Diario de la marina

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de la marina
Physical Description:
Newspaper
Language:
Spanish
Publisher:
s.n. ( Habana )
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( sobekcm )

Record Information

Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
aleph - 1915261
oclc - 11968619
System ID:
UF00001565:15842

Full Text


"El perlodismo es en lo exter.
no ~6in, en to l lel) o ,':
A -.


a LILAMARINA
a-" '.l" N c -A .


119 afoe a mervieio de Ito Int.
reses generates y permuanents
de ta naci6n. E; periodieo eam
an g0o de lk rfareUana.


AuhtNim 41.


Laj hA Sibado, 1 d.wFflrudtqfa aioe F-ns''thalo, Silvino. Beatriz y ConLtauza.


.- Y mPRE90: 5 CENTAVOS


-_r Sf B B ~ u ^ : .'.'' ** ^ -4._ *A -
S6|i^^el (lUg0so 01..Bp~i -
esnglesoo.[ 11

un para envflW-.

un ';',^de tropas

Un 28 bOda"do--que esmanau ,
Iarm ntts orga'dam por # ui a
lib ekaaguirra Chassbe

0 AL PRE SIDENTE AtA e1
agiatrAda, cumptirm todas sue ip e '-
Sc^en 'It ,acoio tiewU das y no olvidaa tb t la
car i cter 1o t por paada"m generalones d'e cbaM
CS:et-sdladsesdt jc ea c-, C(ba sauipttt aamp" n bllB i 1t6 uP areldsneat.aai a, 1.a Mi.
q0!d # 1 iawen
tdasa naute et ear- dt t1. % ae. ite -ubA Patufle o r
..aa eud auda t st Vld
Is tarde [au au ues5t e d.,. e. e tL d d aa
PA-r. s.in ,Cu u uu CbU.aa ee t.i -- C.0 cumapa -wen toI 0 uMl" rpool, faiu
enudAr' al :i s a ulaer eIs bl *d auO ... j"dltI ... | mL' a,?o.ldyul tea m auemao dip II e a S
r u 1 Tae d .us Nu a rAI et- Se tsfuiuuuse"t. QUO no oi dari us
I tgIt,. tdu s at iIM Caus i
C a 1. B W :n tr i ate ."I" ri'e lr lat agu tl -. stan quea- n. .. o o d
tnwhtlAm aad u in I b l ont au lei "o ..Mui a aCdle 'a
I "teats. l-,, ul,,- sen t -udJu nl ror e snta us u,- Cube otserud tee'
13M. aerdo.., iC4u.e uatpa utorl m.aA ea 'Id
r RGWL tBttler ule.-. re Ien I- +Ltd p ie. -an Li'~.'m jrI~u + ,t+6a I
b i "elt tm e nlte dse C u b a r e c o n e p a c
les lu b dor i l di ar1n lm ctt. ] e r"d' 6 ps a a oMriaccao qi or rf nl e| V ._i''''
In leiAdau td et a c bua flnamt dlstaPam ae, s eo uaes un dtaeur3 v cry.3 #, it Oeu oroi pe lte iesr'
m KBII~I q ec ~l lal~edel prme.J r, P-,- Soalur rm rn.evd elIlgo
udmi alasuuadst pe e cete uameualaaz 61 etaac nu. Cta-a u t-care *6 rma i .,rea ssisasfa do tt-c
afsLa. tlopS f nsi Ea tu .[LdT icor ur.t01- J1; bea. t JA I= aanae aa. s uaa airt eaa U 5
V4R r....... .....
tan _d 2 l4 dtho n iau.las etsn a't ar e.an ,] tae.ut l nlP a usos
turnr Ia tsalaldta a ateesaurdi sat-a Iuente ua, T ,uua.molrt atttutauelkr List aa Mslsu P~ eles 'aaeu dteqdlrat.
N- t let a 1 ,a e Ia uauau- so et-uerIs e reiuu auu Cuter tlu a se r uau ua us cu dfie' .a 1 6 L- u npt"t- "
Pua.-m le do1 at ,.a a r a l- ue cdtsud I qesud eae arutane o at-, CUI aOLu a&bemts-t- tu c rtnu
Paueasn !gsts dat UaatuuC sot l Jet' ds E .tu uuant at ael Ir. C u. aPl. t auL Tae n-eu'
DUAu m alsae .t aiduc.: Lrt- sd i se d al suauesee l easgueuI
tat- Pa. I...as0uSau- .ra......at. S '. -- ... p1 e1puuP
did de true Cuba cmaulmaene ude. de sue r
modo lctalmlmne efa tlvo 'u oo,.d- L 'numerE
a j oag o nC t uda.Cto'.n cede e obieo el der echo a '
U, I v o ......rta, pecl dat oci
uc tausfautae
as a ausasuuaed
ccu enaltueS tsua cl u n e ec U'Ir e
.at di eumuaI:u'u de replica al doctor Masferrer :TI
C sabao uata aat[ adeeuudtd
n ..U nitu d m mczeactly*
rOmlf nbat ujit~o zal^c, Bl0 l~ Il ee rodol ______ *peri
et u a H ..u l stu Kli dentro del derech uoque franque a el d crero -'.'i
p .o eq at tradlatmal restututat d aaclr-a la u
s a oa data l stdmd 4- 2A73. .ri en peronoma a, CMQ a leer mu alegato un'i se

v. breLu asd l Se-d ce at ietea Ace
eainct-suqaacaeueqt atl -d~u eranc,,-c-


enroslvapat
e prepguer, =--o e, a
ia.j Nto .,jre tJmk
M tae- d 'ja ad C deU~~a incaa

aVI aaEt urope. a pe rmt r
e o.rau,:d =, que- -. m. a ,
i .a ar u le) e /. udt l tftH L'ttit .1.." j itt-eud--
ti~et- a psla,'r~d---elussa pate sae'seL-,'-hul. de,-st-el
us~o e.- um.a- me raftsen icut'a-3" eut'acst-Jl--Te
asunsat-,dsflts c' Piia- a D flau s ut-tt-s
mmalsr Laasueiaaa u us p ar"el,,t sC. i ewa,gde
slw in atuu It-it-a t -.tt-t-t Zst-t- m
secretaar.o d a en6 u --s IN,-- n ons lst-tea me

dleutu- roara eq dia a 5u gieu'Ai:n at 11uIstAl 'de
autaltur a C V Me t. l....a.s... y gdatau
er p I 1 to. L~r, o', ,L Oejer J+ e en
N.nor -l ern ,Imnpla. a Ru- 0 T vaM reQ, 3frly g,- e Pr,, ema ae W mfC',e T's

d Lsuauad Waseeuiutsaettte
dI o14 lli~U en gtan Alem-a'an Id'ral c LL,
a[ ftun LlaIn y 'W -qua. Se a se sq,-y siv,+L,
eel poo L16 oeE lowcneOI
m' aaOn -mbVLIea Itn' cu

.... ..... ,.o. i... ldO.
vC.Cz [] I o _-IN r1 due, erie gre
S: oc. I 0 -. ,2, en 2 en 4,e
c a,. P.


..... .....


* io..... DI. M d l rl ~c unte f Ipr e tl I M .Nm ,H u pr> elldrl ....l-|~ ........
At auenlaJa dtl P, do P Ise a da I a .proba" aa ic rnI
e.toue.i ta0rt re u a 1 .e dan a tlete ut i
a ltiro.g ina I pOaart..nL. Apar ada-I osata
catn de a aeumenaatA da patr ena
nea s ats Fred tne l O e ep a alaa t .""v711101 Indo r \\ to p.FOI ft$ n
solver do une ,e, IIIN.Itci~ C A pn oild eon e6C'lbLdofto
auitasdatlaeaatutase IC Ut es daR ap t-atn bi
q ua d a laa baaalae ae larusta elata ust. e L b. L b I
aaun leoaa Lnat idea d aeaa a a a t-lt,
der atatdetada In laeadetr.- u Pt erra blt atvtt- aat-taaapaud

tIrn ei i delatr, no dt5 cir r l to.lt e nlr, sp tio " .e i .t i a tsitu.. elu t r tga ....Tat- 'aele.t a I
1 0 Fir rlliiIc.
'A'bin au airn. lle ti, a ds bI I ag aa. ti al,' Iu r m. de.' Fit
.lredaaao mend linta istsa I ic I t
lde Cuniislae l c. ik'lfis ad dne ett-aa *land .
t nlald. o elgnR Idue-n l iO oldl-fble. a
Mulln dCentralseetaruadadsneurdirl..aii

r.'at- tetau ten- a Ia do a e. Ilos'u :eeas l
su-raet ,a en a l d ta at a ali ti I. W .. l gpe a
a "t- idt-Im l late l. l c l dr ise. 5 p5 e e oil IB> rl.t
.a ui t- a ,d'u ie dtr Ab 10 d' ai e ml etellanr it dat ritt itM t
E.,adeenacuMounrnne ln l staD-I t. u par, rea a aa" aal aa
in "nm atltut-tueal at si Q aa' sablaea que es iis ets a-teno hrat-uridalasll

Grave amenazadep ,r deral

surge en los'Esd::,tM" dos' d

tPlmgumt'aIna.tmcppaid~n obrera me etiq6L4A
Junta.. Fed.ivpl de Emiahl.....I..... a a,...
WAStMIITL ON Is ituIFF (q1 5' Cat-du o tt .ai
a-' ate(,ua-lm ealeeat n u a-
ro ten aitalr .nl dai t Juu 0 b dab l rieal- id., e a
hermLndadta a uo[ar u la -e"hp I' n IIrifs ltd


ta-it- muets meno i et q l rv t d ,lrI 'i lrld r ,.+n r ,.I
lufauelae lt rs e i r ,
c~Lra Coftall-:an Filti a -
alenia Pt.t-e j~atosg s deiN ua. n uI -'p'r
nobs rea-aeda de-m6tstttlat a It-C ~att ran.tt- dsoptt
it dodouds, 0,
Fl. ere 'deab ixa~le+ oIT r, le al i rI d rn
L.. .......l. Mea- t ,usda I,,...dtai e- ib- "i-

tes ll e delll -J~~~ C oi ,,iuae-l~l'
CA l' ,, .. 1.. a dm o Ln d o| r iZ Ee l. ,. dio..
d O ist .Inis a.uI iaslis

sefsl t~e's u a eri de sjcp P-cd
La tPulaln,- utit-t a a l us F-.bI,
cl l e ue rI, I callls u F, h~l E n ecl.Op p ,h dc' nlr,-c; .."r. o r
Inttue eep 4

a itsa arr, U 6et- ,ts.sa c elC

air asava IF.-,ee -rCt:del u aiorl m e.tl fn. .
t o rl .i L Lan s r nIa n -r64,p a -,E,',
i Ill a cu.e o4 L ,:,? ,l un a l rt m r -l e r,
alda f-n tosel d arl..s6spr,., ar tuln etlu at
ul = .1 p aldaltp'I aC ud I., d La wiilats ed s 5 p a nte if~a t tg- Iate
antQdane odb dd-a lp tiC ettalstlfusa q- t dame~ aicta
eaqus ha H ItE o Ibien notae. a
.1 tcae -datAI pri e ae 6rt. Deu tjtI e

it sa--I--teIia eni it s- 5 f.. an-uaI. -
azr atut 1alt- D novIaaela-u -
neem. Jehu Fis tl d-nee'-li aa Oat~dobt.I. a si u-I--S -
El~ beaupll ta ds1- ~ i.s 6 Wt-Ir


in stn sae.Obleto 1 a-islt

loa d at'-.o qu. l eIart nu Lat
Layu Cpnta JtucLj.Aa st u .4 at 'r u
1ol rdpel- Jrlo () lea ~ 'tr.ruzaoi [ .
1 I a- -O 13 Cpl~msa r -19.
ur uluer=enlan v p.a' .e
et-tta u ar. ttLA-le slsu dfs amil y
g a d a cw d td1 la pC.flC, nlra
c jiaer Intent de ahferadlt.'r, del
OalB OpdbLlca que pudiern tIrLIuilrse
en dlnOal n i propieoaa de ml pe-
Io aum t i. i Ser ltr. Mejtl nl ntr
da CoearniecaouloMest
Dnlsaelout de Lambertos DIu
PHet lrramd c oan el Honorable se-
iur PresideCaL de la Republic ijbte
I x unfelLaCloneol ecr.rs poar orga-
nints rtenecJentes a epi a par-

Ida Stotaat,-,curmbstt-otaprethotuec
It a t, ea;Lu.ld ..u a.inu Cm
al_ I el.repr erh te RolUlDAI
aiersprel l7euae'a1asal s .tut
RlPat ". t dtel ip u e -

arledu s rl upa e 1ci rce,
eLaJr a im fl l r. ld,7

far ss tta i c de lauro
is u 'it .eto it I'ts ,'t i aseae-
dee J-uMti r3n 5 ^ ati cpas
dacnf tut-enl, tae t-tueitmda ta. apr-
qire- '.o CPIQ qusbtano 'ndas ls
.dmn lr .r, trI a= ,.qUL~~


tiudar ut-a s ta," I ,". i.td-e
iu Ti.'-- d en a-l da s r\ -

iPtE- T. Dir L,:s e Ia DIL-, 'i-r,.
re D mr d e &be w.. lor," .mosde
Cl o a C 1Q a m n- -

tdeaaI, or 'Alest taj d3Io
Pc r i,-cpe ih | r =lk i d

To asaa-i5 dhw .icr i- ia m I 2 ,
CFMr lo u ernde l de aal L tI
La He us r e ate- n a ot d aa
19% --f I r .:.tFr o lll l a II, Io MI .
de~ oW'd 1u4 ,1c, Clm, .de-tu e ,t tm- ,tluto-dtlt,
Ae~m t pratu --ub .tioits, ec.
ts," t -,Tat .., .d -laa
milmeor --o ac / o n .tgum:lni

T' la-, u T;,et- ia ua-e -' 10 n -
iter se. .elar a a a t, TI, -,i, 1


u ultimearmotsotemull
a 7 Pet' er.g suasba dl a a a.utmmadas v de
an r pnlitvedo dtiltu M euan ld I sd -r Itte ,'aseu us la p
aoPenm"52en ,aaa retIean a lar- Ida,'sal papanueune 'It peusd d it-a,-ar lu
pspt s ea jfir ;f.a -'ag e t-dt- taa t aut s pet op~~raesut. epsa
0,,t5 r atus d iradl"s= ;4-a ia e- a l,,'st uiu' o orIJ ev ie aade ibWurre d
Int Iuafk %F"''dd a n or a-uttre a ]a h a s e t a u u ea acuia d -u t u
c,' ,r +q,1 dl "tll MIIL ro eF ... .. .. .. ....]." is, . ..al.. ... ... .

i a... b ,-.'" Pt're.s ...........aeua l l I Ist --sees' ..... an t.. ..s t- r'lt us .
I A]Iil. l t tr ta. ,o'a
i del dnr.odsa .a' aI

rterulsettedat dat- Smtt-
dl Tht s. Q.c n e ro i-i-a tor U.iia. e M aI. t- q5 a ct e a- @ au it. Latltttt pe-CC -ft o s
-_ L u _It-_. ---ut.- den T 4dt ..,. .. ...asia s acaeu1...., sn,-E- a.etr
us siai -A lt tu Taciii. de L
1.,-,e.',. ,eMale+,:,r, n lliall+.+ 4 ,,',let, O,.' `. -

dniLatauIa. on7- I-.u Ia' in't-fl aB-. Lus u--s1aja2aas -L-, -
a, at,,e'dLA. ad at ea Una - I a)st , aodo dn ,'a- n So, r tt-t', Y
t-H~fttseat tue. jauda-tu nsatat-is tautr saaea eet aj-. e ttitsL ast.at-e pa- uI.eti siouj tt-ftat c-eaLoat-U. s.,Ia se cuflf u C. u
e, d, +,+ b l ,sr ~e I.l~fA 4 rl,l!.: inesV l|pra s aw ze. a FF
IS Lwa~ en t-trr el Perddd
t-neaconof ,I elau er r, tu t, s t .rern, Ue.:-,as r. r, fo' t s ,e rzt a.all as-tei ,s ,.s u.
leria X... .... .. .. ....
nicia boyEdwardGaMiller IA .....u. ..J regiamenacIn de Ia zafra
et-uuas ds e t a-ssu t a~ome Mu tt i
rr. id la 1 I auumqA non d i .1 el ""gq I.:~ap ineP
JailsoLa por hh ir na w r, e .. .tap 1..... en reunIn eon ri
I damoa -eear, r *r 'se:. Hr'r ...... d e rC-111, 4 | a to --
recorndo pr, ,I A.. rkaeIO I _e__,
aI~du -aci -.agea Ciajq.5

~ec~reeve ls"g"'fkacaci a .Imw'i .... a, t ',, +, p 'taifa~de' hacindarlos que et Presaidente
+,en 'uita det ta pr6tuo,-,areelani rlde Lanh tIfeP~ L.a pat- ,,ules o rp, ,"F a ~.'... be" conastltara mulch ade diclar dieho Decreto
Orlo 'M-,ia all .I.W,1- "8 d.o

i~p~aTS O l-islt'-La T 1-0,11 'aa auyrele' tnan .eaqpe--,FI T, ..-4 e I a.-hr,,a-.
---5 a'cenoupeqm. u, LtHlet,- Piitt n-a, I'-t--- a ittOe tapavrj bee qt- I eatjca- L ie -tlgU,.cmtlot7-La s'1a ieau eul.'st01a,111 '-,u r- i.is
Aede? lr.flqq peeews tn de r-mi el Isan'555 tam leuIas- aM-
talr e-Iealt. a e qdkilt a kerauav a lsIf d- It rtsdtale -p-
:., e '= 1114... + .-+-+ U .. +" .. ,.'pc La.i,,;'e "-.+, t,""'.1 -. E....... 'o E -"ro
FF~s uniioes ,da ~ild. ~c-jj. r.-e le~. Ar@d.- cecillo-,t,...w, "-'m,, 'eu_, 5 ..0,C ,, .d :.ow. ... :. I~

a .:Iiist-tal, .tlt,,: -,..d lnn ,I. ,i rtnP,
_t -1b s0 t -eIIl .rl . ., 'ie. r,,,l %n - eeu ,el 'rf 1. .. ... i i i e l, l s L .. ... O, C 1I ...... dn..... .... J 6., 1 6e ),.
Mr I t .1 tnn te~i& ,,Ld~ n t !..eat u.ufdt-IP-au-. ea a9,1,. -t e 'r ~ jt.Il I Ia p C-1. era.5j -a-
dkium 'UIf m arie I e.fo we, ru'1 ar


. tS sh iaAS Lt tef t i."-,p'I 1E c dZ --up.sa '-it-&_-dTc pa ut5- a .i n ..l e u
..W.ditat-itt- dule utiah Cfsle!'a.e S O,
1a' Ii'atn t,-e,'-1 tL.-'-, i u ,p itta i G er -l.,E--- -
p t_,-Pa-.. .,, A .... a s"..... s r a ve a -atear. of 'u,'i .. r-Lu'' 1 a1M tI -i eue.' I t icls- -
Itci lo -Ed ar, .NM- 't su a ,,uu- Utra ud auttdsa enlciuaeu de-t-Ia-t----f 'e


al rns keca -'---t,: t-' .ttgaa. t-,lter,.uu.e.-- u -.,
'a tea Ia-staP~eeT--tt'lt~Ptc "'' -- ee~citje-c .eAtu a'Sasde ue taaJ Ms(5etu'--t -LI- - -,CAa e-

S.p r Ia ip c etl S ur ,,,,,,, 'u t-eu ae s sl.s ni ....ia e -a ,t- .-,-ao. r i .
sl~d--t-~ut.utdat-.'u-~ustact~e IA 'ph [l i nrs! ic t i Icii
a0 .i ........ e Je L .- teut p ut tuatan q-i-t-9-% 5. 5 a- c a .t a a ectaaea. ogud,...at.a.......

:t.-ut a 'u4,.... t.... ...c.. .....e....tadtaldtaratt
AtbIuesnt %iittastfie -eIa Lt6 i&6 d e 11 04, on,.1erilie w -u lt-t
- e-3 eQ I I iL--,
a IXisA aaaa,' tasd u at a.dt '.....
Surisasd ta as,-, .'.C.:r,!ODnaua e
el.,e ;I, E: 1 . .. ...... .1 P,'r:l.' -, 1 7926. 1 r, oP i 00, 4: c .. ...... .It,':,.|... irr..
deC~ N . + o, : o- ,.i R,,Us l~l 0 M V I:, h ifr.-ie._11
piT S' e G I d ', [. L ,: J l.i e ,' ,ll, p E P x .- 1 PaI.ll 'on:-f ,.,
61 i r ,o :l,. r :.efrl t L 1" "711a r :n d "rl u ll I "u
IJ e~r.,r~e ac+:'l ,I I~I GL.''n I L,. II +II+'+ J+h .... ... O .. .. .. .. .... .. .... .. ... ".. .. .,.- .. ,= ",r .-. u,,. U,,,-11 el r,_.,:c+ e~ po
la C'ean l-"1 1,,~ ,,,- .- 1- e, .., -,,.1" .:la o l ~q ~' l, C="t-+ le'ifl' J
de l an",lom. r''= ,t'+',',-t.te e "m d -, ,. m, ,, cw , Ln n l t O de lo in
+ l l~lel r, o,+r 4' M O~f+ c Metrma o rm d ~ lc,+,J~tpo C+. = o,' ItJ, ,elPG[ ,.: e~l+; dl i 11" I i I- I'j"+ + r+I+T' II I_ .1 carI-d~n
Mil ,tie F.trd,-,o u u l'O q~l l l 'l-~ l ql r n o ir l~a ea e "s l 1 O '!t4 lla ll u _f i ~t= a :-r u
luIF 7 -- If onfir.-'r,.'. lacla. I .e -"4p-,"r--cnii_ l-,C" ,"" """ : -,a
i wl. 'I 1 1 11,Z AI ;A @ Il." xr 2,4 'F -l1' I"- `i"1 V
ar,,n ba LIo Pe -+DIv. t. I. Ili r "."- w''rJ'%L''=+I""'' ."ne".'.+' .. in: t+m~
.. . .. .. .. ...... . .. .. I. .-. ....? ........... . .. .. ......ie....... ... ... .. ...ei I&:' ; .. ....-,a . . .
sl . .. .. . .... ... . ;'" '' :.. ... ..11 : '', ; '1 1.'" a '. ... ..-"A. ... .. "? '.- 2 ;' '',';. e o
oJ ', R o .:"=,I .. ., .. ........ I l' e = n l '" :'' :' t. ,s , ,-. ,- ,
6~ 'lr +,':"'c l., J/. N. ;r'-c ,ll c ucl -Iup .. o11 11 O OG I. 0 + A- l'Ii CB."Si : l: :[l;..... .. i .. .. ... .- ".


.. .. ... il JL .J I ..... ---. .......


a Asegura Stnh qie loW Es Unidos

,peo, y las 20 Rep i j Amn rica se

dley esfuerzan en de otra guerra

de que El lider miximo del coMusiMe afi-"a q Naciones Unida. siguen "el
ripen imo emimo eamio inL glorIa".b le-.lo" e ..- ome..condenindolha ia
.ridose demlntiegraei6n. Dice qua g E. ,.-h; adn, jn, jatrunmento b ico
*,, "' NO -CRLEE QUE UY 1L. 'A? .PIEDA SEE EVITADA

S- Altacai el dictador rojoai'Preiver b di be po imaber afirmado que la
L' B LRSS eli organizamdo granite fuerm nmiliftries, en lanto asegura que .
,ay de aY.. L a~J am 'ltrz c~
r-ec.er' ine dede-la termninaci6nde s upierra ha proe.dido a su desmililarixad6
t. e tl'Lr- LONDRIES ,ibei 16 uAPi-Lu .me. EI comprenublr qe u los nr.mu r La'.Lrae" n's manner t L pt
"-65 ne-tar Y1 tc do a W T cll n" Unic! a 'aj i eF o r le eler'a erl o t a OIU .-li ,.r r er-. drt jo Sln luirn., t m n cdll u
CL' r4~'- a u se.e luagdua., cnda~ aerr .1. guee w, - I arlr U I,''. 5 % @ ua proceda
Aw5,dam sin 1.]CC7 amu, 55 ff ( a issde lamfaeiut-urn, suuid4 et7U au.st Uas MadaL
t-.di L. e sa husl. 1 M nUa IisUltma e dl | nle6bl-btals ToCdo at ,rundo.e que It Unit
D-Puo' 1 AAfj d ttI" luirw s c laa U0 L a o s la addc-|iaumi d ie taaao'CUnt.- S mn-it-'m l u des-T-iiilrv,5u t tropas des
5,ref. o" q U. Cr, Cc,,re0 ertr, drTilB ?ar a j
q, t i a i n dr. t u d- eed t-,-ntaoe iaer C1-'A. o e du r "El r. L ,niva us IFA dt ottlee necm d


ilJla Iaw asi~ Snab. m'lar eitnadu jBW q a~f~l S brl qamet 's tuus lta .teliTua a- 'a1 gulijca are
het ,r utlr Tu a .ait i b e Cnnav en ua zeeraa _t- d e IaJ r ae aa plear d -aa.e., t, rrt cont ra T
e lea, ar". r .-.lc aonar a Iprooleds. L P~wilmdO toUR Vl Un ion l p. ,queaeselm

e f, Vedi aIirj 0 l ts .arin t el a6jm f l dK o g, t .u a a srdue pres a en taint
F1 gran.us Des 'bac1 dutt ,a L ua, eoel ct.ador t oau 5,do siUndo re-.l. a ie u Lie I s laUo se aovitcti

Lasiaareien )
.U ,rs an.. mm adt Lt~ri ,eidJccOno me nablaimere7talop .1i.le LAS P u. :,, t~e t ~lUca igre
adut] a gueiernor.a n~a lu Catanuo Iomo% deeastur-dstul u asia ieita a M arabput apu
Cu.l U a ustIII -ea`t11elttre usamadefbebrs. me te dice "a mW
tl,.ue public z5l d r 5'n a.S s1'rt r at tsr It rI&t S)me ele hevitds
Iina= f. t t- jafr & Fusteuaan., a,,. l. d"-itle.a- aIs nueva t ue

raio ldat isaL s tM bt Rus tlo aL'ud e mea argau.u m hat Ia ts ca
Ld Nir cufr * C JLftf S llr'. u- iu s' -e'alq o n Fad O l t d qo LT da

a-a dal pa SStan. a., d TLTeq Ue
put 1g16S silu aoaaui8s
tsein. Colas TotaIe r n r~el : M a d. m'a ta-

CorEa cau a its 't teput-Mut-rta daft
Mr" r rrle- u e rr ie ;em rC 'n v wo' up -al_4 ,ludari de tmoneup

I a un~~~amerunut I15 aths'Aq rinot.- In pl M d eeno" ua etd
"'J"t. R"aI. d for Re.sd 5 saj atou de q te It Unt]

uaia'i auau s ~aUnouu "ttiet~
-Cord I, tau tw,, Jones l ... .al. ....go-,
s uas iaut VI 1.r.pe... P e .p

nRpet I i deta P Em . jda e, itte rifa t a ct- Lua.
SIftz do 1as Mot. po ue ti~ r e el ar,'anro totdald
4On -elk- I d'qu a austrtvu e asconstup.L

ecracdb an i n e o bnart
ep~ centre l 0'zIna' del a I dutLo a e
e amIurz. r um un.r sIa ,b tne. dIe.s-s.....d.M.
lat-lu.1ea d istus
r, l -a nr, o OFI rLC qe-to un 96 or o r, de
is duds dr4v c .d dsi. .1 tio m aup d ee tl i d soatm ilessda at
a a,&A. cr1= dffnu- Ln On- nua I l u-d e tnl.ad s er,-5t,tu,6 -, ---usttt-u. se ra
nlbV*X "4 'rgot. lr.. us- a 14'u947
ds LaJuD do IaNs Measrswvuu ituehuca ue Iodda trons
tetlo mto .-tes, tLta uAttu sui s~t
nt ce'td a-sl au s'o.na4n. ..a........u.. u,, us..
uC .... e -atu 5sI, s ca,.,tu. .az.s .. d u. u d
att caC',, etapnPijglo 2


Tribunales Preen a credenciale
el utarteB el embajad r r
francs M: Beaumeraqrr
Importantes nistas hoe fra eni Beaueruer
en el T. de GaranLias ,a ,2 ,"il ,"; '.) : ricultl
rLo,.- ..i, 4 lu s,. ______,
Como de casiumble r -- r,-,-I -,,. ,, ,,1 1-,.r. ,., .'I -
nviod e, a Tf bonild E G -,-,11' L-'o-, ., I ,E ".. % .. P jj..: F. .j
t .woi es 5 Sc lei 1e'f 1 ,, '- I ... r a.. er fecan 1.000
i asd' e w o sA- IA--A l ...--.. r........ ,e De Bfeeta'n 1.OA
SMa ste! ".'.r., 3.': ,'. .....-- .n-oi l.:t.. .... i- cepas df p

d'.di' a a l e ,. ,d'"l..... .l. el ..... ,,1 E | i- i ,
bCcia nli d e unac pro fe or. [. .:." '"" Or '' ,** r.. ,rrr, es r :,?'a"*0AIoA 5ae 29td tino e-
a A anuer ao o a U o. ce. e c ... ..i...:- r.re_ ,_ B ,. ,,e ,- u co n .I.
a.5 d.ron i e a 'a"r a uot. e l di.+:s 't I '' co ,i l.;., o r ,'o ",'i.-i ,oip

AAj. uweo' -llA A -IA ill -
Scir ,i'i'.l d e H. "A reI-SA om '. p. .. ..ro 'L- kI-AiHA
a" ninN ,aEI r ,,, r i o... cio.h. i,a......SAw.Pia.l-3
C reo .ol i a de UN prdof- l"' ior e li A.


A -! .A A O HALs Har , s e p a L i
i: ;,:, rci on e c .... ...inr ii ... +o 1.....:'l '" I : .. r,"' I P
c~ -,,+ pa' m + .'~ ? ,. r ,, ,;,.: + ':, + "-,. e.-11:. .1 ar.. I ,,
;,e s r.t o '~jrn- S t., prl c- nic ic, .... .. .. : fug e, a,, : a':" 1'-' .. a- i' 1 '"' m" i
raj;=;"ul'+ "". .....eL A .... A.... c .wel E -.. a.-I -,. i.


e intestinos?
i e r i r .-l D, m n El,, i,+ 1 1 h ZI c" 9 1 1, 1 p el ed e n t e c t, i r d 1 v r/ i[EAANAI A Ud7 Tr A .A'ia,, ATg .,, ip.o gi :a I .i AGEN... .-, e.- ..,-1",4 .
el 1ra-7i'7~a. 1,3. 4tAa i laain A 1di l ~ I
aAlaei'14aA U-a,,r. awii'i'A ( .R ~IA a; almf-1 i'laari.i pl ile ul e e lla'Aa
h oted,, h oa r .t. ,E N c rca, I El,,,:, l: 1 d,, s, +[ .: i E , Ii-c .. o "


p e a glct e 1. dn doe su '""-". n00rmo ant ostm go so ..: -
,a5 r e ,n a u ac ,, I s, g [.o -n aa vi 1 E -,: 1l, 1,: -,. ...: u :,,h..
aC- oJ e zl r do -:OC0-5 to eU.-r Bia,:,"-r.R. ,' II,, ,ow p Iod ,-i o
.4)* IMa43tNld Ser, e a ;a 1uo, ,rLa. ilt,,rir, i,"Accr
deeestomag".
JLpeie 5. -- i.;-.nfa aa 't lell eoen o oabl e ,aaa ~ ~s eaa x r


-1. E a, U o c I .,o .. t....... ...... .....t
az i reione I.,' --W 1 or ae lo e .,etnae; abe e thoI u opo le e H ,et
H, a ll U esusca ie rm unest-i 'go Aano; I ruh -
ae de oep re de r ec salalu : ;ameUd.B -T. n, Cl rodCi--r. o


D1AR0i o E LA NARINA.-Sibado, 17 de Felrero de 1951


Resumen de la Actualidad Nacional-11


ira Hacienda

0,000 ahgre-o. por el 2.75
plilano, O :DI l o.-a aI .:- ..... I r....,'&rt.


:. :,[ ",u e'1rr. 5u i 5.eu,: f ,'6 iH i A [i nA-'
-,t.r, *. .-.- ,: A,, i I ihA u07 ) ]CJ,-, i .-f iu, ,i u ..:p3 ,1. ai: 1 r, 1 .,o rja, I"r+.t' ..'.' +.' ..*. nil....-:..,- ra,' o' $i1; 15rn 7 lil L r j I'
r All eAA ia ,fe Jim
,,=1 b..ii r. I t... 1., .H 1,r e A r ,, ,


L CH i el A 1 "ii ,I'pues lr, ore1,laC,,
.... m, .. sl'.:rl I& F il. Bf-,al m e.ie
.. Al 1 ]:., I ............ left... .... .. de ......if -i" 19' i' ric
i-Ei i --- -------------------
E .' Ja Ar In u a'A snj d
;,-;, L os Ialarioa en 1950
-A-A.. e l 1,' a r
],-,, ,: ~ ~ ~ e -,, Y ,-ei'. p t nT l ce Del
1P.-. :," .el:,J .e r',mn rn ,at ,:, arm,
1 '1 ,, 3 ,_' l Lr'e.:II r 'dTIer. t radil c.
al~er 9.''0 rah , n.e .,-, se, e.

3r. i.. r- L,:rl '.r.jr .:h: ,,''.49 1 l0" C" rr,, .p + ,
,;.,, ? o , ry "C.. 1. 6 s" :; ; .'. ,:


.'li'..HAe,
- ll. ,l q e a
.-. ,11%: ,-r,, u,11u, 94, 51l. 1-? +"I I'T I Asbr -I
,,I, ".-I l'Jrn-r', a Sin :1641T fl, &reo. n '
,~-is,:, DrO Ir"I ",I a.. ili rh-, e "Erari rd,rsro er,
'4,"1. : t,. a: [ 942-- solr,


c. .,. O r .,'Te C lh-,,1 r cn-, fs c'r~lri
JO., el,.l' e I lu a- I, cua" l C. m,+a~ e E I ,LI-
r/., ,+r , r t, .Am-. I ,QA r, u e,.m .
be + I:P, r.,,n na =1+..'..Intrif~ror
I .3 a. -". 1:.s c41 J[4-0 19I S
u f,-, -,e.11, aTK ,,L jj a1 C0l e I- $ li R_ 1446 00 que ai1a
ar A ls all, L narll ae 0i e.l
que se inici:6 ela d, lid,!I. 5 Ore 1,5,c-

r~rcls Arreswo d, un ndonads
r.I e~ur.) r, p Fer-anour-a
,"';,e, 'a ll.l J:u, 1 ,:1a1 G H er~e.
C ejor,, ,'a el r..-jr-.-,Ir.. ,i Herrera Com.-
Si+la Qu~r, ri..e Ii. Ccrml "r. 6 1 dd, 1
A",,-,:er,:l de U. Hab ar., 'f -I, .
C1.:.1 at M~rlT-r a r, ,. l-,e
E- .-ce ,,,:.,r, ,t- 1 l,' e J, en 1.
ft .+la .r im-.de .','e a r.jerla be
"'' I .' +, T, I C ", 1- 61fil ue.
J rar.e, e+re, ) d, c a. d .
""~ r, pI,-,r ,.en -1 car.:rlA :r.M


J-iaj jeros Comunicacioneo

Conseile rio'. lI.o Quieren poner al dia
decrelo- acercan emisiones de sello
lo- puiebhlA. .. ,1 1. :i 9 e4.. re',- J....-
Ila :.a ..-... .. ... l 'A ,! .r;.,..3i,0A .l,


Ed, I id'-.- e, 1 Nh 1. r n, .: riti1r1. .Nd, -l-"S .'!h.-'.d, l .'
A '7.,14 ,o d i itr e l e 5 ci ' ,. ene,',?e el, ; eSi ,'


a c a I .r d -e H. r id m N a a l d e -- 1 l a.x I .
% .6fi u ,' Qt 1-0. .A.1: 1, -,a Cr' a Iue ae' co..le

o 65I. r 1 9.e[I Mr.- Io a ,firr iiii,, f. 6,a P"'~ '^ir' aS l ~ ~ e a
DtleARI O D An t "++ r de ,e:eue lla ^ '-',S,,'+ ,, d..io ,:,b '"lel'l~rOe nI ,
l. l .:r l l,.:T -. ..I.' Ed.-ri a Ia 'It Dre .-.P.a. a- Oriaco rhAr. ,- a .,.,,, s A : e To
I Q i.,rjI. ~ I.' l: d
U ro. .- le rk ,A' E:. a

Wdo a ga ian y.! Mn- T iA rla n A
Al I.o -D.lir..a II .'N aldrr e A -i' I d, A AA.AA..1 1.
- Lhi,., T ,+ r.,l. 3 Rt ,sI a.._= 1.: elrab r e dba rgo enl,,
Lr la Ix I.er. r- ,: 1.-:,; 1 Imu r 3e .,,. a S I .t e I'C 2

:ra i J 1A As t e de s a l A s o i' r
IN i.i,d;I', Hia' _IA AiulI,"'.i :," d Ila a d i' i'iip' ii'-- i diL P. Al I,APAAIjAL He

aLJ ie ,,oin pa lra Vene, uela :..r L M ,r- P ..-lli'i bAA Aili~d~a' AIi'i'ai' guAiEho'A di' ~nhil' i'A'.E'i iii, Nlri', pro'fdj
IC 1- 16 .-i1,, -, .,-- ,-,.. .] t $2.000 Im o t e U.- r. let,. -d -
oi' -i l .ii i' 1 A A ag A i -.i A' . AA, NA. di',ii'i-i. i'
- e: r.f ia- ji'',:.c AA li'i' i'''r',i, .1. ,Paerlieron para New t.oa tEl" i,',- .:,e 1, 1-e l ai..a.?i'' ,,S '.. .ca. O',;,, '- i'. ,. . i- i i i' l-i' H o l i -a:i ,
Lle~rontle.e I UrkA";:,~Ndi' '" L" >*i'' I i ,'i iA ld'/ i'il{',- il'.' l- i aIi'Aia: a Clai a Lucr i' A Malde8 AiAIai
id id.H ;A -Ci'i'i'lin i'lli' d ,,0 in ,-g .AAA .... A ,ai ,i'i' Ali'A F..A' r
J&-.- ALIpA~l ''[G~ai Vi'ezi'aiai;i eMAI ilA Airoy n deii ntaelag EPeci'ii'
...ir,,Wli' a m' sSl rA. MA -y ei i sn d ei sCiene arei o d5,i m A
Plia nr- -rcia Arhibaaadu Gus- Bander' C iban a as A iesr sde i'
'.HI' doi' y ii ea Ual p HA!mCAAyuenrelist a c Aesn jicLa a l a d en
ir. e iprm'i o r sc- Al i b'iA i or ini'i oHo
de''ao o de u la uetnerod a 4 e myo eniinos e l ro n aita o d
i 1 ln Airi'es Ia;it A nn l.-- .. nri.la .a a 'vnai api.i'riai Hi' .'A
3iN 'l ber A n er .e dichom rue. Eat oms sloi. an y. i
i.'Ie.-.ganeroo 1ar ene; ela im A i mriAeios eniindrs' HaeaArAAN ld 2a
U t.stin.F u Ars, And An dni'a d y Ia2. As i lsa
Part ieron ierl aseuil tua Hd ra r e lla arA'
Ai' raMiN-lCiAork aAten'cl'n Arsu b nz o y or--

H, .Ai riA1s eIsinaii' M rlt del CnlAiro de n ilAeo. de
A NAICene HAAv CiextiiiA--- d y o
C ,ndi' ar'.ntsiA N 1 3m.- ncntrab esba. rma enr
Aia_ Aiai'N PinzICi'N cobeto -Ir a de do rtsi iar'r ieyron tip'are Nleu, Vcdact Borenlo prob i l
A Nord, di' nAA Coinstla ioA de IA L Ira A de' Peri i ,i e inen t I' .o I
LI,,LAeA %rA postal V enezolania:A at Al e ,a e H l-dI o Ai-y a rlosHiJdiA i nl'ai
NAAoAAHAI-A I ia I ,,, A, ,_ IA 'ii'am M b- LaWamrilu dClAo. i aS iodeA I
l'I. iL -acaiHa-AlrH L ib, l.TGu- Tabia n Gi'i'iai AiAi'i'n e ii 'een

dii,~ i MNIn a0ob CPte aufrAAAn- H' I' iii'iii'llsta, i'n'L Liabaia oni
Pl a. prraHoa oxse imome e q....tril a prici


i' ordo deA l ur, '. Pn delI&l a- r co'I nIIY teniuA 2 Ao eel V idipd rt itA d

alegaron de M:nei eaisan Anne lta-cpo hab ndosa rtidelA
gie. at anquro Afons Ma pr u ebasdih men. ste s o, el lue hallsaid,
.1 1ordnoPltte un osti e ilueatt An a d e na oner en yc In rcul in debs de eiLve
,_l,-,.... yA ieropo ta l Vnzna ; M qruease m a nrzod se aibio.d o imP r Ne Yo k anl 16 nPaire';iartiNt A iraidA Y'Adiiiei'.. l
y -rs hi G tonk.J M r- --.diAi Mai!'
...H..................i...'IA Hi' CAAAa
AlrHi'edl;al-didMbu, Rnt-IMni'A.iMi'sAi-
N0i'ii'.p1,
di'a_ C hdallttcrinse
I o d uL.r,...-,, AiA ,-,,,-, I-_ N se HA li ''tr Aa i'ieala g H el n
Airinbe s;, I ,at '. ii PhAlbi'todelACenlei'LAi dl iciri'i'AiAHA
any OsechartGarciakeoA o FIi i',de Io ail peSAgo
S'a;rte aonzpard. A n enezl.a
AN bordo d un Constellation de tas El r ues de n Psr eimt nente noma dLin.e. Aeroposta Venezolana:-Met-ri- ots. at-ecr arlaosd.eoria ta
Perie ronJoAe M adrid; el aag MidMay d i'sil-AduIsea9 iiA a em n dalestble --E .A -m ie AmNur i ','i al' luaH
ox dIr n oW Conwnweill
R1UKalp D Fi. 'r tty J ri.. esamba a 12, em in e spVe ciadl, de-
solid de I cenIar rt o e a vo. iu rmsa
Fit &ra olan a le d eI Cogreg nderoun6. etr95Lmes d M adeo s 1, Ad e $200 Veli'iii'C'd

- .'' I- F iii -.i1 I-,a.. .r. Lat n c o sct i J d e C ai m

5 a a al aE .i- l sell.. at qu se ret-
e un Coanstellationde Inpri'a-deaelliH'le ari Q nU el d uelheil
.- ,,oe .p-Uil.. en ="'o, a a; lri,' ,j ; Sd d es..... m ardota r~ate anodr~e~eC. .... o
Rys ) Asi'ArgHA CiNAA i'laaHIoi'Hi' I
supM Oriun e h aluto ar. ot A' dlar'

de lorso laxManes Rnneue o de c nranta
aLgu'oal' Ds l- Ai'n'Aa AA HAte MereMaata MANIA AAto
.deln, M1nuetartstLZ. Carlos SNehe rul tnugne eneaysde

MArgad. Mde- Auu .u I n. t A rluri AA e de HA-inaaAei-
tai aa o.r.o deanrosdeal a tl Aei CortH s daii'a flloA pHoi'id
' .a'"idi,, HA /'a i- C~ie'd~ i"Ad vr 'y S Atoe i'Cird Te a-a~e" y Poniia i poeaea
r ]Cfi ona,:.-ara Venezueylaen
A boer :,,-,.,,n,,,, n e s Eljuzde Plamra ntor ~ia

L PiarAieron p a.r.aiaa ia..lin.AiAri'Ai d.i'edetarl-ieA sAel ANctorel iU
b.XCd~re Ferand B.1d.; is Mu- a i I sm d clare pt Sta orer faltei
,[-sl .s ..i D -,,do ,... Ll .::,, Th.-o. -,1 zi,: de za nAlv are ,fi ralietar

ma. BIRJ.,,. _l Hg .. .A.a'Ai'Ai' sd h A er Ieder s s ui'den 1A 01s :
RalphDavi. Emeriti i ...,Ai'NAAiaa Iy an ,vuda Maril


-.-', Ha," L,.: i',, a q,. i''. ..A..... lA a- Al s.....'A ... A.. -
a ...... -. a i a ,ia rI, -
lie: aiad JsATues cmba rno lvitdde ov er h
,_.i'El da... i. ai. i',aa :.h-i .. _1,' S Dr. -'li, 'Ati A u ici dH N ,mayo r u atia ,sta -
L / :I: '-1t. ... .. ..... t, ,..... pgaord -lm... nd:ardes scardte
:' ~ ~ ~ d Joaqu'1-1 i Bn Macias Santanadrdnaro-Aa- ii -~ i bh,, -11" A a --/ i'a A i',i,',.-,1 ii", a 5 : AiT+'AA .A t 0 ,a ,ri
'JaA Ii, -delSur.iI Cid ii d, C a sa" ,oA :a ,aA H

a... r ..-. Is eltheR ic',, R ,oMa R rguezL e ,e tl

U Li-iriudem tAndi'ado i'pr uld' elnti .
lc ai.aIa0 .st Ipana a~a si'N.........A..... Pi'aHA P.l-A.
doan prtteconfesion jdcily e

11 .ordothe tin D u la o 1. y. En l Jue z rde-A dendariesdo ntor aM .
tM -oa ~ eiArins'HltetaudjNotsecretaria deMau l doctorAn


.I- M otil Sli- Vena ettr rDi' i'lg'liHA N AAAHgi'Ag HA Ca ls -or
I. `1 uane r de ]....'agu. di JCoItp Cabi' r H diia t a! I Adol
..m ., r ds res.Com ixny rent a s yTh oma s e. P att
lu -ml o1 T ~ vn a Ferehoiyacia onerrysyMriael msmtv
I- I I.- So ml.-lllm lbeg ue ei? ee rs)ts et~ e

Dee laratoriadehre rdeoa
;mid k d+ tnllm ... E! ro es del Nstlortsob retub iac n de-
ParteronparaMian Msizndeles ar Haydse Lopel eontra-
I, .., I -- .1u 1; .m. sob e Rbl a mi on a ixali.....
DC."ar-5oride hrderoasuios, e ar-I

F.L I ~juiyciabode maorculta, a re.


Nolcias Nacidonale


DIARIO DE LA MARINA.-S,;bado, ]7 de Febrero de 1931


Un moment'!


\ 11 I, 11 I I rk = ,


Todos hablaran.."'


pero a su tiempo.


Cn uno asaciibleo tumultiosa en la quo todos pretendiesen hablar
al mismo tiempo, no habria posibilidad de entendimiento.
Si las llamadas telef6nicas no estuviesen encauzadas
ordenadamente a trav6s de las ineas,. el resultado seriaid6ntico..'
Para conseguir tal ordenamiento, teniendo en cuenta el excesivo
Ird6fico que sigue aumentando-- se Ilevan a cabo constantes ,
ampliaciones dj o lneas y ecuipos, en las que estamos enfrascados
con today energia. + ".
Entre tanto, mienlras Ilevomios al limnite nueocs-o
olan de ampliacione.. used puede ayudarnos, evitando lormadas
inne'cesarias y, con ello, lpa. congestion en las'plantas, principcqlmented
durante las horas de intenso trdfico: de 10 a 12a. m. y de 2 ao p. m.

Cuban Telephone Company


,i


.1


r
3..
.F

1.

do
a
a
a
os

a

.
n
r


e


as

esis

I

ra
In


Novela de Sabatts proporciona

un hogar a una nina abandoned

Trila.'e de "Loa Hijo.
de la Caaa Ctna", de B .
la ehcrilora Iri, DIila [adiovisi L j
I 4NFORMACION RADIAL PeA AIoerto Gi'd _
El ... A i. i ... ICONOSCOPIO, ALMA DEi
..-. ,i i ;-' -'-,,a, L,",, . TELEVISION
Al A i ca...GH-A,1 _. .............. HAa a... ..
l la c r I. . _--- 1 ll ..... ..p.......s ..ied di
B ;+n;+ -vA.'.., +,- ,',, sl en, advi--" ic quo caade uno di'
Ell .' ..aaque su marches is meJor ye


riu,-,a o-,,lr: c l 3c-.": i... .T a, o: ,,.-. ,dad que rc .,'g n ,a ,rcan ei


.^(l.i['tl'-^". ^ .^ ". ''**i' OaA' ii'* '1 a ri-a d d A la ecepci', lA
1 :.,- ,.*. r6 p .v .--,.- n o aro e sd o t ef al ga dis e rc h
ni I e Dora Iu p i' -Aea i'd oas. -_at_ co
,hc a 5do el, r, -a d por Do- ,'c.' ,. d A.a fi. i I r iAt.ai, ArA A
ia TAn- N oi i A .-:; .. ... ...." ....iA'I'I~i~'H A No. A'
d~rd, a l.i.A|. dE- -tr'-AIHL' s' I tI.: Mod,
4,A,- ii-.i i e-,": li,,'& iO lIA-,d
_rc Il,Jtddo i B etole rn e rmla .dm p- ra bidsios de I s ret eptores de ti
c*nrldaleygur.- Pcr :dounaci.-s leii~n bng poem coIe de
aFr'lL I Lbregoone yamor.. n pac procl aad1os pi
,. 1 .1 e la C d : -i I a r 1 "3 r Il'l-
a .Ia Sra Tni ,,pto v,. .. e...ded ..... El circuit. ~
ad A An l-n ay.A i'- Ne i A prHuebas a qua Bei'ha sol
IcuBii'iH Aorts Aidn AAAiaidH
i- Do.,,. ,lA a "-A P A modelA o, 'as i ondiciioHna H
1"1 a o' E c, la, ul..... m~r~ t erS ,C.. Un stoca20 niel aircan de erecepci6c
:e l- _. "r. F I Is". 1 i s. ta p l...del g o. et
r- .- .h % ,,:;"1 generalmente I pasani nadvertidos
,ien 3:",% BP.-rt"'- 1 1Pac epDO r de L ompa al eomlirador. Y so
I. pt- e recisamente, estos factors bits
0' :... ........1,cg. sm s....ot -nts.. .
slrn Ar La bricas le recepta Ares C
prr....rll I Ctelevis'ln H empleai e'A n i genera
A- e A i A po i iM-fQ if proed lmientos standA rds' en
S& '.,A.....cons.e.trucc16n de ]s rnism sy d
i'Ja. JIi 'ASNTHAiApiiIaiAGAO
e Be a in ua marAAS de oAir e
pequefio d ietallesa' Aligeraameja
A--- a-u. Ti'Hi' Ii, ] as re pti'i'eia e i'nab
.... . .I., Q.,.., ,.= sadrs ..Tdo s ] t i conitacopio inventadten b
1 alc,' p-r7, too queIi Iis int Heni I e d eIa RCA,
0'E- -3 par toco pigui rado, die Ia meti dla
r .' ,i:,:A, A.lA,. ,, dad Aquesaa ponga enIa fabri'CaL
.,-Ho ,'e d 11del rai ndependi, en gran paisnet eiaci oraAseBbdiguzAyA~l A>' i'iaiia A ai-
0%,- ", Kt" e`- Bug efii aencia y claridad de I ,al rI
'- -.g A- An. La' . a A id d ndeIara. Si
-A --'d.-So~~i'S'd'co A~'idi'g mi'iA'l, aAi aAmell A,
an d I.: 'cc, A-j -1 H-Ai' l i a i
tambiin depend principalmen
riAeNIa estaei6n tradmasora. Si
t --",- .,:,., ...:.,_:-.,. ., ,,, estaci6n tr....is ... ... ia serialt
:,, :'"...-.",: :r ;I"1': ,.:'i:!::;:::;,..; ceplort recihiri una . ....in agen detl
ciente.
- a- -" '- "- I A l -. OtDtA die los detalles de iAucA
= r,2 t,. .1/1 era~~o ..i "t'iportancil p~mars blener un
. duda, un nueva triunfo para I plA- Nuen' : ,i,-,. Ia el aAjAIAe dH
a doctor y patroci nadores.l- parat I .i A.ie Un iaieorre'i
lineation, Las tm~genea no Born
I "Flor de Aeuinaldo", una triollilim nunca perfectan.
Hovel' de Dora AieAoso
Li ligejanai-campiia vuePtabaj-A
Ni' Bil ei~'lies lA i'ai'ioe cidi' pi'rDo- or
ra AionsoD arA su nuiv'ayi ri'olinal O rct -
3noves a' Pordl H Aguinaida"l*.. o_____
5 En et primoroso y ocutto v-11- do
lSan Juan, tHerra maduri a pr el u-
Hor,,yI n sangre de sAH famiii. pe- Comnercipterscondenad
"saba. ine'rablemente una. poderosa
ierIad lAey Hd e...... IeaPsadia.. Ayparmiring n
Pi', Ha Aguinildo"aIai pi r i laa leye
Llamad, i coninuai a.aEl director de Ia SIns'ecoi' nC
Perre un din llegd el amor.., un
omb al- l i'i' dia IY v oiA l i' a Hi'i' al Hdea l Miisterlo de Comerci
[otar R einaldo Geerken, fot:r
so vidR despertando Las fuerzan aya- aeenos Iel clba
sadplaHadeHIsla~i~. Iquerfad.tbunal-' d Uli'rcl a r de
Hlr. i.Adiseaba 'arrancar 'itied aque-d t ra A e i ,en elia pa d eliA A
usa. tierra dondoelela habla erect ueron multadoas con 31 cuotax
c~ome una dulee flat eamPnesin un Peso cads. uno. Ins siguientese
Pero nadl ani'nadie, dn Iasnsu7.,aA,,- er, N"a-.A5, : LL-e iL G,--Il
pin madreA podia'Hoi rarlo.i "Fti' r P i ..I I.'',:.ac.A rArlli Oi,-A.
Aguinaldo"B e sentia Iraida pot Ii' oA N -.-i. ,, C.grlel It'da-A
fuerza ratAtide aquel*stAio esco-itu' ,, A"r.,-. i,.', a-l"3ro -eri" Un lpn
do. Besentfa.comiiA s hubylera ec,.A ,-c,oa -.I'ai' r, otHA I ,
do ralHes i n Las eA traia-%di e aqu.A I i A:- .rA oEH riaA.Hea H a I-
dierra done caAld i a ] Ion eraunIs evo,_l. is radm Ide- l.r.
daze de su vida. ., q,- ..trpn a J, ,dci, .
t ista a itinfia NAoveaA Hdi' :. ,- -. wi c ., thAer. Az
Alonso. protaIang zadaA pai' MI.--I I .1. fi..A l 5 A l ro rlL
Rodrigui l p EzAylEdu Eard .a. C t. l . ..A -- ,,,Ae , Al....-....
mite de lunii s a-diNbado a gI I y 10pAg i
de Ia' la AdeA eni"L NoAea Rd,adi Exportaci6n de higado
Candado '. A I Ii CMQ. beinla 1 di.
AreclHn de MigueA LlaUs. cogelado
UnIli' Iladio e I Aleial-i ni'i naf laea CA El Hir4i'Iir de' Exprai'i'-i'e'HA 1)
luehgg l ibresdei deA Il Paai'eii'de Prtaci6n,i eAf- ,Julio Ldoe N Nah
lea Deportes I ho saber a nl s laborator:os qua
Mahana Adomingoi'A a ta AueVi d doir mOriente Industrial y Came
[a noihe, Uni6nR adio-TV televisari cial. dHl reparto Batista. h.a Aedi
'Alan sis "E-mocionantes luchas libres nermii' o araA i ex rtar a lI s Estad
del afiA El eIlispeltiAculoABe verii carin n Uniodns A2 il Niirag Hd blohi'do
el Paleai' do 'As Deportes. Lucharl n l elado a cuarenta Aenta sa Ia libi
Primo Camera vs. A redric H Von todo Ho'lo uAlone-enjeonoe'H mlen
; y Antonio ,RoccR contra deIo. liaboraorA HAdel pals i para
Danny Du, ek. AdemA. Kola Kwa- de prirci~e~daIndesen anc rel erol
:raIna vs Ilio de Paon nyDan O_- dnr nI o p ieo
ConelconraRamn ivea. cedenel decret. 3.485. A. cuyn efec
Conel cntraR~m~nRives. tien n unterm~notde dlez dias
Desfile' e.telar en CMQ en 1951 ra ejercitarl.a
Para cite. afio de 1951 ........clz hExpOrtaci6n de henequs
j Ins estrellas die lama continental quedehnqa
IieiA iontratadasa I grand emisora de HALa Compaieia De'ibradrsitAl C iba
. gRadi icentro- Lao Marini. el estlAiAtIAi'S. A..tHe! MAl-haNsolildati' pA
Hidl boleroB e espera proAto en 2355 y aisP pal- expora:3 00 amil libria H
7M. Amanda Ledesma, Ia gran estre- fibras, de henequen clue A-1 ci
1a adel cine. que ya ha, sid' A viWa de un valor total de H10 rail pesosaAoc
Cuba, ta-biNinHAantarip pr CMQ pr6-y flete-.
ximamepte. Miguel Herrero, e] erea- Dpst egrn~
dri' HA NI hablarNdl di' peluqAuIAin'" ye garentia
Cal-aAVlizquez. Ia estre la- Li'comipaii'a Ad AaegurA Natlio
eca.prgelatiearnltarfiln par CMQ FAAT-re AInsurance Co. of Hartford, I
Otra luminarias del canto,A I' ra AoIide Ail-edio iA ieuay A
Gonzitez, ha firmado ya con1P A graIA- IraideHi' lAi' IdA u'l-'Aa
IAl sAra de pRadioA enter' yAPara]aIns ta. d Drecci..l deSigurosI aA I
dias 4,i i p y 18 tieia-dimato aCnun-la autorizadi'iPara depositor en I a T
:a Ia emninelite soprano cubana Cr,.Bas r- .rel General de I a Ren~liest w
li no R~i'l-IIifidnea do garantiapa Pr 75 ail PesH
en i'elect iiveaonbns die In Rei'
i"DiseAos vlejos",g n Inter' ant' pro-
lgraeHl de Radio CationA ,Habana
Mafiani'a, a Ils V 5.3 D.0 a- c
todos Los domi .- ..u
estarienA Do.ui'i'.f- -,--.
Habana. "Disco, '. p ... .. .
D'H r areiii',.i'. .-
...... in-sro ....5 ....... .. .1 ...
no exAA in .. -
En el progra fi.,li ,'
an. titul do ".-.,-1 i- ,=,,ll
Onda Must a! .-fIQ ,,
esta nolch ele r
Handel. MozatA .. "" .' 1
Nolad' pri Danl- ,-'. --. j
Charles' ThPa-Il
L o l I Iudl- o i' l r nA ,


a. tel H" N i

Basta i.p.. .....-. I. iilia-.. M E SENTIa a
ualquAIlera dl estHA teli.nas:'-U-5323T
M-605aI a Il M-8371 par- quae Isea A la gentIjoyaJ a peAair de'As
Hi'rervadaa u mesa. ideu'modeAm"a.leaagriadaalot
plains pre-para-idoa de un made
Astintop s traHlicional. El i'tto die mls
A dns ipreoeados Hi AtecitoAs vinron a coAlra
j I. .,, ; Mesa so- .y.Ies salrVl -opa de polio.
brE ".:-, ..lliu...... ,Abuelita, eatatHsop&aetAlB.abl Y
l-iJi y.,,,, A p Z.A CA e a Ima__medljoJuanita-..iY&
Carmel. Mont'iomHy plen-ndezAto-HaA HAiAieAyoPAric'mei'"A Aa-
m' madreA H Silvia' Rodrigue v A ll. di-!
Mont'RosaN.1li'iAn Ia gproba HA6n d eAAaoAdaH pAl-A
Iaaeui'ntsa pariolnales de Ios bieN- Mdad iaaA dai'Hi'
neA delAdas par Josi Rodrigoe" i dad aniteode.
Rodrigui. Es a-HP sen'lii', ,TAnia-
Jose Rodriguez Calder6n demands r uecllJatal
An jucioi He desaAuclo.1 a sefitr Livio reApondiH-- ata eaS sps. do
r- de Perdlita. rparL falta de paA- Palle Campbell's. Y come ti'
go d trees mensualidades a raz6n de dice aeAstd abroasilma-a p-orqu
$370 cada"una.a, fin de que desalqj Campbell's Ia prepapa con cal.
Al ii'nueble de San Francisco No. Al do Hde.poilo--Jugoao polls co-
en el Cerro. cinados A.i'uego lento--arroa
Maria Luisa Pereira y Echenique bi' nio fAnislmo- como vA,,
snlicita que so declare nteaado el
iAallc i'i'Hnio de Elgis AlraHnegui y tiene trozoiia e pollo.
OchNA..
Ra la Al-all-ar G AnzAlez l tn1i TAIIA nIl l a
proceed mienti sumario hipoteeario .-.1..W.- i, I,, .la. ,drl HAl' A
contra Sofia Savedrp y Gabancho par i.,astr.- ,'a ."3.e pr,:,rta.-
Ia eintidaH dd S38,000 garantizlda car iDiae ma-,H abuelitla ,
Al edificio He' apartamento- de trei
planLas de Carlos IID No. 815-817.
Nolclis Nacionaies

Presejiara sus credenciales el

mares el nuevo embajador gabl

Su Exceleneia el Baron Edmlond ole Beauserger
oeri recibido por el doehor Prio s -u Gabinhel

p.. r, de q ,- I.ze-M j.i lP m l a eel
In I if le .. I, e .: -'- ( e ..s -1 ...
i r l .+ c aa -: ,c .A .-. , . .. Ir i. A".- e -N -
E' ce Ib t;a'l -, E ,, l .,- . Mt... o ...


~i rlll l m oll ic ieLe,,le d Br R ',',, --la : a 0a7,
.00,00l 00 100000.11,; ev r.eo .:a i8rl ,l-L 1 0 .3 0 -310 L, 1.0.000 :.0 r 1
r.. r0. 0 1 c ,m,.'.o r.j ".1 J:Lo,., z .. .-. ... .
;00 I, :1EIo ,P,- il 0i 5,00 0,oO o 1,-I .0.0

... .. ,0 ...... ...~o ,.,.' 0 o','r,-,+/. .... 0000 0..-~...."- u
l~ooo.H.o.....o 00 .0 ob',. -, a
Ut Colegio de Lduracion ".. ., .........- .. L.I..
Fisica ens i a delegadoaIb.l 0,0 i1-" "ll 1r1c'l a ;
aE Congre:o de B. r ...: -' ,
.e0l., .1,, ii ..... .. cal r un
u,-+ -., =, .." r:l'l'J .n, '-"' "... -I 1 n ." h' t.1 1 -1.3. ca hrir u
Or, ~~~ 15 0 ot i 0 oeoa oaP-. ii?,
12 Oo A ,. 1 W',,' 0 00 .r00h
dti.Ct i cc I C': ,,,.R..l&u
Erl do egi eau-,, dF U,, s .+ ,. ,,. ,,,: Ci-,,, ,-,++n0-O
A Con'e~ mo t ." R "J" ........re ~........ .......................

p F 1. 000I-'.

e0i er ,a,,,.
L ill a 3I dcrTu4.2u,,L' l ulai p,
-or ;. der. Ea-(:i ... ,r. F .% :,'r
V,- ir 3.' r, ,-, ---5 Ac :l ,-. :.- ,,.- lf::, ,,

M,-3 J.c\.m u

cW 11 1.c... : .


":- Sj . pa __n t eIa__&
oJ \\ Or Os c o o P o" o
IJ.. ,, nt^/irod at,10rtierL o ei1
STernas. ftrmes. 2a co -
__ _" de la o.: lir rr,-,l
E,:& Oel oOda. r' t.o:s r ,,or
zoocar natural. bh, s-.
tupendas pareO. 0 000 p a
c ualqoooor hora 00 0e0n-
San en eaJa as ca rtor,
5con tropie oe1a. 1opora
con-:ervar 5 ffdt
,7togran A~l.m rao ,
Los1 pr0v1 L re
ga,,sob. onioniosos

"La calidad S;W es tan superior"


Lou comercianes de rodo el pals hag podido oprecujlo
en sus propoos latablec.mseniooo
Nos han vito abrir y comparar los pcoduio.-l S S W
conl Io 0de0otru rrl'lt2l4en0sus 0r.e40 0as
Bms/ndole en ffu exper,encia han reoiae oqu 1a
candId S as W es reT.,pre I, irejor
- Gnmdos Alimsnlos S & W ..." 'tan supenore.''
I


DI-RIO DE LA MARIN %.-Sibadlo, 17 de Febrero dle 1951 Piin S


li.e N r !Dice Comercio que hay viveres
S' ^ e- para largos meses de consumo

Iinso.pctores del Departaioentlo hail riealizadi l una
So ** .comuprohaci6n en los alinacen'i de] la Relifiblica
Ooli ouodoo ono'er oe o nfome E0.00a

.0714 "m b-d t d o t l res y -f c;. d

.* ; ".J. ': : ..*.'-,.: 50 00-.,. 00.:'0 .. .. ... ... 0 00. 7:3 On
~,oo roo rooou o o o,000",u0,0,00. ".-,. O,
Gd o s -,b-eilcpnsumo durante r-o S-0.0.. 'r 3
T "H ,h-a# 1 mssC.... ... ......m e u prep enite de, ._ ..
'Ill.,-OS o eo iod 0000,,r-,c r -- 0
Je, dl. ,,, e 1.-. .t
,-I.. ,:M'.. qlt. decir, qufe c]m Envani' l a; n tec'a.....e i ..... d
DILIo o r:.I en sa fc "a4. 17, 37 y lD0 fibras
h91. -^ ,:.las del resente and: Elf mimstro de Comerc o cito a su
de ae oseram de 6,912 tonelada* am lo imp. rtadores y en a-


fin.A,": 'l,1, ; deg,- -"
n e .. !, t ,h z n
G o lu o 's-,de'h..... In... ..... .s .. ..... ........il M

s u,- ,,w. ,- i.. r.us. P","d,,
1 I,,- ., ,- 1. 1.. 11,', h n d d h a
-,., ,- R % 1. M 11A ...-.-_ -. -1- + ...... e , d, ., dsd


Dicta Educaci6ro

conceder las g

Tritase de las referentes
No se concederin cu,
L A. J;-, . l e.L',Lo .: -
,pl1an las sigu0i0entes norm-
10-El maestro rural QUe s- -,0,
,1-p con derecho a percobrI 1. 1r,
fcaci6n 0p0r00id00c000 dpA -
'-.r.?;;, C R I" p-l',a,- i tc' C.: ;
30 1 0 0W -):
....... ...
a. 7. 1 -,.,

:f-e A'i c .- 3-, t .,' 7', 11
I' f a~fr I L' r i r",',,-j'-l clr: d CZrule r~h

LA LLUV[A


_ 000,,0o 01 00le


Dile a todos Leche BALCAN Grado A

Pasteurizada!T n FresCtB an quisito! lon Deliiosan

La Leche' BALCAN estid reconocida cientificapente
como una de las nmejores leches que se produce en Cuba;
extraida de vacas cuidadosamente seleccionadas,
de-pura raza lechera y
olimentadas escrjpulosamente. La Vaqueria
BALCAN estd montada dentro de las m6sd rigurosas exigencias
sanitarias, siendo dirigida por expert personal veterinario.
Tome la rica Leche BALCAN y recomiendela I
La Leche BALCAN est6 garanlizada por
la prestigiosa hirma
IDEAL PRODUCTS CORPORATION, S. A
Poducloa del CGENUINO VOGURT BALCAN


faGsa 0intana SA


Modelo "Piluml". de fino
plateado.
ISTUCH S Df A 1 IEZA$ $25.00
lSTUtHES DI ItEz0 S $18.00.
VENTA BALANCE --preeiom n,,eacoinlues

*8.*** LAC iAD, l


toelda,. Las de B.i. d, 7.51510 Imi- ,io y ~ o
.,ara un consul ro de 12,0001In-
Snormas para .e .,.o.npoope...........rbne-p tDcsflarAi lhoym aas ci ats .
U o2Bjrt.S,,l., 1 o'.jSefe de 4',unto% Varion
lOs cuatro pnrperos meses delaf. .
pa ......................... de distintas municp al0 ......
a1u9 arg0 el consumoAdmensualnr derc td, n u
u0 i de .Sonoetlad nomon roe-. A Rub)-
Ia residence rural. d. y de mayo a dtcJeor breo 7-0 Al free irtii los alcaldes de lasuo 11ioiasB.. hlil, ' d ," ..... Ooo o do
tonelaidas mensuateso, hore promedio: S ,,, do 0,un V Var-o.
ando el maestro seausente dl e odj, ude 755 7 tonladas men-III progralsa para ranoana ttulado Esianlpan EsllaAiola.". o, I ..-.,.. .,, 0oouorodod A...-
I oaler de enero a abril, y 747 0time- -- . .....0'.0, ., -. '
to, deberlipromove000r ne o prOdinoO ld.,rnesnl sd an ra difr r e~~tolo OoooHays1od. toodoo 00ig,000001.1-fn !Pepe,11olpollo. L-ii ,odl So, 0z.. sood oPehdo,011
;o db+a ro oes nuev exped cn- hre.el de arroz, fue de 26,50tone -
Or de ..',ehor esquo n, prr sote po crao d.c lOlo d GoG...lezo fYo ndi Ca 1 .,oooe
..... ..... ..7 cl.- s..o .p..... de o 0v.....t......... Soto,.Amaha Rn 0, ,1- O .n ..11
r. ',r,, .. In-.- I a -, "pales dde la Rep bhi La, s que pos de bao le. Flor,,,, R...... .l. ..... .. e
0 0- 0 ....- e p tp oI io do... ". .. . ..n e-ped a a,-u. ub.e--
It, c, Pae- 0Pr 7tol2p1idno do ao s 0100 0 .00.7 1 de 111.0.d "in d,7 daddo 0 00J-1
a 1: :--.3 1r1ntioI., lcaildes de 1. m- troe re ~nIe" ,'tz, r I-P, I ,: ~ M~o
.-P :: . ,. ldod-.pnese.':. 0s,-......,+i.....d' ....,-.... .' Social d-
,-1,'.-.0.P.0.... .. .-... ,,,0... ..0+.- ,-- ,'.....:...'. 0PP. o ..'Y oo ..... ,_ ____tb P_"ft___ '___ n___ .o .dE.+, et+dods
~ ~ ~ 3e_.7 -, ,r :=:ea =, ".z=, ,,'+,i,: ,,- "l ,, a~l dh r aa . .. tm -I..... .l cF r de,
c. 0de1.. o a rdd. Melid. ', ." . ant.o
,.,o:..o '',,oo '."dpo ,plqoo 'oo .Iop o '0 pool poI.... ,,',o ,0ygss 'r'oo;,- .... ... ,7' 0eer '-- .. l. o.. 19 1 ,00,,. Moo e...0 I o ...... Simta-
.j, .licitud pard que se le rectonot"a para tl primero v 933 tonela d'as par' I- U DI B TI
X.- derecho, Is Junta de Educsicidn el Begundo: el de harina de1re;jo, de a.uI' ,, .,:,." pau chat co UR, Ii, :-, i = R J tel ef
qudooo.O.ot nouoooooogod rthao O~go odooendesfoiles anlr~.urs, ad-'d -,a .. "~' Jau
1e.' u0eraprrtar Losrmismosranteceden- Ii.550 toner ladas en elprimer periodo do,.. Ia P ta Sderi Sp .o' a e repre 1 0,... ' 01r,. on08 d
I.:! que en el s anterior I dleB5 el egundo peritod:;el0 d oe senado taam n pop una bells ca-"
t --En Jos c raos de criditos vacan- In an teea.u 4755 tone!ado s inetri- rroad
I, n es dec0r, maestros Que te0ogan re- as el primer periodo. y 4,477 t rone- i a ] ,,c.r aez
.:.,-ocido el derecho a percibir to gra- ladas metricas mensuales el seguone-o -A prices ta ur ufa'~ ch..
ex,, yoo paro eoioo hooo0 ,0 0de f- ,000 0 lon 1 ,,boloo' I i b01 0 ora 10.
e.- eBtiar que sBe ulneran las pte_.I-, -~.... e L,-es :.,- :. C uba ".o ll
m:ccione, al respecto, asi como "z-r. "' :, : -",. : -: su- on...ipar
c.0" 00'0.......de... .. ..... ... ..... .., oyc .o.C ...+-- -. ,
I- d. ccr. pepc m 1.deliteiteIf mentos de de cien -ris ejectu-
10.Iqu, 0 0000000c0c'I 0-r000"totanno as Tumas F0aee as.I dos

t,c la planila de slaril" tud e nph- as eidit des nsa dore ; .-1. +-.' ",,' f,.tOen er, a
:.: laprorrogale de trejp int l, a d.anos ob la rehai+,a -. .
r.,rtir de la fecha de so toma ,de po_ dispuesto el Gobie-nod, 1.s Kstados 'La L~om'a .La M arina "- d~sputa.
on-,dn a manifieste par esteicr Intin-- In osa113 Pla. os par Bus respect,,as
I.- 6'6n de no hater caewa ede carrozas. sus entradas cde faroles "
r.....i Ineiat....d ... c at = ....nZ:Deltas. f iestoa ...............o'
[,.rlIn edatmeteal-+fior Di- "tdopes. que tanttO zmPresloonarronen el
.,- de 000,000rioaos II0t......c...siKe W................. .....-
00, a canricelaciO n del erido c-rodi- ,on K ey W est80 ....... ,..... .... da
.. ....dodemane-clam000 ...... .honor 0e00M0 .t .............. ..
t Op. oeyo d ellido s 1 del0a0 a s den- doLe comparsas t0p0 las y estllizadas.
t 0inmd la0,0,000 p00lappolo ,0 0. ho ordeM a ti 10. oIooo 0L0 0001
de 0 gr0tificacf6n concedida 3- 0Castro. interpre1ando Buscancione. -
0. .....lodo od o.DeL lests ..1..0..10.0.100000....oo,....
5r-b o, etc.. debiendo+ proceed -se'N p dnuoeno deLimit s iasid ol
On , ten i oen Jos cato. 0 ls o toast en Imtad etapa o rte o, 0000
t-,oen not eado en dor 000a. Gobernaci n eMunicipa l-- Atou,0 par.]do P lod
,.-Log aoodsiode n0c6n deo Iod MaCanao domlngo en- 0 Anfoit-
,',jidsitos true le d.a. alm etoe e ?:. ,',,. .presentara la Cnrpo~ra- .
a. cobrdela dlod:iIoa-:err anrr, ora e n n d ia p 1 p .ue o, aEs.-
nlaureiot el Octavo 'kpaC (cf
Gobern a cipnibhoalYoel ce omohn-' Acro eto, Oooron. r Io o o s"
r1_6 : del Decreto residenia] l m e dain e Hilmberto Beee quen ca-a._. . -
': .261 de 20 de septiembr- d 1c as6 dnes lret dee n. .e,1. L. a fic,a05 el, is r-Starmias pa-!/
c, 0 icado en la Gaceta Ofieial delahi s t e delM a,. .. .... ,- o e
n ismo cdecreto el segundo Io :. . ,
OolOoooz0Oquezr. oodnooo.o 0.00 '"". .-" di : "'

0000 OoPro00r00 0 o d detoo lo1 ene- dap Fiesta0Bt'd1a. Gta.-
,4mon +en 'menioria del Key..... .. .................. .e la- "S.
Por el jdeoTL,. -aP.alom ,- 0- J-
Aabi~o Dr. C. de la Torre sefior Ren+ Dial. ha ,,:,-,, L. -t.. R erdos del la Term.-
a] I ehar Alcadd*e el ,' , J ,, "" teros, Stamborjl pande-
,pr6xmo luneD s 19. a lats 9 de 7 21 trio n honor de 1-600M ti0r 0 s Fiet'n Se .l a n se-
n0zados p0r0Las aulo0dad00 0 0 0 0,oma,'1, en a y ue E o La Ba-
Ofrecel~rarael A teneo sinoL- d00l000s p0I 0,o de.00 0 .'-aa a.ovi.`.' .

,.anr'ne ceerren sus saloneBe teede la caledeL9 ddeWest. civica Y eomerciates d e raa aecaaLos cde Cad. y
11umero 454,jentre E y F. en el Ve poAc io aJoaA-.uea
dado, ua e i en or a Dicho program es el sguente, tuaran en estas etampas J
um 4.als 0 + .recibo En el hta ~. 1 j~ie Grandy
gran natuallt cuano dn FCar/osa eropuerto ~del'falcalde Caste'. nos Y 1Manolo G ,,- -t ',,, eMadrid
d I' Tob rte Cyou e Ic Tolrre e omit.va y traslado deT lto, Vi s-
S pmer anJv dde etaode0u, e t.e s at 00n00 00 hotel "Casna Marina aF0S1i
vicerJetoeode iest o SOdedo 0 Ciudad It la escalina0 0 del0Ci0 y Ha0 l denca del sefior Thomas H Caro :
Orar10ddeun.n0ruyOiva (Ayuntamoieht.;11J5 V7iin o re p on buffetC tnel
t 20 -0-0a- 4nfirs a E, 00.0001 Vd. w Llaosodlogonto 00e Oiriora. elKe "Wet en o Is .1
guolploo obo 0, Color0,L toobo 0 C, loo S .,I 0
e ulab~oorycltrolo,1 0 000000 c 0remo000 nia ante el monument IfC t rod lub o "'c'0' ',i 0 ,-,
El progrma doe st. interesante Jose 3Marti con msistencia de I& banda baile de galar -ii -- _-_
1ws nesi I. s gieni .... de music, del High Scofeayofl rrmei- El .... lde ...... asw.......... a
l+--Palbt- IIde homn ..je, par Jo- pal, colocfindose un ftena Sch o rl ; ii-pone partiK~hacia el Cz s r, -
s Ma Chatran y Calvii. 11.55 a. m- visit a Jo y x r lmo dia veinticuatro. A .:
e.MInItmidad de don Carlos. par ximos a uerzo en el b o eun-d1ec0uevecon,0,--00'
el doctor Joisi Alvarez Conde Maa.thoyn; C. ., de iond. 1.15m
3.--Do n, 00000 nuestros indos. bi, bl entire la,% nover s de la Poh0c0a a do sfrutar d0e0 hcc00 l apa o r o ne
op e, doctor Fell 00Pc.,do Moya0 iN-1-21 de Cuba vdo 0 la Mar00 a de dias 0 ub0t0tuy0 nd0lo0i o T internal t
4--Labor CO entfl e0a d, don Catlos s uerea de Estado-s Unidos 1 n. os rn la A7 cadia 0000 pre0ide00 r del
de II Torrepoar el doctor Carlos1G. emenos de a Base Naval;6 a. mAyuntamento doctor Jose Migcl
Aguayo. cocktail party 0frecido por el Club Mtorales(36- 0 .


A Nuestros Consumidores de.Electricidad
de loi Repartos:
LA SIERRA, KOHLY Y NICANOR DEL CAMPO
Con motivo de importantes trabaios que estdmos realizandb
Spqra mejorar el servicio el6ctrico en los Repartos del titulo,
del Munidipio de Marianao, sera -& necesario suspender dicho
servicio mafiana Domingo, dig 18 de Febrero, en ia 3 ,-,iieru, .
formnna: 4
REPARTO LA SIERRA
De 8:00 a m. a 10:00 a. m.: Calle 9 a Calle C. y
Calle 2 a Calle 14.
00REPARTOS KOHLY Y NICANOR DEL CAMPO
De 9:00 a, m. ci 10:00 a. m. en su totalidad.
Ofrecemos nuestras excusas a los-consumidores que resulten
afectados por dichos trabajos, lo cual, en i-[,r,,ii'..' rediun-
daro en beneficio de la eficiencia de su ser. 1:1. e-ledr,-
COMPARIA CUBANI DE ELECTRICIDAD
1 -


* 0Blur 0 1 l o PI0 olo. 800 A+p, .0100 010~ oo..
0 qu. lll.rco.',,++ .dnrnoo'." enr.-

T.1.. 3 .Y S14. .7
3.25
epiqu&ek im
p.J'o. "T.11.. 7
.1014
o, 2.50
0-
ECONOMICE DINERO INSla epoca


ILA TIENDA DE LOS OUE COMPRAN AL CONTADO


I


L-


i


?


DIARIODE LA MARTNA.-Shhado. 17 de Febirero de 1951i "


D I \ H I 0 D E I -A M A R IN A
ro...DAD, o 0VN1 P&44
oioodoa do CooCorr-.,I10 .1U .'l t "C'- W oaseooo de Martl No. t1.
DIr0c1 1 r 4e04e Ibt 0 tol -:O.. ,.:.'-- l Rtvero dMufiiL.
Y lesde |ua to II 100 no-oa .,ro o I, 1144 Dr. Joso L Rivero y Alonso.
El.tu p0.r DOLIARtO DE LA O.loioNt 0t 0.r00 o conoitulda
@4 lat u..jad e too oEsLa 0 0' A 00 0r.ro a js0 14
PR _ttL NI T0 -'L .L t_- lF ioESA:
& I0.00 llr Ieoado do Rt.eoo
V:0EFfiL0-' C."TE '. LA E3bPRESA:
0.r jil1 Bo,,-o., 0 Ptoar.
Soe Il|ncl> Bltr. Hflerntndei-
0'., 0 oooooF0 ooo-doo

Deoapo do 04 Poo,.- Aeo aId 1.
dt Cba.- ^^&B Frtiqulela r-l*1
do' lob. DEoqo w SoCRPC0

.RECIOS DE SUSCRIPCION
Eoooooloro Oooootoooer


Torrltorto A' '
ouoto~raI isooo --.I.04

... .. .. . u ,12"1
/b.-: ,:.. ,:-<.l .. u0 8.10
TE L E FOP 0 S
h':. ,,'.:.r. ,.......Ct 0=u16n, Contra Privado
t5,- .1 -, t. : I, .: Q uej a.. M -560 1
TELEFONOS DIRECTOR

A r..,... : 5


EditorialEl hundimiento del "Maine"y

sus frutos de libertad

V eo.ponlinea oferta de. colaboraci6n qcue brinda Cuba a tos Es-
taudos Unidos pars defender Ia dem6cracia en el mundo, ese g0so

-,,.,d. f.,l.re,' e p..,, A Al .: u,',, d, ~,'u.. do' hu~ .8,1 ,,t.. J..
Lo..j j u'ha. 1.: ojooo A eo
up.. i, u,,' 4,'. P:...': L .' io.h o... ..,*,u,-,:. .',-.0000.t'., .o,,t.:

ci6n urtunisz P u-.,e a_ -,c, po.t,., col...
americanu Is -1,i to o.:. e po:oodlr. iuo ,odndlo.a poolo', oC. 'l
orbe tod,, to'....1. ..loS. ,s :t-,aloue d Ial ulo,.
de 1.s national y su. Pueblos. ,
,duito A" u' e .ub.. .... u..u. .u.o... ayad o en ]ao ...0 tosa do
ea d yoberaonia, tuvicra qu comenzar per st' msma. Eo' los
postreros ixitos de u a gesta separatist& turn lecrldi. aente el yalluo
de os Es,.ju -o,,,-o I.,-o -:lp :..-.a catistrofe del u Maine...
Adv, noD nu--,, .,,..'d-, ,-je e,.oeya armada en Ia noble
orden dle 1.1,-, il -,, a -, i],, ',''. nuestra patria so h. con-
. 'ado tano o a superarso aosu o om a o.. ,.:d;,, .u .:uantos en
ela habhtan xsus progresos nhate-ri'lei su 5 .:,1,5 1 Ikt-1% Y aCluar
en el mundo international siempre en- p"':' :e I; :ieF.o.:rii;1r igualdad
dc ]ax naciones y de Ia 'parildad do Ins Vl~ .F:.T-o-r.o
Es on honor pars Cuba poder presenter objetivanoente testimonlos
4, I. % advances do si pueblo on cult -, o. ...:.- ,:M 0
v' ,', -. n auge do su comercuo, do :-, .&-r1,,. r...'...
y 0n probldad internaciond. Pemitasenos oun areas de.ese mosmo or-
gullo cubano traer a estoolo so atgunao do las realidades prooao'audas
en el discurso de Luis aohtoadu y que Ios corresponsales habrbon urcuta-
do a lodua parties: Eu ooeudo siglo de independence nuestra poblaci6n
est, carl cuadruptcada; Iii morulaidad ha bajado del 30 4 10 per ilt,
habendo del nuestro uno d- Ins 0a]ses mus sanos del mundo; el anal-
tabollobA. que era do 60 plir cirnto. es 00 casi eliminado; nucstra'pro-
duccu6n itucarra,. de un lrrc de mold6n do tonelatdas, hby tinea
youod od para %eis millon-: importuibamous por 661,' millones do pes0 i
y on cincuenta inos 5uibimr,5 P 350 mllonesto nuestras exporaei.ones
.uutmauan 45 millones. yvo n,oiotn a 550; muy por encima de once
,c's mis.
)u todottlo a imputou doe demorracia ge ouuna con una envidiable
ougituaoi6n i,:u,::ducadoa dM tlabajador hajo el pauronoo.,de'la tflc
poupre pria.- Fs deciru, nu, jooen y uigorosa confirohYiacitin oe to
ilnoypugnable vtuauhdad tel demohberalismo. I' C-1, I,
u por tnto o bren comprenoiblecl que haya sido Cuba ta primers
na,o nt el primertdo dlic o idtarluduUniduos. el primer miembio de
ta beneomorita ON3U quo hyua ofrecido a los Eslados L'nidoo on osta
tnrOi a do amenaua para la hbertad Y soberania dd lox pueblos
deuocrdlicos una concrula u yud, ep eucaua do pueblo. no 0 eramente
do Gohtern0. Uno vuda -ot el frente donde mios capuoactlos es0am
ri~ara of rendimiento efi-,. insuslituibeo puede odecirse: on producci6n
industrial y agro la a r-alu:a, do manera por dems novedu osa y quo
cupyo al mistoo mbaoador Luis Machado el honor de proponer: xpor-
tando a tos Ettlados UCodos moeriales y productos labotaodos do ues-
-tra cuhuana cosecha mejor quo brazh,, quo trabajadores. quo intli-
Frames.. El acierto do esta sugeroncia tan entu.siiis camente acogida
-toor el Cobierno do Washington conooibuye poderosamente o refr...ar
too prstlllus democrlltics, morales y politicos do nuestro paos .n o
inimbio international.
I Con asoes gostos hacio el exterior coincide ta determonacidn oft-
cial cubant do puoar on vigor los medlddas,d cabal garantia para Ia
represidn interns del comunismo, coua no aon exclusuvamente domkicles
como el soiosma podna pretender. La seguodad territorial de Ins Et
toid, Loidos,.orsonal cad& dia m0s formidabto do too domouracias, ,iana
toucho que ver con Ia asepsia antctomunosta on nuestro ulUoi. La oojor
contrbucidn nuesoroa par. roprimir ta intotcci6n comunisul.ousste *n
aporlar seguridades materiaeu contra ta quinuacolumna to ia interns-
tional y on uroducir matertaleo uidispensables pars prevenir Ia ngte-
,ijh. Pero adeools. consist on manlener insoborntihle hi clioa do
raterni0dad cubanoamerocana quo salvaguarde no s61o ta existence
material do td s dos pueblos t sus comunes instiucuocs, sino--y "oto es
toucho--It vgencia percent do los oomunes idealot ah.,a y por si4m-
plre. Y el cuhto al recuerdo de nuestros houes y mirtires eot. perfeo -
tamenle centrado on himbohtmo's tan amados come 0 a ev0ocac16n del
eMaineo y sus frulos do hbtlhod.


Atisbo de Gihebra
' -- P For Ratoel Heliodor* Voile -


.L:IEN o oI lin do b l 0 op

Bab..ooyoooqu~t'ooo
04 do i t.... 000PC...
l I # e, 5] Q t' : Qd

,.0 ot gpudo-otdo 00erA,,oJ t
00avz t esl: obridoro bo ua tnooo i
'Oooooo obitoo ] ooulps too oStol]x(-
w to udssu boo pool: lOu Alpo, r bs-
00 o ojuguetoriao ptorotpu t u o oo
00n odeoo Blooeu puroa Po,
booo.0 ti.. d .In -Pa-..
Eoue soo al0a toa oopbttn quo ho~k
n,'AoutSlapu ode do 0.CP10,n. 00
oo derdeovriveu, nb ,o, ootooo
tterras h tdis" rC.'s: 1o, cpresuvs
Malmad.,; tn C."' 11. blanco, MIA
a,,ba; h, mu qoa toll. or todpou lad0 s
mot eM) enso 0dcoue dI adto iralou
tl donto poBdncd. 00 oo- orhopm0-
rablms 1.a vac., asuiz.as. Y, de )rani-
I, .. Y ',.? ; : : i ,

I ..I I ..... I I - -.. j I.. ...-.

