Diario de la marina

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de la marina
Physical Description:
Newspaper
Language:
Spanish
Publisher:
s.n. ( Habana )
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( sobekcm )

Record Information

Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
aleph - 1915261
oclc - 11968619
System ID:
UF00001565:15829

Full Text

"El periodiamo es en lo exter-
no una profeui6n, en lo internal
un sacerdocio"."
Pepifr Rivero


DIARIO DE LA MARINA

DECANO DE LA PRENSA DE CLUBA


119 afiooa ml servicio de los inte-
reses generals r permanentes
de la naci6n. El peri6dico mis
antiguo de hbablia castellana.


Afio CXIX.-Nimero 28


La Habana, Viernes,-2'de Febrero de 1951.-La Purificaci6n de Nira. Sefiora; Slos. Feliciano Lorenzo


PRECIO:5 CENTAVOS


EUROPA ESTA DISPUESTA A'


RESISTIR LA AGRESION DE


RUSIA2DICEEISENHOWER

Siel occidenie europeo cayese ba J0"l doipcon russ el "equilibrio
milimar mundial se aiteraria ta radieahmia "que Is propias.guridad
de los Esladosl'Unidos w -_egadigIo" n mmn despu s

PELICRQ DECGUERRAU ;ta 0111: C11IC A
No quiere ten-"Ir A p Z venciLn en az
forzadasaisums 6rdenes.
Eropa contra los. rojos del Vapor fu dejadC t effect
WASHINGTOr. ffebero I lAP Auloriza el Gobierno el cruce de las carreila
Al ,'eunh' e conlJos wia en e
:.a, aecm T elgI.rle-- A D 'l 'l e curia por csrnino v y carreleras en esla zafra
=enn-+er ,T--IC.5l t'+se&gmn nan ir, ,5
maao atielrw, enad-rs que e p..,
r.>ne ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ lee 0 dl*fe e hc lterL)%pr =l ~."'b e Ia wrus purr. r rI= -, l w r6.l..r.,, I'
a 1 2 Ias 1' -,m dea Fd. er"`ala .de h P r e d. o n ,r r, ,,
adenae," a E,=-rcr, a Il r.s ete L ,.l -, J Ar,wtn.. -, g.s =lrlo a 1ov ac-e afjauL orI.t loeidre ri, =re
EM .'paP Ae W.dtA ilat l, all o.'',-. 1 1 lFen 'r WFead. *41E. .E.F *.ple.
Norr, nt.. o nleg. ,ea- Pal e, --eF 1. d, acU1Ia ci toe aelo deA. ediMoon Fpubh F ?c p TPh ,ev .)
F.m, "FrFIlvj M .siaao. ceF br, a.'p FFuterItuea e e ,la .uclre sale
aur rA pwusr.. el lnl'rrae --A p, -,poew I e l imL A,-, de
AbrIru riasO* el FCor. Dftrau sComua Iod ,olf 1
Co db e .ci ero,1n e wr d, a ; ,!rorizar e mcuc- de 'I, a.) ,'r im dt ecre o ~ ~ os 2136 ) 302; oe I y
R fClor lil pes ,oer, -.e alt C m, de ah p f-Lnc=r.tno rietr I o spie bed, 19M JICLaI-,A
reTI"o1.al Eiur. l.iaes r, Ia _, o-.1r. par i control AIis lbulc A.de -
,nlisu~ciores al ;ereral IEje r io m, eI" mdu Ia lr, a-.e, t. &e,' rueba, res ciesunaclos lr
i E3 era,-,xpir%-j, .rp..
a l 151 1nmr.FeeplfirJI.,., ,I..iaiI 1l 'o r.lfi..deli pilrr con ti..
11 q1e I o r.ou n di l1.aw I.I'1 A E- --Seailc r.l. ',nole Fe ,.n- pr .ia.a Iat deiermi acto, al4 eII.-
d.xq Ur..oos oJijola3 6bh ,ir..eq conr .~ode d-AIe- ou e-j- pi,:p o r M0 are de eal deaFl'lo
sF0dda o r F I pc l d rro deF TabFjo reF.ulnao 0 l pa. I. l FIa fra 4e 1951
NrtIe I'o.ad.eFIolqla ..d6' e Las o a .u I, r,. --El M.-.ulr C 4e CFn.-.ND ,41.
Ow- b~e ex;vm'm res n irrer- -r.. -je ra onaJe a lo. Lra~slaaca,,' r cle ..e-,.a aces[,,e. .1 Ccr,ie ae, r, pm<.
p-p..IPIFF naP. I..Fc..eF'-'. p. AdelOseLorIbwaIz.ci.iF.'.q rII)a AF.'l iv jI- 1.FF.
fi,,P A. ueetp.sD- lO ,.re e r l ,', ICFI', ..3e :1000 -elloa. ,ie ,
Srnb. -,-s ..o a I pr.'. 5*.. F._ ".'a. I.IF ,, a I- No.
meien r, e? Pu cirr,,l AI mU ,.'o dh sto "" praa r 6 g-- C- tb- -,e ceLlnn,
a 1MT..1 o. lF.'l. .- .a .e .LIFIa.
" I.''ls de l, i.M lt) Ol S .11,.1 br.0F r ', o F 'eue l
iIll.F N.F e n Fl.e-9r r-, 311' l M -en -Ioa nr- T o l ,
e d de1 Aowl11 be wiucre a ..I"-,v, iSf -e r-d4 414 c
Ep ad a lo g 4.ll.e. I a F_3 1. l-9.e a Fl' IIF- l' Alli ..
l. n ,F n a o.i . ..r ', 1w 'p, *" C.ulJ lo'n. conr. oiwj.-l i oa. D a s ,
',.1 a F OIFr:'-- -r .;l-df'l e 1.iCa= .; e :I F,: 11e4, 'I C 5.l do 4..
sten e .l i.a_ cu I 7.,e .0w1 pv"m 14. U. Iapr.-, de.c,0"Fe.dd u_.
Ll.1""'4 A _11ilsaF 'dlln F.p; dl d MinInxiF al 'ld. l i
FII IF "l' 4 '1 s laal cl sAwcl.FF, IP.eOCm.FFFmerc .FFF *IalCF'1aireho 4e ErF.Fl.dos je
FFnl .io.p~blCaa I1.e p,,: mm144 E-3145 Cr.-.h. le I '"A 13 ~.. F .ndra .F: .


El '.ener- r.,I w l. e I..su 'I,, ,,,
S'e 1... .e r.4 .' 5I ... N Fp rm-
Otro .enador, dedn a 1as p, 1 No Perm
n-dmahs ,1e Eisenno.e#r a x
pie .I sa CTFeerc .i ae qF e ,.,,el -
Iadl ar r e,-ta e leosi.le pu eI r , 11rs
-er el Prm, aLaque cie oa l, ae1
SI.Fat Fa F.F-. 4 1F4 1
I. ,, 5,'.iuca RefFTFP.FA eic, En CUanbio a I
W-ca r.le hue el. Co.irrm ,o ite
are iirluui a Ejlupl pars an i. r r.[ei, e ut ci
bjbi> itttat F F r' 4 i F n a l i. bia suE
.j. de'n w.l itroaj.r nqul e t om ori j
is ienM uiFS FropForF n.4 *J4 D 5i ,, .2
F4FIQ a deA9lpai nwrlwlamFI a NF yNa. 0.. arF
ej DroyecLaa. FrjFm lo I ai crna 9cJoia'L i lf Fs
Ane lios comja s deh. RExteriore p. a ] etta r
y Fuer.' Am .adF t EA';e. io awer carg. IiO. Io nel
a


104 aejrwidpi s di ee unae Euru^ o MV-t-Bp. m L'i frk. SO'.
U Fa, j resA.adt.) j 1 enp a--dei t op.FIt -Iac fl- It J i
O E4r.SFa.FaEpuFe. noF aen n ao Oaunr F4
rai oI5p.s:IFFAaFf apaes enme4FIT LasF4 Op, .al~
rm p, nodd.wm le
II rider p renilr a 4n 4 Apn I4,o. e i eF iL
E In E cF enj ell de cmlrFaelF F4 F cO
vs- i a L..IF'i 11wr, L FF:1 P- e BC EI L 11i
r. . 'r F :I a'F I 1AB0 .4 Fa pP P P-t; 'r I
mF t'AF f_.F ZFF.n .' c ..aI.L . I- 4'o
paafids m4.0 11 are 5"1 1".P.F. "a .45 '
Ferl FdIs 4'3 'F- IF Il n
de e Fe F de 'Fa, i Fee ae E .- 4 ll. 4 + 1lu

P,,lwtF I-PI 41.4
Aprueban en, I+,th a OIJO "i d
I..m ..Fear~l,' all -l r* ai-.n.'etc.- exrl 1


der. 3rcepiil-e,-ica._o t d-e,--recti


Qneda s! cofirm -a1Ia ell S el Dr. o
......... . ....E,,>"' 2 e ,

i,.o.irerud en c.:d crieeo pr idencisi


e i F iF J:. -


eerAfpfic1.d4elti
Reueda s, i o; ir ad la `essad' r .

inc..Lilu eda 4 FFn el 14 F o i a
[.:, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ rrrr d. cr I'le q |m: ,3r ; a ,I+ :,LplCOl:e p1 ll4 FPF~.pF 4 dI'D AFh: I a'~i P1,r.1lf
de, rssoe',plr. a,: d.,r. r h:
Quea ai cnfima late r, del D. 0+,ad

El Is e .:r ,-,d; rL, l B :e J e-lC.1 ,W he:n ,rr.
le,, .. r '_" ce;a: i;', ; Il.e ,, L. . . .. .. ..
r.- e o-,e do 1 u: ar -, e i.,g ,
q 'e ,C o Z.c e ia el a tr e : o er a e ~ o o q e e


IF -I.-r.- a' rF i tl_.
1-r-t. -" l. .a c .:j ..
ad i.- I U-Ia: I- a : r, ttr L .r
1 i C. o a+-0 O ae r d Uc q ee o- 11 n l
ter-, ate IL ','r, -- o ` 1 e 106- I 3-:- lN n ol )
-.pU n Ier ir-n .. rua r, erplidc3 ow- .eC er. -:1

ne a l a eT.rVl. :. q r e ,,z ,.1 .. ,:
grmu *m r L )' cr, mae:,: .- -, ,- -, 3. "
p r r ea a e ., +t..I e a n.1 ,,l'6I.. '. n La '- I


itinra el ministro Andreu

njustificadas de precios

las gomas de autos dijo que el caucho
ido de precio, pero que no falLanin

1. l aLe a eAt era1e._i ---n. ai a
mallente de -10 !r o-. u .,,a tr -u e ].
oL., Jos.St to I mmiaLpA-. n
p.. ocnC bam-a y tigreab inat. .
k. D. -V m ha I e l F
FIF. ML.IT|: ,'e Ct.. iF q IF ..: FI' alFiAei IF _

. 61. 4 rrio a y i .-r F,'h' 1Cr- i ur' : i.p. lc s's;' r,

-na .-m rt de e L i ,T, ; .e 23+ n,-' nj es

Fien .s e e' c i, IS :! IrI.Friao s 1 ei
Fn tTer:, E 'FAl 1c'.I'm, Acp
El 1 1e l461 g I .. .I .U e la.:. rm.J cm r j_ -" q tic" i r : n ..rUlf- 4
.A7. F.lp aw'> c.414.1

r d ,:p :,- lwrFr4 it, d.l
. --. --.. l--.S.= 9 F1I


Cientificos amnericanos CONDENA LA ASAMBLEA DE


I


I


I I .... . . r.. .. .. ..... 'a, ,
leree Inovi.......... l I~ .....]as......ossoibleoiq p,
.erecho IC .. ..+.... ontraofensiva del Gobierno To.ol++'l'jlt. do.... Es possible que las tropas de la
rW1a e toa lqTu ".a 1p`,; yqtr~E e e ,. arsque emita su opmin s
ificaci6n ~;'r.Q:'4w "I? nl en el cam po Se l propaganda ..ONU.no.p.sen..l Paralelo 3
ifeain'I ~ ~ a~i s n.q.ue estime ppertinente,: eergar a)
la, "-udd a.Minsterio de Agricultural quo d6 for
Pir in -plirvelt ced ..................Por Frnumiscoin chw'o .................

)scar Gan22 ..L aIInPer Po Fnn'iRduFn eo estudi; a n Estfidiase-la posibilidad de ordenarlio asi. para
c a, so l rA l(.o 1.'i i. e .1 1F F d eIS As Ie rPd eI -T ratM A R I N A ) iF F de l T Ia 3 Ij o la f o r m u la c i on d el
s__ur3_____r, a_.mdadpoyFFnn de towL oabor; y .p entonecs buscar una-soluci6n politica al conflict
Nc ... 7 ,rr r. 4,1 e +lnud. Estamo a afio ls A.dCb laC unazo. d. vineraSI idad sIp.- FInFo Noti.nal Ae u. po
.I ,:,,,,1 F ro ,',:.r. r411.1:FF4 p...0,'1i0La propagan- riPr I a es adve14a.iF o s M e"FldePoliticAs Financiora tado!. WASHINGTON. frb'p i . ,,,S' oe d l
M. p.lu.,..'ee,,,' FPmbargo, tan in- trash Fstoll.islinIitan a contemplar' en FrelaPFi nFco'FaInFemergenriF p pars Altos IFnI FonIFaer o ,I .- I todI' --, Fr,-, a hk.
S"P.tu, i~ lt e lap Iein' lespque F ulquhe "Fdlr a ue ep F cul. seF alandoIsuserro.FC c -F-1FQ.,
A nu,.c,.. IIFIF F FFaF FFhs tropFas de IFs Nacio ,to porcoreAno
X, elP ,apns ,T, ,t,' . .... en, as vi s.. .T"................. .....- ...n Cal ..... .. .. ..lelo . ......J".. .....3. 1, w n" e sm.. ..
ISarerep repri idar;;" A...........au .'F.F ....' .. P.... FF..l ........y nue . ..a.
- ,... .,,',enci6n de nuevwm m todos para estni u e os t,.a1n. e.:,eInt .. ''; ''o I,'l'_, Chok or.mirn im
pu a sla proas o Flideas influ FF t4noaIT' 4A -.1F-:1 rrFIFIFFFIF.o
or ~~oh, de froej" :'
d a acjirida d ,e" .- e, e v'. tent.,r po igal, a ,rIFi ".Fi .
': ',;'.:~~~ ~~~ L:. :."''..... <, ....... .... 11 U _-.,- .node,-b ,,o pue .... ,pouiibie. ii ...... ........l. .....de K- .... 'o k, fwo r,+ .o
no(1(1 acevid.d l. enI4a:--Fpw,'r. I e.who loll- 9PFIF ] FaFpulcd~F 1FFnrol-
...._...j "..I.- .. . .FF.1S... .. ..I... .. ... ...
4.4pAl~at pal bs~er'r nil
, .r o .. . . . . . F.. ... ..... r n I I . .
FI-&rdo ILc0a l.. ln.0 arrio pi c ao t d sF. .a myrpr e n"lro en = fir pgmoCu- .-
delaPninaFFoI a F e FcFIFFFP h FIF1IIi i F ej1FFP fPi a l'adE a U, .o.
a i a c Ii I.. . . .3 i
ne. etall r;Ii=4, :.leg ;,= Ls In d ........ .. . F,'-I F FF," FFIIFrF..an Y a T ]...? osI.... e PP F ...... ,,FIF IF i .7 .. . -- A,
-If" de I L. 1-11JY, p r la l"" p sen in''0n [a d elta .se
'iIF..EPFIIFIIFpIr flnFFIPPInd-OF,6
I' enter PJS I

.." an '.:-,r .ir. tY,: 1 P In H oFF' "T e F. l, 4r t SF11 -iF I n A" i1...
.I F irin I e o EF-6 ncfinh-Fll"a IFFFF S i d.
-' .. ...... ' 'LJ+ ""'.I; J' '": IF FF.... ...P +... A.wpwII,.... ...I... ................1 qA tnelS IF ..PI 1F .. .. ....... . .. . . .r., ., ,=,i ..,IIP' ) FI ......
4;- 117lF3..F- -e, FiF lof-roa .'es ,IF r.' dP FF1hr.rs oha .FF- FF.FFF P.F

I rJ.e.o ,'F F s 1 1 .',. ,- ,,ql'.,"-F I a p',J, .Pr CniUI F0 '-' I 1 FtllI 'FFIF O F0

........FF II4F~l.. .,. -, ..~ ~ A,-i ... ,PAF ",FAIFF .J~ +T s +. ...... FI,F..iPJFF,,,F
F I.,in Ii'..'la,,.,a .....elnal !1.2,,.pFS.n... .F"1-1"F......1FF'....I... .a.l
......'F... ...I,,I'. ',44 ,l +a ,+ C t.Fsa Aer.. m ....--^ .... o . laa+ l CFFPFFd h;oIr Fl e Hr'+ AF las~ IFFI .FF4.F1.1.
-le.Fi aaaIea ilFI l" .otln .. . ....Au.... .. .. .F"...'ideFFIu sA ..F.F. .. F... h .. .. ..o_ o
e FI .L 3-a)a -% "n.in.-... :......f... .... ... .. .. .... F....F.F F. ............. ....e. ................. .....
;, ,eq ,0 I.; rr I..-.' s eiI,, -jd-] & .ee:r :dee ,,r-.hehr"deie ns.. ..es n- Ce t.. .. d. .... .. .. .. ,-i-- el".. ...6 q. .. e t en e "1 I -'' : '-'1" c r'' O d


OFIFIFI.4 .fF.F'S 4 .... 'I a 'F1,. SFFI4F F .... .. ... Fl. ,a "+'' ,, .; ', FIF IF'"""I'-' I''.... O "FI ..I FI'F ,._14F0
'+ ... ... ... .4 i +e .. .. ..,. . .... . . ... ... .
-eFl F dhF4-FS FsI "ahol"
,_,oFdPcFrOnom,%j.dertao FIrat IForF,1Ide] Jid-r ortEdoxo e n'.E4FIr.IIIT IF, i ,, ,- ,FF F"'. I, F
z ii F .'! ... a,'. ',II c c.'...... ....... 1 6iles... F.............. ..Fla. .. .. ..
FF1',' F IICIFlgnoFIO ['"Fr7 I.'1- d i.iPIP Un llhlF
:F 1 uIFIF F FaF~ A II PIFIFP ~. PP I
'hlF141FFF. IFFFp FFFFIFc~aimi, FFIa ap ar F iF S o wA l P~OFFIFF I ..n.
F-e5e17er, rdos en I-reFp esta 1 nanvntam ntar.la- mPraot'ar.r nol onesJim a ea.llaha h -meoLndrn deaeIc~r n rj; epetici.'l nt, 1ci-a- c-i---
caeqtwlcosns enItala a- CEueirP.3 r7 unf t L e .11I de est m tsn eta el rc nt5enedesd jssnra h. 1. l+s pa,' ," o 1 -InPtFIeonF 5nIdelatSadnten sIIPpFnIado pnt eC I FS 0 fe -IFn nIF ralappa o' IEa o. F T, -- =P -
o a., l ..i.a-, .. -,-eU -,- I.- I"` P. P P i pa ,l. FF I 1 5 I F ULtiMAy ... IIFIFiea g. . .. Fo FF -.Iodl Nwi...t


1A1
A


ix


provocaron en Nevada


otra explosion at6oinica

Despu sde iluninuarse el cielo con deslumbradora
luz. se eatremeeieron lodos los edificios de Las m ega.
al impaclo del poderoso e.plosiho que se enlavaba

GWS, RESERVE SOBRE LOS RESULTADOS
Domina la'le nel6n de loda Europa las pruebas que
realiza'-en Norteamerica con la temida arma N se
epeclna sob'rle-lap innolaciones que haban aplicado
LAS X'EGAS Ne dt i, febrr ho : I : : .-i e ,erl5 .r. r,.: hab.lar, a .-
.API --La 4 5er er F exF5o0o1 fI n,l,' !:.r 1, ltar-. una ,a i ,alwa i
,er..- i tos de u..o.miltats. ot urr, e,-,. -.el Belrn. -Oeelartal rcod ,~
la adr Ij a a a o u i0 P ro1e.,F ;,F *A F A F ;l r .. .. '.
IF. n... .. F'.. 4- -, ..... ......I. a e a '" ,,
FF Flae l nc I p lt la !; F ,r rr a : t" F +,' a, It I,.A, ..
ElM.u .1.0 r' hech' ali':5 . 1:
nulO S r.aa I.l mon l r, i. i. T. . .l i
'Aiw aIF 'A4F.F'fawir. Ina 3Caw 'iE ri
no h"II af:4a dr aF' a45, orF.

dhf Oo l a F l a lin p r^ ^ a. li C n-.. I..- .i. 4 .111 j, ii Lf "l! j '
,de ia IEner Ii ACrnt I 'Flif t it6 =1 c ,d,,etc, -r. 6 wer ulIIIo:,
c,:,nlirmst r q, e me r..oia ta l. ,, .n er -. :,,h a f,:za erle c, -,,:s
,.1.o eo ea r. llaFna ,'dell. rA -, -. rj.:, ,re: re I.,I..
mI, ll0 asFU F '44adraclas a1noroe .t.1. :, .,4; Is Cr.,,:
Dsh1 .r.l.FAs" eafa "F, 1 q .5 c i- f
hareb sP .rola priS erF no. er 1 1 I F.'IFF' nCa 6-, 4f.r. t
Llaa en1o1 i n. ia Ime4tl I,, P Sn i- c ,1 i 0 1


1^l'P101A 4.1,~
Fa a Foy i nImen&. nl olF n-I 'IF E i-, a z .:.-a P .:,, ha v el 1r 1- .1..

l a ,aeg.-lc la Fia LllFo ..d Flpr lao .l4 a .. arbp FoFI
-wl.- L6o-, .,;, dmeqe.-qu e rr: e, a -lbra
o ,, *; l 1. P ,'L e I, N.-e'Se '- Lin, er rrf-e.ce reed ae Ir ,:,

Mi... d 4e14 41.e Fi a l1' ar .. OK ..'" f" ,,.'., 4 c I F -,e. r

t-. C ", 6 3 lo a &d er) z .;I" 11* Iir 1 -1 ~ji .-ELue e .: M A LAIC ]-L
.-,:a no u-r-r s r d~+ nqn- atiemile c:j: cIS. .0T E-V, rC-1. tiel-0l
FFW FIFn'cardealsoA Jo ~fin o^' a I.. F ; Fl 11.41 6S F;all
, -,- lk e '4 hari..-Mr d oMlIa .. e I e, el a.114 ''p .a.Ll
AIF n4Fi6F14 F 6 51F.0.3 fat"SF Oh" 01 FF c ii- 0I

LONDRPES 'eF-ro I..' i ." l.l"I .
--La Ewanar o ccot.tienta l WA'e.-.,- ', tCl, d 3 u,. 'e.. ,
-Lda deaqlap4 EsaFFIF -m.,t-Xi ldo38an- F?"F.s- f

1e4l d aFr.u.I Ialr ..,4, p a.. el. nit rii,., ij.-.' di- 1,.o.

Lra 44F'F4FF.0s- IlMI..ie- 1 C4F -iI CU A...0 iw 1 1.1-.:. lFFF4 11 0u.:11:1, '
F, de o-4a~ Aph exaeF i neiis F liF'IbCCAP lafi
N evatd, 1.dLosd6-, A. p lo a & ,o 'onl .
A,r se freoA l @a o, r1 .LF A-tFr, .1..,
,e I i FFIdo 1-It tt -a EdFaIIa D two .6 tl
En E/ rajpa r e yois 3 epk, M,, r.n,:ern .ac, uprew F c~y e,g,-c .lc
F aI; ,4FeFIF. 1F rr Pe r Fo F r~o re.:F .. .-
IF POIF.'de 5 uc 5d "'e P_' r 045 fl aI o..P ..
er, Br e "0 'a& lFcreo 0u IlrFI,.s 'o 4t I,".F
est-~ ou'mierdu d,JC g ,'r, a t. rr pi ,-i a -e w-
".Me aI ea l. iFFn L.,IftOce qe.I,'-.r.
0 ae 1 I Immlt a' cmlc s" to rc
_F,5 AnF a -os ah..n. Fr- r : 4r 1.
.4 l-fif'.4 F cred o.. rarF C ,a '. aal 'a w .
F Ib au1-j de 1; "' F,_:L le ,L:.,
rn aiJlo r.ue &A J .4 it' LI. ". _.5 l hootdaL- a 4-41"
in ~ n'poE. [1 palU"

. ," - .q u e e le u n -b la U
IdmdS rASI s taS-. Fa t,, F de "prtcc lnr ,U
'0iif R ..~.'bCoeconcnn
af..
5 ~salhh~ 4'. I a.FU'.'M TOL'


PC'... .l. a, ir
Recabio los nltimoin ,j= c't.s ,. A ::,=.
-.ai.qsmentoi anoche ..., :i
'6-I card nal Griffin ,L ,' 1..' = 1I'= ', 1::
,. bi ,' G i B e jva, r -.t ?I.I TORa r, ', 'e :-,,

l xo S ea ,L.,. F r., e ,% n .: - .
0ar 0'Fl.' l
R 'ge i lot-r x ,, iti,- os- ,-m ,,. I o1 J--, 3e. E A- ,;I i -" C' I----:,'
LF. q ~ nt &-- Doc e- 9 eIF a. a .-
o11us ~l ee,,",IeFIF- F .." i r -' DASC
'- 1.-,z, ,. t .l :
Elo.. "", G,,. r,' =- .--'r .": F--. ju_ a o. z =


LA ONU A LA CHINA ROJA


COMO AGRESORA EN CORE

Aunque Londres estima peligross as imedida, Washington se dipone ahora
a pedirf lue a diclen sancionef econ6mnical. Un Coniiul de Buenos Oficios
Lie encargari mienlra obanao de ser si se logra pronlo un acuerdo pacific


Se opondri Inglaterra a nuevas s pediri a Peiping que

medidas contra China comunista retire s, ej~rcilo de
Ia peninsula de Core
Dice AtIlee flue s6lo scluarin en el caso de fque LAEIR L' N Ye4rFe,
fraca sen en Ia ONU todas la. gestiones de pnz 1L-' Nr..p....... .IF, t ,r r. I

LON DR ` fL-c I U a E a A d ,-iIFr.0ea
, P, a:Ic-.a Iur
I a-' A r 4 ',',,,, Ea l F 1FF I.. e, 4-,: o.5 ':,a, r I. .' r ra
1,r4-1 ,: ,- ,, I. .iI ~.o FF ,,,', i',1 ~ ,e.e .'e = : ,,,r,- r,,,' i1!,51,,.aAAi r ',1F F ,laF FF46 I
I t' e ,..elAFrasic,,vus., ,
IP-A,,F 'sleata 9,le d.4...rC.ie vFFF I1..ti qF o1FI1 c3.CF II ,-F.. .. 1.1.FF,+ I I I i",il Gr
l:. ae :'l~ te rl I- In.2hni- ,'., .q J ado r aa', 3s 0. .11E,, r. h f'f.',. +'t +'* ,,~ l',i Ai r-i lo rWe I
, L ,, i,-,lib IA r c .h . ,-,ii. ,,:;,, = e].. ,, ;.1-1-, 1,: e is. winre ,.
AC1 I'-. .Ie"-, c, .. 'Of, 14-,Fkv d'l, 'F'I I..I,.. ..se.l cu1
S......r,1.. ... " I I,' .." I h I .. F a
C e. I I:, I e5 l, e.ai, t.e: a e :- I a t I.' '.' v I -,e f a.:ls. 5CF- is L~a lj. p e c1Do' a54OF'1'Fo. A. IabCLAFl1I
1' 0 I I `e % r-"" r 1 Mu '-C h. . .. ..'.IF- '1
o cb~ uearr. :, ..,e elylpl pe r1 .,-mr r TIlE L 9 a in. ,orl eand
C. I, Ar iAf hae t 9,a F,; C alla .es I -sjCl It ,rfere ,a.r a oa In aI
40 .4' ,.9. Ade deFFF7.r1 .44 E lIP'. 0, A a, .d i.
E',r aui ,le--|. COM.


tatle ~~4I F'F 0-as e I i 050C- a- r e..,. a~ a
gF i e d har A,& l A. Ig- I-apa-,--,- o FF41 0 ,',.


Alt " J,,s'S naa.ac 1. IFr 'l'4a d 70
-.4 IFFf r r. .11.sre e 'F
FF5 I u e F .. 41C..F A. d eF ...I rInF I,.i r -. L, aue ab le4,.
I:I, I' 1+. FF.) r, a eL a aAl a n air 1,4.-,,L Iran. at

r1FFdsFIA IpIr ald a .0.FF
..,.F, aF Lis 'F *aF I r.oC We !r.,5FF4'-u n wva e
A-a1w e *f e~" o I L-ne avj
Ae tn1. detlr, de I Jra a I. Ire elada ra
mpiil aa, def'.sa- a, ecnxnuTAcar elon Ginaeioerno 0 hn coinda par J -naa 11 'F.1'..FIP ... .....
P-- t., C, Dlt,,', 6,,e v ,oerce c'e ,e a e r-iolo or ru


Mr a-leuE.o enomise, o.-pla nes ,que cpoytar'an.4
PT',- -.re. M.F. ,on I.- l.t p" ,rv T"oT. o ob, arnionNaJ nt.-.... -.Fo elO Frer Fltos
JOIN 1ue hal graac1 esleefUuIsir par;ra cT de a.ono i e .... pla ,esmque s p aa ..... r.eP'rF1I Ia F eS e .tl o%
-'4I a o is A a e la Laeo do o la s arevle
Actia elGobirnomedias a a ;a g--e trfeiaoOe slno+mr.ao, cau.


EF~~~~~~~~a14I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ld aeol aIio S 1SF hFa 114 m p u1ll'444 F FFF oiI IF oau Ia llaws
lj_1$F., Fstu ~I'_. G.s,, ,ds,.-'F,- ,,F %lFI lI o,-,. '15
-l+ IIa ll d. efa', mla 'a IFuo5meFcar.IF EPFIFI III
E.lo, a 4n1t e F' l I oerarin conl Ia ra 'ra .,rl c Fons lu r JF, 1a* 4 0d
e a' F"" "-a'n. -


pllflau'.d C)wr d41 .pl..4f IFIf' .45, 16 e ie-a u a ,+,leFll~ e,4 ,'Ol.Ip, I, E :l..F,F e F.' ~ ....: 1 n' 1.101,
,-, ..+ del..f con',', M ia cu l la es fles e % r+ I+ r ,:T: h r 1 ro l, ee n. r. l c"=- fi,,,-, o u =" + l.r .
- fin-a,-.a ae.... ,ns ol..

.dell F0aFFObF1. Fsanc~he.I a],,-

L!' I- ,.'a iF woa ae lOna- ,, oIF..uIFF5Faf AJF o<-,'5L lp.' p, p "l....p00-olllaP..l..... F.5......o...i.i ..F
v.I.Pt pl410 odA C 1I O5d j-G 45tFYp5rIFIllAIOa isl lgI..= S~A~n~4I~i
Al._L T or p4111 I an. 1iFI FF PIre dn. 1w 1111' 1-L Aan FFIS to iF.FrNloair

Pc atdoctor' VFF FFa I IFFF. Fis I.1 no n o~F.1e U a oFa ro el or de... -51 1.::, I. ill- FaaF,,: a,, l,.-. SH:,-, p el,, p ,a,.,- h.:-15-1, A solai A lla F b oe g sro blla nt a
l5FF FF1Se I IFF.AsMtpo .r a 0101 aei6a eIId .adFeado .ue I
pPIUa F d di I rF e n ,roe .FP pita Iyo It dar. qFe 0r a Pno e Ot a nF Is AIIa
Es,, H, ka l L~u i n d ed d a e c a au omas i, s no we rga ni ari "Tso e r mo lc
I r I. d a eeo i y r er," 'Si FFuerelF FFFPar 1.1 l FFF o FI PP-FLa IF


,, : -. i ient p ,r ad Ml isri ''is FPogaIIIIs1Is oPetFeateF, do l centrl de Pa ReF''b.'.c de! tHu
.11 4' P ~ I I. 1 0 S OIaIF I I F. h eralp .lf aGld
I, 3:, o. ,L4ea r.: 0"d Esao 6dL a e eronl p.il nt c rn., i res ar yua a sen
-, IF,-c llPI lIlllla .,e,4 ejlpo cp acFlI tlladoP fhecto .Fy jFde Flos dmt ire la P a sIuPIo 'e aet abanC p lc
i, F . r. i 411,'F..- '. asi io op .ue cd tI d M.' 1a -e a F' i .d c
Se. I I, _F ".. :t1", ''.d P f "-sl to.1..... .... ..: .F. ..01...... :...:....I..I.I .. ........FF aIS 041: ... 010 '44 '.... 'flnlp all ,I,'p.e'.5 l ,l
W, Lora t p d I I r el ... d. .. . eaWnec 0 vtel 3 r-rrfl- .. .... e, .. a I
i,, -urcond l una Iar uenn~c, de fc t-iadeod u, e1, d cn PIN[-ac~nel+Coe
xl r k de 61 II III III : 11 . .1 i -... . 1 d.1r II 1 : :'"C ,- A .1 4 ._ ....' i.; I
,"' ?+!- +" ....a:-------+ .......A-r--i .....1,4.i L, -n i. j-,l t
DIARIA F I.A MRITNA.--'ierne.. 2 de Febrpro de ]951


Nofieas Nacionales


REPUBLICAN DE CUBA


Comisi6n de Fomento NacioAal
ANUNCIOS DE SUBASTAS

ACUEDUCTO DE CONSOLATION DEL SUR: TANQUE DE DISTRIBUTION
Hasta 1" 3 P. I l iel ,l it a. I eD 4er q 4i4I on c nO I 4,l ..n Ce tr,.l J-|O[|e I....'r.
F 3eU. N ,or.a I r, .ll3ma in el :- a mir,W ccn el t ac l a cIa ld- I* n n 3.m L
Haboin, r'lrrr. ,p .. o, r, C1-- ~ pnar. i i ,OLIm P- .'- e i.'r

_',pr. ...- 0 ...44 4.......r r.-Hr T',.... 4 .r4 P. ...4 .E 4,4le4In R".. 4,ra 4.4a. lei.''
nc 4 e146 4. ,'4 4 .'.. '..3"' I.' -31 C-A-4h 4 f4.4 FsG., 4 ,,:r, !r.r -11r, 0r,9 49,e Ihf ,.I n' .4I
rrespor~a4inia be 4rE4 r4ar4x. pa4a 's .0' C.4as4l.. en l4 is 04.4..r.
Lra 4 4'41 vro ,,.' .n L -NJ4.45.14,4 .d4I I .r""4a4141 ...' 4sea Tan .4"6r 44. S PL,,O'4 ina4 se . I4.
iltariln a p.Iier, ir,[eiese 1lam bladelos Oftct-tess do Piopomicionemi y euar, top irformeq ltur,en
p "r.rrr 4e-n 4m4 e r4,, :4 n 44 4S 0
Se- d.i.rte4a Is,444 I 44t4 "e.4lq,4e4 e l4isi rri.no4 do...4 4. c 14t cI.i 4 4aI 4414 v I u -t i Um et t,1
A a 1mi.: .:n~jrr~rIt5 a aceplar Y :umpll[O, v~amI .e l,pwclonvep roltnltsoldai M mos lt, ~em
P I.4d4 .. i4 riC, :i.n. ,:n rie' aasI.. ,:o .i .l ie Cor, Clone. e p arIn ctla4l4e4 4 i rr9 4 l 4 i.4 n r,4-
cer, ae I.. .t.r a .:rgoa I & ,n e or, Tr ,4 Nacl, ,',al )a 44 op4,:,tp le4 eor-


Elaj pai zi r qw lo & c ri aL..adQp r F 'r~a i rB-r Ferei;d a f?t'i- aa i )C
%. urB :ri ObTr rian .1: p r ,,L.tia e PrnQ 30 1 .m- -n -l o & rcr Na lon .' a

,e:ra-,.. er:,'-, p r-i.: .,, i .rL i. .al l J' B. 'r..:. ,a de la D.,daa F, b,,,ca de ,_- a.en 105'J-
p..44 414 14....',....44It


I% CARLOS HE1A.


COMPRA ~ ~ ~ ~ ~~FA~ DEEUPSFIOIf:CEO DE AVIL
CARRETERA CAMAGUEY NUEVITAS
h, I' ,. 4 p. m d el 1 14 dc l.rrcro de 1 51 1" li O t.:ln.= C tr.ale. la C m o "'

H oment N o.. I el n 4,... T. 811 F
H ai pra. Be m,,r ,,blr p.r.:.p. i.,:-. en f liego p ,' r,-a d, p ara l. a ar t,, P rl .: a .3 e es, brla


de r~pa racl,:n de la :.rr.:L cr a de C ,,Jo ,,veaI L. a par.-,;,:s Rojas L nltdtoa 7K .y5, B
'.444116 44. 4 .*. .4inz. l..4 4
ir.4444I. 4 4 ,, ,-,,-1,14'.4,144 .444 '.54C4-r,.,' 444,, ,,r, 4 T r, .,, e' .4 ,44 4 ,:,.4 r4 .


pe. r ,4rn 4. ,:.: C.:r. ,',4.1 ,.
r Se =3 1f r I .: ,I` -.,' Ale d-'' r. r:.s- -,:5rr a I ,V ,4 .'..m te s ., -
l AREER i OC I- LA MAA- A- ~ t
4FL ,' le den h-,,a,.r--I .:: p r.' 4 4rl l.l .. r p & Is.' ,

1?NC, CARL05 HV1A.F
-lir "d llon ,, 4, :,i .. la C_ '".3 : n a I ." E~ fl K ac.rl n r


A DeDerDleAR D I O
EH-..41" de l:.I.l l nri _44 4414 4444 4 .' 4.l' O1eta.Subae 4.4r4r 4 .eon1 ,rgo a..'
Fe.,e. ::,,,.; r,: -. 1-ic .: 1; 3,r, .:. Bono. de la E,-,-6 P-jiml.a dr Cuoi. 1950.
') .. "ING. CARLO0SL HEV1A.
4 4 PR. 4 NTE. .
ACUEDUCTO DE CABANAS: RED DE DISTRIBUtiON
Has, % la. 3 p r. elJ im I.'- a 1 efeorero s ID Piae I s 0, I. O" ra C er, C l;51 'e Is '4"16C.'.- .cr,/, J.]
Fo-,T,-Pr, t Na loa3N l r JradClh-1,15erI i c a rin rcii'70 e N.:'IneJ 8, 11 tde is m eI 21 I eI- 'edq Lto
,J, Ii d ,4ed *l 4D4ribu.:i4n4r. r. e l4 .41.4.4. 410, 0 de Cabr 4, provInclI.de4 n 4,.rdel Rio.
s~t~ t pcao pre ,r r Ble ,'.r Pre-jA~ent de In iebc par. s jner:,-
m. b re e. _, c.rra., .1 C O, I,:,; PlI~er ,,r _,, a h' 1:,,e. ereralt q =f.,o :.,a ..
r .' 44o4,3(', .4 en4.44r,4444,, p444 e--4,4.l de4 .'.4 4 ....4,,',4',h:, 4,,:, 44.-,4e *n l.44 04444. e, -
4, l44 .4 4. ,:.4.le t.4L:.,3- -a. '" ,44 4 er .. .-* o,:-,r4 4,,'",' 4"er 444a, m 4., I,' me 2.-
44,ar &n & 4dwr,44'4 v ee I.4 4. .el.a .: do p -.4h:.-. y .,AvCI- f. nrbA l- -
4eA.113-11'Lr aIo 111,:e 1:ra.:l(rej ,, el ;010 hecho de concurrir a Is Subast& 30omete y o
C'- a-,-,.r . .4.P.44' 444 m 0am 4d4spo44c1ones4 conteni4das en Ion4v40l4n4e-
a T., c t ,4' r ,"4 -' 4 4 e4 , . "'. ., 4 41 d e 0C o n d i c i a n e s P r t4 c u4 a r e s p a r Ia C 4 a r 4 n t r
4 ; I, 44 ,4,t i4.44 4 o 4eC! C -.3P ,. 4 4I4o to 4N444o44l, 4y &-I" 14 4peclficalo4 ne Ca r4o
cea para Uta Mr. Of ez pvrtlir~h,

,'' .,' laL m do.or,444'. "1.s elft nI44 444. q .,4 a5 -,, ,;) .1w
El...,. de ej4 u4c4 r. 41 .de 4l, ,: 14.4:,,- 44 4 4 5esta 4ubma4s .m e 444fragr4 1444on 4nrgoa 4I Io
444urios4e44-4mi4oa pr.':,enle .a4 La 4,'-n ie .Booas .deI l Deud.. Pfiblica de Cua.00 150-

I% CARLOS HEVlA.

COMPRA DE EQUIPOS FRIGORIFICO: CIEGO DE AVILA
Ha 44La I p 4-, '.c d 4h Ii4a o -fer4rer4 e ,' 1 r,441 ,.: .
Famenro Na~loln l t .ca, l wr~. ,is .:ma. ma rca.1 i & e I ,I l n P.-? 1 e ', el e-. d,.LA
H ,ir-ana so "recitr .lr-,, rp,:. ,vnpi en plIrf O For r-,.:i.s a ,,[,,,'.r p r,. -ri .a ,;nii ea e
....i .,. :oo, f ..... F ,,,-o1 0 de -,:,gode A-".-k o a ',c,' "- a g ......
El pr.r CIO.: IO.f.r ., 1p"r el Hunarslie Aell-2, I r weeo, 1 6 Rer.s D,'t l r- 1 ..'.lTpra OF
-1 E e .-4Ai44ezl4.44 1-44.4444.,4'14'4444"r '-44444' 4.41.4Ca
l14,l : .r rr p n er,- 9-4 P e. r.4 :o4r,, .rn.4e, n d I..
Ie,,r ,' l1"ElA- 'r.- EP -s -1 a'C ,,a e i e a I L-, .. ,t- -. _I e, ,r l-:-.rbl. _
l ----r, ,~ -. f,.-selr, -D.,'u-,rl,,m er, tv a.:i c-, ,3' ~ Cc'
a vi t-., -3._Te...4I
P 4 ...4die Condlcl4nes44e4 er4le. 4 ant. a al l de Coa4ia44.... Part4cul ....4 Para 4 .I..tr 4t4-
-- CVn-. -.t, ~ are." leI. I_:,--,.iide Fomnento Naeionall, y a 1" Espevi~leacione nea or.
dad.44,4, 4a,44.444 44 4'' .4 .,4' 4 4, ;I,.,.:rr,.4,-,, 4.,-l4.,,n4r 44 4 .
4 .:. ,,* ,'a44 .-.,44. ,4 .:4.444,-i4.44 -, .4 -4,,4 4.4 .44 ,'. r, 44 '_ ,, -i-," 4.,. 4 'r. .4p ..44.. 4t- 4 r .=l .4.
r...,. To j.. i ......... '. .. .. 4...-.,. ..,'. ,: .......
.' .,,e,'44-.".--, ..,. ,4 4,,,.,,.4',:,,-...-,,.i.-.:,

INC. CARLOS HEVIA,
PBES440ENTE.
CARRETERA DE JOVELLANOS A CARLOS ROJAS
Hast1. lam 4 p. in. del di.4 19 de febrero de 19.51 en I" Oficin4. Central"4de4In4Caromlnian4de
Fom4ento Nacton4 4 rad4cada4 en In44a4am44r0 4daC on4 l No. 811 de.4 c 1al ls21 e 4el Ved0 do I.
Bab.,a.ae recibirin proposlciOpen en pllegaF cerradom parm. ]a Subamta PMbics. de ]as obr"s
dle reparacidn de Is c a rretera de Jovellarfa a Carlos Raj" Longitud total 7 Kma., y 5OO Mo.
444.444.-' .- 44-I i4 .4 n s.4444.1
El f.. e" e ', probad 0 par el Honorable seflor Presiden e de ]a Repif lica pars, Is.eJecu-
C e .,4i4est4. 44obr 4, 1 4"I r 4C arloI4s Pliegos d n c Cn4icine 4 4Genera 0es y Espectf4c4ciones co-
rrespondien t"', 5C eicontrardn para e~s~tdio de ]on presuntos hicitadores en lam Oficinam Cen-
trM.ea de. I Comiaisn, todo d lo m la en haras In borrn, .- ,, e'1 a,,1 W _',,i:ia .s me fmcf-
litarin a Ca tera interest ]oan odeloa OficWlale de rr,'.f. ~, .', t. r~f5-. rr nfueren
pertinentes en relacift con estas Cbram... .
,, advlerte a lam licilaidores Clue PI solo hecho de concurrir a Is.'Subsists, aomnete y obli-
go a Ion concurrentes a aceptar y cumaplr todam lam disponiciones contenldnas n los vigentes
Mlegan de Condiclone" Generates. asl comin ef de Condiclarnes ParLiculares pas.ris, contrata-
clf d n sde asbraz a cargo de la Comnisi6n de Fornento Nacional, y a lam Especificaclones acor-
dladam; para late. Obra en particular. I
Artuard. comno Tribunal de Subastn el Plena de Is Comnisidn de Fomnento Naclonal; y cada.
LIcitador ineludiblew-entp deherk diriglr III misnio Al prnposicl6n presenitada en Modelo Oficial
,Generale%
4 4 ....44. 04.. .. 464. 144......... ... .... 444 044. 4444.. 44444 ..-.4 44 ', ;4 ?.444.4:'"4 4 .4 44.. 4444
44404 4 4444,44444 4 01444114..14....... ..4. .. .... .. 4,44 .4 44....44o4 , 1.444

Vo ARLOS HE% 14.

CARRETERA SONGO LA MAYA -MANGUITO
I.44 144 44444 4414 0044 ,444 ,444144 4, ....4 4..4
4444.4444444 4,4.,t,,& 4.,: 4' 4.. 4 4 ,-I, ,' 4 '4- 4.,- ,, 444. 44444- 4 41 ..: e i, ,',44

444, 4,444.44 ':.:4,', ,,... .. 4 ...... ... ,44' '.'4 7 t. ...4 :'- ,. :, ; ;. .

L4.A mr, i-, r 1'A '. l ,.-4,4 4'
CA1 A RREEA~OG A A rMNUT

Cl~r, dle ,a ,r.r a r.: ; ii ,- i- i q ,.=1,, ,, :,T,,,., r, .. -,, i I-.. E ,e~lh,:a-,,reo ac',r
olm par .r.. .:.'. f
A i r :, ,: Ir e, l "1 ,1 ',-,,', 1. r-,:,T 3," F '., ':n h. l. :.j l ,:-IA

Ei .rtr, ,,: j 1 -n rc r i r

1 CA,(.RLOS HE%,IA.
FF r P.- [DENT


Resumen de la Actualidad Nacional


Agriculture

(.amninos oecinalea hanu
inlere-ado para Jaruco
P',:,. 3.e.' 44i ,44 & 44 c :.444

4' ,4 d' 'i',' 4 4- =" '4 c0O' 44 ,4 4 :, 4

r J ,, .:,'4: ,,44'.,- .. 44J,, L 1', EiMuelen 105 ingenious
H aciendaLas exportaciones
.I 4 Of 4',4 a, 4
LCLas. ep .l Mione


c a :: ; :w .' D i ': ,'y r l 'i L .I 1 w r M .' "I .

..Decretos cursado
4.1 o r ,-, i.44 :. ,-, -..,


Esableocen neusos
del seguro dIent-
I c: r. r r .l ,,Pe,.. -. r ."_. a ,. F- . ,

c... ", f .:. rn-a a r I.I.a.I .,
,1- e-,,., o Ia. j;r a 1


del degur etr


Gaceta Oficial Comercio s

Edici6n del juee, 1 Ide lur-iligaran el alza
febrero de 1951 ie precio' del aceite

4444,444 .e ^. ;u." Bolelin de 4crtli,,e bre .^^^"^^ ''*','^. Via jeros v

444.444 1446 541444444 144444441444' Comentarlo
C ,:4 4.,.' .. ; h ,. r -, h r, i t .Obras Pubhicas "" .'' .'
I lan Lparalizado o1r, I..- .. ..- ., . ,: r,', r,
aililo, ; P I,,..- I T .; 11 V la ON.L.,, - I:' lu" af, 3,-, 1 Wag, r t -,-,


S del bacheo de ,j,-13- .3 r 4: .. -.. "1 :. .-: ,a -.: F,1 ,
-11sloa- r r,-:,.,: ,..l.-,, I- A{4- a

Crlf-o-,t Ciimn ors,, A,.: ]ec a lhe r LLE -RO DE 't:. MIA-rMI q~e =r


444 4444444444444 d Cls." d la F
Yn4 Ao, ele;,4444444 r. 4 n-. ,
I n. -.C A de -: l. a -- m-11...
,* m .r ' C' 1 . I. 41 P n la n, e y C.oc 04, 4r44..-.I,.r .. ... 44444- r444RrI a el
di4Mri 4 444 r.44-,443 4 a &i, ,4444444444 el44I44
.y ,a A,, n,, Pi:.c., :.. ,a ... .3 .[

.r,-, e ,e,,,., 3..laF 1 :-t a. .: ..


IO rnmns P u r-cnacs LLEOA44Oc,:24:,4. i4,;,,.4:4


04an4.ara iz44o"04444444" 4 4,4 4,,44I1
U n -1tes ie to1 e m5e.'". if= . ... :.t i .1.::'', r

0'' 044L4 1444444 a44 1444444.4


dasern d i .. 44 .4 ..- .,


EsA na i044444444.44 444444.0
jaaL .ia r,04,:,4, 44'I,',' 44r 4 1e pa4t44 -
de 'mare.. qaees: p robii.Il,-d. .o '--" " '" ;,6 i o an -
q r ,:, .. rq dtu ,nc ., o ,a.:, -.. C m nt uei o Tor-
J b ra h i l a ,- -- - -,. -.-.r- [ ..' ',- I"


I.l ro h ties .. ri"l'l ......de I c:E..z i e li d sra 1~a
A c. Iodde"Bue cros"leil: Na
A. II u. eellp1 r m o '"-" '" :-o"s .,,a- a
P6d,,InFTItl eI I ~~
nob e ... .."D.. .... "d .......sicts
e~ s aria dean "Cli.......................
,F1 -.--o 1 0, F-A. r-- an- AmericanY5 rwy s: o Gl oraC e
Dj .C rls o ....or i a

rez : Gio ano Sna ukda. T O res iz


lnaugurada ]a macn a co rnl :afifa La Uni6n vyEl F6nix LVea. T4.:4.... 54r44 ,4 .de4,4 J
Toreg. Joge., Sueryez. _usadeC
de Cuba. Palabras de su president, Sr. JosA Gasch Tu 14444 0144444 444444 4eo n
-- .. \ bordo de un "Dougls de a
4.L. M. Royal Dutch Airlines: 0044-
,0le e44ire4Cat. -4,'y Magada ne Kraus 44 W l
'r I f I 1 1 ..1 bordo de "Bucanerft" do Is Na-
;''? 'a J '''", .' ,":,: ., ,: ::: ? ,:.. 1 1 _. -..- .1 1, v-r .,. f l'. f n, al Airlin.... Julia Lenc..... faLel
I-ana, 4ichard'1 yHelen Bergman.
e re. i Lo i.,-, -, [i -, i ., i -.. ,t.:h, :f i ii-,: 3. A TIERON PARA
1- -l 444 '. W 4 44SH 4 144444.Y44NE 444144K
Cr, le la o ,:- r.,, .. ,: ,- ,,, ,. l,,. .,, ,,, , o d de "Bucanern" de In
4.r44P4044.4144 4444444 44444444444
e,.. n Abe 0ardo Gil, Vic-
,:,"'.4i. --Pq4 4.4'V'zque4" i R.-

-, .4 -4 4.,..- ,' ',,,
..... ." ., '. ...:" .' PLEGARON DE AMEReCA


40E440 4 4e4sa nueva. -er4- u ,ur ., -, M -t IO "Ic "
call, 23 entire Infainn. = ,, 1. . i m pre- a dc _r . ..,i ._ .
oiudad .1a o 1 J . y tombi 11. i., R. j.._. L .I.. ._
om ,',, it i. 1 ] . as, a a e llaL .-... i 1 i j M ..
- :r ... ..::.... .l d in.parim2perlos .
di . ,..,, :idb ddIs.u.
u ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ... ir:,--.... -.,, v, -, ,ii ...... : -,, ,. .....r n s e044.6 4444 44E "4
de I4 .444.4..pa4i.... ..... j.4..'0V4El"F4nik4e0 4uba". En p .
cubians, rl i. diii IS graclas *.I careat- -
F' i l r el dia 24
;- ~ ~ ~ ~ Lf Cub.a;..: :, ..... .. m..... . c. a
.- -no.z .. .- sanue- oempresa E tn o n fd s o
... ... 414 4,, 0,-4. 4 444444044444444444-4044istenci 4 44de 4Don Ern stn 44440444 4 4 P
,14 :' ,",".. -''. ..3-,., .... .. sidented~ o p la Direcci~n de Cuhtura
..44 .. .4 ,. 044.4044.4 4.4r. ,, -cepresider0te 14n4444 4
' 4r "u'-'- o"re ..... ," .n.. '4", .'," 44444444444444 o
a .! .. 4.....-,- .-r tnenr en esta emprcn MAnUnc4 6 PI director do Cultura dE
Z. ,I ,.' "rem capues- esta s 4- arianao,4 eh40 r4 Jes4 s Mel6n.4amos.
4.. 4,444 ..:. .. ..44444 44446131,normes yri d 444 04444h4bi 4 4d4pach 4do 14 4c4halalde
...... ~~I i ..Hle u rga........dnes Ore sbre disfLntas euestionew relp-
Miar eJo uh ntb "" S ban16 : Lu i conaide scon et Dan do divulgac'6n
n ., 4._., .4,a4qravs detdas las de tura opuarqu e e 4 vro 4 6..
companifa do c -r" mb" n h "t f re& ar e0 Mayor do Maranmao en he
Tl n31 on... ..... ":''/ 'st i* .e lt;- oe E.o In C. 0 unmdad. asi ome so-
.- m T. -,;,-,.,ntemdo 4si 44- bre 4 4pr 4grams4de.f 4ste.o.4 par, con-
;:h ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ B ,h !:,:-,i :,: ,.. ::' ,,i ad r aniaae n memorar In fecha rpatri~tlca del 24
,, '.:,,4444...negociaciones.6 4 44gr4 4464de6Frero
Owl:' .3,[: ,, ua.DaT.,'1-1 :..1 ," .... ......"''' .]u.. 1 1 icorporacion ase- En ese dinaga reg6 J sF.5is Me16n Ra-
-. ,eI :, 444.f4. raba4 t44444 m44s4I44irec4i6nd1 dCultura4inter-
deseuoso r....m-- W6 te..aco reasecu- el sentldo de Due Is, comunidad re-
.. .. z" lde.- T.T..;j.i. ,dific6, cuerde los hechos baster:cos, esI6
11,, -. ,, : r ,, ,un rgan:zando un acto en el quoEel His-
Doriador de P E Ciudad..chor BAenR
.0-.,. :,1, ,.jwe-::;.: ,,gure .......sbre el signlficado do.... dia;
,desarroltar an orograma tivico
Ail'. d\; w' ', i. I cc..,.. .:,:,1 .riollO camrs, o cuas ..t B e ti b .....
d- d
.. .4.......4. .

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 11 r'1-. Je,:...... ... = eO'~e, n ei.
-:. 3 -":'.;", 5 '-k'.; r.:, :n:' ,,- ... I.... .. ..... ... .. :' ...... A R,
,., n ri,:F ,L l1 B d-1s
;ii~: i!ii!!li.ii :1ai w- !! .. ....:.:- r .. .. ... .. I ... Cs..
,. .... .... ..... :.... .. ,o.7,,';., ..je,


.... .... ... .. ..... ...... ... .. ....: .; .. ,!.. ;,


:T ~i I i . . .. . ........................ _..... ..........


Ieorres6 de Europa la eminente

soprano cubana Carmelina Rosil

;erici..ar.. enl ... Radiovision
audicionef. paiclares t 11
par ei Circuito CMQ -- Pr Alberts Gir6 -
LA MEJOR HORA


444 4., 4' 4 ,, 1 ,.6 .... 44 : 4,,4,o u4'4 E ,4
A todas as coase ometen a Is
r..4ad: 4e4t4disticay .. .. Yque lmporaca_ .
=lA 1- de lo,, .1 .. .. 4...... e n. ... .."'' ,
A 44 4pc,4r4,au4,-. 4a ., el 4 6 44444d4' 4444444644'
_.z 4-444.'4-'e- 44,4444 44.4' 4r. elpc-
sl xto ae ,,, "e ',l a.to ,
u w4 ,4 '4 4 po de -:. ,:,- .4 44 444444, 4
1% 44444 4 .V 4--.4' tant' s fact4.... de pre444 n y
444444 7nud.o Alal.c., ,o0 La rel4tivid4ad de Ins cosas pue-
.. 13, C.d4L 4 44 4 44 4 ,,,4 ',' ,e 44,414
"[arll .Fe-rnand. Albservme en is ', [1; [@' @I ~'l
N 44,4 4" L .4e 0am 44e, r,0 ,',a 44' ." ,' 44444te 4e i 4.. ... be t 4n4
l,:.t'n4a414F4rr,4ar,, 44A4 4ern 0 .4N en4 len.ta4el4me4 4e4poseedo-
bxcjUziO aie 1. Radio Cu nA er i je fde c bn, ,' en atg-6n que
.nrtos.r. anluna a, rfenlnmdo lo- aroarca Is estaci6n, este promedio
j-- iu, r,.',nes er, 1 esnelar prcgr& queda modificado luego por el nit-
I-. oaeis s, ve Ilnerpnretndo I: merolde espectadores en cada horn
T-,JC 6l 10 ..re ar ua,,aA easte fin se han hecho y at
''.l .. '..4 T. i a Ir ., ll. ,hacenda, invest. ga4 oo
,.,44 ph.ler, 4do 44 ,'e 4e 44. 4444ex4actas pos9 ble0 par4
,.'." determinerr ese factor humano, y "e
N444414to Torrente y l41 4 14 4 h44 4I.leg4do0 .. atconclus46n de qu6
R4go4l, boy. en CMQ la mejor hor4 para un p4rogr44
.-4tes de embar6ar para Nueva de televlsin4.4 'd. 11 den 4noch0
:.ontratndos par, atuar en -n delante, par lo menos en euan-
=g ramas de telvsiden, lIs .ema- to a clacluad de New York.
7.4 44ic a 4 4414444.4l 4s 4g.4n4 4ls re4ultados d.4 dih4 4
P).,..,.4444444 .4l 444444444444, 4444u.
c I..la television de 'a. once.
14-an a dorm4 r temp. ..., y ..0.
En este pro -grama 2atuarA tamhldn quedarlan despiertos mis tarde pa-
N1,', n,:, o y el cuadro CMQ- ra presenclar nino~n progrmal
,',. -d.en,, d Rara.I 4pr4bueno que fliers4 Sin embargo,
T~ roaen Unl16n RaIo Ismayorta de Ins personas suelen
Televisi' -n ..U# regresar a sus casas antes de las
.4 .41.,:.,..-4 444444.4644 .444,.4Uni44


FL,.t.,'. T.:l ,, I., t.,. pa. r, de la Once, a terminan de comer tarde,
I f--,. 5" ,cena de este rues; sin a tienen otros compromises. y s~ld
q 4 4.L44 4urra.' Los con4rayen'e4cuando4se aproxi4nn las once, es
Fe r-, .:.. ,-; de Ledn, la be!!& que est~n libres pars preseneiar el
r o poucur ,., ,,..amas y ._ aqul, pro n .... d b, In television.
0 prrL ic d ontentor E' program que se tranmmite
444 -IL i 440 d 44 44441464 444deb4 ar44 4140440444 448n14I414o44': r'], r '. re-3 actar estoa]asli eas deben uguava a . elCipues ..par aejem-hr
I 4 44 444444144 r, 414 44444444444. bp44444I4aire,40, 4 4444 ,- 0444444de 4lac l an4464plo 4 en los 14 54 4
T.P 4- ,':,:l e 1.bs uestes de So- 4ns44van4 4drmi4 antes de 4 a4
L'- -, :,,,. 4 4 04er 4como 4u t 4c- 4nueveyun progr 4m 1 dedicado a
nica, la coal ha sido aplicads ple- elios debe ser teievisado en Ins
na '4e4nte par Mike Gonzle. 4 4har o- p hor44, a d 1ferencia444e
menamdo a rendir dividends. esta aquellos programs dedicadms a Ins
Ioco de eontento. El 5a ento h.
1lagado su punt. clim ico an,- adults.,
biin Chicharito y, Sopeira estin en Un programs de tragedia, de e -
el ealor de sus debates diario, a cenas impresionantes, etc., no _la~
la una menos cinco de la tarde, oss- el mis adecuado para televisarlo
de T. I CMQ. a Ins once de In noche, teniendo
rT_.-- -%.v,>entes disfrutan de too- en cuenta que los aspectadares lue-
,ve,,- 1, verdladera, alegria escu- 0vnadsasryn ~ra
!,,,-, stos famosos cdmicos in. govnads nsry o o ln
a .,3.ls humoristicos libret a hacerlo en on estado de Animo tal
[.,,'N,', ez Rodriguez. qua los Illvara a borribles pesadii-
Programs, seleetos L als.
La andsa Musical de CMQ afroc: liTodas estas consideraclones nos
iAesta no0che, a Ias nueve, en co.- Ievan a pensar en l2 importance
cierto de X.a..a. ]aSmnfoni No. I de u e P1ra una estaci~n televisors
St'--t-kovjch interpretnda par la h. dep tener un consciente y hfibil
,,,-4 t F 14.- ....4de Clevea director de4 programs, 4 de s-
Tya ....I Artj~tro Rod- bet captar el mayor r~meo de
.-.44,444 ,'444 ,4 4..44 4444444444 444.4e4 444444441.

T.,t -i owsky, par laOrquesta S';- espectadores. mediante l12selecci6n
tuc de Boston bajo ]a bntuta _d e progra mas apropidados.a cads
e 4. .4 t444-44c744 d.4
Sergio Kousevitsky. hora. y a cads close e publico
Condena la Asa m*blea de la.. .


