .9- B-379 2 Y 26

92F 9DIF 9C9 FI9- C ASEI

Cu* a 81E1. 813 eat. e d h ma Rapat.MM8
FF. 99a F9Fs 9 F9. 8 ..... ;..... .. E 19 -I26. "


F. r9-o8o9 I SEas-K LQUI E C-N-16.0
e~ ~ ~ ~ fb"m dOnA.fornoresnEeea: .
." 1" .1 S... I EneALQTIo en el 65,00,r


p* dH -19-8. 'inF U U --S-- 30 U at t UH-H1te ior 8 F F 2-
-- PENT-H-OUSE. da fF89F rCI -o8 r, t9er
S ebithjoneslbaAp adetluonent rca74
V9FFed ..ad 3A.1 N ea .f i FCr e- tno iesFF, FFa 9 FFFiP* yn he. FFunstod.
FDoub t N1 9FF. fnterra F8I, 9t.-e- FrF. 89 /F tr omeFoh..
e ..ntos. rnF.elFno ca -F.. c

Telf M69on M-8875. 8-3748 SF99td ,.-98.
H-H-IKPPI-. I-a1h
I 9FF:""; *....... EDIFICID CHASE
ELFIN':::F"FC9F.,.F88 23 YJ,Y VEDADO

..5 11r 8858 8I tFI8 an apacramenl
plarsd9 nnauIcora ms tllt.
uas ]in$M00.Cdent9.98I | oF9FnnN 9tqu1l9r

"VEDADO ,*9..,,,
sP9BT 919ENTIPi DE LUFJO I~tLL .5 RsI.A.DO
t.,.* ol ... h.. a. M-9733.
...... .. 8.FF. o F
Is ND 2. p8. s8 98uil UHrn Hia P rtam 2to 2m
F .o-tr- te ,i.. s Palapia


.l.K ... eq... daa .....11........a a...na-

99899uM ed o, or: c r. I....,


pi-nn.dn : 30


li-n, iopana omedor.-I1-7
r9am88. 9o8m219-88el88n991
a muehlaido: refrigerodior.
alailia. ropa, rl.i >isla *al
mar; lo map !repro. crnlrieu
p IIranqaloriudad. a
Taniiien si mueiles, i
Porn injormem. file en 1i
4pnrlnm0 nio 71. de9 10 a
12 m.'" dip e a.
UH-H 11131-82-25

- ALTURAS DE
MIRAMAR
UNI ELTREN SR
tparlanlenlo8 de gran pre-
9enc9a9 compue1o9. 998988.
bulo. asia. cornldot. 99cul.
Ion. 2 hafioi. lerrata, cuar-
Io cr8m8 lo-9 on baio. Cocin.
raleniador elico auto-
matico. CGraje. enlrada de
8 8 r89i9989 inidependlente.
9bundante agua. Reams
d1le $ 150.00. Calle 21 en.
Ir9 91i88do cIe p898nle de
23. Encargado en lo mipi.
INFORMED: B-2440.
UH-H-1434--2.25


i


.Ifli 4010 HF SAM 4RTN Aa.-Daaaaaiaann. 25 Ic Fcbaa'ro ale 1951 P5tla 31


I ..... kJ 0 S


I) V


U' 1L T I M'A


II 0 R A


A LQU ILERES A LQ U I LER L S A LOUITLERES
62 APARIAMENTOS 4 4 HABITACONES as NAVES. LOCALES
SE ALQUILA A I~r ,-%. tI q Wll~ LA L-, I,;lk% ~lH%
SE A L I'... i :, l.-l'. i .. Ei A l S E A L Q U IL A I
.W4.,a01' Enplindaid Iahdl en In a..
B a.''laa aaa aaa;.i ..,lenliraIdel %Iellad I.sitII
EDIFICIO ACABADO CONS. ,. W". "' "; ',. '. 12 nquma n 21. |
A.u,' aall:I t '0' M ,t, _P ODISIMA lIABITACION
I y 1 7 \ "d .c l c I. q l o p ri . . . . .. .n .. L I H .t i 1 9 3 1 8 3 2 7
dr.r. 2 'ul'i 1l _Io;( b h F':. ..,.: C.- 4 NOFCINA.
(a pCoca latrmatca a ~ K OnCINAS
fi-o y r.:,: i Il.:r ,en 1
rr, ir.a H.i,.,. ; ',. '.,".; . .. Edfiio a ALLE' SIfILIaA.Na
-. . oc .DidH,. .. a M a.la.'..
Guarda muebleb S W'. '" ,, Dpepiarlamenlo. ;.rn ohnal.'
9H ABANI A"- .e.e......... a ... no... ... .. Aia. n..d.iciondio.
A L A C EK U A r lA z I a O . '.. a. 1 1' IN F O R M EF F .l I l O
E A jaa a 'A I a a .' ^: a F. a1.0
oNap an 1 1 332 ... . ... , L .H.-H-1543-8b-26
Neptune 1,0019. U-312 .
'" I."7 ; ,',l .' ;"". '.,, EDIICIO L ) 23 I
MC %NOR DIL CAMPO a a .ia % u..aiihl a 111. a IWo v4 !t a iquil aun nparlnamenio
-I~jI .1i .l,, "'a'"a.3 a... conisnla 23. Para oficirta
T 11 ,',.:' 1."1,, 1,-3', : 1 ', : .nform an en el million
I-. bo c-' oa.' P4a1a564
P... Ia.aan. l r. n l...a5.'L

%PR IFAInm S Alquilan

a'a*"aa'aa n~ 'a
] n ." J ,l *l i" ,f al .i 7 i 'ti"i: = ; e ' '' **. *

., )ara 0fiinnas
P'.",:,,'. : r'-', :;'L t f: ,i
-------________ "* '" "' loiTRO PI.%NTV l del
-- -- - -- \ %lIR ', MBORAl
iBIORl. APT D i38 G ., .. .... -.. I. dihioBE I LaIa ) 213.
A 0a .... a. ', .1',- .,. ( l ae '. I no. rd ; .r.
a.. .N h. J.l..... .... Infr :
PiFlinO .... DR. PEDRIO 1.RLi
_____r_____..'_'_._.__"__, (|llia.paSS.
EDIFILIO %I#Rl%1 LaQ. 23 .--* f. - T 8i6f...... .85<97
;l.innc'. AL a. .a' aa L .1-.91886.225
a. ."". a... 57 HABANA
I'll T 11. 11 S- ' .\N NICO I-1S N' till ; :....
L I... . .. ...a..l. .A ....a~ aa......... .

I 'v a ,' .,....Cli 1. ', ,m


I .'ll '" ''" 2. EDIFICIO 3 PLAN I'S
APART%%IIUNIII ll6R.01)r A;
II ./. Ic, 8 21)% a. &I
I c 6An. r -i b in ) 3 nr n h i -i l ,''';.i.-=,';"-.= '
I ln. ni, .r 11708. r ni l .'. ', ', ,". .. ,-
l'i.II.I-i-2 ,, ,, *.',.________________
SIS VEDADO
a5aNirn innNIO 261
-AMUEBLADO LU.. RESIDENCIA LUJOSA

Wit'.1h 2;1. a
.' I" ..,a,'..-" at i ,. ., ........ .. . a.. .. ,

le, Mlan...23.29 .......
a."..a~.I . .. " ":,'
%QIl\ 7 .0 71/ .0T1 ...i H -.1 '"CUBAN AMERICAN
A.6971 y .6-131 I Dnponilbl en luar eenir,. BL'SINFA S ISSOC
.. hbn iela. mid-
iJf,,. 2: huI a .ll a pa ,he aal~lnaq'ale 841'' ,a..,,.. .I~I

A p a r t a m e n t o s $ 2 5 l .. e.. :. .. hl, r l i ard e
lronI-c,,un-., r.%- o1 v
Jimrdin,. al.a. ianJ nbaiilldo- ( uniapalOr.la im'3l. Prai' nlar i nI b ..
n o, l ) g raa G ,a i o.n I, rr ,,n. r laeihd ,a M tI. i -".
Pmr- h'r 111112 1 aI".0 I:forniw ...." ''.. ' F.." v.,* ,,,
emadras. Dr. \n i Inii. P, .. A ..
MANTILLA Tel.'lon."a"lI x""1
ALQLiLO ,;. o ..H 1,-.3,111...Z.,1
npnrtamenlo acon frenle a SE ILQIL IN
In calle. In Lamll.rall N% Ill
PrfiraM..enlrea4 15.,Alaua. aD't..l' io a
....an... .. ... ......... : i .; --i '
r In le M. tnillO. cann . . . ','tan r ''"
lgan. joadlneafn ie rell. Yll.- i ... p" l. I
polio. term olaa,h d ie fa.bri-r,.
car. lagar- el...lnlao eIR e pnll i.... M .1. .''.ne E .. .. ._ 7 U",n." .,.
con 0 poraoearo lie hIn l aiO e i Liinla. N%.lilih I .23,
S 3 dA O a iaio. i*llrili a. Ihbn.
P a. 1.,5. .310 iN%'.1." ".

';.'; .l lr l ..'............ EDI'FIC', __________ IO =--t 1;5: ,I>.. ..
Pa"enl 167. Z b

93 DEPARTAMENMOS I EDIFICEI. .-CHASE -.',-,.
23 Y J, VEDADO
Lol' IT, \,~l^" '.r' | r (Oinl r o | *'" ,.*'*"' ,'' L';m ,',' t"
I I A nn1.aae
L, ,,:: :' e.-. "."1",11.7 : 1',:, Loca,.:, ,, C... ... n .....

Rr, n . ...2 A ... ,f. .iua o *,n ,. *1 ,lun .:.II ., .... ,', '" ,' !.. :!'."i i1 j
e Ha ql n el de Ia r a ane a K
1: DA DO enaian. 62M2. 511'.
5L ,LQL'ILinfhoarmaa
iL ENI.41,ii .6,


', ', '* *" ,. " . m, ": .' Il, nn. tI -H-47.310.S- /.'".', '. !'."!'"..^. ;. ':.)'"..'.
,,QlIo..O Espkndido
Local
R t.-in 312, Ah1 n. Slluado an I ml nmo cnllo.an .' -
i dlil i o h_______ q dn l lld n .Ina rIrIIa naln... a...
a.ii a II.1, a'. 'com arclal do La Habana.
94 HABITACIONES Aqular 251. propla para .r- r..m,anma ... .
lrclra~ m rl P~mn Banco. Compaaia do Soquara 's:'. r r,
m- r a dig NIX! na 0a ealqulna aba S1pa do gpon
11 IL U1 I '& t N ll m mrior wl O rq, I i lbllla |n. C !IiI 11 rlll
d, govnds, meo~lbul a,..
'" .. ......'" t : '" .n.na....
a .... a.a.at', ri Sn nnndn o n. W a40 n. 1.
,.',.,,'.,,_ ,nlma, EiE B. AS., ........... ......


A LO U I L E R ES A L Q U I L E R E S SE SOLICITAN S ,E SOLICITA 'SE SOLICITAN
8 ,'EDADO 3 i JEsT"~DEl MONTE IVIBOR %10t.~COCI[-ER.SI uCOCINEPO i09 CI 0 SO"tUR ,A MODil, II I ALuNTS \ -ENDEDuRE'S
.....Sai.ICITAM'VOS AGENTF.S
Ir-..l L .6 4 B!J I- n . 11. ... ... .i.i.. .... .... . ...i In IsI. % I I ll lI .1(1- 1 ,It It I, n lr,i llll -- / -I,,I IT M S AG N E
.S"Ikcittunaaos o pbtacto-
__i__'_ 1-_ll__4___SOL !tI o. ibuc'ion de los I-
9S* 1 A APOLO CALABAZAR I .III 1 4 AGrF.TES VENUVOORES d lucra HYDRO-
c. . Y k A.NARANJO ,. ', "'" 'v P ,Ir para autos. ca-
... . 1'. 1.0.' A L Q" I' '1'. .1..t.%. ... ... ........., i ,,cto rcs y m otn- "
........... .OL'.grotna ade tadas
I j9.- i-27-s refrim s 'o a
9h ALQUILERES VARIOUS _-_1_- S__ DF_ _TA,__ r -, ,-,"TACION'
SERVICE -1 111 IC %.N t Sl DESKFA TIIABA.tO l)i 1. "SAN
GENERAL SERVICE ...... '....A, U.,TtN Coll12Alm d-
,,,.. ,, .0~ vn ona . ..... 1.1111,0z". ," "-,a I ." nfiorto Almenda-
A c' B D A RD EN .. ... ,. o al ,. a : I ;,..."' .. ,.-..' < .
Malec6n In Telef. M-3213 .-Ir. ruia lie _____________________________ 414-2
lquilan amueblla .da ......a irsnriia. I$ OFICINISTAS 117 SOLICITUDES VARIAS
0'a"l'I"'' P:")llFl-,"" ;'- I' p.-Sa SaLICITA PFLUQUERO
S--..." ;' ...* 'c,' a -a . a "lI '1 '1 ... ; .... .......i. I .. 'i ,";I .,,i)Llt'IT .4 P oLU TUERO

.^^,. .:= ^ ;,j'* 101, It *- I^ iNVoJJJI IJ ^^^ E
... .............. I Fi- R ............ L ; 'SL-i_7_-n- i
ILILL
":/ ';1 .....'l .'n'.' ,. ," ..... ... ,,,"" C10NO B E L0a i
"I 1111 I I I
p I- 'nIIIN [INEN FIA rEN -5 Y EE
.... ."_______.".'._.__.."_'ju"a;'u:a-..[ 'I'"I"I"O 'IAT"IMO"ID ES-

'",',;;" '"; .,". .';.^',"nl^J";,,.' I; hn; *:*.***".'1 I 1 *-1"." '" "' .... ^T ';, /' ';:';*:;'o^ -| I 1101111
....... .... .. *- ... ... ... .. = .n. .l n .r l .r,,l.. n r \ || | l "* :.[ '. Ig- |71 | |\-o l..1
SII p'l'lp'' Iar*...-ad-...
?:7~ "REL SIK" [ .11tar
li''a21~$0.0


I-." -.,-.*. t'V(rT 111W La ai $75.00 taaaaaaaaaa aaaa. aad..
lilil' 1111 ndiEores O.LI...3...
f. ; !.'-" '- ... '"I'"..." I II, g a%'I O .. i ,,r,rman: H Inqua -
NYLON-
IM. v RA N I -. ., h Ir .- a L .. } el 1
.n.C a .. ..d ,a-4 010-IND,,1,,a I .,a, :. ,.'E .. .
4l 0 C E ... __s..IIs""1'0-..._1.,_,,,,,,25.
4 hdw.,-. ea' a. Iaa I _I,.-.


11 11 - 'n --11 1-*'" Y".- '" I"*" n."'" I.,- T1. 3NE S STOC I= d 1R1DA 1,R
l It- "- :E 11,T, A-T. al l,, 1 pl ain. ,UTA i H Rdl i lr --pero xperto_ ene,a. ,,la e .-.yj -a .a.a .' a ...c.... ,aILmnila. .. ..a.. C. ,. -
....... ...... .. ... ...,.ra,-.- .. ,... ,i. ... ,.2 ,,_, i. p ,, $ 0 | .. .. x..... ....le.. .. e ...
,'r 1 51 0B3. r Tell." .,19 II I T hIiddn d de progCre.o ilt-'
I. .. t,.i, ....=1 '" S 1 T Al,,.21 9 .I9 8 ,. n,, J. I-
,'.._", ... ..... M SI C U -- ALQULERE ^ "'h! ......EI_ RBI.. W.RESTSl00
,. ," ,. 'D "".. .. ... 1U'H-C-111-II ,',,,, ]am aries gr~ifica..
REST 11 Dirifiirse it Publicidad Gutau
:..,.:. ,,,.,* ., ,. exran~o~ Cn a avl~n, prci d. nv~r~n" -.1Ir~iln 162. H ibint.
...... '" : p""'::'r : N O N B1 III0tDE EMIP.LE(0,5 .... i ....
P, "0 It- nn J:niann.I...N O B E L ...
,'na ci --. .. l,'. In".s -UH-C-904-117-25
Ra~~~e C e., ~ ~tA~rant Para quin In de- eSi de*.......-E FE
... g d.I- dl,h- d ,wl, VENGA Y EXAMINE NUES-
d, I .l .., p h.l. THO INMENSO S T OCK 118 CRIADA$ CRUADOS
"C, ,,,,EDADOo ................................. E b y S A111APL E O S
............ ......... hf .........mInn, ,. R m s .....................
t.ds. 1 it o.d m.mv,.....i ad '........-bundrn..... 7. Jai ..... ian aoJaral-n E m b a ssyCIO 'ALD MA.... ...P L E 0 .n'S ::Al~,
|r .. .. Ftiinix". U-2280, U-2347 Depl.... 403
u.- -.77 -. -= 8 eina No. I Habana F ;' ,' ;; ... 0:7
Ul-IH-SS-m- TelL: W-3290 dom, d,, ,, I .-oc S-1.r.
SLUL:2 "43 E SOL'ICITAN Ahi ......1,,8.1.. ,I .... a6 U LTIM A HOU c .. ,'. ................
ALQILO 25.'% 45 iSSOLICITUD DE .ALQUtLERES c.f7142 l OIEA OIEO


t nire I y 1, Veiadio. Sala,
Coanedor, Io cuartos, coci.-
na y double ervicio.
1Itlil-H-13117-88-
. EARIANAO REPARTOS
SIE 1191111
imngailacnnenI.aIa.iL
A... bLnLirr it' 1.
ndtn ..a .. ..n.e ..esa,.
:%,c,.5'uds J, ,r.

.i H-H-I W-.7 '" .2''
'14.% .OR DEL .IP.
a.t .elLlUL N

$611. I a lan Itn I ... raa .l Ia
In eamedalo. 222 hnl'aaaaa-a'.
gon. erna eahiarr m I i ,.
.1dot aaa'Iran'e M.m.rI~a,aLa


lcicpnlin P Ie lnd.o It r7.
|I'e'l Irrzi cuhIcrl. ialu',' .a
ead H-H-a.IaIe. IIl2'


>n I 'l l 1 .11I. Xiru

SI JESUS DEL MONTE 4 10BR0
ALQU.1LOM LAWTON BATISTA
AMPLEOS BAJOS
L), T* I,- r r i..l~
unl d l I I '. IrI i.!,


'a, I,<,I', ,"ARa.'Aa aaa-1.AA" -'. .,, A

I a l_.. a_. -111a.. : '. ." .

lirl.lL il
a I|,.b.ha. na lth ,....i- I~ i

'hl i -H.-. 178 , -'" 1 .
I ~i II .,iOi \
I........l. 6,eaa 3111"' .
"-'a ia a Ie a M .- 9 1i 81 .
I 'II.H-l. 1617-"9 I la

DESEAMOS
ALOlh IIL R
DOS NAVES
una dei50(Prmls.2
otra de 1,500 mls.2
IOI1A:7
Cerro Ayeslaran
Vedado Atares
*
DE SOSa.
SR. SAGEBIEN
eAM-9821R

103 CRIADAS CR1ADOS
uaill IIe 0 'II /.3
0Ira_ 'de..,500....s.2 ..10m COCINFRAS CO(NER00
eado-C HaLII a


Important

Agents y

Distribuidores
Solicitamos Agentea Vende-
dares y Comerclantes esta-
blealdan uara la venla de los

TELEVISION .
Majestic
*
Aire Acondicionado
y Compresores
.Briiunerr

Plantas El6ctricas
II' iiipjiic'vr

REFRI.3 RAI.ORES .cO-ME-R
CiALC- FIC.,DORAS [,
CARN PLSAS AUTOIATi
CAS ) RCB/INADOftAS Di
L aUNCH

p,.r, co.mercaoniesen
GUANiTANAMO HOLC.iJIN
VICTORIA DE LAS TUNAS
C.1lMAGl'Yf NUEVITAS
MATANZAS PINAB DEL
aIO ,. HABANA
R ,..a.n .la aVir.r

lei ndcc:.-4 ad .:..


Rel.'iaa peruable V
aa,ldas a por s:rd a,, rr.,
-.:.,l.i "tlore nci a .:om-rria.
les e%.e cJ,:ando 1,3 Imno
lr. J dte~a a obalm-- Lo"
v er, rooe e e m, o, lu


-National Machinery
Corporation
AI ATENOCAL N.a 14J
LA HABANA


1L1.A/ JEFE OFI ( N1 A ... O
2 $150.00 a .a..
TA, .1, (;R k.% INGLE' ,. *-
ESPAS OL
lc(s 1IO C fI,LnoR EO I UPO ER., COCT-
S $110.00 ___.______......

M1 XIIAR DE 125 CHOFERES
CO1;(\TUI1.1DAI) -
$100.00 0 .....
T A 111 I (; R A F A 127 OPERARIOS APRENDICES
1N(;iE'.lS-ESPAI,0L or inr ,r .nTA i OD R. n n..
PI(llI. :IPIANTE . ... .
5TA.I I-MEiC2 IA N EFI'SE. I
1SOLI. tiIPl< EN LA C1 OFICINISTAS
MAOQlINa\ ar oini ar ir'C rAA. JOVEN, Ml.


"GREGG" ........
Ca ,\aC. .DazT~ F1g
DE LA ... '""
Manzana de Gdmez ....a
m................ I SENORAJOFEN
I.l7 LO-p(N ata idad,. OV-


I ,o i a,, a. I" .' -

:' "." EMPLEADOS

'..alaSELECTOSp


S n ,,r.. C,. .all .

BURO-EMPLEO &
ACADEMIA GREGG
, al aa,1) r.a-, 1119al.a
Ir.P, f ceI n C. m-l m
I- -e~d t, ~

iT %~ NN DLE '.'IIFZ 1119
',. L- %' "Ii. -%'.63


a .C a n aaa d4 aaalnaaa
,. irseca idao qul. Con-
" .: : .b." d,,-


Ill RO I)E EMPLEOS
OUINTA AVENIDA
a.i.la Ae.nidal y Calle 86.,
I ". Mi ar. "
Il'rllono B-2900
1 C-924-Wln-V 5
1I 0FERTAS VARIAS
I F.


Clasificados-


A N lI N C I O S


C L A S 1


'i7ina 31


II


27


11


'I! %RIO DEF 1.4 ll %M M-Do-nhmino., 25 dar:F'rero dp 1931


I-% I


P\CI \ 32


l osnor'ase (quien asesino a 11n

PAP ES chliofer de alquiler en el Vedado


DIARIO DE LA MARINA


UNIVERSIDAD DEL AIRE
del Circuito CMQ
S I)irectr:.. IJORGI MA 9 ACH


a Ia u r Ily u
'p~~ ~ .* 4 IIII(4 4I 4 t.1114.14 11141414til4l 1441 Mercedes Labourds5.:
Il'I01 "HUMANISTAS Y A'QUROLOGOS.
I h 1 em i .ih- i i IIhi m I i .1m.1 LuIs do SWon "
..... ', "' ..... "LOS TAMAROS HEROICOS EN EL'ARTE"
de '" '.I Domingo 25 de Febrero Hora: 5:00 p.m. n

FVIDRIRS. ',~Exboria Dew a 'Washington a-.


,,-/ .... '. ,: !, : que envie mas tropas a Europa
I" .ia .biihben que Espafia sea ineluida ii I 4l1 IN i
3 2',. ." .... d el antico p ara la. defensea global il l ili l e
111141-14(-LI 41 1llPr
.......' ,' .....,...... h,.. .,C..."......' 1

,, '. . . '....... ...'i' ...., ' ." .l.'..,' ;.'' ,

II , .. .. 4. . .. . ,., 11.,.1n ; a ,,t ,, (" 1 F ] ,, .1 ,.,,. .. 1.

I111 IE


III I -1c 0r 10,f-1 Lin q;Cr-,ls s j
] ,' , ; "; " ": ..... .. . ",--. U ,:, 6 Z Of! ,, :, .-r,"I- ,..." ..

: . . . ; : . ,: '. ', : .. z -. i0 ,, ".i c n ,! ..j:. ., f-,i".. I 1 --.,14 44 4 cc-4

I'll m.pmljlo I. 541 II 4el1w.: dlr. l3
..... Pr .1 ; .. o- ,:.; ,. ;" ,.....

,1. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ mi pdar'ie, +l~ H~-\el'p tl,,Illl 1. .'', b) i11 . gl une. ,'I. ,.'e..- en,,


El w 1.4 111,41n1 Cil, 2 111r
nu-I, Oldide. dl d u .. Jp.....Ind. plmeAw .I'A i"".. l
rl ~ ~ ~ ~ ~ ..1 ....t .ql\ +d r. .., i n.I .~ '1t[,LZ ~( l i.... ... 1. .......ie 2,i, '., o

I i i . 0,(1141 111,11411(11 II 11111, ,. 11h I,
__ ex~Irn l mn la .... citorzeia


4114111 p11dir14041,111~l
At, ..."",,. '. " ''...: ,, : ,, ... .. ...... ........ MAI . I.. MP.....,.. .,- .. oa e ls-l a o.. ,., ,, ',, ....'.. '.:.I C ." .1 ... ...... .... .4-.
.. ...,. ,,... .,,. .i . ., .. .. . .-, .. ,.. :,a ,,in d ,e m1. . . . In ,AI., . . I.1 1..: i I.. r 1,
m, .. .... , ,. ..... r-.. .. 1 .... :. .- I dr I.,- p t ri i l n e eaye o


CLI C AG4141 br 0 4.4 1m .-Illd.
I dI.IIli I d,"li II d Id
,11... .id,. .n C.......... . .
mdd asto~,de defPnas t11411111 or.1
Illido bra14 01111in pn rena Par as
1 M R ..... T.. .. -. ,. ., .. .. .t .,,.- t o e mr pee'be e o
rndm1 l 1 1. rn Anl Andl(14.at

i 4 14. 11idente de In nn P-n
it Arn1r1c1 de In q oner1n414 41 eI si (
11 44b141414las alJeedel 5(1 "I 1
W&,. WInillra.rIpit,. n-I --"Lo'11144 rins nd an ci ntP11414 dir

0.0 r.I 401(lat hcyl Y 1110111eIn if
pretaden x~teTrmnt e xpere els y hayla
ques pranz, d ne qe e erRnde]a0111. ag i1I1A In lmllI p-.1.
medld de. de ena s a tomad4 po 4i .
determu nsdo Ilr P aralrealod r. In.
' ' at,.Pare a r po ten "Ins q a rpi el/ i f t ,, ,,,',In IpledIte ~a pventuraa IImperials-
UI 1as. E pon ,endd 44este1 pn de ist
dmbiadeaIn... de IniCd.nfer enMclad
,hoaEt. a ds Unidos s en onitt~vnda P
nI pue rtos ame F esuvrnnPara n ar-pa.
I V aefido Inexloar tdife l e dlosden
cull~"adseba n exl ieneencaoen~r lo ul
qule 1 r g.ot zro pa s. S ine bro -. .
unar~ra a in Turono"o. l
NreU nesr noid a r p Med r ',-.-
ud A.enl.er.in de 'p a rsitr.. ,
"' "'e.d " 'r. A orte lsn-e. ..
Uendanteson ela eo sea mun-o
Eil densa e rz. Ad1de e n e.11 eomA
hAsta }o So l i" s ab en eons titv
paiiode lasdlfenoresidaer,- ....P
.br" a seoba e siden mbdo llafu ,,~
u1. di rgenl ae6n dl Mundo al ..,."
M te".be P Ce6tm[nTu a.a
Ia su rayar se unda que "s un rA.
undzinmen uca.e ..sIde la .l fr, .ll
mrIna~pnte n pe limudo e ee
c r E l i m e n s i cale p e i n It.. ,
'I Pa H yA' uls Phe ot
*" I w, Wa _-Mr Iiams .idu raey


En el corazdn de cada Televisor RCA VICTOR!


SoAImrn,1 Ins Iclnt0iinre RCA VICTOR
ecnietraln toldA Incxpelienc N \amlph~oi
rettlrsn% ciqttmhcoi odc Ins L[ahormlorios
RCIA VICTOR, plortjur Il aidrlelnlo
f'undiamcnn~c lu c',q olmitiaron en U tele:.
vm~ln clectropiLa., lueron itogradtus por
la R( A VICTOR.
Fn 10:4. el Dr V. K. Zwnrlkin, Vice.
prrnilentc dec I RCA VICTOR, inicnI6
l II connsopiii.,qu4 hii) poitble la cap.
.,cI9n de 9m,igncs para In televisionn. El


"Kin copin",uhbo productgr'del ecctro-
net en masa, lrenteall 'cu Ud.disfrutal a
tranimisi6n televisada, es otra invenci6n
ellC Ils Llhoratorios RCA VICTOR, asi
came la c0imara cap01dor1 superensp1lt9v
"Orticon-lmagen0 inlnnld. par el Dr.
Zworykin en Octubre 25 d c 1945.
NuevoRCsisternas sonoros,... mejores mi-
crN0fono ....Ihasta el material fluores-
c1ne que ilumina )a 4ntalla de su oele-
1isnr1., Ion anr 0 de sLaboratorlos
RCA VICTOR.


Por teo, S UD. HA VISTO UN TELEVISOR FUNC/ONANDO, w
HA VISTO TAMBIEN LOS LARORATORIOS RICA VICTOR TRAIIAJANDOI


.RCA VICTOR
HL LA PRIMERA IN TELEVISION


HUMARA & LASTRA, S. en C.
Munlli 'l, ) 1071 TOl> M.-6llS y M.6l9


FEBRERO 25 DE'1951


En el mercado de ElU hay cierta .Un.pr.oleaaraRui
-...., M. ..... .

Stendencia a la baja de precious r.',, ,o
Moris11 A.5411c
m .. .. . me. podruta mantener Una. guerr t l-
El "lemor a la pax" I acuilulaciibn de nruchos badl ede r.nds prpporlone con el
articulos adlquiridlos caros provocan ese aipecloX ... ':' '" .0 .
NUEVA YORK, feb( 24."QP. .. .. ,.


a d.' e d creer I e n . I ".. .K7' ,f-. - d - -


.- !-. 1 1- 1 -f,." 0 epa r d l petr61eo del OrienteMedi a ",,^ .t,- ,. ','...;., ^ ., .. .. .. .. I,"'% _"; -o o .. t S S dIl . ez. .
_ 1 .. :.,-,.-..;. : .* .. "., : d ", ,, cr, n s e p s $ e n
..:. .,. oi n. Iis dde l 152 de tub de Eu

Newi u Yn d i s I c
Novedoso etade


i. para sus Vestidos .


nino o ~iid ias gpninvn, 1 taf :d222 7./ 0D) el nivel
-"'-c':-"c ' coPAS UELITOS PLISA do cl

,:"..T ,';?-':,i;:";^':;!1'''1:' DE SEDA PURA "
1 1,'i, h -" para hacer caprchosas

'J":'" ..... Pc a primoroSas con'3binaciones...... ..' .. :... I a 4

.. .'' ..*",c, '.:.. '', "o ,o." ... ..-, -' e" co.r s
,1 '."i.'.". _.':* .?.'i, :.i' S ."-%'.f ,'^ ".^ ^ f t a i
3. c... j.,, o s uir F Fin
,en rreg culi -6r, uetui do zee s. I
Dolado ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d .eetiodnra arc -' ^I, ^
(31 011(11 11 Imlidll POl
Li bo tdad Ponnn suill uob mm
...p....... ... C ........... .. I /
HIm' York 11 ef iuao vent.111 de 1
4'modln c .n b i 1 de m lol ,.
,*dI stlya o n ~r de un o uro.d\
C,,orfct lvo.


h i ,de1 gieL.llieii de ('etlco c aP r-
m"in.e an" ue d212. 4: (U linba 4 dle 11i42.
Pero eilinlee dent r e
gl (lnlndiliti I,,h,6d 0244 a 22.4I. En ilron unrledald tic colorPes enLeros.
El, l pra de valorIs 01nls4 d1 ( 1 i\\
Loon nice .ri ala no ho uar. upsr e i;/ / /^ B ^ ^ ^ \ ^ *
SHond ra pen. ha g c\usado e k
Ne no erte en Mexuco de I
Jo sl Ma. Ponce Canta s un r no ron
I El ai ,e ge ne Pel Ca .I i .

dPie.loguido ndelrlali, 1 ny esmadn i
g In nuestros ubui n.4 anc22.4 do n gron y l c enteas.
S aellme, yr bel aIe pre] dt Ci nb
aoab a dp aller enua eiuda d an./
loa ia eroven Wxlos 5a sdc

edd M. Pa o npo eYCin.r laS 4
Do,,I .1.d uM r l ra padrms. ey.I1
r s I a d,, ha urdn l Ip.de C luba
en.b e1 e
T j.,.,.,. dn 45l Emtdi..
I,., d ,, Us r .... en codoris.
P,, muc. h a ,,. 1 11 I p nr.-. ,
I,. ,-1111. .14iha1e11 P4ldetrtadlo

lIev .f o de 2, v ti de4. p idar ueo-


hb aeolll d y 111ara1s 4.. ints raen
,n d u r I sptlante~eohogar p1r l qIc uan.
,fluehra, 1 r1 su adre.uya ineon4.1 1e7


10u 4. h 11ida 1rilladMaia ll ena.
j-d oneR uble, pr~a Cosu hl stmpaos YPc-zd
p~ ~ ~~~~~e iocolr uoyrnsrPerso e
.ei~l'y d e~ r.Gunrdia. de iMiigtc.
da Proamla u a a y d e rcer Capab *,
lie Y oddsobrin ode ta bin c u o ngoeuids
Ihimbre de tnego scis hidonAlono
ap tlo y a n,la exp es irn e .nl
;y Pra ell-snYidars nndnlentcjza.


SOLICITAMOS


AGENTS


Estarnmos interesados en conseguir
Agents Respo'nsab6e, que ofrez-
can garantias, en las siguientes
Ioc-iiddc:


Florida :- I

S Palm Soriano

NCego do Avila

V victoria de lit Tun.s
UI|sA iA lltA ISTRIL1A
Ic1~ ,
3 o Domino,23deFbreo. 1951DIARIO-DE LA MARINA
sEC --oN R--- DECANO DE LA PRENSA DE CUBA


Deode Grecia
Veleidades polificas
v monetarias

Pee (rarles 0D51s
C .,,'DrO hegue ,q.1 .hce ..
-a 56fr, x ,,r s $Venlze1im es
A n T nals,zrd.od nue, o frin,:.
eit, I. r- r, le u .'a cc,..
.saso..a,-, i.~.5o Cure.
r, n". o n olr.. rClers o oae. r,'lr
P ar.n.. I...... .. . .
T id..I a ori n 0 il'. I l a. I
'~. dc ..- ,cp,ae,a.. e ,' ,,ia ."
-eid h-r, -or oc cc, legs
Tale e. 1 lnOre e


d, d"D'i.4. ITc IGre .C qie .rc.
er,er e,',eP. lLa ,as qie
bit.', Ooerdarcos Os eila is diutod,
'a. sc.sas ya Pa.o Assy dc


0 Per l.lea a M. er noi e
wai.-,ir,.l,.0.sea Cec5nO, .'a -,50
t.- o is -.a.
'a c5 ~l s e 5..! :.i e
tll cre, ~ Ii/o ..'.ol .f

ceo de em cnresoor, .s rs,
de ra un re non er dinr, de,.rl .leg: '
d' .3 d ad O aiC so s P


re. ordds,C'i de i, risom.r e 51p.5
d l e r i e r e m r o a Ci 'e i l uei p e Or
J~lJ d le~lt rrn~lr ci dialr.'
I' r n e ,rt da m m d eIS u lan1 ,'.d pL rd u
r. y Is, lemaagaper- o r espdurl,, a.. .s is i t.i z m de W6n aiadii .
'iCco, '1.51ca a,5oescr-zee ~lz~tpsid,;ii'sO De~icit.' IT'1...
,i. si jA.,... aae.anariili' lu 6 '.
"l" e'I rlies pi.t 5 r eO n i ,.*
C, c v" I ,,e e o lrl ex~.qIaI i c ,n' ,antel cl is 5.
'raosa .r O 005,500 1s~ tpIr c, .

L10r.reria 3aIs Cta ds ucn si-
ileini n c.,. o i unlid uicIrd .l
men,-,el ]ej r, c. D,)11 1O lllu Cos.,

dien ardoiirc.l.0Se h lr.is l uTic'. .
Ir.re In i e ti be rrllman- Is er.
dian cr Cul e me p l r n~rlII a'

iiii 0 1 .1 ,l p ar., Iii l dl r ''II Ilrssl.. II cslisi~Isiu".isii P l ."..
p... .. ... ..... I '5,1. tuc 1i
sse'. cii.015 Ais oc.e


r,.ri sdlr, imp1d ifereCla

r,.loces. rs..d .,it .rd
"l.dos o r a 1, 1 er 11 11 ss.e'Ir
Islltzo 00 Ps .lllpor dais, 1
iiiesd csi5115505 ll I~ti ulisiO-s
sins s.. odel ti grro in 40 ecr to
cler.Gst, GrePl ird ara-ms
Y os,.s hs~e; is. t~l olnoo..os
Iii.. e nts altii p l5. o el-
osn.'l sse l e~p5r ml Eluodosls
per.. v I"eampr. Icliss 1 de "i.s
sunerlml. An a l snue r.)ct n he
oa. doode iliseser. p hots.. 5I.
dLsIt I" '1errL" ntdaCer.intss
Is cmIr Oa d o. e Indits deiln o l-
IfI if 'd. lull.. CIsti.. er ,G

islc.15e1e ntr t5 Feasts pla.
d el e d.ill r tons.rl osI NoIu.
isecia..5lrtrde 0I~I0 A'astiis i.1
5Inll'' ii. ,dise, qa' tF-'pE"i
t'..r .ii.l a. tilo aosto ds 'aids
0e. sr, .. s.i.Vl.e ..de 0o0 ott,-
cc.ys m-erilm-o y o. In
100rsy mlo.sic' 1sPio
Otetis hs retlOiAdi Asto IsiEs
dc Ur, d ', l I0 c1.inuss Os
dafises slptei del cost As Iij. y.
As ciii ese tasopar inysetli, I
jr, C'l S Me fncl l o .d anl I t nmc mIs As out., ei11. riistntle r5-
51.0 r'O Iss 10d5' ai i isio srn o.
end.Climb[rpoclela
ATiccl. dil ciTi. di 1.1 dsllldlIi
[be onler d.o rllen, K 430 ;11 ioJle o antlsK mlnl5 lss-
n i a~ln lecl inter lIInImd
y h c'a INN mantotc.thoS note
1..enl Ien e ta1 1 dol 0..Is noir ,
si'.e. .1A.t1 Poaael. tLtasdo m0
dcsg,'a s as is de.'s.IatalotcutdoiAttdemisrnaceloelecti..'a. i..omun.:
v. modaer ol snr n .12oi r is
acd ies AI cocllaons'aidni r
du tOsbiii i dolls ts r, u

Ca 'aI .so'ad s slinternationalrr.
so Gn.itilds.eCAInditeldtio]0110tn
ice iac, ,jat .s Giscir. ies too
Vl i i c U r InZrllo n idncn

s tdo se ,I 1 edIso s"". -"
to u.y arailr.s Ponoao@IP sot.
itto dotJar t ori 0 iAs Nosso la.

c a iniI slnl supldtfo rs.
il onu pa, dl de`1 Omun.

dtlla Kosiso er bolami .rdos.oIs.
or. 5 rn1 51.5 d elralno ,irle.
s d lu l i T i doodo rAs ble Ci n
Ij ... r r.- GI.en Ycaron parlll

Alse. deisloss t mc de plorCis
d ol r d-I un.,ro150omi~llona atve

Flo Ii crt dlo sd io do Zs Its '
dol.1111.1 et nano ,,1111inycl 61.1 ete

tirmosdo'tc. GIII noclonistos dst
Anise Msyoc 8Ied so en .1 .6tIdo
ledo nus I, osl's s t. per ldd
ffe' ue@laonlode II. tvdll
t'naIt rcisss iiantPice's| 8Osnrt I50bltn pit 01 5u5
As nescitissiso lessuntiltl nau
tode s latreK! 5cl 111 C s
Inhl "ln .l i n _hr asr P .C
IhLv ~ l ..ll(. 11Inter..J. Iol.derl
Illin "' me l~nlmbns do g tirlan o
.Idea. ou, Pr gorl cad fu


Piina33 paioilaA 3 A
Pina 33 -lamificado SFCCION


PARA LOS QUE SOLO SE CONFORMAN CON LO MEJOR...


quellos tue aston anterados aquellos lue
Sabcn ditinguir los que s6lo se conLorman con
lo mejor, adquieren DU MONT.
Los Televijores DU MONT son verdaderas joys de
esta modern ciencia. Representai la culminaci6n en
el esfuerzo cientifico realizado por DU MONT,
el nombre mdi ilustre, .la figura mil destacaoa en
el progreso de l a Televisi6n.
Antes de compfar su Televisor, yea l DU MONT,
Examinelo criticamente observe su construcci6n
S impecable. la fijeza, diafanidad y estabilidad
Bi ae so fun;cionamiento. Reciba la emoci6n de'jLdmirar
verdaderas fotografias con.vida escuche-su tonalidad
incomparable observe la belleza de lines, el fino
) acabado de sum, suntuosos gabinctes y.... sorprindase
Sal. conocer que DU MONT no le costara mis.


It IIVIE, P0 DOU MONT.
Pantall rectangular do
17", incorpooando Radio
de frecuencia modulada,
con adaptacl6n pata toca-
disco,.


VocqTe*1le&* mve 110 wmjtif ete 97-4w-69;&~


It AiOMOI. POH DOU MONT.
PantIail de 19", tamafio de
vida, incorporatido Radio
de ot-rcusncia modulada,"
ono adaplsci6n par& tocs-
_ dijcos.


St SUITE. FOR IDU ,OT.
P4nlall r Feclangular de
17"- cd.W adaptmciin path
. ... toc dciscoe.
, .MEDIO SIGLO VENDIENDO LO MEJOR

A- ilB 0J "REILL457.rTLMN.9943-S. RAFAEL 155-TEL A.6511


0 UNOINr


Lil'


DI ARIO DI: I. k1 \1RINA.-Doriilngo, 25 de Febrern der 1951


- .. Mn. .i.dt d. .fn.n,..Para ia Mujer y el Hogar


Cuidados de Belleza
!adanie TaenaIra
C-Inrl du a F t f rrurrr i2 uelMn.ii~nni,.i ri .i cCic.. dl ln in Ce lie l ig,
F,.,-h.Fip,, ,,l ,' n .... .. ",' ..... .... d...c . liiin..... .... Inin ip....

, ' ... .. .. ti . . ..


C-IIT M-SreI~ l fi B 1 I. 'A
1`0 rim- l i j
..
-,-',IlnC,, I,. ,,,N r,.., l;ll'ri II 1|! r.d ellqT F.

r Pr oc l'rln. 4lie r Be ll .Ea lk lr .

l~tii~iinnEl'Tri n n
.. d. .., .I M .R. . . .Fi I, L, n 1) li A t0i
n li mnc i iiu*dejiui. i ic
t . "ii L 'ndi .r i n .i i nir u'.. c, mi""in
It isiifiI s .3i -'-10. 101A icld cira ii
-J. .~iin tle. .ifnr nii I.a- iiin Ciiciid lacuii.
. .so I- ,, -. ic ..i-i 0 Ii -. i ,-ii in -mu ',e -.
,1 1."-.. Maue .r = d ,r e l. Ci e I aM.11 . e O r, r u 4,
adajmuPle Paar


I LI CE l je.51i11 a,3.n-FF.u CO do
'-f.id. II i I inn4.Iilnbtipue,
1 '..'', e in In cii g is r ,,r., l n d ii o,, Ie.on

r .. .'c..: r n... ,'',ei.li.,n1i.ipi dia mA., p
F a r ". n 11 ", is, 'o ae n :... e.. ..t e : ,
.. .lin.nI..iin litaia Ei sab
Arn d cnl oninmne n nel.le.**,n. "'Krh i. InM I n... i Q h,:,, nI- A nd vu idiib.
.' ,,'n I. I.r il, I, c ,eII ill .F I A
r" ,: -In ic .;...In ni D.n; ilid' .n. C- ,:,
: i I nor ,iFl l n 1 ,.0 f f Is,.i. lniI ....iMlnbA F
Inir l uminrlm d. fl d 4i11 *D .enan

JrIn4.m rIn ,' I. s I njni 111u014fie ririn n


ra--l-ind. flal dcns
,rr, Irri l b Itod ied e rl I ins n ai.r, c .HIy


isli


'I I Is Is I) frl e r-, ( 1111.. V-1013
rp is au .:atMrin l ,
.[uine ,n a |auJ.maP. h.de riiar @ |li
pa ... u-1- is Iss -1-d. mrlnIdeISTAlF.

liberiaanIiO delGDe.r&nA8I ~ ~ ~ .1.&[D 14BIF ES~~
r i. f .e, ., % a11r11'~m i d h l eb ri

].. .. ... ,1 his~li PS el -li s jm-11. :.na ,a e J lla
I'-lt1 1 ) L 0 lO |RI C.I. 0 N


imi ulel. adern q qu.u ifibiem. d .,.llerd. M Ii iminldi
dm4v irodimiplciuiln.lll rn-uii de an rf-rl on'ader -and,
mmnad a ,mnem.nr~~nid~.nuinn Id u iimn lr.mnicrllmi mdua Ii..i
nl-i,..l I1 LA 400Mb Ii umblinmirl qimi Ilmeini mimmlia di *ii..ldli
cinmimicnn in. Cmln IIm-. .bmqlni


DESDE MI BALCON EN PARIS
CUANDO SE ESPERA UN 'BEBE
IDe n-lni Redaci.n fmntnlm en Preia, nrnn di 81MONE DEAMBROSIS-MARTIN1)


-.rl


I49


Orientando;


bl..cm p Ipendr q.ei i tiIitii
de pr.ntiUldOi1n l.l It i im m e In,
mlucn ionI
En Inflatei n cd@ emP '.ii doe
I mb|g urde Piiado cir.o miinuI i
e luponr qui e na icrldo ilun


i, ic i u j e"iR n In I.
nerl acibr'l llegldO a ou r.oro pm1 c.a1 toatC erd, a, i)i eor- ,. ,I

min cri.u dii I iM elp tr. t,
".r-IMdo 4'e III.,- eW ii


AN.aiTid.l.icimi '~
A lor e. 1 mi fic n lsl rit h pe ri M
r n n na ie In Ir-,

inclinribtllinCunincll cuuteu dim
,1. fn' 1 "M"lSombrers y
u X nge I IM D len rl mini in uil

ai e lq i meric.iun ieJmnon C do
Sombreros ]
N i,nga etaclon reune el = bll~N~a
epii nciJtbmco Is brim dnrl..lbadm
prmI' bndlln de Ii natudeizi quel 4
III pwltS ablelntural Be aim
Pa M ei Jliit Sombreros pcyilm
penbl. oMpJlemenio dil itul". IN
dond fi.,., In. ilnm clumni ont


tis .ietbe m anieiIe sone
iwn cidcdncNeicued211 en lnInsa T
el.on Ianelenplarea of~l Dl '[las nde bo
m- doi ..,.a-i. diiicl-wk I fd-L wS cniii e .lerle ii nen-iinsis
eniilli. di ill ll/c i
,frr. le AaP TFT COLOMBIFRi Jardin V
Q.,ee d .i MI i.- -4
ii' dcia'..."-;. e'."'i.. .: Abcli A. .. ipili m. d ci~l i.... di..... .... bor n
c. ji a 1Abi idce cunnnmdiiiidc.D0i. As c3 D. "ni in.saenneprit
_dcin. SouRm 1. i domeim eqaias y euand. is
a, I doi e it..
in..... di.- cpORiTH. jcc md, I .
3ne-pini Pofdiiipe in.dlnnm
,~ rd ~ e .i ee .enmelienAorndepresent-ne
1 hi.idnpieu.. p ., moen i ii p Pddal par1.o Mon.i1-
E,.: r,--- a.--.. ddc ;,,:,c"s -. a ",ieP1:1edn1 San JL.Riro N9 0716'.entr e ]$
p,, duirn noepo 1ee ta ennbdmo.dp) r .. -or
ell. a Isi, in ydide pnPi'pn, yaen came ren i e mm
el u;." t.'ul'a'. de a ....botines tan g I.o lqa amods &) /
",,a he adoptado. y que son ficil~es de
elz ,runo _0 ~ eaelr, connelceonar con uo podo de destre- 1915 -- 4 do, Fein
Ci- ~ .a. -,..i-. f~eiq ..'
l~#Si..-eff.0ioro el ruehl za y de tIemp 'oueprdo e
din..i'd e0n!.p11,rnibriir.e.,, qsobr.. Ara.ely Giberga-]
impl.a nAep .cI. dmb nci Sra.Aracey
..pe.AIin ine.I .I'Iia.ii eni -dr nm pne.iyimidcaballero,,fquec -
pliedil n Iera r. r-iiminu ecame teid o eallel A
n iin i nchn1i imr.i canli d lenime. Y in remtn de tm~ie m indeldpo me ocu.
in eln..-.eidnn..dnMc,& Bluebl p po de In "toilette" de i nte perso- itp
IIluoe -til l llrr, n r .. n'i diiii naJe deacon ca ipn qua. ya.enc m fi inste
n.ii,.aI im"Wu n 11,i.il nti Intd n de terlmnilone pro con alnds quiero. Yp n vez de dear mearras- ii ml di iip d
mn:.Imae- d i,-a e rl. Aiiy flonn indonrisennriat ehneknnp, eilr par una meineolis deprea l vi.iFrm.s erUdll
-r. .,. ld.)pennS, (Crea l1en: SCHIAPARi LLInim vndo. queInsd l pn cent, metrosi dennii..moii e.de ip t.lvertii
r. 1 mi-onil d aerlrn imlne dn.- l A..p. pnde In ..d po pild n in nTe .e iai i nunlml~e
Ind a iedarlrl. l i str ..n In atencinnYpa rnp ei.... .. .. p l ... quade. ..nc .n cc
,. d- dcnipilunriis --i" de retina n ento h ntngo otr i "echar- tuAlndpienaolne i qua, euendo hai &
iili arld ,we Ind'un nper. hcchhnenimu,. l d. en-ln d iicenyp ps iire it. i.- cnod rl iar yvlvir olmofI
uapr~faT el' .- ,l,..r, na un dob vle Rnot tdo ts- plan.o.1 we .y podr [r pi 7 vr
dime.anl.l nl iminnclmmii+ .ldidnpeemiendn ei deleireiled e. i qIi ni nc enhdi ;c
-,ue esre aAllll n .... fetin qua Ini cn nterna n. idpnetai con mi n ifio b n p ptlotcerezon .ein. inu libialt goal
i?.,otren d ie.I .' m enc t npl i N mi del- i fo del Jrdin. Y e ito, quercd cia -
ia iend ni cmir etu..ngoicreolqnuaplnrmIppernende.Innme.-Wafflietolallcnlinrlaim
-.a.d iepin Ani mid-In. YpereI Ainandar poi ca n p oin n t eIn nior inJor terapeut ni die. yh i nqu ile na N lii d di heiia R di. an,
u ei cl ;..dm-i i~n~ncld~nn nce i rlitn mensicI en ImI nc ti~
idA l Cmenla% n-n-rnenlre lPei'ijde m hcer el aen An he ad Eptadn ll u ent Diibger o tiret. El Cu ic
-4,torquno "onsdr' u ldel l l li
1. ~ drc ue g nnneatl e guardapnovoirau, A imn. 'pen
,r e ( ,' l l m a a i n e i n n p n Inntd e b enl lno n Au y par' u n i t y in A a r cbns e nte ,n e i g i o. u n i S
d r rlacruzade delanlte qule-mge- p-epim'ite ulero Io menol dlez., emtlgami. aWbnh4dfb~od 11

@ecn.: alu ii, wo ir- ~ ~ in- p..innnCI9C.eI n anlee,.e- I eIICelquan n ..to-Pnamn. .Pnempo nl. 1 nni.tna.i4d edbilimmdoh10In.
pe.nd6enIni.tir:mr. e .n t lt, ci centre mrme n a todin nosn emeniddn plimenteiquelmn cgnnudi. PPCmt-
iladepue .rabiao td na anpudoIncpsn. En
.... nietr estea do algod6n, de 6a clue El CuidadoI
M e bin i e n qu d, J u in An ine am p le n epar atlam t u nl iis de .e1- PAR IS, nebrcr u, 1951.
i e nl deemo i1e, as mei dlPni .,tan pro- niedazu porcdlanc, ca- (Exchla.vidad "Parls-Pren-".iPro. ed p dIsJuventudrevise mit uchn Inp
riorque e a ms elS lmyd- mo smat'llo eln, o a roJo vivo, Ipleded ]iterarlss eelurads. Prohl-
ell~l adoplar eaxismodatpare Itpr ar finden su Bleg "retleJo mi ro'- bids Is reproducectit.) Is ip< s en qua euelen florae imper
)a elle, o eubir en un auto.n, eY. . dady ydebe.evitr m que i rriit eldn, de
SO., pero ends Iooea true sunl nvrn- %rasa han de extremar l= as udedox,p
cionei, y cu mndo una muJer d Igna m] slitiao Nacional de Corte y Ata Costura barre ei perJudicinau epidermis.
do eaehmr ueestar bo-
nit.. inennt. inpieluu.. Ine mi.ilSgiiAa IiiFmon. ioaEm enctninnnin m
nianente enobequilde, ne un, a-Sisterne Ang~ilce Fornidil e Droe b oconventent consultor do vez
"" een manors de trlnunfar c der-
tI p.u.. n.a deAventiJni lisle.. Dehblden. Ct1 ttom quoe ln C.- e,,A~ hC.i,-. .j ini A dn.. den P- s h p oe iA. 1comienzon deA cda sslA6in.
in....... r. i nn.in. n0 do ai corta, In -, ....... ,.m- .... .d. ,e P .' penr 1. leni, pues codan Apocn rei ulerie une i
re,,...e..e nes erJ, 1'. ', D ..:',. A,lnl..tli. I',C.C, 1.1 I ... .. ,Jn" ,,,.' il m mii ,' : f .r l.'I rlit SienaMn
.a1,i ,. . ii deseen he
a ei TIi lKnll d, I n ,- . .- ,-.- e ..'.n. l l
C i n-n-n.... c--ni Iin -i .q- idno n.1
... .'',o.,s .'a e r.e eI= ' di.,n ... I p "- in- '1- !11 ,Hat.... or- L '.eP'a I r pi a I y iVedado -
r .l n-m, m Yi i. I, n ,'e ell.
o,,V.amui.,,, aerli c.ncnr' inio ,e .-. mAlim.
i..,-- ,r~r.. q~ r~ o. ow C .- rI ,iman = n mdehi ii pnie.. iii.
.r .,,-,nl n:~r. fimiA 1iMr Innod. i. pr e.liiPa di mims
................. La Mnoua Actual 1.........i.. .........
'I.......n........s. ,, ,.- .-_

I ie ne..l,,-.er',t o
-Xcca odietali Cidibiume in el cn
-, a r cnr- e -nr n, d', .11
ra ,'l n,. de l. q.e len,
l ecle'r, % Lep 1d)%%,e .ie de en,.

11,l,, ar~ea ueA eJ cen.
-dilpem mmd mini umn lln n-I-i
,.soi, i nf d i..U .-" I; d c Iimeani
ndt- pll e di)m Ir msasfi o IIs
Oej,.-cnei.a p rL. ,aper.daili.
l...d.me.. - i-n i in--l.

,i;; conrm' pnia C d..pu .n- Uc
-.m..i P r tier. ,. [ i -n ,lanoin-
li.mni. dO n,nlCni d. cie mn ni:ta i

do il n.ti- c.. tInimIa C
it. er.ur. inoau -r,Jardw I real.din_ p'hi. iii in-n,
,..-, do,: er..Ler :', deo i, I
K nn... mmii r ..r.,..in i mn.".. n 1.1c o ap
dadn elIeteIa-mrllmiudeinun oi, u,-i-,
i re eir.o La enoisrhe eg .
dim- lAAimr.1IdlId de de.inter.i des,
ldci. e de imx li', ncnvcrquennen.
C me i. m i e s bn n h c l Un do a n.pla mn, n
nonc." n.,ehn hi n n[draded- U
r l I en"iK in ei, ien i i a -r
nbrr, t.I .imi i.dei,'iri.idilleoPcido
-,,. cleat
cir n .acer ml .isa noi~lu. Ai
,ren, elroie .n.i- dnel. neceiilll4

Llihuc .-linnlii cnnt imuii Ii iil.madii t. I44.i-.
d' iOL-'.r A .@AutTuao ,lue
S ini e t'ed p g... dii. q mn iie s iue
pa.e Ad dmi p.m hmini,ioi F
ri 13m, qe de Sol-,la me he necho
un briz oo.'Io ,do u.. bonll. IIn
.i'iir. AP.llh"d 'Ai uCOlur -.-.,1.
rt, I i.Te 1,ial ch.que wit Ieau C, ii
do.,rMe p:.f." caIeEdugan
. I ..a do inl e .,o nl n-drn n..m me
r i,-n nnnii .- it l t e
Cn. diha iL me',C, Pi.,i'. i,.';.im-
iu'. .,nisin mm tininll.r,' Cm" I di Alcp. . ci.D1 uC-/,~ie.Nn-nd di .n. m
I mnli c m t, In:, r f en..7r,, ,.,a...i ..n .n ,n. A
,ir,n.~,cC.mnt p),,e dii, Cu., Imt.I. icC ,. I,....i..i..im,-..a..~l~ie~~. Am ,c.
tide per er ope.'d.' e .r ie -I. l
Iiiei de Valdeoare

inp,,1 .. i.. n,i P'. I I dimin......I m i..leli ,1, ,' e.Aill-eml., irc,, li'..'l.'. .. .i r ,.m= n l.mlA in tia,'Cei i di c~iJIi
P.-.lr e or.c L.c .f 1. .t ni u d -t 1 Ipr -C-. Al"r. IMer f..- Ll.6d
Amrn.4l0rl in.sloni nn. A.:Io dlo-n n e n.nlI 'n.n. .lMJe -L .1cuin Ode en I iiineidud de qn1 III at ',e-Aln.
c". neiar min a Der.e penini lio n-nnn ilu.Leogiieeime, A~und-e enr
.1... g renet. des~l lld. o, -.4-.. 1qu a n
hompnro e t(re l d la.f lo .Ia-"T e ..u d ''I e i cioal ..mu jitl [is~nam hI.i
,nersd.e,, ;_ i. ,e 'r.lreP er'. I.O. ;,- i, ,] .+rI tm r r I'tcdl son i+on y iar..
G.e.
_1,1....c +.,,f P I ~ .or..-, La .Aelialidjid Pemenina
-\.lLme -Ul r I o,'q-e Mil e t.or oI m n .1 onatr l do "-i- later
ip e l- r. an e t aeetan.c 'en rLr- Sal e e o ili@ quaean e I je oe lanid.ll Is k~itterls
d metro. inrueC.L. d, -d.o ldd ,b 1e dot @mltRII N bl
Pat clncuenln centimelroi do on. VIoL L oesropeItaloe s hes eelasa msejr qiua a1.lmpI=
Is me pn Is y onin Wellnalddlrou sla I H.|"adl.
un .I,.I i ulurnLdr. lOdl~-Trlmel IIJerlptible in ae lWiti i. dandle I lb ru rns s luto
orz.', qL,e retlene V igrups B.,E-IROBA-SA CHL'Z ai ut., uiled debe letter am ll Ka o eei
rMos mneL) ledl dl~e BAN N1C'OLAS No 18-"AL104 MI TA. qua e ie irl, an eerie do p 1it p flwl
amn a1.ODlgeeI nl;iiii.y 11led.Per .9.l Ran ll
de idc,lderhe Pprecissimente fall. -ssil ideomddd |ble linmk iin ii so 1
Evite In Calvicie , r'- .. ...,Iel le:... .... l'l l e


Y a ,pi.,or. 1, i"111. e a.plCud 1CL I .. o. I Iir J- P- 'r'le04MI ....... i.,iI".... ..f-h,
dn tri 1. a r y noln.,lo P ret de Ili tode ..th,-e ,,1",'' .1 ,, 1-. l-.ll'.r.. 11- -1.i+ rle ll+,per-,rel r... lav edilal-z er C~be
I." ,,r rlo, r ,,p ed 11 1r enIl~l o 1l'd, I ......P....n ,in l lut l ,, ",.... In e M' ,,,)41-lma. al. aen , '
.n-i rm P ..Lo. ~ lld ,u i rl~ le Lcl"n.,l n IIi' dno lfl. A u e hl-a
.....- 2 N.....-,1...... d,,in.=r.. dYY '
he de 14.50 los tr frewod do custro onus codea Un.. Al'Jlterior serAn on- v.Cle 'en Ir a .,Unparas Olson", enIIs leguridad do qua Rill incontroust
vi~dni. al rnelbo de gir. postal. I I 1lc afde retlnedo gusto amid buaenndo, -N


A MI B A N D E R A Recetas Prtickas
N., del-, gi,,nare jmaJu Ios
.Oh1 .IMnder. t.i |l. Y...biiud h i, dnm yi qu1 in
l. lt ills mllcrl -. I.inRWi .dei .nila que' ldaln.
ori elrin.- rinLi kg-, di i n .i'WdmdzwmmWu n
di ielt Pisi. Min l n i. i AN
p 'l.. .C, ,lduir' Am uies q l r mi .
&iM r I u s Jel'et rr."o J t riu Nixonml d. in
_e i-d- N, ,i InigaC INA-
Ciiinlo inG ic ii. lrl LA. nJnnb..e e nt r n di^ i n.
ii Nll nde i il p1Nn J.1 lt. ,,d.. a .l n.
B n i d ti r oi e II C n i -nr N n -eI n b l n n d i n.
,_ _,a ss, .i nnrr. In olld dile liC
mmucblrnoii quliri i un dni .e ri i.' .d..du i ; An, d I O-


ipdefender i>l RN i ore ..ti L i l h u,. P. O T a nT
L-samo PEI.I.E.4 ~ r,rpdoe~e ?#~~ua
dL i i idi, ind iii M 're..Iii nnidA 1 i'ne ii
itc r in rifid FEIF" Ann. .Ini n epid nninin in nnc Dilg ld
,-.i, ae, -J u e M. L nr gMen& del Dia

6, E@qItwC i 0
,F l- .l: l s
Ce a a


Cuii ,'dr. rd7i"u? S1
Jle, di r 1. A mI nii i hams A n,, i lr. m A, A u n d c
,nunlininiCn.dp.liii n a, aine. ni Ae MI.n 3. 00L
LnCb,. nil" hcr.Airid o .Nn Madli i Ctr.0M, nmincAi
Q. "."niii-.. i. ... p.jwil.y iWlcrde1Id
Ma -no c.- Inexpertae Puedenle. i IU Icldid Oide Cliao Dill
Finda Cit. Wbide.Cake (iii i itLo ihiak. Duiil 3n l. Ccu.L
iho ,, 'in...,, pA..en,"lop nm idablis c nmi enn m r
LDra hMuria Jufima derLam-

Tnllieiir sk Ili de ni M i'.inni iipirepirade ntni
[|L de lt de,' e It leMa~n wria d le 3 a rM. ur, M p orciL. oL. ...710 dnir .. l.... di2 iyA V !....
qd Ioac~l..di ii, iii. uiii e A, n idadiTos i ldi F-Wor


I.,Mna .54


s _in_ 1.34


SConsultorio de Salud
M U& j y Belleza
a ia Mujer A can .. ,=
MAXIA JULIA DE LARA,
rer a que ofun l oa.i .- 1 i.w..I M dlo C iruJno
Mdi Cquee~in
Ls prdeb:`A1. ros 10 dde .3fi . 4.,,W. + .... N-', -W1
eud Y corrncncl4 t ePi r-, ,,V iC e -- rd... .i ..,-.r-
wlda u ardibid rocmpi' 1- ~i',, i J* ,,, -e-~i
Aqui. n h ict eiperar muchI e.'r,.r. rlel. -,l
m .ne Ier -dI di ,. d 13a preguntas relisdncadin cen
sl o m, ilua d, s ,a'ISlud, n i dlvul-
parc' I.b._Aqiei l ig.. Ii ( de g ln np ,-i.. cr-n Inctbs e-
olnid 7 l M oiadicl. e .,-'i l iie- conpciltnente con nornmi
L. llon on di hu o .n r:. n -.. de eitini Y perlecnen Jlaen .
d] poitndno l Aeiii d eiT ..C:..i. .. n ora n non Organnl .nai
r aetr r. Mundai nd a Salud qua un i ns
tii onim nc l.-. .i genera N onn. cnn iente a cntenil,
oe"dt.i e oln doatY a l i rate lonrn dode A n5i einernedia
eolemtin E niluique .: de, nan ha dir n n, Abd
-,u que p '.re,. ,,." de redundr en ".Wraoiin=
S mi cmprell n dmh i a A ,' d d In specie. li lmectodras podrin
n..Ueni densoin darigirle con iu nombre.b A npeu-
L puntidi puadlid en i i ..:i. -,.,n. d Liei, ndodon n ie n is C dIh
media pooltuo pars der.T-,:l c"is.; e ara, mdico eirujano, CaLz-
d ioin lc ainli qun~i~ n.,eir C. An id No. 710 entire Paspo y AV
ndo. ndnd. .Te nel F-501, Itiali an.,
Cuba.
Ele dt .91da "- L E. L L .k -u-t de, cabs-
ConqueI gramn A n ea die.mis-
yume in. i i o e,-,n.ellr.:Aj., do denA a en reidcl6n can e] e-
e m InO alia tsoY Int,.'a O I i n d d dec eabello bania
nc nde ao nsl.it m el oars 8.n e al p. nii r el ietrumento
in d il.dlM ?i d l a .c.i i ? ,e, dl n l id n. r iu endi a t s no l s
"- u'n ndiindled rm idpinmdiun po.
a ant y -i d. m' --- f in ea ac, ...
ori doui iemy v .pii e ,e dn..de. :di
u -Ald. Jai nmn 1. r Lat L- M buSi ,--P. Parlen il
r Imbecl cnide r,'.i aplcaid6n delMtodo OCgineK nini
os o.u lp n 1 ., n melcontroli dels e d clan. en 'ia.
ir c cin i Anl i *lT que tiene autoriza.dnilelps
ibr.o fee o=d e ol, I ,' 1 f= e avisit emenial durm-
tatar u direcriiitin, opa 'do
in y ilen in. ei dc,"', un in-
Vo ola deea na.ni pareo, ni l nsfi'epl qen

lrncpioml dei ieo conntituyen elimn t15. L. S. Mdtnlmn-EI heeho d
ofrecen en formn de centros, ces- nn lene nssinta'i mnsual en A)n.do
nosenie incnmro n r.StnenoebladO IIi-t.nm i.ao n,eni liuiseanl can.
A.1; Mro ricih w diarnn itan Calai, tdad est indiaendon.que aucam
nn-1 Yi Un154. oboi qune Q itoAs csintmlamenC e rl cinado n con
li -0 su estad o general Rui gole que e
iu in.yGy Njei i tial tanto de un arlaculo i uesii-
drk cn t esaleclrin iitUo Be-
A III1lieu iY cax uras di eine edere.
an"-CstniDanecplca.A.
Snr.-NOncorecuentii i ip& l a dlJ6n
Dr. ismai quierdo Ade veilla. inrfluni durnte el e.
rPodo de buena e ernma myebi i eon
md c1 .1vi. ienu dd dtnidel alumbtc ientn .
Von te- n onse n. o nla e.quade i a l di del A no
i lienldi.y. yuI n cscie. enrmiten i Peti mr-
l e I I -. l. l to ,i n on l e n v ia r l I! e ta turnld e n e a n
florecle,., Yplera en centurmetros. Para los
Am no a Ids otrosparticulares rd omlm a franquen.
ur~n n 3Eo 817. Usi ns il n CiAA. e p ll*
Me eomplace inuconftfanii-,.. e-
it ezwlmA lpars conxerva l Is 'iufa es.
.i_ -d," ,ain Y...pi.. n.....l.. ..-
.4d Aipioseinnrneterie gen.r igeidi
di mri aternin idad respnidena prin-
eLplpn .d caricter g l A e inn i eC i
ne csi r d mi ndispensable ir idAptindo. eudi
.. a i.rap..e..c. ec.rilne, c....n l
deie nt. e e-nn celivo,esi inn sflicii
Z.11. OTOONG coe"] c ondiclonos anteriores se
Eml.o SOTOLONCO noecrd1 n. Enciete -I Ieonll3ncha
Mr.llennis- .nanim--ii cnono en.
caso de pignientaciino n el bustn
pllden intones previenlenlente,
del Cutls la vez que desde elnpunto de vis.-
ta curyeinldespunpn del naisitie-
dI 1 II. En general eniiconvenlente"iien.
,co~anli ii iliApllll tolnere errienteldn vientreninenuu-
irfeclonet ceulkneiii proplas Ad min en ci ntidad frUtan citrimii p
nombiltlndolia. Quien is teneian pLel Ac :a en. iienen be d.pn ti
porqueeneniporoen biberlc ylaniyIse-. einnleCAdehiz de.nanjae.
ionnilJi y der Anilietilnres, il fnu.
n bombs in eonilen en gran can-
ien cundn, io mieno. ltrone, c hdadLasA Liensntadi, dei pmiienietes
n. uni persons especilila en A. e- lmeytites en ese sen[indn puns can-
didado dliferente. Per conocer Ins line 2On i tlgrann c per calls e n
... TOLANDIE DE MAURAY, icon. gramoC de substancidear. nra s
haeere un. liimpiezi dieculls, recdu. nioe particulars nrenitd nu di-
to para n deig.-r. u teons. tte1e e.nl ei ereeldn, infreniueoinlu iente.
INSTITUT DE DIAUTE DE PARIS, Y quam inig. nuy bben Adeucuin
TOlOnnne h0-10i5. dodoe m.. dneo.
Itur6n.rioo ,cierdi.EloeI d I Ii bnic deiiaiinrnhAAsnn
del etee ex llPool,., Tollr bntd ca lonp et maro
nI.Ib.ite .leilnu ddc e iuissAl iini.uie.i i s.c in
irn m .brliidica lr bnl. ii6ell- nY nii i d, nl.,I r..
a.. denil di I i 1 i31i6 1 biemlli l in.r-i in saws ie Arp.L

De interis national


DIARIO DE LA M1ARINA.-ondmingo 25 de FehrPro de 1951


. Pag-ina 35


NO SON LOS COLONOS ABOGADOS NI VERDUGOS DE LOS OBREROS SINDICADOS


IRinc6n de los Colonos
= = Por Alberto C. Vila = 1


Tdpicos

semanales

No son Ino colonon
L. A 0Rea N--- a..rl, A :C
t eom plTla .a C .h,
-e ar5"lCAI.- [I aulfcr~l
D;. ar o t *1.7FNTA ,o-. 4 4 .tr4,4 .r ;4..
,,.piufy 6.=, ,r n la R: le- io
P;e,or." ". MectM u) uU] 4_,E r-.
dEN ioq.eelDe" AeWS e t4 ;,Ef,
glorrmn ap ucl6& ebl., recw.ei
". u."preptoi 11 eue e,'c aaC:,"
dId.uens16 Meu Redirada aw:kl
pler.jp~e,',CLarl05 de un ire: w.e~
eAN CN ,E .E N- 5u 0
To''r'A-4A
4os c 4lor,4 4.4 r c!ue 4.. 4 1444 4I
4c4rn6 3mp4.'44 .'.o4 1 7de laj ariw-,
cj% ubrer&. ) cro omve,-lt-e u <.v,u
ae los f Yr 6f.,0 'tifl.4.re. fEMoor Wbeel Drhe,
SKwl. cwmplela ds CoCmion.
con Traeclo en an4cua4o y main
|MyrPalencia. Ran-irr~onto
Soguuladdy Econo4mIal
CON FUERZA MOTRIZ
EN TODAS LAS RUEDAS.


IEL METORI
IDInT IR tI[|,IRES t %C1t'-11 o-
Cia. Agromecmnica
Industrial Campalva
MANZANA DE GOMEZ No. 540
HABANA


po pan. 1.,. ern. e I4 A 4 ,4 4,4s ,: r..c.4
P,";;i 4.4 ,44 744 '4 ;,I',4 4. 444. 67 44
444 I- 4 due4-IM4 ..t. 4. 4p.
P,. co Ie h e. , I-tr-h, 16 e, ,a l
4"4 j 4 r .t Ic- Cale
r, n rh61 l i r. 4 e.,-e%. 4 ..
4, I. ,'- .. ', 674aa,, .' 4 ",444 '. 444.4 4:
,.V.I.1,eI1h 111 0,11
6.auceidio en ounagua

' 7 144 4 44,' 1 .1 .'.
4c .,. e a 1,,,r, ,el r .,
, 1,, aM ;, '~ ,:A1- r." ..: AIe
It .ln,P.- O ,, .d .- i :r.ls :i:
,, : 1 l r.5 ,, I =. a ,
e: I .... r -..: ac,- a.: t..,i, j u T, .

.1,-e :,.- a Ie pl. E. o ,: ca.t-h', a..,.. ,, m-- h '. fl v a 1r. ".'.I 1 I. -'i,
I.r . ; : , 1 '; f '; : ..r?".,-, 0, m. -,I. : . ,, e -- .
el;i, F', M -.'. c I.'..;' r On;,';'.'.' -.

i= jI: n,. I .. i In.3 1C-, n ,."..
2.., '' I" ',.''., ":;I ". o ... .3
1, 3,,, -. I. ,', .. -- I" cl:,; , ,


dw: ,&L,i,-.- 'l : tc f" h r- ...
ci-. ,I 'h r, m4. 11 .. i."I I r, r, :.


tr-,a ,n .: .1, o, > f -..:.a.
h.d. 1-,.l oe I.' ,,' afh ,.h I
; ic I.II ak A -. c': Jl-m..' 1 c ,' ,,1I L "- :j


WJAV 7AYRONVA$S

VIERA
UN OINWl E LA
INUsflM NATIONAL


Coempafiia lnaclonali


cPi rlpnlor ,tair tcr~an iro r-
,d i ce, ip.1 u r.cte .' -..
AtC~rn s i,' c I... I l3ulad ,. ...,-Td -
a ,re :,' eat w l tiia ., ..1- t 3ict -
"ro. c ur, .a r t.r e. j
e, , c ,b ..:,a' ,. e ': :, ,
c~aa ar,. r, -II .. -,'3." .."
-., ,,, -,, Wi,:,-',-1 C, ."L .,,,


.'I ,,, e.: c On .`, -' : ', '.'-.

F : r i"4 f- I I r ICI: ; o e. :: ,:, :; i: : 'a :.a c,: "a-w f,; ... l li -.... I. .1~
r,. r, el iu ,ur E-iiij s.
,,: t -,- 6 1,. Msf .,,,, -1 'a .! .
. r,1] h ~ ,5 w C C .1 .- ,- ,
A;i;:.;lL -i-; -o'P;.1.' ;. .. .

a r, 'ln i arI : ..h, n c," u r, .a',.r
3" 1A m.C l -,t Jr .,h ,a ,., 1 -. ,:f,-, ,, .. 1' -.-1 ,4 ,,s1 ,- ,,,1 -

vI. e j ,. r, I .: .
O f, . 1 1 u r 1 ..1':., r' 1,',` f. c
,_... I a~ri.- r.:,." ,T U',, s r :. .
er;. '.'. Ip. f,' m :3-,.: % :J ;

rter,I- .u r. e s. el: ,:
F me *a m ,r e.


.... ..... .. 4lid,'r 44,44 4Agrie6u4
........ .. ....... c,1 .-..a ..Ek, .............. te. AtrrasBuz6n r'IE N RO e T Y ,
NI rfultera-A A a
*::J:Z., J,,=Mtve ."S1 ....44 4. ', 44" 4, _-,.- 'El

.. ... .. ..'I ... .. ,Industria 4,tX:U dC Ia COLONO
i "'''4I4r 4 4,,'&"'4 m"'4 1 "1 -""1 4, 4 4-.,.4'.".a., r ',... .
,'~. 1., i W, cj po.d,: .,I d,,ta- e'del L, d
'.F:i ', 44':. ,464',, 4.4444444,
,4 ,iI,, ,,' ..' A t sp4 ,, a.A .,, '. p ,4 -,4 4 I. ,',, 44.
..- .. ... ,. ,,4 ...


". . ,daen elcem'. de I" l
rI,, , e'de .q el p- y d l ', d ,
|.,i HI~ | ralienle .... ,,. 1 1 :,n.. c ipeddd -nualde 30 0 tot.- d:,l= dcl d,,,,,ee ,pl, N! cirP-d r, P S,,l,'r h a o
0.1...1i-.. .-,.d .. ....e I.,,:; "a. ', ".r" di papel... !.. .. ..e,, p e ia,,i..... ... o ,-d44 L t 44 4444 44444
.44. c .._ 4. 1c,.4,4,4,. ... ..41 ,1: 1444le4 .4.- ,4l '. 4 '
LA.:.. ,I4 ,- ,, d. 44,46 ,.4 d; e ..... ... 22... , ..4 16 'l". Ir. ..... ......... .
c o. . .2 -. Il ,0 a .....1.41 -14ci6pt de4,4.. ."rr
j. ctdn- .cct,1c. I 1 PEA ______ el__________Ins _
fjroll-s jr-. 4,1 .. iroduzca to, e/ecto de.

11l44f1 D A4.,, .L c1 1a .
,4" O a e 4en44o4au sta s p 4, 44g 4, , 6 ,4,4 4 -... 4 444nC 444 44,.44e444
-r -Un ....... urit........ n"..... BANCOT 0DE LOS

,:, ,u=,,t fu~l,, ,. ::l. .,J (. ., ,: .. o n:,e~ . h,.,'n. g ;..1 ..444, 4A.4 64 p.. -, 444.ye 44. Lo qu ht .,, th4ar c,, ,
.. ..4 ..... . . . .. .. .4.. ... ... .. . ... 4 .... 4... 6... . .. .. .. .... ................. .............. .. .....6CO L OcO S
-i i r c- en" r. r. . 1.. .. - z I .1") ," I rt' .... ",-6t4mo a Ins e.,.pl4cus y dr4e1 6-
:v,,. 111.11r.,, :&?,, n~ :. ; tod.,a Iis.as posicione~s r;coras que au de .,u .. mit ...u ,Dura~n. e iH lm, han e Ad ..,a pc I.... a del 7redit................ tn.
cnl,,A-1"ARGU'RA 719 -Tellf A-1911a.. 4I A4
el ol, gormcn,iaV> ra E eG 1c
p~~4.' de nad4,,44de 4-[-44 "
%,:1: ~ ~ a q ft i i, ..i.,,,j _t.,,,1: ,J . '-s ".rd)J.. r S T .b ,I i .30..-0,7 i ii -tl cm d,,- I e I T t,-, 4 I S ,- n Cego de A,11.
vol an ] eI IW ja -y ;,3Jl 3tL.. S,wtlg d- Cub.
f, -, -, I na44 '.4, pr."4 ~b444446 44
I- p :,44,-,,4 d. . , .. ,44 ., ,' 4-
-, .1. .. ,, P", .. &- ,,'
:' ',= ~ c- 'd""'-'al" ', "- 9- pp'a, adc' p o q 1`, c n e
,,': ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ] '; ,a ; ... , ,.. ,, const ruccion de ,n:.. I. ,' p" chluc, drl R-re rL 1 eCIl,, del 4!; ,I, 1 ..... raq ad ',du r balb ,-
..:t n.uu z. -.,u ~n i r.-...~.: .m ,. ... cI pel parapet'1d-,c en Argentina pr v adu q l ,:, ... q l,I n a l ", n- to con
... .,.6. .--. .. 4 4..- ... .4 4 p .s. .. '..41 44 ,d4 A IRBA K S- M O RS pE P tod N


.".4 .,:; ',,'." .,;,;/ d. d,; ", 4 4444444 ;L ;' 64 ,4 4,';.414 .-., :' / -.44 ,444444 p...o 4.4i'4
,,.-... 4,,,4,.4,4,-4,tia44guayabera IS cuestione6 ,,- ,_, j...41,- 1, 4. 4,, ,-.'', ,


.: ,, 1 . ... ...-," ..... 6. ,,' ., .. ... ." :4,"4,44:.. .. .... ''..... ... '..... .hank'M erit '' # t&.,e' b''."


:ii 44II4,I i444,44ll-i4 44-... ,1,iQ ,ii~i ....h 14.l .. 4-" ,ye tA Lns ru
.,. gaz 4444 Nobl &44464444 6Wood ,6 'uphra to P.p6 n '4batrbn
huscaIp iMua44

4,.~~~~ a' 44....4*.............i............ 444....... .4 ..... .........1Y N .AN ERO TRADIRB NGK COM PANY, SOMOA.
4.. 1 2.cu r,.la mnqu nare pr a a I tcn -eer e c*q,. pr e
que u mete lar{imay suvo in- al. 11, yntriak, polla Sa.ndy
I l) rd tdre iamtrcaban. 4,nO444ru4,.i,... 4 rasWok de [IN-GeglaenIdIS INIPGRA DEE. UEA4 N EEA
era ]a onsgraiun detnilva le c mcaP ed 'a fi .nte, belres pera r tn prodd ~ 1"e,.' ,' ,'"... ,,'..........

',A ..... ............ ....iciee y i 4e4444i*. 6.44 444i~ 44444 44tei4.... ... ... ...... 44144470o 4se- .4.4 4..1414i4. 4,. 4,344' 1 1
le cons ttrud4444 7444. n6 44n4 44t44 44,444 44 d di.-
1,4al,4I4,,4--6..s, 1.e4 r .. a4usnd4a4L4d H rde 6 4'l i
n' cd, ud f' 1 uo a Ip'oIa e n.' l al) ,t ,, t c .
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Su...... ...s . .. ..,,::.L ':"':'i" .n y ','u v I.... ab nstd I~, e~nn 1. S ruy L.. .... ...
Segal. 4 N. .,L..d=src16..s. ,.t.dl,. h-,, P.T, d, ne A icii. . .... ... ...: ... ,
day oslbos rsts l rn oiPO3n, .A, TL.]-a2
itr.,'W.'p' ,.-,.i-. 1.1 ,, -. eod r` antIestba "" nr'yPrez. qM C.- d. r.S 6 e- C m ~ ~ q .C

I,'.,:n, d a rn er.:.,-a. cate y e..sti.ernE'escan o.... i6h1.


UJtinasbe;l. o '-. ula


Lr$cUCH E NOy VO'VlNGO 0PVR CNe ORAf 4
III^ ILPORM
A LAS 11 inm.,EL PR OGA


L eS LDuES 10 PEjG .
maiOMPitj S ERsS.
Ie 5eguros.5.R. COMPArNIA DE SEGURoS. S.A


Unidas por o l Seguro Global Social do Asistencia Sanilaria
do los trabaiadares do la Industria Azucarera Cubana.
I /_1/'1. J;[.1 ,"-(l J;0,.' -.u l g[ [__0 ig]


Vire oa paja y cultive Pa caha al mismo tiempo.. :., El ,ire de puji cuesta $5500


I

I

I


I

i

Pigina 36; DrARIO DE I.A MARINA.-Dmmingn. 25 de Fhebrern dIe 1951


Actualidad Ca6lica
Pot Juan Emilo Ftagult I
-Quince |uees en Corpus Chrisid
-AntveariO dc 1a Union de Mtoanzt l *
-Oprenda t Morlr
L ;;:' ", w,-,' ..:.,.,... .. .- ...p. .. n+s+

p .. tp t PP .Pl ..l .1i I . +. P. i .. .. .
... ,. ', '.'. a ', ,. ', -' l .s ,.r. i "
I, j I

.. p r. ,', p .....g.. .. i
:,+;% ::,: ,, + lis u i'l -'... .. r" --
Si I p ..i. .... Ir, T .,
.... I.ir.1i .*1.1


p. -, pl... I ., ,. I,
Jt.. .. . ttf I.... t. .. U II i p i sI I[[ pI iti Cai iPpppI.'
.. . .. . . ., .1. ? "


,L L.. ... ,. C , ---- ,0
n~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~4 -,-- Odne .. ,' ... ,II , ,,,"O S.n ... I
o ef "si ," , .g',t ),;
..P.. .P ... m ,f A e.. .i o... t i lo ,Borgia
d -, im .. .. i... .. .. i ..i. i... . . .- ,. -. ,, ,
,. r . .. .... . ... ,, .. . ..... . .. ,
'1 r n~ .. . . .. .u 1 ,, .. .. .. .... ... .


F, A 1.. .. 1.... r, 1, ,,, 1 ,.Fioi .... i i dlarr-ae C l d SnFra
] re "'titt htlP tgtt P- ..... tt it~~tl
PhiLAMANCA, IPIPPP Orgni- A pganur eljubtien
.. P ,r ,,,y Ot!,,-d,, L,, dt A l g s d o B rgp.', ps ;,itHAOtIEL). -d.I..iia..
CliP. .' ",, .' 'i'L ,' ;' p. -.' ,, 5," ,,1 :",',.
Mhil. .. .11 . .., . l ........11, 1- II ..k.-.O,, -,
l'iti~ Pr tev ur, tl, A HI II[' ... .. ..... .-P . .. p i .--~ .. .p ...
,,, ,, .. i .. .. ",,h ,, P..h, ,, .. ... -,,,i ,, .


La lglesia cat6lic

suficientecih

La Agtcia Fid-lo(Ia do
estadisticas sa bre la
gramn lalbr filipinol

p, p. : P,,; '.: P ';. P, ,:pi
%


.. .. ..... t I
,tg erao it-

I.. P.-p t

................t.....