Estamos en.la.rep~blica qua h.
ildo en paz continue dossiMglos, n.
la riteeonviven gen tes de todos los
ered, . Pare ,, sbre todo etam,
enG.-bra, qua fu6 caplital poltI-
I -, 1 ,,1..I ;1 -. ;i., iY nc n
, , ,, .atene.
de]t agl l iP, "laci.o de In S.eiedad
d, -
S ". .. .. I barr, .'w
Jo de In eiudand, ndonde hay l1-


bros muaytoejosjo Allbceret la ex
atodoIora u to.la 0Queo 0 caut6 Cal-
o1nouyeItIouosoo su solla, quo
dL'be hnber side _uy in-c6moda..
Lueoov.aon', 0reorrer. to oepo-
scion de arte meadieval de Austria
Q0 el Musoo Rath, y ea 0 1quo
rs llamaola-ateno:On una pontuu
000 qsa to V:rgen Maria y ,us on-
guhtu bucon putorooo ooraudura. y
toh, n oterorible. ospdso 000 00a. -
01 do oIo nuro6ncIc.,, oetenpdtuo-
no,' Eu ouFmbr, bl heos.o 00st1
'odoadat do e 01te' do pitnton,
to ioboon uouMd.o- r-uo, ouya.-
pyuIas 'otn odurad houobizatina-

booeqora. odeo s relojeros, loo-
banque roIs, o deposilantes Inter-
ouolonoles y prdfugos, los blotole-
tns number, el servitio military
obbbgubooto quo onuamente cure-
plno tos ctudadonos, p to Oftina
!ntornooouaoo adl ToubLjo. Lo que
"adoe h0 podido oalarar es 1 oaqul
-6o6 la bebida oque loevo el no.-
bre do o ciudod. Pero no s0gordao
esa olucubraei]n. p0rque0000 slito
de Rousseau. estl otuy tranquil,
coanIn estatota de jouan J.acb quo
'al.o rntete epi t ton: "Cla~d.-
d oan Y ,lo op torn.ode
,11a hood.sdo do 00401s-es blneos
000nvh0endn myuyolen con atguuno
neural&die ..-J,roojuan-jaeobi-
nas sun..


I


Deslindes
Poo Juan J.:Roo1

El via crucis de los
jubiladoi

INSOLITO...
codiendor- .t..'-..
riles. Is ,-a lJ r .I i i,
u'tentos .1o n"...o -c.-:


ooou toqotodd, 0. 14. 0000.,:
1i .i ,. ~ ., a i : 1 i, -. i...

C ilf jii I+ ~e O ... .. rle,
004,- pu.otr. rOlbO 0000 0001 quo..to

o.ooo'o,, dodooo,.- ho-,a.u.u do.,u,,.,,,p100.
a. s, , .. r l . .a s

ao tote olau quoedoade hpooo4r
-. 3 -, -, r ,.-.-

u Opuess sin 0m0s bag 00que io
que mensuaLmente.han devengado,
d acueoo do con 1as a.ignaciones
P,prsu puestales, son verddadros h6-
r.es cde Ia moral pblbhca; y a esos
eopecimuoos dignos de premo ty
reco noimientoodo 01 ejempla1i-
dadboomeaos que puede haoerso es
putt ... o o 0ago 0de su retirot en
.,,:- oque poarlu tempo
..:,de vida les crres-
Sonde
Ahora resultdoquo l el Cong.reso
n boaproeb : 0rpidame0n000 buoLey
qu h tinterpesado el Ejecutivoo. 0s
penstonados y jubilados 04cviles no
podrAntoobrar este mes su euantlao
b asi cs, sine con el descuento del
trot bta y b tnco par ciento qu ove-
nt haoLnot oseles. f ..dd.. ,ogoo.--
o"r qua el Poder --. ..-r. ..
bterto bncuantoTodo asidee posi-
ble0 -tu defqoto; pery no hy dud
bque Ib4d11u q bmpotrando lanapro-
dao6n de A 0 Ley per0d enteopar.
sahIvar ia~s presenles dificultades,
no htenool do 0i0sa respuesd
Ia., p.r part, del Congreso, que de-
bi0 haber tentdo. Es haosta impol-
lice retarder esta mredida urgenti-
stma. L,., legislad ore' es'tA a oblige-
dos a haoer un atoto eon, os troi-
clhaas pohitiqueros y mirar con mrasa
i tnteres bo que c tgostituoye un deer
prSU d parted 2vitandop]otragedia
do coetants smiles de hogares, afeeta-
dos 0 tn el deficit del Fondo de
Es inauditoo que dicho Fondo pue-
da estar a marred de intereses elr-
custancale oot cuando enIo lodmo-
mento debi6 seo intouable. NTopue-
de00 ndeue existir razdn nt funds-
mento legal aogunopque permits d
qutenes tionen I q obligaionouo e
custodoarlo en su t ntugrdad doois-
pouer doo o quo no puede tened
rotbrId ooliddu qu dsqusfacer l0s
doomandas d be una apLicaidon expre-
0. tos oes 0I0adel retiret0Sin do-
ba0rgo, loo que de mode ineolofb-
cable ban dispuestoa de eo a.. n-

0d0s, di0 rutan tranquil. y deluod .-
s amente de su asalto atl Tesoro,
moientras cads uno de o os huogar
o2beelbdos po droa0a0a desvergouen-
o. 00fren0 u desesperac 6n de las
privaciones a que I]ca condena 1.
des faohatez y do impunited de oo s
d bo oofal odor oo.
.No deJa do ser l erto quooat de-
sastre del Fondo de tReoro ha con-
otribuildtambiuno a burla queen
0er0as dependencies douIadnacidn
se hizo qop touoe tolempo de 1u
jub Iialaen, permitiendo jubilarsE
con lotosn hnaobe res a........ a.. .
oub. F,.o n,,to uooo totylldbad, se.
1. es,_ ieron de'vengando suelde.
muy baJto;o peroo atune..no o pohp-
biern lle1.gad a a a qu e,,e h a
tfri 0 t itduoto docadi.
ano sehubioran alzado- e puodoo
dal. lo qu1 inclusive siguen des-
trodoamente enfrentpndose con ]a
qopTni6n p0blca y,,quntando 0 0itedra
dte ptriotas y de 0 nsipiradores de
doctrine. pouitieas. Si en nuestro
Pduo o exists una verdadera con-
cido national, es preolso darle
su merecldo, on Is lucha civics, a
estos ,fotnes do pconfianza poou-
lar; Pero. a~n hay zonas de eiuda-
danos que les siguen y que creen
lqgenuamente en ]a handed de sus
cantos de sirenoo s 0nco: ren-
sible quo i ..o otafnlodano han
hethoot.1.0oral p0blica, retor-
coindole el pescuezo .b "la ePaint-
larqo. ntroducldo olaodescontian-
za general enulao virtues de o uoso
lros hombres poblicous, 0 Apuedan
pesor en Ila opinldn y se euente
,an ellos 1P.-rn re~ er los ecua-
clones del porvenir politico.
Compren demos ,queesth muy
blen qlue el sefior minlitra de Its-
cienda piense ec as cotavenlenriaS
de qtle sc reforre Is, Ley exlstente
de Retire. en el sentido At que so


,en los sueldos percibidos, porcine
he side grande Iin-mr.c.-. w 5- idS l
burlsra -H7sda; F- .1-, r," A qie
hacerlo een vl'-tas a]J fture;, qua
eo to que toca at moment actual,
1 ,. i,,h.". .. Lr de mn-

frontan Ica que se ac~gleron ls
j ubllacl 6n, y qua, en su lne'nsna
mayor a nada tienqn qua 'er con
el engafto de qua ban side victimas,
nfi1ridndo~se sus fitas. can individual
que, debien do ser retfriados com.
meres muozs de limplena, han lido
Jubilado4 can siles categorims de
lefes de negociadeo ade seccl6m


-;Qu6 te pareci6 el filtimo juego entire Habana y Almendare?
-Que ahi mismo fu'&6 donde "Caporal tumb6. a Chibis".. !El DIARIO comenta


Las Jarcias y el Primer Ministro Para ganar el Jubileo
E N nuestra edicion de ayer publicamos unas decla- NUESTAO amado cardenal Arteaga Be ha
racionacs del primer minlstro. doctor Felix Lanlos, ilustrlsimto Cabildo Catedral, a lot Ven
..bre.e....obtl.eIs... doporlarttIn o f dbricasodeoj ..... ...los Foro..,y.Cuo..... idro.oo.,.10....
quon ouoo ooouoouooo .enoooodtcotuooodo p0000000000 0000140 y Regular, a to. oottgtosoo, oo~gtos
0eoe rmercand ..... . .. ... .de la Iigletsla de Cuba, hacindoleo saber. qt
Cunra su habitual manera de produtlrse, que es Pont.ice ae ha digndo extender poar un af
ton ponderada, el Primer Minostrot, di6 a In preno a cte ca0,0boi e, J..,r,. Universal,.nedian01
unas declaraciones queol o sitan uno tan0to en s pell- g,1,r..e Apostltca. A segu
grns corriente qe uonilLste en t onfundir ]os problem. Consiui6o r, -i krzabispo se rial0 aq
mas economics n 10o probleooa politicos. Comqae 1 tlas d 1 Aohedterc i squoomooluouto
sabidou. de un tliem.po a esta pout, en-nuestro palpTPr parseriostad. Del propo mode, ment0
lcuando surge un problerina abdr lutamente eeon~mco, exhortaltdn oel procediliento d oeguir par
ouod porInuoou p oeobto yt, 4a obirp duoe 0 0t. de y teloe en los canon a o quea oerefiere la C
qureldo ac ptao es y y realddes dtel m eede ,to dte y ampfi0ndo t o dtispuesto en la i tuorucc
qutar oaoar e onaotol uco1olitca, de yUa tr0abojt a poa r.ooregldoreo do lo tglesiaso par ao Sagrad
c'nsegutot. una osouon oelto, de-o gobtero, o ano- tciaa Aposttliea en uanuto a ts normal
do decreto s a bdse de coaceln, hueolga de hambr el cumplmientto de Io mandado. Tan pre
lamas de ayuntamientos, narchms sabre Is capital, etc. m enta sedari a concern en Ios miss a In
El gobitooo, preoeoipado 0pr el 0 speeto pdhbt"Fo do l.I t ciodelo to. tlroclones oqde interooaren,o .
ouestton, y queoolendo rehur toIs pelogrou politics 0qu e brie, pqr mande0 o de Sd E. R., el Cancil
eneierra una perturbaclidnblen organIzada, me cdesen- fior-Jos6 1K Dominguez.
t-Oe 0 I."f00o.r td lto, 440 .1.- I,-esi. ..
c., 0,4 4 .. ............ d. 00,ot p, dificio.para la Normal pi
' A .toe O qt,. viene murnenmdoconcr.el pr~rle,'n ,. -
:el henequtnt A ito q.e boj que e st. InoamtlooIs de TA'Feoderstodn Estudtaotll Norrnallsta de
.e toh reman~.d dr- Is dLI[ILrl a(f nQ lJoootIon- Rio vlene laborandointenoamente --
000 ton po t'ed do ii delgo' tltoto de 400- ,' t-oanzdo un maiftfesto ilustratlov.o deoucm
,-) pl .deo, preoolo crlleriou oooro asutllao. Las .eo. raoqueooe dote a In Escuela Normal de un
6M.soouo 1. .do opdutcttooO oooooumotelr.'ou-o. doooo. doouodo poyooIlo, yoquo doodo t
:toi0. r l r,,:,4 poe-os.e 0,1 0 .y tres a.ott, uenquo 'o funddda4 IsFcu
todoy'que en 0tdecioaracoones, oir0ne el doctor Lane[., cuentra instalodo en una csa que ni entoo
que -odeomis de Primer Monistro ejefeo rast de to amplitud y comodidad pairs ell, pues tuvo
JuntaoNaoootionlceEooouomt,,qu00040000004400coma proutotuul. Agroga qu hateoalasooe dqL
14 do to Jarcia de Matanzaso ubordlne su derechoo a terrenoo p por el Goblbrno cono4oottooa to
producir dentro de suo araoterostitas,&Ienovo de unoso %ideose en ellon un almac0I00sn d
dostoo, y quo do onto dopoodo otl quo 00 dictutoo en I00 tfo. 1.0 ottot b s 0g4if t...o.ood. a.o ehto
oteigueoiuootgtos normaltstos vueltabjeroo
0or0tr0 de ello nt. 0.Ademo040orprende tamb00nI t 'fr- tretanto me lea t oo truya un edt0ficlo cono
mact6n de que, oponarao no la Jarcta de Matanzas, y 0 tso entregue el del viejo Hospital Civil. .
14 Junta t lene formado au criteriyo 40 edisponeao 4c0- rindolo y acoymod;0ndolo comao Doias mabda
*ir to.s toooo. dot.t EououelaNormal. Pi
tuar n coseeueclanosotros:- LQuA inconvenience existe.para q
Antes. doelegar a un acterdod pats ele.arlo at Con- complaeidos? St no fuero possible 0pr el r
oejo de Mtnistros, hay quo proeeder con'nuoho tacto, ometero 1a ontruccinot de un edooicio -t-qu
y, oabro doda, boy quo 00001040 do too eoooidoerooone, debiera hocerse-oon- poo quao 0 d0ptar1 0
y,. sabretdooohooo uelt dInsHoslitl 0 que los Interoo to do to dec]
lHs e seoarm titer politicos

.. .Hechos y Comentarios


SAN Antonio Maria Claret mueo
re el 24 de octubre de 1870. Pa-
4. .-0. 00.0 O..u"'0io, P .- e--'It
tet da ta horn
npo uv e menoo

e,=.- Ei elare-
.r.b:od.o utescri
00 too-o,',odeooo
.1 l.-- e vida"
-1 .-...... to0
I I, % e .I, o ato- .obt doodo ob'oo onou qu
o Co o rMbundoo o u 6
anu uerte edito ante: "No se can-
0aba de besar el orucifiJo y de ho-
ceru pervorosasJaoulatoriad",noos
FUs en el .....terlo clatercl ....
13, F0,-,L! :._ 0 1.o 00 J -,
-- d0ji0 ,,- )al 0(r. v 0 .
to- habia depado elodonventoque
sus hermados los Msi0onCros Hijos
del Coroz6n de Maroa, tenian 0n
Pradot en los Pirineos franueses,
muy cerea de in frontera'espaficia.
Fu.:pars el arzobispo deterrado
tbtoooo do 00010 000 oooot',o
-ooohooo 00eooho-jocdotIoo0 le
A.o oblpo do C..-. 'oo",-, .0.
,:,,,. -mrb P a, e 1/,.
no,,,, a z, c .. Er.:l i:.-.. .
,e + P... t, ,r e,'l..
In ...grm y l.vda. "Cuand.
considero --continfia el santor--
que elias trabajan par Dies y jIn-
ra que I. = -h-. --

in phlma par. aeudir a Los
Iiijos del Inmaculado Coraz6n de
ml querldisima Madre, quiero es-
crlbitros y no ptuedo .par tener ]as"
:.i,: ,- O. ,e ij rl.v.....
EI P6 ae CII-it iet lah cm., n.
,. Ie r t.q, -e r, e, h 1 ?6:,:,
-: 01 ,r -e m 'T, m .--.'
e,-l.ae -orft,-lde :,t,-e .Iihf.q -
ba -.! e,:,iulerr. ,ui,-,, L.'t. -1 ,,
,, r.r Pic. C.[ l,g ri'w I it i .,

)>., ,.-.:m,'s ., e ., 4r Im.1- ,e ,l


]emnizan con grandes corteJo.-de
personajes flustres, con bands mi-
)lares de mdsica, con oriclones
fdnebres .. El entierra del'Rntlguo
Arzobispo de Cuba... no tuvo mhs


Por Jos Moa. Choc6n y CaI.

Los funerals de n
santo

cortojo qe tres humldea milolone-
ros espafioleo p otroo trees sacerdo-
ltea franeses, i 0n mis m sica0 due
oracid tnebreo que na profunda
venprao6n de todos oue ircunstando
tes" '
R ephirase 'en Ia Ingenuidad de Is
expresi6n "el canto deo n paj a-
ito". Y aes una fr oganoe florecUlal
claretiana, dtigna del huerto delt
Paverell, In lque. nos ofrece des-
puoo: "En Ioy t soleae hua bo
qulen vA6 un pajoarlto que to unende
o l canto con eloeoro, pareoia su-
poor el acoopafoamientn qua se usa
los funerals muy solemnes;
suspendoa suocanto 00entra0 canto-
bo el ceebronte. Viosele revolotoar
'e t- de11 r.' ic .0ll 3e e r0 .-
PI ul,: 14t J -,et f1Ie~~l l.j r :i
oouto oooobiopo, y desapooootA ob
,to doe tonmt oio o..
Quien, mools0 0 edestlerroao
oo seoont p ydos silos dejada;, I
mutdo 00un4 letOldo o-.,o1toe de
humldkds oaoroficioto p *'.,r1El
Poap-Pfo X1, to olloaro grann pre-
cursor de os Accl6n Cat61io casol
co000a s hy".'(A ooba de dir 01
Padre Baldor, o 'Ailusto hjo de
San Ignaoo, ouno exoelente confe-


Arpegi~s1]


Se empe,bJy6 hc- ii
tri,i; a sF.j. el r ,.-
no hay manteca ni hay carbon,
Is raznele esti vacia,
tas horno paoando van,
el padre en olegar demora, '
to nradre en solenolo liarop
too mu0h.ehos piden pano:
-y do.deo onrinc6noo 0ur0
delocuarto,01 un trtio oncoana,
dice, :ono canto duro:
-Oust. noche, dioasuro
,qua vu o a goanne oo-l on.
NM~O.


Editoial


Frases modificadas Por Rosei

~L' ;~;;n 4 -
o fl p. fl fl tI1/ lfltlflh

Sn nn P n
c
P"1 Ii : ^ .1,

11 t 0


s ohel,, hu-narefia
d Pintr el
o-4noluo ha
.oodo- p.-
hama trelnta
el., -0en-
0n00 ofreeia
SM6creto do
uirierons to
EScuela, al-
le un par ue
o. Qud per-
.,: quo e-
nven e~nte, se
.1 cuall-epa-
Ia. h. de. er-
Preguntamnos

doe nt otgo


rencla bobre este aspect funda-
mental de la vida y la obra de Ola-
ret.'E la Isegunda del ciclo organ.l-
zado p0r la Academia Cat6lca de
Clencias Sociales. La admirable dl-
sertaci6n deo ontiguo Rector deoBo-
in es, una sintesis certera d .to
que fu 6 Ia obra de Claret, prinero
cae autor de o125 lbros, qdeq tu-
vier on iltiplesto ediciones, de puos
com0 difondidor, aspect en el quo,
p00a1 el Santo Padre, era senella-
mente "algo dinoto").
Lo sobrentuoraolacompafi6 mu-
eha oooes al oSerao de Dios. El
fuY dhgno, en verda d d, p us-
terJodad de su vi d, por su ondou-
la sino manh, por e fulgor de sdou
espiritu, par el herolsmo de su vor-
tud, par su amor. de oaroldd, de
Sque Ilovieran sabre dl tos doaneso
del Espiritu Santo: el don de pro-
ecta, el deo tos mlagros, el ad os
locquenia s oberoona quoe ht en
no s6 qud grandeoo toca parcels
algo de prodlgio, de tuerza sabre-
natural: en sus misiones, y pol to
0firman testigos de mayor respeto,
su voz potentiuima se o0l en un ra-
dio de dos kil6metros. "
Y hay en It vlda de quienfud
ejemplo de autoeridod mdtuples
mementos reveladores de su" ale,-
grio, de su buen humor, 0.do 0frA0-
ca jovialidad. Aso una velo cuando
uno de sus mtos fieleoo oaigoo, don
'Antonto Berjou estabo muy c0m-
pungido por eontraooempos muy 0e.
0oses, le estribe el arzobispo: "Me
cuerdo que una vez Fray Juno-
fero ov16 a 4 Podre Guardifin que
,,.r,. I0,. to O 2. : r o,- r l. e

bieno lorar porque ponen una ca-
4ra muy 0. t 0 eOe1i0 0 ,0000 ,.
dos come ;ied y yo, .., p.-aeros
llorar sine par nuestoros peados,
d iei,:, e'r-gpe emtwr legres en

Penso que oteo y otoo .....ge
oonilogoas de ou carter dan a su
vida un sentido ingenuoode nifieo,
que el Dl(,ono Maestro decfo a sus
daisipulos que es comtol 1aveo del
Tioino deooso oelos. Fu0 0m0gi.a y
Aureaooaoque tuvo el gran arzobos-
o. :oa u r .t do Cu0o
1..loodo'..do aou.oo 1uoooo-t
q- p, ua p raroq --:c,- rr l
,rdnqero casino que nr, b Iete "
to otuodo. de grordo otemple;o do
lb,-idod ty ooermow' enodoooo
.0r AnrllI.r N oo ldo..o olj..
Boo-Oototo 10, MbinCtkoot


,Bntrelineas


.fi '" ." fe librm
-, r mvlv Nw i


DOS libros agquardaban nuertra
S lecture. Uno ne elfox. aquil'.n
qua el doctor Ramiro Guerra, el

4000 0 00o'do.Ooo.o 0att
maestro ilustre "de sgein an, e o-
___ nBmilt^ ef'biatc-
oido 0 insiine,
0 0reoie ta eot.Ip
I ooIetupelbodo deog
Din ATas; no.
habo olligodo ondi otrC con -tan praro 6len
de Yarn del pa-
saU odo Ao d ldo a
c anderl.a Ylma-
S 0e el lector u

tadeIn ormacion. oootd ha j-
.oto u1-o et0 0n IJ0ta
ahneg. ., ,y sacr=lame, d un alaW.n1

ais. l.io de 0a0g010 0 ode tlo-
Diez'iOB~l, uqupere tal rdertcon Iu
aie de.. 6aratr e e n c i Lo-
0l;,S s'' c,.0ar00.00 r, tO
e"m,-,-r -uSproposilione| s ,

pie++r, qe, so:.elr lt'4ei de n=a-


latbor. El otro libro, e bien diotin-
to, por cierto, & anterlormente s6-
to nen0onado. ReflAoeie a un tra-
tado o "Manual de Reportaje"-li-
bro doe nse oanoa, te1to 0a 0e0a-
eola de peryiodtstas-d e que son
autoreo dos eompa0ieros muy distin-
guido, profesores a 0bos0 de--ao
m1atria, ag udo ortltoo teatral,oade-
mall. e un0; fuert a novelists a
tro:o pa0c0 que he 0 opr brdeere
SPFrancoi4 Baguer Marty y Jesus
MAsdoe Reyes.
Lt not,, pues. obedece a una os-
pecle deo punt do regreso de ta-
les lecturas. I

Dales y estadisticas en mane
--hoasi doonde o quoltl .poca pco
dia conotglavcon .tan precoooo oele-
mentos, communes, fcotles ahoro-
el doctor Ramiro Guerra t legso1
to Duajoagua ouondo ya ho ex-
puerto con pre00si6n, neridiona y
verdod incontrovertible el cuadro
de to Isla, principalmente de lot
prooincas. oqentales, duroote loo
orias quo preoedierodlo ta blevo-
cA6n del o8, disueltao.las oiltimas es-
peranzas acaricadaoeionoquatlsue-
fio vano--,que terming con tan
cruel burla-queo 0 etoa6 la' Jun-
to de In0ormaoi6n. Agotod In tj
uestigaoo6n, proobdo 0n todo.3 ,9
4001ct0. el profundo-eoUdo ido.-.
t16oico, 01t absoluoo deointero 0es,.-
rituol, ]a determinaci6n heroic, 00
abnegaot6n y saerofioioode Ito;oo
piraedn Yu do to guerr.o 'de los
Dieo'Az' osLq oo to prioero quo
oiooe a0nue0tro pensamoentooe
inundao doc6oero elo oraz6noo to
pr0mero qua1resalt despuosd do 1
lecturoa de lbros como e0 del doco
tor Guerra, a I ooneeesidod de ce-
lebror un aoto de cartotoer naciono
0n que0e declare inderane deo oa-
crolegio boloheeoquo--lbro de to
m000 lgera sombra, no y0 delofa0-
go con quO .oradoreo oomunoet-o
en. Ia C0 0ara y en. el Senado, a
Impulses de n .mis "onicua propo-
ganda, pretendleron destrutr y
0anch0r4I41sacroo.nta memorao de
Iqo Fundadorpo -1 h edes, a
Agullera, etco.-- La Eooueloo itca
dobloro orgonoze ramot.naoional deo,
gravio a loo pr6cero.


Quedamos con el "Manul1 de Re
-portaje", tlibro dle perlotodiot par
,hacer periodistas, buenoa, mejore
per6odlstam. No o61o hemos hojeado
sir dolr, -aoo r.leor, tlto.a, a,

. 'oro o.oot.oooootoo-.'o 0s 'pl' o

go'-mil que un 0ratado de pedagoc
glo par logroir excelent0 perio
distal partiendo del reportaje c o
mo lector prlferente; nos paree
i., oroooo, dofe oc"-ir ,de o
ec. ngldo.o..u.'. t ",I'.o to
linlon ae eri, .l-uiit iuneftellia
too A rp a le 40 o I,0 p0e r,0 Ig
poooiato o1 tadore.po jandou 00000
pir0nte0i n oi t.or ntoerla pr
000 0a quid c s -,o do quo Bo
olA Hro.clo, pero dode bopyo 0v
acdo6n de periodista,o un impulot
tooirrefrenable do ecritor, u0 oolte
peraoeo rto dodoe a noldearooI ih
proo6on propia ooexpoooero t ajen
4l Francoios Baguer y joutMs Me
deu, con so 'Manual-doe Reporto
je", catdribuir 0n p0r0 odo 0p
fundo a aloeoo todo un perieBodist
tod un escrotor, todp 0ul report
oatto. u "cuanodo oNatura nod
al one no proo.ota?" Cietol. Per
deoode Arict6toeles a nuostro dta
"I agber de los manetrasfu due
le oh c tedra y eno, el ibroo nod
to expotniendo materloe etfiileo p
ira el precepto, tsino agunasqu
00mo el arte do amr, evadeno to
do human dictamen.
IV
Doe habor le do n lnnterestont
como diverse I lbros, te pdremoto
que ogradecerlo aotresguaroo c
un 0taque de bronquttlo quo hub
0moe do sufrr en pasados diomas
It grados y cocinientos de'nara
j0 tenoos que ot obgado nactiv
dod 0not 0prmit toa oioasn do doa
le t0rmino40 a osi lecturn. IA
qu tlibra, qued ta intorao, inelu
de remaordimiento-q..*to6 es a pr
oetpaoel6ndo dhber aparecldo do
eorteos con el doctor Guerr.
c00 .rBaguer y Madeu, a cuyo r

-,ri d .. ..or. 0-0. ... ).,' M. ,
"lOugeg- ..fie'- dea sr
tm + t,+ er r c ,er :.- ."

otros 0014mi00 hobooIcameoontoaid
Mos... Optim0smo, el do creernd
ltberadoo, tratneldeo do faenoas p
rlodtloasl A11L lectorenot0n0 ig
1o do nutra.oo do8e0.1 trabajo, -00
0a0 el peril ausadord do otoo I
him.-IY aquol otoo quo dojam
abiorto hiice 061o un 00stanoeo 4
boreo ]olloaoy el airo, y el Otro0.
Cudntase de Don Maroellao, -y
esoj dicho elooooenso Don Marc
ineo Menondez y PolayooLue fu
00ran0 it 004 u-lltioa0 palabra0, d
rgd. as a t0 compa0era,0 do vida
de glorit: "Q lil.tOA esma, 00 lo. t0
to 0oma0 tenoamoo oeparodd 0po
leer!": ooNuetora apotdo, a Die
articles, asrectum ageraddeerle I
brevos o.s.s eon queo "665deoodal
,loor e1 libro quo no0 guards.


P' 'no I


0adai Hoy y Mafiana :_1

Por Wahoor Lipooounu- 1

Tito y Bus vecinos

LO5 :r,.r,'r,- f-,eri:r oa-a ,otraild, do paz
L a. . 0. '.. .o .. a 0 L 'o a ... t o . . . . . . r 0 -0 0 . .100
0, .i'.H , , r 0w .- t e r, ,., , ooe oe .eP e r -rt o r o
0rolooll e r. rl o oall .o 1 o--- dontle-
,_ i-.LT s- al -. o.e &AI 0 era-p. r el p00 l.
J c ep..o i. r",.:- aer, ., or e cr"e|d p'rt ,d

o_., 1..00

,xH ,].-.. l'- ," ', ^ pjetil"" L" ',^' b ,Le TIri,-,;,- yo iU y. queta n do
ni rll- r-. I doe yrmeioru e 0'n4lo 0 .i.0-.

i .Y t.r lo. IO~bO o -
G d C0040ce! .3 a.: 01a,0 .-e 0r
o 4_ 0. r Altrr, f,, -.) t 0 .0?0 .loi v io- A r-, 1. t dee o oe ias ta i .3 o, 6 uio que1 BO II. -'-a
de? d N. devia l ae d "d rin, .ciulder l p.:tra ,e -. rc
o.er Y ea a de,. o 6 o aoDu to n-er.e nl rr orzer4lac ,
0.. ul 4,000.0. 0..1-4 "', 00 ,04.'.',.:' 0 .... .. 0.........
on .0,00 .-il d o. 00000 I
.op1, oto,A oo.to. t quo uu t rquo Jt d l 4004104~re d erooq. pJ oo-IWh,' etuli, pen sado auq noI ,tn do utn o de M sc:h ,'fe emat n,
o. debfoo4 robre M -
boo t o C | p q a le a oldtic o o e la deoo
1 el i- dr.e G,.r etre o oresall ba l.-o e do o to -h, dao mob.
I ry ,,rt,..a do,.a pereu- a tie 00 4 una d agreb o n arma ca4 1 do -
d e n lc lo s |a 1. C L i,,sa de 1 r a lagr a a 'loem e n te v ile o c u r r il .a.oel A r,4er pl ro t nu ru, %I.I et 0. oEn los Eq taodoo Unidol eohayUna


tab0e 0. :..o puyor, dio dette.o tao
aoo..oI .o y. .1 ". ,e : corr.ente de opinion quaoon i derosoe
0 a a esta d ec lA eo.r- i e :, .m u e to d e n .uon s t r a d lp l o n n aeq i a y e s -
He n r.zht na"n i usaem crtarv o


Sd l o Bbre. t 0 16 R t d qu e toda los
0lo 0gobtern0 dentro de n d6rbit-
in ter le t,- dea "dc r el,, Pac, rusa deben merconsiderdos come


lee -. n la- palr ..ea i'- tler que pueden sehte gnradolB
Ir. d, I i. W pao rl-ci la et o f booooloe an dolttoi oLoS.
r aies a erar, carlirar +d pt~opl -lt e ncltr. a sMosc, iatgull iap.r~
-r r ea N o c, "I:" eh,-Ie r,:.t.o ,,Is i.. .de que udopcem
ic- -u1'. eln, .0 ,os .-" 'a-i.I waolP-a,'ern oe;.$.-0 .40btdotoo ootoo"100.)- o
c .r ll.1 a 40.-.. . -- :. b o .o.aIr uo punto de vista demo-
,-,,B ."A I rar.,:i ... its-. Made sim. lifired. hacia los gobler-
d:,: 0L,,-,0::! 4 l rr -,., t. nodo dolotes pyoeno Id prd et4ca0 s4
Otil Or.A,-,t -,,l d 0 0 40 ofoe.,to qu hacer.te dominie povibi-
aooodoo 1eg, .e0 e r. 00440,- do: or P oldco ot oofieS. TOeto r 04a'no t 0hrlhol-
5, ; 0o l. O Po o 0 000 tear no0 61o asoon obt erno l-

Lei, ur, O dleo'.tei .ts to-eo Y h00,tooancautivado. Sulpueblos 0060
ob.l iocioo deaoentic T IMpd ;to 0 i0 0 tenr n o tidoos pol olel 100des 0 -ome
dnd oatlpoo oboto 14, ooJttd do terse a oo o sc o cond pir0ar0 0rebe-
5 0000ei4l--iol doooto. qrud:o toa.ma-. o otlooque ogno carioo poeo
gr, tendrl,1in at e en -iw doe.1r, mer~te atexllio y Iatmuerte. Almtlls-
-OA hc tonfli LO t12 o 1, Pero vivo no no tienpo, Is teorlsaen ctiesitd
souta polubie. No poartanos na de- permltirla eraer qua an calse d
berfamolt quedarnos al nargen. Y #,usersa los Melo ltado tiltiUt no a
lot veclous de Titooo deoen, tono-er t- cltigation opuoo to"que to do0
desdle el principle, ln realidad de rAnn consideration orelementl,res-
ldaocoso. Y en caso de quedMosc -ponsables. Tao 0lu0l6n0refor0ara40 e
estuvle0e penstondo-aunque no on- dounito de Moot.d: hiro a rancon-
ontrmosewevidencltn que letpPima- venlente ser un I gt6lUte.
ben-pfesionartd obreosOonoo opt o-Uteb0I
Pd tuqu, ataquena 4Tito,4le tayu-o t d IPoelotico gorrect.oeso .1de o
daria ar evitar difieultades el se- B61o haeer muy pellgroso see un se-
fialar al Kremlin 1. advertencia es- tilite d. Rutasineic tamnbitn--como
Pucica de Gran Bretafia, Francisto o est t proban do Tito-hacer dool
d yd u o, Est0ados Unio 0 0. Hay un Pun- attractive o y possible oer o na naci6
tooenot uaV0 haoto potni convenoo do independent. Porolo tanto,o tnoveo
lobt de loC o gobiet noso 4 atliteoo do ndoil deopuo ora.oopoloos gbletno00 soool-
que ver priheron plopeople, teoo, ooEstedo doUidoodebieran
2 dirigido 1 Este punto tIo do amentoa det uno leo to or dretamenteo on stilolooo
aerables Vi. complete ruins par actuar, no.en eu'estiones..balcirnlcas, come, & fue-
itable Clero beneficlo suyo, sino de una paten- ran independlenteir y en In suposi
ones Y, fields ci a extronjera, clil5n de qua Ilegarin a overlo. De-
jut el -Sumo Esadcaraolad ~ nec bidrarnos hacerles- directamente
,fib a odo A e st elrtrad n neco reeponsaibles de cualquier agresi6n
0te ticonsl- nes nortuamerlc0 nas debe cncer-o en quo partioiparano y oblgoroeo
ido. de la tarse con Gron Bretaooa y Francs. asS4a00r qua as prudent parsoelflo
uellas'iole- No debe iiorve'nir con el Paoto 0e0 tndependoentes,y 0que00 el rH -
an inditadas del Atltntlcount cono l compl1cada go do oer subordtonadoo 00 mayo
cionfeh s uomaquinaria de lo41Nac0ones Uniedos. que ot de ser indepmedientes. Y tu-
r cono y ores Debe 4er0 hech om. 0 n nacto de go, o ras de esta .cloracitto, debid
oonttittucn. 4a politics de los grande opotencies ramoo hablar con ieo s so bre much 0
tdo dirigidao ocidentaledo..Debeho te t aolodo e0- 0as que, cuando puedan ser po
ds P0 0 iten- me unauactl6n quetiloeso carooo- trloto otoooroo. deoseguro lea it
o eeguio 00 n pacildas opaors realozaro.oo o stg- terooroon grandemneh'te.
ubose docu-
Cr6ntica Habanera


Par Lull de Posad@


DLL'.JIO DF I M \RITN .-5i4baAn. 17 Ide Ferrero der 1951


nL boda Ponce de Ledn.-AgileroRS A -

'', ''-F. F'F ,. F ',F "- c" 4'. "'F"FF F 'F..... F"', ',F"""':'F"tFO"

'nc n ent si H ,d,'a t usn "
n ',, -" d" -1 J ,,- rnsj- z- d l: d, -
, i.It.Tdeo- rtr ye'-
.-p -Y ,o 3 El r, Erie

b' 11.'FF'"F dFF'
'FFFF'FF'F'FF .F4. 'dF -lar
FFFF,. Fd 'FFF'FF'CF rF'F"F p"F"r'rr,'FFF "FFF '

F. ' F ~ '",, fri",i'nto F'1,, fF'r, c.," ,,, .e 'F" ar
' tn v sm aEo ,'r CFFm m :r, ,.,F,'." F ... 'r- '" '~F' ... . e, ? .,,

,, n I clinics de 29 OD E,,, . ,, ": .. .zO ,
'FOF' lendo asF'F FFdF Fp- el dF_' -o n ',a ... ",FContinu zen PaP i IETE,
r- -I


En el Scinlunrio .'Niohd l QEPCIOnE5-C' \
de 3-nn inoniuc

F'.., 1,,, F e .: '-F, .,.: N... CAI.ADO
1 ilia I .i . F A1 TE A 5
'A .F' j,,, ''. .' ..'..'F'. .' .
FFFFF E-F,-F' F A 'F -1'F
J" .. ............. .....' " tA rO I
"re:, r ao i l,-,.s ,, ,M w .
.',.,-, e P L.QUeD M:,II,'.:C,,.,n
H .., , :. D F' D F J F, (G08 IDOF' DE'
Lk FL'F 'FLIANO 'M "
hi ~fefQ .,;fis1,) 1";-,- el .'.1 d rde 'FA 'UrV'M0S el bleodim.

... r ..
;..~ ~ ~ ~ ~3 0121-:.' ;'P ,",a-:,. lre..-." "..."3..-e -")
% 3,


Un Smokig fimo,

de impecable line


MAde4K IecA", a 69.5O

Aion es Carswma t eAdi liuted
qucy hacer de c em prend aen mi
dc wne gnI ocasi6on. Prefiera un
adcdeo dc J.VaMs. Confeccionado
en ligemo y finto t6c inlglsda,
amnstre Smakigw reaunrif coon u.
ma cegancia l o mejor de su
personalidad. Son holgado., c6mo-
dos, dc linenas aaraies e impecables.
Prucacime d odem dc e w lHa.
Tamidii k ofrieimt Cadisa, Laze.. Set-
cwaderaw, PaCI.k Trwt.. Efcarpens.
LAiersi, Emdsnwi, arfS I eires tuccneio:J.VALLES
sac rnailm e adicnna, lm-o92

Sol/cite Creddio en la Oficina si lo desea'


1/ 3
"1.,.A
Fashion s/Ol' /ie .3cciod nZt. Iir
l1he. 2 i I n//e Bodo en Detr it
ta nmld? J7e d .d ,, dia ,'est a e n u el ~ e ,' re-tp ll^^^ ) ['^. ^,,.,f M -- ^ ,^'II ^ H.- i


-31 1.,^1.1
sq

.. . ... " , ; - - :
"Cia y' :_;::' ,,t/:;,,, ; ci"ga'-. 3.:" :. C ..'...........
a_'h d6 dipuI Ini le o ne D'rl

l ,, T;.
m./ T... ...
P. of ..:d6 Isp et ne e


Comidn fEteunteplerep-S,, a ..F ..-a A F, IF
1).31, del r . ..-... -.. C..- ,
FF-. SFFFFF.1 -"F.F1 m ,P .P F'I',.
I-1;-] I. t f.d3. s ..


F F.... ..


S: .,

..F'r. F,. ,., ,;..F ',F'.F.F C
En la /echa de hp)"
Celebra en esta recha ju onomkts-
tit%. ............ri,'is;-........imcn~dtCOMOfity-'e tjd
Man'.
ra hija 1lvinita, laJoven sehiora de
Frank Sierra.


De itinor
.. . ...
i- l~' P-,r,.:

"I c- .Be,--,,,1,


.4
i -* *,... ,


Mirinm 5o'a
Colmida de fellcitlt.nes se ver boAy, en- F6nldes or umpleafihc, h
bell. en7 .ntad.r reforit. Mlram SL.. e IrretaIgoFen. parV 1 .que
Slempre hay I" elog en nntr ercr6nJa.
L. .efo.tl Sou., a a,. qI e suAdmo, e.h acj. del dor .,Ciro Sous de
Q cuds, Citedritico de I. EFseels de Afraimenra y de esposap Clar,
drrfg l.-d mtod. ntile-a


16L V.

"REINA DELPACIFICO"
Saldrd do La Ffabana
Marza 8
Admidmou Carqa y Pamale para
La Coruha, Sanlander, La Pallice y
Liverpaool.
Eat. aho tius grand. *miuon-ca a
SUR AMERICA Y EUROPA.
Pida *ansqudda lJoms a:
DUSSAG COMPANY LTD, S. A.
Bol.. del Contro GaUlq.
Tlleflnoa A 6546 A-63"".


D..echa. Bluav y (rnla de
nans6 hlaoco bmrdalg.oy ch
sya y Jetalle d'.e fino percal
prruia. Lacito roio. De 7 a 14
Aos. 6.75
Isquierda Modelo de batista
a cuydroFgescoceoep en tonos
claros, blu.a y manga, de piqu+:
blnco. De 3 a 6 $.25


'i


'"I/I


Sus Nifias y Usted recordardn-.

bien este nombre: CINDERELLA


Es sint else de lindoes Vestidos
en atrmetivs celeres y tejidos

Y de Cinderella presentamos ya novisimos
models de Primavera. En tejidos bordados y
calados... en tinos percales de vistosos
cuadros... en saves y confortablies iques...
con originales adornos y detalles. La
invitamos a ver con sus Nifias estos \'estidos,
imprescindibles desde ahora en adelante.

,19P
N'in,, Sa~nd P,,c.


F'

'cc's


./ : ..; -//
lqu,.rda. BlF:usa de piqui rosa o0verde'caro;
.aya y detalle, de atltaua.-Joss.eloe'esen
ton.. claro, La-ito .oio De 7 a 14 fjo.
5.50
De...ka .Blu.! v delFlF en I. I de pcqU .
p nl -.1o Do e rc 3 a 6 bancaS. 4. de
P qui tolanco be 3 a 6t1, fi 4.23


Pigina S


i,
S DIARIO DE LA MARINA.-Sbhado. 17 de Febrero de 1951


Po itica t a
For Froncisco fchesoj
LA PROPAGANDA.IS LA MEJOR REPLICArcd i,, . i " c.
ns c ., -- ..-
. ,- --e r ;- I c -

osA r sic ces,: Ooiceii.cc d 'sr. c~~ .,:
,i --c" -c-' -i",- .. .l. e cci... ...cie 'corsl ',
;,,4 ... ... s : s',,r d ;,,0 er"er .Y:i..-


1 3

r s de gobno
., .c o pro-

Seoicccresedo ersorgnsmerceraie'cu-
srni.o -s rsencs re-sri ;. -- -' '. - ;
icseslicr cis sscet~sor oisroen
seollao de preessas eitent6reas. de
,sertOg s des aileocidad. Tod. -ee
erndo gquee gqueeu l U
el pirnerr"' y q cIo que el psde
osoe e&abundcle y prior.r L,-
po do CVrr ohalabo c- rcu cIpe
de lar"l6era dei epopocl ,seied' --
noudod. Iro orpr_-c tpc--n
c- d, ,, esprctad&r d& I'atIo


p-.d.hIt. 1 .: i jh +,:
de-rs s Oobs


resiadsride d. Yrrrre ssuc d,,,. o.ldeepe6+I.er -At, 1enel gual
es sirsi sts s Is ., n.h e rg o d I

,oind .ques 'o biereo. cmjorcqe
c-,,6.e &sae odcob e a


Fotbgrafos de Oriente apoyan la


ALPUEBLODECUBAEl hecho de pue el Gobiemo ie haya concedido eio-.
r.3. : oN'A':, Co replica a Rolando Maaesrrsr, aublidor del
Partido d tGobierno an la Cn'drara doRpreseelaclos. earn
prueb Ia o slidaridad exiselento ec el Podar Ejecutivo y
: pandillas do piscoleros.
Amparedos par s carr a culo33 d ol ssilcid
-:.,": .- ', derecho a aa itre eamisi.n
3, r, T j i j cscnosroamdd. peso lam-
bin con lirmezao inquebrantabllo, la librtades -piblcas
y do modre specific Ia ibaertad de expresi6n. Acarnes
en legiirima defensoa, respoldados par el arliculo 40 de oa
Consliluci6n, qua dice tlextlualmente:

.. "Articulo 40. Las disposiciones lega-
Jes, gubernctivas o de cualquier orden
que regulan el ejercicio de los derechos
que esta Constituci6n garantiza, seran
rui:l i c.:P--.' r'ir...i -r restringen o adul-
teran. Es l-'"r;\ I a resistencia adecua-
da para la protecci6n de los derechos in-
dividuales garantizados anteriormente".

Como ciudadanos dignos que somos, asaftados en
nuestro propia casa por eloemenos provqccadores, defende-
...: y nueslrodecoroe.
Los QOrtodoxos no bacemos eagrasi6n a ninguna do las
cion horas diaries de radeo de que disponperl Gobiemno
pare atoccrnosperor. enoasrimes dispuesos a consoerti
manseeonce qua eatGobserno rcredalao micr mediathera
dominical alac semana queelenemas para defender atepus-
blo amparados par 2a Consetlucion y las Leyes. Si nos agre-
den, repeleremose la gresi6n. P declinamoseanceol-tloreso
la rosponsabilidd de o quee puede sucedor.
lnoitomos al valcenise pueblo cutonc a que concuera
el prximo domingo 18 ds eebrero, a las seis de la l-rde,
anie la CMQ, par defener Ila Constiluci6n, las libertades
publicas y la tibertad de expresi6ne. Lo cvamos a quae
dehienda sus loeitimos dereches conseeicioncres codo a
cede con ls Ortodoxos. Nosoeros oastaremos 0n prmeerofil.m
El DecreTio IMordaza, engendro machadista del Minisiro
deo usucia, Oscar Gans, puedo provocar un nuevo 7 de
oqoslo.


'S'e movilizan en la provincia de Pinar del Rio catsz-,---, a laztui,..,
los amigos del doctor M.* Antonio de Varona :' tt' "
.( m : 4.1 It Mate I errer pen LA en Pi C.

En Beee riiiei rs oc @eAtender a o u alud e .n . drsr, e e t,,a
ha ereaoi un nco et i El Deiocreta log Estada iUnidao iel o' 1 ..... i....... o S,,r
--..'.,..n;,es-i... '-
Ioenlche paro c i "i- lidor *. nlntico, adir o r,- ,essi-,r Co-m .
Ln ss dolsiara 3-iO rcs I. 4 L, el. rr, '. Is- aimc er- ro, e fl 51 j.
r a-IC dele, 'srosn.,ieircc...cP oa.eor -Er.i-oa-c --ir, ..,cnr.sc.

As- l, a-,i..... .. .. .. Eve cr a-" l ,do o .i. .. ,
.~5c~d ic -i rr C.; cdi.00der1.' 5i5siccri- e
,Ca:'rl.i -'1.b Its-a' -rFlPc",-,rrOe ".. ...da '-J?
....... ... i Pro Verona 5... ....00.. ... d-o ;',,nr ,.ioir ,.isecoc ',;;,
C sli oents.,, .,sici-acintif1
,i, isPi' -. 5 ....+ r: I ca . .. crcicos rarslde .CoI;J I::'%.'" ; +, o ezeda parade{ hi is e,
i, r ; .eni avs... nP AC .aI..Aa ceunran do ie joefte
is....... .H Ore ri-sr-cs c, oe .' . 0 o.s
soregc-beecaF,.
Sitdo 1l, 1-5.0 11Pt, .&he, dI
F+, -o, ltri R l .. a n - .....,7 i - d- p,
Pr oIr Ic-in-- ii5, p 5r d~ i0

r. j rt. ss.r., d,,, .. .r... .. .o .rc cu t -sr s ic. ..., o ., .
",1- ,Is,10eoosE.s.- iliric.isro di-e l i- ,, S.r ,, Wl,, i o re -rimd s Ii
RI e"coi ciea arlloke Ap--oc -Icas elers -i
OItrus asot aatao de M[ s i ........e .. .,,ue L .a.....e ...ec.
a I1. ICtot, atcnequ.pr- uac a r Ad hddes Ipolea vs
'ji i 1 ;.- - 1-1- Iespdan s, UP- 1-l-. I0reuntin e Josje e

7, m l-r-.eoij- 0- LA - r0 ~ c-r;mt~ i c cne piofe.o-
h~, -A r. N..... F, 1,. Car e -, n. ., ,' ,% 3,,o _. 1 ier:1 s, ,-,. s-... ., ,psn'. ..e s...c...
E. '. -I oa I '*3' Meg... )j ricohi a o~l
F- .I l 1. 5 anr r r o S l c 5t s 5- e-Cdeli sris at-s l io I!esss
r~sccciiroVeI;l losRC r i-iSp ice'M-S I- dsccrccc~irsrl
- P,,r-WS,-aenti nh].a, Mo. .po- ,i e ,,,< r, .. peo i ,i ,rrcc c,, slor--rucpics d. e fts r iecao dsi Herj
ue2en -cc urcie i ci aq ci 3, A. rpcri c i arn itaon" Cone
Ci Ce .-Fit ,.di--

-c..--~ oA Ijse
e r--c-F!"jC;c-c31r1--
-.--, cr H-0-,,- coa r c i,'-
',,.r.,,r ~ t_," :r,", IL,- L -0 1-.:, let PRC Mer,:, eL R -. : [e ,a-, pa'a ,1ef lunal
e of. a e Is-- , r "sdoe1.1 e r antesat ana.
'r. 7:, :e - ,, +-, F, t.. ."%\ T na ,doi )& L+ a, 1 ',+el :, +,:,- t fr Cail L .. . s
+. .,.., c .-kiL I, zh..' a ,~ ,: '. l :,. . L j" 1.. ,, +, i...: ra. lr. _, t-o.
r Mai-; c , .. '' '[i reL L ." j r .. Ae n 4 '-m ( ed :n !l.' : o .I+Jl i, .l~e,.i 1
,r, [' .. .. ... ..... :" :e I.P L~'{a .r ...... A e r... ;a.l .. 3 a, I- : :d+r q~i .
p-, P % .. ,,. ,'e 11,,.jdt, C,- eCradl. G er dai M esa ln.f l. '' er:'de l Vv.,,Ree;. v e Ir I,
; . " "" _: Low .r,, Men- A "'"a "'F.. "uel r. n ina r. de it

.:-.- ild. P:, ; A, t ",' d_' '' ,. .'., S':r,;l + ', ,. :1 ,t ,, ,, ta-, nu L. [:.,o.n -;, ,,ubl ..ca ,on en '
IF-'].- :I ,. :. '- ,e ,- il_ ,511 .- tot~e I. : IT 1- 3- it iL T .Tl- 1. Pql: +in, .r d 1-i i -Rin 1_+:. r + 1+ e .
C..L lcuc .q.," 'u .GZG,--U:E. ',,L'.,. 9- d;tle,, a. ;:r,.;,[,, e f" F %1 re raD '.. I'.,' &,: r:.Mr 'tl,,q",, 3,,
i r,:i. pa ra Floto en-., A C,,ame'-+'+ ~ e t o,
: ; ., ,- .,. ,t-, _+ ,=, ,. p .s r ,: ,:'n~ o eL M :,:. ,l.,a .. ,- ,,":: :,u C+ ,: [ ..e It ,- ,.',I f_ d,'+
,~~ ~ ~ ~~~~~~~~~~ ,iw-. .,, -- a A-,t' iL r L 1 ,art,,sa ',,d* e, ,' -, .,. --,


1. L eim sr-i s~a m r, I .+ r -

~ ~ 'Ile. e caitM:,].e" e F A= - 1. C-F t,
7:e oerec'o entP1nta'Brava it'".


mocibn del Presidente del T.S.E.O VERGIENZA CONTRA DINERO! lhomenajea3 gobernadorBatiska
iPrr la Democracia y la Liberiad! Defendamos se tornadaI r t
Es a lJo sefeotes si e ifesea sO prs ipi I-ertor JIol arroteraiSanta Fe. l cai
el ci se aporte sr ifoto a]s carciserr identt.ifliad la Consfiiucibn y la libre emisibn del pensa- de honor en el Liceo. A eistici el Premier LAn c b
r rs gF C rds-* a nuenlo! iCanlr& el Decreto Morazdeny COUU- Ceos dei l odd5 eros. r* ossi iyr'resuCIaeoeo :.11.3of
T bd~Ier-a Igab91A
c.... . e l G a n g s le i s m o !
j j -eia cii od & .1 o .e ri. is r'i.0 a.o it or. rlandoeur
1,. , .,, i, ,,,, [(do.I Coni.i Ei*ecs'qNect eoe.del.Paitdedel PNoble i-C do ti,5, f o-C.', lob" 1u l ,Piltctie-
i. '.," r3.' . 'C bao. e l (Otdo r .):Eduardo R. Chffti Emilio L. I:, . .... do. .. .... e- F6,:. l e$
[ aF I., Bra a r-, ,; r [:,Dra.ra ,- 1 1, o [e lrn r c 4 l, ,
Manerl BsHRafaeHloDolDmecedor Pirez gs AceedaToea-i IdP-c Osoor'
/ "" u it I ,, C. e -.t w -. t,. i.e a r.otle y matriii ,c w
: d* d ValloeJoaquin Ldpc chMonres, ro6 !xMacdo. Ro or'.- .
Foera-r .,.r ip i cia tb-eoz, los Hern6ndez Cruzc. Manuel SDic r ,F;' -... ..
.o, Acrarecele, EnriqeoSde. Dreads V2dqr ,.A s. ..'- - ...
..aa Antoniome L Diaz, Gualborto Olivares,R Rgolo ,',If. .I
seHissepaareoct, Lis psoatoAcostaMarioAsrnold Atos C Ieq
rio D6vila, CartosCastellarces, Horahto Rodriso.e C r rr rPe le .Fr,
Peoilaomeseroeorts ododes del Smnorida. Pelapa Cueesc
rifro FedesreriFernanrdez'Cas-rs. Comfili P ertemeolr r i' ibiOr.
. :isox rtosolaoCs irt loe r Pardo Lada n utel r::.,:z -'I.T c r*-
r '- ,"f !6 AltTl."I .
1- lertrs di,- r-.-[ ," ... or,_ ".ed1 C_,,io ,.


. . . . . . . . ..... :: :.. ... ". ... .. .. ..' ...".. . '
rlslrcereerrcro BorrocopatriotRa y cx c _".-e' I.,r_, : [e. di IC .OO i ,

2 M art 'na, .. .Ta.. .. ur,,. e-,


y elcc-1P rspresencancs Pastor si, ,,i u c uarcz no -eqz ue c.-.., .,-.,FerC
c V alo,,"2- ' :. "!. k, ,-' ,- ,, -x.c. .Tr ,a ,' 0 ,,: .,=liberall s. c.
I-.'r....... I"; :"o F"nc-: +,,'i ',:: o io sea *: t lr -1
rprct: iloocair yccexceeren amgilerrpeI ia
ioiriccI jiIrrjPj :i a l F, -A

"I Fe, r lc,,c oS o i c r ' .. " i ,' rr l
.. .. c, ce s.. core ,- c r ,eossriloe "'ca : C ... .. ,'- i ,- Oc...... .. ...... :.'j ;,li "-,.i'i 'O' hiO='-,'- ";. ;% .. .
31. Martinez hNioifiA.,oe01 .3 1rsoProi'

ced rrcrceocs lc~r~our~ino- c o. coo.:,atSe 't 51 .crc_ i 1 ,1 c 1. .. ea .. .. el{ ..c? c I cii~g .1 . El ,eu.": 'o tm m a l
-e 0 i' ear isF- i

Oo -ccieer, I b'rloci- coco o-a f a A1er0,1 ,.. e't...c o5a0., '. ' e e ou
clii PR I,.-ITto c reinrd' . . . ri ..- -r
Apiaruia Jo cntreviota cos c bes.... Neel A Sc ....i "f'"1.!",a
lie "e'fes lisieraeis con ec sSM MET U r nc ,oc a 5. circdir_"'.' "''+_',. ,.'?: :'- ...
tickt g bienim B enoel F.I @ 0C


cr,-I ,r.-c r '
S..,crr a leas 'i F

A .-, rr., -sr.. ,- I,, '.. . .e.
j rer eoss, j. j r oid, .Bel I cc-i' cd ro-ain: I s
e -'- .d- cT0rdrr,-o dedP.se' d o-rrc,-,. 3 '- . -," , ,- '-,r . '.,-$., .1, ; 5 .: .,. P ,.:.~ t, .Bris ssr Cer,,- T Psi d sr P
d ,r .a L',ga" ...,'..'..' , +' aJ ,': i. of, . ,a,,a,. = ~ + ,'. : -t ... .7 1.1-,1 1,01 ',t, '. :, [ J. .. U U;,e -, no + .~


--a-..t- t lr '' oJ s r Es,,. s,' '''assdA , ,c-rar- oerI
P I m oe, ,,-,--.,c-c t icI I."- ",,c"leueeC:s'-,i i, sri Ic.r, '- l tI
.' -~ ~ o, ." 10..".. -es e f o i -i .ia..C b:a: I v sde q e+s ma o ,, --, L..usan. L.1 raI i 5w,o,+, ,. _-," a ereccria ds ,+ ''.Sr~ Corbaonel, Da-e Ocdcrcir.PD; 1oIso ldoe draiea so, r e u I .. Io, o,


z 4- A-_C ,s- )is --; i !-.'" r s .c -.t -'. I.
1'r,' 7 S l : ' .r dromac o d iiP c .s r d .';O ..,
lcn irii icba r o crli e oildrc-lle a. s nlsoo .irrMe-s
',a e:-, d, o tep Oi- !. y, do, P.m *,,- ,', '- ,- !.:: .
r-- i^ ^ ^ C dLCrgA;Ir o Gclez -!
i:..; } o" o J I pi, 0., ., ol "' o'. Hl 2, ..
Vccerrirlsaeo. c.s.r.._..c'
Ld .i tS os- aslo'li .p q ,e ...,'".-. mil. Gl * to e y cr naa. n la .. . et
d c 0, cdS A r
'Ol10 s di, -o 091d ciir l '
El ejecs -ooe O rQms 66l a A- 11r I c.i idn Q e i ro S 'lI ',i
le I I, ,L, : -r'o" ,& i -uLn,d , P "- "
S-.e r ir a.,e 0 Si4 od' ?t 'd i ' ei
,: o oAi , od a . C e le b r a r hfi e s ta


c..rcci VircO5Crf ':-cnn. Ppr eo oyOtg.dsel sun
del ore El iino
earnavaos el jueRves enr
S s,,,. ,tei"d,3 n 1pis Ea c.6o de, ariana
HL b Bi-cz-IJea MaiasGm .N'l. -- ,

V - r Ia f iest a l ueve .22 a las u

.c. Ii"or'SPu- "e oorC
to.a. s- "s r dio a fsmt& d.-doaslod ra E
al io acPl bnlmerroo 6.dcrMors
. +nod, situmdis Am Sn Andris home
Con r0ugente .que Iran 71o d e nsc *n Campa, en cliche dimdel Vedad &I l& fiesta ilich ar Tc s el ss t.csoql ntiej Groa r-u enS OO Ceoourscs Aea IO c 11=

A rl at doaoga q i t fjemn-. 3e ciTdd
.. .a l r d ba r i a c dl o r.i -nir-ad dI
ro-A aICrm eti5.IcA -~is 4-
co-' 0ele Pir' il io -.u Hrs C oI r
,d A L l- .a Lre-rr r s ..s soer,
J,:x R -- %C-,W,,'ur, rPIsIsasds doils os,, c

r. 0 I r s5. .2 1. DL" 4 L i a do n la Soese ss
EI,,t+. In-,.- &.n ',da 0o D r al r r ',dlge-'r =--3
j--- iii sro iC Ci eieP sesdiaoryAOae
E l r- gft SUi Ca r A. y Ulna ,,

dL I, ,,ao y e, _.- eo do 1,
e i. ,, ir m oie- do:e-- I t do to-irrzoJo,
d I s..... l .a.il. o se- o'--.: s ol
[r+e'.-., ,i ,'+m+'+ J,,,--,a 3, F r Ir nd i oooooeto al 0 e.&lw et ?.. sR oodo..: lotGor
b. lin o..l.ee t i- +:ow.de.di looWAoet.1 -. i "-'aO -ruf~ o ~SeiOiun msrdteontho dot ps tie:
p, 1pspl mtip soloso 0000 Ote.. cl .eo S ctiks
dc A!oo2s.qP..e.t1.uooetir1o es do tard
otokee so Ii diflAe bo- r -e- s] oliosatie pflfliooaoloae.
El saftor

Nicola's Castellanos River0Partido Naion;a I


Cutjba:6t0o
Circuito C.4A,.C,.


ble Lina Vali 'a y la do au 1 Sd~o, doe 1SM copo,,irl6n
'I oiuc abl ahlrmo, quo pof Iroqimsuble. d~boneslo a
Inalncc.a, marece IsmluIllcado r~mdlacti del puabro;
y al propla.dompa, hazd,r vul u cosumra paralos Wit4-
pre|* do la demagogia. quo amdnhmi=an usactivicdod
'k Sl n n l ia I,, cch-muc.Aoa mnwntm.
lit


Piz-na 6


" PeicatCroni.ca Haaner


!.


DI.tRIO D \ .N.IARINA.-,>ihad.. 17 Ide Febrero# if- l.l


_ _. -IJ S -9nO. EX/ - tk6^'. Relom de Oro
S^______: IMPERMEABLE'O
^ -^Hi^c AUTOMATIC
- Con pulsera de oro 18 k.
(c9 5-_< ^s


Cumpleanos


. P. I"
I.r nrm 1-4,1l ,
d rt l o le --, r, r
-e ed d ,,:",cn en ,a ,,e e .
r,,rrAoi CE nwaoa-:s
La F e, ~ rrl!. j-r Tu:,,'r
ru~m. ;:ro I Sobs- ae G I-, .,


i tr ,, pi,,n'rto do


Led,..s ,p. ,--,,
A _J_ ...
Interesnnts conftrencie9
C -7.
C -.

IF


Los sabndoxns do- '.,i ori
coot., do cosopror PA Sl o ACCESO. .I
105 do ULtAN vislt. ..eso rib a a _

0 REILLY 522 NAiANA o ILIIONO M 503 o P ,A IM 1. ',5 *.:'- ,.-' .- F
t .'-,* ,.:.t.... .,c...- , . .l...t . ..... . .. -.... ..
.! ,Ei.' I .i y. ei, 'e.. ,I.. ; :.
**** .'i l 2 _*IAN 'If N M.,50 |^ .. .......'^ ^ i '-_i .... ,'^.;'. ..'!-:, :";; ::'.;';. p ,ul 'ttfS

.- .1e hij. de a] o j6 -ewe a e :, Z-, -:m.' ie di d a:.l,:I- r
.. ..-- "i-.e .in,,- -.: --B A e


SEMANA SANTA
TODO PAGADO SIETE DIAS EN:
Mexico $165oo Miami $98oo
ncluyendo: Pasaies Holeles Todas las comidao -
Paseoa Transportl=aclones. -
SALIDA: LUNES 19 DE MARZO
JORGE ESTEVA \ rc. Telanao.s:
Man. Gnna 365 < m.'en"e" >
HABANA i A-SB0


Muy rebajados todos los

Vestidos Americanos de


J4a Par/ina

VIIENTRAS suben los precious de todos los articulos.
"iL I P 4RI1% continue rebaj&ndolos, especialmente los de
los vestidos americanos, los mejores y mr&s nuevos vestidos,
los que todavia puede usar used hasta el mes de May6.
Vestidos de sport y de "vestir", en diferentes.y preciosos
materials, en los estilos irejor seleccionados y-en los colors
de moda: '

Do S 9.95, rebajados a... .. $ 7.50 -
11.95 . ....... 9.50
14.95 ........ 10.50
S19.95 ........ 14.50
22.95 .......... 15,50
Haga. de esta gran oferta de "LA PARI SI.'A" el mejor
negocio de esta temporada.


NEPTUNO 410, ena e SAN NICOLAS y MA QUE
NEPTUNO 410, entro SAN NICOLAS y MANRIQUE


P-"Ita -7


d --.- .. . I.v -1, " ", ,
'gfn. aI8


DWARO DIE [.. ,.IARTNA.-Sihardo. 17 de rebrero die 1951


Vida Espafiola


!~~i --- -id-. de doscientos deleado tomaran parte en el
Actualidnd Catolica ifl eeao to arn pn e ci
S, .... ....g,,h i|, primer Con2reso acional de Padres de Familia

--A, !i,-i.Ae u noinnl CO..i ,' Fl-nii o t. i i-i.>- L\ raIiliail >ic la -La.1 i ib cc mo-.a r r2 2 t I e' Ir (t ri -i ,'1 t \ er a ti. i; .,tri.i t lrar.il u il ullfer ,obre
. .. ... . . . . ,'*-, ,',il ,' ...... (, . et Dill de[ fIllrl..i.n.
.. , n... A .. n............1-... ....

.. ,, i. .- 1 1 h al 1" r ,
mA.. AM
. .. i la' -, I 4Pl I ,rP ; r'l~l l~r e-7 1 ,i + r : -
dv. . .. .. ... .. . . .. ..Rr1


I


carI. I ..-",., 0 r, ; b,.r :lte .r s ,-,, 7
AI*'s 11,, Q;, 1i


..E.. ...A.. ... .. ..i........... .. .....6 ...' .p.A...... ......A.. .h......it...... ... .i.. ...,,c... ...
... .A.... . .......A.........bi ?Entn....n n,., ,'fl l.iA-,-.1 t nA.i..i.A.nA .........
r r, ; : f ",, In'n ilhi~i ni.. .. ...i.....l...n &rIt S...t.i....A..At ...iti iT'i"t....n.- .. -.n, ti.t..,!1..A.
Fnlln-Ieii, ArI ug.Fir;. Synd
'nneibil dseta m n ua o fecrac D.P1o
de Liii tie"arAeIsr.A'let #('I rlrC 0d.,e.e.....b-, Iic'.1ar.1 Cruba. .. y '1,'' -,'-, ,,., ,. ...,-,- ,:. ,., "i t. -, 1 ''" "' ..... I. a ce ninlacn N eisen cal .I1 n Pb o S trandt lird |..., e areni den di..nZ> a.. . . ...................... ElE Gobierno comunista y La Igl]esia .. .... I-n,',:, bendi"oelCordezr, ir, c'-......i ..


S,-. .. .... ...' S 1s Moroi u S.!s L n eCPP. IrideP, Ir -n nii d- i A" e," ni
rCt6zc nLecoiovaque Iia. ,, '..-nnnn. .. ,- v d;dm+xl~ ". . i,'-. inJ~enni T+ r, 4 ,lPofl t,,r iCosdh ,- ",, '-r,+ SI en.' n, r +, ,, m..a i+- -t.,.'.e ... ,a- cIp,.i ill~
..~ ~ ~ ~ .. ..'ni d altim |ni rnea El ie I''i nnl* tiin L'ehe 'i- +P u"nli.'.iie.n dn.... n',..ilnd ..1 Ca .. ~a nam ;JI P P i +-
-. ... x .. . ,- -.--idlnnde+"i !. . .. . n. ,,,' ,' I 4i .~ l +ilr p..c.i~ I~ __,,+._,+'. r _____,_,_E_ "_'" _-"- O "
-in... .., I' + '.. ..". '. .... .: e'n, r' ,,;,I In... e'<++ 'Ip" .. ........A .. i:ii l n, bi+' l.' ll+ ne!', n inn-,t Juta: ++:+,Ic I ..'oljietor,: ne:: f~ i i 'Pni....nn...... inin.+ +:+ :'li.entA..p r.1 :itdi
ELp ii.., e.. ino-,,C1.-
11 "T,"I",Num.rerio.3
.... A..iAiAet.P ...i I!.r' It
.....".i J i I" i u.... ., R... ,,-.........1.1.-6,, , .... .. I,, ,... ,, .. .- n +,- ,.. ,',A o- ,tulN-L.. ,'i" n m A
.. i {- . .j i ildel e.ii . 1 ln.-.1 . -o n 1,-i -, s .. . .I I11 .1 i' I"I .. .. . l e .I
I x ... I .i C n ti l. iii ti I -,-, e .... ... An . n.. .n.... n.. ..i ui ii .... -", .. ... .. *.. .... I '" .. . ..i ... ,i r p, t .. . ..nn.. .[. . .. uu.. u-A... .. i I .. I ~~
r iiAeii,*ifCi-A~i~~ ., tat iiij l xScealodlAt at, q.ie.Int sparue- n.'aneIn' te dof',

. . . ,I . t '. ... ... l :ien .i lii t ei nld en . i I i,' *. l ne, i A .. ... ... . ',. -C' i u .i .. r I l -;I lll 1=,.) p il,
ae-And.Aa e.eastile. itSanSitlaEnaminim


.. . ... .....I% -.,,lI F+It .. u li iiii e,,< iih* in.. .......Q~i.-eil.pnnJinn,-iip ... ...", .. ... ......n ti lhim A Pt ... ,, ,A
Ltini~fi ne .1. lii l-e.'-.eei.1dA. eadl..,AeeieidiidsAPC%%InCFiei-
I.. r .. . ... ... I i. .......... . . o.... .. ............ ..


. .e.. i. ... ...i I, r: J em rii .. ; ,+ +.. ....i.-,n. .u.l..i. .i .i....i ..Ii n..... .. ... .. .. ..... ..A.A ....... In i li-vine,.
11+, ,,,+ 1 1,r + e ji In r, MI ir .ruartaa ,, ,. .. ,,Sc ,p i~'.-i- .u., ,. .le,,,I,,i i!.t," utln utte... paooi ti e T,. . n+, n i -'A~ ,,,, . "mu+ +,r,'1 a r" ;.i t. "i nt .!.ir -, .i., -'a ,e~~ n i- i.- ui n. i.. m. j i i alfn. lr1&
t... .. . . . . .... . .. .... A ......
r PinnlrAngel C-I-r

n ,,".. re,,' d1'..1'1 1-,g...r. "M 1.Ar,in 1dr' I.
.++ o .. .. Piii+ + i A.I,+ . f di tn. ns A n1A hf G {r~t .. ttlo N 'll it 4i I ln ."+' + ... nr Inn A.I .- .i n. c gn.. *n|' neln@ I.. pin.'i- Ii.
E l n .Iu.,ii_ la nl.ia...ii.i.ii .,i1. i :".3i.,...funeel iCnirie nAl.a F. a n ii. ne inn,!. pr. .
ta' .1iA rteag.Cckalpa
p ,.., Cia i~liiiiein Che' r'' --Ai- al ArA L1. s~re I.. Is r1
or ii "S Li@6. .7nT ConM NTO IO AKJ itVULLa de lAdoItoLA-- aN-i(lJ N.
.....n......n. DA iNdVKWDELeK ACUTE JFKseA FALLLCID

erm lI~~~~all~~h'ad, llll LCA-. c.. in.. n n,+ i,+ NC',. -Li.' n ,, ,....A... n~.i. ,+ m,n .c-...u ir c .eno. '. TE'.,.'A.W .'TDO E........ D."-. ,. .h l-inl. nnl,n[.. :,t ..... h i-, .,- ,At ,,dn ..... l +..~i In. ''",O rr qnirndi in l~ i ..ei y .n... ..
riti -.n .a .'.A :9i 'r.n....coil.___
r 'r jni lgger.mo yfi'saunnoosPa.. Can i S. J
,A.. i,, cl e .... .,,,- ds,.n ,i..-r i i.c1 9 .- .d U ..r 1'i . If n ,, 'iei i ne.li ni ll. A. ee i'id.. lO ciek.F ,' V tri. v-d A .1
.......... .. ... bin... .Ae i.i..i.. ..n ud... ...i C. .
+.4 iv i'lntm ene, I' .rm ld E~ lll Miguel Suir 'e~l.ld"-t-r. 1.'uI't de I&- Ivi ,i,11 "'I + I T"ur11 '~lI "1 `22 aI 4II IL l .

U ptin1z -1 r- A.. uls bnr I,.n'l-u1'3i. A.l 1n...ni. I l ,ni1A n in 'A b C' .I n.. i" ,A. A. An.in I- !tt p i A p C..'. "..-' inn.'n 1r -it --

... .. .. .. ':',''. :', .. '"' ... .. ;" .... ;. .. ,' .... .. +....... e ,.n ..e.m.i in' ,. A ... ein. Fi A.A. .. ;" ..,.. .. . n..o .. Lint.;. H.,t.. ..n.- -+ b..t o-.4 ,.+ . ..
. . RIIIAI I ~iINiFI FN "I ' o..L" i ii h T. e -, 4r i6I' A -.rAr_,______It___, ______, J---r. I ;_ .] i __ i i _e .i i ".i __ __ eao_ d "|. pr_ h
.- . l-dP.-,a..

-. . .- __ '. n+ i e .-. nniA. ,..11E.- ,,,"I. GR AN Iii + Pl++-F UNERAR IA i~ D ollE ne e ra"
a.. . .a . i..U L.-... .... .... .i 1. y...... ... q...f.. -Nrn a u T n w w1 1


e"' il di;,,, n,?,,+nu. .i.cn [o dia s l...... .... .. ... '-...... ..-.....? ......i ni .n .. ie." ,,; H"',VE A OV.0 4 79
z.,.. .. .....i.... .. .E. i-.. .. .... ... .... .... in..
ti-It- C.i. .. ,.".... tn...,I_ _ _ _ _ _ _ _ _
S .I. il % i i gae o t w o-c drtt ..:i

,- i ', ni1 6 on il ac. -,'.et i ',,r. e.'I',r. 1',,-AI.l,; M e_ .r e T
.. ii iiini Liii .. [.rlU,-r +IIIIus+
dt lolANGEL MELENDI CRESPO Mariaseldal.Ca..po;euda -ije Casirow .c
1,++ + , ; .1,, , .1, -, Io ".
r, I tllll lill't +t"n:ii..,Ii| -Pil, i ia- , 1+ rladl. A,".,r,, 1tHi b Fi .1.a'. i'p..,. n''.',n-,inini .pIi. en ...,."Anpi..,.,,i,,, ., nd.', BA, PAEL I it-nc -
... ...... iu..nn..... ..... I ... ..... i.. A Nre'l, e rI..t-I..S.-,E h-N .,n,.i._hl,.AT .cPLN O .
Ae Ii..,, .-.i......,i,... ri ..". ..,..1.1. ieelA i( 1ND0.- Ae.r .. a iI ,
-1,, -,i. ,I [.Inr ri.- .Il..A n.ntl.hn1 ,wll- I,.A1,, Oil


... n..~ t..... .... A .. . . .... ........tn )' .. .. i~.i.-| l ;An F.iq..... ..i... --.. u, Ci~r.~nu~e.rAu~~~n. Ii e.l lrrr~t
. ,..,.. ,. II"I I I ","I.4 .. i l l'rln@I ".ei11 I C. t ,I' Iq l p.,A~ Ulm l.bin i,.n i.,W SIG O .i,.Au Ar -...C nii e .mnosDteni|ien ..nombelU ethrrynnuePrd o,o ei'bd'l|lr I ll e.. neriei.ni.;I tdui llqeperN 14o n C..i B~ellml e.m~i A hr
it .I. r ile-....nn r i.,f....II.... ... .
r Il xoC o ts- tallssH ."~. I q.uniJiAml.,
loodl.. CAliml ony ilui me ahmen oriLIIor As or eAntl c u mlle f ;0 G1 1,1?lFNe I : u..,.,ll:I: in., 1 ;, t C. :{ l I. F... 1 uA..h. : j: : I' ..A... Put Eir 1.,. A.tAr M..d rail M........ i e L.... Jr C.... -dr ..... .Sn F..e i Enu n .tte... an ".A
e. ,, e ,..11,,, ,jT J.,6nla n Ide.. idrC.1,M ,IKen..If.I NI
i ,-. i, . ,. o inu Ae r,, V. -s O' i d, A, d W ...TV
bri&rIaCat I I'IJRPI1..IRI ,E..i. o, ...iAL ..ri.l loi-iir"I"IrLwif ii I hhMUIUI'ML rv ,
d'.tJtns i;I ha,. urn: zotncIo,'vior LA At
1 oan,,Fune r jamia .LA NACeiONu

: dr Jntn E :.:. ... .. ... . .... .. . .. "d Eld.....mw,,... ......E......t..ni.i.. I ...... G YA N A Y U EN E RJIJN .DA D EI
. .ilS 11nir iir. inF i ll' I II
T ~ ~ ~ r a I ,r .... r

1,.r'

Se i I b a i i roti t + Ii l ll i ~ iI i aLa. trial,
........ :. q~i <+< : I:?;;'++ +l' 'r,':l......... NG L mLEmfMaria de itCrm p 1 ifarH. d e nCasto _

inklloitt-., .h. 1|,fq: 'l....: : -i , ,'" .' -r Iir "I ,I ,'1 l ,r~rl , l l mn
ab" "" I I lrIr on"r. I Ii m.ru.1' .il 16i' +I .. n.oB ..
doI I on% Lidd.ew .1 .11llit. iiYl,= art
1111 ,J. .11 llrI I I.1IsJ I.,, l ,". a lloh l11.0.0C&lll l|Ifl ,L H Dnl I d eu~ d 1

L 4;l'i..li.. .... ... . ..... ......rs "............ ..t 1111V F411 tUal .0 i '
o --... ,1j .. .-j,.
.. .. ....... ....... ... Is an lines ll1u1b02 a
1 1 I .. F .I ; -. ,.,.I l d ir p r. i l
do d- illl ~ lllt ' ', U Il ll1rTrasN w.. ii-ol I -ponni I"I.IIII,.... h
I .. o... ...,...,,, ,,. ., I I.. T T A T A Y _*-I 'l A n, ,ui. Ji ".I.,
Cx6nica Habaner


DIARIO DE LA MARINA.-Saibado, 17 de Febrero ale 19531'


Pul xmtel en
"dancers
* El conjunlo do bills
moderno mis unu.
claIl y alrovlda dot
munda.


Memrnorandum
Social
Bnlaq:
flosl's ,,,,, r,*" 'r ,tLela..
a . ,.2 Cl.'l a, ', ~ ~lt


- l~l Ir ', l 2,h.,1 I G m


Fies!a.!
-ia .1 C.'l., Ca ,,i"il ,1.1
IolrrikrralI
Sjn 'L
,r ,le.th,..,,,,' ,, r
Fiemas ,
-Fn I C&tLnm FU; -,L I..i
N d .I r., ..' alLe C.-
-F'r. el "ta,-Fr, ,a I.n

BI-!ii~d, :


Su nene le pe*dir mrA Crema de TrIgo, el salu
able y .petitoeo cereal. Sabroso y fcil de digerir;
loa 'nflos Io tormn a guato.
Es muy generalmente dado A lot. bebls coma
primer alimento adlido despuds de Ia lactancia y
duranto Ia dentirIn ye! crecimienta, favortctndeirai
al dearrollo de dientea anos y huctos fuerte,.
La Crcma de Trigo "5 Minute" contiene Vita;
mina B,, calcio y hicrro, elementos agregado, par.
mayor nutridc6n.N m I Ia'I V


t~~~l';'.~~~~. <-:-. ,, ",-'. ,e:1. R"', ,./ .. ,
CREABO

I . PARA
de FV: 1 sI ,: l -:
Ae, : FIGUREA

........... .. .JUVENIL... / (

,'.0 ,,' ''',, '7-
, . "1G, 1, r e... . ,-


El homenaje a Graciella de .4rmas ,- e'..'..... ... r.....Ov.r.tar. r as ....r.. iloso para .. .ldo. t bualv
7en,, .a~ ,r E,-,,.. ,:,,i,. Ajusta con firmozo doride so nociesitc, Nowlin y le.
R ii a .poeair l a .er.l G .l.ellI. d, Ar .a . I...eO.,is ,rh r1 rulr. ,17-1- G 1" vo at busto an firms y on udan r ntsao-gra ia
.-,- *-*, aa- ,- ... 1sijust. perfocto. d o atond.ad n qua de.irsa y at
,- e... ... . . ....aldel8. .f,- et. .Ypropoci....ato Nsst,
."5",, h ln E tas |idsl Ea s aa do -yn poplin d.
....I,,, .. .--,lgodsaga.blos oy ysa, y total. donylo, a. blanco.
.. .. .T. hasd cop-,A, B y C.Ls s 5" s"!p.
-- r M id*n-,For.m so.asic .o lloaoaarael eaas;. ..,I.. .
l: .. ... .. .. ..... Ua ,,:,,I,I; a,:, ... ..a ,=._e dauaboI~fI 8. o Aad ua aa t
..,. s 71. .a1
s 1. -"- e-ea I 7,, I. ,do, ,,, IUn 'icas do A rmriincno.~e~i e, u.
vl e-do, a 1-1. .12 m 'T
1. Bata. a. a

Mbde1-u- a. de e oa sa I o na I ,' .
I..,e ir .... ,i,, ,,1 e. Te tre, ,2 .... 801 C de MA Cc 51 ..... B : ,. .. ,~,' ... ..... '
PC.er.h!.,aoo "Mulglul.
7.,. .a~s a.. a'-FF., ply",
r-11 .~l~l b lllMa T,aaa l doC .ialja, IS- ..11a.1Z,, .,2
:..-a.r-se.VaT 8,p,2I
FIN do Mort., rellpit. E,., l-a,
I '.l-,,r,, la',de, 1 I a iN .2 ', re"l' eI -e :
C freci el T ,snzle 1. tIa| b. ar ,L,, ', -I c :
; .n Zhe,'oed.C I -r, s re1a-l&,.-9.,.
-`-- IA -'In: .a.,4I i- --- 1
h5,.nb e ,'Arnitm Jw.,-
TI.r- ee M.la gd d 2-.p
,telerw.Aol aeIi Apl edl. eI"ddI.
11 r ,, r ', -a F ll- .
__ ..ora: .. . ..A.. ,,, e,s

n., de III!" e,,E 1 -,'.


Zels.. a, (J lu aeaL ers.
T,;1a l I... .... ..... .. .stle... ,
I's .-.a. mic-llddel
,'I, .. T i. ,, n.
el'.....ar .5.aa.)2r,lil de

ri,: r ..-e n. 0Nen a. d .ltmran. R E
r'..:e....I e....... ..... ....


I E',l'eol' Alba.... aa..... .. .ind
VEDAlDO doi 1.n Cgnr dlao marl
L,,|, Wien N dr im., do Brleltrn.Ms


ir.a.-1,r Ia/ra l, ,,,'h ed e I 'aN en q Aleste"'a e
Vic. Ill..', e taoa. anll,,eaeem aromma eria s..ta
I l, acaaa. a"a a a aa.aena I
[ 1 I d,,w- i Al...... To Re'e -n
,'r~r, q. i'r~l,,l 1, r, j , I l

I aleeaa aleiaa, A, ala,,7,,, al.eLal lol1,,'..
,19a Sl.- ,,.,HAN

..........a' ...... '" .......e..a.a..aa ,a a- "o_. .aaaa1, "aa a.


En l ac~aaen jatr ,alla rIi odLa Habl aneaa.Na saal
.,-a"," SI" DO.E Ss agnifics VENiDOSacoE'


\,' {, '7 ;fi < 2':;,'':' ',,' ",,;. . *'' ,.X'' : DeETATROvINACiONAL'ARNOBYRO


N; "''' PAEA CIO DE JUSTICIA
l:'', '' li'i LiL' :''i~l: 'lll ": '* 6BIBU0TECA N--ft NAL

u 2. ..,;' La Avenida d o bl va de R<,, a ncho l i. ] .,?.: 4r,.',,,,:'\ c u~a po I Rcparto ENSAN -Haq aEa
"I 'VEDADO que tient accras, tui:au. a-


',N ,'.s'. ', . / Pala.....dc ....... a ,)aBbli...... aaional y


S ] LOS| OMI N IBUS I 1DEL IM ODIDADi


l. ~N t.;, *X
U.,;'I LOS P.CIOS D" ESTOS
",%' -" / 9 ^B ^91 TERRENOS AUMENTARAN
'.",,", r VARA CONSIDERABtlMINTE
a magnitude dt a af oaa rasia uc Sa e tal
j *- ^ '.* *'y^^' '''' ^H ^ ^^^^ ^^Brcaihzando en cste smcor, 3ndican sinn
I : ^ lugqar a dudas, que t stos trreTnos han
S ,, l a ld a c duphcar su valor en breve plazo
"$4 .0/0:A 1 M AASOAIAMS Df CENRO Apoaecla ous aa oporaaiaada la aadl-
$o;a re s o aeaa as a ,, aaos acaaaales
$17.00 UA VARA SOULARS D ISQUINA y umentara suacapial/ CIA. INVERSIONISTA.CONILL, S. A.