(Con46nu4cion de in Pig .PR 4IERA dar d4spu6s14 ue la Ora4iz44i6n
do.- Mundial callfled dA ]a Chin. roJa de
YU ayd a .lInacci6n de )as Naciones'"agresora" en -Corea.
Un.das 4n Caren. Afiadieron. sin embargo, qua 444
5-Se acuorda diri'r un llama- runcionarios norteamnericanois &ego
miento a todo4s4 l 4Etados y autor. 4raron4 4ue no intent4ban demands4 r
dade4 1 para Quo se abst4ng4.4 de a4u. sanctions dI4l4m4ti4as44 ue comp4ren4
dar a los aotesores. dieran Isa rtptura do las relaciones
8f--Se require que un comity de diplorniticas con el Robierno de Pei.
medidas coloictivas considare coma uing, de paises tales soma el Rehm '
cuesti5 .......... d accilih ulterior Unida y Is India.... i .... ]os de-
Puede tomarse contra Ia China ro- m's que ya ban reconocido aft Go-
in. uniquee este comitli anlazarla su bierno comuni~ta.
informed n 4 el com4 4 t 4 de buenos oft.0444444, .44 4444 .4 1 a. 4444 4444444.
rios. nante de, ]as diplom~itieos.exti~anjeo
7P-S .... te....... igue aiendo Poll- r Snda a ounrta. a 1... ci~n de ]a NIU
ties de Ina Naciones Unidas proeu cnead Pek~n comno "agresar'.
.EL iie aes Is de sue In media ha venido
a .444444 ..444.444444 ,. 6444444 44 en que se ialtaba la or41 1 iza-
i ,., =.... .. s i ,, .....pudiera Drovocar sn division.
44ne4 ya.n4 rr.44dls 44444444441444,4:. 4 414 .r,-. 44n4 4414 emba4ad4 414444
.,. ,.,... ,... ,. . .. . . ,- .. I .- I- ._;_ !, ,e .r .

f.- li,. ', ;:.:,-.-'.':',:'' M ," r l-a i patta se ha express-
,-!.-. 4.-,,.: 4, 44.-.,, 46- .-44...44 .44 ,.414 :.. excepci n de Ia4 pues4a
m r -irl T pis oOriente por i .i: 1 -it Is India. a favor de ]n
,: ,:.h:.: e,: ...:.rde sfr Benegal N. Rau,
.:,,-, ,.c-resurara a crenr I delegadon de Ill India ante las Nacin-
,.,,I :t=., .w OftlaFO. anadiendo; nes Unidas, en el senLido de que 6l
L. -.m r.-.- doeInssdonnas aacto de la condenacidn a la China rn-
,,a --. ,-.-.1 A. 1 7- ,. aha Puestn unto final a ]a esperan-
,:-, ..,, ,.- ',... r ...'r. : ,za de efectuar negociaciones pacifi.
,,e .\,-,aal5 .e i. Lo; -. ,atr,,,- can.
bI., en hombre de todon at exoresar .lipL ,de ueIsdeb'lidad de
la esveranza de aue enninecoclacip- la osicidn de Rau radica en que no
nes resulten fructiferas." vudo a no quiso. en ningfin momen.
Otraa oceuetionres ta, formular ant'e la Comi~in Poll.
Ins N4 c 4ones Unidas. 44 00444 4-4quexposic46 n del senti04ento inten-
redacts el anteproy4cto d 4 Conven4clones del r4g44 men de Pekin.
cl64 sabre librtad de 0nf4rma 4ion 4 4Los 4 sentantes de sus 4 4 4 aises
adopt6 boy el articulo tercero de di-/ante las Naciones Unidas hablan Ile-
cho proyecto que "establece et deref zado a In concluid~n de aue Rau ca.
cho de replica o un remedio c--'--. s.. de iniforinscilbn bisica cancer-
444o ar r at. .ier.. :-,.a... ,4 .... la a44ud de Pekin4 4 4 4-
contrtante .,- con el objettvo de Paz en Co-
L. vo~cit n c uisf6dod nueve a favo rac.!-Dljeron qua hablan sido forza-
I 4dos on contra tFtados4Un4dosy 46 4 dos a e4timar44 ue la 44 1ormaci4n.
s:ae) y dos absteneiones (Cuba y ]n mimstrada par 61 (Rau) somao proce.-
Gran Breta0a). Estuvi4ron ausentes de4te de 4 4"m 4s alta autorldad" Chi-
Ecuador y Arabia Saudita. na. no era- otra cosa qua Is inter-
El deleg~do norteamericano Carroll .irptacift dada par el propio Rau a
Binder declare gue en los Estados Is interpretacitin del primer minis-
Unidos es prikctica general entire h,z tro de Ia India, J. Nehru, a la inter.
publicaciones, dar una ol~ortunidnd Dretacidn del embajadlor hindfii en
de correcci6n a aqu.las. personas Pek.n. K. M. Pannikars. a Is4interpr,-
que se sientan lnstimadas ao se crean tacldn de In conversaeldn de iste con
victims de equivocois par alga rn Chou Lzi a Mao Tze Tung.
ell.. Ior. o. Sdaft.1 que el nropues- La mayoria de losf observadores no-
1. rtuonoetabn dlara,; n ,st iticos profess I& creencia de que In,
alcance atenl cu-st:onduI san- actos v, declaraciones de Rau en el
-,-.- . urso do Ins semonas recientes carp-
-nl,l s -,nicas clan del fundamento de In reahdlad
A -, .. ,,1. .,e --: -r r.61, Q. -.. e
444 1-14 4444 4444444 414 4444 :n m., .. .... ,-, 4 .: 44 4 a rm4 do 4e
C.:..-,: .: ,, .- .- ,- fracnndoon su Primerin-
.,4.1 .: ,e :.-to med4ador 4n los a44 1 nto4
!AW: I.-. A~ -. ,h .- ~ ullra que scan ]ns m drltos;
.:..- ,v.: . -. -. 1 ." ,, e .,i quirra do ]as argumentos ex<-
,4,..4,.-; h'aqui. hay un4 cos 4clerta 4 a-
E-.-, r..r l:, M.-.._--.. I, -I" bservadores neutrales: "L(.s
o-, ?,-u ',,,: ..' ., -,c t ,v. .o. Lh~ldos. habidndose apoderado
i c,, = .W.'111- ,..r-- :.-.1 1.: r.:L. e .2 m ciativa en In cuestudn de.
r-10,4IN'. E 14 ,,-.,'44.4i4 ,. 4.: 4 14a4ldn4de4a4resora4a.is4Ch4. i
6.,. -4(ru,-., .4 44a:l:.4-R a s u.. 4444 414 444 4roponen4de4ar4 4 cu0 4
e oelliff .', c1L rL:.M .:- 'r, o, ,,.- ., inlda &hi. Al mismo tiem-)
'up e.'e "pr6ximo Duso Melion".a Ion funclonarios de~los E..tados Uni-
do's no se,proponern llevar is, cues.
tidn h~sta el unto en clue Is mayo-
ria de las de4n444 na4iones.no4o44 4 e.
EPIEPSA ? guirin.m.Pot In ranto,......... Lar
I LA EPIL PSIA ligtois Paris denmandarsancIones aco.
i~ in ca o, Wenomias n unefffer n or.. ... ....deroa-_
0444444444444., 4, 444..se.0.11 1 44444lo.444444444d14 044414444 4444.cn


": recordando el hint6rico fracaso de lIn
e.l~~ ltarbe ea-.,, anciornes contr MussoLini. cuando
Duceein-~di6 a Etiepia. estlman qan
011. la.U, el,.i.Ja os norteamerieanoes lo obtelndars
una victoria. en el Pavel si lograrsin
26 Mft qln A-J.OJrwC~l1, fJ u or-ara a IsNaciones Uniona p~n-
ua:lu' C-l. L. E[1 11$,-" rse en firsie en "IstacuftLOn., ,
------- -- -- EO. diplomnktroos;reeonocen, s1
................. ricarnosque Is mejor Vilternmt~va ld.
.................................. Ins NU seria ]a de numentar sus fuecc
...... ... t lS .................| as .1 sur del Paralelt, 38. en Cares.
y esta listas a conlinuar la lucha.


Pina 2


Aninciese y suscribase al DIARIO DE LA MARINA


12

Nodicias Nacionales.


DIs 4RIO DE LD \ M \RINA.-Vierncs, 2 de Febrero de 1951


inauguran el lunes un monument MuriO anoche Solucionado definitivamente el

al Cnel. Panchito Frexes Mercade el agresor de problem de a Plaza dl Vapor
G---noez Menaprble ea Plaza del Vapor
Se lesanta en Soroa, Pinar del Rio, s %e debe a Palrono i obrero. Ilegaron a un acuerdo con
su hija MNaria Amelia, del Ciavenio deS. Catalina Teramina In iilpecci6n el Inlrr'iinlr noimbrado par el C'.obicrno
E1-1 i m ------------ wl D ocular po5 el atenrtado r -,.-a, ,... ....- --1..A.
rio ser6 I i,, i. a ., .I 'i ,e- P, lhs a Re,',c i ~l r O , ,4-.. .1-11,. 6. e .'m -,., ." I
.e. .. ........ . ..o. d 13 i r ..... ... .. .... ; 3.

i,,it Fi i 1"CTf- 3C- m.' , ,, e r. ma ad a r,,-,.aca l: o I-, ,, az onre os:se i1, i,
.... i ., .3 r' ' 3 .el.3,-c,1, -: i.: .'3. e 3 1 ,
-.-...: Ml. I,, 3. 33.*.* 333 33 .r '3F*: a, ... l... l -.1. " .... ... l .. . . ... n .


--4 fr- h". 1 S-'-- c-^ : -i^S ^ J w 1.:1 *H "1. ; CH M
.CrI..- Hi. ll A .1r...,d 5 i r 3 ... ,.. 3 .l 3 ,' - I33 -L: r, i, ,, ,, ,. -In.,c_ r .,3 r 1 ; Gl 3 I.' F e ,. a i ItF.-,: ,-, J.i, ii. 3' :A 1 4d. *** : 3 3n 3 :.: 'r. , :-


Ca e .i 5 r] ufz. 1. C f -- .3 . .- :-.:. d 1 '..., ..i :.3.
el Rafrael F.ra ~ jl - l
C L "- i .e hci - .- to o el -- i

". 3...'.d.'.. p ..... .... Frx.q r.' .,'1.':'r,:.', "n r:,i 'l" ''.,/=a ': p ,l ..3j ii 3 1 ....3. n, : ..... .3 ,=,,,,",
c .- ?. .e6 Ho,:-..- el3'3ei a,-. a Ij I 3r,3 P ica..,
wrero as 1661 nI... ol ImU Alprenn T , -j,
B arcelona cqr adu& n d% de cc a..-nira n..'d- .;r,.'.. H....d. 33e 3.,3 ..A Ls..llos,+1-. haran ,.U ....... .. .. ..~..................
Goe re]- ucaneri arnom aw. F - & 1 oin :oia-
Plle b ue arlla)nle aestaimdoe adel tTem lno._li clr, enc ria+ de d t ,
Ci.s Hcr.'iu, s.,ni '1 Ay '. r o,)" r.33ta3le :c.Alr3maIe c. v .Ir, a 6 r
E, H .3 u, ,.ericmr-er.ee.iceo e.rme "........ : .: 3. 3. li ,-
,. l ,r,,an.
"i e u (, r- .-t- :. .cwrr-w .,;, ,, e re ,-,:,, .
elm ...... d oleL eho I e r . .. .. .. "e2 a .1 s a In *rlal., e C.:,Te +'; .,
6o encJrm ~elior s m a a. 3i erMa--ya ti v.e ci. r.l 1.
Ar lor,- Mim-o q ue LeAl. 5 c rw.chlidc, p ,`lbl e, i ~. l .l &-O a I, J. r._
ri, ',iu:r e I., eajo rc}ire lo rAj -d r. `a ``e c Cr-l ".-'a c i 1:9 U b od i
-ni. in ero n-l.-,e JPu .M c a ,,dw e 4- .: ,'- :,-a Jr -, 1-, caI erl O rr ,a-,: .
'1'e i s .. e 1d ,(l. M3 t.,D" llmr INa .fi r .: ., 4 cc % .;,-V h" qO a T 5. 1 rJI ",-
Id.' d IN;..' ha ,a. :,!r: au ueM er ur + -e :- 3. uI,', -" 1 I t.. : I I.-Ic FIac _rr i LIa i+ i


,li tc. .., 1.r1. o 'r. 'l,:.. 'IF.,.b. -' -: rl,'.el- Ia-a:-, :.qei :iC-- P ,' ,"1-. ~~,+r .I&1 -, ,lr.,c,-:,,.
Ian r 'a Fi ex s ?4ei r le. : T. rr. , l 4 '.: >3 e r .' e:l Pl,.n f a 1 1 .j f II:, -6 F i t.a V .l ,a -% .
i..I , O ,liO r ulaj 61 ] .e . ..-. . -.. t .. .. . .. .-. ..... .. .. .... . ...+ ,.- q.,T E 2,i nr-ie

D~b se a cu rd de ,+ ~j. .,'. l.:r:.o,:,.iii M : e,.. r '"
we e m, i, e r.. l r i +. =, ,. ,, + ,, :-, e L.. ,l eb n em m ir e .d
re -r-& Iri- er~ a ! -I. P- C:rr -e6,-: a L..;i* tw. allu r,.l 6 L ,
i:, .. .... i~. .. .. .. .. c..+~. + i, ; c ..... . w .. e' n -;,r- I ...a. 1. M ae. U IfIJ I, j... ". ; ;-"I I < 'il -r'l J;I ~l;'i'
if .' I ,qr` je 1 nra,',,e MANTEL
-,A2 .1-1 .._ ., ; ,._ ;.,... .. .. ,a.' r '


.,uaa e 1150) ) lr, .e,ipm.e al .,O
ilmd, 3 .- murr-3..+ C-11Wlir.Gea lar.
M33. il3dl'.na-4. C,',3i3 3 1,
r,.. r-unecaa, m i o ,er. -.,
P- 11+ o( clau- .(- r l, 1r1g-c al ;,a. I i
Ume+,') flo,:all-ic,n6r7, 3, i,:, j...
L.- l il.., q- e I l a.p,' ,333 .333333.3
. b,,.-,' p np. r i,:, as. ,le ,er F:"
, a. e .33 Fr,.,r., 53335 r y 33
r.'.Oo n l ,l p-, c.,rlru ,r le
1r. n- arjl n-. terre Ire le, rln I
e.li3e oi13(33. ilh.-.ir3.i e3. v3,..
a3.(,330.3i30 3ae.i;,a3.3.3de.3unclm
e;. Is torn..)& expuem.u,,on lq- e
dr ulci-ntea de' egj.-O Mv,-.er.
hje~arin is eflgle doDor. 7r E.
Undo Pian s erf.l de rN,. o
qdl le deolirl&:*a n iii Lortxaclc-res
go,. ..,rouezhikroer,.a o e mgul13 "..
rin Impreoscm y grabidgl Itam "le. e
ti.nl f ma N


SE SOLICITA SOCIO CAPITALIST
---'-.. 33 333.3 .. ---
K'.

id d C I-D :-3 OFf. 1 N .3 :,d ,3 3 .-.,,3:E J .333. 33.

Toldfono W4352 de 12 a 2 p. m., y do 6 a 8 p. m.
PTT."pT,- F: T:i SR. FRANCISCO.


3I'll .j 3 31 i r
3,, .-', '.3.% '.-...pi "~'.i '..3 ";;,''5


A5 sam IcladeI
6r rl P lu u i A ,,-, r,,In Po dpeiedad
PAl e e cnra an".
mp"ueula':- pac"t. cam.
.- f"t- it,
rA.. cmr imi. f. i bF ;, d, -h F,

3.3l..' 3ln mi rd e o ,rr.,3
e .. 3.. . ... .,d e dPt e .3li,

c,-,:.c ,.c h, .,
,r. '3I I e 1.33 3 '. t3 uc33 .3 33
C-.- W e3 3 ,,"1 di.'. c r p-Jc3',p .3.


P3'. ~ .;3,r 3d3J ,1 h 3.33,363.. I,
,-., ;de'.d,: 6 .,3L,1 r e,,
p.erupiest a
,eT, muen 6p emif,;_ll :%In e ic
r,, l ilTrmrl,:j.. 1 T C . u
333 3..!3. i- f3 tr dill
.4samblea de la

Federa 'i n de

la Propiedad
Proteata contra Un
impuesto port, comun

'.ch.33._ a, a, Call" a' N


d,+ ,... .....P ..+ ....... ..
j+tc e+ .'.- f Ile ,, eoe,- ...-
ti -r. Id. a ]A 'P.olel,j ct f;,,.rl


3" 3..u er 3 "' 3.r :.:/ 33h 3 333. .... ..... .3...

elN3 BS' clo3. el 33 P%5Q sei
Ralme ~ti al. , l r-m eme ie ol
C_,'" ,r ro. ULiman. at
dala I.F -,:i,)- e 4Prc- .JeuirICs
F. .3.s 3 33 C ,51 3.3 3 3 "..L',"1 "
in Rep.,rcuca
.-ele e rmuea e f' l aqJl mJ
lesr, reler ,,ei i r, a I
w. Ja 1 a lls.
molnsRrl ersentaid6n del
3e C. DJ..It ii Ile
leAZ a de Coide;.fs deJ Ctr, P'
I, i 1 1-a JeP ., ,, s e a, T~
L.- Fli ,s alm- , mn ku w 'b r- ;

.31 i.,t Ila a,
II+ l~e C 'r- P ',, cQiD;r il
e-'- r l O N 'm P ul l;, uA
rlis c lujdae, :, ,I':d ,
rlilrli :., ,, e r~ e-. i,-4.La q
i t coorm as. :+l '-u ..ii e-i e
-..- j- e. iu- ...... j {.'-,;.
-,Ual :~lea~.I i-pti I
elfeelO~m Ir, der. t er
merel.Jnc. rA.a .3 ll-.,.,-fent r
reZT,. Cd e 15.d11- t 1 L-llr

r,* '"C"'le r 'ee ter.nl~ N
,st- on l .de iPrdo ,i, J loimm itCl 1-.
o peo s~e T e 16 OUr a rodm.5
.d ee .,r,'_ Is. .T f ol
dr bhirs e i u

CONfsTRUCTION D L I -JPIRQUE

a. dlera.+o d lre r"


++~~~~ n. ,,+ ,+.,


Brillante disertaci6n del professor J. W. Malijiiac sobre'la honiba at6mica.
Como se b. ia anunci ado. L. ,,,.. L, 3 31, _-3 3. 3333'.3
- i t.3i'q. d3,3r-- I 3- t -- 3333,3- ., ., ,, -
.3..., 333.1 d,. ting 33
Con,3. d-_ .' .3_ EL.. -' D.'-IE. LA MA "rINA
profe~or qued6 1t~ado el cursu qu E l fr M na a i '' i ,de Samdl d
Conr esuta e rta c nde ur e mn et a I reccvar d, ,.r_ t i i pn e u o
i ~ ~ ~ ~ d v,,,i: ,. h ,':, i i lr P [o-u le , "Ino la le e re-


I:i".: '-.:' : l?'-;' '- I....J;l ,i ',,>';:7 '"k USCRIBA.SE Y ANUNClESE EN
C,, 3. 1,, .i 1.,-. i rl a b -en f,;, p,,-."
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ E '' '"...." ..;.... ( i... L

chando Nuesiras Formidables Rebajas


lb.ECONOMICE DINERO EN

__ ._l epoca

LA :END DE OS Ua NiAolC;.. Gaan.o

.ATIENDA DE LOS qUE OOMI AN AL CONl'ADO


Pirina 3


Prado y Animas Fstrada Palma 556.
La Habana. Santiaqo de Cuba.


. II ....I .. ,,,,.,

Pigina 4


D I A R I 0 D E LA M A R I N A
IFON DA ND 0 ]11
Direct:..' ae,+je lass: .94,I L--r N-.A.I fl..'rer uI..a
I 5 Utleva 2 15 1C S- l T-,- 1 1 5b1.4. D Je30 L 001, M Ah r, t,
[a qdo r T OLRICO DE LA M0LAN,4. ,rcltead AnC0.0a Cr.llhi4.1,
is i3, o ,ljddO 040 40 .8 p anirOr do 1851
"MeiDFbNIA CDL LA ENIPRL:A'
i11.,. Dlrosads. de Rivs
lCEFRER LD1TE DC L-1 Mor-EA.
Dr Jor. B.arre.l T PlAr
J.c. IzisrI. Rl.er. y *0rul0adL
5" UNCIOSOR
C,~l Rlr IeRlln

Decsui. do I. .1-o 112 Ao..ld. 1 .s
8.l CoO. Fo..qo s 0le .5 0.1
PRECIOUS DE SIISCRIPCION
-os xtroo A "e a
TternU. "A- "A'
. ...... 4 3,
5o~ojoa. 0C I 100 1270
Se.... ...... .. .. 8430 "
110. 11. 19.50 23.00
.ao dl,1.4.1l . 5.80 8.10
TELEFO N OS:
Dlrecl6.1 R d>cd6n. Ad,T.Lr.o1lrira. Circul0c6Dn. Centro prlsld
A3,IiiCl0. 130 r0. 114iit0I500M3 3 Queju M t
TELEFONOS DIRECTOR
Direc-r .. A1r i Adliulrdcr M: M-1738
Je 0 lt, lue nc.U0.bi .A-8437 6,0.tdr~unral00d00 902424
Coltr. a 10trR .e'. A. 1575 n.0nutia M.


Editorial


Eduardo Chibis ante "Los 5"


l,, s r,1 Q e,'', ,. d Is .a -d o
.',1,]',0.( ,.,1,..-.'0.,r 51 01'.,1d) .LCLIO4 CMu Q s1.0clsn 1 OI.
RIC DE L, '.1 Rir4 CjL :....,. I,., ., Is lz d:,,,. .le ,- ,.. o r,
.11.."'.d. 104 e 0let.,1 l.d~tj oo-61Oo 1-
dl o I l ,- ."I,.: ,' ,. 4 r,_ r R ,

de I1 P Cu.J..
La .l; ,~ d+,, c uri-,:, i r,, l:, ,, :,.-n E ,., e n .Chii ,


D'*ii'en rnoide e,, i. .....-.ule, L oef :., r, ,., ,'o o-..h,, -o ,,,..1o.,
e.'. -, lu e,' i do .i N ..onl, ,


I,= 1.,: d.toi 1 o -1 I... q- ., d- ,t erI
I[t~o~t .- .. -' .." o . I t ., .: M r,:lo 01. er.
e1 I..t d o Dr F ,i L d., rcew


l l,,I f- bre.,- j
P..,,.:.'e c',' ,,:,m e,,'. J i ~ r, L% ,:j:,,:-- .+ isChibis--
+ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .h J.ro t l- d .e ,. ,,1 i, uI ,-, ,, ,,, F'errara, eql
, .:-,,,,. el.d. qo -. '. I .., ....e, '. 1 0000D ,
Lauor.oo,',.4 Oo.L:,o.'. ,t,,.t.c- ,n o ,o'.,1 er,, 30.4 [l opistd
p 40,..:,-,._-i..) 50,, .0; .0 4-"4.41..4.44,0 lO t.Oot;n,eme.o,:, o3 ,;0,41e5
do .,a. ,., 3 del e,,fd.w o l .Ut,.
Poei.e.-1,:s algur,i de Aus re-pueiI +s bl.zada% l.,er, cs .-,ilnmeile
aquillas que requiereo l acotaci6n y el comentario eslarecedores:
En el aspect de la posture de Cuba on l lucha de ]as demnocrocias,
entienlde que aquilla debe ojustarse a-la voluntad mayoritasa do las
Nacionos Unidas, ten Ruyo scn0 Cuba dobori siempre susTotesr. los cr
,.: ,mo.do ;w1 .r. .00 Sa o iodeoendoncia. de pensamiotlo.o Conse-\
uc.-.ir.4r,4r4 combe el ,,.qenci,-m, directo en tos suntols de otros
Pais"s.-
A lI pregunta sabre c6mo debe tratars, al comunismo intern ras-
p:ande .ue dobeltacoiseoe de freno. w0 suleif.0I50. -,. !a3is arm33 or, r
dolos dIso1 raz6n y Il., piocdntero.3s ue se ,.el0 n en Is Let
D.o.o,':+oos de eol dtilezo y 1cla3.3sa h0t3,s eiio El ,soaotsIrso. 0re4.
doo, D...I leS. oo sts.Patirsa r4d 5t.. 0 3ooir8 V e0en 0 A0.-
nB-dO 0410J 5Ol3plr 105003 vod.l 8.001r0i5 43 tul.4ore0. levos 0 deloch,.s.
ont po.i %.r.d de esa0 rrmult.ples ros~ooeo.s oert de I& Lou. +stb.oti
d,,loouo., do I. s.elod.d o,-e K-o0 Ch~t i4.l WeoSJl- l. PIorto C,l-
Srru.'..l4 o,,o,,le.r C ibr o e er.cueo.o.re u is guoero gEo ue". cold'. 0
q..e0.. : C,.0. I Id '., %,.Ot, la I.a .01 u rodolos I --, 01443Il-n
oo1- :, j-deao ube I40, Eo.ko. Ouou 1nde c ilote. i.e of cdo .53~ insi.
rldlg .,a ot L o 00, p*rl.d. p31.110 r- dc un1 id0l0304oC.4
1ya a er. el Erlld e r!] lo iie llacl.-n legalisat1~ ~ d p.l.l le namenicr rt
el senador Chtibls con el Goboerno. Por Io deols, y pn Io quoa I& guerro
oe..4L1i Cuta olo o I.s.,,..,ood. a* l c..:;.. p.;ti. de 6. Naciones
LoI; :.1,,, 0t1:,"4414,0,0,,or,0 0cc0,.1.e. s. -sald.des subsan-
d -rs o.. o,in 6dts.;.ac, sal.u..:ITI.3 troionoer,.lados poo h vesanis
r loa, ]o estarin nutquo sea o imb6licamento. SU verdadera cci6n com-
bative y deoensivn isti en Ia defense de aqulla banders nuestro on el
propio terrilori Pacoual en el sin e to quo flota libr y soberana y en
of mar Caribe que In corcunda.
Son importantes tambitn Ins proycciones del lider Chibis en mote-
Ties educacionales,s come en material social.
En este ilhimo aspccto es categ6rica su afirmaci6n d& qua no s6lo
tree posibt. quc todas lIs classes nocsles cubanas scan amparadas de
vcras par Is Constitucidn, sino quo In considers indispensable. En otra
p0re de sus pronuncuomientoos se manifiella a favor det eou.Q.,w. de
relaiao'es entire los facltores de Is produccidn. Este equ.I.bF, e004 roto
sctj.slnonte on perjuicio de los palronos, quo vale tanto como decir de
Is producci6n, Ia riqueza ooel toabfsjo incrementados. En oste enfoque de
]tis amplios estimulos Pooo of tot oosolnismlo-ode los capitals improducti-
Nov, so40ria cuando propugna una politics econ6inlca de amplias garan-
ties, reopeto y 6tilidads legitimas. y puando establece una producci6n
rolributivn adecuada al sahorio adicuado. En cambiR, faolo ol inteligente
politico cuando afirma que Ios centeoares de eillones de pesos inactivos
on as b6vedas de lo nosnoo osoin ocinsos actualmnnte pot miedo a quo
los gobernantes seols apropien para fines olectorcros. Crese el to im
de garantoas y de equilibria y do justo trato pars patronos y impresarios,
y uns %oan parste de ese capital ocioso se tornast reproductivo y ofluirdn
a Cuba tambiton mayors oapitales extranjoros.
A osose puntos &Iudia una pregunta que el sonador Chibis dej6
os4, puos. o, 1:, ,, o sober ouilos di.posiciones do1 toxt.
i. %,'.l;,1au 'a31s 40su0l0, ,,baoado bieso pare Ia politics demag6gica. Por
Oolo, entodemos,las infinitos concnsiones unilateraoes conoedides en Is
laomada splazs del pueblos en favor de una sole close soclil y a xpon-
sai de lis ottas: los I salario incosteables prodigados por decratos, no
por leyes, cuya inconstituciosalidsd h3 sidn reiterads una yr.uen YeC
por los m5s altos Tribunases de Justicis. Ilgualmente quedass indl'ido
en Juogr preferonte 'e bdsico derecho constituoional dc Is propied.d,
tantass .4000 agredidoen funci6n demag6gica. Estos aspectos y los rela-
I,%-:- a I pol.liua agrarian deben merecer'mts amplio trataIDiento del
4,1-0 WI. ot l.d sempr manteniendn oa'alto Is Loy Supreme de Ia
Repiblica y los interests nacionaols losalque el prosidonte del Partido
Ortodoxo sfirma colonar par encoma de todo inteoot politico.
En gonnral, las respuestas del senador ChibitS rvclaron tn cuidado
extreme en iu formulaci6n basts el punto que muchasde ols preguntas
quodaron contestados to un simple esqueoeoo de respuesta. Poro gracits
o -Los 5s, soposce un material ms0pPara formarse un juicio de cmo
piensa dl m4x0mo5 iefe d0 ]o Ortodoxia.Carta al Director


!Habana, o La Habana?
Seior Joso I. Rivero. La Habana, enero 30, 1951.
Director del DIARIO DE LA MARINA.
Prado.y Teniente Rey.
Cludad. .
Ditoinguldo senior Director:
La que suscribe, Adelaltda Martinez de L6pez,. asidua lectora d e
. dtgno perio6dico, 'y suscriptor del mismo, mi esposo Jos e R. L. N ,fiez,
desde hace muchos asios. El tema a tratar es el sigulente;
Ayero, sostuvimos una aalorTada diicusi6n, un grupo de amigos, y eo
el eltmo grupo, basnt medoar-.. --,r. v- .-v,-- poseen titulos unl-
versotarios, discutiendo 00n0 ,".4'-"-Ars el -,ir.,,:, loama, y como yo,
0que no tengo In dlcha te poder poster ningunq de eso 03itulos, soy Ia
mont interesada en que uoted me saque de esta duda.
Comenzando yo 0na carts, pongo come Is pr.seonte: La Habana. Una
de mi. 040. Lub 0,0.41000,01r 01. r.11r5.af. -.
"abe no Ol l -.. -, ise e .' -,l .1 e- -,4 '.0r,, .4- -r-. ., o,
,o.nc-0.0,0 ".1 4e ,.1 r.-1 --- '
3re100.os5,rr0u,.,O tr,'loo I,",,,s. 04050 ..0 ," ,0 rl,,- -'r,"a.0,0.l,


-- ;-d Canciones que d
Deslindes---- ^
I Par Juan J. Roetoo-'

Recuperacion
universitaria

p 00,00UNDO alborozo sentimos4
.. gradual, u U! 4 , I- .
_I,' .,-tip I ~ r,:i, e r ei,::,3n
.dv'erte a tr.v. s
WA O de reclentes sin-,.
.:...oS t '; ..^e
N~: ,Im-.te:.
d : 00 0 f0 r 1 s
q. t:or. :or.to

',-:, 1 "*044. ..-3;1 /d nos sentimos'J,- I /in, i
.er' of,: ~e ,,ici.I de !. Ha.- /
3 ,,r e.3 ,0nara4. p "
I 3i u rldOirnesperaic. p-t

,-,a s:.l ra q 1 *, a Ve Imja ,uper,-
reLl_ a fl^^ e^ ".c ,"a c-Iterow Q.',i^ -L 1

Its de ciend cas.. la nd clon lrue0
ootoor.d ,-, 06r,' 00 ,is bool+ ooodo-
cc a lu null pr] uLer.", der ]i d T
d" 'ai c e, 0411 p de1:, des1.
I :r. . . o, T a. e r 1I.0 ? ,
c: S.O ,J,,,l'. d I e:o,..e l
. : -.. -,, ,- ,I .e ,-
,-'..1 ,40 0-,, ., 01, 4.,I,,, 5. 0000,.
no. aeo al:. eitudlantado;:,,.aio; ---a-a-M. ----y h cmpe
.-0 e co., 5e0, 0 -t do ,. a .e-
,..44.,4103 13,..d-l 34~.03'-" ,..,. -' ..;n p

lu' r q o onfSo no.- d l oo M eo poo r ,, Jd los eodoS
..de.. orl eI olotopoe.. rato os leninun lunar. enl ]coletvdad y omaon Iban lomuchco eltad a Uoyqe.gadnp
ni sna".. ,nto -I II u r ":1 do, slo Y, )3 o nto y s050


000034 po unosmoa.o io atoo vso ie. 3 "tl03110 031oto d o liennca Eu-pe va. 1
0,,4,:":.,,10-3o,00 0 ;.4.400.'000 El333 [0050,040.510
."ae I~ far, coT.euao mucnd E 1r,`o1 1en 3 cm pcea 40A4n0a1. e00s d or o lu3 go1 ha loA dos
ese de 4,8oer m,0, a o 30a..? m ade 00 s d t
.... .l.. -do la e.t.... ded .. .... rn Empefgos hada la paz


teoa a lula doqueen ep fond6 res-' do d lo laoto nad0r0 de lo aaoos
podo ta c.on. t. e Iintere"aeos, E t ia dloo s d. do o ]aequo ea doo p
no yaoJltenos al ) etudlantado, lno g teM. c1 3 0 lo u 50
0qu0 no y personals inter0se0 No 1 tl, no laolse .-i det odoE 100a
d, im,s ueer, es,e etor. rm m i -ancle eon rmeesver rewuiz. n
yc1- W '."r jdelo de nu rns lo de s penableallide ar los ladoel h"m

"lodo nr.oboodm aind.e e dotoooaonel, oes. 0 u 3 e t, e ontraoeo
'ade ou oal de profesor = d d- derro a jedo reito art aMr.Rq Butenesr

0rden, y tomaron a ls muchachos del to a de ee tipo y que guardan p
de lnstrumento pBsll us s bantablio- ta arnles del ni guo Reich, earper:

neso aocuado mens me to ntuvie ent n odo la senteoCiasca res lpectiva.
ron en 6mpaoce nosunotdalo, tdn c -0-deaede luebo-. a slgni'licdo cot.
e h o o ebrande o ol fiesta del rator. rare I. qul g poolu o eha p 0Iclemenc0i
no a la dgnldad docente. Pao ndo 66n ens, qmayori"deo 0I0Mca0oL Natu
2m0port, con ta5l0 deo quon a uodcisi6n de M r. ea Cluo,'qul ha incluodo
lelesiten mover etudantado, en mato Mr. Krappy el que nurmerot
pro deounao opir L6n d la eroonao B muerte no iteljecuten, ha ariginado


dno toaoo ptota tmendods bconr 3 ta l; pare, deren l uente cod derado
ria loxote no 3 cia uloe, nor hay odudo que -contribulr omejpr queo
vuelvap n cer en vlejsos peldot d0 sa, qu iedmpren de nueo e 1-pa4 I
y hagi donmveMr de nuevo In 0 quo di pen able po 1 vid33 soci0 l d.1. ho
todos n..ohelos dquenqe desenvue]-td o ,o qo tt4t-
v" r"do y enSblotecedor.po t m.d 5010 Oldedo a0Mr. 0ler
Reahnente, era dolorosto vet con- a r.Bt
vertida a I Univerdad o en lugar p U A tfrain eel reat r do Ie;. H


de pa0enqu0 e p le io, donde lba3 a Cor tooS P rio ho C u evlle .
dtriplrsetotodao ol o dax cuedtdoneoyoi-; ted,, s
pu deas de diversona dturalela, me- E On a mado de L a Ear I ha,,.u t ."


nol taquelas frleatsosqua toc0n0a 0 oi re 0.id a prl dol c,, do 3e Hi-o
problems de In eultura y deIsen- ]onescuyo presiaer lea ,e r, .


seuan La eolsn o era el punto doa e dB I orncLdd uAIc.la d \Iii.,
desaogo de de qelos dosafradosae al er, el W propo queterce, a cig


de Cegubs. E Jnelflshcapjnymad ^ d^ h tn,
des ob snses o haon cidtal bado smente, y a dlo don ado de iano el s d I l
Iuombre y ha ta posicone a cos- itlyen.t pare qua tenlsaverif eaci6n. ey l bunsts gatooolos Poa o 1unqu notlbs u a so doolo ante too do Ida
I precLs0arent 0 l o. aoprestigodo.Ma INA dom mr de los primeros
un* tradicl6n trolclonade, machos u d

causantes del desatre quoedeon-s i e io brsdels y g e oa dely snd o

tovar de s abo oencermdueo s a00 e t oo o s eodt. daosi y o lemat5 y1nooI.
Istqe e 0s seh 0e d o r 0 00uyam l.a intenci6 de, quo ee homenaJd
-a eeue n .deb. 4034.0ue au 0t00atuoso reconol mgento a mu admirable
otoodol loos palgt oue 01n upolo. b ob- a lnhdrrie e rB
m oJ lestad ulvera ari. Pero los critics, su actstud ropetuosA de ila

rnonfundiooa pqoletlo. 000403 10'e tao el auta erli
:ILoso, 00000'1d0 ooto d ooa Is He-
ts o sUoad poo st clnose o dos los pueblos y gasu0nterpretacl
ol r N. 0le,4. tend. a ttes -barter
:w. -,Ideon n.. qprem goos Ojai Iro mejor entendimiento econ6mico entire
leoa,.t -. 1c.-1t er, ye c i,, pare ei fart Jd -aon enSIts est o panoi-
so u.e,, pr s un s m .l .ao too5.gu o ( o -cnd leslIm t- ldao udida y.
colacp6n Ie t a oal e oo oo s al ics h dle -t a i nIs410 14 ti b d o i t i -rii
ran que lon conceptor eseneiale s e
confundleran y que 1af normas ele-
............. scrb........... co.Hecl
sas me has 1ex0e0didooanto on lo o
nRepuiblics, qua tal come me halve-
.do o ...o.d................ ... . 0 sLa e em1,ar 410
dad e-, .i l- ,a-de "',~:ie i.-
do s ..- 0 .- n- 87e0 0 3.W pEL doctor Elias Entralgo s 'ofe-
ser decent, t s 1 eal00 a'spri- 0 or3d03 dtloorideCub. 00 nI
cipios tradlolona0 do a1. 34.2nUnLveridid sdeLalhlmodao h0a x.te-
alentar it reapete a In hiatoria y n s uyf lziiitiarda u n rp.
a In fe, y basis tenor el decoro de vtrau rp
trabajar honesR E, em, e D.: i ue I -:.. cuDar, osp.,e.
do i m0 1es 0der00 0a3u003 a.rlumo.1 arplods s It..
den h dioa 13 00el1 05leao, ots. M problems.0 .0,3
taculizz l etbuendesarrofll as lo, dilucida en Im
me10 s.tWalsted de q.08es at4 el. 3 n 0343q,.
r ,o34e 00 do 1011n3 e lme oalslr,0 005033mp 1de 03 elh:
2 40131.0003 de0s003 da ot dpsto.I. oo~ tonot'soa.
El l '1.10uj 30 00.344050 .3as0 0044543par u
4.0.....t .. t 3001010301... ..0.... do .....meu-.
.. ...... .. + ..rme1..-ch rl Ao. ++ br -- ncr+.e,,+,g
10i8izad.4P.:8r41. 1 Oen .rs.a nosGd. 0 .r do 4 0
L., ieg' urasg n ifltcauun y "A. do iderai~ln I@ hech-s
ur, ase Ignlflecmrd flt, rl'doI I clue Vh& de cornstderai ei futumo r,i
wno.oo pars do~wrnratndo0 0eo, 00043r1dor0 0013 1 corel0 nea0 r, U. ,
4at0 3400030 0044nu3 0e .rc0 44de- oo.,,a de uno oeroe de 1deas40 ue
N,' do Mor0t ) 0onu0000 I3 33r00U4 conotltuye,.ens stancJi, is 01b33 de
y el boen uato, quo, 0queo qoeo- 00m apolol d solo 1 .vid.
ran desterrarlooos law onsprsdoreos. A dotor Cosome de Is Torroer,
canernuostro pundonor naconal, ",
hay que rospetor0 t no queremocaral nodoeIn d I er0a0d0 Indepen-
perderoos delon0t0va 0 ent t en un dencis, dplooileo, ositadista y, en
maor de shabacaoerio qus afeotan 4odo momena.ojeJemplo de patroo-
a ose buen tono qUe caracteriama 4uI), tl-ug lor6 Ist doe del pa03-
totter los poiseos qosulossto oup ado tdoo.lirolen httaos ari do o diserta,
todo ]o palequa im upeado clones. Bien hdcieroli el sfior .Rec-
con Is culture, In cretao del pr0- tor do nuestoO Alma -Mo ter y el
mittvisno colectvo.o Bien ho z oen Decano de t sFaoultad de Filosofta
combiner un progorams5e00 qu0an00 e00 yI5r1,onodars&I0cto0,dehotnde
loosus fnes de sencillez, Ia soleno i-
onloegarnn ortoopoosslospoo- dad Justs que dermandnoboIssite
tas laureado po 0rsf 01us canton0 0 3 l gnificacl6n deo gran cubano. El
banders, so queoa qhileran pro- doctor Clemente o 0 clAn, rmodio IA- .
nunciamientos e otudiantiles tto 3n- 3IcT .. 01 1,014e 0.;o o A., ;"
teo Yt p ometedores, p y e inaugu r e, r -,- 0 l l. e14 ..s 1.0.' ,_ 0,_ ,
na, poi un martiano d/otinguldoI ell 1403 q,45uo.-t .o,,
prooesor M tinobI) el 00rs00e ortes- 504 4r03n 0-4130 .- ,, r0 e 0 i.
pondlente a ete afso saodhmico, de o..%el.f--,,0 l .1 3 -1 .r 1 0' 4.1IJ ar


ailr- pu-.tl que r. e c, Tll' lc.
a -Q .f, rhleo ~qe ,m race W p.r co, oels.-,e, e-feL.3e.
I,0o 00edo, 3p1quero *. qtero4 ee1r8 43i arl, 4 por- 0, 1M.n so
PL.-ga-oses ihor, Dose-.oro d ,cida ad4 3 oeto o]lroeas trB.,:or-,e
tacw., ,para corregir r-j talva iies ue Is teni,) % A r-no he-Tvem,.
-.aptq- noUbe.ine4,3e e 08 q0esurI3e01s0 oMo, o .,lrce 0a Ley
de Dios C jon 3 rte0tsc6ntd. toes We el ot 40l04 ,o 0N.103001est,0 -aLS-
0031014 1 p.,u% l.oosto, y 3 Wosloo s 00.0que r.4se0r.0. nc10 oi l a taloo
iftolox.
No qutedo oteomssr, mi antes pedirle r3ol perdoo 50.por -tantamolootla.
Puede mandar a su admiradora, que antes de *erlo de used, lo ful de su
querldop.p, Adld Marine
S0c.: -Fialver nr0nero 42, Ciudad.

Respuesta
Aunque el uso y la otumbre hacen que casl .todo el mundo escrib,
Habsna.t o correcte.t e. eribto Lo Habana, dado que el nombre complete
es San-Crlst6bal de La Habana. Particularmente al referlrnosa l ciudad-
capital yjto sa I provTcla, alempre s e emplea iLa Habana"'.


DIARIO comenta


Cubano condecorado
Unildos en Ale- -HONOR a un hdroe. lRecordit a 1 fraosic de Mart
odido qua para obre los ungildo poar la Gloria? Un cubano, u
C 0e 0 ae lEc e 0 oven compatriots nuestro, ha iconquistado la nmil pre
.3i do. I,0t4.0 sids condeoorac6n quo se otorga a los soldados d
5 i 31. d..10 :.-. IDO Eotado Unildos poo acol6n de guerra. Nos referl
contran los crilmi- mos 1 "coraz6n de orpura", que a6lo se imnpone
Sy.oftciales- de lo S heroes. Se trata de un muchach6n ptinarefio, hi
e ha acusado de de Ia villa de Guanajay., Maximo Mora, como *u sen
riLsi6n n distin- padre, f representante a la Cdmara durante varo
ando el cumpli- periods, doctor Martin Mora, Soldado de inlanteri
I. L tal liquids- de l a ONU, el oven Mora, field al juramento prestad
omo-era de espo- y deodtdo a salir victortosoen el empreto de detente
a, hacia la revi- l a invasion bolshevlque de Asia, d16 eJemplos de in
oralmente, la de- superable bravura, resultando gravemente herido e
o la lIlbartad del uno de los m10 porftados combates, no sin antes habe
as oentencsas de logradossalvarleo Ividesanumerosos compa0fiero
algunas protes- suyos. En instantes'en que Cuba se dispone a coopers
ou-prop6slto, no con los Estados Unldos y la OU e0n cualqulerat
con oarasomeod. ] fo rm .3ce.z,-, ,.,EI. -r. 04.s.4l0er0par. Delr,.
convivenct, In- derse deo l I-u .oTu d el0 440en Main 4.0-UL0-con
nbre. I, rtPlaisAgrge. ae r-.u aseI.-ju de tor,,or gwl&~r

r Oributaciones civicas de la mujer
.5.C 11,0 Ira0 it 3 a,AErraid, c Mr. 13.0,tt 9 .x l.0d,.1.11 0f,. l .3<::,1 1. c de I h0ll 0 co0i0
-. i,44. bh oido renci0J que ura ticlro,4us 0,.444 dauJL It dcirC
.-.,dw s da 7 oMercedes Garcia Tudurl, sa pronuociado ,Od el At
6 -.ue000Q Di. neoodo La Haan,0130, oooopoodloots 31 curia 4300 34
od.r 0 r. o a desenvqelve i Sociedad de Fllosofla. No olvfdemo
*,.rjIatJo aooid.- que I doctors Garcia Tudurf, Sou presderia, a pro
nueve de los o- feora de la Unlversildad de Santo TomI Ie Via
DIA13O DE LA nuev 3 p ooisa etsquisita. De esa suerte, aul palabh
eIn aplaudir aI o Srd.6o e. I os nil ir tieus.ie, rapectoll iI t Irltmp.
Como Ia deoadon 54103n ae Ia m3 Jer 3 ,;I,:, er,3el3. rvlc. n O4, p 0taao ...-o
titube* en+ acer er, viocwies rrror.. y imeaaUe, ,rdo ,,
je exprese "alfec- [ corducts.dedo-on- vantados propdsitos. De ahl--Indio6-que entire 1
olberani da to- leyes complementariast de la Courtituc6l que el pai
dn corrects del epot .4quelJa -r cie 4 l c.-fra .,1imlt0 ri- .uc
puebotos sar3lgo03, I's8 00 00,41 0 :.-, fine, s 84053 de co,-g,.
itad tradlIonsli" ]i 3m,4q00 n0a30 .51w .1reu 0.:a. 0u,0. 0 t
y. que representa0de0 0 dosp-toria yddeolIacolectivioodsd cofoomehanveoonod
c16n dp ese acto. demoD, ondo.


hos y Comentarios

dad de Don Cos me de Ia Torriente
Por Jos6 Mb. Chac6n y Cairo tlica es Cu o ton. en la Istao
-presldencla el doctor Altfredo Z
grafilcas, pueden sentirs 3ati30e- ya"
cho. de habor auspitnado un acto No fu corta la convermaci6n t
qu0 serials unaoeooha enolosotioles m ose empef6ttencaO icarla eto pr0
de la Unlverildad. Y icun Inttmona- claro disertante, ma3 los alumn
mente ha de compartir e0te o jlbilo del doctor Entralgo, que form0ab
) 1oven0 e lUltre prolosor que dI la partse ns nutrida de los asi
a ss cAttedrade-Historla de-Cuba, tentet ala Inolvidable es odn 4no
con conoerenCio 'del tUpo de 1a de versotaria, debieron senttr q
Torriente, Una verdadera proye.- quien hablaba con tanta recisi
cl6on naclonall y tonts aenolUez pertenccta a
tPre mente iniciaron l 'a memo- clase, abnegade y heroicsde 1o
rable smal6n unioverltaroi naa breo- undadofes de 1 a nacionalidad.
ves y muy expresiva palabras de l El t tema de la lecc16n de Torroe
doctor Entralgo. El parco itcur- te .fu6 el proceso del tratado 1I
so lu6"modelo de esta 13a0e de ora- rode ay-Qdesada, (ptr p .,i
ones. Present 3 Don Cosme co- nistro de Cuba en Washnlgton q
mo un diplomitio que contlnud lo inici6 y por el Secretarlo de
con alto patriotlismo, con total] on- lado qua estaba en este. cargo
treos, o taradicio do ea que con 00 4:.0 o, .-. disn1.3 e 4 i e i
expresl6n certers ha ilamadoo un -.113a deJ alpltri, p,-rejil.:cloa
lusttre ecr-Itor, Jose de 1 Luo lNtlo.. quea c i,-l,4. e., ii -,
LeoIn, Ia "diplomaca de 1a mani- I.00"-, e0pllelh ,, c4i]41 .,,
gua". En una inte0l0, en la que *benml0a de Cuo., ., t,-A lain
advertliamos como sabe cump50r 5 iha3 [1 do,-'.r T,:cr,-mii E t ',
Ellas Entralgo el sforibmo de Me- e.plritd de le4.l., qut e Ilf0,.1 e
nondez Pidal, "en un etilto sobra lo r,4 carac0liL3tRoC OiJo que eo 0re
que no hace folta", nos ofrecl6 Una no.eltento- por parte de los Es
vldi6n nltlda, con matices de ge- doo Unldoi de la absolute ouban
nuina emoct6n, de IaCarscomol II.q- 0 lt ..ootoo.a
plomotico de d6n Cosme de Ia To-' .1: giridet loJd4 ,i o4plc.tu.. ,
rrtente, ar u.,, Presldente cutar~a y ckue i
.w [<.i dotsts o3axea.1 oc.404 Al
Y el Bntguo constltuyente de ,1 f0 li r03.e80r4., d.tI .0.1
nuestras ,imblea1 legslatlvius n Ooqdo Za33a, 10et tOodeo 3m103
los dias de la guerra, no. dl6 Una bloen que quien hode v
rwoW -u.L00101-tt-1o10 t. *, todo lo qu000 5por ounos asosa
3,.4 r 4" T,,eJ 83081,0t.r4uh' tu. tea 0u ,voerdadera utopia se troc
, ealldld w.. b1 cide d,.... Ca._-.e
.,a II.eil.,- p01. pT --el0. L. u ]' TI Tle,-.le er, l 4u etlr0 ae F-o.
La_.0erl.,l 1q ue t 0ce mu 3, ra. 50 10.5 -.Lijodo do C
h-' -..le ...Iea'. r ,ll anoLr.o-s 4 b. 0l o ,t, ,ia p e. ]hd d
,le-e.. TlHl'a eaL %Lw honhran. de e tis J g~iiaa r p eeJhl
t AurMa gn M a, ha, dedissId. l. 50u0 Y doo oC e If- .0:,40de It
o.-. a,:,:,.: de mano.r cu~ru. -. gpcompucanism+:, ca- &Id lTr,
,) Urt- pa ern q.e rablir en el L-lea de Ia Lip e as Ils Vlaa,-
tuIa 1., ,-,I era tz honor de LGI Hart& g,,aou punrCUba uiurdr
do0..r0,. 0ld4.0,0ra ir, uto 54 lie lmos-an t eJor0. inter .1

tasri el .resuilo que aenti y que 0 W.hpir.:-n er 1 204 ten @ el ofir
raiecm._Lmaj. se lIsrnegabo pi.,.positO do qua an b rbuevo anu
;iO.oto..A Aar oomhw Ia.41031ir. Ltogow con o IIA tsact6n 0di I
:;4-, c.32 b1" so o do'ton..An Rasoto r30a0 3bre0 Cul b 04a0P, p
r: u u-0a 0ur0fusJn de 4alore .u.- parando el camioO pan i abrgo
mamente lamentable. I.-c, de la J&.n11nd. Pla1tL
Derde el hond6n de lsent5m0entouI
4.. 1 SotRe0tor00 r, a,. '4 r "l
..ef 0- MaA c l4 h r, 30 a4sertcln mo 500mucno do
,' 0 1usu,..o LL .Ar ,.1 5a, 50ia0 .3or personal. C ndo 0'no dt
,,r.4- 4,041- 0 3 de, o 0., Sunmemoralselt 0e 0eg40o d~pl-o
oico? 10 00 00 0 .L,1,0.-l. r,-
tono de amenosea, par500000eguir S optulo o elas 5msmacat osl ec1,10
torcidos sopltracloneo: "iLos eoho a unooooltritS? En un o gn 0 nos 0 d
toS 5 0uch0chosl" bs 0mo0 o retoato de un 0erson4


DL, O DE LA LARINNA.-Viernes. 2 de Febrero de 1951


EditorialRelieves
Rdieves

PW. Jeor Mesch11

El espiritu de Marti (II
Sabre meltIlPORa daKU ra t lue ue^ i' pa 'u'nla m jm rnM. inidlo m.3 l*
.eteng.r Awlo Jt oerm 31--- 0,- 3i-k 35 l a. Ante"l r
t, b p.or oder stq, 4I:,0 Ae .4 0 j0 l 5 I4p5l 40,03' d.e 5n0etr 0085
4ii 3 pa4o de443 4340 00 M ile..do .,3.-os I 0co0 um4 M iD
e so 5tomatodecor. 03c34al o Is ooIs onclenW~ ~ ~ ~ ~ -l- M..ino ey+ en. 1-- J dbalmi eln gra .il lM
lc. lan is n bl D. PJiLl. m ell- .u
mlva.0 r mteo. P- co a s es alobs y d S
nor, a, Atessd eno ao.1e ine |Ioa y1 In, n,el ,Anj So r l a i u r a n. &,o ntr o a a ag~ o m e p al I.b a
Is1dso lO 80e- 0le00pre o I dan 0 lu 713.,0l i M 118
z cprendal i at que Igi kednvits- 09 861
1qua4Aem0a-8 id 0401it0 ..ruS 03o0r. ,=

In,,o Pas sbs... 00d5000. t, 3a0rt.. ..u 3
7 e`_ ~debas~e lamblilm em gram moodbit
riluretrmas can hLa precaiwlald 5dmarL~c!Ldmco1111

0e43400 d edp a oli0~ iode la d oiid o d elO Qe ldlaroa I tt d
oldo P.33jhLobo. sos 0m300e- 13 uozmoosm a ot l p ts dvarW-
sI. dloJ 03 doot^ sb00 I. dlotnoa 0 30030 5 d e 50q130033Al81
toUs impolsivev doel co00L1en-100 I o deo lord le e o 00 .10
to gd 0co tos o os
La e1 qe..s l qde r,0 os-o10.0 Ismaoi a o 3n3 ,"sto00 a tdtado derloqeaepbNo me 'L q "..''~~iad'
teno.r Mlruo. 8? 8hemalo dba 0 Wei 3 ,3io coun03 M le0doi-quo
Sos co e r. s..- t u-y 0li1r30 4p100 01 MET00 l53y con30 la d3 r v-ntb
Pem el o -'s 'er can' l n- a]oc rer Unale al de pe
te de uiodEos o i alao de 3000- ULoM o 3e 1 434 0nquo 3tna3y0a n eo
are--, 0tedremo 0u0 0onrdeh r, qasesy omo ro d
q ue a I r,0o.4 a del e M riydo y do l tU0 i J 3n0I3o 0 u 50 lr dam lo ura'.I l
,o30 00e08U,01 mslyor d0e de5 rrdo ejeoaaosgenoela sequi., 5 dr0 a

0,000 -atu heoi ds 10334000 00 500430.00 lapootaaootlta deooosldola
Ios cobsoa a-.d s0 30m0o0 00e0 pirllh.ito d e o 4qulla de.oIonr 3A
0,0a elma o roat-.o" i el ds e ia. b8.3Mmax.) 4 i 5a Io 4 qu qua
p commoSe a tht pio- E1 comumn. -ecuidld tlenen nde ipl,.eall am en
det alga r 0mer 0e l l00443. y t .n- oio o el pue0 o 5I0
D tr a l ms ene0l0l-4 cn" v4 I a I lemFlo ineo. ia bier ate 3 euliO-t .
c plcad. n r005 y to .0 Marti3a erom,& o uos.3 n am
i n ootw0a4. 1. -t. s21i.eo ,mor, y Muloha sobreinsmearkiln-
IOa trll del II, e oeOroICe -e- 4I:LOI dislpaoe obal oo rSboa-
-o .a01 pcom-o Vs 0e04 isa An- s..s, eeotosaodouente Id Inallc-
1s C.oaJerr lrrodlr;fe d lo d n 400el d trozo 0 to ldo", el forlq-u
.........La ... a ......d loar -. -em .......
Isi L o tle Immediate ee Dos Man
tu i el dueo lejan de lexi Uo, ab- eprbl a cl
sorbldo pronto en el clamor de li-po elhorn sea ae quiasle] tenl-
contienda,. que sobrecogierona lue- norgtnio entre alqu lo o q ua i I-
go otas muerteso glorLoosa, comao soto nd eflustrieinyhasts sonlos
It d Maceo. El j tbLdo con q.e so 0ei0 0oo o tienen s o qua pu-
401 I. ubi 00511000 du 1 dl. a a tdi s ram o s ito- U m uar' "mlnioterlo de
.1-s :. ,e.-,l ec eh 80 Or.M o ur,, 0. 00 0 o cur d o seel em 1t.vica,
en i.el iler. e,,. r AI. lerofluca p
be derramiarse Is osencia martlna
*,ane0 ro 'nmioar. d, E l 0dC0 ar0 0 onI&d dcon ienci national. Y no
4 er0 00 4 4 a f OIl. ..a n Ib 3., F 3a eso s6o que ne oalt nool frustre a it-
r d r n ts :.B r, p,:c ae ea lu' "a ran r>u it al ad C
anciaie dmito que0 le03pre an Am 5000 00 00o; tino -y 1h6 sotu
on dcosm ad l 405 todo to ]aoigrve--o.quao isfalt doIr'-
'r.to. e brIo rielo so, rob lUe omiiaridad c n0l oI prielpios qua
d 0,~ ~0.4-.iooa D op e, lam .no p sropI o It ntd yoe por l umToneto

erda roueit --u firmPendil "P1-n,,^^^yy
i 055t 1 e ia 4 Ott- y teloo 0Loj deo Ap6stol, y con oI eloct r nal .
20 413,so eldad,)1 d hr oant. qu aeasn 0 4 prodouj .
omarSno. a delo v da laran, olv ..n.... .. de o p-
t lPoar tohSo stnsllo ,- s ld. n p de s1 a andod crtlo o ra0-0
m dd uApestol yAucadd ore-o d o- odeadoctrin y-hsatdosu
o. breo pe an nos oueon conoeid" conducts, y comae 0o0ucu000a do
e rai quo a trav del eptiodio r yI 6o1,1 .u* positive des0alora506t.
-anlyota, -, -orageotso doe una0w-) 'Coaqdo no 80 1 nlve susentada
litua heroics. Vinerons dapu o' ?1a iss phootpr p0r0mial de so teo-
j sI biograis; a composer a iio-a perammito y do l pensaor, hay
40 ge, s hsaoeoo aoesible aoquel deo. ma-ostl-a-ionts vitalos suyu fu0
S chdo, oa "humanizartolo". SE 00ct. poses tourbto se ltoude tment-
i tot &I hombre de letr asoe tard16 lx s o hbst6ri..queA o e1 efero in-
oa nto s en Cpborarlo con vista timo no0e0 certao l Jutifnar.
una exopliccd n raaigas p mettt- SuoId tds tosa roman un oire dog-
dica. Son t odoav oeuy ecrentiso smlo, y aigunao s opinoneso eultt-
lOI trabaos de or ientacl6n 3me- tan de, Is o sid ples1 o rbitra-o
jAnte, omae lo del mexicancot A lasI engendrando un inevitable
er drns YdunrteY loos deo propio dIo- dosv0o. Psos tiustbar Ist quatoo
I*( dareaiv Popeaa o peiin erm colustraro In qufa colmo
Sto Lazo. La mayorlaode on0 eu- do Cosme t0in de ustede5 no hc
r. br-si no te-.e do lo s production proi do nbldo 1a de ee depego
li e,-aula de Mar ti qe que an ea- a da m ireprobdad6n, La, nIn rde-
ar. ,- una uea l.que00n00 qu a mana o que
on`M s -CEUM5 4030430040 Ie A. t n crt d0 1..os'man'a! Xe lo-


04,030opi PeIdente, que14141 30 0lo a del do tor ntagopaaqu tn
6L- ti .: 1a samiao s 0,0e 0 nqu atear4n.esan que e tsa 0 -oir.s
It '_ .l 33o O0$0p130. 8,u 3susoddd o-IX, sIL as 1540.45nl0
Its derS-l 0 JIM s. njal jol 005 D* a. 4Mil 'nd oob. 41e o nm m M
do000110r -lfl ,sin ro d odo

de lu |cnaia.u nado, a r -uu -.q. a dip tllomtia uS mod- al tedio
te" mobs a-... ., .-Iando m.1....
is- 'a c,.na te G rL e o qud no hay quoa Coroa ase d op."ta
to. .-r I" L. U ltba.da. qu4la. i. s. ao 4,0que MaMrl eri tb u le4 0w
t .... ..... uo i 0 oMA .... deD hA1 ..... a nd,. .....i
a i.r,.. le0i lBldad. 1 e ia0, to de hoodoh el s o om d imna.3 .
M a, 0 5u3e3,a L tE ,-, 1,5 l q -h e e nre oy e rodo A i' m caudalP 050 ,4 l
I 1 e0r10 In ro.lt6 Yq e0 0ue0. s e remrv prude do ho 0redur1
i0, er.l-Teiad maruma3 o lereraLme- 5mu004.o pars que no p rotoje a is


:8 l dilla(M auc ccnii) CaillallDeinu d o .1 m ,n-U mdrulmi4 aboolt. yd iceli
3, o ia1011303s340330d30 o~a.s3355000.s. por .dnp.5lotbljrndo rcdo,
r.0- clamS) af r, l .mossaibre lam ruJem ele o inl. ,r.r deos o FAt -ldo-r l aii cua
5 144 80a, 0 1 52 ga0830riti de l .:c du SL u nls ,04450,4 4ot
3445,003 -, ~ oos 00 ,4,,,a- no neosletsos s deolfitr oMsrt
00 n u l aura. d pr esr 3,ve ou ti.u ao d co.
S neon codlo eimlento a r o de do pr- rl, ro e rr u u eii,. rd
dipto oosoo torgi nisoto pdnlo n-.A4 ad,3,00 50305 a 1s1 ot 01404*~' le I~nido ipl edu Co ar df raUluaa do I pa n O egrl ar r i tmnua
da to nngua oompreI16 n 0 p pood.io- pra. e rlo por In h oiTbha ce.-
talented s arcaro o y elacsonat a p cr 1-- a o 3le y "a'o0 cTi0 ar1 5 t1 ,tle.'t
N a0I4 tl0lnl01vitAblemeote e usi"ol. .A ex0soto 1 lsUo u inolr.riU a a
0 3 LoUs., eosncooienils u000n l 00 0i.0 10r304000,3 00ay e la. peo,' -
o .h. aue03 n lbso eojuolto, una l,- 40,cm 0o03 pnose0m idir pe0ietrar malst0
dad de osh or,116mo40 e00pr0r0ue 03r030 raa 40 00 maobsso 05 080L d..
sore base tan dsperoao podammu 30r0n,41-3 ps 1.sneooo do to 0rc0. -
tamr conoienc"' de Io novlosmo r.too, ter dm 30...- 0r.d r
martoands? "" .,s oh siara te0,n00 do u.ds
Poo era auperfciaisdd so e expH l .1x073d
que10 .estionacl6 do b ie M"ohsys E.atnFaho,"aosqua-Apou .
oscilodo, py oscle todavta omis de .tt i otaranqd tallness
to quo rosultso gro dal tisdod eno
p 0. toe una espele de opriorootoo 10do-
onte, un "'ulto" ritualy1 convert-
lonal, que a vece4s;teneIto mupho ode
be 0te 0,y 0 o. isr el ot dolado, osj
0-" dLspcencia aponas disimlmdasyp
e- hosta un re.0cent00empoplgo.
n s4, S L usduable, auoque penoso,
00n re0ono5er que en a5 vasta zone Noo No 00 dtcho 00i saes dias.
n o de1los srits fort, 0come dicen lot qulen smopilnlyu.oblmoIli uents,
inf- Oanocoes, do 5eno "os"pirtltut boo- r 0 qu 0 er,'spana-im t s otreint
10 tno" quo rosi 0v= posas de seo es.
to plrttuat burdo; sstrea .,aPa f Y 8lm ,1pea-a l l,4430-0 ,
Ia lemon en Cuba coh0o'n todt p-.- oE oAlen, sogegpsndiolo,
00 tel, de 1ho que "oo -poodido 01 he- hop, oano o.aoevelerroo,
tuslasopro 00In0 basoso grand, en0 0i1to00 o00ta00 on lefiores
.n- ol 30s)0do is. 0040didod05 do to oo00agsdas .. ....
10- vido", abunden o5l0 do lo 0que 50e- 1nt0500 too olocoento
L e sospochaNoso tooque le noegan a a adl tIene do o.tiemep.
,, MaR so .oustanco y le tienen ose 0 Espalas o, par cosiogulente,
-. oonao uerte de eooheleo nacionioo, Is 0ncin0 donde mis gento
en Y urge deooocpr elm .porque500 e ocupa on t0a0er 0 el polo.
3tra0 de una actitud soterrada, ru0 -_ . Ni O_ .
o e. is. Aol el del president Cooldge de Mlguel oiootlmoh Guol6ore& 01
a, oarctoiudo par solargo 0 0e40- pstotrLota de o; yLhtlo do-nmacu-
s-trabotesilenclo. La ahcstdota ex.- 0.10 hstorla, p d'ibt ppensar quo
treolvo completotbo 0 con preeols6n, beotr 5col4borado4 con Jes coma
H0 boceto. AsS, en relactip con el don Coeoe tenott'oh Issgnioooo6n
1 .?.)Predente deo los Estodositoddoo0o un verdsdeoo ptvlegio.
t.- qua precede &IsSegundofRooselvoot, Don Coooftrect6 haoer entrooa
min quenadodIsadaots que quea go. a-la Univertidt d de dLaHabanasdo
a 0 3r una apuesta haciendaohablarslo vliosiotmatll dbcumentacitn que,
-.1 tfloncoo Joete de .t]dod y co- oeotivsI nlatadod MHy-Queado,
14 le pareca qu3 no ]o0 Ib a con- guards en souarchivo. Y con un
Ait -sogutr, le hizo ve1 u dlotuacitn aI noItaciina I los dnojven 30lum0e0
to. boopio PPresidente, 0que s l5lmita del doctor Entraltgo par 43qu04e0
qu botestarle on voz0 0aenas00 pcep- gai s e0n eo] porvenlr de Cuba, pao
a.- t0ble:1 "H pardtdo usedd. 3q4e ientan que430000 IpUr vlda
p- PorristfcL 0401.0erla 4ur3 ue.so d01 odplritu nades perodo 94on
!I L f. vr-,0e no4e Lvdslag CC.o t- maoogra deltoddb,y 0v0an, elas tl-.-
m o.r, t._o 94jULW ,'ro0--q..a i diplbouition"uo i t5iod0 e tlxsom "
4 1- 1n 'in cam que 4400.1-iel0 0e0-ec0o de .o to sI. ppat1a, de d opresot
a]. Wi rneco oMph-too do 3I 1sI51. 400. 50-lnde3 s4eoi al ot 0 0,a 3 de I"
nrld4ol. pum0 5 3rI4IU0 ,O oatoorJ Ohumatsoo., de Is, pe en .
so, o.La nbal0hadao 4.eOe.01er,, 5t-disosld di o ho4 0re. termo.to

g0 0 a- l omI. iLo q L,.-4 r amr -00 00l0 11rt3 0e0 05 0 4940crdara m.4.
lj p.0r CI. 0' Jdo. o 3 08 Dosau pro P nrtlvido. lip5 a 5r0 0u
ejem0t4r34la 000 nono trio., s.comoaomo. 3A bl5ena 5part#-a 00 to..a
dru- di4p1ma5 o 00.0coma 0031sta1 de .1 m4emor01,h. o 50ar 0pr0. un50005l, 8400 .
inyierema WODsr 0ma oua tanr, dad. pr0 30 optr-dismo oreodo,.
ra,' uais drla h stlota Que3o0.0 So e o30nltll5lo 0en est0h3d/al
s'me Waiteanel treconochlentoode1. or0..Comaitoquo prnold 0 el doc-
AT- efoactao. de Isbisoodoe, do 1-.e0. 0 (Iuso a Couro s-o0 J on mt
It qu pre0m01n 0513cl0o'0.o Je-1 8ito33 Ulr3.03cub"4sl., mr.-eh,
r. e. de Jos que It soear~lla ,ar. rDo. y de la quo w'mwc[isiar s l leter.
o"oololeny l srLdo oepitto, Coso de rlt 31 doctor"' Ofeolo Dortsloguooo
It Torrotos oe oxo 0rm101,mm"41 50SS3 Maidl aCosos de La Torolen-
do- an .grostud 004054l -cados in leo." Li t ,atgno 05me0044 4jqu30te0ro t
0et m0 iJI30m0010 A 3Ld"lots c4 l d.- .1 i04 I-0003i on3 0)00003so oIlmsi
so ohoo.oso Do 1.0. do o... odo01-c 033la13uem' 5 OO.D.t..4035O d,45
5.- ior Lt3 NMsrlros Permo. un no0 -breoo i ,' 0ecoser ei 0. al* u de M P..
.., llor e I I ra lc-fn cLtIs I r, 61
"a 3400 0e3li e,3 0u1 0 e3r3.:10 0.0i. sbooossohaOpm 10-e1d3. 43 I.,s)
do6n 0500403140-01-tor n., pr ., @tempter0e0t 50 01' Conmeoo do 03 sren -
( d0- aO t". 01 -1 L 0 It -Ae p5e.1- rrien0 e,0d0 4303 04 1 0se r.4_4000tne
ha- deni bl del ic.,..el:o Dlduto gli3o.Ano 1.30i5n09erlld do L, Hal0l305DIARTO DE LA MARIIA.-Vier-es. 2 -de Febrero de 1931 Pigina 5


Crrknn I-Ic-ngrti-r-a Pa, Luh de Po-di


'BOTANY', i i ..,
'...5 1 1 7 1..7 1 i. .