C o .. -. p l 1

It, e.p Pant~~t
I:., I ld"
D10 tJlpt pp,,Pqu, ppt ptp s Pa
a-to, p.il..p. ttip" :pid,dp Pt-:

hi ppld~d r -.tp V-
Par... .. ..par" .', l ',' I a'' : ,',, -

p.. ... t .iI,. hil Ad. ptP-
,,i . t.. . l p,,d1r ,,lpa r IA a
C U Y~~ptli~, y IA
'd, otr npale Iroaern i Enlo g s
I. I.. .1.- 1ni "d.ig d cIA pr o a-
eelrdolme del Verbo Divino,


Importantes Templos de Cuba


j a "*'.... *i^^ ;:L ;,,ii.siala,, .qt ipoi t]e
lj ;;,fle' L iquipos d
/' +.,*.".', ,O ... s' I PH ILIPS

r**,'.. G--t. /t G f C* p.-al


a en las Filipinas carece del

Or para la atenci6n de los fieles

I u[. N -.... J.1.r.. 1 _ _.,_


El Circular

1-_. p .l J.' ,, IA,-.1~.
Rece|Kci6n


, '. C
%elad-a
lniciaci6u
t-% p ,t I t- P P..1-
p... 1 C a... ... +-a C., t.., o
C..ba


L|a n ';simln delit l 4s.racla
%e iniciari en"Reina
el ilia cualro tie marzo
LA .Gn ,, e-. ,. J r. o-,S,,a ,, - R ei
T.- P.1 i & .. 1r. 0 :, r. e m
a ir'3, r I f l.h' .'m1",i m .1..;k,
of I .ll S e ..c :. mcoe I
:-8,, + .' +c~.-,:..aei Rei-
r ac .', 1rt a.rrS J oo.:1-. a1


"Caminos de Fe": patria y familiar
Par E.W.tl Oris Mat. i a ineosa aseriatuIa a humans. E.se
era p primer paso a dar, y no o
(Contletlddn del artiiul anterior)I andIuvin.os, pendiente pues queda
ZQu6q ....e da0 ... A se.en.. In Petapa Para'Is'reaiizc,.om-
tiende pa rLibertad7 AlPI IqrerP e _
dlepfnria, se nos hacen p sresene. j mP. 1 "" "d
ideastquanos inchanmpeditar .
aee 1deIon -.:i.. r,. ,. e L. uchal pa In ineptad indlpi-
Pero con estasI js-L. .,",.dual. tal coma aIeomprende et
S Ar..* P heros. lhoiabre actual, tiende hacla el me-
. ...-. *el', testamos jora lentol dpte exl lstencia mate-
i. .sentdo rPal, pana rodearla tide una omodl-
opuestot Segumos par -tnlt, .s dad 6desconacid, inclusive insos-
nerpllzando iaigenesp que v'n a pechada par Ins general.ones pre-
imbuirnosp e dI ls efectosda ieIopre. cedentes. Al con estle concept.
spon; y coma efecttvamente, Io o. tan materialistspdepInV lda y dte as
mos par partida double, entoisu c csanon no se ha logrado mts que,
dos pefectos:IQ io I. pqUeaentmo d e antI. lntrIs necesidades del ham-
facts hatas alnsotros, son ,as fuPr- ble. Y asII.lI contemplamoIs empe-
ta pre itII'a p del organ.smo social hado en tinnica esfuerzol--acan-
Ushobliga a acompasarnp s a z. p la mela quI l e Iofrezca, II -
u itho. 2, el auto-generadopen' odidadetl del blend vivir--. De nhI,
nosotromass, y a1l"1'eu"l.hu el calla ferviente que se rinds caAa
Ir. y. nbiga a acompasursea su [vezms fat. .&Idinerl De ahi, I ya.
rllto. POpqu-e el lentido de I- n lt. no cristplizaip dt IplIonactuates
bIrtadf ienst si origin en l s pro-I dogtas religiosI De hI. que, Ias
pIns ,ranestrales del ha,,. p I creIrias quafrennran aI asp.-
blpe Y ",--s" necesl dtd detpxte.- drep.., .tengan yp. Ialnentlv pa-
riorizarsetyp ealzarse--necesItan-p- Ia lrfretr:Ins hiJos.. De shl. Is pos.
do r pp.ot preguir l tratyetori lpacIptl'i de Ios aractl'ep. .De hl,
an enctontratr obstic~io .qtle repllol. palos quae a clegas vs. dando
n. deli~tetitlreiItnlinP aI linUet,.lactutpl clvl zIcktn, mroon
4PLpede dIrsele cabal reallpl n do un ptrlcesoregre:ivopl np 1 .ne-

at se:Pdo de It eIlibpid? Rep la S ta quIPsenPaa.5e elarifII
i-luu o lansasbe, qne adlo I :a 1 r 1r Ihb"~_mtt i l on
Iogrartalus cuando el hombre uvnn- h bre,--la -uloIl-iaer n e te
,r man aen el conocirriento de a[i sls- |almo+m
am., v hinerpren'en au verdnaderR Insisto en repetir estas consiide-
dimension. el concepts del libralIincoes, porque crea. que solo
.abedri.d i Et decir, cuanddell ap- Iruando el homible, conozc su mun-
bUe il6shumasnizad.A, pa ninter-I do psiquico. par auto-disciplilas
prelareIp entido die In Jusiicit, ppl.- quet as imilo se.lmponga, solo ent
derppdt eq"itativalp enpelsunaabs-IIlatices, 61 se elevar- conpnupvps
pes y derehoslpencaintop cledida quep e sieve
Vepmpapt no. :coman quelio.l ta- Ie aidea, Ireg. ,r s ve
mores de llbertad, que se regard | os-- 6lasmo--, porque aert t un
par el mundo comep phlora en Is t ser ractonal rain complepo. Eaton-
,egunda mitad del 1in XVIII, nopcesp pplue dufio, de sus pensamien-
hli plasmatd todavla en realldpades U. p yde su. nllih.alones sentimen-
actatesUnits aludablex. Asl taIni' tales. Ex decir, tarit llbre, porque
pactIo la.hombresiqup. a inplaron sit bal brhterUnal, deI Inlibertad ra-
prdii, tuvleron odes alsnditann o. zonda. Ya. no habr. t de depsmmdpar
sentid.o de Mla. ParaM irabeu. Itx g, l.to.U lalb.rld, Ia itoIgualdad,
. pt.uo contpltucionll, pars Danlon. comanto haU S. ho.lt, qu no albe
fut revolucionario, y pars p Robes- tucheaveesp, nl i tque pide. Par-
pierre, sangrlento y fraticida, quep horaM, dl e refleJo .te unt hu-
A peari e peasto desajustp, en manidtd ego.lat, donde eptpi la-
cupnto a Interpretalisn de-a s pin- lvtendo crisis lax tartliheredadas.
tido, podemon decir, 'Inecde~usde ss Asi, cuando evoluclone par sabre
inlclos, y en, In misma Revoluci6n l]us laslres, die JIantarax y comple-
Francesa, thn tenidotcconuencl.l tie lqtldotorturI n y atormenpIn
soeiales favorables. Par pripmerl todavi. hty, que no ptodido ht-
vez, lIs enormes energy scons.- terse luxnI. teI ltpebrosa Ignortn-
liti'tpvas que yapan latent enl el pa- ed. si million; ee dl, obtendrA
d. hombre,, desplegaron, entde- It Inlts grande. de a.e ssonqustas-
lens dpte una causa considerada co- .habrl lilbertado de miss aiao.
medtpeaprepaca oatdts Y ya despu, tunque en el cu.-
la l muehdubrehumana.. Par- .i dea suVida termstue, paa pasub-
que ]a prdIcapt d. po dlpcursosp a- sistir depeader del prijimo, no se
buldos de tI feIen I justicia y pra- laIentarA, no rear alrededort de
ternldd 6tede ades loshombres,ex.ri. a pa. unmotiv de angustla l de
ta. lampregnada e identlficada con tragedla social, par pertenecer a x,
el .pentido del p.trlotismo. Esto se pclaos oeaontr con x, medlas, no
pone de manirtfesto, en ]s isma podri anguttiare, poapue sbrpj
Francis de aquellos kdins. cuandoi Upa et Vida tiens otro objettivo, qua
tIsservamo.: trantormandoI Us U.- no es precslamente ls lucha par ]a
to-!i.. del .ise. p,.,-,.. conquest. del diners. Porque ala e
-en molTOO-- t.,a-..,. ,verdad, que lam gores materials es-
maneeieron ,intatoEl ,suel d Iit s t nconaicionados par la fortuns,
Francis,cot otnuitlendo cultivado es verdad, que exitlen en el arden
pa Jo tearpnelsno. propietarlos, pa r del bleneitar corporal detigualdn-
S re.ndia p a~ 1ptrrIe islesa pdepdes a l qu come sase, eJe podri
parllCltICltn. partltcual. tel dup- encontrar remedpo. No sod menos
lI dde ls t terra y el arrendatartlo pe pirtl, que tot.got.elqueanos.pro-
repartlantdIstissuvezJostgstas y porcIona nuestraV ida sentimental,
Ian1 provecho". A Wats sefiotres, que no tienen precio, Con o sin dinero,
luchpaban parp o iertia pie In lIber- podemo. passer unsverdadera l-
tI p 6de. I fraternilad, no ase ea pquen de Intellgenclatcon o sin
ocarrl6 notai, un plan pie cosea- dInero, podemos lograr el ae, con
niimo talrarlo,talie traspaar .Il l sin dInero podemo.tpotar may
deracho de In propiedad de In tie-- uenati rates en una existenla
rra &I Estado. eomparilda con nuestros series linm
Ahora, n y dosIsgiot 6e .pacl prl quridos. Con a air. direoam-
acoantee Imenteoscoma I benU .enferma,t.ta a-e t n.eceaat
hotmblireselnllnaiadarleputalIn- tin el hombrea.Lo que qutiro de-
terpretacn teds vez m.saegolitas 6r,. .padcilllmmenle que, .1t liy
t tentldo de Is liberptd. Actual- estimamm tanto el llegart.ttener-
en pla t 6.tlenla do l p.puebo Uo, es porque vavimaospbajotI. i 6lda
aodi.la tat p del materialismt, en done, Ian dos
ne,, dentra de lax euales.tal desin- proyeccloneslt de nuestro mound
teUrsn too descubrilaents de or- 6 sijuipo: raztn y aentimiento, mar-
den utlItarlo. SI I amedtos qu phan ptr eaminos diatlntos, Isprazes
p....s ttunao .i r., I- e pesfue an epnp la ptquedt dei di-
dpt-seetI r t PIP, I..., 1. 11ta
d& aplmaios I fe :.fclar L .--. "nero, el sentimlenlo no se exterlo-
prelacl6nt yeontanidt 6e it liber- riz,. se shags, s. relega, pe le pres-
tad individual, en el dmlpngop dp cudet; parquea enI desesperId
it prictlct, 1 ,lteance de ltdet; y. "arts ateralstla, cellos estorban.
me le hitblb hecho dar, tin.plap o ;Cppntavslodo haoibrestirole
Ih,,, encantotl iCuonltas vdal de mu.-
jexre ansiressn objeto! ;Cugnts tris.
"Pandora" fracas te..y cutinta hysteria en eli un-
do! For etp o l]a sreenctlp quaJo h
MADRID, (F.IPL-Segpin lfrmpla antenidotel hombre en pu trayec-
P;r, .r ,r . ..1 '.,- '- i Jlo a: credo religitso, famltla y pa-
55C ppL-1-' rp... traoVan perdlendo adeptos, porque
r, ,prr'i t.. qua padeee hayel ....
ai.T.eIp MS. -.,on -1 .,.
,.a Cab" .a+ =+r+-.-., . + "
i .. L. SpS.Pli ca ........ I
In r., mini. .2 I. S .e' p, ,U.t..tt t t t t1
......at... ... ......,t a .Pe BUSP.p


Span dp a-- .a--e
Comais de arliPltTtn.Sm "IFVat on.i taJ .
MA RD -n L :C ... ...... 1. -'r-".,onto n.aRift.. I.fix
dldirnlthbomb In111 1dm ... ....... l, arr u m do1 lil"alntea I.A-IbU.
Ita t iclar[d los Innot.I. l a a, f Mo. s soNol so rn
rieo ndelamON.3 vi son I nIsi Knou lronm|
lore gitlr, oLotusfloa,,l C- bl" S +eit as.l 1.6.M~i 1luxaisalassn
taroI ot "dam 1. hans L,'..t~r.3 r, E ::E~d ars.dloli U
P-.-na. OI.ru dq Pro.poldu
doern ,e can LII d1lllll I +lApallus 4. I Is -R Ii. it
ll~t~i~t( r u cerl u .... 'lniol. wl. .. q-l I- lO H 11
r or rl d I Iis elC JC,, I. .. .. .. ,,, founllr Inrfu 'l l ll rll',

b .. . ,.... ... ,, ,..,,eg. rI ,; r-a.co %, ;:an :
d.F. Ceu Pir~lh1 ii.I:,I.,Oll roas 141 ll-nM ii w I
u u mn~a-or W ord eln v ....1 1 t fll.- IPIIl- AI I'to
co. Il ,. ri.... .......... r.;
Id.............. ... ..... .. 11,x a;;
Gllatrcyn.ez


Congreeo Cal6lico
Con s.ltenpcl de ceresa de trerlentos delegado., yer qued6 Iplauurado en el Salon de Is lacedad.i-, el
I Congrso Nacional de Padres de Familt.a., usplclado por I Confederatci6n de Colegios Cubano C.t6leos.,
tbre el qu foret'e mos ampli inlpormatd6n en primer.t pgisn de esta edicl6n. La present ot.o mantro a
Stn grope de delegados durntet I& .etl6t itnau.arl. -- (Fate: tuendia)..'


Noticias

Catolicas

SYDNEY, Auiltralia. febrero. INCI
--Lt imags p s'erehrina de Nustra
S d Iia que comenzsu
recorrido en 19471al .umplirse el tri.
gbsimto aniversarlo de los primeras
aparplconesh h a.mpl .do ia-
dit, T..-, r I,, .-, ll -, ,.J -
port. part l.eg., ler,1e.d. Apme-

ROMA, febrero. iNCI.-La Agen-
cL FidesI, nforns que hA credo.
hR-pPO,, DE pppp pANIRO S.o e Japt n I lictividtd clandestine de
itp punlo lts, quienes se vnlen de
libes culturatles y departivos dpet-
,.os, a. t Itn ,,,,,,t, d, ptra. tip.ptp


de Inat smno. t e

TOLOSA, ftererN. FCi.-Al pro-
hiblir toda close de ceremonies rep -
itosas e lEspls, pcere de aqui, el
Ema. Mnnsp.Louit d e Courre es
dPplp pubh-lop 6,,am Mppl tpcap. 6,,
d Ustoui, obesp de Montauban, de.
cla rlqu eunit supe pta a i Int -
tne de l Vprgen p, en, teUapate pttoe
ofrecen prueba a ltP ue noABctert
sob rnaiurlt peea la aIn atr hma u de
unos ninon que djeron ver.a en un
bosqu ecillo deos IDCOnteMs. H am-
bres d. cienpla y anpdicos estdlaron
el pas, y igunasp curicones, q ue

RIO DE JANEIRO, tfbrer. (NC).
-Lt lt .rae prvit en a slp "llus-
de Sp magnificas edic inels a in pc.
lebradpo n adel A dip Santa. con una
tiglie enpolilromta de Su San tidd
Ppta P i, XIIH una rica uce-
ln artculos e d lustractones sa-
lre el Jubilee en sut t8a piginas.
EntreP la contribute de las grades
plumaa dpi pestamlhto brasL leiei, fi.
gt ran articuos .br. el arle at ser.
vipo de titglesi, renIp iltceneias de
pap peregrinti s, pispone, d.e 6-
inh y del Vatlano, y punts impor.
tastes de doctrine.
a
PARIS, febrero. (NC). -- L flota
esquerap de Normandin rehibio l.
bpndici6nptrpdipional del aaqbispo
de Ruan Encino. Mons. Jean M."Mlar-
tin, Snt.sd. emp render" el viaJe a
lit gu, de Terrasnova, en unece-
remptaseniel puertecito de Fecamp;
an media d dIns families de lost pe-
cadores soprpstlla el mintstro de a
Marina Mercpnte. Gast6ntPDeferre.

Cubilee en Paris
PARIS, fpbraoa. PF.1 -- Si pIn
pianistseShpot i C il.e S. tenidoun
xtto grandiose ent u conclerto can
1. prquesta Colonne. dirigida par el
Cubtle tp6 el primer" Conclierto
d. Beethoven can tal maestria qua
el pebibl. Il larias lSet veces.t W.
L. L.aadlptwki p el crtico musical de
"Le Ppritn". d pce q u Interppte-
t.e6n ful perfect, hdeb'tordanteMe
ridt y etp idrl'
IHliae much.ttempo. que no io-
nocladenP iPls 4xito le un psanists
tan unItmesTyentpiattat Landowshi
se express n :
Cutndo Jost Cubltes. el etnttnte
professor de virttos.smo de piano en
e, eonservatcrito midriLefiod. tin
conpierto. pt.d Isplud~d edhbla de
ella; ptndo- a deptlaa .le Saville
Pmapion p de Cydrdobt a Barce-
ionts, I.tetpafio.e trdiente apnre-
s alirai p p laudirle. Usl tat ria
....... repuac nhe frnqueado In.+
Iroitteral lost prtiseat %tt dt.iptd.
d r aspt .ustros no It 5h.& '.. eto'
a eseuchr, et presentttpl papo at
dt eI Chate6.t palptla mrl.. Altis
it. JSalidatdel eminent pLan.it a,
In. j6venes sifickondox a 1.mfiscia
manitestaban de made expresivo sU
impaciencis.
Lat pepperanza dpi ip.m-h.:c. -
d...,n decppitnadti .i.:, r C 3t. et
un artists, pcomea h %tap :o, Ei a ,
el tecladn con aulorl.-.i n.s ,e.i t
pianotsonorldades fIe -.
goroua p dulces.t Est-,i., e
ti6n de un talent infepren.. a jie
gamente madurado.11 5, .,lal
Spr arn esluez ter.d .-

Pp.ehtp, .Un. Papa d
t ,"a -.r ,trapI ....
,- .1. detad. P...%eimdo dPtill.
r i.i. 'el, 'e1", `n-l l ola~lh a.:l
dl p p.t. t .dp,

1L..1 "a et eept"t t tli,wcpt, ,
Lo t r -iure allr riglo byjlllar.rr. "n
Pe iU Orhee.st Cor.he
!.a C .lad'. e Pitll n llr 6. IaiP
r.mror., Iodas ios mnliibs de la m,.
stca se [o iagradecerfin %,ameote

Plane d lie "Parrmia"

MADRME, ,FIrL,--Dew,.: ae
legpP er..o- tat. ae per.-.,,. ttl-
s p .1 e pplpp.' l t-1deu tsp r PelP pa-
N,,,is," e-P.d. P,, i11. esadenle
de l IrurotuIno lesplifoI renancla
Pas.p p.. Mt. el. mepg oc
,ellinsc.irla.aunz.P..-, tal l p.
.[m,. l.elm ll 'lrm rlld PII pl


ZUn also profeta?.

Paor Doniel Jr Riva deinir, bien que con pelabru ttan
-- brevest com o enrgica. 1I s p, n-
-I- .sabilidad moral en quea incutrrtrl
LOS protestanlea hablan stem- cualquier dimesnon qua eont u pre-
pre en rmin a s bibhlico, y sencla personal-aunque ftueret lle-
on l BiblIa en a mano voy vado de simpl e cur oidad-t.cun-
a hablaryo pa hdo, ,favorecters, t specalscont-
EEn el Evangelio de San Mateo. tera en que la obra de T. L. Os-
,apitulo XXIV. versiculo 24 pbiblia born es inspilrada y divln.
catppl p p prolest arp igutlM Apalihcemas.
e s guientep prefeci. brotditt .En ] ruinasp de Eplda o, Ore-
rcr fa I Crp t p y t btLt pro- labletas redactadas ptr el Coleglo
leter.. n so" i s_ o
an, y hartn .lde de rande d de sacerdotes del tTempi de Elacu.-e s aa a an s de H o
araplU, Y prodlagis par t .an ltapao en qu s eapuntabantt a t. do
.P at o esI ogida s,it post- sun entenar de t d uratones maravM-
hle fiuers Sa n Doei era uror '*. de" l osa. nPrr i l CtE s e.
S it lid t. "Span pC i ,

ra nrn deuia. Sno pcous aert de Ms + e fms'ravis r-""^
Mogunn.teller xnes.U pr aber se-. fretaurnte possible. H aoy is encia
gplj doarann de es.-, falsnrios nIII eree sablerlo meier que nuncal. Pe-
T l raio ber Psid advertpdop a ro al d ua.l e no e orlll odo.to-
a teppo de p p usp t pgafio, a pode que brala lat ( L mpoco es mip agro p
propio Jes6rs t t-vprsleulo 2.5: to d a mar i.atl sp. t.

pde pap hel lipp ,ldpaa S dppt i pdpln PPrrqla dttl VPtt Ptt t~t Pdtl itn
"a vei t Pe t o e predlch. PMuchlas. paersont.as confunden una
Si, -. dppq e J e -Ipltt po rapre. o n nlleo t au milagrot. Ha.t

dppth. Paulatdt ppe ril dp p. tsvhelhpaots, dtl
pa e llpnm d tm l fusion ya que ambas palpbrpt pro-
nove aents Jncautoa-yso lar Parr patonEpsaelss pto n t, d ls.ver
lppp p tt MI C dl O be 1in hmr pi'--adm t bitt
p prqe C e mundopesl ta Ilenot rp.t. tiab,. ple

pppatpdpppi.tp PStPPtPPPPPPPa Mlaro to PPrIPP Ieppdhptl ~tt)alSn-
t.hapi n cipttg s dse e Supacepcpdn ha evo uciona-
ao P o .....t trIa I dat na s d p. st... a n .. t ba .ltr a. aTppn p ptoTL O P sPP pptl Japn d lpp.- fc
b r n o r le g l o r e n de Cr ,Cm a g u e y d e de x lst r lyu n a d eren c i l b .e n


ired n que l sps, Spta t a Sage prec.a entire ambs vocables.p .
preendno su n qba m S onta Cruz JuTan co inIndefinea1. Real Aca.A, pp mntilt, pl a or L ta elir,- demia marappll.t t tl uce. o ocons
hculo esogido par DiaosUpara ina-a tp .
ITdi fe exar l u r lla., d *l r rarirdn or osnqua causan sdml-
nyf de..llas grovadid ....I de ,,u p er rac16n*'. Mila.....n"Acto del' Pa.pel. u l.t d. .I L. eaos. perl 6d l der pd.... perir dtl o.rd pas.
..rd. ys.1 cagl, I., ''o5 rjiural y a Ins fuera IThumonmm"


aprds yp el hppip p i osp .p ptY par'tterli qude no viene at l ta
prodigis que T L, Osboran n dec -
r6 peroralmente. en pu h pie. pLy par C reo t!,to et ea mn artIlai y.tn
t radto no reahpla h plP t, p. >sin e ,.. a es In
qu e Ciso u' e nDr" e pa r me- qua es milagroso. Mas, es eato tan
di~.s ci i ro u. n r"pe m- importsante en el case que nos ocu.A. In an pia.p it de.TpCpup imtd p ep ts. de ah se de-
An l Sir........ Cri lu ...... di-mf r ..........A....L. Sar>.........
dosp tuern Sp. n tp ]i os ppeiar .rl hhult SaYI san it moral tan hel
rpodilgloi d.tpp. L. Osborn.,reIupl-p h Jc de ( Is act.s dpa T. L. OpbrinTt
,a ria de todoPunta nilnn dcep rio a.- par i
trar en P i clear ciones sobre In Due Ti rez -Can. lr. L Mtrfd qu ason. pomi yr o u .raB- Cabs puen p reautan f,.herotaln.
cidad impostura.-CabetptS sp tapli ttttt d ,]asPfer. anii del p he N. obras de T6. L. Osborn ma rap Vlap
. .4. p z Cteed pt- o tverd.deros. milagros?

M shzd oisascrdeuHc o
Cr ate crtli ana y dei sentldo co PSara que hubiesen t id miagrol
tmri .-aqu co icde c. n elia se hare a e habrlan requerido ds condiclo-
limperativo en vista de a actitud aes: primer., que se manifest ri sen
paso clart qu oasu aniaer agunos com fruto del divino nder; se-
"caritdlieos" nominal es.apar] o meJ gundo, que rePa ulta sen uperores a
nos V ibrs y asimismo porque ea orden natural yP priM La tato a lSa-
-. a a pr.. p r a" t C a,, a t C o I I aItuer md duan as i ai i .a -
1,D. :w,, S t;.l i to'. d : l, p I 11 fSe an .. l.. do estas doSlan.a
aih ptes deoT. ado ruid. .os did su ic one. -
1- %1..-. i... p- As. Nopi. e* des cans s r a mitL letterns.


Misas de HeoyCorazbn de Maria, AsilooSanta Marta do San Juan Baso o VibomLoIeJh
1:4L+--Colegto E MMILU Ursil~lnsRAM. l Ur suiln. ets. (M,-I,,.
Santa Rita tdramarl. r1a. r). Sanlpptl, 5 7ptlr telaOdoJo.


1:dp-La Card.ea p Mered. Jascut P. itts Ma da. VMl a i
Ia. PiTs' (San Rafael).o Parroqut i del lo P1At P ilt S det l l -
Vedado. PiaP Pt.otdel iCat All S an Sd.-It-C pto 1d77L- ed.I CS tt .
to Cristo. Srpirltutanl n al. tX a Co-ielSanto Cristo (7. l=0 o y g.6 '1.m i
raz~n de Jesils. San NicolU.J del [!ro) San Framnlsco, adnd) _-
iMon t it Sa t. C Pa tients- .i It-la.i t At-Monserrate. D Sgt1l t Ci P,
o t pa e m e n tert.I t R ep td rat orL C a r-t v i t Ttpth. P a r I l.,t p p. B aa
mZitas del VedtadoaSanto Angfel San clava LyaiLSail a. d pttppi. Tppa.. a- t 6. ap SottptM= pa~
t-a p Su.resttiN- rS elaJ ap U L tm
= 6. Danvett, Santa ata,6. L oqut C.esdeVedtdo,JJ. i1itaapslt lC .
p :S--otleglo de Belen. i.t. p Paapitt t at italdt
Pt3.1tt. lpdo tCora n 6. Md Jest- apt., 5 tpt Sais,:
nliapaSd l.t Pe t da
eleo Hldr. enefl- l1ar. Repsr d Hor.Tmo~dMfep6eca al. Lt ~pt a iterM-dC pt1,_.p ta.& L~a Ca-Sn
c Pl.I a pl a Pp .P~ ~ip a ti a tl i

64 P.. Sp alcllrl, Pt. pp. p p., ultSo.- a~
qui P delVedado. Pasionist Feltpen- t l Eurlstt tt Vedlot); C
pilla-It cul, MtL..xt- Ifisa. fihpEE
am La Sailsp Santa Claa rarr. P--Pa.l dt Satip Cat.
del Camen Cole.io de Be SipnpLpa-pppp rtodLa lDtpnirst U Ha. Al-
Pr s togan doat Mlta p.ro. to Tomlin CIRepart Btmp sor f.
Ptll.-A.U. de Saltovenit. Teretp. tuario de S-r.pi Antoniop aallePt
no,. Pr-o.o CSant.Str adC, S ars.d pt 11.-S1Jo Jn-do La i ,.f
nSde J.-s PapI.-a, Juan de- L P Calvert&toaA.a.Blalo Caalepon dt
Iroin. Colego de Beltn. Inmaculado Marpa.Npp.-da InttP ap d aolta elr
Re aJetorPst. PSierras de Maria. Sa- men. Santa Rita tUPPrustr),. Satn
I lestcss (Guansbacoi. Santa Cruz Juan Bosco (Vibll } s S lleulob (dm
MA1mer.dAre-ppSin Ag. a pblta.C l A
t. Pt'Ide Lm ig....t D re Isa fa. Ct..a-. a tLa tali PrtLaCo-.
'S .-. UmirmurElu nto. tliplaredorul.
T. -- Fdarla Ii. lltil,'r m -m'n m.'.Francis o Sligrnljer Corm 14do
I ` din.. d'- P.: ptl t d P ,aa1 .- r, n Pviratl s Pdel tar is wP rti-
, C.,rac.- N.s7,1" .1B'.. ItIta. i dos Pstonl. o It tin o-
7 28-L% .i. I loa-4- dlull de e U .:?Jesus11del Mon~te. C glhm~ u ,
t a,-pmen.pp .,-.,l th i i.M. .Ia r easdo)Moa 'atlt SantaCa.
Cerra our. PJa, t t Malt.aSn-. 1 A- 1pp romN iSartaot I Im l.
tC.,i.pnt d _ies I.Ant _tia C -l ia- pB- dopa Lm Sanlo Cristi
hilrpn o l s. taa Bat l A pt- Ca.eptda Ila do6.1 Mltp aMlrilAd-
legtn dpt l6 p5naL dRtL.pta I. .- .Ip.1 ie 5P.sll d Pdw SanaI
Sir. tlteMl ,-S oi. ru- n.a P it. dnr pS.pr l a.
Ipt .tdt B l 5 t-4tNts.iSt. Agusti t p-,L i-
ta.- Lal Cas.ias ,ait. Ap ai taiitt Peands Ptie. doalta 3.Rs-
An e~f l t'anl.X _IV4_.. L'd S.'.,Lr ITT, N- rI; Le a, Pl=;IA. S... CMa ...La I~paptt- A 1-0hpltdt aaAnse.aSec. ..aasl.
I. llu Sinr ~.N.-,:lt Sagiddc, Sir, N,lcuael Sin J. or, de L [Ittru J
a -Stt I`- tsP. t elP t P.llm SL r.pJLt r. Ban ota ,t. S.V- rapSt n.',
tp......P... -.... C ttpt. Pa.. -do Cris Crp,,Cslisp oat
0.06 5.1. A. dn ILA Sterai llwzs a I s -. a. n as Jau.. Paro. lau
s r Pistla.i P .ria a tdelFCal t .pDo d pCo Pit i PUt.i idalVedstt.
ipttas S.nettcar Pate CementarZop Sn- ,Sia t SCO Puit.ta.0ppitis.
Sornla Clore.Sit5tor,ca re, s ar, c. a del c.e.- An C,=llo no-
MTar.;. fmill.lane Cor do K arla. |umnle o o dmiga; siomnsarlo do
'Rede,',lorhlsui Slerves Ie M aria. San. San Antonio ,M~romalr
To Calfirin ,VlbarwSanta Cr~z ,Al. L2.tle-Meriud. Santa Ansel. San
mernomiee, Ccleglto 1Eacaru lco ii y Prancisco PrailiqUi. del Vadeado La
H lVed.do I Sa1ntluru doeSon Anto Call" LJesdi del Monte. Monserr-
nlo a IMiralmarI Uolversidad Suair. s ePlalOnifftls.La Mijagrona ISonlas
Times ljlep.,lo Blllm., se l lllTmeme S,u-r iSan Agdltir. -La Sierri1,
Inl dim do a cr "- pulduranto I s a. Sntalr, os~,de San &lon toI~m Miarnlmlr
rrm: i -.2 12 :lem deBl~ 31 -S-S,'. iRts .Mirams r.
O IS-L. S.ns C.Iti,-d--DO#,Ag.IIltm 1.51.Sl..l
[rnteado B FtR11141.-SentO mplAngoMonmlra lPa-
t N-LI. Crie. m. J..do L. p,. rV d-ulVead. U..-.idi fi-+
[i:. pan l r, l O ~noet [ I II o nz, rdlSur
D-If 'II rMirtellas Irmc~1.'uelll 1J I rl.. do o u llll PI
0 i, cr. RF~mcs~ el i 'LOllaIRlipni fle.'.a| ?d 'Irl 11 i2 CU ,iorl-
I elna Bnacata t. IIIn bel l a 7.30 y 8.3 a. an,


Catolicismo-"


d92Radio y Televisi6n p., Arb.rto Gir


DIARIO DC I.A IMARINA.-DilIlinno. 25 de Felirei-n rie 19.1


Li prooent onomblond16 iofolorilln *noniooHr el m&JtonLono edlflcn do Re adncentn ooIiInrren drono-oo.
menl.l do In oo.loo. do ooloolnlln de Is CMQ que Irnidl eoun lehal de -ro %ld n,'uencl nm..duladn
do 000 hllnnnilo dlndn Cc no ont lnlo n In pnooInlen de Lo I. lbanr ) prle0 do in do 'Matnnoo
Alrdri r, b. Isnloo eai bOll "rlnIoonoraCndo cnc. O WNo&,nein.ldn on In. ironcc do
cntrolremotoion iso i sulerdllo iblo o eloefiuolniorolonorstno flno r rnnrnl de in Ismin aitn.F do
Rndl.nroooopeIoon, ) do CMQ-Toloololon doepun opilep.rindooe par InNunurnr oicnilmente oil1'.
donaornopproenma el edilfllo nero TempIoldo[Iaoile.nlelon)-oel aerdlclonrlulaoldeIJ.,

La inauguraci6n de CMQ-TV el doce de marzo'

un acontecimiento de gran resonancia national


i .. ... .-i ...... .

do .firr ., I h ri
da]. nde.I C m
o nIIneI ll rcoI lr,.,.I -Im...
dcniide, li, d I., IcI.q ,11..,.1
onl~dcol..r.id d..oln,..h. l,,i...,
r~l-,ir. io ec PnoIdeII dn+ In,.+. _R....
d id. ii-,nneL l in a- Pi 1.. &,,~ ,
doIn C Iif fn~lc ,,,c J c. .Tl
;,cn Mc..nn. c... .- A 1 a rl:.:.,
do R areri rr
d.n con
1~~l[.' r rl .11,feIc..,.

dOad"dn ,ii..c :C. ... .'. .
cO e n Indhi ls 'rl. d c 1 ,l rl .
C16.n adl,.d r,,-. r.-I I. h w, iw14"
sehlor Go,.r MAte re El pi-.badl i,,
adiile, I do MIdI I. r. aI I v Iel -c
donde aI, r,,: u t-rI i4;, In Ir. 3 %, .
altudiol ) pJlanli de Ilelel1.1-, k'-.:
'I" :rulller oic i[u li i D-,.'
111llr 01 1lbT( nlc
El Acf~o r P-rIderml d, In tiR. p
bllcl d" '0 r Carju NIi.. 5 ,=I m l
Lin TI- rA ar "'I plr"tA d' e ll'-
Be Ii C.I; rlr, 1 r, O.1% MS.-,s,..
] rd ., I rlJ.: r I ,.:.r A ( i. -.,1
|,,r M,.-,i,'.Ar-,m ,
I1-lladal de honor
C.,'nrurrlrr, ,Is1, rIlTaS r,--&Q,
TV r.u.." I n~ld ,L; If,- ..
des pel',""1.340" o r ae L r .-..
Brom ac,alm.j,.-, ,r-a-., fi C '-.A. -
tor y -[i n ,','.i lrr In, p I,,


LUMINARIAS DE
UNION RADIO
Son ii I do e n mnrpoaci y r eni
ContrleMOacioLooprlrr.ersiiiV,. iCill
do Unl6n Rddlo en dispoillnac d
nioontao un din mcidlocel, J1 cq.
iaunpoooe omoi nn cdi onnld,


. qu e n adu. Deiim yrqei
dond no d .. c.ora lci
en Inlirlol cnnnciileoa* deslo.r-
0. u ll. .rl h ol I I,. i (d elnur
to q.. Bwe
in pceono hd o T.- doe a.%y
1rneleolnleitlcde. .c nec. ,o h
o dlo IIA.dco i inii do I
nlo. MdnrCod noIBenOii c rn
no.inlyo plornlmuioq luodsIolj
dond ino so4 ii de o tnrde nqr
@mde Ii l ~~dyl ,i mui r 1 n,
re icuuao n eil dieodnl dnncon n
on1 qeI nodl. inlllebrlol n ecqcnln dil
diln to par do her.ci.inoliirlus
tinci nla, blen c'n" i idlq.'ll"l~r d:
C und.. .itdol d P.or ueI
Mn ielchoo lmhioclo ompdldoiqeIunl
rqulltdo ierfumldefrancco1
Tormonlfdo inoto i5e6ollo'nelvc u
gar Gordond Is igelper l L'mblan
PI'moeodr ioaree o 1Uoe do Ucldn RI.

4 ooo ca nc.osel
k u Iicis@ h b,l l lrldc ri I mnl nr

"V .....l.1 , .......


inform o ci6n e lape~ o
1 do V~deo


sie n n.v, oC o i

elm, . ,I,,. ,1 .
m '.fi ii +je

s e-,,, e,, a .- .., .. .r , , ..1I


Mlanolo Fernfindez, director ie Radio Progreso
vn a ser objeto de alton y mnerecidn distincidn^\ i I


Carmen Torres, la sensacional estrella de la Cia.

Cabalgata, contratada por Radio Cadena Habana

.oi... nl lY-.-. cl, I 0,e' A-I.: ",-iov .o dci c o in.n'.,oio. '. .'" .. '. -.
1" .e .6 7 p. do Rodn yVy d ioL ':' "' *' -II,.. .,,. ..-... .... ,.. s :,- ,, d .e

tiniiiini ll 7 oria grande .IIi(ia. ii 1Ii,1 .I ,h buli
r m ih ei La Onda dr-. 'I t dinofal n.a c-Ir lid-
ia Atle g r ia e n 6 9 0O F c, odl. oin e ci Ih n h ,


P.. . ...... .. ..... 1.:i ..... i'e s. .i to ..- ........ .....
C ,I .I


e -Ir.n ,, r, e.n '... i .. .. -,, r
,o ,l, ii.. : gr. a n der.l Il ,l ,,-,:it ..1 ,-:,1, 1 ,- 1 _1'

r, %l, en B r L, ,-,. -iu, ..e c III_ i "11.. r, | D-.-.. 1" ri.


la %egra. n 6 0 h de cile I i II

lioninvvaenntai B^ bioini vi *vrvn .r.an vo iafvnoe n p~~,:radon u rur~~~nh rltta
iod. ,,.-. 1ie r,-6,,a ',",.n. p.. .. -virv. -o nR a -di.

..^^; Wim ------


lbn.ri ,: 1cin n c in i
f',I a m n T ,p%


Rnpd., , .O n i o nn.. .n

ienodllnnIee- nn .oin d.poI.
lox ...-.-,n.4 ,fe r6 ,-n ,.7 .... m o in R ai o-, % llu 3, . . .
,. ..,,7 C'. j .: ,tr.c ," ........ _Its- I ,:.r i-I13 1, L ,./ ,'IN.ION.RA'1D,4-.V


Jo d n e6 n 7 .11 m. Lai rere1- "'. 'nIf n R d o T "' .. .,P, ,-.,,,

,',, :.r l,, ,a ,- ,, ,',' ',,, L,, ,,, .- 1 1.. ; 1 chI le I 1, .% I n1 .,5 1

U. ili l ,J i l.. 1 .0 ,, i.i, l-i, llr. i ...r ..I. .. I h I ,',II1. r,,

Gi'arnd,'n/Trinidnil sHUn. ('on Leopohldo Fernrindhz
v .Irribild fe Mar. progrtrrnn cetnlico tie grann.iltoDi-erlari en: el Lieeu,, in '" ''. ,:"..
Orlando Marlinez .....- .-, v,,..


I?. I'.' 'V "'r .. ".6 ':" . ......
a I.. II i::, ,I ~'." CI %f 3i' ,IIiiiI,'....

e~ llr,,.M.. ..:.. ,his. .I..,tiitsfh:.'.
Cr ,, i.. a, rlm IVI .. r.. ..cut

eE Dj -, + T .I ,,l


Adc nl6n Radio Televisl6n, 'que sutlituir n I& anten provlslonal con
end desde el 24 de octubre y 1 .qun se In tldl pan o poer teloIc.ni
Con enta nueva anlen decmi. nde 390 pies de olto, Uniln Radlo Tel-
I'lal6n trlplicara su poteneia rtual.


d. o .1r A ........... Iniere.on. inin. a o. ri. ni..o Lo .....lidtnnn ..I w. . ec.teprg .amo
ce~o c ec nLoin rrer. % nlialobolncin a npunnurtnnino nna C c110 ( an1, on nipel Recoro de Ina iohd
i.. .... .. ... ,,, .. .. .. -,,-,. -a.1... Ia 12 in.. par hIo (MQ .. .. .. ... .e in d luieiinieeain. l
rqnl.-n cnco. ..nl. ...- onl..Ipr..i entcndose, en
Pd.r din,....... .. .... ..1.,iIe . ,, ? .em ;,dllrb i n I
P.rfcip en elgna vrouvono.'.rllsnoaI ,,-1 -, d,- I ii"-.'le ,.' n-, ,." ', ''.. .
Teeiann0,a c ii i nn R do Teriid.JaI, Idmn- rob. ni.. nse llnEiu.llddce Lc
q uit... vinstngriq .or nj 1
Ob ..r.. p-...- o ,ernIn tl., -i 1 ,-sodon eLPeEinc161ecil 6loin.a, r.,le l I mlelee y lnaeeieiedo
eei bL a ,- ,'doT rC.. l n-I.Iendanl ln.e ,-i e eeI..a '0. ,l crn -a rm.np ai ra 1. c lu -
....... .. .. 1I 1 ,, .... .. . .",..& ~ ... .." I '. . .. w'n.. .... 1. .... l r u rc. dy ..... 'a-Sn ndoInngd eecei n enp30UAAIed- dncii ece. -,,r-, la.Ar iaeo J, .q l V 1.1 cnneoase I
Pd rtiC ipn een eld rannd roori n ltr p prn I ". .... ed i ,reIie a. i.: nculeural. ienIs dn nod.: i n" lrI r ."do- ,
"'El,','i- 0.' 1,',artOnez m.... ..........i'e...".'.
Televidinn", un iV iedt p e l cnni-nnoRadio TIe ,n'isi nno .......n e.,I-o nieiiv:,ve1L.. . .s viri dol ... i CMQ.TI
ci, n i-:1dCnA, ..... ipie ...Ecrhlo l rnonun .o ...d ricc . n :dc .. ni.." ci., c doe'Cecel", e i I ," e I: il,,.d d TnR-. lo. n
o.n r in de0h0.s ini.e ,c ,n".l iefe dl ion ine eresanl e con- diile eI i do.-. oe, ..r.. i, ,e i e e . . .. e V e
. n cc iei ........ eii., a F.... ..... een...on.. le ttulo de La m sli cac o Led: .. ....Pe noic i Len T enI
e ina. CuaenoJosiWtlmot;.eineuen ,R,+.: ...., e nlo, 'ic e, ncbl" n C, ,d -. e, r
pliic .l o I. .in c o'ioeto den.. .. l-ri. ie 1.. .e.il.......I,. I In eii. o
n oecU., cci.31-,o c 1eli ilnei ., o e n o"er .e.. l dee.. .y,. ......c+-,"r de Asuncidn del
piok deG s r .Ipirlo delan te serlod o nde t ane m -o, trar .. v-,r-e::A fi la er e. r:- ,.. "c i'1I : ": '" J-+ -,arip coma
rei n c.rS.< 1 dip 1Oi e nt eso F ie r i d n de O rlan do" y v aig nt e -n y .a .e'ud o e c'l' elo a iio o 1ni o dn rlnpop -c o C e e r -. t dl i.lfl('d i cein i e l e .
de lnsJr ,- uri ain eiiie u l MaseinEc apirce uneocdeI in-do i ede, P
01011r. c n aid i.1 Cepeie Cede,:,, t l, ct ie pru iie c lde -Orleeand bq e eileeci ncepecndo d- .Ee ar. c, 1 c c c CM or ie l p ci T lc 'e 1 I c I cp n
I I, Vigloeeriills eyno r e
Sditn. itn.,.,dicdis" vrt mos Ce (hor i 'r tjononna oF- c-i, iviu a n Cas ab le
tberedI aprienert ai.Inradeotontanenonuestrnpal.e e uj..n:. lI .cic,.il erQ.Iele


... .... .....2 .......0 del din ......,no......r inn t li... .. .. ...Io. .......inogcie nnn un'-" eel n,/aOVe.as d.Ct o~he.r n MQT.
ii 8 di?' ac nreeone g co eiH o o duy atinadios sobHreotonnnibor-ioonal entur de, "os TresVll aa-nParsds ennnlosto 8 aLcd i
Dl. irc'sr-ra.I lluJad., strollml .tante tdPico. Entre los temasR tratar lobons". a ]as docee l aim, /,:.CMQ inoctable votcde baidtone. Valor elen 'In oc lescuch- I r e pr-) C, Te-lev ri a Tachuiela. 1,
r I cltl~~,r ,,F.a e~. [s estacaon tambidn las Leirasde y Pd.i an rorisall see .T. e-.t:, renw- Per het roa E rq e h 7 ...mao "Cascabls Cnao` ]asda .I~te oc o ietif -CmoIIidC ,,o dod IA na flo l t do otI.
r I.ii" r. aiac e--49 G"upitllermoin To, e Chea"de eiidn pus IasIec eZ.-1.1.T:a r ou rl". oroudme nprogra- 'led habia dicho Para si "'quienL,I- Pl~"persoaies de Is Mansi6n
mrenle Cr o el r:.pio Pu.'- rel, .7.ie," G oct .g6 ntl n moia a ne.c i'0
Fld id '.oeoele 1uentesoT onaldo ,S t- a est a.c video inilore s.1.Ciudad dra\,e M m ..eon A no sigde oo soTisn cI -,
a ncl o dr ,. dh'I .le0r,U l 1 c eo tancl,. notables omeI i l Morques- Aan n.simis.ansadIto, aunq-e1" 11,, odn es ee Che de
011C.ec~ IIn.dpnove gon de Ped iiceNilc
lasSlnfenicaiyVFilarm6niVb L de LcalIcaeobos" sont teooijr iiu etponCpll.r

lrac in',ainotnonner 1da~en ann ididc. d ~oildiiho, ,adeProhell cMusV.Pseris euentdo>,10 V.
mar"sdeh te e oinn1tdoooaeeieCgu ooepicneCcy or&.o ImporpnteoP-ln.a,,iodoOil, r b,],, Candado" tnotelevl-
lend . .I I .. ......c -,cna]oci.c ..cldi .....niseraiy erosdelnN orte. Sin;". ..- nt'. . a.t Se Cr
see, I on'e,'.P ,,di do nldprofeta,,ipo.demosvatlcinar quedi I .cei'em APR0I.do


on Kon r
U l"i ir- e ldn"oii.. ... ... ..c'n e" L u isaiFe rn a n d a "deyr"G ig a n tes y C a beezu des" h ayneste ...tanterl.eg a de .carta . ..It-d.... .ll. ru .
fi" e ub om nt e u~arir- hi "C b C ' Afi,' v al originalin
en ub..... .. ra II- ,U lient ,,rd,, a I.. ...m b+,, ,'l d. ...n o Bi ......do
N.'. t ,a+---1 ...... [1 en Raalio Cadena Suaritos. Exito de F. Albuerne Kur-a. de mnaat ..t ric|n y pe..... mda] h Od 1.'J' U+ ...-
U ... ."" .....-1 ... m d I dridi, Is. "ultms tl emp"on mo n s- rrst,;Id,.r Ca-scables C n
[+r.tr. u ..... t " ...... ..Continila p .... tardo aIn opular S aio,S .... rna....do Alb ...... .. l..... .....de ,amalrsr ( ...,d. ...o
hh +.' l+!"+' /~l ..Radio Cadena Suarites idIi d s 1 tar.-line exitto ,temporadw, da do e,,- 9:-3, ..,m.-p.er n n +e" IIn V q- ug ala noehgot.dC


it,. .. .. ..~ds ; I I1 + ,, r I .. .. 1,, t. ..J i ... t r -l + r p - a . .
1', aI ,, Lel._.,. .'... .... 'te -i ,., f.attr.Iso (I v i-,do. h..-,,
,. . . . . . . ,. . .. . . .. ....I... ..'o .1. .I, ... ..... . ...... .t,... .... "o.. .. ... ... ... . ..v.i . . ... . ...

Ins 12 ya 30d el dup .. ..in ,+ et(._ i rLos ine,. e is r #I u +,-, %" r rq" C 1 6r, 6 "+ Rd 'd, ".& .. I = -- WII .....el.. . i... ... .. lrs 28!... .. Le...l . .elI H ar
u e +iii ] .ii &etl~nll Ii ll+."... UIIJI 1 -1J "' ,-(. ..... '._" , i ,I n' .. Irin i
L. P -dud d i r J ei n de 1. ,Cal ,. c rl.tu lli r,ien o ir ie i .no ]1:. ,aP. .-,d:ai.re. .-r,-rlr u t ':] + : 1P ', ", ,' ""-. ,1 'ci ce a....
"d d ,a C .,h.,.r 3 e e s r : I"L . ... f. ..1 ,-r d..., i'
I -Dr- 0 11 r. ,-1, r r .. , ,_ r i . ..:r 1R- e .
ir........n- rlnS-,. m -- ".. ..11, . ... .,"i. .. 0 1""-Er-
.-.nfurrnsl.l-f-r..iI, p..r,"a.].liomc'rla i.,l..l .. i?. .i L , i Id n -ha d ,ru r
d'-w ., ..-a'-i, e..,ea.,,,,- .. , -.,..rwI'fci is. .... .. ... .. ... i,-dod, car -.1 tJ1. CLe0aord-.1
11", l ll r1d1, i, lci '"a e p1 hr a l. cl "l ','I ill m I Iele w .J l.. . r..,. ... .. ...1 ,C "1.'.0 1 U P "I ~
i..,, ,' p,.1-1'14. ,,.,', ,. ''r ....n- ,..,- ,,. ,I, -, -e--i .- ..- 1"''',
Cl,'.'.a ni.dre,+ u n' seim e'r+,'a'ia a n' d eal is, dI .u .a,",d," ,'I"", .,. 1,,-, A l.- .0 d op eo


- ... .- -- -- .1. - vainao .3,2,


lnde'. siinlarseia-
.C Fcc eelneleind
fab6hdad dy que a j.
,- lra de largos a...s d
, ".d, '.1, I-e cdd deolip iy
(- t ,, in, (- hadr nd saIimodes-
ii. ifle i 111111+ qtP 1 ee lc c edn
d de e "reve d.r todds.
quden "Ill en p ,i
.t .nhrdaedeulpficd.i
,,, hriil ,cra sietnd, ,us e-. -
an, I-tt d "tdd y Hl prestgl.
I a w -, ]:


P,;,,;n, 137


, .., ,. ,- ,,-C.- ,,.c r l T .. ,h . . I '. I h.... , . .
Cinr laboi totr r, % rtc

C." du a 1n u:,1, .: I r. : d ne
I nJ Ila ,, I IT,',j e '.r'e r. :.

j.Wr, 1. F ` f- I C . ,..I -.

, ,- ,- . .,....: ..e I 1... . .. . . .


c I

uA
d.
c;
Pijgin 38


heeIlrmaecccI&e le eecec ieeacoca psenoleeheic deceeslc h e
ccdce del teuspac eoeo L.ec 1. lalle ec Leleee

-1el0iW.amp.e.e.Cd:'1.eic pebll I e Ie-,l,e ee I eeco eracpeer&eme-
ans. peee o .1 eeecccce eI~~,sce ucee' "Is e
dccc cede'.,..- cechec e- ec,.Ile l-Cleeesieeducec-En el aft 1840, la Reina, Isabel.


la Cat6lica eximia de derechos la

importaci6n de libros extranjeros
,1,,,e ,, .,",., r lst y el brguids
PertRo'toe he Sa Oe Wdho. Schullec
I I I II eO.1 r eegc adus eoiyeeeoer .

-.4 oMolgec-
hlll lenc'.l he qe le o 11cc

e I-il e,,,IlcderlIteh eleo ieI
,r c--,n .,-e eC ,'leeu e ec10. i'c co e -~
Yc .. ....-..... l pA. ast
hie" -rlsI'+"r'C ll'ec e I h' i .I ulIe' r. .010 Olleel t 0
II+l e r, ... .. a +,1 .. ....I ... ..... NI 03 ol .`l xpIeItr P. "! -

e i .. .. el,
in townl.trC I ard ad iI I o er p aIbl
hu 11 .Un 1, 1.. I r l ... . ,p ... ,. p ,.. ... r ,. ,
ced e er. le e a....". I ,, . ...c. ,., .,It"'. ...
re ee l-cil iuIneI. I.....- ..
e, lcic. e'.e? F. cue. c........c ..e pi.c, li eloihdl cc eec ,,eelhl
ilec del Pence .1 F,1 .. .. i l A'cldi do eld o -I-Ic aIZ.c 0 .nn-.c, '. : .
peelel ccFd eel he OtldlH mlic I ... ,Ant

bphlllded heOilIc Rel14leiFnenhoeabide
p .i a L I I r r i .-. .
e- m.. .e.....le p.e ......lall-l... .... 14 lr
h,, r, ro .h, r I .,.n-l I c l 'eh .e
'aee ecc 'l l"Ce l ld'l 'e....bNe.e60oc d 'eo'de M s


Y.6".11 U h h I ... .iccc .e1,.ci t.I
I T In epc .ce I... .e. eel,, e. I '.Tpee-

ico l 1 ,II lllm r rt I'n r, i h .,n ,.,o .A. n'1 + + r.et roi

l~ce~ceeleloleeeincII 1
P.b, eceb., Ic,.a toc I P.i-,~ l '"1c1!1lb P11
A,11 I. I e i l i 1. I I l h
r 0 P111 I Cclella I-cc l --I / e i i.1,1..i lte,.h lu J npli old -c
uc drI eeld l np~~~~, en ip' l.eeclonone. ..p.i. d'llr Icc-cc e' .'I le do 11 leip


PInl Il~., 1 }aD la .. I. | ,. .. . .,I Into el-
iii1+1 a r l- t ir l Ii rs l~ [ .. . ...... i 1 .1,
e rodceeedlin.nPld'.'" ipbec' ... : ..c... / le l-lllc leelinlP" losy
o' r enCe P.-a '~ 'rau eolccad...c yc-'.b e h e nl pr-1
-,, -"--'..Ca .ec.,1n o- le/ n ee-ll: ren l. l F e c cl-III re lM r.-c.,.nlen l'. -
li-en ie Ii'r r Ii.i a ln oe .
'Ir b.en I pc
decode ,.... t ...' ,ie .. ...icoe e., md en

+ rdo n rin .n r r i1ll ...,' i i ....... . J... i, r 1. d er

eccihe he -cc n reade ip -i
-,llc n d nl~ ~"ido 11I~ lll lm rlrl i. Il+.- ,,ir p -1jr. (a ~ a a eatn ese 8m
eadihe eeI Ics ie ... ... .... ,. .' W l.1 111: 1 t letrx un
pa 1. Iln c sarl e c.. od, .I,.a d t.al .,." ....I l. [. I or
he pdencI pes r k, e re. i deroll.e Anpt ,f ll
Ec0 '.I r I"'. I ,,d, .[Ito., .
lesg I pMer c' e r mr i i e,(%e All.rr ..... e
cinedendo le cl ., r.,. ,, ,. n... + r .. ^ '
alome c ele ce elided ee=llpecdu clae| r, ...ld... .... .
IC Impree'. d decncei.Ieal .ccrs ,i ., ..
yee, delcla teeslenccede dl I ll- .h..,, ....r., .
oelnln rcnellec~nonelncllnoe y iil,.,
see lebioe doc elyel ibt'l' IIIuo c- eec crII c eo lo na vee
mtn.ingo nombriehes bee C jiPnhiet)I / e I I "e Co'ie.oecldecel, Vole-
h .5,I..I .. I - b .eittingiet-Al rolled e r.l t[In ",a e.,It ll-eto-I
p& ee- A Unto o ia ec dIt lillce eec- eu lil e' c.. ,,l- 0.tro r:
I hon, ene,1 p5 rs lpebc n
Cede dleIcleocc cedea ci~ .w IC- hle hlvncllihl Ic leailln'.ire:H. o
deel e yi '.c-CicI'. Ice e del c la Ics hid nll eSd'.Leipn e fr
hnelndii elil hW can.dhe 5itll or y pOn
r -I ..,i, .-. e 3y hill l.. l + [ o olic.
,r 1-,... .!. d llocoUdoe n hiye eane
,le, li t l .IIllele do yepel", o Ion I cm.
o"i J 'ee ,r hh luncc o he o rde m,
lln.. el .i hl.,,,I, ,, I c l l pod 11r he hI lmpc enla
.. o-ml, .ar i IIn prop-i Reiln lea-
.I l cc H aii e1502, praonemulIr
I.e let ,e ,,,. 1 ,,, ,,. ,i I Cnduhell lo uDnioe'.s "Ley dn.Cenl
ic . 1I p n r lr r el elltra
role 1. Afc. U 1 ...
-,r ,l . ,l ,,, d .c4 C .
C.ol'.l i .0elll ootvrlan. j Ica. r. .
,rT ldo. y 0 1 ,. ,,i, ... + u [ ., i '. .e +.5 l l
o"', lires l.tcs I- do r, s co i l .. i.... ,h ,, h. h l~ a
0'eeneli Cno el~lano.s L1l-~o".,l


Nuevo Vigor Vitalldad


Para Los homMe


.'c- c." "".'cT.."e c; e.,.e '., ".cc ',-ce ,'e.cc ece r1
- 't A c .... e c ""e c .. ....I ; 'e'. 1c 8 c ... .... .. ...
WWI. ceeec eeec cc .c c ~ece c


rI 0RIO DE LA MARINA.-Domingo, 25 de Febrero de 1951


I


Vida Equaola


ir


La conmemorack

de D. Manuel Cui

El lihitiac itla gallhigo
Olero Pedraso loniari
pirle< Pen ei cenlenario
SOCIEDADES EIPARiOLAS
Par Jee0 T. Pt.
,_P,, r.-.., i .+-e L f, i.....
e,., r I.r.V, .;.,eee ... Iee,,'

ii C Lu iie rai-iiv O rion j w i'in a. *

.. ..-t, ; e.eo. Cn p.-


thI.. e n. l .. -IeF..u
.I e, cl ..,'. 0 I ..,.I
.6i pta i16 -,pCiC ~e 6 a1jr.l,o-1.. cdepo.c leo o.o,,eelelee.-ecledr

m'.& oI ed 4 n c dleeorr l .'.l l c cY -


"IO -- d ru '.... . c o .. e e ..
& l i i..& 10, e,.c ld .-.5Pa-I. p r I., 'e : c- C C ,tre e ." e&

0ul,:, 0 .1- r'l.le ec .!.l.eIdc C=e-
0. -I, urahlA dear l OI acXon
Tbr t..-.c ..-1e.1ed d. --edul e-
Pe,,.1 ., 0l .ael"s I I en Ise.
,leq.. c rcc., todo el ebe a..o d1iO
"P.I.leeeldo e BIcgo Feeitu~dcn
r. c d el d"n, HIc ud.e r -M
....ed/,,u Rlee'e'.+';l.c-,',ccclul I;e

l Mo o o a' doreee c LeecneLnlar"Cep..p eiiecen olcUelhe dcl~rcn
" 1,, ,,-?' tBc ,t 'iti'ricii lr: fluiit+rnd
.i, l .- D eo1, el Fr uele,-
3i.nl;cr M ealelip quele I cap Ilc .111n.hece b e d cli lon, spcll c e leaidn*enlllee y Lllcleo heai lbpcci ye
duyo,ceelalaede qec Futle oleenIed
fde. .ece e eea icae c .icdo e..m.ci
.'ile r..nlll U r leeldeidrr, lena ce.a
ocied e d itee e.n

le 'r y .re a 0e ec rcncd eP. ere6 .
*'do 'e h .*blcl rrer emdo R. 6 e l
c p-a.,r I,. .a xim. CiT~ r.rt~ul

,: ., ,rledc dtd.r cue.:rloide-cd
ddedy, Ilele y eceblo dee. ncoo-

6, ecede ell, CI u sceede I c1 .ecdlleelen
LP fn, sel dt roi delc t a r, ,i

rlCu de Ic ceeeeee deco* dei legne'
dl bel epIrto eU l dire rI Gogn .-
noullded.-ha
Felede deiri u Biececen celdl orou
elmpTMl I lec C.dlp bele
r.a ~r~l~ ll di at l~u-.h
0, I.'.g.' se ) La r -a| r, slar.. iuta r..'.iirrlblhlc,, y t lce el e ircep deli-
,..I o r u .1 O".1. rpcllr o .,r.dud de itcr- bel'. ec Iene LESterlU
S ie hl '., dl p eleen acn.l e -
eth ele ebelD eel cod sel I dce l,
c lo, ha dl~apuiU un Notnrro 11-
ienlto de mde u geen trlc de ca-
coeetlt ecaY e nier leie euler Pe-c
I pc rccoila depo cl .elIn Idaldlae,
tloUla tre ua hai el d zarr de Far do.
n el IeC11 oh1laeequceld,eonme .Lar lecl delni ta rlns ed Ileelcbd-*bonn. d lele o n. nllec illrce de
jNrmo hy dU ecd qe e i
"OtllerPenrlubee, qoece6expelln -
dl Club hodelml remrtolb el odli tri
. aleeI eoccIe eppl ueda do led*
iencee qrl ucuuce eal dee F 'ne
d loceled 81e0peradlc'eoele con-:uc7 l e"" ccIcceqieW.1e1111
CEnl.e F Lrece, biele GIlbben F
Chlen, rCl e tden Ido ol edlc Itn-
-de Ioa e nec aFdel eel de Feelceado
dee'eeelcubrr lenclde lecltellre-
tnue rodT e] L mbiII de la

Pn urlcdo dy eIponI1 e dic 1 el
nceade entbre cdt Remp nlhm Oee y
sl i ioe rlez, y Tirl.e u mpollc e.

Fiesta uc dar uanad-
aiClubrelt g ncude 'r
;!onto de val~leugr qieo tas lne Cero.donel Cem aecetdon Isunrmenfaleds


decnol en ce Plsth0.Be P oe
ddtr eueenocelsccrclnlqua sInrucns.
le do leae dths Felpo lren
Lec neempecdl.ln quc cconuente-
eleot e eec. rn c oev e le," cIn
dlelec dc qu hedeelncecee gece 1.
ela elldenqedenitfes dcu e lutedWe
dorcule laeuInmensde 8dterra.dee
euurtlt on opsd~abrIg, uallutva "M.1
~epephde eelumn exelccendec eecu m
ortnneeca uaegecderfa Feateludcelo
yudoeINSimme' dleonald ee adlee erhd
recues l rEom o 0 ONpe do )e c las el de]a I
FIn, e abie-.y ee a]edldd del a leeu.
Ch beubnd, pdelerdoe euIerle P -
defranldede netreledn ]PraeneccIlea
III histylrioy &firmsu Farimosib"


ee pee cedae ulo Ic be cl.. eedeen,
res eearoneden eo'. H eul. 180e.gH2t


celenceele bed. .e dor 2*rdc +lcbetee
.atando usabre Insa don RmdnO"te!a


Leersy demi s ltnohlo pedec h'bnlr.
pora omac tor e fnulndahmenl~tal d.
ccco ln nllcerleeeed lee eceeledlo."
Fiebleede $c211 naqoele. ec.nsu


) enaaenecla dee iorpabctrin
"La ecccldlclenldeeccnecieotgeee
ennl hene derrecbler


Nor hen dde relguec mqee Icanncle
el Clo b de Ferelerrs .p1 dIr e'al..
de nernlv Fe'. II eho lcg, et'.lee claIt
dleeleReyalum nu reunebeoe e deciue
de Ipe codsequade. ileee dR teneeyel.


Matonece
tioo fleemnclle Keneialam eole iax
acl dre Indealvo qualic elti an -
Caend a ueelededan to pen Isn n-...etodeequa~e ha bie aeaanlare Irc ]
lemlentRede gee.drcnldeCuseleln-
deeelde Fsceeypenente odon rImcec
eltcindeIdluenbedein undeeorldc.
epaplaomelya Redeorlndo uhI-no
m0"ro U; agro~ ado a J~r ltuOtero
Pedoocadj yue l Iblovdo l otbre de


laee ollICsilge'Veldt Qernedo.
Fel. dalgstbelele y FdloeSdelnetido
elClgees Lerdr.
ParLLaDoIdr eedo m -an ge ]O e
rlClubi hado uereto aun Spit fiesu

dionedo de s me .l e clelIneble
In'o plelhele w ca gelsdeu ycu le
Matuelrvadtiorn. tlAon -T

Ioecndeclhlee. ell dle celcdecbrr
Los apoopeaivdo ,tqbl uoden obtinhe
ulndo parot seed grat l. s o n
di parde]qo edo s I dematzCom ga lu
flenta lfntut:an honorindeo on&lahn
deitic C lu ni de F atein;on. ecrdlatr
damera mnaeraedpr]a llporstudotntal
ascitoy q lugar hevatdVombt udo

Parseayrcdian oIc o
cr.lream, n hlldml desto n 'umaorl ,
Lieoaldo esasl al uln dostro ado e
ccrpesosrendslon41e, lam o de Jl o-n
sor reservadonpanattel(Ihendo t484.
Lot-. de hulolme, taml hJpotationoble
Ilnlert Invodrioes ar, aOcllyial~l tOl
raerln ,n o $3.00 ar asl].Co llaoo
unt pr, tonr d erives. lt d ll o
Y paed dedindlIUI d.Jatzo. Magran. s
flest Inodrglt iiian bettr.doIlm rin d
Rde lmgtoz Ladm
No hay dn udstra gentidua indolent.
delhClub de reDoer. Jatda ta
do a' i r o, pr ]aa nui per ta r looal.
cloteIsn a tlula Lochea do plroun
do]nol min grate, fhsl es de o cardss ,


n del centenario del nacimiento ,

rros Enriquez seri bella realidad


Min liHourara I imeeigoria de
-De la Beenctiencla Calala- Joell anos el pLan el
n. las y 30 de l c. dl ( (.ellni ro Asluriano
n ea.n Is eArmlt de Mont. _-_
serret, E. i ,,,T, r La .IeGOliel


[""i ~ ~ ~ d agij i era 1 MLa ?
InehllCe eu Glc a eo dea f1..I 1. .to-We
-unt gnera. la. o d qu I ,ra I d 4emr z ,do u
d~a le.,-i o.-,,:, ctGr d1 ...hCl6 C u r ,ea.
-olusa e. en e| o .ai ona d ;l a s .-,- Jo 'H ,ra.. ce, se Bie'nr.
of.I" .. I "L '"
Cetro Aiterlano. teer .\ tstc, de .,.. u.,I ,lab1r. consrir eseaol scaonNaUIct a al eZpt.
Unei~n Orcensna .i.c .... ecr l ic.acd, E0an..8." ..

data",enetCotorro.at. e le ec o u c .-o, e g r I. ..se-
-a1 6 2e{Gpie!-arm f.C- YL r e.
Hijas sdc Suns ro'..Ien.l.C e-imLA ch eeo
-Bcn4" "c"cc .efroerreshed
"., ..1,. , .na. adlheione para el
een I.eIe' cal al cL Be Le lee
."El g d agasajo a Riera Luacmsr
Tinetennes, -A . u. 1- al., III,
---Jti -l 1 A" :,i ..... eIcrll;..... Proyecto del mausoleo de Naturalei
dun gera las q da l ue et, c 'q e ole en r ea irzoe
INtlrde, lneoeSeatlore l del '.dsedio J S r. Rvers eunden stare.. Vista del magnifio ,pante6en ecuEletroleient rielo cuadrodm, edark .
dentroe Aietulean. Itos eiecob hade SU labr. ] el ah struir'eat ee e io n h Asoioiaen Ni-Iu rente ea sci a llue esZapate ne
Hey reneses queagregar'ln dbe- ereclee de Ortlglcra, de true plan.sIe La herboseCa dpilla quo e eeonc-el
er isconel qu ue n es I cg an le e Sor .s -n s eu eop tor'.re que tender It'ul. -er- le coI t N e edeeder o
"I"!,c..M ona' o . .. e e del.. e. elc.eu'.... d in d de q.. .e o exio iteeo .e n o .It i. due -do
o ie do e celecnoin SI R e Me' .ee '. n- CE'. Ieee. e uec n i'. o5dole de e le, eohyeed i doe opaiddpa.ce min Aert
El gele~ndeohe In e, ee Eel SeoelldlnlcDiae Jeedhe, deed Belle '. engunllshed e I eco'.polis. n de deeoi lenta Paam.eee.e
."El gale6n do aro"' EnEg,-.,rlcC.e ldeougde Grc de ell; Esta obral giescal, que banded ISSr.Joed It un. Cabanas, Presldente ra.e
do'.Merced,alasadel] S e '.-. A l Lones. S. Ja eop r.elizar loes de SontoaMrta. y Fque a General. espera g quela eobrae t ter.co
nheb. dSo Sa. Tereslta Cue dee Ldpez, Sr. Junta General orden6 d a eu unuta delindleea ld esdoch 0ia
'Cr.unto Pege, Sr. Arseno Ma'lne Gobi'erno que as obras dieran co- El S.r, David Prieto Barreirole une y
Sr. EvencioodrS. 'i 'lguez expe present ienzo ant"e dedo meaens. dCellTluhadores mAsE O enlusstl de ee
-del Centroe Gel, o; Sr'... F riibrto Dile Tendr n une dimensin de mksce deeste Asclacin. que eel aieo presil- ci
e dandc. Sc. Ealor Go nen le 5'G r A.
Do rond ctavdo v.,aleiro pre.s. nt Ie t1,n. A.e. lA c t o.s I ita m e d i a t onil
Coronado .u dMrdann ntrd Loredo expresde t en d Cada
Sr ir '. ri Manuel Blane o
Gr l -ii" ii j l, oe SIJj d S.n- CENTRO ASTURIANO: Belles dea l ocho y medal de IcNI nocheebn e
J^^^" S, &b-L. a ..eaell Fr J.i, Le- carnaval e dc ins 3. 10 y 17 de msmom Centro Asturiano. Cit aIe pcrearia no
( Cb r .M r ".5iici Jo.e S.:hbrno, can deeArle de compacions, a menl- elorita Georgine a Iglesla e.
f^^I C". i.i ir~r .l c lc-'S r a, l edoes Pe e nutro or.questas. VILLAVICE OSA Y S LCO UNGA: n,
,, m '. ".l '. el 5 Ccu Sed en n tr. EMIG EAD DOS DE RIOTORTO: ounln de he Directiva oa n e d ar l
i. L, .'.,1 I lr .p',e I es IIl. .ra dJuntage neral tefl d vIe ntsleteL ea l slecIneliea e c lae echoe y media de 6I.
eat .-.c.I e .e'11.el Isr ie ci Alui-c ae. ,nue e I de la oohe c n el Pe ol ddel nohee no loch Ktne ls del CentreA-r
"c- r ."- ri-40jrc CeIntr Gnlemo. turienoe El ecrCerIo caellor Leonel cIA
V. _____ -__ _-lo., _. I CENTRO GACLLEGO: Los haLle: deGn ile. encarece Icn Caileoneia. C
dernava]organization par Is Secc6in CENTRO GALLEDI ReunonCe d
En l 4 ti elea rIe l rio de de Orden de Centro GallaBo, e BL- U InSeccin de Orden uns$vinti- S
"a ,brarrort nLosl d aims3.10. ]7l, 24 y 31 d LABisaIn cho y media d e dI Neo hel M
Manueli Cureros En eriq uez marzo l Ici. c elxsnt e l enchte social. Cl h v
lk So 'IEDAD MO RAESA DE BE-I..1....... Io, aiemr Albe....Me-I
1 G R NEF1CF..NCIA1 oun"tb &genera el cu.- lo c es Martinez. z.I
de 0,.c aplle a f2ic J ode r d c"' r d a e do c nrneere udeIla lrde CENTRO GALLEGO: JContitucih
d ,,, ,,. le,.- anel, ue,, looeeeon del Centre Montniiesry nombramlento h d eIns Comlslonesi
C. a elil ce de" r". F '. edi Ii del cnc e. Cnel, Ih I A n bleed de Apdec do Ec n.: A
or ..Cdol e'.en.odllCIAYeeAMello nonoPahcobeeeD'.Ic eoc .E ol cyeeeen hB
bii3sl -c-.e.(. de[ ?cfl tcent. Iu dc BENEFICENCIA GALLEGA : Jeun Acuardoe s t el cmartes veineuleta le Sdt
o, C.... 1 cinetoe lme ae tC general e l die C vr elntionchoa le coi B nedtiadeN annochs. I
n ee icho .de I ocho c .he n lee lnesl dol] VIVERO Y SU COMARCA: Reu-Ig
/?l!1 h-ll,,c.. 'eccl 0 1 Guiir." Centro L Gaulego.o rle dDo I n Se Iccn d ePr.pea cndA
d.t n iae t"C r or.prn rlr- e I 1-nl .1 l CENTRO CASTELLANO: Buile In-d.l dIe nreetleletle, F In du CiN A rel .
d Iellea. dd oGcIlold. lnll el domllango vEGA lE cuarleln us 1vtlIe el d ie velntlo cho a laI nueeve e
. mic ..... e tez s cmo ..n... n Elel. l en he d no. el enC l. Galleg .d C.
] I~i i d ,,t J..i .,JJ 1ieM I I Innplrc c I ie.lO- COOPERACION SOCIAL: Banque. ' sr c retar'o. e c F. Castro. Jo.
..+." [ rane ue uro .o .l ul.rd qi ce e ad oe de con 'ratlre ade del o FrtnlduaC eCLUl BJIJTOS DE LA FARE"QUI, q el
Meyl ecan~llae bea dd Icolecie al '.are.~a M l ital a edau jan ut. Julne hores Deode e. elnlalegei y DE LABIO: denle DI'.eete eu nta

Muy enio n It$ Adod ci I g ert n. del'" )loa rre esin a*************a*** ** ************ d*m
d c Ol Dendl edn '.r ndso u d eu l lld e-d Fleonrl.an e 1 de m e're en cln oc-le entis is en el en tr'o Asturle' n d
a.Lei l licl ,,ol d on eo, ulln 1 d e dn l le o xembeIl sitUnI d de n e* d Empdlcenos do La Tro ieale Cl. elecretario, ee or eh Ser fin Be. R
cliic l mee cnlodunn Irolceor exloU sionon Fo tc FeaAcl Curroe Enrl. Patio No. 35. ser. sicpdode d dm% Joven d co d In B Un u. s ocdad qt t gan pxclate repmog lado too lI n l tlj V d ~
l aJ al vet daid gleri io clla ec le c e e ogla tod o In CURROS ENRIQUEZ: Festival de CIRCULO AVILESINO: Just D- n
e ado. eutl cone. o ne ph routcel deeIolu ci one popular: ee "Lame M rc a n", enls Jrdinede dc L rectiva el e dIe vntliete a laee nuee re
Egl e l ec-l So0 tiiuFr LA IllSne o devo cii n, In o tirl, el apatrofe, Is Tropical el IIh de marz e. del noche en sCentr.e Asturlano. Il
uy Lemlsclncun trc e lY e eI raoo M'.ltare'rau y I de hed cu oolumbrcs. RE hIJAS DE GALICIA: MaliInde In-. dai el escretnrioee sfteIr Manteoan /A
alliee e ecendoe a |on, Irem a un elil pure y cricada o ll en don.- l entil s cl baeiir lo mudelo el dine CENTRO CASTELLAND: Juntai0
oe d- y s n Il ideal he luyen radlanoele. enc-4. de man. Directly ordlner.i elmartaenvelntl-vi
Io yb len n or h lne cl y ,e-. ] e llo en itels grandlonla, elcllbih HId AS DE GALICIA: Asamhlee do/ lted lee oeha media de I neherm
t A I merle. peter' lebiledo hd en "braeque c pueblo Jamlaeo od-Deleg4dos et die veineisolldIa, a lee 81- edll c ea social he Ehide e5:4. d,
cUn u ho y r ar leb Lordu l. d 'a oee.ededonec he so u librso d e y dide nnoche Cite el Ja lnde Despach, senor C.one- A
h r eledo .eeo l i e itod copoR e- iorI evan costanteqle nte. Sue eon- dENTRO GALLEGO: Reulno dn helantido Gutidrr''. T
hole qlo oco..meba oe. smno.he .d-e onesson etanto e cce egustaceaseIae Ic eccon dhe dCulturec el c carte lvein- BENEFICENCIA ASTURIANA:- -
Atqo I lolg oF q u..a n do Lua ez f Fpopuarslc.llte odas qun les tseteaa I l o oyo y eedia en e l pa.- lomenaJeal Comtll de Denso.el dia-
grccan ciete 6. edo. eet-. c iclet, cud cee Cea cc nepilee ale 00. luose I c oeL doial, elt Aa]"Critel i ell'. eon oih de ]eeceeen los I dI dun
- d'|o d oldntromrites In lq u sr M cl y n t a men Weimea lno 1ora mroe t aCie iycroarzo c rie hl urz epss~ ~iecnI rusa
Fee|ot crdedoo h Iact id ee ,pa dl e'. ortpcs e t ainte afo C me e dpare- SOnuel Ael dePn l Sneno.L e Pole. I I
borc de Le edon eh lodae doctor no len h e I Vrepeln Ful, a seprelsn L ATURALES DE dONCEODt i C AGASAJO:eAlN C htreCReeor desd e-
elicne p seec "atue h man lle ed un e a m1entlrdlee tanmled ei oe LAS MEGUERAS: Jue DlaD ecoe Luoene che Ia Arisic G lega e

urnd y ierohr a Cf t ptde s ..... Enrue e gods iens de e d . n Pal e N [l
c pl driica c m e y ae yrco ente m e uil nte .DuCeTlel c eAL0 O:l J Reeienedl asolle as nho enmediachondeonhe
eI telh rae C urter r ib.l. h pu eal neInIoles-.h ld e o e cua .n le Ale...- e de.. CLUB MAVIA DE SUAENA TeCeed n aci derico-oblre lU -mad. r qura reegi G lulcta d v dlcnla ae cclon e l'l+ yymdad en-}ecoerencmet ~ rttd
lpe--- d e olre uae nctvle o Collre old menumh cant I a e c rld. Cnic .1 se eel pa lo e io J e SBu e~ d d os pe c. dmleron Ia colomo r ta d nlorseea ,
pastor herIros eClBi A o Merit l cdne'rosmletoen Pquednoa ene. deho- dIEDAD DEEMPLEADOS E DR l a N eOc:oel ti l buetea en Ireedeha cee's

LAd e g eI atina iuitilt Iian Ca Fies tas de nC r tav lal aI u-
oi'. 4. IsUn~ermloe lade: el doclor To: ehee A Ic Virincace deel E IeIoe AtEO~A:Mloellol le ~ elcCeeln s

cartel loc m eadohemaeehe cond Iel ela le e F Ic p.Ime lA e e role do e vn a tolode de e ne o h e I l ars eIa.oebe.
ener dho I p.olee.cded tucide'n.oe de s h eCrEn ique r d lien. dtiecos o FlnRonNoM.I.C ENTRE CASTELLAND: Fiee
Ie Eecl, hi e rMedine Ve '.I'.lrla geiale dee.ENTE. o GALLEDO: eer do h*e clell di ndeinelo ooae l r eesnue-
pl pembe r m ue qreerlde p'otestor Lealebaoa culela recegaee cco onIae Icomiclhe ElecueellJnesvin- nedeIeche ee interimedelCen-C
doctor u denrco C'o esdy ht bMouiono, oquo peeegib d c e eagh r t unaid, dtiem- i(d3e c;lee oeepmedia1 de he noe- 1rocoma e'. een. leo y epg'.e ud ve

nuede decee iuo ent DoyoleC dore- pee eo l uche ceelIIsI padra.d ea be e el plae ocil h elspensonc80 celaoeen d
crade, ea cde do he ep ouniho bren s l o p N d Y necolnlc e cnd all& cla a -u n plFRAdCO:rds edst.. ..S d ... uell ,osz o a. heBAnEa- Md e e n dI n C e nll que e
celucel yFadecIl~c cee hlpeeoide lnal dcee aellibesl dos h o heteapeEl pe- Junta Dicech. l ne rtsI co elee elletieedo e nevo e e cleh'.rie'. mleeh. ilt
t.al upe r aF tee o edehc11 eaIcieno-o ehl eopel- n NoCoe fa, ceensnalt
els,. eel dedhecehen.Me dl nlnlrcs et
Pepula'. pee e gracilje, pon seolatnueble, cu~euos stll recogia conl

euedl . heIuor d.e. paroa .... o- granp .c... hecldansie fiunellp1 f J r rl
FlcDI ARu g ene.e FA bdecelc'.lo mt riedla c Ter alg"Nou -m
depcntebadcone l p muchos dtia ops haInded ee le que nosluehls ef ddleebe U

er.lo ldz .c.. Ion ho enr rel do...e d ecl en te .i. | eno l.aex ..opClon N A A &lW et
oapelcd. hemt e nost d hqhe l ue enIts Sn aee ic edhe utcaeleon le ese' Uslbpr ol seRllos itAnd eyrn.drl p-er dicdei n f G aend'a*la 'donsi .: d -lll l
c Corore don.ptsd' nc eeu e ec-rll I.espaodle el.de ns ne. o p- de uyne cd e
telnl e LA cn e e ceeenDE ihA rdel niddleeThie'.'. Gellegce. Noefulo cil
doooe r bl conrmuono mAvare hli e dhe dl o p e1 du n fuces etlecatcare
sehado n seed foc avinnleell enu- orlacenleideoltleegernl E l . Aeble
l dbo polietic lnea ltra.ss cmpl pe t as erpoprlon see 0ermi0 c all0e-5oi.s I.d turistal

teor elbe d etall is ndosqu le e enzo1- pMeradecte r que lee ssoele] r el f,,l j -c
sun boamdoctRoraBlnesayiFederi.rp u
co .o d..ato y eMdanssid o i ntEo.-a, le e.d e Iee.. o g rc d ete u Cpeollie J f l / /
i4r A1 dle c .[ n a1 or1 iA m.r irlrle i rll nlir e . t ar oS t ,c r CIrP yA
r ; .l l' beee C;n' loG l e e o epal ca-d t a-a ri Y aa* * ** **I .A a
resioe ntDlcg el. aio ai- I deelp Del e 11gepeed ree~' eo
Ae ice dle Ineeesous eDms. tucr de GclilaIy cetimu alar 1 a ion -"
___________ie enlc eedede rdctors ds l
.tgelle"co he Ce leban en cc preotei- -
Tonaron posestn6Mn Iaon dun. Co @1clc quc nec elo eurae- Particip de Ia alegria de.,a
a Ie n le te elea.to d e l C e n er G alle g o s de
jecutvos sIc Chantada, debe el ectuerzd de CueroeneluecI Fiestas del Ca-naval Haba-
nqs ruseu Ua. C nto Gl l oid ,par hc ho deIA eu - .+ l v ..s. u -

Cierbllledo y au Comae lra tee doGed cr hecobcemblear el . ..Ac. ..
'.uboIrmole one nmin lIs omlrlsoupatretl- l ,gero Ugelzaned ao ez serVECtQ jae
ne lee dle.ecendel deelee ellego ', neabeh1d. eoevineliCedcrPteplro e oe Ranchuelera que a r ee
Incnue. nef deuti Csraeta Fo ari c d .e...ee uer. b due eo E nie!,F be.. doe .... . ."
he teneieccle dct~hs celehd Iee' enoue.Icieda are~hclo'dee llel.a em sdl-r i
darbale do yi a t d eCbcllsdo gleed qu a le ohn ouamb ae p..ra-
E eue Cotmaneea. El dCent rouCogdleglcanr ohedooar urcerol u rel- spo te res
mai dedto par uh obded la dtermia n cldoL aculr q
onumeomeoade censda d- te norbcdentsoonoheta e esvaciones para
nueomnasilao cnsu s *o;nodels aafna sRalA coe aaespectdculos
,cllae, tot une pruhba elcuente edlco n pere tuehdc I Reel Aoc-
del enttsluelmete y .lelear de lee In. detmie Galleog, recglendolSed % Idehopl sas, h(JteleS etr
tagrentael e Ia .clecvoldcd. enpueltae per Ia prec e ialege. eon ....... ........ c.
Ce deole tosoc himiesel eilemee. iece lmea eeoi ael -d~ee
peseel6ndo ds cuecgee en Ieeforma Illetee peolddicp. Tuce unase coen
ane Ndlehl od egran cccopleelded.
elgelenle: DIARIO.DE LA MARINA, Iuestro
Prelsdenle., oftie dJosd .Gentiles dide earo leelr udedoy.
Ghimen; Vioepnesidecle. deno Jos6c io nleid cp lar, eo geldogy
Gtcetlee Dominlguiez. Socreecue, med- fAndule tde Lice, tqugrdn eg cI
Aee doee GenivelecL hpa@LeVicnecnee. II, orIs.d'. .dnec.l. deleeIsIine'..
Cedeo, dation Felech Genziezte.Rey~d.toastirncecluelceacnlbl6 celce
Tecreroeeree or ManuelVael Celo.eue red&.area., c .u'rro. Earlquee. ,
Vioeloeero,: le'r.Manuelu Crdeepe q ienlelelden I glreadoelUbrih-llle-
Miller. ,See-lreo Ceontede, cei or teee.6r o sa. n llterarth d e ti qua nol
Manuel Feerntnde ODis'. Viceontl- hl h eelod@etudioAuylquamon e
dor ieteor Eemlile Ldpe Fernhndez. ci come 10ap F -
dVoelet per e d ehIe: sechesiMon o- '.M un- et leleeoudedoce, reetadeor
deeaieeLpe.o dJoe ed ahrlg st, ee lr idNC1o`.re e ee i f sha-,, en en preloe Is
Fees-pa., deed Me de t.... .... A.... c o .I. .nc .
gVa, mnust CceerroLecdodcBike..
... Id. A, comle .a nupuebl e I enr 1l6 w.r,
l.d.nmeorilee puleecldc Sc- lle Ifeld
V on e l. e or u n a fi ce foo r e c.i A :,r- ,e n"ec oc e lle eo e r ,e l e r. 0 -
8Io M iPo gu noe f e Onelei .dinmilecwarn.quei'e tJueia necle
Rlarogon I, "a. ~. .-Ir .,1..-. due J, a.notabillewiter.I dllh'

Aeddre Pell. Manuel Gu..c lee: i'.. We'O0I11. e a ii .ee rl lle l -
r Cost.. y Urb&.o 'Ire[4 l..-.n a1 1 o" splm~ra tC r
,no.e 0 .1i.Joed'c.c -cai?lc d hde lep ebie deJe' Cae ,
deeeFpeheueI.aIe-r- e..,l. r c rda.e Moea r.es. r
cue e cnieim dscmlecelmec de "FPrenee L,.
a.. rAIae ei uerda 6.e Joe
cieel eente decacldr, 5 eIOnwl., 1I
elleeAcI.] lilla In l mi.
i. nfrohlicC-rlsbr ,mr dm C -Conlenal l Contrc--i.
P II- d- I.Il cuenll in a u dlreenmloe Co. pcI-,.
MADIIP eICL_.i-Ceo,.. he- ,...-llldedecmn e rnnnentclee que i,
i c So ul ieeldeedo r a'Ledl e l dnCI ., A ceeclpelee cue .1 e-III eelas (eal
rablu pieleeOnes de 'ieec.[Id outa l e a en@IL . dld.3Ile c ii,
llbla poller do h I l.lUw 6t.la...[C.. ,Jtp'lJ:e i~ lr.l~ l.
I16111, 1.Pl Il Julnart lU i I .a .aa~o oI
,i.llc Ce P'. Ic dlie 0 cCOCI. .ojll enla eceplnrl eell sd lur lee
ielcI ml~ Cienelc-.l: l o.,dee,. cp l {elceleeh le h 00-l donle LA RA N III
dellel lltO 1 .... -- I..c."lr ed e.ob'"' d LA RUTA DE LA CORT

lee-c I-elee l .'.-'.... --i.el.e. ccl 8 ..c~........ *f* ************************************
air n i .Nelm-c..l Nor.,I ... ..


