Diario de la marina

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de la marina
Physical Description:
Newspaper
Language:
Spanish
Publisher:
s.n. ( Habana )
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( sobekcm )

Record Information

Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
aleph - 1915261
oclc - 11968619
System ID:
UF00001565:15838

Full Text


. -. "El periodlmntio ea n Ia exter. 1- 119 afi~oaal Bervicio de loa inte-
I DIARI0IDE LA M AR INA,
no uns profeu6n, e Io nterno ,I. reses generals y permanentes
ne I.... de Ia naci6n. El peri6dicofrits
....- I "plan. de emergence ya el Comit- deu organism para -

cofrofnsv co uit epj contra los rojos BuenosOficios nuevas industriastrpdspasen
los Aliados hasta erade Wonju llnueiede Peia-ud Va't n-- nuevo el paralelo 38
Afer M IX.,fluneo, 37 -Santo s e l i iin ..... ;y44.. .iSd.. .S ariois~
Ia..abana, MEjteuti13 do......... do,191.ar~in o y Eseb~an a sC atalnal y PrdJ...iann -PE" 5 ENTVO
"II I I. .I stor edi utos -- .. -- .-7-'-Metilad~ala noehe, ios roios ienet'raron en Hoengonag, poblacuin que los cu~n4o fet doctor lretallLaa ,,sR le ar inrctoa B,,no hSudUages. au,drnt Exzgio que Re' e'jE't'uen am phs ronsultns entre
D espresdedentoa s declit a te P c ens de e r in serl Q- e- ,: - ,Se, i ta,-e -n a .

jiserzs aliades habian abandoned. horas antes. Se aula en ros de cen "l".er.n. a PRIMER PROBLErIA ,-, --- ...- IO lnO Cone qiue tienA t jtl rzas en 'orea. Luego
dat Et .d ttaE tatnaag.da .:hiea..)I
ro Lcs noldadoa n' u por los wos china, nueanmente a a lucha pdtt dR PasRIe b d R" "a s mso a s n
CUIVA DE 18 MILLAS DE LOS"NORCO'REANOS EN LAS FILAS ALIADAS qes h eenogr a .''.. 7 u .' n$.coo' EL)7 1 LAD OAPgTI L
loa ataatol- aeM cbrc a dtaW ode__11_-___
F u e s s d o s a a n d e e i ge.1 c d r y r e i g r e I Y d E aa at d m R ms a aaedo e P ei n R aC~ n e s o n C hiii a q na o [,j o F a r C m s i n i
RapI Ipa, ,,sae d elaCecutotivi., lo tatgpr lo.,,al uia, Pidia quee o e cl ara e rto. 38
Mns murcaremaI a eo s o u s pen e. La oloen, oea ndqqgsre rn i ob la .i oen o true q ,itIadtmor ad ,LAKE SUCCESS. N.M J. fabtat 12 d t0,x I'li bur ot aatbra da Cata en el sentido de .... ird en...xilio u'I ge'.o de
a medida qua tra eureen ls har a.. Na pined. uctuen nan I. a si an utta u t dat uuata c t h-da.... m r. en t't"n a 13t l Hdg...... ide......Yg os-..iap en aao deles eserosa.ta..prlor
"t,,...a, t Idaea.I.,- [I l i os e s t r r
--Lrugaliae.. a.ian ......adohoi e.'mentea R Mi" enERvPoBlEas N--- 1,o I br Ians ainaqs inn -ra n( ra u

a n t eS. S e J a v a e nafidd o letioetdaelh o ret nes U n ida' aI dab n 'an ter o e aea td a d a tt aa h u ng a lON-N . . .ll a n ne -a
frail L suCa on e ga en 1a qaRar aja #agn u a al I c-', -..... _,attam Ea, deuttnar s e D p t- pr l-38 a I a r
SI oIs ,r.... .. er.. . .. .. .. .. ',n ; . ... Cue' ju nt....... .... [ .. _.d r .. .J..'.. ... : ., ." _" ___ . ,o "
-(N O T 1, o,,,, : ,Ix y t,' as oy i, -<,aS,.... . -le. ,, ,,.";- -. .. ... ,...,: ..." T -. .. .... .. . ..-' '-/__,_" r __ "__ _
-- Con~~~~ ~~~~temi r n Z onrl i'... -, F _' . ..l ,t. -- .. -.11" 0, .,. ;.3 - --"n-.. ., 6,r 1, E D -E N Y" L,- ,- ,'D , I TI. 4 .... N G.. ESAf. .,e


ru er-- pt'esa etoi uaa d. ensr ,t '- .", ",. , .. I- r _e
IUI ~ u a t rS lalda t o r. ".'-I -.\


Ei p des 'ay I a t"r`ehiraeidednu o--lSs "eea d R u d nda' _. ......I.. "n d I
L s ctoeU peagiraLeldsa nter l nt d e ear 'de d ''. ,- , -r ,L 'pt tE" pta
-reu .ln teetrdogrbhinlol drte ....e ',aat,"a
tnooli-ti.cast.. .r-in ,- e ll .l -. , -.Ie e t a ,
h a' rroydeasn plaza rde tfare d iaaaa ta l S pte. N Ruda ad mentorr delapaIr ru I n natuonte gesia, d er nacanatp r o
CI.UR'RR'. .I m eu oret rdedee ue.tea nas rna . a ae ,at a y b a _ ,Edn ed 'a ae
nadriane oat do or lad hs o dtun u ri lones d tradsaal. dela uya in tp t pa .

aasum at ts diagna.a at, R qtt e at Sa de aa t,rc eno tatrtaRs dalaegad gua amnt.e sscrea ga ta r a nrldcop~eo l ertr e'i-lae deandaaar h ax ard a -
;y/A6haltn' d ." l" '.pleido o fn -e prae d l CTC izorertai conderl on :D a~oesptrrt- L N R S f en B12 'm AP, on- E o l p a. sa .ni!re.s on con P.un~aariodetrt de tau e arat Coa .. aattasega~untraentut ttobarue nnaea 'zar ha a ,aa rn-!"aaP,,aaaaaadc ,I sr ,- l
artao '.y Dtte rat ua'v i t enteae hoyay t elaraaraa deIta,',..... ., -e d N a "a dt

da.aiaspta coma Rnrn go" en LoUndreqee ee , --,-.1sar .,, : . Pa- d,'p- a aaal-SIr,- aa
dae ar taaatlaanaaei tdo aao L an prttarur. oanaa t e t-'" ,.. -. -- i h, '" ,r'' utq,rlart ta 'a abilat
,eb h ij *H~aaSa h i one de~ a PuRR Solda ta Aoia spa aR rdts de atntigta tined a ria data ,tdrraaat "t t ,,t l .... lc'" a .,,p. -
__H~~a nor motadaiv..... at. R a a pa r of p ,r t ... d aa01- .....,ahat- d ..ia truat .rt..d:rtaaaa d atha t o d. da etatt ala o .g.aa... ..1 attla d o N,,ha ,r rro 'a "rtp Ara'ar u.
Z.,J dat.t. ta at.... a,,daa t ,,a .-aaa hirg t: J Aa aM art iaat, h.taa t..... at Sat.. a... at ... S _
Se aaOfJatO cad ntr a dada d trl l qu ,Chat hat to'.aa C onagaa atareo F m ueninoidsti tl;C-al-ta- "I.a: In tA.C-- h., ',,-a de ata ', '-a It.
dt.. fats. praa atryr, aa 1"da r L ad quna dlga n tar-. '. . "
Utchaaa.tle ad t atdo. at d.ttro r al 4 t rdoL ell.ne. ra n--data d.a-. a ..,- ..... s u. tr.buyen n er, -s en1 ea.,_ .." I ,.1.2,'c i.ar '.0r,:, -r I-
9'y 72k, 4- _Llui C-- tlee fir ohomillon I de' p t; k. l. ,' -,,, -1 I,. ;, ,,. I,,, ,roe -trP s brtn a c b te ah ..
SO TH I ~ ua"aaare R aaaaau aaaar rlaarCaa db at~~aauaad.aama Pa rr,~tS .I a ,-I-. 'I -t w- a 'd ,- r a e a


-ata.-rat.tu amIapaltaIra.. ..d... . M ... a a ....l-l..... ........... l.t. .. t .
K O R E Ar to -- la r r Iattd. r m t- -. t).a,1 Uatd..t-. t- 1 -,- ata,,:/-,.i.-,, D" ,a 7a".i,,"- v E- I. CieIL-a ble ,- p.

at.. '.:.. r . . .I.. .... . .... ttaa 'trd. .... . .. ra batr ,, o Iono
IMta .a da I .. - 2:., .I a .I
: t- .! u p i It. a I a b ds la a l a la -at -a E a ~ tt l a a a .' ..'"-Cc-Ia-. "aIta d aa.a a tr-1 raaftaItd rla- aI., l.of l ,, 'aalrg .I,L ,a otar_ b .
a. ..t KO RE~~a~' A aa 1 ~,aa.,a.iaa _. gdi~d 5t t.s.a I -a : a'.a .ag ~ ~ .N.;-!.- -r Fa. a ,.' a'. r, .'a-rItaOr al,"'I rap-l ,I,rr aattaaarr q II -111 -1111,5 1 a1aP1


..aa .h.elu a -n fina .t-.-..'p.'m'.reas- '-t ,a aa,'.' I .a. t"" tI"' "a t t. F 1.-aa".tt r ablet a r .,, ,,l l'.'a'. aa-aIaaat, t- a a
ot Y 3-- I ,-.-3'a,"I.a.. .... ". l, a."- ,etat.,-.-t a eat .addarta'ap.r.. . . . .h.. .. . . . I-,a d a.r at dla da,.
iC . I .I&rab, l irmitsr'le iraa' .A.,.,,1a. ataaFa--a,,,.'.. -as'a't r Itt..liaa a.,ad al,drr,- paade
P t-L.a", .pP A R A LLaLaViat.. sbaa pa'rnars.-qaq.au atat.'I .ng.a _ttrrt-.L t -'d' eaC. k-po I
assMa =M~mm ivle y s r~cdo denuvo ti* ~r enga N.aa.aIeaIa aia,`rd L-.,aa. ta':.I- ;, d'd

"-'.. ............. ...d...........n" .........d"... t Au ro que h ea""....... T........ a.r... Obstinate Nehruen mantener s uI.....-..... ...S......ara.
ap9t ua..ene. :i'- ...I formara5aen~athta actitud en al de ..t..-lad Unase e.
t n t ro a u. 1 0 1 a e o t r L a c s q e -. 1 l.- e ,p a i r rfis .... -, -- 1 s m d 'llc ,, ,v-l ap a rses, d en- ,d e 1 Ico m ua -n e a retleres r m p ivin en ... ene l roDi em a '.or"a". 1,i............ it....
.. t,.Ielde I...I....yL ...... at t..aaaaata a oh__..... -,. -' a. ;",.! ., -.,-
o a.t. a.ea ....... a .. .. atatt ab or.... ... to..... .. .... . t .:a--D.. 1D.c. ",.- --7 oAt.r. I .. ".I ., E ".-f
a-:Pytat jNaai.qaaE .j ilei ar se sl'tllr -pate'. il tmbi6a pol emit,',: 3b Los ..fer adursaeta!r -a' 2ia nI I I I e.-m Taaaean tb~ t I : .fa L ,,Lao n ..Ia i tlara Rt F a rt i e.3 daI ebe
.... ........ ... I -,," lt .. ..... .. -1: -liq~if,,i hzm ,,,, ~ t = ..l h "D .-. ,.... a Ie ", 'argU pi, ino hr.. .ups .. "i <""",,:1,Pr,1. 2 'r,
1.a .tiis, a t";",-, i attsaltt 'a :...ed L Itn ...... ..- ., dat La pa. a L n sa ........
aaner`ia"e__O~: n: 10a "a'Aa de n aaaa .' e naCr, rsa.Ntt.iaa 'f..qu ., .L arI ta,'I"-; a'oi-freLn
aIoo dtCb -aI.- U --I.
06, Chip W dr.y Net c 11 a uct atataaa p aa.a r .Rmil atctn" a ldn C .C-,faaaaaaatda a-e ,;aiaaaI...aa.at..atatd.a.ra aT a taseqetta p enaI ta 'solg
INwo ng llSalilgi nllipeun.II I.p i n~hol. ll i Ci il lelIis i o- das C eras..Irn] i e. e ull o, e rtodoI s p r o..us 11o ._rialr. ...vrentrs ra I, ... ,al t Chi. aen-le Iei ir

aa l attl '...d p igi .: r r ... ,aza'de ta' ta"r: .... -.." ,,t. fattaa ta de. -ua.... 'I. ....tt....,i, .,tat" ....... tta. .a.da. ",, 1... ...td .,pu tad daR. ,-aIa, I at, t ... .b. aa... aa t a...d -
at.aa'tm. ateaa a '" tr p t aaatb I a. t..t tataa d 'd."O tal' i'L~ n=U atatarl da' P'~r"tt...~ 'a. u5 a n ~ .ta.a-...t 'a acaaia tra aaltlO t ataa SI'o da da tam Na ae a ta trIatta L ,ONRES. Sab i UP -I pa.-|.
aa~a~calaaa ata~'. mte,0 a arr ttae ~ a-a alstaaquael'enpltadaa.ata.I a a' de.aa lt.a. t Iataaaa r C.hzoetmaCOr alattrr aretr I.a Btal,c t' Vj a I-ttm~~
'.aett aa. .. ON I ..ta t.t a a .alat.. daetatt roleaa. arir~ Cl a b. se en,aaaa tra Caaa aI l~a~ alaa. h a I- lraaa ", --. ode. .. a, a..
*. C ~ .lot n u w o m d I n | .O l r m L I o | s 1 -J n .. c 7o I, .nc h n, a -- nq e [ r o r, , e r l E l _pri hm e r m n ie .. .s r, A 0 1., -," .. .. j' i jI i d d dl e h u it i b c n a g ' e" 'a 'I " -it '.... I aday.a. a A ..a ........a ,ya.t a......d -. .... ............ ..- .. ..... 5.. a .. .a :.--. -:.-. :.. r ,t-t.... . .... . .., .-',u. a-
.. tt.taI ,' I F .. ..-.h ,Ia'. .-a.aa..-.a.Ga e. ..eA ...atI. I.da,.n. .a i ..u,,e'. . PIp"." . e ... .
at ..ate aaaa. ataL ~ t.1 uItee ttaaaaa aat dtai taal i tas aaa inId-eo a..t. iii .atu do .... A I. par.. a a ti. ltaaad.a . ;, -, I .. .ara a~I P 7,
at ,ea a taaa 0etaaa ac .aaattt"as Ct raaSta'a ta.a1 aI tripuesto or e ncaxtr%'. .tarlt .tt se.tR I RathI mb-ta. qua,. a_. ta.atI- . tad.IR a~tdt .aI- a .. 'r ~ tt ald
tt.etI.taa ~m .Iatask sae SO UaL t atc a.aua. aa. Uo o dt]s Stuea ttmm Psa es, .ae tigusunraal.apat, I .. ara1. laadc- tItML 'lp, ]alt -tu a. 1!ala'.',-, arqr.
.aeitaaaa~aata~adtaaaa a r ~aa.araita tae,, ~dt~~e1a utctla u t na raaR-ta paar iet caaa i. Punic glue SatIns Naaaautartaatar-I ait)pttda a#raqiUa-an E .t ..ata Eta IIra-1

'. .apa .etIlIaa. 2 t t' a e a S- a R ea1Uiaa.''at.-., .. -a t lati
h i .., -[ IiC I .,gun d e d s a ', Ia s1e on 1,ir .qu lllriI 1 I, - .
, tdtahmPI.,at.a stueaat.'.a,'.ra...taa. ttuaaauattat aratbtatlaats enn e-tanp....,. ar . aetd d q ta a- p d tr quIad a d dI d G t

10%a.. ole lo s dl .i t ad. r' E .ro,-- .. en dnPititd dV l ta t rItadaru dah e Staaadaa.. de- aptertaiaas a ldr e rteu l P...' .. .-I.a ...s t.
atefata-a.,Haa~a~eahta aRtaaCa~~ a.ta.t a.citth Rataafall tth.mla cosadbitat .C!aaaaa rilaaa a arast t lth, .t. .. 10a... .. .. ...ta... .. ..p .r -. o as...
LA ANo* I woid le tadtaus ta-1. .m da11 aaI'M a Eater a Nat. -.1, a..tf, ta .alaa I.g r ,r"da dR p ,ttt n 'ta~tr paqtI a "' t, ---'-r' "r"Itt Ed," ".'"ra ""-I rIead.t.al-..rat,.tea, tat..te..t aaeaa a tat ta. W a Oll-l .Ii iel J! hi i 'le ...rll dptaa i ,e .. t I de ua r atas e s itiaa"a" ., ,- d -
6W dd InV.... 'a 4 i l ee 8 192" I 1W.%taLK oh ~L .... :.., I.-.1. ,.-..a .e.,n.:..ea.E.u.d.el s euaa taad d ore s rao er- u \arosd asepe ra d n lalub
8t oae 6 W ttaUR di d a A 11l to I anaaInaaomentp. e. que l tatus1idn PtArlrtm0 Aue tampcosepdlIq ,a La I-I,-r,1, w.a t ,nro en" d-re.
al ;1r-rtCa. alt tara teaad rto- at voatI--a-da.I-t.Dtr..,t.rIm tro as aa ne aae dtpmraan u hatt ba r mo aattarse ped- I a a.tpr daa ude ara Ilua, ta d
,amI taa a I I aa bta t tImbalZ ama. ;ut ria taaacd, pa ,raa e=.aaa aatta t e [qua I ..afa r daraatarI, d a .tri.ti- d- Id"el1- 1-1t---par I,, Nt,- -aaa h.'altaqatt
I a =rga $le L Ii t redalip = 1`e o h_. ,ty.e.#in.e ia, la Con- ar,11,itrque los_anes norte
tat tastaaor teaet ua ane darnatdat tc rA pr inp a oentt mea.....I bomar d ..t..aIa ..a.r..t. r'. ....... r f-d!-......... .- .. a a a a It. de istan Aid ue' mI:.. r I"a, di an oe
do aw ri d 7TIRPOL ftbrere"13onrque mu 'A muoindo hnlledoEl Isugerencihelr,,pWeIo.1u0 ue .....e.]a ,,comu ,ddIb..t....... 1, ,,,
Iatrt.lI .r,_. a.qa;Rt.pa.tart d da u .taaharCda- r r,: raalt," pra"aarti ad e rua 'tNa I atalaa qalaIdlaraaupllat Frrtlaal a


ad utatir ata-ao p ata o -re tarmIh rhino.
mlls n 1it ,11 ru in Z ~ldo a LN" rni-in alep, I de, 1, I '.... UnidI e .1dicurviaradial-d.
on On I l :t I IMW d ronles U go- ... .. dad .71M in q ... Ad., t i ..... .. lrud .. .....h..... brd........ d...... ............ .....i.. ... .. .. .. .... ......... .. .. ...... ..... -.. .... .. .a-....... ......

aaaaaaa..aa A acttlt.,* i~ ta rans da 11 tat d~a~a rUiteng b~t~'tN ttrt ia i prampa dnmyr de ,Iatt lasdaa t qrtt rautira aahlaa Trg U Lie. al elect a Choroaene rala. olucrd n na rs I ara K. ~aaSpash~ tm~rs a qus~~a da It r t art at e t etI palsr balg.., ctm
.,. is ad "h ae de Ia, coo -
Distlaaa 1.tarteap 'atwayats..ds.Itaaat- ItIpsida .a..laqaR o ., I a tc al ptUa aul,, b,It~art.,pI. aaaa tbe ta tvte aa~n ttr u a tant an=1[icln lodsta i~ rir a Aaamlen Genera l la bi ro ndo p utimoif n,,d,, .a "' Ala.r o
Itab~Raaaaaaadaa~~aatdat.airdael Isia c~a taI aaaa.~ant e ttlatata da t e maa aca ur aaam, ,atle armia trtapIaabf, ar. i n e h eaa d etpatpa, aal"aa S. 5'Ia.ttleata'.drCarua! ,tIat
& J JAC.9111ftev, ILIM...t'.aIrlta. arer.a.,- I i
_. w W a P easa,_ _IUat'' ' -
-1 7, I in u -6 I. ,. a-fa .II..a14 baC" t i. and- CC .1 -,1'- -',..l-l ic-

pamr 'a elh azud car enW ashington tI on ~l d mnltr derel-toI:plnetpra ~re stbliddya ecoepar u con Igdepimres Ag;r lutradeeo sardsd crtalcl aa"a, au Alema ampcpdla "resurji lYessst t
da pa sta att r ta. 10attom rta a"Ill" 'I,. Lt-a a das d Ihtr c .,' r d a ct d
Itl akat puo 2 ca9mi lo en Isa ca. laaclaascg .i ue a I a cIitln Ca)purac io Iuwu l melebro n ". D ice ernsicritics*dnnSaerariiinafullra 'tna _n r --
beam I 'dha 91...... ..... hri ml ; c ,%.'rls '4,Oln; .
asmrs ............... s.atra da e in a drd. spnj a n o ams deDr.J .Marinese a a" mast, :aat alaa c sm lr e
,"= I"h ......1111 ,,o hre. C-11i jMo p .1iI


f al m esI--fpre-AV au-,Iar eI par'PIt. ama. do cmon ,a a a tardada ataaba __.7_ Rnpt.-,tar ada ............ .tta.dea.aa aeja bi aico rd cu i a ni ado rjt'~erio do Eateoi
U`_ "`_-____.-__-__de-_ata tato a eiqartatdt 'pr 'a ia

y't mIOION Etaa I b', i.a aa rd.La ta a---pat ........ m= auata a, ta P.. aau e uti e d e o l r atci aan d Eatele tu a.a Celeb traiao Nabt ta.. aden ard a aua tua--. .,- 'A...ba. t~ta~-l arsaaa-trat tr
aataraat.naatt'a~sa~~PR dt~ el epa~e,a~naqr dep rhldo' mena Intaa Lacmoagreorshra,,aeaa,--tuat. ..
ontU I &apaartsca2 anes aa q ter,. deua ta d au ta t qt1 ttgt. paaaaata1on aAS Amp," a da ya Iai be ma ttt ., d.td,-,..a- -. ta er qua Ateamado maind. confei'enNia Sta i cra sstrn a tio E tarba.

Itatme. ataclat~a d~atetad a ta malama Itatta.tea en at in~ taa ta. l ad n a rd ru / l padaa aaau tltaaDr. dal A M artrae- paad ata a,l ur~se-a] e pratatraraadela Rmdaataaaa ant Iaa-al soat
Ydtd .... altat. ....ttl,.,R ..,eat, ,,tI at tale at....tat-....t.rrr at..atntIa.......at
.oau. t t titla #,pe a at a. ntt tr ada tataturacalebrd dlparuat Inaerdatt dt .. .. f atltaer~attaaatappa. rat~a ~t~u~a ~ tj~ L~at uaan altlneatprda~estide tdeal| tattroaetordrana soneda l euaaaVaat ordr-t, U) nrsrehz hsiaa E5Aultpanaprohaatatoaensun a ru ,,.,'e... -l -,, r I aa,a ,sa-,aar. ,
di l~lrl ana I p~r u. a do durue nte al luabradorl I aead aactra da nutntetaitutoNarparl deara iologt. te
e.atgtdda l n t~tttn qu~enbbddo pn b Imb tauert r r alb u at gr ecn ozra drtad tal AGob trnMo de Cuba at aal aoaa y alaEl delltera5t oaelap 6tp,.aIdaI h, I' j td I dP Dt
d l aa m u aIlir t~l a lreaa atqaeta. aongtaro papldrado. Saietee t d lt aplrd a
,ratalatatcund Ioateamaar baa, .mlea nde vlaanmsln sultz es
d~trtuhr e uoid env a R atta ta tialt tId e tUm an tartd eda ac r mlin tueC taa bthll ae anaarmr ttaa- a ton r alo y ti tshnraaablarl~e n tat~Paaa
c~mhlo ,m ls prelol dotrolpro- tltt llbor~ toddt qu lwasdnSbsati. dt btta- a ig dtlb eraoatta. atrdettiasdnarelciengant aaatayaun.'atama rRR fn de ttMt- at'a--n. astnrtuatataemna
grina aaattotaaa drdatati-rausItthta Cuba. Purt S~aae ,"tatrn anEl dteute ttttatdla r ta ptalat~t qad edntd,. .te"dada ma aaa' '' ;~aI -- ort-a-.
te h ad da ptta taeta daaa at Itaaa.i6 5 d aaui aat d ttat- tOBdANG S mt bra at 3 N t t dubana= Ru abu tert aa, treci~ tttadonira
ta--atglt. Id. atat l dlpamt t~da al e e S harta A daad n- dat r 'n ted ~ rgn~ po a tmad au hatli~o rr .- 't .,.=-,t..a *1_ -,' "- '- . .
lletlb h~ toeiioh ll1 Irl tall re a t ertarl l Ae ali't u tart ai r ad o m atlattaeE~ll baa urm~o da ma- par lrtpaatd at teact n C onaa attt lid aane aaom raa oj tig a, dah-a.-a.
da .uaa elmptaa tt trttt 'mtanfe atb ao u pe n. tap~aga tatab dora H ~da. era,, P~tatit deLbrta d -u baa su a a t.tt.-'
reiditat l~ordas pat-atm i f dt t SrCd;_ detadalagueda arpa r t oa"a- ..
aaanltaaat y lacttraaat rta tadae lo rtlvl t lOtco re1n u "l~eavmtaaaata, pe\Sl~oag.br~oq spna sllaa ,a-~a iid utr E-,, Lo.: .. ,. .. ',a . , ,
anaat~daantadaamsoltt.amatqana bt~rta,.,am.,aa,

atattte Iatad,,oas ma atattadaraato maaaaa,-ts..,a--at,,.'unr"r.al.ata pa aataur RbaF.tepttgaaat-ur ,-' ,Ya a ...a
qtRda ~ e utm talata.oale Ltaa IS lal 'Taaaata. tltpl' tdtt o daet au pi dttatba mnarg or d. ettgtl p utron a Faa dart.d a- Nad paaa a-a t
doriaattatai aapl Ir a.l ie lrc P datsa. ai t a pl/ titt l -d dd alaidttaaariltald tt t~at taaatt albart~dc ta,."aS"a tatt'ta
daa|dtaaa -tl,r ot t neatl I(p.. .. l nha abteatc, .. abyt~ atta- atlO"e Pta-st-a.aNa..a.a.... Lta at... .I....i ...... ...... 't ..' .a a. ta-... ..
eq~llt~ch ar lu~, prl li lllr- Ii. gmnprda lta t Jo r p.d't'aaqutt b~a lbat l n c la V~ttatRioMnopringgulet el artatrt pa-a- taatla rct -a'
i~ li[rlul p lridt ib a ta egblatRl5.ra t= tt el -a altai"colnur at .ntae~mplto aerfaor, at qua Itta b aaa-u
aauldaaasora m at1 atttaR.......... ttaar taltoad e aaaiatat.... ... tea.. -Vt...att aat a~t rl aa]Pd A. da "... ama....d ...... .............. at at ........aa .tat .....t.am.. atata d a.a...aD at trdn .
artu epe. a .rllt .ua paa, d, ',,taan a .tVapIlr hap raurta atetar patahat an La Ua#-t. Eaa e Dataimg no .cadadt a mprodta at
tin, d i = ,t im... a eata~ ... ... ta ... ..d P -S ar patt= n la Caatrt~i.lga tttataaaaja ... atta tad adte It peu hatattalad eata- Acer Caop o en la a .. .. -,, .... ..Ie at.......a. I alat% .. n t,. r pa
baa a p ad'a aaagaa. taqtaaat rac.uraopa.C aa -npndn tutcha-lVrt.Caaat-aaaauaarrundia t,:,.a t rtr.Ittuetda da Is aet~a'atad dNGTON. attarI, I
teator aanaoraa ad ntea, alnandoaomala eantiut patromticudad peaarnlloa nt n t erepaiat~do aub n dltt,,a,o atatoiaoront ol r h -. d I~ Paa Ige a rematdt a r ta-t
al.aaaaraa~dnataq paarl5cl. Ul lKIe d$1,%/pa 1 t dtftt amttrs Ru, aeaaapci ateldlmim l f de a,1 ..tt adtdaarauced r en star debadq t orrtaasattaathadtt raa~r~atttata
, a m*~~ ataa alt tar i l a a. d I. Seeplm nica ea. II r NI AB rad.;lntdn dlltaaattt a aateat dltintt a tYs~in eai, taguda mlaairrtata- - oaa~ da Caaaataerlo a m i oqr Mofxe. ,ae ,rhsx'l 40.m tat5t-PC
a ,..lf A lDO omuntasmo, taR.l t0t hbabt manoatdadurantat l~a ar-i t olu Rat adpl c aft ioptatearde 1Eatde.Uatdoa tatre' plraitlpantr leanleq1 ba Ii- tabarasatarta Statratat

DIARIO DE LA MARINA.-Martes, 13 de Febrero de 1951


.. "* __ __ Noticias Naiondes


(Gran cargamento de tabaco lleva

para Espafia ei vapor Magallanes

31 tnilt ocs di', kilos de Inerettncias recitiddos it .
s6lo 72 huras. El niiloientito general ide buques
CEONICA DEL PUERTO ... L3Ls+ "Fre ... l... V
Par F.TaPerez o il el lnuelhl del A,- "
Por F. Pe..r Bobao L y-r1'1.6 LA "Lt'yAAL p H I I,
AL"Iol.u elqu COME RCIALES*
L :.I.7 ,:" p3PLLAL LILLA Pi ": C',,o PLALA'. ; 'P; ; I"ALLo M iA L
,.-- . . .. i ,, I, A A',.1Ael"B r, B ,
LA -, Codur.s I esr complete red de Co- -

A.' d ..." do, nor permI eo.pedir
ALL' Ad ,. LLLLL financiar sabre cualquier pois
iniL3LAPdr1 dc1L"1 ded
i,, ten it .... m...habl ...... lrbotaie ,le repnruh v.arrtbn de n ]to, cortas dle Credlfto Comercia- "
pat1,- 'N .... I P e eo :'an r Preda ..' to
a .-. .' r' po l d o -, Ine tanto de importacid"
,.., ", , ,,LI.I c n h omo de eaportoci6n, via
.. .'.. ...cable oa ro. or cyb dentro de IF-
Elone- -,,- .- I loS termn nos p condlciore -
L tanh Ap L A,-, ,t, C a', i ., l .
p Araar "a ,SI. ch.. "o -, e
a Enafa. locdtntede u, ,I' T-.' L .Fred "lo. ....i+.' ;_ua-
.. "Ale Carl"ud" puertos del Gol
.t-ar; -- ,e '+ "r; on icargo general BAd L.2kNCO, GEUI.L2"TJ.
7--TLOOLPLL seLrp. LP irLdu H
CA i7t,L LLA,% dAlP 'pAui PAe ALYoAAAPLe-touP "ForpnAei
prds A.t PAP ,. .'. Fundado en 1876
de~de el sabado ae I -'- - -
A. LI .n,,ch 33 AGUIAR A56 HABANA
FAIll R AbullA"1 cA 7 p o se hallaba PndLLt 1
els tr .....rtavrn v," n tI,~ -mn o v sinv despaeh '
k ilos d, mer-ol, la<"; / d, q- crr5pvndia aift ry I-- -
L porpePLN1" L .,La-''i, e M F'akier"
,LA dAPAL"' I'- l '.o r 1 '.ba .d,1,WardrLA nelr pmroe dented de reepA on de r aretPA oas que yp no e4
di .. A-"ePI,..A',l, '' vir'ALr, .: l ,'r. o hlge A.Ao fo
nI -,L e ,,iA ".ir- ,- ,- L o- 'eLI, d pe h t elment-
,t 3M 06 '. d 1 '1,11-,r,'11- "'1,-1 ,,ra. T.' .,, r a a r dadan en lt
,l on d Z2.vo ....ki ,,i'-,. ,, He'-I i F1 r a vr sid. Ifh r ioid 'go-
LpL e .aL d i .. .r. ' ',-A7r'.- .... '.-,,T 1- ,',,O A',.u "'.ltmentoA.e. oia ue.,-
derae qe .. ... i. AL-= '-,L L L...LA..L..- a- .r- tmA .I p mp o lrtadr .'d
rO,,'epI ,A". .. ,,.. .. J, a- '' o .,,'u- e"Ae Let uo ho b
F F ,, ia, a'r",'' .1I -1 n P.
A. u~pent r to E . -. ,c,. . -n..-,l L ..", r I s erAA r,A'.,id plnloo lop'LAm Arf dt
In Ar uo,,u, .*,',, r " IlA. Lgeri u rolqi
IO's LI I L --l. l r ",z.r.. noO- e r .r g br eery
rar. I v, "D.prtegb Mtin tie
"otratatF Ivlddsdrvd d] euno prerco do elete o ion e- I o. nen r aL Hbana
FpPen I p7 ''1'r 1 1-1A IAHi i r~a e aL n el Depart~mento A.
13 1.. :1 1-- - Le., i-L',L ieP)oA n. pu lu. 3m t.ida-
j. ji~r. 11 011 a,mv,'~Al' dsargro s yggdm p
OtaIm p lcrid Arpd~ lILLa., Ael SPLOPin. Pnipei reci csPt, o.1 frcta.uOpaciled, P303 mona"stAl k,,c0 33ui ar ulai
r" te pro-PparueA que h soe sn exsprada r en nues- unr P t, vpor 'Cef3i. y en caldad gadp por venilr de Italia v ha31r. l
Lu, r .... L,'AI,LsarP A d g ...... .. P ...L. Ioel-GulfB Bnker. A. eCOi.] A, A..p..Aor pupr3m r aue dAA Rm LnoL. 'm pob.den o amlc atejolrla qc
de I I bn ren s actua as.que conduce tn nrearmnento le Iiont, Earnericanes.,te n l~o n._c HeloOeleld mJ n af i e nIscs
I,. lkO a,,5' pp 1 qLA' LPA, 31 guLoiuP.AAdr g At Id Lonlr,,eno Ur3in&a e ea .a $2,92Ail5 ucgP.,IoIe llrgen mi ,1 aAIse or,,i pIOg A tre Be atin.
sroas tin,1-ue renrceord var ,ar: r firma Ly'k'e-s Brow H .....Agen- ha sido in.... d ...en e pa e f que harbltUalnmente hillLramportado
C l fA,1 .,ic .uILL u . .. 1n Lry-,etl, SIboAp ep pidLeNe. ork de elu lal O sd. a que dicho buqueeL s, c r d . .... to A o A bt. L lta -
h.;rev.,',A c 8 fd Llru d H.p ,sg Ago, P AdLsong, I acon-. nuaro viaJea relxt r eg a conb l uarl reLl 0 n. g meorlendo
L d,u,,d L p-`,, pL. .... .OLVPl,.eA. yeto ', po,., p A.... ep ..... -r Ieag a.rem el rpg oL e. .tb le .... H ftm,
L, roe.d dl.g d dl d, a trlllpdorus v nueveipg ollaJEre Y Enll InsdistontaLcm.ionnsg de Ext -do .a e enEn ue ser some oi ab .
L,.... LL S ApI. Au Ap,000 a0 ... ..Lt rA enpoLu. ll. p jesdie W'la pard pl Aldtdas en el Puerto.de.La Habana, Pue.6 o hl t biguqre ....l.so .l e pa
terepp.'L. I- ,LaeroA'IAr ue ga-... LI pIeA .FIrldtr.. de MIgol .. 00 B-'- ,..... o. Los n.Igall .. b.. d ,to Pre I,- e b ttlepneo, A.+ .. ..Il
I~ ~ ~ e D3o bFluhdrL,Lde iam. canL=-, m cgi- 3,
IoATi LLlL!oug~d E 'L1LLP L- u rpfe dtespuorela -P1 Astonepg,, AlIo,, 3,l0pro-mA
,, -. a,; '5o 'Ap ilLargl.R, I pmuelledelLArm A riorPAdosG, 3l d ean .Irf.h re ,ule'de mpo a on earaanPuc on ar ,p -
-Di v- q rb g p p y ar c/an on nes u arex a no
lIn LALA, A. LOLL IAP ~p~,nsa I Bme rdt LeLL 'roni. a 'ren r t Pub. T buLaone panEp red P ora T llr.orn .Luae ga
!"-a i a I ie New Ynrk Lon.sgLlndoLaLlRudu pcableYsubmarineqUEgcAmunleaa rr.a.lendo cret rlode =lmoel I
Dun-,ooIt q u NL Iulf conp1.162 tonlada3idlcargoRLa H ahnn con Kev West. el cual sit-,.p tA,,enig~oraGr cia YoItoglrer
1.11 ALLue m rAL rPin L L A .l Ir eeb.6,.1 ,Pr ng nA onel or E. r u ena n De Fu. un acto
A Lur L PLa La p I a idoa LuArd nh- M tnp b1d l egA r elCo p r .Cane A.I- ,gad. por e c.ablc d rreolqueg del ou. dAo.
.1- AIh i p, x ,,u r, 'InnLr of'A. not de3IL PA AFi La B ,n1eJ, I'l lno I P LrmolrLdor LiJ A. E.pCartAy. --I rdA el vapor.FAIlo rid, pot. ar
ji-rlet e 'Seln- Turin.,. y" a-dNew Vnrk, c l o ndmlasajernit Par El' l n orna a esa aver'a eI plln del r Idmngno l]tnlo rumb. Xirmtt
u~iI.', r~ PopPupI, gL ~lP 737 iup rlgA p nA,, pAPI Ar17 expel. .t rcbuP3,LLO236 poujeom A.elonca
Z ia i vn San Francinro in F n- slPuerto alitroan 1057 tone RAds. tadn rEncia adoe le d rigid unp.' cr lormbr rn23 ee de1 u-
dnhp rg I1 P ,-.. .I-, inIP rga oll ... 1. allemLp t e rarRaP RIlCgpltAn de pPuertop Informt i npfolr lea solo 3 soAnn cuba.le.y pisrenlaoia I
Inv. p....... A-,, I,. I e P ,peroo, nAn. i Mto E i.Mo le r crdInteIoil63demodo for- canadiPlen y e.stadounldsmm. I
PulI .r r ..... .. r1 LpJerry-.le New York-vl Balt. nmrB tiLto AylerLApp ill del Puerto de I.A Haol -
IHt F np CentrptL 'CALdAd Ad, O tORL tonLLL 1 s3tLeA Ar pgc enernI% -1 1 FDepl rtalnnito. tep CuA rentena o. A cPn der tino a IarhllP Mulre.u Yam.
-.tl ,,' v "AnLlgLa' Pn Ia F1, I at LI n. 1 po3I a a ntlelAdeI Ai Wa6rLA LIIL PIrL I de.eArgR d oes bulLox Ar t an. Mixlco. e hbugqu Ade r, t ysl.pa
. l I.. .. -L' A, 'lL LA rlhl [ bugur, excur,,PuPP7Pl Empro '.A, 6.n1l del vapor ileln-I delPa-. vlnrnlo .230 ( A e luar ]cul]
"lh, r. T.r. ,'T. L -:, :-, ,, ASetAnd7 ,t, de pNrw York el .BAh,' o, guPno puudo h.serhloup ndI arrplbarkbel p erdxlm ll&1I4Adeilox.co-
A, L.1,..-.r.d. u. a, r-dMalant, i pNew York.Lcon LtrAga nt.)tear. MertoPA ,'lo AldJO de esr- rrlentaimlfpti reoImo gcarh tanum.
I'. I'phn, n lIpl IAPrend In'ALNr gener.l. 1 ou ,llr, Ar Paul. e ro ulAip,1=1 iber b dorl eputto. l, tro Puerto l, viverop -Rafa el Peeled.
pnd 1.y L ndrn 1,, pp B lc, f.lenr-llp Schttl,, d d ,Hamburg oLIrunPrentn a. i v ciyo built ltb Itr.bard, ,de I op ]A llCo Ar A pte adorere 5.
trmd ..ApnI t hL lproveL AmhP.A .'r.ondtrelendn xrp,,A..r.AKrneirm' l,,rpo rgroutshqur rbor.I Mb. Bro .igquer 6del Puerto dt, .A
d' ,t11VAehro. el hiliUE-ltaInOp "L~a ennvi~r dn x r A nn~lr,,,x, r] .0- r- li1do tnlaR o uetoMega 4_131 h....nt+que eleuenrs call ,rlu~l
yLA r


SLIt wa's exprIcsIVO


Res,


Viajeros

COMENTARIOS
Varadero
Nto Wos losIc. no aenas o ae
dor naturalea, j la pi ya=osld
del rndo u e i, a.r.de.o, qu,
ae enuentra en Cuba.py Ea no.me
dl. horn por nyLo horn y medi;
dper crre toer.d n Hollwapta.l


Ad o dede an A

p0ll K. I. VII pL pnyahDutc Curli,-
dine -'.,-o a., lLl, iA p .
reera -e .qc hare ,res a.to1 con.
versamos con ells en el arpet

de. Rnch o Boyer' "n, Hao dly d
me-a de I cmee rtad unidvnse. lodo!,
los artustit ronocemo, aon around,
algunas soio por referecneas,. a Va.
radero, IN bells playa cubans. Cuan-
do egrade Is, gaiinsq
de m yme g "NsLard r en ella. podr
"nceraimente onm_, mgpre1n personal
Nobre su bnndad". nn regret, u
taint.o rnis a'"drde1p` 6 r lneo
puerto y nHlpred: "M compafi'e-
ro de ollywood enln ra6, e
cu..,. su.admi,.Chirt poir esta PIN.
ya le Cub.a Varadero Iejao play
mres, hermond aqUEhe eto y creo q q.
os cubanos Arben prourar hacer
t. conforta'ble".
Despu~s de passe dos sernanas dc
vaeacines en In playa de Vuradero
aompafiado de su dshtrifguld'a e.pun
y de I. seflora H lIan Medelon. re
greA b. l s ltado Un idos el famos
Qcompositor Irig Be lin.
V.rader. pork y y otrs osas
m i s y p ..e 4 qu e a n itc u r n o la
tenidAo,,,tI preteite afio _u hotel
de preL"a 'I e.ae qu.e por degracio
noA sde propLedad de cubaA o ade.
mdueaL hA pbrs, Riomptido el!crime
urbanisc.o de pertn brtil e.I
icasimdande cot el marperiao al dp
antic el ripositor Berlin. que por
,u pos-, eo'yLsocialpodiaI
escoger rijalcluter carte d e Ia. 'teirr
prar ,su nracton-,prefii6
play, de Varadero, Ar" uramnt
atr.idu pi nainLtLIc[a a=, qu
6sta ya cuenta on lot: Estado U'n'i-
do. .b,, td. Hollywood.
Llegaron de Holanda
A bordo de un "Constelldiion" de
tI K. L. MA, pRoy.l Dutch Airlines,
iFrederico Huehringer, Henri Ferrier,
Marie Ferrier, Claude Foullei, Anna
Gugllelmd de Huli, Han. yElse
Holtchmit. HeinrichhBonnenann y
Conrad Hahn FLors pasajeros furo,"
weometidos a cuarenttena debido l.
epidemIA tde mnluenza reinante en
Europa ytmi stI`tarde hbertadlos, pia
.n.oIr- fnt I...... dle diLcha nfer,

Llegaron de Espafia
Abordo de un "Douglas" de ft
lberIa Lin',n A#rEa. Esp.fiolau; .l
no d c. Vo,,Le Pstor. eo. prodesor
ViceMe lie rrr, ArturoMoreiro. An
gel Briurs. Auntonio MioJul. nan
Chaumnnt. Ma,,. Frninodr. AL"t.PLL
MenrndnA, Alfredo, Fern.indez da-
,Ier Millan.
Partieron pars Mtxico
A bord Ar An "DThpfl..1 -,i
ConnpshirtMexicans d e ,N-...
C topreid Ldel Rotary '.
Arthur L. '"ux y ,Aior., JIi'Ca-
raiMroLein, Horens 111"i.d.
Carlos M'n6ndeL Guillermo Gonzfn-
Iez. Ahci. S.IWs. AlrJandrdn Wurite
ti., ReLAF F.r.c. Emilio Cl. LtrliA
AenJiaLinL Sos.3
Llegaron de 1ianil
A hnrd Ade "Clipper." de a .Pan
AmLercanL""swyp p "Dougls"L 1 d
1. CoLnLR..a,, Cub,..a de A c,'dLn. I,
Ed,,. Phillp.. I bhar,,
drox,3rr. ca funclonario de is
,.-1' -p A',l3 n Gust=0= A. n.

Partier, t ro a rMiami
.-- i,. o,.l'\ p l .
1. C.oplaCuban. de.",,-. Ar .aIIA
e .,i,, to par, a ^ I .. A... ..... ,elIa..
-tPIme ,'c -,P-ruAtldAlr.
Lo.,.,, F,- LLALA. 0.s.,aAft
fte. AntonLio SAl,, RolgeAceAvedo y
A bordo de "Buhppern," de 1. PN.Ameritn pr wysEdudr Ldou.A..id
en trdnto pertin "Aronstellator-d
tDsN. Yeiaork yer Walmingoon=ft LAne. ApDpolor.e Vme.nlo.: ...
Cur.e. .,,ern obai... ObdaL.A
ludAntoniog Ma-I. CotI., LAdoI yI.-
ntB. Ju.tanSan..ypMW.r V.ddi.
A bordo d e "un unero," itd e 1.NaNliel A3I Alpl,,,o. Ca'Id.d PrI.L
haenoi Arlane.JoelVtlrs EvIe+luismpry Leopoldu.rdA ArL.ad.
A N. York y Washington
A bordo de .n "CsBuetiso" de4
Net. roppoI Alins;tel I lVeneoany p
.ar I. j D oores Beito&, .Ordland
Joriue Maria Botllls, OLI~odeJtFtpdno AirLdE duard o d AlPrprLull
Anrm.Gr ,.Ce"CVI...ela. A.o
. Lriao Aeo.p.old de VA ... I
EA u.dy por y WRip..

Facilitaei6on de obreros
Na.tionalAirineib yrelt Ingealroyon-d
FArnundg.e duW ard Goles. y, As.
La,,Aroqeu Is, p"bCotdnsteatio.d,
Iaeplita eid n po. de 0o 1.eIbr o.,-
I0 ft rid,.
q- 6. bc b er tpm.ondt ldA.

pue, dom ,Acoqil tundpment.p, de-
Ivtidemca lost rabaJadores ruouinot"
1,a probcll" par 1, ONU del der,,
i rh l deArplc.
LL peuerdoldach. Federacidnob A. b,
.c.,,6,, de haberter.. u .doele
!reopeidencil at7, obe ldI
;,cn derdc pllcael plenarin dt,


(.,ms rrtuari~a del mderc,.ho itdeli'b'r
rmisutin del pensamilent. par. I.
de,fen's,


umen de lat Actualidad Nacioial ___


Vida Civil

Mal consignados en tn
juicio los aiquileres
El a... 6. prler. Loriot.nmadil
0.LOratep duto Felipe Lua.es,, Aloft
auto declaratodo eon, lugar el re.ur-
o de apelaed n Interpuesto par Am.
"paro Sardift a Qus ..d, contra re-
2 oluci6n del Jue3 lamuonilp. del Cpng
1 Lrc, reaPda:, en, r 3uicio de desahu-
c-o que lgue=,7,otr Begl. Navarro
GameZ p .n ton cnl nrev.-
"caeim 1d.la is.. dec.ara.realih
ch..a1. a on de aquiere, he.
ch. p r .ar 1.inquih An A y q ue flrm e Io
ion I encuentraAI&agatet ip.PA
.apcrclba de lanzamlento a i.sta del
Inmoueble gqa ocut.
I. julct .1 tlmpar.el decre 3240
A de3 94, 3la actor caon prpietari.
de unp sol.case estableciA elldA.-
n huc"o y no habiendo co"' eido
1. lademand~d= al =le.d. Just= '-U
nO se le tuvopor. eonformeacone)l
desahup ", septni o''-ga. uemlntl6.
Agreg. el.joi.dor qu. .l desmhb-
dlo declarado al agp.ro del ref3ri-
ado Decreto 1248 excIUye.t3d& pot.l
b-llad de permanenpIa 3 en tal sien-p
e fdo no le era dlable al j uez infe-I
rior renoncer a Inpdepoandada eel
derecho en tr1t11e de ejecucl6n d.
.oentnci.aco.o.labhtzo revocandic
oaide heebo una sentencia .firmc.
pcr la que debe eutimarse el re-
scurft. r

Demanda sin sugarr
El juez deAprimers instance delI
o doctor Fehlpe Luacep. rdecl-
A l %in lugar is demonda Sineidental
ctablee'da Ppr Al obreroA eundilno
r Vasallo Marrero contraa a Compafil
rGeneral de Seguros y t anzpssde Sa-
gua In Grande S. A.. represenLtsda
par el prouurador Co.stantino, Mr.
p Aez, y dLrigida podr el Ierade doi-
tor Jorge Luis Marilpez Dominguez.
absollvendo a asta de Isrelama-
cidn por e'Iaccidente del tmabajo quc
,fi. l Aio~od.pit, el 7 d6.
b, m'rbel jueg.dor a. .1 orero
rec pam o h.3ajustfipc.doen fur-
ma aiguna lp certeza de n o Ahechoal
en que se funds su accidn de pedir
be ha rumpldo 1 nobllbacp6n our le
impose el artlculo 1214. del Cadlgo
Civil
Condenados a pagar
El LUEZ .d promer lmloanl. d.1
ntr doctor Moq-ega.en.in.scre-
tnrio Ai Edy oaUlqu. decm4n
I",p pp lugrm..d od.l,,o-
arl..eo uga o .demand.l ater


ce Dte.PLPj .6 Aod A.r T soan. Pd
puartA .por ai IdedIdea]tdeeis.
naniapseqe f rmpan 6.ll d
As A LuArec d.eAI AvrepB.a

rrena corpr 6.1 Andrl~s dRlorlp
P.r'in P. usee LI ,pd .
rez cdnad n is eaDgr0

re.mi-ad. 6, .c6.
ptdpaid, A2.O AiusA Ae.pWpip-
Lot,, ipeco. s A'pr onCepto de renL
IRA I,,,dud. A. desd5 ide e pLariin/
de remahlcl ,n del eontr,'oLde 4rrAn
damienora de un inmurbie eelebradnl
entre "' ""r"es'vIn. entrevo decl
oterdiendo qu. IRAt rismap
Tondirno de ,aW. y per-e
p"; ro Din i..... Y ,', Is .....
,rrtarl a .ndeo6 i Adolf Pino q-:n.
LAno,, pa. C.. CAap. CruA. PWilk
r l Us d m2.559 5 s- interes~x I--
.sfr lp .P.,,.. Da M.nnr"Oj
de ..t J., ArdlpmLs. .
Turno de aver
Eunrbrt.u: D, uCePiuegl. ., PIrt-
tIeerio par ilt Cre, dor.d Bae P.
6otrpeal=contra Alvan oyf n-Pa ft.~ r oI SF',,tL IG
ee Sreal e. De Mines ,
pn mayor q-tni.A par tDielo r
VlndeziVontra 1IbinJwz er

D-cl1-l1-1. do horeder,: De ins.
bel Z.mor. y A-ct= .1 Centro.
Cnp.ereatr ooDolore, RoDA
ueA'Reza el SuroFell.. Sap Cedro
Recto contra Jullo Garcia Ruiz y
.1ro al NoirI
ADigahcgo: Ma rie Soeo ongaosyGor
Pis c a lora Len Paid m o fAlu nc S .to-
long.] Otse.
,o6ynr euALL sohren., t.iddt de
ma'",tCan.isnMComerci. Tuvp
anbtreNn oAmericanAlAirwlyo Co..
M c c uOe6tM

3 AcStitog presentaio3 os
EMpot,,,,nlop.Ao: Docto .Fran-
cicoMrtinee Agui]er?,Fscld
Partido. inombeMy en represents.
don del Estado cuWIno contra Cpa.
Arrend dor, iao. epo


d ohm ple,,l". G'b", ?""M~
plci=e 6. 6re. triangular.to,
- omper~dido entre Ins Avenidas dt
Rancho Boyeros actual tvfury
A Circular:;-teats exrpP.13.6n, rtea-
P,.aoparp16c .an'..t.....n del Te.t.e

NCiotnotd. l op.,, .6
:xhortoa;De Regisen abintestnt.
.-ano e Sol".o M p B Mas oa
qeb tstilicaM. 1D, Sao Jok de
,lo Lnjas en Incidente par Alejandr0
Piree contra, La Tabsealera, Cga.
ode Seilurois pars empazr
A Alimentos provitional: Marla
Martinez .mnombre de ADohil En
flcriqet Fernlnde M trtnez contr.
ldEnrique, A Aeulndez Marol,6 itF
una P7nsitn de Su 0.A0.
Dlpensa dre Iy: Williams Charles
Vooirhees y Antoals Gbmex NWdei
para ontraer omalrimonlo,
EIhore. t ed.Vde I.,ons Tneon
sbintttt.,We J.oi Coll.do LI4AW.,
"porn prueba testlifies].
o.Prevenciren abintot eo: Antonio
Chan Fernindez prarnoviendo Ia de
Arnica .Smith y Bren.
d Mayor eu ... ; if. Lma eontra
R"icado Gonzilez Guerrs, obre re-
eomnnlenipln de lp ouiris p testedd
.de 1 .menor Alpi..... G le._ Lima__
n Robarofn a un sargento
-1 ED n laEca" C-"-on nmero N, re.
.sidencia de Aurelio Garm/a de Is Fe.
r srgentoeua~rlel inestre de Is
.PO licl. National, personas descnon.
ecidaz cometieron un robo de pren-
d.. y un revillver, jin que se pueJA
&precise el valor de redo.


I


Gaceta Oficial

Edici6on 'del lunes 12 lde
Febrero de 1951
"7T7'SrpA: Decreto, concediendo la
permuta solicit.dbAA pre ,lo dtore
Teodoro A.,Fern.andeA y AlberLo R.
aodrlguez, notari', en San Luis, Pl-
ar del'Re Sio ty 6. de Tnar.l I
HACIENDA: Autorizando un cr-
dJtp de ciauenta m6 l pesos.c1 n -car.-3
go a la Corp. Nac. del Turismo, ara.
gaioL-Ae lo Inarc'.. n l ps:eonedlnp
d tranquc,.3.par, equipol po do-
tlno al Colegio Sa3e.a1n. .d Com'
gley y Gabilnete Nact.. de Identifiea.
d6n; aviols abre solicitude de Al-
brlo Roamire y Soc. Popular Pine-
ra. para efeetuar rifas.
. AGRICULTURA: Aviso, dando
cuenta de un s .uhltud deA prove.
AOh.nlento forestal presentdA. por
Agripino Isaac, en la finca Bellea
de Naranko, ubicada en el barrio
de Los Negros, en Ila Sierra Maes-
tra. Oriente.
COMtERCIOi Lesvts lats reposiclo.
ne de Pedro Fuentm, Joa B M. Fer-
nndez, LAls Peraz:a; aceptando re-
nuncia a' Walter Douglas Rodiles y
asceso de Julio C. Ricardo Varas;
sn efecto Inu etpoenid del Central
Providedria: autorizando a Granja,
Doia Rosa pam importer huevos pa--
ra pcubar; aviuan, sobre titulo de
eorredor de comercio de Jose M.
Obellero; sabre autorizacift a The
Unity Insurance Corp. y vencplento
par. que las compa- ~as de seguros
presented anteoedentes sabre opera-
clones en 195(L
DEFENSA: Re IponIendo en el ser-.
ionr a al u1e. ronerl Aoingel Gon-
oAil_, y.oncedindleI"lreiro; e'-
otr 6. Pedro A. Dartec God.rcli,Tr-
bunal de Guerra,,,sentenc... earap;
IntervencA6n de fA pred.d Ene-
.is. citand.a Elsa.. rner.
PODER0 U DICPAL: Tribunal Su.
prem, Psentencla,g in luga.r ruro
sabdre Edmundo Nitn Rodriguez.


Hacienda

Detalles sobre aduanas
Los ingresos obtenldom par todo lam
conceptos durante To omeme de Jul.o
a dlcoiembre de99 y enero de M1950,
ascendlerone $51.624.701.98 que com-
pardo con lo propiom-0e9m de I3s
f.o 1 A5 p y g quae go -lv6I a
$75.889,17.41,arrojmaunom.. Au. p.
favor de los ci tado mea del .re-
$24.2&,4943, It, querepresesia un
3.ood ar ont ument.. "mId h
rVIudacotn de pInpaduan.
-Y finalmente lo recauddadopar at
concept de Rentasode. AduonAIdu-
ranI.. rnese,6de Juli a dr.iebre
de 1950 y enero de 3951. ha aido dc
3837.UniLl, que copareP. ct el
estiodoA. de ingreso ren presupuesmo
por dicho concept, que lud -de
25.958,333.31. se ha obtenido un ,u-
ptvt de 12.62,54L.60, lo que repre-
senta un 32.71 por dceno .aobre el 0-
timado del premupesto para el pre-
sente ato fiscal. ,

PoliIi

Al hurtar unos cables
es lesionado un menor
En el segunlodcentro de 6. ro
fue asistido de graves quemaduro m
dismmrd.A por ar om manom el
mentor Fausto DragueL .de35 .Ihas,
veino dei Virtudem nacero 307. 3m
que uario a] hacer contacto con am
cables el ctricos qoterradot qne xeru-
Se,,,Int1.nveu,,,tga,,ione gpolc-
'as. el. mentor eon uLta cughi a e
lntroduJl en una zanJat pr donde
pasanu Im cables que sote3I sa Com-
pa.fa. Cubans de 'Electrihtl@a, 7 emy
menw6 a "Perlarlo," Paz.pr~tr
do alcanzado por la corrilen de lI-
t6 tensin.


DIA DE LOS


ENAMORADOS


Obsequie con los acreditados


C, A j -S .,


La famosa DULCERIA y PANADERI-A-H;
en la Calzada de Jesiuls del Monme.
y San Leonardo.


E S P E C I A L I DA D E S:


Cakes Dulces Finos Pan,

para hacer Bocaditos Pastt:

para Bocaditos fresca todos

los dias Extenso surtido en

Galletas y Estuc-tc-ts de Born-

bones de todas marcas.

0

Pan de Leche, Marineritas,

Cubanitas, Yoyos y Pan mpara

Perros Calientes.


iP RUE B'E LO0S!

0

Vines Finos ySidras,,

Importados
"*

PASENOS SUS ENCARGOS

A NUESTROS TELEFONOS:

1-5446 1-5292 e 1-7442

Sucursales: X-2888 X-3725 y U.2611
i- 0

SERVICIO A DOMICILIO


Pub. Plana A-4L


Pfigiria 2


iW~aje farafevrt

Teds Is facilladi d. t, d -
gran btttl, at ,pefdsJ. per Is.
lallneamerlcanel, *j6n a lug

I4.h15.,I... AH-..d.s. a pod..
Hai1Hoclonel modemel rdll d^^H^i
m6lcis, Fads usM c.plt radio,.
muchas.. c.. TIVISI6N. i
Nue.itre m.|los D. epadmen.e.
Lllnslmenrlican dur prlfe.
nond eslped iv rarve n.ce m g
Fe ll otm ilelmd* **Ncildd. 0 k J
2M0 'CUAMT01 MODENOS
IN TIMIS SQUARE Y RADIO CITY

NOTELA.TW 7AVLitU 5T.


E." MS- U NEW YORK 5
0 ON -- -- i,,|^-sommooptkw..,,p.
Noticias Nacionales


"Una-vend

como un temple"!
Pare unm ItdllpoIcldn Mlomacsl pail Jeas
cualesuler otllla de er quo hay por ait slryve.
Pero-ii el mal persisted, i se he cr..rnlco,
entonces t61o hay un remeddo compltamente eft-
Scas, proditloamente eflcaz i B S m d g a n I.
a Su**,Ud. del


0d
h _m_ a @yt dur t ~ _____dle.m gi.ttca o duodenal, -Infestinos .
S Redinmase de eoa pidecmlentos;
toce do precloa ulud: tome Ud,Il iMA4 EN
rW i N ESi a a tNmO J ITAOIM... m tII W I
Dolor do Eidomago Digestiones lntat o doloroma, E.m-
pacho givtrico, Vdaitoa do lquido o ungre, Acidez,
Eructos aqJtio, Ardentia, Gases. Dilatacidn Mal a.es-
piracldq Mal bonto, Eapemo, Cllco, ftermentacio-
is ml itltiaal, Diarr" o eotrsfiimiento, Dolor do vientre
y- espalda, Iaapetencia, Deanutricidn; dpresnta *u
onf*rmedad alguno do etoa untomaa?
Vildgae del notable patente Bigmigen, y'
beudchi li bra en quo decide. tomato.


La Lluvia
J.adnIdfiorma el selolr Octavololoarlunao. Punta Brava. Caimilo.,
Mart. 1e0 del Centro de Telgrafoa. Arroyo Arnar., Cayo Masodn, Maoo-
de esta cLudad. durantre las ltimas rra,. egai, Guanabacoa. Casa Blan-
vefrincatro haorans rvd en: ca. Habana. Placetas. Lugarcofio.L .a
Candelarla. Balnoa. Los Painos. A. Gloria. Saxua de Tanamo, Cayo
Narajoa G. Peraea. Ceraballo. Can-. Mnrbl y Birn,.
lrori do Coaorro. San MIaau del En loa drIai lsugara 'de la Rep.o.
radr6r. San-a Maria del Romario. blica no lloviod.

PURIICAOPSAN LAZARO
-mmDEPURATIV10 PODEROSO -
MEDICINA IA S N ERAPLE PARA EL REUMATISM0,1
MALOS HUMORES. ERISIPELA. HERPES,
ARTERIOESCLEROSIS, 0Vejoz do o]a
Arterlo rq Venoal POSITIVE MITIGADOR r
DE LOS ACHAQUES DE LA VEJE2.
,~C NSATES, OW K im
137AOS D.,XT0SC NTA RANIk


Presents hoy el nuevo
Ministro de Haiti sun
credencialea a C. Prio
A las 10:30 a. de ho y ser reel.
bido en audienila solemne-por ea
Hon. efior president de la .Rep-
blica. doctor Carlos Prio Socarris:
el nuevo Enviado Extraordinario 0
Minlistro Plaripontenciarlo de In e.-
P6llica de Haiti en Cuba. quien le
barb entrega de Ins Carta. Credc.
dal, que ao acreditan para 'an Im-
por01rnte crgo.'"
Data, blotrflca.
El Ocoetntismlo seflaoar Marrol
Fombrun nacido en Portlau-Prince
rel 12 dr doclbro de t901r. C r6
esIadlos priolarloy s uar ndaraio er I
Iell hltto "San Lois Gl n -a do
a culdad notal. en el C la Je do
Internro de Pa-yerPas. Se ora.
da6 de baehillrr e 01934. do v b&-,
ctlado en Derecho en Ia Unlversida
de l'orto-aau-Poarlnce. eno 1950.
Ptrerioromente, hlzo em udi osspso.
;Its enlAn Unversidad de Narraud
n Caob de l ldso.. Estlad Unlrdo
d, Amdorl1a, De 1014 a i 38 prortene-'16c .1'Cn~t d eclona' eEu
.1 bal orlola do Corr ondaadeonra
'3l Dep drta no i dei interior. De
-1iS a 1041. rueAcontador-pagador en
tl Cdaareia General de las Colo.'
nta Agri olas. lie tarde, lu6 dolg-
rnadoonul _ca] er]ta o ret.ari.do
a Leg.ai6n d Haiti n Ciuadad Tru-
Ocup6, or e 0h0o 1942. I Jetaturai r
del Scrviclo de Mercados ExteroresI
en el Departarento de Comercio.
hasti 1947, en que fuoe d rignadosub-
leoe del Serii do Control de Ia
Aduanasen..elDeparlao ento Fiscal
.Jet Banco Nacionat. En 1950 Wu6 5e-
oratolrio de Fstado dc Comerclo.

Se couvoca a un con0uso
a los Profs. de FElucaci6n
Fisica de los planteles
El oarnild organzdor der Ia VI
Cronoridn Naeional de Educar6n
Fiica ha llbrado la convocatoria pa-
ra el II Concurso Nacional de Edu-
IMc6n Flica., que tendrd effect en
Irs dias en que-s ooeest icelebrando en
La abana la VI Convenaion Nacio.
nal do Educacl6naFilail Io sea en ao
ree de abrol prodxaa.
'Igua Ique el afio anterior. en que
la scuela municipal "Alfredo M.
Aguayo" gand el premtIo nacional de
Eduacl6nd Flasia., % trata en esta
ocasldn de premllar Ia actitud pr-,
flional y In orlentaci6n d peaal6gi
dc Ira profesores a travrs de una
olase dadsacon sua alumnom ante un
tribuna] IcIlfloador.
Etle abo habrio concurror en dos
categorla: Ia nprimersa Para profelo-
ra, qua Preston servieios en escue-
Iax primarlaa elementileloarauperio-
re.a; y Iaaseounda, Para los que tra-
baojen cn arrlunos de rivel cunda-
1iu. 0co0o son lo a profesorev de IoI
e-laia. eeta
L.:' dd`trecttre-de Ins plant~e.e I.-
Lr~madroaadox n eentr arlsum alur.
or1. ren otlad,, yloaa0 a
p0 loesorro do Educacio6n FCla 01ua
orestenaervelola en pl Oarnoelesica-
lo o privados pueden obtener lax ba.
dI., diraiindose al Coleolio Naclonml
de Po rlosores de EducariC lan Firc, al
aprolIrn No 1.317, La .Ilbarna


DTkRIO DE LA MARINA.-Martes. 13 de Febrero de 1951


No ha habido irregularidade" en did. npara
o rreulnd e e ...truir el Santuario

la intervencion de los 0. Alados ParrrquialaS.Birbar
El Patronato Pr-lglesulaE,,cuelay
Tatlerlso do Aprendizaje Saota Barba.
Estti dispuesto el Interventor a sollieterse a toda r2, pulldabod oo devot o do Santa
close de investigaciones para depurar su actuaci ncari0buyoanon u0 $1.00 lesual,. uas
I -- h. deoentreg,. 00vr.ornalrmento eon.
El --be lri de a do't- l R P A,' nundo M Aeeba
El orbaeroala 4ode1 Toebaro y do. r0 n robaa na reun 0 o con0 os 1 , , ,
loegdo nIrvI ntora O drI tado or a ,- l. 001,0, 00 Ia a.as-'oo do I . . . '- ......
CA r val de Ornarlos- l, I- '- tr If .. ,. o ... ,
d tor Wilfredo Lo, ':t.'," -" o, E lad. ... . 0 ............ .
bozo declaraoneo o, a I ra p,..... oa o los m ooedrrl do ab taro r do
qulnloardo 0 po0 000 o-dos O, nan, deor. padoo 'Il
po0 un dlorlo p 0olloi lt.. 0 . ,. d abas oeIno rla d,
c01 la rmesa redondo Opropiclada 0o1 vdo 0on Ias ltoblhodded. do in,, U Patroot l,,o.,oonoaloroda-
l ederacia n Estudlad nti nl I. lre ar ran doal .loor 0 a0 ., ,
laraoen e!, problemsadel raoa .l b oiro e a.. . ," '" '
Opaoor' d 010 dioha 0es0 redonde rob "0 bnd "' ,' , "' . .
,corf deqo e a na cam, so n...1 ;-.' ,
tipadr con vista del inorms0 . ,
dodo pro e t pr-dont. do3 ,... .
z ct eor000 .1 a 0l,=. . 000110t 000 red o oro.t- -- -
loabr do ealhllo. ,, 1.r ,- .- d a drn''
0ter.-ntlr00 0d1,e C.O.A. y 00 dou prodaro ..... 'kUCRIBASE Y ANUNCIESE E!
ai n1obr01.t 000000b 0 00000 00. EL encamtnladao a eneubrirourbioarer.. .
,;ocios,
"Cormo intervenor del Esaladoren
10 C poopertiva do Omnibuso,.dos,aa.
S. A., --elra. el doctoral e-
reohazo de pian oe ae afir-,oaall..
oucionerY daeoado~erardeosntanlia'd,
que est0y1 0 dtoputo a d"' rr lo no_
10r0me anol cualquler oran oo,
representatives ter orgdeleen, s
Opooalooquo In droora,
c0mo 0 someter0e0 a todes las Ioveti-
aRconeara que quleran pratlcarse en
relacidonalaestado eoondmio do a
ompreosa intergenday etoqeh.'
rlnformado ol Gobierno".
Plenarla do h1 C.T.C.
de Trabaadoros doe Cub. ha.
r ed o a oun a p lo n ar a P ro v in cia l d o
Ir b a ndol at.o do 0 i , L a
laol. oooi'e l I t trodo. orel =aolo 'do
ae"Idol Palaro' do lon Traea'
I e' :,L,,n a.... o to ig,,, iente ordcn
10.--nformes sor re a 1 nr eiaonlizao
cion de la empresa Autobusea Mo-
dorn S A. 2.3-A0to en apoyo de
Iasol 001 .00 .. ...... 4100 .. aal t0o -10
do1 00 ,, '. ... I, ,'a I niciada
eo et --..', l a Repfiblica,
dlr.lao oor Porlo o Socarrob.
Elaolan en E. U. a laa obrer-ar
eubuoa
El secretario general do la C.T.C. '_ -
hor Ea sebor Mujal. arabh do de re-
ore ar de Washington. aomparoda
del sveretario dc rlae lon e:exterio-
res de la Cenlal Stndlial. salobr Padooola Jr aaria e-
oFrncisco A Aoorre. deopudo do aotsd eampodaao n rd"A
El doctor Antonio Sill6 2.75
ces6 coaso Interventor
de Autobuses Modernoo
El doctor An ion lo So6. loterventor., Stel. .. ciI.,o
del Eaado "' I preoaa do Auto. ouN.loio ,a .. 2.95
.o' ea Moderora, 0100 0000 e0n0re00
!doe c "~ erg.ntail
Hoy. en hora0 do Ila l uotai o r, e
Iel p o oparb deot abflor Mldoi'ro do
Hy ,lodo Itro pos..Ooonal1. omi.
ao'. nacionlrladoora do a. I relrida '
0e0prea de ttnop.orle urban, lea.


RADIOS
Westinghouse


| BELLEZA

L* FIDELIDAD

POTENCIA


MODELO H-201
.'o.....,o tabool d-, r ro o de
0ln00 000 lllloaooololo di O looa oot y
ht .110 20 lol ol 6 oon. dI loo .
7,,,,d0,0 ,, o,od ,s.o a.
l.l0 y.da .1 ol, d, and
p, : 2., |e,,d l, t I," raad
Colra olooro lopooaloo. Coondor-
a Ia humrodoI. Polonto. Soloo.
200 NaoIoaoood,oJl 11. 1
110,1do Sal, d
0.11. I lo b2 oalt. 6b o,olao


9 Ademao de la elooancia del doseo o y la solideo de
sur muebles, los radios WESTINGHOUISE olrecen
Ins ult0mo0 adelantbs moorchnos para lograro 1mayor
aka oo.. .\qua,,tao bcloea tonal, y una reccpcon
notda... d mpca010 c.0.. exlraordonaria.


MODELO H-310
l1-oor'oor olo d, 0.00. so10
p-ra carrento alterna Pole mo,
dol olo tabaoa on slo aonelarloo
al toma-cortlenteolo. ee 5 a uboa
'v uaobalod.o, En colors c,,,,,o
la loogo Aaolobo.oa 000p-
000 y lideidad do 0t00.


A [ Cas uintana

A.. ANO 5B .. SAN MIU. .L 25 .


Ium-(1In A,_D ROtO


I *'.ol .1'- ao.be

1.1111


V: -r ^f


ant c orrc ,0.o
oeo Coailorar0


qailla 100r0
r ] J . ,


Mai'ana Dia de los

Enamorados, Acomipaie
su Mensaje de Cariiio
con Uno de Estos
Itegal Atractivos

y Practices


""'ol, 0100
000n0 nIr,0bq01il0
oallar.roJoamI] oia


oerio. So'
.1 ,",.doo
6.95

1 .. I


ado'
.95


.,. 1. ,.
o... o.. O.. :;' .':


C.rolr. d0 p,,l. Cnlo- 0 "1?_0
le'c r eit e l.

o btoall..l, eo.l8.ld
rao 18.25


la epocaLA E NDA DE LOS E OMPRAN. AL ONTADO
LA TIENDA DE LOS QI'E COMPANY AL CONTADOi


ji


Cia Electric de Cuba
SDitr buldores WESTINGHOUSE... Ila morca de garonlial
GALIANO 403 TILFS. M-7911 A.2911 A-2912 HAiANA
,-,'" ~ AGENCIES AUTORIZADAS EN TODA LA REPUBLICAN ,

SDIARIO DE-LA MARINA.-Martes, 13 de Febrero de 1951


D I A R I 0 D E I A MN A I N A
r ONDADO IN 11I!
ApArtadi.do Cormii 1010.llom~iiilio sial: Paseo d. Mart) No S.
Director dead. 1895 a '1 D1: NiDaln.k Rl.. ver y Muf.i.
Td d.tdl Junlo K1. I91 hlltl mrio 31,. 1944: Dr Joi L. Jivero y Alonio
Cdaldo p.r DIARIO DE LA MARINA. Soci.d.d An6nlm.. conlUtlkd.
on li cludd d. L0. i.Hbana el !8 de enero d I185.
PRESinENTA DI LA EMPRESA:
81tv11 Herniad. do llr .
VICEPRES.DFNTE DE LA EMPRESA.
Dr. Jorge Brrne.i nplw.
DIRECTOR:
j.Si ltnrle RlIr y H.ertndr.."
ADM1NISTRADOR:
De.rr lIv.ro y Hpnmldel.


d. Cq... 3 leLg. P~dl.

-PRECIOS DE SUSCRIPCION
Terrrterr "A" 'B"
X= aiolul i-Tnall *i O.I .ITU


Asm. t. .......................
Aft dom<^ .....................

TELEFONOS.
DIrtcp6n. R daccln. Admini.Lricldn. CIrculaci6n,
Anuncics. T iliere.. Suscripai6l Y QueJiL


$8 8819$
In 40 1270
19 fn1 23 0"
5.80 8.10


> Centro Privdo.5601


TELEFONOS DIRECTOR
Dr A4787 Admnistrador .......... M-173!
Me.e de Io li-.n ... .. A-84Pc Sbaild sltr, doi r .......... W.9242
Crdn r H Habnera A 75.5 Anunclos ....... M.2


Editorial


La seguridad del trinsito:
compromise de la cultura

L A ti a d, a h d e [ l u i l o. o zd o e n q u e p. r e n n e m e n te v. ep]. a Ho l -
hn..pd ha Jr .. rnIe. d i manera atroz en estos y iltintus dia.,.'.pta
culn~ri,, ion ,;, to rm ert. heridos.,dafiosd dperjuicios.conil a lacabrd
hanna en. rnmhr ,da comeoemprpert 1.rign, m .fmenlable impunidad.
Impunidad es el resuhido finalde todos Ino& frios y parfimonio.os Frcci-
setr Aone W.i lsla sde~raati.. Impunidad dtrnmticamente ltrd

per una 'ren rble I om}I,,,! un dc neghiencas ofnc.1'. y dc inh& -
,clone. -..d,, im+=,ptopias tic un pals que par su cultura Ilene dererho a
Ill. b-neiitioi del Ittinsparte nmudcrno ,yvque per io mismo esti en vI rdeber
de I'vttoe le ( t l +a tFe, s e s ll, ts cdae.Ninwlen pros resoe
Lunta"o h. n~rdn A i,:rre n"tarI IA c itirzIt s{in comportar p~leh sq
"Ur"'. n:a. hr duea r..[ do poder parts dommtar escii
peilw-,, P-, ie, -me hr;to wifh , idglhat rdad,,. c~lmidad. LA rat-
ia.!i ll, aH a.n d, C.,,uI,a t{in ,Ield..pot hIII dcl~d cre"
(eodr l., ,I. ll-+del tr~ltn A kponerls remtedio )'saca, ipart:Ilo
v,-l ( i, iut iu[a~dinainerll, utt olevArse infertot a ]a. exigenicikt de, ueluc -

111 ,1, ,, ont, III it 'Ir.11.iral d. dolfe 1. contluj lk 'tdel ejpA.;o evi.h
dihi nl- hr %i n rlw ro rtIrnh,3. ete cm elid llhco rilino IIIrespllo A IA%
1r l.. I,, n I, U t I-l A p 111n 1.t n',V,,
dd-. ,I ,,f It d~la d.r 1 ... ~ ,rInmnmlo. lIstrido por dlfiliwntd,

Dill let -. e .,rd, n1tR n irie Il
e Islln h Iion- le l 11 n I 1 It I, tll III

Arpeg i"".I. l'os nl ,I, l"
lel, h t (+4 ll!4t ill rt lle alln it In, ,- IO, I dlr lli. lit ll r ,tri,
is -1, l ,,ui pd a i 't I 'tin" ) eh lu a intd' .14 -l 0 e l lIl l etl ,.1

a ,h j .I. p l .... ,, a A III I.,h"I pi, ll+( r l rip o 1
t le r at1 1, l idn l ie Ih IA I A, A I A A I (jellhotrre 1111 14 ll d A k lr 4 ItII deIA l oL~ i"- 'I,',,,l Ie P, Fllf IteII .' Od, i Iu ,,I (I,.
l ,,i I"'.ill e,, ,,a~ l ,l.l Ib i., i nllarrrl, II IA I f' lnt 14 ldAtlrnoA diiii
,*h~e +w ,,4*qlr+., It,]t,,s, A I II ju nlXA p r lA "a & 1 ,, l t t l~e J eII


J~t~is l, + l~rh~t,' II i i, ll I Jit,+ ll-r I .Ral <1 ,A I j,, ~ la,


l* I I I~ Ih,. wn rlb+, W II.... ,.i ('I r...len m loy t alld,+h, la. +, d
Ill ll it.* d Je l+ l I d, te ++ +ll IItltU' A III 1".t(lo .hsral'n l
II ...... Ill.I+del I per lhI.,

la. II, I~ t ,& d ,,lo .I- N I.., ,1', i n~l ar a 1, delelll al y1 I _e.
I' I I-m A -, Hr t l -1 J 1 .. lH s UI ........ A ll l 1 B d e l
s~le~ er p~ ,I I d ,, h q I~~e Ur 1,,Io ...el*{...Ig,.th.s le-

1)i D4,~p rl rI n~eMG .I,,~ i n, l a p, ml eo,l d I drs -r. ql i lon
r,,,h, .n , m trl a" '',O,"n IrhA y lt Im A .e p'llllr om ll h", nl.
s e rl .ll 1 _1+~ l ,+ I Ie I+e l 0t l iel 111 = 6 111 13 l c -u IeNA td o
l,.,,.,, I: l,, i. ., ..h, .... .l M uchnl + io .r .{.. , l* r
I I1 11A l ,l .,"I L I, ,+ I,',, '+A r.II[A tl el pl e t ki lot u., rll) orlY+.
I1" t~ r" 1II' ''I i "] ', ,,I e, o lo tllar a l l y dr 1. + arna e\
I. ........h .,,..., ,.. h,onp.,;n.


i+:+ ,,. I ,h+tr % ..+rll.I nesl.o Atu n o la t e11% +ll %u -1t lielle v


l~le ,., ... r, ... I ....... .e rd I _l r +^ dand .... ...... i~lle
I.. ... ... .... -1+ t le de I,. b tm ~ ,. .,t ,, r,,Oiln I ap + q~nnt 'I ., le+d llu -r ud dis lllwrle,, r tl I }n r
dO I ,,il ,,,+a I dg, -,, r,, I t"I',,e,,d ad I l a, I~do I i"(s +t


.~~~~~ ~~~~ ( ld r,,I" 'P ....: I n I . ,. ........ ........ .. ..

41 '1' l leln Id I rs' de ,leai,= ,t h l ..111 I ,lt ,. J
r U~ nl~ R ilt ll ,I .... .. l+.o~jH j .4 ..... idt,,l -

-011pAdd6frl


Leyendo la prensa


For Rosefiada


Pr isma
Pe.,Artu.oAlfons. oRos.ld

Palabras presidenciales
en Oriente '

uAlt& ..,.r .it py-I, el hpy y 1.
r,,,crp..dn de l. dl.lplf..
oo 'd ene)

E9N6Aid .cmm.-..Domurim.cut.Ailil
Ie s,.r. President, d A I. Re-
pflbh~c. on of act. Inaugural do[
nuv ditlelO deatmnadn a. lnstu-


to A. Selland:
Enumei~riz de
Santiago do C.-
ha,1.D a oetu1d1An
.tea &Iif cong{re-
Rails oyeron
pcP.pc 1.. -gui.
OmenIteA eccm-
na~pdora. Y3In
que ea ons1ra-
to: I aucaplhi dl~e-
ron El prin 'r
nadatkrm -,o
dI i-iP, ..a Iuhdit i1,m1s d-
es, i e imu l-d"'I er eonim nole
dn ,u e)eculorv aco.i"ca'g 1'de7i'r
tue pos, o-B que I hc pfailu.e""
r dueran u much. ,-,pari -
hombre que,' adennia de inlembro
de isjuventudbrevolucionarbia'le
I 30 que b I noIub roesta Hconpia
el regimen lnutortr- I .1

yque aiumbrelof ,- ., u-m..
posieriores iin iur un ,,
itu d, y- Ao hi. p i ,a
M q irebeldwel e] .. -:....-
deFlt+ stdo Culan.u.
El doctor Carlos.. -,-c
o si e-pres .I n -
el estudulante,""ma ', ..

uno p et. da.. e si. Ji- ,
prectsamete on la - ,-,.I
basatneeb... c--qu- ni1. Allfr.
co parsIsu ... ... A .. de............
h rbe esm ud ar P-," i ,',
pud e "ue. 2[ propulo ,: .e
.ub.... .con. uB deb--c. .,,". -
estudiant .coma clu. .,i- r.,:, .e g,-.
ocup. par el desLinca ,. 1.-.I 1.,r.,
sb margRine. niBe-do .u-er p gu.
m. j e~ deturt leluee aeno,i........ipl.i .. uuiiu;iimi u....
dei rumba que siod.i-..i-rim.qu-
bernaibAmente I. id.cubdai
Pero In que si no es P.slb t- ad*

A. estAI turad.. undo no
ha- opreson n autorltarismn-tl--
que A ncodi dcuImie eatudia guie.a
-,cie, coma at fuese una prerroma-

IT.1 t.uIIaPoIs.Diiur di.s'o11.per-
D..ipiibuninuieren..cim..ouItiis-

datl,,uen.h"s asuno.., no adl id.
P, i .. A d g.no tombl'n do i
.c.., d....d ecdmca. 9P97d. Ydue
dii, d ju I 0 iD I I 9p P ula. ml
,,, : eteen ta '90;e asu
-Ine apl-ndun s, o"0ue 'uR6 heroJ
,, Ia. .... mlu ii.6np hdel .sluduin.
ladIi m.- 'In,im 6 l 9, pnsfarlh o-

( Iad ln ,, un pats, se eto-oa
h Id.,, In l ,... ( Al n, I ig, .paealdlld6, ;I ,t..n iom 'n- 1 y, A .r ,. at.. .
g.., t........, I


lid b d ,uPI" A, p.. gu i. ..
... ..... ....A...... 8 ....... .. ....d In'
1,,. ,,h, u l 11 -11 l. nnnd o rse

no~ ell tnd.s, lS. e hreb h doe

huilo.I ... UdaJllp"..~npar os m-do
I trcun o to tie u.e _at~ nc i .a de us .
,I 'h p, do m In dls$ 31IcIob.d I.-h~
lgnow" rle e, Int I.,so.,d on r~
'ul.l u l s B I d Iparecel e eIlIn-
11.x uI c, all q o maei, l v e[ od J

ch_ I .lae1o1ant ."1. .1i prl a;.y
an raall t o n. d1-11.1.1ads culin
run supl ., Inid pi l r bu ll" s d
Ku ott ne lendldnl. pn .`.a, 'u/t
IrllIn 6nestdo pero, qe' s 'ufnn
so enc'IBon de } 1 tun bert..ndes v tu /
n our 3lc-Lumn d bas isre cl .1 1 .
do. lut~ d o -nhomp.s tgmse
t~ .l ya I els p ai d d e I ,
s -n. a .prteta e olu dlPa uldo'
del hIs pcl on r ub.el,Rap. lIn-

-rdo 1.'1,h '..el'la lS'a',dolquoa
:rustl.de e"[ad:,.coln,. lI.Is Inenl,,,.
(-1r uesblie'Atra d e ,}h npa no a ela-
cli uese Inn 0el,.to, l Shh y e due~n
te6. om pl'"e'a n ne )" uno e ,1rnlt-
1.dtod-grecytoar ts o 3 on produra+.
-- el l aen o dhin ogaeedad enos.
Ed posanooul, r.ioadx~a 'I uta-l I
onc uecIn ofl de ur t enti po, encon-
nr.. ptanleJ zon p,-d e o l l de l pn al-,
vinnienlIn o ll nug tie In oembrn, loy
do e d Pl't ca o a, e n e l v nPer,
s.1al de Pat .b-o' an.t e -'d u-e
!; x .el csla n a d o a a i t r -
12 do Agl` yi Ind., rI can. 'que
c"d r ud. co o h ron se 'c.b l,.un e te

Ceao m~ltcitqise tode res "cuno.-
El precedn5 yqu era, pnla s ecrp-
nuy at rtury dumprendul dos nvo
Mollien. tie ro e-la dcitnqenchy
on Pa vla pb~' atnlP
babr a,'I", l nstu olull nad xcub a : l" a
" tle n. per n teesi peiencm
dA Inair(.at r de quelixseud. nde
12,, denAladosto. Y ooe cons oue
ellaxto nenr, us er on en geauzdo
luet e l rO dicnot de Mid toncde n-
tronjslltacitin a e todh rmoral o
land -no ..n 1. jormped.ode lo
I e xa 1. Vd 1 Isedo t c ap .l h

Enr Cube ice e htdlnaoy -y endoa-
de ,o oro,:cre b~ldd kmn
teoneten tealasa ulqn 3' con tod
pretexr a c itto, a Ha aeth d n rr .
tuan.do, doma In. McesyJornd e
drina, 1-., 1 v1lvula ~~do Aescp
ole2es oIn i v. ole nctf. udel
.P o"d"edrn. pte"s

eri.r11 dltxt a Jents. Low, e para-
tooliha de tdos cfl matoer y pude to
cuId. le la "iconesan oprn.,do a
yz dael uendo I sn Unerwidoadoa do
1. nllelo tna ydo In Iu..e all q e
aosde,1, y llo, lde.utopr otn He.-,,
ger .1tupst xrad n -11n. .grlauflln-
le ovr en .,don e el prier o pue yn
oundtoo aee venta en lanlodeizr t
phasrturdelmrsradla Unovedclldnd.d
doctory atero --y Sime z p re c on i

11er eltudl-ntil deo yr.,que ex.
-uh tn, lo~ uVida; y
It.bre do goblerndo d oy, con is


Pro Mldsliei Sulion9c, el dom..go
u Itimo, en el tegtro Auditorium,

A~ .ii .di 1 ne.t, P.G. Ci
i A l o R o ig P a r a

I,.p.d a ~lki i~aestroA cun-
p p l bue, vivenI...
polm=de" l.
U .1 i-rimliI u-
xar,&.n cubana, con

y M de.. ndic.in-
h. s. c...gWoSods
,.l..himilia -

9.1. ,AIA.. I .i II. .1,.
queIyl ct do-, de-
.. .lde sa
P in rcimin
to pot nadio d..-
owido, entrafia la sj f, ickc6n
muy inpor-tane, Y.quecn/Is
s rn 3ja uristune s ie n
deblro...ne nn,,.,.tunI ogn-
,,.. y ou n el f( do .6. li..a
cont. l'tudo a perjudicar el b)en '
desenvnlvinlent. deo ,bles, y I'-
......as Jls }H.que ndad ictie"'
que ver on .1r4 fln",lidad que I.
del prelt'gi. o dIl azte on Cubal. El
extraordinarlo relieve de h1, lers.)
nalldad de Go1112 1. Roig en one
tromolo mdu....I e......c...ci.......
y tuera do nuestra patria),reque-
rH. eto )list.,ju"at isim. reparac,6n
p~blica, que con tWit. evcl-cn1t
y crnon Jelplar 'le"'ancia. 1e ha
.1d. flrecid., enailteclendo, n" sb-
In a] maestro Roll" no 'us11-
motores y s us realizadores.
El px~blieo que o ..Ipba to. dis-
tinto. piano. do 1. grai ..I., %,,16
aquel iomenmJe; poes, Ve-s so ha
podido cont emplar una concurren-
cf. t. o compenelrad. oconel obje-
respo nsabilidad necasaria par= in,
dejlroe lnfluir par las nsuirgenciax
est~rilteo 1.4 bizalrria. hnjusLitica-
dmg de Iglunma lo~orotadlores Jel
In .pI r v"" "ii r' L ."I" r.
m ,",r.Clu.... dor.. .. r.. ...H'
suo pa=l, relcaland. ]a autori-,
dad a. Xme yopounnl~nose Io to-
do bro", "' rqulco 'emn. la
dor on Io. planteles, no vine sino
a rehablltar --Y eat .o h, si t. ri.
rindicar-- el or"",en reoradoees
Insurgrencia, y re...onq...star: nl
I., estudlahitesde oy1.. eIpreshI I
que habian heredado de to, rrs
:b. .u y slbnnpunt. odeedr
'-i .. 1. hablan edd L
I... estud iauto. d Sinanlag
Cuba. n..haee mcho, &cud[ ron
la violencla. Es cierto. Pero esa rvi.-


P1or Juon J. Rom"
hunde nit. Al~,. pap.9 1. gil.
e., onteunpld el dom.nog.. Y al
esana.,,d~ers.d1Ion1.enig.. y
.dlradoekre, di, Rohl" de todao; Is.
itpocas, sun antagonistus de olras
hor9... Con el pibl9o, y por me.
dip de meniajesi-i repre6entp cAines,
alit esatban, respaldando Is Intl&i-
.tuvx del Patronato, atta in tintfu-
clo1ri1 cultures del pals: Is Aca-
demni Nc.n... AI.At.. y Le.raDi.
El Ateneo de La Habana, Pro Artc.
Mlusi.l, el Lyceum, 1. Banda Mi-
..i-pal, H1 Socieidad A. Admig91 dA
In M1-sica, importantes centron mu-
sncales docentes y much Lessor
corpiorncionex que es shorn dificil,
por suonnumero, traer n In memorial.
Tod. respnndl.ais un prop6sito
Asenciah digniiar a. ,lustre com-
pogiikir y mu, .6g.ra., core. 1.
figurdie grin. 9,ttur.aartistic., i
eitlen buly todos respetan y conin-
deran por su extensis, notable y
nbani.cii obra. y eomAo verdAde.
. orIs i 6dor .1e Isdhfus.16nn nfdni-
el, nn.1-iltr. ambient,; gra scp..
cuyos esfuerzo. y aciertos, el gu&-
Ao pri- ]a -nit nici pse geniraii.
zi- y prosper en nuestra iiledad,
haoc.p-ndo po9ible posterlor.el em-
presets, que han eulminado en 1.
xran orquesta que es hboy orgullo
de nuestra cuitura nnusocal.
I .o que han vivido atentos ailsIn
maetactones artistieas de Cuba
en ins 6tl.mos vehnte a6eas, cor.-
vrn el nacmlerento dle In Orquests
Smniilcg. h..J.Adelueninoey
de la perseverancia del mTrestro
en=no r-zb" 1. politiquerbit-
(billnb.,i com.n y.iiacom papero
de ayerp..--mpactente par no see
-J- ,,,--Algo Justoi: un .edifiClo
j,.Au1I.o dio ..r en italoIns profe-
sorel sissya losaumnoas que senlls.k
ba n y q onaprendian entire las pa-
red,,.. .uid e...i U r pasaernil6n -
dido. dP, lnadeuado i rde
Amb,(o al Instituto de Is capital de'
Oriente. Ya tienen .e~e nuevo edh
ficin. Y en i1 overon --3,cliasmosen
de pain---.1 rebelde eittudixnte d.-I
afio 30 Y boy Primer Maigislrado de
.aNc~ cublnmr, doctor Carlos
oPrh iS~cfarris.
,,,, P.labrail del gobernartle y 1.a
conducts de. on alvenon, quaet
aplandleren,eindlex qdle a] buen jui-
rio conduce, a In larga, a ls recu-
perachin del camino recto.


big, an[ coma de iquellas inoviv-
dable1l.ornadas, tan brlllantes en
In artpIpicoc oma I 6mproduct6vas,
desde el punio de vis, .econ mIco,
parka sun mantenedomes; conocen
del nactrnienio posterior de In Or-
questa Filarmcnibba, de las pugna.
entre =tubas conJulnto. y de las Jtn-
cbas enconadas que isnatuvieron los
.pnionhiid, de unAi y de ptAo, pya
todo In cuai an reffiriers en una de
sun recientes crdnieas, nuestro
queridoi. pafiero, el doctor Ach.
,,,on xnf~mj Quo tanto ]e eraltece
gIpir haber ispo uno de Ion actors
en I& pugna): pero qua no nosex
traf.., porque lbemos de su i-!
dA.gui.A y de .suel.ci6n de mi-
ras. siemnpre muy par eneima de
lo mquino y cminero.P, Duesbien,
entire -os aaistentles a in gran con-
.ngrain del damniago. hubo uno.
ciuyo- ombre no revelo pr ha-
b6rmclo ragado,. que me dio. i-
ode a ]bor..oan te squell. dec
p... A, o,1a.....lsi..l, iei,-i.. A.-
to que eitaba celebrtindose: ""P'or
qui no anz, used HI inicitiv Ade
que par. .eilar definitivamente el
largo eplsodio que' It. mantenido
distantes corazones e inteligenchias
se acuerde denqminar, desde aho-
ra enpadelantei, il 9Orquesti, Or-
q.. i Fi-d l'..pi 9B..S-ni d. e
La qabal..6uniendoin;( en un abra-
I. D aIn pdo g r a n d I n s ltDiu ci o.
Aes, a1. hlt6ric.yly1. actual. his
iue tanlto debe el progress del gun-
to music.aien' Cui-A_?" C
'Realmente nos Ihs parecido tan
'eruzata y tan atinada y tan liqui-
ddor6 A IninicQitivi, que con gust,
A. fir.sInd iana. quienes puedan
conulderarla y convertirla en re.-
lA. I.1,Seria un ac-.dole ju,. itia.
que on cmtituirla colof6n dignalsfino
del hpmenaie&I 01utor de "Cecilia
Viildh", de "Puiireme mueho",
de 1 cl arin", de la "Sinfonfa en
Cubano" y de tantas creaclones
mi. que elevan a Rolg &Ilrango
de Ins, p., .m 9,p.gd. Ine,,tipe
de I..whlb ) CpA.Intes. Much.
de~be ". nitc, dr usial 1.
este raro esp~cimen del muejitra-
rio cri oLlo. En l11 Banda Munici.
pal,. en ]a ascueln Municipal de
Msic'a, en el llbro, con ol~raz de
nueo; In.l +cracl6n, en 1. Ina-


Hoy y Mafia-na
P. O -Wafte. Lppsme

La polifica norteamericana hacia Europa

EL general CEisenhower,n .antn 1 porteamericano. Europa ten-
Dreei9!, tendrii buen lt eHon dria que ser abandonSdP a.u s lsuer-
Spriera ptare,guel 91 le d1 po unit
a este.Pails;. porque y. me hishe rt.Ladperiistente preguntpnorte,-
T-n-o-m =-e i r tax dispuesta a pelear en 1u defen-
q u I v I so a e el resultsad de limber hecho

El gs T an a 1er quienes, .brel9e-
-,I c varan el mayor pento en una guerrm
e...n ho.10ew~rpemi.
it 1r r .
ne"I... e. El igo.... lEisenhowe, cano fd&

h.b16 en ,rmi-u lnspilrdora capacid.d, no h.br9.
nos generates. diijo o iuflelente Pa- i.iagdo que Europa ni 191 Ptadlos
ma dlztingulr lo que han camblado Unido s poyaran to politics i ornau
nuIs d m. ideas iiht.re, i-.ditionm lad endel Pde. l,0g o el vetom. pa.
tleas a cerca de Is deferna de Euro- sado, y ofrecids luego coma ]a'po-
p. Ad.de el veraro pasado. liticPD _noremeriha en Ilruuniiin
Ha n. .cpbiado acerea del paper de minis.ros de relaciones exteriP -
de AlemIan iOaccidental y acerca res, Ieebrad, tr Nila. Yorko n
dei ppel del eJprcito nor.eamrca- sptieb.
n.Ya no crecmon que Europa'oc- Esat=Poll,11tic= lld~iealmen-
eidentalesti cond.nad.id. in- te cambiada. Debldo a ello, el So-
v.adida y ocupada a mcnos; que has- neral Eisenhower puede ahora vin.
itros p.damo sacar repentinamen- dicar Is politicoinorteam.eric.mg. tans
le de ]a nada dl ez o veinte divisio- sinceramente y con tanS= eonlianra.
nes, a,,manas y par to men.,die. Las pruebai- viiblen b del ca.rtDi
nertearnericanas mon: D/--que se he dido prioridad
en el ieri.e de Gran p Iretafa y
---Fr, a hibre el de Alem1 nia,y

NEt I ..dea,, fat pon.u.. upo *2) ue, coma dpjo.ofigeneril L-.
TIn., .6... 0el veranpd' a. cll-d, enhower. "aunque of tra.ilado d-
sa.ran daho aqui y en etl extran.ero iae ltrisntsmrins
Elias fueron una raz6n principal Europa l eri nby r pia, 19e9 eo
par. It derrot.imo europeo.,d ofP e 9b..l...c 3Dspecial A er
creciente aislamien iso domustico, dads en ]a que. me refirre muni-,
TIces ideas f-d erond Irrolladas en lone91y_ eq LoPqui5lo mopui.p.o -
el Pentigono antes de que el gene- tiembr, e encebia coma un eJ6ro
Wal bMars- cito europeo .uyo n cle ban a


riii.Marsh pliiypidnep.or.Lovetfie
hirirancarg deaus oni formarlo alemines y norteimeriea.
re flejan I& general confusi6n tinte- ns eh ovrioao nu
lectual que reinaba durante Is ad- ejircitc con klgunns, peno no mu.
ministraci6niJohnson..aTalIo mani c I- chas, divisions norteamericDnd y
unos de u s crud os p er ipen nflu y- par bap tante ti i m poltd advia s d in
tes p a rtid a r.io .btax ex p u s iern o e n. n in g u na d iv is n g u le r pil n .
Washington y en Europe. eliases- --
tu-i.ieron rally prxi6x.,a paidgnph.
una ereenci de que, Il osf ncoPut- p E- Ite cam, ,radicalen dI polfti e
d.I- lirple9 y mar9ialp. del nund norteamerid.na9me ha veni9do don.
.an.I. o.aeianesy y toa rrollndo durante el htofto rls
Pnril.arer anos, y que lox demoic fleja, par una parte, el endrdpe erp -
raII-enite no cuentan In bIa hors 9clm99ento del poder militlr doI-
d,-- v i p t.Ado. Unid P ypar Ofteniun.
F.sio prln.i. una treDen prepose-. ntado.r rawim.. in del penlsamen-
I-,o In Ellropa y maus6S una pro- to politico y railitar en cats campo.
funda Ion rfiaInz ]a I capacidad di- Nuestro nuevo eoncepta, qua el
r gl.r iide d5 Ft.pdos. nido.. Eu- general Eisenhower aipPencirprI
rlpa. inclusive Adpmania. donde il. de desarrollar ynrealiz.r, dsceansm
aer'lsin obJIlo de dez-lcof- en Is idea de que In una conlict6n
Iza tarnbi'n, .Ia coma de temor, ha coma 1. Comunidad Atlintics el
pn...do Il Itof ro en.I1.enoald. Srm- poder militar debe crecer del cent
decidee que ]o e K Oraieoaln- Inra hcis tax fronteras y no rn man.
fir:, v Ins irnormerLIcnans se tban ,tILI .ontrario %,o que reis impor-
1,- ,I,- L ponW.itd d-auerdo rarm ts ihorm e% que in movilluitain nor-,
hacer--., ago de{ ftiuiro mi~lar de teamericnan, ya inieiads, no mem In.
EoLrpaypr, st-"'f ra;ncos. de que teirrumpida nf alternda. E~sto mort-
pust'qelo gn ',e eI n li-ic6n stdi ya en un Punta eft
1,eermaor xpe~eeta srlIan, u no emlupenido mumento del Pa-
III.. Li'enesitrlgtir'an los nor- derio nbriearnericano ha sido ame.'
lemr EMn El, can tod:$ Ou= guradoo Est e lhecho militar, quotha
r-=iicct-r n y ....yconse-uencia, tem dt el equilibria roundial'de_
cuenta par nmtchr, del pesimismin y deit, 1vern. pasamdo, onstltuye Is
derrrtlsni, nue azotn a Europa co primer= defense de Europa: nlngu-
lo ns ptag-. no de nuestros I i~dos puede er
ata...ido sin desatarse una guerra
I aon I., Eatkdos Unidos; ,stoa no
E91a, --,mas d,,, produJer~on -n pueden ser conqutltadOz, pueden
,o Esad "s Unmdos LunLefectri uV ml anzar golpes mils fuertes quo IOl
1. conpraparte dital derrolisio Y que reciban y estdn organizades Pa-
pesmso uopo Aqui s ate- ra :Crecentar all fuer- onforma
di. e Pvr anopsa que InPalit,- dure Ia querri, ,
Ia del Penl6g~on era ). de L,
Lxceptq par los alemnanes, tada In
In fanteria que me neeesiLarn en Eli- Eta es In garantia trasim, Macl is
r-Pa tendria que ser surninistrada Comunidad Atllntica puede orts-
par 1O or u"re~a ,Iaun.ue nLzrcan conlian- ysin histeriL,
lbahia l.gno xIIt rafios =offadares tomando en cuent. 1.u realldad.~
que penossban que tal .,, et gene- politcs,I.una.defersnu de Europa.
ral Franco tendri. a.amabdl~dad de Eats In IN garantia que Permiti(I o
enviar un eJiirclo invenciblse at El- general Eisenhower declr qua =el
b.. '1.repul'iva idea de quea eria exito puede alc~axrosae, el trabaJo
neesrio mantener grandest mas' real-e.areit exists unidad de expi-
do tropas norteamer icn.s e n Eli- ritu y de iiccliin".
roap )arm contener aI EJ6rcito Rojo L. tarea que puede hacerna no
d16 ot ivo y.fuerua tas mantles- Is in que causii "el-gran debate" at-
t-eiLe Kennedy-fioover-Wherry'. no una que+,ia hublerasi~do debids-
Porque en dtcieembre era evidence mente descrita dude el princlplo,
que is, ejdrcto de que me hablaba ha~bria obtenido apoyo universlm
no safaris organiz.ado ripidamente, desde It primer instants.
Naturalmente me duo,. Y Con much El tan necesario examen do Is Pa-
raz6n, q ue si I R defend ado Europa litica militar norte~aeriean hacis
Iiba defender primordialmente de, Europa ha tenido ya lugar.


truen.p. .Adn .tanas partiturai-
cubanam que dte noa er par 61 no-
me hubleranhcano.ido nunca, etc.,
late su gran impui3o cultural; Pe-"
"ro ingun empefio tuvo el a,,r,
1. tDascendnc- y la y fIectiv-,idd
de qu. Igran suefoqei.iiu fuIa'.
Orquesta Slnfdnlca..Graclas .a'ells,
que fua W rica- uente de emulacioi ,
surgi6l IsFil arm6nPca;dque g. u.
v. m, sur,-i,, no por ella ha de
negarse In significacidn y lam v -
fares -rlist icoa de primer orden.
d cq 1". iNo serfni pv vrdd
A.duu~.;. .I. .:rdpAd,
cm nplustar ., st br 6 r -
dent., de said.g, de juslt.repsr-
cudn, '"'cu lar en un mismo otulo
los dos nombre. que9iyer fue-
ra'n adversariosen ebnstructlvow
Mores; Pero que hay; colocados en
Ia sucesidn Inevitable del process
hIlst6ria, con p.1 perppeciiv del
tlempo, 'se desta an en uns, mu tua
reliuD6n-de.nte.edente. y con-
-secuente?
Hacerio seria rendirle un perpe.
t..u omenaje :;l.a tntitucidn q.,
.br 6 el cammno y no creemos que
p.iga quien pued. negarse N ella,
porque =erlanegarle a un valor
hist6rico. Io que sus propio. efc-
1om denA.cian. Volver a figure,
nominRu d 99a 6I nOrqustpa, l mnue.-
ve letras de a.institueidn que con
Santo amor, fe y pabiduraa fundI,
Roig, habrfa d: ser,' no sdlo un pre.
...........Ia..dg... .. 9,..re,

I Ae ino. un. m prueba del e1 -
Iicante sensibilidaul, que al hacer
Pervivir un ,imnu, hart=. franco y
+definki vo 61 amplio y Ftic.zca
mino de In recuperaci6n total._
MUy- fell. debe oentirse (y"se
miente falls in dud.) 01rru-.r
Roll" purque au Personalidad, co-


,o muy bpen, puntarl el querlds
dhAan Baquero, es mas que pa-
m bIograi-., par etopey.; y en
sum #mrndem valorem morales, estas

que Sodas losrincentivos de In la-
teria. PeroA tni iomalo 61 deben
sentirse fel uic ues, el doctor AntonetI
y su, compaero i.. del Patronato.
poqu. gpst..s cp. .&1t..- a.los
que pueden Bograr en definitive In
ugnidad espiritual, qu i trar con.-
aiso, omo sliempre, la unpdad de
fuerz
maestro Rpilc, il o homen aje em.
id dque un rcmonto M m i lau
merecimientom pun sPmbolo, ya que

C s, y porna figure, c uapr soi
labor,i parsum. alode conagra-
iln.para u prestaipaOpar Poru
ipl. r .e.a1 hl. r ..'m. ll car1 .
71rrporlinism ued. e, I relc-ro

alprededrIdl p mal e unan lo om-
pica rlio llo in distinci6n e Bten.,


..denclms, de cu ni L eddea.
Gonzalo Rots em un insenlo nati-
vo, jiubapo por ]om cuatro costa.
,do.; IM-obra ea cublmansirms; su as-
'pirackfrn do siempre: Is superaci6a
de Cuba: Magdle+ puede dispubtrle"


Cl,'s enom smlorowmQt" gl1.t
I-II-0l %Otalpar qua ii eforti-.-
dad de "ase smbolo me bledjp]-
pable.,y par que, conso lerimeris
demostriscidn de ae lefloctividcl,
deesd el pr6xhno conciierto. 111:1-1.
gistre on los prograrmu de It o,-
quests, exte nombre doblementis
91-1r...o: Oro." PaIribues, gn-, {I
,f~rdes, do IA RAImrAM.


* Pimin 4-..