LIMcIA cC'" c-. u
S "'I.Z 2 S LA .cc .-: c-sc-


Honrno fic.ebre-


. ,.' , .


0r


Un Smoking fino,

de impecable linea


Models c-ches, a 69.50

Ahona en Carnavl tendril used
u hacker uso de ew prenda en mis
de una grata aacsion. Prefiera un
modclo de J.Valks. Confeccionados
en ligero y .fino tc6pico ingleds,
rmnestros Smokings realzarin con su-
ma elegancia l o mejor de su
personalidad. Son holgados, c6mo-
doi, de linens naturales e impecables.
Prudbesc el model de s talla.

TambhiAu e ofreemes Camics, Law-c, Beto-
nadc as, Paieimts, Tirantes, Escarpimes,
LLveiros, Eccnidcdwes y s-ros Accesorios
de etfiqmetc.


J.VALLES
sn rifael e cidustria, m-9227

Solidlte Cr/dise en la Ofkima si lo desea


La gran fiesin de o -o
en el LountrfrC.. j...157,

Ie
I..in-.-ccLS cc.,c--.,,MFrolics
c ctc dc. I ,'ac -cc-."s...f.'I.cI.'.-I:Ac ..I

.-I-,-. Il i-Iec ......- ,....c-cc Vccs. .,sb.-s Ccc-,cs, c-.I
cc-I'?.,..`,:' ::' .-ccll cl-cc-c cccc-5hcc Bccdc dd- cci
c-c-I,. dLc.'-,-qslc-sc.... .. .c.ld..c c-c- c-sc c 3cc 3ck
C .. .


......- cc:accbssc-dcdsd-Ms.',-c-scbcl",cssc.,c--'i4-c A."S'. :e' ',ie-
Iu. ..s 1:,.,.. .- ,-. ,,c ci lslccd c c c -.c N--c Ic-d N-I-- -

.i d .t,-,-.--...-.,., ..-,,deI

'7 ... c-...d.. . ... ..cccc cc- sc
c-cc La -nrt d c- chc-bsc- da d in Her School, c-.c-..lclcdc-
r.., .. r, -. -. , e okyrcetmneh~ n eu ne oilndlNw

1 c-Pc,," -....... Ic.c-. ... an tl n d-e--r-e -olrecnoa Inse rma-c In/soi a r ia
,_e. -.... ,- IIc. l de bt llndisima y iro neudrit deV I -ua A, .lchu V" reat e l
e .. ,., :,,. .1, aj reho quoama, cu enesrei den f nl a o d d .N ev ok

.T," ~ ~ ~ c k..,-U.::. I -"'"'' I OrnNe ork elzc lenjeoete Lzo u ebutoj en elcr.hntl rnde~lNewr
.,' 2:~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~.,, F,,.i. ..: .. -, llla .s se o r n't r-- sdl Un a --d a N, rNpev e dork, 1. r\nrift..
a c', .'....''.'J -'A.-, :'r.'. ; Bodasad chr o L d.C ..6.d
,-.-, si.,-mC ,C ,. a tef~l is.[ .. ,-, -., C I: _,de la R elna.
,, G ,:. a, .,: ,- i.-r -',,. de, IP de,-,r , ,- .. .- u dr an n on
"L,.'r oeln S.Jla del]."C. .- .-' w 'oi Nioalaordel
;. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d Lii:,*2"'[]' t.:,. /", .... ...d aHab ... . '- r -: "s. sae
... .......to..:,M': ..... tv .
s, ...... .. .... .... .., 'M aria d coG onzalo.. ... no, "
qns. do.In coeurr~enda un. 1"opa r,a Solemine uneral
.... .... .' .....,.,2 -: "


aurora ncndo de "illnnt
Vilc-r be c s a cdt- Cc-isrsnca 55baner parc- engalanarci, el re-
tretto de ta love. y ecn, tdor, eir uo~aCne6 soldlqe
rid. m-iro Omc.r VcIllnt.
Acompafian ac lc -fi-or de Vallant en tan Interrisante Itotsrcli
.us d. hij., Temisse y Almee Valliant y Canclio, dos nlica lindlc csmas.

Las cronista s ociales de Colombia
En extreme hc lagadas c- e ctinc de aquellcc-dc-c scileda a cI'tuvi-
vien o desde Isnoche del martes. c-n gust. de tender c n la tarde de
quN arribaron a la capital, cn-ct rue- pasado mcldrcoles c n nue-tra Casc de
I, Orquldea de Is Lansac. ls cro-is- Allurcs de Miramar. v,ene recibcendo
'I a ciclcs de los mcs importanteIIcs idad de atenciones.
rrllidlco de Bogoti, Colombia: An-- Dotadas de exquislta persoialtdad
rob-. de msc- o c-c- c-dc- T- de c tato enccntador, todac- I 1 s.-
crcc d c cNdec Camargoc Merceds lda -onquisctar m Itiples csimpatfll
de Herrera, Maria Lulea Roldan, m cu paso p-r lc s distintos lugcres
Inis Gutlirrez de Mcntafa, Alicia habasneros que an tenido oportuc i-
Cardnao de Velez, Lucia Suirez. Syl- dad de visitar.
via Uribe Rochac y Beatc z Hc rrcraN-. Ayer c uc un dc a rande para eUas.
Iscqu asc-oc-afilc Isccf-crac-c Syc-ca-Ic- Jockeyccc 12-,b Ia c-Ia tec o-
5- d--b. dc c-cc-I c-..--c jeC r------1 c -.c icc-i c- I s
oc | r id ._ e 0 -, rc.,-- i r, r: .
,esc- ic: i--,l j:I 1:- a -, -.-. ,

* t f ~ fT ......... -,: ...- ,, .:,: ,, ;.y.,~l~d
--c c -r c-,'c c c r-c'.
n.. c-b.. fcc,-/J s. ...... on'o "Bf Rb.
DL A DREU --, c~L-c-.c- c--c-l
r.lpa'- I.1 0r" '(',, l i- el .
.1cr,:psc-c--.,',, o,.-,s,.,., ie i,
I. c-ip-:-... ............c-sc-... c ...

c's., .rcia - r.Is.c-i:-, BPI ; r.
c-c-c--I, c c -i b -c
c-sacs 'SI 1"c-; ,- f :'c lc"c-c-c-.cr,,:s -
,ja ,i'ili"m e'.. .-. .:,,.'i -',' ?' 'i
Ilse delDTibler/.lcilia. ie t
... ..... ... u i ia, .......,, " '',_ ., .
P tridL MA .is.WBra... ... ....... .......

Elolmgoeoo metfartark-oy, 1me
-.,-,q-leT .RR II&I ,,v le m .rnl. 3 '1 ,
Jm bplmm~ l@ con Pml ,-,D.Cr- ..- a ".n ,; -.'


In bodn Cotio .-4rr.jic- c ccc

Er~~CETAS5
-,. .. .. ( I, 1 '-' "Z 5 a .ccc L-
.I*TFJ.UI d yQ


"' ........... ;, ,-,', '," -' RELLENOS PARA SANDWIC ES,
... .. .. , i ,,,; ,, "' l' sib. i* 1 Hibichuelai h ....s i c-esac d y ptpI-
I ,, ." i C ; z ,- i 1 ,- B ic adc - C I
Mayor.,. Logidl-o.
-2. .T.-,-,clc i", cb llc- y p pcic-
plcodosd czcls can Mayolti o a
,- ,aine Badi. ., -.;-- \.., .i ,l~ .a Ie -ac Bal
S ,a. 3. Monl cquills Man (pein.


---- dir Pal deordo lodavi
...n U 1y -"l a & B-rl" --ciy m aha .m Mlcypact -


S h h. de- a ,_u nd Ca a c a ANUNCIE 1 EN
c ....... .I ...... . dc I,. '- I EL DIA bO LA MARINA"


c-c--cccoc-L Mcl yUnac-cc
...o.. d...... H efi nrJo'ini I'de iCasa"
N ..c 13 B c-. .I ..c -.. .: ,
1-. del -,'' rC-', C L." '..c" ,'-. .-c' '

In.a Pnc-dd, de Eac-icI,,
VS, aflana: Ultirno dia

deccnc-uIc..ccs cc--c .l c-....el -.c-......
Sopv tua. esosa del docorM.


'u-Ic M.. c-.c-cc dc-I 6 d. M- i al ,o m i le hace falta
M...... f. 0cc-dc c.
-.en u Ajuar... piense enl

Socialque le guc-taria caimbiar 0 afla-
dir a]Ac-cJraiM. Toaavia
Fiesta: 6 ,va. gentara mtereernto =
I -En deI c-n C Ionry b lub. IC d ie p ar b
H abaal au lnc--eala n oado aa caacnta ienga h0y!
che.. g h.... bsIana-c-llti- di..a.

Sa nctis:
-L.ne P-tdenemo. d.. d, s .udc paa
I. d 1-ora.. Corrieli,.Lc-renzos. y n
A oayfeidid ades.


Doilies de Crash, a 5.25
juecos de nueve pleas: cuatro
doilies, cuatro servilletas y tin cami-
no.., en crash azul, rosa, Verde,
chartreuse, gris, amarillo y "bois de
rose". Tejido imijando "jipiiapa*.
Tercer Pisc


Moldes rebajados a 59 C
e ccccinIo en su maria v tam-
bin-'de "COernex', se orecen en
ran dli ec..idad de models para dis-
tintos. dic: flan, p, ding, panetela,
gelatina, etc. No- debeii faltar en
sue ocina.
Terter Piso


A. .


Adornese con los

mas lincdos Aretes

Examine nuestra
amplia eoleeein

Desde el sencillo, pero li ndo, Arete
de cuentas o de metal dorado, hasta el
m acs .re -uInte, nov-edos y i nia c.--..
cyado,I-e oc-cc-cicos- dcc-ec-ac-re mode--
en toda Ia escala de precious. Ec-tos

seis que diseiamos le dar nu Nc-idea
- de surtido' Examinc-oi -pru6be-.-
a[gunos.
Sc-c;-.. de Jcyc-r-a: Plania Bala-san rafael y A uisa,- m-5Q91


li t iiIItva I aDI 'RIO D)E 1. N MARINA.-Viernes. 2 de Febrero de 1951


Fl Pr od.oNationalo C.a.o do oalem a.. I ig omI oadt, d obltr l ", L.H A.,% rl e
1li.now.r-tninna Iso labor d:, r nz~lnpar medi a de, rom it, lestre, -n i- ra~rrw.o,FI lIrl lo
n Iir 1 *orreoportdle .It daro de Moot queo elt.teldon r u ~~a .o ,..~lat ocil
oo r j,..t ler on.lpto o.'a ,el r ll rmnl,. o ..olp da l nI.
[Il~ @ r[;..nll l. lrl (.I,,1f Irilar in.:. de[ nh" e rl{I.I el l p -. .dl. r d," n ;, I rr l
Fri. 11 n..-,.I '.


*' ",',,, ........ ', .... sistirdi G rau .............. ...'"

:....... .... ,' ' a , l ran m itin '"' ' ,." ; '. "

M .' ;: ,/ 1 ,, ,., , ,

II' (le i .. ...; ...... .. ..
I I < ",,, i p


[ t.O% ,-.% [t IF Prt-iInr it :, .. .',
D -. ....... ...... . . ., ; '., ; c,' '


dr tres h. &er 1 ,-. ,, ,- r .. .,-.1. 1 : r
C ,1 .i.- s t .. i =l .3- .h ... ... .... .. ... .


E3 dia 28 de Enero tuto especial signiticacidn paro
OlotiOl y so! Inscrlbid con grlndel caracteres en Ina
antle. do Il Compahia, porqueo n esa fecha tuvo
lugarso 1inauguracidn de nuestra nueva plantne olc-
trca enIa ciudad do Matano,1: un nuevo esluerzo
pot prestar mi s y mejor servicio a huextra clientela.

La nueva plimad, dotada de todo los perfecclona.
mientosiIlcnlcs y de oaso mA- avanadas insltaacio-
r ,iel th i,dt, cit tit'i I 0 ur,t .del, de ot-.o: d
t ; t'i' :.~,O'! , k-, ,,a 2 Ip c.dliJ llto ,1,
W -5,3111 o .leel el a u l e' l- e 3 ),. ,caba,Ik.5 d
i.lt, o tti d .1 .

Ir''t,, ,u ol.-T do do, ,:t l'tero, ,0nl50llq t .11,,1,,.
lo n.,faPlla I., do t.tol -1m A.htr t
i". iso ur,.-I rv
-CrF ., ,: I..m d- ;:, .,"el r:.rre & I,1 :
Invermon r,115a iar. r~e:e~r,, pAra I-e' cmarl 1-1.h1,
Vernano


Tubo-.gonorodor d r I 0
por mirto, c1c turbine d*


capaOC.dod d. 20.000 KVA
.LeiTedi d l0. I"0.6n


es illaclare6os denuncian hechos

falta de garantia para su labor


a forniar el bijue deA ca

larliloo.A de opo.icliun

N... l...." 0. ",. I gnan tns eo i]I q.I

. II. F., I, I-,' se dice celebrada. LUstlaeii

;iE R--, r-il'a aleno ion ial Cobernidor


ti fodo dcl tiutor

-cocc. i cm. ci Cainroliodo! tl,, mt
1, Ahi, l dot toI, ,
laeB. : , i ... .._',-


_tr ,..; ...... t R.t. t .,,tt, .7-

Crcet n elCap to l do ,ttttllrI['' d oW ,"ntd bt ant0111
ittnogd h loend iludru rleltlb i dome
1,lsll IFm l I o~I~t,,: .. .. .. .... Edt,- d, a oS.,- Rsd, ~ ,, ....!-
elt-llitllIserl do 011l0. : a
I ,d I,-.m,- ... . ...~m dl~o
Rene elunndcConosejo-dc
,Al.bjle. do id men telo mo, do,
l3 13 l . . . . . . .Gl I l, : i m Si -a ;'. a....


inpt.!ttiIlH! G1ap81,d .s


tCtto IdtC I r 3 4 1 d,. d
L. :'.- / ,. : ,--., ''. ] -.. A .a a s lta l a d aran-
itPttl 'L normal, .1.i ,, .V ,.-,d
,.- -. i c, t mco es i :. .. .: F''

t o t,, hd .o Ro st! do en
,hC,. casiones y Io reiteramos
c rl:,-,,,eahora. hacemos co-star
.. .--,, ,..,,_ .. ... ,: emos sido obstficulos Pa-
,t r deo eno \. m ento del
c ,, tt.. td. G ....... del uttcjo
Di. I., ,,d,, es n ol A ternte sloues.
., t-. c F hd.- ne g.,,r nadtr
I ...... .,1-m,..'A ea

r ., .ittri._","M'dit, Flitdjrld,,3t, Amgd ,,,0,1-. F,.
~..........,


O1 dmundcial Santa sabeldeld
Lajam; Heriberto Romern Font, at-
icatlde] municipal d. Remedios: Corne
f.Negrio Latin.alcade municial If
Zuiueta; EtardnLo vet, a ande mu-!
m nciuai d e ncruciJadn; Eloy.- illar
Fnnte. alcalde municipal dee p= ira.
iEduardo GonzAlez Rodirl lu c.,_~l
de munte.pXl de Cruce RROJun
iSantana.m caldemunicdpal el ASu
]a Grande; Fernando Gotidz Acotlla.
.1calde, muticisi .lteRanch. Vt io
VuCarlos Alfaro, adca/de municipal de

Reuni6n del -Consejo de
Alealdes de Matanzas

Al objeLto de c Jnn mderar amuntos.de
imotaca para In provincia deMa
tttza ldomi go, din 4 a Ii H doed
Itt ltlFte reuntri ens Voiade:ot el-

10a trdtet VII!s .e011 11
CoI setitde, Alcaldet deearegttn.
previamente convoeado Jeer el Goa-
bEenador, doctor Juan Raul So beron.
on: Rafael Garcia LdIzbel mt. a
tltternmntdez Gonz0]ez, Eduardo Al.
Diaz Mendndez. Angel Agutar Round-
i12, Bthut, Ptpoo..os d FDlgtao,
Ci ie6 are,:, Josqf Cra
yPre Suite., J.6PlMddto-
raileO Fteea. Juliao Medina PoEdo Rodri guez Aragdn y Oscar Fer-
nk n dez deIn Cruz.

REORGANIZATION DEL DTRECTS-
RIO ORTODOXO DEL CEzRRO
Eninoches pasd ae reprganiz6 a
Di reetorio Or odox. de Cerro, y re
suit6 electo president Julia, Ferreira

_________ faora.c 1mg C.1e,
Dichn organdsmon In componen tam-
bdon: Ramon Nande, Oscar Fernin-
dez Trujillo, Octavio Mufioz. Alejn
dro Rudz ,Isk Martinez. tmo6n Viz-_
cal... Luis l~vez: Jesus G6mez. M.-
nuel V ll.. Cantmelnl Hernfi nde.
Margarita ern~ndlz. ,o,,anda Rand-
ret Mituel V rIm d DoertoaBorto-
to y sires mushes.
En In pare oratoria del acts Inter-
vInleron e'Idir aente nacloraidedo 1
"tJuventud ,dOtOxa"tMtrl, R lvadu-
I.l, Lts L6pez, Oscar Fernandez
HRuuElD. aman Nande y Julio Ferrel.
de er uhractivamente en de.
10 W.16-on, a 3,6.00 ioolc(,orwo, .fensd del progtrama y ]os Ideales del
I ha y bola prosi6r. Partldo del Pueblo.
BuRn rDE TR&ARA30 DE I,,.%SEC.
C]ON JUVENILE AUTENTJCA


En i" i. .a r :, :..- r,

fvr, de-.Ing. G-H- --

En el,-,. i no- municipal de ele-r,


k.Irncloasnlmrovtors iao ailI adosalad Partido Dem6crata.
can la. $residencia de S*:Iverin Morsell.
eonstiltlyeron In "Agruaac6b De-
m6cr. ata oCarlos Hevia. presiden-
T. oer,.- ... o lr 1. t, r.
,l n.a l.o .,, -- I: 11"r trZ q eL. IA
Atl-. 'l [' l e .i 1 r.,lre i -l.1
.-, I,, ., 19 a, Olcar r).v .. .
Fr. Per& ,,, d ii Awcu' " .',

Wt-Dr, A.,i I C,'.1r .- .1nd R.=u
r.. R, ;=' .fl-. ";, ; a d.e


prstilto.
Conferenciaron de nuevo
COMITE A FAVOR DE HEVIA EN Miguel Snarez Fernandez.
CO1RALILLO A. Pujol y N. Castellanos
CORRALILl.,- ,. .i;., :i :
.IARIO .-S. . .... . .. . ", ' .' .,'' ,
Pueblo el toi-,.t.- "c. .Pill ProCarl. ... I:...... ,SENADO DE LA REPU.UCA,
r,''':.'.i'',', ;',.'; ',"', '; DE CUBA
.. no. di,. .,. O DE dl 't tlti d
"dlde ,- .It dlit It) l Cuan.t
'.f Ingread ,r, : Is C ,in r en rd,,-t ...t...m otSE

FiERM banco fonLdos pa LRi d, ,t t la juCtt el snatlorsegoiro del conlgrcsitUi pirmb. P11a 1,111) p.11. do 1a
ttlttipiotd,' inlmttstcione del prt. PLa Hblobs, Capltoil, Nacltytai.
I dopresentant r. do rohdo nh b de Fo- d 11
d,, F i ,t , d, A m. -,,.dm.do,,de o tl t...r Dr,...... . SEN ADO DE LA REo UBLICA,
en.,- C, do tonal, la OtatoWoli ots t l. ).1 a
d,'i .. F ",.d do! S ,gl ,"t d. ....l D C UBAlom
... ..du'.,.ct .', ,''e -. .".' ,:,-.:_,. .. .. en ,-, -.,,o- o ~ --ds-o- u~ e- ...
impl-dl n lllplado de l a h pltnioo del
...., ,.,.,_.' .,. !; ,,. . ..par. que el pr6.6~nb


l o soIs dops corrienteh do
d. I t ...dn l l la tardeI se retidnanl e n
3.-/.," .. ,_. .,, j... .. )- esdeo ]a f-reansdel Se-
gas ytalro'eli.rdo! ) antti . ... 1 d. o k ,sp .......... uo
nt topto ,, ,. ,. lo ,-,d L.,,,-,dr.-.c
Ingres6 ]a CImara en 3todtlot do hy dy qulor.c SEGU-
Re DEL CONGRESS, procedan
el banco rondos para el designer un Cnmixionado y au vu-
seguro del congresi sta plente, Para formoar parte de In
Comisiin de dlchn tnstitucidn.
"C mliendo'bustrucciones del pre- L. Haban.., Capito11. Naclonal,
Ine Udel mrn- de Represen- 2 de Febrero de 1931.
tantes, doctor Lincoln Rod6n Alvarez,
er agador de dlcho organismnsEffior Dr aulA eVrn aeo
FI el Caider6n ingr~den s cunaDr ane'peV~oaLne
d el Food. del Segura d]c o greo. President. tde] Congreso.
mn el Baknes Naclnnal, In canmided
products de lof descuentos, que en
.umIpllmiento'de Is Ley de Seguro
del Cojgres ta. hi sido hecho.l aet n, eosne aes be]
'a Io ueda. do losRepreslentat~tes y cunt de guoen el qeI.ba o ne N-
empleados, del me dcde eguaneeero.c N
Lon,, an as cmp h do'enlo
Tiene In sathisacct6n in Ciro- It~r ,- dl$Pu to en l eerdI e e2
ser el prInner organismo que iratiza do enero de 1951).


[raio-.iiioi6in.;, . ....... .
Ii, il.ii .d a Ii liieDem6ocratas
A-Se rinl do go,
na]--ezo ,-,pexre, s
]drsy ]tsProvnae,
f~ua nel Cnngreso y en
ltl, It->- .i 01,,11 ,, [t


Adhesi6u
se 'v.,-de toda I .nacion
sighuej envianodo telegramas
.l jef, de Esltadt. e.es-
paldo a la obra de ,orento
naconalI que se ejeeuta con


Con la rueda comenzd la mecanizaciim del tramsporte


4


^^ C~i.iit.u ,.de |I ,wemb u ii bii la l lii tdo,,
re e id ., W eIsoe e i o" d okjt IotIdl I iu y I toid I d ri
oaure, dda lOiN Wmalda a lI a dlodlaiAL
Godlii i i nti. i lNhoumaoi tltlato iu ilpftloi
iloao to l onlwlo, y to oil,.llo..Ili l pgo V l o im.o -
ii. IS I 8I i8l011.L EN C.hi m.n iI. oino1 oo uo lo
IA R O IMMA CONS i1i1A 11ECHUE olrE o o l I dl o Iolo l o reNles
LA RUTA DE LA CORTESIA 'LARAMONCH[JI fIlI{J{


Pigina 6


SPolitica i


, I..


Se reunirin el domingo
en uin almuerzo lideres
del Partido Demn6crata

No lic rcnculacion
poiluoca 0088 qoc con
El Dr,.1 Prio -n dice Oro-,1
tt,,,. d .. Edtd.t.d R o
vN in vnuain
'lD P o1i- O~Nao oli e "' v ','. .','aoi t "
pes elrodl ca ,m s e acHa

E i -, ., rA .,,p .
- G: -Iv 1. : ,-,- ,
I.. . -' ile ', 11-c. 1 .." r

.,. es',' n y ex',adnc~ ,eiir, I. p;Tra-


Terreno

politico
Fort Angel Pubilloni _

,moIt itlhtt N.mu L~atd
l ....... ,.- v,, Enr .->,.,,,'., d *
.1 .. , .. .
..... -, ,, s tpg p R po-
Ca "Un herrero en I&

r... VI I. ..Poddi Iol.. Itu

ei. .1.l.. 0 0 00 0 adi J..
0....100,I plei M .1 61
,.....,p' .... ........ 8 . ....Al dor ipdl., l- Pcentr l.' d bo-
vocaron I usar un I.rntI itillt.
Se quidt el sacstyiti Ot nauu.-
dad mec prnica.
Co..1 Inchltpeltojus, IUncld


no tota etto. vi6 En Is vdta a
Lu Vllo "'el Presidentso l teni-

C~tIOQ Cti do .i,,,,, lstta Its-m
lttltdpdltd.a regre0ar contt1-per
a/re. Laep-, C-rell- Serbs.
-talbs eonentllporquel si nFil.
rP:.topis b ort i u It aw R de Is
-imd-ga~d.l.opF- ,-Ir penrpo
earretera, dlex vecre mi. pellgro-


o, p lerdehabitual. p-
Art deapedise, el Preiden bro-
me.:
_;C6 la Hora arregli

cua ndo aj Presidentel .

do det a htioadl rCubando yeI, .
dA. U I 1." ,M ,4.r M..L... -,
can .-: r
qun -, -ha f'lh'- [ -- -- .
obrero ferrov~ario junto a la de
Castellanos.
Pr terto qut en hu expredsiv-
dlscurso, en que se traslucd do 5laid-
mariscal de vacaciones,. Batistamlu
-66 su imposibo did d arprtnun-
Reareidas ci .o ynftin 6
en una espetaielin que la produjo.

rFlando IIIInallur6 e- el 9.16n
d10 H.P Is Perdaoomis. coio-
d c lugare ht6rlcor AuInmica
d, M. phltl'lDoo Rlseytdo1.
hu d.de1 Invaldin ha. Mando-oo--
-U16 retrbJads In dldtidot1 .
%er at rflhie and. Segundo CurtLque
le dlrtgila 4I& ioneurrencil, pre.
r.nt6:
Qhdie. l erieno se?
Lo que quizas'no se haya divul-
gadsm tucho es li topiAo.n qu et ei.
ten en preyado hombres de gobdeAl
ho, de experiencia, hombres quo
estuvier'on con Batista 0 con Grau,
que despacharon asuntos, de inte-
rP. ptbllco, con uno a con ltro. y
'que ademnas connie a muchos as-
pirnts'ct"""e a t.lAa mia a-
--L. verdad es--dieen en ]a in-
tinnidad-cue Prio es e.1mcjor -
mo president e. g

Reanfidasie el domingo
|pOr RHIC la transmisi6n
de la Hera Autlintica

A tontar del diltn o, se rearu.
darit istransmigt nde :ahraauen-
tic que por ,sact. dVe rat 'iosF
se ha venida radiando dftde 1. erl-
sorat REC, halt, ]a direcc,6n del re.
present tante haibinero, sefior Segundo
Curtie
Per esta haer del Partido Revcju-
clnnario Cubans hbr, f.1.,, Iat" a
principales figure del A..le,;l,-,c-
y de 'a Allanita.
La trantumisltin serA ihor2 ]AS
nueve y treln to minutoat de to noche
cada dorningo.


Cr6nica "Habanera


DI kRIO DE LA M5ARI_% %.-Viernes, 2 de Febrero de 1951


ANUNCIESE EN EL "DIARIO DE LA MARINA


Cumnpleaios
lji,.a:n, L ..r i. I. .
.,,- .L W).. .J,. a .,en- .-3.
L r, ,tF;,?.; J' ", i"J.?' ".


'Maria Fell Rein, Espi Jrtevitg
Lnsis al. o 5. r,rss ,rrlu. ,l5' r'5 .'.' t .5 lll.r .'...r. 5,. i ,
. Ie n P. nit. ,.e t .. ... "a.I r,,a' 7 .
El hilJ del dlti.fuldo imatrimFnii RauI l Rein y Fellria Espi Ar-
teag y .obrina nleta de. ,U kminencia el Cardepal Manuel Arteaga
Bri~pcourL
Tensi n din fell,
El acontecimiento de nmiiana: el "Bruile de
las Cuatro irm iones"


.4niversrios nupcialea -=-. q -
]. .. ; % { " t, a ^
",,,, i,_,, ,':,, '' I L "AUAH' 358 I-'.* S ,AN Al


Iqu "Sm E, ,; y su -
l -h.d,~ I cdAc,
,III, a ,A.

.m ,. '1 ,'

En la uap~ila de La Salle
'I c" F'1 "' ....... "ia de l
Tale n t e uahIFi hny ediad pi
I PA- P ---- Im I. S F N A ,B ALANCE -p.VA1t ARFIAPflRS iN1 .1:1 r CIAO ENRE 15 RfA105Of LIDn n, A .sn s MERT
a, ,,- I-.y d n -P ,s- p & ES5" I,[.
,I,, s,,,sL s BA LA s ...
En~~a l( c eila de a Sal
L dcap I,, i.. ,, ,,o d C..
,,tel a fqcad, j .... ,c.... .. . f-E ,' o 1 I-it_ l s Erm,r& iora do, A
,dt., ,- ,'o., A:.... r ,; cl,, ,- g~ d p d 1. t 1 ,, a Id
..... ""d.,iw'. ., ',-11
Op,i' ', '- ',.' br da' "' la"-" re ':" ,: .1= A- hUaWSha C, ,S r n.O S c, i d P 1 M
I II d, I.. .s te,? ,, ,,i t gm d o ; .,o, ........ ..., e ......... ur~itcs In
. i P '. I P h 'a


I A C.C, 1 1' 3. ,-' ; .; _' ".I ' I- : : ,- . .:
~-J1~Jj-.sIT iI !
P lpf d e .'.... 1.1- V ." 5 ."8 5 ---.. .... .. .... . ..-fIs josehna Mugia
-" "- -'rd'eser ,Eie- ai.dds~ 5l555~ 55*5Lsl F5s3m
-i"si, .. i. s.- sstlL I C, I
.....s.....".........31s w I. IA
, L ', = % : . 2 .' ,,s A .-;d e I.' ,'d; : :3
.~~- ...,1 0 .1 1-1. .:.,
# 1: 3
1 ~ ~ ~ d "PM'r": ,f-.' '' E r.l ,,i f,,.-...
fitu. Wlk. ~n 1.-1 LVd.ha.. c.,-,L=ircl,-,:,-
1. ....... ... .........eid ar L 61 [:r l eI:: l.. ...... ... .. ... ".. ..A


DESDEK EL 3-DE FEBRERO EXHIBITION


;oe rro que mds ha cambiado sus lines

La exhibici6n del BABY DODGE -1951 se inaugura
a las 4 p. m. del dia 3 de Febrero.

-.0


GRANI MOTOrS, S. A.
S12 y B, Alm.ndares.


4AMBIIN 59 IXHINS Slt
P M p MOTORS CO. ROmo FISRANiZ
25 y Hospitol Camoguey


9


cz1ZIZ~-~

~Ih -~23yP,


S VEDADO
DANiL PIERNA Cia. de AutOs y Transprtes, S A.
Sta. Clara doa. -de futos y, Transportes, So A.


'TC ESA M N S


El

Regalo


de Hoy


PIJAMAS "

DE ALGODON

(Tejido corrugado "seersucker")
Estos pijamas pr6cticos por necesarios y a los
mejores precious del ano, se le ofrecen hoy, .
solamente hoy, a este tan econ6mico
que es inferior al cost de la tela.
Todas'qn modelos sencillos y elegantbs y de
colors enters. o';, azul, mai z j blanco. En
todos las tallas. iSon una ganga que le con-
viene aprovechar!


UNA TIENDA MEJOR SAN RAFAEL Y AMISTAD
Estas misma mercancias ya los
mismos precious estaran a la venta
en nuestras agencies de
SANTA CLARA, HOLGUIN
y BAYAMO.


Pfigna 7ItAURIO DE LA MARINA.-Viernfies. 2 de Febrero de 1951


Actualidad Estabkcer]in los1 res Trinharios en La Habana
tualdCat1ica Igli yescuela yun dispensario en Laton
-- ,.,,...,Eml,.o Fi.,l una gesia, esu_a_____________________

-Nu"els Casa de Ejercicio,. -- " -- ...
-Conferencia Cuoresmal. I ,'llnrriIon's del* R. P. -ralado de la intngen
-Nuevas of 1itas polntificias. Lucio tie la E. Arriortua El Circular:, ,l
311 ",l --.st I expuesto en l f i ... le Jeri-. iNa,.aretio del
'.'b... e i erior I e Trinitarios 1qui1 del Cal ario. e 1... le
E ,,. ... ,,.,uaia ecunr n H bn bisp e atad srt aI,.,.,r Rer-cate el marl"|P mei,
" i'. r' ,i: ,',-" 7. ,,'i 1 ,!,; r ,teii. e I-f rel
E _- E -r d pA," l lF2d. c e6n1 re1dlzeEl 1313 I ,n- '-.. d, eol In

be.. NI %Il f 1 a, I Trin. l tI
,r61-d,,1 1,6...ll ,N-,01

t". ar- dc Pic`ngl e. oiI ,IAlxP1131 r .n i
mtanana al man Bias 11 on Is cldI 31y2r.11101 lFldo
11. 1. ..Ice. r. I -. 1 l... .... C., l""I I FA E . .....
e___I.- if Itod I.11I.
I.7 ":. '. ; .'' :.. '. I n '~ r "; l'e' ''' :''. . ;':,'",'11:3. -1, .. LII 1,A1A..' n, u dI
Art *.F. - - -- 1 S:,'' '"-"-i i 1'. 11I Y11, 111 V 1...1. ._- 0.0 y is so.AaI el1adre1P1,1. -
Ill .1 1 .A. .1 .1 ". g. . I, ... ......... .. D'l.121 Ai d c l om dlde l---',1om,-7 W- deMa-
t--o c II-lI)p'1- b~~~l11111d 1 1 ofrno eM neo
a'.. fellll e In .l ..lfrd e lag Lardeun C ae vl
,:d. d.01.ldedlelII.S..l-..%-aCIE C I %1.1- 1 .rucisLsolempno que
C .: n .', -. , n ,roeeslonr, En breve serin e,- eall ... l .. (. .. -..... r..T .' de I s sNaz re

,11 .-,- I 1121 3-.,:, ,.o d .. .. 1, ,.,- 2 .-12111111--1 Al-2nu l6Rodri1uz-Roza.,
.- ,- -- . : .- h ,,ig an-..-.,l -,, i


r 'In Sr I) Domidgo Teroelo
Eli A -ll ,-1 i ..... 1 1,,- p1 1 1,1 ,1 L. .II ,1 .. rl~bl dl 230 3 eInd pdr Liod . .- .. e dcin ita de os g -
dIl- i 1,,I 1 i-iilt l g1i- ,dl 21,i1" 6 1dl . .. E 1" ,d1JR" i r p.Lucia dode s. En e1rns l n : -,-"
21 21i. 211..i d . 2i. . .. -p .- i r ;,- .. .i--d, p -1 1 "r, A "d A rr- I ort]a n tt d e a n a, i l D i laz 'G r "
,. 2Ildl 01. 11"'u 2, 11 ."~dI --. 1 1- 11,- A. l .-~ ll 1- - h .ll ,.._____"_ _.__- Itada n pl ti3cn term inand


11111-1, ; b1p d l 1 s oendic1 n r ta l\ b o I s gr l 31 11 1111 0 3 "
... .ti .., 03 tri. do...ConferenciadeMionsefiorI
.... .. .. .. . ... .. ...., . .. ,......... ....l Jnt l~a A.....i Alfredo L laguno CanalsI
P r gaao s de l S eaes anN1estra Sofia-. .. ,r,'" 11111 -_:. I l-'" ' '"' ,-,--Alfred. Ltagun. n -
ir I l r' .'. ..l ... -/ -,- '2 --c-. ,, - 2

arm aro- I d - I - '.1.-Il 3 1.llllad lL 1 P O76
PIns ,-Il jed;..... 1'":.1 .l -. . ,111 ,,1 ... N h ,.1 .... .. 1,, 10n

23i1-I. Pdo dO21,011- b"13c I d1og3Paul.l Adi
t 1 r". l -g I 3 ,111, l AqI 2. 1 0111111 L I 211,1 r r I .debk611...

dl 11)11 h~ol Alil l- 5 21,113 A 3'll .d.Il 11 11,lipl hiln me ia3
150rr"sdb '" de s d lF.eudbroI,' '.-d'." .,, ,,, d.-utid "l,, ,l I 1 ,3 A- - -

Cub. n hnn dela As ,nei 111n pre- de 01o l pln de l Cos-oSa gs dd IA .I,- Tp, dd; p R .-:Id -, ., l-"" -" "1 3 :- ain a"- ... .
1Illply:In eOp Ri-ho2)114inida21,sof133- A, o.1121111a, I. .
Co r "rerto m.le'h- ra &on FF"dro. L dr'e _%l sIo


p-3,1 -. II .I -. .. .- 1, El1 1mp31,31111,1111 1,011Solpr-s- Fu e unral es oe aer n ir
e t p I. d 6 Pr ed s dcl IlPr daP l ... 1 nt,- do aaSnSem'o- nrer BOordla-d 3 Ioell..zp e 4= 31
E I adeal d. -LIdias d.I... .. .

cal on Inlat113Il.l. 1d i.112dle.,110.,30 glcId10 A
d S aa -,III Imobl-l dlogyiSanlFs1pxSde. .. l1s
Cub.1 Trhn.dr1.Ar61tpe.doC 1nde l ISah l.3 !d unelPa
aeA...-en,.1.11.....: .. h ll ,. 6 ," I lh qu 1 dl e ll
d C ] n o s e i t Ii n u e S d a t in a d di r . lC b. . .. ... .. .. .. .. . . . ...n n a .. . a J .


l a. retor 1).0MpenT';ri. d. El ;,lca ,r. l.l-l6 itlld F, A 1Tl Pl to .
dl ,d,,:,L.:1lll. Alcoas.-.-,,.15 /:,.l-,-,,-1:' n el.'. Rita,'l ,minidoldllp ar1-H.a-1
r C6-I-abrera.-l dlll111 i A I- aIdel sAllol.Ddlingo1111,111 dl
11 n1o111PIde C1411 e.d e Ile,dlaSst...r1P- "crii adefde Stullon... ",,,1'n;l 'frb .......
Ap~lll 1,1 2,p!I 1, l lld i,S 12.-" 1CO,, LI a.NI, 21 ,I .: n A .1.:r 3..... 1.deO en e An ho or Ide l d1An- PP. 2......1:1'+ Ap 5o 1,s3de Sa 111.,. 1 ... AIr a ios II S.......A.l. bdIl. ?,.,,D dl 112,1, dg.,' :.,e ,1 .......
Innln ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Maiytrt ro p e ai lrt.Clg e-, ..-, ehe LSan to 1 -. d ......de elgilr,


.....10 .... ..... ......... .... d..... ... ... .. "ll''.,All 50I1 6111I11-1 al J":
Elp r gram a o -a de o euto s Bade lncia l de m a ntlad 8 pll.sma ritrn otdad otdo re den pzioo . ,14o l .P.F .


acl., e* el en ie: l in inal A My- ul ,po lla1no, 1 r. ,.,, dllPl. ,tr~dII I-.,I .. 5 .I, I ,..I.,. Fiald boo 8emI l- i aret3lanl ',11 II 1,1 .. I~l..r.: ...i63p ll1 1 1 l10 I .ihu~O~d 11 1
.. .........c T... ..b..a.,..ut So ,,n ,an,Cl ----------- Santiago-------------tiIdoLOodI n 314.
El,, i Hi 1 dr," ...... i. "dl ...... ........ ,o, I ........ o ... .... .. .. .... .. i ..31,l ad ;3, 1..- d
SII" '.,-.C, ba.andantenald-. Gre.
Pn"lariPad re d er C Ari 1lo" I -,Id.olr3too3funeral ,,h......1.."
on.. .g... ',,,,,r r2i, D ole,,,. b ,.. 1," 2.3. 1,r,'e I r O d muA
i ....lret. r o b s i 1 roeto a, ln s ty c n, cdrS o .k.. r, i t.r, as. ] e l ..-, i.-. F I | i ,, j. l e l s d U s I r- nn d
Cuba Co I too o Si -0 1,sin. I 1.lld3r .1
..ideM1... i ... uotr n p In ,e r n h r
lo cl e o a h l~s d' ... .....,h l, d-d R",'1 n" ,.".". ... ... ..",o 3 ~ t s. m n de a b en u ho re y n el e ,

I31.e13. IEn. cI I
d. aue it~ Set,-lan. roIl.I.ihmrqI
Do.ar A..1i s m ac.nt le D b.1oAo,u 1 d11,l S Ie,
I dcIoal.d1,RoV
l br hmbrery

I. 21-1l,.So --drI 1 -
NJ", 3. ded... I ..01-010en1 P1.p..,,11
dll .lXrT 11m 11 dy Orfe Triunte rpe I Ba r darl l lr:,1pnrIo -10 deis. l.t.. d u e o ..-I.,ee
la, ll rgP d, p ar dl es 111111 d Bia P dhe n r d P h Ins 11 11m xprt, tlled e lol IIre MIn 2111%dAlel 61.
Vr111eml01" dl ton el 1 de proira a:
i.Td.i d IlnclUr m rrn.ldoerta- oHtnt o d, don su eats,-..vai
..- 01Ar11dore os-lydoil, 112, .1d-I de 8Pari,' dIe1r cir
51... 2111,, 6.1h. n i A 1 be h e.e P d ia I ls-d,7,1.ir :,,a. d enr lie's h
13 till1V-,.iAu e c prins, i 53. 6, l cb s, d. AiF
.a l s n lsrra a a url = p e L t Ha b a n a, C tolnlnn y 1 c,: lu e ln, m ntn Ml~Ill P P," lilI -dn1.lln-1dr1d11e0 IIre ynd el de InsI
Al... r 1P ,r1 .plA C, r..a" P ..... ,S.maIdla.B.ll2ure lfoMI2
lduC n A IS ti., riti" h;- A, -'o r .o, ,. i."'",.;, ,1 -'d01 % I.. -il 3l-lte ll un' ,r' A .. l.in..h. -.-...slO 013d1Il a LeouarlE H Yd1
'rdel iablo ,,s1 ."%,-"1 ' dSFrnA -c oc.'I.. .. . ..
Alic in ..... do..... catl. ... ...... ..r,.' ,.,i',, l. ,,- ,:''.'.. "
MCI At...b.c...... .. ....................... rise IIll nn d Ail par'I eicrml cu. i llm;i S"anto tro L.. 1-.1r. nnl
V ib .. ... h .d o nar ,e lc m tr it t o .. .. .. h1. 1 l rl J hIs I n l- r ,, ... r In T~ g."I d S a In s ", I.. . ul i. d ISJ I
n,,e~ o," el SIR l ...t........P r ........ c ...."'I........ ..Pr. f "'il..... par......... ent" s-.. n ia- trebles; sa ,,d
.. + . . .. + .. . , I . . .. . n +t r e Cne d e Ny C a +.L au dr ,rr an"" ', | ,a"," II.' " I de.-d e .."" '
d.Pn r + , n ' l n C jzo el tisno., I ....S-nti go le d P ri,'r A lc ,Z ', r ,' 'I".Ina 1- +.ely b a '. i ,-e I ienza 'da er d r M ll s o A a
I'ar,. ,o 4 ., d a u Coi l m bral. n I ,lanas.e, o- -, ratori, fest~~uive I. ld )r&ls gl sC r .
Per g rl ae~ll al Cob e ,. ," ,, .. 'a s a luIi n ti mpn d "r -r, Jr,., contras d., oi a. s/, IS I ., ,,,e e s, + d
i ~ ~ ~ ~ ~ m. Sad a d a ta . . i r 0 D e ...a pronto a i tn,. .-l" e, n Clain -Ic '. I" d., r. nB F, te.: or
roq la aena A p l E,., .. -. Cr, iaeta sds ,. 1 lea .-. ,.r i P d ie doata T ,-I1,m o.
tocta a e o~ S d ,,ur.n.h-wu rai*enet Tldid ' rg- -. do .S D 1.eh oc e uni "ri Ago' R tai, Ill"
rN .A.in -,".- n I gr,-o,, ,. i ,,- 1. -r. e nl ar en.a.' f"a .;." " " umu'e.',z iH nv,. tiR P are"
R d n l .n ~ r m bn e t ' .7 e , o i n e ls d o., n r IS e e t Iwc ,1 ',L s to ald I p .. e r
P ont fic l p r s, E r.., .' 1, R d mlea ta o p r ecn n d e lears I e \e li d i-r est. regic rr ` T "- d o IIS ,' ca ',tal y br e.. -.' .
Irega B tar al :t -- ;m- -~ ., e4a: ,aI:H f ,e e. ++ - f' c -lr u va w, odr L'uee ol s

+~~~~~~~~~~~ ..........................MAIA {
C. oN ..L ?.. ....'.;. a', .. .,'... ":.. ....C ,... : ....,.?,+or,. .
In NI hrdL I ....... .. ,I;,'::r'-, i[u: ll:i:l~':. ~' n:; e./q'a~[ l;[ .K.D:~ ~ ~ ~ P. .... r l de ,-1. L r ". .. . r .. ", r ', .. I Jig V- .4.e r I 'e


d P' L-S'e . .. . ~ e pr l ... ... r b . ,. '"c, .. ',.. ; ;
H Ml ,, Inara 14 a a p r a g n y e 1 e ", ., ,.,. ,,, ,.. l.r lei-.hdel Ii rple..1unr..
Pnseintr",im,atcl, .... c rt..I.. :. (.ud ," ._..... .. 0 . ....... 6D'r Ir e nr :fda "'a' Il i-'
-c eg 1,de a c, Si.... 'a o....il n r roas't- -4...... ..1..... .. . -;:;I.- 51-n~ ; ,ll ,&l .lJ
de4lPanicarza:So ,r l iciaS In a I. e. .MesO0, ti o deRRd t.... .. Irf.u.. ..... l' .. . ,i h ...1,...
C~rip. ee r e llInatd e B i s P eh.co Prqarhe Io. 1r, rl -.-ln te i.=.r Be, Il'un,'I
DE'paqua" Cl egod el t. a n aot 1. 0 Mhst A m lladle- 41 r iI-1 .pl. oo) e a P rL -d e o e
trCl a d retM/ ine rr ilo en luarc .. lgl jr.rl. ..r "1 delot CdeIi i u lfaul ede"RhI PP.1 p lrl le
Cla e p solc' R. A'.', '-:.t1
--rr f+ 1 at .. A. n e.t ,do, doi,,tf;r. i l l ) u pi a IV Ir
'I CnPEn;,,mn reei. n do e'l evai. n",r -rrlml -...... de nPeurdtac...
ard'ra'rll d, :Il' bill no................. .... C .i ay17
";r)" M 'l !'l l [... .. ' ~ "N:r. ;'1: ': .... or [ . tZ erto e~a o, "... El. ... .... ...4... ............


El Gobierno comunista y la Iglesia
Catdica en Lhecoslovaquia
Por F. Cavalli. S. J.
.p...i !,.I p O fH kRIO _O L ARINA
Depurac6 on1. e Ia de, -r. bada elf
del d I , -,
E, 0.,1-310,edn-,ltoL contra1.alse-
j, 3 ll~ .,.* Rhh'loc de
dkill dellai,:..1. -I 3 ,c, j.'i, ."i,'e'.," Is.. .d
F r1 dest lada N. k e 'e,.:,'" ;,:. notan claram enta
r1 d, -,. elrgmen dominant

....dI -1. -d.-y.-e,, M, a.,
P il l e .1 6 u ..1" ",,lz -.dc-'"disl odlold
Ill i rs~b il. 6d, I.3T.16 o- pid
.. "r.,' id G,"_ ..7,' e` "

djeecl err, e G uanal. j a irs sdode 1., .31d.
.1esmbnserd el Sacra olen de IoIn


blen srci bio en Ga n as itidsay s o ...-.. .. .. ..Pi' e, e'... n, *t

en honor de S. Hilarion Irl ,3, ,.. n l I l .. 1.. -
ffina I' 2.1 dl e sgud nl e dna en d ei un esu- -3 1 .31 "
', Pred1,11 uci d l a ........ .... .. . All.3 .'
,. -, ...l mbr1 1. : 'p. '.b :, ::. :, f46 ce uara d pley ,'att

e o ... . . Io.- . r1lr """... ," card...1d' i," "n


MariaI en r a yua ano 1, .. I P.. .l de606c,01n s oAAidio3
ell honoro deoS .2 "I, I.1.epe d, -" ,lnllblp d Repdnlia, le ast.
h 3 111 Plo" dl .......1 tdl Io. fuuc onor de gado on p1n1 dl trsa
ho- dipa 1 0lem re cl, abnI. y de Io 1-rleln 0o arie larL 41). LII ofensal Ill-
.:I. y 1aun1que 1 g ..:.... _, .- u t d dlom lPr- 10 o t el lo 1.a-do tenn ilgd.-
Ins 2ancione. ('rt42, mlnrste
rro. dotorvorj deI.a Weras, ..ene el ,Ir,'d.

dan To asi 1t11 hllas hrosde llsI l3 nnsoeI eld gl.1do a, co enco .ra de reelus in r.
puEdal hate e3 e3eri io en 4ar3u-
.. de h Ind, eg 11a nfra1dn de ua n n ma mide, ru 1. laCpl

61 r o To- c ohetr jen. agene a er1et$dhl l. ell ..ine6d,3 hbilbc dei prenat,61 de t l uedesd .
E q P e r a y 1 se 1d0 enc n 1iereuhgort3 14 de dkiiemhs f h.so In
tea reti11dl p3 ra1 reidnia 1,1 11resded, nte0 d el ntreito&III 1 0 1alelax ilel in 1n mer-
- .. .. tbe nida Id.e l de S Pa..... ants ionseo i ro l kdW .c I d~d det o r Irca-le.. ... .. .. ... a co et(r, 2,a nrsli....

'a .sd spebEde yrden de aII tra31,311 24 hiart, n r e- 1,"" 01 yn.n oe d idn -

rsneniaetogre fiSant enherao 611 d le/i qdeld n 101ero de Omledosd~ 1,ndem1 1,1,0 0ndpedec0 d1 e 7n 13ue-
dene 1.to d faveeor ha t-de o evco prll test, de I, r. e ly ha 're.e qu e f nrez,peepb6nhi-


illa itrt s il d e ari.le ras addls h earns s ori e de ladl prnd menI e er d ,a1 osde qreclus1 6 no ( .-
h duhel n. l,1,p obierll 2erd6 d elti-nn n11s6 r slld eh.ne tho- l n4-
-arud 11121. d l i dlaottIolsedtor1rd1lalilnl de ra-illdl l, l lprIeltsdell
Enl eIm11 plea dols: 361 3i i rdl f i p1, 1161 del p uebo. 51 r 1, On loi lee-
Padi reiloll 1,13011 1 se,11 1de111 y do-All)er icotdlldellol da -Ileremo l M1 or1 d n d e unoblms 1 .den 1es1
5o aelllla1e ll1 u eane 1 di ld I pr p 1e1arsr nuevo 6 2113 I.c-
- trat hacien~y~pda lds preparalldlld Para 1,1 1del1 1pre de11ro. + 1te I'+ 1. 6 d.i dim 21131
ta uslem nradesde e man at1i as Dej dar k Ea l o unto Tde n cirado u, qe rne d ho ser Iast Parlsh~h* a
,P ,a~nc It l Sato Enie habdeldel r upadoetds rltCom i eIt rde -ac to n rm 1 de ne cr m, s e anun ama ela aer-
e wdh v . ' : ' e la C d e i r e ie H c i o. n a, l a ya o d r, a t u f ad ursem s I n e sp en e nia ,e d e u]a, ~


"1--I1 dIla -ill dic)em 1,re, 1uePar-
,,, .,., 1: ,,. '. dc.,r .' ,, .: El Gbr ern.ha l un eler16 u ct i- ,an, e du ra t ln, em l etrnado a fo ma

-1,3Oa jueo. pse l ull rell pd raIl r0-
E x i iint'es j* eieua d o e c-do n la p rduc i vn y que no p g~ e Praga e, en irtudde I
mdspr eI a eer seinr ula n s a reta u 1 vdan,, sernvi- J a nu evaojnb ainjdci. ar1. t en-.


"d e . . 11101 II 0ha- ],re ,, 1. 1f r -16m de 11 II
Capes lita uree i~asen E"dreio y.-e' e .ode-111.11: s de
Ia lirntedesqudare e nto e vsta m di a os Mairdo de ar r.D el
disinospase*euopos de fensane onaLcpar'ecid d prdeepr rinuevstr C tkacrI, ha-


[ ih hib dn oe a i las D inasydeo a ts ro uI se uebrd oedI do dia
nrn les no e lrCan su der diores e'a lo

y d de 1. .- d el ie h-I, 1, 1. l o l e -o t-l a t.eIb1- pa "rea1cl. n endd. a en 0
de A.I.. gu.lp- r buiad o d euiolsotolne. 5 I a o-
l-d. d.lie zEJ6tlu 03-i ,1'1 dI ",'f "I M~ .11 - 011"
'IDO .llph7 ,lI, I l, IZ ? '. 1110, ..... - 1
hintrr~l, p icdlulas31n i ol6 rcs 1 .- 2,3001 llccinar Po pulacessPa ra Is u l re
grm eKole ri Rue abln
dJU :,T ?" ',. ';n ....,r ... .en ....mad a 'Pr I ,l, 4enl ero1" '--,Jul ian bdo, en llr11,121edl 11 lener. en
0,s P d ddIp IdnA 1 lnn1,1 Ill Illh 11111 e 1. s, I$ n 1 Y 1 d r d1me un nI e
erI CIet, v e par 11c 1 jg dllc ernd l I mplo ti,3I IitIld
I- DchR xit In an c d 1- Maos teambios c1[lecarrra.Dee se b
.... ti .-aONS .a ... ... ...... .............on .........
1. il 1l62ad11 1 l i") 163 pnalde lde tmre e1 Im.bts ern b I res i ln o .due que[
,l r nf121, delLu .j..,A0ex e-. r.-. .. t 0 1 'l"pl..-,,.1 .- i d-,.-b Ia
rl-o idl ll E lbae 0 1 -- d i 10,1,-,.... ,,--jl p_.ll 131111
a 3 A.d 11 eI16 h11 ia l op :.: d""l 1.,1,1 .. 1..1..A. 1de.19 4.5 ,I II 11, 11. illII 11111 id l maLi. 1111 1, i l1,111 -I` 111
at ...pr -1 61imen1.-at. q ,banId
t.-..c. I .. .i d .,-.C...N on-,
nos h ...... oiiL|, y sobi.'zos :, pas .... a lu lrie ... .."" .. ..."!,
R. I J. r, _.b.dII I- a .m
l..le....... La H........ a ...d... 2 de nerode 1951


)rRel a a rrn a st Ia-le. W IOdstale9-adr- d, -11, uo Su11IrIronm
a de doIo demo M. IVendo par L d2ade-serucar c dentPgAel I la o uers: -ri le en l ci 1ol-J- rl
a re C .... ero f- p--l-:nc -c :. a j cit n
Lha abr-aan- 2 o h. -do It r -

Ure Hbn u d L escasle y eSao,- IC re,'" Sbdi.ias.
It &Iri 9 e ,i "ei"all.'hab"e itnune. at" o eeead
....... .. D . .... e nt:" rrriesti ciuCn ne io nai od1ne:...
inrd i ds .. berf.art. ,-l".,re P '-'r gut itu ti rt,
na ho n P. ty &m rlebM 1 1. ,,,,,
v a o n.rr, ara e i,: c Pu N l o nt " a r f r a d ] d r e o -- m n
M. dadd Ila obrierovMeee rel,. c,6, j!
Podi o El d e C 10, I rllxiaenenrde.e ".'....'-'.'." .. 1dnIsnue- Tnmr l.e In eo~l~db ot rallart~ce.. ..yd ms u -
Ae Te nlElumr ydivde 19-1 Ine len a [i le tde I ns rad i sinstrac er! exu1 ld o
i s ir r F i M e gr o L i is ,. -s 4,lls e I jb o ados, hd o io ca n sdid to en el m enei t o-. I a
3.11 Ireb Ia EI9.enFreuna A e.o - e l pot n u. p- do ..enso dia e s or lin izein dene e
Ir d. r as .. n, ,,I,. L a tde r ~ o t a l g e d rk d t enn i ento de 1m9r49.
.. III Pass Dr.oreirde mGn. s6e"toas Iontrnte, In"I
Ir~~~rd. Ad.!'d": h ~e eeeabr-an nLn co np nrreglo nreioa ria eer
iros hormua de re M' 1n come se l m u cl on tres. s c~r n e
"LA~e". ced's Prep'l- lcri 1ly N', come- `rrfr. e b
.-w,,,. d, R .. M.. o #,d n o qt -e|~d
t ll -I .i.d o nPar lAUDis LaESCA, i nLE VDA. DE anllltaaljtc.mmO I


2-a'IncI' en La"'is delelad-ae2ide Enero de 1It1co

I. flit..o: d. I '. m i. r u q n a :'-gdn-,'ad'.: t..n. -, .._ In I, I-rmne, e-
LcIIcua H en,merm,r, n ide F do --.,de h9.- n-e. nt.d.

AlreaRe Isail ley he 1M.areno ...ta iiasId. o Cel'rete s ricas.s_
Ia% or d reccil com se mm- ent 6st conra ns seexine


GOAN FUNERARIA DE

REDO FERNANDEZ
VEDADO Telfonom: F054M F-9619


Pagibh 8


- .... _Catoblcismo


I ,I
57111flPfl nr it l tRF It- rjc.tr 9 AUPF.r.-c-.a A.- jlO.-I Pgn


Q; ,4lahanera


T aurao |


sabww/o


IAL.A INGLEEA
LEA & PIRRINS
.SALIM i WORCTuSHIRnI

SLa conferenie do
eiht n orhe
eo atics neck.w
rrIa director dc orqaintl EiA
anape truc.. diiuc p tuauinoc&a he.
Iu noeses. 1 trlbunc ct -Lyc cui
el ae Tllo- mClcub', parlt orece.
"Vidc dcc u r ,'Bv Btsba.. .
Ltiaa'd la fesll llftc.a Edi clr.r t
Par Is essil cltua~ del Iholic
disertanese. sta rcoeresni r.a an
pertldo itan mterAe. y p4rra .a"s.
tir a. at co ee Baic aeelt Lyceum
i mborAcdlo c tet1atpcr.de a'Is
Orqestia FlitriClcc ase Lc Hebarne
Y Ilog ctpatzat trc aet -el ,btl-
tct~c
E | ash.to 5,c6T, ttrl. ead pOasdsa.
.: dc tldirtl 1. Orqiecw Fil ,,.ic',
a. Li 'Hibliri te n L.I turci...lt ae
"' 5dic )5 el pra e t ,ba elpts. OL
leb, 70, en el 'e'A'i. -"A iJLarru,y Icm -te ..55
g.npaasta Fic.ct t...-.w .-as ha-tCLAOs pun Hs

CATAINSS.AI PESO


MUSIEROLE
Las Oulri.irtics '.can taado c.ctmpre

No hl 9. nnun prflO oro pro
cuaIcilatll q.,c hl r~t~llls
mrenge, dude a IpfiMcra i.stlatail
MUSThROLE ot.itc crmtan tI
coflgesone lIocal y n cel unilca proa
d tto qu- lm pcrpi.' a rn irs tilpt.
dicl[ict SUSac parc .IMan. IlcRlg
y Puirc pcrc cI.]lot
fdrla Vey ama cen cPr Fmlci


c-rni


Irmina Michelena
Uma lorl.ll lode iaIa 1 belle. Irmlmu M hrleelem s Gonualer
hija dte te iSlmadei elpHc Itenelroc JIcJu Lci Mtheleca C)eeoncib
Go-tiln, cUemptI cn I". puasdoa disdIsleo. afts dt did.
Ce. t91 MOLet o reelbl6 tee I agacec ad ocecn erassai matadec.
LaJ uldcdmo.

La bodas de maiinam


Fn L cct.. qate dli
&-, s e h , u ad,, ua .-LI *ler,'lra i& A ,


Pnact .1 rL 'ra z.[ L. ic,+lr d,: 4.lSla .ltrta/]i r
lai-eic At NI. ugi,. ..... ai,
,+a~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~L .aD,,... ....+, J.a -i a ,:+m -i ca ll.-e U rqjra

15 Al +o +,C-. ,:,o J -rl '- +a~lc ,PaL~ aL, ml e -,11lu Cll, q,deJt~e,

y ---,-- 'i -, -" n
d. i :. -l r t ,-', ,!,
rb.,' .m e,,


Fstrelle Sisea de FernendeA
Cel(st a h- hecyt1 ., d -m cc a ttte Ii- eIrN S lt--aiJ. 11At-c. Ia
Kt.tiaaeics P eipc u del e or r s iel c a Fcns e .t, ptr e 1 nlcv.. re-
eibir la e llt.'et lonee dd *ae,1 ncrcua amil0tdr
Lel elec dt e Fermenlcc a reet n c u c fololasett oc i -Bcll.
- hje Sly., dc pe0t meAec dc ncldl.
tiese ham cl .t n lIud.,


i "1*.1 i1.6 1 V 1141 mc.-,t".P78 Gesiywsalldable

. isu aetitoso sabor
catwr V V4-S *I 1&. do 8 lcalm- i
iok.-m lj-pjmef wMcldoL Do Do
rab qyE V eell icw esab Im
11c Iailblee 5 el 'cIc*o d. e *"|/.. t
-f odta m IUJ. 1 ugo dd ods o


turk V-8. Simrlo con ftcu l ,L
,,W 0 d. V.S-hOW." I'IkllIa

bj.... M^..iifw '~to -.
v- u d ft. d.14 .,,iiiiiii i- .iim ,., ..
AwlUh. ** *--^ ^^B
r~im.^^i^i.*.. giiw!c.,1 t^; B^ ^
h l ~lfb w* 4. C^ 1-- ~lI ^ ''^


En el Caiino Deportieo

9att^a lbep...lt. at. La CabsaO
a, s, Ia ali d iict l

4 r er ac,:-,ttI= ,ipe lat ,edota a
pcla es titcc ,J cieart.arbi~ede11
Ila,, ei Mr`i S iiel C,:G,, j-a

,DtoP e s a .:Al a.e ia rciAhe hooLi
ti, lcria ad ,
118 L6a JAI *4resCi- v flw a
ur. u L,. rlit.,. I ,a cat
Ac.. icictatlcc .i... .. .J i ...
g -,. am it,'., .a la." i "a r

x P*--rar. 1.1qlwf~
h.a1c lIdtitae d i i l,, L.,-ua,:
-teaU r ik r te


1- frli a a ao ior . arTa.


1e aI *aslr. s 'Lao -.
... eciO e d. c.b, H ,,d ee. d o:.'iid ,ae '
,i ac ,cceSa e t i,5 5C a L.
5tsbc.. dcc.cccs~ccc


T-1 1.^ iM -1- r. -71iia ~ll
le cCId.,d peci.cr .I
eldtwri I,56 l,'ii, f I rtdI.
1 --- --1--- i i C D- 4zab...CadIAW. ac-cdW
indio Jo066


S ol.,.a. do. imb' a! w
"| i:bI d~e "66do -ft1111.b- ca. cac cp.
-C----.ddo


d. -.l+ 1i:+l+~ Ibf.,, t
..-.. d + .'+.111d,09-+


De Ri) fritlnl
TtCAi.....C n..-j-tf....-" c u;...I f .
& tE etablm .t ccat-'uIi '**
a arretrc aea Raccria B.:.1.. .
mm I.Aa dn .... .m. ,. ....... -, "'" F -' : 1..