---^s

w^


I


FELERA
ESIA
- Hab Ad-6Ol0
r*** ********


s de Ortigueira
el gran festival que a e celbrar
.todos.los sardines de La Tropical,
qu e efectuari' el di 6 de -
rximo are ecauderondos con
LoS 8,358 esocialed con que centa
ta Aoclaci6na todol dean coope-
r a. mayor x1to. de eeta fieta que
lmo todas .eriA ntriunh o n -
Sdado el noble fin que n pecrigue
'lo de Santa" Mat de Ortlgueira
enorgulleceran-rcuando vean ter-
inado sdu grndbee mausoleo.

ersonas qu e intereoa
el Consula o epanfol
Relaci6n de peronas ecuyo parade-
o Intoresae 5nocer el ConCulado Ge-
iral de Zepai a an La- Habans:
Eduardo Abendoho Ucha, del Fe-
rol del Caudillo, La Corufia. rran-
ico y Joed Cardonas Riba. Manuel
aro Font, de I Etrada, Poolnte-
odrae Antonio Fellju Gonalez. de
Santlao Lauredo. Lueo. Carmelu
erencieno Ferri.s, de Lirla, Ponte-
edr., Manuel Abed.
Cindldo Abelleiral Ben, de Be-
ar, Castro de Rey, Lugo. .
Alfred o Alvarez., conoeldo por Epl-
ai*o Casures. de Uxuayo, Santan-
or, Emillano Jeslie Antdo PFre do
urg"e. Carmen, Maria, Fellna;e Ro-
cite, J.l6, Avelino y Javler Ber-
elree Guerra.
Moria Bone Tuor, de Ibiza. Balea.
ev. Jose Marl Escandell, de Iblza,
aleeares. Jose Borrallo itlguelra. de
an Miguel de Vilela, La Corune.
oet Cahrera, de Jerez de Is Freeon-
era, CAdiz. Jode Cabrera Santana,
e Lanzarote, Canarlie. Jaime Cnr-
ons Clepee, de Santa Eulalla del
le, Iblza, Baleares. Jodi Manuel Ca-
lsls Insfia, de Finistecrree, La Coru-
a. Retuel Colino FernAndez. de Ote-
o de Bodes, Zamora. CeleFtino y Cl-
laco Celo MIer, de Pefiamellera
Ita, Llanes, Aiturlas, Gumerlindo
laz Fern.dez, de Monterrio, No-
le dc Suarna, Lugo. Manuely Rc-
l6n DIaz Rubeal, de Santa Eula.
c teguie VOle de Oro, Ferreira.
engelDeoemngo PredaE, de Jaeeloyae,

BENEFICENCIA GALLEGA! 1eu.
Ion del Comit de Dam" el mar-
tel veintlalte a las bcho y media de
1 noche. Clie lI secretary, ceeorlta
aildd Veee. .
CENTRO GALLEGO: Reunlin doe
a Secc16n de Sanidad el lunes veln-
Uites eInse echo de le noehe ee lne
llones del paleaclo social. Cite el se-
reltario, sefior Pedro Alcalde Vega.
CENTRO DE VENDEDORES Y
.EPRESENTANTES DEL COMER-
IO: Junta general ordinarla el diae
eintllleete en eu local social de Pre-
o 410. a Is sieee y media de Is no.
che. Cite el jefe de Deepacho, cftlr
Manuel Romero.


I*


DIARIO DE LA MARIN S.-DoiiiIgl,, 23 df- Feh;reron I 1951


FANMACIA I

JOHNSON L SeKccion Fotogrhfica
-____I _L__ Per D. V1lMr Paue -
SELM A-BIM A-amN.3
____ ,:" .... I
f___________ f+


I -"-! a A. DII, ,
r..1-?,_cp l-Farmacias dc

turno HOY
DOMINGO
DODE EIAIA A IPAEO DIC
N ASTI
Inullldar 3171 el L Murpll A.-Bi
if. n. 471 q L 1. t-1
C-u8 No 154 .7 n O o'n ,ly A.ir.,
5 Iglnacio ME eoq a Lu. ?1 .10. i I
Otlcloa 1Q I uq a Amirur aP..17-0'
Villollll uIl.aq h J I .1.I M UJ
PNle M o ompoaile M.I- A
riao 0.Ho 70 M4ii7

El Tk fflio-amIgprL L'.-337
DEEDr MNO DI MtAim A
{,ADP VANKLA
No 30. 1 31 .
bi Nok.. SITZr r',al I U.-JI
arespo a'co N1 67 .hi M II
c nrmell _Tenerife 11 60'
AmNlU No U uq Aio "63 u-ll

BAuCfN7 MOApodA M. I lS
0U Noi y BAFT..... M.5182
Carln J r~orl 3..40la U-.]lU
Zll p No. I 37 M.i]A
o 1o 1 00n ar01K U.Rq4M

I MU"717
M.l. . C.di. .04
anfalrit L Ba r a. . U-.511
Palull No. tl 3133 1ll


Noloool PDEVmA yE V-OH
Nptuno r 1 u3ento u 0.1 4
Cerifl I11 In, w UiM I'
S 08 amrau43703
N 4011141 U M. .t U-tI1


Balli Ao N. BI Uolr l.l12


1Ii 0e.III tr Sly 317"I00
V-Bi
14 all g a a Ia Mt o M.M33iota olg~ado lal]o 3.7701
C.ur4, 1 .41".00.
oM gor. yJf io 7.311i0
Eo. IT y o, gn a -in
0 %.aColo NI A O 9. 3-065
10i 1oi b l No 7nc '. U 113
OBIK /AyL UNOCNAL IIHIOT*
OALNXNDA REf
0. IIIAi. Pedro3 LTo, mi 30 -176
B r*^.1111 U18111114N'lr ~ U:71314l
V "Eell o If paf o
C.jd# No IMr A 15r 4A B41Cl I = a o L r.411 .7
uorlte IM. *G lre I.T038
Di N.~ 4) *n lor II 1 .1j81
Sd Oe re Omen ^..r-


D0 h"@ Wvlubrs o18 7 .. I.F
PIlor a1 "q orr r 1a .1199
CIE L. oAN 11A F11 montl la 2 3F.71
AelalIll er O~ 3041 -3401
Eala Ia M NT6 Aio- I .0412
sll.30d .Lrro N A 0I1r 0. .-110i

.na A -Anl y B a4l 31e -tl

N 1ir la p u ao t a l-o.
M10 Id | AoU No 14A O .
MIrc l S ir rl. A IT n lo X I.I


Bor 50-7333riB~~n
El I ml i 1ko lv
ftud JAI3 00 Dli Kmog ool003
Aorriithlaa.ILvbo.rdB
0II : I A.p Ai 1.:71,
c ~Li d ANin m Am.O
Clllul el. ir N o, Ire I Aim B .I
LUTANO LAWTON

Cjf.1 Amt fy Cuilo 100-I
riea y Junso Xl.l..22Er
AOrrauIclp y BI-nlaNniura ;(:39
JuiA4Bpts a Inimn&6n x-.1121
"' &9 n.' u 0- X '033
Ar. do leerni o1 14421
11411111' 4 & aII A N A 0
o lne oIb 111JIMe
Calls 1 I II R Ap A.m B.7-
Fj 1 A%. I, A[-im B 24Ml
i 1. 1 *i idTfii. Al m n B-372
C1IQ 1I. M l. Ip Alim Bi .-3.
CC= 11 I An11v K A Aim.
An e I %5 .L A l... 17.641
C~ -Abit B uTRA B-11a
Cals.401 10-A. it Quan. :7928i

Rel', r.O T *i
A- be rIV7* B.CnioB-A",
reJliM d o ..to BO-71310
AI gIM NI Lllnr,
Hi~e100:7133
Uholl. DO.MIIesame M'lu... 11-71H


El umo dr I 071F7llr. do 37p l447eli1n
tin r7r,1 lluf.Ir,-- 770P.,4ed 7IC. m,

704 00 7 7 1,0 -a7- 01.1.77--Or,77l7
,..a17 ...7 ,andlir77.7774 1.
171.770. 7~7,7l 47 11 --.n-,,i 7r
,a a l, ',rl .. '+ r % ,,, .,,. ..: .
Iiild -1-.i;Ii+i:. i l h ., pur.l.? -

I. r- I i fi m F",,r
1.o ir.rl, I
n, -Il re .. ...... ... ."e ...
M007014 do 70Eot1.4 lo


r 1 47 Ir', . ll,7 ,1... 0, 77,7.c l ,

117'1 J7i. 7' l.., 07 ,.07 II I+, ,+
rile1t. 0 -r.1-1r.rl., 7 o-..o
or --.. -... l....... .. I' i.
i.n,r. J ,l .. . *q n ~

II, h 0 ". .. l ....... h O + I "In0, 017'c 7P,.7777
ul ~ rlIn- hI


d .I 11 .Jn i.... 1 I
.'.7 in07 ,I ll 1n a ,......


.0 7 -.l 7 l r, l-, i- ,.7 ...7 ..... ,-I...

I00.1 l.onofh .Ir '. '1q .,,
r .. I nI774 nd. : 7777.7.00
0,111- 11.e 7for,7P. ral ,7 r 7.77 l
n 0r, [I. I lr
el Bl. ~. ..erJ In ,rl i ln -,no ,


4I0rn, Ihdo 11017 I f1 070I7I1c ..I
ft ,,, r I, [,. .l., C r r,,j .. .. (3 ... ....... ..u11n41 d en 7.07el 07tqu e 0I -a
1u7 ,oo h0a 00r 0 .rl0,l 77
0..1a 4101 7-r,.4,777,0e7.30,4.I." ...
un4 77707. auo0rl0,lm0 7. uir l7 u.-
r.n "ll n o e I'll ri,6, i:,i,
1. l y ae nI ,,re r ,' I


y. .... . e ,'a',noc I ..7a 0

all le t 70on aI.e". 741 h.- a,,I.


I 7 a f logao -0070o
la.lIro r, 1 77~.t,.nr l 40 o,IL, rr ,.
07ora oIo G.loldr A oo lo 7727
70 l 1" II ,o do pol.' -.
iluz rlu -enelrlrl en "e hil 11e1G
y parb com penlor ellm perah,3 i..
b r 07rl o. .0, 1 a 11--1 .
7a 20 4 7. l "' 7
V77n700 777077 0,fre, 77740 f ..f
muerhdas 7Mr.Io 70fir'la11 ,r,".1 0.'
7I3.11.flL7l Q I-r a i*.1rl5 7nr7 ,7I..o
Per a. 7 l fooro r r.1 rr4 lor,7 Ia-..
I 77bl7e'r,4r.7r 1 47 I .ro, 0 ,"
1IOoFrCtlI mlno del allLlI.1.11
del_1 11,1 npu'+ illa-e v ,n ep~r ,,,


dl0 1 an la 1hro do a rl I
470 oPionea drtoarnlltlr.d.'rl1'.;
1. epllr U r. r n ler, -1, -f" J.
6, amn e o n -jlil 1.e ,o +p.,
....dlb l Jdd atre I tcqno dM l I,.
I.- Illrl1,1.a .i r, -i II,;r luna illrle + ...
ICell.- 1 col or OT I .'. pi .-In -I
L-I m. drle L elm Il.. e, ,,,
Il ps I qe m~ r ,,e ,,. ....
maq-l0re Interntr-lq- .1 c oil
1. Alioll reJ i o fi Jere.. 1. i t ,,.-
a. lla1IIf ofel on d II r In rI.I
dlieeu telo. PmIII. d el Iflt:
n ,o.dlflc.r. in conariolle ii.V'DAAUDO O


a. I .W r,', ,,.' I f ,l h.1 .I- -
I 00 I 010. 7 .l do.' 111 70.l Ar 3 a.l 14,.7.h. I -a .1 1 1ig- I
1l6.. c~ d" rfl J"u rao. r604.r r r'rl.oi .: 0-.a n
7017777 77:11
.. .. ,, J;.' .:.;' "u. ":, m .'d F '' ''

00. I.7 7, i I i ,
V... at r I"


It77 I. I Is 770 '
.12 .1 o1 -A,, c 17'" 1.77 ,l7 1-971 4 1. 1 a47
0011ll.)4 ,17 77o I-II do Cnn., 77.
407i i h 7 7, 70.l 7 . i', ,,- -
3i 7 bIh I a r,,',l ,,l i ,

,tt'.0r,,.h,.t 0o.7..t7O",',0,a .,. 17 1 7 .i 7, 77,, i .. .177
.,". 7,-'77'., 00.. to.-.+., 17:: ,7,7'7'.
d 'oo .. 17 1-.7


;, ,r -l. ,, l i nr1-


77111. ',f llr 104 0700 71.'lr 74 h7-

Iooodt 707de 74I o I. I 04
,- ..I ..... do.. .. .

S0l 7770,o,0llile77 r I Oo l,.o,:.rlo,

7 mn~ I I 0,77 n
c074.lPit,dN, 0.70
11;,1. r 1 .101 eD -011..

,;,J.El Ip.,h.-, el+: . 1: NA [r
IP a I, l li lq .:.*.j N .I Tpar..

ci, L,, ,, I c ot, r~l. al p er. Imnor ronlqu
-1 nr,', re r,:: m I tAt arie, ar


d rc- l elJ i .A ,p 'nrenv
,t - 1e -J ,: i t +- C 1: .C .
i,- 'r,, i, ien z"d, all
L,ld. ae ..... & ... film ,r
L, Lwr .e 11 rr i, d rme .a
r. u .ro l s e e,, n.,,, III l',s
fJ lle rljrlnl~l l i u r:r e~l l,1d i I I. 1 cl j er oIL .

D-el a~. .rnt. ,-.m ,~.en,, Isr13.e
an 1,. ir el :r -di ,c.', + : 1,I. ld,
ad,-ldr'l'. nlar..1._1 aI.llu'
rwim ,. r m Is ifl.do In
Z 4S.e1 e le, e .f .~. b.|1,3. .1,'ia
d dI. I t, Ie M. .ll.--n y L. f a
t.- rll Itl i l bel, lu ,ten ril, I
dn NUM an. I, ,od~l.: tt c r ,d
i ,,% C 1I. o r, 1 joii .T n ae pr-.nc ....
r,.al -idd ad G tim al [ def g .: la
.1 AM. Id) I nfl e o

lrll ie tarlen t. P. .1 r 1


PROFESIONALES F PROFESIONALES CO MPR AS V E N T A S V E N T -
I ABOGADOS Y NOTARIOS 4 4 OCUSAS" 17 MUEBLE&~PRENDAS 14 CASAS ~ AAS
BUFETE PPREZ M 'DINf i n. I C uel| r UI DRio B-I U 3 COMPRO L L UB LLS i Id.l p I 11 rent' S .',.I .... . .. .
e- -" .- ; dora Dad ,;;. ; r. E. L u illar del U I0 l P3 .r .: ,,+,: .. - ..... .. .
I JD.I M ICO t)CLLIi 5 S ,, .'z777 c...


DIR ANTONIO P ll.I \- Db..;: I;-__ __ . . ,.I. ..1 ... ....... ... .


Nor I A NI.. A. 7140 COMPRO
,;, .'.^;" ..'...." i. I 'T .. .. .... I'" '' "'' M ,' "* i --tt ii u u i a n uO ;*O t ." "' ^' c' 1"; +' 1- .... .'1 ~ -..- 'J' '"1'"t" +h'; ..~: r^~.
11" 11 ' ,; 'H^ : .. U K 'i L It l B I +' l r a "ta' %'c" n't"" fil. pdr.; .:; ,, :.; L ." .... "' i'; *' '.*' ;, ",,*:. i;"~1 o._ L FET' RI GO lt. 1.' .. B .'I ,1 / COMPRO Jul \ .Il R,. ... ..

I VErIEFNAR105 '' o
'-b.rlos srtijas, pasaoda

DR ALFR HEDO PEREIRAas alr A H L\ ,'LT6 ,/1T6., 4" 7'jI* **;. 1 .. i ,1
le. .A -.A .54--1. ,I4 .....". -C- J ,-I M .. . .
o-,-E Ni', .. M IAM I 07770. 1 .177
H o,1 .1 .4 A-8733-La Inmaculada Sovede cana apartantentos M6501. RENTA 1601
DR. JESL'S ROSAL, I NFERor0. AIR 7."':07'0 7 7[E0IS, 7 E .. I,, 77rtus en Coral Gables Parte de con-.... 77 ", .... .. ..
modi doo dc d o i nervlci. 0,n R7sto se paga i


S. a '. r F... SUFRA c LOS P l . 7 L
'd r '", '~ ~ ]": 'J .... '" ; *".... '. . " .' . .' ., asT U E p [ao r A 4 ; 4. M l i C ^ i ';, .;'' "; ',- ";;I ';" ; '. I'; ;, I. -, nl.' ., "\ .,I, ': r
DR,. ALFS, [) PI IFXI K.A s C -. 0 ... P .; +r,-, A : S rl- ':il uC re 10 '"-NOS A.l..> M^ ^B.. '. I ... ..L~~ -1 S N O
7 7 7, .;" ^" '''^ ';' COM RO 7IE TA E .,.., ,- .0 ^''" ^'n 0^ 7'"c"'""- ,"'* ,.,7,.. -. '.i' 7 A 1A 30
.f. ,"''. '' """ B.'.e '.+. ;*;; P. :. duAo P.g./+ 9* ,"" r i^ rn *"" ^ L N A U N l~ i,,'?in m.'n",!--- -- ..',o'.,o,.,t+ z+:+ 1..."
...._...._._._______ _______.......A.o .,. MIAMIa-25 ...... .,,,,,.. 0 .,'
.........--.-o' *,"'" ,-u.n p- .ni,,,,,,- ..... .a.... *...... a, .a ...7 o '7 '"-L- -
-77.,. ",'1P -- ?I ',- -- C 0, ,-l ,-o .OMP...rPIA OS t ;,' "o eO,,i- ..... i I '7, Ji : i IFicio S N.TO S i-' C.. AS .... ....l...r. a,., /.' o a l do r 7J',' 4o ,' "' 4 ," --t --e ron M eII 1
'" .;::.'.1... ...' "".; ,,',;1 ,,"" ;' ,' :. ... ..1065-8- ..mar7 . ..o 24 "_____ ** *_,' ",'*, ;: ...* .. |,~f R U f fU M
71.... . S Rs...:st E .-E.ea.. .. .. .... .. .- .. . lpol

.-.7~ 7" I I. ,ar.i, nIT D O "'lO- pro objetos de sal'e yn auebles _arezV__eoOev 0
DR. MESA SAMO 9. .' o',.:: 7po de erlt.lo, 11001. "La Prediloeta ,^,.-.,, Mart Fne. e v d1,,et., C R-dly-500
.......... .. o., as r i 1'.IB DI U-5 0. c -5 -n-O z. ',. ... ', 'M a.o.. 0-H-t034-40-5
". h a C '' T COMPR AMOS PIANOS ,,I NoI 7 .'. .... . ...'S.. .7 C S- VACA $50
doosP RAro I. .;,. .; ,. u l co aIsp ,es LID 3 UanNT.S

__ _____1 7C________ _"________ ''07 -1- -eon invortir'Ca.,4 '13
Af co;,sdens tl0eas, 0,.' ' "..... .. ..
DR -UISE-M DE teK-t- LjUdroj U .. J.: fi."^ ^ :'- -:." a. C An.M B a s
-M... .. 7 .. .. 0 .... .-. Z, I Rit,, 0 R l 00 3.
Ma.e SAM. .4- I7 77i m l7777 1 1 i
pp'77.-e- EPARA fi o ON"L PeSiec

r N0-RALL OA- SE MOLESTE 4 UndnR 2 T-2.- .FI`...... ... ......
,.. ,, l !,l'. e-dI s m.3 tor' -*-.- r '' 6800
-a.I- Ai.71 Liamerz )IF ,l. D Dbl;r'l1 ,Ii} IIII lll"I 0ll -"I i.-p-.'l e SI 0 e0 se7 elrapl l..- .. ... 1 "- -7,~~ ... . .... ,I .,,; . _', ^ , '". ','*, + ,.. _;.."r,.;.', __.__lDii.:\':, i.am a--- A A -- ' ^. .. '* n \ O i P A T 4 ,o
t r.", n L I.. C ... .. .... D.I. r. J EA ...n P.IAO.. . .. . '........ ..... ......... ade 2 4-


Drri~imM7n A Ap,:,,, GER i. .. . a* -'.SA VA CIA R $ ,500Z
7.6 .A......... 7i1','1n4 ..3hM i. -]-4002--nao r 24............I ... ......


,.<..... .,. .. ... ... A.p.I .C,O .N..


': ;,:; t/;, ': ;'.J',',' l,;':+,.' ,"% ',',:"^ ;,,, 30 COM PR O,',,veOS a ^Ie l 'n.'..2" ..^ . ** .. .,,* .'.....1"+; :..' :., ,'" .. .. ,, ',.* ".' 'i M .^ l.i....." .... ..';,''
7 a'..o. 4 AUTO. V ..l..ES+,, : Ch..r...or ..l. .u n 7i 77 -,RA-n MoA-E4i4Lo 5
Ii1ii 5 0. : ,de,

-0' I'.0s07 rO}MP~el51707 7TrI'II 7077 lesjio ReparamerA I +~_r, : iloohrod e FodadI t P pidal Co mloglo d
DK 7 7 L r TO7. -. O ,.,..,.p... -. -. I + A I .- 0,. o, 777770 '7 51 apt-orta general 07.-.... --,,.I ,'..70.'... 07+p .+ .. .
.0+ ..+m 7. 1 40177 s C,,. +ioterorln Trabeaos a .,,.,- 1, . 7777 77 Vo dodo. Rta. $0507007 110,000
0 '".*'I7'," s7775Or. .... 7570ll 7.7S~t. Rocardo Baree, Esenobr 26070a- ... e., 770. 77, 7 5 777777-.777d70o77L,4...
-- UBLS- RNO S s~ esqualn a Neptsno 0Petfonno 710 10 7 7a, -, ,, 7 7e1 i ~ O7- 7l b7...... r0sa77om;3: 7777 h70.
17 ____L____PRNDA5____ _________i ____r_______ M.2'" .... '" .... 7 .' '" 7',s 0.....*
. ... c -a.. 10-H -174"0-9-",_25 " ..... +. ... ........
77NTOS7SUAREZ 141-.--77777a11
DR... ALEJANDRO M 0 .. .......A -.or .I- No ....-I ,, ,
AiA. ar l l'. 7'u 77.7- 77747.. -.-.do R $0a0
'' -' I . '477 J 0qZ 77777717. 777 77 r 0,l7+ 0 a7 ~e 71 77. 7r1, 7,de7.
T AI,',O+%LRiNO ALJO '. 'LE '" H. 7i 07 777777 "I1777 7 .. .. -. .* -7 . -77 p~ 1 110'l 177777.'[ J"
+. ,o. ,, 3., A /9311' COMPAQ Y.. .. c.'a+, ..+o o.p... ~.+ ....:.. .: .>.~.. j .,..7 .. .,'.. .. I lsooo Re ,,. ,..
"oe!;" r ..I I: or. ...L .' .",.. .. .... "
A .... d.... a .. .. ..
r ii..0.1X15 D:', 7.I S50..000J i ATENCION, $52,00


bIJNCLR- .:A -92o7so~ IIIU u UBES i.777777101,70 -- I'73FAPrTA SdTAco $10 $135,000n~ruclo
I... .Ir. 3Ar--V- I A en e u c se e r n It lrcu a gon r b ajo 'om r.I,1-,M E BLE S..PIANOS...EH,,JOa CALZADA R COLUMBIA Ao-1'14 .A-1
.. . "m 7-----------------------0" '':i=AI::.'..: :', ',. "'.+ PLVTAS E--TA-. $2, $]3070000
nna nn,,o0I I..7 271.0.al,77 172777107017,771 1771I11 777 771 77S 01; i 0.070115,00

!U fo Oocl a netoscin 7044.ADOS0L or 477 l
U'k: L.:.,: .-," .,,.,l .[ ..,AM,,, ....R.,, a F II11 E n EI s on sta C- raro. A ll ~ lT + ~ ld .t -m + ~ + o]l l+at EIII 77.77.a..7In" 7 0 0 7 ap oa
8---065URGENT24GERRD MARI
A~~. 7 14714.14UTOMOVILES ACCES. l__a 77777 Metropolitans0537
A 1195.eC-MPRAM,-S.....77,07 o717,,. "'717 .0'.. "7",7.077'7,0' ,o,,,+ .... 77777770 .77 70....
Io 1777771as fnds I' ,~71 MimiirF770erde 777isd


.....R,..M.N.LITICA $5.500,CALLES.T,0..$05.00ii-..;-
a & UI-Ii.eII 'ei-.a., ijllld, Cl[rlllt.1 ... . ii i do ]a lI tepledeidalneuoble


...."U...........R........EP.... M 26557Is 0MPR0o......... ............
aI'- Coad __V11t,_ir.a o *al e.a'. Ri ll, $850.00( 1 7 T n 771707,000
vi-r1 _, a vndo 1y 4 20Dsco


A AbIeai: IIuMI'KU VEDADO SoP-ooozAPlTard
7777' -i7.l77 70 77-,t771 ,,111117.7i7IN7111711.7J 7 017 1i7rl ,7 0;'I
DR77.LEJANDRO7777 7777 00.-a1 -S135;000VIa 777 7ARR GLE OU CrL CH Krtia A, I' I.,.-.I ..
i, ..............................- an ," .:.'. ""...':"".' I I I
=. n.'a" le Iol nt y Iaoq e dld. Tell
A. 107 COMPRO PI ANOS, 1. 1-2"11-1.-~L, 0070 07 .0.170000 7777o7700757777
toIu *, ba t I 7 07e 0 10707 .e ......... .. 70 . 177 ,,. 7037 17 07 o071 ....-.7, 7. 71 ..777...... ........... ...
A ...... i. W-04R-F C-Idos,4- 4o. n_ 1" .
Ar07nitil AT0CI010NFANA11707.,30 $13,00
.IoroEN pOLORtnd, -plato lro, 1o. o.07n.Al. o011
101 l udoolbras, pSiSrnueivns, .. ..........N~ V T VD.DO 0,000 CALET.
"011, llrig o roo m./ n/. onso rN A "'137 1 a]..-I 2 p 7an 7 7,d77d 7 7e 'd 7
777 7 14,7 mue po-.olirnd'etol-V1E T 5 07.017..7.-a
......d.. ... L ...P ..., L '.I 5692'r l. r. ;'1:...... UE LES PIN.SE HJS CLCAOZ ,.n;.. D....... LUM...... A


701,7 Looe.ia,.Iddd- n- -r- d. A
7 i 7 7 M o iI ,,,r.. i,.7,7 0- 7 Io had CApl cmlr. p 'ee nd325, I -8,D0 1 PL N t $ 000
,l'me. 'Ear e ar .-,.,, l -, .d.amrrivPS S -lOS c, .71707 0 7 M-.

er.d al'.r.7 ih -jr I e s ,. ,n 1.e ."I-
3.711 'I7 ,77 7.7 CON IPRalo ras,, LArTON, Isii 13.eSIRAFA el2l s-, "CaNT2 .R $
V N T A S~ ~ 1, PIAA-a., 11 14.31PO )I'll .. I .','V' ...


.. . ri'I ''P."....,q\ 4 10 3 RADOP 1\-T.2. $43N")d7, 0 7
1.....MR rT......... .-..,-.
or101.1 I -telallo o 7 R770I04 0177
tJo t41711 1.to 3 -17"11 o70'7 J ACII-7 77077 OR0171-CH7I
1.n e f-.. Qo1fie, 1 r-al . Il. l'e.... EDA O 51 ,.i(1

S Ian Carrll, .....hf, 0 u 7"olo ar ,ao ____ l_______ aleo_____l___
doLI.lav 7777 a id&,7o (~aVIS) ____________________ ORA0R60 A4EAD
=' . ....LaN,,dII0.il.2. 1.... H S RAF AEL 2.A -
~ ~ ~ 1 5 .. + ,.......... ... co MPRO M. O /AeflN ..1.. n. ... ..... .... ............ ..


rj01, 017777717lr ,- i,71r .1 0i i n l ol Iii. . ) d,, anRP l rxm le. i .777 077.. .. ....
tiUIIIIII, IU a rumu'uu'd - AB ON23, 2ILTA3R-S oo$65000AtC--5'17 ...la' 07 Idn j . . ... 7... ..7'-,..:11.d'. ...I ,... i ''FnD ,, d
us C ..ea 7s el Ol 1.eml','.04,-7,;,i.,r1l.34e ,ub im l 7a .
M-2737: COhMPROrA-1. rApl Otto tr,,
lemlle ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 4 1r. .1.,, -...I.. ... I ."f "Calk-le t J.. 2 + .so p, ~ C | ii '( E M T )palet v,,? d,, i raA,d .... d e i-odo 5 J
al -Il.. ........ .. .... .. . xe.6 ,,C m r ilmrs n. .. ... VA IOS

1r p [ ., ,. o , ., It. ,, -i, I m pL'7 : O M RO 1 A f lt;Ul q .*r .6. 1 d " i" a "1A:V [ DF C t. ", I D E C L 7 5 0


I-bina ,39


r'.aslfirailf


%IPigina 10


VENTAS VENTAS
49 CASAS 4 CASAS
CIA" ISA '" Al AAIAA IA14"141-A ACABADA DE FABRICAR
~ ~ G ---F., = -
A .. -, AA A-- '-l A.* ... A A-. i C l I A Cole' i A A-o


4 11' .,, L. , I.. ',, .. ,, .A ...A 1 ,MS. '" c"' ___ .7..- ADIA...,A1.A ES UA' 1 .
Pan u ic :ca's crc "; :'" ''::; +' ;:' ' ',['+"^!!i'
I -n m ,--r- ....dn cs Brll i'i' ] ,' ,' '> ;".'" ;mrr
A -11 I 1 A A AA .1F
'___:__'__'_a_'____'"_ ARIAS Y RADELAT

At 15 I -t'P' FAtS 11T% A L IDO
I OID .-HAI'AA
---% l -'112 P 1 -002. ....... R ..A.S Y...
.^.,^*;?^ I Corrc edore $18.000os
',. :. .:.,, ,;* .';" ;. ';:, i. : .;; (CON.. $1,:,..-0) :Vl".:: C,\SA: :. .: : :i' ':n,'.'T1r: ",. '; 5.r ::+.''* '' :
i. _.._. .. ',,;;' --' [" S NDIFICIO, LSQUU INA
A, li t m T e .-. Al'. .... ".',A.' r'.'. .':;'.' A A-" ', '


Par ust *. 'a s t' r n s .. ..l. .. ......-.. C ASAS PARA REN
edIIIhcIA pArA 'AntS AS LA Ha- Al. CIAIICA. A S~NrCI raA
bana y AlA CIepArIAA. OIrACA44AA AAAI,.A IA. ....i, mnol~.
Al m JoACC2 1r1pidAdC. Brin- 10 1 ,- *.lA I 5AAAl t LAB AIl
--A :I .aAK VASASISA IIAAI Al NTOS SUIIIVEARE
YJULIO JEDA :. .'o "",4" &',,-,in--7,4-

San1 IAIIA]CCIA 3063, 5.,..1, A, A1,,,,,,. :.! .. .j . ...
St 'AeZ 195{, 91-4002 A.IA .4-AA
.... ,A) ...., Cerca Reina, $18,000
,,,,.e.d:. r ...,C $1.; -50),
ediicls prnmnt enLn u-Ill VtllL tA. AIA, tAcnAAIA AIS .114
bana y s AAiAr. Air 144l4rnosA RS E C M inOA7e
Ins ......: opedada; ,Brill..n .:;.....,.
O "V. .'AP" .A' A t:::...IA.. A. ,.AAAe: '.'" A. A
11114 AAA ACAI1.. T, MO.
SANTOS SUAEZGAA
,,, ,,A ,,A.A,, ,,,, ...A.,.AAy,,., ;, ,, ,AAA,., A,, .2
JULIO"''.': VEDAD0, E. 305
t, (13$)gA RI NI1T 5l A.O ( AAt AA VaA52. EnIt l Ay 15>
SU t Inel daltecnlv l. ',Iee;'LI ",.lrnpdrl hlt ln
z ll l;z'' l .... .... CeipI1 rca... .. .. in pral,I$ ...8I, dor,LA ', ,1 1 111A I l l,. a 1 11 1 1 A 4 .' A ri i a, l pn t r 1y.A 1 5 A -
hl .11l ,r 3 m~quinati, cuartir 7 r.

I A A' sP All A A 5u9011 EN A 39
SANTOS SUAREZ, GANG
14 .. -9oAIACIA 4 A-AA4 CsaAAIrtal $ ,47 .0 MOd TrT, c ol,
'!JO Ill NTISTA. 1... onnty wist-nt A..9o nd,mnn. rA AlA. AIAACCI,, $450.00,...ld r,,.,1AlAVEN$39,00LASENCIA $18,00
I.. 'i Illr A' Vil; de I~' i A l l13422
l I ll 1 4.. .I)7 A .A L .r rtnl ICIA1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -onIi,111 lt ll~- ~ AA.AI P11iciAA 17A .Aon
S i ....)i A 1 4 1 4 Al .A A
,,.. ..,.. Vt ,. : ... .. . ,


.,: ,, ,. A .... I ,i I A. A ,N5 2 0 B , B I,2
A 1 I17 A.i "O I'L.iTA Ir H AR A$A39
A E A An. AAI VENDO1A
AA .AAA. 7A nA,. A
,111, alneW t d,, pj le~, In llln- et-I dusl e sa,ll d a p arntll e al 1b-
I~mil G111atl hal. O meri. 11 l "creno tar n.o, ,$ ,.5.00 htahn ncolole
hu.rel. 97 ~le 34Ar.-, i '" Terc rn,,-45.00...,I 22mod Prna o.
E+ZD 7jil nDE:PANTGICIIA nliAP aRT lAMENTO si VEDADO,
sul U~lt, oplntl ]ZI 0 P,( Z l "d I ca su.nJ R pach Trt e a 9t
I{Ul t+ r Dts H-7 4*l-? ,,. ercea, $50.0 mo erna, n-2


VENDO PLASNI, O1,0

Casa calle Amistad N" i ., -..r m .11,
11'e Anima1v V1rtid

13 2L cde fmidht Dot; p antar; y -r-.=
cuartn h;,l~rje;jcinn mor oste- RESIDENCIA MENDOZA
rial, azr+I, h(. ;,,1, y ). t,11)1.1. Infor- d ir-lC, thl I.r .... ,,. .Irl priip ie a-t v llq a. n h 4 hprue {ll.11
r.. J:-iL. 1, jl# I ,tf r % {( ,' lll J, pA. r ,,, ld frIlei. i
Ci 'c I .- .., et"d; hn u 1-. r iii
104. 11-849-48-27 d pehprle iInlrn I.,
.K%. o N.. .. ... .... m ....

C... .o. A, VEDADO, ESQUINA
:bi a M s~ pt't IIrTa ... r N 9 352. Esquinoa a25)
"I.. -it ": .. ,..... .. ....... ...