,f,.. ALBERTO G. MENDOZA AMARGURA 205, fLF. M-9494, HABANA.


lPfgina 9


.2

PIgin 10 I IDIARIO DE LA MARiNA.-Stibado, 17 de Febrer.. de 1951 CatocismIo
-a. D IV I
EE ... ia Adquiridos equiposcientificos y rea lizadas Once marineros de La Coruiia Ahan I 1 ARMACIA

IPoerospan- obras en bellone delaqumta la aBenica" perecido a causa de un naufragio Jo H NSOT
II
--_- --ForC Pornuest, couresaprlia lop1, C. LrUINO LOS LULrNE
-Reunon d acadoll~oll. I TTLF8 A-22L AI t A.LL M-14121
- ,, .C .. ,.t /ti4544 --rU ttfk ye-tidoo v 4,ok it CosEInvitado,,I o .reI. I, deLe 4.,9.4 4.
--0 edl c a 'i Ltsefd s l e es vtdos |o~s presidentes Nuest~r~oporre~sporniall. n La Z r ;"... I,-s'e Lreka 0. ,IiIi-i:,c 1'"
life I lpa' I o, Cas i nf lo Es|pariol I ads i t. ap oA,.uo _'!.' lu,' ,,'_ I ,rM,,Ir,11- 'L-Ji I.... j;
... 9 Ill 'a.. ....E.p.. I 1 (10 7 81. Admirable ,d .... t de sowiedadea rogionaleg 44g4 Z 4dram 4ti4c.A I 44i44 ." I .1 ...... I'l,.. .4 .L
I'll'. ~ 4~4~4 44444 T~:.I I oa- k.., .11 ..a..d o uria nu
, . .. ..I I I ...... I :,': : "" ',,` I ..... i h 'r letSr. G,,rcia [,go '"' o'a" 'A" a ........at l 0to deleiii LAtr C^O S ,pI c,,at t 1, del Anfihoe., l a"rc. dduerte teArn or a c,_-Itr,-,. IF AaMA01A
rC1. 1. C-S4r4o44 44444I444444 cusdl I.3L,.. I . P A O 2 4
\ .... . .r ." d .. .h...... I Ic ; c. 1" i f,,' r1,'-.... .. ... .. f ..4.. onuI." A .oql4 I .4.4&-C B -AME RICAN
: .... '.. ..4.. . .......4.4.4I4Ir 4,4,4 .. . I', r 0 .ro A o 4 ', r :....... ..c ,9" if. .
--Sstrd In g," -,pto ou a l b" d .+n+ la9d o che I.,-r, r,. ,=- .',I, t .e. re Q-1i r- .r kPr-, I,1,',5 kaa irales
r- I...r' .. . .1 ...... P" t ar v-Ji ... -. 'PiAta D .enl dr iie utes .1. 1...I. Ir,,-le_--1. d A1,,, _. ,,:111 ..Ir,:...I a ,I. r T- I,,,.t ., ok c' .. hqa, ;" 3" ,om 10 UO D t+"I6!]I
44II4. .4 e!444444 I, 9 el41..4.44a4,,a ICl re 4.3- F-- -- z4_ 'C ,4a.4i4.. 2 44ria ,k L. 1.4e'. C : 4Aa
C'C .4 4, 444444.C .44.. .44, i.44.4f... D-(-EW6 Mil

C-.4; ,,, 1 .. ,4 ,. I4.. .I ,I..4 ..4,4; p 4 44- 4 -" ,o. i q- 1 n, er.4. .,! .M -41 .l .P. It, M ,,' 4 10. r 5-8083 2544 V A
z : .. I" , .. I I I, tket 'l.lt~, ( lt,I - 1 1 %. i- .l la S c. C n t oA strno 1h"I A., s, F-1 1.1- 3,r1.........,",, 11,,.1.' a-,tk1,_ ,k, ineIn,, I" ;1n1 r;.. ,',kl-,-.r, ". drTi,',11'" I,,k:`trJs d' rrt,,-l- i-a. 3,,Pia. .
I ., .' , , . . . d I ; + '. l o e . . . '1 4 : e .l , 5 ~ .. ... 1 ,, o rk A -i .. .. . .. . e . . .. ', r. o .', r r I c ,. : + ,' { j a t Tc " d e Ip l l ~ f l G' U E S ll lIA R I i i r l
" I II... ,,.. 44 44enle 4. CCan ,, .I .'.' 5 I d- -- .... -
0I:,.'.1 I .... I. I, ,, .,,1, I 'll.. .. ,e r, u ... r =...,I .....- hi. I l r's :..,. r nes'd i sold ` '"'ri-l'i", ,,ea:,.& c i, ;I pe rl. e i dr 30,; Is t r ira5 ,.at.;I. Le a fO'lr, a tn rickn. o ts R D U N O
en.fc la a... '11144Ill44- -,,,e,,,,44- - -
. r l ,, -, r , II "- I P" z n E p f a o ' :,' 'c. -; a s 9d e a I n, o c h e ,, r s ,", r .a =e s m r , r I 3 H l r e L .'l ~ e m e r "

3... . ..FI -4* 4 -44 4 l 4ones.4 I .,4c,4.4ICon4444444 ,,r 4a.4. 4, ,ues en mosenD444.-P44O 44.
I.l ,.,, .O..... .. : ", Note I er., ., .I."I.I.r-&,, ~ I~I, ,r. cr" .c-ac,,.,': j_';"ie.. +'i ... "anDdel triskiliC ne TtJ RNOOi-
1,,1+ + i ... c n d to lfc I -1 n. ,r,," ep nd e n e 6 ,--Ili -,-"L 1- A ', ,11A fl.- { k +, - f r m . ,I a E fr-, F.r. : ,. + c a ,, I. 1," :, ,, D I A Yo 'I

. ... .. ..." ... ........ ......__...... .. .. su.. ..o . h-- cwe4b . ...-I..1. ....._... 4446 4. I. ... -A R.'AIC F
- r .. .1 . Iak! trci n, e rnelsa t e a L,-na P ..11.-". -. . - iI- '."i t 3 Na,, 254'- Vr
d4'' . .~f ,,... *.t *.** '.4+.4,'-ye.. En I iI .ll Ins,' a, ". ., ,, s -A.-PNSTcA f.LA
I" . ',. .. ....... ..-T or r h ta .... ... d ..."4... . ... .. .. ,r I . .. r I, ;- ; . ..i'n.' "" "'.=
S, ,,, ,C..-.lb-4 4 I a rf a I i .I 4,-,. R..-.
. .r.i- - . : . I I .. .. .. .. '' ... ....1111 k ... .. ... . - tak... kdol. Il"2 6 f a -<,., .. ........ .. ... ,-- ,-ii...'I. .. , -,r I f .. ..E ... ..... .... a ... .. .

r" , I. I .h.4" 449no_ '.......44,44.44 ... . l 4. =" - . _ ,."__
J. . . ,- ,,4in-- ;44 444o4-44444 d p 44 .. .4*4 ,, '... .. -. -.,'i' -", o '_. t_ It '-1 U.. . .. ,e , d4I47
P. o... I .4-4- -4,4,.... . ..4-- I t, o,4,I4o .44c, n . r .I , .. . [ .- .' ,, ',I4 ,;. ,-4,. .4.4.. .-, .. ". . ;.., .. 4.4 : ., -t .r
r, I t . ..+: ,', "+, e te pro- . . ( i~rJ i.l I r, l :r tlr _, I I a i ' c r _.... ,-,,. ah" ... ,, ,': ,I e,:- 3 14 e- 7. e : :, I ',
... .. . .. .......I... ..... .. .......I. ...- i I k a ", I, ot' r r`. ... .. . . -.t 1... .. .... .. .. . ... ... 'll~.. ... .. .. .... . . .. .. .....:1 c- l -.1 or. ," f.',, . c~:... . . ....-1 .. ... I--.. ... ...... ....eI

. .... .. .I 1 I e ......4- 4 -.-I .. ... .....4S r" .......... .. 44,4..,-4-...4 ..... !'4,,.4..... .. ... 44 ... IMor'o -
".. IonBTa. tl 4. ,,44. . I. I ..4.4E -4,,.cI.
It .:.....4, [......1-,,4I 4,as 31a- n11 -u -I-I'a-I' I.- -. 44 etuP4 .e +, 4'4 .M,4 4e_," -. . _.1, ,
. . ....... .. .. .. .. .e........444 4444 . . ..... .- ...... .. .. ......' . ... ..4.. . .... I..4.4I4... '
J' -. . - P . +, 11 .f .'.' . . ...... j,, l ] u m f' 'l + a b a .. ...... . lc ~ n .. .I . f + . .: L,-, fr, ,r,', n :e .-an s R .ucc... ... A ..... .
0. Al.' : I -... . . ...! .. ...... .... . ,, ou es qu '' Ide en~ rt. D-5 1.'e:.,.. ,m,1t... ]+" ',a ; '., t .. ... . ...a, ..t?"'..',drd.. .'S #4 '
4-44 4 I4.4. "4,.- ,'4,44444 44, .- ., eImra 4444",... En el nauSragio pere44ero' ,ho ,- d ..S ,n a4. e.. on I-r H D
. -'.. .I..... . ".. .-.'. ,.-IAe, .... .- . .A R Il l O
... .. . .. ... 'en'Franck .... .." "I !.. .... .c'.. .... ..Is 4I44. .. . . . . .... ..... ...Ii '+ .....; ,I ;-- ke ii i ; .... p, r I H I..
L ' u ~ 'o .m "t . . 1"' -/ .r nn ad ~ n nl era, I gn adsr..1 6 a Sei 116.n-cn ', lll ,a .11,, 1 I : .'- t low r m ers edon D A. PINT O AG M -M 4
... '.I.,,I I .,: ,'.' I. !., I...b",iFII1 I I i4l- I l;?k ', : |t6 I a b, ar ,od-

4444.44.... ."'..I.....u dr .. ., ," .44. 5.49.-4'r ,',, 4 '4 4. |'"'c. ...I...r -c
I 48 , .4n4os. n pa I -. ---,4I84i,,- ,,.--.' a -,,- Airif dMr .: no" Fa.c,-.c,,& d.,.-,aeof-r,-a r ,
. I. .. ..P ' ; ,. h I ... .. O4, f4.I .i4.-I:. .habrr 4. 4 I .': 4l .. 4 ar de n .i4:'4 I, .i., .4' 1 4r 4 "lr ...........
''~ ~~~~~ y 'A ,al_ r & rmv :,, i, - dn g rl e r "1 '." 6 -" d`-Iull I '6 r' o/ .. -,no 7. c .4r.n1::: - r "-- ,:.+ e ,,l)ap D ~ ll
1 .d 'I 1. "',:1... . ',, ; ,,, ~ ,,(' ., Im ..... ... ;e.; . .. a" B [ eviid d l X '"" 0 :--'1 1 JL1-' '" . .. : ,I -_.rci'..... 1 ra. o ,, ,, 3e ,',+,-i % ,1 c r.-! TE EFONM F-.9697 -
. .. . . ..- ; .... .... 7 I r'I eiu n, i Ih 1:.v pa ll m'n,,alrkok: d o t .. . I ,,":I". . '- . r- c ,ir + d e a i% ..- e. --"--""'' L ,_ ,, ,'L;I .P''l,:,', ; I, . I"" -'', -, -, .. r,- 1, --I.. ..- r. ': : ',-! I' -.. . ..-;,o r ...,,, r,,' "Ve it . ii.-^


,"I4I,,4r -44,44tn I Ef ui ta-.n I 1 .1 4,- I [ i. i4.44 1 eI 1 -, b ro o Is- CO C 44C CO C A". .- A.D O.I a r, l ac'e, e l -
'1 ' .. I .!. 1 ....I I ,,,, t', Itd ,,.I t.. .. I n I ~ d t.f o j '4, 1 z . .. 'Se g 'un do ' .1 r -, F r 3 W "! .1 . 4. L, iq r,l ,' 'r L # i I 0 "M 1
' , ,S " o r s d i ld i d e n o It;. .7+ , - .".e 1. e , . . " o 1 , 1 , 1 1 1 , h ' . .. S ' L I .
."1.... ." I ... .... r ....... "memo piFo '............ ,,,- ...... ,,;" I', t , lt .... a -, ',. I-,, -...........'naal ,el :-. GT ........- ,,_'y
i I 1.... . .. . . ..':. ..-,. .., . . . .. . .I f' I r I-'!." -..'- .. . 1 ;'' -"-; -.... . ....., I o k - ... e N e e B -11 ,1;1
-t--, ...... p.. .......... ....... ..... ..... .. :... ........'4l'l . .. ..... ----l.1tor .. I. O -.re -,t ne k "ec'as .ip r d,1,1, .. .,,.I ............. -, -. ~r.I. il 9
, I I .. , .- g .... . ;, d , , ,I,: . . .u .1 G AL" _J I -, I . -'' -,- .; L n 1,-
. . .. 4,44444,4<,4 . d P o-H gar AsA tn.I........... .. a..d ..Io o s. 25' 4444e-0. -444444R.4.4 I. oe 44....... B I A ..... ...
. . 'j-4a o 1ro im . .. " "1 '1. 1 .. IIIk- A 1a : ; -.. Fi.i1 . ". e :. 1.n - ; cb r-...l nn + L.3~t
. . .. .' k. . . .... .. P" .. . . .. ...... i' ...... ..... 050 I .. .... .....dc,.on.. I 11, u lk ',lgo I -: I. I. r rl f .... .. .. ..,.. ...
,'t.. .. ... . .. 0 iO ( + '. .. I _,' I, ,,I . r, -'' G .,, ... ..'I"-:-'' --I, I ,: j d, i ? r. It,
1, ;II-, ... < ,I, .. ..... .... . . .. . ... ........ .., r1 f I- A-- -t 1, I- m III In .1 . .. .- .- c -.. r o I ( r l lt l o n l e U I ; . ..
." . ,l ..... II .,'e ., & a X I + '", ''1'1 '" Iat r,,1%s ,1,11 -e," .i-, I... .- u' pa I I g I :lr I 1 I- .n11 -I - .%. :o l r a o i a tml" ...sna k
i ., I, ,''I", dI1, 7 lT r ',l', irtd' 9 .. ......... ... .. . ....... I' _i.- ,CO P. ^, O N SO:e In I ... .. [ I -- -IL -. r, "--..11 ... s-: .ti .' A40,2, '11.1474.7
.. 'I 4, 4444 EIIO ALLECOd-4,4.4.4..4-84_ .4, I-.. I4_ -, ..vI e -i---E.-.. I........ ...- 4-,04.--*-SAM
4444,4,4h444 ,t 444b A 4 4...... .' ". '4'A AC rnDIC 1 1 . 4 4 bS-4,-
. . .._... ..1,. { ,-,, z I 1 e...... I -1 .... ... ... "+ .... .. ; , .. .... 4 j .-i a -.. ." e .'-" .' r. < i -: p...rops,, ..w,;,, c,,,,}j,,,,T,., _. -+r ,,,a.. ..- -A ; ^
I4I.4.4v-..444444, -".. I ,-.4` 4- le 44444444 0 '.14-,4 4.2.... 0_-
. . .. , . i ... .,i.. . ..J i,... ,. . c l a f e e. r,,r, 1 I .. ,,,.[ r aL,.-T%, _% IIF.33 2 11- .
I" .I 5 40. :0.. . 2,,"4i4-44I.....444it,-_ 2I444;4 4444 58,44"- 4, 4444443 4 | a 4 r4,4
,.. . I I. t. . . .. .,... .. : '. d al ..r , it o. .. .., ,,, .. .. . ,, ; . .. ,d . I .. ...... d ,. d > ,' .. +,. .. .. . ; ,,
'~~~ ~ ~ ~ ~~~~~ . a ", S , q .- ,,, ; P ,, .I ,,-,-h .I a n ,,wz,. i!.Cr "e6on, ner, ,.-,! 11-,ro ,,.-1.lc dr ,: ,'- .-.r,,l eeIt ,+
.. ., I, .1 ...r 1. i ; I 10 6. :li o ns i -e1. +{I Sk L d, m .- lli~s, I ih :a nn |,, 2 ,, r-' .io e e K. 1 ,,I , I .-.- .:'I' i -t .1 .'"'S o..'. "". {da+a LSJ P %' m e l 2
l)+j a t?.I;- e s$e-Io ..a .... iI ] . .. . .. .. . . . ...... F .. :1.-... ... .. . . '
.. - i I II ",I l P o . ." ,'"I 1 ,,, r ,:q . | 'I e I ,baltte a 1 I,, ,- 11 l e,,a r, ":1-1, ,11 1 : 1i-!a.t r. ca l Dl 'I b c .. aR-4 1 :,- -..
I1I. II . . . . .. . -i .". I i ': .:.. . i.. |i. P, i;i ,iI, nI, ii ,:. r .a , I ,.1 .1 I,' | n e re1h o d s x '. '. I -.i rOA.A S A [
lk -- I -cIii i,/ | a-.C. Q I.I .:.L. ,P1 .Ij.W ;l.1c~ :' irA -N-la. _
,'..4'. .- I,',' t -," "-4:, "" ... .47 .4 -..


I,,6 : I I ci .i- i ( el- -, l l .l / ...rtr ""-;, - . .. , ') ...-. I It .. .."2 F ',I,: C.i... ... 1' . [ i r ''. . . . I . ./..
/,,,,,,', ,",," ;, - - a . ll i '. L .. ..... .-,-, r -'. ii.co'ntr ,' dIf. L< a i,.n!t....d ,III` ,,, .,.,:r 0 ;-Ili~
... .. . ~ v si m o e t A o I- .-1 .... ... ;... io f, d --, O W Pid, r. -,,,," i' al is, Fee, r.... ......, .... .. ..,: .... I..',. ,+ . .i
...., I .a.A:4444-4. .dIn .,.4,.4"4I 4,4,44;.4,4i4.44lm l 4, ';4. hla m as ,? I,' ... 4I par:e.d- 1, w .r. Id, ,, ,,, 1.3a-I4d l4 2 .4 U -
-I --44I4t I4.4.. ... .44444.el44t44 d e . .... .-|.+ ..l.r % ,, -;l e . .. -, i . ..
4 .... . . I ., -I . . ....f ad1 .Arf. 444444494441444 '4,444 'ci, i I . '4"1 '
s.1 4- 4. ... i 1 4 ........ h 4l 44.... h,4 4 ,-4...... 4s4.4 4.4 ........ 4.._, . . . . ........4I4,4..... I-4.. .. ., L.. ., 4 .94 .... 44... .. .4 ... " .P ...44;.4444i, .. ..... .. ............. 4444444 444 4 44. 4.... 4,,"'d i &b + I ' .4.44 4..... 4.4.... 4.4.... . 4 4 '".. .. "4..... .444*
,_ 'a444'4I4-4-4 ,4-4 ,... ;'..14:4-4II- [*.4.4.--"I4Il 444 4...... .. e, I r. '. -.1.4 fr l ap%... -,', :r eC c1h., I r. _r-. l,-1 1.- ', I.,tra a ror] .3-i t I ... .
. . . .. 94l i , ... ..4I'd . -.04.44,4nI5 r".. .. ;a i- 1.,3:,o en t rre, ,, . iS.. .. i ..! 4, 4, . y 1
'-. r. .. :4..4' 44444444 4 A 4 4r4445444,- ,,
,444444 ,4444444"' ,4" "404! 'I '4,' -" '4do4s.,,, Ir r-,I... Ad.. ..."," ',u'"I'd " e os- droI ntes C444-j ,4,C 4444


I - --. ".. 1 I. ".: . . .. . .. . .. .. e t. . d e m. .. .. .. ... A a I I ... e .";rIr.) "qj /, ''- ". -'" to .
4 4 44.4.... I.... ... 4'C... . .4I't o9, 4.. ..4.4.1. . . .. 4 44.. . . . .. . ...-..I "CadI c r o.. i l . ... .. -l..1.
44 .'. . 49444 I_,49_4444E NR44;44 4de c-'_' L' G+ -o n os n cy,-r ra l r .. . b u, c u b" l a n -., o n a,-- U,- e1i n o. i spo J'U


,+I' c' ,+ I .r ,, " .... t I .1; j j -- l- z ,,,,,,, t 2t ,, ,,- ..rennilm n 'I.. ".' .' s, -1-, a 0. 'I +. i .- .nor ,r,'_, O7 ~
r ucl"oout" d. r n ,c' t d *., .., ..... iG- ,1 ', ..l oc en }to u .. ot+-- ,,- a -q' a. c '-r t n t 1i Ii .. .. .. . 1.Ll e a n .11, so j 6 s I tl a na4m 1 11 r i:- aa F- 1:1 --yA-a-d'A -i-+,7an
I .I..... I1 ,, I,,r ... .I .- q q1 .... ..-.I r . a ,1 - t ,. &- 11- ,_ Lh i Poas 4 d r era, c l fae"p s t.: 3-F Da 3- L 'd a iu3o .....ro p -1 II F, Sol -- If "'.de...'1 j, .,i o p ga- l,4 2 e q ariis M
. . 11,.i . , ... . . . . ....... .. Il I'I 111K . . .-.' .-!.!.I on, ,.' I. ,- G h C . n D .. ... 41 .r ola. .-d _d ." -If-r..:t-t. it i ra.S.... na cio 5 ca Op cr d -1A
r. < ll ~ i l l 1 . ....." ` ,;vr r:,". , + , ''" ,nk .. ,, la y nP a c , ,- ,.I y-,- do ropom d.. d a } pc is I .,a % I /C m~ r] C r .. %'"
44444444! I. -. ..4. I',4 4,',,' ,- 4. 4 4 .44444.4 I I i n. y*444o.cd g aor-d n D Ch nv re-,| iddar d dot Forn ... ... H, OC 4_4 .. 4"-,r ... C Si,_ I -" I | ',circ ... ,n ..... 'n, ,tar ,, 1 T e 1 I ... I, ac l ... ,, p.trs-e rEan ch c t ~ l. e 53ert ri.a n sdcy | -iini Heo 'o c''.. r ,'~ ~ lr :2 ?. :
11.44.444t...4444, 4444 4 II 4i 'l '44444444 4. I_44d ca.4:!44F4 9 ,4 4 .... ... ,' 44 .-,4444. ..4,44 ,,'4," .. I C.....4,4,44', 4. .. .
.4 ... ,,, -'.4.,k,4..- 444,,,4 -' 1 ; 44 __r- . r '4' 444444 44,
1 14 .4 4,i i h' I I. , rh.. .r l r r l " ". -`uI `A ., -' ,4 4 4 ",,% -p -. 44e i A l d M ., 7
S ., ,....-. .4 .- -l. 44., .' t u" ', ." . r .-.4 4f 44-'4. ;, :


I( l I i ,t O I . . .. . ...... ... '. '` ,,.JIf.' ',' "" ,,. i'..IlliI9 [ .. .......I. r r lo|i n dw i . .. .- s i '" ,- 'I ; i:' "' -' T .. E Ld . ...... .. ..C. E ,- ...... .......... i I L IJ A O i r'd,.
,, -... . .'- ., 4... . 4, 4 4.. . . ..-ro4444. -.4r.4:-.. P. C .-- I, ".. .., ",C.- .....4ii 4444 4.... 4 44. 4. 4F. .< o --s 4.4. I ... .. 44 M 4-
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~- -,,l - ...+... ., ... .... ........... ,- ".. .. ,i de +~ i.'. r h y C i ri d ........, -'.'. r .I i` i ";, I `l' reo !.uI~..... c l ;.. .
,- , ... .1 '' ': -4 l'u eI ur ilm y+plan irtl~rlot Jill,: .. IllllI n ,",+ ,;-_ ,,j-: ,-,,,f,, ~ EI glI ;I..iPaei Clro. I, i.r.- I.I . nuey 1 l. 1,_ ,, I..".P `-, '113 I.5,
I :%..i l ei -.. , ,f'-i .. .b4I,- :i l N j .- 4 4i ,4 4,1 ,3-... -. -.. i ,4 4,_1 i t 44- 410-
. ....-.1. .. . .. -. - il r n a t n c- '" n l I... II ...," ,' "! + +I.r.. .1 . .. C... ,. .....Cz ."Iffr. I" i. .- + . I. . .l E ,. . |.... o ", "+'i "-P; 1 .. a" ..... rni .I .. I I .. ...... y on P uln. 1,"" 1'I. 1 ', ,, .. r .5 f--A.3
Is 1. .-.. I 1. -. .113-4.4..1 -48.4444' 0 ..M4444 1644 %44


rit r -..... I.,.sltollr ,,rdad e .Ia,_76. 80844 1444 1-,L4 .444I.444 4.. .. I44.9-444h4h4hI4 .. f,44 4i I 4 4 4 4 4 44 4 40 444...... ...424 ...." ..5259440CA4".44A4 44
I.-~~ ~~~~~ I r .. 44-414- ,1 AL 44 'cI4~ 44444 444f44144,44 4444 0444.I 44444444,4 4444t!44 4.4-..-...,-14a ,4DI ..4. 444,l 144..44,IC ..... . .. ....... ... .'. .. 4'4,e r 44 4.44,44I4. 44,.I. 4I "r '1 4 4 " 4.-..e n..',4k4,3III4'44

.. ... . .. . .. .. r lo,' d, I nei i ... : :. .i. . .... ... a i ... .. ....I +-- .- --nt f F. .... V-@oo s i ie -I .... .... il" ... ....aRI"- '- .A."......... ........... : A ..-l~i ^ l i i,~l
0-,i I ...... .. .. . .I , ,,`~, o m r t. nl .. : 1 I 1 .! 'n rilI I. n r 1- - ,_,,I 'A . ,o .. . .gener l, .... -+ i ri f, : ". tra~ s ..
. . . . . . ...-.. . . .. . ,I44 o ^4 4 4 4 4 .4 4..-
. . . I i I ",'1:'1:i..' .4..I. I... .. I .... 4 -4 i .. ... ....AId r.,.I -i-.-:,.ii. .. . h' .... ....... i..... '! 444 444 444 44444... ..994... ...4444: I .. ".......4.4.4 ::!I : ! F--'.dI. G A L L E : 4
... .... ....4 ,. .. . ... i ".........Y ,r .,.-:;.,, .... . 1- a , .. i ."-.... Ar.i. 4 .4.e l M.. ... 4 '''''' 4-,y'-cl 4... 4 4._ 444 -4.4 -444444. i44 4
4 .4 4. 44 ...rI I .I 4 i t4. .... 4 I r ... .. I -,, 4,,4 ,64 4 ,, 4 , '11 .,4, 4 4444a ,,, 4 4. ) 449443444444854 ,' 4.4


. .. I l I n L ; i .. F; Iil - I I - .." ...i.. i Ni P i i I 1-.i1160
4444.4. 4- -- - -ecil -- I -, Cam44444444444444444r444 9449444I44.;A7;44 1 ... .- .. 4,g444.4r,4o-44444448- '4-4,CI4.. ....,, r, ... 1.44Ir.".. "."III -. '. I4..41'-, ,I| ,, . n ell ,tu.rn. a t i .f i ,I .iantI ier.43l ey44 4 4 CL 404r 44II.. ... .I i i ii r c p t i rl, a ,- ,, I .c .1..1 i... .In ., o,-r .. ", an .-, 1 ..... i e [ J e - -," rore, I., i wq:s -u~r", -' 11 a r .... 11:11'4,
. ... ....... ... . i' l v. . 4,.. ...4 4 94434.4449344.,"/4-44444,44l444444,4'44444444e 4 ...044.i.. r4A4 5I V.
c .. .. .. ..... r. - , r ; i ... .. ...' I ; ;, ii, It JrI ll ... . ...... . .. .. I .. . .. ;. : ..'' r ::IIIi I I I iI iI I i; ; -I I. .... ...1 U M I s . .. .n i ".. .. ', ,i ,' . s It U ll r c lr O
I -. ..'' Ii, .t itle ,,I,. ,I 9444444,..'i rn, A -1,- 1 . F, L4," 4. "'-444'?44411.4rI44.


.. .. 4 444.. . . 444 44"',. .. .. ..4 ....,on 4....44.. ......hI44, .'4.. ....4.'. ......4;-.-.,,,., ,. 4 -' 4... 4," 44,' 4 ..- ,s 4 -- .4...4 L- 44
2.44,3 4.4 4,d .4 4,4 I4.. . ..4...... I4444444444:,-"," ''... . .,8',04-. .1'.. ".. i4,4'4o ,4-4r'- _m. = 4 4-.rl 1",d Fi t," .... 'I 'd I e l I r {I I' ...p t,'it, 1. I. ".4-- ." I ....'.... .tI '. .. $ 1 I I ,;'' ... lo cl o ocri llo to l .,. r., i l, -r' I..-"l I I S,lnc A J '' 1 I . E. ,y n "fillo tii lil ,- 1 ... I ..Ir, I... II... -|I.. I ...-I I ,-- - ,+,c "+ ," + I-:I FC +CO N CIC-A L" . . B :- A :7"
J,, ,,, " -i t ; . h t , kl f c i r l ,, I .. .... .. . . . 1 I I I .. l Il i cl m l, itu'n. l. I. ,, r -1 ll j ., P l .l a .r r .' i nl ll, lur n o te ,,, rll q ueT,',J Je s t'o . g~ i 'e n t i e III d ,_' I .. 1. ?,> I. .1 4L ?I 7:
... .. i i- W l .. . ;: I. . M"i, . . . ....I,, ,I ,, ''.-. I . ..l1 1-i 1.'. .. 1. .. .1' + 4' I -i o . h e nI I l., b ll I B ' 1 b i i ,~ 'l 1 r ' i i i . il A H A S T A1
,fl, | ,, l N r i .. .. de ,. o.r, nu, ., jtotli i. f va ,, ., ...,to l. ,,.., ,,.',I,'lllreulrnCe I, un I- .+, 1- DO e,:i l i De nnd ,D i dl{s onii veran dlar d ' 11orri da LESLIE rP411ME+ pt rt 6H
,. rI I. ..1. I ; -I4I4Ir-a"h 0444.4'l 9 ,C" 0
.. . . ..I. .... _ ... . I .. I 1.,',..,, ,, -rl -,,r."....r, ",i_ "... r .1 -. I .I.,' c-a III ,.. ....r.- r. I. I -d rri.. ,11 ., T LI 0 1B b i
.m ,t [i. l l + . i . . 1 I ... . . ... ..1o. -. , In i , +p u t + i lrli e Jn d a 15 -d .h...- ,.. ,I ,..,..~~r -Ir [ tl I e I L , l -T i.
llpi )p ,,, L e{ '', .' p,,r In It li~ l +l ... I .. I. 1h I .i i ... ... ii ,, I n -,, i + ,,l ll . ... -I i l ,- .l i .1ii 1% l e.1 i, I lir%.I fI.: lt2 .... IZi. Ia C n in al{ a et I-I r- l uDl ld Ji Is Insm, jm, i, I. 03 N I l
4 ..4 4 '4 ,< 4 ,4 4.1. '.. I'.......'. 44I.E"4l4444444.4"" I ".;A 1 -" ".. -,.... .. . ... ..; ...r I -' '. ,I I, .,.. I... . .. ,
, I !.4.4t 44. 4. .C "I,11-. 1. .:' 44 r440,I84 ,,i.Y. M. 'r. .. .1 '.'4 4... ,, I. r ,, .lh ', r r'
... 4., _- "i...I 4 44 44 44: 4, 444444444:4.444444444 4e4.4 4n4,Ir, 4 Ch 1 rnc-I I l.-. 44444444444404. 44e:. 5
I,. 44I"4,4448444i443r",444I-4404444444C4,,Fr'44F44 4 44I 2-4.. .,, I 5,.. .,,4.r, 4I,4."h.-:l4lr-4254h0t4r44I,,4i.
.. .... 4.4444,I ..... .h.4.4} 44 4444 ,3,444h. 4
.r... .. .. ..... ,:r..Isrse~ e iulr.'- .... 1 '44, .I444 .444c44-044444.4444444440 4444444444 40444444444 04444449'
;.,: :C.AI ,4444444 I I "4I I I I444444444 I 0444444444I Y "4.4"4..., 44444i. .4444934 4 ., .. 44

de-'.. 4. ,4.. 44440 44449444444444444"a a M clln ie ,ri ,. ,,4-I 4-- 4Vi......4 -114 4 4 4.~ 44444444484 44 4,, 444 .4, 4' 444 ,Vitl yJ-l,' ... 444 `j 4.444
D estori e n I vii n re p ec o a a I ... 1. ..-'.I:.:-.. :' ... .. I 11".. ., c4ll ,44cals4q o Is91""'" 40I' '",H 4'w" 4
. . .. . . . 44444444444ALICIA f4 044444444 4444Garr," o41144 ..4M 54"
9"... .I.I.....4...... . . . 4 Ili b. tearto it4- I4.4i ,. .it44 var-i..1.:..a- .l.lal Ii i.. 4e n -,4,;. 414"'..I., .11
444,. ..4 ,' 4I.,49444. iiiii .0444944..44I.4"' .::
' '4'L '" "4I-4F4174I 1.41 ,4- ___I___________I I! ...4... I4444'a.44,-4 44,4 44";;! 4044I444444
4 el br d i (le4t 44444 ~44444 2 '4 de44444 II 4 _;_-_.Is ,_Itlia,_4oil, ,ut4 do4N,4N,4455 a San444444444448
..41-)-4'9 4440 I.,I4I444-44444444 0444 l I 4444l444c-l .4 444.,';, 44r4I9,-149.4-',-j.4c.tIn,.,ienr.,. 404-.4e,4D4y E0444444 5.,

.7 444t,, 4do-3- ,44.I4.434, 44 I4 I4y .4 2 F:4o4. 0 422
.4.I . ,44 k an c i ,r ..I 444444440444,,4...44 "44,4' 0444. 4 .. 44 44 4444."4- : 44
".'.n1 n, i.I .rr 'Wrc s I!1.1 r. 11:rr-dr,.4 .-I64 .0'.; .0. 044. 44. 1,44. 1. 0.44
44444444444444444 .4 1444I...... ....0 I3 I4ii4 4441 9
14., .'. 3:1 ,' -*.":44"4 .4.411";,4444.,4 0-" Tn 44
44 ..4I..ens, -.k.. ,I ,,. 7 I I -. j,. ."44444448 C4 J44 44 4 44 .4444 O -44MONTE
11 .. ,.. .4 ..4 . 4 44 I..4. It ,!,.,, 4 4' 4. in.,44444de Fal.4d4444444, C,4do44.tri

:'4'.19.444- ,4:44.4.44r4I. I I, 1 -4..44. 44.4.4443, 1. ,, 4 4 4.4C.:.,.. -. -4 4-4-.fa ,,...;.,4444344 4e444444,'. I -- 114.I.;. ~444 Iledecanaa,:-ilk W' Sir- CA-1-31-4Y4344. ,
,444,444044;4444444... .. 1. -4I.14444494444444444444..'. ". ,.14 44. 4. 4, 4 4.... 44 -,rnlvk4 ...'".4 .44 .4,44 .,39434r,4, ____ 04444.4444 -- 0is-.1.
itIIl, n, u, ujlr oM .ll ...-.1) -.: ,ukI ,4 .444 44,,.club,44I4C P0. 4 443444~444 '~ -44- Ia -1 ... X4.304
n u4n I I . . 4,. 4 4.4 44.. 4 .4.'. .4I I4 4I*-.I., .. r11 1 6 1 w ... 64 4. 14. a ,4 4 4 4 51,'i0 4 4414 1 "4.4 4 44,4 4;
,4I. I4""44.4' ",4:4'8'I.4' .-444a4...
lk"I", ,4,,- . . .: ," .""I; f .r . ,,,A-4l. an ,,a4a44. .0 P 144. V "4 I Ir,. I, F,* ,,I4,44 "44 s S Wl

4444444. l4!4.44'4 4""", '.. I ... f'. .'-. ." ,44-4Delgao4y 4.4444444e4,.100
1 .'..11... .. a... .I c,4444444'444"04 in.. 444444444 nagua4444 4 444 5 .5
.... .! .. I : ~~~. . . . .... . . . .... it : : ",I"'-I.11.. . . . g~c... 0.4434,4 4 e444.44"" 44 ~ ~ m"fl
444 4' i,174444444 4444440 4044444444'. do 44444 .444~ 4 4Cr6niea Habanera


~ABlO BE LA MAHINA-Skbodo. 17 dr Fcbrrrn rIo 1951 VAgina II


6"ayety
SMontaduroas" dee iseros eleganies y per-
Sfectlos, con crisloles de cal;dad prta la
exoclo correcco6n oe deiecoi v',suoles.
Cientifico examen de su visa por expeiios
optomelristas responsables.

0 Local.. lc citvccc dois.
S huron Optickal Co.

AWORE ACONDiCiONADO s ,
WORTHINGTON tic.


MI~fliir


EU1 Ui mw


IFORTA LECE...

| ACE MILAGROSf
Anunciese y suscribase al DIARIG DE LA MARINA


S SABANAS DE WARANDOL


"AZUCENA"
Las cocmpeonm do odo itoo 'lampo. Econ6mlcai y dc
.radewa. Warandol AZUCENA. clmpre Io prilmera. Pruc-
l'bola-. xlla la Marca Blolglrada "AZUCENA- n la orilla
Do nlean lagm a olor i o ondaly almaconcc.
SWARANDOL Y SABANAS "AZUCENA"


Bodns del din
Ua lel i, co. r1 a cc ldc dc -1ic.
do .. -t.. rat cc40Y c oo aco
onleic el C'orpuC CTicac.,-,In
crcim. cooccila a". Ficaccic Go-
tale Join Bidc.eirco Pei-
ni3..i ded l ic pM ciyei amoo e
r--',r-I r.pcr :i.ii ,* Ic Ei
Ftii.,'I ,,-oIi.c "i, rcl.-,"i. Pill.c ,
1.. a i,',,-,. a r,. ,- ic. d,.It de.tlI~ c
S t cc c c.a.


S ci d dea d ci I.
L d crrn r. I', c 2. clai r 1 d.
itn ei d ci. e dc e i1,i.oei
judo, jar-wdne 1l lr, rau ,d qu
.\ i a &, i "',- ,l.. .

bit L- ,,. ,,d. L,a-,- .. er-,
i.'c.c.,c e' ..c ;c i -"

Avie r ,6111o "e,:h do,, .: "'ue
cci. C .of-
ccnt iirlr ciiicc c'ii,:, c e ir, dic


ciieJ| ~re ci ,' iccd c ,r', ci
A I ,. Pc r ci.for iA", i.ici ci-c oc rc Pc-i
Jo F r a r .e i o ia l p .1
1ner d. ,rAr~rn5n,n .oQl~ e&
el ir i,. cAtc,e.w .:,," ei -icc CC.U
" i Gu a..idiiccc ..cico ^r10c.
-to Fh.0r. Sciecm Ca'hcd du.ric Pc-.-
y f i. I r A, o';" V-3lrcr e o ,eal .
pa r, gahel ac I' enle .er d adia1,ccs de cTropiocn1c"1 d
r, iq,,,. M L T~..r o .1 .-. do I .ei


ione c ic .,i Ci citor R .a f .-.1im

, n. i u, i, cclcc icc.i..cl cc.-!.cic
. cci,,, i-.. c l... ..e i ci
.. t. Jue l stebr,, an fo,,,,1r iem itI
,,, ii. to hic,.o;liA m ~,'.

Ao li-i S,,, ,i t 1 Pc10i c ,, cr, P,, :
.dc ..c.ccd d l ,ic .
,,,=.., V., la ,. v ,,No ,la 1. ,:a ;, )
1,111& ,1 j'' Inn t 1 C l ,,m b I,
... it.'o,,, ,........... ....
If Mr .- 1 l @lr I .1 l, in, L
c- i ciiiniec

, d..c-1

n b i aci..

n, e,S; r i | , ,-,s s r de


Lu boda del Collicdo-.--cCclro


---'c-i-a'.
C. a e .-icc p' t, ". 1


Tc ill- ,.a. it ,,. l r. g., ,a .,i, -.,c,-t
i i-A . gi.,,iii- . ,
., '.0iI.t
adr 1111 + ]i, ,.ia ` -1 J .- :..: ,I


-.rI Ii
1. C ..... 7 M 'e ...... ..l .... ...I j,+ ... .". .... .. .

- m. b ri ,z vl, ,,, 1 -. , , .. l ... ,
er "It, dr' er ir '11 l IT f' |. h l I : "
'on J r nrar, pr e, L I- l ii i t...

rL -,',lu b r,. l )' ir I .. I| i .. h... ,.,
dl ,, a C ,, ,, ; , i r,, ;. . .' ,


7"1,


.r ".
i^-i


Alicia Reatriz Caramcs
Crumple. en Cl. (ech. icciclic ao de citd oun fturltr muy rcio
7 may boitto d o ncic. c prooclci6d coo I, Aiii.Io IB cirlc t. C.-6,r
OocinctorccMinddelconocdccabhacdoc y orcdoctor Bcrnardo Ccim.c
Y de tv ccotlualJcsc ecpos Al icicanOtamaric.
Ittoro c yl hctcbein- cPc. c ccc cccintainccc ichc it cfoatci Ctir.cooc
En el Jockey Chib,
MAina, domuiimo, endrc cli il m> tarde i resncir. rcon ,
., .. i .... ,, ,e la t it ,
pI. i -- .Ic i, q I ,.I-,. i ir f r, -roir iio carrc fas-drruu i fi -lo''c Bc *-ic ~ cc i.. ~ l iii'Lhm."'1 i'
Cc i ciccio i u i.u i-cc r~ in.- O ~uiihcllii .1ii, 100
iodo cc.cuu Rcc cTlcC it to ip.,la -d i r -lIi n
)flndo n Oll C mpa ln OLD*r -LBt' del lur e "mft~l -,,- fr,,, n, 1u,.
irn~la] har preldnd *l t 0 Io C mlr irurtr o 'i... ..i 11s, ,
i or lOnd e PerCtiErr a. ir ., A i dc Ne l i i
A |I n, u c ac ,, ,' -,, n i-utliiclt I -
naal one de1.excr ',in i ,,, "i.r-,.a t, I....
In. choice del coo.
Club, con motvo dci c I i
a imic ccci que ci or 11 ;1,
c di do.d P-4cc cc ih .
on y .1 cuou counri, -Men.zd+. I].iL. ., .. i .
1. -t 1-0. ocjoccc Wcci deOic .I lec" .i.
Ec u ,'c K ci1",,lcl]cic i.. -r i ". I
LSufre asted de In
ho bpema anise. ,
*. ate.? r do Poidocic
3L.heacoctco -hc. toc~m cci c cc
c:gacccoc j.ccic 76pococ cc qc.1,
omccz ccco o aa5 ci. -


,ciah, .m tr c ,lLwc.m' ..occ .i n,,.ic m coci,-' i..
I~i-irkcc e cn cccctc cttciol iPco.,iccc -I ccc.' -cict-,d
',en e 'ICoo

COMPUESTO VEGETAL do Lydia E. Plakha.o


Aniverrccrios 0002)'iles c

,7arPaujI Steff0n
. .... .... ... .. ...+ .. ..... .... ....... .. .. ,
Hi....in.. ilt..or. 11lit ii.i c If .iifil it lll h I PROXIMO /
ii,. IIr w h-.-


*i c unto do ,balls -
,.^""-':'"r.i:'-i' '+,.' r" .. l" '. "', I:,-' ."U : -.' r .1 r-: '.,.',.;*'''..'* *I El c niuM dt b il
S,1 '.I ;I' "' h'1'' ? 9"1"" :,.' "1 ..... "' -' .... ,, modern mis sensi- -
..+. -, .';,._ ... .. '" i ,, ..... . ,- .. = .. . ,' '- ... I cianal. y trevido iel a
Ciscil y attends del
fcc ~ ciii IIHi sndo.
i t -.. .. .. i" ...... ... i t I i.i. I I i0 I -

frestc enl U Lnscno l1-ico 1 1

(I ::=='= J- 1. '= ci Ccoin ;Es Cioicira_ =" iiaicyori X o=de ccectl oeic i do oio i .. ... ..i ....iciii .
hcilc A. hoc7cA-

lIa SEMANAI...


ci iioo-ia iriio -n 33
rI pr-., -1..... ,t u .idad de.1- iiiiiio C l_ ,,`hoii.cci

Mvionimarfre f
-r c ... .. .. i .

ii:,,~., t?.,oi ,i o ,, ,, ', .i .c -, ,

A;: icc:;iiiici'iiiiiii, !ioco !+:iii.-
i .uiuiii --

i-i- ~ ~ ~ ~ ~ ~ f V -icoIc.illdlli ii

,I 1i- M M'cc DcIi cicco i.
I I Lr. c ii: ....
ii nteVeY Ii lici- i i Vt i ..i -
e i"++ ll y I, "Pl 't% + -
1, '0,i ", y 1.ln e dJ7 b~ll

...1- r. o .W de 1.-
dc c lii00h. l d'e' iii|lesofrece el inico BATERIA-lE COCINA
servio diaro COfl 33 p.ezas ....$7.99

aviones super do


lu'j'o DC.6


MIAMI


VUELQOS DIARIOS
POR LA MARANA,
TARDI Y NOCHE.

HO HAY CO0810 ADIO-
NAL POI KI NMPO SUn
D01 LUJO DC-6.


Precioso
Jueqo de Copas
de 30 piezas
$6.99


"LA ESTRELLA"
M. ORTOLL, S. en C.
Galiano 403. cast esq a San Rafael. M-1S65
'.- --LI._ n -, _. 1. ilustrado, que le
I'~.. n'll"": -r i i- 1"uno para usted.
I- "iF- e'li: [,-eI.,: .- I :l..[lquier part de
1o R p.ub,;Ja.


SUDROMA----

ficbccc do 4 ictfo Cfl pcgc c IOc ccd dolo, a4 io c cac. cit opi1 dccc l dou D
S-OO. c .a da r .o P oo... do .-c c ... .
d.1 Mga."ca^ c.W 10 pU D O M 4 MAw
a. ...... SUDiROM 7M
iS PR M In...N.e te. c.ii<~rf "


P= I i = = = = A=%


I-


1%


rI-


- AUNQU PARzCA INCREl8 EI--


DIARIO DE L.\ MARI'NA.-Sibado. 17 die Frbrern de 1951- ,


Pigin* 11


'1


DIA1.10 DE LA M.\RIN .-S;bado. 17 tic Felbrero de 1951


Teatrosv GCins


wp .UNE PROXIMOc1lfE(ICliEMT
n '~laAbt*q:
SMEENS -C DRiEN -sGNsUEGAVSO MORTATL"i
71 .iisC. c 5i01 3N
DuRANTE LA SEkANA OUE SE EXIBE LA CENICENIA" LA
ZAPTILLA QUl PiRDiO CINDERELLA PUEDE SiR SUlA
PREkllADA CON UN VALE DE. S200 00 PARA COMPRAR EN4
SEARS
T.MBIEN SE OBSEQUt.,RN 200 PARES Ol ZAfAIOS
PARA SERORAS, DE f ARS 5i AL SCAR SU ENTRAD
RNA N 00. PIA SU P IiO C LA VECOSTIBULO A
UNES PROXIMO

!/PVWALF DIsmn. [


e NICJIhU eDuRANTE LA SE.MANA DUE SE EXIDE L.A CENICiENIA' LA
ZAPATILLA QUE PERDIO CINDERELLA PUEDE SER SUYA
PREMIADA CON Up( VALE DE $200 00 PARA COMPRAR EN
SEARS PRE
TAMBIEN SE DOSEQUI&AAN 200PAEDEIVCI
PARA SERORAS,.DE 4ARS SI AL SACAR SU ENTRAD.
f ERMAINA EN 00. PICA SU PRFMICI EN EH PESTIBULO


110l AiKE AIgOSIiCiONADO PEhFECTO HOY

HOY REX y DUPLEX
MUEiI..|O LIE PIE.OGREiIOI | Sisi iees.Itc~ en cI 01g|m XX

i. e~,, l~e~elal. l i.,,.,1 ,idoa .le e ... nr e e o

IUN DIV IartIImO EPOGRAMIIl
IDE: C'ARTI)NI:S
!,. I'Ui F iIt' I l~qlu. l u'.ASI Ii
i IK IIlIIIN I Iir il 11.Al II
1I, 11f II PIIF. nIPIpi.NA.'TIIN+
;NO I AI.TI.Si
HOY? 5 uTiM A AVNWTURA y l-4mCH'tgOSMAFAUOST STRAL-RIVIERA -,,,
DfLI10 OT[''0 R-"'1'6 STAR Oim A GUZMAN


TOSCA -PALACE MODERN ,c,""o.'
AMBASSAD HOY

l UII]kASSl.1 F i, -!,'A

K_ A 1 LA."NAGREEN GARS(ON .
GRERI TI K ...A.
EL
ROMANCE


Minii.r Awy.
\ATHYLIKEONNUL


LUNEiS I'"A o --


Escertario

BI.ANVULITA YOTROS:
L a,
A,. Is .. i r.,
..6
,.,i.. . .


y Pantalla

"Ui Snlu.,irm il F die Oro"
* .' ... .15. ,- +. ;, .. 5.. 5 i ,.5 .!.
.at -s r.... 5 -.is l ."


L -, E.... s %,, ..
L .+ de .. ,..,. + at. + ,
c ,..055. rsis A -0,5 0 ~ .6 ,a
,-, s.- s-- .. s i- Fs57.B.m s ".srcsl


S 0 IEDAD li)E 1 NE IER 'S0


i c ,-. I,,: hna Fc, ,,
1:..s.; :",....., sisj s.,s? s g i.:',."i
6, -a, si, F I N 5Sf is
.,.--IL.e... .~,o~s's.Bscrlms,s.SossolatI F.a lus.so. op.


III


III

, ,0 -, : ,, -: ,it


NOTAS
.N 0 T A S
GRACIA IDETRIANA, I istrella del cine epafinol, deide e l unit 19
con n Igrn Compani oCABALGA, Aen el Teairo BLANQUITA
U gran t d dpo rda de espectil u, ,-,I-,. , N A Ifre ...
El 1- -f,..-u.-rr,, . .,r' e pr.-
S ,,. l 1.i5i ,. 1 U1 5 ..... .. RI l, FicqO i ,&
r. '.. ..1.1 .1A... 5 A S I ..- tr e Le n c ld e
.1. '. 'ISSS'SA 1,'".5"5... .. l.o' J",,' 5...5. 15"55;.5.'5" .';"
S i ,, ..i r.. F1 ll r.,

Un fim de erdadero mirito:a EL ROMANCE DE UNA ESPOSA*.
So eairena e] ilnesen eil FAUSTO, ASTRAL, RIVIERA, MODERN,
TOSCA. PALACE y AMBASSADOR. Unan pelcuhl may interanle
Cos, 'alos p p1ree1 + l111 jspellcUs l e,. olaoic ri." e ian pd p lK,1 i de .
It w` Itss, l lssli vwmidetcss ls Quap r5 15 5rmir Oer on s-s,.141b)e Inle tl Y 0 -r
i I nP .1. t.. ....I. .. s ~ ciLunitl a dquo I.,
r .1150 11 1 "t55 IFTI
-., .. .. ..... ..m ..l.I.5c.
.. . .. ..... .. .. ... ...
n..,,do r I.-,, .... -. a on,.. ,,.4 .


sioiiOaglit .Ma Onaic (ar.O. v
Wiler Pidleta. Indicublilmnli I
p W e"'. I ;I l Foi. iol liDll.
11 c Jo do AOaLen ,o"...mn rin
iicdoi plremloSi de I. AcIdemr i.e
Sller or, de I .ul Fl hn .o di Is
.Nclr.r d 0o 1 In.L II I.p.
LO rc.Slince do un0 Nepoi. 'spudc
t,,j~ uctn d we IIde Ab.le-lr':
5. .einilOS is. -- i e is.A il"iiu
sI mlld .'u .so lenL inn %
q...... ..'.ScsIpI..,CIs ..1'. .,i 5F.i i e1d1-.1 S,. Se e. s I+ .
Ii 0 ,ii ls, s,,sisi hl....s.r Ah,' tls.
Nrc c.....isl'sem s c.'i s .r d 1


,,OM;,';is :'"i,.. ,' I 'I,',li .5 :,5
E.rl'J CNi.O'1 A':;~l I ts.55s.5+. lc',e
SANTAI CATAIN+Al CIslss clr1l
dll IM en Zul 11,+I[.1 l c, 11,14.3llSoslsdc c M+. n miss.,- plll+ls i5
uDI~n l TImr1 (r ic + I


SALON1. .. I0"IC. ...F 1.sA r.. N
n,... di. ;n,-O.. T.... l.. .. i.i.. .
%,,,t-mf.d- .nlJ ., or( fXlun 1.
Pe, d" d ]-.nhre-.
SANTrA CATALINA CmilnOa .,ppe-
SAL.ON RtOGIO Amrriaur O R
al1urno rcurmo 7Yuunta ol-ro


ORUESTA FIARMONIA DE LA HABANA
CONCIERTO PAKAMERICAID -s

FRFC OBLII~g I Infoll a1
D cqaL, 1DE a1. 1
R.A% EL- In1~s- 0~&Ic
SaLls s -EDNA PHLLPS. arpLola.
SILVESTRE REVOXLTASt
S..ocen.J. FcdceIe G~erMi Lie,.
EMDNA PHILLFIr LORENZO FERNANDEZ "'lortuqu.'. OUILNyO ItoB
I,'mo rp i .do 'A Diracislc GI LLERIMO ESPINOSA dc I s. i6120611"*
SI|sncin.l A. PIIP is|li.ft A. Cniit i
MILE.11........"....... .. 1h
MARANA Domingo 18 10:45 A. M. LUNES 19 9:30 P. K4
PEECIOA sODOMNUICALP riECSOS IGALAs
LU NEIA VPrilm i B l Io 041 [ KIN "TA prlm.re i d el ] l lcaa Ik N
e irl.ndB Blii6n iin nium. n d 6ew.i4 A llcu a lon. umnera c . IIM
Spsfe li IdlIi i bonss Murlm = I Tellff- W-L'
AUDITORIUM


MoJc.c.c... anmhJmea In sq. uollltbS.I.1 Amomdm prelklp. .ei.Nl si pl.. n..i1l.cc..nolt. P
hba lt.el i...Oen de[Igass.. T Gam.en... s pr.p..Adid.Ad.un..-o e .il. l.ciii, .A 8 nAs llis1c plesl
sIod" .ua cprkshwL er ln .ifiech.ihl. N. quosoleii desombrio el 'line@'. qFranbI, idn m.oa p p. *AoddA.r.
* n~..Jo. 'led.c.l.iy no.,l. ...i A .. p 1. l. .1.1 IFI..,. 19 e. P310(01KIlK DECON1ULABANIO".
Is pAli.uls hban. del .cuar. Ade IlO. de pecm qu. e itrenscFu. cn ts Nelrc Be Kary. (Cs.mpo.me.. i
CuI.s- G .[.lna ulaloo N ,.. ML.a.B6 (I, .. 1 ..em t Mc Mo1.. (lI.. el i ,yA.I.st. a i y 10.
.. IN s.d. Can r..%. oO Imncnotiff-r g *,.cc. -id.d .4.irMm .indralse-nd.e en pilatr e rU-
mlil.l.In lIni11 MaeGI.C.l'lS.i IS.... l dn add Nellel dW..'L..ll. 5..ne.5I n l..lclguai deP r cew
r .;il37u1FC18 in


Gloria Marin en "NMujer de Media noche" que se
eslrena cit Renm, Campoimor y Santo Suiares


-M.Jcr di uS IaebL..li or. ..... p l>rlm-u &.l in blalk.
WHOli GiOIe Moido qUk ILierpea n.1 *I Si=agk* f pcerL erasa prc
,1 -c0II-c xIl,.. AJlntdmo N6i AIAl-. I- l .-4l 1%1 O1M
fl.1 cr i(TH trMIaqL ET M 10l pll.c bd. SlFl j c J -
tunde eu iM r~lte *m -L--~ iiM ollbrld- MITr- Vf=or JuMe
1-1 a-41. nll o iN .I.b- nd 1-mi Vt.l., J- y
Enc.... AlI. N -- N-IN u 3 yo 4 iLci cn 1. T-LeM
iX u. B rnN ii.- 7 Cip c c bi..1 .i *r.i A d. -DIlnrb.d.eu
5-.s" a &.-


-
p


Pf,:i|Bn 12


G1Jiaf
MFORDS

cSLi tLU1rP3
j.sl S 0,w.. 'ss

_MQERlE 1) VICc".:'. ^ l


'JUDWesjY ALKAZARI0
I

MACtONAL 2A0T
,20
T1h, U L


E 4%l

I-TPA11DLE
LRULtLA


INDOWRFA
ftUmCAN Ot"MOLLA
IN THE PIJiPPIRS
nAudeieae mauscfbase d
DIARIO DE LA MARINA
.- ~ ~ -..


SANTOS SUAREZ La mueri enl

C .rI Nl

NEPTUINOcO
HirM o MItfat?
Talf., Mlll 51%
H0 DY
MAriNXK INFANT.
A. I I p.
HARANA T. ALMENDARES
I (CARTONS8 EN COI.OKRF
I C.cIdlu LOB I CIIKFLAIIOS
aL HALCON Y LA rLECHA
nur L.. uItr -- rehniIor
L-.nl P lea ll"
M)1 5 -- MIkVOF. II *tl

d. i 11hM piJ.
EL HALCON Y LA FLECHA
ur. I~na l ar- T hn lr
I rAITONES EN COLOUI
LECCION DE AMOR
y J-. L. 11. F .1-el i0..
LNROS2o P ATOEF ,l .
NI1B1410 -5- NATOEEhB U


tra
IAZl


[]


0 7 ""

"wS-


>< --^ ^I MlY- DF I. -A .1R7P d.-el;hl.6 17 6h' F"l-rrror sI .951I


Tpatros v Cinefp


A "rALIDAUO32S 3.m. -Am Pa-j I AU TO f.iii 1i'Ma r.-r p,,6r-LLKAZr.q 1~. iiiii lliii- cl~il o,- F iN I ,' El ..r.. - c'w, me *, a sm F.[llol pura -.c.i .. n Is, l'
II. r l CA pi 3. L..'.d| '..6 1 1. l . -nn X 1
I.,,,,666,6, 6,6 tru6l6i66 l, ,,H6'6r
. .i. sADO R"... '. .. ii L I l'; "-I ',,',.C L ,,.i r ... .. d I, .,


^ <"M C MI. O " .r, .1' r';,' -r' "1 1 "'" 'Z "" I d:., ~'I U",',''"' ,..'. ,
.KI .l a. ln. .n . .. .. -K,.U I ","- ..,.i,, ". .. ,,. i n, ... n
68OL.O P.ALI
fif ,L It 'i 6,,yWO CM C R T, C 7666' *" O*'.. |:
ET .,,e.63oa'. 6D%.6I.- 1',. II
AV .48 'i.o l'u. 1 .'.:C I.. M I. r. I I 6 r' .. . I
h-1!- 11.6 '116 r 6 .'r Irr, I "r..f' l
4111.NAL Ilf41,, I i E, r p TTE TRO .~ hr,,El ,, z E R E i lri-V C ..: ,.I,,6,-, ,

L SU C., m. i..'... ... "or. I,' ..... e del^" uj. c..
" ". . 0- . . ..F. rI
,Lv..m.o'. I 676er. r l,6 I' . -

"36 NIyaR A rANI V;r
706 r.,0 -,'; I .- ; ;c. 'Co.r.

a ", C er t eI -r". e l, r
y' -Ur ntal e c L J. L E ti I I L,-O 'nL.'.. 6" 6r.1 .
M EC116714 C. I'. .6 I .16If*I E A,6..


61A..l 066.. Tw7,6em6elCatel el eiaCi
I" 1ANON La. pai.. .... ... I r.J ....-n,' m L ET;:, r;_7 : a h 1 4 del paii


ACT IUALIDADES
A LA M ED A
Ie.l-l. C'666II.,.I -- 0.6 3.6,31gI


A I. K I A 11
";,".:.';r ':'.h<, ;
V :' .', .';' :.,;. "... ..4 "


AM 0 A R
AMBASSADOR
AR F. N Ati.
Iii lllll~ ul i II TII I M~IL

A S T 0 t
11 in.i i111 vA~nu< T] r i.
: ':. .... .. ,,p Ei. ,. ;.... ..


A S T n A I.
n '. .7 'a"",.' L ''
A It E N A 1.
A 1 1A I M I AI
B LA N Q U 1 I A


M'1- -" A 1-. 1.
iilll I iB-Tl.lll P-*) "ftl, +lll*
. .. h. I,...... ....
";&',,' ".. ;" o1 ' .'" '., .<.,l.', l


It1 1. A Sl0llI I i.i N I -i r.l
Me I Ii~llla -r- i Ull .I I

B L AN FUCI T 0
a. 4 PI,%"'x2';
4 --. lo. l CubsiJ IJA M .,.I
NA. .. ...r ....... ,. ,'.
S, .. 6.4:,,;.. ...... ..

F CI
AIE A,

r. lJiI-7LIII


CUATRO CASINOS
111i0llllllINIZ 1 iI -TII Mi t'sII
I, n, 6. 6 J iO .,
L.. 86n t i.,l6ll,', 6, ... '~
66,6 6 66,! I 666 1i' .,.i6,6 6.6 ,, 66,.
;;. ,,. r r,. _

D U P 1. E X
M.01 ,, V |11 Amlllld -T- A 11 I 7 c
r i i r

..... . .../.. i .. ..., ]M ....


1: I. N. AN i 0
1' A U N '1 0

SA V 0 R 1 T 0
I T IR E N C I AF I I 4111) A
66" 66",66",py' ". '"""R'" ....
(u A N TEA T RO
. 11 I S
I N A N CT IA
1nn,0 S i N Tl I 1S
..w... x ii 7

I Ap i


P..''-.'; .; : ;; .'.....'
T : I MM' ": V,.' 2IT [A ":,.l
ir nr I, Aieil n [ITIIn o' I


Aiii Z I II -- .II IIT. O,.I T.l.. u 1
le I .... IPA +, ,,
r;';


1. U x
I. FF1' A N 0


.... LA,.. '.NZ.
,I J E S I" <66:.8 ,'.6 luO,' ; C,, ."6,* ;
i AX1 A
',' :,',. ; T.1;; U,% f.
MI I It A NI A RN
N A C I N A I5

11,11 -T UL N 0
I0 I I It P i
E -, y . ... r t ..i..

N A C1. A N 1.
"- H 6 7. A
00. IN H-IT. I, ...... ;

Pti ACF11
-- T fT.-1--01


so,= T .., -T.- I.| l

... %% I. ..; +.;.. .

0I+ 1.T ll W --p II| .C +


III,, , S .-v d ', T.i r, w i
Ll~m w. Iq 4V IS --T..I r IuI


o'.n6..
P/


P 1 A. Z '" A
PLAZA


SMAR1TI Grandomo iao obguvieon SICCARDI BRENDA con el
eutrena d e la reis .SE PERDIO UNA MUJER DESNUDAI,,
M atanceras -le ., *'|


ri ,-, ,__ 6 .. , '.,, , '.6,. 6, pa1- /
PC, ma_____I_1_____, danerI/.0._ d. PRA-0M
I 1 ![1:r 1 L..WlD;^)lr T, ri ue~ Ju l -l~i "** ". inJ r... iu f ?['.& ?-; ", ^ I /' I- I. ... ,,' + .. ..... C... . .Q... ue podem os hacer _

1 .'1,?- _l b', I I u Pl LO rb- ,?E [ i
par s LAFO


.1-, f .,' -,,-,-,- .. r.-." ,,-,,:, ,-, -,.. 3 A16 110 .u,0 e. 'u 0. -1r. A V elw... r+ 1 1~p 1 N I i+ + : -,


8.5,... 1 COMO CURARSE


| 66;|g. ''6.^~"',,.,,.'. LA HERNIA UMBILICAL .
I I. I1 1'L 6 I I

d,' r' r. I
.... ............. ..,,......... DE LAS 5.EN O RAS
JC ':"'' S UK PUOBMAA DC FA.1 SOcIu ON
10p..A ,II .[ ', i ..- ;,',".. :,i : i ^ *', Sh IA LA M E N T ABJ IML E Y-,. %I. ,
ll , ;., ',; ;'In~n,"".I l','(,'i fJl/, i.1 ,urp,.;,:t ,,BA N D O N A RSE -I ,, I ** ,'_,'"


U l. ... . .. .- .1 ] r .I r *... !.. | .....,.,.. .........|...l .. ..........'n ll l .....1- ll '+r+ l I ......... Jl r . ...
*rI1'f,"el ii i ':, "";I ,i *"i r-ll i ,,', ii" '," : ,ll "lr hl*,; l. ] rl I ,','' ' " -.i '" r. .'. '. "... ... *'r ,II .O I H HO N N i
66., r.. r ., ,,. ...... F,, .,, ,'. .--.

.16,6 sro .66 6, Ii r il 1: kR^ 1 I A O t' '; ^ 1 ...... .. .. ..... / 1^~" """'*" * ....... ... .. ..... "' "- '- *
l. ,.. '*';.';' : . ,- "'.'. , "[ ;'^,','I'.'IL r +':' ::,.':," ;. .l .. ... ... ...... ...^ .,| ^ ::";;,',; .... "- b .i ... I. ... .|.1. .... 1" ....' '1.
.,-^'j .1 .... ..."'. .."''" + ,' ,,;:' ..,,, .. ,,' '1'. ( < C 0 0 1 *N "" *' '* " 1 " ** "*T 1 *
.1. It I. N


.61'6 ... .. ...... 66 .. .. ... .... .. ... .y...M +, ,,l,. .. ....ro" ,n s ,,,-
C., --.1 COM O CU 6,06 6300
,I3ir,*,C i hlel 1 o,'r


..... .. 4 dIri l TO I...'" LA H E N IL' ,L .l .'
3{ I T 7 ... .,I I 1 1 I....... ... I
- -lnELA SS.n 111. , ,. I


i', 1l lR6.,6,64,',6, 66.,I I.. #.,,it + ,+ ,,'6 e.t'.'6 ,., 6 11 6,6 Ip.'. *3
,., ii,, l 1. Ll . I+"I I '" 'r P ll+ -, 16 11., 1' 6 ", ,,'," ',l 6,II i. I 6., TII.' I I 6 I7
a... 6,llld r6,. ... Dr. I,6,..6,,...uI.6 yarra 1c
.ml- l ..I 'dig-tEs m."6I1 l..",.'". E.,''
P, I.,I,361' ,6'~6,I,1"111' 6'6;,.ll'?1,1 6 ',r.,..., _'"..'.6, ....... .... .......... O TO EDp AR A CO S A6U 3
",C I 1',.. 6N ,J.. I ." ". I
J,, ,- 1i ....,.3 ,N- r.. r 9, o l
3 Dr Migul Carroic
L.- 3 B .5 61 r, r I'w


.1 ..0. .I..6 6 6h.I. A 1,

LA SPA TO.. .. .. .. ... .. l N 6 .. .
i|71l~lle -T. II r i.i i .1"I 1 .1 lI .6 I.. 0 ~ 6 ---
R X C.I Eil A-U .:NOES AMOS IN


S ... ... ... .. ..4,I.C4d.
NASSAUrf [vIIAivj
,--11, .~ O S LR A l- ... i ,6 RI. .l.."ijh iii1 i'ii" 6. 6,. II 16,10,,','6
.3 IrINIKA16,.,116,I61116 FIN)
R-.A1,TI
I.. .. ..... ... 66.. .... ..... fl hn. T I
.A .'.",,'". .,." . '........ .

........... ..... ... ".. .... .... .6...

T. N,6, jPirr.I ,., A r- ,.
________ ,_-,~__II. 6,. I. . .~$ 5 2 5 0 .~rl Nl[UlD'r.'i'''6 -i6... 1,
6 66 nIII0A C I6,f666 16 6
1J.. r,..,...,.. o..1...- ,*.. . I,6..,.,;.:.... ,- ,, ., ....... M.,.N,,...,, ,..,S.I |. .....
--, "'1" ,1.1' "., T O ,, '., ',, '. ',,
1 ''') t119 VOILEI,,], I... ...,
By~Y 6NO' E61 SaINd, PICOT
It r )l x I P t -l.lpd.,i d. C. i c 6

S-t.1. N(1 tE 11r,,r0, .-


S AN I1 t NCIt CO'
NASSAU BOA
S. A-N'1'4 S 5l tj A IP it. Z IN P4--AU


~ ~ ~ ', : ..P',.. .; S .... .. .... 1. cFo
1- *- 1 ,.-PiC'.6,tJ

I ....I.OT1. 0 16C
.:.['' .... ':"1"'0 A"'-'- U ..AW. ofPI OTlf

11W IA' I1 R q I VN r-,.,,
F.-.j.. Im... 7-...1-.o :,.m 1135i ~ m* ,.
I.. III I .. .. .. .. .;,,,.. ... .. .... .. .... .. .. . ...


PM-.in .13


I


AV-411%in, v lkDIARIO DE LA MARINA


FEBRERO 17 DE lQSI


* Preparaci6n de mtdicos para la Picadillo PorinfringirreglasdeContercio
campaha aitituberculosa miidial C 1 ii 0 imponen 31 dias a uncomercianle
A~i I.C r ..oI lo, irpoaasz a uhMcodae de la
Pse Seegia Acobsi
AAi Io ri ab aii t.1 'l a Irgocszuia ccciit l tliac(lu l cit -I AnteA I]I declaa-aci..e. El Fiscal conlinfia siendo duro con la peticia n de
-il l cc a il trlaala. cl tadal c la-is Sasieci parhc a-) la-taoe, I s aIa j.pena u( a hfebace. Otro comercianc e sancionado
Po P o Faccade loo R.eapresa--aentri a-la-c-Ma-clierlclePa-halee DIBLle. ecerl
"F I. C.. -' 1.P'.', ."< -


l 1 "0 ,- .c.. a-I.. .-a I .. ,,aa -.a .,a-,- c-a-a a-a-

ll el -G--h-ca-cea-a-a-a. eaa. a-ca-a. a- ? . -,


de a-Ia-cgua
a- I.....o.. r: a-a ia c e-s a ,, ,. *. a


-~ I tart-
fr. -a,,, 1,, al IaacranDomi,: no D ciz,_
eeoc Cia-ZA ..IO acusadorl jae. rert de rit
a-a-a-. cecc I, li i1,1, 1
a-,, , ' c a- ,c d a-a-a- a-ca--a a' , c is t f u e rz a,i d r c d n a
a-,... -a-ac.haca-c .c..a-a-....... o ca-ct: .. ,_10. too


", ' ""a- ho . . dr. .. . '.. .... a-. a-ca--,' de.-'-. ;',"op ,'e"-ec ",el ec-"'er.ede a-e'; lcacaI ea o de-.'t: ,' < ; i"e,- a''
o -Piedras-"..-... ..a-,-'1.'- I a-' c.... 1. -

pa-eca-erCO. r'-ia,-e.;.


a-a-,,'+.. . .. a-'o-a a- c' c a t' o a- a--aa--a 'ad a a- baa-l" de c' l . a- ': c dec cc.; pe' ce ': ," c ,-,
a-.-d, -. c-a-a'-'a--'.. a-..'c'c co a -" ,. . . ha-. c3. : .- cA o,-. fle -ad

.I". -. ..- ..... .. a- a-.--.'r, ,.'. ,-, ice,,rdo a-., 15,, 11,,


a-'" I. .r cnarc.de l -a.rcaeaaa-,'a- e aose
pa-..... . .e" ...... ... ........A . ccE~ a-c-a-n a--aa-Da---anao eDoa
a ' I -, N:a-a-o .-Ia

',' ... .. aI-Ip a-a l Ic --l:acomp-rc ea-." -
a-ca-a-... ,,, ,; ,, ] ,. .. ... u ooJ= apz ,-a---c 'crea- ao ca-cc a-- at'-a nir o0n~u canna ldi do It
-, ,'ora-ca,.-,+s, , lp ...cz ,oicurrido- en- varia-.contradic aiones. Iesio ado
a-llcats T. "[ A M'L ~ D otnaba-ncc a yer-a-d anetgcoe a-cru -o a pean c a-Oui r a.
...Ptah reao nSZ 7,',, aico- du Ia' Cocci. chlrs Ec-ae a -compea-- nt- a-.a, d Soamnt c..aas -ca-a-a pn era-i
a-aaaaap-aarac aea-,---- aa a-aa a. -,. do,. ora-pc . " + N"o s' olp a -ca -a-e, o" a ,-.a t, + ,,, ,,
a-a-aa-a-, do ca-aa-ciacd a Osicrtos coda, Icey c paad-ve ccccll~d ap eee el a-a- ca-a-c aGsa-a-roe' pedrso ca-ea-Ic
a-a-...a-1 -a-. a- . ,,Xt ela-sua- ja- se p -s citaza e r uc ,~o-so.s .. d "lc ,I'a.cdco r a le eceid ,. io a-oc c-c- de -e D'cta- per lca ,Iac
a-fcoo l caAc-cd-ci, aba00 a--ad

acica,,,,, -.,. .. . ,a, t ., ,. .. coc,, A rR p re a -o ca -a-c, h a -cc a.--c ea-occsol c-~ ir flaacac- 51ac c -aa-c -
a-.'a-a-a-.a-...c...a-.- ,ra-a-c- a-c...e.a-r,-del...cc..-e.a-c.....cea-c- a-ica-ca-a-ca-c ,le la.o ..pa-ta-c a-cc ...la
rcp-ecl Ic clcil-e la--
-.aa nasibnmeB p-ar. or I,,r.- r e r .1pd6 e
I I n.I. ..I....F


p tea-a-a-I-- rea-- od se I- .. .glp flea -l-c fl...eo ca- a-..... cd cl.... ..o ao -c.... -c,, a-h. aec+,td are a rca--
",- ... . .I,; + d I .... .... .. ....a- ,- I icol~e i a a-dcaaa a-a- tbel.a-Ica-t are ca-a -dcr,,.ca-L a-alcr -he a--Ic-rcca-a
les o a .i.e.,o...c.,a-la-ira- a-ca-a.a-cc NdeTMac abceLodeodoocsaarDe ea ,
IP-- Ga-a-a-a- Ma-lae e n a--a- d uac-- e--- tc ar-cac c ca d a-a la I abcoa i-
Illar -. -.r M ...n-f. a-.. ode'I-..lea-a-c.....oc ve ar .0 a- -etllaotdha--ae-..r drc h--a, .c. l -oraJougreed et. a-a-a-c -o
rca..-ocIpc...a..c.cor .i.a-ca-..cc., ...: t edr d r .t odc o aca Sellsnite ace-a
gava-ceae al-acbeaudeod -'aa-ca--ec co celrde d-c-i
,i ,-v ..- ,. ,. P,.,., -, ,,, ,- ,., ,-i-,,.. .. ha res Ytraord~md. t l at C.% IIT icetcsi ca-a-eecdc a--ac-cia c e cra-bccclea- e. -ad

alnair"libr ii C ral G.--.,a le s a-,,,, ,'a-a , o s I--on a-Ira-ca-c a-la-a-ua-e a-a-ulen da- cose la-de dococeala-cor a-csereno
s"_ ha_,_...____r._ritr.-_r_..... .....b.._ytIns_ cin a-cja- Detgd a- ua-ie o Wni ert a non G deca

-e- c c D a-co D la- a-entc do a-ca-c vacicadee ]aIs se romi t ve riciedo s-
or Ir en I artcea-ia ,,mo cca-a flrcc-adelo e c-Ic- pudo el Pcira-clb Sadccna-eapeaci o enera-c
la-c... ,, ec r t.icc a-.,--aa,---aa -,a, aa--- a-l- a .ca e la-ca-c a-ta-a-a-. ocan c Le a-ca u n a-enr A n iou ago
v i O.C DE M US CAoa-a..-a-.a-a-a-,,...ce.ca-a-a-cc a-t v roc
P ot- T O R dd-e orno deon sa t ra m pe 110r
itte l- Ise -s ca-ta ceec ju. Ia-aaI
... .........jI !,I.: r,,,,. M .A TE c,.'i... no h. gra1.ve1 e I c.mrn ro Wl redpo ueaal ,ara-l up3,mcIa-r in I ps tu s seBvi etosI
JSX Pa~'Olli~IOP~ll~ro C, a P .. 1- .....INN 1[1 C- qe u eoTERIIones qartesa pe- dete nid el erasle var--Ia e e I y vle re~dnilqnaisquaBel,
t ~ ~ ~ ... D ir"aior" ,,,, i .c a ne ida rsul as ou" d e eeta rue as Fan v a n_,s 1h--- s~1 f ata Re osEAF a ley Sn vid
ri, 1 I a sr 'e h ,lo, t, "L RnI, .. ..... .'n",,.,,,".. .e ru eelh: tea e treg idnsl ..I rsqu u e3Toa.. t .. ...dr o H r .'
pal i .rA ol I e...... .. ...Eric S iola coma]aerl 1. '~, ,,..,&
d'O N. d, MUS CA , ,,,,ra.. ...... .,ar. 'el-r...a-,a" EI Gall",-',y"d.""obertoa-a- a -a- 1-a-a-a-a-a ... ... .i.. .... .
a-a-e q a-,, pa-laa-c-c Taa- ogacaa- Oacu sls cda- nirtin n n r- a-"is c.t.Jrha,,,I ,,, .e,, lno .6l d. ranl i .'..-.l eea.-, --.'. a-,,ela-a- ,cca ,a-oa-. L s
c-a-, a-.c...a-,,.o !.o.de olT,..a s- tooe .ld,
. i -I- f,..'-ar, .-.vc..,en,,el.d....... .,,.,.,..u.,tsNot a-aaca-c--Ia-ca-a-add
s&cerod` a-era-c a-a-a era- a-caca-d alle ecn-terso.... -'"',' '-"- ....... I "", a-ca-dcn D',,-,'-, a-a-Ie r "a-te ,ea-ca a-a- c-ca-rea-rs a a-coca-a-c Lc C. .Kam
El ::n::o .. .. I .... .... . .. . . . .. .. .. .. .........tuto, oto. au ioP il ntr to

,.-Ic ,e ca-to ..la- a-.. c- ,-a-ce.,- ca-c a-c, ca,:. ..._ ., .. ,-- aa-,a.a-d, c-. a e a-a-ec a
a-dos at sea-loll..d


., ul o ,, l ..cc.i, h .d iu,.. ,".g. --ue.. dus o u ltea-a-cia-a- a-. a
-,--a-a-,s Iw .. -....- '-a-a-a-a--,. a- a---la-c. a- so dnocdlormca-pa ree t a a -c-n FS- NAeST
S- .e '. a- di d e scac- Ida-e ed.
a- a- a-i -" I.- l nd d l
a"-a-ca- a-a-',,-a-... -.. le., a -lie n earia- en d eoUi' 1
h~~~~ep~ma t u- hideeupr.... .. .. .. ...... ....... Ca-ca-dc lce. a- c In c 0b- a


a- ,, efi bred n..... ,- a-' , a-a-c G s' a a-er a revision tea-c- H
a-- AB, Ca-a-a-else ent arnueda- ra-e bai o eerdc ex-Ic
. ... .. .,,, ,,., -. ,,o e 1 e ne s ev a -,t -do dllao ca- ha a- tu-
7- e.a-l-ga-c' sllma-ca-Ba-to- -Guevar
a-B .-c-a .waa~ale -
a-a-a-ca-a-a- a-a-a-a-ca-a- rca-clca-ra-a-udce-a- 50 a- a','ua-csrsseclod
SsS 01[.C-fiu Bs eul,',ne U deel dodels dd elilv~. etl 1d li '
del In.ae'.".'. ,':. ff, q-11 IN, :: "LaR. ',""''.:r. .:,," ,e"s:.." r.i. ,. u..",. '...:g 1 t" r r;gps got e1, ,p, 1 ,..1au iletoso:o
r.? : I... ,:... ..... . h.. ... e ra e "r iz al c e rrjitde1 ut 1 u a e

lit-"Soa-c. P oA-llarte-a-a-cc lal-- VICNIl'I..N, aiY Iitp' ie o nmn eeh.esyk-jb ua W io

.... +nz ff~n liecocst .......a-cit McIc .l .....ca- I- -............a-... i/

+.ih ert a-aad -----do-c a----cd a-on a--a-c aa-a- acua-. so -clcta-cs a-a-ca-cn ex rearla-cIede un .a aa-
ma-an-ls m s pecc .o.1. a,-I.-c....ac,-.,- ... ,- -:
,11 ~~~1 hrrgrd en ,...,,ua r,...'3 Nr I

a- caam "
u.aa-cdc a-c ia-ldca-IcI
ar ia, ar- cool ra-c 1Ta -iscoo
.... ..a-a.-iiia-,. d-o acr n a-ca
a-1a- I-a- a-lla-ccl e a-I ell
I A e ....-ek.a-.Ia-c a-Ii n-e
a-l Inallcl Y, -11 -:., -r kee a
c a-cLraa-a-caa
............... ... .. . ... .... ....' e.'' g,; ." .t'.'le' i d T ;o e. i -
.. . ........ ". . ... .... .... iv... ... ... .. ...... .... ,a

,~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~~~~~g~d fo, .. ..,,.|.. ',' -i ,,-,, ~ r ,'ma u parla prsolentud drde sI~NN
o........ .. y ,,., e m... im..... i"'..... -x j-a~ Nn. :'i ie.I... . .in . ... ...con .m 0 ,
mu, ito eni I~ll. rnd, i nf...... .... pa1 i i 'n 'u'1 i o r, ..r, .n c a ,nB evia lim e
..... .. . .. ,., i ..i.... ,. ,: ,. ,, Pm e,,i a. II,'r,-,',. h . r... ,
I 1 1 ,- -, , l.. e a l l mere e 1 .Sc t
.. ... " '" 7.. . I ,, .. ., : P,. . ..- ., i . s e s u e i nr-
~ ~~ ~ J 'it '',F.r .. .,, ...-r ,J ..'., , .,-,.1 .... n ,e u,L,' t-.'.-.FSDree-A
IN;lsit,. it,,-nu pro i1- r. _ 16n de EgurP .l o mn za r .".,,I, ., ra I r lH delu om P. S E
r ',1 ". ', ,l~ . ..+ .. [ lt ";; 's '"In .. ... a 1 [ ... I....... .. ..1 ...- le~i ,


advertencia sobre el ,.Za -, el'i c 'a ,.-c a-rl'. -"*:'.' B -. lflGqltl,
pago de uno .tri.buto- ':.,, ','.- ,,ar'* ".,
i 001 i : r, a...... a.. ..... a -.l..... .....- .
a-,.ca ,' ,.- ,;r ,,, J , :d',.. : ~. -,, ,, : +' .,,-:. : ., o ., --,'. ,r paa.oB ,
.T . .
-.,.,- .- *.-.-- *,, X a-. a ,4


REVISTA


Preferido por
las noviasi
Modelo

ENGLISH
GADROON
de plata Sterling
Gorham


EN&nSH'GASON
El model "English Gadroon
de nuestra exclusiva plat
Sterling Gorham es a menu
dra .prersidc ccc las cojas.
C. aa de a-cst"ella ,l9neas!
-'n ta-leal sa-abhdu Roe-It
ideal acmo regalo de bodes
"shower" e n las despedids
de WAT. hea.s qua puede corn
prarlo por piezas suelta
Puesto idividual de dets pne
za-: cuchara de conomm, to
nedor doe me, cuchilloc d
Smesa, tonedor de oenualada
pescado,.cucharilIla de potn
S paletoa de mantequilla,
39e o
Segundo Pisa


DEL SABADO

Noticias de interks para usted


Las flores Calart estan ahora
en el Segundo Piso.
[Las fammsaccreaccones Calart: tallox floridop,
pipca y centre l dre peraWunte belleza esUino
.ahrca e(Departsmenm o de Objeto de Arte,
en c StSugde Piso.

Se traslada nuestro Departs.
mento de Muebles.
"-?'cestro Departamento de Muebles de portal
de terraza se ha trasladdo part'el Sogundo
Pino. Entre otros models, podrl iated enooa-
trar allf nuestroe exc.'tuai'os muble do
hiero foriado Molls.

Telas de sport para sus vesti-
dos de verano.
Nuentra Seei6ndee Tele ya tiene tambicn loi
prActicos y lavables tejidoe que ao converting
pr6ximamente en eus traces de verano.
CRKASHES ingleset estasmpados con rayas,flom
y otros motives. lando blanco, aci, acqua,
ros, amarillo, mailva, gris, verde, beige,
1.50 yards
-GUINGHAM fraecr a cuadros, rayas y eacocesas
efor'cmbinaci6n de tonos tenues o brillantCes,
1.4 yarda
CAMBRAY a rayas y cuedros en nuevau -
combinaciones. 1.25, 1.50 y 1.75 yarda
PIQUE blanco estampado con pdntm. 6valoe,
eistas, floree y motioos'de plays, 1.25 yard
Segundo Pio
Para sus meiiendas durante
la partida de Canasta.
SPan Is e ierienda- que uted-ofreoe a soa
amigas cuando ae reurien a jugan
PSTUCHE cbn 4 vasos y 4 cenicecrs litogrc.
fiados con motives de Canmasta, 2.45
S. Quinio Piio - .
Nuevos vestidos de nuestra
colecci6n de 10.50
El Sal6n Jovee acaba de recibir y Be apresura
eh brinddrselis, nuceosry juveniles modelm
de butcher-linen. En coral, pruoia o turquesa.
Tallia: 12 a Ia 20. Eatin marcados a s6ilo 10.50
Salbn Jodven-Tercer EPjo
Combinaciones de sport para
el pr6xlmo fin de semana.
Ya quo la fiesta national del Grito de Bairs ,
m se celebra el pr6ximo sibado. el siguiente fin do
gemanac le proporciona unas braves y eatimu-
lantes vacaciones. EL ENCAN'tO ticne brillan-
tea combinaciones deportivas de plays y campo
para aIs mujer. para el hombre, para'losa nif.
Plants Baja y Pisos Tetcero y Cuarto.

Banderas para el 24 de Febrer
Pars a cunmemorar p-at6ticamente el 24 dh
Febrero, Grito de Baire. tencm6sa un oonplelto
surtido de banderas dc filaila de lana en
colors firmez: I
11 x3 pieo, 3.75 2x4 pies, 4.75
3x6 pies. 9,50 4x8 pies. 15.0
5xill pies, 20.00 6x12 pies, 27.50
Se,gundo Pic5
|
Sert el lunes 19 eI festival
boen6fico de base-ball. a
Para el pr6xai-mo lunos 19 ae oanunia ya el mmgno
iestivaLdo bace boll en beneficio de oa recoup
n" trucci6n de la Isglesia dq Isa Caridad del Cobra
ta y quo vience organizindose con el patrneinio do
U- muy diaticguidas damns. En el desafio tomar-in
a pcartc in- nntenoo c rrl... or-.a-p estrellea
d.-I la *.:usr6,a CL-ic- ,e pe l-- a- Y6notto6,' '
o c.ucurreutes so a-ortoerin atractivos regalo",
as entr ellis un.imagnifico receptor de radio
S y teteviei6nI. Las entradas estn a is rentas en
nnetro Departamento de lntormaci6n.
Plants BajaCALIDAD pot CALIDAD n;,iAs ar*mldo 1
cN. s sao.-.en ELE ENCANTO,


PAGINA 11


. *

?2 o1SPrORTS
2ECCICN 'INAIZ.S S'ibado. 17 4e Fcbrero de .1951


DIARIO DE LA MARINA
DECARO DE LA PREHSA DE CUBA


Pgla 15 CLAIM VICADOS
Pagina 15 CLASIFICA DOS SECTION


IDe las Letras

y/ las Artes

OLtOR F OU CotcRO
.eq-p r*=qe ,e,+l Ce -]r.,Ij i, +'

I,, 4,'O'r. 4I ... ... 4Cr.e11. -.e44 j .,.
C. 44 ia,.444.434r 5 e r r ,, e"51 ".5. C...1-p4. !-. .,o
too Per.) ,at millno lernppO ena
4,,ll 44.1, Il.,e
.-4edice p44r a4.,I 4e pq.,04 4,44..
clPA. le GI La. .r..,. : r n. ,i .
cciones su~dasde p'JTera -nro
Q4MC, n 5..44ll.4444,. e4 ..

L ie'. Lun na 1rT4, r a e4.1 .poll4 a an4.111 C u- c. I: 44 I e -M
n1s 44 4n44.6"h 454
........-a... .......",' 'I rmo -, Clln L;.-
r.a.,.& ,aa.d6 .,uhr r7." .
Co iflr. L s : e,' re.,~. l -
f-aae pro',., e, B c l r- aeJ- 31a .

cle C...,..- I r l emr: 'al."

11"r a ,Ir.,'A. le I&,:, a, ,1 ,i1,
]r ,'tlloicirw 1, ll L 1 j irll. .,1C.

In lo44544 344'4. la
'6aer yLm.a ti ~aL'


,- dOhs ,,.F~ de fes:rt
.a lol . .. + ; c ,;r,, ,,-

4-,',4 r.. 4,erL44e de-. ." l
iC gcl~lrl-; La, Lf re.'ia ca+ ]1
pE.41 .u 14_ ,.cia4ac 4 .. '.6 o4c
q Ia dlc .te . n lr .-I I r :.a la,.a e .
N', .- r'';$'.."usr

el l 44444
t .o ........ 4 r... I..p. e,.
m.hr. r4 Y441ior el 3 11,0.-
roe iii ulw rl nHol, r. + ''..
j,- -21. no Ita,,lp m ". ll, -.1, r ,'


d w w Y r.44 44 4 fit -I..' 4
..oe, -14 ,r]4.4 .144 I
yr. rne di.agarr P, d e r q- -I I
i ,, n C r-ce r, r., e c{-,r,.. ,-

.rTelli~d" pb,', + e a +. .
on1 fliitir. El n~.~lrl r, l1,

54.. 1sFe4-5444 ,,544 c
on.1e, l 7 n do 4-J -1 of mncel r, loi
pE e4D1n.i n44 iqu4 d'del pecio
Q.e- e. o r 444e .4a o.dll.4i4 44
POlS Y 9to i dqde t[l da ladbeorrL
.a 4rea 4Il d 4la r"Jl'" I
lierso yo1."1, a 459 l.epin-
licr WiiC-0 ell .rocu aTno cu l.llol
re1, doelam 44 114444a 5.5. ,,
se]a pmumio[.WI pore ,-,ar Por
is wide creactorl, Direct. irnoci.
lIco evulvo. IhJId O l0 COnfrodi .
lottio re. fin Em h ,f.- o l r, .r,
a-'-. 6 ',ld ll.- I -lw l N eed,'.
4c T 4 4a va ne ,,14. e.c .-
ale,.'h- i1 jw 'AN.r', e1 .1-i .r,
r.. ....... .........-.1 a -,.ce .