Dic Ernu diasa ,rc c cuci .t t. i.- .,.-
Ue ter uB' en &I w ce p-iL' TI-, .- H, i L ,. *: L .J.

nueltrom irejc, cen s'e 7 P
enlua da a lempre "rt,, 1.
"Aje del RJtm .) tl. F ,
t arn t tt.T t eINc l tJo m -lc ,e r... l 'HL

Dr Onm I de1 Plu y M. rl.1a 1.3
P o Joel del Vana s c, % .l P- .r ,,.-
Ellu a m PD l M c. ,,^r l r u..,1 ,--. ,.. ..,;, ;., .:-,.].; ,.,, .;; -.. ,: ,...
y Jtca, del P in.:r. :l', n ,.
o Po "
Ellat Pead, P j .....i I C : .. ;,, .1 i' ,,
do de Co-sJ.1, Ct ,
Sad. Carlev .t~aipICr.i3 1.
Lit Egr tCilrtsslacP it.tI. r l-..i
r. M E,,1.1& R J: Em.g:t.. ;i .. -. -
ClMltO | i, r,,
J "lia M -eieL R ,rI I C B .. ,-'I M B E --,.v
cIs y MJck Burke y sen.:t. ,Conssttu ea iL plsi u ON[CE.


A


LINDISIMO
TRAJE DE

SCOW-GIRL
$8.9 6 95.
:":" s $6
civ nitle b gr iaci~ cinu
j5i. dMgca r v Iso..t... .is3 ci.

0 c'.d i sO d .i aaci itt.c..
pru ... de con .doro 6.lie o
bla P et 1ta l i. .. blcc .. Ca.
S 2 tv61h l PotI. .I.- nla
p catluthats" q lei.. a l .
T.H., 4 o 10 Ao.

LINDO
TRAJE DE

DALE EVANS
Taasc 4 a &95
10 a/ os
ci.icc... ca. ttO-di.d c0-
bhdlcn.d.calgcdbc.a:.itPru'i.


at. t luc. ... l. Ac aa....

p.,.., d l rnyl


CaomIla de Algoddn
p T.i11., .I t.6 I l.A a. $10
.19 .l i .gr ..~o~a wboy .
pCalo od~ lfll. O.f-


Pelo-Shirt do Indie
I'111113 6 'i A A..$149
D.apun. d. ccc.d6n r'j4..-I
- at.igra d.Wiatdi in t.
tat .I pet1i0,e -c atc,19.


T.i..a c a,.... i1 j
U.aiiiai. c c
,,I". pu..lod. o god6. roo, .


PRECIOSO TRAJE DE
COW-1IRL

Rebuada dod t98
$rt5.49 A 498

itI % ".. A. ic. - C. da
FINO JUEGO DE
PERNERAS Y CI-ALECO
iA1.9, y :; doco oi ;,oCro
fine die[e .1.11., li- .El h ir y

10 A.o,.
FINO JUEGO DI
PERNERAS Y CHALECO

Tollac 4 a 9 50
12 aeo s -$
IA I., fi., I., .in-6 1o'l cr9 tn I",
Clb at llus El ftl.t d.I, Piatin.. .
a g ua cc bi .. t bi daA a te I-
B AcM d, picI tai ili. da .dt.,
o ir a onr.e l ba l~*q boLatct.


LledlelecceGeateac
M.....,.98,--
98c
e+lll.dta i. ,, ia a
d ,. o. 1,,+
LINDA CAMISA DE
RANCHERO
TaIOMSa4a s3 98

PANTALON DE
RANCHERO

162O aS
F c,. c ... e ,,a


^a.


A,-Dl fllltre dA ls.a ao. aepi
l. p.y-. ,d. g....
.T.....- :o.. 98C
I.-De flcltr d.AI co, a c;t.
p~ioro pl~litin y plu.
p:.^ 0 v pl C
-,-..-v-;-69c
,.d o,,. 6 9

Cl tnd. q.i.. i f ia onft.
e ol, 6l.A 71/.. b T 69
t~c 6tltt 7/. l


Pigina 9


IARI" DE" nl I 'M.RINA.-Vi-rr- 9 d,+ rmhr2 ,Ab Iqde 9

DIARIO DE LA lMARklNA.-Vierne, 2 de Febrero de 1951


En Espaiia Adquiridos por la Beneficencia C
F ., Rebso. o, lerrenos en que construinA l
-Raizin do a is ontrson a o. a-omericans__ --.-
-Sigu. sI "pelgro Amarillo" erri l: hien de estilo
-Congross do Il Corona do Arosn.. rootnico, o como jas Asoc. Can.ria
: a. .. I .. 00a e -.-, -. P.o.... o',d .l l; wd l.do
-o" _.." , diti a C vlsc inanico 1. vomo h

t,n,. rero ..ro..-'r. ," ,, o ,i .. i,6 .o t'-.. so pooso ,I .',. SOCIEDADES ESPAROLAS
.. .. -- .. 1..1. ... po o p. it Centro A iliuriano I
-:'61 '.:' '..'.', ,' ," r "' ,o, .i T. Pita
." r0r-'ssodros.so -o.. _''. ..0 T..- ,. to.. -",ooo otdo 0. it.ho..,',d do
. ... r. l r ..... r... .. .. .. fd.C r na.. .. de '-... ... .. oi .S ` ... .- i T l .. e -. ,d /. eS O S T A O
3do is biotoosn.
r~ ,i ur ,--~~,'.. i p r, o.-. eh'. el Cii I, I r, de I s

u. ,ro I'.'.' i..t.,.'.. ... o. . ....,.-... .,o t -.ol .'",- 0.0.0.000 d 'u


d~~~~~i~~~~~n' .pd. i "..,..*..H .'," ';1.',,-' e "l^ "*l*^ "e r.en, ; .. 0.,a liru't,,,-Y",".'arsde. pr r la:4 3 U nOC ASn ^ASo O-NiA
-Joooodr` ".rr,010 0oSoia
e e .. hr ..'1.i M,'" ,:'I. ..-..n c- e *ryi .rl' 1Ms- olt r I ti el

cPs1.lropoboto eo- i oer-ci al i a ie 1 ch. iano
, r 0 I. l.:aO.i00'.0-r.. ,.1. r .-J loo.o i _o r "o.--l '-l r e 'on lrto lr .
Ciir .a ... cl r. ... ...i ...]| ..... ..In t nr ii r,,' irsrrcT l:"lo. E "~ o r ..rai'l' In . .._,_ n n tarnifin AGA AJO l Icsgptfe o
] 00 .B e .'h', e-,Il 0t. 0 0 e .0 t' o. o I C ols l'Dte2 .l pn

PO,,.O0^ ,, do 10oo0P. p.ad00 oo >o Casn o.^^a
Nri ,t,- MIO. p- r :,'a.- lri a,:... I' ,. inr ,-,re i ~l I.:Grni d ur ,-i.u .n M.. rt:,h --her.. ^l_ 'l cO.I -Jrl. a do e lo Sen:lCo ,ro c l Hi .
R, le ILul w ,l-.hQ., r-Irr. D., ne t.neciend leap11e rr.,,Jose I
Drl e u~rJ ..11 t ,lr.:n o oo .l li ees" ".r.

..... ...................... bm do .... ,i > o l .-,........... u ,rt [ .. ,i ;..p .. ......... m Josellli m i ... ho .........m.d. d .. ..
a Tl- ., p a lflltr,,e-Ce .l .1 ,, e-u l~ l,. o rk el. [a MAP r eirTa r. ..l-i. LJVuber lRos.6. cetr


1 rl r,l der ,.e n .::. ,.i:: ry.T..] o r.L,',i t[. r[.lr r,. E L.r..re e'C,. d.; r, ,'r,| .,5, ., P ed r o" et rlrnt el rdt. a a 1
ei ,, r,r ;.r .3 i.ri .,n 'a rn .. .. u( =11., T. __e__,____e p,[tc , rfu,,- n. ,I liq eK tt~n H lnT J ~ lcrpfeo *to
h -DIU --- i e a [o.LaiaT o ii. -S-3. r,. .i r- vr la "lC _<-, jeAi l' e.. i ,.n 'ca. jc one" ^. Maria ^ clohe a,, a] ]II d
000 .' ,li,' ,.. a,0 -0"',' ,'- ".1".o A crtos inm ediatos

i ."J MI.i c. ... a r I | I- w1 V clo Vi ,ro t L' C" l .C.C.r.hr. 1,.L nL O i Ll los: a, I d,
E. ,., er. ai .. .. -j" .. .or -o. `... e l a r- d .- i Pi, /.,-. '.;,d ', berlin C a Jen d %Celr sll,. rh, LCole ,e6 3* -" e -i I T 01r,- - , .I P. ..- "._'' Ir^ l S Id

A, C. l -. . ''= h...-a. 1.6-i.I ` .- _".'. i,".,l ...... -a. h r rS = I to T w nu, -0
r .. *" " iA": iB- r . ni i ir.- Lul Pill ,i d 1 [5 I ; n n cl'. Bnrt

VI ..., r .. .. t,,,,L I*," -L ;.; ,, .. ,.. 3.. h I^ D,,." F, 'Siu" P'."O'^ A *^ ^ tD.,LIA :J T^U.'tU..
ca .,.. .1 ...'.Z... .o. J- 1rI"' I . r . r, : : o I--rT O .oTe' i. ctE r
zr;e....,0.- l Cot,.: 00 . e l.
Fe 00:-,c es .-VotOG aoI


^ ".^ ";1 ;u ": ; :. ': .: .. ". ; ,^ '.. ................. e.... .... -r.- s


r,,.;,l F,, ;. n M.,1- ,: ,-. .r,l e *,-*, .e .. S-i .l l,' ,=-.-, |1.I. T I,,x F ,:ilo a",, rno i lo .e1 nt30 u'0 rod 'eo* re 11,1
re, al-..., 00000 l0

**i f t....' l..i..,,,i ..J i r 'r ." eel *-'"iP '".R lern u.rlJuan Sinchrec* .l *e
*.ir. ;.ir.. I ...el F u.. . ,,. II, .. M. ...... .... E ..... .. F 0 . J... . . .'


p,.irr ..rl'lldh,, |,l.:.. > 1'1 l~ -------.-r........ ............ Iriiu c.-l. tl l, ~ ~ j'h.i. li drgei r ndru i -- l g v da e l
r... .....................I I .. . 5 -rr, F5:r.P.. ... RaOI Bo -


'. ~-~.'ll n ~ n e, .e c.I r ,- Ii' ln.e;^^ 1 ; l'd^' .:^ ,'e ;*. "' "!! eu I7*nmu!Ohe "J Erl l a lift.o d

.. ..... iid l c r am.i ,*, ........ .. ..I ... ... .*.. ... ....... ,. ,...... 'o .. /i le CT /jdet'*l'' esre ia u a .. ..--O
0 ur00 0C o. CLd'oELUB~
Cu~le.'O e,'t-n d ,, 111ea .,,:;rt ,. sa "i de l,, ,'.tr;eiraG',iir ;.:i 'r. M :. f, a, : nj ,, ll C ,J,-,. S er I 610 f a redni lae v te r, o Grn luede a ore 1
l.* rr.i c e.qu ," irllld [,:i, ,,n i; I -, '' r .. .n II ='e er~n|;,r- i j, 1. ater e..he't. 3 un b p t.i ,.,.el vorlbn .ne l ar .te M-o BnI'trd"!u, el' .ea dfe ,lla,,e B. o. Lindf"
la p ,Tp .'a nle, r.i ,- 6T. r.-. l e e ,,r A lrS .,. p l. ie tr fite I r lr a S c T L- 0
ii Ol~l~a telil~ldl or -ii& e cihr a,, C M u-I .a- le-1 i n<~ ,eeC .rI r t,; t ,l: T .....1. '1( -.,:. I h .t .e 3e r' an'iu* esDa'" Mr ta ', Mu '

ulr [.-arr, 1 1.1'ir;3iP .ci ,.e r A 1 i t, r: a-nndr,- 1a Bd o be--- a
II II -rrii;-i I L-'-j ^.. L.Il (,1,..r i ne i.r. z ,;"e fie i .z~.. n r tornud n.:~ l.:ema.o LM ..lr~e' te edrd en u de, r Bnno Cat Lh tpi
sue'.e do osdooo. -sl.Y urt eea
Mo e. o PI lo A 000d 1f 000000,u"p dl- 5-osood 'cre,.
1. 1 e-GT .. ,,.-. .j Fa,.ler E ls Irsl~l,.eC l. l K ....,e ierr|ieeel. A-1 CLU nt El te NSF C T vie ~ea .
rloe.0r. f-,0r0 .42 111'an. Chle.,ode"io... do ne , C,.Ns ATLOCOvEG AS D CUAGo

aP0000dlo si a na0 e se et0 u eIuloreiii a

00 ir I. 0000 Ir,00rlr,l rnrert ci..1.a-,-.-m0ll, ooei o '.-.amooc .0 e oniIr e ta 0


r I m t r l if n r a 1 1 ..n r c .i- ..p--i -,- , .,' r m r..l de ,' .: I ,', d,e r d s t n d e cie s : nr L I d e ia S e c i n M A de In m ue b e s e
II f . e. a i r"' n' l .l ~, I .. ...a ,, ',""20 : ... . ..1-.,a . d I Sjtru- -q . l se nI. T ea l rou cio n a . i.- a : o _h 1.. .'A


dr~n rtnpr IOh 0,00ea,'0 a. rll e losol r seovios lo p.O r0 0010 CAS~O ICO VAS~~.PO0CO-NViORA
000 0000 On 0.ll r 07 htl" 11 o 001..0. 0... 00 prt h.en dor 0 0000rl -0000 DiE Oono1ToICEN o 0: Junt l~Dore-o
c- Co.o 0.' iooooo- us1.0s50 00on.1a 0.. 0

"r. a l, e ... :., o. o'.-. r. o .lJr. irr O..lo-terd o y ... elo do rs 0.eisa0 los oooyooo dot
Eo otoit ,,oc 0,r. . 00. 0.10,. 00 ? pl.,oe 0. pH e- o'000000 d 0ro eti0o cta 00 Coolo noshogon Ce t Loalodeio ooleore
S.. .........." ...... . . .. .. ..r 0ooa ot,hs d dO i COnL ATL, TIC ODOLSANTIAO D
0<.000l0 Olot-I.lo.1h u.- 0a ,o0,5 t-e.r. ,c:de r,0 el pIe 0eIow 'u". LATO VC-A: o so ordhod e
~l r~l l el '.J r, s l lll Wr, d,: i nl n rl ) Fl y r eo 1 F- 1u.-i tu'= r Y- rol~l- g u a d e i al ech o y m edi
0lere la p i.Oro o.r l r l.. iin., 5:mqo .e.F-.'dcidi d. to ho 00 eol sentre Goleo. Csd
.0r,5 r ..'I,, 1.-,' 00 pirjr 00 'r '.-n',hes.,o b oot, olp GACENTRO : GACLG oopa ieo ot-dr.
r ~ p d q ar': 6 c l h i rl' l c --d c or o e z rr,e el eb e i V.'"I 1 1 L A n b e a e e i s c a rn d e sto M a r s ie l Pl ro or i ,m e -
p0.c. t0.e o Oi tr0s.1 p e 0.0er. -iCoot-ri doM osdotsoroo riat l do I. SCoolnt; do oaoo.l oe.
d.roo.-.,os'ale o ,1 sl 0m.r o 0 0 s 1. -so -'t.lt-.-Ioooror.lor) o, t- aIs-Ioer la ooo l n ol do oo 0u0

0 r ,s it- so' oos.,r, [ ,0ossGoQ-oT. cc I Ior o o d rp rI ASOC CION VSCO NAVADE.
0.0.... .........h,..M.'............ 'ml oob.. ... a l N FneCNC dotl-t Do a
I A", "" C ` 'o' .1 .1, A Csilre ." Vii eeW e """o. I e "'e1 vIa bcon L A En a M
d_.; de pobc- olslRacil er.'spB slei sot rDpad-nPie,'16de l oCall oip .o e a
T ,om l 0I,0a16 111!aoI a000 .r0rI.s.11icr.e r.onoiato fat ieso d e n uesoeo o aonooo .oh.eL
"J0-s-0i. 0t~ o o.000.ir l tolt r0lno0,n Moto5000l000.... ododeJn oo 00n 0 oa s AE TOls 1e04is oo.Y Crtens eL
00".0*0 000000000' 1 01.0.00CYoI.os, ABa'O e ,a~irJ-n II. Dooin s o
0010000 IooiJW ,l0.000T. s.pul1IC.. a..


4;000.001e.E I ado 0 oulorletC ndeoi-enee c oosIa ot e de a t-ha p m odel
Notabler labrI, tnendc D e r. dote Isa 1 o:ho o1 %a noI.ovGoe.ogtn Citaa.
]%.. e I'.n e q., ..B e ,, .. ~ .a I cur .. c.. -.' 1.-,:"" nir.a. C-' iradoia eculed'. d no Intre -s Ocretar lOU] TUlesrdor ed Al ean.. V


0., 000.0' ,0150 0,0 -.,..0 o I- ......o a e,.rto ,,. An. o no.t La B nUSica o AITAJ O DE1 SANpo tI AsO
I d, ;.4, par& t .. I. .. e o (.oI.D AS A :B a l~ l .. ...d. 10

It.. .n. i ,,il . ,... n,,BI eC .P- 1dedI Oroo n o e s d on o Is. .. ..
o r 'a t ,, i 1 i r, i l~ . .e {n I i w i .e r,, i n Be c-IT,, a ra Lin.nent e 'am d obo r trl- icsb a t s n r n o

no-ot.s 0100 0h,.n0.000,0i, 00 0. too 0011-ot 3oii'oO 05u.n0 e 0 o100 re do- ComootEla do GAoL oool ooA doa
'a rt i -.m -r, /' I ...."'a" ir-,' ', i. r 'd..i h I 1 Se e rl ridchtor Mnuee'n l pen' eCn"tR a LLGn d e ulnd Dtr etl l.
t-.o-.. 1 p-tit. r. rira aideeo e 0 Cob.- ooere a 1wac iodan es l do ton Coop

n, l.I. l ',.o,ao h sool leId ...as~ 10 .o l fiOH.. .0 -O t os ..' nL*% ., e'ed prcoe eIsdsy mdad a tre
0e.. 0, -, ...n0- .oIh-,oAoct-, .,.0s..... ." o.t-...-T.I ,'.l.nl. 0,1.saododIul lo n SA T o e do n 7 ooodo Dosz toia
dIr.... ,rJ-6Maia rl. e la neo"tabSle.Cha MerBeao...o..r....od.


Tolnt ol o ., notso.. o coo s .T,,io."s,,ooi d o..o.so.o. .1 Id o,ih .t-0. tO00lle loe e oslntervn t--s Pelot- 401a. Cslom en-on l 01 alo
.. I .15,0.00 'Lor odO re oo Iso odooolr ooIo- o oIs. T od -d doooierez. oo

00Io ooeol -tEorSoo;lhMdo... .,s..... d.d.. e r r.1 mlboooios
,.-"...M1 I~i-., -". . oo',rD.eoi omJuntooer-d, Josd "HIJASo DE ICA Ctr
0' e .0 0 d.e ',. ,,'Or r bl oo. o, Mo.,..-:-. ,'o.':. 0 er so"- r 0 ,1.. ..o. .'.i,3 00nloomo. nce Oro dr Is uItoooo ,ont-otolai eoh Pdom o 0100000 V lgs.
S, ,,.l,0 0.5 0- 0. .0.0 i-l, -0.0 0 .uuLcf0I-. P b roae R00 ouc00 I lls m :po t P aUi eNTde i aSets a In A e Tnytorm o
.........,l....or ........n .....[" n-a er. =.) "it"!'r 1.tnoMtrzrmne Brach, ~nArn atlocldnsaeCo 0050' f e.-. o o J.'0".,roUnePrea n p0,0 ID s OPlt- DIso H do'lO
Jollel quae_ Jari PrA.-,A-a oMe-
00.000{ Jo0 L000,0'.. 00'S' '. 0 t-"', 5" ~0 .i I ..00 00 0iorl0 00 Le n is oooio00 ,0seil F t-oo O 'oo .
r. ~ ~ ~ ~ ~ ~ Wl. JAlHre' 'l',lll.": : n rr-tirm o Dnaz netr n ne Ube a. prfi s iinqa= ace ndeDle~y et~riil d
do,%os 0PsOP r00 2Jo.ernIn e on I.e-01e.0000IIsddolllot-a- o.. GAL GA i o h-yq soilo M.r ,r.e J,'00 l.1 tol' h 0.0 0 a,'. C 1"'- .oo:$ :.o.of- to.'e .. oe .,oe. 000 o I o~o,o otoa o t~ro 000Rodlu 00- hd ot so 00 os oo
or..0nInr.. or I a, loo", odoroot- d p o o
.0 0...0... ...... ...0,, ... . 00. 0 I' p .s.- oo o. o to o .0 O elo 00
le a-.r, Mr..d,-e roe oo ] dor t o o m11otdI do Is lords.
i aiJe ,. i-Fe .r n ] z *- ,) T ,unil. ipn-aa wei~lc &r da r ,. ,r ,' N o tal e lr a b or , d el DMng nr. dot,, n ta sroneteal eno M on a cit. r d
EA ..... ro...." .,... .f.a.... Y- 1. ::: l. ,' Al: n 4 B nf:a r'0:.. .. .. .... ... o I.n= 2 r.* o u de,
oo ao.-o omi-d--.. ai.:I IriotAdenl -o cdeheo Ootlod. ropoftod
'%.007;p.O ol010100uiAt--basoocs otF.-1- ........0...,00i romplolo. oot-lI Is CENTIROnASTURL0I Lt-. bdooboo.vr
P o_. N lo r ... .........Into......no .soo *lde. 0.0 noosool d o arvh .
,1, I'll a. .....CubI00Aa,0 000 dlel oto. C eslJule
000al Per' oolsoo Lhpoo,..-e to- qosoesorm l ur T......osoauopyd d
1,Forolo'Io iosh Coosl -IOIJAP'DO GAontractorolt-ogsddo|.1 a..T. nuan. lagosq oo an ,|algt-onnltOoolss oA soPt ogall oo s lods", ''
oolosrBor o Lt-rm,,ae d 1 V.:.a.c.on J oa do to C o on el C olub odeI
T on n 4(- incefi~n (-I Stge liIt ail e ih lpa lo 6",' "o rde de v lwrle svsinp .e r Pl ay"c de.'le Ca sinone" e[ aelf n l, a i
",,., .. 'd "p! tir sPolono" .rrnhoocolo 1ent-soooo P ot-eousdcdsa. Coo.,rp. cIt-iA L
--our s ooIieo totsaTIr olaro ,A doolt r par Is d e lrnds oo Sel1 oopla

.o .o i ,I u~o/oDonlito~ordo tazrPneiroDsod. Chtosm 3P0rl t -so qa re d state oJoe e ac& oodld, -lt -do
0 nGtsooIo do ot-. po n.t om. loo 0i di.t Roet lesl soo0
-t.s. h TO. d Td ods Bot a- ter.doI ob oad' soo Ct
-o-o M -o- oooa R-t-1n00 o doo CIt. .1D .oo ndaol ]odr! Coo
.. s... ..... .. Ir.. i;:'~ ;.:':: ;..: ....'0 mo o.. O......... dsno V tooooo ..o.l... C... T~-OAOE E
ooro r elL oc r e ,pust., E fill e U n o d

t-.......os -I....I...os.s. 0.01._'L Ao B leir .1 claimo on ga,- .ropoel o
....__.' 0. ,%e PopoosDlos Jow lo oo ......so ...... ....I. a t-
It eno e-lt 0000000 1. . r ..eo 1omo, Soot .nor. .dne. do I toropiao -t-l oos oae do..
n, car.. . t...lbor ..- cache

". fin'l'0'.J .- o~ Ie''le- 0.. ot3T~l~r.0.o r.os 0I'0l osl t [ tolp rd Oo s do Ehlt-Igno Aoe sor' l ooso llmle doarldnI Coordmo Igoatd t-odan
".001 '"in,0 ..m.' 'oodosi. 1 L30par .1 n-0a. IEN~kGrLi :MIA


n -,d olur o Jodso o u ea-oaoi -1,hr .
'd' "(o IN' andid~tuna.d1.

"1 1,rI,1. "u" reotM.._nu el de nnPa ece:P.r.roe a'"Ue, di r
_:ri ...... nN'P- -;-.'.00.:r aIg .A o it tre tvasct ri de e oneunto deiri n ca
0 I-.00' --osotsAt~oo. iodlooImtt-eoIsbls- -

00 sc.,.do osaootolr os mp ao Ot doo- ol,..o Cooooeom Goiafs toj .oo.. d ,oi l. . ,,, oto- S S. drS,.e". e ae hoho Poono 00.e1 0I0s 0anel o-eOltoh Coho. O slntnt on'.e
S ... I...., .0.. "- m-o ampt-tots d fot t-sio bon or-loo- ddo dl at.ecero sr.s t
rdoa..1 Fo 1n6n.,l11. tor quel00 i00 Jool s rsnole os.ll
e.a J..Ltia/A oo Bo inohm Ros .0000 tlg s do mrooo sorosos Is. o-
NOr bee ete.z.,eR.rmmlr .an Gn zlelr,fISln o noe, Luis s urd e .',d e i ain n a a aoi

..to-Io, KitIPrieto-- -.o ts toAlvar hl z 'ei n q Concdpc16nr ArOeal. C
-r, Nr' ;' .. ,'' AnitaDia- VDzAu*iO DnuelAGolder UNION DRBA'ia de L,, i%,t .
._.rI-r---01. 00 lMueto rtparsodS or .1 00n1 Ct-moo
r -- 0i000055dostl pre-ons -b__etiva y extuaortdo -de
_________________ dto o0a elec fesijtodaldoesUa I"dro yd
E l n; Galolor loo ian dn ,, 0000000 Ohr P oodomos Belc'. en Ia Trpica
inrttealo.rtolo t ic no Erno Etolell o- o or. -- b e n.bades do naru Bro ei, eI i -an CtitaC
cn ci C Dnpsodtnnln. n ciC&Io7l, en ro U tell. ls I,
M. doos I" 0c0, ,, sos o oO. s oodo00000do0,0t ooop dl os
t-O..0,0ordo _- .0at I 0-- 0I. A10 'no' por ol'o olos q M 50 lso d.IA:dolounta go o llos
sooo lnsol sosaoloa. aobol. 1&.0haosu doe ~ta lanp
Me. r.. Pl:&- 3, o-oIosaols Fecne 1 shbs o, I' l]cm000000ndelCnr oLortllo Poso..Pr o-
00 ,00 10 1 0. 0 00 raritoodosdo odstO tsos do rectoro ooooogen oro, se
toePoPios~oo- 0.. 07 oootds los oom stool Paheoob O rriso
C.o'oC-Poop "0 oOeoCar0cian o.dol 0:00,001.1 it0, p.0ha de di
Ga sci t-moere,0jho domos sRoooMa- lo00dodOs..000
De .-,- oua c ooolb ls -o Io. mst- sef toraP r o-hob eo 0'110 deI
psurt.I1-le 0 o ott.resbooc o .1- .-o-so 00 a.,joloc .'Rs, .1~0., 00-..1...J. to 0..sc5oi.o.1
de Eo 0.0w oo .00j0ai p 00000090 'a o,,tn oooGostrl s0L
C1lI41110 DL 4I a II ARNot I- e .16c 1,s"64,r,":s.hs~osorodo oldsoo~.
____________l___01950______ D boilep~us 1 do -~i


atalana los

a nueva Ermita

Entrega en el sanatorio
de Hijas de Galicia de
dos valiooao canastilla,
hlgJiero.o is l-.re lrva, cinr ,
HIJs, do Gal-I o-l vul.1 ,' p
do c ri-ooso 'hl 4 .I-- ,-1e
al insl0Zso u,..i. -5 AM )-
l no"rds a wo C-rd,0 s doN.s

I1 .riwerao00 or. meritieooiooiden.
eli 000 Io 50m a r., d, Jo.J Moo.
Conce 16.'i .-er...'- oguro se
retieel n [ :, ermalin

.E. s a.i c.:n ,,rso'pondl.0 e,
-nere de. dh~c.1 oV r I- 1 .-
r. Mm/im Givde P-Ulua iOum
Jjr0er-o r0 n 0, r.ll o noOF-,lll
Io 101 OpoiiLOme;,-r.umero
Vooroo. q ue a'1!1s-."r.o.l'sooo:.
r.' ,o el e5 e r .,
Jares la"Ia I']. J s adI ...
mere0 71257 resldeo le er. CAslto r'.
tioeroe75enre B -s i l"5.-l O0.1".F,
M~r-to Juarm.el a;1,; bleg~iaaa P.
P"1. ecoes I a.frli
In| 0h ',:el ^lb. frk
siderie ne dl de iiloe -ia, atG.]I,-i;
y l u Jnb Loli Paer,, l' l1piA
Pds.h te de 1A T at 1PfOp96-I'.
de. ornr.Joo. o el -at ,

eA. Ierlero l .'- ao6 i, '


Isauguoran e domtoingo el
pant6n o4e loo. leoneeeo'. ,i h'.. .. .o. l 00 Co'..l
LA.t,neb. ii ,-, ,w ( l,,'nl de
Iooend.6000.l.rndlE,-.io. i.0 Iii 05ue
SIn tres e e 1, T'.rd a .e. '
de Co,:,
Dsao 10 0r. .: r,0,,.0 ,0 1 ,01. p0rA
rio W ~tte .r. &-,Ii: e.-.-r.ft


Pata ra Mujer y el Hogar
La. -- a, Pm St RAdalkt d Ft nilon Ih

La Moda Actual I Sociales


JeO Thorpo f ho orosd olo olifbn mdlso de o to4 i e doem parp
C sI o od o soli~o, to do tooa t .rdo oslo obdoood con h roa0d00
C0br 1 slbest un s e do t1l Ilulda n eo r ehmplg tamblion
ra u- m tlndo ei mJle>l Idefl par* el iat 1o151.


La Limpieza de lon Trajesgumrdadol )a L 3a L.. jer rll1u-ai a i. ele.,an. a r.,epa,- corn Uemp,-
ro-s l er.c 0a n to-11r, deo loo l oo .oo, toLso do s ,
UJhmly. i cl lecld u e. l C e:dgu i 1o 116 ,l,: .. | ae r, a,, e .. -9 lr,},
G0A _.d oI.l0ler. 1c0 .0osada-r-em i. fwpi-in I ptn i-orealdo l o Idnl. s
oT el lello.-5 A-Mi.. 1.

Notas de Ia Moda
Zaspu de ]oa dina trim que segt~n parece van a prolongatee .ks de
lo aottumbrado, liegaran por fin los dit m-s hermoso. y clidos que
mutorinn a ucir todo es onvestiditos y conjUnto l de dos, tresa o rn rie-
m ean telas Iviana y colored" claroa que tan blen dicen con la eatacidn y
quo tnto encanto preCtan a Ia generalidadHide la muJeres en todrts In
hedadei. Ya e trate de Jovenctt o de quients ya n o o0 ion tanto, todaf
Smpon a lomism o: a presentarse dnvariablementeode It m -nera mn$ Ia-
vorable posible.
eito modollitos evocan en odo U easplendor l a felt z poca de los
veraneals en los dtinto balnearis, de os s paeos campestre. de laI s e-

mqtoolo o.o tpmbosls pueden oonoldormarae en Un IslUot-alnon en odeatodl-
ododls,, PI. paa. eot o otqout.o dedo plueot-ho 0 oo Latosoootot-b, tody
.000.=modoltd pto. oooooo 00 todoooooptoodot.flio dpooo cerde~orto

too 7e00. 00 l de ho o
;S oi'olndsn deodl luego, en una inmeno variedo d de estilos y de
fdmiul l am en' lidad, Il no difieren gran com entire ait olrecen no
.obltan m m uy u~ eu derertcla que 1e manifletan ea una inmenza va-
rledad dr detalle d en lo n acet orooi que'acompo a Im lmo doltint- o mo-
delto de pd o ye layo.e"
T -nebiw por s empoo Ien -lguno, tro o cltom de hso o de .algod6dn el
bonitoo ad-ro sde lo snore bolldllc= entermente bordalod s ololanco,
oboniotboaop oldo. dna oooama bqos o mool~lZs bo s00 omoo s

colcado a lo a lado de ls toldao mplto o eitrecho vilndoie en otro
eoto mlrlmo bordado, dlipueto d61o en'el cello y ]o punltos de lao siem-
pro puy braves manguitaul. ncontraomo oslmlamo.en slguno B trajeclto
de Jersy d algod6n e detallse del] cuello, de lo]s puiltos y de Ia scintura
-tanto anha como anota- otelidom a mano en punto triclot, en su e-
nerslided' en colores vuno p oiempre ontrutanto con el color model
s anmdo.
tldon Imponldndose tambldo los dellcdos modelit ensteoamente te-
.ldos a mano sen r lolma toanoi en olore0 0 uaVe0 eopeciaslotndose lo1
griobm catro, lndocados paoa baotao:oe, otIest veoportonu y esim.lmo pare
comlda.' en ,suo maoorda trab~adol en precloso puntos eno.Io, Tamoidn
algunoo "talfleuo" eton hbiblmente teJidos a mano, desde luego mn anu.
de mil .eoerpo oiguVendo ao unao moda toand.d en oarin pr Arhy Blaot,
y que eat ohotenendo un oxito contolnudo. ____


lozania con el exquisite
DE ELIZABETH ARDEN

. Imp. ibieo de oists ... Su ilgosro e

oatelleb.,yii embarpso Me adhere por horu.

su t onos sutil fevornTn enosomeonte,

7 y so coalWumri'jo cacbia


o


La dLfcderncla de poicit6n social
ro alters do modo idno In reols
del lu pinoeru ooluim 0e ai ltaim
dol nolo a i futbri. "po C-
=reponde iovaTlblene,;te A IM PA
:dol ovioconBr aiprno nIrLmer
.pes o. hits poelo No e =@0c
..doh\ ho df.l lu is 0"' s-
o. e .v.r .Won, ls...(d-
0d,. %rIM000o p.dreso- .0noo

ru'nes oder."e' s pnercue '.-
r iden" O
-C. id.' esp ti n go otrwe e ro-
,o.r.o, V oa or)oar arlooooret- s-

sr, snoto prlnoMAo.n quO deon
Cist-olrriir0i00. e ulos 00i0un-O0
a cinita y IdM. ftai~in- ~
dco I, rpin a y d d

bIeo e buos 00 0ora d l 0rtcorre0-
,:lcr, .' r e q.e od ',&dr-
1 e0 0n L-Inolq o o re ouon. Mll dr
Eorspnode N dleerLe sobrse Incr-
diii..
Los 0-"-0 10 sl o 00

I1.doe preOr halaln osd y ooti7'bl a p do. dehc a doco, coluen.-oe dle dre Lrm

dcompaet, o la, d fed ilo aoon-
pozosie oreu mtodTnWol. Jt dq'u
rhgrenen un o Uvo tf p arcuo ar
nN~o nay co8matl anuphtc m
an tabrace; relPro .5 D1,
co,'currlrja = n== L'.. o

pre*erido con tod 0v. ,S 5wieden
rr.ifoltsmre ofrndtdol00)or I e0"-


o. d que ionoiodo o. to bte.o
Qe u0n 1tieneP atoUn 'lineo tio-
h pued. hallsrso oejy ds y boo-
bio. p .is d.boac-o d pLioo oeoul-
)oco, convto ene Iempre ha ro
sonpo rhino to toIsia 0.tron pon-
ienteo n e.1 aoodibdor.
r.,. Ua =-.=ue.:-e. op n.|
roro.sloics se de oal loUssosLl
deltonoeostmble qae dabo@arooso,
,' Is oLh" mlon de jdotos vetor
dido, 1e ,oldfels i 0f-
de do dom .ro sbs loawnen
Psro dosoo bWy qdO esoboroff
.nroIdooido Ipo 'do 00 ho. do
oooqlhnosdl poos do Is obeocooiho
,,leneLo no. brats In uz pomcso.
Wrorm, -nquo
no se refloexloo. ssooaoaooomo.


Crema Tokal6n
ALIMENTO PALA LA PIEL (.lolo .ospors ho eoos)
ota erma contiene "Biloel", element rejluvonecdor de.primer or-
den, descubierto port el professor doctor SteJlkl, de Ia Univlridad de
Viens. Gracing a 1 oiencia s sabe hboy que Is plrdIda do Ito oeloontoo
lndlspeasbles poar la vido de Ia piel, em csusi de premnlturuo. ou y
de flacclddz de loB mculo. de a cra, 1o que hame queden marocads en
ela las I huellas, de lo aohas. El "Bocl", exltraldo de a plel] do Ilmof
j6venes cuidadoosamente seleccionado, e un compueo de elements
naturaleo y nutritivos. Allmente su poel con "Biloel" y ripldamente r-
cobrar oia lozania de a ojuventVd, desaparecsindole lam arruugs como por
enranto.
C6mo debo eompleare: Por Ia noche, &l acotarse d6m.e ooa buena
cantidad de Crema Tekalin, frotindose ligeoimenteo el rotro y el eueUo
I inmedlatamente septre.e ot atceo de crem. Apllquooo louegh to rems
poro segunda vex yo stal deberhconservarsi todaIanoIhes conh lo onel so
plel oe nutriri y adquiriri tersult durante el uefiho.

Cuidados de Belieza
Esta poca de excursionel de viajes, exige de cada osnsch'dado e-
c-iales para defender la bellehai pue.ea nooarlo que I Wnlolo m 7 el sol
daian al curia y lo Irritan, enrojecen lo ojos, rescan los lablos y l*ec-
tan el cabello odemos de desordenarlo.
Por e0o hay quo preserver a to epidermis con abundlante" cpa de
crams y polvo. suavionodo al regreo del poeo, por ejemplo, con o la-.
dos de sauco y unturao de ladnolnl.
Los oJos esa encllto prooL4 rlou, eoienldo no Itootl de .critaleo
oCuro "ad hoo" p ier euldd ola uo o bqu esa.do-oalldd s dpan*itq en
lugar de booeitoar not per) uql n.1. n. ocaionom. do e siose:te rw ltalo
llevar una viaer verde de t h ue suelen u sr alghrt bani t orotn--
bin bafiotai, ai blen por eoqlueteria cyeron en demslo: dn embargohes'n
prattca*. L
De vowitz de uno excurel6n e buesna meddld IvBre losm ojoa s
suero fildol6gioo con una infull6n 'livana de ssco o te, tibia. p ompl--
do par ello tla coniabld coplt 6plcl, pr lo prolpa : I. .rr..
Por muy agradable que relulte cditante una excurodn o tos, Visi r-
caoe a cam. ardiente po r el sol, ea preferable absteono mansto oc-
0 at aerlo dafio rI culls. Se paga muy care et aenuio6a Aulivore-
cor QuC M experiments. ... ;,,.
Durarte lu vacacionesa en playa. o montaftlsu connote aninrio-ptli
cabeza proteglda par un psiouelo encims do una redella o bi. o leslota
otla, except, por oupueso, pra tomar baftoii, en qu0 e h0 e io alta o go-
rra de goma "ad hoe", 16 m e.lca pan que el cabelo no litinfr oa *I
op.. doe0max."tIadob
En estel perlodo son de no o lvldr It aplicaclones.o bundolte de bri-
tanUnao o ue conservan el tono de la cabellera y su flexibtllidd, evitando
Sloo ernioolas oreecalmientol.
-ay que loar en la mante est vcerdad: l 0viento 0sew de a Oiserri
r0.00,e e 0 00 00 '... i -- ,- ,,,'.l. 00-0 oo pao lod toso-spro
00 oo. o.- o-o.o-f-0'o-lo leso aw O ..0 -loeaoto 0

Limparas Olmo
Cu.nd- ;o-ted necesitel panot'ilI p.ra toopot- yJ a lean de pie s de
0... dlra-e a LAMPARAS OLMO, Ia fbrican liluad en Agulla 507
de seda que de pergamino. de crash, de damsco, o de cuilquler ore
-materiasl que used dease Las Uhenen hecha. y Is fabric a lat orden,-
pudiendo. i used to deea.. Tenov0 r Ia que enga en uI .. Sus proeeolo on\
=0 str-cttvo- por ser casa importadot de do lot? materisolel quao
sotplo.. ___ ___ ____ ___ __

A GUSTAVO E. URRUTIA
Co. motive do leer n "SUGEIrCIA" en el DIABIO DE LA MARINA
/iBendlto -rer "qei4'qu rte leaerwa
Li Id u bUae. ,,n X be Idesl
Io si bs de Io boyotl d Bay s l mas b Irosmso
Ho >1size moilo sotdos do EelS do0piritt
Es el of hamp d s os l bq dkiMso ,
o 11 e d me ujdt u(Me y m II e o p do
,_. is Iy n inUs qwt MlM
AsJnI. t o" jU-JI do mi. sod rliL
U gains ..1KSon s-al Cobsolg
brin II 1gw
C.~onsoists.dIJosstoligs yss p so d. 4. sostins
s s Pto s J j olsd od.1 &a ] oo. CrIs o
= .Ipslue sI aon. d-ritoo osd.l... I
Eneoo 11, 1951. Cerro. Hobso.... neck
Dra. Maria Julia de Lara
MEDICO-CMUJANO
PA TOS Y CIRUGIA PLASTIC
CLI N I A 'P I V A D A
Trtanslenlotoo eletntitle de Inos eilo. apeflti Doeiliols
ComamHts diartu de o 5 P. g.
CasCln7d 1 71, itreP as yo A, Vidodo TelfiM F-tUo

Men6 del Dia
S AlBloeros id
'o Cocloall deeldo. Fnst- bombs. oatural.
iroa con in.nudo S If-Julum.
A.rro btno y plat.nit. Enno d laiochu. l.
Pat-osnldeo ppan. tilo. Eooilsds, do hoblt-hootos
Pudin de pan. Charlotlt de don.

Regalo. Prlactiem
En -rooioo dt -d. do, kho doooros of isEo osqiojlS n0s ,0' s ol-.
now o affw 7 snpun m tod. anIN.f
de Los]onsmordoLeodnnsodo
. L. CH._.i.. ....PO_ beb=1_a slim h 5 T. _.
zoma gnoant om -ainom o do o.,d frutr somysr psoeY so.
a 0 VJ el ,nsotoddo ei' dooorodo pooe.B oelsor.us pls
pan itdo momerom y lap delbo.eis lo.o.. po oto lod 'ipoom'

Reeeta de Codns

Prtopirar loss oonudoo do osbos (*o odss p OStlom 0U nPimmpT
oh mento inotm o s vodo loor blosn Is Aslo .0 zte a o, maso.
.rip 0 5dndol 0 00u. ponti ro- d. im o*a ln dobe wioo losL
cr an ."l< saon l detlar hervilr opo uoso.o.llodo l m ninlrS
e 0--r, pulndolm luea por un d a. p n pouodk
clIf.aor CornlmI. .. nen pedaeilol ca. en] { cuchder o = .1'
0 oorr en l -r oni meltill hor.- c B afoio.sin o elllch rnnj
mPotwsL.1-g. mg*'o ls eno.dol r n 0..T r, P S dooooca


Pigina 10


Vida Espafiola


-------- --

Couiea labanera -
El Libroa de Oro de tla
Sociedad Habanera
YI h comunodo a dultibu~rlle
eO:ie uuentras prln.'ip,,lm aiml~lu
I. "Loro 4eo Oro do li Sociedd Ha
to4ners4. 44 04 144l Ia g 4gl4OCJI4. H.q
euil,Ln anuakn~l~erale Ionq.erldus or
p45roI PaOlo Almrez doe CnMaL c.ro-
MIN lodail d "l pIaid, 4Edua4rd-Ci
dre j JoaqXlB de Pimmaa. cronlaaa
Loa Wditot djL 'Liro de Oro-
150 Nm~do desar'o lgano
w.u nbri.nd- la I lNocid.d. 11. oDC
A I 44ompl 4444. 44S4444n al 4
au .ipwani mi. do plo ml .l
%g1 eerl uplu entn cnequondaw j
u@ poder nondr n fjclenri t rvicjo
pue toM Ubra e Imprelndlil. na
i4 In 11 ho4fru sldno La6mbler,4 0
44 u- a w4C"- 4ril.4
110t4 l au",rli4o In 4en4m4derna
4 o.4 444444rd4.c 4 n4 44son4 am or4
4 4a4iin aJlJ. & I44e d4 o 4dji4n4i
. orltJ1 y ao de nu..U. Wi.1MI
am ramno eo fcplrulo do If dn
444d.4 do e4Imen4toa .44 nldo4.
ber41 in -, na4I n a. el4 4omer4no
d 1 114 d 5l Uri, 4 r ,cul4 44prof4 loo4
Como 0o1rrntssio han LrnpreM
Teco. Mil ejtcrlei do UU eddll6n
mi en1. as solhc u n. In.
p"aohu qUL I dawn puadsn dair
Loa aIM fcinsu doI Marai~ina
G i.44 DpI4, 2M 41. pr 4I 416
t q M' 1
Nuest. avinboiburre a foe edita
m de tan Mungirnfa Gain Socil.
4_ 4144. 44


DI4JOVI L 1IARN%-merc a 2 Ar FrbrErn A Y 91Pga123No.,1213.anir 12y714 Vodado-
Tasois -10 a-66


Lucdaceremonia nupcdlL.. *.M4a 44444dm,*:r ,4el4. ,,4,4.
Lo esnvls%, roduldes d or CopmlNl.
El p4u do lib4id.o i1t ilL- i Ali.' Markd Sl C. :-. U-.. -
noi, l an Crelf r6 r, i i,.ina PI.,,-:.' .
r44,4 n~4444 4 ,4~4444is44 del C-,,
IIIIIIIIIH ~k a que fluron c :r.ur.lr ,,'.-ie ,* E.,+ .'llie . . t,:"c ,<-IB ,i "
lo d .'E S, .. .o r... .... ,.:, ., ,,,.' A... i r
I. u-, de
^^^^ ^^^ B. *nmay graciu- e r.[;'"r L'j:ir-i i ]< i-ni gro
^^^^^^^ 1". 7'er g r Tlju C.,- i r ,ii F-i .i r~ :. I. d~ .r~ ,. r,:r *1,
d. AraMS y de Qur.aj. gr. .1 0e Cru, p.j r 31, .
^^^^^^^^^B11 Poca den u/'l le rt r.c.-a rllji ^. '*d--ici-rtllP -i
Lin .... 4|0 ,. ,nr l .. .... a ... I-. ,4i,;4 1 El'"'tl- ::'l ', I

^,cl,, un proLJ HaE,',, r,' d, rua
I L fnna.svr do ,ul. iTpero iar, .,-: T l. 3.-1", ri.s .r rfl*j, ., '
delr ;l U."6n sOoleT,1 r-r tla,'- d. is :.-- C H m.eArt ii% 'au, I;s
&Llkhmrex. ,:I ilf ,1r .
h5 v i sor~ba .1 onju.,,0 con rln. re M I'pr ll.rlpe oe, T, a ?j .I;".;
.111 1 par' el nL1.)O ', ,'
o a claun fitnsimo ramo go I |-Cir,:i arc' Relnaidn Fr .-.m,ld,:
plaelss. R ,nLal Rnal n~ra JdT A. ,
d e la ds pin- Una v rte do honor 1. I coM pl ;. ,, d ,r M ruC",. C a .n" r,:
1444444444444 ,, e F.

ir/ hlJ e, atl III..-l .u t1ia VrlJl LJa.ldoa.'l. i U F .lr.
Uja CIdes d Ilos EUabh formads or insl ehoolus ca.le Hector A .I|J. li,, ,roe ,i-. Bt -
Cjrndmd Aranl 7 de Qulual como rin Tomas Rojo l~cr Cllela. .i:
idoa, stuoda a -maid ot f nor" v .ilJ. *n rU" co- rua rluj u ji M erna .) GGwTa.u
1oir fauui; M i T m Grtimlt Pa r r
4. horn 1*71;. .. .


BONIATOS
del Pais, lb 005

Pape] Higienico
PILLOW
3 Hollos . 035

Picadillo con Puerco
lb. . . . 0.25

Whisky
WHITE HORSE
Botella . 3.50


P APAS
2 lbs. x . 0.09

Aceilo SENSAT
Lala lb. . 0.49

POLLOS deoGRANJA
(Limpios)
lb . . . 0.65

Ron BACARDI
Carla Blanca
botella . . 1.19


VENTA ESPECIAL -VIERNES 2 Y SABADO 3
FBRFO8195 I1.


Jn11ig...e In a 6.intu
1-'% BInnquila PNres .brpu
+,._. .: ........ ._ .- -, .o s..L. .... ,.....C ...... ....1. d. h ,. ..... de .. p.. ,, q .....
... ,. .:.44.4_4-4.4.,4.4. 444444444 -44,44
p. mar q...,.u,&Pol, o, u -W L. J lne u qllld. ell
.f ....-r.. .Pore....... p....... 4 hy 4 4 1r . de4m m

En ael Camsda p enc.enirm.In 4e.ori4 .Perm 4lr4 conH.oJ me-


N 4 "44*,u-. -%-,.D., t-. 44 44'414 4 4 --d
1144111.,.,.r,*.. '441c1444l .
C4 "4"44l4v- 41n 4ITtLt4me -t 4

...... .. .-U io e


En I Fundncdn I'aorona 5uire.
ii 4b4 1 4 lumo *n 44oa. n d14 I. E. ,, fd( de 1,eirl0 ,4 4ir. 1,
dludt4 l4 a Il er ] 1i 44i4 nr 44 i Il.1 I PII .44 r
dMlb4 4'r.. 4. 4,4u_ r nc el41 44 1 114 4 ;i.r .rr.- "rrer-lea el4 4 ls.

4441 44 *44a d 4~d. 1444040Nb, c.464 -.4 f 44 rnn. H44414___
"I444b.4 4 7-114444 444,,1 44 1 ,4,,1.I.444 I-t .. I-.4.
do d 44r444444l44r44 l 1.,- 4 54r4i l ,- 4. 4d, Le -oL. a L 1, , r
avi, do a ..... u l.. N .. 1r,:n ..1. ,eh r ...."
lobr.,do e.1 IP4do1d l4i..4b4re .r6 .I.4r4, 4
a4441 q?4n444 onl4 4 n b4 44 44 Ier Er4 mr4o4-1 or4 ,4 .l I.. r. :.4 ,
e,'n e 1. tui.l rIs s lhmlr, I6. T-Ju .
miok J grr:,:l Is TorriOnLe d. GI 1-.- deo a r-dzclr, O e J,:- pre.,
l nirac dn -1oan 44 44e44r4l: T, I54r4ch4do4 4 d- c-,'a a-

L4a,20"; L 16'74' 14aoa 0d if do.' ,4 4444r 4 n -Til4, 4nne-,4 l
7444444 -1 to 46d u 44ro .41.n 4rl4 4 4.r '4 4,1 44444d44.. 4d, 416.
d dooosI Ja clanc 9 quo mayor rwa. Mu
am "obju r~je acg an4 4 n4 4 Mucha34l444s44 4 4 -rpar.6-etre i.,',-s
r 4e4rrn 444 er,444 4dea rr4 nlOS 4 4r, 4urn pre4 nd4r'el4-.-.
j P .. o ,d.o.g-re 1.a .,. Lit 11. di' 4 lo JD,.r stivpre pnr. v
J "" 16 "Ulenep ,ar 17prolfrrosode o 101 ebv
rO po m 'a u n O. l o r 1" d eso kova i n n" r. i
doaldoIs "c r4far. M -4H4dr 4 .
do Ican datin, 444 14.nv14414 & 4 9i, 44 I 44444 5Ombe


La Irriud6n Intoo. I'E
tble, I[o ardore qua
produceln lo tr iatorns
do I& eIjg". dew Mur
combatido en *s3s co-
W.i, in. ..__ t = I

344nia &&qme m VallTa ,&5 m= 4dsinm

= ,m w 444 440'44 'aUlm A '"a
,, ~ ~ Plpb ki m,.k um d =aw

I 62M r.d. Jd hkuom do dft b ms&


Reler, temora;.,ur, lemn rs eerr.,co.,des V-rew Vr,.eG..
pro -tat ,da44 lr,.4 .r,14le all e[ 4 .- 44r4m4 444e.:14. 4 ,1
de Is i lletsdal P~i~lot Is eftarltm 1;, camc"WNtl8l r Otis Its mi-,"re
,I 4ar4lm Va1f4 .1ro 4ll 4tMtnd4 rA )Er,444ue Gan4ed4 4 14-E- v '.r11
1 4e5o4 i54,.Ml Lo It M 4ontem4 ir Ie"4.44,1 ,e 4l4. D F-4 -, I ., '
La ella ). lencIl a o mr-o.nl @lEd .u. do Unsenm |) O.cmf.c e aV
11e~ "%'S cam Is. sate Ime d I.de rea. 7ro alInls mehare. L-,Io Pirl.,
Is n,..he Sime'n er, lure E-ciunde ,la Gar
I'm.a, A vmreA Lnaz y Ism er.'r Met.r.Iarre ) J mrd, i. Upz T4-I em

El prdximo- concierto d- la Filarmdnica
(3ror enruai. i ,', |di'l~lk e epar) .e l Fucro slelor Ad,-lin H l,, pairir,,
r0. 1. e~ e l of-,a- cir.ar w e ,-ncire, I q~. el ,
,llbrma, nv:, ae La Hanan.,I-1 s~p ram o c.Ti, nao, ,w ro. c TV.:,
-rr de In ierr, p uati-, f llO ao P fa fld nLm Oberiurra @,-, I[.de H ,
0l 44m4n4 o 44a4 too 10 4 % n 4 d 4 .4 el.4.4 4 Snfo4a4 r1,.: ,-c Pii44 .er44 "
4,'ri p.,i a in.-lr l ,44e r 0 t ,e .4 4 r4 4 n-.- 'l4e-
r pu.rI4.P.4ne4 wl:4-, 4pa,444.1- ..1 a.. d
media4'44d,4A- 1,444 4

11~ e IellieII) A"u1dlurhi- rre .n tio l de P-,'eJI r Brw l-.
ct..) o c -je .96111L . cr~ e iO~ull LJ.. a rUl -A
4lm4,n4mr44l44,e414414,4.e44 44.,,' .'lrlud
..1144-.l14.4l4r ,4r14444'4,44r4444,i 44444,r 4,,1-rld o e e,4,.,-oW4i
1.474444144444 4l l444 Int4444 r44lr,'. e.4hl,l,:l.- rml
74. :11. 1 1 4 444al 4 44, l 4,:, 44e-442w n ,


del plnu Jo i" 13i1 l1 U".a- M nj Nn, 011 W,e l' sr <- .
... i el444., .4 --,4 ,- -L4 Fill U111 14 4d l4 4nnlO4R4 .u1 1r, 4 1.
El a d4 .1, 5--, 44444- en1 4 1r4len 0 e 1 rr,4 1 '.-d -
DlaInr"LoanaCultura lde ea Cdlo-al"Unit. mer, We hmic, do ,l
4 li4444441 on 44.14.
0. .. .............. ..... ...

P ro e ,r e ,r trid: i11.fl|+."
Cn.a:;., F .,a a ....
444414 1441 44e441 oo4 d
E r.urn 'C1 444, lu4 S ',14s 4 4444 -
1.n1.t.-_ wr4a I4d .4 4,1 di


444.4 44 44a. .48S4H4.4.4 1 t4 j,
In444Rob 4


DSTAIIwUDORnIS Uuo

Cia. Cubaa de Refrigeracin Elictrica, S. A.
23, No. 53, Vedado, La Habana. Telifono: U-9622

.... ------------ "AGINTES EN LA HABANA
444l..r.r444 444 44 1,4 4 444. 4&Ira 4 n"" a'" 44,'4 .", n0* ,C..44.1-4 4 CC.."
l .... 4 4 4 4 476694. l l 4 4 4 174 1 4 .. .
*,44. ,, ., 444444~' .. ....' ... .'.' ,','4444.44 44 1 .......... 444 444
7.41-C U.A.?o 0 1i'34
44444444444E4l 4444 4444444 >r 4>< .*4.. ,4l*4 C.h.... 4. 44.4.4.
yflerd. 56"'.k1.. 1 **.11 A if J- A** Cab G'-s.i s~
,.w ... 4.... 4.. ,... 4- ... ..i... .
J.6 0.44 4C.4-4444 44.4..*d444
4444 o 4 M.5 i 11 7. 5* 1.4 .- 0 ". 9. l lX 5.3.... .I... e. 4d. .. .
|41,414.444 4 444 444,a44 :,144 f )J 44. 4 44144 i4.4i;-g4 44 444*4.44.. .P .
4444 4444.4.4414 4444,44 444~4 4,*.,.~ 44444 44 .,4 44445. 44 4.4,444


D14RIO DE LA 'AR[]il.-lirrnf. 2 de Febrero tie 1951


Pigin 11

Pagina 12
^g^,..............O.". _.'-
b.-.. ..... .. .
IRENE DUNNEt

AMERIC' SHOCW 30 y 90
LUIS ARPARAZ SU OBOUESTA DIE MEXICO
BOUANA IBANKO FOUP roc d.l P.llad,.um d L..d..i
UAN AMOROS B.. Ep.'.ol DUO AIOMICO P conr+.,
S OrquolR COSMOPOLITA


AN BM -YT AMLEBWANRM RME MNS'
k j\ ---- rio* raKO -- --------
IEn R.J C.n e.
LA TRAGEDIA DEL TERROR
e Lee AH.le.S co "LOS IRRESPONSABLES
.IIRO eL lA %RAluDEAL 5.111o.
e RADIO AOEALETO46 -.R lrR.#,
OCIrE IRL oU0 I arril I -r
'5 AV ENIVA -NO-
-- GRAN PROGRAM DOUBLE' ----
S"LU II ICA CHARLES COBURN
3 -DONALD REEGAN
"ESCLAVA DE SU PASADO"


CHUCHO MI-ARTINEZ GILCANCIONERO
LOS BRUNET DORIS Y CHARLES. ROSITA DIAZ


6tARIO DE LA MARNA.-Viene. 2 de Febrero de 1951. Teatros y C(es

t T A5RZACRAD"NCAK M ZRRYRRO M H OT AS

Escenario y Pantalla I -cEMu i .O DAF PLE 3 L artelera| LA WhCI
Flw6i i -M 4 I" I. .1 d.. I I. '""" *"" ,*.*.a* i ,H OY. P.. H Y
=k''A [A I 6tO tm 7To. Ps


C:A.RTA ABIERTA IVENDOnSIIONES I ALICIA EN HOLLYTWOOWW -'- -1 1 mHlA-Yd. ey i .. .e. ,j


AF T ,'.'::: ........ .. .."


PresidRni e I ARTIC
Ci dnaTii- I ai A..ft .T p. L- c wfdlj
DL.r-. 1ulo [i R e RrI ua p
ARr S IRIIA- -
er a a.orl ,rwd I el u rin-
Ae el r all Bi erpr clld : an.e-lu-o~ j u u^erf prr lludo xu 'rel.
l.a ren l R lnll. u
Arl..R...PRI,4jaR- helleril


E+v,re ia,.e .lg..ler ,r~r
.1 C. ur peso or. I&I .drqe .-1eno
Trl, i.1a,,iA c T., LdYa*i"
b ci, RI' e.1e,'M l-'o dAd'
.'.I "15112_1[ oel er o im U ..e. mt.
rIR, ie lonlwde .",ulcIddo eLI.
LARTRmiuR, r.,RR".,i""T"por
W1 7 U clcijd. po'el DAReAor
a. eia ornilrciAuon. dcor L.Ls
A Barc|l y eltrnc d. 'r. 5gr
RII Renp RI primersr 1ri i DGuLe-
mila $MkIlm Ren 'r7o"e ARIo
Mu time. con ff.ouvo de filler-
le nurnomal P ta-l.toj ,e Tml-
Ac 1 .ers prechmadOcmicUFendeAr
I r-lr, eGr e "riaT o nil'eRiltarlo,
In brlrd. L '. briil.[ e. ?
" rupcl e .1 -,elwlrip decors,,,. dei

jl(I~.L i ,+,i.I .~lR.R.-le+ .-. +
L. ',.l' -A % 'a 'e I.-,- 1.
.. .'. IT ..-
AA i I I ai

CI nR.I ilen''rc.2


-ERIE: M.JerDEt La maa de 'A
bmlle.v .R urctoW Crlos
rAUSTO Miln AIIumpire m. 'd
ctrzoi y .nals o nn, en In
TrAVOIrrTO L, ar.auora.dlai-m ,:iu
rP L.l' lLA M ll. umdl IE. l.*i

1..RR..R..IA
trLoRF.NCL'. S ulurr. renot
Mllntlmoa Y uJ. we ra
A. GR. 7E.TRO IManr.co..- Y.
I. MR Ai. A rc im.va seII
Al,-cil. r I.l-cAr.
SdfS S iL .nc.n i -cnclc-m "' res '
ln Aiit Rclyas Ais fC .-omm
riT N-'rLatu nfuu_ dim 13on e
ro Ilarrl.don wt 'Ey M rot or-Cl
LIRA TraliAc,. dol.URcR, ArRnada
mi NRl N oDRl nilR .
LUYANO R6.-,R JlJ ie L Las i-II lmcaleniu..our i. oilb. m 11 Ufim MI f I U. I a@r cnm~erl nollcr.iB -[m
i 'U.'.l.. SuARIA d A or w
ll .;. rae rlin unloi COrllo.
LOS AQGTLE. iale. A. d' ," 'T

',ERA TAN P'ERVERSAl QUE PRETEDIAD CONQUISTAR AL ^MAJESTIC EN. RIRAR.I.