FMutaI-


El DIARIO comenta J


Festival de la Caridad Apacigien... apacigiien...
EL p..,...mo dia 1 t...dri. lug.....r ..n el Sdium idl OS bo.lchevi.... ...i.n modelo.. de ..rdeci.. ien.... r

Cl' i"r 'IFestival deiri l.d .r1 Cardid. d. d ie.. no hay dudP. Com preio ail] Il euerzos de q i Mr
desb.b .tieb i.blsboIiqueiiosiendrin i dopiteccloneie, di Attl. par lu v Klie a Washiington ep.--an.e el cup
juares de n s chl"..;bes ur mn, pI, se". enAelVactual palrecia relr burlonamnente el paragusstideTChamber-Sin ent dimien to eno chayirrndustria Voluntad de resistir aln de Costa
d.lu pucdparti-ne, 3 'd. ieJ dcr>..n. e a uguttern- de Oro, Arica del Su, conquisi.6 34 dI i38b.nl.,
pi. di N.piiuiSdl'a dr 6deI gICaridid del Cobre. Pa- de I&A. Aamblea I .gi.shtJvaVl it pIer deque.i.peueran
tiana tIe L't, a lBain el patrocu-ir idJe1ie las r ita l io.di p.le i. ..;Ah, cria uerv3!-dirin en L. ndre.d. y
w r n in, ,S "-nizlNado pariduo ailcat6lica i y drl Co- T o no. Par laIcomui.p, yun ,eaIsspemIsibards del vecino y
ritR6 Pa~riniuI.I, hn iwhsa promesl culmainar ,, eI a. otrlm I& prnpla. Ahors vermin )o, Ingleses. una vez mlz,.'La Orqu estrada pFilar l fm6nica Sinf6nierira de1 Llica elHabana idoen .
.'-.i i ,. t~l,-. ...-A vallo1husnmo-objtos, problems tde Asia y sua carantoahas con fia China co-
que tatulni',n san rltnrlo--curvulan ya en Is oiO~edad munhisl son tin error que el vieJo Churchill no hubie-
habanrurr..,ietre oI a, !lic., del deported y hlosdevo- se cometida janihs, Pnr= rl Krenilin. pars Moscil. pars
to. te..l. Caridintd, sodas anhehtie eque lit recauda-" Iol Lnperlalkstax persegtddores de Duos. el acto cordial
vio'n1 3' emblude Acularento tof tm pinyetx eien-true i ndir asIePn-Isenedrnuospcfc.
qnllI eterep'. ,itblu -1,a P.- soic --d.11 u e ltlead(,,coin. debilhdad, r... uedo. Seppn
t' -n., ,,pefio..niwtiudo, tt+ intede i. C~untad del C.- eIlo n. c.ques i til oh.. 01rid~d. Si no que me
bzt, .]opregunleo x )as bolsherviques de Costa de Oro.,
Sin entendirniento no hay industrial Vo~untad de resistir
EX.'CELE.NTE c.1 c. tui.veritir IA prenenla tde uns El, generalisinto Francisco Franco, Jee e d ]I.' o
rerlnainde I.,obeer sen 1. co-116n de In- epaA.ol, cab. d I declarar, con rnotvvotde la,' v
dnuth'hae, que, preu~dida par Mr. liedges, me cakentunra xinra]liellda a Mad',id de Mr. Stltnloh Criffs I 1X14
", n, Fos Wadr Untdo..trawlkndo, con lteiente acierto. J~ddr tde to& EstdadoUnido. en Ia Perrnsinlaf.lqui c-iM
1'.. prhrnbl..... 1I'e nlaclo dosu,1 1Il cool-acucn til e, Cu- zqne ae hAbla de "voluntad de rez=stir', el cam.13o
b A In-a piauei de densa- del Mrnn puts vecino. Del pro- 91 1'etrlarkrh REpalRa. )'R que aquel pueblo ilempre 4h
,vintlodoIn-n-ll~nln-, alSr. Euaebuo M,,J.l, -on.,a- prvleirdo pr sit soberlania a indeppndenclu y par,-"t
juiun let dincurso qite puonuncid en el homrenaJe mi ex religion y siu cultut a y lo'hari otra vex ii rurgiern In
nibajldor die Nol'eainsel'ica, Mr. Btltleir Alnajnh~liot necesidad. Y agreg6: "unsnnaci6n ctiyo pueblo no Ilene
eoinciden en un punto esencutni el recoomcurmtento de a"voluntad tde reaiatir" ni at eapiritu dle eombate
fades, pr llcpahnenle tie Io. otreros, de que =In tin por= defender u soberania, Bu Indepedencta Y llbertad
en tenduumienctn erfcttn o rn In% patronos no ex po~ible -nitr. el alsque desde dentra a desde afuera, ce p Ials
fOlietilar nulE~as unluirhjlt ni hacer que proiresen rA tun pal. ei, decadencla". Tiene bsoluta raz6n, ZQu6
I., .0uphircre -nter 1-tns.No hay dud. fire sin turn es Iahislori,. de Jpals, y comics slus plginas mints her-
conjunu 6,in le voluntwde. .1 fin de que en 1. mis .. ....1....r "I...... ",~t]a e,,+n e,
qluedo msq r t .l'a 1.]a detena& de 1. induIn rin, le. par A'rl c',I ..... i I-in,"- .i dl,, l .I = I l-,a, --
pnironos comno por obreros. t~sa no podri progresar ies de In Patel., mi precutotde Ia vida. un palino de tie-
1-~6%,'aid- diw- Teald .ep.,nutinirse. D. =hI que -e rr1 Per e-, .digimoslo con orgullo, serA Xr-de el
gran e,, i. r r,, 1 .",. ... Te. a I ", 1 P "lS i-,P- pueblo espathol sienipre; pot emo no podri ser sojuz-
t.;,, i ,,, r nl u PJ" uI T, 'r en gado) J.amls: par iot oiuntadd it.resuttecu iay de cam-
'I honrror e,,munlsa .hate. defendiendo sit hbertad, ou rehigidn y 3U cultural.

Deslindes

La Orquesta Filarm6nica Sinf6nika de La Habana


- 2-juil"n MCr6nica Habanera
4


Tony del Solar
1na tecl o srUs4il. "Ik. or de
malina ..,16rceles para Tony del
Solar, I& bell& y att.1 c4 t i neforlt,
con motive de qu e en c fekha
xern pedida onu nno par- el ]oven
ingen4ero Gonzalo Marifa6in y
En In remldencla d. Ila ov-U e
efetu 4 4el4 a4cto de o 4 I p0tlln. 1.
cual cira lormulad4 par loo 4.1.
del novo, lo eopoo Genile
Marga.n.n .y Evenie.i- 8etlon.
ante Is rnadre de I novie, ,efiora
DPlore- G. Torr0e Vai. d Solar.
Enhorab4en4 .

Del gran mundo
La notie a de un eompromtso amo-
rnso, del gran munldo, reclama sitio
esp ecial en nuestra informacibn so-
It del dla.
TrAtase del de Rosilta Santefro y
.Vaizquez, la aires y lindlsima aefio-
,nia, hija del senor Ju an B. Santelro
y deouelinp-a Rosa Vazquez, con el
caballeroso Joven Oscar Fumagal-I
7' Martin. hijn del doctor R... irlu.
magaili y de su mnoeresanme esposa
Stoll. Martin4..
Quedard sancionadn r' dia primem

do m rz, fecB.rha 6on .,l qu on a cile-
braVnj. uumleafts.... .. 4.....
Nuestra enhorniabpna loanovioa,
Irving Berlin
444. d4m4ngo tuv4m4 el.gusto de
eonocer al famoso compositor norte,
amertcano, conocido mundialmenti
Irving Berlin, auger de tine merle
do ca~neiones de gran 6xlto en todo el
maundo.
Mr. Berlin. Rfable, cordial y sen-
cilia, se encuentra en Cuba desde he-
e 1no,1s..4 4 .444mid.4do4. deu4.ntil
e Mtp 4o M rs. B berlin e Iny 44 e 4 p 4-
quefnadeo ua tres hijos, la sefiorita
IlI:tcl,..rlin y hey. martelipn r
i 'ar adrfi hncia Haiti, Pa-
ru i. rues de union dias en Puerto
4.1 44444.o. 44..4444.4.4.4.4.4. 4York,
44444.4 .544 .4444..., .4.4... 4.1.. 4... 4444... ... ..
F I-. f..I. .., r e e ..,:
-1, r4lJl. j P4Ll.44'.
pl4... r4.4 5 .4 .bI4, 44 .3L mo Pileand i ,
-. E m.,- .- 4. 44.- ...a ,. 4 4.J I .u .: .u.4 4,2

Pon0.. rPan4.4.1144.44.44.10.'.,
.7,i 4e h.44 ,.,4 "44.m.,, Ir.o .ll~..44:,


.1. .,. &44ll, ".. .'lh'44p. h i, H3.44. .
ii;.61 ,1e4 de4r.. 4,,, N .4 4. ,4k,
44.4 4 44. 444. 44, 44. 44


Crh'U .,lr,'l ri" Ai', I r un Le Cc .
A,, fi rI~uret ir a a 61' jei,, a',"
44.4.4 44 .. 4 4., ,:4. .4 444.44
.-, dir i,' l. :l "I

Sofeecial


F-iestas :

p rm ri e i ie c ,
jiri aale )f lei ri--e, u r l ,.5M.r
0--.I4 r ....4 .. .....Samos: du

L:,,rlC m t '| ',, 16 ,,Ce
So frecial:


-- 4.4,4l4 ,-4.4.4 T4.21 ..., 4 5.,- ..

'4.4.. 4.. 44. .44444 4. 4.4 r ...
Cnfeeni,.c,.- l,,-.: S, i


Cocktail
Sanloal:


44,- 4 ..4... .14 ..4 4 ,44 .44. ,t-


Por Lulh do Poade


I DIARIO DE LA MARINA.-Martes, 13 de Febrero de 1951


Pfigina 5 .


En In fech. de has Margarita Tabio Nuevas de amor -
5,, all, rel ,n.ih wir. L":,, p-. d orabDle f yoa inpl, im laad"poupe", i al msu I le;osa, tan 1.nteresante ,Mar Gart a Tita e es v ea de tamo tr os Ue -Sec hor, I A, j.in 4 1 ,de om'r
Rad y e.J4......... ..... .. .- t a urinal e ge e 1esende.. "r itad .....4...e I&44 v .
Pabl el doctlorveBenign,: t,,,u ,eara Ill
U.. q1e...-......:.:.'o eono- Vi4a4.eroso E22 .!2.0c 4.-aue. Alm4 erz41ap45a. do

.... ....... . I.... ..4.rI 44t.o.:4'..b.4.o, 44 14m.444e.44n44"......... 4.4l 4.4.. .. ..... 4 ....... .... ... ...... .. t ................... ....... ... ....................4 ...4p ,44. ..
14d4 or de .".'C ". pe d ca.navana e4i 'AEl al4.4.4ric4. ma,

4n. doe a 5e4. 0n "4. ,d B d e e n p d n d r a -tViajeros.. Aimyerd plad
E J lm h i o lO o f is m. es ,o l eo r S r pn en p n r. 1a sv a Yr ku n a rtiem p o r a d a e l s ot l x n e a e i j e p s u e t a a e / r e l a , . f . I r ,
Abormhen el cun Ja aJfeair..,
mterclescallmet"' iM1e.-,s= ', tl! d R bi P ift
.l' dld_ ~ ntlgr.115,, Iem:s .d' A c totrec enia de n. et aa u qeha meord o noan e tItz u-d .-1rsd an".er, a Pade oloE m..do
de A. IN.....d._4_..".'f'4"4.-'4*"*','',.4,1r4.Jd444o44......444ta 44.t4.4.a .par qs E4................. d~slq ,a.44..... 1..... 44" 444 I.. 4, 4. ..d p
elfin "VP'rasi.n.440 IndirigaI. 4.
Gl 4.4d 44.u 4..444.14444444.44j". 44-464.04 44heron amin haef 44a E his4. 0 od 4 4 0 C .4 4 ,. .4 4 4444.4~ 4444
LA MAR -N Adeode ra444;z.. j, Fr S44o4 a 444.444~
A.4..4.44..44.4..4044.I.44..f44 4444'4.444 S4pp.4s 444. ,d, uEl 4 4de4c44'.4444.4.54 c4.p44.444p44.4social 4.4444del ...... 4 j.4 .d4 4Milos 444
G O.1. d."I ito4.4..44444 44444.4. 43l" 5aa e 4444fetlr i. a ad 4454.444.x,. ce4..4444.4p 4444444r4.4 44_ ad ,
M~.4.EI..44.44..44 .4L VuaI 444.44444.4444 ,' .41. .4414.4d4144.44444
AsmiL4.m4.0 m4.44 m-5.1 se4.444 4..44444h444 cm44.n ,elrf4.4. on e- ,sr q eid o m4. a. 44. 444 4, 444.4.44.ran
.4.144444.4.44.4404444.4'4h44 A A.v 444441.4 a. n4.. er444h.44414.A4441kg444. 0441444444 p 4 4. 44 i44144,4,,144..14p4444444..
docor4.4. oa spsa4i.44444.44..4l4I44444.4p0,44p.40444.4a 44.4c44.14F44441414.444.
4.4.44.4.444.Nfian44.do4.S4.pro....... 54444.4n 'e r4.4A d--E 4 414.ha44?...e r 1,

nil.1125 4 444..41fli4iae4i.u.,Y de4htcl. '.L _-M41 4


El Obsequio apropiado -a la Esposa:

.3 Fina, exquisita Leneeriu
/ i/ Algo que J nimaximo realce a su intima
keiieza... que satisfaga su natural deseo de
refinamienlio \ clegancia a toda hora.
aEstas prenclas que cdlisefiamos N muchias otras
lasatisfaran plenamente. 0)i4qLIiele
alguna mafiaiaiia.


~V1
4444.~


4.-


B,4.d4 .- Ca- e I.-. crep& ngro, pru4ia, rata4 o
4aa i pal.. L, : J. ad-rno de vivo% y cintur4 n contrap-
_,,.1 .-- \ 4 ;'.1 a 23.50


S..e1,- 44 ,- l..h l.,,-,en 1 4 41 rosa, salm n, h n --'

'44 ..- . aZUJ


c 04.44. *. ,4ca4e.. \al4,I4 ,en.ci e +.-4Lbar. oi
'B .. i 1 4 1 1 1 44, 1 6.50

CA" .3. ...J, ., .,n -6 6n, ... o
: ,- ... .. I...I.. I esVa lencienne y ord4.do, a

rp. d, 1J ,4 ,ir4 1 44, a 14.95

Zapatllla> de rao .azul, rosa o 1 a'nco, tamanfo del
4'i. al 8, a ..Q54 -.. .5 4,441


Mafiana es el Dia

de.Jos Enamoiados


I M,, ,I Ie.I.c ... 44i, ,1. 41- l4 ,k n re .qu.
ule~td 0area un no tcesimoni de
5114.4.1. 44.4.... 1444. 4.. CI,, 44. do en It

.4 n.4.44 ...,4d, dI 4441. FIN E141 StGLO.
1-titre otr., N ,cl%IO -, IC rCCO~nl -
dam+_,_+ cst..


44444, 4.4h4,1,4,4.,441. ,n 4 .4444.4,, pnI.,444..^me
.1.... I 'll, ,,u.n ...
- -l ... ., . .4 .. . ,.4.T


(l44 l -0, 4 ..... o ., .
14. LAIt.1,. 7.J*


444 441.t 44, 4 d t'r ,4,444 44j . 4 ,, 4 .4414.
.ua~ ,4 ',nh, ,e ,e P',c 44. 4.r e 44
malzPequ~a m tlh na Cra~e 6.24.

d~anav ;.r:,,le7.2.2
44.4rc.44 4.t.el. t4? ",[.,


, I' L.; :

IjIAulIji ut. LA l AnIniA.-m-artes, i' d1o .erero de Iy)i.


t.OuiLa iiliuicraa


Van a destruir
NATIONAL* documents que
to ofrecis I unico
0*t. o *.1,. a.ico no tienen valor
servicio diario con
aviones super do Estin, en los s6tsrnos de
[ui l Esc'uela A. M. ..ih ayo.
DC -6 L 1,. i..--.. J


----" ---- -- ,,,*l'id',:i,' o';,.ir,, do "eicr ;n >i~d,:.'l'
V JI^ W V arhrula e ul 9srad d Aulh K ob-'
hi.b ... doo ,., A i, -. B ,,,.,.
O AartMAlNz Mal a por roodwt.ct del
Ne ... .e a e .ys', . r .'..n,
I (, redo el qlir e P ertrrrld ,,idotr r
A ,U10 l Sailia, Suarez~, todo-
A dttca .ioi Sisa l l iss e a .o e
enoiitiiui e- q- ud ... Re, enlot^n ti
M 1O LA MAR p dcli. la . ndRuth R.'obe
< -F.- 1 o- e etlr es l de qltt: 'lo, I,.
S,'I Q ....'. -- .1 ... ro-L
VUELOS DIARIOIS
POR LA MARANA, [ ddebtdart'1vljd +!,qu,lestotd dos" y en'c'aL
POR LA MANA]NA, dbds~a
TARDE Y NOCHE .... n".
!!,+!.. t.... ipa ,ele do.
Inega ,n d, Iu~ ,P ptoe.d. do ea ;
NO HAY COBRO ADICJO- hn.cie d
NAL POR EL EQUIPO SUPER v e .ntr"c e'n pe ca, h
;e a | rel-itd. d r.... t- otr
DE LUJO DC-6. a a
A "I N" drt,,, o di IA ,bor c,, d

f'"e lo ._. ... de La 1, .
ba sa"Or Perez5P5erlacia. lo, e
,'.'..o a r- ;, de o 'al ,' d !
,1,, ad. .. ; .lla eudo Ze
'l,,..J. I .--. u r ded-cWd
a s$tralbalfo d, d sjr'u"rl'. h..-
aa tt' n. di, asgdo per vi repetsdo
dualir Barreras,

A n fi n s i e s e v s u s c r i b a m e a l o . .I n6 a los o b . .
Il %efor Alfredo Gonz~ile Fleal-.
]DIARIO DE LA MARINA prssdo, dene dv I .... de Vended,-
res de 1.3 Habana. fui absuelto iyer
por el Tribunal d Urgenclao de lo
esa6. Que sto, le haz. de -o -
r L. .,L ,, r 5.l .,+ .i a- ~
~K~COME" N
C -i~~lmt .. --tell .1.t...

l a, sd. C ,, ,,-,.- 1 M M I. h
JA IF uNQUINTO,..,r .,
BLANCO NE R .. ........ .,. I. .1., -.1.

,lr ,rowr m ,u .o p,


Mercancia de PRIMERA al precio ULTIMO

( oinfrenciaii %clritirinm
ve I
5,, s..... sia s 55. s..,u s,, u ,i aI -


FEBRERO 14 Dia de los Enamorados


Lalita Salasar
Ayr et-svo de dim., b.jo I .dvlkaal6n de Ba tl lta llll.. I l eori-
ti Lfltll hllinr y L.ie, que a till fi i ddeltd" beUeulinea in tx-
qusi.to temperimento i arts.it1io y .niuiiivll aT .
L. .ensorlt Sallur, itn l csebrda en luestrm ilW nei, es unJ de .l-
c.ntxntes ina plaudldu d or nuesitro phblico.
Afectaomente 1i. MIludmo.
Elena y Emilia
.-.,n .', cr., diwo. l ,alhi os n p a' a aslr, O ,- .I r .
'....t' s. .'ITraen i*inu ~ 5S 5'Ldlll I I.~.5 .5.5 i's a. u ... ,ssD s &l PI'.
.L 5. In. m. B& wa.- 1. r.-5. I-,, e c a- -r, -,v,
I,.. d, & e. .I d i, ,.. iS L
I,. f.dM &.0n2WMsi550n5,.'..
1.%'., Wm & 1. gnnd ~ ia P. 85
1,a -n, Lss... nrr...r p. m r-, I'
TomTIk.,Ipr, iu nea ti Ptea5. r, i ,u. ilei or Lir,-a I BlfnA pi. cma t
JMa.' -3p, +nwln EhLthM n ,o -35 "'Ejltor, o P-d16l
.8 .,..s~ass~ss jaad,...stn ,si.sn,b


Los ENAMORADOS, tienen su lugar
preierenie en"El Bodegon

Dulceria Restaurant Bar.


^/


ilslsn,'J .,iortlwa do nohC.-If
l,-i'rnlo t-,n broraoto np,7,o o

rd.oodo I n cclores loin,
ii n olr.: oh 0 i .lla On
negro r, cjzul I.1050


Hid 1uE1


fname. .1AlaresA .rguellesA .~. n sli..... ii.... ...i... ...,....ii As I. iNUsI.E l.d.,i..
A w-,,li.de rieli,.rAs. ss.A i.1. di. in-nni. .
itmI ll4oruls Flovlu AnalteslArgrlevunlus de 111 rilunll ir mienzan.
Z.pill ,siiini rlldo L. plomoc.nio I.L. q, srli. 1,.ll im i1
5rus ALin, bl.ov ei primer premlo s..i. In.ai eLd a fl I. b L 5l d. I del. ..oi-i.
Ii.b.i I .I U Cl iab c.Ie b..do. "Ahb.do l l.. iAT A n
ma, cni tl t11 A I pIkI IPIL.I n 1. pr--t. 1-f giorilf,
7ehsld Lds.ioy,$ lustradass pTerteccenAId
B ellas flore s f +cnis, co[cci6n q u, aitenem s A,,
Gien, ssdi sp i e h.nh he sissit. daill s, etc.--brind5rAi 'Go-A Gp-1,,10, dc ofrccd rlr pdr, f i rgr s us
Grnde A, prp rstis doan he. s,asspcuantoi pueda dems er. "Go- .'rn,5 h'nporontis regalos.
dn de 12 y 23. en el Vedado, pari Por =staitElfonos V,-325 y F-6145
la Assmphitic afr6rides del "Da de5,o son olicitamenta atendidasa lm6 a-
"......oa,,,iqsme..Si... A..i..n.... I USCRIWBE ANUNCIESE EN EL D DE.I I.A WINA,
,arh e~l pr~xino mlk~rcole., d[is14. (C-Onlln AA n 1. P.I61 fl 'l I i
Bilas, muy bella Clores, que en
,siisssaices.1levarin elsseniegbs
1-16n, brindri k "Goyanns, ss 7enf 'A''
r s ieicrisal y porcelansi popias
isssi h aonds T.subin in aras
y s tos .Jn.
Tannt oe fiores ire pmportas .,sso
.A .... uicizis .s .tulpns,, cin-
muebles de CLANE

Decoraci6n interior\MOUSTACHE OALIANI 211
MARCEL ROCHAS
-LAU 51 IMAM 11t TOW 1%..


ragina u


Cr6nica Habanera


DIARIO DE LA MARINA.-Martes. 13 de Febrero de 1951 raPmna 7


__ Flub i Mt. y Mrs. RobeJet ". Walker, con U hr.11.Mrs. A. V, Burn, con M let Pollack y .u lentil esposa Chi-[
Del CountrYIClub Mu.. MurielJWalker,In e crirtakCon-.p.u Gemiti. H My Eulpr PuI '.p -.ui n
1und c MGaUnMr Willhp EpBohn. Mr. y Mr. G. Gon.Alez y Mis C. Gonzplen Lutigardo Agullera y Maria Jose a
.Mu..lupido P..ulPI& I. ...pp bll. b. y.. .M..5.Brnudo. .M.ry-.R b..e .Mrs..R.o .. D'O ..y Pp e.G. .il.I Pablo B l..y............e...p.. -.Sup. ....ll.. ucl Mr. y Mrs -ose ,
Me del paOdo duooian en el Court- t in.Saln. I.Fantony, I. DianeAl Addpu, on Ril P.g.diza- uBn...gh, y Luutgrdu Agulera Jr Y
try Club de La Hablna MR. iven Mathews. Mr. K-nn.th Mr. yMr. Edwards, pp,- Mr.ly a lp-y sterrlln., Dedlot. Luld ez Pe.-a it Heradpp C I
A posr du a impertml entepl lluvl. FiId, Mr. R. Shults. Mu. N r BMrs. D,.Love,u trin y ze oreNn NoNdarse. MPrlou Font y Apnpni Cur s.
R ue c l u ean cho. umermop pr. s ColpAu.. un Jr.. Mrs. T.M. VIctory y Mr. Mr.uy Mr l. Hermon Robinsonca n Mr. y Mrs. Leon Well, Mr. Mun. JP -[ lx berlsy \llham P Gord
ppeo c I, pl~plndldl T, NM. VIP Hr. y Mrs. George Armour. Mr. yu mes Hay., dociol Mark Sche er y]Y Ro ndou Pauu l'lyu a riay Manan. Fr.
erlzpa pariucipar del t d a p les tl Mr. y Mrs. Edwu.rd Davis, con Mr Mrs. Murray Drf, Mi ss Roslta Barre. Mr. y Mr. Wililis. Robinson.
pueld dom lupo con.lttuy. un y Mrs. Sidney Davis. Claudio E. qu Mr. Mauice AdamsMr. Y Mrs Ei doctor Hart:PPRomany Y au bells
T.Plnllu .contep nnlp nnto social. Smith y Clods l pil, de Smith. 1Philip Rosenberg, Irpoa Yiylnay l de Crdens,. con Ro. ( entlnp. pl Pip. OCHO)P ,
Tod,. p Insmea oatslban primo-
loe t 15,11 0.1 P ......-I
-rusas cet o n fc~enitnados en el
Jrdl "'uPrat" .coo losIncompurableu
x:,,d o.1. color de ftuelo.
., bails r"Intlha-tm panda, Ia. do*,
-n I rquests "Cppppo de Sepuill."
iA, orcquestm "Corlt~nrntol" y el con.:,
... q en. "C asing....... l .,F e b re r0 14 D ia d e 10s E n a m ora d os
",how" dedleado a Ineon eurencl r y .
e.peel.-lmntel .1mundfpalmenle conn.
P.dP Pomup lslnru nrteu mericanl Ir.
Syuins Berlin,. quien en unl6ndor u pAn. ..'
maP Y s lnan udoshjll lI
CIIh.upu...................p u.." d e m i
Aenitinu.e66n 1. rr-finado In,
Cila=eo primer~ramente .1 de S E al
c.h a n .u o n ,lap pn . .. '"
Ia Maharajarl. a Pn qulenP.. ,eruu ,
Patricia Meuul.. lupup, `rApPtpuAn.lp
tm. Mru,. Ruth Walkeru doctor Ar. P"
In ppdo Mencl. y Mr. Silvia Gargiulo.
Inpttldoo del distinguldu patrimo.ppu
m Eruesto de pZeldapy MariapDeths.p
,It's tomabon Aslento en otr- mesa .""
" sect ador Federico gernindez Camss
..... ........ / luphdprapt.

Mi:. de ne roc pon ,w breroupupp de ta"lo-p,
Pelpo rojo adornpdo do plum a.. MI.
n;.eI G6mez Waddlngton y Gu~llupmulu
ins Garcia Mont es' con-traje de tono
brunceado y so mbrueo gruplsadorpadopp
con pluraps en dul tunt- de capulp e.
P: Mu. y Mrs. .Gpuu.Luppu
Un partyt' m ydnumeZrosoclue se bof.M O

,le ei... "nld ,Cub. cl/
purs I, erie deP Pulp Jug.da of i.-
enmrgn. -- "
nTnmaban "ai~ent -en1. 1., ..C.
rutrmoi,luppp.Alureliu Cpll-ue p l,,be p P,/
N~p, ,tct Epppuupu Silva. .u lliet C.- -". /-
p6p,- AruandPTrule. y Mercy Dior I --'
Ab.r,in", Ortolia Fnyou p Hld Cduar
t-rsell. Armandou R y.s p Cuqui Cu.i X
Dlzop. Rafael pd. I Reyes Elenau ?..
G rizppez LaburgA. Jorge Siiv a ySO.
,su Pedroo. LuL PWe.r.e rYSilviapd, d"r
p. Reu...Gusto- dePIP p.RPu',..u -- E.p ue OS egtalss Sve'pue
Mimi S ppnchez y ta l lprejas:. MariP
li nlp el. D azp MCy a y R ou p n d o C elia C l .rp r, d o s D t c l a
u C a m ]lt, G i pu etp I J u n A p plp P, .'. o
l.UP' Treulle. .YP el "IenO euo, r,--coutes de ,e11.do
p.lfle Meund. yI NOMartinez,. lGr .
titel Gupulrrez dT Fhx Gonpulep. EPu
d, n lueupz PP u Vill uy V pRbertR. i p '
n u,. uNpnp HerreP a y Lpuis ifl eRu,
Trr pnrejita- efnri n "pr t'-":H r-
lla A #,u A. uel rl',.,pl
*Pppp . ..puu Auu Pp'. .
Ap...P.Maria.C(3-h y Viceute Auni.l
pis Dlias u llupmp r 1ppp munu / ,..u 1.59 j,:
Pu rLppu.u p1n G......du.
Alln u dp G,..ul-p . itd+. Q
P1. ,lgpl~pu P1,) p do ~ l''1 .
cpua pupupltlm plpt Muu .p qtu ppuu hpP. 'uPl e Po,:, P i.'" '-' '.l
r., i rn. u- l y t uem, cap. d rom"-

ip lpi ale llimn t rispp de erplu
Pno l lu'r T o a s dl- ll'ol G nlu Y A linu o. .e : ..PI. .9 8 a .
YrePrr C.pr n CaiPllr n y Merpedp,p
'ulp V.11, Enriq~, 'ue Erv llln p Crilll
1lldpl.4n G u L t llrrp Yaulul u Olp, p .. .. .. ..
Alerig "i4y Ehl rv-lmn y ~.A.. F: ? -:I:- ,i.: ,
LP e rAl',l,r r- uMender p du p ,,u
%., r~.p~plpppp ilupplpI. MC0l3.7
,,u")y .'...... .h ".. I ,.n"E'IIos"prefieren /osc
.El dpartamento de
... p r'p:.......p .... ..2p5 Fi/osofia ofrece in[ini
lpppp P.',' tnlna
r, r p. pI- ..1 Ca s--chu leco, COu 5 epa
hI-N~r e~l.t.l Ln o~hdados gas, carr
*u,,. :, e Pu "u ouu de ',s,ma gobu,
p. .. ..*,, .... "'e'l.p".,'i E IA. ou e np Ia. 0 p,
v~ el 5.50~l
11, l i~n rlil olhnnaMai*rianmir -i./(

V I.#Y p"'. IIm'h.17 - l- rminln Ri r. p pA"Pa,uelo de hlo, eurrolld
ur wp ,C,,Te,&%,C plo,,,,. I..- dado p pauno. 2.25
Ip. 7.1 -1 - N I. P Npu,-,p, h-i I..- ,, : ,
upp..p....,h..... 1.,251PP., 0 .

Mr u.PP ,, i t ., -,,, .,,. M .pl p Cuull P I 1 .1 ,', ,- ,: l, *,le ,
pru %1.. 11plppp p, Mp 0ppu
F. pul p .P.I41MIfI tp .Pu V -lpu f, |... .. .. 5 .
P QirK1P.141, flpCelp CI.pb pr ppp
dA lll. AMerln.Rl-I Miqel et$, -11nrIe i e12
11110"Capau .0nr y
uisp. 'IA 1, 8,0h5i.9"
Gn Ar.Hpb.l You.rJ. OcoeeP~p
r-inpPP. lq CIIIYCpufpp pMu. p
Milnus PodrPllu pIh anny -eInrr.
Yal ,* rlr r amlenln.


ll.l. .lr .... Complemenlos indispensables
I.dig isa O n. 1. 0 lulnlbcnM. y Mru

r. yJt.I. M"., J. Mlrcus. Mr de Ia roode, mcly a prop6sito
para un regalo,

"p O / Bulsa de Fayp negra. 8.50
Me o 5-1 E,.o

aetagjaU4"perfume ass p/em- 2 onup 2.50

pro un oequio acer- Pauelo boudado a auou 2.95
tado/oqueo foldsmuer
recib*e con algria. .... "1y \

Pe.i.p. pVs,,de Robert
Piguuet. D.,d. 4.75


obsequios practices.
cabhalleros de La
idad de sugerencias.
Ilda y f,elue de couduuoy
umehlua y azul. Cuello y
adrc eapucoloues conpras-
tura. Tallas S, M y L
8.75
d0 y co, mOnoguama bo-.


Loci6n Goldenp Chance,
d* Hmrrilet Hubbard Ayer.
Exclu'iv. de La FiloioFia.
3.25
Una jugerenc6 par* los esposos
qua buscan un regalo pricico:
refajos "Filosoffl".
Conpaccionados en multiFilamento de la
major calidod, con amplio FaIda que no ue
sub* al sentarse.

1. Adornado con encaje alencon y peque-
e. incrustacione de satpn al Frentq. En
pblnco, roi, azul, salm6n y negro TallaI
34 I 144. 6.25


2 Incrustado y bordado al re
mando conchas al orde, con en
to redondo. Blanco, rosa, azuf,
negro alias 34 ,l1u4, 6.98


j F LA FILO/OFiA
taIes pun- NEPTUNO SAN*JICOLAS SAN MIGUEL
salm6n y


Todas las muieres reciben con
agrado una bonita fantasia.

Aetes doeados, co. pledra en aqua,
esmeralda y mlatstas 2.95
Pasador dorado, con baguetts 9.95

Cou y doado, con pedrasu en bhco,
aqua y uyPat,sta 7.50


ArV':HHI :j
TUffgIIA
jHil


,/406

/OO0
Mindelm con Rll Solar y Hkctl,
Aldinl, 01. Os inde- y Rupero
SA".
Pedro Gil y Mirta M Lonter4n. con,4
el doctor Isidro L. del Alamo y AId.
MonLesrln. ILAzaro Pruned y Ele-
n P. dr. p I, llldrn Hort. y C1le;t
3lz. y Adolfo Martin-z y Zoll. d,
1. Torr.T
L. eficr. Mercede H. de Cam.-
pno'. con dos parejas: Mercedes AH
Mon y R.fiL L4pei.. Mercede Cm-
pano y Mike ZteiinlNr.
Lol ilmpillcom eposos Witrido
Brlto v Btitriz Gonzldez Otero. con
Lt. y Mrs. Roberl Cllne.. Federico
Otero y .l.44r, El-. Ms4.. .
4d,4.rdo Anil B.4llo 1.y fi.r.. B.-
b. ore CLr. ,. .'Jorge Lorenzo
enlCues lP~rex LarA


SEN EL MUNDO ENTER

ESTAMOS l SIEMPRE AL SERVICIO DE USTEDCANNAVALEV
JItGOS DEPORTIVOS PANAMERICANOS |

SENB /1IJEN AI/I ANN-
TICKETS, DE AVION, HOTELSE. ETC., PARA "
VIAJES INDIVIDUALS


EXCURSIONES VISITANDO M W //I/WE
AIRCuoA VIZs/A o IIAA/I/ /-//I///#/f

DISDI 13l, 0 00f i) TODO INCLUIDO
OBISPO 252 HABANA TEL. A-2971 .


VWAGONS-LITS COOK
Oroanizaci6n Mundiol de Viaies


A, tm.nd. NuAez y Zolah P. d, Nu-
C'n elehor A G0.4..ret. y.
fora se reunia en otra mesa el sehior
Rnk B r iand d, In -C... Hcnnel+sy",
d, Co.nc, dF .ranc...
Ram6n PikIlago y Lydln Brens. con
Lu4l Velicoy Mint 1R...n.
LA eftorltl GeorplnS Dopico y
N1el4 ...edla. n Lid, M4-i
Hiram Duarte.
Jolt 4 odrlgi44 Arrnll, y Evarn
M de 1odrilue conM Ilrtha An.....
W ,JA.e M King.Mr 4 Mrs G4,M K
Murdoch,, Gldy. Preo v Otto H
Cn, ,ooii. r rl.ig r. 14-le ml-
t a, par Wig td, e.p ner
IC-n0.6. -en.Is jil. NUI+VEI


vj UUJit. ZL L MU .,'"a-


I" ,+ J 0 Rodn ...... ltaio s .M" ri. Julia Moreye. do Dilx. d 1. RIUold, Conshitt Vlldlviat dt ll t T .ml,
J0y r I Roberts K rmna, EIm Terry de Korman, Sylvia VaidM odriguez de Vldh CrP ileardo N asl Pat-
6tu .aP ^ 1o ltundo Jr.,. Ibrahim C(onurgrL Blanqual del4 Valle de Netto y Esther Lie.. trirn: DM.-Pardo).

$6.$29!00 Ah/// : ,vcion hi no1he de0 domugo sit Entre I-i sefioras, adermik., Marl: Marla Carna, u~ro-f~rti~ta M tata.
,,,*\ ,i., I-I p ,, t M"'i,- Antonm Prune de Roqu6, Aurcra de id L y Cuqu Burreral, Bertic Tuen-
-.,- 'r11-.. .. 4i,d ?de.l ., .ed s ,, M nat ..Ttel S 4,r.. ALC.arre .er .Y Magdalena Sofia
.... par su buffet JBarrers. Ca ;ruca Diaz de I Rinda ot iorsIbl i ContlegraJo-
l 1 R EI K I f f"I4 I...." ".. y .. .. d d, B.'Co, l. tt d ,,, d R lel .4 M, nu Xi4 RI-e rd NOl.i e
-fEINA y "AM ISTA ....' .. d N th usa Valivi a3 a eSm-Portuondo Jrl O. Dad M .inata Ju-
.$30- '$T LdM224 E LA"" 4 A i ""rl"a A t; R y elh tnyCfr R m.
't-.. i .. I -.. 3f 'nuesJro compahero doctor Me-

y 1. a I f c ,Ia tella l o d .. ..
r/,, p- 11 r M ^ 1-!1 De altq
r-1,110544,),4I, 4 1, It. A b,44. 4. 014.d ar. r
-- bdN L el n,tathlp eruiano doctor Camn Albuerne de Orfila. -
= all = 'n Ltdv t= ~xlo irttl'o o.. t,- Cuellar Torroillit, Its idol Lo ceiebramos.
l d, n;:d... .. L a tem porada en T ro picana"
ct~n oi l e ,r po, f r.pn-ca .t uj do
A-ll ... io.. .... f i"I . .. .." C' ,r e, .. .... ,- T '+, o',. .....Dora Ta a. ...... ....ion. ..
o .h 4. l 1 L arty4 L JB Mln. enorita. Pilar
n,-""Ir"Part.DBue stae IF- l 4L4Lr
...." ..' r,4.esis a nzan empreI 4 Tipney y el I. or Rr 6nL lml.
C4 ,4-4- ,,]ate .ddis deIn.G- Jose A Bolfos y we BL tL Guil4er-
n -, p4 4 44, 4 ,d 44,44 c,',, 05q,4 4
C'. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .. ,''a ,,. .' ,',, "', ra h o t ,
f, P u siryr ah. e l 4, 1 4lat,,b a d .C , .,r z or G ,lo a B uL t llo y iss e -
4..*7,.44"4._. ",- .4 "44444 ". '. 4'.44d.s.,,, '4.... "L......... ,,,4d.d .,,d ......, 4 4,44. R.4 ,.4 ,,,,p 4 .
B.,'I ynd4,r.- t,-p,- h n,.,I.,,4L4,4,,
%I-edal-4 -4 "'q e
9 L 1.1 d r aRaqul .oeaC.
J~~~.1, B In, rl +.tl R~'+r Xe l~ as't isi bev nI...n -i. ,---. -,e, Graxiella Pernindez
Vrm n. M nd,%ega Penlrhet'Y" rodetexod- Bod.s d, C.,- laldd 1,, f.. j dl f-aorito cnl,. de diver- y Ninn Mail-
U.,ter~tsl..,p: M~nnd+'lvenl etolol +ltr te 1+litle[ +t -, t '.,rlt 1ol+, 1 z r.d lrMari. "C.M.te1-nol, eco PI-


& NO % .%,'." ,, S'; q- :,'"
,.., O n om,, r f ,u'....4,4J4 4~ 4 4 4 _44 J4 d 144 4 44 4.
.4 ...4 .. -. 4,4 r. n ,4 . nt ..
h 44d4.4 I.. , ,ni,, .. 4.
fcl gu l tl i l Ii, In.'- ,


14,,,,,,: 44,4.4; E,,, ,,,,, .,.44,.44 44,L,4,, 1ak- y Ji,
,, 44 .. d L,"d 4o ,,:....... 4 W44 .4...


fN,,,. 0144rd44 l lr r l.td,4.NU
M,1 n ~ ~~ .- b dl rech'lnr -d.
-t1+l r T l~en lT' n 1.ig lrEn,4"4., ,, .4.44,4 dM .
M- lll e r L.,. .. .i *Tr i e o O l. y e


.44 ,,, h..444 A e,L,, a rZ4 '44t4 4 d4 e
h r I m terd il s it hll
I" .. a .di ..oiro n .....
ii~ .. 44~ i 44, .h. 1,.' 4, 41 4. 444..r


4.. 4.,4-.4, e .n.:.' ,,; 444.4,
I/il .. .. .


F, .,'side cis Miami, Hon. Harold
TuBrk.se ELt.,con Oscar H. Rom.,-
AsGdrLIdrig".. y Ela. Du,.
,, Glllemo Lezcxno YRihn:
.',..... .." llr P.dr6n y A lrth

E. ho....... n 4..
L 1,I 444 is 1, n M r d
L.a, de 4.i ., .'r An r t d
Loln-I'dr ranos,


MALESTARES
I---i i f lMur l Im.-
FEMENINOS

LM -- W1. -I. a It


-LYDIAELPINKlW-t


Regalos que Dan Verdadero Placer


^.AME444g^

'La frapancida quo habla
.I longuai do lag floral."


J.bfn de To.dor 1 t.745


D9SERT

FLoWER
0Moderno, Miroo, RMa
'Modarno, Migter~omb, Romantic.a


3 I 1. -,,,,, ... I.. ...
4.. ,.,,,.1., J, I,,I. p...J ,,, ll..l.. .., .
1.40,. ..... ....
F.* l.j,, L..1.nr ,.,. ,. 2.00 \'l y^


I- 41 ,AJ . ... .1 C .,',. ,]. .. ,.11.50 3.00 "+/
NIPTUNO Y AGUILA


PASP2L'

Dr. ANDREl
No Poportd e* too.. cim-
I4 srpidamente con Nei-
Ill del Dr. Andreu, efice.
c4 en cI.tarr I bronqutim,
y otras alecciones resptrm-
toriacl
0 "~um leldak" T FAMUC


pars un gran

regalo en toda ocasidn


raimng0O


1PIR tlTA lCT I.O "n :xao l^. r.c.t Lau.


y


Polvo. par. de.pu&
del aftio con mot$ (1.75


Cro'nica Hahnera_______


Par; Muaana:

DIA DE LOS ENAMORADOS
Aboim. TRES Pim BRoplaio de Novedades,
AirLTO Acondiclonado y CMmodo E3lobdor
PRECIO F1O: Su MloW Protocc6n
Pida nuetro CATALOGO y I@ or6 Unludo por Corro.I .di^ ..L .-. '^ ^tS


a, ^ is' FOmDfl^ CON EL ^


J I{MAZD MA GA W
ARiAlDO nuevo Sal6n
* rl "lu q7 r ARMANDO. A -' un-rit-r In-l.d. .n ..
n . itlntt liM. brhtW0 d tdl.. I- del-rttl- I- -l.
t ta bellIu rcuenleu 1* 4 tre.
'd r Ii~lbIab*l ef wiin~d e* l prt* de exqutlllt giire.
ikl *allrl r 1ce-rdid. *leupr ** ha dlUnifldo en i.re-
*L- blllp~rlbtln TInW I pir P ~ lrntnl ion Ih mayor girl-
11> de| pity llr d ARMANnO y* cilo nl 1 Iu preclllmntel
ql 1'tl. d,"l 11, b.lnder.

tL-upr |i Ttnt. dl? y .^n de MADAME -I'
FaMeO, It lrl tJUlb| n brladi Infln did de nurr- trstemlpn-
U l,0 , t n l ll7). AII 7tAN )O 1. r 1 U, 7777,


l'^.'"l.l'dll. #ltllr~ltr ilu tletnQ llclp 1.~r don~t il l...ARMANDO BEAUTY SALON
77 r -4. .).i 7. "Aniill

rtINf I t .IA II t 77)0 dt T 77 7 7 7 t77m777)77)Fl r "JA DO or dl ",4 -t-h"I
'" r r . I M tll 1 bf14 l 't', ip I il J. l,
J l I777nildvad.m.'7,7 "",.,j,),-' '. -
7777)- 77.f-

1.10A 30r 7If 7,7yIt VV )7.77760 7)7100 7-Am y ifflif.7'... .... ... .. .... .. ... 7 ....
AR.E; . .... . . . .
s ,r,,;i. '70'7,)777'.7, ,'. "o.


... .. ...... . ....
77. .I L ~;. J.*,..... ,.:.,':. ., .


DIARIO DE LA MARINA.-Martes, 13 de Fehrero de 1951


La boda del mcibado
In 1Ilt e .5..,... UIe. e
"', ~ r Mumr"zi+clsia tIl
b~or Dl~lOX T l S Petd, a rio.
:ne. segsnm e- ,;l ICd
ae 1. enc-iudtJ ilm rl.,km. C Mar.
"r, ~ c'r, +. E ', : oudo
eN mI -nO IrIrefanles deldtle, o,
.iem.; olrecer nov enRelC161, Co.
See&n,. .-l P Ddrii airl r,-.:o
I.Ktot A beito ,, a Is Per I'. ,' ll
-midre de is o.in" mI ldll, llu ld. asl
.rI77 I777LA P r. 6. 1... .

Flrn~lar r 1ll 1 i 54!6 25 :<.'
,.. C lmlrr, J r 7r7l. 7 M.7
7l.z OO, lC 777 l7 er e.. 7 +.7, 1,777 7.I7
00,I 1en-. l L1 .+M~~.8+o
rI iliF,,re- I ,'I lI I mIJIIrI. ~

lArl Pe P .- C,-,I
Par7.'m o7 e 07r7r17. 107 7770777

r rlII -,l a. I L rl'


777fa,77) ....77. 7)77 ...... 7777777r.
10 7odao 7777 P7r,4771r~l, 7)r77,77e
sIL: 1 e celert,'aa er, la re-
71l. 7nl7d 1. d I 7 -1 Ie ler7 Jdie-
CsetJ a [Las r., e de is nocrne aim,
e, note j'Id iri IC M Jl .ClUO BeLdJo.
:67r) ,10Q-O 777e.777.rs 71.7 7.ir


777-.ii 7. 077d 7 7 77
Se-7n tes77o7 7pop e112. ] l07sehor,
Marian Vallejo. doctor Jos l/ xitro-
Aib~erto Santoa Alvarez y .Tosi G.
tilt. y mar 61,. los eftres doctor Jo-

"i Santlexteban Torre.. doctor Ga.-
t6n R. Joneri. doctor Armindo Flo.
reSis.W.Oswaldo J., ier Pnzn.
lbrah.n Val 1 6 Sanhez. y Otneho
IV.1de., S-nhez


&ePa del ico de Pertierra
Per antlelpads hacemes Ilegar nurestrn %atndo a1.Iinb iy ncantadora
77)rl 01g. 7delP )lea, 7esp77 del... 7nod. 77pr7-7tt..e7 1.Car 77Dr.
ndalee)l)a Pertle7)7. que 7777na m16r-777 7celebrars 7u cumplraf7o7 .
7)) fate). q 7e7 777verd7der)7)77t7 pu7c7777,7-7 7777np7a d7l retrain
ilat1e de la seieora de Pertlerra qu, Ie hitters en Melexin, el verano
p pio lgrn pnor Cfilfarmana.
d. lentil dam7 7 ) re7lblr7 7.
777)77 77 7777770 77777


Hoy, solamente hoy, dos gangas oportunas para
el Dil de los Enamorados... Para que usted le
regale mis gastando much menos.


Vanities panr "ELLA
(Volon m67 del dobl.)a 1.39


3.78a 1.39 2.68 3.78
ValeO m... muhoko mis!
Tres superiores coleccione, de
vanities, lindos, modern6s y de
"excelente calidad, dorados y
plateados, hay, solomente hay
en oferta especial para coo-
perar con todos los enamara-
dos.


Corbatas para "EL"


A


(de rayon y purn sedan)

Par ser las corbatas un obse-
quio siempre estimado par
ellos, le ofrecemos esta opor-
tunidad para regular corba-
Aas de excelentes colecciones
de foulard de rayon y otras
de pure seda, todas rebaia4
dos a este precio interesante
de $ 1.88


UNA TIENDA MEJOR SAN'RAFAEL Y AMISTAO


7stai mismoas mrcariciai, a lo7 mismos preclol, to encuentran a la
venta en nuestras Agendcas de SANTA CLARA, HOLGUIN y BAYAM6.


La V iuda de Giro

4. 7, 7 .1- .1C,.d,,7 7 h-,
d.,7. Rosa .ar7. Re77la1 77d 7
Ir... 'o 7m.pndu, d o )as0 r los zaph,1s, U hus 7 eC


d ociidad. ^ M .
7,a.. "O]7 7 pod 7et en i, : .
/,.,, 77,,,,,a dd a 4~n.ad bandone7 .
i e. a I, pr ,7 un h a r 07,,p. 7'R h q, r l 7la PiEL. ,l-
717. ... .. . . 77 077 .. .. 7710 _

a~e e p 77PA7 El., EL 7l7
C(LIferenri) 7D LOS
,~~~~~~ ,,a e ux la ca ]ENAMORADOS
,:., .Jdr ao lJC.II s dlerrsrw
-,, n 7nferenc 77p una7 rene
i, de S 7antola Ila, sobre4el)7in7777:7r 1.6Fob- o n 77 7
I'm t A ",2 elec-.n de -y.n Fa ri da cnla a s u
e,. 1lexib17s paice. y' 7on7
n77 7u7sa7concurrenc7a7 se7 7 o.7 -a 1as 7um ,7 yc a7 permit
r n la Casa Cultural par es-77a777n) lasd qua.pot, c
.l t,, a do,,t, palabra dela 1.efi~y o '1
a,:- al seado4 eROhe
,ontln7i7 70 77 Pig. DIEZ)


ragina -,


ELe DAD
plenti
es74o

4uando


(7 T717777~


MANANA ES

EL DIA DE LOS

ENAMORADOS
Recuerde que el

suyo espera
algo de used


op


UNA TNDA MEJOR SAN RAFAEL Y I


UNA T19NDA 7-1707 SAN RAFAEL Y A)


Today nuestra Secci6n de Regclos es
una interesante exposici6n de articulos
de gusto para cualquier presupuesto.

Vea esafos eemplos:

1. Vanity "Straltton", de cie-
rre automaticO, con repro-
ducciones esmaltad0as de
7S 7c6lebres porcelIans,
7.95
2 Fosforera de mesa "Daol-
tis7, d77e cram inoxidable,
con tore7 de piel "pigskin".
4.75
3. Joy to 0 estuche auxilior,
de brante, con baoio de
plato y de es47o modern .
10.50
4. ReloJ despertador, de
viole, marc "Esses", con
esfera luminosa. 11.50
5. Porta-retratos double, de
tomato peque7o, de oor
enchapado, con filigronos,
5.75
6. NTe 'i ,re de viaie paro
caballeros, 4e piel legifi-
m, con cp7llol0 4e cobeza,
p.ine, cart7 uios y lima.
6.50
7. Frasco de tocador, de
modernsiemo estilo y fin1
cristal corltodo, 6.95
8. Miniatures 7e p7red, ce
semi-porcelona, con copies
dle retratos antiguos,
675.
9. Originol cigorrera y fos-
for7r7747 mesa, co, boro
V de plot. 6.50

'r
K!UP^..


1


Pzirna 10 .DIARIO DE LA MARINA.-Martes, 13 de Febrero de 1951 .AIiJ


Son Valentine y "Milagros"
C v ...f i....... 4 1fe d de S, S .t ..o in d. ...... d In r.
%,.I el li n e .e i n. t.,i rtadras coi no 'eorndcu "..
mle..-ic, 14. el &rt-te rtldco j Srdi ( Presenta a nlt'srl'((i riI
M-1-Er's fav.orit. de ea nll. .~grca lDade lots fina rnox .,del Inslc D, I..R lNS m ,
al la ;,, u.d. .iem rr n 1n. hfm ila. 1i1 6 n(" ** r '
00l i~rll. rrndo lble, h a hheho I-s flares d6l oden d. Pr.d. y Colon
ni L ks is hndls lnzan p -, .a, ."Talismn..". i"' ouvenlr"o
D1.0,, iodo I.. cmris.oo I.4
t../ Jcl'W. v tnuikpan-, Ilev1 rein el na.0
c de i.dpo tode

PLATO S \,... ..' .z.......... m 7*"i
H.11. -59 j3 op tYh-5,940.
Hewjd Came a eoalat..
x.0.do c.,no o n,,.i~d,.., con S o'iedad ',ii,'ersilarilo rio
S11- IngleI LEA&PERRINS BoilP I.vertiai, de
Tolpll liemOpreen Iim l y 'dla .4r I 1rs
lombieda par&l.'tat de a
r-1 orelor su-m. m' dd, B-
.LEA PERRINS i .n i

~~ '~~E 9 i r I, o V d. n, d, 1, i'o
,,Jr,,I,, pre0.-l4. tt0m deI.0 ,,
j o .......i..t
'01 nto MoOi. do I, ., 0.'..
In ln o itreint d, 1. t.rd,.
V'Iot,2 3r.b .1nd aelvmen,. pa.
d, P.d~
telldam Flel. V d, Tapia u."
o.miembro muy entulsti-a V ,.e`,a
,.qiedzd
IL 312T2III En el .Ateneo de
LEA a pilligS La Habana
d~.Hoy nuercule..., a Ins nueve d, 1.
dod. m40000 U'et, In d ,tora Dolores Ma.r. d,
cid, nitky dmlstlguid. .ontef c lt
d...o.oOA c
*0 p p..' .m.,ora l pasado usod
i. ~ul iVe-:-l d, 1. Ui er
SALSA INGLESA Ald, .. d .....
LEA & PERRINS ...'.......
p-,..... ., . ...... .
poP-1l (I' -nutr Am-
SALSA DE WORCIST r-RSHII .,4.11 lrra S m hI "p rt Int. hn
li de r r h.


I 'll!!! W ; tWl
l1 ^ i'^^ ^'-'1 140040

*0 01 *2000'.AR
.-.000 01 **l> l' '.^ a. O't Hlj 1in i||||j II I 4 l i'i*

.. *.......


P...,


"(achet", de Lucien LelongI, dr Fr-Snci, .-. suyo en EL ENCANTO.
U-i nurv- Itdrg-r'a vibrdnte V y brilld.nte, Cchet distingue
, 1. ."uir, i .r ,< Djrute del perfume, colonid y accesorios
p'i cl bdo Cdchet .. Solicit ver-el color de modd pdrd
.... ldbos, rolo Cdchet. Perfume, 14.00 d 45.00.
Colonia, 3.50 y 6.00 Polvos, 1.50. Tdi[co, 3.50.
Crry6n de Idbios, 1.50 *: L


Pidnia BdR ,


ldi. m .. 0 0.a frh.. en qu. lebr, u .umpl o io l Jove.
.ll.-d ftoro Riv MP r.m l Cot. p 0'rny dei Tr1,eo., i po-l del .elrn
.Aile. .dr. I ero,. Perdroll .. liR -unlonpr, dr I. I ,Ren: d, r.
A.nq, lbed, m .y h.l.g d. p.,r fl. ll.,1r o, y itad, e


Una a In sinnhintlidnd de la fechia el regalo
adecado... G. ran m. 't.s cormplace e ofrecerle
!u evclu en' i.sttperoble SUPIR-CAKI, elaborado
con ingredienles seleccionadoz y adomado
arlislicam-nh,, con funlrts'(l&96rici-ril"
Dlatde los Enaiopmoradao
Orden- p-oron .... tf..-p.P.r-c.k. 1o
IntifPr-tar-s con myoer fideli.dd
*o...Otio.bl ui.r 4..a. .


^
l^y


t.JA l UL ..VUB


J ulieta I.ecuona
Una. fh. fello..de grande. -lr1,.o I duyonmoth'o d.
mpllr qui;ne p.r. 4adparlaaidorable y bellilmo 1Jennef ille Juliet. Le-
o...- y 'rez, hi delonoenoereJo4Lona y de m espos Mara
Etrea holog.. ps r.o. d. l. d. efrt L o... No.hata lI q1. h.e-
i-- gar o-retr. fellll41. .Cr6niea lHabanera


Martha Montoro y su hijo -
Costa 3:Id5o Jeg.RIe godrsues iMotoro,.. sop sleputleIntoligenl
li sp q atoy pis sinso I sod d edad, apareee en 1psi prsentefo-
ilrsist. IIsn oven y encanstador s .fr. MoMarit.a M nleors y Gnilep
Chiv-.
Un mludo a I madre y nuenltra fellclitrllbisn Jorgillto.


Cunpleanok
Us' .sude dp fIelim h laa o hih dorado de Ins i- oases
ihiar es"Iah't. eh hst. l h ncla, Pahblo Susiy losetina. k-.su ua
s l nip, Phiblis us- y VislobhshsIcumaple anu., snlao de edad

MADAME TAMAHRA

Creadora de los Bahos de Cera y Crislal

OFRECE

Limpieza de Culis, con la Miscara Taimahra

$2.50


Baiios de CerG y Crtsal
M&scara Feria Eglpca.


Prscios Eapecialas
por aboneo.


Maldaia Tamahra le oirece su line compleln di PTo
ducloa do Belleza qua oa ayudared a used a rmuoslar
ain mls su alractiva apariencia.
G A T U I T AM EN T E
y sin compromise alauno, Madame Tamahia Ie.drd
cual.esi aelTaiamiento de Belleza indicado pa sa.slad.
Madame Tamahra is Ia senica especialista ea nodn la
Ameirica qua, spolivamente, model las cuerpos y re-
cage los teidos.

STUDIO: Call. A egq. a Terce rtV_ dad Tel.; : F-6771.Bayamo da una bandera al Grupo Homnbre Nuievo
Lam Inutltuclones cvicus a de o sBay icfecians ntoe e mlozislne a Ma-
mo hall tpcordado donar al s0rupmc ma il Cacahual.
mlHombre Nuevo, n.asaa. deros- Pa P lsr aIentrefa d &cl.band,, .ci.aM-
peaes en homenaje a au labor culta-~ ppd i 5 c i I usi
deo sp valor moral a fhrde quest-ti, up, diretoru.dr-,.,d as.
Seas enarboldaften lm .ctoa qua .,, de Buy...,


DISTRIBUIDORES EXaUSIVOS:

Cia. Cubala de-Refrigeraicion Electrica, S. A.
23, No. 53, Vedado, La Habana. Teldfono: U-9622


AGENTS IN LA HABANA
iiilpsirse 1.f 1S.,. S. PA. s'u.,y CA. Alvi sl y R". opil. Ielo si.s S .s.-s .sy s.nfe
hiss 5 669 GLr i 2 ;2 C.1.o=dn sC:i ioi. t.'y s uAsuod 436-In
Ts4i7ipi U-3 PTiii M m.117i A Pnd*.C .piT. Tsio-M -703 lie i, M.i732 A.,565
oC ..ba.. -A.- B -717b
W40111- R licrI~ SborlF A. Nogmi.. $ . Ca6..., L. V.1I111.
si Sr, .sA. o s3e o312ch
'01,-, 106 T*I-. M-6506, 1.141- u "1.i M-1.330
J..4 n .lps L iie Slppo ... A. ..i ps rL, ia.6 lssss is s Cibii.
is.0 p dLsP ois 260 i 7. 50. S.. L61-ss-sJ.'O. ss17 Lois Sed6iss Si...Sib
' ssasi. A P6.1 M."aiss3


DIARIO DE LA MARINA.-Martes, 13 el Febrero de 1951 Pjigina 11

etd En honor del nuevo
ris Ensbajador deI tali.
N&ULICO El eacargado de la delegaio un per-
onaspe d is C ia, iscsS
Dm.d s a as utll,sm ellud1- ets....i
- 1O.nc sa lstr d ct. ori rlli, Blil M ad n-
moco a isu GbellaU snitantsdo- spoi.
qLrel+ pa. esa h d us is p "Mandarin
Flue Rern",, del11,10 "-Sal- vPlaza", 1 W I
New Y.i.i -nhoid o de-i mo -
isr LuIc,,i Marcia, observadorde
,hi hi ONU, quen Piian d cl se,
' e ba~dord, pills enl
no rtl Obdlajlld.- GAltAO f456 AB K
..A........us... .. ......d c lu .... _
,gn.ode dl e e ~ lt{r
sc siris Sexrans, i c ,tei d,
El th.i ude- N all daIs 'P
eas Js-,deslar eiaci d-,
El F embnJador'dels t s as E m
j, ,l. seo ".,Pi Carloss MumGiays sanra
El emh. isdss de is Pipr. .....


'. ~ ~ ~ ulins~n ssedacu .,y e
do1 depmu nead di o C s r.s Warii
E - SsAustiny .sde yor a
El rnalijidas up Clmbcia Excm
aes sefior An iiedC se Ira
D~~rt 6 ~El mbajudirsdap us calsaihii 5.
pr do s amb eiaad r dsderanciaSEe Wrn.
R. Asetior J ean C a
El embajador de ColoAu bia,o mo
sepi ltrA P eSudeys enoMras .
Elebi ao d rnca xem.
LouiseusenorpJisntCale. velsyltlgoico
5,hr.Elenblisss'e Coumbass' ,,tsiC sis $, t is S ERI.l
)rtuan.sefior Dr. Roberto Urdaneta Arbeiae`z
na Me- y seniora.
la P MrsaEnistrodesArgentina,PExcmo
is.p Md iospa5cpsllds ::a. si 5ossos, i pad do :' <. .y.. ,uiisu d es cc 5.' ..c i.
sp doem- se ito Dr. Ro dI srMu doz y sells1r.
n. do'-if La mlisCra de ChileZxAmaOseno-
pSmith, ~ eseslo ~l e iussd ap.5iulsplg ElTEA2AeS.-I, -
,-r de,sot. iS~eSe~~eesoo-aseio~aseoLe i ra aT, ,, ,, ,i, +dii~u~s. i
,El ," "1 rotoolo de ]a,
N.,cdec d,-- rdPerrubd"
," -. . r ..--. .o. hnebr Jos6%de nr e lafeRwrgIs dI-e. ',' Peranrt' eCb n . U ""'5t it'~o Js Uss i- sslsstl c. Is sar iie Ocdrllo in fieleg s
Hosel.reipis sle sspodcienosstS. pR5snpisplrhaas y.t, c d e-
.,.. Amaria Teresa Febles ,.. ... ............1,.... d,/ /

o. que pItelprdo ad nun..o isS.t ueis--I de is sespsruiepMr p .e ae Ma rs. iEhvtards.. l . .mdo o Sc n. a mis Slaoe"e.
ussm'mone''. de C ,'..dta AD"


Ip s ..esop. bdel e le rds racaide Assie Ia Tersiaatusapss; une.L l ea Tpaadpp its,355 A -aiM
tsp..t l e fissioosasesp sSa, ,el ihici pipde Obas Pliso S pelstodg. ase ___________________ii,_______
sePara tenuel Febles y de so es paositaneienSll, Maria Tperesa Luengo.l2ap
r o- .earloenid In sefiorlta Febles p ara 'elI ,mpilico Jeven Carlos Grands ,a y ... .... "......, .... ....-,, rejorada Venta especial el 13 y 14
os e Herin 1. petiel6n ante ]os padres de ht noela, el sefior Juan Grand& y la est'a '. -,--- -"---...-- -G ,g.SOcI ghn~g] nt(LI G a m fne]eo n
c.- Pet le d-ma A ton de la Cruz elude de Cora, padre y abnela, res- t Mr, -.. -, ..[.' [1r .... "'" [" U:IIerO' las cqua flamen. "
ga'.l.,dL. M.I,,I ......c dl I, hl| . Il co d m*o1 .. .. s a, y .1 '.:Po
de j L Mucl~ felmen. .n.Ou-yalI iebrco a ov seamadr-te duraunte I 'Ilo, earna elaITrocadero No. 351 -A5-3302.
psr~j.EJL rt~ea h. pedn Iin11H tel N. ~ 1 tClintinua axD (FSDIARIO DE LA MAR1NA.-Martes, 13 de Febrero de 1951


Cr6nica Habanera


Piden (mu/os Reao

para el pago

de pensioneIIC

Se abonartin con solo el
15% coena denroipstiL O l deicadas
dc eterna recordacitn. Le invitamos co rdialme ntea
* R nd'als is C. Jll, I selecciona r s is regas cn nuae ee s suriidos depar-
haisY ...", I a, tt mamenas a as pre aas plpulares.5
,a7 as irIs o s 'laala "I P't a,
G M e.,,,', It .- ,-rI ;tl it L .1_
re0 p-ea .d l ,-laae a y S.-a11.7 a .dd Y-d
Los jub Ikad,, de 1. d',nl' ,.. I p ase ke Cr*1
Ja da J s W' l aaa'I" d '72.50'inbare d Is Halra II- "lata d.a . d
deialtar disfrtalndo la ota' d-1 dc
& is penselias, acnsvta i. leba hss ,ahea A
bra del n lleg. r mai so (7-0 EF
Las Vtl.' tnemnyet de. H:assd taama Madsa
I t s littae nciad is, 250 ir, Mdrmi Rr ....re
Eoa aratirea no elt aai b'rdin. -ae ld a e
ahe mulap rte$ dUs Isdoa s I dr. re. &
ermmo eprec amqle r'ind e

ctseyau "a'es q-"d"y .r 1. '.J InaaalHie'asa'a.HaIaed ~~aaailaeaa
narledna I ueI d,r:- .ma
lIm unieo" retlrecdoe t no e~a .-11",a :

sino pat ''.a'''., 2'00 Huia e- a A .aaa A. g deaai. amsa elaaa
aesn. I& C.ntitcia por hpberap 4- .
-reehazado la Sala di Gab-,r del
Tribunal Supoaa i at d da
S" S tin uar -n hilhea-rorpu.
Elaa- luH. s'ai.Hd., ,oh"d'.a d.ap Al d
.tnal ,Ia TrHbu-,l r. : Pracdoa 'r'sl sWedeodino


pa...l,.sd;,,'< '" ...'::IL',.?',:laaaa dal.. ... t. .oni ~* ileanaa~le~a~sls ld ea
vado dI HO, -d I" ,\, ",I v
La.l Va I- 1a l .,'- I r-a,,' H I.baya. Pr an M a 'dods 'd
Itdl d id.s'..' a' I.'.,'ala .. i l ', .1.9.n,. d- .i Is .00 dirti a Mdrtinez Radndrez.
T lalt t l-. e I *a El pabado dti'tmo ante el altar ms- Be iamente at" ala {em6 ante eld
tnp nr'-a ,i ': .rt "I d'r 12 """ ie t e Santa Cr!.to. mur. 1. "funter'.
eict- Ch-,et 'I.. -~r .... (i uraron amor etern. do. "16ve- Su traje deline.. concillas,. scom.
Heneh po- ,,,nl !u' Mae, ventu7 .. ...d... . . t'pltetaba con el bouque.t, ....ciai. pri-j
,u, ~ ~ ~ I "I. lals.lnaphoiHaMidh&ditic.R.
wusador. Iq In,:d .... F~'+n 'I.. asfolaMrh atnz R o m o... .delo de cla.veles b] ......
n 'o 'e Blt Aa.... Ap tigaa.liaa In .p. a y d a madre del aerin.

Io d lc.h l pod .' y .'',u'-1 ria 9, '- Ja H e aI sehora a la R mirez Vid. asiaa
I ac'tud dor l' 5 h, 'll.' a a-H a"lMarreal y del saer M guel Martinea 'H doctor ulla n sd rez s a. vez, a osi
cq as Y e no's dea lad.es o enr a- R be rto r as a s Y Al
dae or I R ', b,, ha d e dn ,u 'l '-, II ity I a l aaa,.s a '' a' per od Berlin oAlcio d n doctor af ae r e L aldo.
dara dr C.aaAlr d tal's 'hs Men.. dIa- aa
,"n~~E tale -s maHlIv salnauit,'. rnlnerale
I i page, d, I., atraceri es del F.... . ... ..... : El F-.,. dceu e toIa a aael D iRuezy Enrique RCsla
rlnl a _st t -. o n der rluHI' erero.b pete me z., -- . ." 3 r '.', ; .":drigue. Pulgares.
so .. ... .. I s .. "' ,] t ,, d 1Cy i-'pa "d aontmArtre"
It. d erur. h,,.,. a c! rrmlr Us Io.e Istt~ranos dn p f mdprend t come del maaa a nana ane a bu dago
. .. . . n e r n n .. e e h paa sai sa. es ame I
1. atd-rui inorYeFAJ md- n ig El P icia p .Alahrad en me viie squid sd
enbha iear mcunos tivemp a pnr una nu- l
Wal, doa W abIIap OF dd Hal
qie n a Is s, Co, lln con, r. I- d hcu. Ills n s ingu Its ami' cll" sal l a d n di b a n a
ui~u 1 r. I- r, ... cN'ii i s. aridt eleegance, en qu. xe mh'vid
M -ne q- ha t. 'h l,, r o. I uez~ hdem %,c rj A-4 : eel*.I"'"Ye porq a- ,us fieauts magnifkcas, ls cornil d o d ded Ins sicate c d In noche., c
deet d0 1ora- I"n ae .,, .a n de lt .en [2,ne ,- d -I.rceizn rs xtarhal corno cespuesm, durante su noche tic,
Tt b toi u r ht~ d," Ipadt I 'aldu, n mc t har tii. . 1 uqt an roaeldn Y por U luculuenio. surm- Knob balle me mantuvo animadamente
ailon Lcordes de la ortuesta "Caasin
d nPlaya", "n It u, ';crooner" Ri,y
Car,.nn y tc 1. o .rquat. d. Adolf.
'1'"n ci aalllelaadalas daa diI1nas

Ia, dabal. la,, sIaa
as~ ~ belez ............... el show .......
enenhia Inlas nut... y mediaaaan

Iii, a anr y eia*ml p.Ida I
miss 0 CLAIRO beleaidyine dia ssi Mais"
Triulron unn vez mid s el ae nmo.
Monp Ti........... .......... ...... ...I
en menos .......................
Walter Daaa e Wait, ba labdld. iat.
Ilan e Miller y Cbaa "Mboni" tre
G!.lu, I"on ut. tnd diet bell. mu-
ch..hos. lace Ls.y Salamc y ndu.
venmidettndn lIns do. Ciltireel
6uhnws, laolata. d, "Los Chtlru n.
i -- . eirs". non ,is cantrite, Ju"an LeJ1.-

coiillls dads Ge'H Re
110ver tunes. turn efaecin un, Inloor
Gs. debut r. el allow de as nue-

Nola flee~ i as a, u, e d i a n
miLasea.a......a...M....a A..b.
C'lalr, reanoidblada .aista Pranesa.
!ul'cedeniel del Cib,.rel*M nsfoq
pa aaeeParia0,s d aauttv dastod. con abu
aMissloW FU yaadialta persona
NUEVO Y ASOMBROSO ..... dlh Va ......e lll.e
,enle en le, e how con carllcter ex--
6 io de colo, Pala el cabelfo, de Yd .....te In ..d Idaalot..y.mi i pro .
gsl Irnas a m "de b s taai able, .a or:
saup e da~ses aablaslaerla Paly4taci~niala ar Chies d lel bid.
anie.d nadaip tlt dn "Los Churumba "


paagis L aaraieas adl iaad
En 10 6 20 minutes, Jis.,;, cTii, o ...... 0s. r

M.r a y aa Edda aShra Maria Gu-
iti111 (.h21r.le c i I flprelnJilllc il~ics, trtsll Ilerrer con PI comandante Ricard(,
Alaefga'. sebdaryLe, de a. Renta dsa
nilenin tic- balfin t1(oic l C IFParis C1.1rlF 10101- Y" la otr h yseor Martial AlbnU
mine mim enss.ulei Cs Meendoza y aciora Cons'ela
mLmar Con el do Mtor Juan Portela
,slsc ) aivrn l 10 6s. 'd 0 I a i m lnu- 'Asora Hilda Sarrl doctor Fernands
P"a de b1 a y Ca. asefior a da Avarhiff
ii s.i m'ae t~l ~i~tlte(b ttn Paqu "o Fernltndez y sefiorp Anna
I Innlt~, i n ~ tli, r~r, 1-41 tilc l I(,11s n detnVoile
.1,~~~~~i p0MIe n onarty aninard. non eslo a
tpllt'i(n f rlonio iO: Abntondo Cueva sssedoa ia
doctor Harry Romney 3G Yiyina di
lJulllm ene1 prMF I191 J(1Peltll112 ) MMt)0ya Cirden Oscar Fdelts y Ns.cy B
EInss, Roberto Pollock y Chita Diehl.
daeoaaar J.'Is Mall a y Mern y T.;
un~ai'runiru Anesll ne rub3bshtCNMissClb'.,W3G5n aehel, doctor Guillermo Bsrd
__ nf__ r_ l Con ___n__r _________Fl,._ tictiCe ni. Abril. Mnolo Rodrigalez ma a.
a .y Francis Sarmiento. Lorenzl
InOrlge Lonno y Cuar Part-r
Mr y Mrs addy Renand. Mr. y Mrs
Ihe Odlns 4y Mr y Mrs. Dan H.
In o rel nmad,,ao1os. Mis 'r,,ngt/n.s.
Eldoctor Miguel Mlirquez y sefio-
Occ-,tol Is bt-da Is romialidecd r. coil el doctor Alfredo Loret d "
n/ey ap lorlsMaaas Igabee Marauas
I t[ied ha so~ e Cto t res'a:sBeb Loret -Ca Mom g
ardo Ularraza iMarla Isabel
~titcd Moai y CarTos Nodarse
Robert, e c tsrdensau y esaflora Lla-
",rell y. sefior.. Wihy Guam y Dd,
OScAz 13Anton i de y. TorSe.
mc'En otra e Roberto Mendoza y
efoaR itn ol. HI al Rodriguez
;Jl/_,~lllllJ: el Antes demorabe 3 heres, ahoer comMissh Clairel, rMex miniotes Y eoFte Beitr~m, Bell. S.ar-
legul y selers Christi Santamarinti
-1 rrOnnlt. d. "A-acle",. Joaquin tie
Po-ada y seiors Carmits Begutris-

-+ ~~& 'it i(i ";:"psm qa


: Exquisitos% perfumes franceses ..
'- -. 5 i" *Confiteri. y bomboe ... .. G;g;nale ... Iuche$
*Licores Cremas Vinos Champagne


M do, distingue, y Se recuerds s41mpro. '


V i s 1:s sIS AN R 13 entre GaIian o y Sa a NiC01JS-7ELF W-H 1


a a.' i,:, aie, eftora Nenlta aR
aHS'H.l'el, ,:.a t'lliaa ads
[S 1 (,re~ltai iEena Mendoza Y
Ton) Ls Jpl i Marls Teremsa Ballisa
5Pe ,elaiala.s
E a.,"'as L'u, Martin y aelnora
CanTelm.e L.Ia, con Edilla Caambo
y r.t PIillseB p eb.l do Is Ve.
Ramacr, Pere, f seaora Matiide
Darrieckl e aa" Custavo VIlloldo y
sehssMa Mas.r Hampe.a.y dats
P. A. i ilJ,lAd y seinora Elena
Mr,-.' M- oFrank Swelley con
hkba M.rcre.' asefiora rAdranu
Mardra Ba. Caliel.
Oalras "irli :. Cceredst y adqse.
Hrt-erk, R:naa. -Rodriguez Cace-
-r ,' -r. ,l G u zm tn d e G a r -
a H'',, ... arcia Guzman y

E -,l I. i',:,-' Mari. Galin y sa
Ii. M lei. I lea con (Loa PHI
i 1l: .i~~- 1.,rez.
.r C. ve-,.,, oraCuky de
Ba.- ,y el:'or Guillermo Ur.
Junl, L.-y Gonzoalez
I .- : ,-tSoriano do In.
cel e con n :rl,: uerra y Andris

eelsr oi Dalst a Galsey a LI
Clela :. vIncer. co Gabby
J N.AleL
R 'a-- M y sefiAia Beaa.
AD atore b a ur. Km y Mrs. irwam,
e ir er.,e.,o J,.nr A. Granados y
llel 14&r d la Or.Garcina Raynerlt
JaIde la Conatp del Valley Fa1
O l' o P a't,'- Leid Dedit ly se-
Cr'u dluerctor Gdmez ScreA A.a
mr nd L d, I. Roves y Josef.na Pl-
nahe Sa, l. : or ndez Vineant y
aeor. -ciao Mestrey JoSs An-
y Lam.. --'., :ra Anita Ruizdel
VII..
E, a:::i. F.r. art Brell y son.-
r yri.,- nto con Bertha B.-
.h : ,T :' ,-.ann s, y 6,e nes: do,.
S,..iI-; y Martha Sde irg
, P:.it o-n M Torricella yla
ala a'i. .- a nddeCardea
Mry Ellaen Siegesl y doctor a Jua
R a Rermn y Kil5 ,rinag.
FAlix MenGndez y se>noraon Juan.
THaegrbsaayadsdors Martha ManHn,
do by y L. Menandez y Frank Sua
LusH.Naaels 7a seoaysNenas Ha
dan e Armsado Crado y sedaorl
Jeanette Fermtndez Marinello.
Franciseco Pila Rodriguez y siao-
ra con Norman Zlmmermann y se.
flora y Eusebio Vails y seHalora.
Juan llas y efira Caridad Al.
var con Carlos Hughes y seoaors
Lydia Iliao.
Doctor Jnaloas Diaa di Is R a o
senfora Lila Quevedo con Mardonay
Santiago y Aserars Aleida Retaas.
Doctor Manolo Bengochea Y e
flora Tet Soto con Pespe Dorado
Lilans de aIs Concepcd a y docto
J. de Is Conepcidn y Maruy Cha.
ElingenleroNiolas P. Llay y se
hornaJosefa Mlrabent can Celeste Ba
rrueco y doctor Elio GonaAlex.
La scraas de Lorenzoaehaperonean
do aLourdesLorenzoa y Owen Pary
Jr. a Lourdes Aulet y J. M. Garcia
Tud6n Jr.
Mercedes Alaonso y Ram6n Fcra
niadex Solo y Doris Huaf Herman
y Ram6n Hermosa. Graxiela Freane-
daa y Enrique Canto con Chichi Et
cheboyen y Frank Miranda
Charlesealstes y ioaasha y Berard
S1m6n y a.-fter..
Mr. y Mrs. James T. Ennlian
Humberto Cantoay sehorad e Mt-
xsco: Raquel Rodriguez de Reynoelds
y Rasael y Arluro Ponce de Vene,
xuel=.
LeaylIdn Cade...a yaeorna Chia
GSndleanHMre. Alice Li(d. Marilan
Cadenaa YaHarry Aliaander
Msry Barbera y Oscar Vizqdez.
Maya Miles elInaselo Vizausz v All.
cal Barbera y Jacinto Coflnno Jr.
Alberta Godoy y efiora Cuquitp
nasinas can Eduaviis de 1. Terraiy
Penile L. Mentandes.
Maaalo Rulz y efimra Lydia Del
gdo canel oamsadante Vsiante edl6n
y .e.lso isabellta.Bequr
Conchila Yebra y Manalo Gonzalez
e IsbelParer.,.sylIm6n Pitlago
Filf Alvarez y JWiln Torregrnaa,
GloriaFarrsty a Gerardo Alvaare y
Bobs AlvarezV ila a lJohn ulner.
Yolanda Elma Rodrigo SHasadrs
'an Chbarllo Pa. y Felipe lRodraguez
Garcia.
neat Lavala y seniora nEmils Hi
dIna con Diego Raoqua y sedora Tn l
nils Reyes Gavilll.
Jesa lermindez y Manenan PSres.
doctor Relnaldo Ares y Nenita Go,
deriah yadoctor Gaudeneio Castro y
Mercy M en~ndez.
Doctor Armando Brande y sedora
isn Fraasncco Ruislnchez y efeoran,
Ho.aiGosGusmin y sefiora y Carmen
Grande y Armando Gonzilex.
El doctor Baldomeran B: Guaach y
aedora enn Dolora nRomero. Can-
aepein Gareia. Par Lay a jecads
Otero.
El doctor Jor e Calvera a aelals
MercedeiCams'l
Ana Polo y eba Marurl
I La efior. 2oefan Matarredona do
e sDaz con Bertha Dfaz y Emlillo Gsa-
Yi. ucho nmA,
lCsnlni eis onIs Pig. TiRECE)


La mas acertada combmnaci6n de aro-
maticas frutas... La mis exquisita..
selecci6n entire las mejores... Una
sabia mezcla de saborcs deliciosos... El
cocktail de frutas DEL MONTE ---tan
econ6mico, tan facil de servir!- es
dcleitc del paladar y distinci6n de sumesa.Mo
envasa una solo calidad: LA MIJORI
Medias Nylon

A pre-i- p.r dybajo d, ad competenca para
a.ntdads, puede Ud. ha adqulrlrl.as direa--
samenteen asIucunali de ]a fabrias EMBASSY ,H.A,
qua arabasde iaaugurarauaiaa en Lsa Habana.
Medias garanis adas de I& mjorm aladad paras entresa inedlait.
S EMBASSY, 5. A. Palcano de Alda. Depte. 44L.
Rlna i nsmero 1, o linf6rmee pir el teldf.: W-S.ANUNCIFSE EN EL "DIARIO DE LA MARINA"


14: DIA DE LOS

ENAMORADOS

Para la mejor de las

ocasiones,


el mejor regalo:


\{ ,J/.W Un Regoalo d


fPALACIO DE CRIS4


Juegos de Tocador Centlros de Mesa Relojes *
Poncheras Juegos de Cake Coteleras Bandejas
de Platoa Ldmparas Floreras Juegas dle Cu-
biertos Valillas Y miles de artlculos m6s.


SPiina 12


-1Cr6nica Habanera


DIARIO DE LA MARINA.-Martes, 13 de Febrero de 1931


Dia de los

ENAMORADOS
la. .


Digale lo mueho le
1 a quierel inv'Itela a
Sidra EL GAITERO.En todo acto social erst
peesen-tceuj sides foaornta,
l lini8.01,lbl


^g ^GAiTtflos
NIA SIDRA ISPIA R
0i N s. P ,R p10 AC I (A 0R f, 0.Na'[t. U


Caniastln Party
Li Scelcdnd Amilgi de Inh histcIi
viVl os atn.oiun4o ioua cnuy pronto
urnC, nleltt urs in ,i lee-le
inc plat de tit "Iwllohtn{IP.
C, f~lecs, que annls-,-,e rt,-:
1. pretgls liHl~ nstltucl6ni-paiqm recou,
.incr ieItsno-l s ntn l.u... b-s,
'onleltiuye le desire un enimdo y muy
htcssosnelcnoe,cnslnaso
Seli Ic..,,1 ,-
Ale nt L~r,,,. ,,nlJri i.1[ ~. l,*,re Is cnn, _.,
AhMchn W. ,I. 1,.r li `I-Jl 111


Cci ndselencce l,,~dii~sc. I- n~i o" c-,".' l,-.-.. O. lc Hen.... e-
n'scielseldce~soniaiien ili ...-.'. ,n:.- c,.,,,- 0ece-

"".. n i..ie i. ..n.ns e 11 i ., Mi l'c P. 5 1-,ii
Leee n ,'s'l i :i' 'Y I Tec -
Auen Isecissl,,,01Vii.dsi iden uenl c ne ,n ..l .,ncd b-,,. n.qne:..,,-c 5,ccn C,-,y
d s,0,anle sosc 'pci isd n ls~ Ic'c,-l",,,.'c:s Hens Amen .'
Acs ane.Inblsen, nelc lisc v,,-,- s- sbnlc .. V -n-.Ln~ ..n.ci
Le-s',,l. .,I,,,'ln,,e.ced ,,dnl "nla V ,,- ... ec -
s- I cc, c.l:-,
'5.'' ,,-, .., ,' .." ': cd.-. .-,- c ,..

15I,,. cnS 0'"'"' E l be.nA~clec ,, dc., c Po, d ..,necn
rid r nc ecs ecni I oc d iilr.dns C ,sl .c eSr,, rOn -,
el'nell c E vadngseeiolin- a~ Arins Lcbces'TJon Oc ... -'
'il i sd hels-deoesAedI ,,e: ee dI
Lnbnune ncsn.... slaesiinidselVd- do Acper~,o~eiles .ccsc phnon VuE rncd bn tero, ... C,,e -e.
Nsva .u e or hes _s dr.e S rabns Sn oui et H.'.not- 'rioCbalr conCrme On
d el 1 1 a rso v o u s o. d esFsonra na n~3
enlae o tasenrlt vngelna 'd l l Caallro Ve Rne oui Guran
Aria' Nvarr ta bela yat, actvtK o n me s. y Td uD M t


Ah"... y arl N .... 61de os ra, ,o clldd d + o~e" t -.. ..M rnr...Bht
....I lflo +erlsVel~coy Ceto Prcedo~aI ....... .... ] e''o, 6 ee7 sao~m' dotorPan
hij ela d ls enoss osdA. ri, aci... ..i ouresl~obtoBe~e- i "~on ... nri Vctoia tT
esp ... yctorio Veasco oled :t or, a. u .ouqu .. .... ., "M sr
........ co~o + ... e y d o- ... ... :, oe,+ a,, v,,,m y ,r
= :""L.".::..,. ..,'::;.: :" -: ": ". .... ..... L' .:",. --...:? R,,


Ead e uo eu a nreis ti-mn d Cba Ar i n d to Dai Csa-r syMias z2 p. r Et 'a L -
vlete"nupod.clegnte. un deloelea. ~.ntis -1-0-h-:Tf- Ldss erddum tR ,"i T '"?.gh" r-' ,I
a .eofect el omn goadoe lasasetsde Al ia lvmfin Marosy :.r-. os : w II" Y t'hi tAro brnt-
tate n Costura esis, ode Sago n rJua Edn d GU.- r -.zCG'Upar V ascM-,, 't",_ . er
faqlla hersoda. bi dl eda. to e iodrassuaez Ar e la+ F es o y ~ ,-' . .. quer- R- nrtrn ACo,
c a bl- em na lrzs eo or- t nab y Frn ciso ou t muv lndu I, .Federc,-C-blle o Acon a mpl
Noc, eIssf c heis, dea "Sansn Souci" ,a ,lrn y -Vic ,,nc L,,,s Gra....
hijaell delos spoos osi A. ria 91C .. niia .. des Rubo..ce -..% o ee m... o... ..r Pan-


Un nociei privilegiada, de oanima-
dc6n .,,,,,-1,-,, &. deeelib.-
d. ,,, -,,. S -, ,,.:", e e le- I
gant -g',r.1 ", &. L.- Coronela,
que w..-,.. .e I. -.. ha man
teloc~oe etops,cegssndoid
c de socledad habanereA
n sc nl cspl.ndld. le.cnrrz r sire
hbre, rdonde lanueae hp'+ahI
r0e"Anndc Imporend's oleess 0nbe
,eebndc lclleclnn-,en b" ccon-b
noils Ao deus a siduoso eflrmaron
mnfidrd de clinose cyan nWnls par-
bie0 dlsfrulando sus integrances di
Isenouehosalieleisntonle sall[ Ce
AlMltamnbin reclbin0 belle desde
I., nueve de In noche, ho-a en que
Is6cenz s -err.e e'I. dknoon.

gue.. : -
Grit6 muoh[ ... on l fI ...-r
Dor. ,-o. en 1.n-roeh..'"


T' I- Be d. 1",~ 1:,';...1....P,


n iif; .:. 1 .. .- ,f ,- . ...-.I F ,,-r
Os' 1 1.c F...., .. ... .. .
y. U ., ,. .
to. r' ." ''''ch, a n dl- -sle c,- r.

1 a. ,'F .1 -, L

,. r? '; '''". ,' ; .

tn . ..- ..... ... ....... 1.1-'.. ..
dlCrmhe, P eI,- i, Pedro Rod .... riguez,
doctor R'aCil delI Monte,v try .


., ,' . -. \ _.'.. ..Su exponete mas 7

sincero de amr-...

i s11 aI jIoya -il
i- .', N.,


A, -;


.i.e ,,


,I, t -C ON,.....
(,,


... .. .enl 'r .0, ..lne I .o... eonl n cI'.oc s

n, .- ,, ,* .'" : os I: .. ..
'I y,, d,, San o


.c''."..,' ,",- .nb... .H o''',on. .'I 51 0 .ce cn M
D ,,P ,, r-.-. I.-. T, ,Wa yC B V'fIma G z l z y S d .d ~tO-5 M n ._ ,L t+ '; L II l ] ' l l t t L


.Ma,,,c -n , v ,
I or. en-I -rrudii.

,.L On Cc:;ic'
Al n el- hs grlcL ne

Oe,. nld, Mele Aeded u sbiiei i Enielec L 0C.. 'I "' I ... t ' I I l, Ic'sl I" n ec'r e,
CIt~ lne, oV,, .ec.,c "e-

Ln c -cs. ....1i5 ...ne lnc ln l Or A,L, b,4 ...I 1L ,
,c, s~ec s ,' leso' .,' O ysn"c'- e" "_ G'n' lI, ,o nn le', 01',';, 1 1 I b lees.
o re1-,M .c .. .... ,- r ,U,, ., ', .. . .
sec."j, C II cVi Vlc lI Vi sse
r. -It" 'S ' , -1 1-- 11t,., 1 ,,.1( ,1.., ]h. rte
Jo'el r 'I dcCa t, G"--,...,.r.. ... ..
Calsa I, ,,iNls Osci. a h S Lrent r. M Macls Pence All e (, i+ s s Ce Iic Ha1 i ,cse las p inos 2 y2,1
net itAngel a b Au yIeinra U l I a t ,n Tr "". \ ,nr
PM e '", Abenain;cl onn Ms .... de Is Mr. y M rK. RG1..
's...lorasl de Iesllsreu y o sd O nd y P nso M cra n,,onsego"fee .T. ci. S isi ..-doe
Caaft.c n est is pr ovi: aga lra y l SevnsRl&C ~adl. (V ase y senonraaHabaner e 0InpgIn Ts2 rny ra,
rlta ~ ~ r MiriAruy eo gn aM Rm i n d l laav ,Iela Ein- TreaSci
,'~ ~ ~ ~ ~ ~~~~v~' P-. Mrla. y oy Mr..s y Rurdqi ~o l ~ladynDo Js


t


n regialo El regalo que ella queria --g Kelvinator
REFRIGERADO DE ARRIBA A ABAJO

Ella quiere un refrigerador y, con un Kevinalor, usited le regala
muchisimo mis. Kelvinator es el refrigerador mus perfect fabricado
hasta el prcsente. Totalmente refrigerado, desde cl Itecho hasta iel
piso, Kelvinator, re da mis frio por su dinero N le consume menos
corriente eletrica. Keivinator Ino liene todo por ltodo es mejor.

H6gase hoy mismo de un bellisimo
Kelvinator por s61o 15.50 almres


CASA JACOUO, Monte. 5358 e'FERRTRIA "SAN RAMON", 10 de Oc ubre 1362 *MUBLE-
RIIA "LA IDEAL", Angeles 5 MUSICALIA, Golisno 209 0 ANCA Y CO., Nepeuno 625
CAO N VARILA, Nepos 6067 e CIA. IMPORTADORA RADIO CITY, S. A., O'Reilly 460
J tIA. DI MURBLES Y RADIOS, Monte 656, 658 y 670 a RADIO ELECTRONIC,
CORP., Sun Nicolcs 360 9 F. MIGUELEZ Y HNOS., Nepluno 513
0LOS PERCIOS FIJOS, Rices y Agvils


Psiina 13


\ I
f4~)


sm.

^.^.i.-. ^F. 5341 r ,
I. ',t i ,'A ,I I f,, l C .'lm i ...


DIARIO DE LA MARINA.-Martes, 13 de Febrero de 1951


Teatros v (ne. v


STEVENS 0BRIEN STORM
'LFUEGO MORTAL"

IN- %I r'F

I... DL.COLAECOUIM


FORD~


yvp o ^- *95N1.11.0 f NOTAS
ICATRO oMARTI. EL NECRITO SILVA HA HECHO UN DEBUT
I- 'A IRE CONEIIIO\NADO PERFECTO -Ho) ISENSACIONAL CON LA REVISTA DE SICCARDI Y BRENDA ELOS
S A, M..Ioxc Dox PERVCTO-W) PECADOS DE SALOMON). SE ENSAYA HA PERDIDO
.REX-ClNEM SAN, ..LY DUPLEX I UNA MUJER DESNUDA.
L+IIdc, i bl'. A.1...H Aiono Uor" C.lp..- u,o5'-'l-:andi.
l te.o otplkmch o1~n
SI1.l.) D I'ROGRESO httpriliIFlO en eo l Siglo XX c i -5 1'1",
IO C A ......... A1..o '1CULA .i.';,1 A Coo L.... ',.iI i. + I i ,end

IP .1 lO 0 N O ., .0"li .:d N o
0 I '01T 110t a11T 11111 TId1 c-.I001do01

o:,, Illse....I N . . .lO . .
s,' :< 'kP ',t-,,1..' It'' .. ..... .. ... ...,Sit


i rll Ill IbIOf11
oi tetoocl dO nilas omopls.
CLAUDIO LOPEZ GRONNING Y LA PELICULA r.nIw
olPRINCIPE DECONTRABANDOo0;1,lg pb 1' 0 Ir-nu- oo
S, Ir d.1,0 ,, 0"W m
oo~I....l.0,IlI0I~0N o~A~~lo..LN.....lol o ,oI ....lo A0A S~,dqo.... ,-.,.,.. .d + .
h...' 40 I ......lll y 11. . .. V" 1i' , is S 11. o de 1 il ln j',
Ckl 'o tri-no 'I. .Im ui a1- oi n .... .tieqn e u e d m ~ el l


Filoneno... ito cati. oyocildo cRsto...


I. .i I .lI II 1 1.... .. ..0.1 1 i I1 Ir id.
.....
,t 1 i ,+11, i ... i i, ,,, it, IItlI, % I l~l l~ i
I~~~~~~~~~~~~~~~~~ till4 . .. ... . .IIol1-I i. I r l l~r ,
I e .... l ., , ii, . . .. i + 1mi I 'd.


lIi plml"l .. I&. .'" I..d'I "t e ELr E lll,.EIR.
"M re"o do m ola nobor" r.n.llI"7. no, A. I-. m1Jorl. flld A, I. 100ua-
IIA.A Prs~llobl.ol ns p0r Oloreo Moron 0 0100t1r uNe 100 0 hoo. oI.Io
doeno d IIon.leneoelo~n y llr..m, 00 oo le.ap.Io oo Ipll, oe lo-.oo
eloss.l Al. 21 ss I.. Tsoors. ISls.. Osoos.Q 11.5,.. p Osospo.... bJoO sI
oIl.- A. "l0IIrholdoro 5Ioo de N, A,"


ORQUESTA FILARMONICA DE/ I I "II- I N' [OPlCAMNINI
EDNA ,n.o ,. I -. F, h -....i l'r, ,nl.p
In .,,: ", "t .',1 ... .. ;', +, .*DOMNO18- 10:45 A.M.
--1111lAUDITORIUi'rII.
1 .rl o. d1.+114 e fide].J m . .
d. h ln l . ldefia, .l+. GAITl,011 P-. pr
'DOMI4'NGO 18 10:45 A.M.L
AU DiTORIUI


IPLAZA-Eta.CAMASSI
,wjj *cl- +


Matanceras I


Escenarioy Panralla


%ill.'IR 1'II.1I I,% N lir..: "Lai alrulla idl6nmiia"

NO I N 0,. l ,J l I N IN N IA ,' ,+ t 1 ll' I No oi ,,", o i -.N I ,, ,, N -,A
IA ,* .'"o '. '",plol ,, NO N," ,,,. , ', '_, o,~lo o 'o o.',,,,, .... ,o'd RI' p .... ...bI 000 15 "O -ol Nb. ..~ *. N..- -. ,i
I.-.e .-',ses F~lhp-;s despu~es de t. ',, te do d......tes
ret .'da d, MacArlhur Cotnt~U- El "echnicolor", brihllnle AUnqLIe
ton ellos en e, combat del unicu sin estridenclas, logra impartirle
bodo que Pod0ian Del meIorl am- una grata amabiNidad unlblo
blw:comeN N errl,0iTeros. PerouN TAeo
labor no se hnm to est. ectrate..a Tyrone Power. eseelente actor de
de..o.q..lls 01oN.. ... in.. de ..o...-.. ..." dramas. ha .. 0 1mb40 n I-
If-,a y manrtener en jaque jaleelr- roe idea e much"as enturas ci-
" ANOI.Naoe. NIO SO N 0,IO- I dIo ll.5A10grif1100.0010*La paRIIloI
h-1.n prep.Net, In lcor dso nddn It-i-a
t]'e i+ a c .ne' d, g vtspr I "n E, est." 1. pl'inlea pelicula el
t10n o.,oool .o... H.. 1oll'ood Nd Sl, ohhleo 0Pree. I-
': ulll A , N b-' 11.,, fIOa InlnIpIr AQui 00010
...+;e +a i ,l,+.ti ( i~i ~l pu olo L' .J-)'+a l- 1i s ipapf -n denion-
N ,,1, COIiI 0011.it01 DI uNI IIoN0000IOI IAOJOtI"Ai.

do N oodo '0 Rloooih
010,0 lctlc r,,Ie dA ond.ue+1q0.-
bloe,0 -IoIIl pl.OA~I,0OIIdoln~l .1 0l
11,OOIIIIN 01 lo ',,oo A.- .... ...01..... ,...


1.0ief.or lNe.,lIl 43 .Ied A. G.lr d. qIto l's.0 .4 I led. .4 'sCt.Ml
5-1 .1 delgoe'oioo s l a1. u Rl dlli MNNreNI -J' I. jA NRE Is s
lo...AoIN.N.A.Io IA 1100-~ qNIo L ooooooAIlloA.A.0
U- [rac. fvnitin reparto "Marazul" los j6venes etpo-
P..RAJelNomgCo uat.oL deO N t morro 0. Arando Diaz y Maroha Zincke,
h. sido ill ada def-nrt-w-1cn- e ho- qu lien abandoned el chalet de su.
PATRICIAdice.DiA .Nd. rd tooN-. AtdoNs donde vivi ron desde *Nu mtOri0n0nlo
6 en nestrovIIejo CqI.i3') ie 1a I)12 C5sa que es un present del die
zue 12 de Ftrada Pa, Conl la ro- tde Reyes. pues el dia sets de enero,
peracion de 12 EiDbU:)tada uricleR os! recteron los espo3.s Zincke-S st,
c.NL. A0E o.NidN,11h.11t0011 u.IOOO oflco-- cl.I d, J, os,o
. .N.....Iterlesan. ipro ai iiuric deil Nyo. ; upando ya tambin Guillermo l
Gunueins esta a cargo Get doctor Fi~nn- su gentltisinia consorte, 1.atde Is ca-
No pe-t N o .lie deJiu glo,. 5NO INN Is qua
POLLS PARA EL PRINCIPLE "POTOTu_ erenrnIntsON I c 1. IsI TAG6' no aAS A -o
V iOln- oil.. .1. .e .1 o lI, ho, T.-1 Get.0 I, m tdO .,; de t01 o-
el a d01 RN iN e i i.bKiarr-id s o c
I] cNo de it I l11 deIOAAl TEMSAS FINALES
,c ..'.d re l- e i, 'uI nII Dr ,o,.
0... SO i Sf r II rad. -elr Co.
"T.- o to ...c ,e,, 1 n ,,,M S IN paRN dI wo Estob.n
01 rolan ,'er ,,, ,,, 1 p b A fo sn I n, r colgbnrnd Ader f es~t.
anIe 0, a !ncIN d DIARIO DE LA MAR1
OooOl n lBoolloo Nl) No enR.,oanoao.
ell A, d M oo,'...d, MAAlRCI.I
'of S d ,Aolo ,- :- f., teC sEN
;.,,-de frbrcotr. abl e G!G sepre iqi nsn galern.+dicha oper -
No S Gnr r 0n p la I d.. t G v I G t l IeitNo I .s par.
B,. rr Nra profeslonAl.
dr Mitanti ys y "e 1 0',, ,annl'-11. Est.,'o io'er-- Ma tanlzas. p-ar
2.,o.gA d..,. ,',A. .. .