H.. ...... ......
T,. AN:,,,.. .-. O ..N T ,:
it ,. .- m., ... ""
. ... .. e ..... ~ i t. i. . .. ... i. .
~~~~~. .l,,o.....t,..


VENTAS
48 CASASREAL NA 33

MARIANA'LNDO CASITA. $I
PARRAGA VIOR1I LICIN %ENE

00I A. 5 "AACNA.

.... .., A.AA 1 7'..

AIC,. I l LIA
NIA IRI55,DENCIA

A.A A"., l.AAI.A. ?A AA IA2,'.
I.AAAA. ,bAA'..."'.','A'r. I.y
A. .Ir I i eies I It

na 1 -. d ,r n, d dl,

3 .1" En. reA. A IVRALA ABAA AAIA BA
SE VENDE: $16,5oi
.-redta N..o:.11: sdn. Wot
CU NbaTRY CLUBrt, 4sa}


Ia. IAA. IA A r ',- I
0 W d. OI, r W4AA1rA.
11111-411.
III VENUECARA,- C IAR
_j, eAllI I v a.Ilan. Tr~l.
1 .1.n 1 .2 7 IBMd.. Tel1,
VICtSIDS CARA NURVA CONl
htls,n~dr n u~rlol,
PIl. i t pe~r t. "'r' l..
Tel0t..n U-174.1 ""'43.
EN A ORONEL/
Vend, 3c ..... nld.


TV.. i ,a Hbn h
,,, - M. 1 11 y ni-t l." i

ea Tn P i eri rl n
151. rebaj.), Clall. Mar Ntt. IN4
Was Iy CainaI, aeparto Pirl-ga
IntoraM i~le-oTalk-onoA-2a
VZh'nO. LAUCtET 114, chQUi
rilV.hor: d.. pl..ta, lndeps
na,.tees habltacinne, batio In
411 ~o~cl 21.00% Intorm.
H-172 3-281-
,Mod:erg. rialdened. M v....
10 .e tro fbricackbn d, prime-
p....l Rij.t -. cmd.,, plntry,
rite, 114. ale.. p Ito rand,. An-
,et, bar, s ntereel~dos er
Alez Alm, {ordor C.oleitdo
MI RAMAR, $37,001
,Aerl.q-a plantt, fnde-mndlc
; ,.1 en, panrlt


MIRAMAR. "$35,00
g ,, T.omd-A',, Jlrdln, 110.1
in. 1.rle I2 1c lo... Inn
Ilae~e l.. 2 ,, =P, W-.le

iAMP. ALM-'D'A'RES,
Pt.1- .1. 13~e|, mnder..: )a
: .l-al conpvet~l, 2-cin, ga.4
,.nI cofredor +otegtadol: R
COUNTRY CLUB, $2
Moderns 1.081 i-alt-rrno
IM-r-In -m, md-rt.rr-A.tn,
1.rI cocina.,114 y .1c., lW.I..,3
2 bsfhol na. ld Inmn,...o
e ~,GOni-I's Armu (mor

SAsPsrUACION rALMIENDAIUEB,
j%2-3-da ui t~~.adtstriesa ut
te).. W, Si0l elmdoe, ur
Il. l..b. Wnephonrva.,p.tjo ..Bj
-eae Ido.l'urto,.1 ...et, b.
-lIn.I... Rodledn d. ]uJo n
olrt +, t o eBB ta. Urle'v.-W N,
dla~ol, 019. Wt.. ,WTel UII
Vt'ADAI)W RAP MICNIAN, ell;
", In., 4 r-,W, y dergk, o
_up, rioeonsr_0 adlnit. I
d..rel rpl nta, pepar
0-... Op ,tlnldades.
$a.l,1 CF-4UITA M.
Ir-I "11 hl J -lrto ,-b Atei
.I. ...I. .hal I -l- ,b.
a a.
11.*n rIre I Iu e .lc,..,,., = -Tal...0 o- r.

... ...,ad ...r
00,,- ',1123 i3,;; %.;
.ra. CR.,,Q-nen.?. eIL


DI I"I0 DE LA MARINAA-Dorninpo, 23 de Febre o de 1931 (lasifiados

VENTAS VENTAS VENTS VEPTAS VENTS
49 CASAS 43 SOLAES ___ 51S EST ABLECIWIENTOS SI ESTABLECIMIENTOS 53 AUTOMOVILE.S Y ACCESS
3. LL AEAI.IIC IA AP aINAIrTOIA I A D4AOO3S A SAS I. A ,I .l 4 I 1.101-, .all 4a, 4,1411_ 5 .A O 1N,1 I o 11411 1T4I. I IAA A I .I %"Do r olsl 1Aatl e .1 01 1 5l t '
".. ..% "';'' "' . ... ,:;':' ;''" ".+' I '"""'''J '':p co r""" ol'" :' '" "_ _""f""l -' l ..-;:.,. F.a,.G,+,...C +,I,2o.+ ;z,
A.. .. ....'a........... .I ...... .......41. ,. A ... A . . . ..... ,I I .. _. :. '. ...... 1 A A -4 ..A l.m. ...I... .
1 ., l 1 : 1 A ;A . .. .. ..... 1.... ....A A.....l......A
'I i.- . .... -- "I- ,'A1 1, A 1.,, A1 1.. ,, .s, .." : '..,a A- Al A
i A ..... A... .10.1. "1% :%.. '_ ,, I. l 1A .. -A A A AI.IAI AT6 lA-..7. A I A- AB i14,,- AAS-."A 1, iAI A r I. A A1 I,-.. BAAA,V ,
A....... . ,' A" '. A . ... ..... -. .. '...IA"AIAlA...... .. ............ ... .. .. ...... .. . A- A ..,,%S. . .A C I .
soitai [% s* LA.,AAA iAAAIA.1-1 his.IIA4-AI.AIV4. ILNDOIIO CO..RS so, IlIA. _A CAIIA IA AARA ,~.lI

.. If A... ..; A A A A :. .. ,: .Al .. 4I ., .
A ,.,, 4IIIIIIIA:.10%,11,11.11ATIAunA II '"AA . ,Th.A IA1A.A A oA. 111 AIAA'1A4 II A. lA.. .A A-IA AIIA
.1,? % N I A 1O B A TO I l .u: AA I1 A AA lIIA AA


1 .. S i t oII, a ... 4 1 1 1 A .......'g I- IAi A I AIAI'' 1 IA--'I I. . . ,,,l 11I I CI' I *
........... ...... r'I." ". '''- :1 11 -r- .4-I.-:-:' ". :- ."II,; :a.,"1.-A...:'.A.' .:_- 4.1 A
.. _Lt,R :;D B ,r A V S A i. .. .. . . " ..'- ''.,1, I I Ca, A .. r ,7b ", Z ",- a, ,;, I "L '. .. .. .. ... .. r'. ,:. ". . .. .. I ,"_ . ..11. ..",
'- 11 ,,A ,1.. .. .I.. .4-...... I "1 " A .1 -.-..
I" ..1.iiii La l ux M, Sol .... ol 2 11.1_ I i i% 1. I.11.,= IIr -DL'L.,A ,ItA %. ;, ,,4..% .11AAl .
.1.... 'J ,o;: : '" ...-. 0 36 ': I ".. '; '"" '- ,.-. : ... ; .. IF ,:j:,%1.. o -,:'" '.; I"E" 51 OR Q[-l" %R%.... .. "l 1 I
.. i. . ..,',, ,4, . a .11 Ii. Al..... Z .3o" ...I ~ .. -' ,

i r. a L .. .. A .I I !- "'-IA C A. 1" 1 --A. -,' ...-,0A--A.I. .o'1 4ue1.A .dA Aro.AeA
.: i 11 ... a I...A',-A.I;- ,& A.A-,. 1.4.1AA1 A IoI.I-Av A. A C AF. ANI.Al pre.en 14_. 4, -4n1 .' .1Ver en rS.. A
D- L.. R'IDE IENANw.T .a.-" -L- A. D A-ACI. A "IU ". l AlADA r pr I.en IAI,. ian All'
m., I. .: (1 .1 R GE11 11 I' I 10. " .IiA 4- 1-.-i--:- .V-S n M 4tanAo. prel un-IA t1A iou- q l'e hor 1 Venta len Au A 1 41 p -,." 1 .41 -.-1.
r . HaA ., a nd 4 -9 1 3-51 - ..A Ict. 'A I ,Alr 1, I G er ... rr a l .!A -- -- A.1 2 . -. "

'":: "' M'".r /''.','i. ''", LAY MIAMA AI' oAl .41A-11-'.l LANGA, PLYMOUTH 50
- ..,'1, = .= -- -3 Ia::l~ 'e':i' ,'-".' ,".. ..... . .. .?l,'. .. ...h .. I .". .': 1U A -O %&-6 % AlAI- -T.SI A,

H. I" ,,,''" ... .- h. , .' ". ...P..LM .en- veA A 1 1141prc oe ea r .r .I r e ].
.:1.A- .. .4. 1.4- x 3. ..... ..'3'.. 1 1 114 A 1B 1 I1 4414 41, 4,- ,
.. '..,-a i, .. i l B t tI ,I'r II ...!.....-,I .J, -9M -t25 ido TlL FI12 m a m. .-)3B0.1

I A_ r :.%7 ,t; .ea ... -., -. a. ,, SE VENUE PANEL G. M. C.
_______-____ H-A1'.-A-AA PAIA OtDI OIAOACAAso
II .5 "I .. .... T ... ... ... ..2tel.iI. ...B AlA $1.5 4A. 1 1 o A nn ........ t arion 1e r nt a
. .. _1.4....14.,. 0.EC " ,i-" -..."-'Le u r ert B F 4t ,fetc II o e 'i a
'l .I Arl. ... .. -l d e A A t A4A.11,A A o AA4l I b I A l I A A .A A 4. 1 4l&- A A.a
..I... ..- I. ..., .,I ... ,7 CII A A' IAII-C A''A.AAA DEIl A['Il.452.W- c 1D' Vapor. C-171-_3-2
.. '.. A.. .. G T..1. A "A11 A -: -'i, A i I I- I I I- A -I A. I-' OI.. ....... 1 -l --. A.. .. .Is- C'A 1 Ii .. m.. I4 .a ....... .. .. .. . 04 n,11
.....,..C,, . .. . . ... .. ...-.. .. ... ....,. ,-... 1 4 A .1111 .
L Lu i e-)-t -. '.Ao t+A.l--A "'d ,AA e R ." MI'. .',- 11411T I IAC M
A'. I. A i.C... ....- A' . .. .... ..... .... ..............AI A, I..4. l'a
_..:,._ .Al.. ,. Cl..,.':.,:..A:A.A...... A -I 0 01 oA. . E. A 4.1 III. ..... . -: A r.. A...A.IA..1.. Is4.....4 .
[-' I ,,;,d .LE REb U G PA A I- AOlB ADEP AlTO I ....... I1a.A-_A ......... l, A.... .. _.... GAAI ... .. dlIAAA ........ 1.1......... ho IA. : -
A .. ... "'e --e AIAIA IpeAns.AIA aruuoin-nf1e41 I AB A ARIA .A LOl .PIA. -A III4A. ,' CIter .IiJ1 A l .
,, ,, ALe ,IMIrit. I.IRll AvInd l l.MIe-1 H-A4IIA A Ir A
",... 5 .. .dI !r '. -_rnc _. $ 0." ;i. .. .. .. ,-5-.V" L+ I' 1 - T CU-A V c "'U O8 U 11 A_A..A:,.% -Po ta r'.. m e o, I '.-" ... A1A A IA .. .. 1 A :AA I .A A. 01 ..FA !- I I' A. I.C1.). 1 I, 4 I
LEE"I r..URGE I L-,m u!_
0DE OST, eh o( ) ,. e......"' """-"-""... .A.A", AA A, AA. A d A AlAa .L..
.-ne y it a IA $ 00. .I.. .1 i o,,I.." l . I' ,.aI- lIAI,, C'.A .. ,IAc eA 4 1 '; I 1.... .A, 3A k 14Nine C C A I BIA61AfAI IA .-
Pl a 14411..d. I 0. A A :l : .1.%A A IL - . . . ..II.- M A1IA MnllA A AAI1: 11 A P 1M M41 n ............. ........a_ ..1.. .... ..... .
A i L A AA. S- A A1-. -,..I-. -- ,. A .l A. -..A I 4 .-: A 1 1 ... 1 .... o C A A A ..... r ...4 111. ...A. thi,..
... I-%A, L A1 '. I 'A o l 1.0 AIII AAAAan $. _.3,_2 l I_ 4.111 AII, IIsoA. l ,A, IIl I. A c 1114 1144A I I


er, I.-;A NAVE VACIA 41 17i0e61n. AC 4URGE-IAA 1 lA.C. FEne merAcAA AA I.5 1en IIn'IIA AAA1111A Ini II de 115 4anAta.enArA ]]oA, -yS
A i .... . . I' I enAj L Al.n 6 1I r 14 AiA Al V . ..A...... ..OnS IFn I CIE .C C, I Al vrI C AAI 4 11vAeAnAdI. ll l lAs IenI AI, F 1e44TA ols 14 AA-A237 5 A .-1A l
A1 S o ln: lilr rl.. 1414,14..42 AAoApuLIAy C lad ro lnIrn r i iCIAAA Ita-IAA Inne l4m1 ACo oI=ea A ln u ic b Ar,. Aents 2.20
...I...I.............I....____u._e._n-nAlfrndo.. ... ......... ..L .........
14114...,14. -1-I. BE51 4E1ND 1S IIAB DE A AI4 A TISIAA1l11 A-, AIAA_25llA AAAA AI1
-11-, -.2 ble 'ldIA FlrA informel LISTOS PARA ENTEREAR oInA o e n rI t n11111 If ta ,,AiA 1. $71,4
S i.RS-- A I. orAA aaaAA. SAS A Oa OIAA, AAAntra d l C NT Y A L Z S AINAIAFOA NOn1351:ll 4-Am.
A d 11. I .lAt C aMIadA den AAB-. T111411- k non on $2.200.o-er__ _calla .1 1 4 4y 3
- A lA. O 111,A 4 141-SA..I AII... Alln7.1 lb Isrr, -44-44-AI 1 1-s,31.,- 4.?I1- R4 ltl IpA Tenemos 111114 granl colecCIrts.ACAge An Follet.,emAenl
A-.A5 Il Fac e-lA ,AAd il A F.e ndICtF e lleM. 2C ..
rra ll IA. m: .D ` Co AAA I$B. I0. D An l 4 44, i ns: p H-9158-5I2A. n Sadie.Tell.1r4 Ados 8y aI.a n An HA 3 1 10 53 -2115 .
1-a1-154NOI La[BUN. IAIIAOA I& I I, V hoAll 11x 11, 111,500; fIA o 9, Mart111 A4IAIIICIAIIA 11, ReAliC de C .dn sChda en-1411 I DSA 44 nt.1 da II 0.A0 y 1417m5.
____ ___V.__L_ _.__ h__110 ___IsA0% I, A.. 1ap a A11I, III B. -lA. 46AI A RAA I NdI A A CAAI I6DI STOA GE1144 IS11 IO-' be CA.IC 1i61135CIOI AI-C1-25 SE l I. AA PA N E L G.04 1M 14. C

1:1 11, Io_1011.1 a- -. AQIAI. 1111140111114.1A .C.Al 4_ ,d'. 1ALI 4.150,47 17 11 lABIA. No. II.IReport IIAA

CIAAA 141 011111 AACCA 1 $110. 11111. 41.414.0-S-I ml O 114 A c6mpetenCi1a. Veabos, blamando 14odge 1114, entAIA14 5104 yl~ t615e4. Tomo4
I A oII.A, CIIAAA er 1d. p AtnA., LA I I1-549-L.A BEVN o BA 111A Ol4 3.meH-2 5-5 a) U-2242- ]nfanta bI 05 ,,, cArrI Iet lo.en Maria 67, ,
A A A I I I -1444.1.-1 1e1herta. "alA ansA Co-. 114, LeI Wthn t i: CaIllda de CRrro uinIAAAanAC-n871 -
. I. Z-RA SAC A IA 1 a4 dln 11.1.1S. 1.1 .. et.ad o Iz1.4.1411 S14 .114 44. 0-1
... .. od la n rn. a ~l, eteM todIanI+c- I aop.n d, terroenl Ideum, H-519-51-20 IICP~ N t 6 . I-m.


M I 1.1 A Iin.p A AI ACl, ACeIAdr Alln bAA. .iAc..ne IC eI -oA I C ele TerFAll b, f I..4 uA. I i o 414AA1 A ,, A I l,4M 17.,IA I reU1 143.4-
.1II I ...- Al-. -, -AC11, bAA, 1 1r1p11, CA- ;I rd., .n4re1417B, -AC89Al.dlrlA MA- QAnCIA, luninACA y Fn. I CIalAIA, I 11111, II- e ta 11r 1 Pard ll l Intern Aon l AC'te pIrChAI OC FORDeItN. S uenC.OM O
..., A. rn1 l.r. o .l, AA eInt A 2.+I .-9 771 i nct111 A,,ISM.AroatiaA. [-AI 1-4IC Bn n lArI AAItAIA IIpIIAI1IAIIAAr LmedA d V e AIA nA en l arot A 4taC 'eAn. l AbIA AIcilAd1d Ce ileA V doA 011 me41.A-
.1 ..e.tre. .r4n y F" "I"'r"",I 9"I"' de a, V r P nia .ut. 1 U. .Vlbnr a '. f:r l ie de 2 eq t l f, do P l do.Vi ) "

AAA-cArloCA q- 1 Ie nl.nh'nAR l I- A A A AA 41 114erBI A m uA 11-9O V-1 A All. 1-77 Cd I bA 1 11. 1U-41AA-51 -
nonn. II,.IAr4A C'IIIIC Aln. lI-E.. .e.AIA,.I 5 FINCAS RUSTIC. AIIA. 1CBay" Ch-
114 11116444 U- II9 AlA 1-157 L 144 b.1111. 61a41n4 -- A IAG, e41AFIL'TAA154TA IIITALA6A n-7.171-1 1241m I'AaICUAalIV-I ND1AIPLYMOUT AL. IA-
.I d AAAt d REYES, URGEin. ti-17PA -4R-A + L. N"D ,Ven drm'i prAa:CAIA A.Ml de Aux AA 4 p IIertaAII, motor 1ntur
X-3;7;. 1111 = eArIAdal A 1414A111,0vr u rd a1.Io4 et1tarcdrdehld~ y11AA1AAIAA~ dAAAertaA E1- 1111141 n Crn lndA bancl,IA1 r ld IAIA, etldu .v1tduA14. nAAI rIIACIA.1A1ondllin44..r
.. 011T A n i IAC Iac 11` he'AAndre, .-i- I r I ... A e AA Al ... 'I- 1l. llgo. 'lH-A.11.a -M- 41 1 ACIA 41..hi, un d"-dHo194r--
ba .l I 4-d.n 1 h1r61. L p4l en 0A I I ` 'IIrA ,AIflu Il--Al--Il-Il" L" "
Al - Al V1-1do -.PE SOS.74D1 CA .if.4.A.1-I, 11 Ia- -A l.A 1Baby4Deal.
f c v o r l~ l S a l a c o n e d o r I % r, t. '. : "" F, -i -1 -, !l .i:[ .r fi


-I 1 A o. n.. ... NIAtO Al... .. AIlrA-.-- 4 1. l l.-. l ""a I 'r,"I ... .. II 4.1. . Al ..IIA AAO A A..A. la ...... ...l....d-. ."" I .re. l e F 141 ...... ............ ......D -1, 0 -SS L
,4. I ...1SI I- ,. 111.A11 A .an1 IAA I~ AAII Ifoy mI A $3 .M111.10 e R ariIAA4 ILA A I .,IIIA A All. I Ir,, AAAI. I I I i3.ArCA C 1 2a 1 Ao 1J 4 n 4 1 1 n r A A A A r .4i ,. AlI-AI,3 A-IG- I 1- 2- 3.
l ad, A : ne A ri to AA IoBI i llAC 4110 19 A-0 51111. IA. Im ......I onic, A A A A'U 1 Ct~ i .r IC q l 111 11 1 41- Y1M11 ,r 14H .1370.52Al, 206S B-a A A A l 17 1 441


............. .. y A 1111, IAI1PONTIAAl Al l lI19AC. SE VtNDEN
N, .-.A ,1-45 111-MA.. AA.SC Ale .. d D I A ....... 1 10. ...... A ..... A ..... ..... ..... ... ...... . . A
A, d...... orDl 0.CA ,lll Al. IA.D Ai l %. I I I I D Ai BE TA l l I V.IA, [' ., AIde .ld .1'1 1. 0 ; r IA. Y 4 l IA
A All IS4 Z11 5 1 $ 51Sort_, ALnNP I A 11,D1A A I A d 1 pre loiA Aln f e1. 1 I I IA-Are er. d B
,.thus C llA. AC A BAAA 1 In.8 -16 l A14. 11. 444 H-0707A-49-251 l A I A l~ II II 1. l-AAI -. EA ra. A -.1111C. 611161 I I a1 1111 C IntelA
11411 41.lII.A-1 GA GAene11 mr-u1.14 1 .50 11 Pol d lA Y M IIACI S ll 11111 I NI' O A EA 111.'18 o102 14 oa 311-4A dl 14214. 1

. ,45, A-A44Mlo- 4.41. r t IinaA lel I Al- o C ,L,1. A I a DrallnllMlA l. Gbr6,1d75 vl-ll.,411111.nI AAIIuRIAA, Cl-1- t I.Mdp T 15
M r enta lc M e4ded L n_ _ _ _ __,_ _ ,_".,_ H -214 .5, A0sMi B UIC K aA A IAI 41. IA A A PC -U SH
I'.o 01 t r s o I .. ,ff,.e an reerg.]n or n Bo e 'a M I4 .toe'illliloan o-e da0.yH.5n2.51*s ,,,eMIrolet t949. Sedmn. 4rulyrtar, negro,
.IA .MMonIeA I.aa. K1-2 5.11V 141114 r r T f 1 I C A C1 AAp1A A 1 I t d orAL v -A ll-Il id.-anda a amuab l .?AaV 4lA, L 1E S -ad
.; mIs. yOLAR AVENIIA ormanren.elIRAMAR. ooder at endert-lo fi. A par. n for4, e.: L S O P Rqu/na lne t.M M pacs 70
.15. .. o n-1 3-IA-LS. QUINTAS V d RECEEO, EN G Cn A leSII 3. Tr B1 o A brectl..-96- d* IA-In M U "53.
AlA SIO-- --- GANGA Abroyo MACenao Fin5A "Re14u- A 1-4.11-IlA -- 'UN--EGALO '-'I- 1411GRO PO.1 1eA11CA1OM V1N 10
AACAAAAI .- `CblS),C ls i 11411cantaller 1114-pleA.,, int144 r iCalsn$I .C.orC StAdIbaC CIaCAn ion.
I 1.161-411o., onC dfiftivi 51 a ICI M444AeION A Al S dON o0 ORA AI on een Inu e jo Ve re enCIIleA so de. l0.C --Iy ,
Ie mII m 0, 41011o 5, 1 -B- vendemosos11411 poC64 I]ortes que 14-AbA-Al-DL T4-Al I 14 V4D IL
-..I ... .. PI ARCELA-ru: C.Rr u noL 7.10WTON 0. $3.014.......C 3 0444 arbno e- +VENDO ZAPATERIA ...A.................... d4 ........ SI 1co..15..an
' ---1.....A ........................A ... 14111 1' '4 .1q di.,l ,1yFAMAto ,0y ...
isd M .2PA R C E A S E N L1WT O N a a g u a y ux e d c a,a o d o s ado n 1u1, rCo r lp lll d a ICim, I 1o- Ae c o n 11r .11o 1 y Aa c s 1 941,CeCuIII S L1 1 1 y i s d e. .."AdC 1 C A I I S 1 1 1fr"
IA ..n Allo0 IIAA s lobel frente 14 carretera, CCle A entre ontadoI yIAI ue11.lI. A4111en CvmI .1rro cam11111A011uede verse Cn u1r4ero."4n0 .
M&11 1,VEN NOA.1,,. an. p 12.6 -is I. 2o-.a .4-Re .1 1-Al
er1 4111 AAAAIIItt l int AIhd Venta11 F lIAlo TA A1 i~In~ hayCunacs'A labriCa-" -"
tr1 RuI 3,111'Molts: Conha1 4 $8.30. ueAn d2 .l a )1+AA I 1411i'All Aell 4 1 4co nci BUICs yp 1949 Ao ndoe l Ita. Aeutr rC$cM 4y13 1 1n- 4m
A. j,.,,r 2'' "IA i!! .. ......2242 n... .. ....I... ....... U.....


..............I II ........ 11 7111.4 IaI Diac Raios, BCAne CACI- Al-I" AArII-IA o. I.II .A11'.CAA 4IAlA 41- 'lI. ~ll~AC 1 .1 ..... 11AA ...14141 ~l~l 4A A A...
0ne rar- 114n.4l ,I0.-Sj. ,' dl+ 322. A-875. -7037 30-6Ma. 1411 AI -, 1 -5 A lELMST1Fal.-4 .pU T a .._
ro11 I 14 O 14-14 AOTO0a1O, AO to 141.Pedro4AkIIlm"tr, 14111Centra2 11
orr d o ax -ins .a ,i -4r 33-'/ 4 0 35 l e ch er[ caa r l IsC ll + . 73 -5 7. V N n f a n~t a, 0 5 6.. B U IC K o U P E Kc. 4 P-O T 2 A U M O I I O M -
14-1;0.AI.15. 1 4 A 4 15111A41A.AA Al, A I,1A.l11B,!: '-`h0
ONlifiVN0SLRI OKCLa-X RN.-21tr.. a Inorman B42,,, h-oas -5 1 IRE a- UIxtrA d[o 2a6pA. OON urod1ao ISIrS'tcuacn~a ltulymlrdO


IA. 14 1- IAA I Magn 41oa n, P AR ..L .AS B O0 II : on1. .qIrA t ,I wSA lNT $111 A4 1 D111113 51111. 1 luo A SeAeAn C Ia, 4O 14 lera 4on r Cd i I 1 od td, 11 da A ierIrCI pa rtAicuI ar. 1n10or1n 1 W1-T.1.
A1 A .. A re t. A4 .50 Aood A, 21 AI A C A I A AC I A A la A rA m e m oI rreter c A IA. I I I Y. 'A'rI ICA o. tee mdA 14.A o n lnN_ I lto ll 0 A A C Abin 1 A IIA I l, A A I l A A 11111Ic ,I Ae- 2O3 al os: U -1 +Pd-4 A1 A A I Id eal.1II t1 A O R0o40.H 17 9-53 4 6
h;F 011. borciols, yd cPa-, loit ruriana,,6mn jb. 4.1' nd nsecalml, 1p, Par. l ea03n4p-nder- ~atr" D~rr imoe rs aler-ts-;-2MA.OMNBSTP RNIU ,,1f~p LMUHit uKARDO

,.a ,a dI I A-po tSal, !., 411451I` -14-119 c I. A 1n, h en l I rl A 21] I ,.U b, V NDOI'A I P. A 4.1.,I I 'd" 1 14 AA L U I I AlA-Il-Al V41.o111,. n t C o .-10-
to 1c,, Am. fel ,I l$4i, 0aAIA 1141 p P A j. S uo, ItrA. I .It.+14A y1 4AaIA AB C trenl M a I . -... .t ct.4.1 'AA. IIyS 11 A. lSA. ....4 4i Ci i OWhit, n p l A ... A Vi. sIda ..LC ` -
wardano Ipqr..M..$..... Imh d..l et~l el ~ l l5lel .uttdleelrrinr mu fenidde 90 p- e -ob p o n- CV r tO zurn y 1 I T tiviBUR. da XD I.UV, PAN, D1, u l, 5 br. T U o1 olu. 9 CN32


.... n"Vllnfirm.nV.= etl,7 el,deftu. n0ril n S RUA7mCAS H -9931-51- A, TelAI.u..7Io91Ao p11I'. C'IAAA 1o,1411 .1 Mi-o-ft P MagsficO PL4 ARCEA SA $4. 00 IllAAA; e9a2 etn A-.1 1, u lIL Me- 1AbIaN.1C 12 entre~ li Facdn 1'IIAA Cuit-u el Te IIon 1-41t. Cneh Al 11f1n- BAB111 DODGE11 t+4111 COM .74VO 14a
IA JngU-32 a, I M ot. oRInLA epH tscndE LYionl ldO o41j z i-to Hab1n.121a4 C rentaI i* IropoSC i na CAICI0 al .CI y 0A l T1DAA. AIAATel Von 111e 1 1loc ca n I li 1 1- 1 -1--l c--11 l .1do1, arhoou A0 m 4n44u411 loA0
77 111141 bAINS. l CtNr. duCIAAA AI AIB M-1AlAI ?b5b9R C Ob-El, AI de I0 a tt OAIAn' 4 1n1 1, und o rmo1t r ,.
14 4 CA AAA dB 14 14o.1444-44-A MtaCIbn A- O T on .90 v ... C C. H- 14-0-,,5 nole1. deta4le, m0lFLAIIC Iolo, 1- t.,d 1 9 4 14uert 1 el Adur imp Anaryo+ C"'""*-4:1 Set1.1 .
oAt141r 4 ............ .. IAA... ... ... f-ir. RE AR A S I.4or....O L AS b .......a '..... ...... ......1..1... .
ram rT...l- t 14113v11..1r1me orAbs s er anas in-. ... ..... .. ........... ,1 4- i 1r -M1 .
it7 -1 0. 611. 1u.n-. ,I IA, muy-A C Ab tl er. nt. A $CIA ml 11 Ir Ac.PAIA IIAAn iArlotan n e i 14 .1110441
-MP1M'SIon-Is1-1 II' 1114do1411 AlA- Is.-4Ar a .750.1111 All0898-5-IA .1-27 -0471 I 1 pA lCa.-AA de11 0.;1141.
Irente J. ReInh .orres 1-036, nd+11normes Te.L."- Wt B e .enX-1739 Ho.. Ul. o ea, li-185-53-25etrf. 315-53-2$40 4 111AQ Alo ..IAI VIIIUSAA 454 4111 61141 dl-10. 4 1 0-H-1 739-5I0-2AIDD1-OA.E.
Ma ri An $.. ,4O A i ia%,14411-73 1 11VENU144 All S IS IA 1114 ASIA- .-1 51 1 a 1 .0 I.,d.A1 1 nd1 1 -1 r.-,I ,1 i A lt 5 y I 5.141, 1A 4 PA erto&.1Insd111154 714Bl-
III... Ai... .. .. .. ...... FINQUIT--,1 --1 ..A-A IAII.5AA ,. .1 ,.S ..... ......A' .1..... -,j AI A..... ... . ..I.. .. CA DILL.C14I. 119 48
- rend BI iI. -AdA 4 ,el.loPrzdl led 141 $15.I, IeIN.Ms.AIC Iy 14iuebi, CprAe oiment 44 n 1 fe d1 A lS 140-B
hr.set- VIS LAS d 114 VS rA I. S M 1d101 81 .d t47d, 7.r.n dA A o. a -t0.A AI AAAl1Aoesde 14-1n1len y Soman- 1C 4 4 H o 1
"d:"[i' MtooR AIll0 ....,I t, .re :.1 . ..... .. .. ...... ...... ,...... .......,' .. _; .,1. e ... .........


,A 4.2.,,on$3...1 -AaAC C4 .A... 14.4 AlS nne1. Alil-[1 -I-IA 6,u. 1-44-A-A 11 '. 141404 Ill -
- 111, ct U-4310 0d t 1 doA44.5 h 11- 16 I "40- .1 .1 i ALI AiAII n411.1 044, 11.1110 .1 11..01 b 1rr .- ,,1 f5.11o nloo1,.-Mu d- "AI'AVl5 -AL l,: 11,34. A 0U1.ADLLAC 1leetw d. AAI14 hyr-.AM eTo ouSO.
1290001al IllSb.
,'114411111 IAC LMEN ARES Al6A AL 411G4o 1444) llAvo.l3.N -0IIsI 4 1 .-.lI:, -,.. .,- .. l rI AA "I l I AlA 14111ACb41:,,,,4.i.1 d ."IA, A comp41 IASE1A A1411411 01714


.or, I ONd 0 12,C1r ...A." A I I 1_A_1. 1 -14 -1 -2II C a ndo7IC -10 4. H-A .. 13iI -25 r.. i. h" .tAd.M enre .r Mena1I-r
"EP RTST S. TE GO AS Allll-14- A- f11111 IAA4IA I. lA1.I.l 11-1,I.FA. .14 GA'-:
,AWTON lC"our(,C-.11M 41.1414410445. S-III-IlA1- 1444-441- 14145314144 AC 4..1I-1144.,1-1"I44.4;.,.14..14T4.t1 td1 4.T.14-21.L~e.I 4 --bna gllual14AA rA IrlnIocl.AA111 r 1n 11141end 11 0111r 1P1-(,V 11, A1ST A AIOPO 1TUN 11140 1146- 14
_. S I I -I-NCr..E- RECIREOI ............ .............. 95 .. .OFAI ... ing13dES ba
I 1; d 15,m or.41, 1 190%5 F-IAAA. C1 CI AI.A- 411111 11 N 15 144 .. ......1.I .. ;a -M.. e Ado1 r ,r r U.... .. .... .. .
fa,,.Io -AAA1.4-2l17. OCCYEN10014)1Tors2-0 R.4 .44 --w-, ACA lA 7,- 4,Sl, st 141411144, .C...111 I ..-17-4.4 ,,J urAA do .Va.1 y radio.S 47 MS CS", 14', AAvenACdIA AACIIAICIIIIC;l. IpIg1-d10140 4141 14n
SrnO LAR, A $ 0.00 VE.NPDl'onl 101,70*ren mel dre r rro- tab1. o,30 I-13_1-53-:1 A. - :hevret 1 e y t411.'A Al Al -
(Pr l M r. i" aInh 41r1111r, C'buen 5 'en 111411. 11414 AII lS n e1. r4 Epo AI Sl, F d 4.
I r. ,n' r,.,loo. m 'ehs Cm*,ubd nryntrlo. -end Md e~ lra ~nt,s am u bl:!d i $0.OI con fo. -Se ,,dm -e-- o -rt ,.J ..Be VN O L IR1 1 .P.NON~g .. n1 radlo rm n.ae1,f..11 14.A.. l ot 'o un4g-2 aA l ,.III y a t,,fnei- l y fl --r, o pcll, A No IN..crA Ael 14e n .i
rII -K A- 21 IsIF. $1.5.Aor..IrgeI,...ImignUII AASA- ..,In,.rd 15.- ,,Ir Ano'1 AA Itnde.IPertIhait.IC.. ,
all, o do BAaIMind. A.I, fl. liu,,M IaSAA. AAAIAIAInfrsD.GAIA do 8IAA on.AIC, L H.1594-531111,ClII-AAI II
1141 CIIIA1C-, A14I1141441TII.14.441 do lul~l. adlCoo I7IA114, 44,14,11111111 41 AC ,l, TIII 11011 1O.R01141114- M114. 0 CADe I TllAC 1944 8
Allm $01431. I d'I rl er...I. fluna141 ad.#.1 do A ol, 1 4111 a.11on, 111par 1,1 1.. A7.11. 111101 1 S~A,, 4Puro.1111-LA 11 41,144 1111I .oll
....A..... .....$120
.1.303011R, O,,OT P-O, n ,ITa/i-, B5.01. 511511Z (I t.,.5..m.... blar.
AI we ix: LAOVIA BE aAA11l CIAao.V41111 r-io411- IA 11414.C11 radio, vestidC111-nylon.11aSA1n-1-1 1141 ,CoA NAlo1 AA1,11141
IA.AAut. IA2 p ieAp Al a do bl. a R. I ll ~l~II. no .R- 0-00P m -14-541-'1-1 4lSCS IICCA11 A G :B VE D KIS ,FO NO .bi rm et.1-843.AIconvArAibles1elL 61 cI.. CIIIO 11414It 4411
011114;A-4 II'-2 AA' C 01 '114 F1 A1SIN UT AS $1 l 141411 EN A, Miller 19 C250AIS .-.... .. .. .. ,. ,, :, 1-S ...... YA-llA..,
"".=",a C Cii t, A. VTroll ,irect,.
111-IA.~~ AA. Al 441.4141.1.0111-LIAAI I I H-111111.1 4 05IAAI.51-271.S UNI41ISII AA LO .'A11 I GAGlFR MAC-M X
11411NO:111,G A BEA *N E rNA,-,,Al .. O, ,.V nd,,Ca, Cdillac 14. Modl2.,CDhPL1OUT 194 CO F C AD
1411aut .: 0,151 II 1441 I. 11. Habna.Lin.7 FcI~N". A iii Ko l KFIIn l l .1110 IIB CA AI1111 A Al l-Coo CAufir. Stud1101 C a mp onIII 1.Al1 IA Un1 un1141 .1n1- o 1 0 .11e iC if r Cal] No .6011 .o a11.01111 t491 111 4 1C A4,SI 4
Id carl.aC 1 1 I11146 1011r I" ..A 161 I l 110 II IAAIIA14IAAC1IAAIIA.n iia a ng1 an I.- CI, llbrl il, -.1 d.Mi,,.1. ,
III. 61. 4 le Ib. Ill Alcall I.. .ar.om1111114111. laclelleCplIA iC-, rj. ,orer.1Cub BB attinsAN 2.]in,.,N I 11 l7285, 1111. H-147-51-5AH-01753-41Mg
so, moder14. H Am 141 e.c)P r ox lnsl Bc yelo l) 'q e IV1144 AlA ASELA. ITO 96 $ l VE O C1 9A C11 144 1, I.

r., '"I". LO A DEL MAZO .... urhh a+' + r'I olle V END OO OC"Ia Z LAOPAIT.E rR1X .....O ,D, Pa]+ Eckard d 3l .lt. ODGE 38 us
-onar...1..L.1M ... .ca" D ... rl."". R'd.... ... .... ,aa.a.....i IPfOO


141,11 '.;IAC"AI..EILA ""111 ,141',1114; A 111444 1111 11111 ,14,Aid AC"ldo'AI.. dl. -l ., lA11141 i 1 1,1.:1 ..... ......................
dayMutre. ux ra, oI .o Plr l l..am ,,c bllr 'ar t Jil: .. I tlI ~lh, Mo. : Marq + liana.. III, ,stul yA Pinar ICS

as .... .l.,AI. ;: a I,,. "ICal,,. calls "I A ..... .... ,, VRD 11,1,,1 A Ul 1 Vo cllIy 3-- .. ^, ,U-4 ...1..1`7.11.4-23
b"""' .as. porel.' Immilr- dFoool.. ..., Tduri haynnpc- it ... I..efftf......-6o. ...0-53-,
era l ja.di n' A 5II- I A .16 t 1 1. S . .E 'UDK ANDE 1 6.1 CT u .ie .
sad-il, Y y+ 114 ,0 Ve o.1 tVe n , 0lz .0 ASB I
c: ,J','" l; ,' lC.-1,4 .Gra n,'......,',...' 14"aPO INO."'.AI. ,. ,,1,'... 11 ..... 1.A vAi A I -Al. DA.19 9 d-', ala l
A.. I U.O u -y Ailm___.aAhrI .e.Jto...cose do S......u, ,__t_ ......ick 49 e"E.I)O _ARAJE "'rU'CI-.JSuOa9zn "'2" TR AILER CONVERTIBLE Ad s
B1 727. AHR formes enA11.1 IS01 AAi 114 11-AlCIA'Iy-CISI
11 I;C 1a1- 1 4 1 1 0 P ll l~ a IrA Pe rM 411 e11 A In I S II r 4 a.AIs ~ d o It .-
i" .% toen ,:2. 34.n 25 j 71n,-, t. ,.m,-,a ,,,.,o:o ;,,., :,, ,, ,; %,m',.one .,. it.. .. ,%n .:+b,n, Y lo, Be........... OHuN 1. ~. a S.r ..erf~ t ..... Ii.. h.... nform- l o...+od.9.t: ;1131 oftO A .RR-S1 ,Coe 1 .13 if,.A' 1do..nP' 4al4DiaznRmosel 1, 11411a. .1b a0ld,-Ce, MhErrSr.50. n e Ol d _htl. elum54n
I1- J11 .I-- ]X-4II2T-7443-417 M.. = r l- I l Al ,r I" l 9 . ii 11 311411 A Nd O P,1..eI MO"At 9 9 111A41ra E 29A0 A A 414,4, .. inu- ,$1 .73
h Ilrl do1 Ishdr r lncan;"Palo Mid'l 6xM, i. Si. Pldr.iMinordMo11 C c 'r Vol dl -lzl do bar.. an IE.II ID
i.at,. It- on, 1310r*.I, f M I -AIM,, rad. ,,I-vuArr!. Al ,T~ IdAIMIII ISMAguI abana: (111. Pona22.1 lotAI9s 44Al d.
1 mu-llMUp- DE L MAZO 54 3443p141 Her- ; ,l'AII 4 a".7400 H-5l7IB 11-1.17.03H-13A7,o5 Al" MER CUi .. r Y 33 725
r 1d1ar A.. 1. 754I M. A,16f1a.. .0omi,.ArAlAtAl.lC. PI AAraibuC.14,55.3 A A
VSI.*EN TABLE D-MENTOS EN PORTUINCALEIA TDAD N 41 M1-BAAel ,A. 1141111 1.5 epat cuar g ic.ON A NELr m..rEdoPAXcO.
:. 4 minutes Iu 14411111141A 4414galo, ee 41114411103. 4
,.b,.,I* 'a-1410on1to 6nibu. ,undAal, alms., II. u1 p.due- .1 CI 41.141, CV ,
Bo Lux..,no,,"D414, 521-161145d107 he rMYOUn ON.4 UETC11vst. Mlm l- f ..
ft161, l A-13 I] 48-91AM .AI, b rn il, 2.Im I '':IAo t ,loop 47.111. 151). BuicAklAlI 43 s
,, lAd,., 1411-...a. FcilliuC p9,T6 buu DONEOIIA ., CII.A AAIAASDo INQ A 111 I lA 14111aidCplea ....o II n. '.....1111 me.A, 11 6101
,..A,..1NO 1ROVBR.E'TA.." ra N2;1 ~.115'II AI .M'~ba-, a1lAAAAlscn",A aCCA SdeOAAIi.13.4KaA1C1141 z,.-17A.CApI N.IAAAAilllAAAIA.6r.I
Pater. c~dr dnnbuI I -- .57- F.AlS bIIAI.A.. ,:SI .II I iAAA -Al-A A
,= yE *al.Dj 1510ltrs mnu~e. nds ui, -m e fc i

1- DI.A10f DE LA MNI4RIN .-r>Iliilc. 23 dim Flrier f,' 1' 151


VENTAS
53 AUTOMOVU5STUACER S
JiriFTU IoJo ooviif Li rLI.
J3NITDSO CA1 h T MUBA ,E ILr, i0.

G A. L> J n 'l u > ar.d l .l P11.
I, IML t_ i 1.. r 1 i1Ca cic
-i 11-, ,. c, i. . -_,
11 I K C 1 K.CIs -C!
do a i-zft,'lM -, J.~d4; 0.1 ,

niihC lls 1c1;i. I p ts.,'..a.S '-a ac...c sac'" s-. Sc. a.. -
POO BT a &NE R aO PLT 1 U TI
41 anO do L.&F . ,lrili S E, rra.c i sn ca V c
H II o

BiEV ciiiR a L i E. ic A lil'


dUi sAsn y 5.,. CM.l -m


_nhf M C-.i'.-. 1M 1 C~ri i
K VENcaME BBY DE iSaT

19i49 5. en5K mglcsac iondSci
n., i cse ,- --i .i 14.. -s C O 5l Orc O cl s M Ta 15
Uned~d. e. FM ia
iSEci 0LTO SUBU Rsi A cO e1n Pc,
c,6.-.M
suLnDD rams ~L ~C am. iumv"

KIKsr lKi I- .ci-s -"
fI ii 5 cc Kr Ic -i 5I- 5 cc cc-N(


a. SN T i -.u ine c. asen a ,,.
a- HBa , .

Cilrc 55 c TMercy. i-a, i --. sia
Ksicccs IImncsc. is, cc--s.., rsi,
iT v iiscr l, iAgncr F, i -,cd Min
Ei K.sisc.c- -c "ics S I-.
&La I 5 ~cMO v iS -O ; iL-ad 1
H PM W 28 F1II ~t
OMEA DR MOTONETALS4E
II Ml I "U "'rMC C. %llGoel.]

KALGIFIO LBJiO UKOL CHT
cc--o... a cscs I i. I KU"'.
ro n VED rTOE-TEIONT CUmIm1
11 -c. s-u- i Amc "r.,.1 si -1si


rcC ~c- sii55K iSU a______ ccIII
scsi.saici cc cclI i- iTi i.I 5i
$75.0 CHNVRO,,TLET1M1
s -e c c5 5 ia c c~s.cr i,


& IUF.nOt| ** ral, XX II r~D
.a s..- 1- i 17,Jll i51-

cch rc..a S t. 5- pr s so lsd i P idd c ,i-
&t O II L n Tl l, I I MiooCL ,
ur i H Ini c i 1 r 3l5r 4o .i d- 5a i5 |
0 11mEii MOlT. Toml TnaougaOI
dc cci c r.-d s s


cs.rSc_ i.I A i i
K 5 csWU ds s cco 5.- ..JI. 9 ir- M--
11775.011,CHEVILR NDOLET

b-c Ilicsslissaacc s d 5 5 cc- i i I :: i cc C l:saalr -e;, 5s f; as.
o&r&. e stcrccc poi ious. c1-K
or,, i-ne oI '. ` dKsiis ,.
POLO MOTO RS
QAccIBie ALO ia N. Mao Is-a.
r d J Smi7 C, .5 a --i i1 K aeSE VERDE BABY R 507


etcl~m| Iclecuc cccli Hm N~ ]5
I..

V-e Ydsdn T ""Il- "
H1174-51 23
icll, l0chTe OaN EARc.Ta. be cc a,PlcleIarc --li ac.- ci ic-


Ccccsajl. (~uid~nca~ Piden Mdacca
inn~js C.5L ....2.
Ho,.01 I~ u I. r, 1 1


M75.0CEROLETA
N ....000Kt, Vusa. ,,


i"bm sm., V s K >flccni-WP i Kast~i,
3 mChNVE rTl.1INE S1341
cp-. s.sl -.rc. s .. sp aI 23 CVin.-I 1 ,,s. Cs.
G, A,-6 4 ,I MUSSON1 41. ON
r al ..r"". d' ., ni.ol


ere nlo ruseis idle51not 15
r"dad. cTel .2F"- 9.01HO
d. .C...H-8790-53.1 2
WOR 11111O11S1UBporAN10 At
oportuniadm Ida. ra oque
L. EfI., e 416i0-11ine ll T -nb7-en u.
P,.1, o 0. Mer. uy, an nnd e\',
11-.4651.25
onVm iIACNMOTO R 51
1 1 6 H r l -.S 1 1.d i i o i 1 ,
.4 M ll ll ll Ilf. d~rl.l

ar~arnica,.ai DEL M aFUlLrit. #
1"..e-Wmr!, taY- I "..v 'o ,,
ca. , i,..n, ,l,, I-,. %a is

TI IBE Uno LUR oG.

41 ill S~S.


on l-d*.,b-4. Wall.. F X I.-
Mae, TI L I* M7.
W ,1m)


VENTAS VENTAS VENTAS
S3 AUTOUOYILm T ACCIS. N BUEBLES T PRENDAS 56 UEBLES TI PREDAS 5
cra hms is n as sacItrA I ciro cIaLc10 1 1 010 CIIIci o ECK iCcc DI c O cc isa MI.LKc t Ii LsJ$OaOcca s h.:n';.'n;." ^ erflS"Bd. me'w ',, I libra ;:,lT|" '*(uI '",,LAR ( .*'t L DO I I i.' f3 r. O .ME SJ A Sl'.-,N1'ASe,,. t
i-,scss" .A-,. '. A a. r .. iirs ---ic i e .
Ca-.,. i C ica asss- j se i s a -r,.,n i . - c - - m Co:. - ,i -1-

Ply, .ui hN'. aM.E:.i I-S',, :; - - -. !i i ea" I sa am
D D GE a ,E ,s N 'I "" .ii 5 i.-... .- '- 5,- i :s oi- [ a oi ,r'e, $3,I. m e
ci al cn ci cc C 5 is ccma ccccc ac pccS ss r i P KT i c s-- i- c rc- s ca i c C ir aleii c ib
I i eD 5 ( E iOLtl a .a-ia 5i~ ii c c-iC ci~ ccc c4c cc K 5 c i. c o i. -l ,i ,i '- ,,: :, - e .
it, -ia -,iAiIi as2.c is C c -fiiN04iENDO- 111610.. I"a J-- - 5.caiI


as--as a.... ii..a is ..l.A . a i- i.i .1 1t, .,a -, '' a S. ... -an ... .
EOVSU- FOLD ., Isill 5 r, or ccscI c-ic scs ciLIOUIDACION DE MIEBL1 tS

S-i'sc-i. .;:... .,,1" '" .. .,..;:- -&,: c.ld,


CA,':. "E..'S'; ,MAS" ;2. ';,;,' L'?^". :'"-'-;',;:' '*, ':g":: ..... J,;'*:,:';, ,,
C- cc C molia de-. a y he r a I et .,,, ., rI. - .. ...- -
pc wcccs .c ._c-'' . ,. ad, s.. s c. ~ro 5 m r ua~
P~liym iuth," Do 'lge La:, i o',- ,,,5:; -[:,,"'i. -." -:ckhn. si eles i mic i eano. s ,l9d.. Pae lo uo just* precc,.;. No '". ... *** -.** ^*'* * **"'"'+ ; '' lto e [Io *ela 3 0 ee
ciKia caon r d o -i mar i"" """ n ualju ca mps plna le P .r .
C Vi.. is-- .-a.4' K, ccTE. O c AC T r23 l iad i -
FOR V oras de R Of, ,r aJA-0 (111%.. . .1 n te 11o ?an o"I utIs'4 __ .IAQ iN.ARIAS .... .=a;/ *, ".; "'",-, . ....^*.';',",t,: ;" e tr o t ,O, ),^' -"1';,;? 'e.
. r c....c ... .. s. -.c i .L. :' ..' s' 'i -,
K-, .L al ,- n EL MN AE-c CN.
IT ;;. .;..;Far.IFI


I .Pl.c .-as, DGie. ariaS ra al s la ecs Riaeui s. as re
S'.. Pccga InC As A p ie N : 'N aeh nc I-.aa $ D 1 I me
. .,ca .,O $23 ,,QU.,A D er o s pons;ld.lergablesr,. ,-b-


eon ra:as di e arnr, tiia' cd-rr,505cc Is a --d'--- De nie e.nema FSa "Laqaic
_________________ ?L,'<'r*''u''la ^^"3.___________siisss- -cCiaHeiaOra-C-eicc. Pc-,
e co Gapr ..... y ........... ...........d. y MIRE E S TO .
pas lct ar .Marc.I TChevrolet .- pJ...-,,.. y .. e.. $ 0 m jaq
enhoa s Ae'aFodde oiiaa -02 EOCIRO$3 Mner a LeFGO5 DE C a 3
C. -.3O.ai c- I asIL A .. AR Jur.1,ds1 cl C-86 -4 ii la, PL ,O 0
Ofl IsnI adc' aoli a aI ._________ C16m __5

1 .2112^ 53-2 Z y aL Be I M.4NCHE
i .... ...1i.. de 15 .P , ..... ...... *L', ....... M r .. .... .. Cam...... "o.A P rAZ Os ,t
ce d,,ides i pc sL- ini am, :e il, fellesi aue


ol. P.-pio -r n'+h,-, ,,:u. ~ l Nl'BL RI "TINA": a M-79 a ^*T";;;l*' P ;^" S. l;a^ae
-*a'6'" H ltT M .^ lcrt -d.ilo de onal. 4an .i Mf nr. que 5 Campanario.
C.' U LE PRE.NPA.5 Ma'Fa'la ^ ^ r ::, c-re ^ '*^:^^:. r. t
-a.-. da iadnr ii-m.-., aiC iC:'ril r' -cne nc-ee-'.- a isiCC Car-a s si. '-i O .-. ," SL .I.N MENSUA,


^ *" ...,., ^ '*u'l " .' ^^'" uV;" n" "*',: .... .. . P i<- ............
...G ... MUEL A PLAZOSARciaL AMe
uu n..mi~ll, iia ,B- c a' nampa ...rs ' al $9 R 'd"o $190 Eala
L.b a..SA HI O i. . .. In o dabl6 ",-
i,' ,. o s o, c.. .r. ... e .adI'l ma, I I-.... ds i c. a.a an se-t
Is Fc cc r-si L Asra ii C,5ld. r C-ai se a ci nl Rfe

as Oi-s.,. CENTUYsi, -a- cc "':ce.rad .. '- ... .5,2,4 4" 3 Mc.. ner,',a..e :. Ca ..p..ari
.-, ir,,, ,,," "'., 2[n2O 1 I ______aUO z 5_Ac-6-_iA,
GA NG. ; iccmee-c "LA CUBAilcu
-ai cads cc is-s Cm r % .i-Da..I.C- 4 G %I as'-_1


., deascs ;;. punrnir -ANTA1 AM I ne e o M IRE ; i t


l.e., c,..sa, -.,. ., l,.,. i.sL.. .00 I ,ERRO
V a .. c s vc iana i t a -.e.r: Lsni- n ersa -sa s a usr srtd.Pei,

-a..' s, ,-r ..'" ; ......',..- ",, n : ar, MUEBLES SEL FENIX"
..' .*, ..,, ,.- 4-T .,


= ~oMOt~ ,r,, ,=. t oMubls e POTUIDDIEN NEPTUNO !'SOLRDAD
I ,. 1 1 '1 111 ll' 'l"l' ~ ciretlis' di O.- P.R, YL N...A. Al.... Cont~dcc cc Plam Cctmocdos
a. Ic ii arriue,5 C iacpnrsco.a
g"'sa11% 6: .;FilW 2rar ,i ,, Wns- r hmr.
,,17 r v. %E DO T-D 1 f .n L L OSTii ,LAZA J-e I, ,r.b iLLo eA e k
SIERRA DE' BANDAeesCd ,, a....... r.... ,l--. ,,,so

4 a cs S ,, ____ queIec ras- r oai primnee
- . s~c. isarac~) nc-i-c s t~i i L n p'.:rees- naxAas rIstalessdeal-
z6,, J- a a ealidad, maf Cl.es, t Ies-a,
SE VENDE ..'..'. ii,,:Eti.'
BI.cids cn -ic a prcns may
gei -l "e"asl de luja. Di pie da. cc ne d .c." n,,s. 'La Pre-
'ccl ii. cs;", .' :' '!i' "- "'. s r paclatle.s clca.c.... Piee .. -. c....'-I 3 R~aes- 813-805, eas.i

COLMENER OS aLemca T-icon cc5 RIe1a Sec. .15. ,,
...A. `A, 110 L-"",_.....- C-75-56-3 maria a clad-cl-.11 .-.2
TANQU,.S I iP U vDTSALANn sIN JLEGO CUARPO
is icscrG..c,c, cars ,,'..; 'cC LA uumrLI uuunA ar,.,s...~..s.i -c, cc,-icc... ccc
is ';11 isis. a s ... Li4u a ......c permernece [c" : '::l;,l':l l.. : '
,. 1-.Ks-5 ysa. mainec)ts rapecc cccqaxnia si-s Kc..cc T-sc ':1'" s
cs 's~i.,,' ..- ', rns, bals caleCs acse n MUEBLER "IAL F ENRIX
ds.ss c, -,,c, ,Caero, Cnpcis iguac ii nlic,.s die aithii al e ,o a plc.1
As-pea Tncc a r T rc aset o ana i p a e6nIe
B T ques Agitsdcreis da .le cald o e Ja s car Ccla cemed
is ci. a,,. ctss,,se. a.cs,.,-s c,. rrnpracr i.eneier sem s-tens '
-le,, is IN A ', ss.., ea ,i ,-. c-s e a I' A 6827 ciorda y pralc c cmns batlndo-
1- I... W. -M, ra Iesn o. -..."


. .... ,-, ., is-.-'r es Aprix e acts- as p feli-
ur cs I M--7,g rCa a Aran I dads-s bletIs,- i ba Prats A-2278
c--ls C I84-54-5 15 85ztcac
SE VENRDE N DUEVO, EN SE'S ILE
ea ... la .... om O......Mue lesv ..nars...0 rn nE VNnerVds-lsi10.ace .c c Uaeui
UN 54 1a n i asiusbes ntdy mpaas. %-, r ,

cere Te ecleon a as-13 1 0 u,) p),l Monte isc c cs r~ sis ila Kr Se- jUSELO DIA',, Y.,, NOCHE!,
e, r l",c H-12i -5c az as. F414)ai-spora,,s am 'dc ell." u". cis', al Un cilia-1
S-1.,ixcis 5aIa I c L7 Ciccla.si s,, ,a b aoes, d m
iclccc dUiL cer crNaC laliric Ha-Ira~es aid p laei as re,+ u~T.,L ,r-.ic.c =l a s -1,
Tcelleana.MS-I -rca lsy I hs oaac.s
Campeecs.e1c e dccs-n ccci? ci apaaraossaicc

s- LIVIG N~tO $140-) cuaro.C3 cirpes rnderro-
%1-1 lU,"hU'l A'.1 DE ', O raR eSIN.y d le a "L a ePre-E
', 51' ", n'u,* ......e ... al m sa sde uj. a Daeds pi.0 ae s ep lo a b~ ou
.19 H-m34 er,-lua-' l ci ,ni parcal a0c-s ,T an d p e
,ta bld"'g elecrig radacec.a"caanaRe
Tell Xmca es pearc s aC cocminaic r Oquesins ii
na :CeCXii rIMz

,1S .l a.= [eocida. 36. T rc enit-ai-n Ca icsesc.. i' se.C~e
e ,.-c,..s- ,:La o m e s s aa C. icc.",6.l i-be.
O li$2GcLI MF N,0AAL.S,0JEG
I. YL ON.1 $145L C'_ UEBaE.S epa macPLieOS M RA D IZAA sn sin ,a~i --alahtiu,-mc, ade4m n
D. a'r emit .Cas 0380,rccci eO Caqe TaOqe
IT1,s, C... .... i .i I I In. O MT e.Ste',lci er
r-C.sC.--INS-be,- Aacc m- -,.,actics imaccdc Ji
v-a s,- dc l ieCCC 8, Cosii eisCec ssiic sc aM
i cs s c 3 acsMScS's. ad iccs.J- C
a. c mI ssc. s a~smltsa cci- MUEBLRATS


Ctsa. ca s O 1si 2 5ad ,i c- seLp ,c-s. |.. a p a, a s .ar d eoe b p i s(a ]cone y arbs -raco de ache, a
cc-st.., ci s Ic Sc. ,ai"
'4 --.,, ,',. m .,., '', .",o .o ,, *,, ==O'- Sc. rerinana,'Sen SafaeI cQB Tre-
u roN .aKrox -Ie1. B-Unc-SI-an- I icimono U .5744
Bo bs.isc ues., ar. .ed s -ml"ccJSc odo s ens sri ValorA, ics esci, M IR A

A DO.. .. ........... . 'c ..c ... ... ..., i
I. re ml"ll -11! ,m ,1- .,*, eep=r .,c.m ,1bastiior


T;.. ., ... ... -.;c ..i.. .. S,.... s..2rc,,..,cs.tp"c sie ld-c ["
Sala IUIIII/
Si c as.-, w. M2,, Msa riqce. S. N IcKIA $295 Caomed a' r ,n s a,,n
AS- D_.no M TEoo _ou _no1. is m n. c.. a., ,cc.. -s-c-S ,. ,.,desd e $135 Lie ,r, rt --a ap-2 s-
I W.adF i -Kr .i... n.,, 1 ,,, 5 6-5 mi y Soledat C-1 8 2- 56 .- mz
SE VE-DE UEVO N SU


I.,h.,. I1


V E N T A S VENTAS V EN T AS i ENTAS
5 MUEBLES PRENDAS 57 ILE DE WFICI1cA 61s INSTRUMENfOS 0 Auth A_ e UBJLTOId ARlON


.':.' ",::.:'.... .MUEBLES BE OFICINA1 :. .... ,:
'. ," :i , anb y m .' "? ..... '" / .' '' .. .I..... "'

CAJA.S OE CAUDALE5
SOLICITE SU CREDITO ach ... yme- b .. .. ............
. -r. .. ,h r. I I teel-A ge ; ., +,,? ,, . ... ,,.
[N NUJLSTRO SISTEMA todis tamafinos y paia 3 ia "" ' ' ' '" '-
Cajas caudales y arch I
dcc ,.*. ' .. .... .,. ,-,. .2 ? -..ce -.iai .. I I. ..\ i Ti. '. i (. AR. I L I1 .11.iAN -.1ETA.S DE
.I pcp-IS-.- Alqailmc1, 9U cilicaiiiciC F-1,93
.... i... . ma t, a a '
Icola ey e -I a
..... T ....... .i Rep: A-9915. m. .do a precic ... m leci-t.. .' MC a ct e A4074.4
C-77-57-3 rnarzo res Conozea neiestrn nu oH C-55-62-3 Mzo
DAKN~lA-- lIlA 1P p r H plan ofreclennoma.vnrc res all-
BARNIZAR, T LA CASA BE LAS ,Lc. at I,-
II P.I_ I hi: / ~l adef, ~t, definp ,,C,,nipto su pzi- -, ,, ,,
LACA BLANCHIT, A. CASA .. ..LAS ..... 'La F,+,,,oclaa e,or....ta- ::,:. ,:.,, +'o
LACA BLANCHIT, MAQUINAS DE ESCRBIR r cointratrempos y pe.dida de " '
REPARACIONES BE yreonstruidas, ecn .I ,. ., ,'; .. TEJ1DOS, CAPAS
MUEBLES EN GENERAL. rantfa se las nfrece "La .Pn.:1:.1: ,I .'j -I r. ..' .... .. .. .. H,. ^,.
LA CASA BAJO C'c es Te2e c es AF. AFINDORES R :A '.- C'*c r' ; :t
Especialidad Sen mauebles de na C rales. Telkfno A-6628. .. AFIN -DORE _ '
nifios. Taller de decorar. Nues- MAQUINAS COSER SIGLR.. . '"" .. . . "
tro lema: eono mia y e umpli- n evas y usadas cn , .. .. ..... ....I.. .. ...I' ., "
miento. Virtudes, 408, entre rantia v pizzas ipUa '. a,. -. .
C o . echqain a c ieja e-C',,
i -, Li 't '1 ,.ic de una nuea a. L-k S161 ODE ANIMC1-c1 _D :-.2.7 r.
Suarez IV, jv arii 20.ccc-icci


ia 1i" .'. ,,t, -:r precious m6dicos, .rd Graphic 4 x7. :GANGA!
SJcLIGO CL TS7.1 R, ....r-I,-l!ia La SE VENDEN VACAS :,c: C
.."'. ;. ;: ',.:' ... : ,-,i .--iiu i --, D I -'.: **. .. V.^^ V ... :^ ; : ......' ^ l .. .. hvi ,. ;"""" ci^ 'S


_____________MADUINAS ESCRIBIR er PR ETUAT
ll.L(GO rGMrDOR MODFRHo.'C1AO 'fU Ill O KDK ;_^ '"*'[*"H ;**"Q Q C T IR M
tapzido en "nylon" azui fabricadiior Alquiler y venta. Todas las Un an u OI
,c..t *rzVt ,n prdr, )auRA R STAUrT
.nin. . .r.a..a.... .. amarcasytamafcos. Alta calidad olltOS: M-UU3 C..I C .l .er.s, ca eteerias. clubs,
ifrman: -i4, B9-1627, I- y buenos preios. "Bolsa de n 1. ,.,.,. ,..,.. .,. ,,,. s las ba rqu tas pullmans
M.5 eeybes de Oci., .i icd . dares, ac cix en
SE ~ ( 409 l([rente aLa'l: -.f.i .., , .',"' ,,' tnmde rk ta zadas. vans
Bob, } eu ldu e.nl.> e. A-77t3 A-77 44 C-B37-57-241 Mzo 'u;',;" ',,^.' ",;'t,';';^ *",',*': ' .:,' .. ,'[:; m,,..klos en !hqu~dacl,,n. "Bnlsa
L RLA" -774.A-7744.. aC-.' 1 57c a-24 sc .. .A-7744. C-2 -0 4M .

tima, 404, c l .suciM fal i.apl -. icr.'ac,. i ic A% IPnIII'TOD, bl ;" : l 49
arc i~e acar.5cc-c. IIF. LIUI.. a- ___ ___ ____ __
'ILE AS T EFERL ADOI A ".-: -- j -r r A TOL*"''*:' l"1'1 a"a A-7^"' T,744,.. C B.39-6,.. ,o .,

.v doalu. .. ue.....o.ero o .ui..-, MA e n r : Dt *::, ,:.: ;
A ':f vaccec DE SUMAR ... CALCULAa l n .

.: '' :. -' ." ". :,. -. i.. .-. igaala's. Cecladeras "Na- MATER1ALES DE CONSTRUCCION '...^ ,'. '*, ,,
[:;:,-?,..:.: .;.;'. ' ,, i I,,,:,..le', reeonstruidas, dislintos 7 EFECTOS SANITARIOS ', ,;, ,; ; ',
.................... .... ... .. .. ...J ; "xii ... ..: fI I ( .......... CUL OiE ?
-ccc c-Asi cas ca acc B'A io i cue cc mdrc, garac'L ceadas.'M .*-^b~ n'a-- *ccr-Paia ZaaayC ed- Y YEMACC0E
sgaldaical Vllga claD,^ cc,:;-: cci ii luzriint -^^
c c ia a Tecceie Rex' R A -9A 7515 ',,,*, ,'-,',. -iccec -c. ,rI*.

P0R SOLD $319.50 I_ [cede,.,s .sid. a ..es --- -------- -'.,JEO VU:S-----------
15- C. .C. 5 .RADIOS IA RT.. ,, l ..-A AconIO DINl.i -Oi ..'. ,
oiideEcribic-Md s ai i ric


RE 'RIGERADQ R .^ G ---- LET CO --- Maqui,,nas ^ *'""*"""*" H:^

Refln ri sera, orn e s an $1u ri',E siALRuopi,,,-,,,,,,, ..... . .... , j ..,,': / ,:'^ 'r
H. N..c w J de petas V Inaas cc-i'
20 M~naue lcaa "e l .. .Hlo",T? ... tZLJcejas, placelias cIn -------.---- ^7^ ^,
Sant Ra lm 4,l aMA . Y C. .. ..... I a
..... G E Porthtile y de me.. .. iierr11 ymadera,1ub "
C" i.;',i .,. R, 0 M. pVp.. h sanitaria. Bren y _____ __.._ _o b .. n -,
rE -E.SCampaia, Zapata pD C, Vdc YATES EMBARCACIONES
......pA RA .tI-IARE Veta. C ?(.amic ; ; ^'.do .'sel'en ^ ^ bar ........ .. d D-894-MC-25^^ IN RO EN 2 ORA
ccrie~tEr. ntopNez. a.thno mosel.

bi..... .......... '* il r.n...... ; .......... .. i', t, >i,7' ., "2 **' I ........... "1'11011 ,1 ',\ "T26 : Y E S ," A-6t26.
,o~o,.,. ... a..... ....or. .,.,,Coo c0, -c Cocina Ainuz i brillante .............. .--
..... ,,, x^ ... c-c.58 LIBROS K IMPRESOS a..rc..... rar..... a, .ar...lri c ...... se -,arcrs-a cr5.,'o": -ici;'ic- "c'L
. a.is t a. . ta ..s ."s -"
---cc -...... ,-- .-- e--- *i o. -," ,"ft c. e le |1 M1 '". I I.I
1" ....a ,a .. . . T.. ... ;- ,. e,. :'"rn ,'"'t ':"R ,"v.A-991 ".... ..I. ;; .... . -- -- "


M-8 7- .... P' .... ........YACHT
-- ddren en;., i rA- ._ ..Arn, id aab A .fi ea
.... ... ...... ... .. REALIZACION riaiaa., a ,e';;".o.." ic .....a
Ito C ln I e u h .,, ,, e ........ e ...... ....... .s, w 2
-a- -91"t.,,,.1l nt. 7,1,FI'Z I 'c,(-f lo i... lm... .


."a' .."' -=.. r 'v' DE HIBLIOTECA ii lia a I
REFRIGRA DORII '1 dl r c a'" "I I I .. .... .- a CEMENTO I 'll III, cI.. lf..'1,'....
RECONSTRU.5IDOS Dr [. ; z.. ,..........a "_"_""_" _______
MEJORES-ARC ...... c .'-. :..",..'.."... -' LEo HIPoTECA


;''.'. ;.?"'Y,;"' .; '.7 .. ...... 02 OBJETOS VA5108
.. 6 - S I R A D v nIO S I A A R IO S s -c ha e Ic i i s a iy e i e rc i c c c e e r .a n I I c P 7 '
RF.FRIGERcIDOR. C t 7 ELEC,,ICOS e,o';,;, iacr.u.. ....r.iiae cc,I[-; ....
.- ... E.:. ..- .... 'A. CONSOLE PHILIPS TEnTRTSYLKAZAR -
on... d.n e n r P--- 14 I. . i nne erm~ e a ,Ir :
e -n at're 7-4n P iy tlud 11 ,1 . . 1 " " = ,
e 9 A 2 3 N An s a a- ns 'i : . .- ,e,.1. A, 1,2 3, A, it ; ".A' 1 "... .

Refrigeradores a $13 s- i.... ......AL .........I.c..ccc...ici.........c
Mi s i, diipiU ci-h- iq aiiii',,a i Ic,,--. ..,,
E ,, ,,74r-,NR -28 e $ 1 ili C oc. i.n', d e l- l ,

neveras Sterling, $1.01. Ga a- dc--, i $- ." .
c ...seeina a. ..c.c.a $5.1 El.lips $3 lad.ccalcIgrafc $60,r
mis empel~eo sactida en cc n .e.eeclits Caleada Jesais del MIl __r________................_................
.U .es 3. M hera El Medelce'Monte 2$ esqacna Tejas "Casa ALETASR AVIUN __...................... __" __
P'rAenn fRZlE5E5C 97 G0L4 A cit CE ire5is .

San Raaael 409, Macnrique -I ee"... .....(-"-94 o_* e''el: +''$1. :.. -', ,'8,14" OPERTAS
Camnpanariao C-884-NR-l0 Pz HILIPSlh 191 c....D...O DI".E --EN
7 UJTILES DE OFICINA arnc... a. ci" r aie".l. ..a.r...i..... IPOTO _A_
V DEcicisccaAUi~NAseIcccsccsc sI ialla 5i .iim, t r u zescc n -r ... .4 cc- MiN :_ .. .. -,, .~ ,~ _pw .
s .l C, Y.A C HTii, . _ : , ; D. ,. l


a c r.-- BAULES Y MALETAS ..... ,,,, iceaa si ... ... c,er.....
MUEBLES DE OFICINA RAIOS PAA AUOS
Campran. Vectas. Cambio i.-rra c...... "ai ,ra-- c.m ", '".... . D ... INPRO EN 2 blR'AS
Eserilercos, sillas, lichrerp .______;._____
ecaivs, eajas segaridad, rca:,. -- '' .. .. ,~ w---. r..
can eserihir, surncar, Mesaa -, ,.eurna, ci~ne ,,+,1d ad mt c'%r cc
[Ian, hanqaetas restaurar, l . r, -i0 el .,,,,. ;+. .I. acll -,.pr( ". iD \I
hares, maehles eremo c,,c C:l ]I S mrexp~,l rsI, *,hd ,p rarer -.... (iccqa, (8. Tc.:, oS
Antonic, Cempeshela 360. Ohb ____________.l
MUEBLES BE OFICINA sariOT.,A

... as ..c.... na.i ........ a __________ Contadora Nationl ESEIA15
Eci Rma c' c iSlccir, nAD ,r v
- E OSO.ir te ora c eueDS OF s ac l . ... =,, . t......


mcaaa C e c ,,i,.,,:. ,,.. ., -ct~l,, Ipec y'tamanos re- Cemprames y rendeccas je-
sas aneccsarlc Ah.-Sicel raje.-,'', "' "',z ",' .,.. d.,, e,',r ias c ame sneasy ga- yass y.adaclase de aciceulns de
Is-oam Kaiden. I,-aros shea s _____- _______._______, s u",,~, d Veeta a places racnsvalor ~ tias maa cceser,.ecreihcr,
re"a SrC ii o n I-aiet Nom .......RUM EN MUSICA Caleaenccasa, Alquileres de last ade,+ ahe arte, admarac
palcje/m cismas a remereciactes "La Na- lelgraca Casa Becnarde,
M-0 EJrORES -AMARCA^M&C,/ ... -+ '. f,ez6
s 1. sdeali,, ,~e. de aC5tl~r i, iiatd, etcenal' Villegas 359 Casd esqai Saac-t 4 7
a--C car a. cr e, aTenec te Rex A-9915 -1 64 m ar 7
MOEBLES RE OFICINA :"1 ".E.. C-74C-.2-Tma INERO
H-133-N .... 'a . .S rcAd c...."" I. ....... ... CAPAS BE .AGUA bnI[c7-1 ... di.. naiitid.
dais-fi. eaoe 1 4- ESA AISPl c-ti A5Cc4drc1 sj-n
8"1nua es d p es 1G -r i p,,,, oUl~rl B a oln 5l Pqlfl ll~ .-laU A :56 1 ,d s cLi pla l OS V \'id m o '-0 L

rneiqc urcscotcir,1-, n,5 .00.cip,,:,, $asic. $uda clare de ahb-iat di
ei, c di cheqacs cr- -,,,:,, .a-cl, Antcsdde -lacc acrien-
Ionnatle1 Vsc -er,, La Ccc. flISCOq E ,iraltO ..sa, dr siee "L Farrila",
cales Pre,',risE, 2 l iiiei M ,, .. .ElaA.-i-..". Oh. 013715
SanRa ely4i 9,eg ,Ci....r -i,,,Cr9 c,- C-.i a ii 147-P4-5 Macca


I


I ,I I...--3--.........-- -------.--I-------- -


E"T ** |


P"" -in:1. I. ARIO BE L..MARINA.-Domingo. 25 (eI Feb.rern ol 19.5I c: ifiedos

DINERO- HIPOTECA DARALASDAMAS INTERESGENERAL ALQUILERES A LQU ;LERES IA LOU ILERES A LQUILERES A LQUILERES
4 OF-RTA_ _--I- to -i.r%.E PARA LAS ^-- ,' '"' .-I.. -F-_--2-go,0 O CASAS DIE HUEPEDES 12 APARTAMENTOS 12 APARTAMENTOS 12 APARTAKlMfTOS 32 APA RTIIINO

10 ION RONRT.. .. . .. .. PARA LAS.... DA 5 ....If ....... , ..., ,. -_"..... . ~ fqo "l`
i4 ... .2 .. -.. .-I- -IND:
."..".. I ....- . ,A .111.1"'3.22 2 23300 '%LIN I2 Is .132. (3-TIRL ,1.(2I11..3It 22 3.232 22.'N2NICOLAS M 013233nQUI. .332Q3l 032003(32(

," ,, '" ,, 1.... :1..... ..- - .QI o-r- -- -.,,, ULA AT O
EN.-"... ...-:...I-.l.111-1.11...1.1...... ..... .
.. -. .... .I- 1 ;0.0 2I1 ,..3 3 ...... .. ... .. .. .
.".' ., . . .;..' " ." 00',7, C- C;- .. :i'.,.. ; -(- IS ran. .m 3' ,,. (. ,. -' -
. . . o" r o- Ia- ... ,;., .. A. - .dIll 12A21 '. Be ..;;r&, x Inn. H ".'92-2
.. .T: -, .. .- ., : :' '. "," ," I .; I ,, I I. I'I __ _IeCe- 1 2 -do., o In is g ,hIS AS lur es B enalsF0 A111,11i" Dul s a 17ma.
,, ,. .. ...clse| Ie ,ci do, ,d .-nter.I'. aba o f!.,ea. Ll.-,mro,. -a ..
._ _. .. ... ... ..,. .1 .. I.... .. .-oI ,, R A N O PO.L Nn.D!! -.-e--a.,.---.
l $ E ". ', :' ;,',I` ':,' ";,'' .-,,'I. "--......:..1 .1-,n"..--.-a.. .... .. d .-... ..
.. IF--LOCI.......-.I...... .. ............. ...- .i I-,,..... 0 .-
I rIII0-0I."" ,"iT PU"ORS O I ".. ,- :-- /' .'" .....": '.'-' ', "" : NH L,' a a.""" .. L.1. Ic,... ::... __._ .- -r 1. I aib [~'T, -n" Id....,6 ie.vtl .......1116d 11o,,,, lle,-I 1Ue Z A dl lr~el,, etllsia4,en rd Bono, tenaz" d "a-Mdo "
.. ._ "1 6 r .. e. I -1 LIs -.....Z, L I: L .. r- 1 1. 1 1 - -- -- LQ I A N No i
:. .,,"", ". l1T s | l lli T i :'. ,. . ". a', ; .. -" Z. IA--...o-.le.."..'"'AL U O AEEA EN OH-4 L-C -ll ..- . Mok ern o Ap r me
-COHELE5 _ IA r.dON LI ..l -. .. t .A.. .. ...-,-.... r'.' -,-. 1 .:'-, e., ,i ... ,- -... .. : ,,' S om .43 c aro ,2 6o te .. O 7. C 711 1; AL NA IO. Tr ..o b "" .a I- .L ...csm
I. j. , P C -, 1 .%14 1 g i -. . to .,J 11- 1 I I .. .. M I .% 1 0 M .... es enr e t0 3. 1 r tF.. -. $. ....mla h b t e| n i r i I fo o c o i d y i | e ~ a 3 N e... S
D.NERO.EN.2.HORAS ."LOS ANG ..EL ___or__ _._. .an .. 0. 301 Kso 2-cl ,COd .g.s ,,-, ,." I, 03 no'.. 02.021 30, .0 0,0., 222 2 .22 332033,23
... ,r ,, 3;,. ,,.I',_e( ,.-- 4.,0 :r2h-ee,0 -td 0 d 3 nd-.
. .; _ .-- "I- .- 9,HOTEL.. MA_ .IO, --, ,_- *.,-, 2.... I012:.22300,!2.00.2SE ,A 2ULAN PA IT-I2., 0s.--.-3 2--I.*-
Is.... 200230. .2...' .."' . .220.2,''." .0.". n a o'.(o.. N-
.. . . .. .. ... . ... e ..." r .I I. 1 -1 1. ... .. ... .. .. ... .. ... .. . ... . 1 In -.. ;' . .. .. . .IF
... . . ..,.E IIPU .. 'hL.L'oP '.2(""3,--'0I2- 3".02...002..0I '..2;.. .' .2".y2.2,' "" .... 2. do. "",- '-. '. 1 .11.,do
LA MILAOSRONAELES'2.. .223.2203_2202222 I22-2( I.30 ,222l2..,0202CI.302242232o0o.0 32.0I2.-030300 2


. . . .'. .. .... ;.: -3.2,2. -,2.--0.".I23 022..3.002 .-."0,'- ., ... .0.. % M%. 2 3 0. % I. I o0l N:- o. 2. 2 ..02.2..
DIN RO EN H._ ."',_:,., ss HOTEL !" .. 32:. VAQIOAATMET -43022.& .."oMoo pnaeo, . . I . I k . . .. F ".n. .. .. C "... r . I "I '.'I ." I.. ... .' . . .ll 3. I e Te.. ..11 - l 1 m..t"...l n I. .... ., o n 1- 1 I 1 .o I I,..." .. ,e G- I I ,a- 1 .. I ,...O .. ..h-t, -. ... . ..I
h , ., I,. I...:0.2.2 0. ., .0223....222-" i .. .1.1 .I- iii ....... ...... ,.0..2.. .. q .0.. .- 2I o. .IL 0AA .2Y0IS 2rdIrAMAX.e 3 344-3,.322
'. --.-- L ... m. 2.0.22d.. 0-202 0-320$ 22-221..oC,"32...2020 0. 203003codo.y22y.3o. .230-4,V .2-c3 2.$73.M13 Ju o. c 0tr ( 2r n00.
. -I.ASA DC.A....-2023230.. .. ..... .. .. 2. I .. I ". ; .. ,b .2. G .- I i' o -, 00 (2202. 23." AV NIDA0 23 h .-71,-I2 -L
. b1o.I ll; C.0I, I-SE, ,At-Q..U.i,%IL AII -. "... .ne" N- APA R TAm, 222,2. 2.- ,i0i. 02a 330ld 0A 0s. 0-3ta .2t-E
.I__' \T L L: t.. ..h 1 FI1 ' o'ea a o ab ic r.n'a 'er a
"-.,TtOIC H A I -.. ... .. .. .... ..,..... __. .. .. .... ... .. .. . ...I ...... ... ........... ....... ..y D ta. ,, .. .90e.o n
..-..-as..-.. .t.........o.152.yr,,a-.O T0rEL ... ...0.. .. .. .. ... .. .... . ... .A-TA.NT1
.i I i C I -b I..-2..2033......s -..3, 2 e2n0 he. ya2 0 332n n n 33 3.2. 0.232 Pl2;20
. . ..... .' ... ............... ...........% .. .. .. ......c_ .. II ....I 11..... .....2..21 2 2....2.2n__ _._.. u.. . .. . . ...
-- h .. ... J, ' . . ....... . .. .,. ... ... .. ...... ... ......tr... .. .. .. ... ...... I...... ............... . ..... ...... .... .-
.I l I d ,r O -T e ,-75 ________ -I:. r-' s" "-I-"_ 2-2 2"....02.. "I,--2, ,0- lel s nr , o ,I 003232. 0 22a0 n d.. 0-23a2ntrah do2.0-
LAURA GA.LBAN .LI-JOSO.. PARTAMENTODES I0 23! .jo. .--'.'0.'-0-30I33 r.. nn02.0032.0l. 0n(02.2200020naout0P2.3as22300-h. .. - -i llll 'l,", l,,. il ,;,Jc.l'Al-fl.i ,iTrull],. ,, ,', I- ,Fen.el. 2...2 ... 2303It .0.--J4o1,2N 222.3M 2C22- 3
..... ........ EN.rr "TR. .D.. . MIRASIAR 2..:0IlUi;,2"3OSO32'3D]3]2[.O22 ,o..I22,2o2 2-02-0-2
, , , - .. . . . .. .mi. -. e I F . .. ... - $ 40 -0s 4 -u la- m T 1 13
,- ,, -.- o' ... ... .. ...... r --c [ C ;. -.- ,. ,- A/ "O P. AM.E ... 1-410,-13-11 .... Mode4 is BApart nO s
.".l.. I. ]..... .... .'...I ..... ....- I I - H T L MeANoHAT" T -AN .|. ,. -- ''. . . . :, '.. - xo. d,,n .r. 3E T]CuatO N 2 157 p ... ........... de s ... M NZA A .o Tr Ma..... .baeu.. .. t* .........
1 . . .. ...."- . -- .n. ", T. 1 iA. i[ .- ;i r l 1 I.. ... I ,;; -ocira, doea,,Soedld. Calla eIn a nl d Ir de a rta coneco sl s con epnddo 1.decn~a d o hga s. I n am hbf . y asa
.. ".-.....-4, -'i ; N 2. 231 0 0 2I2 2 d d 2 o. l 20 30 22
'2'2..2.... .0... .2 (22.O.L"RO2'2L-,3... ... ...2.111ic p3a&'023.0222332.0.2., : .., 0223..Vesose2l.n3, _- -Noi2/
.- A...--2.33 !-.343 3Is 3.."....12A.3r-0- 000.;z-.,. ..e '..In. ."1err33.0d. 000ad.- cc ad. i y03 .. tU2 1.N2 S 03a22 .
.22 ..2I2 . . -', I. _1.1 _. .- i. F' ___i ,*. .51 -:, f__________B-5015 ..HN 422. cn, S330 .23 r.2 . IX.32~ 0 0 3 o~ . '23-0-23 0-.. ........ ......... .. .. .... .........,I',,_,H. ... 23 . ..'.2... la e 33 & A .T TO 0 .3" .T 032n.20l .
2..... .-2.. ..2.2.02. 2-23.0-0 19a, iy -202- d dV d adado M24
1... 12211. .. .. .. ." T.H TEL ROTCAA1 73,,3., .. Io- r2r2... . 02.. 202222; 0-- d I. 03. 202.-3 2nDr 2 pdd w GEO RGInA
...- %I ., "-... . I .. .--,i. ..... F c "I.ii i i1i -, l"' i le e a o tA | U, 7 I 'AbR A x CALZADA. ;CL. S EA. Q U L A N A P AdA ldon t rra a l ip R -9222o 12-25 : .4. m e
... .. ..,. ...... .. .. ..- I. .. .. i 941..... I NS %. U s, 1.n.,. ...... .3e2.322.0 2.3.2.. ....I.... .. nos e n . o 1 ...y t"alDO- IIL 3 ....2O222da3 23t 32232.22 0I, ...32 .. 022 .0
DINEROdaoF..32...2..
} .. . .. ''.. HO E C L N I L / i1-- S.""I 1 t... O r.yevrl r a n ormes A eramnto, uy re 43 o,7 M rnoSy, tr M
*. ... ... . ..-C.....1 ,33?,, 'i '.. -" '.. C .. .-I -51 _el 2r i 3 3 3 0" 32' .2Po int2.o2 .Sal a.-0o0 .dor3 h2b2..2on3-
p %,., II I II . .. '' ....1 ..1's.. . .. .. .....I .......... ," ."'; & R.", "le" A NM N o 401 0 ,COMP '?E ," "
e n.2 4 h................-. ......O..., _n. y T e ... 12.2.... .. U r2. (2V 0. 0.0 .r 3323(3.2. 3(. 230.2g0.,.2 32 2.0e2.0
.. I......... o-.I ..... ........... .... . .. . ... ., r .2. ..132 ...22 ..3 (0 30222.3..2 2...;Ap 2222.23ar2.t.ent 2e.l2 .33(3' .. 02... . .. ... .. ...222... ...2- --.. .
-221(.3., 2%'-.2.: .2L,2M1..... 20I323,,,..00o33021- 1.2230.3332 -e32.3.....
I.- I... I."..i.. IR "".....".. I,' .. .. CA' ,- I r "] .... t;., :1mI '" ... l-r..... /P-1.n K_= _8i2-d 2 In...... c i d .,S.F.,.
2 2.., 2 .-12,2 .2--7S7lB_.20 -22r.. .iw .1.'3I -I--i-22- I ,- 0%2%021a0220 I 2 1202.2N123 "2P.220~re22ntr 022.2e
.... ` -- "_ __l I _4-47-M-222, 2o20.0. 000 3 3 0 2 3.o22.0(030 L JOSO ED-IC

...... .. .........I.. ..,.. ;.-.I.... 1. ......-. ,l7- I ,..,. .. .I",,; .., -,-- ,',,,,, ,'.J.ira'::._ ..I... 'iu, A.. .t. .. ..-. .....01-11.0... A ..... brtD S. ,I.Q Y ... ..... -174343-M .
2..-22,....2...-Al--I -020002LURA2222.223,2233230202.2I02; rt.mentoNueo-M..., 23 00000 33 3.2 02.

1 ... .. 22 .' .. ... . . . ........ .... I T l os. 22. 12SP:"+pRS.......... E M ,' .': ,. 2 2,'20i20222303220.I 033..........................22.ll3022'(,3.. ....22a2222"',. ".I0.22223...............................
..... ..... ....... .. .. . .r:7.:1.,..." .",.. .. .....,- -u.r,....4.... .. ... .... ... .... ... .. ..
.1 .I... .. ..2I...-3.0-8 .3-'.2....i. ... ..........f.o.... .....e.... ...r ,''"am ..,A ,0"eo, sea luMIRA MARd 02p22d3320RT-TO MODE N 2 .23. 3320220230 .o. .
,.I,.. , 1, ,l c n...1.. 1..~it 1 .
. . 1. i H O T EL- -P - .. 1.... Cno"'p n; l li xc4 N o m p u hie to rder sa, a cQuint ln , ,: C t S-. ],do U ca . . .ll. t o~ 4
1. .,.II.. .o o .1. AC D E I A R ...A B .I I I A..IB- I ARI TZ II. .I ....j .. . ..... 1- --- . I .... A IIII.: rP. -1 e.n d r.... .I.I.x `";.roandoyR, e y H~e... .... .. .. . 2
. .. ... . F ... ."..e.,1 ". .. ,..a. .'. .. _SN Oil.,JIM. .1nRationor-In ni-rrl o -- or. -o..h rno-. .a.r.... -r W. e lao, diA~. tr at , ] a d lb. 741 JIM
I .. . . . . .. ," . -n . .e P o. 9 | r n t C p i o l o. . I. ,d e ... . / e h r .a r.. . ..o y se- Io d r i d o y t r s a -: ., d - ., . .d . - zo h b i at o n a q
.. .. ..110111 BO. 2 1n2--2I2,2.. .. 2entre232(2e"23d, 0222 03I ...In22 -2I22"0-,23-d-2
.. ... ................. ...... -.. .... . _' . I . .. .. 1btc nsd.a e tra.. :,.. - .. -3.3...22..0322- -.1.10.022323U3.3 0.c 0 0 233 03020-10m
.22.n n2..22"0.2. 0223033. 22 0. 0023202. .1 1 in-nii22300223: oa n03,e ed eAs.upex, "o...... 0,2 ..032on 30 22.3 2 oo2r..
... ... __' .. .2.203.'.3..3... .....2..32,3I.2,. . .....'0"2.3.3...33233222220".3023!..33222rno320 32232223... 3n 2...2t 2. 322331.. .


. ... o. . . I .. ....:l m,,. ;, .. i7-'" I I II .. . r... .Jin . d lp ro " I ..so I- ... .1 el--z -r;tes p Ave.n t .. o t m e .ld r ir- ld p r at13o ta.p

..,,. .,,,. , "'... ,.,, ,:. ... -" '.02 "'-, '"'"/2+0 o" V2.0022.0H 0 a-s -5- 2-o25 d a amen. m~Lvntro ~ l 32230332222 3 02002032. 0-d2. 20m 232 02pel
... . .._,i_.. .. l.i ,... "..0,2I.....-.21 ._r,-,-_ ,0.-. -- DADln, Ioleti, SE o, ALQ ILn l
%.. I '\ I.." "0 0.0-.. SLALQU LAn 2 2 2 2 222, 02 22. 03 3 U 30232223. d 00 d y $
232iI.. ....... e. .t 223. ,. I,, L e.23322 Spt22,3 332.renl3v do 22 h222o 2ld2d22Pre 3o 0u (222 20322d,02020 -2342-0202(203013 422.30
D I N E RO.. . ACA EMIJ P,0.,.7.....?.:77. HOTEL, .,' COLONIAL.,, 2.3.232.2, :=:' '. ... .=. : ........... 2,22 .. :.332002222.0330:o .23. 03,, 2
22222 -i... ... ......2 '2. .]1 I .7iI-I 'M _:. I.OIeI. ,r:. . . . . .T 3 2 3 3 -03 2
;' 1 12- N-220-i.. 'a -. -aB0.s
en 24 oras _________. .22-220 CI.-22.0. TO(OI.yTNt,0".. . . _-_I.__I__..r-__I__0.____________LI.O'^.S... .. .. ...... -.. ,,. 'I."..1 .. ...........0..2300.3..23...222.3,. 222.. ..2032..... ..... I ..g..,"L ..:20323(223.3- -; (22d
,, 6. ..32j_ I.3,_ ... .,E 202 i 2R 2"l . L. I : _-. in. .2.Is2022 2 .0e2- 0d.ei'0-"r2.-2--" ""d.r.21h1b..adloner aoIy. .nV--
_ ___ ,I, ... :- 1 '..:l- -N.2411-'O'111-sr- ..`""`_ too I ,. F . --. ...II p . II 1 2.I .."i (eat -d. l Do,.-% A e'PAR) .'TAM E *NT03 I!M 1 OAP AKNOCO] -pl ml- b .Suins.IRllai. -it Ifbis.1- .cr.I Ial
41222 I. . 222I. ..2I2IC... ... ..E F 0 . ....... .. .. ..... .. ... t....U2,..

.,. I.: I..I.1- r P1IMF TO i. .1 FI .iP .. "".. .. d-tar e o u oa o ral za
'I.,....,,.,.' .:"I...I. ..... -rI.... ..."." ......I.....- ...P..o.r. .......sl ..1 .o :.r,.... .- .... ..I................. B.-....... ....... SE. ACA DO ......... ..Migul..IR-..y...a. eALt dfiloO.. YNcri APAnfoma- 1,Inim
3. 22... .2.2-.32-30. r 1 cd3. n- "usa3r.1 S3! 3 1 Rh. a- lt0d a 32M. 3 ,3-.3 F.3N(32 3 12.00 t2. 130 1. Ve0.3 32.2 02

', ,I ,,,- w. , ,-. . .l...1sd .. ;"., -uI I.t .':r.. ,I: ,- .,'"I.-" ,ill....r.,PC,..a..".". -'."-.'"[" ..." ;."-'',-, .F...'..-,- I ..G...." '....sef.-".t'".X".;.f, -' It, y .or i ..H.......... .a..d1o. ... .....% .,.II.a........ 3- _
20.....22. 22 .. )I : 32-2, '3 3 "u- 2322 2_j22 2....2 .O ....1 ...TEES ERMA..", ,: ;(2 ." ... "022022 I22 .... Apoa oment o rNo 2-0322. 2.232032,0333223. "02.-
-J-,I2, 2I2I I -,h222IC-.-i a-.-i i C- -2... .q _". -a 2dr 2 fondM d'2-2621 2on2 0320,' 3 03. 33 0 0 -211" .. .. ..u ..-. ',. e. 1 '-. lS. ... ... -.1. I ...... '.. . .. ..k ,"-T,', .-A.. Ge ;- ` ,. B r~ la nrI Sutan. . -99 -8 -21re4ec12.. .. 4
tr, A J~;,J ...... I. . .'. :...... -- . ...... .II.,. I ..'l .. .. t~'t,...I' ~ ,, ;l + .'. .- re. 3 ,. w ren, A, s- aro A atme7 M EB A O 4. ..4. .... +. P
.... F....... I.. ...i... I- ,, -I I, P STAn- LI .V - Jr.Beal zem onatln caalon. t- 4 H RIIA W N.t
.,- .o.... :.a-.tde20b r- .duldo, coertsna p ., canl ist.l tv-cd o m~ll ~vm l
--02.A... 2............C.-...I.-3...............'.30".-33r322 3
n L. I "..2-3 I.-2 .3I 2I 2.3II 2. I - I .uI .,- ...er 2 u-e. ...[---- 2Alf- 22'- I 2'"lB'5 '- "" 2'' do. com letes ter a a 0 5 rp,_ ... .. on _ 2 32 23..
SI4,1,-E--2-- delee]ne -cast2o2asd .sscI-m 2 2 A RQdE MA. .-3 -23 222. 0331. 02.0-1
(.2Ins ....ACADEMIAS .. .%.% 22-00 2 ldia ep d,2,- ,J 2b ,2 030, 2.2 .o eodtdoAP ARTA iENTO M ODn E RINdOc 034032.0 0200q 22232222t230d2220o0223.E :trpncbn c mplc3 ",, ,, ":':' .:J... ,'.d '.:_tL ,6Z. ,.- .. l...lmP I ,! 1 I 5 : -a Z-'Ks~ .L ~ o e n e t- % % , .o: 13Y.4 ledr, tu. crntbain te ,.z.S. M R M r CALm E 1, ul y sri bi nd. bomb .n.c .0".. ad d.
.I.... . 1.'el .Iasd.- r ,. I,, 1- ,.," r .- I I .. ln .i r \ ARTA NT.ladsIA ua.a und nte- o m S LflaMecao 1terI cl o nri ela o+ ca derna ucoinexcluan e _ __' ., .... I %.N a -IIrl.M dro ~n- i .,. riIimr.Cllnhl. NIW l ~ l
I, I ..,I . . I 1' .. -. !,.N.. ._... ... ,s,,, .-.... ..ell.. ,,#- 32n.,d2I... prrs s" . . u u1 3 2 r .o. O o 0. 2303222 323. 0.- .. 23 2 .2-
323233, .2.3.3e 3 3 0 3 3 0 3 3 3 .13 .. -22 I20.Ir3-3-2-02220223222222In3y22os.form s3 3 2 3 3 0 2 3.e(2.3.232 03220.02332e te_ ..] ,m o s .. l t .i- .. .. . ... ..I' .. .. .. .:,:'..... . . h . -'r ,h' t.1,2 b e 'e ,n t . .. 'r v d'' anul. ert'enl ao a cis ] 9 %a1d". ..I-4047 yl co A -.. ..7141 00 4N.lU A N 6 L
I,,I + .. . .. ... .e,-. -.. .- I.... I ~ -...... -., III.... v q. rvll e rtds l~.n o u Icac .o 7ao. n e-rIet.'df ty -acmdr :,l urolll l lco 'rt It adb~mVn I i ul hlteon m S m h
I O "fltm u1 m URO UEIEL.. i,-3 .Ea. .E 3.p..' I:%., L.[ .i, 02304,(22....solo,;co-, ret0e. 0c.di2200St43. (. 2,2 3UN3 n o OtA. A2- 3 020, 3 2 L 22.
In 0000it" ."I. IU- .I-. f Lf U ILL U-.flI..-EL .1IAQ IL.md r try, nclja a.-arlo (22022233203232 3. -3(000223 23 .. told. .A 1. u. _-_-Rahn. W.
... ., , ';IS ]]e ii i,-1. j .::a1 .,T - I. ..1. I on i'.: -, I..ar L I. P 7 T TO 8 L- DIFC. , 1. .I C.. O - I~Ir. .. . No d t dor. d o a 2 c-- .--- a c-I e, b do cl adplilh - n. .ba,7 .. .f .
..2.330: ...2 .2222.2 Lr323202 -I .do 15. -" 00.....ol..,_.itol.ooo. 021 122 22. 3....y .20do 10... d2,c ido, y' to.. e s ha 3303 2I322.............. 3023 2.02220 203..32 022 0030y2 .n3.....0.=..ex,: m...
33.2.I 2.. h.I .......i e..... ...s s.I-bo s -y -2n-,raz.o n...... 02222..22.--112--3-19 -dCol,2N. 4-T..522.3.1;1 22,2. 0223 0223330303

., ...-. .... ...- - -- -_-.'.. .... .- .,7 or q' 1 ". ..-.--. -', dr c d.. AT UI 0 AeRrRL..... -'.rA V I Ia. L-- lPrraIart" 4, infrmal: I '"' R-IU ,94-rnotra i I
;:,,u... . ... 1.. .... .. ...I" ,....% 111 a , .. ..j..... M A R + ,R U U ., s. . .. . :. ... I -... ........ .. ... 61- ...6n dei,1 r i .. KOHLI U '1575 +" 11420742m--lo;+ ; I"-'i''"
.0.22.- _.3 0. p . 0.2. .Ira. .l m2 T..


'|'] i IiH ,i , ,I . ... i F ,,aqnl~m., I,' '-'..... %. ..' ;I .. ..." .._:7 o l C :-1 "Pa 'r ,Is.,. o .,'" " r Nr o O Z O tAY lo deo .-ll -
,:... ... .0222:2 3 .2.. ...23....0.2 3.0..0.22,,0,." -33..3'2I"2'",0'.'22.'BI" 0,"2'20..(A...... ,a .s ... .. n LmYrA.....r .......... ... .....II..,..3.......,I........... ....... ,S,,,,,,,.......................... ...... .. .............. ..........................
.. ... 2,, . . .. .... .. 02....e... . .2 .d o,.os i....enoeled..it.2o D plY .. .......
- -t .. . I-__ .... I"-.- .. ... I i..2U-Is2 220 Ma..rina 22 .Hoo o I 2.I". .- (00(03 2.3. r ..b22 d s 2 0 0 2 02a,02.3200302302.
.1. . ...L U i1.i .l -.. .. ,- , . i ., -lole haP1- tL /SL ,0I.A g bu d ne y l
......... . ...'' '.... .. ,.YHOT EL C LONIL ..".'. ... ._- I I ..... "' rl' '.- .. I.....7- i I" ...III IMO NnoPmeG en
2" ..1','20.. ...'".3('.0.,-1.' ,."-1 ",012...0.It -,", .L .i PT" 2 .3 r022 r i 2,A ne-.32 t0p0d
V .0. ..... ...! ..... .... M.... ..... . .I I P'o. 2. . -SA.I.,2.. I220..2..3..0..... .... .. .-30 2. 2232-2022.2310202d .022...23..... .. .1. ......2.... 203... 40,1 322. ,
,:, ,+ ... .,o .... ,,+ . ...... . . .,, ,. ,.".. .....".- : ,.:-l- .. : ....... .... ., .... .... ........I e' ........ a- :..l''_ .....-. 6 no- -cr, ........... o y ......... ~ 11336 4-3
,I, 0I" .. 0 ... .. I 2..3.3.. 22 .3.20 .--7 0I2 2 02020 l.. .,,- 0 2 ", ... 09115-91-230-13 . 2,


2 ) 4 t1, "", . . . ....i- 'l r, e ,lI '=" h .Il I l' 1 e 1 ,II, :hI II I !I U.-i ero NDovN K BP %COhiU
22-"11;.NT S.G1A0l2223,22.... . .. .. ; .2... .... .. I."3....... ..4. . '.. .. 22..... . .... 2..33........ 0 2 2E . A -r76 --'i-i,,-. ..,. . n ..! ....,11 .ir '..1 I. - -... ,- i. - .I .. ..Il I : i 1, 1.. ,- -er e i -T. O..i I ", l~ 1 .. bl a u1.' rr. Pho particular ai mot r 4 i t I f
t; +L r/. .) 1. t D '2 e U M ~ ) K R A r : F ; oI f ;. J ...: .....:..... ..... ..A;.. . i... .... ....... ... .. .at
I n. o--.. .HOTE...-L RWDENCIA L 2M23. A2.2.22 ..20't2 "22r2"r2'""" ....22203-.2nto-.11020..1I 3 ....2 2,2 .. 22.". ".2I ,.-, 02.3223, .o 2e222223, 2 2.3023 231022.b32. .O 222030- 2 2-2-So -r ioh I . ...,n I % 1 I t~ p ~ ~ 1 o I ,I ii nl .. T 1 1r -1. ,c _Ill I, .| .: XrlU, | 1 .! R, .. I rTI ftZ N iol ia t O H-4
.. H _ENINT23N2.23 03222232 MACA 1. Z -..2.3.20,I2.2.123 -2000220, ra 22233222. 0-27330-24-2Hu 2to
223............................ . . . .... ..... .,........'U__ _',11 i... I...".... 3 i...,2 3'..oeo hb0-2.....322,Mgul5-02223230T0,
"""".2I2.2.2.22..;3;2200.0022302. *2.ie22 0Nuevo2* 23222.22222202do 202 ..0 (20323n 32