-Ell. cln lxere dreir q'u P Couceirn
pe.eneceA 4ela genere .4an que
t4n4n luch4par conqullater4 e14pue.
In P1 ar.I w r.1l [ar,frcubnn.-. ie .-.


rar 444p 4~ .4 .t4% 4144.cc
Te-.erL bes- C.ile
ire. r e.-, Be r. aLr.:L.-..,,ai a t r. r .l

44e 49r, n 4-Fel 44eue 4r, r
hwro errrlr, 16l, r.'Alr, oe .jq
i1114l -nel l+ F| J""T, re d- oflcla
1,n ...Q4).l 4e, 1.4 '
alt 44451444 "'.4 4" l' F 44.,44,1 'a
54 4 ,4omta c-, pe s,,.4 pnr,.
on dle i4fali,,4d4, sren3t3., 1,no
4rd44l4d 4 m' m irl .I4ir, q.Jil,4 de
crevr. Pw ele "",PIG,
E. prora porm u., detenido mi-
rrnmleoto Lo tdfflW en 1. obra,
d1. C.",.". &l l e l- tdav on e1
c..rj-1n Irpa$11 aer 1 61m lco. Ex.
pe~r~moale, lienom do eonfisn.., pa-
ra Is horse do Jo gnificativo utyo.
C i;S. B.
Lilbram 'rr tihelj
"La ^'daoellz,wehl e.'. M,Ej.'
p.:,r 110 -1. C r.a7.'r, N~rdl (h"..
no. L 11c'-r, M.w, Ic. 51R~fa,
1. Chai .G., J.- en p.:.-e IF u"D"Ari
dle lodi Amrlfca n -r., e.l `
11111r. .U --, L,, n reln led,',, ,, r,, li
d euI .-n, .e L,,, l r,,aI',' 1
.... ......... t,...... 1. ".r.;''

ull r l e ,o 1'e..- ,eI ,.- a
Cle l.' '..nl .. "n l -.r.' pe ,
Me-ceua~u ola r. rot'-,.:
pernalen/e-- do eI. ral, e,'.r..'u,'

;e .-lpnr.,,cn oluv cm-p, m.x Lie
flllell. -l C..r Id m lpropd$ano.
Is C rill,. le Ji+m i alor, el -,1l-ua
lell tur-M el lPeCMV.l ly 1r
,dll n 1 cl [ loale Iinia ld- ,161 de
i1s epo ] is l lO l abe on ebri l dc
Jt4 Obre metL& rlc mnil 11ul4 da
I[IocII ia lnl selecclon mrafica on
14 qiuS .0 udliza|rnotable' fr'"t.
11 orl" y eJerrpllr.e dol am I.1 -Ilp

TVrvge Lie hacia Chile
.LA rSUC CLSS Ne.- or. re
,reln 1. ,- nltrl,ec --LIle alrl,
%- Idrll d IirNmcl~rnli ..11dll TS.e1
Llt lld rl el lWdr, plra So",""'
let Conselo .c mrc lp"" o.111 do
1. Chil e.1Pl eu I e ',.lm p
enr ll-do Iis .'firll itiip erlWl,,,


Ena coraz6n do TOYO. hall a rormnado iol.n4lle
M conocldo y popular
Restaurant-Baitbulceria

"EL BODEGON"
fModermninamol
Pn imb,- lealMWmc alOld). menha i&1[h1-l que en su fuenwe de .Gd&
ESPECIAUDADES DE LA CASA
&IBADOS 5.44d. 4d.llliu.ml 4, 4rro .iI Ph
DOMIN00 (. ldo Gll.|d O I A. -, ,on Pfll.
Arro. tn -. f." P~.- I -m. &.I1.ordee
S -r. lu i s .1COL Ro- TORMs LLe .1i lx,il.][o
IESUS DE. MONTE Y SAN L.ONARDO. TOYO
T.lilonoa: X.3030 y X.2ttt

5Pu-A 5r- 5494MULGOBA
l~ E, ,de,, -1' r-ferld, d, ttu ft llt
ALMUERZO COMIDAS dielca.s..
,n ei mas p.llco marro y eiqglilla ounblenie
TABLE DOOTE -p.ci Cocida IatlnacilonaL
A.. rre icrade .l 'o ans elo a;emot lp~t
ol. iSmaln"uloa del& HBlabnal
elelne I '.161 v E
Pu-.hcad, iVah.laesCru. r, (a


Gien obos de vida sore el mar
SITUAN A LA

Compafia Trasatlantica
4n la poolclon mm ,.ualroa peraofriac al "a)ro Io
m, o agradhablI avesia on u ralc a ESPAA.

A CORURA, GUON,SANTANDER y BILBAO
Vapor "Marques de Comillas" Marzo 11
S"Magallanes" . Abril 20
S"Marques de Comillas" .. laya 20
"Magallane . . .Junio 17
SHard e.cala an GU;ON.

A TENERIFE, CAOIZ y BARCELONA
(Vita n ]uan. P. R. Y La Guayra. Veneula)
Molonave "'Conde de Argelejo".. Feb. 22
S "Conde de Argelejo" Abril 20
S"Conde de Argelejo" Junior 25
TODOS LOS CAMAROTES Y SALONS'
CON AME AqONDICIONADO.
Al poyclar lu viao recuaerde a la m6a antlua linea
.pahoila: LA COMIPAAIA TASATLANTICA.
CONFORT SEGURTPAD
y CIEN AROS DE EXPERIENCIA

GARCIA & DIAZ, LTDA.
Agt, G- ,-.I2r 4
Lon1a del Cmercio M-6S62 .M7962 La Hablma.


EXPRESO AMERICA EUROPA
ENCOMIKNDA A ESPA5rA OB FRL FVAPO
"MARQUES DE COMILLAS"
al.. ,ir e jiiL.le de: WVIVRES y ROPA.
SE.B.i.'i.. GARANTIZADtT.
Tam4e4.44 r, 4 l4.4.%n'4l.-i., ,- e,,, d 4e 4ABA4-0OS r P1CADURA,
lERVICI0 RAPIDO PARA E:V'IO ".DERTREpTOe' ia.c W,.
IPE4IC1LINA OTIKOS MEDICAMEINTOS
Pida Informel:
Commercial GARCIA & DIAZ. S. A.
M.-O......Fb. 44.. ,..lgbObIr .4.........


Surinam Navigation Co. Ltd.

PARA CURACAO Y VENEZUELA Y HAITI.
Vapor "TAPANAHONY" . Febrero 21
PARA NEW ORLEANS ,Di.ciol:
Vapor "PRINS BERNHARD" Febrero 23
MARINA & Co.. Ltda.. Agents
CUBA 52 TELF.z M-35 I


1d Rdpldo ervicio requl.r d, d 4 Cuba a
Europa. potoi o lanoo,. vaporl do la


1f"HOME LINES"
Praximcm alldom para
VIGO, LISBOA, BABCELONA,
CANNES y GENOVA
Mano . . Vapor . "BRASIL'
Mono 2I Vapor . 'ARGENTINA
5 Mayo . 12 Vapor 'ARGENTINA"
S unio 27 Vapor 'ARGENTINA
1*1 drclamenim a VIGO.
Cia. de Transporles Marilimos. S. A.
4 ',.' 7 3. e na,4T. ca r .4 4 A 6A5i Hain
A2-j.'7r 36- Apedo '".iA Talif ?-l'344A885, Ht :rJ


A ctuacibon judicial 'onftra la Dr.A ROSATI 9rau guran en la Quinta de los

Confedera cion de ~Ta ffores ci. ELi CWUIAO S ~ ofinos una .exposici6n de jardines
3 a T.fon4o. A 9422 'rdaderos acontirim into artistiin ertldicado a
Ocupados por Salubridad 1-2,500 sacos;ic d arroz ti e 1 IFC I, DI o t4o1 lL E, hi dirulgaci ,t de latfIoricultara en nuestro -pals
C while. D a rns estadistico s sobre Ininigraci6n B ut .iq en W l t ,..41k V tN t ,,T IL. .
CRONICA DEL PUERTO 1 Pa r.. Pr orn -.......... ..
Per .Pilneg ..r.b,,.
.... :4" ,.. .... ,4..L.,-616 -, ,, 44,,dM.'.1d
e ........ .... .,. ... -i,, i ...... ,
,-,ba", ,-- -.
m oare1pMsiA .- 4M l 4,;, d Pe,-.r 1I.Cana.rc i.,., a's oum .. as (4 b 44 I.
Eju lp. '..- .r m a h : -t" O ,u l a + t t1a bCA oa ,- -. V r a m... 'c.. I. Jard i-. prh f 1.. Irs ,' c.: A +rec-

', ,la,, ..., r o d4d...dE, a 4, u.4. .. ., 4 ,e 'd r
S.-4..,4t~qu .:. .rrn.,, ".4. d 0.44. 'L L .tA, 4... ,0 44.44 lLX.444 9,L+ ,- .l, t+',, 444 OT44b4 .'O


s 44c re h 1.] r, ,,,,: .,: 1 .. 44 p,-.. 44-, 4 t,4
Ir,'ae. "iPll


el ,' ', d : ,.lr r..,,.:" ,- e ; g . -- {-. ',-.-, '- ,'4 4r u 44 u 44~nxt, dL. '-'m 1, 44, t, 444. I.,'- A4 t4 94. c 4 4 epi
r, -, 1I.-...... ,, .i 4. A, '. -r ,
r e oD oneniare, n E .....r *H or a d c ide n
aide ra'l ,- de A firmondr eetbo
d e J o s e 41 -s4 C,.4-,.lo ,.-."d o,: Rr arp,,a e l e s,",
..... Sro- ..i....-I I i-- .u" .."...........a.....l 'a .I ....-,,,Sub. a... .. i.... -s ,- .: : "";4.......4... .... .4 1 o f.. .er ..... ....... ..e.bass ...
Ii,', rfe,~,,+ us da abd a U -44 .. .' 440.' 4',,4 A,'n r c es el .'lc,, entre+
e.E (I L SI A'U UV 4i,5I.r,4..14 1,PIE-
,j ae [,, :,. d N ''W ': .. n, c"l' u ,, i , a~ : ,'t :",i ,, e rpD ,-
.-: !oWA-HeNtO." N ,'a ~ Ia ., .,, ,_,44 ,,44 ,4 44, 4 .,4t" El'. 4 -44 M '44 4, 4Cer' ,444 4444 44m .. ,rupo -
fe-1-1- I. .r, doctori- "1 d .. . .. a 4ad D n gan p-ldc D, I n
o" M F..a :W- j,'_- ,j3u .aslende 1.a z sm. doe s mI- zestiva obr;. dneldrscuhtor B(.-da IB drbo .raa da aI v r .~ilmi
Eca , .' s 4rll Pe ae4s4an l e4.I, i t. . e4Lu a d. a a le t
44,,a-4U19.1-,1. ,r444444444 E 4rn .,,4...........4......04all ,4",tamb4en4P1 ora4L 4,[4 a 4 .r -
.4 .... -' "'.." ,,de.........1....de...... .I d an 4 4ejandr 44 t 4cn. 4,e444,.. 44444r

R ea cci44n en E '" : ......:' , 4Erop a d e.i4 5e
ante Ins frases ''-"A;"r- fi:L'" "..._ .. rmar pactos


...' . ~ 4.I-. 4u~ Uri I 4A 4,ea 4 .. .
j, -. ..- .. I 11 14 ... . ...

444444lam. .d, 4-4ur I.4
SuorM-an .-aicen.- la ',,3,,---:':- . +"- A ,ls + ,,on , ,i t lr ~ to . e
e'% 4 '4 4 , 44444.4.4;',F,, ,,, ; .... ... .. 4, 4 .;4.44d ,,s .
.4.4 . ,.44.r..Y42144..4", .4 4, 44 I,44 :4 '.4 444it4el 4Or(
4sonvaroe ,,',-d,.111. rI. u 44 d4 l ,u, A 0 ...
WA4 4INGTON ..4-4, -,4,.4,-,4cruzaron por Due t.4'ul41El -' Ad4 a 4 .d .].' M,4"l4 --

as ,.oc2, cf, Sr44..-p-n4 I, rQuI L :ii 4,,
taaa ec ye "-a ',er w' .. ;.'1v~ajeros de o. u..... A. 4 'l q .. vc S '.vr sP i. e ~ a esnDrr
F.etsdo rchniarilir- "e--1C 't' ar.m .. '.;-P..I E,r -l,,b~arcarn Para % Ls ar p or" las. n i. eret [, o' rT nsFlp Un,,hnb h.,,l.. .acsd'] Part. dr


r. i .. ..-4Ain.4 44 444 4. 4.1 44.". 4. '4. 'm 4 I
b......,7:.144-"M-,Ao1rno4a:jI... 1 ....stnt p ..... "MD-- V, C .. i.... ... .,, ,,".para .........
dei P,',-, .- ..I, -, Sovcitito]" [. ,,1- t-efn as t ransportes utilizadnsp r ,, Sotoa, 1 ,1 mut, l, D as a- A e aiidentro del
s T -. r ra s d o I,-4 I ., vi'j4`4 ", vneunsc o n ro y h a4s ta j L S on d ,4F 1. ..4C '- 1r4: ,J-, -4a d 4,4a t n il d a qll.
e s e / b Yo aeas -.4.,,,4...44,4cargo44441,`441t4 a.doctor, 4")fch,44p'fuen ul ,
4444erro tda' nCre. "44 n ,: -.r.44e-4 4 -,S,- 4444 n 444444, .- .'. r .p;. 4 or 4r.

.F .-......


Ilre, ,;;, ,e. .... ', e- it ,., ,.,4".. .. 4 n ~ ., , i .1 e4L ,snc ,l C ,a ep CE 11 p 'a nedlC m l
el., I r4D.n 1 E4Tad 4dII
Itr1r141i ma ia n,4141 ''El 51rrXX D
I'D1E11due saacl((7hea.tie IM -11
444444414'-'3. re'i'nt' 'm.-c'4s 4-44144 1
iller rt, t' , u--a i j h' I. r-- t. ,5[ ra:1.- ,,, -n- .,e n d oi ,:-, n -arfii, 1 01," F I .-1 lp- d rs hech.
'.'I 44'P04. 4 .n .o u 4 ,, ,',de C.pe -I
I .. . ,e 1 ..i .:f. ,a E do3 o c... oonv oy ,-il. .. ,- I- q a. ilA ,11- a lN- p
,,,. :,,, t ,o : ,b'-,n;', ... ...riei Uo ". ..
P.s i ... ...."I.. ... .,.'El qju g orp, lV -J 11nW e d .. ... ha pro.
1. L o s v e c ln o 4 44x4e4 4ior a ro n.
ubhicano WayncilMo edi, o: .'"Cro I R"afael. Pedre" I .IEisd leblhra d o vilorcand I o atFa ,.,I . ,li e erren ,mu '' ,,.
?eneW %1 l~ eun- uidadelIn .1z~ omleta m orn Idaen lo .s-de aa-n1s .PrJii;aer'cip or~ra od e a ma'na.s EnD lp adonde e r,,e ,'I l i.-v.| e on la Quintw delo I ,d, a, ,. i. 1,


.d ....... .. !......... p.... ... 4 o 445 t44.444.r444.5 :,,n4e,.. ., .... ....... .br Hel ......... ... ........ ............... ___...... ... ....... ......_",,___ .... ......
ta o il l 6l ralce l a l P e tta ll n e l, d o d ar po r la El ee, ,1..,:, 2 r.' T e rmsn" a'r t -' ,- ,-, F ,-,- L3 ,. :-, .: -,: ,,3
de ot eAflntiEo an r&pid I- "nnto "20 de yo,+es a 1Arm lad uv maidrtlcl Tooea o eK, .' J ''h ' "'" gr
meneco oae p~ile. i bdaic ue egr114 e., arMu .d M DoiallD fbeoi T- =-I ~ ,, .,,, "'I L,, >.' ,',,
'm. ht co m a s ,ea Psil. .4d4 4.4 1 e4 n nr44o4 4 4od h, .. de IL ," ."i, 3., ...'a


44, 4.4414.4-,,,4I .4E 4 do444444 s
'cop., I ,e.s45, a. ,.rR.rID,. r.444, 41444.4 4444. 3. r
Fa, e i e-,or n. pa.i. .i .,-'E. t44PY. 44 .4r ." .. Ad._ _r_ _Is_. ...._i

poeo deegrani a m4 544. 4u4 s 445 .4, 4. 4.n4P.a4. __ as
W ~a s ,l u b o d i e s.-. .r,.b r s fr d a avr Na s-'. , , ,- .. . . r a m e a d o B Il" o I -ag tl sdo fnsEiardo Ae 44 USR AE A UCESE E
L.. Elptigeo 'XXEL o mLA MARINA
_44. 445,4 ,-, ......4 r9... ..W,,L......U U
444.4444 a, a a aad,
'a "'- Ilt i6c 151 3
d'gii e n1,--, ie de Ira d o -;.I'e :, .s
La Pre n' 'lie ad .iid. 4 , ,
j u: I ., f@ : u .-, .. .3 r t b e : . .


44. -,-, P .4.1 4 ..., 4.. .. :. r, s g~ ,,,,, ,
'-" : 4444 .5,,44.1 fill. .

4.4 ~~~ ~acie tie. 4444. 44.l 1414.4 j IA

Pi,-,s,..i1,.,,,-,45.. 4, -3 .,-04 13 y 4 94 4 2 6 4 94 .
.4 ......... ... ... 4c I .. ... .......'t. .... 14441 4 74. 4 I.-r
did -ras AidadeIdel 44.er-W's
F le i "n Fap fae l" t mn-dEran0 6 7 1di 1 de1ayr...... ........ ...n"&.. .........
mertoodPara aban laeron:re-"i.,,,-
Ir I0 d e g m tsreauda-t ne de l a j.Adu uana la ".

Pin.. . r ail n I" ie c A

-. .F e [aci s r : .ruro:, p a c 1 e t, rm,' ., l s I E 9 k l, ,: a u e d s
lenr Comre W dl,.u e.tritit'mcII, , I an ,aes .. p rado en nuesroEm
. ... ....7 :e ~ ; ,.= .. -- .. .. -, . . e. ...e l, . . .. .. ... -.1


.. o, .-, B,, .. -,. ,-,;, ,. 1 + m.. C "c'l '"-, -, '.I a .' ," ,', AR '.'" LA A .-
e ,a ul Mic -.1,,d o f .,',es ri .ar.r- )e de f. Rdr,
i.~r, ~ , -...- -.-.:.-.. i ,. k Ir o, r. . .de.. W .L pur to dP ara'is a
a.rc ...'. r -. or-: '.-r- ..A-. 4 13alll .. .II A IL.. 1 t' . -. :."E or "
d ....... ..1- 3 ''- a M d .1 i. do"' Ia ,,6 ro7 e
te L,' -,--11 r -.1 i, e, R + p .1O1 rd r. ep .n~ i. y r tld ,pnp
L s n fal. C,,dCb 6 '.'a a.,l"g--a.,.. . .. ,, '


r ;,l e .2 r' .e.e 111 '1. irrF' ,- c, 1- T ,. .,' cl- ,:,'"5 e o _, . e I; : o ,+ .1 ec . .. ' . . . . . I, o s,.C + . d e ,r
.111~~~~~~~~~~~~~ aeeP r a ,. .,-+ e sE Jsi. -,
d .O- .. ..,c. ..c..... ... T. ,.- y-

I 4 re n.. -, e .. : .. c r ...h : , d , .ro . .. ..- . i .-.1 e11 r - i . P"or
,l i 't i a aL ut r r l + + i f'- k u ' ' I T B I O E +
it r e t.)e' el 1 ,+ i I f rh E;" '" i e. 7 l r11 'e -, ,
...... ... .o it... a.. .. .. ea . . ...In .. ..a-.. .... -. ... .. + o . : . A L R E A Y C A S A
d ' l d r a l le d , i ~ u r e r .:., O rII. .' 1 T' ', ; 'r .1 R C D R $ 11 1 E F 3 9 7 H S N
"La P re nkd s" r te %i+- +, -* llt r~l "rr ,, ,E,,, L I l I -
l r l d e l l l l n r p r l l 4 1 . | I 1 n ( e o 1 . . r l a = r q r g c ; r a y l p a s j e n .% 0 I fB
r l l.. r, k,1 e ;n ~ r , r r n : : i , i q r m I I p n l ] ? I h 5 a d + d F u t


11


1M
Deportes


I %\RIO lIE 1 4 M\,RIN %.-SAi..al,,. 17 ,It- Fo.lirrn orde 1Q-1


TRATARA EL HABANA DE DAR LA PUNTILLA CON HABENICHIT EN EL BOX


El DIARIO en los DEPORTES ,:

-I'ra,,h-h -ri iald I IC Ft-rnandez Pardjon. '
-LIl &run deporlihla ahuoa por el halompit. .
o- Pr ,ii -e le exhlu6o del i iaja Buenos Aires? L '

PI Pr ELLD41 SEC %DES' "" 4.


1NI DFL -F

-. . .--r. = ,-,-., .. -

S -,..


.I ... .... .
.. ....., ,. i. .. .r ,
,, ~ ~ ~~ ~~ . ...... ,-
. .. . .. ... .: .I ,i ,, f.. 1 +