D iane. "pl. ." r E ic NT I dA.A e. ", N , *.. ',N', , N. Al.l
.. "EL PINCIP E NDECONT NDO" y .. ..o..pm.reps'I o dtdo, ,NdN, r "n-ta.Se...oo Alfoo ..... adrd, 0on
hooq..I,. Per.oq.6qo ,qol"oo.A. old. i.Las. ,-o o qoo Pd POTOITO Pat-. I.,10tires nw ra flIl l !u.,0 hero anoo Arsenio SMiros y ,
0~ I,'I..,'o,,. a'. ,,
N .eor. ECampoamor, Cuotro CAMINOS, Soot.. 0S.re,, Luy.n6, 011O0p0 sDo. nd&O a l I... ... .. N 1.
Reod R ..A.K y, Gran TWI.r, ""'l y Ansb'r, l h I.- It p-eden one aI~llx~.m~'~CD.. 'ie I,
b ei rN JS. N o l A. de mr"PR IN C IPr E D E C N TR ABANN D O "1 p ellool. Ad dL 01, d.. ,'D r 0uN A. o ol de A .
-.nto Mlel.n -- -l Too,., o ," e,,n- A'- . io ,
. ...'_____________________________ ' l,,r .,., ,' ,,.,, ," O I...... .,,. ,. -


Intmee ,c Aw. 1l e.11 i NiXii .
oh d, N Fo lieo R 'ntolo C ,I i1
poodil,-I 0 i o ltordo ,,-1- I I,