.....c C..,ec yc am',' ra.
'EST'RENARA EL LUNES MABAVL.LASI Simbd el o, rrd.
lTY iIi... r, e ueb,.,,, A'a.i A .-. ? [] S rY del El rrl~~~~~~ii- ~ ~ ~ ~ MCI V1r.1. tIRY~lcI LAn -- -- ------- AT j nii RicRI1A
i- rl-r "T. C AA eA '..E Z" EMA .MSMEal-. D hR lembR R aI m
I Cu".. EUE, WDTUR^^.id,'^".?
AR le..oR iRAd cI inmA lif. R iMT lI A sen wr .mwnc.. MrOPOLITAN 1.5 lx l JARctaI
IsanoscleAcleIAicl meAR %16AA- f. AF?. T"'Pmcelon ccri..! 7Ry AII R
w de 1. .r n r rim I nI frlc I or. p. '. snuir.lt ll'4mui I
oriM ,.IA,11 .unr'. d.l ln d rnt irn, MEUXCO: ii erai. del cons. (..
v e n a krB. i l* t la c ub e ri O r i c o ni p l F t nru l ~ r r r u I i o tLb i * i i j I U L a f * l L
A ncac, ARnlAMA.. m aR RARniRRI.nHe e L r S camplet~a)v snticilds ABAe
.*II uJ Ar.n l d cf I Reln dcttu. r 'u I r- cl l d o l y cooncro
Dl.IAI-lIIAARN.sIu. ell .d .ltoyb- MAM lectOj6n.A. Amor CRelo,7 A
SI. anI.R I Intei ra .- Ol-tl R
c14'. M'Lo.p.I dR "SIR.'..' NODELO- IA AlAI tirirr.p y E:
Ru .-in cAl o d .a r IcLrcls 'I- col. NR dc cr NI.c con Grrvd,-PiRlre-
idD`-N .Ad~e I. cIs..-u y Sil
Ch. i. 1 .- 1. -a 0. udlma rM ur 1o.
.T.-f ,Tul,' i o ,:iruamaA en u D NLi ACIrA ONAL R .ndc d I 1i i r
,;..l,,i.,(6 '1T~ll]_ 'j -ld i ._r ---"i.M on TI. [ --y zll, 11.1oy
NEOB-flE ftmeo. c J1ll CAmr.
| I di1, dA N R"IR RII...G RS.IY R... I.. t. C ul
.c_. de.r-ne.- a-..u..e- AEP'U c.i. RiA o n'.
BY I.4.... .. "-e-wI' OU 1.] is 1.e En A r er.IR E
l e" IE.,-leS l... .1 T.- -. B E-|- Y I Iflrc ...,or aO.
wu,,',,, -. .e na ,:e .1l, is v, le fi ,-,: la
-RAR c A f A %M W PALACE HRl dAeR As.Ilerr .dr Me
llr. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a e..z lu. ~ i.lt ilr 1 umpire. isumc or
.-Ink PLAZA CorzAJl A Rel Cc iC
ri .1e -A IINj I RRII p..i L us eEde *mor y unte OL-
1. i, ,.i c 'I RI u. .oiA 'u Rre ROOSEV.ELT KI l uanR. cc.
IRi--.Pr ARI RIIAAReA apoli~cel aul.o one e
PIi m AcAI,,' 1 5 pll r R .a e.r cUNA.cPOWnsdare lcic oorr
Fal~ce' Rlwlel 6 Dldlen[.SaJ, cleg y auuntom ortoll
I-YAfiR BIarc. ~CIL RIALTO S. L IERA %ang N'... HWIs
Is y RmnJcR ccc. A In H 1O
.LA COMEDIAm.-EL MAtTES f, DESPEDIDA LacR, c B .nr
DE EUCENIA ZUFPIR IrTZIHO]oM RchWIMS. Pilte
kPmi .1da Y muunlrmn or
DA R .RIARdLoIn c .mRllC.a,. A- HsreR RRnH.lr.Rsoen .1i cc aR 1 n .. HR RIVIM & 4MAts. aueo=5s 7 Bue.
AS _ILI".AMcrR A leaL si,, A R -Sqd m Re or. RBeguotten enr R m l un H llou.rcc I' r don a Moel.
BOXY: Oft MawtJo. Mids I heroies
lr.AIR cc Ade' didaA AdRlm1H vi AR Panet Ra Vi -. s CRl c Olure. OAR eR rm r rt' .
L. cb.,.. aI. Ab'e01 Cwin ia. OlR e smsleics eARb'J PARIr.m.onlRl. RAiii-S. B s a 1 Lun.
queIR rI AuRdo Adluin cn-IMcc Rer R c ocir Ar As DesD e Nao4od-a,' La nayR]NSwR
C~r -. sma]uWL 'F CAIRe.R RnlRYIaRA mc1. OaR ccsb Eileri. EAIRS" IPBAIR21CMCO'IDRH do5 nRAm I
ALV. SAdo us reelbril'lnt..oenh L rD i mn. tAor. CmbhallR YR5Iiel o, co'"
Rr.- AIp a l as il e R H S"Ae RR SAN CAScLO R5 'R V AbeRl
Jilin PRplineBdoa 7 is AtciHL'b.cIR Isory B. qs.Re IcbrU.
8AN20S RE.ABl rted no pue.
tris AntoniosLzoezRGRRAAI. DlAX A AdeoiU m noreeR leHo e
dome ii..llacH er, cAln el eisl, C 1e"lingR RoIo
tAR CAIt 60r Rur RA heche N ci...SALON REGIO.M Itn H.. r Ade
icumpLIr nuevoo ceommurom me minor Lasvenpadonsy muunm
W, iiii P.e o Ricm CmC.cu y Coe 1it. ccrt
y..a..-SE Y RHA .....R. AR... .lca. STRAND .L ,ca Pee..R .. RH, Iu.'
tRR cm 5cR1 RsIA 5RRR fAPR5 OAR 'c i'lyIlu m Me otR Re .s
IrV rh l umamreel pg~milmo mllm%'dlai -7muoo I
-4 AIe HARRY si "aH' O 1Ced1" AL SANTA, CATALUOSA fc. s h. ..
-R" RSI.... .... 5 .. .......... r-Eno& CR s Cets AS do el. Nc-
M Mi~` .1 o no telercO Mi U re YRo~ral N@6,I
,A, __- I ___" TRIANON.'Co(me= Lm Iisn
SUI ,AJLY AMJNOUSE U LJRooV A -.,bIROH. ..

Ii.dDIRD DR-ItMANO A, SRR.8eRR0 R cR


'1E5U~.EL1 I


wa
ALAKMEDA. Li puerm deJ dJmbl, Li
P,: vul~uardjs y mnato r.ts I
WKXAZARB- 1-preo de ura % AdEl
Lrinpmolo lomnloy uunlol .r.
AMBASSADOR Ville. LRplu Lln
* beombclc mol,dIci Y'1dunlc 'rI
A.DA.RB Mafia-.gr.n reeRI..
de mt. nod-m lBorm
cPOLto Saimro.r Im l umpl."
MIZNAL. 8u uldm. retino T'e-
pdabrlau 7 symWn fort06.
ASTOR Ii hAc6.n y vU LGerhR l
ASTRALz Mease ai lepLc. SIDa.
jrtddc.lc. V ic.. nie' serto
derado, y pran who. w Is a.
ceu
AVENIDA* iba"iMno) EicliR> de
_1 puao. LuiA uy a c' ror.
BELASCOAIN. Ameow rlelo. Enr.
iB6n y sunim cort.
BLANQUITA' El Mprcio de unia il-
ds. uunocrt O. ) a]1i. l .w ,
merLa VVzu
CAMPOAMOR. EX mnr- no *s c..io
o ui bor.,lu lplel-nu aUu.r
Al. Act cr". HRo5.IR
CL'TCICTO Re.-iLe Rplrdio derl -
C'cA Mi .-r raedA. M...

CU -TnO CASINOS R .'.-% Jui
il EI ripdcni RAaR unij"
r''fr. A IRA I. 1 r IRIIR 1 9. -i'
set, d& lenet.ron
D,'."., PK-BCr j Cu'Q I rj r..
DUPLEX' Var.eamd. dptll -R

ENCANTO Veui, iifm cor..,
kIr L. i.ulAl. d 'FJlR B
tr i r.o i o A. i


N'O T A S
aMOZARTIANA. Y MARGARITA PARLA
Delm D H,. r jr. .-el Q. 1 p, m .eRne, r.Ac.i oI l Am.
..o,:.l .,.I ,'.], '1el AudlI.- que emua repremernun(o r, u. A. uLM
i,,+ orn .-.llO O rrdo mu. b Tw-, 1. meic~ou, veltei pr-, er meni
D,'oga 41lmirtJs U%%r a ,m,-lemerll .Ju O qu. -effl er.
I. .- c .. .. d.. N.I.. I'...


EN .PRINCIPE DE CONTRABAND4 SE REVELA NESTOR DE
DARBOSA CO0O CANTANT
I- j.l 1.. "' A a ii . C- i wdt Riim r. sl + 0I ad.R 1.


,.nlr ^ 911 T, r
i.r c PlAI AlR n ll'al'd c. I. nm. t. ur nRR R 'IR A.e r I
C.r....i.bscdc
uC.n'.:I'. et-* orji-,, N ad'.l C.1kC..-,
-O1. l .. d e b.r.. c, L-alo do ic ~rnled elr19 j Io -. .
I~ml L,., rr~) ,c.Li ,.n0w .o Mcd.. i-. z L..l cc+lel r.,.cc Jr


.' I, IdN R. 0 ., '.a., Re.- 11,11 lA.IIA *-r
r. ,, .D e II ,,I b c l 14 l 1; I ,
,c ,i..j rl ~ .P; .lsr, i,-en ereeanm eo ioo m rl eie i.rc~ ['.C,1R''
rC-,-m Cr.lrem a e ~I.Oue.jl Modea ) Lui.mhn 1-0su.'

6,1w nurirn canidd 1.R 1 1 P.l***
11ftei md. N,. ae ll.d m cCD l 1 le. h. R
i,,,, a, ,. dd, I a .lrz HAIie T s, .rn s o 1 eb ,(e ..,
C.L. .00- --a llCrx~l-llun:noM ~t~.Mo t aco e, i Pr1-.

I Rdl e R ,-e R hIra. A Ka Ric. e U
.... iAAI .... ,, d,, .. A.. AI +.. e Ru.R A..:
Tar A7' -01 aeO uel ClUe aISLAL n -h 0 t""o_:, --rbaabe un
dA I*nfiT IsoLun RUt.---1. -
-,, "'r..,N, MO dIU10, de pow. ,. "
"me 1 eICi- cc.Par. IrebIn IIIn
hnei. .eRYa .o, e r.onaoNbldo Ie

v.. ..-....~ c............PI fdcdO
ILI Ci BR n .Nd ..A"
Pc,-I. .'a.ellald b. RJen b oL anR en
ir Iu~t,- r asu ten m nd nc
ae.H.R~ moRvI.e RY oi.d IYReR E O
A..........RR. ~.c... d. ARR.....H*A T .
4e IoU. ie'c do 1 i AMANT
A". rBRIHHRR. .e1.
ft.%d..1Rf~c' MM
hou le n c do t cl l Ious.
,e. uld.entconierela-lohsr.-N J h ir
'le. cc u Hlldmd de cnurte 1.
cSu %,a' muv blen IIti-tlld IN' 'u "
M.eul mi sl de Imui cancinlln qua
-.1.-t.mlIran mu~y cx duda ., due
iim tl yz qde an rel .ne elme aton
c~~l on In pegducfap F[P. F.,


(
]

I


rao-


A las 9'/ de la noche
*

GRANDIOSA FIESTA
DE CORONACION DE
LA REINA DE
CARNAVAL
DE LOS ARTISTS
* I *
josephine Baker
Miguel Herrero
Carmehlita Vdzquez
Los Churumbeles
Olga Guillot
Jo Bouillon
Mvlarn)a Gonzalez
Luis Carbonell
Ccalos Badia
ldalr*i Garcia
Martha Perez
Manolo Fern6ndez
Lucerito de Esprfia
'Rosta D]i
Rolando Ochoa
Hnas. Valladares
Bola de Nieve
Esther de Armas
lorge Guerrero
Carrula Arenas
I-lanolin Alvarez'
Ricardo Parmnerola
PRicardo Dant6s
Martha I Oropesa
Ram6n \Veloz y su
Conjunto
German Pinelli
Las Mulaias de
Fuego
Las Mamnboletas con,
Candita Vazquez
Gonzalez .Maiticci
Orquesta CMQ


%ICIORiA. L.iAnTid.SIK'
WARN]ER Ccrazci. d, MOel. mj-

ESTAI NOCHE
GUM DEBUT d 1.
Comp". do m .0 .
ICCARDI' Y DRIDA

con BRENDA an

"LOS PECADOS
DE SALOME"

RITA MONTANER
dlbut la Uimber
del chamimw ed

CLAUDE ROMAN
*
GRAN EIMCOi
TITO RHIMAHDEZ
noRO Y AnTONIo.
MIM CAL
10RGE QUOURO
ALVARO BUAMI
GIOVAMUa
MANOLO To47ANTn
PILAB KURtOZ
MLO IMOAM
rER1NANDO MULIS
12 Und bd laliam
gimameo mmodels

LAB MULATA8 DE rUEGO
7 wasiau aunctam mm.&

LUNETA. S.5

loW
*AMA
OXEOzr. v .


" I


-2',"

Teatros v Vnes


Ofrece el Gobierno de
Brail seis becas pars
profesionales cubano'
La ArDAAjda Alel AL.L eA. CALL
A A. aeh d AdoIIM..1i.le.1 ae FJLA ,'
dA A SoE11 Ail SAo "Loa Amrel a,.. :.
DM*Imrlo m1 uD-r I e -is 1 rc, ImIr,
r dlr el l Wba iov l(P(r~l,.~
V1cim d''11d lud 1 l r, b 11 J
Tres de ""II '".9 a..-,,Ii'.rs P
Wdi~l id edw~o.-rile uolr ,rl 11, 1

+i Ir i h d+ t _,d i 5 Ir
d .sAO'EA A -

L. E.. ;,.' d, ocraw. o i +]?:.,"c,I.,
ke. l ,m Clon r- ., AI w'. I I. ,
I.. A uA .SA. L

. Ia all AL
l6eiiie. ae a ,r~. P .".., e"".
El auceimr r ,, -.el 11,-l 1,l'
.a, EjLad d l.^ r;rr ..L.a. -.


Car
ACTUALIDADES
D ..,l .5 300 .....-1...
A "l. ,iAg,' F. L APA-


A LTA R ED A
5A '..,.A.LLAAA....A...A..'~..A
a11 CkUU- MJ 1f T,, l, nl


ALAALAM DAR
Sim CainL aLdi ALTo
W .5 T amh o R., rl.,


Dr. lu 3I 0 r.. j,


AM B A R
AM B A SS ADO -
cn.emmm im T run rat A 9169
AL bA-lID1..3
AR E N A iL
A S T 0IK
A SE T R AMP I.-X1i
Ill d. A tlltdO l-- rl I- I--ArA lu .LED'Li r,' ".

, .I A A l wA E A i D A


AAA nemASOAIl A
S B N..AA..A L 1 A A. .

1I C+ I. N E p I T.


B EL AS C 0-AIN1
C doU 1.* Pla 1.!* M1 1
ALn I. A l. ', f I. .
BA, NQ TA
,r. nlOm ii T1. L 6P f'1=ld lel.
Be,.-u Ko 11 W. l .B
AAI A N A L
C l 7.ll. A 5T ' ln rIL Al .. ..5
L.AAA .A A'.A.A'A.'A A. A

AAIII ADA L ll0 IA t ,A A .-,
'+.III .'m, -2 ncoca r.m .i r, %43o
O !Im ,J n .,, ,a -, .

CMPOARIOR
. AT D LA.T L LA -
A S TAA R A A
.,En rr...W. r Ja. .e rT,.. ,, 6 .1

A,',..'EAUA,* I -,.','. ...A..

.i i"M'r 5 DTl '6"nmo i [itr n'.'rO i
Jlie- I r El T A L' A.," -
' ,ol, ADA, A Io A rl baAIA.AdA '
AII m. ne. 1 Vi.11 .,T o I r. I N OA..A.A..'.. E.,'A DA I ;AA L.A.AA
, H T PAC( .,A ADO ; qr.M AIDi 'I. I


LASA RAl.
mad-ca............o...........
rl n ,1 s n. I EX ,1. .


PI. on. dl,,immas 3 nn1.1 % 114116 mlll

t .l l... l Coe-lP~ 'l .. .,
I. In f1 ln pre7I IA I.,A .
A f~nll s41 I ff.; f 141411
I "" alll -- Td m

&li 1..ilo do ^ n 1,
r-.jatg r-..1 or. C-. .W.L AII-0,

C INLE COAINT
5d111-1-1 IF .I H I T.1-- I M


If
AFid Ii.i.l lM I ml l

Do., lll H .,41
'A 3Li,.A 3} .mA EI"^


Ii 1,1 -1io T l cn lad ToI [ NI a Is"I


.l 14 RtErNCA NATAO+in

g "II V _ll .3l30 4l 8i' "1 r .-f


Bn'Ltl114 U -- P1. Am. d,

h e -l l M ", .l l ., l c r r a
r _. TAS : ",, ". 0 1.. l~ n +,
W.- I nlrN o do'+ u.. P. I

1 0 ". r l l'.l P 11, IH. ,n h,


DLARIO DE LA MARINA.-Viernes, 2 de Febrerb de 1951


IVeno os re red cen Bromon Quinin o Grovel.
.p. -a k ,. ..lAJld AeAd w hb probl. hi e.A V -arA (a aw AxAqAiquehaA % DaAmnilmmi aquEAI, n u n I
aL P C,, W 1 d, a Arro L AtL q.jq oIatAm A L nea ma in

- Ql 6-a IrO A .eLIAIo *AAAD E.ROMO QUININA Grove

S. l ', A' El CAAn.lId. general e Pn er-M R.
rlfrn:ln rn .,.-r, .,.,lac. ae ] L.., A,.L: A.:.aLu a '1, ..eu: . ,'
CA, A C I 'AAA. A
[I g ', b .' ,, : ll:,a I .fl-3 r, r Ju ,- P u ro r.I-p o
TLr.'AA M',Z.,,.
Al '. i L l. lo .ric ller CIl
C... GMeB l rI,.' I:I ~


tel del Dia


F A UL S T 0


F A V 0 R I T 0

Ird I Iion -- iii N I I

F I I 0 I
VB A N 11-AT IY

F L 0 R UI D A

R AN TA A EATROL I

C R I C

I N F A N T A


I U .., l

I IA AG1 N 0L
A-, A L AP AA ..'1AMAJESTIC
A1 A. A" x I L'1 A A D A L L A
SB' II 21. 1 A'' A i A 1' A A A. I '1 l " iiI I IIA


3RAN Z1ANARES
L U ,I A NO 1Ri

IETBOPOLITNAN
RIA JE A TI I
CAL -d .AX ...... A.AA.


N 'I ,, A.. L
B.e, 1 -
Ms 'Rrrc.E. 11--l:i o 11n --~r-1
M I R A MI A

1AA ANAAL A 11. ANAREA PIAT
1 ..... 'r +l hA Ir n' I N i

N AC I 0 N A
A ... .... r .l l
n ,r ,,,PIA mI ,..-.,
S IEAA IAEI EI.AA'' 15A A.'A AAAIA I.A "
C,- ,IL i l..R-._.. ..w ..
I. E d.U -"
. E ",'M .ON I, ."; .",r ,.',D ",


M I R A. N1 A-)
St.... d. y. 12..-sn iI M T.x ,

i.-RmD S AMO~ AJ OM* ,,
-...1. ...e 11. Ner "*IP ,-.. .....- ee 1 .,,m, +


N EGRETE
Prl r Treu MI T-I1 M-.MILSN P ,i N 0,
0 L I M P I C
.L- '+,.. M ,", M r :+:i,, F M

PLAREXEINAM
PA I A C EA-. L, 1 l -
:ns-- .... 5 MrrSALON REGIO

SAN FRANCISCO
',, ...~ .. .,L ,A AAAA I., A. L'A

A .D'L A ZA AA '' A

SANTOS SLJAREZ
A Prr l -D Ar ,D- .I- L.


STRAIN
R E I A N 0 N
Hll.- T 7P .iz TilM. N M3IIU
.--., plu 1 ;,. I N-. Alp. ^
C F. L Mr.r, No .r- iurl .


ItNEIX CINEMAA..L ,. ,,ALCAD I... FLC. A
,.., ..... .UKotr ,. Vf,-.rM
AA L., A M..- AI..


R C I AAA LTO LA

11AND 1AAL AI IE

V I CT RI A
EA e E. - E. Ani
r..,-," ",'; .d,; ';oh i ., n lj...

DLAA.'A Arid AEL BAAQMA.A.
W A N E RI
. .. .Soo o a ," .. c .

,. I.I,.,.

, LT .. 1 ..1-1 r.n~

s.. ifrll. H.,.. T L X-11
M .s n im 11- 1a ,+ l. w 4
T II 11 I.. ., i.M
,''I4MOI INr ;'E ClU -l-c r,, N ^


5--rl iol 23~~
S[ M19-1 !60 r.' re P .Gf U~ l-1
EL 9,lnlD L O~- & I
T 'I: R PlleI A ,|N 0 PerN
.. l,,-.. F. Gel l,.' + s m

-j~,:, B.. &_U.. ,

,. CO Y',. V+ t ht r r r ,,o


s., 2 8... rma..rd, L ..1.;u.-
, V ~,IAMd I C T i RI A ,. +4n
.. ... ,adLM :II :, m ,, + e
,,., wT.d y "' heLT ~ . .. .

C. .. 1 D
F NIm,:-A


.PAgina 13


Sobre el mejoramiento sanitario FLu' 'aprobado Canteli selecciona mhisica de

disert6 cl doctor Pedro Domingo por la ONU anra tres siglos para sus conciertos
-t doto e i noci6n de Cuba -- .
CCuba debe teguir la !- __ Dorothv May .lalor naitairi
huella de finlay. EFALbLa rA el Convcnio 'parai I Soc. Ae .nit.
eneLce A......IA"",'",. ,-.'' ....Libertaddelnfo .... AlA li Mus. i.ic ciIll 6 d do. v. I
INFORMATION CULTURAL "d' ,'A"' LrA.rA tD.t ant........ LA aLAL ...... a dA f_ D ALL L .'..... CROWN D MUICAI A A
Por AdokJore qu JAMI'IA. I UPa NeADABeAitez ~A..~AL'


A.A.,L+ 'r eLI*IulIAAA Ae.AA.L' -- A..."" 'J I' '=I'S'" ..A. .~ A A. NA .I ,, l.'.' +I 'A 'A 1
-00i l : 4lif Ju Y IGS E (.- ft. -

L. A '.'.... .. ... .... . .A..'in''! 5,A:fi 1.r.'.i;i,,i ...... ... '.'A y ytN + AIAn r A'-' CA-,, n'4i
DALA.&, P~ueA.AAII A 'A h A+,.I .," ...."i-.LL".LI CAT, ,1 ii d
A.A. LIAA ertr.LA' deld '-AM iA ., A ,. ..i. "P '' '. "' "+ o ,.. -,. L, m m A.n e A'InA 'Lr
,'lJ r, lendl des ,J+ o I.L" '" .",+ "I' '" .J + '' ', '-,E.E'_ +,. L' 'T".'' A"'. ALL iALn OILAALAA.pAA dA.
,A.......".3,"A..................-," ....C ""AIAI.''.'Ir"..... ...... L' i", .A ".lA ~ l.... ... AA.. 'L.A.A..... LLIs a 5 A' rAP ......SAAA
AAAAA I....LA .A.L A AIJ A .... AD", C A. ,A'', r Al ALALIAL'' Al ...... ".I ''lir;~l I;''J;I eC; X IX. L.... .... Al I~..blLpAAAA AAAAA1
A.lAenr.I se.LA.A IIQAeIL. :, 'A.A.A ,,' "'"" "AA-.A.A'LA A,.EIm AA IAIAALi. L n IADAAD.

reAArAA.ALAI a qep AIS IALr, I . . ',:'a '~e', ,,. g ,-: nd s Lob II d A el pre ILn S1- ALLaAsecLLL "M pISA o 1AUAS. l A 'A"
A Alm~rmelolnl~ el.ALIAA,-" AtAALIA .-,E A.A~Ao ,,,:-,r g. '' ,],r.,:"aln ,er .:s e r,., A.'". ADA S an eALAAIIIn de IeJLA'A "MuLAILA] A"'&IAa" SDe IAqu n
M elAr.M'Lm h. IMaS i cu cILnIt ConoertLI.e1.o A A SILL- LoLrApAL AA AL CubaL ILAA I .-
'hAL0;, pSAe A A"m A. dlrtn lea T... Ill 11': -"' i," I l'.eil. G J Ler :- 'A ,., AAguA.SLAAAAA Lente nLa8~ IAbr el tren C nl.9AL
IV L'VI .),b.,y y LASAAA. A.

,',.AA.A ~ llde I Al b.AA qA LA-A r ,.- ,. "' q d-..LL ,.' L. .....'.A' ,"
De .,ALAAAAAeAA-caAAAel d-
'I atil b~dA pI LC. e 'A."I 'I nALNAILL ~ sV Al -S t
-i- r,'' I... '':. '- ..A,"". A ',"'''" .,rI no LLA .SAI L., "''"'A. LJ SI I '.. . IA:,:rt .A 'A '..,
A, .., a AA' en'A. ue, A . - ,- '.' ,,,, ,- e r n s .A"A -A.L .' AL 1 A -,'L A -- LA A,,," :
,AAId. Ae:h AA Ae o 1AeU .Ir..LrI', i i a n ,LAL L A A. ..AIA 'AL

LA--I,- : '12 11 1 a ". -, '" .,I 'O y e ,, A A, I o t+ o oly M y ( "i -~ L L LAAA.+ I,-
A'rcelo, a "', . .A..... .. .' .. . r 'd ... .. t d e.. ...da
IiillI I...I.tII sI I e1 r a."In o. p LA c-ALAiAA. I ,r s P"'IS n le iacn ) g
C. do..-1*,,,A nLis cA..c is A1A a.1 f ,A .AaL-AL.Aues .,yrFLa


I.: r 'elLA..LaltsLLLdiLectPAL a .I.- ., -, -. .s ,a n..I.'e A
Ael. eo o..A.' pA AA IA)VO .) rr A' 'I. II.I L -0 ,1. .I P- r I c ' s heto a.A eruA or In ."'' A LIDAI l '''
"I, iI. e -..T -mg-AdoBrAhmA.EL pALoraSA le


.a, A' A'.. cl A. A. I. ALA .. '.. . , ,- :i-,La, wc c16'. ,'C ,
is L i" Ai.A.fA. ..m ips m . p. .' A.o ,' AL A II j LA .A. AD A .. .-
I a ci~ ~rsinen o anluilo de p, .,0stf 1.as nt e -, ..,,1. ;, -6slalsricie ntalu dpt ElM r de nE lamS e I deM 1950u d e L agvlf t s-,-


It alcluret -01 -4- t- .1.. r al e ly jere~ li dl I i-'I, Ia Sa AebaLA.LL''LA.bmsL. uAcaE A eric" de I2Lquasn A.


rector.in LA Abu os A.eLplaLs ar AAb r oduSlr TA AILAo
ni. .d't a ."i. r .AA."CDo othyA. LAAAAA ALLA.A. h P A A...'.. ....ADAIA-AAAAAAAa'AAAAAA'.,."..... .ALAAA, .i LILLIL, .ILA,. AA.,A. A",.,-,..L... IL',,,LIA.A...L..iy eAAbP....A tA.A......I...ALASALALASErAInAPAAALIA extrItLoA
T;?. '' I .F ."Rigi, 7 e y at ILWD ,," -rn imar,.s"'f. o r ..i .. ?
a.rl "'UTFSA MhAAAAAA.ISAAI ,AII ;-ALLEI

AL. ''',a p. A A pALADI. AAAI p I L LA.1111 A.L1'A S:l LALAIII A.OLIA fIA Ln noI A" y..L O A A AL N
i~,.[ 1. .0, la, I ..r. e G. l : , e cu1 + ,: -. : -c..o.n -,, ,, - I { i m a~ r., i h n e u ~ n d-w


A 'A.AAAEEIAALEAALLAS A ALAASAL A IIAA A' A LA o.I'I "LI c,:L'A.A. A;,LASAAA[l7 lI' LA.... CAA.A.L.... A A" 'EL AL.S gAAAL oLALA.n IA .....'I IAi I a AL dA IA-
,) ~ ~ ~ ~ ~ Dooh MUa-ync l orr e1l nl
It.;st-tuciones deiinvesnidec1.n;ed,,d' -
r.lF1' 7e MI toyo".rrogroa a canusneenveriasape nica adec ada org nnzcivnde eleto Csr hoA AAAL-a nAA I f:A r -dIn. e tr IA L AoLIt A LSId A IAroi sion a .iALto II LyLLeumI. a IL. A d AeIA 5" tde: La- Lnoa A. LL4 IA LLAi enA Id Joseph W age TAuevI dL reNL -Ar IA-
o= r c olr i claitud1 1o.rernuc ta ulon a r. e l r u sa i f m e


br'icpID lLA .IAIAIA LEA S ealAI aL rAA AL A 'Aa pol a Lde La "L- A"SD La.A IA i o AL lA.aL ta o e d d cinaIAdeCotaLclIaAhaAAten"A AidAJD. .
.,.,IIC, D ICTAL... .
Ir:., -.,,. p lssn in- ala as 'i e -d ld co o in o p r c a t e ch'" anvid a mr ta lnt Gra n Bre. F eam nlc a d IaH ba a s' an irJose- dU J
D q T A I, j al.: ,a ,


71\1X I flaL'


C I5t)


o p414 ~

(itt


5 CRISTAL eerreza tie In alegria
DIARIO DE 1.A MARIBN


FEBRERO 2 DE 1951


Usa ya el Ejercito americano en Picadillo

Corea un sustituo de ia morfina C r i o 11 o
Pso Sergao Acsbal---
Solueionan as/iel grave problema tde Ia escasez "* ,. ......-1. .. .
0de opiO.Libertass a. pa j.ero. sel "Magalla es." .I ..... .... ,
Fr Rs iiFrs stde Atars, is Clnititis 5 li' ides q ar -,-,:
D. I.. ... 16. d.. I s x-r.. ... ..It's ........ .. .'-. .
DI&RIO"DE LA MAR'INAd Ls ,stisuer is d .s

iie.
.. ... ....
q .,-, -r... .dr1..I.-,.r. ..- te. i
-.. ,',: ,:. , ,.,, p .,. ,:.:. I Is si ...... ......s pt t:
.I ,.D. ,-L'as...t.,..,
. . LA.s,,-.- i, --wr. ....i *. i '-'p-,J
. ., i .n . ,.-.. ..- : 1'"Itits"'-
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ll. %I...... ..... ,. .. .c-ll.entrriIr, ... ", .r,
it' FritP', sup" isi Op ,i, L -: I -, '-t ... e '., i 's=I = i ... i LAGrn H,'td

st't''i-ipa io s sab ls ciat;'sp
qut penso.InFaquelS.nstante.
pi s i. it s n
ts pits P3..-ut'r'isss Iish 1isiIt. Pi tst1.TA A
iptippasiit is s Id:. p pstt'seIini-
chafer.phtr po al ndimtF ent.
r. 0. c:er de brec ane siagn

,pt 'ss'ss I ss' is "i ~ M -s..i 5' E.C ,. _.
: ,, , ,let


'i i, .. i .. olivat desde luego,


. .i.i.isis s s ttt.1L, _fi..
er',rg nt,. F.11 I.' -- .
F. bslirr si e tsiss aits is silsirs st.
y ei.st isi itsChitasl yFssshiiphaO
is, ,t" waunkln- '.J C,,isisiiF.i.,-,.ec..aIuo er ado r Rsupoasta


Lai.s..ip.p..s..spItisriatpt
ct- t .r- .- I s p e xqus. de ,isdue
,c, Disr.io 11.', LUipas Drazous
Is sat' t p i A r ", '" El h u ss, ls. lsr, s ,-i s .-s q uelsora r m abr a c o n l ien ho.
pueb] t norteamseritr.tnt sa.-.... ie I. A i. r oe n la Re" LA IILAGROSA. bGaloann.
sean ..n In ate tien r !-,a ,o, n ,-= ,=,--'] de San Ratfsat an metro.iti gsd tait'1t is spits n. ,pp st .', .. s,,, ..i".: '" it, : "' -Is i r FS t-
...-I t ... .psii is. Cub ...p. iS : ". si" ... i..l '" ": h' ii"-'." S o .pP tt5 t 55t,5,
neF 'lent ra n Ina qua re era-S y qua sed nombra. ll- .as dM'eddriguez. yel cigarro rARTAGAS
ta i isar,..tiscir caa, e e im ns Fa s i nsepdi rables ar ;gas
ti h n rtstii dn s i ntei edpi te ':, r ,,i1,r 5 I' t a' .g sa n
-e Js s i t S. ia i is ... .b.I. .. . ... i. i so . .
ismente Ise itu ie lair t p i... c',a " -55 1--...saoer r ur.
ran d,1.11,, par I .ter m. n d a ad. rel. ?.I--. . ,F ,._,,_,l:, IELIPE [11 jcmpretiP A ep~sL A .*. .ppp .. t '... P.: t i"s,"r' .si,,, .t .lt" .5. p.. '1 ..'] hnsd .. ..... gaesi I t
r.ie. roducto.. ..... .... . -. ..
Visit. ditesest -i-.- :L- '- ,r ,A 1 u n duT
Asoip'iF dl del doctors s ,sIs uri be,'e.itsin d uds.i it t d
d 'sAtasie.sorsd,
lubrPdgd t l professor de Pedift ria nii/t1 I't ft' n s. i
siidirector'delt HospitalF Pres sstterii hseissns a ltsp ssiitF t' 6 otay I
-n ... hic......do..... ... dtrd, IL. lJII K o e n or1
-,le se i incu CntTs de poeli an estsit L e.As
... SA.. sl.s.itAst... peltDistrito- 101, Luis iiaz Ors
te ll ss.d e issi isrT.rn. s d t t i i h
Nilawlemuiodevladw,
Et dlllitmat.' fuentes del Milnkte-
ri. de Sahlbarldad herten recogldo El C|11l|P isDu d s5e rttea5dem 0 fn. SFAspsttlfpseron ails-s si ppspieiis P Caprnavalhabast'ero
nEllrin s Ats u rll t Cap y rot..- ...t p i.. ,s '


o .~lsf t dpi p t'Ip het i ns Ls .,l-,,s isC. ttpit .. it is .... tis.. is paltitp m]i,l"tt' ppipsstsnm i*- si ps itp
Ps ~Asit sm idtp de ptltslsn ,tt.n .',- ,s it ,lt FIIPIsit't.fllpipit Si, lsstst[~ft.dp slt~lsssnstis ssietsts
siilttlt s-lntlsts-p diltp Inttitts F', i +.,ql rt nri F sispa.psis .l;f EhiJ: I ssitpsp is iirt.sP L itis Dip, l*
It. oyo g" u alecta. Ionaqa .o.
brN ad on Cb a tilulu enlr .. ., .I ,I ., Ia cd R ltlllo Ii~s-L.rit's"-ut -istF'PIpII' I p its- Op...D;stpitp Po,"
-.to .sInter co.stet MCsnstt i's-1tr-7,r.si,,s-sst si st.. pppb.s' si.ir i .
y. Jefe de" a rld.d adm., ., is',, e... .. ts 1 rU1- ar .. pai H i tps .pit
7i"is Cuba Int' le. r is- t.. sel ioltlll.- I, i i .. iF l 5 rI p o,' .- Psi ndler s. pir
"Innn I il~mla.n Isru niJlgrits.131El jef de 5.1tb Id'd 1- .. 11 an.T s.tttisptoiria lt L. His apitIF-
X'or~ > 5'~ps.l-trI5.. i AAipi'.' I- 5osma K I it-- ..15 As....1,-. t1 .:.:'lt 'r .
PP~d et' essrrlsst~ pt's~l its itnpie de5'tt Is/ma~ y- rsibh a.., hait Kntre' de St dlplompl .5 Pt'sder'i-
r so F'-' ue ,-s 1-,- ps t ispTits s~I-,,tr'se.1eetherea m~ddma dct~di pnr ml ,rta F t l G td s isd t Spllspnites, Gar ts Iy pispspspit n c l itassse t srsuspnls
N oId rnr u diz~e a do s, Helenta ietcs AF iuens p sissii sttsro reolt pits fusls t simuy isudd:t
slnjn o-tiEsi Qarspup piist Ol tonopetres isits esip o roPitsr Piot-r

en I lei i fu
ss- spo. sips ssplpss nt t urn.sF p.


PlazC~fnna. d rpaeel V apor de a ltsdis C- Vismpltcsi rnA, Cilst .fnsi- frits O psoaead n si~pspm pp ni
do torJsM.deCub.it .WNew'sitnlde pre nide npedel a e l iot'a ssst ssue isp e
,inr smiier lrl e lmle r ] olpn na~la e ]b ad tdpo at nrg lafo


deeiates tt sanrnesp a ps ra spi dr ipp ppples e protrioi deiIvo'itsppy, ei-
Pima 1ho Blnh Cnb to Clr ibu p.n1e tod rcl b .rtaro K 1 John d oan. qu len a Iv e d ronuna.


JIit a d Svlpordn ips iera do C s. m Ep ndiporn CslideaspL. fietasip p.r pa .al, sit uiy p rteiosisHpssspiatasn n
tlel~~ ~~ ~~~~~ e o a e B dr s I vs a a ea as e Ar ngeolens n e d o n a lo e e t i d d p re'hl l lcows Infleinz C. 5 F e lt m trio u'itss-del nzu ao sh maaflo J tt~t ls ppStf otoP prd.A p F F56t Inu in a ss,. 2itsu a c.t'
l c r ditr-Ineelll d pit t 'a r' yp y e it'lo n s t' p p E l' ip u s o s d .[ d ito r ls Dit'dt. .
rid f~eir~, or]:.pree tit% He h n-Bleo,,lt's Ftp s ~alt.s5tt,~ ti5 is lO e tisipit Csprslen Ahpl. sita. a pgsis beirnS stis ors is p p~si.t S at -
Is F csst islVs s.FP iit t' ttCb anL s t' isl t'itptd..dp r ,Cliiti ,,',t'idia it Ist sshonosirt.sittp
on ,, t .,e b arro P lt tls d o m A]drio 0, G. Mr alresdedur deplomatineAcIos. l ss ip lr' i itd ', L,.- t i. I st. 'p ea i ,eis ppppipplati risso a bLepo .t
I,.t'F J.ssi fe P At'i s t y. tFP Pita55 to ~ sie t i ss. l id i ss ss~l~~b.pi .sss. iitps ttisii
.Ir oin, pitt-sit pIt'., t',r.a s ,o I I-tr e.i ...ti i l F p ro n eiis l end h.onor1p ,.dAisst it ssspo isnPas-
S, .t,,,ni',i is- sassa pt tpi....r,. 1.', r. ndra. ,t tc .ans. Kitam ..st t 's e t'. : i i n -
- let.r Mairi x d.hsop's ispt i ha ias y spilt, t'ith .. dpI, [ st't,ip- Eills s is s.- ibenis .prsls, e fiai pss -
o-it d .'.I -.Lpilist' [, ans.. .An pe si, ip,'t sits, sit'I is s d otr', F ssCsitisit fleo
hnnIsahr pipt'Bitt' ais Ctlp llrirlat relnasdo s t. si as d 58 Tais its-pt' ueitersp ,slps spp l oipsps lisieaepssises Fe
s i I a p it, Cit itHel n S e lttFcids pst 'tuIs mieiit ps qeii ,tInresen tom'iep
d" tSmbicn pntor III slu ae n or'do Io n eot garisclnesviaaceud e lar

ist C s t'ris nsst'sv. sl duIe ps, a n t't'. Isia s i spe d t ss y u
It i Os. I!OI . +r.. Pdr c' ... ..... . . .... ,M r syo r-tro, '. ..... .. .

t 'i pprI nltdeppdsrecipeelspi is-id er s tart s.
I r..O. ........ ...s .s s .. . . .. .
A Re ,p-sgobto. is- it's PF, Whe p don f-ip nas, pts spelt Dispestrit'tats-
sts s i' i. ii sAlor 5 iti. i O ess aieloto-tit o]aes p.po s hprae iinsltossl
.,1 arte DeportJo '1Rn1n P vre moq a lprtmi drtde etu lasoxyfine.
bhntn nin acd~ol l Ie r 'it tn n nrl ot r A"tss n i oantead". eIactne

It' i C p1 -s -.. s' s-I rs sNavrre- n tera.nles. ur y -


del aztcar dom;stlc it s-i-isdc o tplpe S its its- palsr Spi rFspl6a Fssbeast uesps anusi-
n!aor":,D at ont1 y..dir.trI.l ",en .eePi Fundavclande ro-


I Is.-sp isi rCl eI u is
a"' "%%"e. Rotry Inenai.n. e e .or .tary l ent ernat anal p r qua n-i
taPaa eVpr. resld a par It, de l iRotary Club de g-nao ed C otden oropan e alizr egstrants-y

-7r.ie t,esa. r docto iurlsntetd.tsIs sssst'S I'sis-le iitsspt unld adseenb
htsntr, atmlnnotde daronerAloddec-am-cqna mer na, Isn litailk.elcone. de
al~ ~ ~ ~ ~ ~~e GIlnpo's odtco aR.. at rrl .. ;,,;a. l a.,. r ,pr s adente ernln6 haucingenda u omele antpo
~ ~ ~ ~ ~ a do ~ nod ns oeeals..-a..,,,eIon ,.,h ,.. A, ncenun~m enato afaor tde Sclesdor-

.t h ita iuormaato ssto s. t, tp ayf hFa .
" o n a i a o leiai Qu`d a nlid~ard de es]a de nabs ar a rista d o Inca

don o n n r . . n rdePtPana as pI litan d ieserv s i p uni llamai
a b anslto, u end lao men iit',. r~larl dTaptIp s........ I, su a h s Am isto stsd.rsori pr rou.
le Iluconao aLhnbr Ie~i ,: .... .ar d e e ch. M dae,,,nyI., tento..e ten a bi an e u oa~

a srde s.asiss d-is, ,,,',-sisE a ,sio es'l.es set5eroa, iend
d n... .. .. .............. ... ......an e a, i car, dh ctso ir D z Os i a oead s .istle c r p rtn

Mapsi tiit is i I iso. s ei P.16 n asss rti n ts r-d
EAari a'llA.iOliver ,isenorstJu-oPc a12 ster ao a sieSt 'ar sss -
ivisese- ,tasJor6 s 5,, ...,,-t..s.t...s is s isu..... .,sb-.sst stos
,itsis i el ir .. .F ,i rn h Aser. eBu is tsantt oc a n s re.CI s M nuelal GS -

art plo. snevntr '. t.t .. ".. Lst. seioe S t~a F rat'i sisu itu-
a.sstiien..trttsreN avarre. ntesis isienss
del astic-r-.,i ,-, J.,doto Flien diva tnex rial.S- r fire ..n a x de[ c asqarnva nyuse ltt


,Iasdt's elDstii.l . .. r ssit6 S"drectrsnicnde.....t. ...hdelsRo-
n . '."it.lda ia.epreside ste d e sp 5i poe i ssdor itpao as dspt-
5,r I.aPlus'delp'5 5 V 5 S'd'e r' d C e. e .. . . 5que e t iro5tais strt t gl p....
.. ls.,. le. ,.eAn I e n e n e por p ef e c o de I :l u defe a .os
-rn l.Im en t i d C c l.""e l a dot o rei d eM arti enda' 1 ,, i. ,,a t e b e. s d c n t, l a s r.
8 nt n r n I ont ls ., enn i l =;Ien o c nr, d hoillre ~ i es d eW '
tar orJosh R, Andr-u p]A = pe dil'.p E." i r". devc ar escas. n .....a. distn a ncloenpalider.ecro Ploehol pu=en ea
*Id oe rnnar e tre1vis duto eee, al ag. I'.... ., de re rclo l. T rmnihainaupee epo
6 o de l rien to Ia e o m r e iiesdt l s t =- j,% P I. II a ,on o er n .ca.1 ,:n.i lent o n a f avo e I n d ob ie -.,
I c btlu lmp ri al d ,*,e ', lrtu yoru.an1 z ,t l u ru ] e't. a l n ,
ng.dl In 'l'in !..... ha.ni..rtl....... ................. .....
nti retr dco c1 argoO a addd nl 1 rt. lde ent Club deL HIDm. ael
.1 im,,r.lianean R, ins .,'imn d o uerv i lr, y h ce ndai ro llm a .u

n, del Y. ,.,,ao.el 28 da eurroh norendt eaeIon ne
Ins do 1 ..... ........a ...... Ci:: : ..... e e .......... ....r ~ta'eofb.' g`................
'ri.: el niril er:' i a r]inite to:.. .. J : ... ....c'lead. l ,r"e ''3 .


Venden varias casas v svaolares uran l Cub fines dela pr... t .....
A ie a e slo t dpie ,,saspi-t left s ~ rb.si La .AisdiC s f-511. Stt del~
,|',a, i.,.rat4 I l l l ilfi,:!- o e sr r. a, r.l er. l a",*:, ne IM y ar cide f( e [e.',, aie ia ie ,,i" Luis : e.-o | r. LiT.l
$22 lo........t..................... el..Ae.a- 1 ldlC-'Ce.....' .................
r-6. Pwin I <*r m cor n n crEl1W ai IceIuk. e a arriar a n dere de l Cuba. d airad.u .ln-o a0.a Ils l ade do
1 lr.manl .1 D. C. A > i ar. oLr ,L saiU l c G .: 0 u s s u deilt wavoj.l.l ei n le did1 uI r.
Dan cuen-a de Ia realizacion de operatliones de ..t'm6 ...i s'. .. .. .. n us 1,7 s .. s ..*... .... .. .srii ..... r. da Is
I enlas de casrn en lor reparlos de esla ciudasl .....s nun x de s coit D- unC i c. ,.. i*u iS v t c
Irr.t ssO'grs .i i a h .t e1l1 t-CI mit vlct. P dI Siat' o i. d s el o e In a siidad. l a Isegund e-n poban-
* ietrCCie4V rrEl, 5 Sui, ci rstSA A.ie,% s i,," i.'P,- -, is i 'l .:.s,' ,'*' o,' rtl S vll ndo deIhOs *e eidel Iio I as s itii del i-sa n a n' s e l n
T.i'. ,a e .Li.. .........Cr -r u l... 1. .- '. ..'.... ......s.. ....jd "s .....- .. .. Ill . .. . 1 i n der. na i ipIn el plan d l t.E.',I ,r.i .', -*. ] ,aen ;: tii i.. ,u,,, ], h' -,,.'i;. ,'-. i : :a s :la e on 287 -.o;lro c a ,;ad d .ee .ucr de li enaeii rnia e aell~ h otel m -n *
J.. .; s A ?... S 55iit 1, -it s ..I'tipp 1-0
.3 : -Cm rceia jee r- e lf, : e giK~=d c. d ,e ,: -C-:',, T- e:- ai, cw ,|' xa,, r-,,w ael LAIIII 411 c II .W.-n a Is que iaistirin Io
'-L a:L E blr e. -nisFs. rbtils t tpd, iid-ss
O fi i-i' H e a u f e l Mi--
Cit iL sILL Utsipen.deti .
.- r,- ,C, j r. "_, ] -, .-, t n ,. :" c l .,.', en l de 1r de cu'" ci6n.
'I C; "l's..."e"e L' ,,, 'C- ...., re -, ~ elsculdrado., litUada
.. .. ....... ps-s.C.. .. . . . . ...ban. nuevo modelo de
W. .i tsi vendida en trestss mlvi-as de Santiago de Cuba osreeerP5s n
LIn 1. j 1r0,n, 3 S,. i',rL~. e ,r ',.. i:,3'} I,. C C'-, S li V bo mix tarde un banquet at Jefe del
-1 C . ... .. ... .. 'I di t it bptirs Ejesutivo deIna c16n T& m n istro
1- A- uspttit's iqid.s1.ipr-por1 sptLite.s plata Sterling
;z, : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~c c7.uaz, :,~. ....,~a = ._,,: a,:,,.Ina sum.a-I,dctoo 287met~rosr euaradfosnz d ne r, de In Enselfii ......al hotel Coas- r at _e __ p
.' ,:i 4 ......" ,'d "- '':o '. e...".teintos a...... t scit.... $160M.76. strands, dei si .cpitas ..ptls s.... Gorh am

6 "LILY of the

VALLEY"

delVerano


en nuestra


S eccion de T eas


Flores, ex6ticos disefos y tonoi chocantes

Gracias los estampados que utilizan profusa y originalmente
motivos floriles, nuestra Secci6n de Telas se ha convertido
en un inmenso jardin. Y junto a estas flores de perenne
belleza.encontrarS Ud. en esta brillantisima inauguraci6n del
verano ex6ticos disehos de todds parties del mundo
y los nuevos tonos chocantes"


p'- : -- s.... =.
0.. =-


Segundo Piso.


Slsntung estampado con puntos y ri.
yds en roJo verde, azulty n agro,
4.50 yda.
Crath con motives d c sport: tennis,
9oll, basket, croquet, loot-bdll
Seqtuitaci6n, 4.00 yda.


Sd lsfrancesas es l&nddsmente
estampadads con flores Sueltias, ramille
ites y ex6tlicos m tvos dse odds
parts del mundio, dssds 6.00 ydi.


Shantung de seda en prusid, i ris,
natural, mink y los nuvos
"tones cocdntes": lim6n, Ci5lrioi.
dZUl Frpncia, esmirpldi, 7.50y)ad.


LALIDAD por CALIDAD ninguin artlculo le cuesta mdi4 en EL ENCAfNTO


He aqu( el-. model de plata
Sterling que ae exactaments
fie1 s su-mosii ides ipira-
ci6n el lirio de i] val, Mis t
choel-A+ue Pstrcb'clientel ex-: "J;
clam srpnstal ves a: 'its so
que esperibamos" y, Comoa
todos nuestros excluslvoi cu-
biertos Gorham, puedena com-
prars pe po piezas separadial.
Cpmiencep si iuesp id ocubses-
Ins canI un pPuero individual
'de lets piezi: LUhars i dl
conmois tenedP r do mesa, :
ucushio de omeit. tenedor do
enalada o pescdo, cuchari.
Its do postT v nlela de mrn.
tpquflla 38 50
Sgsundo Pbo


*PW.I\t 141


2A SPORTS T DIARIODE LA MARINA
sccION FINANZAS Viernee, 2 de Febrero de 1951 D DCCANO DE LA PRENSA DE CUBA


ende Sanlo Domingo
mcer"..a Inll.. Apyan la operaci6n d
al precio'de 4.40 c-d,. "nr lnl nkri |ip isa C.


NUEVA YORdS INS'-El Ci r L-o
de Infai s'ir n l o i 3iditesuLta E'.D
esr.sEan .irunnAl l br.I lisrEtl l
M lntsrlOeateAIlmInitCOl bis.Ihocnei
Cy~l ezol : o, 'elMDO|,dlerdie
I. fra I dospl&tiiae de "L" '.51
.,0 61AA CluiOjh uI@nde.lLrA a i t.e
r, @r /Ioo r.otea e'l-ni %' u
reoioni..nseun utsueetirleS deli
tLi
LasDrimrer,,,Irc lle .'.' mi, i-o-a-
inissi she ela I Na ir.-'. '
it. 30.I% , i ,s 1' ,
111,16ln BeiA .3e 4 c,.l. J 1 -i:m
im-,e .u~.,or~,I-,


Testinionios que dirigen al Presic
representaciones civicas de ca

ca 1 13, A I ".. .:P, .. ,.


CANADA HABANA VERACRUZ .-
AFrICICO EGiULARI iRECitO DE CAGA m.i. ,

-,, n ,,,e


M S DANAHOLM '.',
LIo|ri a LA HABANA hibre 1 el 7 l I de Frbrire aceplindo rnrli M. ,', o
IUJer pi ... VRACRUZ TAIA1CO TAMTA 7 CANP l,,%""
P R 0 X I M.A A 9 A L I D A 8 p';, S''.:
S A L I D A B LLEGADAS :acd,d
HALIFAX ST. CRHN HABANA Eim"
TUNAHOLM . . Feb. 12 Feb. 16 Feb. 25 ., ,,e
DANAHOLM . . Feb. 26 Mcrno 2 Mczr. 9 rt
e .t o,...iel aeln.5ar. lri )ei p-u.. eo p... M o 1'-I PUa -l
DELs C'3LFCO DE LOS ESTkDC i&5 L,IDN5 5 C5,5-. -F

SWEDISH AMERICAN LINE ...
FEDEBUCO CA1UO A|en Gei.eL 'i-.jr,
BAN PEDRO Telkhlonce A 13(0 A.lm HABANA ,'ani.

Oar. .5. 1 i


laviera Aznar, S.A.
BEUVICIO HABANA VERACRUZ
B M "MONTE ALTUBE" -"
li.ora,- L ls C Ai NA olrl \V RACRUCI.Z l e :11 1 s.' .- .1- ..'

BERHVC1O HABANA VIGO
gism I dl., lr
B M "MONTE URBASA" ,
E lier de L. HAB.kNA poe VIGO el 25 ciM frssra i liojir.,n I.' .CHOC
par iey 'ar &. ioall-Dc
SEBVICIO HABANA NOTE DE ESPASA cent-
B M "MONTE AMBOTO" C..0.
Ssarl s, LA H .ABAA par Al NORTT DE EiFPASA Irs Il SI t
3 cde marz.:, namlll o plasje Ctlgqoris el


TOIU & AgTORQUIi$S.A.G'.ei.l
A entre Ge1rl11 cet.rll a
LONJA DfL COfCILO_ D -. 1 3 HABANA Cera,
TaLJDONOI: A-1 vW-17U4 oles. R


azan el proyecto de reform Joyas."Porcelana.

ey N9 3 del Retiro Maritimo EL ALCAZAR
t f:'.,",2:'W-06!24

ordin6 tn Iripulanle en el vapor 'La%adara'.
arirte o.e R Mouimienlo general ale battine,..
CA DEL PUERTO ',e.Ir ''' s I it1-'.s C ' ....
a I p-o. :ce-di3n,'"'.3.
Periez I rbosa 1 eeoaat:..,,
B~r-ii deL Ha-!, ENEROSA
da..y ei ; ,.. CRATIFICACTON
i5od'LO*diS55 I
--Pe lloe,6lra. c 5' l,, ., ,.ie.... I m -
c.,Nigrl'ii a.
ia -l,..O ,"ileih il-u ,-o I
illiit .C eI-Pr cierd o
re di 3 .;SoslBIl.- ,a l, or l, l
III CdA I,;,,ua a, i5..ie Oempren V.I
e o,- ',tlAL ai, ,-,,, .
;'':t< t,::;.,'': :; "['oLJ:''.'; .-.:'tie "L. Prenlsa"
e en ... ) .Y?;:t,.e, CM 't &l 'a. .. ......-
r 'In de ,sonc.Iin',:t-n.

,._,,,bteIcolrlp ... preen
, ro.a.c,, r ,-,, ..t . ,-, f_.. ,., H, or,- M o: &iei,', e.- 5. : . .: -r
"IN le"eel "" i "1--s L, | wa ic. tIe r: c--tie La -. -ren-... "
-5, 1, orlsemm'..".

-L'- : 0';c...- I, , .n."e c dio', ; r,"a ~ ~~ a'..c .i ',
' ..j.4.i, ....n)st .e ':s':"; s o" '" i, '
,,:oto rd .o Is do :. L ... a.
:, at,:r ,, fi e. .- ,. i ,,e tE. ';, l- .' : - , :

Coe prestar 1mo


:;_,..., .,,., ,... . '.1.,, .'0- ...- -'"'s"d, ........ ...nn o ,m, ......03 di pe lil
lente Pdo ins Rtiserd's I5.o 5 I. Cn' cisd'. info
S2 a "'. r ,IIr .M '.....d ...d...i _.l., i, it.. -..
a~la ,mi ipaid.adtl ,-,s dio- .s,.Ss ,ue dse h eitao]-
isisf-qsolaBiiola


....a jai Si '..ills:: ,-, -,-, S- .i ,.:.,,,,,'
'4iqua Clind'..Coa."u-ct i A .s--v55ae' l
1el -.ioA0 u 5. 3 .e1 . ..s1 ',,

3,r.,,... Pi.ig-s. s oie 'Nu ei .e ep .de
_. ,. - ...."-. i l''' ; ';ci
O 3s ar..... .,.

o s I,' elt. li oe i ,'". ... p. d I,,'-
e r'ent oe......... .... i gni rdidis,
Maill..l F e di b eq .L.
I.- .c..... .E 5i .'.. .
Mo.f.ISI-rIi.es.1,',.l e o. .i r u.,- .
Ida m n.iIidar..... 'I ... ... -... 3 r.....c, j, "Lea P, r'a ne "- y' c-c. e 4.jl,'li', s rlixalo L:i I,-' .6.s e5enio e e-, c*.

',.-e el sas oalxle'1e0i,5 T .TC r,'n e ea n e', id.- , .,
I l,- .. ..ue scen I6- a ., 1 u ,,Cba en o'h hrk d. T g r 1-, eni a lu a iuale "I en1 ti-, e,] el.. i.... .- .i..d i.t A l S.. e.t;,,.fi "', ",s o ..'. l ',',ee ",.:,,- ;" i'-?,
, ., ..21 inill e ,.lae..liL.d IS%`ic3_.oa.I ...a i S .e
..:. ,s~e, '.o vhs' Cii e e d c -,e"e :'i .-.ms,,';I ,Y ...-i i n"'?.n -
i'L ._., d..: F11110,.. .P..... .........e. ..n. . .
-i N dl te, 0 lu ..piiie ale, ,"c, e, e e.,T . '

.; d .... ie.: eI nooM'e" c a. '
. . . _ 1 I~ f r 1,1 PI
*tts el~ e; d. C :n3' o dir, ..r,F'r, int1i ,, l, ,,,iI1 1 E,,r e ,ot ,-, a-'t ,
Uh' ..r a l e .' l ,oorri ', ,,ed'.- iT ',:.Petc. 1


R. aCA'-IAsaio ud a -'
l e l s Tpr~u a. or:. .Ic `d Cio.u C 0I e, l -4,
il .,- III"3f..'-- .. *-Do". eiCd
Mn s,~n'~ i. ea." ',,eW r ..
.. ler,1 f'l'11p' ek e Cor
A Ile: all M arl ," i T .' 6 1 H de i mIm', l~, P e Lf 5
1,er lli,", af 11rAc :`,1. Ir, -r, me Ec, .-,Ipp l I; I r" .
rMD~d ae Ia0,ilmr - -1- id
--h t .. . .. o ... .. . . r -e P l t iP ipe M a :; I 'S : [ n ix, F, =,, ... .. .. a .. .. -
..~l -. .-e .i-,i ..
111fd ac Aatar a o :,,,: ING -,. tr- d.. -r, ,, c- ,, ,.h'
rFe c n e t x o te 1 .1 1ue io r. % 3tFa AL' I QLe, a..l a >-, ,,a L... .. : a ; r 'l.. .

Oe ti ,.,: la,.- i t"' a -l e u ,a {Tl l f l ,;.

_.~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~0 1 _.1._ -,3 3; ,f 2't; ,,, ...d... ., rp.A, 'Bo ............., ... ..
F ea,il`lcl4-1 'ae1 b Will
a .lr. F- Ac-
1, : &ll~i 'et I: cr E I'O &p ] ]r, cc ,- 10P .. ... . . 1.. .. ...
% ,:'. . I I" '"t.."..-._ I" ...Mf.... o
ai ,aI 1. --l--lidlI,,' ~bir '.e 'a -c;/2r e.:.r:
ro e ,ia . o) T . . .. ; ,7*.c-'woL L"o, ", e .-,; ':.. c;,. 0 "I f' R 6 3...... .. re. P ,.I
I ,4a n, I ,, ...... . .
" "I" i- ,'.er-'1er.
e ._ ,I he C li 1 3, I i f ca' e,' e, D .r.n :r,-,. I. T ,
P c_= rr,, er oe ;,I ,, I 'r A ie h, eSanic ,Sd F'ef -rt A r.. La Neur. r.1e-| -r,
.. _" er eI de ")T,, jnaa-1,RC aer. Ij, 'e c, I
le-,tim e A rcri a 110p r ,, ,. I o L >H r r ,: u l .m C p e- '
ICt o l P "l l D c ,, L ,nc r Jor, e o, Ceu I t r i e r t -
.r.. -Honrbe --ce. orPes-- o 1 1 ra. on ".1m1cole or6 etnr
1, .0.r Warl ..1a e e r.u
W .C. de ll r- I de % `r.lu .-; e16 [Fo r I- nnII lo e 1t n e.. le 3,F' ~ o Nrt l ; l*, a
a l a d D 'r i,._e.le C, I `e "'e I ra.L,:at- o --o- I, .la LAre r. ip-
ioeeti1cre .e r ,,..1" roMIelo. C,-E i oreIs, ~- e 'e, M : ,,r e~ e N
.r~'e a' o,:, o a~ rJt. ,'erre-e.11d-d l rieO. ,r--,".1 ',O. 'r'" e0 "-,,n "" ....
U~~~~~la ,r Ir P u tlll [1,
.. v re P.; r 11 Al fl -, -_e V 7l-,l -1. 113e Z,' .E )~. i ,-,, h 1 ,,e 'I
.2 ., i%,f ..., :,,., ,,,. l. .. r. ,;., e i. I .: : K r.. .Iread.... ... ...-
o1: ,a ir, Ponet ewT, -core,. L a ylt ~ ~ ~l e,' rl.-j.' ,., .- '..l T,.I'
a m -r,-Id P. 'C, o, -'. f. l fetc.'* le , Ia ...117 :-L aic- -,r .- ,
i'' ,b '..J"1 '. ; ;-'A u1", .. ..... n I ,;;;; .. a, i., ;
c: ;rp ua*I'.:1 'i'ae.eanl I cj.................. d el .Diji" -" j g-,


Sr ANJUNCIOS A
Pigina 15 CLASIFICADOS scoON
- Hizo una visit al DIARIO un

intelectual ciego: Las Heras


Ha ,,i w i tli a Habana pari a ofrecer un cipoe de
S.iferen 'ias nn la Univr s-idadl. Es grHinI publicista


. . .. o, 5 ......... .. i, ......,.. .. . .:i' sde
i:. dnor 1 ,n-. lie5 Ill
Nr,
,F- ,.d d, : I. d d ,S, --a^n zd" d
*y^- *a i i, alndldo rn a, 1 ,i(* d*' :{.i fi e t il-" c ri i ~r nin cd ;'i \,,'ef
,' Srecq I i ., 1* .1 1 ,' Iu l' n eI rub. r i
I .,nldd szlL.. .... ........
455 .hs.snddo"
,i.id rl dote dne Ri.d. hrth pi '-


ds~ l ,,, n s. Ed i ssm'o .,rw tldo Cfnsis-
pHoss.- joid-y s 1I


Alos.. 6 sgsssdsml n~, i. E ,s n's ,I snods ,y di-
I- ,d,1 i tv,',
.U. -::ig |,:,, dn p r1,|

SA' ,! ,1 d Le fi. I i 'd La He:a.a. n ... a 1 ln


burncartss na evil its sppnaeri
H.vi jd. porg ~rpa, ,:, i U, osEdicione. de Cordcren-
^^^^ ^^^ ^^^^ ^^ iF-bnr" en Centroamer ca v la re stUi cp (-r Bllban ,Espuri., Iincorpnr~ndn

NAVIERA AZNAR, S.A.


S- "MONTE URBASA"
~.. ...^ ,' .' '.. De LA HABANA d:ecic a VIGO e.. .. 8 d .
Salidae do La Habana:
]ele ra ll E cant e F.. . .. .tn M "... . b o . . . ....25,

A b] ... .. .. . 1 juNo . .'. .
*Clam y preclo con 'mpulo n5luidos:
'- --- --- --'- -- 6- Lu la L), 2 comas, bafio y reclibnor . S783.59 para dos
H ira Ion pro2eerlia'lienio I o I sooafis ono l a. l.31. 1o persnol
Pd nun' (cona3HceomasP.s. so.sos3.s.o.o... . 75.44 personas
T.,ios oosoo_, _os de 4o 6h s .._. 194.96 persona


...... ,s l b d ,"TOUS & ASTORQUIL S. A.
carc''lordl eAgeones C o s __le
doSosd-1dC aol Cio' Dpro 209 H asonsn
sI d, sso Osr-

AeA e f *os c on ypWo7884.


I u 2 n orA *or .A. $7B3.59A pEISH do
Prime. co I rs oi uca... 2]2 esn

4-4
a'll*4ai1 .(.ri Prmr -o o a . . 254 e~~
EGI. t ECNC~~
renlr e susereari feudor ~ne L Giuner Esc ba .
,- Cerd ate laCom'2'

..I 3


ireIl v ln I I -.i
D.ARIO DE' LA MARINA.-Viernes,. 2 de Febrero de 1951


Deportes


HOYT WILHEM CONTRA RED BARRETT EN IMPORTANTEJUEGO, ESTA NOCHE


,. El DIAR10 en los DEPORTES

---ultiogo ighumano tie un hiabania.i

~ --""Tailo niilagro. no podian conlinuiar".
--No c-I) la Malgdalena para Lafelane".
Por ELADIO DECADES


el I Z ir. -:- 3 .' 11 A. J i : 13 r. -- II j I... i. ii-
re .. .,-...,.4-,- 1 .- I.: 4 : :. .- .,,

Ir. .--,j,'
I. n.l I ,, .
.. .-. ,
7 .-.'4 ,-...4. .. .:41 F.1.0.., 42 2.: ,' .. i


, i , :. :,. :. ,
t, i,,-,-.. : .4.,: ,, d,- .. ,,.. p :4 ,, R 0 .6
,', .p42.444 1 0. 214~.1.1146,4.14'IIC4.. h 45 24
p. l. J, .-.., ,,, 1, -.4 ... ,-., -, ,.,-,

de H...0,- - l .4e1 ,p, to.o v.
.. 1, ,,.0 4,1 -. 4- ,, ='
i 1 ,,, ,, nf, -- 6 J, .. . m. ,


-I, A:, I, . C., ., ,,,', .,1.: -: ,', : -,. ,m ,!.f,, -, .,-,,. ,:. ,. , T,:, ,,, . ..

,,, a ,-,-, L lea -,,,,,,+ -, .: ,l
.atl. a ia 3,,, r. E -, rh d q efi,. oa .:. es La ,-
,f ,. .., ," .. ic, ,-i r-' ..5 e d p .tA ,- ; .. .;. ., ... L,

i : 1. 1- ri~ ,j ii iiL. ,n i m. Lq ', j, ,
-- E,.,r, "..,,T,,.-,r,-,, .--He ,I ,. .' I h ,
r, i+,1 ru ,t~ ,,e-e .,*fl, ~

,, .- I,-. I 17- -,: -11 .: : . i -
i-: ai: E W: nl, ll , -


- -.1 'D.C. I.n'l 1 1 LI 2.'r,40 1. a ..:,4 c',en.
me p, U ,. e-.:, -.:r,. I, de e i dP:.
,-i:. ,.,:.nd A ,-c.:n1:,'r., c,,

Sr-.-36,0.e, .
I p.ii.hh, eT.' .lP : te, :. vur, .a l d ea n

,e ,:61'' a aen el c.,roz."r, del r MF- .m l',t1
d ,'el fi ana

QUELLA ,Tm ,,, ',ana oi at, arusta e'taba :


A F-eir. pilablas .Lx4
:crr- .q- .I ,-I i F1 n~mt[, rb tl e.h.=,


.r r1.- r,1
:,',w.4/, o0\,:;,'4,41 l :4:: .....41'1..
" l-r I e .j lwtIa i Jl l ,s Oc," 11l --l
442O ,I.i;r -0 v 04I4r4a4, _
L.. ejr.. L N.of :, r, -c,' r. .. ,l r, 0.'c
.., r-h.I e lr IP..r,.I :", .1,eceD tan,u .-.. i -,:r ..d .

r . , I.. -
-L , ,,- ,,, Li FpI,,, .. .. ,, 4;,.: ,


,-u, I+ F,.1,
--D, "I F-,, 1,0,r 0 E, 0 IK:.- ,_ 1 06,-o44
64r 2 -,3oenn 4169 I.
F, el,: L, i,. rR., ,' 4p 14,,, 2 .:" 4l,.
-, r[., v:,. ) r,.C lo ,:, o l c ,u l r-.er~ad E I
...... ... I , .4.2.. :, Arm. .
F c r.l e ..-.,s L._ r, -. A I :.ul' VIEb
A1 0 SUE 6.
I 6.1'le .: .4lll.am r."eli ,anle de
T r :. r. :r l.5.t s .'L H I ,or ,- Oobtr.