150...I j.
..... C. -,-j ,-r.0 o .. n, LTa ,', ,v
~ ~ ~ t .r,--,Err. ',., .cc-


plopPar O- 0lll,

:,,3 e 0.1.
0,, I n 1 l 0 0t0 1,'I.,


I. 0.-..r, -,, %1.03 0 i. 1l.-11,0 1 ,
r p .r, 1-.. .... T., L, ., rf. ,.r llr, d r.,
, d ;u. .,:,, ._h.r,. r,, .l E .,:ri - :
F' I'-.' .''f ;. '....I r. L ... .I .. .. .. .. ....I
., a!. r.,-, I . .+:. ., ,-I ,. M h'" r. 13 u ) ,e ,-
~~~~~~~~~~~~~ ,----,,, :,,: ,G~, t l.,r,
a .j C' + ,, ,I .= .,+ P. i


i Lr .l :, ,-, j I ,,t --. q e ;,.r. m p ,I .n .- ,I .,

.: -. .. ... -.. .. ........, .. . . h '

A ,....r . .. .. -. . 1w ,.-.


P,.-" i- ,: ,.+.- ....-ae r s. le la,: .-
aw~
.. ,; ,:: l e. I n
D, Lrrd ,, [ .. C-, c.'l. D'1' e I
I, r.e. -.. W -,,-,,, -,- . e L., :-1,- ..1 i ,,


En un carnaval de haiazos de todoslos colors los

Tigres vencieron a l Cienfuegos once por nueve

Lo nor.s. n ,ud,ed.o oianar el de hl..- de a,', o. m d .a de ,F- le Al hs,,r i -r, o
midd do! l nnnn inning s n ia en o 1o de no oe csrreraO por d... Ha eroc.- hi% Epolo.r- 0.0,
h,- rpnsisenl cinem nunoados poio -l dcsa l r de sd a r0o,,e.0 I-dooir, do! sfelp.


-', '. -- I-, ,-rI-, '.1 1 .-u1 h* .o-l- -. -u. ,A t n p IJ,- e n .-..Ia a, ,:,,er,- elam.,- ..i ,
.'., ". I.. ............il...... ......... "., P'1,- IMEl P... 1. i ..... .., .. ........ ,'.,! ,'-.i.-.O.' o.arm.


r. c. Ie i m, -sAa
oh, t 1.: 1 F. 1,M) 05. t 0 0, i l oleblo.

7 t -, I r. e 1. a fj

ro ton J-,. Aa.'.,,,'.I. J o r& S a Hpabn Madi d,;.n,
oni oiiuis I. slAild,004f. PR MER ,PAST e I .. Asosi p ii.a. so...iis i.'ia 1. C j

pri,,,, .. .....: ,J ,P.n,-o- r-nlra dom. ngo. SEGUNaAA QU iEr. A: cnir g. r r,3 o i ., r- l..
P.. ,,ss. Co. rl ... o .0 1 1bian do, sEidr ocia lo, s s Ps.ro.sm. ,l.l ns ln.. C o io do I. l. 0 i i..1".i.q r h.s- ris o sris Oirobo Nolos do ,j td.1 3b p
Pltolso .os'0-- onpi. psini,. 0' ,or Ino r Iqiaf l o T^ W Ei'&JVP, CJ

I Pel RALPH FORTE. d 1. LI P. L 6-1
F. ...A A,,I, Ll o, C.'r- i '. '.' _r 1r",l i, l- 7, ClT- FI'lb61 p io e loel : 1.5 ..... e .u .r c .e- .
y l~o moi ~ v doso ^ M",r ~ E"r;q., M rio at el.i firmin lo e;', .' .. ee-e cr ^ 3 '
ii..oI.Isl..I.

LIlo O.,ii's's .,i'l;*: / .^ :;^ 'r
dIn iostui. ,..,p .., 1
., k r, . .h 1 1 t ,l ,r c pnh l ie 1,llt-ui,, i,. ,I tn ,1) .l t, l l.: r. ^ l" '. -* r *u r,, '*. J'- re ln u ia. nr r ( br M -a.. ,,. ,J *.[ rl ".*
,uhr .... .. il p." ,,t m.11 ,Tr ..',*, ,' .'.rr, .'.' .po '., ., -C--,
r..o .h .-. ,, lol,. A s ioo i .. N ."'.o -11 - I. 1 -" 1" m Oer. -, .-
uiompre produce ,o mojor q,,,.Ja,," in io olldo"dc,-..
yvtomni novedoso 00L0 in osol osi Bsor,, oso ro o 'o at, let.i -,mo ,do,',,,.
\ M olow n] y,-,wn,,i ---.-,-,--.-,-,,-,-r '-1 r. Is ', ,- i.
porn ,BASE BAL, L m ,;.,,',,,, ,.,,
Front6n Jai-Alai .J g ri S iza+ a a a+ a rd ..............: :".......


go iss^B~~ii
'u a r A SUPREM E *| ;H ban ai d J 1 r It '


K dliii.i." pccsbooot para ii^',^' 3 ,,''"^ i- *, o s,,.
n n;ii^ (P m icrilc I s ic odrnr. i irT.lsl iT.-ii *,.'-,nu' Li-isp.^^ ^^ ^ ^^ H
.rn lr n 'lal par. I1A1 un*d* f I'Tu mede T lk i -J 3
'spn h, as ell Cs.,,_._ _'_r,_ n ..._ _IF r.r,'e_,
[NEllER PA nT . .. D 25 tor, y contra s a ...1. o. ..... 7 .. .ii;. nn ...r...........
I oa`oloiiol1.OFp Gols w hn
.1 1 M -['II? hUlflancs lrllrFaia IMERA QUIN1ELA: Allredr, r.d c uliwo i.
Apr'caim e.Asc.am. SEGIUNDO PA+RTMDO:-- CareA A:71 0r4 1lG,1 ;le, Du~da. .3s," Is ra-,h,
i ,i,,,,i."I,,, Tp... .... .Ab.no: 2,Al ^|A ialIt e"-
,r,1' 1+ P, 11 Q':I,,"r,:L o 6an. i^--Se rentarin nmhaan domifngo, SEGUND^ QuINjE : iesso
.- *ll -. Pita, Quin. Ci co ev, i> de in f .-rmae,',1,je t,'--
... -.... ,-....Cambian de residencia Ills es- Pro~rx--im. +flial r M )a]lonelda


F, i ,O .ESTADOns tIE
_1I. t.-11rt- ia' 0 ~ ~t5-de ests lards a as 3 ilo psuinli


SUPREMEy 11E 7,RlO
1tro y Qiuintana'dtoes
, . oS e ,o r. Prs P o, RALPH FORTE. de IsLoP. 'Tdelrolion moyarlrn Eloborodo
S lUNDA QUINIi .sli L + i mol .I ,-,_ ,,_ -_,.,.-. e,._.e_
. .') : rr'I r, n .,r j C Q,,P/LM E :, ,-,in
"b~~~ ~~~~ ,, ... ht, ar La fear _` I I .. i-,.... .. ,,h 1 '', . : T ~
30,- ,, i e, l illa os ,,,... r.... ... 1i- ji IIIt . ._ 1A'|+o m*oonovedoso isodni Is i'
115- 3 --n- "I,-
a again res ant .t alnad-..n'.'-,, 'a i t e fr a o +.w 1.; 4 .
lo'eat l a r ln, ue n t eorr nn e r td,,.- -r .,. 4
f "i n qc io in au ac m stual club .-. el 1 ni.... ,'Branch k,' auN. 11
y --ocnntnuos te poraoes.e aiffJC ....
Los 1.,,,,-4 :,,., i [nad ,rom a l Ie l;I% .ir i let i IE- T'I,' +l + J | I
par elparion l de ]ingoal+ ente [rio .. ~r l I '" I Ir v :& fl$ I t"lr l4 "e .
'~ ~ ~ ~ ~ ~ ~u nu~o ,A .. n ..N......116 ., or I ,. --j.P............... ren+iT .:-,.G
v Lfiext a n de, C 'aa Z ,'
BASEBALL' GaPnzr
Frealm ts ccaldicin e fdrmbi ,-, 1. O e 'm -. l ,e +,.le +.. +
le-n er. i+ .... J R ; -r ei r:.,, 7 7 ml p'll'' '" m
ch.'.r I) I,,,, Jt Ir, i+. + ;r.. PIl-lA K.e I, i. er. Fr. e i, ,,
i.a.t,, ? ne l[.,.i l,.ani.,H T. .


SUPR|M | ...................-.....
e r. ,! r,,t ei i 0 -,, NIIP
IFe -~ n-rre u -11 I C rnr de,+,rhj-,,- c, Fir,./EsBile I',I ,'..
"ilRIwllI-.-. TIM-_ 2 Ix,- I, I.d.n-,,a,.. n.' --

e ,.,,a,, i 1 r. i ,,a ,, ..,~ s 1. ++ ord. ', ~ .e
I,. in es'lp1 uiml~entp iil__ .r,; ri -r.a s omren,mienir..... Bi" `


,I oo:,,. il,' Se ." .ca',- I.. i 0.' .'.' ,-. .1f 0.1. ... .. . .
I'- i ......Il,.1'l-eoCa.
..0W0I v5 Cll i fieo A q..
1. IIIW Cie'T -,, C. [ i= x i I, rI, f" ': J ,,' f 1.-: ,
0-, 7. 4i,,e 2 . ,,,' -.C, p ,lu ro .
7.q l 111.1EI:' AIg.o 05I .1r,++lr.. ll~ ~ ~ .. ..I "- M-.'f e
re r. ru.I l r a. le al e c I+ ,j 'I.. I ,,,., I~ v& + U


... ...... II.. o... .

..... o, ...l..s.0o0,.0 ,; : ;l5: ,II,. l~l 'i, ldIl05
J1. 0,-Ii ,n.0"e4,ri.n -1

':,: 7T ,.'"V. .% -. ,i:'I .% : . -.. l .. ..........o'l..........
.. 0 r. ...o1-- Allon.CI-i.M19---in0 Ei' c. I e
"Allu ': i erl~ ... fi IT. ti. 1',"I'l+'t~ ~ l;r + iiu~' 'U .I
Ha..em0TIe l.00 0 el0 .0,00 3I,61 ile-


,:,.11Ors.rI1lell .. 401000e 10.. 5de
,eI.,os .. hiI0 d.' 1 --.1', ln
23 .5 biOrovollo..3de i .17 I". 1 f.J C. 00050,, 1,
prar. 1,.ei.'....G .. ,-l P1.,. re ... ...

I5 ,, l...I W ... ..-,. ,:r, :, I mp .Poll. Gi0 O Oi1IT.-0 ,..
-a. doel -. hol 00v -

0 4 ii., l'o.2-,-,0o..lo- dl';-,. ,.,.,V
- -co ar.'6 0- Ed' -
i ( "P ,r. ~ t ,,t + + i-....g,r ei r e : d H
C1:.i 51 Cluo.Is"o
n Til p n. a"[ D i u "':J u: ,A del I'r r_-jc W,,Wr: b eci:;
,- ." '1' ,) ~e-l) :ae-AMc
u L Pi1, c. i oI,- i- ILrJ,: c i de & .

Ih im p rrluJ ,. e h ,r-a,- el e- Pn' "


'i 0 OL-777. 5 .0e. i -dol de
Ri s T a 1.', m
r..:.,.O am,' r l
I,.a~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~.N4., 1-1 .-., G'n Dlpe la-, r J Df',ap.+ l,Yerr, s tl~.
.rr.r+ -. .r.- "I l.-

Clor I u .. 3 r 5e S.Ibl A.a n
,),=, ~ ~ ~ ~ ~ r ocl de-rT ~,.la. 5 ,z ,,


Clfi u -G .,.-.%DIearCIP ,,:
F.- -e if .,.,:r :h', o, r ,: ,
In 7 de rJA d lJ41deb ?r,$ ll

rr. .L I r, r. ,', I 1, .1p w ,a l..r lm r, I
dP ,a ,'o ir.c.: ,,,.i,-r omlfb
:.rpf-,!7 u. I. p~ p q~. u
P, L y ie llr. Myr, o J-31! t1',Tln e.r.I L 1e
Clint c, .rrl.et T o pm-r IF., e il
u., v I r".". e. ........ 01..,n1,',o"- ,


Birdie Tebbetts tuvo problems

en el Boston por su louacidad

Se ihoa & irn de e'o liigadores que siempre tienen un discurso
prepaoado !obire c.ilquier tema, y c mo en alsgunas onasiones
1 ",, ..msnlrio qur- Ioastimahan, 4 osvendido a otrooequoipn
Pu, STEVE SNIDER, de I U..
NE%% ,'_,Fs i-- 'A. IUnited) Aunque no es un "gupo", el beli
-a.rdle et,,oc. 'i o del educado y graduado Tebbettsoia om-
.s, 3, por su pre ha reo paldado sus decIaraciones
Ioiubnoldl 1 .- ,-, i. ,_irto Is Itcon uspufioor, cuando o a lguien no
coo'r" 111........ .... s............................ .ll a odoloq itl aid ho.. .
No hace mb cho despuas de salir
"7eu c rratt u f... .,II p i-, Mi r.i-;i i,, problems con
a, I.. I "I o e O-.'.;l 'I P I e '
s Jern-je ,, ae pl l.-, r, ... .. e." e f.',1'I C I"
c' r-M r 1 I l Ci l .'
a-,l '+._ ue I eraAle, L. tl'.-i :. .-,.=.6 y ).e terml~n6
p ,,-, :. a 0 p:, r : :l1 ,, I o ioVicO ir6 unas

e. no so habla quitodo su caiti.
pII_ rlel re U~'PIr" .- 1 '! ,%,,,d f.. .- I.: I ,'eveland
c-, cl,.;,, 1 ,: _9 .r- pens6
..ssoos
q. alp- .r ,- ", ean AM quesens'et ;,, :., -i
I. paso r.-. l er esta s 0 e l Clevolnd
o r-, .: irlaYr no ens elf Boston.
e C- .... ........ . "qbbettsp i
rr-f l.i c ro .I J i-- mueasa
,,,- . i. .. osl HAIRSTON SUPER
depic ar pe
...- A-YOUNG POR K:O.
L.: 1 l,,- d '.. -j, :. i: Tebbetts .
t.r 1 . N W 10v-, iobpr No 0'1 (API-
d : '+:..,, ,,II '1. ocr + el.. ne H~irst..'.nc er-nee -6 I& Iona at le-
iI' lion pla- nrolieatei uereol Pdds Youno 010.
ISn 2p'0ooosb, p000Youngslo .
C-lcm, F .r 1.-,1-141l it ereclu- ,Co V= gance,' ar t zarle &Il
Kid potsknock-out a los dos anutooo "
6; _.cj~rsoY 1'7Slooogindoz del 3susodo round.,
oe 0:, p .l. s .--...Jr-.. It.o po o dion a 0lea que ocun6o el turno este.
lo.. .1 a de oloa caroele Adl Madison Squo-
.-'o.'-, r Goord ....H irston .. 1 593 ,+.
l i boos y cuarto po r 15o y tri o ouIroiso
be.s ou r oiva. que fu constanotio ent
L~e.e q e .. .- -,ac oe. bophoado por si shbffos .
T .o.L r c,.I =l.:. ',ipor t o Yooson R ay 6 don secss n boo
ee el primer aio alto, recibiendo con-
mv .r... 0 .. ....ruipdad 10e0 de oWho Y cuasrilo 0und0..
l,,,'o.,'"R,..1,I-nae Cund i tn s o nus os.
a, .el c c r.5 t hace gund os d os vCe y otr. vez
i o, os o -0 lro.i. o snmedlitomenteo deopulo, el referee
,.- d ,-ir ,0 P,,n e5n- Rub .Goldiein detuvo e l desoual
-1 ,, rr ,- p regun- Pol000mate Pam evtarle ull castilo in.
Inec iarlo... Goldstein estlba ob~l.
godo o ointisenlrs o ie I" relo s
..e 5.-.i0 1 ',dod rouso ds 1o Comilo6no do oxeo de New
,L ls lob- York estnblecei que el tercer knock.
.5,- e- ..- 1 e DlloMog-"os o dts o O o o
H, oiells dl .. s define .... Hairstrlo at.
;d f!avorito en ].a ap-uestas con )ogrcis
,'" ooT, le ,..ehan e res a.uno ...
To. .1lcusllo0~0
-1. ,,, e


Eventos de hoy

Base Ball:
Jat -li
a'a.,C., Ft d, '. ,Polo:

i, 4A de iil ldel en ,,.
&I Wc ;,' F jr.', T


SA M UD.
POR UA..?

ii bll. c co nunl 0 B0idaJd
BJIGG3 & rlATTON
Porqn. OB.Dal T"IDlloI N M0A.
-u Ei.mpluuloo lren.D ripl-
dame s oaiquier problems quo
pSoD CprAIMoISr3s
PII GITU, I1 IIMO


CAOPEHATO DE BASE BALL PROFESSIONAL
Coonpliacion o s roni. n. PiAiiO PE Li MAHINA
i. .: u3. C - I I . h !.. ." -r A tUMVe
LOS PRIMEROS SATEADOtES
v r. n. CE. .Avn
s CI'" C.(A, s.....o 3 S5 S48
ro r..i' ,_ur .I m .rS a, i 15 .340
L C: k E- I.1 5. 5 ,F 29 .333
S li CO- .:-. 4.,,- AD: ; 4 0 .324
') L'oR10 .. .. R O.4 1' .- so .302o
C DUAN' Mi-I...rl ; S 2_ 310
w MIRAN'DA Alr-erdrr! :Ai . t 160 .296
DA ,LiTGUD 5 Mtlr,-4,: 4 2 2 04 2
P C .RCI C 'r..-.. 0 2' i 2 34 .291
.. TO~ai -, 01 42 10 .2BO
LOS PRIMEROS IU4ZADORES -~ .
Prche.r.J B i p n p rp Bb. G. .
0 R'SBEnR'T 2302. ..qa,0 . :. *' ii 32 2 50
A GARC1 0f2.-.r-1 A ,. i m I 6 3 .750
L SO IDA I, 'n 6" .1;3 -' ,-, 1A 65 5 27 .7 14
M.DV7 FI ..23 .... i2 i 7 5 2 .714
V LOP Aln,,...-..r.. 1 3' 00
no bLNIC T 3. 1 .-. I- 1J M4 i J 44 3 .667
SSA-LAS. M2Ir1,. .. 6.i 2 2 1 .67
NlU-AS H2o.rl .. 2 7112 01 4. j; 44 7 4 .03O
MAJUM.O Amier.aier,& % 1 ; ,i I s 0 2, 31 11 7 611
J dO6 N 'I i t.. :4,.,2 77 1 4 46i 2, 2 .0
%.ILHELM I..I.... i 4 .4. ; ,r 4 0 8 .1 :71
ALOMA C 42 6 3.4R
1 2, ;l 14 1 1 53 g a 52
LOS LJDERES UtdVIDUALES
hOMi RLL'71s ir,'.T,or.[.l . S
TRiPL S Rs. -., ,'T .:. ._.,,1 .:. .............
IOOLT S SliO ,t. -,. I ...........
HATS C Pr'tCTADOS ll-A MIR c ............. 54
CAH ER4A ,Ci. LoS ,,DA- R, I-' i t r, .. ... 'l . .. 5
.A.ES 05.RO r5AD0 1. Cl.... C...Cio.o.. 17
MAS PONCHS RECIBIC .,.r Bnik.: .r.. il 50
MAS BASES POR BL5S RECIBDo.' F.'T.eo... 50
PiTCiOR 'QL,' HA DAD. f MAS B.ISES FOR B ii h,,,-,' Mi 84
PIrCHZIIS QU1 HAN DR09 MAN Uo? C ii S i RIS 0..-r, 'i. 70


PN1iua 16


j


- r--e--


"I

Deportees ,,L B E I"E


GANG CLABBERINGG JIM" EL


Los deportes

fuera de Cuba

-E) base ball y
el nasiasmo.
-Punioi de &llta.

Per GRANTLAND RICE
BEVERILY HILL Cbih-r.ilc to
bleiis. ,E LL- 'El0 ilaOl'eg
..cno uno ae s-1auer, o a rI.
oriante cl liu I Jenaunanali1 0 ,
aitd ru cLcs h&h i presdeaC O su
nitlC r Is cod moaaadcias Lros
Ci~nldii, mali pao relie 0ilow, .

a i o o' r C rS l Ic c o o odn s c' c iii 1"
eise prinacu ecada dteu Lso. tI
'esloe seon sur lols einca ecdociA
-at que e, atre s1l,,scselan.l
ic tltmre asc .r erossra r0 ai-ha
etas,, hpvr hhcegltem airldanle
_.0ua siLsnCi aaloI JuePo Hat0 a ien'
cl.:.n gl on 1 Par t o rr~er e
I'ado HIiociX. Sanc sAna dra I.s
lood y al-ol
isamslen1. as momentas l c,--
p:%D* Mel r t o_ .eLmddioI eoI0
M iec~ld 'ale-tie l CAUl
rorn is iuoalonoiric lijr. l Peoi


Oc so psldbo qu o3Ml *n-ulo
'Il camba lenaral 'Iueiar des n.) ad is
U -. .1 quo ib quiefl dfl eu.eo ae-did~roll~ i i ulr riiJ of *l ie le rG-,,
o ulrl P eqr eooorsfec0d-oi

clr .c>rei e to0 iocr e di ~.~ ar -
000 -nfrluhis dosc Y- il ;
*eAillo da que IelaM rlo mdloel uai,
sodaio ot noils las1ni1
Malen ois 1 ci en cal 1 e u s..e
E& 1911 5 sciad al bu'n ardo
btablslO que psruc/pe enl luesn p.rW
I oa"roci os As *cc-I".roI0
a eso Maicsaoeooodadeedsssooiadca
ep 'lo eroen is coiTpiecdIa e 0 I.
=Mosm sia qllcceasi por eeflti ,
Ir.ln at auens1 prlml[imas S ep~r,
icorl. La compeletcs soera cada i0.
Obs paerd dl-o
iou n l em C uac
,,,,s;, psaolEc s la 1,0,d
Mr, Illdire Cdeo i ]in, ,,- 1e mil
.L5 da dlonis~eid a ladl 0et 00ei1
r* 00idperlilnley eub" c lo de il.e-
,oct'a cons aons tobl def 00nruy.
rn .1o .d-M rl d no..
o en list c uni sno l. htioi oaior.
Cu~nUR I. oimoadld des IAe.-pecim-
AreA r mno, que oi qpropetaroc
0l1 equP e p 1cs i oner roo 1 ar.
iJ-iairoltarnenle o meo u so a o he
Bnrd i re pc MerP. dro.
es Hb alon de belstrl norl eaElp.i
,.nsonoocrcEaico, .t.cdo
seloacriul1aIs21sdesea Clueeaoenoer,
M- csc-oo.o w Oame1055 -V,darer.
1 .sula l id s nc ilio, '.lal
M5 cr5M 'dieO cl iea c to is.
i1.1.2 a quilen cllamOp [i ele lsion
o soao, 1 ci ore. to jaa tie Psi.s p-
er n:1860l1 % pain rrmcrOl Civ.:, ar
PC0e0 dv tsV ratoewe c aldl aia so
,,enaon Mael iplidl~ol ideplarem ) el
sabide. quca I&s meoreos .T -Oicaos
tOnlot1snocsiiYnosLitctaoPOsro
affect" 11 bel-bal Y melarnler, eailr
p.rendseosiaotIolsdutl ) dirloenei-
a.iellrraIlbsollu esclmoni 01ulr.
los .liroroC dsbeeperaic,'ii refiecear,
,or un bUeltprograim oilol 5,0.
Us hsooi dnocaurno d sbesis i
SPersontilmenlie rtlrirrlml qul
,a ol iuml rL j lbeividalel deporic
enarlalnralldab. hl...... ...i.,Ldid
ciot Y 0 ao idoeamIiilimparai ict# zil
.Aia hay dl .q. d .a Ioic lUeg.l
a lrll lll i cIiolncia de
lot jupadaret "rrlliorna u il ito Nlo
doIdImoral upI rlododooo,.do

celon M. a 1051 oes baabo so Ni
hotssL" lV als n Y.t"' Oc

p01f isa10 dotasmia. etaraaisZr
Osloan ds osycssc-ciOoops.
dJastr yIon0do rtlmiK
dol raintidto a inlmUustro, tomponr.
d1'lbsbol soa 55 lo a ar
leas.tles p asrlfleeoasla Abara saste
sgodsodme 1oisomaI sol uts O.suese
.i 1. Old: qulllld m in rtadlim;
fr/odn ytaenumoa d-n eac
Son muchobo. eriamsnt sla de.
fallen quIota lduealdo da equ1PJa 0e-
en lcnat erso. 0.5cL. La mcc do neti
do ]a.550a1c0l0.iOr.letitles /Los
dadaeros or., rM.cact de ellotra.
dFodo. dloalaci.c.csloie.sl
dopootsOs IiscusrlOso da~e rldeao
rsr.-Ls anoip ir ari r,1 de I.=
:l:l La o no 11aeo .ni lerlca is q eatd.
dep~rtll jy .1 -.1 h.emo.lucu~lid.-
no',nlllOlrlerldres Cro-T".oqs .
..oe -let-equip- l .' qu, p.,da
lntrerol[rea a bson tL a l: pcuor.da
Oooosstso Q a O501 qaisOt
,Osdc slilsoosdesi simills ssi dis. l~
pt0o.c a hiEt 0en000 googrsm do.
aorlls, Os ccbl nosispelsos ICorsop.
wacreesr os OeisclCLoso. ,ao d -s.
pueblo a flu tZr rill incouraidldedei
t'r -r-n :.Inlldia a or un espec.
E.u I ~ epuemde eOnempl~nr, a v-~l
m dh io detolled...lec6mos..
oomenl otaLenLd so Is all do as 1Ass.
a |slvo do I"u ne'liedmar, del lon.
p nnv sicno aso sLIstI
coa Comos dactas ats moIp'.
'cslslproduo@ aI buas soullsdo Ods
be. lnbr Con laid udi no eaturnes do
dr0ldo .a spsoplsmi psr0 p onbl moi si
ispoosa as so srddtsss lutoro oa-
scotn andante db Os apa
las twn a bs rllaaraO a
i u. delljot.

Oscar del Calvo

:encid al Cuba
[I 'Poogosso C i b sCaG
[ u"P .0~l 6 VonI sroi|0
ba ltos can at" ul 'y 1le -6 lr. me
bl0 Lsao un jue'iCoo riss de Is Lia
Nacl aslT old e% dene brarLeadog
aI Gra odilumcCcorseaTropial
CuatiostnsLsdor ad rsof,or.,lran
ientosprr scanoneIl r JlWttig ds
"o ca ~s lol q 0 d0roros O
Y osca Ocs"c 0 nflC
dn un gran final er, sale irn i o n--
tamonta Cub~no Mr.,el ma pl
mrrsalel sInmtr:ronia pallm".00-V
lips BlaInc qolapen rs .e Iu buc.
Candolacemscue- pars Lapsrols od.
I- quo pollbl F61 .1 home ...rln rs.
oscatuf Ocsu Cisbl sl5plen s .eld
cachor pq,, re O roes.cMec

IsosspIolc Osr~ dcieor acce Osisuc
so.mb son. l arlcond
In raexepo d ....... uli, q051.10i

5dlllliilcseroislstolmo primer1iso
Olsio dio Cabso 50 oseble psUri
is dlsltled. Cocsost is- Ia s cl.que
mabs lio s is anencasol Jlon. d010
on 0000 : ssimdos "saletfssle" ea ol
Cubag gua salicro Is [@ChSd@ ac n0
Octavoc cn un luboi do Lonores y
un sgla Os Csoaers.
',PeUe llAcMtns do
dlroiIt apor eiaao bti0brUintab oo
A to1 ]astrsaco quea CMe= gquas Ri
final1 61 match. bubo edI,.nll yI
@I lasso ds hey sisasrloeDen oss
o~ll r
cu.oooNeOl 0 d0 00 -1. 0 0
Ssatrlu CalcIlt a t.ol Cal's
Blancoe Poi- Lopeo. islseh, 0 M"ae
.ocy hbib dobis louega [I fillo.
ra. somnrsaiidcaiu uns ymed1.
olr0ossdO Cubs osoan l lesUnds
lu'rn~o IMadliln iC ri onA plr,,
mat toatas Tcos lo tdcahealor'
Uarln do -Ent. M qen*- Isins%1.,n,


1 :1


DIRIO DE LA M RIN% --'SbadoI. 17 de Febrrro de 1951 PAisna 17


PREMI() DE $5,000 EN LA JUST FL(OR1DA-C(UBAA*I, Sand, Saddler v Diego Sosa se
" iN:; entrentaran el pr6\imo dia 28


As -.


Sirrl ir.e ,or,oa .r ,,,6- i'i1 rh--i- -I ,m bale, en

i I decJ I 'a ,:. ,- 1h .: F. i ,u ',r ]. ,,: '. Ll, ,,I H ara ;rai-
cMi..Co'no J,, ..'i- ,, .', -c, ,J.. 11iena1 pelio


--Lollt~\.ln
,i'doiWe1- 10',


n ., : c: .

/ I i l~- F poa o


,I de log, ,r


Se producirh iun record colegial

en base ball con nueve novenas

AnuncIa el comicionado Juan Molna el c oiorl de colesos ahhado'a
l season deicl sa 2 & marzco Menos Baidor y Ia Pnans quo.
dan ananciado iodo. ls managers oo a Gio daos Loereaanles
Psr sMANNIs GUZMAN
Q-N --r-, e- c aIN
c~d Pi oo... I ,e a. -11 11s~ 1 ccl do ci
ie s la aa, Iorieo .:,.lrI .ttie oDe.- m o.-en ioa o aI
rhn I., I cc, q .. ....... ,o L. a a -.. Pimar... .... -'rnrj

besois s bc coa co 0,.aa Ili- cn 6E.cl c0.fil e a os rile
i "r 1 ei ,r,, ..r . I 'c... ......... : ,, 1-c O e' I % ,, l ..oIrgici ie~es pegictiim *oa t cct rr 0.a- ic.i pnniCl.
%ior.aci,1 J- I, 11n 1ura f,.c-a 3e fe L. i i.mulej ices~ z o,, I
lle.e e;'. la oriiniiaci.-de, lul Ai HerT.ar-,om.', MN las, e A, ose sin de
ldg - Rc s iue ler .en u onear O.. bs
Atleuica tntercaiigial La Tr .. I ',l r" Ml~iT Ila 11.-1. l endrl:r
r"'f,. el prn d ie l drle ,el ]r44-r..' 6r. ,'eu .'h: I a ne ,1 I ulunaxoe E
nas refea.r,.. i r-t5 .l"l A r l- , ia ,e id. foa-aiaa~ 0,0
-rlir Jua. Mal r.;o1.cc'.,s Isi Croo. 4 Cfossr sisoc..a
da. o 41" e .CeL r. I .,f eC,- clr a c:. r ,-s" o- irs- c..e[ ae
d ,-5 e nr, ;.pa,, r ......I, a, Hei.o 1,ce, ; ol o d.l oari .P416er- o. 1 r I bi cal lrr .! c oo. i o- .: lc d -ico
C a del,&oS 1,e,,icrIi a l.tcr.
acss C .cas rQ,, , l .T.,r oel Do,
..I d-i _1 -.r.:e- r :, f.r.d a C = O.j 1, I I ,]:'% fL r ,


11ar oars socond i.. ax..d. ..d Ia-s"oaLr,_F fl.cscissEcLu,.sl.. I'. r -e a roe,, I
Ga I A N O 205u p -e ,de Al de C,-. i.oe


r.,cae Jo.c..o 1
1g.:. 9 lcr LO HAS U O, -. ia cr. u.o ..i o ;r ulhm,'ao re.
Q-,,na :r,. cider.,, % el C',
I or. e r e . .".e.lar reect Sa ',. c. a c ,'e.
clairb ,-i.le m m.r'.gl. i ,El ,a',,j Clietc, LOS pr.metzw sefn. .d-.r ac,s
inle ,l; q F',:o L.-.pe. e I~ r a"l'" ',r.,r.g-,et w. j ra in ,
Pren arnUeraidadGL)qu .
nu, roff. cc, I- rge,',r.,; Ar, uncr .-ado [1 tint mA` de ,',t P`:
i.t. aiiibAIE 1 .-t acC. ,, u: fir, i, l A.%m M Lae .a- adele. aermic a
h,.c "' "r ", '. ,,, .-. Lo..elecUicrs del Clue. Ca.,oeoo
de Frrr, -'-. 'e .... .h f '..i.7 cum .... ...1 o. oea.a T11..... .... .
.,iwore cI'll.orresr. -cR0,0o1biosiCPLoses'lo-as doralo dc
:er oelc .a oist 1,oods rLadss,.s se~ r.er,ooccateotbuL~r
SEswA"3's- Im fl cic eri claJ q fciedr-,
lat;eir 0 b0 ai E i o e 5 D0,, cac o le,
seiloa ta cemasc,,-do rdi-., is
mv ~.,-en~e &ur.ue air, daici.. -mame i
cocroaboosoedo ShotsmIl-ascisasa
GALIANO 205 ...................dwld.........
IsI e,-dre o E', eC n.c J- M.
SiSMINN LO HAS NUFVO I la n. aqu r-rai le u 1-5 pre
qu.s 1,,o e ,r.n,` I&speioio
CINTI~jrpcfN I_ I" e rlm &. i Pa~Ii s It LeclciroN-RA'csorososco -1 iiosssdoLsds
~Prepara /a DGDel I 0 Marathon

ol c, ochsh,,sd,,sl so,' is,
M,, #..rei dso le 1`.
aDo,- a eve, .. a.a'-

IN ',rt c ds o ,liob ea
Is 'dljo. c cc c--oI.o~io
bo,- 100 i c.-.1., s sorei os I"c's
ciaa eC"arscc cr, do s st a rod
[gl~il PII ,'lI~l 'r J' irr-t ,'"ir e S.&r l/I a ,.ai :


irocoo lo ,' eos' r..l, lc, e1r, rc ase
coral oo oroRacoar-,no, Crosr.Zs.
V .. do e er, ,;,"r. n,05 1 o0 i hi0 5 hn el o io rr e .
mreno do Is Actorch,-1 c ,cld Ioa n.-o
Esbltil ma qieic ldert tos.
menfrel] U.W aoderbentir aO
enr La Heson c- ebr. dot ob.d. i-
doe~aaL s t vlde oI~s dIIrus
ef eemenierno de WIN.ls flenja an
.nLi.o dIle Cum
P-.TdemEDCTnUclOaOrEOsue dri lldofl e en-.
W e.00 50 d e 'z 1,0 105 0.o s ue i er.
ceirrc dlte hello eoId ade I..o dorer.

we coanct 0U1A: h fail 1 Cs
nquil mcIon 31 ,sr e me enc.e;,.
mls..... d/0 o'- lv 1II r.lr.

MA:ltr.. e c- co i s. ,e,; c l A~ .-
A.,-.. .Ic a... o.
d' 1,Ir. J-'Irl -m I ..

.: I .r "....r,
Aut-Li.tedli" Coe C ,.:IuIII ue..
la., enes ali"i' 1 2' d a,-, E d.- 1A o I
csir ,poMar.imesb.r-iraa rec, nccoo.p
be o~irmi. j ,i irei 6C~ ndL, en lul

Os Ca~sscd& o -oii ohlololcctsioeoauos..
rs aeerslLiAs n ensIb ic lu.bo de nues .
,eOnAc, o c I. I s
Para N ii fec'eon Gereral a. De.I
o s Nerso- nc icler u 00l p ,ai '16p 'Et -
b.Hn ,I'llts loo 'o a o I IOs N ilb p u bc. ties'
porsIcr. cBcL c lsac diAo liar a ailb
Irpol dc OPor elis es que el r-o .
rlerogo oe eliorle sO.ecr Scams .
re r. ees rr.can ta, de aecg
que lir-in no,'r.[& col ia
Estiman q-ii.elos

E.X. deben ir a!

las olinmpiadas.9

ijs TE 's Ks rlebre,.so 1I. iro..


5 AMI ......f :,, .l 0 ... ... Th
AUTO-W E Ps, Ul. r.er Ii ;a11.:i L &I& q.-- Ir.I.
"$TEELOUCTOR" "ca....c,,
PARA DUMIAS D.cho, ...... .bucll,,, 1.......
k da Be dec.......... ... .. ,,,o i.. ..a..
,.an ~ie .rip ~d" ,e,

M N N""OP1'.en A I r~el.'
AL CALLOR V AL A ,C ,,M 'pr'- 6 %,. dd,i, n; ,.
DE Ma BOraALl'l .Jr.; upe rnr.. ,-,i Lgu]' r
ln rf l{Ic. IaIn u crdu el r., r .l
ALAMIBA! Y CABLE Ife, i d"(he .., Iaee, -,'r ,,
A ne ""'r' petencla It[Pria ,-,
Iel eparI nrlOde its I & 5,,a'.1-.qu.
AVIONB~ite rt Ilpea"'e'

Chi Camiareis! do oric-di-obbaJael Wl& Nron,:.um'm d.!
Gmss% S. A Elm w m j rmaJ u la.dplat tol
maccalnIN6 75 e EPeron. ?,uen orosa IN prban c
Halsam fi ro E u lenodeui!"ZY 're,'"na io 'f
= 1.61 1.1_ I.amma ,ue que~dm a Arent^lina as ls ul".
a i ..........Icasrl.,n.a....r.. .. e .6N
ftot a n na .lac, d 11o eld. n ,: '1i1,! n.
Am ] El rutir ole:,lfdi.
LA P ren" /1e errad.'1 c ,!,u
dlca:l Ta,:ad(., ~baque -ia eq .r
p, tree t, LQu close de iraf" ral I
pueden emperar n etrr,'mu|e- % I
Ix.III'c..'qu ,p- ,- en li ,a'I c
.edld quBe e d 'e _..' Naidl:
hl L 015ed 1. a r." qa e41
-.e ..e adol de tiocar.i.- "a a .ni.-j
do. n a. au .D


SI ELECCIONEU c 1
I --- do SAWlATOR
raIMEEAtRi CoRIAhR --ECcLa ABLEc
Slst ourlians Pit jm tpllto de 1 is l sy Premi 1100 M
QIjI&QUILLOo oIlt cator aso cien
.....oil .... 9 "[ r..... .. ... c... ,T r' c .."
L: Seie.- )6 W tr,,,;. ..
Lell oa ls l e 0.0 c ,! .a-.l .i" i:1 -.,c
Co o ,.r111Tr'p,: LiI- C p. ,ar 8 .. F'.
lri C- : p
61rGtND.' CABRERA -RECL 0_ABL[
I ysosqs.oe.. urlsone, Pil.c eemplresats eioisIntsyoPao c mh" 100060
CUAN MAID ISni bu.rur.le ololdsd
a C~ooela~d III clb:16 .t.Et -cac
C'rcoop' ill oo-e-Ti c .. .'-. I ,',',"
Jac Mi r le ).ErE .... .r,,-.
Sprilngs .i.:.O ,C. h,' l 0r c I i r.


T" nCIE Cl < tR IE RT --REC LA M AB L W
Smla rution r, e Plelemplhreq de I aho m =q rremij m all
FIRE LAK DDER d , cr n .lil..
Big ... .a .... C.oE 1. 0 -


CsLUaRTakaCa'tRRERsd--It C m. Im n.
A -J..NOr.- ir- e-pi.-d,3 d r-. so m ."sco
BIReDID po ei In poso
B. a'." -
.0550CASIA EsC' L "001A50
Bilhor5 ', 5.;., 5 l c 551
QUINTIL C A RKEN -R ECI At R.F
s 3 a.... tr ta | ln.. r- e epl at d 3 11.% mu Prem I nol
D %N.LVcGLRcLD0--I peo
D ir.-. G r oalm. 31 i 1r11,', .,, l ,
I lea C I T aoI 1 1" e m- -

C e E1"0 CAesasRo --EECLI1 ADLE
sleil forlune. as rr ejelplir"l d'e A.. .. m 1 'teml. Lo0.. 0
8L LOCKING BAClK ha meJorado ba uinte
Back.:1?s. sy B s, ss rcao roso.'oqe coosrserle
L,1 Rut, f.i1" T. vel-.eriJnj teloclr~j
PrZ,. 0- 7- e.c0l. elj Juees
Coosl- eLsrI ^ g a U RiflMlde ..r.
SEPEIM C1 0 Bi'En RA--I0EXL0MA1 L
5 1 allrt.a i ll... arkI~i lmpi.... d. I! is-AaI k / remio 11SN09
Al DORABLE BOmoO-s.s ales11 rsP Plos 09r
DimiDei ii -


FCoo Ipoo-I 0aaa d' 05
ij~oos iici-, ,, i : I t It i ,
.A Ikt^ 41RER q-RECI %M'kI E
miliill. l qll~ ~ a,'JenlPl.... d' |4 i at- Illpt-, ll |u4.1
ELO'intiN I it Indl,.de
'Celopnn ii s- to' s .-
C 'hi es,....... 00.; 0-., l..
Triinw r. ,... tr. II.,-ar. ul E, Irj~.le T.r l .


"I IIA I0l ~dn
ii
LLO5 pA
h 8l, ti' 1'., I
S -l e .tdl


No import cl lugar dondo sc
encuentren,ais bicicletas
Hercules son las mosas apropiadas
Spars cads localidsd. Lo anterior
se debe s que t.co--,, i- eT.rmo3
s acson oailmmoa messico or
ardo la nccm.dadso so.B'iaA\
d cads pas Loo i'-coc
denoro.. I. mclcr sldao p
. maco ies vs is i a liable maeo -
de obra, in hec.ric. de Her.-ulc,
1. boocites pioe'oda en cao
I torncdo.

DE YENTA EN LAS MEJORES CASAS DEL RAMO
HerculesHER.CULESCYLA C LTD. .HINGHAM. IN-LAM
FIME -AIVE !-'.r T HUGO PLAT'rPO BOX 341. HAVANA

A, aj1 rk1,


0

rl


U.alosoasasss solsogda do rslsos..uas,6.1d.spsoshs0sosa ass aos redeanlso e nsodocai- lsoais net "ao., I l
sascslsoooosasorpr l asnn os ebsts. qsospaocon s ola %ansissaasca e xiaea oloscssoss'daesssooca rpo.aos O p. I
00000 do ssqsoooOs Idoos'obs Aurolios Cslliaas Ssa'cdsCaltalass usts~s do Iso soeye sssoJlads Ror. Lool.
IM-os ass. eslasdoa'Jo.A.'.".'svsPiopsAssota. qess Ootsdo'ao oscas as o llioc. .


Tennis j ma Durochers que los Cub'% ,
dari--a-sorprra"de ese afo -
'1.0",57 or.', 0""c .,- ',,E,r C, ,, ,-- .. .
'r. Ief~na.:,i il QUIPltcm ae .i ieb.,h
I.. rlell c a ud,, ai oit. -Ie~dr. l~ e tud e el q.,, .'. e5 .:-',r ec- dip
5sor. -.1o. .. 01. 0, ., .
-...-.."i r-

.- I ,. --a
an 1 InleriJulnle ior~a Iid dCPl :e-rrel ldo itl ec uin 105 d li iralas V .r lair.o Ieimn de ol tc-i .:o k J : '-- p,-- ________,,_" -.,'O'N0
Id tl do-. -- I I ZAs rM ILT UNRICH MAN. e CUIORNEO 1INERE1ANIE. 1 t'LABEIN.JM
i ccIc- s e. "IC l 0-" .01 ":l ,' 1 ; ..ied. -A:l1-6If rm bejac cco-M, =c1oI ceo1doi111I-
.a.lc0oae.nc;r0 ca.e 1Fr.deClob r,-1 o"o-.eIcI I -.' d 'l I "'1S0-lo os oro'osdoqo.,co-ld l geo
.. ....... .... 010- .. ......000.r 0 ,0 orr... o,' -- .. . ... .....lpe.c..oodsccerci oeco~oi o e: ocaic
sod 0i,-e .. ... .. ...arI..la..cI ,oh'io Iciriioecooirl la ...0ccd ecll ....prc...ocio'l "e c
A.r'i Po MIaONcRCIMd deh UNTED RESc c l a . ,s a d i h o d s..... .....
.-esoosoie asOloO0O -ruooosCs.s m..r Ioesp. Iaoooac oat--o-ope
osor-t ai Oeh lersoor-.i ,, lo pt,.:0.1i0,, 00-. 1 1 5ie 00e l:os .. ..: I ..- 501" l"b'O'ili.Ii0,l cliallo.'.os l tO i 1ioioi n ,110 oi.,oeg.'ci" .. 'r..
B o, o Osco, ,. cO 0., .O lN.. lo. ,0 Or... i0.-i .se.is i.._.d.

:I,'IIset1- -. .....0 .0 ,-, Ao i o
Ii'-.o.I.. .. -. 3 : ..... ...

100ol re oc;-rol
,2e"r11 "e-a 1" e . i ,1,1 i i1" i l tr I, r 'al r- 1 .C U BAi i i AL R IU N i. F...
P.:B l, e I ,'r.. ,-P- d ,'- _ c- ..... V BI-. G N I A Nc 1r .iii i1.'.ecrla 1;e r--j- 1, cCli1. .,plii i "L ABBE RIr NGo IM".-',-,, d.deeil-..: b iJ....
wii xe e.. rqerle i,' ,:,T, pwl LleC, ---it. 1s.,, ..:aFordaatgaa
r. 1 . .. . . . . . . I . .. i J p r d o l c c a ru n a p u a F
.rlr al o r e ,, e e -,, t l de.e,'iri, i -. 31 i : v .r, ". Jr'..re

fi'Ce I.-l e.i~lel I, cre In,,remT, do
h ., I o-.n c' .,1 ,., l I 1. i. i ,,i d l I I, f h e o 1 U ie -
D ,. lz elesdl v 01n,:,. c I gor Fde M Ie iJ ,'zJecu L L,= ., I ne-1.": l ,- a r ueaN n a ~ epca

____________@______enemi_-_ _elClcile Dal" P
jrl n en '0`10 Carrillo del itma, .'.e .. .,: c acIr toslit eo tresd a ri d al2 n ar
M.Cnr a Jcr n y o rcav i rde i a rdel el I dlilm a .... r" I,'o1 e Lc.- -,:' ,':.I~ ,51 --rI b. y 1."Fpor idoscl~ o a. creCu a
Poe srnl "l er; def 1 ... .... .. .. ....c-I ...j.. L. temiaa .......... Mae t u/ er aec-,13.''." i' "t- Los ubllos t ubtmo s, ] .. ......i Last
Ge er.e, ,w eee.. Em J. a

,aaen ...r dlB....I -.l. I..: r. d J -16l p ..... . .. Al ae 1 1' 1=='". Lo yegi I-" m Shereza..... de Robertong)p
IFrl Airinin- P-rrslllo-del- rll-d. 1.

"Cylabbeoringd m"a. aopo i
del nltl.I, al ii V 31-i ,J- l I: l r"T' I ~t~cr "7' v de ,etboAevos y "D Mesqui b" deAF
Z ,nc e r.: ,c ,e:,. i: .,, ,' l L a X tty .g a 'S er da d R be

"'d. 1l4g Te 1. e1.oC.u va
ce..e A..l3 11


IC MCa da[Jos deua lo 'i"
3el Na Julc"' ...... k T.... ..V"II .. . . I trofeo a J Delia P + 'ie I


1.... --1 m .:"- ., ?: - j?..;''; 1.... ,
Crh lll .. .".... .. r .. ... i 'E, ,, ..

Csrc ia Mo s., i, e :
r,0 O 0' do : gM-
1. q.ue el C lr. :.T.p .' e

Ocr C1.ian D 4 r.0
PmecFl F%, Z.e0M"-.A
is. w Ia. -.. ,.:.c p ,7
LIa. dl T k. r c- W .1

Maoscos.r.o.'sr
L. l luelr" Cae, 3a: 24 P.-
t ea .ea-cia. aa l 9. ae
Inr,'s la la.f. 1 I 0 .Lr.


C v-ho,ar. O.rc. c j
Maril. r,,,r r- r ,r0, ,
mw r oll ena l a-icun P,,: [l. ~a
a, iC c s P o.e.j.. i,
.0l 0 0' .,pr,".. a r l... 1 i1....
IF.- flig ler-iea , .C L -j, ml 1
F san cu, bT..e ae ir, sI'. 'H Ir,1.:
baf %7C Rons .i, p.)slpda.1F.,


',, p. aii I1 iocr r. o o I 0lli: sc 1...
i s 'or.- o .li c -,1 I li.cole a iTIIc i~i. 1 .. qoos :.,-ii., ,.
uble;.er -r


Oroardotsoo Ca l-I," .: P'l.tc,
R --ia ersl-a P:oo...... 0ii0.
cibs' Ose i sac'i:' c",d, l r, i o........t........
d s-nlrega Ires taliosoc
bsluches00'sba ablcoaslc,
Corn, de Propagandacb o l Rae i An rtocc~ 1tl. r r ti
Cie a ClF.Mdslis er.0 li0. -' nil I
0roiffe 15l. J I C le tote e.ra eaiFi
StLadlucn de Lm hso'c r.o d r, re
der o oala o.1ser d- e 03e r. ..is evil.
,hal de. tilalom r- ,t e. .'-r.uC.hU,
CIE IN COr 110n ,de Pii," r, I da De.
ferM d.1 Tmbaco HalD~.1-,6 'L. CC,,
faf,.ero1 e .1e rert,:aL;,m- I INC A-s
iud I l. JF Ra-,i ^lf6r.., ~ ,.. ,,c
alieclo.- del P r., L,-, -- C r1 ,,

h -blicre ae r en .1e r, MPl-,-
Meniaolr, A I n.1, up. 1 1.,,- 191;,r
rlnl. du el ,.',en l,-.ll r ~~l

l tli r e- D ..,111dll de L,-I.
%-lrn d ,. d h r, .i ., ,.; ,


I


IlUB[ lUI b~oDIARIO DE 1 A MARINA.-SAibado, 17 de Febrero de 1951


Econoia v FinazasI
-Ec~onomia v Finanzas' i


Economia y Finanzas 'Acus6 lasesik1d
ForPa ane.. .an.. p..SanchezN.Y. 1o0 o L
.leiiioria udi cBi...... .'h.cs ,iac 1949.1950:
grailnusnta a l sh uif rilai tsulsih. a einnes de petrdlens.
f 04 l. 1 miasde or ]as de
ore yIace
fetroearriiea. a c fe a.'f
tin, a ... ... l.. ft.. ... i tt-, nnnn.... n Ani ... ,o,.,, ,, r ,na, ... aAle
V"""a'- An..... ... .o N. .. ..

.. .r . .. . .. .

S........... ~ .' : ,',' t. ." :,. rAl ,.' .t .. .,., .......nan nepi a ,...


ftI~a~IV t As .'.a," mNP j, NIIA'n.
...pn l... aiL. "ii id oonldw. ,-- ..-- .i, .

I erltl l n 11. .11 1 Cn,
a. In n'nore. y BIl an- 1. n nna ltnp


tn, i.' 1- 1 EnnN
ni I ,, n o .,',a.',a aa1, l.,, ia, .,. ... .. ., A..,.'.',a ;Z''. I" J ,+
t. ... . ...... -. . .i . .- -: ,5111100 INceisNnI.ci nbnA2t1Ny
, IIII.IIN.NIInI 'r.I ... .I Al..........A,-i iI. n. r ,,wi i n.A1 nt. 1 An, a .lhNn -1nnn.nln-nin1a
,-,,' :' N il" 'L' t- nn aic',l.'. '... C YeTn.ra .....do .B.A.
nt, ln'" t 'o t P. ni.%..a. Ln I n- T.,. a C.nn.n.. c aia.n. LO 1 EI...T ..
....aataanna.....


c fcrt ma tia. o na i t1 n 1 .'r.U.L-d1nnaa zIn
ni ne.. J r a tr, 1. C T ~.1 ,

El no.-h p, pAn ...ass ,toAc ~ ~ ~ ~ ~ ~ oilh yalntai nn iinA ~ ~ ida ,nn i Ntn nnTrnnonAn Nn an1En
Es l ---estei5n- Ijplnn lL p
in ......n..... y Ian. fn, Ln, n e n..-n na,, n ,, ,n .I di..... al. Am1 ...aln.pncftnndnaanalfadi~ na la d ilna lleln e Qn Aai~n s s nnn Ant.P. N . j.If.
l.. An -1. . . .. . N. .n, An,. E... 'Ala T ., '
a ..' .. ,..:-AA . . . .... .. :..,..'.',. n. ,. A ". ; '"l
-,--,- B,-.do0Inenioneabr1ey ,:,,,dI I~A'' i'' tif tnlnNI nldd .A ie,.n a t..,Iytn rs-D f
i ______i___i____________
.s I .. ......,, .. r.. de,,o, ..'l,..INrena en ti.,b n.: o,,
I:'1 l ,,:r'o'. f 1,,:" .1 I e car, s.' T d cid dc mucdh,+5 o5 T... re u, enter.. ." r c,. f, F ... .
i um ieitl cap u ;revi r d un o sobaj ,:,- ,,' "h, ,3- 1
M tIllte lde le' [ii M, ,a5
n "An ''In I'lIn. i ate. D Ft
P,I '-, a,- o !a a, El:, i.. L ,i.1.n. rnn-v s d rc e lones p lna a ,- .. ... m-, a, ia.- v,:, rd. ,-,
3 ni- I 1,,- 1nI,-.,1 .,1o,-,n n ja in t ie
4 tan ehlsa ( ni P nl y r pie, a s en e


lIu, EllO GtadZ55dN


SERYIIO ESPECIAL DE LOJOIDE LALRUTA1
deCo,,,,kurna, dro ,aC retlear, pCior. d ,-a1.
a,.r,,.l c raendboemu ho nerdel- ILIIhI.-."-,. I, ,
1N IdmItun-3 a22. e rnes. ,sea ,"a . .
,a @ 1 ,, ..~. .. a Snsn,-,i- ...... a,
elstl 'o.l den sigu iI;,letJ An e l n,+ Hna. ln -. aC U ssnOLSA . -R
dv e~l , "A.xt,di s {i. unl ontud n, P .u[e n CO InZeAu I On GF C I -,-L
bT' m a' l dal, do I., Sa aqo do Cn Ipan La Hi baa..In,
I.i,. A l I. r s ida. . .,

11 0-50 a a d sul- ,.... ..'
t,, a,, ory, rdentid',,,' y,,' t .. .. ...; ,,. . .. . . .." .,x ,,
El~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~Aat trie dl oele, st ,a' -. .. ve, u i, 1t dr eu e t~"
D -A taull or pr nt cus lro "Aictnxs iT r .1... ... ,- i -,i ....h


Ecc enS nie nr en S 'nuinroHoelcal.ar


nlz o Ilra el.:355
El falt d e' l rmnNaitnn A "des., hu- tde hncer mu' driqucel aet e xadi, Am.- RO di ZAC t O! r1

ld --o, Iv + P r Inci los y M1 ojeItl vol s ml i v, a s,, L +l ,',,,,l.a ,r.. In ifhcl A,', ,,
It. o IlG r efsc+' del yBan. n adeI i, ont 1am ne i l ....,'- ..",'P.. , :[
D.-- y tdo n o ticions yE on m ar- I ap tndh A pare r s ta venl artc a, Ai e '. t Carp : .
e [i do6,.unlo i Irmsr .'or, a a [ loqtee q eeeL e o, s' A m. YRadIltor .. .. .. ... h
elinptr nado eilcec~ e n tdrite u c.d n ltner Am11,a P,..PI..;A InP,,..... .. .. .... .. I
a I, ell, Co1 . .. .. .. .

," E ll -- U..-" 1. .. .. ..
A~4r


d' ,, '..... 1:... .. . f --, I. ....r, I .. a. I -1 6d. E ',. :.-" . .
. .. ...... l ii .... pi...h., Y RK b~ l1 6 D'tr I A e . .
2t . . .. ... .1.... . . f t-1- ... . '' .o ..e. . :,


II NARDO Gt,/M4N FSERViCiO ESPECIAL DE LUJO DE LA RUTA 34-

LsCron6motr do la Carrotora CentraLSALIDAS DE LA HABANA
FMQIa,;,, f,, Lo H.aunarna und ria y Bcro~lona doirdo del Copitolio n ol fHole
Glen mltorm--Toltiono A.M2
In ] M|-..ora ...................... a Sai'kJot,,.- hika ,
6 U do la Matia ',,3 ...................... a CoMT.4rur
do la ................ Siuaglo Cuba
11313 do In Nr4he ........................ a Santiago Cuba*
,2 [DO do Irn Nocr, @ ........................ a 15cilaro Cuba
Salida do Santiaqo do Cuba para .La Habman
S1 . .,+i 3 Pa rin~na 4(i do la faids
I ju do ,0" t es !a l :.r,,

F5at~alcon en SantL, ,ao do Cu.bou: Hotel Lth, erlod,-.
[ PJaza de M~aria. Tel.: 3535.


Parin, I'R


de ayer en la I

*regular y se r


Breglanenlan cuol
--Los eJecuivtlos de Hacer
Ate' Calonn baa r. .i ta
que el Presidente de la
-.J i.,..,,l- -n 'ri ,d l
rats.
Bolsa de New Yor


ccan :.rnn naia.naa


Chieques de banco
-Lan nmpenaactonnsa fa
aris ef act ien ta
ci6n con 6et vmolmito
canzado en la ,emanaa a

Demanda ide bono
-En la B6nla nde Vlore
la Habana ha comnmuado
":' ,:ndae

0..O 0 e n lo s d e 1 e m i
que'ven-ra en 197;7.-D -


G -


G Bi adGe.. R : Fa.ig . ...
1:"1..d "." ': :i:m

----

-L -


_A r G1,


LFj-
I:{ :'" j ... :: -Ifin
4.


p. .
.Ao, h j, ......
Ge', -; . .. . .

A. ,,, . .


Uolsa de Valbres de ll'nor demanda Mejor iipresibn en precious de

regislromenosvlenta e bel bono de J los futures de cuota mundial
Cuba de 1977 -
Aclara elI 1CEA trimite En canibio Io sde la a a. ,-,:',
as para vender azaicar de Se vendieron ayer de cuota americana ayer air.R...e,,
na- Cuota de Consume Local esa emniein $35,000 \ estuvieron mnan flojo- A,'n. .i'A an.aI DO
nninn__ __ .,T,:,.. a, .. I'', i i Ian' fana .I Laa
I .'' -- ,+ hL .' i ,'.+ .+ .; c..r.lhl,u,.' ci+ .-J ,'lll erl Pt nI -, P Or G. piBElt Z VlEU1 -E ,,,.' ;; ,.; ,-'^ ,"-... I r':" !;r.I
. ... .. ... .. .. .. . ,. # P ,
car R seo Jr, ,;,, : ,=.1c E. IA 61- . .... .... .. ...., .,I L, : , lo. ., t 4 e +-.,, e rs ~ ,
;--,,-imll .. . ,,+. , r e + + ;
pain i Ta, nI* ^iAI-. ,ll*.' anl.-^l''-.^jB i irr^' a. dn C 'n5a.Ia ann "~'n~na an pa 0.ucd PouERE LAd e L oprcoes .CRE U
h1.11'1 l1r,':..l,'- ,cAn cr' nla.: B, .r>I l .nI d" s-as, <1 ,U lb a 1 I.. -elo 4rI r- .
cae Pa s n, ai-.. ,. *. 1 n ..- .. ..d ... ... .. I: '. ..'..:. 'an An & I a.....re t .'a .
n i'n" n 'a' na,,r '' r '*'. ',''A:. ,'- a '., A.r i .A.,n,:a. An a N.. ,; ' "' .[ .. ... . .... .- ...N:r 'a......n.. a"l.al.. ... ...... i .' S
d i n -g I i L .,, s e I b n A 5 ,o o o. ,, . .. .a t -a a n L .- . I l a a .. l d.e -, 0.- r O.41 o a' l 'a r.
Asn .0.3s-is .a.l. a,,l a- .c,.!, ,Ca , .... A. 1 F c ..... L --. r,,_. ., ,l'.e-, i.
k EA, Ia.a D A S l,, r . l ,. .. . ..n. a ] , . . . ]''. '" 1 "C it ; -.6
pn 1. nan.df nl a,.. Ao Na l-a.. .11 ,
I' \ % I I - ., .':.. ;. h -- |,- '- ,,| '- lI |T.J i,: 1 ..,* rii .l *i I 1. : [I. ;
; n si,.. .n .pan in.n ..ni,. a rn ..a . ........ .. ~ an. a c I o C


'< nden e.ii.. ;* A. i ,,,'' ','r"" 'r",'*"* ,,"" ;, Ma='r+ .., . . ,'.". 5.<3-Wom .35 :e [,; 5.3 5a Ll.o .t d 100~tc
' u.' .;e' .." ,';. ,'-. ,- ,, -,'o- *" .; ; . /u,,i, a. Ol.'. ,-'.'." ,,-, ,cer, a fr, 5e L . ,, 5.4 5,l ,i u .'.W ,c',.
para. ca lq T,.7r A ueWun"a! vez ob ne ft. as a I1..r "e c ,


rl nn i Oi n a I apanan .. r e '', ''.-,' ,'. I a " l , El tSS eO. .,
dn p r i . .. ... .. .. rr. e c a. e 25 1 r. a pani i n antn


-A" rtrv,' "r .:e r",'r 83. Sl' i~z .. ,, .r ,.. . .. T, em te d "d 4.l. m d1 4.p 4"3 4.(R B 2-CUI o mp 5
'5 ~ ~ ~ ~ ~ ~ A,.CaComnana'ap"i
I ala an A.a1.nnie psn1-3aaBnannnla ne"'aonaa-nI

an. A .n, n- -, n' ,1I $, h, an a l n,Jn. an, oi a',nrnn,..l. naar u ia 7n n4.n e 4 7Bac ynes
W, a" -I* j. en i a nadaIa, ntI. .tnnne An1- ap] 'al-n:n. i 4 A A YU IAO.
C l a "n l, .'--.'-.-.n ,n ", aina i "La n pne n egarnn a baIan An uno CONTilATO n4anno 8-4 -La pn5.-


** '** ',1 de1 per* s o'*'** c. a, a ta de p i* d. a .' diS .1, ,**"* ol-M 2 .,. . '::'l, ,S ,,.., ....... 1m 4 ijj e6 l- 4 lB. 0 .op 1.25
.... .;; / ,: '* ; ; '. :;:'.: .*. :.. '. O L;" -'; *- '" s L .U OA. D .:P Ur: + E R T O+ RIC O D n m*:: : r i n:: v ; n r
*. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ O S DE .*:.*: .,; ;: :.. irri HABN Ei8 pnn* apn a,,.^ n~ni^ A nnann,..a nlannnnnan 5Ca nnan ftstaL a
Anal A U ? 1 _0C.LOieICOA L
de en a. C A r er i .... .
amo .t OTI CIONR.'/ON hO5NJ E sn.+ orn' A. .de 'TaAnO :N. '-.':ra ,.,i-- ,- if,

.E C.: JBA*1:'* l'* ++*' ... y Obt*(P^ ^ ?"t i ... t- *w ^?, t c .-- ,.,,.. ,-,+:. . t.:.l -..-: .:..-.+ ,.-zci e .a a por.,,..
POI MAYOR na. ca'an'a* col tIn;au E ,, ). ,i -rc l, "lt. -en tav I os, E nIsCo stsifi,, el,
REALIZAOAN caFra CL IE .,' ,55,N,.,k . ,. ..+c.. -,1,i- .,, ,,2 rt o
,RA N a r.!A nsenu .,.na-,, : , '"n "xt rio
ASO ~ qDO _p'- -.- ',r', .i -, : :' 'r. E :,'.n e I uo a pr ,.cl so ',II D Y 8. l0 e t sp ,e
M e. do :, I d.i ts-'.s I : 14;. '" .. .... m .. .... ...c... ..s. Ilago dJo a o cont,.

Ba . | ...a '. --- 1 ; ']i. :IF.n Y. A unh- nea oNen iory maPO ACl Al pn Innn DE

I Ne & AZUCARE' '.,. o
Nai -rn,. "I;, lltas ae tb IEr .RE .* .-E 3 ^ "A n G aW TONs.


u p: d ^ I j .:, C c ; ; / ^ i 1 m e d I l i a j bi e n i
S 7 1 L- a _...... . ... r h An t; p sA A,. 38A Mra Hay t c qBd-,


'" --' ",,:, '",." .','-, --,-,, -', '. ..",, -, )..- ... .. "; r .. .. .. .. 5.,++ S ~d .nra 5.e + C.a/rgo.a
I I C-r l.... .. 7,.', ': : 1 f rtel e ra ciones e tlumen todas de nap eracione e 6 a
ne- 'cnp.'nAnHA aAaA tall S i laAS BAN
4` ;" .B L An DE :. : ~ na Aas~n S 35 55 N

enlA Gener inc pn na. aH anna an nn- a i a ,n p innabna

'' :',-- . -- Ca..a de eun a ;;,*, Paelr Seri "A" 199 ettr csarul gr irmedo, }te 2 m wots ncuedolsarir]e i
r, i I.. e. 1. *.e.l..l. .. .,. 1 Z r 1 0N; I I. D111 1: .-I N c-
DS .I "_ -.den,'.,,n,.r 1 r nabln n n t laa Aasta Anne In pa n Na p a lc n nea na nn n \p e
"" ,,a, ', ,, ; "'1 -,, i.,.-,, ,E,,- -,I ,-+, / e pn tasl nn ciNlauna pascaonean aunnqae Ann a una punla An primaa pananetaCueo-laai = ---.-n Co ene ,' ,.-.ni.,, ,ne n=at de cerrar el-"*' mecd <.lttm po,..iclbn, 1tesNi may .
'" '' lel a atgnttn nnnvan retroeedinran nap.Aa- lyo amenricaaoa NA pannina.
"i.. .. . _, arfinaaa con p alza n eN- eCncinnI-Marion N, mayor AIIM, Jali a
an 'CIERRE Eli TONS,| ItsH | ..,u 111 1rH ,n,; 1-- 1 rr:"? 1" 0" 11'11
a-., ,- -.- .. I.... A spn, r..In:c ,la. .cN.
:: ','' :l . .. :;' "] ', ; as'. ac' 4 S teMnncua.. .. ....a.....' N/I::" P un t4l -455 472 ANT 4.n2 .Ca. n 4.an
,:.....- ., ', .. .. ... o-.-. a ,- a. -. 7-, +,"a.......... i '4,0 A..2 n 478 lAIN

a t Marzon in52...... I aN-/4am Aft. A AAd AM;I- 4./a-Camp inn5e
;; _.:.... :.... .., .... "": J:'-, .... ^' tOTA....E.PUERTO alto APRECIACION DEL
Zan. fM. c a,,,n IIaan,nnn .n nnlnorapana ienntel at cnasnnma lcana N E RC D D A U A
FOR MAnORaN AL 'ErPann,--N-,a" -..lr.,,-ai a tainn
Anntn1l..an.i, annin V aend u:la Nina nat pnu neaporalnesn a Ian
.. ... S IIIPORaDOI ... . -- I DO.,u-.... :,.- I-- : . .aefnaeJn u rt i -co f 1o:podrcr ex ,rI0 a lMle ".-- 1-:1 "
It Annr~calnat Atrahnan, lat wn, Nnaall a e niF nra An Nin- E+UI.:dIrAAnnana ntr.; p-an t-a ENN.1 AR. n
N t7 a .. ...." Io... . 2o An ca mta Notr. dA ahana h c ataa 20 ar.
pan.F c ]CHARnY IMu de n. au noo, egpena An NacaI man
annatto. rds nalntanlsoa An o'..,. 5,, 000.I00 deN cni~ntnvls tohre la aitr na niue per i-lMrao ncal .. N+-- as-
ntero, amrleaos, uintl, d t,.,.' H,-I. op inaalaBe-danhauer aa rv nlcnaiald oap~ana sP~anntftcala "N.1 n as.n can,
MN a unal.an .. ,aas ns nan Rana Tnnr unnia" n-- '- Aisanrosmnsanaaa ha iBt a Fe .b aa a. an. 57,-"0
E Tan as.di.. .Ctin c.a ana'a n an parco. P. 3. u
a "nA~ ae~ ;mOPS~a n B a tnaierltora], AnPAeee- rrasaondan aaiai zA eares AnI 1 van FaeCbircoero dpd151lara: powm
a' inens nlniInl 70.1311 ni2ee na,

dn a 3a7. mnlnans a na- RCNNa a an.'; -o o Ta S .
-.f~ nas un~alai ant Heana nlnnfran Untl~lntl as, "DlaTanlannION REMANA'4. EN Inco nonna dl
a.. l Nencrn Aci Pain anaeaan, qnir- A. 'annians a nntn AbrI I. ENTADOS nINIDON anomleriem exterior
N + = nat. An'1 Ana a. / an aanatn ade nnlnlt IININ -i -- ,Il a I .tn.n~n I_
2A AInDS triIa fe,' a EEAC.AO
Ani..l.Ila n An3Aan _5-IaT5TAUJN A BNE O

-.N -- AN, .nIt ...........I a .-1O,.35 l sn
May,,......... ....... 1.. ..... 4.5.. .. J... .....
a" -.io-.......... 5'7/48i 5"4 IruduN 97/48 9
..-. .-nnnlaaN. 5 5. N-n--
.- AneNlmo a 4 i-Ca annau n aay4n maa de1952.El
', : l-ra. .', "A:'., 1929- co nt a dnm .... Latilla c an Ti 1 Nae. l2 A n0ate e a A rny nI o .naa, r i-
na4' a~MN N lIJN aInd An niN INNSa e- iulnteci 3luesJui ocnsplmr

t AM . .. ... p r.a. t L ..N-.. .... .1. r l Al sat . iern,
S.e F ,',- amPsi ano, SN ..n... '' la hla-icnn nnzuereaena nn lana. .d....... --
. ...a ...... ....Pain..65..." "" Tae'u e M r a n....l...... ... .inn a lt . a... ..
I dnoi 8. a n ng a lItrueNSinann Anias c yo anal ian An a60pnmna onsa s.
b,,, s ,,,1 is e~". .. ,.,. a. Ccal- tguaa emnnac e sao panadn.EI totali nlnhasenean aaaannanva n t.On
'a. 1.aa. n.1 T 10R fnncil.ara nnnan~rcanpin asnlza.AnN slnscti -ac c 3, a yian 11iana Julia. M.. ....dmnao. Cuab na de n r tan eladas naopanad a aon 7 e271 n-Caboaebl. amUann e rN1 laca- (15). .
may, ino r.julodtz n Ep oa~nlc2,477 aanmlc. Aan.n.4 PaNs quinata "P- A .... ni5 larela . an _- nenladasse gaicpartodni elnalaoapnna- bronsn ,... ... .s1
Unalted Pnnlt Ca o AN. Ia uacc nepnnnnntnIa auan au e Antod Fri~lnen Nlanna amernnean . a 5.0
PPSCno tnnnnanmna ~ e and ai.rnn12 laniec aSielana- 221 P aolesnn U +l.n a aican[d nan-.I
Aa n-.j..An..'.1lan 0icaanrei -a52 tn dpu in Hy2.
1131,''lal4rsinr .fe.a.-a Nalont.Prte prnn anan 42 .... .. ... c a.50
5- 1.aN"l -. . ...nnia75 A nol,4.83 47 47. a 2,4-
Jull .. ... ... 6 1 no 4A 480. ... .. ..4,20l0


-3,n-A4 o NE4.8 ACC. AZUC ERAS n'aposoaa.... aanad a ..
-A. optie;ia... ... .... ..Cal.4...


S nA ns.lo nnrid a5 2 YE Is LA N aLn s Nan" as rlaa3 en6cn an4n0 .1.250
% rr In ESqEltal"-{t. A id o ir.ltaLLRde a e ana de anrni.D -

--.na., Ann..ac as n innih.d.i an s n. 1 ..a ,
st .000.a0,naoas anlanieltlannin.oA.ullo
IdME C D uO DE A nUier-


AN-, annil 4 a rsnE. ca. a. ntl N.anla..n 21 Tniaa NianaL l TlIApai .a
ca' H _ aE& ndo a atlnnea Na prnsp a nanel a.-
N et nAumra.. 9; 0 la, Nnaaaa.A p ie) al.i..... -
s PlanstiahhSalcn 1W., N MI. va pFanncn .dnenIn.


23,. '.,,Ido,, ,,-,.bpc,, ad-l I Pana *Uanca, a .... a .
2,, $.,,5',.000.-,,-00; .-" A la deonitra s urlt e [a e to r aen i I eta e rmaio- Mecd en C b Aies q O T A s9.0 in003 4


rend amew aork uquinss]tde .,n(otroan aNesnnl- ata fnnac nlcdocsn lt n on5l40)0
a' h'asr- ... ...1"5151 ,r073. '.109
a 2- .... L ,'o.-,,. CUB {t c nA MAIL LIN0i
ianco-,rritaraalERUICID.... ..p.DDS SERAR
54-.....do. .... .. '- /" -1 aa. B Sn-rntcio Gen'eral de Cargo
aR,%.aiiasanc L s5n7adaniAn Pa-oanl-
iti r do Iir o hle n io .. " i- ,,: I-, .--.) 1 'u otai -a te; d l .de ,
,U- -.,,...15..75,,,,15 ese0vabon$ mc odiac ns d id,~leQ
. . . .. e. ri. a s- ;j11 % 11 % ..a. .

SasS n en Gan'.:enEeraa. CaRelrngera-a Dcc oaitale de
csac q i B ntou" '0 Hov I -- TR" UC ,N .. ..EN.In


dire.H~ai sisa UBJINIIO~ ED
N'xe e al del.Pa, Se ,qu Indad .-'.',:,:, "5"' =, Jnca ad ec; { L


-7cn,1ifAi,.. . T"" YO K VINICRZ' "

Cuneotanc Cornentes CRANOS $h. auars onnann b aoaaaIqbaa o:Unaaa
y de Ad onoa n Ieaaaac or Annae an IeA eLrior T.
L co 1'7--___
he. .Tn. st tfr 1tl.ti 4
I .r., n tFcr~ ao nCSO LT EUO

r,,....... p Aga .. Go lea prA Cuba N

; pa rosk -l 109,110
M.,' de A.. .. .. .GI.....I. mern.,1(N
F I a q . . r ri- T 1: .. .. ... 1 7 M .. . . .. ",


Eronomia Finanzas ______ _____ DIARIO DE LA MARINA.-Saioadn. 17 de Febrom. de 1951


Noticiario Econ6mico Seconsiderade
0 HERNACIoNA.L acretdentar la pro
775 CONBEEUIIRA El CHILE L, N6 p,.ta r,.+.,.
667VA0 3EFINER DEL P D rTOLU "r
SANTIAGO DE 7CIL 7APL. -7r
al ,',,,, AENCHLEL" `-Ese rase dpl.a e p., p q,o. r,, ,;'... .....r ... .:l"omI, uA tie oA- ..
8p7 1 8, 3 -pr e.9ei5777.7 dl,, "ejoru
.6sr n ,i o Se 87757777,77 77101 7 s" mistso n sh', udo si'de is4o. %U.
ir,,t y mea .o de 5.77res7S T .. A,,. CR E, EN I T LIA UIN. CO.%OR
.pr a(Ina1or",C'& r iEe l t1 CI0 PkRA IMPLEL".
LAP a cERes ,in OLLO EE I


7577087 0 ad5 NlalE%6S5I 0 886.I

di. ll 3 A 777P,777c-.--h-..u: 17
775 In It,' 27. 7 5er .l 0 a .lI ,77 1 7 ,7a7cc s Rh ,
..I, a- 5 cle,', Ou ,, lm ,r -a f ..... 'h a r- - Cel,- C : ,-l I, ,... ..
llb l .ll a r i. 1.1, aa. q -1, f..1- i el lp TI nad 11is III T ..( -i 1 - -,j
,r Or i .-, .' 3 i
.... 0n'.r e 83 5'6557', r rS. ,,1 3, r s. ,'


PUERTO I7 OLA 0 '757.7 7. 07.7777.. 77777777
... .. ... ...... .... .. ........ ... ... .. . ... r C .

.,PL p L i9 ln a i. .. I ,r 1.. .+. ,
7 laon a1 c P,, r7. 7 C-..57.39- r 77 7,l 57s. .. .. 0P 8 7 d
Regamen-an.....uo. ,,Ibe.

n "",u : to lo, Ejeu ii.io..- de Hacenddo .L y d 1O .
,' r, c,'.re,3a jr ,Tw j_'.-r t ~ ij: r C~ il, cIO ,, i .i --,

2- '77u, 7 a.,ed. :,
.e ru pc," a ,l u~ : : P .. -1 "' % L ." P `1 I Jegi r prdl o -- -- -

77 2, .:r, ...:P ., 787 75 477774775 ,'" .'" 7777

r 5lj 16 7 r7 1:FE4[M,570(7 405 LPO 7% -.7r i si 7
le77O77T7 07 6777 5I7477472,..C,.5,2.E, 77- .-' 57..3 :-p or77777 7 7,4,.,'.7o7J775 7775 7777777 d

,sedides' B'. :' "i.' Ite ...o ,"7u7.', E r .... /lh,
31;. 777,7777 ...787, 707

77.7. .., -. -:- .. . .: .'.".- 07t777d 777 7772, 7' 7'.,. 7
.... 7~'... [.. ... .. ,c.... 7,,.7,.7........... ._ 7774...... 77... ..
' a ". ,-. "7 "...7 _. ",--7.':,d,,":4;',rL. e ., .` '- '

5e77.. am en7a7 77777 '' Dc 7a 577e,0,76. 77755757i.' ,


'AT77 7577Re. 77737
- '~~.tio- I. I o... Jec tv s e -n.d s de]:r .. ... .,: ,:
....I r. .. r' ,,-. 7 4, L
77 p r7ec [7 4s..s7 o, 1es6 ....... 7,.7 7: 7'':a 2 7o,7775 b'::m[:.is77 772777 1705747 677
cun, 10. 'lI',r blatre deayr pormsdec Io sprtno
c... ---Ct'o ar I-' ,,'a d l dc to E a- med ant c r e a is o c e~ l i

Reo7amenan la cu' a fibr
deahe ra]M ra d beo det unarde a Rgla6 .-eomnr uenet r-
llu~o 0 jeutv s de Ha atrna de 191 Ipelme I Ntgr asdcritsu rvad ee-
Cmite nt..del .n.uev I' d I seobreseldeereto a esdenfiunfime ae unatudmnamne
''a -le... .. fe o f.1d 3 e brr..151. cp eda a ine rd d e gl


fir ,. Lir.- ..-,, ,. ...7.8r,,o.-t r .c .111.1.,.

-- .., 7. 7 o ,',. 77,, 7777, 777..... 7 5*7nes r8 o7 s
787.6n.777,7._-r7777IF87,777re7
..-a .... ......... ... h. ,,r .... .. ... | ......... .. . .d r a ] b ~ ,o


h87 ,,',7"8",, 5 '8 .77 .,- ,78772.. 7777,. 777.7 77777 7atrara
r;- vr: .l" I "] .: .. . ... . ... ..: .. 7 ; ; ? 3 : '

,i7Cs1 772878 778787 _'.. z- rannelsuel -
r7 7..-7,l,,. ,,7 ii -. , 70 I ... 7I 7 laI to .. 7 7 7.. I' 1'7
....7"F778..7s I 8 : : ..'' -
lua.hrid,,de d -Re uc,:6., d.'.l r,',z,',r ...


Cap itl,,les,:.r., r,-,r 3.01de.0od-srsa lntere sat enarar.
.... l .... ... .. . ...... .. .. Ol ; ...... l .. ........ ..r . m dI in -t i" e.
a v ica r, e n E, l ; ',~ : L h h .C."(.r.atu ti nd o h -. 1 t'-" d te b n.,: s" m -. .; c ..d .

68- E78,, 88818. 1,. 7..6..-,, ...... -,,77812 .,.8 82 68.. I r.-68 ',:
T~ss 'soh. 05868 6flits 8. 58282
sorbr.reere16 1,,"b l,c .,ledecreto Pr,,:de ci1it n',llne. a e cu n f dre tIvni,1
ltre35 da 1 ,3 d.e eI r,.,rr,.d u .lq ],a .d y a nl ida d l'" i

P.1. 1 j ,Iv.w. Al.. Ii
5 ,,. ;. ,. i.',, .- '.. e ,, ,


go+< r r.r. re ke-r,

A' !~.., .....,o .... .................... n-.. e1
0 L r n t , 1 PR li T I w r ( t ~ ., J , u o.t.-' i , : : i ,-

c'fla [,r [ rh_ ........... Iir.," i, ...... .,,,-.r..,ti,.,': hh.,:d

a e .r. 1. h t r ~ n e ~ o z r I ,,~ :l r o d l e t l h.' L -1 I. F, l in c e i

.......... ..,.:. o w... jj rj.:


r, c n o I c on'., l ii In A on c n l,, o ,] .; o .,. ,, ,,-' ,
GI...... ... .. .;; t; -.' : -','';;,;' L ;
1 (i lu d{ 01111 'llan'i O1 1111o dtld1 nt uo Ii r, t ,, Int" e,,L, ',1 a... .
.11 Io. de o L irl I., II r COCA r7.1: j a... i(- NIIF'C Pa. m I*,1 comei a ,', l -,,, ',' r

do P -3-.0c,-I,.er,, r a-'.. .... .- er-.. .


extraordinaria importancia para

ducci6n, los creditos agricolas


CFERREDETBOLSA f
DE NEW "ORK
7 777 777 7 77 7' 7, 7 . 7 7 777)77


Rentlir "$l o,,eiiaje al
Presidenle de la Nat.
Sugpr Refhnntt en e -nI. U


;'7:, ,7 777 7;, 7! (.,,
... ., .; :.'.t, t n, -,
., E,.- : T1 ,, E J


0al 0 ore8'. r'161j15n-'FI 01iC"
b0a '5riI,5l m 01 mreogilrasI.i.
P1 Ih presenile -eminamnh
F., d 4 del,--;--.,...
.1 ,: , ,. d' ,-,,C "'' "
9014.249.39.I' .
En rsta semana" se h. registered.
,,,' ,,lento en el r].num., 3.1, ''
,- r,, ..,-- a la ,5 -,, J n ...r
:on'. :7n7.1. 4 centao.s7 7

CREASE UNA NUEVA OFICINA DE
CENTRALIZACION EN EL
SALVADO K
SAN SALVADOR, .r '-
b. de ce~r'n el7 gobte,, t"-
Central de Comerc7u, [ i.7. 7c.
neria con el fin de 1l ,l i ,
tividad7s que se de 7,-,7777. 7..... m.
7hos camp 4727e7tralizar7 7 labor de
h de7,,,777777I ,. 4

y ",'-h ',. . . .. ..v 1
P ~dl, r.r.dP '.Iu
If I- ,, t a y 't "ls,-iz ;,+ 4~ 7 -s p777776777777I77 77777 -


7 r77h77 4, 17727
I.755 , :, 4 7 777 76 6rad7

I.Edssesonpenpste .~ -7"
7 2.-7e7o7mendarI7 la7ulizaci6n 7a-
elional de los pastos naturales con fi.

itael6n del ean do. .. -3.+e-trco....da.... facilite el Inter.
cambt. l d++,e smltlas f rra.ras. li~be-

P. y 0 1 .. .-. -, .- ._ 1, .' .. .-
rativos u oficiales, dle semnitas s,-
leccionad.,; y de calidad garanti.a-
,,,.,:_. -:..:. :; r .... .. -.. 1. -.-, -

",i.'-fi...rmandar se propenda a1.a
di, tccni :-. '

I' '-R ": ............ .. .. ... .....~


lu;.1, 1, 1: : "" :.r:
-31 : '':: :' ',. : ''

;.p : .. : .


Reeleclo e if ban J. l.,Ciniara, Presidente
EOell"Habania Clearing"


., . ,.7 ,, ,: .. 777.7777 4,7.

" 7 ..1. ,,-. .: 6 l c ,io d"

15, 5 T, 7'- '', .
rh ", .- , ,,e d t,k r

PE, ,..... 1 I I..,nkf I

1 'i,.- i [ Ip- t %, I .%I r 1
i'L.ANA INDUaIRMAL
BRASILESA


RIO DE JANEIRO,( APLA'--S7


Lf rm en t. .. a s.tor lzads d


.', N--',,: : ".L P ".


4cus6 la sesi6n..C d h ,-;

7 .. . .7 . . ...


77)
I' " "
-- . '

,: .. ', : 30',.
M U'- -


, \IST \Prl


A C T I V 0 Moneda Nacional
Efectivo en Caja y Reserva Centrali-7 .
zada en el Banco Nacional de Cuba $ 17,330,906.08 .
Saldos con otros Ban'cos y Efectos de
Caja en process de cobro . 12,384.117.59
Acciones del Banco Nacional de Cuba. 158,400.00
Otros Bonos y Accones ........... 3.00
Pr7stamos y Descuentos ........... 12.747,569,28
Edificis l~ropios ocupado$ por el
Banco y Muebles y-Enseres..... 133,280.17
Otros Inmuebles................. ... 101.00
Aceptaciones de chentes bajo cr1d7tos
comerciales ...'....... .. ... 36,544.38
- 7Otros. Activos ......6........, .. '736,55s6.29 -
otal del Activo....... $42,827,477.79


P A S I V 0 Moneda Naclonal
Dep6stos ........... ........... $42,5SB,965.96


Aceptacsones pend5entes bajo cr6d5to7
comerciales hechas pqr este Banco
o pot su cuenta ................


36.544.38


Otros Pasivos ................... 131.967.45

Total del Pasivo. ..... $42,727.477.79

Cuentas de Capital
Capital Asignado. ............ 1 .. 0.,40,

Total de CPasl'.o y_
Cuento s de Capn7al77 0$42,827,477.79


. ES COPIA FIEL DEL BALANCE REMITIDO AL+BANCO NATIONAL DE CUBA
Yo, Thomai M. Findlay, Vice-Presidente, declare bsjo juramento que. oa.m ileal saber ycentender. este Balance
refleja field y exactamente 7I verdadera s 4tuaci6n de este Banco en I 7 Rep6I hca de Cuba. Cob .
. s Fdo.: Thomas Nf. Findlay
Atestiguamos la exactitud doe esto balance: FdsJ hos,M.Fnds
Fdo.: Andris A. Llorc5e Fdo.: William J. 7ray
AU IO DEL ........ ......

SUCURSALES: c,.... .... cD .b.. C ol. 23 .,q o J V.ds do .o, .1 q T,.c.llo. M..ri.no,
..... = i j== ,E _0o.7 .......6.n)


PAgina 19


CAMBIiiO5
" ....... ", (Venden en la Calzada del Cerro

edificio en la suhma de $45,000


e2.77 ondidila aoinlun iina oparolo el l Av fsotaini ien
T ,Fr ,. ". lavJ cantidadil ei $2],0 00 lis vvnlas t ie rasas


SEGURIDAD PERMANENT

DE LA INVERSION


2-L, Cilis Hiw~t,,iHl cntitue utlpldadidearla pran


Ba nco, iobre propleclades urbhanaa y rwtlicas. cuyo
,. I. I, 6d ..pst do 7 7l, d ,7 7,-nFundados en 9el,0 s .
2 L.Cm6.Hiprqr.s s5 L7 H,3pid d icedo
-tJ 4I d,, soIl i.p ..7 .dA 77 ,.7


lo w s dat, uo s, t
077777 7 n7, Ip sp cdoe7 .77 .. s o 777
Pi77 e d a .7,5. ,7 d sb7 a7.7 0


3 Am. rds. ip.7..53 s soo,7,o77 o4


N 7 7777'7777777477, 6 bP CERs DE AYRssN L
77.. .. 77. 7o.7775777 l7 7 6DE .NEW Y(W


7bA NCO TERRITORIAL -157 BE9CUBTAT'S
Fondadgden'1910 z

iINfl [I ItB INNVCO


1 ----


3= ===Z=3=Z=^- ^=z=x3=^5The Chase National Bank OF THE CITY OF -NEW YORK '
SUCURSAL DE LA HABANA N

BALANCE DE SITUACION 30 de Diciemrbre de71950 f


E, t l an d..i e+ ,te ay 1 n-0

77. I a a e 'd. -


27 7 , r7aV Dpuri-A

,mrI ,, c ,tri +- c un adraos
II J, 'k 7777,777777drd 72co fen
I 7.777577 74 4
...... I} ,' t.. .. ""' n
cua iadn '+, {.+ 077a 7,7.-

7 7, 777, r .7'. 2 777 r 7477277


d777 ,7 ,7 .2777777777-

7277777.2 532
77{7777547.777in 777,7777m747r777.adrad 7
777 u 5777777777.7777vnmuc m


J


IJIAIbO I LE LA cITAnlltA.-oaIDaaUO, I j ae reDrero uec nce.-


-- I- nIuuuas niauiuaic


CARDENENSES SANTIAGUERAS
,o,,F..,,,.-,ol,,oo Po__ olo e, A rte de la Cocina N I
Pabere P.Gdedbellex Ben elle Pen ,e a"e b
eon net.en. del mand.: Vce.ade- bItIeA EN .LA INTIMIDADO cn Inn Ibb bes p rs bieda bporI
R., 1:1 o.:r.-......... ..l.... .................a O RGPiI111.1O1
Cn ,hO i l c-.,, Iuedee tt Id ,b-c -.. nbb ,,e, Ie ,Its, LASnGALLETICAS ORGANIZACI(I1N

...ec-,. .,e..cn..."ARTE DE PRI
Incee-ub.- ,. . , % a, lb iabb lee Iu ei Iipecdnee e 1-0. am .,
i.... ... --I . ..lbr.... ...n. o a.nordeneoaI tnn ceonie ,, , l
n un orbrIrn.e ut, b,"n Ifdm e n. c eiL..
loan .:,r.., .,0.,CTAene...Monub,5,emhs a _en-.e e nen n e wi.,ne n n .- ..L
cenebeca It, u on lne e ncede dieentilcen do iembalgol debe tent. ,, o- ,.. -. .
Ion poenmbI .. , a n ". icam Sin ells no nuly bn.o, eebae- .,
plcy n ilda ., Lie t.ui eeb. ten- a -b.o.cng. .,,5 e bi u
v v .e n C e, r b u n o m p itn o sb p e nb e n. e s e n c u y g in b.
ne btlcdch-I I de earl e, porque ee nececceno quee SocobedZ
m.tued pegeeneonIn mesce ledes lee alimene Le nI
Di Zden Gtlen 3de in ,, e,. ne. lls enel o ueprh.cemanoonecesina.. e been
E cipe m- toe. camenter a ,,e.,On cvivlr y p ebce con Sale d. Ileze-nZ
r z Aec el" ". m isma c omidahe obn beide, guer- e
n f dIrMIT ualad s- lmntos y hlu c aIburnadebeann c nn-ice
El ..e..... 2 as fbaectojunbboiosBe s uenn be etre-u SIbe-
Aer1-I.tri c-nC les1ntob n oZn
ltsba ~ ~~ I . ... .. i, ,, .,,. ... -,I ,, I Ino1n.1.s.d 1.freMIS. c-lietes yts 0s
deem . '" ' ",' dm......bb...l e e le ie- T od Toesand os uthegeni n d i P
P >C.- ami', ' '' ' ' "s" h m. atne~ r= u acomida'h e .prepar ada raci ar,
b 'cm '"'o.ee lc tIe u e b bS c ecnPn.ber 1$ L E enidueso. oidien Zn tieubben-iecclei-S I
M J":" eoa )s cqltsa d~ In Ij:*1a1 Noesennene nenehbeUlCna ccall c-e tal n foisceubtn t ers
PIL be be. y anle - ----,&- ,,tr ,.,.,1 ne id leide ei~e preepie. Hel- en he, demerdeb crnie die Mue-
"bcb.e b deeen0n .... d. i 'eneede e cnn ...nl dee ,ennepene ,,d,,en:,bn ,p e. Id.
P. b-, . b ,' . . . . . .,l lbid, ': '-" . c
vi or,,)b. - - -Enniebch. el g-n-eidedlinny be n n Z olenud.Ad een tonn alnee
--... .. ..b.... . .. , ,n.. . ... ....... ....n~oM.n ten'"' :- ; 'ebeo ep rebe:e ,, been .. ,
"o -", -b,, ., .- --,o,,,---- p eUn b r cOP c [. ben-edO.. ub.le p nbnIe; edibeenbee dolhue-
be I-i b I nt il I.e en. Mm Zn e one n cc~d FP S .dc ep- es I A im be eb.tbb

.. -....... . ... ....... .. --- b- bse-,0 A 5. b.." " n ".1
m GencmvitcscecainenC, nyoal qil 'cle alet iaro.d o


SIPdAll"4d o .. .... ni.. ,, .. .. . ,:.
"...'I "' ... .. ". .. d.. '.... '.3,,, ,;,,',,,_. r.0 'l.,3).' -" "l" -


........... .... n- CHOOLATE A LOS NINOC


i ,. -,"- .,J m i,- i ..de d e ie- e . :.. i -n . O's edIlr
I,,. .s., ,C,,.i l a d e -, i,,, e, n.- .. e.r,- n- ,, n .- pen :. j. saben rPee
L dlien ise e- -- --en-n- v fi

t -.. p .- ,n ,- ,.. v o .,- ,bble[,n..heeeque i be.. in e aro n io e b~io se ha dearo- ad in -
o ai o r L s , ; . . ' . . / i . . .. Lm.er p ,.d..adw
NVr d- bere o, ueb ebbnd be re enue-I
I F eceecibbm ucbeIcI

bee oco, s enben- pmenec del Zeno ebeud
bee Lub. ,, COCae e e a ,n nehel e neuc e neenmon e eiebrnu Vo
l e Zn ,, TI ,n... ... ..e. .o' I e- cnlu eno o : bu,,1t., cltippide n- c ene -
pecimmumnen'e 7 .. .:... ,. . .. . . .... ., ,co. ei- ....c ,-ub...c....c.ce eeqbrccdc acnnebbee.
b,61. import"... .ont.. ..r en ee b -u ne Zn e bencn- en b dc lelo end

h ,da el a tr da ,,le r,,n,,,,dom -e c b..nl Nob p ,i, .. .e..en.ie., ... .mdc, .heb,


. .. i,,n dT in,., ,- ... .... .,o,, rlr i i,- ,ei i : lb.l ,, i -e ,o re d
n-in 7--i. i - I Ie.,nl l ,m, l .. can


bell... ..-.. m,...m ... .."',' ,. ... I, ,''-- b -,b,.''' L O M AO M O GEON O d
pct id,,iai och---a.- - - --...n..a e
be-lee .ini. Cleiae- P-cdipCueeurbill tbiicbuceeallb inibicooJuce bleecbb

an ""'" "r ':'"f eebm., m. Zn in ...... umle P ee, -io.. bdotIn

Cliln.....ee.....olee l,-',.. ....nniibbdloeimibbbe~bu.bb,, FERN AN DEZ y CIA. ...
,c ,l Z ba Pira.de C eac anrds.elen,-neSFunro -n-,.nei-n.Ine. neIn.11
",", 11"'p-e cro elrano, if..-1 Comi.- c xittaiIm on rea-doru.b, l eo ureetn e,"d.,I,-,1"e,,,-de,- -s-c 5-,be,,ecc e n- -dI ,,-,.
riT a,,, y l., 1., "iI,,-, ..-.. > ,f.,, a a n ... n r., .. ..No ohumcts sc~a ,pu d s ,ebbae %n cisnca d eeron te en',c i n antesd r cc cccn S A eLenheccu rl SZn t
i~lst mqe I, i]on pr
tard:


A LOP N. ec AS MN 0 DELEPONOSI00-515-e- doPl


em-iceb..d.I..cedet n-i d'ece.. ..ee.c.. Ib.......b.b.....- beoneuncic n..... .cenne nine"
ycii,,,,,e eceic,.,,,eeb,,Eenn.-. .-.i.. ...be q... ... ...ee"ee'l....... .cd" he
b- 0 O Il I b de1, b1 Jua-ncb- eb e peue ne ne eeb e- isfne
coepedcec iGull.l cenbe prdc
IllI bd,,n--Iienbeld edcip'ac pe hele c.e


....... llo~aI.,,d ........ .. ,- f ] 3fl g. r; yt~Ce a belle eb ... ....... a l..p r bibi'dovl enee"rl-neden moenrdZn...b. .niintlr-lil" pOn
P ente Icanuaeif in -e em ind-md ace -em...m nt",obeZ-debwm e r,,
c e empceZea ..r..'I..o.for,,.e',o"r'I 1 ,...e"" cbenplenbL-ed l'er' cI , porc o
-h, ,,a ~ taV\, ,-,,, ,.,,ELiPnIS


tr I o deJ {., ..... ,.[., ... bin.. Zn- ceelen md igeer;r ce e 'e,, b..le in be edehn dn Cubo e -l epcsm~ cm s!cld b trec uente e onblbned len cere mi en f
.... ..... c i............ mm.. I.....c.f rerm4.l ..I .. do ... Zn ..... er n-ce ll ecenequ ia ec ............. Z aen . Ium L iec
a,,,,me,,bi te n- im Iitb-cm,,.-r .v .....I e plednII e e rlrcel Sndudblen te p estre mcn et
m:, a a A n'r,. ... ,,.d ctrj.F ,, l.' "' : .. .. .. ,o p o o a . a id:d Z t
Joeltnodoci.,
"e nihEelcenee ibZ I ex b-ra m A or icaes. CeCad.. ..em-,, Pem.....erhe, ei.n to- in paux de -
In11'11 ".,tn uar 'Itei. ,t,-,I

eecnee-I c.I bIt de d
,,,-,,,,, ,CSTAN. b25en, rie-bi.-_,l,-,r n ,,- .- r, -. : e :, r M -624 kla-11 juenuinen.'.-- -
it." -, i... ,1-e vall- dc I n. MA a.,,. ar, l~a Lenpas aron 1, ,I., ,,,e, ....... Jcr.m .slicit d ,,e ob. f, enta/Id, y tnm i re t~enados con
it at flm,-,-,nd, P c ete,1,,-L-a eS c- ,-Z e e ,,,t, cu.,,oente qitI, d, rernci, m as epe ae. eg s e [ n
....ll deat as m ores o re I ,, ,,-I fa ,,orC ertain b 1 e 0 c', ,ro e an -'etv m nte le otnt b. scd o


b.eweemdecdnonendeeInnrnScpoiti co
,, \ t*,tl do t ,'", : 4" In c nis ,,o ,, r ,1. n an 7 yi n F ,,a, . 'I .. . .. r '- r .esp :r ",e te; si ,el c oc .. r, .
L - - - -,ei,ct. r t n I t ,o o
cl..l.... .,. .yI, eb e Age eb be, . ,ayte - -, ... -, -e e" : e ,
,, 6ib ".-elC . _: ... ,p -o q ,, ine, ca o ,_ .on ,
Y ellii--tode-bin--ic-- rdrcoclae-la Si
ZbobMb ieO Ic den a ar , ," -,
memice q pect c. ceesenaee Zbtam-npene.
... . r... '-. .-.j. l. 1 C... '... ... -" ......... j,.. ........ -' ... .... ra.po stre; de Id. ..... ..... ... nc ra dbmi-nl ,,bile' drnn res .'.ic"en: .. .. -nl i b o Zn ccde c hine I-
nilhiibiIenl... ..b-.,lie.nA In. ....ululeo.-y .........


Itslmem, mb-I i- mmml ilfV1 iill.Ifrotan cit1ad. JOB I m
"J;,nrd o n ciieim- ndL.
lei,..ebbi, ,o ...... ee ,,-e . -, ',n
,!hi hine .., ,ie,,,ie d A ---.le gusto
lral-enll -- boniaenep e kCetd enennchm
e.n......n....e ei"'c"ie.. ., .l w,,i ndendnnye..n.:r,- e e,-r ne b-,.
..- -.... ......--.e Orient , ,e en-,

.eeI euiduab inlt big" e b1"meteile""Penn,, .. e ec bin ,


Cc eiie ee mi ec m Nienneiee binceell de~ i cea d ecb ee n be enbIee neen-n e c n b
n' eI hii n-en..-bd...u....b.. .I h I "e vnnerabeb.ofnL 1.aL c nbee Z te- e co man be mo,


beene. -1eooeibi'i .......cern.lc. C nb
F,-- - - - - - in,.,,n..,- - -do.. .. de...
r., -i ,d e b- e ee, bn;-,.eu b t e- b E,, ;,,, vpt,],m ,anh mut, VH mua be dpgr u,en y1 Znul niu b irns nbnb-bee nn-iheouin r..te l .n
141ttl Ht'H~ d be n', uiieel de Ambe', cn-. be" ee dpi, elie t cede, n-en ecnn-n,,n eeuaAldenI
.,, .i ,.e,, :,,,.,, ,
I-,ill I h~l 'oI M h f ,, i b, i b ,.tlgteic n bmlll e-bn dcsinee-bu een b p ecc bn e cce glnneee nn.AA enu
,h~sy d t~la= ..., r, ,, a ovin-s.rlltlvs.el bee i ner n ird. eennd bin-o pb-ns e et b in ui
..... ,,-,lb eeedet edn- --erdr drednd Conserye en un .

.ePr . nec, ioin-n,1reornee-]-.

'e-gon ebea e li e rn elm prep e en gue
EI l - - - - - - - I -- nndefends Zno I elr Ce o
I c, n miic y c iieteeri d eb lnlb toeI(Pla,.inin de n ,el eiacin, qua. rreshala
I"In.1 I ie-. -..., ce, nnbemebem nu.nenInnenJmdoroelbe,, ,
:.....ajeii,,1.1c ;r ,,,L, 'ndzs,~ntspsmsa.-,,ntu- .... h Si, do. A AroN lara)duo s hrd! cdon .ceee*cPI eeciC eenTeO e b LeLedoIilla I t
I' bl.l. . . ..-7.-eii,. .. .. . .. .. em....en-eeL. ......
... .1 ;re-....n"V L":"'""'l"o"
ell ,,;!, Clime.,ern_. e.sr.-nr- canslitr6 clean I. cd stl samp.e-
. nofor su. .... I.,.'a ,'.,e.ar 5,,(Ha, d,
... u'r, e a'd a n e oS a br oio

: I I" I Id d... ." I" 1 I- r,., I,=," .,. 'el,,co : ,oine es 11V o1d o re- infe
I [L S11e,114", o esa,c n r ca w mpit Ites e""p ar e cfor u s- ', u o -l e e |" se
d'1 e,, 1 u no llJ,- a"'.I I due oll, a ecn ia r-dde a r- '" -e oocnu oe e"rou i
D ~ in las Wen %al rnebaioa ot-d -0 unh neiral re u za'eausu
A,..... .,. ............. .. .. ji I X .. o -, Mar, b-a , d a fs 6 r m a p epr oean
'' tl F '''r e 'r e l, tl .I , . .. n a ho r1 m da doIn rer'.... . ... 1... ..a..'"' 's . .... .. 'eddIatn
... 0 ,,,,t , n I . i' n belle ffa r to rere"n "'- fr'., ,i,., ,. . a, careon m tera 9 c or ma o" n-C '
. . . .. / . .. ,i r e s d l .. . . f-.. ... .... .. . .. e .. . ." ,r ..r .I I .. ... .. ,d. .eCons e r ve.. . . .. . n s e ct

, , , , I , . ,. . ,,nI,' r-n, '. n- T u s- I r. "ficn finsdf da. os. de la.j e 1 te a. , ,,
Gy !~, [ t tn stdail, n -di t 1 u l l ,, , b eq ij a I.' N 1 o r o 1,O.. tr ..A n i d e t h f o n a a n r o p q er a il -i 7I, ,I,.
, tt 1a, e. ,., T 1 . a. ' 'on ,,-, n.. .. .M ns com -q a Pa'em -ot r e as otr pr tele a rtodntras u I,- "
,;!"I ,11 ,, 'A. S .,,,., .. ..... d ,o.,n., to, '.. r.o fi r. li eo eer all, (1ee~ln In[* ben a de en erh p epard e "n
... .. . ...all i In ah it,d h,,, de, ,, l est at p a...r ,,,r" .. T .. prbeden etalnc uc a onch ym do am n Sa l a doe a rrz e ll, .d ,,.
'. ttlttH otxellrde I~l m nrd~v~e r Maame n ntrf In mpra- quri' t errel c-dur s. C :- a /1, rae.


Placeres de la Gastronomia
Par Angel Gumbnau

DE UNA COMIDA Y EL F .,

ESENTAR LOS PLATOS :**^l-

a. dI Ilc SIene a surc Losg L escedos hervidoe, en las co-
tUd d h deI B e los ern- cmidas ntimas I sen rven cortadosl e nd
b. sebled Zden lobe.y. dy. p d Z rebanada bsolae una fuente cubie e ra
.efc, imb. A. ee. j.:id i

aL .. -e Er n l: e n el-,ee n prie., ,le, be ia
1 ...... ....En I ., b idb d.c erZn oniae nod e n