C a r t e l e r a .NO...1....l... ....... .-N
0, un rup.ord eze+ ,fnts
:ran Colnni dt IR 'll+ .l :a ,tenecientes enr."I ,a's a
lo . 000 0000 a Il, I0~I I
kCTUALIDADES -A"..,a OR 0o METROPOLITANS L. patruloAl in, do E lonacuP lt 1,0' Il:ie a 0000
hIlero.EloOE! lCllr,, ur1 0 -I AmNlN ElN escdloo ite y. 1 nt liAdtoodon ,Io n dIoI`W 1111 N.-u .,
IJU tof m.s.ivrtI i 1 f,!Cortoe ;, 1
'61-, 4 l lf0 S .-I .. II N... .. MIAMI--Tre ecrettlos, Colt 45 hroend1 ,.
.JcurioI IaI INt ticket. ul A. S e r 0l .a1r t
E, 1eIRA M A sl.tOd.oSaint x gre -AN so l u
Els oroI do MIRAMoN--10e10doNin 100l preside Bortlll OAodN
AEIns.In, onyurdLittO esdRt o0ar 1, o
ALAZA0Rt`. --L Ua r. aald, a e o ElY Ust lomiodto ytono-1 ,4
~~~~~~~~~~~~~El ruisefior .V el cuer~o y &bun. tb a tiiii dt s a r s' .c ." 1 lb .
Noha "d i" WA.qu crc.61IM t ss et, otise .. inlUen'muchldiners. par t a. Cal-cotMODELO:--Zaraban y Del odion [pzr eside iBerti ~ d..a n f aq lnt,
u. Is. ridA l de 1. 11v, o Id. oAqos o-- I.o,,oo AyFllo,.. AMBASSAD JORo- o No de 00, 0I E, 0cc l .morna.P$ D'I baOl--NodINeXdyM d Oh t0111
delAiindoxtoa n Is' ...I.AI.. A1 l d}Tro ler. ll5 0 io 0ro 5res. u AMBA eR lo.n load l deonoead o To- N 0d50 0 1 des.u a 010 000 0na 100010o.'e n eaON-,
labor."no n. p.Ii.I. .anban Ed/olP. .p. EiConbtr.bA." q" le pras n Aboen A. dopor .e I O y 0 e ms.nACIoSAL:C-Todo un bosh,,. 11 E .I.ur2rPondob o n.
Ilar p IrtlrI0A I inenIt oRlRootNereIt.,b C..mpos uso. Ca l.. Io oroo gnoo de0life. deodler0 1N0 y sn, IU d r NAN. hN00..l0,', l-0nA alor E
Or-s T".6o. 00n1o. Nuore. Lop.n, R-oy. Moadeo, OIlop R, erord 0 ABONSAL --OnA 01u'er dA'onlo El oroo '
Ath Wi pl.'Rcod''ALNUn Crlos -".... .iv nb +.....c. c~-' I ?o A '
14.. yis ........d.d. so,, t oA.R A. I r. .A.oW.... IltsI. A .1.o tlooloo s o sII y o- I NEGRETEd REa er n,0 ... . "on ..
cn~o..ASTOHR SlIoo, Io SolUo N deoo. ontabno01 Y I n tA s Carlos.IoNI1.c .,
d. o Nd i 0 ay s uo n to s c o rt s 1 N E P T U N O : -- D eI m noI f 0 0 f u e No 0 0 ". 0 .r "o 4u, -
14100 A k o t, ho ooo S l -dPoIIOAdI U' o. 0 ba o
AM 5INA MEXICANAN EPLA.oASTRALo -Mldo o it, rI be Cg r,.L.Send
I.AI8 MIA LXCNSIEPA- -in 1NcwYork nlsl~o ] yauntos cortom "P "lV... .a,7 .3Ian
TA ESTAN POEPAAcoAS MAUN 011 looet en OLIMPIlC;-Tyor A.del trdpo. El Epa
...... R SR ... ... ........iC|,-O EN O\ ....... o.. ..... ..... .. 0111 d. do ...................ol .... N 01
I'N 08 POX PIESTS L M 1' 5 E ,- . .., j -,III in,_ OA iAC Y-Loo No0IoO d o s, AN~.001 .*
It.......... .. .. .. . .. . .... .. . .... . ..CE, ,- ,. o .
........)Ao .N sI s 0.s ...a
U . .ICO o..... sto l 0 I .'-........ ....... ......
',," ,.00000 5... I~.o... ...... . l ... 1 ........... P.-os 1 1 0. 00. 01,.:., 0,+ I ,, 0 ,
. ,- ... ....... t o.. o.. T --. .N h ....'o I.... . e ... .I . Is 00..... ", ". .
I1.0-II I" .~,I I deh 110 OA Ql TAe -lde 0011011 sooo, etc ..0 0.. l. 11 ui M .i!
lbTE ... do I~. 0CCUU, be,..s......., l 'cc7.. ........... .
.. .. ... . .d~oo~oo ............. o lolloJto 011.10 A.l.. .t.o 1
r"* f. 1, i i.0 P.il'oos I orI4 0eg0d CANEMPOA --Oe1 tO 50rton1 1010 11r l fl -to oIuNer le osl

11111101' h iII fill0.A,- dsool a c orlo nn R]VITZ ed O N deL El0100
.5 ~, ..C.o.o"oI, poxol *]/ p k l~~f CAR C.M O;-n' c e ilOOREVELT" SIOeLraob10e0 in+N s .lo-.S
VId..na. rICIon y l no.. oo no r y Oclero d
"',ul' idi_, .ot t u e d ,ordr bl ,,- / 11 -

e ...r IR.. ..,ePlt R DC C A O "] L DP*A400I C A MINOOS-Ro ... 01.1nd ....
.OlN~ l0 E oolo hVsd o o o o sdohl -0a lI, do f Ies no.oh s ,L lo d,un .. P I I S I

t. zma rC'4.D .lov y Hoshoes Noe prsoo 1ONY'-Seren~oo hbohemia. La Norj
Iuet ,.i ~.i se olos o..r l eO4ORRNf.Mm r SAN MIGUEL y El nio del oab.
0ro y dd'lars oo, /l l. 1D .-&o AaE 4 /ev A 'cl srool.et. c n~o l e"s oo erdeo.o El ,rngo rl a yol Notki.~r
If. SE:aRf ENCANTO:-EIoosir Aon l soosno. Metro.
.11, n I I .ooCU ..... to NnAIn0. to .SAtd FRANCISCO;-. tEl u-AIIo Ho
SATA Yr nz so VI. PFloolense 00 ke0 0 Or1o0 0 o, soldlto y aauNtpE 0ort01
A o v. SAN CAlLOS--Lo pnodillo deod m '
.a Ii l. -N A P..y... n. car.... . .. .. .. . . . .


I,& I ERIE"-be l 5r blunca y 1510 Csn os ycLArlossooo
FAUSTOI--MIedo do as.ar Lo. pkO- SANTA CATALINA e. le.os ene
a IIs dpi diabho, llnlos Co rloa y ol ,soor EI oengodor bino Dl-l h y
rl h we n la P ic ROX 't Seeta' .i b. h.e mr: sT..Ia furl
U`m- s IP .....iA- FAD 12 dd0.1, o .... ,r.... ... ..?e. ,
I'~~~ ~ ~~ 'Oro 4 .reh 's


N Fl.LAY--~peo, Cantoo yntAL,-,_,._ .. .. -m_;-,
.. 'f5l0 5c 00--" .,....I. IN Ro, S AN. M ...:.o.. e" CALLE deNCADIZ
LA HABANA ...GR.S..b 5000 .... 1 I I lroL .... o.... .. ........
.War ,. TzA T O MaE l ter --Pdel TRIo --' -,, .. ..a. I ,. A --. -. ,,,
or4onY1DsM4D0hQ4.Luntos0CIuNloY'Ri" 0"',"'SAN FRNCI. ....0t0..1, n "

VIC po.de G slito-J y0e ) r o.OhbodY. Elrtos 1 "0. '
ILNOASTAO-L. polorboo lndosIlo L
a otfd.oo 0N108ooI
.v'oz d Ji r dountoororto
enra tIRA:-o-Brk Cdrlo. SAN TACTL hoI I A :De -,.,ao.-,
USAO:--Ml.....II no. Los ^ol.+I I IV r /
mu d eluino, 1CartIs y l dDr'i l "
C-N -L. s odo. L.o
as o-lsO. rh.- --10,Ri ma- a
M" "'.ENII-O Yplsooo.111.10I 7 1


D .s~Arrest 0eI ..oar 0) ,d M aos&Ido y1 IooUoI|O ort 1" 3 'L r + L d-
UUNESL9-930....PM O IsZloo-- .. IN ,.OON. 0 iI t 1LZ 7 .. '-
E o ssndid y oloo L rlo.s,. ..... SOO r;,,",, _t"o

r ...dIoIs no otv n SA C-
lll hl qeI iI IF MX O"P 1. 1 _"mpm -_ ) .jl T I .- "
bio "Grgol Cl~ls ~erch i73le SaNal nsltnG-A L A T Adtn~oile n'l i~, rrd h e .. IJ~" lJ


4"~.t0NO. "ITsO.
... 001lf 1u A. lb-..6.1r6.I.e
:PB. el Grito de Ib~rra. el prtxin
24 de febr-ro
Tr-, orquestaol menolrAinoIAgoX-

flemta.


c3rrrzrz'ar

1*2


P-giii 14


rf.


FAUSTO ASTRAL-RIVIERA ROMANCE
TOSCA- PALACE MODERNCp ,yACION A
AMBASSADOR HOY LNQOADI

IAN'OLO FERANDEZ
ROI MOOAL DE
OR AN A I.RS
aft ASTRAL G- SROI
Ut MULEA d. UEGO


11


IDIARIO DE LA MARINA.-Marte-, 13 de Febrero de 1951


Gratitud a un Comite Civico por T 7 ~
la reconstruc6n de un puente The Uilte Theatre of Havana Que.podemos hacer
la r'econstruci. n eun puente PRESENTA por su hijo?

Honiensje.do el do Gncnacy-bo por haber Jddo E acePo a el Dr. Fidel N6e.io Carrin '
fin *a.la recontrncci6n Adel que va' MaEnzyarilo r c..t. m E,, ..cc si. o. yo no tuvier co.
.... .... ....-- - Retool. F.e..oadee do( ernard- i.. e...c..a del e3o
C r SAIUA, feb ,co 11. o eD- l.6 C r onto n to.a r W ,n. Amr,, ocorlnt. N. A caio n eIo i-
RIO. Lax-Habanl).. H eauldo aquli del pu ont lloie Rio Aoehb. IMUgU- S i W way ,s dA O .u odal. i primer conscjo
asn rgaclljo a a vMl cot au.hlcleron r. de o. yer quo ta elllto I sc romunlca. n, P t0 a5e, ,i5.1 .s 'cusu ad n au l uba real acion de
Ier lo slnsenleroi Marunc eeroder- cl6n conManunlllo.-E--lloe od cie, - i ,su pu'rn u isuornue suiesty ,, s ,xdne dp p abu r s ou ,.
eas y Ren. ce. do IU Ceelalds carccpeneel. f t am E Worf '"us's g 1"10 psssuuu s1" ilpuic
M IS T E R rolr .11........ .... ...... .........m...... .....
dt Fomenlo. pan i p<'lonlar a loe Cita baerlde I eh lle " d de c h ds' ld ,n1c e ps, .,,l e sunlrm s sr ]s
Cast". hauperld" an eld chh mrea de au nnI
m-nantlle qua euitlirn de aauea a - lae l Iaq -urdoerlplqu ... cs doss do s a d ",' sR. Run l I realtz.,' 'n dn
Osle Pueblosrnedoct*I IdcIa MATARAS, febero.J2. IDIARIO0 *wm, u uo s d-phh
'va sc cl sttrcldn an s psao tal L Habanl A ese, elescar Rda a;uto e
Asessoecaccn a Isa svcitacnte. el 9.5781. Lineclol qu'-eulebe Gol~o".psRer s' ls p r ,,su OI, su
a.l ...e ., ... ,od. ,F,.l .........e..sa .oR..s RoOBERThSspd od
is dsdlo s.crcldn unbcklpal. I ced g ec L afe c scsc isprsE EI .U r .I..e....thno, up. n p. r, ,. u1--d Io .d.....ulq sor -
l l.ss el Inapectora cirfol Vrgillo d ale cl u 34, c\anejdop r
c'i ernm.lcs. n nrf a i e el cdce yo spu s s 1t v 5 h ,', I ,,nh d cms e. u ai6asu-
Scsaoo qg eatlaobcaMcaeen- Fortelran ,eclanodeDr- puss da,- al usa ph r l.ssIn21too-, -,p---smodun l-esI s
,askespa quoesc-Maaa.ess cncertcl. leones d elpios0cqu Mcla s.ls cc ps'pasuenRT Sd-eso 's'g-io, d, h. sb s '.
'in t-t. ?Aa" -rra~nsa. a6n de lr el opirierr vehlcueo eontra o
Ice ecs4iaade do CeInaouleoaee Idol el sp t oleo is ..r1soncos el hesns,
Rode Iloui.on clt tinelea sullaciron con lexce.. de sravedad M ARZO 2. 3, 9 y 10 Ls hic.m .... .. s so h. das ai .lss im o ,i ..s...... q.e us.
RODAS .. V. etrre Ii-ODIA- leo pmjeroa OIel auo Rato n Dsin i] D el es y t y modod dersoncait ln ,ed m .n..ona I tniendo en cuen-
RI10 La, Ha. ,a).- Loea ., c Solal brc a veb l n o le doe Re Sa y n e -t. exception del uMl mo qu. . rr.j. us, I. s ula cia y le.grosldd dce
d, Is to cl e localIf do c ca sle O Danielo recabr. Hdo I caus husvoe de Necpou Anss's.. Jo usssuc, 5, pso ss l
nsde cata Viacolle, e eiO sq54.M I~ i U U II opclau s ss u e5lcpanateb
nesdeeat Vlla M~lentn outOllpo Ipueata du es necesario some er asu hIn
otemnl oi compl a r."or el tell Sufrleron leslon" de caricter me- el C M I IT I N OI S E l oahl
.i.s. dolqe l sat lla.,: de . ol ec c ,e uell Faird. vec..lci de 1 Ltl seo.oreeas p "n.uusu. up.b op. d.esuao.
or sit rasilos y eompr'obar mail tarde
doli tArm de l s 1 c o c cala. Ccape M yJull o e oc lsccheco, de Lo|17s 1 A l(u e do M iram r Lea e l ouslos up fiaersu u qt -o hoe usc e
anlt el eiaorPPeadt 7de In Re-' Potroalo 572. No i oq* r q c eaecuivassp ue han desapareci.
publlca.'l" cla 10rr uo de dlpu- Lot dafct sufrldos peor mbr ao e. s ctrta son de un imporancLa do a virtud de dIcho tratamiento.
lesec que el rItlo'deo Com ealsadone x Clotl c ion de caclderacidn. El Echo- enorme para la locaIs zaclun del or- N dbemos pucs. mentrau Suant
qudde e ctildo del prbyeeto de mo e- ler del auto Wt enviado lel vivac a I Ien de n tes repeU ldos trastornos n- n trI tncer ou asen n e n otas, po
dI -scalcq.e- Alpot c dl.poic nn del do c onptec.. Sodlcite oTus entradas Telef. 89-1506 estales quce pued.n .. b .. .I ..er ua. cesss n -
Los pld de cunelcaclone cl6n.-Alb vl, corresponsal. grnnmportncia' no s s con. s causas de sos orno in.
do ].a i eop ca bes ^ 8a.ado ldeeq.tel Mcsces Ie Oecr CInl e cede Id alencion deboda qud eelo osIo d
tJlai eO un i 'lde di amu jli]gtlmos; n- q .d lis Carsulfa No. 903
lerese, msatehlndo su retire lndes Pis asca d aGralde. requer______________ __ e lla N.
tac-4.lostocoader00-Coocled.p RAGUA LA GRAND. Laos Vill-s, I Dias Lee Palocle, Fl-
endien, lo ha I deo r.--CorreLponH- [e ero 12.DIARIO. La Habana).- BIJ AdopiUve de Santlai de Caba ro.-Albecrt darcia Torre. corres.- vado por los negros esclavop s u an re. M lsp- Di'd -L. al.lo. PI-
Sr~~~~~~~~~~ elhU u k M~ 1CB.(? "" trlra eetaa .. ednacdor Yrrmclsc lbarr. [PonnL j . ... f*. 'I
ge trs'tauala b aj & C onat6 n Esoas~eesi trordinaria sfectuada .naolodacRd.,Fancicaotc ar'a oeeal. _o
Rep pus c .Club de Leones. con a, SANTIAGO 0 DE CUBA. Orlente. a onprs o de Rec esO d0 Cb u '" s Tu Tes us,I d' ds. s
leeare I& tncidel Club de la IJurisdicch se -ebsero 12 (IARIO. La Habane- [ ea da a Lha aaa a e mud aS alpde uepu udu. ade I d ds' usno s
re a -To aL u e I50nte0 aord6 itrirse AIAredo T. Oeue. Roe ldoe c 1 .... .. ersLp An e-a' S 0 N IGO DGE CODA. O l I eu s..Se' u sp Cus.' ss.. '.. ...... ..' I' 'o ......c..'

Aend eAnE ,isin nusti Av1urila.^'" a,,Ia Re de In Gra N-- IP U 0 r-10''
CAMPEC UIELA, Orionlo. th'ss'cdirector Cdp"Cartele" con el In de ml cent ccrd poe d s cle bS T IAG OD C Orient, gUerp. -enrita mp-. ... ..udo, A[a.6 ..."
1 A solAtIo. La OHenaat-el deer i quoelntereed a t ac ep esefor cis caroesrst.dedd6dorl- bisec 12.510 .aHIabosos Selce. pse .oc psC 55 ',p s d 5.. us .
Adop ttD aAIO.l,. pa. .,-nn (t-a-' irido-'
sn. lsslet dagecldaou s'raelbas- sac oara que el Museo que pro c t c ie 'eoludselepuda dceAyrro ebocase 'do l a suI-pIs' q., odd'pa aIs.1l-1 'sss ,oup c'. nts ,
sorbe pcrol datar Mdamesso LusA. donsrec Cuba aea dootinade s Caeuo rosesorc Ocasolusc Ibapeea. dsclresdor deparc sa cclail le lsocs'cntecane de l1 llas p a Orenec. euei mlrap nelp mn
lee neulloasd u ga b6 -oP.I e c ps'sua rr..derc oJ oa ec e'sa n pCar"ec oluc aPusa'asue~uP5s'u s
rraepsroplala'et..deocentrl"Deos la Grande. q.or.acrrso[unoapdltdpoo.cbs'sCoCobae.cuhu.oddotcoI
Assicos'. do oslo losci|dod, ci Cossitd doec eas eseesmement ucenta pee Is' po~~er r y uad 'lr" u oei adenil el cibada elsesen us =. s.os- d ...... i ... "u 5qssu sh
oftcln Lr uldapeS.C b o- irn a lotia- tesde. " 1F- le, nu d ~nhareo
(sIvces del (buaceacepobo. quo cesll numeroables alespatizedors p recolbi, lasrlc tse ulada pe s oa Cdl ubs Re 'ro-/ c s. L e cbaoo_.oa. u.N n ..ee ...s'' ,,- l.. ... raI esuss ''s Ns usso+ spssuntu, ps's
hnelccadospcrclcaclcodoouassalacalae eMn ibe re e esta odedadv dces s'lseatososous. so ,lcoossno .. .. u~ vi et n
easlils, Ceepoebhueto y Niquece. aol da oote lurs'ldlcelcl. daedo aol roesuc- as~sr ar ..moes ~ cdry m|t D~ .,, eo deu dd s i 'reucpl )dssrsceepo do letesele dolccuc
ee dCIe oepradoa es rs pre o eetac Ocle Htu p -up
cnrno ~ ~ ~ I Ge o rpeat dt rande sno, ent. d v rrtud "/ d uyo 1.llndee Pa.c"ud.d. corpan ro RtapuCo,

sessradosca dc a dol ee centraloc de lqrrus'oc que o ,lee rassasos'. El tituoe seorrespuedlente Ie oserl Ademls do cola ceomtlau cooll prs- Alboerto Gacul Tores'ss, s qusos so Is F.slsada 'Peusor
'sc Ceosli. sue prsiade Mliuoe Club do Leon cs pert ou aepta cda cni- alen doae Cesans dote lCmapa Mu.d-ecal do ba ell I ra ne n-a- quo doton 1015--Garcca Taor correspoesa ss
tlaga Ia cccesatbc selitente sauenr5 sususu sa uos',
lob'cs Ic mu.10el hobe c .ld '
C artel del D ia ............ac......e.. fealo-- 'sprm l mss' seno ca
Rocuredo. ,sc d dosHee Iaco.lorado esta sscclcoIcrolooc d b. rs.cololoelelucayccsoniDc =84. coals deBacardidSAOriuncu Dese l UiA.ecoro, OreCOd sutod.ssdel '.suoreaaalaseu
RI0TOla _.uo I do nt. ioacClen. Teta so cilman ro pLea Ocobso de nga socaceC .VTo c-'allo o'aeprobolemlsaelad nan 'cnp, s i de aduo0des
UATROcseJoc occMseOISArd o ec dousleru. Gaci c.. las orrels ...a..u..a s, ........'.sede-
ca'At.'OesetEeGRRccEdToEu Luee'ua tInuaa'io oes te puert ..... Is.......aps's .... .............. -
eelrrso d bu uercongradeacar ndeo u amn actr a] m ooqu


ALAMEDA Ic 5 ,5o ooz U X press
,logo 1.rconi trlcoalec OAVd No o.e NEPTUN O aEastas'ponesa r e p e tr y hoaytcel4cctcus l~oo oaace.stul~sa3O cp uea t.Bloy11cs D UPLE h Tonla sa)e| Plecla a etac. ccooacs-cao.o.dsIejslo ueSo ecla per sues Paso nsolvds c eosess dEs-
I.ldosls" IcelaoOlcsL.deDossSebatnoros
VAJ 3'HOM R~rI I RE + Lne __ decomrSANTIG DE ClnUBt~A Orion',a hi hm,, %ees mo os ee~an lo rem -


scL esoED'ce De see3o1oro 12nc14uet. E. PT U p c Ocucp Z pssabde ......spcrstcue....._ ........I .d....'.s's. .
lesIodoOrTenDEnero.d-cAicodootlsp 0.55 aelta eiuoss grando u.
ff indo cactlos aeru z fen esta at- dia. ,,i h as a .....d e dom E r
Dead. t I. 3o- R W ll. n ~ l d:rn A c. l D. ..4M3 f.3: R lht. ,noti c- n.r D..de hIn 13.ft :nevista, nnielero hn +, hmendn arr o nz y ar eteo Iegnrl~~ dob 1.,- y nuchis l* rcrau ses ones.
1t~,allnl..[ RN.. .'*AD ULA5 . CN I Cu, Ni CAly Rll N--T L AIo. nclonal. A ETODO POR UNinonUBI t normin 'rt an crln tIEN CR N E .... 0 ll


a's mi 9.A P TDULLA 5ND ITA molo XX (deoums.st i E.L.ouel ll
'asn ilchnlsnlnrilc on Tyrone Poscrs da sotco tdpors leeS aiss dal
h lis s M u A I, onel sysr.Y rit do, 0pr mlro, El yoM

ia rto. atrI y .... Aqlhro lN~e r-PiltbI.,
A M B A R trod, ,"* l yN30c t.l Ctr l on arn o-
14 10 II dd) T~h. r.sits.
A 131 E A I: A n E. t .... E R 1 E
nu ntcc.saoTAMRIsr o, D usD" O us ERI
CAOTA e lodsn e I' Inyc Gulloc "" "n. r n B lle- ec c ca lllla
milne G n rim y eIMA RI. I 0MA A0 0 l. -cTan TX-2a I.
- 1... n T., Vi ,IW i My-Mo lre 1 l l n -,h1 .Rvlt1. ut111 r
L.I..I nayo~i141rll lnn 1 et i !1 NOR NO XA NE{(;O
5.0dTRA 2111-y "AIKLLL
A 1, K A sZ A p ,r Charl oo.cus.c cin* 0 lly
aca 'ul l? iu n Mc' -rc. -l.sNsc. ,
,,,,, ,..Co. LA 0^A,' E N C A N T 0N
4!1"'ua Ira h. u'1a'l on yG I+v.'2ln.. M 11. -vai. MIII

u', nV O rS'^i"n" "~mnrll y T tl' D"dl i I" M Bnl~llt. noltt'l.ro ha-
man ,L .,Mo H .,l. T.u,, .. ,,,,L ..... .. L.. a.. i. ce..i
A 0 1 U MARtAA on Retmlrt "-",. y
No Isc ss1110h00 see c m bass e. ,,:
AMIIASSAI)OIIR se ......... Is C.....L.c......
cIsaco,. Co cc~I ly-o -? a phea oer. JM Bo t rlo .. nl sa d
A B' iA So S A 1) 0 It J.MB'c Ini'.; r F I 11N AY
C..,..4.41 '". ...... ... i ......,,.,',
smA,,, ts.., eD Ice- F A U S TO
so1d b roi l mis y a o .... ...Cubes
MienO 0n 0 s^us Clorkt Clic., Paco a coca.. Teilceoc M .
asIrrl io eol A M anus P. IIea Ii 0.30 oelolo A cO l s so-
etc L eassssiras. unsls, LAO pI RITAS c cDIABLO
I. I ,,m JIche Toylr, iA e neu en CsbA
tARE N AL os1, s M^ n R AM CotE AsTe o
1. cr i# ,k ,..dl. h.w,
m A B I W. r md.tr I Adm rtl.
Coo. *I catoM lal c -- cToI-a. U- t ln IT A- selllla4. T stlll
A I1s.4oy1 c A.lseccnol'r A O -T
l+]uaUN MUJM R D Nl gT o
',ol c~doctc. Oor. -' -dc oc.0.m00.
i n y S L Ta A L1?. 'ais y- t R *.S'.AoV . . . .

clna,.Mn en CubMO AINFANTA
i"D1111' ~ at S il ,14. -- nT~l~lk n.-d4 1^. to iow ,"r Mlh't/*1e!?;, L" y
Ii .1 nA rd0 t;ncffi 'w Ore nra l a Cim 'V T r.I.O _,Tta l. 41 e ua.
A SlU1TRAL cana Mc-,aoel .r ssaolor a,
.....t .bel dst LO EN cuA
Jako laj ece- Co ii. ..sa l l Ioca fIC t n. c in T 1. IIcIo ,
O W 1. A ...0n/lq i i 2ril. *11, y31: e~~i otger a
J, CEw rt y D IL D ZUryO ZAN m. I
A a ob1 aTbyca, .....o..Te... o....... ..
I It~'yorsa M taceT___ u___ 1rIi,

nai Rau, r-m. 4 lkt.I. i.114
Obccass~~sssrebe F LOR E N e IA
. i. s ..1... C. . LoL.,.I. IM A- U
h atm a and l..m0y sorcoo Mai. De. W. W 31:dyie Iu eusec ntlcturaco .i-

Nlnm RaOly O rl, 3 leml. WI NCHETER73on J oe-l r
nllnd-z y mADTAY..ySN GRE O fP.8
RA sT VNA ae I. U Lsots. Lmoes-
A'sTO sre`. `T t.I" 301cis.
Is 'e fi,0. Id* da. o Soc.oe.


A A, -r .,4 F LION I DA Y
.rlony Al,rE N.*,l UICUA I a l y JL ."
1,40 a o)lan d Walaets oooe-c 00 ala Dad tea 5nA A c4 nl.t o. eCrc c so-
so,.n s acesno 4a Mo. -aa 'l P ocaucs- Eat c"17
'.V.EN.-J4AA NO L=chln'e
BAtUaolAfAool. Toc.11a FL00 ID A
A 1- a.10 la 11,111' 1 -1l, s l sa,.e Aa in Dal-

.... ... .... ... G~ ccto ac Iee es:siEgAaccjR 0'
s,, loin od R II 1 lreca CIbeTol'bPAuu

..... W, A, -A T, TU 0a.A ... R... ,4.4AMN,--' .atkW no
Tsonoc Poses slldbebco PMayaCoocdl. Irla.nt sae. co~ v c dine-ao nessc (.L ooc coRAO
Nit% I Irnl r~dnl l.- IlMlrLO rn C olae
Tey Mitae c-Mci cicoy
rla a d ablUldITA LA 9 0 A RA IPONE ND conTAEegTR

stssIss c..aCAD Is e scru o i~asl Pel-s cAtu lr dc. ior ec,kR~ onane r, o +
it, td. ,Is I. '* Ir III.
u Msmcaso 34M y bse'ia .o0 a Gc-o RosL ,A s pea'Os


cud as.u14 Iao11Netocslr aLn c-I lA adcs, oelta s- o
S AC ll RisBcE O to rc ,I-Ir es.e. Lsssss o
,Is ccc. Plo) ala. Poloec" e s s.c es ldas cc sel as r ses rth

IIELASCOAIN G RIS
a acC.cc-oC c- oon a co,. Tr.soc.L
'lli41m tii --Tl UI i d


uDe5d*5A e caoss ocos. ne ra eAoWe4.WeOO c. 3 0':ea )A O-
1,1i........ i. InM~ m., .. .. .. .. .......qIdm. rmom1 O ECOA O tr i.. ..


,.cs.o.c y',L asco bcc',,+ co Oc...o... A boa. cc ... s-cc ..
u-s Calmo s a Tomse colat.Cv ALS doNcumsal p MA. CU Rc OsElD-
ft; ay c 4O cl Totlia cc LI-cc r M Ad a rL' sdoy Viletr -
as 50be c,. 1. .syL o in .s 1...ae. o.
CAMSPOAMOR INFANT
Istasimc cl oI',s83d. n-- o* A-s ITI mosnaaoi0 Ctae1011, 1 1 Ti4.- er 10-.
'p.od1 tr.0o0 ,n LcAbI OI000 ]. e dol, to. cos ldo A ZAco o.s
cCOA1ocAA ca A'c ica.l. 6.3 00 y pa;co I

asdla res dsle.n M~rc o R '" G .rs, Mncl ELCUoEr felnDrw
ISlA 0L50IdR cn0 tD r-O DeO'MITA oe. tecbhanioor) cnc'ctr
hocy reesasla oc clrdn aeseecesmc- Pasow r y slolhelleonl'rIlyt.. N loobed.
eueo0 otla Tolrlulo c0 cO, Pc cero- Oootucbbso.
so prnhilbdis pose oencace..
CINECITO LOSIANGELES
*.ol,. tc.lcd Atog-l., ",3o,. c-ce a..-se- T *. .aoc
r.W.., Iss 11330! l.Wt,.ritloi.....ia D. A i W 2.1101 IN .U R vlt ,not h'leritni
';G .... MEi; LA M UZT dlI.,C e .LA M LAAcnR


00iii 500C05il Ml'sesll o.ocl. l O loollO.cclodel yaacbosols
wlnnvn ;, ForrJGorm .p. o r. LA VOZCZON LA 'rAZ1A imlm


s.n.s A o eeon.' ary tac ad a c'o. c. M+ L su c or.. so y ct.
b. y ruse elo Y Yasb ssoe RAUcco yc. ut h. e aey r g ron O .
Oochsssocbo l itll 3 ea o. eii, e Cl~o c


.... All,,, J.n y EL CIRCD on Gh e n.i For' d, LA CSENDA PROH"IBIA
CeetHntco Lunstsc y.,. 10c ea, as n& Rbars a 1sosy Loase Turer
tend.uy 2 as a se-.he. h oRl.c y -. clZ c e co cs ue enaO'.
cony. fc.uWrelotse nolcsPrue sct......a.o.....
M AlJESTIC
cwtd.. -Tom. M-447. R I A L T 0
131. e ls d. tll Desde IAN 3,hj: W ptuno y P,,d,. --T,16f. M-11131.
-eWac.ani e oo.ala.clnall.OTRA R AIT
oAVJA do toUo LLAo s E DLPAScADO Dee. l 1,c3.30rcc llaslonth-cro ON.
bir0t .... Ienna~ .Ls ILbt Lam~A coldleaL usan Cbat LA PATRU.
st,: do.... T T L L 15c TA c .,,5 -1 We5'c,,s r, a cc
ON h lol~cl. r T-sO FeAeon s y_ Mhphclns Prollo y
ma-% .yIl,.in ll eta y I..better '0 Ar..A D EG cnJohn S,
clnCeaas s 1 Lulll R myoresu c i0 ue; nlOhe 5
vudc 0 AIN 51 d : lose-h.'CA N
MANZANARES KPIcITU y LA RULETA DE LA.
cl- AW oIUERT. L. a u540 c i co BIruse a
sasoli.to,4 oi0lo. ss-s T.,i, U ciclo a
""Al~lll. ZA OBt DE X(UNA co, Ltfl,
A 00 lar y J P.1,1-0tIaAMOa VcR-
oDoc hosola, To,y arc.O. i ec O L M c

floo~dl. bc cccu inos yo.seleaus 50. iasshrlplsp pus. h0. ue n eoas edrl
L 0lcor0y SLA Meuos L ios e s -c 5p Iu

ooossedo y pealPopevttooenotROXY
M AX 1 1 %..... m.., LA VANGUARDIA ...
tioy T.19oU93o1.echnh.o.tnJoelMC-etAr-
A~earn Rrlia.-TI41 D-IJ, eane Hahl y EL MAGO DE o I
ldead l, 4 30: no, "I.. no',curn naO. technic.ILtorj, yo Judy ,Garrnd wv y
Mi E TRl, O POdetll EL HALC N AY lcatg oin Luns"t i 3 l
CRoiI, .aI j t nIdo n o r, COloBoort en- y pBalconyisbtc,,
,', DA ~ry VilrInta Me)-, y EL LA.
LIONe; ANTAtoSM clocDavid Br co. c


O.ll os.anr Lis cts. a eellIA .
uosl. dyoisscato1 ANAFRNCISC
Mt.c.IAM,rI alcdce-a'clooseu
Sit et.d n,,,...y 23 r. R O X Y
41" A". a" c u. -- I se. us T l. B-4s5s .
METROPOLITAN A ,.N 4+30 ..141. Re,.........
C IN I 71fik~l-14AN lld-,A---ld-- Manciooal. SEaENATA BOHEMIA 0"
7- 2m -l7 3.1 Bet y Gr~b 3y Ce.. R-mr. y LA
Dexde i-. ,.41:. ...30 .......ON IURA D.LOS VAL11fT ES .oJ-,,
tood, nto .no en C.Lao l PATRUp T pho Cotie Fy ; sLind e uDsrn ull
LL+A INDOMITA(c o nutaech s-or eus A acor.. i does Noas 0y ctc y
Srco pl 5DcTpwery oMhellned Pll y y
1heo,,usoclo 0t so Boluse as SANTFRANCISCO


NlSodas 0laonEo O cc.
iil ry elasoNe 1. 3.- Tel. X-1700.
M I A M I z. tend, y nmb' e Rv,., .... ,,'
M IR A M ARr0. solt. Tel. 11-31111oonacltn... MATENc AL- o UMPIRE
conOWillo0 s t oia ylo ORO MALDI-
D -d. 4A vltL a-ostr on C cGenn ocu mayors
'Ooce TR eSESCREoOS oss' RUih ets. sut,.Nlisu y caln s .ss
CcOLcT cc vcco. sot ss
,.,.,.,,.y... M cis. net y SANTOS SUAREZ
eon s ysLanel n so sd isolenugns.
M1IR AM A R TA..o. 141.....
St.. wArjld 1! 1 Napli. lo tay., A i., 4 43 y aHIS' ReelstA, noth'ler
IP s1111 )-ds r C .SANo A Y PECADORA s,,,,
I NN3 Oes, ct c Arturo ECCS rdovN y e lreGn Io nuh .
D, deIna.airtno0anCue m "t heroNGA- L.A MUERITE ENAMDRADA On Tel
DR NVISIBLIr+Cton1 L.dbeth Scott yr 1.11. Lauony]5 t
NA CIONLl AdV` L FatcyoEAatoaAS-cdo-s cO
t.LO MAL~rOM"y,,odeN y
P.uescH Goddard. Lu L ca see', c e o Ns-
fol a +, u.,. SALON REGIO

p a C 10 N AoAToANoay8.1 Revitoticr"
y L-TPICSON CENTRE DOS AMORES N o
id, ocNI eN3.30; Ra. ca'eso us de p o MCAr DE r Ow3rd DuffA D
ccsnnl TODo UN HOM RIsLa co cLn Ae. TAMITA Y PAPITO L E Du VIVnNEUe
It. Be.-I Pi~lC ~loair..y EL a a~reMain. Lunetx mayor,,
GAN AM,46 DI R... Co D 2nnDe 1 tM,; lfrloa1 t.ht ] .3y
R, rc' c Lu cevsur ses"one Ore o o'MoyenIONls0lcs,.desp.is
'A! 4 c Tartu)... 31 t.- -- -

0OLIMPIC STRAND
Lbt.INN, 40, Y; a.. ..... ... .....r21. HtM ulN 3 .-T16..... ...'
1 4.14 Y .10: Ravi1ta., noticlero 'Ie)a .0:Rvltntcleoh'
AclonaltLOR DEL T- DPICOoL 0 ot] LA MARCA DEL'c ZORRILsLe O
Rob ler a t loryHoddy urcu c. n LTn To.ay. .NU D E
PADRE DE ccA NOVIA ron Sp'a c er t n I A n id T .u s L ete se .
T, c.yEls.b.th .Taylor y J. B.n:l: yore| 130 cta. Nilo y Tertu11. 20 ts
L ..to5 sor oe c s0 t. css C -e s s
oo k uC e ucts. I TTRIANON
PsALACE L s. L A s NEV.4. ..Ta. scu-c r4
IRI.hAl"Ll, NA;: 15l. -- Toa.I LU.1491. Dexcde IAN 4o00.Reels, -1,1nlcer ~-
D-. W. Il ., : R -RJ, n oih ON. c. eoal. varledad, e"t"'" oor .LA
elonl, L PUETA DL D onLOci NOVIA DEL PINIATA ienteht'or
DO BE AMAR .l Clark Gible y B/ir- LA PTR'ULLA INDOMITA e
L~dy 'ta il 0. NiA. echnicolor .-11 Tyro", Power y M,-
H.t, oncaw~kclLUea i t. io hellne prelle.,Preol..d. co..nn~hre

PLAZA UNIVERSAL
too so N- 110. T.11oi,116- INK
D-d. IN 40: ovf. ..t'j. ;o" 16" TIAI..', .- T.161..... -11 5....
l ELussa cc. OrcADOR Usc rao -..a pt Dccl. ou acltla. euslpr- ,a-
eV o lm OSPor Dtrt
Lx.be al&O lt eca Lt y lV- a s cc dccclBE tcZ ccREcos..s
MALAU rAA ccc WdloAH ao. Noel l o hR comn yc n o y CARA-
'esn Prealas do sastotSrs., VANA RD EVAL]eS r.s .cnBo Jcoh
REINAI '.ISis
Dead. I. oelc o eoo TO0 R-I A
sos r~ts +on cu Come", c COaO l l ,- TeAW. cX4ct:
LceAMeoIocd ocao -' IlW ASa, LA SOUS acLS
hibld cparse merec do 10 cfi[c. tat SOO flosranooyi e LoSmCe p AR-
col.a HS cta, Sa.doop 00 c,. ,.o' M .LM..co. .P ...
Balcony40nots n~lol 1ei. on l"ony APL
REX CINEMA
I..c..ctoviasolo..-S--fT.la..., W A R N E R
D eoda Ia d e d" l d ocdeo L -osA-
Ir.l {l. IV A) clrl;M eto elD- "" 1.Y. -TAW. 1..1rii
.no Iniullcil); Alternative (WrorOl: iE] Dead. IAN3.W0: RvmaOolcl'r a
b"nr s h ombrlontsI. .ct6ncclterc.s)R clOead, ltroeno en Cub. EL VENG"5
t11Mm ls lasic dcl fronie do Cstre c INVIBLal o nChcaerena oii
Prc.l.lou Pe Ncs r ss ts Api sr.os Ea.' Liao sh duesst
Brnla ~oil.IVII 0..odh
Art,.E~~yA.I. Not N c c . csI... 11O. O s Ion. ac oee us .o 0-
1, d 2010 '1..l Leech ssops'sc it W.


Para TAL feeha

TAL regal


UNA GUAYABERA w

COMODORO
LO EXPRESA TODO!
Tan crioll, t.n bien cortad.a, tn
". uto. Ycsi poe do qime 1. ree0 '
be. No hay nAdlb eie I pa- rrosa.
I.- l .. ...1 Di elov Ena.....dom,
que
UNA GUAYABERA

COMODORO
U. prod ucto earantizado po-,n.
firm. Centenaroa:

JOSE A. RODRIGUEZ V CIA.
..-, Aguior No. 569 La Hobonaco.
niuon de ... ra e n h.1 1. q..una ama~csaco
m nderschu qpcl. ii,, oxuso'l,; u /s satarralescs aItd por Is quO
L ..e... o polabras parr hacer
consL pu5 so. sre poe hsc snanccc
que "a""' e ,, d,' p-te1 po- "rnsm 'er ""a e ""' s e-
.sbilhdad dI q,, ......I ... .pods .. s .d ",' h-q..
n o dT I d mpran,,. -s, en d mhep., md o
R.Tfsmoyq- pou cm i- dea, rn,- a


E.SCAFENESCAFE es's n preparado de cafe en polvo, completamente soluble, con el
gusto y el aroma de los mejores cafes cubanos empleados en su elaboraoci6n.
No necesita colador ni caf*tera.


Pigina 15


- -- 7' - - --


Tftfltms v fmps


A %,U LZ UO V 'PACINA 16 DIA RIO DE LA MARINA FEBRERO 13 DE 1951

Exposici6n ganadera Ceriminca"belg Comecianile sancionados Sc i'ere ununat omisi6 desmisla'ros par tomar acuerdos sobre I accident.
P i a il C r o lElPit-aita Ciginzaudan dei. is Clais. tabridiatia de 'trnicdsana Sagan aaniforaw rntiadeain idasnsDi- EL.primer in diutia dactan Ykla io frnauennia de liti sndndtesuen el La i anda rm,6 oKnsr
PasF Enxposlei6n Gainader de San radlcadoa en BIgles& webhan dlr/ini eici0nn de i I. Inipecn General delLancis, hi aonncando.a h 1.a dmidai6seraii od o saznnetdel pa [to- pronpa.. -egsi -ui a asu
a Cr z del Sur. Cam as g ley, hi di do i CaI& D rec l d did e Indusaril del AlGi isteri a do C nma rc ni, I e Juez Co a. 1u i stieg inianl o nl i e d ui dde us lfc a r i i 4 tl tn el a l ten Nt Wa r a j' n i i
______Par Sergioe Anael Conran tnald iialnn Ilailni d
A aragldo un edcriao at Minidterio doaMinisterio de Agriculture, Intere-satiaalonti Mde a CQuint. anlmn6" asie.iGobrnaci6n yi ainmioa dintsi quain dp .lsan i pt ndi co- d nnls rt di s u
A h o q ha n a. ai e s M a s n o 6 a In a m e n o r e s; A g ri c u l tu fa s ol ici ta n d o la o p e r a dot nledtnblene r c o n ta c ta c o n c o m e r c ia t e M is e l S o to Cdrr atea u n C anas s d e i n r a ctot do i a n c o = /a n tis d agt s, d en
hof o qr 1c6n teeni" ec 6"1 del de. m e..iates bano ue me im.tan-ll- 2. .... . e c llhdactor 01W rGam t-a. rd6 de.'ralzi6n. & atiat.t uizvl le. wA !.vitar1.ell et .-
6 FENIX MALTEEADO d. antni, nnan i d'siwsi. tbns iiln i-b anotas de m. Ian d- raa a-Wnaiadenad la ar edmi12 alitcodi sbdli tiP- Ccii. Pcrn an ittiao ni di ... ...i1, artroiire. anjtitln do I&mma b hed atr muy
papanaiptayppa ii inata.pastin-a daasnindanintannimanPamda-&tender ia las Jj- isal da Tribual u rennio adesJns- adas y7 n le aignils arla. hnti
... Il d a u I dislua bl 2 5nd t : tral ar .nm ter1['tft osre r iodlt% o;c . .. .
a .1 a ;da "n ait. Jac gaas an Inni.a jaia'an ann ldny-aaa donandiian a st i td a vaqn lcam. del gn di p ip blinni nilalnall de tiaipay&I jli deladi nin.N tntaniypnatin
i1na h eldl.,
f-tq" an, adiaon anni a'le

p llhlr an iteazldcr en
-, ad, ,' q-a a a n-vb a


I.2l~ Ia f" deala n tpnan .
.!1 nt, -nse)..,d P ` t ...a.ai a.....

1. I N %D .. .. .
De n-, daric a1a.ana


palTte i . ina, I aat.. ...q


Ia1 ianaa ~ w ,a d
dCa ICt .TOR. ,Ca Op

Un buen esposona a.-,,'e'a f --
d t, comn ~rarle un .... .
2u od uato I.A,,- -i
LA-RIN I., eIi enb'crido
h "o a pada Aintdiner
N h. a n hoI tlmpn n4
aa a Pas a eap a...
uoa ,a-Ifa n oa r, n e nro l
P-i paefla paon daemlnd
pi, a an na.ladaftIn
-n, I. II S.itn h
acloriala Pe rtS Mabe tO
BHe,,lrn vinn TRES RIO,;
N14, erbuen rega! tamnpocn ",
PEla ""i-%nol Msegun clipensa
un ir iton tpar.ilnst nb iro
-.s re l II-no ltO
de MINZANO, que vs tan buenn.
.un -aqn.a, b. ,elhta.
III CINZANTO. Can e_ o
o uaa an s.1 t,'aat. s a ih a
T -- .- :- -p Enaaafia pa


1a ala 11 rR I1 cfI ePa n A.
Paaa l, laa .i -lna rfre S /
n-as sa -o sludable--


p .r- .' '1 ''1 -
,mo ehbe ,MATERVA
ar l-n, alrg-'e el .as 1.a upalpdon 1nap,,
Mad.ins .in ......d.. it\ tinnt
a-nr, n amathln nndtada ,-I
L a %alalp aalaal ,n a, A
qn Ih. dan aaod
T,- I FgCUra nal s

F pa pai aanoAsdelicado
-, -cn\lrie en sa Iudablir j
sd ,nnZ a tl inu-ner dable
nar' aatn FENIX MALTEADO.aa4a

El Conen..a.aaMunicipal d nftaia

iaa laalinsminaeiin 0!x!lets0B ta n
el~~cgd, nta t,:note., del

,n I t", Iihlllnaidep7- lina0 y


III, ar, a n.I' palpot

In' a pa,- p vin inaiaa da
,eu dInaPCCsUdtuj ;Ic Cdqedrel nnfott
c ljr I, x Ilo an tsi ale. s etios."a
Zs vo rnmp- dien lns entre yI,' 3 ll
on, l a ,atI a a dnaat n
B ,rns a slt VdIunt me .imany presurn
nraan t Iang Idiid I
El Ionntadnrmuniiadipal-i ior aa

se inciar in Ins pagos de '
PtuhTs upresper-c.nueptnsdeopod11eoo
(I jt "" r'aI" r'ple aids n
la .Ad-okniarnin.
Cn cajd dtexdsttn ayer. por ddstdndos
r a-p lap a na dl-dded$1d d39e e
-eineaa nta apar. el pa a f del Pnn
a, n aaaai a u iao diaa unetipenen ]as
d',.tlEnclu'nimtnsdEerrit- El -cdtt


aia apaaa brfa i -n13 i
lldelP ,1 erte r trmesire pot


a.. .P...a.r sus re alo de San V a e ntine

e-Cri Paaaaaapa pa ala'In pnlh agan.
emtl ~ ~ i-s d, h',te
FExlorlacidn de nmetahes Si SU Valentine es una mujer prkctiCa,, quecdar, plenamente


ft a apa pIaC r p-i n. C ar,'S AapdeIa
T,, n ~ a rn, ol-t, prmis deSd1,SfeCkd de la asombrosad curabilidad de las mejids
,aa PaPaaaon aal La C aftuna Ladet Ipa
Eanar aa-aaaa a a n, dtaal a p araod
11111-s dii:']: hri giidM B ~ nS S SU V alentine es muy ,presumi(a, ,cnaa lad ppIan to n ala adato Enaipa.
Ea raaplndA ai awn n.r
ah in i a i a li ,, i Ednni antndd o n Id trdnsp arencia.c e U s i


atm apapalt infapnnaiii patylinn..a
d'rJl~~t l'llst~rt nd lr. ta-s.' ,I-1, "I ';.o l D e to d dS rm an tr ds O refe tl,iri SU m aravillo s a gam a d e co lo res en lo s
pa-dat dn Manin ,,lao d, prloridadan adalnln a rd a aada lda pa
348,,,," q .... t nue,,os tonos opaslescentcs --Bitter-swetb Tortoise-shell,

Caa(:it': ere-Sart-imientlos %Pl-tinium-haze, raupe-treausur ....un soplo cde color
F~l C~r~,, de o A~dn~nna,t,3,,Ior..ie, a, ou es aiusta perFectamente d su tobillo, a su pantorl,


.. a .. a a s i daldrpoaeasunpiCrna,fdes .25 1pr.
R-1, d 11,d ttn~'ro voTmb

F a ... .- a. Pri. Exclusivas dee El Encahto.

p 'Canda na n ,I
I':,l v,,rleo p,-,bs- 13ena,nv tnm. Pa' ail


,ina d[,lle n 17- La Ctiaja L. P n nr ..
A:r urr idn ] de naF- a p..

-tad par 1. ( oncph eion~d ,em nriquoe,,

ch ,_ ,. .us N 15 e u.--n'deF nz L Cu n U ,.'
gao e IsruM ;cciadeFazsCm
6ney y LlaUnan Latina.r
sen cord ntestarl~n a uenaescrro pr

na ocupada se encuenra e lsb6- '
redes del Mmnisterio de Sal.ubridad
en cumnplimien to de lo acordado par r
e'ste conse~o en 3(O de. enero uiltimo i..
por trntarse de un prod uet. de imp- .
,cnI.e ael n p~bhica subasita.
r "... f noma l pi l . P restig ie su s reg a los con la etiq u eta d is ting u id h d e E l E nca n ;o,


i.alidr agratultarnente.
2A SPORTS Martnes, 13 de Febrero de 1951
SECCIONM :


DIARIO DE LA MARINA
DICAJO Ot LA PREN&A DE CUA


:IASlI- I( )k 9-
Pigina 17 1 d0i *


Dr. A ROSATI Obtiene Espaha gran utilidad EstablecerAn un sistema de bases
CE -.MIen a prdee d emercuno'aereas Para la defense de Europa
Apartiniao en]A-1d4eent e mrcra
,ZDMCto "o11,1 01110,Desde que comenz6 Ia guerra en Cores elevaron Estari constituido por treinta aer6drornos que
L .uto I lUaUR el precio del metal de 45 a 200 pesosaelifrasco se distribuirin desde Inghiterra hasta el Africa 9
_LADR[D frer. 1" United)1- do ha venido o1oumentando bw aprecos LONDRES felbrerol 12. (United).- El planeaiet.estrate de -
...NCE TO ,ZU M ..MA...AL 1 0 0, ,r.l,'e ..." ....oesu.loe.. .bhsoo6.. UI& uent a p c- nturoncotnuo de l0drot It1 esl 0 d 0e c aden1a r .
I0151 3LA MASINA- ,.r-C' -1.0 n04l nop-I0m1 ggcdindlc fltoo 001e01 ;,0Pd1-de A10,aiaa o Grano I. Oo ot 010
i deIe- .0l de 0 5601n1d Ariea del tNorte di b- r iente 0 00 l rOsreclot de telrn
los O~recios en el mundo enter.. e.1 Medo, hall, en "r lfC16n por y despegue de iea arteioes d, reo
,rx del...ruri.......... .... t ..... ........ + .. .......... ..........-- -
Febrero 14 ,Ha. .. Ricordar a Codad 1 loembarq n ....... 0l...... 250 de omoaoosE tUntdop._pars uttli_.... ..
fruo~socads uno. to en case 0.
Do e d os deog erra
Diide los ........: 00............ ........ L.ad0........... ....... ldlle
Enomorcados" S a i"U'VE 4IA" y lu C0 b0, '0ldcc-ti0n .de0mercuric en 0t 0 0a440u0 de 10 e a
it/ dr 'l~ el afo de 9.50 e se sn utali-ado. E. a ma sde,.
-, 500r? 0 d Io S.1010d
ObseKa O Sera erecoderl ...........-. de1919. que0 1 0. 4de l oo' hay.. odsv ar hddo. o
120t 500- 1-0contenid 0 cad4.... de DnIrt nLOS.... sena.I-
o Sra g ;en......... ..g, c.. .. 0 d o re.sco n0o" ..
D u0 0e141105 co.100-Para c~omp rtlll8.
r n en lo pasado. los protos-Eltotal del persnalde -
UVENI [ 7' flTit110100100 dl,45 116:-i. ,0c11. i 000141.. o010'm i0n
I s............ . l b ....o.d ..o 20000 total e 0 s t e l 0100 r. 1d
Ili34eIvah,,clu a D 2 d6lares a. lcll. a .0110 de 50. detodo,.tootips
C r...... ,,1e, el ...... i otc M I.. Castto do. ci n sonde d pro
N0,1.a York a rax411tit00140 polstn ho mo.1.0
Il. OUIBS IO a227 dW el fresorco. He qul alguno 1 detail" del sir
R CK M L uo i nor-antes expresaront u tema:
Fs.Lok C-a. mines de mereurl. de AlmnaOedntaL-e ae
.ea d relyi con dl a e bolm ardeRos de
r e odo, es orin te i n. lm t leo .Stado. Untdo0. D00 gXpold
IL fe; e .3l uentes Informa tlvas D Jvisibn Air- destaead &L con 11.
000101010- tioo 1011fe 10uer 1a .icta aproximada"dr
,',r ,,uee s tu S I dIl 080 F-O4 dl retoproptlsion 70
er, 0rle a posic16n que ocu. r port dl tro yo t n-
Po Fs_ M "en ireIsc utura crn- )o rtes topsala.oitrns
j ecrc ruiLr-PAulstri --Un pequefio destaramen- LA CASA
ie t:oa aroduccitn precede de o en el ca-po deeqTullin de Vicars.
Al-d ..),ry-. n l1 reibon La Gran, 6005.0..-Tret, bas.
V.h3. -at a+ usadas ptlos norteaTnericanos o,
.'- .bernamental. las mi- co p ort 1 br tonoo.
raw ... a.. produce la terera Cuartl General de Is Ter ra DI -
0..'t 1 0 mrcur1o0 4ue svdeet i n Acres en1 5ul.lp. qua ut00 7
0,0E-tusts holls di rdo e lAdterdrom dl Boyogde."a
.r. ,.,o cuyas of c Urn- U no o 15,000 hombre e de Fuor-
83. en Madrid. A ,e. dl 512Gran.BreOfia.. El Gru-
Li r,,p11an1teromente1lraba- po Trlgksimoprimerol delc0 a y eeI -
lab& ae do on los produ tIres to, con 70 avlone F-. de r0trpr
onstiluyendtood, n palsoion u..ro B-45. bo.bard-..
el cnocdo cn e ._d, recor~ocimiefito, de retropropul
te ...urj Euroopa". si6n. estacionado o en Manshton, en Ia
E -arielIi sueto en el e c de ot' orientl r
_________L___. '1Nl0000i11111lt.dl nce b aes dl. bombardeo en Scul-
COE- -. ul is 10al los to0pP Ohtopl.es ooh oL eal h. id
*l'0-,i l0S nos de hab r denhali. WaddIgton, 006yt,,n,
I r01. oltI,0IItalia ooiod. 5 -001, 2
.-ad .-i,.oaoo,1,uo noo miento d,.0000 singbouro HFairorrd. 1Briz. Norion1
vaolwm um II L ll nrc-uIo ,alos laadom Y pper eyforl Kts tures ul = a11
UnJia CO 3eStino a9 asreseiwas de bses eaton siendo mejcjdas ahora,
eate ,=, ,j.- ntra frond.. del Plan cnpsa i s a p i t z-{ omeri- ,; :.,
Ik Mlrr, a J m recios muy por debate 0oodas con o rea batallones dlin.
Los EXAM IAOR S do a..............l Crte.......... m.. mltm
Lntdr. :' ,%e .i1afiolel hban ndo Dos grupos de bombladeo euyo nu-
75 B.29 y B-50 cad. uno. '
1011 I. so d.l Gran11101 0
E1 ARO.. RA q OS lll I' '........... ,o .....1od.o Afil l .... .... ..... ... .Olapo- ),l0 Lt l ....
"El Siglo xx II YWO0S1h1010 p1010 BOSy0-O .1.oKo

de[ PLI,rOa N5- ,as hnstamo dadyUu-e s o+ Afritcoa de] Norte--ea tno ha ip-
110l100001d.= d t0u14 Las000100115dites .PO L~wC 1g0 j00004llmy de lolp o X11l1dl10os nl~od0,epoS6
sel.Goi y NPUM Teoooo C4 M M .04016. l -,i echr-A o menw ldp old0110 d rine n o ndbolol11011 tolate o -5.5(
IIEM 003e0015001511 I P .,i 0
lo .1, a-onmI[ 1 06 0 0 vdiendo arreglo Fclosoo h o ritinic1s
-- 7 -1 diendo a base de los00Pre. -1ororibe.- &.- n-As, 6 r on u a sldcloned fac.I
..cesene7 er d1. nivelacin del pos proximos a Castel Benito y Slen-
re.rede o undat,! er dsutss z
decidi6a blevarl dlo pIri 1. del me- 0 1 ona del Canal de Sueo--Se. 0acen
0111,110 I' dI...... ....1...1...l..........

Dr. J. M. Navarrete y, ..... dl... ...........
"- IUJ TOD14N ISTA 0alt.11 reaza 110440 40414400 ~lef;
C"T"UJANO 001.0mund 010entrar0 en el fite0ma.0

ALh f100 W10001011 :im ~o
23 No.010010. 0001 lAyy00. V.4i0. 1. T-7- en too
DISFRUTE- DE D)OCE DIAS DE 10T001ZFNO71-44. I 3 .' 1 1,
,,-, PAIQ A .bas eoo. 0as 1rea de-Al man._


5 Todos los gastos en Hoteles de
Primera Categoria por $162.00;,
S La Semana 'Santa en Sevilla;/
vea las indescriptibles Pro-i
7 cesiones.. Prolongue su es--
4 tancia en Europa todo el tiem-
po que desee.0 Excursionistaa
W limitados a 25. 0 Haga su re-
servaci6n antes de Febrero 25.-
,Consulte a
Nos A.8186-A.72570 REILtY 59
ENT. CUIA Y AGuIAR+AGElCIDR DB PRSRJ6S


CANADA HABANA VERACRUZ
BgEVriO EKOGULAl DEgCTO Di CAIGAMS TUNAHOLM
[150.LA HABANA -0001 00J0d.. I de am .opl-~do 010,I.
pLJo,, p00 VTKACRUL' TAMPICO. TAMPA o CANADA
PUOIIMAB EALIDAS
6 A L 1 D A I LLEGADAS
HALIFAX ST. JOHN HABANA
TUNAHOLM Feb. 20 Feb. 24 Mar. 3
DANAHOLM . Feb. 77 Mwr. 5 Mar. II
TUNAHOLM . Mar. 27 Mar. 31 AhrUl II
;51c5 t....j 40i,. .: i 0 p.0id0ero0 p0.-0 MEXICOC PL-7110S
I-FCL C LF-. DoDa L0.4 ESTADOS .LII0OS / 0CANADA.

SWEDISH AMERICAN LINE
rED&ZICO CAVSO Ag--Te n G 0l.
001110~i's 7e1iefeno A-7390 A400 4-HABNA1


Director de Italia y Eapana a La Habana

LIt.If Uk|^ LINIFJVapor "GENEVIVE 1YXES"
Do GENOVA. do NAPOLE y d- VECiA
Smquno4a Qouiama d FTbo"
Di CADIZ y d SEVLLA
Primwora Quincea do Momo.
llP01 .0000 j1iI0ll
LYKES BROTHERS-HAVANA AGENCY
LONJA 404417 BAAIA TuLuPO" *M-Il


Vlueva colecci6n en. prectosos colores
de VPrimavra. t6 0Mas original y
elegant para cjiu flOq titer w &oen


U^^^Slde ft-50 a $3.50


(ORT UIG0 DEJUGOS Y
01T0PA0&DOI E E ol
F AH(.YCLUB SWAMNK
H PURA vDA( L90 111 111
1ON01 L10"11
E lto 00 BIOCAO0i\ OO
KINC35 MEN
&50 (N.......
&50 c 5TUJCgL L


d1XTE03 '0 DO 14
C CORBATAS
QUE ENAMORAN
11 1.00
4.50


9.00


VIKOS PEDIDOS AL INTERIOR

CAI1


= ....


lk-


IIDRR
DIARIO DE LA MARINA.-Martes, 13 de Febrero de 1951


Deportes


WITTO ALOMA AL BOX CONTRA RUSS BAUERS EN EL JUEGO DE ESTA NOCHE


0EI DIARIO en los DEPORTES

-Noticiario de todo- lu- o.uartr-.

S-Comiparsas de Habana % Almendare.
-En trece aftosb ha p.rdido una pifa.

Por ELADI1 oSELl %DES


E dlI .f .41-clcbrr- un gran festival en
,e 4S444d4n de Li llabana, enhfentandose
do," 'leceneo otograda .on peloteoo,
eruollosyv noiteamteric np. . Eldnr u
,- ...,. 'e,,, ,, 'oo.rIeia-d
fgfoola dc hI, 4S-14 Pa1rna de Cub,.h Dobo -
sult~lr ton ,-t-intecn-tto be .,,bod1" ". habida
cuenta dc qu4 1hareo4u,'o4 ft00npo qu4 no4 4
pofret'e un juego a ba- "dt,-"'all-stats cubanos
y 44t f 'o,, Va 0 1hbia4sv .-n Esp.a,o el
renena444 del ndtaliclo de don Tomas Breton,
44ut4 de 'L V40be40 deoll Pdi'oma". LI hb-
4m4004 .1prod7u043 SLgUeo pioducendo oiles-de
pesos, pero 44s que h'c0eron la mus0ca y elo
-,I -, .... - .. , .-.. n- Ios orm etros
j,, n ,.f.,, 4 0un 0ertamen
Mundlal Ct',441fatogral'o4 en Acapulco. Hfm
side4 fIltdos l,; f -4O.44144n do todos los pa1se4
productofc4 i- -.. 0come 20a4teur
y p4of044on4 '',..], i do lo 1.aza4 c4a
Sugail 2a1 ,, i ,peo-dido un p0004:
frente a L,' "I-_%I I taI.aIqulen ha vencido e.
cuatroofo o.,.-- ?o1. i Todo. coao1emo 0a
I ~ 0 I ORI0toID WE0
04104424440004 "dood-honfo" 7400en 1444000
.04i 07442 o o.,eeg..of. -, 1 4 .. o ,,_f 024 00
p74mer lugar, 125 en place y 133 en show. Hubo
en cuarto pesto Eloventriloouo
El " f." 1'
st 4l1e0lo 44n una 4urva44erea de la frontera
do AIeoxo y Estados Ufhdos Dice DthIgo
que el batao4 3as v 4olento de ouantos ha o .so n
4n su v daIn. pego Mayari en un 4parque de
h.aguo el da toes de abro4 de 1920 Ocupana
rf ionhculo 4r )epent4fer 0Stewart.0Fu004a
hn4 que40 sliven e4 4lara los 'vallas del jard1 n
dorcho .5stuadas a 440 pies.


FT' To_., in ..relhe" Vlv-anke~gh ha rio-
70'. .'.. .... .A 0-, -.
do 'Co 7 .'- k1'' -j'E: -, '", 440pa
40441 200003,224 700442 3'. p/004afo too fo.404
de caracter2 Furosao dlfqfYo no s0 y asi" El
d2a14uat0o doe m"'0 (domingo) el "Centr4 Re-
1,retire" do Cal0lto ofrece on fesoloal 4cu41
mayor ah4c7ente cons0' tfe en eI desfleo do .o
comparsa0 de aolmendaro7tas y ota d 7parted0-
r40s del Habana He aqui 1o edad de alguos
astros de la pont1211' Clark Gobhle 50: Poggy
Ann Garner, 19, James Gra.g. 39; Ida Lupino,
34. Tim Holt. 33, Ronald Reagan, 39; John
Lund, 311: Eddie Bracken, 31: Lana Turner, 31:
Ronald Coloan, 80 Kid Azteca toodvia estfi
poleando. Quizf sea. en el oundo entroo, el
professional de los guantes que Ilevaoaso 0empo
en er0'te0o acohvo Estfn rodando en Moxi-o
una pellofo 04t0ulada "Caroel de Muleres"
Dice lo prensa de la Ciudad de ]oso Pao 2407que
Mund1to Medina,. utoro de eaneones popul,-'e4
, ,','' .4, d. Kid Gavdlhn. ha envoado a Me-
. .. ohobras para que )as estrenen
I' .. Tofia l nNgroo Asogura
Maria A40tn00eta P0ns que esth en trains on
la M7tro par4 haoer dos pelioulao en H00f,'-
,402d HISTORI3O:C ElpFrim 01er sueld Iq-,
4.41 140011" 44IP~hn Rjhr ooofho.oh] 43140t'
4 -.-r . i .. .4. -. i 1.. '

Inmn nlol pitcher de Grandes Logas Rus Ch4i-
t4f4r Al 1 4r4narIn o .mpaha1 do 1948 4---',
uo svc 4lrbaho por podecer un o raotornof0 r-
Inc odFu 40i1er0do del coraz6n o Ahora quo -


re vo Ci,- ,-. .T.e I :.- :
dofo


de un ,., . ,. ., : ,- ,, r ,' .
poo ofr j '.
a este c -c.-.
la Ser, I ,r. :, ,-r 1a: ;
Cpdaoo .,, -i --.


d n ff02. L'. . 00 r.' 1., 1 r .,
de una r d dr ,Z, j l'lr. 6 ,,, '. .
V que l.,, ,,J, me 7 cI or-j.',l,d.p,':f E$-
[ancaM;, ,|u,,. e n, e I.:. j,:tIr.., cu ,e
C t 07 f.. .. ,, ,: 0.:..
Coofo'Iles' d'fool. L,,",
de'le mIII I 'RIOIDADE_4 J.-n
Bottorr, I, ,,. ,.. , co ,'..
batears -. r I.. '. R ., ., .: 2
bo o 00" -" ,. I


uneses = .r. ,. .. 0 L .i_."N :.
- todo 0" .-sr: I . h .


"ental H=.2. X .I

44, ,I b -
ooS cat..' .. 0 I .
La cah;,, I Il , .-, ,( i I .,-..
iento: tI.-,1 .:..

E L

cbnduci'-, ....".I L. ,e- ,
ohofereoo a-o i, i: 1,-r,
transitis .r,,,, r. .,,- Jer... ,, -r C. -nI.. rr ,n
escarm-ert.:. E .,-lij .:.r.Et I t r
ooodo :0i
natdas. Lo :.:,'-. r,, -1, ,-e ..r ,., I < ', Vl 1re

de Mao.'/,, o L-, 1t, "I, a
V ple-. CtRIO D%DE4 -.
f co de n -',' j,- .,, --,-,r_ :iim r. lren- ,','

de lo s F......... ..o E ., 1 "-

ao Lig :
poodod- 0.0 4. or-,0l
tamen ,, .. r, : t =.,:1._
los fanir .:,- ,,-. 1 p -,r. 1,,.
pond16 F-t. FmhI', e @ 0, C A Lw'- ,'
O'Dou.l S, : .i .c ,-a.r rNlt '.1 -,I .
Oceptado I ,,_.:.H '.... .1 ,
La Habot j'. w.- ;- .I ..or.:. f e
creado v I .,. "- .- ..: e.: -. Ij. 1 1 '.
a -- . r-, -, .e r I b ~ '., n
de voto' 1 ', .1.
Mayvore ,.q u:.. .I' -n rrer, dac
v hera ,: t -T ...-,. .re o~ r,
d-foo d, H, ~TORICO Ci r..4 04
luego deo r r r- i lele r, I..e
el quo 1 -, I de Pr-r-
504n 14y (. 4,,- ,i ',. ,' .40 d ,)
Muv rIo-1 ,c W1 .a-. ,e ,- '=,,
tltujiad r '-', ,,. F ,.1.. T ,r, .r, I- '
o- .t d. ,_-, ol ... ,.. ,
ens e d .'... E,',,:,. ,,.-,.''0


Robinson y La G.vi.in en el training
para pelear con Ciarlo
Motto en form ARAS... fo...oo 12. itolfedf-
El Pugflfsta oubano Kid Gavilin. deo-
faca de eotend1en1, 1., el ret,.re u-
l~ i'ffI'"O'0 5..- 4 12 't'nod d l de eo 0 welter .quien se hall&
0.- ,. -..' ?. Ho, 3come0 R 0y"Su.e s 2d d, e do of .ob~do
r 1- 4a drosonhad.os '4 en en- 04h a, otd o n of rea -
col na e n e -feclas condicon, tilUno TonmmyCal lda,
__... ,e n nrofs vead l di.on r
'4,:4 oo dI d01 es polo, do o, o 000 uaroo
a ohe del ] '" nt .1 ,u J v "" 'un n
*, LaM ol ho '. ', '' ,.- -. ., .

"~,,nreur - 'b . o.. .. so o'oL
. ,... 3- 1 5.. . 040:, ,,,lbfo..oooo.
* .. o ,, : ....* ", .. .... 4 0..... H _f4h_~
S7 .0 ho,,,..... ..d4 ooofosdadopor
, ,, ., .- h .b11e uesOra oplista en9
S.1. .. I" ..... "' ,-. f 00lareca'ud, 4 i4bnnoperkI
h.-s ,0 -,' , ,-,,,1,,10 d ,,.24 1 70,fod ofoy que oso eernn.t
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ? .1 ,,, . eisS200ON .00 Hs t h.,..
,,, ,;. a" e )hen I hd.do entr~das prl

,, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l .- .o ,,. I L r ltreribir~i el45 nor eien-
4. f-r, [vr y I en favor de ignd, la entra~da netat contrn su 5.-
Lo MOolforaniaf de $70.000. y Ysu coolid6n doe
La empre.o dl deInternalloono Bo- -15 otPa f iento ldel neto.
-f 11CA MO O r


Puede vacar la

corona_ we1 t e r

NUEVA YORK. febrero 12 'Un:.
led) -Si ]s .C000130n Atlftia de
Nueva'York deseara o notenero.04
,teonicomos onflexiblemen0te, dejarla
vacant Ia corona mu"ndial d e peso
welter cudlquieroo 7u0 uer 00i0
ordoe e resultdo del encuentro deo
.mpe on. Ray "Sugar" Robinson con-.
Itrit el monarea de Ins pesos medianos,[
leJakechLg.aMolttas,la noche del mi~reoles[
eno Ch,oo.Ro.
El 401g0007e0o l 0d00010,, 0n Adlcet
gue "cuaguler Individuo en poses16n
,e iulo nunidial en una clue de-{

terminado delhboxeo, no vodrlilenrar
en Is dicusi6n del camoeont00 0 de
otrs category a 00000 ue re30uncie
ol titulo do ctmpe6n de loootoool
e. l cual ea reeooocidooamDo6n".,
No obotole. 0se ha oobido 3que0
Co-16sn looso el etofritu" y n50
1. "1etr0" of ranto en el c ol
d, n u l:L. -,s:.c,eijb 1f,e,,e a
Mona E, fo,,', ,0i 6. 0 ,,010
Que =n r,:Imtce a.: ,ec =,..
5501 0 00el 0. "lb. '0.4. 10, L 0.. .1.,1le

Per. 1.-,. I. :. 4, 3 0 .,0 If II
dlro H i.Jl-,, ,.10 ee.-,000 do ooire 1 'L,'k --' 1 ,'" "7 LI
m ;, n z ,- : :t I 14. .lr

to.N. J. y Billy Grahamn. de N ue-
v. York,


- :, ,K,1,. !.
"., ; .. .... b d ,


1.1 o oFosp- do-tEpp"" ,Od .0..01.0.00 10 w.oat
03n 0.001 or 0a ol llld, 00. edouoo. 04. r oodo .0 r4100 OOoIt e Ubo,0 o..p lenoo...0 oo rol. er0.0o..'
-e~l..a H-, o!Rodrllue L. J~gnd& e pr -9-6 lit fpt~o F:,: r, l l. ah'


Quedo reducida a medio juego ia ventaja del


Almnendares al ser derrotado por el Cienfuegos

Un :uAdra',&- 1,r de Pat ll. 1arc;au ,n do .-' 0 F, 1a.0 er, el Ir.: Al fr 'el.,od do def p O,, 0ri,0enle
do,,l., ler.:/ uer, o.ritc.oaun-we1 enk.,u t-ri, ole roroassar ir, I..o Azule/.!!ird.:.o.t urh.3 APL7,1 1alo
ern d0 '.ep0 odlo. cuando ,ordreu F -1/lo 0,0,ne OLl..r .4'. 0.I t :. eloer,oa bl./i0 ,


.. ,,,G-t1.;1 C,', ... Por RENE MOUNA


.r *OM,1 .00 00 1, r 0tui c.0 o oFt p 1 I.-
0-,004".' ,40000 : .0., 03f40..,0 '.1."02 0,,e. .. '.. '............ ........ ..
[-0.2 02T-00000 4 3000011001o,300
0.... 0... 1, ... ..... ............... 03010... 0 .o, "o N',olo 0 0.4 ;14Ei pequ~to icrpe ooo h ko wnoootootodo v 1
* ie6 d E .i6 tpai-ci .. e : l.r. I q J It 3 1" L i l eel
q1.- P 3 6 0 e.0 p0. oo, d. 0,k2,.0r.: T % -2 -" 0,' -.'

4,0400a W4.ly con3foO el 0004 071510021 0.00o 30010. 01 040^^^ ^^ ^
ton... 011 010004004 0 f116, 0.3q.00 30040 .00 00 ri 1.
P14r1.n 'sol6 00404 ,30003001 ft 40e, ^f^^^ W S
f,t-OsR 0. 4 oO .' lof ..'po .'o.. p eo o M .',. rL Reo Br
'0.0 1 0003 000.000 300.300 -' '- r
que e .n e li& ..u e ia h~ fl, be f.cno d lc r ,, "'L /I f e t,. flcm PII.
04l ftOfO~ 000701040df hobsaid poelsa odo _,
lene C1 3e r L
U, I del poo1op oo..ao 3 r. V. T. I, 0. Aj 3,
l.C!I .Y. -3e h : r rrul e e U p. :. In I. ae IO U ] O,1 ple


P r 0L00 Aro. A l A.T P td elo tepo Pa.e ,c. . 1 2

h ote tooys o t no el oef I 2b. 4e 0 2 1o 3o-

ooodog cuandy too ofclm d elo ho meSulva. B ... 0 I1
7000n o dei ... tde oloo laro dol6oo o fly
PoonIaro en lo mto mt a d ftcls BO- R. F% pm.p. .0 .olooo 00 0 w 0 0

7040 toao 0040 oio deoo0 loa hooe t dora t olls....3 71
3 4 0 t ,leo 00 m0 r de L N.:le G r,.lr.
lo s o o o ot ~ f 0 A o p1 0 F 0 0 1 2 C.30.. As0
1 ----LoI-o---I--e 340006 00 00 e13DllA I 0. 0 h 40010n e 0 0o
car, Ri00 0"0', p l 0 ooo ,A,', 0 0 .,4-100(, ,t
4000. .01 -e 04000 A-ole, 0-m310000 0r0," o w0.... 40, 40,
-Dt e .. n rL- r ,e L,g :.)p re afl-Pt LM ~.rc= .. II ooo 2'. 7, rpdo 0 IM0 poolsg ddo oo .14 0 2 11


oo,or .fotoo, I0.d00 704atejd 700e0000040~oooooot.. 401070nl~
0 -_0.v04 e 0. .e 00ehd00 'u.r,,s0a0 ,2..W.40213,Iro r.g -ol ood uPoolwan AAoL000000.O. ff-so 0.ru . s u 1 u
4002001100 doPo4Oo 0UT01A aedoooloO 07 10 0.0)- 029
|ilgermmOu' rgvn6 e A sm..y


o'r ""ca 001e4 t ,otoontd-ofdtat 0-0" 0 0 0 0| ~dooo wooty tono Aol d t'eloooentofo..
30LU,1M... o lfo ft d t ool0 0. fopo7 Vt
J hI 40la0n16 o00 n 0e0a. 4roefr,
|pero no dlebe olvidatrse a la horm del
| Mhds q:ulluopde,'_==- pTsh
..qu, .t .'r L~ol./I
.'l aYterandsa sidaao peci-
/dete -rthlacifn del pileto *"zul .. ... V C. H. O. A-E.
F'er 1. Azulew lanz6 od el tempo Pgs cf .. 4 1 2 5 0 0
"Vicente L6pez, que en tirrrnin sgene-ot~r,- ib .. 3 0 D0,5 0 D
ral"e lucid bWent. un cuando fu supe- P. ac. If,. .4 1
elde.. El -vedo-del Cotorro r- INoble, c .. 4 0 1 4 1 o
itpsneclz df~t]r e naprolonigatitGrant.* 3b. .. 4 2 1 1 0
.usen-t 1. iad rpe roblecas, Fernrand-, rH.. 4 0 1 0 b 0
muwculatreR. y exceptuando el IleriBl etr b.1.. .4 0 2 13.
inning, euando fu6 victicna del home Su.hvn ,s . 3 o I1 18
r-un decildvo de Pa blo Garcia. domrln6 Ep Pl.-p.. 3 1 0 0 2 O
LIT -,re n l oen ificiles, am- F L gez p . . 0o0o0a 00o
tuvo l. a. icri ~n "e a ~d or Totales .. 33 3 9 27 12 0
de uns punts if otrm del itinemriro...
IM chiquillo sufr16 su te~rcera derro- {a) I riple6 per V. L6pez en el o
h corr 6per Fleitas ne9


Ganaron sus encuentros
Jose Asusta y R. Rivero
MIAMI. febrero 1 2. SEl.-Hacien-
3 su debut en eta cludad. loa pe-
, dore. cubanos J3os AsusAta y Ra-
0.-l R4vera, perteneclentes a IoE
G:antes de Oro de La Hab0na. ga-
,-.,-on ]as peleo que tenlan sefoaoa-
dA. contrapeleadore norteamerica-
r-.s en eo CIlieum Stadium de esta
ciddad. Estos boxeadom han ido
e-oviados dor In e4.taciot Iadio Salao,
.e Cuba.
Austa" gan6 por knock-out en el
ie04undo asolto a Bob G0mbel, des-
p._, de conectarle fuertlo golpes de
ooeroha. River.o obtovoo 00 do-116d
sob- J. 5Sm100h00 tagoIOIq 4014000


ca marche ms suave y agradable...
dm~e Pe niOtt
D ST BU...0R

CIA. LUBRICANTES PENNSYLVMUA, S. A.
SAN FWPC 1L.TELUONOSF 1-972

HABANA


0 ,,,, (r r, 140 Boo,1, ,,n


An 3 -T0-Pl 87,,, 4n4 4., 54.4_

... ... r1.- ~fP.f '-" I.',
,1,14 .1=,1t3-l L ,JE f_. T, 4 -. ,~~re
C. 0. 0.f A.
c.. er-j Lor e p "A' .. V,.- '


Mf-odo,: U f 3 0 0t.: ,-


IThop. qo, owI-vc 0, 0u.)j ,.
P:,a 0 -0.e .,,, 1 1. 3 0 0 3. 0 1
"1.. 11-3.:O.-. I.

Mrda-foo. s i ..40 N1 i 2 0
WorkmanoIbh. 3. ; 0 0 2 0

lOrt,.1 r. . 4 0020 0
V4 0 I . C. 0 .0.I 0 .0E0
IMrand a, ez.3s .. 4 1 32 1 2 0
S Tompsng 2b. . . 3 10 10 a2 0
Der i . 4 3
O era, 4 .0 0 '4
Rod pe"zi .3p... 3 0 1 2 0

Derry 4 ... 1 0 0 0 0 0
Deou. a, :b)... 0 0 0 0 o 0
I Pearson 4c) .. 1 0 0 a0 u
Totf s ... 34 2 7270 0 1
l44 q, L?,'0,rmnida eool go.


AIKOTACION POR ENTRADAS: '0
CIENFUEGOS . . 00 3 o000 0 0 0 --3
ALMENDARES . 0 00 a000, 020-2
Carrras empuadas: P Garcia 3. Thompson, Rodriguez, Home run: P.
Goarcia.,Trple: pfleta. Dobleo: Thompson, Baloeor.o Sacrifice hit: Otero
Double play: Rodriguez a Yooung Workman. Quedados en bahs:. Cienfue-
os E Almendares 8. Struck outs;: V. L0pez 4, Epoerly 2, R. Ldpez 0 Baool
er bolas: V. L6pez 2, Epperly 3, R. L6pez 0. H a loIs poitcherx : .perly
Sen 8.213 y 33 vb. Pitcher ganador. Epperly 13-41. Pitcher derrot2do: V. L6-
pr1or7fl). Tiempo: 1 hoam y o0miutoo. Anotador Julio Fronquioo. 07Um1ir
an home. Rodriguezn o primersam be; Maestrionooegunod bos Y
Pefialver en tercera base.
ESTADO DE LOS CLUBS
A. H. M. C. G. P. Av- Di.
ALMENDARE.S ..... 13 13 13 3 30 5 -5 -
HABAINA ... ..... 10 8 20 38 30 559
MARIANAO .... 11 14 0- 9 34 35 40 3 5
CIENFUEGOS .. . . 14 23 42 =38I 12
Totoleso..... ... 3 w 4 42 0137 137


LOS P oIMEOS BATEADOBES
V. C. B. CL A"
5. GARCIA, Cienfueogos . . 238 40 3 3
L. CABRERA. Moolasno .. .. 24 0 3 0 83 28 .S33
D. THOMPSON, Almendares . .. 153 37 51 1 .33
0. M00OSO. Moolaoos . 240 4 0 70 39 325
W. MIRANDA,. Almendar. . 265 39 00 i 302
C. DUANY, M.riao . . . 164 1B 409 23 .299
R. DANDRIDGE, Marianao 2 7. . 27 35 79 24 .296
P GARCIA. Cienfuegos .... 202 22 59 32 2
H. RODRIGUEZ, Almeodares .. 277 30 81 47 292
LOS PEIMEROS LANZADORES
Ptfiberh o J. Je. i.p. Hp.C7.0k 5b G P Ade
0. RUBER T; Almendares. 26 0 61.113 4 0 19 .-1
LASOROA. Almeodweso 14 0 062213 45 39 W, W 7 7"14
McDUfII Almm. doo. . B 3 48.213 52 19 2 2 2 "1
V.LOPIZZ, mendr 17 5 9 81 38 r ii 3 :00
HABENICHT, lbana .. .. 17 5 76.113 64 24 14 3 6 3 Wt0
W. SALAS, .alaoh o .. 1II 2 42.13 23 7 1 *
YIIO2AS a2ioo92&o3 . . o 2 9 19A 8 40 .f1 s4 4
MARRERO, Almendare, ., 23 8 150213 126 40 10 74
. MOREM loHbana .. 24 2 77 1 4" 60
WILH b.X & ba o ...' 6 12. T.I ,, : .
AYERS, Htbana . 2,1,1 0 12 10 1 0 1 .
LOS LIIDE ES INDIVIDUAL.
HOM E RUNS: Fo.tnouu .
TRIPLES: D. Young,. Aim.; Ole- i..-.f ,irc. M, "
DOBLES. Bllko, Hab.na ..... I 1 0i
HITS CON43CTADOS: S. Grcp (C y Cpbrra (M)
CARREZAS ANOTADAS: 0: MIOSO ...... 0 ... .
cRRts-MAP .ULADS : HL ~ ..... .,-" %
C~imniS 2MPDOADAEI 004ecto Bodriluet Alme-o.o.ot
BASES ROBADAS: Sl0io Garelh. Cienfuegos.
MAS POCHES R ECIBIDOS: 7 ll:o. Haban.o
MAS BASES POR BOAS RECIBIDAS: Formental. H,:. .


Abren el basket senior el lunes


proximo el Atlztico y Cubaneleco

Docu oran el carmpeona io: o mi tmo de Cuba el Atltico, Cubsaneleco
v Cas.Io Espahol. n i hgurando Ia Univernidad de La Habana.,
do bobstao e Ber Ioo cnmpones hace vario ao os. Otros dator

buk, o. 0u :.L-r en ,; lor de basket en I u. A. A. C
u00 de0 do ..'a ,a1 F .: .0 040r hot. ovarl. Oteropooid, 3owe no
d, tI ,' 10- 0d ld104iMoot .to.. orlaoo.o 3.00iI0 0 do
in :,u: wr : r, iie, i. [-Ler Much. estrellu a-lonalM d hl
1 er 0 0,r,:4, 1 r..r. r., 04 0. ,'r 0t0r0n oo pltiendo en Bue-
--..E6. ,l I t io.. Aire" .,r ^ ib u, to de r l.. lve ,
01,, 0., 009. 0 1,o 0 0,,01y.-0. 4.. Ao ,oo.ma000 0. dooio.ott.o t


i a .. H1 ,tC .B :...e 1: d., Ir-r,..' e .Igdo r en la oflcn a,.-Por no- bai-
rli P,-&"- oo~iloo 040= o. d'q odo'0

.r i t.. .e e7 T,.,.[- i:,s el IAC prs ximo, a Iu i y 30 de IT
04l.[ue eI .Ir ~,'1.04 O 'nt n,00e eno~~ e 0 tloor s dl-%io m01d4.13 -
H&:r.- r. T r, ,r^lp d i -'0 r.os e Atet.40 Ico de Cubd r'do nt io
en C-u eii -1- Iiel a e But
.er0000cato el ic~o l o I-o. -.. UI. p M


RI.. ........3-'.. ''..,.,... lolventos de ho -
a.3r 1,ddw0e A 0 0, 0 oo lol00 00 3240oo
0,0 ,1r '0' "''." 0. 04" 03 .7 1 t. p,30doIr..londo f. 2j, 05rd Br m oflooor lou *k. ,d1
3. "i,,,n ,^ ,r.n ,,,"' "t., 1 on. Base Ball !
1..--1 0. 04d1r i 0r 'or .1. I 0Jr 2 l i-lue o de C Loa CubrLnt t
E,-Il^a mD ud "' ii hs -"l "el *1 entire AlinendtreT y Cle.
_T 0 2 e', l eml i ue 00 fronip b C Cuo ooo, con 0 tNueooo l 04
?,:. ,00904.. 0. 0/1 0 60do maosttch 004120

dl- 1W.) 000.de 4 1 no1h40
a- - Juedo de 1e L xL N'e.o jl
000034 0C1 ato0el 1 W.( s u. er.
dLit;TljoandEventos de hoy
M. Eoc!ao orl .oso Bo ,,=or, 0100"u e
d 400.00000.003l~, .400 Base Ball
040. 0 00 n ho 4044.2
,-ldo.r 0100 0u 4 404" -Joogo do 1m. Lb. Coubino,
i O. h o.b 'of 0d.Jo otoo Almooodooo 0 Coon..
-3 0. 000000000n 00 1403050 Ooog.o, 000.1 ONutt- 004-
.e C. 71o.40 ,Id-:' dl. .14 100, 000000d0 0 1. 1

Klutz con el 1-4. Louis do r y bi. t anoat00St.-,
dIooO Toopicloo--,arioodo
'.50.0 t705l feoooo 12 '40004-3 a 1.o 3 do la ooodo.


Front6n Jai-Alai
p.o.r eh. l p .o. It 4n3000 de
exu norhf i.. ochco, media
PRIMER PARlO7 Is0 R 1" 40. 40PFLU5o0003QCiOLP O F% 0 1.14
,T, Q i B .-. 1.

5 ,,F'O ,,.. lPAR ,Tr,'o2,- 3 ,,.oj
t'I 0t "1 q t,t-04-t. 00 .40 03-,0
%--'':el Alaeot
E.0 4, l', P0 riD,:. 4 0 ,-,l,i e PI.S rG',DA I MQ EA 3 4.
hooooozun 090 G. P o, r l O .
itda~lol~ ood. I


Pigiia 18


Jai Alai t
-runci6n diu
bi Madfrl
Udo y dc

-En of 1"ro
ItI I a 30
dos portldo

Caballos:
-Progrn.d
n el hip6d
to Pork. c
o y 30 de

Boxeo:
-P031o.0.a


url 00 0el "1H-
d", -on tre. par-
3 qilotelou, 0-
S1.1 3 p. tM.
nt6n d Jol Ali",
de 1. nothe, con
ry dod qouintel.0e000 do .oalo-
1. t pide.


popul~wrprofesio


n00, en el gtrmnasio '"0iel
Tre)o". on 4 a0tro P6.el..
ao-nn do Is"S9 y3Wdo
1.000_Z0Deportees DIARIO DE LA MARINA.-)Lret-. 13 ie Fi. lir,-ro de 1951. AIni 19


ACTUARA EL VETERAN JOE PAGE CONF EL NEW YORK YANKS, ESTE ANO


Rapidas Amateurs
*or P en Ro Motine
-Co-art quo si o rocibon.
-Comentoris do ruerio Aires.
-Lo opinion do un cubano quo *is. ao;


HACE aliguinos mesa, cu~alido co-
rac i1. 1 .Pegm EcenamericmnoBe-
fialadoe pcrn In ciudad de Buenos

: ,co-oPe:n .
aIde en naenon Airen y gao 1agidi-
r eanaci nil ionCcergi aos inoshel-
ci -Ccr aIc polib-doden de gae Cab. qnurneraece ct
gran event Del prople compa-
triota hemon reribido aobrsaruc
cartscenIsacoalanos envalcusaim-
presiones sobre las figurnnge o ma
breoslnenntes que ban de ompetir
repeietando ia IRepdblc Al-
gentina Por estimarlas de posi-
tievo nterkn, cedeme nuentro es. o
pacia de hopy, que generalmente
coneedemos a las cartas que no Be
reciben, aunque hacemos una ex-
cepci6n par. dar cablda a los co-
rnentartog de .Lorenzo.
Csan lea oimple_ argentines en
o le cca
RoStp IO. febrero .5 de 1951-
A menes de erec kil6metrse del
grandiose aer6dromo "Pistara-a
punt donde rleeAn Iodeis los dr-
pnrtistas de Acrica,. en Iso nctePR-
ra log Juegse Panamerlcanoa. se
encuentra ubicada Villa Olimpica.
lugar de reciente construcc6ln y
done los muchachos argentios
clue defenderinblos colores celeses-
y blancos de Bu bandera, Be en--
euentran cancenLrados en espela
tanegraternaome dt.n.
Barrio iResidencial per excelen-
c12. trgnqullo y cmoded en sus ala-
phla avenide, glmronasios y pileton,
se dan cla todoe Ins dias eoa mu-
chanchd.. Aqui vemg s aun grupe
de pesianss. quebao linlea deridn
de .. maestro el profevor Al redo
Piantsnyia la sombra de un ombd
majestuo.aarelizano innumerables
ejercicimZ s isalli son n lucha-
deres, sometidoe a un intenso train-
ning y en el Pabelldn 62 1I mucha-
chada del Basket. esa purretada
que did aI gran satiofaccidn &I pue-
blo de verlos eonsagrarse campeo-
nes del mundo en una nocheeben
Una noche repetinco gae Cau-"una
boera-hera" de alegria y de triunfen
Heres teenido 12 oportunidod de
hablar con a-riCs deasusintegra-
tes a "ba-azo"e Del Vecrchic el ra-
p-dC iugadar de Newelies Old Boys
de R oea-.i, qge dira en un m an-
mento deoaprenmioenelopart-ldo fi-
tronaIn'alonor, ea-roqemleng-
Ies delciuIlnfe. Cnns decka. gao en


7c.11e0 Rl a,-a-n. e-:. :-.-"lla,
cie- j- i. sC- 1- .Acca
la-C.t a.l BC Ci .,Iaerd d, ls
Mci-Ic l6,b.a.ue
r'ra"'-iewe."a...1"'e; i edC
I,.'e-, bole rC ,.,r,' an g ,
enaeeee eech -C~d ad
el a anre, S c allr an' Pse. Gin-


CalrcdC hado,,, ,ro,', na~,' depl e,-ei+
CladaarCala.aIpanea-
, ,~ee~,rnC de5dande L-r
Is r~~~~aie L-.,',3, a .


lc errd.l, "eeCIicgacrn ,-C.4-1,
c a 1ria 4e. be a Ie l.ad e
.ec. sb ire l

te.ap-ae,'1r, e ralen aa.-M
r giim; e01 .f:$ e I. _' 0 1-
L ".: ,,- ,;o,: ''. ... Pe,' '.
son fires en el recuerdo de aas
Hinaachadas.
Mario Matheu+ el ottrs egran c""
peon de la, ruta y p ista argentine
denne bajo su control un selecciona-
do conjunto de pedaleros c el gram
entrerriano nos hisconfiadopsuiC l-
mitda esperanza en quen los Va-
riscosa. Betas Sevilano. Pesoa. Gla-
chid. Gimanez y con ello el triple
Carpedn Sudanericanro de pests
Clodlero Cortoai. e- ggante San-
tanesno. de dondee oreuilc r isean
lost vencodores. E] Cacique, corno
gla-en a Mario, ha puesto o lodessus
conocmilentie Y.capacidad en bus-
Igaale e ra nadadaduno raCem,
a n e p eba-....e...a..C. eal-a-..

lee De.Ilep roaee.arioiCPerrnrq ua-e
in... g.'"con eistos uego y que
done e podrlindesarrollaaegran-
desCalocidaden (Leh? Paseiro, Del.
gad., etc) pero donde I.. directo-
res tkcnicos de lost paisem hermanos
tendran rmALs de un dolor de cabe.
1 pries Jos peraltes son sumamem-
re, escapados y la adaptaci~n ea
dificil. La rutia se harik en Ia Ave-
mida General Paz, con cues mtatmy
1eveis y donde no encontrarfin nin-
gun. dificultad Ios rou tier's.
unida al ran Buenos Aires. per
u n2a alplia "auto-- a" 103 hombrits
silreunidos encuentran toda cla-
.e de Ifaclldades, arnphas comodi-
dodos, diversiones adeculdfas y un
gram espiritu de volaboracidn ei
_usdirigentes
Iguales cormohdarde- pet r"
C.-eod, Mayo, encontra ran, today ,
Iris Dele2.aciones y solo e~speramins
'ue al termino de estosa Juegos po
carmes decir: 2amenctanox en ]
Cubae,1.esperL


NUEVE MIEMBROS DEL
EJERCITO Y LA MARINA IEl lretam b

I RA N ALOS JUEGOS a
-: ; para

e.... Paae aia-n Pa
t,, i,. ue_-. Pdanamer.canos Qu,
. ,-n en Buenos Aires d!


8 r a ib
.,.5,arONde sla- adelmar :I
d, n"co deue q11a,

e odo.heden-lac ai e -
,.,, ,el ... .. d,1

e d.n,.noo d.Ieu.dliee
e a_,,dra r a la 're ],aCd. .Is e -i

ga I~pI~ a- c r~ iaar~eca~aI. -i.a. Ma- n air- de LI +
mm
.. 1,1 , t J+ U ri- ,. -
Ae 'I t untr do eMca r idena de,
vtis I L. d .. cii te olm Loy 9= dei., ee\ N EVA Jyn e+de f i'or1 -n

Del 134 do le,,,, och
que im" p 3' 56 m K .. carr" e dP "rt 12 L un g1ra to som eLO" ''


EstA como nunca!


Mas clara


Mas suave


Mas ligera


M6s sabrosa


Quizi Harry Taylor sea la dlave

en el staff del Boston Red Sox

El manager de ions ba3stonianos Cree que es el jugador que puede
determinar la victoria del Boston en el pr6ximo campeonato
de la Liga Americana. Estima que sera un consistent ganador
PFor MILT DOUNGER, la UP.
CLEVELAND. Ohio, feb. 12. (Uni- "Tendrelmos buenos novatlos or
ted, -El bunc,.. de0 i Harry Tay- iron a campo de entrenaupeCi '
la puede se, quialen tonga l ave continue O' mll. "per ia u n. d
b r Plo peao dennnl t aleCCoC 1 m l 9nareg neriarer6opaa-
asCon d la L ed oestei odl cuerdo to de regular e el team, u pare ino-
Con elomnager.delIan 1. .irroja...s.nsdende el inicio rdenIs. a... h
tea ONein ome el quel Jim Piersan un jardero, luC e dqu a
T. -C .I--c CC d iceli phCobre ga Cnos adrtnraydar .C...c caplente.
" - O'WN eiij el Pi lnoI inn 0O il rechaz6 los runeores de q -
nedSo ne colondesallr rumba, a.C Ale- utielieari dos line aups datintos au-or
mania para presentaciones en asI p ern cuand viajen y C iC parse clapr
campamentln d e I *,:Ji d.n:. N csido estin en F enway Parkr-debid e
lonC dol buenos .-g.m i f-.al de que Iellos ganan m i en u parquet
l. temporadapsada y nd i maniCnegqueen Inc demin tadiurnC.
e Lnacdtce IA IC- "E.esCna~nClCi~cip-
d. itoe u lj1,i puedeserla sen- l",o, es uaj to onteria el stiecn-o
a-idC de ia Lia. nrom', dion niee.llnd ci92v lmsm
EnC elmomenrtio, ONeil. lquien tie- rden aln batoe en cda parque C t
n, o renmenelo aui et, CC,, tim a' I., al inualn ue en Fenway yPark. I
T,..e r- cr t- ..op-or idad co. Como.sic..pr...looNew York .Y.a-
cpord .bkee c nape noe lmandile, L n--
L. sores qr lle lcccc'ienoC l.Ci..r. T..I ela teCam e~ekndficiniipnra'O'ieli
-..,:. m o Arn snoaoI-e p '-c ha i- nlo nA s crin lan >e uertes i e la
1cjyoorcW nd 1 3 Bl r ..jro" C 1 &;.e Cpasndn. ero CempnrC Cl
-a' "Ide l Ceac .jeW n- ----c--.-dijC l.- Creo pae -C-
one sea-ioNr.aMel[ c-11 %e unit.. a e ha oC pnrianidcd prae
T a, d NlTt l el nole oc ( l-IJ ..an- el trapI p r r Ino tac| ic t n
CI=, a =o n e Dit 01c Dleo'a, c Coma CIc de cualguler oa o
**;;:111 al| Zr Lue-u ff.edle W''" I^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
1 P. ~ "a L u AftiUc.s del iladelfcla raen
I. Iere-m c lal de laa a I.C- ai enegro" del circ-ito.
C .-Ndleneto cneanca cipa6 oe enly el ploto del nBroarn
roobern. nocoon CC densnccd "SI nianne do sA pitclearbcome
rerton. pee neon noin brc ick oe, n C.1 1n, Leou Bn-
que teneoc --Feyrm tGuerra, Matti sic p Men Ceanor rerprtoc u eaor-
Eni ddy ora-- podrin repar- In mn, A. cer cin c orprena de i
t.se bis el trcbion teml nrnda. -


-.iji .,hed ijiij Ea-oj du.'-,ae ,e af- ^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^ ^ ^ ^

iv-c*riJ rcierr el1 Tont- a^^^^^^^^^^
C.... ,e l Ce I :- .. a-,1 B -e
A. ei. i l eftaii L'd urenl qa D.:..-.,^^ ^^ ^^ ^^
.-. r 1l c ,.ondo c :' o ,an le Jl l c Goge"'e. ale-, el de lai P


," Pal:ll dlJ a' C iL' dT,,: eseildo
e, 1,";,. N IC, L smo,
t .olp- edo r e,-

le I.1 .1Cc doI. tcAeu.
i-Ar r '-c en ...del -.
%,'I6crucPcoEilralo el
zuEdo .Lankee J. EageU%,. ,. m t-F- ue 1c, .6 o
-. I ,e .. caaa: c.a,'co se an

ro,, I., ca.-i.r-or-ee del mum".
-, o+ deff tetrmleror. el gon.i-
ol da-,aor L-+,iBBrdene t m
-40.+ jugnmao aurar.te el I ri~ler-
.:,,e{ l cUtMawj t.de In L] I
P .,-o RJQ
...........

0 Ix"aAI, L GINUINO!


CR1S-FAL es el resuliado fellt de ur, nju-C
forrnula creada para u gusto \ plac,:-r.

Hqganos el honor Je probar CRIFA[. I'
mismo y disfrurirr u-ied de la Cniq ,c" cr'. .- -
cubana de todos ],,i rilempo.,s.

Probaria es prefurirhl entre todj.: las ccmv.::is.


Abra otra y otra mis

ninguna como CRISTAL!


i.
IyI.


Pigina 20 DIARIO DE LA MARINA.-Martes, 13 de Febrero de 1951 Deportes


MISBEHAVIOR, CUBANACAN, ARENAL Y GRADO PRIMERO EN LA ESTELAR


Stanky recibio un premio y a]! Habana Madrid Avelino G6mez fue el Ihroede la tarde con las

drlas gracias uso frames roncas ...........R... months estupendas de Sherezada y de Gainsay
t~f ,%IMER PA.RTIDO 25 tanito'--

El premio 3 u13 el Bill Slocurn. Una vez Branch Rickey dijo que Stanky 1p.3.,19 B,a a 01,e1n31.z Ae. s Sally-s Laal se indigest6 co, Ismill y qued6 fuera del dinero completame.te. Ramoncito de I&
dt,t9 oa,.3913
era grande a p733 de 33que bateaba. ni tiraba, Cfa ,' .... ,. ..,.,,.l a 6 tanto-- Serra conquist6 el chlnico Dr. Alberto Inclin con una hija del. acreditado This ngland. l
En rno de burla, al recbir_ e homenaje, repiti. as p .... . ...9,,, -," -" 993.36u9.ue a professor Durand tiene com9 navaja a Gainsay, que que o adq.'ido Por 1,500 pesos en Miami
Por MILTON RICHMAN, de a PRENSA UNIDA 1..
-- -_ ,udIA'yy" Ir~ ngE.t, ues A La tarde de febrero 11 Para torte, Por aSALVATOR* sarys traitebo = reaea o n .y'
NE. YORK, :- c 12 L' d3 .: I 91 f 1. s lr,,, 3 33 6 .1 e 'l ue.oncurr3er3on1Last.yhfl 99e
Eddi S,k.1 II .I... -.,,. ', ,1 segundos del 12 y me- aopr r nar e 1 '.. 6 nde ueve J9o9key l1r3 quite tambitoIn, en 16. e
o'n9lh99s9Ialt9no. 9.1113.e_. .er-cro9nti 919 II 19913916 A 1w9ve'no -es.
-.,ra a usNIELAI a 9991.9 a nI f d dr1691 rada 1 ue 'tutnpliem la ley de
Pure i l'131,, I 1,A "99333,13761 de9 '113e33119 313919 11 1919l fentre9mas ervorosos admi1reo herenc 1 y que.6 1939 119
E~led t: , '~gl, i-tc =os a ,. .. AL, ar ynA2ce, tu. -lr de q ueselaranaceSenor ad e Lour deslc.1 lento natural del inuebaeho y todala l a cr u r;
'A, t t deue"eracomeoda oehamrdim
;,,n [ [ I )' [ ) 'f' *] "'i"d d qut l' 'y A bIm~o lu-t t :`s en s ndEL ~ lon en tumbre, tesne un oalgraia deacors. ,Jode sbo Lngrm 1
11"IV ,13 119191 i13wp~rc Ar l 09 91133 m9,l.6iSI3Idl3I991393'l31l6993'I1m 7191de.1.19 3-5 119.1. 9m9 191
Ar.,Ca,,,''".3139A11,,1. i trpca sl .u6e ms o l...e
'' ~ ~ ~ h eL d I ca ft:aT'X" i' 9 .g c"' w',, In Pa~ ,,' vt' o aarrraga emls ~tttect a eta opc SaAvelino qua comunica a so mantaes, dmentpor utasrl lmet~Pelunteplea't
q ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ im .-.r del .,a.; II' Hd, x]t.tIt sLos clue vieron como triu:,iaba con haciendo clue se supers. Pero pr do, nr seD on pr d cpa
CH', ~ ~ ~ I Ic PH c t ,-, J 1 , ,, kydI : 13 ( rr ls er-zada en el ea e rAlberto gracia carece a vecescde interl ln"i upa rtmt e l'oruiasq e'ibtn ar eptbe-
.. ,. tatc, , tame e n ",2 --inclfnin metia despuesten segundo lu- me-ria ten ed oiiiae en- e a a l il ,peo l g ine
, .-, .. t llpsada Il"I" litr : RE;UITIU)0 DE LA FUNC10 DE ar a MVarisol A en I txs ecn a pr lgar lej i I- en su rof d ilse- uirt n 2
"= i ,. .1.uco autn to btd Y RPaRLn T DE ,batraun crrpectircular ex'sto Ycon ...a "_ :in painasiernpresIr nc. eon cat e mlsf cbet n
I-,,eecre o ud -,, x r gi es P o rI g;,, o n ye % re partid ayen el Handicap a rmtlls y oc ue~brad. zo, en peligro de tene~rqu* gae segund~s o laal pa~mrse Srra~lly'seLnton a I. ts
3 rsit, II Lg, i,,,d S~ar,, me nre artam~pl -r Juicioaamente gIn
)ers ~ ~ ~ "I deli,:,"( t, ,do t. rrcl ,,e d. O "ee y B.re-d '... 2 r hpi .earn en de ...... c....Jos tal. lor coal e0 jockey alegre le p ne...gaprj e cits. ueh as e .
Lr a s i i c."t: I ae,, I I II-I 't "I P ea nlla Te eo o'denadores del almanaque, importar guy poco, pores para 19o mento habia ateaor~o
,,d r ,I"" "g e-." 193lu,1. -`-, 'I e69. "3933 I Pi-11a 1i9119 393jero9A 9313 9,men od3el 31113 191919,actual,996319 3 de119113.91 69 9 11913 919tpo11316,


,I se d"'brtLIt[d o p- ,sIri 43 tedtc ira c,, aoel e e P Scpt. 'n dc, part d 'o ... Je oin un biiemio, Pero quee mu-
to ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ u ,r ,c dce-e ab do rele e2 tl u piriei anio .1, i X L 8 lueron mucnosos III ue, prcgonaron c o sti que I~tnt que. hrene prel uevia
Iud a P,.a p ca"BillSJ....'"do ,; r--.l- o d ....... i01 ," e Jl a11" "ucue.dnt ... gezijmmean Pr vlve dAald deS_ ve anqe1oelro r aulesde i
pada I.e n t, o o ro IIIa ~ de pa de am c e p unt, r ,b, eu Lq.a ado y superade a Aveln).omez ino o e eI d ebeo el sthn paradors, uno on y or*
II', oc Ne, Y rk q ... .1...I pii eBob Chip .........q- J-rry az-tac e a 2 l1 may ..... .sabia a favor a un d.. .... ... .p~de en hs=;D e carrg .. t....o alfnal
T~iy ~blet 2 : n e p~tsto Y rhl sventue voerr6Iato-e inl
naron el Player del Aral, ado a camblo dre 6L. 0- rtz .. 3 nclnarse y saolouna se ecta eora OientlPrcniirucoe ored aismneaos o
3 Stmiky riechoiuna mira ., , 91"t-it E 1 dc,09. 3 ..I3.3 G 1co .,ge ,arciLa d 1 3a3a6l Ga 3an 9 anunciand7 It 7 "-1 re- no 19113939 361 pabma
ricoIPi3,..l ,-,.l39...3I onl.= 3, 11,- d ,- lnhtese n .ue I u ultado1preyesa9 del encuentro1del9 no hebiera .prendido a y3t-
"A] acp nee laa Rta. .. D., y .. ...... ".. .. .,. ..chuchcero sanase Habana con el Almendar Ieta l C-neamerse tddentro dlguo
... .. .........." .... .. ..... . .. .. .......r-":r'-. .... ..rr ... .. .. ........... .... ..... ..... a dretineg -- ha rsd
t uo p o~a aus y ... ,. .. .. .. .- ..... , .....har f oa s r- de remo ueroo Jnos pimer", 1u1*1 mul ht efio Para Ramoneito de
Hn u. -a.hqul ahceo lea ger Le Durocer, desues,,' I e I ases ar boil as, cost3 u al ,dn.6 6,9, ," 113,13,' u in 11739e 333ue3193 9cn A ir n 73e limi 9 a 1S efio y cr99 1 or de In9ga,
qtn>-dsuit habi-n le `t a~nt e nt es onde eeunrohr o oaccanDr- qute In r~otldeL abn loaapatiear e tltu mo ug_, bI. ord nsl txt ls o
P".7. ... e ueg on uA d,'rotl.sdoo utnie Ism ca,

en It event juvenclderide se le co- 5~ ~e m~~a
hzaba de seene a diez
ti- ce ,o ti ..... .. .. ., de- d.... ....... rhn.. .........
,,"E nomr, n hac Is d ` u n juicio deffnitivo sabre In osecha
an, .... estrus byte P1 P -_r lAe ctl, de1R4.,.. .................. u
i anes e cue urgira l uen-poro miks Para ver in roks aeostum-.
i:=-im, ,A t i o Io man a e lmeors conmas h c~eda.' e C f
jokey I hero .u fuorm de i la cm, Its suce o con a re
ral d" c a a dees' I t e"" pe y Inmayoria cde as Culbaan Breds qua
rb qea r Ia h j. e s rem I l u ese-progresan al entrar en los cuatro
r.b qn l us e'en or"'o ep'r-'a'6"
tara soma uen acerlo los bebds Con Marital A estuvo Gomez a
bautizaodes c n nombees mends re. punto dle derrotar a un cabado guy
voltaos .suero en Crestone, y luego e.nel
ConAuen~co nopuo mpedir Handicape de mills y octavo, con un
Av'no qua c su maneta cruzra pot Gainsay. animal qua cost$1,500 y
del'....de.id9grupcl3e1ltorb. dolo9a entrena9, o per Enrique D1 .... 13 31199
IT~a una diagonal e revolUCiona- a Little Cagtain, ejemp ar que quedo
L OrtinP1trillo pr.I33 313 63 79 1 par d ab 196at.ode asparillaexe1It Handicap
cuandco Ramoncito de l1. Sierra tuvo Calle Gallian y que nunca h. co-
p.. 1t~eto y sceerl cco jnee rrido par mends de $15,000. superan-
S chest que en n Ystrsm oMedzade, nos tit entire amnbos competidores
.". .. ." onduc....... ..... IlRaschid y Gainsay alcanz6 so t ....... ictorla
su favorito Giaarpar 1as, callas de ornsec~utiva ello no obstante pag6
'. v .. ..]Bagdad y Balsora en pos de even- $17.20, tan impossible lucia que G6-
tura.mez puodiera agigantarlo que se ne-
ACORN3313 TAN o 6... ..6Ahorraba te .......cdtaba pars enirentar] .....e39fa-
ACOR TA Z.Mucho mas manrejable que Autin- vorito de aiete a diert
ti a, situada err Ia magnifies posi- A Wtltha hoar se anunc16 qua She-
s.1 ur:,3 Doi .nqt,0. cion numero uno en carrera en qua rezada, D "ie" aly'n LstThis.
6 .iT nt,0h o D 1150 existia Ilal mpresir6n de que todors los venture ye`Cqclin in'teglyrarmn el equi-
competidores podrian tarter dificul-p? cubanotu irg a Miami Para me-
rfipidementit a Sheretd y 'e dad!. en Hialeah, de In coal trataremos Inis
c6 a ahorrar terreno per dentro extensarrente en 1as xtgurentesI cr6-
mienlras su compafiera de "entry" nica.


El San Francisco derroto a

los del Valle de Lemos 3 por 1
Con esta victoria, el San Francisco me eacuentra en posici6n de
clasificar en la contienda amateur. Y los del Hispano lea
hicieron una goleada a lo0 del Racing venciendolos 10 par 0
El futbol amateur e193 confrontrn- nuestr9 coraz6n de hIraanos. Sl no
do el problmsI de lo0 arbitra .16, al I3 entienden a3 i loa mseor1 arbltros,
negane elo Colegi0 de ArbitraL a ohe- peor para ellos.
ea hombre. pare rendir 1& labor
arbitral Pero en verdad que tal pro- El domingo en el "Campo Arma-
ble1a deja de exist3 r cuando hom6rem da", hero6 v3to dos Intere3ante en-
de buena voluntad. se prestan des.-1 p 6tros de 99 71maintas y en u.0
Interedami6ente a fijar c6a labor y d 6 ellos, en el primero, ,a sorprea
darle uli vida al d-porte. Ide que el San Francisco vendiera al
El pasado domingo. hmre co- Vale de I..Lemo que muchos dab n
mo Earl o Santa y Bean, slo e o re- oa pacorivt6 Los del San Francisco
ceron par e arbtrar. no pemtiendo sall-eron antmosos, dec6d6dos 3, 6pue7 -
3 e r a1 6rtds que9as39 en de 311 ar3e3939 ta6 val'eJen a 66 L irar antI b93 lano
par faita de arbltro s Ya el domingo del V al d eLe amas. tilii pt-
a ierlorIahubha hiecno timbhen J 9se sieron empenio h1ombr ayy1 afm1il-
M, e, 3i3 76e3e a sus a la9 no9 tuyo zar.i eron con Ia vict or q iaa s e fa-
venente en sautlr. 9 La la nca 33r. P3udoe 33 633 3r1 9ba1d9aneo 9ro3
parseg93r hacienda par 1 el depcrte,3pe o de1de los m1 nutod un isles. con-
39133 31 I. hi3,1, e33939.3613309 an36. el1 31131329 93 1.331.'as1del
o T. Kmsos3q1 rec ntIr.1, ed. 3San FDrao ncisco deomiS nFRa. 'csctuve-
f -ar levant r de n:,e.o las bEB b ... ron a laa on "e p rengiro" Yei
del futb3al9 Y 13 hanos vol3 3endo Valle de Loamas. Y a fmaizar, nun-
bsca aquelfu l h9.a-ro3od 1"3n,.,,,,-clueeel notador 13eriafba ,3apar 1.
tea.peoeIe eePn puede cdecirsequ Ie istad ydebo
grande-erlo Pra ..... ha cr poyacerlo &nrej'erul.te' g uar ?a aode-,
6319a19 fo9ar1, la d, adee
de r eneon ai,. o a o e uen- Oparcdiamente Y .'Won-e el mis-
t.; 6. de9hom1 res de temp1lei3311 a 39 or96 Io rea a go]. El 1r-
aY =&I eem, empress h"I"s de can- lo Ineresante no es el qua el r Ie ree
tr nlas voluntade. de todo5 Ion s Judese ,privado. A-noel que mu-
que de vern glentan daeporta, lo, corasem uhoylsmso ua
que dej Vr 'c aenydeseen que oe, cayeran en el. mis.no delecto
ar v e e ..q .2. aa .. n o n t" ~lnola" pelota
I.oad.y sublime. 1osque no se elen- ene6re=a. aeI1otd s .P
tan e`"=urz ,Los euthe l ruro, suelde el anizon.jupador ee-
empr1d3 r 1a ruts, que6se9 partan de3 6 u3t1r 6 .iugahdh e 7de ,rar a 9o9.y6en-
elli1),9r39Ia9,1ur. 393.ea 91at l 3 993 113 76111193, chtigdo 9ue 761311
dn~t~yll......1......... 3 169..... los999a96e6rt1s 7nbeln.gdl
1 l99 91 9 1 99 a 3n931 a 1n lo3 1 gu- ener.r

136119 ynrca3atIeursot. n r 3e1r 1 oe del 6.n
at t u. UrI.9 ,. 6 ay9 e 1 6 3rancise1..1 6 e 793d1 domi-39, 9
e '|deino teas que ef n cam- e m'0,'op; ua r ceoque e hecua e
363369 7I 9n 1. met r,, -Lin 93133610 39 3 6error 6en 99 93 1 61 d 99911
nato1. 631 b3n31 l 9 eF s9 316h339 6.orm P o3 3 31 7e an 1..... o 33ue
6136310t3d96i 9 3e afta 31. in 93996331633 39.6g91ass
us .9o.U99kt1 d6i!-' 91U' 6. 713199d1.r ry ,eh
d3e11an1 1 f I as 619e16a lo 39 ran. ntd,1 rn 63 9131d16 9Pr 99PIito.Y el
9,9 196993319919.de ner 9boo A .- d .el Valle de Lemon 'u 1deo n tire
d dora.hfcerLpAr1 l Fl re d 9 3
darlos djj:9e9319r&,99ar9a,9on
entrenar .9 y fijarles I. verdladers Y enantelpartcldo entire el 11ta,
rut es In eneorniable, es 1. hermo.. _el Racing, lam negriaroarill's de
17' rande e dete f e[i'-, "r.-uercometeron un.aaenrme oI-
. . ... g.'es!na arav ma la n icletion otra costque
91e.ar31,.:91991p-996 93 a. 993-191r
ll~~ua acnuadcsd pioa-.-
;D~ez aes rred
;- ml~tice ctn conga na d tcim pasta. osa
es1d9. 9--. 6........... 9


SELECCIONES
d SALVATOR ---_ _
PRLMERA CARRERA R.ECLAMABLEA
5 1y3 cuts furloDnet. Para ejemplare de 1 ar y mi Pr. remlierW
BERNY B:1 Mi". V.el..
e --i .......... 104 Puede baBr a esta compfila.
Lberty Lac ..... .. Ill Termina fuerte sus carreras.
Medrano A ..... 99 Pa1iendo raipldo puede er.
Ni.h 1. 11 EEn un Uempo fu regular.
Tamblin correrin Aauntosa, Bien Pagada, Come Chance, Mary S. y
Chilqtiln.
SEGUNDA CARRERA RECLAMABLI
It y 93 ...et- fi.roes. Part eJe.mptar9es de 3 A.ry 6. Pra.e:$30
GOLD SCALE: Ea la clo. e
Go1d Scale JOB36 Lu ce 3perl r a estegru.
QuIq..llosa ... 93 .Es U na potranca alg mao.
Mg" Pont. ... . La distancia ea de su grrado.
01303 118 919S ~i,
Ornery, .1i3-rt1loBr-votiene 1.a11 ve.
Tambien correran Starlad-, Spring Magie, Esco Blade, Mile y
Felicidad
TERCERA CARRERA RECLAMABLI
. y I ceuartlo furlones. Para ejemplar. de 19A3s9 y 1a. Preie :IM
KENGAR: Ulth" b 9ena
Kengrt 115 Mostro tar e e om.
Happy Vioyaeu..... 1a PO3ed une I 119 .emo edad.


Colne Don .. i ..o.s.. 11 Pued c n eal~oc i nal.
R0se of n e .l .. ... 05 Otra qua acelera taent rano.
Randm Jest .. 1 H lita con acsa cent13 .,
Corlartio 113 P areI un po3 inei aqol
Ta.mble coreran Golden .Shoe High Dollar, Scaredy VCatr. Th Ia.,
Driumstick y Gyp.ter
CUARTA CARRERA RECLAMABLE
Be[#furlones,. Para ejemplaren de I aieos y mai. Premlo: $11
COLONEL DON: E.A 1 purit.
Colonel Don .. Puede cansarse alga & final.
mSpeedy Heels ... Sus carrera quc soni buenea.
Sergeant 1.. ....91 e SI eu.entra un tant.avertido.
Big Berth. .. 909 Empleza con 3mucha lentitud.
Blazing Mi.. .h 103 Noi andeguy trialCde tasro
Taimbdin correr~n: John Q. Pub lic. S:ltarln. Gray Victory, Certalm
Pontn. Princess Maxii, Vin Prono, La Sarait y BroigdeR.
QUINTA CARRERA NO RECLAMABLE
5 y 3 euart furlones. Para ejemplares de 1 sio y ml Premalod U17
SMisbehaviory .. .. .. 11 3 tndo corner e. I major.
Cubanacikn. .. ...... 15 9 el enerio Fe punter. .
Shirley's Pride ... 101Care m9ucho 9en lo primer9tra1mo.
Grado Pr3mero 110 Lleva encima al granIAvelln.
Tambeln corrern Arena,. Breaker Buly y Lucky nc ient.
SEXTA CARRERA ) RECLAMABLE
ya Ierteturlohea Para-ejemplares deI .i,. y asm. Premal9: SM
OUR RUDDY: La prf.ere.
Our Buddy .. 119 L. ditml. 1. stn evene blen.
Dbet .. ...... 114 LE el contraralo derrotar
Swan Boat .... .. .. 105 No ha.mi ventadoaIs p6lvor.
French Goods . 101 Jul to pudiera mejorarlo
Tambi' n correrin1 Cionsh, Merly Melee, Hoopset y On End.
SEPTEMA CARRERA RECMr.AAABLE
Sets ftrlenes. Parr eJemplare. de 3 ariet Jy miL Pretier O
MARIO'S PRIDE:E. I 1. ere
Mari's Pride ... 118 Luce un caballo de pu~neria.
Lucky How0... 105 Compile en lo 7p1 91buen39a.
B. B. Teddy. ........ .99 EtaI 1ot...rre 13c19.
Danny Gerald .... 118 En orma pero3 uce91 ner1or.
Cautvadora 9 El s7ripd 31per6 hay contrar11.1
Tabin c3rreri336 i"3 Silver C9ad, My BUOzen, Airsi, El Lider, Dr. He.
r3s. .everena. 1Dustra1.ser y Mrs. Haskel.


1 6otando el prer61 31 31 9lutimo de el pa 6tid 6de6 l13m 91h.r. par e1
ion gole3. Los otr, 1 fuercn 1notado. campeonato de inter79 ed33. can e, re-
3 3or KLnbo 3 par Mano3t, Naz- sultado 0 ig.ente:
bal 1 par Somozm y otro par To- Racing 0 y Juventud Social da la
rrs, C IbE 2-
Los del Racing hablan alneado r6lo
diez jugadores.
L6 not&f I os ..r-ron dos ju- GANO UN NORUEGO
t6o1mp.d e61 re'7.muer ...I. 10I EN EL CAMPEONATO
9 13337961 nl ~ 1.e131393 6,19
anolito Naziba1 cl Chino FeMUNDIAL DE PATINES
algo a lo qu.... baU ...... rli.. M Nc L EPAIE

A pimer s.hr's, B 91 3 t"93dl DAVOS, Sulm febrer 12. (Unl-
G, dinez le ganaron a ]a Beneficenri,.
1 par Igna0io 1 ue e3 a91tador ted).-El noruego Hjalmer Andersoa
Pero es de e6perar que es9' partido 13 n6 ayer el Canpeonato Mundial de
l.a 9n3do9 pa nan13 d la Z'eficen- V....a.d..en 2. .14. 91.13..,13n99

l Oy debe de ser up idm gamo en tereer quar
En 1a. rcanch1de 6 1 .C3 -C913 I s. 33ur61. I- La hnti '" C4 .
ant fle9s 9de CerroI de 1gEnaron al s- u u P r 1a.0i1
Centro de Orienta1Ion In9an6l par 1gu69nte:
I 6I. anota. 1n. f 1l. 9Beefic- Ande Xon 20 14 .
cota venls a Ils iratiles del Do Cro 204 033.
Do 6. 0ambi9n13o r99inim dosr- 73 11 3. aB
r13n U. 9t09390 1-te muy in- Paj.205t248.. uttadoa rha de "VnaMra uesron.^S'^S fSS l~
Sint., jrgdop admirabde Ornte- por v~-'al n.an
cEn Santa Maria d0 el 9Rosrio 1en AoT A U 2 6.

ffd0 1 Ju9ed see199 dc la13 69 9. 9. 1


eos mismuos terrenos se jug6
91er1191.11d96 I6131ugaron do 6 e 3u11r3 m h N

su313d0197e311V999131199 La" 3.ero 9. .U1111.adl-
S4,1 Felipe l y Centro3 de Or1en91- :1. ion Im '- ~
316. 2160393 I. Escuela 7,9119.3399 191 -tt ,. 3191. 4.
0 33330106d Sociai 6. 13 Ce9911 9. m'39, 9hl9 #, 19J1. Wb
'1" 690 e313133911339319 19 Ju9390 hck


Disrtebuide.,:
J. GALLARRITA Y CIA., S. A.
MERCADERES 113 y 115 LA HABANA
TELF. M-3987


CONSERVELO JOVEN \~ \ "~ '~


CONSERVELO J-OEN
IPSi I ---


,.I -


" 1.

CONFIADO JAKE LA MOTTA EN QUE DERROTARA A RAY SUGAR ROBINSON


Cinco vevces se

han enfrenrado

.ke L3$0 lb, oare0e ,lo:,nhado
Ieal:grar el oerod,.,i. hlenle
alt oMporn. Soo.rco Ro:.bonr
Por JACK CUDDI
N. E '1 --T O obTo 1 1o 1 a 1 :.0


C oo41.I opoc c.ooot
000 iocl. 0000ALomootI
1r .' m:. :.,.1 '-,j- ,,i ,DI -.1 ,: .
C


, 1 1,& i I&~ ,, .., ,, l a.

000 00004 00 0000000000.doo,: 0,0.....
L a W I= r, h,- -. ..
c r,d/ 3, 1 3, : 3. - .-. ,.


d ot, I oj o tavo ,,o, yd ."olo,'a'cam-


Do.,r" lcol O ,lort.. oo .o ooo 1.0
pana evit6 =u Ray fuera noqueadrr
Veintif-n aias despueis. Weearon la
revancha y Rob!inson s e levant6 de ]a
Iona parm ganarla, pues LaMot~t. o
derrIbo por e0 conoten04o dehooedel
360t0o r 10nd
Vo'mvier~on` a pelear en febrero de
.5 y Rbnon" "gan6en l0 emoclo-
n. t., srounds. Chicago fue la Prdxl-
ma parada en septiembre de ese afn.
y -Vnra Ray ganaba otra yet.. el
bou fu 6 tan cerrado oue uno del
los ]ueces rot6 por LaMotta.
Esa pe e s~naaventural
en D tro t probablemente son las'
peleas que Jake estima ha ganado.
La fo.ma, posiblemente, favorece a:


"1" ad.1 a, :... :,.. ..u
m' l- r.v . / : /'. i'=.:,
rde ,.: :j.. -: -a,. c :r,:-
so :,.1 h 0


Sater confia

en su a"slaff"
4.0' I .hr h u- L La r
O,,,-o ,.ct'-r.: _-"oa Ooot. 001 O gg
,--.. .


E. dsill o aa too o
Sawye aad. q e 2 d Ls1- p.


",Tedamo.bsdanoro o 0 o

Joomes Gooodeo t2o del Obonhon c zho l Co o lo y1. Merodi~ thoordiloo, oolenteo o cdluesa do l ayore
hI pasao a o b%.of 06 en ldo MaCi soo n1Sqo u e rio sdeno e-s ,..ron 0n04.00
d: Corret[r.n la c peteneda de esent. y.,das onobstl~nlos altto. a! Jo s ura no e nluael e p-
Fui nece~arlo apelar at "phototimer" para. poder apreclar que el Sacnador Int asda elo de, r e mupel o-
hzbia sill. Gherdes Wal rondo.l.]a -mae-k'
F!pr ito ygnaron e ennt '.
dq,sodclr st so Team 'oo voJo h l e rnpr- ga
Jo e E u b a n k u n ch iq u illo d e ............
I S epueden deor,, omo'a. ae l -i

trece anos ya es un as en golf o....i.. ".to.....o.co......
--a iavo ap o sr e d etre gano aWasr e no -
Ponces--maano et end teqrunip.-. a~nc
__em argo. azyero esdo ioao que
Luce uno do 0lo 0mejore0 prospectos del/golf en el moment actual, IJosPholhe eSO g o Yn 000000 4o
D .Pen natrc...t om la pleean do pree rme e
ymouchosl e consoderan capacitado para ouolutor a laas estrellasod I o o c lT00bo elo o do
de hoy dia. Esto participando on un torneo en Daytona Beao0 ,JIptrlnci o New Yook 0e000. 0u
DAYTONA BEACH orlid..o Or, Estulodato: dot0l00.000go'doo o Dodgeooy G oiga o soo c
boooo~~ tgradtde.l oe!coj.o 4ro_ Oa.001o 0 r- o t h y o.
To1" 00'2 0000000o r 000 00 lt ar CojO,,. -
e dvelne ulfs ITes~ la d que eed n u - /- 3::, '":"- " hd art p er de 00tr.. D s
I cu0timos l0empos de 0ue n -0.o... .. .o. Brook yndd 000
% :-, -.I:3oI- "i . .d 00...ca
z . 3 .,: ... -1 ,. . . . = ". -su elt entes jugadlores pa-
000 :- 01 1ra sup4ir0 oic0ol op layer ".

.0 -ue0 d eytoa oooooto ..- I L .. c deJsPi
,o d o.o 01,- ,p.. .. . . t o o m or d ebo L 1 0d a d de oc 0h
c.o.. ...iu b d4 e t que 0 0 4 0 0 a o o pac do ot o a po de 44de
._L. ~ ~~~ ,. ... .'."__.-._1 ._ alenuraes p ue ,do5 ".: 4 I reae v ,P..o Eddic ,stima
,-.I~ ~ ~~ . .. .. .. _.. "it n den 3 o3. : :" b endra ba~stairte buenos su-
0,' "- 0 c0ra0 143 olpesen ", j- o 0 0I" 0"en0 novatdo que 4 r0 n a
;, .c:DaytonaCountry(_c a :..-: de entrena00ento a la 0 -
.7c r..,e. l : i :: ,'mpeonato. nterd / -A e o ost'nlsnoao.L
.. Tire, unoa u red, To.. ,,:...- s: a ,- 0o 0 L.0
Co cyoMiddleof I Joe ,, .- -- -, de
jr. dos estrellas prol4 esoc s.o ]os he v'too $ugar todavia. E0
de0ort.n que el )oven Eubank Tarta oocupad. 0 e l0o6-0 ado, que
hlOla predicclon despuc _. : n:-._-nc_::
61 e el atopasads v el. y o.1 n! a, .- -
deM12 .afi teo td .....oonin toto o o .... f-l... .... 0ato tmpo d 000
79 gol Desd solo 4 por so bore el s00 -o e C- earwater. Fltorida.
si do A e-b "ero0osg semanasd an0 es
Muy ho d 10 rs is z-queel-tea T regulr
d ehaho doeo tr oo Dso ros trab ar solo,
les Joe comenzo a juo aroo olf- Ob-1_. eng.oobre e oi lao d on
la tutela. de un padr.. ... ", "- ....:,p. ycave reg.lares %jta que
3 os. A los 9 tuvo su .- -a 0os 00uga 0or0- en el dLrena-
Pr rolo pT- depW lo- Joo oJos3..noo .oo seh T mo sed t el team. Te-
el n_ cional Pee-. .. n .e itching Y tenemos cdeferna.
jvene de 12.=io ome-ni' C-, e art.e"Pero .. p- in" de
d o. ctoo= loe Lo 00ne0p0nch. dosolos jugadortcdeben
dos aspir-lones golfistila Una es melorar sas actuamones del afto Pa-
ed ganar el Caopeonato Naooonalo deoIcsado speoomenteo Mke Gotot.
A.roteur Y p 1 otra converurse en4q0uen mo 0tro tener condeooone 4Da-
proloooa.n 0 0 ser un gran 000 0h00l001r-t0rm0 0o
ToTrabaanodo fuerte para lograr es0 0 docoendo Sawyer.
ooobiiones.o prac0 ca todos los o dl.s
doopooo de ot otgto 0vtooogo 140c40g j loTeimnn
paotido coeoo. 0En 100 poActoo 00.s mu iciados lo s x m
ch.l veces envia bolas a =25 yards e io ..e
conounolperfeta: dtcOn 4 mdicoo para el juvenil
Recientemnente alguien le diiino
deo lo s 40000 d nstruclone do Aver 0 0l0n4s se in.claron los exome-
ByroonNelsoon. rLo D 00 ot0 0 a 0 0e0med0cos0a Jos players de los clubs
al devolverlo ,- c -z 51'Slh,-,inscripotls Pa D nra nepar n el III
bits. pOrdod o. -, pai e, ,Camper-at0 Naoonlt do o Base Ball
mi0 sestero _.d.7 1 _-r2-- Juve l de lo DGD en I 0
0o ho od a do eL aHab ana aeoot ona l o eafue
s ro noboo ro co otc o to...0 rc n t lo,0 eQutpos0Que01n40 0eon0 0 to
ahbridndos, paso poco a poeo. paa ,e-leimenes on "
o~H oooott00pooontNcooarooOO
0er el Campso nato0N0cinonsi oAbi-teo .I ;dndo e. ......i .
[ArraieYlueu ge c................ro- Medid~c.o d, 1 ". 1." .: '-";
d ., Lr _o qaps ,mnk ambiciones que espera lo-,. Js e sm6
or deno o 4e 0 0 00 nana m0 ercoles seran ..a nDel00 4s
del Queo0adoo de Aries)yoOriet
SEst la emiarion or la proviela
1,161 It de Habana comen- cra enIspri-
merit semand de rueso o de0 brl t v
.tendr00n0 0 or escena0r0o .botros
terrenos el del Gran Stadium Ce-
Troo 0 0 o
arS'ZIEDooooortdotal4 oo S odi400 Coopt
nes pans el Campeonato dcu ilo _n
aloiteror et ]a oooubtoiooeon..
la i]ech dot doididol 000000resente
E,, ,-elcin a.1prime, apeonato
- IUr de la DGD el entus-amo
0 '. ota seoo 00 o y00000 00000000
EN 0010. 0 d no menos de 5o equi0ol0
be 0e00000000000000 ocde oaran-
.L--Ia en l. L. feeha
PAMA LA Tom8 0y0.04. 0c000000ip0i4.010am0e
,e- de1. DGD.,o eraelTit00 1 7
del r,-r-- reAOL LCASA DAUBAR
InFanta No. 57 4q~@ To'.1 U-1558


Jake L1a Moila contra RaN Robinson, mai'ana
.,-~~~~~~~~ = S._ qe. im.rnuteq ,7 v Kq( nh~a
0: .-. L 400 oo e] ooolnu .0.00- ,r l 1 ooo: 0.00na 00'.n,

0.0 0 000 0c ro o4 0 ...4 'C ....0 0 00 Lo' 00,00- 04"" ,..,e ,r
O- 0 0 :.-,.' -3 a0 10 00 4a J 0 h'
00 4 S 1040 .0.. 00 0. 0 ,at 00, 0 0.r0,00t 00 00 0,4.0 0 R4400


Aqui estui

el regalopara(CORBATAS 1
DESDE $| I00t

Magnihc,- (orbata, Reporlerm
forradas en Nylon. $1 50 (modelo
ilustradol. $250 v' $3 50
Otros tlpos desdc $1 00


CAMISAS
DESDE. $149

Mag,., c...... ... do ....... .
Caonedod de da dioo S oo 1
cisye o ore s$0 94Q
..CoooaoPackard '. enoagoot..'
poplbn blanco. (ilustrada) $3 75


ESCARPINES
S20c
Escarpmnes Corona"bordados
IMustrados) a !Qc. Escarpine,
'Once Once bordado. a 75c
Escarp e Once Once*". a 3 pa-
0eS por $1 00 Otros dcsdo 20c
I par.


PANUELOS
DESDE29c

Finos pafuelos con mcatles bor-
dadao cala con 3 pafuloslus- "
trada) $1 50
Pafiuclos tel 'do, en blano e
color, desdc 29c


CINTOS
DESDE 49c

(7 4tr on do pr de o coho ,o
color es negro v aelana $1 50
Cmcuron dpic doot dr pooen 0 .
)ores ncqro coodobanooacll,.
ha. con hebolla I do cleooo Mo (1
trado) $3Q9
Ciotur'ond Le do plct do t 0en In,
4o0 00 orae 900 n 00ro i o o0 4-an
to t75 O"chi oc io ro too,tto'
.no, dclcdc Aac


YUGOS

DESDE $ 225

PrecFios svuBo Anon $2 25
EleganPes ucqoo Anc Ano con '-
coabes (oustrado) $3 7.
Fonosmoo "cuqo Anoono adorna-
dos con picdrao S 4900


LLAVEROS

$E $250

Eletante Ilavero marca AAon0
con cicales (iustradot 99s400


0.7'
x


oe 000000
00,,,."0


Su palader distingue I.
insuperable calildad de

HENNESSY
porque nings6n cognac
puede igualarlo IHENNESSY

W-2-50 ^^^B^^HB


Pizina 21""-


. DIARIO DE LA MARINA.-Martes. 13 de Febrero de 1951

Ord&na Gobernaci6n suminisirar

medicines a todas las cArceles.

El Departamento ha liquidado las, obligacitnt' o
de manutenci6n tie penados. lnforine sobre rt-, como econmk
Isifr in a spt ro del Mt Trtbuts ses detoa epubl r, 1, ,
Os Goe otno ti sIost Ju--dtsitrot ner de ,
se J F u nt tu ra sI, t dl N e -o cn adt d entoa d s y p r oct s ad o o e I t, o ,
Contobhtndad Matertales de Gober- dsttstos estabteconento, p, -. "
naiclon q-e -n destneo a aqluedlos rids del pats. con exprL l ,
.............. onp........ c, ..... d..... de .. .. .......... rW 1---, .
piedsqtna en la prsmera d dsor~b, p- -- r- .r :- r
qu in' rebz v ~ ales pa' 0 I i" "' d I, r l c 1 [in 0.t
tdt. to wr,, do- h. d o...i .. -I.. !I r )n s.'
ft de ,:,l _S _stohl 'so tt.7 q- a1 h.. .... .s d.- in ,- , ,
q, i... ., I. 1.3. :- oqttl tta r o rts a

Li .ui ta"' e dI cu .
hi st g.. .. ,, .. .. tt.. hr h o nd.tt d,- ra,t z


ttqododiiiotttd to*-ttJ s s Lir hate ohftt~o
/' ,tt.-e J-Ucant de ti ATCRT"
ltstrttdd.leptsu-sPig AUO
pitites y dentdo intluyesdt,7gooo i .... ... (- P CC


bligbl. diii ps. sO,.u nis
.top.id _ei-tiit.csuantus
po '.i7i g"i4 icar
-.7,tt,,tnd7d7a sterd -1, eL ~
s6 165 88. r 1 200 recluo i,
P 6 7a auahdad 1,3417. confronta-il-
Ptdtn t sia l ttn:otai, P 7br r

ronFO-t RA re-.....
to t i.ee. pia daro, i-, ,, ,. ,., .,,- ut.~ FBiCAX EntLat E D i
I q'' A T h.
3 j tb 7do, d. ti., do Nt tiot6mttmA q oA eT-
,- g.h. L 4- o ... n., AUTOC _ o re.__

Lss.... .. .. . ."" ,! ". ... t'o:2 lt o iditttttttt stt p ss to.......'- slo.lsit i i~ ~ l~l 5 .
7. 7 7. '2 .cit di .,, hiplos f6alo. do -tos o Pioi ld s d AUTO.
i 3l-t s .... .. 7 .... 0 .. d i huiso di y-6-c. b

iss, .. ii iii ,. i '. ..- T r 7 ',k -s i i ot ioitds is
hI. do 7.. . . .. 7 t':..i dip.its,.. ..,- ,d.,dili
I. ,so "~ ,p -:.d.i _. = ; 7 7 -,-4 ,': , :iidi.]
1 3 a RA l i95I1OSMEE MNM
L.r R DY PARA MAS COMODIDAD Y MAYOR
i 1' "' :"' :" ]:5: '-L.. ... ... i'l ECONOMIA. BALONE5 DE GAS
.3 r;:q~nGASPURU
.. .. o ..... .. ..... J d .... td w el om bu t ,b ,deal para to dos l s ..s.l

, .. . . .. ..'.,. , ..,-.,.,.: a ,, q., tl -.qe"e pre g ... ntizo 1.entrega p..un .1ptA ~
De .... d la5.1 LI PIO RAC ICO ECON OMIO
n'uladaF afi 2kM "ro de ---------------.p..o!:. =dwn ii]! ]i 1l ,trias. ;'i'c ..l rr i : :::::'!!aEvoc~~~~ ~ .... ..........................5 "


REINA DEL CARNAVAL DE 1951.

QQuccriolia o lsnda! iQutsicuis tan fino tiene! Asi exclaman todos al vso a la Reina dit
Carnival dc 1951, la bcllisimi Gladys dc los Angeles Garcia.
Cusndos ola scucha cstos tlogiosisonrpa y con in destcldo id alegria cn
sus lindos dsjs dice: "No t s dificiltlucir tuacu.tsioma ot elmin,
si sc cuida con cl suave jabon Camay". Y tiene uzd6 I Rcint del Carnival.
i Camay cs clmcjar jabdn de bellez que s c puedc usar.
iPrube ustd tmbidn el suave.. suave ibdn CCmay! Muy pronto nottd sius
osisiallosossrmsultados, porqut Camay tmbellecit dsdc la primers pastillA.


Camay embellece desde la primera pastilla


Bertha Cowley
El Santua Niclonial de San Ano.- Mit linda que nuntica lucia bajo stu
tto de Padua. la ttirmosa Igletla di elegantiima "robe de fiancee"., deI la
is ttit Avenitda, en irasiar, abrio que ei digno iomplemento el ramo
spuertas dis psoadsl para una do moa preloso mos i delo di qrq ui.
lucda cer mosa. npclalt. deas blancas y lrO de va le. enaor.
Erol. ol tia- .srorts Bertha teiot marvlosa de l. os maestro
Co I Chat.s. ain haita. d o Goanies," I
La senorita Cowlcy. hlja .dei It e- En s toamanooat altar fue preyed,
ro aEttela Chao vs tod de Col, disat par unos adorable iparesa de fios-
lit a su. stones la .tihO i Odio mttoegrada par ZU hlyuz Ds7guezr, ,o
moa de last desposadas para .su enlace mo "flower girl" y lGastn N gales
can el simpaticotoven Anteiso Aro. o.zfaka, de "ring boy".
lI y Comamhlo a 3Uvei de los es; El raromto dIia prtmeras.de rosetas
timados esposos Fernando Arrojatl i"weethetariAlevaba p tamtbtn Iet
Carva al y Emilh Comtdi.h s l edonp de 12 y 23.


FIta ere. a u result6 aald Puyell:n~ -
otaooo lor pesientda psronttoe-.R6 L t eeftorREmiliatComas de Arrojas
bIs 0t0077 Oeset par5..vt.,e ei dsoctordOrlando Cowley Chavez.
to conco 'so de amigos d I
Dgnos deo especiat menion el de- madre de 6ie y heiriose e a. es.
si rado de ttcpto ih._,e tLivlamente fungiron ded padrnost.
Oho.... tod"Gayigan ', e .. jos rnar1. ies a. o .lae detlgost t rmasot
d1,7 do 12 so, io el Vedido, sopo. otig, 0par e ia:s-s se rso oct or
ithstas oombtoahon ienit. o ist ts JogeCowleyy F. aaveadt, doctor
d- g:adlolos b lancs an alta o an- Antonio M. Valds Dapem, doctor
,etr ue onia tto fsor ondo aes*upso. Rao.6 Zaco.. Matiuel F. Trlleso Ai-
a: Ljo de plo ..d.... i en .s,. riesos, Augustoa Diau Gmli y Luis
a nUpC1l s1.en -sios.ottbunssh" ri,.- Anefsst Cots, y par Al I- tibres
p lests oa techos a abo lad dIaddo' -dtor Ltus Aroo.gs hiertos .e
If b aner CMatial r d ma, de Vnictora a.a-
" dotom ora on. que si la t-is "ndt Podoch As Vanue Isuros y0.
oa desde elo.tto hali il pXlreshi- tost Ueowleoiaohi Tiitodl de y
rO. p Agwtino wleCtsy.
Toro alh dsft atfisdo hde ls once Intrmsmahlei Iuna de moel deseamos
-da to 1,enorta CowleY Chave- ia&ionuevost eonyugos.
La fiesta infantil-de ayer
Una hnda fiesta tuo ayeir. en o. dea e Lorcy y , .pectiva-
,i6n de cumpl r cmco atos de d id.-mente Coaroso i:C _oh ., ,s d caP er-
a monisema n l efla Esther MarioaGo- cita rola, yd ..T:-.,_:, de as-
moneda Urqutiagm hija del senior Au turiana.
"goto Gamoneda y de su tteresante o troo gopito muy7 sim itical o for-
eipos Esther Urqulasg sabonh i Bil yo Alina Ptin o Sosa
Ein la ta o-dena de s.i en el V- V Alarc,. Csilia Fernpi. dez di:V-e-
dado. so oliebr6esta eoncantadora lascs. Patrici A.lvsrezi R-sia Ar-
fiesta l nfantl con cariscter. csnava- guelles. dlaia torero ALA &" 7...-a
lesco, a part i de las cuats de Ina Mirand,- Ceiia. t.drijtaL F11t, -
Itordo e. Matld Pimentel-,iL, _.rd p Pie-.
Se dearro epan od parque in.antil Ivonna Aguirre y Drls. Toddt
ins adoond it cSh... de s i.... LillhisaoypViian Benitei Osate. 1.
Lucia aquel lugar twn pecisa de. dos de hlaness.
crascin aleg6rieit. on motivos Ml. Almat Riveo, muy bon lt de fms -
fo-tllea, de im sqou Idastn csls a doo. tsa
pur throa d e l Ci Fiea, l cr.- Juls Arag, OcilTe y, CIto-p~ar obm e In o'SoC'MZ''rml.a '.' lu ~ ?- t^
ditodasorganizctin lon Srinconetild He- rrer, tta o-
.i FO s.h a yr o M a 1e rie Sandia, .t .p Vt e Carohina
eis deoi-is las 0soradonlt mn Santols. A Silvia s 1Ai.0BB o,
onome pBymay, par yo b ganega: PMartha F.Araoz. fla_ I MariaMa-
ban Mhs nifino, lds que recibian en oee rinello, Aria Maria Halrex y Elena
moment un nt .ero para el soioo Abl.t
de Ic eogal". DIna Form Cu-o, de novia bre-
I1 ,aha on si papi 1i ad. i ton..
rble Father a Iiast d ti undt st lo- Loope Mees de tfieca; Lin Cr-
cima stre qui sprodo a sl?,iha b6n. de dan0 nitlgtda; Ingrid Butts-
sofiesca que idtoraba Iy fevlotio- ri, dep g;iChelo Trinidad., de -
ma t gon Do sa Pcase Sisea. dm, se mu.
Li prat floral, ejecutad, i Ina fiesa; Zoe Pe, de cmpesinahsn i-
Coaa ra,", el grita pordin del c- Fila; Marstha Bassave.t de china; -
diidi. to a ba.e de flore de pri ma- na Toetu di princsi hs ukransisa;
vera. Helen W., di ho7iodus,.
Centra o aravillosamente cmbi- Finlmensti estos nifios: Luis BazLo ar-
ndos ioresalaban en las pequeiai me- d0. de psloterot Oscar Rovero Sota;
.ss quefueron utpadasi= t pe- de aldeano roso; Jos Prezi Sera do
quenos is hora di eI su nda.,fantasia ,Mario Picayo, de paji lio-
ista fuia. servida con-ds l spien-t me Vallina, deilorero Luis Zubilla-
ditdez eni una larga mes eIoa- .Osis Logat i de vaquero ts g, de
sunai orbeite" lindistia, .tamht In eiot;. otiGustilts Pdo! n erlsit-
de Ia.'C-l Trion". bane de o - doz. de payaso; Amirico TDu-Lt del
r>Caltxl. La".. cosao, y Rosendo FormCuervode
sEntre im asnistent te sorte.aron cow boy.
dochoi juguete.: cotro .par s Inl h i
y cuatro, para los var,.ones.
niciremosI lan relacis r con un g -
po muy graciaso, de nidias:
Mar. tha mos Sirgo, de bailarina l

Dohna.fos deits Olsg, diHB hWitiffsti S
usotre; Lourdesas i Cilel Dn estP
de noviai brtons Rosrt Dot M
Cosculluela, de napolitans; Cr
Suirex Varela, do mumfec e Leney;
Maria Eoen osaThiBrlu a, de httngr.
Droti. Rivto Soo nde deanaid u- f
%a, lindiaima.
oidia Ferro Cal, o Blancalo Ele-I
rua Feo tla iesgoY Maria del Carmen
Garcia Vdle. las tires grac iisixi.sas.
IspRay Barrios, de gallegg; PR-
tricia Padll.c le dama ani iga; A n
Maria Marifio, de fanttia: Lourdes
y CSsCamen P at Serpr de mufieca

Nuevas de "'Mulgobai(
Radiantii dei sinadc6n py de .1
gri a haiso, to ten el pasado fin de
oafa ocpitortearsio y l Bao rIs-
tluroass Egdott.de da Irreteras
d Rantho tori s, psdsso al. Ae-
opusot q constituyol elo i "sirdez
sow" psotieide di nuestrusiarii as
saraau aliimuitod comgidas.
Etodu ulsioba"t. e i restaurant
ue pisr praia y la su agua I
puo. g.d.cubplt. odduexigencies
a it ianel prendsa de garantioa pa-
n todos .los "J i r:T".
Sus grandisoyzbien .huss sjtidhar-
dines, it h.moso anpicsss -os
renderos y elegant bar colonial. brin-
dan el m rainocgedor mitrco porn to-A
doai l J tt's.
Ens uiu"sas potticos Dares sreu-
nieron i tdmiliarei de ia respectable
darm.s Rita Bacallo viuda de CasCs,
en In grata ocaisn de cumplir lsta
oshenta ai.at de .dad
So-Impr-ovis lt adegrig fiesta
taon el bole oniio principal ilicsente.
Hub*atfmbiinim nL,.o d. "show".
a shiusd iDLoero f tiii asiis-
car y Gd- Cn ~lo u
Feinthdaz Brito., Drg!rit Ba:I= a
viuda Ad V issais ..aCitiao iu-
do dad .TfhpsMarMu Asatiia deL-
da, Asasricst itieit o Jistns
Agri I t ade -purit/ Luosn
B. dlllio am r I na aisoritaTo-
Main s= y Rapalho.
Y d l sban d isetefamilirA
o, d Kotis-iartn In t csdao, doc-
tor Raid~n CoassRod~riguezBo-
lan, doctor Josi ]Emilio Herninilez
Brito Boellia. Federico Jimiseo. Ba
callao., doctorE uardo Saldvador B.
calla, doctor Frank Jimtneo Bac.-
lo, Francisco Jimonu MartDneo Fi-
dela Durin,. Eddie Coos Rodriguez.
Ram6i Venturi Bacalhot Jon Sal-
vadto recall p yI doctors. Rita Ca-
;as Candili. sit. di I eIn.fl....iudA
( cillui. -In Fi g o : U)iW


ANUNCIE EN EL "DIARIO DE LA MARINA"


m *w
ps~ji*fiKa iraL m mr N3i9im.NUUo uu msi. n(
PAII MM0K-EMPLIP NWMWp~


MASMUINO ICr6nica Hlabanera


P'-ina 23


DIARIO DE LA MARINA.-Martek. 13 de Febrero de 1951


3HORAS

45 MINUTES

/t


HABANA-MERIDA I ngenieros de

1 HORA 40 MINUTOS Cuba iran a un
i curso a los E. U.
Por s j ventajoso cambis
de moneda en MExsco ,u I an saido invitedos por
peos valen ca 9i,,,ce I el\Gobierno de ali
ds. Ygrs.ls.s I .... I Atrs. s del Minsiteri de Estid
berea terinaV~~r y ;npceil} r aer.n al1 a
ssr~lpd erit Os ssci.Aoss-sso-s
y slsrs-iripIds 5~ic ljoraimiento y uso de earreteres, qus
partir del dia 2 1 de mayo del pre-
de MEXICANA usted :sata dis. ofreceri el Gobsle-o dei
I ls E-liad.s Unidos de Amirica an
psede Ilegar a I& Capital Is Oficino dA Csmnois Publlcs. de
Washington. a1 cual podriin Asisiir
de Misico sn s6lo 3 horns dslsgsdos dA nes-str- pais qe ean.
i I Ijgenipros o : enan, o n.m o I luniona-
45 M intilv I a.y r,. s osn de cp- oienci an
Ulb LJo dec Orreteras.
H lags luss eroscics s E s r equ | i*i-. t lnd tisp enable t mbi-
um rlerva I c i-iscAa rebir dlcho cua os
......... cnimies ... po r del idiom.
ahor. [ [ L di d e Isd, ba
Dire|ctin de Reloeiones Cultu-Arn fmnA~fvurwju r 1- I d Etd. parainformarl, e qEsao de.1
CUBA y MEXICO I"- 7.... a st orecismiests l.
S 15 l -9 National de Fomento, al
u nhdas .- r de ObA s Pfibls .ca, s g i
i dor -l bans de Ingeniersqos sy as
a nrdd de L. Habana. J!ni-


para ome Iii Univa' 7U
M E fIC rA tI t ........i..As.................. s, i-o s
MCX #rC, ,,,4 el e,io de 0,o deleado ..... ,orign
Scu snsr a s d sme I., so s. -
n IamcIi- J L. Emibsljda de S. M. ritcinca.
s 1.sss. I on Cuba se h. dirigsdo JA Ministerio
CgA. CINVA ffls r,"spce a. de ilsado, Para informarle- qua ds-
Asde sI da 11 sI 20 de sepilembhe dA1
Csils 23 i-os. ics TeI. U-491 I ip-retIinte ho de 1951. se celebrars i
I nLOndres as Congress-. siternsmi-
. . .1S. 11 J nal d, Con, tru -an'.
Este Congre-s hs de tener singular
i-cp-Isinei par tods sossllss sper
non, ineAresdas sn Is clencsa de ]a
-ir coisl-trucci6n, tales coI s o ingenleros
, ,e s , ( 1a n n u e v o ci,.l s Y cisc ii.. s... Is. .s -s d. so
problems de moteriales. d cons-ruc-
a, asclumbracosy-lsfs-l~caso evn
tye d OlflUs prs-porclsosar sa prslosrs- pcsrl-i
n.Xlded Brar una revial6n d, inpoest',.

para ComCercio .......................el iundo, d.. .
Aunque esst Congreso estari aus -
hris-os As Ic MDsisariaPento del Go-
Inleresa se presented o M.ad-rtin
ser un congress oficisAl de eeo
dedlaracionesgjradls h i--s hitiniss hs solli-isAde
5os- -s~clsicoAsI i~o~si-oEA i--ssioblssn britslssh .1 Oolss-oi-
as ss oiu~ckm d ol isi-. de t Gob s c o cub ano a trIvo s de rA -
am r rsai-A, doctIo Ade hci n ,tso n d te oficlales As Gobiern.
signsrio dotrAnr d"h ll d,- eara 1a cull bestari qua nuesr o
Miigado e oaorfilcManuel ierno noti fique Is tntencd n de an-
Mllgo rri, Jefe del D.euairtnmnento de g~reeun. egc6n.dcoC
GOs de As Dlvisilsi dc Exisii os isgcomsiycssrss g0e icwgan so