,. .. I , ', . . .ALQIIs A4 T, ...... ......... ..', (2 '"I, 2C2.2'.3,I-,,'2." 3'."2-,',,,," -:..I o 5-eI1IyR. I.222.2.2I"I: W.., 02.2 0 20. 302
..2,... ...... .2. 22 n-1. 1:22 3-3 2232223L2.L22222ES220,22-2222222-(32,,,,_..I32 2 2.2I's2'0232222.'"'.2i., 322. .(3223 0
".. -l! ,,,... ... .. . ..-.. '.. , -i2" 3 ...IU222 2 .322 00020 022230 .I330.3... 8.. -.2.
"2, I ,2II. IeI-2.2222202222.23.313.na23230'2,..' 02. 22220e 22232222. 2. 0 0 0. 0 (0332003 0 22-

-11,I ,.. I 1 ,.. ,. .- no..-s 11nt 4'' 11e :;* . , aI Ir 9ALQU FLO A U A ITACION PAIWIg
lodo,., y. . . . .- .I.2 ..............an............. .
:, I 2 i I-ISI",,,-.,CSa I 1dSSnt4333 . . .X22217.12.122-262,- delIPLrcUNDO APARTA-l011.323 .022222 ln2,In 3 3u.22.1
pu l1 L Il % N1-U111 d, 1, I W I ,,, I 11.2tI "ad'n,, 1
12 U .. . U. ... ..'.01'..-e. ,,, "'a" n. 1 -I_ r ..... bw- mirnn ollu 1 erv ci ....... -I'-" Vedadn. Call"1B esq.na'50 .-.- .. ..-,. . . . rofle" .- 022 11 1SO t' ;I P102' dos babi"oolone. Mr E 12-lj 0Aiu2a- NO22. M eNA
'1T .. I I 'll I 11VI iP I ,. : b,,:II ill~o ,II i1I i, Ii -"11, lb'" ilFRUN TEi i1AL111iii 11 lii M A- iH-9i6-92.111 fall.;1: :
Il,. l jT... hi,,' I,.I,|..........2 -I..ttoo,,..2 r.2 (..h.,nn,.,-i i 2 ,0 20 y o n dag as ca lodnonh l 20-nO 2 10-W [ 0 2.
-,,, Sc.A.qulCn.12.Apart plex202lk esol22 de 32 Sal2.0222, 0c20 o o- on: San Rafael 803,
II. 2. plo.-- '22, (1122 12.2.110- _____._I.__.__r_.__'0 (7n.loo2, aI So- 2023 030.02.2. [t997,3,35 023222223, 22003223 023. 23423
I .7 - -Olao.M.I.I. I-. I" -I-61 04022. 2 ank.1. .0.2a.02. M dA ,pO(o~ooantr UEBL D h .... I302 (3330, 0300002u. 2325232(32__=,22j22.0
.. I.:.,.1 .. 1. 2-..DITUMJ ). ... r,,", . . ..o 1,x .. om dn,2,aitO.P2l222. 232I 32.2 d2O(330 33202202 o 222. 1 MA.0 22203(302. CAC.M. Moo22 022I -t
ACADEMIA nd 59,frnt a C piolo 1-4542 26 2.shrnal rof.N ..cmpeo,1220022p ,oo o .1021 220 2320,020202,21-2s23 032ha-22on3y.223222a22,22.d o6a l o 022 .0203502.0 32-.2and
1. .:,., .: . .. .1 I -2...o,2.2a l.,..CMIRA M A R 1 6 o~ia ,, N 22o- e.22 2 2 0 2 .0 2
Tolirpocio. n '. clI .. . .,iP.RTMiNTO Iod0",AguoIabundn.e,-1o1m-s2-29 221 2 2. 22-o302-32-y00rraz. 32212122 (032.- 02 2212. 20i i3O :203. 230023, I22.02 02 .322 3
Ilo~II; 0212.5 e 0000, .22222 2I..20.2,, ..020:.,2.."3.0
d,, -:I14N.w 90012 I -2;2001.2.2-... ...--33 33 ,2. .2.3.022220 I223022,0-red I!Ib 743 5{ ba..135782 26 00202, 23.n.2 l20022.3,2.22 Dupl0x, L32202:22 *2. rDR3 02 -TAX
-:-.. NO I I... 2- t -l t- _-31.11,01,2..2-,,$,I,2.1I.- 0 20210-,0 .030. 22 (In el2 o.-20 2020 2 -.","::0-3,0.2C..3.0-22 222000003,..- 2all,.2022 ",0202130PX AME 02. 0023322- O ,I,. 032 22 0Hd,2-33.0.32c
,. Ooo",,2-o.2,0,........22022,220( 03333332332.o032223232..322220032.0(2,2y232230Delgado.-n23-52.-
0. .2: ... I2..N. I2.. 3 3.02 2.2,.2222222222L I2I2-0..2,0... .22I3"0 H -59 022- 25 0. 0-2d....-33-02.
.. 1. .. .. I I- '. ' .: _ I .. I 2-- 2-,2- SE 02032.0BE3AL LA02A022(022.PNT3B002.do.2.23(3 'd-22WhSR .ALQ uch.LA rn 0203- 503., Co.od 2303002toli 3 ..2: J.40, 'at
'. -0220. -1.. I22....(2.2.'20 2.02d.. 2 1230""Ill (0001 2.23l2. 3 32232doll3N,2210. 03.3,0 1-719-2-9 3.3.0 t,3 000.001 322. 2.02200203
I,- l- 22 I c 22.2(222a 3 2223222. V 0, ('22-222 v 2 ,:, 21 22322 22 0-. (P,. ... . 2 22323(002,0330
V1 ELL.S..2..0I1.." I -o... ...1. 1' ..",MANS I N COR.- . .141-.,32322.32022(2 20-n 22. .. 2..: : 3223,.3032220-022.03202....0233 N-9417-14-2922300

122)22....I... I .T-e.a r .1ox -choo2I2_'"'- M DE23 ,TA EN O`* d. . . ......s-'n. 12 ,.ds,aWfnP-..0222 220 0.322 2332220.1 0 33,ad.. 00an .0(2.13
-..'-. :...3,.3'.2I. I. 22.-.1.,oO~ 4002-1 Asr1 prean~ocN 17,.Iyprt i~ I ..*203'"''I I,03222n22020mnt 5,t, 1 B521.2 32 030322232
. 1. .2.... -' M2"2020201(32233320(00302W.33 30A.20c2.3 -22222222 2p.25 2L22 0 AP 23222TO22MD30 .2

.. 3.1 3I..." fl 3. I" : ..I -I . . . ,. - S A --- 21.2.2.2, 1Si I L-3.2...,22.22 2332... ... Ij- 0220-22223 (20012.
..2 :2. '222.2I'. 22(252 2... 3'.LOL tEO 'PARTS4IFNTOPART*I2220. 1...22(-: 1..22.1.2..I3 2 ,I-I0 el
..' -,2 2.2.221-2,2--,11 .1 11-0 03- IIItt1.flo. I (..".I.. S55r__ rte ad.._ '". 2. 32222. .0'.d 33Saint
22002 .- .. ... :. 2.. ,.I ....I .'.. ,,c' ..t .t.. "....L I.0'.-2-I21 -232223230(037 c.1,.b.22n Be ci3t33-4-
21211 .1 I. -' .N.D.___11 ____ _-_._1_1__ II_____ ___. _-_. _. _,
I;Iren 22221 . .6162 L 3'..l I I .LO APARAL UIO IAM N ON 23 02 2 22 223 A0222. 0022.03 22032033 33202022 .art--
I _I(333303002214)-_222 A I-, -m31 0o" E X T E RIO RE".2.202.233322,2.0032, n.. :1. 302,
W..0m2- A. __ _0- j. -..: 322;.2.2I3.2, I2. .3..2. 2 BE2o2 23 30 2
1l' 2 .22222 0 i I .. II 2 22 2232 2. 0 222232. 3232 -2213 Is, 0 ...., 3-,0 2 0(2(0.,,.3 333002222.221,232o..No 12.so
51Ami ,, :.Ioil 2.lo"_-H-1111-11-11 Cr_ ICbESo hlo ,comedoo h babit 30,IA 223030.. 0AC ._4..0 3
AL 1 CN, M 't 1 I I". I . .. a. I-, -'! Se A q la 12 A a t !. :"on o m n Sa Ra a l 8 3 0, 03.S 023.00 03(.UN 3, (303003 3.CO
I- % i I 22222.1 I20 '' 511 -12.. .. ..... '.1'.5152 ".[11.1 I 223 020.encIno boo-loteooaodo y can22.,I,. 2,022rt,032230300Do-
22232I..22(23'.3 Av NO 0.2.(.tO.- :. "P. 3,32.Is2..002(2,.322.33, 0T2.0A032000.2.
2. 22122 -I 2222 .2lllI2.. 2 32323r22. 032002 222:20. Infono n 23 el U 6738 Par....32 al,,-2302( a. 232322.
III .1,22I2.--, L.-1211.10 2.-1 2I22ft,2-(20I12 I2.r2%2I0I 3I23-23 -20, 230320 112222203
n,,I72'F-, 22 II111 222222 .7I. '00 1
.I.-". .22--2....12--2I-23...222. -3 to3020 l dec- .do.Pats3Ru. 32022.x2O. o.h 32300..ba
.. .., ... . co23 2 .22232 2 t33 2 3222rill Y O tai 2.!;. 3 22. 0 o."R 2 2"l
": 2.". 3,3, 132-2. 2..22 22 -(1 00 3 0. .06 333222-0N' 2.20
ACADE IA2PTMAN222... . ..,2.222l ... . y.. ocalsro SIJSCRIDASE nccs6, Yeraad. uen gsANUNCI"-ESI. ..anbl..1l EN '
2202232.2' II 2 6 ..3-I23 :bno CELee, eraaSyIrpoACalRIOrlni ,mD esois LAcisin MARINnqis er. t s.
Clasificados


ALQU1LEREHS ALQUIILERES ALQUILERES
-- -A- T -ACIONES -- = NAVES LOCALES- 7 HAMNA

o ,, ,H H,. ,F S' ,' F H F'F. .

EN LO MIEHOR DEL AV1EDADOI!AL


....11 .............- LQI-.. e.n. 9,', H.- I.'. 6'6. "l,55 VEDADO

.o I NH o Ms. ASAS AMLEBLADAS
., H'. t5 H .. ,z',t t-' :-" -'" --" -'" A & B Dn A R D E N 1.3243
,HTl E A ~ ,, _,-, ", I '.H-1' 1 H.

A1 .4 ..... S.." r I25 LOal'I HOMFRC CON PF F IF I"F. ,
%K ~%VF O MARI P 4-m FH. HHH P.*H H
H.on3 H8 PAH H+....,""A ,A ........... ...1HI.P.. ... o F....' S H L H HF
It 4 .111.tIL ELENA I N ETACHO N A, LICB OCAL orF- ATOR IO I F .. F. -'
d IU7 44-X b --.. ,Q c c 1
+ l l + Fa I ,'ll .Jl, I..I ,'m
ALQI'OR ALTON I n O el..onL-I
A ~ I.,,l, ic a -1,'
A... l H H, Hb L l. C A HO NHHH. l,85 CS H.-AH l %.. . -LLr 1 N,


N.H1. .-FHFHFHH. .Hha'a "= HCMHHH-H11H OHSH HHzTH11H.H I~
H l l.. 6.1:. H H, (AVS.Hdo, H Han.B. ... i H" , H


H . H lHH 'HH H.... HluI ..H . ..+l+L II el+ H+++ 'l+ll u~ + 85I
POUI SOLOP PER ON S LA :,LBII O' I STAA, 1 .
4ar krrlS+3.2 Majllhdi a A,,,s..-.i4'1+ l ltk i + l,,l,1 ,IiH T ~ '
A h-.1 n 3. pIn. .. -l o m- .1 11, I r n t 10ap -.'T Fdt ,5 | 14 F eo O, L %ll ANTA
H HAHLTL4 AH, H 1F4H. TA MH HHHH..... rH... . H I

.b 8. m HH r. H H H . .H ......H ..~H H. bH+ C IH + H H HHHH.Hl Fle-t
H. + o ...H...HHF, HH. -H .d H.. H. H, H .. .. .....H-
.a 5i- llHow H HH ,Ar blm..
,an._ a .11- HHHHHSO H H V H VRHHOda.rJH CaIIION ll,1HH

Ali5 9H
iRob _. l SE Al UL AN IS BALQL.L% N OIIDF IA CON
11,?l ,+4I IITACI Al A IO~l. d- .-. now +,.+. orc e'1 -13~., mT --i -N.. +l o -'," -.tnr
r~lI. I ~ rlT~ AgTllReI n! 314 2a T-l. ..:-, r,,', A .._-,. 'll~l b.n L',I5 d r- ltna Ic. .' 3 a
pi HHHHNHM-,hHH ,H Mi PI F N Il
F. LA CAA BUSlI~LWA ltt 1.LOS TMIU'PN I t1.Lo r h OCL t!dtL .A Fil
q. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I llrl l rO ;i IH~,-[+Sl -) pIll. le + 15I.L3 n LQ- 1no rRico ol 12m n I o. wl, [.
..LAJ ...... .. o," H .,, . . .: .
C-1 -4 LNNLOI.L1.FIlCINAL41 1 0


MEDQ LILi 1 PICOS R NFDIOPROXIMAI A,14 C AMINOSI .I' A L H
H H H n~OH HH HH H m H O 85 H ..H HH HHHHHLHHH|HHH' H HTI A Hl.
,H HHHHHH H HA, HHHHH5 H ~l.+.~ HH HH. H. HHH.. H.H.. H...H.H........ :+:" HH CH NH"F" H(HH, '.''"H SN,

OHS H HS H H HHH,,.HH, H,
N.H' AH".HH.HH",HH" +HH"".HH,.. 'ASHH H,..A:,HS'. do"NIH
A;PROXIilA A QEHEDAR
h. ..' HITsll'NH NIoH!..,arlrHoHHoHHrP.,


.H,. ,'O',H, .'l .1 .. .......H PH'ATH '" "':+
CANAI HHH H LH HN.. H..... L ,ILOH &LrOlpH. HHHHHHHHf~ ,H NHr5HHSH:,.a::li.+, O A CO EHHH,. '",H . .......-
N HH ,, .H I ,,H-,,H IN N ,SH. H, H,C.H-. N, HH,,. H H .. .. .
b...d inHIHI,:H90
FHHH NH.l F 5H H .. --....A P.-
..... OR ....A a P.......c, ..N .r ,, I ...i.D I ''1i... ....... LaMEmRD"m 1AD

AL ~ ~ ~ ~ ~ 1101 LHH.HNHF cH HHHNHHHHHA N H rm8
I DlDO 11-lIt-IL II H %LF IIN 1
HFALOHIA PESO NAHEHH1HENN HH NA CHENOH HCHNS HHHHI


....H NHOHHNHHH H. HHHH. Hi,H P.
CtPA IAin.i BlqUATO ISTAl_

H Sd HH.H.... S HHr~HH HiH IHHHHH..OICNA "'H H -NH. 'JSC .. ... A 'UNCIE 'E
C.11HIS r .I D, D DrL.RI
j., rmO EDIIF "IO!w EEd A 05 JLOCorL SAN P R AFALLP


C .. ... . ... . .. .. . :....

-ld IIA IALT (I N II IN Jl l *? iil t v E I
?..L ; t~ i! % + 2.,, Oil!.. oI ,o..
ls .. ... r. ... % ,',--,. I.I.......A. ....... ..e ... . .
rill I,. .,. A1., ,.ilj.2
HA1% A I iAB1 7 J.% A RA" J -t I-O F IC% RE A IQU 1 .- DD-,-i a C R O A i 14 .,


IN_,' I ,ALQ

%MLK al PRIIB T IC ULO A r % iIoI,%i A 4 CA ISNO& ,,,: .
c' l;lw i, ii, ir Ii..+, i I.I I IM IH .4 1
III T ILIIO e i ;ii ,.,iii ,TI C
IWA tlGN IFICA W AIGOI SIN^IF~i

pll.d I,=,,. .. It- ..m I, 1 I ,J ,. ,, ,rc;." ..,v -. U...
c 1" 1 1. Crli T | r~J F F ,l~; ...I- il

r r .I I i I ri, o i gr % a %I ,al ILO L ., %


r, ...... .... .. .a .,
d .. ..= ." ".... ..'. T I S1 ,,,~e e s b r ~ n:+ lN."s. N .......'. -I ":'" ; :d ',"

09 LQUILO '/ H qllltq [ION ES ONAt 3ltlO S t re t & CU IIl|5t ~
'~ ~ ~ ~ ~ ~ ~I d.. ... ...... .. o . I a". I r "'i""L t u ''q:, :-l I qLI|-.LI LL..... %- a RODn.l
do."b" NoW-1- 1a.
IN H 1. 1.

iio.J l o r.l J!IF IT M
|...r A l I l~L I m' F E -i-ii T. Ih
Ali. I M = I. I LA C
. . . 1 1 "1."4" :A'-'. "'ll; '. L",
.1%Q..... ...... O- .... W I IN L r V 64% :L% '& ro.wC I Sm. A UnIEm
1'I 'IIi q "'.1 is 112ir, 3"'I1ID L M .R N


DIARIO DE L MARINA.-Domingo. 23 5dc Fflrer,,. ," 1951


ALQUILERES
No MARIAJAG RIPARTOS

FRLtJcO11FIqpql C YLL 4 1 1

'i; :: ,," ^ '; ,t,% '..,, .PLAVA MIIRAMAEI Sr ILQ1l1A PfrO A 10Ari) &L I.I .


SE ALQQLrILA

MIRMIR. LI.JOSOCHLU-ET
., n'.,;:;;'~ pr, opr-' i 'or." l':'."
HP HH.%..:INN HPs, A.. H a SALA- ,CoN

N T,, o. ... .. ,:ha! .P. .

H %8 D l h I %RI h 11 N...
N, 4 0+.;: ;,0 ni


1 ; 1? 1 .':; l
( CHALET? HHIEHEBLAD(I NCl-NH I.11161H H..HH: .F*,
:r-911JEU DEL MOp.'.r V VISOR\:AQEHILO (5N,5 PATROCI.
E* %PH I AveJ F.:Had.i H..

HHHITHH.HIHHH HHi H HI IH H,Hl.: *
Hi [hI, 41-,


C SE ALOUILAN


3. 2 SANTO SUAREZ MENDOZA
A SiNiO"-. SUrLibAREZ IN,,

1" S SDLAWTON BAT STA
M Ao AR .HL JOOH H ,.I.H
AIrr, je O CAAr r p.:. orCaI. m
121 ...:rn or. .- _r. c .: j..: .. 6 r
- ,r,, 4 v : e a u ,
- r qI : II P11-1
09 9 32:
.J. ';" ;" d ,' '
'.,7 ,: .': :.,, :, .=f L IL.%?l .-or,, t- ror .,,

\.+l ,J.11172.91-'25.
.-DO ....M.,.-,MM. 0 ~l... ...'
. ,. ,,,,. ,, 1..,, .. ,


2 .. ,IqIOCAPT- -

F. M ,I. i I :L

ANTO ,,m ,,, r,:SUAREZ 3811....,::,

FA 1' .00 '1"' ,)I- IQ. ,- t I ,-CL ;.


EN:'LI ', u

41P ."


Pigina 43


A L 0 U I L E R E S SE SnLICITAN SE SOLICITAN SE OFRECEN
NSA. APdOLO-CA-HAS A/SS IDF0AC&OCISjERAS (0Y50 I a OICTUE NRLH 34 ANDERAS LA% ANPAROS
I A NA r%5r 4 LT"""O I -I 1.. ... ..

. H -HHHH H .- H. H,, ... .... H .H ..I1. .0. . H -T --. . . ........ H.

,~H~H ;..H H I. ,% :R I.,. H.H.. ... H. 7 H1H ..uT "i- ....D' H- ':, "
'"; . .'" ..... "M -I.C T HHHH OFHHH IFHN[R ;, ",N I '. ":NEL '. -H--H" 'H
H H H H -' H~ H.H'H ",-. ; -.HH S -. ... H H H. ..,' H,,, H,+ 5 . .. . HH H .. . ": .'H IHH'HHHH TrH. H P
0,,' a... H, ... H. ':,HH'.H,"" H ,,,. :" ,+',,' H .HHHHH' HH.,H, .. H H. HHHH, :.HHHHH .HH. HH '.FH-'L HI, HH H H ,H
.A 51 IT COI R.... "...... . ..
H HH-.. H, PH .,.,, ,H. Ht -__5 _IOFR
SOLIHCIHTHH, OI I NI H:.A H,. HH H ~

47 GUANABACOA REGLA _._VW-_IT
VCASABLANCA 05 MANEHIADORAS HHHH
I, a F, HI P.. ,IHHHHH', '
.. ....... .. w li".+-'''-':'; od I + " : "+, -he. P I. : .


8 AL UILERES VARIO-5 HFHH.H ,-HH'A. .... H,. ....... 27 tO SH5HII, .IH Il.'
PL,-S5A DL E SS" I. FE ....... .. .. ..IT.01''1_i',,_C".... .......... 2C

1,1ilmalee TetOnO~ -7336 Gregoro
H H ,hl- finHH' FH:,'l-H'.H.,..... 1P HH-?HSH -23-H H,

S I E L i I S LI T Ni', SO H. ,HH i r u'N d $4N.OHA NHHSA HHH HFaHOHH HCH HHS PANHOLHPARH

]~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~" :,''%'ii 1,,e '- ....... I, l'; .... N- r:+ q.. Y L.: p ......J .. D:}'/:'++:+++ : r]m :r+++
,Ir ,, o MQIIln r, ,L, :.o ?;:.i.I rlytbld. yr I 1 3.6 +';.?+:A-41.9
Y. ..H.r..,....H.;:- :IP,.
SE SOLIEAQULA11 d1CIT .S MANEJAOA.. HO1, SEOHH OH'
____________________ H HHHO 7 C ___.NNSIH HHH_ H -H H __PH 1,H-4AB I"


N.'LICI'H, D L AIHQUIERES O P ., -." pAC H ,NHN.A PP', __ ___. T _l_. r- ___ o, H- __/- __-2 t __r__ __ -]___ .__.

"It,, ,iN HaP y medio. Mayor de JHHH..AHA. . .
(.5,$5 .,IPLj.S+ II' H,'HHHH Sueldo: $40.00 DormPHICH-HHHHHHH.IHH-AH-S-Z HP. H1 H, H p H.w~=
."H H ,:'H "HH ".HH.','.H...' t, H HI IN oH oeaeAP n y tenga buen SO NCH- CSI+P H.PS NNN.H
H. ....HHH H,',++ H H-I.H,.+ TSP Rafael NH 615, enH- IHHHH ..... -I...HH ...HHHo+:y ,,?. O + +CO
HHHHH-,-- U-ASoa.n HHHHHHHa-O R AR- O ,.,
i "'I A.CN."14- 1 -:+ = ,.A,.A .1 1 1 ... ,,n:.I,r-r,I:, I- -, n- 1- o,,i+.-,

hatH..H. "''HHH H.7 NH'. IN CO.TURE11SM:DISTAS HHHHHHHH1pHIHH

H H H -- H -1, Ht H;, d H bnu H, H I o de A._ .
SE SC LI FTA 'h et y" c:" i" '* "?';:"*" 'on ree;ecil, -r,'" ... ....,;. .... clan n. "o.,im: . .

oicn -ara-. p. 1 CHOFERES n-HH-n.HH ..H ..H leHoH Pd......HHHHIHH....H..H H
,1 1"- X T-H.1131-1211.7


HLNa H p eH _ enHHHH HanH r rH E H pS d nH U
L H H H San Ra fa lN9 H15, en- Hr H n S rHe HHlHrenHHH. 1 e-3 H..'.. i4.H 2H -2HH
A I.I- Ao A H H PH 4HI HH H H
NI 1.. H,,HPHHHAI lU ('O ^ I ,tm Pn VIbHorHH. N Pp,. I .-HH 0H -11-50
. .. : ,jRIIr. lnd eoi qea,-,HI ISE O F-EC E V EN D ED O R PA -
A H.. .. ......HH AHlHH `HHmAH zH_--H0>I A HI HS LAP VIllS

HH.... H,-.r HPNHH.H,,..., SIRVIENTE COMEDOR, Fl- PTa Ampha APH~pH~nPeIa re-
BEL ('BRTIFI(ARA t.rPLE. N. 'Sr' E' N ........ ... m e n s r LeR y onta-
NH, muy c I I A .. me p OtetAN OAHIPP -hH PPHH) IPHH HOH-111


,b-a Hr....j ,1 IH: 5 H e-LosHl14 AGENTES VENDEDOI ES pHeHNPHHa, PoP7Ia rioseH, OPaba- to IAPHaP HI B-0206.
a.- IH-rHHI H..H.ATNHZpTpouplpa

., -I, H ,A pue de elaIno HadOrIletHO y -N , mpliaa ne Nfere-ncla M H-741-120-27
In ,'lJ pJ :, eb f "nes~ ,o zran ielz an c. c.. de .ar 1,in I ,vt.Ir3~. 1
f -............Sit......... -7I.-. r. -,e ,dnca .... o .. r PT E EN A

+r~l,,: 11 e ian~ eo prn-I H.P. PHHHSHHIH, pSHH NHPNOHHPA dH nimo 40 pesosH, A-A388.
-NHHI.I H,. N I mIadpPH3m p'n PH$AHA.SInHH.HPNH dHoHH dH c-00011-h
a, D.174.INPAT PHS)PpyDORAPAHAAHUN85.HI 5 __ __ __ O TO. DE YENEO S
.3,.3..~~i 'T,,o .rjSlppyo.Tien.rl 0-rlJl. -gd.-14-.


,, ,' R, Ita. HPIHnPome HH FHOU85HAN APONN'HOS iPS PINAN+ Il COCINERAS COCINEROS PHronPa JoVPH, hAabla HngINH
-" H-98h5-001-25 rNtHCHnorH r .r. ..P...H.P. r lr .A d A---I c t e e
HIPP HHHHPHSN SIHH.. H-A p.b.e PONi.. HPARA ton0N SPH P OICAIHH A P LAZAS


H NILDH O I AHH %I IH IHo H -. H. IONto.M n O- N DO MNo, d,,.mo u- H e mplHo.5 H en Compafin,
,.h Gm e.. a qo]oetrHr. .39luIT enPri -d-


NHHHPTHINAF SI.nPHoHPTTo PHHT- /H.F Po oAwo.SHASH A.PE15.-PA112
,mtlltlc~n elHotl85aIonFHdPHuI.' H.HlH4H L HHPHHuHdo H.N HOnmr~et HTSS- PNH S CHFOONO PentaN P PobroH, nuePHe afiPH
HI A CPsHr PodrTFueC, Hn III. 2, HI Hop. H-lHmHr HI H-HI. P-IIiH-H d. conppimientos oficina. RueHas
102 AGENCIES COLOCACIONESt AN NHrHAHrOHHHHH.. S-HS-IH-HlENH41= HE OoEacH CPA ASoAN OH coSoF HA. cond~icioPeH parA satisa ra-
P A NTEAAJAO HS HHTPHr, ]HLHnHH.H PR I mHoN Io NIHY1. PhAuPPeAP-
"lA MATANCER A": A-~74o0 pCrI h Hbr muer HHHvTe, no r-HnHHH.P renoIFHP N-NAH, H-IHsP-HHHl-8 piraeiones dentra amben tePI
rHET N IH .. SC H .A Hpa HHenlo HF, HC AR OF.C ......ar--EN SO PiNA NIC. proPme tdPorP SN HportaP refe-
lll'H mol plrIS-OH uFPHIH PtHH HIHHHHHTH,. 5.
i $4.5.rl ero, P-ePre .rIr ncP ;-6 456-1p 2.m p.-
H HcHEZ.MATALON.. ..... H
Bord d. TNaSajo La FeN U-Ohhh NH '" '''::: ".... I ,'H H ; '" .HHHAHSPHHSHH8 O EnrH'que). A-6254 H-99-128-26.
jQ~iee IIH....CI..N SS.N HH ...,HH H H... .: HH HHH;L.H. "AHHHHFPH HHP^,HPAH, 12 OFICINISTAS

1 H. r HTHH'HHHH...111L-2 .
H .H HHNHpHHPHHSHHHHH HH -IT TS iHi DH AC. SNESNNHH C CIHSOP CLM.SEO FRH I H A P P


mPOHtHHameHn .HH.- -HH H H P .... HO HF d .H ... ..... .... ... ... H H rlaP d r vin c L V l
..H..........- n .H111AH--PHHH n HHPde HTH..H... ..... H. OH-...... H.. ...H..Hfor,, "tTH" d, H
N.OVdd H-7 rB elna p-eenci. Maq o i na proHF.. H..". ( r .' ..H ...H ..... H P NHbi H HPr PI ...... ... ..... HI N....... ..... ........... h .H .. . HT NA ,, ... ... ..H .... .
l H.... H 11 i" H H-Fi I. i i HPI-IPudaN HeCrlEH FnHld OHH- HTSN CHrI PoNiEH H F-p. A O bu AnAFueedoH.ONTHIPHHA
-u e ie uev 1 GNo 4.1.r- M rVEN eDOL ES reserncia, Tel, n tarn otab .t ?a ar a

LA 21 j p-i iadeL SED lADO ,'lOHTHP, pHI .TAN THIZZ M H OSC iIL DP o, stri II_______________H-41-1 8-27

Pil PHH. HP (Hop- S2PlTHIOI Ho i p- HPHrHl H O-HHHHSPIpH.- 0-Hib H.5-.IH.OHl-L TENNLD R NN .IH ROHNHN1HHrHtI(HN
HH 85 H. HHH ri-H H 40Opes Hos,-A-6388.
,.. llteoi- mo cllpren- Brad~ a.. lan.,-"eni, 'de.

ImiBa Sopy Je A,,,4.H8.HHH..H -1000-1H18-25 SHHHHHPTHHNHBHPPHICHOP-j R, i h".) Rit In ir' 'W-p.HSCLIUHIT AGONNO HASP CF NSA.I ll N COCINPHHSHH OHHIPNH.TS .oH-
B hp e a p9, 6f Yr e lnd e A Prat b tl*' rai"n.) n tle l diedrll t d oeei oer ca

_,6: H-8 H51 LI Hoan em... d.SHHPHH' H H(HHHitP. HH Oppc"l. oCIIHN HPACOHNIHHH IHHH ____________________
sZRitDeO ONrATIEun Bu E rvDcOS d e A td 3 cl~lllaa. Mca--4 n0 ocnoY iHl.12 due,9-25 lerDoF e'n C maD I+ni--imp -.
coner'll|t, peldl l ihn, S rc e udn, H-9757.n1 1 4-25 m e o .U We-.:A -4=7. iN 1oo,H~ W L, re Pr a t o~r gan lr z r l o n lcade
.earnL pehot al uon]buents r~eju en I& Ad.;O TI(TO GENE8 T S ABAJO? Led TA LA d _~o~l ar oi~ l ,, cr-et, a dd IfrioTNoe
inpHI,.HH LIE AYCINHHHOHPa
H 1 "el1Q "" Y '2' c = "Ci__lff__imi_ L_. I. cina...__xerinci ceica_.Ampio
~ ~ ~ ~ ~ ~ lo gacas -6a ll t ..o,.! eal r Gri.... n tldo" 2. brmr .1n-t -7=. H-11n5722Im`5 conop)im. letos HIcn .29uenMas
10 AGE CU COL ,,-,Ci,,. do -- ,r-i t.,,|l. -5--- PI I- M ttaz ora ne i lUNA joV t D O llCO +LOR rW. 4-
dAUL" ,",IA P'TUI DlDl DO l r' L A A -4 r Noi duInae arme+ mo im]. b1 lrl', c nd -ion spaa st-i-. e r as- Ihln
"LA 0TILI A" FA4B 06 HLIHSPhHS.OyHPS..........n (,-.r. H H ...H.. .. . .. 'H p ir .iones .II ..... .......
ano t. a ro 2%. Rp.ot. .. r 1 .. Ile.... .i. ,, ,... ," ,.,...,.' o "T -"
IHHHSHH ,o HHHHd m Ham cHiH pHo. HP H-gATH. m no H. e-
U steol oo r ol. C. 5 OTent'. e pti_1o1IHH. HH0- H14-2C S S ISE oS
lv ad r m refido ...or M .p s ou- .1S TI& VE D A J VO C N eell. B S O-tia OB16 ..].. I al la e c us v mn14 t-] S r.
sagaHHP OEnrique.).HH P..CA -6254 H -99-HH-5-
HEN dHHenHo ra dop LaF me U-733r f..L. HH.HPFanAH en HFHHeHH. HHI H HHPHICIH H
HH AAH. POP ..H he.N H ,A rHd|d i .nHH N-NOAH`HSN r h 12e -N POpU IPJNP S ASS

103 CRIADAS CRIADOS IHSI,,,..P.. S00IHH CHAH-HOHHNSOON P 'HAH- I,
..N. .HT .ic b. .. .. . ..H nTH Het..T- .
H iet ..... ofa 79.nd. .. .. .... ... ,- ... .'-.H .- ,N P T T
Iulrn H~ t H H lT. I, HH ,. ,AH, H ,.HHH HP HHHHHH HH H ..SHH H HHHHH HH 'HP
....tHH ...HI, .... -H H Hi ,, ,.. 5'. .. ....- T. OF'H',
H SIHIP HHE HH O iX% F L H o A6H H iiS H
, ,g, O.H. H ''. B u e n a 6In F R. .V
in. ... .-. H 'S O FICIN IST AS aH....... .. . . . "",,. H', H P ......."
-h-h-1par ba: 9Ih ...,,,,. ,,RTU;
1 I d e, d:, r M An E S Ta .+ p R O ,rRENE THH,1 .NOamb -,6 p aCF F d H P HaT ISH. '-b,)..dHP... ..
P..,' .. - - - - --....... ,..___,,"_....__'_..:_,_ - - HPo.-NS ,'-HH- H"P H

-*" H.'H H -H'r.I.I' HH H, ,,, IA-,-. .....
104 ~ ~ ~ UK COCIERAN (OCNEROR________________

_o_____,_, _'__,_' ___ l _____ O$ -_-------- U N HOVENS DE 26 AlNON, DE-
HF. I -Ft. HI O HONI QCH HHnTO'HH4 z ro s. 'I H P
,d ~ ~ ~ ~ ~ ~ DiLflgi ia, R. ,.M.] Pat. -42.. ..... .... at" i?' ::" ir.e...: ; I n~..; d,,.
IHLA 24HESAHHFEL L FH EHFHSHHHHHHFI.OIdSiH.92311 HH5PJI HHHHTMCI PABEIQNIHO t


2 SanE S dV AHp-,H, HAart, nIe I, It.$O LI pH r. raE:


F" .N.i ad. .H ..H "t._ "I N '- 124 LA VA NDERAS LLAVANDERO -5
0s,+( 1co%(.,IPA.
v i n t 5 8 al 1 e R r. . d c a' r - t f r a. .o l I b . w .. . .. I E -I -
..: 7--.. tr. l P "In 'f. 'g :"n .,:.,.:IT :., .,:Its 71 ,. ,: :

I IT M S. r.1.. 1.. ..." ,h.o oo ... ,,,',.'''.,. .
"Li TLA 9F4 0 ESN CIABL. E~DO ..F-n7
~ ~ ~ ~ ~ o hi.... d114 RIO,4 i ll.... pr.| noi 44U-.9 a]318-3.3

DIARIO DE LA MARINA


FEBRERO 25.DE 1951


DaLos Acueductos deIn Ciudadde J

IPar An...... Q....do V 1 E 1",eo__ Po-A-oo- '6....--E 6 ". myO'" a'i. y rl' i Oi' li

SOBRE EL "APOLO MUSAGOTA" DIE STRAVINSK -f .' ." .1C ,m.'. U'. -4.1-'3"4 hive .',- .:..-."rq
"J.... A frr'. i ue e6 6I 1 re
d" 616ld,1 6 11161. ilr a, 5p16
dI, edd
. . .hi. . . f l a is a o, h a d i 1 d ai .J .. -,p -. .f do 1 1 1 6 ie p t '.


"F . a p aI aa d a d, a a. po. a- i66d ,h"1 ........ 11 -., -, l p'e-.e c -11 a .
d . ....... .. .
rh7 ~ ~ ~ ~ ... .. .. ... ..... ... .. ' bUta ere ... .s. i ide ve e l seii .. .. ", .. ... .. i '. ... ,:: ......s.'"on '

d6116 iiimpllitil. 116
h '. 11".. .... ............. .6 .. ...... .... .... pi . ...
-: -'-'- L am~t nll'soe a Oro a-r,. ,`.-."d 1,:-r"'r.yre a t tia"l', e toqu].. L. lu-r-
F,.rI,. 1., i "- .tet.- i., Its .. 1..pry dei. las de saber oIme r y-3m. preatn- 1," ..0. ..
rTM~~ .f .it p:-d, .. ,-. ,doar e on o.- t 1:1, "-,-. e .;a ssdotes an"ueCO. Comleeihs.-

sinipiti-iip1 il., 1.:1 p11
b rest ,:. rsuili6.lioidihlit 6p.-11,llhl6id. do116
en Is rmbN ogo'Ltorminadonen.:nur. ,e.


6161616 616dod 11 p~d6so611..6
,. r I l ... b.1 6,:1 1 d ,.-...1 d.' A ,C
.1 ...... p166iLUlssr'11 d si~iu 1
., .. "- --.. i .,1 ", I'..1 ai d.. 6r.6 gs runda 6pnt 1 dela 16st'. ,,A"
.- '.ete 11 I..s.t ob. p61 d 6t1111 .. ... '6nde l -*.to d 6,.d
','.ihislh.. . .- i"- -. ...-eIl "' la y. 311 .eie1ne ur1 "1.
.., -des," ii '"d sd6 66 d. '' 1 .1 be- y- rla,'- o 161 de en se1 l e, d st1 s en1 6-m-6l1111.31 .611 1- 116666 Illplhiic61111i6 1 i ti11hiii d o 16h 6III 1-; 16d6

...- 1 6,61 16616.ihi lllh,611116'11h616 l1ihi111111~61d
"a.' , . .. .... .-.. .I ......C ...d.u_11.'- ur..e.s_... .-..d,, , e cp d d t
6 : ... ." I "" 1 6. ii rl ""d 116166 66... .16 I ll- 1r d s 1166 11 l ."dt
'i' 'i, .....- .t.I..x' "tI dn.. .. 11611116 p 1I d- .-,,, c y br do 1 r6d6 to1 n La H an 1,>.61,-,y1 :,,'.1.e
-, 1 .1. -' c.!.-a... .. F , "p t d t t ~ c o cs .' l s ec n m c -a m n sragt igi os ibon e ea ptu os obre lo s es di-s
...,,... .... ...... .. soa ubrenI, '.e.,prvlnvorarahdad-St.. , F. .... ., , oe1 I .s........ 116'-161116 1 166 11A66161116 p 1is. 16 1n6n"ro ueo .a1vd na e 1 ter.m61 ,ad en.a.-
. ...... ~'d".....', '-'Wf. .. ,3sd ee e -und a ol.6 lal hab0 nro fu t L ln s5 La prmqn e 51 quil) l d ersa-
,~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~n f,.r. . ,.', ', . .. erse n s TsI\edasdera cogobtas de roano dcets dedac. doI. aelcionado n la 835. cu.'11.' .-a r de pu Ai a cnc6 611 rap16'16 1 s- a p ii l ad d1 h pro ns fundd 66s
pi-i.. .id..i- 6-6.611ea1 1 en Ia:,.br i, : 1raad1i d e"1con dl 6 dl e1i ,6i,6iF.I6d 1 ul ; ndo6V ,a ri.
." .. . -, ,, .. . , .. d .. -;."I'w ny-.le ado c n e dersu nstiruye la s r ned c pt~ s Fb e ls"su is


..11 11 "1 1a,. .. l11i11il61 6d16ph idl d116ph1c...do hll lii c. a e shbu dur sodas 6 1t1 1
... . .. . .'.. r :: .... .. .... ta c- M a i'ts la de ftad.l. eI .. l .e an Inv r o h s- lnt, Icn 6 -r od l "bo ba en atse-sn
I i id .. ... . . d, I'"s r, r .. .... ,ode sle n an esdo pes c i los sp o -rts po- cl n v ims tr v os dcap tuos date
I de-., ." _" nde. s.. ... ... i .tr,.. oil n tliesn ..' J Ir,. ,I _1 11-..'Z..s d s er a R eaud a.6n d e acu., elld.al cu d ue o, p rt r d
i- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 .wr. .. .. .. .. ~ .. . bborfn de stuente dbaj s d d tue es deltalentoado de Inesrelapi a de i ohiiofndds
t.-~~~~~~~~~~~~~~~~ .., .. ...i , ,.. ., i,,, ,, ,,, .1lu b d t ehasaenue sst oro s dal, y A retonee, spca r a y osn del. in uso ac ?3, -......- l, .\1, a.de c. I, .-

... .. ... .. .. ..... ,....... . .: . ... ..' I, ; a'ddel.... .. o .. ..on I. ere. a ........... d .ha... I er, a do bom....... .. l' ...
;@~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~il f1. 1 i I ..et'snbeo lntne rbao elzd pr tde a si e le m enlones Sore asiprta- cibn v n deo vesscatlnda rPatan
..kiligr fi deIns .1.nt,. d, It nesdel talent..noodo In u ea m ., .tre l ., 1 1.


p dll mil l iu s Pill is ..&. Pta i Ji ll3S . '1 hl MI 'll i ., 1 M ndleilllr i.,,.6 *N. 6-uila di -llli. 6.0
.1 66,1 6 61 p.d6161 1666616 66 1 "u 661166 6 0 661. I. p116116 116 66116166N i. 66 e61.p6 p =1. P.
6 .6661661116116161 166d.4 6. 611e66eo 6.d 6616 16.66 o 6o.l61 l 1 9 td6 e611661 u61
le pu~~eln t. Chl~o nu~om 1, ahm.-fos. 5s ut ~ r~ t" 1.~ml~. uo.,
666116661166 666b-6-61. 516 io16


NINGUN OTRO REFRIGERATOR LE OFRECE


TANTAS VENTAJAS COMO

EL NUEVO


Cuando used pose este nuevo ref rigerador GIBSON,
disfrutari virtualmente de todas la s

nl r Icaracteristicas 9ue ha estado buscando y que en ningun otro
-- podra encontrar.


VW llos en cualquiera de nuestras agencies y se convencera.


GRANDiES FACILIDADES Dl PASO


& 1Nulw66,16 MANIA16 i o6a660C1

.. .... .16. ..'.. 66 a.

66VT6660' 6 h.60 66610 6ii66660

''r11 6.666666 l..6666666h6t
/ p 66. l 6l l 0 3r.l
'1, 5 ..,10o a .... ~
1. 2 ..t .7 . .'' L .


6.-Tm
D'


oiD' I 1 .Ci.aOTQaX


%iA. RAM alON CASA A iiACH

loli~ CLO Tv alllta
1.-.2,. 6. C1--.,6* 2061s
60666666 1 661
666, 66 6 06 ,, ,o ,1 6, ,6,66,

6NUIL I.666 k6 6 6.CAS ASI MON
6666166666666 66 61000


~saaAi


l: l 6. 6,01 .. 66 ;.. 6I. ,.2 ,66 -.. 66 6 ...V ..-, -I.. 6.
"C"'" l~l GO .u11 m nIrO *MO
...Vb< ..i .I B... :,, li 'xI. '


MiEALt 6IIC661O c6a6 OONZLI6 11 6 Ul IAIL 6 11161"
L V1A ILANCA IMIRIIO MIGlNiN RAGIO &UTO'SlORtV l R
10 66 6106. 6 ) t. 6.. 6 i ... 0,-. .6 bld6 6 6 .10J5

*UR LHIl *L AAACIA mu1llliA iit MOr l I RO ISINTIINACSONal
666666IA66 III660 NL666..666 LA 61&NINA '60
i .i ....6. . 0 66.., 0566 6.... .,..e..6..
n.11401 61%.f 6 6 6lll fl 67ll 100 S 1.


La Habana El esclavode los escavoslos 'ameductos de La Habana". I!alrcsd-nvo eti i r o a i e uira ee-i
.661 ir., cn1d6l a1m6urapenteepr ad. Pr Agustin de Faso. Coned do Fou ie
S11 mus 6qu parnien 6 rmerh61artIi--',,g. n B' 11. or .11 ae ep6 1 11-. 0 61y aldd oa p6res deld61 6a616 de1 16 1E6gsdiSato, 1 q61 1-
motive s, 1;a1. j-.h n1nd6 1 an1 a,6 Re pu blia. 6 Para los, .arl. l6an 611os dla 6 ae a u leo1dea6 ido-6.mIn, ,- -Ira teo 6 n, sta t -1 S 1,3,n p a l o.j6 16.t1a.616 11611611 nte1 recorr116e116 la, h16 udparae ] ro que tr, tan de l e ogiertmos no l" [I^ 1e tod o el mismos Oa ustr y n
d e66, p1651en c 5og 6py 161ar nella de-, Chiiagena a...iau 661661. ., A 66666111a d116111111 con616n-t r a..m plena6 et ha sio no6er1 de ls 16 por. .1. B 1 6 6 dei 61a 6.n i. p l6e i reidos d 161, dnel co-
6 .1 6q aAll ,61-,. 6' Sb.1, d .rde sIn 6d d cu atro ngtd6 166on

m'a* "oei'"''o irto que e 'l lr a l- locidaE noe eiajo Uena Y e lta, st,"- lo land s c aabeas ve i su marno" e I
.66.. 6"" ,l .A. c.. .... T.n C ie I dejai bend as cmiaj el.. .. . gu a de6P leondCrz, pa 1 a1 da pod l a -
16 6 Hab1i 166e 116 LI116a16 e ". l 1 61h 11h 6 yle h t dEa 116 d Pr1a del espo 111rt6 6 dl 6 66u1

otivesu pr a neg r al c on nco l ea nlf en sdeat e r va a la ml o agr quteto ar1 a e a r nai-
Hleno6 e ueel nom1 iento p1 adoe a o e ar erra Hoteer.1 o hdaundadool deu d1l piad6 y de readers la
1n6 5 66116i11 1ePrimne ls6n de paa os- a ad 6.res 6Iceant611t61 e er ia dr -
paa 1].tr 6 ,1e t .n.e61666n6eme 116e 1166611 66rid 116116 611661116.- 166a ud6, 16166 nd666, 66111y en16
t di e11,' e.,Y hay 1 i dol o uno de lo6 16 v1u a d d p1oeas e ptop. aban1do-
m1 6111111 6*m666 deo 66661611 y- l 6dad 6 n 6t leg1 6 6 1as c6 6 .lo i .l La .aa *:.,o rnos,1
11 Id II, 1a6t6n CUnlUeCe 11e 6 d- adt deB en set, 66o6mo e16c6 nao par 1cr 6. ': 6 1 ..


^qde Aber, tc~ua>"soi'r't'l I blperam., hno T'da 'l l irtri- ext ao. than a~1"^ !. eA C
1r1e1 ca n P plerp tar.1c el &16 Bd- s di6lgide lprl lEte SlodeOrode aCir-"
16e6 6 sa p161gomlen egrc6l ab. 6 l ba '"' I ft- a elply 1- p 1n.ayde.haa11 u1a.pr
c.6,... 1 .66.6.1 i -6a1611l 16- 1.: ll1d -i, ''6, I 6 .6' Si Las P1616 166 at Ap16st.1 11.


6ic. 1 a. .6 116 e.- v Caar ni r6 : I. e.l farto .v II: h' I o- p Yd CLg d6arid CIoN d vErop 5 1eas

-0. r5,s "c del Soneie n ed e nt eSpmica. Lueopis aen- en rsaoai v de an Reortm sl Supes rio
6.V.. 611 d 616......................... .................66..661.611616661 .1.........666
--r-6 6, 6 6 li uel Esu1l6 6o t c 1ar61es n116 de.ll6ld 6ua don 1e6ia 1d1 L6166 1aan6o-

ar e a eis dl p hi ,o, y e res........b..
L1.-6 11a1 1 "nr ed e en de1 1 1 6i 61616 . 6fad 616 a- hg la 6de p 1 1er Ba -i, 6 1 11 Ils
te6 6 1 ocnan 1 del 1 56111 l u P e deli rit E l u 1 6601,r a5

(Co'n.t/nusicndcre d.ieepr, ". pDia3) m I!do ]ago de "1-' h Pnos zules. Bult aban oas alias desnuas, denet
Loiro pporay le h a-lodeI hadr ur -
616p 16ra;11e1661 arme.a6n16do b16ase ars1ontr'e 0Madrid1611.1661111 111er1en611166ndia1666r1en 66les ,6'y seorena e reutel dr a ron'em ue e han mcdIs IO JUrd ICH e poM r de Cla vr. D ade dasc u dre s 1eidn.5a
g ae sdequ e l6no me n1 l6en6 dls- e l 66COa 1 1 c r l P er a1lo6 1 6 61-es. lo.pPr o r1td t n I bea b n la ls 4.
Sui~n Mel contsuea, yubcorn s u tra LA reM hdad ean "el vaj pamr a de ]tn enl ernim l p eor de mo-oug.. 37
qu66 dad( 56 166 Aunqur6tuv1e- a6lc. -nosd d 1611 61be 1166p6- 61666e 11161 66116166 5n 166 6ndre-
rl que uir a1 p6e1 116 611 s 66od1e Elr 6o s ISABE e yI R nin a de ea af ihps- dl p 16e 1u 161 61 6 y d e l.a 16u
6 a111 dme Monpfi ar 16 no 66e 6 6riat 1A1 16l r 6n de 66611 as 1 6 p6or 1 anaro 6 66 p il uL


pasel rma en otrqu a rtan "Ac lne> pdr lume1 o de D10SE en la v riana diselas iante nme ran rria est uer-
d l lgo inop in da. eI i rade q e l Hengr. d. landi do toaiat pore Hee n IeoC ad r y
en t 66 apioi 61or y11a del& u 116 Eln el L A.pu de 6 eso-n dea1 il6- d 56 111.r1 6p n a cln yrepug1nn-tiernasso icit udes de m OSCARn. Wa E]n o c n d e ura; R as Y os hn l a.or dlslliarba "C-ut enuos 15
11a6166 p ena1,n parsel1 a n- de d trud y1BALDI. El hro61de lngota1 1 s- p orl l P.-6 1 1uee ..... 1nE 5
vidya conpuh p eno s612 o e re.ProB e LVAR. t" db en mar, C a o lmo n unor a, por r aconais ais dra air e .t 5

n uprcnom'nlogo, ata~legir C.I a~bormi- iicl vF^ ';R ElH~EP'' E r pr'Vlat Si'HghdeOro de"" Is Ca
t o16e 11ord de!a, en r su an- L dea aOspna1 16. nos e161an.616i16iva d l espir ,1 .616
derle reiartanto o de hogir__ 1 11116 116 Ssa 66d11 116116.16plaer66Gm16. thsn1 1an11111esuda, 1do
dead la eapn1 amor.a66de M a5 u 1A L 6116.da6 DE i a1 antd66es1t6lef ,a por 61 c.om 6a 6 r o 1 2de1
ty escre en el vae uposa l por en- en eLTas nyat INDuptRIAs L. bUand ns dc d.lamcel puor de Lope., 2.a0an-
o:"Ser/dal a: rys Mcado 6a 1 6616 LAS e 1sg ea E l 61 tics616 de *ler1: e, r. 6st hm lde y

Enrrqoa ye na ao s aI. pe dy 161xe16 16 6. 1en1 1111666 le]a-.. a r .- 1i66 h16,1 1 B6 6, 62
stlfe muho bora yocreoque e ot c canesso, en y atorodepale- sarintdd E l e Isciamodels sca
m~sLtarde vavlrs mefor ym s con-ara-. AI.- ddndloa voendilesnemt- vos"
-enopi"; "yu ando Ca updrmen ya yu- go aba re pmen os nluntro eny M adrd. %taEa n sel c nrodia e rtallrle.,esift

dIde..lvapor ml ario el vldc r/ uni a o r- urnsRT cDE LAs restT R Epn a or Su laera-
y 61relea6. 1o61r11 de p1tria6ue1 6 56161dro 1 a16 6 An61o1 1 ars ydo 1 1Ae 1o1 Tlas1 1 negu1 eOcc 0 entr1 1.
grav e. en o ienis66co el uybr s n- al1 P r61-n1 d Coom ian eenl h7.00 r 1 6as, deun1or o J. leco1 5o franca mesnte meale ro d ne ll .pa-- E lel r M d e nnt DE sLe n Ver-a doyela dc la ns per de.
1ai1d meuMal, ueta. e p 1 u6666161. 1- L P ro 1 uade sut'i c, euTr1 r *a-- E1 6a1ntr o l d urn 6 ple n d ui-
ry 5qu1e 1111ar1 p Mara n G1rs 1b66 n165a6 u t1 61611 br 1116b1 l.busraloosa, 66 e6 6 a11 16 6a6
ran m esn' p1o6 eta66611 6.VY6no6 '. 1166 A u P,1a] alaenr6 da 1de111166 11611eru 1nr1a.ene6iesyai penrfnumdies1 un-Le ap1mn1e 6notraCa dnda6 e"ra1 tr p61161 1ee g 11u111 116u 16bd 011661 161161 51111 6611ao e a en6t1m1 u6 s
d1o 16s no6 y6 s ei pel N11 56166- e di 11e1116. 1o P616 11e r 6aClove I Ie p 1re b1e ls-monsul mira enr yna verdader loaE- n onelub de fea M -uor sl e-uihn Wancrpucan asqe y onertg en-
611111666solicitude.116de 611 P611111. 1611611116116 116 16611611-6116 616 61..- In d,6111p11in ii61-Plll16l 116La. Slspe a dr1cs gon zarsny e rso pa- ervidu o narli yrn Dalvn goleseen. Cdst-citm5a" eeu mn
cin y 'ps ul6si-. 6o p;Y 11e6sa r tra- m a a L pc DavIrnt, ue d ied qu e suL n od a un na 6da quebaj, abia d e stc oi 1
116111 e9 161116 1616or1116 y.a11 6e11ic 1 del 1166 Pe 6r1. LI 1 g111s66111 61611 $1666 1ino
YVell.1In.,1 1p116. 6611161166t111Miii '5611 111111111 11111 161rla 6661111611 1611111 1l6611l16i1111p.PP61 ildla


li. 111161111111 Iny 16661 de 166 rc..6116- 111 6 asp 1 6 n 6p1 otna, h de 11666I;r yI pran1 11o e an6 66 a
do i" L6e Da or,6 "par6M 1e1c ar- 6oe66 6 tan61 mo1dat d em r l 6c1n enn. ds 11 ra6111dlo 61, 161. a 116h61111e
bmeqan osla az en Cuu a y eeel r eton os res fclaut on sobepasafrndo- bmoan e ncla e kdro Clav der e ub
6 a616 61611116o 6116116. o 6 111 561 66]16161,116bp1s6and luz, n6alt 61m11a11 pu "Elr C 6 6 d 1clesti s ra 1116
hdad1deosu6ch alta,1r. en1 uentroq u o11 er. AM d111ran1f6r1addo1 6ue61 va661
su6la1t6a11ye1n 6a1 su eradpres1y656u- 661 11se 1 66enu 6 1111-ae y e 111111a6t1Cn16 tra el rubio1 6n6ele66
n161111 par1 el 61 1161116i, o1611161 66 1166..1161666116661116166 56116


h.oas, .e ntdolr de pIo doqua tan PdnCaeAlco eCra yu utosngucs nr e
gr6666as 6 1161611s ,al ms 1CIs566666 91116P161.1onta6bionlcPdan6I6 5611M o661166.1der6n1aro de111. 611

A nIe aro V ra r z e se m v a pa a vv rd wt s e e d a a
Yo' deCarmenqe mes ler Ieo d irt, M d trone pe
Paz1donCuba, 56e111a6 yPaz6a1616 dmi. E 6.-I iomprend e: 16561116' D 11p16El 11RO 6PIN61 urO661dE6O1 -
y 56a iars 6ado 1 1rmen 66 66espr TIlion a6 n 1602. hliptInI 16 Y 1 06LA 1111cA O 6111 66SE166
gref lon P 6estos 1unos devi. sen TADOSBAu .A bo i,6a6I61 1del cubren1 1 el 1Pr .D11o6ragad e6 nta1 6 diic66 ue riorques ino sesexpre elanondeea vasIftu riero y Seundatgo Cursbao. an dclrdo sti b aomo texto dentrara Isig
mid y yu od mlPee. uac ltur.a en ]a E atcuel de Cienc a r ome ar onals d aoctaU n-nive rsia ecia abar-
to, pmide ocia 1n 16mi6 61 a1r 6a n61 d6ho i- 6 c1 o d1e661 6 o6 661 l lrc 1ad1 1en6 tel a.1 .1 6..............rtsan
16 o11 a165 665 111 e 1tas ap Iqu 566 6 in- 1166. de 6 ii,61611111 pn 666a 16 en te a .........p .... B,cusiea w cn su eri io siey pre ta ieran- JICoe u dciu uvii E n od ood ah,-
e6i1a1caromddel 1cada.cl6-t1ura6ue66u11161 dB 611611S1 D 6E 66, C 66ONT 661 6 gas16611iDSU66
D ien. 1 L6 r u n n611 o111 d6116116 p o r hl i ,, 561 1o 61.111111 0111166. 1111166- C U R S Oc&areahor "Po ar.Crenn otano a cnIoo linolo oatoueais c
mnIn az nCu.yare turn.x.moamofrrmpara una muter: obr ep. M.de Fanal .ndela .Pedro Coe. eii
5616111g 11fi161161 6aCa en1 pr.1queh Ins, a b 1611o6In l6111s666 p e 6asR1p6ars yasnprceltiea6 del6 eundo
5 1d1 11de.,e61 6166 116661161.urr 116 11ue61 de 61611616 o.n. elal661 e,
16m1d116.616,In 6666116661161166 1a nlve6r1 dadde1la an Y, 16 e ninaapt a n 1 a661 6r61m5 6o-les.
n661116p 16ars 1111 a[ p1, 6111iiiil61 61161111161pdll 5' I 61111P66r6 111666l.11
1161111 e rai 11 unid 16de 116pm q r h u y n d r
Aln 1y116116 16a11 noera hr.an e1v s Contabilidad Moderna
rra. CPba. MaI'asc111e11"Viy IIICEno e amenode laent aas r gIeo pIII 0IR
6611116n".e L. 61166 P lu61inld Md erns" 6161111111116 111111111a1161116 6616
VI 66nPCuba, 111116."P11161n6 5 61 El I111616 1 p66p1l1d6I TENE0USLS 011 LIBROS V PSINPIPIOS DE P0N-
Mina.6 61i 16d1. pCarm a 66 o p611- pTAILIDAP.yatii 1161VALUAPIONYn VLASI1CeAPION.: E LOS ES-
le, 166n 16166 611166 1161p11616616 TADOS BASIPOS. A611166111111116elIPiog11661 do116 P116lliclad61 1666116sq:a"noante predalceesinzn c' u'u r Sgnoplidyo.i elralgcm txod I sg
Cuantas desdcieha ms espretnas d e hv tr Da .e~de elaprder poem hastCmecale e ]~otds U lae s pgid eInHa banae.t
Per'CobOrm 16611aan i 6616611616aladn 6d u 1npet u.. a do.... ...... $7.00
Prae11 6661166 66666 566666 ub. Co dline 1661II sp eresqedeanjoianel.pr.. und.61sp.r.. B.6dHoy. i p onhae Carifcimpen tuer-no uaga ot~,s emnne nueu laiainod usn
166o6r6 por6 611er P61e1 lament16 de1h- __sbilidad.__
no 66o1a6tao 1111116 Na166656666i1r16n PROBLEM SD GE CONTA.II ..AO.SUPERIORaencesisde queadp reyeura uestvr ane
1ue161161161 os11666 6 d66 me1 r 61 o116". SEGUNDO CURSO
d 611616, 1166161161 66CnIn56 ARO JU DI', 5.M et Dr. .F61o6d6 D.Caper n..
!s 16116616h1666 pars6 1166n e o e e .
"61161166- P 6p6 61166116- 6111EMo O 6116 1p1elaHo bre 166 p 1en 6 e ma1116l,6 p11ot61Th 6 Youn 11116611d
16116 eta 6111 r 1 1661u11 166p16616 Pu O6 Yd P Si l AMGS.uperior6 de 16nton 11666616 C t ........6 P66 01
a6do11. nt1 16de oiez6Dortid]dT d eA 16H a 11611166 Va16111 Ld oon atl r .. ...11661 1 1L.
DIsp 6111i1r66 'Vntid6o 16111r16 u El Pr6egD, Lam evolue1' hi6n rego16n11 11616161 11 o 1 or16 61 1 11 166pre-
I1 11111616a616m161 66 61 6116CP. 1616P61 1 5ru yPerez 5 PP. Antonio Fini, 6166111Rodriguez.np nravocd l es onoi mie n tod e as qua s ren t o.C r n .. . . ........ .8
mima --sotrg -JaIg n nobegur a gamente -1- D ST I aV Via. do.lIoro ou dr. evnsn ............3 .50
6611a,16666611666n66..166. nlain................. 41.25


gr6611s6de6Martiyn6 e ara 11161 LA 161616AC1 O 61116 ios.Arabes,61 66r Gust116. . .4a .2
E.e dalo lgua61 ex1l ahgea oprA C ARd1sa Or H IR S
16sPa6n666q566es exg66e 6 n 16116e 116u da A N O S eMnd r
1116.6 6611166166 96116 16& 16p6-pro6 dEspe6166 Fdos 1mundo 1 Ap iIrIP.F
661:'P1616 p11611116t666ll1116ph116.. e011611 omabsnr1 1ia ain o ~insiset
,,nt............s a66erre,111611.1..


Bia.Piesdeiia r or I VA ."lhmbed aglraoe To a Prk ... .
dutI 116 16a hidp a q16 16ue6611166 P6116.. Elcn tr to51 11d111e1616 l1 6 56 1 1qu lae, po 1116an 1 61it1166 11.5
1165. 16i mp6Pi P611arme16 5e16 6666 666A Y6 OBRaAra 6E pSHAKE SEA RE, 1656616t1 Vco Hugo 6116161 16di 66en1.2
1161111 par1661 1, se 166166111de 116- 61111111111.
b6r61ta16dor116166 prn err e en 11n- UA 66661611 66anOn. 6 du6 In dea6. ...... t.. a...... .... n.l.$1.50
566a1116T116611t1.56116d616dmee per-mamSELECCIONnSEMANAL DE 051 l00


gonsaoenceptjuo derhogicry m tern.-TAAOD UTR IIAMdra o .J eavned 15
d11611 si aJillDIPPIDNAL IDE .UECAICI p 61ato61iDisr pJ D. 1Ram ir 61116 .. $1.50
a 1 PSICO LO TIA 116 I 1 s16 661 I66 6 6 Trat do 9116e 6611p6r 1 561o o 4.50
Site 111r1a61e6 y 1rips 1ande1 LA PIA. N 11661116616111Hmb6e661anu ofAl nactc 91 Ple erPT p ug 3.7g 5
eo 61 616611d y ho PcPE1dor en- y NVYi SUS C AMdIOS, 6611. 066666. 0. 1... ... 1.1163 0
66116 661a6 -61 dlal Ldep6 l 6anto- HISTORIA DE LA ITEMAIDAD.A Epar1 l. 561 ,L66 o 2.61r
11116 166 11111666611111111161 6161q561 LUTF115. LI 1vouc6611r1eli6ion1116 e1161 1111XVI, p61 F. 56666-
p1c6h ,de1 cote1 Y no1a11 ltars1 16 61 6na16o6. .Prpl .... . ... ........... 72.50
1616ret 6s11a6i6a 6sodar1ia 1166en- DOSTDIEVST1CAV VIII GRAFICO pr. P611 A d1 Lo6 6ins.oTe .. 1.6
finingtad1rae suprimiento 116 16o1- RISABEL11. Indu6a 116111616' D 66ho 7PeiP redoLuzi c 1.60
611666 de116 666111 5 6ty 661e1b116 LA- IVILiZAPIDe 116oNT 1A1b1D ,AD. No111 us06v6 6L1 n5:66e u r00
1611916 611666n1-, 61C 61 ,6 HOM1050 S66YVD10SES 6an 6111. 1 itoedl Is5R66 11661611. 11656661
16661666166 111 665111 111g16611de s 116 6611166616,p69 116615T66166s1I s
poet- ies v.do 1d. ESPAIIA EN LA PDNQIIITA del1 061111, par1 66 'i666it6C.a ta1 5.50,
65611666.', I OSPAR WILDE. El m61616 ,]adl II d11p616 6611111 [1r' %%6,-r 1 1.50
hp6 1 n 16t 116611616 de6 66 GARIBALDI. E111 11111e6 dosnd1 61 9611 P. 7111111116661....... 1.60
%,trioeronP gal.bree66 ]ros 116tr6a- EDLIVA.R. El 1166111e1 e 1 -16 a-1666 'p15116616 56 6 .... 3.56
1.dust. de IIn capon q561 611In 6com'KEMAL. El 11166116111111de 16611666 5611561, p9611 11166116 511666 1.501
t1ema111 ll 1161p.L69 sum616 616If- VIDA VYDORA. DE S11 A ESPEARE, p Pr5 itorH ugo 1 .6 .... 1 .2
11611 616 s1 p 11ar 1 61 .... 666an .a-, LA SAG SASA ._ IBLIA.5T11111611 ddII. s 616166 ,L11. i a61.6661111, -boletcnd eptoe haogrymtrde" Ni. a ihiTre AntEcudraaanprdeod lxil 00
clodsupoIayde au pa l ebr o. N ATADO 011 ULTURA dISIPA 61111111116 .9 J. 6. 1 1 150
1161,616 1161661 11616666616 MANUAL DEL MEPANIPO A616616,1i616. 96ar V. 50. Ag11lli6 1 20
166s16e6n1i 6obpe11 p 6a o AVIPULTUSA INDUSTRIAL.511611111 96111111i 6 9 Rubio 2.40
t1116 h66hI66esy 9l66. 1166611 era1I16 LAS VAPAS 0E LEPHE. 50611661p911111116dele1611111116,ar1 50666
hermens ueon abonp g del6y6o66l 1r1io1ns 61. PiSi .250
11e6 6166)e31a661 S1u tdla66a6tmo1- MIORIA 011LA LITERATUSA 11196661. 961 M. 5111116
616rre 69atle.166 no "oo V l 66 dlera ap 66l avarp 5 r66. n.. ... 7 .
re6ainr 6 v 1oun ad.p orl6 661 y6 3 ,11en- uESTADISTIPA VYOm ASIp OS.e r A1 Al- 1 1 qe speli o .. ... 0 on
666t1o1166lo666616r1men1111l6e6561- mR e melA "y de.los dollebe7.0 re 1s.pNo se 15 0u
6 de6111166e6 l 11116116 m6e.1q1i-1 E 16066 a .91 D6 LA 11 Nvel d t.aIte m ,h ar n 6r. 5
in166. .Fergu[151- son .175 116 71.11. 1 ..... 115fbuland i b rladvem{ e lfel~eallcidnuandTudmh-" EL P ari pA racaN n.BenN. a- Oqueb 2 p35a.,o lhoa
.66.111.,A1 L C Ii' r-%EC6.-11'." ,iPP 1A61F-"'r, 11166.1,16.66
.o saben", 1.p.66.erL N CA;!. P IiI, rar I C e tbnda deor.1sa leb1ra. .r u a1.95.
uee"od ls e eam- y hn rad e unhgfit r'. 1 n, consuplm. y u p. lb. 1a P
n6 6 de11 m..ir"a, 1' 1.6rmc 6J Mar 61ert11 116de6 eompart1r 11db I I, .parI 11p6t ',1.5

56601 16 61161116. 61 6611661 166


-Guatemala",11par,6naturl t11 c666116 61g66116.11116111111K6.INA 16611,6
11111115 11116616doe 11 66u 1611 6- l1119661661.11111166pd6,
116iml, atdll 611,s1sab6116 66 oh.561666a 011 6616111 116111 11,1 0 5161191 IA 66116. 6 W4 111A 6

P611161 '711116 111661I pdler p161.61- g5 61161611 ti6s116d6 ce16g6 616 no16611166 .1it,66a 65 66me 16696,inimpuet
6116 116 161it. 16P, 6161 66r 16- 1116,6 1616 16IA1111101116-cn 6116mls d~asdbae. 56111 me11 pP.16L a


IIIII
i O l G


111 I I
4 A Edt-,, DIARIODE LA MARINA

ECCION Politic Domingo, 25 d Febrern d 1951 DECANODELA PRENSA DE CUBA
----___________"DECOANO DE LA PRENSA DE CUBA


Avicihllra 4A
Pgina 45 Finanzas SECCEON


Apuntes sobre el Museo del Prado


=. m


"El Dewoend-imielo po0 *.n d. WA ed0 .


Por 1J deoeoa OoJA. Foroaoolo,. at 0.io 0e 0
e Cel. a .illa c.a,, 'e d.. F .'.:.
No gule del O1nclllue .E ol .. Ca, ,o .e r.A .,i T.en 'a
Culbano-elpah"I uu- t p='teEl, ,se X r I "in r clue ip,
L Jr.0f10 0.08 08e,' 00, ais

leads8 hottooto.o.0(. 8u" cohc 000AS11 iici.I
clo eie o ITfj a n i Sa. mre. e Gnie ,- IC

00- h.t 0 0 0is er' )" ` pr. 0000 r 00e0 .te
dole F. ,pop.. 000 it0t.111 .o J r.-.-3-e a, Il os d e0 c oSGeld
U z s q u e ia F troi nr. ,e v a Ir Poi..' 0 d os t r e. re.o pl a, l e c c .-i 4e s a t..-e
Peaz y n o-Lezr" l Je i..u u "net an Icg I pi lc ... fet ,.c ., -e n rI a.
area08 -Iq o .,08 .0808 I0-0a0,-o0.c,0or oP 0 0 I 0 0 .0 0 -, to .u

lite a leam ]rfilzl Le.pil'uen rl bi-. p,'r C l,:., rnnl 6!L F~nle repi,,esew-
1- 1, '~rF', I I, 'H I lia. I' la.. .; p e =r. Ite, .,lll .- -
a, too Z leT .. C .,de.I. 0Ida.,,.. l 0:L I I0. F. oo .',oIacIwr.
4 u `Bn g en cl Cl. s '.aifer.-loiaone. cc b, .hA.. RIll- rl Trar-wer o a
oan deJadi,Joparr :.,e p r e 1 1 e.le h,. \'.t1 ,, i ae M.t r.r. .ri,.. iie&
b Inhug.d o e Fp ir. xlhon r, l . ... eir I d a, B '... i o ""
hat hill de tr,11 ,, 8.6Oe d h. a . 1 . 'h~ L ,lde h,,-.. ,.".5..." ,
Jr. [IO~oToO 08. c 00000-000008 L -d.1 8ac Il

di, ch, .1o o ,, e~ e P., n 9 i,,,s .. ,- ...
0... J- 1.I . . ..0. .... .. .. 13 -

rA So "r.I 00 '0A0. l0.(00, 00 n .. l, r ,
....... cnl, ra .- =l.d P.-a r h,..' ., .' ,o -, c T ., e a, a .:. "
,alul. .1 irilw c. ithtrib.ah i,, 1u iPr l r I p...1~ P . '.1,',S, clia
or.1, '0o r d oe .i,-.
hir. a e II -r.r n p. den,- a ', ,tl I ,,- .1- er-,a,,, I.n F r e le. q .
cle Villorue a en 11 I / l r;.Er2,le dr 1. ih.... t P"1. ., l,.d '
a[ Gjrjlnnete dr Clen, Jim Ia e ihl .ir, el allrlnm'., el ae,-a.,1 .- e.r e
N lral Irnicar.ar-se r..-r. 1 1 e I,'. peir -r-.,', -q,,, Is',, nr, iu.', ,o
Pier.I: r~r ar~ln "' r.,r V ] -&- -" r. "- .,e -
C.n u sa s rll ITle l r -,-- ,!It ia c 1 1",xII- A


diii NIu ,Jae I n J r A ..u I,, fAur e. .J r l iC. l*,o I..
Ffllmantoe queexislic, er. el[ u .-,oo pear.b 1, acr ',ide-ad, T,:,rI&,
". I .d-aearlento do Roger Vir. 4uran ."j..r.ldue~ ,plC~rl &,.1so~~
their Weden --Cr,ebldo miss Di en J".., _11., ,er. oCC .'al c` sir. el'
lome un a|rup. st,-Iwricarprescir., he =els Ig.-ajille I., a
do del Paiat|jo ) el Joined el .m -i ea i! uc-3a rc~a r ol m le nI fit e.ir"3
tin poli o doradoContra o1 Slat sa, -e dal- hi,.e| ueder.I.:I. '"z~
Ire~urcen J]as marlaB en (111 rrn-VICID diele~ldlrld.1 MIlKileffer I.) raao! e.-,
gamic Preocupacto er. cxtirltlne, PC-[ lam m.ano, be Is Vlrgen i nLl h1 er,-le.
IN composition el plilor r.o. pme. menle imcap nacl. ..'.sp .r
Benin dlfig .a ertelf ,lT .'. e ira tr, tie ella % s la .nAgeer el -%
orgtanli". ,1l11 11 uep.. a a, C ."J .u"'o ,.,e l ,
mmao ode Jms ,r1 -.,,, -, "T4.. l t ,,a .1l .a L r P1..- I .r. .
o,,,I I I e11 r. v h. 1 .di E ,-L .,-. ..,:,a. r ea,] -)RC a.".1.13 .
a t 1 011 1 1 4 1'0 d o hd..o, r mO,000 e C.. Cu,-, l.me.M...a. I-n.J.-.
'A. gn.1ne s. J r. Ic - T.. a a , . o ..... .... ...
[. ~oe m. ~h' ,.'ne,,e h,.a J ..,p.'r c-. .,r \ .',c ..'. ,-,
_ c_ V, 1,... .. m''.- -. o e, pe a i.r., h-. ,ae ,R I ,-,
Cer We,,Io o 80e0-. .,
cIdoooto .-0 o. t00 o(cO -mo.-oS In A-..o (oo.illd 00 Le tli n o .0010000 oao i8 :t .,a 00 o ,,.., ,, 0 -,vo ,.o0-3
-1 -url rvo e l, W .. . ... ...... ... I .mn..... ... ..
,-:. .-a.,-`,a Il- ,T -j I n-,, -

do We r .,.d.o .'.a m.e,0000 0I"0 ,0,,0,0,o1 .e0
JSin nelener-,c, e b, , ...' e I a er, a r. e,.,'..
bdeo nd ,menioa. 00.iri.n0 o aeo I8 00e%0 ,-0l le. 1 1o0l0 de o ., .
, .e.-.,11 n-to ,.oo r .Di0 O rk L.t Ito t r, .0 ane.0en0,0ac0l0 0IS too
Oul eloMAooto, oa c 00 00000000 -0 IIItci-, l t.r ,, 00 l .rt eA ,e
tru. Chrmu I ,% J ,,H.r,s Mer.l ig loe a neclar. r-,, ,e rCILS W.'p h.,r,.,
mom! ante -.a .'.ra pinnca aer, ,:in ale4r- en arcreo. del color [,. .
bo8lenr Par dr.. o S00r rs000e0 0 ,00 0,(C.0.ei.8 800e 0 n.0 00al .,,0
ur.n da It ]ailulr, PmiLrolr q, u .. p.e"&lIla .1 mli1. mr\lZ .:
A[ 1lmcr, 008000c oopnder. lap oflol ,ut o or 0 Ja0ul-Wcelff el ca
oda o ce Cralr" 8Sri h00o0qu0e0PI I.- ra,:ler piclr0 ld del 0 vi.?oino
J. its lor. de Pill Mi F. u e a 1 I.ulO,).- 1 I re ldel [,- ('r,ac ,C.
..".rle ul Jr. on Pcllr, li cuana,', el NC-. dela,-, doe. Cela""e"-ue r..
pMeM4a -041aqM..... .. .f lrI....... .... ..p .......-1....l U. L 'rG. n T|L'I .......".
pD~ar II a ercc.doo l ; el IGio.o Seo 0Poi-T0 0Voejo Is .
r cpearh~ c. on-llalc Pa. li-l r-,I l prefeilrr.s iIlewai de ..-,
aimlm el abler. J cu'dio Er, "'e `-r .'l=,r.. -C '"s iii-I ", q
L.u Toni CI oncle Id F i An,...l cvro ..,e;erc.r I.,' 1. O~ r ita.r.,
q.. eaS on or' Iq"e r.l rr~ei-,i r a,.. r, c As [.r ncrn e rn lr
,emnol que eILA ,-o"re -- ptlacibli T
re ree l a ..e cartil" ,,
oao(r8e 0 0a0l0r0o~o.r o 80,,, 00r`00 oo -Qo 00

ic mad- in.' a cep In-cro. a, C arr .-, h.._ Par. [, Is= a. N,-n e,
ir t pir e aen.. .." ial p r. r J ~ q O l Ai-.c,e-.acar, Ic, kib ll.Tr,,
Quorg o 1000 .0, .0 0 1 lto ,o ePo re 08 Pel 00 80 la0l00 ..,
lo 00000000. el A opl 0n 1a' 3ur. ... 0 oo0o In ruoa. 0050
LoIr o, [ p d o P000 ooooho 0 .adrcr ., .T.mi"etO'It.o--dl
Nub0i.arnle:cOOO0000 0oo to on.- 01. P.. 1. ole ,'.
Bljir ellO3ca aC-ac l Tr .
,.ar H.%000 -0 oojoto lot oood 0 Do ct Enen r.

mel ee a. 11 ullir ur.I .ri.rer.ni c,.. 1' .. 1eJ c.I T a'. n.:-- pa .'e-e ...
0n.8.loo nu.mrro.etoo ho Sop e 00000 car 0 -(l.,,& c "'" "l".
el te ls r, e m n i aemr-.ic.s .-s qe rp(claa r Ai-. 0 c .I I .o el r ,a l.
%an 'erUir .1| n.a ) "'Po'. rI e ,nl lM..".ec. C.- ol. a a ,`-"C
lan .. II. s Drim r..o" e" Oul q,-e -'h `.Olar1 1. l illLc-- Pel. I-I
MumdenLS ltrviro ird l~e, e Is Duqlue or P61 ,lua % el ccFert.,ifei
Imporianrim rd is r, ` A l em. .:'. 1 ..1. jn, 1n m un -c I,
del conJ.nl. L. n'arn o[,r.l T"" ,, cc .e, ,rl e.,:-"r,u e acla i j, ,
do cies ribir laa riel.a. de-.t.-. -. `e a e ,erA ci prl.- 1 ,,eIQ-
Sia nInfluerc1adel Bn~scn dte .. -. '- -,. -T dlo .L5 ', [` ` ,'
Id.-lre e M o I i00 00, o1.l .i I- replca. 0
ec ele, meie. rJerr, pinr `6 L:, 114". Is del -toamuG iT ~ erl ae pr ,lrcirr
fenr ll Como dr,! e ,Je r. -erl, tircdre e ~r r, U u'a.'
a Qumur, Ms..) y on E e 11 ae let. 5 1- TIUTncln ueu nen a:.rT, r
chalarnmee w =. In en m i ardel. do del a`=,- r = erol s 'a ru. 1 i
cl. Mod.e8faood _tis eopr,.iaoint1.oSun. Leeodos %ndoooromr0fercn "
iancllns a 1. quo Spln~i Co. unl cm pi ncpl, S, e~l f e in de ur.eael,jeli
bpftl efJdldad Y co. .1 efu me lo I.- out, ci-ed. asd t'r.lowirde Cold
coractacrislilcodel pirtor florenti.r, o rl F .eldpce codel ez Mae rec .
Mediceltooo a hay O O 0in o ha l. leo cnfI.de on l lnloretto of Solpe
08emo00 Iquo le0lira0 do0 I1n 0ucha0 0 .o0l00 0l 0 do00 0 Cre&delre P do 0
Ian tla"Ioquo Ilmit dtJdu ,3ras mule. Lavalarlo' y a] Plrrcialmo" sn
r..............n...... ...n .....ls p. ...... cu.. elamJete p ......:due
r(n0 aooo 00 0 0e8 me i0 r ar0 Due rIt0Id.:, el0 0 ololioro to llr 0 ue00
800000 ido 00000000000 [00Ito a* am sal, 00 1a00000 hootoeli orl ]nn [r I I~l~[ [i~e.~doI|ohz ql .-u~flLu i` n el mi'lm~l r, eirne'll. "an, `i.. .n Poair.. un Sebas-tnl
do In plnlur. fl. mrncmaen III M.- cfii Pl-mbr-l., ,a lpultr..n. ga ilrl.
goo del pr~clir, or olnr a 1. Sur IIDo e .'en il.
f~lelll ..i ,~r.,.leld.,o. .r 1 bel. l iFane, dM~e el-bir-
... ...... ;,,:... .... ,, .. .. . .. d,,
II-~ , "". I.- ` rne= le. or ,
n,. p.Ien afl.r.ir, ,.,. |ion S. ..S an%, .. .. 1rt, ed~p'....


L e.- -. Cf I Iu
JOA ,: i -- Wu ,1- b"
[a c,-.,o ..., m e ., ,.


I00 I.-Ia, -,to O, pRdto-, o ,-,o 0-,-,
.. ............O.o... 0 . 00 e0000 ,',O.
a.. -t10000
r .e a.e ,,,. e,


I l i ,- l 0.. o ,_ 0 0. 0 0
'7 A;' `- d,'o c";/;'':'%;,
08. 0D,,.- 00 a o. ,, odo 00. p 0n0,,
8 ', 08... (08.-. ., P.. .. . .

.1e 8oooootoa 205000
11 1 a Flll 1.1.I.f f-0000 0o000.-, Boooo.oo.o. nHu.o
r Iod.orP 0 o, g.: d .. :.:.
d. t,-l.:O, .-0Id8h 00800 0 80 008

00il fll -00 -d0000I 0 8oL 0
fa,, .-: p, ,q- ..,., F....-. -,0 ..a00 .e ..-...0 ,
,--,, ,. -, W,1 -
.CL, pl, ; ... .- r e o: '
, .. .c e ..) r a u e t i. & I I t, 1 5;, i,
,e-.c er-u. ,r, ,,, ,
16- ,, e -. e p ,u '.
'e. ,I. L:. '',.'. ; ;

Jl. e I, Ir ,"a. -.1 le, fe, 1 l
I= ]a w.i-, d, ri" Ine. `c
1e c e L r 3'n [, 11. pr p,

aer. ,-.,r l a te a-l ie
du e Il e : r -es '. e e l J l i' ,
I '. e I, .M ,,, r, n.! - l i:-'. eJ.5 -e31 ,i.
ra.-.l a .- ., ,K,6 ,,e,'a ..-. sewae ,
'iii-',- ..r I... -, ,,L -. ,, .
V ,r.. .,,:r .: l'e r"-: --ur ,e iie ,or
3e c -~i pni c .... r-.., p,.a
. w a l .-;. .i e r 1 1
rru ubt e ,".' I& .71C n ,'
.It 1 q6 t,. %r..r Ip,-e I ,'r O' ..
pae j- ,T Fe c-, i e,,el re -
al,-ep e G.--, C.,ea e- le CR,:el

la il ,:e .: .. e e .ue.'. an er
Ch*:.:.- .1"0 .- l :e :.: .r; l
e..I. e.iir. a(,lea...ue l.
re, -, ,,.A. p e. i e 1.,, f e ." 1
dT e bc' la f.u'4l.'_ e c ." -,.......' r
z Tr~a fi i a C.. I r,'ro d o c "p 1
la n i g le [ n ...I e f.nP l n .I

ii e4:, c a e pi
njpe.Q IleI~ Ad Ci;-e. a..eioq l r
h-r- r Po |.lillliej .3e O i rel-I I de
do~~~~~~~d S~u ~' ~lel l.icOln
ElelroM eru At a i. l e.,,
.e pen le d e 'r. Dl en el
, re seirla ... I& t" 1-1.ihla ,e
irm i" f .ail,- r|......r.j. l...p i-,'


La sociedad se'desmorona porque hay crisis de padres


Por Adele Jegmg0 Prerlm, Ir o.lI, rvoooqMoa
Kill~ ~ ~ ~~e ho-n ireli ar .
......... I ..... rimonio, Orlentactilm para his fil.
I.. y -0 e toodaoa 11d o o
J, a,,- ,,oo, .o.o .ode
_r, ece.,z ,l.e h'a- qi p.v mna 6 qr~ r at harob,.e-1-1., 1 na,- _
o ... m j.j .e A" ocirn al; Md .s lm atrclmo I no ha s lsdp j
n, i~l 4- -r Y e luin s espera, e clnls
ne 0 j s0, oo '.* rr,0,.0".c.... gr n. I
be., 0000 0 rod( 'n o h0o .0
doo.t-aeo, inooo I boobM oodo.t
.,/, ?. .' .t:, oo'o.oooo o o "o oo ','oo do ooa'". oop .... ..


1e. -, :0.00 .fda. -,, 1
aede a ea er.- que.e e I,-, liia de:, a-,,, 3 -,, a
E. _0. 0m 000lh' .0 deducad0 or o o.t,,o

00 ooori etodoo cluetoo" I
A .,to-1 M., -1- ;1 e r .i w-11 o I. r- ecid. .. ... s t dio. ...ll 1h'
IC mdoll.deo q.o.boo bres u h onohech est. ,I..
.3-ls u :,'i zer. ..strarils cion. it alguna VeZ In emp; ,-
-o a ;,. 0,,-. oe -rr, I ,: ,m'c j1 h. i
60i00000 ho uogito
,::H. ego .,... ~, r e '
o... ,o1,arl ,ro ila do otototode 0'll ..
Io oct'. e T ir :a`:. r- H 1c: ir urn do rfnmet un .. ............... ..... .
Feso. soum dsion t dene un sen to, _
C... 1.5. j~apoodoooo1ottootoqoooooo~d
r a o mu sma In to r n Iasu
,,- ,.,e ero se s~enle --at"..a -n -1- -,z~

0el doeo de 000 0r0trrlo 00y 000
do que en r0 as0 de oIna oasioo
m! I~ ]. :.r i her, -, lendofelt, y delinitlvaah- a o
D,,, ... i'll, L," p le lso ,1ir.' ,
JI 00. 03.00. P000001 000
Aro~ ie,, ,, e an~ la l .1 ,A I.-._, ..., 1
A .,,, 1 ..e., o. 4e ar. 0 11-eum u :.ew ,
e _,, -. ri L eu n qde r_ ... 1.. -.. .. 1-
10000 do;c16. Spiruales del hot ible?
-Mdo-n. p ,.--ooo.dooo:po.
pecolle-le IsM..Ir al oncretamente: en pleno sigi, tn -r
le" 10 t que menoms abe el honm,0 r
noo' rpibre ooaoo a onoJar oedalmsofeo ni0a.y .o
Ode ,.' o. 1,0C0IAe 000 tMoo p00 000 ttespecial coincide ,In to 000u0
Ca .in e ~,-eit eprlss- mnos Is interesa a Ia muier e
e ,do n.0 0fe00 eD e :h0 toida dem 0000 apacidarse para tcohoeo lt do op
-a ,hi e om. t.= esoo- compofidro.
I h'l, ur...-j,. oLfe "Educat o;.De maneraque n t ode dep,,dd
,l,.r F..Tdllr ,-, i b pUversodadd doeto 00 0tUu oaideontiticac n de tas
6iwla e IeLI- ...:le r mu. aImag? i. V In ed u cacon?
ch.,., r../.'o:.',-,o e.( i~ne golici- De.%graeiadamente no es e :,s do
hod pc ,'ade,-. oo,.i O,0,s0ht.stttuclt-
-0000.. -Pooooaot-daoooIooooo to id


to 1. 5d ,
iC. .01.. 0.A0a0-. que0 Ileva.. 0.00 roitoPedo 564...,Plooeo $6.
rCAsa A ul residue.n-
I~- cZ..'r, l.2 u .P;e lO. Poeo1, o Meoo..- o
j .- .-., f -,e .. no,me

to y thoo
o t- it e . de]

a s p. a,/ r h .x.rl. ,AIn parea-
iO o oa -G r...00( e0.. chasqui0
re.' ,'ec|- I ,,,~ d, o b lo oeo ded o 555.0 --.e,-
-,el, .I ~ -. .h I pnn,uel


a.:.. e r_ l a r, A ,.Tentd oopoao.13G
_A 2 ,, Infl hl, .. 1. 31.. .....C.- I,'
Costa Atul, residencia
del/mundo artdstico
Par PNerr: Meluner
Jacque. P,6-11, lin 6.. pablo

,- i iograis
,, tlbros
vi i ..."-, ho.. .. 800
-ble De-
on do
, ..,. .:, ,, ,,., m edi -
eI e e.,. e ,, .- _,16n sin Mean's G S ?1 1 T T*.000 L co Coo R l eo oOoe
Pat c,, tom. t-. ,, e ao" P olote,.75ooa,
3 . .. e fole-
.,,.,,, ,o. ,........ o 5750 APoIoo.75e-
P ,,r ee , revert
00:1C, 0hCUBAELEC
As.. L;,C-,lo.. E,-,, :,, 1. a ca-
e,,0 0 r i.. ,$ ,t 000 '0 0 .0 m na,
P 0 tPoL 80 0 0. r I o r ,o1 ( 0me-
e 00, 0 0 00 00 0.0r.0e.... 0..it., t" 0-,00qed
C.: r-.-1,, C. LL, I t F w t 'rrjue- a00Al008.(011.0110.00. LAan-C
0 0:., ,. c e ,,,ei: con jug
i e r.,I!, i 1r..: el cIla-
,oG. e1 poo r.e I' 1
le-uI; G .el". mbolea-
.o. e F .IO al .., M~literios
4 e Fiale 1 Is[|, ,,. n e,
fac = e l.. 1: ., 1e!mun-
E: -.- e r,: ,,. cren en
r.1 r~ l, ,,- .. .. l-ssrta al.

."' I p, 1 .- ,, L. Co.-Rdi.-l iejd l- Io.- 04sp er
1--w. ea Of 'e.:el ,,,,,n reunJ6n pi:,. y term.a Ii
en ro,6ra ,. -jo. tolt ad-, s d. Es no n,
.... ....I .. ..... e.-..... -., opreocu- P~ ~" 7
pma,, Em rnece.- ,, I vy a 'Contedis S75,- A Pao $ 50I
Nilstnpar .or. f ru ,- ,. to radio
.-pe a ., :.,ra" ,', E.d,'E e
'. I r,.e r~a .1, e iJ . -S nP.-
l, ".. lse 'e- ,.. .....alpan- 19BIOE

,e. r-aT. I.e,. -CUBAELEC'
.1 er,,e er. e., c-, -. ... ...I~le "C|,*5 iu ,,
.g.,, 6n~o r el ,,t,-,, f.,,er,, EXHIBIClON Y

of: I P Qo|.1 r:, ea l t ,-,rI ',-I : t,' I &II KO
II W.,le ..I f~n B l ie, ,c.,l.- o. |e oo 9yi
De A tr i rllbl el O15 p a., e,, a... .r . .. Tl . ,'gB';
Irj *%alo ,er. ~ --, ~ r.-, C,|l.,9t' Nn. afa, 617
......... a III .no .de ... oowq . .... ...1,U5 9. ... ..


elh dlO ap?,,e.1


'0 : 0 nao enolo ta (to poo Irn ooo oto do
obprroana que sr rnouentra en La


T,,,]'~~~....... .... .1 n ,: a e e


,r, fn n rlP p- ~ a .00 W-,Ir A doo ,otdo 00 0 n.oto

o depto 00001000.0 n rc 2',',
00000: deto 0 otech, P tu p
cls ul'l h 1e1-1 d,\ nud,
Lamo~, t ,,tzlplra t, p"-'En pleno MOOg veinte ni oo hombre sabo manrjaro l alma fem0n0 na0 n .e
o t. mu0100 i8 in00000. rpa,'il0r0 00r0 t .,00.'- to do oto roomtaloro"o direood oo 0
to on ppopro o mooorp soodo Ja 00 ,'0 .0.)0.0fehorinto perpaa r0 00 i ,,, o 0I 00 o1po 0 ,l'
too rt,.% da, n.O, t ,o rp s
ottotoodnoonoao ,op, ruoa., 0d00,0j,', pde t o p.etoo,1rtd 1,,oop a,-d-op- p ,, ot poo
tluob o d n d jo te0 p ram0000 0 --O ,o0 t ,o 000 poo to. 0o000001 00dd., 00r00000

Infi daddeppo e mat r "nlosd ,, 'n ,,,- 'P]I]RP a 1 "'C'", ~ lla rlan lnd sa p r


me00dtde mentatos, fhooeaoo P ,n 0a -0c' cdup,o 0mlp~a, 0',m ppto'a 0 0000 0,0 an
too quo 0p0000000 dooaroam00Oo... 000 0. 00000r 0u ooto olp~l~ en000t 000,, 0000 pod" Ottor 0J00.000 e,'h' :,
hacen vor to tooptooabto ne(e0iao ordoneo do Opo ,, \da oa m,,oop 0n; o.daoonompo raoo poo t e o lp
de aoto o uo oo no 0000 p000a swicelad d00 00F00, oo do 0 tld oubana p]000
00 y n otto ra ntlotdo, p.a 0000 rues ooba r. 0u 000000 .p0 lo dundr n ra d,
ver loo 0male0 delo amao, 0 000 0;0 hu00 pn Po I_ 't., dofiriedtop r 1t,


TRICK

v"ENTA DO" IDEo IiROA SDIc.r onc D Fi A AN AMON
Y -CoT : _C .1 3 oc o11, 31 '.O .b, 361

MINERVA (CAREMA NH PHOTO -UEIRtIA IA UNICA RADIOPOLIS INFANTA RADIO STORE
C.-,oA11-- W "- o, e .,7
!o- I5- Rlf.l T.11 M.I6970 ".b., ]l H.. Hb~
EL CAI AZO AA ORTZ LA CASA JACORO cAsA SAEA Ap.0oI( I.(
s -a ta.t2 200 s Oo1.11 I 0. 00, 00, 1,dCC o d. r C,,o0.,2 .
n. Tel M.1127. H*ba T.11M1ii45, b H m m T OD.ICIIII" 18077 N on m ..ra "
GAIN ELUCTRIC LOS PtECO FIIOS LiUIS SGARRA $1RG0 I EERNANDEZ C1NTRO COMMERCIAL LA COPA
ColoAd a G-,.., R-,... y 1t o ,1, I.- .66,A1 1.-o.", d -doo.1 0 d. l.ICo. I
Tll I ,A 6. HI a Te M R2E 0 H1b o I.oooo .D' o .,ol d R 'o
FENANDEZ Y IA. (CASA ASALLO GARCIA Y $AIIU A A RODRIGUII "Y C(IA RODAINA ELECTRIC

CO It ARFS 1A8 414 R 011&8of(US t11oo pla [Al MOO.100 otoOfo O81.
,:.. ....... .,:, ..... ...... :. ...-.,URFlflIURY .l'la.~~Aa..,a~Aa5a


U IABIO l E LA MARINA
F.U...D.A.D . IIN 11 1I 1
A Il r...... C0 .1 0 ~ t o0 1l.a .. 1... 1 PlIo di Msir N Ill 1 D e s li n d e s
Un,- re %.r1re 1 Pa':i Doi. .hIcoI" Riom y r UMuA[& -- PP Juln J. Rene -"
Y oraclea lnna.a a ni l llaBe. an ai3 1 J944 D J0 m L a.a. I dts a rs I -
t..u,.aaa DCt ,'..Alm a A MRN.Sacniala AAn aia. aaAls l t... LAS daaiaaaalaaaa hhad..par
. ., ..U,,.C Ld^M^.RA,..lU a c.n.o.^.,d ""',1 La crisis ortogrifica, M. R lMaAt',r, urhh..d
er I,.,a rL. H.C. I j IS do rore o 1d 51 1~ e
PRESIa'N IA DO I LMPU JSA" if la.cao'lal la.lll a a 'una
11,ii. Harlifdial d WUo11 Ma %?AMOS no, imp.rlr 1. olll- Ca. l oa.raa. IcarI.. A.q., ja..
%iC PRES DF.NTIE DE LA IPRESA. PI- n mri te .. a.1 r Johnon Al
DIRECTOR.an .o,,lua a d i.
J.m li ir e lg n r r.oJ-ag lua Ia.aPr.-
^DMINISTIADOR R, sowWapos sl ala.d


0 I E. cr ouri an a 1. ,, L crisni tie' Oq l'", ,id
do aRra a Haaeauda.. n e r a Na i is u. a r

PRECIOS DE C BU S C H IIP CIO N a-riaraa : nO.a auul a dp ena a ..
ISaal.lalr lrlrJIiall a aa ee l aoon .arn a.".
Malawio aaicaa -vA" U1 a-i a aa ll daalatlGnM i ,all a aonaala 1 ciaa .
ulunneir .. .. .- a I Qu 1 a I d jllS 11 Ip |r| l |i e un lll u. R n a l oatal.aa d4.,a.
EM .I.. ...a. .a. hal s IM. u ,lnn ana.d n ,ooe d i ll i i ..aau rr a. aninlob d p a".


".*;, /irl,^,5 150 P.M 0.1.' ?uBn'^ ; :,* m o 2".1 ^ ," ,'
l K l65 R5I i a p ao i.i la lha b rA a l.l d .loa .Iln Nor aa a r A u ai ll er i l ra
........ I1 Ll &lld .;"du.,^ ed q* 111...^-' 5^?;r^." nlr Jrn
1E4l RajirN a an'd..naI, lu st ra eda na r .aiL a. a pr
ClBe an goa.eda opokiauaj,& 5. s raly da, aCaQuesld, aua asicsla 9Patam
eli, 1 1 1o ld fSamIa ,e Arnda E.l a a Ci DRn *frp o A ,, rr o auda1ia ~el s u ra d erao a a e CGaand .
DrrlIR l Arlr dlnIFJNrZcOiCu1= ~CLUJnn. Contra PTI',Id. i j'lectrismil ,nlul.ON elsI-yugld~rer on ilnl~-y Camepld e Nuus"peai~ro DJUI rt=p Lo DO
AILna.T~aa. ~laa AJI I t.560wI a. R adia. amcbld eD ngal. 9 II Nei'ia u bu a Da a Sod paCarlo
TELEFONOS DIR ECTO I an,-a6rasaI aolima- t,vau .eaa A E- .-.ralarna Ualau.
fi"lAa rA a47. . A. i alu ...Atraa o l R....l..Milesat, Mn . a r adoa l osU. Ya Aa aI n1o quoano a .a uLM lliolp -
r .le I n I \Tlla, r, A0 aa 14." au alan nia dait a idor WI m l nait s una os ala u t raamaa c om". aa. pual itPra utdaa a1 u h -lat,
C-, .r A .i.tar. A iS Annrtj.i M I a alnll a aln Pe paor e mbai a.n l ur*o. l Ca i Cull.aaam .n iae tNInierela.a l
id., r u At6 o ar, addo le u -an'-in.I ;a lN a n desli..r y toliaa. No
Il.T' ucinle maa r.edado Dra pa. 1 e lullo, aor ldairi ndoa no@ dit o a
rlirrmenir do 4t aiemota ealtaaidl g general MacAr"hur llaivar1 aa ve.


L4 ----i.aasma aatr., "d. y n a rrqa o.' no y n
con Fierl r.ueON rularos elIn e!' lldnnana r ridrie CommiPr o f"n r
e,-,sen.nts. gas espC.Wljst~mente parle,. u,',ue Mac~rthur r-o dI o
.oo or.rul-U In peroIsvlea distid~t- rnmdsmeet" ide fa 6111m. ofetisdiva


El m an ifiesta de los veteranosl o'. 1.i r.d7 lo>'a i ..... r .. y.v ha lt( &l Ida to d e-l

I..I. I I 1.iEr.' in Ie ii r. c Itnnii ino ram ,loan mil-d it*"o hbplo6 yn p11r ton jL tat de
4 ,Flb e ,I \ I d e l d.; d ldo n nc o- ba e tt e su p o n er q u C h 4 y a t lg e n e -
i J- P, l I. .d ,1 1. n . .. ral a Ridway corn f a n enl. que nues-
E ,. ,. ... . .... ..-.-.a ... i-,a l... .. . a... .... ... .. .io.a.i .. ... tr .as i an. 'aaal A u da Cao..
. a 's -. i., .. dl- i. -.t. i yr. l- .a' n n z n i a s A t o c ki.n. d C a a e as.g r ia a a p as .l . .a
orKtquca IJ le lana en qua elaa
iP .- -. I. .dn Sorn|.d a p I. I a l. 1a'i.rm f.1 'a ,tl" i a. aa, .' .ena uha lna a luaa n ei e t .
1 I .a, ,n arl, h r. ,w IS .. ad e C o r e PA e a d aCo r i, pa rt u p u e t ,
'' ,e ~lOIT.O Oenata I ,, queo ein c.radafortosia que parcel&


h. I. .. .1 1. .I n., 1 H r s ..kN Cl n. F' n c. aT..aUa aaa,.,a,., I. n.I nrmA n a o, ni. i muahi a aa ts rcaia elnl dic on.labr
I , P u. 1 10n"I "- l .n r .n n n n .. p' ,la r BC.r r lt t i I r .I I i d o < P u edl o f r ec e r t a -bi l |n
:AD.-Il na da.mp lnsio.1 Adeilr l AI -I.