ipescado, grand, qua aseetrte
recuena n-Is moda nd e-nere dasidnne penmene. Inpa-
Hollywood, donde re-ine l be. do en la b ocinae -e cn cual sBesirve
se poneebol Inla besa l as ee s. s in ydn .D be em od se ee-
res cocidas y crude. No. calga- na eaeprebentacldeelenla eided
i elridicula de eallmentbrne de los inveetado..
hbamene de ojgo de esplnacnsn' Logpecados grandeopreelan unc
bniahorits per.e tengmoenee nn es u.ein lrg.bol e sec ialeln. A f.1i-
estas nuevas suggestion cuajn-e" be Zelle, uen puedenubetlur con
'a do lelbeuledein y nube VINO
.RtEbGa dimE14ndEh LY cubrI-
d].con una servilleta.
ductes"HATUEY" No eoIsnb.be, peb.hoy, ni de...
EMPRE FRESCOS rlescos, n, de ayes, pe s de corner
A1E UEVIOS, da igcnad, de nI. Jun se ecZ n tbileI.-
ANT ]EQU, AT UEVO8, dos Jos dins en ]as mesas de lamilha
INTEQUILLA V QUESOS y que cob frecuencia se srven"con
PLAZA DEL VAPOR gran negligenbca. En primer tidmind,
(Pare illeos entire le s carries fe mlliares. distilnga-
'Telbenee M-3697 been .lee eenlliec. -
Noeclas pangs solec, trittes, nenmbria
ben aftenten; phegein roeabdn denZ* S
panamas a confeecIonar elime-cieib Zneb-nc e ne e
drylebr. ..dd.entoeierta "r ..... d.....e. b e .. e uU
I 2yeeb leelbe eii ebnecllrs edceenel dedac. aanb cZnar Zirnpee -
do y arrededor lo otill" "hain la L.AHI51PSIIIMMOLS
. contlnuaec]6n algurqas Ideas [rueda, revestidas, en case .de drso
13'n nor dc tiempo isuficienite, pr n eI l T-o:lisl],a
prenpjcccelde del peseede ndnbceeenenep neee
en.., e. be, na ey been- bgulto Z papia b.e b.. I, ll
"t, e eac-bnen . Lsabrbedeansad bs-de et.......de ....
equiberaquesea preb ps-c e.. en...........s .n...nn. l... Ze bbde
"peebados writes: lengua- cplhin been eee ined dedbere b-ee o de Zn seadac, ccc. nelnenen
etc., sen deoene ubno h e. Zn pndecltb e Zn lim n. ,plato y bebagA r lae ste..
I eo.bre n plto largo. E n no presence nune a la car-
b1ees sebreen. b eervlletdo.Ze- ee ceeneneienlde Z ninbCENDRILLON
ebba blaecir ee nelnen. Al-
....... b ......d....Ai-REGIMEN DE LA'S NODRIZA
'jas de pe-rei yhese bee- c 1
hb-,nelos dures, par&epane-b cier-
I eve y color, sin perjuicio del
irvese queJos pescadoe s frtos Ls nodrLzascnbecetec cnnbme i e omn endsn]e s zanahbrl
nsinsus cc eee beun apce csuperiornanlbc cis r eib c Jos- o neboe, lasl lchuge s; en'lnginte
ibeb debbtienen, Inerns enconservar Anebemuny n.. .l.-ncdr a Ide- ccie Z


L REY DEL
CHOCOLATE
mlino Menler, el rcy del chn -
ate. nmc en ar enP 1rn nI Su
re dirigi en Nnollel Una pe-
efi fibrica de product far-.
rt cVen.El~neoven cm e ne, -
lab dmrecnnrem- Zel ecblecb-h
-ida en 1853. S. pro enitor
bi Md.o..uno I- l An r-mr
,arl~lado del eaaouEilio
ier conitruy6 otra fibrica den
nL-Den, 7 o en eoil atlul6 "con


nes, En pocos sfio= Nolslel
ducf& 70flj0T qullogrrmos "de
coate en ilnon MenlOr qulso
el productor de il ma erl
n el "Vallne Menler", de f u
erfloae de 7, henl-reiSe (Sommel una fibrif de
mien n-netnp nin e Obbeice ent
Z-duann y de trnie.porge, crec
iLondrecs un f&brpoica iuyaIun iOn anual era de SW.,OO
188e 1En pnca fibrNlea Me-
niemplesi0 e 1,c00 obrecron
t una superflcle de .e8n hec-
. nn prnductn eblenonceseeb

unr Irresnom henrNedraro-
, Velin" flleccne, be en,
ienrler d e 7,7 bnendegc
1yec ene undb deleineZg ,,do a la Normanda
"en ir -'~. ,,e f L nebbc ecltaei
. ,,u- ...y de d m n
Load- -- o, firiodajas
Sbn-pdn, e eo lento 0e co-
,k c r Zn, r n i, eocndo -
Ce., ceccei, ocen,:b cc ef ..
fo 18, 1n&conlgen fibenen Me-
e onme.lmb ot1.700 r oeb nec
ccamnnneupenf lce dn 1,000 nec-eny pnon e bin 2 fte ldelone e o-
aoce doneleee .ten con eeil-


mendo eund yI Normande,dr] e, , p e L c odo n-ne ed an-
ciee mcc elnbdey


"Chantilly"
batn R today mnquina do&ncu.r-
de enat.de ZIohe, extraynndole
, ,;in que formal a batirse Yt I
In pec'mnb uantabsveenee
-a necebsear p.aqunua ctdc
biney.aCeonvirndon en .es-
I Unego Znenda libra de azn .
b ,h'er o e enh copseded
r cn, moel eldo ast nonequa e
oreunl ben.Ubranse de onbeo-
as pereegsb de n molde, y 1Inn-
con Is crenia antes preparada..
ed .el ode cen eel hio bhoot.
,eunto dee rlrse.es b e c

VINO RIOJA

DE BODEGM BIULRINMnugua a la Esc'arlata'

piean las Jertguas par ambos, Is.
!an una aguj. dom.char, Ir.-
,as primero con sal de nitro y
onbup r.... t ,., ,- e-dnd-o


a. o'.. -- n ...: ri. c -
b -..hesc pddcecnI.,-
-Tneudee


Brgimenehabitualbdebcomidannybep-yn scadeesbrnoedenl-beeeieo;
guiarse solamente par l que lea ape- Chinaiiaban las ventabjas de lonbbp
tem. Estas conslderacionesne l que son Y muslo de cerde.
edaderae para lib meadre quaea- E nceebio, senprohibeb I. ch
banta dn e birparlasebi n he noderl- as mu leres queran "de Ialtee cha
probesienaleBla qu enes se algae le laetdic eet n los pebloa Be Fri
tan ereyendo beneleiaur abI cin Sc- eiaa le(Inehe dslnbuyebfir lenhe),
cede con erecuencia que at dar a una eectoe cl se toma cne enen oP
apesnino un a)ilementacn deomaZe a- henaer disminuir la senrendne. p-
Zrtca a a que no estniacostee-ncause'-densueteel6nddiurtenea;niambb
brada e il ocasoenan deserdenes hay alguno alimenltos, euya se
F re o, cn pernuteb. e Z secre- tanei attibtb nueden dar e
rnir facies, e lebh, omee nle, los cn p cas go.
leay eiidfane adims ctleaun iue l]achocolateblacl. eleberroe.i1.nebo
eeniea. lee gube elegImonae s a acedner, an ea: y. nPar illc
en general gon, de o enfavo n t..i-clnnexc eaeneoanLasnbeblnZ
bculer c ereeIe elie y n hiuelv ne conb n exnee n el
Seeba prilncpaimenteu perb en d muy u'rte y ab undante, pari
-. clue Be rftiera In B tnfluencla de esis sustancdas pueden.: ,.no P
Los ellmento sabre bInee be, i2eepl- judieAP. npr o mensn cneomod.
nines ovarian. I a cretur,

4igst --

PARASOC

pine In.T p. ce"n.


YM pari ,at flnt .... .cl de ,"'!'!"'"^l '<" !
Pio edes), In Dl ce .a i r ,."'. 1P ,in

DE TODOS LOS PUNTOS DEL MUNDO

dOCiNAB ELGA
La baratura de Z vida en B6I- cn una sacns-rleba-derZne a, dec
gfica atrae a muebche frances b c ae ls as de huevZ b -dentes de aJ o
playas bnelga. Ea eBs larazdn par Inl "in n de veau" (pan de tenera), i
befal qunero bay hablarde n Inocblbna en v es Is Ardeneesa, as especl
beige. Lides licnesn los rnibones, lae t1
Enr agunoePunta&,besnhermanandengostnIasc Io-ery.bnalmente,n E
e cbtun c fi neea. n Ecabundante, delicado peblato, ltaeenn dmon. enel
ebiera hbenido penesar en fi isun- u eete brunenoe y Gquo le
..... dud de..n....da.....cde un Ru- coesenbmn s nenn er.
bec-.eo Eechebencein eu nncncn es
Sbn embargo hay Planes enbeen o-In aeo- eate betente enpliced un oY
cna be b bbq" n' enuenie en trator de expcicaros. Loee L c.oeL n
cl Flande btrancese n en bnuesbrb Ar- son par .1 mismbe el pbncte
aot. del buey o del ternero. Es
.lendonnuertc y efbu.ec.er-beglimdula abdombnal cuycefuncidn
b..bpne,. -bembe gunnbe, velrte er nI elEinsine un liquid q
nuestrns antepaeados--y, no obstan- bcenbcsabbe lre grass. Pero ce
te, enfleede.Sin embergo, sobresale el panbreas no e .eenelumbinescc,
par algunas espeeialidades particula- ten en las choesela otras much e
Antes de analinrlas, he de peen- He cc Ice dee- cado ne. eunben
AcmeZn nelinnin. beZn nn.b~neaquila rneenet Zn coin phlebo
rnque Blgca es un gran pals gas-I todo restaurant ie rpxebis que Ben Je
tnondmeoe n el qua seoencnentrande Znerne, sirnee pare In enn una v
cdelrcbla "cordons bleus", y en el e aemanac a] igual que en Pa
bse sirve In"bouillabaisse"b el"C
soulet". Es un gran regal este PIE
npar nuestros veeinos.
Cbrtesen en pequefobeetrozo eu
manteca de cerdobslan begCuan I
:Pallase Zn cen a Perrlender bCo
ehedese onbo ndnbuny cortedo
peque. troeiltps y hbgnae tostrEc
Zdo baso qu Ben dar en epenae e
remveend coneuna cuehnedceor
necccnnncninncnecncleec Ae'nebenuaidn celcirtnenIn bec
quense vqenera el arte culinario y % ik cniuc~ evet nI
cuide con amor a In cocina. Izele bn nltrD dcerve' apecl
TodoE ebenen. nqu en enlg bbha qucluensnLlama Iambic -en Franc
dllelnonas eoezan, peron ambie en- Ipuede reemplazarse par una bue
contraremonngrandesvinosedenBargcde- racnkeheryebysedca.coerec d
cc admerablemente consenads If en cn been neede dece cbec
lce antbguos s6tanos fameliban-n Siene-beeIbeZne eo
pre Los belgas fucron mey ebeio-ben pequefiosb uadraditcs y bien de
on a Jos v Inos bregofienesence, enngresado yEeazdnese con el, pnirae
in ,Eenndn beoeuner mncedetmlo rl
asi quo teuchs de eleiasnveenea u eadabtom en,
eomprarlos a Francisaalmiemo lugarnerZeencocci pee nepeb Zn medl
de reconececbn. been mie.
Desde bhce varios signs. edede lee Cdrtencae aeontinuecidn cine
tlempo en que Felipe 61 AZrevildo "hoesels" en grande cubs, una b
contrajo matrimonio con ue ne e brade Zneebode Zndenternera en pequefn
eeca flamenco, Iamanda artenbinle- roz, secc pains de cnaera en cn u
meniosna la Corte de D Jdn, hubo ro parte aee ds una ,media rpiddt
sempre graneden de entrenbuoy y una u mollea'cde Ionbeicmo
Flanden y Borgona. grandens trozos, y aiidcase todo es,
Entire le nespeceilidadees espnnln- at gninsado, humcndccdeloiconcne
eamente belges, nebialemos1 n carbo- veZn puns es neceeeari que Ia ca
nada tcamen eueda sabre ascuas c en ne atce bien maende.
hre nulne, bbeganse lbendfnui~ee e
o eMientra se ncuecen aZ beo lento e
O N E N A .enn.. u ien .. b... gd.....Zn::
cade, aaasada con un pon- deeher
na y un huevo' se carton tambldnr
O N E troros mc=dlrrnos 200 gr'amos deo
S. .BILBA*O(HARe) I -.C b ,e... i.E
GAMAU.,& A VJ CM ar- .f- ,IaL :-:l,a L., id
t . ..4do Mo.S- .-
teo antes de server, webrccn. IL
be eclne ZndcnMaderae nodel beBenh
les pane-ibs) flaemneno, especle de decidle n cU12 chbrede Zn df
guisado de buey huenedecddoen i"n. cla
ro" (cerve nque principalmentenBe de auementarseId a NtlndaddeMadern
fabricZ annBnbbnelaheYesusednneenca-
aYanY uestronparecer, slempre se
inn es), elam-enl" nnu year 91 mejor. Elnihb c neo "acompaeanlte"
rlbcndceq bunxno pcnpene n M ebb t fe bet-plbto eon nens pap.seenene e
aebndgase cuenne pepannrineagen eoin a en lsbuencocinenesosqu ndbee
!nees le "witioafs"b eccaroles quaiemble ljneare elnedn Zn deeege
sientan bien con elfabsfIn, Ia c' ui- eniplntPinn Zee Andg
Ila ba isse" d Fldes, eI "hochepot"n.. orm a'regldin de los Ardel
lesperen do guisc de ce beebn beea, bandea Suba pequefno;n I
'n,. ab. y deI i Ourthe e S is,
cuaenu o bb nn .ctax i de nab P cc ninle b vehicle Zneesta regldn en
nendlectolas Iye mabee nIdulo que snnce orcann len "kermnesn
ar 1. creme; el "waterzole" de polio. boudiln" tttesasen honor de L. ch
sopa dZ polio cone spinyneae Znhu-cut.ernia In. brson _a qneen de Hu
- -- ,:: nOir blenoe a. nqun cc y ZdeHed. nan epnselce brdnelese
10.-, llo.. `., ,lg lade, carr. ie d Ills, nconpar..b, esipapas do i b
bei c. 1.uen cnbcdo V le ye I.ntnechccybbInce Limnbneo r
i- en egey que se come de. OGc.n Deryc


raging zu


Internedonal


Actualidad Internacional
Par11 Jo6 Marol Ca
-Nuevo% oaontooooenoootoo.
-beoenhoawer a Europa.
-Auriol aI lon EE UU
L A',- .10o..,!-, r.', fV j vI f. --.. r... .. j ............
L m,_ 0 0 1-. 0. ..I ,

,- E l 07oEloer, r, 10 0 1 '
I.. -fior, i-lre hill, f.i,-',,-. ,,,-i. A s E N ,e, I

1. . ..- .... .. 0r,14
0,0 0,,, ....oo .o 0.0.....,x... .... ,


F_40. oI 11.7.- el

p .. ollo r e00 F'a0.0 ,lrl :$ -".. ..00 1 7' 111. 't;.,o,0,1110r1',' 0111n 1.,' 11. .0'0. '
00! 07.1I .O -I 10 1 .-6107 .1.0 0

00rc 000000.0 00 110.00. .1' ,I ,. 0 ,: l.'7.0r.0 ., 10 ,',h'o,. ,': r..0 0 ,.0
011 n 0 0 or ,,C17,70 .0 r.010 1r. d ." .61 r 0 I A lt O n 007 -,r 01 [71.,,,,dooo ooo ,-,o 0110816'. -, ,-.,.o 7 ..... ,oll r11 00 o.7.011.00 06.1:

logo 'd .i .,o.l jo ,:'':,-ooo : .'.,. 0.- ', 0:' .'; 011 : '.0-
00oooole T do do c no o oo i o 0a1 7 00 0 0, 1 00 -.0 7 ''
t a e ,. ..aC ,r ,v.Ire- i... : .. -,z- .,.-

a t'e a I itU:' L ae:r .. e ,,_. .1 =':l e. j : I- e
(7-16n r .- r, ., ,- ..) : .T. C. r :, ,. I-,. :
OLo". a)% P0,o p ,110.0pA a.o .Iob ooo jdoo0i o 0' 0" 07117 d .r 0 0..
Oo770 71 1 77O d 000 1 1 0 000i
lr~ o... 31, ,, ,e 1 ..I r~re I .1. :r , v. ..r a

to r eoro -fro. a077reooabaodra0e0oo,.
I, s I I,' Lt a d e fa .o e..... e n F

000p, 1.1er,,: 7.,de h Eur ohopa sa d oiotoos A desheorespe o. rssdl11-
ha80l1 7007 oo,r0 0apre010cd11 000- conoroeotpenosalento dot oooodor
der,7 f e 0 0 0 7 7 -Too. t .op 01 ott boa do hoo
0711.00701o11ft. t771 0 lei1100 0
S En erlaren r rr,- d -e 'Iseh w eC.. a vrud d aereou
P.' t rene a ta, .: u: I ra T1 t epet el e vo e t

sooolooe y eooood lcao dol -otloj posltivamonto 10-, 0.0 ,," ; u
000700. ne ojrog,' Oo dootoer-, o ooohooo' o.2 o. .'.' 60, 7 t-11.
., I e,, A gr a delr on it n conf ee1". ,., JA ..

"deoPleoeoo y.Zuo ndoo a o ocleron p0ra 070700 e' P0,-.Ir.~ 00,"r. ,
10 04m07i00nos l noromoe dob gone- dodoiro do 0 1,, 7a 1" .lo.,Oo
ra oooooreboounaopreoaoibn1700b. enoCoreaovano.e,h.l ,,,oo .-..,. t0.0
joltoo 7707 doprt70n00. ho oordod 01de10111a, ooloooodo do uno 000 707
poroobo 0007 loo resuollodoo lnob Iodoo too faeuoltdes dot geneoo oen0
00000 .1r 70.i7N'r d 0. 0I,.,, 7000n o bJf -0007 00 b7Ilmltodobao. 01777 00
.,do OIoonoooor Co,,.-.oo ,-,0a'70- hbobaoonidobhaoiendo hooa l too.7
"MeArthur tine plena autoridad


para cruzar ci Paralelo 38".-Lie'

Rultifica nl Seerntario do la ONU que nunca on ha
m retirado e a potestad al jefe de las fetorzas aliadas
"' L 00pUrCEur 0 B. Y fob, 16r u 011oin oootdrn r0: Cooo ol pooodo
,AP7, -- 0rr ,de factu.res br00 hto ToyAvo onofIo.
Ao e d eo Eur too ae 0 o tlldo dol 3o,--Oroos delegodoo dboon 011
If0. oI0Ins ,. 000 0,cs 011st roloolo- MooAothur o gu tonieodo ts 7l070
0r7:r.0,, en 071177110 ov1rdlldas 00 Co- 0110a0 ar00a0 00 00100 momentot. y7I ue
770 000 objelo do ooonloonoe 000n.u!- go dobo do ohotooulbo~roolo con doll-
0700, 00e 0l Ito oooodo do oo No- beoora oes, potlol oobreouo to dpioo
d loo d sE td ooedido, tS ovtdod ,qo-oooe Jo
n de0. e, is doman lor ooenhowoert 01ldr0 t toooperflo oodoooo
071 ,, o1 t or lo agrotldo 110 0000000 110 Ioo 01107700 do Ito
to01 roorooooobdooo 7~looneoo Unldao poodenooruzoroel
habiau prler~a enn rene ac ie relPeretn- o I I o a 1 t


00 do 10-a tio 770e000006 7110 pa 0 r7e01. pooo 00el0en8 1 0n 7de 0r
dUr Etobdo 1, -00,11n0l011..L ..-e1ps-0ye l0,, 077de 00e0mento0
r ,Is.,,,OI r 0 l enl d-0
000,.. 000111 ..., ,0 0. 0 110007... '""l' 0ne one eonotr 06hn1o
d e ,lol .e ," . =,,, el .,.. r, . .. . rl .. .


000170r.a., OdotoI ,f. ,e-,d uu ,
rlm rnbUnm | sa ao re ei rosli u. e n h ra, vl a noItr e.opfsa C re..m.. lf


I ,ih'o. ,, Jo, I. e00e01n10 007770 de .110ho- 001doe0 la010 treUna0o c7poar
necU.i.n i.o,,Innoreoolredoloetao aoIndsoeoorm dooooootd opoeormooaneo
0 Vo l.0 00 u Ooeooon oopAlo 0 too 0077v0e0oh 0076i0en 0a0as0000000
14b oa o ,o j...-. 00.. o...... . 0

lob 14 d00 I-p. 0111 0-e 0a .N o.... tobo 007778000rC~ ooo0a 00 eootoo d
007r, h ol.Oo oo.,bd oo- 0100001 00. lu to I oo.F tood obo do oT~in Chli l oo.'r 70-i
"Mc ut hulaml r r tieAner rpleaauf~,' Mto,.rEIdadB,
sar clruzar e ffi~r 1 e ,,nl P9ara,&'.6'I elo l "1.lllrc[ .r

Joto dooileldo do ioo o o doogoooC070oe 007700h00 0I
re odo o paobeando erdo 07.67al baoaidoe ho 0oras dpdasdh
L AX. r,.:,E SUnCdESS : Ydeteng 1nall b er o acado dnCee su elhog arp oru
-AP-0-0F0I0;M"..,0I..10 00,001' 00. Coo.oo O.o 70-oo10

,Dpr. te ul r..u~ 6Ces or lo men de, para rupo de h mbes enas dcaraoaque ed.eroo"O0l0lo 0. 70110o0.mn 1t 0-r. n 00-M aArethursina ten Indo Iochimom
norguel IIInllcoa para ene Co ar un brn deouc nan i do u ls 1 I"
In. n I r.- i alo oo U doo ode o n Nto ol.bboo oldo otoodlc o do 011 6007 0700 0


ooooglo. Oboho. dologadoo, oopoee I- ...,,h. .0 ,.1,;, 7 e' .,o ,., 7-
ootoloodoa nIooda, o sto01oooo.len o 0o'o0, 01. S e,,t,'.r....ee I ncu ,-,-,
00000700re do bnoool~o do too do 00 r .h. o 7,. .,'
000000000 obloto toOtot o o 07010 0rv hJ .,.rca,-p lh2
i TrabajoP fort ado enla URSSt
ch Pa- Weakin. J ballot y IeNdo.laooo

23 -
En P Reconoen sa al noodo Stalin "
to oorrolooo doode Moaodoo hooto O7elimhonoresu 00777006777110
loogo, p ol looojo deo oo oontru!el6o mutsoho 0000entode1 o mquent06.,
blo pooololo orb oolgin oolonte ho boor do Ioo 2000011m do dloatneao 0o7
olre.ooxlgbd ooreoollteorono 0011 de- 4O77lm IFo Fo~plonedooooooterm-
nooddn 0000 el ofio 1070, poro obon oooo hob 000011101 07 eo 070077011000
do 1031/, 01100000000 ooto 000000700 oolotb. hooho 00 toobojo poloolpot
do 00n007700i6n p 0e hobto obboo 01t Olat notouoreoroodo. 00 ar.7Cna0
ormlnoronool otlofo do 1037. oeluoloindooo l oaprepratvoo oooolo-
booo Jo nt*o irn.6 ofooiol, 00f000e7 Hegodo. doodo Moood booboo
hoo Ii ool oiooob16non 000 7.0l 00600700ooooguo lo oboo dol Dfl.0troy yp
oooioa d.Into dbomeeonoooo dol aoooodo, 0077604 djohoab oleoaroo eoon-
0000000e que o ooonoderlon 000000`00 reeompe0n0 o so o admu nIore" do.
000 dof Dolotroon 0080000m0I do Jo Sooogurooede foRAclo do tcareootoro,
00to mIns e 0 000la 700na000 r0. 0100o0n0ed ldo Jo opiordeotobloo Jedo o toeo-
I y tA 3w P vs ts.ro"' 0000770o qu0 tuo cooabobrdoooo 77110 pr1n7oo, o0rti1onarreotadoo, 0100e0-
oodog 6,6 ooloolexru rooo' 0 fuoolodoo.
let, ho 00770t6I, m0en1o olcoA1- potporitoneB do una rvo o ntlra6 n
Sdol.,onLo 0R00000 K-colyo-o. doodo ol loCi dlI Donltfb0y 00 a 6n po0nl0a do01 e.11n
-Loob podoro ob o bohbo.o oluono ooboo lodo oa poboUobdo, d fopoonoedo do
Q, ohldo7rt0Estdemloi 00007770 baJo 771 .Cu 77ndo. Se elaramenlequ Mos-
00 100000076 Jo poolhollldod do roohoebllooo o oooloaret y deo otrbooo ecs'o
1.. i .o.. i...i0nhA0.S o rolo n eo tnnce7 p11r1ee-, o-
000r.- 110h07700n Po~lo.".-- 1100.,. 0I 00000010000 doopooho 0707 poblo dl-
Col,10 d(.0r ,-.1 T n'.o 0 000 ... 110 0d..0 ,00, -0 I Pre16d7 t ooboo
0067 do, prbnoor desemhboo 00I0067 str snad O 1ern0l0 0oolrogondo.a


DIARIO DE LA M-ARIN\' -,.ioado. 17 de Febrerno de 1931


P'4-inR 21


Ha creado un chima de confusion la %ctoria del COSAS IJ FA-- A .,uran pi e I ugoslavia ocupara

,, {LA COLM ENA I ,r, .,
laborismo ingles en ]a votaci6n de los Cominiies L CONIE.N Albania en va-o de una agtesibn
., I . ,
Acu-igbalo, Churchill',;, # ;"n r, rI [" I. I .I.- I.. ,. I 1.0 ..I fi00 oI'es.oo.n oldo l ooio'il-oEl.oU.
. tdeflojeolad' deoomora En las iLer t s ude nect ra '"o ,o,,uoIo, ''on.... ,i,, ,1, oo1 ro'a..si el S viet alava
e1__ y de Praxdgoras' ""',. , I, 71- 1-1'.....al, .1, o71,11111111
L,_,_, r.I:.If,;. -Q...' 1.-. I'oo-..1... ,1 ',a
r a- -a : --r.- .% `,, -,,- i nt, i,. % 1% I ' "I, n a n 'i o in a(r., mp~
... .."I, i .1 , i 11-... .. .. ,,,....I !. .. ,, ... II .In o ill, a" usa....
S,:. , ,' t r r ,., ,- r,-"' I I I '" II" '.'. I I, I. . I .1 I '. I ., ,-a ;., d r I n ra "' ,
. ... .. .. _-.r "rj ,I: ', ,' ,. , .Ir a II i :, .. I . .I F ." a ," i . . .. lI I , ,,,, ,- Ira ta ,, dr qu a lurr a 1.r tie, 11
.U
. u. n. .-.I- -i ... ... .. ..... . ...... ...


r,-r,. ...;.. --. I l1A1-11 -Ii 11r n r 70 ta ,,1- n n-
e I- -. I i .. f..C.. W m I . . -' I .I . I i- ... .- -. , !, d r ) nn arm da u" ar or avur i
r ., '- ''-r., -11i let Ci --b- -
I:." i-f --- -. '... .. ... F. I.... .. I .. .... .. .......... ....a.-I I ,o, lu 1,- .,
...' r.' : ,;' f:i- ,- Y Z .. . . . .: ,: _....r - . ... '._ ... .. :- .. -.I.. 11 .. ,
, :. . A.I. .-. ,. ,!I. ,.-F,,'" ,:'. l' t.',; -: ,"/ : ""I . . ...r .... .. .... .. ',_. .... .. ..., .I. .-. .- .'. .. .. , .' 7 h l ,, a

m.: I. _. .... ;c .'a -r ... . .- .. I I I. : .. I .. .- ..... .. . . ,- I I.. j.,- ,in ,
C ... ; :i.... " I II '- '. m ,. . ., .. -.1 r.p n ".
S.Z % .A ,. - !. .' , .. .... a I.

,,o '''111.,


'1 I I,' 'I ,"._,Io ,"


de: qi C~rter20 el cnea 7,::-: 0 ..... 771.::01'111:117' 0 71" 070pariente 0 y 6mi tos de7esla co 'v 6 'cug[v ;Ie rese ,A u-en c los, d..qeleg~adose inerd e
mu e a e mi n no s m e- mo.e- .fio ma ,r ;cnem n h b d ", ,- e- e1.e-.. ;. L. . . T" ;, ,I -,lam ent p r -, -,

mene -ue:Ingat .C...dbhC ...fb..... ....d11.e K iln'...r-- L,.. m. -n....-I..(... .il... re se reunan.en m arz
0 i, n r, .i r-r ..,'. ,;SC htroo o"o- a r it.a s obre ota rui-- 7-'_ E.n.1 .a reuniofo...I- -s,' aordaayasIa ,a g end .a que dye a n-
....... .-,_r, . .. o.1 rareas.1ons pnlt eri- os V.. .. I .. . ... . . . ....... -', , '. !. ':... . .' '.'dobo -o.doho l..00 . *- `.o o o deoore C hao to b d A A . .. ... 7 td,, en00717 to ,6 7,10
,.wI e:, ..!.Ail. ................. ,0 . .. .o o do t ro toh.. .... o 777.1..1...... .. . ..11..1..711.1110 do....
0700 7.ie0 8001000r7 dol o hoho tohoooooolo-0000I7707000 .o .1I00-1170:1-71-11.,n01170 n11r.11007111 70-117 llr J- l*


d .. tI o 1 A,,,,'. t'.ohr.l- -oao ooro oI.o y oo.1- 0 0. -o1 .arU%..ae1,Iu.1 I 6 _i .. -1. r m e I. :. ..,,1" 7 7 0 7011 i 100 rIs
A ....-X losf n p !. 1-. -'...n .. e a d lR i ohsa, ner ir C-I ..q a ,u ... . . .. ....I o .-. . I d..1 I :. 1 d .. .. .. o.. I j I ,' I ",,, I -.. ,c IFd..il a:.:. a! ......... n u,,hd ,d,-
-podonoe w-oo-oo u.d dIo.-h..hI-. d 1 r. 1. IqIf .I h'. . 0, d 1 ,710 .-
.....- .o 11'I e Iro, M11..h.I'.. -0 0n p-5rW0 ...... ohoooo M ,, .. .. ...,., .I. ,,. . . .. ..,, preo,. ,o.o--'. . ..... .. .I .
r ., .-_ I . .i . .. I . -' I : .. .- I dt . .a .1 '.- d. d.dI -.s -.'.-o-1 ---.. 0r o o 00 do Iru.1 710 10 0 0 r 01 1. Clo uo r.r s Jo, lro a. I 0 "-'- .. ..". r, -.
do . 00g00 070701A..011L too-170.0I .11.1171177100011..-'' *1


3.. .. 5" .," ;! 'r,,,. ^ .,.C - ,1, ..-, -- ,s h l JA r o a es sa r a .. .... I j- -',n . .... ,.. a ,.[.., 'h .n'1-C . 'o.her.po s tdo o. endrpoae-[,.3 1- I 1-7.-.. "1,.1 .1-.I0,0. .. .,6o
gu-1a .a4 30 -0g7 1,1(- 0I 0 do C..uu a e l e l a -'..,


r.,-,.*. 01 eo G bi.-- 707.. 0.,to 6sela e no be1 e"1n 07y10""11 11711 o7o07" 'o'" "1 '-'171 ,ao br 11 do cO 671107 ,rr6nt.larz',11'
.::,,-- :..,... ,. l ,. e e o~ o c r p e a o c n i , . _. I a r n r a -. rI ,

hhlon ,Io 0 ue0 en loado atoo lob0001 I do o . 0.. -.:.,m0.'...I 1rI.s.1111 .. .d7e ...1.7 ':1 1r111 11A r7. 1.. . .- I "...A 'I' -bdoo, 0r 0 c o lsraor1a110 d o! 0700 d~con tros a y0noo1n010701o7 1 rr170 a70 01700 07,s 017 7110ma P"loo 1171 01. .'6, d l cur 101ra 1 nlMrno 1 n 71 hr111] 10t d011111' 11171 n',, l d171 lm07 IIt, ,, ,- F .7
n ra a e rer m e com % .: -. .. e'- i ai. - ,- .. .(',.i n Io c- I r3s d s b -, -_.ir ,,, S O.- ,-,' .[ 'L-ad l to nrt. ,
do.,!,0177 ,71 .7670I 70 I 01110.,17I11 I1
.1 ohdo -01170 770 '0777700 -17 L-.-00I1I71-1_11 I17 .11 117 17 71 .1,-do01170
p rom0 sa.. l eIeto ra1 o. .',-- ,:3 ',- -eI-1. 1 111711 7 7 ho 0 1,0.7. 1 ,1- -1 ha'nn
e I.17 0elrr dad0 ,nI~ sut1105-1.3-7I07.0,7.7 e',--,1 1-Poa ,psa, ga7.1 ana, I 017a 7acho elnt a r as oc n e n
7711177 '." 117 .lI7.o0 I'7I1I ol1.1111,11,07-1d-.

e "r I:h r a % e Ian! -,erI-o Leones M. I b ,.I,.117707 7cr tr7-
a u . 4 .. y ..n.n e o o 7 70 70-0.. ...Io -, .%77 .0 7 .7 en I. 1. "077y, 11 .. E e 0.0. .. .. ...7...... .
- ..- ` ..-'" ,r ... d; I nt nd mi e... .. y -...p ... ...... .en ran IaI I ",,e II t r a~ a y n ta d I . 1 ...... .. ..... . I. I,.
:t ...li.. en r . 'r :,y 'sd.n enp' .. ...h .l.. .. . .. .-.. .. .e .n. ,a .e- .-I. .. ... "." .. .. . I" ,[ ,, ", ..',, "

ril l dI0:7.7I0.JI0 -7.'.r d0I .e r 11000200770- dto h o 0 6 1 .0 ,I I-0-. 1 711711 11.-,,. .. ...7 ,7,.- 0 e s', /'"" ,. 7,--,L,, ., r, ,, -,. ., -,1, a-7,, a.
LAu t a iriu 1e u hae.p...- t : c ._ b ,, Ie -en -m"l 1'. Iur 16n r "ra e .: E .e u d d e F l g ". . . u e .. .. ...-_II L ... ,. .. . ....... .. ..q ""
, ., r I o n p ar. en ta ro., d, 3 u- 1 n a aI u .- a.y- e a, p a a e .ea pI m er. ,-. I I .. .. I. 1 I , .... ... .... . . 1 . 1 .. , .. -... ,,
.r-.. .. . .r.. .I . . . .. . .I-. . .. .. .. .. ... . .........I. 1 ii ,I... .. . .... /.. .. .... . . .
.-. pr -. iu mmg :.Ir'm de -en iv dl Geb.1 l` r- .4 u.1 11 .... -, .qe mu r n a r- l.-... . -' ...... .. .. I .i:"11..r I II '', 'B I 1'- "'1: "-" n "I N ": I' do" .. ... .. p. . ... 5 r
n-1 a aa ae X r m -dq.: I aIrAya ;.- -.. y de I ,- : .... A r I hI p = J I . ..
.. .. .. 1. L.... ,. .1 ..1'- wde S. ...T - I-. l w.,. : .. m r'...,.. r .... ... ...- r.. ; i-I fI - ... .. .. I .. I , . . .

00 A 00 ; :, a . ..0Lt 0 ,010170770 nl t 60 1 .. -.. .
1 . I .y017r7011,iii. [h [ '' . .. ... o ol o l O 0 8' -
8. 60117771077 --0,-I, .- sru- e q, ....eg & -
i.,-,a f,- ... .... - e a. ma evaad e i I I,-.-.I ,, ra1 ", ,- rIeulul -I ')["P*lt~,t ~ hn
i :', i.'. w"a..... A .... . ..... .. 3 o ....-3,1 i, .. .. ... I Ih" .' . .. . ... ..., ., ,' ', .... ,. .d,,,

0 uoarIe:..Ioa00770,0enI7%01100-01 1,00 .-!-oI11 ol.- I o7d,0-71...: ..,1 17 0 6 ... . "
I. . . r n1..... .I II71u l7d.o..-, to. .... ... ..h '707771111077.- .61'01.:1111d0- '1"......
e.0n77 70Iu1-, o Chrcil 01017e1 7-"-.ooodaCh-l-070l777110onet0-171... us .11111i716710777100171-1.7-ii..1 10.., a ..., n n ,0'
Gol....er IrIad it'..a teif.......c. deS- ......... I,"-,dt ... as,-... .: a:`. L, I ..... ... .... ..d ..
'31 .. .. .. ..T s o .'.f r ,,,,, ; .. d ... e.r 1, o' q..I M 1. G.. t e e -;' . .. ,,-,. ,- ... .. '. "-. .. ...- .... .. ..r'...
mpoo, o dooslbilldad de ej eloneso 1 r100011010 .-j'''". 7111177711 lo 7 dl 700 67 I dot o-, o1 7 7 7 ,071.
I- ade defen ari" es nr. gr1.0 e. en t e r a h- ce b_ g,6 s& ha6 a neUO t r ',s Fan 1 1e -p n w Uo et evet ,, ~. r _. Idr
.a e -om :na i fn..e. e pri er" ad. o- e I. P~. g- a1 '57 A[ ntn l-,; '', o
1:niatr a h...arI l va.xedtar 1. .,. -.1 lel d ~, -,I I olP"' ~ul 'v l o. ......... q
otI ri.ra de.. a ta oa inn.a r~tl qe'a e n von- gan' do' s' ti 'nad tis da y o esjel, 1
Alont dr a Is ab reddebae `i, is entramn' eno in V a es q e i nv ite. o--,- i'. l ,'s a .... ` de .- n lar e hr, dr d' .'' '' .'. cu tro1 ',- r s d-Es"-"

E000 Anr lianoo urabe n e A rnoooI i do nd Deoi g-oo "711770007 tohA too oh- 7" 7117010 I',',-.--' h,,- I ro ab l Kr707007117,11
e 0 d00000el10610 7a de 7 07,10 hobolonuman good too lou ooooA do e- snafiand oordn lleC icaoI.ousrran-6771177,do "1.'7"1.0 ." ,- 07 r 0 1r1117770
hosu bo O oonoe ho :looo"olod ooterrbooos queoo deurron My- ato doroao ternoa.m.a 7711000a.7- n en 1 en C oh I- PAP c te, .. ,-ex irn So idel E ten
do .. 0t 0 00000a C luorbhi o 0707o700- mo.eSetsoapoovmoooaoont111otoPto v.rd-- c'rur I ...I''. _,,.uIu r
o.o-ooooo deoibir e 8l aptooo br00 d o 700177 0 y.pro- e FrneeIlurten7 0 070 1 77 70 loo 7 n .. 7 "
- n Iontra Attseal op oool-oon has o ooeoltoo Ded o olotoI MaianDa domnoooo 00 -a Iu 1a de1a7 Ca ha l. D ..I ., .".n ...r.n
hI oooa del lrgo blloeSooooo u.odoo oto so llooo oo depto-oo 1 c 7711r0 770 oardoo ao too dr ar' anu deooloodooA 07007- si -_ '' .. '. .
0000n61y lmits.,077r0 1a0 07011o70007boOne-00ofreoo-ooood-ot .o..Id.od.oodo-oor,.
011lfi~u ooplollo do u a-oho 00 0Yr7.001 h~loto07 -


duedeo o loso aeserue toohat. 771107 a o e. 007m 0 oe.o t- 00n Loodoordoodos enOtt rma a en A za l ro.",I ,. ." --,",-, LaI '' "" is, is
00 at -10.0 pr-.adj to. 0077000 d o r aborod oo ooa oolb o sabreta do n ran .1- e. .urs o de,1943-_ _-. t" -, do'.; Yu
Br ta ia s e .. rec. d, pe ro l de. d e -n P e Ide la comIsin r, .." .. i ,_ fb'r7 ,, ,, . I -. I -. 1, .'
1100.0.0.1I1:1.1. .?'oa .. - .7.0.0.7I0-1-.0700east,0116-61111117 -11--

seni,. Ienlo popula- a,: s .. .I- .. n ,A 7 ni ,,p.=..... uedo...... v. l Ci ert o equ J a Its B . . at a landes ]I r .. .., ...,= 1 .= ==1
tra~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ haelpo ,Co.uoseato eto e are n, u a ., ..san,- , I . ..7'..'ori 10 1o pueo .u olt u d lo oo teos Aotra 0ezla o 01o1oIde] ho- '. ...,. a [ d ,~~nlno ... . : .
-_ to.. . 'n. ..... '"' l-d0 d 11101 SI o 011 rl opoonuom-qIo.l. .o18 .... 'f .. . .
n ej .ma.I olo 7 en oory d 1111711m0' e6e1o10 .. Ii '' v dt I a not I s 1\'J ti n re: Ida.I
den,;, ah Ia r in e T ry !E ae,,a e.ver`.. 1 ,a .1 .. [ T.. .. I- r l .. o. T I"o, .1I-
.. .. ....i ..... ...... .:I i- .- p- unt I Rahs.... i.h bla od ese p ubi... a do 1,arr ,do... . '.. . . .- J i M. i = .. O in-rot. iyaI I M I .11i111...11177
lit .A ...1 ..j i .. .C...I..ga e. .. .....e.s u e ra d eI" b a o ,.. ..I." ,i' .


7.011101 C ho o11hilI7001..........-........c to .......011000770011001711 doo -d ,o ,
,, . t. ".-. .. ; ,.. P ,:,, .. ,t, .,,ro,,,.-,. Xntq, B -.... ... 1 ,, ii ,,, ;,, I ...


01" :t', 0 17'1011. ,.7 1 .1 6-1111 11 1 7 100dF'l ""'
rAcoystboar0] ohombr11s07n h0holvotesen ontr 77e lo to do"lo 7101110a &Inoo-s70010lOdho, 0.. .,I, Ren nad6a II n ]n a taIlln deIla I-dla nf
do do olo h tor.ooo 070107700 Ilo ol. o do.. odo,. 0070070 0017.7' gr1 upo11 de.lo . . oo Io f.on "1- ,dddos". -I ....I No 2.0 ,- c 'on..
br.,'on ,',idoI,'ds 'de ,,, Idsr,.T," ".- ,,, ,."', e ou eros ll L s isa r yetadas para l ........I 'd` Ia-c a ure ..a.K-h)ait N V' ran ehacr ,, a dpe lenlt .II,.l l~t r init' e na gi-r En e., Y,-, 'a
a,, na-, ,....d, d ,f.. ,,- i,. d' ,.,.,,.,,-,,,1,, a elI-l dequ haia de;eebrrn enIl... ..se leluaon -'." ivr' Ie-mn,, sperlea v n '.lva.. n .n I '
3 000007710 0001700tui rdR o l 0 t! d00007 0 0 6110o 110 yotoo bob 7110. 1,70 07011701 P sto0 I n .


710aollysw177 bollood rto olo ioopodilo lood.pi3o n "in o lleaao aistn61-ayn1d11,sha do ,~p 1010.e-
,Jr.... r p.u ', h,-1 i e i s--- ,g ,no 0s glca t, -y it, ,a, ,- d 1,sz- tlm oa s enq.. %, nsr .I An do,,-as ;,nad m l n a tl u- o a ra rcinr,-,, ,es' alnde s t o" a e p, In, ro ..' ,a IE] pn o p l n
Ol..doo.1I77lo770d00000111oodoo Palldotopoooso1,o... ...o,;,I"
.1est;. ", I .., "I :.r'' Ic-, . a.. ." ',, h m re e. 9. j, ,, p de s omp Is s G ', p ae t ]ip me P rlrts eshan- ti u amhen Is n ;nlerII ,, 41,, ; i i se ar~ m lhrng o I -,e p -
coolooollooooo,;1'I -j-'. pant,, lo-, ,--- it.. . .,711.110710116116I 0a' 101o i,,,oI- oo ,o 70,- to- ola d oo.l olntrs noodetI o 017067 ot. --,llnohh l1101717 II'. . Id r ol c on t a ,i Kreooo lon
r I -, de e a r.-- ,- w ic ,1 inn ..I. lI. y~t c n re a a a Bru n .ls d e A ml o r-eI I' a "" "" m ...a q e u ln- rsh rh p "I n .s i pI ,trros, In I ?S h. ,-as. .
_o s_,e .u z-r-n-I, p rrn s scb re.I'.a n tego srshe mdss rlnnr h a dr ,I -ca tte r "n r d rl la ansE lortd n6ra l Id .dI t r r ra._ m l e o el ,, alo

7odo oh.1Adu4e1d11,,y.i1.1ron1desdeoMns re007 nrar.-., 7 01 7r00
1 6 n im i en o ue s e pladA el m .m h ule r an co ~ jnnocrls h ts ,,,.,. 1,[ 1rl ,fur,- ,,Ian -1 i,a" un ~a ,,n,, dal 1,r!, It ,I,,-s1dnd"ernlht-el hicid. ,I o,,,n lle `bnoaIu- p, 1. med I
00ho0a 60seprp na p 01nr re h-ra er'7n, t C .u.an n -te y su el- a I77i17=7...7.. .I"-', .' B a1vIed Kque st. ,:IhId d desenderI7h 0s -
_. i-l-f-l ton el o -lug otu r .on reb dto 0 o1000n- 'o r e a dos 1con ra cu l s1 o.r6 hater pnslhle vl ", O arwna d planIn c" e` -s
eI l1 yhleoetoon:0110 ue banarre0tMy-aaoPfrrater naeaeat eot7.n0 007,77, nooIeno- ,: ""oo . .I -
....a.mb.I..n el.., tZje fe e la r.NKV1,D ,.,n-M atndan. Todostumbiser n que for a d r MagI rpada in, ca it- -al dcl. 'ail nprri e el ]A.. -he 'Inta'i'l- .- u.d VP -, I ne,'-a ,, ,,rs o r : . . _

.6 11110000 oo. l ol de Opu0'dIe'eto 0e0e-nv00 Mos0n- rI-07. 0 Cmen ent0on-0701o1 . .e .pe ,, LT. . ..- .. 7 ,77 01--71d00 -"-77700
0e. oooibn o 000007n 0 una 1 1p000 0a70007 000"gen000em0a00r0e76h 7 .-s,200lMorooo- _, cisada.apiis"A0:0
,a,,;oo A01o.dl lo' oob d10000 nos0 It 61107701700. 7 ]a07 1000 d eoo a- 0177710 d020 1170 do to Cobol I t~rh Pa al -- 01100007100-%%"I ,A:R f''P


ulo n dol o ddo ]soobo ro tilese ofreIer -poonboeon volu1011nt0arn dora 1so l'- - 7 ''arvir n e alsryen t od a I aI gr a ,d -n D d r u "ma 0a-
fie odri1100 dojo do Ioo U5oolbto 0110'-doodo princi.oloodoe 0a10700770edeJooooos- oto"oltdr0110 y7tr1de-!st7d70.A zagolda7r7d dn
g, es I,.61 a. ~ ,,,,.e d ,d' .. ee h '. a. ,th n,, e,', a, trills;.. ns .. .. ,'n. 1: 9, -, -.f Ir and a p ,oI. ex L 'a- S ,i 1 Il B E A
c el tell.me com e ae o ]a,,- [ ,la : .s1r,,,, q? ., ...I-,- "ic a dno" ,a P ,' -," ; ,1,,-. 1" I; rpr., abao en el. Da-lstroy los. 1 -F[7 r .3 n .. .
p ire,- a. I lal el o. dr. u I 'd: ;.q r '. : 1 -rah e l, ... 1 c ,ti ~- o, n ca rm,.i ., ,,,.n" ,i ,c 1 %... an t sa r -1 .hidas, ann- i He In p en ica te ,. o
, aoooooopoooboooooooooo 7.11000too. 71100070- 11- 700Cie 0001 000to--od.odo .7 77700 -17 -c, gl s.pl i dl ,o 0 iet 1 .1 Id,,[,. o- 7- .'..


do to oooo oobooO.st Orooo as t obood J o 0711101d0100 0700- o 011700 do ...... 18110 , vnd aM D F ,r sl-tI I I de r'
co a is, n ads. es g a lG o i rn o .tn I.. ea .,n, n - . ".i..-ir I..-..~, elector d rim ,,,famesoPe rto .ll Ins- Leon. m............ y -..mia egtt
o o Neil.lp no to tl at.7 ... brs,, Ae e,'o,.0 0d, .,. ,,o oo oo1.0de-:,e-,,-", ..1 1 ,0 ..' ..0 ,, a p spara r i e. h -ha '., .. . '' .. "..... . rd -
0....1111 11107 0100171y .6.0s7 jo' m 7~. y1111111. .


.lol .r 1060 .60 -00 .7111007 .'r, 11000I ,"1. I.-I....... .....I., .I Io...... f.. o. o i.. .. .. .. ,r re a d ,a ,deIa m eIa d
en ar d u peaden~adiie- retns ya m piecn silo en F algn ia are 1 de la t udd er Magnadand e n enard, a a hass t1.5, d,, i.. on n rad :itn la. aa: ,, l a.,I m, ,- c. r rr IasI n-. "
o o ol ,p.ec ea... r oo.do ,, i,,- ...... 01170770.00 0 10 ,,-7l,',0 1 tra6,-" .- ,- ,, ,,sd. a.o ... l..I o lo.lo,0'7 ntra1 11b1. -, .an "`,:, d da F.a ` ..I:, ,,_ .
.lvterasdrit.o I ob to 0 ohvdo oIb.ocruciaoh d. :11 d a r
e l.E 011010 s 060c0 en00 ly hob tr o ary nlt po ro na.oloI da trnn.. .a.a .. --,---
1 In'o i roo 1170erson s cuh n Mooyoo ,, 6111 .. ootot do ,L- r I.1. "- j70o 10ados7sA1 1la r-1. I -' I ,1 ,h I I ,I'. I'' t t Ic, ,- n .3 -e .
a Os t r p s ot rs d nla d lp rlo e m n st.E n o's s pr ,! d l uas ... de- ,, -, 1 .. 1 "t. 1,,.-a. .
ru Sp0Ione tadeoInctihoesnn teeo an6 ooo nose1o-11e d ant, 011011. 1111p1d11n7...=10,,1. 1101, 111, 1 d,.11..1,ot, 10011ll, h, do 1171.1.01 0, 171" ': '.100 1,
r Unae lad ena b ta r a enle mb un.redif.mtlira Stl uizpnys n nlr a l Pa as e ag rmrt cn h se alt, r r a a-\'' a' ,rh c
;hoe t r t e r~le o e t s c r o f ln s s n o a nd 300 en nscl 1 4. h1 ....s .a a , ..... r....' J. .. .h .. r..I ,,x ,t qum r, d, e, r... j d.. -
dEycnrl e nlen r r~nnnneg riadnma e nt e rn,, ndI,,l,-, ru' El -----.. ni t -r nt -1 h ,- trr: r [ .: I d a .. , -_ r I l,t ~l'n ~llp r, , 1.... -1. . ,-, l'.;I
,f t riin a t,A lenar de I do e lr 0e s t" p r reld e ad qe B erzln r i u eA R e"y.d ,, a ae~do c n I- -- p- an es-'.1, d.s, pn I .. .ee I.nden-d: a- -e- ,,
o m .n Cmpl a min a /n d ra e rl se 6 d Ell s ,,,-ma.yora e i n.1 n d. o .nlls r rnrs nree : l'. I d l, r d. er, .. - r atr .. si de p ...
..0,,0.01r,, I7I.,0 00070100 .: I- --I do -lo I II-''11..701111 ,100 1 .70111100. 711101101 1111J,1111111- o.11111111 ,11o7 .o 1 .11.11 ..111


te -ld.0a1 ,oo,1'.eooo O- l ,t f. p -r Io d. 1 -1 rn -1011t 1 1.. ...' 1 11 1 ...-.. 11d.11 ('ONT1. 10 AR1,0
T117. oy I., mlab n at u,!, c olar~a doares d nal tpr x. t furis o n -a- Lnplzaqu etafInt aInCahd. l CI_,hat" em-sr I I, .
.1ipo- i10011 iOJ.d_.. I, 7110..0 ...'..'." ,... I I' IP11 I 1 111, -1",11I11. .:1..
. ,.-.- I- ,-,,,...-"],,,,.-.,I ma r s so. o. o dooolooymhoohon b"at In,: ,1-11...1"-o..1.1-1I611.7-l11I. 0" 1d-11001,1,, I- -. ,.- -'0.1I1111110.1101 110 ,170111.u 601117711101110-7I,
..,610100010000 g71107IIIdo..0;0s000he .0.., 1111 I110111 -11170 11711dooo I . 11.116I0 .-III".' 11 11111 11-011011010 .
o- - - --.- -- ooo1 11 doo1 11171711 011010. 07'77195l(711111,o d11 -,,1,617 lont
0l-le, o diA.-o ald pndo riOosbro),M -I.O o01t,dil o 6010011.O"Ioodooo t. --..117111110076077.611,ooo11,1o1111o101001771
htoMoo-CNot uls.- o,- ol o u .outo ',' .o dot lo- otbo0070007711 o IoI.Rd.o.11o1107101007. A ,,;,,ooo7 1....1110111'007171776 1 .11ool 1 71- 1n n I,1
077607710!. '0 1' -7707700,0j7p-.0In11700o,1o 77u7dr' ,111 1_`7I ....... 7,.7Y 711 !e -oo 1 .l -o-hl7-0,"'a117,,
0707000117707n te.g f.odo M oo oo 110doIa t t I o 7no. 0077I 00076o 101 1 .l1 1 7 17 .01 01 00 107 11 17 07 77 710 01 h o o 0h 111 71 17 07 do 0 10 10 07 1
uooto--'a o oi 000-701-O- -077.,11" .10760777771001.70
Im p bd. Io loo-677..0do to, I' 0.-, 1 00 17 0 170700 0076 M.07 -07WA070 111
10776040 .oAoo do to ptrg i --.ojo-c i r .I r ooo o-, '.Ic IIneo ia g o, oool 707000010.. it 01-7, 107Al 10 w 710-0,0,1- 1 .0.........._ I.
N:O o ooo oo 11077 710 1770 aot0 c l 0 do Bu Y.71177..11 IH1 II .77.7I .I-.- , -
:fia el n o pndldo Kolo ao ..0 I.notsIme1ndib'oo o, ndeonodo 007 0I:_1011,.-0. .. I oIo...o-I
0010oloO.OotO1.o o010'l 1 7o0 - 010070070 l l11)o I -010poyo to1 77d d d 0077170at dor. 00a. ,,11,7r. oogoIo`ootoo 00177,000 rn1070 Unite1d d
--0ost.11 1.doolo o -ol "... i -1 "'- - I nds- Il 16 o to1-0I11no0070010110
do p.-.. .ll, not r00 My0a0>11i0Hit-. l 0. - --i-lo-oduooooeO ,'o-poo-oIdo hhooo I hoo ido tOO 111017
000 O o 11E o ooo to 0000frat.ernal, 0 r... o a. nitt P n,1' o n o Co 00 not 061700 6o .-"0 ..-O .1I... -, 'l S ,, ,, id
U. it ar al ~..ten. encae .Oo.o o 1 0710007o,l -o
,a" del 07Parlo o111 00.10111a 111' 0op00A'!:7.o, 1 1- I ,dIlotpt 0700711117-7.1110gd..I00..-d11.
do .oo, 11. 1oo.si dle sun dra 0 piateiaant'0 -r d oe oooIabo,7o.ta e a d d q e a u,, do tOotoIfdy. 7 ,71 110111 .010 11017-to
II0.1 inlupre7l. e cm.,l0 01 ol l. seoo to -. qua sldeI 0 0... s la bco e to e'-- .- 000 ho.t 0071100 111107 on ar Jc aon00616 do 010110111 (10 70 110i0 llr~o ,ll .0. 11.-10 11.11.0.0.7
de0 .0-lo pin- oo~oloo..t. Grnorselao7.I.I-n 0 .l'ai yga, a]oto ~o -.~oIo '0 ooooto, .~odr.de14 I. -. 6.o-,_,,,3110,1..7..1
in bvt~ooojohloo1d ool oI oo 1 0 10 0--d lotoo'0-- .-T- 17- d0 0110.or, do lo, po.l. o. ,11.1,111
B oet oi.: 000000 .qPresidbboo etlodoi.ooooool Iooo .-'-,3' [.-Ij-
b enoooooo 071100P doal o oolo 071000 oo ooo o oot',too''---;. ": I'-. ,I,, l.ot' -11.111 11,10P-d..B.1.1d1,_11
000.0to 77007600o I o,IComobo7tin dts ulosp atellas to 60007Ia 00 do 1 1-, ,. l .001 '1. dIll1l..1.1.
hs 'oooojdoo a ooooqo od7tooooolo 7106017 hoo3770.1 dop" dHlloI.' 1.d17I00 . II o.,l..lo..I. II. .11 '
do a 7 0 1 0 1 .7610707 100601.0017 oboo ao r.7vo7 1 70'' Io do i0 11101161. ,it- 11do7 11 Ill." 11010.7I 77m1o". 111 7 1606 1101'Io oIL 71 10 7 0 6.
"'IAooo ,fot oopodooooioo o-o 7. 7110 I 171"',.. 1. I 11. 0l1.o1
1 Par booIt 17010.,6"1I 11000do 11_ ,. t s ~ etr a' tr zId, .
7077000000000 77000000100 Iho edo 00007000 loooo laso doo' .it, Jo ooo tado v010071116o 0777-0- 11o do ;07 ..7 ..1107 1.07. 017- 1111.1-00II-0, i" X It
.1 T6.. o.L, 0, 0000 "'00 "11.lo Troyoo. ..p. oooooney .b atoo1no1a110-t.I FMopooqooolgr hoad toIo,, 1t o 7-1I 1170, 6. oo. . 0701010.4.. _.. ..Pi__ine. 22 [JUDIAR10 DE LA MARIN5.-Sibado. 17 de Febrero de 1951 Qasificadou


Cerebrarin los Cardenales esta A N U N C I OS C L S A S IF C A D O S D E U ,L T I M A- HO 0 R A


temporada 53 juegos nocturnes PROFESIONALES CO M P RAS V E 14 T A S
Las P an marcaa c -,ia n 1 nABOGADOS Y NOTARIES 17 MUEBLES PRINDAS 49 CASAS
Los Pijaros Rojos marcarin el paso en ese sentido en la Liga I A---- asdIus"--n.- s.. --S V D CA- CO---for CARL LUNDQUIST, de I& UP 'PRT |rTRI 01| VA-' l-'.n,^'I-I "^ *J Jt* *&-* l rinf i nnrnl.l
aRM3-RO ". Ii" -* A-9311: COMPRO Y ENO ,;* A, &.
Naciao. l al cubeir 53 de ion 7 jua'gn en... no.....no. La FIANZAS ov aaa: .. ..... .......... a" aa...........
L giaA i .. i .... America n in oral Ic 1 7"jugo,' ''c o nn. ...a.... ......... ............


1Bim ', .. ..L.'a il. "-.-Ella.r L0 T A S ta s3Ba0-a1 ,,lquldln.st No -1
N-LE" L.. Ne, ,l I A,' 1. ,. i.. ,.- .. a a o 4 CAA u bl u,
......... .. ,. ?........2j ............... a.. . .... .... c a '.. I.a a a..a...;..CHA.ET....... ...19,000
,,', % .. 2y. y a ntol.n...- ana a a s a aein1, alnrimo a a pas a -.
3 yS 13 r LSRO mazsos a a asS1 ba3lard du
61 * P , ". '- 1' I .. ',,- A..0 .4 -1 l"ir. lied r>' -
?a g,,o.. a .. ... C.. '. '',. C' '.AS 2,
de. is . r ... ... .. ',, I. ..... .. ... .. Ca, l a, K ..ri. dW1 Cd 2 A .. b1f ,0.
Ca. -a C, I .sL15OBsEN sDaHlNTEa Gangs. GUliana Peocior $8,500
ao 1. a a Iala. I... a l Ia...laM, Daa.60.ant- ARI AS ca a0a. a R ,h
E n do IC 1t" ene a. y cstent.do, y patio nfeltirsVe."'.':. "I..;: /', ',, ''" ;: ,',;,", ",,,' ;.',' '..'L','" P" ,, -'^. a ^ s_, "______ .i.' ^,, c ., u,,,,,ao...i r o ,.FD R E s. Ce ol, EG IAD.o,.
a u sa 1ua+ iaaaa. Mia... San Atari-
a; c_ 1, %,0' C,-;I: ... . 1 .: a .. al 610 a' a.. a ,Ca als.a Ya. ,l.
a~nr' n0 t`r., s.I~ --es-ma o.s
Los Red del Cinat 1a a '.' ED1FICBO!
;t .... .... .. e o cr+d. d lo.. ......... a ...... ... ..OREPARAC ,NI' O I.. .- -tt,- .D.i, : .........
--ra ItlV A I",, n .... ......... ,, aIV .Sld- ,2 t .. .. .. a a
7 r ,0,0, bor laquadroadon. Nn V -a


E A M LRD.....IS. 's. a.. , i : '" - -. -'.' *" ,E. .i .71. ,naa 0'. H a. .
a Halaladt IF a. a 1R MODERNAI $87 50
a. a, as. ks aaas Pa -WlaI, coasa cl n eo. 2


...' ..', ... 'd.t-,. d..i.. NACOMPRO CASA 4 CASAS CH LT NUEV. 80.00 ..


a. .. a 7H aL a... .... ... ......os~oaaaso I .a..... .... ...
a 7 a l. we a 1 ,

A? r lll~.. ...ly-i I 1 H .. ia... .. .. . ..a. .aia a I . ..a.. . o . i u.i, :, .j I .... ,."i...,. .'--, ;,,i..,ii,. e,,. S lt" >(ltS I % Sl'T*" e ?t.... !,i, ". ,. tiii^'\cl I^hr~lo r e da o ,Rl>. DO~rS OL G. $1 DO1>

,l I w l.... ... .. ... i ... i. ll'm lu wly 1 ,, ^ ,; "'" ;ri~ ttU"''.& J1- V N O U A C S ; '" 'J 'l.; '" *, .. ,. '1
A-7140: COMPRO Pro.-__r_________ d.s EVh a
aslnasua..Vs V N tA S b.Aaa .,Ya' 2,,:, ,,,-a .a,,,,,.
1 F T49 CASAS aaaa'N-to
I- c raoaaa Cl o Laxnsa I CASA Y 2 APTOS., $19a000__ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I .... .. .. .. M,.. o ..., ......... sene "ale'"o~-,':m" -A -":'

e.' ,'- .. .... ",,,,1.,'. 1.. -st.r. I.. .. .. -er ce tr. ,n
nana. ...a... -. -' -.B. Im n Auro. -ns.a.a
eluI,73-La EIIErIul'U "l nal, !nr a h~ aa M
a/as "sO 1- c m A o P.at.aa as a -
'Y... ea "a a ; s a ARIAS Y RADELAT
a ~ ~ ~ ~ r a. ,a... aaC.s...P .. aacaH___________Os 05Oosoi o ias a CORREDORES COLEGIADON
aa,,1a.o0 va' Y a ,F -' a a 71"." a'' .. . I'

oa a. yl -6[ ..o aoo a'tl deia' o .H aHitIt a CHnt al aaaebt ded 6,0 aa,00 ,.a..a a deGOsao R .5N0 .ol r't 5~.:..o AIa Aio a
a 1H. a 5 31 .... a1.HYPdna, ...e....sa/',
i oceC aun Maebld- Corrie nte s ay vnena Fuartn


aMaENDOaZa .a. .,a As YaCIs.a =5' aem, a ,a e.s ss ,, asa =, ,, .. 55,r, 'trl alO
-.Wi, 5 -Aaraa. .r .
HdLaaaa mlHO aaa 0,-rann ".'o. 1, nor %AA..
a Pa r aTEVE IDE, de a aa aa Hao C O bi aE05. Tedl0Me9l.
a0U1 varila eaO~ l d 1,laa I .,V .btVo'a
CONPRO ED..ICIO n c r. Z


--d ".`e baln e-tl lel. Tr -,,I U--1--l All-D 3/4tAA rAA
-aeI a an a. a a a a a, s" r II arlt a l~a. a1. as adar Os.. r a aIal aaa a-a~a .
Muchos comerciantes figuran en y-.. t-dtd

el basebolero americano $8.50,
.H-H ana-ain 11 .sat is Is T.,o s21. X-tn3. Eduards. OLHDNNN $C$A .
___________________________H.8050-tS-ia. Caaj aac- xaoin, is rada asal asWa.
C M s oEA7M1 Msn. snsNastn. 11s --' -c' n . .
Coro l d eon e Inn prnpielaeoal depareipn cle Ligan Mennirea son, COMrlEtA-Oi s aa.. 1s4 .11., s
No 11 Iaiaaacads. l
saenais, inalootritlen anmerciani, enlubarIIEH y nnc l' inn nnan Cams.tineg s dsopado aW.ssa isa am Isa a,
caosay olr n onnI POOH, enn denlicadno lalnlmenC el baseball dslesa $6,000 *a- 6100 aK A M
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ etn ,ec de Ciiin ,,al,. ;Iudr ,.~d, ,, /4.ne ~ tn pola mnI ~,'~x* ~l, tnlIhd.c
_____-MENDOZA V CIA. 3 nelaa5 rleec., dho Gaissoso cacanea aair y
I /a. e ulenle esr~eeslca Slins:e.. ena atll relassaossod$.5a5nsaaar- aaa'adoa. Rtasa. ia.ss.'$1aaa +
Par STEVE SNIDER, de Is UP?... Obiapo 305a Tell. M,6921a. s asnrsosnas. 14 d 2 r Has a ... .-sasla"sna -__... ... _r
NO O E,,rn, l ,,.Caaaaen''y n le a ci. a- 03as brerle iae Has i .
NE W 0 I fn e bn 1 U. I. I .... I r, 4 1~usts H-8..41,. ,6,-4.3-16une e u
_ZI ~ ~ ~ ~ ~ ~ _ __ _ _ GE elae r.q ~ icn bU--9--9VNOXNRD AJRG. AI: U RARDO MAURJZ
ra. al osieda 'o i 1. .a.1.. 14,eo o
a s a '... I a .d'a. Oc SA LEIIH O 0aa saan-a s s caia -IT7506 Msteaaaolllonet 538
C. ,i-~aaa.,. I. ..H 6suo. Gaud, -a r. .637, ,a 10 Q 7 66 i.l5C

e~lC~anHiH~isc Ca~acaaerl~claina~ls.1 assM~ .i TOsas P a. n A on I sas .27a.1/
sani *Ia doiso jeaaaauaaa inr al, VIBa, $2d7aad00i.
-learin a~lji Oi dnn aaannlaaaaocsal.- 15 MAQUIO4ARIAS hlri ,onas X-96. H0'anaPlnesaltais P.-- kl~ o
Ps~tarssstSj~t Ososlan C CaaaaelCCCCC TOHYCP UNA LOCOMOTORO. VENDO CASA EN $23,0 a uris : 14-11119,eqistr,;' ass, 53As.
Agrl555505fl5 Y Gildiits111 ~.~, .t 1s.1. --..a% d, He 1 a Ifa m" daoesaa lsO ,Iini Cads. sn Mdisosi do D.aissassia a Bsa -____
n0 s~ naaa~saa" Osa.do nRatais,5asis.0s. $1.000. $1350001
. . . . .aelai.. a- I atelloaissraiiaaa~aaa.anaisa sa ssi Vedodo 1.1N,411g
''-a -L aaaa "a Can aaia". Mucaola a. a. m- o m~asosid a anssaaea Vadaaoas do Cs- CPa6io A VnasHaal ', '
aa...asa la'sca O s -ae sa do lIa. '0J c ..
ale acoa aaca....a slaa Jell~._ a. 311..''o ioooanoH H VENDIO UNA CARSA r au aao.m h7. -
no G itlaaariris laill~wn boaaaaa 14 'O sAtId is 210 aai. i NW. gianaa IIIas :V. ,d O h. lr 11 1- 4 .
Ind. ~ ~ aaeai~daaa 11a aaiaa a so- asa aio Iinun. ul "Im,.. ..


I. a... aa, .. ,....0 0 .. Ia a '..a s., ,os' ..
a...... EIS PROBABLE 0UE
-o',ii," '"., 'a'-i:: ,.. "i",,'a'i"' I"A'. .... ...,. 1''' "," ". ,"'".a: r ''''Q':,:, RO L, -. .-UL
'aj'o aa'": a i...aI. 0. ....a. ... ,,.p;,,: .... a a.,+; ,..o;'a.. ROBINSON P E L E E
..... ........a ll C COMO WELTERWEIGHT
dna Nalado apcaaaeha'Cdaad el rtpldaI Cl' aenlaaai I. pdaI aloudi da Iats __________a____
...Qsns aC enad ', ... .. , h .,e,.ene e e a

t'ansy aaaaae n arn ina e a .. C.,, 'I,',,,,I'. a' na a..ape,:,r a toia' wea tear"e.
itHH ... t, t ip...m.u.. .. ...... me'I-..,Ho ... a d se C .orl -a ,.-,,,, 1 .. ..

Placdn Osprec tS em le Hi' d'is '" .... i...sa-.ra ''. Cro ol .ama u co I m.'-prei'C-a deb odo n da~ delr eela ,-Hh
enl p eporrai eaas er.lU .. a, .laa .aaHo ts o j.,l.ae.ao taillpwie, de anadi lraobn-

a ama sos ?; deansO l+le. :- ;,, an .... .o1esot,5, O'iCo,0 0, ...........a q oa dCl' m B d~nde
dn a C oe re Alasaaa.. a a, '' C.5a... v, .1 Ia'm -dr Ci H ilva ana"u defense
rH l.Hi alsinaci e l la i in s I n i' al ter". .. ..... a.. a. oae. La O. q ebe ay tr iu 'o a' u
n emsal en~ a du i. ,a a ".s..... .. 'H H a.. ..oi ... a, n p ,aaa eeb tad5 ea, a s
brllios pgns el 50 Can ,n. ,".n ,- a 'i aelo _,iLit.s bO-H.l 4os. la. -,ge otetini 0. eHaa afan-
aL aov n Or e es ae n, :., slea,'. -' a, H slaa a' .-,I ... +eaC s &pe unaoa a inmw r
'ene as ei r_1..... '' ': J, ,'i, 1 .b a u er,, 4,,+ e!,_ fr;.r, n o ltu I'de Is e a o+
esdoparlsl 'aetar&n on has .1t .. o One e to i',OI o fsaIsOiatnLM~a o.O HeBbs
CaoCina sOs O ea '- I'S pic n ie i is osera. -on asonpsadel, Os asil onta
a tr o esu ,. ,- -, 'O H '1, os. ona e Ho na, qjer i ln ra o bind,.Onad
... .1 !, M e.... .. ..... ..... ....... .C m o i ,tno-i ,: ....... et so ,d ...s o e +. = V Io,. .= =
,nl d ad el lca,, c -,ner d etenodier ea saat wtsst
E-t'inaf y-enoaan1..o.a... al"o.nn. a
,o.oos mCC ant iaa0.....o bil iCold.......
,Ia-C a n ion '" a nlra-ex c ti H n C l c amln p d a ," Own t e


frentor, cenrpsds oyMxm n
%Ciuti bin t.do t sratn~t de J6n
in e onobsi a r.onteo n tscaaisn i Hon Galn.
a tieonal.; aC-ena-raPereaCnoi-sin ..C.ca. ea.. .. ca c...... .
ridh d eion--a h deaf en d ., el. 0usd.
la actal inl t p a, .,- IsoC alno a.-la llCO s iCI o aoaamq eC ale an o..s iiisoqo Oaal r .b

EimaE.ncl" ahee aplib s eseita, ml

El fue uer sto d{ bx co~taerque os ttc~r oden msno, agetdice qoe tegro q e uedhro,
S aaalaaH or Qiloarbinondeatnso e
Estima CyrYoung qu qp dnuu lcniraeaidapae!netasoauln.o

.lu e so sne,,ado e d Veneo.el neseo -
)uell cl~llcue~la teJ ece~l de /Ichrs e con el]t M nta er' n pationa erl Boxn le ub hY
.... te podr em asi pitc ers en at prt, ietond. zzrdn
Cher~ea de mp"en ucindIel deasc


Por STEVE SNIDERn do h UP. o rpea".'ne .. s-
l~Robinson y mom aeompahintel s
NEW YORKg ehrorn I CUa h iie inte aper l Hitamemnria lsglae fan hueo lene, mosaon OapaVroa 's esev ors. Anl
--C.' a l'n~ l imonlon 'haonohe easa o'oinanieo os nirevaliadtiaialc n aedioel,0are-
I'll a'. del hns.shall,, C Hus ",a "tHe IrtbaJrald atsl Ctas emd, I., .s sdenie del oIBC LaM.L a sau4 s6yna
.,ar. ..d mInn n, pit, 1r1 1"-y .. n, n ,n e ha percUd&ead."dilepttr. yd lr ues none tr-1
r j oJ oOH]11C05nnlinen d, tr aniIOnoC'el ea atpitcheradeechoq e ae.. tree Haene b ,agregando
eliea a 0 C dOrcr.hs q.n. na no a esaia H ueno uealH
Os..Cc..ala e.. Co~c .aO'io :,,, ,n .n..h .. Hn is ...ta n .da s od...
Oh Iraa cle rOd aa. 1aI lnveianld ciSor a e~Ccon ns ira S oisot daos a~n-
Oh L V... ,.a I.ai ,a. a, _'_._y
.'.d' ,' a..''." a.'.o.. .soBonstoo... y ... ..... de 1.aLoi
a a++,+ ,'alol a Pail i-as Cn~ ~ lea ''Attea eR ta s.. Iahtanai s e o inllt bs naas ombrua .
C-, 1 -,h em Cn+as ,ilian d I o ."'Ahiorij In% pitchers lienen muehims Solamente ]e I|mn bemos curvas"
on nrr i insdnIri Ir n qe HN. a aenl so contra H Teneaa h esan 0.' &.5is-.' ,es,..,5 soq..s .-
,eetlln" ent.afo a 0 C.rt ees T n u tv -'b ,,r,. . ;o Ii s rneim Ii
.-o r a et ladetener "r "' r neI o- -a-- Oam adC I o
1-1. ',ug!)!ha ,toe m, Vfa gndl etrb~+Todo estA set contra de We&J ,I uO '.0 -nd nor one, can I
tils Jidddl eea Sr i C h;ig a 'n od Ce llo, lao sntadarea," 0alsoon HEes.esa. l aH.aH t O, -r 00.
thi itn inC iru C CCne jet ..... ,a ... s H a aa pitchsrpeer .. irn... q Cia. as... .. is...
PialC O 1Hs .- Is -'ia- prat.a i me-v-,a.. s ,,aa-t. i n a ea F, c
..... rn aI ce r" 'la.s o -eoo IM s
,Cle ..nes s ... ,. ..a.r, sa1 .ii .- .. r .' lalor', a pneu tr de2
-. i.el, . .r r,;. I ,re. d ., .... i ',','." ,. .. .... ..... . .. t. e'. .... h alm ente perdf C-2
nt .1'a 11.11.t. is F a
... ... .. a' e... a.... a' a.. .. '. H,' Id, dCi~ .Ha' a d;'., la .olla C lo ss sn... ....a,i
as n m" . . a I ,. a-' ....," a laaaaaaaieantn ar + i a alisl Os lo 5'. 3 us i-
I as News, ''a.. .. a ..... "." ............. Coo a ri a iClr car n los em
5 l IP q I s '" .. , Ca ,0 tI He lal Caa ila ne CCCrmenrdlti'dol dal 70 .-,
-a- o's.I.... .... ...... ...... a, p sirni de at.fuidaeivdna destsLtim, y.
el BC,,o a4i.! ,laa C, .a + a ''.. .....-" I ,.- a.. a i ntiuHD t0.1 nu. ondosi ins
-, a ,, 1 ........ .,, a, .., "C a'atIs [ie n _im i Re iheo 0er Pd i New sYorke,
,, ,. . ssaas , .....i ,,'.a l a" a. ju te 'Coe yC b f6 to t m Ohno re
a I lr HIChC.ein+ d, 1,a a11ra, l la- r qaa e Coea nrios a nnie mSSllrsbej I is 1pd A oI da si
e.. "~l .t eCon oh clCtraar On lary. [IC.. 'n is f C' arme r .a o m.e o n. oa itshnr.


V E N TA'S
5 CASAW -

INVERSIONISTAS
Al suss culq lw s opwo-
6mI hbqala con la Islto em
nci6 dS caoatdo ecollsadlo.
Las 6pemtidaut kOSima
pot mslbrol de Col1sqlo
do la ProplKdad lmuebla .
okocss la myos gam s.

VINTA MACEFt. NVNDDOPCDATI )O.
yl iaoai. Santodsur. assoa~dae, 5/5den
a.. a.r ora Ca, .de.or n. a
c~n. n1.201.43-11
VENDO aONIMU CALtT SARDIN., Rot
, .'3hbtcol y demAa -ofort, .19..
u-........ ....d.. .....M .
V,,-. V Hi t.8I
VEA A MORETON
Par e~'r, ,,,l .. 91. lIrd.. o. hl.
-.. hi ., d. t i .d.. 'Mgt ,1W ,F.. ._,..T.J..

PARA RENTA
H. ....... .....t.,.e-t Ad;, .jR
c creel nt''d A ,,
., . 5N ,.. -4795.%; _1'. o. .

STOS. SUAREZ Y MENDOZA
W.M. ol., .eMOW e P ., I,
.'ta.O 2i M.an e stdoa sis Mr u
$23.000. +el1. l. .1'. d. 0 1e2~lee


woaiao Avenid Aco.ii y
Maye Cas a con 6 t partai-
mantone, rentando 6290 en
a8,500,. Gangs erdxd.
Duefio 1-7181.
t Alqulereso baratoa
H-84340-48-17
Magnifies Inversi6nd
C.-,safania. L pgrillm l ntresSan 3
!g a' Mra 1ro. 10 ames. do
ctmedlar 1 o53 s. as apsjlal H.
s,1aa m'.sT,. A-393.


Lomondel Mazo. Democupadal


i s, ug ir pivntoeaco, frlMO. blen
sbasada-comr aoiln n amtlsn, Ipao.
sx oalar, sle, 3 cuoals alto. can
b ~a.ntralado r e .
MA Y..1.d- Vc: Avertd.
1as,Ha OsOCJ~stes. VoerhenO
.." metm In Avantad +ant a.c
4 Ztna y A~dlba. Falaino,
AVILA: A4382, W-9807


$17,000 MODERN, VACIA
Noaes canae, Ilseg6siI ouy


nANOA: II,15,W IDIFICIO DO PLAN.- Mod- dbo $1,3Mvd Paul.3,a p.r- .CsErhid
ia. d aa*o : ilo l d o. s soba, s l a.a-t a s'estol: sa il._mador.2 '5 ita l nlaca
.ado, i. ., nflt. o Vi .., ad. e man .. eoa-i, .a.im -1a 1 s. G3.o 0- AHCL5A
'ns. Jlri d.ies .e oansrs Haonian.1 asdoM r:M-7588si etr-as po a a,
o...... MI _.l '. oMig el....t A-6186
aw. P a.Iin ayn so n -o. s4ie-r. shQINFANTA RIA. $1,300 $135,000 ___________
nll l in+Cr o. H- Os s .-a1 ssaasstu onlt s Ha
'" ". ra al -N-4 ad."-V...~f......... .11.1
LO: $8, 00 ` i lr.c0ur U ao l bj, e UH-,- M-U$-
nas-so .11As... M 'i 1115a aena' .aiACABADOS
I 11. C.;E -.1W.... a. i r<,p dir.
-o. ,N oas5 PLANT.S RTA $325, $38,500 DE CONSTRUR E
VENDOA I SQUINASA P cAoACOM A Dllal .5ain s.na,ss. 5 i e nmol Hdeao
i e e siaiimtaisomdl- ,osrnot lsna y eaons a2 bitleaa. aaparaa stielsane doinPlant...i-

E0 d tS.o a il ssim Oisntsss ain 01 ,s0-0...o.a' I
d odd isla, Bi asoa. 10 H s s7s1ubaeRTn.a .C imp l InaPar aILIA tua smoaniz s ing Industr a iald mu.
A. aflso iH "l nul. .. riaca '."ra l 1 or: k rt M '.Z .,p "t ' isC 0 K1 ON, A&l
,P_ ga ,i,*l %G ... Id.00, $DE OLOS MBE U- Importnct. Apartam. ntll
m~:I;ulDatmten, m.Pre aelto mos.rl Rbl*n~t.-n/r" r. M-15041, M."e tiemtlm. +-hample salleittdos y stiquilaldow

| c. .EDA$O. ,650I$t165,006 H eats VsED 1PHN Peilo '.Re.: Palet Pr-'^ ............;^^ .!.........~oorr

^ ^ Dasn_ imoasM~n ns soos a^:an^o.tassaidie
.... ............ m a,,ar. Informed FI.1332,
cub. 'ae-o, quinA /rAlle, 150' W L U.lI..o Wn l ls. qM-751.Meire
|SAi 1TS .. Sa 'ari Ho to .;' .15. 1 i',t u6. Niioo.t n 5 5a. a. h-o-1S.-
ea., esoltdsn, hsallae.til, "',rh.oet-.O.
.,l a.rt. o edorill eensI... a- h1. leo.-lI -C1ll
.oiar- lia u, l OPORTLINIDAI)
.,, el er o-bils a.. .i J sI ra n V ED A D O $ 15,$6 ,O T A
iqa..". e rfrd"aam We as-to, n H s as. m a. a .H, an.Moderna aeul3Pl5anta- lan. delapart,.
er... eeoaitaoa. o"no d-ashi. a -,a ee. ntis auAAvA t a.l. Hr Os oa, rnt. CaiU .2ds a lao aH.B praise o
rsods; e lA., nota n. los-seaIa. Oil. nsH sb~ lol2ntP s I o a I, Ha at t a. lid I.Iaeli .H o riaa oodsssna
Is. er-terf.; Preparsda euateo plant,,; p,,-I 952,00a, mtent Ger..rd, I ons,.d-.a ,- .. Rnt $w0 ,pol.fg
Hm O.aisms1C10Hil s.... 1-51.. sroM-oat. 9. d..I... n.... .. M ca, na 4su. an.. .a.. '..no
a-H -a1-is. CHOrent.40 so.0 s' a -
CASAS A PLAZOS A $2,500 CALLE 23,2 PL UAS. $65.00 Mt. or m ` S.p o r3
Cr ob s.a l s, ..ds so ., e.I as d oas 1. a mt.,. Isfocmes a C nprsdsocs
sa. canl l. antt _nt a, I r n i. sin cupda fatidad.; a Hae AgAuisr 109, oo Ahm. Tell.
U aIsi aa.portl D an .L dal, A4 bsa. HPa-*s. Otre2Plant-s iadendler s, How
eectnl. Mid. O el.Cantido. %I+.-.dorn. $ 0.0KID Girard- Miltlrt 14-757116,r~l~e=
re.lto va sqn re+A.Ill~d 434. Tchl, 1 -1 7 o ri
.a At814.aLlm. s VEDADO $68,000 2 PLTAS. 7I
dftA CA A V CIA Call, J, A Plantlax ndepimndlenta, do
GRAMq CASA VAC/A 50 J.nhal + iado.... d~d~defnadai op OSeH- t..-a..-i
EN $7,00 A PLAZOS Para proteillnaH i n
........ llal....... .. .... ...el a
s. CallaH.I.ey entre NuCasa eneroI P y
Gunalmal: 1,100 vs. Jerdln. Parisi nukrarl.I
aia, .ostaa, sI 1 0 .6.a isaroa AVE. DE LOS PRESIDENTES
a~lrIs ~ jCa.l" I.V 'Il. ai aaatos, sn-W s soailaai a IaOr
as do $20,00, is sda d ain 14,11. seada. HiaaeproxaIl In ya a. Chale s/t. 5 ha
ao.n la- a"saim nib deae-. HOAW 0ad 4 s, el. grl ,, dGupGdu. Gaaarduanaho
toulon 'k .-al4., tb"... MtnarlO. so-eats s r.plm io an.a ,
Baal Repa rtB oalld. M nolstnda sd
CASA EN $12,506 VEDADO $48,000 CHALET ds pnladiandependaeaila o d. un
sCall o .0a@a Mari ,j,etr sr.n.n no o..s a..as asH. Han O
an''d'1s to.,snahi-rands, HWasoad,.1. .e ,Oue .m y ado-ua r to Tons u as ca.T todu h-
H 4aids. Tano[ ..A-asit.Lonss isn ,.alneaioisil s'taosas. iaanma. daaos- iia~eosisE, Ca...oailinl
411e ol eR )to mi. mod1dedn y don. ormodraea lneon luar* i. n, Vo-M
- oar...n sUldra-.l TJN. en tol In
EDIFICIO:r $0,000 -ED DO 1. PIANTA $43,111 M atroa'-dr~d doe labrtmlin,
asDiAD lnl orN Aderei0,00. anaic' .s...e.. .d.USdo-nooasat
"- J. &' 'a.5 Ifsadnm a
a 91 Worme

241 IABIT,4CIONLOH. II1,10 "" -
5505H'a am.s ~'is,,. MRAMAR $455a0 '' a
as- n,. as s .. -Iis-- ... . sg.. iss a.. f,. N aaaia ,11si
dsaa..t eas :t1s's.ll Iqi slIsis.T.aloda nn1 a1+lelo n. P.
;S,5 's kH ,,da. Olsen C OsitNasal0 -
SANTOS 8.UAREZ $5 1 O a. ssas so -L-aca ui. sa o dm o Js Os aoiis t.,
,Ps, ii,,5;.,"i5riMirsmar non m $40,0aol *
... ... ... 05,.0- a l-Ws s ia mm' .. -
C ALLE0-N., ,.OSE, .,. -, 1lnkas. -.,, ,,0.1 mJSEas30Ws5" C asa en al Cotorro,_
Militia liosdca 0os1-as1
sor.. Hiat nsas -.n- a-ma- MIRAMAR 1mAVENIDA Nia a so ma Hro noasHa.
ssd-~it.inal a.- -- -,a --a ls, mban.
Isa-a e n. ,-, ",.," ,. '.a .d m, a, tade o ma
E$QUBN.Iq Y CIAS 8-oll -7 --1l

IIABANA BILTMORE 05o (sIlN llasm
SONO SUNTR CLUB 625.000Wtli, N",251.uraN 2 A s605.
AntLnciemsel mi"rm asmr el nal so...M is_ Telf{sona A3629.
DMo1 DE1 DLA MARINA U s" Snf if


VENTAS
4a CASAS 4ao. c. a--. an...- 1 ,-6 -1 so
EV91Ohl CANA KCV N OONSTAaOA.
Ao'aeml riaea a&aRuti.s3iss oaon

AMLImACN DR BENDAVIST
a a. T son -0a uso +0'i2. HC E ad. P-a Is 4.
iDo pianist. Madernal.Hs li s, as-a0a5-48.
A, A ,40, VaND*O 2 CASAS, UN
netqlnl, bodeta; oRee: lat, c..
Ca sariol, bo. Hean. asai5 q 5.0.0aoi. a, un
made& bdr a 1i d 0 do O~be atuar St uk.


" VENDO CASA CIAti
atlis 8-1550. Stsala l l.s iii Bs om~aos .AMLACON SALE OATS, .
Niaosaa, ca~adeoms.ar
itS. slsPess s ajaN'Ooia
2/4i biaf, eoaal- si.T arrlno tll. Oils .
bC. 14 -antr. sptianaa aaa naP=enr
C-tirr Xa 5S I C-a-n-s-i


H S ANTOSHO o-sass-san-aia'
E VNE:EASAVACIA.I S -
tur_ M.UiI,: Prten tal, W Clulartos.,
o d . Ios Nidr oe i w ers o ale.
i 1n Blemps sa rus F. tlHe'. Vs r ossas
do 3 5 p. -9372- l44-=21
VZNDO CUATAO CANA@ MODERNAS, r
WaonaasH W a. uad. A ao a D.un-
He, mu irlasot adan tl idade1 -olaris a-
[s. R a, matIAii ea
nRoderez asa7 eaa 10aa iosi inee.
Cl.aI ad i a310a. H -8,4-48-1.
ALTURAS DE BUENAVISTA
tA TOS, U$AR2E200oM. 6.12.. 1,00-6
iteme isaia, 1 ,I o so. I tnel JAa ndse S.
Ne, 3. entre 5 1 9, Buenavudt.i BVIM. M.-
anue, _Arnd-z. -79 -49-19

V PADTO AREN Z trACACO
do i a d4e. i R enis t $3W 4pani .. .
C4 ll.. en 1. ntl ,Io.R-
ta $r5. ia l nPl.ant-, 0.0 ee. Rl nt. 16 4

plartal. $7e,00.Ha rt, M 4 pIiln 4


ta 105. 4 Cient CaJ1,RW e 5 n te Hlo .M

d aeal ii. d 4Plo not, . lc nt ,Inandisa d* los ane)Dlr-o


mes aen aessom ma *sI5po
VENDO CASA VACIA

aIau a a I ,,- lo t. a3 di.a ,.,

a-a,H -' O" ao, i- -a ,isH ,lu

eti-111. Manual Hnourmnird
Onlldo ,Irasia, oaasds lol o
icede tl.. .m. ecdo, l ia". il.dna.


Raslioseo A771
H-7117-48-11,
AMPLIACION ALMENDARES
Vendal -ao du 4 e ...r tcit; J.rdn.
rsr o. 646ae, lsal., omnd, 34J4,000bl.o.
$12.500.M s.ss llte. 2 AVn Dd a $ No. 3 a-ondos. H f -7e1sll--
do ND 2 2 3esoASAne' SIH
Do nrarn ltarla, t.hen d -. tdo l, W c. d.
..d. nSm gsa, 2 lanlorm
mdo al.so 14,Seoin. 5 bl 0nJ 5.


Ca- 1.d- I Is, as, ..25,000
un m d yreal. pe -riterrno I..Vl
-d sm.1, solA...d,pN .a 3oil.. 5 pa

00. Pe and'l. Inl"r6 rent
Rod, ign-l T.ue z .
M-515T. M-19i.
H-5239-0s-19
St,- EN1 MAeNIF|I]A zsqUtNA, XN
donont, elm do Pandora, aeompueIt.
Pao-].l W.. ,do.1 cue.rtoP,, cmdo,.ccn
_r _n.. _u H-s -a-ss .
Irrn :e,Mntret]eqil=[eld
Son M'tel+ nteAYellneds y Jorge,
-1re 0-1xG Ruf. 1 -1 f-%t.nt. Otto
I~x CIl all. .1 n Xr t rWndO
L'eule 7 I-tl~. ail l aenlda. Alu.
!qe 1.16f-n hTerenol p I.n7. n/r

PROXIMA MIRAMAR
Ven -d .. ,'lt dnt l+m~lrl. Vial- Wel
Cmedo, r, ec.pllO e- zz bell. Jlrdf.+
Alt.a. I h l ae l -nL, JeleLfor"- ,bIn
"So. -. =W.. a am r.- Sorel. oel,.
EN LOd TJJoR EMUN SE TIVovP. VN
do, ea n IU eho, partly naaa-t..
_"U.... ...atbade] de t.brlelr, renter
eM.A0. P -eJo: $W,W. on Robmu entrap
Re.I. y P ..orar.. Marianla.. 9, Gotg-
ras, Tea l o-1 .
VENDO CA A '
D, inartl., .71.l m.-ontire; hall, 114.. a.-
muedor, -.I- in~ltra.tch- d. t.-
in-. Rent- $27f, 13,20. Our. demandlre,
. i 4' oeviiB-1600. Manuel Hernia-.
do,. H-115-45-19,
VEMDEMoS o ALQU'LA-M B. CIRQUI-
I. Au.Irb...e.M-5 "V-S, "lanmeduntl
IN o.1, .gntc, mnlt ...11 Y -a l'J.erd~.
Portal, I.;.1. hln. 2 "" o "" ~ il,
meddr, Pat I -avdern., tIl- lO) /u
We.le Admute t11 B-THO l7
..: D..... eelP., %!-A. i, B

f~lo. artrame a rnmpredore,+ Te!FOn-7825.
sANos, SUAREZ $9.000
,r Sa ~~in ejedn C.I.d. Je 4.
delMe V_: -a lit, 7-rt-1
ud.. I;Lr :;/l II "Id=:.;

SANTOS S-UAREZ $L2,00
C ... mhnihe.. ... euidra Sonte Ti-
U.. y a.. J... Boo:eel..: l1. oe
dor, 2/4 Y 1/t4lubr,*lI moral.. Tor;,ou.
Izntrllo VACA.lc jwioain, Jove~f.rIs.
SANTOS SUAREZ 4' ,'Wm
Ex elenlt, mlderol. treat. J imll, lr
Idi., ;=rt.1, ..M,., hodl, 1/1. ,a'iott. W ele.,
do, dflpenla.1/4 y levietll. ]d., y I.-


S VACfA: $23,000
[ .. 44 S-ntr elCm. lne. t"'Cr,

NJ-, dena.Al C e,, d.111 carl
b"" b "'1/. Sic. Xcosin,girale,
meorbl ;V l:Cane I Nf 24.
.t 10-11, TeI.I. 3-9-11U. i


I RPTO. MENDOZAA
Edifieio do 2 p/enles.
Inlnedinto 8 1oe Mejoreg
CO egloo
Plant. $301.H0an IS21. Joe, (~
It511 A p .I 1 6%)
i1,omdor. 4 an r. -eompe
-Icn, d, y-'terra- y 2 11'f'an-
Jr. de u e eoo id 10'e lteem -
GOICITSUA 11N .
Rodrigues I1-7710


pV+ k .TMENDO0ZA
[Edlfil~o do e ,rlmenl.

Rentale04Wuan De53,00."
Cot puemto de 2 plontso,.
crmins z frenut y 5 interfora
do 2 y .3 euratom," lodom can
eedimn do gms, allymlirm
eenselmdom, fabltmdomidn .
lruelnrs de efi-cr'eto y p~m. I
cia mo~olitiem, tiene 25,000
00. Pr. rel ln ormt1-771.


VE N T AS
4, CASAS

IRVERSIOISTAS

Al hkes. cuslquusw op
e6iL kqatla Oc aI lastmw
cl6s do coodm coltleqads.
Las oaptAdosms omddm
porlSabass dSal 0.1.4.
do la Proplodad ismanw
o nr Ias Jo Moiar gamotesIs. hal 11, do.1 aart, nab lm tea i l.ld ,eo-
motor. -maIN. V2 T e.. n, san,.
oon~ido.,remtm plgar adqu~llers. Dr. Royee.

TARARA
Se vend, nisc v e l M ola d ,pcl.a.i
S coaed.a arn/4 sA ean cmpleo aoa sn-
ruart. y _erle.lo e criadot oxra cua r-+
It. lau nar, et 5 0 com pleamn l aCi u
ba "di y tequpad-iH I a en enl o. snIa t -rjhe. I&mi,: TH -
cll a ie -n/ aaaalsiasiaaas
Joa6 M. Alvasa
Ae S Stoa.ls. T Ai.1-tie.al
UW-C-5.c8.11. ~SFeb.

MIRAMR.a 827,000
eatdnaa dL ald o na" a.' J lSdia
ierraaa 4 ha bl.clana e Issa lsa ,
3ea6rcia paOlry-cfAa. G rslb.
Cto~a nnis.Cia.acntan, Patio.
s .E-fan -

Reports RIO VERDE
ePr6nRmnho n oi roas oooi-l
le (230.0 r vede tiprorelpi
is o a o aa, p m ara
h o
yhnt arn do errre ornut."
tdo e alacoi cor dleuiriol sin
Boa as. aiantad.r cuarto do dcidVEDADO 530 METRO
Ae3o"quitn, 6ximl a aoL. hto-
rre.ndo d 23 .x50. X-I .. I"0 a-
troa aaaersdaa5o.6 Haaa6daoor-aos
1.00 nloaadres. Tmbincet
:1e@n f,0'olanIs ebao finesHa Ita
-5l0 HOAb s po id o 4e 1 Mi. N o-
9 3 1,-913 4. 9-do

'SANTOS SUATIEZ, Vacia.

10-___ UH-H-nn-4-.t
6, Vsansmma ss0 aN
7e v Ind cIancml, 100 varncundraoa tereno O simotada.*
di'o A ie. alit s. D] ii do,.
4d a rdsma.. H s .o. Osal a .nto n.
cocina 0de gis. auartoia a sai:la
cIalo.. Cl rt, ila.ds r W te ,3
V. d, ia'...Ioi. i to a rrent
avle5'e.?diner.. ".
I 0 n-oiaa-a...

x 'H-19t1-4-
VENDO
iso ms a enlrioo d. Alm.a d ...l.
fc as platai dcamen t l andsa
aos adi .aso, aH, faor ,n o bai ,
lu es.o ..trc.l.do anlry e
alas aaa cs acl~ ais.

Ao. ,dds ALmENosdotrcs.
Oln, iarli l dipi.os Oeaad on-
ZIlIadl. 9 "',mPer 100 R~a mnt. ..u.l
L c meapara verlo Inda Nhor,
Tr EroNo 2.3"S.
sl-H-mH-u1t-is-

'tentid $230.00. Urge Ven ts
Ed Pd td 4 eaw jror,. laprap..-
do con instalcf6r e notria r d I
igsses ltutuaenceoel-,ro Lao y A, Vlaora. P ote; 3


515,000, Rents 8125
Sala rac~iba. en HaPita. s do ads-


.lz y onsay. & i" . Bo I n


ClanLLE MlURA A Ml
coIa-d-an4 ueo auaisntrT as-
.erom, cLorlona g ota is- .
rias lBu. pygn as V ona. Iau
Aso lredrxns. Alt6f lart -
aoC..i.sda nts.62CtnI.
nnns-ao aaui lde oas.,


NICANOR DEL Cat PO n
Ca Nl~v.$41. idpnina. ft

ios.loadian. Poitalaesoila aornosdr
-. it uxdae Cu'O-a -y .....r.aa, -ae.
tas fso .a Udi-tHOOn a.rA.rDE ALMENDAU.S
os. aadiN ptam, cldorbasasaa
1".--it.5H5.oSaslin 5-osas. q
Tasir donAn d at de p8nt1r. Prl OsOs 01mlaaaliseo nd pr Iameoaa +lup
A lRaeodore, bdronitoeead
dea gas.m blen CalIsa yNo vIVlAENCASA os, ld
pul ndo enrla pr pla. Con W"$.00
Sl2o menartsu InSeoe gproe-
PleantdeD polao nsoleloet ,le
go 1 uilpa lot-.I.t.: j rl
S $22,000

Almendare5buD Aoni, enags
il'ot plAntlas, bien altuads
0l1damente'eonstrufd:W no-
h1 vestlosao,_-gainslos, tudlo
comedoi+,-balio auxillar, en-
-tine, CUarto y Ste., giriesh
precio)No patio nferiors pl.
0414 terra.4o" Altuo% einee+
hahifacione, run, clott'ts, I&'
rram y baia.
BtETA ECIO
(Csolegida)n: F-6271.


UI!DIRO I L IHI .-ah'I.17d ebrn e151Vgia2


A N U N C I 0 S


VENTAS
48 CAMAS

IIVERSIONISTAS
Al baOe eaclqulea opcai
d ki. hqaiCos oa tole-e.
dii. do coarrid colaqlado.
La wp~adiui ofrieddie
por m limbr del CologlO
do Ia Propledad lioabIm
oMe- la o maror cat.

c"I Art-- '" L-+ +


CO TO KR 0

SE VENDE
,,, ll? .*iu>,' in ",o .l .,.'i,
'2-13 B ci e I .".c .i
M- ii .. ,do!l (


MIBAMAR
S9 VENDE
j oa ,cfiedenei.. mlli 22
oinmero 30. enquaIa a er.
Cera Aenld. Deciupi.de.

VE D A D 0
Si ended Ia ca 10 i NV 210
ienir LIne. nI1.I. m"r om-
lra solar complelo, 2 plan-
Ism, miollclica, n In min.
nAc inftlrecin
_ LiH.mH.7O.9.a-ta.l8
6,1000.00
K .AB t CA o-dn t ii. AeiAn fiBI]i.Ac


pi i -ii.' .I H.I.. .4B. A I
[,re,,) V E N D O
t VENDI ".iu"r~iicj M i;" U<. .'in X'
_4. IKr. .. .,.i C .

-- AC a i 16'.A.


.E VENDEN
L iSiii''i llS M: nlmr X.
a.Ice- 2. i lc-eA
iflllmd.P...dm hlllUu .. b
tMo-,Ii uZ4. c0.Aldb i mod,,.
dC atue eAimten ..l Ci BBmlAC).,c
.I.a I Idra!`M

SE VENDE CASA
J rtdn. ,Porta l. W.. oMed ... ....
Ira egrloart, Win oomplolo, codi


UHl-]r-, 9481%,
SE VENDE
Camplfcmlanrn mbre 4l tfrov~m-
n! iwi, o n I Iti0llB d" rc .arAC i-
mr .mw. id* C0 motrn... 3.nt 3 IX,
Para mh./ orm pm
O Nicim I' 104. Dplo.SE VENDE.
PreacAo da ct Avg, AiC ( te o LnaIl
nlrlB10. Y 117Amp. PI a c ii. Itrm
has buji ;r..oJr'dn,%.I ranl' ma or:

cB.crllcdielc_ eB.cd l eACl.
Alon.,C ABA o B @ or . el -


CENTRIDAO

.i .rdi t E fo mMs
cntibco adbl Vudado,


EDIFICI0

COMMERCIAL
ieplduidldcmielel clucado 5
unaa, iilqa di la calli 23.
proxdm a cRcdlocwncc y I
ENcLO laeaE S


Hol NSlo. Maele.-
Seno al&ado con ]a o1a-
IM di pie talded. 2.000
UnMai do s dlicadoa. Dol'.
do do -plUlo .mda doxU.
Ampo DocalcoM d aoficlnm.
Para llforme,
iacluelvensesis
IGOENIERO
Enriqu Virgllic Pirn
A- U .C.1l414.-li


C L A S I F I C A I) 0 S