Esaior MiMagorsi. que ha omni- elstncia.si c
ssdo ya osreihisr l. s Acc~b racisoi deqdlsl ars estts.,tn s
tlirads. deA sxoistenow de g ,a y tPr is-supsrte ae d,iector dei-Abas,
eimarax dispuestg por 1P (1111ine re- tem nto del Mllt i teruo de Co-
s-oi mr ton, doctor Mlguos Angel F.Ibsi-
,olciin del Ministicir. aclerO qua declaro Its percodill.c qua hsbis
lentrass s pronp o 0oi corerlanos-i i ocunl5dA 0 logos -merciantes im
is. y garsjlstas` Rai coos is, fsbri- portadcores de gomas y c msars q51e
paloprees-a sss soaitodes- A. i-os-
cnstes a importaldore-s reporlen a' miA sseextra.cisson asunIn, sosar-
Departam-ento lIs go.ss qua tienen selieren o. l d aparidO XH y XllI as
sa reis ucsion AislsA pcraemi-s-Iu
sn su po Aler, m is pron cn term inari s I A ndreu, a n s-convent nles m e trl do
css~s- v 1 mcas-l lcsis
r enc16n de los mismate, por euanto ,, eatable-c el Ioe oftca ha-
Is que ss ate ti-ssreaIndo es 8 -m-Icerlo por cuacrspllicain' escici-an-
p=mt una compiobacion de los Ido tambidn las ruedid-, de los gomas
cisosolt s, sy p s maras lmportadias, Aombre de,
scmsenes amti a osemre, a part-saosi-sopb-iestoodeaihtr Aos
Ls resolusldn deA doctor AndreuI vapor y fecba de Ilegadas, manifesto
scompi-ud, tambuiniasIna sms-i-ssi-ypsri-hA. ahlsijeodes-AAii-arIm
dA as clrlas pfhbco. de Asrga y pa-.Juterliores comprobscLoul que realize
AJe, que deben lguaimento dec-arar Al Departas-ento.


Educaci06n ha

ordenado 39

mil pupjtres

Reconstruye 8 milU nms.
Se necesitan 292,000
Dscientos noventa y doms ril pu-
pltresbonJos que necesitael Miniss
teril dA Esdu-cin psia- dotar ade-
cuadamsils lus escuelas de .Aa I -
psLblica. segsin ls estadislicas que
ha confeccionado dlho adesprtamen-
Io, y c Is limposlbildId dt It adIq
rrss As'de msents. psr lsshmts:
clones presupetales, el minis-'o de
Educaeon,us dotsosr Aurelinos Sishez
Arango-ss-sennosins nfolma-hor-
denado Is construclson de treintasy
nueveril ens Cubas. hrcs Ms
dernamente equipads. s
MAsuisels sienoreros cubinos han
venldo trabajando en ello y y. esti.n
da.ndo eAim, de I euerdo cons oque
se nos comunica, a esa labor. Sc e9si
utilizando madera del pats p ch.a..
L sroquelada. en.is, tlleres deI I fa-
bric. de muiciones de Ciumba.
L. silla-pupitre que se esti pro-
duciendo es adqusridad psi cI iis-
tiro de EdcaCion &lpreistoi dL $8.10
.1 p.. de j. r. I s ~isys
V buu m Seta .,.t =LI oque fa.-
sllt a Islboc As lle ip-p 1gu1n
nanifiesta.

a .,, ., ou' r mi.., .r.,, d. ie


], 19. o. pl.. -,
I- uentren I.:rurnapdo
e pcpltres y Isssplieh
-teri hsd.Ed,-csAion
i Os- o r ... i-l-n s .en us
,-i~.eh.Let,tlE,. con los hvrraje, de
Its qehn atdo retirado4. espm' Wi-
sicr t oecsidId tI-perinsa
de ellos. qu vlnen- asfrtaldosnues-
tras escuelas pdbliuss.


r La-, nismo smdias

d N ylon BERKSHIRE

Uo,.uouo
Ll c 's1ltsso COLO r


MWKSHWE KNINC


El mayor fobricnft
"fuH-fas

A LA VENTA EN LAS
TIEND


a a ciudad de


MEXICO

EN

"El Internacional
el lujoso vueIo del
.lsivi6n comercualrais
sipido del msandos


14 1 n.I111L UnsII lgoIgnaio )ulzaideso P lrsin
El Adonog,, 0ill;os-. ic sion iod i
NG 50015. 5.5RADING.,0 pD* 90LU. cDEcA.oumpllah Ii oc na-ie.s s1
"simp.tico o. Igi ois Dsul.idis P,-
dron,n so Is a s-dn-c-a de sou Padi-s
sI s-t-adncc-c l ilic Doli-idii ,
mI iel dsA mud 6msdis dl. g nn-oaisiccis-i-iIcSis--ccPsdcci-
ihi-iss Eslo uis-do facl,' t l i-ccAs-
ma 3o vH ae r, edesarr1,,od,
PRINCIPALES cuatro a iochi p m ie-n-- asits,
cia de un fgrupo ueo, de am,-
)AS DE LA REPUBLICA goitos sdeI tsteiadc
m. L. C... Fiesta t.11 A su cargo t'.
do el decorado v tambsen oistal6 dil-
thntos aparatos"de dAversion q,, hi:
c erie las delisia S de la alegre chi
RAN AU74ENTAIDO LAS TIEPOROA- qollscis
CONE SNORTEAMERICANAS DE lanc" Mora, his . ,,
PERFUMES tahita y Olguit. .
Margaritasel I-ana Doming... OB-
WASHINGTON (,.P-, - i T.'ri -il Voides C-sosgc Age- -
pubhido ss .cie-tern Goie h. Mr i
.Iss A elsf"" oIs. Ass- -... G so n ho S Si,-o MI,
cstldl~sbcsfra heios.. i .. 5- DdutGnzl.ud-
dientes a lax mpri ,,,-.. '" D Ja .lln 1Hos l, LPer e av
I.. de atclsde
estadistic. as tfa n % ,,,, ,, -r
los nueve primeros-- ses Adel sie p0- SolohoioNe.Na. rrc Coils- Olii o 0 .
sado en coi-iarasion con el musmo y MeiM"in deln-PiPado, ,land.
period de 1049. El munto Istcs Llliam i Havdee Alceo Me-ic Ccc
omportacicnes duraneols-tcsis pr- chita deila]Penhacl.o0pesTroLO,
meros mess de 1950 aAlcnzos le- .r r -_..- s-si-c Lis,-dc
2.W84,000 dol As s... .coparados iscn Al. r.,. i, los-i ad c...
2.322.000 tmpeirtadsosenel milan pe- Margarita Fr.,pe S-I,,a M,-iMch ,,h
riod o des-n solsi-antI-eor. Euieiosi.sbsl sa ii-cco,- I-d i- c -r r Ylan
mcs grande de as compras aextIsrld Is Hei- rdVi-aAi-Vai
lol As'55c0A~ I-s sds,-s 5 Vidalys- rt-i-
correspondio aIsmater,.aies par. e n,
preparacion de perfumes, oru1t.
III, d. 1.802.000 dolor,.es dresd nera Y ""legP rundnl, n-
sptiembrehdeA 1.50. sompssAcs Ignocio" Fs-eric 0hac s-i e.i'
In los 1..I Ai000 de losI ri-issiiedrcs Juan Montencgro Lopez Mars Na, a
trio1etres de 1949. El primer mcrio-c. i Dolzaidss i. . I -.F
do proveedor fusss-o rsa. quc e- mei, July Ab i .,.
port. aI Ucnion e.encas de Ioc- Alonso Mesa. Rafaehin Diazi ic.d
res, products odorantes noturalls Salisdci lMenendez Mestre. Edd"
o intiticos -aceltes esenciales des- Hernaindez. Chancio Padron C.-,,
ilsadon sIc. Taobiln fueron de im- Len ODedlot Gomez. Marceiis
Rton. ial. comprais de materia- gas-
.s ,ss sexoticosuti-hs2dosn en a Alfredo Caballero Maclien Alfre-
elsihoraclnsdes- perfumess. sentre-eOhsAc h -,- i-f
castr s. .......i. As gil din d- o s .nde_ 0 .......
cstor. de Algaliu Ic. Tmbin seis-a- lE
10 .....to la s s RIs posrtlnde A I still- Psioi CadasPedroy r .R-olandoSim-
ils de perfucoerise labosFdos. Ien es- -ches San Martin, Julito Valdes C,i
sIeI scguas de colonis,. iocionrs y reaga. Carlos Manuel de la Riondi
"It..to, correspondiendo el segun Milagros, Fernando Guerdado Carb,-
do lugar en las entails de estos pro- s-o y Orlandos-spin del Prado
ductoss l Reino Unido Tmbi-noic A1 finalodes1a.first.sfueonssoia-
dos i-r-ls cjuuetes que correspond,
sdquirieron jabones de t.cadoi,. u1 rineonssuerte PFs-mi- Alia-, V,-
qua en me5Mr proporicn51 quo en 191. -sn. Jooc Moclineg-r Lopi-s Argrl,
siendoA Is Importi-lons-i ayorrcs-ii- ,- _Gomez. Ins D-didt GnmC i i-i
hechai-Oe:sI del ii R oind.cid 'I"' -Va lds Ca-ega y Adalberto Ma-
Epsihsa y Austrail. liebs Hiycs.


REGALE una ELNA Sf -iJ

en el DIA de los ENAMORADOS '----
la m idquima dc io.cr clCIIlcad c poi 1l iodcal Iparia cl hogar

d, F r 05o dA C s A .pe-diocesc -~Vedobo'
) "\.1L: c[$ \ ab*aa"
*^ -, \ ^.8063


.6
FERERO 14
DIA DE LOS .. S
KNAMORADOS


-~ Lousrdes Rssig -wn__0
Enstre uongratul-es ns dfuamlila-rs ami- s-s u sc atn IA I i $ 37500
fi_1lla Lu.Ades Rslg y PAdrs. sis iicity. t eis s.[... -nuitr... ni..i
La efirit Rll.tantrctve.est~ude d- el domninos haJo 1.
ad doeln d utra Seirade Lourdra. G A L I A N 0 4 1 2 ..W 7 5 1 3Anunciese y suscribase al DIARIO DE LA MARINA


Lourdes Doral
Anteayer s elebr6 su sans la.s i shorlt Lourdes Dural y Prendis O n
l.-eresante. y en tan sefalsdu i-asidn sfe pedida sa mans par el Mm-
pitleo jolens Mau e.s-Berard y Arenribla. OBSEQUIE
A sombre del nl ssi hiss Ia peticlns ss seilora madre. la rI spltahle
dams Franc)sca Arenrilb ia tuda de Berard.....e lo., Padres de Lourdra. L C O ,.. ..-, .. 'a a T n~
se.tr PAdofsol- A stibiefirA. ElemA ss-A.s Ins.dB ,A sLOCIONCHATEAU-MADRID
Much felicilddes- ...A IMs d ,a s I losspetlds.


E 'cli- i n- s.ci -.-I
E, unIcncade -apo~j d,, '


An erosoi n si--ii- Ac se-i-srs Merc -i .m E
M i-i-s de VAs-I s cenci jinis el.-
dia dl~oa sC...d, -o ado, ~n


Su Liicida Tez WOODBURY

Hari Brillar de Amor los Ojos de El

Paa No podri eM resistir el adorable encase.
de[ Is node Ud. irmozada y embellecida
e oin ei-s rop c b"puma ls W oodbury. sllss
Jsbsn Facial Woodbury limpia porIec-

ELn EXTR riNo esum Woduy El extrafin
tamene los porossin quemar o irritar
s spie[ mis delicada. Coutiene un ingr-
SNdiente' de crsc de ba llet s aM
dej u s rsc is s suave y
"J t4O tlr..Hsgs qus ,u tratamien-
s hto de belleas Woodbury sya
n ritual diariou iSu. S cpo,
Sy ,,'"''"1' I ls ojoa del ama so refl-
,5 'jarin Is dif.....iul

P -a completer el t Sratamiento de belleza .. .
use tambiiestss afsros cosmilhicos Woodbury.

EL EXTRA B NOU
JADON WOOODBURY
*NO QUENA ",-s5.1. sew' --c.is.." .
LA n E, -., Wi-
Uras;.istamti G ARMENDIA Y COMPASRIA.
Apisrt.ds N.. 2575 Rubs.- Teli.; A-7944.
PVna 24 D&ARIO DE LA MARINA.-Marte.. 13 de Febrero de 1951 CaliocismoActualidad Catolica Creado por el Papa el Vicariao- Castrense
-hts PariJuand Emlio Frigul a _____ del Brasil a beneficio de los militares
--xito do los Ejorcicios Espirdtuoals. t
-Numerosas tndas habrid La Hbanao. laapellanes nrilitares Tandau lie Ejercirion
-Retire& par* matrimoniiss an Uruguay. fornlarin en las filas El Circular de Ia Juiienlud F. de
Os 5 EsLips ,n. I is 1. lod. di s'-l'- del Ejercito. Decreto -Estipstptssi en sap I,'. I %cion alslica
Re .................... de ......i- ,. .. .... qua conicluyd .. ..... el ie o .,v Jl I., E-rio e r t 31t, I... .. ,2 'Pe in la S c -al 1 c
hcaondeesdo a San ignato sies ta m sa npesai, se r hise pos si, B ci JANEIRO. Brsssl. febsirop '' .i,,-1 'i-ioe| car
I oyo a eta n a nd en Ante- egunda vez las benidiciones die is n . .. .. 1 n 1,,, . ristica, con rosario, ber,,L 1i s'Ie J...I1
,u'a ,na e eslanc.a "rz r ot I5i- Igledia. y Ins cinyugez I ,. i -i,- ,a .'i, e' in reserve. , ile -,l ,i ,s E.I I.
CsssD11 "Pe~iis. "I hi- iy~ppronunedar el vain mutuo de enq a cn tcih rliunss, Conferencia "' '."o
dl., de Cu....... ? uInot. I. S`- "a y aeeptacIon die eod. u ,permantente clue contrtbuiri a elevar C n e e eace ,.,eq ,.r
rn.11 E siiein i di l In, els msora ie disi wsfd.d ys YA .,I s i'- , I '5 Ar.*. .
...... osipb.se. isesd ... .. w.: s s p.]sdsis de] ... .d d E .
En dihllI lIl, ll ".e- th erdus. es~aio el ana eatlniioa 'ja ,I ...I-A Ins 6 tie 1. Wifee. ian 1. d.SI
-ite ,e'.a anun 'a numr is s -n dissc.d par 1. gr pe., I La C natu-n d, Ia repbhass hIa is Cultural de Catali 4. -C. ..'s.. ,- 1. F- el
:',nda de Ejet J,)S,', Los Cabaille* el ammoa a ]a renovaeidn ,rHtl, r... a creado hace aiguno, aroias ,,, e. ser .e e o ar a iln t P ,.P (' ,,
- ,td, C.olotIII:. hasta .ei ,prcen- deal. ,id. eoyuIgal,- c" d ta,h,Z ... !x ct e .sIsteneta veliaca.s trn do,,r S J. sabre "El p2-o,. -
, g. did' saL e_ Nsse iS r rps a .e &, d b,,s- I .... A o Catha.
. Nis.s S s. Ia, spios ss ie of, I ., .. a; sossCisc
.a)) ~teaapartlriidelda 5 dieson parassu hosar: .sitonnub rados s'rsa sapesinei---s,"
,, ,'s dd Cii cu ni .. pr1 :'....ci E"psd,,n ... i. -eriendia ,,M -, --' ; :. ; I .
, cist I del Ct. 1 das o spisdsn s ';'r Li -Alstjidslel-obato*n Ero
I... ......i, Li........... let d:at. P -.. d its il p m .. 1d,I *,,, p.. I eF.u E"ciE.a deriendin d.-... ..- , .... ... I 5, .
s pa -.T d aygrots'p, , Ah..r. ,-- ~ a i, des Dl pre- Salle. is hons r de
.... I ire, s o R prep-r- u."le 11.s1.1r.. ca P.mno y p 5: di Ain ii generl EuS.cn Gas- l ii. vss-. '. .. -
,, ,r a ... ud "" .. ... d I .... h- .......did. cl prllidel,, ei, r D '..yde I.' lrarq ...R L... V ... .. a ":,.=2 L; t.F 3. ...
S...o.C.h..c .Cubans....... .p' artp.d ..p..p.. ........d......... i a Sa.nta. ..ds -ii idi coma, sis oo-55, NO~ as E. p
-- I din r"n, lo ae onnl.,3N Mne$d p"d 9
sid ss.s.I 'el sfaslo5 castrenfe. -c -.i.i n.s i.1d
e-giisstr ispid a, l" -d-u I Not ,I I" ids sprsu d ar' [a ,-as. ai pcl' is plu
.n.t C.n a qde se efectui o en el deralivos para. l RpPups! a b i f tp. de s rlo, Ifr. .. yni roelos i. sils" I t an pari.S.imis Board Pl. 5I s a. i.
I,, ",I s sde sia.tro S, tiss dii d.,i ssi is pie is i h i. d a, ,t.
didtpre''deClr.i, de In mnas prolundo do mi alma h,- degbt- ,SO Enmnencla al Cr- Cella earaemtles, eblspw= y neerdoste qua tomaron parts ext al pretestis |uatro PON seaolae I boh
,1derad, An g 7b P go et toto de ahtarla. pti n si dendme de Barri s Camara, arzodda .lumte, Pi ft cnide Can Is b la c tcnri n
d. I i .rl, V ', .. ... sp de RIO. tranmtto al primer -A s 7 y 30 de Id noche. i dq ativo para ia papa iom el Papa d Paz s l ies
I En 11- ii. N a Ppop Ca... de r ,---", -7 1 -- ,i:1. I r[ nandalario el texti del dereto Por en J is Cabaleros ale Cou6ne
i.....dssi a''..... uDretr ..... .. Psdreiann5...... ....hs iss ssssisda iia ... ........... ....... ............ sufezs n ens ....,,a .U- ]ls, hi s saridsd : c l r s k e l x .n ; ` ,
aD.ingop...................sU...i.se ss si. di l.iy p.si.d.I. -. I I........... ..,' 1.I ....... .... d Ia N ti ia
ae D .. o derssre o6. ... del tiempa y a ....d .... de ... ........IL .:.d....- I'-rfI, ....I.. Fe-11 a1 d ........ que a benallielo N O t c a I I
clualan nds , i p ioh s dis..i Par is t -, .. ii e 1 .. ....... i ..a .Ii" V, a

En si GScsi," par slts paite hi- sn is. frcsesii en s os is~ ts '. 5,5, '. ,,,,1.505DO AVELLANEDA.'Argisl~s.. fibre- La ha redaetado Monsefior E.nrsque cane
i's ,cto s l osdiF .t I 4 vin 25 pa- r. a su .ae n. :oean I ", ,- c 1.. !.. ...eI"n.Ca .eC,- lA ,oPq.e o o! S r nts A z b s o d S n i g e C b
'-..,tIe I ... Citrinca "L C rnl e -y 'I pYo tecpr ,op r e d -ol e ,l -r ,, -- .u tn ..o Do Oron par Id c -valtde SIR.
Is A7, Is. diii 54' lpps. h. lds. enss tCdast "eans as deii d sP A el antes a Ano bisp hle en ferm Cubaon]Iventero
, : e h. ,,,, ~ u dd ,1 n en tem ne ., ds en be l e- y tel % gor ce I y p oseo." ." . ."''" C .- ` Ir. c ,,,- ,la sz g uen te 31, 00a s. le u b e fr t s u "" I ,, ,-. l ,, ,,, ,' I ro o d p n r
Issss.Wss di i~l~ls' par i ssi no- S obr nues'staassasisiibssi .'t, s''L s I Iisssss ihs a tg
5,i5,osraTa d s ds dsu tra- el sssmbr di Je~sus '""' r LCOS pataiel cons5mo d'ar1o, co ,- s.,'' 's- .s=is ss_,hisia.is.. "sp'dr- -
F." ,,Gtratda,,e~osn . . . .. . . I' Iar :. ... .... ... .... ....

-. C. 1 d"r ie A n*eFer n ez Es Csps ia au ns el - '' _' dis sds s inasiPd rrss os rsi pissEl s
'I s Fissrsdis. Lssii .s .._.. ........ As, dsgeisnidsd e h farios ,'r .....' .... E . .
dss-.n.ss Tu si his dspsssds s. ld." no .,-, ." -. .ses d 5.,000 D isi ssiCi.- pro s is (,sCis Cottn r sisis i sis nusii. qiiiiisuilis
I, e ,.. Ins Edle is ....s hi depsads tsds .... _-__ ,e ,,,_ .0 s.,.dis si.i si s-qu iissLid I i ai dsh ssdsao.shaddi, seisd e sd A ibis di....i de San t.iii.. de Cussi bades
C,'pnIe-si'. 5sua sss3'q sgse an Sor5a hiisssi dosdesior.iHdimquasira5a/. 5ue'ssi Si5,55,.5 ssdi1isi ys..sisisissdii nos'e.da--diysvesh1iiossshisrs-ssC isi'istiiisc-s1 d c i sssd ,Vsdd a
subles de NC Isre 'is's dismos 555 amor il 5 cro liai. Qiuirosets u SoubhMsdiporeiit .... dudo... .ssipaisi...i..... "i.......disdiiJi.-u-,iMaria sdJdss.....s"ss ,, Mddei da
is is ouansis. seiaslars Iisspors Isisrells qsei Issu l si IentrdeIido tasnlsliscisisiistossisoi.ia isso ~
DOO MAR, Ierr 'N '- tede .1 Ju1e Unvesa ce-bra rnr -tos F monu, an, terdr
.. ,. "L Carol,,. "0l t coo. omOOm domo ,In .aean i o n n do en lonma eI I9 0 m a q e ls r s lrs, ls H r a at R go1, ,e I sa snd i 2 s" rat ...... l i..... ... .. sati si. .. s t .. . . ( *. I 100 W ssis,,hI s'.d is C iss is ... isI~ ,di jsi isI........iAi ..i i n.ias Rigs se ian en fr corporate
ll so 'ssi -- s', 3g00 Crzs dei Slsrdis di Sas Silssrs ,ssdiesla p dids bldis en. Iia-.s, Fue wren is intirnidoa
-,,,, 1 5 .5 i sssi ~dd s~hiiil i ~a i sd .soi 555 ,o i di IS citi. Psp .s Os- sI i ,ii.- i ' -s di qii.'s suiiiii is siiiisa


l er al d ot'dn rs- e ua eLpr u pid'uzse ) t. ,,-: -:r - ',s di MTrssset Osl ba reso dide d S.S. e l giPiapa sioXIpr si ai lisis disflel s o din de iss's dio o cris risiss s iiosds di iseludo, so is
soon sas aiis- le ,sasss oiliss ssdliisiiss d la- s11 liss I'~ .......si .ia Is Isp da p isa
,ri .. c'. a alnodtl ln m r eJss. . 3Pa0 cn, :_ r
.,, I Tna te guz lictafauuu-i. .a I ~a~ rue .ta .ue pu-e ', ..I.:.C
,,( e Pa dr A n e Fer anez aL re rto"a .:- l 'ez -sl 25- ta yI INdre a r e fen der a tie P tero~ s re L re-. Id t e t u a u W i e'- S u- or- t. n 1. qu= a, s h- n o p t. In u lpe i ow


MOcNTEVIDEc. febsess 'NC'-- '.Aeoipisame is estm is' Si o -2s...lsi eidsdipsomiigad is hhsi is. gesissuidid paternal absi qui asts a ios eriisss-ss, y ds is.
isas T...girar sc i . i es yh psiss hi. dis d ,- I .... i ..siis inIni. p r os i...Pasintss,- ...o.s.sdsiii....di.isi srd ...i quass ..paid ....... rn o -
Coo ~~~ 1. .I 300 Municipar -- detfia tocnuto at lh e us = ~ 'asta 5OyprNs s o', sgn dicembla s mear- yual. comasoes quo halo ve n om e.... de ii i fiisaohs y. is ....dss Isiisornda Rids s.i.. E. i, I..osss ss dii Ishsis Psassiiss ld.I- -.. I, .... -'"- ..... F .. i Fiiaid gls s amtS .ss
1 :2l a e a0 0ca ti u s e as Il g rt-u d e l a d | s P a r a ,: .' r] a , 3 : -n e = tnu e tr a tR P a u e 1 0 n l sop u d n J u bl eet a x p o t ltan t -l m
maternidad".ezSran intna ovielo-~ pr~~undeet a dfilld Is',,r A =, r Vlocs de S an detuag a senar sos. o cnee"adil ii...i ,m. d.: ,-t-i.s,., is.s ,,su'l--o noc de e Diasi Ia .iih"e di is i-nis
'P Zo en "" .und .o- :nano de] t- t:, ~:' '- a p ee l tma tmIlm M _o w IODO- I nsrla o n di e Cu a SarI a Penst t en c AP0 -o m V
'lidgmad. ,N". ti e sisssdid' 's'51~a si0t IS ulu lN z ru .,I , .. 0D a r is555qu ra d ahssdids i' a o medi ti Ia. *csl S it an psitasss'onaihii's En ps isiiss risidpn a uih'di" doP ho's. pIs s i r --. d b. dtd d. is e Model.
L sable. Ile N sCai" s eii i s "'a I s.c dsu a_ I s s.. s O s sa I .. .. Is a 'Li.ss 1 ..in| s NC d I ,- iX11 w ha iiisieo e u sn is2sria, e nseti oiosai eons _,
, ra .. "c ld e p ....... u i~n t cld ... . d -a SOf aut rnsy ig.. .. y" f. ./ -- ., ,: ',- 1 .-., P e ,o ae.tr a : M a ria I _J .F : ,- A. . . 00 M A D RID fOscrern o A NFosI~ r e a Nt ue. s e. U~t, n iene~ | rs lculebr it. ,nicepS at as ....... .. s In ter ... ..a eiiddhisa 'ssms soi rs, a e I p II s f 4' D cmsrs ioMi ion.s o sii p g.
p i ,, ,,oes e s b a n ii hiii d i idsa lid a p. ,p i is i i renon atiui rons l iu s i i'. 0 psiien h sos im p u e oas s es s r a na e ros s d I i a ii
in.". q., ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ib ,diI '050 yhissps- pilfi.. 1 isii lil's .. . ,,, iti d2 aeiin Arr ~nief-s u5sParEjyinssssiiit ve encoouiiadis.mjee
4ps-is is p d M ha d ss d i y Elaibnd s de a .s ll ys1 li hpd d ' s p isi i y e issi hids eiossgo n in a a
,aisiis'sssRs1555555i55 ci-F Isil d~llea Dlol csslipi litisii o'sir .. .11,il..ssssui .sI ~.pos'si.ssdasOleaspu
d i "is.i" .. .. s "4dd.- -i-,d p s'Mun a tohca.......0...... u o I r .
In ,brc'd l'seer)'catoblx~et, e,d~ n ..... .. .. I ,II ri ....... qu l .. luz a s ca 't)ed I rIa 1. y ., E.~a Er br Ili .... dd dede do SIn e,~a, .s Mayor .fi de $oq prt, er'nacs a Usrd:n anr n ..bd o uC teea asta cn sevtois lo .... ........ ........ ...
s.hI: _- Is:er P. Pii CP El. issI.s Ii ssio do Oilsgt 2,1ispemnsO's's. e Pap ossus Xssons p ,'ss,,iaiiiie i..li5'sdl r tie_ asifemsulsdlis g oiis doiEls Y ss-'
.... ru, R . .. f .. .. .. .. pa d bll s a tes gie .....i d e pudaic- h 2,i fll on ie s-si i dd i... a I t at
nd ........ ...... .... ....... ... ....... .. ............. r.... .. -. ..... .............................. enca ......... qu tS m o-tna a ae n oopi s yp .. .D ... .. .... ....
S... . . . .. . . . ', c .I m . .. b aL -. . . . :,o ,f r sol :rC r r n~ ,me .. . .. . . ..:.. . . ..... . . 16.. o p -. ..S n. .I~ t~ 3 er e ro n e~ d ~ ;; I e o pl an. . . . .
M O N V I E O 5 "b r N \ A. .ena n . et t m c o n est. I s mo - S l i u s a e r t t i o u r-m t d e .aa e e t foe 1 0 a l 25 D o p ua r o v d paad e I s clC l n i n re l S m l e trn r o P d t o r a c n o v $ 1 s a a e -
d a a d c -nu u a b pqil s re- -e muiere a e m n o y n e m l os qu res. za 2eno r -9 e !e m :a 'u -' r- rly -u fine el Ie f;taa : em. .atd de ria Pre dr. Ca-~IR 2NDed prm e r pare a's Rt a no s rue ta i epub ar, tonS el mur id o' as n era, do Ne qu pa im e i e t '" -i n, e r,,o no ,u
,ap i u l s Prarmt i m n o s mRj z 2 e n s u el d omi no uc la te lo t .el n r a c rv- r. A 1 l er la ht.e -g e m n .u D r d -I .Ba r:c!do q u u a uta e p o 2 1s D o ml a a t Sa gnt d im eo I, c a r o .,a p eo m zaa 5 a u e m a v si u n R eo m a at sre s m e S nl a st la e r l o t ta rd a r a
" e l af n d e p r o c u r e Ir O I& s n t if u a t e d ia d eo t o han e le f in d o ne 5e e n : I -a C e- .: a e a sa , . .ro c c a r e l p a d r eb e a n L an ua ea a p'r Ir --- .f -o e6r d e - - p: Ie e d- p r-ge t q u et I ~ g a t o s u b s A e a r a o n a n e o n R eno epl o e fta m oa rypd e d e a h o a
isdonda ie ils .... mdi... I a' L isdtsndasl ear a h s 'si pi nisd idisd-o dn n rn e s isasr ,p ii dsesss d i .o Liy .'- isisp. sonpqsseil.. hilit Ir p h 's2 d ii. J ,d.
sa sis, Imns f a mesi rs us 's Iss ..sia NJ n s - Csstis- d NC HA hiiL VAT1C INO b C o sseijs se iire de ia .5 a s qeitsc a ds sal s ietno lo t s .
'sss i~sdssiilsilid iosisplil uani ii enF. lsa .s i dI er 3qui si s M d o' s di d u dngu n-ssa
ide Is, Ia p ss -issas de I as- Iisdg. ys Mipsi.. S i.ti. A isa .. s- "- 2n Der Pd s ss ss- rs0es s ni...... ps- '. . ... i, h a... a
adpd d ri o via- Mon 'eso d ii s ioa s mpss an .m I ,. C ls Asds- is. si l C emn di -i'-ilis qsi por Isunomr-
dn 'si r HI rt-.. soos-siscilusal r1 ii idsai piiitssdisosi"sd jo In de Ionsditdnsbisuia-ur ssi.
... "Y. ,nel.. .....d .. .. [..... ... ....... ...... in .. O -t.- -... ........ rtt 'ldj I. ...-il -l. 't I" t .. .. ... I~a "D . ... .. .. no ...ca. S do d" t ,
Ls iid il i sur ib e sl ids I. psp cd n c de is Puende p s 0s0 "'ia .iuni iersn ded se a a de to dn or ao re m Cures PA.
I, m b e a e n s m Ill i t h - a . -e~ .. . el ~ a.... Pileem lr ldoeto iad es). d ta RIO 13F JAN 1 0 f INC ,f s cot ieane Is C 't De, a "
sos loiis sigii i tsli s ei s u es a. s ealidpy'In s e suies- p io e n i .a' s ie W - lisi diar. ErpW iposre n i p, ipCiiuhs's h i'o d rr y is i iid osi Ii s al
. ,is .ms y -is ,ems s hlplalo i de Is i asL esndi uili sunio rl- i'hi5 ss4_, 5 -ui ,, V -. Cocos p Pu d d u M ids ic.. is's- 'ss" do uis,, di aosissiei E lcultades yie nen minti El Pi R 11na -.


I.,.r.' I -e"-"..i.... ........... ...)-..,...-..........- b. ti' .. ;'-,.,_-,T". ." .... m hos....... ... ...c" .... ..... . .: -,-........ .... .. .. .. pn paia MISL. .. ..a E ra~acif o
Tr u .. .. par o "n I .. b e e o R, n.. ,' ]a'dul... ... t .ie n a, as de'. ta p. Est '.'-c le es -."-",. ," "'o X11 ,as- 1-,- .. .... .. Ia e..... oo ar!. . ......ent .... L .... piiaae de amm clues {r a . . ... ... .slimo R 'm nei r oco ~ e I .gossis uns-i s l sisi sass. ,--pt., su" h'.spi ,.i U do su ssin hi- Fi.. d do Mo.. "...i "iid ~ d iid p- is --siisd' 5.1 o u Is ra5 S iI'ssa pde Is, Doori s ar5 5. ,e m a fruts. de 's .y on or
D ~ ~ ~ i bu p. 6Id 1 R l h I -L 4 L L h __ . .. -e e o i q.. a. .. ...... an a e t R.. .. -,s ti la Para , ,,-c ,, s f b r C a o p
'l ab i I. 0 10 a] ano 9 50 s .IIiT C"04 .. .... de pa a d qu d ti a o -n ,r-a ,I, Ju d r .. "".,~ ',. s.... ." ." -rneg a e .
1 137 ieisl pa J'nta C at-quistiia Ha.. d o sgtissod del las lin pis's sie ""=" ''" .. i',.s '..',dios san do n n .a peI sia Rolo dihisssgssl'soniita s A !el`u r ar O.P nc~ Olvia ao o Is| queea IgCOulnea_ se d "l,'er.Para eian .zar .. .. . .. . Jo.s. c..- - ,p ac1mae frrear.,o ual el D1s a P tra.EnbasuC cAoDn el CmO a-r
.badiid'so i 5i05 t'D s f .isR ridia de Ia ssiioii don ] s Ad. rdn C isyisis Ia ad ts- is ti ds qi s h el d isi ossssfin
".n IneR n r odel a nr,n, ,,, aeO)ae rna aolaN vnu da ec/boe eu d ogeo a cn de mo Sa ram no don dea bauii O a elela ehri la cu tr v i e- obtn e u n o ver d en ci r arcvlol m a
psi 9.isi pd ,I .... J edis osa. isisipsisi quisac la das sil- Fuias Mno de ls r r d is s P s Cn miOA DEL A ,ihsi s .r.d. i s sisielisalls di p osil si i a ie Ia R is a
"sdssd is 5uy i d's p Ob i iphsa dinuen r an s bi id'" giusuouni. r an is s C I E i i del 'a Soiodi- ias Podo i pious's, qui hito di c o sr i us -
ssgssBassiser sis. bu .dii- hs s CssLso iJas s Arztobs p die e Ci` ozes se 55s55Misii uods'i5' Cipisisso Misiss CIU DAD sTRssiig ho;.. Es isl :i Cids L .a i asi'sossi Ii Pps publisi-n tireos' d gai suis a y eosu ndidha ssi i
ohs di ,n sall s, snp i ossa Iia- M alissdu homA riisi s d Is pid '-o 1 s l l ssniseto 's se-. 5 N C, -o' c s i i o Hil C lon is l .sai xpis us'si shi di i I. C_.,s -o s IIt e ii ssi ii M g slisi. P r a in u hi adi u arsepii oi ure
. s. s. sg.. u 1 i. ~ l 5 I i el R. i p darn G ifuss'sS 5 i. J u sie b d ~ c A h i s i s i'i 'lg is on ds "sli"5s siss ss sill- Pssi,'-,, b I' 'r n tiei's di':M 0.n peglis isns ciss qs u s sidi sile a siososs I ei iia p r u o S g n a u a l J bl o en f r a c r o ap'at ti com tla a se P d e Gaci hd tie qan y 1a Amere~ leee
,,r. ... ...d sddi isiisi55id ..... . j de maglis I gs .p shi ii (SasseI.ha g p..i... do Ia ....... u M...d.... qoal Spi ii dii, CIu did E'sisoig A .. .. Visit. isislssis s o s h d i no as.a a gsln
ssssiss Piispi, .allg isis isilas is' r~sisno P's ilislsp' qus inaiaco'ssnsada a l aa lDA I l .P ii o isnd sia 1 isisiissbah id O o i l Os's deii' rispilus . F di sssi, lr s h a 'sin l s' I din ]s Oispius i is re- s d siid iigs .d
is's. sc.c iislde iiius au a ns ioe I csray Unndas despu 's den a pirecui i s-
Sd I p r d i siaiye inpape l d q a . de 550r ,s El. os I, is Folssrsado ,'Iss ar s Ninunsa Si o-
A asrsInsi C atei V d oi i 1 5 I rtpi ssos en de l isai u do II's Ver' sod so i l sdd o r l 'sta. g 's C D TaaSJ e CEohrou 'Ct e. lide t dpes Paruna iss gel d e In pg diiost rsisoes luso Lush, suia-


.o Jas -rytiga. .Ile ,I. Jos P.- rancia e ... .. dera En Insi im pn ra En.. ]aSigd ra c u....eSa e ri e p r ooWe d n o pa en o d a cre e S n o e 'd"e Ita ez r en r ds vlia.c ra t ca d
el in i m " " n d p i it s se In c n n t u d o u o m e rtua ra, e P , r,. M o n s.si au u.g I agu tui
ir ,Ih ct ~ o t pme se ba dAgrele 67 t135 o-, ul tur I F de las Nacionoscn .. .- -
ea a i e D ia 'a "d et d n s u diaussfineMl e ypIa e i`
dEl pl :an eciasao, e1- 25Y "" o lcrI- atclo u a atud a! 2isli. is ...d's hsan so diang i- isli Pai .Soisd dEssi s O n Credoo rs od Sato.a E I ni6s des 1,pu i adilo i Pssios
l e.i m.o ,sssts. pida ,ilas. ,,o s aprRhts. ..is.h ,n quo Hi dsis. be O ERt Camt Incab u ur fro isntd s, de qu nten Lstohae tie o pa z ug prnom."yD.filsd Satgoa o a ate n
R OSAn,,l, p ARl, "E VILL ... .. ..... d:'a itci1die Seann ..ra caeionaa ptbi.)-Aele-oat anao Oet at u ad tnrc
as.i's sas amil de ilclnc .iss is~ INis~s qupu yi Bertia F asIoll- a
eE .cc i s r a Ds" . r 'RoI O a i t n a s s A D E L J AN E IB AO f e b rer o S anC E .n s a. s r a e a l i t l e de .e i e c a a s d l t R c .
ra .. me Cat,] no Oi Ine aspueltoe aeoiei ettblee en~ Igressa despe _" nn -_ "a I M act
an, nquetues prbleas se iumen a clatieejecicis qe a 6blo ie .& ua e, tist deun rdees ntr Insquahabs. r. iasconejals cngrtulronPer0- ome q, araelafiSSanoampSedennthabiao eldspiipen-i
IN. .A L C D tie ....... .t .. ...... ,Pa P E D R O 3,N I..A LP IZARchntMrcdro J % -rlmneaS E ieca lCre
-sugi ran olucl~~~~~~~~~~~~~me., bajo 1.~~~~~~~i- direid ii Ass' CissisiossJeusus zo is o e uz o ,r E'sh's--prliis.s-,oinca. asute iss dl ap.ulitsinsti nsr isdsIa sul o

L's~etes Monlr) t evido Adecy t ie 3 la ls peso .lll par n tClemnecip6 act'ntepa es t no ba-
cio lpredic s otio i. isu Ls bu.: i', i hiv ojclloseos, s i 5 ss pd, sca M N RA Rc eireo ddCpil-s Lr dssM onlssha desa'sasd ne
sris. A s g sU idm y b a sd .sci ,. n elsi d o is Aso usm s s Ais an uL disi ssO ', a
I tl -e 'r qued an tia sesti a nti e o p ar I a y. m atei o d ,pi's d e iolnaSs5 i pim odus l

- as deud d e ficit, ee Flipe go edssnt plT n ay, sih sses dilsodes, a & n. bllsh d ie is uisiib e is isadsatsPro greso ssuiitul n yi imtoeatrale im. ue e peronaides sr


CAsa nib re o Ca equi'oioa, Roma.r doe e~'d cr n en asu n hom "P --br te ruenitia sul a il d os h cnctor ~raiVrs ao hn erm Ia Narone, elr nfr o rman. -uunivsrsutoradadee pro- der-drs, ]a Fu ea m "a N conrd ". Y raie n Sla rmo ta e San=
issOids Dd e n d e a do, Car a Ia lle a 3o r e[on cuad r hasl al emine d nil e Sal sisa eda para an di adsel's ,aI-l _sF a 5ar qlcisi ve hasitadss s ts el Seoi-La I a~ a 1 D d e _11 or deic 195.ie ]n, I a vouni r Mon, angvradea ] orinyesrad.ti CIUDAD TR JILVA CAO febre-i N u tes rioua ye Coo,i a] o t ue Jizfa iiaradte ]s oorsyrt. uian.ru
's-dn 3- 1l. I.............. ..................... ........... ...... .. is Is.s Es, Sii. ". Cs-hi Lahs._ss.sid i ~shsr. D -. di Sisyil IAII-idC -ioih'5Co sdi.slidi..'a ', ( ' iS. S fib Io. P.ap1 diPio ss Voss k' '. g fi yp di.
iL.s M- do .- sI- :: :j-o 1Ls sis d' si- I- 1 AsSC.- n d Reisss quis iP r c j -' . . . - -1 i -:I .,' is i oisn iiu "El .-. ts l mpeq es e n ttl

ss omr o ioo pr sote :osr d igdiiisis E Hslg asani 3du lFdi reI deNQU Asl iso1.
. oss a, I Jos"e sle i E'p-- r a G a : ,es. d usl n d e ,1. si- I ,p t t .p I ,. d e E ig p u a de In s I oidsi's I oid s ('sh s.
i ,.,. siiiioosisontli idisen iit ..sie on d d s San rad Jsad. Sa Isp r .Ia g .iusi Api-a t ilnm; au d os
ra I ors Ju Is N a B nch1 d C s Pote. DR CsI .d.loi- SF Ii- dii E s i -..-C'sig.us :.pi .'sies p IPas1 ,,,, Esdis C e r ADAa DELtVAT pare tibia
on.. uie cr-- Csli ,. ,is is ,iissus-iii ,uisi. A~. siolissisisqissclu eio s n IG Nodis a h;c, isn sIas.b u lei' s .s i b 2 Eso A i' s P s haids- di. ii i. d ... .NC Lds s lh. de iii hi.
"em" W, 'r.,aaL. suy .,: sdsd I isssoio Ihss C"Ii's '- ,I.., ,.i..i.rte ,o I -,.-. I, i oe- l -_, KVanguardlaa , a .
.. irsisoi ,, yins-sdoss.i'su.N cssisuido sslhi' T!ossssl did dd Iiuos d Ind. -5~i Ionuli itliass:is-i-3.3s,,- 3-I: 1 1 d.sd sa hiss ressdi .-qsos u os
.yo i iiii i --: _d.is i.i .H o, ,:d _. i vss oil's nna s ish i
.. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~A ii di Is Viosanso.11 llnds I-' ..a~s'i -ss Iss Ii Csai-iis, I,,, Iiune Insidsi dir C_, .I Iis. .- I .1 1.IC,.P, I D ,. MEXICO .- IbsiosIouu,'soss-s .sii.,.I s.o..i.ds- is,-r. -sdidtieJ-pdr'sens Parsgoea isJu .iineIsendatedii Cssnpro ls-o


..... r-. .~ .I.e' rn r-U 2 d. L 1 11 4 I ,
C.. '.i, I)_ d-irie Ossm pi b s di Ps ei c I- P g di s gs l -,r - %tod. ,t, i s, 's l a 5 i a s i i i s i a d i is li e I a d i is h-ist ihia iaii ily

de.1. l r 3 ,1 1 1 ..I un Ia e o~t y.- P.. v 1gmn- u
d:a iis F -ows u isi -iis .s .. UII . I s iUo..r a 1. I d 1a 1 t . N, qs di Ci i de d d a s i so


a rzb. .a ,o I. ....5 .D C ." I .IO -"L.. a& I A -a de pi ofe a ore i de l educainf- Meroolta. Ils C.I cdrl l na I~l"v tie ab Ndte grarOhcal-
- - 3c E Ac . Iia-. Y K I .1 I s s.. .d... ,a d i a n r A is pg e adeIa
-, Ib D.. Agoprime d i ion ,goissa
,~ bO -I A -1.:. . I I-A ~ n n J u 6 b e B l R d
co. 0 .~ ~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Ua .. .:.,.- I t .. .,. ,,,,I, _. -r..A 2 -IdIss 5 i's "sss his 'ion Ils ispr usen,..ng dCb
r OS GA.'R CI RE Vesose tne.ILLA d Hhis INC -. -P,,, I-_d ner
"iaic iiaisdaios islinaidasp EL "t-C

1.. cnt.ro eI pusssiushissspqu NacMI- 13 isise PEDRO a CAitl'ay"""' AL ILs ills.' "" ILUII DI 6dne;rligos E tiU
an c, o ~~~~~~MONTRA L sidahor aiu t SCom- L as. deid ha Ao an ,aio at, -.cl s y o nrtruais
pe bsp i Mixsissra Jisiaon' de Ne a ais de se ispln. c~omgm rslrdu elga aai au~ila 41~d isa isdeI s. ipiualars di stee. rbini psita 'od oh ,rnau a aiia aeei
.sssp p sq's,9 sap' 515... VI.'dend ,,,, a In N,,,,e as~s. MAud siaos~diai qo vuda ssdsl DIpio sis i7- Para a ase
1.sia~ouisosiss Vios-s'sss111i.sdesonsenN"is
Csss's~s~s s piss dso Inssosisos sssuss'osssbso tie'sWa s. cOrandssssa Parcrsa 'so sbs d sa n o l C s'sit. siooli diI.sad.Vio s i
d-C'' ~ sq: -,is CIU AD nn ieL V T CNose hoi-r, t atbedeRig C'sls n is adsrby leoeteI a
Csr antoboss. d3 ds i'sbs'sssi~ dn 195!.t .i 1d1 1u Rishdidnn ii F. Ph
-,. avor e H amu sison di yHs de Ig goid idi5 a.s i'ss Sis is qlas poliiisac Isis is. Is
tuial ,Iss iso Mondss. Luig Esshsis. Usii usaiisa slSpEsu Ma~lii
.1d asEaiiOsl lb ulq~ ss iScsal.Psiil ubasdor Cidisad CisesIa Miotasi Sslqi si
Loss y Gins Nsi~sss Glib d ysnsu dos i rco deos 12 gs sscidiR'ss
P de bVidas ura N Ci.'- cat Es ilsup s d
Ia 1 Sem na Ru al Naiois-Iele
ROSA GACI 'V"t L FUEAI LANCDA -sasi~odsd 5~~~
E.025 W P .C D.S RIsOs DEsui JAEIO isr INCgE.is- -.

deIsai aiissisI's sligiis dil a.Is
PigAina 25


DIARI BDE LA MARINA.-Martet. 13 de Febrero de 1951


Vida Espafiola


I


Commorado el domingo el scptuag~simo segundo At2 vntetiatos La Rusia de Stalin- no perdona *las
L E n E s p a i a ld O l, . .l l!*.. ... ...... .. v e r d ,, e s d ic h a s p o r 'E l C a m p e s in o '
En Espafia aniversario de la fundaci6n del Centro Gallego K"" o j' K vddePditih po, or 'El .....o
P3o Robor4s SonsCs .. .1.__,rSrg.
Los "shows" om trim onialos. i o1oEI.1 OAD .10 ..o ,-
-Preria aneicnrta anisa E tr g do m d lls ,l'nin u,,siu a S.deiI a S~anMid el iia 0. B _, - 1 1-1- I I I,,...r-.
Pred lentos counisdiplomas OCo q Hijas de Galicoia. 1, ass -- "-r l S e 000.1. e.. '
N o b .-E-diplomasdoottoa do Pois do Am' Ro o do 1. Co 0do l'ropagandha el (Osf4ejSO SO IN'O .DOD OlNTTiSA SF0BE 0'I .. ...
DUKNOS Airesfebrero.--E1 ar-" el director ide Politics de Am'rc. a'n -e un a or s Utiles., a Ins 8 y 0 .ae1.a.n- e".a a dFltgler CE,,'IA J, 41 1 , i i ll_ I I I] , :j -' 'I .
. s zobispo do sIalt ha dodo ins- q one. troans riben un dospooacol de m the. ,,-ss a oo?'d ?.Zmo' o-' a F ..
t r u i o n e a c e r ea d e I a ., e l l I s E m b a ja d o d e EIpo s e1 5Ish S O ,ED A D'. E S P A R O L A S to , n .0 o o o o o oI I I .. I I, F J , -* ._
b.so. de mat o .su..osos. Estsblo ington. L os poFogr : so doO u.l .......... .....I,"I
too faircerelooo o nupci alo debe- Bostono o 14 dt julio, bordo del Per JosS T. Pit. Ortigusoira YC o al a d"ol .. ;I,,-0 I r r- .. I I
r celebrarse antes do las oeis de trasatlintico "Independence", y loe- --esoI.n do I P Jonta DirctF 0n. .. ...S`atdF,,, .- . .. .
tiis : w s s Olsd- go sosCoooposfois o! 25, fesotoi- Its ooooooo!.cc do do!sooloogis I-" 0c do .sI otosbo. 00 I'. I, 00I0I000 do .1.I' '.
S o l. or m ss se stab le t d as. da d de l P a tro no to d o Es a pt d s-- -Ci1- m o und e l d o C en t ro a rodo do os f uodl lo s! s oo si a d o G olesa l O5 t o'de d de O r tg u ea o 0 l A L , ,0 ,, FI. "
l rmLri el convenlente t ,o. 0oan Coolontro sia logo. tuvo slol- .. ..fos do o p I0'III,
adorn del altars -no del teotplo-- No or tota 6oortamento unap e- no n amassl do domngo 000 U. de Vendedoreo essir 0000opJdRdo Cab a' 0 0. '.- ., ,,, .. .
ante al qu... ..slrea l a o r rv.o~ l.iode autqU I*Ad, d e, ..... ..ia rel v.... Y ,d sansesta a-n-aunfdi au...del t-- . ,, -- ......I :f , .... ..1 I'I'
aln ye sodel 6rgano sin acorn- medloevo en qa In. ,I.r to, dos Iolqentlhentl sca l,a a Cr d J ntadrcheive. x eIts 8 Y 3 Lopesr Casl 0 aB
Idood!slo 0 0 oomsooso'oodoooofooo- 0 Coboloo- P.o. e ,R., Iai R. ."Il
paO oamento de ningtnn otoo Instru- vandlonteo habtn de sufrirrat pl l otpse-o O e issoo durosn dldoes. dr, o,,I.de a o a Ca oO 'Aol" o.o. 00 I oo,',oaeoI..
mno.ofosoooodoooooooolosfoo osodooy ansdsooo50p- Seompuooodoosooooaldosoooro!!ode .1 -doooo o.,R.0oIbooooI ,I I "
enid.ooo aodooel caseloento legs o ysoportar privactoneo l l I s in a somaslas dmedall s de soPlataoyo*aejo"ob' ot oooo",o P L o,'i , , tI I II' r'0.. '0,
ofectdecono misdeoesponsalem Pro-oy cuent, por oonso verioueol os, entire o]d ipsd]lomas Correson- Club Luaroiusis 000 o 0000 a 0,.,,0 00!.FO\,.... ..
hibe, bodeoms,ol canto individualso foo staodo feoltolamente. impulas- dienteoo ao uno rupopdeoaso isados o .qua I U .1.... -- n do0, 0.0, ,I .F, , '.. I.. -r .
Toinral duranto eIo a erolo yom o o a yl uio o dosoporoAD fueo Ias fuel& d eo Insoi al, poroans antigalod d .sad tntegraro- Heoouondeo[a S eclc n oeF'dooo DooI e otoo d or oto, -tl* ,- ,I,,-., 1 t, .... ,- ,
del tIaLado "vestido de noolo".-- mentos y Iaomaldad deolos homobroos. o m..d. .Is oo lo Propaosndayd o,,D.r ,, 0 ,,0I;0. .0C -00.0 C.OR.. ..ONO (IA! -I I, H 0., ,
Aneo. handl pmp.tra5 oeoontritos y fervoop- Con uno a extraordsnartora s. saLos 0 p 10 do iaa1. 0... 00. I5..,0Ib- :
No hale uohooo dsis que el Dood IA- .los sClos do! dol dHoo!a TuotoWIo". 0.a do aocido. 5! act=o food oresodld- noche, an roA6tu-- '000, 010 000-'' (. ....1 -, I
Rid dabs fuenta, en auosoccini a- paooaoopuedosoeguroosos sel;s- doIIot.l1s"oor N rsoo rao- 00a00 1"1
blegrifioa, do Una modida analo gs to bostonsanos ostodLisimos do dogo eo, soomoI"ldo do sou ososs, '"
adoptods poo 00 posdo ososol boy oo hbrbod do fat aso llaso sefirManuelConcernodeo Concejo de N-I .II-f.oCooofodo d!- sn jodoIN i
t00dFleaCe~ yI0Aue, lotefioreJo Brgueir
respect 'pa p asunos v0bob dnomueven1bmontfoi a ssunqueoosnos nto 0.n 0.,Ma!aoSooooostsoo naPena. 6,F.-JotRd....o. ...oo........ .I
oopoo~I' msso a to mooisssotoos. loMaFlAoo in.fs AngeolPioposJs~o 0 0 . ,I :. I -,, I
presents oesto on I manta do to- Is peripecs, omuchbss ace.s toig o di- oCaye otn Oarca eLao.PLus Cotareomo. Isuoobo. 00 o ooarder',II.*i.
dos lsssdoononlpeonslosooooep cas. que antes carasteozsbans saos Ltosrro. elos CPtdor B 0000C."oo 00, 'I- I
la amolooes otCa eltyo I-..o I o ,l
sn ts 6rdeneo stermnantesoo s. do pasets. ovda. Josn iMated.,Jonid Marao Res ftoI S. Miuei v Reisante 00 6 0 I0 000a0000 C.a FooI of (I eT. ....l. 0Fo. . .I'" ,,b:.......-
nuestro ubinisonmo oouanto celoso Sefial de los atiempo,, ooveodad' Castro. Jaome DominguezYJoSoE"oso' Noa- Su e/G, 'a scip'as Ell~ \u' ` (.FNTRO GAI.I.FG( Ji i 111111"' t' I I I 1.... .
Caodenalo Arteaga, decididosqUsoa mbn Ldpes Elodad Vlozqos Ferro -Sesoonodeo1;Directivo.oablo o o. t-- bo, o .' o ic O' do ..I.. 00 0t00d,00-, '... 'o0, :
acabeno do oos.o..yp .pso slempre ?OCEDIMIENTOO ApoosE Gleozo poel .o.ootoo Do. 0r p y3 do tano h ...o. 00 t.od 00 . 0 0' O" ,
stoos speotAculois tan poco dlfi- COMUN5iTAB Reno Fuentes. salones del Centro GalU ego. oa.oooooo oot.ts oF, F1 1 01. 1 ".,;0,,.1 0,.I,- 1010
'Alos do les bodo, boo mo s psre- Ablerto lacto., l saior presp denI- 00FF loo sbol.40 0I ":'" ... ,I,... .
an e l ls b d ,q a i sP e A. ?14M... eC Coulde, 1, 'I'rll", I!, a i ,I'1 1;I I .. ..... ... ,e I
ooa ss d Iyqolb o LfbA oboo-ogioO o to N-soo s arisoaoRodoiguozoooposs-ool Cod
tncarnavaladia y Jue, lejos de LISBOA, febrero.--Dougl~asHyde, teu h ai R diuz xrea li n d B l ia, C r a e L pr, ,u,,- r a ,,alI 1,11 I,,' Ivnrs o a ntdddlscr- e ieto e e diom n u net Iral oe n ,_'.v n, ,, 'd] P ; .. *
oonie on Isassobtdsddolosoost- e irort d eoo lood!pooidicoo omopia ,a ne nvr3ronoatt a.- Uusi~n (le Baloiros .I 0 P ",
too los pooresentees equal grin socio l--oot, dorecta,, ,, os .a- I Fo4, Con oode 0' 0 I 0000
men to ques sadministra, se con- "DaiIWooker",conv"rtldoen 5 olsoso.r.n ooldooouofueosolbicsnct -do oooodoloooo l oooosdoC ooOlt. O '. I, . J0 0 0], `, -" f ,
r'esde C nad all .g, 1. .' J L, Garcia de Cl I o on' I .. I,
viertenon verdad ro "shows". 00- al catocistoo 0 00 hnbU o pobFics- alosT L ps' P oss FQ.E.P.D.) y quiere.F C 0a000000 entr o ehe 't- ,, I-' 0 0I ....lot!I' 0, '. A ,I I 0, .. .' I
modlrfsoloompaslero"HenryWo- d....oor toment.eorelataoalo too..le- or... .tan d61 .... odoto 6n ode.I., ,.s- .1o d o '''t o t Ot
too'ooofs lotoba > 0sdtob .oAo0oeloodse O Auooos ltoo acadob sos lsotos.nor oolo usooo-. o F,_
uootos dtuinao tooosabicn ...ly. pdalond .oo.o. doorseo00- leos.udoe oto cualal .... to rroooo...ostuardao Club TinetenseI ,r .. ... ;{, , ,,
Contra talas picutsmono. y ridcl e I piey die 'e ,. . , 1' i.... I n' ,T' 11-1 % t l, 7 Lq,, : r '
eobib~ooiolonsta dado ott Fo zons roos par Os Cooo on moin to deoolenoo.o Aduce ue0 -toeoooo do Fa Dooloo. ",
pasoe dols noooaa de ob loaodo d paro ostosomoo isoas, os do la lists sootal, a oouchos por Io ao nesoo deo Co oAnard A tu- o 'C, '[ :'''l'* "I' ''0L I"'
poss'000 oF.. 5000 tra oteneta[ 0000 ....o ...o ..d ...oo ..Oom. ...... ........ ...... ......... soooods" odod" 00 tt"sOO -00 0
d ose ueeo snpIaodooesrdjoe ons oooaIseCosoomooxstasngloIosmo- lrx e, ostbeosistir deoocheosIo: a0. ba'
oide. o! qoe too hobilltaro, ante Dios roioanoen m5.00a e opsospa .a 00rque etosdes. 00 lo oost se osFO ooleboano Fo d eR tr 6.... . e -'1, 'T
osoa 000 boots. eoposas p' boooas los mooolos no podolao oosdyuvaro do o! soto 00 Oo mobsoha doF dotot- Fosso..lo- s.. ,',. ,', c RTetiro) ,ar r
oodosooonssgrn sus- mRoeo nnti-nmpoaotarootomootsmoo 00. oo. tots 00 Los se os o 00 --Do lotoabooadoreIds e o FT c en-
stoomo, sososfuerzoosy aoooos'dos- Bootofia, Os oodoo 000000000 000 eooooororosloo smo. Haceoooelogo topoGollogo. Juntadiroo tloo. '- , : rl ..TJr' D '* l -" .... 0.0 0000H'l a
Var el a dn Juan Varela GrandetGo e-. lfo. C%7 . i ,t lo: P .%a[,d ,

Desgrac ai, e amen uexhibici~n: de ombosez o bs, peros aonoboooospr ua d o .ossoden ootede Ihonooor, de ooooyoo scouedol'oooboIoo"FC C.,1.'m?. L P F .... EI R .....
modostia ooiotFan soso l recato moo Fosooia; en Pools oo Los oouodabao t n e tno bos o o slooo 0 oodoendo .-s.0' 0 0 J 00000 0G
": ii..,,.,- ,,.,1. vI '. ,,... ... ,,,, ',,

olomoetal obbinasdeoao ,.Loas tro eor pomuble, se noadvlCia.a--'o. oaotot. mojoo porob o,,losIfO. I, El. ,-m, 1 't I, loI,,IllsF.,,, -ls o..ImI,(IsI IoIo". ,o,
quao osl1o bdisloo p Oo tioeo 000000- booracharo'touando doopoortoba so Ls eosoos dot seobto ooeidonte, do- La festividad del dia doooo Obsoosr C Cotpoto Coo 0010 FF000.0 FL N I r- CLiF 0 ] [ J. . ..]... ." ......a ....; ...
nnteoy serioodoe] t asn o, slomo- oencontrabansio~stdoen]s rga aMauaCo ero enr a[a oza No Cr n e T- a ',,Josoo ssb,, 1. Ms.o. s Coooooo.... ..... Fos F.o..oiooooos CoooooGFot'C01 ootloo
|r pront al divoei .....la m . d uaos[brsase a asto J .... 1. Franciso1Ga-p -ha. I'q t e s Di.,,, ''
doom. om .oootooso do ooo os qu mda- o odoamso-siooo- it o~s --,;.oI Ci..bo 010o0n0q.a e 1opaonbnooeniaoeveloonbsooydeobuoeoneaono s eSoodo-ogyo o.,datdeo.onopyIt1OI.o.HoI'oIoIPoopoosnotoo
or ueosoaol oFit sepobodedao ooboo retame n ts oori n Js00 0do un o ]o s 00'rAe!. .Ioo.1To'Iiots1 I IIoosb:sInA,,s
Ena a u o lo aos oosbita noosdo a, 0500105 an 000000 doloEsP. o" mo-u sooto a.parotoodot Pdot s ot s el bo to FodoL deotebo ooIooost'I""too...oIosto 00.0011,. I I I II1.Paradt eo buena s m adoe sybuenascJosmdoosa- toss dio so o aom osv -r gdolacu r MsooDIs oroo Vha ooluos onbt t o mo.oId -LApoo. Io,
m a or ues parene- gr tn. d:u lmayor ent ; ,I ce ntrc a y s lr do en [ a apro a an g o. d Padeal qutrid o laea us o dela P o noal De C Jo s 1h jdB e enln V z C. C ,_a : I i ,:. ... \ 1,'- i N D -It l e, ,,I n 'I o oI ,- T, li, 1.1"",s , l
s oou s o o d o 0 o ota im oou sf s b o o o b s o o l a o o d eo o t s mo o 0 0ist o c R oo m o o b o P o p o m sm o O s b b tC o d L on l~og o o d oG o oL o s o qout a l o c e i~. m o g o D t. o o-o. CT o I 1ot I -lo 'I ., it ,tguist l aoo dop CarlIps.. qo fotssbs od 'tuac kn os dopo-r b o Ao Cses M o B oo Como a o d o d ots La C aoo'oo Goo., .
lot oo Odoo.1.o d o d oo.. s... s. 00a ls C o Jeos .. Fot o o .. .o..o P. isden to...... B enIgno oou05n00l C...G... ...,.. . bo . ... .. . .. ..boosI.. .... .. .. .... ... .. .
pf1osoqtcOnd Am Esl'oos o tuior. uosoroP rsa estn a eoar acib o-5 bomde o A s t odoerooo odo. exprboto nIo Goos.dotClot- VenII gno ,roaaG-,
as VarIG ..ba~netrls o iro el a veadonm ......... .....r oSande. a.lladeeg'. uIo rc r!" -o".P..... ..:.r I d ] : ." ...... ....%- "day, O I...... lc ' ,: , ""I
pain rp rr ae hbe i e x irItr e a.yIor e ti- ea :nac I "d.nr G ,o o , ,o Ie d'-I,, o re I)7 e .o I :,,. .., ur" C .a e : f,. .. I . e ,

o doboosqua]a oooias lpoInoor. dembnsiuarsae-ItIFobo-opAo-o4eoP;,Iode gn o BA s Iou d ,'t ,-, i'l' .dJ '. ,.NJ. ... .. .....' o ,%
febrero,--un dernnou grp den ifo uenov e elig rrani ie n- a for mest r ulloden Ia xeorionsa ll- I do I r o .- soc-- o.- .1. .- di de ,, I ..a v E R I a .. r, si r, d F ,. I I e s I r : I h -e

oOboormeoa o mbooo ,y t or e ohtods a- o le.1..arecibes 0a. deo Cuibm d olo. y vi 0 apiet0lo 0,dt soIos, F I~.I, -31 re Qotrolfo .'o ta o s [1I %GM ]- SOLF,1I ,".sIII. .
elem nta bl igpo a vela. :o-, t.-, orn o. re aJ propiasible ose tlesvlvia I los o nueos unado orela o. ..Dr"e ITd,,, ,IIiden- 1 I I I ,
I q e t e as r0obisi y 1. do de antia Posa ooooloudn se bomesoeotodo a do oo lsood e o s oen bor oros 000 d o otgoto t'ooo doto del s-o.. 00C Cotot ,ot.'. ,o-, d.' Natoorooo oto. lo t 0n ,,!I -I II i i OCtt,, T..0," ,0I ,"I" , ..1..
ela n a eriopdelasuntososs o sts..f.o..conobooeteessraaticdosnIos d f ta mb tooulsnnJu h on ota Pt olaormGa-nzue eelCrnantel Jo veoo lands1,o1I Msott o .... ,M A o . , ,, ...... ..... .- ...FoI-o,", r-o T"1,, '
d.M n m t n c s r o y d sd l i n e n c o e nad a l nl titu]esip n.lnom as a D o i ui n 1r o lia S ir q . I .,,a i, ,, SI f- i n T,,c I;,, -.... I r I- -,. .. 1
c oD n 1 Cl a alea s to c ue en eq u so d e l a i nt ag a r Ia H on or f h adeur a yt e l ea n so- -_11 '- , E Y , ,I : '') e ,t,, I '', c -e "
P o cooooro ield .q Ga p lIeT-go dooooon don orSoto eosd ue-I- 000000bd mo' d oe OF _oo Go, ,-,- s Fd o ...-. ..d d........L's to o...
I a ccidentao erl, ysin Ia oman r eafin- ex- yII I" n s e s ,-. scho'e',:, r" i, i_ ,i i d"t o ae t re n .t ixP oI,Ar aq I',," \ I' L5 .
d o s d o season de D'l br riaste ysLoan -.o d a'oo o te renOOnbaLcomaO beeLooonoon.e- oP rnrmmoooLa oo ka 0.er '.II 'r,, ,-G Fr ;, 0I'.. . .. .
derasm ma.oDuesoeOnitsoal... It s mar.euddonotert- le obrsotfla oooeoss 0 .de entml Berth 0 uero Bh-monde .Ara 0 : ez I ne s ,, _.. _,,V- 1,IIj' ..'J .- I; e'hL-n
par o or a Muealina sA gol orco n000 r tli so1 s d ooloos o to-G doOs As.mlor s.do Apodooa os.A.... 00000 'ooo "Iogo. bo tgo -- d. .... ..... . . ,' o 0 0 C , ,.,
E .APoTo A O oospbodoarciadustrOeoaordo! eoorniooomomoooPe.d.r Oia lO I. s.de Portionm. o-. e t.... .,I I"a_ -,t. .,,
loro- 00n o o b o 10 omb"oIs 0 _1 .,'. .l s oo,., ...o'gi ..d.-so,,do. .VioLr ,dnnt
rAo NAllno e O CUMeUfiTrEq a ossa o oFn mooa, do s 0e, n- ldo uo dso Los iffo dsdooo s bob- A-.obo R: o o do Co Co ,o"' D .._ ..., .0 'I" ' -' PLG- OI '.I ,
doooo o poosolt. oo goctipo d o oibo n mestooo mo to con. 2json- B000 oslo oooL do s P oblo "'~i iot hsonbordoogs b o 100.0A' Fo'ta `1r I ,,,- 1 11111 .: C

p Coronoodosoaoobr .podobaoolis o proooodoosoobobse-ostsabo doosuottodosa.ooo.oioo,.,osr ,. ._, ,t d _,.- ,o ',_t,' GOT F toN e - ,
protnd yen 1. qua saRt fe .G.. rr to de l "Dailyn Wor ker"n tm l n oen nu e y, At o nl o Caoe Durgin h br M anule Fo1 r i neha Cueno so u'ba scdetr. '- C tO G dtte~" I' I I '.! d q ,,,, ,. I, -L' ; 'ad r e L I' I -P '_
aoo.s o do Asobos Go prt os ooo r o soyor a d verss .compa sosoodro ouedorn ho bisob e pbo Psit ao. 000 lcnt]asote Io-a spa]uGil,' snoh sE'.'.00.00 0I" '' "
d t P II p lh l 1itsd d 9 y5 par tts b d c a e r a le rr r ...-. .. Il., I s I .,Go ez ere a -e :"" C A t or a ,,r m h ., ,a c m
L sanq u evos e juaro tvn eros do' De us b n o sen- el A aRColo dooIa d n pos ososr oa o oagbeous to Acebal "E op ari a AcebaltsoI- 0- ., 0 00- 0". "- 0- :"- T ,2 I ... o 0,, FL '
'F erro y C ossosros" bosit e d o' rnos.l qudfraee A d:L d Lsn de o t o ooo i ln, 'oooo odo, _- I I L ) Coo.. ..o o o'. ... .
or e everno aa o os e o- n te al particelebr cs Cas Cas U arelico L s.. oo e n o de Fs o s o H o odri~ uez Sn z r DH' I . 0 .... .
ner ndea C.p I ., Persa H vn C n on z on Paiebras dilotgn ea e otony J.3N"-"M 1 '.1I 1" '" Lin.- I '.1. .1=E = b P am ta.e aeon Kr
Is sepro riAmodod Fopool p L eto C.mdpoot"o g dto.o..Po s. Vuovo do ds do 0. do o o -" 't" '_ to- ..... . . 0000" C o .. o .. t
tolo s Ti t a oen tuars bo ts do ob -osera nttb oF pne0o0 ser0 bs do e dosto t roo e ,a reasnf ar u na me- dobo"o, ,' . .. : ..os.. spo "l o. too soob m eo- tootbio C ooooo bItor.- PoooT.oI00
Poood osrp.tsd o osennIoo dotory.. . b... po. sd.d.......... po b o de....... .n a bt st e a !.I _"o a- ] ". Got.. to. i . .
.o qus par. l t.tol d., 000 00000 -l omoa00sbbotot m.a p o do! Ct o usoe de sor s C n- .m5 0, e re V .. ...'. ..', I a , ,. .": anneI -- "p, "
s .les d 0 bar mon o pvos o olsc 0000 psons. 00 notpoon os mof o. 0 I u n ue n o doUsbepn rtot s .. . . -,o ,--.,n- d ,, doT o do','0I I o -'I.,
bo o ooys Ao sp od p" ooooso"o Os g tosp o do oo- bo o bo GoDo do . ,... ..r'.o. j ,4---t-,op, 0 po ot ,, d 0000,0 a- ,
plosslofo bo sboos Cs oto Csoopo sopb 00bobn o o slmoo- to do! Coon ttosiBrO arst~o. presi'dents o.o o o Ftt


soos rLst o o Josu s b o es po Cios- folosene p eossboo y Ps sI oo dmes a u aoouoaob ordd n sas.i0l00000' o s M d o C'- ,. .- ,.; ... d. do 0,s1. .-- 0 0 de s
too o d os d o ssopp c d epi sd to t dd 1 o ha on a do ist o n. _e"r_'s. , .-o d '" ,e, A ,- A ',, I ,, a ,- ,,(,'r' a,- -,''
OsoSA T GO Osloial a ye ot tloe ob ooood o aond Strd. i.0- 000000000 00 000'-IH I" I .... 0() too Ito I d oI toots I I o -o
n o mosoobaso o bosstu p o booser he- do l Pot io Sotoi tsme oy omod a 1 v o os 00 b t UnitsbolyoBeennaosnod D oso elo ClubdCo- o RooIt r, c 0 .' . .too oo,,o,1I-oIt- I Ooo
sbd o.-olsot o rls o b uoant pn deO n if u. o l at- ns o o v b oo dFO rooo s lapsd n's o o l d i~osporq1,_l"._),t In-do o-O teO-pootn rbos.I.. '"_1,""K bA "o.-o -(ndI-I"A
es do o rSO, h En parOI. To od oolosdodsmss ss bq loooo eothoo pao 0 e0 0 e0 n 00000000 isn obos do er osa ds Aop-t b s ho .o..oto AdoooIoos boo' boo". ii,_,_'_I' .rn u I-
arnipo eonconb-6 -rAdCon, n Aa." arntrsllio prEsalaal#ze zta-c '",A e, ''I...... ''- .. l... ..-I hm I, A: ,,",,.;aa amn. u, ~aEs ri'Itd" amsrd


to saorulaxo Tooo oso Mse bos H o$- oso oososlobo s u nddVoo o Do s u a nto .o P fesi n i n s ENrio o booboo' atoo I l H losqdo-oshpsos ooototA" -o.os .
Us t p o 1 do o.s1 bo o o o s y scso so sot o so is o P q u B soa r o so o L os o o r .o v o as to eas.do a P -lo 0 o o ts .' Deo'si_,- 20 0
pa cart a] robs poe itaS ant i a gos i n e e .r tleeu .nJan-de n mn ut dterr ldeAerl ca ][eards-1 en 3. 'e] p iur s iente an j T. i 'I" f . ..,O I .E", , 2, DIA -IO -dI -- --. a e T t I' r I d `00 d l' le I;


d o! pnobo rono~sdEL GO UsRNO.DolLEpEoTo-i h dododo_,Pdodonosoo.oodo tsoio.,,ubA e , "Lo'ooooeopoosd sr C, 1-.1',' a.
dod-ptd Aslooo omExoto boos-potn s o1. 00el0Fspop s ooooooo itdopob sO oo! o "oobo P.boobooI"oit PoItituola s oseeor amauos. s a o pooo eseo mah 0 tt. otto]as dot ooo Ui otod d iotoodo bof aso b doo o e n e er al ad foo'iaA a t7 ,AI .I' ., ,. ,. z, e
Los sevnt osra oiposp des soboa- o rmoobo r pr los rsao o Cobs eoo 00 sht 0
net desoolidtopoospoodaaaootoenoooRbdsor d o1 I s oo Aooo-bI doti-r ob dto' Cob oervdo Cdoo estudo a boo ao p ii0 ee opf os 0-'I,"..
"F rol y fllCo. ar a" pa led e t bfqit face ts arir.unat imy ortante 'cI....: "-, lbrae..l : F ,C n-''A ,,- I -i-1ef 1- I ior"roe,-" , -n'.
eontinu.acle 0 L sxu a l sodn1 Pelr H no"secatret.. '._ Fr--i I ,- aE-A 'aI ,IENI11o) 1 a- -al''o.I" Iun 1 1 'u, 115 ....go soo p t ho Ft oo d p s, r s do) sora modo u b i o s tooo lo so-oooo m ad Cot e a r o- eb en d s o ,- .* T ', 000 . ot..-Ho
teraa . .. ._1_G.1 _..e... _nu.l.n.y-I'laos... O bAm .O DoFm oo o-I 0A1-AR NA dutido e d ohoeotoplooe do dd.o t..o.o.t ',I Z ... ..
doIgtoo otooquez ospond idd os.- 00000BooostLe, sos po s Es o dth t vodonhaoI I- '. 0i d 1 t -"
doFosJfbO ,bO 1dsoodslds oodsodsrods pooddo s soto..Yoo1doOEOn000 000re Ocen acoooto Coo
caoa a "I r i Jva I ..... . g-CI, l '. Dirt d to 6:a. .. L ...." oA,,,t ... . p .i.. i........ ......do es d o!rpo to 00 H.er onr o a ttleb 00Isp O o oo o s o t T. nsbsolUCotooo ,I t :- o ,-,dooo ,-:oo 000I ot ItascIrn TI
0000a0.0r0 Clp.- sIo:-0 U Ld oC-'o...._..ot-.P .HC o oPremdone, n cmphmieno de ____rlic _o 5.57 y 6 00d doso
b dos 17 dlodo tttse sto ms do ooo r.rb, 0000-" . ../'IH i7 ..`
Losn"o3.,Iosd,1'he!-oJ1T rI ----_.oos onllboods n do elotos dieogioooiooip:oootropl.c..n
elsrtb bod ytaoto r Nopoeto" oodqual oddo o o m oAtor osbm soMo.ms..s.dd .do!-Csu sa _r___m-I- 0. 0I Lo t. -C o to d o Is o
hols to s mJ os do_ -toi o p00 d0 toooossoeomoo miss 00 ssoo? o demop oIpo g d M onIt". Foot.'F-p0-iF 0 -.oCIA.C'oo-olo.:o.o.1oeIdoIe.ooner'"o
oa A dota Lopos.yF. m tO oLy` o o. os s olon osd d ola l: aod o so.deuno io ero s r.oo nioTACEo h C Junt o tMITOB M-O 5..-O LA F ooootd ot 00000 sood i c's 0de -0-0 tt to of '0 o019adobooto ,f 1 I o- o do
so b O d s d stob Ssfnl' a l c a u a a o d esb b do l Is nto o o o o osd o I boc i- A RDi N T:N AI ~ooood-po os. do"C o-top: P od:':-d-'L 1 0-0-'r'itt. : q u in eoI -'l" I 1 100rin e0Pdo d e r'oto i000A00 1to.'1 - bIfI d l l- dot_ 11 ot
o d o o rdop dbss! s O b osoodo s Issstoo.-sIAt2.o-..oofu n.solo', sooondo. bioooosbodores totootoodod do ob so o bo 0000,..e'T
y..'sr s. L I n sprnurndoIblsisy d it ra. VOCda,. A TO, A q e telb arr& e1" L,...de 't-.s corrien ie ,-1y,,]a--l,,Isugvem,,ntp. .. mola" --de '
as ... ....e u -.-. .,. .;F.. F ...',,d, '
dl -to o s aleoo A t LIospos. ndelhsooto.LI.osiooo o... ,poo Popod oisoso'lSd;o~nh0m ao
pbO de io00 a s R o ios s.. d000 qupl oot t aboo lbo D bto oto os n o s de n str f n do ds Fo Foor osi o o d olns o. o o d o '''' L. -tI-
to p o rEs teb ando 0. isot!0 l0 cc- Lopotay oor dlo Mooseosas LO is"bdo- a5'IOscn n .7 l Gsasrtoos 0000hs.uizd.' o 0 ooooo d oo b o 0 t a

doord dyde co AndyTCob afob ooooraodo o o ,- oobootososoo tod, U bo A m- s '0 ''Is e
Dooitate l Nooohotataoboioep0IAd ttoba'an0findo -t ''OpIts" IMo-s,'to
tsoasodI& oRss o~slbofootsoldsppM2so-sCoopp. p0 ototooooo to.-.. .
too~s Marc.Poos11otsd-o:o ojIos&.bo do! Is.Fob. IosI -...AMI!U1:U, BENE ICENCIA uto oobooso
Uoso dL ooo unsotooavesolobo F so ECo Lsd omos pun dooo"; Bei~ss ar l s rposonassdosI a Rmirias asos( ila o o. ,'oo.'Itentals to ot,
00l seor osodo 0000oo ooAog.lDsp.-bs.p bo-. ooIsos Aos.o 1: I(i zasa smnI
Usspu F. G I d. q e 00LpeasoIoboonj Vtqotdo odaJvns Veveahcruodooopo lM UiIaPlaaLa)stra 5Fuentes. C5-?l Noqotooo InA boltoIb'lil
Ci ead a o ,sboa Dloa ezd e o loos oCog i Ia orqustalsoosobs O resdootto- JUr NTArcisNMaria .-tmas D .N r -IA ,,7 .ofoodo o" ii sdpNRAtinto tS Hb
0000- ,do os A bo sooboJesus. o sm o Ooto os o- .Cs -0 o ,, _' it .- '- :E12A C
Ado s0o obp osD Asots Losettiv. os Ps I stos rots P solss b Lo-PIt -ns 6 aso l P -ooois-oio.. ..ostOC OsloIe "h-i s fi- ,Ioh- to o
ooon SotJos n sb io so o o s d o o~o b s~e a btao' Ftb n l ,, r, I. :",
in it o ssY 's. Vsa. Ia ads.50 0 1 0 ,t Post, del toCen tro U p h e o oolo doIbooooob:o"4F.5 7 "bIoAt,' -,','I
-u.potoostmspou.R bi os. ua Erasbo ooo.000 sa ooodoooooo bos 00 O-
do. 17 dol prooeotooinosd-bohooooI 010000000.dt loo.-/- -qoIseI 1 1 .
Ss jo s s s 's p soa o- o s i j o s b 1 o Do do dio o o bs bosdoR f e l u ro. so.i oplso -o- b"
La etrais Paa caalleos c~itaa Qu al ustebo scerOse hnra Ga
isS os Lo ts,vsossss Jol s-o -:spo-o. I -,ompoIdoo.s. I, ,,,
S mr toEruospoobod ls e .osoo oosss -qooasoosobo. soooooo bo sodoI""00000,Abopo_,O. Too, Io doP. I.
I'a os- u oot oopo aboroh.oYtqu a Lot, l ioooododldd sooois btool.-og
TOSICOLt. 0006 d-dsomtsdo 0TOS000400 d o [a poumoro ooooooaCoobo rd od. F j4 o.. ,I I -I t. flIIIA- ": A" A.
I-osoIpsdso,,oss, osssi,0,505055550),,.s1-noI-otbodo ohooooo 55.qobbos. --' ,t -.It~t'j
intlete:C~~csoniena nvisciin 1 1_ Psicii d l P Neblood,, bsn o,. 0 lb do bslooo o 15. Bav F ,.I ". ', ,I ",5AaoLI- .- I -.-P ANl
Ill osdtoooorfoRaid o- ann .n InItla "I r A"!.
EiI.flL LJ3s Dr ppBh.p:3p0-U. ih i --U --bA-A,,
"a DrtI YN PTr bA, eN FlA RMACi"do'IAS "A t. rilee a ct o 1 V _00,.2 I5.1'1S,- -- '
Can I.,plado.- ,booc.bmTCooldod,
cedd a I 1,.,N~l6 pdal~,, hll, is 1 fil oliarIn ivil.Ci~ dy1.1, r~i. I 0 1, ,'St-,oooooo.*d


DIAPIO DE LA MARINA.-Martes. 13 de Febrero de 1951


P oIiticaPiden los senadores Ortodoxos que effjecutivo
"TPOoNY"ran i to,..i.c aI fenvie al Senado los documents del empr~stito
"TON Y" VARON 'A A N TE LA PRENSA i n -
T in, ug'2z 21 22222, d,,, 2,22122 ldid, 1,2121- E, ;nececario un cabal .e entrevist6 aver con el
I..d'oIlmn, a .iconoeimien2o2 de dicha Entrevisa con Gran doctor Gran ea jefe dei
ddP2,1, M,.,I 2 N. IS 2obre e "pa I"' "2 2 2. ellG e
3o, m,,u ,, Alf N e'u,, 2 q"9 It 1bli, 'r 2 u. peracion, manifiestan -sg2. 2 ........ 2d..., P; Liberal, Suirez Rivas
P, ua2~ l le p22e ,u~lnl, ,2 ,Lne Ia ,'2mento,' dij. no2'a, mu.'" e +,__ 22muc2ho d s 22ye rl 2ntre-
umdaJ a te e, l .u,.. e erdo or h tlasg ,,,rae de . ] isto el jate del Partido Lt-.-
,o. t1 pl2,2922o2' 21' .. ,,I 2 .. .. 2. 2212.......... 22 '.1..... 2- .. d ,' ,"' 2 '', y b 2 2.... P L..o-d e .
'2p"2',2'on.1.. "o ,, 2on. Pl 2xpre.'dente.Grau. n'. .. or ye,'. Nlg.2... 2O2r,-ddnc
ts po.I Eld--ileI ulel N' n.ill' ,- loc ph t ,- pade 2 .2doo r2en s ,-'el, ex presidenteE 2 u San Mar2
pi-r eldo, h no0, i,. I nef g e a: : f e n.: e, u+ ;":l'l 1.";,"t, 11 mr....... Ed"u.. ... rd. o ........ R-... ....... .......
nrm~oleulero,, Id' 1 eri-o Etlride ,' 1 22-p 2,, I 2N 22e291222foe22,2112d, q222222 "Pepe, So Marti.2u..2' 22222Q- 2222 2h, 2,d
I.. d be I'... d "l ,a a 'npIen-ldqu I., ns. ,_c" Es bdoqcue. Iefee6hbe-. 2 n2 ralandom2 e fPep,
iue ee,, se de d Ed- "d -I ra tr ld.r 2a 22 e. p- ,San .M-rti.
22'' "I22 I,",d,.,r-s1.dn,,I2 . ,d c.ls.* ,,I Pu.,
nll- N unrdad 1.-T .loi,, "i.cIa.aasdel all, ,I aado "Ca Ne n r o
2-2 2L21,,IlPartid. Liberal- p tutd G S -1R
Sr2 2d2 1,NI,2Jefes2d, pa u, R1de[s1d 1p rolong ata d-ril,. d,
I'r" at 2d"A2..'.'.. ,.,i ..,,s 1.2 1it, 2Io ranu cdla'd1e .l .re -E ,
"cln oon L pn _l' 'ne 1. 'a[aestn'. fnPel..... IllPIPO a
1-ez. aIr ,,I' -,,, A 2,, d ,I- .I. 1- B. 1. 1 2,.,I-Mar. 2B,"',Nu-eva excu2rs2ilCUldo 2ho u i ,t.hd,,
d la -IltIh (,,, 'c 2 INI 2 22' '2' ,up,,d2 2 2lNdelttiI
I.-" c d deinO I l .1 ..I..2"dN,2nd 2l$ 2 I I22 I,01 Na.2 n2I .,Nh2P-- N ,,nl,, _a '2 2.l
uf u, en21 Lt.el lnula li-
d, 1 5 .........-1 - d,.d en ,it la P Olll Ma O l n l- r. ,. . l b l il
N 2' ,t 2' O I n 2'2 ,, I II l ,l;!.'' c....n. .. e.....
tn, I. .' l ''',1, .B' ''oI-h e, pa2.. Ahd2 PI-lB,,g2-2,,IP- ni6di :,R:la ,2 2, e, I*,' 'I,2122, 2 2-
......... .. ..... .... ..... 2 .. .. 'M .. ...'delCN...I .. AI (I- No ne esi 2
baHa 2 atl~d~u cl PU F+, t,, d l T aoll [-v't lo la tce d '1 Bd]'., Gvl:u I+ B Iu,

'I T r, i,' ppAlht2,, '',.2e'i22""'clttc ,Nl~ n 2' 2, icI ,,2 ",- ,, 22n/ Pd2' df n~ad,i d"'.n22 22 re21 P 2lt'2 2,2l 22e P2, 2d .2tn2N2 2222 22t o Int rl22- 2 .' .
,,, ',B 22N,' 2,ln "eon,1' 2h'T I ."'6 Ih.
22''.2,t22lN1a2lael n i r d , e 2Il d l ,b.'prn de2JIba P, 22 ,om i .
Er, e 22 2D'' -1, i Cd'", '2 1'2LI 1, 1 ,Pon Y g 1i 2la cLa,, de l'22a" d2 11 b2 2 Jo 2 I- paelan. l;a anRhca i irapeliti
d ne -d,]i ube,"do
d'' l 2 b- 2 fu22ndt,1a-,.and.2th..6 d2enld 2.', 12 22 b 2242 l2, 2PA,,t,, P ,2 V .ca
-.2., I,....'1. 2..... 22 1 ,o 2 + 22 ......2 2,' ",2, 't 2',, ...... . . ..2.l,2 A (a aguelo c ei P.N. 22 nc tic-o conm ...
el co in a [e. an j.lL, t:l, l,~a .e a p u N .'- Ile ,Cbi C', d R ge' aL H ib n d a xl
e'r, 3":a leb d q : c L' tcr ,,, atttntlO ap f'' +'d~l e CO .. +--I., a ub .... ..." An c e et,.ddlPlUP'"'"me
22, 22-2'9i I 2 I'2 2N, 2,2 N .222 o2 2at .Dop'li2'"s' p,,.,os,,2u vint d i dOre te


( P nt.i t *Lp2-,2."2,222,2222Ne',on deOrd tn hl IInn lhoo ,~+., 'i I '',,i2P 2 2Bt,2 2 2.c2222222N2a2222
12, 1' d2.2pI2'2dent2 Pr22 2 .2 2s2I2 2 1 2--2'2'"N''2 2 2 2 22'"2 1 -"2 2 2'- .t-t.
Fol IfpA22, 2 12 1' l 2el2 e_______ N _'_h 122 22 l 2222222 d 24. 2 2 22 9' I 2 2 ..... 22..
sp2 2, 2222r2u2n,21., 22221'12 22 2 l1.1212 1122.222c2 ,wld, !e~ttn 'lll 22ll '' 1222l de211 ,' de N2222 21 P222 2 21129222 222222,2
"III) 1111" Cp, t .... . ... ... I'b c" Id J, 'l: J,#'d. ....... da a ; .'- .. ..1 run m 1 t d lPA q ur s
P, ... 'i ,n~p-- os eryo- .......- su llt, I n ,-,,i I o so ildn

''. 2 2........ .. .. .... 22 ........1 2' 1 ..... ... ....... ............... 1,.2,2',........ N ....." .........2 ,o122t re ,,22 2 N2 2 2 L H 2 2, 22,2 22 L2.P 2.t2222.2
l n 't [ P a n q e c m w n c o m n el I': n t q a d ie ", a - .. l, 'I-. d e, eC ., o r, -- iyed e o P Y n fo r m ari o d eE ll a t


'12222,22:,21e2 222 q22 22222 '1-e 2 22, 22 p2 nd.2222 2c2 2obr9 2222122 222 2'
'22212, 2-, 2n:dab,2d,22i2.e. 2 -.' de2.n-- de2 P2r2 2o Na t'o 2 2d
V2d2,2 122aN,.,2n,2'2222eeyanoIdoc222222-
da ae,,dr unld,, ,'or .. .,rd ...... ~" redlndd to tn. po ol rln 1,I Enu a.: .....- d Xi.. p l. nso. d tll o ad r e lr~o Lb

r 2 4 2 2 2 _
1 1 1 ra P n aor, If a n e ~ u n o edn, n al u r p _.',mc le elN ~ ~ol - I O. s c r l e e q O ~ o v r i l a d~
d~ ~ndil 5d,143d Pianre-othabafri e lPartldo qusa R" ba l Dr.aneo, e


m............... ............2"2.2..2..22T2.. h Ie ...... ... ..d,'''.... I ...(leiP.
sam ra ant'ror po 3 :;cl u tudcn lev l rt l qu e. t --",lmu l L eei
Iid i la de-.... q- HaI previo&par scon 1G b no.. lto v odel Mere
.. d P Ppe S dMellPn T ony reeh
r.nd;aior!. pesldellept elddl"tnt r,",oe'I.a th.lo,. El ,entadpor camagco yrmdwdtot m ar-
n est noesb0.dad, aES, i6nrate-Todo- yNdle m ,, e h l a rtdo deet i p -
laPdif: I pLr aEPr, 't-TAd.T1-.P o.1.o2F22 luoc11ona,222 2,2222212,1no_2 N.un-g" "22.2reunion2d2 2ren1. 11K2On1len de" l 2ifer
P2222n 22de 2poyo de P22 21222,2. --l
;r~oE1,,,ned-u-o- -prodtdo nnitre.t- a OP, O bN. or L ife aP1`arM0 ai D ]A- se,.Ir Mlt m P rnD tR h ae rt o r.1
z u aorbevote~~l n r ban us a itafinha fuibleoemetedo a M r
-1 "" 'p 'l" h 11 1, p 1 e1, nIe -ite d l n re iat o Pinul a M scalp de de tLatri.n t,,sa i P orlP --AIqu n
'I' .e. ". lr it I foe] l an i r N mike, S-bello.. x. i a sobre..1 e op-.i.,,E ari.' ,,lO ,,
t d d',~~r .I ri a Sra pn antea la c am area d.,.ic I.- s iti,+, ,,r i ,
rIA e& l I -u d eslseh abnrevi s enador, 0 ca ,mb~ ., ontde a fa clhdra d NC A- ,',,, g. ... ud,rZ. di :.,.. ,,
d" ;j. I es. it J I" d, P6, 1 'l Q pl e d~f..Lm a G -,ueva oA le gran dro l] \rm e n o s, , b A ldre-ha a ru ela x T )b,I&,. ,- ,--No P -, s .- -, ,. ,* , ..--
muv gad a aro a, y el ena inp tadu e I-n Ma ue F.-, e h,-r,, a .1 e......o", j-r1 .. u. ,,. e,,,
estp-liliadonfin i '_or r ec pon..ad ar m`1 nal
g- orm y h bn eo,Lnuadent e tu r n tni c rbe n l ro tt h o de rpres nt Int- a l o N- i e. 1 Io h,-.| i d I ,' e, piar-


PEQUEROS PROPIETARIOSS .
S SN III. I C20 lal. $111, 114. 11 0 l Pif J d.
Oficinas: Malec6n 217 bojos. Teifono: A.-2347 Lo Hobene.

Bolonce General en Diciembre,31, 1950


ACTIVE
Efectivo en Bancos y en caja........... $ 336,720.76
- Inversiones:
Prdgtamos hipotecarios. S1.305.486 11
Contratos por cobrar por
ventas de terrenos con
reserve de dommino... 229,213.17
Terrenos y edificios poe
vender-costo ...... 53,378.31
Prestamrnos a suscriptores
de titulos, con garantia
prendaria ........ 23,238.20
Prdstamo con garantia de
valores .. ........... 180,000.00


Autom6viles y muebles y
enseres-costo ........ 39.233.50
Menos: Depreciaci6on acu-
mulada ............ 7,200.29


Deudores varies:
Interests por cobrar so-
bre prestamos hipote-
2arios ...... ........
Saldos deudores de fun-
cionarios. agents y
empleados ..........
Gastos de prestamrnos hi-
potecarios y otras cuen-
tas pot cobrar.......

Gastos de organizaci6n me-
nos amortizaci6n, mate-
riales en existencia, etc..


10,661.89


22,804.01


10.840.10


1,791,315.79
32,033.21


PASIVO
Acreedores various .................. .
Dep6sitos para fabricaclon:
uentas con suscriptores
de titulos ........... $ 181.583 01
Saldo de certificados de
tabricaci6n no termi-
nados .............. 96.969.60


Dep6sitos por ventas de ca-
sas en tramitaci6n y cuo-
tas de titulos por deter-
m inar ................
Reservas:
Matemdtica de capitali-
zaci6n ............
Rehabilitaciones de titu-
-tlos en tramitaci6n ....
Titulos de valor recono-
cido ...............


1,347.924.20

48.200.00

228,555,00


Utilidades no realizadas en
contratos por cobrar por
ventas de terrenos con re-
serva de dominion ......
Capital autorizado en ac-
clones con el 6% de in-
teres acumulativo-5000
de a $100 valor nominal
44,306.00 cada una ... $500.000.00
Emitidas y en circulaci6n 120,000.00
Utilidades por repartir.... 1.818.87
14,047.96
$2,2188A423.72


$ 55,026.56


278.553.516.542.751.624,679.20131,802.83121,818.87
$2,218,423.72


NOTA En Dc 2.bre 31. 195,. la Compa2ia l2n'a-
a) Valor nora-hl detittulos de capttahizacift iumritom y en iCttvo fcapitales en tor-m) SnU.17612.000.
b) Tit.ulos de caplt2alI6dn end.dosl desd, Febrero 11. 2194, valor nolnil, .$30.783.000
c) Cuotas d, titulos de capital2zacin por cobrar.$140. 12.50.


LEOPOLDO BEN1TEZ ALONSO
President


POSE C. MEDERO S GOMEZ
T,-,.e


A LA COMPARIA CREADORA DE PEQUEROS PROPIETARIOS. S. A. :
En n ,stra opinion considera.nd2 o el comntario posterior. 1 precedente balance general de 2I Cosapaia Creador de P2qutfto9 Prop2ttano., S A.. d2 D.cmbr,, 31.
1950, pre2enta 2quitat2vamente su posl22n financiers en eta 2 edu, r
Dicho balance lu2 preparado en con2orm2dad, con principal de contabilldad 9ener.lment aceptdo y aplicad. 2obre una bae concordantr con I del afno nteriot.
La re2rva ma2m2t2lica de capitalizaci6n fu2 ca2culad2 por el' acturlo p9blico, Sr. Lui6 Salin2 pe6o hicimo aquell2 pruebas que 2 stimamol n2cesar2i2 para
"satisfacernos de la corr-1c6m de Jos factores tntegrantes de Is misms.
c 2,,,, 'l ,1,12 ,2222221d2ts22 2d 2contab22dad,y y 2quello 2 .oro 2procedimiento12de 22n2 e ,encin 2que22on2ideramo$ necesarios22eg22n las,,. 2.
Habana..FPbr2ro 8, 1929I
INSUA Y MENENDEZ
ContldoresPubhcr,


Aut/oticos camagiieya.op Es provincial
preparsin ]a vista del Sr.
Presidenta....22 egi6n el primer mitin
2 .2 y er 922 222 2 .. 2 2n.1.. ...2 .. .. a u b a n a d
del pre1d222 t2 del Sen2ad:Ie2a1. .
Man uel An~tonio de Varona. low leya,.
ladore. sutninticos de Camagutey. con-I
22222 2p2 22 0Dr2. ...pr.. 90 2. HablarA Josiz R. San
tar asunto, politicos y preplr t'l
program. de I&avia ita qua el di arin y elD24G a
efecturi el efior Presdente de J Martin
R22p 2bl2 aen 22 2 e2 2prov 2ncla.
Entire 22 2convo2ad22 r A medd2 2qu2 2se 2acer2 22e2ha
un16n mtabn los rnadore: AZ va,'ez del..a.. ctnualpro.,.. domIngo.
Baeallao. Armeng 2l y Hernandez 2 race el entuslasmo en ]a provinci2
Tellatheche y I.,o areresent,-tes pllnazreia por el prier ario que ce+
Ac22t2, 2Colo2. 2Nf 22ez 2arballo. Pa.2 222222222222"P2 22d2,22 2
r bl Itartrie Cabonll lin. 7Ra.banidad. en I villa de San Crsict.
22l222 r tne 22 22bal.2orga2 2ado por el2,doctor Dom2
Enm itre uniStb e taio. m .11D
2 ....2"pronune'amlento'de
c, amaguaeyanos. en ,al '; '_ : - Di .
U,- c and Idatlura prelden l -, -' ,-i3, .il..l--- ti = i dt
r22 2,2t2nt1co22" 2222222 P2 p. .,rd,
-- Y te n i' r .... p-o'l ra )aque
t ooperaran los tom. te, gs Po pe .
O t r a s n o t i c i a s d e /I n .e"1' .. . . ..12' 2 2 2d e '2
ictividtdes politics ,n2 '2rd 21. '12 ". .2222
PINAR DEL RIO. -o eegaoJqn-teeto ju eR San M -i,rt tr
1222A20l..22en2.I20....., '222222,rt~
i i D IA R IO. 2 -- El ex pre92 2 2 nte de2 G n,,k 2. 2 2.222


'P.'2 ,222 22222' 22
2iun. amt2 .2 amon C22,2 pa de A,1 Glau :. 2 '
nlae e en %e* l.o bao......... l1- ~rl--r-d


E"2022222 22b2, 22. 2 ... b, .. ,'2 ,. A .' ''2 P2,'222
de Me.c........os a .1.... ,', 2,222 222
morro Gon/ale/ se conttdd,Ou ,..
it,t prpugnadol de I1. ... id,da ... 'I nt Joaquin re "C l'o
pr I22222 2 del ing ..nh ..-0Blle Am 2gos ,de Panch0t
He, .. ctu2 22m, to it 21 I '222 5,2Manu 2le.22, l2, 0p.....
tura !'..'e'a I. _mar, C-rlo Gonzlez,,
T mbienin,2 nf2rn1 2 ' del 2Snd.i222 .de4Obrers
Mende7. de SaIn Cal]Or .. . del cn/l Ando. ra:
,I b 2rrin22 d 22221. 2e2 ., 2eal.2compare-d d 6,2,
2a a ,prA 22'12p22 ,222n22,d e2 l222nl2qu 22i2terp 22ear I.. 121.. 'd,
X .'. Hev2 2 2upe-22 1'' n de 2 s pueblos, del 2 ine
.22 2 o,.2d2oc2or B"Rati''.' .un 2222 td1,dm
2222222 ,~ 222..2221r 0122r .22222222
21 '2 2,ant 2do un 402 n'o1alt 2222 e 12'.z. 42 22qu222ct
For n pat'de Pueblo Nu- de ere, orgn N,


2{. 22, A. 2., 2 9'',,,_ .'''',,,,,,, 2 ,' "Son it eno an2222220 220
o2422 Pc 2so, Ac.1'd, e5drO 2
M l(ue2 2222e2E2, 22212, 2,1e ni'ositan tic natie para

V,2it2 eI t22rn1lno 2eL. 2' :,3 2 ,i-Ielll[r-c", Portuondt)
2n 'a Vda. 2' 2oto I. 9122,,1 2' 1222 292I',22 22
_-''.d.r n n --paalee tu_
1:e e Ig5.c Wbhanc~ n22 (6,2 22222rosLvmade, .e 229122222222 2 2.- 2, 222~l
hablaron1.AntonIoFradz e'n -"SileO d e mueos comnta'os pY l1t0
M UIo it ca or, u. o e nt alez- e 1re 1PCo s i)' tq a. om sesi e s1fl e arau
V..e116tenteinnael de CB t..d..r.. n osc cu os rttion du C
h' L.,rIma e d t, g s ~ e u n o e o tr N fe o tm
id- eron-de n r cra prI s ae, do ab"a yedo n e l depaco deldo "
e I2'22222.222222LPin2 Nu2' ]2 1 er

el-- !d. A en ragadro.n pl.Ara cono hr us m ple, -
2 2 co .en de2. atoh2o- d 21 212, 2 ,' 1 -,- 222 2 . 22d
o 2 ('2,22222 .22bar ,O r ,d 22 .[ ..,22 92.. 22 2 22 2 2'
p2222 '2222 u "o 2a e .2 a2-2, P-,222 222....022222 -, .-!le.222
.2 2(r2a2222 222o22 e22222e222 a',l pt2nad d 22 (22 1,2,22222o,22222

lhlberlo e A gr" 'e."b e e na md e t -"ba se -c u -i
22222l2.22 te22s 22e2elt 22cn 1222221-a ...... .022n222 '9"h


,", -. n, do Ve d c t., to '' r;I ,- bar ,o" rg n c ro d
2ii' rou 2, p e2 2 22212d2aPo2,lad a2 2,22..2ua 2 2el 2doc tor 222222 IP r


"" b Io abanono reldu par hdo elu' c a
2 la222,222n5n2 Fri.,2In s.222222 2 -2le2

a r., a,leo y beos..... os p a-
El -- ue ellde ut'erar'ua .4nte dels
En P ayarl22 2222 ,2 t '02 i mIi o I

pr-es-ide nlto LablMody ,- rpoqe A A T NI e L.biaS E A
2r, o 22r2s de2 29 1922 PRO 2L. deAI'O D 2C. IBA
Lo 2lines2dem2 2as2. .. e2, 1 ,2 2 22,, e2i2 i-2x to d in2 d1,, 2 22'l a
,,- 22 ,,, m 2,' 2 ,2 2-w22 ,2 .-2 222 1-22222 ,,l ,, en e2 22n 2,22 n An
222 22 22 422n, -2,22,. -'2 2, 1 22Veg as. 2org 2n 2.an a r
. 2 2 2 2,2 2. 1 22 2, 22222 22 ",2 i- 2p ,,,'on m
,. 9222222"-, 222222221222 ,2 ', l 2222,2n 2d 2 P2s2-'
2" Or io "12 1.2c2 '. 22,2222 2 2 2..ub
c le- ud"ntequequedad
EnMa y ulr prl ., -,nc ,. de O .i,. r '-t, delu.1 em5 a i
t2a2 nt, P2,,2de2 n 2 2e2e52,2r229 9 22 AR0L4MA2 ON' r 2d 14 2onurrr
p2226de2 62,2n2 t.2.2 6.o4pANANTONIObDE 0LAS hdEGAS
Los2 22222El22 222222 222n2u 2 2De 26Oralan22
2229222222 I. 11..1. 2h. t222222 (26222222ie,2
2,2 1221.,1. f.I22t,12222I22t2rm21o2 i2,San A


Ha r 6am is e Tatr.] Pueblo Cueran.,CrosnMar
qu 1.Ser ing. UM a rnu e l s y o tr
"e clue2922 T22 d'' I- r= e nlpel
2222*2222222222(, 2 2 p,,.'22 22
2,22r.2, 2222Is 2 22 22 221 229
222222222, 2,2222222222o2, Jse422 A d22,2. 22 h 812 2222422 222222222
del PP2 2Ve2tu2a0,2(22,2. Olad
2222,2t- e. P .I.u2i2,222 ,.22, 2,2.
HabrA cambios en q2222St22221,22anu222222 2y222 p


ia distribuci6n de

]a zafra azucarera

La produeci6n seri de p
5.500,000 Tons. largas
En P].i, lo2 222,per2dstas2 22U.
uente, de nf.r-.ci6n eonoceo
l-i ecomendaml6h dlI
.. .:. de Fzt abtlm" el6ndel
Azkacr par. distribuei6n de ]a mfrs
dle este"fi en' uso" osible qu
,r-'-19..una moIde.i'tin Pe uer-
1222 2 2pr12e2to2presentad,2,2rdi
ntlidad --ICE.A-- 21 jefe dl -
do. 2"Pre"'.oPromed'o"2 raB -
como2base d9ez mesesd74, 2r222.251'
P2r1 2222222222per2od2tas trab.2
rob convuers~aeloneon .el doctor R.m-
22 Aree222 pr22d2n2 el2 C 222In-
frm'6 ]os reporteros queenel dia
de hay. marten, onter'ene...ri nbre
Rsuntos azueareros can el doe rC2r-
1.5 Prio Socarris. agregando lue ",)
mo2o2 de212 zafra de est2,2on.sr2
de elnco rnullones quinlienta mn-lto
nePd2 22larga22 22 qu2,222 22 ,-
22 : ....22 9222222222 222 1.....Dos millones trescientas rond tone-
2as ra el mer2ado de22 222 2 22E2J
Unidosrde Norte-mirica; tre.sclent
rail toneladas parn el caeonsumolocalJ
un fail22n2222en2a222e2en22yun
222212 2an 2. 22122 2,2222.222,22


Para cubrtr In, posible deltc ainc-a
d2,22 region. 2product2ras de 2z2I-
2ar de I222Estad2 2Unities 2y 6-
116n de tonelada2 2ro22 2uotC -122
cial reten2da a fin d222 tL2fa222 de-
mandas adicionales para el Ejercita
Norteameican2.2y del mismo merea-
do mundi.l.
H2y, de9pu2 2 .que2, 2222222rAr,22
h re n lsenor ,. ,,. t
ch. 2222222, 22222222a22

R22I 2,2 22con22 2r22i2 :292222229
naes queehaga el ; .-,,,--,,.t
222nt.1d222a2222r2 y..s.... 2..
I,212 22222


Proclainan hijo adoptive
de Corralillo a C. Heia
CORRALILLO Por tele,,Rr.o a
DIARIO,--Con nutrldo qu6r..- j,
do1er once02l 2 22i. 21 9222 2-
2onen22sta"""2222222,2 1
mad,, hiJo adoptivo de este r ,
c i ,'ie-,-, CA. i. F- a ,, L


rf'gina 26


Cutando sienta i'o -O
2id., 2d22or, 2 b 22 62.02
na 2292 d 2pu 2d hbe22ni
-on eetome inmediztr mente Al 1 t-MtI r. Ut n
. 2d. ble2-. 22 22 2.22 t 2ds.- T,., 2 2efer-
2222encl2 beba 2222 22 md. .12y22 -'.p4,, 22222,22.
P.. 2m2yor alivio, 29pi22lo c2t22n2 22v2 12 1.

Alke-'Sch.er. 22 222bl,22.222 922222Pr,22224/
--h-rI .1 --od, cid..z "Ut Por lw
... Igo ahBvdfii. eldolo&-be-* ti
2Alk2-2 l2222 22222., 2,=m r .2.I t 2 .l-r i
quier ho22 Te.g. lsmp2et.2 2222- AlkU-. tIpp. 22,22222. 2
AMk 1SabotlIsmmwa 4 a1 dim2 3i2riR1 s I a luolL 1l60g% Ud Ews.


RefoiesPATEK" PHILIPPE

enPrado No. 254, Tel. A-6351


lrollucaTerreno

politico
P..or Angl Pubillonw ___
Del 1 9 a.1 23, Niclas Castellno
'epe asuvst a Orienite. Iri .
22'e2r22 mun222p2 92. El 24 "h.bl.
en Cayo Hueso .

Desde hIee oktr. smevi--n
tod2 propld2d, deade el 2 de 2-
tubre-, e.ti, heeh62 el plat.'
mtente del primer menltr4. Felll
Lanci. A[lS que I Bupuesta enlo
Cis no f* u lemur puafa
Desde lue2o, 22 h6y dad. qla
dr .22d2r2222226n22 2. 0222 il.
Cnpbr1c"1"11.nm de Gma .7 61
42.l. p. 1. i 2.. 2bi2.2...
222r 2222222.. del 2 r222 de-
qr hanl puadid --t onslo e ra.-
el proxm2 di22222. 6,22,
te la eopl'nuin de It.
S2l9 pre2ld2n2 l del e 2 mi4 2 r
Ji .. R. Bass K."".. 22 2. b..
2i.on de .a82i Crl.bl., 221 m2l2
EA2. -,i.t*.,'. no 2222... Jr
22y.22 22 2. 2222222 21. 22222.
2ad del ea r,2denl2 G22 o.l, 2 to-
ne Htal2 trfdi2 y precr9 que I2
beBt on I. predl- ..b-llo.br-ldr
elB pr'xl'trc dtl IIportltirde, jut


Elrrdlnoaiy e1 del r e an -fI..r
62n ea 2 9 d2 2r2L2,6, 2e2 s 'M
2rde 1. tn e. & I eit2Canedidy2 f 92 2i eri ordI
2222122222, ue2l2222lnn 22 1.gi,

dide f' g'i Kif dt0o 'luin d6.p.-
222 2229N2 21 pre22d2nt 2222, 22.tl


lepir.d Nodlvl el IIdereee due 1K1
d,, P,,2222P2.6,,d .2.2
mntvdo C lrl prtle, iobre de i ibrellui. Ey el pjrogrlo eun llelU.
d0 rl in dad de IB Ex, 1M en-

I2 ecr2o22, 2el29a2 ,2 2el2 4e 2
u el uie\ qula1elleva ariu nb

oLs2a 2 2,2222 de R epre2 ta n 2l."
d.2h.2 2e2 482a 22.. 2sd y .ano.-

222n. 2 t2 an1 2222 ut2 2 y, 9e o
2p2lot 'spe2 su2di2 (et eitrlonl2,de Suiyeet aburt una 1etid0
tura espca el parro r luer-i 19.
El d omngol elfent-, e-l


n2 1eln de pto 222l2de2 le. .2. C1222 1,d 22. .2-i bad
22 1-r 22222222.b221,,2s.22222
1ome taermlrcio e r epenie dlledIlo, Delel. m d eseto
Ei2e 22 2il22e2* ile-ri.d de 2u-
22222,',c2. uiM.,ha2 31.rr2222.22.
2L. -e2 2 2e. p2 r 12 de6922t de2 l


A2 C.6.:g1ii 6nic2pbl, 2..u 2"
2222 i. 22.":2J"!222'2. 222226 22:,2
r22,2I.,-292222 26.'d.6..
Myde buana v senoi le dlnsrtn


euentral on M nuel Matnto
N- 1 10 I de ebrmrede 1116
en Cawjrlgin barrio de Haimetl spi-
rltu& En el ejirelto umissblf sca-

.226 6202,
2.2+t:e p..'..'. 2...2222 2226,2,.
E-eritoretmr hlit,. e n--
etdo, 11-esce rit.atlin- h. eoh
bre, ls e-o1-6n hhrst6ticisdo
SoneU S pirit-U
ta mItrlaread fiamllit, de b.1e--
22 r22ol22lon22 2 .. I ., .11e..-
.2"" In,*-2h2l.o, 22 2 De2elos2 .
do. -.rIeron en IatwLerr- Judi
logo- perlodis~t., flllk e1et. =l~l
de Sa9e2 12it2l22. 22 19611 K.
21112. ( 2u2.ndI. s 2Lit 92&4Ir 2962.2l,2t
tisy6 -en l etrzoo al br.'sn. Mo.
n2eL, el22t2 2 el2222 22 22'
1912. C..2d. 2. lit. 2P222622 ca,
I .0,mi clecto mesider cut Raicar.
D. 2ol2.
Los262ent2 p 2262 .2. 2del. 6la-
t2r2.d.r de S.nc 2pl2rigs2, .W-er
dei doctor Pmltr deri Rio,, nevein
dissr'elon y -epet.,
c*.: -, e t, 9 id.' fu.p he2 h
c --:Idel president de1,
Centro d 224e 62921
j-2 .222 922222222 2,i2
"'222,22.,


International] DI %RIO DE LA M1ARINA.-Marcis. 1:3 de Felnero ,le 1951 P1.nI 27 -
.
AcI lq9 nencoa Reunidos en Roma Piekn y DeGasperipara hacer Despits de ....-'' I -t
: , initnueln 1e. LPig. pRIMIERAI,
:0., ,.,, _.,_.__._ una poliltica com.i. a Ja defense de Occidente "" ........

-Polobras do lsenohooer',a uD
-Aloo.l gra, o ss..ollo Acuerdo general solire La misi6n d l&hisp( oltodmierica. ......u..... ". G It. go.
or -jEircito:condicionado? ] u i nia_ r LISTA DEPREMIOS
jars ....s ........ini...... .....-, .....--.*,"..............,,e l ode el d .. .. du....te ]faorl O R E EM N LNo 8Fe r r ,9 1
t..1 it l r ie r al s ,e ( a i a Oll 1d O erO,,, l q, y politico econ6micas. .ContJn.0Di.n do ta p. I. ]RIMERI .a,. ,ae er icio I uc, lr l line i o m oie IO
C pa. a. ,'." 26 ,race..." .al..... e j ..',] / ... -..:'1.' .... .... l e P... ... ,.... .
a. .li.. .ro.1 E ir O.ha re ra It Cl a re t .a C i0 1..D.Ia l o...... . . .. ._..-,.. . c '. L. !II. .. _. I.. . . .. o I.... i.od . p eop el I d..r2 d o.iPR E M |O
and E del ie r, eODlEmin e b Cle or w,[ .-4 -tAI GJOEfiTi D i ,,'u
Rld Ii ii rm rieii,-r.i,,i-,-I ai.I-.Aq..i- e, L. .- d i-FI P.. I. .1F .I .lA .P M n2doon ad. !R MIO
S , I. .. i m." -, :' hif,, l,,t:,. ,1-d. c.r117i;r, .I.i ".l '" h Il l, ,,, J h,,. efv, t rl d ,rc P" ala" in uopet-, c'TO.IL AB OD [ UNRF-18 2 4 76 NO G
peco del rei.rma di io io r. Li oErano rln Ia ,0I p.r l hD " idarll iir. i d'.ird l- ...I I,1 .'..I. I I r..I' a1 "I 'r ., dri h, ....'.Is. .. -.1 InB -5 45,2 7
rl o So ....I ODI I..N.'. -*r dMv. r D PRren."M." 'r
EtaoIah pimr.. ODo oIus. lo .rawo .ojDoClelaKF . iiiOOIai IO.1 11. ... "a -wov I .I ..rdr..0. -I
0,,0.5 pet. .. i
plot, A so i An.,,-,'..1..t .....,........ !Ii B.545327 F-18247c.6a,..T .... ---: I. 1 lts PEMC


'.Is,1, 5. loff- ....... .i0'..i' SUo...PREMIOS.o iol ,l -ZI ACDEFG
h i pI .a f a -co o ,m ',l ll. e, I.e r q n .I 0...-, Ie0 .r .-r-, Ci N T0 PELE V ISOR ro s. P R E M I O S
1=. Idf'... c... man........... oda ,.l ,ar .... ......... l,.',D 0010 [ OD DD.- IGC1.I 7. -A..D.I ,C _
i......i"..... ... p.............,..- ."0.o 448384 OD 047020

DOD fii.ID.A0ODIOABCDFG DAOEOABCDFG
f l' n om d irrn lT[er. r e du o r 0 100 i0.- l .0i. E l ,0l,0. I t, -. i. -.. r.- -. 1"1 ,r ,-f, -, .-02,I
..D doi .,i a ,e o 0x.1 ...l "l. 0-11.....- '.1,--.-..--P R E MI-O- .
. . . .. . .- e..C~. p c. ,Cvr.... .. I... -.. d= ', ieAto c. o r,.- .. .. -. ..j ,.:, -.. --l 6. :u.F.. . i..- ..... I;'.I 'll '" I' _.";." .". '"f-, ,3 2 0 -4 4 8 3 8D E .0 4 7 01S9C E F
0ir.C rni ta. .lr0D 0D E 1.0 dl O ir.. e oG I -,i , i,,l,0. Jl Ploo o d.aDD..d.,o .I


*, , D 0 l0 0 .0 .. Mdi, I e d DDe lDG.-, -. . . . Eo i i o r l 0 0I0 0 . . i .i, o"
A......... ,, .r..... ,..ii,0,di.d0,i,1'iil c iii,-oID ID. I- I i. i..i.,. -. B-3 8 2 8 0 1 E..-4 4 8 3 83.E.0 4 71,
,i.irwid..10I do ih,.oO oo..si i lidooodod 00 ., . 8-38280 1.44838IE-04702`,ro XI E-il. 00 rr .e.... . .A.,,. ,d lor bolr, oUr..I .., l.o iufl,, I.-R
... .. . srri, C ooio.. .. D. I. P."1!.... ._.. . . . I o Dris- D.in ' '.,
................................q..1....r..........It.........ac It-.1..l Ftr...e. I..cIr.,.car..C.- ...... -'.'. ", A I --. .-.'. "I ... ..,'I'f-,-.I-.I.-.-.i"-.I",....I..........ETE-D.. .A......UNA............RIC2808
L t d e p l n c ..r t r s. rrL i es e." a ;, ." . 1 e e n e. I a ,:r n D e a s 'pe'i e s t r chI ae U C t u o I .s a c q . I - -,',. ': 1. .. .j . ,_ , i . . = ,M A C A H O V E *
i ..000r6doAa .I, A40g00. 'L', l a Oe desi,,roull Aon unaitern. PREMEOS ESPECIALES
.......... do. ...... ...... ....;.. ....... + prT ae DD e]oD eADiODOn~oeID~i.e -e:p....d. .. + d. .. ..
P Ad lie. id- o r .iA -.1 0 .D or...tJo otI D 1 Gd i i, `dfdA:i A A.lAlr -.et o t a s1 .er o. a:_ 1- c c
.. ... . .o.. .i-ooo o.... ... .....I d lgI I... do W o gt... .. ...,- 3
ur IdeI ........ .. .... -,'IL I .. n. .... .r-: .":" '1..a "' ... S' . ..I. cub rt,,, a dea' e : a I '.a~ o yv le' ".U

.r pi'- l........ A.......Do.If ,l %- .oo0D 47 09 72 0
I.,.1 :.lara euulior. e1 -- eIf CO 1'.,t,. Te.a,-l,1-- 711.Iu= -r -. %:.- .1..I ..: I No4 8 8

di~o leh',o.i.,`. ..:.Iaiiic0"i.or oS.i....%-oI.i_.III". "D..1 .. ...r..-...-rrrrGE.I..
. .l paq r .ar I lles a ct i ccu J ,, I.- .: . a 1 1 l~ l r l H~ , l .. o- a um1a.n de.e
., r a p r a e ... ... ..,t ... .. . ile d-aag . ..... . '.... ...:'.., ','... ': .. ....: t, I., ........ ......iD.......... ...... F G
C.a.l " or" 00 All.-r.ii dirrIruur, i-o'"iI AIndel e heperASeERrESAcC.,F.-,,.,d, ,
. . r~ aIp I tU . . . . ... -Abu l e 'ar I. P -' "" .. ... .. .... . . . .e .. .. .. ..d' F s dig l H. ... . . . ..... ..1 1 : ... 'A... l. w.'. ,I- I .... . .... I I ..- .r j ,,,, .,,1 - W A,'ll C.'I. : ... ... ...' .... .. . . lI.: .a- 'I".I.. II ";
:1Iiii 0010 CA lili A IT iil ,. 1. oii l- o 1 ho 'aIIi f IA, ..% I ..,_., . _im o .PDOI0

`.odcorogirAdl, I ro'lit- ,yI ADrIAA--d-CI-MI,.ordo! 4I- .-..rrIlS"K. i,.I.... 0
rea on hs ua ,he..,a11;., .i DD ,iDil DSDD 1iI Si.t..?1._ dI ., ,,,.hL,'.,''..00.r,,0-0 DF.
o.....I pdlo.[.. 0 T_.) rr .tJr- ........ 0100,0Db RD... oaoto h odlosSo-o D10 iDIAO-oDDAII I,.C'j;.rD..Or DILpo I. 0. E. LA0. OOo RIbo 0.00..
C...o 'd ,a ie,.. r.rraeir. li.. re, idoO.pooloAR dIGapldodi laD.C-er-. P iv dcun lv.,,..r; .-. . .. ..I... .... 1 ,'.. AU iOn O- S r O.
I~ ultm Iex irilel ear aF.t ... .. t n de ,c,',r sis,-no scdecabe- i,: ue'$trdo. bjhtlOo', r oe.sIo..r. ran,. IL'...,,0 hcll- _.. `1I11 -," I,_. ii lj.' I 4.,"'Ii i. .. . .I1i. LII. ..... I ...........44i3i3
:I~rA~r~c1Q loia 1,con~uic.!- ~l~l ti.-,--L41vresII, ran .. ,,-,, el el .va e 3 .,, .. Ia .+.L '-- ". ",.:1"., .I, 1,,..1. o I,, ,,,
,.l 0015SerI0 .lO dei "a",IenvI EourorqIdI .los01 E B3 9 E4dnsE07eid' r'
..OOcabl1re10resle C Ifu,-. -i-0ernodiPleve S ltmbi n ctra aron, roedoeri, aut:,iU..1.do i,.,oi '- A ."Am".
I .P Ir. ,u raoft, a P..l... ...... io.r .... 1... oq'do drb o o-. o... ... eiIp.lp...-. 1 de.iAS...- s. ..oe n nv a r s ..a
.ioodon .loamrr".o~er O5,iialAO.G. j I.0 i......a .. . i.. ...r ..0 c ...or. .o....t.e... ,- 'o..ri o ll u edo.oI.,rrm e ..,do.o.n ....NUr..IVA ERA.o.....o.m..
P.r.. .......i ... .......00.I--bo. 10 --ne se..... ol .p... j ...,.d I ....: 0. .......-...0.0.1. ... ..... ...... I .. ... .. ...... ..... .r" r1
...L.r............dl lw. .. ... 0. ...r,1 ....A.. l. .. ...[% iI.d..#r.-:... C.. 3, p" r3,",. . . -,-- . . . I "I1.- c ,r
i.-' d 0100, ponei.a0 1-e u nr-l e s ea-I. 1-.` : I I m e.. I.. ,: I_. ,_,, "hJ 1 "_" -,L ._.. .. --
d` I..0.....i..rDr...poo b ip tod..dpo.o. I ,I .. .....2 8 08. ,
I s i Al r a p l o ~ r C I C P e t P itt~ r e I ..m o v i 6 II nnr a C o e s i a u a i i at e e n i I e l -a n o n b e .d .e . n a d j a -m a1 "I .- .. e I I,:, ,0l000llr U0-,000~ udl, i or n~lS dooli ( looodooh. oirioo do 1000011 0 .0.,, dD o A o ob. o dD D, io d P ooor~ i .7 Toroonln."I rer -:3 ,od1 h se do. a i-i i-, .,o Iii o S -DliY, Labor, i .i -in Br.-a-.I
oogootIl. le I ci aold cnr .o raft do, do_ AD D la C ic o lo i doooodl opoI dooo.l ..oo c. lo oo loo iod lo P. 0ItlodI d 0 ~ o1. I....I- : CI.. o e--a on-otuII o.

..... .. ... .... .... .. .. in t co come O L .. -.I.. .. . .. ."-......I.: ...... .... I II .. q .. .. ...... . ... '- I Z] ....... e desa, ro- I . .. .PRE'M. ,I ... ... .. t CIp rodE
L. io" lo r.o o oreu or~r o qm o o du io d o lp b l -oo io o -no oo D o ,p0. l i D i itiel i i i idri i iii:' r h e t cs ` .. -. .- 3 ;I c :i d lro!., ..Ii r :,Ii o do r oo oo'.i o: l~ i l 1 0 i l r o io i n a tio ii

c e d e r d e al r t uI,o l n a a t ,, de - ar... . a 'ell" r e s r :~nte l u d .d e l .. C c I.sI ..b v-nI -, A J . --. ,I, l f ' r + .. e I m i m nern c l n u v snro e e: t... . . f ,0i.d l Pidllo 000 ooelmo Nolenlrg.:.leotioi"ddoco a onnnd--.d lod.lIo.000 o I ldoI. m, ,,-i1C.
.ei:l.pn`.10n1, ..- o:.p-,rlr..' r I :dc0c -old, *:,*:* *. -.DAai-o-iI :1IO Ii-at.,Voiigooio 0db doro
',ot ld eer I I. _pl .i 0r au, dmd ei --I i- r:.In, Lrf, -ld .atet l gaes. er I!.'- ,, i .... -,-:.- ef '..- I iI ,, :ntr ,xt.a..hmIr..- ,t aA-,1I-YDd'13 -, logar, raranzcccr una, inl"., r ......... -11.,-a r -.: -na .I pu.3 47r3'
.. 0 0000lIa I p ., .:C..0 rp ofir a il c do ios .` 3 I
....... ., -i.' I oo 0 ... ........ .i. d do P gi".. . ) e n, r d Cf'I, L 1hl e -,roo1dos rA,1pt n .. 2,a r n. ; .... .......i. ....... eAd r .s . .. a d. . .' . ..-
-j.d.,oi,..,-..ol.'i.,Io1...i.... A..1%,iloio1110s, ,,, '-..,. NO RGE'. cr2 70 dE7 p,-udoo-
0r .l pl oe d ooo tir.. ,l azoi. r. n ir h. I Id .1 ,tti do.lol-D -'r -O o-pW el..rdo.. ',hollo o llo lo iio o ol. ,io 0111,01 10. 7p1n oI... .
I' ': ..' '' ,', 7 .. -.''.: :"'. :; ,+... ....l.rl.. .. ,!....l. .. -ongnl ,hil..O- - r loio .0 0...ot o u l l oii 0 p0r0in a etu 1 .ld..c. I .uGd, n I. LI dO m od
.... ..lid .... .. ; 1 al -d.'. ...., I I ,.r.;... . . . .. . ...... .. ... . d, I io'o.i ,01"It',,,"j. o END 0" 0" ,- canoe'' ." i, '".-'-I1. v, I.,' i, odo23 y M e noTp dsd-.
.. . .. . . . . . . .. . . ... . r a .?I i o .. c;. d 1 i i I ,
E 0 0 0 0 1 i i i o o o Lo --~ o l. I D o o o o rAo D a is esos e u 'o .nIn o o t -. 1 U elodd ooI .lAri1 1 j ..I1 1.0.0.1, _i t D .oLqIo b
0n Mi....o.. 0 I =.!i,& l. uD0iD.... ,..urI.I..-Do-a t a d..:rllll a Vll'l'; iC ip i..ed1I-Il .D .,L.Q, A,0.. .. in.dl.ro. oledo.oa-,. ..
l 0eii o r0 a.0D 1 00 I l 0 .ou1.... ....eP, ....0. .. ... ,1 0000101100.0.0...r' All."rIII'r ,,n ._" InIi;""...I.. ."...I l. 3, : ho-n u . i d i 0 0
"l0 . 0 l ,ur. d.T nls o ir F i l [.i rIn. r Ioo o ldo i .. lr0 0'p .. ,- El- ''Io.r L. i ii ,i I h p d lI . e xpo r a d o r e h ipn q.00oI VOa a Oy n
O I,0 -, o J O I ~ n.I v0f ro n-- m0e nto, ienlp o rt b o to ilto D ield a d ntn ." 1 i o P o o r..d o.d o l,_-:_._ _ _ __-_._s_,. ._. p.r I .,iMio iD d ii O o tio o it iur ol o d o t .
S m r C o ( I .I I .. .. ..j - .I d I .. m~ . .-j e ... dB adsinI t L oad S. -a u 6 0 d l n e s ] ,
0 0 0 I -Oai. .pa r 0.n i oi A r e t oe l e.l l0 n e0 r, 0 O dorrm .,....I "OLJo1 I oIl, nr.. i.. . i. l oo I Ixp i ol i G D
.. .. ... .... .. i d o o d o .o... .oror 'lr.. .. .d.. ..d.. .o.._ ....p. I ~l-.ml 'l',b I'u.. ... .. .. .. .....1 t . . r I a uoruall t r ab aj oof o n tr c I-
0. t me uo i r c p -5;0 .0 0roi. .00 . .. ... .. .... . . .ii.. o.... ..Id.... .. . ..i.. 1 0I o l',- al C il t i, oI
ph'" "ooia do ,Ololno il..tdo ,ha000.OoAOAloE~raoioIIIOf.........O6.10-110.-I.. . . . .........H0., o oI.... i.......... ............"oI IiiomoI-0011..-... ni.ol .d 00 .
r ~ a l r d P L i r f r r .Jle ll, Clua nt i m p h o. P ..: .d:i. .,r:,! c 1 -1 : I ,-,ir,. ...-.3,, .r.II ,",,a,,e-tr sTn tUd o p a m e s lu
00 00 bo o oa1 ollo oo ol. it iou:le l, 1 0I 01 000 100 00 I 6 .10 0 nlf, ll. -.I .3-.o I, l .. da oD.O",ii,'..bdo 0i .i..l"1',...iiip i. "
P.00..D00 0 P anD o PO 10000 O0 i~o o~laadueo s ha..,_. ___ a__elRea- ___un pae, -..c~c,0i- q. ocAI-:-YIv H-1.,,1m -,ouJo !"' :l. -oi Ii.iIiID. .,d.:, eodo..o.o

lo oIs .Ooioiodod o4o1oly olal.n .. s milT p ed-lCo.p o dorD.onIoId aoltlnlo di i . hidd..'Ae t n aid eiF.i G a-. ,"io.r- ,' t I 1,, 1o--IoI-,,,, - ` e i". .,- I I ..o"l
UP21l U m"C .I tre ....e-.,n .d r ........S I ruof.st... t ..... "-.....- lrr.,........... ."............ ........ -.... .-.1R.......... e,'i .......: .........lij ,. .l l3, M. c.' e.i ld.' ..C".-,'i' II....rl ', ';.I i'1.. -......
r ri e m nii o iq~t- Cii o1 c ut a. hldot a0000 r deI de 1-:l 9 4I C- 1.-all;r -i. Iw ee,. ,- I I 0. r:,m.1.i; C- r I 1 .. .I j . I m ', o t l. oo d....0 Diib 0

|l P00l 1 010u10 le01r,.'00 olrlr iimI .,I .. c 00;. it s I 0 ."or""0"0- ,-,' *ir nimuIqa. al000I,', 00 loioii 01001010, 0-i-m ..I- Ii 1..,odotIdo.
IbI 1 -I pee dilns 01, o .00..., ',- 0eI- 0do,.) l i,','n go n.,.o,,nu e s,, f.....-...... -I-r-,f.iC , ,, :,il,,. ., i 0-. i., lt ueremos h0
0n.. ho,.na 000en 1t ... ..od n...sri3 ,- I.. ......... .l bol.....l d .......... o "S... .. . .. ii.. I.. i ... O..r.00. 011a00I. To. . .
na iar '.I cacln.Qo etddmi u i C 00ll defense oeUIa A no.0 .0deoJR,.ou .CoatoP. fact. del1Codo. .law ins owe.ion ic-ranc-r.,iooaoroIado p o- (IGI
I`~ den1.1ipfiID 010100ctor.a..ouropa OccidEntal.ap~,A4d2CC'ZZ'bpcpio Giro y.Eta
oncire I h o o o foo0o le CD lpr endi r,looloiioo. ililortuncib 0 tI 1 1. I j .0L .',. j. ,. .. o 1 .1 .

orAi ooco. Ioun OAn1=.h'. opo"olorAneII, otiteo -"e fl -IDD .... I- lid,,vt. 014-C'r... l.v ,1. ll s 0- til e i rg11 i i, ,e d pi etd l
--- ifl...o.D1 l iB dOli . ,..doin iron rs b iiu or z d o a ni.P an ,, ,,p.n 0. lo liu I' ..-I o i i....",, i, no Al o
.... ul....... n'....... ............... ... .... . . ..Iptpl goou. .. . D r ". -.li .....,0n ... ....d0 . ..~.l ~I ....... .. .... ..... +,_ ___
PIIb....... ... .. ..... ... .......I .. .. .. ,.. i. ,o.. i..... g ..... , S in E u ll as .... ........ o n...., In nn. .n nnn ....... ... ... .. ... o.d. . A
u a, On1doon. do-. o i i.n;O. . ... . .. ..... oboodonb 0 too
,1 6.dp...i.. f,,o el .o. .i n el.. c.. . d e I n'o "t,,, o dr o 0r e a . ... ... - i'" '' in I .. . . n 0 i, 0 ii0r,_ 1,, ,I t.Jo I t . od u c id
qolodolol~oiO 00.0 4,.. .0 0 ioo ,0ii- I o u `phi-i -,udr-I-o -,Id ,- _In .. .. ...0 .-0. oo orool,00 1 10 l

Pil. Ia uAA B-udo a rancia u 11- (Comillansimal~a d.. ...PAC.I. .- . . . i d ., ,.+ .... ... :, In-1.1e.' oo lo n ",I .--loT` c-7 i no--o...o d0 ot oohe. I rilpdI.0
ad, 1 -eq_', lu la .. I~st~el I a +agrmln bil-n.. I .- .rc 1 -F. I. qu pr cln o" "t : .-,. .C... .- I 1 I. I : A r-.. II, n a~m ,,sn l-l',aauro'e -itlndicpoftn deu n ioerla nlcrdt2


. . o d Idod.. .. .... I.. o n n rep iernas .... ... . .....p o. -. d-C l .no" 'Cdatni. ro .r ... ir.ooh go o pS o ,lO .
'.oDa ',De;.r. p ....... I dol.. .. .. 0..' ....o.0.. ... ...... .... ... d 1 1 0..... r.. m e .ale ",,. G -1 .. ....... C oo O1' d .. l. . do. oo ... .... .. d .. .. boo ..... .. ooi p ....i.. .. dod1 ...I
P. ia0,0001 1 1 i.,dioliall- I... Ioo.,. 3'oi'ID.lAiolbo,,i0.doirIi.i, 100.-.ldo -0C.-I riioidodD 11on0 N 11- tiegulnW ooo iopooiool ooantdo.10
Un ~ n l e t r~ ~ elc n .r r-l i 1- I I. .i =1r.Jp r es a I r u ll i .-I r -I I.. ,I,,i r .e fIltne o m a amb d -anz h tA t In .1 H -- -- F m a eom- ,,I r+ a 0 m l Al s vp] ;ur d


D 0IE0.0-nl000i nto0.lD.u.lf.11B-01 o C ion.. ad- ro. ooi1"... o oo op.o.ioogioTatruII."... F r. oIho -ootlI Ipisi .Co.io ons'ein, oio don on Sor. to .I.
,,ot "a i ar .- aslwic....... s ..demur+I '......;l ll ............- T I- .c. e -',, lPq;,.. ony -em...'--,i ~ Ttle"he e da O e...... ,, i pr+n ...e r lac d .................... I...... .
it lde. s. cncileru. laiinnl. ,,.,, na nla .r-lrl "he:.h' Vla car ardIf~ ina-e ,v y.ngaa. l, 1 r d S `d tt "''"t" `


000000-0. floe cs -1r.oeuno oniIa.lEn I ...D. ]oHllard. 0 0. y l- el N ueCa o fr on, o e, I orIoovembr 000001000Ir i' F. T -T i m -R "

ID o1 I n 0 1.o.. .o1.l .. I... .1I.. ebo.. .o n e V .... o. 0000... O N T 0 0. 0o r-.. ID oD o li o ..o .... o 0 .. 1... ..0 ..d . . .. .. C.. .
,0, dr).nnI nrtloooquoIva iPo11osiddsYd1o c1ll10 141,ioiIr .i.o deri-ho 0000010 0 ll"ap....,pIo....IP1 ,,,iS";, npl L ol.,0I.... .l.. .I"..,tdiondo Jo Gdapofll do i iun oooenedo oonigoog 0a10010 a o Idelo- e idIent I par.10 IIar d doipuo I I,..co.. .
t l a ,~,I\drirl, I- itl..., ndl. i -h .. ....... ... i6 .... "..Pl. W ".1_.. .1..1 ri.1 -........ 1 H h+l [S=l' biI'i .. h trbu ... . Iner -r ~ or+d p~ -;;u I ;tod.suoe r I t, I .1 ..... ...L-, ."... Ja...Ent. : n-..... ..t


.ANTACARAe A .,. Nnt ynIuqupV .ca 4I-,-.I.do..repubI~'.bI. -n.ne tn. e.`on1eI -.1on.en un lugIrpo d en I..n Ii ,. b,. qh,
DIllo"oir o, dootooib.. piI- ....'. If_ 'D A NAIS ESr..d.o..... I i. ai. . .do.. ..edlezuod ,In 1 lt y i r .. 0 1 0 0 0 10.. 00.. ... ...0..A.... .o. I .. ....o.. "od.
noo.ro.... d,,I. h l ntid nedecu dop Votolo"or iadIn NIT.oo .Po.ITUS: Tu' o io, A. u d L.o 0 n ort berur loo deu e- po c dian d e poo l op e o i ulloi .. se1. do .o r
il.te li % ;:. I. ... J YY ..dt acI.. t, nc. r..---,1 .1'.1I..opIs,_aIueF.u. Iev-d.r ,.% u, E S,E AV I .A: -os :Carrlllo, Farm~naas a . .o too~i~old .1.11 l aeo TD MAO : Fa-ina- 00 00l D.0ooorrt ld llnte ro boe o'elnt a do S Contao.os [oluoia delool 000nc de I o.u ..01,
,,d ...... ...... u l, E Ihol-nroooll.DI DnDtrSop..P000Ibooo-dIvpI o a rl- ldY011..odor.ho d".ao.. p ,...-TIea Ms,.eal.b cl.r
r.... L ...r..Gare-1 vell...da Vl" .- e rAI.. .. .. ...... ..... ... ..b--.-.tar oride Sud-.ore1.per .n-,1.11.1 do ,o., .n-1per-lo, denni. .. Unk -[1c de. C- arIo. GeneralIdI


Mo--ha"oiaooo daoD I, 0,1, 10ant D ..o... i .... SANTIAGO DC A :~t Do lo 1111000- d odol .o plbl o 1 0 Iyu do-.I.e r 0s F ZLoL.oI 0011,`.0. 10000 O- dl ...o i , rp d ar6 ay qu.I..
1 ]) a s d,- .I', j oadelt L dtE. V.rp o o Ge- ol u o H n g". o r0
--I,.In0,on.d.1,. -. Ca So ,h do Doo,. ..... .. o ue erullo arIn 0Eboto O01111 '
,. d par, I I , .o d l o, pd1. 1 1 Lr o r. d'l L S d0 1ePI o l oop i o .dot U n0d t n o u R a e b rro o o 1 3do r nlo o p o d t o l o oP o-- L rA Ir h na. do pen., 1 p o pr c i 0 la, d d e io lo h o a -
0,010-,, pi, o lA. do, iiu ii.- 110 VArooD] Om ,YO [ieronho pi do ooer e o on u d rtlo rlo, lop- o munll.- ra. n.I o..n or I-orAbl 00e otIbo'td
liddmile Id oX Op.it001000n 00..1'a ,,d 10 G o lt,. 1, inota Idli, C doolr-,- l 0000000od e dolb
i.,t'l +. I~ ,i ;1 .. '.-ideo Ieer:e .go"pra,, b;,.,-I ...... a .. i I I. r.r' 1 1"gOmrl e hambre"'In't lp...-, ..IT. i-el" ,ad, u, urii. ... l-,' an r" ~t
,nl rURS ............................... .......... .....T, .I .-.11..I.r--r.;I. .. ....... ...-... 1:I .."'..... de ......... ........o .PlPIla .P a r "'... "'. "...................a"
-1.1.0.0n10 SANTIAGO- rAo-otloo-r-do 1A00"1Ill I.r. d1. -Cooo 00 TooodoHaooaoopo Eo 100I1000 1110 1 Co r.0 Optopo hopAGnuor
tar q arm s dr arn~ i-i00,11011100 pa Iopolinlie0a0 CenD t -Lola-1 Von- pioo do Oooo. oooo P`.I,.p. rfo W h I0
r o or- -oL- o-.. . . ... ... o I-I.. .. ... .dol........ .. .. .o.o. o.. "uIdao 10.DY.I11" R" d "pop..13" ion. .... .. ...ho ... .. .......i.. o ..
'... I``n" I - d -I .rrlI -.., I,--.. I I., :e,,0o a e n o mei e.I......- -l :,-d ,, .1- U1. di opri ", I .T 00 oo le ev0 q u e 0,, e o p o . o, o p oo. o oh J o o 000 ,': : r ,, :' r , ,
+ 11.1. d o I I N H w'.. I dU II a 1 .O_. T Ih.' d r. o r e l 0 d e r e m l lo --pgr P- :l- ,," E ..1.0.1 i0.. . , I 1. 1,-I. 0 ,cI . : .1 ,1 d m oina r I, ,l ao.r . ..;- ... . . " v i ReA
1.1 -,file A00000 .code, ..... ... fall.touoo'.oIooI.po bill D II,, ..,,,, I ` do .o'o.no ..I" t
P l v d J. l In I . l;O l l k e enp-o: e| N ew rk.TI m es- de-., ha .. de 'e.ero- del fe!1-4Vi' n on',o" i. r e, lu. a... ",,,I, ., J h I f ,, o d h b e tad l, Ja. n eblod, ., o quo _l,-ta- :,-pall . ," -" :,n e
1. quos r. h deore xis :- n l -emIn~ I.-an aban-n1un ...I.r.d..o..I I dur. a.nte m ,.I.s-,..JC. ..-.-..j. I, Dspus .e -,- |c udadan ia5vII P. I S iberialinomlucee.la v~l~cn5ln-. nod a-j- dpor laondelostabT. os
Tdr bd ]ra je]oE o r zrdo I. aareanUS StIntu etn.roI. ~y",,, -,,,1- , d, ,.i.os.' ,,ni, -di ,,1as
d o rn, Estroorenheraap ar irliraee j . durann.e c|os-1 01 1 .or 12w n I 5 ar. ...,1,.r on-;,. % ..,.,,,.,. iiii ... ....iii riiiiri .,,so 1., r..- ..'IT..%.In ention do ItdA ~ c---o-- ,.an..y,, ,.....sIll., r,,. .... .. ... I',,L. .1 ......lei,. .....Aoc-a,-ubn- ILI..... ...'rl ,c, ,,, P r- C ,,I'.,,
L a tlerra -d e la M u erte B ~ ~ ; narth in 6 Tayj o .. n,%. -..,., rr I. o- I r --. Ies de ...- ..IIn te r, tin o 1 na on,, :..i....... -.o . 1., -1...-f. re de r :"eda _`sqne'r",' I. .." '" r a-P" all ci .. . .N o dv1 PI,-' j i -- ii ,
en terfin aelrcibn Ir d erao-rI, A- e .a I . I .. .. o o m a q e S I e hn.I.'' h ' , I ' e a S bra . A p e u q ell ad e J ,, ., v.,.. a J, ra.. ,,Co nt, ra .....IA- x't,, s, : ,, ,.., d e m, -
.;.. .. r,0 0.0-.Id.1. c o rseuo fast A n


1 li pla -a nII es ,|en d ien tes rr.`K r1"s ~ m e~ . T... I.n. p ..... -I.. . .; . ,. . , ...'';. ..- ," d 'J.,,: : .' . m .-. .. ,l e, , f ,,q ,,,sal _.,', ,I 'a00. eanrbne, odoen'ut 0011 10 "' o.o h -oo o o, -i i di i .. . do o t o
tt p A dL de ,,us.air.....Enauo !nr.i hs AbA _vued.....'.......:r, r.....I. ;. :,;,'...... ''. I ,- ...... .:. I.,. -.,..I.cn, j-~e,i-. ..o.111 ... Le'. oI f .1 ~tr o+ tad .+ t

I e$6n Knyma e 19n -~rr d.ma, lud enyooexreoooo. er e lin da o poonol ooonbundn ut---t n onoabun dane que ldobrps 10 a o nlero . Iii1, ,olook ool ii ooo .o ,ood SoD 000 ..io oo,, bIbb dob. It- io i m tou.
L a h e rDd A M oe lame R raia n tca Iv a I 7 1 M A~ lloo o d ln i lo o do -- -,,I ,- o aoto o do ....o .,iT ..oo o o d o ,I lu l o aoo V n do0,00'o p I ,


dElez el he.ja no E pole ooioolonotloreonooooo noogo boo Jodoubreo o..oo .._ )pi;.,a1.u. ot o. i. G b. ...b p 0.1 ooooo,. o4. e, -
,,via n entre ,s::-d,"T lem1%ar dtir.n..o.. .o.oor-oI.CI Id,- tei.po-1. o Io. I'..0. I.. i, -,. 1. I.. iC e
b a t o az c lo d b Ot e e.ISo1 .Ii n ]ao d o t a ng0 ,to.. . .1 i S r 111 i oo I I r . .. . .. . o. ...-, do 1,'I... .
do A .ln at rle lon-ooo. ..o.i lll ,-ooo1oo.I.- rooooioo...o *J OD.D. . p .obo l o bo J o .oiIp d. .Ad1 ,dod..o
yl -oaltand-o 4o--eO.IIy nElIdeolbo-ln.I.t ol~.C ll.rL'A..OdeoBO ropiIn d0lI-., I Ibb.bDOsoe0100D do oA
.0010. do.tloolo.00"ohooooohoo .J. -o--o-:.go-oo laoooto dooao aoIaoa O ro en-I.1toIga
ol~ doO l. loo~o 2y 7 ooqoIoJ ooI.... o ooodato. .l00ol IA I o~ od.I ooI O~ldP ,o..IT t00 rlo o toldoa, [I o e aooo d lobaoso '"o "hmrr00 o too "uI'sd-l o dlo eDlamO lO -cii: .,".O 1.1. 0,- i ,- ,"t,. l ,, I 11rnm Dm o bend, t..p .. .atoo I ,S o..pAediiu p d dr. 10 0 jou tr.oo.FI
zoomev~riJ~luddeur %,ln u., Pllilh~d 6o +Dri;@l At a l"ldr--" r -:.11 _. oneliraAat r nal. :, L,~ln i .5.,.. ,,a ..... i ,,eI,. uch7a ,- n.'t..'.,-:.... spr,,om. .poI, esde1odejs.nIos:1a, -
tin ~ ~ a~ amp lr e ee nllldrrne e t ern b~ . 4 .. .c .u ., .. . ... .I|r er.e B 's," -1 ... . ,l- ..i.. _-- 7 rl .7 " ,bo lt- .ento n..r .T nll' do plo. hop loo ol-a P r o n.mbr(, .o, n ,.i. de1:m10nt.aurOier
p0000.1.ho. 0,oooopololaodo 00ooboOoo.o oro ldoooorr "blob- 1 ...0110'0 -se. ae.. .v tnln. . . . . . . . AI r.. ob..o.oh oobo. oo; boo.do.ooDo pd 0110 IOoiol,00
do.orgoo loboro oinoO~dlD do .::;1.0000, 1 loLiI_ o...'.ilDIo bioo.gooo.ir
,io l ;lA" 0 00 a j"0', I o o do `i J h"' 1 ,0 0 0 l n o o. 0:'~ ,. io .I. .
t ~r l 41r~"IL I on~ l~ll|ll l n... llO de Il lt 4 J . b l. 11. 1... A .. ... -,-.1 ,nnCe c . l ..+ ; r. ,j l ; T, ; ] L[ '; ,',+ .. e '; 'h + l ..- I.. "...I."!. ':.. I..r,,L,' "''JT} ;: L. .'I; ' ,i' 'ii,' : l C ;I t I p 'in ou o y" r ... .. I i~ .. .. . .. J . .
capo, ,d-,l'.D h,l'ladlllo.-noirhq"."oa o"'vo.1 S in.url..i...i. 1,- ,, o. ,=:=lI ..o..o. ,i-.E:- :: ,,i In en t odio e losecrete .b .. dI l loono o de dr ioo. a teo s 100110 ol pr ierh
.4oKooloml nel oob p ooDhI r, lD IL ldolo[Ion Doonlo dol aoooiiolo00hl 00 .porlildod oeol, preino a toro op e o p Iuo .re ,, ,. u ,.,10+ t,-lion poh.g-ooo ,P..Aeoh '"o"" Dppio" o'oopaoo" 'id" "rdo hAhI'A- dO
,oododo? ."doroldoolor.a .c0 onoodolIl-ooioooi.. 01C..0I .r-d.l.1.,01 "ool; 'oriodoi-o.. i lo d ,qo o i t f r

.r.. m.iIodo. d od d o po lo io o on a 1 7 2 r0 0 0 p 0 er 4 0 1 p o A O oo.o.o 10.t or -0Ip- 7
,.ol nod oOd R o o io o onlltn I.o)po".o1 0o.1ao.prd IrGoo o poood ol o I g OloAr.l o .le p r oe r u e Io r t rarot oo npsIoo d Dolu" pe o ,,yt -o.o-id O o .o e ,I...-. ,, S i .,', leI s, .h, r,, ", 0 ," 00 -. ,. ir oo~too-o olI -on e oarc oe n i 0 b t.,. 1-0 0
qx tden. 1n,. or. Illtr m e pe.. r... In y m y o \endScl,..,d,'ra e,-,-e ., . , , 4. ,- ,r- ,,- ,, .- r s g 6 o os e tn-Lt an ou'b s u e a m l d v n o a | a
Hr ria t me l ln. rlSl. e, 1trrmd .1 l e At,,, "a").. ,-enp l ,I ""pnr "el pr"mer "cam eo de ore exphqndru .I 1r-. "L:. I. .. :.as Sin bnY,1 d I ." ... I .l 11." .. .. .,,", ,I I. ,C. I '.. A ui ts, InsT ropes.I",. T,-- ,I ,. ," I Ins.' i ,,, I',,
llor aoooal o snl oaniooor ,1o11o1i olooo o0ll i.Elihun~a re lre dooA~bt ol, oonol" LIonooloolostdeloooh oboozo,ooooru do Yaior B or ploo. h oio. .. .. 11.no io ioi . Jo~ h d .. 010- 00-,- ,0 i ooo.llo-,od.0b idt,l ul-.PD ,-,P -PO .oidd. idoot -.obp.
0. oj~~oi~oooo lo~il` eo n obo o00oio halppiiodDl r dpofr, doore t od nood 0
o. trnn ooIld i,0I-BDIII OI .1 iO- r 1do l lo lrb r. IA 010000I DoL'al ooOd D qI tloo O loooio dl ioitoode fabloo'ob CoOh. c l i.1-1. aI 0.0,1, do Co.,. ... ,, ,. l, n la, ,, ,. l ,,...1 i l'k v. -, .I ,I 1W.i P- _.d. -
B tonrooolnohda.o...... Oito, 1tl 00 01e0.0.......0 00.00000rdo ooo 1101,0 ktii Looiioiloioo do"bolItoog,.... .. ...do..0..D.......0....... ...... 0.10 I' .... 0. ,, ....1 i...,l.....................
to O n~aooohoo .iiiio do. -411110000 cln .i o b tq..r ,'- pruh.".o.oolt. 1".o q..AII .o 1.1-o-o-od. I Do lot 00. .I u e. te .10 io 111 11 ... .. Le ,ed one 01 0 f.,i .0.0 1 deO F-80 00 u.t0 n S or. uiP ara01010 S aoIbo rapa0000. o op mir d ..p to io io ii l r t
"-- tO -- doo*O 00000ro dot boo 1000000 sooltoono dolKoiprol bidplpirill l..In eIsdm 0... .d e ,tlrn ( -, .. d ,,. ., o 1o- rIA1 A.. O d ',, d ,,.''O ,Ia, "I. ,11, 1 ,o ,., ,-I.-, ,i i
Ol4s d~l II Is.an.1.zm t .l do ,I [om ir l In ,ler l e O m,, 'cc-er, P n, C I '(t e ..~ e Ir.) fac+ es'a.1,, .de,-r ral .. l.,.t ,,B,,....., b + i... "tC N arA )m


DI' RIO DE LA MARINA.-Martes. 13 de Febrero de 1951


Clasificadow


Importantes acuerdos adoptados !A N U N (: I 0 S C L A S-I F I C A D 0 S D E U L T I M A H 0 R A

en una Reunion Antiluberculosal c o M P R A S C o M F R A S V E NTAS VENTAS VE N TAS VENTAS
---- I CASAS 15 MAQUINARIA5 4 CASA CASAS CA4S CAWS
OclhocirIto- dlv-jatIo- tralaron en Dinaiaru a d ., ,Il .... l. o i.- ,----------- i >IBOA roino12 1-oII.------ -t N L.
los principles problemias.Vacunaci6n con 'BL "' -.,:1 B'VS,'. UI.A',".'.. E CO.MPS., O)lE ,. ..' ."' .o -. .
C. .'. "- .. i- ... --- -.-' ;. 'I- ..os ..... '., :.alq INVERSIONISTAS e n AINVE SIONISTASo o 0.1Z 0 a. '0 10 220'- 1.

R ... ..... .If,. . . -. I X I 1 0 0- 47. 0 2 0. ( 1-. .a i. do. ]' cr uoad eo.r o ied; d oI d o. c r ud, c ol.a d .... .A.- 1 P"A'N" " " "
., ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l "u,.,-.. ..-. .'-' : .'m. -:,4..... n-- p ,e S, ; ... i Mesa ,,so., raoitl, I. oCItas- DbRIhF b I ll ga.5 o coo= Its Lalorven, .. .. ,* ,n

1' '. .e -- .i .O '1 T 93 pm m m0oo do! i pat uom oBo f S t
;'*"-,"...'., IJ.."., .' .... ".'-... ,, ,., ..: ,9 l[, .... t, O 4.O O 0 .1 d.o.. ohia d..o..a, ,o-._ .. .i.. ",',o;",=.,.2;o M E ND O Z, II i.f-
,] --,: J. ... .... i ..i. n. 1.... " ... .i ... 'r l '' i .. .. .. I d a de o u at d- .... ]fw ; ,.,.,, ,,. r. . di da. i ioo l ;o dor diar> \o to o. oUUu .ac.= 1 nvlM l11 1f 0 U I I
.....":"* ','.':',' ..,' .' '..': -.i *'(,^. ;:% '% ^" .o.,. ..... .I ,,,.,,303 Tel.t ~ .t,9.1. .. ....;.;* ;.;-;;;;. "___ .; .... I .... ...- . la, Pop.= .od ,~jiir d l-.. Pop, toda ,iB .is=e n ~ U l.'= '1 "!' '",.,".. ,''' ,.* ;' ,," i|,' ." : 17 ,M",-,.BI'-.' '/,'ND., 'IR 1R" ' o"b,."i.o ..1. Tt9 oony.l. w,.. I ,.to.i,-oln-,n m ay,'inau o s;:05lTIt' "92
to 012121221 LA4Sd___do_ ....... ...... ... ..n o o .---, Elompr o Id o t ro

:' "..; ,' .'. ..... ."".' '.. ' .-'.:,.. ._ '" :, ':: ':. :", ;.."/ ,", ,',... *,' *, '? .:'.., .. I 1 77 M E rp nu D "L -t Iit, ':::-/',. *'', 'LTUBASVIB RA ^ ".i .n..y^;''
__ _ _ I... .. ..... .,_',_IV . . 0 :trr 101 re012 21012211 1.0. .' 2', phy ore olo o4 oodo prop.gE Dtod odot.$
..'.,;*:* ... ",,' ,- -_-, ,. ,' :'.-. -...', : ,' -1. i. c ( ^ M /i nun Y ** *' **" ',: '^ *:: :' --er e;de: "*' 22 .. .. .. ...... .. Pre': $,,,000 V A o h,
r- laeI..1.. 6-b3 ar a nm mero 2:do Coer& pOr- zn ierolp eGa ria Pimrdo-] Cia,| onlolos ls
,','..' ; dera te 30to. Trnf., M-0 1O.I.


., . ,. ,,du ..,,.,.: o,, Ln= l=,ld =lo =^ A1-3. U3. I i .* ** **, i: eT d* T .. x a-l ll 1 J. do la l r,. ... j .rdln Tr.l. d ...... .... lA ...1"': :,*. /*]. .;. .; : "n ii',; ^ r; .< - ^ a,-rc P "1 ***u**'" "^:, : '"1;- "' EX ELN--NV R IO-R'^ S W ^,;,." *r^ o !0;
;r',o I eer 3:AvenidDouad. it-1CW"Isy ~j ~ou nmMqrclo

.. .. .H 6 .. ` ;-. ,; OB'C...ISPO 305' 12 .m'6.... 1 1, . . ZONA
I a r 1SO LP0 'i 2 2 In s is -. n. V 2..a R o- 'den 2l 22 150 .0 0 2 A l do r......... ........... .. ..... ........ ....... '"" ........ "":""..""'""": ...... "r'COM PRen o' il Sc W D.......il -GAvH.c........ ............ ............ ......... ... .............. ..............5.1i.oop.411.1 Pr2',@c80a000
Muy porixlomaomplente y an .