I a., .| h i, .. a,. ih -in m i Iano I lte rn d a. .en o ,i l o E. Tod l o deA quata. e CorMO unita e l n o se, a
d, 1n. P- im nIm.. .i,1.al ln ..,rklervienloeme , 'rl._ doalrtr- n lumn.'w ,.invenc1ble4 ypconvene@ .l gobier.
1.aFnnrrcc ,,Fn -oralr r tn, ie-lox no, do P.M.n doqua tlam iuerras

*,I I1- n-.4 .l I,- Of ) .,.I oneln c Y n IaI. i in Pod .l, rlr' alaetliardaAVemis-In qu afuar do Ch l in edig la. a pr
do i Ar ,an d I.l .'nl... ..phnir .% doIn. .Cdlog Vc Irupii- ie loa ree ie Asia' -no pula e eu anner
..ImLfl In6111l.dnrel ea, IS mwtc.-. :uiicilmente, .ino Qua ierfaslayl~.
..'..l i H .. s.1 m t hip. ataita.ello pallqla I Dar n aa,-,. an ida. deud. h baa. A aie ndaaiiia..
aalra,an I.rnta. ,do.narkhr.,.It.1 im art ndoIS raias r al atAl n l i.- M RA. Is ariolgadil en aos
...a.A .., eaa ca. i aiao lImparaanda. Paero eUandaa a hays d iba today
m r' rl .i lrn l.Un i p l is i A ea upa emea i e ic ACOB lo i us- La lemaa Dni posis, aun proe aor I In qu pIa ued da cire, qu d e hoa he-
.... I \ I C .."., Na.ional ad Velera noV i ens a Re.piblic5 demata acanandmi ro., choa de qulo auRquea It snaria nlla-
l,.1,dn; A .t'Ft"Fred Ayr, d. U inver.aidd I ato as l a m or quoaIs de arota. ano a
l,,.,.n. ,,,ni .l., 1'.. I .' li.' ,.,na ia ona m a aea. l.l da a, m. idm- d i a Tex., rea 6 pruebsentre o lus lar Aiiallcentemente ,bui,.
in,, a.aPulo I ,a R l Ia ,1 paonl. i, osyljia pl .. i tptencas.. d al estudlantla e Mgh ai al on
.. .. n ... d .achentaya 1 do ald y la i ear. .
I.. ~ ~ ~ ~ ~ ~ Pri co tax. .,i~e~l pl n IlquZ 1to roalikkron y
..I "l.itr(, oPiiania Uiiu del manifiaeso d iVa teran aa aa el me conaravan, dt deaIllS.,
Ai'.a...ll ,apa.: a ill, Ia. cota
i.ait eluli~ histrina ie ,Weaiapirnciaienlumana. Eal lei mis- esi' d.iam n aialaaale a,.aaa _____________Ina_____
", I... ~ ~. .' liqt ; ; ,f N"l ponun ol E' re* W ll, lrudlantas no tkenan problems e conet.r n
i.. II ll...i. ,j,, .. ii i tm A on l nnletimiento p al i p-mdolxl quo pu Ii- 1 polbra troublal pria l hay, A- Pa r c
1.i. %.wtnti.. d, n dphi ia. y ^hasaiaia jeram aa u. Ia iteve p ar clnto de.hetre Mal.
l.......I. ~,, ... |. ni.ll.. Gr N |rCl *I olmn P a idi r od el mundo udba cor Po la unidad y d
I..I iir I atlriln o, i iN ,rdAtontil, ncio ante i fa ct las oI aniaiNe plPee roba yhayainein.
IWri pay i ienaoilqulvolhl all escr-u
"I. i.., il i l ,1, ii l I qi.iin eueaha il .iiiii .aaA "ir i ir r riH b n c M i baul. LAA. 1 d, nnla Ciihaea.b Aa 1anLo .
pa l l i liit ia I ialo i I ,Ie .irrvlirinPa pa. evilr. ala hn t r, enlo a, dmen l l lao. PAl is ui. d .ri ppr ..Ilsdil pA.r
a. i| |, |., ii,~n l a,,' I, hainscnlain, a n eta, .1 na lniacuira p qr mayor prit, d iSU Individuioa e
.. h I,.n,... Iseleli'i"In 1ntc no lolnvowe nr ni n. Ia.pae1ldet ha h eumentad, nd i aneroella einiprimer a on, resod H
Vein h.6w4 lq or~ AlfnnIFiie An iltnra nni dall nelamcnS rale i- dnt e panr lento, .i nvantatlncoa r- Y-"- dwlasia da iol-
par alanin, Can I. pae.br t .aa si 11110, ponlalnna.. Ills
v 1111-oitiin''n inl r u itrli iFian e -atoaa iaitacnlidalr alnsmnei dat ad l Sell ipo t ale a i la h u. a"- an11e5. h at.so olebrraia an
I mn4al 'iit J4 S Naninnv L"A ,rliirasaiiiia nielanelsnrnanas i hldn elnilld6s, an' nueltaos dins, ln s tin,.
"Pnr ql u? Pani r m nta 'l ia IItitl del mom: d aiibirl
I'i.-at..a aansnin mnmil al m l 'ind r nm aatnIenl ala i a perdhihrbilialad Ayaerl porque an In, hight ascoale i. ins mupki.,n
aIS H Inilia.. ehor., inr a.en hFInnns A. bIt W I dela obiernnn del
LA Ama ,l iif u tlAsYliliana nann tii in. tatatll, f anns ri ina a t ha. maniall dd a ty prepmrn ldn. qun an. S p r, l.
IaS.'.n p...hban dosias. iieate pramt .- rallr, Ia,.-.I.-
IAi, A la l n' ins ru rinan',, k a n' ha cnaa rArnnat l I. anetlis t Meiita M : y, p ils important .an. pnraque ar' C.'qa. ta
a'. .U. ila1an r t mnm (nIf.s aImalmtnrifa ala adalus y a trlaianas, a. anitslk a ts.Ul sml anmelieaslead. aatnoble pRman'hu-
dilceman"altampaoi anStninnra.i alisnct.t1. An
)inn.. iii'.pimal i m Innlsmea,. U'naa atL I ii. a0 1 sge aral M pyle; .5i y, menud. aa n o e aan',. n h tlimitm da ha-
pl-'an lair'.a. aidealnatur"a, aanslea iaula na da ae rigor eI do -.
tiilt~aa'la nn aa li la nia alitptlis e Cua ndia.n ilm mae AIasr Dlnet rnaial a. aanhsson isn"- t or J= AMrla Chac6n y Cain,,
?I "i Pla 6nla p a e naariYameaiancompunsiaaaan Iaiao,aadi Rehado.a lepr ar lsael yaCreo'.- nvcadirastor d. a eilentasAcademia
aematYanoiN.da.a aens taaquat5Clda an f' nlonaae dosdirectoraCoquet
nVF'If oila naiuin. malaa. hiM IN onicel6i Onhitelde one palbra r, preaants unaa Idea.. QuIAt apertsnaea a f eatu.nlI de diplaid-
tumaikn) Alt Ihay naas rid sihaaaertnsa p ,ilsbesei s ia;lm an aill mitodo, am. buano pan hI n eaqut Mixaa. prrodue co n l-
saa aelecture; paa m to ma oIry t eyaatdud pt rielsta meIs-
lanhln Is [Alit sle SkiSha.aljntilan oal a Is li64 ts0 41 anumao lt rtdl o, ortoanlt'. t.at. ptr n qaiosnos .! ad itln da oas
aiau~dasen i un Ls ~saaaaa. Lugai ttfasap to aamprsebatlosdo]trpioba. eitaea paa atauaitu ofsdan-o
,llt vii Cann tuft as 4414e1144 i a le 4aona'a aamar.mLotalaarr s R PArg H. pte1amplasu ls Imdamp a t dto dan-
Ils, Pul0 hila, rat. anncaol l aoan mis olpiaso "- dan aat mi. el nnea ata. Taa n .ulats, tod l, Par ai a INdl P a oaa ia-
Ia n.na aia mnnmn santimiani. lia Dmaiia ,ua las lieiltaa ra i nf ortmi x ilostat. nlaae lHa ei ian loale ttd ponaaltmean@ sttoas Ai da
Pa. m namdaqioa a~mayanatraasda t6 arinuersalreit.,pa Uantsnsiani~ntdo
VA (n 'f hllm Afilinent ti sM rgUA gu la lierttio es I miflgut in my aventurado Is Academia, prtv~imento Invltsdo
pl, &;ln l krn 1141 it p I (*ui'it aC nisman 'aaVeilcnn horror qna Imponaern iinnenae.istams.m in' at par atts. p till, an un1 imbiente
Ilar-I Fi e lnirll a mimii .l a .nin iy IN iolanCit. TauiamoAa qua Ill% uiiNu leni r t nlemp da aensya, aapai aordial p aona tplbrehia J onea Hae
""IIV4 In "%114 1 nLkIMFtim Hea propiats lilt&n aestatdtllai qua aDilri, iRApuAo In prol p itoa. qua
S ,lall. ll k e I,1 ,,ulclida I i Nt ci ol Aut o Iln.o orn-lia- utla oproharinn s d atdsmrntea si permlat.aA tUptrisacoilaatailreliniro
h ianiiliiil-iiiii,.il,, i+,,iL A i 1,i "Inii rt,,, fiiot rlucios rua Inin, i, afiesni. Solmoiis deJat no v ieinr excess iona l ds cultd rei l p aldo-
dIania.sdla ldai d a.mente par Intitlen naa del idiom.. felpaaai nhe n-
h .I i,,iia aa aii ini i5 m rl~iispatul y 1a, iinii tlaalia '. il a. in coni rm'r. a n, prlnciid d 1 lenado aniilduo cintsctoncunalna l nu -
Ii I nk 4r,144i ,1-I .ll~f lpvh~ppelR~litibllit., 6~ndht. par M p Fl o r n i teratrylros a plenitud tde lu ill. Ir.. cid~nnie...i ntwopar. iummini
tided& La nUlaveardsd se nbre pa- Iriarle iculquier iniormnt ion iuple-
r in,"' n'llaa r lll-laAlnlnai ei s tahsa chanhtarlnoivet'r.naiaraan a lal a e an ietodaa modos; pero con el meotirianSIbraaelaevento,nnomon pa.
i'anmnAtta a'.in- F aeaunI u.tIda iAp.U pA aaI~r ,Aiu.. i., .a, . tempa.o'niiaairpoapars ponernda re- re a.eniiar nilna Intsaial samikiaaa
,Ii Fine ii IA nirlt n .titlea, a lm a~i mn minilitiltiaasleve A aU tvtloraem ncomain ia a.a e lilntard.iquoalieneaaal Robierno
as p. s reapate I. I verdsd, wel salilgns ns. e aav p
al I, ,, iia n nii m n lar iia i ni mipl tii n .l '.Ins T rilh 'nt ria als ,tJUaiaiayq u a adev acre dit l( t abint n ll anp rn] ie np ni. i pa r iqu er e t s a m b ip p represented
asai pas del- la1 lismini paar Isant,.IA Ca aa laid IS.d taa opna iipnif.aAY
A.l ii'niaa in ~naltimARa, PI tplriaii da VelanOna qe inuvuelve factori lmpsraiacldible, par. dintant- a* n dpncplon nl'.aeilaae d. todea as
Ai ian-a notm I A lln udo iiS aPu A A Ins qtt- aspirin., set Porky ala a'.bo a ate buan`xJt'. da Ila in- A ionas qila at a resan an aspa-
v,ac.ns ln doINSelieforms pts-m a
1011-1`40aat l a-RI iss InmiMaSYI p 1aa, ties 1, a la t nha, hisatsas,, l., yaei.Haa; a sabreaallainafltanal.. Par XIltama stdaearate '.,farncannia
latin' l a Ins IInoAdmi.H as spura quA al tA I asuralliauniversai'laa i o, Its a rdey y I.o O aasnta iu ne "P.airI s unidayd Heaense del idin-
ha in i is tr nprictacs da mod* Dnel- ma'ns".P ratas as e qua hays que
Fe hr 4Yl ral y il,nlng i .tismaa qua romper lansas. a ala atiauras par
Intt hallhieiikAracaniaA taei lamAsa'qua alasm a no haysaStdaisaumyadounadmoi a Sigsin tan ana.ianclt laos pu-
da ufa she cupaatea d. hetr t ninvul.t b asaomoa a hobl. tiEe qua Is tan-
m rnuf tM hit')' Para ilvblUarda r IS Re.p~llbica, acon saIala hus arblA at Alldala, aa sv Hrdd p Aug tileRS anamtgal an 'l. Una pa r-
h uI,,atla, si ulnoria pailsY ausal aansl amtenata., noa dsbs heasirse a'o.ra ts?e La qua -N aanapira aortra all
i quao .a:aillyar, pracatearlat undd? Tst avs Is palbra a-na-
Etmsnilliat.Inala elnia .lai'. pa.liietir l anm oma sin'k'limi 'c an'Uansonm arduaslds, parseaalat ,m poiat rlr ult, O XSsaehlnV.PalmAino
Il'Aaaerialaai. y ntnnaiiiunlil,(O n14141"a '. din A dlalosquada s i '.-. iar srspiat eaialarinl 4at aisanc H el do aracanteq aua toosduats.doros
rruncia po ltc s. amhiaaa Y IS O p asis eAa xass aualas le is"h i aavnrtUd. At vmoa s dand surn. deladnouahbeaa ai prani m hditaan.
inpahanii tbap h oa, Psrqua adma.tmtao tod o i o qua o abs o ai0 enor. Pmia hld ts-alastin
inluil sia apiihiin e an ;I praaanic sin,'a l oo ieirraparabla qua no atana sComo nuvaa g is nore.- desuatuds qau imltastes a intals l
allang, aen PtRob~at atRt~aia ioalargo imroparts cona data a qua abraluuns oa an a I-
Per tooprobielo t!filimpo nIa qO imm-rtoo Civil ContraoIn, ortogirffal ;Pero to
ri~n tt ale a at a al h[ut'.. Pita o pil'. .nltiameants IA .amlaiant pis aadt p aaaba: an a isalyclndtblitY dmhI
haas .Ia n. +I Pliir,'a sa(. mpasrenidtan, 5' Au asmns a I, mamins taan yp oa.o. ( *- ras ai nt M ass qupa, t Pt gueacons
: ,- hasa adidofrutos qiui- ara ata a sidsom nspar itno. neLi, n.-
is ,niaminriIu aComon n arin, nrquca not .ia.1 moa la anuestroa mos qul atbn aIs nVilta de todos. i aX p aaa a tnoveltdir. a La Ina tan-
Vt.R P-tilmnunil ,nPn ual. alla1.1r. 1 iiuudas nvnanas, aeloa Ia. ore n eaa pi- oqa-: o t rr a t emp:ibre. e el lxiaano y andarqui-
Ciis.d ltvlrm ai ,i no u i m e rr IS% con. "nglgnc do en:
,...:~clones tde hay lcbre este In- L
Y flrn ItutadinIna ta n i.s lteii'.aia. taaallntilaaunta sAtn reierirnoa ta ln.d. datiod nic. aIatelos dhlttn-
in. a inmeh 61 hi a n sell iitala it ailanncio patslaa-a,- ta quo spunata aml upiaanla 'Pinsc au.guJe pprincipalmente at barbrlra-
'I -'inn. hniot al. AY1. 111 ia 1h lts=i epnn liliddlCUisatattae ofna.aut Pin eduy me.yiap molecaimo. YtInsnovelerla
Poimia iticsir 1 drllmdosSI d a isoaAl a,a]t o .ninan- qua con alrm Importando e lainm
At LIIs Iinn,) niiai yinlalulAriaailaru~l usnnti,, laaqultlalinsapaasil ai lst-ad m aar tsoatnii,.In'ea,-I a1 '.shomeanm-pinla sa
+t~l~l ,iI.el~l, h+hln~tr~ii I+i~iirl ll qel ilriol p~ll~ll it In muoi "l nuetro rtle- aobt w p+ e e ieprurto age-e
A A1,Alrl tarc tnsMu sha01 ntnaatil'. a-arid Hd.anovedsd qua.tuerzaa de
IN F*~l +lllli e 1t+I." i. 10i ideI~e nlotinm o"VISIlancl a doebla ortolgralth", no prrv.letajrsyi l
1111-11-hilud~rla i tie 10,101.JOS C ~aul,,,MI_ Compurttando'A aainueant rn icrt- A. In i,,'.aaaganne :asySop-
....h I...... .... .rf....c repeo, a .. .. ~ r nefl... ogism....ranel, aelba por
..H...ma .aapa ln n qu .ine r- tn
-- .................... dirt hie ontribuldn ctrolU tr o ne~vertir el hlbl ean Unia Jerigon-
far :m.. do ps l tIay d ai al saasanex6ticn, carentadH iRnIn pnropio
Is aaia ortoas lticn que padeea-- P y .n ta Ha miy Aitinitnomptan-
ma.' spunta *i nas qeuaaile itn El deanuidn, I .liJedd,I a p..A
Column de humo el....t= iePrngr.... ambl+n map... W grand-......
Pasts aoperado.1.h.aad I. i pr...lls, aa. del d)aea A. No .as qi, ,-,.
Par talel Heliodnro Va 1 75 qua uaatah no are iniiuch. palo- ma.tinl l aticimo a ..1-i--.I Al
brhas.ist pronunclisda., qui luiao, -u na. i mI' un0 Aat llrl e
....... Noi at. limuit nga'r qua Wallaca, Sin dudads, bn do e ar arepadu daa da .os malato atusiaa, Tsmn, ia,,
- -a..... t a..' a" nmpila sH d al hrmano, aarn. Igual made, par qulet no tlaiaen i a....
al l a-- Ia iaimahia tuni'.md Ia sg. iarlulturiotrii'a indi-ah ti eapat .1la Hat at qua is aprO
........ .A.ad a mtrann.. i..... AImsshtbrida pn Or ane na... aiShio. wa. apan- y a.ad aa.a.. ., .
nI} !II+,nrl ha ait dn Ila fir eIl- nmuch, ontts Hd qua otra. hhtlaran .idn. Muy aera1tad I a o elddeJtian
mIt- ~ u I A, n ael ,,a-hregliriP dea spAtOlaad'. dei mat p y much. At AeAmeb ha y blen daina da un Co. a Ps no hay du r at Qur.a am Ple
M~n rciao defend,, 11 1111-14 Ewr,_ri -am
i I,,[ atu, Antain" F ain a0despuittlt110 ds qu a'n MA- manitla aapant1 qua. pramaa- n
r a, n a t aaI Depramn nan hunt am tin apdltal tAY Rem- mo I a eta' a.6n, prqallioahaa i rla d i'IDntia le san ticai.an,
. . .......nlaiaa hm.. m... snnnnaa.. .a'.a..iaa har't Hdm...aaidos forgosate-des,- .rsadiaotaaa.ne.al r.
el - bi i I l r o no aaansplisttsaIln d, qua ahospitaa quarldo d erdl- ey a.R5.a
ae ax na-lantt-nas Graen NoP xasesganaIfltrma qutteaclr ll Ollnnts a Is qularn do yl nlmo | l
A... a.a....1.11equl paal qnantaeu hpmhrpqpi ts111a sbra-yisadsmolaaflyalasadmait aea mi s aId. paaa.sili
ae, l a Hn da curionidad i ,rr qua u ai rls r nl h .q- i.atnaaen tadt-1oeo Ina.ala.
w..).,nna *.nINat.In.g J- et land, atade, a lum *~ ierasi
I l l ia Hat a1l Ii m nc hanchld doH provia nn:lama d ar q, at tu sdnsdsbn i lncalsliled 5 *aadire -tail lu C h' GStia

NIhun Y tn i ed. SO t itle iA 'stncnlna'n. Jes nrrai'o y suna ha. ml ea'a fnaaPC Ha. o .a aii n o
i pIFr r to, pru noIA )isa ht aan aporn I, moaala aomon is proasdl acoram tambltdAs. hy man el Slalioms i
"A a do"l"t Ha- Mai ISm setl,-.n1 tIns 1.. m lart -II ain onudo)a e ,Cl Iahi In at. a Ia-nio 1 i I'll"
a hi .~..n.. h. i....aus1 Al.U 0.aIan* inlua1 An- at i s'.ltn an d quaanldpr y vttamilar muhosat"m taail6 asmi Dl r hattd r,
nili~lanla-rita 1ail tli e pil rVila spin ert .Y ins, a dlt Ale'iaH tsalldnoltsi6nn, porque Ill Ito undids lla mOdisinsima iglu-
Ii'W i A I lIiVa1 l uII lii li 1, iii AI.t Idl m n i"ia IN tIlull.in.e hay mF p.dAaalroalmilt Y nata, ll auciq alr Ins ditanl nl'lsco-
a...-iAan usp.......ua.. inill ailll d. manna AsaR u ando e-. asiataaoatn ,..l reque marasnoasitl arintsmobaeha.tuOa
- -rl-- -asu.: "lili cidenin aa u n u bn tond .d nira i Is urnunl-
"' ia t Fine... IqhilIll aaa'.... aan I odie Donae a'.edud., tamblin nso aavo d H a Is lnglUl msdriscone'.t.
.... ii iiin. hih'. a .in Im hshln qi n alam f t aqu at slam r inda pltagaiaAdot a i n t al,Li ta quo d. sish a1.Oral-
.In- sainn Htdel Idioms, dad aa Is Wlndenela 5 dae(iunar ea


Hoy y Mafiana


'P orWalter Lippmann

Perspectivas en Corea
Un estlncalmento Pin pertltictva
'.t victoraataderrota y ppyo fin
noalami. a Iaaisatanos Pa Isclase de
actlvidsd panr la cuall I nortt-
americanos estin mejor prepaardoa
parlu temaeramanto. Noao tngus-
t& sufrir tanta, molestlas Para no
llear a ninlunl part.
AdemiS., toda l iurran de Co-
saei siendo aonduildaain un
piano artificial. en realidad bhJo
io qua equivalenasuniacuerdo. Este
actaardo no et aflecrlto, pr aU-
pumto. ni ha lido neioclido nun
a, peirn de todoas modoa a com-
pr-ndido y obhsrvado. Se trlat de
Un acuerdo antre los, tadaos Uni-
dog y is Unlin Sovi6ica, qu u-
tipUlt que.a embio de no bom-


intento no ae converted finalmante
an unle uilenl6n del fuelgo.
- Todo isto, implcito en nuetro
concept actual de at gurra co-
reansap, equlvale a decilr que hemos
echado a un lIado los objetivos po-
lticos etiablecidota en a declara-
ci6n d la s Naclonea nidea dH 7 de
octubre, pars ltablecer por madio
de I accli6n armda "un goblerno
democraitico, unido a independin-
te en Corela". Equivale mis blen a
reconocen qua la psrtlcin military
de Cora, adoptsda en nI5 el desa -
put4 de todo io meJor que pueden
hacker las grandes potencias divi.
didax por amarlgas rivltUdde- Por-
qua puesto qua Rula no aceptaria
una Caora dmoaraticas ni l oa E-
tades Unido aU, Can s camaunai-
ta, no hay tra coass qua hactr-
exsepto lbrar una uarra mundtal
-qua dividir Core a n do esiaasl
d influencal.


Pano
," Por Gft6n

Dos p'ginas clsicas en
una sobre la oral y Ic

gobierno
tN 1 obra de Pepl RItvero 1n
piglinat esras sea cauentin en
proporcld6n tal, qu lo diffcil, cuan-
do e raevln con propadto d n.

.cllera el PJIFl
d:deel eie allu

ni l olnH.I

la. m Da I C. a on
n;3^.'r u :j'. >*r

m,. lu> re(l ^ *t


P.. to~rtll 18an3L.lmante Us~. PepinR mqedacc.
b l.re a tUpIcurdso wobremI& ln u- .mcUoa romo uns miaroe prma-t
Ic.arn corna enlera LLa mnaclons quI nPnl@ pr Todo 'a autmpI r.-
Et"santuarion"iquaepaamitirnRmasa e ai IarqansasIItPamugotArIcoI. bnoomparaIuaforma tudclJaonaa-.
loB comunistai chino l a norts dtl Si' no pusde loatnlntido ihor- poner loI nKaho aoiala a y pllct-
rio Ylut no ias, coma iltuno crna, Lsu princltalot naiclones que deban l0galcO d. nustao ceadia 4q.e l
un regaloa. LL chdi.l pugan par ti haterlo aon'esoman I prueb is l hi- snatilu a claalfiDi con infalla -
con etl becho d qua nuestrat tuer- tore de Core a, el Jp6n, Chln y Ole punters
zu reall estin libreas ibre Corea ERusi. PFar lectaura d doruna.D, a sm-
de qua nupestro puertoa de abaste- Par haon el Jap6n eastil ausen- cpilonal tlecturnA, v.almosi a ofrecer
clmlentosa en Corea no ion stacaido is, y China no tiene un odblerno hay dh pilgias que parecen eacn-
paor el ataire,. de qua loa bouacs nor- .quea e nreconocido par todsu t tss anoche. QuA leci6n de modes-
teemerlcanos no Ilenen qua entren. nacione. partUcularmente por I tilt. de comedniento, de Justa con-
tsame a submisaine enegoa. .. a, a ...... u ...-n.. -..,aaa i pti,'to.as. m n-i-
Nuetra tsurailanpu In tChtinna-ca. S, Laa Iaudom.Umudeaa)a-amile msanaraan lah.D'Naam.aale.iay
munstaessti sartifistalmentearestain- ad. anoliana It-A isll le. Ii PU,,ir, -ulse acn-ao o la %, ia en..
ulds aaIapeninsulaacorean aporquetKa 5.1 .-la R nllolt eia.1 ei fli. nomer.aoaa Iinpu.arer. alaiu a'n
ni Iti'nl6n SanvlWtlI ntai I Es- ro-aa r oiel. arl.. p.'p.olrli. a.-r-, sOemt br. de lIo
tadoa Unldos tienen nod& que a- a la, gerra en junos pasdo.
tni tina-trminde at liguerraa- n Idealnteante snl Neian e. llds. 'EAltmos padelendo uon eamp-
uner de csriucter mundial. --tuando blir o l& direcclp n dehru ch. de moral a, mejor ducho, dl
mlembron asii .icosa-debieron pro- mo lit.
'sa-aaa-idt I pArtidhn mt.it.lr a hastd qui eue hadmtata Yoao niahalda
veer aguna close dtn .soluecin Ila- Lo coual ae pem r acIn neae qua
La miljor qua puede esperarse Caore. i om o una alternativa.l p o 1. a ni l de a o. nu I.
sde todo mto ain atuuima u pr6xiemo lat nlahaata bua ae Poraque os granujlsa oie-
ls que.u vezqua ill .demos. latmementnodeun verddearo arre- daddos mete iasvenoamenampsttrael.
Srai o is existencl. Hdt in estsnal- .gi. Tas nel el*o ae posble, tanl vex .. Y ]ammoral-itas trtA n dae meter an
Smienta.i aI uaha diamLnuyatan in- a6dlaaseluneueasads. No hay nad.' I arce Ia aaocHedad.
tsnad.h stais qua de llunsimn- tangi ble par nusarm comaebase. e. p Ha p nasa es m toyen otraavon.a
neral I nlgua auIepnuaion a a' e o tafutra paosible pare sNehru p qua shil:I "YO qua tot un mint-
les ho.tilldadel. En Visllt e tIela isqust s atrece adem. Ha is d usabu achable... Yo, qua sao unInacul
relc.onel nnrte.merlclanam con noa oflas ana Iguns clue de dml do. Yo quapodia er ricm y'no
Chtl.ng Kl-shek, no prece proba- nstrocl6nt par Corala qu permi- tento Un pasets. Y.o, qua me on pu-
bit quavy a nepa oca e tJai s ira- ttearal preteraria .loa anortadmercla- ea a t.] pnroyecto..."
glul, Creemm qua sari& meaor no nosy toshi enos e producraats lDetestsble empini.miento de Ia
I :rlgana ....a.un nu.. a .....a, Pinter.rap... uxanathI. . Lhortlta inaa-al n obreIa Is inna. tidld mra-
s apesna avers.slaat l essnc e- ad n nueapvo y maejort ll. nateiciones Prisma
Isco Ichln e '" Par Aruro Alftina t Reaoid _,

Lefensa del idioma Alg sobre Ia bravura, el patriodsnio y el
~desinterke
Idloms prt tinmtl entandd fin stni
I nrcon^ all oa paeri '. t in iheloa -ll ll. i de r euv o n e lu u d n
aunHrdo de tra 'n In, nesencls cultu. A mER- d ia2Hl anbr am.a d nt u n-r. o. d lc iiunaun q trinI Htmnitnouna.is
rnIta da hI comrmulided. Ena is Ar.m mamamo e Gmi 1.1r,'. ndia-Ionu In lut-tn i .ima.
aentmiln, per Jlampln hy quiena. CIncuan p set ahas strn. Ial ps- Is.l lasl tipimnAllo. E Lla is urena, et

n*Kon", .ne qu.M l pu1 *o. dll enl-trae e lo conl^ el^ ,"roput
habhiso dal "IdiAm da Ins .nrenti- marial.. fl-lta .1 deftillivit I- e uaatilpanea. La vic-
n",,a,'.noanm"atc16adl *a'eamrn. Idosa-laaaann.- tinmtaepnttnnuunnlin atipndumun
pd rltum n a is Iaermansa da os rr. td m Ia a quu enes a de una supre lnncia brutal, oi el
Iha s. len H natolonpr y de rA, cimnoi, am hbim des- campn hnrea rintom d Iaisvinlaenis. Pa .
i"n. sdsanmacerIante mesnolon- sIentad. -acnn rtmatnr y pars morprsIa tdns rven,
dnnlal 1paRl mtol. da ,armada= muntni Implies- ma isnal s p m e buen os, In inn, l-
y m natr pr anled atl Ha I dilM-nto b deo laeta h riclo Santal i y Iotorpelox las Quula-i m isen
prUP00 qua v u blpneb] Sel en nl ntru tu o o l t p r r ell Ideal y In que a e m even
alan. Aenrtunadamentela Inteleaa- e nfuern ncombhs- Pam It pssidn.n q .
luiioes da ma por, uinradad hmn ra. t-iva d Ia Out- Pero parlu et a biernan pa-pt -at
aaciaonsdocantrs easth bh allsma y rrmsdo ta.Dim.a declr. paretaempleaadetInhinbertad
Han eJemplon dA proplads y co. AAlOa y etdesen- atnsnaads, an at dasempeao de tuIn-
nreatsaexprea sdn. ne tiac e Hlde nl ones Hutilel qua Ia Justid iqu an- e
In .to qua ela oreslpei hap PlHato del ZanJldn,- reanudalran Iarequlieruanaeducacion, una ".e-
rs s n u I pla. do. l.En Isl Pitt- y lu aqua ulmlutt, a tabs, en .n b ilida. und ,oexperaini cvnlcaa qua
pin.. Ia domnldn norteasmeriam n case del rta-mencoloanntlayana y at a.1 o eal anzan con el ca ree del
np pranujo un verdadera dospla- etalblaatmta'.tndaIRapdlhia. tlempo, .mecad a un procano evolu-
astaaisdo da Iscltur e loapas, Lsbandera.d dlNarmlsoaL6pez t-La vedndea a meacn r lMn trsacaons
inslutandosaneprimer tirmino a ---cuyopantenartoaae feisteJ6sonswt pt-auastst-y prnmaes.anic..
Idlems. In InNacaonea, Unldsaetl nt atlborooa,'n 190-onde6,&Ica- dcloneyapostsasies.pr"proceaoon
embhJ.dora Coquta p at qua esto bo, Ilbr p RaI", coma Ia arqus ta lertoa modo, IJmla terrain. Paro
ascribehamoe commando pal hecho el poets,an Iatfortalux del Morro, hay un puncln qua ddarboca-
dH que lo prspreaentansis Iftlpina et e He mepada19yo de 021tra mucho door, nmuchabsihae.-
ae expreaa mtamlottscmeat an In- udnuripb citnymuchoairhicae-nIn- a mn -
QileHHaansnjuTmrdsIs mapt, ins. idurez nslitics. Cuondoea emadurez
glisanmisyla an In n' amisitnas y CupssdamTamA ald PeaPlma, X ite la .at entl eaat concept de
alin I saomblea que an I n lonver- Patricia iluatre, at hanmons privtl-t- 1 Niin.
,anlones Ihl utr- lietd olox pnosi.tio. da.' apresidiria.- Jmi hombre l- Nbo.otros no hul ilnoe. a nedan
&. untcasapennt-lA. ahsnnni~it u dumu o.,aioanic. qua a.oarifi- ntplunnncso eniUnuralnntligenlna're
I cupurr lii a acaus ianmurrecta, sintu n e ,
Pu erto n tca, nel c in blohu n -. ngraitar sabrensi, honibros unin prat n Pbianan amt en proir.ider a pao ru.
5tH.' Hefendaa-mn cnitrs~niiu ~a thitHH nktIasantel. a lum lta nun mide~.rHnansdu p. pun
b u d1 drn tru i ela. e poni bildadu min tra n endenmte. L# q talnto, aisdoloront ao qua eL Hl
penctractsnaunque sgbn t Uon |Is l -trmieo mermente g al s t d. egnR M. Sguin
h. inorma do, at lengugJa cotlidia- it, qua. sretpica a Cubs par el rt- maannsmaHesnaIa Sc ic o i
noan tLimoena de anstuaiamao, ,cn. limen metropolitsnoa- IsArdt mu- d nn I noadlo, epurIt
dorolma ant. iutercaldoa en .die ch a n .ialnzara. atralola del peace. destorad de In dihCU.I..a t ic-nes
cian alpfioats b lca., Pmretloment so acolonizador, Is. acteoaif d P als. imroado a und in lcnlaindad
unaetasloxatemusDdelHonrsio quoai Pas.ahlata.ashorn,&Idesembardard ideeloast srtualuds inu c-aeridpa-
h. deH elebrarle an Mlxicon el As n tI ll on A Ha auspa c tra sla, simse tire il,aos a t tut disnatosi6ln uaobau-
relativeatIaaconstituca6ndo Henna baagnasrubiatnc deANica6n. Y a asu
Aa..dm.I.dHa l Lenolu an e m Tl -.mc pndtl s -em idad del spiritu critico. Peron, .nnbrti ~ ~ docm rl mnun v -.. Tenn is cc .spnd ,,i-I. ... til..t b i rcl, resid or G6 &-I
quea.1 Isia htrman.. E.aits l .lita Jete aon.sltuciona'. del nuat vo r tmbin. rgida pat 1 aor un. i-
iadmki aaum iop 1.r uis a opt .,butn Ha '- a oaua is l ta d de t smsele n Hl epo n ar p roveh oa par
iendl s~urmene l npobal~nde--- onduhirtansuen c omnienzas uns negative e..cerb-e16n del an-
H. todw, puae tI palitico pame tie- diifs.le muh s h eial mete. tdsvia di.
as que...... a.......a...in ao.tents, da...s.mdu-...in.itr. na-yadai1.liddd ....tui.-y
cultarll, y pPuertoaRicaahedimeC- LasaubssabtanlasometeraIna ts ata.a Sm muo paas raimn embar-
tr1do noa sr Ian Ia aepilrtulcas atios n I g qui ifiuran a taan qua puedan
r titaints a latee Hdmi. pueblo do Ha tr'npru.ta: aIs-Prensio'd. Una". incluar-a e'n Is zonesalmpla Hdouna
AAmniacs quD distau ton oinA dpan- pacidad pars elat albrno propia atudadan. mresponaAbloI. L L. qua
Aeiaps patidaa. n n asned, Is *large del proDten aips. am aepamaex Ae s asaponer, sina apsao-
adabup mael l rltiiup ,no t pra' ala par taa prdidoroas nmisnttasi sotsimpats m sU y apoyo
Hsabo un tiaaaeanlQua "Hput I H I Corona, aIna,. Inclusive, par sata"e il dtla.svnsaaata:Ia
a Isune Iaon Ia fueraevinauladoral Ibahombrlotlu.tra del autonoama- agu'a sa msqtaoaaailtatel.sdaaprio;ml-o
de t 11rza. A elau ecta aeconn- m-e, El goblaorno proplo o ae stattri- Haaanniaae a Ha
gr6 ela1p de eatubr a]nsaahtt'- ra l a de Ideas, de convieciones de
acl~n HaetIonstvalor setraci alism it- abuto ams r qua a. pq sd. abrio rat- painaiptC, qua lalguran, sin rap-
aunsdealoil e sueltobcnnaquoaanspuodesaoanatliraprmncipRqe ina seta crlliasinostaasdi.
. tlod or capueblos do Irenoe par altanztarlo."El rscoer 111 liboy- me.lnii~ie l rssel~i
iblari|oPromlo ]te,1trmumo "Fact@["'e Iats envivencis y In coneordli
thct-L~ay on Porasiats paase a noritad --herensle blApiat-a- inapirtas ninanssS.Inc -bana
aspkaan dcasilr aaeia, b l sarquo p y mueveIa vnsetsan heralcaI e aalp.gymas ssall nelacpai
prmas ssa vs gsddlps y falsladea, sntildo de, Ia ploft Ia to quaidater. que' saluenaUaanroeni.laento, pHr
blenpxxque~ coviere cp muha n"eualquier agravio personal. sI de
baeensmaisa na=u doadivertomuca mtiAls"aauorassaemosalpudorsasad e-amodasIrvoen.elainterms ptico.
aaelt-d as tnrumapto de dlal todocontinents.tLopaendadadeiCad.laa..doHector,acodsICa.
malnatalEs, ainreseHdo na puras luchAm, et ie parsa asa stir1.a Idss- -py aesme.- P dslonal, asecttaise.n-
habtsnra proplameai Ha uan "rs nsvertsd e dm1.bravura que noe pde- aat snin -am,-
hespdtn ea", ueapubspif d 5uA Oaatsnne I. muerte, a'n. eusldadea a endebe tarpaaedoa'.paln a dela
ronymouais A. vmalhddo das hu- Hea Ia itme, Hftila -a--- m. been In.' paaaluo p deelob oana cia annual.
nas Atraas bs aida us aril~t H.tspennhtlea-- parp qua un pueblo palt.r a pan at po-idla
uishco, del cua l si as Insra ad wnles aobtenga pan u prroio esfuerzoaSlm a S eleR, Ios,"per e) partlda en
da quhe kur glsdo scaIn "rataz z, -1un tia" libertad. Peroam a ls bet tad conmpports ue se milita, par atl tider an qua
dm quomhxba6 Vaaboncelo ,dl, seeid pne, par el m a nrenio del qua me ex
Peroua tit l vocable d "rma ax me doe.- Aebip ml iaes a, anadilda snfilledo. per Ia profmatn da Is qua
ced6,noebder]oilod] deberso, much m~j seduce m me rive. Hay uno ceffilldnd apsaio-
vocableno"cultudcre" a mue e deld| dieiel~es do entender do eumpin
ncasha"aulture", quacad. dsism tualtasempresA belacnsqua p Hampdn ndasH. yeluyente qua no transige.
qu. e .,npmayhul o, qla I
cobra, mayor r tlieveo dltlnt a quist.. Poins, s dasp be Ha noa qua ma onemlia, que-nou toana, at
ronsata-t~e~r.yLass.abaadAss-e .'.,,de .. an.em .1StIa ,us Ia vnaidid, at Intanla
caractorizador. Los pueblos des-. Quiset 0: evt qai~d e lteL
cubtartms p aoloniadot a par Espsas t 1nrenuncia del funro propla. Pero
partnte'aamoa. sua mism. taharb ut. Ia Napbtito an cma anpmeasldnpall-
turnl y dopeltauprnaitgia I ricea' Ia Pairia, an su conceptoade
noineor aullosom, P.atttacsm Ianto qi n. a I ea ea.i :, ,.t-
a...as Iaaa n Ha it... de LUi-a tti 'matit i murnar. a ,''" slaia r ala-u ar'
I- aatao l os.a da erasdtira ap- aaata'a t-a a ,t a -.-
aetI f.-ris,'atImn ..wo,: n r a r n ra ,.
,,- doelcIonn do -am cultarm en 1%Is
i,,e so sah l man itoe nm da I. t Oaurre nedn doe d IDg ada.ir a. liel s ul cO,'., ln pe
c.ilnen, i oialllb ao t'. for at'.in -a s, espI I aaa, l r.aial. r Pan.,.
q. a a Iab a.. Hat.dHan d i iia .. .
l-tq a. InoI adisia-n.. is. ua ala aar.n.t udsau Sags. Ht 'lNaia.
aoconohaadalL..aer parahcu aulera.ambleaD -.lodIDilf,. I- del No~
1nPi n41Fquo et Idlqiuasisun iut .ple a n 1.qaaa .nlead.,uta y ID tmn- --aUvCi-J.r- etanoC tLA
tnudto jjxmomn nI. HA c uemat Llbetdta PY, naresutasdo: Is Rapi-
i' 01 tos u Inl"Uma Ot eItn e ha a ebrare daemo. ]bJlaicolastraas gnlarsaanasnilpado-
A.aherleoom al y tan an n o I El trl adi.-a;rnt a4 elbarsona ga-riande pr6to.
a..e Is aIuptne doail dat a.pitmll Detlelll aNraqadoajusi ros o Ia diArona odna par altaloan-
ciatiaOsJ El Idams. tsbrsab arun, QuoaaitAs Iaven.anauello a Aadoa H ados finea. genasromo. Zi
iline tedoupgllabrLisannUanun.aRno.Iacanusede Cubs. comeaanUpnacrt-
fleiaml itl.a tfseaa. a. issnnmlenteal. lsds doaHO qas aR'. el'. et Ha Olt eca hrsa Capaedea,
S .5 modoelpordoar' a aSaplansan. Dn attpaabohm'.allfls. Agutitrst Aid=ia, Agsronte, Ma-
risaib '.iromo daaisUn mtuno ml.rn.tasca, ons.quina, caa, ClIxto Gacala, m Umem G6-
V Epantsaanmtoa.bsUNaO.si.KsPsIan aIe aeio lu4antqon aIn oeims mes P hltnom alma., Is faortuns, Ia
it .astqUttr 'Opar Va sts.,L a. -ma.nuaqaan Iaimpoats aprtemtnendiaaaocial,.Is pasdomai-
i.its Dm a amoahl ta m o isr oqu..tsmIutotdaropinii, utsppamrAddur, It propeltsv-
,"pilnliIas M. a o t eaa copa taixioahdos'HNo aahaegotsdo cltsntamanta,
t-eams.J.daI itoda de an transpnorts., a vuelo hdpica nil. Intrepidez de
I ul. ; oqut d da a.la C..Ia ]aa l10 cubanos. Pe-o no se haaeonmeaUl-
I. hc.soida.loi, : I.. RQ. atg a..., d t tNIP HO doa qus Dso tratbuaoa los pongan, an
htaai a As sa ,.aoaasa Ulna '-h. ai pua1 aOme laa aotras gonaraalones
,r a IaanK ind tnautui. Di d Ha d vionris II isaanomti Hd los I- bhlatron an Is 1guerrI, 01ae'rvuci.
mal I wo a.. ir 15 Ia bssmui. ntaeptesntn pueblos qua crona del Ideal; nqaquae tcr-iJquin par Ia
-a L llca dell taai t&. i.n plenasn p .tntena an eapsfiol Repa blta. Ia qua sacraifiaron par


rama
n aq o hqu.r

la obra de Pepin Rivero:
is politicos, y otra sobre
V oposid6n .
Lo paor a que se quiere hacer
un monopolio dm a vitud. iComo
.1 1. primers ds lu virtudes no
fuena Il modestial


lri n i pa aa d Hel ien
Aqu.l 9,,eaParpaiquetsresl.id
Paip. M nniid den nina im -r.

plOn I la1 proJLmo y traidtldrd-
nrl'. a. leii`11 IpeaPsa nl. -


rauDl por lee qlLun*I prtjno J,
...qi~ am.~el qu1 mao h=96a~
tenl l nu can-uor taxi
sot a' n. ham coo aead iH homnrel
Morales '.- ,n- cu"o... .."'
m etI oun a iM qo hllts a dsed l -ieoo onotao quo ooe
P... at s'Iadasaranalain tsaaus
a. .;orsaDS s adti Pa aa.,
p~aane 5aaojaisata., Inacauses Y
as Ptll or I qua iay P61una lm.a-
is usinue. t;: dds- -
CualquHerin s "-sb h no h
%Ida Ose mpUl, .Y ipostraten a 1
l.W Jaded "Yo no he robado nluma
yo no h.e aludos I Rodiat no m
ma hI qudad ason un ,mWa del
Taoraa, conmo Rtaos tquoaeoce-
Y ao pooras quo hay qulans. In.
socuehan.
Elaverdsderov nlsor Hd to ham.
break no pu*de madirm par Ils CO-
'as malsa qua no ban hoeho, lina
por el cotejo o vqaloracilia ntn las
malsa l1a hbuaiens qua hsa arali-
tdoa en la ldad, iatlnlndo a las
csrcunsamciasanlaua. e Ilevaron
Un hombre puede no haber he-
nheanada malo en el mundspYas-r
maenos preciable palrg easaciedad
qu otkra qul hay- paado an oca-
stories, Pa'aeen euyp 'IdH predo-
mtnon aeonmsiao buino.. plaAliblas
y t tilae
Hay an Cuba dos cliaH db hom-
bres moranles.
Loa prsf.ionals dla Is moral Y
los ,ipomrbmmen" de I "mia.
Lo primaroa vives d *Illat. 0
trtan- do vivir n .u eosta, puma l
Induitri a nunva. Flita da vtir-
tud inftingilblea, ncon el tlante o
l valor, M sprranA d. l mil II-
el l at easflarti i Integrldad mo-
msl, para esnvertiruts a ua u Media
de prevaleclmianto.
Los legundoi, Is pracatin pora
convncel6n y no sa Ia arestileas amn
el trltoasadie.
Se puede elabrar y hlat pre-
niar 1I labor hoarsda do un hom-
bre. Lo qiul no e puldea mode-
lar verdsderaa ahombraa con Is hen-
r.adez por nica a rclla.il
Panr ser utalmHd long,'ml.rdorso.
clal hay que .er honsto Y Iso
*M.
A nolosro. par ejemplo, no noa
mrtaron nuatra- padres pan que
aumr sqa hambres honsdoaa Eat
Io preauponaan. ANadiaeducuesa-u
hijo parm pretidlario. Noa prepa-
raron parn qua eaupiramos ganar.
no. Is diH., houamrHmaents.
Vivir o Iora.ar llonrai a ttulao de
moral y a coutsa'd I Inmoralidad
del prljimo? iBahl Primero Dies
nos vea an prladio. Pue no hay
qua oLvidar qua a' a acorasaha d
unnsistanoa mis elicit laeatrpr
un residua d bandsd y da nobl.
za qua en *a de cusalquir morll-tl-
is %I uiO, capa. pa, uprmm splsuso
de I laleria, dH as luar uin s-
.e mtsa., as as quaC sdla meiot bt-
choo Uenion Mmajan.tu.
y ato, aacrlto *1 5 de novitsn-
bra do 1924:
"El Partldo Libhersal contituye 1
naaleo poaiticonkms tUmorcra p,
por Iao tanto, mi fuerta e dIa R-
phblica, par dos rezones: primaero.
porque tiene ti nombre qua "age
biem"; segundo, purque aare. Hiel
dtIino Io hn tenido alejtads du-
rante luengos atas del Gobierno.
El Poder crea jefenst., paro no
dados; p tn ajetas siren, pao I Ire.
Kularm. pnea antregrse cusado alegs
1. hran. La opaicl6n, en camblo,
nutre y tonifica a los prtldoi.
Ahora biaen. un.partlido de opas-
clan, paer nrobuato qua c, ulanda
Hqu r toi quo 2"'B *Pa
iume el Peaer Ani. loea cona iogn
una ideology, un paensamni.ita, un
liatnas de gablerno cualqunera, esti
cno abna CI n ln riptoa p Isman-
tlable e ls rIneansl; Pual un
partidnapuede mantener a aIIa
opoaicidn con negpedonea no ucede
Ilo mioe auandoe aume aI Poder.
El carateri anegstvom a on perlt-
do irapionistait an Cubm a falit
u enlimiaento,.No d irmhla ad a
I tr vaedade.a aome tI debar
an qua atamo de aomar a IdPa-
trin, aeoapaaaae s blaea, etcna.,y
par In tasnte no choae eal aintirlaan-
guns cojnrvcel6n extrnft.Un wu ,-
nos e"ben olmia oint-sagn d herea
roginaao p epuaotea, coadal o ltal-
Ibathas Ia. enarquitasa,erooae nu- -
cede e e Piartido Libeal. l r aun
bsnderin dea enpRieha. a un in-
vla, en ea que puede mantar todo
ael muado sinL delrmento de nai l.
tDepulad ai problems vat. Ua. a
Veatriunesdoa l piartido qu aon-
gOma anm iods I ia dasontenta l
comaniass Is Hdtnflaas. acoss buant
mayor raspida. eusto mix gasnde
e Is dlsscats od eoHa |aaai nl
veneedond.

Ceda vat de agoabaerno' la radure
invarisblemeante an Uns doeaatkmn
prinsipia an In rat]e p yat anlaqaits
S oramptroder que noa ebabboilat
miama tcho, e aa ialeue de oaIa
dH,. acuado no los do.
Etxoneoa mamillsoan d ea.a-IH
nsa palkH de cHgoag, aoma rulfsido
]6gico do llega e iego al lUllr do
ILaitandeaa d. i t.. tid a
iLnai domarei rqu, aim "s
e erd ,neai, peran ealaineriudr. u
Dill ada r ialerano'

SUna rtid itain Idalesm as un ad-
bafa do barregomia mat a mwin
numerooKm
En Cub ano hp yannatIos tituan-
fsdnore qssIrtsaimbolinatan valor
I-ldnldgl., posltnUva. Tis anUd a l
Padradsgt-aa-eda. daatatasndco, s
idtleagq sstbattabqaox Is dntaa -

Ahora deben edtlisr, aesrRolan-
do un adeal stirmatIO aUnsqUaiasn
poaque sa muy fill Ilegsr empuji-
dos part It mass, peru muy dm fell
itbamt-cer p reteneraeX lameans
uno vez que se taga',
cInqulitlra Is libertasd qua Is hlzei
posible, oI hombres qua, idems
de ser bravos, erat dalanteresadoe
Y puros.


'zSina 46


.au 4il nu, 1


nI nRIo ,or I. t t l rIN' .-nnr,.ii n.2.. "1,Ir rcI,,rr,, .l p 191


"Reitfrase el inter&s presidential en el pacto con


Eduardo R. los autntticosyv la posici6n de Las 'iilasi
CiCadok p a. el. malear i F- 2&A .DIEGO 2DEL % .LLE h alr ii i. 1re 2)it...
los jefe iprovinciale. 2f : oA It. 2 2.DL% LE0. .. 2222 Inh -I' Bli titl "
del Partido Afutentll) r.ta 'r2 20 ,'0' "i'. 200 1 2201',llC.. ,


-A Hablar6 hay Dominqo a las .... . ..,.. .
ocho de la noche poar el Circuito ,. .22.tEra ul anc tin qu 2.0.." ."
,.,ow"'" a r la ldn con el E '. ... . ......I,,,,, elkl~a 4emana enlranlle -e "i r1I';'''.'l.'"
CMQ on rolacl6n can el ataque
qua cu -npliondo 6rdenes del Go- (0A02 ci llaCh0 I1ber1 0010.. ,, ,. ,
blerno realiz6 la luerzcz pfblica ' I oo,''' ', 'I0 I,
contra @l pueblo desammado y pa-
cifica l Domingo 18 do Febrero ....a.'.... ,......
front. al dilicloaLdpoz Sorrana.
Tamhilln hablczr6 sabre ill no-C Ci
q.ciade dal ,-f.a azucarera do"1951................................... ..............I........

d... ... .. ,, .n i lo h r o a, ,o ,u .d e h
auinpresai oc ei lursillo re f 2 2 fSlrjunta8 e anuniipao, rfornseltacxIus

dactlo2os222opia.02 en22 la 220.2de.0 nso222'r02100o::202202 dotsabr02dhesi02200ue os atotos22g200
E I ; l ,. ; .- .. .-... .. % ..

-- I,- ,'ll- h .1 h ,-,,, nr. C 1 1 .1l


ullen ) reosrler eo den, lne ,e lrsl o de:,,'n o -,,u O.,,i-ul a.,, T ,..'," E : -. r uene ac a d consult msdedl i sbo exol T mgstrE

ae tlon e o1eul pCir /,e en a 0. dael-.:.J.. so'b,.'hr. ,,.e 'c: Iiua l Suerior ec ta n evraosd apantinolode
J1111fr de ]a O tSeccilon lee ,D r l. L i a stell.o-, Ps pon. i F. i- 1 r.,:,-,1 ,o. :,: ha," e t r enspentida lreferi da I n tru cln a n de q
&usnid y e aionll~lEes nobr el a laboer:., que e nr r.: e,, a;, i z o,,-r4 jun,,, ta,, s i:, m, peuncpt6, refr- o na a ls emo lsianecntesre
H&e Ualg acni, e lrrerpr ie. S el a bef ine /.51 gr llc. u -...O Ca... ..l." ls",, I,,,c, Una cun ta ms deIn depf- la Xe mbona o a m ray d u d
.UL.20 0,2 tto..2,oe 22020000.0 lee a e.0I Cdr-1-, C ~I .00 doo22 1.0 22d0o 02020020220002000,`e200202000,c a
Secro cl l, ora erticlici, o, Jr.o. d,- ", I s ,=,, ..-.I =1 .. 1 .,.L -16,N, ~- .nepal deoB"racc
I r Ile" I_ t Super'" E:i; : e;: ..: on ........ .. .....
"de[.,Of2 t220202020-120 0 .00on0bo, 02 00200020 ,00- 000022.2102 0220I 2 2,-,,2.0h,.'2dea U0
In% I o E C, all en Epo c, or, al mO.: celr, ia :,,,- ,. ., re ,-I I I .e g ntb er u ,-, l t drais antdo, e Tu n M re.
C1. action A rr o a----.O,3., "1 ju t im e I e 6- lco d.m 'ci,,,1 ." eltri b d ucn-
..... .. en. alr..... ... .. .... .m: ,,I,. :.I...... u...II c ,. .. ..t .18 .. ..... ... ........
22'2222, 2 2.d ar:2 ., 2 00', '" ,..-,-. -,. , ....' 2. .. ;,.. oo,.'.,Don..0. 02202 ..0002002002

aI. .... .o a n e : ~ i r en l ca r goun i c ip a l d eI
0222i.0.0.. 22 20. -. ." 0, 020 01. 00... ... 0 20, ,,-.,:,;.,0,.",0."'00'0,.0'do'r0222222.
,ilo '........ ........... ..o.:",,,n,'.. t0,21oo


'ueom 2.0012. e. 22,10.-,,' 0,-r,:,-i e ,,0 ,,,.00.0 2nd cn Is. 0,h ',. ,''' 02,0... -....:, , Moo
U El" 1 a ! : ,iu o t.. ... .. ..0 .. .. .. ... ,i. M -:
cal 0 .. .. 22. 22... L-. '.0 .,,'0..,'-0 Io, t otfde,,'0','"'do t"
02 0*20 220 tooo.9 al 0.j 0I . --.0 .0L21 0 1,.-.-ao.'mtcipl'a00J,;0
or 22'e0 oo02l t tor 2n 0.:4 0" .O:'o.e'r l' .. o ' 002 M -0 P '.. 1. "?',.O1 ....... .............2 ...........2 21020020.
ili 0.e 00200002 220.202.2 0, 02o- I..200 001 0 0 00 0 0 00 . do Jictoo olod, 0206 0 22
2,212 22 2er 2010 .2 oa' ..oo 2to.- t
22lo mle o2 r o..oi 0220. :... 0 l ,-..1 o.00 .O... .... .....0.0 :......... o. l.o, "ao Jun2la21-2000 .a0'.

,n Jmb ui; { { l ... .i. h u ,1i l ; ,: u , ,, r.:- ., 1: . ,,,, ,, .I '.,m. ",'" ,, .1e1 P norto ,:- Ie 7.-.:..on. r
22216 00 202 0.o o 2, 22, 0..2r o' 0 ... ....... ..o, . ..... .. .. .d. 200 t .....

re. n rtI o 0h22 .0I2 '2.,,. b 3" .a r .l I I I .... ..1 ...1.. -1-16. d o ,' ""Et. .
22nl 2'i. i 2200 f ......2....-00 ,0-022220 022020022022 . utI vddes politics

D-4n I, cruu l bc dlr. ore B .I er. ere l| ,:l a . .." .. M ev.u1 CI . 1. .- e- ogans o ,. e-,
Dotnim It0030:10222d. ........2020 IIId- `0 ' .o '2p020 do
2202 I2,2220222.2 ..al 02002002 dot. o001-41.. 00 02.2 P, I" "I c ooo
'2ll~ 202021g2212 i .2.o~l I" lro1r2. ~ l'll~ ,re0' 20 e-.0000 i 010h 2e 2o2100ir d210,0" .........-... .. ........ .......g . V .
_202ll.200222.0 22020 0.oHO. 22. :.t0o-. .220200u222 2 022e02nooMeo.
an r js do r de. cif_-ai.... sefor,',e,- C u ....d .,...... ""
2222 *l~ 2222 02 202.22.0022 2022 02 po. ,., 02 2 0. t',o,2200 -0'ht
4 lg l n l s a 1 3'. .1d 11Jr e o s ',1 5 I ~ u',0 o. ,. : ,: , ,. ," r, ,] ,, ,' , l r,1 ,. .,- r
icna onerde. duedI.Cula, be a.,
des 7 rIm cns n aled aea fo dern- A.de q- LL, _
022022020201020002002doJoe-. 1- o 1 J 2.20002,. -it. 0 -22 earn.00. I20e000. 0.2

so 1,.3 ,. .. ,, , O', h I ,a l. ,,'n 1 .3....: ,, I ,1 ,,'.' , . . , f,, ,, i" n l .. : f. 3,:r
,Ilk 'e':" n : ue": Dr'" """" eri" ... @I... n ,,,= en, 1 -, b).! C', :,',. Ir" I" :I i
222, 222 02 22 02 20.. 2l 222,, 20 Col,, 00 r. 2 l. 00.- ..1..1.0,2,,io, ,Iit i- 202000.. . i I,,1 ,: I 1 . 1 ,
00n d o21e 2e0 2n2u 012,2In.2 Oe -. ..) ,, a, ,19100 0 trnv0..''.... ,,.,I..... 0000 12- 200",., '
l2 2 0 2 2 r2 2 2 .p I n2 2i2 0 2 02a 0 2o 0 2, C 30 d,,e 00i. . .. ...0 e ta o=. 0'" 000" 0I.-0'I Jo -0..lo 0.0.


'2.. 2102.00........ .


''+I1 I 4 ,um, aI, ,.e',;' .-,.. ... ....- po.....d
in. ., ,,,, -,--,C r, ,
e., .2 2220e 1122".e 2.A, "0', .0-E0;
CLI .- 0.*1.b 00

Adani hubrs 0'11 00


Ia propiedod

de un finca

Ea conduefio de unat
antie part de efli.
222222,022r 0-uS: o oR Cnio..oor
rog10 VyrM 02 pu2000', del002*l0010.e2le
UIIiLO
-He. ld. 0i02.e0dl022l0Ji22, Il 02 0
00222222l 000d2220 02222 l 2,.02tr, 02,..
dizen lo." d' .Dra d If c "'-.1c,'
cIlneosmerol-. de lzG L c..ilT, 1
[ton uei?nLeOendur, IPl
N...rf Jol Tedlante coralriwo nu- ,:
cum. n leeof vIg~le" ,setro e
boofullo 0" = 1200r22 2,20 22,2.'
2In02 02 2222 de212j2060,Vo'r.. '.
I2022 02 0... 2002 02u222 i 0221 22l2,.m .
222 0.. Lo.. 20o o.m, un %]a.0
.1 p2d0e 00 q. ,0r0o0 e
Mu50ehqo 2me ext20r2 2 q-..jicnr
ue n"I n ue y.e, uf,o e ,r at ,
me a m.1 u Irs l.sr.e t,, Z- -1 -,
Irldlcl rue e11 ~ ~ ,,,r,,,. v ,.
cn122 22,222200002,
Jos )' -- J..'
q2e2 ,tor. en 2lerq-200.0- 2, 2- 21,b
.. fa.T, 1i l deser-1 m de
"a" a dq" Ii ""l ""r IeI D.od c' I,
Hay MlllT, O24 or Fear~e wa.
rl~rI. er.W351 c'to o ;u
dJ or. Ilos olonns de L,. N rlo =a am.i
2,200 0221022202HL0 2222202202
I. ,,, par 2 r2 2on 0 1. quame I 22
h.g. 3.212cll
Do todalm T..d as I,'dependlenl- ,e
0 2de2qu02 22cl0on 0 2no2Ia0Qu0.012,
on2 .Jos mp2e12ol 02re2l2d220 ,hy 2o2r
1i,02 422pe 212 062r2pmO erO.ol22l0,
par olcrituta publica to ladeInui l[.
11 d des Clude cn. e sporepndlan es .r,
N122.2225 1o2Illor 0d 02 022A0202,.. 2.
0onal2 0d C.OiCtlcu r.l 1222qu2 'l2
furde qLir. IepgAa tnt, escu Hmi rp
.ulumn en .1 Doniado mi. rOlrl d -1
22e2022 L..I2Nm222 hr.hdo2-1u,0I'
2 02.0 00 1...... ........ 022.. 0......
00202 d2 2202 2022000.. 2211,,.


Vialar. es doble placer


en los modernos


CINFUEGS 2 IHABANA

10 SAUDAS DIARIASaha Cma E ld., Gbna

liftlmta: Gal U
TaN. A-7TU


DE CIENfUEGOI: AM: 6, I. 9.; M- 11
1 PM:. 3, 5. 7, 41.
DE LA HAIANA: AM: 6. 10 M: t
1PM: 2, 4, 5,* I I .


o 20 1tl0rno de Los Polaio,
tamb02 2n se 2e2f0 o2 60 00n h0020,12
2 Juan Amador Rodriouo,00 02. on.0
cilido.recibimiento en el central I.,
Francis: ]ueRo visit a Pas. Real j,
SRon Diego y San Diego de 0 Tpia.
Vi.it a Pinar delM Rio.22n0 0-
01r0es del corres0.ponsalo O rigdtizo
el. senior Ignacio o re2 0 Ga ,in ,.
deaenvuelve sus actividades e'n el
sector agrarlo.
Un nuevo comi ltj "' ,& ,
Central Proletarls quay,::,,i,,-
en San Ignacio nfime,- /
de Temple202 con la -.,.... ,
.Cosme S Marrero."
Guillermo Rodrfg~uez. corresp.nsal
del DIARIO en pnordeo Rio. ...P-
nica por telograoo qua e. alcaldo d.
Cabanas, Jorge Alonso Pa2tfio. expre.
s62 0ue "el Partido Liberal no Pac2a.
r" Jamobt con "11nguna otra ngrupa-
cl6n que no reconozea nlenamente su
condlcldn de fac or determpnao2e en
o vold.. .0 J 0:r. I ,' 0' -.2,'
00200 .. ';. 0 ';, 0 ',0;0,:: 2'? .
gur2 que habta onoo all .. 2 022 1"
s del partdo'0 .:.. '. -,,: o-
P' r' p20 t0cipar . ,--....,,. .. ;
se -avecignk.
TOo,0Al.,' 02200000 oho. 0000asa duje
, o..Oo," .,h 0.20,;C2 sen2,'
0222Ca02abue0a02 ainIle2deja.2 "
in augurad as 1I23 nficinsu del Partido
que orienta 0 el alcatde Cast2llanos
en[ quel lreg.0n.

00.0 i,t. 2 '.0 0rr.
0000.2.. 2 ..o... 0-, '0.. N[,ob:ooO
le I.s',. o, r.. .', . 0 0...-,,.
ae Si ,l Fe., col.,,,.:. -1-1., .l:-.- ,.n
1t. ju -e,e1.'1u 1-a~~, ~rr. e i,


LUe I 1. ,u 1'- ..-,-a.+ .

Iseleolr. Or. L 0-1,s .l -1 / ,
-'r??q;j ... i ,.. d .; ,. ..

. ....if ......... ... .. v-, H1. 16. ,
,, ., u. ,r 1 ", M lqu~
G '' l l .. n ,, ir l


*


REPUBLICAN VE CUBA


Comisi6n de Fomento Nacional

ANUNCIOS DE SUBASTAS

ACUEDUCTO' DE GUANTANAMO: MAESTRA CONDUCTOR
TUBERIAS, PIEZAS DE CONEXION. VAI.VULAS
(SUBASTILLA)
2 Haste0 ,(5 p. m. del di e .5di, m.2 21 .80 0 ... , , ..
,omento National. radtcaidam 1. 1. ca-a marcara o "."A
20....,............n p .p............ ..plo.ge. oooO2 2 .. par s .................p.. undpars.20ad-
qd sic0 par titulo de o aompra de tuberia00, pezaas de eon n y vl'l at0 de 6 l7 rro fnddo pa-
In2I200obra0 de 2 lconstmc. 3 deI00 Mae str Conduct-r dal Gil-a0 Km 0 2uant.nmn d
El proyecto aprobado par e]Pi ano de In Com0 0 0dn. de Fom0ento Nac0onal pars .el sumt-
nisitro dd asto oas atrijals masl cered Phegomde 7ondicione~s; Generalps, y 7--.-:" ,I ,,- "
rre 2pondient p0e encontrar n parti stular. e f ,-,- ., ,. .
0trale0 d12 Comisi6n to doo, r s to n od a r 0n 0o .r. ,E-, ,,oT e.,op0000 0t0 O u0n0, tefl-
lithrin a quien los interese Ica Modelom 0CheIla esd, Proposr, in' y cu~antos rnformesfu n-
pertinent" an relacidn con ta suriast.11ra.
C,.El 22a0 bheho 0dec onc 2n0r a esta subatltO a 0tte2 v nbha 00 a s. apt.,0 00,' phro 00d..,e los.

dg CARLO IIE(,n
disposcionos contenidas enclam vgentam phego de CoondioonCa ne o 1lae. 20 in .0n0j2d,
Candcionea Particua ra parsa la..- 02., ed ,mateoliesv, I n pahtrlar, a lo, 2sp2 -
cihcacionef aodadampace1.9.-2 prs ..r ,.,0 .0 os mn
Code li2 ta dor c Tr ibr lde2el bment de 02ber2 do ip s, p opn., 2ln at sefAo ooo Adni dol 00 G -
neral de aso i s Ccrporaci2n. prepenta en al Ia rdel.o f*wopaly. 0 pr2 a ta en.op mo en !. .ia-
bre eedad.o loe documents que a ee, ala n el plego de Concidones Pait ulates o di o esta
Gbestiala.
El lcica de ulo ,de ,,: ,- d e e.ta subrsta e *ufrrn caso aesn-
d te de la Emrsicr de Bonoa de la Deuda 1. D-d. a de Cuba. 195.,-148.
Ing. CARLOS HEVIA.P PRK IDENT ..
CARRETERA BAYAMO A MANZANILLO
(DEL Kna. 3 00 AL Kn. 16)
Lctaor 1- 30 p. de l di. 02 d002 02 02 de 195 10 pro1-opoi c eo oH e r. 0d 16o fIcOal
o enaont. atoal d raflcadas eo ca la Daconf No. 811 de [a 1ca5e 21In0l8edd0. Lo .
Habiat ae recib0rAn proposlcones In 2 p0epo2 r2 add0 p.arsa I Si2bmtal PIlNhca de l obra..
de2Repra"6n0dn0del2Carr0ter0 deB orea hanAn-lnto .Lnngotod totalO67OK., ,O460 M Tr2-
n. 0deride0e]0Km. 3 -,- 800M.aKid. 16 -,-000 Longotud 12 Kin. --200 N I. tProv0iioo d d
Oriented .
2l proyecto aprobado par el Honorable s2e2or Presldent 0 de Is Repobli:a ppar e I eecu00-
c16n d.e"t" obrm. si com ansPilegos a C ondiciones Generates y gpecificaciones c -
rresp0ndlente0, me encontrArAn pace0 0tuddo2 02 ls pr00u2n0os0 hr02tad2re2 eJa 0opOfic0nm0 00Cn-

o222p220022222, 2- 22220ALO 0*p200220220020l0002202000002. .:.
rales0 d a Co2 si-n, t0 dom 0r 2a oi e 2hors 0 abo r 0bles. Tamb2 n esat2en Ofcomaso e facl-
itar.no u qled 020tter,02, 02 2Madlo20 Ot2s2 0de, Propoisilone y 0cuanto 0ef2ree2 20fueren
pertinentes en reb~c, d con antes Obras.
Se advierte Ia Ins cltadocem que el solor heebo de concurnrir la Subasate cirnta y obli-
K. Ift conaurrentes a aceptar y iumplir todai sIm dispranetoae, contenidlaz en Ica vigente~s
Pilego" de Condlclonws Generales. asd soma eal de Condo,onesr Particulares para s. a ontratna-
eliln de tax obru a cargo de 1. Comislrio de gomnento Nsclonal, y a [ganpecificacionex &car-
dodoes par22 e22 Obro 2n par2l2ni0er.
A2ct2A2corn. Tribunal de Sub2 sel2 0 22len 0de2 0 0C2m0 0 n de Fo0ento 2N200ona0;02. 00
Uri2tador Inelud2 blemente deberA dir0gr 2'r 2002no00 s 00 ,rI p2n'in2 presented n 2 0Model02 Of 02
y 22cmp2 0,ar 2001documenta22 qa 20e0ala2 0 Art0cto0 2 A del pre2 tado Pliego 0, Condicionei
Generle,.
2220onto2de2ej0cuc0n2 deJoea0ob2,sobj0t01 dee0a2 0 S2b2 s-g 2022n200gar2 con cargo0 a 20
rc-ur~ca crndmicoamprove,an, es dc 1. Eulme d. t .....de ~ o lIal 1. e-d. P0h11- dtCribs 10
Iog. CARLOS I IEVIA.
PHFS1DEN1TE.

CARRETERA TRINIDAD A TOPES DE COLLANTES: CUATRO PUENTES
)ate lst., n. 110p ordel dft 12 d, srnd, 19.51 In1.n ri O ,.la den ale e Contlsod,
F"2mento NS2 cion2gl. orAd 2da2 2en 0 00a2c 2mArCA2 2 0 con If No 0 811 de in c0lle 21 e0 2 el 0V 0dnd 0.2
01b022 2se rec2bir20 n0 prop 2o 00em2ne e 2pl0egos2err20ado0 a-0 p I00 02 Sost2s ih, 0 2d o 0s, rc
d, Con2tr0 02ri0n de Iao punt. 2 020urab02, Mann2cal. Mangos penn Veg a Gr G 0ande, 20 n 2 a -.
rreter0 I 2 2Tri00dad 2 Topesd 2 2C0i0nt20i0 0Provn0m0020 0 0. 2 L Vla.
El0 prypet2 pro0bepdo par el Honorable b 2 lor Pres2dentea deol2 2Rep2blics0a2 p r2i0 0 J2r0-
002n2de,2-ta2obr.,2W010comaJ oegP0iegos 02dCond 2 con 220Generale%,0 yspec202c.cons 0rn-
rrespan2d2ent.2e.,,eencontrar22n2 pars4e2Lud2 0 de0Joe2 preaun0to, Ih0,o tdoresInI"2 0 Of2 2Cen-
trleo 02 l 0 0Com2100n, to0. ,oaIna a dl an 0 n02 2 r2 0 a2 brablem. Tamb Ina 20 2e0a., Ohfroao 2e2r02-
ii02r00n a qu 0en 2nterese22 I 22M0d00 Ofcl0000 .2 0 Propop.sclonm.32 0 cuanto0 s Informs02f220en
p-rtinentes en rlactdn con e alsoObras..
Be Rdcterte a Jos fief "dores' qua el[ solo h echo de concurrir a I. tlba bseta samet, y obhi-
go aO, o 2n2ur 0,nte 02a2scepter y 2 ump20 20002 1face 0dispo02 20one0 lonte 0022n lo2 22v0 ge0t0
P.,lle g~ eCndlclonexidenerates.,sellcomnoatelde Condiciones Particulares pars is controls-
c0n. 0d oIanobiruac 0a.rgo doIn d Cos.d. 22de20122 0o 0222N2ional,222 yal0 Espec0f0cac00 nes20aor-
d0d02 pr2 e 00222Obra n particular.
Actuart como Tribunal d22 Subata]0 2 20 2Pno de Is Comi2i20 de F2mento Nac2on2l; y c0d2
U2c20ador2022lud0blemente deer dirigr I0 222m2mo20u propopa2cl2n1 pr2omentadaen Modelo Ofocial
y2compalr 022 020documento2 qua 22f2al0 2 A 2rt2culo 0 del preci0ado Pl 02go de Cond0clone2
Generall.
El costa de eJecu0c2n de ]as obra 2obJeto de cot 0Sub2set2 2e 2ufragarca 0n cargo a2222
22200222222020200222 p220022122222 02e2Is22212002e0Bor2022e02s02 0,oO. 20220022d0,Cob, 10050.
Ing. CARLOS HEVIA,
PPFSIDENTF.

COMPRA DE EQUIPOS PARA ONCE GRANEROS
Hast00 0a2 4 p. m. do ilia 12 de m000 o2 2e 1951 0 n 20s 0,00022200,00in 2al022 de .a Cun0 6n 2d
Fomento Na2ional,2ra200 adas0020022 200 to e-2 n002a002c0n0 II o8 0dIa Ile21- to el V0 dad0 o 0.1 a
Habana, me reib,22 2n proposit0ons0 en pheg 02ce00ads, pa20 ib L'unpra 0n S0,ba.2ta Pu0b202
de2 00.s qulpo2 par, Once G0,n0ro2.
El proyecto aprobado par 0 2Honorable220220 20la 2r P2dnt0 0 d s .-pub't 0 p2ra0 ] 0A 0 pro
de02 2 et equpos 22 0qu02a 0de2ai0 ls.Is 0m0ded-0022 0q0a at,g n,. -1. m. I .,m o0 F 2h dg 02 0C0-
dioes 22 22enera2e0 y E2peclfi0acionescorr0apon0d0ente0 .e en20 0t002 00n2pata2 ostdoo d0 00, lmpre-
2 2ht002 lici0a 02ores22 en Ofi022 ,0 Centr0le0s de 0 C2m020020d0. to, to, doo 02000ab02.00 220T2m
20n 220022 02020222 e 22 2,o002,onoa2q00022 00222222 to, 200020l2- 0ooo*0ale 002eP00po200022 000022
a2 2n 0 ormes2ue2en0 pertinenteo0 2n2relac20n22202 .00o2 ta00t0 .
So advi erte a Joe licitadares qua ea main dacha de concurrir R In Siibasta somete v obh-
go Join eoncurrentes a ceptar-y cumphr todas lu dixpasiciones conternidas en 11, 11g,"111
Pliegoa de Cond 2cione 2Generales..2 2 com t 0 0d 0Condiciones2 0Prt2c00lare0 2 par& I ontt0
ci02 do 0 2s obr2 a 0 cargo de 00 Comi20d0 0, 2omen2o Nac0onal, y a p 20Especl.p eac2ones0c0r-
d0care par2 2a20 00c2i0cl0 n.
.00tu0 r0 2 coma Tribunal de Sub"otoa 2 Piano de 0 02Com00l6n de Fo2.ento2Na20 nal22 -o ef
Licetador Ineludiblemente debark dirlgir a] m's mo au proposicidn preaentada e n Mndelo "Ofical
y p 020mp 0 20ar lox documents qua a2hai20 20 At2rt0ulo 0del precitJacko Plogo de Cond0c2on2
Gener0le2.
El cost.- d, :dqtmsrinn do esafe equipir, me suragari con reign a Joe "rprursom eeon~micos
provenlent0s de2 0 2Eisi0 n de Bonom de 0 Deud0 0 Pblica de Cuba 1950-1980.
Ing. CARLOS HEVIA,
S PRESIDENT.
ACUEDUCTO DE HOLGUIN: MAESTRA CONDUCTOR
Heat I 0s. 2 p. 0. 0 0del di[ 2 de02 2r2s de 00.0r 0, 00. .r ,', "l.,
0o02ent02Ne20on2 l. ora2d0cad0 en0 nI2 ca2a2 mar0a2 0 o.- ,%I I 2 f.0 2. .;
Habeaa, 2 e reclbirin propose cones n 22 pl2egos cerrado2 0 par0 02 Sub0s0t02 Pobl0ca de 2 obras
d0 Ccn0t2cc0dn de 0 a Maestro2 Conductor002 el Acueducto de H0 0 g2 0 n (00ro2c0a0 de Oriente)
E3 proyeto probado par el Honorable se02 or Pre0s2dente de Ia2Rep02bl0c20pars. 20 ejec02 -
,cl2n0 do 22t2 202222 220 sma 020 Pigo 02 000Condiciones00 Ge0 eratesy2 spec0ficaci-n.02 o-
rrcspondlente ea, 22 20con00 ar0 n par studin0deJoe0 lo, pr20uno20 licltadort, n 22 It Oficn00002 n-
tr00le22 0, 0 1.Comt6n, todo, 02 02 20 22n 2 o ,rs oo ab22le. 2Tomb6nan2 20 .0 Of rooa 2eIfact-
Il2arl & 2 4q00l 0 2Interese 2lo 2 0Mdelos Oflooales de Prop 0iclones y cuan.os inform, 1 2fueren
pertlpecnte. an relacifn con cotas.Obrax.
Se222 0 dlerte2a0 Joes0peitad 2re 0que l300 o, 0hechoode 0conc0rrtr0a0 N 0 2Sb 0sto someteo, vo0 h-
go Jam concurrentes ascepter y eumphir todss la~s disporwcloncesrantredecis In lda vigent,a
Pliegm de Condicionce Generales. asi rosa el d, CCondirinnei Psrlii-laies par& a ecntrtas-
......... n bras ....catrgo rde/IacConm ........... rLto................ .... ........... ....
dd, 02par.02 ts2 Obhr e2 particular.
Actuart coma Tribunal de Subsets el Piano d, Ia .Cnnwliidn de Fnmrento NarlonAI7 y cads
LAeitador0inelud0iblemente deber22d2r2g2r2&I2m0smn2201pro2o2pns00t0pre0entad02en Modelo Oftl.p
Y acomrpallar los documentos; que .efiala et Ar ticcuio del precitado Phiego do Condiciones
General"a
El co0t2 de ejecucln2d000 oe00201222 o nbrs 0 2leto de00102 et bo 2220-2sfrag ar sn 0cargo o
recur0aoecon2mieos2proqenoente2qdeoIn0Erdman de Bon2o20 de0Is2Deride'F0ibca2de0Cuba. 19520.
Ing. CARLOS HEVIA.d0 F.0.l:2 0 w -... - 2 ,de l,, 1 ., a20 e0 ob2 erno 020 2 0002 to oplat 0forao e 0lectoral2 2 ue I se2 e ro, 2
ipeo.0-, 2 2 0,0 0- tonsdleoaoo ores y reconoio r tioo a o 2nueblo, oblenie ca0002do ors l
-1.i,,:, que merece su solids paten, beneficrs v.. sabre toddo. Ia consecu-
F.:,.,. a" .,l-, ,, -, e ,.I h~lolaque sergddeIsi%,a pa- c16n de los ob'ras "ucbhicas de. que .
4 d, 2 ,02 ,02 0I2 r,'0I 0 Co. e ultado nc, 20 .22000 20202cional de] 2 jus000h0.0 2a0 22202ad. 220 2nu 0tr0 querldo
0000.=.: ....020.t'g l,' ,i- 02,'r 2,'r 1,0, 0o, ,- .-o..oc0al Sano F -tano.ool

2f -.. I- 11-0 02 .0-r-od 0 0 20 "Med o ropont o luchar c0 n todas Io0
II ba dc t~nla, ~l~~ldc I- Icga- 1la nomwaoras our'.l Ocan.
l ,, .., 20 02 O, ... 27 ,' ,,a de 00000 00rn 00d0 000 tc 0n0a 200000 0002i 0 O odosa oarocedo oacaldo
20- ,,,,,i... 0 000 0.22o Voltas 22 d 0002000000 0'n 1000 too [a o toohlodod oooo Jo tleo' 0
2,. ii,. 0., i.. 0... 2 ,- 1, ., ,, oo do 20 ouohl .oo n e00 00 20 0 t00 a h e"o 200000 oodoo
22,,o.00 ''' 2,, ,, ,,,,1 000- 0', ,0 0,,sr0to I d m ,delrr m b e -
2i.0.2-,. I ,., ...h.z,, 0.0000200 b do o 000dav 0 02 I do. .~. 000 000000 00000000000 htoo[ d d002
Int I'"'lii ... .. o .. ,- ,,-' ,...... o, ,, ,i .... a oo 1h
: ad.a , ,.. ... .. ,, ,-,,l 0d... .. ,. . , n.o d ,
y0i..-. i .....0 ,, 0. ,o -.,0,
02 2 , ,. , ., : .. . . , ,. ..


Pigin-m 17PI .RIO DE LA M ABONA.-Domingo, 25 de Febrero de 1951


Ii ....-.-.--- i. I Esoeculaciones en Washington acerca de si Rusia


Actualidad Internacional
SPo. Jos Moori Cope r =_ _
-No solo 000f4sc0
-Lo.,dereoloo y el no.
-Denunco de con0p4roc4on.


N '', "' 'i ,


,m0 ,- ,


.. ." : .. ,ri 'v Il ,., '..

. . '. 0. 4444I 44 4. '


1,- nd t , .C-, .. a,
1.. .. d, +...... .... h,,b
i',4,. 4m .I .4,4..,, 4.'. .......
lI [Alt wr 4 p 4 4 4 4 4ar.A 1\o *+ + + lI.drtlp ,-l hti" 'ow~
A~+~11H l 'I" +l t11 Ilt ia~l" tt
Alp- -Y' +tli t l a P r -, q le 411
A ,, H M+ l U,, t+l l id o r b l
h41 44,4.4,4, .444,4h ,
444- 4 44.4,44Ji (44444444
44.44444444 ,4444440, 64lt)t, (444 Fr'444
5444444.44.4,1 44 64'4444444 444 444,4t'
444t44444444444,44t44444444,4l4444444,N44444.1111[
44444444 d.44444444,444..t~, 44444 4444144,)0444444.444.44444444 00h4,444444440 q -r ,
44 ,~, 44'444444' 40444444444441[tl+ 040 444
-4 ,4 4 4 ....44 44n4 4,4 4um 44444
44.444444444 444~dl 4444 4444441,444444444,lL
4. ..444 4.. .. 4444440444 4 + 0444444
,4,,,4, 44 444 444.44,4, 444hd 44 ,444, P.44444


.40.,.~ '4.. 1 c,. .44.4. r, .r4 ,-

44i a 444444444lo do V4 .


NYLON


DK 0t.440 ATA6'" VA y
NO rASAII INAII 'Ir.IT1IA
o 0 nI. 01.
I M,: II .... .HK I
14d04m1 -


:o6 t 74.4 -,
6obadldo y


PRECIOUS AL POn MAYOR
Sunshine
Hosiery Compans

. '---.---
Trabajo forzado cnula IJRSS
P. viood J. D liiypB. 1. NicaooIvoky


284 -
4 IIil Iie Int im, 141% (.411 441'a144)4 I t. 44.144444
f .""' I L, ItIl
44l4441.41 4440 4,I 4444I 41Hosieryill.pNny'll-

d4.,
.4l4t444 4't444hA143 4U44.Ido
4l'l,.lA4 4 do


coli'6.
4444444 4 ,4tnl.01,4'444444. 444ol .... *
I' .+ 00 4lh .440r, de.. ,. i.444,444 i44444i +44444444

44 4 4 0....0 .. 44 .-44 4 440 0.04 ,r,, 114,,, 1'.4 40.,.+ 4. 44041r 4

.. 4... ..,,341. p4r4.1. 40. ,


X asistiri a ]a China comrunista en la- guerra

-(4....I So't....le,uolde E. U. Quieren dero.ar el Exisle an pacto mutuo
14h (00 I"l('in tde Churc'hill]-" Q n o dedefensa entire Mao
-,olore .. I ,,,,,.,1od naval articulo 202.E de y .a Unidn 5oviitica
44W .Tr,.' WASIIINGTON, febrer4 24( Un4 .I
L. 44 .', la ley azucarera no,'...... .. ..tnnretroedlendo .ec
rea W 4 6441444440 de Ieo 0uer400 de
441d" dol 440 WASHINGTON .4 4b6 4 23.. -IAP 44aI.... 00a ...0 anr
h' I4 l, 4 44deI Pac 44del 0W.,. 4 -4 rr4i, -r a(. '.4 c w oarNo et4444I .y 004e 4n0lp
I t cIi ort n-'ntiir P, en --1 ,hN. i-, .Da ,,_ C"_',. hizo hovuay l tl..o". ,,) ue e au
4. 444.- 4464Estados Un 4d444visit. a6d.pa n to.,.n4o de Est.44do d 4r4n 4004 4de 4 4444004edo
L 1 d, ae d mbos pr sPara latere..saeno ir la ,,.Fbat-d6 ~d
4.. 4,u 4e4_ 4 44r4er d u- de 4444r4yect quo40 6dera4 o l rUcu.raja440 do 04 4rd4o con el pat 4 chino-
4.4...44404444444444 4"41202 E... de 1" '04044444l44tic4 de a0i4tenci0 4 mutua con-
., ...a . (444440 440 4, 4 l 4 4 0e ar444ulo rmiteQueea imed.a ]a 1 4 .40 4
.. 44-Co un4es que[a i s tn 4 4 4aum4n4 do ta 444 ua4 uiera4 04 u l40 lot 00
.. ....ozraq4p6d44r444rio444v46a04464'044qh4ya4ratadoJnJustamen creen naq ed e e0444
r. 4 .44-rl4d 1 d h o a 7ree4s44te a ciudadanos de los F04 tad40 4 4 nl. 40b0ll0d4d0 de4 que4 esto4p4e44 04 4 rir,
.. ..,' .dom. 11n el t cmpo do su aorrobracldtn ero funclonirl os norteamericanost
-jr= ...-iell -"dent, de 'j te onrsof+duramnente criti- palace In consideraron thuy improba-
_-:' '? ...1 ., .' rn cado .lporear l...am bntob... ..de st-d
I" :' 1 1., 1-1 ea rI nsd44 e 444 1440 4m46 ro4e0 Lh dt lomAtico o= n a c
pa in~istir que quanAe n iu r o
a.dlera haber uda dueervenciencio
.... .. za probada aI. dm' e a or nfetr"en ulda 1. ains reni nun
d''00 4 de.4 nist4os de Rela4on44 4Ext4r4I. vite. 44spdo u 4o 440en 447444en04 44I
"res del Cnn1tinente se retina en esto Lserie deacoteciintoa a rclentes s-
406444444Pnana Lcapitalel'64del pr6imomaro"d 1 40604 4404 o4U404
B -0re1en444v40 e 4l0lna entrevisto40v4l0ca,40 464 que404444440 4.0
+ '" s'a ri oto' moun"dms-e uado fuerzas Japonessas enI
t, '-+Ir.GTOf1. /ebrero 23. (Uni- tra1cl6n de nuetjo ra Ibtoena oluntad `F oi atocm n dms sguerra do Co rea..
-L a radda e Paede4Etddos de nnestr p 4 40"buena4e" jifjl6 .62.--El argument o de M044 10de qu0
MCI ..0 0que ser0i44uesto0nue-0som dj. qur o dlr o s 0044 444444 4040 744440 nd4
... o.. e ii absearamntsd tado Agricultura y C Ra're!=rmar]lJaprin. a fin de emplear-
4n 6.,".- ,444l Canal4dc 4P4- mer 4 64an apoyado s 4u4r4o4l46. I ln guerra de agr16n contra44
',' Pas64un4 4con'ts16nqe]o4uetoday ( c ontinen0 o.
044,/ I 44. ,;: (4440 64'+ -. .4j4c4 6, 04444444 04, 4 4 64erdo4 0ob4 1 43-La abi0rta daformacd 44del6 re-
n... ., -a. I q , ., .I- .F d v ,,,,. ." ue tea- Mier Stalin. en su entrevista con .el
Ih ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A"Ar j --' --,I,, d ;h~lj T..,I; at. r mtei',, lma6n MI. peri6dico "Pravda", de que Sos & -
,- blicer sabre los tratados comdrclal!!! tados Unidos est~n condenadios a 1.
derrot a en Core en el lsoa de quue
no scepten las condieiones de In Chi.-
,.' 4.. .-.~ ..0d4 0406 4.-L-1 4s4brines4protest4 d. solids-
ridad chinn-lovi cae contra Is "agre-I
HO TEL mt6n*".orrt-merIcana emanadms de
las1drodis do Pekin y MOlec i is s-
I44PONCE 44.4.LEONI.m6n.40464470... 0" 6044404440(0
4404 4ra40 chino(soviolie Sti04o 4pu0
I]a ueuna ncudirt en diiens del
C14 7110 IOR .4111440014744444400I.444T4441444cu4ndo 400'4ee 4e a to 4d
a as4ea vi14r4a d0 una ogro n d o16' 0.
46O". 4 44do4. 04 44i40do4j4 p .n0 s. o de
SEVA10 XCEEN'M,* PA S MOEPAS oclbn "conbals es n el Jpdn".
]i T Om os m&,Tomblion sefslh+ cal .....I,,rsdd~o
TODOS OS QUN" TO LA~o Mosca, en sus trarannmslones, him em-
pezado a abandonar In, f cc16n de
it iriv u~e, lax chinos luchan.............
L = Xz~w o untaricos" yas decir francamente
444644'r 7mil 1144046 er 1.


uIe lom74 n06 de4 Pek4 n e 'm' i
re usde d recti nteen" o ure
P _to 4404u41404 4 04 60Mn par1 0 0el.
Lproparnivos prer. In voear el Pli
p~ ell d lr In iydl e a hn|I t
anc nl rq Iere an
e ru,'d.1 d -hio =f rl~l n


rn I ..... :1 ..-....
0 11:,. 4444144 do 11:0440044; 4444T L A OA44 I0. r ,o.. I is 6.040'
4064 0 00. .640.. 44a r, I. or 1, ri. U .a m e n
-44 1 440 4644,0- 4446044. 04 (0440044444040..'Q44 4 044444 o 4 64 1 o 4
'(44144444 01 a444 rm.4 040rL am I..11.111 i- il r,'- ,' 1 1

p[.i Il+l Cinir 1..e -haI.
,inQr me I aen o. W;;.'n.. max'.re.
ri. r,,,o .ld .. .IdIo I.]. e leh, l Wl
4d 7 04n444144 4ti 0 dl o do (6440c 00i aj'iereme u O ul.- ir l ioe n qu~ 1olot 1m.
n tnmp.do a. c.. r n
a.l1004044644 444 40444040 --e- a


Cr,,uaoelC e
S, qr e ACdei S r .. l de l aielle.

d 4 4401rr l r,, ..l'n .,, 4I
0 ."l-h., ,iI4. ".I~[Ie me a" L-, I l, 1" .. ., +S, C.

Ignore, Thur4 on40i440r0
deemignaido enilbsjador de
E.U. rn Cifha o0Peentenj
fl 73 4- T4 r r