{I Ila IL r,,t Baj.aJCd,' ue .-_,infaidu M A l-,
,Oin: Dale a men FermiIn s cl de
u ir.b. E ur.:, ,irl .,~a


-.i f. I`.. 11-,iT.- A Il.-,-, h ba l : el Al'mon.o -,e
r 1 r.r:1.- Q -- f- .ler -a ir- j ,, Ar.",.'
,--.,-a .-- 7, 1.,r- ."ro I'l, a- I- n, !do PA,:...
b,-/. It.DOI.:'MEC" D+. , 'e 1-1 1~ e 1 1 I%- o+
, ,,iP7 nle,.,'a V I r,'c" erde a tC lerTj er, Pr.
c,.,,, awi. 1,,, ) t ... t.,f,rD we .t.del ","l ',

..:e,,de lag 1,.bur, as fp.:,Vulatc_. E. eU, d.
,.'..' uri c,', r :,',xj.'n en ar+p ,'lenca tr,,:enue de
Frer.drg,lr::L :,n de.tic. n de camera retarduda
,eI he rg~do Sic,:, f, ,;Pt YV,',ung y cr, rr, o nco uene
I ., fi.> pi.uSr ci coJ lr a ur rn& a& pt era -
FOJer, lag bi[h,', S,'sff e ll fle.SU ysi~gue el
rw .+riU', zeJ d, e l ---ir, e1,j "',rtar [ow
'1 Irn tomar rom elOciosncfid
-- .Ie m-e ,'e ror ,l .3d ,-r, peonaw dw.
F.- .,,,r ,ra el lueg,) le r~o) eor, rai El
Ma. ar,',',.. El H P. r,6 t ar, W ,lne,ff. el np.a
I, a_ r,,, e ;, '- i, i E. Io E

r,.. -e n : ,- ,+rC -- .:.x, e11, o le
10. ,- .. ,,O.' a i1,-2 ,, O'. Recu, in- ae ;
f 1, ,, ;le It. ,.u ar, or, -,i, .j D n.. our.
Fr., r.-I+ ,ro e..J e -L e ,.- l ti a r, a
l rr. 1,,+ ,' .. .. eFL -F C+ '.I el l" i r,m r'.-
,1-i 1. --er:- e l ib ee
I.,,,rr-.- ..'. ,-.j ~l~ p~ra Tfrr.lr.Al. I
el.' Ul''"''lO e+ o~ ,e l.n".t.o s a n'.t-a
--LE I J.j Jrn: Fe,rr,


I.


Gardnar Mulloyvs, Straight Clark y Talbert vs.

Hamilton Richardson hoy en el Vedado Tennis
PotrLuis Moreno d e4tfre 6.4n'-"nu .doome
e.."- i. 3 I l- *I -R rad6n de control y dei pue1 1416 4a
l l.,:" ii.'-rc", i,-,ier+.-.''ci.'.aiae' .. i ... n, l efectuado entire Hamilton Rl- court pr ba& F al Joven ltelu de
ob 4 4......o, 4.Id e...... ... ,lo,.- H = 30,44.44,ui, 4st de,
3:,T. L iii .-. cu, aI.- si ca on, cam!peon junior america- V1rina a Buro ,fx x
-I, c-r ..:- or no, y el came It de couts do arcl. et n eriF d L4V
I...... "p-il eC.. -' i:r a P.",: 11a4 l Toy Vinclent. ate ido,-que tentillt w noe k .. .io 2.L
1I:, fi '. . r B.'',F dur6exactamente una horay media, de una formidable i4 .;lsk daHills, u
T e-,- p Nc ,. .-, '.'. ir.:r g, nado por el rubio de Baton voces que ]oi nJl, r ecirLn Inler
S:-,.- .c.a .e '. ".- -- r.,- Rouge., Louisiana, Hamilton Richard- dnlnabhb pero .1 in4, 0 ..14 l2 d4
Is-*' ,;1P.. i.-.: ,--..i' -n .- 1 son, que se Wil du-raxite veint. 1,i te 1Ma I.i.o d j m kr o p u a t'.
""*'ir luego conra elconlstont. Tony 1tiri ,r t tr en oto ,iT pa njr
:... ,-r..'..^ir-prr ,}3;.i VncntTony, que 3. bin par-c uont Srigit .Clak quZ epl
ravilloso control en asm bolas, rara mI Ill.%
vez pifi.a al.guna bola flcil y s6lo el Beverly Baker, I f ', OM muh.
I-.I. .. r ...l-. it o de oP Calio rnia. qI l.m
1, .rlr...4,dInl"beme, d . . .o.. x 4. m m.
l f[I+ i if+SI *'1'1 lly,+E, X.l .-A.ir. a Ms. Gladys Heldman. a oor.
^^, & L ^ X & l;. -t. -,."".'.',;'<'** *-,+ 1 r" -. .,*"",:,e ,n FIIQ....IU de I,. l...... dad ,de
S.. ei.... .l7 dl) f de do 1 i llrlnd chiqui.

GALIANO 205 .h ........ "Ar !. I l
.,' .e r. ,s o < e.',pMte,4 4~lat ie
i .. .. .. 4on.1t,, Ir.... o.e 6.lh.p rtdo dr
SIENPRI LO MAS NUEVO? e" -, ,,;.1.-a.s.. ,,,;,;.^;." ;,=.:,.+;..;* .. do i''c;"?..'d",,?,. ......d
4,4wr .h.. ,1St F 4 [am4 do,
CIHTUI-IQON^ l^^ : I' :.' t" Y i. i" c ,ae.',r ':.I' i.,1 'e ..... i t*J ''[''6x) H il ir' l OItL^BlI il'l


39c 'Sr':c IPrams9y" y rA hl~onek
n- eEl 0 we re n e efl Buen e.-no d d 1160. -
..C. -cC '- l ":.. let e p 'l e,- e, .r e ... i. e o n l, Io. l ew. n8ll I
S- le i a-Bt.-, tro.jr:i' r.li t4or. 4 1 nd t.lr dL 0 J @11 -1
'gelc,.a d fJlec .pudaoaT.er.le por full l 2xj .l J y 11. d9 ,"ld o e.
c:r I J don hora. 7 45 minltoo.
It .ard.,-. w.;ai pot, a..lerti,'l. ewu de W ,'Tm. a na'I lo cm
l BI IL "1 IlrJi" el n mr.-T en erel r.-i Lro,. n l ere l fl ds "Inles
Kl.R-t -"a'r.Ie,.h"^n iuty .rlB K celt Bes C erl y j ontro elyIrry y
Slraip n i Clark de C.Il l ,t ir-,. BiD ly Tilon rt Cout1 Bjlm I .
^^^^^^^^*Ift"" l-niT~c.-f i He-., Rrt,,a cjn'i'aridw i el ear Wbtd dal di.
lC..d>. er, ao, rlpljoo Ms l e jt y v GI'dnsr MuIJo conty I SitriliVt
---'-" t, .. .: .. "....... .. ........... ..... e ?? Mark
;_-?T.97, '^ ,'Ii .'"^.^', L+e'. q,ey ,I.

39c .:. ,'i.i'c,' '.. 'e% c.,,,-x ,, 6, .: aceplaron sun contralof
^^ ^ k ^ .'' 1Ja AP-. --''r l'- ___
c.-,'rr. r .,.. 6'',+ Ci, CI(. ATL te mo 1r t Ap1 -
W W^ M 'S~ f^v ,,i, ,,^,, ,,^. ^, . ^^^Wirrwatel y Joh-y. P-n-.
y /s w / i"i.-":' ::'T. "' '" .... .. .. ..... . .. .... *+"pi'" +" '"'" '* " "'
'''//l: --'Ii' V': '% -'..\ M ,,,'. l.- .l 'p l 1 po 'ni .ll i .


M. ",. .,. -'-,-,b." " [IIII. .4H. 4.
1 e.o r .deNe.p.eI.ol ed. it..u. r." Io '4I.y ror o llurl4,hom.pallI p le.1.1. 2r 1li d F i ep r, 4'.MII.d

Despu~s de un mes de permanencia en el primer

lugar, cayeron los Alacranes al perder anoche

W'int. A'.rna Iro d:.,Mn,, ,,perandr, a RPu B. ,uer .',-A' .dela duel.'. 42.e Fe deml2, en el
4f.:,., cap.li,Cu m& , o los %utef,,:., aptr., erhr:,Cl d.:.- ev,o~rm d e+ c te w R,:.di;v et pat&
r:,ipmer el em.3te e40 una10 cl a.Ine l e lu i _o&t d 1a noche. IlheLm confra B Barrell

.. .or- ", r E MOUNA .,'... ,' ;.jP.'-14,. C1.-.fj.3
ICAe ,Jx-D. v CIV 'lo r. 'IN ,la lk !. ..t e ._ .lil ,;, .. i 1,J,'IC~ r -lie -fro ) :. aley P %:
C A,.4 ...,eal r.li' .C _,e l'_ ..' n

,er+:4 H- [. .. .. .- 0 -.1e.. ;.I-& "i,.,.ll.;
-. eLrr. ,. .ZTe ., ,,e t, ,., I i ; ,., .. .e t ....ILI",' a 'p ae ir E 15 ..t I
04 1.'.0. I A I:~0.pI'l .. .. h ,-I.r... .... -,.A -.. ..


!,, j. I. A.... ............... ..... ..0..,4,1' 4r. 4 .- 1 L..:-,, 04- J r.6112,..2E4442 B1
q 14.1 4-e 1I,, l 4 2..M ti. -J1 41 1 I..I,04 40. 02." N r.2 4-
PC .44 4 I 61 19(11 . C 'oI e4IC4 CC0. 1544. 014' 2
..r c,, ,cip, I I.~ f-, I L % .a'" ", ," wrC ti ,, 6,. CAeL e,2 le
,ud r,+ ei SI+ m ....u-., r. JeC h L-f I, J I,E a rlI 1 A 'l C-vru~e 1 e I-.n a CO aN I 1ble C-
Q.r Cce&: 0 In lr le e- I, s l' ree0 e arC i IL. 1'.6. 31 l fo,-, Ie flee, l 0. I !.Jle (
1 9 h Cr ..o 1.- 11-n,5oe a qu,:o_ + l 1i.T.. ,,r e ri Cc el B E l I a ; ro J At I~ 3c, er '. f,'. .
.. .. .. .., ... ..f,. .... ... ..,l a., .. C.- ,11 ce: I a w, 'a ,,AC.......
iL, !- ,. o..;1 : .' 1 oe'j 1 r, +.: -..... .. .... 0,r :c.;d,. + ...n F -wa, r.. ... D I, ... Ii


31 ,. v,, r ..-9lj. PI I I....- e Ar& 1, I A 1 +.I. ?.
.. .e . .1... .3- ; ,1 ,'- .1.; C re-'"4 p ,'" .. . ... ... 1 .- .. ... m ....1 ... .. .. -.. .


S-solN ?LAAS 4^ ^


aeaparecio Guara mayor anoche,

ganando de callej6n el estelar

Pedcheron Careaga Quirlr.n. ,e Ifucron pro ]amados favoritow
d 1o p ex.perois No hub),.. (.Ha cm:.:i.n que un acercamiento
al Ierminarh1 r l i p 3 decrna H.:., r,.: Afrecen funci6 n
"ron~n Jt A --,, el-r.pelzn',:l'l;.1 . .


.N .pau rul ar Bo,^ : .I ". ....... ...... ... .... e p rea1l
Gn- O'Iimp )e +ri'i. |u"r.. -..r.' ,,- ................ ",zllptdto p:..
mprxsaiB 44-2 0 .prc n 30. a
i G.-, 'e.c. Ju4 .,-,:-,r,.
deiii'a. s-,, "'or, .'.. "... .2 ,1a.....A

da n a .lli cdla l u :, n. 'hr, ic r,. 4. el hnde 'l e' .4l


lUa~tu11de s aif u r:. ........... :: _' "1re+. t| dnsf .
COS Lr :n jUt podia Ie f--d .: I

lllnero t el ......I ........o o.,e ,H oe.' 0f ,y .H T'
20.4g." "i eror

L3 ,T><1 .r.4 ,^ h 1.' r p'c-. 74,,4 p24,"4 44.^ i p0r.d 4l p i se u
-. e rl -5.,' c ,2 u c l r r n h ,. r n d iOc- rd lde4 4 yE ve gi-t
al wand..er,l- eI-i r,, r o :la er %-,,. r,.', M la.i tendremos C al sco.
glue Co- erral.'.a que icon iacrao.l y u m in~ rdd prog &de I 1de Ina
rum'.e .. I ,1 G r l:-l.. e u oI c ,sI eri a dt ertfde a del s tqu|-

-I- Ion -cl.f .. -a" I -- U1 T ,:i.:. Mr al -
U ne presenten C .-'l. N.l"lCb
1 e4 i l i A 4 P cnr ,r0 i f la I
V f "d t _n t i.l~ 4C w 5 at, t . n i :r.,, ~ q atN yo q e t

lcr ,., _r. cil d :-- elot-'.: Htg LB.l. a iS -'1 a- a tB tfn o e -
er4 14on 12 r, p4ir, e qu 1,414.1


u .n.. q. '. i lr.-", .' ...::a; I. : ...... gran victoria.*T.,C ,,- i..,, Gr r.0r.i .:,- :r ,*,; .-T.i. i,, r- ,,, d:JI*l ~t=| J~lcl a d del imcam ntor
tles I.a1.' '.-1rU.', 1 e s41. s ,dor 14

S. 1.- ,:- T -.: e o .- e a C al prba di t unrtlo
q.e ,e-.,,. u i [ i da. Haary Y ht unse qeb
I.l ,,Jl-,I .e n ..a 4 .ta ed6 I 4e-
,do -.3 G ai. rn x nl ten
le I. iors ... ..... _re__ ....oncnalt e V. ha
......1 ,f ,P .. 1- M adl at 4412 uon-
i.,'A.e ,-Haanoa dYahtCiubh.

Si edor e i .- ,-, r la y tar Tu .i6 n
L' U D. AI~.' i 'L ,3 ..11 ,- a, 4 r -p elte- e c a n pr oa chiSe,
1., ,k ,- -El ?a u- ,,, rce, I, 1i,:/,:, ar,,l too; al triunfo, per.
'ar".- Ce,..' -dvll, ,. ercor, -u. ,cnelores oport~unidda lo
.- ,-r, "ie-1-11 c ,,:-r ,er 4 luch 4 0doPat*a
Bout ji. [ r4alO~4~la
...' fp +.,' ,,~ -.4..' ,26 , contendlenit e atc -
Er,.r r=-l .-, Pn~al ,,,,,, ,,+,,. c,.: le iprovecho + lR&M G.
San ". c ,I ,-,eIet 0 C.- Irr. 1,4.:h0a .2 20l240o. '
I i r -.1: u-14 4ti,, , i o Cub 4 rr -O
C 1.- ,-t1,,l :r. H4a4r ry4 G.0Nye0 que
r -1 1 le.- M Is 1 urio ie uldolt
. .t-- 3oorl- 4ker.2 y eaI ed
"i ,-' taa uno. Despu1 4 N4 r-
,'r~ei. W: ".,. "--"... eI. L -:Gei Garef.t u lfi con If
cua.-d I ,'".,-.- 4 P:, i Sea .rt tog 410pun
.; -, A.. I %IA I ,,.,: ,, pBowers P. I o n-
pl-,el,: h--.. r- : C .- 4. 1 .:,, :,-,lr.l con cincho puntom
Mn.,r. i .'. L C '' [,,l ,Tai,,-de oy y comenzan;do
- adelp a .
L, f ,-.1w ,, -I, :' Semana de Yates
= ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r+- .. + 0 ,' _I- ., ,ells tomartin parte
,71 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 11 "i : -.=31- i ,,: tadlos Unidors e igu.l
-,' ,1., -.- .,:. e. ntando a Cuba.. 4 Li
El ---,: 1,i-.In.., e fla en 0ef i, .I i aI -
-1 1c. .. I44 .4,-,1a4r12Garcia 1Tu6n
--~~~~~~~~~ "re ..t"" n.. a "~mnos de C~trdenas,
F ," B:. '' o .....,..... o-. .- ,, ... J~r, y M atrurt y Vidstfu
C- -. i, i ,. I I L ;- nol iors de ]a tarde ten.
ar'. ...n'p.,'e, c,- ,- lall C.. ado. Ln
..t, re,..-,nternacional; de Ls
%,,-' . .. ... bad a l. ... h
B1,11L 1. 1: --- 4'. .. 24 14164 In ,n

F ,"e c. -,.. I L q er :1r ir& ae ore-3.:. low vanadores de
,.., : e .. elebrdi conixit
es'to" r; .t.o


ALMENDARUS CIFNfUEOOg
V. C. H. O. A. 1.
4 0 1 0 0


,, . -: . ..':T *; :r O N ~ f .. ... .. ..- :
. -. 0-2 0i, la,-. : B0 i r o 4
D r.-, ." -, 4. .2 3. 4 2 2

3 '_ .0 1 5 0 2 0 0
41 ..... 1 , , 4: 1 1 0 02 0
De 4 2 14327 b


G 1 A I . '.00 P 0 O .
AB.rL .0 ., .. . . .8 7 3 21 0
L*.-, . . .. .. 1 1. 2 1 3 2 .


",AIA I L J0,:- r. y R 0 0 x 3 1
I=,~e-+ +-,. ,'.," ,'-.+ Al ,- :,rerun: Grant. Dohles:De'7 P - -f- lf MI L C. 4.&eiib a Topso. MAndez
Dwbip=o.oc aMla'd a % kmn'+ Mrw-,d a Yo mg a Workman.,
e~os en bases: Almendanrqs Cen8egs a. Strukos:Ao 2


CIE TGO.D .S . 2 11 12 4 23 24 : lo 3
Aurs 2, n 0. Bases por b. o l a. omi Bauer 3 n 1. Hits los
ILtE I aBauers 6 en 6 Y 2 b. Pitcher ganador; Alornk 15-51. Pitcher
,-la,+,. Bauers (3-11. Tiempo% I hor _y 50 minutes. Anotador: Julio


CoL Umpires: Maestri en Aome y RodrguGormanPe LA fAM alver.


p4r 7,4' .4.l C..u12,o 20.0 0.a 1,,, rrbrr I, I1412 /
LOS PETIMO DE LOS BATEADOES
H. VAM. C. G. P. C. ATi0. GARCIA. Cienl.t0o4 44 .. 244 49^ 5O 23 19
A. TAHBrOMPSON. A 9.. 7.123 432 40 12 i 4
LCA ...RA. aro. T 7 20 29 3 7 27 1.
CMa. 4A OS21 . . 4 213. 40 58 24 *0


DA.1{GR400E, M2r 1.9.. 237 2,' 70 23 ;/
C.DIa0a g 27. Y. l! 41 60 *l
P.GARCsA,.Cm / "OtL .. 25 02 27 1
0 N co 4 cn ila]o .1 21 rebrero 1. 37 5 i .H. RODRIGUEZ. AInnndw,, .p 19 23 24 71 41 :42
LOS PRIMEOS LATEADOHES
V. R. CL AE.
S. ,GARCIA. Ci J Ienueos . . C. B.. p. A.. ..
D. THOMPSONE Almendare .. 42 40 14 4 1 2 14
L. CABRER. Mariaa .... 2130 7 7 :1atM.0SON., Mariana, 4 2 4 4 04 4 i
VW; OPAND2Alm-nd4ares 1 0 72 37 15 2 77


0.IAAGED1Ahnen'pd4,,. 24 0 5S.1134U19 3804S9 2.714
H. RODRIGUEZ, Andare. .13 0 42 8 413 2.74
LOS P.IMMOS LANZ+ADORM"
Pa hl -ler J J+ i. P. r-p. CP. Sk 5Bb. G. P. Ava.
MeDUF MAlmendare 34 4 1 1. 41.:0T.iAO.DA mend res 2 13 593 74 44 3 331 443 5 2 .400
PRJiRGACT, Harbana. .155 1 22 2 9123894 22 31 2 4 554
MA L]RERO Almendares 32 7 32 110 42,1 124 10 8+2
I.M[O.Habana 2234432A
...,ERAo^ ,. ,ariano.*o""22 2 ..237849,4448 2225 5 4 .55
J. BLACK, Clenuego . 13 6 0.113 M0 37 35 39 5 4 .55
LOS ULDERES INDIVIMUALES
HOM13RUNS: Grant. Cienfuego ... ... . 7
TIPLES: D.-Young, Alod..d..= y G2e., CI.ool...... .
0I02 .5, Bilko H ban a1.... 1...
HTS CONECTADOS: S. Grci .. "" "
CARRERAS ANOTADAS: Oreste ~l,.,-', M.IA1-, 48
CAP.RRAS IMPULSADAS: H.tur RodriHut,14Almhdar..' 41
BARSIS ROBADAS: Slvlo Garca, CleMugol .....
MAS PONCHES RECIBIDOS: Steve. Bllo Kar1 4
MAS BASES POR BOLAS RECIBIDAS.k. Der,Alnaarez...... .44


Pigmha 16


. 1;


ci


D .rt DIARIO DE LA M.ARIA.-Vi e..e. 2 de ehb rero de 1951 Pinai 17ITIRADAS INTERNACIONALES EN EL "POINTER'S CLUB DE CUBA", ESTE ANO


Barbita Barreras va tomdo velocidad ensillando

ayer al muy juado Ajam en el 6Q trno del dia


Todo el mundo y u Io t ah iab lselecionasdo a Danny Gerald. peto el hio de Simuli iesraba.
mucho mjor de lo qu esperabmn.-L cusdra de Anonio PuiI mesbo un par de ginadoies
poT Is valla.-Diez ejemnplaes d ec a ,dad is an lacia que Ilegurin de Miami, etl m Kiunai

Pwa SALVATORK
L..aWblK dul s cl .,es Club0 Ki jm.
KAPOK 451 i o r.d o ssSKKOKSKd-o. V
us.qhI.. Caohldr, 5 K
ne u t trdo sen reor m N
dids qtle jr.,nzabo Ll| y 11 . .
NoyIns d.Kp KKKOPSK ,.S .1 O ,,K;K i K .KS
e1o i t lun. i tisosld] i t i s I d is crrIn.l
el1 raio U a I eX arnb de .otal r D ' I '

'r= udU pa is dk -habor Msts -
Lomsls,. Jd hmm UsLauer unMP-
.Or Iw r lar vflInYo, 1e l s d man e
Mrahissc o a h si.a K5I KU
t 4oonsts sldB5do ao i plon e=
grhumo flossa 5.
s postrsliade is dilsustorn ,n
N5egro 0xseirsmailo- atsis 7 n
iSo ipts. di lns as= s oSr > Ds
81 i n iU~ 1118111' aM .141 is IC~s
euKlK fourll, pesos p555 i 1Q
SrgSKQSOKO5K h5d. 5Is
.i5K1is10c515 = h i s n.ol nobL ds
KOOS pr iom pre qsse el Id I.
diso ntra e5tK Cn 1 t K55oK M50
KK .ss.e par MOSSKSros 5K eK .Ss u
tebrKMK. S p dnsr s h do e inKo don-
,or K pa am's ehLb ab. irel s
importstIo isdi. Mlsssl 45 Onoseil
prmimr DuroKcl.
E In elpsri.er lOOs dl m .sho hs
has ro s Koht teasr a h nlo s e l ]lasr

arllt~lqa 10.r0dno, l ConI[Ilof.-a
s Mia U n ta lJn ToK i5 anK so L W .
55Mo lu psomotIxMr. SV.K5KKI, 50r 1
POSrI m~tro, ismIo elK as"Csol. 5K.a
di 01 4 0uu JKmAK 55h moe-Ido I plu.
rial b=t; lrmdcbhoque Urn. ,o-
buo s mobsaiss p s. sals .t twhss 5u- iAe a pdlr o sogsie. 5. oes rnlsds 1/ 5001K-K
M ilo per tdn dda b. c|onst.
hide ~uti s5 5K'O. 3 KK KK roeKI w drt esis's. S ens.sor ss Jeeis tsb d e bs di S olsenl- In
0s1 sndad. =&Sam doay or S sEls1 psesds pecks-sal M p ejus h MCAli
o m le in si .I-K p. a Doom Isg.rns 5.. sk asp kainlss i osers lean.
Aoaasqu. aJ s s a srnp.lift s an slel dHan q Cla (Gallas. Mill. y d.lp l .
i su a K.,.. e t' LaK 54 ge a su"1. OSmaI b 0 ide KorrerSO ss W. dais- Mo.snt ,e i 1er.'deO K'osl aE r.1-
Msliaidanas K KIs Pm els e KK Conte am a rorn o, K s, .wmpKs c-00,4000a', 5 -SA K Nia Kor.-O,,
r-5ultKos bsusw .Issl tl qus iubnn o seb lus is. hos.r iKoK.no, I.lK u r1 5 c5 J u4 i 5 r.P Od'rrec
di . 'a blsK m hi. lili .a e u puUK m K ut.K 4_ 5fl -S U4KKK 5-AK- gae sKoIe JO- .-Kue la 0e JarK-
disi J larioac so. Molo t. a d .s.atl e dsIJd.id a moi s QutK a-"If,,CC. 0BL-a 0 1 r s h per5
Csiis in sssins 5O55eKKKK-K gsl Poco suis. is aas "I .sconKpsildo-5K.e S KOK r.a.0K&p 91"r s -nKr KOh-
hOss Im~pssl s qua sic poislisd~oa. P isd paidok S K-1o, L sell.10iI Kr
sesbhm -n D sKKK 5 OK fl Iss Ohs's.. hssdo L6 KCL roIKK U e LI oKrr a. e1-K de cs t. 5 I,5 .001
a -Lo a-- ..a u, i. mla r. C
Cudia de i or K, e Ke O oKK cKK'KI sDlr e .S., e2 ar.lPoloIPotKe
oop 5.dr d. 1,' -.-V . n KS a -,-.


Ayuda a coemmr

ese aspectso O nHI
~a *m-phN
f mine lt pis rd

p* tu a iL vft IM se t- u
IS~aIi sisaqwsiM~ta Pesis
obtUM r &fidu rm di pil
a.& alLidd. que los. Kosim- y aI
rim dampo hiwr qmr o p0 o-m
ols ats AM055555s s
' y msvllossm substasKK qu. *yuds
=z < W-i pecr ei to mpo-, Y J ,Me
Eto lo nnrIee uS di KS5 i
N5-s~' CYOK is 015155 WIlIamM
455 5K15 EadOAossl.ina-
Is.sla 10...K mA-a
Pai s omIA e


LaMUU.. j KslaluOaiss ISsUh --
M i us d*b e sall..


Gerald lo po.lopdoK ae 55. n0 0K 1I ul05040 501.0It A n 0 P1` 5 K4 Kr-K"A
le nlenaeralq-Iei oaKSKbK i h rK he r iKr ole .S erte Uaone ad-
eN"U'airbUn Is 0ar1.elp. K era.tKlunndoJ in pia ....p
osenlos 4 ua4a l olejloo ,.KasS .51 -a5 5 ror ililOld 0 5bre MarL, IA o-1 co
a]tdd a Io eJu e e,,o ,. ialndar,ile Riu rdao Atrl.t qua n A.A. ,

re Ki55Kno 00in s a KdD Sm r1a... l. "a. d luonR IsYmeritsl A Iai or.rI
Carlradodoi n d e cI x~lta P.Id', ai. t ~ ~o 1VI 7 d. HISmi

did0 5n0 sss..olsl 0 ,e,'S5 .-,o 01.- [rMs, r 00, a osKI..lI I,| ,-,.
conKrilK s do erllar algor,a quo K leP'c d nscs pt sow P- 0 p c. -. 1 A
A IrdleKt le PIaIAtr.' pollc..AKImsHe. sr. d Kp 'cB'C a il. l pr-. So,.
Zart Cr.ob, ung raitlpider Vi. Cln e n Oomlnlo I r~a I.-. .....Jt -.
,..,ldo M KIjpcmtn- % i o I. I~ Cu e d i tjlnaa 's i.:'.1@.,
SKInt I no S.K5A Itr KOIKi', eode de "5GotAK er. eK a L.slA.c,
de cederKooK is i P lde ., .e l,,5erKh5lIs M clue5deK.-sr.Is Kr 1i :t,-r,, r
s os i5a 055r .5 AO ,iKSOleI-,uera 0i 45t 0 4040 155 Amo K.4,1.-1.
KuS ON dhum or."sl quaK5 r,.n s r.005 IS o.I SpIr-. K ,-cKr, .e1 .4 r
iumto Slarto . or. tom~uu p.G won, ,, eel =.cI&J, .1 ,,' r ,.:-
PG -.1 VI ne, qua K K,01 SI. KKS. 0Se or A T ..,,e
Is Nitao fellplS o r5 Ifr LD5 b f-.. K.1 p e 0idr leoI a e,'l.scKI- de.h04
do UOcs nisrK.1 puKK~rl lo K K .'el iS K sK. 4 5,cur t0I..1re- t0,K '.
Brg l all s a .- 0eo 1, 5111 e 5 ,u. er.. I r

Usidso S d KKSt K p 5SI~ Kvt~ qsS s te-or 51o 5-5a50505 iSV. 10,K0 J5 ler, 00Ka
iSd a tr. ?. SI Crun s ohs Jo r sos eds l s lotsn. KK erKe4I5KK
Lin rCoedl~t, agInu illrn m' n mp-rir.u = ,r. y.,p.s de .I poit..[ r- I nrn
ton 7r, on rm m s KuK 005 U It.snod K s~s140 5

or diKB l dong@ u II Wnde a a C sas- Uasause r05ar sirlaGlOn aa.A Igun0
9M. M'sOn.elo lOiwi lTi.iS Sl s.anleK K 5Wide
NA ,Uffln nlsed.. ..'Os ino r .5r1.... si uo Cana

Jd .s46"Ws oil .po ha .dsIlldKrt loitnstlndoeras 5 '4P i .. io h
dreis so psasscel i-in Irs.elr y55un5uS 55p500Kn de ,lKeiAI,055aK d i5K (
tues Wesis Bt sh 4.U n Isa K a...g-r, or. poIlbls l in plsr.M e ,t .W I-J D5.'de
dll. KI5mpraM ns~i4KKoqKAi e 51.0 sS SiKenlucy
5 16ON KmS,= ntor., lrrmr.0.p 5 K roAO pKr.Teo P. 1,1. r
U nq'n KS u'.K 0 -ot, Pr r 0 tr Sp a 40,0... .- 5 01,G
51n0 555 SI ol~~ n.s5K KS tus -, 055 ,5 OK SOKSK 101..' ..',e 1 o,n Ia.e r
5 1 I 4O A 55Isb d o ll. W ell KII''"..d., I A 5
iook at l dl can mjrll u r'llnd pet. e tl en n
assasu a dSr a0k f t O r- S K K 400j 105401KK50 d o5 clue I. r.. 5 I,,oCa r,,s
15KKAKI IIosses s*S,5511 50 Ira KIIK K, 11. le 0Dem
Lrc ansssprr waJl'd'lslt a eulsoenpa ...oK a o sl a e
(SJr l pun Ir 9 l M MI pICerl, ernnel- i pa"r. 6i~ I
Ccl. I ]~l J~ 'm~ rn.",::e or.l~ pl l c-


Eventos de hoy

BaT Ball:
--J,.go deri l. ~A .c r,.

-iJondK o IR1 i Cp OK
MsdIjn s KloIiI s K M d' i
--o5KacK[oa iioiKla Ncl-n1sK
e.LrV Mediss RoJ. 5 Fe an
notd. he. ,
o ,do Is r3 I K A dc
ai laiI:
oeooI af llo:ner.I "t .0
Mad rid. :_.ire. F.;,.
As iella comenm d'. p pi.


P i- a'm AUi L LAS 3 Te 1- 1 -
AE~uI-di .A D IA. M .i,,
no.he.
Boxeo:
.-Prognr am: cwrr! .cpundoe,-,r.,
PLropKonKLo 5KAK r4eKAK at
Ora'. con A"TroK pele.. er.
TOtld. COMenzaaao A i~q 9 y
30i dei 1. Knone n el gis.
mT Rael TreJ o
Natarl6n:
-P lIu :l.rcnes I, e. ,iis
picas en elP*q.e t~h,.l
00en I.d PiKiA I. a-.I

BasLet Ball:

se l a514 -aI C ., -.
01' r~ad,.. ...,
Habana Madrid
PoiKrns.m-. 551- 5 Fats hK 5h r
in srde 5 s I d r
PILIKMER PARTTiO A 2 T. T-..-
OK.si' e 0554 A 0 00'c.'-,: .:,-
1,-,ei y .-dn iei 25
.,:r lus prliToer.as del I'. a ,,:1,
,, K:.s ae5-0r5 aos-ual i.,
PRiI .A eUDOIXLA .'Art a'
,o.,Alfredo.K. Anosl h.oS.-.a

SECUNDO PAbTIDO do 34 Tous T
FedTa,-i, yHuWg el z- l k
,-4 1- :!3 P Kr5T.eK.K del IJ .. i%
-....1 I ll olso l 4 1 ]'*di
OIDA QULINTILA rrl:.
t ,l.l A o iao Peal',o oH.so
A9.1.r r~ a,. y Z6oJeLu _.
TERCF SPARTKDOK A3 A 0Tni.,u-
I.r r '= = A zi .- w .- -
l ,.KK 10 i Orl05rK des ,I
''rIi-'no-KKK 14u3~oI ri
r1r IIK Kffh KtIsmass hi. v sedi.
05RIMFR PA RUDOIAOD T,,i,-
P"I-ca. .0urie
oK'P. '.os 4Kl Ii
.RI MERA QU!I"N LA ,-
PAII. PI- i KT.:. 4 r,
i. ,.dN o I K

SEGLUKDA A UIIEL T
A -.6. uulK, 015-

K 10,K 150.oilL
I El[l500500AFI lCo
C -IN IrP'ARTIE..DA W. A'o.
rrlr, a IL -1.til Iul rA T=2A del ~Ss 0 011 1-
R...slde de-'-. 1-1.. d. i)e,
par 1. Will.

14 Alfredo y Tac e. 2
PRIBIRA U~iNILA Ar, lill 1J
SEGUNDOpARTTDO Hnc. ,kg.wr
22 Aguirm AnImb Jll 1 3,
PA0%T00QUNIELA l
TERCERK NEIDOVe., C.atr6
If, Peari1 % Liku .11


Gran fiesta el domingo en
el Naitilico de Mariunao
Sta.,.emoss a-uncisdOo onants,
-1 dolingol dl 4 AdeI.s Ko-
r ssel. e Abr en lo. aImplos
-,s.iT sl.e Club NdutIco de Ma-
T.r o. ,. arde silabls Ade Gala
jae pr .-r-ei rea.uliar muy animada,
d...ele. I u oexistente entire Iox
ial-un s ea limpo.is c locledid de I

El b.i. cm..en. ria. I ntres de
14 rea y ie prolonsari hasta lu diez
. 54 s'a .pKmensd. spos el can-
junlt do Lais ArtarKz, el conjunto
ds LOtzSn 5Kil y Ia orquesta ver.-
Seria de marco a es ta flesta do-
ASr.1c.I el Nikutso, Ia belle terra
ne in piar- besa del edpticlo, rente


Esta noche discuten elsegundo

lugar los Caribes v EIetricos

jupan,;o a prnmeroa hrs un malih quo puosa deojsa a] Casino
EspaoifoI.ibta s ndlchepa0 ilns --Lossespaailoe scrislIos
oponisente sdi A.iriAKs-Ssobse e s'CAC, nuevoK0, Ocumpt

Poi sMANINs GIJZMAN
Cssslsss .1o.K -- .dinarl. KKPaKi oss. os'.o.s-, I,- -. m.K.11
Id.)l IA 1Jur 05,,Jor ate O,,elu lo- o-sni- lpFellDe de I.. F, y1 SR..-h
00KW KIKS 500K. 5ne SKivja.,. -. sonO Odi.oS.. dlC.-os---s's'-' Osso- Los
o'm ~ .arid. 60 a. er el C:l,, UtILI. r.,3, del Gdlnes.,fl;,e jel I er.',
ca libl0 i sOlend s e Iel, r. s cOK A -I .s.Ks Me- 1
I lerejanue dea l C ,i 'r del YoeIII ll li I' i ... Ciu.... l........ ...
S de so in ~ 0 No.s noo lo Ko so ls r A K L' erAl. eo K u,-.
1.0td4 sel s iuoK olr, 00.. p quint Balbo..ly 5 0G-ro S .so-r .e.
en Its au rlim hechop f ,,,-n.lor el tots ........... .Jo '.......
tr. raoq s rsarri ae vo do granr,-, eI 6 "
c arrar I-ULie -arai, ate L '
lOKm aO5lam 0'K 5.0500K. F. 0 Losn-s is .Knrei nKiKie 1.l tols- 15"
0nal'l I l .sssIIcadCs p,.'.a p KiKo s
-. ... o,-K.s........K-O. ps.. ',KK: s4 ols; s.-I'.",
OLM mialdmiesC= error q.. de-.d el r e-,I&
d Iss dt eo de CubK-S e e el'n-au .erlum.,.1eror rr
rluK Ko.pern o h eing a 15,imKon .oarm .os .r1I.caleld s ri ,
t i cs d .... uegJ h. ,K .... fudo 45 ...... 45 0d- In... r1..
Oh~bs 555rd5dK, eIa 15rc enI As deCuI". 1r5001 50r.0I4o5
banleco qd ]o 1 omliero de n
',aun -tae out-ruodole.rs, ld~ .. e
AdS futosi Kb a5l KOKOudS bar. h uilado a .eo15i gea05
sorueelifnu ....c :,dii... I o -N..-[ ~.--Er.o C-0 Pao i,-1
Se qued6V 5enwraaI osLon.Pe, Mi..
-Jule1d r b- nos u fs4n llis wO I'd w sAJ oo 45 Aoir o dOsL
5.5.de Io ni 0 1 I -ae0u1tidM10 K155lenoo K45 Issi oledlsaqu ,
p.;. 1b Ir:.ra".r C l L IJ lit I I r . ssKI5. 1i K0[iCr lis oo I 5aKas .gads KpM
441,es es K5 I..541 _ia soposs-0 510.1 500050 s ,K 05
.4b.K e' r Lo ssr1 O n Ase.sA 5lr 0 Kae
wat or p.. mJniuco que .-e r, om u nll a~o 4ge)tJ
paode Iaolo mesisr. ooLp. nsId aoAs. 0 0I,% M mn Ore.aEloie
Ima serSl isr 5Lie d5r.555Iass.L-K-.81Sspseosla le-aIs.l
s9M is an1desf.lCdosh mss dl-plus :o5c.ri r,;-5a o uAfI,)
55d10adEno e I
or d.tlde.5uI.ylu brPsm,1rOs d16 l
(| or d I te ,lan eame.i,
uilae fcl- c-,lt
Al ue s KS K s.el e ur1i50 lPr el he
tb er,,-~e le-;,ir,,zd p do
055 e nseur.do el' sCI, r-oe.
ay is Loe.oordad dn La H,
pl1 pX l.oad aS KquIL5m-- .
=,;eKIK.elsbC w-o)o 555K00 onsos
a eo me a ,s I S Ao .
1 ne uL, TO "Iu edel m-re'.

'les ald osreu "uEls dl.,, r.o.

nusM iunlos, y l en sI o dp a5iur5,
Jjassar5 n OK nlot c s Is1. sa 0. A wirams.oso do
de JobK ny e s o nW" '!
ham de u~ ~
ut Unl e dodid el
el Ilunea prmwXU.) ae.-r,
%6 m . i la rtl a, Iae l


de far- tel .Anleuco ae Cu".
ilrle ic .. ..e-,aie @J'I'Card-.Lapsr '
II Deporli.,, Amurla. q,10 GlrP
Mii r seo. -e ur -1 ,, 1-1.,. I 1el
li.- t ~td,- 'e,


Tiradas internacionales en el

Pointer y Cazadores del Cerro

T- cd.ai de o en elsi Po,nis sy ClIb de Cuba y tros tres en
Ia4SdoreS delKerro-L lolu s.d p.e ic on en Jamaica ser0
,:0,n un mara5 r, a Irenriai p bhones-s -Muchos ins premio0

Pors PETER.

a 4 a., 'T :"..: "I' "'' 0" o' ..


'=5 l4r, ot.n .,K .e,"..KI.KK' molt -0I -
,_,,,, ,:. ,r,:c .' '.r, de .e C i. ,T, f7" edoK 0` 0 'Ae K,'" r.'.ia.K" r 0 OK K As Is oood a


,I ,--, -I_- ,-jKo' r.K,4,1K.-,.l,
I a. l -sI 0W.1 P oooo 1o s
ea r c o.r .-, .. '.-,- :4h: 11 f K. C-i ,,, 1 00, lo. o. ioo, .
'.'Cri .as a. 3e.... Ia K-Ka ... -_do ,r -......l. .. ... I.. J..on. I0.- . .. .
e, .r1 0 'cr 1, r C- K ,.

c ,, .-_.. ." -.... e pe 'o
-j 3-:K-s ' .oK'' 0 1 . a

.......I.,-.r:, M 7'... K.,Aer Km n p ha rlar. .

0-- 'K l d ps o ere; ea tras %A terno namaesK e,' K


1: Dal L,._. c acTt o olsg quK ol decoro GosKo K Vtlonldo. prIos sdo-
a. ,'.; alpo.st rKie n Krs.., Ks A.l oob. r K ayr os 0ro.
i" .e Ir ln r fo r- nstas-.cneg. tc os en un. mesa deq
t-r. .ologOl-s 5C- K PoeKf'

'3--K KI Pro AsI is s As la Po- FlAoiditK y so un ant1r p0r todo
,- n e aK p Ira sI KcK1o.'del par tKdo lo K -lo. Vololdo qier1 e ha-
4,4', 00.~ir m040 SendAK KedalIaK car m0rdt. TOKbaIKO. pKrs qos 000
, los tulado reo d es Ks so- algoK uAK lo sKianKc an no 5 yea
'II Ae~do 00ho '100- $K 1-KKA-1-
K: ie.peso perod ea ueses
S 1o 00n poquollo de osds Eonhe 1 s ool psteo s d C o WturK al-
0-: yl 1 se entqty" es g alK- tio e ntorstoso Ao gel Solno oe
d,. espotrt esutKarKIK n olt dllssoconsoroe SrrKd Ersa elo o
a.r~ inr .'-,l a .b cnu iiv, ta i,' n et i tidor s y antr I un a l esapaelIs.-,..hlernordeletene. Pos t losido ilo oosoosan uoTo 1a .r1 te Ka
h-;ar dlerelHaIte y osy ue Oun 6 ltols 5 o16 d laxOoyp0Is0 pro-
-,.Ado o K Mro lepoKD lio Ke.o sn O rda Oaa ndKeK dor-
.itI..l deNavda. or delhay -- WaNTit keTINha
lJn lia,' .. i s B, y e "e or e " in' toA lh ,d ? e i ]1 Te pt soe o solos paiselsi~ prime lOO ,, =K Is olos ou ps*lo.&
i. r,. ne~ eB car md 1atu cy r .nlt;i.. T..... qu,..,.
-u Ost,'v., N~ooldod P0050 a Stan es- '
.I3lslK oes-.a- etor si E Ase o un. uKI ..K.looK4sOnalsno se alK"1no

le m A d'r .' n betl0pr e R v -e .... .,-. .
lInCa,, K ergKd~lono r atsporopn. s r.. ...... 5, aiK, .
"0 10.4 00 pOlo A .R..........s s.... le, ,
." r -, .... e. a.d, h .' ,555'.5 -.-,'15 K, 5- 01
e50I sio c r ipe el a Loso ldo h.- ll os, u m ns aar n I
'KCOIOE"rd. KPOKK0os.u tey nI&'KK5051"'d 1'... nr
-310;..I. .;I. ~ voKK,IK oo 00 ob0ay 0KKK
ga sri'o de a90 OKIIK Oasss, 0Al


Mr .X iI P 2 31 2 10Teddy ~ A hdn- "I ,0.a.e M. & a
262 N'tIU;Nr1AIRAU NA 3y 6 .,rA,-MlI, ump co.i.i
252 SKigIuIK III K I. I I t 21 ~ nll1 .1
;K, .Uk ;I .. ..i .t IJ P-,d* I I

sP..r F .r 41. .s1I..... s1'sK...sKSl iE
P-Jt U'==; "T f I A J 5----4 I;
V. 0,_ b .Ie-S. .s n1-- IbyR
R .Ar Buall BkNA b.0- "A~ll M7 1 :::.IAC|
F-1 -1. 1- M-1 5, 0
U,*1 aL 05uK 15.1 .- A "S.lLER0rlNG SASH
Zi 1Y1W5o Mill 0000 O
m RMEN, AL pARle HAVANA. ft JM
tl)THt11 0 C- ia F-1, 3y&,l io pp ...
I.,, u -- , I- J MA -.. I

-I I

'/'.,,.':,.,, 3-... .....,., ... .. . ..h .. . ,.- r t. , ,,
-. -il.l ... I A~ , i .... ".. (; AI ibe,,


RESULTADO E LAS CARBERASD E AYER


MO5KUOarTAL PARK AVANA iu.- .m
I~i^^.-.- H^ 1 l a'^1" 11 11J A J i At- \'

m TX gXTHKCI- 6t, -,~t^ _____ rOupi (ateK
it,|D5:G_5l K 110 1' l11 E K1 ,, -' 1


T-,-;5- K 0 1 I l S 1 1


t .512-A 1 .1 ,1 A..&' b I M. K-S -*

A D.EN. til Ul 0 I- R I' '- 1 A4" 1;
'IfhO-G*uhU ll-S450.KKK55M Arrj
H6 K r'.- K.K KKP K K sAIKKlK N a L' 5

- KE. K KKKK.K,. SKU. K.5 ..4o VA 4.t.. SK
M P A Tc .,, to A
K......K .......'...K .I..I... .'... ..KKK K" KI.150 sI; '.,
,.. K,2. .. K.
NV 0 K51 .K.KSKK
1140 SI .1KK VOKKK0 l '0K MRKK-AM,K' 4
K 5K KSK K' 0 ,'K 5 .. K 5'K4K 1:0K.0


La misua puede Ud. usarla en estae


" I


I -


I LEAR T 115' T.

P... ..,. 2 1

w, c l''" 1,


A,,: ..,......... A


Ra'pidas Amateurs
, _________PS, Roee MKII..

-Nicky, KSnCuiiy y Glivez con chance.
-Est Vtsrde lo natdci6n olimpici.
Muesn y at domino justus Z truck.
STA tarde. en la piscina delK LaK p,'AK K iniciaL5 Ks
J4u5Jooenal S lK IM-KOiic 0 punts y el COC ha re,-
ndrnlts laehmln 1 Kado lue de hacer 1, ltiepoK es-
OMO OICIK pOAKKJu r o. AK l
..SI..... K.K..K...... K,. K

Laaa
.. II Bu K.
or, caa I F I.

.- V-KOtro granKeventsd dl dI dI
I..... .....-., I, ..K..K K IK...... i.... o-a
ean de camps Y Pasta senialadlas paita
i,- 1a[are ma5lana0 sibado y el proxmUd0sK
.:.M- mingo en el Stadium Univers ita
.1ei a OriK AS-IuKque en lanKaO mentos y
s~.;lc a lt 2oEse observatn pocs poslbih-
SI.;. r, merechu dades de clu~ificac16n entree lms at
a i.e.-,-tar 12 letIKnsnelptos. KIdobleiKornada
evnt grandles emociones en detumin2-
sgf` dI VO5 KI1505K5K1
peseKIloss.. NiKOy Oileo, qo I sote en los 'sprints", dorde un nu-
1hioK si VradoVKIadoA0aKs DOli latrido grupo luc facultado para
K. 1 lKs LKon en50 00081 eb0 sOKat ILK5s marcs establecKdas par
N C..'. aP1 1AIto n ullt S...1i1 yy'el Coniet Olirpico Do K.a.Kdo
A-.,l:,I,.5Kh Kr Ioanlcuarte- can anteriore adeaoKtracKineKsen
torneos nnternaconiales, y Iambic
'-, I-n,. nen" lo s p aI ..... ...' .....
K''- K.I-..K. -*". n.... uIImosK d ias bain ]a o 6rdenes del
As smenilon.dos, seKAKPone 0c0u e ab1riaso y hi0bil JulSo Navarro,
ares de ellos tienrn krandes pos- iay at,,, n c.coque pudedcnb,-
biIIAt o As IKter a r aKIosla K a IA As 010",en los lac n pianos. it
O~IIKidedAseI 011.,oKOo0 laKK iiii dc4 07'oKP1p'110011 K011
capital del rPlata epr d .e.a uaduoe- pr-me-- trmun..
clasiKiquen Nloy en clien libro. ol 4s1ro Rafael K ortOo,. quo se ,hall
SanguIly en doscentoos se psoho. o en1 atupndaK .condicanes." Jesus
Gilvezen ciso o deoAs KpKdA D ,Farrps, Disoridexds Wilson. Lazaro
el.,e1tres1llo]as tie5po0 ex5 KMazari y el noto Manuel Pe-
oo..,lor 0 Co0111 Oimplso Cu naiver tambKi n luca capactadlos
banos el uo'K..K ,-.'. c,,'' rtam- para. asoficar en cien5 y dA scen-
bSn a -l ... '.- le.,med 1Kossmetros pianos, Ksumu 0conv0e-
Icy. lre.unJr aores estrcllas de ne destasar ue de claslflcar l aralo,
Ins dilersas espei dalidA.s Mien- esI COCVharaOK ainhlOonex paste
trash taiso en el grupo lemensno rores entresells sl astK dejar el
aparecen inscriotasK IuchandoVtam- numero que se ajuste a Kus pro.
Ofoe oIn poar acer el 1emo0 en5 Ka 110K oroginates-s eslio Plaoas
lomismasres competencias marcs y Angeo Garcs a sobKesailes en el
dsa a )lo, Ihomobres, asnov.tas El. entry lnscripto en cuatrocsentos me-
sle DoVal. Horteelo Gallino4 y tro0 y en0 l oo 1,500 ex probable Is
Virginol Toelles y Ios o vearna cutlminioA sn de un emot lo c duel
I.dgs Fiddy. Maot Go" sd entire el veteran Rosesndo Bruone
nMolt-. y Marol Carlot LnLo 0 KY el joven Jose A. Canton. que &a-
,nsi eIcross-country oelebrado so
t0 Goustavo Villoldo fallanKo un soK-L
to platiKlo. Fueron dooe los conten*L awKon par la DirecK ln Genesral
dlientes. Bello Heroeraosdab.scorns de Dspoteso haOee agunIO meso s
00fi 0 0can apaKtosnu evKs 9ar0 e h.- K h o d 0
blo tlrido eorKqui u v.. Ar-que .sreve1. comau. no
dito Hersonds1- ble'coKredor de medoaIK diKtanCia.


I


Pii, "18


Diotribu.o6 el ICEA las cuolas de sla actual zafra
bausda en una producci6n de 5.500.000 toneladah


a': a,.... ...' ......I .. l 0 s.... .
11 .-" ,le iPsre :i. ` r p C.*. .e3e 1],,- ile esle or6+ iP ,_1, llb-l,'l
,, .o a..:r,, ( t -'l E l, r. .. h .'l .
IO-i ... .. Tll ,'
C...'... b , ..1.- ,e E LL, 12 8 -2O -
C l'.dI. at, .e ..-l E E J V
Io le 0 Lol 4-41 10.i "1,


D, ,'rol io 4A4 I a-ll| a Inc
,'", 'dO 'il "i I n~ C`""I
IIrA .-ra,.Qu i Cte IlrPer.,. E.. cI i. m 3 e lu:O rI el,:elo de pat


fd --, Iu t --ur f.. a: cclu .I,) ~ d .e ra r.: I I.-, u de~l mlrr. ~ aloli.,
IFeS r." ei.' I. l l ,L.,,: u, ,- '~ ,i q l +EJ- e'l,O ., (I .T.Ir.u l


DIABIO DE LA MARINA.-Viernes. 2 de Febrero de 1951


Mejor actuacion registry ayer la Rolsa de Valores


de N. York, acusando ligeras alas las emisiones


Coolribua
ioejoria
enpret

H:uhjlOpru"'fn'ru


aIod do
,,d:,: ie,, C- ut,
al: er -:~r l e


Preparan organizaci6n Nuoeo cutilsdad operar ,
d e la F erias o m erc ial en c en o id e alorer d e ol ... ...., ui a
die ,uenrtio.. coo ,,oo+ Cubair deki ,tra!njcro

r Pr e I an',- 5- --i-ll-ore 0aG-.,:,' .G .a
0 .l. .... o.:a- to 'aQ.0n 1- . r.. 1,,1 lien
tole au -to e.1 1,1tO-, 01.0.i., S. .-1,
C -,, :.d 01 I ... .1
i- r.000lr.1-sd i': I -" .!r .' tool~e 0.1- do 001. e +J:e
too. to ,.e a r.rd 7,' .. 0 ,

: ; ;, ," ; 0 ',0 0+10.0....1 .. +, ,I ... . .o+, .tt
.' d 'r., ,. .


7C I. :. :0 E0 10, D tof
Sr. -,nItrI Ia .

d-f.100t M00,0n .."0t, .1 c:Lmr r,' 0 o 0
cu1. l O 001.0 .Io0 .3-, l e00,


,am 1 -1 0000ler 0 l010. ,0 1.0., ,,. o, A, lar0o eaio raae .a .000In1 00.0r.
'..00, 0 .S Id..'L O ,clt .101 0 a 1 o r al ar o o. a
ero C, rl !.uooo Rol~laoo
0000 ... .a.... ...... .. o 00, 1 r, ......1 0'0100,' 0 00. It.....It.. .. do CoOa~ bI*0 do, o ,Pa....
7e Fee.. : ..
Lo-r: r ela r .9.P. 000 0-1 0Pe,
f., .-nc le le al dr ll .. r.l 6'~neq orl. f, ll tin l~n ores c ; l gr


',1- -i-ram. III-,Ir ,- 0r10. TC0 e..oI o rotosro," cfl. ,t-, 'o rIi
..... ......., (... .. ......c.'..- ...... ... ............ s .. .... je. Nle.;j.,z
Or,.-l al l'c ren ,-l ., :13 l. l -3e r+ I i: dl-1pe-i nl COt~l'T lerm r, rc Cer i- -1CO.OoilallIm lod do-lsyon 10I do doo
C I.Di .f 'Ji ,P ," '4c : ,ol. n .. ., e .... oi.. .. ..6 w rr |.o
AreG i oll e ridul~am n-lfl:,l ,i,., e @ llrl +lm A lT.89nt ee oprldo r, 1.,......... ......... ......... ." r .. .......o n e : '.nsaloo ott i00 50 d opr: rz,
le ra or x w -. d l 1. e r tl dn 37 de --oS .loo lt o s ool m osl doi sdooolloshon
.. . . ... ..1 el~a 1. d'. r + ,: ..... .. o al........ P.D...

4aiI,', 0 I :[ o | 00 Soee "10....0
oot ootl. lo;. oe l oso- o ,r I'. is 0 1, e,d e te
re" cra e:. e ...... .... t 0" 000..... .0... 00,er s d- .A S puerr, dent-ro
-" 4- r. lt.].'. deu llll],'-.l. 0----, orlA
. ..r .. . .- l li: c ,wOE c i-e f o. O i,,," se- Cr .Oeg ~ D ~ cI~pq- n emuch

7, t0.jil F WT TT'rE GUr, R.-O,. I'.!r ,-l r:,
d. 0,.,r hd ,oroo-1,orcli.-- do Ao .o Ooolc*prebd
_c c - lw ta -r LM C jI, es l...) e h .r 1rC, f lt. SU' iL


,A ., L 4GEfNcTcE.S-S E G U R 0 mer" rVeofia-


ore do sirianr dela,,o. 0000000 d ro al a0r00, hooo prra toro otoogiodoto booeoo leh
000,11. 00100 deo eril0


,eror a dichbua
acciones de
obap ferrosiariao
oa e a.iwac. dotl aYor
2. tt.ro lorldt I0a qul

jr o a 1 s 1 de lr.lao o
- 00 1a 5, .-
tc o- u '. do It Sot
--.p ] sI r er. 1
-. ',.. P, 0-5I.... s


e11? del MS LO rrdlV
vt Fe oi 119on camI.
aii lO 177 1 y acerr
s1 aJ 34 de lo CuDo.r


Io sP ;*8.O c
3.4 a aplstVld, e.-.dic-or. -.dia
-,J.2 do 4;. '110.I
% od re, o qaoben..oo)o -. .aedodo r.aI
A):,amr.y ls oa I' 2 er
i, -;,-3-ahe


o deltMeraodo
,a -o, , ,n ,,, l lh=


loqlosrarloho IlogodsDk
o.ooss y. 0i e ow dl0 -

0, Pi ll.'.e t's r 5c05.


,- df-m T uelel gruaci
stencra, Cy.nu % p arecl


Who1 sayes a r.t-
'Oscia r i Ia' n o e a
re.eIu ,- In -., C.,
I ..pa" oacr


224 1: L,'1 a I i3S VIDA
N ACIOAL a-
-nil ,endleivei a
bolbrdorl>. Reins


THE NATIONAL CITY BANK OF NEW YORK
Resumen del Balanci iGeneral al 31 de Diciembre de 1950
INCLUYEN0O LAS OFCINAS DOMSSTIiAS Y EXT0ANJERAS II


A C TI V 0


Efecto.o Oro y a0r00b1r de Bancs ....
'Obl.g.ciont. deli Gol.rno d loi Etacdos Undosa....
(Dltrouo aPlosnoteot Cloo'oroijidoo
Obligoionr de otras 01f0.io.o.... 1oo 11. ..........
T:tu: os da Estados y Munla pio ....................
Olros Bonos y Valoros ...........................
Prostamlos 7 D scu nols ............................
ViMoo, y Prostamoso obr Bienes Raics .........
Aofptacilones de Clnites ............ ...........
Acdoso dei Boo,, do it --soa Federa.I........
Prop:edad de la Intlernatlonal Banking Corporoin..
I Edlllclo del Banco ..................... ..........
Eleclos en Tr0 nsito entire Sucursalesi ..............
OIros Activos ......................... .........PASiVO

Drpaotoo. .. .. . .. .
P A S I V 0


oSp.o t,:. .. .. .. L . o.... .,. '. -- ..

FMe.-o, N .... t l .'..
1950- 5111 iir ti. I+I -- r *., iE oI. .l I .., rr... ,
.. E. .. - -if+ 1.'.:, 0 .'+ ,, ,-,, o 5.20 ,t u t Oilorn om llh
I r. I.. .
UII, 9, ,- : rrc+ f.ir


Dis. 31, 1950 Dic. 31, 1949
$1.437,981,108 $1,264.319.880
1.724232.775 1.902.584,206


60.599.854
426.164.539
137.186.350
1,664.941.944
6.422.939
15.819,426
7.800,000
7.000,000
26.970.778
8.657,198
2.371,117
15.526.348.028Dik 31. 1950
15.1 0.853.626


33,038.025
315.078.023
90,859,706
1,381,156,840
560,011
19.194,542
7.500.000
700.000000
27,021.458
-0-
3.675,648
$5,051.988.339Dic. 31, .1949
$4,669.251,863

?2 W. 50f


t50% .,o43 00/dot i: .
1 .' 4 l.o 4" I A16 0,'.

1 H '- .w~X) 1]6 OX'C-1l
56'555826 10 465 116
5 16 48.02 $ T 1050 988 )


Elsl B aInce IlurI ls- ,adoi 170I I. .,I ..;,s iloo EIoinlrr 07, 21 dt De Itlmobria de 1950
S .. hit dor:..o.-o 51:"'rr if, t [I Sl l j r i j 1 tC'2 , i ObllgaC oo0 tIf l CObilro
dr1 Ei.- j-.l: W'.,,i IN Wi ml 'r --X- ,r,1i )0 Ii n ol,o lctlva O mma:oll lrawum
Or 1 I I ,' I I ,, % l,, 1900.- 1 Jo ,l .. F ,,,lct FiJlclw ,olMOO .
01 2 10 OO u Oi-W/S Co oLptf S Calr,0N OIAOLIMOO

"RI 23 Mormbo H.a-n.n Cler.n Houo.e


A


Arclaraci6n de precioa;
-LI Of1110 do Etubllhzacion
de Procia de lo E.lJdol
Urld .o [mIB ilD ICelalx.
hoy oPtcptIo do I N ri v M
gulcion do prtecl.Otaop
quede rellctnn0 con is Oal.
ii dr Ao lr dl oNe- Yoro

Atignacian de cuotas:
-EI Cerjoe d ,."i:.-ei dl]
I C L A ilhollo )rr ILI
lf0,ooatolot 1cottl de dos.
rto. p odo t odA u00al0
.00 prcduasr do 0 500MO
anolod. lto-oo.

Sal'ore, en New York:
-rjloI lonto otoicd *Aer ll
,1 cad. Leapa siao ade Nol-
dueoi toecuplsltdo0000 t
d.3 N&l iltladu a lsl, mD
le deoldo al 0poyo aJ mar.
toad ldoa Iooa lc'oIo3 eal:

Acmv. Is Bolo local:
-s. riegal .l )or g-+, Cu.

-.0Was tr,. 050: 5111 0111
11:.t.e'.., lenapltalo. tOm.
ir, de.ld i L~p


Coolnfian las remesas
de trips limpins de
tabaco a fem. de "Inmpa
Seoaur. I[ am .arrolsl0n0 abtlendos t
1. ctrnulos lltiul~erol elpecislmer.
tI p0 ioI ,inora.olcIoner roclbideld do
Ista irtep'llrese rael p ii elfill a nw.
pin. Havanropaooool o rpa.0.pn 010 en hi
nlo Foooas CtbllUort Cdmer000rtao 0
al txL o oebr.oo o.,rllo. pa.:
ma t ,ih o I.-0 a 0,o 0r, 0 0010 dias
P.ill O Mol-iI1 o a0 a w orisOl r,
En 0000 p-oaro.0t,-loro.o-o
bldaL el ooabno do %.'ol. 0A0i.u
do P o .19.1 .--Ir... ......
pro002.0 10 soasoerat5. eOIt
al. or. q-,11no. ++1. ..+ Ti
500.dtoaot, ne 000 ot 00, 0e p,,
, f i a ,, d J B D l' z p 0 0'
E1.t Ca L 000,1 J 101. tP6
50W relo, llo de p .l,,otO s CapFi.
uleteoclh~ o.l. odoO
L. ,EI o -o rJ 1 J l a o. MP 1 I t

d.air.
Con deo1- :a -, .' .,r,: te de Im.
0 0 0. ,. to +t I- r. -: 0.I-, ,
l .rcI, ad i,.i e.. V u
lkbaji j e L ,-r W.II G :.-.ullel
i4 ir rut l l ,-,a -


CAFE
clra,-ipasm d+, r2. ar CIRM D E ....... ......
i .oc's v, ese r ,:,'rmren ,,e.b F CATE DE IM YORK
Oaaa,- .0 Dl ddendde. t
jd1ots 00 0.0 r.I o a-a,,Iterd.os
LI B ,liso de Ne- "fo. ito ,10FI-0V o ic 1. T- c
Mdro .. .........
C"o Mm. 5'4a
rle' lotl tadbLM, .. .....

Crw'0 C'!po:LC 3.050 'S'e l P t ... .-1... .. 0
Cm n-o ClUlk aSd talCl 1. Ir, .15 CONTRATO "U"
NOsUh,,, tloCuJt Co 7'- C, r b, M r.o ..
PVa 175 Malos..... ...
On6 l OilC6 50 ll .. .. ...