~~~~~~~ ~~ ~ ~ I ,- ^ -11 lod*.1;-an-; Q':- compelso y-60 wantso dono prop g A^ ^ ^ ^'e-d dcoo,
.....HABANA
Il,1 .:... ,". ", -;;. at, .;.Hi = ","' .:. "':" ,': *...":1"' : d .':* .....I.A. i '" ., -- M -- ,^ "'?"""-,^. o- ,E D .% .m .. ...'"1 ^^ V EDADO S,,, b.UJI BORID A^ol r E. h,, ?.ol = mod^^. r! s
M ,, ,' -CI,,... = c cIA A 33501EUEBLES PRENDASIIR0 Ih h m I,' A11 001 7 111 '..1 0 o ia S 02 70. io 82
f ,'0 -i I H, I,. ln, .2 1 2 CASA 121.1112. 3. L O1 dill 11 1 0o d.11


.- "0221111 20, eoqoo 0 Tee I,71 nd.0017r2.2r, --211 11 ,..'... 1211 50.01 0 DE aOU AD.o 00 o E ulot.
"1 ~ ~ ~ ~ ... ",L I' "= "'. ... ... e |.... tpat. u Do. .. ..odr- 13in t. 3In teler s Lib e ta'i. tvlii".a n I.. h... e., I.. talelf~: h'u
W .... .... .. y... .... ...... esoriA. Vo ....Preci o $ 155,000. R o$ 0
Lrnid io .3 Grj~an reene., dene 2 VNZ pI opdr. pe Gmbr-
"._ .. -. ,d.,6. ,, : ,,, ,. pa t o. . m a.n... reK a rl- re m ay b "Is
.^ l- i ,' ",,.u ,-,: ; ,- "'-t is -. T.b..4 J2 91 2g 't dea Ald |da Deadocupado HERMOSA GANGA $17,500 1 121 121 24 .2a oA
A,-O . 1 ...2111111111........11 ..6 11 122 .'.2.11 IRCA .....
AUTOOVILS AEmb 12.7211, pianos M-8550 ll; _D~o iaepnor Z N
.,1,, -,_1-14. ___,-- ,,...I, .,-I UH.. .- 2939-4016 r-6 65,t .J.ll .. rimt0ti..l1W- e 21 2.l1 1. l14 0 ll 1 1 rr 2d.12 1 1.A dlt: =7r. T h:::.. .. b.A. i114 S i... ... . .. .... .. ....
..2I,1".2 I',.i...1 -. ...... .2121. 0 1. 1.. .. 1 .221 11 110,,. 12r. .111150.111)..1 .....,.97.2
1112112 1.2122 22.2 0 1110112. 01201211211110 1121102,ra, 02o'," .il"L . P: E8EEN- N ER IO f .br carlne 2 .0 upa firl IM Prec io $10 N0. Rana$ 5
..... 1. 1 .2.2.. -Precio 0 $0 2,000. Rentsn $778
r- 2 ,1-.212 SE VENDE jGANGA! /01. 1,ALTUEASVIBORA A -mt
11 IF I I. T:, C 11-1 12.1 00atti. E T rA n 5$415.00 1 9-210. 20 -1-. ..11
......---2737: COMPRO, 2.... 21,11... ede ti19..0012 metro, nldr dt. O,.p IN. .-Ir. O b "1 DESOCUPADA. Esqunoi
2, .220 02.216,26020211.12 lt. 11211 1d,11111 116 1' 3r22 11111772 Libre rL010 II 10 6 111 111if 01. 1. 15 ,1 DSC PA A son
i. .-I' n ini2. ers1nt n 3Z-r14 5-411-4 M Proclo $125,M .
12202.2..I r.0J 2i 02/ 0 b|- 10 02 O02ub0e 212 211.2Te 1- 2'ta.
ed2un 00.p d ..7-...1... C...2, V 1 -, lo l 2, 2o- 2id .r3., Itre io-6 r to.Le-
3 5, solo $_._0o. _aAtdARANDILLA d-:uo.,ogll ........11 n 11 i.e. 1r 1 o 1. 111122 28 ., "I20a2 711e202u.

..... ;_ _ _ _ ~A-9311: CO M PRO Ff o .rl.d,,, tire111..0...... .... 2... ..... ...2..01. ......... 1...... '. V E DA..
E_,~._1 So.01 11,=Peci 1 $ 000DO. Rooto$750
Ifrn:EXCELENTE INVERIN 1212 1lel111/ll Sp .co 212do P-oc.. 0t0pr.
......... W4262..A-470.1A-Tlredn .dim. ed.di Aam. A-- EM T X~= 4. jfmlicaroy.rvP.d cld a
C O N F R T _ _ _ _ __4 -1 Al22litit it proner11111. 1111.c 01C-.1 RENTA $400.00 22100
2 P10120-2 112.1122111.1111l0 121113161'.21.Y1212.5 6 2Vedi, 210111 I de--i, 2611. 1021'P11210$62,000. Rents $520.00
Para.En.ermos A-:. ,--. .nnmnrn e t r r 012,de plt oal. h", /. 2 /4 ,6it 210 inp "r11. 0 1.0 11' pla,1
pianos 212.211122211de 2M. hall. 121111121/401o221I09100.---1d,20 01 11111. ` 1 2 plat. 0 2012
I.10o 22. or 061 I "I y Operados A-3605UU IuUI i n s CLEMU AL pl. IU 21 h1111 21211 .011201221.1122'I I I 1-4- 1. 12 -H-592-4844211i121
.1,10 2 11e11Ve 101e 11101.tigu. 1111100 etoo A-n610. 111 li. 1 3112 21- d01 1621 Ile6
r. o eo 11161611 11112,, 222 1111metro2fa1, PefI. P o. redr111611 102 1110 111 10 APARTAMENTOS DS PrAlo $160,000de ,,',," .. .,, ",-:, flo coor, oro decrtedo, coent nera, Imaae, drarCn praprad -11p.,nsMid, 5800.54. .2,n metros. dArn, 4i4
1!Ido 121111A 0112-.1 ,2.lllr 12121U'
",1 ..1 1 T ,1.. P l URGENTE ", n fin, .b 611e24, 21211 11R 122.Ape
r.. 1121115 1112090111. 11 I i22 100 .1.. 2/ I0 mi t.*'2 l 2 .. ...1 '11015Mid..0T25"l.,.I-
MARINA, roe- A V .SO,_ 1n1, 111 V01 AS ..APci
______________ 1211211190222 0 ft.2,1111202. 1- 1.d 11262.22110 111 -11-1 I ESCPADA. Esqoialn
1a INSTRUMENTOS DETMUSICAg randAde li101 1 12 II110 2. _.l ________.$77,140ved juto taio paterld.. lna nca- A E EN .Y CI S BL.NO
IAllm "2I2I712 1: CDl'. 221122 'l10....121 -Hll218llll. III.- 22 1.111206l ll12. 2 d1 2.02 12 02o p 2it.-i6.;isA,,md 212 12 01 0 6011 227 1"2. et,"d
11 .... .3 e' . Am.A . . 611.... t. 1........ ....... ... do prM ..i.R.v.14,te aa


,';',;I "J e .- n 1 d",, d ': . .. .,.. .. .' p i a a a '3 1. Ms"t........ ....... .. .... ..... pl-Iro d ,.'.os. b afi slu.o.. 1..V I O R
.02t20 22200 DE ,41,SET'I1ARES I- 21.1222 21111. l od.hll, 2111262,0.RESIDENCIA, Preci0 $261000
.01i2 19 IS.dnel1 b I h .pIn' ". Te 216F"2 6de[121] 1.2FREMATO 211110, 2 2-1 0-26 I-OCUPADA159. VEN O DOS21ASdo
1_ 2,1111911I 9102 .- 112110 1.11 ol 21, 01 2014 mir! anl 122101 1 01116110 sdo cliodoo.,rlue lo Estads Un~ds Hevaan mu.pars levarlaa t, l, .r.t:,',. ,tlUnc deedontey3/n4. aond. c~t-In d.6000. T atar: -7181. 2a Qunta.a n y readta es,
n1;.912. I2..116, 22 .din110161 1211Dn11262 112 2' CERCA COLEGIO HE N (Io.2plto p26.0ch de Cantado-:n-lft trpae arlan- paocs y, d tr, ..g..... tt,.. .U p~a. d. .. 2pJinardln MW jm iii. 8 h-6286-w,48-4 Grrd .t~renhq
tr121 29al el b el12de1Koch.2efe,2u1da1111A2r6d01110s ..2 tio.02,1.11.:y8Ave. f ,. at.. 1.2121r. 11111 6. 1 11. rd2. 1 -o. 2-I 21160110. 21r. 2E T pN
1q2 2. ;14,500.. 112' ft -2:14510.~moe s.,nle, i 2. pu ta 2io 2 tr .s t 2 2.1-1-r y2-Ina 0- 1.
"'211t,12 l. prt1 at.2e2at- .i r r-S2Mn eProd. $155,000,Reoto $1,300
n s ea.n ta1ar2a e en 112. en H- '..,-111 Co.t,-0-..Ca, Uea d o illuAyooo..
le122 -. AVISO, VENDO CASA VEIJADO, LI OSISIMA RE- 102-.May 1-2.de Corc1 7511 22
-3 1- rd:I. 21261112., 12,111.. it- t2o I.. Si Ell, sdec121 11101200, od A 1ie%2,01 iuas1 9%o Ioo 00 2.
2.-. dli ",.110n a e e o i d. 0C uQql op 2 ,' 01 N 3 01,110 12.621r1211 . 201061120 lOolli preo11saIc4r4,,ten'
1,-1 1 1 30h11... ..11n01l.thI,. 2111210. 1 11201 11121111112 17 p...1122S 10, ilda 6i122o1de 11222 0u6t eln26-
.en a l 2.11...,, -, ,-C,-,-1-"'9""' "...1,-", ,,l- d uraa,1 m .. Sa] n i d sa re s 24 e- S T OS
Reber2I1 J.1Anderson 61212.62 ,leaoni c11192 I: 117 treFuentes y Lau. ~, IVENDO DOS-CASA-111 ldds4141 1422 761 1 2
1222161 021111911r de W2il12il 91121121111no 1 "'in E111 A S FH 21(559. CASAS 11212la1 21212 Dsoupdo Peco 6800
lin11s11 tde 12612211 d ris I le- 92 In 91mu. -arqa1 11220, 21aI1-Ile.126111y.. .1 frdSt611. $6.0. -0ta 1-718 6-40-14 st1 Quint..1-2012 qo21. t ahbo
Ih dl atl d en In 11 l p1n1 1 con.'166 Is1g221111 .. AA RH52-81 221 00 116 Ic .d-.Jrf. 1012, 21,- _________________4 .270 10.12 101 0189 2 quii aGlaetlc
___ __ ___ __ __ __ 11121, 016110,loll!.~Illil.1712 M NOIATICA VACIA 70110211.
6661 92',., .h 2 10012 2.62216111121101 1211,7221.2. 111p1211 10116112 121. -iSoot. Cotolina. Prcs$6 ,0
m,767d 11a 11112m, I'etbahl 11 r,916 p,, 111 de21 m612 C.. I EN ALQUftE8 Y YENTA 1 1Lf UIE T S NO VIVA EN CASA AJENA M.2101121Ms.diee. 1021 2002 1121 ,b-. 21122 0 peal. 70a0 2, e112. 02111 $6,0
11.ti2o.22 211211 1262 1 101 120121 lllllillll,- 1 21 11, 1112112antwodo22d0112 21201 kadi md121 1200 072.
611 12112.1M.11161111112l Con2 aclldodons do paqo. Al hoolc rncul~ql2.opli09 no 1 20210 1 .2121221120121 22.12 a22-2222-1V'.I1'RO IO 1 1210~20100001
-.,I i~f-CJ!SA1,E.NANDEZ--110012,-2001211021`1_1512114,12 Iet'7_2_bullies an I- It
2 arrplo, 017, cofro 0021cEs 2622 c orbIartooo .,d2ll.iler12 Para10 11,1201 .0J Santos Sufirez V.111, $1,700 mnagnificl esidencia 614, 2 re- SA T S UA Z
'" .2I011111.. .. 21 2 1. 'SANTO61 2 2 1 rn..,.. ..
'191, 1111 1 eloro -d 61201 o1101 ~ Io-Il ''":.,.mI'I'10.11..1-12. 1112 2121211212212112 l..o $70,0215. Rento,1 $8091.
A336. aii o 211211110000connqio 21P0-0.2121 ,'- 'o**l`"-


Aprob6 la Camara Municipal la

creaci6n del Banco de Ahorros

Adt'antarzi fondlos a los.enipleados y jornaleros
Con1 un interns menor al diez por ciento annual

lama nto de a1 J -.

de v7' r':s : ros d.,.-.
ra r Ad'I io 12pil"", .1 em ed, ,. .. '2 -I -
n.I d I a A d 1st r.dc, ., ,. a
'" ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l "1 ,,.. ,t Deb.ts et
'" I (jr "3-1 comunista stenor Pca

F ..po p .,_ ,-- PL .,61121 ,. ,.. .-. .. 1,. :
'C. ,' 1rt.r c 1"h dl,' '2l12p,2,el,,1ro o d' 1e 21prp "i ,,,

SB", ,,,d,, ,, er ln i, ro im e i
vet. San R 2mdin. por el AU2c1 -, ; d -


.. ....-.......-.ondecora
mai, Municiual drntrn del term ,' ,:, 10 oficlalcs
-,, -tr~einta dias. un y it ipulantes de Ins referidos barcos.s
,.1 . rn1don qu11'111. h",111.2 dl o ld de
dI.M,,, d1pah1 id,-y IrItosd I 1e
--. -, ]a pra ll2 y d, d1tc
w ,,- ,,]e habra de te. P-iPel volaeion en Id eual los or-I
n iO(2-Xs Maron s istemat camente en
IL- m.cio rferida, que file1apro- l e ,- .11 embros1 ad.-d
bdW por quince .is aofavor y uno lunos a 2, ..- de Goberna-2r
r,, Pufn; de111 de li
19 2 1 1.- de ]a de Asuntos9 d
,, 1.. 2 ,- : ta Z Il11E. Sosa.d
.. .,, .I H I. L " ,. .. 3,: ue elects la CO- r
" ..,. -,.,, 1. mpuestos Indus-a


qnll 1.a .19 iII 11121Sl 11, ,Il1 r1ticu-
nadieaI. c itru n dei .. i d 1:, 1 '",- --, quedan-