VILN AIS V1INTAS
49 WSAS 4 9 SLARE5


-i., !., b,...:, c..u iquiro....: per
.*n~io~r. .'n i,,,;.n dejbbqalc cx. lb Ixlmrc
EN LO MEJOR DEL CERlO don da cdcrrAi coleqodo
1...... T... ...- .Q. % Cii sm I/... .ld1 .,
dL Los aia cci efrecidas
{*.,. I',I?? ,' r ." ." Po z ic- dli Col|lo
r .Us,
-' "" di I aPrepldad laIeaIhL
r_ bcaida di d f i cbrtccar r maor qrwa.


\ EDADO CALLE 25 '-',-."" '; is,'., ,. ",",.:*'- ....r";.
,] 6 41`l a ,] i '.ll O sl j 1 "]I i icot oii

,,t 1 .^fl 1, ,.,.. -,- ,"e ,',- ,'I-" REGL.A
I EDADO CALLIE 1 25 ..' ",, ,, .

1..' IM O" I L's LIP -' A .Ae T..... ...

.. COUNTRY CLUB "
NIANOR DEL CAMPO ..,. p-,. .- .... ..
,.-. , ...4 11 ... Z'-, .,,o


"'" ,' SAOL.ARES EN PORK NRI
Accpihaton di Aihnendearc ~ ," 'A' ':'.. "',',i' ,"' %'


;rn .COLUMBIA.. 'no"f C .. .... ..C. -" ,I.I',I I' lUi > ; ^"-^'." l '.' AA II. KAcLr D LO MEJOK


[0 REGALOc CDRRA' BCA'i' ^' ^
T A C A A..l. 1B. tl n'l Ci,1 .,
M AA.O CA ....PO P-I .....A ,


BnlME0t de ALa {binen l ediiomr pmlsoe
I , ., / i B B A, A B ,, ,...
LO RENTA $88 $32,080 .+ ci ': "i. ;
:.-o ,,,I.,,+: ,., m, ,.,% -.,,, .,,,..i
...paatr~no/--a1d

t RENTA $250, $22,000 B' M. A CI vBH .B A A.
COL t c SOLARES
rln o. A inn Ad s. A. er AnBtA. A p lac n CA ndr en cotd lod
n A C M AIV l 1 Mnle C@ ir I B. < vn .0rt aeat 1. f,11.A N -l ia . z r
B.BI K .dKta..CA rC e iBncKC.HAlB. 1l x "1 i 3 p CCcrl Aclt i. 8.8i
RENTA$ .11 .14Z il A K. y. Ai B BA. BAJ ,
a.m 1.40t ,Fn- 1, .,.o1a .-

CAABAAAC Bcc.1 CAAl~ CAcn Kcl ll~in ce Ala F K lB. S 1,0 gl ; y A.AC 9lK..n di
9 inl. P BAOIAAAK.B.I AC prlAcrl. Mil. *l a B t Atd 41 .n
TAAADAAde B VENDO SOLAR
!FcIIBAD..C'B.CcKAICFB.CB.BCBAAAK,'A

A -iC.i.Ae 1. 0 P reIOBFDIC. 1E-60Ileaf. e
Ae,. AAliA- or., dar, tdAr 'A. Bn AAn A NIcd AA ,. l
t mAt. C BArr li I r I ,N D m. ra5 .
ABAAA A$FA0 $A K0 ltAA pC A i 1 olB- da i3 a. .2 .-
BKd. i drcl psA.. Otro~ i mu ACA prxm I rCA otlrlfI x4 vr
kiA diticaim pla ntC d A4/ c. C AAA. AlAdn cl a Bind Iile o. cAB e
-t.. ba plca ad.c o. -l-, AKFABe A mpidn Alodrn.... ....... .. 1/ .... .1de ;i r fc .....id 23.. de ... 48,

.......MENOOZAy CiaR


MARIO A.. CUERYAO o DEIoso.s TIF. Md69.2

Gra A el den.t isr~ ca n uu C1 Md. Itrt tl l~sr V.- J50 a-
l..i n d i Lc Hel..1 El .ercl c.eA.o comptet.o c.


on. im W aRAN TRNE0 VA CENDAA SATC-
I clB.ri Co l egCay. WIc mp .A vi .ll de peepida dec
M- 5925 F-4950 4
JIADANA H A'BA NA
arCindBl AKAC ie FaCnC Cei r c, clei di C eli ,ed,
tnOi. dln de O t >l. d trr ". J Lg 1r""lo l .1t "45
Bre i ,aB paA.C P CIA $AAA BAA rAn: Ymiti > t Ac.. l c1.c FB.Cme lr .CI1 .
BCmr* l le C lBiMl ciiBaos 1c1i tite- ii i. *
OtA.A AT A' artAm eniB.IA Bnd C .ii le dC. i
Are,.A c CA. c AiB. BAt ,i CrC "
C $i2 0oB O B. ... . ... e.? yA v. A Y E S A R A N
I CC a C~u'i C aBg.AAC

AiACB.A8ABA VEDA DOB "S *"*rnil 86c.cee iBieB Bc3 ~r e
imCed. .ec ,o >lii B Ir Cn xBldr tod
MARIO A.ieEdVO 11.'1P 305 v0rTLF. M-69re21
AVESAEARAN ,. i. vr.
BroiliAC olBA Ai iBCBa.BAC ElAA. B iciBc SIBEsce. comelc ete enb~ B
Carr~nedolurCun i +lmegiail de milio V wn tsdo p~r opiedde lmr .B
lc-BA fldO. ME D0 CAB bAAIA, e i C. Mr i cc d Ii mSio Radi
Rmh t l 1e, 1rn o It dIISt, I t Frr l |1

B'rc,. yeiAA=i. CB C..... CAB" A CBTUR~.BAS BE M[RAMAN
I~lnl. 3a osrpatol 24


m I 'iM Wi.3,d SMr IMU. t rran, l v e fr llwrt.xn ru 11 *1 n
Bl~% s /$ eO iP b r, n h14. Fr Val cenr perIcmac ic AO. rancico ,
BA.0oA. D AeBl B idlel 1o7l Ine Miccee. tide cir cdc. 1F.OB C 47.17
4 n. ceroo ombpm tl.AlaI S metros, al ai $r 5
V EDADO s5e,0e4 "O
CJm BntaBSana CB. o .A ao, B, In PROLG. SEPTIMA
C.eriLA.Taatcra i. cclc, CAmedan
dABBp AIKrat... a/t P- 0BIAC.... AVENIDA
40. InAo.. Tll. Eml r el"- c i s .ot d.r Coslsred.r
SMIARAMA bflAecd. C.1 ccl-9at dc CI4 Ac-1
rci. FC'oIt am 1.5 6vr r. a.
CA. nAitre ,B.AABAAAIB ec BIB. B Ci' Ac. BB+e. 8pl iilee Alcdccec Aen di.
er an m de nnym yhe n 1 tu0'o.rc/.o d k c/ dedye/ B/A4A, dic ic pceld.ide, unald C.
parIL lcutAlCB 1 BlCB CBBrAA Bde B CI -
a-m a h. Tnlttleonas en a Iren-!! do
WV 1Kic .crAci.aC ALTURASADQU VEDADO
bire1 -drA3-revl-Ier ,: It .e ePill Balyn a r 6 x a In c IBA dA

i-+ i, .riicendce.a Cei$11 ICBIB Pc

'. AMPLIACION
AYESTARAN ALMEDArEs
CMcaIBKC le' loAB i+i CId Mcce, 1.CAKrl P~quefic celqlii Ccin aelicdidde
i~a~i 'A~civ lcB 1.3711 7 K. 4.C0 AiA i a'n Cc v 11.47 e o&a 1 7II, .
AKCC .A'I e-itie i-'.'c5i.'1.'A I Ace. Ticec. imedic ieclic die h.
V EDADO imC0,0i0 li c iereui. Mide Il.o
Chalt i~.-.;.puj~rm vaj. uROW .S EPTvIr A
reread. v, lo.ciso..cp. a
de~p~im. ~ ri-i.an T4cy2Bbimo BENIDIicAC.


. rcadrc A1 Lliac. ceClnlia. a,3s T e el e .ac aSellsa.
Mci. IRAcMAR bic-BiC josiBIcw6 t.".4


le m .a arcade. Aioi .i$13Is$ ar $. ,
Ice. c $e, mitei. ADOri QUERmJETA
ALTURKAS DEL VEDAD pcela dmA i.e cdC1A c e.r Ac
d 4 c Ciii. ItA .didi .indc. d FA it1p r dcl od accmd:,
gi 2/ r Sta. iiomhrc, c .no y tBrm ccCi de. CiB B23.60 C x .44
NUEnVO VEDADO ciecn CC rmi. PreBB 513 ara.
": ........ ........H-rA
doub.cP. c.icdc c c. A11,ido c cAB,

AMPUIA-ION MENDOZ s A eec Cecdrm die dcIo bBm c ee Rl4
a=lol jd 1.11-a l t~l ramo |Ul.,

dcillc i c l, cci laid i n cc OIc ccIB. Oltleci Cc tBr~ii Ml.
d~cc.acar Bilac (~llacl di, IrA1.53 A1 ii /crnrl c lZ.ic iri..
cnmn Del ala I QUIN 1 V11A

Jic dnla tl6let, l O`-..e,
lead Ac iic. S ui ..ce di c,.r.' B IN IL
Cil. Ii lalS circ|dlaN BCrcc Hc BanJo RaNm fI lrenA
ii V~~~il-IliiIP- 1 icl ir o apars Ec il$e.54 ciat.

A mcdl. cciir dc Bi A. Odlcbr cit. Pllle, m1.1 c cebir dc. I lt& ,6
tram l 1 la| S cr~etlay.l.| Info srm- p~nOVAI YCA, rs/:3,58x,45a sanr,1
U"5301 ia e i F.. i.. I c lei. c D ourIol ric e.
MENDOZAy CIA OL


OKISPO t.0 Till. 7 1 .6921 $An- cm d.C C'..4 lr2 i di. rr1diH c
M -4jc .bHm daB CaIc 1 A Trea Ccadaia. d- I
'laM- d i'a-- ,AB ci -11.i-0A


D E


SLI T I M A H O R A


it t tv m m e


Duefat: U.8573, 1.2.3802
UH-U-120-49.11

TERRENOS PARA NAVES
0 INDUSTRIES
CHUCHO FERROCAR1L
CORRIENTE TRIFASICA
FBKA ABInto.do AtA1A-AJdic ~ap.'PEDRO A. PA1ROl
Cubt 22., TellM A. d7430VEGAGO CAtLE 25

PARCELAS
ree do G ....b.-O, JmdaaAnte depui dc ei 0r I 0 tr
Qu doe erroe.de, 20 x e n-
I..t 1| e Art~l tu- ldo 1.
Hban i San M., LuixlCno in chu-
Precio magniflco.
Vialos.
APEDRO EA. PAIROT
liiCuba 221. Tl. II.I7430

-ul -H.- 01t-.l-1I
YEOADO CARE 25

.+PARCELAS

Antes de lit cal~e 10, --tndo
parcelas de 14 x 35 %It ..
dosla ertcnotq de 20 x N il N

ediffl {irinnes -ttoderna.

In1FUr mell,0


U, H ER8rolU' 49';1


1t YtI CXVOLT tlUX tN
B.AAaAA, Uel. cC-edol etdr yordo
FCAA~cIPBA'ABI CMO.
ASE, pKc.AAc., ECA A OVETRE OG 0 1, 0
Vell. Biltmore Clnb, J tl ~,prellUn-
B. Aar.F KC AA' B.]M.6
Pre li'a i ut de' teCAre KnU e .n-92-19i
-e.:a -.,' ';P,', qtr~a~Pqr%) UOa /NTA DOI) -E OON ;4+ O


nOr.eic P i" ic ir i,1 1 ,nt 1V Ua.
C-111 Pr BAai Z i-o B Al. l. 1A -1, I p-A .. d- -i1- I CAAAA
C1 pntal, LECrit UIvdena sO s ervlIr Crd A Ji-e


K i A IAnAC AC ,' B IABACBAC iC B;;?)++ B O_ C.lAB RlTiB ED DG ,
Bn tiBne garAJeC. ASBeAthtyFICA E T LEADO CGAA: A.+:.. .: -. + :,+-' A:'; A !'." ,-I C Ai B: B CA" .AA '+':.
I.B.. .BCC I A
Ci{. .. aBmlt1 ACCA i A A.AA.ABA.Do B.AAe A."ue~ + A:O ... A I A-
AC C. e A '02. AAB.1 elAAAAA ifcAA. AAB,;'.nt/r C. C '.
7 VI q N ~t c t r ad A. I.r C e AIIcAnl. No n 121 et -Ci B.
h ittnformed arts n [a etM-ism sa .ulBdmllwi A .i A i.C K-BC B i dA l A e.A w -I A i. I


i cr i i-i tealBc Ii B -B Cc prcie C~e diii d eseaD tch
TI M 9H-C- IS /,,,5 3-2


.......................... BA;:,:. ..... .... .. ..
A'.ll AlTM M 4PXT
St YTlM XIA R.ZA' COAi VBVI.K' I -d. radio -n-,il
IA, IiC A.11,Illj, ArIs crtAH ar. E "- riVi W. C--Ar Pt,

AK .A- i T AA cABf ...O 1


LASn ME--ES BOD ISAS'J CABAr pAC MACA. AC A.caA. CAAB.0 Ae-
H CAB012-51.A22.BI 14-1`-076,-AC-18
BE. .. N QUN "LL, C:'', 01: .2-1T ",Mb ,' A '
164. N II ANITE 11T.I,. UOS D L XE|
I' ..l Ii, b.,r, ,I rado, ,Ir. ,%..j
H-,-, ,1,3 ,.f l-, .. 1 ,, ,, :. -..... .Sa M --,, 1.. 4
_ _, .. . .. .. ., ,it ,,,,11d d I '. '," :r.' ', ,' ,', .
do T01 lUJarl n MI., oB ,.lk 7p,/~
Slntm ,,+r,, L~tml, t~y~n, CcrP .d, ho-+ o
|i|." HE. .. ....+... ,,,
C-11.I. n ,a.,...!.... ...... .
,, . . . ,. . . .., z .
. oi a... . . . '. . .I . I 1 a " 2 "-
i, .. /..,,,b ,,,Cd ,ilm.,4.,, ,,
..:..:,"'C A N::-, I NE.. $f.k-:! :. .-:


semi Infdata y Humboldt V.alco en:
6t..n edifleA. ZORROCILLA Slorajete r 12 equina 19,
Vedado.|
CHEVROLET 50 Vdad. 1
Rad... AKAs b bIaaa. F.. C-637-5317
Color vede ascuru
OLDSMOBILE 49 U
BA..-.M- MA.'. VaiWant Motors S.A.
CHEVROLET 46 A -a-&.Ac1 u.k 11.M.. c;la.
RadioK. eBtidurade IK AA ....
Botaag + Carxos tde tso
CHEVROLET 49 IANCOLN ..... 1937
Coma nuev- P 2A p,,rfa, t)7
CHEVROLET 48 PAC.KAHJ .. 1937
En o BrAe Aio esado ener B IIK .. .. 1939
OLDSMOBILE 48 ....
SChI/quito 6 c iG. LNIlN .. L N N1939
PLYMOUTH 46 Fl)R ........ 1946
Vestidura de cuern.
N A S H 46 tHE IlI'0) L.... 1947
Radio. C oa blancArI I'ONTIAC' 1948
OLDSMOBILE .. 48 ACi.... ]94
BAnd.A blanca. r. iAdo. )Tldu TIC . 1947
8 U I C oK 49 )LDSM.OBIPllLE - 1948
BU IC K 48 .....1 ..1..B ""
Dy .nn. ...'RI ". 1949
^ lI)OI;; .8' r ... 1948
Radio. vestidura nylon O G .,. 1 4
U I C K 47 .I:1 R)i0 '7"".. . 1949
CADILLAC 47 l'_,.*S -.. J1930
PACKARD 49 ....0"'
ConverAibl. AA aKiA rAIA. 4c Iy 1949
'JEEP. 42 Bt ,'4 ,. 1949
MIy ueno deIA lIodo. (O .ItIS IIHiL 1949
FORD 38 1-........ 19
fiIR)5LER -194.8

PANEL' HIt:K . 19481
CHEVROLET t(:ilUE RI.(T 1948
h >n-lada. : Mlll.|.kV < 1941
Amplial factldicci dc p eago S-1 ,t>'ilKNEI 1937
y cu -carro B cmop O pcoA o-o
BBACnl. rA CILIAD~ K "+ C
Unic i -. TOM- So cA --O
KMi-F-BAA A53AIsFC-0 C Al1


Pamna 23


DIARIO DE kA MARIN \.-Shd,. 17 de Febrero de 1951


I r IT n, R e.


VENTAS A VFNTAS VEN T A S VENT AS yVENTA'S
41 SOLARIES SOuRES 5 ESI ABLLCimINTOt SI AUlOMOMOILES ACCESS. 53 AUTOMOVILtS ACCESS.

INVERSIONISTAS .. .. INVERSIONISTAS .' .. ..
&I haci cuClCqiw *p.[ R Aoei rac qr p \ R'ei. l .. ... IRIo- -, .e
C1b.. haqoala COB aI llrem . ., ,, , . don. ki ot o :. a Ib ,* '' ''W'''' " H ICK 19510
driin d c.t.edor coieodo f. .-' ' d. .. :ndu I.. I ado _- .' ,Lp p
LI opiac ions cf; dda L.o opuraclai obkc!Lda \.. I. ll. i I 1% t11 11.
per mlombrmu del Colsgno A.. M.,-,., Z ,r1 '. IN....l p lcmba. dl Col1 ci Cll.
do la Propldoad Immutble ... ." do Is Propidad lusa ble '.' -t - -If,_
olrec oI maro qgaromUa. 1 LRO Irca cla m'ycr y qa la ~ IBORcA AI-LEGRE(E -
17. R-kP,].7 i + ,+
PI ..IROL .' s r .ABi i. K' K ""4

--EaK MEN Pi r flIAC,,4 -,
nz S1.1.. . ... Mamma. .. . ,"1; 2 M* ,o

... .... .-. *. *. . *,; .........n ,p. ion 1, 1, ti a- ,

+DINERCRECEMENDOZAyCIA. R I E I FI E AA FJrA BI
i.1;. iuu .... ..e e pipt "/ f", o '/" :" ".., ,.,ui .ii.nn i.. i*:i. inu j:: jr xi. '",,, I )1


.: F.' U. OBISPO 5.U Tl(. M6921. 1 f l; 1-
.... _... . i-- ot-- ....o.. _ r_ de__. More VEA A MORETON ROQUE"ALBERTINI .('-. .... '
o NCAS RUST1CAS . ...
;,'"'',.:.L?'^"'">'T*'"''''I" N*ti Mcik ERO, C n-ASA IARIL GRAN OPORTUN1DAD f1 'irBM^ rii.
J-2 CUOd2 RET-11121119


A, ".r I. 1.8CC... E'SO' B HUMB'.T" H.692 B' E OLDT I C K KA.C A
,. IIgi n 0 C.".n- C,. ,u -f: I 1 .-r..,rI ., -- _V_
,, ,,,r,.+,o, -.,,P+, CJR,,
en Is parte.-,., ta del L.,l,.I. I :,+ 'tm rs d1 llI.:d ord... V A A M R T N I0 -. B ~ I .......


I n. .,.'k .. Crosmobile ... 1950 CARNAVALES
en Ic perte aite del Late *, .]lI4KA I 9AA. '.3 PIBABA fiRE
ae.AA-A KA...'.A"' B .r ,..R l t-,,,'l p t Chevrolet ... 1949I ii-.1947

C'.. ~ J~-B BABBA.. 1-e HABAAIAIB'" h an airm
....... .. .......... .. Ie x i -in. I PlymouR ,h ..... 1949 flo.a Ile l.. El po-
CAL.S -BB paraL tiIC rl, iBAB.' Sedin Ile luji, vest. piel. 11".BBai lied e La H &ce
CALLE M ILAGR OS .. ... d o crista.l.r;PEihO Bidel, . .ed e
(ESTE) LAWTON M francesa, econtrato die .aie I. Cadllac ...... 1948 ealaen:
501M80PEE59, 700a V2 A i li r.OUA clquiler $20, gaogs, $5,5041 ied.elte, ColA de Pate. Hydr.- Orladl, Roigxue'
ll.80v. x 59v. 700 V2. d ,,.. De { ilididM. A ti,radio.,ale'PV 120nI r nfanta
A6.so5 2. BIII D ecv" 1i-1i8. Ford....... 1948 Huihoeld
Ciro Meartinez U-2868. "'K21Ar-, t'KA. AbiAi Ai.. DIs 1- .833.5 1 Saedie, gee .. ...a. [H.C.652.53.18
g%.. .............C ..... .... .d +-r. Ca i ac 9 7
UH-H-7880-49-17 Cadillac.....1947
Avenda d lasCarls +E N- 0 .... ~rl-.. ...........
A -n VENDO I Sidl Barn>l.N, 0dle. CHEVR)LET 2 PBS..
e....'B... p... 7 r Dodge ...... 1947Mrlrl~K.,r~~l.o~,. IUlU 19U., 1 ~ f In Pa kadi. 1946 II V1,1 Yn 19r le- S09
Reparto"Barandilla...rKA..uirtale s.Ad2B-A3 1
D- U, d 0 B m.tr0 a DIBEC O s,,- -11r.- 8 ll .... I' T -ro" n' t A l-ll.
D, up m .5 are, A $l 50. d,, rpsd, pagei 1 ". la evr -J.r to- i 0 .1 NIO A-t.
l .d E dill. A da n 4,. .. '., A At5 Ke5--5...
Al A A.BA A B.'... l BB.... .3. lC hevro let.K.. K1947A
TELFONO_-4171. Habana M I Callus.... Bdi, m c ee e 'lo.
BA AA'BBIoA H'.ce(CA.A Dodge ...... 1947 .-. 5.+
SDD, lARN i P OPORTUNIDADB .a u vetRTIILARIENDE
VEN P rce ac n P ......ba........... jero Plymouth ..... 1946 Ro adge C .........1949,...r
11n, l llendo l~oreria centro ciu- 9Iedi.,na., esL tg vtiylo.., nueso, con n ucho%'extral
dla t, Ita r K ide C 1. ...A .. dad. Packard...... 1946 le,.. rn.an. o ,N' 50,9.
d ni TiB x AAt <. aI n TRAT1 DIRECTO Kedaete. B elBB. .radl o I BSe." Se'rez. A teleoda -hors.
H-.=9-1 San. Agustin UH-H 01-51-11,Mercury... 1946 t.t-H-8355.53.18


Th9'e'ACAA'e'A_ ____ ____ ____ ____ 3,00e. cee i,0e po riB. ucl .>o -- ----
Seinin, earro San.
i-DADO, B SOLAR (Ai n b 'liciec ie Lca.Co- SE c lU U LI rlc kc nt. u I 1 ORA LIBREe MOTOR'.
Ke P B 0AAC C =ia A 'nelc y Coeintry 5lie),LD VEDA D PAGO. I0 de ( I,.. .IArnnin, I1ib.or
I 1 ACA K 3me.. vro $ Ca.e tro.B i inoe.hatmli' l.iltae podlri"e THAIGA SU CARBO F re','eB a. eL Cinicaii "1Lour
No tr .' B--. epeiad- ar- ii, a bi-lci d c t. de s DE s dUa O dcc".Te t,,,,, ,ni, 1-8927.
u i m* J [finquila .de 3,0Wa500. E 5 1N 0 B t r B--cA-ACi- BAueiciBk up r pBngoB

'**,;-.*"*:' ., -. '" -ttr-. 11130 B.5S40. d. ll,~m UH-CCM. 3-18~n Buick Super (inecni
BUH A. i'.CA'.E-4 evaras, con e lrbolesi rutales g. i dii cl A.,1 B He ie'L SB e r (B n-r. ,,A ',:,T .... "URE .------ ^ ^ ,"o'^^ ', : ";"^ +top.+. ^/; ,..HEVO^9 .. .;+ ,p ;9 J
dicM c.d. e.1 ecBd 1 1. eA i....149. HBuic k %BuBpe r (D 4i .
PARCELA VEDADO 1AIcn mn q.1 AIBANJ. B IIAI nUAtACAA r' 3t31r33 [e169)194. HedproFlZ S cp 748
IDEAWaABii neAciCKKii"CA d- 1JIoridwlr SuperF 1947. Buick
AeL M 0RADaEN2ODXO7.C -ir Ai LUABA ,. .... d K e |ee'- t,. %_.T eNe. D
prIEnTC d r- "71EL REPARTO [ le 1948. Ned 1947. Pon.'-
CALULi'S ASFALTADA.S.4 1r1.C.625A-.l -C IO ult' 1941. Cadiilac 1940.
___________________lul Hedi 1937. Meilt
Agum a pre e pars dosy"y' 52 BOVW.DAS PANrEONE$ "Heuiekl DeCidteBB 1949.
PARCELAS tres planta, FivB .o.PINiBOB ciOaILLA rA.LB iC For-- de Lec 1946,
INFORMESi H. '2 ... : Ferot Como Nuevos IABAfB IAbA ccpliee fa.
EN'LA T41SMA FINCtA 3 AUTONOVILI S 'ACCR. rilidids de pilci.
TELFS.t A-2930, 8.5340. ORLANDO
X, W. At..iiiAce. ,iAIA. B L. t...LIT ORLANDO
AGUSTIN V OSCAR A, .d .. ..... UH-f.7877-53-.I
...O....R . M. PRADO .......RIGU EZL," ,ESTS AUTOS
SANTOS SUAREZ I OP.Or7VNIDAD: VENDO rOTEN'T9 III: ('E'VROLET 1949 . $..... .
AC-C'BBBB.BBA CA.I......A .............. a a a daP n 1 f A..CA .... A.....
GANGA CF8183.5.- 1 do ,i BA 075Maiti i~
Sv-eAerno 14 x 1.5. M vmr&3 ord. .o .b,.,......bol-, ..
.FBCCABAK H e. r. C S.. Ac o r'...ini I,- .- ..a fI.Il'.R'.II." ','4Y+ 'a'" "'.. .
Ci AKABAABBA AC~i. i AiAB I BI'Ci, .....'i .iu..i.i

DIIARIO DE LA MARINA.-Sibado, 17 de Febrero de 1951


-A N U N C I 0 S


CL A S I F I C A D 0 S.


D E


U L T I M A


H 0 R A


VENTAS S "VENTAS VENTAS V ENTASS VENTA, .
nlrll~~~ ~~~~ ~ ~~ ~ 1--f A -r .. .'_Y _- ..._ ,l ,= , ... .. . i .,
3 AUTOMOVILESYVACLESI 5 ASTOMVI6 LES YCACCES.~ |S AUTOMOVILES I ACCES.- 3 AUTOMOVILES ACCESS. 53 AUTOMOBILES V ACCESS.

-N B Yni n 4. .. ..." IPIA M *.o- li' I I ; R ** I" st' '*"*,"- -* '-" '"" ',' ; .'. ,. . . .. F 1' . S4 ____ M A N RI rAS ,
0 1. An rS4I MAQW1INARLA5
"' ___ _.. ... .l ~- .A . ...... .o
VENDO CHEVROLET 48 \ l .ln .lr ,... ', . .. .. .......:

-t. D, IN 1)ENRE n ..... .. ,,Dplo. 07. CHiEVROilET 1942 _. HP. sN1. ... 1 ,n........
PRESTAMOS ............ ...
S Ol R E 'A i,,i,.r -,r1I,. I t I h R, nfQ.-4 B .. ..R. r L JOR
AUTOM OVILES to.l H i*' "F'1' ;*il;' l? H i t IFnAl ... .52'-4 '
CAMIONES Yr Maine Motors, S.i. .. ....,,.,. 3 n lao, PARA REPARAR MEDIAS
OMNIBUS ee n u,,' e"o Prec lidnct .. .qu, .........
En 5-MINUTOS u -nL,A,(Il %oi, to I ianh .. Aohrna. inorman0'Cr"sti-
fl.6.......... ...... ..14, DA8AA [-Ij I,. gangsgverdad nn yry
con B61o traer lop docurnen-.a
top Aie propiedaid.- .. 11-8332-53-17 UH -H-II-5.I.
SOUTHERN CONTINENTAL VENDE EQUIPOS DE
CORP. OF CUBA ,. Rsprr 50. ConerlihleR Bally Dodge 47
Cal|e 23 N? 105. re 0e~ IMPORTADORA KAISER Bndia Mia ulro. Radio, 1t.i,. REFRIGERACION
VedalA. T '. 11.j FRAZER li duira inlion. OK. le neci.- PARA AMONIAtO
lid-eo auro, rdio ya ni a o. TIne N" 1267 entre 20
Departamento 205. in 71o, do. .......34MAAAAA I 22, ?I T,.,,,,no-,R enCiatenci do
poo. 20 v 40 H. IP., completion
lUH(.C496-5. 3 .I'' . i UH-HA-4 5-M H1-8170-53-17 Con "ug AtorbeAelrros A
UHt-9- o, ? "':,!!+!: .,G, G 270 I to de... mtatoresd .. .ipo paie,"la.rio

inc Mrno p .. ^ ^--a- F I, -; ,, 7 et U SUPER: REFRIGERACION
LOS MEJORES MaineMotors A '- "" '. DendoBUICK SUPERo. COMMERCIAL DE CUBA
MARineMrS Dor [,SO ,, n Del .0. negr Dna...Flo.. Crilin, v Arrovo.
CARROS DE VS0 14.nn Infan- t" Telilino F-223. radio. licima bldccan.' I* --- -
LO HumEb.ll, Tell I h22q; 5 nu" o H___oUH-H-5102.54.17
I % -rlo en 2-3,H. Ni.riado
L OS TIENE .....'......-.

ILOAY CPANA VALES l,,,,,, .,E VendoBf BY DODGE BOMBAS NEPTUNO
J. ULLOAY CIA. ,CARNAVALESL n. D. l1 DI A< ?I No A eAian atenin, 500
R1110- D[ '&. UQ |1el "'(. ,i'fil. Poe.C -. No eehnatnin 5
Paree:~ w rr Vte o rmdl + %erlo por lpinn aftanam, en (;is. horn con un reato, ca.
toon Idad .d I PreAioA- inereiblemeniehba 25 .vH, Vedado. ha llo, 80.
-0INT`ERESES CONVERTIBLES jo y ConA aciidades den
N! IMPUESTOS Buick ....... 1950 Pgo UH-H-74-30-53- La Caoe tie l Molor-s
t2NI CASTOSS radio, omo nu v aian. M trs A F LINEA Egid 585,I 5I-5244.
dm..r.t.. ... ,o di Studebaker... 1950 CAIOAAyIAI y VtEDAD OR
nero ee .|COMMANDEI, radio Cnhndn de Columbia y -Avi. RECAnO ol; e, <
PACKARD I. .1950 Chevrolet..... 1948 Ce-,,n, Rplo. Kohly. FORD 1948
Cuern. radiMo del.' D, LuoF RD14
Flamranie. I pn redo.... -" -, ce
FIAACA. ___,___________ ,,14 UH-H-7596-54-18
PACKARD 120 . -1949 F o r d....... 1947 C.633-5317 PONTIA 1 HH799494
.. .....rndio, a !It.. .. . 4 pt- a d.ra l, ha- da bl-r nc i eth
PACKARD 120 . 1948 5M A FACILIDADES 1 4 lAii. LQUILAMOS
LD il,. A,, DE PAGO 2 Diigentria Willvs 47-48 AL ILA
OLDSMOBILE . 94 D PAGO P los Carnavale(s 2 c-o nY
RO....Ut.. OQU -ALBERTINI' .B luk 49, Cos. E, emil A ..... mPi,, illid.,m,, A Pal; VENDEMOS
PACKARD ..... 194cr v",:^ :^ to sn carr en camhtre
PMod.. ..r..-HUMBOLDT, nuevo, con $1.,00 0en Ia POe- AAAAt lA oanCr o amEia
PACKARD 120 . 91946 d, ANF ANlA.... . In po A le ear. Tam. ... .. .,ir or
PUt OH-C-I'n-5-ia WiA hhn OnoOldsmobile 1949. Tractors
S lipo 88, 11,000 taie enlrla. JOSEITO DIAZ
I II UAN No pierda ta oportunildal. MARINA 203
I. ~ ~ ~ ~ ~ ~ al ULO I. A i 41123 NA 1051, Aenter 0 v Telfa.A U-6 71, [U-8566
I. ULLOA Y CIA.. CAMAJO jA3_. 5'... o e, ,, uI, Bulldozers
'P. Apln. 2615. A I. -.1 -lla. il-I-- y*
Prldo 5y Crrce l 109. ACOSTA _____ do 1-*- No A R ICU L T A -
--.--AGRICULTURA"
A- el AIrIOS Y CAMIONES, UH-H-8060-53-19 BUICK . .. 1950
Ablerlo ih li IO,10.,30 tie.In NUEVOS IDE SOSo --- spr. .. t. 4 oid,. h.nd. b.. M rMI n ,
CHnEVrROL. BUICK ....... 1950 MECANIZADA, S. A,
A oinitV radiol sq 1. rodin. I !l!. VIA BLANCA Y JUSTICIA
........ ________AUT OS ...I....O............. ...... ......
--C"r |I_,.1 PLYMOUT . 1949 LUAWAO X-.1J
4 ot:> .o ...on, i ,i
M O UbB C O M P .o.A .o r nS.r 1
PONTIAC AU O PLYMOUTI .. 1949 .C-11 54-lI
V ia B lanca ......... ti. ER T .. ....... HU . ........._*'_J_ r
i T ''"'"" '* "0"505 19"" ay 4 ,,,D ..... 949 OByoo

F *"br"a ......... ............4. ....... .. ;.. 14 ^ d." ^ ^ pM ."
C nfites IMaTllon. .
8.. S Cayo C P CKA . . 1949 ,o
Fd*brica Salvado Gonzillel~ pl. OLDS I .ILE. ...1948
yViaYBlanca RITL6A ES DE PAGO ClEVROLET . . 4 RCU S
TP6Liono: X-3261 RD ...... .............i..tEVROLETiGA ..OLII.A. . 4 t" ,MA O O
CA..1d.. ~ FH RD lE 4 C .R L E .n . 194 8a DAiooeA eAL 10(y
D. .... .-VROLT ..MERCURY . . 1947 t.e. .4t 0r.a P n
STUIEBAI6 1 I011. f R .I "192l .... ...... MA ... ..I..........
Dr Lose. Iad gnmk h.. .,, a 9 BUICKN. . .. . 1946 'G2o i _1.1 -0 o
Agents rattiaiAido del CHEVROLETS .... 50 Super. radioh, vestdura nylon. e REPUESTOS Y SERVICIO
STU EB KE -A 11"1,11 in ,9 pil BUICK. 1942 ENmrGA M OEDIATA
"-IRYSLE aFARGO : ....... :.S ra...... ... 3 y e r: I:ACIT'ADtS DE PAGO
P A M OA 1 "LA 1 ^ . . . . . C I I E V R O L E Tr . . 4 1. I n d ME O W t i .. 70 M OT O
y PLYMOUud keTHr .. ...l. 19"48 GA.['L [ ---G. --O .O PA
....... FORD Super Custom 49 ...... ... ... on .......... OM0d -
Le le Moll O S l a v Aerllnueoe Ford. ...... 198,10 Verdeo.. toil, aiCAl 1nas1ra1dd s 1dop l. .,
C....fll l.. (FORD Super'C\l lol 11 49 Fltntim.ni-le pl.imA.A . aAiAVE. DE NEOCAL to#
PuMdeOU T H *^ . . ...194 P.O. ,,'.. ........ ... a... ., ,
S Champion 4 Pontia c 0 F(RD special . 46 AA ,,-A.
ude1 l aker L . ..1947 ero, eiMARINA No' 203
Champion 4 p.irfoFO . '. . . 46 UH. *-871-,4-26
PLYMOUTH .. ... 4 l., ..1;471.n
dao ..... 1947 4 III ,I.RNI . . S MUE13LES PRENDAS
CHBYSLEB~ ~ ~ ~~inol 48 ."' . . . 19376 1nv. 1, . 7 pct, ,do M ln. ..**,,;*. *"*
del 51 Bardn4l... MERCURY
t s n","'m "y' ?r'"Sud'"' ......................... 1 3 ypod 2 .... ... .... 'A'-254. ...
-dn'hier . 6 ,Ve1a d.. .. .., i rii t .' o'Mr ... 1 1;'"**;*-7n67-58 ..
E onto..r.y e... 48 n "I iA tl l ..II .. . 46 _-_._-
eoleol1 4 :lle hl ol hVENI BARATIIMeJ0ITE(3.-
IUNAC ARA VILLAI Chei3 rohA .. .. .. 8 I LIT91II . . 7 AUTOS .. 47EVO TB E (IS O l r ,tit Io.l,1 .o F r.,..
>lln-- r1 "llh ir. ll+JN lahin l o llo"nI B. U ICK.. ... . r1950 ,.,l_-71 71R1-*
PL M O T ueir N 1... .. AI TI .. . 48 C......... .n.ti .blera io. v l> l, ...ln 'A. I ,I ....III ..lP N.
Plt~ i g |;11,||,..0 4 lhel+I '. .....n.. t vo, Arid 7. tI ll, UW!lb Ihti Y n 'lOn J, I end e, an+.
PLYMOUTH eel 50 conIA I.cu tilotntAcolgrisn r, t
En *oxIslncla paraenlregae 23 NN, edal,.h I IIII;CK Aupe. ..... 49 BUICK .. ..1. 8 tt 1950 rt. it,. ,. 1, Moot 2
eedee g Convertible, radio, b ,dattWon- ,1 1-11072-.W19
AU LII: IWIICK .SupA ..... 4e9 cal. ACreole.' A.,SIll
Acepiamoe.au carroCoomo fe1ule kerl .A....... 1948) WWIll K Il, 48 PLYMOUTH 9.0..-..1 5,i. Adie+i,,., reel,,
paer.dl.d eaqoy damonse c .. ..BUICKihioi. r.. t .... deA Z.,j. 701 .-
locilldadeo ,Slndehai ker .A.A.A.A.A .19)50l A ____I_____________-___Nuevo._Grin.
c .ipl~ .. P.."... BUIC1K StillAl.r.... 46 PLYMOUTH..... 1950. ...
TENEMOS LOS S,,,dlo'hAk...... 19.30. ,, o...ev.. Ver, blde b o.. .... s,,o. ,1011. 4 ,r ,
P "5.0 .,.i..... C H EI IY tIL E T I . . 4 6 C H E V ROL E T . 9 50 [. neq, l . A l 1 1 .
M E IO R E S P R E C IO S ud ebal ke r.... .'........, .. ...i-, b alid Do uas.t.o ,s blo l A o, 1 3-36.0
Champion 4 p-.r.. CHEVRO.LET 48 Culr. -. Y -RO N 01 lo.
en DthIaker .. .... 1948 Pon-, BABY DODGE . . 1950 10 i6 ir hLIlla- et-otl~ t rAit
ClIplon 4 pke rho. 19.47 RO L ET 49 $300.00 e nextr as.0on- A-I.
C A R R O S D E U SO a DIL . . ........ ..A.... n. ... 1 8 . ... ..-_...
C]']R SLEI ....50 ,,,,,. nhh. k C( DI7A . .'P: . 39 OLDSMOBILE 1. 9498'
CHRYSLER ..50 Aet.8 win OStueakAI4er4. Co1. tl- o-' T~ip 0
H.......... .......apo .CADILLAC 61. ODMILE . .1..9. ..... .. . .,
pasl ~ ~ ~ ~ .1.ero51 N ).. .,t.Color 1.'i ,, g.r" oma ,, ,,,.i,,,,,,
CHRYSLER .. 49 CAM.ONES i (CADILLAC,1 6211 49"....,....... _ __.__7 . .."_l __l ____"
.....Vrl de rad]., i-onn blinllint. MERCURY . . 19-49 v ,
C H R Y S L E R . . 4 8 S t u... ul k e r . . 1 9 4 6 p -Id T I % t .t . .p0 7 t U .1 0.. .A.. . .. .A;I,. A ,
"W A . 4 ludAibake .... .... 19,19 1IDI1 % .... 47 E"LT -.t947 ...i.A
SC-16,-.-11-'po. I 9.d 9 4 3 11I % 1.. I49
CHRYSLER ..... 41 ......... ... ..'A5 A1o. ng.,1 ;i 1 1f 50ll ,. 5 OLDSMOBILE t l ... A".t, .
7 1311 5OmiOA.0.00. 1
MERCURY 48d-IPi noAr- I..4~;%. C.tnio. d0 oI.- ~ Y O
BiCUI ....... 491 do. I .... ..... ...... ; 46M.UT........ .0....47 .
BUICK.........oT...,t pn0aT. no...
AUParx" 4 ,;) [ n C'" c FORD. . .. 193. I A-Cl.poAnl o'As, e liAoA 0n0-0.
CHEVROLET A7 .da4 ...... .........INFANTAR Pout.,,.,, ..... 10,,el0, AlPA.Oa...
..M.. r-od1...... Sl;eonniA..4... -.. IAN. .I. . .. 0.. 1947 I do... oi. I.. 0...... .... i .
...... ..,. ...... Enlr... tip... + ... ,, .......... ........... ...I,;+.. 1';,,,,,,..Iilem crplle
CHEVROLET., - ,38 oeToA.rn,.,... 4.....oUPP.- l orAl, it, Ill ur. fall.
..... .. 1741i T 9l "AO|lIlgA A ..... A,1 A01 ... U-815 .... i -, A... 1.ii1.dJ ..... l|llildl.A.S 1-7181. :
C*, rlnr 'N N 135. 1 55I. V .-d 1. falll.hao d _ It
r'.aal ,t.17 ........vtI ...u ia.... . i 1Iq . ,6I'


VEINTAS V'ENTAS VENTAS
56 MUEBLES PRENDAS 5 RADIOS I APARATOS MATERIALS DE CONSTRUCCION
.TA RAIDA. I ,ELECTRICOS V EFECTOS SANITAR1IOS
S VENDO TOCADSCOS
n- ,- i I: ii Ti I : I. 1C "f 1 i . . c .!.... l i V lJl
t'...+ t," '+',.,:.; ';'.i .tI = "......... 2 it ..... Desagie .utomi-
.. .. JUA N tico
1";,,:;*;.;;**;'* CAMEJO $32.00
. ... i ; I I i HIi -l ACOSTA .
7 --7 TELEVISION.RADIO DeIsagi Itapon
Refrigerador, rarnicerfa, 1951
Pore.lana, capacidad 2 re- Refrleradore. CROSLEY $30.00
sea, equipo nuevo, especial, FAII OS Y DE usa "
aire acondicionado, flaman. Abielol Io, dnmin4s1 4do1 eI dii. FERRETERA
te $725. Ganga verdad. Elstacl6n deA Servicios
1-1 SAN AGUSTIN HUMBOLDT, S. A.
1-7181. 12 eaq. 13. Rplo. AlmeAndars CALZADA y H. VEDADO
H-8333.51 7 B-7788.
NEVERAS REFRIGERADORE H.... TELF.: F-7291
se vende .. Telerecepl.r Ad,-,'*,
d.1 9 .......l.a ..i ..iill, 39... 111........
f r. N,0 1 radio Y tocadilco 250 d, entrada 3y
'~~~~~ ~~~~ III de 03 I I":II : i~:I 'I :I .. d....... .I~O ORO
toicl dAlitodi. BID ET
o '. '. .' lnforman B-4563y FO-2145 DR S
__^^^^_ ^^ LMDOnOv
SE VENDE- 60 INSTRUMENTS MUSICA Borde InliAral y acoplados.
Srefrigerador Holpoint VE.0 VNO,1 oMAonco ePLAN LAVABOS
S 8 pie en perfect estado AP u 14e1ad 1. I prS 'imii'ub., pi Otnl 3 colA
pl-loeld, hde ltuncl imelo. ree. d os e esa cla
delA MoInt, 75. interior, enteC..l C.
Teolfono B4217. Ill. 1.01610. A
BE VENDE ON PIANO FI7SCHIR E N Ex- M+I 1 I.I j1..'
MADlKAS
U1141.7974-1N ..18 unichihober chicde .oh, n .ti-
U..7974NR-18 It AIIAA e de 4 d u.d;t D E TODAS CLASES
In- nt Wit ap-rtment. I G. entl, V.11,
57 TILES DE OFICINA Si'.... i.00.. PL WO
61 E ANIMALES PLY WOOD
MUEBLES DE OFICINA DE D1..4,IACeAt1 D
Muebles de oficina, cajas cau- ri.doras "Buihil".. :, inti edlo, y CEDRO CAOBA PINOTEA
arles, rehivs, ertantes alero, AA n lbi
maquinas escribir y star, pro- A- Y .,.A j...... A L A
te1tr de -cheques a recios ra- AVICULTORES A I A
zonables. Visitenos "La Comer- P.lrl-lA n0111o,. 1d.o1 4r- PARA ENCOFRADOS
Jar. par= 5OO p llas 1 eb.d.tal dc 1.
cial". Progress 209, entire Mn.:. uri 4 o ri l,, lr. AA1 too,4. . rl IU E
.... Ney "o' in : ......... It,,, "SERAFIN'GONEZ
serrate y Villegas M-6226 '. ... t 010
H-8314-57-18 OmZ7LEZ
I ---1 MATERIALS DE CONSTRUCCION GONZALEZ
MUEBIES DE OfICINA T"EFECTOS 5ANflARIOS, Mearial.sdo Fabricaci6n
MADFERKS Y TEJAS
Cajas hierro, maquinas escri- EFECTOS SANrTARIOS
bir, sumar y alcuarI, nuevas 1 I
uso. protector cheques archi- V |P u MALOIA No. 1002, enair
vos armarios "All-Stefl",tarje- lNe g d B INFANTA y AYESTAAAN
lerct Kardex, bur6s y sillas ace- TELEF.: U-3283 -H- RABA!A
ro "La Casa Gonzilez" Com- compuesto de
postela y O'Reilly M-8638 y UH-C-647--MC-18
M-808.L H.--7 Inodar Acopado ,2 ODJETOS. VARIOS
H4-5313-57-18 Co orl. e~ 1A11AAC .1
Con iiilento, GRAN orDRp'TiJ,'glqDAn. ILZA' at VIEN DIII
rl-dl -i -i I0A d-*- ill--1-A --0------
1 I 0 10,1 AeAIOIde l Ar 1110. su e Ip 0ol-
TAR=ETEBOSBVIIBLES BIDET E.T. -.4.....l'.....
.,VSIBEStrldor, Ireg...er. d auin, .. Intelm.-
San LA ... 132 .-8tn12 -2l-3.
YAWMAN & ERBE la p., GANll lpe. ANA.. Lo ,
e iAt ,o d.e el uA e 16 ram.A A ',~
KARDEX LAVAAB ......... .........
...A o.1 0 it.tior de, .o1.do
Coe Au' 1cesoriAA. ,- -A'cAI do ,111d ito, ele 1nar All,,.t.
PO STIN DEX .. . .t .. ....id .l ......lls ,
fll d, 0 8 lc d 1.,rdIn VIrllde, Is.
4S E VENDE ARMITA { DEICRE aonLK
fond, r v. op- a- e,p d.d e glN .
U A R D IN E ER FERRETERA . ... ,1 II : .
Libroo yj.ible. Flex-.ile. En HUMBOLDT, S. A. GANGA
dlferenlcesesliloo y capsc. -,T.do In e.lrlnarh, tilrlph Elkelrtro
1i1i11. Nuevo. I y de ui o. A CALZADA5Ay H," VEDADO ;v.1 ,' :,, ,', .:.',
pri 0... 17 h.io.. Telteono: F-7291 A ........
Porhluhtlar negocio, veudo
BOLSA DE MUEBLES ~ u-C-t45-MC- -l enseredie Ae Pluquerie en
DE OFftINA perfeclo estado.
O'Reilly 409, frentol a1 Elil. A 1TUThAT?
L.0 Mropoiu,.an.. ,, IATENCION! Alt. :,1
r1. 0W1110. me-s manicures. vidrie-A
it1 ras.* '"rmrtostes, esp vetilednres
STedlfon i UCOM ER CIA N TES d ..I Ai IA . ..
.1 -7743. A-7744. Estame. r.ciblendo una. Galiano N' 260, Peluquerfa
C----- nuva o Importani par. "LLORENS"
C-624-5-1,7 dgol do Ul1-61-2-1-7t
SE VENDE
IJUEG S DE. Tejas de r ,.
I U U l L fabrncarri venatlde t ~lo a en.rel.
JUEGOS< DE,* rmi~to.tcB. refrij.cr-dre, vtl
1 lf~Mum inio id-ant- ute*ntilo, yroplom par&-
S rAlum--o _"__________
DESPACHO Acanaladas p, -al.
Para profesionales y eje- IFIRMA AMERICANA
F cutivsd~e epresa~s,1 e. N A~ OFRECE,
do STANDARLA"DT
0 ~ ~ ~ ~ ei AI imbl/llU~ rlee *"""I d Urtdo lo. 1d.
Bibliolecas para resident. P p o ir.,eto,.
0c0as en estilos cI~icos y EC lode. e. imodidaes. 01t.0 Ie ldr41In All
m oder nos. y canfidadeA s 4 ,14 ,l b rI e y ntA 1s-. p .-
C Jiegos de recibidor y li- RAS ECONObMICAS, .-. I l
ving-room en distiotos MAS LIVUANAS .. '"'.' A .- 1 '
models. MSA DURADERAS -" ---I -''
Me Eseria a Sherman, Clasifi-.
M5M IroIcaS que oIez c. cados DIARIO DE LA MA-
S*Ebanileria y taperia c de NA hAl IA peI le. RINA.
oalodad. No m corroln.+
Mueboes modernos de age-
re, disefiadoe po, "Art CHAPAS DE ALUMIN O UH-I-70.l.,
Metal Cons Cv". ULISAS. OINERO HIPOTECA
Equipos de oficina en ge- l SOLICIUDES
neral y lines fines.
-.- D ..A -+ SQLICITE PRECIOS ,-- l.n ,-,.n:o -
FAC1LIADES DE PAG... . -',,
D PAGO Ferreteria .'...........I
' . -T .. o'
Bolsa de Muebles GerinfinG6mez sr ;,: :
de Oficina S. A. ol1oro-n.- 01.oil 5 N11.
O'Reilly 409, (rento a SAN FLIPE y ENSENADA 1%PIO `'4. *1W-l.,l A.-3588
La MetropolMana. HABANA. TELEF. I-1618 I6IS H-ro0t-0
A-77413. ---- A-7744. 6---- OFERTAg
__________ EFECTOS SANITARIOS 111POTECAS
A3 RADIOS 1 APARATOS DirIct..nti, del. ulien. Compare Dr m ELECTRCO5 ,. ...,.,.1. d. -.L- ee cuahfluier cantidad a lof
ELECTRICOSA I . d ll. IA. A.. iej 101110 oe *'o 0 I
I ne m..-r.c M c -isl,| epro o alargH o pv1l.
Ul D I(N 100l"ERNjl RADs4 AIO I154l.-TO 1 UH-H-l70ID"i.1116 7
000000.11.4 UHMH7OI.6.]


P'igina 24.


Oasificados


11:0416 53 17


U-541 M-171


ull-C.C243-lb 1


V I I C.64 I -b3-101

talilillitl Ub - 1-_ _
.atI~au --
A N U N C I O S C L A S I F I CC A DO..S DTE U L TIliMtA IItO- R A
I I
DINERO-HIPOTECA DINEHO-HIPOTECA A LQUILEHRES A LQUILERES ALQUIIYERES ALQUILEB ES A LQUILERES.,ALQU11LERES
a" EOLICITrUDB rU W OFERTAS --2 APARTAMENTOS 82 APARrAMFNTOS 82 APAXTA-ENTOS -4 HABITACIONES 0-- 7" HAANA-*'-- J-fES- S.DEL MONTE 0-018O0RA
ReENASuIPOTECAS i o qluer CANTIDADI VAAI A A A ,A ...VENDOAPARTAMENTOSA.4F N.QOEA._''...AA......,..(,ON S I,'.A '...........A.. ,A R ... ..... ....................... i ............A1,,I;, ,,.,% N %LA, AoN
TODAS .. E. AS. :'..... .. Il lO.m,. ',1I C I ., .. ..1.... ..... "," '"-L .` .. .. : ',-' A,, AI I A "' ...
_5' ,ld-rl *2 RE CO -AT M N U ..........1. ;'" A '.'... , ; I.- ;,, '. ,\ zINS -""1, r' -, 111" T1.14
T O ~d A S f N Ue VAoSpl L I,. :,, ,. ---- A-..I -,. -s,_ "1:- .r _-.2. ":r ' .- .. -" ..C. .lot.. . .........a..... .... ,,,",19,I- I I , ,I,: ,,1n8n1 t,7 ,
IIrm...A ....deS.. ..... I"'tI.,PARA LAS DAM ASI \FL)- ....D..A.. ... .. I...I-_ -... ... ..
... .. ., I ,I..-.I .. a C. "'. 1 l '- I e,o. B .. '1, ., 11.....,.. ... .. .:...a --,."N .(I., ,Vol,,| ,, .,- 11 -. 1 11
I,.A .., IAO IN .. .1 1A.1, ... I .B. B -11.0 "rA.T" '1'ADA- _'. .. . ... ... _... ..A
1.. . . .A. "'ue mI e
.qIdCO.asncil3t1. I.. 7 A.,,j . . .,l !O%., o1305 .M :9I I'-' ". __A__ __ ,011 %l'EIIMNE

SAAB AAA I.. A ht AAAmenda "NA... IB,. .L iO-I -I E -A A- ..... ,.I,!., . .l Al_. ,I
C.. .lA ..B.A'AAA.IAA. I-,C.-. A. A A.:A..,.A. ...... ........A. ..A. ... I .A-.-AIE- .. .. .......... "......
r.Ia.a . P RO es eA ... .- ,' A. AAA, , ................... .
A 'r.0w 0del deuclor I, ,, ee , .o.Bus Iness, ....isp0 31 0. .: ...-... At ........: I r-. ". ,d __-" '"a "'t']} l~ 'cm? i R :grdr rdo e,. -" -" .... .... .. ..._.,. ... I.. ..
a 1 ~ i lU.I . ..M NDZhY CI .-, ,.o... !as.".Artl.y-ser
3.5.."'. 7 AAB A.e A IIARA-A. P OF.NDILL-I N ) B.I .A. ..1"! ..... . ... O.,.".' .A'..'..i
,AObs.., ,.... A,2,,A''';.-..._,' ".'.'
C.IE. t b' BIBh A A' ..-. . Q -I A I AE, ""-1A:1-AAA ':AA',rAl.",,-A 01-..- '.A .. '

-2, i T B- A.... .. ... I-... I..... ......... .'... .'_ '
Br' d .'fC- eA.." -. - UTI-C-88-9 _ _ __", 1 I' -l1 ., II1 TI AAA1$- A "'Al

3 ,d0057% .o AAillAA.IN .oAo ,.N-.3 3." ...-.d._ L.. ... .............%B l.....I.... E A El94 AOATI"'
3 .6007 5 Almmddo rr..a.. s. en .. re .. ,,... I' ll' 2' AE, S
36007% Am. t AIAAAt. sAt A LAAAA U I n. r, ,,, '................ .,___.tl. IA`.I
A 53 7AAAAA;' i.I i'." AAA'AiA v aAA AAAlI It . . : 1i' : .. ........ ........ I ....
I.. . R p o Be n t vsfre it 3 a : i. .' ".. .' -,, '. . l _. _i _i i i._ r '. . -
Tel.. C M-r'1 6 2 0 "r .. 1- ". : :, R i P ,, . -.,.. .. ,,, I --. ..1
NM i1' ' I } a a. 1. .' ..1 S1.i: ;.I 0 0 . .. !I.OlINi $ a t is o m P R F E O R ( EIU AI, . I. %I[ -I I.- I 1i I I 9 L+ j % VN O S
.... Q. ., I.-l d: I1" ICrr 'IMII I., .. ... . T, ,1. i tbah.:|- -".|.1;. II~, '---.--- .
3.5-4.. O adTA5 CDNDO I.B I ..CION'ADOA i, A A... ll A'AAAA--AA l ... A.. TU A F aA.AA A EA A ..... 1-"I- I...... .. .. ....!-- 1 ......Nn O
.1 -auuuaI Ubisp._._.. ___._:_I.:._1_l_ ,, .... ",-- .A..d"q,,,'AI.i'A' I.n I-
2atifli.500 8 7f. BAAA i A", A NA..1,,AAAA.1AAA.A.A.. .A. ''A116__I_'1-1,___1n'--'- ,1(148 VtDOB.UTOA..IN1TER O ........... U IE ... 1.. ...... 1. di .. .........
__ 6_"1A H 'b "" ,,P,,- ,,- ",,-,'l,' Arroyoinp'oO : r ,,en,, ,et, ,._, ,_. ,.:,--_ ,--,-%r

bIt AA".n d AeAA " ""2a ... AA:i". .. A .'I .:E[RO A-I II-..-..,s -- "
pPnd. ., .E LO:.LE- ..,,, ,,'l,,, d.....++ I" I II .. ..1

... ..... .. ,CASA 0D IUESPEDESI M ..5 n-I_,___ . . .
T f M7 6 2 0 'I -__ ._..__ _ ",AAA AAYAA. 'A 'A ""' I .:1AAAA, I '.
3 .0 0 7 O-, T A'?"_ _" I_._I_,_I_" I_... 1A L TU1R A S B E .M o R A M A R.. -A1 -_ _- _. 1. _ _ _ _ _ _ __-1 10 ,
'AiAO HBTAINS .. ., ., A'.'A".. *pAAIA"IIAAAAA.AAIA-AA C"

S .. ...... ....... .i.i... ...2 LaA .........AAA ... V .DOA'.. ... I l l
3.000 7 7. Amde .o u n eon de reeho...... .e . PreeI . __ U.". .11 _o 125 INA '1111 A A11 451111A1AAAIAA11111111 94 LAWTON BATISTA
3,60l 7T o Ar .~ A m a dore s PE- H oe l Res ed enc G T reg g ," ,..,-833l4. -82, 8 a, sqit 1 I R T 4 ,1EN I e 4-0. ,,,: '- ._'"" ..- ", '. ..'" .... ,,- ."
...- I.. .. Lt.-,..ll -..I. I .. _1.... ..I I S N
-I m p s + e s t ~ ~ n ' va, n . . . . . . . . ... . . I'.


2 0 8 %e vi t _I ,' r' ,; ,'A'O'IA A .; '. l. P AON L EA..;o.BN . . . "
I B u s in ess O b" + -ll llql I'" :' is o 3 0I ..... ... ... .. ....- l I-r ,b n' noc.l.... I ---......... 1 ... I . ..- ... ....: . .I1_MIbo .... ___D_ OA A A A O b.,,. MA..A. M...I......__._A____N.ULVDA%_
8th P ,A8 S i laI o A IRE. . AD ,. N' AAAMquAIoAparta enA. AlA- ...A.. Id % -- ." ,' ..." .
.t-l1FAI + S M GUEL 457 ..'.ones, .'odo b_
PB2,00 e p -7BIa Ba Trnt, TI-E'lHoter d L RE l lol "TUE SU ASA Hoed. r, 8334'820, a FA. E.s d.. O BMA-Ry IN AE ''d 2 -' 'A. . ,, .
I .. . 1 i . ., .. .. . .. ... .. .. . ..In T e ld f n o B 7. ... .
ATAe5 0A0,1A lo-+C A AAAA- AA.IAA AOMAA O A naAeAs.-.:.uadrI A I........... ........ ...... ... ....... d .................. ...... ., ... .
RA6 N0 A9A9 Mcipalo ,IIt.AAn.AA. AIA-. A A. ,I'I A UIAI. -A1 AA"AA "AAAAAe 'A' pl. A. t, lt. I I.2" l1
B .. .. ' ., ,.-' I I 1 .. .. I '1..- I ir e 9....... . . . . .. .. .
> U ,0n c e % S fup e t e cla te . MI '. .... A I%. ..' I" , 11A AA AOA SAAB U A A A A A A AA41T .. AI -A.1 R E S I N


Mt8BenD A sta CASA .DE .CO _AS ,,qr Ap. o. MIRA A AA PA M E 5.A*AA',AAA. ,AA ALQ tLO VEDAD..O.
HMICI O ALDA-M29A-82.-17 .U -A-At-.5 AI-.AAA AAA A
, I I t FA L A B A A L QF LCH E F P D ES U C SA A. O E B FIFOI A _ lN ES.rl 23 A. AAAAA -. A A AA AA" BAA, A'A.IAIt ,I A`[.:l..I I


TAIEI O B. V'1ES A..... ....... ..t.." C DOM C I 0 Lt OA IA AAIA. ~ 1, -Ai ,N. :.,0r6t6, $A 8,0A. v". IAIA A A. 1A1nAf % % s aIe "A e'A A,.
A -I.t....1.....A -.."II'l.II" I g odes AAAAAIIU A O.EANAIAA SAA.AI....ILAt-f
Dl a nox d i ath'A Il6 srAB.-II A A Al t AA"n A.I color, AAL h ala -r ns' A'. f -a A ] e re ,-A..... .. ..-- ,-rII I
.. .. L;' : = = = = : + :: ; : + : :: : : 'I L-:' i .. . .- . + I . ... ... .... . ...... ......... I.... I .... '... i r '.i. i . ''I' ll I.;$. ...irI...
-.... .. -I rro."3' eraa e, -a--. m-a_,A p.. A AAAAAA.AAACAAAAAAAAAAiAAAA ,, ai
D.ER.A... AA. AALA .A .AAVIAD LCAMP'8-p ..A .... .I._I'A. UI -.Aao,.1A- IA1-'-..
'..1.. I'. . .. -. C ..", ... .i .HH.5t --n 22 % %80 t$3 ,, -r-. -. -- . .

....................... OQUENDO 1A.06A A.l1de ___ S______
.O ........................ i..^..... ... ....A... .........'....... ,, ...
EAAAAAAAHAAAAA A AAN L U]',A'A-AA.AAAA.'.A..' AAA AA rA',A AEA AIn.Ad ,1AAA.." a ... A.... I'a IA l-
a'IAEN .A..5. MIL. AIF. A.'AA- IA ON A'oIA IAampA SSaA A I.t---a"'I .,..aa- 25 .IOpara A \ l IS. A ''"-N'' 7. AAA
..A I A1'-...1'44-.'.-A- iCerl '.mbr-. Irt t q _- _ERDIDA
1*3A I :, ,3 '.'-q..,.A-'-A -I- AAA11. AAIA.1*I AIIC A __ __ __ __-___IAS I .lA; AAAII _A'..A:..... A_ h___.....I.....__. 1u22110n1.......'.] "n 2 "47
V IAA A.AA A. OBAIA, IlAAA..A'lA.'BA.AA--A r I-.'A A . --No'E D A DOt- N y 2, 9 . . 1 .i A S E DAL G UIL ,",A _ ,._ _ _ _ _ _ __,,, 1.In
I A . A A.A... A.A.A...... A AA', A rAAoAla ...... ndor, . .. .AA.AAl TPREIRO - 14 -08-19
co oc { es e l0 0 n ~ ~ l tt e pe y cl~ o l i ,, y .d m ef.t o ,I en e -m u. ." ". I. .
rAc{M1 rd i{nIe m s lnvCM erlneLAI lAS E .HU SP DE a- ll o-. _'.H-H+80-!19WU j UNI.H-13N.I-82-18I-11 . mll"O 11 I ,,.. rI -:7........4.A AA ........... .. ...... AAAAA.'AAAIAO7-2O~C~Ct' DFCO AR ONE-)AS $ DPLANTABAJ.'OA +EDIFIO HASE -__ B_0_ xtra iad
;.,O-LD -...A......I..I SIN.ES IREN.. .AR %`S.S AR ii ES LII-T-AN
Ha yisTprota rzn. I - I'"- o ~d.- h 24, ball|elt'lor e 5 cn- -, d, I 1 Ct A, c 1 t+h A PI II ' , ,_.
AAA .. -m, L'A ,J_.FA.A I'AA -" F OA'OO A.....AiA.,AAAA...C.......FF...A'..A....A.....'. tAAAAAa-AA1AI" 1.1 PEe I sida s
It ................... Tm.... ..... . ......... n d............. ot2... .... ........I.I....;..=.. .......................... stu ...........t + ...... de

tAAAIA.t.paAtAAAAAA4.I AArinAIEi=,AhAAoIr.I'.... Fe.l. Re na-A A 31DA.DA0'AA,.AdAI-A ______InII A A A, ah''"o.A-A
P am, t a rc, r. M, cnrr t, a ll-red n n:'..".c.... 10118 e . . r s ni.. e c o 2 5... .. . ... .... ... -.. .1. . . .
P m I s. d e o l ueM . . . d e r ~e h o a ... . . .Ui.. ..r. ... -.. ... . .. 1 H H = .f-- ll: O l 'I . . . . + c l - 1 e n 't: ,l D %hn to e
A AanAAAAA"" Aa' +O o 'A A AI +cAt "TUR LA '. 1EN 1;.Y ................q ...r . ER IAFer a A.-A..A.A. -D Al'A). .. .
II ION' R A o til es p, ,Mar ... .9.... o o.ll n A ,M Ritua 11-8 3" 2-1 eastNOquUn aH-8al1a-..3-1...3. .. Ir.1.pr. I.n.a11 n-to FAFIB. -82. A.AA.1BAJA,, b.AonAAIgAAA -,AAAAA AAAAIA ____l_-___2_0__2-__
AAAAAAiAA ,IIpI... CIA AI A oOt n A IAe AAAArA..AA B . AAA-A 26-A1AA..AAAt.IIA.I..A1AAA AA4 A HA N.7 A A.A..... AA. P A A. .
C o e ean- e n -ld us p r m trait er s, .. 1. 4 It -nt c.mue-tn-d e .uartnrall o do nu o.- oim a yaA IAAAAA ep o hh-:C IIAA _-_______'____. ...,d ,_ A ,AAAAAA AAIAAA.. A.... AAI 11.AAA A1A..A..A. A .....
,.O,.AIA. ApAoA uAn.AAA A-
.. -d ..e-. :.... .., '.o ..": I .." I I o r ...+ .. . R O D R G U E X 6 3 0 I .- An a to.l .. . ... ...
Ba nc o AA.A.Eto ariA'AAAA .-olnA.A A I !'iVA Nln.nIn n l- a n AAA';;AAm. '. A .a..A 7AA II.'m I .' Q.
AAdAAAAAA AAn AC.tzA ---A-r1,eI,--."- .1 r .' A'"" ', in r d ALQ t
M ENDOZA $ 4 2N___' z ": 'Cl__I~- n rr 1. 'l...,-'. ....... __R EST____
dmNERO EN eL DA AOAAALUI COMASAA AMENT AOl Sl eA A $ A A A ,AU14-11A61052112.1AAhZAQd fa. uban
A.. ... -.13.11 AAAPAt AMA,, AIA. AAHA 'A-'.A-8D
E.AAAdAA AAAA.A llA A I."I'l... A""" -II l I!..' A-r."' A IA A .AI1 A A A A' .A'1AA
AEZ Te '.A n Ah l A .... 'Alll Al.. A -H-IA.t-. AAI Iclot,'-U.IAlA-A H-73-1 d 1 ,,,,A,, ",",_,"'._-,",
AnAo ....AL.aAA.AA..E..AAAASA e .R ANhabitaci_ AISEOM E EOA"M''la5....3740.- Eel',lmI.,tI., I"d-rBIpaAoAeOnE.--
A IN-.-SA. MA A.A A AlA. AEr AAAYcAAdoAAAFAB'Al'AA.A.,AAro-A'5AAA0. ,' -,13 __12__-__-- ,,,____ ,,_,, ,__,.__ _,_,L .._____._,,___ _.
A-2aAmno-neoIpAAmeoAA orIApIA, .yC mrh tieuaAa Al AAAA AA-eA CERCA E:RtdIN71 O .' I A'AAA OA"AAI7A46_
_T .N A8 ,IA N c'.E IAT-p ,rlzcomedd, 's cuarto did. ,'-15 d-,4-1g A-onI4 p Prt "; 5vdta S, .. I. ,,.,o
-D II-ER .. t 1. nt -.. ~e al. I -eor bi~ odrnd. ..Etror,Y d pehiscobaio, eC aalavr ad2en roe In 1'. `;LI I A IT `I-O is l` `'" n L"" . .. -.... IOib.A.][ ,I,-
_ ....7 '" O .... ...pPIlo'+ drPni Cir+" Iy, Mo .... h.. de .16 |vie n 11.5. 1d.... .7 _l I l 1r1 .- -- liu[lI', - p.-## ......

r __e __b...e I-ndNenose e -A i h L Ipe% ii..1..le_ IA. AAtAA 2A1. letLUYANO AAAI0I0 A 3 Fodo9A d AIA ESA II DE) l\=A tpat')Ir""" H87.n.
.'IALA b. A-A AAAA A.AAorm s a ve, j A pt ..A AAAA' AA R0 8 C A Z N6 0 A t A1IN_",IQ,,I_,'.4" ._______________ ,

pod, m ,IrA ..tda ,IA, ''I..A-A IIIAA tA n A' dl::' Nueva A 26l AiAarAvLi derA. rI--1 rA..B.-IIt AAAAAA A A A
I] odctn...prbenlltr do .,. b1a-42.11794811 I n .....S.n 1.. -VEDDO "".* --111.--..... ............... ,'I"! '"I" `- nP-
D I E R D L r,,- ', I i I -1 .IT --, r- F. .. il + ,,, Ann rr',, 'l a , I. . 1... . .. ,l
.. -. .- - 11 -1550 1


O m.. ...ct ,do.......I.l.l.Ole A A A. U H-8292-82-178 -,AAOCAL A',, ... .. "83.CR'ADA .lLS CR, O.S.
..........A....l.AA I-...A......A.L.AA'A ...A..A ..AA. SeA aAqAAiAAan BAA. .... Al Aen l l 'A _,-:,
ELZ Tr W.3232 .............lclcnA RE ARTO H'A '.4. 7 ."'", "A '.rI a ', "
____rso _: __'-_-- --A-" AAAAA. r AAAAA %A.I!,.,A.A- -,,.. . ....I, 'I'-Al A $60 V 86 5,17 I pAo ran66A$ A.,00 AoB"A' AAAA "AAde, .LAJlA A A, lB CERROp AL ATIN"


AAAAeIAIA. AAe.A y SnAtrAAl, H-AIIA e -rd 'Al IAAOu'mAA.AA5l prtIB mAenAtoAAIAAer AA A I TAAAF OA AN A, AAA,- t.AIAAnOpITAt'..s Alt
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a o i S .I I A:A A A A.A:A. '1 -.AdA A- --So A A A-AA1I,_I__I_ 1- d,_

nra n e e Ey RN A da o ._^_e__ _.p.,..o._. m_.... _y o ____.__ ____,_, -_+,1,1._ _........,_1.,,
CON "IA11AA A I A .........:, I..ACAM.- ,__ T_ __napa_ _en_ __cn AA.... AAA:l+
SO R IIrt Er 91 ior 1 d DINE R43 :,l u "'. OFI- I ,N err '" a a / "o fients o al acrSa N co CIl.S _:' :,',,,l '_ I" I"
.n. . -...t. .. .CoIn. : ,t,- V -orc,.n, 4 b fi I'11.9-11 S olR a- Il. -,,- 1 1 .. .- -., Y 5.V d d -If n r a l 'Mig .t 1 N ]8:'

Az ..... ... ...... . .. ....lA ..- - I..... .. .. .- --.. ......eI c..h .. .. .A. ........1A. .. ..
AIerACI %A... EdiA.AAB.A,,.. ... -IIA, AsetA. LA' A".... .... ... 6b35S 'AOFAAAA1'.. IA
.D NE Io, Ar..a .."' A". A".AA %'%, Ale.'.A .... .... AIor BABAAA. Al A.' UI AA A AA A ,A AL Al,"l'
mp?,.,Op'~~ ..... ... ....... . .. ...... ..... C L etADA . '.dJ. .. ,.,., "P E OS C A ET ",, ,,,;, ..,:, ,3 +'.,:

1-:A1.'AA1lAA.Ar"nnAAAAA.IA..BAA..AA-.A.aA OA' I0. ,- A A r' Al.
A -A -.A Al.A...A.... I. Bl.. .... ... ."A.,: U - UI75 98-iAA130 ......... ...2..... ........... I ,,,. I... .... ..A ...
~~ f "I aAA.AA nAAA AAAAAAA mI _____ __ ___ __
AAA..,ABY,2,AI95AA.IAAoSE ALQUIA oa n. AJISA-2280.__1.__-2347_


Ao mA nteBAA IAJAndiut r b rA-,aA reALTARANA III: 1A A.I., IrALtrAd A pAI AA UH-H1-81363-82-1 I
.I. fAl, ... B lB .A~ ....... C: ..AIA..... l .U..IA. AA.................:Pes...... ........ ....... SE""'A *.A..A.....0.....AL __
IAQAOJOAAAal. A-AAAA-1BA112 '


________ln, obre {ra_.n..... t I _. [-R345-'T R"AEP TO 4. T 0 AABAAB BlAB A AAA IA B V EADAADC 0. INAA... ....A. .... .d
. .... ,",ll .... . .. . ...... 1, . .. 11-4... .. ...2-.. . ..11Lt1. .... .. .. .. . I
aloiBBontdogo 5. .94. -PAMA AAR IAN AD REPAOTDS OLCIA
Ulf-C-13-4428 31; A~qI~jA AVEAUMIB'.jN Oj 13e/. 18 yN20 BicaEALAdeBLAAAAAAA A RAANDAAAA rBAO. i IA tin' ocalAI rSolo


1;or,;, odtcl;de|l i;l. 'W_' 'Wp en" -te ~odn Ca ltlo S e nle e alo elVed a 2oY0,.1, 3-Ni 35 c. iI l i ... ... ...rs o.. .... dep I 4 11, d ... ... ,, ,I V ~ r Jd sdS [ + (IOtnAl y gtc .n ..... ...... B AS'111.7- 1ALA, I. a. Au. ., .. .A... I i n I.O. 11.. .. . .ll -dRD
T E N G $ 1 50 M IL .." r 1 d" I' AI Ao..-1 H 1 l o ,A I aB AA A",AAAo t'Ail a. A Ao t B.'A.bA. ..A AF- A.. . . . ..AA. ...Ai -. ..A.
A.n A..a. ' s IInAIFOB A'A1--l- "IA
PS 0-VUNCIF--lt-41 A~!IOA'gTMNOF P ." AI AAA- l prt et A'AAyAAA nar o illmdt BAl.e.'A' .
Ot'r oti.forc0,WW ,.,.,to..I.. 1. y ~lOA It Bl A-1-,TO--s. I"ormn...878..l t ...o.,oliddif I in ......."'e. _ n l -, i":d I ..Gb+ If-6 n-n,.


AAMein0Mo.ele ,e - -I so. I II 6 ;, ........A.AA'AA A.A.A..AA AN ,'A . Al.S
on .mi .... ,".7'si; ,,,,';.,,,,,.11'n I- H ~ e. |ha11n 3'n raco .1 I


.0,''' .. . ., .AA.lQ U ILA ....... All,

BAdA propedAd.II ...A.-5.A0SINAEGALA I_ / f ....li..D.......'A' "'".... 'A Al h ".0 'ie 1v2
Dorrals BIApO eB FA'. ol. nr~.,dln O E E AD R ", .... +n,,gr 0 '1 lulr'\~ +, ,nt i0 6do
AN AAOIA AAA,hi AAAn o I-IA. lA' B A' ASA11AWi-. UAf.HE8A7A-A2A1.mA-A__OAIAA.AlBEOA lo AdO`I
TOANYAAAABIA UAAAAAIAAA".M25 rPARTAMENTELo -IS--1 _421893 DPT__TO II RER Bo o' E tr vido
"'oO" "' AA AA A 'Mii IIAiAA,2 B 5 AA hIA'........ Slorlo d el V I.B':_ i cp dl ..i iDO
..o- AAAyl.AAA o A. I Br i. -,.,ItA 15 '-1- I V 21. V d A 0,'AS AT IA,,l.'., rA, ( ti C al 'A a A Ad I"
A B AAAAC.82 11 ol A ln S R a ae A1 I l- .I I A' A ...A 1AAAAB Ao.A L Q U

.11d mt.. ET + S, 11. h.- t., .... I I nset, I n- ,iIii II 2ii 4.r bl ift..... ....... .. ... . ,I-O$ .| clj o set,.. -i d I. .. !.... . ...... 'N . %I" 0 ,,733 .-. ,,|' .... "" . ... I' d a C i C b

CAAIA Br a AlAdtel.t.irt.CIA- nA. A 'A d.A BA o AA A In .lcrlt.d oi" .o y ... ",ii
iA.A ,n i M L I ', AA"" ',BAR.I ,. yCos.. I, B .., AAL A B gaA ,c alAArA, ys...r -,",d""" '

A 4AULL R8t MOl ilI NOVLLA Arlo AAAILCAPFAOA' AAA A'' A 'i''AAIA.INOZ' :4 l SA
A olA AUAoA A. A A AA. A-l A A A A .t., l A F $ A 0 v $ 9 A uLA A L L A A litA. + I . 3 1I
Ai s n 1 l b I I AABAA BAAA. f. r rOA A IA AAA I. BAiAt A A -A A A rr,) t o .' W alAAAA A BA A.III ~Ai n.IAAAA A BAAi n0.ar ... AA 7 0 ... .. .BA.b ABAAAA m en AIA fresA os y enrd s A.A., A. -, A 'A.....T.. .=...s.M.. ... .. A-37 40AA AA12,A 'al .A..dA A.,BBad
I' d. Man G6- 340 ,. . r Be AI y $6, 00, C A a lzA da O deKLy- U~oA s l fm-nto 5. "Por r11"41e7201 IN 1e9 el e.', r -I, h c. NoI
r- I o .I BAAAA A A-rt ABI 'BA', A l A AAOAAAIAA, AIA.'AA AtBA, AAAAAAA- _k - ._.___ _ _ _ A I II I B.II"IA..iiAN.IBh.A A e unAaI -AAF.b3rBA i Crat AA- AA i ..A.AOAAA AIA. AhBOBA, ..A. rA ,,1) A 1) O !-'.: ..... .2,'....'."_,_' I'. "
VALDEES AAA.lAAA4 AA. AlA. A-A42-2-I l.o....
ESP .LSz ~;i4A~A 'to. .: TA A --".''.'sSI-LDIIF..
I ABAAAILA BB.p" 'A "....'.A.. .oo .IA aAO FO IA 'lAl,
,.Le'lndsI' a pu, l "r ~qne. pereis PrV: 1Ill I "'ln .i ....YOA A SdooAA04.0I0. .
lad m A.AAAA.AAIAn AIO.. AAAAe.AAel A I,AA' Ir NII"doAQ'AMRINCNEAE'DR pti__ _ __ _ A .h..$AFAA -I IldI 'S '09A'1.e....
Y onolO IJAt.,,, AAImAI. A'... A'AAAFAAAAAnAA' Iteirnd 1 .-aT,,.,nV --,I- 3 .1; IIon~~
IS A C I V d d I -IAA BAI' A'I L
CON__ conToo___. A.N. A.."''A'. e.A. Apasn Al ,I.Af.n ,I"e
I.As AAAE'AB'AU An NorlerninSolod82 yRrIn oo ainf a'B no* 7Apnita l do rl_______a___________Iwl
do vn a lAoA... Ad A NQA4.AASA.AA'A AA'BBABAAAA.A AlA da IBJB A BF IBOIIOAo.. 1-t dl .- M- AlA I .Iln: -70 oiAAAiAA 1.08l0E
- .C1.R en l IADOALQIOArA RTA NCE.A.' Mo. d Y.. -I APA .RTAM FnqI NTE. _'OB -tlr, d A~ 'AO -A-r'. oA "t' 'bel lll II. d___________9__
VEN)O AEI'IAS a ll, 11FSBqBAOAA27 IntBAiorIy -le. Ar -l ..JB I, -6'AA.''A" BA 'I 1- -10 C IADA I C L O
to' AA n. 1BAA tB' BO AA-BA AAIA AAA-'9316. A AInf BIa AOen 'a t'aidrtanto e.- M UL N A HT I. .1 1 m la bn fe A R'',1 I1!.%1,,14 11 R
AAIS AI U 89AA CER RO PALAL L' L. N 2 ,'I.AE .' .,AA OA AAAo A. O AOA A,
AAA.,ABAA 2-21 ': t In,1A 11A.EAAAI.- IAAAAOA1A
CON GA. A' AAAAA. A S NAIFIA OFAAA 7 AAR I IIAdAR A, ON AA A .ArBa A.. BA.o .OAAA.OAAS-,Al., $8r89merft ,pr .. V -P ,Al 1188886 4p & P,. ',7 E Q A 0 1 I" I, .-- 1 .- H746132
IB' $0 0 .00 AI do L. y OI' OOAA.oI A SBA .o- Ia i Invade PBAA, e$BAAA ro el.. IIF '- ICI~
_________________.11od N"301,nl OpAIA a'dbol mbtud...1I. ________________~ffnAA- _MPI PAdo I" I . ,I,, ,1,_-dn121
do. C",,,,2-19 ayttd 'A'ABAA.Ao=d'AA UHH216067I 82 III
Pilgina 26 '"1...- .. ..I MD[ARI1 DE LA 31ARINA.-Sabado. 17 de Febrero de 1951 1 Clasificados-
Anun'eios CLASIFRIADOS de ULTIMA HORA PROFESSIONALS C.OMPBAS IVENTA S ....V.NTAIS oVENTAS
"" __ ". 3 DOCTORES EN A-;DIC IT" MUSBLES PRENDAS a 49. CASA$ 4g- CASA a4 CASAS -
. ~lo !A..., I ".... I A!,. %,!%, .l%414[t DE E OMPRAK TRAJK E VE % PE rEAS4 Mo OP'[TICA RENTA AMPLIACION. VENDO CASAA VACIA, VENDO VACIA. LAWTON.' RAN tFtAN.
SE SOLICITAN 1 SE SOLICITAN _.SE O FR.ECEN "' '- ... "....S AAl E l, ".. LT '.- -
_. 1 ., .",.- ........ b t. Il t- S n. Tedfcd.. U-O i.% at --r.. -... I .. - .- .1 1 Ma, .o' i t l o o S n o1 e il, In -

_ _ _ _-__ _. . . ; -. . . . ., j ..+.. H 7.5. 11" + 1"1 h$ 'I AS l i ru . u" . r a o C l u s C m ~ l z b J l e 3 l $ 0 I 0
10 COI. NERAS COCINE S 17 .. SOLICITUDES.VARIAS.-.. .... 32.. ... .. OF.,I1."w......... .... .. .. I. "-'I ".". .... A .', I... . ...-o dAlA d "If"A ll. .
129 ? l ITA .. .. ....I.. .. ..... ...-II pram,1 .Set11.._ ;.I... b'.: "'" ...".6......... 1. I.r....... 1........
T % .. .", :. . . ... .on," T ll'1"1"',R,,,:, ,, ; 1,'L _,', o 27.Sa J+d de 14 TJA
I1. ... A, ALBERT V R SANTOS 4lrHi 4j % I,.11, III',,,I ..,ERE ,, OR-.O, CON BAN.."ir". ;D I, 1".... lJ "A- "
0 " ' c 'Ind n a M "AT "IlO | .. U 7C o m p r o Rm a Su a ~ r . . . . . .. . .
r..,"II........ ..r A' .. ... l.g.... A,' AAAAA.. . c.,... .a. .rA',',,, SUAREZ5 -4'-17 2 '- 'n-PROGRESO 160
-. r. c ..u o I\ | + I I .egm! u e i Idd, D .R. ,m ... ..; .,Ic.... "... , u~ ...1. oS I .. r... ,, .,-, - ..\,A11 I 'O S A ..ED FI.f -u P.,d I rt .4 e m nottd.50 m t -.- $1r i lld s Ve
BOrLICnnO SIX IE TA V% r -- ,- . . c -,.,, % .. .. ," . .. ..I.. :.- :: O P \P OS O O- .. t'-. .. A1- -t er i nc, S nlAN T aOS SU A .REZ 1,plro id+ tile .225Mnr 6 n mr
'. ..,' . .I... . .- 'I ... r 'l'S. . I$ I.W .. d, l.d lna-12AM I. l A AA' D $olo-A.A
,.iA,. AIA.A-. ;. g.." I,, A ,dAng 2A. A.A AAy "A... ."A. .
.....I..-I c-- ..1.. DR R. .I.,N I'S 1-7.7... ... .. .. I... ..... . .. I 1.4 A.X. .. .. . ... He rtz 0"A SG 00. A X
Jim0I MA Sen E ADOR, S ...... ... 11111 i ,h. . .A11 rll llllll .. ,III I ., f',I ,2:,:l . .,.. .. .._I__ I I,_ D to .5 -_ -4-
L,.. .... .'A ,:-, .. D So .EDIF..' -.d.. '.A... .. ...A. . . ..
A A.".. A . ..... .. .. ... .... ,o. ,,, , .. . . :AA-2..A.;..I........ ..... ... .,.... .. ,
A .".. ....,., : ,--., p,,.-.' IA .....A. '.A. ... . .. .... ...A A A A. A AAA A ; A, ,, .0 1-H. 1,. .
IA ...ASAI-.." I-"" -"-"' ''- -1A;IA "'... ... ...... *"1.- "1.;o A AAA, $....... .,.. ,. .0 III,,I..

!I III~A ... 7t D R,,. ".,A:,A lAAA, 'M
ANEJ iifrenI~tFe 27 7 C M R. Ohab., If. _AAAAAonAo
Dr-h--. .A.rAdI-Io -..I.-.........L YAN..... ..X-...4.. .,-. .......
AA.. I"I ;.. .'. ,. ,1...' ,-'.. .,' ...A... .A I..- ,.'AE.:.A A"'. ,,,A.I..IA....I -,A
,ii ... i ...... .... ... ...;.. I I ... a ml . .i ...I ......... ... .......... ,- ...,r-., 3 -14B44-710-4.7a12 ,5,HnA, 20.1-'. I


A A IS............ ............,,o1,D.ri A. Al.... A. A .
SOLACIA ....... dIAAI'p A .....AAAI..aAA I I.A-. r dI ... n ..d d t..
_, r_ _...MACA.E... j.,G... .._,]a_.._,, A..
.... . ..A.. A' AA I"- 0......'......I. .... . .I 11 ; -R7.. -E, -. . .T. t- , A A, l ,
IO N R F. R SA-- -l-s I R,,N. . .. . ... ... . .. . .......
." I C uT t r ER. O. . ... ..' : .. I r h l . .... .. '% ." .i ,I 'ln ; ; : m: li ;: + I . ...% N YI-I S U A R E Z : I IF :I. fr Plc Y A I u ,S d e 11 l~ tS 24.I n o a i t . S i e n e d ,
Alta .. .... . .. ..-, I: .. III I N .. -.........-11 ._ .m : S*EA R \ T[III B ,- n. l'..,"a: CO ..P ;A M ,:S O RO .i ,. .: n,._-..X~,- ,,,, ; 5.P ..S. I.:,r L I'U ABEL[n TE, A. eat dul I .11. .,- .c,,.''' ,: 6."""'i n 17.:+.
- _... . N m.... .. . %I, -..... I . I ,,;:' a ....., I. 11:.; I-: d. d 1- ra km -,':". a.- . ".... ., .. y a e .6 2 l. o .
'--ol ....................n ::-I::.:i" .1I iii .......i.. I .l ,-. .lh d l, I 1.::, ,:19 m,, bl, :ar. ,f-- ...."" '---- ,--r 4.. -.... hmba. 2 .u'- % ,,: r, , n.500pr~r.PotiI1 -
1 1 4: .G.. ...D O E II . . . .... ... r . I . . . l ....: - D R "D C- .. ... . . .-.- - R 1 fl -. ..1,",c eA m . . . . . ",,r,;.-. rm i' . . .a tA roIb1tt1_ 1 1 .r: 1. 7. . . H 0 5 5 4 8 1

.. lI.I'..'...- .. I, ... ..l... ...... ......I......N...Ai R E... ..... Mu iC -,.-..7. ... . .... ..... .
I ...IF, I . A,.AAr.AI- I ... I.(.. ... .IiNO, ,. ..1w. ... l.. 0 .... ..,- 0...SA..... ..RAN


I.- I "- I-',A I--:,,- Pr,. L P,1N1,:_) -61, -"5,00. $0750ro B-2266. G X-l..A A A. A$ AA I-,.t"A. _.. ,.E
." .0',A.A.P,..mb y -.Cu 48-18 A rI a .I ... t A-- ACu AA r .' aaz," .'I-c.. Al'an
li .. A .N . ,, o.IR A.A..I: ,,AlA-A,,i, 1 ... A.;c .r 1;S $11.-A,-,T..... ...
.. .. ...I A 'A0 A A I .'TAIA I:..A..,A., ..A.... -.,_cA-.,A,.I,,.,.,
......,I..,'Id, `1... .......................................... 17......11 -I.. ....l ..IAA .AAA IAA ,c.'... .ARADOAC', .... .... -,- , 5R.D c(:A ,.A- A AAA.ACAAAd-
Am_...I ...AA .1 OF.. .VR . .... ...1.. 3"ApAA- 3meItoA4 ASA...AA.. ...." I.I... . . C ap.A ... N 6 asa de
.. ., C 'A' LM PB AO.. S"I"..000. M Il .-..... ...Al A
TI Ii) I .. "'i I' I IIi'i I r I i i: j h': i : : : : I .. : I : : :I Z I- -.. . I: I.j-n 14 - U A O X 3


PLASENCIA UNDO EESIDENC1A:'z A L....JO A
'I,": I - -'- '! ..... .. es on n. r.u. $8y 62.M ..d..
-1 .. . . I. ... .. I..." - .I,: ,, I,,, ll, ...........
A- 7 .A -7. I I Z lC' B IC K r IC N C I j _I _:..I_ _I ._ _ _ _ _..__ _"_1 .Q- ,I R' "O P'.'L."I'S. ar.-P. g5 0. I 9.0 13 :1 .1 r . uAla r d e R olA.- .r% I I .. . ,, A 1_ Q A0. rn NA31 ( It ,,, S a d

. ... . .. . . . . . . . . . .. .... ... ,a .. ... ....1 ." .r...I - M D C C T %.1 .... ... ... 1. I : 1. 1 '. + + ., . . .. . .- H 4 G 21
..... ."_._ _. ....... .. ... .. ...._______._I 1 .AD sL'ReAD NA NposteraD(allns .y ba-
,,C.,"IS_ ......R.......... .R IAD ,..s.. .131 FER... ..A....ARI...A... ..B..:... ... ... e. -2. ,,.IN E A16,500 AAAMl, 607, 111 de


IL ""t r.. .A ...."lI,_ , $19 A AA ...... U IIA I.o c d orAA AAA, (bi ll ya
A. .. .. ... ...- A... .... riad .. ... i. Al -
ATT AA, AI-E.EN E: IA__ -dlt rn b1o a rdine, pASI a la ( eIA p I-'AA... .. 1.-AI. A' EA11 r NI .aND Y VI L "A"r'," "..1',1r' "a' '-" .. ..All'" ...A ....l...A' AAA ...... ...... IA,. t )..... B ,JIA: J dA..... . p ibort.l ,
.. A _ A-. A. A. A A A A A A "E P RA' O N S 'IA A A 'AA .. .A A A A A !A A A A A !A !A 11 h a l 3 4 EjPend edOAes lA - ,+ ....AA.AA... ..... A iA-IAfO-A....
10A .is.. . ', ;a .'.e' '. S -AIA A- .A". ".. .AA 'AA .. cmdAor, AoAnA y uaI, rto1.1A
A,,., % 1.%%IA AA A.A 1... .. I. AA A .. i i. .
C-a s nA r 4 M B__PAI ... A.-,,,,.A. A .l .. SA l. c de n, Ha na N11 A 04d
FERN A N DEZ.1III. ... ... .. .......... ........... ............... .-,I.;. :- . .d
i ..iIrn I"aae rn,$?D0ta.. A, ... ,,,'A, AAA A ,'u~~ I IA A' :,,A a 't,,,I .AA,..A..l Ar .. ,'l A n RI'caasfsl Lrs ics E'R M ECAA ,o,- nr a ..... .'..... lA' rAA I TrelAfno IA-73
T ... .. 1. ... . .t ,7 . ] :o ,, ,[A'... ...,.".. .. ....... ..........., ,,A.DE ICAf,,,,,.Z",,A,,A ...AA..I-,,,,,-A. I I:-A- -AIAA... .........II,_m C -r l -1
arI .... ., ,.... .. C. leg-adAA) A $,_l'v_."'.etl._- eI ;

IA ,,. A''i+.' q 1,a .. .... J, A Al ,-', ltIIAg IaD56 A-JI2 .. i.. . . . .tr.. _. u____t_ B___ yd___ o____d_ hh co in
.........i spr o.......,. ........ ...................... ..........'.. m M-150. nD-97m-- TAP.CEIU. MUEBLESS LUYA NOA-. r. .7 A000AA ,f idA d-ll A4.4".11 N 0
AII AA,.IIA. S.O A A A E -A S IAA A A I A A A 1. 1 I A A I A l.d,7 T IO-A : -7 3
__ AI AII -11 I~ I- I -A_' I 0 10- .A 1 ,1__ __ __ __ __ __ __ ______ __- A !-A IV I ..I ho rld l A A MAAIA. A AAA A '. .AAPAA'INOSC-4.6.,48-l.


AEA L S ILK ....A.AA.............A.................... W ....:AAA........... _A S ND ASAA16,000
1C:.-r1.;,- 1.111 IA -A.. A.AIIA s IET..li .- . .... A ..cAAA.. ..AA.A A-.A-A-,A'....I II. AA
gr ~ ~ .. .. 1 .- I.. 11 I...-I I - . .. .. I11 I A..A.. -.A .I AA A. S A,: .1 AA l. AA.'., V I IAmA,
1, S RSA I ......... A"ESPIOSACRETA RY1-4Alr-..3- .A r.nt. rA.ISl.t.. AAI A-17A-4-
ABOGADOSI.N.TAR IOS .. ... : E.I-.,. HIJOS ...A ll. It A'_..,A A....1 A t.
- .. , A. .".., ,, rt I ,. r nta AlA!, AAA.tro, AAA ABIO cASIA',AA
.A. . .......d Anda AAA A S lrA A d..
_, r ; 3 ', ; "...... -' '" "": " '' M" ' ' -:" : "' r" - 'o i b a y 2 Cu P d ,-. d. otl. M .am
.I...:..I'A.A.1........'....G.. .. ......... ... -,.... b: .:-:-h., ' i.;:.'- ,'r .I'. -...' '.. ...... ................
AIIAA;. ,AAI-.AA mIA--IAmi, c r :. C ASJ:n OS11 JA N"' II ........ I ,,.I- ,.' ..I. DRI JUNL NIENDI:, IN I --., A -F. ._AAA. .......A$,..,,n. APTS. RENTAN 5 -339 V IBORA
III- |J. ri -,,,,n.,,l ... ;a ..'. A, I i _ R I, retST S -o - I .. .M .r 't - $ I j r . .. '" - Io. 1, -- I-... .." S .it 1n ', o
___ __I_ _._41: .___.__._I__1'.__-__....1.1A IAIAIA AA AAA) AAAAAI" AAA ll_ 'I...AA .A AAA1 A.II AAAA IAAA IAAIA II-I I A A.--...I .... ..I... .,IIA.,. .L; lc JlTI -rr- i S '30.M .. B- A cA.. 2lta. IAAAIAAClnd6Im. AIA.AoalVen-
119 10O 55lN[ oA COA.INEROs ... .A.A...A... ......... .A I ,IA CUMIPRIA I I''Qt'ITA N ,,':;;I EAAAAl AAI A i: :71. i .. ."I I lli. . i 'I IAIAA SA:" ;l h' A I IIE AAAAAAA .... I. Ad,A,+ ,laod A0-7A
!,, r: ,7 11. I .. ..I r .. .- .;,.C-.. .I P 1. :.. . m .... .. A .. ..- i. _I ,,, . o_ -. ; n t +r tr c st + S n l u l. V r u1--94 -4 -1A..! I A11.A I I .I. .. __.______ ____-_-I,_I-_ DIRICT,:MI-?J A -L'L AlA. A'.. .. 'AA,'',', A"' A.A,. .....A-70A-48-18 .r .
115 O.IC.NISTAS A.. RUFF ...: E MEDINA 'A.....". '.... T'FICEI, DECORATION IR 1R j HABANA;EENA ELEGANTE-REESIDE NCA
....... .... i 3..i_!t ...... .1 ,A..... me o de RENTA'$200 M ENSUALES
PLA-Z. ASr I IU .' A A. A A', ',':'A I'S I :. ',. .T '- '.. ..A..A.'!!R AlIA.-l A, f .. ...' ..r. ': ..,' .Inom, Al "''"" "'"A A :I'"." A '.". 26. .
' " I I E r" F S ,,,,,,,, A,.,,,,,,,,RR. w 1. .-IA .A..Alt I;~ ,I --- .A.lA eA -' -A IA .n. g r APlm ,Aer I.A' A. o a .AAALer-Ir. I'T ',.:. ...,,.,:, ....... .+ It,'+r ..,,.. .,1,. WZI ..ma, A
A_ ,A.A.. ,A I I S _,,l9A8_A"_,AA. .'
P L A Z A S IIII A AI A A A A II A A A T TAA I A A.A. QIS MA Q O I N A R I A S R AGC IA III, E L. I ., I -. . A % E ,I A EIT A IAO I A A A A A I AE G A L O .AB N :
D S NI LSr......Ir........... ..... .. pI.______II..--A- A.1A131A lA, . .... .-- -: I--AI AA"-.". _,... AAA .' A ,I A 1.. A ""IlAA .it ) AlA aaiAA Q 607,AAaA a de

A A A I AA..IA.., .........................A A A .-.OPO'"L-I" "eAA AA(al osy. A ." ....... ... ...
AI.. AAAAA "l A.A ..A. r' "i .. . .. 2 D1O R E"DCN iano0. COe .PROelLdore. mI. CA M .A.A -0. .. ..,n ,
A A. .. ,. ,,_ I .. ,, I .. .. A.' ,A, ".-r . ", ..IA.1A, A.A,:,.A:,!,I AA, AA[;,I .-.: .2 A-A. ..-A ...J... ..A. R DIOSDE AIAIA C AS A lA lt rA n .AAdeIAIA, l A A t AAAAA6 .A 6 A A AA A.
. . .. .. "A... -'""A.I"..'"... . ", .'. .-..- .I.I......... ....: ..A:A..-.. 1. iCASA" '' 1 .... '-. o. (altos y
n. A IA A A A XAlAA .A...A...A.A.A.. ...eAA......-..-.. .
,0' l' 0AA'A' I " r .1 I AA- cAAAIAAAAI,:nt Ado IAAAA A. r AA.MEADA AA E P -7 -
V.!'L 1'1 .', 1 ..I .. :1 :, '1 '. I "D I ..him 'l 1 e 11 ."I' I ', -- --14 RDE AElw* P ASNIA, $ 9 '11:1 A ,Ii.I .. ;. .. =a '" A -- 1-1 l HAIo I rt IA~ d- horloteP_' rcoa5 ... ' cumeSANTOS SUAREZ,= VA:IAd. VS)EnDO el.V.clAdoA 27N Q 971,CIA

ASll.. ,_IAAAAnn AIAAA .e," IIA rAAIpAIllenIA u .dAr All., CHtPId-A Lut C .17,rluedelde.-.,71- f
__________________._ "'IA... .A 1 AAIAAI.. ..... ....cAA... .AAiAAAiAAAAI,. AAIAi I iP' ,Pit jA Al"A' S.N (OSUSUAPZR VASArLI.A4AArAAAIeAllenA-IcAiAelAiAl
;.: _" 1, .,:A..,.AAA..I:A..A...A..AorA-Iti, Ao .bt~.,,,.A,,Ad, 3 I Al, ad pl a nt:,I.)A i.A2A I -BIAI 111 A AA tI i, M-4t! AAA, A i na!. aAAA ,AA 1AA.. xII 26. 55Alt Ca
c. ,,. .I .......... I.1. . ... ,'.. .. I ... ... ;.. .'... .. ..... .I,| .InU I. hD I'n ';. R --.."'' o p ,ost0 ...v..... e........... r,.i........ .... oa ( .00o; b2

1 .. .. ... ..-l a Io I I -I.. LI. I. I '". . . .. .. .... .. ....-IL 1.-_ O. ..... ...: I ... 5n.G tel.lAA.... l Al - A Al bA oA .A c m .dr ron d po rt, A). l AAre r A IM. cA t roiA p or t al ,
.. . . . .. .... . . . . .... . .IS i .....,.: -- .. 1 - EU R A D IO R O T O ... .. ..... .. .. .... .. !.b... ..... ... .. c. r. e:. m... . . ... .

I -- -i .A.' AA.AAdAbrA u Snt I ]. AAAL'AA 5IAA Alt IAl All T .a I n a ll ado eng erladT,
.ll"..A..o...... A.AAA A...... .. .. IA A. t .o A A.. &A.A.... ................. .. ... ... A.. A. ....A .
-( - -' .'. I -
I'.. . . q,,- - . ,. . I ii,.. I + + . . . . . . . ... .. I. . . . .. ..1'+ '" o S N Tor S S U y c A R t cEZ
.I I III 1 11-. I~ T Iu ..: . I -" 0 Hp A Q.10N*BD ARI(} ACAS Len,' _-o. .o.n..:. -010-. 1 de nt o don con B s sr x v y dican Al
'1- 1.1.... .... "'-- -.__ '--' ..... .._ -3,7 R- M OLE-- VZ W" ....... ".. C7.Z 1 5u+N -17-3.M_. .. . r, .. o?" 1, .. CASI.TAS UNA HE. PORT. . .

___ ___,_o, 5,34 KUIUmdor c n
(.CI .15 ,0-00... '-- 10 '.,1..,4I.." .- ."... . .o1. ,... . t .... rI joh t .7.1-1..I 12M ADORAl IA A DR. A NTONIO PITAEIR lA A rAIdgAIANo [I otesW AA7AA :T Ar A IIIA.....A R-, A4 At A AS MA iAr.elA SalaA.A' Ai, ...... y a fio Sr ca
... ...lAlA.SI _nty_ ..%......... IAA, l l.-i AlA..At..15. 1AAIAA-. -5 AY.-A,1-A, tIA
,, .... .. . .. .... .... ..... .. .... ...... m p F RN AN DEZs YV IDLen'oem os ..__ ....I .. 1- ; .. . ..... ....... -; And,- -.clo..-c...; .... rt dIII 1111 lIE I..NIIAI.A.AIA .. .O[. 113A5A pAS~dA-. ..A. AAAAAI AA..AA..tA..At IA I.,IIAI~ .IIA.AlA P. I.SII I. r. .1 I. .. ........ ....
Exec tiv P~ iti n ,, CO TUR R S ..M D T S. ..... --' . .. .. ..I""F" r: '1.: .' ."'........ A R G E SU C L ~ I .. ... ..... .. ; ... "' "...". .......'I 01rIdr H7 .13-111 ,,ao.,s [";-6o u e,- vicios. B"u;' fe'-' 'g ;
,.r h l -c.,. .... .:r.,: ::. pCr medires Crlediao11 1111- d-l l-tgo ',,,, ,, ,, ,,. r.. .+..,. "AS'oAI,'A-40,, "LI,,A.......................A.......... AAAA nrit2a 000 ___I__RniA$23
S____ IAt .AA AA CR C $ 0tl.-A.A. ,AA d AN-S SURE
O re s ....A....--' A -A-A.AA.B..R.AA..AAr,..AAA.AII..AlI tA, Ii..A. ytet IAAnA Ap-ArI .ant2lUe Y
I.A1A A A.'A A.A.A I I A"c. AA A.At.AA.A. ,A,, A. ,AD E AlA A A ., ,,-.-,J A$,,(o 4A. .A.I A l. I. A A, 1... A.A A1A
A,,,, ,,24,., ,,,n.F.......v- ', 120.MAIJADORA DR AL.. D: P "," .' E' ".' . .. AA...........3 ... .A..5 ... M A IAV. A' -
Teoirlo plazAA,.diAInAcc 'otrm s.Iue o A...... .. ..... ,r..... . ... A, .... .AAA All...."'.','.',r."..
47," I .. E I $ '1I .ANAll,-i ,A1 .'"A.. 1 .4l.A. -AIAI4'17
p, I Il ,, I.' i-' 1 1.. ... I--" iatur s, p rcela ns p ta Ir A .A'AA AAA It AA S A A A.' A 'AAACAAA, 'A .... ... '.: '" A AAA.A -'AAA
I. II A A II3' Il ll~ l,'. ,, l"b D ...MA S DA .A- ,. ,t D A -A'IIA IAAAAAA mSAA u AAII _9_re ._, MV,$17,______CSA. _VEN DA ______TU
.% 1, ,% r .[ Of _+,' -aI ': rt,.nII.SlAfins.I ,_ All-u ... del Ve d a~llas, afImb as, p lsmidicos a a, "_

A, .. .... ,. __,_.._._p-, -,-.,,:AAAIA I-AlAr.A.A-.A-rAAAI"A.I4I..
2l r .um a td |, n. ,... .... I E -IR S L EN E -ri'ie a I ---- I :. .... .. qu ..,.I .I... --"" V rl.N-- t d uM i ..~.. .. I l741,50 0 ,17........ I ]o0.. S150M...... "
n 1 rv. e \ 1ri .+'l Il .,1'+ 1, A .. dulas co.a1. n, p. m e, t-p42 L sMecds. .. .. ,o.,n... .4 Mr.A TO U RE AN A ~'""d, o fet. 3/4, a dud. +tr 1:. e .. it, lu-~ ...A..1Ah~m llil' Onr j,1'AAIAII1AI)- <' ,,r;. ____ .__ _______ .l'.o :bruomre cn tr a, AA MAAA I AI'U~,,, 2 0 R N A $ 3
124 LAVANDERSA L ,NANDER '....n AA5AAA1 MA V..- X IA, TA.l ..i. d..... .,'- ,_"r . .y..... -t, + G: GAnzA., A .....a..... A'.. A. ,eh
11-ut1A.y c in,'IAlEi" IIllallm r I' "'.1 A"AA.I', IA.IIA,.,AA,,, ... Ml1506.''J 07'FA+ lrAeAde prce IAna crsalT, U f IN I0 1 '''" A -'. e0- 9
rto I+x cu i.o .h.'O ". .. ..,.." .-US, T, ,:, S S,.U E BL,.,PTS...EN.--,$37
,I',' "IllAPIAId,11I.,IIAIAlA1 R ESU ?C P';- ROSA~L E I 10 NFR IAER-rSiAPdrAI~UAA l~,N T A 5 1 M, elmupcmiu 41 500 L I,.- AA Al-ticm~eA cn Pr ruitcet....:Ji."tl SAI.." '" A L I,... ,,., ,,-, S I,,lI C,, IAOPERES:AlAIrd, d e l o, RSLU S BE R UO,. g ....S ...........A.. A A..AA................
-.A,.. ,'..i r_.R-.-.___ AAAn.Anr, -'1-11A P,, 4ALM.N... ...DARE.....S-, ,.,' .. "I '1 500
IA o! l OAA0A AIlAO A l 7j11 "LI ercd~s. s C S' AI n A" I- I AI,. -tAXAII AA!I lAIAA
I'll..... ..1111A1AA. .. ....... rclIls medllAIAIIAA. D- 5 3337C -7M O- ..05,, _A t ll-A delll'7.A00 .171,, A.oTL A A d.5.A. e ctll.
i ll ] I' l l A A ....,.s -.. , ,. -, I. .-c.o.. " a s. Uy ,De p a rt .en n t o s

1AR A. AA All! I"c.!;oI A lIA S YIIAI A4 m U 3 C O O S;;Al___,. .'-'. a.S .. ... "1 ........oB..,AA1.3.-4 AA2
enIn proI r11+ I do It+ p. 1-l'. I+--".-'.T''1.S11 :'';'' ..... .. I "''"....-c '" J. *" 'y,-. .. ...... ... .",a..,i... .'. I ,ND IFI..D m .ra -iRna 20.0 oo I : c RE_ n lie. 7,00 O0.y"l+o~n~daP.b~t l rlrclle oa, r~l
P- "- 'III .. 2' I,-. 1 "io .i d. .. W-,1% PLA-1T". H-7N.A-1C S pA imao ldln~n~,cn