MANTECA
BOLSADENEW O 00003 DO 0.000 52E .5LOL&.
C;OSIPACIOOh 0000004.
S10 E 1 0,ri-.1da .. ....
A M: sS g oI I S:ao .
-AlAl-- t....
.Jt .h,.. 0 . . .
Aolaoaaosem...... ...... .-+
Alaoao lJal.. ..0. .
01r. Roduea......... 051
Admiral .Cotp.......... CADMBIOS
Am. Raditlo.....14.
Anne".Cry ............. 1 EnB a doolte Capl n1 ,
Amero. Airl. .. 1
Am. Car. F... rn layer tarde, 0de.puf. del 5:err
F- F ,+ 5 -o ':uxacl-el q,-e iguen a ontinu-1e
Am C.? f o i C 0l .. . la ... 0o 0
Y no~. 0 :oo00
oO~a i 7 0051
hoo'toso ...d. . 00 r.:ll ..o 00
"llnet......... a.. ..21
-a- Lb..: ..i9i aosoo ......... 0O.01
.-l Aroeoons ...... .. O00
.4
1070 EP"oo..brig. 0.05

, .. .. ACC, AZUCARERAS.
A-14M.017% "'A'A000 0M0LA 300
^.z e, D..,' .. .. .. .. .. ... A
.ra+.]a. ... .. ... ..41t DS MKEW YO XC

111 A. O.9 13..
1 C.IA u .(P e1.) ...131
A-. 0 0 ^ |........ 10'
o n'7s' ao .do ol r .a . . so 1oV, .
A. : p,7% H sugar ..... ..
.o .. 4. 0 0,.Alre uar. .... 17
I -L d eralsoh llulO.e01 .cu.l. iesI
1:1a.L _h' 4 .. . .. w% ntrarA 61 Iletr an I ]stMom de I]1J
0,-t Pr.G. 4 .......Mt00 OdsaNewYorkgquo|nsertanol
ber.l .. ... .. .. .. lieplulo d i tsad* ecel6n mermantn.
B s lr. r ...0..o......... 4 o
elr, ~ ~ ~ T lee . .. ..o M. K.T. Pd ... .. .. .. .

B ill.0014 % P0 .,C0
rl ',, ,;,r_ '. .. .' : .15 Murphy (G .C

00% M to l ug. r ... .........
Maey7 R. 1 .) .
--C --Murr, rp. .C:.or.. Z"0l21
S t... ,. . 2A .. .. .. .01 ., Co ..0.14 ..0 ato

to t oos .-- ., .. .. 300 -p-..bo
Go-r0." A4 0u0 : %


131 C----' -17
Co ... F 0
C :. red ,F ,23.. .. 1 .. .
DeL Mlr F -. a.- i .1. r
3"d .... A. -.
z -- A," '5...
C ..ad., D '........
... ,- ,7 % P,..-.. ..
,,< 's :: P: a, ,,., -
D r..:;... ."
r. -- .Le RDUirl, d 8.11r
Drocco'rrInd. n

R-.,, A ,. .. ,;23
,1,' ll.. 11 ',.-. r. 31


oX .. .... '.-; ,;: ..
G r .h. I . . :-
G 11" ., t ~r.-- t 1
--'s -- 2 % ,ra ."

G -t+i, r, e.,e ',:

....... ... 4 k -, r f -a -

1.... ,"co, .. ..p., "'_' ...
I. Tlra .,CcSoI .........
....Nick.el.11 Fril

I r '.-, chg.3j,

K e..'..e+.,Ci.

--L bW -

Lacled. Go, . .. . 0i.l1N l
L-.k wed iAir . .. ql O el~
1.1 Sul il C. . . ,.1Ird Sl~l - ,.


LSA

U

en.T
b4 9855455


171p
51-m
110.0


i.0n-d

13o


n previous otenidom
pctividad en--entas
actu6 la Bolos local
it Boal .f Vm:ia do L. HI
- hi oulmtokto li olaltlId
. beotRoooo. p. od0 LN 0tioloata
pealtconea y. dnl oll II 11Bto
t tegLApraoLr, to eoolosoB aono
1. pul.mcow oj L l emiua-
dI doipre ae 1ic.ia l publl-
Sdg cmMnploi Indutrkislla 0u
I do MIFin di )et Me rrporL
se "otloto felsoa too .Coli.n
.fi a]h arios ..)ism do acwtift
Exprowo AIado So ajo quo M0
-r, endldo 10o0 IODrotiO n W
i 14:1. 000a y 11000 iCClon


BOLSADELAHABANA
C OTIZACIO0 OI0CIAL
rrJIud o I D1 1ii
iB.*II *i
Camp V+ .rJ
B-as y OnI-nM CI _Vend_1,
ROIbllct dl Cul 0IM. -
,peu dl a Crb, I IJUT-
| 1. I'D I. Ill l1l
Relo ait d l CuLl. 1941.
Ibr. ID I i IIN14 --
RptIn V in f I
06 I .rlinriu 10% -
1-01- D td P d -- C-

C.n" lr'S'".r,,t U1.1M Bh'l i.
Iel.-l E i
.Fo l O orta ulodn. lo4o

Te'rn -DB -i~ --
.N. CI I 00
'.,-'-. . .0 ..0 0 4..
Ma- 1M 1- C.-ap*l d.
1"140.0,,100.r0. l. ...
ellralso i IMtnl~ra, oIM
A I.rl I 03 0 0.
Uoldon IO
t.tn,, lelm .ru i
tie IIaoa`l 71T 0WIT0I
1001l. 070... 0i --
NOsra Tosmerl S5al S Cc-

C, 11 p 1rtod o "l a, 00 0014

100S, rlodolo o S ". 07' -. l
401000000140P.- 01'
0 1 0000O sao -.CToplfltl AirlaP Ax1in 2
C05 0.l000 .0l i . 07 -
000, otaoo .~ iltl . 0 -*
C slo" C1. m..C ., oi. r -
Aorltaoily VotoalI ]I ool
Asolr. og1olo 07 4ool


.;.""-0,t;"1......' ^00
0 ACCIONEE
001,118,1 .1 10 0-
Co.,. Vend
Acd...... f~zP nr a$A Z
Nuev a Fibrlca de Nie-


Nueva ribrft,. d. X~eo (an.
,neficlarl..) 70 --
Tanca Territorial. OPrifteren-
te ) .100 m --
Ranco Territorial, Bereft-
c"'eui"' Y-. -C -- -
r C. C'nsollld~ld" d -
, be.. Preftrid..) ... 274
Cub. n. s08 --
H. na electric Utilltiem 6%.
acciones y emrtf. Abril Ia..
Hai mEltric Utilities 5%.
cones cartf, Abri Iao.,
I m.a0denlantel 1. ,,

Havana Zheetrfc ]aitw.7 Co..,
I.(Preidel.) . *::-, .-+
3are Unl- .. .i73 -
Naviera U" l .. .... -- -
Tell,.on c. ... . 102
CUb. Industrial. y Co.er-
el . .. .. .76
B_"aco Contlnntal Cub-no.,105 -
North Amcerican Sugar Com.
pany . . . : -- -
.., Miatzl ... I -
Central Santa Ctlftulm 1A, i -
Alt".. Ve.eta~l" 0-
caro." (De C.1tal)' ,Ca". 9 "
A ie!e, Vepetales "] Coal-
nero" (Co s) ..-T -
&,, r +.-,ii d a.
+. L- F .-1 C41-1O so

I I,..,, A. !7. C,,.0..N 19_d


^ Cor-;,j~ C. .-,m .
l .o: VIC-.
Me ,.:- L s. -
S cl'to+ IX of.D I Ata Xd LA C O
0c00 II 1 T0 i C
iv, o.T+i I : C- d. C' ... ,I .

o PECT. Co DEL.

o11 MERCADODEAZi 1
o2-ido. C

H- 7ro *
0, .. -o-


0U >> c a+ J i|' :. __,_,.,_,e_,__._ -
I0,: L.00 AOJ 00 b
roaooas oo00 l ho_+t.-Sat


0 % S.USOlUS T .NUOES _
H% U;w, AP_-IA-ON E aA
, o l at
31 P4 l au L i 1 I1


704 11 0 p
IGllI IUGOSMa. 0250
304 505 ,-
000000 .501

0wscRI T AwmJESE
00 a- AEO DIA r N AO


CtTABIL-ZACIONo DE PoECIOS T i .' rlo, Cetn.0 cm
mKlyr'o-1,eu a -qO-c.s. ,..I,.o-F., n C.- ola
C16. do PS 10 *II *.. 4-.1r 0.to i.. LasC.
I, o d Tptr0* 7.ltO.000

P OU -1OQU,.A
jo, Poa-t- I,. o,..r:o ,o ., t,,' l o ,:,),rl!a .l,,,*t C o.. re n .n tildl


.- laad DE. 1.:C i w:,a.0 d 2. hra.
m momIrIi le d. r I"I' ra l: ., I. P'P,j-li-w ld M" l{
p -o cvv Fer ...u .&n rp.r," p i- J eI+ + +: r.ll r aa-- h~ r 10, old.


CANADA-CL A-MEXICO LINE

Vapor HA D R I AN
Saldod do ST. 10311 .13I do obxroro

Vapor "FRAMEGG AN
SoclM do 37. T 01 .el17 do lokbr'e.

Poosamlor~lc~ti

TOUS & ASTOROUI, S.A.
Alemr,1. G si.i..-
LONIA DEL COMEECIO toGpt 209. -- Raoo..
TelaMono: A4GG y W.784


. Il


'Comercimlus Detlallmuis d. Cuba"

Compauia de Seguros, S. A.
C-- 0- W V 0 C A T 0 R I A
DO cra too d.,Lc,,r P.e olaenteo de esioo Coapot Y do ,lef.o
Cun It oupuLIt e-. 011 .0.o Ancl.-, V,.e ao. Carno y VleL.rr,. Qdji.
to de jpG.M d.to.ao S.-iale clO ic. leaorit. o-a armoui a I Jin-
U Gt Oraat101.a q" Unam ettfltco et juv1 0 123 do Feborro
I ocho. do In rcne. e.1 030 luatj .xrL Cohacdn Na 2N o en5lf
Aguoale 7y C c.posleo. e0 0 ue e0 u0jatorin Jao ptruc.Ja,-& It-
gulmu-:
PIJMtdO- Cagol ysas-oor el1 Coowjo do AdiLo0lsir5OIrat
3011Do0 Exaain, cr. 0l0,or u 3 probr ad balance u1.u1 ao Ia

TER o:. C,,deror y ri.olo ier .wL dedlalal ,aobre 1....S lt potro-
polalio ao. msthttc.:roe< ,.. .aorloraaJoaeo qio Ie So :..7.eo 0 1u
onaioodrotl01, e0 C,-,eo ae Aqnmumto:oliOn-

Co Htbono 2 Or c eoo- oae 7000.
DO IICA3DO 5L.IOIALDE
ratASUcisotl.


Economic y FinanuB


Aclararan la regulaei6n de los


precious topes sobre el azfcar

Se crper. con interis Wdi. ; rumors aua- ar 705 cents-
dicha media ofioial rroio .ulo00l 1ment0e a pm -
dog tD un uempo ldefinilao Part
en Ia Bolb de N. York ,aire t t .remu nonpte.mc in
e Ool o .lal0oa' o r eroa 2 prorrodla'o
per G 03Faz LAVIELLE I to ao.a1u o panderts do 0i0000 00
Ninno aensaal do lZUClr s cr.o osl I d Poadao aCepidao. p.T Ioolmtrao a
s.o report{aoIper an ofameroIdooAlo d.traPc odolf7B5 roots1 uevoInotw
dro do Now ara Iror, oatr. cral r';oauno nta.a ,.lalfrroto INOMOm-
Jdo.oI i I a.ooIoprt.Iari.a,5MC~ll IToe.0aooa r Enl- obI0.[olatatianlo.
parol oWO tonolldam do Cubaap arso. on-1 o oWdo 1o.tdoa
barque -e tatm do ohbrorooy 7 o0r0 .maque haLto.revoai.
ropo6 qauIonl r madareo olltadao ocep-oe-'s pordai dcosa am du
111cCaboadsHlttaronoporaloamall con o20 punlos do delcuerao aor"a
puetO0 2 polar 01" 0 del prKalo do del oquodac asclar" .u o na tHit.
140 CIF. .o r. In dQualla doae c,- tr .. lnel p"oldlntOO mdol e0tL.
daogL To,, an podlaatoolRW@lo oa onlIrmt.
PacoalesOdoId alorro doIsBo alindo 00
Alsrdo Nowoaw Ytor aU diloa ronocar DIBotIIUPCIOt OIEMANA.L N
a. r quoi Hcinal dot Zobloollocaln E04TADO UN[DOI
do Procloo do Wlthlaa1rn tllO el. U- rLaoiulada or.i l omo u q uotr-
idual to lu arlarald6n que os dia aI mjnO eo 07 do enr00, 0uIin rpor0
conocor pa lblemlato hay, 0n rol` |el Drea.rlmento Asgrclaurro 00
cd6n on t ultlna mldlo a obro r re. 7,,el0ds do 200 0liDru milar an ad.
gulocl6n d o lo procr,! top. do pro go, tfu It liilomloe
duclao yllo n mopor con aa n In- a.r re0onerlo 110.40
Itrto par parn do i numoaroooa ag. ffibtlll azoto r do re-
odor. do dioho morcado ooucatrora a icra 1.5.870
Lo ftutroi en ambo aontahto me imporado.oo aliretol al
Warma Illrnmurta I,, m poaicoOo do ca.Ua.aO I I
uolnti main y bubo icUvldd o Mr. ir.|lo Lulol ri. Y IF.l-
,lU c.persclonalbi tl .. I2A
LI fatr do l Loumbrl Rl ls nd Co
dao ai conotr opyr It lcUatclr. dot Of .lj . 1. I 214
mercadO olomlm ooan UlM-OtiM.01a0
oelrn auI boletinr Ld oamaUr O Cpo. aaDo 12 ]30 U tonlstd -
AlUCASKS 031DOI i ou.o Laa.o .loape.Paa 1 Loud
AI arir o@ I roordo I ltab1ad d hl ot ;2 oll lo
Lm. %i+ -'! IIu+llhld net oU eomparodo con 41017M ons-.

dO.01 1110, 01rc oqtncjflOOtOd SO lu oto AiCK o ITaioaoOOM 00
CI. prstr Ca. tcantldodo. palqueadlld l00lu .0 ra peolodo 000 00700S 00.
llae de Cuml. (rmbirque lt~rer Loi CONTR.ATO Diimlr ( --LI IIllVl-
rdo Plloo1rt Ri buad u irl N dmt.l ) io dou Jnu.nola bl, IoalO pnlo. M
obilttiltr tn doIrtasd OWo c'o2n 0uo. ndblr.idou hlc. lolamau


p~lu il pnci O d 10 C~r 12.3 ;oie en iulJ y li fQuctuelldi
M]MCADO MUNDIAL mr ,bler, (di m.uT p qnt-n HIUrtltS
SJournotaf CyoomTr L laqu rndo d i1o p.
eC pCoA r.i o mtOaaLtdo AI Prla ,ntdo p Iot,' 1z o y mni
5ene CI ta eRpadUo: qot tOe oi i A.-1i -elCAJe e7cepio 1-de.0
aauoa Ldor Cbar Oh Pual l tleoru L. o C, W uCLAT o larc D0-o Dgal.jr
Srefuldon Uolodo 0i 1 71 N dolCt o -t 1dd dulolo fao nbl-atritto -no UO
datteoroo 1taOr a Ce Iteo n ra oIamin in o oh eloe r nda o Utata abor myet
7 ,r a]prol a ,Cdo 50CIF0 23 I lta eno alyIo r0 n loltuy en I lUtaot
MIICAfl MUNSDIAL oaxrbie, tath m. aefa? rtghO01054.d rml] ii,00 PO C IT41 \ V 'u- ".
ryflaom
lI Jz.AJo GrsoI pCao O ldoo m10 n00ldoo onl udo 0610 ott da"1. ICio a a ora oodoa 31 Pderooi _agntoaos e axa 17 l ay lMonslttm
dena@ do to Ropuo4atc quo 1130 0I-d g00 1.0 paa po o .eto tdoabt.
-,,LibraopotB Ooao tluProanf tartl& ucin rlL mado aon LDeoala
00vl160 l ado olile.e 1771000 ta ooooa 0,osd 0000
canclado6nzdels baJnc 1 pe&n7diTne- ealisn: Ma.to 347, menyo 1Ma, tulr o
lAtooa i0:g00 erolot?'a10.0 .00, hOttI.1.0"Llrao tt,010000L~ da a laoo toottal

d de dotregI. de lo. lidoEa. cep 832, 1eptlmbre 34, .to 1,30i nlot u

AnL Aper. o y Mix. Mio y .ll o Vedao opuo


Marzo .......... I]TS --" .,H Ts4 8.4 ":i.45/4e 150
a .o .. 0 543 5 44 545 5.43 ..45/4 500
diJol :.. .. ... 5.4,5 5. 49 .50 C4 5 051 ,00
FLEXES: U. po0 atsCot. N,;ltodo tarlald9ant 1 aom total do

8Ca ptigmbra ... ... k 5o54 55 5.5 ro 5 .55 5.054 l.ao i t rsj at


CONTRA O 10 MJME.-BO 4 --Irr. esticfer ae c,:,T(..^aO.i,' y e.'l'[oc.rel
odol I fl oltimore:ato 4CVi. ptlo. t 1*t 7e 7 at17 lo aroe m pO tio'col lr. uJiccr.O ui lnl-dcr+ i ir~ 03aon nI.tr .liM 4 1 ,I 4 1.or
-h loa 5opo unta# dop pdrimaeparis p-

Md y .... :n ...... 4 e-b reon 5.r 4.a 5.Oon0s 3,3
AZUO4100 IEFONADOS O hl0 oomyraotob
A Holl ... a..y Coa .; A orl- m .h 0 0nc00 uoltn do poima p. rot. op,
oMisnlo lo l a e: ton r mb oo.

"Al nbre so asoate di Ii1de o- n loI Cost.-i rstei- h ilto l lalsl.n.a lto
ano trd do.e lo balosce p adls- oc l'a:r Momo 347,1 myoy1 09, Juliol -
la do rotrelg do lot.rldo t otop- 032,pUe

CIERU CIER TON&.
Aot. Aprtr. Mix. Mo. Mop N Voy dido

M o .......... 5.411 40 5..41 45 5.44 5.4/0 751 0 150
MSoa .. _.. __ 5.4. 144a 545 5.43 5.45/004 5
Julo .a. ......... 41B511C 1 5.009 5 50 5.00 5.50/51 5,505
Soptlombr. 554 5. 5.55 o.5a 50.4 5.55/s 1 t
CO7OTR~O rf70tOlj4t-EC. 0 e-,, cfrooaloiuooo. a- oo...90-o t Yoqeacotos
,oooTzaotolaomproalooaosttotalon, L 1on maotge 10.3-14W.a 025tSoRYh
0100, oo~l 0 01,,0dtod. altooOto 4.ra502 otl.0: 41 0t7 ,a0aooa000
00 -a ENPALdoso r* .1Ptuoooro t oIo..1652- 4935002,.

a'do p~ooglaldaoadto tsoya, torsos otoor.
Igoolodott 5.015y 500. A maoy as aho. tololdosonoel volooooo 00107 01.
domloato. lam tip.o d.1 6alrosa.005 40000 lot rblLajsolot olakptoo: 00
Ndo all5d00 tad1,.OI. IAtc r roat a1901 I me-OMo,. 0 a1. j P.a.10rot I.,'01-e
ooucmoa 005U o 01. 41e00:0 ool. total aoa 16,0.000.toptt aao
atoo aoodosgIca .0,os dao rMo.'ot. 1000111000.lccf 3 ottoI~c~m I
rolloo oquaooftooorza't.0040'r, o..r. haMot~loooWOW735 aU
At ohtot 01 ooorrodo O 0n oro me e 001.1:001St. 450"morao .1952, 55 to.
ran ugm0t0m01'0110 wiltonodooo o: aj olm

Ao'. Apoodotorn 0Mi..M& o. lytop O/adId
Moo. 4....... UI,5.01707 5.77 5.00/01 5,20
Maya .*;*, 4.01 0509 5.100 4.09 5.051/St, 5350
Juloa ". tMW-NTa 05.00 501 5.00 5.0/010 050
garpot"l;1 . .. 0011.01 (It0, ITT- 505 500511 ttsKt
11moar Ot51. .. .0,4 0 4- a.N.). -


I .


JNOA


^SjaW66aawesssssss saaaSv


I'


I

Internacional _-


a Vpiina 19


DIAIO DE LA AMliiNA.-Vierneg, 2 de Febrero de 1951


a ) Bateara ai atppi~a a a
'qua s c a,, 11, .r
it l P ac it. aoraire teies
a a, arm -E m r.tcat a ae
.A PClUUCA Inle~no olal lr",. I's 51.
r, zia. e a resula.aar. d It ..
c ton de ins NU p"r el q ie to sel.
ptnct trao agrelor a I i C,. Ii
r it~anz ) el frst- .l e las -or.erh
uJ .an Plev n-T.-ma-, desarrila.
ddaMn B.Wau lr,#tan a.ranie ns ul-
unta. rrenla , tno r.0a, ACe'-
taaRaea primer papean. p..aale i
djMll silod . rle I ii-i e'l ', or. us
attaaatal ur.al Ac-,o e.itaa
acoav~clas to" e, oa cpuensia ua,.'-
poraancla er. rcl.' -r _r .1
de M Rene Pie"en ar
rElouliatt erae ar,ata Ia. Utla-
,o, dLaan ese Icula rmucr, Bo 1ole
Ia dapttud de Francis p aoglmtena
mocta de Ia, -ta tJat do 1 Cotal-
iatn POpua del Ormtaiamii tater.
rlrclonod Erl prop, o Kr Jebb me
prenortate Lntlaartlpa.1 adverupa
on am octt.a'iea ei pelltro aue Pat
dritd, aerra ptfran In Np J y in or-
cit ,e It polart" oaclaentad .
&JI1 el jogultaooa de ela MUialn
No qtertta. Gm. BrepLat que in
Ct'iata aaa a tuera c.t. riae.
-ito parl tta "-acuer, ias irme
dwtul que do I-elrmefall p1c ,:,
detan dewatle .T. a el r.e:.'o
de q. laa., nPr.
Vwleje de '. orlera. i, s,r ou,,ll
Spoyada I, reforf. dm p~cr AlUl,:. r.,-
than Peatn le
tcqnda.a que a oa ,apt.:P a.
it o punto e. 1; t -.riat. -.
cit dro aaa rita, m t.aa a I rit Ii
n- d. Pe.11 I6,1 b 1 ,1p clerl.
paall U Pa ClbUl$Cer,. "
io meno.011 P-1.0du ae I, rl-,ri i r,
aleInalisom In&le ,r, anne,,,:,, a
1om prtnempoo en q-e i;,v e,. re.I
riante feIni comoa a parllr ael ar.
fan,@ coreanc, ve nar, la a~asadr. I.:,,]a
I&1 paltlu brluar-lrr Har-la A un
cacal, o UepDO ej acuerd,:, de I. tdo
minimt britanio.s qw.:rtv en of..
dretl hamu paa er, e[ Bonaiitaae
'aaolttar" toda I. a ecatta p de la
cliplazzalon pox er.conctrar v;,. 4i'.
eaula do pax can China y ale m.mr
Lado. Ia nesldna cormplaciemte ae
nao dessara" a r.., d, -aa D~l.-r.tl,
;;la Wedll- que flown Jugja,', cla.,
muessocirrdento fa4 G* o; Mac, Te
Tung
FJhftrw de habeive atgro-cla 1s
Ilrlk'lli6r. r-creanmerlcan- a"r.,
no .61 dnfl-t.,e w mo.q ena lh.e 1


--I jiirclto


Viajar es double


Sen los i


DE CIENFUEGOS:

DE LA HABANA:


Atacado un buque de guerra Ade la flota americana

en Saigon, con fuego de morteros y ametralladoras


Actualidad Internacional
Pot J-i Marli Cap
-lalance dt una miti6n.
-ChIm. clolulkl>


T rab j { d I SS IT............ ................ ce................. ..... ... ....
_______| 1_____i_ a_e_ _p--s_, _un__m CM- In .rduCCir ade l--aa y a Inip..a. ,-cl tP ,.
I eIfer'er. l' l .k!"re ICs. e .-0"C j.La iJ del iIJ e-.i ,r iI 1o I.:.- u lh,--.s c]i,.
T rabajo forzado en Ia URSS I... p e.. C. ..i.a.. D.. a. I. I...:... ..., c... ......li. a.
', JJ-ll: li a f' -ul i a,, l, *lTlrl+ i ^ D la fu1..' CIa .. FK a r I
Par D ld J. Dallln y 1. I. Nicoela.v..ky. :. a,na l, .. r.... a..la.. ..t .aa: .. 1. L.. ".. f.. .....
Lan ;utorldades se esforxaron empeflosamente por Impedir incluso las
-- 1 o -Intormaclones Indirectas, recurriendo a medidas de toda close. basra a
-10-amedldas extraordinarily. paLospnformesd tad.sticospqu, a COma a elaresto
dela aund. ltl-ado habian ida proparconaadas en Rusla durante ia n
La .iisleinilica nmuerle de hanibre aro Pa Tetamp bonaandato itaotabr leos t tt ond,'I 1 .;.,,, .
a Coma .lat. di In Pdpadt pasadaP .entertoa plI h pnn,a.a.. .
anuales de estadtictat. Aptia at.prern prreguarmtnr Q:,- pa,
Olr- rt clei1.et Pt It mlso,. i Pestie P ah.cen Pa'.r *.-.. h aaarticteraecon6mcoe pera no conaenlan dtos sa brepj i. aa.O..
no ehaa e l el oe fi .: N l ea a in l",a, c TB. I.r de 1n fuerma de mama d. obir
Ismail 'e"" 't"itl 'n tt itaa de aIo. ai t.atLt .a tt r,,l t aIr ame '. -c-,tAe r-aade-a1 p-j e
maorla. p di n a eri e not o -utILm.ut CI A r ta t 1 rl n a.. ar.. d.- IitP'.tmtttaaata]turadtaint atre atl'leA"Ia O aD it. at a l ",[^(i't~ceta^^^lc^t .t H'pataa'tS aaiMr.ta'aa.le aal'nie
ttrr~x:.xA~aa~aa ?ct-a aa1 attatli-ait tia.,
.tluammdi a al a tar u apte i larat laaamtruP. at pae PTmr;t. diir tltail a Patart It apt ata e a rt. ratt ELr,
"ar pia I l Ir.rl eI I. m"da tam pat t.:. aen nl a.'.n teIl i,- tpe.ArL .. ie
aulSr.ta t1tt .aa er.r.lla nd aatn. .ecIti le odela c,. aacpa altSt'tbeail 'mmo alt. .dmti ara.-'l Ir tia;pt a .
a t .tiater.o a a a bo a ya i ra rtAhPt a rl t ln;,i o i.i. Pa !uai t- m I : imBde u di c r a t 1- A. E er "

ora p .dof n a ufria rda i tr i onu d ller et a tio l torI trtrepaLJtI| afi a aiEiel- i tIal b nde tdttia t del pla e r tatet ea1i arrenItm .a, e.TiWn
paoa ta Il drladaoa .. o-gaa bat t ..... ......t a .;unaahar Lat mta;'t a'a potate.-a ta.'ut,
amae adrit ptPItit-11 a1aas i o.a dW-at 1 itd ht a I a ferente teta t I CtPpec de tt e eal eat Nd mnaa ,
itduaip 1ad tant ItteadadH p.-ad T. Tgn urul le amtattilaaa.) ,k r,-Ilrp m ida pat r a 1aptt ate sraodSe h bma.to ta.1se a
imadam it aabpada a reia.1e. a mia n11-113 t.rtattataduPaaa,. tat4ea. aaa. pal.-: I
eadublJ e rt tat u,,mta d@ndda al in'aor lala tia a it* 1 1- cal:t aeta E aia. a tabpetdICO i e at n p ,aptla r a-er e .Tn
daoaria y ao ltuibad faad. pat iiuc leiatl er o ? anm" i It l Pom r d
cr II m ole Ist fea l rido d mmuerl G .oir 1o t e rtico a elacinOa o
pitpa co at alonIN at,.pat. Ptmasst. atlabl tata pa 'pa iwa-itaip '..' i iatI i bata at.r"c a Ied faspa Pi paplu fat p ratat ti nit ftttaP -
vean tian riit tanaaan Paad, Nptaa amaiaa a I"aiata.pgot. m tapoli ,aataaaaPaPtl tpat t aaa p~ratata a It,


Iledta Pat qar elg otntbe. it.ralaale--caaot .pr
Na atittnti Detpata de Itt i leitA:lin- tit et tibrp 1p Pat ,, taP t
S C auinl ot ion lot campot de trebajo *e- r, itnaos .:oI:a ,oi .tptl aw.'. tleia ,l a ataelu ai l tt ,. aa,,de .P i
_onll l que re .l, ~ I i~. u..l r. . ty euhttios Ion priaioneros? t a-a: il.
. Cata aaalatta Pabieat .fdo ptrt it Gabierno atlOdlt 1I reveaaatldt
oane tI .,p ttaa ae pu a an te eamraItam o ta .ata.t at a.baa to' Pa ta e E tla UtaEdtN atdo l aapeina at p a pdaer at ase e baiamtapsie
d.raaoaaaaititaad aaim aaatantap orar alao nu Itlll a ua en.p eltap tha e -a, ptonatder iad tt abttatlattaat elarpm d nm oaaor ".a'ttaau-
II~bren e m ero NoN rlr-e~, ii ll : et 61l~ll a i-Sl.-le, ar cec pmento de ] Iapohl~ec.:nesurbn.ft nas192feera del na-.., IA one
;Cutar i nump @o n d t lr .Os a rn p r oIIpde trai de -e u i rar. thi wea ananoen1 i a 5, i tna d Par IV r1 ae ameno in u ~~~


pool ...
internocional.

6, r i i ,- Plo 5 l ,. j i % 15 -l,:-ii 'r
cc.r ', e i Ew 1iu.i ." l,,l.us cap llar. ,
e!a A ..o6,C- r..I Ihn .,- pf:lb Ja C:., l1,:

I .I. I.lla, e e. P l, .
i,:s a. ,: u .,a,


cai c..l &la G, c ha n", E .'.IoNIf
ca'~ r, ee,.l rr ;:Ie o" .1 rr e 16,(,
i,...... .1 p;ro..,
l,e ca g l. -rr. i, +. o e


rr,-" de urIr, e .a f r' ,e e Iiok.
ao eLJ.5 r.ftbla Iu mTerale uni .es-
LO6C. L-dwT, r.l.fl-rA.Fru;,cl= el
-ar, de eim.61CT1 3- qu p Sa .
e.,. Firt. Ie.-e'. ,...: ~ .I r6 l.
rpcortur...fm ,-,.. j~sm L-maa ,O.
iu .. r-, w llD A w .-l i -. ..p ,,
.... f ,. rr e.,. -a . k e+ P, ,:o

. .. f... fr
Ii', C1, .... I w.;,- +.f....

90- M-p :,,- .[,- 5... r.e + I


m;,' Alf ...?y.. l.' E"

--311,. | ..,, r,,: r.T I En ', .i ,

III f, -.eri., 1, Coe f Go.,l+ 4+ ,

t e n,.es", Cl-' .: r ll';, gL ,; g fi,
p.,',m r .- i t.l,- .e ., iI ..clef.u~
;.eI r I Ma e I.:cler 6 -". .. I: -.


Inh.umarin el domingo .Activa el..
lot resto. del mariscal
Carl C o ...Nannerheim ,Caoi.aomoa. di -a d. PanPBRIMER
aaa~tt P..aaaa Iatt .T I attr paeaa rato la D,'. :,
P T p
LH LN IFi.'tm naraia f rer-5 1.'. 1c., p- -pde ,)iraro~n,'1.

-L6 l a.lO,, ac, r l hi e c"M "Lli d.. .. r
c c.' nT, e -.r a h l,',+ ..,- h
r~w i -?% ..... -1 -e-c-r- a'ec alt!


P, ag N.L l apl'r -'r. ;e It aiattii' Pl
Li: ; fi, ":7,:? Y :',e 1J., h m e e ] l, .u:..
Eitt.p ,u::et l matatt at l a d . e ele ..tt aaat,d aaat,aq'e -
,. ei e u u eoo

P c c t- a t.il te qeta lA irt., P p t 1l % tor


is at Fe re- a l- -i. v
ae -,:, : a ed l v.,s e, 1 '", `o u la e r" ,-e-,"aF
El er.11ero ae Mar~e taael al, ,ide o el ,ued l.u e 6 ,e
w r, atal, 1. pa aJ-l, ae.1
ax u,. 1ae pana taaa~pa e.map ,+ I .,
Iat- .t5n A atda, t tpi a a-
nita r f a te pita txat laiat.e s a ta pato .Ia
I A. nLiO L a L T .faittt.., pat ...'.n-I d, p
c '"..e h dt apaa ... ap.a, p.' pa-.1
C -Ile, P LA De r.,Nr - I as |b- De He M.-,ieiTll.. .elo o n t, i ~.:. -
m, IA e aBA LMJ q q O RE O 10 -lL1,110i e IM t. er '. :u.-. -a


Prale a--,] .a',:r.la .,ea a a iad a pa aa p, ,- ,,.r ,- r .-I.. de ci-e__. a ,. a be I Pa da tt.la..
L s -. la S ,, ,: e l~ j a" a.r a ppa at dt p a habj..i t
p la..... '.. ... .... .. i. H Cat. p.i:!ii: ;
I,- a.l -a laccra,'o p,.ri.f:', ,

dat a fvlt .it.,,,ttt i - ...... a .
EL SL% DORLLEVA AD IlapIT ti. a a to- ,-,JtdaatPt$ ..a fp
FA. ta t -lap aH t at tat
Sd PLAN CO , i P lrl dPe diall pal-.


paa -t ita.. at'. .. ..PLaIat


a.lgtit t Ilpaa!t,.Il,
a la ptparina trepante c41 n
mtP a ise na p t upad. popaat
,latd'l. ae earaat e at t. aat Pt -
,w:at, eeIep j n m ro 2


La J+.aaia-,- ottatad, adth,. pat
Pa'.taj, api-, .l N r t. di ara,,-


uald a aabeaar pain a h ae .a
c.-aenad P t ral a e rep a ta -,.
datep pat Ie rela e ap -.ria

r hitter i ta l~as eaalns
Pt a uet do cn elr--earJdeit aa
taunataa l ao tat Pauel..s n e
L r c r..-.u-Joere n dei anarueme -ru Is
learme.eqm Ite iv al + e rii de ls u ue
la ncv veg111014- de a 16. odecboa


pae aa, inPatan ea a pue a. p uteaa3 aa
aI aptaa. Pl. iap a., a
v- L.q- er motive.1u"sose. espleierarean.


te no paedn pen 0PatP b arc a acar-
ria I p dA un Jed Pu*An torzanrse traI DeAb
Ui P sr oinadereoula. ~nmedlatems


r l aeto torreaponiete
[a r.. 3 ,7 en -E 1.at Sa t uaa t.aae lent 6 9 adem6ni u
AM : --10. .aenm_ re n trdor :deol arla e
P- 2 e c tatlltde ul claeraiins p.-ao
!a:pmum sel Ie., e ., e fa nervec/6n del Y -
f iixMF 1. h c d roaen sgnr elfpgn n kvera de 2ubPa.t- u noain... a. eap Is Mtaia
I. u'c er,.-t.a-er-, Cubans amuelles, pa
.31 a G. ;A~asme r a q leT t a de la m lele
I -ad euenIalaoIel-ireet- -11efm r
maosbei o i n I d u~tl
de flete derr ov har ber.,, 1
c el dadoas orade Cub a y c...e,.n .g,
EmprriessUnaidoa de C Hub.. I;
"hi.: 11; rem -,r m.: nr .]
f- c, e li e.-. dler le $.50,:farph
rR t ,er .",i'T ]areaacoi ps: ... .
m od rn s ju'- i, Io re ullsn. .:ea+
d e, Pa ula- d e bn .-,,e l. -,-, ,,., -,1c r

1.I+.,m'v+i + X a ur.' r "V c l, l--,r
10 ,: e ,',n e & u ,.a ,,, ,bo`r
j.e ne,-],In .e-i o er,:.. .p.cp q,.
Esn re6 00l arl e e u .-',le an.qu
: ~ ~ ~ I no3 .7,t. a ShY~d,%)o r t.. bapr 'cle n cu an
A : 6. t0. M: uedsn,,arses e l at m asq', debuen-
,tr beto ,cl f/_ e re ulat16 LI m dll~ite l-
rEtl p ,' ca.. end ,:,,1 -, Na
a.d~ e T l e. u.' M r e
ge omr , tadminis ae e de ,I'sr lmoe
SI ,'., ,, e,:,,e ,, e, ,,, b.-'. ..:


Git errillerot rijot -e
lafnaron a! al a tlue IP
el porlaaiolne 'W. Baa'Etaa1 Pe CPaemboael, Laat p VII a
ariptra :. ent el de Ch'itat
a..n, If
,, ,-,,z3ita latia ataIta a

Paa tl 3pa C


toe Pt Pipasaa Pmtaido pat l octata
attoolo rtam le rest ipaera.e
elb p .laatt a i.. p l. ,


La, Ryapatt otttttlatiia at Vetoat
atbiaa. p tattltoat jlada Ia tat..
i f Ipameriapla P e ralar Cla ..r P
Ca, Ia: ate det ad tar at lar lc.
ta ttttatl bot.. alp. at ....t
6U.aaatbaa atataddattta
to.
La carpaaesti cott ignada a tIt trees
Estado .Cambodia, Laos Y Viet-
Lam PaRSi camabd2lofrancestatsegaai
e anunctro echo porPa taa L Pgit
americana. El1a buueerapanecera en
uo u ar1oa elatitdad ...a...a...a .
Retieoe ne.I or de Chi..
KO, PtG tteeiAi Pi ,s p mot pouente tainforma-
irasx de Hong.KonR dicen que los FK-
tadat Unidos esetin tratand deCpro-
mover un movim into de "tercers
fuera" car. comb~tir .lo.,r.Jos,.s-
tener necesariamenle que apoyar a
ab panali. .s chiPos.
Lt.anuev.. restrlcctones .p triint -
to erin efectivasaatrtr da 1 15 dc
P abrero, t controlarian todaslos mo-
vijrentoP de entrada y t alidt deaa
provincla de Kwangtunp! a triii-es de
nueveo vulertos eiiveciflcos,
Today. .lasPoblacPtnnefronterazaa
con esta cclonia br" n'kees nce
rradap. Paexaepc16n de Italablaeitp
de Schumchun, a trpvv d at aaa. P-

Todas 1as personas que entren a
salgan de Kwanitung deben Proveer e
de peratta liea itidolaplr anPolia.a
de Segurilad comuntlta.
Los rujos tamblin restringieron el
tritlio ma', timo, que deberh hace!er
solifmente nor tres puerina especlfl 7
El ,!obernador de Kwangtung dilomunistas rio a,- a. -
erecente ansled~ds-bre I,." reun-u
os plaries deI Io' nacionahs.,taIs pr
Invadir el terri togio .metlro e ltno.
y ban estado envia do trnras a.1 ur
de China pars recnrar as-defensas.

Desaparecido un DC-3

hk IK i -, X. i..
El ,,: .r 1. 'I .L t l

arnd. eyaided a i&csta rde Vs

Dteado, habria de, cortsultar con mu
&compafieros de l Comls16n Is con-
venlencla de solicitar un in]Berne de
la Junta antes de dclcar In resolue[6ni
qua estA pondlente.


atO
E. P. D.


MARIA DEL CARMEN ROSELL/GOMEZ DE MANCERA
iH A FALI.ECID O
aaauat ,d t realbtrl )a SantatarS.a...mentoa y p Is Btndal6n Patpal)
Dpipusto su entierro P ara ha y viernD l a ais 4 de ]a tarde, ta quep bribe. : I -,Jdo
da ..ah,,,,ana na-tthatatt, .,, aa .1l m - "I.a
P tsaa asutaa trat, . ..a- a-Y t' a .l.p. a at,
Fan- ah man i n~ts~ r2n ....e P. f a r" j r . .. .. .
Intfanat p Carlaa Itl, papa dPtsde allt aopta lpa r a -, t . t a-". t" p-" a"t"""
apradeieroia La Pabana. 2 dp Fptaetoa Pt tat.
raida"'Ara(at, ata.a.tJolla t Aidiiirt Cn .ueitG6- d Bit ra h Ferantat M lnrati Da lt-i
h LuisRosella G6mez {-senlel; Helen Rmell(auXnte,; .11-elA,,1,yAlejan-
data, Batia, Ge*rCinat BiaK a l;a Mrit t Rtaii vtad. dd M, aattba; Glabrielaa.paui.a. Htr-
tnl a.Mlrll dil Car tt .Mt.t.ir..ba I) P l Pt..a ra) .anaaan P ttta C .,.rtaa Paarti
(tat. Ft.and. t0-aCa 1-.,tla a ttfaa arm Gaa.'r Mar.,' rr F. ,111'. iHe, deai.. Baaat..
22 0fr c-l D111 r. J-lnAs.r-l M I 12 N R- m-rle rrl emand. Glrmd.ltR Plde


FUNERARIA "SAN JOSE"
Q* IOSE MACHIIN
CARLOS m E INFANTA U-6194 U-4946 U-4944 U-445
CALZADA REAL No. 136, MARIANAO Teltonmo: .BO-7555 B0-7720


trasladar no menta de 23 mlllonei de campestnoa Ia l ciudadea y pobla-
tIonet en eaespacto de 12 alias, fendamno detaonocido en aualquaeraptro
pas l, i'ncluso et lo Etad Untiids durante e l perlodo de su mas rapti-
a daarollo urban. En rSte "record" soviatia o deempefiaro, un I aptI
lmpratante ao progrataa. dP ta indlustrialzaci6n y el Quinquennl. Pero
en ', gtritt a aipial pueda uto tro factor. Para l ines Pdell. Ptees,
Scoloni t a t adacentre rural o urba e. Cualquat er catp de trabSajo f-
zado pt uat, poblari. aut e eat, a os3,000 6 5,t ala, ttyei~. n",il M 1 ini d' "u to~tl.* olc~e.or
aiaudad aetnpda ia. La epatIea ci6n de allone P Pkulakt a l, 1a-
p s de trabajo, se rettlt det et do en los ntipner P del censo cotpo un
Iplda e a doe Is Iiudade p ten ( l tportantes: l a i pues, h ablando de
ra t o ge . udl~liade y de Brd bu i e li Ded 1 u 19
n tdoagtara.1 la etpa i6ntdealIt t ampo de tr.abaiJo e un lernet
pa ue ha intervenido en et a crecimeto de ciuadR"d e u p in r-
-uI n o elyqueail a t .. adueiten a l stat sLV le"la Cate gindet aI la ira-
pat anla Pe tet aator It p iued dedu, idel tpecho det uet egti ta. -
adltUc. e"I milgra6rn dei a l pTai piuddttes" durant e a la dta.-
a Pet t Io30-ra4DO e r a iticit en consonanaia pconat a ltos Y baitt Pd a
' e r .ionthecahaas cotra los kulaksy p aoe s elementososp peahaaos de la
laci6n (1).
P.- at..e. e ,,..P,'.. ,, ..,- .... .. /'a a +
en il reE.,:.-e- ,1 i -+ eliri 1-:,' e, .ie -:..-- e -,. ol..+J i
I: I 1, l :1C a, -I l FMe'l. l ~i l,,,lt ,- o -4 L;,,
a- - e .l a a at t . R e --P . a A I -. . L....
eP, la reiwr. Kar ,,c t tt .. eie e O , C':,I:
Ia-pttta aItae aaaw ptte-sa
d g, .r.de antr ,,a, .I. t a ttu p. tta r, a,- a [ a," l-"

(" -Selm e Pr+ Frak crf er j Or. el -jtso e-e .
fPa the Sva e
uzdo"; p. ll) l lagrae~n e hu ehadmes y'Vlabbelones. entire
aaaaal e etita "el n~merel,.itwamik b d,
.. I.FLt1"7; M e aLttolartpdala idoIM. B2t.lt
en( taat (uUtiyt Inadepr a ip-
t. at catm; antl-Inttk y de irbwtaatMtiti Deiat1t3ii basa.19Am
eso v= f~ed a fs antenaldsa urign e .M, 1rsadts per rio.
L. amhdres de Is Indu~trialinel6. y aoeralalaegiondo Rusla
efeetudater Stailt- harian may bden relirtad44l tales l.it

-- En C'relia-Muroazak. leiith e0 Prof. Lorl e e umnat on-
-1'r6 en las di-tritoo del ext, inore e tt
ya rural tidel dlrlt. al k, it 4 it ue a eea 1.
bad ta~d.dpadaat taBrli.Orient 7 "tearattt. ot0146 aa- a --1MR,
:;ta.7ia ,-matya"!ad i- t Idid- dtN. Iss pdet teAl
.Itt.Etca t.,irIlblranta =,asd atiltd'tioaat dirlta
aa 1rtaitdo inre ib-ti dta ona.i b iti iina bat]n irb.-a tatLl
deW,itU. tai-atntea, e ei. ataf, It.dt


El crecinmiento de los campos de trabajo
A pesar de a areticencta y silent del gobiernot se puede dispoier
dabaundanttes iWar-pspobe elm-1ot del trabajo foazado.-,n-rapd
--. - a. tj6paco. Las prtplpal taiuentts
Pri mer.o: las memorlas l ome. s de ex funcionarsd, 1.NKVD.
especpalmentealas de aquaLao ,qL,, t ,n a~gnadta a los campap de taa-
bajo forzado.
Segundo:a- lap ttorm, dadas par ftLIaapt UI paItu\,itonp .apnpl-ad,-
en ]a aoftlnas admt lstralaasa dt e ,Ia_ ""I" t t1e,',pn-ap-otd Pp 1a
cmri~pa pdtatnciaat-pt al a eon.aauiente comutt a ont pap Maau pat
laersos c.apapas dP trabaa.
Terperp : articulos aodatsa aparedcos en la prtnta ant,,te in-
advertidamtnti puedet narrojar luz stare el aslatema do at pa.pp.
Cuarlo: desde H fo 1948. touches miles de ex prnsnonerce, qua hne-
Cp.- ota..= e .'. Ptdtt tiP .thi --c.pt d op .app .'" p,,t I-o
I tiO. ., d a b a, J.. It ,adttt
..-- aa.ttr pB..a-.:.... a- Ia. ,.aaKiseliov-Gromov. ex funeionario de la GPU ena ]s campos dc dtaba-
o' de1 Norte, deciarau ue ana128 estaban datenralos en los camposa tan s1ol
ODDo hombres, En 19 0 exlstfhn los seis campo s, sguientes:
Islas Solovetski;I sla Konf ien la Bahia Onegaa; Islar Myaga enla
Bahi. Onegal: Karelia, entire Petrolavodik y Murmaapka en la Region
Ariangel; en el Turkestan (Rep. PScialista Sovitica Laatkt) (1).
El atimero total de lt a pratsoneros en ea ,red e campos, ascende-
Hit en 1930 a8 a2t257 almas. Pero este nlmero debe set tonsiderado coma
tproxamadoa ya qup el author eaa ribla en base a memory a ams qua consul-
tando documents oficiale", i
Un funcinaritoa Pt 1 GPU. que huya a Finlandia en el apo 1939. de-
lar6o baja lajuratentoi ue "an el otoa de 1929 Ia OGPU hacia trabaoar
a 734,000 prifoneros"a(2,.
a tCONTINI'ARAI

(t ',N. L' LXlaaiio-Gra.-m: '*Iauer ,arertf y SSR" (Las Ciaapa t
Muerte e..ia1. 1.R. S. .i. Sh~inchat, 1936.

(2) Daqaa deat 'Alhtlt it P. "Ca.n lpiltf. ea Petiptei, PNi -Ytrk.
a9t;a p. a,*


Es possible .... rNO permitird el ministry
- d d P.1at t P ia tP., ia P nMt a aa aC t ata .t.a iatia p Itnta ,a C ,- Caadenaas.

......-10-.a, a .. .. ". dat'.. ..

cr.,a3.,.,
a... a P ,, '' 'J I I n. '' . I ...a a -a . ..I iI iI 1" P a'
a'. at'-r

a aI le I 1 . . a I .
1....j u Iiia-, -at, i It a taat,.: at-.1 at p. a.am. ;, a a I l .aa at a a .


de ataec'tat at ataIp Pa a P,-


a -raIpaiaaPA.-pd,p la PrpPt
t 1it-at.atta ditat Opabatittapal p~ta. plta El tapamIpa Patdatt-tubaipaPa.
y -0 ........ . .. . . .
ridodoctor g..q., r : _
,rhrer' 0'e i,, ",- ,,.-,_.-.
a etata bta ttan forma a atE-.laip d ap P ,atatt cinp e apt ntatCuoaNu Pa d. ae P al
Pa. tit P.BaabdiialdaBaalt a tuo itaa l a m itatta ttto de a z Ia i tta Pa atlIJ. NnSOta p tamPaIP tl adiPtattePP
M-"C trm'i ';',n- o a'a". os. M."B.'. Pa'n,'" p t, Ppabaata-'p,- deta np a .pt ti uan ta aladaaen.rehtiton-

papata aphdiisl a otosnstiau, anittatttdattta pp-pI PtPapfatleoP~attta~
,ai ,'".,n.e "2"" 0"! d
E r....t-p d. t. tt t a g a tara l uta a pd r to a p mP'" l "a ,dt oa, ,t,. ,ta a td et aj'tt "I t -
Iot-ta : d P paa p hM aa pa h. t m i. ',,da, -taPa.- ,ap dat Ptait aal pntta ta a pt t aa p N bnt--t 2a at at. aita
sttaptiatta pplapantopat-"a pt paelaaaredmntapa orpap a patEs. tctapioeptolt aipaatiaa
-.at p, Ya ta tat.,: m ,. pa:' ta di o,. d it p. a Pa p, i-,' ,',a T, oat patio ta ttae.nj t a.,nla n.
...orte e a ," I a,', aan'.. at p "a tn ,, r" i-,.. '1
,lap adl omtbtapate, aaen usm d e l8aepta. putaer o de Santiagoade Cuba EN PapatLte ad I e ira
TobdiM. Bosch ant d elcons ejo dll er "N- sr ebsointamentena : de.

tiG tatamapa irn a it.. .aaatdas Pat i paa...ddltn'aaor tiaa aa ptaaaa. Pa tnaLbpi otte ata Pirtctu a ad a at re at
Sl a ad, taa-t d n taetl.an5 Pato aue levaba a la .ier a u a. atuat mepnOttalti oi Ia Rptenla-
a dei r.I P ertom npal. o t o d ep a ae nl g -ag
] a c auI d iyi- . t a .
d.I a t. ..a.a ....... t Idnia ......a miba Nd alst a., gY~ u
i:,-,~ or e m r c n elvan 6 sin o de l a r n a i nt r -rede l Es- seO. in c.: r e on e r a a o---6 S re-ear

K a onw l rS pub p ji. a k ~ .d
g a en Isas csa u nI a i ded i.nIr Bet u en
a. ..otre detCde h on. .jtacon.Ceaita ient o de S,..a]ti a lldeC ae de atener ec r o
a a ,:a.;.0. 1. %.1, c P nplio r O TaviO B
Pras PI td a P ayn apaghn pl aiac it to-P t "i"paa I.. . 1.ue porb aeeontrao% Pit Pa o tlia
bpepppaparretter a itrintatcttatpiaipipau eonapt. .apa a a" 1p "Chech~ y Yon~ol co elpur atat Pas tat tpueb pt.d Pa cp tat Vde a ppen aos alaa Ta ppatta. de p ueablod pdae
Kangnung,__en_____os ___orentl taae iaeapatd soiptadp a]t atpraiete tat tao'apa.a
La rdiomisr e ls ein a poats Iarlpos it Prl u aphte pap psa a pa Fl adoc tppator aese a. tppob e. a-~
e xprclto norcoreano ddesde el princ-iaai anas... aCd operative de Omnibus Atl.aptos"
In l a g u e r r a e l 2 5 d e ju n iu ltide a r ta m bia n q u e h n b2a P pa Ven t r e a
0 P AL.L E ,-,eIo Wt V .pt- t- PtI,, tr-tt a papr, ti.a .. al t so ior pres dente de p a Rep lica
1 1 4.t Poalattla ata~~taIa
iaaaaoltiaa Pptdt. ptidttttaHPI,, ptda~atao tit P erdiiidotintataa ptpaai -
I . .... . . ; .


atidad y tdsataita...aYo, ldat-ama t, iaa1 ,Ioatotd- Pat .... .
Ptttata P a a ptSi n L.i a od'n .t.ta a1 N pt.0& i pati Pa IVl tttt Pa a id Sa ta ... ,a t a tat Pa tat
r hh nsdon f r~cdo a repre en ra anIN i ,,. L' -Un avuiin del Ejrclcmt
2fiide enaeropustdo- cifrr -r e"Heva. que ha Ide ier delayrad. d0 p, P ruHu,guscn clnre"I na
(a un aumenlo de 613 ,obr Ias de ISa odes o, ec- no de 1. eludad de San b.rdn -e Bsre .lrl l en el "rer4a
n stemana tnteraar a Tuan de t os Remedios, de LaS VillttadetatI sla a Trceira. pereciendo todos
cundo inform6 que ois aSegurar[SL F ocupanuef

E x p l o piai n d e d i nad m itaa i ia I u e. p ei 7at P a t a t. hpe rI a t. . pi a t . . . P t. . A lt P . .
B eda indt Pa eaia a aes d ,ne Je-lae,- p,,dtt' it at-v.'-,d fcay6 p.a,
L p teambhatt Perit atendidas.a aP Ma.,i ,,,, h PTalayia lc'aila.
I- pH A L L T OWat "ata-a V irg inda a "n cua ntipt aa I n a rretera q t N ae e a. aqu i dII q u a
IS hrero L (UnitedL -- Un h,- r, ,;- idtd I Gobierno en Is persona del inmediatamente Be ehviaron grucom
BUlTo muerto y PoeTlo me..n g lrs octoar"Carlos Prio---greg6 el'Inge- de salvamento BIT lugar del accldente1
Iiuienc recibieron, heridas, tres de nieiro Hv--pudo aftrmnar que en y que ;stos riestacaron cuatro cadil-
ravedad, cuando un cmZn ar ld t e n ptu~c e l amado Circuilo veres.
!- e dinamita htzo explo.-i6n annon" Norte. qua pare de In Via Blanca. El avi6n Be dirigia, a Is Isla d: San-
n euenchin del incen"in de oro a6,n 1.taM, ria. donde en octubre de1919
n de, ga~oinahin que cogI6 fue.o debido 1oil v]drIns de Ins ventiaxa a 1tete Be ewtrel]6 un avitin de Is Air Fran-
mIn ias de distancia, cia, pereciendo el boxedor france,
LU'a ch Ipi'np. -dj.Woft sls El choler del carnlin y slayua3tdante Marcel Cerdan, y I& volinistiiiGinette
reslden= udo In localidad y'deatroz6 nc fao leuiI. Neveu.


k


. 1!


D

in


DIARIJO DE LA MARINA.-Vienues.


2 de Fehrero de 1951


A N U N C 1 0 S


C L A S I F I C A D


COMPHAS COMPRAS VENTAS
3 CASAS 3 CASAS 4 CASAS
OMPRAMOi / OMPRO UNL C vSA h r.no c q w R i; t .4
de8 O lep upadam en el Reparto A CeCLarEn. M^,t- O. O.
C. .. de$ ..sapl.....o~do 3
tJ d 0t 6.000 a t 3.. -I .e. r-UUl '
I DN oLZ1A I tIb' ', ",-, ., e C
7 25
~ Oh--po 305. l26t.. 2 1 ';.," .I, ..'' : ..... .... .. ...... ..FXRMXC...... TDIG RI l mo.....l.. S ............"" .,.:.
T fl n TiP ', -----tie. H,, T all llforlrlles i" > ., .p >*
A F 24 A CIA ______A B M A'CIA'^ :..^ ....." ....LE -_,; S^ T ^
Ro0G UIRIAD5 14 AUTOMOVILES-ACC sU s oo eo..
JOHNSON COMO
DO" '1 0"0""'70 1" I L0Y 5"O''E E "'
TELFs A, A. .UL M, l ITO. AMIONES tT,-, ,', .-
Rruguo2 262.
EARMACAYDO GLO 0 0305 1330 inosbotsui, -a A
i 0, $ .0 .... m e e "a. i",*,;,.;., r ,V1A*
TAQUECHEL ME..


~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ':,,*''' ';..:'.:";,. :3.," ,' "N' T. E,;; N A.I.NA...* *"* *
IDE TURNO HOY IERNES ~ 1 L UEBLE$ I APRENDR
CONIPRO PIANOS. 0M-855,)W150r___________. : REPARACIoNPES *,, 1
** I-.' 4.''lT42 MU EBLES I PRENDAS -. ,'" ,' r: r, '.
I t I 777%,:-97.%TEW1 1 AL-A7IIN ALM[NCA

SECONOI4 _____


,. l ,o A,-----. 7" ,-w"

F O ,us1 d -, :1 101 ,, 'alC"" 4" "

Ks 11- reso ot I .
RERGRAOE :2U2 CAA MESA
....... 3 -. . 3.... ... .. ...
ECONOMIC '.. .."'.,0,INEN TO A 6 UO000 T. $145.1 0514::0.4:EN. .3E1.111%.: $14.5IN
Ra osPH LI S .,-, !.-t'7-.. n0.:V t ..|
F r'CmNciAsSde -.111 ......
turtio HOY) .,,o

VI E R NI ESELDEEICORTRUCIR
VFIF I4 AII1% A 1"i t., I)m
M 49TIL .FII" L,,inf.QFi-1332.
D. -DI P% sq L, ,F
0 tlP oF I." M.R TI i .S DARIOVF LAIARIN
PARE I 'R L NO0I,%11, A EN CASA AJE NA
:ii!i~*';,.L ;: ..... ;::]REFRIGER ORES' ,................s0+,,~imr,-,po

...... ....."':,'. ..... $13.00 m ensuales .. ....... ... .
P I.',, N T E R N A T 10O N A L
Wrll UtAiC 41 V ESA M.

cwnrr VENDO


.. . oLn ,, . h- 1
P ., ,,, ,,. .... ... +. E L F 4.,c i e ,-,, e r I .a e a


"'r' III)l~l'l l'll'"":l'... ;'lDIARIO DE LA MARINA


. . .. ... ol 0 ,1 :1 ';


tn i. y Bruzi n .L i i
AV. d In Universildad 458 ',
In] anIn No, 208 ........ .. ,
17 4sq. 2 4 ......... .,,,
2.1 entre J e 1. ... .
17 entre F'y G .......... r ,:
Zapatao ..tre 2o y 4 ......... .
10 entre 14 y 01 ..... 'iii
Cnlls E. No. 153 1.. F "i:.'
211 No. . .2 en. 17 y 19 r ,,'
17 No. 104 entre L y M F.
Cnsle J. e . '

lB1lr )I:Ls- DEL MONTE y
. -. ..- i .DiElgaod 1-7334
Ii _, ,_' I .e :. 112 .. M -B624
Santos Sar V ISerranol ,1:720
Eost 00a P1i5sa No 153 1-7791
10 de Octubre No 13561 1-724'
10 Is ,,le 00:0 5040,i,-y 1:9 X 247
CaE d Kra 4 "
C ls R 00

L vn n .I.ill 1 "o *s 1510i
Cns id dI L irro, 179 No .. 742 ,

A- y, _, '.._ ,. P, _, :. ? ;,:,,
A t t I I.c 001
C Fra. 91ncLk- NoA1620. 1n
p y R .i;s ......C AI 6


dei:l1:. 000500 i^ : -'!,
FHerical y P6rez .,. i B ".11
Ilerrera V ViI ani- v ... x-2flnn
IUlyani6 N.o.9.d '. ,
Casein n. La 5y. N, 49 4I8 0
Porvenr y D C .
L 9 PIINOsT
Ave, de. IS0 r, r. l "..2
51541 1Stoi 5-t:. ees
uienovist . 0,, --,0- -.: O dc Ls.-- "C.r .~.. iR pn
A yS Reo .. lo 1, ,., -. 7I,::
Miramar y r ... BO-737S ,
CaI oled0-..
os dAve. Consulado,.Alm.
s.s,.. LH C 6, 3 L,,: 3,,104:,1 ,- 0 :3 :-. _. ...I.. ..o .... 7
5ar. Ae.-y86. Repy Playa7M4-
0...r I ..... B-665g
CouR p 50' P, odia.CoS0 solo0 42.
cleric6n, L.. C ItL a L I%, .
Aren P ,i -n-',r" %;.q
Real 9152.yBr f :Iscs 0:0
RealyS. y S 6,-,_ P .: 5 73,5, 0
Lowl1QwJl~ar, I,) 6 .I I.E:. 11. 1,
R ealI s L 1.,.: 13 R r. .. I-,-h ,,A ,,",,
G. M rntal..:. 'I'-:, .I:" B ,,.
Sts. Rosa .-,1.' ,.,- -c r,-,-,.:. i'
Innlinta y Lf.r .r m, '. R. _
Barrios de P:- ,,C,', 1' r,-
.encl6n aCeiba, L. Lisa. Arrnyo
Arena, El Cano y nWa1V
Rqeal No. -a' B,' de 1.Lisa BO-9275

B+ I ,: J, L.'mo Q ++d-. ,R arto
Calz. Real 53, Quemados l. -72
Cnngreso y Martinez Pirtiz.
Rcpart. Pogrilntti +........ BO-7373


VENTAS
48 CASA
VEDADO. 325.000
,a lr 44086540 90~ud .sI. 3llU

P:V, r pr.al deoMjpldu rp
flTl rtffdiflclr DupT IT"!r ryl
m',*," C.Je 18IW at P-,',u,,- 1t
B9-41I3. B-2249.


JIEGO DE CULARTO
LUIS XV


14 0 4Lul W. d ,i iM rt.
bll u 1. -I. ,L
g 53 304

Telifono M-9136.


=23,000
NIC aNOR DEL CAMPO


33 0 3 r 0 3, 0.0h 1 0 0 6 0 4

B9-1183. B.2249VEDADO
Precios :38.000.
Rent. mus de $300
I1 N' 313

F e-L..'1 )s 4 .4 d p34 1 0 .-sP .


drec.l n de d ,11-A. Lr ,1 1
90- e,- :.05 40-0e'03p l p .55nL
40'4.5'07 0,tt,,0 64554'T,7'+


I -- -A l


SE VENDE

EN LO MEJOR DEL

VEDADO
Mag.nifircs rrepldnrlo .
$66.0010.
Informant: Felfono F-8832.1

ULH-H.591.4-&5


Roberto


Alfonso
Corredor Colrgisdo.
Vendo ediliiol, terrenMs,
en LA Habsna, Vedado, y re.
parto.. Doy dinero en hlipo.
tees y tasmblin par fabrl.
car.
Informed: 1-1114. ,
Carmeno 456, entre Jun
Delgado p D'Es tamuea .


UH.10.H.-531-4812


0 s


TARIFA DE CLASIFICADOS
T'oulo inun:lo T 4- : s 1 08 ... I o-ss-" o de 5 'd. ;0111 .c.silam4.0 nle
'Todo *,-,^,-,'u .;d' dlaun'forn'd, d do i si sio lr" "-' da pm p -
pI l. i. q |D]s: r. l l
nTd. ir r. 1.r u -sJde Ib-.-de L Lo rde.umdro r~gardo dWIS y
or, .dlu.ds.m ,Q:.u7.0& d UL1M4A HORA
1odo u.,,us.losqu -tul.ii. ..s'. r. eo .oio De pasr-ason twndo' mrs ia d-6 4 0100.


20 p4lAras
304
40 ,
50 .
-. 60
70
80 .
90
100 .


z 3 4 It I 15 30

S060 090 120 150 240 320 540
5090 140 1.80 225 360 470 800
51 20 1.80 240 300 480 630 1060
s5l1) 230 280 380 600 790 1350
$180 270 360 4.50 7.20 950 1520
$2.10 320 420 5 0 540 1100 1890
52.40 3.60 _4.80 6.00 9.60 12.60 21.60
$2.70 4.10 5.40 6.80 10.80 14.15 24.30
$3.00 4.50 6.00 7.50 12.00 15.80 27.00


SOLICITUDES DI TRAIAJO
(Tarifa EApeil)

TWdo inun4cl qus p>Me d2 10 palabrul sara eon14derado oio d d10 30 labrM; d
de 30, mo de 45. y ptundo de 40 pldibra. ssrA nduldo an k tarifa ordinsrs0.
Ea1t ssaso.. n rtsn lnD.rtadow el primer dtl en a0llflc.ds de 0ULTIMA H ORA.
l4t. tt-a ls pars 5anl 94pcona 0o cadr 5 anmcl; do l4s.ri double t5rifa; tret. tripl, eir.