.......... ......11111111
bletn T ;- ,' ..... '..... .. do el presnden te d tor j 6cao. iiy Ai"" = ;
Iqco .. .,'.: II ,,-. , ,,, ,, I M orls G me' ]ey6 I's vo-
n ,do, encontr6cur un edi-
r.n p , ,- n humor hob ia votadlo por elc

rlUola 1. lrform, M p ~n ,' i rubencon.nec.( f.. la Cfi- 1
$isor ,Municipal la -,....I de li-T
La motion 1t;, , -,. ..I iante I. _,,,j 1 27 di,
pz ani l aI Y P ",. lies. ambos inclusives, en a m ncplsic I
j~ s p-rs e. ., .". I~de m ncplsf~
,4 ~ ~ ~ ~ ~ ~ b "" , ,,'' =. b Cayo Hue'so comb
~~~~ ~~~~~~~ J. . --,-. -,- .'' -,,, a oe orltf Durante lip
ro zv~eo -- r -i ,- ou parA Hprbovisionalmente
-, .: -,,, .,-j La : abana el doctors
ji7 nj.; : i r 1 i ............... oa. r.p.. .._ :i110,,o or ,e O,
.-i, : .'I"r,,,-, J --, ', ,par.a trasiladairse el pr6-
e' e'pu .. ." '": '=quince a los Estadlos Unl-
na ego a Europa. Eastalcencia
it,:,r uerdos es por sseenta dias.
Por asuntos prop s licit5lcen-
,-, c,..,,',,ad a Ia moci~n del c~la de treinta dlas la 'onc.ejal .-
B .- 2-,tl-J, a.calque cupo H n.- munista Nita Ortega y, pot enfermne-
r e< u. + lOrden del dis. a dada. prorro26 la aue va disfruta el
C .. 'I. :.. riel nf ,.. -n`, ,1 ,- .-. .-1 .- H mberto
p: ,11 .' ,,,,:, de M ,.1: . .. .l. .. ..." 'esta 6 ltims
14 .. ... de Ia. : ,-i ,,, .: 1- ,. ...: 1 rmul6 VC-
c1 ,, ,-,,, 1,r clL ,,- I 1 ,: ,, i,.,, ablecimtiento,
n1 li-, I-. 1 /1 ,, .:. '-1.' ' [se fior Echo-
ell e r oiop s ed d


El juicio por muerte
del Dr. R. Bacigalupi
Habr129 de otinuarb oy por la m9 -
'I1ns, en I 1SaIa Primera de lo Cri-
min2l de oaI Audiencia el juicio dei1 a
causa contra Manuel Agustin Romero,
por la muerte del letrado doctor Rei-
naldo Bacigalupi Homedo y su socio
Fernando Gonz0lezo Alburquerque, n
octubre de 1949. en unaor naveBdI
'pi/ ,, p r ,.eg-.'.' r el; in7: d i?: '". 2 : : *,''


teaciraa ltreo iiAe
6111 .12 2
p % r, ..' ... ..... ..:: .
61291res MCeip61y Mo6r Maoon. -e2.


sidente Enriqueh Maluas enrez 1,lspo
11os py"nriq, ,. bio p e ,:rp-. 1ac.,
191621, 11111161dl 1de 2'02291 ioelti-
t;.:. ,, .i;i : '. ., : r' .'." '.. ., e l- os.: ,.-22 m-, 2, L j; 2.',P.--qlodlil
611121 p2112111, P111116, 6211112-
rim6dim.2,2 1122pliserel oril2do
1et1radunel cesa ylera dUidlago a
d2ic1ars DErist1 a 1121a M210aa 6rINAy
delnleIs, 0 pe1rie266 1azIs 2re .,
de 1112102162, 611212112i11211l1Rome-
r. 101226 120 1111110, 11921212162 112
serado ,actuando ade secrear el aor-


q- 91,6 p.1216.an 221101d.1
Re 61 1 2 u112,-1
pe.d.. .I ,,- .,.-.a11dido22ju1ii oal
ferida 1ares., --iscalC awusde:k! y-
t -efensor 2se pr3 e d.:.1, `i s a a p ,

1e el nonfes 2,11 doran 2a12a1221 me-
111211 rel61I16cho, en oIend1 01u2eo-
Eln 12pre1isad adis61re1l9ar6mel
12922611 de 12s11921212 121211611de
P112112, PFrancisco1P6112 01116112.
11121111se1 12110112126 19n el 1122,11 ll
huehail apemascnsuo. --n oel taldexp1er9006 e p22a er02agr191o 119in6us6
diore.c.i.1 e 1lo g,:. 11,120 ," 1 .:91 I.
. .....io 21 212sde Romero1a
ast d eodcad6s1 1116 e21 1 se1ne -
9161, 6a6 repeel12de 1es2n delr ea1
apitfin ode I lsacSlpim ystein d


1e01a22.1 Fpra61o P,612921012,rez G z.
1ue 12121el dolsto6u22 en1 d1p 6ar-
2112 1p1nra cos ,2el11ual,1.-
brsinque pudo srabear ls reeridy


pdier2e3 6en1 sne61120 clentre.
011116 2que1 la asdlg PI er12 .a1
17rod12 6e1 12122 21226m2ro1 d .a.1 .
do 09212de1-a 62a1cn ynto -lolli
doe 1260, c ontra el doctor a112, 0,0'.
ta1Potegq201q12r12e1262, olod12112a6
c,1l~pglloY, .1112 122112 a1116222
Su12122. 0onr 91n12122 doA 102 e6ue-
moign e qu renran )a ag resim,- oa
is er defandrse t-de la ms do, t


101n 16ii116 Moo1111P221612,1111621
2,12262, 1a 21e1 10 112 pro11.o.in,
parose hh 1porl u er2o 11en t 1212pro-
tagopesta12 d le 1udlo p090111rue--,-,
de1ar1rba0 contrae l dp9o2eo1211.

Antciesic, y onareribasea
DIARIO DE LA MARINA


Las opeat.on- or da un-c-5l-451 nmato '-"'
po2 00o112 dm1 Col I REPARTO MENDOZA RENTA $540.00, 158,000
1IMENDOZA Edl0Jo.2plant,,. 10 -,. 2 alre-
do la Propladad ImuS e 1b 2 Se vende. tat director, re1ia r1s- ie de 1011. 1.r n, 2.or t; 1. 1. r, bab .
ofncon ITT imayorqrmla. i I n1121e2=2, 2puest1a1de:1 co1. na1deAla, 1 .re tn:
ofroCO n ]a *GryOf garC a. I jardln, portal, 1 terraza, vestibul 1-4.56. LUuet 457.
d Parnpliaso bahcdones,4Phd=
plmet..,.2 sala auxi. ar, 1 comedor,, Avenida LacreL Rent. $350.00
pantry-Ieoc2na1112.10 2e1patia ,late- -.1 I2.2c.1a00 2 2,rts1w. 21.0otn
V11211UN11 10102AD12A. rale, 1 cuartos co1 n servieioer1a- 0. 211s2 0612.22, $22,022. Lui 1.
2 0nuev1 1 2 que rent $112 mnuaIs y una dos. P1ans de_ _mil-I. for-an: 3 1at, 5 nta $M.N. $W.,OO
raicerla nueva, que rents $30 e~uls Mil.,r- No 25. cast esq.- 3. B. Z.- Into,...: 1-433, cet 4 .
I'.] 11areade 1112x4 2var,. n 5-1002 pes 1. 21,122 91 0
11d2. Pill .... 104,,R IPr 2 Oportunidad: $27,000. Santos Suirez. Vacia, S30,000
Rufa 2 Aguero. A-2017.1. H1-5820-48-11
0 3a 1 1 02r2nt 21 2apartamen202 12 .1 n-
-r%~u irIr~V C LLFd [ T.&do. q:Ir retnts$1y40.00, ]A c j- adon
2011,. 1l1-92122-6173812, 111101. 1210. 1221012 314. II112112, 1212, d
::::(p l n i .................cin idra ...2 af...
A a 1," -'o7 m,1120, 00101ara1. l2norm2 :1-4555, 2 t Cit 221
%''END i, Esplendida Santos Su0rez. Vacia, $18,500VENDO CASA. .1 Se vende una magnifio Reparto Mendoza. Vacia $20,000
SacabadaTICde1 d ricar9 con0J2rd1n.722 r6l..12 oed .3.
-. *' ,do 1-16.20d,10d701121I.7
Calmada de Conha Nc 917, 58 0-20'* ,i.,1-2- T d pr ."1 -
REGALO yACIA 1en la Imisma informan. p Aro
T2..,w. O APROVECHESE! G. Gonzdlez Armnas
. ... 2-0I-48- 91 AVE. 210, M1, IAMA B-1727
,.,1.,0- ,'. .. O1.1 NOLInCA2.1....2 U H.H-455948.14 VEDADO $45,000
call .i.. ........ .. 1.
c.,4
2.'"' 1 120 1 PEDRO P. SMITH a. .2G. 121 1 esArm- B-172.1
"... SERGIO R. SMITH MMA$6
HABANA $40,000 MIRAMAR $34,000
B1r.rio San .epold.; tr 2 pl...te 1id 1 (- S(Corredores colegiado)., 6lod-er121 rdn. C T ,Y LB IV2m,co0
111211210,11011121011111112. 22.220 2 1162d 20, b 122110n, 2/4. 2612o, 011011. 1/4
n et, mn.W20 cad12 i0 a .0 m4 ni102ic n21 T e j a d i -o 1 0 .& T e lf. A-8 3 0 )0. -/ 1AR ., ,4/4 12.N A I 1a 221 o,130 ,0 40
1 en1. a2I 12.210060a.io s. o 111 1 -11n. t -
B-\. '" .'nad'^ m'il.. R. Part.: DE. dn itercaldo,, er. ..;ZG. Gonzitlea au.
A M 1I1R1-I R VEDADO SIERRA $45,000
PLAtA MIRAMAR 1n,1111, do 4 p12 12n 0 22p1 161210y4 Cg Modearn.rider i 21rall1 20ardln.
...dl.2 -it..... 1..4 s, 1 1r2"2.,2 pr0 2 21omercox2 en e1u2al de fro0lic.S. pora1 re2s, b16 or1 1 2 a2 1.o1

v10 '-60 01121 0111, I "h*r"- ta[0 101121122,2112 211121211 216 tc,2212 lnooo 1126, 12112112. 0119 112110 2001-
oll,. *m,. 1- In2. 20101., 1 2. _16 2 1 1 ol, .&2l2, 1 /2d r c 0. 2012
$26dt, Y 2h,0Ies. 2 1 0, lonolitc. eo.1211 M,,2 f- x10, 2ie. p1n1ry ccfina. 2ar- y
h a "l .om e o r, t ^ 'na r j; 'n t e a o s- rt; d d S M .I e n ts H $ M TP re l. At 875 ,w 0o X ra a . yblb / A lto s a . b f
.bi it.d 4 JG es5I, ald./4 p anry a. -17. 2 .:
It- Wils2n2111.0 cor- 2m 1 22m. 12202, . p n,22 210 NICANOR $28,000
to., V1d d6. 11-1- 2. 2111 r0n1s minim2 r d 115 21110 $21. r1 i b: M211d6e2 2reidercI,. j11n. 0,d 10. 3210,
02,$ 012. 11001aul, f .oo. 122901 1211o 0o111,000. b1b1ot10. 'hlol.l]/4.1,0el2e1. $ba,01Inter
111d106d112. 2-2-2214. 7-1211. 1-12--2-11. o 260621 12a1ad 11, tm, 1/42A,. 11 Pa2r-, par-
2ttocon2 1,401 .2t.l fabr1 cds,01p12. 11.1c 2 r
conr ora, l. uroblo nt ra c s. arajes, etc. Rent& $1010D. mas. Bt0-1 atogrnd.7.. la r
Wad', c2medor, mdr. 0-Ina de 0, erc1 i ',:1ri-2 P i: $140,N.022.7
od1o, a ny 2oSBerdi no..67:0211AMP, ALMENDARES $24,000
.1. SANTOS SUAREZ ,o '.,' 2/ ,.' i' ,*a' ... 1021
262,122 21P $1.10,1 1112,NDO 1O 2 C Ed1 fic2 n de 3 11nta1,monoliti2as,1 2 1 /4, I//. ,0212. g 1raje.2pat,.. G. Gon-
.2 0 11111 r n 112.22 20 ,-10 6, 1 den 910110 1ltM I.f.bric1dos2 10 0.Arm... B-1727.
pueto c re flcr -ea coryza '.CD
212112 1a0uelen0,2 1abreclc6 de1,-6 4 a s y A 2 10a121te0- etc.
tr6, -1..1 Prn.11Ji 11 u lo a1d6 u-1 .9Rent 21 1011. P-- ,022. COUNTRY CLUB $29,000
n vacla.$S,5CO; u~a. reparloZl Ro~a- Moderns v.rW ern.Jrte
LN LEOPOLDO 2I-120 .mr,-, 01 1 0 I .1 .
.r1.o cm-,-,.cG r.mt Arm ..
RENT.A $1'200, .....- 000HABANA, BXCIO $130,000
tI'7.10, o Modeu2 o06,1 plant,,0 quirts. 14 0 12222
12iaomedor. 2/4, b4 flo interealadocl, e l
21- 2e1222 2b02. 2e1n12: $1 .00. 2.G.G__
[ .1 0 : .0 .' 0 ",, ': ., A M P L IA C I O N D E 2 ,9 2 1 3 -1 72 7 .
-.2010 11.1011'ALMENDARES H5,11
,1 02.2 0122 211' 1, '" .60.. 12. / 0 h 5- OPORTUNIDAD, $22,000. AL-
1os,0s001e, etc.-i 2. 231 2. 1 4e21dares, bonita 1cas24, dos
21 0 .210iOra 2UP 0 chalet, 3/4. 2 Wi n0121.1 p ntas, bien situada y s-lida
2 ,'I rajie,'erro oas, etc. V' ,2$1,1 ,122,t1tgentuada $14,2d,
U ,,L ,' :' "," Orr o. 2/4, -.aj e, t I $ 4 o. m ent con struid a B ajo s: ves-
$26,000 Y $20'0W"'" '. 2'0 11-- ba ......112 11 ..P.......... 1r y
11tu10 del 2o2 u0, v11n121, 20161 2 0l0..1a1r,.0e , a. :, inte-
rgios Y modern,, chalets I plante, luIsdrtolsl~ss aig =nd=ea",:"de= T ;.. graor p :, iLt~ ., A h. i
rl"102120 e q2111.2101191102C 1 02 I. 2 .'.o II 2621, ,79.9 p. 112.inie-
I 2 ,o 0 1" ', de1-10",min motd1dade; C tN11,. 0 1,2 ir"10'. 1 O h bt .n1 1 l.-.,.121 t11
20 r .11110 en 1A2 1plei616060 Alehnd111r--Ic-;1, te-
.11 P""o"o 0CA1t1-01o 1 22 1 -d 1110.1o SMITHe HIUO Tel. A-$8300. rraza y bafio. Berta Rei1 o (co-
C.lle 10 No, 21o entre 1.
B-515 6. Almndr. F- '" '''..1. H-6271.'
0-12020 ~~I H1160 '1012'0 ITI 0H-5994-48-14


ganga verdad $54,000 pudien-
do dejar $25,000 al 6%. Tratar
1-7181. 8-H-6285-48-14
PARA COMPRAR
Y VENDER '
y22 1 022 .. 2aT. 1 2161121.
16112,,"1Abr". Dpto. X7. 211-
caderes y O'Reilly .
Telifono W-8460.
8-H-OM -4-l l3

MIRAMAR

-a d. in"'. O vra ren1-=t- .~ e..qg-
pac11 jrdin. 1,564 vra-. SU
B-1909.RPTO. MENDOZA
Edificio de apartaimento.
Calle Juan Delgado.
Rents $468, en $531000
Compueoto de 2 plantims, 4
oasas al frente y 5 tnteriores
de 2 y 3 cuarto, todoe con
cocina de 'gas, alquileres
congelados, fabric.awci6n ea-
tructura de conereto 7 pla-
ca monoltica, tiene 25,000
peso en hipolteca al 5 por
100. Para min inform1es:

Rodriguez
1-7710.
______ -807-H-ro-48.5

Santos Suarez

Edificio de 3,plan-

tas con sotano pa-

ra garaje
IENTA $1.30 ,EN 113i0.M
Compuesto de 6 c1saI de por.
tal o te-aa, m Sa1, comedor, 314.
bafio complete, cocina de gas,
0er i2 1 2-. i -- n In'
6., a ,13 Is NILtmm
Cudr1d1,. 11 11.0 7mu 0, fann.-
a0 a u1 ,er.l r,-1- B e i ,n h po B
de1J-7710 Rod2riguezn
ae .1- 1 m ,%.) 1212211


J-7710 Rodriguez


l=to9.
RESIDENCIA. Precio: $17,500
De-eads. JsaB Delnul. trxruim
y 60m0bu &1I tr0t. CO1 0 bihthel-
no0 dema owooddidadw.
Residencia. Precio: $35,000
Cer2 de Jo Dotir a, Mja drihgu er y GnL Lee. Modern, m
pli. y cmoda,.. I
M.IAMAR
Quinta Avenido. Precio $51,000
I pimtu independiestew an Um,
2 jolt.rioo, 2o biloo doe f=t. I
c22rt2 y 2 blhoo do cr2'd. GstkJo
doble.
Calle Primers. Precio $32,000
toomyoIloom.do2cindo12 ara7
Ch~lll .-n 5 drmiteriso y t bad"
.. Im *II wCha double.
7a. AVENIDA
RESIDENCIA: Precio $55,000
aEldplido chlolht. *x to 0 m-
de-10. MIfaiolt oololoe en Ioo bh-
4o. 41 doerltloo,. 3 bofi 7 ampllow
vestile y pantry en tao2-

KOHLY
RESIDENCIA: Precio $21,000
Jard1, 7prta, i0. ra. ho, u01.
co1mdor, I dorrltorli.p hbo, oat.a
de o, 22 e1-arto y ser211d lo 1cri.

IIiUB NAUTICO
Coo facilidado do paop
Precio $18,000
D1 pmat-. Baj2 1 Jrdf. 2U-.o-
medor, ar2e. 101ocla0. 122140 1 0r-
jiclo de criado. Altool: hbltact.-
-uM, losets, bodeo aompleteo 7 cter
Preciso $14,000.
JIrdi termsk potaL s&la-oma-
dor. d" habltWEe L kIil elae, ba-
0o. 0 e0 t, 1 x2e1. 0er0lel0 de crla-
00 p patlo. 05.41 T2n2 do tarreno.
LUYANO
Calsoado. Precio $34,000
2 pimt.. mdepenfienlet, 000 2m-
plulx, npldindld
CALLE REYES. Precio $9,000
De u plant dloclpdo. Monoll-
tlc:, p t0rf0 y1 I tech1 de opla.
Bal. I0lel, 3 cuartos, bflo, comedor
y pa02o.
PLAIYA VENECIANA -
RESIDENCIA. Preos $25,000.
-m t0r0nte1 2 7ya ter00: 22.41
1l-. Cmoatr'esdo 601Ud. Ws, e0.
medor., 0' ort. a b.A. s.olr. y
bhoo do ,t.do., 120,cio0* I 40r1 1,
RESIDENCIA. Precio $18,000.
FrbotO rn C.10 y ohobrcdoJe pri
-2do, Coltrowo.o solids. Too-mai
LOS "no2. ga.11Mr.0I001,toL
bho", e1yo. y D0A0 do llrtdoon,


MENDOZA y Cia.
OBISPO 305 Talf. M-6921
Kllebm dol C.leolo do C.rod.o


Pigina 28CUasificados

A N U N C 1 0 S


DI4RIO DE LA MARINA-MarirA. 13 de Febrern de 1951 Pigino 29


C L A S I F I C A D 0- S


D E


U L T I 1 A


It 0 R A


VENTASA1r 3AlA aa -M3AlINGAA -AOA-15
+J o.-: O ...... m...
Isl - da Otl CIG UL1'. ..]
,.. U I i d -. d. ..uPLASENCIA. ,16.000. VACIA


MANUEL LOPEZ
(CAAAdAA CAIegiidA)
SBELASCOAI1N da. -2224
HAs BNA, $4,000


SANTO0 SUANEZHABANA, $l5.5uOCERROu 82. rt0A
'LAWTON H.l.
HABA.TAA r20,oo
QoMANUEL .LOPE
1701 Cor Iole 10do
CERIO, $12,000
PALATINE. 15"000


HABANA.,0

LAL A. A A Lor A A.~m A e UAlAAA' A.1 AMeA
MCE Oll. OPE

J AAALA lCAALIArA.AA, A 22 4LAp

HABANA, $43000
A A.A LA.. I,.. M AA. AAAA-A64 AC-.AAMIAMAR $28,000
5- 1 .'..T .Url.l~++~e~. I C l b.


HABANA. 152.0005U
* SOLARIS
A A LAA, A3 rA ,l A .- L l ... TA '.Ad" a e~ re''" ll-__ I nIH Q ,

CVEDADO $123 MT.0
1:J, .1 % lrl P.'II 'uA A mme-Al.A -1,-' M ALA. A A

lol __l l_____l_ _ n_ ..BTH
A.- ONAMAU tLNAAA


C ALA A A.A


LINEA
CII 5151 CrAneqAiAAA fraiIAA
LAAAA CLr. 386 MIL.2A
LATON32$4.0


___J__ H.H6052.49144
FLAA. J iA A. I P-rn Ca M. 3
l8 "o Cr l I i ~lO++~ ."


]al. CIANA37) RAAIAA.AIAA
CERRO, 12-2,0 .
HH.r .6056.- ..9-15
dl.1.-l is ,'dJ ', +.'h- 7. j 1+iFl.


PALATINO, $15.000
I tM.n u- ial z 3 p1-M 61 l.|

HABAN

Clio 01 af 11 .'11iensl- lr 0f M m


dl P- ... M I4 L tral1+1-
- Iu a C. d am I.-
H ABANA, $[20,D00
,.!a LiJms II.M. ~ i JL,~-1
ii MI M -Wt obi M. ZnLLA
HAAA, $92, 00


MIAKAMR $28.000


H ABAN-A, WAN
"l I ""' ". .a g R.I... jrl
rd 91 z--.1 el+ +
L Cis a ll-II

30 $LARE3


Mll SiI IsC.ll, 11,- i r -al C L i -la
F"1 611rlS 46n llS 4gl
--VFDADO$39 M`r.

10.1141C141-10" -11,

=SE VEN4DE

LOMA DEL MAZO
c,l'rLn riv. A-e d. A-re 7
594 1 '., l:ftp as, New;flrt


1117-49 13

CALLE


,LINEA

%endo Igran esquinm /raft.
Linen N. 586 Mtm.2.
Informest
1.452-L.
VENDOmagonilleas parcr~iasde to.
rreno junto a to elozatChi.
ca. Calla 37 ) 8IL 'edodo. I&-
rael Sierra. TeLl'. 12-1592.

UH.B-05.49S-15-


VENTAS
a SOLARES

IVERSIONiISTAS
JU kocuf cuol oprpo-
d6. h&gola COLn Ia INIAmtw
ci u do comrdor coloQLdI.
La op4AdoA oAfrlddcm
pmr liamou dol Caoho
do Ia aPropldad Insewbl.
or Am a masos gi Niam ,REPTO. MENDOZO $12 I VCA aRDENASLGANGA:.
"J 1" 1 -8''1 'lt i'' ^' -
l .. '. ... C... 3.; ,.- :' 1 ;

DINERO CRECL


.:...p~t S. .l 4,31)i Ml'. rji
UJM7aNUao PINE-1Rl~r i
A~ieIAALAM.ALL LAA LAAA


r 1-1 C 502'l 0 1MENDOZA y Cia.
OBISPO 305 TELF. M-6921
El AILrLicio mAA cAmpleA An
campArA y vntA d propiedAdAl.

HAB;ANA.
M AlAen .' Iarll. ZI M dl A dio
ValleOMB a y, Sm. Fre anciscCallAL. Am Sl 1 p ALr A A TAo.
Apis ArAA L .AA LAoI
d.. A 12 A TEAAM AALLF. p.AL9A2LA
eIIII r Lo 3 7 a- prmplel.' on
oAiflo Nyn prAoL A AiIe do.
I.AAAAAAAto"AewaaIAAEAisA
EmIlU NAAiA -lA a er A.Adeg IAl
Ce nthrle. I Jd1.71 I 2 smsr a rmd

VEDADO
tlll ism I 11. re
LDM A 2A melm a AIA A Ire
CAllet L prl6u1la CACllm ArAeA t d
LiAA lobriA Id A e It imer de tA. A
l meu A n.AtAl o L 5 meArA
*ALTURAS AE MIRAMNAR
tll AAIllAAmA AAl ALAA Tu.
MBeIA o lodAe crreAdAL. A lA 17 c
ASAAIU W.A A17 0 aLA.

PROLG SEPTIMA
AVENIDA
AA. CABlrAl m IA --adA -lA A.
lA LL dI. dA JaiJ IA ZJ GS .l L
Al AIIIAl A i
114 amr i i,Al. ipU .i.-t Ar lAdA d, mA
drA"-I AAIAbA Use 4 A ian

ALTUIRAS DEL VEDADO
PrAA -AIAAA Aine AM P ML S. ViAI
9mmI1I m.e23rU is yi. mpar. 1 14q1AAAIAA1. ARIA A IA11 A Al I Le1
YAM IImto- I cl I er


Pr OLG S17 v PTr

AMPLIACION
ALMENDARES
IrF AdAAA A qA11 l Ac on mdiL Ideal
127 4ir x VLSI i aI enLrada Pre
Ave m.Ai lArd -a draIIe de oI.
I IbM LO cerrdll Mid@ I l l5
AlA TAA- A dl IA imAlA. WIre JA
Hbea. MiAdI IS Aa-A ia A %L AM
IIAMAA A I
VABORA
A umA .A.ad d IA .1 .omAibA ASo.
II A. Isall OAlib.r A bnA MidA
A.U z 47 47amu A 1A 1. oa
FuaLAUiaa Arl dA MAdo Ei A RodrL-
S 71 An ArmA. VtbAAiAAAAoLA
0A41A IAI LmplA. Desa 1?.4M NA
AMPLIACION


sel 4aia .
QUEEIETA
EAvaqA .dm Au AAid de
IA AnL. Il7Ao ArSA a ldAiAiAAI
SSku. NA III TL.AAr

BARANDILLA
FAAlAA AA.l pI s AlaqAfll. AbUL Al
31.1- WA FPrA . ILL Vf
miPartiaIl.u .,el 1 J od .


J AIMANT-AS
FrAAA. A| Clab. AqAudeI IA A"M
ru lon uu da BplelB, Dde orp.40 e

dam. rmnio: 17JM
EL LUCRO
aw 1. a SIMr w an.ll d eal pan


MENDOZAyCia.
BISPO 0U5. MIr. CM-.691
NP-bm did ColaU ism Carrader
ulJI~ ~ ~ ~ 4 ..+leo 15-U...


VENTAS
4a SOLARES

INVERSIONISTAS
AJ hacr ACua'lqUI opw-.
cIda. hAdJa coan la lleInA
d6A do coredoA r coloqlado.
Lan operacon- otredldls
par ml-bras del ColIalo
do la PropldKlad laAiublI.
o urec la wIOTr goranma.


. ... 10..... 11, b. e '% IsMARIANAO

-I d l II r il 1 1 ,,- iU
R0O.4111E! VZOR[A PROX4IA10A %liLt
a;,--- O .+ -a it- .. I"


16 PESOS VARA4 1,~.o 1,

BARANDILLL
$73.00 AL MES
Camino 4 y Camino 13,
frente "Versallea".
Quedan solAmiente:

v:e I,' ares.
cGANDEi rACILIDADAA
Informes: W4262, A4703.
Lr -C-32.-9.1
GRAN OPORTUNIDAD

bra, 92 varaAArentA. LGrA AAvAlA.
da. 2,07 varaAAAa tuaAA nAYA cnaA unA.
AacLone. i Anm ajorables. $7 vara. Su

'__ H-Wl1-49- a
SE VENDE
Late de terreno des 11,12 vrare

L0 CAALLA AAAAA A AM
A.r. I LA LA
Undaties en .a all.de uzo6,
AALALuLaAlA. AAALrrao ArLI. proaL
fiAaLLAnA. AAAl re, ArL dr
A1a aArceLara anlaealao 7 uA.lA |
) .It -do e a 1. 'is It.I
d. Aroyo NLrLnAoan LnunaLaAAA
eoLL elemento urAanzadAI tene.
MAn:-6 adr.da, r ora r-

C-494-49-13 c
5o INCA RUSTICAMS

L./A CABALON IA AAOAEALA. a
m Adi d A A I A A"toe i o AA AAi.aAA
- -r -_"' rin buen. todo .1t.1%.. !ln edos -as Lde.vlv A Acon trAs afiA s y Au
elictric.;unow us de tabao d aao-0ento Cresado d e APz Ctabl.par
I.,d. 11 oln.; 3oo -rja'l, 50 lU ael

A AATAl. aAAIAAAL AILAd. AA.A-AA lAAAA


ga n dod panol dma eras, AAes-|.
... ~ ~ ~ ~ 1 , ,: I ot $Sn. Mso.
-uin, bi AedenpJuntada e.A
LiA .'q edui .d, daygl 7- mnd.A]-lim pai M a. :.r ie 2sa. .iTl.2A-6836. CorrAL.:r:.]gai.
H-8M-7-0-i
PROPIEDAD Y COLONIA
". Vill-,d1 rrAoioLM.t-.A LAMA
Aix ca.1LA dA. rl tal ganadpo
F'rn' nde. (ATa rS d r coleLLA dn) ArLintad


LII LL ab. X4O2tr.10adA i80,CB s.73
GANGA GRANDE
Una hora de La ymabada, 30
caballersas, tierras de pr-rrAra,
grandes palmares, m',erba dF
guinea bien empastadia, rio, pro-
pia Vaquer-a. RegaIo 75 r-il, A l-

atimo precio, Man'ique 2. Te
A-6836, Correa6836

H-H6051-50-15
181/2 caballen'as
COLONIA Y PRgOPIEDAD
Fr.-,J : . G .j, ,,'.'.. a call ,OPORTUHIDAD
Se venden tres fincas inine-
i,:,rTub e_; de cultivo y ganado,
:..r. fir~es de primer orden. Unaa
de bu Cabs. Otra de 80 Cabs.,
y la otra de 158 eaballerias, es-I
tin a una hora y media de TLa
H"abana. M/. Co:rrea., Mani,q.E
2A-6836. CorrE,.:r.: ,:]-C .I Ep .j
H-61.162.50-15

PARA COMPRAR

FINCAS RUSTICAS

como Ud. lam oecesite %ea a
MANUEL CORREA.
Manrique N' 2.

Corredor olegindo.

UH-H-605.0-50-15


VENTAS
51 ESTABUICN TOS

INVERSIONISTAS
Al., hoc r cualqui r opa
ci6b. hhgala Cor Ia lamao-
d6ba d corrodor colglodo
LI operacdi A ofrkddi
pmr t wlohm dol Cloglos
do la Proplodad laiuuble.
Droo e a s E mays gmata
A ,..3, A A ARjA. ,


G. PUPO
EGIDO 570 (BAJOS)

A r i A A9% [IF A A LA AAAA. A AVLEN DO NEGOCIO
AL .. AA a. LV. z cA L.
rN..a; ,..I, i
ESTUPENT9O NEGOCIO
i :?+'+'! "+!. ~ a i;?'7 .. r'PALAA i SIN ALCOAAL
LFN 041to MI c-NcOi To.tro curo


LAAAAA o LAAL pLA~ n LLAA. d LAA LLA AL AAL
al, l,.- AL. Ta... .. L A .. ....
,AIA LL A AAAAAA A-.r.: ,, .


A A LnArA LA A A orL A A. A A L LAA LAApA
%EN100-Gl-l


5LpArALA A.Leo A L LL A ilt eAlALA A. A. AA
S VENDE
GA rLA. A. CLA PALA1AAA.COI
WBEO SDE UN OEUIT A S E BUR-

AenL o el a AA ALd A l Airl.A Al$n3a.A Ia-
ca MiAnde I LAaA p Atel. erLA. bi -
ta __ 9 nt t.H-57 3-51-lB.
BE VENDEK UNA IZ CU CONDMCENCI
du~e t b 4d=a, -ltosentegre tid n ete m-ArLLoLLA. VIAo. SuareAA~AoM -edLLAAo.
H1-3WI-51-15.


52DODO BOVDIEDUMA CW[TOLLSA ALoAAlaAdI ILA A Sa $1.,L0L.
-r A-AA-LLAALA
M o- major He,-,CAL".. Y S* EIA*k
IEISTU o 194OC
VI AL Alm . TA
IDAJ vendunl fabricsA.I xeroeSa. H.-BE SVENUSE CAN T RNEONES9 E
5 ner 46OaM dos Te Al enSenA"y
BC .f cd ert I d, 1949


ALLe dLAMgr ALAALA AAA LAcLL AA LALL'a ALA-1
.., te),, a. da "bu'lm yOtrt..Er0, vt
vln to y ca!1, $W, f, vlve as., Tam-o
blo, a, pued,' Iqulaneo51 r rcanad.. a- r t~fl
'aI .n .n. Rile e, .

It.du gir.. BC0Gdl A- ol tidad. u-
plbm.. Tle,.0 OIL NO 5lc1nz 1n .ra
rA $11 004. YApaROA'n $t,044. IA
PO1 S baOcgI wtul- O]RO V7.2.,O
ivlandoks y con u 0a.vtvienda y eSt. .e
plga pooSa saclqu 551.$t0 y hleeezqunlrtp

GRDOACON NDGOCA 1 A0 O
ilaml. nlqotOcontr. qlea
"u 16 HD on ls tm d- .
D a ia $ 3,000 1 1 c a n ca n r. l, er
Ilc trite 10 e tat M 1 All H ~ l
R-5824-51-18*
r OBIERD ELAGIRD ALCOHOL
,,.S. obo Iuierl 1$180 yoho] enel maur .
12 y 3f. Z an R ta ] nclel S danta eF..

sC00,00.CMon DE ,CAS Vro. 0CO
119", ~ qilln, coa td u-.~sst
SI V ED VAEOP"ADE FNI
t1-16. d~l a rd .ul~rtd.d banmed odenograeysinachltuanpelnmeJor I-
..n L. nfHai-,cl -iete. Tlene lr- S
d 'AEfento tenX-0.u d. ga-J
N ,.. Ino n ... . .
dE VENUESUNA BODLB59G1 o ]DE-PRO


S2BOEDA PANTEOE
de l..rl*USrt.= lablll tO r.%'od
Unirl. 1 ,Via 8w Cdarr s = off
i, ape AUTOMOUVill-rACE

gi V VE A NDM~AOFItAIA
nble, luto,, i,-,i,,p -,lt6
tan~ndra e tto vi i ,e .-nd i, "I lf r
Rt II. 1 uloai| T 1- l ,,,.
.,-+ ,',, am,;,:. ,B ,,75',a 1'-7 ,6


pVEN& I CAPEqLLA EASE 9808, EMOB
,.e 'lac l-do .'d if .,A,; -I:
VGarcia. 12 y 1n, dld.. CS'. 7 Oe

RutaS Is. 1 7,la T-1
Cula convertible 1949
P.U-emdlr ionde ..ft. eo-rtlbl. 14
TaU blen conaer,,dm., Porfcto e~tsdo I=
C - ad,+b ,& ,+ ,rl ...JI l. i -
PrJ4 T N1 Ie S i -i3.2 e - l


VENTAS
5. AUTOMOVILES T ACCESS
I.. .. ... 0j..:,,
51 %LQL ILA PZA A (ZIlP4% Lg5 o


CHEVROLET 1949


SJO-F M. ELI-;
25 V"17, esquma Hop.I.l.
('alzada y F
-PEDADO -- F4162
AUTOS DE UBO
CADILLAC 48
FLEE IAl OOD
CADILLAC 48
fldn11., corng ^ "ai~r "nrg
CADILLAC 40
Tlpa 75,A muo bLeo.
CADILLAC -47
Sedin (61), S. nel..
Hydramatlic, radio.
CADILLAC 47
| ediA A2 HydraAA tle, radio.
CADILLAC 46
S ain. radio. AAI0II."
OLDSMOBILE 50
IModelA MU) edin
OLDSMOBILE 49
FUTURAMIC Hiydrsale, $t,90
OLDSMOBILE- -47
HydramatieA Sedin.
OLDSMOBILE 47
CONWVlTIBLE.
BUICK A 5s
SUPER, ecr.
BUICK 49
Sedin, cnuere, radlo, poe a O.
BUICK 47
SLPE. Seadin. radio.
CHEVROLET 50
poeo in*.
STUDEBAKER 48-
COMANDES MWin, cLer, radle.
<1.!M.H.
BUICK 38
SPECIAL, SeiL. $451.
STUDEBAKER 50
Lud Cruiler, PW M.H
CHRYSLER 49
WINDSOIL, ever.
LINCOLN 49
COSMOPOLATAL, Sedin, parA
1A. 9S,4W.IA.
PONTIAC 48
: 8din. Hydramtlc, nlrdi.
FACIIDADES 12 a 4 Muoes

CALZADA Y F
FA4 162
H-6208-53-13

CHEVROLET 1950
Pago. Ae~pto carro.e abio
JOSE M. ELIAS
25 N' 17, esquina HoApital.LO MEJOR


EN AUTOS


DE USO
ROUE-ALBERTINI

P
E$Q. HUMBOLDT
( {na cuadra deo][Infant)
Chevrolet .. 1949
A A AeLn, -tram. flunmtA.
Pontiac ..... 1949
SedAAette, HydrtAL c, A LllA
radio.
Plymouth ..... 1949
BedS, I lusjo, vest. pleL
Cadillac...... 1948
Bedanette, Cola de Palto, Hydra-
-tie, radlo.
Cadillac ..... 1947
Be" Hydrauiatle, radio.
Dodge ....... 1947
Sedin, F.D..Tes.'euero,

Chevrolet(2)'. A1947
.SediAn, goa. nueva radio.
AM.. AMe- I" l +
Dodge ...... ,1947
SE.LA. BI bA. I L e" r
Plymouth..... 1946
Ledan AflamA.AA A- Anylon.
Packard "...... 194
duell e 6 1 ll rdl,
inna"c' able.
Mercury ..... 1946
fedn. rmrre uo
wee a enl e se lente.
Plymouth .... 1941
SediS, buens mecinle,
muoy barLt.
AWlLAS FACIIDADES
DE PAGO.
TRAIGA SU CAR6
DE USO


.UBCO..ABA I ANONCIEA E9N I_____ I I I___
DIAUO DLLAA LAINA I C-517-53-13


VENTAS
03 AUTOMOVILM ACCESSCI:HEROLET 1948


JI_.E M. ELI .-
25 A 17. IA quAnA HopALal.


**E % ENW:J.,rp ne.b,.mlI..
a. l ,( ,1117


ELIADGE 9317


JOsE M% ALLI 5
2S N" i1. -aiuAna H.apial.


PrstaimOl sobrea. LL4 .
LL elA L aLL o LA pAd.eno n F327 can1.ca r
a A.Con LA61.i LAtricr LL C1on etA6- U
de propldad, Solmente modeoI

N'PR AHR
1U6 n Fodelnte.o Pt nalnanodo
Edic. MXanrAAAde. GLMAAA
Depto. 407.
l 0dad. de pA. C


AALAAAA mC. 5- A A. A 84N. Mi.
TeAfono -.3271.
_________ H-C-25-53-15
ConvertlAWLLAc ConLLnental 4 .
Kaiser 49. excAlente.

Sadiln Coo 49 p 6an,49.
Plymouth 50.
PAL LLA L LAAA. 7
Eutkk Super 5W,
IMPORTADORA KAISER
FRAZER
23 y M, Rediovetrol VedadoCOMPARE AHORA
SUn Ford nuevo, yna
puede AerL trde. GrandAA
facilidades de pLoA. Cervi-l
BoC S. A ., a A ena 9que4
vende miL. 5' Ave. y84, Mi-
A.mer. Tehiforio B-65A00.
B-6509.

UH-C-252-53-15

DESEA VENDER

SU AUTO

COLLAZO.HVOE .14
San Rafael N' 60L
BALdega.
Tell U-6687.
De 2 a 6 p. m.

UH-H-5177-53-13


TROPICAL

,MOTORS
AgeuIA on La Habona doBuickChev let.


1951

San L6zaro y
Belascoain
Tolifono U-2555y
Calzada do Jonnl. del Monte
No. 1559. TLA b-14D090

BUICK ... .'... 1949
DynaflAw, radio, vMtidurL
nylon, bottou..
BUICK (51) .-.....1950
4 ptAL.. radi, bo nd& blAcaL
vestidurs euero.
CubA SBUICK. Cony.. -1949-
1adlA. Weba WblAL. AuLLy breno
BUICK-. . ..... 1940
AApAr, AMtLdAA Aylo., SbL-
LLAA.MlA SACAonA..
DESOTO-...... 1948
Cup*, complete.
PI8ICORKE
CHEVROLET .... 1948
PONTIAC ..... 1948
cetMSelindro~s, radio

BUIJ( ....... 1947
4 puertaALA radio, brAdLA blan-
I ox, come nldevo.
CAMIONIU NUEVOS

Y DE USO
FACIAIDADES- DI PAGO
I, eapthnice=,o .oencamboo.

U1--C-511-5I-1-


VENTAS VENTAS
53 AUTOMOVYLES 9 ACCI. 53 AUTOMOBILE SY ACCE.
AIL. -... \ -A AL A

AH. lAo J A Ie A' A(.n ~ A A' AL A~L .-'> LL 'AA A L -
a:

JU'AN JOS.E M. ELIAS
l.CAM EJO 25N .A.,- A. A ..' Hospital--
A. L.-:'/;: AAALAAA ,IAAC6SDTA H-IL A
STELEVISIOADIO ,

1951 VENDO AUTOS DE USO
Re Driee dor,_ C4R .LEY -1. ." :lh ..i .. -,_;. Lux. 0.

-IE \LB|.d X iNi I i L- 4%1------------ -- Calzada del Cerro y Rancho
IA5A0L43 -13 L1ve Rot (
HuLmAbILAoldL, .le ILLIALnLA A IA A AAIIAA lAPl
A.EALILAAL LATA- OUR A
JI'AN JOSE M. ELIASCAMEJO 2 7 ia RNAVALESH-Oial
ucOITBTBE ....... 1950.
ACOSTA PRESTAMOS.
TudLEbIa 1950 SOBRRADIO
CO9lEr VENDO A A UTOMOVILES
RAhevroletadA .. CiO1LE9 L P A l.+-AI LALAL LA

-Ford an..! CAM10NES.Y
radi.... O A L.NIBUS

-"WLIAE PACILWAD En 5 MINUTES
DN AGUOTIN A -
,2nq. 13. Rpto. AIAmeAIdart+ A ReL'inoAAearenArambAdoAAny

O -A BERTINI t deLaL Ailidade. LOe lAB
Cal2ad3 dNl errA y R enh 0 y

C-518-53-13 COR OF CB roy.


A m n in eparamnto- 205.
A AM LA BAA1 lANH-C-49653-18
CARNA VALES ______

I -CONVERTIBLES
Buc..~ 90 PRESTAMOS

Studebaker. .. 1950 SOBP,
Co NDE5., rAio AUTOMOVILES
Chevrolet ..A.. 1948

-F ord ....... 1947 CMOE
AAIA. S ALL OMNIBUS
P~s v vs En 5 MINUTOS
DEO PALOL
ROOUt-ALBERTINI to ,... od..
IoA d~e propledad.
HUMBOLDT, 501UTHERN CO NTINENT"AL
de ILATANTA A P, CORP. OF CUBA
-t-5-a Calle 23 N" 105. eAtre 0 y PA

Amsd~n erlm: 2]


Via Blanca
MOTOR.COMPb. A.
Fdbrica
y Via Blanca
Telifono: X-3261
Pr*sidonlol
D. Ramos I
Agents autoriado dol
CHRYSLER-.FARGO
y PLYMOUTH
Le InvitamoL a T *IAl BluPLYMOUTH

del 51
Totalmentl nuaTo, mayao
-- '..4-onfort y boUexa
IUNA MARAVILLAI

PLYMOUTH del 50
Em exisioncia pawa onhtng
inmediata
Aceptomrnos iu cwrPo coma
part do pago 7 damos
facildadee
TENEMOS LOS

MEJORES PRECIOUS
aint

CARROS DE USO.

CHRYSLER..... 49
CKRYSLER..... 48

CHRYSLER ..... 41
7 ipsIJAI-L.
PLYMOUTH .... 47
DODGE ......... 37
MERCURY ...... 48
BUICK .. ... 46
"SUPER-.
CanI6n CHEVROLET. 47

Camo6ni CHEVROLET.. A1
"VOLTEO"


nnnnuuu
OQUENDO N' 61
entre San Lazaro y Animas.

Plvymouth . . 1950
4 Aiuerta. rad.i. be.dA blanLa
BuickL... . . 1949
SuperA mecimAA coL l -, LL zu]pert,
BuickS . . . 1949
MecALnio, SuperA. Aolor neg,
Chevrolet ...... 194,8
DeluJo. m-r~r-
Mercury........ 1948
Plymouth ......-1946
Much- ext,..
Ford . . . 1946
Con...X.......y "r.0'. 96

F-Ilidade de pago.
Acepto carro en camALo.
GRAN STOCK EN PIEZAS
DE REPUESTO
PRODUCTS GENERAL
MOTORS
3a.y 6,Vedado
AUTOS NUIVOS Y DE uso
BUICK . . .. 1950
ConvertAl Le, radio. bands blan-
as. Azul-perla
BUICK .. .. ... 1950
ConvertibleAA rad-o:LA aA, bWIblan-
cas, Cretan.
PLYMOUTH .. .. 1950s
Nuevo. Gris.
PLYMOUTH . . 1950
Nuevo. Verde. bandLas blancai.
CHEVROLET . . 1950
De usbAA aul, bandas lAancas.
Cuero.
BABY DODGE . . 1950
$300.00 en extras.
OLDSMOBILE . . 1948

OLDSMOBILE . .. 1949
Color azul. radio, 5 gomas
banda blanca.
CHEVROLET .-. . 1947
AVerde., bAnidas blans. Anion.
OLDSMOBILE . 1949
MaLron. bands blareas, radio
PLYMOUTH . . 1947
4 ptas, A.9I L AN A nueL a
i muy bueno.
ORD . . . . 1938
Panel
INDIAN . . .. . 1947
MoLaociLcleta can Sdecar.l
3omo ycrr m.. apdrted d pig..
Tambl.nFr-ifldiid -
3A ILS. VAedAdL ALLbLL


DIARIO DE LA MARINA.-Marle-. 13 de Febrero de 1951


Piina 29


C-5U-53-13


I


D14RIO DE LA MARINA.-Marl.. 13 de Febrero de 1951


C L A S I F I C A I


VENTS I VENTAS VENTAS VENTAS
53 AUrOMOVILtS V ACCESS 53 AUT0OMO1VILES ACCESS. 154 MAQUIoAIAS 57 UTLE DE OICMA
;.- ... .1: .4., .-.....3 0 .- : -' . MUEBLES DE OFICINA
.. '_ .. . .' .-'.. .. 3- .0 C.jas bulerTa. m qunas escri.
30030. r3o -ma v30010 calcuboor. 0631 a y0!0
"'- " '-'l "- ," L_ ** " ... ,. :- .' 0'06-p t - r '"p h a pr CleC h 0 eque0 arch,.
'[ %.^ .......S. .. .... . ,-I 05. a o A ll-Steel .tarj j
'L%')3"3 '"'1 1 394 ....... .MAQUINARIA far.-. L|- 1.. .. b...S Vila e.
r. '' i"." .. ...- .o. --.;.:, ru La C2 Go ,aie Com-
.. 3 po0, loa 0 O Rer N1.86389 y\ TO.B "- r* .l.... . '". ,-"ale'. ao. 0.00 0.3,0, 0.,,cero+
_ _,--'_ ....________. 00 TUho j 1 o ....... d..
oJ.L. LO0B. .30000000. .ed ... .. . ,.o.'.N I .. .... 0 .. 00.. .... 1. .
. .. .... .. ,'' ,.; ,-;l nd ha% me1or. Mo eres ,a. -uinas esriba & r, mar, pro.
-41 c i- iodi iIona It, La itrOT I di m,.uee is prccio, ra A


tiLL. (-M 1 C I S. 1 *' .* "," . . . .. I el REur sT o)S,"3Tlm cn o d.m -"'Me'! o d^ r-'A
.. .. , " 3' 11 aa oloorI or10 00.-., o,_ p LaCorner-.
S ." .. ,-',-. .;' -. 'd" -o ., .I = Ial Pr,i. _.M -1)TO Enre Nion.
..i ^ ,^ ^ --*' ': ': ,,11, ,8., [ .... A,,VE. DE M M L M 0 R il 0 r n e .1 + {d
Bll ~ ~ ~ ~ ~ trki N14 "6 LU\RIL AAH .Mlooi
:'.JSE M tl n.S ^ r '-'. '' : 1 5'2g "'BL 5 RE DA -"43 '77 4S,.*" ;*.;'.'- : '.,* .' .. .- ,;" ": :: '" " !"" '" "* H & -i U v U I
'" " 1-'' " r .... P r V IS I U L E S


JOSEITO DIAZ -,..N. ,' o,.o2-f'-n YAWMAN & BER
IL TO% DE LI.LI .,. .. 0000'I'o'o/" L0l0,0,",0 M IKARDEX


*- --R N '' ,i ;I . ,iH7 H- 6 2-.+" -,, !.- . [[ i, o ,T''M Eb ns ei -v t p c .d
1131 A 1 l i 1P0111111(" I: a', . . ... . I. C"DI ..EI
0 0'.~ 3 uoaunoun POSTINDEX

3I 'iP. D fo GASOLE NAAC ME
LBA.6 .3. -dP M inI I CARDINEER
... . .- '......'. .o. 130.., ,. 'N .o 0 3 .0 Libro. losibles Flex-site. En
% (. .NC., ,, '.rI c A ) 9.-, Cooto Mmm a ,o diferentes estilos oeoapaci-
*__ a ,pPUsTus ,3 12 0 lCIOI dade'. N1uevo v de us* A
..... J O. I h' I. *I. .:. .. it ..... O~ A* i NT" UGA. D ADI stNU DIATg P '. r Preci rmuny bajoi+.
r..poo0-3o. 3307 baDjoPAG
..... ..... ..... 1.. . .. 1 I-1 ALMAGRO MOTOR BOLSA EMUBo
H.: I U 1 4) BLSADE MUEBLES
ORD, ..I.. ...... ...r -- COMPANY I)E OFICINA
______ ._ ....._ 19._ r, : 47 AVE DE MENOCAL I01 O'Reilly 4(09, forent &I Edlf.
Bt ICK 1Q49 COINI ERTIBLE HA,.A iL aetropolitanL
I II- S. P9R5 LOS, I 'C % A IA Ig
03,0 0'.i o A. 0 .e.. t13 b LI o ( 13% I -. l .3003-03 Telifono.,

i' JOSEN I.ELI%, ,',8 MUEiLS T PRENDAS A-7743.1 A-774-4.
SN" 17a esqu nia Hospital. +F.*010 V 141P .FEC O I- .nlo .JL E._ o .o AlO t r Ml~T.
.... ,949 10, ... ... .. ... | ............ .. .. 3
411011 LERE 1 %0030 0.PORTL10NIDA D

N033 .... 14 0' LE GRE O o .. I .* -------1sid -----
c^ con,,,,,, nin V--, Cn,. nro ___ cm- RDtAAAO
...... JP.... JUEGOS DE

VIBOR A ALE GR Mlnt h .o leera 1947 ,r $ Fcn n +u.' : '; : '"*IMK l, ^ '^--"" "*** .. dl:*
-,1.......... 0 ......... ....... in.. .... .... DESPA CHO
i1 14... R .. .,. .11 .l..I ILJOO bSPItCHO
PLYMO UTH. . -. 1939 01 000 l3i 0 prolcion oleoo y2* 73
10 de Oelnbre yjosefi .. -' .... ... ... v %'" 1; " ..... .1", ,I %:""i:ii 'i',':. ::+ :, 'I ._ +i!; "c tvs~apo~so a+ y eed m rss
10010-~1 "1ibeo~oo-o ctivoo do empresos
p0.1n 000 000 0o .. .. h e -,> "" .. Bibliotecaso par resi den-
CONVERTIBLE .11 1 A 9 vr UIO .,. ,,:. -,,: ._ci; ..... tilosi c]isicos y
i BU1 KSE VENDE 1938: rdo .- dL y I0 Ct0. 0 r- modernos boco
RI CE0 I.,oo O d. h-o, im Ni
t -. oCamo Dn D odge comf pleo am en- 0.0 '.u0.toegos dle re ibidor I i-
"" 00' 0 "e a0OBe n u e v o lo b le 7 0fu e r za 7 m- 03 1 0u00 dg e r ein C iO yIo to-
/ j1 ,*1 E iL I CS 0 .p 0an ha1 3 poeo 0 e0 e .,: 000000 e 'u 0n0, 0oing . d sti tosos
m FORDt ]7 P an~tl]1 ]onel I93 M A "" P T i- '' ", e|. ^ .4 models.
5 V"017. ,,.i 19 .,46-3 0 2P-. P e f T o-1 .o61O4,3-14
;-,4:-,, 0101, a o14 J 0' V 6t-00 00 0-.5.. o. 00 0 Ebanisteria-'. tapicerao dE
7-- ..3 1. mo** ...- cnl.,b..I o aidad.
IVIBORA LIBRE MAQUINARIAS, P e n d-Muebl- .pr... o .. d
"VIBORA IBRE "- -11 C.NnETRA ELZCTKICA tMA A .MES ED dieaih p.
MOTOR3..... oo....... '........... 100old 00003.0003 0M. etal ConstC".
$4501 T'.J.' 27 003000 113 0 o. 0033 33 3030
000I 0 0NDE CATERPILLAR DIESEL 0 ETA- ..3 ,.3 Eqoiposdo ofiono en goe-r
-0 fie00Or33abre v Carmen, 11, 110ro ,900. r p'. 03000 .133 H-33 0 o --15o neural y lineas aftno.,
VliIorI. ...o __do 0000. B-0-0166. Nils- O 00NDI0 N 3in ES33E03N0 UN SO3A1001"
-00Sd lonSA oM oU e 3 0 c Nonerib7. 3" 0n b 0n. 3
ca16fono- : 0.33 0010 00 0 31. 1FACILIDADES DE PAGO
:. ~~-.b. on.... VE -+'7"'+ .......... T)rO ...........
Rui,0 .3 3e..,.,o. e000i0000 03000100nylon 0-
p,, 1 1 rii ,'led+ o t. b' u t -C' te
(ONTR1TISTAS %4I 0 1000030000n--
,. .._ .. Bolsa de Muebles
.....0....0... 003,dI e Oficina
'0.' O'Reilly 409, fro de.. .
kIopo. -ola0 oio '.'.0 '.- La MetropoLitan.
Apapiig.bo do- ..'.-0''.."' . . Ai-0 3.
PARA REPARAR MEDIAS 00.00000-H-007-5--110
milemos 30010q00'.0.0 00'.- do -e 0, 0 -100 SE IeEL 'DE
Au oi(.toria. n e L~a min ...... .. .... .. ... ,
Auto Centro Luyan6 tmoderns.I nformant0 Crit-.,3'.'.. hnd.d, prpar1d- I Ion
'.zaila Li LIlaOn Ni" 545. n0 y Arrooo. 30L0033 000500.DO IMl[10 0ob 6o 63 001031t0. Tiene _n ,_e
Evi;t AIoE qu. T M. P-sa. D,, ,+,' ~ ,' inaces de 5 vii p e l etr Tent
00033 0 . . ". ,,. . .
0.. ..... .000030 0 1'. .... I
C H E R O L E T . . 1 9 5 0 3 1 r l r r D L n a 01 . . o .. . .,3 R O f a l l 'o '. . -
P........ H. 0v.-t1950 f H.-PL..... pi ... .,:.""___'___" ___I __________
CADILLAC. .....19540) Te mo s PILL exo-isoeooio deoo ''. Pr 300 .. ..3 0
Dibigonoia WILL' 1 ]. 4950 20 v n0 H. P..oo i -pi.etrio. LEIB S E INPRESOS
s,.,000'A0. at..00 003onSE otoloo-e ddoric'os y G%164 00300 0-.3033'. c5300010D3
CHEVOLET .-.-.-.1950 roonolonoodoros bopo poia hel. o10 d. ,. -I30033.00, 03000 AILLCION, 0
R.E.I 000000.. 0o 1010I0r30r00r00or 0M8'-IPRESORES
PACKARD. 1949 REFR1GERAC1ON otoo 7o lds; 21 No. 12. 0ltur M 'M-r.
PACKABD .1-5620. 7"45-19
Como nobeo COMERCIAL DE CU BA 0O--3 A C30A0103 01001 0 3 'X .3 3
C HioiILE[4L gasCMAtta0.000,03 lb0t003 j.M33 a0 J 30 P -,.0 L. '
ooooo'.'.....3.. ... .. ..............obd30. 033...0.. 030 00 006'
FORD. 1948 1 ..-1.H-5102-54-17 c 6otto.h 030000000030B.6 33.
Gog..50Re000 erador Geer IElem 1771-11.62593 0 D00--0 -51-15
n 20 02. 2 0 OPin. 0,03100 0lt0 3 o. en. ntire
DESOTO ... ..1949 0sa 0.'a.0 S030y0000300.
00.360 ...0..... H 0 H O-00-3S-15Eso0. R AD IO APARAT0
JEEPSTER. . 19. I.IIl v0 000000J0GO 3O0 0 0o01oR Pon ELECTRICOS
.....TI EI .itad d. .' p00 0 eo. G.10.oo 480 29 P,-
000000r00e 19E7 I .o 03 r00mntI 1m. 1.0d0 a ,0 0 3 3 a 130,
CADILLAC .. 9170.3.0.-RI BALD0. 0 3 AO coRADIO t00 000
Gana-tg .t B %4 tSGI E O+ILLO E1%g[ 2
CE E 0.ROLET 1947...
STUDEBAKER ., 1947 LL LbIUO-i
CHE'l ROLET ,..1946____________
2::o1U To.E;R GRADoRADIOS
CH1EV L+T .. 96 P It R ABOMIBAS NVI E U.RDI
PA4 AD .-- .. 94 SIN FLOTANTES Or I Ntr'r llIDO A l'trlr alT
PA R . . ....2 .- 30 0.30 o, GENERAL ELECrRIC
$000 *'INo'N ARILLA Pi0 3000.00j.03 Modolo 1001
PLYMOUTIH .... 1939 ImrRIG3, o033010 FL0333.0I30T0 3WlIT1176 $29 4
V0I0rno'.05.0
3 00o .-:o 0. 30.."3 0 -!_ S. Per (osmbior do Giro
FORD 85 H.P. 1939 CNaRRLPCIONES 0 '.,- 3 0 03 s.000 ,0:" Liqoldo Cl. Radio.
BUICK .... ... 1938 o-o11--.o '00 Nucvoom do Fbhrica
Ch~quOo, -ob \la o-'e 533100l 0333l 3333 P 0le 00l0 0 50', do Cinoo Tubes. -
NASH. . .1938 .dcfil e,.00 13.. 0c30 3f. i o
**~~~~~~ -. 33ORO .o 0003003 0'.0 ln ..Rojo Caimehim0
Caomio FORD Panel, 1938 M R A a 1- 01. 00.-. 0.s,3 Valor Normal $45.00
1.ga80300030 0000DNA00 0300
FORD.5 194 0 tLo3. .O03500 00l.-O I ro.M D Los Liquidomo a $2990.
iieorre3 FORD.0. 1946 ompan).0S.0 1A. 1.00 -0- 0 . .. 16 -d N .P,0.-
PLYMOUTH . 1947 s-5a NIlCOLA1 N5 105 0._3. 3 00-, 3 0.00- Aoa..
1,l" -11COLAS.00' 05 0.000.3 Coal csquina Trocadero
F IF l o % ." ,. .17 U T IL E S D I O F RIC A
000'.3i00303030,'. oh. o .1..p,. 000-0600,00-0-3 Cornpro el '.u 3 ho3 nmJrno
JAClPF70 MTDINA ..... ,;1"-,ii -i:-...
0400..00.00000 .00 030- 0",.0I LT-s.H.5,OIl -9.1.


A N L N C I 0 S


Pigin. in.


Casificados


A


-1


D) 0 S D E U L T I M A H O R A

VENTAS DINERO.HIPOTECA ALQUILERES ALQUILERES
A RADIOS T APARATOS 3 SOUCTtUMIS 92 APAXTAREITOS P APARTAMINFOS
l tCs BUENAS HIIPOTECAS ".2.4-0 3 c.' ,..se-
%E.%DO. 1qADo..M1/' Lirr a- s.A.A,, II~ su-cno
. ,. TODAS NUEVAS, 5.,-. s,3 H .. .....-.. .. ...-.
O',-o .o, ." SE.CEDEN FRESO&.APARTAMENTOS ......o...


IOSTRUMENTOS- MUSICA -.. qIIoa.. n M DOZA I .. ] ,-
clus~~~ ~ ~ suciu rrtmd cu KNOAIC4. .l.u. ca,- NIam rm ,+
? ... D I.4 1O b is p o M s M -6 9 2 1 ." A . .. J. 1. . T h 4 '-. I ,
U eir 00003 1 0 0 V-110.30 0 h 0. 0162._ 1.30 3
rN411L UTs KI M D[ f. im Mb l o tr Io r"`E` lar@eM.
.A .,Is.- ".. ..' 0., .. io.0 a A, c-- ,- LUJOSO EDIFICIO
F- .. .. "*** +* i +Ordo % 6.... co. tple.t .c1A Catll E sq. Ave. Ofilaloea. 'I '.; "- .l,;,S,7*"1- ''" 'o '
0.. od o03 6,000r1.0....o.-R,.eO.
I' 000PI300H, d Y..r .0 il ort ph d 'o ns tc o. .iI1W h.loo 3Btl 3o. d 1. s- ... taci- o on PAo. . 0 L,
.... ... . . 73 idg. .. u.. Aati o o l>ol 3 looI co0n 50. d," 03*.0_ -
LP,,..... #. '3 .h t0 0003. . . l,
sesul g.0 OoJ 0 w .0...3.o.'...l:oA. 1L.- ,
arde ypd* Aml ldatP. dorn- 'he m 81 oI t-rlia onee.1bell.[ it
pfetoi .. u RS1 Tl 'nodll c-sltt r1 del paia ov' ~ 4Lw~. o ..os
--------------------Ded-- Atlm ,^ .ISy^ of.. ALQl'lLD AP1TANEWNTO. OtMAVND
4ATERLALES 0B CONSTRUCCION CTtlinf. to-dr 5l$ o .10* f 4-- an S t,. e l ato;
T EFECTOS SANITARIOS . C0Ul-H.0 '-M-I p'o, 0.1. .1 A .o..od. T0. 0.0l1 3B7.
S' 4.00 X)6i% H abana. x5s,.-u-is.
CABILLA CORRUGADA 30 57 "nAID lndt sAAntitcift . ..
3,0 P r: I ...... .....ivl.d h..': ,
GRIS ,." A ,."..v.,. b00o0. . 0'- .- .r.. .......... 63 ..0 ,o: 0;,.3s oo ', 03.. ".:"
3.600 7 0 ,6 A00501. V .Bl n cloe -- -- mo in.o. ao-o [. - 'I. 00. 4 -1 515, 0.
CEMENTOI 2 plol2l000 8 %oScvilllno ba .te r .Je, 03,. jdoIdo .At 0. -'' .
10.0 ao Tod. 1 do 00..Siub.o b .olo1.t oo. Sa u1. 000 o~o oi.- '.q oo-.'. -AI1:1n 7 Aoo' 1.o 11
333030300 3,000 8 0% Soevl&oo 1 fa0 ry 0.Avenida. delI3 Ool(.... I l
3, -.t 50,0.o ,b.II 0 0.30 3.,.r0 -0.410
. .A 3.500 8 % Sevll.n _. Y13_._,_N, Q.c.'_._-M, AI.._...-
", .",'" .. .. 22,500 7 % Vi Bln 0-1l-611 t8 NIRAMAR
S. , 2,500 10 % Mod.elo IRAMAR
Alqu~oiplo rtareentaI,,ou.|.-elr. ust.
3.600 9 % Modelo SAN MIGUEL 457 .o- sr-d, lo siet %ban. Z.cocJ.. ., ,0.
ARENA 2.000 6 % .,. 0So .q.L d . 0. c 3 3 00 .003:
-de rio-dI Pdel In- -rable 2.500 8 % Bite.. Visao 0 0 43 +AT -l.0-.0.32
0d00 TeI., m metro- dep ROBERTO A. VIEITES tento: j 0h.obltac AARTAMENTO MODERNO
int 03adraen0en0 o. 2 metr0 os d o BER .- "o 00. c-=o'.i.d.o0; I- .3 -11, Polloloeo drdooto-
oenttador I... terr~an.la-erb. L| +apo ~ lrm od
aTed p.aete nedt Bonoe iQLpot~I--isca f, Oompeto.au, alr~ bt.ndante, to. arlbad, do f4bricar, ala. -rcnom Vor, n
Telfs W4262, A-4703. Ho0 .o ".do.o o..00o clo..0 I..
3o1r0ledo,. 00000.3.d 000r 0.cn ,n d0r-
..C..M ..C-. Tell. M .7620 ....... ... .. .. ....... ..
-- ----.--4-.~-zNICANOR DEL CAMPO dbmi..u y.*, va,1c.. a0o2.1rt4 0100.
B HIPOTECA, $10,000 Ce 6 PoquinO 9. y-n0..n. -ni.
m i Go.nt.l, .. hall.t314.n o 0clost..A Se .'lqU. ln .Partoooentooo de Ue. 10ArA00TAK1NT0NUEV003 R0LNT3 CA03
trn, potl a.hd, q.cbt,27"' T"i-. h~bftaccone& sal., comeduor. bfio 11.14 oh ooecn 4
4lo : co 1dor, 1o bru ,30. 0e0ra,., t Jo.o 0 .0cocin 0 Y0 Osericl3 do crdo. 400350 Coo i.. 10,. lv.e No. 0, ene0r03-
d 4 310: 51S. o nO 6. i- T lmbi,0 de do, h0blt0r e- 1 30 II do. But. 14 puer00. S.nt,, S r
e: L 1or:: o:: .-10. H, U-. o30.U- 00 3- entre 0 y 64 Par. verlos eIn- 3 l .. 00003 03
263-3 37. nas2 e4H-I202.1
i2 l64 p. Doogo 00 000 OFERTAS 0or. B5.0 VEDADO
tico d,1O.0o. I I 00, 00,.red. i.dIl..30,
$32.00 D I N E R O EIIFICIO M ARINA ESQ 23 1. .. ...1.., r- +.
A 030010 103 0.boocor, 50300100030 0. 3 I3-.2-03
Deagoie tapo6n EN HIPOTECA 0.p0.dment de 1u1o, de uno h-.

Il bi lp. d'. loldre j bodl'.. ToB- god'. B- "a
tiFERRETERA4 d. p .t r" Oe. N s-3-13I- ALQ0IL^ ,N APA.ITA3NTO c0 i.-
$30 ..... ..................H MBOLDT. S A. '.o Entire cSiIr EaN ESTLENAR h Par. cona:h'd. nuidin.
$ 0. 0 Hb. y Ass3 r]AtDArt Sol rdolt. Ap]rodo'r.ane :nt de 1u. 0 flconI- .oLoro o .l00 t 0 0 Uit. 3 l0s.3

CAIZADA y I VEDADO 3300010 .0oo0 p.3,o~.^^o. .303.,,2 haloitaoloo, 33071 nF OTURE9
TELF.: F'.7291 Bance Hi e.eVIA & I -olWu 141 a -11,1NaA- 'l4 A at
.ble lpe d d nteri' I acrll. Than edao y l-a eAparltoa .l.o1o,0 pooIV IVed. d .Io-4-4
-FER-- TERA Wbi M Eprl rDOZA 0*>nidad. Informs lbrio S1r.- l U'" 0000TAa-.T H I1000 -0210
ParG- s.3_ olue LAI'.AM6m.I.delee.losa'. s Coe________I _o E *__oie
GANGA HUMBOLDTIo ooS. oA. P0.oSI.0 ".oMno o l-f.. 000:0-'0 3
ATcaLOD y Lo+ ACI3 5 1 Su visite Apr et o d PENTHOUSEa c- b o. enoo7. Tel .Min.od a. _
CAZIIJx sl J O ilgradetJilla -ciaed.s nnsamjnnta, medoi', 2 habitadiones, mny 1-PI01
Av0n idA0 0a-o 3l00]0or30 o i..ra.0Lu0.0
TELF.:0F-72910Banco oo 03- 1.do 0d10 001006-000 0306d00.01q.1p. 3de 0U30003U00...... d.o.........s 0-3.
hal. -. = ftrt. ba.,odn cal. pel. .,

l~ -. "--'CON SOLA FIERtA V ADEOIAS ^"."AO'ittO!O'ItT'h 000 000303 036.do 000.0.0030 01030~a-
C-510-MC-13 .3 M E N DO Z A 00er6idad. Inform, O en0 Iceioo. 000000, Io- g .00300s003, bo rn 0 0 .


PSOBRE MUEA LES, DINEO Telsmono. -8875. -3740 ..
G N APlan de IsFrriter"addd IAI'AaT. EATON OR BALA-CMEDOXI


GTCEMEN TO 1 't.i. Sono U---S.-.S- "215 co.u o" b"A i l.-0o. c l Co n rl3e0
85.60 030 000080 l |te oeh '.- N' 164, ESQ. C, VEDADO delujiO. A dAnrTreNqT-
Tejas sbeyt -emenlo. I| tl . PENTDHOUSE....e... .1 ....e AAg Ab undan Etri
|nS 1 k alto. cIn -"A o f -.-ii ntric. del As -A, 'n ou. o
23 .. Ptlro, ve . td *As AD-,Vedado. 19 Bill.- Vq.do. 2| p re-. 1B-3. 4. cod A-". C- -'a.. -= -Uiti'.H.5918MC'.15 -- oe*enagodo Riafhe} Perof-co. ----- ___.
o- n ro e ia P aAbIOS- -:, EC. 359. C o A 3 4 *raH. 3i0o00 0pnt-hou te0als-co-. A TAMENTO o D O
B0a 1OB.0-106 010 00.VA 1MO o o300So 0 ,o 000d 30 dot.cl-- 3r0e., PHo-0-0000 0 lose. 103331.b-
11,3 0!0p00 11. 1 A:DINE10 R0 0031 .0"' t.33.0..o.e1,Ao6 S o 0 1i .
033003A ? 10n d,, 00 1 00d00, 3.0a V0.063 010 03 3-0I00 .
i03o ON OLAFIRoMA Y A EoAL- J'..0.60 0 .al 56ood o 3. 0.er01001 .000.00-0-0 -SOBRE'II NCC1 MASAJSTAS, IEO Tlfom M-8875.1i---3740 LO Aff"O D~L ".nLA VIBORA. nQUI'
00 C00100 tlooE-1000 000 00 M 61.30o.'.ooo 3..0600 3 0 lsosdsuels I : = -P pMO & 10. 1,0003 .030000000 ,0000 t. 0.O. 030i-
,' ';. 'UHH.&_ific,__I p ,,rta t. _b._c os., c ia,2pleca
0.0 o.Vdo ce to -30-00-A. Ass io 00 A0ZA Eobood", ,d '.. 3 1033.000000
.: CA nn .-.. ...et000 lytN 1030 00.. ..... ..00. . 0 P1 00E64, ESQ. C, 3VEDADO .......... ...t4 OFRAS A .Q 1LE 0.. A*d0.o ___ -H~ma. 13 0, SE AQUIANA
te. Vent. im itada p D.El,. ,ES PE lE5 P. ALQUILO APARTAME NTO
Informant: B-6511. o en ,. ,, ,.., .. .,o + d ,,-'-;- ,;,, . ,,..,
62 OB llLO S c.3' 00 05303 3 U0 DNERO 5 00 oIona 000.vi0l. 00 03n0- ri0do. 0 '0.0
03 y P, Vea0do0 s00. 03 0 -- 30 . 0" 33 31"0ot14 0'. 010 .0",,- oo;o't .-," 0 "'h-0h. . .. 00001000000PARA0 0. 00"00, 00rod..... CUBA81X.671 A1434. P E 1R O
siIsrai0ry3ed s30I- a00= Iean0.sar a cs0A$60y w -oooo 3000 000
ParaH1. 591 8-lM. tan,-l1,5 0 Vree e calenlr ugar.gado I"n el"" P"I& ez

'.t s 0 0300 .0 ..d.0 000. M- 6513-. onlortdo'. cu o-. ds -Pr.o" ALQUpo 0 U30 A P ITAW _TO! 0 O6 E ,
SD' .. B US D 0 VALusR S40y anlml -iaollo.5. iAo ,o ome lo odooo,
esq uin a r .co 'd C) y o .; :" I, r o M q. hyd S ocins b .S o ,I
Vendo 2 Bcotchones otoJT. Q~oo~10~o33-o;3. A Modoo sr. Aptt5 de 2too d
OB EAOM EV i ,ooo --------- 030003 10003 03 03001. Vi- Co-ntoodo---o-- no- Co- .
79 O IcoldA'1O. Al A 5751- U 2CL-15 FRedoito en4h..-.. ~. ---ed es- An* a 0 d iUcl- |. 1 + Arroy o A1 .n s e- T yloa

9 obb1n0 .E C e 1000c03,3ON300N0 c..eoc '0o. 1 1. 000 0 0, 030 0 l, 100, 000 e03de0te.T4.3u19.
'(103. Ultu330.u003003B390000033 0000'. o77oooo1oooo~do. I0L0-Clrts
lo-Jas. 00. bo. L-Itsod on.32
P3n1et3r LI Q.n.I.10. V ^______lt__erren en c __r__.du. alrtnuo co- -3, SE A
it 0 ue0 h r3 ne 0c L t.'el 003or d10% 30010 O 0 0 3 gandes, pre3 -. 0 -'O'1TA O.rl o.nT.., m do0 W A- .
79 eu 2r+ H571062-1 IidO ] cTAMEH.do' ldo dk,. $4 .0o.It .ba. d,' l: T uyP.

0,0 1-0330 0.300. 1. ..0r o T0fr n ... A.- 0c- 3 Ili r l
.6z Prof.A. T-YA NATINAIn ad"HH C-41 UBA 8e1. PdoreNTe A hs LAhl -ce...

DINERO ^ .Jc3I3....e -1-10o3 0-30.
so0re 03e 0030e3 03. o en0303 .L fifES o- In. u
a,3-. 0 00.-- 0 ,000S,0,-d00000300- o0.oo 00- DF .CI J A oRoI
Pa 003r010310:11.01-000013000.0..00.. 0000d301100 3333.3003 000030.3000033,.00o.d 0000
,told, AL I A-01 0--121. 00031. 0000- 1. hOoitaci6n. el. Sir-p0rI. '
_-11Hz ,u.H-6tM-M-t7 ostableeinfiento. Informal: H-62M.+-Cf1
Vend 25 01chne: ,o~., Ao o-T~o55m0, Apartai-nento Mod ....
KQU YVIORLRES a- C.33.o p13,d.-d d9h.tUaA
...........C ........ASA.SD.UA D-u 00000-..H46,042_-d o..,- i.. lo d.do, AO.0,3-1- an A0000, I 31,0s -000300.000,0
0la.OT Ed t 5"o111.oo....Ti0- on-
,0-000 0 3 000 3 00 00 0000 0 C0 .o- -Ved0-3o In0or0,0.I ,
0EAME.o do0,r0$12,03600.0 00-o n0r010000la10000. do o ..u0.; 0.-
11 Mr M es-.317- :,Sent- |en1- 1 is. R-ft Modiernos Anaxtamentosl
A oula-r 381 A 81. 1 0 o'. MANSIO N LU Postalv. .101iterior. Viva. C6modo en mi Casa


C 03n 01 0. no A'h971hoA'..34V.P1- 1
-t0- a-1. Sla-omedor, 2 habiltcione. bah, 'o Alq.1lo Iran hablI.Inn . 11 lb.f.
IIcocir.bn E, bn x+++ee+o.L I ..;(Ar e l~. pt all .e .o innsonl ..do..u...


DINEROreEn-EL 0-4 lne' M n0o 153.0b0o.3-uI
-571 62-13 -j DL. .40 . ...
. . b.ndrfl, Calls00 No falo0I0- 20 d, .Jq1o0 d pa Brt do -c olonst d


'.630 ,.~'.~. 10 'o00000 00 acqdo onols ~anLi' rotod b&ooM, yoo..n., ropooo. 03-
j~ rU y.0 ..6ed,- 003. bo2oo 0 63000 112. -140
3 : ,. 0: 3 LIA.0-: 0. 0 3, o o-'A. r ASD' AEA ToAB A J. oCEIN -- h o;ooloo . o e0 de03


".1o..oohboI.. deconoz-oPo-
,-0 -0 e ,- ...5 0 p 3. 0 0l.J.. ,:0 3 o- dportn d o ao ,.tI. I, i tfa i
................... 3.. ..'... V ED A 0' Cl 6..0 .......do .
,30003'.. 1," .*o ..-.. ." ner et~ 3036.... pIt ceioo|-. lo. Pr+.'. coT. k or I 417 o 19. rEO
e ,I '. A I" RZ RmI OS103In80' "9 4-I.ooentnI3 n 1 003
l .,_, I ooodoAASI.. . '. l .....
060'3: 0' +.3 ., ,;. ~.lj praet i 0300EDIFICO,~ J DIN 030
A is H AD col.,otpenCAoBde terrl 1.1D-
,e-, -;z PO F.O coFF.O33 rTdlht ~Lo, r urns Aetr n b lc.AIatte S n.C.er.a

3.10 1003-003.033.00: 3l
00130 300003. I ~rBlA I[I]'CA A D 1~a'.Hli.606 7.R2.mn 1Bf5 hal oJ~ rndol t=b.0. he.30
-w OFR I TA ENSEL RU NLZERAES So 9l*oV, o S. nA A 6,
750PROASOAS DE H F.SOF.DF. If^ t.io .mubleso andoApI~.:Te
H I gT C S M E L D O ....P]. cn .. .... ewc... .. ti....
IT--1 $79 4 aoIa yA NDUICAL NA DCASITA uCIcAN CON'd co 1,2r ad ru.t ief l,1er .-do., te lfn o. In eor-
,- NE O H PO rlu k -224 73 H- 7als. otelNo nA~iK~ l. dfcoG tncll
d1 de4 .1 2 ErT1o eu a nt Ad Q 0 1LNE 15, entre 901" O V~dNdoA 6

HIN ECA 33 ,,c.. Par.- o,. ,-,...n onconio M M No -e. F- VIOR. 0'APTOS"~rgd 2A
I I~ o Z-adW. Ect dn u'4- 1 Alltoo d 1 tl, tl 'o b -
A gu i~ar 36! A 8$5.001). Ino ...... .Sr... ..... ...... ....... ...H.U ...2, ...... .........0 ... n
d -b4. emteIDue RodA leo.Notcorel, F. i-.ci. -9492.
Mz = e-uxlsos.......AveniliIn..edtioue, eI39 neU-H-3r2 2IA
CDNSULTE0 .. u- 1|.-1,'? .-",1 ,"". ad ',r 1',' ". .69 1y A-6 24.PIN [R
ELODINERO.If.ELellA -!i.' -I" ,. R"" Un-H- +-t.-a .. ''I "'I
l~de II InMANSION LUZ A .e tic,. BpiIPIde 1114s., uar t,'rbe.
-e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ V .... .a," .. ...o... .. Itre S. Jo+4 Barclona.
:. l.: c M ll~l C'at.3 ZUl/~ COoLalDO y Ili A
C .5. z lm-. Mr. A-697. 1 y moArn, aplt y -W 4.-
BLdorrlu t%.Kmq twoI

o 1, .- Cie. r tsd on,- b. .- ntir d'e y arclon
r.l i 1 d,.+ll G,.-. 30,Ao.. ..-........ %' Sl0 Iv l l al iI : S. e t or obVLP e. = !'nre 17' 9


i'1, epltmc entre de c y Aitit,
v. c. m ,, t ,lS:..6T.21


Uasificadoe DIMARIO DE LA MARINA.-Marte-. 13 de Febrero de 1951 Pigina 31

A N U N=C I OS C LASLA SIFICAADOS DL E LLT I MIA 1 -1OR A

ALQUILERES A LQU LEEES A LQU ILER ES SE SOUCITAN SE SOLICITAN If SE SOLICITAN SE OFRECE14 I SE OFRECEN _.
2 APArT'AM Ir S m4 HANTAOON a H ABANA 102 AGENCIAS COLOCAC)ONES 104 COCAINE RAS COCINERO 114 AGENTS VENDEDOILS il- CRIAD ..5 CR LDO I"---O -L,,RE A i MOhbl,1NS
IFA n~r.4 ABTAM O ifLif CO &LiALiS auMPLIA MD EAiffff'fi CIONC60- aLQUIfIfa ""'PN DI as r.a -i .G .-..P RA CTGGL - 111 '.. *if if17. ".....,.... .IIA -D-..I. . 11I. ..A.....I~1.. ..
aiLo.i.Bfaoa r -'s.oE. S I-f. .,I- -.1 d .i..i1.....oI,
..... . .. . .. ... ....ft l:....M., = 1*, ... ... .71 I . "1 I .II I ;...I : ...-
A . . . B e ~.- N .. I - .- . w = R I e laI.... . ..... c. .. i. - "S 01si c i t am- s. a: ;e n t e s.
4 a or-..Aa .aif -.. i. 7.I ..,., .'.
-''" C.'.. '" l". I .1,, ., A-= -- E a--14, . P, .. =. _. n. S;, t .', ",S sM r : I' % ...A.... .......' I .-_. .1 ,_ _ , I I
AND 'Ia.-a".i-.. ..- .... ---.. .. ..... 11-- ... .. ..
of14113_6 aQIo O, AL, EA',' ACI- STAR... ...... . I_ r. -. _-:": ...... ......... .., .Ia -D I.l - ... I -. ... I F IN!' ~..i .IS..I:--
A o. 1 : 1 ..,.'.....;,.,., 6 I ;.. .- ........- ,, ..'% .' . t.. .... .. . . . . . . ..... ... ; ... . .
! I f iFQ i fa. I 9 ff -'aFif D if if .a-MI.a,.. a Ma .. ;, ,,;I ",'rn "' .05do.ANEIJAS.R".S1. I.: ". .

a, &. ,T D_ __..,S17 ge. .. .......-1
ser.as l on..I ,I "11 .- L, C M 'L 5 L RCII .. ... ,-- ..... ..,P . .. .. .. ..5, .. . .. E....I "... 1-1 .. ....... .... .. ... , ... .....1. .3 i .. .
aZ.,..ri1 .I...,1.a. r.uD. o"o a -If.If '..,. .' -i .af.af ..ifai".ia ... .. LAV.... .. S-I, ND_ O.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~JUL ,4- ?" s0rS -a d pfn H'nr'5n M %-, -,'-,I.An 1,1 e I I ,p IIIOIFT.LIL'N To 11 ? -- .
r.f. if. nCF 1123 Mamifs, a. arififl Iif d, m ; ., I .ILI ..i_ ....; 'a a.... le APNT.11111 AN.ar.ue. ....... I, .,, % on .4. ID-. 1 ... r ....... .' u. :.1. Ra w age" n lt CO T REASM O A tes ....T :r" F--; ". ) *
'ITOaRL ..If.,if. L aN- 1-1 -" , "

a |oa ra1 Iro.a d! .l i faI' f O ffififiaifi '[f-i*L a if I ON if iS S. if H a' .if H0 if QLaai fi'f' & L' IEPA O i fiiiii if D',', ^ [O~ if ifq O' P~A ] 2l 1 %
-if'...... a.... f Iif..a .... ..... Hififf... . ..-- .ifDa
if if oif.,a... ..iNfiO- '- if pei.Ima. a.
.i.f.. I, s'-'.... i.'.if.'e -i1a s-ff....i.f.i.... 1 i fi ff- .'.... . I. .. ... .. ..

el.I........ ........I 11 r -. ..." .. _- 4 ..I"..1...;ca geit -;l:a I- p I-..- . ... ,:. U s I..AI--. 'I l ,.1-..o dil.icti llI- u
'. "'"" ifAL D.f.' i.. a&O.. i,-f",ffifififi"i ;f. a,, .,.A iffifif B -I-b1-... ...- -50.0.. ... . .I. -di I ... ..
A' AM L)L A. o r. 'Hq !LAI,ser ID. .. . a 'a dI a -" .. C. ..TES, .
fI -"'' A AAA ifi f o -. _if...a if.'if.. ..fifiiffi .' ", 'a ,, -,e -,--a Jta vend I.re, C-pTU' E R, S D T pr.-_o, if S u OL I CII'O E S, fa $f'I efIaaif.f,..- I. i. ;
f C= Ak,'Nt "'41. H4- DE I. .1,-,47111. 43.1 IS L, Ao | 'L J .p, /.4' e adi vet. ur .. . .p ..o d..a ..r. -I.. . .. . .g ..I
;.1- .. - 1 if if-, ,-,,. -_ .. ...2, ifi.i- 1ia aaio c n a xif f a_ .
i"fi'f S. | *H..'7 if l- fl,-111 -.IiACASA. f. BIfif,14- IS iAfoVEI-A,-, ,,.,, ,,if'eiifirgasolinifIIIif,.doU,,l,-f15
Alqifififielll APARTAM.EN'TO,.oifrif...ifi ____ ___..... ___"L r ... ,_ .- '. A~ .'C .s...CIrFR-dBCOCIN'R-
FF bus'eLto U[14 AENi. -ES E.NDEDORESF'lues F" 1 r , i.i.. ... ... S-,' .... .. -,, . ,- ..i...f:i.i.f...f..Aa.. ia aaf i .
L e. ". go SH I 1 Z 'N ... ...,.shsFT"... .Kr-, r I 4.'.',, d ,,' do iuluc. s -,, u^ ..'Z.L-- "- ..':_ , ,;. 1. .. ...2. .1-. ".. I-.- I .ne .turol ill, E Dte re ]]7. ESAha 1.IaS. 1FAI .L A 1711.1 "''"" "'r p. = = T I F r74 .-
A .: A"' 1 E N D AR" 1 1 .. ?I- Age .M IA'. . . ad. ..1 I ~ . ..., %j7. 0 1 .4 . "' ". .2 I l..1i r. d ;.. d .l . . .d .. . T _ 6 S


i i i i i. if 'i..'.'.z if- I._.d.-2;!4,, d_ _t" _f_ _- IC I 0--.I-I$
`. ,, .;,. a .- -s ....,,, .! i-....... .f7% ;l ON ... .,..NI .....D, H. &,. 21,.-. A;, ,0, ....................N"C.ll 2 ..... "P -. Lt- ,,r: ....... ....... .....
.... __:o__ITset"________ _A._II.._-_ ..__;..I. _1. _toAIle__ IjND TRABAJA UD
....ifi".tM 58 V_. 5U,,I -- Fa .. E DA DO _.I._ __E __; __ ____ r'if cifififatfifififaaPifaifaifif, iIS__._--24_ 1i


.: ,,13,.,u = | .,..I .- I. .-- -. 41o 1 oI t .-, %I i
45'a -`Jd' 5 %!iA1LI IS do ...... es.."'S. a.-.3.H&.. ....... ` .F... Fii ... J. J. I..r..., I .. z,. ... "" .I 13 o 111 Tr [ Fa 1; _'. ". S.r', I"n., ....... _1...Ail A....AiIAN ....if _. Ofif- IS aif,, iffii ifif. a fqr i, f. ifo L t i f: _ififBI~q '.F "if". -"'if. ,. ,kDE DOE I. "-v"',F, . .. .1"' ' !-i - II -
'-` I,.a a. : f .. ifif aA.: :, ,71...if.. . .."f ,,.ifif-0 if ,'. Oif ;_ _NN_, _,,; I._ _-__.._-.'_,-r_,.
I aQ | .. | F&- I i )'r 1.- il 1.; z I.Cl. -3T-A .. I.L.uRO... .1 -O.

ABAp IrA-iff 3a AMUEBLAD O o ., oa .I '. O. -., II.' I.. .. o,' t: """"'Go".;uI FEn '1. HI if:if.ifDI fAAZ F. H If1-1a _rf1-0


.i.. D 1iifT ff if ._- .....aIif i.. I fas ANDO... a... ... -.m..... ........ ....... ........ ..L FB....T B.Y..I ... ........I.. M BASSYif1i. ....... ....
, a" l w P .. ..i .Pa ncedm 8 I.. 17 a o, -- 9- I ` I . .". Ilnow ei 4 7 I eS C o t u vs ..I ..".'. :: ,, . .. .'_ .: ",..: to=
I t ... .. .._I" I' H 3...... PS H-5%6...3-1..PAR% .",'LETI"RIA, SELLER'ITO ROC-O'-- .'..,. ,'I . .1-.... '....'. r,. IndoaI II11 ha 15SE ,LQ V I'A .. -.. .. 21 -o.,. 'Ir '. L" ........
___ _%_DO._AMP A F__%__IS%__T If i iff'- a iaiif %.Il a4%%Ka...R AL A. V p ,_G_"I___-_-_-_D

.a.A" I .. I.......If ....-..... R.... ..A R i f'.'i,,f.if...-.,."_'f.,'.NUR T EAM ERICANA GANA R D e Fy Ci i 0 ........I....
DEPAITAMENTOS ilifif s. if ou-..-,k ai65f-ESa. nis, Pan-a. .- Ia Si La.. .aIa, -o1ffo o-
r.. ... .......1 .1 tVdA o.h.:..I.........d N......I. .,..,.,, lt.:., .. I 1.... R. .EO ESU -H 29 .-5. o... .. .... .. .... .... ...... .. ...... .
I.`'a.-."";-ifh-a fd'.ica- seifa d o dl.ii f' i i a-, ilo ifiFiAi H-i 07-]ff iff y-da 1O" "B -z-
L.. .!,....;.'..., .........i ..'" "'t nt-epresen-.-e'ifi fIfI FF.ifII
if if 'if 'if N diro do _. .a fe 3 1 C -. a.- C. .- . if f ifif if a-I fAD .a.it M If.'i

i i'. .fri11i".Oi EaDAmSr iT H 29117 15__o"ho.... ..................
ififiif"...! "1 if.. ".-.- i f ...if.ififif -L D RE' OLICITA EMBASSY. parfl flA 1ra .....Au.. i..........
54 NAIflACIONES ___l_______i_____il__li pififfor, aaa --o
if if. if i H,., HI Iif ,i -ii
Oa Iquf .,rfi "f H .If'i( fIfI.'l "i f -'l- --,a i -" :' "o "i .!.ria-e f d ineo Palaa ia Ald a bana .,,,e
I ,__ _ . d A .,"-a I.. ..ur n '__ _. .', _l OIL. .- O F" ,' _e - T_.. .. A ea.II W -f2a .. 6 p iDT DO ,t . "I T e . ."7 S-H 5 7 *12'- 1 3
a, d,'I... .. .' ,:".'.e'.u vw SAI.,S".,.N6aVESnL.. LOCALE S it-i.i.,.. f ifif-.'..if. . . . .. ..... .... .. .
N 1.Mrm .'if- 51! ILL.I. -' FL I 'fiffif' 1 C_ _ _ _ if .,' ".;11 G N7 S- E D DO E % .- If aie1,f a iifif ` ififi- .:.."., B_ '.. _ _r~


ifTHf, '. ifff fI AMif aiff ffIS f .OLI IifA RI.;-f....1. ....f.r.i. .. -.....ia.i-'-f-. "'AL AS R Mf "A- '"LITA C A A'te"""
....~~ ~~ J...... ". . ; -., .' : c",, 2... . .... ... .. ... ., .. .d ... .. = .. ................ . ...... ...................... '.- D o ". ,,,; F 'o. .... ............... ........ife.... .....if..... ..-...-............ ... .ANA VDI f f
ap..f. :'.~ l-rrlt'l" a.l '- |, ,|. Ial .. 94 SL _... i ....... ---,lo -,.'!o ...L QU1 ......." ,i ~l z u. a ....... r, rn,.*,$. ......d ..... .. O...-W..1e ;. -
,,-..1. .1..l,-.a= ,r1,1,, ...1.1. .......... ..........DID... . S I M EREC E .. ... .,:. .. ".. ...... ..... . I.. .... II- ..........
., O. 014--" a--."11-a 4 1-' I- I .... i.i .I 1 fififa .if Pl.;a.... ..o
if" .... a F... ". ..if .."iIf %iFiifif i Ii .'-,.oiPa. r,41, ,I...eI,. i r-,. ...j...-o eq. I a.. .u.Lao -_. ,-, n
_ _ _ __.'. Jifa DUE.fifRfTaai...JififialiJuaa. iififif.....
.d a aifl I ,-ifO f i- iA* L .. *i, . 1 ,, L.. I.- .i f.. I W-....- if.i..'-,fa ,-. N -, .....i f. ..'. . 1 dif anco del Carl- co W, o ros o -sr. .. o,

,a ifi^ f -. k.a'a ,,if., d~ta-a. m,.a ,,..,- -,, ,. 11 30. LINDA REIDENCL%I 14 COC'INERAS COCUIEROS Eateaordina.ia oparuia.dad "e. Dhlpto. 205. Diremitor -if.f: -fa." y Hif ififa-a. Hififiifia
a....,...-I. Fan_. ....... f Ia ,.-. .,"if Ia .....if, a aea -.- S.. a PAUL MARCOUX I. a. .f.. .......... Ia .Iaiff--foT- .. .-
a...'a-,. W `4if.f.afef.f, !......"'..| 'e 1 er espnaida pfemuneraiiff -H i-a-i .Mi .ifi .
, L U ."' "'if..s "aA a or. IO. 51F -if-S ,,biff. "... ..f-i-."a.for ai.'i'..f s.'.
. .. ~ ~ ~ ~ ... r | r,. . . . . . .,. . ... f ,. .- ._.... -. .., "t' y ,;r- .. ,.To:o.u. r -.t -z -sl. . L .


,.i .....3..,iff fI l.4.', _e',,- 'H' .,I-. ; ,-,,. : .iemapa a id1o ""a pate. Dei- SE O R C N __ ___IA ...I ~if.ifa, ...... ..... La-..a
-- f .." iiiii'' ifi-f'ff- E OFfa H aCEN ".. i 'i'if.:i:. 'if.if.-i if'aef'Riifdfi-fiffiff,"iaiaf'"__'__'-_
i; oref,, i i ffi~if-.r. if- .1iiff.ifif'i-,ifif- _N if ifafif f4.if i1'f i-f _ __ _ _ _ _ i faa Ifaiifiifafifif ,aIf .. i.iffi If ..h I,,. 1 a .aa a I fif- u R A AS C i DS- .1 1. i .. ..- .A.- ..iff .fi ..'IfI


, f KIfifa-a if -f.i" a.fI _% -ji. ..fi" f.i." oreiifl ydfI..a.ifaifr a.uena I ~,if:if-fi
-.* |1 JESUS' DEL MONTE I V1BR0R .-- - '' -,. '. '-a. k2 ii da iaffai'aiia'aa~ '
v- GA.............17-BANICO;a AEL H)CAR -IBE..... ........ -119 1 II...nw 5 "Vn -...... ...... ... ...........
.. TE ....- F Uo .- .. - re 1.1 11 I. I . .. I .... . .. 1. 1 "` ', ;- ohiu ,an Bel. S- .. ......u..... $r.....L ..-..'.' '.. ..I... I. I...... _,_ .1
I -. ifi a -'f f 1of' -r,-.:; I.f.- if 'ifif.4f if i lo if- if "'fi .a c'.ififf.,i i-, 1.a f.I f i i '1:ifi!ifa'Ififa. ia- ,i ici i aa f H ifififa ,'f ,,if'aif, f i i aiffafIaD aaprio.a
'If ..iff ifoif-!, if.J. _as. _.. iffi if-'. a"TN l..' .f ia- rP.'iI. .'.a l .. .... '-1 "fa' I ". F...1-L11 If. f i, 11 if EH.- 'i,"I ;-z o-If' ~I -,: .FL:.'Hf


.if ifi ... -...-. *.o ..if,. . .. ODSO,. S EC R ET A RY'a0i- i-if. f..Ii2i- if.a, 'abiagecief-1'Iifu f if. f F
I -".D: I";: .",e l S" .,."....

if -' l''" "'0& i f ififr& fN N i fif-fNa l aa 'a [iDif I if _ .e',,,.aI i iif fo_ if.,if, M-fTi"-11a*15 Hoif a. a nfoi ..A- f i 'f i.
... ifa-... .... -I.... ... ...1. J... iL"'ifi ',E ifIa D-NIIUAi.ffIfaififa. iLfi..,f.-if.aif.| I isLf. U -,.,1'. e". BF .ifif if'ifl.]l.l e I .....fBH-aairaO' a. .. ." Me~n'S
A L 'lrltam n A S V E D A D O l.1. ,!- T_ 7 r01g. 7w -O 3S UI -- M N O '" ,' : n'I - . I .. .' t ... .I .S1 d e 4 0 p -4L ~ a c n 0 ~ r~


___ __ __ __ ___ D L.RU DL SEA' "'_"O'A' ifif ifHiiffff'H-ififif-fif-fi edu___dn Cba nd US A___
if, .;, if.,. ifif "" f ; ' , .. -I. ii ff-i H i fi'-.i'i f_:fi f fif ifi i.f If a. IfPi if' -.,; if,' f .dif. -...- ..,0......-....i... ...a. .o
if If e C i If f. i -.iff M N C 'R N 6 -l li ae bi .a.; ,a-H_!%aif-11.fH.Aaaifsif'L I I. -.I. .aaif-a aa, aa, afififif 1fif if'i h 11''if
E.. I.-if l 31f if -. if if'"if ifi."f" ." "".if.: Fp. ,..IS Hf,-, i Haifif, ',afiBE'ialist. i
.... W oo T. ... p.,,jo ., t-- 'If H..11iI. ,.'.' iDuifif... if'2ififai41H.-Bif -%% ifififVIif INDSai"aa;..f'I. ill...ifififPf.a. ""' v MraIif, H,,r- r-f ifS,1ghifa
-L.NRAS I. SDADO % TI-a 6 CANTOS .IJ.AEZ .ENDrZA H-1- OFICINIC-1_ 1ad-.i- -HI'1!iAaf, H-H-6if 4-11a-15H -oHde La ao-O O ,ttaa1rieaifa hedfe_ H nif 'w- If.,
..iffififif .;if .ai ....fif T I a- ififiif...Tif.NoH-if-if
Sl 4 Annn w-",I ,edte: .., h~IT 111 J2.6_Z T I,,OLASIDI ~d CO'III "All ItF OEEP $Keeldco eeecil nrfeec -BOOl 5" capable -1WoUNCopEtefDo- 51.-- _f
'ifaf afi na if [ iUSi if 'z a' _______________i______-_ '-a-"- a.2'41-' 1,'--i5 iandhn ifif Hta,1 Sufsa ntH aai !i a.-
IEA W N :; !: [-. .: ...-. .': !i~: .!, N O B E L ... .................... ,RboG ErOBAC.......... 11:o .. .

*IQIiONAS U WE A- BUROIDRA pEMPIO S O ifififif aIfO Dfif.AII.Oi t-- Ifi rfbf.fi Hifa..if-- i"'-dired
,aa if' r ai=MMiPhi-Tf, .-: a- M-. fli1 a '' , U aifa H.iAOA iOi H a i. H- T itf if"'- ai1ai f f f
if ..if o..a ...if....if. i. HIS. ....c. a.L.c".c..aa..--- .inolMi56911-1..ITD1 TE ."O . .. s A U .
I.a,,a-`'.. .-if aif .-ffp- 9....-. -' n ..... ULVI I.-.I-II .A as--h.b .. dII~fltt '" mfs "aifoifif'- if.7ifAT....... a...... f'l . A da

if r... I fZ3 .L2f5 .i.if -a - '- -n-rerIn-_-,.Lo__ U.l i-73-f-
93 DE "PARTA ".NTOS V- Ea.:-%- A .,............ .-;i S. .LDOSa4 e'd re- P ..i.ii............... .. ... ...... ........ ... ..... ..... .
-, aa ',O;e ""'".' T ...-' _"A' -AHO" "a" '"-a- IfaLEa 131 FEfTA omYAJUA


........'e"if ".'if.........iff..". .II A .ififififi....fI..H, .-.. I;a-f. ..if if..if.ifi
if 4 ,fuNr if iED-ff ifififf, iifliififi fiiif ffiiff-.- i.fi nffnt y if.,.O p 1.f ....if-a c. %O :Z N 6 7 1 fan osHfifiififDE "-irf D recia. f, n. O Tai A uA if i i ai AD
-I....ia.a Itt'mb1do "i I fino boweg.%3 Ioa ye3 d dueoloie.oSTAR
:!,,,Rt I. I.,b46nCa. re7..en ..- .-. 0 11 B.co __ .. H-61e:" -1 5 rln. o en "22 ios y no i sota a
"I 11.l 14 01111TCUTOa-It-aon M" ofem ihca itdil AiadLide8 ymeia r N.~-_ 11_1

i. O'... ... ...... ... ifi' i A LQULO'LOS Ro ;'; . C. -5, _-If-f"f -r,,, l 2'"ifaif.a-Ie-ame iaa.W HI T. fifif'HaCf i i"'ii f a,,a.-.. Aa i..
- If i ;,: -. Hc i if f a- I 1.1. a :d i f i n -' $1,-A 1 -i 1 .i -e r h A _T.IM if. a1f i -a. 1a.if..h t r'a..rf, 1if.- cdf f if
a n V lee Ai,'.f.. . ..e e .n "'o. . . ?.a_ .iaf.. .. .: .. . .. . . . oi,-n... .. .aU UU UDi
A .. O.?.. fNYiO, ao-a.aHEiOf.ICEififOfOa ___ ___________o_"'.,,_
ie i"f, if. T"lnd d-. t -. .r,-
,-j, Cs. I.,- ...boei,.,.if C-. .Ii f a. T.I ~..a..:Ii, N" Dpri.V."BififIifJaJ I 05 NE iLIC' rNA MUCH.UU t- ,Sl i ,-.s5.Ntfa-aa

,,~' -'.''"' t."v"n t, fifa,0-sso 1 t'ifa e ifCa~l ". ',a 28 f,',8 Ha -S :1 "OPl'k if i if HH .afa- iuSi.'',, f fi
[.t mat, 1 910 I '; '": ..r /T,.,o.. C.-I g.-.. o I end... ) c, .:. f1c..- .. .... e"--: .,. ..o* r,. .... e Ile_= .

A. Q a L IP if..fi-ifz-- i. .;fHI aa1ifyl.lno i.if. ,,fciirfi ffeJfeufeifpirg.f pafF-'11-11 alsotaa Se a.'a. t1, A
if R 0 m i fn 111.fif'ififi8-14 fif O.,'a ifif ifif' 'i if-a.,'. .. a, 1.ififif111.f1aIfi1111uif ifi5if if i11fif1i
if ''i afi ,Ii r rd. ASR ICIIAa a' f'"- i.... ..'.." a''_ . ,I':.' h..' u. enta i f ""- ," 4OVN ""11. '"' -a a- -a, a., Al .1-. 731 1
',, I- i "I' :' ..% ,A i . I- y B 14.W-1. A .D ifif .S -" rf."i- -. a L ' ... ..!N. ..-;'Im c _"
'. z n -N:". Cif 1H.. `a-- I 'p Q80j'n n ,...if r'm......... ......U .__ _ _ ,_isf _e.
"o LQ L A -I Br -&41 J. Fou-,rIO,! r-O. CLNERui I-


dulereea .n_ ____I_ _6=e-- H-.8T-|-_.i,
ifEifIaifu"HiNiif'a if.iIa -Ita ifAa, ifaaififiiPl o tfififif if if if10

reff~~~~~_ B-171 eI 2 ,5 .m.u'.'12 ALMJDO ;I. .....c.... .. .., o ,.

.. .,----fOF"""oMif"""-1 i f... . .......'-.......fa aiini...fJ.,iIa" "if ,, ifif- V ,' S E ,. fifA
,ALQUII} LRJBTA~lONn .,"5 z A 1" I.. .... I EMBASSHYMIS.MO. en ree n na-te. .r P-n,- ....... ..,,zo ..., .*~


if' ",' I"N1H1-i-,"',i','-'1 1._.-'l u- 1" a u"t" COCLeE i- a n n a Ha *if&MAE OiC C
...4 .. .1. p........ u. ... R I1 I efo dezn dlsm ed V d, 8 -11.1.
-''if ',~ a. 1a 1 ,Iaega.- 11.2 01%'a 101a.4 "" '"'"' N EPOH ER%%..a'H. ..'iiiiA ifu at"" 4IHH.bba.

A N... -,-4N J;, ..-...1 FF -.... ., .n. .. ... A a m a D p'. 0 3 .P A R
_ _ _ "-.'.in .'- 1aif..4i .,.,-_ Hens .aHaanarIa me _ica A o__d
.1. j... --f s -I. a T z ID ...a... .. .o- __ 1. ~ i~ .ai~~faiii HN HfO a e e .fL -ii~ff ~ ffffidawl T. I.Ta .. o ,f,rs acn.dl, d 2

a-ifs iIif-f- z.iSnoiC' OI. J O TJD "'DI O O.E S -a', .' H 6 -l,,-l .. I f a.,H 1,-
ALQEBLO ,.S,. BIT:ADD,'_,- ION!e. _fi ":I. "l if, 0 O .,I.A.9 DID IS aii Ni "BOY N SM-32 ifi, a-an-6 t-if.iifff i ... Ifif ,fr,,, ifif aNififc MAS.ifAdoR.,A
, ,I.f .a --if1 .uifdD ....ifi- --fflfdi iI.'J- f age.a -" -if- f, i ., i f. ,'- if, I ,if: .a.."if' _i ffi fa a a a Sif f i i i i 'f i


.if'"S 1. if-if'- e.iif..-. SINifif,..NNL57 BAn..NA .ifi.. ....u-a. l. ,OLIe f l'o UBUrODE EMPLE.S a igia -aififPtCINaF.1 ifiFi-if f- if fiA.if T A HA if' ia BUEiAifE..
--_-,.,: o. ,,, A,,Jrto de 8r"P- -t....-.. .B, r r u-. - er:--,,-., ro-.., I- I. :I ~ I-. Iif..h.:,' D ..i i ff.fA if .a .. . .
5-.. -f ffal.Ui af~S.a.VIM. ais A VE L C LE : u ffffi~fffff fU Ifi ..fiiffa'r- -...aifa i.. fiAi. fffff -iif.if C'f-49if 203if 3 utif __ p_,_,__________ .n________-__..______-_ ..._ _IIii.,_....
--ifif --:Ifiiaff. iafS-1 i'.", N H if-i .hiif.i ", a-- '". "'-' "i ..'...' -i' n r .1.__ __ __._
ifif ' a.. ,afififfiif. I"N" ff fiff. ECifiiiffiiff `7f ~fi,.A'~ f iiifffiSifi Uff'fIRAARiifi SEiif.. if H-,ICA.''-A..- 'wE..',., __ ________ -_I___ -_ _ -__.__-.-_._ n..
if" cIfafiiH f ATfiiii iii Nigue. 1iif ii. iiiiii if-'.' N-ifr AL URA-ififIH.. if if. NififI~ r Igle.fifL. ,- ,.fifififif1-i.." ..if.. .
EN _"Z MLIOR7DEL VE-ADS BIN-ESTRN.- 16 IPEED ...m, ieWIISDAS ____ allied,_______q Pa'aA, 4712 .iifST. if fi f Af i
,.-Too.-,.a&- 'auaOa e' n ua.a- a'more-EifflifiI. I'nrif L Viif'if "'a if 'i" ''' ' '
5if'ifif Thief A-._... ... .i2- rif1-.- a Loo.i.-..f!-.if-ani faN.-au if' if`ififif"` '"`Sr- RifN.T,,,,- eif
D IPID if ."f'i'i iffaf iifirifiFf. .I E L UL K Aa iaR. F -a.. r,`H" ifif _o' if oI i~ff~fii . .. -j B--. ui f tkf'i'. -i 6Efi~Hf.. 1iMi IN. lif',ifa-if5.i1 ifI-1if -1I
fiififf'f'fiiffif f-f:- f f:iffrf-f f-f' DI AIf-AH AW,_I_ ],ififfi-iifimoffi

DIARIO DE LA MARINA


FEBRERO 13 DE 1951


SOMRA4 PROTICTORA


A*e... I. ,i.I. I. lllI.CXJI
d. Ud dal oja a d.Ih
El.... is-,ial SAIZ d.
CaILOS us msdnamllss
.d6 d I 6 t q..lo hmsi

Kea.ad 5la. dsllllscals
d-lo..w ^ro~jlio+ P.I
..+ore i l Ehi.r (iIht- E I"'
Z&...s CARLOS
daas.a,assaas Pa


hi


JOYAS
m-mpro;. m Lad la. isde pren
a r laun 7,l~lra l'as~a


DINERO
i r. - .LJdldel+s a. n
"1 d. iJ. s S abdia s

"LA IDEAL"
M ie|.lon nltl


Ofrecerin curpillos a
los instructors de las
escuelap p0li tecnicasr ., a as raids P,-:. :


Et prolalar Fraaaisca Saprros hi
,onlta'ido an credit papa asiatir, pon
Va 1 A m.. p_.- 1..,d -Sap Maria a Ia
p.:1,-,, .api, ,:. p Canarasa litr,-
papianal da Ia Upidn d. Crisaiaiara-

ddecia. del 2i da anio .I 3 daidlul
'pra of, Fh


El Enigma de Yasha Stalin


El hijo mar or de Slalin fue un fracamodo. A.firma
,pie al caer a en ianom de lor nazis decidi6 suieidarse


,Pprsm,,odaal dSitr s
lerlel de aplrlalsn 5d1 hill
4mse delain Jsasb 1)1..

qall lra sld faskslde
qaelr o laslq.sptaush de
q".,.;1 6-11.. ... a..
its 1 wil 1a W lld- p
sdrul eomp"nu
milr'ai1 pa, I-
E ,-a I ICTON. I.E rr.. ._ _.
..a..... ,,;, P p.o .. .
a w la. p .se l t I. L a
h. ,p .i a c. a;. '1. ':

In ,E+.l parbi Ri, .." Y pal,,,E _.t l lR .... s ,-a.,:la ,.r p.
d,:,:,. :.hapoir daar ara 81epai
q.aaa.la hdas paIrisada p s
ni -., ,dj ,I .sh .. .,e ., ,, .
aI a. ' Pa"J .... h" d'a n aa I
n qd~' a~dbsa." pa
oarora. parte.Aeo.eia 61 co.
Ir -. que el comunisn-w. tal co-
IJ Io portia en prictica su pjilurve,
r:U, ynejorado taasurte del har-
Aie del pueblo en RUSia. Y pa- mis
que trawaron, los ale~rinesnon pu-
dieron haeerle deeir, que 41 crehi
que Rusts habia perdidoato'gueai a.
A Yasha le nolesto elaramocntle
l endgreilranto de los ficoales nl-
s. "iPa.r quA ha de ser coasiatan
natural el que ustedes ocupen
Masc,?"-- preguntant. --'+Ustedes
eto~n onuy scgurosi de ello!"
Apenms puede aboni~rseie, empe-
ro. el haber asaildo convertido en
h~roe del tnterrogatorio a clue fue-
ra somredido. Los offeeales nazis tra-


iraron de demasrolr r t ION tl Judos
-iel..a pr orl p,'e qis R as
c "S ,ee el aoulto a agUl n p5Ll
.r Iw q rep"Lat -1 unr.let-


pi -r.epw d .fa airarsa
deI:, G,*ZI IhlOd 1

DC.aa-a anid vl
P..j, ,a.-. s S.,-
.r. lsl a. 'a.u sle a 1
asy.ea 8' ..eharnie preu ,e
lar- al+ +, 1 -nl e lf ., "",pall a
a _a-a -e la aic m'. easho i aar


I"e. J.a a .1.1-slap.e S.11.
..r. ,-r i. .. rr.r- l' pra n.Aa,'r iI aa,anln e DJpanla lt dIo
iadeaia.. pap las , .e illala
E1 ,-,. e ina ON e,+eraalo de ion deta-
if.l P-.cdeiif- t F- ,'.-1 ,-Iro.


3- 1. T.6' I ..,- .. ..

p. 1 .rsa-m hat p Tradiaraiad
aetd po aaluespeets1 abAt ha ial
mayor& d il l--,-, d A ea, -
nuend ,a ..u ,e,',a. , pra nciplo.


pa hsiba, p,,aa-a,- d aa a.,dI ha
-. -m 1 - ,.,r .i ',,& Cle b.er

clales que hay en Alamanla.ame
'ratan blena Buenapsalud y reauer-
dos a todas."
Ane, de enviarle I carte &I die.
tador soviti en par L v-a diplo-
7a!-.An$, osalemanes ner-cirn co-


-leaun ,.It.:l -, s-r, p N4Jere

nnilit-r +, .11 "r P-" D "
coa 1 a rndido, lnclde-
cauestra a las clarna que en iniltil-
toda re".tenecll at ej~relt. ale-
De.de=" el Kremlin no hobo rmis
respueasta que el sil.nei. A su
I" ..a, pi.. I.: ,ter.a v ,4. .
,orha~ber ;erman "'do con.usoab
teria "huta disparar el 61ltlmo car-
tucho". (En rea ltdad, Yasats en-
rontraba en ropa 3 de Inaiano Al


UN REALO QUE TSFACE A QUIEN LO RECIPE '
- -- .Hiru I A 1.F *


iTSILNWOtJ .5.. .
6T53 "IL NEWPORT" I .-_: -

ep aoUCi6 dea d imo la g t-
y soido. Paontarllo da 1 ''-
16 pulgs. I mJam9m


IX541. De bella pa- ~
raearla, tlaalidad iaco,
gras selactiadod y pra-.
cio muy econ6mica.


LV ninr'- "" "- -
Lv URVV.
RCA VICTOR
TOCADISCOS 7Q51 "HOLLYWOOD"
d1 45RPA Paraonas.s El n.d a Io l rsi lls.
.r.a s ro ta te... so. baoadoi e-$ot hadas
tar Crabsh. soss' Awe a- Oads ComssasVrvos
atlonlipta a av I .-on so e stonl ".roonsa s .a n,


'n .

4QI3 "IL RANCHERO"
Un rd do 9,a, cOo,.
a.u fe.cno acs baa.b
vlEspoc'claastfs as.-
Jildo pats aqutlloi
1dgoras di od o har
clal.anlm sld'r.aa.


5021
CAMPIONN OIL AIRED"
Pare 6, ol mudo endero
Maad.. ,,a..,:..dad s
d;orle ela a l'.a ai.aao
"Goagarla l om.,:a .e-
gonae m,,eb5 e alao.o


*eRCA VICTRIOLA A-12
-.. ad- y odo yaoods 3d 33 13.45y
,, 1 a 78 RPM. b sos, do 12 pagocds.
-..- ---*- 5Jll.siso m ishble do siao modrs o


RCA Vl ICTOR COMPiULuK i FACIL IS ORIN U"A0
SDl0 ISTOS MAGNIFICOS INSTRUUINTOS MICA
i I M P E R A EN TOD A AL I VICTOR, VISITANDO SU AGINiA RCA VICTOR


( .. IlL)


El .ijo d Stalls. ram pbih a
puli de h.bha il. llaids iMr ivl
door"
drii


pon. ae r, iea -lej ldaa
E ,e'p oca i aai ~Jr i~.la lar .
p- 1 9 a. a a a a. ,-e aa,-.ha ,apa. is Tlaaa Alenlaa paiela,
..,Qo ,u 6 ae .. o..., tua .

pampao de aconcentrael, de Haml-
burgaa. Franconaia. A pr caposa-
de 1943. file trasladado, a Sach--en-
ha usen, na pavorm secibin polit-
-aa .da ae W alt de." d,.ia .'e, :.
pa tenia que lba sapidaauncl-
barde, constituia una obae..n p.-riJ, cuand. oa l uardi aabrieroan
Ea alaaala aliadt tt proa3ilrlo.aa
mpraoaiintaamente a au.daaa hds

poa n e ru a IseAleaaria oaleaenta
ofrcibi una lmai~n dele beri d lue
dosi entcs ninreen te.lareral.
araesaao"6a el Kreaad alia abs


daapbiaacoa alapa ala ti blaasi aE t
uIdeanauerpa qe sueajaa aola dea
pacadaro de in ar tumea d Yaosha.-
"Staila {JaadI baseda sau hija

m aaaa naaid cond el allsi ac-
gashivoeir oael"-nodiech elmojirg-
vtiao Rojo. en-i leati muhcorienal
norci tin iliitd rr.s(u


roiblemIe tcincenta mntil v)-
Is Yatula hahia peapildntalgad pa-
1llpladeraaaela al di. a.dilYasa.


.alistl oma g e ldsla ia qa o i aa-
Jlaoia d. e lu fap.co n al .all ao uo-,
tashinl, domdee ltabceci el curo ga-ne
rnoin ili Idt -a. oi e luiJ
PI;I O ib "Il l . .. ... . o


d. o~ Y.. h ibi. re parbldn pan a p
dla iespupa apar a a el l"o a.Tae-

las las laaaaad Ysaha--daQIaDl
taldond esitaba el cuirter trbaea
r- 4 e,- mcu ae dioujo cutriif
hKa.ssa-Iartd a sps-- d aa
ielaaafu-dat"paaaal aaslca-aai


a I aapis .1lai e dvraasapiaa.e
m andante Walter Hnltera-uno depa
Im aquetntearros. laYrhlaa-dapai.


b ladnl alaaundau alaclae de me-
Iadalaum persoall qaieaiao ampfia
paaaaa a de! pasalaltgrro l
Aapaaataada eni lalaY la 1a1a da
Ila mps an"--siaca Hrbe Hlteri -'h e -
eibalunsi hUmad Batdlefolaea adelpo-
mandante Hela .la 51ofelal1de in.
forannc16n Tmialr, quien-me order,6
personarme en sit cuartel general.
Atravlesndo a jardina llegui alli
. 1. P~eter minutes. H ehndlch me
rsibio con eptas palbr. "El t-
car Cuerpo de Eninrrito Motorijdo
aCalib de informer que Is Dued6c-
in& 14vimi6n Blindada ha hecho
mrisionero al hij- de Sliiin. aQui
1. parece?",
"iBI-n--reslpon di---keh s~ l~e un
viltaao maora a aJIae muchaeha. Ha-
rk que] I trailan spil'
Conae1-4. !,.alatlaei6n a
M lartelsigeneral aI lseaoml'd .

.re 11ia.. a r ,e l a0de lp alaj..1 fq..

T t`m n.Tl ol ll d .re e-., oe
1- Pa.M 'saplasala oera. a,..,ap -l2lpas lapaae'aa espau 1la or.a
aaade oal esr.
as l ..'.re.na ii lmJloa as siinfpa.
u naerva on Toelswn rEl equwp oec
,,-e ,Mn.CAM p-, a da-
7" lor. W.|I.I cci-ioo, de araja
e, -1 H:n:. :'=+ ,, der .-
tm_ p- ex~m1olno ,.n.
Met.aa icarna. arlpraldepros dc Ia-
,LI r A i: e,L ,u~~,H/r ia.- ta eis-a


Ja sA 5 sadaasP.sasresldan
.lap isAiq al -ra u alieanaIa.perior
elI.le opal ernrian porn der-
sreI s..e si par as s-iP, '.I]
bomoeaaa amnasllr Iiadisslad qsao
an nalwl apx-deJstrano.s rl'do

rlbala ii o u, ld, sfl i rm
heagaa dl hpa lsSbt'A iniK-a
mona e as a. a 4.. d tala re lasn


,- a a ..s l F s s s s 5 a a a.
Mas 5a5 alt rcecieair[.K av-sa
"-"o41o evialo. preprnado p.1. ..
begad delta sol dedoStlirn. 1Eldas


adlripab. a sis -1dasb s as-rd Ae
viarsa sla vashi a dep saspLOiapa-


..s m assr a sa 3 rn-,. trplaaa
iGra lm mrlin orpedir ulLs
4.as-s am saaa ea o,-
S .l, hbattaeon tin gran mool
ibhallsbadaxl ss i' una m.-
is Icubriad sssisgias tar hla-,i'.


indaI is a blas onsh pass.lis,'a
conmr tun sciemdir re tr-Ospicu.
P&MA~J mearafon "

ddes Lando in misms idoeAtAlt
IobM 'iaY trio Y .aalln wll de
walei rde +,nslo H I tom fe niluh.
'ido do quo Yealh. nel. eslia.
60206- y =t~mo M M.01


a.. intelogldOrel ii en-u-,
eregao a aTmeass a nlsMplonao.
se ir amerl~e atoI I "de s 1is
s l alLmpra de adenal Aderahs
- Hollersta,-Jac.Vd ~-
el c ailar. BirEet lct. )para Il .i
ny.L da ir, lIrprl'ale lhroasa lat 5
a MIt..,aiadL Pae- que a -olr.
parte e-, .1 i.. i-laa l,-.ai c aa.,l.,.
me vanibdl PIsnoche.
El iaterrolatorio com enza de n .
Preagua?:-,Taadria Is boadad
de deqirme aaonoa e leruilo
Respuest:.--Jacob.
P.:-Cuil eas su apelido?
R.:-DjUlgsh fvilL
P.- Etl Asuttd aemparentado cnn
SPresidapte 'd Conaejoa de Co-
iniirios del Puabloi
R :-Soy su hilo mqyor.-
la. ,i. a ue ad.,5- dam
PI..--sr, kgtes, a ne en ,-,.
-iltd.J -1 hlo. '--- '"\
P.:-Qaa urped aptr asaisa ,
Ia, aera.hit: aare, h rur't .ara-

P.:-dQu graido oaltenta en el-
ejdrcito iovieinty en qu*' unload
R. -.--Primer! tenenti an el C ....
to Regimienta-de Obu aa d agrega-
do -a lasaDicmaculsrt,. Di. 6n
Blhndada. el regionlento de artille-
e J queac p on *.. Ic y "la
qPe >o la *aa.Pa y iacaf
+:--Yo.. as dtlr., hablamdo aer
propiedsd. a als qaauedab .de ats
divilsi6n.. habla aido detladada
el 7 de Julioa. y ao qua qadoade
Is divlsihan-ui acapado.
P.:-LVino uadsd a nuestiras linea
a inii uf#haSha phapi-
FL ---V ,- atlnm~n|n. Mevi
abligsi.a a sla. -
P,:--aFu 8 edad cpaptu o "sale,
a juntoaconla a iodeasu da uan-
radas, y, envaate aso p .Antos-eran
ustedes?
Rl:--Desgpacildasmenta. al movi-
miento envolvwnts Hevado a' cabe
p r ousted" asustal hpiniaoa 11u
tladsis uddd .s d siaarg, Saers
.no eorrio ra pe O is sYo r
pasi uwrme amn ~lnomlb-es.pm'
pnar aeres-osa aulat aaaMe paa6
dngrapao 3 ldadas d .1Jsaleto
Rojoai alaistrLb ds s-atra ePasa
m is uIeera park aslapar y quarLa
que )a o di& gleve y aucla"i"i
uniaaaassslsaimsaa Aali alas pae
saiaaaaas, rai Mdeuidateaorlr
spe a w an at gla.r Ms nov


R -L, le kdire ar, imue.+
sl.. a4r rN. l p ,,ha traado mali,)decir d el-dad.
Dicho sas de paso.'ermitasemie de-
lar que las prisloneras smaaanes
no l It tra a mal tampoco. Lo
h. .wl, con -ms rF,9,1,,":I M 1,-


lesFuato a sU interroga.dores, qu-
naa le hiceron dar una larpa y
balbanteap palcacion de par qui
c,.,. que .laaaatrpaas deaparp-
caidas debian ser consideradas en
-a' ssaae&aa. 5g., dIa. d..-..
r l aro sts" d.n a,,j a.e era
-,_1l rn a.e le IP It...a


Presentan la

obra Juana de

Castilla, ho i

Em en la Univeraidad. Ir
la FEU a laa Olimpiada
Pan hot y m faml i Ijj hu"0
ds I& aasa -a nr edrr-iodel reifi
ido Pr'-pa P; ds l .Unlverlsd
is La Ha. l rees eIa ala Da Rte,
tar Cadnu.s ae .Menlunl M" 1.
Id1 ds e prelse a.nea. de lJuas.
ide Castilla -l l Taaaa ha iars
"-md rlc o i a- .I.1dr-ir.l, -o.1.
ais. ha. aRmes sai dc ld
i da ds isi ..ida.d aesia.."
Lxa.
tabs La Olala-a
Di1 oiajo e ada la de a U-.
% emewto nlobrer ~iau O.-ota..t,


,oela Iln d^er Itree tlc
Is ChaonEi ase ltal onp hoeUa,.
aart. ara. as Ocsaisa arlda,- .1
1 20 0 o-.I1. eD,raottIn .e.,,

mezlclw 1=.1e.0"er L~rlu
Tmmole..l1, n. onasdado un. En1
Io de 500 assa arsasaconm,'.
..aa,s rs.iaa.. un
Me lL Ma dei analrssa
L. redearsaihn stadlsril1 i.it-,
slsar. im )IN .aaa'seh 5 Ea-li-I.r
ILn de Arcul"'c'u-a as baa pailTra
tidc enl cm-- d. i. Ur-,,laftin
inlsaaelaaenaa uldms eicherLau
erllarlar
I'arn aen er.la ailtlo sdelaor.,
aler- a. L.llr,"PeellI ela r. er,
nLe 'mlip/ a~e ororemore panic Q.
r.li 6ii ,1aaor.


r.e,. r-Q prLln r l p -I a lLl
itlem- n t`l e dfrm el Ejercitt
Rojo. DiJola 81que habl acptu-
radoa una rtlda. qdaiisasudr..
IrbotelIa lena de, "grmeneala n ep
I,CiGS0X- con l. que envenenaba lo.
poa'ao, siprvlindalas spi lca aleut-
ne. Agreg& que se habla "aptura-
do a otra ealp a en un tranvpia en
I& aazdsd da Saolenpka avsliendo
ensi auniforap de lo Imalltlanos
"E'-lPa compr d un boleto"-dijo
Yashab-"y ahi du8 donde aometOr
,I r P .- N5 .I.., N d-b 1 ,i.abertr a
I .,;Vila :,, 1 ~ O- ...... f,,, S....


.cercard a a cazcaw a
.a"Llsvl un tldh d. bambaoa d* El C osi. La
ba.- s sa 'd. El Caraea sa..
s Il.a s wa 0 .nitl p o a u afa faaaa.
v *oA W ., b'.-b ., E Ca ,,C. "i .o +1 ,..o f- 00'o-,r
saa tat ss a ianla r ass D ld s
Ass d.. kisAhd b

^^BH^^^^fBBU Calsads Y S Vadada


DE MATERIALS PARA


MW h P "(AIkWUUJAR
Atm l .WT6 1 ..:4.

cu. s 69U .vso (/j

-TEMPERAS(V i'

LANCES DE COLORI5 Jj%.. a 4 J
.11*1 lAs

"I KS, ,_FTho7,-
01r +


PAGINA 32


SY PRESTIGIA A QVUImJL i


DD.iibuidor.s selu. is..i pars Cub

HUMARA & LASTRA,S. en C.
Murair T 0i y400? Tel M.-5650 M 5659


3 A
3A Fi.anzas
SECCION


SECtION Manes. 13 de Febrern tie 1951


DIARIO DE LA MARINA
DECANO DE LA PRENSA DE CUBA


Clasificados n 3
Phgina 33 SECTION


Arrestaron al capitin Fernindez Hahcoetnadoila zaraljo control de exporacionen los

Scoane, acusado de un hornicidio ,t,. r ,c.,t.,':&' E. lidos, los anibikticos sulfas
Per iiguiendn a uno. jugalore tde iA6. tna6 -de eI......... ...... .- .Anuncian en Wasbhington.r rIraoficialenle. leite
un toirn a un menor. Muerta una jo en en choque r.: '-.. I.s:.... -1- L la omerica lat a sn ufirir.i la faha de medicanteuto,
.... .. ...... ...o.P...-.. .... R Fo' ,o c ..ts. 5 .
I~fl a.,o1. .,1 ......- dD. &o .2 ,, ........ .........
..'LNa..m e a *',I.-. I ,', .I~ .. rJL ,tlu eI- ." ... n,... .L .1 o f. C. .3'..e 1-": -, ,_1III I q 41l & iiII :,R 5,- {...
L (--.1 .- T j .-aPiren pernti-o pars Ia
,I;',',* .:ol:,:,r. '.:I. "'",r-,o + ; :. -o,,.,. : .!-:e,
lcr, I, ,Ow ...... ... ...... , ..... .... ... .
!,e ,r _jIor", T.- -- nl .. -1L:"J
.. 1- 6-3,- ,. l r, ioif:,,I -r d r ,,Ipl dl'u r eih .ljd l il s
-1r e-.. 1...... le...... ... na I- . ,,, ... .... .. a ... . .... .. . ..r. .. .., .... ..,, , ,, :,.. . .. opa ....
;.I,_ u e ruro ie ra 1(1.0. ,IL ',,]3- lu3 'rl ,r ac, s tI001 Ilcrll I?7at. I, 31:,:; h, 'o'jh, III, pll A .1or ..f S ] + ',,t r"e r -. i ,


", r.
jed.ne.aCAK deoooogtolodoi7:.
i ar Ioirar.co troceder 611 al iet .,:,, -i.'
]eAr....... aId-a Al. w ~ ....".......). Iib p-l i.............. ...... Br.... .... .. .... ;r F,, : F
e I.s ,-,tr, tie nu era ', er. r,. "-er,,Irl Lo d :.-c ,-. e.rI ,'r.a A, g t Mt.
iILS onre,:cbi r, eil Er ceel Aerle..doI,",,
hJ,cier,:,r, %; rim .a par. a un ', .. I.'r :6.,r-.i."nii'ce u"Lus' r'.c,.- hL
,rnyecIl ees alr ra.,) G T r.r i ,,.l ,it h e ., r 11a,, r e r l ds e j- or ,' .: t. :,,, .,'r',.,,
le de Iib(4.0 1.doIIIr- tal r-d.:II
rw N9 4u. I..ad ..-. 1.1"r.i-:el 1 ol.1or-3'eE"'MC.0-1S"'" .r q o drr'-." I .
0'r0- I'i t- "'1"o*"'.... .. ,,. ?, r, ';. . I doi So "l,'g" d oC',b
El crr.e- r :.to doo pr ot d .
.,+~ ~ ~ ~ ~ ~ 0` 0 .... ....... ..'i" A IcC IN.....~,- 1 .s..... -....... ....5 1.11, de S.11..f.. ..od:1.3..gdor
tarmen Mosquera Sli vedad

eee-Ir CAICE ~aj111 e.do .ra I"dtid. d d
.., .. -- ," '' A LA AFA M A DA r: ... 11....... ...o+. .... .......
.,,_ ID U L C E RlIA ..... ........ ........ ,.... .............. .
P.., eh R IA I i: .. ..3- ,,.
lro totalmeI do
.... ro-ro,-,irlt,+oardo ob,...
L -. i -'; i i .*q*p o a eor io or,p a L-... tiort o y o
lI-~t ael raeci. ,,1 ,:I Ct - 1- '. r- c0' ac. o piot Cit.e I.
P.r.In............ n r......... .e ENAIMORAD09OSL I., + ,".. .....- "--"':qu~e se"tidinerte'en:rla ; re
rI.tb a. eir. N --' ...d.... t 1' 7. onnunicacicl parece que pa
P ...... herid.I rc: 4 ';. l tle'3_1.. '.,t t.." -,,,,r ecirica;. no de Santiago de Cuba

VJI% 7 \ %'..o t.. .. riolt1.CdIt-jllodo dor
C. c dL&., r, .d ,.- .-,u ,', e vaca que consume e.,
uo e e-.e....... ."...........' doro I- o Pl.-
III.)_&_I-IA I.A- f.oO I'I ..- .." r f,::! Ia .a ..-1' -' ,. :doS de 12" Sel, retatria de o t
i'P -,.f.:.11-a.e, """,'-dad.A.,a -D r,; e :,nc raoseoha retibido n el Ml-
,' '. r.-: , uscri o.o t 1nidada ch-i as
ina...1-,. :,a,',e-,,r.' ,-.de lsrepresientativo. del
-,r'r,, h,,,eo 0r,'h.: A utLlntoco, reclamando obraI
In A,e .h4- 4l6 J.-,% A -I., ,.. \,dni ,pc, a e [,,;~o ue pide aquella pobla.
d'-e del,,1 Er.'iI, :,.L" +. +.' l ,' A ,a. .,,+ .,:," 7. ] ar l bloada do upnroor-
.........;, --- .:'R- ,-. ,k.+ ,,k p- :,r s 1'";++ -'." an la cntme, t caidede OSn,
C ., i t O'4 h..1I6.: i .,rri. rld 2 t r day On
i t r e ? n.-itr 1 3, : 1 i+ e /e,` e i'; r r Ib,:.' d a nd d a i~ra
Ie I. LMPe, -1c .jrIIt,. n'-.s.otir'.i
OrrOI tr 1i4Lt....Ia r do Sa ibid.d nrodo
\ L~of.|: e,' ', -- 31e, o' a .. bprt ueante Co ne i ano d ir
Ent, 6dl,:. a,,.:. M, C B ,-,rel e, ,_ pn s y G b ro e ead
fill a En, '~e, ae 1. ,,11r.,-.dad t Giinii stene~a Soclal res-
LI 11. .. 4...t Or =:! ?. i Ih. I :I.fl ...... n,- r .. ....d: a niciad Sac dt i ..
con lua e 51.6 TI FWI-3- .' --0 e -l.M n '. eO 0%' a -V- 1 C: ep :Fr an;Faeml d DrctorLn|. dlC n
2e: o llr4 h re. rl ,.ll," "-' l, II r, ,- 1 li T Ba ,M i iat SJi pti-.,4 Orteoit JnIe nfantil. ,d e D i o-
d, del pa.r. r n err TI i .' i Poolr tl, e- r. .,-',.:'h e :t ~roayei ellNacion ra! de asi-
-,-, P1 ia M a.hIn !udaede U p mann,

.. ................- -, il', -f. :. W z me ; S nia o M d i


La Sid/ra J-'
de toc/os
los tiempos
AGENTS EXCLUSIVOS: MA-CELINO GONZALEZ V CIA.. S. EN C.
SAN IGNACIO 451. APARTADO 925 TELF. M-3364. ,A-7417, HAIANA


cando su pollr do ronsabhlizar rnfeionado. = onteproyeto d. tado. el anteproyeeto deoprouooooa
los directories gener el, por lo quet presupuesto de gstor de usdepen- general del Ainidlorio. cuyancM
'luen. quer cdiI ro le'prOOntase Idenia pra pOcOleva. l rfe.del EIdenca no ha io ddada a orno-o


ANTES DE COMPRAR .

SD TELE-RECEPTOR


*. .CHEQUEE
% r,1609969690000.


s..e..gs.


TELEVISION
C a" en.ren c-ualq erhequeo i triunfaen todahCu,, .....
r'om p r o r r-. p ,r e .rlnd4 h i .,,. n-3 Ie U -P ri -rn.I
silo r'ang r', Ifjeld.do d reC t..h:.n a,um. ro~m, OLNOMPiC T".
to mhrA d-,4 l-r...-" MKOD rLO_ flD ,TINTO_
"41 C da d ad l "".l o.n prble % L. periei" ftin.P FCILIDnDES DE PN GO
cro an c6, del son do o IAm l aL.A a.d
sFrecinanio belieco en aodos lot modelos r eah L eOL' MPIC, TV" l. "Lunel r. .erme s% ired
doS fn mlderas precloias A il"i p m ;_.,deSca $1;hf I le ~rnpms o omuni
Seele l ene Seri ii on alr dei c [tl l que aI I kr.o, elet'o o pAts reier-ar
E*ECTRIA D ELECTRIC DE CUBA.p .. .. ....... .. .... .1 5.312 A DT)DiE U BA'


CA I I]


C ID


:I_


E L L E Z A
jel mueble
11

t S E v I c
que ie garan1 10
litizan


Martes. 13 de Febrero de -1951


- OoooooooA
Pigina 34 DIARIO DE LA MARINA.-Martes, 13 de Febrero de 1951 Economia y Finanzas
Economic NFinanz-as I Podria consumirse mis azucar atenuando controls Serd retirado Surgen en los E. Unidos las crisis

I o-nP.mir oGer.Sa segun consider lazReunin Latinoamericana preo tope al ferroviarias en las epocas blicas
sier Ia_____iPoo aRtoo nooaGeoroi o S a hrec-
N usoi o form a& de c oop orro c ta n cu b n oao oroo noa ooco n_0_1_n__ a z zi c ar cr u d o
. . . ... .. .".t. od ia 'e p e,.p ectiv a d e0d o o g E s aseou naoexoelen te *a D ur an te 3 5 a ficos h a afro n ta d o im erio o p ro b le mt a
-. .... '.,... .?.,., eno -h i o (. ol o coeha dF tabaco en Fjarn control para el Ia vecina repfblica. Adoptan inedidas dristicas
h ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l .,0,, .. ... I.* -et~ d de --Se espers. qua en Into me- cosecna de -.---.-----
,--. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ x orai ........... .. ,C.. . .."... ... .. .. t harina d-, dictarse rei do n]o EE U
.- -.... .... -. xortaemn agcricolao nodoo 0000 0o Etados 000- zonas de Vuelta Abajo o "refinado en loo EE. UU. 01100 ,. .. ,. ,,,,o,,,0
d ParChar,Ioo F. S00.0.0 0010 00 0...0b 0,00
.0 00 0 .,0..* .0* .os. retiranoode o no l oo'ode 1..o floDooho (oooobo 1000N. A.N. A.) deole boo p-n 311
.". rec lopooes alzucarCCrU- Enoxbroo queos Io-boo 10i,,0010100 00 ho 0 l'00000-.re O.lam00jrc0_ .a.:rIos -
.. . .. -- .. . .... do en poder do rehnadoooo 0 b... ". ....... .'00," ,' q 0 "p- ." NU, EVA YORK. r oini et 0. 00. ..0 b .. .


.. .po -... .... .g. .. .. .. .. .. ... .. ...... = rnala eo ,ar or ra n 0 '0 e,000, c .000. 0.... 1 on~ or ~l 0 ~ of n cdooyro de.,0 1 p0.00. den ,ode W bo u oont lobbsegunoloouerra"do...
I-,' ,em do_-t en Pate .re. ," ,s.a 0'-:, C. . a "[, ,, .ru .. -= 1.1, C*aadedra e cioil ,Ls 1.. rgo~o Ye prouatores .,taysI'mna~ ned=dn tmd oednd cor Eero l*r e obinrte i.rn P.Y Ia. 1Ci,0ental.pe
r' '''r ..... t- ,, , =o, ...e cos- ... ,-.... PI d ero -rioo ero ,od r do 00000 do 01.-' : 0.R 0, *O0e 0.00 r 0oode o ootoe o0t0 ld l 0, 1Y. ue ,0.', o..r.. b ou .dmin ,-trdo oPJo poooldab os do~ rte bo o booroool
C r a o s l s mran e co ec s, i m l n ' .1u c e r 1 d r n n e nMC hd&orIn e t
10.00...o:oo, Coo.. .00"0 do....oo._o.b,,do. .o..lrdO,,0...o 00 .,,"f0.' ,a00tero..od mt,. 1a n. 7_i o 0 con ra 001 o. d nio e 0t01 es 0 nel x ore,,I.mo vb r0o,
Ifit 1 :10. IM 0 oe- 0009m L0w0. McAdoo dold f10 o. rrlipmo,-oo
....do!..... . I "on "o o d o .Is.o pLndastr d 0e t o nn 00en od ooo .. .... .oo Id oo lo. de olhdo do 0 .... d o lb- o 'T o y .. .... So re WI.o i
0 0 0 00 0 0,000. b ohobdOe 1100 dol bo ooo o~o o~odoood l. de dont o. eno~~bd -etbo~~le cnlel IToooo ubbo
h..... .-.. ....0n00..0Extort.-,-r-. elt e,,.... ... o d. .lo .tdosoo ooE.0..... ....o o db.O . d. eo ..S..1. pr dO d.o... lton-
V-1 y; es a0 0 Conp." Ibo oe,, ..,ofP 0 o do ne -0retina 01p0b0eoado." 10o00roT.0i owu6 oio 1' hi.
,0., .. .... qooouobododo o. a 0a 0 00e 0. 000000 o r2 00pe00 tie is0000dri tdodeO.ooleod n t e, 'm dLe-rim, AlounImis, W -, dc I-, Etre1 9440 0 y t
1 -1 o, Toloo 10ay000001 dto pdg odl c-l6or1.Jrr 00000! .. ...0000n0 .d loo...., too.
0.. .. 1- '...en-x....m 1 I P Ond ole f r oie. 0. . ....0... oo ..... b 1 0en01loenexp .o0 t00110ins ElM c 00001 rnodlb o Pl 0.00 00,10000 00 p od' b.' r ...rlo bioerJoooo do
h =o-.doeaaslrengoo doodohae r.o 0. dorducpodsuc or00 u0-00ade
Con '""0 oo... d' "1-0- . . "oo 01- 0o 0 'es. I .do 0u00. C o d.. o lli. 0 00.0 0del0ete na to n.o 0ue r deo Lieototal coeota Eo t -
'j. le0,1,, .,', .,..I l ."1 -de c V.ooo.nos '.Io r S oToesoaM EX CO o looo dn-o. A o mO o %Md61bre.sM e rdobio a ou 6 ooo t me Can, uloxdrIFl " .1 .'- 'I Plan "4 ,erro eearr utlerm "", c", de11 free'dall .dmi.1.1ll.or. T.h rr Prladns a lduoie.
le m. '% ... .... .. .:-. .. .. ' ::.... I| ,dc,.o -C,,,Havaay -Cba. Leradel e r I holbr a e ezr-roa--n~ ~ rcrfe ri'ep=ao nly
. -SC diss praionReL o do! ooo .oo1d "l ino- 1 de e L edooq 6 n pdo do'.ob e -lo o l 0oneuobde N od at ,. .. .. d -f 1 - I 1 d p ~ t ar ~ s~ e rec o dex7:ce n a vose n ceti adel H I Is e etax",- ,,- 1945a e o ne&lo d eer o oa r se m os u
dT",. tmy bar ds exit o 110e ra n o d 0000 or dolo 00011 poo New ue Byero el Oooo, Moodbooo.. ob00 6 00000000 b0 en Ia t10.hro d.oEn ab oo
Iaetones de m 00z. sm em rg o doapa- lll borors De o a 1a 0.0le01. .do bo. 1 doato o old ro oo-.do o 1 er1 o dn4o1 oro? doo
S Z. L4 .0e0. .1 040010 011 I Iloos yoooor dd... . ..4. . Jooaooo.... ... .... .. .... p bb. ..... 00..... lob ..... de den l


000- 0 -00 . . . . . . . ...............oeo rcad os ooorndispo-l t0 ..........lbo bo ... o....... 0 oeem ..... o.. od..... o....o................. ioe
0 _' ( -, 0000000000 ......ho ]lob. 0 .. .. 101...9 nr. omo.0.... t .... 0000 00 o.... ,- .. aa~vddm ..l. aNwYr et~ly] 1.0.000... t o do c uoololo do el 0000000
*o U s...L .. 0 1.1%.bo o. 00 rrz seOreloh epr ooees-e.n e pro .rms 9 rear e o vI aaumetor duno pnteaun e on- 'h-aia. Crl 0 Gray m.s r00 y0010 ne 100o4tner 1040 .oorv
00 d L In 0. . ... .r 0 0 Aooo-oo .. .0 a01 1. p. Union d el hioon de liooe
0 ......0 0.0to, i00 i0- i i.0i- 0, 0- 00 expd or dim nieIoI' 0a0 0!soooa doueooono-. oo nte 010- de i t 0es hotelnCmo tildn d
e. litnPlanesrenepodeb de,, Bi..... .. ..... ... ,- fir ma, ;. e ,ranoea ooodo do 000oi 0 OtoO. 000 .0,. 1aQ 000.....
O~~~~~ O,.,, 0eLsd i~ si In 0i ea fer., O oo de -:r "T e [a CAB&000 Blne an Mo do h P010 00 0,000 0 do Ionsooolo o o oo o b o ooo oo y


del conparict rmoRo. td I. 'j "Itl tueiarim f~traie Lisedpalument IR ueb`rmd0un*ilal, oc %-
-. ........ ........ 000001,0as0oil 00e10 C10

P R O T [ G I D R io.II d o1-- q ua0 L el tien L e adad ores'~ g ...... .. .. . .. . ... . .. .v J.0qeu e s e
0 0 00 *,.Oo 0 0.0 0 .. . oooddooool000000000000000 .. 000oo loooob bo o Llooo iloodebo .o.p..oo .....o
po brta io usesp de m e t ea b ac d r ge z ~ r o, close ti q e A o 6e I t m re aa d ores era ovau r lo u
o f ~ u a o l i i ~ e la. ex-C c i d u t ri a ldo a ] o n s nd e r ,c io n e de l o s g o c n l u i a = m m x e p o q U a n gt mr r a men d e t s o n uej e n e ] Lr
CAo~ OEU ULMNGlSU ~10 UO[ut.j S laioa aceite MIg"a., vanta g su tIabj ae'nds~io
0.. 0 00 0ypod cone P.od..'.o do 0000 00000 ld a 0oo 0 0 d que domp rub 0n ude
o 0, 0It,01el0control0,ddol00000001 0 o0b.0
, .u nd,0yales010 00e0o de0 0 baz l a tob.-ur di o oo 0p1000 pb. tIenoo d100od a tneooo Listdoeo p O o b i ta oer 0a00 lel r dcnt00e Tra n*1
CoHtar. een 0aaltoos parsesnde lo reg l odon00 dlooo t o d d sa 111100 0011 00s 000b


001~viAfilr- 00a0 p.0dtei0 y0 el00 0on- 000.0 0000.0 obho o hl oboo..o-o o.oo.o "-do1. 0100 0 lpOo
Ceb.nC.,tC00 .0ro0i.n en 0o o odoesd 01 o m..de ae b tne t Re0p.
0 0000.01d0 J,7-produo d d.... 0 9 n0001 t0 0 on va llooo"- tdo t o
L l~utt&C~nS0L Ctl~u Gt|6t i t[I;,ll lum b r-ia id u eta ndo Pa, m-m eain o m rad exeror'.d
I.,ado1e. 00 10000 0006n pero 0010e p loo. s os rodutos, 000000000 oe u p 0 o.bode 0 00r0 eco m e.00l0
Saue Ro. dl Pe- 00 pbIl.Coodgoou,


drlaeons mlrmuch reks s i q~i-s qud r on ompecer mue n.Estados Lt~ o s Chna e quesa de VIj o d: Ban o- Baca i na eC b
de I., ,,do, all rlate golf.e-l y ,usl fuel cra,:in merca pu den ha ere eetiv s eCoa.
culst odag m"prev lg,,.e e rc n or se .rli leon q -m sa, u ti e d aao inm n dEl ed. ~ ltar ontenIeno I e


01tii1 ~ h y m .,,00., ...... .. ...... ...... dfdad y seguridad., dohoo poo o ........ o......... .......
M X C'do0Ien d0la erM dodobo 00h010000 o1 ,.- m rende dfi-
00' LdTGule10000100000000 eicoha. ti 000001001inahaj s


..'tGDO CON CA eaLSU praraobableRpoo o =0 b 000. t0000 prhio s tien-0 eu dl Jn d
dDrlcha d'-re ord otie n e u n m t
Tal. nrelucdebdoaeu entsdr ldeminedona-ooooolood.
t~~ueladas~~qu e,,,tra s"0ua uns .............. e a ......... e ........
r-1p0d01ed b",o. do.d.oJ.04 00000robe que 00000!ir po-t ,o drieahalt -
do do naooUaests podntos de- tnam L rna. gi~t nsmc on s f e t eresan. -entan vi utale po
It : re,. ee en esA d IlOnos0., 0o0etos loo doala oomoodod. Lo 00000 n oion l
r. .I Lasp rspecimcti t' onssntrspara s i I paa nucareEleelioprof 1 es or ti e Wdor JuU/m AlieneTsa
0 ~ 00Von .Pellpo'00r10.. 000 ooo1.ooocoI.000000 00000prlee~ I eQora- ~ e, rf j B.IN CENRAL LLg e I3 ,EF r-6 te, L I.N U rOs 1 ed_ eataet d n
nousesobre vadelepcnic.quier ..........e........du.Iner...a..ll...............enha.....
en--aiu.d a.t35-00000eI1.1rs en.emn u d 0,110 m000yo0tp0u 000ot ol ,oracoresoen
abas0.te.i00 entosooen'oun cortoop0a0z000a oeabo n dod eo 000000000 Teoriaanua
inlniR.. a un' fato1. u it, a .C las p c- n UnZ= .- a cuono- it"eto#cin yo r me u a. edBacpNcinaLe ub y
otra ar.a.....o.o..000 0 d od.......... 1, d.-.... r... Paa lm C.... .
benpeoiohe en mayorlo por0ne a holo limrmatbo ae ddrolo Berl

mn0e0 pooq oo o podtoaonsecuendelao d e l a presentexs0tua-,nIm4ond ue.1 e l
0000000 00000. Aun0u0 p en10 00 1 de 0 anuoeBoonCo r BanoNaiona doC u
Lea onosta MarooTone 6da fransportada two.o de p 0m del ca/o, la0deman-
.. ... ele i ~ I~r ian avos o;,.oi u l bunei ha6 tendidot Par oontigorr a la em.i
justificardeinquetithaya mnisyka000Crl00Gra1miIoni ea,4ecoarri, t001000000ery

tra n s p o rta d a s 3t : 11 000000010000000000 oood co t io o- 00 0 1a0.. 00

pooadop-'rprio yooolooodaob 0 FCOoC00011 ucoo 10 100 oOS Acoo o e ie 111 I o..losm do! 930, en OOOIO dorse-

que ~ ~ ~ 3' sobr las deurd cnalquierna de rI6 1,,0 e,,j,0,,,00 d oo o oooooldoCb

a000GI 0U.. eI u asd 0a sod oho ,E e e er od
PRO EGI O C N C R -S L S diin le. e mocad t et!a 2 a oons roo11o d e o! goo:0000
Pa r eTonola aturooopo otbliadol Oo do- bo.,. rideon00! 1.10.elom00000
~ o OOO~'~OOOOOf0000J00100000000 010001010. ooddooool~ooo,-voo-0*O,,


00e POOO
nsporle
dear


Gomo e e,o l p0o re ae,0 s rudo0
,: ,a3 c i: i ,,.,,,:, 3 i, ,. -.. erHtu a de I o ,,Qd. 0
Pat coradrs t cd.105 Q,, e gu no0 n-0 a.
Tyo duii y u, ,-.or Ir0 ,..O p0
dao qe sea el frabai o a 0 ri


GOOD^AEA
INDUST2IA CUEANA


sin embargo se estima Lue los pre-
cios seguirdn en niveleo altos, poso
b lemente en no menos de un 6o po r
c-nol m~s de to que fueron en pr '
onedio durante D 104. Aunque di-
fiel estionar los nuevos niveles de
irmanda y precious pares un future
distant, sin embargo pnrecn no
2xist r dudes de que _alquier u
memo ode ]aproduccin pare1lo 1x-
poetscion s er indudablemente bene-
hl1sa los p roductores latinosme.
Crn o-- A pesar de que exls tins
preCiable mayor demands omodil
de eau o, Jos passes productores de
In regi6nn no amuestrn muy dLs.
puestos a aurfentar notabiemente ]at
nilantacion 1 por temor a 0m0 bio,
bruscos 1anto de ]a dean ods 0come
de los precionen el future. Sin em.-
bargo. ]as perspective doe expansion
- bastante buents.e epeoolaoente
sl sd consideran Ins ddicitades que
actualimente rodean a producetoresi en
.otrasregiones, tlod pord oemplo. ta
-xstente en Africa debido a Iii an:
-c. oi mel nombred de
1,-r : ,1:. v~stagoss".
Tabsco.- Las exportacionesl ]tino
amereianas de Iabaco. que declinaron
bn lotgs.recientes. parcel qua con-
liuaran sin cambioo de 'igniflooidn
en el ltuturo. Sin embargo Iter
oportunoidades de mayor 00port4.
c0ones0en vista de Ia situaebln en al.
1unos mercados europeoso aonde lo
abastecimentosol hon deelinodo debt.
o adificultades de adquiicdn en
ons Etados Unidos. en ra0on de qua
o, .onsumo local ha aumentado en
proporei6n much mayor quoIla pro.
d ucci6n de ese pals.
,Algod6n.-- Existln ba0tantebr u
n0as perspectives pars umentar Isi
exporlaciones del algoddn latinnome.
ricano. La 'produccldn de los ota
dos Unidon decline en 19000 proxi-
madamente en un 40 oParciento.,v
I, nuevos program de deensa do
ese Pais contribuirin mar, tenet.6o
m~s tensa In situppi~n de Is detrain-
Is que en aflos recienites. Jn pri
mar signbo de esta situaci~n fu* rl
brusco aumento de los pio." i.,
rante e] segundo temeft-T 3. W'-
aunque Is produceiftn nri ,A-e .,.,=
1ha tenderi~a restablecerse. Sin am-
bargo, la dearanda.mundiad seguirA
mans s]te debido a apreclables aumnen-
ins en el counvumo de Ia mayorla de
1slos panse tanto produetores comao
stuportadores.
ril -.- Por to que se puede apre-
ciar, all abastecimiento de lana en
al mundo eontinuar-l a uUl bajo ni-
poro Inmotion durante londos
pr0xi mos alta. O xtoho da .deteomne.
do 0eri00proble0ma00 a1ox quke-toeo.
ne atenclon- anrestos momteto o
busca de una ad0ua0e lsolueld0. Lo
e\'dente m sin embargo, que cual-
u- umer.t.t de est. prod."~i6n
,- o g orit, ann.do 1e ,Lati'r. 1a
oo,".do eo roroo a sr.
L. demands od.otru fibrino vege.
.*e- 'Nmel IoIack, el henequin, et
oodo '1 el y1 d teo esd oo dderlbleo e -
,Fin.-I ea l opdsto n35)


r SOLAMENTE
.l.t


~000,~.-,00000000S0bolo C et.oompt 00 do a
las ornaogms de Gra
/,.._ pref..... g .... GOc
Pjigina 33


DiARIO DE LA MARINA.-Martes. 13 de Febrero de 1951


Economic v Finanzas


qP.... ... .. 1 .. ..-. ... .. Reanudarain ope....io.... hov todo Js i t.. ...... id-.1 %1111I09
Se mantiene la demand de bonos de la Reptiblica IT raspasan un Woe de terreno en en :JposeEstados Unibdos l ., BIa-,,~Sro : I1.1 n"-' :;
R 1. F~~tad ,, U ldo el na~ Eta~~O do s Uoi do nr a_; i x n,_
en la Bolsade La Habana, con precious sostenidos e lreparto Lawton en $35,0004 ............... ........-..................
6642463 1.i13d4 ene413 seaerVaor 141 1 41re4D3333 34333 331333' -in.33334 4-1- .,, 333
__ 11Vli.stvdd patrV( t:ta I :a j '

idles S an preitios pars Dicho lerreno hace frente a Ia Ave. Porvenir. SUSCRIBASE Y ANUNCIESL EI/ 3434 ..... . ".. .
3p444Pide3detailes3 e44mular33a3-produ- 3Sn
comupra en Isemnisi6n e~imular Is producciln Reporlan oiasveotas de casas en los repartos EL 4DIARIO DE LA MARINA. 3t ri43 49 414 .... 6,33
que ,enceri en 1977 F. C. Unidos de agropecu'aria en PeruE...... ..,
'34.,.-..31 49 1... r2 e..3 3,3 3Intore

2342930 2n 32 S4le2 43eLa Haba..na -Leros ines Ma343 426 243.3I43224or 93234343 42 214 O PIN IO N PU B LICA
342 t1 ,x, 2 932113,.. ........ ... I_ 14.. .... 290464 P1t.4 9............... 433949439r'33cae~e e'ad de' A l
.Aie opecr m I ALLM, ~a &ItrMcrentenla eis [:. -roh.a- Entau E-fir',ellde Sa."J& In A, y con
tm'dI% r, e,'e. por rC-Ile de in .IOn roi"g~ eehlttia LOS rWI. adTsl f.I"-te,-le a I. ,.Ai -.j.] a, Porvenir, en
9e 3 432"Ia 33D.S en 32 l encuenlra en %'. ork i41d4e44 nn94 oe33 er433 332221323
.' .a ese fin 50 President r ,' rd333CL3o 3 -. e""s de_,l, I- ,, .- r ,_-
4-6 4n2 36 023 eX .aa6 .A33691-3,3e23 _r243.I3deO ctubre4
,.23 ,; ,,* 2: .. 2 421222333 43.12.1 ( fla .3 2.13333 3
I ! .1 e (T -, Dino3" doea'.I en trece mil

49 I o V23e.9313333fc 42 r33le3.... 1-32l1.3lo4322o ub133.34ri21. pe-..d.nu caos;34evia2aapr4hv3143n Is3.r ta4342cll42o4.1K94
e iD:r'U.'vo "Oe deia aC iia.1.Jutad G bi-.N 1- d C ogn l CnL- bile. cr-respondienlrt, aa 1. edrliln del 111. 14 do lr.de 1947
,,.e2423pAl,3121t029obenoNeOh 31,1013433233Co0
1 e - -~ Iro e "a em -rD 1 er p W l d .lo iP i r i t o I s s gii~ l
aeNo,- Y'rk orr*, Ij en c_' ,---30-,,'e'.:.o .-'in veinte metros; cua- ddrd9or ll dlod ,pr I.tS~viledd oCrmnl~cp~delmdSrbnacpig" poelu eCna n 'htstrleteort o luetl
T m pr e i ,rm n-e e r, I ec ,r. o.'Irol le esu di C.11, Ll! o.1 ,-claisgiiln do t 1 ade Il- 34 ], 3'i l l,5 1-1Al e'lascalla Qui u li-onntednu-S nanc Llea 45, r e I.ntsiabo drtd d 1,,e ucuerddoe .cTobona l0 precotailiaddoouedonanel t vii on dl l adg -
li miuEe ~e fuerl. Or pl~riA. ,.t r l4.'G IIQB IrEf' ore~eel *-cIr r re T,, C." I L. I .'., f.6 vendUda e' so.e98 l- .pr .81 .I in-1d .
-,i r.u3,8 Do.c.a ,r,- d I i ,ne r,,C l ..r~m e i seal r r... 'T.it" riot ~ vPinionhe pretendido confundir Is opiln6n publicsAen torrid a1 de Core rl [a eislacldn vigen y palqulera Araquale
': etcin onotleer vfo .e~ ,ereiclo de It Contabilldad y to que esclls grave sun sonsa- promuigue. Comprobar, Intervenir,"inspeccionar ofsaia
r,-p n'r e, F~u.O ti e'erd a, Banco ov. e -cr, i l s R, 1 .- I. .,' A
6 33392Ie369tun2o Do r2.i-41,4 ,,rl.1P33 ri e3 i _,34aat 2-Le39 133 ria.isdud y s _econlarizaon aidts qulissperona ra r44332 dot9444332 lir42#c4itaill4d4n2--16
F.-. 10 sen I.el i[ 0teslo 3e32I 23I.93[ de 3l942e43,2e 2d,,2e terro31.'rlle 3332 O.M, 3 2e u jui.3d 3.', p .; efc. I04.t 3r Ic edia ncutr ailohs drie oJriicl
cdu,,rrla se% .r 7,.a,10 r pel .3 a isaAI JOB ., ee,,se .'e1 O E.'.lpo~ elroL w odol talneoo isnfnn~r edc M pro
d,'l .. ..fre.. ....942eL32.h.32349....324.....4d49... 33232242... prs ......... ......1tad ded4 h31oerai ....3424t2a93.. ...d2....

it-.., e ire.0 11.1 cM 'i1 e hlr vt[/roi~1 i'od etsfoAl CuCu nrt. faneira Inesla uigdicar. irfer 'i
CclEml a Jui11osli Ioisrt o dite-mJeo enad cho- est.dJE Just
iece i.re, seli.neeprlencn 1911nF, eldel Bto firer J Law_
.. ..ILa le- D..a-I Ilnnena lcuat n i ms eronor urce o Ju ancea s o n uaclqu economy cs afirna. d r o 4ch s p r
33,.-..3r3 1..3'l33.31_9 3334342ii13 293-243 42 9324934443 33d434liu33 2934443r'44l32 23 13932 23 3..i3' 3e532323343l3.2,,133"

"1"h Pon4.a- fd e scubI" As elonde vlr par Ise eal"pr ot lotn ees po e d e b) en- su adodi prIn sadlone yde e r r f e jo~n laceu
Es. Ij 4.. c frm Judn jco )leeiihd "I&]aeutficcdendel si r"Anformcsciesparsubiiircad I;cipIeus sersonoo, n arlatduI& eedaoy Jurtieteielsrsulta oido dithoparc'ons 1,e.ritarl i e 'an ooIC 1-
Mr. cerfarull te aa1105r- mdvellacamiam foent aI-1n melt e pltodado.ncurandrivenili-
. .. . . . . . "... .~ws a e r ~ a r l i ii a 1 a. to I o D e c l i. a l r I ... I i ? ', e ti a l i w a cI&- 1.' 3 e : jn :.rl p la..j I i.n- j"ll. . per e b lR il d VI A ldade It i e c rt. . . . . s altl m f or m | . ula -
ha ,u e I De a 113 ca Iq r' C 66 . ..iee sa SoIial.P.rs-demotr.r, ueu s tI. pole onsialno bstur al ta r I a ol n e stadr c ra urtr sl.. .. .rma . ...d r* u h.
jm d e w is ir .' a l r. e l c,' I D W. e io p n ,1 a a ieer, -, C h ', ; t. :le : ..c I" r l lao qu e a t u ai m e nte e or ni a te e l p ro pi o g l eo d e Clla or n P ta d rI t raa no u r dI
32..324,i ...343432...ar..... 33334.............4- ... .......................................... ..3.4..4...,.94423..3.43423....................


.r ... .a Ietade, fieba impeddorew- -1eparseiereorpoihl r., 5.aoFente a s ta as tucatr. a. s,,.itjuridic. o sit.
z-.prj~re s- en Ls;r L C. ... t I aap ir iodequoano .virma, pues el "nopenlsguo de quontadn re P irie- iN er.dE I G, Ntra (l, nit-| r it ILd,.%eland. So1 i-
.;;'r',%:; p, OI~' su ---E[ osib lladde Cotales tl~ d ub" o pCedpaMBITO eFUN IONL, I"t U l''''., ,
f.Ie%:.r1' da:. 1. e OU P,. e luanef ... Pirerl o, it ... ri ..... dm paia dl .....iet-...... I.-ii~
T324.1 4323 42,,,:.e 3 .h3230 .. 03 i- 344 234"3034 4 3442 32.o:,i ,., ,u* ,.]ne 44r4va yocuso 44 e4.344413 33 Sentn24 2 44332 99244 32/ 94944223PLE 434343432 33st 34 42 443424333434ei 33 333t233r33 33-


5i 1 nable re a P 6 .. . .. U . ~ L I M I re An z .. . .. .. .. -.. .. .. .. d . . .o . . . .. l-e . . .. . g d d eaobt . .tor!. . C blate1. . . . .. ..is.. .. .pt... . .o n.. . .. . .. . . .. .
32f.'t 42 rrddo 5. ,:,:'. RmY :.19:, 3er.'.'02.:3.-.3'11,:14e3,4r,'e.eI.Re4.., '32 96,' 912 4. e240 ,: 34334 '.f 3 34i232 3e 349443322, 2ocpo 4312324e ls osieano 4.3249ir4234 4 3334t33334. 4ase 3292313 39334e 434 4e Levoue 4 a 3 r 9332444tinb
den lrs,. ~ to n re.,, e 1,].I~%[l", IJ p-,e 'r lfrllile .dtos So ncia. tar&deom tl a qend ton m io, no.m bepat. ant e y a I n e st -ona d roC lgocn tlfn
......e..........., 4244..3423 .u.eI4 33244343144I339e342i3a3d2des34349432 23 23 23o94,4 42l, 424 324493392 3,tra 34......IIs-10-on
1.4 333312444 .4353333343442343314344439223123,24362 39.33~3. 2*4 241333,34423443912933293433133434334342 4,234230932923342 9123433 44 33939 49934449
432424C.44I33C 434.13.l.34340 l4e323 42433229942213334..3342524493492.342343443293 3244 4493339234933.4 34 9 43
'3~ 4343 II 43 3 433993133424.33,144 234 3342 -.41 a2930222 4. 2_44 2933932.31324034234, 3.3333292 19443323 3143194 .4433 r24
304..3131-42332332A43c poot 324 1 .4333 n2e93122314 t23 c3lar349 63332. 1349392 44191343392 3 43Id~.s94342234
_.:,,,C .932439it332 3432 le 9..2'I e,3: 3 1 %333a3 ~, `33442. 94p2r '3413990 4d934d24'c949 32 9339414393- 233244494993391493F3 d933439,93413-3j1 3 3443 d9921.
4333-32.3313311424 4.V4332 4344332. 3143333434394333. 2443:49334993. 43.3333 ..33 243it3lic34o.3.2223430
3.r234D3-0."q4 3332,9 3 3y .49p 94 422 9. 393 34392343 24333 943446 43 4331,4343 4el3.3It33
4334 343 434 2431 424 34 4-1943343 24-A 493 46d3344-43'o33c33a33994323344 4. 3 33,33 .3.333. 32333 I313t do1 93.
42941361234 32 1343n-23--v.-3.1333. 2333 f336333.934944q29433432443332223193 943343433393323333333233339934233
V3.443C234423333243l 343094244 33en 33il 34n o ldonil pa4 14344244932 4492492 EG 4 449343934I
4334 3 412 2439 49323323334 324 4499, 2309993333333 39933343 49I3t313Cub.3342324
39. 3333423323043,rici a n So3 Id 3242 9344332433332 314333293, 1. 0. 2 94432243 134. 320313 394 A3

2332333 Do: 4a 44a11,,1142r3.314oe!6I-oI4344332c4434433431. I49eriv34344354(4334o91134e4ale1 do6I& Sente44.114 4354d4417.d.4III4

333433 : 3cnsiuy do 22t9ri 3332dm433202 43l332 32gal. so444in32d 3439943323.99I 42
IS Fr.321:404:3.---30493o433r.-I, 3o23. e24 l323 c4449332n0 p44932133423i3e. 433. 432343230443333 4 439 3 3 4~4.141349333dio309033


e r eI a I 0303333233204Pu3b213a 3230013304363 .131 34.rn, 40333ier- 21Ins 3.33333321330 oSpl r. 3 y 7 do Ortub113 do3 1946.334331320 3.9333
432014 A a3SLt~ior2e4.2003130493. 42. 903393N 333323 494.3334 4 333133


BOLSA DE LA HABAINA
COTIZ&CION OPICIAL

S 0 $5 06o ,eee po e

423441432 d. Cu4-1 -5
D..,j.

313.4 .33 413 1 1.2
.. 633o,332.2. ,:- A. 132
Ter.

242. ,4 3 . 1C23633 43
4231323 42342 P 242PP, 1 ., 443333925343.1 39.2-


333 1423 .1 33 6 2 24 -
243 ,,.0- -

4 4..- .- 1- 23-4--. 23 4e', 2-
A- -..l ,t j. ,er C..,
CM.;. .r..t C Allt- .. IW-
F~vrmle.e' l. ,'e ^ % ,c ..
,?: o ..-- --,... ...Flee _

r.,,k, 64

vila. 'w navo t0, --A
Id.. He p t r, 102n, II pml S.,. ,ee ,pr
_16, ea. 16.eI d H pt e 10 A " r ,
$1,- el l eg-- F1 l
r C.t.pR Re3'

a,: f A. -. I
L-1 I'l l
I. )e, _r., i a r lo i nf e .,='2
Hi.. Eec-n,.- ".,i C
,- 1 U i c '. . 1.
N..- '. ...-
-.,M r a.- ,.,. .'
.:c r e. e C o m e r. l

i.. e ,.x-la,'. l l- -
S M. U.-11 a .. 1

eitalSatra. Ca a In-
Z ie l.-, alea ar t
r Drr.A-,'hC.Prull w[.
-le V. eg l i,|.... Ao .......
Cent- enif. Cub .. de M...
y V~el er. . .' 30
--edntr al R -,s,;e r so
y/orris01. P.. 0 -
"diums"." 3 -
r a ..) I. . . .
If* A C CIO0N E
Cutup. Vend.

tr'lm.era P. eler Cuba-n0I
Central Vkolete Sugar Corn-
many .. .. 40 -
C..pa~la Az-carei~a C spe- 4t


z ,ANrLAGO DE CILZE ,APLA,
-5 -Se 4 r. l iH4l4li0.entere q4,e ci go
6333433....3..0.,43432 ,,33.. Economic v ian s . .
43314333..... 41... I,3.......31132449n 3 .o23322..-3 n 3e


"-. l.e *" e,;n el c,, ,.omp V n ^ 'e o n l .A en de it" ^ palu
S.. .3,32..11 .2 34
i3-2aI c.,3e3fu sera3, l3A,3t2..",2 u3t93ce-os ae a P^^.^^ -a-Uc- iotu-nadi at etaL Industrion
I ire-. ,- :1 e .de a sta nadas a Is alimenta-
%-fo.e,. i r.r ..i ,l . ri.lie e-- a l, r : o .e : ea t EIt ida pr6x im o a C oi6n,
at ,. 1. .......... OMERtn depart .... toCu beis a L, r t\i ,, ".RN I R Ce..., i-p tnt e d I' n rnisrnae.d.
al respect, experience propla de Ilag6 a qfuncionar duranle aigein
,:,=;., ,,,i,.. ,- ]aI ocurrido en Cuba en ]as dos tiempo A semejanza de lo icurrl-
311 ., particularmen- do a la plant de extracei6n de
,- In. qua toca al niquel de Lenguo de Pijaro, la-la-
1 l.9,- "indust rieshue- brc2 empacado ra di Col6n. ni si-
i va s en Cuba, proce ddesacar, co- quiera tuvo posbilidardes de Ile-
t e 3i 3 .333.I2 .33443443 4122t4343 y funcionar un'd
i'b." ,' J ..- Ia',I i i el ve qua exs6 la guerr".
de.- i13,4,9093434313413
3 9 4ni 34u3 I 9alecida9 nLegua de Todo proy2 cto de crear Industri3 s
Expreso Airen interam- Pijaro, Orientleevun costo esti- de guerra en Cuba. debe tener ea
6 re ad. n dn e i nte milones cuenta los antecedentel s del pasa-
34464343344342242 4.441'AA339333434466Lde pesos, y I gran plant para do. De ]a contrria, seria difiai
8'. i n .iun ndustride onser a3limen- .3inversi6n de grandeshnsuma3 d
,i-ci- construfda cerca de Colon, capital en las mismas, antela cou -
.."".'.' sideracion de qu al caar ia de-
La plants i d s ra d LR manda de preparation ducai n e -
Mcreter. N-1-. (C Lptn a enu mndade guera Ls de las a
3333 33 164 de Pijaro leg6 A unclonar y da.e
43932 14122 pe 332eu 42 pr 443cir 9939243e 40423d349s 4d nue 4as industries no pud3e3en ope-
c z.Ib. e tri-. ,munA-.. 1 ci areia. --ntcl rar en lscni~ns d eo
,: ;_FII ,l ElflI niqual antes de qua se terlmina- insem ~nda m i aon pecs de meno
,,,-1. .. otse I& guernra. Nd obstante, am: demand con -eid i
$500 .0 tino -del mineral rault n too cao. a
c..... qu. cumdo Ina preclos del niq-eo,, den.... oa..................i
om Vend. draruerna ear seom imos, eabria meneionar otros mu-
dernminds de Ia guerrniIa,-brplants de chl.ce de industries nuevas, gmr -
tlnldos . . L~engti de ,PJaro tuvo que sUn- den, unas, medtaenas, opequefi"u
U.16. off .. .. . . % pnder Isum opraclones. Coreo In- otnes treades du~rrnte Ia contlen-
Cdulas rina ntPap lera dustria de guernra pudo fumr..tonar do b61ca, itrrulnadas yy demaparecl-
......10don tan pronto corea cesaron Los
hostIlidades, A estas Industries
nueval hay qua numar tarebidn
todan aque]lls otras quea cleva~ron
:u prod~uceidn de unn menera can-
siderable pain satisfaeer Ia fuerte
F ild dde....daa.. ci.%...... ...........
Faci.li adeslevado,.s.7 estsid.trias luvi ....
que invertir fueries sumas de ca-
pital42n9233a3 4 ia316n de sus plan3
PARA QUIENES COMERCIAN t..,I...... c'.................
msde ]os progresos t6cnicos que
ae hacian Indispensable,. Em sake,
do 32332 332 034343144431 4~do q 33 433443Ia9i3i 033333 4333ada

CON EL EXTRANJER0 a...I........... 11 ............
1. 4 9 4 3 4 4 par. 3 producer, desaparecieron1
comaocourri6 muehas de ias pri-
The Royal Bank of Canada ofrece gervicios ts- me-,asm e enfrmntaron con gran-
den pirdidas y muy mer-s difi-
pecializados, do interim part impartadlores y eultories parn reajustarse a Line
expozd~es.tale' Cmo:dernanda mueho rods reducida, na-
dore-- tl0e1 cor 33333: 44233cional0 24extr3njer3 1

C~rmiasyravss Ncatehiallprl dl '*#1" LtarAsomiari6P iNaeional de In-
."l- r'- du itriaes de Cuba en una arga-
:":7 ,. mamd, "niza i6n intairrada par industriales
Carte, sd, Cradimicsarreiwls de capacidad y de expenencia. "Los
32236343223344249333t913439omiond nvadoprIamu-
Jn~oes c meci~e t~tg s cxi~dt ,omb!a Wishington. son personas
rmu,/tlaearsotembin cono~cedoras de lasm ondi-
-- clones de .nuet". produccirin in-
Ims/omes sohrt M rcaresdustrlail, de nueeros mercadlos en
P 33cilid 2desp .449992t3ec 3r 34ci 33s442 lo21 t_.yen el extranjero, y do
o. 43 Inn3quebr43to433prop.os'de todo pro.
co~eri~ll ceen de f"eJuste, al pasarrie de ma-
fraformes sore /as reglam~tas que sifectax 1.s ntra generalmente b~rusca, de La
imorortacians y xporercimmeeonoxm ade guerra a Ia econo-
impof~ci~es expr~ciecallsde pa
Nso i ciabspn sar... t..........
L.tinvitsmos 2 COnsuhsarnos. Aocacin acional de lndusitria-
-3 de Cuba h1y4 3perdido de vi2 -
~ta lo.que dejamom; apuntado sucin-
63Sucurl3s4an TLau...reate..29 0421-4n2 2 94is4....
deslignsdos por esa organization
LA HABANA TH parro discutir con las entidada
eompetenates en W~ithington. 12 po-
i ScOYol ~iamslbllida......................l
y ,$a~ur~lesii cion cubinoamericana en indus--
RO Y A Ltrin de guerra, hayan podido oL-
Cin1, A1411 4g 44exper3encia reciente d3 l re3
M"P~. BA NK, just. de nuestradproducci6n en
S ,'PL G dd Arm. numerosims lIneas den amisma, &I
442330er derrotado el Eje4 Muy de

5-0.. ACt.A. Ioson b~ti~culos, qua. o el plan de
$1I 1 ooperaci n industrial, can est.-
bFecimidento de tanta4 plant s co-
,d. .roD fuese possible an Cuba. pudlierm
Mha. '20 on / n# (|ld.Ii nill, elr d ]egar a hacerse aeaetivo a con,.
-.1. en .2 3333,3le44343334444333.nt94 y.43
Amecs.minciono fiqina uri )ok. on~resy Pris a n de funcionar Ia mi~mo .
meni. ii ot~ O l,;nlleqI~l..4*l lor. Ln d yP~rs. tiempo de pax que de'guerra. Fr.
aultdla iu mr-Cl0.O s mdh'L Monltrll. oe ecaso._podriai legar setLin
.430. .f 3ctor de diversi46 2 c34 6n333431333
4teri4l y una fuente de dmpleo3 y de
I ngrazoa mayor.s -IraCuba.. I -


4 4nte ABSOLUTORIO4 en 9 ate emo, ficil e. advertir el mal-
mino propo ite que se persafie meditateI. tendeneloma Infor-
ia4cion publlexda.
3.--dAb ande en lo expuestome, meos af2n cabe Iferir 3 cn-
clusi64 le.4i .l de4 vot0 particular c onsimado por9 uno de
Jos : Mr tes que auIeribi6 It Sentenela aIudidx; I.- egw
vte parUlashr no e mix que aI opinion personal del funclo-
nario2 4 40 e1t46 y q0, 9p3r m3y resp3 4 ,ble qu4 443 2, 00
r36 4 313 o 4b0olu 00rio contenido1 34 32 4tenIs 3434 4443 33 02.
4.-No creeme393 2e3ario39 32i33tr 4teda4 24iel3as" nom3-
-mtna dispo-elone. legall. que 9.ntan 6Rae ir jerciclo de
n9et42 44 spe3123 422ividades profeion4le3 3 en el i3mbit3 de
32 conI3bi3dad, pero *i deseamos 2ubrayar ante Ia opinion pi3-
bli3a que. hasta el presente lon adO4 l que por ministerlo d9 a
l~ev pueden desempefiar los Contsdores PublIoa.oWWId-lio
a Jos9que, 2on I3u4les 3 dere0hos, re3c3e9e3 3o0 2ato3 propi
3ide33 pro[sion de Cont4dor No Un4veriit0r3o el 29tieulo 2o .4del
4 4digo de Moral 4 3ntenid33 en4 3L est3t3t3 4 genera4es del 4Cu-
legio N-eon.I. 4 C03ntdoreO9 o 4Univers4tar4os de Cuba, publ9-


dentro3del3434423 42 34 33. 3nt93d9d e9ls,4d3stin39 4444993
3t3, 34234I. 32 nstit2io 43es q3 0sus3ribe o-4 4o43Or 3ni3mos3re3
presentatflvo de este sector. no pulden permanecr id/rn
gm y eoolteientes de so debar n perlnitirin qua e ie"lnen
I- egltimmo derech4 4 que I3 Cons4t3tuc33n y 1s Leyes de esta
Repfiblies, les reo neeoscYe nstn y s IIs A mp.rode la cuales fueroner-
do xs u espetivas Colegiors, dentro d, Ias uesl
comletencia ticniea de cads olegtado est l egalment, e rcn,,I-
davy sou-vez eleeinad'., medfante sus E.9tstut-sScae.i
mot-lidad d, todos sus nmiemubros.
L2 Habana 11 d, Febrero de lqSl.
Cal egio Nacional de Contadore. N. Uaiversaiirros
de Cuba
""FRANC'ISCO OCHOA I)EI. VAL.IF-
13 3 s0d4n3t 3


COLEGIOS MUNICIPALES NO UNIVERSITARIOS


Bar....

Niayari
Saju, de Tanam,
Santiago de Cub,

Ua Eserada
NIr6n.
-Santa Cru del Sur
Abreus.
Ca bai"s..
C deSagua.
cru~ee
Fomnento.
Quemcdo de G~iiies
Faneh. Velo..
San .. de IM Yer-
Santa Cta.-
Santa Isabel de WasLajas
rirdenas
Jsquey Grpnde
1- .Ara~b.
V.-lo de R-1e

(I.-a d, Me'ena
N4adrugo
5-n An 11u, d' Ba R

=-an L.,..


4 d23 C4 3

Guntgnamo.


Pramid-nt"
Lorenzo Martmez.
;,,ce Ge-irise al
rose GonzI zF-u1-
Iose Gonzalez uen11-
X,,a, 71 Gran. D-a
Flancts Fer-ane-
"Zd-ado GI]DI..
3mlroFernande
lodotf, MederoMcstr
Pedro Cuer G ...tU
Mnluel A. Baldoquim
Manuel Tr. Artnome
Ediel Pre..BoE-t,.
Frin,=scoCar, Pung.
Cre-encto Marftnez.
3osi Hemgndez Otazo.
XrasmIo Gzaie. Ell-
PRam6n Machado G6me-
Cristbbal r. Martinez.
Jorge Brunt "Lpe-
Rt.m6n F. Cabre11R1..
Mario Dorete M.
J-6 IL. Merlnez
J oaquin Monte-o
Nicol"k ugoo
Alf.... arlla
L sahdro Vale..
2uan AI~l.. More.
Ra01 Hec-indez C.id""o,
j*.. V-1
J-,e J R~dod-,P
Mnue...lIS.n-h- J,~ne,,Z.dD ne LaColditrln
A.n-e. S,--
L~mn. 'do Mi- ol


'%'l iPdr. I -Atuada de Pamieras
Cd-unt-.

Sagu, 1, Gmnde."
Tr-Idad.S-n J de J- R--
Alo-I..r
C dilG blW
. Kr b-


-P .. id--e
F", A. P. ...,,,
Pabl F-rn-d17
f~~e,- A ..

lsdr L.-
Tomi- S.er Rabelo..
Alfred. 3J Di-z


Vlmtor M T.-z
S.-., t.. Talave-
Jullin Gnz~le,.
Manuel Gu-ra.
Lm, Serenguer
Gerardo Jimn-
F rnndo .M B.-rto
Bam6n Inphauspi

TC-, ...


ASOCIACION NATIONAL DE CONTABLES
DOMINGO f. CEPERO
President,

Consejos Administrativos de la Asociaci6n Nacional de Contables

Pres den.i l. A CionNona d PresCdanles
9o2o..o.. . ,3ua3ixGrande3 o0 no.0 .
Rt d Cego. 9deAv.
A Pa m, Soria-o
4.11J3323 3 3. 9Pi... 3 del3R4o 3 3 '3.-
SDnitodSpnionlt. do Contabies

Delegaciones de la Asociaci6n Nacion,-1 de Conta.bles


Caibar n..
Holguin

B ......
L. Fme-.1d.
P acelas
Nueitta

S.... Tn -
Cabaiquiln,
Vlo.eta


Aqgrupaci6n de Profesionales de la Conlabilidad de la Provincia de La Habana
ANTONIO MIRANDA FUENTE.
Pr-ldrnte.

Sindiccito'de Contado'es No Universitarios-'
ALEJANDRO NIONTAL4O GARCIA.


-. TRACTOR r CANERO

$-Solcite una demo.traci6n gratis a su Conceoionario m6s corcano
Ie. o ocriba, visit o a toefonee :


C CoerciL A ANTILLANA F7751
(w^ ~~~~~Cla Conrrcial y de Cr~cdito, S. A. 23"*gq. a O. Vedodo, T~lf. F-7751_________


I


1.


S-,1.-

ro I..o


1-rnzn "tatine-
1al]NIMd, 1,Trr
EpLan1, CMe v rrla
T,., dad Rodlrl,ez
,1-s H Pederi,
,A nRe A ArmItTn-
i LAI'Rorbu~


Desder.ode J C6rdo...
Fda6rdo VI....
Ptacld. M Rebored.
J- ACoe


sP,d-, W n --:.


Pigina 36 DIARIO DE L4 MARIUNA.-Martm. 13 de Febrern de 1951 Noticias Nacionales

Estudia la Junta N. de Economia Preocupa el urbanismo a todos Informa Febles de las obras que
el problema de las cotdeleriasI 4 Quite los comerciantes de la Avenida 23 realize OP en Santiago de Cuba
el -on l-- dI Irf lc debi a aI-'. J ia i Sugerencias para conseguir sitio para el parqueo .
Sconflio P. e ificil lucin debido de los automdrilces v para el trdnsito de los peatones Pormenoriza en una relaci6n que entreg6 a los
alo lareriiT alcanzado por II fibra de brneure t i 1r F'm--- n lenciu dd onIaaio.,aoienvo _.-seriodia los trabajos que se llevan a eabo
:a. l ..'.' ....e' :i .a a I IIgen M a nu.el Ta'bIoles' Val- d.,;t.... 'de bombeot de 500 grlone5 cada mto
la L.A..:~~~ 'le :A:-.. 1.~ai o ~ taoo ataooa aaao ktoEi si..^ e-^ S ^. ^^ MU^ILA 1i M~iCelOeSAI rl'Pi.3lcl.,c recenisr-it aS?
....F.. .. .... .. : ... ^.. -, u.. .. .. r.. .... ;... .. .. n ,a nn. I ~n i l m .--------- I I,'% !" ,", .c '.nl r :,....... sb n ^ ^ ~ ....t ob^ a .....i ~ S:
el am,_, ITelS v', .,ret n Cub I +.antll. de C uba cr P on alicr e G l icr. ,is
1. 3earT Ma bat. ~ do Coa'a' td40lP
CON 3 cle e .-.i o rAeo e.t.o -e I, ,, t I- a del Mioltra- de 0 P. 'a Que aZ rt, Pres oee a. Aleptblca Olhrm 4. aootr.
aa aueo en e Hol 0c. anal e. or. sellor a .InsLancls asit anJrIOlt ,P ,al el ]rtltuto de Seo- 1.-Ediclo di I = !1emuo:.1ul-tt a
r'a a, Linz t e., O.*I .c .o qie praot tar, a oer In ga. d eo,',e.rt do e pital, da Eaao naa de Santiago do Ib*
f106 I,'I",Me .6 T.., I.a',,',.,. 1. ,ILxta -r, el ..... ,e-,'., 0.o- oon aas ra tnE demr
r A . l v d o a e e to t t ek A T L A o r. d e a:m ,: el je a . .ai ~a a Io oc o logI o a e Ii A l e e ~ le, o ta u n a re iA cio n (te rm in a c i n ). 2 .- -1 d ificio d el In ati -
U0 dma ,a i ., Ioa. haI.. it p, A .. .. --a so Fb.o H.
aa. leo I;r I ll.'. .a .r p a' u ML,1leto e I ae Obras Pubiclon uto (oade Sunldac.). 1; iltoa d oe -
de ,ldie. t 1 A.-li, 3 ,El..-11 "oitvwil. de Saraeont 0termina-
do ..a 'I 3- i.s ..t29M N Fma .4'. AfnB t tarn.a 1.ab,. !aal. 4j da o 1,5adl Contraa:
Io'Jar daDoad Rteparacsitzdel
C.a a J"'l l cB B. .., "l -u e h a I le v a d o a 1 1e v a d o a eJe c t o : c c l a r d e e H.- e r c e
5.,, ."- or"c . o O....a d... o. la.. de ....a
Cii, ataoCa Ohm oam i
yaapa.,aoloa doy Csaor-.t, d
Da. a' . . ... a up Ad oa.a d o la n a To. Pu et Pda 2.-'C. .oo-ataa
spc3 cli d Cao o ao, e .Lr a ...ao. .. aaaga deJo de r. Dilstrto. 1.-Carretera d: Viactora de Ia
S ] ". .... ,. . ,l,. coDane .N ,, Ner. e Md r adi de la n el Pld a n NonE e Tunla uet ddine -.-,.Cs06 ltSra
.. .. d Co ...... L. .mp .v..... doB.. o n h rp ... total do de Hogun a rel Pa f tr nst a Z
2:1: irr i in Cvf i ii r.^ -a Dn^ ror,,d d .2.-^/.1
... di C.... ... I i re 4. ..s. 2 .8 t lo-ao. n C a.ato a y . c t or d.
le ^ ,. ,* -.. = ., ,',';.s ti. ,To ,e queeln:'e oe myq. ...... T eNhPor ll i rn~ lle idei r v d e 11 1 Pl~el Sanmao. d1k, ------ar~" d l an],,d* --? .
.3 W ..1 f 1^ 1.'1 tl,.AC.. r U r C l a e i lre -o( gI l F y Love concu~rr -nci n ". e td, li sme j Si o o lan te scllz ad i a nle "" ** "See Luis. 4,-J--&. S
a* is T i- e 11- 9-- 1, a', 5... ..orB- ii- 15 en' SE ."C s ---e --q lrlel . r iea, a e.templa i o o .--Puente Jouan Viente, con 28.0 rretera de ]Iaanaallo, a bayta.m
c a. c. n a S3 31ua" S,1,t 1 o down .e n y G e nd Ia o a -anar-O.o ao del 4 in0 o H tao- 2.a-Pue. oa Guto r con 35.0 M. N.5.-Caoroaaad HA oli a .
7,:, r c.aa r a-,a ...t.. a -ae.a.. a sot,-a.. 3 -P o o ata N p oo 1 .8pa p a & 110.8 b ta p C a a d aeffm its F aa.-.-
aaa..oo~.,oaoa~oa~aotatoo.oIoO--~ao~k..-tooa-a~aaoto. 4.--P uerileaC er~one toa, .---Carrotraa doltanan~ailoI~a
:... I a le, a .a.a Ise__ _________._Cis_______._. etala a-ieo aorer ia lo m ael h do la.laaaa apasa -

"e' m -. 11Jzl 3 34 1- 1,iCCI' r d- an 1./ lh -&t etpU e r~el arr eg dCr, mea l e i de nu et r .3 ambet .ntelet y e i d es lao l cxpurendat C er naldte n to). .Cart era 1 tedeMaznllo del
[.. .. ,"- ....--it I o Iola op a lsc o .itao LIn ,-taa)s o. dlot e l a r or, -acar ne p= a alolo do a tl blago d'o.. ep l.t.d l CdaLe b tC.-EC l -
.E.... d, l.ret. .. a r, ..........a p. ii...... ,. ll dP B. o.r.op.. p. t Ca.t ..do... a' la ao..oo. a .o..C..oa.t..a
i.~ ~ ~ ~ ~ ~ ~i ru .... m. ,,i.e1 ,1l Uz] -,i=rit.=,, I . ot.ire an I it r6TDl.t ite- 1-1 5 rel d : e 5-, alieln l deao P eP de Guaento ainamo. 2.pavia ene- rld l M ays-rlO cmarrerto.
erL 0l T I lh l .oaa ,-A aml ... L Dr' .T y d..- o DIe -o n.. o .a de Coeto, "a aor.- lo. a ,a--C amin va.alal.

*i"- B- -R B -1 ^ ^k ^K ... 1. ,, .. de. IEd.uI L. IIIu tembie > ',4 eM .e1a,, con Fe.leror G"e lteo ~r a rbJd e i oa rnn~~ ~~ .. J,,', 1 b u vrua de ITinl ^mo I ol. g.--U
. |or ao, lector do t J 00 1e-Paroue l Ctr ad aca, d Ba noa vecaerlo do baol a (Jub.


C- Esip IdsC.Ta en is nj Cl 2 spa7,!g dile ': rIn--e -c..,1 -o1.puoe-.i..n....ouc~ l ,Ha'..'...q a. 3ra.,~o VLdd a an o.ao.L. .~oa4 l -a ak,-Sob oot:"'o.O.04a a., 1 -totaatad d batottago? do Goaaoa. aCaaP" l aa oata do J"I o
*n~~: I.qrr 516 lelomst N -r tncpioe d rynca ETAa1A ETNA TOin"SR DCRT y" icetscuobl rn nw.seTltooA
n0. l 1ia, e Ia, ,r -, la -. oII.a -,-ait,'l. Jll-o d IPr .otr. ol,.l do. I7I U tle Se I. f00.m. p ., 19 .5 a 1o t..r ya1:.o as %il putsa aIa& r.a
'aa dl *4 T. .3- '.0 Port-a- h 1a a T toa o .t:. do 2t-o 0... -A. t ro...... dT. a b C oataa o d S- a La. P d
C, i h. lol po-1-6 -,ne o i h C.d ..niiaica[ RMa, Cittr a at p ,C:**oaoa tada* o*t. oa$1 P a 0a-* r-Caa t.a l. Pam o0.oto a do
E.1.1 6 aT ac-':3 e :[a[~--+,, ..... t.,-irice.la..lm.r Ie- in, ,e. neacCIri-o um Eeer,-in mla~ieeo cienmiri ?-e,,,eL -toe-l T.1se1,; c-,' i"d- D,-1",T IIr I p-l u+ I el. de deta ttber-a So u 7. ers der el inrno. a Aeralist, 3-C4.l

L 0. . -, . ", L d de e, :b l, do-. 9, I ......c ... -r I r I d e 2. ,0 I r ,., aea aolaLast pko a- b an eu a aa S r -i
y., r.-.. l", :f'Seo ::Cr a. drCel ;I atoto nyeio iParatz -. o w-CB m o vaI netO de Caoll a C ltaa
-'A- 1: ......-.,- ., ,: "r".... 1, 3.-........ --"i ...... cacra ......................... oa6rel e" H,"= '., wr'-v el' le','"'. Cie, o -,', jatmd' .ro.. h ..dl b... rl de %ai~iAant latril 4. W.- Man.p-Cuay-I3=...cayms p11 5C 1.. '4-Ca^ -a- rt0 do: IAo P1 3: Laa. t a-a
is ..Iaerc. -1 ori,l'. n3 roota. Pat-.ltpaub a. Insaad. 21. 7 tba ebotrdo& 1009 11-Catop oooab2 ,G Cal to o doGld.a a
er w .1.J Ic~-,Ci- .f c. IsP,,v ''.0 o 0 poa og .1.-a t top a.-P pt do Dopoo-apt. do 3. ba-5 metro dor at aaoa 1.-Cao~ii eialaa
C,, . d P a p od*sr e 1.tt a dt 1e e JNE t---C co 4-, ae Crt o e e l ir. o deil

do I oa 00pad :e. .,d' ce ItsII Gr an a.o lito' dea-49 3ic. optat (o1" C p L'..C a Pl zAa- Extap-
0... . .5 ...... t5T ~"" ..O . d ... .. ..r . - e -... a' .0C -.;'. ObI.. .. t Ao d d t .1 .-Cat ina do r t ra-
clo .A:i 1:s00 '..-i.a- ..- .5 -B. ~ ~ ---Ft~a oa is i4aa LTI~ Saa61g 4.ir ns. ndo.ot C o voodo' alaq oo 1.Contra.
133________________________ 5-abo dok- ISa E:oaat a'. Aolao IaP 16.-Caata Ooott doe 1 3aoIL
:Ct sr.ti Co- tIY YCO fl lp :.ie -.d.I 11 crsdut do 4000, pP do bS.6'op L~~ta La is-la o tada. ul.ot
cArc deL~ t., Alba-aoo doompop ooo a n a e Go a niaa 1.-sto i na. 4 ec.1 .a
'P.th ltbyaap daa. poato seri 'Aol-. 000 Ialod Itga "k.. aplanso. toapb do 3oop.dobab abo 1 ""a C Ioao a nto.3-
S m ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~b anoono o aoa ot ..Ao ooo taaa oaa-d.0 aAsotattpata del tor Laraa 'Co -~ot .
Iaba.ot 1Aotaiaapaataa-F0'. oadaaot apaj-taa aoba'eota-do2 00.Sf'-..Apaotad Sataad
1i..,i i. . i iot dod Aoioa doi"a i i i iIt. La dott- .a.. -a Ltoo do. :. 1,014. 5 Ia doit oLjoa Caodgltaa do .t Ca t an toprae 0 Clano
r.pS Wit in.o .odooTotao o-13 Lattooaodotaoao-tto. 4-odt denaltaudotlnotaMa.0ta.ot o02oroo
r- dooopoaabooaaotaotpiado Joatb tiotota ottoto-bo Pt-~ooooaEtatooo d eabottttr totaoSantabo toad
3-a rr dobtaor.. l ~l doel is~t- 'ito-a gtoooo-olaooooadoa Yeoadpa-1oooagbo a.tobato.tadaoapt-ooaado Atao.
r~~~~d aao-a 5-AaAtCMa.to : s e
-I meic~ t a.die -dei~i. 05 Ws Ct-Iots a.C1=1 6.-Aooo to d

I cj t oa- boa a atd a o ota to to o a p lba- a tr-7a 0i- np da d e baa A mota aor blitricP d ao Co .. Et d o e o ii
0(1~ ~~~ I~1 L dtda. a taS C O aa-Oot.. oba San.0 ota d tt 0a ga.d a bqa otoo t iag dota C ubaao a do Sot'

-' lW. do oaaa Ctt toC.-M to 1ot.. oaapattoo. .-Aatotd $hto toaa do ago. Pra oaaa
'aJ~ I pat A, Daata .d.oa .--- ,to totapat ab, dot. gautda o-a saaaataa' 00,n attata da-n ga~ld !taatdoooa. Ida. oao'otan an eGaoa ClFr oBeiez_!S.lad- untsd
aIi f3raI'r --- rile ttoh doa tn tA .aoa~tta 5pata paplw soi~it blobop. l Pab a doo to d ol V ale ata Ropa dt o o.a. arqoat oo uo
Doi y paynrca a ttattaoln "la, T n- aa0:jaadotataa aat eld. a" ta)o "Peroagootoe. 3 popaa o at. b)Is 2.-Pun tsa brto el d ia Gibooa a I a2.-
Ob qoottnt a en do de 3ga de- Aoeot dt aaeated. 1.--an venol dde booCao.

p0. sat ata -aota p ot 00 da leta a artit Ldwtl i gbtt 0 Vdada... Clotot St po12oo deo a nta Ramt- ap o toot lm elro Clorgi.
6*ra yi __3 ____0ao t.-a dta a pa,~ n. do t-a- l ot C l et-i pinopGa p l -n s ttanq ot-eSata tn. attoo o Ctta.asts ot i n aaatd
+ t ..,;i +r+, -l +,,. -I-s , IJ Z' -,; 'r. -r'P, ,o, o,, ec ,'r, ,, rl D,-1~:' I+I' e po pe u r ae p tado- er. Ia o'-,~ ta pl at.. !.' pat a oo.'ao 1.D ta ooopotlop-tto oooloo-atadt td o
Em I dt~ol ttadaIadpo-o Itoot d S Pa-oo o d. o a~top p p aa oo p ot-ga tol~.Cpaot d o une l.0b at.. n N eAnia. 2.-Sa l ot ea do!Cot
a0 A -. tto~~~atao C buatpaoatde pol I teri oortc1 to1 At-ab as o-tic d ta oat ooaoo agoa d ot A a oo'-,-.,,..a 0d 0 I 0- ofoNoino oTtbaoaa A
dan t oa b tUoiooYl a aotb o upoo t Y M U ta1ttO Sato ....taoa oat do 14 ....... C .. oodo do Caloto-at to B a N M. oaa


SoI a)o In.totaoiaa dot totP Dollo odoed 000dcti to Loobotoa Ht-otla
Ia hooto.. an eltAudi t .Torium Pa to rioiletaoo aa o so dobe ot oo e2 P I Ins-to d ai utgopo deatia g O do Cab,~d
Yegi oec1 ot-, "Aigost pae-aaatadao 00t- to dol viooolon oott, dd I. Paiaclnd aaoato 5 mi.tgde tolt tubri o ndco e auaatRpse
obloapyn 010000 oa to.rogram aao dos at 000 oacotua pat-tIon saatoa dtes hiaoadotoapt-atatt8 01 ttotaooo tparto bt. codoucototr~ as de 48 de o d sr
,ro. ,Ia aottg N9-o1 do N- Pro do aoIo-,ot lta-,-, '1, y otlo at aroodotc o, a olIaa Ren de n .moftordescto an u patdoolat de dot


Obao chol D otty W nalnLndn.rat, oooaoit-5ot y mediaotI o.tapap ~topo dota otopoataode opa.Sierr a ot pan t -a, Li o l.oa
Sucibs al Grane Pla de C~rtraCt-'a eps orod 20mt--Z
00 Dr a 0 o a a aa oa dot a ea t do caooatt- r d io3aa ao a paaU ta d ot ooa
Rp abndo R lacitn de de kl o1 debVe VIE DAete mil riSOoRT Dc:_o__lin__. E.-
c l a de 2 istingu". artiste u eo hasa gi u i chot um pas. nt InCtdl ldmn de 3. .00 mL de ntubra Pto n sa brela y Be harlo inth ald d.-- u
-.a. .u .us ortySayo .. ...... .. en haeihc due- Jscha' Heifetz ejeu r UP -ro. ai~ r.gasmybloe aauo de torauderl, Reosdcodd dEst...... bran Juan mienre le ococreno ne tr~oxG linea 5"-del RETIRO OBRE OFeberod24 Sedel de iaterior oepflkAoto.l pa 0 teoadn el de yAbttecmientoa oo Prob de it. ts-
co pn ur n grut o d el uad o "at g z le- conciertio E lle delrhiiracha-1 t H e rm- nd ,prooata.F ain e et.-2- ce e2 Ete s Casee e Fe Dororth os- ven, Sui ,leRC i ESPECIA de LUJO DEvi AROA 34Lrla,
bserdo co d otor e &I Re- 3--Acueducto ale CanS oianodeos
qUnitae delanimig : del Msea"t ng t o e del vio oaa inproteja a lossoyn de 1,01(aPlaoaraoondatd deo Cuto re ,nl


--P --CAmoooatd Naebsotacaat, do Foadaotoaas, e~t v." P~ c.pj" C
ucroaeeboymsmooeatsoormidabl PonquarfreceeRetirododutr de 8" de 14fdiaeroo adaatcductr d te t- ddaoaatutoo


m:16diaosL c16 aba u djo lao sva Fop l enaslyoonn. udd.IIIgalcout e raoo .Audcod
arressdy onoerotdta n9EstodoS.y Pr_ en mioro Munie ipoy eLy Coreoraioanes .on Caraoriaon. de SandLuis. Jn ele
llch: ~ ~ ~ toi ee de dedb!m Tempe Rean"g 23nuitumeaadil sevrAutnnomoo Ioot au aals. oaorea" Hul n ce de 5 ynodaaddeja escoporrrteL4+-Caout Cat h o sd t ee a2 yea-dItd,


t aat A aot "Pa nisima Nsaaoa do be vo o li.Deoto-rtila eBaan -1
orb a intepr tadas ar lemete segund a1svymia de atm npe.tM aet oradoondan t de itvlo iha u nto de t lant alad e se-
ietn at sLgn t a deIn artae o-'clsitam teo d Id e21 loes deaoe y cu r ni m r h e E


Lao!~~ Noaoa t-toitoaa deo tapdo
idFI JLS EpJNT ASe VNTAGeAtarE DI ND hENaDeE NDonNa O- y ooenop etH oiane de aboad .
Col d dt inu d aortian In- tgi- dIls tu rtno, bove- ota el de Tatt aeraa maestro ptl a ttuedaaaeahdto thsPo-do
der+ -Det S lmchue t" el Av poenMa ia, U n o fuaniobrsari de Handel ViUP tmc. de lurobr es d d -d d iva meo atnco del, Acedcl e Sa ntl antiagoyret.p a Dciahd ad" deoDorothy aaynor Bee.o v enCs a e a a n orasr Sooud a.d do oroode toSdnc0a Co.04da
tle Om Paon e el e an aAntooito Y porain e taa de ann
d.ndaasieapro a aeas a gaa n D s f ous dalno nadh-adin. o aoelsod to -e - u i
toetr .Ia Sa- tLa. ca Y l r p do n. can ot to- 4O HP. d in d
utatfo aoda rin al oatidde e ioabesd 5p aa!ones pro r u-toad oatioas dtas -
r4p.ausTadas"uede- tioaedad Uguma Iaa arlld tn R a d Rti de O e c l ,o.nI.--oad-tttda
.adaeap, pace, rpn Dinte orpi da 1.gotritlade reop a.ta.paIdeh~hsy a- naetel A aHAi'A W
Heots po t d aoertoann Ia t i f La S olc aiedd Utad'. ad t" dIno 110 p"ao 'oiodrn d e dot C Ganaainsa os d e a
aan aoettaotaaat". tmnot Iut aoosatpttas aprt o ao Ba c-ntaPaooen dA RA Se nt ADeAiDP E TcOra I t-.--Matemi to =oa.oroaeA, d
0do. Sitd ure te de tia. Ctrae or- SeCaruoC
6e] So aonooa aa I. eaota arganaItbsa. do ltada tcorit.Lnderarldscuuat e ol mmentn&ce7- aee Mam, deate -odeoo
prsi de Dorothy Yay-ao pue e ab de Ao l sanmda- --ron 37 mines de Raw G am d G .
a dr omo uto t p;re, me cdo =I: loan de a13ue


iOn prcaitom. oo sd bo oataaoaa 1r;d o Nada. - - Snotiono Ca aci.
deIt rzitu do Ispornialtldaina. ato aopr stm~ i lsefialadc le ga t. replarto Santa .-Hzospitaldo ~ nidSn


Apdlion Mu!4 12 tn 000 ltoo Pa rsI-dtSn
CemisiumdNasiemalodeRetire do Obrere1ah718, la exSalcid6n de, _...ao de Cuba p--PiO da JHub
T t 1 'LL8 Muy b omaldardineial. I ao Motins y pa. .sn a r o Sat .


m tn aa.T d s 'a toLo& .
Jo hizo; Momr, eed-ar e nEii PI ra i i22 nueament en el Au. "aao tao"y ugar d'nocitoPrGtcr. 'n pantLao bo Clba.
T ~ ~r 0 1 0 u n a D e e ~~~~~~~~~a d~l on de I& c lor atu ra, Be ad -lr~ .l tza ls "~ade 1. Un-er.dvr ad y a las EWre Wina dL~ao i so d+tdo... 3 .00 kki +rs ... N N I -S- -"
requerimMinto y r r el del Apat r loge-t 5 Y Media de aa tarded It paesentac xno tdarneotS de Santngo deT
r~~o. En camblo, Dorothy oa~or en de Is coral del Inistituto del Vedado. Cuba. al pry ct orres nde;:te OF CIA L 1
"Aie(de Shehleranade") de Ravel y+ (40ivoces) dirigida parI profesors he ia rdtcnYco eccionadoAUCIp bs:"a0tmroedv-LoisCbifnprelMitro.NN 1SRST.-1L
ran ao a sbre tbdo en ]a exquisitoo y UnaC ehl intereelate I- ei l T r .-C omila.n Local de H iu-
dificil aria de Ia 6pecia "Louisie" de El v.ernes dia dos de febrero n)or na es y .urgenites Captacion dv ,sbastas No. L.-En el editiclo del Can-
Gustave Charpentier "Depuis le jour". ]a nwche se verific6 I& conferencia geuss; deal ric ....-.:.f -.,-, on du- jo Naeional de Tuberculosis, Am

de.C-a ao '-a 01.00 0..-senuh oI u,,
j sudelc~oo tmbr 1[icoae scuho frerida por el maestro Eric Simon b ar as .e 14 ,if .e',fnnd+d oubayItl.e aino
to a arsci6n. sdon o a Pa12 de Pctgd del Lyceum. aus- 8-51.93 MI. istalado l, y do, e35u35.ipinelol d M. . Mra -

...raaaiSU SUER1E ESn AQI. NO LA DlelIdo ESAPR ef'cta ten-&01zt
411 ~ ~~~~~~To the ueen of my heart, The Nigh- Ia l intempestivo del Liempo. 1.l ua e l 1d Fb;,ld
tmg ~ase P yeo odyLv' ocrecanof td onmrs ancnu 'c 1d 1 'b l1. taxg 10} do 1. marato, Its1 Su-
=`. ~ ~~~~ ~ ~ ~ r.PC~cc.oL,; nureder p .1 io an sena cn el- admirable bent- d, surrilistror de AVES
"hilosophy-asl ..... Io,"na ...i ... 1 a ct ...ia ...... e bi diX- hacienoLirda "I Muh odPreciable el tlempotram ....8C NY ES
hot ol'tUme reH igin+ arreglas de Na- naentde ruepro s bentad e nitels ectuo- es cne encia s seraladco s eidn expresedo ConseJo, par el semnestre
g 5 haniel Dell y Wolff. resp tivm .." a alb fc' l .. "to.... de nfetrlni dpa... Itur C. uOld compro, did. let prime- de Kneve .1
le, Dorothy Maynor se AM% Puy b pla
Suscrbase al G an Pl n dedid,, t.,%Irad, r-ij.1 cn diatidlam 'celtnI. Niuestrasensib-ilida~d ne ti~v; trntota deJonis de 1951.--En el di.
"'his" Ptne ro ipr~ue]. Swing low. jhuesto: Evolueilf y factors que hei rotseti ud ov tr hmsflds bilnyleii
swe hrit l "Aleluya" de Mo- hec~ho 0 ot~ V i L,.el desenvolvimriento Be en fecunda luente de Progreso can a. proposiciones, eft presencia de lot
-rt dch Iapefeciu pr i.eal e In terra. Preparac16n at astuero UP, cado a n t.eli~et-[citad ores concurrlmeane ]n ins Oti-
or.t dO T ircl caa la ere. ~ prl d- deo la juentud: severldod de lot cen: -mete d.rigido, Inglaterralha c~one- clnass de Is Comildimn de 9 x. in, a
: El j~blico entusiassmedo pau tr seucacionales; Ia rneritalaims, Is-lgidoa g-nttmilcormacidon Ruraia~s a 12 m. se facilitariln PIlegae paor-
itu .. elramete Doroth Pily-' bor de laBCde Londres como Ins. Iom elements tan felrzente Ixu rnnrUa o ogri ump cd
deld RETIR0raif 0B E 0err0o'.+ ...... bio ......... evdo con.. Fbrero, delil~l.-unin of Gonidez
Cade uno eetl cc fuj 'ceptl ,del deber clue code ciudadano Secretarlo.
br r 24 S r' e i 23 ampliaonente expuesto por el maestro de Inghtlrat Havev en s[. Feb. 13.I-14'5-16-17-19
? or la Convenci'n . ,' ,
/ % t& d ertrs SERVICIO ESPECIAL DE LUJO DE LA RIJA 34
2 Estapenda Casas en Dade Ferrtael rosTPcm~emd .I. clfitor
cada Sorte0 Mensal ... ,2 ,1 o.,
+ l~erd de__ _Cienfuegos
ILa boas m/nrlm e nmlabi- de,
11L1breist del ailquiler ... tenga techo propio.., proteia a los suyds! la ~ 6. Or= =zdo' de IV
Convencidin Nadionel de Ferreteros.
Suscr16ase hoy mismo a este formidable Plan quo Is, ofroce III Retiro do sefiares doctor Gustavo Maurielte
Obreros y Jornalerois del Estado, Provincicts, Municipio$s y Corporaciones deP )%arian~o" doctr nirlaue J. Guirel
Aut6nomasl ILa suerfe est6 ahora a su alcance.., no Ia. dloei escaporl Saltut 1.,rrfla utfllo Hertrobde
Ia Axociscidin Nainlde Fermete-
ros, y el pesidente de else i.ntitu-
cldn en al Vinlla. sefior Antonio
Le I Herrera. visitaron y)er tarde
iFIJSE GRASVERAASI GM D O M EM BNOS vitar % nu~estr Director. I& cited.
~Cuarta Convenc16n Naeional de Fe-
rreleras, que se celebmari en Is Ciu-
1. Coda Mel so r;fan Dos Magnfies% Caue$ La-oran desmanda qui tienen altos Banal, dad de Cienfuegos. tax din U3. 24 y
25 del prehente 7ne.
2. Coao Bono porticilpa en 5 Sorteoo seguidos, at decir: Isl permitirIS reunir f6cilment* una magnifica *.taotaxnterl In va Co e,6. e tr to-
por Un Peso usted enfr.aen Ia rifo de 10 Casasranl vrivols1% icbl
3. Los llaves do su casa so Is entragan 91 mismo, dia dol Sar- ganancia. Dirfiase at Oficinos del Plan do ..lidaa.coa+tnsiderlindionelsd t~arbiloe a dI:-
too, firmandon usted Iao escrituro si esf6 present@. tintos; proicis do super.,aln _n
t endr i colsticfvoi.. ...........
4. Toda'lo I 00 ..... .. md..... provistas do toclas Ia co.. Rifa', del Retiro Obroro, calls D, No. 52, cdon' ] .. onalistast di.- f "D'E LA X A
modidades y $ituadas on UP mognifico Reporto. frutarT deu rm de le teAo,
5.S aedr dl u os]anL Hboo leenelgr sq. q 3r. eaO abana. .qua I, =60=9=Olalzdo hisde
." Linesdo en is~ p~ e.' y alue esti no- EE1a:,.:r:, or, L.4 H-alma. Indclasra Y l a-cclonl- dotr3s del Ckwtoolo an of Hotel
on cualquiera do las circo restontes eopitales do Provincio ESTAS RIFA$ ESTAN-AUTORIZADA$ P R -DECRETO tu mnenes a clue Inell circurstanc~a l odicr-obli.GriAm -Telno ,
... guen. 5 15 do Ia Mareona ......... ............ a ,ta Cuba
6. Su oso so I* entrego fibre de todo costo. Prsmma No. IM, do 17 le Mabyo do 1948. El citando programs es canoma!s- 8 30 do Ia MahaTa..... ....... a Cno~lp
Rue:.. . . . . .
": Jueven. dis ilk T. P. M- Present&- 1 30 do )a Tiorie ........................ a Soisalt, ub
ciado ci edoc al; vlernes dia 23: 8 00 do Ia ~o~o ............
a. In, Inaugural; 11A a. a ............. o intlawO C b
m_ 0 o d is In 'siltl del IZO0 do Ia Nocho ........................ a Sontago Cuba
Coiaisiki 114i011l del oMis doum sbo''. P m. Alo.eurco= ely .....le. con el' SO mod.cb = o=o
bautizo de '*7orilllln" en el Club 5 S J5do to} MaIona k.00 do Ia Ta" e
Ab ran. 8,O 30 pd Tm.d "esdi de Tro 1 0 d 1ao
Jou ee e d de rvmk ,'bati di 24 9 L il 511141-, dl.o..4 Calmorriiar Paa in H~atin-,c 15 do ]a statinal.
Monicipios y Corlorasione Waenemls. rat a!..............e b u 1 .....
Ca e-- ,- eLColnsatiim~~ld~o llrqde slesidin acre~q Tra. Eslacil~n er, Sanitiago de Cuba: Hotel LibertacL
~1 al I.... .. .. ..... P6 10 bad .Let +oi: 3
onosvW SUERTE ESTA AQUl... NO LA DEJE E$APARI ,.E..............6.. 1
A alei-zo I I~ da Vi ILt u ".
a ;.~i: Jgl P ~a,.[II ,
Pigina 37


DIARIO DE LA MIARINA.-Marlei.-13 de Febrero de 1951


FARMACIA i PROFESiONALES COMPRAS
DRRDO a DIKJ A CRONICA I ABOGADOS T NOTAHIOS v CAS ~
JOHNSON SOCIAL ." -*' FERNANDEZ Y VIDAL
HOYegl er, eli Ileln/a S.^ "" L"'l^ ?" | -." 1 r" i /reze a Irtfonrlel nuestros er,
OIF 0750LOS! LOUPE ____It_______ .
nELFL Alit *A21S NUISI l DR. JOSE MENDEZ PONTINA Cor1edors Coalegiados)
FL.TciGahnmN O PAJE A A- ta sa,_Corprarnosy erdernospar


e_ _. __,_. nlrl_,,a _ee_,_. -_.,BU_. .1 0.,,. ... B-3SALVADORNL L COMPRO t'oBLS"1
__J -lep cmdaleleroe qu_[ a aa .i 1ce cII. ta.cDEa 'Wr nan T* roe"" l*u,, V;,ee, ." ,' ';' . ,ca Ac eAm. p nrade.
Z E toi Ak Lc .of Aan l ,is i .L : as I r r f mL, lnestroer.
mawnc~l. delnu Go BIETE UPEREZ MEDINATo"1.:.s BaSi eislacidad
23 rar DRA. GIL la t I o dl .er I.... o. (iaa. n r Agu. bi- iir.56 AB-.l41
aU. BLdFETElREGO B-5363 COMPRO LILPTBLES-

7 ... r7a ..i .e a. arc%-Flarl. .. dc1 . i''. .. iiV -aoTa V '" ".:| ra O .6O
C- U 0 rY .. .. ... .. .. a..... .. M.Dd.... -ar.. l -.i]...-. N.. .
us. TAr P 1. e l 'rr- -air ` Lne d c I'N,'5D-,_ --_-----n__.___._._r__ E1,;Dl'FORERO ;__'H.,_.",__; A _/14U. LU _rK
.. i....... ... T. PT..... ...... .-clcm =,..= *.*n .n.o. ., ..o CU MPRANOS 0 0r.."."
DE TUBE BO h1 r. .. C............. .. r. l ',r, ^.T- ;;.., ;...".' .-::
P Ay n A C F-uA a.d....... a"e.. G, a... ... ,on .. . a.
Dad A ANHEITEE I* a R.... .... ... .....r m es ......a .. .. ....... y rinb.e
on-rra.coe-cF T
ST"". i'odare L 1- T =."d I -=- CONIPRO EOJOY AAS MODE"R..-e.I d-*s.. fista.r'.. ,i mad....s.,. ..:s. .s 1 VO PrAlSO lan.
L+ R c"INA Dil. E1.)hAL A'-.2 T. id..,hl ,,
de ,. Plocala EW P, c ii 'a e' meina .,o,___________________________ N...lS pS'i uVe~' SSi'v5ddla''" "*-~*~'.b *To~~ ~o.T M^
M'R MiMA A Padr,-, o VeI t.,rl eD, j D. OCTORES A N MEDICINA rV pa, lc- r; ,-- --- m ne-.

*iulfl l1all-lltt l .- ir l: M l i7 horidror t..u u tv t. re l oaenci en Tt1- ai.a. ,nle.iitldt lmr.vnr..r-U49: CO P O PA O ,
DEB E PlD~ _'*.'L B IA,u ,;'?, IL a i ta .,rd .le. llflrr v ? d e l O5 IIu I ?" ll,."i T.'. Al''l;O "Im Ir'.. :I, ,, r-'!t~ ,Jrt e z an tig i
,,.aL...P "I-eeI dcllil^1 r..,',::,1a .. D-)r ..lia rL.'1 .... ,n .
C P c. I ,er. u,. '. .-den '.md, ,u S.--,I .t" .1 I IP .,. . ... i ,:
4401 arti, a- c-l- 713 1id


Ua iil bea d- e r ior-zle ]bN". K- ., L600 ""L ;'.' .- rr '. .1. .4.
3 ayC F903 E4. M.174 DR..ANTOT.-.CO ,RO .8
VedadLa ur NOC arI -ben f EolcnI':'dracdod.:. wc Nte


A. ," Re &_l- l.1:' i l ... o ... F ', ..' .':,. :n! :irB e'A-1l.MRO
Far1nwchzs de0 .. ..V.II.*2Zt. urno.. H O ) Poe Beoa.. lon...a ,+l,,-z++ lol Ds ANO NIO, c.- 'AA- Ia. ",., .. H T 'ir.- 1111
le.f rc- al c-iIFi.iAI_-'.cNproIiano

P,,dr',.- ;ja, 3 DCTOR13 ENKED MCaN hie; usv Ca I-,rraeae rtoo p Fm s%


'lM .lllee lJ.h~ L+ > + a.a Loen,-+ : do A a .. ol ,ero.-.ac.I., 5 .
a4.ai.-.- .' C. '... ". i A .-.7.-4-:-ORO
c,.,ojH O .......o-...5 4o17.3 f.1,Z CoA


iiule alltLc q C.. A-l ld p .e Zc. L: c l3.iTeco P a..... ........ A 3 6 cOMPR
.ii c.a.Me-. d S3 r,4 14e...v .VT n....,iTa G..c ... lo -:c'o'llr ,lI ......:d.RR . ,' .
% .1 --r- isl


NIaDE ,&Ia A B& gTO D| H alddddc d-_*""-" ^. Mules iorrienedy Flno pd mn.o'
d r .n ar cacrd o d AB, 8 1-. iiea IO Onma
F a n ite1 as de ra .11,1 Eamordos


'7 No,2, *, J f: I ; ,o r.) AJ .e ..T, a> nu t.lCi: i que 101m B.I. ;' ri;il nut'+ ;l:aY teiN a. ,.- tm "Eu ca.
A-833-a Imaulada
,Tpe~eo 1;esq ob . 2.A Ie c -l.jD 0r ._leo c Ve ,, Va Q int Ia~ l ..eIeeae~mo Tio'.Vl.vre'et c Ohlll~nlrtrT1-, pra.t-u" ae .pr ,,.clt -ub y be
DEOO flO D DCP~iRI a Dpai, .VT EaA, DR. A. LFRED VO ii 0 EO.Tl.o
a-i rn Hi.Ye D. _S.l B r..... I .. dilea Tl a Tnt A......d+ p. H...... P . ,-17-1
". I A D Nil:,:h .,- I 1 4 Aa, In. 'P-11 r'-. T i:Tls--. A3 IH1 Jir
MA.RTI N, 7fr m a' ..E.a...... . DN. m Ari e yOCHADOR
7 H" 'l l 1Apr A-'i....T a 1 14 dc f m de' Daap JES-S P AO RA S .- 1 I.Ir- 1
Na .. a.r.-.. ]e ." ...... ... .. T...... ,. ,e-* O "-- VI.unpram ven dem rs
Ie,3 ., _,. ,,e i1.1.t1b 7 :,- 7 No4, ,. la elian.u i a fr. P.-. 2 bu e iig" a R La e. oi. R. sido .Ia.. Vegl n Vt- -eA 'ci"-fer la Cu qua- sle
i daailliE..ia i U rs'1fl 5. ,c ,.., .. ..c t. 'iflCi. e. .. I. E, epi CIO MR Jeo Es AaLta
Ci l a -.44 7 .ao I ..1 ," epor Yeai ireieiero dea.ttR'n *oc a..uaII.. IA nt-. A TI OG d T- *
" To a l 5 1C, :t. 8 M 4 9A I ue t r I pie a d A reden te e lt .a y.]lo Toitr A -ad -I T de al3. . O i.n ..lt d.. pri d .-
a.lca.' O Reea. ,a I -.i 11 aciei L l (U Veg.a St 0n y a Vu s A -4) -iN A t. r TORo p T .a .en. dlc-.
.. ,d.aeJi a To Lid M .i -c5 A r.tai Soeuie, tieneR e c gstoR dc I
,r"ll.del Vib e. Che. 4":7 dridarcle Ia nue-I P leidea Qi n et PoT- lVA.d l*erT-c, adioro a ve n 3 rl. a- -PI- 0S,.
Ield No 44e ed s ca AIu t qae ralo. .o.. 55, Vi.o.-ia Aclde la. TrTazT rOneayP- pum oye b.W. mueb les modern,,, I p-a ra,
TTTnA, Odenie. Aconde .. office TRdIAIT..lio. AR =oI T Ta~dlr.o o=l- I eTA
DIBDE Pt D o A R TeL I A rI. 1 Au ai nde . V- i trae,.i. i ct i Tu- T. d al c.... .. e I o.jetos a r i i, mnIt e l -in
AV' ME'NOCL as eneo 0 A.e 1051. i -.-trA . "atra, por ca-nRas, plata, o-
a rAa it L VA R ,.eLAi. I-a.ddrn. I t.....neaTeA.T. a n
da_ iaN :, V 4,dC-. cIo 10aa'DR LUIr....o............. .. a .... ........a...a...d..DR LU S BEMACH

,; o M.l o &I ,8 .i'r- -c' 1 c a ,-c a d e 1r. j W C-Ia0 I ACO SEXOLO OA" FS cu Ei,, Tn ,ler ,,,,. ,,-
OIVI C uae- do LiSY M. Te rer l cIr.al da .... r. r r .,.,..- ,-ns-o._. r" 'e. L _a Me,-tr,:,- '.
, 0-A '. p S-d V-Sid ,V.1-A e -rucaLai.a Dr GrNe aha-k: ,a e' 1aCVo a --, I l .a -... Compramos vendemo
-. e L a. adld I.ei Linigo s ailo 2r CuisO N OP din
r...a NI t/ .1 M-. dA o m r.a..a. cd&d.. o Vi. dela""`. L"-s. e..atcl.HI, -i .-ID-----e E-O-----t-------
4a1LadeeyO)lalaquad U.dias d....a.cT..a..ada ia eCeja oEa arl ,a Sl..f.0..Co a ra lo T.'n . d a ie.ee do p L-T dore an.T.- i,.
.IrerB Ne A eq G '. M .4-AJ, .ai."' r do -o n P Cra Ourineneli-, l an. LA- yaVgiulr,.'ia I.E S CI inrr,.e. -lae A .T.,l ,.ro-. .I d
,ArMer, e t r, ie r aaaU' dea nts Na- r Sa t Dk c-"".r-V el .uealis VdiestAo y..--Iis d a r
DID AVEa. MfNGCAL RAOTA erdadotelv u mia c d mU5n p.- .lA todooW- a ador.o. b
EiL R.O ArL X'FN' &3. VB. rc cn .a-'eala d ,. p.ijeo DR. W MS.ATB RAOM1OS -i1e. 'Ld Pr e Tlert 14-25X


;*-.e Id Z; Ild V^ j Acost Segu"ratiee el gusto d e DAL ANMA" LUnftAto] E ~or^^P:cta"
7 N o 2 a e a J 7 I F -R 7E All leml n ue v a c c Or les d A a e Ia n p r- I l d eL r 1. c a ed r n re ,c 1. 4 9 : C I Nc lO S dc- f L o a r el e t U 3 .

"flp Nio 445 anq. i e .BB AW .6 ueMacrao o lE.>L;5,Vicr',ia de s". um PAX in. P m ; 1 e a o" I
..p,.ralc r~ Gai Siarc U-S 4 ae mule .e :. c ,++o DR JF S-r OSAee ENEelo. e- 040-17-3n~e." Moo lt
..J ro 09erreE F- O.r ien.,, te i ,oni ae ao m,,,T.. N Smdad s dAe. ol E nMe205 g: a D a uebe.tim pa ,
S .en. r e 2 14 Fc.,, I i le o es a c,.r a.. iae da.e I 1 k C V1 t t eA a n m
A,' Fre PIt I. e cC a n ad dc lea er1' gla.15.ni-tia Si a i lana sl u cm A o- r. ,.A
- Pd r .4i. i~=l o" F I arar +71ts de' 7,.laledrs edia cino4a otem.a 3-1231.. COMPRO MITESLES
e QN, in B. l B con or5, -!b.1 .ii S dia ?p.m. PAGO AS QUE NADIE
SI OIG.A Od-LOU DIL MONTE ]- Ir Ia CI. AzaI. eleaad 160. leajas entre Aoni.0-loe
S 40C-Go 4D, 407 t. hod.el .a. ... .. OIl 5 VaC1uORO A4342 F-, R.74' c .. eel..'iS ^" 'o.*;".
Slr lon N. 74 e~nl tllm,al. tl, D333 o r -nol j.l c e l *i . ,lW ...~. ,- ..u M ,d =tal domrl.. Uama BIrt+.-
j Sau..e.N..7d wTrIa aS",.'".'1^ ^^ 0011 R A O--- ________ xmp iImC l.
) de Oauri i 'CT 1. : Irt, irta ;.u, er ,a ,,,e DR. RALUI S B NATM D
.r Le^r,.a p ioe.. I.;0 Mc d' i, er.l e naptll de ,, lo e
b e A-i^^e ^^ ^^l^ 1 y,-l. r .e'c irra r u ia .c-l :a A-li:, yCOMP AMOS
C r-J.a L ,a eclir,. i.-;4 ci.. V e rl y r D .'. r o G.rtU -& 7 l J c as e -p
BI, Ml ee oael Ie .., .le P"eJr e iflo a F IN e l d .I ai .o ..t sl airoaw tciao dl.- -aimo.An
Ca.. ai.i. ,,a 82 p .. Ca cc Le d- -.. E ..c,..a. c...aa..r..aI so e.a'iT .........I. 04 dlo Tao,-.....
T..fr -,d Porc I ira d tc r Aeca irrlr *ra pf ame .el ~. i P. __________p_______________________"*?"'" 'l
lDaA Nl NyCSBacedr, 5, -.tli e og a Caonr c .e irorn dtGli oe .a
-,ie 0 No II i- l l2 a-r.a a re o r ce . ,, ,. .i.. l ...Ri. II I.ROS IPRESO I
dM1 Ne Oa c- a 0 ernc er a u laad G r -aWoo del --duo Iiei -.I e at-. C PRO J aT.,
*Ol. o yMaong aad55 I 1a asil.. sid doi e raP o.Conedct0 ) 5.juam.CwrNiVa ld I"a' ArfCniOeO mooge Texatsso i.u.
(fl.y o ..... 0aparcr d ..a.. ..eoaad. . .. -'cRf07a
.aia ... C r eNed-i424 ..... ...... ...hiil. A r aa.... . .....' .. ......U b ... ... ..
...............c.c....I,.er.o- _ '_ ::.a ost. i ces dcIa..+i
+ ++..Zl y Atlill~l a".tli ciudre nrIjuro f a d e Las a .a+, Sen." o i
*lr cA Vll c 0 Q AieaT i l ede e cyo d. .a v-.r a M doada aa.,a5ra'. Ca rn o
RI RO Lr"EL ieneelsollecha ie .raaoaan ILrflJf J.. B..__ __ __ __ _LO AN -i 3709 La Oerddi lcCpa p -,orS aae/eecdi i Ur b I II UT
7 N 28 utr 'l ll~lJ a I ,F 8012 l Oleno a quua en rr, d ueho cs rat itn, _fne LaPrdlet .U2500aia 7 d Tr 0load JSae ez Ulno n ,rr. ,7 t.d oil. Mca dlla anTr a . ce- ..f AICa,6..0 7 VM,.
No .220 .a sra '9i03 01, b.. ac.L.......ltancM ..e .. ....reasae"'.oa
_.. a,.I- A"'.." i. ,. aI,, , ..
i-c Lai Po..g darodir.0221eala r.ei..a .Ioa. dcacaaalreeiddtada_ -_amb__ en__ om.
REAtoR AR_3-15aM ciao alrode A cdTO bn--M-2655:O PIA OS

-,i~..-, BUENA VISTA SaoEAb t fl c- i eabdJrad e.]i lc ChracJr eP,Basl inm mn -- proob to d e I a nt ub
",CLIe T .. 4O AJA y CL. u E h-7' ~miI0 .... ..... 'caadoa d B..ea. ... o.Tl, a]l a. *l rV* os n lV'.O I.cV 0
m -,e. P ccNcc4- V ci c0dio.L.1 a l Ac T -a --a Ao o doa edea"


HA Y C Pb MrISl B-Jk e JepuadeR h a oJlr Rec0111 dIa1 dOl6 lua A-~arocR~.
.1' 64 ...... O.p -. 2..... eC. .... ac-64- l -,,,1 .=.. -V, ia,." ,..,, aallc,.,"'l d -c30. T -I - Mpi
a1ie F 494341 iarge Lie1Mediceeaeecjdeeeaos.nee4io.. gliinaI. - .IeI~.I.
vp a r. ioepe. d ee ore pR-1lid4ala, o lraz.- 00 lo ne..i em d te l apiaalud
I rC.-r AeL-Ta adsZeda ieo feI.It I, o 9i7l. 0rlldila Setro VI,.
-. ri e C... ... .. o + o7 T oar.-s:---n a I-le-co.. ... ..Ia.d519.. -. .... crda.e... amb.s.....
- PaN 7-r, d AI ec 1 Lars ba.p gasc ica;. ide.r Ac t6,a, s52F -_ pro Oebjetos pdearte y ableu61m.
J-1 c 74 5 5i. Do, 0 d J., ,.I.ecj- 5-ialas ,,UEAUIITASd oel l ano"11 Pred il;X ecl"
do OM .w Chrl i~e~ 402 aa! ca". -cu, ITaaa. oan.eoaca 0330 -9-03 a.
.,n Le....claP ')rion. c as T1111 ieldo did-o -- Dc lo Roli. RAUciLsAYgOoNo A
deQ7=rK ,toS njs 1 P U ",76 "lair, c. ,Vd uls ecI 'l'ds-- r c-0 0..1521 A- 71oo 95:___ ____ ___ ___ ___
COGGLOTU, qua.C..rc 7a llaaf ,ca,It Aer flei tlI id oaIda liO. o a R O.A-.t
Biec-Irl e P~alar. ee t- acr.r n qu t0 l lie-i eae M '-im QWI~OPEDISTA: PAIDO I-V R.c-eR+-I-C
i..lo Pitaoelo a .C n Oenoear. e nr ic e e NO UPRA E D, LOS PIES
ae.-a-,:r' Li Ceabel LI Lw. rre..V. il.aa.Oc so ci [ltele l a.cae o Inarr 1
AtcaeaLi Eli Ie.. WaJ.0 ciu hCr r ue 5+: ic. 4.Jetl. rcc.g '.e SOQUUSIRA SALUD V E .LFCOAICA f rt.lL I..N S
CL.a yc d aaa-e 0 Portlo B Vcaaar71 ..AId ae cc s r l s- ,aa sloco can=.l 0 A=.aoeo s oI- z i Ins n o u, It
e.,ls W LitelGeal R le .' 017 n5 e B e-OHS eIa - rdIt,. laal Itp.. ld. doleedh e I a d Oc l NoT R I~ edr esal
gn olial B .f55 de a niceg o n-aunion ma-QIsc)c&-e.3.,-aiaci._ ee toes... cc i. Irl rll. ,diV:-
;.in ado D. y Au AcosraI l IsFw a0s ,0-0533 a . dlpCsclac e DR. A I D CA BRE R A

l.caNa.Si"aa-eiadaliLaad--IO M a a,o.S:dilcacaro COMPRAS
uscIabl rif StB a .e-e L rCalla 11"'IC oniLicre. ati coa ntesd o leacoon 4 3 1 .3 1PEN A

0I 1 alec bcsd aetace S CBl NYLON, I[AIIZAMOS
...Floo r.. t .7 Jc5.anoli amigo n Nar
Le.eeoa` dolgluro.an daue an.lefa pna- Oa I O a en.-.j loesa. n a', MR7o.1.9 0. lre.., V.000M
0.00 Nis aie id UI edn A lileao aa Ac a.- r, I-al e.co 1 si Ti-vo l a, idi. V nns-Keo
ih r cHrpepn o daa eliae amaI dt.AcIl a
r1- Ns282es .1 4 o kapa-s OiTS inilco mu dc'pls tsoAigeeea rc Oaa-A.c at.d erar l cTa_,a4,ee, ioWbloue orn Tofenca lo AJ' E -SPINOSA
RI pc04ir ha7 aoaa~ a seenor Cmcliia O odeae r R 0230
V.. ccerone c Ieeaodo..de ew a,.ersdo ac-geocla eio d 3 os rc / P~n c-. a. oc-s.nl 0 to elre
tul e i.c.~Ndi icgae ie. ao ,,u Girr loy1 alfe~orl mlcer-at Fcrrt i odl~eooee VocrAamoa.Iqe mo
1346 -i ,,eec ... or.... i a. .. .. "uae tea-e. ... las.d.. d.. ..... ...
2611 alafe a1 am rs6 r Jir.V Rmze aC.ila. 1. Las eDr. am-a .7 1MRc. eonaaoalTTas ts-icq r.
se R.e dll adac i r. a re ms V cc a rao .pr3Ie, cbi ed3..


REPARACIONES V E N TA S
42 MUEILS T PREIIDAS 4 CASAS 45TACICERIA I DECORACION a, ,.. .l .III 540 ,mt
VA -en r..a...".l-, s


i. LS,?A A,,MAr rra ,AS '-,,, ,,', -,, rc**;J 'd.T. *.,, n
':, Reparamo s aLri.t, r' r .. o 1 ,. de..., nW ti r-
I ,..l0 general y dac.Vra,:r.aI. I..-d'....tio t s 1
n-,' .. Trabajos garantizados. .. .oTl. i-.
H-,ar-i-, Barro, Escobar 266, ca-NEaVVV oa1Ar V..
j .- rea a Neptuno. Tel6fonosV TTW d -t10
9 V 1 i-AoII. CItOA ce
C-73-42 ma5 o....' ..iTo 5 B-a-il.
-- II- ' NUEVA. VACA.*
CSIJrRA AMA DE, CASA -al"i."V". Vo.to.d. -,T..' a ...

Ias .1 C-10a2-42-4D 1 r.orS'mE" 1'0 c 10 1 r 9l1r t- C00 R
..~ ad. I I IA I1- -I AV Id Ia r I .- -1


O"l'd-*l:. ':-"--A'l'* "AE DPALMAS APTO
Ill..11 Ihd.5,1 atfiL Iflt% o. oIfslU odiu

44 RADIOS $T 10o .TC 0 a3or. r-.
a. ,,, d !0 l... "d. v. m-
i~ d/eO p ant, m eelt pao

47ol rse~os OBJE 05 1 10..O to-"" c'"d,.".ri.ait;>n'-
- ------------.011 dI- k11 MIAAR $39,0a
l KREh l E' SI U CO LCOI r | I L,. n "-i l, .|t. ,,n.n o rr~l,ri role-
36l, Ia^. I ^.i H"d.Ift-
SE -13
a.V' ... ^H"LORENZO MORFFI
SU -RADIO ROTO (Corredor Colegiado)
29 NY 110, Vedado: FI-2322
NO PAGUE REPARACIONES2 V R VDA 13
-d. 11 -- I- I' VoEDADO, n4,0100

4I CAo, eSAS ---$2- di E.'"*" ""0 "I '.

S48 a a KOHLY' $539,00
I .. ... d.I a IIV" '1 Ii, CIIl


Ci. ReparAdorc de Cam t Edif.
. A r A, c : TO. o,,1 a. ',7.- IRAMA RNA, $36,000
Plo-IT r V. d .AV o A ...IO -I., & -I
i a ld. R-sarr RnAo Ii l d,"l, S l er r VETao, Vlu2,rIdO. nrh..
de 10. le Is I~-I--nre:r"'I:o'2kto..'bhS S me-
F 1. V r n . .. . ... .. tale r 2222+ a e

a47 0BJET0 PA L0S VV rI ad1+ 1 Vryl. f l-D
," h-, ^ l S law do d IRAENAR, $395,090
AROREDGLE S COLCiHONI a.V sV,,.,,.oo,.' el.-n
pori .ead lT at 07. e 4n8-1s to --- a 2Alt C b1,n0 coldN clW i
atu. d I R 1 V T ia ,. b. A,,- -01 J .Oa. .
47 t doIV de TlcO h j c0ontie a I I r. d-O I Mort.-. il.,
IlV VhVd 0. rope T a a I IR.C IVI Ie T~e IIV c e iIte" ilr.ae T2.o 0 c O I C I DO .
V .s 3 o e T m..- rusBda A e i 14e $1
t e RMIRZAMAR. 360,000
AR EGESUCLCO ] A,,.I CHON!- 11t I3
Pa.,oo RIOi .. igd. X1, IS. 04010, b... daT' I..I .l
V-lI-aS-. cV. 11.00- TToIurI. 0 aao0 clad,
ll d p a mcopIO rtJ.M r/ l

V E N T A,5 LA sErRAos20,6000

dl C S S ll. I.,Tnea I r~ lmo 0Tn "R0001. -,e.-c
To -IlA. TVVO CTi to, Sr-, Z b l.
11 d M AMA'4 ualo; s a, b J-'.
I I I M A a o Y N O all s ID, T iM,11 2 1 ; 1a 11 o O 1l d O $, j 1 '. 7 ',Ava V reI V.cl iV pr loll-a a CITIMn. V
1001.0o V -170, VAIAII1 i N. DEL CAMPO, $27,000
VIBB1A ol- ll ]pa',Il.odrA0. 'erclV na.l11 I.
C9 111 V re 0RCA 1el A l,.0'.0 -lT VOV lO-ad. T, o`.1111C
C ~0 TI o.IA II'I 101.II -~ .. -I aV 'On110-.- O' I -,M,. 2 .;Se

aret- VIId. ad n,-lOM reI Aen V IVo $1i 0IO nRc ai aae lto lo e
SKIrb~ VE, .0 A A V wCEAln I AMP ALMENDARE.S. $13000
,a Ib C do .V 7 4Ta ..-T;-.eI-TRIV


. ,. IOTA. . . . . .l.. 011.. .
VIB RAI trro,-rd- miVnorgasI.0
d~~ let.orm.. .-t 31 .W - j m. .

.i.do Us111i -10 $11. 1a3, .--a- o~-. rII. 1 M- 16 :10-220
r LOa.VSVO F-iNCA, ZON WAJAY
d. GI~ -d ;l 'A, 5 .. trao *do, p-- I -L ut. mpa o r "fn


-. slSa nVI.V I 0.--10 E-D1ta el 0 P U. TTo
CALLE 21, VEDADO0 .................
E. EL SEVI[,LANO, $17,000
o jltoad .1e d.4 ololi oo .. IT inc e : I a rn. n pora, 000
vll .$..fla.. l- b I roAITIn ll. .RRedor. n tl OICIOTO, Ib
I I Vltt V 1-Ura lUT orU tfole : 00 0hoC V I I 2 IT.Co-IV I ~~
0d,- I C ..IT a 0 0 .. .. .. . o ,.


V .V Ix TmoT Ca.~aT Co V mb 'I V -, i-I I l 10,0r ~ ..r. a ,0 .,-,11
A 0o. a Ii 'Vtrenar' pota lad ,'- 0 ,l ?I .. .. -oa n0 ,' -,"...
1 0 4. A l., o . +. D f s ; ; =; i ,+ -
CHALET N-Us O, p 19,tR6 8436.00 RENTA. $,439000
y 4 1. tid C..,,m V in VI"VILoCT .....V .......- ._,Vf.............
cDa- .rio .. 0 ITimVIV0I II..l. I ll.cap op .
EDIFsCiO, 4 CASAN, 929:100 i 1M" d o., Lid r
n t ..V.... Al-.........., V I I i0 50_ 000


1 CASA N 2 APTOS. $180,100 51-V e. nidV-tIV-I ITVyuVylc 4
c-ITO 1-msdor 010 silaolA-$ lear ons.truern, IVI]lol1 o~tl o m l

MOD0Tn 0 S. ,dTOeI eaaoSz. aaS 3 $720.00 RENTA, $96,9000
et dale s odAac l- lb.ditOI labr o ala prelo O R. nol. ec ro.
,, .. t dn W res t ,aa hlc io.tn .1.tn1.e~un,2 o l


d' tl~nadr i uit00 piT AIITI-VI Rl lIe T~d )tI T $7rl0. r tao. o-tT-
Aai -ITe V tVle -. n 0 r0aV.1 Im1a a.
d10- A .aITR on111 -'mM do. 01rI0 $866.90 RENT I,

,,less l~~ et-err co 11+11. IT+ Re o.1 yesterprxio CIpOica-a.I
CLFHGAL TEeNE SIE, V00 lnl lto. ,

R IENTA $;200 MENNUALEN __-__=
Tal" O -A- -e ---V $4o3. 6810.00 RENTA. $105,00 1
S i. -0,d t -V..b- a--.
... .C .. .... 0o l0-l 1-s 51-0 .. .. su,. .. TO' 'o l' CRI'I'.T' Ta '',.* Tees"
TI-- a--a-ia--'i -I-a I=*0-
0... .... "1 I a aac X-, 3 '........ I. $850 RTA. $10 00
Pe$ ,rb Jm .1 Co 116, e l e'6 ntI
I~aonos:M-7mmi- M48 RENA 10,000
I eL CA S .A H2eA OA InTIC$18 I00 ,. dlnoar il. rR 0 One 01-
no, o ato, So r., 3 A- cr1r eTIjl.CC 7n V I.a Ien s 1 11
Crd-tose 7-er -one n~lto0Maprtamelo.Oto p- im V d
' Va edo s 0 lslPVl I I I C T 0- A ll.,Ab rtt
RC 4OPE NOSAV Yz VIERO o$720.00 RENTA, $9.000
o lITc O.sGDA.OS- as AV T. eo.-cI, ae ul, ,nns. 0-
do4 cclieIPl, eanr onlru c, .noaeae dA u-


C So. ae.0, .C rO m Cc .0.cICIVI cm, $4'd,050 n11 VE P 01-.ee 1 n ol
t D "t-1. Wlln .RhalAl iat 0 a-
I Do asrna D r. bfe-,- go..,1ntod,.tu--I;.d -. &N=


5ale l-Si. ao Ilie T~aas I inetia. 3epll~tl. aITAI'Ol.a l ed- l-DO.
P l a t a ti .On l_0 1

aool.c ,ft, -III.. 5 a nel or. alt. A-D_
..... -, .....d..C.. $1,000 RTA, $1UMON
taa l.d n J- = RpelI aarlol V ocl A~ tl, . .I Co alt..l -
T-o...-os01- .. 1"

a-r ,r1. I V c le l o. .lo-
IIsaTIA.A OInIClOCO LaC NTAIC+,o x.I aITT- Aol. 0 eual-Ve C lalet 1r0.4o, cs.c. 0
ToI-e cio.elEa00 EN .IA nsiI,4Caat. A ao e,
Toc TA. $2.00,,1 1..0 foio U A -LST


Dolr ao. 3.fa ,-o.... 10 023.. i c, o- $1,034 RENTA, $1305,N
......e e c isIe. re O ~l -,.
Doi a-a. IA I.. oI~ eca,ica
0.m -- as1. a- d Sa m. VI 1do, e al i~iAu u t
--i -. -idi. on, rt au .r -

W L V ."1 1-hall i -1-oIe I $Il l0el

..n. C:11,0 !"Int:s.-"N 1 2 RTA $110,000
1te or.= P.<: 'to sm.1e .< t
:[Not-r C-Is-d.. n -allb. 4i ita A.-3?
'1 cV As`oa. cefl A i R IIIf IITVI5 VIT.O T CCR0'I
a... A.C.. .... ........ l.C..+ -n . O P1.1.m.. ld.


doR ED OR CO~lEo-lI l.11,0 i cIt. a,-


VENTAS VENTAS
48 CASA 4 CASAS

I ... ... ... ....." .. .... ...... !" ... ..
1000 C" ...... e,'." ',,," ",'.'."- -1- -
12100 T. R C"45 51 1 i-e ~ 0
S4_. PF... ~ ~ o O ~..Vl0A--

ALIURAS DL BLLhs. $8,.;50 o, r L..... ", -." ,.".
Caleada C6 mbI amb _,e y (Cur-cla.no'cioo Paerl'a mi,,c -
va Padre Emilio) Lado Labo- I eoVtor 2 p-a.Armenlx. o a dor-
rateae "Lemar" Termioada fa- d.. aa0 .,.. I .1-"
bricar. Acera s~ombra. Ampli.a, c-T.l V q..' -a ...VAi 'TaalId
cdanoida. Ofreceil '970.00 alqai- i%.' ll.cn 11l i-35Il4-
lcr. Vala. MVarrero. 8 N O 108. O r& o7e oIL ROAaIo IKBO-CAAD
B-2216. 5-H-50-4-48-13 .T .......'1e a ITIv,..., M 5.,
VIAN DO C AA CASA AVENIDA KONLT Y--W--"'" -M-91-3 -
$ ...V.........'.d' If
4-Aa, :.,a iid/+d.. r-, ... ...
b,;.-canl ... ..er". -I-
MIEA..MAR -IIT-IIT a Tl


10d IT0.TV 0,;-10. a.-';'" I I "IV ll AIbl O Maalill I A IN1
I Id, C I- lled,,,,.,ll '-11 110T.c

I'. VItVdr I a_ _io -41C7M V r 1 ad T rM. m-1 2-
A aI D ",Al z .Ido DI- $d-I 0 C e a, anCa. P rV.Vll Vt
a -.1.. IITAAad1 4 i,+, eeRfr, 00 .


i-Dl 'b t a.m, I al0.- n .d0. n,-i-.
- 7 Id- e x,',' T Pa,, RENTATII Re Tel- 5 a II- I
a.- ( al lldhV.rlto '. a Po) V. a
.ALS AdUALA 1V FNDle- UNA C A. a V. V S-.a' WiI ,IT.ae- A
1' AdeO. OneLr 60 y 6 ,I M... VV 1 TI a.. ALeV .na. ud. dlietIeTi. (calaosII V. .a SA $3TIAGO RENTA $32AN000
VS622A- dmi, -l7r 3 a90-4S (O',..,ACerreer CLAWTN iBNdRI

FBEI CASAl AOSAPA 27 971, CA TAS Co lc N 36,Am asIfdaa
idal eco. I. T Is elt- c d TE EFO NO. ".d. a"-11
la," ha,, 3 ..,4., "eroeoo AlmenarMes, $3 ,5000
remfdor nITVTuiT y .to~T de RENTA $520.80
crimdll con0 ... 1i0IcToi V Vfe I-a---

t trm 0 Caort eC V.nt ia t r V NDO. AaI n11A V ITVS.R A TT. I V

Ico $a0deo0.o. re i- a Na 30I M .al dS Ll U n e JD,
,Pa.A lc ID C A1 slR...h.ta. a,.-A MP A M
GERARPRORES 160I i^ ^
..A. e.... A...... ... ...... $A0IA O MA I-. il


Ia 1-oh'lo mlH ..AeiT roreII' RM LENT A R$57 .00 3,0
VEDAD0.l ON BTn A. $1.OA5 $r16S, M C l i1.I l AtSn-

b.1 d- iad, ". a~l.1p C,-.',- A 1 R-1. ^ 13 P
A- V 100 .1R Ii. o Ira ll..e IT V I Sel.- ITr- la is
t.a r23,1I. art 5 V0r l VM(.t i a---


pc.= Co.*do. p .;n^i i .i m .x, 2 L N A 2,
A UNA CUADRA DE "{?S~CT~23'~.l FABTRIAMOEHEE
AEVECDEAOS LAHSIANTAS C.I'oTe.VBrlle1OV3I6, A^lmendtrc
l-'- lr o 1 u I,-,T-1-T. EFO1:- B11N


r'espO'o ToC 'SI y' 6,"ae AMPLACMON ALMENDARES,

IM-1 ___ NT M_ NV
VEDADO~~N AMOY00 CHALETVDAD BE",^^',''X V:rNi -.S"
..m mo... n ... (ru. m.... 3,t 0 RENTA $ 3,000
cuiAa. 1, x0,- 26. 5 ,,a.... .a- .. ... V' aA"P AT.r
I'd.+ul flaa~ '.P dA c dIIr.. -- r A $I.. be-n.. _EK ,2A1.Is, dA IM 0 .
1)1 V eDE jErN, p"1. Pcrlal1- lea--t, c r ,y A .
Cap, hilmr3 4c0 it2eadsasF ALMENARESND916,5


doemadpr onria P (ate4.0 $0 MIRENTA $921666
tel n l Vegu da dot27rrV 9, eP ]iidc ,~llTal~Tl,.., r, d t eITRI,. ola

tMaur a M-7S. Xrlropl6. mK. c i'- l ...... K"! o +. :" .", ...
jos); Ba~: ardl !,portal s- 1-.,1 -

HABIANA V I LTMOR A 55.A W() rLA H-M"''4 21" **l
COata, bl 3d,, $S.a n.ter ado, .IP fM 5
ccmedor, cocina y' c.a"rtV A ". RENiTAGO0 MA A
tos: zagu~a, terraza, re Iidr .t*. Credor ..C.o ,: ia to
sala hdl 3I 4 a foSC Ctzald lle, B N' -9 356, Al;me ," aresCrdadosoconaustm-seEvi Bu Lc-
Pa rt ee Cort& Adminietra-$
cide de Biene, Haibeee NOe 304.
Telrifoce A-7135. RENTA $665.00
C-466-48-17 ra .. 0 e ,,.,,
Its1 aa1101 mir Ta, .6'. Cr1h 0n onV oala,.
GERARDO URIZ$,00
a a* a~ h~5 dll
INFANTA ETA. 91366 $135,066) '
aEro 1. _lACI. 4 a l a I, V n meV TV n ro Sa ll Ill c-I1I
0 " 'N' AMP. ALME-N .RES, $22,00
5-l-'- Parta-10 ~l1ll0..1' aI 'a IV T1 IIi ad $570.00l1- I A
f=+.-_ Pa.. T :m,... +,39 .......... ... ...
155 $3d+.. a-$-5.1fl-,, d

5aa ncn PLN ARa STA 9325.93. 596hab lac -VI,.I ]-0
,.. ...,baBUEN RETIRO

IVEDISAO RTA. $1650 1165)0 AVENIDA MENOCA!L, $21000
a I. rdTI.O nc.Vsorta V~Ia, lraTitabet ba-i Ia- ~t
S ar VEN DEE N crt rrl1 1 an e l hr e 1. ..,lor-. Il n As. lll
LCnhtmo.auaro.N9 607, casa de b x-$n~ieM~te.l-tVEDADO 15os, $62,900 A MP. ALMENDARES, $16,596
de a m o dd iV a I R (al tos y a dn ln.3 o ttl0 s0, hNca 3. 00d l l
VATO I uv. Otto O1-0.Idi. TdlIt 4100 ~n I i 0.01 IT.,,-+ e~ll .i-V rl
dOs) Enc e I pedii, 2 N 1r.. -so, t I 0d. doles. V. iplt mlt ea 1 4d..-.o.-
s 0-. d n.1 al~ ocem G'la o 0 T00. ml-oVr, am oh. Vt I I ., m 0. Veo o ~let
AM 1-'5O1o.et mio .oa. ca .ladl y lema. I C.- M.TIi
CALLE 3,.2 FLTAx. 265.96 Mt. P --,
ca. d c -VTm 10d a, Val, a. 2yPL ANTAN,$. 29,900
m. j din,, po.rt ALTUXAS DE BELEN
cIee.. lah ll,3 ,4 r s LTAS cieV en . ..acln c-c-mtr id, caneM
VEDADO 95002PTN a~roVVI0 ~l~ alll00
.............i~ I | .....4 ..00IIo C aI _!T!- ._1
0.1-I ITT -oc.to .minT....Itaruotmn ALMENDARES, $15,006
criadoz c, on &us s.e dvic+o. Aelt+ N A$100
CrtaV ,a-oin te llaz rr C lelahV $V ItClleat,Sa,
AVE. DR LOSPRESIDENTES dra.... l........ ... _
..... Y'I,, 1-. I 1,,rl: cu torl 0 V V.VIe
b.o, Is con Csus a r. Icas. V 0e 1 u
0 te proxmez oriT y D mhnlst r4 b- vo a.d. .c O ITH V.1-Erl A. P. ALMENDARES, $96900
--7135FRENTE TRANVOAS
VEDADO $148,900 CHALET -,-4 6.""7E. . l I..r 2. i." 0o._ ..V',.. "

VEDADO chIe PLAeNT, 942.9 00i ball 01t1-pr ias..... C~nio Va "'le,.
V t Vo I C I r.....V d ...l oda...... -- 1 -d d '.laan -V I,- d....a -. V IA h all .1,- aa c l. r .

I MIRAMAR $45,000 d SOLAR
a. n""" IiA Vi II P- -ac A. ~id----I- S-VI T e 4-a 1- i Mroo 11 O a .. IlMr.eei- 5t81.T 13a p I .t 0 a.- l J.,11 .H0-, ".
ae a h na l /t.- I ba 5,1- I- I -I-Ai ai-dcO e i- aI Ah

a mTaord 3 c o Piec isi 91400 IR PLA VA M IRA M AR, $I2,5 .

iaorrcel.lele. Ia Vee I. e aI Otare it. yatlade ,|
tal- a do arI, B-,112t. ~ nu

M.BAMA$1 5 1 AVENIDA NIDA__-____ ,i$-1,-
,a~ r. d I-=,+ t r- pui n t. r4 t 1 lir~l' nfr" er' ..ff b onoy zwi-= a

'_ hSee. Migr-eim-de itre .-BA.-o-
,.7 Of W a -t ,_ rta2jo ,- u

HLABANIA BILTMORE 5.90 ,r
COUNTRY CLUB $75 t':,090 It+V VI '" Cb"md SA~4LI

0: VEDA -$515, $ -,M-1 oMP AfLME P. ARCESLAI- $490


(Jasificadop


I

P,_ini 33


DIARIO DE LA MARNA.-Marten 13 de Febrero de 1951


lasificada


VENTAS VET VENTAS VENTS ENTAS VENTAS VENTAS VENTAS DINERO HIPOTECI
4 -- SOLA-RES ~-- 5I. ESTABLECIIMJENTOS 53 AUTOMOVUJIS Y ACCESS S N6muLU T PRNDAs 54 MUEULS Y PRENDAS 57 UTLES DL OFICINA MATEMAL DE CODNiTIUCCION OFUTAS
.......... ..........60.... ..........................I . . t.S-* .1N Y'...FA_- -I'II DINERO 03 MUEBLES
r d .."I-. I . . a. '- ''-Rc. E.4.h p as ., -' 'o, ".D -d 3 .
,.- .I- .. . ..... 7-- . ..,:,. . . ... . ,. ,r.... ................D.N.R..EN..
." .- ." .. .. .' '" 'AI .' ... *, " '. 'i n'o 1 4,.6. '.4,.a *"-O V P".. ., -. .. r... 4 -_ .:, .

, ,.. ,_ ......;1 ,: ....^.. ..... Mi .... .... ........UEOLES .DE FICINA 8AULES Y MALETAS
S '* f ', . ... .. . .. '. ..' ... . .. y.I!. aet. .. ... . . . '.: -P E O ": P A A #. L

: : ; * *,"- *.- __-__'_'," _" " _" *. " "' * . .. ,,, ,. ,' e r '' c p a ae g ua v alob r A r,l, *'.i ** *' .. . . . . , ^ ^ ^ .. .. t C J S P S G R D D ? ; ' ', ^ ^ S " S .
SO -AR I i. A- ,-1 .1 ..'. .... .w... . ... ", "' ,'e C ra os r . . . ,, ,. 'nr 'Se.5A e I '. L M T A.1% : .. 'I s I . ..Ias"0,- la.. "^.... .y-
* ;*'.' -'.. L6- -- ------ '. '!_ daion perm ,* -. . .", -a n l .I y C o .- r. .: ., Ij t.-A l Compra mo y Te l
" "'.TL ". ,r "D, ; bI.o, ropa v o r Ne, r- ooqrt I .. IRfr ...I ,, '." ",t.l4,:,UL E)a MAnt.IAeas-, 3. 35 C ASDE -ss I Di m .., ui qu .er aNiTldo ,
o.er d.... Io.e.. ... ... .. ... ... .. . .. .. ;m, "w... .- y t'. ,5rende ", .. .t. CA T O 0a' 4 R to- .. . . .. yo ii,' S ',
S I. ... .. .- i .. .ra . r a 0 .y 1 ae iTe lerl "o ...n.. ".a C S. CATIDU .M LEor h S t in- l6 ." t.r 1V. Pro ..'l l
ia. .oaguas yobi .de. ,.".-0 "!ms, d-8. .i .: -RA

'- ____._1____'___ _.__-.__'I-c" '- ( Casa Mango) Selud I MIS. Nanrique. S Ni'olaI -a -ptpel STrnri Aiqai-amos ector-. .m D-O46r.ENo2
C o... .. ," .3 .... .. i a .. u o uM e t r e o referei:.e.o.elrrcias. '"La Na- ...s d._S A.662s : ESPE AMOS, A-
ri," .. . . - I -I I ; 'I .3.:r a ... .a, .. .-' 4.m ,- r- It.s , er. o LImripn co u- *. S o
..... ...o..a.Manuel..N.. .i...r.....y...Co...n........ n.t d r Na ti .o ..na Col.p os n
** * ... "' ..... .. Is '1. A -INDER s tO' O ... 4 0o D- ,,35IiA- 4 or 6 "I_ ". 0444d untr. pn Via s3ci5nacMan 'er n u yl OI na nd yarn Cmpat o sataeedemartcurs
----;" ,a, ".rc -.- -.. .... ...m.quinas c i "b, . a. r l, I. l r I r-i-i t a c- p i, i egas 359 a. c equi- y s y SP RT cOS e.o
551 6 --.-.- .3. .* 1.* It6. 1uo o11C77 73l. aa conr-idO mon nues ar ,fotogr"tic .. Casa Bernard. ,
. .n .b I .. _..- .. .. I ... . . ..* ... . ' ,.. . '. p. IT .._11ILI, WIOI. . ..... . .I . ...... ..... .v .. .. ".. ,. - r .UEBLES D E.O IIINAnton ,io)'. po1 .e.ntan p. ... .. U,0 ae:.I .
"... I11-a PRO1 IL' IIM a -a-I A, `-117 1614 ;, l4336* 163. -ILL 4,'-44, I1..."1,".os.34 E riir" r nr n saf ioiaa.Vet lzo o o n6
. . . . . L 1. '" 1, ." .. '. :' *..' ,r h .'r' o e M 1 '* ".'M. .z." ,:', I.... ..., M r 1, .I... T . oo Ire-f e - c. m oeni s A u lreLdeL a s H -ciao. A q u i ere
m aI U k r .~ 7.4. --. r sn 0 -4. Ls6- 1 .....41 .81 is re.er a
______________________ : "*'-"* 's "- **__-----_ lADlAe.r,,, i S48 -l Y, LPE1L DE Compras Veotas. Caibios mismas aecomerciaotes. "La Na- H-27l2-M macno 7
I... ... .D .... . .. ..., ..,..Oal, '_ j, r ,.r A ,, i'., ,. .i6 .ri ,r,; e y b le fo-h sucritoro ,as libreros, t- ciooal" Vilegaos 35 cusi eoqui- o ..o ^
"-".". ,: en- -e...res Llr. I ,, ...... .. .. e pgo. Tambi ..n cocu- ebivo caja sego PridadC m qu- na Teniente Rey, A- 91 5.." ... 4 el O, lO.4 i
. | .. .. "-' ... ". 'Y .. I , " i ", 1 . L' I p' t o e -. T- 6 de pur bron- na ecribir, sumac etc. EnoSeresN C-74-62-3 iM S. ton. ..ls o- W-
___iA____D0_____Mubesyla paras ,, .0 'lilerta" San Rafaeomere..o mes i..... las,su banque- ARTICULOS BE SPORT. LOS ............ .......tfl 66
. ... ....l.. .... ..-. 1.. I. .. .. . ,,,,,, ,- -a;Muebles ..mparas5.6.4 i e quina Oqe . t, e.tau...tes y bares.'m.e precious mis bajus pars equi ; j g j ..
PPR ELA VED DO__-__________

.. Z C S6:. .unImd...e. .o oCic kel.a (A t onio I.pJ-" ; io er 1111 rm r at po-qu ta-.Eo O, BlY e".. ................. ..H 4; 1 ... .l ...
.-- ,' I I , '_ C.-'. -'I,,, .... ""5 4' '. m-..u.'..* ". i:,' -. '-"*' r::' ., ".''.r ,r1 c'i't i..' ." u m os la 0 O ap y m bri .. ....g D .. ... td ....... .. .
M CANOKDEL CAMP- -\ -'- .,.a.,: as"" CAJA Ds,.E CA I A E I, ,-^:; "-*/-.**.-,; ---"*; -*." r.-.- :.:*".* *' v d . 5M.. a T. G~~n l -.IE -0** n . nr~ liquid..- -a.. ..-

.. ...8.. . .. ._ ; .... .... ,1 ,-,, ,. ..... :'.. ". b l .. .. "I ,- . ,%. --Lamparitia: A-7743. T ie tdes. Piday in-orres.. Servi mos o Oa .: ."
.....' 8 "" ,____._____ .-' iS C-4-57-t T edidos interior. Cas..nse., s a
__" ii___ ____ -I____I -._____ avuerl.liein ... -V 34r6 r 0 7. ora4 ._rn44 '.b,. et s ta s p m0
4.- 61. -t.ll? ..I. A j.... IU. L LU IA y IuuIIIL ;- .... .e.-.4o nt ui b r n+,.- c `a eas 1r "ana. ytr n.hits.sall
.-I I .. .. I.. -- 1. I-.... ... .....' I .' -.'r '. ,",. ,;' : ,,"* r LAeCAS d UiE o --III 1 MI,1UdT 1 "-' ""^gDE S o L 'U A .......... .......... -... ... h re
. - . I . . l l r c 1 -l l-- -.;. t e tt1 'ri e.'- AIe
.n I n ,vap -rr-N i. ,, .u~ l o. EoN- .. ..... 5l ., -'Com..... y E..... .. "a 3 med.r.., .- '..'... -.'. ,,.,_;. h.ll Y UO a a tz d s e aai-l r., a`1 I't-L s: -: D I E ROPAdRAdo Tl IPn OO C,_ . .1.N. ST i i i i.. .. u.. . ..... .. . ..r D : i .. t eg val r d ri i es'e I ':'h. .. forr. er cue n i Enoni. nu Pars i -, I ,?:; .. l ..,.!o l 1~ P Mass .
.- e ust Css6Asm1a. em. C tu6-' UP o- LAm "'_IIUII'


.-MI ,b, r .. ... .. a.o sil.E emodo. SII R 0 C IO BEMoC UL tic.A6. 0A 33E- 5 O sI.DAL. 3
. ... ... .. r. i... ... I...'.1STO :! P A L ..... " .... ......... "|- l J ,:- ". ;. .-'P, ". 'e*"c" .... o-,oo--rnes u es: i as Contado. ra 4a- 9 A -ar 7 C - ,, 6 Feb ", f. .
,, ,,-,w .. u L", t ,- . ., mI . ... .. '. .', , - ., I, '..r ', c.r e ... -.e .I .. e aionar', r7*construidas, dist into: do, p.I .. ......, a M *- ^.
i... ..... .... '6 ..... o.....r....o..i. ...I .. non_........ I... ... . P dlos,r dei meas. o u va. .. .. r T 0. ...... ... 6D IN E R5 O
1,I__I,-,__...""..4. .0".0.z.. . .. ,'e ,- .nm.a444a/0oor,6l

3........... .. . ..r.... ; -.., ... n 4.. .. .. ... .. g..r an.... Iepura.i. C.P. m....... .. .i .u.., d o t S3 e 05. Rn enena0e.3.2 o -. ce 053 a
.ant EON5. - ---.-. .-- i yio (CasaA.o r ano." No. -u.i i u =i lo. .2" -a "I n .3 6 e sexi g T la tio. C oduei s Nadii ot si 0A00r3A, "3L53-AL .6 3 A. 6 329: E1S 6
-. .. -, ,, A1 1 L C, .S.' .4 Jo. W 06,, .s 60 31. . .A I nj a". ...r e ns itrol $6y C 63 .i. 6omrtr ia 53 es,
-7 3 (i",, 3 ; .u r '. .. . r s= ".. .. . il c .m ,aU ', E. .S v.n .... I117. C ; 65 4 faf aV l e a 59oa s u


_.: *.. ;. . _________.. ___.i__s9 o .00.36.. v60, p4l..4. .8 b.ROS. isen madr0adao Ad usi dlauana vo S1 AVO 6,=


__-- H-548 iM -9-1 .. ." -" ... It', --------- ube otd y" pla'o,, ",; ". I^ ,,A^ ^eAeA E[E. co-97-5u4 z c ot .. en ^a promo .e*e .. taptad vao -, -- --ebs --
.- -1. I .. ..... ... .."...,. -.,,o r.. ..... .." ..4... .... ...,40 4 6 50 11 .4 e.. .. mode:e g9an Iq.... 66 ue I ,O "fP6n a" ORe ..... 0 .D 1Q o 7A
A ro-,I Che-sC-77-5 63 do os ]no. mool egi m noe r a Mee oren tcian 3 y6.i raios, 3 r-, rtO 7. im
.. "4;OS6-otes r-d _4-0d. 3 L Nain istg1a.3159 on-M--
,:^. ,;'; ', .. ; "'.--, I i -;.: : *.*'-.... "C N A O A P A '.";:,*,P.r; ,'" ,.n;or^,,-: *-;.'ev d orloe Pde, CTISIJ rb p uertal est, eat caoasa____er____ cl"-- C"u m I L mmrO ln Ne13 tu n u-u n.^.n.re ale elTXATO._ ^ ^o" r"";.
... -.i.......1....G....---,' BenemBs un00 19nA 9ei 41ARRt ESA.RA N... AU 0 0 r- 9 e e ado pLdAs "u--. . .... .. ol.. is. .lil&d a N T IB Nil .bzc n ui,


.red I I I ".s... ... ,r .. IOS .eors. Mugares de le- u c O"I83-56 azo5 T- Zs .r;.l 'MD U"sLES DllNll" $9i5.Cmdrvr coors" R IO Y A T ""*"** .:vIo... S A c GON c>..
San 107 lnp, -' 72h) r I p -- ov .-r-i --- , B.- U ,, --. .- as O l-- hes de u135- vcnF-- It apiza- FctCT. r$ "c s DIi OS. iil eaRl BdepO D-- H -272 -64-rzV F 7
., I .. I..... ..*, r ro,:,",,L,.o.rL .o.-.,e. ,q ina a Tenientde.PAR
r ... ',U% 11- misma a cn53cennt24 horaNa

I.. .. .. .,,, Mont 67, enL3.6 e04 C A barmenN .- O Fi u do04A- p nrn. rf aex $1 8950 S. aai 84. o.e eomu. ooC7157 rm
~~~~~~.11 "I., ca a.r, frae_ cenf y absl" .. 0cslmndo Esncrira rios, q.1e mtid : Jir. .1 V. ."...a.5 O Ob VAO ..