M 44.44 4l,:, r,0 440o 4 .. rr.l004,44
B1rlq,+ ll l ,e I q.dlii
i .o"4 n ad. e ,o I2..0 ., m. do o ''I
Ignor o 1 bu olo es sc.rI n -
el.l 1'e lOn 10r14 l 4)tt ranon e-

ol n1L... 40,4 4044 00l '441 .
r-0,4,. ,-r4 9 Plants -1 401r 0l.0
444I l do 0 ,4 do1. ,to.- d 1o ca.0

Car. Q.,". meno re rne ,-ii d .I ., er il
di Ooi uo, Ill 'l. 1 tal,


Morinuento de Prepara una sangrienta purga

resistencia en el Gobierno comunista de China

la China Roja
Pretend asi afianzar el regimen en precario. Se
WASHINGTON, febrero 24.b
(EPS).-L. emb0a.da nacinnelIIa mantiene firme la resistencia dentro del pail
china aqui hoa" 1normado Il Depar-
tar44nto44 do 1.4.6do quo 0014414huente4 WASH-IN
bo I. d7,000 ueri'rller4osp.a ntep140 WASHINGTON, 0fbrero 23. IAP.) Informal quo los experts norte.
d 0l o444n4 do4440404440-Los funcionarlos del departumen-. aericans afirman4 queion 4 idodg.
do enmo1 04 C ho y qulson o oSto de EStido screen que I s lideres no sorevelan quo ha hahldo gran 0
antlcomunlsxt aen Ch min|,uya Gue ern
caro seri un aue to t de e omunlstas chinos van a iniclar unas sistencei al Gohierno ajao chinoa de-
0or clento desde e ei4 de septlem- sonrientap. 44urge,0 n gran 0 PCUI, do que asumi tl Podor, con4 4 da-
0re 0 .do,0 4pars4consol4darel 4 1rreo control que4rrota44 nionalists. gin embargo, as0
d 1ienen sobre ol tp Els es la IsInter- remstencia ha : ido 4iilad0 y hiempro
g 4"Par4Ionmends,0I1 mit0dd e elt pretoao6n general queoo daboyoenl4ooe. Nodo44ndies quaoxitson.1
hombrest estin en condiciones do etcngeea qu a olhyanla.Ndei its ua xssan@
'antener contacto con Chiang Kl- I lhington a una radlotrasmisi6n de inmenso pats alfo qua puedis semaw
hek ..lt~a:Pelfping, afectuada el jueves, y Il alsre al princip o o a lam prolimina-
400hek 44y de4operar conor44 hu in-o. u captado en Ho00 g K4ng, lcvel res de una guerra civil. La opolcl6
trucelones" -dce la embajada, qe os je. rjs hrt ordendo que armada el atrible solantnt1 a los
4E4 inform 4n 4cuest444 4l446 4- 1 0e ap4ique pena de o 4ue4rte a tdo44 gupos de guerro0 lero4 4 quas igueon
nteido en un memorindom de quince acto que pueda mer consider do como siendo lealea al gonraisimo Kai
p4ginu.. q qou444 4440u:durante4 o do "opoaici6n"a4 suAdr glme Shok, 0h6a re44ugiado4n eForo0sa.
IaOd 1950 lol anticomuniltan soltu- 6 ta'bien iluno los a 1
vieron 1,321 encuentros locale con0 4 0 4band 4dos. u 4 ele4 ento o4l0t trad-.
tro4,440 r 044444040indole4U. total d is proSn u 'a u 5444444s40441 41440 inhdeeYe
154,000 hbo Las probabilidade n 4la nI china, Y a pero-
1memoraindum ha lido pre rado h 41an0d%.eina, al1 margen4 de i ley, a
c..n .a ..n acumen 04 0 4u414t d a 1 so.mete 4.l d0.1 o 4 t0.'
,e relaclona4al plan queaee ta dice 0 Uno de los problems que hah.m.
tienen 1oam.Estados Uuidos, de armar
o4 1guerrillero .anticomunlistu hi- (Al maoroe de la Conorenela rd 4do inten0ament0 e4tudiado4 por lo
a oe departamentos de Estado y Dteenaa.
n444. I .. Cuo rol es el de 4 i hay per0p0t4vu o po44 -
Altos 4unclonarlos norteamerlcano4 0 h lblidodeI de soldr 0 ers 0cragiv entost
indi4aron rec0ent4mente4qu4E0 4 s 1 440 resste0 44e40414 soi o 4moframen=-
tado, Unidos estahan distruestos a or-derstnca n ol mvife.
mar a 40ed16 mill0 n 0e44o4 guerri- Par Froncois Mouriaoc 44 guerrillero bhen organido. St
Items. &i esto inmovilizaba an China aos experts diplnmfiticos Y militaris
a trops ro4 do e- Mlembro de 4 Acadei4 Frances aencntradopebu de quene
rianEl doctor C. CheconseJro OSOTROS tenemos tendencia a sobre la conclusiones a que ban
de 0 0 embajad6 china, dice qu 4 a4 m 0N4Nutilizar cuando nos esf oa0 llegado. Aun 4en conversacionespri.
1yoria de lam truerrilleros, eiitan con- rnos en descubrir lams ecretas in- vadas reduce at mininno Is probe-
0centr4d4e00 n 0 ur4 4 do Ch64 4Pi .' 4tencones de ls quo e dirigen l10 4biliad de ayudo 6 440nortea4neric.
^ W ~ ~ ~ ~ ~ n a~..-donno los grupoos anticomunS as, in
4lpalmente en4 1 zon4 entire CLtO 440mperio. Obedece ca4 0siempr40404004444s4 0 dretamnte,0 4uea0tra, lo
y Shanghai. un instinto elemental:ol 4Ius t4. 4-044 441o4o4o44o 440I 44 44 hu dol
Agrep'. quo lI prle 04 do4e Chn 4vi4tica no nte e eno 0 0. 4 4des gobiern4 do Kai Shok.
dt lueil cn parte y unlio de "'' China at nicgi rrntelmpodeIuccgM
ful IM. %tri m conquiAtda por-lot de entenderse con el Ocidente en Desde qua ocuparn n todo el* terrl-
eomunistas y que a lamcodmunlsta1 n oI tocante a Ca res uesto que to- mriocontinental chino, l ao rojos hear
do sedesarot~aconfrme 1sus emfentos dpa1s tue medar donIi
han )ogrado consolidir su dominlo edoo me prstrunJ.... I
a-ot0104004444 44.l-, elmet" o n lue410. e4044a0do lo
n 0elo4604 y70 m de 00 4pr44s44-4 44bla446n. con l4 4hombres40 00n44.
Seno ol r4 o4 inform nte,'duran. he, en 0 dcambioa, 0e4estA muy iman01 lo4 y 4con 144 4intelectu44le. So os-
to 10 0e-eienl ho h 400clo o t en i4nici4r 4negoc4acones ci en0 W hington soon4 quI4 I
raordinar;menteemviientode ream ded Para Vender
remistencia ontim munista, impedir, e.tra s Alem al e a de 1 ue r
Aeg 4440qu404 1a044n044r 444n0 --aI la n 404000teme4linremente04tnga o & 4in.l4td" do or-
044o. olonllt 044 64440 l34 .d- Det l4 o 404o44do4 nooe ho4do ducir A4 l p od0 r de .lgnoe do log
7 0 0 04nable armar de d ament0 0 a 4 l0 decir nunc qud e 4 los j I d una. n4m4l 4.ra d cn 4qulenelt a 4r .4 om nistu t-
guerclllerov. -t movin nento de re. ej .rcito vicorioso e hayan de.-.d. h 'bod h e ser sha reL as actnl
,a sistencia as espontin Las a604 16404 6040640 qua seDen Ycu con In
denloe0ip0o4i4eo L ba 0LOtboando 4do 4pers4mdr de cesar el f40go pena capital 04l 14 trurijtldo p4r
dola, rrn Cioters nlc h unIfrecrtade p r r pare de l mJain de un eJr- Radio-Peiping, incinyen el espionaie,
0l440o. 04 idal :p 4 rn0 tos tratan cdi o derrotado. No no64 desl nle- 4.4 rebell6n ar0 ado, labor mible-
d ay4u1orlas con armo y municirno7- mos4pue0 4 Chloina se leg4 arr4 nea eaempleo1de lm aeocisclorman
ne4 0t 4oma pcono 0din4ro, p4r todos4l4 0 dono r 4lie partida tan 6 400p4r4comb40 r4 46r4i44 4 pars 0c-
l4 medin l po.ibleo. A pesar del 0nor- 0comenza c4 par4 ella. Deode luego labor r can 0 "4impariallno". La
me p r (I corren,o hay muchos no comprometeria an ande Inspro- ruLnisl6n permtl16 saber, altMm
r4ins4 redi000ed60 al4t4,. de eloU boilyldades de acuerdo qu0 4rer- 4iempo, qu4 ho umeMndo o 0rest.
De Formo 7 eenv0a4 todlm I m- y. .lO ( 4 0Conferenc4a 4 ( do 1l4 tencl 0 0Goblerno6 J dal qu
44PO deo 44 l 44 l lnacon s 4 0 4pueden Cuato 4
4r0ai0n4I4 ll4 d 0 in4eo 00 qu4044 tr4 440comenz00 I c0mp40 le0 or0 4 0t ara&-
-e d, Ibern- d l l. .. La condici6n esenclI pars que diendo que ranton demllclanioa pdel
do .. costs.... ... ..... ..... l o, btomdUnldo, tenguc.. .. =ohaerno y ...e.. l .clo .rlo.
I aue rfil-a. lam Sec[De., cuents, et deseo, de Eur a--en e loi sto ban s d dertoe par In
e' 40le4 '4e 1"T4 14e4errs 1440 Ientldo o 4e4leg4r. 0 e 4te 4ncuentro 044 0 46 a4ant 4 do04 ua4rt4 os0 u
ii .l Oung m11 D ,.e sen p yeoncebild negative --,e- en -el "nt -vdal. uamon qru".
IT-KlIZ alir n I e ll., ., que iint ... J_. d In aasest eguro a no s61o dne
K."':a r n i )"| n uest K amlt ad smin de nue ali d0, c.)&* c- , F|TU nusriano oh nleaoa n aee q cnai e o q tli m
rn:l I ..I">r l . Uf ll pr l l ixdrecl.ble a1onzenac.el e a e dd I
400,4444"-- 44404410.14I0004400(444440""'m4. u4401

4I04440 44........ .... 4,0 4444t4040 .......... In,0-0I4. de- Para Vend4er4
lr4. 4 .4 4. ..4Il... i I 44 00464todo 0a44e4do 4yde4e0 0 a4lcre
.... 0 U404 4 ...'..4 4... 4E40EN 4444044 014444 do 440040a
r fIr-. ,,In -. d111 1. l 4prInfuer4 LaL hors4Isdei40-440
I40 0440 -14., r ., 4r 0 do groveP ar0qu44 perd4omo46440444 nu P ara VenedrI

.-.1 q r-r. ." nl). I ) l d uel dg. q e ea an et : momentoa t
444400 neutrali4e4me4"'I. 0 0 644J00cm0un
440 ,-0 ........... 444404.4 44 .44 .4440..... 4e,,en4 o pdeog4 ........44 or40 ......
a0.4oo I. 70.'4 4.. 4444 40 4 40(4000 00... 440 044440 ......4044
44040044I 444400 o AEROPLANO
4.0 44404044440 40 r.* at 44444444 do 4440440, 00 444s40 a4
boh eIs eoior do444 40444144440 4444040 con 6,,motorso "Jacobs" do 344
Scgianl elopa del 440r44no4 y de hoc6r0o4 insen44044es04640 P. Tle0440004040 404050pe00

"Canooberra-o' 7nueio de:eo--apo.lonadn y razo- zones.ytd 0 007 bOl 1600 rg.
lillerrs" noble a In vex--de ralvaguardar
Aun 4440 46tim 0 dprobab lidad d e4- 44ero d oll Co, de ple-Radn-Lud
.6A1SHING 44040r4 =0 .4.1r4. 444en0 o t rrIlao j y ubo l 4elt0ructura I -
l Ed.-IIl il.. ,h .w1-sl'.nl F t. Ifni. debe manifeitarse ela- trhailt.
a. b 4mnsrl. ," 44r4anl44..' (0.' e rr0 ramente4 entre4 44 0 otro04 en0I4 a4 efe-
Q .....04 0041 444 d .0444. d idoIr"r 404440044pech0..6 do ..rollo.. iUna gran gang!
""'. a '---l 7-ii", "' ." l m.. Uncle .l do Londre. y .1 del
to. .- d A.3- I I pCo.... wat................perB
rti0o formula un04pregunt4:04 En4GLOBE
4.......o.. oo.... ..... ...... qu 4medid0,4444044004044... bh0n66
In0In400 04n 40 00.,, 440 deT44 0. len0los0a4 .i0rci6n del pue- EXPORTLCO.
v0404 6144d 0 blo rwo? Hbla.mos 0empre de
E, -1o.I. par..o 4fd 40d10 134- Stalin, del Soviet supr0 mo, doe o- It"= 1912.
do a c.m.a0 a2I114124.5 44yso 441con,4I m 40orm coma4.1 r4in4ran4so Is0b Olmpl.Slndingo.
Lrabs an0Imend meoo mnuto pueblosoqueoporque7004 e4 tmord4-40444s1r
popa. Pero, ar t in, un des4 0 co- Telidene 34-11 .
m4n a millions de mudo4 004me00 n AMI.FLORMIDA
ocurre Impostble qua eus jefes no 2

ZA 4qu4 64 0 har 404reer qu0 4l4 _
00mos4 bso0u4o4 de un pols tot4li-
eas pro4 und4 4 corrien4e44 que4les4es-4to de e4 4p4nto ante4 104queest0
capnyd444 do asocu les no s40 4 4en- terminando d4 prep4 rar lo4 0 t bor4 -
t04i'4en la ...4? Este pueblo r A.del tartan1 4 y la4 .fbricas dol mundo
cs ~rh qua 440 6444444I0010444404440444, 0444044.
nos parece hay tan dlstante, tan Un supremdo tentado contra In
in*eeslble; Ie pero, exilicean. espects consallraria in eomdn ban-
M edism Nylon re.#I o 4404440.4.4440......... 4....4......ox1humanist.4......1..
de suifrinmiento. Tenemos )als is- eristianos do ,"Occidente y de lox'
"Los 4in0s l4odo A46m4r0c4'. 4mom4re06uerdo40horr4l4es:440 40l0ve 0mrxist0 de Orente.Pr ae dud0
REPRSENTNTE E 116n. Its oeupacibn. ]lamrehenex tu- quaeane ca roideracibn dabs pouar
I P" r rl~ll'E Dr li~dos, lox bombarderissucesivos, enormemnente en Ian coloquiloo do
FAIRICAS Su0 fronter,.4 coom 440fr4ncesa los 4ustro 4ugure 1delegados1pa4 0r1
0Glg 1 o i rnler --dot (Este4 0 VosVosgos--ctn ja- destiny 4porqu4 no hay" doctrine
0G 144015.4i4 04De40ler ]onedas par lo dce oenteros de qua no encuentre 44eo4 pa4rloel-
54 G:0,: . l5ODeo1i, 0er n4do40gu4rr4.L Los franceses, las timer4Is matanza dulde quo0Jo
00 00400 40 DD eloooo y 44404044 70rusos4y 44no pueden o 0d0 erindividual4. doodo quo 34
TeammatesI0.0 lomme. 00Is.0el bol 44404rse 4640 4i4bre4tumba0-hast4 oeectlpoupr 4m4 40sn6nimam4nt4 ,
-o-sble ol 444 060punto 4e 4 4hlln 4unAs 4l 4 0do 4al 0 4ervi4io de una valuat44 d do 4-..
r 408.0 do plroloo b.sale s do 14 44otr4s. Nuestro 0amig40 0me- tencia collective. Lo quo 4c44tra040 Is
0 d.3440In 0 4440a44440r444ricanos no04an Ulegadosunoa 44e4equa4ontarsI 00 44qu4 40 00nMil-
rPromotinatlom' -s Ix d -. 044.6.o.(44.0444444..0Mdoenc ,(40. 444404de dagosajnes1d00 illonos.do
da a nt. a4 + n C.nferencia de los Cum.g- germanos, deeaslavas haymad ul.- .
0444yt, 4440 444404444400doe44.40., 444044 41guoordado ona oou 04060 do. o..
Brookuhira Hasnery ..l............. lld... llp+
1roo do 440444 Francis, puedan no dejarse reanmsm0ltante. Todo. los am bl4.
20404 444400p4r us 4 inmen4a reivindl- del 4 undo tieneu0tod04 o44 044lguoo
I.000in4 4 4grito. 4P4 44 4meno044no0s0emor04s p04040u0d0raId loasquo
B,0 C_ B ouIooll quad. ent. fraternidod:4iomos so. h0blen4en4' d4namb4n6 0n4a4 Con.
4bre44voente4 do 4. 644ltim0 6h4c- ferene044do4)os Cuotro.4do4quo0(4440
A -44 44044044to 4be; experimentamo4 todos, des- I 1 tal vex un 04101te40 '. 4p vid. d..
d o. A414444444hoo mi00 do14 46 4 64o o0.


"I m~ell rr elI.%Celn.rde Lenln I.u dr eh e1A url %|, %-jX. iI.+ r~~~. 7-i R r1~ c unol s~plcllo d d po hgla T
........ "" c nI ' a I .dol i _774 &~e~len [+I. d N ,l "I.uPh1 l y-m' o NagaI i r !%,ll ,n, or. D ineI.-
.........a Ce. onC... ee&I." apC. I~r m~d~l lnu eo e
1, "pess s. e entre el 0y a 0pot ,.to dit* apCid~d mA.I-*
Lio dccepcoooso.c.
1.41 ecep ion ntel indle dt en oj minento.a.1
Tran14 e 44 4l. ti04 4 4 4 y a 4mdiationo do lo 6644444 9204014 10.40 s 4 h .* Despus. 0en,6 44 l' 1047, elot 4 0mero descend44 400,l4 ast'600cro0 ..E loJu-
chat 44400i400444 0 6040004m 0 4o 4 40 e ,e% 6 4 ,4446oo 044 444ni4 de 19447 6064 04en tlo prslon el 4ment 2,05 4 044l4O404o 4440446
I n .# . ..0 4 .. ..s ,.dol e 4 4. .04 .4a t 4 4 4 ,1 6 4 0 0 4 'o o 444 ,oI l . . 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 0 04. 4 04. o 4o,2 2 4 (0 4 4 p l 0 0 6 4 0 4444 4 0 0 4 0 0 7 4 4 4 4 0 0 044 0 1r34 4 .64 4 0. ..4s c
F1146 unlodo lax.4044y4.40o00444440 044460044i 444 4444044444rInc 4444444tillni 00 do .e 40444l60,O441404 .44044p l eb o do quo o iduroa0 ato hspri4 b4 403434
6n l4400. I nprnd0 cci4444d46 tr (l.4 4 ( 4 0re4c46 in 0s 4c44 44e 0 0 4d4de6hech4: ex o1rectoreo 4 e40r4444 o@ mucnodo log 4 uar0404 4 bob no 0
f~l'Ine~o Imreeian mr orar peo r,,r.,le ases]idatw. roboa. c u lido destituldo o nhubierion denu r Inueva policis --Io milicie-- idn
jcinnift y hurtnsso ernc:'entab. i o,n-l. Iexc~dedllnd C.11 imci l ia, nq eitaba en condicionlij do.cumplir debldamente con au trabaJo, Pero
ndice c.eIso t(lm a rrrvle lais os Ing, pronto I* poblaci~n de l|x crctles comenz6 a crecer con ritmo
La tellin alrddh ea nlado 'In { ndice likica co inckin. En el IAn :elerado. enmo Io demiuestrin estos niueros: enero do 1924: 87,800;
102d hubo 102 caono crinfh)n]es por r.ada 10.000 h~nbitallte o'st-4 tdesu nern de 1925:14HD00; enero de 1926: 155,O00; enero de 192/: 1.9,000.
644 60I64 04...44 4444 40050 40040040r7 40 40 440 44 14 g o o lo o b olb
n -- a r u 2 ,il.iF g7 ( jrle A ro numnero) se aoneb en dirIidr licoriespandlentLVS-17m1lle-- I|101
,=11...~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ...-.lllg l,~tSi[r l-.,~..,.Ii, I-. .11"'111 ri...re ox ...on nillo.l n SI&ccmpon dolCOricent~lworl y en g[,[ilonesi
44r 041 44I. I. Ir 400444444444'444..... 44I4I 4444 edl6 po~6ub~oro44do .44 4oo.'in GPU
42 6464411 462 40r.640n~ 444444 0 44444464 .. ... 4 I- r 64444440.4 d @ r4 9244 1440440 000444 Gobl40.102 4 1 .100 o 1027:br I 100dii .,0I.
4..'.0....o~ot .. .,, 2704.o....... ...... h ...... n rl..... I...... hlable0ICa0Idf40 ..0...0441 .0.40 ..0-40 n
4",' .., h 4. 114. l,'r.. l 04 i4, 14 ,. r,04.4' .4.4 .,4 ,,1-... 44' 00444440040 044 4 00'rlcrcs 0Co dolli on 4. I 0L0404444o4400 04404e0000. '
j r,....l., 4,1 .- 1..0 0 0r 4 4 0.v44' ] '- l 4r I..4..... ., old, l 4444 4 0-.
4 .-.nIil+ ',o4.44 h'.,,4 II 04 11.4. 44 Iii0 04 ......44 .' 1,14 4[.'4.,41,. 0000000I'nl do q l~ u o,, 4444440~p 00400 440 401+.+ 444440. 400,o d p2

L:_ .d tt.Ueon 'St". %,rlfPl~~lI I, =G a 1+lice.It~ an ur, hll, am-r.nd iner-O. i -onr 1 =. F-fp~r qu ivo.

+ l,,frflrl ::,r~l.i Per li e15 ,l A l:1.r1.1entro y.... ....d lll-"e .'. c.
b lOlr,,, It r. ,, J..i ,. I.-I,,~ C. s r 11 ero iq-e 1i l le d.cnl i, nr i pile O h.1,,r

It, pdin. 70 ill, 1
i i l '. 4 048 4 A l l I I .4I l tl l ji g i 111 4 4 4 l I 4.4 .... ... 2i t ,4 4. 4 4l 4 4 4 4 4l4n4 4l 0 dor o l o n o 0 0 0 1 4 0 4 0 4 4 4 04 4 0 0 4 4 .0.4 d o
04444.00 0 00464440 04404.l4040440p00l 4 0 d040 44 a m." llo -644. m,4,0 440, 00444 4144 e4.4 de44 0440 I4.0


4."' .1" '4I:0f 44,444n0f4044040440404 44.0me 4e4hd40 0' ..IeR 17dIloe


m~tgl e~ld |l Ir A leOf|ll dl Illinnl r- ,cl,,, andnuIM1 -I, dncle 01IrTi dno a lem o itila de selg,6 wl
R ci".Iisiai,4444 44w 4., 044. 1 44 40;04400404.y 4 is'. ..oumo0M.444 re.4004 0 02.444, 4,0 404. .44,44 44 40 .. ........ ..44444440 't'44 0040 44444 4 040 0.. 1 4440044 dl,, do4I',-I-m l.0 .44do 4d4I4-4

Al l "Hial oal Year1fu ~l~l ~pbook t hr.WINK" In Inu. rl ii DmlaOimrlnp ddoil 1p22 y l I RtA n IN4
4044 000 90R 4444 02 0400211If444A er.nli:I. 40 0 14440 0'4441440040 0 In. ...040440410 o lo 4, o1 0 0 4 01 440.61 d 400'
44-a 464n o c o on q,.rae w oveveona4 0 -400 -,4444'.4d[ 4-t.44P.440I. 0.1004 fa-r400144d- 40110qo0 uo a. ft
.0t.4 ,4,~ 444- naliie.K sot W.440 d ot 44 4 t.....44dn. 44040 040444..0 0404404440040440404444 ...0416.0d4 .b.110
me 1'141 MI 441706 1001 2A III1011 67 15 I do par I-~ co.ocui4.01q s".004 (0404 -n. 401 do4444040 "0 aododo do 0o6444in.
404 "6o4o4'o d o ooI.falbolkaos itupbo 1405I4 Idoodan1 IBM44 fall'44 -1'4d0 ILos04440 4s 0 n4es04 y0 I&4. 402 0 Ia


ae nuevoas "lugtre d4e c41inamiento". De lu y7 e3xt4ent 0NOk 700
prislones, un cierto nurmero habian sido destruidu durants lu oxvuowla
evolucionar4iu y l Guerra Civil subsilgulente. Otros edlflclo4 carc0lrls
ae h 4llaban en condiclones t4 n de4iciente4 c4ue no podian 4 r uti1l42d00,
1y 1. autoridade4 centr0le s3e ne4aban, frecuentemente, a d0i0ar los
Iondo4 necesarios para la reparc4one4 Tan s6lo 432 prison. sgrabd4 ,
(incluyendo a tod4 4 o4 tipos de "luares para continaraiento"), 0extan,'
en to 6lusia de 1924 (44. Por el a6o 1927 ha62a 177 pre4o po4r cado 000te-
n4r de 0 4s atendid40s normalmente. El abarrotam1ent0 o s4tornabagra 4ve.-
Por eJemplo: en la prisi6n de Saratov el n0mero do alojidc luperaba
en un clen por ciento a su capacidad maxima; en Yaroslav, super4 b
oe0 isms capa0 l 4dad en un 170 o 4 175 en S0berioa en un 340. I prealo
d6o0rman s6br0 e .su0lo, nunca reci4lan40 164 entaci6n0 .uflien4 4 y las c4n-
diclones sanitaria -legaron a'ler una seria amenazb pars i& pdblael6n.
an general.
S A fin de hao er 6 lugar pars los nuevos press se re0lizaron 4re4oras,
Una 4de0pu 0o4a,, refor0a0as qul a 0,4n4o exterior, pare0an r eru4 00 -
mente liberals. Se oncedi6 a los pre7n0s el derecho 04 pedr tlbard baoo
du p0i46r. 4 ins Sh4en 0e rcs4lr4 r 00i4 0 0 0ere0swl en 0concederl0 ow
ere moao peraer, aes 4ie n.ules hccperiaron y ]arl ber4uitPor l up.nlo. 4o0


d* l GULnr, 19- pf. 211 .era a XiHMe- Cj n Iiat
dea44 14r..,, 0 l ,.4. r ..- 00 4 d de le s rl40.4loe p3400r00T04 h
L-,.44 .44us4.4 r (4r4.N0ne, r 00 % leII4 4 4ra0l 4400 I l1 t.- o I I 3h i0
0 0 0 4 O4., see4c4e044 004444. udedo0..
4Et.1174 4 d, edad r. o 444O40 04l0l0.40r0 e n I OTle' pro-.
6le4,4 dot 04400410,40.1 4 244440004 bft2ntr ,444' ow-.
4040n0404 "I.D Ws t. lI....I40 44441.'4044 4044 4406403 0044t4000444do
4n 44lod400001444 0a0.i441. 4.-. d. 4400 Du00 44044000 04 10.04. u.
036 po444,4d0444 0,, 0isler. 00'i04 ,d4ct4. ,rlni4ed0 0u0 1Mc7u. NI on i
p n n-'. o. lied.Para 3. uclonar elp I
44400l.0n d 0' al o 4 4m04 40.44c.40440 .4r4'44nIu b0004 m40 elo a
448,0. udn I ..I..,4r400 (40040400 00., 4d40...i14 4.1n"leoe 040o6.d4n d34.
La nue4a pena40ld4 del'o"trabJo losoIdo 01n co3efina4le4too, 0uy
pronto de00 04tr r 00 4otto0fr.04o..4:T 0l=re46 4pre00 ona4.aruld,.",0.
7doeabor0progreosto.o,4tambi6nteno40parobtoaqe0l441arois e0ceoz s6-.
00aloP ara,0o.4 0nv4ctos. PerI 4I4 n4ores 4proc40dente040 4e to .o.
ae ituliaeran unknnles en hocer' reseltar Idas difieulisdes iturn con-
traboa 4par04a ll6r0IO 4 0of4cio 6 74ce7irlos y part retribuirI lo no dt 4obr0.
(COTiMUAtA)

(44 VIodladimir Bmvk 00en "The Meth6od.o .the OGrU" (Lee 4i40d4.
do to OGPU), Londre], ,1030 p.0211 40l04 s dAmore$ &%l0ea$
Para00. mdladso do lo t eo444da s26930!71 prooloso d .Is 4110
prlloosno grond 04gener0l000 4 13 p4iale..o "Isooloal Jad.e.. on* X
de 4,1744 oolds ad oonolooolento 00 I1 onor oas40on 'so'4

(! uslli i y ollhya" 13uslt~i is oytlklo), &. 1917, P" K 7
4400140 ; 3L


Piginu t


International


IInternational DIARJO DE LA MARINA.-Donmin:o. 25 de Fbircro lie 1951 Pigina 49

El comunismo ha propuesto unificar Alemania con Canbe ., Inieta Rusia desacreditar a la el tc :i' : 1 :

la intenci6n de impedir el rearme de la nation ....d0' ONialosojosde Lalinoamerica ,.. ',
in , % uel dedeTe-r rano NU "a s de, "ri;oa" e i a d
A ________________c,__. 4In-
T o rtu oa o s m a n ejo s d e l L osH .I I g o c ia lisa c t la n ".I a i'..r t de ..,; -* ,- .. L '..,4-LL, :e :4c1,u1 4 1 /. : d. l r, i : . ". p r U t Y .
Not is ir .lIA ..4.,...4-- no nrt
Krem lin encaminados a perdiendo terreno en c ii: r. m!,' de.. "i.''1..4., ',1r4.4- ,.'. '.'', :.,, ' ,. -, ,4, .. Y dr uiu m ,
la desuni6n del pais HispanoameTicanas oda la Gran Brelaina d'r'**.,r"" I'C''Iu,.;; ....... i. ,'. ,,-, I' .a s a't ? r.?" :. ?''[' ,,.',i,, ,,,''. ', , ,,1; .. '''
E la lasbGj.n-Bol ,,,. nJ .rn ,aI ,, q ue rr t 1.4a a ., 4,,,d,, r 4-c a.-
El --"l 1' ... -MT l"0' -.'^ "^,^ ',^ "; i^ c i.. '""" ,'L"' i^ ^ rp -'.i: ";" '.: ,: ... .'h1. a :; ese 'h,*a de a*." Nco^ .n
Bro r U wrbloo D rka rPor ANITA 0ARROYO LOtORDS4fe'. ,r ,--L. '.. ,a,1. ,er I ,,r _, b, ,
-ADL ..G IAo.. 24 IUN HISTOILADOE D E LA L17L. r -ae"'" r,,Je l.....t..... r 1 ..... 1 " J ?I . .'L'' .'.'.....'I a',1" ,' .."'. 0,,rdl d Duo-,- -Ii'',, I......b. rnn, cales a

6 ..1S.i. .Comerciantes -Investigue Precisen MIAMI
n oI*ie d RATLd o NRA r l COLOMB CTr'IANS EAlE rA. ...... N4.B. .Md.
B-.l~raIme coni sleop~oaonal.c aco AANOFEL

jeona aa fl nr Tle'lt O M. .ail. r. ui e le I n ." j. u, ,,, ar u,'.'.a ,,.4 Sc 0 ESBA I
ohL A el r.al.erl d dA mpi A A .I rr -rc.< ,,e __ Luer,,_ur_ ,_ _,,o_'r _o _L.. le _n'.l F u. ,T,_ _ __ _ ___..' __laall_ .,-u act c __l |
PaIII llt ml r m, .. prerI t mt i d E1i
a ......I . d l l ..... .. Ci e .r1. . 0a ler.. ......A, .. ," 1.4(.m.- W H L S L R AS OI.T O M L ..... : I...I, 4
Ia paoopI~ mgcua]aabloir., 41S
51. 50040 i. 9400 C m rc a te -Ivetiu Peio e IA I

,o todoanuO deo.oiao.... A.'. L..... ao a..,dI. .... ... r.'. o:a ,r. ,",.r.,T,|." de,,o ,, oi4*e t e a.

. py o 0o l .. .. e ,er a pnoqet-t d n n t e ,,aiao L.... OR am Lo, CoC a in1,r ,. .
50a4440. 4444440 4qu0 In Urlia.,,Saabe- .". r T


.l ,m An. o 4 n I ar.. iu ia i... . .[ i 1 ro 1 N. -' O A
acuModoav1 .. i- ors%-anI,4 a __ ___________ ___________^___Nar aopa. dl as dport Un a 444w EN A __ 1913___________

nlonz par la ... .. i. .n u .a. rdi Or n.. e l .e e l tre: 1 1. .. r o. "o ...... .. 3RD........ S E a t C o as iD
hd.a d ..4dl r 4 L ,r.. .. r rl 4 u'.r i, . ".. SWHOLESALERS ASSOCIATION OF MIAMI R 4 0 do a a d 1 IahLde bl. n deni .] A~cltr, "e a. Au ei i,e 'ieJ" o c r i. ,,u _^i.,d h. lun i .-1,1 ,- -- ** *uao ataoe e.edl
I3 0 de .. r f, n 'cn. ";le a ,a o e I ., e c l n l l.n 5r,11oqu'a ... eL rv,'al per A I
st nor ian y le rlan c =1er ndlo~ u er , ..,a'. :,ardo t m a o O Z N ear ,. D_ nlig.'. nai a, c, c16,-, l. e 'r-.
p 0r. i .aon o 1 uc d. 014r 4 e 1 a l.4r cla. t .e -a *. r a . a, ; C ,o oVendemos solamente A rn e de nuy dr o d am. sao Amorn ea a


MI o poise-. mtn al tO.r Doonu |[rear. .,i er ,,,P r,n..,(r,.,, It ,ab.... a,.. ,enr. c15 ""a,, ...... ,ulru, r e.b.u: ,,lrL.. c, r l l i nr al m a o IWho heal e ppre n Dr G opd As o i to 1 Ie d 6
me ao Aeoqnom csIn ieornne arin "o eatir. l.l ormayr.WhlealeAparl nd ryGods sscitin m d 4 ado 0 i a- d .I .... a4 .t.. .- :-,- . .. . .. ... .ll .- l ,,' j, e a, y,'.'4 S LE U 1. ,T, Fr,, 4 o AY, la 1. ,.1U = AI I 1 R


uer .Ai ,d ,i, r.. e.,.r o o .a nl,aI 4 4 . .... C4r' a n ,444 ,. n ,'.. er, 0 ,4-, 4 .4 1 .,4 p .4 ';f, '','" '.., i'41 ,, ,aZP.SEI I t:'A E .9 1 D A .E Iiim 55,6,.0 51 50 Sd o C A 651195 6 5 1 0r tOHR o I IFB V FrT I B
EAda,.ELA ao 1 .....eo. ..... ........ an ..I....It.r_________________________C- .
Unaldod del pain. 041 ,404 044 el44 4DI` 5a001


da ..... d; .....At d ...... I... o,0,,;" i 4 '."m a -..i ... I. :1: r...... e... ", ..... '.. e ,-... .... f.NOST O E i TA .' E CONIPLACE1 TS EN ANU CI. ASE . NOMSAM ENTO


[ :r... .;m.;i.. lD.. J "' ''' ... ... . .....*; ;c :1"; ......... "**" ; ..... ......... ; ^ al c .. ..... ....... C A uiS / ,S .',. ,Rrii o c ml elR e de ..... ... ........ ES EC A PA A O PR DO E LA IN
m n cohl de l c i .n .. de1 ..o..i r '**'*" Vt" .. ...... .. ......... .. ,.. ./, ,. -.,r. .' C O W O LESA E ...mp u ..... -r d .. -


...o'a 'id.d'^oc;ll. C.^."... ...... lnN^l.l..'..; a. .. ..... M IAMI..ri -, ,UNDERWnEARa .Nno- Ac CO Hli<>d in^TNMO UHO RIC o~m.*t~gr. cmr tmdatmn.
row o o- "S.o-r S *rz a;c :*: ;, u ." 1; oe.a";;.^^^.., i1 ii** ,.**or, *.- I.:.sl*> D'*co. 19hn, AmoEMOSn q~^ .--u d e rl..
dollSlen ..~ l l d0 rA 4 a ra u.: a,, r,o I 1 .- 'eL r. v torno a 'n c. e C o C u se. a La D-:,-_e__:7lr.D LorUientl mer pariri n :, a] c eI DnIEn ,^ .d., ^ a/ r zu.:, ,:,, , r, I rr p ,. li WPI 1 rAeE M
4l(ode on| nod,', k'e ,:,n ... a .!...o,. ,aair mi t iic, 0Ide *-'pi ,, rI .i,' J,'rl ei r .r I ', DLoLdi SSR RUBEN. ROMA ELO L
iaaontono pot A.le.mn recor d en InuAe :.a ,,- .i att f-j1 car -

qe115ae. Porte e"" .." lie a :; o'-dai",u j,"-;: a- In: ---.; act ; r.-.r S.i ~ n "*^ ^17N w 2nis-*4*p* Mll ~
4 4 d e IN C O 0' -1r. v4u n44. 4e0e4s tro D o L t n A m r c a
.1 . d .I I.f.... .a............... .. Ir .. .. ...I.4 04 4i rt. cLA r R Y de n eN.W 2 S.lr K Snid r c, ..6.. Wm .... ST A R & dc allo .
durarm cure a~ rcle bi e ^e /r, rI p I d Lr .7r,
dante poe,'a e o' S oI ca ,-,ro MI, a 'l MIAMI. a r FLORIDAFORIDA eF 4o yO FS I MART um ,MI ,L ORA1
Ca oa e G,le -n cn 1, r, Co | ,crcv.ee im|u=, ~~l l, 'u n e. l.! in Sr Fr',deaierrl I-Ictr- untnonezdMMeino
me ...... .. r. . v.. ..... . p..Tc d ....... .. A N D3 C O, &6TENEMOMPUNNURTIDODo n ile inf i doe. W .. d l Scc," r.""' n r.3 l. ntjci eFn dnsl.eslu a"rlrr sjrli aa j s,_ am qo cucba1ncls.1 ..II., f ,^* ----- ^I V f I-----
CzI imo "rl. o..- elr, e IK.. . i .... i ,; ut.- ,-, .uA 1 oi.n-A lc- r. ] no in,
.,.C .. ., a... ,. .. .... d... ..... .. ,. d . . a o. REFA lS S E LAS ROPA DE MUJER V .sr O
,.ao p molo 4,1 0e4 o U.',na. ,Hro m.p -a a n P-J TAAa rLLIr -3,A ..E u pa.. l eror M-dla. nylon41 YI. ,,, 4' -r "
Sin1 tona 4140444.0G.r al c- ll 111m ir- 'b:3- r.. -A~lISAS E.EL EC'DR1.iRperfocodo, 51 y 60 gauchos '4 t.1 14-' "
r oS i 4 O ita I u. N ct r- 114 Fn D44405 r S-4-Ol44 -*-" de Sweat e s Refa -r C 'ES \ WHOLESALE-4 e" '' '

Vo~usamme s sr j-; ci"- i"rTai S- :cm pew*a .1 .N^ OCOT. i ce -- c:, IASYNfO ^ ^ \ *
so elo 4 1,44444 ;l r 4 0 ."." "' l 1".e'I. 4, As" 4l T E N E M OS- H uion or C r L u ll: A u w '4 4 4 4
S .... .... .. ..... ..i4t. r. cr. ap,- ,.a a;- . ...... ..=. .. a.... e M IAM I UNDERW EAR CON.... S . M As \n
00 4 .444340110 0la- ,it-l Acal 41 P- 9. lROP A HNMBREC rom er W holes al
Jnoin psr,0 do: rcr ' L l, ......, 4...r., .e '*r. p .14. 4 4 -4,e ,' .,N. E, ,3RD STREET. MIAMID FLOo-e rW- l,,, RIDA- ,,,,- .?

,,.no confeencla de*c. a,,. 11- 1 de"a Cr -ae Ile: *.p.n^ Co^ Aotl n R p ^ n,, L ^ e d ^ u .^ ,., ^y ^
E .ll iii.r.0 n44 144 l.111 1 ,. I rli ,m* L, n h, 04 , l, ',r , .d n D.ys L n A. 4 i no .
04/ 4'.44,,'4.4 ,.l.1,1',,4.1.. 4 I L .a - W 4.T. ..' . C4....4.. .. 1. .. N". .." .. .. .. .. .J F O 4.'- .44S ho-
to rrni da o 1 cmnI I i al a rill s o ci.. .. a ; i,r", i1, 1'. .i i HOTE W _1on en-lA-. 1 .
i,. . 4.. .[ 11 'p h i i complain do Camisa- Par 1214N.E.3RDST 1 F RI
040440 t 0l4' .....104 ",,4' ,,o ,01,10......114 ,00.', ,,,,l4l4.,,',', .. , .,,, 4 .,-,.I4,.,h, r l ~ ,,: ,,:, ,4, 0 ,-ln=, "D srbtora delo loa s produ aeA UA SA DLoOR E
., ., .. .. .... .. .. ,, :,..,:.; : :-..-:;,.,- .. ,;; .: ;' .% [,.,;:-, ,.,; %:."-..L; :'.;'. : ~ ~ ,,t m ~ o da n ne r~lr u~r Frozd ,, N. Wohlld) MICF0oD IA I R DA GA A DN.W. 3dSlZ LSN. D. Y S o Preld nO. CLMamirO.
44044l d Ailing.tlam0 pol4 ..LA RRY M A RK S rar-Somhracnr-Popa do T.' _l__._,____,__..
4044044 14.4.,o11014..4..011 41.4Al 04 ua -Protlolnos da Mec~nol
i041, an4 in rlelbli01,ter r.,n i 40no de 4 nP r -,'iid.C.-gni ..I .
te ..d'....,/" .. f...Do05a00040. Cnn.fin 40,0.44.0.. in........ D C 0OM PA N Y cOr --


iirlu co't[I aie~ eu d ri-imd q v.d Call pc,]. acim r c i t -a a n IIL ,.r l el : AED EM S U& BSOd e e n
rap*i ree B 4441 l ei L4do~4 .4,.0'1 ,0c: ,40 c 4- 1,60 44,c 1 6 I,41,n0 E41.141NIN3O
do po e rl irtpnio n C '1d p4 r oe 1 lel"' "r 41,0 0 r-47"0 I ar41, ,4 eA. 2-N W"...120o.: W 2nd UStreet-- mml oIFla
04ea04101 a d1 '"11Alh b .I i /a-.- .1, .01,1 4I r r. .,
4144404.an an Cttle~1,044044 '1 Ur,4E-"00Y404,
1m0ni I i.,e-Ii! r- n eEBEUGARMENT Co.
01034,44J4,4A-.044.4 404444r..3'I'll-) a ,':""' 04 r3' 44Ercarpinos Medlos P ar
1.1,14L4,.aue,. I-a)neso- Papa intarior PantalaA LT M S MO A '


Un .. e................... ....., -.......... ..... .... ...[ e .. .."......".......... 'j' A' "LA S LU M S M OPA
road4 III0 is- 'n"0,4, n, n`. ` f'; c -',', 1-'11 ,'a::,' ,,"iL:',"" ,"" IoaoA O:r de noo-;Cam rsas.
p44 010il 444i40 4411444i.rr r "', 1n, 4d ; .h,,1-.. 1,,, ,..14,, ''''''.4.,' : I '- ,,FASHION MART.,LDG 7a. P1,0.
ran4.0r.....do. .................. ......1. 1- ., .V .-I ,dJ.:.4440A/4L*10. ..,,,.. . ...- SlaG
!.d 1man.... a...." ....al .... ....., h, .,, .' .. .-.',"', ."ARTICULOS BE LAI fla.
Zl o ... .. . . 1... .. .. .. .. ...... .... .'... ..........1A .. ....... .-l : ' J .
it0.Ir-11 ~r-i`4 CASA Y HOTELES 4[ 1iLC
40da. I r -.144 d..1,rI I,.rl1l~h4'0 I,1r ,,, .dcl-,,1 -e. eIe. .1'., de4e.'4,,.'os pr-ec1o4 n4 ,Disrybrldor da ].a prdudctoo
for. annel a4O0 ,1.4.004''4 CANNON MILLS" ROPA BE SPORT ROPA BE VESTIR

I'm 110 1r~elln: o I .. .. n.. bir l I ".,] ,,l, ca [ c,,noo e~ q eh
bul Leo MS.".nrAlmFa da ToalCorti GASARDINA. SEDA Y LANA. FAYA E14 TONICS CLAROS
*'I C i 4 d. .. 4 I44 I.on04a,4 41 A 4 -IdeiOVENCITAS, SENORITAS. SERORAS
o ra4 I., I~4 e OlIn c0in" naeutiOsuarido corn piomde: do Cnca.. 1 I oDESCUE siTO ESPECIAL PARA COe u PRADORES LATINOSI
11 ni440 01r4r4 544401i01 L. ,l '44 i 1 1i 4r 0d1.4 J , ir4 Te re nmoulman.r r u qar eo s udadea 1oslaor l e.
.... do i... ... 0l i Rtllt ...ee -r0. 4 4r0lo1.o ,,,,0,,',or.IE.- r.., RappadN4aon Arroon.as y ogrolao do Nida.. TEI.EMOS MUCHOS APTICU Pdo nro .n eo 0 Cn a .d.....
oe -i aur' 0434 40440 n 4o Pon orB alneo rn I0hr .VedoZinpero rUD
No4,.4...p.00e400444040d e us l 0 L ,0,o ,.11 d amo 0400.41410.Zp;04 114do LO OD NO PAEE 01 Vendemos cualquier canlidad que usledes
004 .inedio ho I m rjand .- ro p.-_aln 1-.mb riiu h:.1 0,0,n, l,,LA LISTA. POP tO TAITO
[;nrdo P, a ltl|qeI, dllor,` i !, r o lam er, e ~a -, -e ta, n c lc l a r ,ac. ,' l ii e-, It,. T el e o JI N W. l id cml aindo l~m lcoa do lam ORgIen trEgteNunEMOSUlComr H or G~nedaaet.USTO -
O t It eO a rnarcl ""ml r lcr, 44 ,-e "ur,. pl m0, i i* 000040 4001 t nCOid sbaara 6- aon ao S c a om --In s E N o nF aR IS L A S IN POP .
A4n00 r ao u 0. 4 iI 0mrII,44 4r onI eaI.,001 r.rold l 40 m.,c er Il 1 mmol. rD oIlOorlom y cdl qodo old loo. I MACIONED 1U1 E aDESEEN.
Par.q ol... . .dio 10 ..I.N.N nuestO- 01 et lam 1 1 n0 1 i.a. m]tab-eol............RI0O
C144 00. oinodo.,cloNqat .I404i.4 it'44.w FI
014 04@10P0 0,05404 lo 44 04441, 010er1044 .l. 0,405'~ en.60-40 4* Voodoom o olcarrieoootea a Ii o mmam ildoto
oo6caasIrororrdland 0sc iO40, 0 1. '. 01414 00 .144 541' I. .01&B 11. 44 34.Nucalm ono

0r04 0dolla 0, 01u 0 hobdoi al m 440 ,40- 1p. 4c 1,' 4 a 6444 Ie,,.;0mur,.-oi:s ,I I.r.1 No:embalmerd'.-r a er ul.4Io00po400 n0 r-i Pmnta ldoR IIIBe I II e g ia' a r uni l. r fi cllde r l 1oesCl ornrllcO u ,a, 1-t Bi~sie air .113 r,:i,. d o u lB llld S to~li ul r C oo -
l1a sN ldti1SIf .-liliaa paurairt il" ida
m.... do A ...... ..... .. .. l ......... ..... . ..... ...... .... .... ....-u
gar i n con1,4411 aIi o o .lede ,e I m e r~ lurt oepia ,o4 r %l3a1 N TOrNl,- I l.i .1 aM B N -M a i
'I room@ .I~ aIslp- act.0I.P~.l.....lo ,....o.4 d, usf...-o 4...r. 4A144IGA
LA olec m ntdeN1.C.OAST BAGS, & Paia INC.I.1M.ir
0. ....l ,0 I0 M10 .ie0 1 j oue.t.n.... iI V U R Lt-.. ..doro de sT iD oSrde ..... ,r .i..
.0105404 .11C 0, ,...., do a.d o7.2d
cas t4Slterao11t 44441oou 4044l 4:I.0.1",4.I is..5351Mload ooM it Fad in a tmi4aulll ar os a O r 1. 4 a
.ad4 T-1 I.;..';;,* 4... . r.... .,'.. .. .. E ra l N" .


j400 M44rA 1,0ooI II I I iul: COMPANY,3,: r ,,l,,'ere,, blooooa- 0 2,,3 o 4 I f lc+1 5 rr414 464 5
do 4 11 00 10og0n.o....00........ ...-.. .... . . . . .
d 4a4.,...4400 41,300N..4Kam] As.l. 14 ,..14. Fl0rida. tio,.it, ,I,,'meo1 i',0 dmIc r l4444:4'4 se' Ii" -n !a F44
04, 01.4c404"4 cz1.1.%.--4em. .' 0 ,,c.l. ..de1." ". "1 ,:.I ..r, L',, ...04.r9onlo I,. 3,-,4 ,/!,,G, d14:ab a Lr, 414 44 hr 4544 ". or.4 a-
= m n ,A0 i.a r aN 11o -0 10,1, I ... ii l-s4,1r4'I,014a.iIn.I a.5 -..ca0. :. ,:, e -. do ,r Ce-- tio
ler. cp,,,,Is1oa0 ?4.40o,_0r10- 4r-. 0 1 4',4n...0.1,1.1,211.40. el'4,,,1, 440 4
IN0 004 1004.01044 dyo 440. s 11,oenoo
I p"Fl. d I.% 1.4.4"oI'll 4.1 ,44-' 4an 40 THEoc B1ERSON1.4'O PCOMPABAGNYT AJE CH QU TA......I... .... ..0..1......04Alit....m1in1- 1101i --...a
distant.. orloIo ol 04100rlo ,B1-041440 4,41. 14 __I a ~ul r-r 11 l N-m3103 USTD O ,60ye-n aedm 'rur '- 'o 4414
.=.. .. .,..-. La m.s ,0,,,--,L __~
mania'oo lodaat.ooloo: 54'A'-- p1. .....'0- "r. ompsro, c.c lr d o aS,.r --e c asl. nr, ano, a. ao
I0. 94 .000 p doo l 04401 .rlna1.10oPajama.,blocO 40 Na 4..)1.0alAT I pari. aOIOBI aIS I..0aeolpP 401.PAo o- o 10 ADO M R L G. IMELRD
paraudOOcoaallsmO porw 3n m I ImI. 4 mainr1d00 g.40 IN0,011o nao 1 1 -''4 In.4 a...-104 1-10 6C-
0414lson n1041inn1 1n414 41,540144 dol 404 a1:10as10el hnt-r de 4lair 1, to ;.40104 44404 Cpc-de ~i y &PRo~aoToRGS* RTS* HQ
r44.a one lld. doa II. Wll. Ileolall I. I 004 0, Boom0e41 ,,44 I00 4 a4 t 44' CC, I .1'40. a i0 4lapom. 140RA0S1T
Ia quo romps. Tonoa. 00 rolnardo mlourfida mao gaseanlr.tavalorESTIDO
1740 4.04480 4rads a allaorli u ez Sl l 04400 144 041404 013 aac I ieL ,. 114. 0004)0atnooCom~145der1TH E,44VIA( r1 TNAB IGO
-.1ur Po dut rils smldr04011 toIn. 404 C l10 1, ,40404-4 p no 4a l.4o-o I e111,4-04 Ou uuauluu a I
049m~ I410401, 40411,014 do louo 0ii 41 .4- 0 dol lnIro da 0 1140 04, -4 I A n40 ci ire000o. .114, 4414100440so am 'n t ] s om rca
1. a m caals 0,rilserl naI.'r1, o pla 0 10aar1, 0040icI la0 1414,04 oa4 c414040 I0. mni.58N .I 0044.0 Po D 6To y ooa.bao cRaaoo4aloohoooFASHION4MA4. APR F LDG IAMFL RD
40104140 44404 41'4o ill onm pec olneo 401004, 00441 1, 0,0" 444 0litem.m o. ry FSHIOl11p-04BLD-anoNr4444-I- 414enFl
2" I N. u..44044.1j4-004-llfeo0 4i-1,%1.a. an cia4ap mum -4o'amims 1n04di4404.1.40
Is clanin 11rahro94.klFLAGLEar it.-ariAMc,,nae.'.ESTIDOSiwacXBRIGOSCoalaTRAJES
,D.A~n c, anPANACOASTirBAGSIINC. CaMERCIANTES Can q-oI I4E10raam lca Yormia pu44441 us0 144ca,1aca011l;
l0-00. 00-.n. ,... I 4ON V0.asrod,. dra estr a 4-. Ic 4444444144
r4r. I. luddo .Im '1 01:-4o0-4 55 E 41 to MA I FL RD
4000 000000040 Nos eantp"ceaftzamosd,513,Shot.Nr
CraTra EO aflricfdeL aera-. T AJ SDalOsle d
ouwl voaId. n.Id aw s ,I,.Ir HTLGVBOECINTON dIteam dOP aa .oIo. a.o tO l44mo --34, 3,3.444-4
.1..me ra n rih, r her..0S,004040 npa r 00 1 111004r. im, m. JIM Ica -e--aici0141,-I.,4I,
00. 400 040 0040 -0 044m0de I0N00Bonn o ooa MOANDrJ SyNG o ods FAHO MATBD.-17NW..iSt- ln F.
telldo 16n anqe gaa 000 HOTl~naI. e %'US oT 5 ia y no0004fl,80410Cuic ~.roe -is.a.. 0
par m.1'm de LC11c00Id. Dent a de ... doe ll 111 .. 1. 1 Haga "a i ci nc ii,44a4-4.31',.1,salony1,:3l 4441,4-44.4t44WHOLESALERS--4E44- 'a
00_40.o_004000. 00.44440 Elao cr o c i .-12-dC' C4404M41EIRc-CdaIo0A 'N TDOE OS AAASS t X MAYORBR
PAN COASTS, BAGS, INC. ESCR00IEBEEA N MS E SSDECIATAI g **UNA toTA AL raa RaAindoI
- 010 444 -00000 0 o ~ COONIL OS. -E MTtret MA LOID
a, ,,.4 0 0400 .04.440000 0. 00 4 nooo~40o--1"ad. blNos Iaapaos4-4144. 4-aes do 43445 d21341West4415th-Sotrait, Ne 4 Y or, NpoY
__________Cory. 04400000V0WS0HO4EL GOVERNOR__LI_0_ M EL A EMPIRE. aerJAaoioddaaN no.Acar
00..4a 00-14- 40 1000 000 00 .r4 HOL WO1AID 41000.. 1011, .4 5 r.4 1 .:: 44144 ror.0.;044a4 '4'11 4 I.1444.
0072L NO-. .-o 041 40004 004 000 000 0001000-.a''KNTTER-O.Opu I.Ridear.na: 144I
UasA L A.Jel;e.hlas e- I me.-- .In1 hIva 11091.-1-
0...= FlordaL66ENWRON. St1, ,,
404400000040044 .0 01 2 0a- 044- 044 0s z 4.0 00040..' II D brdI UIIII~rENFNA Y IO 204ZpS.45404, 04,'44,.444
b0O .040 0 0440 Omm. '00~ 004"4000~~0 0004 4.'- N 9 001 5 '0(0000 FOBOA MAMI FORIA EN.W..1d1t-:D.Sorl. .oidorlo- a-m.l!.
lLE tIIqJ EIE. E..lvl .MLS I Ml.idYUEEEEIUIC A&0d E C.[EIE .UrR 70


ttVIruILUIF y YWAUuLznl


aWa l aal da.Adll .ha 1ea

Empatada la \otaci6n en las ec


la Asociaci6on Nacional de C


Reoti Es:" pe t:' io


, I,, , ... I ., ',,:I .

2l l~ ''' P1 1. .1.. r ln uZ.rd.,,
-.- bi-, Picir r. C J, 0-Ird....

1,ll +l~ ~ .h IC~. l. I IJ, .Ii.


1,,. .. i . ... ... a I.. ,. e ...
. ..... .. t . ,. x I ,- .
. .. ...... . ,, .. ,. . ,
,.,,. .,,,,. ...-. ..'... ,,.
. . . .. ... .... p ,,
.I ,. l. . .IN I ', [ h | h I .


SA lE .aflm-ru eubn"A ig-
.d lar Ilnrks @l fe I1olv lle4 n
o- d" I do| r o Mrl G
ar, d, 1. I. rl16tn por Ii rln.
a tlri uelb.1R-- o~l'"'.1 i ... .ecciones de


ranjas Avicolas

rl poic~ llt y uel- cirLa q..
a h .1 i- lG ,e_,chm
.%i:,, "irrir ':,t?, 3c ;?' de j "- .. ..
L a Cc .1 j,` E lcii l J, 1.
a d a a. I di r. esl ab el, .I l
i.,des ,Q-. ei"r -n". I -brl -II

-1.1-0i.,~ lr dA.- r-,hA', .",.

le,.i ,.,i-,. i u G .* '.,'d,.
,-,-, ..... i. . f d- J. 1,-, dis h q mll .
r., i-l. nlo rrA + nel w.Ir


111"h'ra ve II rel ell eec.orml


.I .. .. . ...... .. .. ,. .

., ~ ~~ ~~ .. , , I. .... .., ...


Nulestra

correspondencia

Ftbreiro Il de 15i i
Sr, manutl Cunc6 Sodal.
tIAIII nr: ;, -
S,:t IJ1ualll O~ldul nalti

IT .11 I..... . ... w
I I hdllllll. I~no lh pc d

I I I .. .'. .. ,
all, y lplt hllllel alIhc~dnnfllIl-
dr. lt 1 r( lalild g m a bla l y callonI
el~lt~la.. Ic duaC 'l. le, lIo

Cupup.da-wlle


Del concurso national de puesta

Lo diez Ilores de mal puntu1 ai6n en Ia competenclageneral huta el
dia i dei ebruroa da 1051:


ltol Paropletrlo ie-
2 Dr. Carlo Prio SocarrasA .
SJoaS R. Carvallo
32 Dr. Carloi Prio aSocearrAs
8 JodI R. Carvallo
1i dBral1o SAenz Alvarez
17 Dr. Gllbcrtn Conmallon a
I0 ,IffPP. Fr.n.licanos.
ll 1 ,rl t R a, lvel'eI
32 Carmen Mail'#.Sfinehez
3l Dr. Carl oa Prio Soclrrfle
Ialil.a d poll.-n d, mla. ptlotuaL6l
Illla el d. n de helarlr ide ,.D1:
CtP.H. Lall r151111a11
ae1 2iae arope aarl "a

7I l .... R. C Ea.o
5 7 Inu# a. Oaeualla
4 2 r.a. Oa.i _Pl ,Sat l s
11 17 C. Gr ,.-,.,.
1, 10 -i,. fP F ,ar.n,I...... .....

4 3 Dr. Carlos PritnSocarrAa
4 7 Jnle H. Carvlalo
2 Dr. Carlos Pete SocarrlAs
11 22 Dr. Carlos Prlo Socarrds
4 7 Jcs6 R. Carva~lo


Rana slUeyaa ursnta
C 145d 1537.40
RIR 146 104.155
HIR 1517 14B0.20
ulR 1482 144.675
RIR 1433 1399.051
HIR 1378 1380,70
BiR 1273 1338.20
C 1374 1324.90
LB 1223 1255.40
LB 118 1245i.35
en In, competencla Individual,


133
12R
)27 .
132 .
124
122
120
122
121


Punto.
140l.7I
139.50
136.00
134.55
131.1
130,.5
211.06
129.45
129.


omritre y- m~s gianors esprcolacin-
n1,1, Anncllaein de Gnnaderos de Cuba, l
Dr ultiilr n-nll rill del il lIt par Ia uralild Vhtritala,'-por-la PeUM A
tall, im W vI .l hli vll~il l u'1 l Iiaulalu Gaunadrein py ttraE, esaul-EU
crilt dt u ilo' II I tsll. l c llle llludedicadnA lol lnoveles ol a pril. cR UN
lea lliilu.. II p-i- i e Ia 1. calpilntesE vicultares de palnt Es.
d lu l lga 1 s t, I n A v S ul lu r y d ,
n Curd cllt I,- hceillc.n q.c Le r"dze. tiallldn en .1 nom- (-NW LEI BE
ib ie i i lI buen mllao lIngenlero Gam-
l ... .' ', .", '', I. ,, . L lu A ell p r An re l. a1 2. .
I ... .. enerdo can a.clo mcrecido. N Q=
TmpaFm i -.m m m ml m m S.y .. EN U i
PL AStdr p i' ii 1re-. Lah Flipe Maeru6n Pqig,
WEMAS
rrl ,, I i ,,i ... MtlardeelaP
Io, -,,,?,e W~dio-Velerimnr.,

It, llIlr a l e l ; ll ) i S "C Il atiNo. *a,5 1.5. (b l )haadi ,+tT..l + nr iU'.Ir rlp rnt' l A HiSn W n HIrPcibo ri 3I] do "o t+.t++." B.^.' Jl
"Dl Il -1 1 T t I I AI, w a t Ple bI a. III A uIa daW Lul,
isl{P't+~i IfctI (~q h- F Mol'jeion te snt amnbale earth, [a
l'l hi lA l SI i A w, a it o s, apreir en etodoa lo
T,.L Alur tl tl lie, sa { llcnmn del lInteres.ante "I
IE I 'ILI C IA. d ,I nr, y H quIn
i 'wI U g-,l Ilno U 'teresant l r aInstrut L.- a
l ie 1 ; 11111 I, ,O C ulhltAnr. % oal rau'Il


A" If I Ari V I I A


"Al.51AK1A ALEMFNITOS fPARA-
f: VOU(RAI1r. EAVES Y GANADO
I rqll r ee ,~I ABRICA Il tOr O o
ii talll i ,aiau.a .a-I_-A, jd I dtld 1,
11 ................. tltaa:au.-E+
af~va au .aauaunua dou 2 %1, buAa-uua5
D1 vT FRC.DUCTC0 4eadaaaaaaisn 10f-A a
LE IT PARA LA do'II-A0~_Ch -'o u.. a -.,,
GAIIADFRIA aaa3alE da d o E aae. laaEa


'B E IS & C ] ,'l It.lNl.......haIaauIN aA.M a..PP Faa @.da
( ItO BAILAIrI- &|+IwdiI.
PAlm ns i ado Ia a--
.LASENCI i, iaa.YaIt= a E-'
I3EIIJUMEDA Susaat-naaaa ld.ado Eu -Aa. Dat. a

1, laql~ 111%11 I t DE tEPEIID CIAIr 3() A 8in aal--e.a.a-l.d.a-
tIRPC r Cals- lARINA Ol~IEAaINA FARM SUPPL Y Cf.

1lliItlI; 'it I It ,l IlIlaI (.lJ1310 alAnLacD&IIIad Eu.Ea a 11." S06 E5
% l~l I 11 as 1 alnIAIZ.VAFRECILLAs315011ON ..tol
lu I I .Fa ARACO gmII A


Avicultura
Pae Manual Cuaci Sadal

1A IEERDAD EN SLI LUGAIj
g ,- I d, 1iI r

d .l ex- lEI lar 1. -. 1-41.1. li cm- rl r,.
que B ie r.ecn. ...a -.da a r,. Ir

L6 a A -cu ea a. 6I

d lj.*dll a.11L ll., mfla dl a laq raga. I
. eln a ..,1-.- ul, ,'l ,', 1 ,,.. C 0ba l .a ,1 n.. pl muj l r
.lel., euapal.,,,..aathuu.i'lladlt,'.au lle l.l. ',','Ic :Ur'al lad al
Elnz b u.' iuE aut-lal 1,.,g, il ,al .lel.l",.,z' .elh~la :.d ra r~,.
+.- m.t. -ae -. -....., : . ,.. ,; .. r, .., ,.

le L r if- l I t adhe a *

u .. la pi , r. 1 L Iurc
*, Cr.lr ,1 ,ll d~tlE lsa .iba~aaal Ir,'-laa'd r,-lla .eaua qu II ,
. .tueleI.a._ .Ide,'". a e, d: ,-Ea rl.ar. ...a,,',.
-r,. ra,,,,u..-a.L,:. L, ,T.,u,'I "..,,i, a,

alaahlm l el a E-.b la .' aa-r...I...l. a. ,P e .,
I a ......IeI... l.a... ........ .... .
r ,". la.,lud..er, lrr,.tb i.. E a ..... ... ,-.... ..I.a~~ r..ll r ep ".l ,1.Ca Il ..-lno l.ae .,.l 1..l..duI..:. l.. nf,,,l,

al,,- l. Eaa ,, .S ..* E.,: .,.,-aalu ,lle. ..... l,. ,, ,,,i.,',,,- s
I.a ilo .In, -.:. l . El l .. -,'," .: ,-,,-: ,- .
lle ada r ,,-, a l. i' all la,', e acr l s.1.1 r: e ', ', : ,v,
cc ."r c .- '. ct I P e GI eI I J ,P I f .4 ,-,mf o l d ,. I -, a I

.t, _. 11 a I . .,r l" ,,t l,' .- '

.. .. a...... Ir .. a.a.."E ar ".. . .. ... "l ... . t......l.a ....


dad ,.lt g a.i, l' 1.n 1t lI d ltlutllar ult i a-iO a pth a 1 I' I e { ,' 1,',Ii., lad
1. Oll .erdltlhl, alaIup mliatlalll apaea.IlplallaI add u,:r,,:u ., hatale ,.,- p r.; ad a aa+ la abal. Qa+ d,, p,-,-, a,. I '. au ,da: I'.'I.
la', 5,, aad d li ,a aed ach" aia rElu lae .a. du A ,l a ae, l
qua h ay e .a~l~laaaaa e paaua. hulE d al, ,.a.,a ,:rI S .a-h -LA EXPOSJrlO-If ACIONAL
lteC.u1. peDEl I AVIrCULT.rs s.. Jleor, a..nr
h(0G .,.r: d? I> T r a- lac..ltr-, h e A .:,tl,, .,.?.. e. u rm

,'.+rlf. 1, h l [l I c lj. [ 4 l v I I- ,c r. ic- ,we 3af r',l
.+1- .. N. l: r ,J rr Id ) I' _. C.5.,hW"jT I ':f : ''"
%+p ~ ~ ~ ~ ~ ~ k. ,.,,,. .,,i rron mier.t 1m tydPi. i1.ne J
1- a- f ... .. 1 O. [ ed cr .l' i@l I.. ,p rll l. , E r
me- 1ll C mfl.-. e1 l, l q- l~l, c e iw iia. 1J +1, -tttll ll.1. .3-
c m"e+ ( A. Arl -. a dmp Ci +,q llll. ('h L ', r I Im,, d.b .+
.1 Ie Ij I a, 1e11 r. 4-1 d ]la ,cn,1.IpIr ~r 1 -1 i.IL+.km f....h I.'c
cae c :. l,'i, ,rl~ e,: n por a"' .l... ,'pn ..1 Dr.I11 ],. i- A. .. t ...
f,,f 1..tl, ,'nrl.- d t ej~ t,1d "fl.."- tI.11 ,e~~r J~l, 1) i
n e r r r te i.,r e oi pn..la .'. Bu l..v,mt. -r', ,, ?, d L. ln' 1 ,. .
M 1 .,- ....4 -d, I'ab, t,,'i ran ubar, w." :,'r .... 11L ,1 .,,,, ,. c.'he

Jar bit. uete, a i.;. tfra r i-..- v.iI (re c-) r..-w 11 r ," elr Im mmm r]ln .+ ''
]a ,1 .:r.LI cle [,'.Imup Iga a ccl lt 1 .'. W'J" l -llli "iu .4 i.I '1.. t 1aw r.
que 1i6 e p, a l c ni et u ba, l, e r, e A I 3:, iP- wfml e! l -,= n ifPr I -'I

'+r 13',:,+ cce ei ,e,..] 4J uh l d1e Il'llclm cc '+I]4
lae I. 'le l 8 y..lt ] s +, l,.Cr..li e" I I W e.j.vhi J.V .-" 1+ ,
d I'dn ra e, audn I v is os intee .do ssp chmn q a wen -u s l

T u ga.. r I C 11r y o dBeien e n lu m ntl Ite o, e c rr. mi:.ji, redoI

lued por. hoy-calmllmrs yporque buen Tca u p ar an Sancho...
LA eXPOSr.t.I: ION .......-r.iO. -AL
:,e. DeJr u.E A Vc U La-T"a-U.....A.e


EIl pasado viernen qued6 oltlcial-
mentei lnauguradua I XXI1 Expoal.
cl6n Naaclonal de Avacultura. que
1 esl celebranalldao etafi en el
local de Is deatllerla La COmpdlea,
na aon Joaquin y Ave. del Man-
glar, be.o Ia diarecldn p adminl-
trl6n acoml slellmpre, de Ia so-
clactin NDuional do Avicuitura.
de felcitar lAolA leflorel qua
han tenalo aa s cargo a ntal aoai
aorgnlltial 6n de lute claaic even.
to avfcala.I el que hI resultado an
rotunda Wion iallitico, tanto par
as .xcelent calidad de l Ilaaaes
.Vquaalll c aexhiben, cotal pa el
pusto con qua ha aido decarada Ia-
do el amplio local del Inexposi-
calna.
M del quinlentas avel dl loa

CONSUMO DI AL[MIINTO8 DR
OE LA ZAZA LEGfOatp4
BLANCA
irerxlsluux s o h r.e 6) r I.,i-
n~isuleaaalnm aulla.al.la 1 h.1.
I aaaadua, Ill I ., J-
nldudla 1cPlltIleld i liula r '
tol.5'na toielln.taAlu par-ad ll
Itr.ll l 11 dl ai I h hl l, -.uaI,

man5Iaadll P., -lEt.lia l
alla dinca o e ll r d r, i
istria dl o 5me! ~ .de 1+l .i 1 l rlr a

I0 Ci.r -.le .l itep-..-d.cci.. .
nr j. u e na a Z, :. .Y x
itl dl It d.-eer." ,
I I ail,;,rl. .,... dl rl. I, I
65 killia ,-, -.. .. ,l .. I.
- 16~in oat .- '.10- t 2% hil,-rir .ll A
In r .CI 6r.d,' ,,1 .

TOMl POSISIlON l IS tEVA 1tI
.,In- DE Lu 4O6CIACI)lN
NACIONALDFa COMER"C"IuuFl.
NaaI ,l e I I Crtl.
E., llen c I:.-lak , .'
..a ls.. .>lIaL.aic'1
4len:,,lllrc.a, edl a1.al.:, L..,l.
MARINA. c.-,L-r.h ael m.l'.6r D n .
dis 2; in ,ell r, delu l..l d.,,an.
_,a..lulalnl" d'T .a., I ,
.ci tn N. alldaourl
Ia lI alPjIalfore.
Igmlaflv. wfk r otnr ..-) prs.,
eln1. ]la nElw .-a, SaalcheL '.
an Julio lld'llaun IGS aiL e,.lL --
mo elllld nu 1 la ll I.

AduamlE di.lal.a.uhbe1.l
edalltad Alnullatla el~er
I. alat CllI.Idui
Calall Iel duaeJ-.,
Vaatllddaprl.,etujialtr tide
Vtd~a.lInns Ea~r~ EdI I~a,.E(o
"i la dw Elarla lildae ila V.-r.
J cad S.a,eu Altaatd.I Aifeav .-I.e
sae ma-llom uload Jil n .t [
Lon nla J 0.4 .11,,1r-m-E,,P1
li ~it. la T'~r cI. 11 ..
a.' a Lits I
Muchol dxl]o deseamolaia a It va
dirudla1d.lnAuaaaim dnl" aclonslal
do C-lmercanail da Aula p thllaAe
II II dalmpetfln desita earget l
fal-eu d Cal lanporlallne alOleltidn,


telJlores crieadores cu banos seil-
iacuentrln complitendo pIO ospva-ci
I lo S lpremio U qule a n vez se a ll
ncordado reparalr entire Ie triun-t c
adoresa. enlre las qua se hall Illun
buen grupo deexeelentes ejell-
plarea qua haen sid lmportadoa ex-
JlOstamente enera rIte evenly,
ave. quo ya han aado lii.enl -
posiclones de llo Entados Unidus
]aa aia altos diMllnclones. I
a aUn numerous plbllvisita adia-I
riamenteos sallones do "La Cam-2
paon" p uiy6l1atpell le Inlst ca-
lidot eolami paer loa elemplarea
expuelstos, lentre l quaaeaPrea-
It n o aexhibidls poal aaeiaoren
Mario Sato Ur aquza, doctor Glber-
tlo ComaLalonga otst Lul LainzL
Jos6 Montel lJunquera, Mari. Te-
rns Moniesa tantos otros, que
alfos traa nom han dado lualmiento
a inuexpodtcilonla naallas de
aviculturm.
Bellalmn o falcos son discutalldn
por Ios eJeIplares compeltdorea,
las cualea sa enmuentra exhibiln.
doIe en Ils mismae luocaleal de a
exposaclin, soreesallendo entire
elom el trofea "Dr. Carlos Pral
Scarria" y at de Ia na 'ed.
Io que haaresullado un excelentet
estnmulo pra Ins asefeoaea exposl-
torn.
Hoy domlngo. en heohl deI lano-
ahe a3 cefealuar el actor da iacl-
sure de este magno event .viceo-
I, acto al que asistirdn el Presi-
dentll de .a epbicl, eptuanasga
vlvcultor,yInslsamus altos autorida-
des del gobiernb, ad lcomnhlais
aanotaadas personalidaded del
mundo avlcola cubano. muchas
extrnnjealaa qua no.lvlsitancol oel
bJetlo. de aquilala.... ] lltol de
nuetsrom crisdores.
El prdximo dlmitugo, Dils me-
dla-te brindaremosaRanuestroa lea-
i -ea. nllminueiasn reseeIeladeel-
Avicullura. can Is relach'r, .,,
-r. e I Ca .aai, rlwaald.
k.S pternl.e r s .


ALIMENTOSWAX
4P- e ADO 2044 Teel l-f 1359
0 h0 04nQ t NANA


Plunimazos IE. c- r ,, 'CI N _- fr. A, -IC ,,
,k .- ,N le I s ,, i ,. ,. or ,.


-' ;: ';, +'+.: 2 ", d

,.A- t'<::: .',.: ; '..


iHablando de Perros
-a pl Pdra i rIn sl '- -J_


,. n. de.l ..... u ,, ju u T.
.,:,... a.-a-a....... a,lln a B BAJO una estruendoalsoalvandleb
a"ll.. n.-alle aluldadal aplausos, obtuvo el prelo deo
ai..-,. a.a rl-a. a- C y qul no Melor d Ia a Exposici6n, en el Ma-
a .1aa,-,.11Ca.aAN Ala o- diona Square Garden de NuaaE
a,-. iala i a. l, L York,ael lalenomenal Perro d1 .a -a-
1151 ,r .'a a-aaaaa dld a haboxer "Ch. Bangwaylafat Slrdah
ala ..aaad.' a^'Lua Ca'! iTa- Cret". propledad del Dr. Ralael C. *
n l. Harris, de Santa Ana ; Calllfornla.
lua..l.,aal 'S *I Crast lauaheduaha det 1Dr. aura-.
Una muchedumbre de 10.000 esptc- i
tadoiaes contemplI6 el Julcio inal,
________i_____ nvlrtlliendo el lJuel William Rossa
Proctlor, de Plttlatown, N. 3., treilnta
mlnutas eonlalealaa onrepta o.6Il d
CENTRO AVICOLA filiat..... S .aa. donall .hater.U
selecci6n, el juez confient6: "El bo- e
xer el un sobelrblo lejemplar, extre-
mladar.ntu blen balnealldo Ypo d
n caetilo manala. Au laamovirl en--
to Ion elarn es lancomparable. E C
titlede-lTosmeaorelejeplare adad
u raz l quaJamas haya yo tenualdo
el privLlegaio de Jua st .
El Dr.e C, Harrl, oreullUaOo proea-
Inahala. 120m naq. a ClavuL pletarlo, rebosaate de falicidpdd ar ,
]a vlelara aobltelda, tuea an sell
HIABANA ementnrl al liaanallmr el overlit:
"adglrnn oy el produclo de didll
U-6138. U-9239. asoa de crlnnan ctnalllia".
La mereeida vletoaa dal ]en,..


EL CALOR EN LAS AVES

Paor WILBUIR 0. WILSON
L 1i,. r. -. ..,n] que l an u- adar a iredu ir el et ecto d, e a alth
,t,+ La .elm ,,r,',., a S all c uCnerpome % Ie l11 ler urna en l nln atlini Poa a0
iy.* 41.0 grading g general l ill teh a turela armblental
pairA.a,,,1- -. b l llalllMenlr da llas ,lVC,el aumentaI I
A -. doaa de Ia lnol l imolallnienll del hite preceayu.l n
.I&i.. .. nl la muertea r, darle Pnr elim de eatea temperla-
a" I.i da.llul ll au i n o pare l3o .5 aral aona aefetoo per1udcla les a le vea
eTopee.acentuadlos pr ei mayor movitnlen.
-a, rilal ul. iadi. quaI p to da al.raBelo lest. apecta quada


llaaaa^t'pS5l~ccnaueaea^lp^uS- pian huavna '.'ala aaa 'li lat t
all..,T..ela .P11.a-~p~bl Andial qu lealllaa u atlul
Cd.llEaatil lcln laa e 1 uru 6d pua aroaurl loa dua ealaeraa-t.
aanq. ua In dTl ll^aacon admla'Ir
C. del ,frr Iee 1: e a .. E rblm cnqe eefront. el
li cuep ? del 'v aecutter es el de onservr el ton.
hcc T. r, d aC," .. que la de Humoedo amento, *alun gado mayor t
5rc., 37ica,, .11 a 43 O. 6 ed1aa4. au e d mIpa dla rtrieratuea. SI han
esl nim auaumoea paarpaltraainItleada aha aabexpaaamantas sabouree
alenturlenta, umliLiatro de caselnll yoduradacon
Ciertas tempernturaus subletel ua. el fin de vilar dismLaul ay ra tapd.-
mattfrleas producenl aaaaa peeludi- ailan huevera a auta d. t. ala..taaa-
clalea. aIncluto a un milnlmo d e arl21C praulren. Linvetgaorun n ano b -
obldrvase ll lunia ligera reduccl del er e eado qnea ese utna yodureda
tamaflo de Ill huevaa l In. echa- produeia el eecto desedadoa
ran reaultanMARs delgadal. Pero a6lo Cuando Iapla lte ltrlletal lamblaen-
a alcanzaroucn temperature .ea el- TII lElga a laa o32.C, hbrt que rerdai -
vada (20.79aC) comienaa a advartitea rar Ia.Rgallaneroa afins o ltlaaellc
aea diferencla. Cuando eal aie le laproduclda d hesaoyd atlleard plr-
a lIaa 2.C el ablla habe mils agaa IdedLas avea que Re manatenlaao
.al lubhr .s, u deposiillones e me.- bre aramba. s son ua sDl uAcaepailea a
as alet ualtaemperatura; qua lno qua e.-
La gallinaalemplezlal laila]ala oJ- thn en el suelo. Los avlcultorelaco.
daa talrededor de la e .IC, eafor- merclalesn utin 'refrigerar sua galli-
Andose par rebaJar su temperuturecuu ae aleurei l lar l eagie ch.. Ia
corporaaaaar; ea ee, a ple dl aos cona- a. lHay qulenel uada la bn as.a I
tog sta mnu a subhri. Entoaaea plersinlsl de neblina dentro del qalli-
deaa da aacer. Coenzaiaaaaddagn- 1era. aEst lieva paer fin e refrilgera
nr at verse expuesta par'aa aelad par evaporado. Lalefieleolia detaa.
de ilempalo a ns de26.aC. U rnC dc gierd t oin es aumentladal p or to
a aprincipalies cauas de Ia disma- atllena de alal.
alcadoaChuaon pareee set tae l.ea- Seahlllhehoayoa en California
ra.. i con refrelceadores evaploradores, y se
erauraha aompaelbada qlle dl aala reuher
En Ioo animals qua sudan, el cl- he logcr reterlen qifaaaaenaa lsm -
aazan sulre una cargaga lapyoruandose liiaero: qua ena gealian. aue ledan
hatcalcoore daebldo a quai sangre s olduo Crnen y 1 oaalla aa hau.e
.1 g"Clen; n U el tti.Mo eccst De rpes dn
:re4iflgaaagala qua la~queemnuirna T
ele cancore"tr gerador-. tla.t eLsaJtouls de comprar y pdmin strat
P an rila : dllnlEaal l a a a a avie rge r le. l d e clp e llei u lls d e l loe di a a It
dalnts ltemperatures de 2n.49 ClsM.t- aeal laumento en oenalliero de hud -
do anl tepgauesaatu dl 4s aa-an poy del gallinas qu obreviven. El1. P,1 ,o In lAdC~~ scroll. Ce~ldrpolf.1
poraa. ana es ll-udiaa Ie ohsead uplea dlearaoidurlea laaaminada ae.
lril plr le anllndira sei. drigeraetoa avela n loS gallnero
l a l d Ia logi a general del lni- aerecarecamendacaidn n dautuida
Mal. de la refrescadllorel evapoadorue. Sin
La- proucclan de hulaevos damin embargo, hay quea haler todavi ul ml
ye prscl tntluqexlpiC6niaatemn.aetudloi ensllayos antes de poder
persturasn abasericaa de 32.VC. DRemtar'aonsajos categ6rielo.
aMa nllhcptlbldad w _se dlaeuaaia
entre lam rauasvareL. as r.eadal .EL COLERA Di LAM AVES DE
sadaiest.altaescomehaslNeawHapahltrea CORRAL
Y Rhode Ila'and RoJ, son ost usa.-
ceptibles que l. Leghos Bana. Ele6ler alaela ialoenfermedRdll lar-
Se ha obeudoa unta diferencia d fectoaentalose a paroduaida per is
5.59C, aproximadamente,n I&swelaep. P.amaarll E.ulala.. prenata ual -
Ubtlldad alt daor an experimental ha. dro eallnico variable du aaatdton
cho%.an qua lo Leghorna no mosaa.aa In alencia delt genI. si Ce s-
Eon dili nuc1idade huevol hate qul ttenel dald 1.aaia paaida-
ia temperature llega ala. o37.19C con quI aevoluciona ul prete.
Canda lalpterpepatureaa lentalhnlla Ca la auop&la &e encalatran le-
5L5d~r :!paatt del ha- ulatnes d tipa pohemol"Aieo,]ocala-
rauauya 37 ed aalaepa n dealtla adas cean Ipral erenlida a anavl al
suu ar claor.ta demastadocoraanyiumoufa
grulemeparecen nor Las que sufron
ma l uSe aume ntata Inatemperature BENEFICIOB DEL AtMASIJO
amabiental .40.69C, ael t=apoaneasa. DE PUESTA
alo pa2a reua atalse.a Ia auela ala- Una ]lbea dl ul huet aaaija dl
.,Iauya. La excesvia humedad agra-. Unale oa te In bres de
.vR el efecto de In sitea emperatura;Pls-vt-m r ibaId '
Las observacionsleapretada, -U, os, cuando l mide eille tarmaian de
Ilan sida obtanidas a humcdade m6re lao huevsu que se produce, Conias
tivas menoreladel5 luper caento, presented relacldnlde precolaaentreuaoa
la .aaC Ia e ye .ravas y a Indaululaementol de protul-
nlielalumenllta agalad; palpltday ealldlna a o darauam a de punllts, ehami
eaonaraacoae]laar Una raicla n balaa -
ies ament la espiaei~. Su cnu eada que uns, rac16n de granom.
ma de agul adciende en uanapa poat q
aieala. La, alaa ut latlttaanaa flieel- El mantener una gaalihaa poned-
lea y aaa alae deechala ara lite ~radurantenRu1t lagteoa tm aaproxm-
dOmter, le A ilollratn lde ibmen.dlx
rraillelantrasn upaearallrrgeearel.deaotaa d SI I. aula lalal a'lua g;ns lOaa du
Ci .l.oa ialea dl 11,'1 uedu ,.. -. It allaaer.l,. n t7 a.iv., emr at o r, .
1-5lAt "l r. ,: e CoI dl ..l 4l-
,ul a eu Eu a a- d aE l
CanU aIjANauo a.,I asl ....u. alr, do.
MPUR IT AN". ilasrsa-ella' adpealla
r, eaesharaar. enl~all.rldaddza2
____+ n ...... + a, c...0.-.X
auatlaa Iageanaa Pan paadau- aaa. datce
atnldaema ,ntugdark du lhauara.
Uaaeelhlialad. IIJeora

Es u nieconoud falsealredtr.ngi
.el alhata. da 1Manasaanad,
aarollo Y da ina pandor-e.; Cuando
Ia canaadad de lentoua qaaaed
coda dia etit par dubaJo delog.re.
aNPlara IsaProducc1an, se nece-
w!ite m ml a]imento pars producer uts
docnaa de huevuaa aumenter un I-
lo'de peso a medlda que deuroeen
2a poporeaidn del dearrotlo y apa pro,
duaaln da huevola
Douveaa-ll Uniamentel uiln mpnada di e
"EL ReD R a.. deld..ll.. 1.,electueaa
ggEL-CRIADORM altiadap aaYadmnltrad.,earls, "d
D omte ner n unhaciendaato. I aaa e-
D q M40W.-MO a-1t adiael-ldoa da 1n preatoid
I 10oe.l1 onto..


7 1 MaiLma luam narilu
.rk
lonal boxer, al lu dtcmlo novt-
na Mejor .axpaaca6n. todon Ican-
adoa an el corto iaempo de un afl.
El handler Nato Laevib, acuyo car-
go esti el cuidado y 1a Preftntldn
de Bangaway, da ub leeeirmada per
votacl6n, como el medjor "Handla
Proftlaonal" de l 6Etidaol Uldba,
de' pasado atla. au paplld cantno
tliene un recordd wtranidamlti
intareenta: Trtinta y iletlt Mto-
res de Raa y vtinUlltli MIj0rla
da Orupo.
El primer grupo qu e Juzg6 ftu
el de Lujo o OGrUpo Qtulinto, l Sa-
nador result aMr el Opoodei toy Ch
Chartlan Onae, pceopladld da la s
tiora Flaahmln. itZ dledimluto M-
rritao replU6ti l valctoria del afit
IlO, cuamdo m ranjado taWbln poal
Ia ewora Buth ,ayra, aaiiax6 at
Grupo. Ch. Cartlane Ono atsa dos
de Ia costa ole doba oia lalada Unl
dos a repetir at maanielda vlltIrla
Otro poodle blanco, etaT vz ur
miniature, barred con t doil Io pro
mio. de au ran y linalntil ai
anax6 el aprilr pramtl del OrujG
de Companlla, nu redlarla a aCh
Blakeen Criatltaff, propladal da M
Sherman A. Hoyt. aist joven perri
no lieva mucho tlempa exhlbidn
dose Y au victorla-en a l Wuatmind
ter, ea au undo "rlan triunto"
La primer exa lue aen el Chitc
International, en donda tuvain-a Il
oportunldad da examlnarlo Ua paue
propletario noil lo petritd por tran
tarsl de vsltantels extrlnjaro. Cril
aoll es hiJo de uno de losa poodle
minlltualra mal taoolp dl tmundc
el incomparabli Ch. Snow BOy a
F.arcoL Conlderando quo s trat
de un perro mul lovn, podama
daclr qua Crlltat iM alnt. al U
porvenlr tan brllanta c o aru slu
trc anteceaor.
El Grupo Segundoa (POs de Pea
a.), ga naldo por el dachlhun
Ch. Arista on Marisnlualt, un Id
chiaha da cio'lAfioa du aladl, d
un oolor rojo ouro a muy llamat
vo. Pam poder ra dclardo earn
el mejor de u grupo, tuvo quO dl
rrotar a un nauero de contralric
de calldad exctlante. Su victorl
quitIa a una do lu mis aorpe
dnltld del Wastndi do ala at
El examen da au vicltoria nol rvel
Io ulallnt:; 1) ai l primer dach
haund que anas el Grupo en la a
poselll6n de WestmlnIte; a1) B l
ganaldo 100 pramlto de Meor e
tRan. 42 premloa de Majtor de Gr
po y T premlosl da Matjor deI X
posici6n; 3) F un cAntmPe6n d I
ralzl en el Canidi y en lOa Etiadi
Unfdoa. Enre la I mParrw qua tuI
que derrotar para lleaer a ser ur
de lo sel ftirdaltalai M encatuenl
ei iallo Ch. Stbney Mbadowaa M
querad, el afghan bound Ch. S]
Arabia of Kuvera y al bugle q%
rectentemsnte s ieralirslcados vi
ceal conUlcuUvu al arupo an nu
tria expoaicionea del Crcultoa Cl
nano Invernal Ch. Yerbeck'a sRex
El aamprae dlflcil Grupo da Caz
tamnblan mttl Una repatlain id
ala 19K. cuado I onocldo apoll
ter Ingliu du color blanco a hIf
Ch. Captain 8pacbk, pspltdad
Churlel Palmer, y preutado pi
au. duefIo, fu dclatado ela mal
Entre loI qua aucurmabicr Ilte
calldad d Caaptain BlWkx a a.
contrabatin el aprliar paux C
Kif. Pater a Sa o fl.l *I ratral
dorado Duke of Moch-ter y el o
ker Ch. GraOw Hll1 Hallmark.
Al comsentar el truno dd poll
ter, el Juez Overman, qlue actu6
aauititucin d Mra. Leanwia Pa
qu a uaaicantaaba nuadaaa di)
Esate aobehio ejamplaJr a at m
tor bay en dia quae el afid pa
cuando an6 lpar primera vx sm
mnlmo premlo y creo qu a am O 4
loa mejora pointers qu Jaco- I
viato". Eu curloo, qqu eal point
no ha aido e "bido maaU qu oad
vecea en au treca afl de vlda,
ya cuenta con treat premiloa d M
jor de Exposici6n.
En la competencia de tealn, qui
re decir cuando a E prelaentan cu
tro eJemplarea de In miaaa ara I
multdneamente, que pa ral color
do es una de las maa iteresaint
volvieron a imponer allsu extraord
narla simllttud ln esatro arlltocr
iillu-o V aiy Tlauvamenlte blen
-Caoa iarl l ae luillara. propl
.ad del Di Vlne.lu Ciaalral-l La
cuairr ,.- em'r.eom-idel teaom c
yo, Illuclaoe ulllro iplaaa
du uimllrdl. dat l pubijca. mta 1
quasialen o nleualdana pe
soalulduiduesdet lainslantgeafu,
radio y a talevlsa, an camps
ane do Isamlae.atMassa adlstc=
penesa banl pmuatldo veir a CI
b el ando antralala y hbaa usId d
mnstraclt.s do n hlabtldedw an
el pinlcoauae adadald aaI raia
CltrcuIu Carla iLnvi.na
AI iraIlnt la pIansaadcl. hub
quadadoa m atn lho do rMana c
]a anofilia nrtiuasericnalaaa crm i
to el a pnuapiwamso qujn0o Malvan
lo del WUnnalf u lr Kennel Clu
palonwiedor del inaas dl OIeMr.
A1.1 .
Por aofracer a anuetro lectoa
esta realefa d efte Importantt Evai
to bhemoa dejdo Ia publlcald6 it
Intereaantea rftleulo del Saiaor BS
Barto. Aobr ha criasn de In a
charred, pan al domhngo prdxlml


I anlia- .)I


i

i


L


i FPigin a 51


S-- -, 1-.04 ?. JX.


-mportante sentencia dicta. Tribunal Supremo ......... .. ]

Cuestiones Tributarias I La "nn ia 'dct ....Tiua......" T6picos Econ6micos
For J Fire Cbi 1 sobre el previo pago para reclamaci6n al Fisco .: .: ... Pe G. Per.. Lavicl
-Suponsi6n do laso miebros del Tribunol do Cuentos. -Festeijon el 27 1el "Di del Contador".
-Ronuncis ol carlo.. Tiene relaci6n on una C 1 -Tesis de grade en fa vor de Oriente.
-Dollat, co tidot por l ostnlembos, del T de C.oso r..oluciu p .... d ... .Bola dc o New York ALCOA -Poitio_ orientocin la econ. mic..
-CIIleItoIde Haiena1e -Cn p ig- 0--- | | 1* ms so|
r r ooa l TI A,' l 0, lir. ........ '. 11arb .. 1- 1.I... I mpueoton de H acienda n- : .. ....I.......-. L'r"f,, .......... . 1 1111


E., la';" r;la l',{. O;l J,.I0
sods pen, I lqriO it 0 w314 c
iv Csda pr nIs leg.5sr'olr.: ,T ,:1


I l srdo 51l 01aA 1 1, : 011 0.. Ao
daoC ,, .rldleo.4ielloi 1,11r
iraCo r.-5i 7 a0 :e i'n ,-' .,,'1 el'pr-.
Sr usr, ao emr..1ljet-ii.]oq % m, c).,,
curudmar
creleg. dooes rri.C,:or,. 1 0 t0 l e.10 -
da er.iIsLey0r rgo rr.o-. del Tri "T ....
rill de rC r,',lsn Arllc rlT,'l I .,.

qefluncl AIM cars.
E, ..-~,. dul T-t ,, a
Cuept- Jqua.e r 1unc.a1e ......
I.s. db -iade-
pofiso elorsismo a0so sloueS u..c
ae.ouo.ro. pyo3merto.1 r. #14 .t ..
ld rls A l gorll traro111 l0 ,')t..
r..ni de e .La g re0 riIlrg a. 0 IG T,',
,:;a ar ...k .... -1 ... ........ ., 1 .

toUin eaolldw per In membr.1
delbggol do bCIe0C1 's
IIITrisburials upremdrola d ,,,
en pleuci me on1luurlFAn Shia
Le dJuou Em.lpdsporar.:e (.lll
e" don CIarr o 3c 1.asc'L
......quo sowa merr.,,t r-%l al,,M srrbrrOd prl T -siA roeal as ..srilsg
T05ribunalrde ou do alol
Tarn blt, car.gerom e l, ,t,1,,,,