I'll..ACI-,A .TA.. A5,AV:A A ..AAI ,'! A A l ;lRe C rM 00 C F ITAd
,11AAAIAP. ,,,, A..L l, d 100..a.501I ....r..,aAlll..ee.,A A ".AIAI Il-d il -y'1e.!d--.- rte u15h6bAve MICooIAorcoSM.. ,
.. .. ,,,.,.. .... ... ..- .. ..... s ...o.PO I.; .t.. . . . . .. ....... I tre 3 yo. St, ~ . ..led ,A p -,$m.e .on 1 -
. .I...... , o $, ,, Z o ... '- ; .. , .. " ,;, .. : t ' ''. .. I.. .. P G A I' A I ; e r ' 95. ..I.. Il ..-':'. M;'l 6 .' d o'a n s tr il e irn ji I ,

,"V ;.'. 23 .C A V'! (.... ULKMUULLDEZ...- ............. A A 'AIA_ A A A AA d o
i..- ,C, I-!.':PS. -.'" "" 5 Is IN ",
I ..IAAA .... .....Tl................029. ..A.AA..A....CL.NIC C O. ......... .ID: ..NT. TA -.I.......lI..AIArn .,rSeA -Iii Al $ Is
___________ A-A APLAYA MIdRAMA n
A2AA'S-AAAA'ASA.SI -__ _____ ______ AC... A:AIAAA.IS,.:ItI. IAA Jfl.l IABI PRO '".. l SAM I A NEP UNO LA IO N1114,50
d. i . .% t A All A 'I.A...:.1....-....7. .Al.... .._ -- b h e.r._.R,, t$... . .. . . E IS A A A AA"" .. A.. ", -. A .. ....
19LC US ..ARIAAAA. -.lIl AA' ,L' ..t- .,A. I I ,,A A .... All"....."".. I 1...-.... (C X P2, Ve d Ad A XA).. ...p ..
Al AAAAAA A ""At St S N N A .: AI..r..' A- a A-AI, A 000. A. M ISAIAAAII At..r. A -1 I AtI.-"
2L...12 PE-IO P R N IC S A 1 .A -."A.. .I A. .. .A. I. ""I y a. _' .A,,. ., -1
., 11-4180-1 Is___ A 1 A~b'IS 6 ISI '". ,.. : .'.'cTpe"~AAIAAA CT S AOA I. AAcu ,AAAS A lIAI
________ ________ _______,,Ib, I A.t.e 1 1 .cA-elfA. AAAAAA MSIAHA I ll.'. IA -II
MU!,N"CIMPR.I. 'A. ..,-1 -.. -.A AA'"t't, t AAA A IIAA.A1AI, lIA El..AVI....AA AA
lls 'A AlAI AS 1A.AAAAASIIAS (I, ,l"IllARIIN1 A "5'!IC...oe....AI ..:..AA&BUAllEPgREZAMDINA IA"..,."..1.,IAl .IA AIM EAl'E- AEADEN0-A
.. ...A ....A.A.AIA- .. .. I.A-, I 3Apla t,
123 ..-.. ..,. - ".AAA."'A '.P1. ,: :' :rI"AAA. A ..AA,. AAA. l. I. : mi.s ...I.IA. I Il '_/ Al ,AIA .A. I. inAA All,, AAA, AAAA -I,. t R NA. $2__ __ __ __ __ENSU
..11 I I I, .IS.. IA,.IAAA,:,.A .- tAIAs.1. j, .IA..A C I.264-0. AI.m.: AAIAA Al. .I r..it AISAAIAA AAAM',de pa"" D d.PanA.AAAAASAA AAAAAA .......
AA: AI: AIA l.IIAIA AA-A A A ,;I:,AA1.. I. AIA. IIII A l AIIAA. AA II AA .A A1AA.A ,AAA'AA-AAAA.A A . AA -A .. A,. A .A' E .AAAA AA A .,AA .A..A,. A .JA. ISI". A
ru ;i 6 I .. .,I .. A',- I.p ra l .A A
PLAZA, .- ..,A A... A A.. . .-..... . A1t. I ..AAAIAAAAI.AAAA. A i.A7. A. ,
I.A-.A I 1IA-Il.7I % t ATAAAEA ,Ade
I 6 .,Id d. .. .. _ RA S i aAo A .. . I7A ` A, AP,h' AA11 ". 2.AAAAA APfina 27


DIARIO DE LA MABIJNA.-SAlado, 17 de Febrero de 1951


UasUicaos "HO


VENTAS VENTAS V ED'FTAS VENTAS"
- -SOLARES o o FI C RUSTrICA SI ESTABLECIMIENT05 !S 5 AUTOMOBILES ACCES

Go. %. ." 3033 03300033l. 3.30C330 330 .. ', l- i 4.0, 300,00.3'." Cu- la convertible 1949
.1....... r .. .. . .. .......f ,,oo , Co .:.31 r' I, if. 3. ..1 '.!'

ItI-, .1O-o". FINOWTAS A.... 25 CTS.. , -.., : '

o i 4 -,a l eL ,11 1-11111 O.. ,'INSLC"OI'C VI lCoIl
;; : k "'; .. ;; L .'' M.... ....... .....'. .. a L


P ENDO S OLAR'']'' S 180'04'l IENOL LA FINQ~iIrA DE0 . 1 ,' "{''"' ?:' ,2".o.. .,to- .. ..00 33.,.
d. ., I u..to,,,'.V "1.r1-an Penr. Care rba 01 on ve.... . . .,,. 1... .
Co u- - onh. '51.. .... '.;'" I, I ~' : .:',. 1. '" ': |IfE.DADO, I .5 METRO ra' Ioonani.e 1e pande an,. 03.0-,,, "..33, ; .-,
Ir f5 .1 e". a F t t UI, 3,^ ., '= P, a.. Po 111. ,':, ... e o e n
FIN UIASm.431 A 25 CTS ______ _aI_-.
,, A N"k .; l-, Cr pooll IQ,z: i ,,o Ia' T I I -I ', 1 ,', '.1 s l ft -,,,c nI a,,i,-333..30 '- ill.... 1 ,.-1 I .,,:- .... ,,. .....
San M .Iuel do Ion Ba Inns ..., '.. .. .3'. ...00' ,,0
fige.. or.foo... R-.... . 0 BAHIA HONDA : -.... I'..-..
l~a ,l it.avtG I- .. M 6l6 .1.


'-DO LABA3DE,, O LOPE"NILSTE:TITLED
En B SOLAR'. TEB... ... AD... .... '. ... ..
r..,E c,.In..r, .3,30..4. 0- ,,,-t,
Be., ... I. L,,,.,.Pe I,, r.,.

K, 14.. 0, . 3., 00,.,, 3. 0030.. 3 3. o ,-'" 'o I I: I,,I,.. c ,, C0,, ,o3 .. ... -.
Marnoleis Vniidaec.d.pan.'.annor

00 -, ,: r ,s,0,, o r ,,mo-j, ngne...n "'", C.o. .a
33....3333.................... .. _______ ".... O [ Yt~ r o C-'f-'.''.'.-'-83."-,f",'., ,
L....O 1 MC DEL ,...2,U"...ar"'....PL...S A FORD '"O330OO'.__.."_-AO__.........._-__ 30."333'coO t.c3o.boV ',/ :(.anLO '03 '-. POL C ....... Ago"c'

2948,V Fon, '-: C,, I a.do '." Celn- ..... '0Oq .................... .......3... ..i-ein do
bia ~nania 333330 3 .."T '-p-,,l a--- -.|4, ;3 paca ,,.ueat
of........... ...,for.
Sal i u l de liaf7 5 4 1 33 231 oi-ci .- -P..U.33f.313 1.11asi ca oe
.,lC.n ,f 5' 3 o .5 LC k. L A 03.33,3 SR U Ilf-Mai a
oa,r~ c ,tr~~,,,,, O l fi r" ,.7. IOTD.5T :PNT o rE c : ,
= ea1 .3- i:?i ell, ,',.-,leu 1ri ... . ..
Marroro 2-7 33CEL S $ 0 330 3403 0000334 B. A-U r ... T O- OV-Ir E I Cd95-.'s

H ~l ul .l,.- 3p .3f0 In E D L N I tEQ,'tS', 1:] k, G''l ,, -,e pr -000 CARRO33S" 330''3 0 030
.4,,,'.,.._0 '0, .004 3 33.3Con p de3 garant3T30 033f33331.0oI I I I a yI 33


T. -C 510SABEC333 3 E. I103mI0
d... I.. .. 'C o.e0 .ItFI d oe sa o .. ....

33 .elo,, o,?~ t .? . ........... ," ,"'.:" .al. Ageneia3Ford4de3Marian33.
NT EL D St.lT
L OPZNlEADO 'If.%PLAZOS.ATMVLSFORDNUE

C 0 033. 3, r-' 3 3 i
H I M. 33is I3C3No r 1 4 3.01 1 f Pill.
VEOASO.CLZA B E AD 0.oO 0:033 _______ _L1,5_ii,_.or I e
.Ino mIa | r, or',,,* |,a .
PO A OPOR' " r......I .UIIDA .A ,, L ,,, ....,,',.""" ...... I,,',,, c "" 52 O V, EDA,:I:, PANF, Ec O ,n E ,r.S ''' ': rl a o c 5 9 5 -8

-.48 3-11, Fr C1:.3 p 00%0 nort- -.0033 3.0 "" 3" 33" .%3 ,,_. .U...
cea ,'a 48 $ 0o T m. ''" 7 .' -"". ; . :'4'-U ..... ..C! "--_-a- F :A :,:,, DE le O,:u-, Masi BA-o
r.1F ,r~u cr ,nf 1 M. 4D26 q Fa, I~" "'to_ "' .I- "" " I "" '.. .,-,r-9 -5 -
l. ` .I u7 .":: ",," :i"


,-o ,41'-- 1` r- o 6.. .. ..; - ,,,,C, ,d.. -., ,. , ,, . .. .. ,. _.. ........ .,
AV 'lll"L'.:.' .. I I.... ILL1,.0," V . ,..'" .. .... o.olo ie e C a v-,4- -

,-,0,'..0., 0331. 0. ,, 0 .. ., 011 1.110.-600-5,,. 8.
* .r~-. I ` ...." r ..%.. nu s r r:"C Je ci n o.dl.0.o... eb i


of....... .............. ...... .........0 ", -..a........nn ia bienpui-tida-n,-oool...-.'o..o oooVoene. 33003. ......03333
0 Bel.. .. . .. Paracel ,in.f.... dn.... A- 033..3. 3 '0,'1'473:0 3 ,03300-,3 on tno eoa oo, 03-01
2........... :vLda ':IJI...r...- y.' n nr l ":,." : : .o. ".. ". ..:c i -I.oe -, .,'c--
b '\i '- 4. `Znrn- I...., ........ ....,- ,-" '....... '".:', '3 .. "' .'.'
- .r % dr Iararqe.
b a V E DA DO--- ie -LZ aD pa r. in-,,, &..'. '..;. Eor1...'.,0,..; I a. .... .

coria olia "Io 00 Ia nner.l.er. Mode- ...33.. ... .... ... er o, athdud 3- 00333333.33 W-.3340335, m1r33re3e0lrn3 i ao n.n.
-4 i l S' d 1,0 rr arr engI S n a IAn. F. He MB~C R -53-3 8 veo lm r etic.-70 oA-08 1uev1o,


e rIII I, 1E loll- 33 id-37,0 of 0 onLe noi7 p. : pr., 3 3t0r,0 3ord3 3a3 3 U
0f-rcr B ,2tt TI .e VEROLI, $nCUTr.1TC-598 --53-19.
enn i l= i t 49 -16 m redrao-4 -'r- ll 5 31-1T6 ""S 4 CE

0n000nm.3300n 33a00333u 133333 33. -V[D 04003300 004. 0-00033-01333 262,33. 33.3a3333330. 13033330 033t 0330033 (A I C N IRTIL FA A TK l
ed-de, 0010-01033v3000ondo,,30330 00 r300 Qnn133.1 anon ofoolidOd 0 .-5 330. 3. -.53. -1| ullon33 a orounonn hlo3 del30 -5 ooo an 00en
PIOAVA MIRAMAR IlO00 "03305013 j 0 ,113300 03330........... ........On3333.333.. 3333300..... ......33333333333
on,33000.0ru303a- 0004 L4013 ,ur bodiblna. 303330 otaaur. noe- "1 40.... .. ... .. ........004-3011
,or. 0030033r0,00To00003 7 nanS33,33l033 3,0313.00310m00103

... ... ... ...0330309,0 a~ ol S...33 n~a33 oS30300 .. -...... 303033 oooloi.3 0-no A~qalo Conivertfblo Food, 8941
33.33.V 8 0vr SO 33tra 333l003o0.m1naa03300000000etr, 333m3-ne-1 id 33033030331 3300400013
33........ -0.. .......... 330, ti.- oo -o00-tO3t .. .. t-... 0000, 0- 333, 303 33030 033310 ...... ...... ..... ......... 30
r 011330r1, ~l~r 001133333 $03300- 0030 t 0iLao3 003n 1 o ae naeneao~o o 33133n oaillo3.3, do lon 0 e.xtr33. gao'i In. 3089-53-no11.3

dom .30.... 0.0,0,,..3e.3.oi.o ., 31 0, ooio0= 30d 0 00333303333o100 ,:.. 0330330 .33 ..0 3 ."33030.00 '-o':' .. 3 .. .. 33 0- ..0 '"" 0 -, 33333 .a t ,n:o.ot ,,,:,ot ,
;etr l,* / nlch=, 0. YII.IIn- tml.. .. ....bl; ... m .....ad ..........113 00013001 dl.03030 ea00o ii 3330 0 1 o 30 ni-~aa3 alno 04 puer.t 03300-30 333,0 neo R ono~e tt "ll I~n.r Oooo3. 33333".'1 ",
00330333 00 0303 03333 3030 I GRANDONEGOCIO -dnin 0303033,300a3 o03330303 03303


33000 sas of d ot 000333.-be .odIll ndrla. . .-r-r033ra -bo -3303333-1 hono 033 AUOlnln CaOao3RTIBL R-
-I.o 0noa -nog3Co, -" o ,om-o 33'. 0330333,33 "-03'Q. ---


3300000 ded 00Vri d0.0000.40-33 S0 tad n333.l~e elPdrn 33330.31. o o o n o a/or~ c 300 n333 033301333333 lom303n3lco333 r33 OMo03 l
ge fl ll t ~ v n .ll t ay a u.[ n o e E r as mb. o d1. I m.1A as l~ e, E ,, - e -d ..... .-,I,-00-,, _, , .... __ _-__ __ __ ,-__ __ ... n1033.0,d o 3300333 Ron ,. .....n oll .............300 ..... .. ..0 ..
,r i' a nr on lln rro5 |'''" I333333033 r 0a03 elt3333333 -0 nr .~00033O33 13 0 33300n iat P33-03 I,33IF D!n L 3304. 3" OILE 1.
po nglTcn lU un rdlla en W 1 lled..ll nen co pen ete tm ., l F.I-, .d-e..
50 I'INA S E N UL A T OC S N 33 I 3'I 03330103001030nn f.03-3-- 30 30303 033330 3333330 ~ d


Jame s sorw, o rn, a. r .r h e -B o a rog G- R Al N N E GO$C0 0 I, O. C A.. N A VA.L . .. |-- 7 . -, | e o


d30,30 3 0 3o.14 n.. 3-... 4-. C-317-1033 I.o f"dr3I0ti, 3 0303 3333.as 3PE RFECTO BE. ll .3 0 3,030 0 ,3
ou cc ,. -d. ,e.1,-..o- I'car Il ~ .... .. -,, N ylon
6 ...".. f. 1. aed ?l V.d* o.m ... .' ... L-, .. ', ,", ......"-

3300030 Ot u n~C 0. 1 0. I ro 3H337,440033 0 3-"I7e3 .... ,.0
I'~ 1 I N ~a. -a M =l d d d ~ g ." e lt m u ," 1. M '
430 331 33331003utl. ilerr prt-eri333 0 0 N0-0 o ANI 33R1A I .L3.10 11. .lf3... ',0 .
ent .1.V a I Tra edlrPtor ans, SUTP-ERa0333.ndl330.. ... asa33nlc oe,D.. .... i--"o".-.-.-3'o0 T .3 -...- ..|:
rre0cl.13n", calle S0330 C133ono3 lao no. .u~= p otoooaon o05333310 1dO33 0.n 333330ti33333 e1rrn BL-IC" '91 $l1e
03300 I 3300 0 3 iI 3d3 I oronooin33 3- 3l 3333, 330000 33,330033333. 33l~d 3 0 A03 3 VIdid33 33.... n .e
30330y 000r.e 130 fac oiades delipago, 331133 p00 O otn a o a.r lndor~o 00 433v 0 00.nldoode s1 1
33endemos.. -0. lo 3 pocoalOnote qu0.030 3300, l~ d033 0933.33 on-rolelna o Cbntr oalof 40,rtlblooIobolInf9-If W-9., 0-00'
Onos30 que-n o n mucha3arbole-00. .rt. .. ~ C0m0030.33,1-3333 TRAILER33.3.o CoON VER,33,. BLE3 033,",-,... ..
00003.3330 onnn 00.30. Codo 330303 B BEG lS 6 o~enlo. C ,oaro . de 0 Vonoo,o 3033 hn o4]Mo'~, 733 33I LIT V033n 0 30
dnagu 3'lu elc 033a todos33 Iooo3n,#o 331133 .an ia n eo tn n ,e=3 oe~ e- mto .1bl0003303ore, hues'n n,.3.o
Ion ote i4, frente 3~ a aree a, olo 4403n30eo onlo nn, r ,3 3 33. 433033333.0, ERC RY 9.oBO 38dle 4 vle ,00133 00
O-0030,aoo33.lI.,.fo.rov

4.n ,o lobo oSa33 lo 3330333.0 0 3. s 0m d r o-i$l50. oo On 00033. 0303.3- ... I F I II.. 33...... .T33300noblo.0no3 Oauloo-oInooa fare.. oddyrg o n SE VEND et. A N ICEIAio 333' n~olno 313. 1no.a 0,V .. 01.770--
-3003333 033-u03 40lou,3 3.0-00-laL T 3...ondno 3eoritoO to n n 3 33,d ........ -'
Q1afiTA CR E 333r.C, 000331 0.33 1oUmb, CARRION A erL ry E 4PA 9TO 330000333311000 33033330 00333 ...... 0
Adoor Arenlas m 5ma fin4a "ROs- 0 0 4 00. 003 t od
FOr a z R tmo Ba nco C 1na 3D0n. 3 ,rn.3 t elonder 01 1- 33 110050 18.0 330333rr 0..o oB- 3 t. ,,
nrsoccroa naCooltlesAlm.94,f.. C n lsin33000 3000W716 -33,0 0 -70133 4-51-17333303 SE33 VEN33UE333.3 A dod. 3003033033R on f"' ___________


eloorm, yr perrf. nfrmn:hi.ecto start, pr Vut~d Pr aro s olei n Cd E VROLE.A T Fl EET.

13n,3A-31"3.3O-7 37-.-1 ,3o- 3 31. 0 0-n7aH-00.3-11 rpH- 0- 3-1I
101qo a n -03 7m 7 1 3 r b l-4 9 3.1 ,03300a 33. or m e : Gnzoo o fl lez Ao. 3333 r,"lo 30 T R I E C O A INV CE V R a:t170BL E95 3 l
03300Ca.,3So03.3freeoodo 33333 31130. -000C:,n 30 4 333. 3333I r
a 0 mlahlr lclo- 3, 0 3eion033.no 3303 003300 mu -H-9315-
dsequo ho. . Sood ooafdo0713333 03001333330 Cao
P0300333330.4a EI4.I1 I UNACAFA P4, V f- o Im r. i, CR O C 33033333I 033330333330 AS
Borneoon Iaonlooo boo 00- _____ _____ ______ __out. 0 a I03L- "n eenooy 48 03Fit3LUXE.31,33 33333.3.Sr.33P0ar3..3364 335-1.
0330 00333.lo o103300030. -,3.&R030.131, n013300mt 0000.ea.333303 eud.350 030033
di 82. A-ff 5 H-f37-8-lf~. 33-4103 3I.'ll",0o333,o I-ioo.


VENTAS VENTAS VENTA-S VENTAS
3 ALiTOMOVILES 7 ACCESS 54 MAQUI1aARIASS So MUEBLES I PRENoS 56 MIEBLt I PRENDAS


"***,-* ..................................... I0 \.i. 1-., \.. .11 ------ --- .....,---- ..,


',~g '". ": ".":;', ', -'*r i" ,*~' c i .uevas. do lujo. De pie .I JU ,'GOf CtARTO

o' ' _. _.', '. .... s . .'.. .. '.. e l .n ,ri n n, ~'. ....n y i ... b o -.
..... "___________ "'"' ] ...____ 'y portables.-elctrncas. Prec os.
eu I I ospeciales para c,'merr c antc " ....I:' ''
Nainl, V4I I

. . , ".' ; e *. ," l * ,*" ; L % : , ". ,i ,^ "^; < . 1 .1 . 1... . . . . . . .

..*. ;." :".:' ,: :. _:. ]; .,... .. ... }"L .. . ,. ... -; ......n11 ^ ,11 '* ; O i l A
a ..... .. : -. .. . e r ,' .... .. ' l ,a a T enie n td e '- I-eL
f, ccsc I S IM'SfR 1,0D[- 141ST Til ED
... . .0 ... .. .. _,_,-; ', ,-- -.dfdos rei e r I -- an redi le e belleza faecili-
.. .. C-75_.5tJ- atzo d -,hI de pa s Tambiln cocu-
,'' .... ',' ,, .. ", ". "', .. |. .. Trann e pore bron-
. ... .... ; .. ... .LA COMPETIDORA , Predieta" San Rafael
,I. 1) 7,tcasl etsquna a Oquen-
I---;:,..,. . . ... ...... .t.^ ^ ,.,. l ydaci ln perma -.- '-
.......... "'J i'":.'"'*-.: B. Sl" ebleo3pas. ...,-.-^ Y ^c, !i,;T r::* qUEL dI Yt ROCHE I DA 1)
I. T ', , '. fS y a l etas av n ,. T
cc. c cad. -f, Ri. SoEF T
l os pcclY
.. ........ -____ .. I:.. .,c pac ag.ua p slsjeof~s ,J .... . :,,.... $,p .
D 19, 4 " ... T," T, ',' "' n' ', 'p '., '" --, "eca valorn .., '
ln na-cabs'.".... ._'_'_." .',-",,_ vender, ,,,-,,
... HTR.. .0Cl .- ... .. ....... T]I REALIZAMOS
_____--_-_'_'_' _.. .. as nuestrasc nlstencias en
DEL .I . '"__"___. _. ... .. P "", marli es cristales,
S y . c.. .. .. y. .bjn o a rte,a
.' ,o-maloes Carballal y
',A .- _i ci-ermano. San Rafael f18. Te-

l PM.T.0 IMPRESORY C-181-56 .. 5 5
-c e nd., ,r n r , .' n an U C I L57 4 4 .

16o, A-18 ,"R SOO $""0 """UA ' O D'"Il*U . .. ",,. ,. ,>,, T;
*.. ......... ....F ,i m-. ormidable e or '. r Muebles y lamparas". :''. ':; ., '. .-".'D "" ',. I',t 0 R do.00 E i ... .*' 1-'- . .. "* . : : 1 .i " ', * ** ..."' .,: ,i
t l c e o t a e B I 1 1 I C .i .... '-(t IRTO $;500
.-, *,,, .: 55 BICICLETAS "- E-' oejna,.oo .. a
19..0......... 7?iUSEL0 DIA Y NOCHE'
":. :c.';, ". ? M A CA. '-." :...I :.'-'l L '. ,:. ll ;.' .-; .. ... . "
^ .; E . "'L 'El Mejor Sofi-Cama Aspnas' ".. n-,*'--
OLDSMOBILE 1950 IIIDRO- UB
matic, 6 cilindro o nun56 MUELS PRENDS MiEs 6til y c6modo. Un ni '
vo oferta sin entrada .inicial:o, FAM nLIA ENDZo n o'aSO Do SPAo 0 uede convertirl sin yd. I :I "/
con firm onlidaria as s i R ae 3-8 '"' "" *., .' A p i- i od fe tones"
'co, .. .. ... al costa, cuarto cao ba,
pr ag enoia33 sin ' ...g.i. . D '"S
eses para pager a I ,-,1 6 ,B .,-..., .....paac ', '- ...-. ,, enchapadO 7 piezaI:
p. a -n -. M"EB S G" ,* r edor, vartos colors,
pl m,'th 41;p';t"" i" .. '"' '* S ^ ;.-.,._- .t ... .. I- AS .... '- ,. i .nn
DODGE 1949, 4 PL.ERT.AS .- .......... 7'-2' 0S ":.-r22..t72pi-_.
bien equipado, nco-r- ,- .a '- . ,',. ,';' .'.''.'. ,,' ".. I .3,, 0,,, C I n_,o.
preci- o atrafctivo. Dar-.- i ; .

iSS.~~~~~~~~ ~ -'S?3 -"n 1"' -"S -, 33 - . ** 0* -*: .. --.- -..-: C.95. -zo 33" - 33
facihidad; crddito firn d -,,, -,, a- -.
mente firma solidaria Comr..
cial "BER-TA-DI" Refugio 3.. ..- ...A
-- I.N 311 1,11.I- nnif
entre IndustriayCresp.. .. : MUEBLES A PLAZOS 1 4 ......... ...

onico. todeofnia'"*'. p '"' Croopo. c,..... OTRO y ESAnS.3 5 _____________ ci_.!_T M__
COMPRAMOS AUTOSY( :,.LA CASA HIERROE 1 n nO o .o
o;:=:oa'z::o~-d. o. en-b d 1- e .... nnn,: :: n. e:o. o
___ --- '. 3 . .......*' -' . ..'. - .d.r lb.,- L," Y 1-
rttifanefper so pronin; conndn- 3X., lOn3e- -, I.n.. 3. 3O 033330.a3no 3 333.3.o3303Q 'n;" LoosE- 903a
cumentfs mano, realizaci6n al H7.743-.56-17 ....en. n enItend..H-tn2-M-
minuto, lema de fl cana. (Renen ..... M RE ET ............ ,OLUIDACION DE MUEBLES
.....d..iisi6nMintI....di ....)S A. ... ...n..
BER-TA-DI" Refugio 262, Te-n LRE "A.B.HAMONDE
ldfono A-3188. POR SOLO $ 0.00 MENSUAL,1 O S O 28.
SH-5067-53-20 JUEGOS DE CUARTO 3 C. onie 674, enire Carmeno gu- ".a ,
'DIEA VENDER 5 SULUTD" Formidable pmedor, 1A. I- ..-_ ,I,.-,
_= $8.00. Radio $5.00, Es ..- ..... t .... .. .3 .'-
I. .. ina.$5 0 P..in .as ni t .... .--. -1
S-: -- ,'., v nuestro surtido. Pro,:.,, ,:.:., I I 3 f
C O M P R E AUTOMOVIL, A calidad y -fanilidades. mueble- .C-6b85 -l19 P.br ___ __ __.__4,_
particular, marca Chevrolet, ia "El Modelo". S. Rafael L I L;I. ...I'W 11*,.,1,1,,;
Plymouth, Dodge, arnas 1948, n 409, Manrique p Campanar.no. Muebls
194q. Pago su just precio. NoMonte902! c---. ruarisa-comei-
fctrato con revendedores. Llamar c" RA'.. nn 'o`33 a el3 3.0 ,'.'a, i-. si non 4.1- -, .3- .-
en hI.a...de ofinina aofA S9042. 330l0. otn.. ,ma..-1 0033313,33 bantd .... .... . .
^_ 780L53O26]Fc..... LO no ae pec ..PCa ,,C n ofint Facilidd. "
tooran-2.8-50--1aooo,.contado. "Tina": M-7199.
At.356', e lnt i, n19 ooY C-f1,fi maen 303
a.HE MC -i ........... MUEBLES "EL FENIX"..... . ..
0.............. 03 30 aE b. .L.LIE...I ..
oto. e t e noni. 3n,)-m, 10- EN'-NEPTUNO Y SOLEDAD
va3. Preci0 : $1.500. Verlo, San Ma Iuei 569 A] Contado y Plazos Cimodoi,
. MAGmN FloI ERCU=y.194g.033PU0T0000 BARATISIMOS. VEALOS 3p3033 .... t e,0...... y ., E,........"
3,lodn, .. "3o eoc-.o,-I. .....JAita........,,,a-. .'..'- ..
. ,blanc-, $62.50 - -l tni0 d ; 3 3e dr3,33 a ,,,' 3 --, ...i,,. ...

--.u- . .. .. . MUEBLERIA "PRATS
ENDOOBJETOS AR'IE. AD- Muebles a] ..nunfdo pya pla-, 3 3',,,,"013,50 3
00. ..,. e pi-mori- s3 in Monte I 119 v San Joaquin
ODL SOTO 191fi -,' a,:, inas y cristalesndeal- Juegos cuarto, Sala, c lrmedor.
... .. .... . old o, acfie bronnca sillones portal, camas. ... ..
.,, a t- 3rtisticos y lfampaa .9res Aprovoche gangan I ,
ou ,,-,-le,*,a -r ... a dades Mueblera Pratsn I ,
333-3-- .3r~r-3 0~33 Considerables rn- C-185-56 ma- ,- .. ..,., .
..,.,. .._... ... deprecios. "La T -'-0-:a,--' a33-3'CA* S. "IC00, .. __ ,
3. , Rafael 803-805,z -- ,- .
330 0330... .- .. 1 3 Oquendo, h LI r-hlff Coo 3o03.1n 000,
.C6-56-3Mo.- o DARNIZAR,LTAPIZAR
MUEBLES A PLAZAS LA...*...N.-1.. U'ICA OPORTUNIDAD
'aOPORTUNIDA Prfnn.ca". S. Rafael 857 CA, LR ITd .... 33
..d.. D od %1..,003333 ner o,-ioi 0n- 5 -, .'... -- U 2d ,
St. d).nc. 03130o l,. --;3'00... ,- :..:ca.. REPARACIONES GE
i Plmoub 4, Paticlar rrcc~a~, I.oT-.- rooa MSJEBLES FN GENERAL .~.d y
Plynnfb 4 artnaar 33330330. 33 33333.0 0LA CASA BAJO 303
.. .. [' ' E.,--.:-:-, idad en muebles dn
..'.OooO0a0 33333.a0033..00 1le nnnndcoac. Non
33-... ., ,,- -, ,-- len de de NMUEBLES
... ...... . ..r, 333:,- I.: Economiav eumph- yAd
., ,,:, ,- . ,, 0 ''".. ". ... '. .' ,,V irtud es. 4`00, ,, ,, c,. 3.. 030-
; Campanarco. i-. :0 -,3.
-12i3. 3
.c.OLDS%10lBILI 91 $80010333 SENSUALES. IUEGOS 's.. INaTsAc3....,, I KT
0. 0. .orf., 3 nI ... .... ..I.h l
-.2."'.; '2 "7', ;', r" ... uarto, a cuerpos, modernos ; '" "d., ',' '' '' ~:
., juegn s comedori vatios estl os i co-.en n. 3.. 0.. .3.I. ..
- ."I'M,.T.... Safa. fininsmos, acabadsn, $3.00 '- N.i,
',' 33300 33, 'n. n. 3,3330 0300'rA03 u330 3' 3 3L3DE3 t o mensuales. 2 sillones portal, ca- 3.. ... 3
003330,33 0'03.33~,Pn033.3330 t3, r 30 ,1e-1 d-o . . 0333330- mas p, e zas sueltas, colchones
.-c[l..a- . .11.--03.13 ferseda, $3.00 mensuaof. Cam-
ot ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e .,' ..]...... ~ v.. [b ',, r :-.1, ;. Calzada Jesfls l i-I
OLDSMOBILE SEDAN 0033D -I in, ,,-,, aes aa Jeca R 0 .
: 3 S6 veld Fuhii,,noin ndnna.n ei..5 equina Tejon nte 0333. 00 .0 I ocolldoolo
00130 3OiCO C91 ,6 liCn -3o npn YAone fo oo~l. aol. .p~
SOLDSMOBILE CONy 1946Aa'C-9LA PERLA-
.. ...... .... . ,, MUEBLES A PLAZOSU nas404, cool, a, n ao a Sfia
- -.. .0 __....... _..... .... OTERO y MESA SALUD 54 c-st-___ ____ .-_
133 EVERLAlS Y REFEIGERADORES

33301 AI'V I.30- 33 isLo.333.73333
"' -50 ,1 .. .- i. . ... a ...3 0 .' f ... .. f. tooo o :IN o x c_[ I~ ,m E D~1.11-11, ,muelfs. am, ,ta 3
flnrseda S3.00 -men- n033300333 ,gf 3333300.d., 33
An ., ninaes $p negablnn I 3333003333300033 11
NANN L-91.12 330 MWI3E000 00,r Dh.3..33.33.333 nnnono 3. .0 33 33 c13C0ifl0 Sae Jeaquic ,..i.7 oo
I, n._33 33r333,3"3'...."en ie "Monte L rOmna 'Cano e 3P6- .r-n f.3 er,dod 0. 1. -..
03I e30033098 33c3393. 1- 4 T1:. d.0 3.
"= ~ ~ ~ ~ ... ,Franc. N" I"d"p-t .. ..fosd 3O e

,GANGA' 03-tr 13.33o0. 0330303 o3nnO 00 003
333Vendn. nol n nooIon-.I I,
..4~ r. M--II- 70INAR11L.1 t"- REl FRIGEEAVOOEES 20
033 ."0333331.. ,,, ....n 033
[I t~ y nint l, en pel e ta| codl- e -e 7 ( "C 9 ,.. :.: = 5 d. = "
IN a a pa. t,, la -. 2 v~ ~ s z o n u s o 1. 111.. ..3e5. ... ,- ....., .. r 6 .-
TB4* 3-8, d 'n ,de'cob,compet~m nte i., [ t [.... ......it,., r t . ... . aR .

.--..
Piginis 28 I DIARIO DE LA MARINA.-Stitade, 17.d;- Febrera, de 1951 I I Clasifieado's
V ENTAS V ENTIAS 01'NERO.- HIPOTECA PARA LAS DAMAS INTERES GENERAL A L Q U i L ER ES A LOU ILERES A LOUI,LERES

m ,, v. . . . 4' I|- . r .I. ... .. ... ... .... . O B ..G A ... .- ,a.,. -.ia ., I. L. ".. ;adto e.." =, .=, u.- .. L. +, D .
t triple r_ .l. ...ii. : ; l..Frr. ` i, I;e., .'.... m. 1 3 'I 1'- . .. . . a la.4 ... ..i"" ,: ... -'a.,' -'_.` 41" 11 l
........... .. ,..- j .'- ;k,". I .I \L, I .... .S mU.I . ... .. ...... .......... ;.. ...-. ... ....+; '"'+++ "4 C Ias:l.'-- ..... 'ZI...'...,,
Z!11 iLa M O +' : l l.\` rX'Plll m .e I~lI i. '1I11" .. F, .- .. e" omp a I.era1 +' ILN ., :1,. :. """r n b . Nm,; .-,am. U R II~
I.- SU. I .". '.. '- A. .. =.' + ". .- ..1 Io la. ,I
..- .Z... 1. r . .. -RES ........4''. ,."; + '; ... .......c" .. I r1. ".'ImF,.va5aao...rtio, IraIa-DEL P EDA. _5, '._'.",,. -....- 'A.I .. 3 -1F I- ~ V.6-, To I~~, '.:
.ot d r + a J,~ I', I...r ,,11.,I. 11" ..I.11 I . ," reid I t el~d~m etm! .; s e." ,I..,I, '. -: to I .r .Itz a- .; I. F, . PP. 11Joe an do.V-.Ahabit- I -.' ne b.- inern-",
.u61 DEI 41. N 'NI a LEroe, -- , B, .. .o,_y amno. re P ...... .... ....L., , d, 1ot ._st .: Z. I, i ~n l-ll nom a-
Ncoa l III -,, .. . ._ is abe cont.,. s* 'can el .... .. ... .. _. I ,,HANRl......... ..... t1. Ft. tor. No"911 .,ist. I......... ... ..r...... +
- | | .I"-" .. ;.a.a-r-venIe.o..sc.. a.. s"aGA. r %.a r. .F.1 I 4 atF uidoC or.Also Am Ie 1o1 1el .as _.r_ "..- -1 .It AL =1I TeN DO% ft lft lA- Gn I
.. .1 .... . .. I...... .....; j .o .. Is . Far, .. . ...... .. . .. .. .. .. .. . .. ... .. .... .. .. ... .... .. ....I 11.1.. ".. 21.,
Con a A dorti t're I....I... .... r- -- .. .. .- 11.. -+[ Ms var.. ..... ..... r8 N ... ........... .... 6. ;.... ..... r....... e .e... avvde~ ~~cou: cY .. .
can ..' _ ... ... ... ... r... "t ....... ...., Call( = ... 1 ~oe,_1 ~.n. N.. IN... .. n at. ... ........ .. oyPr...I..........ont
Io ..,C+T, ,.. 61 DE', AN+ I' M' ;" F" M '+, 29.'o A,,, o6,%.,, .,,q,, O .R o..... ., -. .. y -0,s -- *m+, ,~, .+,:':, ., =._+ + ..;_.HA OMII. Ireo ,FoPo. tristbudia Mildsn,, ,C ^to ,o+. m d .,e,....o.
qui 1aa ie _.tP. 'I. I + .% -- - '.1 RII I 11 -" CRIAlD |'.Ul|R TZ iEEL SIR I Xt t -1N +G-," I RV, o.I III.` No,. I t- 22,Lut im Qlu .~r 1`& nl M alarO & nr ffl o rsme. Ca lt v la d 5a--- i 11, ---e 1
Re% o, .. ., .. . I .. .. . . ", lo, z": .... ..v. ... ). :... '';p r r v n e o e..+ '= : m +list .. ... '... ...... ... .: d '6.-m'q-*= m ='Fa I uteto .$2, a R a0o+' U .Coer. Ane ..W ,W to:I ..... .., ,.m.d. I t X
_ e., T, I ~~ ) ; . ij.. i ...... -,. + P .MtamI l. 1. I ". 1|r. 46... -7.-'.2pe o1.m miunenlperoaad ,Ir Tello, -Ill.rt yb eI.oB (lavedat an-un ma aotl~u prl rere. llt
or n e r .. ....j.,....,I, ,, II.I m4 I ~ P h l le r. ,ios .. F el a d R z y n vesjioJ- gac~{ .[i.oInesP ivada s ald. phl. Un a v l. .Giants610-6Y o nr Cardqu l o., M arian- Hdapa otarment, ven,, lhe2n-r
,1 i, u ,1 ,i,, .,.r.,.,, 4831-63-17 C Cul+=- "+ Ree e tt.- H-724041-34 I. .p~co m~c -. t
. ..... .. .. .. i.0 L Li ,i"%....P ".Co pi li-":.i C 1 0-05. goo t im mmto ". .. `ro T Tmp1-1,a SE5 er m u sT dM, I ..i, ;,.
n= ,l.rl+ P. ,.'4t' r- I,. ,,,, ABSmlro I P .T 1,TOu ta y bvoI rad. A- aer 111o:o..aME
.: ".,-;,:. -, ._ ,.. -6-LL.ZMarl1Rr. u i aRA.ICALr '09 Oe m ia. O oton,,IacmT.o. Told(-. n oM c;O 1I on .o -I A ,e.de,.C=-e,-7 N, 3. ee

I[ 7t \ R \- L t , - , : b s + . .. ...+ .o y. . ..- ,irh. 1-1^.11 . r - u ... t O. "2. t err1. A n . T l -A z a~oc n l v d e o l l f t. o i el o + n S h ] ed r 3 u i o l b b o
I. eI -czr, I .I I- .7f. ,,. ." _. .. Du-1601-70--,,25,"r" e H-295-10-2 t //U i nI BO-t... ..do 000, St hrreI n"..... 16 Inn- orbl... +'Once "oo" tm ad . e t.... ,.. .
_,.. I . ,. J . ; " < ,- .. .....-.:I .-...... + A ,- a'u d.en t.re bit.e .ad : -ol int rm : T. 2 u d dr. tifu on idal 4% -I-_n os 14 a rtu r nt- d o h~n I a
I. ..... ,: t ,. .. }. .- '. 2 6 IOIII 11-. 1a-4n "tL lsio 'I- 1.. .. .....-f i... 09t. v IU/. y Cl. U...-Uiien. a PrI .FT ... II. d o . ,.... u..y ervchdo a asAv.S ..-t7 l. -1
r i". .. . ma h E m G nt OL.. % ... tied'. c -..- :l uE tqs. U-93K 0v N r s
c a. fr, jr ; I-. 'Ch. r ,,l : .11 1,1% "C. .. .-. ;. .- .11 I ,. ,. + r ,I . = C e r d 1ed B er LQ / O P R A McO n.d,- l.. .l or e Ll + rd fHel n sb o o
-. r , . 1; . .. ; ; -. . ...... .,.F.- ( 1. 11.I; ..-,F R A l.,%n ., i- ; 0 1. Pa r a. .... ... .. o 6.. ... . ..: j e 7 ; + + : 1. , . : e~ ;
r ..-o .-._f i -- .. .. "" "0 "10' ", la, "n 4 1 S d & A t i ~ ct a ~ e o $ +O 2 el u i[ A [ P N H -3808-82-23
-+"' '1-.1... I,", C': .. ...1 "-',.a.....O M t .. ".; ;, ....,- ,o;-11 .It .GUSTO, Uti ,o- P y hted- o, 'H 2113. .,-,7 . ...in-. . ;!i ... . + ," ,,; ,. . .s . . .
,'UJ zien i .',+ :'1TEFMB RCON S ,. .=,, ,:, ,''ON I ,Qr . !.. t ... .. T .. at 'A rpi"v j l tn. .m. CABAD NO N1, O MUII AA, OA"% 41-40111. A dPA sTAXZ T rAT O.r Mr DZI LNar CrUm
i I f: A-u,; ..... -" aHOTEaL "ROcil" ...... r m... cn............... -.il.!....- Apram ntisR sienia
te "re _- a or .1ta crte on r a pe- susa atail 1rc -tcl au ln l
....' "' 4 I n l) ... ,T11, ,.q'I.i7, -1 .vdo -r- .oa Ee~et cmd do" use-- ;! c0 ,1o y bfloor d Vadom ago Pe mea n fi t= Par qe Para reove, a Visit,
cin l t-I nlNn'-"+lo .. .:.~u ` ,... .: s spen A L por Lem R e S . U- Wao ~rlt.r7dorbun goal. o e uit., $90o.00 mmu~. dea y+ Mod iam i, On an Avenida -If, 0nte-
p a f. .. o l iz-s 'cl 1 3f _. .. .H '.-7 1-0.1.. E -...,...1 ...4. .R .. .....u. .'..., .... .. I f. -... .....: - I- !.,- _.. '- F il, m.r'_:. H O E L E S .:u si -..'- iis Prori tw i icl. 11...
"., ;a T.' .= .-- y ,- -:0, I ,- 1. a..I .,.1. lu .. . 1 -.6 6- E ANO, A- 662r+,T,. C,.-. ... 79 ,., + 9,,+ -474-AJ -2 u m o on- T=,ATO Y. ,,ALS:BA A ,Y140.00 Ino rin : -713.. .+ c
-_ ,I F.. C m co asy vn e o o82 APART NIENM to crioahn, eq -.e ...' Pi..11
_. ... ,- L .....I .ti -0'+- ,n .,'"ure.,. ,HOTEL T "LEGOSA.CM TRES AE Min r m o =u, ~ tra. a .f or.. .: la.c d. SXLQ. IA y O N.1. |54.o F A. 0.
... ..... .........r r~.. .t- F., oubiti.iin ,a,.bonitoclou beli"lettr. AP LITo.ERNTO!. I y I a I R. m.,realo SO- ra Ba rels,
DE re ,SLr' %`1,SIR NI 3I E Ioda ga- -." D ol1I. por s a nt O ldo. Im ,d .S $fR OF esorAS -- ."brne lii. ,d, ntin .. chmi*O, I ruro, ei~vlu. ml m .
.. 1an.a1.aa...ay Veda- ~oo.. ...o,: a. _'... .tte. A, l. +luRAIOCETO OTL o. A-RTAMESE-NEAPNTME
10 . I- I I .. 1%1 LVd~ E- FJu Cne Aev I.M I % n IFIL% Ot rra aFa..`]*it )
rI brr les "[eel 1. I .2B, ..... i .I.. .1 u.l d ,ao o Ite So) +0 o, hll o. rc ed- 3--, do, b. eo n,
onto.DIenO $70.00. San .M...NI .... ........ -85 ti ln a. dl... i... do .. c. B Y .-I._al.1
da$4 nnulr o ds~~e r. -64 n dmclt ~t~ o~t.- _- o" Ju3+ ~ran e lsto N o i. u -lo. -info -t Tr merctoli cd. -7.4.|nWIS9
- -Lh .OLR 5 G "' "' enm -..r.1, - --rad I C] .o p.. lef ... I d i%. I S I~m o i u l G la o.oio.I,,st-o meder Fuel.rha f~toN 4. b. ALQUILO" AI.NDO AAI1"SNTO A A-
r,.; I I. as --Li.1aJ i, i , .id1g- s- I v I ,. .. ->. ,--+*1. .Sb e o as.n o as- td-1 + ee,+.e. .e ; 9712 po. lu .. ''. ....z e ntro.deTi 0-da Te tas. ALQUILOtne o. APA/1 AMENrTtn atn~sN E O "c+ S.4el. as m .icalent1,aI m .t --"*o,.te Il ml d l h m.tt CIAn yorn cl ,ht.
F.. nosr.; ,w,,Cul,IT- t" t.- .a o a. F. --r-- -_. ... ._odd -A.e -e.o- .Id Mu~ly eJlqete. .'...onm d ..Ma cn n ont hteni C1.7dl ~ r im A tuctitn e.. h-eart -I.der ,, a Urlmelo con Ir 0ESlos en4-02-, 11.-
/7g....'+ -.... aI... 4 -1.V u... .. .. .. NTp-I.d.. ... .... ../ -a... a I Y-_... FtKh Me me- ".5. rum eII3III...... .... .. e..S, .. N....9 260, ra... sitm ...... L ... u.pot t~a+.c/x' +a~r -
",i Fl -ER A E BO O SIRU C -N -:+ m a:-.' I.. t F: ;.Mou ` I r dTa ~ rt. mi..T.4ar I, -7658-12-19| b S t. y jmere B. ..oreador U N. UM 8- L |L I' SPIFICIO ALM EDA- P Z
.u, LIBR0Tel /M R Ec I A. + -Z..Be.-' L -, ..1 O -I dd 1. r. I .. ..r eeLf. U I rl D I D T .. i ~ l 0.)+rlA+.l.eMr. r Ad pd m e'rt~ mern- 'te, a ous esdors e r& Fe
:1,41i YATE' V M"A" CACONES neA",.,,. .is 7.n Fla. I -103,71-21.... CEUI 0111 L.., 0 LQU .c b ...................Par......i"m. ed ..,, o.4 .It...Simmns,.....ne
.+= ..+.,?,. ,o+,++:,,+.+ g =,.++:+= +:.+++.:,:, o:..I:,., rE.TA. ad ... Hosp"ital "i.'r :, J cua rrt. ,,psr.t..,h.'tn colors. y: -. W., f,1_1_ -IF" Verse Ind,.;:+
", .... ..... .... ... ... S Fu .4 .Vdd..... edle-, etc.a~ .rl . Ec.t... .tlon 1 a Ll "HtS 1-S b 2.ea ~ tlpra r~ t+A & E r R ZNI e -
,e,.~~~H TE ,..OM[A.r1.I."i'iatt, letmusical., a..7., le= ltfonapo.o Tel-rp ,In ya eat- l7u- r Jnulleon. Pnobtic rvu. 0 11 h5i.ngs. L-t.':.-.,, F MCI 0Hl-O- BS A Q' I o 1

_; I I,.:' .. ". i.'. ..-. a ".. e.... .. .. .. .... ...15.... -. ...11, I +! ............ ...... ................... ...... ......
.. o a1111Gratr erra .p7o Salie n , r aro ,mlen Pro- mo tuint' tion For Iomedr, I... b d eria ocluy ra.. Ia BI
-1 I-4O. -;-a .re, e e .. G .OL ..-..en1fl!d.sh b t.cto- UoFallsv crl an/ .. . t d 9 ed .23.11
"'- "...... . .. ..... .I Fi............p-.. .p- .c m rety.. -............. f eAPA rTAM;u T0 ............ .. ......... 128.......... ...,
7, r ,,-.,, I ..iNTA ORs D, .. osO..Ea:.-LE' o, Cie~ -- ...Fostr''e+ m e ,- rc~lV,... 0 y mm:Tfolu N ........... +cta rtAen ev| ......loal- Jl,i ... .ih-or- com 1`te a on Modern iD
.1 Illd t. In1. C, I__ Hd- ...to In. a. -u-+,+ i-ot.. n ; r. U m m _0r 0.. n morttdesa e, i..d co-nd- nt
"/'11 .. lh'I1 l/l $Pn ~ ,If I.] I I I 1V 7L' IC&& 484 ,ma c rtaIl. ,q.a. R 7"-'bet. U..V, re. n ITF NA p op.Pe |. 6 M0C-.4- Ym+mte ~btcj rni, oetbPO tAt^IN~r KYIOI| O ALFUILTA AMPIO PGS A
. ... .. . U 9.0 9 I Uv. u b unro lm e rTu na a C u b 112 A -23 a,13 y F e I i r of. R olbi n S ,av h t V f rt11 = om er .t ta d i tsu eush e -1 om e ee o ain. . 2 7 # I S 7 c a t o bult cou n" ef. c a u .d a. yL Q U .eID u tiuo: W on et or, a es

it, Ba, Nov,.,-Scott& P,',r n m RoMy. Tom, Ca d tniMon=".. Ft-%, -Iti esy fc ina s p D y4 tO -. -PTO. "LA"A UN ION.S Aqui... ... .. n R4515e41-
i. . ..i do/n azaean14, teias plnchas zn c, m f eT.- dr' W2. aaparta ar .-belntGay.",6tnaB-7M-o 13amedorle n eKs. ue sr-c
..... .... ....... ..... .. . .. . ... ... l II H.514 _n M -6565.aat... ..hal.. W e t....t- Y Sol&_ a.a... ora... ., o ,,, .. ...... ...... ..NX
i, ga,,'err- y -deratuIIri'" .A M _1_1M ..p c p e i .W i e o. siaU Wt `1petumo nto ol' 6.05 ..otI S N i ut patm nto rm
y .... . | .... ...aga C~ p ij ap ta y ....... .1 U 1 R12-31 r l U4d a n s. e so p e a .p ,. . .... '=m o l .. Mo, tIo" arlo b aet T ttvi..
IaV d -$504mbe '' '""Id-.-l.4-. d* t & .. o -l l~ .lll~.Ia .- .. .... .. .. . H-7700-52-13 e 4 4
... ....) -d D-894-MC .I,. -23f ,cd.- 4reeds ends aor it lore Dr| at- n ceic "n-","""` ALQUI|LO XA CAS A DR TAO EST ENO APAT AMu~ LLQ LENTOI
a, .. rE 13,, ,. .. . cjz ,es '....... ... X tAi.lmand jo N,-3001 Vi~~l~' eh .Tl,"u." is l :.=' ,,- : :dri:en e =)uh- 2 NoSMeblq pe:d rt L3mo, en dao.e ao 1:.... .. .bia i cnaubnct..... .... e d N S t.....-.. do M ........... lido c. ..... .AN OT UN.. ...r .IoD u
do ," '',,, ,; . $140 r". .. .. hVdd~......... .. I 0 Itdad. estfuta aeplem y -onto ,t C=11eo entire A le eY Villaron .r du ie s L-1mdo 10ES LtrE s nue r itua, pOS e-- ..y vni.d. ... .VS1` .,' q
........... .... .....Palms. bu. u.m'.21'." ll/lil16r.Mr. Car ick H. I. m.-'. -- q,, .... ..e .. ... ,a- i .- ... "d 9R.. .... S G O NAVE. L./ Pn /I, |- n a I -215 .0r-79 t =o~ei b m er z ,p t o y-5 Oar.he, Il trA AMuNntNUEVO M~ff_-A"'Av L QULd Lto en IN GO A AtAM ZN.-II
tranli, PN p\ucs .t a .te __l HOTEL -REGISc- III~ oa~rn . ~ tmaI. E 19B"lt.n v + ,I.23 al. .H-19-4-1dam oI.1 land.,o u bt u &/. IFOAP m1` ctr o ,i n,
I .,e, Ie A. rdes cl co np am. yve de 0-VlN CES t t e ~ aoABER PA UL K R. MR, mn,ad. I nnu. r aoo t-o a r- & n o .-11 o- nu tom- SAN K otIG13ZL I I g F1 ul i y orr ...nfom ., O uend
M rm n -, s [ rn l ina .rj on par- Maurce y M.le............man, .p Id c epdl.,no 1 PJ3 lim. H-o 7I7Unver t2I 5/1'it' t 1,. enINmd L KKmla IrLum o er VuaS =i --t. ,
?lj~~~ya y..i. . .d, m a u n t eoe, t m tcs y ta to a re ore a clta de ompr je to de a l. r- P rl a evla Pull rd i .nt e .- manft.eu.-.. am lis'-a-.-+ --& bar, a-13u, a rnpa 4O. l .c.-- 1'. I" Alo, na am.. 571121
Ll rr M O I '. P L I r,A O e n l ~ o; .nn I l .t~DZ C A O I A IT Z A Q I A l 3N o a.n o ,..V tie r m e e .inamVl u i c t d ,
SO, S JJ INAI Ifdrm, F-702. I nmao6.d-35.- U -78 t mans I dht e irulda r:BLI. S -. I A 1 / Jl uie A AR aMENTO ba]5 oe S 11-04n394223
58 LI RO El I M I:i i +PRESOS + ... .... I ... ......18 TAQ I CRA+IA. E----. - viJ h .... S .. Ilk.. .. .. e rod- ,.i.. Sa p
hi.Ir I+Tl ~ li l INIdt, N 1-4 M} V Ed Eor, e ul N O .C]147-6 '- 21o-2l6uleneanI Vea., Fo... re..Wt,. F. Cal. DJ. 709.Slt,. A. crit.Mrtane, ALII.111er, I .lr. I ale Ie 21 1 Sm, V
........ ........ . ... .. .. .. a M... .6gde CvrC+ ri... ...... . .......... .. . A araltl.. ....... .. I
mi" ,I b]Pt gblt, .jy-, -_ no o9or.1. ~. o. +r ,.mmaem-1
1.. . .. a" . .. . ... ,.n l|g e e o osa e ~ n s.. .4- .. .o. I]o 4" ;:",PESo OS DIN. an I MI_ A ,Q L -.EAGA ,A aje MLrt NA a se .. cd d. l r
.. .. 1' . A--11.. 1..... .... For -' ". U ...I...prae d P "aL O I O "S I l. . .. L l atd P21 1;'3S ,., L.4.1 u 0u4r0d ~rl m a;yU aT d~q. .. A-4O, In 2 Ir .
iii 'iiii rI' P-11""'" Prad-a 519,- -Frren tea to r..-a a...... . .. etr y. I n our e .pate e,en_. -41-C- ..]-. ._.., Li
E' .'...-1.. wa.......Ill- 4. I- A, ++Ro uV.ed., -,m 1 -U .'.!.- 'm. i "a, "'.dHoat B !1U's cal ... ..... ES;;EL.
,.. p ue. cla.... i y.rca.....c me o Un P :o u a .... I .... ..... ruint
. ................ ................ .....6 ti msta ... .A. . "913 A., mrr ,al r |... .. A. mre nst ... d.......doe| -,11n.a, 1 ul M.eo line%" ono.or-_ .. ..... o.t l
... I _t I I ..'---* oitra za asen a a, EXs o + -+- r RO. SOme D ELres. er STIT U TE Uom l- q~we.. sit. DjU.ad*., umo Ad, s a..ct~t t+m co u _I ;S B Ia i T47 H.4378219SLY. W t '" R-+ I -
'4solum ia,....... .It..uus. "on.In. lan, .. .L1"U "u- ,_"&6..
.... Lot JIN AN Cela+Aealt -,lml.-,= .a,-.A-8- Mallie. e. .
,1. e,., ..d ul.do I .,"'-1,,r. a I 1.Aln rucaers Tell. 11 c-3--N I*. 2 ....1. -rm-i-g 2 bafi os 70ina. I [o es to 0 2..1 .. rmedus elia n Ta e -
-sJl. Is lI. i "I "IT, el ',al e-s W ,11 tA n .".h n"n- t inl.. ue=t etm nt. Tm tn { I ti od- haitci us"cn- !1TI' .2 1 .1-I ..: rl eleem. sal' a -rT& m eto r.aIcT oofI ,.r al a
...............................- ...........d. .A.N,' "1 m=
j.a ,P p ., -. stpellt. ee. ,s = .~ o. .. lt ....s led., con rttz1, -ft.... or ... ... .. d cse. c "o ':i n e B p ., ,..ac lletl
,,, .,,:, ; ;, ,.S +;..i . . . .. . .. .. ..an ': b, y ro d ,,, .. .. ..., .o o o. p + a, cra,, atio,. ded@ BM : o rn del tit,, I terco;,, ..... 7,I;., =
.. r,"" i "'' L", | .. r......... ltu+ao -did.r .. caskd l- BUE I, AP ..:U11. -ltl........etc S.... on.. -i....... mi... o..I.,.. .... ..... .
....... -. .p r, EN1".aD EM tOS VRP~ARAM l., -, ....,e s a 1Q m uslos imnor msC-79- FI odrIibtela S ie.clst." A""ENON ETE "Z: 00
.. .. -, + Glen. rl... ... | ..... u a., m b. u: I rt amea~v lov,3 h p c ena, c o, gim ra |- P ite.. r. R ^ af ...m.Boh i ~ orml ..ar- o '+ ~ ~ s s # ? =t, : ,. =, ,J. I 1 -~ l I. . . t J. . ... .. .. .. ,3 MLP.L1,'A P',
Imm,- Ca~l J ae I-b.i- I W as, -_ + Rl,,l r .i : lT. T,-bl
hl': ; .. NA-5; 11 ad .. A, unch bietlatosonractrom ug*, .do. baracle. I-iioa.n.I'...J,.. ..ittal.......... .. .........'.... ..1 ,.. .... .Intrl ...Up. ..... ..d I, P H
.. .., .,-. F.t ,p O"e m.;.. 1... I to.. u- 5 + c G. he a -x -IT-.. ,Ist, 7 ,V ... : ..d +,= +,A_ ;~ t.s. _. 7s.
I .. i,irii ,. 1. 1 =11%q Ii O ON; %tt. deur. pan,+nuil. .. .O 4 ,& q lO YA~ it z I h M"it -''- -H T L |OC A '" t'al I'. T. t_ l c Do k .l S
IF. ... ..... ...:...,...".".. +/. dLIUrir.10nmaPD m A ltcO, an 9. !!T!" .S.. ..... ..... v.... me" O.a. .t- e lsn ,.h .... ... ,, ,, v......, ,.. '.,r ,r,. u,,oAt 1`,,,, e,,s 11o, _.. r, I
'. i II i i .. . d. l ac do nz 1 Ss etas.B r: -A4m tl
.11 I..a" ru 01"oVmu1 A111 `1.91r 'o MsAs a ia iNeSI 'ON LUZ .p rtam. to:als.omor1"" ,' ... 4,. I. aplataBoendoi. ..T l-ras. en -t R -09041-17 l-I
; i. -. .. --. ,- =m1 a1 sd~ e$ 0 aei e u -d.,llNE .1m,' i r ,ar % i+ I -, iii+i; G - er s I,=le. +. LI e ae 1 0d -,bK :l..tl= h+.' delnfilmb U -td 1 t.. IFdle.A ,wan~ r Pt
i i i !! : i .I.ei5 .. b"_ -u von u u pI K DR UF v + t ~ e = & q ~ N ^ P X & ~ O
............ ...... vo+z. re ona bafle asap~ate"La I/P J O P' ',77 ^ACAD't.MM de .rjardines.' Pen.s.i ...IO I e.Ss.Iripl ... p tam to 0 .a t. . baf+latot noActndoe,+ a ntr ^ Zan .aIIt.
n 3*1 .,.. .n ] Jdo tpta deno P.
... .... .... .....7, 'm ... o" ens. oars t, a on o 1 LLi ..,.-...;;..+I+t. ..-r..=;.,,an-...... ... r..... o. ,, .. .. ^=.. ... nd.,, n ..., ..
.I 16.Il&M-12. D- .lMzoe- ISHa63-8- Mrt.m. oA eP.m
..,~t..l ) ~l 'q -O ... .. I._ +,:,., ,:'. r +: +'' ;Ae'a..r..eeea.0.ente,1......... ...... ne ic., o.P^ecoi.... cio A...............DIVNO.
"TTnto 1onI 1. 1. f is-'_1,; 1. e nt-4ellran F.Fa.nigna/t par .IruI .I .a11 fil
It I ,,51, ... I, & I .,.A.... e. y .. ..b .e ...o el,... .. ..... .... ... od,,0a ... .2.. ... --I. ....a M+, dm. d ....... .. to 2et .. .
-,u. nlllEsead sNic.NAe-in.'I.,a4 et SN EeRE A C11 srNo.0, ,,it A y BI lers
... ." ." .... .. . . ...... . .a . o / .+ P m m ......... .. . ... ... . .... . ...- ou . .$150- . |. .. ... . .. . . ,n
...... o1 ,-., ,, s... .o,.a,6| .o mesa.. C-17-702 Mzot.-.a-- .r-, ., = : vJ A io:.,;. ,o + e"oe, t.
..i I.,i, ..... .,i i ii] i e~lnl ralo- l' z. *Mr dM ATJllEb rA TlIC A S FH-U, eeU|1 mhm2 T ldfn0 I-- _, I
% .. '.'.% r 1 .11 ab e n.Mie-sde i lo et-s g e a- U est" v ,tible. ala c -ed l. 3 .U try -, ll d etH contlA LQUILERES
2 APARTAM os
LUJOSO EDIFICIO

W.. .ei ..- -dc C,. ,II. I
A. I 5 555552222322 2-5 A5.2 .22 lo 2

, DEPARTAMENTOS

Edificrs GEORGINA
1I9y 20 Vedsado.


25552tro p 25j IT. 525222,


13 NO 62. E QUINA 2A"'M"1
VEOADO
M.aSntfloo dep.1timeto, s5.1.tome-I
5,2,52525 25252252252552 ... .


4 NAoIrACIONES

- 1 C-. I I.t,, ,- :'-, -
TOSFJEDA CONK9 1Fk'ORTABL,0 6 ',.ga C le!P, 1 ii1 nr.S2.. .. ......25225, ; ,,2.,-
52 .25222, 25 2. 223 2. 2.,. ','I
,D.0. ... ... ..... ..IO, 1 :r,'1,'

.,t,7,., .2D2,1-%4 52 222
225222 I;Is 5 155 3112i2,-' 25 ,-"s,5.2 ,'-...-..222.2o.,. .. .. .. .
2252555, I2. 0225


mc2 22u. 2.n. 25t2. en5.2252 52 5+ 22.,
.5It.724.1U.
Sf222522 252 2~l et.. l. 2, .j
2522h..u255.2 n1%I. 55525 25 22 2 N2 .2
el .- 52",-o. 5552. n. .... S 5 r.2 S. o...
u.,t 1-72414-17+t
222225qUI22AN52-H.25MO22I2A2F2T^52
2n .it.255 u2 to 5 23222,255
SCh2p2. 222 5 2-21424-I5
I 22O 5.sEs25s255s2221s25.552 1tsosAss
I'le ms g'I.,, I ttt'- Y Anul-
52222 wal. /. N2/2205.22.2n
SC-075-44-17
MAGNIFlC^'rAIt IT^CION N MAL& ON
Me 387 mUtra." 11 NeoJA y Mantd ue
.torotn i lllm 0 lull y en Goo l ;Va
2 2 2252522 Mo .225.25e5., 2552.252 552
1,. 22 t& 5 2 2 5.h 5In. N 7. -552 25,5552522 ,2 Attu., N9 5223 22
25 222 I.5...2 ..222222225222552
It-1411e-1$-t
R!U1A1;!1. Pltl tAXATA, MAIRTI~ACIOR

25.2.e. i. s- 5522ss 22. 522222tt.PR OLAll APIEN RSONAdSrlAm CON

, 22252222, 5... ,. 2, 22 22S22,5.nt 25522
25.52....... .. 5....~ 22252 2.255.52..7,
o.... 1, N.o..,5., S s .255.


A N. 58330n,',.5ON,-.' 02.12222.02252225R2222
4L TON ^~hA+M^ICO
2.2 2 m52552 222 .,.. 2r22, 22,.,, p 225p-
,rtmg .Ann nd .1.1... I., ~ mn~l
.1 do n .treetM

1I de- ,A IAHITACoIOI.E
B. - 22 0 25 l H-o4s -14-11.
No, .Ptio ..oI .~ T~O IB
US. -stuuetdo, 11-lu. CHI.M.I
1.ard. bl. A --o pm y n* ,, t.-
. Ie.H-?IMI-8-17
"Aml', Iob: m~lmlll.
r+ci~l.nJ, .o,' ',Im 1o. |]0 1,14 1,lto-
du 9y.I y n IP 11.7394U4k-l5.
AI;I |+o UNAOAD^^i NITACION R^.
t.F. .end to ~~ on p- 2 h &Tou I
U 4 7 h~t I ~rm. m.
To. to", J.CU R .]
1: en V d .dn .t t. hrno In
Inl .. -Y ry hn.. 11, Zlr-ba
Heif ,m Jp ./-1414-1141..
FmAOPt/ll+ IN^ OA B^ OLAII

toP PC OA S..I
XN st} atn~l, r teIC|nnn, 0re ALQLIMonb
_b, -U'I,.- .I 1+ ,

li,. ILI IL N 11I|;,=u Mr: o'l, M "*r1, ;
n. rol I I
Aii FL TICLA XHE ALQUJLA HA-I
.... ... ........I fi. In_ L n. N I '1.i

ires s un luel, do lrtpllr $1.50, Co.
1.e 11.1tno No4 10 Ido.. llo .. ,U tr rpi.
I+ OWN=M-,t 14-170.I1
ALsuUILC) I AVITA(CION64 II oiOlii
sooSt0,00peq-t .it Vot na. $14.00
bJplot.l J$ Its -. ul. As.. DuI-
If nomn mI--- M.,Vnt o D,
It 111. it-t,
IHERMOSAS ilABITACIONES


lia AiAVlLA fUNANAXIIIT&ION IN to:
"I Woo ... *11"111 114IIl

ON" rM "


ALQO1LERES ALQUILERLS A LQUILERES SESOLICITAN SESOLUCITAN } SEOFRECEN SEOCFECEN
54 HABRKACISM 86 OMEINAS 1"1 MAAANAO REPARIOS 113 CELADAS CRIADOS 114 561111215 VENDLDORES 1111 C RI AD AS CRINDOS 173 COS1URE S MltITs
__ 2. 22..1' ';2..... I2....f....51....0 ..... '4-. ....... ...1.. .,: ..,,o1 ""'. ". -.-r.. .. T.. : ,..,
.....,... ,.2..1,..., ,,_- 2I' ,' :22 .1. ,'2 1 ',- 'r. ., -"-'..... .. : '.'.. '., .. . .. ,';
.-. 2 .r b.....,,IS..* ..2. 12 m.. ..... ..........2-.z ,' '. %. ..'.... __ I '" I .L. _D: hD:.2 1
0 0,2I2 a,2,,,,...-..2,-:II,.1.,",,.,. ": . _._I__._._.. _,_._1.- .. LAV2DERA.LAS ,N..

.-._.. :".",` .,'-- .1 I-I,. ,, ,-. . ,, -. .,...., ... . , .. . . . .. . .. .... .
BE ,,.o .N ,, JTA. o N ... CO,. .%LQL-'U'' .'.'., PG'. N.. &, CA"- 7-;' ,.,'. 6.'..'-.*" . -'; po.1 ,;,~/, ... . .. ..."._! ..... 'a.... d. ,O.- .. .. C ... .. 1 12 .. .. ,.' ,,',','"O
__..... .. .. .....522.555"2..22"2252" '"2.
.,1 .......- S .. r, -. . .I I w .0 i a ......f ",'. ,ri ','', ';'. :,1.- f ;, ," ,' r ...' -'-,' ...... . ...,. .- L'- .. A1 C O I.. N A C j-.IO N 2.; ,-,I .. 1 .- 7
-. I..... I11 I .F . e 1. . .....1-"I I -, 1 : I -. .. .. I , .... ..%. n


,r,,. ,.h ,2 I. .I" "= d
T _.I,- fi.1,1ir 4imtz w as .,.,,11, 14.1 T 115 5 ,5 A, 2 ...... 2 2i 2 ... ..1.111 .7 .'.....r ... e. . -.. a.- ..: s, .r52T
-QLA.,Io.c..... ..re. Iy I .r.r r .._._..iI J.'s, __.I. ..I . ..... I.. .. , . .

-,&qL I 2l 522r[O52 I OP 5 '| ",. i 1' r 22 22525 22 -, I l2 A CISG A I N . ... ... 2 1" ,55 en'l reeCI.DpE reS utr
111 SNF' .....FN R '.'" 1 'd '.'" " .. .. .... ...2 ?... . ..o -r ."._. .---..-. -. .
"01""I", -":...."...... -. .. """' .....i.... '.....'".'
=-.. 2, .... 25I- 22I.2., , ... . ... _.. r ...__.... 2_... 5.2A2.- o
I....X. . ..11 ._.. .. I 11... ... *... . .. . ' . . ,, : : ,. . i .


. . .. , ,- ,, :"1' . .. . '.: ". -, .. . : " . . .I, '. . .. 7 5' 2
2e. .. .2.2 525.2 ...A. ....... .... .1 .......-I .. 1....2.2I'- 2.2.22.2 2,, 2-5 5.2".. I . 51


. -um.r.d......4.... .... .., I. !, R R I. 1 JESUS DEL. MONTE m VIBOR4 ; _" "-, .'."-"-.n:-,.
APII HAIT ___I _'- ; L-;,: "':. '. I" t, 1:. -.'..", ,.7. a :1t..., 7 L'.'' 1'1I,=,''",''~":... I", M ", i. .. .., ',I'1:'"-.......... !..........
,lIE ... T.... ....... ....: .i"t SI. '..-" -'.". --. I-, .:. .-I ;.;, ....',.- ".,. 1, 1 ..,'.'-- I- t Z_,1,' .......... ..; .. .I.. :..
.. ... . ...... . ... "...'L l - '."- : .- ... -: . :- '. "0 .' : ,. .. . .. . .. :.. -.... ... -.. Io
"......... .. ... ... .. .. .. . '.,,; ." ;"-.';-.-".''".- ..;"--.",. e I .. .... .. ... . I .-. : _,..,!. ,... - , , I I r" +


...... "!1........- ..22. ".... ..25.
-_-.2 II.. ..... % ".....
"L ., ',2""...... .i..I2-I2 ,2.................. ..2,"5,,52.- ...; ,.,""'...
2.222 5 ....... ..........22 2,515.. 52 2 222,2,5, ,SU""2..... .. 'I, 2522,, ... ..:
,.. ... L -...2':"2,,,_. ................1F .... 11.-1-1.1-1.1.b .52 ..55.... ... 2....
D. .. .. ... . ...o, ,.ot-6,.,on, R L '. a .. l c ..L.': ,;'i.I -. ,a- "" .. ... :" ... . .. . ,- . = ; '.... .. ... ...,....C..; .... ... ....!"... .. Sr . cl. '. ,' .. .'. ,,,, . ..-. i .... .: ., (lt(E A .f %'FN AIA P E A L -A;- , .1- I i , 25C O E E
I -- I I".." ,':. '" .-,--'.."'' . ,. .P 'r B O O
..:: .. ,!... !11 ... 0 1 .1I ". Ier.:o' '. l.to 1. n -M r.,,no- ,,1,"CVlS G NArO N -.. i;-I11-1"1
-:11". 1' ,;- l`7 .'I' m""l - "U' ',. '..'. .' r.' ",,' . .,....'.1 .l ... .., ... .. r ., O ... ... of l I eI. cr .. .....'',p,,. ','',: I ~ ...% OU A..... .... ""1 C .1 : I "(O'.; ".3 FE ..C ".C
"H-7"12-14'17 1-.. .. ..1.,...... .. .... ..................... .. ;,,"A_',d..N"..,.- -, ;.- "'".; .-... .,,d.IN ......... .......?'1" ,,, ........... ..... ,. o 4.3 0,OV.Cd.d, W .^g^ r ,lu. ,-- .-..,. -o-d.. .. I. ++., pI,
. . CII0 F% ALO A- R 24 - '. | ,-13-8 LM1a a. noz. .., -..1 .o.. . .. Ab _.na '_- lc o. '-.o..
a, r" ',,. C-!. C- .. .. --. "' ..'""."""_",, ''",A",,. .I'A -.l- ..... 1 .. O ERAdO- ..,. J.N.
EN LO. EO DL V D D 225. 2. 25,512I C' N 1,...0 22-2 .

.. . . .. .. .,, . . . A . . .. . . - U .. I. -. ... o .. 1 : : .:-". i ..: 1. -. 1 :, .. ,,, A 1 . S

_12 !1 IALQL.IL'.1*r ..I .. 1 .2.- A 1,5. . c.,. .." .,, ."... 2.. 5' ...... . 25.. 2.".2.2_. .:.. .....a .. ,,. _. ,.
DiT,"T _., .,,1 1 -I,."- "...-..... '.A-.'22.,.. .,'... ,, ......pll.. ;n
.-""-. e~ ,,' ..I .. , .... '" " L;',"' A """.. .. ,' " 2-A PS - EDR
IO&.,L DI |..l. .RUSITAC lNIF I. I... a 1 a.. .,.I-'I,2F,-A.1.---__7 ,. ,r. ..n, --buAeI_ I. d. 3- F -7-:. C- -' . .--B-'T1-1, ,_g, 1 .165,15'.
.. --. -.i2.,.. ',_-., ,r . m .,, .. J .'., .," .. ..[.I.. [.I....1 1..1 m,'-1 ,. ".1 .', '. .S .. .." ........ ....... .... .. 2.-" -2.. ..22"-": ""2"I". 2 .- .2I22 2I22I2V2 "O":2.... 2 222 2' .. .
2....,,A_..- -.. ..`._. . . . .....sI'- 5AC.I:D.L.NE.4C2.I.A Ir 2r. "2. .i 222 '.' " L"":" v ,. .' ,', ',. 25... .... ....... ... 0.2......
to L ,,,,- .- ,. I.. .. i j- IFL,e .. :.t .. d -b .'' "" "... ..1. .I ,~ I D I, .. I .A,,. .. .. .__:, .-- I ," l. r .p P tu. l b 11 r teren T -


2. .. '"2 C ar ~ .ll '-25...;. 2", 22,,';3 ,, 2.... .... ; ......2 5. 5, ao 2 2225.....5..... ...25225225552252 ,127 OPERA.I OSAE.
.22 ."2,.3. 4ANTO SIJ'SREZ2 MENDOZ
1,,,,,1131' ,-'r ,.. ....... !, c. ... .,.... .: I.. _.,. o,,, .. 7... . 1 .... .... .... .. -.. .. .: . I_- ..I Z .- ..-_:1,;1 -
So .n.'. ____.'4, .2 525.22555.25...AN .. .' :...,l . 1 ,,, I 18 VEDADO '. .. ,'; 1. I. I "1.: 1, .,.......
sl n o, ,itjl A URI AJIF i IT_e .. ..1.", ........ Ji,.t.tIpo...,1u.ldo.$..,1.o. .r. .1.1[ 2-( ..T, '- -,- -A l ( & CO TA" .1- CO- NR;S -1g[NWR..2 22F2A 22222. 5 .222 -e,52 222n522222e52t2 *,nfor,.td _.__.__-__._-_ -

d . ..-2_. .I". 2522114-2 .,-2, -.. . .. ..... a...SE- d... . ..IL. .Iq -.
E 5 0 N7$ 5 b."_ _eR_ _d_ pi o- u no2e.,__ '"' _rm -%ar Ne R llJd U DE M O T YI r ' 1 . ...T -7I .
A C IO N h+ u m ls c t n ,t d | Nuo.. -a~ ...tia r. d| - '. C I ... .I LQI .. .- .,..,,,,A ? 0-,-T.r PA,, '.N'': A P. -Y1.L.1.10- - c .' I r . . .. ; . ,.. . .,_ K~~l
,o,! & .T ..A H A B IT .. G.. .. Ml..-. , .. ;r-., r. :..'_ ,:, .T^. ^ ^ I .I .^ .' ,,o,= o.......o ",,. L- 'o* : V .... "- .. I . . .. :. ^
G A A E - 1. .."y.. ..; -.........d- I nt I .. ... . ....r..-. . . .I.. .r c y. .-. ? t :.. _,_.___ ..i ,-- i i- i 1
SE.AQUI A"U-2-.22...2 (022222 ,..522 I2 Is 2 2 5. 2,2I522. .- 2t25/2 2A2.-2-2 2I.1 .2.52.22-.2
2252,-. -** ,2 -1. ... 222.2. 22A .. 2-. .. G .. 2 2 ... .I .. .....2,,2 .,.....2, .2.
,n I11,0. ]nfomel: lby ulnl, ] epalo. ul-eI. .m or "a e nl d S 6 1 a

2.22 -.. .5222 .r2..2..2.. .2A.2o.r *%s. 2. .222..52,52 22 222 2.25 .22.2.25(222rE2I2,52 11EX5OCncIST S,,,S), .
- r .... .a. '" ""., I 'du . ;. Ir ; .. -.. ^ u L N. 1 j ,, ^.1 .A ^ .... . .. .. I -. r,% ". .31 .. ' ,' ._ . . .

22..- ..7-22. 22022520 552 5220 .--r-1--(22222225
,ord. A5 o --22 2. T -5 2- $ 2-A ..Pre.n..2. I.t-r l'TO,..'elnA L A O I E -.O -eR S -'llId-Tel,
., 2 I 2.- 122 t / 0o 22r 2!u I I. 2522,. 225255 2 2550221-5522 4522- 225225 I,-1_2552 2 222
22 222. .22252I225i2,252, 252525..25252522225...2.22.222252522, 2 2522 ,22525J 2 2222225 .d22222222i22. 252222222
5 5-S-.. 2525522-52 ,2 1.2.- 2 5 0z2 :225 52 2 2-. 22 o25222t25-25 .- -1 1
'.z2552- .... 22_ .Ool.22 I I.- IS..CT ..(:.r 1. ;L...'. 3.2...25 D .. 12222222I . I .,: "--.o.- -.,I.-- 252 tA--.---
55522 5122252 0552. 2, 522 2,2 .2.2. 711*.. .22, 25 25r55 .2 5 2.2..522 55 5 552 2s5..2.22 522222 2.2125,.-IT 2A2,' 2. 5222 iI ,2I22-55I 2252525 25II 25-L25

0.I .2W22211- 2....4:4- -1i I-__,_l
2522 222...w 2 .. . . .. .. . .. . .... ... ..2. ... ...... . ... ...C ." ,Li -- -.. . r ...."..... . '- -'
.222 ...2....2 ....522252.22-21 22.sy'2 22252225. .2re 25125.. 22, 22. -I22,5,, 52225221 25 -.1-18,
_.554:1.5.2.152.55222222..2..2I5-......2L.52 .'0:... .. ..2' ..... ... .
N Te tun -I "r An 113I Ci V .. S.1 L A. .._ e..'I$ ^ ....& .C ..A. Itada 01,a'...... r -h- 1 ,,, .II . .I .-T h El COLO
da deA ~ 21 4 '-- tr a 4lia" jt -_ nid : ." s.e. rIt.. |1 . .-6 .452 ,I 5. 2- 22 /2I 2 222. 5 2 5 2 22I 2 5 2 2 5 5 2 I.. r.. .- . a-.D, ..r.T,
le 22.52225522I.r 2 2.2....1.. .11.25 225222.522..22..13 L"AN222 2. 2 .r'. ,oa'.p',,-, ,,',22 2222522222 5"5-5

EN2LO2 5 DEL225 DA5 DO ;.- -ln . ...._ 25222522222'. .... ....triDdT, ...A.25 222 2 ,22 ,"2"2 2522552 2552252 5222 22575.2.5 .2 2 25 2 2 . . . .. ..25 525-2222222.2
..... ... ... .. .."`.. ... L ...- ...., O, ,, , ,.
. . .. .. .. ... .. .. .. i . '.. r o- T o l r n i ". . .
_I, 3 P T . ,I , . r "_ + ' . . , ,. ; '-" p n o ". Z.. -. - 6- 8 4 . . .,-" ' I " .&I ; 7 1, 6 6.. . -
, .. . .I z 4 ,. . a j ! O , ,I 1-Jr. .S, 1 4 l o t O M ar lo n 1 l o a1 5 6 I 1T . H 1
r . ' + + + . . . . . ..... .... .- .. . . ..r1 1...:. I 11 5 51 1' .. .. .- i. : .i .. . . . ..-2 ... .p I... I. 5222.. I 2.".. ... .,So.......-pi ............. .... 5222 555225222.22.252- 1-..Z.. A52552.222-7%%22222, 252A25ENS "222.2 "..2 ............5.....2.....................................22525.2522..................-',,2,..- 2.22LIMPS.2.22 d,..,2....-...FIT
2.5.52.242 slss 225 22 55. 552.2522 !52222 *2~ .." r25. 5..1 2,
22 W2 12. I2222.5 22252 -152 ; _2.5r..., 5.1 22. 22.e. 2SIM 222.22SS ar ,,, 1 I R .... .1 112Pr.5.R.222s25, ".2or, .l ,


I, .........1.%........... .........._. : I-o ,..........".. ... .....1,+ o+. +............ o t,.1 ~biRI-,oiBb,...PO-1 M..........52,252,25 2222225 .IT 252 ,........2522 ..2.2 5I 5. 2 .25 52222a -, o ,5, ::.,,-5. ,_522522252522 ....222.2252220222.-742,222.
.7. ... !.... ....... ... .... ..... ... .. .... .......... .. ,ii~ ii i j ;ii~i I ... .. 2 .0 u l o S .Ls "t, . .......11.E, -. A-" II- ll-,; S "17"
.:. T.-.0.. ... .. .. ... 3'v~ne mne .. ..... ......o?~ ::cn ........................ r ..,, -r, ". I uA"H.... ..
[e.' a i .'- ";,:, I","'r-L!. 11d. I, .d a -C "O.- O iCAI AI 6 *m J. = PAr R A VNA H-T++,I +^1u 1 "'t,

0 ,5aOA AO 2N 2 1 ,2I5 r b.-5222552-55252222, 2 .2 .2 5 .. 25. .5.,r-o5 2r I22 2 2-1T N2O5...
-. ... 1 ,- 1. ... -a' .....I.........;.1..... '"...-.....I...............`.".....I- .....L.1...................(ARPIN ..""clot.. .
c:, ..Irt a l : Cm k d~ r.beI .-: m ." I U L A L 1 1 p I X M = 1. . ~, Ir.j....- t .. .. '.. 'o ,t . oen re 0~o G. 1 .- ...`.- = ,-] +]7 =t'O- I .,cT ^o ..M d .
,I -?111I.I."IR E -PL II, -S __ o r, P i m w.. eo nI- -.f. _,;. -i. .. .. . : ., r en ..1 ..OLI I AA l -I ,A ., D A. ? 1,..r U .l (. ... '.O .1I1.I .. D A. ..,.. ..O .F -,IN ..h" .,..- I .. ; I . I:H: ,-TSTI. -17.


I .7. ,_ L..IL 22222 .r L .- 22.52o2Ale2 B11. 22.522 e 2. ..t. .r-r,. -, : : -. . ... E ' .;.r. ..-, .'_. ....,'i ,
t" '" .2 2522S2 5 25 5 2 5 2 2 25 2 5 2 a '':i s .. 2 dr 2 e l
. .. . .. ,. .....52252 5.2 2252 5522 2252 2.25 2-22252 2555 222...52 .. -:.. ..L.N. 5 1.',.T.AKIO2of.:.22. 2
1. ol 4I . .. ., .. : ..". t-.3 1 . I u . . I u . . . . + . it .
OPO rTUNIDAD 1. t-rr;-,-,li 4 + hahna SQ .r:' .ld.". .. 12 S A NTUIOS SUAREZ^-.MENDO ZA U O ', IOLI -T-M - IJ.7 '"T,' '::( O,: N 1 '.1 rr ,0.qP+-Tb,-2.l .. 222 d b .2: I S.ea. p5. ..rle.,2122. .s2522s .2 .,,2. 22l + s 2 .-- 25S2.52- 2 :... .. A i .
2 5 2 2.. 2 2 2... . .. EE.. .. 2, sI s ." 25222255. SF25 2II2I22 .5 2 2 Il A:I. .n '..... *. .-I :_ .IH -4'_, 2 -1 .
SIP I Ir n iw, o ur 71 1, I-r d nea ere % rdtn, ,- 6 11 A I U I O C 1 6 J 0 ` ` -. ,i M .a -". A 1 1 . ,|,: I. ',. .- '' dn .. . 0 .


H.T 4-I~ ,1 5.22r5252.25.tonl ~z JU.
5522222, CO 2 R25 AL2r222222.....222.22 .m -25 .r2225.22.2r2 _-' ';""11 2 '"'.2..... ... ... ... ...... ..E... ... .. .... ......... T- -
Io, 522225522. 552552.55.5. 2 5 2n9..... -- -52 222222 -.... ,. v .. I p p I 22.. 2sI,21,A R5I 255.-25252 25.256 l2-S .5552 _255525 _5225 -52 m25 -522.2 555 .55252 022-2.2, 5 2 5-5,- 52.A I .
T5 ,II I 2e22 . . on 5.5 2r o. $.. 2.OS 2..0 .-..02.^. A -i-, 1 1..
.2 2.2,.2.LOCALES ..I..... 25522255 2552222 5 .2 5 2 1522 . ... 2 2 E S2T N 5 .2 .22,2 .2.5 2,,2 I. 2 ,."I.;., ,'.......2.5 .. 2 5.. 22 22J... 2.. ,2I
2.02522.0.2225SOyl'.2220.25der, ru.25 TCl.5 5 ____. 2 .S2e2o5 2 2 2 2 55or2 2 552 n rm22222.. ..-5. . -..5.- I -.
.., .. d1p t1d n plr252bo r.1-r. I I. ,... . - - -

2 2 5 2 2 2!55 2.2 2..5 5....5o22 2 2, I-. 2 2 2. ..2 .... . .... . .. . . 5 "- .L . ..'.5 I2 2.5 I '...'2A 5- 2.. -" -..2I2.2- 5 2 5 5,
22252 ...52,2525225 e 2555 2,252 222.52222. KN I A JI. A A 2221,5 .2r 2I'|, n 1,- 2.. ......-. ..... 25 5252 2 5 2 0 22 2 .2 2 2 5 2 2 2. 3 2525- .....5I222., n
LOU 5255220 522222222C 10225 2222a22- R.PARTOS1..SE.AL 25ILA N 2.22-2- !,2555.2.1 .. 225 I 5. 251. 52. 025252552252. 5 2.. '

........-.. ..,,.. ... ..g .. ,,[ ... . .... ............. .A. _. . .... .. .. 7 _. . ... . H .. ... ...... .. ..... . ....t- --.. .. I... .... .... -.. ".....:pr

522 ...43IF2"A2C ITS .5 22I.2 552 "22 -25222. nno.g. K- 11k0.0 C 72..-Z R 22522202525225, 052n2522en 052,Ie555. 252. 2 ol 2r 2 22 22525.5F2 2 552r.
no ~ ~ ~ a. -e un a.1 rnt I-^ ".d 41 .,1 .: --9 e r or -' 1I 1. e y8 axmlrl '. sa:U+ .
02225 ~ ~ 5702.L 2255.2 52 22 22 225252,2525222.N E 5 0 d 1 I. 5222522222 22522 2552. 2 5 ....1.'. -2 -A55.1222,F .5. -2 (5(552522.25222552.22 5525'S E A L2 AP OI2. . L5 ..2 Osd .Id... .. ..... .l2T2. 52.... ..... ....... .2,2.. ...... ..2 . ,] 25 .2 ..2 2
5i5. .5, 5 25222. dP
v!11,,, n,"., ,1nN I:.,AlS t~ ,%, ,% ,-. -,.+t, ,.p., ., Co.*.,-, i"r,,,?"i,'[,rm.'~~.'" ,"'.o ...b,- _p., -. ,. ... .. ....-,,,... 1. :, ,.- ...', :..=+-.-.-.,,-,:__,,: h.... !,, fMr, SO Ta~-.
.... ... d :1 6 O ii ". I S. I m. ;,.I" . ..... ~ n r n .. h 8 l. ... ... I . . ...." _6 1 B1 .1' .. .' ''. -'.''. -_ ,. %. r"' + . -.~ .1

2,, W"...... 2.52.. 22 222 222 2 :2 -. ..52.I 2', 5 5u 2 5o ......... .. .....5 d 'd : F!I .2::I,2,-.. . .. ... .. . . ... .. .. .. .. ... .....-I..mA. .-- .... r.5.. .
H'25. *.I2,5I2;s-. I51.7p. ,2Bs-252 222 22L2 227L. 2_ ', ,_ _ _ _ ',.5.5I2,2:22 5.5... 5225.2.- .
2-,525-2+.22, 5552lo2, .o 222d25 5205, ssII 22 22.- .. .. ..25s, 5 .2 2 2_o_ _11- Gd_V N_[IS.. '+. :__...r.._ -
...2 2 2 u.2.... , 5 2., '.22s25 .'25 522 .222s22 ro2 .n. 55 2522225 r 02 .2.2 22 ,
. 2 *I5.l 5s 2 2nLO.CA 5PROFI 222252. A OS .5 -b, .L.Q..LE .. vA R ,OS 225 25. i 225 2 5552222 ... .. 5 .... 55222. ...... 25252222
Sorg t .h ,-, Fi..-- I~d ,I t gl g centre Liberutad drYi Miller. . .... i -. ..tli.,,5 ,AT-,ad ci ~lla enom C -
.. ... I 'I+- t"el .. "--++ ~t .... ... .iDillAi nOn Ti 07-n22II -i17 iJay l 11 I... 1. o .I $35 drm.+ ," +' t Ill COCNtPLAA COtoo Or ,o, . .... .. ... .F I c-+ A


"-' V 555V`11, 2 -. i R I I .0 2 5 2 ,2,.2. n,........... 252522222d --5.2
d d lo... .... .. .. . .. ... H ^ 1,0 n .. ., ,., = ,,,, So -[I 18 0 .fEfIn]S 0 .+rr i' ,. i 1o 'I . ..Iito, .
MI I& yI I~q uA I C ll IT p '.lhl X~ gHI.. XllhC I -I- ErdTnV L ANCA,,, mm ARole IN o : ,ra, n lelAMn o - r IT. ln 1 1,,hen+ r~l. J151 Tolor~. e pr, I-7169d 15.7 TLA 12 ' CNIT A
2222. 255. 25.5sG 2225225 .2 I EO B C 1
OWP PTIO RA ITUJNIDAD 212222252,h222..5o222s ss2ad. .1. est, nn5..A555.2522 22,Rh 2252 25225S2. 552.2525255225522552(52255 DETO ICNT GA FCON CENUTSO F-__________n __... 131 DEE S, V,,
22205252. 5522225522222252..W. 2 -A.. ..- ..222. 5..252.252.223- 22522252 2252 5525252,152222,,IS,,, 5". .,'2..la n. 5".; o._._ . ..... ......
Con 222', Entere 0 6. 11. 640.145 .1.V525 55. 0.552.I= 254222.225n,2122521. 2552525 2 2.2(-2..21.. . .-I . 2.25.5222, 22252 522.2".d11 5,nor. r-25.. -2 5-222-2d
2522522252,52255 :22. o ,.1. 22. o,225.2t2252I. 2MA n 1, 122 2 2 2 2 2 2 2 2 I Ir.2.2 .I,5 ,2.5 -25222222I- 2.IT"2
112,222 2 Sss 2552., 5.2 ) III. -22. Al. 222-2.2.2.- .5. ,.5,..I2-5I5.12-1. -d 2 Into, .. 25 cf 2, 1`41"
V.2n.Rsecnrc doAmnor.po.s ix 2.252225225225,BF 2225 22.5.252Mi 25.252.5.5 25255522 .~ 5.I.. ..blu 2..hall. 2255I 2"2.52-55.,.2"I.55, 2".52A2,2I,22222,.,22555 5525I22..,..2...5525252n
,t2a52 ,.k. n, ...25 OR.,225 .., 14,25025 To2525 "or2.52.52.5 5525 cm52 n22 rim22, F525- 5552 .5.5- C I -I. 25.22222225. . 0UF(S LC N G AF r~m
I52S 2522.2 5s52 .25,_52..2.6. %%,.22522 52.1 25.5. 555555525555222-2:222-I%52 5(2255252-20 ____________________.__ 5 2252222
.,.5r. - *2:I-1 ..22522, F. T.st.dssI s..5I5252.223-5
LA014; BORECAT ORI TN N arN maSOLIC6a4 .7 u~d I~ JJD l.,,, A- bLQUIISEREITS ..._ '. .. ___-'.,_I ,.__.________.-11- Il. .
c5.2525..02525.a5.5 2522225-5F(522225212-255 22 5 .25'222225222.2". 2.2 .,' 2
It2 2.., 22SsI2lone2M2or,222. 525252ol ..2d,2y 522.2. .,'2.. 2222,C 25222:2..5- ,-5,'A5 .5No
252225. 2r55MITN.552.22. I 2* 255 152252 ..11255555222 NECA ORM L. OS.HETAM OIT JE F 0 CO TABLI__ A.C, INto St .

2-,' 22 pa .nn22 2lo.5 .2252222 ,, 2'# LRCA Dl HELEN08CAG ANCIJAS CO %LO ATC O--ONES 0,M1o 25.,$3 M Ip t, ~r2 o ,RO~k,, E UR22 TSPA ITi . ..15,2 .."., 1r.

_WCNA 2 22.25 . ."'__T ____'-D __... _... 212. 7222.2222.___ -__
*5552._522 _..5-225..5.55022 p225 .22 f222 F5.2 2206 Y Weod .13 15t 1 2125 .. .i a- .. 5 ..2 ....____I.,__..
ME25252 IA AA AQUN .. I....252,Sd. V ...2 2 .52252.5 5 5525 25522522522.25 22 5525.5(2525 225252
Si id 2.2MR doRE225 OD NN C I 'ACS il.d2 .52 Alert,222. 2 .5 22 25 2 25 22I -225 .2 2 22 25 5 52 5.25 5 22 22 2 25 55 5 .2525 .
5225 5552522552252552 522525. d525.2 02222 22clla39, .22.2.5255.2dd .2d2. ..2t 2 .2. -2 5222252.2 2522252222

22222225oe2222552 55222.rt 1. 0111121252 .b Pu W d. 2'52... ... 5,.252.. 22 -5,2252.25222,522

LOCA52 L2222.2s ,2 . *. ".. a- 1O A, ..811,8..,.,. MI1.,1.2-T2.1
To ".l111888,go,_ RE..: -311,t i, 1 18W8 a.- ...1 .. I :1..22- 55I-25I5 52--55,,2f-,225g,I 6
TO '4 H-71.4-65,11 ....CIA,,.IINICA1.i.s._________.___
.22 2522 l5iso552525 .So22 OP A 81 ..A .0 .I-I ..I .I. 52 22I' 5552525 ood
2 -,55 n22225 Nicola.25... *.* 2 2, 5255. s .55,2225 2st 2 .As % I1. .. I.f 1 ...s 225.522 5 55 2222552 2522 22 522.22 22 .2222 I-222.5
". ;:22I5.22 -2222S: IF52 22re522.2525522 2-52. 2552222 2522IS.5,,225 CA52


t J U. l 1 IU U3L.


PAEicin 29


,\RIO D I. MAR1, \.-',',l,,,lu, 1- .7,le Fherrro ,le 1'i31
FEBRERO 17 DE 1951


DIARIG0DE LA MARINA


EJEMPLAR: 5 CENTAVOS


Solicitadel...
(otnuilimcl~i de la IUMFI'A,
lit-n n ^l n i.p ^ '

A i n ,,o e. "
L, W ;,; L.C.F j. ., ,-... ..

4_.0 ,, .4'' 4. ,4... .o I, .


Z &Jr '',, ,,q^ll 'M'fC

mqC'.
:i- ,..1- ,I,. ,. .... *i rt ndf

'Al .. -- .... ... .. .. , .
, ,- -....... (>,.d. r.,l .. ..

Bftir, ,,;- ..-,..,i e.'.1 0 "-,, 4 .
G r.I .. ... .*, ,, r; d... 4 I. u '4 .
l. '. i 4 404..1 ic 4ft '0 M. r.4


'T 44t. 7 4c0
B,- ,,-, S.... 4 0 4 c3 .-I4.


I .. q...n. .. ,l,.0 S vv ,a",
rL a.i^ ,, r ,r -'. _* ,. Tnu.-.'. lkC .,' A .l''. i.. b r,, E...h* .
l '. ...... ... .. Ct. -s 1,~ ,.n,


4';.44. 0oo'",f '.,. OOLPICO d4, ;
L ,_ ,_. . , L ...J "4 ,'c ., w ... .


'-4-
,, ,, a4 '
r ,- ,. *, -* ',--
L,:-.-,l 'r -.- F.oy ...--B Pll

4,,.;, r,- I.,, ,1; -., ,,m C rnt V I ,dOMaq,,inacm o,.t,.rtica-
COF:.lAC'.i f r'ffmi Is -Urll -
tedi -1- f,- r 'U i. ,- U z ,dn d1- *
,- -, , d, . m r, il '.ap '
- a n- n --, '. .., i~ ic ,=L Tu o r-,ri.,.iI
acri',1a.-


PROPfETARIO:
. : 1 .c ;in e.crL]
L dconta<0)(a ien4(9hbi inr
'pafksprucends it, ar u union
u-.clal a'oUp n m hrl. it con.
< dl cn derecho la Ci' i M.,gna "


J /Ji Y apu, ido 0n ella ie defender f Ptr.'.
es precis) que 0odos ml o unmo' patr.
e rar la fuerza que dfienda.'con nUt.-
Lro derechop., la Ley Supronm de tod9s
lo cubanos

UNA.. .O RDOS, CHICGS YfRAMPES,
PA'tAJ DNPER LA (OtSfWIOm


Fii~~


C,,. o.Ctb .. Vod aj ." ',.. '-
r~o,.,b.' ..... +d .7 ......... ..'..'- -
Sooosonw*Ckoir i' ~modM4efrf ~lh.'
Conib4 .... ... ... '.. .........- "- ...
c., or .- ,o.-^f -. ..- ...- ,:


.. .i d. i i~,- e A Belgra.! "
B LLC 04. flI..DO 't L ' 0 *4 Cl
-Seou prounlrj4 ..,M,,. 0 elU ,e Fri t t MM
,' =. o ,'U Tr.rni, "; I .-' -ri 's .. G
244 d ad11 ^o* 0*4440 mono 44Kar-y1V~j
1' I.& Lj Dir J~n~a. imc. e del M iba2


Oponense a la nacional

la Cooperatiya de (

No accplan 'te etxlrno accmon
l i.nronleabhlldad en'l b ,nbleIes'7'.4or, oG I4n'e.4o4 4 .4.4. 0*440 04.04I
A C o,.. ,I., e
|tl',.r l *I J ir C: *.tn j ij;,. lenp', ilftfl drt', n4oi ,..w,40l Iwo' le. 4.t 4 .r C O -A I.i..
], n dIc nl'tat (..'... af,:l lr.i'.t i:|.:= 1,,1.7.. lur

.,: ., IIfL,,T Ie rv,,, I l' I-, f ,.Ci _. I.
,. ,. ,',.l..I,,.:. t,,o.:tr de *. .'^ "' ir
4.6. li 4e .. r.0 1,24 d f
Awdo,41.4,044..
.4044411 ~ ~, El p024440
; C B 1 [ r; ..' .*.
p er1 31..LOL.


*i H .... t...... urM ... .. ..:-. i I?' i i"' ,iL" 1-
C's. rdi4. Dm pre4f u'o 444oio **..-wu-

J?; ~,'m ",N


,4 .. ... 00 ..0 . ri ,,i .. : .... ,;1;4" ,:*ji:..?,:,- ,i A L ~ nLor: Lift.' ,-i.. ,m i
e It -- ,eao.r. -
am Lnr F r t S

,,:. a .,,: rmm.. ... ...L d Tregu
HlrHMH'a. i Jtt EB|a J- p,
J4 d2*ro 4o.. Jxwl.A 4p.,,,,TV,-,-, aeo i : .uI r
rr-

'It .. 1. w.,,bMo... ..
an ,A.-.e'31 14,

mr 4" '4. '444od,0444
Cd -LP a* M 4"


112


0444a r '


Quien tenga un
Ienan4$ s
f L i r 0110400^ 'L^ ;"
iepudCinfcrrtat I d
Ada que tora
m" ,, r. e ,", 1 r,


-U


Ditsrlbuidoro 1oi|ulivol, pars Cubs.

HUMARA & LASTRA, S. en C. M4afd
Muoall 405 y 407 Telf. M.5650 y M.i5659


iztndeConcede ti Gobieriio el dcreclio
.Cwa4.1646 40 4
O's.Aliados el aermlih O.-rof in Mai 4.,~q
. 'q'4.4lto *e mCob/ .0041 .4 Dlo.. ....0 d'l We b do I.e0de|
,-j I a at ,,-,do,-i,' i del5.47.4. EII. do ,,'-.,aI . ie Urm
t~tMla i 'llra W (- E nU1I0, W-.: II* I -_1, :, m fi .. : i.: oi:, j,, l a.lU
prldo 'e II, j l e ,l fer !.r.e', r. F .- r; .o'h..f. l, a w n
relubrads 404)4 Iii "'i i 0 4 4 10
. ... .... ... .. .. .. . .I ... ..S 4" ".', '--'-, ...... 40r 44044- osQ a do- di.,, 44. -1,n a
de 0 m q .. Al ,. moa,, Vr r od IIk.m. ;-c ii : -- ..-;.'-
ue imr ria d e re Icsa i g P. III I u. Fr." Ir.. 1 loll-411,111c'larr
Mai .d , nian p "-Wp,". " l t tT. .
an,: .... . . .'.Li': ''IV j c'- 0 .,4 ""'4 d 1 "04 "
04~ q. ,0 "u.-. t 2,. .401 041e rr Ni
...... 44..... ... 0, '44... . 1a IX, .... .. ".. .... No-d ] l -'O.. = I0...... .. '..
.o 00' 40 2 4I4do" ,-C4 4 n4 'a ,s ,, - .
." -W,4. -. 0 . u ............ r :
,- 0 . "4' " .
on ..d .1.a `U
I....4 r 0 4 .... d-101o.. ..... 1,. ... TIT1.

or.. .o l4 ,. 4Ja0-..t.: .
1 r Fn r InF ,:1 '". ., .-0..'
.. .. 4. 44 .-,, 4 40444.4. 4,,- -,,,.: 4. up.:L4 4 4..~~~44' '0..., 41
' .4 4 4 4. 1 0 4 .' . .. . .. .. . .... .. ".. .. 4 . .. .... .44 1
of a 1. 1. c. ,M,,,,,.me-o, VIM.o,


,-.-p, ~ ~ ~ ~ ~ ~ r.nr N.. -.] ... .-.-_' o -N,,,


r~a r~ aeFie,,.:Lr :.para.o los Fit ,' es,.
Il e~~de .bo I
I_4 Fil ex wo ` eniAlho .4v1o
7-. 3 4I-_ on, & ci. I t4i444
r. rWl .. ,,5 ....... 1 ,,-,4Q Lo"I Md" 11 Anoi, "4
n4 d oCe I 4P' 4 P 'I4'a. 4' ':'' '',_' n.=7 :,r f' '
MI ..........4,, .e44, . ,,4. 0 0P- .151.- I -R
orI,0I:, .1 l,,;E l. .. .. :,,,,4" 40 4 ,t M0i t
.I 1 ,16-1flc I ljver 1- 1.r P Ih".'--':'ttl,:. ler ._
C- no lM' don Ra noL. e. "'440 -.Indo ,io e rIU, i ..'4104 40h.."""'a4\
llMc l I j -... A l
dlv, snmones norI,. mor Illn'-s'A V 1eoCh d Ch C o~ l Le. oe'4 '
re r:', : E U ,'n A ,e I.I; i pe t~ re i


doI. I.o.1. .w- I. I ,i.l'l" i ,: ....0 .,,
,rF- I-,-r ," ,, l-,d 00 ,o -


,:.t 1.' 1 re':7 0 .q4 lo;, 4' 40 44p,.'
4... ..l. .."p. r 440..... .. rl 4 1,e;, ..e po ul .r
L'...e,4 L .E
P., elrPir1inliM-nopml1. "C


rr2,L, 4. a ,. I a t. I 0, e 0 -', d "
;.f,',l-.f s i"-w


tell. .........n 111 ...rP., .R . o4,. ......... ... 4
S.-...... e.. .. 50o4 'l 44 442nl 0444ll 2 0 mdt 4.o04.i'0
"IT"


-4T.... 441 0 1,04 4 o lr, o ..o I. le

-4 11 1. ,'u InI N 0 .mI,,, 0 ."Il 9'"
a a el 1 -1,, ....',
-r, ....n' -- mb... o .. ....
,{ e 1 ll ~ ~ I CJ1:rddJre.1.-.r D eehl c,
delca IJ~ad

1e"I't L rtt u d se moer,, T.- rJR .


A.
i, ^' A'
OTRAS A .20, O.25. 0.50 y t89

Con Figuras d ce Pyso, de Sobte, dJVieo,
c, Diablo, di Tig, e Pintr', 4 d Chinof'
de Blanca Nieve, de Cornjo y de .'lato:


ANTtjACESa 15 y 2X .5


Dpto. c Nios ,l..bth-


to-4


W. cB^ MA ^:


__ ~ .4 4.041


~b2' .Y44'. ". '$4. ia~~.'..cioitee .~ 0.1,4


I


-1


r-


.=--


Eii *4p
4-i

Alm
J ;',b ','. 4" ?X A *
h '~ ", ., 4
2 .''"..' .'''" :"r.,
."' t*' ' ;


ill l"".iA'
: .. N '".h. A_ _

c. ..%**;;--
____/IJ

I I


i1
jrI~


441"fil A w"Ili

I!?I
/ -


0 E 1_0c^E E
O
js g o T

! 1 l.| i

j[i

') ^ K


;1 12 1
i:','.".L

''' ~ ~ ;; lI ii [ T 1
*-'** ;;' 1 ol '?1 t" S n
i, .e .]4,.
?- ~ ~~ a }~i(

q

r22:
:1t


L1


o
iS "-g-^
- -
00-


-:"
_a;
@0-.'E' +-_
- {+T

iii!v
I11

_ 2 r -

All.
t o'0.0
I.
v 4;


K4
5$l

ii
4SRO
70
C.,, ~
~


; 'K ti23~g


-' -* ''I
J,

. ', ,'" T '6


r~ ~~r?'~ '1


v
(I'' c22c
,~L1 'A~'
''9 F;~ 11S'B^?1"???^!???'' I

w


0 ': *"pW" **'7 Fr tPB ?


! t au


S T U.'sh6


R; 0


I'l
ii
IC


tar"


m
a


4

'1 ~
'2' ~

~1


~1

;F 1~


\S


'15
:. II'-.
UtS

IIr


. I . I '- '^-,.^ nag r t ta1 i 1 9 % Ig tsgT