Prrc44. So4edad -' -" .z,' $4.0 4SU i44 RADIOSQE PH, IEor O,"l SR.A-9 moH a y '8T Lr UAM.S S S 1F
.; .... . M.. E .AZ. O4;4...3.,.r-I (. d e6 L1Q OA C106 Ae A MUL ESSE PAI D-t.d. oM6mont 1,1190 yuee San o s o r SE... r D w s um aetcS C-74423 Smt et l.ksH-qu3 1 211 4.
M -, 40- 49-r., t3 I. . e.....q ..u.I o .. n ...` F", LAI;F CAS A- ii SaERR afael m dd, m esas Ode $l.s n a P RI- 3SDE"R ..r.o.iketa.a. a- a o d c ...IL....
-,n c~t 4.4n, 4,.... .I- I 03 eK ENEIA 0t 0o l 5440640 0 6 lrnco itosdois lsinse .ode N i,.-. S o GT1
1,.4I.^ i . Ol 044646r Es --B.a Modeq Oticins ORei. i 'u ee to s yCbardJs'us e]0..s

I ,' ." I . .. ,',. .'I i': . . I ....G... ...... .A .C. O. A -....... A E S A1.1 ION I d e.
........................ Al, CONTAO AF, ; PL: S 4,0. 4--.,'" 000s3p3a0rotoraro en60 ..........ab 4ont 01.6 ounaTes "


. V. : ,,. .- .. "' . .:. '. ^ ';.. '. ?'_.,1 .1 -", ," .. "-_.- . .. .. ," .. .. ,rso. r lllulrs I08, ,AUI A DE o .. ... .. ... ._62 M ^ ..o .
". ...t;..3 4.6o 4 63e-ho, ". "oy cn r alto. d.Nt .. ..I 6" .-. Bnmo unDa I tgranumrn.rorcontado.0"Tina" p-7r99. o, enIG apADO. 7AG piezas ... 6346. cln .,3 CAJA L.. O NTADORASe: St, "" GONZALEZ
:OI~Z7...Vr.4,VaVEIO C . .........3 o .DUNKE. __,_" T
..... .... ... ........ _, O _C. TO .. Mo, e 74,," C. -e y i,. do ex. $15 _.-R a -L.824 T ELEVISAIO $2 00 des .i si6.... .."' er 4 "FALTI.. .
. S .n a ael10 .ltos)A-372' -oorins.. Plymuth 4). ; soaraord 1e0@ab.Jann .om,.42 n t 1.Io, 056 -S so, nRdo sro.0seao .tn.s rool.do-I p13,06. .-.i1de i i-i ,i 1 lips1 -., Iioo 8td os Rd t f c. interior.6 Casa' 16 46 o10 6 664 a_.
.D I .E ... ... op4rundIad. dedo $ at. S t1 Phi 2 casi c=3,107,4a ia.. 6v 41 3TA1 TE".o .. 6.3PoI AIYTOMDVSLES IoACCES co cperiecto.o .eolotondo10N.olnidee/Mooie 74 033ec 5066 .. l.. # lips. $35. Rdiofondgrafo $60e/ ".-sO.
ha u b4r6 4e4rr0 I .-4S-3tes NUEina I Ie 00 .I.A PReDa7s Mu UEBER SA oT WA0,ML7 L PEA. ,Moont, e. 25, o oqi Teja Ca sa, *6. w-
'1. AI^i41. i\ I 1 ^ 136s 6056 503306 01 M i onotad p a^ podunos. ^ Y ^* -ie," P. C-97-.9-4 Mzo _0 786215F0eb.-I. A EL SD

!que.; r dI 'u c'ld : % -T r1m I r .-.PI .. r' e"' -, 3.6- l coae 8 -805,. casir ..eH'ban. r
. . .... ,"1 I .... .....V 1- OI. Ma UnteLOO2:rArY o Cula roe-4 ."' 66$As6"i'"6' .i. !3.46.460o46 46n3Ol i 6o.AgISTNI ..-.E.... :...R. I : .. .. .... i e '... 0.. Vea n uestro- t, do. 1 meo IIuc-or ihio a rl n d ee p ortat catpsc iH I rA-t 1 in s 1 . 20i J K. T K. ?O RA, 6io604 pun. 6.. .. .6 .. .o C=a'.o- _ue_,u- Cr.o_ ,e7.0es t _dEN _Dt IqUe so-oVIt I% I 6. 3l __ __E
V. - :: F. 1:, ;-.. I . -""."' ; ** c- Mast 6t;,ii.^ ;;;,^ ,^ n l y cmod Je: Un nno E SU ARS CARIBIR "X '^ :^ ^ ;* nato sinE Vooxadoo er~ Tece m 0t p es w nds r
. .. . .. I 0 %h. 63. 4r -___T, stl.id 6 6. __dd.. la 6.- . 'I.... 0o. .ase_, .. u 63acl 5. -,I"&**', ^^. ".*. 11 r.* I -, ay." .:'-'." M Q I AS D O E I .*.aPr: C u d. -. ,,- V i-t,i-o-I lt. Al cUna, I r S r ^ ^ -e uml:ia os.-~t.y endm osl. ... ... an 1 7'2 M
,-H,_I:,1 ALl.1 iT PO___ TI__A )4 r3 l Moie ct . -ae dios Fu idc -iro Maine Io de deO p nd". i? 6 d0 ea.TO ,- A*. y5I3 y 04 6del 4, d.)I,, -,, C1 Il. l
,arreI- ,- .' a an I., -In y, pts,1oU uo.ve : an sor ,i garrr n om. l nee


B- AB DODGE 5 4I MIRE r~ein rontado. "Tina":-M-7199.sRERIGERADOR

A.iuol AUIALU .t e ,,.-H _nversiones1'*-^* 6464646- m640o S0444M >d ;;,r;M; '-"r'ni' 04" __ __ __ __ __ 4.004 606646 46 644. 6.34106" n 6 630 4 06663 AD44 ___ A IO 32.t4.o...aoas 6ucomo.
LOPE .EA.. " .Dor. AC VEROrlo3rcc. P.OE SOO $ 0u MENSUALo o MU oEL A1NOa5. CON- Llo,. .rtcOut u,!rm sl0o. entool" tdo a .4acS 5A 1A ,AD. 0. rl ar. sen 00eo4o4 l 6 4.

l.; aa et T,+I,, .] a c n~ cc Dpmu,,ue ,d.e^^ ,^ S trevas. ?-i camas I^ psh I~fonoa A-& 3 ^. MATE[OALE Dt~do a0leU C 0 "o ^ -- ^ L S n e
- .................... .... :: ............ ............ .... .I. .... . T . oS TV .. I .
.- !340,03,4'r ,1.-3r1.0-- JUEGOS4DR CUART-,- 3 eb eLlmna P Einoo" S Rafael 57 n,-'-0 Ie-6 P 4 34 6

..R.E. R ESC Oi AS.4 .1 .. .. I ,.- ....,. .......00 4" p r i 4. el .r..1 I4 ...o n. nol Sa i.. r .. lo... P YSOL $AQ2I8 0 ...:.....s e i66 l6......... ..... 0....s "a -40 -0I BOMBER. .. SAVE
.. ... I ; ... .... ;tl)' ?,......i r. lC i ..... 11' p ...... ..I ..... .."' ... ....- I -411.,I-l" W iG A .S q = "*O4$-11 bC4. Z-J .L ... .. H-547,. .. ... .3o i

-BUEooBL Rafa cl50S ,(rt .s)..379.40 O l .1 .iI -d,.M yd cula y oa, .S. ... ..U... an l 6........ .. .........


444 ?.4,'D ." 4 44'0,465"444"4 .. 50, 66 o-ooc-ss- .,_ . ... '', Rad:. io $5' 0,, Ea' t.a yn," *4: 3 4 6 60,cios ....6 v .,s h oo.oo ,,0 6,4 0 y-3.: 4 0 .....1.....0 0,0. 60 4 3 ,s ...............3630- ...... so0 4,
I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~'QIPIS SA" I 1 ou .:cl.AotS, $1.Sp T metrrV Atcum

$ 5..P u\ i a uaL D -.... , LIA 36D. r:, 0-.. .o. S -e 6 e o ntao y -a1 13 6.'IIc pla-. cIstas So ------ --
...1..:.. .... . .C. .. .... -.. '. 5. Ve.. n e . .' I. PON C-7 7 06z6 do0. 4 0 D 9404 .... . VA0 cE4 03.0 YA 0 6 4 "34'6,, 00 60a 0s, $ .
...f MH ,= A T' H-...S-3 errea. rd s i= m -3uegos cuaITTto, sala, cMainedorb
.11.1 . I... '., ,,r, ,' t' a f dr o u ..I 1 r I , T --o_.... ._res. ZAp rov ..heanga s y fan- .. ...c-l-q Sui ...."L a-."^.. ..


044414444- 4 ) '. : 444 40V fr 0 31n enrd caci dad, p. focili.d ade. .muel- 064- 4.63.dades..." 3.0lri ora .s 1 -2 78 5464....1 40-30A.4r6 0-463-.6-6 .41 10. 44.. c... 40 40.oo.To, 44.1006, o o6. Lia 0606xm 2106: 6 entr 6ndu
60364,k40, ,3, 60' ,4:..404..46-0, S Lc 0.5oo RADIOS1PARA AU'TOS a I., D64 o.. tria 40 Amistd. 04103
. '- ,-o,-rOlm P l a-,a. at,. g. do .dd d.vrbx l. u"o" "
444440,43. 46444' 434j,"44,64 "4 ,3,. ,- ",so".".., "6 r. 0 ba1, 6 con '01012 plums. C o Coe Ill No.4 M 044, 4644 y664 xi44 660640 350450444'441.050. 0 43103 6c 10050F44re D6034410


4,,,,4DEL6 0r4 04441%444494. 7Comunai 4060F4-04361L e.- .. 4 0n3,ao.r.o c44. ...o..A-6Y.........36. 3-.-'.
11 .. -_- &- !.! C a' L ...... .. .......-........-....._ -...., x . . . ....628 m., 506 ". nc.a s.--gastos,.04 r .0r.r F ,4a,6, B'.. -11 C al l ...... - ., s04406MDE aate 5e ...... .....0... 0.... .....6.. 0... .......4
4"4 ""- . .. a a a. .62 60436 ...643464.444dod.N on~pi $55 O .Bc- fd. si.9co67.pums,4let4.Nio.6nAA0ESTA RANT
......_",_--:.. .......... .IS.... 0AR6 ZA T 6 .. .. ... .... .
1 V d a e i -- 1 k A '. 4" 4 .. 41_ ju 3Co. .4 a..%. i -3-6 R e et 85,..U6 6- d6u 4064.. am 64 i. .4Slu m 4044.0 0n 6446 14046 0 1C-7 61- 57-3 m z o 4e n46 402 44 i4O 64 .o 36


.... 2 ............. I . I- "D"-,", 14,j UE T S,,.ls, QUn,,o ES -. -54-4-7 eb V MTIs .. s al b, ao.r, ,V ,oV"X. m edores, a f.... i is-t, lbe, ,, o. E tra m- mpe a
h-ein: 4,rlll - -nl- .8 V.. All..LA.A 'r mec.sfas, r r atiquet as pu.llJm .Lia da; volonsio de cba r nml, pieram; ; ." -- os -'t' ",-' mc oSan",."' I Au" ..... ......1406-06. a o .4:od .-,II I "I l "A s,.a",.c ,I-......o deM.] 43.... 1. 40..... ........e.... .......
,AI EMU E PAR0 Monte O1153'ESan J DEqu ..... ....6.343340..... 4S0....0A4ta -as de-...........u.s]as, $0[ 9 ...55. 3,P.a yle.raond7-la rn trao
H-5488-49oo3-Iuc.pei6y- 1td-" 4ri-I-..6- LAo CA SAt 4.14066064404- 06enc '*AicAS M ati G=
So ,FICAS RL5TICA "" m .also ..to. co-tis dob1don l E "A CUBA CN'ZDI.TA- ea e ~krmConozanustroI nuevis oavdnmaelos den iude $2n. -95;=%.i


si e nortao yeendomayore.c -IWbaI Via desde$l2ona- .4ad. I 4 cal4 ..- ..646463clet'in046e306e-
-I" --M-L 1 I IDR 40 ., .o..4-.--c ,6' ,' 0 .... 'A 'AVA 4AJO 1 o64e464 544.43. ios.. d. 0rre er0do4 6 4 6e40 64 6t4 .,- .61.. 0046 06044.4refajo ot ador $.5 11nmiicO.P A O c AUTd O S, cm our- flffenshp4do4 r46r6444644r4.0 5446 03. Arvce1o a p l riti- 4 or4 06363 CA., 46: dade s depg.4'3 4 Copr suc 40460co 40on baff4le.". sl. 43-ap6ra. 1."L4 a',Npuo,25 on I
T4, 4 i eri a o 044 entrAe da ,nir io-, .o.....tt6, ..Nt Mo a.s.a.m donmo. Es bi l oad .en puebeler a Pra s: A u-2275 -- no 4.44 en a re td ,a rsy ev uLL0UA644.334 30, 62-16. eb. 14iW
I.. .._._._... ......_____.........n nl3zaci6n ta ... n ed d .N L ASA4666064-0 4i.a s 4,... . N0664.01 63S5dd0N -4S4400 Su-o lz 1 ,6 4 trion A
44 rd !,,T-'1 44 'Ia syon5o ldaria- lceri E VEa.N U.STRA oC-R nEC-lC-5-S E 4295.6064 contrati6 os6 y rdidadeTentCent. 40-A 40 4. 406 0 0 E c 6 60n-rS di d
-4.'. ... .0..4..31..4.. ',- --.6 fr.oI.P 4 30466AS464 6 ona 164 0 eurnRA-DIne OS6Y _____Y__ 44. 66redio t6, San 4531443144444T
"I, ..I. ... i" cr "' '-. ......i r a. s ,h l t ... LEC ,Tt... .Tr tmin o intfco ar.' .. _o'ac.'Relug.o.2. .. 64446? $ .' .. eu.. I A- B o -tV u 3-6614058, 61 entre 3 4AQT3 nAS l. E ESo]m 5 i3 o. R ,aae 83-807, ca 4 0 60.4n 3 C -5 62-3 VELLOS,
,.. ........-;. 1 gso... n 30 I 1434-. ...,0.4. 1 .. a eo-.Iy4Camp. ..ee -Su.ydog.. ... uno -010340 40 -do eo.S.
04.40.'0-"ra DM;I 7AeD 60....cOO.S-n -s 1oF.4644i6oIN S T G A-, y. rpeconsrud C$AD, Mn6todagc-o, ttJ065 O NDSYcom E n
40fFa / a ale peeca 1945o, 4 PIE T S.56106 3060444 64.o.o. i P ZA __ __ __I__ _ L Po 04 50 m4614 404..064n iad dlo A ar.


rquipadoy44000r00 0, a ntl ase l psr 4060 tiaege pued. v eronen snV Cs deSEENoun,!63063. N 408'par t Amen 2 Te
qaer242Iacti a m ti0 5eL.de Nimor' V WO D AP T ca7 Surez 18 y F20 dei- ta Pri no. o odedoo. nor-A OASnoU-C-1
.. ... ..,,-. ... ... .. . cr..it "4040 oota- -366463646 O$3 LerARAaasy r e LRade i ,Or dUL Ie ticraesbnia by c ol a uud ps 5 P hi etoA A-0 11.5C-114 2-3 -11'. T". 4 to.d c N& i^l ew O Y iork S efoor G iac
oil;a tiS"a noicdd.l. Corer- ENErUd... ... . . ..AD 0601040 .... R les. 00adsno 28.. .....r.o.... r.... d........ 433 D O EN T.o no.. -57...... .. .niceU ',' 'i, '-,, ? L' . 'nuti Crenp.'. Ara TISIMOad arf leb nes ALO 6... .......... 5 .04........... 41.-.r.. ono cauonro.u.o....a......2.5;...as...s-
,n_ 4,60. 040440,t66 0 M L ENorl4. N ivd: MUBL eS :M N o t G eN.ERA L 1461, 00,ps.b.0$63 5.R44d $ 0 0
O"'PA"IO AUTOMVL S T V C AS ,d-mb.c. Inf-0 TOM~5~4,,.0-- AICASA BAJO 343530. 46 o loya 400 46460 4o, 4tile.106 ~n otreciodo.O'oestag- au dsd $0 i4aetoALce
I6040U004o306. 06044AMNON.tirpac66.0npdeifindiada3dea]a
I,4444 4,a444 44 0 . e rr a e 803pl5 zssia.. Taller acadsc A.0 enea, ",no, "L Pr.edilmota" Trot- ICento c T A -4074 10. oao
%doit$restoe% ao-oI-a0Ieo.O I 41dPl o I1. CA-[,4 .[O-"aLDA -3"I Te- A c Is cars, s-os..' l l Z -ca musens, piet
' lta ej.encia".- Iuacez 16 yI -0- ./..do.,. yc .il -C.- ..ee.."r Mo te0902:urnrto. ala come;,I.,,RN Uf1W P U LU AAIIIIONTI
I.-tw,;' .aedn-.1- ,a I ._:;. p '". -. , caOq end m r-oale. 2silone-po tao-a
.-,. --dr i'o esd pral'cnns 1,47 a s in 3cPtHI, ~r~LPS b9n1. ',-4I'-.4 RlAdo 7 aos A de xitos1,. B"io" . ... ........ ... ... 6 ........ ..."............... 6 ....i.e. V irude s, 4.0......... MAfQUINAS DR ESCR SBIR Rao 7........... r .....o u TaaDnNE. itxader cic".t.....Idia, acant.
"_ "e_,,,e___ur, T,___u___'et. od'aI I 'd" 4d' "r'"'t-'. 1 .6 0 .. -0d- rnep a a ro T -S m poerie nea q o .en6todase onZida-
"o ..'l..O r.'.a A r.. -,.q. 7168.sboo -3'.1raNo. E O. des pr uo yA edPOe CAm i N 4 ,-- tl Map at yoo 5.T l
. ....... c 1E.. -sETe'. AD-o_40.3.e..prLA OS '.o..s reios c oo a ga- A?. A.!.... ... D..... a U SC,,- 2M.-
04h44-...1ai~m'. . . . . 6,60 qicra orDa.. rc .....Pr.. uendio"eSooar 1 G 2 O i 00, O'Re. i 444401y. a. l4 o0 6 nteP RAs hdel4 .. .... 1................ .....
.. e IRc E deno. ps Irinale eeaL,11m. .or-- 4400 45410,".006. 4:-n-a C rr.-e.sTe.ye.li.o -o662 54.464664.o44-.14.630I
NE 4Oi OS UN ICO S ,' ',mfe bn 5436 440,pe_4..6....X. -D.I.N 6...30.4 0 SE,0N. . . .'7:'," 'aN.....5 a46",34 4240310 's 434.6OIE, O.*63 35 M[AUEASASRSIGR OoLUD5, 04(f63tea 4etr9334ana0 ,d6 c 66oo i Ps t ... A "La 4.. Osta", ...........4... ..... ..
N-13'-C-71 . . .4.. e SO LO$1a. reon mop.$5.00 Mo ENSULES JUEGOS B dC0-r O.43p2sd s cont ago0'14AO4643.146ae sutom por0laor,
LOP4E Y hs on 6443 Do4464 r,7 6._1 tuntdore.. , Conoiderabics r.... coo 2cups oen ;ri iu p iez ar .d --61 I.A,.SIE"a' am'4as7v andado 6MS INdoEL
a.,4.....4., -F.4.,,TXR4A.O4 31C.0"aAcc ruegsco S.o R afaeli5ioo itionos mimuinav.ieja, enapar-t044-.464151I4,436 4-0 6a rea one-toos t t
' : O E AD '-- ,,, ]O4ILncl dell"Itun_" Fo F rm le d or, $8. 00., 577,- nuevas ,La Pl .as 066da randa. -T L VIIo 1. 6 C, Ts. d, ma634 Clsd.
RaanRaaeo17(Ato) -329Ki_-Od~-ls, 41s-catofrtnios ac$I- adis $3.16 to Ac pago d, una um odva, o4oi. Asa: sal066046.Eco0004 65.4 rciracnootiiitvoAci
103444 44, '"' R '744is-4 4 Oq$7.00o. mensuates, oim onspral,$ i. U Regeocia'. Sdces 0 p 0. 44IS., 1464360 'op4. 05 741.0U0- dimms.AcCoacordonsm.S- p"eF,.....y12. ";= S la $ .00.,.Ra dio neo e ,o e$5e,+ z.00," m J T" II ; l], ' : u, .I''' d. I.-smat a a0 hi ., pA.iZ;;-II- Quo Qu ta a du reun eplawn doevlo
__ .cr 4 4 ,,,,4,,i -ioe c0,,60,4..... ,"',,."a .4-.,I- 3.|3 03 t- ,-om enoa.caio
REL.z.MOS........ . 6 .6to4To.z..........3ant0q CA......... ....... V6.0 n-1 T-. 10.04.33 .4AC .IED A AVTg.A.o.. dedre.A& 4a5 elni
0,,a6,,5 4 30 43...4,, ,,,,y,.,,,,,,y,,,,,AmL.U..... ...".o'"UdeIIoE bu4 ..e"U"" .. ad6.44,,F 52:, VF
:' .... ,, In. ................................ Mo n TeyOm ... s.. C mu e .. i rIu z e~ ulAr, y az iote Ina n te s, 51pl f.a n .&as z nc rm,PR ST oqAMO, SDIE Tmt. tRdO ,nrae

.AQe i-o3S Be56 C Er7Sa SINt 'Cse c' C-8-56- 4 o. onar-a, 4 4l eeros AIao ,igmao dely-- _US.. 4ad 4 tubeaAm4.0E A I TMOD
. z~R*' ~a ...... %- ,!'n ," .. }A )1 '. ":I Rdo i .l 11 1.c.. a,,.'-,II 409 r, ,, Sa n ri u v ampael 6 riT ,VZ D Z. JUEGO L AIVI TOT E C o a a ds c m ri~ s L lro v sntra rn npu = de~ e .I ou. W4 5 -P ,,,I y.PR tbeid
)on' CON E '. . ' -7,. U -T.. . .-uM oteo-o.lpa'*pISoD.daad roe dobeiots--D.de..6....... .......... ..... o..
1" I.,4"10I10.5Fl1o. NaM.- 45 deirjO.sm IDecn 61 ..A 04045 recimos BosaQd 0600, 64..4. 64446660134.4 oNo
us0' ..to-,otcccn P,s* ffl ~ ~ A UI, Mooim o Ocon', cily a n nisde o p c umplra,-- o .nvento-446, .66, p cm Os, 460a..y. ona, 34
c-p-oIiaie M pan 4oom r4 b..i440 e5 SMo.t.o.L Metapnh ao pr m VfmDaCAS6 D
EG CIS- NIOS11-03. N4i44iRl", VTlJAR -' 2594 r d'2 SE VENDEN..4Who, i. ll Favorita ,____1________,
i.. 1. I......., ....3..4...061 t.= DIN...U Al 0464.3D003-41 Fat,016 4 4.'60I-o.o"-~ C ... 4 7- ..- Mu .zo a t..ACENESoobsmO e A .LA 22
... -4:,,,:, 4.,,o.44s..,1104oo -.-l-- 063 a00 63 1604364.lr4tons close do04fe a.
I. -.S, Io` ..'a 'afa. ,33 ...N.UAI.L..--OTNA, y s ...0... or44.6061,. a4 : VE'4. 444064.00O6.61 40 1 06 6066pT ns rnd
_ _ _.... .... a ,,__ _a ,_ _,t on l 6 4r 6. 6.. C .. C o H- M -1 6 4 0 '. 3 6 3 r 4 .4 6 3 . 4 O 4. e 4 r o S a s o o l n 6 1 1
.. . .,. C.... ...iD-,,.060,7.r-546.bl444al. ______ya_________________'_6__
I 11.1,5. 000333... .oni- - -sa coIalo. at- "' ..",1 -66V- ANTRUE NTEMBAR USCACIONU 1. TU42c66 cal-s1n
,a LQUIDDAION DEMUE]SES zosMontej,119aySan oaquin.odooa c""pc-- alc
644 3 4 -1.46-1, 1"'.."Acr, s 114.11-o'...410.444 t406,. c4.6444. 0o --.6 LMAN 43DNE O A 5 NT R S N AL sra e$1n.99 re. Pidas, 1 1s.75
6 -.- Il1 .. -o -r.ci d.37 .b1Sfl146 ..64 colc, rJcu li44 ed.4 54 0 "o. I'.4 I4404.4:16 V580 4. rd..1ainld ,irbsIe PAS 40.4 0056164~031' AG 4.6A c pes.$.5.Reon alPlor,an .9y
o.40340040.4,414.74,-064 .30-'o' 'pcrI-..eir.d.. Iat c :rr Si i eos. ctare onia. Sana, c GO...LQEletric. 5EtAMOS 'V.. M Q INA '4.5 34114 .430mrm3i0664664.4o.4
4344-, .44446446... ''peito' C.nai,,.tali fp ie.' prtlc-mas- stid-I.o. nntdo ra, aprci smdcos Ig.o.1 as k ier o dep .naApt tbor ia ,,, U ,,puoS_ CIA,.
4.1 e6'o 5.s a~d in 33 ~ s.J4so 4..0304S6 .46.d 00 aranilu m co n ecc Ial.X1es "La ioVr`p1 oaihara,,,-. Scene pZrO,026061 IN5. m.. Cuba..4 .3.s en nor "G;
I" "I_11_'" P 11!_ 6 Io .Od. .4001-4 -cace M elei r446.00 44i4 A- aio22,7ile8s25,c mie- Coia.,Npa .I .Co.a ZptapCI V,.Eda- 5 144., c 04 lop- 6634404Tod- T o t- 40a. N*14 n, 0 844 5-64 t-4 0066
Cl- ,1-, nI~l oaTt m. A i-27. H5 4 az S .ta 0o1 0. dao t. o.C-65-2mcoD04- C 2l 0 I, 640. 00 4564'6.6646363654 404
asificados DIARIO DE LA MARINA

NSERANZAS ENSERANZAS ALQUILERES ALQUILEHE
PROFESORAS PROFERoIS 77 ACADKINAS I CASA DE COMIDAS 52 APARTAEMTOS
&L. ,KC IMAN IT4ILMNO. IpmrUI ,roNIO L14'* FA'" "*DI -R UNDO APARTAMENTO
...r.ACADEMIA OADRON r U ND -
*...... 7.. 7.... ... 7i 7 7.7... 7. 7 .. IJ... ,.7.7 . ...,;;."..... .7....., s- a. ... ,

AILES- A-4990. RENALDO y ,. 7' nL, IN 1 ,- o-L-11 LA A r o ... .. ...-.... .
7 771Run oneSLroode N. York A,-vso. 7377- C 77 LAURA7...77j777
i[ am 7777l,777,7 ,77, 7 o7777 ,t7777l 7s,.

,'. , '., IN tTERES GENERAL 7l77.7'7'7 "*7:,'" ;:o ".. 1n'." p-'."" .7 ^ joa
n0 -, ," i .n .- 1 N E D L'I E Ql, ~ SIDt%7111tv. 6, "'l- ." 1 :4 c-.1-1 i i. 4 St.~ L 4 E Il 4 I A E
Clrcel |,. ''e |"illLI 1 ,.--. .- 'rI 26 ,e...
S* l c % i s .A or-....r '. l. ^ 1 '-7,7 1 APARTAMENTOS o ,' :,
'D .... --- ANN REII T ESTRENE APARTAMENTO "7"." *1 .. 11r+.7.-....Q 7 .-. . M... F.. N O a,"u. 1': ., u L I 5 B

.', ",..', ...."*' ", ," *H T L -O .RE ....... t.,.aon rr ,,..d-..,n ." I.- ' ALml'R.A.',S ,,:,,+ E ,M1RAM'
i. a.O-,.O1 .O. 1 S 1 ) .... p1p..a..eeto ? 7 u r. U S TR N


I ;..:" '.. ^ ; ". ;;.'$.lt Fer n pr n i a..ft .... hc.'.'".",*'" +S+| a t '- '; 1 *" "H -
D. ,777 .-R7, , .7C. N- 7- Ga .~ 7Fa, 7-7 7 .- 77 ],,o. 7 -+.7.77

m"a 777 77. a 7 77 *IS7 7. *.77 1% Li C,. .%fo % 7

" / ', ; T .' _.__.__ h ;** *** i; .; "',' +. ." ,; ' ,"'.''.'., 7 .' ;, i h" L'r .. "- ,*'* Lt.'" ,,. .% ; ,:" .. S T R E N E .- E SC. S -
,7I3,GL T E-L, s 7,'T A7 7e 7 7-,, ," 7 7 7 ,,,,7 7 ., .o. A"'. .7 ,. e


7le.,77l, 7 a7 . u 777SI.741 K O FILI, fit D r I I C IO C1 'I,, 1 i ? "
7BI 7 .B I 7.N 7 . N. .C. . .7 1 p .7 ,


--------------- '. A I .I" L - |': ] r-? ^ Mill. l. J ~ e | et Pr s c d e |I i*. 1
7",', AC.D. IA i,:... .. ": : i+ ..*.,- . .. +.,..+, .*.- ~ ., n r a n m i
... .-,-,--'-,, i.. L Q-ud [,,* .... R ES:,i. M:, .. .. ..*; ,' .'-;; '. "" S 1 .. ... ............ . .
'5AV 1I:11,.784 7 0 Sad,.Lr


"t,,a ,^ n C T ADIII, O *;.o ,;;': ,:.." *.;." ,.,..' ar '- .aa- Q.' '.. ', KDIFIC ;a...


H--' U1H'". r::';...n- .-n.:+''.Y.:+ .-+",+ "*" "* **'1+ "': '1"S^S ~ ':" "'.. Feia aae n U e
. n.. . .. SoJ. .. ..... 1 , ~.,7. "*- 3 1 "'1. ...50 It
-'. a,777.HOTI'EL "LOS rRES HER A. I 1 L'r, D ,IRAMA

T7,77r.7 7,.. E ., -.77 II 7, p So 67)[ VA. l TA I 7elefor,.:, TBQL. NSI ES EN
D: s- ,dll n l- in '. ..I .L D .3 so9I. S ro cl o atI M ,ens lo- N a W "y T 1 ... ----i 1 -, I.ain ': 1)77i~ .Di ,-:; *."*^*-*" ;1; .uljc:*.a|nas' ,pS.bi.7, E I CO B RA, 7I
.77r777 7 177' 7 R .. .7 La t o at,
.,s IS d:.:. M ,,-;, -, F, '... .. no: 1 1 'd "

r.37 pr.is V7 1, ----- -- 7 -.1 777-. arr-cd tos7 7D d i i
. ... .. ..., .. .. .... 7777- HOTEL COLONIAL 7.77777.. 7..77- a ...... F.."7I-

7777*77OaA 7T7.UL77 I 77r777.[-|7 Saluado S Miguel Galiano .7.7.7.7'-:'' -r~~~l'"r.'o C I' B : '.1 7 .7 +
+ ..+,... ..7: "+-?" e r de Tieodas Tmatroo 7.7"7 ~ .+. .., - ......777777 77.77.77 ....... 77. ^
C b. ..... .... .. ra C- I . ..... .... -

Arl,,,f,' u-durii ,,. ,L' MASO ,-,,, ,,_________ % ',t .el ruENE FRESCOS HI


i"', ^ *,' ,; Ca .... r .d r' d1 ill."d i l'P' ....S10 .L VED DO ,4i iQi-L ... ... 5-94-6l:-
INOLE 1 I r -* .. . '"7"'*" 7. ....I JOS+OS ,APARTANEN
-rAK 7i7 K 777.,, ".*,i ..il:,, : .., 7 777LIL777 7777777777 SE a7 Q,-1A ,'77 l-:, ^; -.'.>. ;
.... .. .... .....i iat.' 'ID,'. "'W '.7- So"L 'o 7. 77'.7, r. :_7+=? !..704 F.7 v,_ :
7U *IN TE,7RNA D I. .f-, 10.- 7.. .i a' -- ,. 7"- ,' 7"o. 7 o.


NEC75A .. L& -"'I .. ... ... ". r- '_,' '- s.'+ i . .. 7 7. -c.7.* COLEGIOSE LA .774 Al~ ~ t o! ". w 7" "''s^.''d, ^ '"'',;; i"'
".7.0 P L Q VIc ,_Ei R.E, S 1 1. I I 1 "" .... T-- S' R.- 3rbco de B .~~SI l DII^Ol$I BP$M+ h'e1 \s|l . ,ri n i r ",',iir f ,' -*": '. *". *-'":'+' ; a i a'tel -on ,$5.0 r d ADr O hb
The School ..... ....... T .'D MAC A.oc.... -4- t c ra5 d ...
:I.... MARIA 7CO N.A. HOTEL "REGS. o '-9. ;'l-r n 7t7lam
-- -- ,,.p"^ ..- ,a. "."+-',' .-L. .....o clnc ,aaiomdo ,' ^ ,+ Fnioin +'I-- NrdlP r &N o l.T
,- l INT N A S c .. ..7,7.... 7k.7' ..... . 7 7 77 a n7 77 ; 7.7, 7llr7l r fe7 77 l7
.11 or_ c_ St._m HOTEL TSI 77077I01 F 7,77 7,r7irE7 a c Q 2 A MA3
ACADEMIA S 7.BI A 7 7," .01.-I" ....... ..


".7 --. u n) Sl6). 7 77KL *SIN c A p a ta enTo TT .i C. deliLHAVANA I ISN ^ I~-* ""M" I" B '-. .^.r7. ', a ILI-. .^ r.. -.1.o
.... ,1.... ... .. .. . .. .
. . .. . HOTEL BIARRITZ ....................
,,-. ,-,C,.. .5I Frenw1 ,l Cpi o TOA VIA COMUNICAC
.... ___..... __' _____"_',_,. -, .,,y .77t ,. L-"" bus .'ia Hip6droro. 5 in
Comm.... :.- _. piotn tnniat.Re p.)ad

ACADEMIA PITMAN 7:.......: ::*: "'-:= ..... .........7 77,77 0o,777 7n7a 7 0o7
.... elis. Paaje ntreL..e

+ : ..... 7,AZE, ./.... + HOTEL MANHATTAN .... ... .....+ , +. + ED.. ICIono BE- TK V
ii7..T c., d ..._.-.. . 3"' Lsr,771.,-t -- -F RESCOS. 7t.7 o,7 i- tD do "B A "a Vr 7,7 G 7 o;~7 ,C+aSSor UP, E ., ,-r..1. c "I..r encrgada garaje. Apaxta
br, Crn,7,t,7r,+_dur, .ie L.. MANSION LUZ ++'+' '" '+ Telek-no A-3188 doaban.
9~ i Con~r.,LEGIO :,eS ,: A -%-714 Mar, dVo.o.]t ED D S A UL

media RPitman", Calles l2Ey 11, 777,77IS, rd V a1ta7to7d777 VEDADO SE ALU lA-
Aim nre7 7e Ser ........ "7' 7 7l7 e" 77 "7o

PARA ASPIRAR ESI.F7.3.7 ,7, ,. ...............
r: .... ] . St7511.Am~ 7.a .1- C 7.11, 7.
NECESARIO ESTUDOIAR ... ......... .. .... ..... 7.....7,
91 : .- : e L IV 11AN +RCIOS S APr TAd no Ia a
HOT L SIN ON ELS -r... ... ...... .. .. .. ..... .. ... .... ..
LCADIM15-iDR ID 1nR 1011IRTO F Ndo o te 1, aono rtmo en .uto ere lu[
pREPA DgESE EN LA CREGO MANSON-ES 777. -77-.7 .-r do.h
BU C.INESS.S. DE" OBI3PO 31r- . 7 , r.7 o. ..77..- dII... -. y
.... ...m.. PERSEVEiRANCIA 158 77.o7.7 7 _.:7M. 7.7C, 7ll.
.. . . ......, .."";l I H O T... .."RO M AP+" T |.. .-- .. r.u ert |..E u d h|].,z- 1... .. In~. . .. .


77''i 77ll 7' 7 .+eq .') 7719'n ,'~~l 77r7"77 l, 7 ."r7 t 77u .o. 7 7i 7 7l7:7777. 77e-d pe delt y 7 7,7t 77 7 +] 7,7 777 7
AC AD EM TIA IN RLDENCiAL GAUANO'77 7*.7i' L 77 77777r70777777GOM 7EZ$
S In.7.7 -..r. 7 1 ..-. "-7i ...... 4.B77 E 77777 AL ,.- ..... i- .... _. _al-1.- __A _9. __ran Or C,
.....--...... .., ..... .... ........... . .' 7: 7; . ... .... I...
sa. 77. r 77 'o r;7777 7d77d,7 I


IThe Tarbox School RESIENCALAANC '- $7. + Cll5.8095, VEDADO

777777777Cel5,N785deej .8r3~,Ino
a MN rx1 4 oTODA VA C -UNIAC7'77" 7t 77 .. .11 -.._,. -7-7 77 o en M.I77 ]77 7 77 7 77 7 7 7S7 7- i 7 7On

3777,,77777,I 777' 7777- .7-77ll i; 77.. .71 7 7-4m, [~'t
I I 'L1L-1'' -TlINllMO1diBE '_ _-_ _-_R-.S
',. I ,,PITM HOUS rMon__ rte p
Tlnzn tieGa e.n14216$3 v l50 Peguenrtre SaCu j

-. .. - ,b.' r, opl ..-t,
",'.I. 11--'., ..' -,-. -7,7. '.- ,........ ., 77777,77.-"-BE-RTA. ,a7
300 CLASES ............................
ii -o, -,,, i M-c-, .,i.,--1,,- onplttt, al-umedor, po
7~7 7 777 ..7,7...... r; 7 7',. 7;7. 7. 777:",7 .7;7t; ."d,"
Ho1 111,1d ..... I" URI.'." EDIFICIO NARAN


r. -7 7777 77c ,7 ,, 7:7'"' 777,-,, 7. __ 77777r7s7,-aiu777,,7.o .no-
77.7 7'.7777'.'7.777.7 77777- 77f d .77.77. 77777, ....
c. A174.7L7.77777777 L77 ,7rt 77.7d7, 7 7 7 7o 77, 775d $. 77,is i
. . . 7......... .... ....... . .. .. 7MA SI N7UZ........ L 77.. A-3188.A, a-,n.,
7 :- ....77177 1 Ch.7-E-,D7A OAPDA77A IVICIO ACABAD(
7 77777777 777 RUIMNIALCATLINA ~ 77 7 7:7o7.7tr77,7c.Ue3161 N7 20
media "Pitma. .....77 7 1....1 r.. .77jfl.3777 ,.R. ad,,77..7 7.......-.' 77 7e 5 I t. vedado, -


777o777.7 mU+m .77 o .s,.P=m+ 777,77 77707.o 2 cuartos, 3 el
.A. r.-.. o, habHm ,Io- baf '--, a,,.- A o 2 A -VTO U Cina, tr
H VNA BUSINESS ... .. .... Z''-................75. .........
II CCSA 4 KI7.71T.7.6-p 3 M777,. ,, nn ;:d6.e7,.- 7s .ao 77.
ACADEMY ,, uq DtCl A pat.. o Rei...I "..... .......
E77 11PIL7777 7...77r 7 7
o. .o o o o .,. . "-.- ,.- ,' '- : -- ,,;, ,. ..

N EC ES A R I. ....IA --".,' F ,','.1 .... .


.-M3artes, 13 de Febrero de 1951


s

3
r

ijo

IOB
SLqa


-77-77
laip

a.7


TOE
I-ra-1

7.777
DAR


.oed
seUt

7707
. -la,

-dl.
ID
|.mni-
1-13.
11 .'E.10

|o mI~o
Sntana
amen-
DA
"nuD.


9, a


Iqui2
sado
M143-1

TMO A^
o.et
1. d,


110
0 D


09, en.
Llqufil
,losets
Ormes
32-17
eLTAIE

) LITK


. Pigina 39


A LOU I L'ERES ALQU ILERES ALQUIPLERES SESOU.CITAN
.2 APARTA.EENTOS 97 HANANA ZSANTOS SUAREZ MENOZA14 AGENT VEDEDORFS
7777777777A-- NA 737oxiTIOL$6000 ALQUILO CASA $617) ,7,. 77777 W777,7 77.7 77 7 .777~77, 7,77 777777 .7 77, 7
,' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ua ...- ... .... ....I.. or";':f :. % ? ........... ..-... ......- .. .. 1-... '
7,. ,0;.7 .. ..'7 .. ......77 77 777 *7. ....7/77777 7 "77 '7777. : 7. 7777", .:7'7 777
'-7,7- 77. 77 7... .. "" 7707 7 .777 7..77 7777 7.....77. 7| 777 7777 77,7 7777777 7,7 7..... o,1+.7771777777 ej
7 DEP T.J7 O,7...7"'.....7 ... 7; 077-" 777 7.'+ '":'; '-"- ""~ '7, "77 : '.' "o'.." ,,'o ," +
""7, ' + 37,7 77'" 77".7,7. + .7 .. 7 777777777 77,7777-777r 777-,4
63+ DEPTA ETS ... :.. .,o ?.777,7 .777..-.+5= *... 7.:
A_ adU,7 ..Tt. GEN7RAL -7t2L.L___________
A,77..'.-. 7.7 77o7.77ad7.77 7777, 7

Edihicw GEORGINA % ...: .... 77. 77777 7 7,77777~
1 y 20, Vedado. 7 .. .. ."". .. ..... 77 "77 . 7,777 ,de 7,r'
l'7a-7m- 1 2, .. P4 LAWTON BATISTA s
.A, I co W-. &A, L.Aor A 0 er w. btn* iTA; IXCELFT E 'i.p r Irnpro I-1
I L 77 __I.. . 7.777.7 7..... 7................... ............... ....- I ] 77O 7777O .7
77.777.717-1-777777.7"77d- 77I7`77.CM77A-77118 SOCIOS
do 7It -.d77, 7, ji'o773777 _777 7 74.7
94 HABITACIONES In. It bd 7 7 $7 7ta 7777r 7o,77 ". . .
___________ 777777777.o 77777777777m7777.7, c d. 7'..77 d 7 77, 7.1 7 6-1 h.al, 7 . .
%1w. ILO ,.BAITACION DOS ISALCOX.. ati. bl 6!if. eT... Lul A~~ACOll ^ lt .e-, 11- deP-1-a --., . =.i. I -i
.. .'eo ...ur~ ho-brr11".od, 31 J inue letl. ormeIS Muebiria. Calla9 1- aI i tn W""" 'A 1" P H3' +;
3 d, A''.... ... ...17Y -- ---0 V RIO 117 SOLICITUDES VARIAS

7 7-.,, 7ysal., 7r uar ociri, 7777777C 77 ,SueldoSemanales
7 .1 ,. 7, 7.777:,,--7..I7,7,77777-7477-7'7-7 77,77, ;-1 3 1 777-i,7i7777 -i I571d7 77i,77L7Z177 u
r 7 777-777 77.--.2"53,7-t7,-
777777L77o77RIME R 7 7O.o ,7L.aLTAD7 Y VALADERO ............... _It,..
L I MPL ~ a4 FIS" CmO~l: ~l -jbeiorcbdor. 3 a rr"T" r~g
X 1 X'.. in PI..I77:,77do .K77L.77oIto- R,7v9 d 77777- Pn
n ~~; Ui wl. Ci.l,.-isi
f r, 2U.3 b71.d o10.nel, la.- -d"'r, .. ..... ,
...... ';',+' f:37_13 h..o, I .. ... ,.+ .. U. ,. .",.-" T,,
81 A PL IA H A 1BIT A C ION A
7" Tod 7....... .. 7 7777 halo.77777777 7,~,,L-*b 7 -7J.77b. ,77..7;7 7 OL77 IT77 Dt777, 77,L- tlLIp_....., 7777, 77.77
a 707770t- ,at a.5I.7777.777777sl.77om,dor. 77 777777777777A.7777 T-7 777 V,771,777777


671 L I ,I- .O l
T.,,, ,, b,.,r. .. .. ....it H+.I+, ,

WAI77TA77 ON7 P 7777, 7 A, 7 % M7T7IN A7777, 7 77r A 7777,77.7 7 7 ,,' 1027AGENC7AS"COLOCAC77ONFS
777TOS I7 ,.7L7-:' C0tCTOO,7 7.' C
-IABITACIpa ru -157--l :1--717 Zl...... 3 'rAl. SOICTAED [77 AEUILE740Rr

slm f Ta ua b" ndant, or._dLd, m. r b reqtl. ml .I. P-5 Vd
H- -. I ED ADO d777rf ... F ...... t- ...... .. HR i,
7777SUAREZ:77 ,7C 7 7. I 7 ,, 7 .....7 S O 018 "AS R
_J*DN ISI1
7777,7 7 7 lad 7 77r r r77,77+ ,
7- 7 a77h777777777,7777777n77777,77777-,7u7777777.7r. 7 o7h777 n 77tno 77e V
77777o 777777777,7,777777.77777l77a7. 7777 7777 r 7t, .. 7 -777 69-7-,, S d b Or ---

IT hE O .mbr LLEX. W. E Tto 1 M I,,ard yn r a j. salkmedo r 2 candZ o .ad .. i ia i*. i ' i. . . ,
I ,- -y d. o % +. Pati o. $I N ......|, F .. ..1 V:.: : 14 . , T ;
. .. .......7AIDS......... 777e........... ......... ..................DE1".
S VIVIENDAu CONrFORTASLE 7%.ra. h7Zt 7 .067Pab r ueeTbunajtoLorac.Fe U 333 O777777 77 ," -74+ a 7777 777707
MIT7,7.7777P7,77or o777-7n "7 '... l.77777ll7... ad.. i. . . .."1. "1-..-
In777 -7 777777,777,7,7777ha7,777 y777777777777777 7.7 Visite77i vsy e L7777777777777 353137m77 77 Its7!7


+ ....... ....... IV p n .d.hai.... I ,-,
bri I ... b6. i + mn h IS 1,.I .,. h.,.. of1- .11 r%4- Aso-'r]
BMre .,,r~ o nr ela -rtE 5 ^ L eIIP CLLn 0P Fue IN a Io S-.- ,I. B -
7to, b,7 1,7_7L77777777',,modern,7panannet t7.77. 777" 7ladn-. 7. -1h-7T."7
I.7b....ent .I7o -nlo. III, eS_ 3,- 7 h 7 7-7,., 7777 n777 7 7. 7 7, 7uer7 7e77 o77 7 i n-7
77770.- 7-id h- o;.77777777777. 7777 ME77777 77,77777 .7777 7 at 7LA DEL VEDADO 777777ln. 777

7777 N W.-... 7,777777,77777. 7777. 77 7AS.7 IN,7R M 7- 7......,7 7 7 .I 7 7 O I E 0S .. .. . ..... .....
11777,5556-15.777 7,7t i.7y.7 n. 1' 800 I I 77


....N." d~rnis $O V rtr7 t a d", "s do op- b i | a+;d
7 ~ ~ ~ ~ n 0777- 77 777 7777 77707i 77,'. 7777 110 COCINERAS COCINEROS
777. MON, GAyN............... ........ .... 7..777 a..'77..777.... 77........771 .0.11l.......

W .. m do hbk..... .. [ ..... ..... _,_ .j.1 1 , E +{O [ E O
parq, .!,bill-L ., ,,d614. l.,_,-I- . .. ....Iqur7 ,l W.7 77Ir "',77 03d CRIADAS CRIADOS OF,. 77i7 st7U.R7E7ODISTA"
N M. 1,l Aa- i t- I . -.r++ .-, 103 P RdES R Em.... ..." ,l -,, h. m b. l, e
r- 13 Tan.77d.7 .17 7 777E.-7. t7 It.- ". .714 mmplacom1o. 2 d bt 9% BE So LICI E NECES BIT CA I rA -- 'I -m 1
.7r77 z.7 o 7n 77777,-7d, 1 I


n+ t _L AZ A.' dr I AioF-T",hAt oel[Jp nlb~ ,,o n ta A" m ^ Z demia p iall J -en .
. .n n _..... H.... -3 e~q ?~ ~ Qe.|/o a~~z ig a d etle o .:a I A pr .Jr -, s m '-- .. . ...


.77~......................77 .77'G alA atd 67.7777..........,7
7 a.. . 7777. 7777. 777777V77DERAS-LAVANDERO7
777]7,777 ... c77 r.P... 7 .... i7 d . 77747 104...... CO INERAS H_ | 2 COINERFERS
Liako -Il. an IT -...... ....2 -p. ,"' .... :...,... ... .. .... . .. . . . .
-,r':- 14" I . CT A 11R~ i 1 Xe r oC S I~ A +A . [ 1H a l n
........ &.I~un^P+ ItJOS ALT n v Inf.- P- r- d Ih.t+- . . .
GA.77.77.77 7777777,777SO77.7.77CHALET.7777777. 77R7ME777777

Sr- I= M = N.. . .. 77.. 77 777,77E. 7 .1" ... .. 7 77.777,7 7 n77 7777 7777--"C. .... ...N .

li:.tC-- N-4a. -tWI7Z -. 2 -t,77. 7ln lna, H'4117 Al-7-77 r_________ _r _n ....77 -- 77......
377777 -.t.77 .- 77 77 -777 t7 ,-- lo77777 727777o.. 777777!1- 57 7T7o7, 775- 77 r.i 7, ',7777777-77


W -- In nrtln Tt I. VM dad. 77.4 77-7|-1 7 77t 7777 IO n 7 7,,.to ) l 7,77 I 7e 7777' 7 77, 7.777,777 7177777
)s H -.1 mo .+u+3 ".a' omd. r na hhi-id, +.-. d abd- -n o. ~at] - ...
7or t r 7LQDr- In or7_n en Goicur y 7 77do ...7 ,r o 7 777l'7, 6O77777T 7 M77, 77770777 7 O7E7 ,


n- 77.7 77 77o. 0,.77 77 v.7 7 7o7a77o,7 7 777 7 ,777 777777 77 77 7534 *' 7717137c-7-7 7 -7 7 n77. .7 e..-7,
it,=d haiaInlna Tuooll .... .. .."I! H-e.T 331t5. dn dp, -43.14-+ lYm-a 5 d.S I,-,'+ -l|,
Mnlle ClU 'la W nin. 1711 entr AI_ ta M. y iialr o r!
-- W A. O l m e ,, 4. b 6, 4 m Eoll, tol p z~m edon |in-k S. do .I . . . q I
D 77777D7 7777. 2 .D.E ne"7 A LQ U L7A7RAT.7777 'W .... .122o. .INSTITU..,TRICES ,,N,,N. ~I dH t, t.o i, S, -ojqECE,,tr
N9 5Na iony,7, 77 i eo mp7 P M Ioa 7aco -77777777, 777rN 7
-77a.. . &- '7 C S E R ....DST.A
tal7i77o7 7 t V77. T7,747 2< W-8IPOFESRES 77777777777777, 777
777777777777SE S NECESIT X 77777777 1,777
___________________ 7777,77,777.77 7-77777 e xIegle* 7 ,u 7.77 77777777
le 777777TA 77.V 77777. G.77777.7. ?A-7 d 7777777777,7.77777777
te 7, 77 a 777 7 7 777' 1 77N 7762, 7777Q 77777A 7"M 7777 ,,
v. Ne7.7.77 777,7. 7 A7 77~r.I -K 7PI77 777777 no7 1)77 7777A73
r: 'an77.GA G), E L SIRR a Apar ad r 1o7. 77,777,77,77%A(OINEL (0
iE A1777777.77777. 7EN ,7. nt TnG,- t-3777-.77. 7'.d I ..
n. UA E L OCA SLESCIT% K 14 AG NTES ENDDA. B NC A LES 7777IC E
aAL SELA LQUA 7777H- -N P1ZS-ACN 13E
BTL_7,77 77 ,7. 7. P 7 i777- E-7 SE A LA QAS ICLA 7 777.7 771-77 7 7777117 P, __ __ _

l7E o LICTlAN I3 OS UR KA M7, TAa l06 h.,I, nlJESUS, omDEL ONT fb.I P106 ... 7777...777SE,77... 79 FIINITA
77. l.777.77777777 $777N7Y7San
ES7 IAT4 7, ,ADS.7IM '.777"ll n7 7,.777,77777,,7.W.7.7777 ,7777777777777777777777 ______ _en
.bn d.77A7777.771.77 7. 7, 77 7 77 77777777777' 77.7.7
M. ontla y 25: __m 7M-49-41 7-7, .77-,77777.-T7777777777. do 5.77777om-,i,-h.
7777 77A::7 A 777737. JI7 A BNSIGNACIO
ht reW IT. '% .n O n i--TT- ;NGA, :EHLA IERR a] 7777 16 7.777777

W ES O OC L.O7CA.L 77ES 77 777777.7.77I7.7777 7777
SE77777737, A T-ILO CAA 1-N.FTRO- ~~" 7~7 777.777
77 lt os, dmit-n ed-6.n.7 lsohhtcidn,7 .777777r 11-7 77.777,. ,-f--7...7071-111
R NI 7777777. 777 777 77777UIL Ioor on e ClCaual 61 7. t.77777777 77 -67 ...
7,. _1 _77,7777 d., 5347I9P1.- 537 ...777.7 7. 77L757_ 77.77 77
L oo ,, ~ 1111 1 7,- g 7- 7 717 77 7777,7 7777.7777 77 777777 77777,-7A77777777
73 ,77,n7,IN- L .V-'iaP : -7, SE7777777777777(7777777777777777777777777.77777777777
77t~~i7~~71777 7777 7 7777~ 7777. 77.77777.777777.7777,777 777777.77,7777,7 77 7777 7d,7777 7X7

d, BE ALQ7ILA BEALQUILLOAPLRTA-IENTO --
tar77 I 7E7'DO-07A1.en 1107 0717esUiaA-T III D- D"77177-7,'."A,7
'7I J W an p- e d Aco ta: -a1a, I7777,251,7,777 '. :d .- .X ... ,7
da.11:. i-3 .. 7 7,1 77771777 777d ega~~ -1,for.)-., 777C 14*77,7 777 p .7. 77777 .77 777BOL7
,,,Ht F512 o-531 S11
FEBRERO 13 DE 1951


DIARIODE LA MARINA


EJEMPLAR: 5CENTAVOS


SE CELEBRA, ,POR PRFMERA ,EZ EL '"DL, DEL CONTADOR- EL PR_.o AO ' A um 'Mn O e !! tt -i o Preocupa .e.urbanismo a.;.

clbM .,- ,s- ..ii'L&.r*d . .. wrsa. e.el 1
I :- -sb...p. n'o.. .. .. .. . .. ... .. I... ... p.~. a.d.... ...
., ..- w- s..'. ,doa sg rIaV ,t r -
Eo.u e.., .......ft mnx -er4' -.


L":f. 1 2pCA lW," .....-.tl4.Pi. ..,


nais. en m cuul s ....tetci ie. z OS ingrfteo duianale- .I : i. 3.3a "'.,: a :' T: C.."a .1.1'
de W du nte euero hilinmo . r ,

I nto, I. W Sp a.mi l q:,,legA L ." ,clar.61 "I .,
AU ieaa e h~.IA' fl lA e '.3V 3 a. 61le Q Vii de a"s c
.1 .-... 'S SIa I.i ac''c.
*l b.' ,c.' p If d 1 .5..t.r de,... a .ia.,l ..
raltoll Vill~lrl" f ..r l roi/o tro r., urP r -oloe!'1I A erd


" c.flt 1lJp.Ild If l q T ohbr l a r 1.r.tr. a I l r ic ucl imir .e .A a 1rocu d
CArei o ot el e rii eav rL~-$lm ntir: u.ol n i2notmlrin:,omn FUeI hl^er ("" 1111 fll d ,Y ] '';" d. i,.~tu~ d 'eda [ ter.
sr, dq,,t1n c,. lrr.a Ale L ,t i1A.P
Wtl*, & l.D1- se rlau.r ) "eoa e et **' l o n rd l-ool Aldoeteom qu t dfM .o "^s'toL p ,l, .''; ."n,g ,,elt~t'"

Mariana es lc -
DIA D15 LOS ENAMORADOS
,;.8 dlna I nformd i Z l'..r .e. -o r Y A 4 m pi o ,,a a.l ,l av r t rn 14 1. .. ., ru .'-. n


OC esa fecII Ia tan sialada o dA.f,
ICI ion -rd- l 'Ir-, n de l s, ler s
et rap, 'ars iexqu is as Colonias ,res .
.e .w .4t ,." A .l, L I
M I, W e-J-rr que f!uC G V I .'cmfrl ,5IM lt I. or pl ir t.,jl. ..r i-n es ,1.

peTambge n par vt -;,, -. , -o e o r C d p, 11114.cM U ,
--,.- ,
.lm-.'w- qu-1 A NC-,
r .. ana ellwr elmN
-PIA V.I. .1% 1ENA IOR.DOI

--'.- --i, 71, !, asa fecha tan sValada o .hs a..I'e s- idcr
::

VENTA BALAKW .-
A4

Ot

.,,

Delicados Regalos- _.


para sDf


Co/ores fc/fT ~ ~ _o. o u os .ia ^ g '- .* B
k,
.mcyego Taa34l4 ... OfA \ '^" --^
"). *- .'**." T ha ine iulflm no d i a /.,.
C" r. :1,'(. "


Coa",g do e en, ys.
mos'Es ~Coleo1
l 40L," .- :' .

alq e mulrsfalamento
Coloes b eincFu troClones ea
sm nCologo a 34.rosa a4
7n- eac a n ulfa o a


n cBata dnecasa de c ntin brocldoor-
Colores bla co, ax"I, rosa, lila,-
salm~tiynegro, Tollus34a[44L 3 [

-, -:.... ,'. 'Tentacin on multifilamento adorra.:. .' ,r .
PA{ UE : '.......".*l/: ......'do-coi n' ciajes de nylon, Color" azU/ ,.'I :.
COMPRE AHORA Y PAGUE-EN AIiL. rMatz; lila, rosa y verde. Tallas 32 al
40.,


I
5'~* U
I

~ui


uUcOR qco


DAIM
~- d ~- -,


.bUmA MARINA


iDkocb E
'OSE L RIVEDk aM. AND

OSCAR NMERO HERNANDEZ


ri? Pd 3!mr" m"id^ dii
Aranso7~1iiwadu
.acio..iwoDlen i
dl Mluded~. dw.vni el rii vi

-----i-`!----


__ Bcquete e^' Canlti ego _-g
BBV^IA ihmlacibn= qu pr Uice Ctro GLUfp de LA Habana, e-lodo d -t~ir de m. aftbtoi.ci*- w-L mou at._ *u
&Mirtha~ tIdo l Emb<.d de A 4 i264 U.100 Ct," E=. tSr.Re tButIffP- I- d
dvmwortra&n puhhb. del radOcimhirtO DAi*l a. lI maIttca labor duipika. Ae ? o o-
padl omel erow y leocto pubhco que aitst Ial ntrdo baqut., ce.brio en dl me 6 e clo Cutr tC
ibarrotado oc I m" dewtovodi rrprgentac do nutr mundo o.fi-i y miai


Gc0 drd6n a, Presidmte
EL c,.A WX 1Dg S g&=Va de Cuba. doctor LuAl Camo, enotro. ia Jei del oEt&-
do dc r Cml Pr oc&rrie, .1 Titul a de OGratiud con qu el Armtamiento di
esa dudad quio pramudr- l roci ioneo del Gobirno a favor de ba ml.

ACTUALIDAD INTERNACIONAI


6la dudad
0 do Is Di


dW^ XL PTVsmsm
5 o por ndotor
'adotm .ubc.3r JWhac


dedeo
UN
dam
Doodo. am o.ioll~am a Ia


niiibaa1 Mr; lad booenrmotr
trteio I1 Club 'oMail id. lbaio. quo p,
Sdocr L& P o por lo
Pap. Vior, lcaoibao )latoaraa Mmii. Ctor.dc '
ide fcl vsiot. 8 nutco eiteit 17... .gooc,*HRIO Di I A wAkI]>A


Gra

es la vIda a que mpos propietarios de vehiculos condenan
despiadadamente su auto camion, autobus, etc
or v. p. n l -ced~ d do ed-
ASS HD
I ^ltfV *;:*00%>/ puro0 ce Pennsylvania.0 VIGOR.


Pida AM AIE O
en la estacion de sericio que

D,s.',ba, aas bpI d p CUbsa
CA LUBRC A N T ES PNNSYLV ATA S. A
S, F I. p 1 06 H A AN A T E 1972 X 2630


lnuhLLL bd-"" IU
tado &i Ms.suS, Wo da mIa iu
lubs ,ka,4 Ia qme kfoi d6 meI
do ecea,. Pan compr I bI do,
Lh 4N Peads, aWdamsM aqWm h


to GrcieUla G
Corujo, Eulil


N


I-p LO 'pa ..'el
"'ELOS ENAM('k.I)


flCI O l-:l )l IS 3
Antichotqnt.

a" MoJ.h, vsI..a.
L. *"m cr


4LET M KU "OMv5BL ,


Istacl6n Terminal.
Apartodo 61, Habana


16v di 1

sskss~a to'


Olt.,I


SuL. r ,, .


B5^1^fli?.^Tr~fiiiHtdtt BiM
Pnol mgj C-w rti owl.p J^O
;7Z .oi upoed Chlm.nVnA^e


A M411


'hI.1
hit


Sel Club doc
efior Ramc


--, o j
'" f Ci~rrAM~TECRIRP
I pc UBA r
L 5J C UBA;-
...A d.. ptle A _X


1Pm flU
"to') ""W
uln.-i~iA


8 0 .. .


/ ^
(i- "


,S5 3.." ,


7~tt~AMBIENTE


DELICiOSO


cetaboec,"entc

,ndustria


- L C o o M i p -, c p r o m n ie ,- dl ,n e l e st1 lo


Q M


OLGA odr-iguez Campa, de Em-


.lo. do. mod1lo HA-82 y UA-87 o-. manifco dexponmet. d,
1. lin. INTERNATIONAL HARVESTER 1951. En elU h Kn Lo-
grado -In m. pr.li- dtlrlburln par lograr el mAxmo rendli-
m ,lo d e..pniro. T, wianale. innovaciones, en m an ljn p -r q., od" e ra s p u- i **ro( er g u- 1. e)or
arnwnif n n su rorino o ronmfor


IALA ,,- VNL&SMSI