So.Pdemo pin ,d .:
.11. do j uslcla ) dr e ue,, "r,
of procedirrlenic, eltlabie~l, Cc. ..
Le~y do Er.J u Vii ro i,, .l. Clair e,.
unile nsl anta o8 .r.a dw.i ph-
cmu. de JOE julcloo e de iepar-ut-lll,]ad
civil que le emialel. n 1 an1 a ,,Io
Misrlob.rr1de rl Tiob.olll,, pe.
SOa 1101Cp.1100314 1o.sllala
0110 00,eur slag dIIe>r'. ra
l 1 lsgq ulls 710 lors e.rrr..
'Triaualaeslo suddles dbr,00 P.,1.20.51dO0115Iirs'0i111.rla
'al,1 o f cdebl; coneed-rsel r .
NOlT. e tc lal r. r, /lnin- p,.c
d dmlr,6 W i stlimo crl etlo ri o.,.0 O t~loosriots lrvllis 4140l zIl-
rawor. vinfo a en lion, o ,a P. Ralt
I'llirlqUl. q.0 Ie lo uillf-ilni .
Idel Is. Lm aro
La Ira.t" ria ts d.,..Iitle ai,.djr e1
1- sdu ;,, & e%11pflro~eIC,,r,
per. en '.I ald dads l II.ll: r
cr A.[. d.1 pueIf'o" cutju-r 11.1r1
,-as lvrlpaolhcadque ` utl
'. 51 Is ConalltUe An e e,.
lillCs im dsdo I Trilburial do Coac.
tlo faeultadt. do caura rlOrrai.OoI.O


1,340 714 -:-I. 1401111 I
.7.'- a4.4 ,'6

-,A er, t-a dI:hu ,tcl r,,,.tar._4l a 44 1u.-.'a 41-d aS la .6..
10 l... ,0011401". 1411,41
d' 10 11o-lble. I.e ,I ,lelr,


or."I-, rson dot arthassor l -do3
fa oullaa EC.,,n 1 urh',l di .1.0. A. il- -:.i ';t A 0 1 -ro '~
cl. r..1. ~ udfil~lpar& el '. ,.h'r. i-
n',.emv oadec-ldo ac k Aimanwilaml&
4400r i ptij 0per,1 parcel vr rj-10
I grea s.r 00je 1, p.i a. ur pl,
,.:r.1 m, -h:,ies ie terele. 1- % c I
T;lb "r, I I 1 .1.,. 1la rac. 1. r<.lpa
-m -'' I t I,. J Eir rar.
de.m ,,:ilvle I eI., je -r lusrer'
f r.:r. ra :.rF r, 9 e, vr, cr r :, .t .r

e '."-onnk r, r . i rv-11-' Ijr a,J '.
i t m 1,: . .. e,j ,).u' -. r," . ... . .

f," v1 oili.:" e m ae1, 1`-1-r -. ere..

A. r 1 ,' :w -1pu id U ,,,


4,.', .u$ ,,, ,eh,-,.-.,: r.,
d~ere neInII e n
q- tr dlTrbmiil de.<.;: .,." , d, bd. j,: f "';'',0, '..

.5 r .. q -.:. v, .. ,1 ', : j, .. . ,!

C ,:. ,- c -. -.11 ,tr. c.uellg (.r .,F- er
~ r '. jm-,' m." u,,'; .,j,- L
c -. ..,o p n re s p rler ,e- r a
F lnma il u en11 p lna.l


iArquItectos!

iContratistas!


OPORTUNIDAD

Dlopano para Is veala de caroelllas do 21. ple.
a S12.00
Carreltll ruodam do qoma plato" amnulcaunc.
Carotillal wagon V 4a piles. ,
Tonsmols cantldad on ds laol Io pos para enasqa
iamdlara. (Vlllgomel.
ANTONIO MIRETE
loldad 458 Habana.

SERVICIO ESPECIAL


PonemoS NIuevos Ommnilml ^ |
para el Servicio. e c ,
Coi a4nigu.. 00 a( J
ulilizunan an l &Srucio Rcegular. 'as-
1' S l0 do I Man _
30 do IAMahan.
ISTACION H N LA HABAA 0 I d: Is To do -
$ 5 INDUSTI Y BARC.ELONHA. 3 30 ds I T isd
1 DEHAS DEL CAFIrOLIO. 8 03 do e Noc h.S--
I IH HOTEL GAN AMERICA ; 01 d I Noch, e
S TiLEF A A SALIDAS DE SANTIAGC
S ISTACION EN SANTIAGO D9 CUBA 5.10 do I6. Man. a
HOTEL LIUIETAD, PLAZA DE MARTA 40 do I& Torde
T'ILIY, 3538 .o CCamguey p.r. I'IGfiCtontnctu dc~kfoin


Par Fauotino Leal

[ir-,-,l d iure diate II- ai.,;, ,lqr.3ia i..
l4 r. F' L .140', 0 aI.,l T

o '. .' 4 0 i F F .1. 0, 1 T 0'a
.... ',, c.- w L. e, I .j'-,. .- v *
f... -1 L Ld; z j l'l :' ,: a ir
f-c6.o


Balra 'de Valorea de Nueva
York, en la corta seslI6n de
Sayer, sgbado.

Tabaco para Espaiia
1Fuerte moviiento acusa la
j.i'rl 4 n IF .:[

,l. 5.a: ,. , ,- ,


". .0 1 .1 ...... A., a r ola lde La Habana
1r,,.r- '.4 0... .4 .d.01 1. -410 lt'4 .


I. ru.. t'I IO F .l .. ,. Co- ...role. d e pl2 e4 o.
d C L I 00a 11 d o lo 44I1

''.'.-..i.'.n .: .:.,_1.'Po r .I:r. l od d a ll..
," .:,',':'~ i,-'; ',',',' .. 24 :do'F- ,; c2 t roe brero e cituvo
It,(,i:. P,: 'L]. I 'ii de o ntn o- -o merr moola e Bola local

":-ti' ''''rii: alt- .i1 F ,,] 'ii ["..*.u E iil" .:.". .H Oa le Fr tsiich r o ol .'edrl Co n-
10 ." ur1 I I I ml I ? Ij., PrcuaiIdpndet
|o II.. I I IF 1 l l.-.. lr l.er.'. l ] Er., i. c pr.,r -
i| r l, r ': 1 3. u1 d e ,,rit :

%,; Lt V: 1 e .rl, *delo.n1,-, i, de In 1n
-I -.II ,-, i, ,- del.a 00 ,11e,1 11,1.11
0.r.F.; ,,l 4 -.1 el r Islbo l o 011 de dep.6.


|1,4 Ida 1010 do itil d p ga hie do xiravldot 741
11,.1 r N.5.r3 4..1..IalO ripa rl

..a., -,t... f (I f : -I.Ii c h .ab. "qlldo
l,_, .,- d"c ,,o, o.,,,.. e r dnnsrad r dei a B olsa Plocal
: -, :f r 'e I .A_' ' D.,,_* un ,uli d ,o c ri ',a o ", ,
1 la-r,, .40 ruo d Solo a srIa
"y., tr r.A-..I va " a:e 1-15. a "I


TVenaente \ V ,274A7, 10 l enutlee a. mlo.
401,,i, .1 l Iti dl w,, a3 11l.
I7-4.- j'..0, r. j. Tl slern n ldo aIt0 \l 1 c' alnla o dque eim top ell.
:E -- Po ri nrl de l is de old eorp de.. a


-5 C5.. , w C ... de ..e .... a e al ... i od

-.- .-- ,- id y 7 )-JL Re- dan unen cn xo ne ! ci'a on fSlrma d eiun
I I P D,.' 3,1".< x -'-.n ewor dela lo Bokal ocal

eat Comr ml, it.m- mr 11l1 74I 013140110I dol
S..r a-: LA 0`BAOf" r. IL : H H ''^
S ,,4. ,-.u oi ", .i o e h.lalb3lop lado

- ___ It., d* C IoiT * 1 trar. rl i sl asi1e l y 04e '
a --- a-- o 1 74.. i 1 1,1 Cu ,Isl 01' 10 ala.l.d u
I DE CUBA PARA LA 4.BAN o'f'.. 0p"l do10111111 doM' Ill:;'
T.3 -rh d .3-. S d. TI,- -rd ibl i e d-uv,. 1 i erl i.: .intce ala pro-


00 :-1 d ,-.- ,I-i ,,a l,41.,01deo 710ditiiabI lord010Ialo17
3 0 d I .... ...'" /: .Cnr0tlatr, '-,1o, 01 lo lulo dco
,,af 1 15B.na tl,:r, a, r ,tra .. Mi na ,. .- ,-'a.d term dola ye 0 711

So l l t .. .ea sd 1 5.0 a1ndl orm, 10 4 0'e
or 1 116A,7Z 1[,R.J .l rl 01.o.ene,',:I ,1..a1 ursdcon7 admne-


I.aloe40101A01711w0116n,1New0York.

il o Pi i ... .: salo S'l.:. doa.- yex pi den pete,s-
Fiorsl (01110 Pv ?Ioda, ZOop.
.at i W''- i d eoo.r, a t lo o prese nde
.101-.3F Wai-, al.'93i. 1.,, h, ., r l dsld oi p ald
_- 1. 11. F, LO_ ::,-laO 011 alet lidor.
a'. 1-.1. C ,', .cl......a do 01.4. Ia..]po-
i ` or,, i "i- sn "-,a ,I,- al do,- lo r I ll i nd oeli 11anu-
iAol.... IQI nell 60001on 1re 0601curr .n
,a 0ldu 11 .1 .. h:, I c. l 10l..<, lideter amine I l idcod.
i n .I r ri,-,l ruI- q 01. '',, "'.l0 741 o hat alA L
,d p'h ,: d it e ra lu. ca ,' I,emr. : ,:, -, ,. .. u e e6 d c a iu 1,ri, s,:.. ir, e e ., ,, , L 1i3,,: do r l r ur0 de
:, wd,' i.e .-, oil. la.e F a ,,.-,L cc lnrse dc ha n d e l ey qudoiA.r,.0. lO.oIfclir, 41l te,p h. 4. .000 e'len oo l~l~erelerg 11,4en puF~t
A',to do .,',,," 11.... 0 00:... 04-, 1,1.- 0... 7,3,..'... I, .... 1e,0010 dllpolor
og ilTe l a.. r.,- -. ,-r d. -entene. C .,s d o Ia
111~r 6.0,,-,I "o4lI.'.tid. 601416 I 0~b: ,e ..0ble/ .3.lc'a'oIOl',1Pd ro1011 n-
11 3 E.1'.'01.C.' 44Clue an o01 deloop ls
:v e R -I,: l. r l l' ,l F,:, -- 0 O i 00r1o M 'eCd e.
F.u -, ',," I ml - I lalers, I '.a0ta 4 do 0an
La A l ".d tsnencl a eurr od o sinrIf[,.1,7 3". ,,n,1, p.- a:r.an 140 10 Aod
iije if~c,'el,:, o(a. in:f-i.lnaa enreue se _1auIlo%
a1.'"... .. ..v... ....l.: :r. l i0 'IU. prece.Car
C n a e N ..-1.P ,d- -q Ce -e -.: m : i. C -.:-. oe~ ndo ug rel, en su rm rt ,
l.'i d. 1 ,)-.e 1 r h ll[ ,ii ( r,,, pot :,:, rarse d heeofi io a J c
idllTlr, b.c, e ,. a l ,ie ,,l.i,; v l 0111e00114 .l4at ur de4lny, te n.
ade 1,.a 1 0, ,. IF'h, 740,: 04d1asi n 1oh yter 1 do 1110a
a r,- teespecioan Fnd~neibn dlenCe-


ellao er elbtro 1 a ,:J'o t~lh: 01.50 I a or ano 1tn1u 110 1' dern il~da
0, Met1.id6" IMaya,:Pedoproo Clart
Ie4 i,4104 dol p .IPl dulO, 0J...,
de .P tl r-V fFa, u1 1 rac:. i.-.i F To rre,' os o reza ptos invo Rcall-

u d efl i _' m. e,-f a r,,I ew L m me1 3 -l r dtoo..te 1 o mdeal.ad

PtA 3 dol p-lododa1ll 4011 llIlPodo
I l . Il .. I ......... p dta.4l doris.
l .e iirr-,i_, I a .dla econs.. : (:.. .idert ntici delIs re-

ioIo, pa.', ho .bdoo r1.IaC llue rod 11

.i '/ f. -" ,i. i--a." d., ,-e ...ensuotdo ot
.1p a .- ad:;,,ai j, i:-:1ararseepa i. i o ]a.-edl 1 00


I r~t1161, 4110 1de Is o idol 00111 dllold.
% I CIa' If 011r10n440 atiporn e ltplolo ol,
d-a iue d,-,, 5 ndep. -,-i, h [ e asut, .; y"" n-- ua -c' d
r +lest do ur e i6" de--,- e e i- c n-.tcin e-o
prei r a a pli; : ;l.l' {t"" D i,-l nat4 u .i l Ia t 1 .. ..... . ...r.n. o ,,'. I] t rprldah d

vxtel ~ u+ ,le ,- : se w el' L .o Call o b= idl jacluelse do 0le,- el6A dro. I
o r rsa .l&e a Ind .lOZ .."'t l d e I ." L e. ydeJ 1 3 de sepl e nr.,e bll ra e d elip110107101110 I10borpldlan6g.'&A
a, r. ,d s hl, .: aefl a" i. a Id d rC.'- .i gen, : ,- er a~l.
1-1 a d., de, I r le~nubics 11Fail I ;a1 do p~eI 0depclare.3 I,
a.Jlf. '," p e ,- .I T.,r a alO a al Rb eai.. r..1 ,- .-n eee, l sde u 1.~

jan culaI'11114 11410 11010100060.
dari tgUZIIF 0a1: r 016 01 740 1o.a end o d el nr
2 e ,,:@ ` h re entar 'Mo.u especial

-X 1. A If1116011e1061 00 01 i 4.e r,10
% eoL U114O101 ....... ........ do ...1.......

,od'a dou r..Z d cd pr-dl 00easIA 01nn

oler 1:. d.one I na 14 ustfl054441 paolo .o
do. a l al .--o 4 10410, 0 ll
d.lerl0 ,rl n o in e
IT~~lrlr 1,5111- 11-tunldad proQ- sl e no.I. uac
alaI a, eLA HABANA'o.-_ e ;-f czd
IT .. 3 4oliga Cb ............... ..
'a IF'a'. l a.. L.6 a ,r ,:,, 1 ,, nl-- r me
u`- ;soIedo oajdl1 Ptr o 0.10. er o
,5de0 preiml ent I ue,.,,' n op
lsselerC, ecv.. bIF Ouiloin del dep6-11
C'5Soasg Cbs o,00 dor h(3 Clel, tr4 ~ ao i r
1.30 dua.,aa o Ttica[l. ,sd odeads
8.3I0IstaoIrTddolla dona F in .

hselboexpr ca.0e0didoIslpooitdg.
-r ,"lefelto yp al 1just1p ica1r1 600i0.
oda' aungaro a, de esalr e naqtloa
ntesen.
ri o aen arts -.: .ar.... -nuatar el
i eodel p roeiaen~tro dlue norado a
~ ~ b encribonaao6JF~tc fiscal, cn'au nl-6
mero y34ehallco mrresp dondels
3u soerttflc el~ nteresada. sli
II Consl deran d Ze on ae F1 a lce

e dulidouaento solicitado del admns
erado decua Zo snequaFimalse let e
f-6n a;d1 nresco dele au tor dizae rt. 7
tiel se,' ., .. 1..................


se.i de regl stro dee,,, ,'1 ntr a a d I
meconao ofecina,.. .fisa, 6oetu n.ina
S D[ LA H~eANA "' erti d el, n ..... ,, ... .... ,
. .. a ll~tll CI ~ Consib aF derandoCluec ,=anaWell an ee
-- ~ ~ ~ ~ ~ ~ e -- -izat~o l ,re ]a semanda' se a cur, i n,,
... . amd Us enu t o soliiedql. C.1 l 'h I.
el 11 Cui casler lde I s -ificr. ..... ~ ~ ~ de IngralleCd~ ept s r orqeue Cautori eeil At:7
'aSde ub ln R egia w ,r i, r. I -.'d C wt.

eln IF5 to, ic alla'. v.aa
d:,7-'.c` de ,`..-' a :r. e. e

Fa-l im s o all r L. a jI-ecu.,
flg ol oltr ;sin e p e ao im osirclen el csvF


EL ALUMINIO AYUDA AL TRANSPORT

Y Reduce el Costo

Los trees, los caniIonCs y los autobus de alumhCio llevan
tr,. C ,:, -, ,:. .:, ii. .', ,"' ,' .: to .,- I Alumuruo
1,:.%. h- 5 -,, 11. 1-t. o, i m z ":'.,,tin, reduce
' 1l, Ir a I ,'t,. 1 ,, IC| g & sto
de mantenimignto y Ins cosCos de, reparali6n. El Alummnio
Alcoa rti identificado por la famosa marca de f1brica
gostrad arCiba'. L L Alcoagestli sta; con facildades'avamr
addaaydarle con lak tnilcas de fabrbcac1n y en sus
Sproyecto3 de largo desarrollo. ACLUMINUM COMPANY OFo
AMERICA, Divisidn de Exportact6n, 230 Park Ave., Nueva
York 17, N.Y., E.U.A. ....
IReprgsenanlges-Distribuidores
CUBAN-AMERICAN METALS DISTRIBUTORS, INC.
Consha 462-464, Esqsin a Reforma, liyino, Habans, Cvb.
P-a -W.s1-1td. I.,o,.de o rd.,to d. Alum.nW.Alc... L6mina, y
Pn For ,omr'ida.yde gd.erui6, lamr.b, 0V.611.,
Cablllcd 1T b.r [ Tubr .. gru.a. Formalm, Iondida1l-oFbrijdur
Efruinllag Implore d. C-ndlorE1 I60,l1-,o$ l TnllloII. CIaP,
RifIho,,tP-odoraay ioc Flad-lor Papel' 1 d.deAl,1iro S.gmla
d6 Alum4nia Prou1doi dMlg'..l. 0 0,Prdudao QuItos 1Tapos


CE[ til I ( Jl'

,dushl d,~ I,,,,,I l, 4,a 11{

e1fu1rz4 de4 dl7dl,, l~

... .... ...

Iadel d, C, usl:, Co ,ll,
id ldl ,;: ChCr Cn 171
Cl \aH~, .OI' 11CdJ (It l
t-.)er l sfri o r.


Red, cm, ", I dc ld,
11 r 'i h ,, el od u ( ,
la d ,,C : M Co I': 11 1'
l'),f-i ~addIle La ia r, Cdl~l)e td i, I I,' p.gtr lti
n lte th t h(a.... p r(, r, ",o


P, i'd


HOLLAND AMERICA LINE
SEEVICIO REGULAR MENSUAL DE VAPORES DE CARGA ENTIRE LA HABANA Y LO
PUERTO8 DE HOTTEEDAM Y AMBEdES
Se admits carga par Haamburgo Bremen ra- Amabes, El Havre y Rotterdam,

Vapor "SCHIEDYK"
Este buque admit pasajeros.

PARA INFORMED

DUSSAQ Y TORAL, S. A.
I BAJOS DE LA LONIA DEL COMERCIO TELEFONOS: A.2101 al A-2105 HABAN


-' 1xa vad0raB 0l5


Aplanadoras Iufalo.Springliold


0,7 ,,l,, 4I ......... ... 0 loo ...d.. pr-
1. A qw, po Iua 1sere'II l u oriental


-,A, ".1. 11 darapo.

.re, ,, d(,, Cuba01 I
tL .1 n I .1.r ,J,1 .ue gM ussll pro.,
d 1ab4qo1 r iodkmal-
.4"3l'l4i1CnIsLlS dI grad.aCons-
1.4 741 3aald ,1ap 1 do eltu-
44,11, l,,, 1, 1411F,014 1t, 's 1n pre

3 l, 'r,/ .} e' .....41,d (] ......... ..1 1001
"A--ll, Iir1io.dn rlclp0-t
R I' CIL; 1, 1 ;, .,7llt, l1 10d 10o 1
I,, cde C P., s i3 Lor-
delac.-ar 0dos eollr
I, ,.dl te j, l~sp.-n Isla .rovincla
--"l -al cn r, 1, as es adi~tu:..,
P- ,l-tlhl1. r, orn1 .V1111011P10I.-
I44.P1' ll1u'..11'1CCllld1Io loo nurperls'pe-
1.1.11114. 4 auop1.ld41 de cada cul-
.1 ,,i 111. l l, de icdda,1rndustr1 a a try d


0 1 41. o, 7,3utial que hab0 la de ouz-
pi h J ,i) 1. laobtenri6n de su tit"l
'd d. 14ra1uadi En Cuba por reg10
Ii C'- 10101''1 tmltada d1reocup.-
ta 3 .zs i,opot j vrl stadisticla v ese com-
0. t Irtante par nueslra
Io. n I 'ro llso 1deb0d0men1 e
Id" 11,, V Jond ~rnuestrLos cenilro. of-
W pues 440ecc ano7o04 den
S441 rop741 l o, I. deports-
1114 3. 11, 4 del E 'tad1. Iobt- dioersp -
,- .4 pro de dor bor'ci6n, de impor-
F "t .d,,, I. e-port cl0 6netc
t ,FEti da capltulo del jrabaJo del
O rl1, llCCucz se se.alanlulrad
4,,.'1 41-0c .do pI 141.0do., g.
74111,1 n u1134111 C, d cstiar p l bora,
d,- .o.r eaa.1 10munidad
ode,de c.,1 eor datms preclssa clue re-
ia s ,,i las riquezas orientales.
n l "llall con la "0lqueza do-
n 1esta Ir*enalmesInteras en repro.
ru.a d .: hos atinados pirrafos del ea.
lo ud del Conlador seftor Domin-'
ul., 3C 1n.ClmldAlos oencierran
CiI, l1-o ...I Mad :lr 1 .ldad llde., pro-.
,- (uLp,2 oute de.sde haT.e fius; so
I .hr41nee n nuesdro pa0s per la re-
A lill re A e, 1e0eect1
el cl uvx Contadeor Publ-cokaporta
4"T d, to110 11ecor1 1ta1 Cubar..,.
Stal~blosrextraner14 cue hd.
ctudh, 0d0nu1stros problema Seco-
IS i -nMco.c~l den en I frm-
{ (,n d, qu- I ",-tetr ciones de ma.
"de,-,,,, d, I., bosqu e cCuba e
1,,,, ,nl~d. hacrendo een form. 1.1
u. etiende la ruins d e ea
,](, I uza." En olr-s palabras.
tt.,)s ha obsc rad. Is. nor-
.. d".a buena t~cniea de re-
,, ,era se.pr noA decultda
,ee; i t i 'ara teee anr... -
( nllt,,de ... q[ute a slin des-
1r, I a h-c 'rIs desapsreer".
'Se ba re...no."do que existe su-
[llne blraleg'shae n regul,*
chr e a urrbnade reores pa-
inpn 9e a ermloservaci6n tie Ins
"-,,: n]~lS ii1 ~ embargo. parece
,i J umphmiento ha des-
IFInallzi en Is pigins, S3)


n la construcci6n de calkes y caminos que soporten con

exito cl trinsito continue de vehiculos... que scan ver-

Sdadcras ruts dc progreso, los Ingenicros'y Contrarlstas
cncucntran dc inestimable valor las ventajas que ofrece
la ANDERSON TRADING COMPANY.
Fijcsc ustcd Cen ellas y rccuerdelas en su oportunidad.
,.1)


TECNICA.- El cuerp1


-. epecia,,zados q,
ANDERSON TRADIP
loe permoite brin0da.
rr ase.roramienfo ticnic
cualquiera que s7e40

GARANTIA.-
TRADING COMPANY'
-x na.r:::t- lam1ollresponsabl

Motoniveladoras Adamson 6n adecuada y del
los equipos"1 0com0
Vuliowos Auxlli/res del Controaisla Moderno
UNIV5SA0 1 Plantar Complelo, pal o C( lliro1.
J$Ocaso b. 1,1, II 44: i
ReHg G1Ic..ComiIn y ESlabhillador do olo,.
BAaiso.aaIONIs l niadoalo, Ft.,snlldoro, M Crgadoroi do Caogdlmo. m
, FN,, T,5 : :,.. ._ -j


o de ingen0eros
4ue pose la
NG COMPANY,
or a uted un
ico responsible,
su case.

La ANDERSON
NY se hace ple.
le dle la selec-
rendimienlo de
ndados, en las
ificadas.


Cartroero Co
T. Pedro. 15a
TsH.'253


ATENCION.- Para mejor reolver
sus4 necesidades persooles, used
recie lo atdenci6n individual doaun
experaoeon laolinea.


SERVICIO.- La garonaio deo laos mar.
* co qu7 oa ANDERSON TRADING
COMPANY rpresentla, y los recur.
sos qu7 pose on moe6nicos y falll.
res, lentoa n La.Habana 1com00n
los1ucursales1l, Ia goarntizan un s0r.
vici0 inmejorable.


TERI;'M--9821 K j
ntral y AWolloosd. 21 .4 II. 701
ei Clra. Cqomaguy Sa.li4d. out
133 Iltl. 2 93 .10. 7942


I


-m-

IDIARIO DC LA Mi.ARINA.-Domingo, 25 de Febrero de 1951


Eronomia y Finanzas


Flijan taquigrafus usia
ewid]a de sueldos parki'Pm
desaedleareaioicaro GRAN FLOTA BLANCA

En7 7777 7777 7,7737777 -7 7C..U IE
4e7 q.......7...7....77 71 72NITED.7FRUIT COMPANY
77777T77,7777i7l777e77,77777777' 7 n X,,i
iii A77747777 r all C7,.
11777 4. T7 '7i 7 7 7 7ll 7r7i ..H..ot-
7777 1 O777 c 7 l77 il,7 CE 7lu(A7e7 q
dioL.V r A""n A-ro ip4io w or I,&,
7 rede7 7 m7o4l7 ar.,7 47 ,7. 7 7.7777...
alrres. y" enimm~mrer.1 Idlc.,' I--,
Doll u dniand r r prO:enrl e"m | li I-l
do lao Ac~dem lmdeo r u "I.e .e ~~fl
7777r7777o7dem ploi7lrn7i.a7ar7Is.,,
"li' "-"e"Tlqu,lrafi,h ti-lerr, Air, en ejjr. I L e-r -o etr ,e ir~r e o-,
(']- A ,+ or~ r."a $
"raquirrafos +.,r .e- =1 .- Ed ;- go de Ne- Yolk y
C.i A .. ror. e r%" t,a, n. Of, OflclNj
C.1:B r'.^eOi S01 MLNLL .I PLOTA BL.ANCA

Irlued zIi rne. il rclga...[ l
gmpr im B.m a Er-.,ple+r, .,, .

.1131 lermn i ojcnu icv epre-r,,I ....
quee dpodei~nmroad *der..u Ill m, ,rl .-L &lmr- ,, i;,r h e fP '. tW-W o:.Ru.-. e tll ,:U .-c.c ,- -ir ,
Busff~o y K ul d a," iar, M .)m0T It ,:I,'e, !, -% f / rl g ar, :-.4mr.,..,d;, e0 .: ,lu.i
Snl ,rJn., s .adr, ll a, 'i A.,. f:. -i: . irl ,- fl.:. r i. E. e P~ ._-i... : '-1.1 [.:r I i ,, Ulc'. '.6T '
r-,l -Eit ;ra 4 r ,h1- Pre.'- . ..'. 1 .,t- e. 1 ri.. ...] i e,.ne ", r_ -, l ds,.. R.-t, r,- C ,-,
nol Irih ...U.n C - -r A.al |, eI. ,,I i, r a' -, 4 reralI -j 1

hIINGENIEROS! COMPREN HOY SUS EQ.UIPOS
sCONTRATISTAS! PARA, ENTREGA NMEDIATr,


CAMIONES y
OMNIBUS
MACK
do 3 a 50 loneladm d4 todoo
Ioo madeloM
DISEL y GASOLUA
MACK
La mara quo produce
dima1 a Iu poplIlarlto
Plants E16ctricas
Gazolina
MLUg ULTRA-
I3IG8 STRATTON
utwan 7 lodoe IMe rsod.lo.
0IC7AL M9O4 07 II 4R KI
IMM3.ATIONAL 27 KW.
[r.7rL7ATIONAL It KW
mcarmiu II K
WINNOaiLN 11 KV7
NOVO I KVA
nONEL I.I47T II .ItIN I
ONAN 4 II *11* I >..6 .
I onI H. 15 K A


CONCRETEAS
REX
H E X
IIF 146 HASTA Fir
(-(lCRETFRAb, I AGITADn.
RFI PARA CAMION DEMDI
v', ARDAS HA6TA
71, 1ARDA7
r7 m77 RrTF PARA BOMB 74
IIORMIGON
B50 NSBA S
R E X
rl 3IRIFUGAB7 3 I'II 11,ASTA
I' fON CAPACIDAD OF. 30
(uP II4ABI47A M7 Grn
TJTURADOBRAS
L I P P M A N
SLIPPEAN
p7r7 pledr do pit7 y qu4lJd&L
Grvllid7 rer. P7l77vri7 d7re7 ,
llvadurei do cerrea r a" lle-
n- 0r7i77,. 37.7allvu r, V7ir
dor47 r7 4 77777 47 7q7I7llp7
pi4r 7 l entr .
Tr7r7or7 l, 777vtld7r47 I..%7
Cn'tru=e 0, a


MOTORErS
11-de Z5 H r h ""l @11 ir
P.li IULbEL
ESTACIQNARM0S NUEVOS
I7 IR bLE R II li4r
ATLAr LANOVA 1 11p
( AItRrILLAR D.1M 411 II r
C.7 T"11IN 7 o H7
Gt,%ERAL MGrOR8I 11 m pr
F. ,%IESAL MOIOR. HJp
MO.TORES Es(7L clODcroI7 do
GasoLRna. NuTo(m
1I'7 ONBI4. 3 I 4 4 r
UIJAN d. 4 II lr
Molarn Mrinoe DIESEL y
Gasoln-m Nue oo T do Uno
K(RImmd d. 77 7 1 11 r7
C.BAI 15 4 1,, r
GFF'rRAL MOTOR 115 IIr
rALMER 4.1... 7 .4 .
MACK . Go 1 7.r.
MACK . . . 1 II.P.
HII6 rPARD ...... 4 I.,.
CiUMMINGS .... IM I..
777TTE . 774.7.
Wire/ImP
NORDBERn .. .. ,I.P,
NOKnKRn iG 141 I.r,
77775 5 . .. l.r.,
IOAN 7ON . .. t a1,r.
7NAN ...... 77.,
PAiMR. I, 7 .... i l.r.


m ,m I Im- . i >Llm U *


BANCO DE FOMENTO COME

OBISPO 252


TODA CLASE DE OPERACIONES BAN


President:
LducidJc. Saolo -,' de la Fuenle.
Vi.-r Prcsid r r.n Secretario
R .rnn1r, Varl.la Alv, ,, DT. R aice
lu i n M V.i-m n :- [ ,'i ri i r A n n'
3,10. 11c, ny.l 1r Dr Anion]

C P lua


3r7I7. I'" 7f' 7"., -
3,'-,, .7,,7,77-7,7
.7 3777.1 7-, ] rt -

7P7 7,,, ',. ,
1r r7 ." ., ,r7 ,.

7, r ,7,7 ,i,3 ,3 i
r, .1.,r.-. I -r,777 0I17,. .
r, 777,, 3,7L" .",7 ,,,.
3 ,. 37,.,,,. 37...-
3,7 ,71.7 ,7.77,7.,,


777, 6.7,7...7 L.'-.rw, '.- ,


Con77'erom Do rs,7Ofe7

7 Ba hoa-7i7
Sr A7,'r,7ni3
zr A va I r, ra
.Sr Edu.ai -
-r TI, e. I
S_" Arr77c,
7, Loianze


Sr nOsar
7O7777 Con7lu7io7
I , ,,,, ,, ,, .' rnl G ronda
i,. r(,+ 777 7777*7


z Direct
e1 Soni
e Secret
1,0 Go1
ub.Dire'
rn Garc


'V BIai31.3 Drpu
Lamozotez 'JI
BOave, M0,r7.n
R.-.lnquez VC
10 7777do.7,7a7
IFani ,oquoSa
.a3.o A vorer
i_, jimner~oz Fen
-:.310)+ 31918l,. culf, ,s


riorfollc C slel 05Rose
P.a7,7n Phle C.3rbo
Manuel Avwsrei A7,:,
Gavoi.o I 'C-xca
R "i Cows77lip7 R.77 el7


Curpo Thcnicol
F-ancl-co S.la.ya 7 de


BANCO DE FOMENTO COMIC
Una Iln5liluc,:i.-,n al Scr'Svicio de ]a EconomlA No
Ihiombmr deo a ,Asnciac ion de Bancos de Cut
TOrlcf,:n:" f.1.5645


Limitado volume de operaciones se registry ayer Tratan de modificar controls de

en la corta sesi6n del sAbado de la Bolsa de N. .Y jornales y precious en los E. U.

Epii,,aae que habrin .. P '* Producira meno. azucar Quieren evitar los funcionarios de la defense
An., F iG. P 61%
de niejorar los precios A ,T .i 'ae el central "Viulea" cn el.alza de los precious de products agricolas
lie distintas enmisionep z.a,. I zaefra de esIe afo A trav6, del hlo director 4 L.us mento en todo el pal(sl mana p.-
----.r 7' 4 7-- MnMdoza y Compafiia sefreci ayer, sada, lueron 17 pur mento myre
l.... ..... ..l.... N..3... ... ,, NEW YORK r. br.. .......4 .. r el pr su. correspond le en New York. 7 1'as 477e 7igua. 77 s oemana 1en
`.' .r77,-a[ 7rn Can T.. .. .. .r, 7i 7i rf t dd, "7L,7, ..... ....de 7- ...... ... l -s igu lentein mad n 7uu aee 7 de ino7 7 7t7 7eo en
.a G -....... d oo ,. ....7. "e....An-El V ....... I 7 y7oleta C.u. .. 1! tad ....en 1 7l "W l'&Ia e U3q -El. 7773eto co mp mar7econ ,tin1a
rt.lil voiIn al o Od l ess h r ,, ,' de i rs. pequer, op l" durt "e r -enrela co.i lmn a nt lea dn poe" ant e io
ce. ron u an-i Diaul ,,1 ero i cce utraa e i l .oi ,en. %s
1r1 -a 2 |1 M Cooer. or.cos Z -Jl C C .' r, -t rfe....a or 'es P- b011 p a. Iranie en los ngresors preupE. estadloo
e ..... dle. ..el .R .......... d n....." 1 .. d La t a|-...... 5l -.. c........ ai -Losplaneado .... lderac...pian I de mil mil....dmsos.peror |
,e 4nl~ oesdeIZ uZ aR~lrod llN [O IIaRlldel i*r, I95-e.' ,.el. q-u I--OS.on en a diact. oscon trait.sabo're purse, que durre.9 e so0ro rePor6Il-


As A ^ ^ ^ I:V. al* in Ili^ ~ r to'"-
7' "7."7v y7 g ..t7n- W t "" ... ..7 ""- 7o-| '7 7 7 y7 p73 ,1 7n "" d* r lo de$1 n eo I ld|
md a.2. 2e-14.47 ,'r-P sense.7aln,7dlr. L... . ,sf.......... -.." 1e77517 b orm4p7rdehr e17 7-A elju4io I aBebre.20........ tetess7
1i..4..... ....... .......... | n ... n p... ... ....... .. ... ..... .. .- . .. ...
1. 71 A7777. Idt, el.7 7 -..tn l Su-i ....- ... r... li p- to a, ., ...e .1e /7l 7 pus7en D-E. C, ... 7r5 i3 6 (1., 7
at. e 7e7ero..n s, a 7 .3 h72.3.4 A-.Fne,- ih l r 1 '777uP 71 4 W1 ~ 17,1 C e rm bslaimolopespar4 j7orn les7 ad pue e-- 4'I4
Qrea 3 cot-eaaz Ri ctijr e DIArRell -- d 'p,' eauAr.le ua."ec a. in- perarm R!e Be 'anteng"..a r. m
a, i 1 33-hI o .l"r L. I" [ "G ;.,e .l.o .semm,= d', 119 .1 -fl ob o sums"to cttud enun a ta mins- P LROa E.S
Se reporlo qJr del Central Vi.-a, =r 7Ia,; ci qe proou.1 e'. 1I5-j ,,g,,al ~s~ o. ai nclnaoh. DEL
,. pre.E11 or, r..r- de r n e q c 5 ue A it i U B de
" ,lu ol 1 .go to.L| |a exte .... I Ab ob t romur Ldo y NcTrlo eraW.
e rsabce s| a' ,eQ ,;les t l u , es.< "
.e..... .. ... .. .22 ......... .. ... 4, . . .. .. .
m, .; de G r, t1>Mm *S al "tBbeAe"dIo "r'I "e r1 .ce,.B.. Im-. Fra~cie 10.00 w Hol dc. c. P i 9A5uj~ "j
C %e-. ,au u 7r4 r 2077 77 (777 A 2V.77 y. e 1. q7 1 -1-,t Al,- B __dc., [la." los 1"_PL ,
|rc en e2 y."n",.r, a 21*' i'. Raio B-O~ EN ,, SC l o EGU AR -a Pr E 0 Told SE -6154O ESPE anA .
,Lr Mpd, Be ll-3c 1-on v--enial- :ar r, pro e qu o et,
| r . s de 11 -k-4 e s.Tm L Ilr. dlal
r.77n7 I77.,I77en7 7 4 .4 ,,e7., 3.r 1cu e7 7 U(0 1 44 ant*lar- 3._ 5 i_5S
77" e :'-';,75777' 777... ... .~. 7- w. . I. ,w747.7.7771s' ,',, .M7-,.W4

.7 3 z.1 ,- i ltel 7. er. -77 i'77 J777 '7 'l'r17 7r4.777,r'. '" l. e,7, 774 r s ,w r 7, PES Cncai e, d e, l 1 l l8da he5 i' s_.,. ..6 0 C Blr dn di I ... . . . .
S a- i77 "7. r !elsM cr.Ur.de7 *l P ". i 7 7'7is7 ,', i 6757 74 .1 ,e 1.15; DFli .i Ale C- "" C r-s ^ H 9 n
*II" C31 t d 3,1:,*, :: e it "]:rl7u no B.-- 10.5 1U
7l7.t 7'7Ame 7ri 7.- dv,.* !5 na7S.- C .iu ` a .7y S7A 77 7.- ua,,7 & 4 07777347 yl7ir7v iL y E: p7,4-".n-t.7.1,r. .1 | str. -o..d -op '.c aw Ir r *n ude *ln i m an pm
7I 77ia.7 77 77i7;r((7o7,ae Can7 L eI, q e, 77 h d'7' ,A 7e 7. edd, I l
iJ.r 7 ll 57777.ll 77 co Sfr, s' .altV sre -e P -' 7e 777u7 'ei.,77ler, lo 77l l, (7 77 7.777 77 7-r 'l ,.7i7..l,77 ,1 -,7.7a," h 7 b.


||,F;c S ." .h.avdn
7 de7427 a 1:271378.7cd77~77 2 y&3.77-31177 d. 227718 l(73l47'-7-77e-


*77.r' 7.7777777' 477n,.r77' .77277m7/ 3~ie77,.7.. .... 7777 .T~i. .. ... [..... ....l f: r)," E "17777777u7:~ .77 5.' 77" Trp,.,417.'Nasa.

||. i -u D .' 1,, er- Rr- V- enue *br In, (Ion) fre G rI
;, *.;r:: de l Tmlrtdis c Hall N w ok.. c...A P
A.-.1-duin ~aclr,,el iN %tiI t hcm3. luloI ] e1 -eneticirc Ccon' :1 qu
' a uw M cci 777 7.. r7elr.iHq c,- O d T 3a 7 c, DE A 7e E 7.77 7.A O
c5 77747 '7)7:-e ~r-I7,Dn1 ~.E

.7,7,, 4 77777,7;47477 77. 0%,w -' ..... ..................7.rn.,l777 N, 7
it dinAsveC- --dCom~ere" od, .ndo;:e-1
Iconvd A'AIiIad" i r ea, CAoxr .......... . .. . S tiT~bn|deC etmlds~ha&e .. ; ;
*aD l .,d,. ., ...7. p .


. .. . . . .ter idm.nIit atlvo, .ibrn t ,v
a7.7g7r o77 e I an o al r c h"7- G ...7Is 7n7r por Conslu


I Cnr a Moto rs i, 1ra (lU.nc ,_ T~r ,, L~n y Ii|yeaa 11 e u cm
17771-7 7A-7.,I1,; 7' 714. n. nrr. 0A7717111707na',7S U pr


c.r TetJl',',. r D P.. ,., I.. r nd le rc~o e, se I. one y Negoc/l-nA O
B.. t oa u, A "; rh m Pi ue d er ne l e l n lt .C -
A qe'lrl I i.. . n u m G tm h yit, d | n o d e i d 4 8-em b r oII d ei me'P Pl'
11 1 h r, c A P.. .... . . .fii ,
ml InnA-jae .u~ e eie i .n.e+..... ..per .,Jura el qua--'..... rnmeI Las -roadmree itna, pr, ui WM11
huolI-- 10 -.1 e).. ...r. A), enn i bipre alld ne d lT tu
i" l-p tnr ,, so'[ doyde'm AetVrla reslto6 y r
deb, uch. Sla ,,a ,'o ,,t .. ... El chlv o ul, a 11 detl i Irtl% ulo Id n2L7P L V -X
,_RC nd io o le I An CuirEn.re,]sdd, le Lrs i bunall du e- n DE C IA Osei l.oBiatol
Alo Pt l r -1. nIM 1),_ d, *''. ;. : ..... rI&-e, d|C ee|e
,r 0,1d. y M.N. 1.- 3, y gete -rro al l r medAo que or s ciritzia*r-A
P3, F ac... .... ...11. ran,-n IN eallns r,
.. ..... lei riilin.--FlO es. lairz me, u ll di or ebm'tr .li ~ ERmnm d
d 777777 1./7 7 ..............777 7o... ,,o,,77l .lea777......2 015 77 . . .
.' d u ir t r l i c i i rTs e l~ l '. 3 A a o el lr I n o el Alb n r -p~ r m n r i l tl f l e a l i o m n
Ira ii' l p ull A d1e 19 dl:50 eOB DISP 6 -UI 513o1
trid.n.n -- le ..t.an s ist Dad311ci BtogaixCclp ntene Iiptrnbo
a r -.1rfl . ,.. .. . ... C n r'm to e... ...
ran Fr al-C ribnl duorC.I n l cu yh url e
M77 7 7 77S u s 7 j h upl en a 77 s 7do7 7 o .7 7 7m 7n 7 o7 d e ",i r7 7R e7P .'7.7 7n


rinnIrio 1TDK 11MMom, ugarIA e r~inyIsI y.sei n dI L)O u earn-
on p ell e s. r tuoll 201.r beeu l
n ., u. .El riunl Tde C iuenta e, pa e
'.7 77-71..- .,-777l 7d77u,'ora77 .7ner,7e7.e - 737 7 77 l7a777 7 7~,7An'. renerI .. 2 "0% rum imenlto ru cl," o ice q e l
G.............] U Lgnaoo rganzC U B A NADi
CScloes ]SmenezNelly e Bee ... i u
77or buns]...ndr7In'77 Pnoo 6L 777 i aI A UI A 0 LIOc"h~ol CAh aremedist,'dtlea d.......',,
14% .. r r ...
1.- Plnr, mrlespld dPr e g
1- ,, Mr, 1211 b ieroa rsie t- e T iui
niein I sc.eari. Artcu 2
777as'. 7..7 1.. h 0 7 7 4 E E S N L

'.., I-, a.. lei. En reld dA tlriu al..
7771% sea-cum777,a 7I R 77-771. GUTI

..... T. ... .. .. u a ae no en a o ov AD A 1 er i i eC R G O A E
7r, "Its- 377 ..7 7.I 7..7.. 7 .. 7%.r. 7- 7 *a7 7 -.. 7 01 TFA.,

n ,, '. ..'.7b u o anz r4 .,U adf ater.'. ,jr ecn u
g M.. ., .. ., e.e.1o-1 i
cc7777nP7op7.... 777 7 7 .777,


'.r. . 1= 1 e a r i L p a ..l s l l c m e o m n b a .
L- 717 4 I.17 I 7,7.77737777, 77(77
I...-. ,,A' n.13;5(1 a7A I 777.77-11&7-firm. 1o Cub, Cargop..

77 77 ,ci Ed. -. 7 7om75(73777e37 777.
-CA-I77 h ;i"M T Pfd ',5. 1 n ... . imnle01.,Le)77 77h7
77b3377377 177 37, 7377 7 -I-
i 77.-.. ,. ...1..... Be 7


or" e dc co .
5. -se.& t ,:la il,
,sn G ...pa& rL. d.. 8 "C" 11.,e'p ', 1:0
77 777. . 7 rg....hY -:" 777777,73777 -7 3 "
.7. 7' d ..' m'n -i 37-ed.7 4 7
7 7.7*,,.777(777 777(7 777 77 37 77.173710.770
N- -r, ti r7.I. 77"IT.77734(77 73 7377777
777 op z 'A "'1 i A4U PE371.77.S RV CI

iu ui r 7 7,7777 7,77773o7d. me~ 777eno co77co77.m t o 1 nStm s La e'Hab7ana


B.1int i In T
P -.-777777(7777721
r77.7 ,7% 77 77 77 77 7 7 777 77777 7:,777 7.77,7 77
775777 7 977 77777777777r77 7M7a 77
J.7 777 77 3 777777737747 7 777777797 7 7777Z7777777777t7(7
(4P77,7771777].77477177711 "!4**~7'77
Fa33 4 775777777777 7777-7,.'7,,,3777777377 77777 77777
P-,77777777* 57T77777 777-' 777(7 70777 .9
7 7.777 7777 777S777Ln7.77977o, 74
-r General14


OmnU buSLAHCUANA A RI1 LGDC09 dolCbarez3

777i 11.15777 77
77773.7777 561727


71.777777 SLID sER oRAB MANA A. SENSERVICTO LEGP1CAD
T. D as 1A seilo m eaaj, s Doak iLa H almis 815 us.
la Fani U -1 353is 51.05a 4 40 t Sat64at $& 5 $5
77777777 se41. a ..C b.e 19774777d 5580A.M.
be 71e7.075 11 Hlan1915 4
N v Sm5ag06do Cu a g9.73 4. 05 SatigodoCu i 12100 1.
::77 7 13761 7.14. Stn'do cR eplr y Esecil, e g-.ndotadom do 4,00 P.84. -
ba C w 13 pal ~~~deelohdm a d. a ubA.nimte.om Dmlaeed. a fab... Idmoemy ae
44 r 3....ctoIDA a I 707.. rromdceneralpVel7
Ttli.AWlm 475A- 716. 0 GowYrk--a His A'ilq 5.0 .5


Pigina 521


IE2cuntmua v ruwaazaa


CUENTAS


DE AHORROS


ALadrillo sobre ladrillo se le-
vanta un gran edificio.

Peso sobre peso en una

Cuenta de Ahorros, Ud.
puede levantar una gran re-

servo.

Nuestro Departamento de

Ahorros le brinda este servi-

cio sin cobrarle nada.

jA-
FIRST NATIONAL
BAN K y BOSTON

Aguiar esquna a Lamparilla
A -W ,hl. &,W,,-,.48oC- ..01
--.l a aC C,""4.1." S-...o 5...

Organizan en Gualemalai Espaia y la India han
Convenci6n turistlca a concerlado utin aciuerdo
fine, del rites ie airil cornerrcial inportanle
GUATEM ALA 1FI, l. E. '. r F.- .. fjl, 'fI '.. "i ..,,,,lm ,,
y.sUlliO d. ll. l.' n .rt .le p ilr ,I *l IL .If*.1 I*4 e l, I
d o s 31 .aent n la .. l., .e 1A.r.s. i.. p lr I XI., DE.r~
U. e ll. mFllr lB n,. 'l F dl'll Cr rll I"inne 1u r. I I In C p.i.- r J i M I r
in In.. .. oi, ... ...... .i ... ,,o "" ,
irin i p r' ..a.uifn, ftr I l r.. W. Irw., a. L l" l I
Le Ci 1n qua..IrpiftAr*Dft

-21rosdo:Var:elan Alvazila


ADMINiSTKIACION OK KlIENEP
q. RAN I. -- orotmin An -r- dci.r.r. I
fltd i i flet i,, .1 .. di Fou T. C u.-. 1-1. d

0bhp.CIl.l IA plo.. Corn u..- Ir n1, r 0
calf I"|1. do[ .-it Fotane.%. Cisrmll -Ml.


. port@ mool imporfanfe do lu negocio
ion mum eecordi Si ullld guardogsu
dnirro dondl Il fuego no pudoa do..
tru.IO. por q.a6 ou dopfau #lamii. o
m.difiod do proliccidn puro Iamoli.oz
documonroI rn quo dconolu aj rungoc.o?

Lou Fquipou do Segurdad REMINGTON
RAND 1arn conirIuidos a pruoba do


.i
c'
il7


Fuego. para a|eI
f.ngenn.as d un
d.,lruir la -.do
RECORDSI
Irr.o
w A- eu f


Consumii6 Espafta en,4'meses 5.099,140 .aba

iabanos, como resultado del Comenio de P

ACC. AZUCARERAS Se ha intensificado e B 1 HNOS
CtIE i0 k LYIE EN LA BOLdA iiniercambdoeoioercil lISIFPDE OS EP IFNL
OK NEW YORK entire lan do@ Cstionr a DE CHIC&C.

A i. I.,l .c i I .. .a.ialft.er. d erTaulT, e 01-uri r
la.e....33 e:.-ie ..a ,i,-.oet ",- 'c.
r ,,,a.... .... '

lajari producci-in d

aecro e-ta pemana en . r. p,,t. Labo~ra.e eni Grant
1i p ,r-,'i.,,fplqr u I1 1,.
plantaN _e Pi.usburI ta.i .r... 1o4 1 .r. i.i., 'r itor In reform. a
lrr.e gr)r.wliratoaia s t. r'
Bujai Ti er ,ci11 ,ib ie, c1 -. A
rru.O ,rd e iftlM.n' ..,.T..i I '.ir, rllirr-.ue Pe l~l4I % d d,f,7,fr. . Cs, ifrftr r lro, 5.,,
ln. tltr' il.tl l 1 ..-Il inlfrl.Oa ar I1
'as 1 an.1 r-*..oftrrmn'A g Inrri, o i.
,~.e 1 nheD,'.,'c.r.l d. P ., 45feI C~a '-,, 'l a rren icanrI.
I:..ic. a con,-oistri.l,. iae 1 ti5O ,,P.P ia.l,, .' .nl ro l.
IrA @.lad:. ar n Do I ... 1r. '_ ,in a.srl p,,,'t. a@
ecr de l ;s Mena I.fullJ
p-r" i. .ij. S.ii.... Noi'u i '.r.rimer
a e r,. i" I ad., "1:III ,qfv ";"I ':e., :1'l. .. . .. . .......-.,1,.i d .e nhs IIas 1 111I1,11 in p i
1 i- t-370oi. l-idd I


,9 ..... ",.r~lr.h" ,] ,-.ftr... .,.,f,.",:.,.
etit, r ,cu r, pro ucetoIpri ., r1.c.....

tI ne t o t0to tir, i ta,,anI F ,r,:.I I G I,) r I .: ,l : p r ,, e. e r .f ,
Pel s ic ir.r, D 1 ., h le.
ic 1 -k I ", i b cll I l .re M .. ,las 4 ,.. M 1E l 1 10 1.6 o, ,e r, ,?i '1 l n 1
Z a 14 P.i 1 .5 e dl _,Jltr m ew m'." i i I r1,-. p ,-, e .% ,1Aa'a1. i i, t. nc.. p
N l.ll., I. G P"i "' X rI l(" 46+lrl d" ~J] i,~JD n ~ ll i. d. ,T.1 ......I. Slu .-,jet&, a. F.Si 741 -m 1- d
t i c .i rp1' lr, -iL
r a.... I I. . -.. .v_,. I .. '. . a, f t..
r l ,I., 51 "'" .' ci ai,,,p1u1..i..a..u....... Ir


I I PC I -3ipns.I.-- I -B...ud"... ... I ..f

iS or a I. i. -.-, Ftap .oifc, S ELifli
d .e iI' latC --I.I, r-." ....... c......ca.. ... "
14.___--_'_'_.- __p......1I._ .r,_ __, L Gnaw .


dIReqtI ae a3e sebculos a-
r [ r. m a,. .-0.. .. o n .C,.. ...... ... ......
u oI atursel.l,,o to iL" ok rl.I-"- F,..tr. .
P.dr,& 1,Ll1 i t., "da' "" C h I.-. ,.'r- as rI p d II".
ippod. .quo pudior rrP.al id', splw. ol ot l p
, .i 1i a ,1 ,T I ,, ,I, "'. ......i. .. .. l- .IIn


4 P PIG -e icr ft t. p
SI4 SI,,e-1 r,


:,11 ll. ri~h+ u'. I m du. Ce" I.'.m ,.ftP -.-.e ,,al ,-i I I-.:
L.a le ir r.. 'ar." oN.... +1 ...... .......... .. ,h, .,, i~r,L iuap ..,i,ll,.. a,li T.
9 ~ ~ ~ ~ r` e(.l],r,, .F, .., Ir" leE .)l~, r sel nI -..'i
It l, e n~ l~ lld ln I, l d lrl l1 ol. Inldo t,' +,,' .. ... ....-.a.lrli9 of
51 r pre,,., e -i-i IS
..... "..' .," ......--'.. f ,era, I....
e" a' ,' r ',', .....1. p.. p,, ..... IP d d


In,1 1 .-anlIr rateO~ l .T e
G,, C, ,,I,'0,d !y vli ,n
... ,;, ','.d It, I.e.1.1 L., r,.
Ifj ri l e~ d el In ,TG.l.IS ,l qiiIc~ tN,_i

I. S, o 1.1~lO
fie '11... ...6 %.He r.e l..E ..11. E L....
II::or.. l,'.l 0.n St
E j ,,L,. I1 % ;a 5 i~t l d S a ,.
r. to. .,..,, ae pr rr 1 d
a L'. f rvid dei i ll ,ii). .. . ...c+id. e R l l
I'll I ,. I., I Erl~,)t. hnlh
a1 .' erLI n [ [ e e : r 1 'pI
.-.,It:IS_ I, a r. me c! ,'r 110. 3i rll. r A l t
17, P+TIIfiIc r.,

C .., r a b oM I-@ --- ..., V.. l,, ,, G ,
,,d:,c e. i-1-mr ticlUp
11 1,~eMil d L~m C ,L-t I m re i.1".1cait.I o.I rtPlan
d 15-0-........

iimoi ul ..... II to. read:OllPs. ~1
oar.b 1. ti .nlo. r 0S )'#T,
-ii n]jq-, a oaI~N, Mug"
d, eiP n e &~n -r',.c 16.'.1
r sp cl ,ld. Ol '.1a ocor l l ag d5 Arm -rrm r I,.,-- .1-o
Qr.... asue i.n, r,.", -. c a 1.'1lJ ,fe deI,
J I,.1r,11,-. h~en,.e,a a" 1 11 1
IJ Wl,, o r.e In .r1,,, ,. r 'Fro-. ll+,Sren CG

IdeJ {ri.ed ~ e Je, ,e.]
_cclb F ", 'I. r% a 16j. e.: p. r .,aKr.
baoea irirn-liin Sr .-,adco I
ll~ln Ifll I. ele fi ,nde I luirl .
It' F le n e -ie -l l i..
plm . ,. lr ,; I.e, .....-.r- P rS I t l a
)sd Lusatn-id or ,.n,-,.-.. Ia I..... ,w l
,;Ea a ,o r jer I_' .. l' -i en Agj.,,.-
Thn1 Ma o n, i _o I k nnn


MOTONIVELADORAS

AUSTIN-WESTERN


RoA c. ,&A k va


ft i A. ,,i a, aP ... r ,-, l..-

a .,ao I., T. -j1 C
A cr,,,' +-,. ,a ,

ii. tiip~rc,,lf tft1rir'.


ii '. ,.i--.IP -,-, '+ ,t.r&.,',i ft. d"


... .. a....... p.c.. . i.,0. po,,_, '
,.- -,: T. .. .e,
w mi. .0,,+ ~


,] ..S fi ,,,, ,-rr "' .SE [ El L t ..,RlR E'EN ABRLL EN MS N -A CRUiZ
........ L,,... ...O ..E..E..E P.. ,. ERI. E P.O. CI, ON GANADERA


..... .. ............'i.., : i ,,*./.:ii
BLAMnwor~apoBLinxA.
]NrA .~i A,= JR(71- Rnle.li.CSRMUOA MANIOVANa& -- 8KSIJUtOS .A.


Fu, ddi cn lIlij
L Habin Cuba,,Balauce General Condeusado

) DEO DICECTL'-.. I


d,....i P,,,., d, Lsr A C T 1V' 0 |
FII
L a. P.rHda.,Cu
Ca.'rlr., C'i'.'a Ele.:i,'.,l _------------------ 1 9 W15 1 21
SM.r.d.,oa r Tor~ Elt. 'co Dtp..-iado bai, Trirdd.- de P ierr ur.,j A650A 1
P. y'f Boo Accon(----s-------- I 4.36 AJ'5
V,'o"r B.e ri.'.. ________________________ ""015 :
A.puru y San Pnron. P,.r-.a. Cur' aa Cobra. ____2_________ ';.' 17
1 r1.. Vi Pr4"ll r
&f:o .'.ilo R.- RBE,',' __aC __mob.'ear ___ 1.4042 ,
C si .r sod A'. M.reblr Enrrir Ci 1

.ir1oY] V Cl..i.rr. .
ity P,,.'.


ftorr''ro:117,ni)
rIilC y :'ll A wi
Rodrig.;! C.,ld,:I
God.,'
I-O y S .ll
L.gc V S,,i,,
, : s r. C ,.:.aC,,,, EaP ,i,... ', U
SU',,A''. c'.l rI E ilr, -a l, ,, i s


L.dil. TIrr o.. Afdm d C
d. mg.d do.ofied ""W..guwn .1!
REMINGTON RAND DE CUBA, S. A. A"


Paa Sega os Seguros. Seguros Godo),


- . ---- - - - - --- . -L%-. -- -, ... 'agilla .3.3


un i-m ig .'., &.a .--ne nnu. o ar eorero tie t'Aa


r'afrlna a.'S


FEB .RO)25 DE 19.5 1UIAIIIlU U, LA Il/AM1ill *jtir, n mu ,r.'a.....

Incidenca callejeros en L. Invesian lap ondas
Barcelona pore llaufrelo e~~in# i6 -as mdorcdlrarH131 I
b'esde M-6jL'6Tc EU.~ am~fds

Par aan saer Pama

,I,,, 'a... 1 d od e ['' r "run m.l pa4t ,da a aaaaaloa a a.. ,. te r a c.lmaa .....a : mhaa,. Ni a al.a
,- .... ........ r.,.r id .. .......M." .... Pd.... ......... , 'pa
........a ..:a ga R. A
a,,'.r.,,, r-5 ,,,16 ,.4MI.'I. .aa ca 6I ynI M aa la"aa I I fI


. ."... ..m .- L ''"'.'''1...... .. ... .. l ........ a ., ... ... a ..... c thaa' pa'ml a '4 I ..... ._' a taa U'n~e. .a. a. .l._ + ,t:
I u e .,- Ci t.. .r .t, ll 111 ll I .'. -+ e. .,,,
alal,-.cl ra Inl z. teiao ,cc,*.,,

.- ... '" .. c, d. 1 .1 ... 1 1 1 :. .- .
Ado ....iona nlenl" h lllel.cI I'ac -,b -Ia -bra ,-" ala e u -:l Pi I I l
n.1, 1.ai. I". a 11. zaeaa unera0I a r dl h~re e F.y N 6 I 1
1,l6I a d, Ca a- ..1 "' ll neal a slJa ---


l~~jlF'.aod de, ":" ,, "' ., ; L," ,, T ...... .. ,e collodio re,'. ,,.l ie "r+ur++e yLstda o eaio r
11aL do afla.a7 A.IZI@'.aaC e caaMni. es ae .,ae- aillll e-... .. .... ....l. .. ........ ...-.......... ,F .o,*, tma.e . .. ...a
lto 11'c On,& a,.adralaa ajk airabaa pai- ieard aa
C. N- li etf-bnife ns pr6nm to.deu-ul .


Call, lalpa.aaa:ll.,,aaad l r.1afa,.-, r..f rcca or I,- Al.a=.ulau , ifa. cc. e c lnln "I n rca 1 E g
ha. aaeap aulaaaNaa..s'loll d 4enlaa pboxaia on'gafala"d. He Ndetnr acmai rgnl Olstlvzaegna~ ehbr o"poudsYaI ote cl
Caa.a l 'lI d l . .. a*, .. ,,.+, , 1.. 4 1.0... ..a... ......... dd '-.. e 'l ., ometi $O~ t
mHaa l'aM I 'tarlapid" ''ndal p aane qie
,' a'.aa. ci- N.. .. l.,,a.+ '-I I' 1 ....a , a ..rT+, a.......at -ha prpa m e a a laama da 4+ apEipd al aal"aanma i
AIl... .., W46 .... .. . .. 1. Ili ,:3 a e4%k q1-
n -, ... -O .,r ...aN,, e ... ,' a -- a 'Cl" qa. v alI, dta,6aa n p ad3 Jom ,, L < ,fi ,apI.rdeae4rdod&r2cma dlalaaa, TA. en" ". o-
I| P'~r' I l aI 'o n a~ '"Al saral otsa :1 . 'a1a .P~lla a, I,.h ,-, y -da a~ll esaabaa Ira rebeldea; g en Camagllly dura m. I oa en padradel Dr. Ppaaa Raapal. laa aLenG t a eaas gavaes dlsccplna.o,
5 IT11 P1 I alalla d, l ~a'a aal~lla r aa~lalal I a.- 1 ,. Ill... l Ia.Ll r3,,a-a, aea a.,lkda6'4 'A. del .ay,-llla -- I .. paa..a..aaa0p tiaaa
Fdfe d." Cr eridr.s o, ecrr..r yiuidla,,.n.pa1A Ie I Fs
lala la~~al r aala' l a1a atldl l ua T ull deab.ma a 'laad- lad. -I-or. 4. 1 l I . i3 i ' ; do lau.os pradea aro draplpn a0 .e a aahmr.aaa'T, 5.a "a re,,h 4aa a I.-
llp".l ~~.r moduler E,h i -r .r 'i o.t .flra--c e,
As Wt ll& I albra d-i aarra E 5p-hil d:Tllp11aa.
ln:a d....Ig, 1111 rl'l/'. qa. .111. . il~ d, a (;t,. I I nd ..... hy I I, l .... ila,[-. ,Ia .~lll .. ... gal ........ A bldall ... demlpoea *.r-'.a 0 ,~'at, A'p, a,$ a I." ........aa .lla ra.padopa Aada Old....
aapIrl.ll.'+llallllla plltlaal 111 a . I --al aala d da=acd'r I hUldIlraT I lllial S. *, M'. aa aa hy o ala p
aa,, a,'la, fa,,""qa .1,,.I.aardIodlpa,,ar da14adaa da
[a iIf... I. aaaaaw* ar9da to lla a&j

*ma o a a a r LI.. Lm %fe-- ora1.h uma l aal 4 ela 1-rIh dlt perl nae
,n Lt a r m f u f dins a lny I all .. arn ,ar aae cu r ,,--, .. de trr re ad A
-.- a - - e laoUitnte. r~ltini& a Mi aale, rrise alaaa Par -3 la en'a., aad raaa -aod.
I q r ......... duh. 4 aoe i Il- i t .... F. ,IE,1. ..W i a td e M ix m tm z e i J h rd s te S I0I q a V~ af n 1 q e bral do lL: l e ( 11. e I "b1 ,'"6..'" L." ay e pe-a'
c. a4 U I N *e lmpa aal La pa
C" 1 asitr- PisilI)7o de pO deLIu J im jJ..:'-lr twoaaaaia o an haaanid Il oa.l~aP'h

ladIn aaa ll a-ll Pae l Aill5.,a..-ius....d...Ta...freiiaaaiaa,-T,-.. I--d ean l I a&m1.b ,
a. aa a- leacacr Lelusiv a llaadr aaampI plaaapale N.a biss aI.NY a.
daa- aa.l'1a1 aaa ia3 a llalaetlald.,Gaa'nla. laasa Tlix-ra N--rdaa a-cl
to ;aaaa.me"'Ll,-c._ Sac a cr-lAe'oa.'.:i La Ana PILM da C ,p~~a a.-.p'a e e1,r,,:, er, 1a,"al c. s W altdr Na e l
A Nal 1 aIaa N ft i a i n-
I.laalaaalaa a.~d o. la.,O a.''0'~ cc... Ijala..Saa
IIJII an.4%.laT IpanT4aha3a Iadg'alda-toIN'

a ... ... a- a a llarli 6 ...a....Ol.aa..'Pll 1 a al, Coro'ai. 'iia o.l l)e :r."-t re P,
la-ra"V=.a,-n-,.li:`r.1a:al.,..-I Claad-I.,'nr,,..:-..
..... cl draw fe. -- 3 O"f," . pa...r,- .. ...--:.., I i l",.". 3..5 il, G o~bl (e ~ ] n ie lrod
SABiEND67 5acdhalappabsacos uc alojan ensci ...............i. ma' .... ........... ..... laa, .' Nloael lam a paareell~aa.S ... a.... ThaN ....a...alto aaen
-Ni+ l.a .'...lI -1-ad I~r hdalae U ~ ai 'arr, 'Il pJa al a La I laa ,s anl,, l'aarena$ d r"anar
ibncerna estma"o u bactucaosy entica.ae pnsarnepustadoa ma. d.......... ... lram-'a Iaaaal.aaa, aad ii a ... a..a.... aaa.............. .......La 'Papa. ...a.~ aSaTa
en lasr maaa.asl,.cala.....ir ta|iiia.,Ici .gsm.y, lap. ilidnpcas..pc,.rhaei. leaEn a.'haosalb-d- i-.l~e, W.a.I['
daCilalaia .a CdaS aap a..I1N reaaa411''.6L4-a'
pcabdae ll ia-,-hlld.4 i '. N .a ale ll plaUl esd l-. .o A p' e 1e araa uala etral, 'I ,,,1aaaa ,, .l ,
do par d''raca. Aigano* paria'las.'aorno Ia raa,..avia'.' dealilesan,.,a. 1-l.lTI ,-rI a' blaa..,amulnala Paqaaaa, ..S. l'l,+aIIaal ,:.1,,all
... .N. .... .. ..a

al l.a.i, a -,aaa W P i,l' 'lala$ a p. m"a ai.b,'r- pir, llaaa N,e Qu .' ,," aaida l-
dma aarW. laaa, flwlillma 3Etraotina
-a--al-aa'1a ft. f.sal3r,-

i,,-'aI Ir a ,d IiF.ag e lI-,l' .l.' ,aal I.a pl l e scritor. ,' "J
T,,-r itr. t .? b su r o co ba e Eil t an t i se ta e .nd 'ifltif. :. ..... '....... ... .r a pc.. ,, t:,. W h, le.. .... ...... .. ,,,.-ooto ,m. .. me,,Fnf ~l Cu aP I dl al .a1 aaaI1P,a a aa ba. alp., a I', O r .414 ,,, Th Ma ,,e ..al,- Pa a..1
Ta-",tne .+, I',. Ua. It,. IaIIl .1 maaa'Caa. I-pa ma.
L 1: enLun mulu. Ft en ]a ioxima leonografial. He N dle igora IncampaalorilialIotIa tal maave ar- Can d hab laanor pof aaaa Y a Ilaaldr ca pa
La .N ozIgirl aal-a a.1 a l., d I -aaa Paa 'I


ac n,.IT ... .. .M . .. C ...a 1.-.. -
f rm anfaow -I'
T1 ca ,o ,I k


,1J .... I I.. No .l.. .l P ....a.. ............ ... ...... a........... T..al
vican. delaI6a 'in[ adi de referl. El w~ milli uld:.oha tenio W. Sr. 111.i., ,.1aliiilo ndiX da cobrade rasry iende"ctura u un bpar

-a Pr ri,, I ico ai an gar en Cam aguey dua n t aael men caao DrPat R ,al u, ]a1 a ew adisc lr aei.
'a morapabo a.aAdgaeoa-pa .l"aa..I.L-a'l Pa4' Am lflI A X1.1ada da .[pa"sIa
,Iala El allaaaaaa ,Iaaaalhaaldaplad. 13aad-!mFatpalpaaada1aa dlbplalldaoes aclmaagadalalaaaa
raApndap- .da .laaQu w Be I -ph addo cuiua 4r ldaaaaaa caamaa, ma mpae n,,lf clala r en .a Ila -ie, D iosoa, en amar gaz .5or Iaos itrn oa, y plaCahntSan haadal II, &: dewh.
Ilhl 1 alTnB...... ........ a *p,, e ,
11 P., -ub tee r'6'k E ,'~ n" FT pDlol, n e q9. ," .... i n"jel...
C+a'[.:mpa ~ m a ,- e' alml.... prlldI.dl+ IT. Ill ,m I ........,I.+.oa.
00 u nIo hasra crioi'ursti-. I IIn. 1 ptino 'ir M ximn (56n en"e hrridaPties sohias qua ristienaTI". P5 .a.n en.
nt i pr li,1 i lmo arl, nu In~mn.dd d 1. le Irou rw.6, .,Ehrn ngn M R ss.mndl. y u s I i i :lrc 0 c .- a C., E, c1 11+ ..a~l m .'l] -rd''n L~ n dez 3 a t ie c on qruae, te atr ... mpr .....mlakniaa -Oaraa.a.ia-,, yaeaea.paa -I qC..... ...... .........
.,-,,o ,ealadaIl'lamamaal '-'aloB eT .ib.', a I a a-. '-V. *a a lo r-Inlae. aentaldlla a naor l-


a L SSlNT MA ia sI-. Pl-lal d1- t~ [a. Cn yda Pr l amaaadaapaaaaaa pm a aa a aead
d y ssap C ?,2, ,, ....dr........ah,,a..a.... c... . .....I P aan ....dr.l
abu i, i "U)ue'1'ii'--1rn Ittiulr .Ible. -%t. C -,.1.d l.ornet... .. ic!'atl nol m-an ty b.Vt, 2 -rti-9 ti, e 1ss, 4ucuane n .. ie..Sao T."a- ,' IY a.ai J du dd ..a..p.' a ............ a ............ ...... "aadlaaa ...a.a..a..a.. aa..
.corner ,aa 1r.420111Uc.qa dIi. ........... ...............dh-5laA-.a.da le.le.I......y'a-ida .Walte s .. a
pee~~~~~ caIao '. In S. ricn dolorvim deade moleujas PEROis~n d*Uua do.al~a-pa .. d a


ConserveeneTEN MD S AR CLrBRR'A- daapa_1:- a'I
lrlaacnas MEDICO Eaarlfdl.lIorladrpaadoapaaait enlbra]
_-, r,-t. r.. r e i. I e in. f'-.,',e'. +nla .do mola" eml rne.

Coniinsci aervi 5o ejolsmnicaria o NFER MED l esYCLJ ARL 0-draia, a1ya .Ir.,neja posal" r oes. de r~scolriaas oAd
c ., ea a.- a Wa i t" ,--aa I-, .
.. ... . ..... % 06 o,;..` ... .. ;,Be Itei..u ala loersives 1 2. e r e rlPa.
- aplap, ahaadaa aT Aml ap0a -.s .
I" d, s a a enlp_ ia a -,.- :...l-r-e-.-IIt
".a sila .illa C-1 a s ,.-'[S l a-.-I I ,.,1- l -


a~aa ~:'7,1otrt aa aall .- S ,-a-r.aaa Mapal Ta, .L IN-l ,ra I Im lma na ..a p'ItI Na, .1.o de1. ]1.m
CIlraar a-a., eaaaanaTl l h l la inIuaa d i r y r arado raud p rofuand e i ad lera-
'% 'on d el nueev--W "-M-1


Inadersillaap s.l 111 dl 1.-aq .. C "NI la. 1 1 all I a, l& ,halt-ru afj eia tre 1I. e1 NI tl 111on[ron
dos.Ial l m'F a II.ala. a aravespernm .oldaI 1a.s m.a
lnaafml a- r e aAealraanr lm laI. jil, ersl.nam e.an iIs,l -l ]llr-,., Cualqul ............ C N.. aa v l ala1p:.... pePNju le a mldahse d c- d.ora.....Aag6c:s I...ll .aa .am dla lzdelala
oney !once a11oducVaeomcl-s


Abiteenteait riea Ia unaa trEl-ala padl s~r da- la .0 la la e aa aaa 'I aa ,a la armaa gla PeItnirll. II I. 1
Unias p so al Sa"..Gob l ocil o,. leIpt a. paflllalahrd be no Idqe '~andAlaa'aie premarle- ,- I-m Ia lallaa Ib L D OPIdmsLTbeanld nga
a A' 'a 'a' aar 'a :a lasaa a +aIa[ a a. awaa aas, 0:Pa.d amarspep anfra-a
laaal 11 I.- -alaaIaa. ~.bdd&U dufla n alan aseariedae la preen idola i- noavalada,'pavada, aeueeidatl ena lIaa
,-Ia aa-a .l l apapuer a dl e Centidll,Wo a .Mpo- l.al Bnl11aplal.os",dpaf7 fuente4.fl14 4" .
BP < -sm r 1aga O | T M S Ir~sla Pnarrouaa Ta.. l sa Ca qadpua>haa bbaalaeaadotnin pln aevaaaelit". e mo h aylun a f s inala oba de
aaTal. ar pa'.aa- alpt ad a r, 1 p aaba e -a" e ala ep `a a -


-.m ... a ... 'ad aa.Io apIa. a+' l (aa'Pma a' telt.,ndl a a /at'l ;.....
nlg~aaa ASALV ES10 a a a, [30 a'. CMOaaar pmaa~aampaaa .10 Paaa., -. d..iallaam CON-a lTrlaT.Paul -,adFday-lPau
'.aaaaaa~-.aaaa O a t;%a a. s I.-- Ia a..a A- a,- al--a I vaa ,I pClaudeT]I h .p ur.h ) m a na
-mrar-lydle 16 ..aI-aalna ... p al --occNIo--an.go .np- e1t071yeUaPacta t-AtTIII dl m I. ni-
U iaS cor ins y l amp.as, Iots dc soyc [cntaosnic sc otra maofcsxaclon os : ur-de s hr-r-cesp rom-lml IL I ".a.d ...ge 1a sbr. ..Ga suproii glo..tsa dtnlena out racr
en la rilcrls.fc a az oisinin n CLa vla Y.1olo~~cU r.0 rri;gn dc m l sCa O UL. e a..,o, 1. guest.... ....t... cle+a n~D stemo ,

letrin=. in r r. Teemeni d unoe !bOdIf de edcl
Cl --1 . ~ l P ot s
sos ~ ~ oo .V;orl A.r an" vAekl~d AX ld
-is nomom ao IFD, .; mel iF L '< ;d
,f. rrsoo+ aaldonmiuntr dcsect pz. po'rrios terruenste. orrila-.:enlei ,ri'o l e' nt algu e
d ~ ~ ~ ~ ~ ~ 11 r" au r l tdum ded n e e I 'c.nor, dar.fftenea o r cl~as+.11l ,e r drf l~~ ate eomoeniltonad

pro ar a. I I Lelan? M d, etirl 3rl rat fueotlto.dI
Al ;#,AA&a,'lir';l& '-tjI.-o rd L.I.. U c d.llll ote v irri, h. ,,,Tf lbr.,WVG ,W del Ml~l r Wm ,e ri- le ,, 6 N lm tawai*r.[,, ten n p.
,' d cv, e pf.lT~ea ir.0 .[ n l eI-.: It.' h+ D. m l.r .-e 1 +,,to ra' o l .. 'I L i C rit Ce c s re u nhics on.: tar,-.
I, t d eRLL^ in pot i

n.Krd 1e :"pta e f.nr A q Isl Fe-. 3e. Allm n, f-Aw"~~e 3e= re a t ncr.,i oe evuW a qre
.1.1-I f Or qu q a t ~lJ/1xir cu ( n I4 rlo I ~ I d eli ,L E.: ll ll] lel l~"o 1.
n 18 O rde .S, -R ct clue _Ero l 9 e,1 I.) l r, : i e I i q eU, pefq- c l=+ a .1
All.. i ....C de n M..... k... 1.11 9 uP '' [). eG ') ll p d...JM arc~.' e r lu ...
r,.. ad, el D MlrLne d II ru nd yl~ mT .I e c,+or pe and faludne. pr undos tes, ianic de tol eratr.'.
"~~~~~~rvB neens ,ad~ In p. mldaltbrun.I.. .ln-d "+
I... o.. ....... .......c........nns.ban Sida s ....di,........, 11-....e Is lux del Doc.+
Omen. .. en ......ric .... n ..a at. l t r. l.l ... sU oca eb . i
mom~~~~~~pw renlos d ue panl~q, vfrent. I ,.,,. I. tl ,,- e.,'l ', 7 'sorco ltad l
'lW,- Y -.


z
III -
i l*r i CO
,.i^ ': a ii ast .-.T
SamjOW A '.aw.
,^" .S .. *B r- 1 ,.1


, I .,.
0~~ ,.LQ.^

L|^y~

-VfS^I^Jl

C. r) ra4aa as


*Q.[.


=u

;nz
t .\!4.r


71 -. -


JA.


F


AI) IlgU1J/l


1-'
.5''


S" '-; 5. i

^ I

4 ..
aam. v^


barns!


A S(...: I 1",.I
f.- -f ^ ^ ^ .
IAA

S A tAfl' ] a. ..'.


_ !" IA
I ;,"- '., lie '

it ei('' i


rt~


* u-
.Ca
* ")


"s


I


,_ Pr .
g a '-^ i : < i


E. U '> -

i E A E


a 'tS < < <- < aESF-a- a 2
2,


_ ~A --a,,,
S SX'-< <,!'-a~


lil illas


-- -- r- .-- Mini


LA., djF--


|CTIAO>I3V ;HUT-- .-'7-- -' - --
-n r-"ig i-. -N r.i |
^ a I r I
r -' '" ~~ I' l.IS 1 ti !'. ,, !i] ;|li',

_0 ... .
f8
Im


LcU


A 1 -


ILt;
S,|||. .^
y- ja:|*
[il

U I-L;
ILI ,


* 2


a, i ;- "
.i:^ ^ -:. ;^ '-, r,


"'^is!
..... ..
, 2 o 0.3 '.'o t
,i' .
,. tE ",.:]


7~N
0


w ild,|P


i K' ~ ~ -s sp
L r


80- 1 o1Q |j^- '1g'' fl ga--


S* 0. 8<1 ti *


!3
6 WINE2'3 t
^t- e ~ iis^
-'S rE 3 O*F ^ l t 6 E'" *f f


^
{I


.
*
A .. .. , .- ,- ,>- :. .'.. -*,'- I,.. l ... i.f. .
a E- 3 a tl

... ,,- .,
r IErC54E.3,

dj~a ,E,~,-. -- ,.. 31.- -

c ~ !n4!J:z 4 .

17 < r


ii..-..

t
U


-N
m


0-_- :--.! .'-"- "a.-- i


-c
Cu
-^ .4;
*2-1 I
' w *

AJ-K


He l as'!lp ^|
E.
.S. C, .
'_'._-ME W


lot I1W ^
L" ,j U s Lr r- z E U
^^**f^W! ~'I1^. -.:i
t S * i : U i
*^^^ ^ :-'L! -
**'l C.., -' Y'"&t v ^ L- ^
^.^^ ^[^ ;^tt |^ 9..


"'C .' "- ,'C 0o C, C- >"-.z '

0i
C'.4
7.'z

I z0E E O -'~


7C A t CC
1.5'


..-,,
0 a -5


-
*C w^ 5
0] fcL"
5^J ," "I
a he -' V'
, v, :


a n4i ,
Vtoiili! Ad
I HI
1^1

0.14^

1^uii


^
03
n3
*S

g.
v
*X
e -

^
N .
etf .
&
,CT5 -
^s'.
y
c^
'i-^
"S
^0
^0^.
.* *^ ** .;
t-^

s


-Cu
Cu
.0
4..)
Cu
Cu
6

4.)
Cu
6


C
04.-


I

II


o l :T_ .- : .-


cz

a


t 7 A
iv,/^ -r|


--- - 1-- '.- -


m Iv
mm,, i -i!

i '-- i-- -'i ',
1ii i l if> i f .....-...........s" ...


C


0*
Ci)


03

t0


.:- .:: 1. .' ..


-IB I!
cL; : = ':


..-. :-__- -:.:. -, ._'-, ,.3r, '- -, : ,
:i1 '^l:t ,i' 4! ,*\ ^\ y ,' [-,


-_ |'--..,-- .- -: :--' -."'
L 2 : i : :i .- : '-, ::0:. .- .N ;2 : -, ;. !


-I-

":'" ,t i ;-i' r'-; I_" -, I"T
' -^;;,-i"'] "6 : .
^ii s^ -h?? 2- a
llfil'U ?"^. ^,q


-S

0*


&

I.


w. -- : --t ; -- .
T 7 : : : : .' -


-pS iS" .
b |? /
g ^il j

33 l 3
S:3.!


"-"rz -i' = -: : .


~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I .;W-a-': = : = :'',-; .
- : : : : ; : : ,- ; ; ,_ ; : . v,,ca
\< : - .- ,;''Ss .^ *3. . E 6 -a .' AA. "- Z..--'--,- ------I.
i a V2
r IT^Mf''-s~f^^


"9 s-' ,,i4a .-'-' '., .,

-I | e .., : .


'C


| L6


- -
.,i,, ..: -., .: :_ ;:..:, :.;, K


z A
.- h^ D I 7 -0'* 7 : -1^ -, ; ^~' - ^ -'-

- - / I - - -" :: : .

- i,I 1 - a --
-ti Stj at
S s- D v.. E. : .a *.
a! ,
o I T 2 .- st, .2 ;, ., .- : :
ria "o i^a -, I-22i 11V


I'D ~~ii1~ijljj Sl3 it!B l


C
CC
CC


K'Kh
M, ni1


Cu
Cu
6.


& ,. a.aq oI ,- .- w., "_ ,en 0
s A-Cu a a~&,~7 a

It
c -,- ,-.. 8.1 -
"CAe'w


IN I.
-,!- =o-" ,I-^
.-0 I-
t t


!!iiiii~ ~iiiiii! . . . . .ilz.7
r47221
Ce
, fl-..Q -, . -.
3 . ? : - ; '
p" ii .! i l '. ' : "-'* .".

I :. ._; "-.- r_- :--?i,---:'-

r i. ,t i i? .. ', ., : ; ., : i :: -; .,1 ,


0;9*
0'


-L -~' c,~


1s~ r.~


C %'
'-p
9.

LI -, .
/ 'I
LI '
C
t~.
- L '~*
I


:. ? c -. .o* z- .-
;- U S: ,=
-'1 I l :--
:? ., c ?


1~


KZN
(~)
4/
S
a'
C,
1'
r


I"'*
L


/ciN


S
a

I

S
S

66 -


MAi

Lr w
~~I
31.010 .01 .;- .: ; -.' .-


"ISa a
C. .iP F
E r


a
-
I
.1* q


0 0
o 02 '1 o
||


-2 u
0 E-A--
Z .. ... .. ..E5=
fo. &CO-C c -- I _. i i! .


A .


h jl
0~ 4


.F .... . ... ,.: -t i :1
I-6

E 11i ;n ^ '-


.......... ... .
.I .... ; ., : :'_.,. "'0....= . -' L '
C ,. CI '.,. : t .' -,i- ] .


C .-' : ,i :_ _ -- ,, :
C -.- 4 -..-: : : :.. _i !
S ,
O f .t ,-.- , -: :: ,' -


Vt


Ta
C
;D.
C
U


*
*
*
I


f-VM -..


So

003Su u '
1D
00


3Za

*0.
1S0 13a
o "3


ii~ii~. . . . . .


- - - - - - - i i~


_ ,l
; .

tr
'0
i0


PI


*~I?

^Ii
I i'

S ., BC0S*6
Cj. 4cln
-- 5 0


r 7' 7 '


a 1, ;P '
,.. -, :,, , .J


20f-C


no~';~.~r 55 -
20-0.20 f.-0


,-9

-1r4

'J.


FE2 "--, .! ? '...
a 5 *.' ^ *i ,, :


..
aa -: o C
CIh :
X.
*i 4,5 -sr ^

22"? 20 a:* S *i -7
0- i22|0 0 "0\/


a Do-
I~ j


,e oa;C I i"9 :-.,-'-. __. ..,


* ix


1 -'r;
:I:


a o -


aal ED
Liz"65 m '7r~


.?, .. p || ... ,. . ..' i,+ ^. ..
.;.~ ^ 1.;1^!x nj- i
C B '^I IL la a ^ 1
g .. 0t 5 0 C: .v t- .,.
ea : i S- 1B."''-;, -. > L, 5 1 ,-'- r
P ,: ; -% t0 0 0 F C ' '
o>! .Bar . j
^iillhtll~liK~--a]];-


.11


a i L*
T ii 72


r~~~~ -u '

".u
0 .0.


t 7


U. 0 0 t00 0
u -a


20
u.2
rxo:ae
Um o
-.0 oo
tj u l
0,0' U
,o B
Zu
2, _


aa
, :-p qpi t: toi s A


Awl


0
ot
1
F .~Q CU
~ C
~ ;:j


C E
o J- -C ii


- - - -ww~


ft ' . ., -:.,,


2', --
..- : + : ?= ,+' ' i

Sp 5 C- J

S 8 -- ,' < t ++ T
w i J -> K
+ f: s c' + \ 7 + 1

t .S += ? -.. .

Sr." VS ? .._.L ,,-- '

B~~. 1.s : ..*-
^^ u kl **r < - ]

Si y^ ?^+, .

g ; Y *v;+ +n^

": 0
'' -^ i .I *k *v .
^ '^~'''* ^ i'*''.- --
0 _______, ;iC E A -


*


NAES Y DOCUMENTS DEL 24 DE FEBRERO/qZoi-d a. 6
4,


.. ,,.c-, A
Estas tesne mislvas son una prueba documental lehaclente de que, ya en fecha tan anterior como noviembre del 94. las fueras ce-
pafiolas tenian conocimiento de Ia gestaclbn del movimiento.

EL GRITO DE BARE

Ayer conmeenrs' Cabsan* aoL dpo
hocha fundamentalco do anu hlatotaa el
Grito de Baie, linkiado tambidnade
lbarra y de Bayate, qua ld eomneento
a Ia nteers y faltima etapa doe a gue-
era de independence.
Los cubanoo qua an dispersaron on el
Zanj6n, que fracasaeua n Ia guorra de
Caltxto Garcia, volvited w as s p"00
Toeslnnll de hui lnatrucelpaain 15an G"R"4suto .dpedo lenamorado, de Is libertad, y gula-
pa la do, por el tenas apoatolado de Joak Mar-
ti, recomenzaban Ia luen a iniclada el 10
de Octubre de 1863.
Esta guerra, breve oaen nduaci6n,
habrea do terminar en forms imprevia-
ta pars- Calb, ya quo Ia nttwvenei6n de
Iropa. americanaa eando ya lea liber-
ladores cubanca finlqoltabn pralellei.
minte el poderlo military do Eapsaa men
Cuba, camblaba lel tnmbora de Ia eon-
tienda, y reformsabm Ia hitorla patrta
ciiaada en el 68. F notable anta gue-
reafde tan corta duraei6n, poe hechbo
notablliuImos, nal In Invavl6m realign-
dm por Antinl Macon, ce la-afdfel per-
anal do Joad Marti, la asufrbnsloa .e
Bafoomad ma6, nI maravillla, kIe-Io
de t6enim military dada per Calxto Gaet-
eta, y ci deapreadhnienuto admirable de
Miximo G6mez.
En eosa lpdgina, cuyo0 materiales no&
ban sdo facilitade poe mam pa eono-
cedor del 24 de Febrero, que m el
DD.LDBEIGNO SOUZA, m nthembedae In
Aeadeo,pla do In H14oiatoela olaborsador
estaladlisimo de onetpoel o proenm-
tam. laguna. note sun6ddsim o pono e-
noeid. sobre el Grito de Baire. Partie.-
larrtente hIa cariae, revelimn que ae to-
rla scoocinlentou fle.i lde n ala-
mioeoo'lpreimo. Cand o dae ac pro-
dujo, aunque en la eIedlontal, fak
Ia provincla de Orlatc m qo t neog-1
eon mayor caior y dEe ; qoad a6
-itura cuidadota del facalmil contenti-
RelacI n qtIli 6 atgt ntraba en podar de laa autorididesm ilitares es- valeoIaa dedene. cnvlaslaaa Juan Gual-
sobr las tfuerzas de lot Insurrectos. er Ge a, rna cupliquc o quana.-
perovriaG6re ponoexpliqc e pon qumaiun,
provincias respondieron eon mayor
Prhimotra rjacelbn oficial del Gobierno aapafioI a In orden de levan prontitud y entniaseno "C otran.
tmfento de losIt pariaascubanog.

DIARIO DE LA MARINA


PE UQUERIA


I SUAROU is aef MONTE COKKALES j
.U&2delT ("1 6. mMa-
yiC V "b


Ejecutivbs de la x ischfeqer Corp. v t i1 Motors Mart CorzP
CON MOTIVO de haber l0do detlgnada estm ultinn Dlilrlbuldores Exclulustvo para CAbs Ol
lte etlnaldom motloa y liantai eml ta Di l P i H Durante la cordltal vitL, ftu4 toma-
d met fotlo an lo. SaicAf do ExhiIbitOn de Martn v Vapor, y an 1 que aparecen Mlter
John A Mllettr, Dltrict lr-oenttlveo dc1 i. hrneiche(gri CorporaLlon. compfiimdo de u
dtltnlsutda eepaoa, Mr Ai.hur C Knorr. j -utivo d [a rlforidat Cip:ftla; el mtor Mk.
tio oadicz L nrero. VIprt9p dcc dtde Mot,,r Mar t C.11. y c do'or Alfn.., Matae, Df-
in1.ir de Publicidad Mat-.i
R .. i


6L&wieso


~z


a solo 3 minutes do


S. -. m 6.o serm,,d eld cc Minoc. Ia iclded fcblo.o.,
cuya poblao& yriquexamto nuetlplicoan tdo ilos

El Reparlo SANS SOUOCI ocupo I m6id nvidible I.u
gor, al Nowei. do la cludod indondo con la Bohio
Bicoyno y con c*I lBcayn e eovvoard y a t61o 3 m,
raio. de MorM, imeach elgodendo l *nuevo pvedt, ya
e" n cnctruct6,tquame r Inougurado el 4 douMdiao

0 FACILIDADES

SREPARTO SANS S IT I ESTATES
INFORMIES:
SR. PEDRO DI LA CUESTA
,Mmbro del Colegio)
Trlfli M-6161 y A-8697, Ohrmpdo 3001, He"60


doc
jSU CEF
PUEDI
CARI
ENTI

D CompW
DR. WES


l~ldAN-,ll ud- -'ho j EIO;rpa Bert %cm
Ui I. BXRT HAAft moa d, Ior.'m* cidvw P upmtando I vic-toria def
............ in tlP -IIII L. LI TIlIciii".Iicill 0M ,A NA', monl,'r ,o1 a c' P ILO BAL-
I I Ill _BO ,A= nIl Z.t!k E -1 7" lh"i.W m= d,
as ho d& trm dal "Vle pars huxrw us, e t to'rate
D~rita~wi Photonimtrc" a nwAldk Pak habor baboado Lm I~o~raeRbrls
A. CoslJo .ebrtiB, eA" lwU N. 15 Tel. M-85. Habai. vlla do ma popular rulhu&aa *I Stodlum do La IHaba
'LA RINMA DEL vASrm a


avi, ftro a mmNUltIa 5rwi~,Mo mu mmTad* cmefeccldr
a dM w.mue pri.ntctI bam y Imp aorit ydqua repremen
wtect doee utna blonde 5ovm la squa el pilAco maluda como cabi
S*ai de lea Ceivexu". Tin e.ro eplauo par. Is Cervecerlm La Tr
meplendor do nuetrau fleAs cmarnvaelMee con in aporte de tan set
digno homenatje a l a alegria del pueblo de La Habana

I


^F ?*c


m alLA BODA


yo luesm wUsI6 a cabsi
,d ri, m elae de a


a uni6n
de Per-
Sy Ma-
Se des-
An los
ora Ju-
16e de


DIARIO DE LA MARINA


h a para Ia deo line
*del eacote y de
Ia ollueta


ara Perla y Masols
, Antolin do.Collado


vapaeceson imAuo
* padre sefioc Ant<


cutivos de la Crosley pgaa
craci6n de la Indepondopt

0 de la Inaumguracl6n de los nuevos aalo- "
cl6n y ventus de la Independent Electric
tendri lugar el pr6ximo dia 26 en ests
o n dim pasado distintom eoJcutivos
. en is pr. 1nt 0.*t aparoc el senior
, vicpreident "Jau Croaloy Division
anuf'oluring v[*floiL comps-
oyi0o M ofioca# u adcuo, pre-PS
=oupedt Delc Company y so '
n Bontempo deojraMlo, la aefora de
it director de aciones iUotm ascio-
rosley Division Av M. Corp.,
oz de Suirez Carlt y sor Jotp Cid,
de ilaIndependm sleic Co.


d ,de l. ara ,ht.
rita Perl* del GoUado y su I ^.
olin del Collado. I-., ....

-A mok&


Belleza y
Comodida

: Estos 6rer-osos ajustad
res Gv DdESS, estnc
o ienl, s cn itlnlid 4 seiados para las lne
.it Nylon, Nem oSbvan-- d e, d losescot
Ad. CO.Tall-BV C 12 40
J ll NyvN5 0 Ip 240 profundos, lon hombros
'1(~ L 14w, 95 descsbicrts. y las cn
.. ". -' ., GODDFSS le imparten

vn~yor atlacivova vso
u]Fiesta juven "
EN LA AbJ"i~ t" /

pos a c poaron ~Rowj4. I diti"7 "
b iloar y R o t10
sehori it Armais Ni 1
er Neinda
.M.Wc


sih.o&A., a
to on quo a
seftor JorA
erai teUllitM
hors Jorm
Jefe de V.r
*I.ctmlc,
: roas Zenith


limipia . nutre . tonifica / . on 11,rravillosn srInnI/c:


UnLa limpicza rdpida y perfercts con Il Crena Yardlcy. Un msa)c con la
importantisima Crema dc Noche-el product basic -srncsal
paraI la bcUcza en nuestro clima nada prsa tania protca6n al cuvlu como esi
nutritalm prcparsdo ardley. Svguidamcnte una hgera tolificatior con
In Loci6nvAstringent .. rtas-i im toda. la i-truts i
El ictdYmdl,-yj sI ... od. sj dI..I lv-


Cuide su cutis

^^^n^^^ cunl Y A R D L E T


Y A B 1) 1.1,.Y 3 3 1 L 1 1) I ) k N 11 1 B1 I I ,I I I I


Vidriera premiada
Vidriera de Carnval de SIARS, ROESUCK and CO., S. A., a la quo ha lido otorgado el primer premio en ectao rsbo que re-
ceontemnte orgalmz6 la Carporacin Nacional del Turismo. Dicha vidrietia s ha visto exotraordiariamentit amcurrd ae n1u-
meroaO ptbllco que ha quedado favorablemente impresionado por el original dlseflto y sla impeccable ini4rpretacikn do eats Fan-
asia Carmavaletca.


Mo or-
enel
mtud

ta j

>rit
teve
Ba-
cola-


a fueron sorprendid
Igos. Aparecen los
otros,


'rp-"n del Car-
,. W-d, y,
t satlrco aaptO y
as Aia provincial,
rpretacin do "IA
por contribuir al
buen gusto, como
DIARIO DE LA MARINA
Scludamop al pueblo de Cuba
en un nuevo animvdisco del
GRITO DE BARE
"bow-.'-, :: ...;- .


1 m^-r l'o 11 .307 .
ILl

LOLO DE LA
TORRIENTE

Mwv I U -uk A4
NMrud SI TUA4^ A5M.J Ei4llju
M Dbreo. CbAI
COLEGID


LUBRICANTES '--4- "
In ,LA O ,LA
, 1 "NO

'^i^^^^^ C-&B iHu .In
r j^^^B^^^B -wilir^


Sucesosm do emnylMUi(Ll In d&fM
S .w if
DISTUAMPUB 5 U|
-V'ORBA P IUig

it,, -hid,, Ia P.IER 1A.Lt
l...,,. r dfr, l~m Bj

,..--. e .iY "

SF LIM se~]lt','.
u3 .-IIU ,,-' iiS 1 *lt^ rom Ia .S
*1*,6*o n* fl AN-' 6 S-f
''LA ESPECIAL" !
mu-In0,14) GIL


~I'IIEN qM*Wl. -Eni


Ismael


3*. *.j ^ ^


*j am- ___ B^ ^ ^
AFM* L hI --UAMY' ? BB
&WASxnt-- B kAUH^

orrtOA lk ^^l 'f~


* -..


Fct :


1 .: ..Si "
. I ,- ,- -.


I4 *l -a sCOAIA T
>liifL q.Y.'... jw^.


.6
rt'


I)


iMn


\ 4


U


q -1111 TO ,,


DIARIO DE LA MARINA
iY K"y0 WVSO w i LO TS a y^E Ar-^ ^ R ,APUEGTA HECHA,PMER&O Y /E'XACTo.FR/ AOS /, L-0
A ./A AEPTo RABITO//LA APU7ESTALEJ ENCONTRAREA.OS |JS P, .I -
^OaG LA PSTA E OR GEPSTENTA MAR ES ELNRroJUMTC J L.O
~IeAI9AI~1 W ~.. TODO P ELLJ ECHO ~ U ~N~
HiRMANO .-.RODOPR& EL GAMADOR.. /A LMPE rTE ACO
NO Llw Qx INC WE TL .AL MEMOD(A K A Y
A/ 4 LaBGA!, T
HE10w.oAI,k< **..*'4 .,1- 4..", ,'.-' ,4 'Ae.K, 4 A ?',A, M $A J ,.IaI' LOC CdA -R-4EN ,/y f I TOO0 i LEIMBN,.
L~ft:^c'\A. (0^A.^}.2-.'\. _____________________ __^^ [ *UA~lO.E'1l.A ^ .H.RMM
*-A"-L ' ',--- k L DcFIT LADE1 Io, --

ULTIA .IN r2, I, N O UN A DP' "T "
O M'I"AI-A LCA.
k ,T41 A. LULTL,A


L^/J' 14,1 7/'GA7nL
L ^ ^ osPECKA
^--^^^^^^B /LGOr./


' CCnAo \VA LN. A MA-NTENER LA MEK
I :EN L oUE a getIATANPO PE HAifER
CO eO" BEBPL$ 7REENPO?7
/CALLATE ,.MAJAPERO'


'PlNO 14A roE IX ... TO Lc'
RE 1UNli GoE- 'EcT"r EN
AN PAO *'l t AIF AUJO GVE V A TD-
E / mAR MPoVA6b PARA GWE TE


Ul ' -- -.,. o,,VL ,, 1 ...

SCop. r Io. Kint reutu Syndcit.n Wo gh


... EL Pq NON"
MAI. ,mi ... ArA D i,- EN L
4W"AL VW JC ..
9t"Ww 0" 4k)
MM.f~ez .

SUPLEMENTO
COMIC


DIARIO DE -LA MARINA
I !.. C' PNRR o, C N0 OLN Rp JL* iPM 1e-60 6 A-
-" "EM'TBEMAO6 EN PrN'TO X OAL A P LAT~T Ee-,O LAI-
MEp N\Ce MEC'
"' o.


SUPLEMENTO
cOMico


PL J -IGAA-7R-
~NRi~aAcJ4Poe Que NO 40 (MOMELC EXkI^|L&FE/ He ^
HA 6AQAO L)&TE[ L&5 J P6T PlU)MW= AHI -T VECE&'
P~tiA^ti'iMEL45 _P CIt-LA9ArEEfN. Es^ LA u
LC-ip DE&irM -DEP


-IM WCGOWELE S06CAR MA)A NUEVA UENTE PE-1"B ..a ""iB'.^ L -
A I -
-^*'|^ ~c.o.pu

Cop I'-)i. K,nS Far.r, Snd-cmir cIn World rihh" r7