I s is
r U WS ULU

Hast. 15..paolru $030 050 0.80
Has.- 30 045 075 ,1.20
Has.ta 45 0.60 1.00 1.60

TEXTOSt tITULOS:
Slta ot d.e 51" y 6 panots: predo tarit. Do 10 puatos: $0.10 ina.
bI lowa dc 10 O pubntos: prJo dobl.. Do 24 puatos: $0.30 Hue.

v imdu: $10 .rJim.
UCIONE ICO UWICAi U.1 PULCASA


VENTAS VENTAS
a CASAS 4 CASAS

INVERSIONISTAS
Al hacer Cuiqulw opera- ... .... .; .." -.,,, e
delb. bhgala cos la In l0 T Uv .a"- n,," ,w t"; ,,''" 0' "'.5par. B.-
id6. do eosr dor colsetado. .... ...0.
Las aopwauiOMoinsa dda %-P- dI [ %ii OOunTCO VACIO.
por mi d boe do] Coluqto 4. .z;,.. P;. 0:.
do Io OoOodad lansuo : 4 40971. 00 54 .00.
ID-780aI


a cu ta oEM- = qoarau ,.005V 0. c 0m, 0., 1.
, '"- --.4, ,' : di. h a. l ,c:l.
i z' 0, ., ... .... ..... .............
f..4.0. rdcus up'-eJ 0o F4 do od H-M11-4-3
14 1.06 i0am5 4I od:so11.s1 "PL'.A TOLRARA"
1. .0.0.5.61534 60 "0I4'0.4 0:014 00e
-lcJ 4040 0.45.504 00 43. 0 fa0. 0 6.34 .1 t.oood-s
u~~l L M.Ah -j.'. .ids r.Iden-
ALTURAS DE COLUMBIA Z.- --I, ..r;- "0'-'.3:" /4 1:
1oac0lUi. I C, 1 d 0 Il 00 9l.54 1 .4 ul50. 84. Bu04d00 preclo. f
G'-Sr o. H JOSE M. ALVAREZ
iAve. Menocal N' 24. T. U-3003
Adminlistrci6n de Bienes. 1(:6 oqOU,*m )...

RICARN R. ARELLANO AGUIAR, $26,000.
Empedrudo 256. M-3753. o a c.Cetin c0.. d
05 las ln lo0 -c. l es 110: .0.:n,
5 comedor ly ecina.
IJH-D-2265-4&-1 P].onto '10': b': laioes, 0l1et.1
y ao: rigueo Chc6n : 3. Te-

VENDO CASA SIN ESTREE -
NA (17,000 -
0..1, .Ard- if ..0 t eI~4.416 5 o 00.f
L,-,' -.-0irc..- ILQ MARIO A.OE MERV
"Mi- 65 BOLS* Cs sorWColeis.:ado.
ti___ .___- S tM-5921. F4950.
SE VENDE VEDADO
Ed clflio pr6xtmo a1Liee, 7 ....
b.rat. b eo. sau .scsl Al- I^ s o- ,7:l." v trx ;
m en d are D t 5 3 0 1 n tr e .,l .. ..:: 5 .. .6 psoco I i0 11 --
Fuentes y Lanwsi. Infora a W" I-.- ,
man....so.I n un: 1- .0 ,0,.. ,...

ItJO.D.3545458-2 MIRAMAR
:0- ----- = O.I+ 1-t4c 4dden5la, moderU. 4/4,
CH Jk T DOS PLANIAS d 2 40: 2,041..o eoh
-,, .T."i t ts, r. 1004,0t040 l695 30 41
Pfl-ibu o :00 sD-II 0o011 .O'^ esS'nSui0.54S.0.s~ow0"
a.-t, sl I1' 0 .I- : i.1o0 bCl.o. iisn l y pli o
Fa l 0 5.oo,5-co4neor y oc5h, KTl-
tlli, D.l ift .;. ig ae qued-l o a,
50014 lf34- D10-. d so bo
-*Ii m o 33 %.1 4/4: y2 0 foi3 m $30050..
l ,,-.:~r,... pr>C~l e m-fln [K ,rUp \?,;. >"ri deSo e !:m,000.i'
lI. I'.'^'.'i 'rIid S i, S ~ lePrl "' AYMESTA*MAN


I~,.e o-., .u'l' P ','I .': ..
^^^^^ _^^^ ^^^^^ ^^^^ ^ .er.,-,, c -. ..A e-. L ,j ri^^ e ,.
SE VENDE 0 SE : ..o'.M.p. -

A0. .o"a, 0 A4.011
M kRIANA41
SE VNUE SE Para rents.
Buena LHtuRe16n. 2 canss de 3 pie-

AL WLA .tamentdesala.1 45,Ibah. yc40 -.
LO FIEJOR DE LA VIBO1 A r a40004.
pI. F- u r Laboralorios t Colegiom, ClI-
c0 5,..4.,0 ,co-u, 050e03 ".04i. nic0 ,soende.
UCi eMI. *I Me" MnM d, + pla-.UMta ~ jlx t+.
I As brt..!.19 d )e,!. -sd r. laaus A ra .0 r rt40 5
12/2 -5.adolasar.4 so o .l errs0,4 4r, 4104
0:45u 0sldr. 33.000I '0e 5oloumu.
W-llMo,'i .h t .JITTID To-,y G
MFRAMAR, CALLE U" 10 N' 31S 6, 3
0*Lre r o M. IM M o .Cmhaim U .- GaH-H-R.11 -42
t- 040rl l,. .0l O 6 MEDIA CliADRA 23
03.303 0506400 4N.0 EDADO. S9.500.00
0L3., i0l050. 0000o. 6400o 030.
1,. .*4lp0.. ro-0 1 64mud0or bE LENDE
alO :ul l CID. Ir"r, Je ,I e lIr-
l-.^ i,.. Alm t IL- cull o el nd~r p tli l n nr bf. .^.pit.

L^J'^ ^^ ^ ^ ^ ^ _`u` "J" ^^ ^^
606. o u 1sa-co ;' c 0.5v33, 1P0-,0
0105..+l. 604 0:01:0 olsp p
aleo "V-dr- esill-da 11".J

Os.s,0H 0.t.34 411- 4 IIOs 6 o15505470


VENTAS
48 CASAS

INVERSIONISTAS

Al hbacr cuoqolo opac-'
006t hzagl ol la Is orson-
.co6n d* corrntdor coitoqiad.
Vas oporadonos okoddos
pbr uilmbros d*l Colto
do Ila Propldad Inmubhle.
ofrconla Imasyor araoLoa.

Er UNDO gHAIM'
$10,600.00
Co: S45n1045, onoSUU-, n..-., 1.1M
oo m or-r ,Telkno.oo ta 5 ..
--so.: sso.00.5 05.4 lo-sa--.

MIRAMAP, 5S AVE. 50,000
-.:do 40:qut:a 3 co5r0415, 0ta $480
M0 3 SlO, 44 0 5xta3 105pa01Para

Alturas de Columbia: $8,500
4,Vedo 54m0 ovaia, 0., 214, hal., .0 stn-
Bm0.4. "4o, lG. t4.0. d0.055.o .

MIHAMAR
SE VENDE
lujoso residents,. soile 22
ilienero 30, squina a Tes-
eers Avenlda. Desocupada.
UH-H-49.48-4

CALLE 23

UNA PLANT
18 por 50 varns.
04 -end. re5lde04a14 4d luoI,
der45, 51. m50,00 A W0. terrOsoY.
fabricaci6n. Se entrega de0o04pall.
lnoso !so : :S duefo,: F-00. I


CAL e. 230, AlDAWOl. 0
,carl rntie!!4 Ato."I ndo on-=
lolar para /abricar, 3A metro ta-
bric4adO. Solar rd. 10 x 410 pre-
3.Oo pr 3 .ntas mi5. S .d-
Se Wnlle mr=potc 4 aft-a
Sor 10. 'Lame Invel1on% To-


EN LO MAS

CENTRICO

DEL VEDADO
S* vando *n lo mI
cintrics doal Vedado,
lxportant -

EDIFICIO

COMMERCIAL
plizdldanontusa sltuado on
Ma oMqula do In call 23,.
pwzdma a Radlocmtyo al
Baol NaoosalL Magniflcao
anta odtflcodo con macila-
Il do pritnra calidad. 2.000
harIr, do odMtlcdc6n. Data-
do do anplo sal6n d o@xhl-
bMi6n y axtuo aolsmaone.
Aompllos Iocal. do oflcinas;
Para Informbs,
exclualrnonls
INMGENERO

Enrique Virgili Pirez
Tofoaso: F-377n
C. LBneM-tal


D [- U L T I M


Pigina 20


Tl.uificadm


Omnlbus LA CUDANA
LA EMPINIA *VE IA UNBYIOGI


SAIDAS HABANA A. Vn10 L ULOADA
5;3 A.M. Sautiago d oCuba. iiS 5l PAL
7:00 Haipo d 7:1 "
9:30 Cuu 64i 5
2:P.M. Sati oa. foc 5&W AO.
4:00 satiago.do -Cab bil 7:. "
6:0 m 1ama. 111 "
8:00 Smtug s-do CAM 11 "
10:00 9HollSa. p- 2 15,5
12:01 A.M. i.uauia. 3 4:i PJA
PRBECOS EN SERVICIO R0IGULAR PROMS EN RVICUO UPUKAL
DdsB Lu Haban aMa- Pod La NIuabo UI
Hot*s WA j Vaults lbts DA y Vodla
St.. Cl. .s e S 4.4u Sauuta Cb 8 5 61 5.55
C. d. Avil 4,6 6 .70 Chug do AalAi 5.3 5.5
Catmgy 5.75 LSO C7m.1. "' .5 1i6
Holguin 1.75 11.1
Baym. L.45 1S.36 Bass5n 146
Muanuanitot. 9.7 14.00 y 10.55 15AS
Suatiao do Cub 9.75 14.65 SMuio i.do Cuba 12.10 17. .
Los Oomn.bu. dg .do ;.io R.gla.r y E"pusal, ant dostou do maslicol Jue-
gas do Abl,3hdasd en coi usiuto -oma oupluop 0 musantroas modT'Os p con
fortabls co-:ho que huarim do n vtal vogrdudro place y Is brindlrh v-* -
dera asgun.dad personal -
Reo.ur. Ifmmuia i o Geeral
Telooa A-TG6. & Hou Nw York -Lu Habsna. .


H OR AN


VENTAS
M CASAS

INVERSIOIISTAS
Al hocf cualqulka op"c.
clo6n. hLdgola coB la btowep-
don d* cor or colqiloda
Loa oprotudomu oboau
pot liumbrfs del Colaglo
do Io Propludad lImuiblo.
oonInc la rmaaa gwni.:. '";6.'. ,;,, 60 14'.."0. 000
REGALO. 9.0004C.i 00.. iji 4.1110 il .oll
,,Il,., lr ,.w I,.,A~q
:.-, I .l ..-.u i .jc e a m BiC. B1,1
,i -" '- i, | '" a r I' "," S H O D,-

RE40 T4 .14 0AL 0 I90005 V4,pus:: 6.o,u.bl. .4.0.4.::, 9,.U.
V GANG
E. Inh. Is. 511s ..."mV.. u 4, 00.
14 .1 as. -a4l s 4 -


`., 5 A 1oBB3 I H5 .4 l


tl 01E40r410. 0."t5l 01:L Prd SOrI
0." 4514050 =SOS-. 3-r5 iDC.. r A l_

jl'.4,~ 1 40:41. ,:os 505104355 6455
PNECO TIKAE S UU PLAT
1,in3..', i fi ej ; m" ,,o0B : F o.ML. a,, : Si ro.- P S s mr'A-. 1 1'
'.W -_ _"
U-B. C* "Cl~ a I. o" u.Hr.W 4 1


7.40050. 0IR540 22 sMETsoOS


CASEA (DESOCUIPADA~
(13^0. bjiio.r pecl .tm~tc],l~tBo e-.qU.^
ETA ETOAS ARENI AS
I ni I I p o ndoul 1ru qidt lI,-l ulo 'itm e itc. i. ao lh-'n.p.4.4
NT GAs G IIF.C- D


5to. 5o, er!4., ball $3 0033d.OSd.o1- 1 -05- stB sEf66. 1 5: or
tIA.NGAS: & EDIFCO MODTE.


.or. 4 s-i or.o s p t I bola.-


Tn ::Siera, 1r)5. Fia c. ado-
Yo CKieo, amodish. dol n Lbn-o
urt. sO., i n, boj $H30 00l -

.bor9l :. pr :3 3ir. t.at d, I spoai.
Erf, Mah;trlln Jun. (paruad- us .s_lad $ wlad. e r r tao l 5 u .0n .I
,.].I -C.-d- 34. 9m o I obojau.,
hia e r-o Y c nm .traa ,arasa. J,. n fcnort;Terrz,11 ag 5000- l Bi 2,06. Mpm>-
No. d= I air" H-n Aui I -Bl-n:.
.ar:B. 18.tAl, M A i ; '-,.I., I p.

AS T. rM iNAD 10- H- 528-4 6
Is, i17':t"oojdo, 000uo : nfl .'
m.1c. 31 o, _.o, ndo. n., eurvio y.dr5ad 331 patio sa.u1a : 5nt rd [ slto -
$0ao, Hr1 Cofne 2 Cu4 Pu
LesIsor 0 -2200. 4117.m T a
CEAI ESTASOIAMANTES-C.E
sO Dis E s. PATAo
Msn od3o P-rq plantuN1n Sa nts..K


0- 11-314 8-4
VLa Sterr~ar, oto 3 a Avre.sci12
r~t%,sr., 'at. araje, s .M. ta.Vi
r'. c.+ L -a t -. 414 d. 1,a


BE OI"REGA CREMORl.PEA QMI
1er. .d solar" pu. o~artq 7'
'a., 'nl eo le.11. .1t m. col. -nto
ats~u. tlifo ud 1-ibs alt A.artsd .
t iNternedO, e a~et. T H-5794"1. -


ha map b~eld, t mri.-., WI.
r .do S .na 71ttl n *. -fo :tlkn ,y
S. . .... r lt4 .... dor .
H. f ....i mt. AP,42 r..Edfd 2 pa' . -, r.t. $8,:"_,_

... ntr a Vd ft.a nt a $2l,3W: E00 MS~it
Vi-sla -' ntraI tr.O3 lrtazo $8,'0J
re,, 03ono 1: t- .N s3t 5. C ]A cor-
UG C. ..C= B-4-

EANTGAS: EDIFCUO MDEI
Tarra d..:. 13 x 50. F a Brado-

InTri.,:,, -t-rr at.. U x ) F2 -


M-V r.i .lprd t= I5 d. k 1.'
,ad, to[San po u m fb

ff- fwx~ .4. C,_Ibo Ill

SI.LAM A AR 1-1,Mer~do3 P $7u p9.0 .
Terre n ]IS: 1-3855. S Mer e-
do, -k ;I.d tol.e~ : r
B-2211, M.. ; -2
GNA:EII14.761-4414


IIIGasfificados _______

A N UI N C I 0 S


DI %RIO DE I.-A r RNA.-VYirSes. 2 e F-brero dei 1951


C L A S I F I C A 1) 0 S


D E UL T I M. A


T -0R;I m?1
HT'H 0R0-


VENTAS
48 CASAS
M1RAMAR. AV.ENIDA
.N, -.42lr l :I, - '; I F. .......' I I=
f...,C, C, -'l a ', 'i All I l-

ACABADA FABRIrAR
T V.l 10. 1mmrm :i ,n, r

Inersono bnen Reopreseoado

RENTA $780.00
;;MAGNIFICA INVERSION:'


REPARTO ALMENDARES
$22,000 IENTA 1200
Rit'll. "d ,I - ,'- m e. 3Residencia con piscinaLOMA DEL MAZO
SIN ESTRLNAR
CALVARIOVEDADOI'ROXIMO43 SOLARES____
T- P "i ':. ':,' .i ." '.-"


1. . .......1.

C.DO SOLAII

Ampliici.ii dlc e,.MI iNDARI 1

P"LA5 A i' llD. 3HlOIIA ,\ 0
LA 5TOtS.GANGA ;CANGA,
A u ..o .. .
H I IIIH m
SLIBIRANA


INDUSTRIALES
C oolooo ftiContoloGfol 810
LOMA LOS.ZAI'OTES


$ ,F. VERANES

Ndif. Meropulllona 208 15.hl

* HABANA $32,000
DESOCUPADHA. 14 51l03m.
PROPIA GRAN STORAGE
r I.. MN

PARCEL. VEDA.O
15xJ4 S0m o3-m. lh36m. 948mVEDAOO $43,000
23 CERCA A
n'DESOC.UPADAM.. R.M... A
MLIIRAMAR


VENTAS
43 SoLARES 4

INVERSIONISTAS
-AJ hac cualqulo opera
cib6n. h6qala cOD la n Itlso
clan do corriodor colglado
Los opraclonoo okeitdas
por wlimbrcle dol Coloqlo
do la Propledad Inlmueblo.
orecn lato mayor gqarantla

-o , 11s, .... % il
'JO.E' M. \Ht \Ht.
,,r. Mencil 24. T. |I.3 ill1

DINE R0 CREC9
i ,, T ...]..

Pl.r 36 T3RftsRBIRl711.N .lORFI
MARREL1 +.


"l 1f0.n .-3l'29.


R] I. N. rI:i n pllo


I 11 III I1 O dI it IN llUVENDO
'dLUYANOPP

1,751.90 V. .2. Pr. eia.
o. 23,000.. .


do31.914.
lnfornnes:


UH-10-H-532-49.6


PLAi 7A


.(QUEREJETA)

PARCELAS

desde $7 '2

En un vocindario distin-
guldo rodeadac **tupendas
residenclas, a 21/2 cuadram
do la 5a. Avenida, pr6ximc
Mitrcrma Yacht Club; Supe-
morcado y Cins. Magnificac
comunlcaciones. Facilldades'
do pago.
PLANS E INFORMES:.

Julia C. Granda e Hijo
Inverslonu did* 1913
lCorrdoreg Col]giadosl
Mleml".". d i BIMolI d,

M-5921 B-8432 C


V. IN .tb- V EL NIT1
43 SOLARIS 31 SOLARES
PLAYA MIRAMAR15
I ,LAA* M INVERSIONISTAS
-i t.. Al hacte cuolquli opeor
don. hagqalo con latoeHren
PARQUE RESIDENCIPL eoodo coreodor colaodo
f"' 1 T\ Los operaclonMs ofrocidas
El R etir o -'.m.bro. d.l C.oa
Soared a pia ., do la Proplodad Iomuoblo
at. loot-e obrecou In ma~oro wau&.


N1.60 irI *'. '* 'H.
Situado "*' ** *
a [a maltda do MIanllila IRA I 01ORTLiNID %D
LaRuta4 '4 ''H' .
Lo dola en el Repaot o I ' .
SOLAMENTE A.8526.
$50.00 de Entrada ""r 1
y $15.00 REPARTO KOHLY
MENSUALES poar cu]qr..o
solmr n4 o bpa".HO 1999900 .5414119d,
Ia rneidld.I
PLANO E INFORM'S ' "' '

Pedro de lit ...........

Cuesta ilf.,.me.. Ru(le I.li.1...

111-6161 54"'8
I.." .: .Jf. ". ; % \ ENDE rOL %R


MENDOZA y Cia. IX .
OBISPO 305 TELF. M-6921 UH-D-69-HH3
El servicio m i completo se SANTOS SUAREZ
compro y vento do propiedodeo. $2,800.
lI A B A N A ..... .._ ...........
CM.Ii, QMro,., 414.Zoo. do RtodI'j
0r4n O do, HIl o 9 ........H.... . ..
8an F inelse 1tre Sllud y J,: ''H l
oll Pere rino 7.30 x 29 metro>r. Pc r
elt $64 l rmetro. %LND.I
V lle entree narnt. y Sea Frn-in h r ,.i,,i ^
CitH, 13.15 35 metro., o-r. sore.-
bra $65 elometro. I- .. llld> .Io d I RIIPI% \1
ay 9olegis, 9c4 742 I.2, a
AYESTARAN $15 v0ra. Inform.!:
Ate, 20 de MHayo. prHcl es equlnH F-6372.
d lle o-n, 1,600 are,. PHe.H H $30
PrEm olti NM ole., HpriimiH 0 .2 di Mo' UH-H-782 -49 .5
"e. de -sombra. 18.65 x 30 varam."Pro-1-1


E.l11H N8fie, ,OHIOrlard.crcndo:
11.19. 04 v0r0, o 473.26 1 ,
$10.50 HOH-.
VEDADO
Etre, Wso etlle. 15 y 17, 9p.rHlo de
13.55x.24 4.66, meto o
C.ll 15,. *er ds e omHl Ildoa or-.
cado. 10.50x,2.43 vHras, o $70 el metro.
Chile Gj sera sombre toda eercado,
Cl.50x22.46 metres, I0 metro.

ALTURAS DE MIRAMAR
Prbxlma- 0 1 Ave. Ramano G Men.
daoi Ilodando cdn mod0rn0d0re00den.
9l0 tt,00 x 47.17 10r90. Prcco $17.50

PROLG. SEPTIMA
AVENIDA
-1e --l l., naom.r d ..,
l 60 ,42lc ,,d' am. a, 4 1 ,1o 11'i.1.
in dtep 11" 1-71-12 ]lndltnd, -.-


ALTURAS DEL VEDADO
Preisno" lo9sar i.nportc ayH Ito.
re1lo4 loato, 00er0 -ombra, 23.58 x
4 vru. Preiao $17.
ALMENDARES.
A media eu4adr de Ik Ave. de La
op, olar lodo e 0reade 14tl x 47.17
v.t.. a$13 vra.' Otrq en lh Cllle 14.
media eoldr, del 6mnibo., 0cer9 0om-
br. 11.15 x 940 v 0r $11.05 1I virs.
AMPLIACION
ALMENDARES
Par.ilo do 411 .4 Horsa, orobr.
Avenldo Sexol y Callo Doce. Preelo
17,11".
A-e.Tree-, media i ue r do'l6Amid.
bu,. ltod. eereda, 14.50 4 33 v9r0.
Preilo $31,795.0.
VIBORA
A 0nm ,.adr. do I 6mnIbuso Ruto
15, precl9ut eaquuli de brica en 04
Call, Gelabert.MIde 23.58 x 47vra.
Preelo fiolce: $12 v~ra.
Banta Catalln entre 6ylH R0dri-
goue y So dol&o ]reo 1451.x51 v1-
r1n, $10 1000.
Plreilllas cerc0 de Mayl Rodrl-
4e0l Y Ave. Acosta. Urbannlooi6n mo.
deri co mplel..d. Dede $2.400 en de-.
Calle Urula centre 101 de Octubre
y Arotivo. 16.12x59.03 o ein 951,63
vr0u cu4dr0d90 0 10.00., 07.,61,04. Al
Io], do b94,11 b.. br.c. n enstrue-
cl1n.
BARANDILLA
PiPreolo lat eota rsoqoInile. cfro.li
SP 0rque, maeh'lsirboleda. Ten
9,1gv irol. 99ee11 01.5013 H. vra.

JAIMANITAS
tr 1t l lut. e-4ul, dei t, 1 10
r. tun 0a de ,der s de.o.up.do
Prr, 1
EL LULCERO
Compo rAlmdo A,, D01.,e 056M0
..l 125oi srIdol 90p0r10a1
I'virionefndo m


MENDOZAyCia.
OBISPO 305. TLF.M 6921
M ored.1l Clo di. Cor0d0r91


REPARTQ
A 10 KMNTS. CAPITOLIO
Frlnte a Calzada1 fah0aIi a.
1Au oportunidad del ifiotomn-
to. Par, fra4cionar en io9a.
rem. 464,000 varna 9 erreno.
A $0.10 vara.

Diego Pdrez Samper
Corr4dorH ColegiIdo.
Callej60 Elpaia II.
9-.8110. B9.171.1.

l l.6-11 870-19-2
o FINCAS RUSrICAS
BURO DE INVERSIONESjQUINTICA
IIERRERA- SOTOLONGO

HINCA_
Pc, e lo lroli .l
I dt r d.. -Untid~de. y b)nIn ter'.Srledld y
re-rv, en ItU ttunto,, Dr. F. V,]lhonra.l
UI~prt-mnt, M0 y M0. TelkIoon A-5,361.
H-7fi7-,-.

QUINTICA

Se yeddo 07,OOHO vrd
terreno y am sin etren~r. Jardin.
p~rque, z rtles y gu,,=.b.ndmnte
de ,8tn d, 'Mar i L"'
Parcelaci6n tic
HERRERA- SOTOLONGO
A 1. Wild. d. Arro oA~rtkn. l-
1,- EWIAS. en e Rpto. 1n.-
i~nOdD a1 tel6/ono _,4449.FINCA,2 1-.. ., ,' ,, .
"I. 'a. ,'. '" ; .. .7

Precio: 18.1)1,10
v rect'onocer hnpoleea _24u.110)t
tlrizenie opverarion. 1.\%NG :
$8.1414WI r lnC +,,

Lorr-dr, r I d I I,,h11..


V L N 1 Pb a
i~ FINCAs RkUSrICAS
COTORRO
'. '
\ 1I t[1

ARROYO NARANJO
I na v ran r.H -.,I, ,1n.la l l.


nu. rblrgh ,:.. i.
-:- .o.c,,red,, co."~ d
H'IHI HIIL'H.10.HI.333.J3 .30.6
SI ESTABLECIMI.or TOS

INVERSIONIKTASL d. operaiodno8 b4ocida
Wr mJoObroo dol Coloj1
do la Proplodad Ioiouble
ofrHcon la Omayor qorano.


%I r wl Ir A 0 11 V M T A CZ I y 11 'KI q, A 0


___________________ "................ o.'." 1950w. Ol ,lm. 'iI.c 1970.
,,' H. OHH0.rm.- 01 .1 014H'0. *I.u '~ ..... :. .::'. .. Bui8 k Super 1949. ( hllmo-
,.', ".,, ,',. ",:.: ,,,. '. .', . .. . hb ile 1949. Cuil Ford 1948.
____-_. Cnn' I M HoertHlli9le Buick SupPr
S1948. Buick Super 1947.
Buick Super1 946. Pontiac
_'_ ].__]_________ ____1941. Cadillac 1941). Buick
-1""in"'..", 0 1937. Mo1ocicmeta 1949.
7 _, C _-.,:, _ - ,: ______,_ A'EPTO CAMBIO
i..... .. ,..... ..... .-m,1.. -. ...... .... _________I. oelidd,943I. p.u3.
Iu -l-lI Oetuhreoyv Carmoen.
' . .. Frew, . 1a lo C olTn' Liourde i
ihoro. 1-8927.

a. .,U II-D 94.- 53.2

:-.......: .... .. ,:..:,.,-- Via Blanca
...... . ... ... .... MOTOR COMP., S. A.
" ... ...-' C., 7tlible p.ar. C.rniales F6brica y Via Blanca.
SE VENDE FARM, \ I "'' .... ... Tel.lonoH X-3261.
1 Preooldooto: 0. Hon,,,..
.r AgenteHI utorHzadoH del
,';' ,',":,' "." ''' """' "Y" *'' CHRYSLER-FARGO
W.s, -rndAweIII.H. 00 Or.- ......
^SE ^"'""^ "'"'YI.;^'^:r\.* y PLYMOUTH
Almendare- ENDO BODEGI :, i.,'"", '/ :..2... ....
do90 d o l ong. lIfdodoo.
-S--. .:,,;.... ........ GARANTIZAMOS
dllr.- w. gl~lzao,$8:. 1-o B Med I'O VKNDL 'HEVROLLT 1DIHJDE
ALTURAS E ELPN H., . i.,.,. Q- TEEMO. SLOS
I -d'e' ,,at,. i1 4.000 MEjORES PRECIOS
.. ,- ... .,nad-. -e -tra Mer nn,l
LAS MEJORES BODLGAS -.n:0 HH. CAROS DE USO.
I,. _n d.--: M...n-....n.CARROS DE use.
stnio, s,,artt; l,,,, veiar H .010. 11 m------.------- --e0t O L'.U U
. ,, .. . GANGA CHRYSLER ..... 49
H.o.. .. ........ ..... !,'1 . ....-V. H ,, t CHRYSLER ..... 48
OH,4"9,',HlHlO','', ; ,,; OLDSMOBIL1: 1W "WINDSOR
in.l 7M. . ..CHRYSLER 41

'.' PLYMOUTH .... 49
10 ., C: PLYMOUTH ... 48
Sr'1'A' ....VALES P.LYMOUTH.... 47
SVD U ,L, U A SE AmLA U-6638 MERCURY ...... 48
IS VNd QUINCALLA CON._. V VERTN BIE .........47

_'.". ".; ,' ,:.,'"": " ,' m "'n; DE l~rd K I t *- 1SC9" *~.oc.--
T .... .. . ,
PI. REGUNTAR DOMICIANO BUICK ........ .46
R F.. AL II "" .''"' """ "*'** * "SUPER'
N'E 1949.. Sl\< '
BO~~irIl ofin) 1.'4, 1931511 .'... >...,, ;1)C M99 nR

BOEA$7,8008 HHH..HHi$HJI$ LOS MEJORES
BODEGA $7,80" ^, marr6n. lf!doyJnKLe $. Infnr-
%;..":In44'.2..:: i, ,i .H.. .... T,.n. CARROS DE SO
......... ................. ........* LOS TIE7 E

Bodegao Chic ,: mil CONVERTIBLE j U OA CA
-,d1-- dt 'a'l, 1, i (;ANGA: $U.0000 LLoR CIA.
IFITNCAP5500.00
,etmna. ....... I L..... ...... .. .. fu, ete duto. ..... g....rannd
d. e pin.f" ,, H, .-H SIN INTErESES
BARES. S1;,51)0 Y $13i000 '-, 'H "H.. a'HHpH0HHH6H N1 IMIPUESTOS
s., ,.' o.,:- -.L. H i NI (ASTOS
H1- H H H.t- HeHi,6 hl. r- 1U144H-H-5H5.3H
GRAN OP ORTUNIDAD. SE DECTAMC
vende por tener H.. ...... H [I |A IU BUICK 1949
car una pe9 eteriac ... .iH.1.B H Eo.r , 49
i,,,',-n,,'. .,, + T,.,-, .n rl SO B RE
..... H ,- H......H. -...."PACKARD 6 cils. 1948
Hlm" 'H1m AUTOMOBILES. H1'HO 94.

- 51~'F jCAMIONES Y PXCKA-Y948
Ce r o.. erad ~ i. eIl.= nte a

PO M N IB U S 120 -Ra.dio. pto.. -HIO.
En 5 MINUTES PACKARD 1947
"onH.61. 0''l' 00*io tr'oie I'do Oilltndroi 900est1d4r9 de1 ur

52 BOVEDAS VPAN'EONE( SSout.rb -Coninenlt Corp. CADILLAC (61) 1947
of Co h..Hydrom.tH, ridio.
I; .'' 1 :'1" \" C na e 23 N' 105. e tlr 0 y P,
....... ..... e lepql .p o 20.1. J. ULLOA Y CIA.
53 AUTOMOVILES Y ACCES. .,- Prido55,Cdr 109.
.. P ,nT H I 0.181 9D.Lt X ln HrAKI:. rH.H'. H.5 l 5 1v i ..11119.
4 nn-- n.- bl~- nn...Abicio booa'lo too10.30 leI
.n--'' --''-';';'-L '; .'''::;-, c Anincipee V .siscribase ao nochc.
c 1.s Ms,. DIARIO DE LA MARINA iUH-C-.41-3-4


viora Alegre
onetbeChevrolt 49; Chr-
HHHIet LHH, 49; Cheolei 46;
Buick Super 49i Buick Super
49; Buick Super 47: Plymnulh
HI. pl eHlOH PoiI ,PH4
47; Dodte .3; Pa l *i Ford W 4;

DIEZ O(CTUBRE T JOSEFINA
PHHd 4 9lIIIHrH 41: Pord Hi, P.-


UH-H-412-53-2


Cadillac
(C.IDa i pa to, $.550 Hxtrai.

SF 49CABk Sp. 42
4. :,9. 0150
plllfl _l'*]4W S.' 3A 320
F P, M- B51 If P an scLi
J,n W 'll 41, 47, 0OX 11.3O!0
SR. CABEZAS
Ayeslarin y Mmfloja.F Y LINEA
NEDADO

RECANO
LINCOLN . . . 1949
Ptad,. oerdrive. -, nue 49
LINCOLN ... .1949
Cmmpoilflnrd. Td o, -rd,&r"='e
FORDl . . . 1947
4 puert0' HrHH. H9tldH r HH uH roHH
If- ,s blana
FORD...... 19404 puVALpLESn..
Fai'ilid 1,h e de a
Ace~pto rarro en alr.
H VALLE -I


AUTOS
Al TO(10%IL.ES
OlIdl mohile (76).. / 1949
Plymouilh ...... 1949
:ChevroleI . .... 1948
MIercu'ry ....... 1948
Chr'1 lr, . .. .. .. 1947
F lod. . . . 46 y 47
J9p.ler Willy' ...1 1949

(;RAN SI RTIDO EN PRO.
DICTOS CHRYSLER,
PLYMOUTH v FARCO
C:oncha N' ]002.
Telhfo,. X-1590.
H.-907.-53-


Amado
(, EIEND() N" 61.
entHr San59 I.a0r9 v Animao.
Bui, k . . . . 1949
C1:brtorc . . 1949
Fl.-~t'. 4 -'- ,
PI'moulh . . .199
Buick Sup-r 4 Pla.. 1941
Buick, 5250 . 1938R
Cuia FoI (:.on . 1947
Me'cury. . . . 1948
F~lm..nI
Plymouth . . . 1946
Muchos extr-
Curia Cupd Noh... 1946
G~ng.: &
Facilicladeg de page.
Arelo. arro en ahio.

CRAN STOCK EN PIEZAS
DE REPUESTO
PROIM 3I'OS GENERAL
MOTORS


I


I


V &YT A S VENTAS VENTAS
U3 ALHTOMOVILES S IACES '3 A7iTMILESIACCES 53 AUTOMOVILES Y ACrES.
!i*- H ',. .. *:. .. .. ._ +. u .. 11 I T MO 1[ SE ALQUILA ~ ~ HA74, 1AR An~ 'a a'- '' | A-61. Ioasdc"'"
il PA EO DE CA NA A vivrin. Trifon B-4o1 T_____ '-* .S '-*A'n
[^ ''n^c.',' t,,"'0;;;'?" ',, T"" A"2' ),. .. H.i. a. i 't OPOR "TUMDA -- ..... .'*'"'; '"" "" % *" " E" ."*.- . ,0 ", P R -
______________________" (F ALb II - ***AlTS :M0-S
~IdS. .. .. :. ... .E,
, ---- ---,,"- mN 1 I H I'R io IUTOMOVIL A
particular, que sea Chevro-
: .".':let. Plvmr th Dodge, de 1947
S I h 1948 e E.r, Hn .prf.ta l a] 1949. De 4 puertas 1 Ldad.
H00 HHI iH'Ht UP i s I to prc111. Llamat':
SE ALQUILA PARA Radio.H Iandaf hlanvaH In. F.6119.SHoras de rcih a.rH
PASEOS DE CARNAVAL tfOmr ,: TI'Hff no B-4611. C-7.9-5.3-
A,-o Bu,-k Con-erbi ',r' 4'' Sen I - -
,, r-. .. IOPORTUNIDAD) NICA


p H'"' H.H o HHHHH.... H
v .12%y 19, e lVedad. TslI, F. 19
1 ", .'.,'';. "'" 'It .',.'''IH H H H'9 H HHHV9H4HHOd .... aCOMPRO
_____________12__-3-_ Al TOS.1'.4'$IONES,
IISINIBUIS
_______________________ S. 4
/___________ VIBORA LIBRE R
MOTORS I.. 1T.1 1


I


DIARIO DE LA MARINA.-Viernes. 2 de Febrero de 1931


A N LI N C 1 0 S


VENTAS
5 AUTOMOVLEST I ACCESS
24

oportiiiidades
en

Autos de Uso
en

ORLANDO

RODRIGUEZ


Calie P No.120
entr T.Ianila y HL~ bldl
ta., e ZORROCILLA
(lChe'rolet 50

Clierroleit 50

111 8 ra 1e o. 718 I.
CoW.r nrgm..


T ,, azu].Chevrolet 50
Vestidora de patio. 7{0D k],.
caminados Color verde Clara
Chevrolet -50
Radio, a ,-.,; ,:1:,-,, :. ta u .
10 :. I :, 1,- 18

Chevrolet 46
Radio, 1siduraC He. nYlo..
BHgotan s.

Pontioc 47
18p11crt.1 SHd,lltI H c~lndi1I,
r8d1 ny 1,1 Ho. l exras.

Chlevrolet 49


Chevrolet 48
I n perfect eLtado genera

Ford 48
.Convertible. 2muchos rs

Plymouth 46
Vestidurade cuer81

Nash 46
Rad., ri,s blancas,

Buick 49


Buick 48


Buick 47
liadio y nylqn

Cadillac 48
Col. He F - ,' 1 i i .

Cadillac 47
Radio. ves11.du n y)1,n.

Buick 49
C-over tih~l, .,adm..

Packard 49


Jeep 42
Mny buno de inrad.

Crosmobile 47


CAMIONES

PANEL


Chevrolet 46
A ton1ad.. -

Chevrolet 42

Ampllas iacilidadesl de pao
-y su cafo comno pcrt
InldcaL .


C L A S I F


I CA 1


VENTAS VENTS VENTAS
3 ALTOMOVILE y ACCESS 4 M lAQUIINARJA5 MUEBLE5 IY PRENDA5
pi| ^ SI DESEA L'^.'^0^::
E "L A S L V L. ., ..,:,.,
1950 Chevrolet DEBOMBAS -
1947 Dodge DE TRIPLE S E15111 10 H I LOSIM.11141 0
1947 Buick RENDIMIENTO.'
1949 Chevrolet USE B M A ,,., _..,,,,,,,, .,_,..
1949 Buick VALVULAS ,J:.;.":'


1948 Chevrolet
1947 Conv. Buick
1946 Buick
1940 Willy
llopei. $450.00.
Panel Chevrolet


TODOS EN PERFECTO
SESTADO.
FACILIDADES


JOSE M. ELIAS
CALLE 25 No. 17,.
esq. Hospital. frnt@ a laI
General Motors


PRII -TiLUR IENDIE -;l
HI1,.k I PER 1930

P N0.118

CHRYSLER . 50
Poo. a...
CHRYSLER . 49
-Con radio y veald i deuer
PLYMOUTH . 49
(Con radio. bota-agua )3 rstldura
de d cuero.
PLYMOUTH. -.-..50
Completarnente nuevo.
0LDSMOBILE_ 40
"ydr-mtie.. ,
OLDSMOBILE . 50
OLDSMOBILE . 49
CADILLAC . 46
Convertible.
CHEVROLET. . 48
Buena plntur. y gamas nue-M
AUSTIN . . 48
DODGE.----.49
PONTIAC . . 47
D~lligen1ias
FORD ..... 39
PONTIAC . .d 41
STUDEBAKER. 40
DE OTO. . 46
Fluid Dr)'1.
HUDSON .... 41
BUICK.- .. 50
BUI C K . . 41
Panel FARGO . 48

PASE Y
VEALOS EN:


P No.118
ENTIRE INFANT
Y HUMBOLDT
c-80 53M
.54 MAQUINAR1AS


DIID eTMl"I


-I ; !'7,: : : :' I, .' :


Pigina 22


uasicaaos 1


I


-11.


RUITII'O i LLL . ... ~^
Especiales para ..'. ... . ....
agua caliente. .I. .i... ........ B >'
110R-4 -O&A^b^
Co tII )(IIY, S. A '. ..:.^ ">... ". ';O
San Nicolas N 105 6 ., ",,, -', :' "
.... \E:E' ,. ',. ..'*i ,'..",.. -,,?o.. ".'*_;,.'
I%
h...l....... .. .
IL.aLs_ DE I -LDERAS .... a
r ..., ,o
\.21311 \.31 11. ''/.- -.' ,. ';', ,,, .''
PrcgunIlar por DieL. j cL .- . ,.
_______ _N_ LIQAlIDO
MOTORES I:: II
HEIRCLLES ...................


DI.ES E r 4,4 IR. A .. ;FD -
,, ,. ,,,,f -,- :,- e MAQt'IN IS DE COSER SIN.
.-,nn fue '. ij un ger, nuevas, de lujo. De pie
Co0o m31imo y ,portables, electricas. Precios
S PL,-,TOR iMSF.R 'C0 !. l:-. 1 .,a comerciantes.
r i* 4LlA .lt ".D PAGO Li r.:. ', ',- VillegaF 1.'
Hsquina a Teniente Rey. -. ,
ALMAGRO MOTOR moq peddos interior.
-..COMPANY c-75-56-3 marzo
AVE DE MENOCAL 901 SOFA-CAMA
HAJANA N. imports el diner que teng.I
puede c,,p,,rl en...alquler pr-
.11 -a-V, a. I. IhII- Hllv de pa le S. Iud NO

Para Maxima Energia .....-H-.-..
y Minimo Consume NEVERAS Y REFRIGERADOREs
S]FRIGM nT 0 E S ... ..... ... .-
MOTORES ii 4M.1N9NLa5-

111. 111D 11ll.l8 1 1 H H.


Blackstone .......... .... ..
Los Hiotores Diss. LISTEN 7 9 _______ H-_7_-NR-4
BLACKSTONE 46rantiian m6 Brollllll081VENEby ma Cdouba: GANGAH, VENTCO REFRI-
aornn WetomghoUteb, moP -

Independent delo 9H inHC de7 pe
Hlso b1051, tsrm 1851.1, H 17OOp.HIn

Ele t r Prioespecial. VrHH de 1 a
12i 6 C a, dB N 2 p4,entrH e 14 y16,H pard a C 205, Sto. do Cubo.
*CanlrcrPaldot 06-6901 SE VEND E
':;lno 20:. ,-',' ,- . .

rcfrigerado r Hotpoinu, 01ho1
Para Aqua Abundanie cic, Ces special. VcesdieIoa
a CualquierpAllura .- a. Tl92, B42174
os BOMrAS DiE AGUA La_ UH.-H-790-NR-3B T eT l 57 UTILES DL OFIC1NA
rClllmax o deoscibi-, ,.mar ..,
Hesi 205, Sumo.mniodo lubG-
-conts-r-o y -o~bM-6901 v 1 2E VERA TEDT EO/O-
tr 22 e so.I nter ioad etror Hotoit, o r-oa a co ,iesentadoras, a precos Imbdicos


Univrsal Cln garHntial COHHHFCIHIHH. "La
a uir Altu Nara iHns alr Villegas 3509, Ci B


SI adopton pl~Iiulclamnl* a quila a yte R .C-76-57- m
Bcoda neec-idod. pcoporcil- ---------
B~bBA DE GUA H-H-71-NR-3

Climax deao0d BsiusMi M ,uma de 7cr iil


D1IIbudHH E..Cu1 DE SUMAR Y CALCULAR
paraCub: ^ y UIH garai izadals. ReparIa~lo.
SI I rei eH ieualal. CVHeadoras Id i
Independent tinall'!ras, Clftruidls, distinio,
rmolos, garantiamedaes. A"qua
aNacional, ilegas359, csi1esElectric 1111 exiimc^.-
OBRAPIA 512. If Hlabna. quina a TeHey.C H-3.11
Cnt --o P'lad-l M-901----- ---1
Tei18ono< 2080 ref riH ont
cara nguIa udante porc ...pel....dio-
a Cualcui-er aitura Wp.mTldfeo E-v,2b7.

,__ _bl AS DE AGU_ D C -AMS YCAUDALESRV e H-C-i-i I- Vanils il 1 rns .8, oc1.5- |
im .a Ar:hivo1s y eme Sa.H-AgeAS
Y Told taeianrios y paraluarjtiy
S conts0 8adorasB Mrc adgo s, m di s
U era" HHEBILE T o g .... t..1ales "La 3t
IndH N pa tiona llegae 350 Hcaslquite
Se~~~~~~mdls odpa gatcanaaqiara nte. Rey. C-76-573m

.o.oL = 5 1 .1 C o, M3Habona. quiH a a1 Teninas Re E iAb-lI
Cen cu o rI o Iva lt M 1190a 1 C hHi 3 H

ID- C777-EYCALU3LAR
56 D U LStrTbuid ra ExNlu s v os or tamt ies y de mesa. N evas
so a ra ntzau dal s y earaciv o -,t

UNUKG COEDO ENI-Oh EN_ 1. dqs tama Tii irntie rf os, ti.99"
W.-.m 1 I' I...Pr ..J. .). M- y 901 Stnci . .....am
TolBy ~ hd, on -M00 ..,.v.g .wv.
b-. y,'" Axhigi os rmeetcal "SeL-age'
-. c.i. s m o d o s t a n u e l Nos- iy p r a C o me a
il =. C_ -a hi- : Cafas caudaleg s 3y, arci Ls, to
..n.. f 1 pez Ps Roo d.e-, -_ ..d l--v a y a pTel Stencey: A-qu915.
u4-mda. C-77-57-3. m xllm s efrec as." zoN


) 0 S D E U L T I M A H O R A

VENTAS DINEBO. HIPOTECA ENSESANZAS ALOQUITLERES
il RADIOS APARATOS 63 SOLCITUDES 75 PROFESSORS PROFESORE 32 APAITAMITOS
ELECTRICOS --7
LECTRlcOs- BUENAS HIPOTECAS Parlez-Vous i ,.
. : ,Y, L "iT O D A S N UW E V A S ,IH _53o- . . . ...- .
......... SE CEDEN Francais? Frni 513 1.0 yI, Viberat
TFLEVISIOS N -ROSLEY -,,.Wy.. :- ., .or
,, I 1. .. L R. tE 1a p t Exclusl mnente prl er hilpote- U a -t n -, npr -' Ier-- 1'',s- A, ,i.. I el I
............ .....d.... .. I.. . I.. .. 1. AiH- 2 .' . ..
-aC, BA.,-- 77^.,'p Rt S A D 5, ALL er a N9
'"' u cobra i o i ntere direct.. Mosie I n S. __t__nett ____ _ __-_
;;;' r t t '... . .>'.nB. 3 0,e-,,e del deud or a id preflers, td* o pr Rit u .
_______________ ______**" 12.0 6 ac . a arc. clos.l Pr. I.-~-7 3-8 2 -0
-..;-,.: e_.- ....... s, r.-..,- ', a ; B RO anco o Apbde. e epas unsrO .n* HA -V D I HGHT. .HHI Bon 1 H I A- H .HIHCU a v llro'^ H. ll _______^^_ "___ __________
r ': tnt Hy B 1- d- que"X 6 l H .SIN ESTRENAR
IHIHHIHII HH~e flIc.. I., n,16r i c dIH1 I AHie no1d Bi,
".. ." .'..:..'. ....... .. .. " i '" '" f .....-o )as el ... .. ... Apart mfc i to de h o -
s-------------- __ Iln, .S..... o .H. ... .. 1,,,I
R % [ l 1 I I I I F E1 R H, d e a. e r npH I.h I In. lHa v a n a R u s i n es U n ve rsit.y p . 2 1Aa ntE 1 4'3 1 n.D
a*a* 1. L ..d E N H1e t nH-1'. 1a1ladHo -2d I esqB uih in a d o n. 1 n!
.,aL. H i. aa d a. Ip...ab . I L. cornver.ildad. Informed n Ion7
---------. ' ' r d d C -*/g3-1 5- s rebl m ia mo-, l
L A A LECp,: Coabl. u. iateri^. stumem' .IIT R t; G N R T AP R A E
",. r77 ACArDEMAS UH.D.1275-82-4 feb.
111.. $ 4.000 6% '6 Ha6BB __ __ __
3,0 7 % m "r' 7 .. 3SANNICO AS
S IN- TRLIMEN0S MUSICA 3.000 7 % Arm l e*arieHdH u JUU U S- aparitacenteuni. afo.tr narcoutl ci a-y
\ D A C13.600 7 7o Am. AlmendareH 3rescA s. -co1 po; odor hebvao-
..... ALM TA ,*., *e.: ., l*0 o ,,ooor>i~l. Cuartles ,.: e W- .......................
20_____ __8 76 n_____ 200 uevasell M Hrin enrerBo Ic bae bHn. ad.
-..,,.=-. ... ;.a 3.,W0 8 5 Scvillano e oH V NA UINS CA. r g:.- de utogu bnd b.
*. . .Y..3000 8 SIIIelHgood. sm. VidBeo l P~. .a ItHIB
A LES D CONS TRU C 3,500 8 % SeviIIBHI-Cno EMr e. 11 IHHAantta
IIE! 22 .500 7 % Via BB anca dferentes -cultur ale., DerB B,.l. IH D l -
: ..... 2.500 10 % McIdIo InBI s--orgLnitad, on d c u.,;
a, 3.600 9 % Model Se dry EducationDIII RRIONDA
., _ _ -_ -_ 1 2 .0 0 0 6 % S i g.-S- u1 i e z 9 1h S e r e r ia I. 2 O O a
...' " 2.500 8 % Buena Vista Sc t nr rm 2 0H_____1__ -__ C-___ ________________ ____-HHIM- H'IHU U IPb", 8'1'1 HHIIIHB 1"115 $!'
P General Off-e DWIrk me q go. 9.
ROBERTO A. VIEITES H HInterHedWat gli.hmed ., or bo,. PIXd Idterrain
VEND._I___Nr_._I___ _gh School English.. v.eHista a n. mr e HBpindaH.a co.as
S" Bonn. -ipoteca=. l .
orK 1-1tR'RVN O I GE*T.o icis lleto- Decm-riponde Cr
WW111 S".M-7621 It. M-7620 w .. eIn .I I I.a. II ______, -....H-.-_-8,-1el,
,--C-4- dernlas de Edi lo nuevo
i DE AN1 .L 4 OFERTA HAVANA BUSINESS .H'.CHH......../..
... .... , in ii. .i..diaii _ _ _ H*ll HI I Ho CHHIHI de., 1 po.. T~ld,c. P. I1.1. C, l an aod e
bfocm et i. oto ca, oo


BIBIln.frl 4Ie Iranlrl al l _______________________ 1 PTOS VIi1111NN.
or .s.e If1 1,- O, 11 D IN ER. HHii ....... .... Pr ... .n 3ar d
0 -o P OD; ...I-ACADEMY I H lly de a l. In l.o 1/ T Ctii-
,al EN IC Claee diumaau yo nHuD ioethrna., _____n___.________y__r.t_


U.CA IIfll rusmt- I LT(
BabiB Bsi B ban U opO atO. a m, E n.bd.. b d, doBH I.. F
c.L.EhHER'"' bit ti.d IB&IBuil l. r T N ESaEloe, welol, APRTAMEnO ie
We* Pr. tabiNe 1a5 M Iach A. .. cs llall na B blibi* debB IB
*B .erctoIn deon ".d.-aCh. B IHIHIHIIHra Hl ed 7 HHIH, 23 11.
. F N DO R ACION r m Al. S a. Wi-a| PERA ZA A LTO N A G A d .... ...iHB. .1 t -.i.d.ri -
PERR _I, DALMATAS ag a abi l .cdBarBmI S A. M Cuarteles 06. Tell. W-5389 Informes: sM-3600.
de n metea T, Vcon agnifi- r. reI764 o ineo dl1 ut s H....,A-
1 9-:1, ampsenlem dea.. s mo'1s. correcto-
e. p edigree [nformes o 2 anC I d E 1 Banc B I Pr,
1.idad c I e 2 iMENDOZA I A mH.ri Jur'dl m agent, yocia
P P4al co 110 ALMA1 1H. ve'. IHBI IIIHHL h-na.I
Plazas d_ Ie _asa c1 sw "i cen.- m___________n dHHERlMOSO
PlBB dS I CI E Fslid le. tH- de .e 8 mt q ti s as. HHH. APAa V TAMENTO
D A UH.H-854-61-4 P I.,LA A-BalLD S B^ 1.A'A. 1 >> .... .IHIN.. A.. o.. Hn DE~iteI llevoH IIHHm LUO7H.
r[.[at... A-41 a 2 a a alqullc 23 pllo N p9r, menlo, treP
MIATERIALES DE CONSTRUCCION PRd 11 S rates R OebusyMesa habta.. . .1. n P resi.lrm1.m.a8 H.de.retou"
EFECTOS SANITARIOS H HCTo DINERO S OlB E CASAI H EN LA LIMIPIE SU HOGAR DE ti Hsmdd..bande IfIrnclo"eltso-
ban ~em" e...no -3em.
HIN LA I IOOf CIHA ban. V sos I;L.,ukreport,,lnlorI H CUCARACOAS HI. ea.
T. d,-.______ _ '_-' ONd .LUH-H--4.A
!- Iii I l i, rn A
..8H18 R H1AL5H E N L AS AN UAL L O
-d- -1"d- ".: HI ill 8.1..: Pr-H H .. call
-q- lnl.orm en e.ar N n.,HI.FD le p1Sm .B 1n aHNO arX en y mer .e Ve d.h
C Rtacmnes, c1,,, bafl. Wun
H- Ia-MC-7 'habatrh.,
COON.SAL% FIRM 6IMYADEMASI efclenen II
sOBRE lILEBLES. DINERO .I ent e lApI. 9.
G Oa CatN H.c .ri." Po r pi dz ,H Bt.. lH l l., 1J H-D -82-2
Ga 1bteldo ade Fu., hpd- CAIMA, '1ve a ts Icee at 12aspa
dad. H la arm.od- talo. H:Hd., H Ed.T1p.-SCASA Y APTOS. VIBORA
dad. n onEFECTIVAS "
ipsad -~m a ~fl..Dng mla
HIon ir d... ns n1 1 P P aaPB A.uI en III$ Portal,HB IBB/4. 1 -
I a h orn ilyF aB. .1 pI da, H oIu. 'o-HHIHIINoBIIIB I c. No H onami naniH I ns ali men -. edr1 1 HIHI 1n 9- Patinob AptoI
f orno y AJador. en .AA enr y Viver oa.
HHFHoHYBdHaS=*,IC.. i-HBH.t It nBBBnhanHBu rpa. De sa.hI.HHHI.HcatbaIo.HIoHIB. o.
_-_-C-_a-_y_-_ vein en Ferre teriao, Boti. Hneda 11. Rut 13 v 15. Pl.flasnA
nale n todUae01DUNUR01 MR11 .TO M CL Dr. H Distribuldores : _r_._-_ .4
IGA CLmAc.M= L
dl ague, part s a gas mbo e n....h orn..... iHH..H.... H.......-. M ORA O A SA LTO $
Ilolo a do deiudd.d, dePM0 delan wbrie au clan SeuartomeB Ireb al, b 10 ider.
aPaila de 15 galone....Cur~e' .......... om a y, c. l osets... i ca ihe. o d
Com any S.A. eriada. oin7.ale 23 fin d-
Serpentine de. eolbre, i-D-3-e-H SAN NICOLAS N" 105. CrioBI. 870. Ct ic 23 oinPI .
-t coeHinsHH y2 oponea HABANA rCl10045, CBBIee4 y6.
R a Facilitajn s Dinero ,.,- I sU 824
FERRETERA AUTOS, CAMIONES
Rerfugio 262. A--- L-QU-71L-E R E S ALTURAS-P
HUMBOLDT, S. A. I..,oBhiiBi, S. A. WASBEIHUESPEDES MIRAMAR
Cal"ldB v H, Vetado.d Uf-H-197-64-4 HLIANO IN4ALTOHI CIF "LA MIRAMA"
F-7291.Id ,
... . .BCll dHiI IHrIIc lBiodoBCris
H Be Sobre muebles d d oo.' ..I c. I an8 "d, a- 41-H0IB
pogde~r, mayor cmn dad y mejores .b w
HII0HETOSBVARIOS cn eB Hi-Hpbe o VEDADO, HABITACIONES Hi inIBImotor, YF IBque =11
dome. Traig. prPZroedld Sr 'Steen- ralie 17 Ne WS toMetr AyBS
62 ECHEROBB MInTOS V A RIS L 18ll1din. Cold NO 330, bW HH. 1( e l- I n er Ay ho B.res Io s e A H a rH -. HI I iH g B.
II H.. IHIH HHII. tldIlBH8IIba .eft ..bH I nHIB Hml I HBIHIB 41 -Iw B
r. lie ,H-I deHL l amHlos, IIc oel Hd mnnI
..... =ran g C 'al ,ea ano m. ... Prelo. a Is b ..... nsl ....... UH-D-3741-11 37" 4-
b a nsE t VE I U0 U-2NTAB R DEA-10UH---1-4-4-3 e rb pr. neato -15 4
1 5_.d. U p a.. HAHA r --_-.- eb IRESIDENCIAL GALIANO! VEDADO
H . 1ti.. 1do1e.al l4HMHI San. J-#I..eHI.nqu.dbre.HComerclantes, lnHustriales, Halreezhr
binb.fi- privad,, a eiat sr~eofee y en
.H 111111-dI -lb.. C ac1ts diner mn F, -nd 5.r We nP su nueoi-o, B.
........ ........ .... .................. ..r... ......ibro
________Il.A IHme Bti H-s Pld InIre s. h Ifortabies apartBmerito, a.
Contadora Nan na IPn mercIBH nc P --8I dnaa Hoedor, dosopacosa
n.s y tnanar~attetw co SIOeNrROBERT
D istin tos tip os y tarrH,'.l s Te- cia n a 1 1 ustHiale e 1 =l ts 17 NH HotI equinA .-5, VI d od . h ab i taclon es, baf1 a 3 , d .
.HHsHtruidH.. H..H......y ga- IU.,E O NOVEI A( Idintlln Por l u H .dd.rlna en eolores, service do
Y a UILLERIIO NOVELLAS AHIIB 1. s fe "hahlbHH.II 81. I I 1117 dad
rantizaias. Venta a plazos conHHH cHUDHa O yL O ay he.H I He cine1. 1 n Hc a le .. Hisdo-" 1 hermos
l'eferencias. Alquileres de ]as C cub 1IC S. piIlo_ 1=4- .l ,
. cional" Villegas 359 cas i esqui-I-1-- 14 16, VeB 15BdB.
5 na Teniente Rey, A-9915. Cosutsdo 23 HI 1,HdBI... 1 1ud u Central.
C-74-m2-3 mz. TENGO 8150,000 A tsuI =namp-111Y-lI, y 8 entd. bab ame. m-
para coloear en hipbteal. e a nhe. Comid. -q1H ,H-j UH-Dl H144-824
3'UINERf H1POT'EGA In1,,5,n to.,. 1enI.- ,.... .....b......... _.............
Iill.........a.. i........ 1...... ___......... _______D A D O
n dclant Fr, tmtn day s-brso
a HicBllH8ii B.ebid..'8'd ebd, a B
- 63 SOLICITUDES lrenunl. rs el terl si APARTAMgOS VEDADO
DE PARTICULAR DESEO T ll IgN. A-aM. A EALQUILAN IAFAR APARTAMIENTOS DE LUJO
I B, 411 NH al Colic 23 N' 908, entra Pa.
r ..CONCORD8 IA M AA H-MNT lw eayD ,
,t , PAdA LAS DAMAS ..... B.... bnd... Calle27 N'82, entreNy0.
PAR LA .......... ,le K N' 51 coal. 7,
7-'EIn IRTERES PARA LAS DAMASy.. .. .. ," P .renar u na do
'III It.ITO11 9 . ...1. BIHI I ,, 18 ,.AL ..l-. ..;." .h-t.. teioL es, gain, 11h, eloseti,
,,,,, .H.- B O......." a"...',' ',B", .ST-"R T 6IBIEN AMUEBLADOS
I..f 'rj- '" ; ,' '.. i ., ,r..:-... -,...- = .c_.,. I n Iormnan 1Te16fono F-3499.
SAW"Wi -', .. L... e Iai-C"f" Te I -D-3489
T4' -j. . .. z C. 1-T- l .. Ha6
Ill. D 111n -43 3 'll 8'do- 7VWATJ., 3 APAIFIAMENTO
w...,1-., W,'"""O..... .. MODERNO -SE--ALQUILA
so 10 n 10 $ Io AL 12% tsyoed. =I II me 11111.Hl 1101 I
POR 6NI L MIADNSE. nAN Zd., d..... One etl d. Cad. -C, entire dra. y 3ra.
II 1 1vdear RL H H Vedado. Apartamento doe 3
I 2 7H H -HHC tHB 1-4 0,-bafo
/ ', ,e ''r:':''. ;. ,,. ,:, [7 P[FIO l l o"PR ?qu. Lo= APART^AKENT uartos, b fo completoa
'.,, I :, I r, NSLANZA DE LA ALaNA A LOI SantaE MMA1, Sll._ SuHireP. ares 11 cuato de criadoag can n u r..
,H. L.l' ,11.rd-Hd ProtsHH 11r t I nell- lt 1.5o l Iderno,1 ociln gas. pio 6.g ,al., norodor, ter-IBB
- -Tel-- ,onoH zI. H.3-BM .1 18a1.11 1184. II -4. a.,-Hdera,. re1 avntillId.. LII. N
I- ;.11O1-O.eO o I. plia, lavadero con su p1-
.. h......I.i... n.In.... .. a H-- 0 io y entrda d .....er-i o In.-
64 OFERTAS recl,.. .... H.... .... ..... 81l111 -diCB I. foApamestatnt
S s" i .t..................... dependi C....lf. .
1 lnor S OICItItuIH A 118 I18118111. Unv.tdad 6 convertlell 6T_. HT- norj aF-$34.00 16.0 4045, v en el mis0o
I-~~~~~~~~ ~~~~~ -O !I4 5 HPTC.a~lA ~ooZ6O. C-ni-75.1t. Aluo .J, h.blt-16b.. o W. .edificio. Preelot $110. i
I- DE r N..... 141 ... a lE-r Il q I 1 ... ..... .... ....1... e.... CdIfi.de. 7.
"Plu -II .B....I.IHaI .l "1 % r., J. H d 1 .1 IBeuadra I n lH1,"a.
..... i. 4H 11t-.l-I1 "'UH-D-3530-42-2X.Aaaaunt~auua -
ANoUNCIO S __ .
A N U N C I O S


C L A S I F 1 C A D 0 S


D E


U L T I M A


H -O R A


ALQUILERES ALQUILERES
* APARTAMENTOS 8 APARTAMINTOS
INER LZ AVZTDABE IDS P ARTAKZT O lm A tIWVAL.DO LAPAR. AMENTO ESTRENE 0, 01 .. F_.. ..

Guards mus lts F . F .
"HABAWA- F' ........41... ....
FIT"C ' -` ni l n a iG L u"nvo Tl.. l Q IV'1INlA I
B. 30*700 v KM5 XrioaoO FFPFFFFFFFFFF ."'', '
NMeptuM1 LBS R-""2a22. _________ '"d.FRESCOS APARTAMENTOS F.,.F" ",,,..FFF PF.;P,' ,
lUI MENDC~OFA 1 (IA. '*'*" i *',-' ,, 1 I T1

Oblapo 30S. M-6921. _____. .._____.. __ -.
I ---OFF IAPABRIAMBENTOS
0.S I lE N5 1.9 Ir. ,8o1. -1.1 T 1?" N. ;,ul^
_fF I ? a I rF' F | -
-IOMi. cu i '- a ai F, 0 F ,.- C ,F ',, F5 ... ..


... o rS i L l ',- ir-'-,^';. 'r"T'. '. ;. "', -. r- .:' "':
-9- G- - AoTAMEnT__


&E A QUIH ^ ln,., l~tP.T. i Z.TO .+.
R 7 .12 M I" A tU.^ Sr N 4 %L 4 C ME O C1;A TO O 0t 0y 4J b Ia LE 457d KJBJo, ^ .Ilae*,~o'p, eot I a'riml+ ...

Informed 30010311FF j 1FF00F3F _______________________
69 AD N ........ ': '' ,. '
C 1 r sED D, E 2'+ ..3 .

N '',,.+ .... T F' ,: :&ir-^>ui.+2 'L" -^ '' -U-ti
FFF30 CIM MA A L.FT 2a3F ,FF'F F! 2 ENT REI H2I
.... Fp ...' AF.F ... F..... F.. FF. F F.F.FF ToF L
FOF d 'o' 3FF baft o FF0t ,'F OF _F_ F, OFFeF-F-' g FF -r FF
F ENTRADP FRTED O' B. ,IO.r... ., 06aN,,


11yA A HTl-1"AMFNr- *1*1 N'" 1l,1* "La -,
. ,. 1.. x. .. .I F ..F F1 .... . .M. 'f "O'F j. D F .- -

17 i.c ado. POFF' F p; b : F FFFFFFF
O pol 30.... N 10. B..6.1. v.. .

33 DEPARTAMENTOS
SE ALQL'IL' OFF30F O03Fa10 F
FO.'F~ 10~ FFFFFFF F. 84 n HABITACIONES 0.
p i"moFleiio L. F, ; ,' ."'FF 0F'"'"'' FEoi iFKFO L 1MARLL 6 1FF
do,,


FF- FF I-0 O .... F F A.11..F ".F

---E FAL;";l.i.'.A Y+"0.'F.FF 7 .,F '. F'
dhloL-PA IL 61 F.. "- "-"0FF P F '.FI.
-:JITUEL T457 'Sr A FOL,--iFF r A A No o 11 F FF000'..........F.... -FF. ....OFF .FF -, 01FF ."., 000FF. OFFOFOFF 013o. T+,o'7
TFF;F,. FFFFOFFOFFOF F F.0-. F, OW, F.
-fa .. R, u Po 2 il a 21 .-I: I.orl 00 od.Fo 0 .F .3F 'F,-,_03F. O o oF O. 30 -

OFF. FI'0 FF00. F F'F T o FOH e '
IOt FFF:ClriF ,Eno 1-gado. FIFOFF' 0FFFFF .
A F. FF F oFF.1,F.. F'F
'FEDDOFAR LQLIL!

I r.d .11d F FF ,l00l. 30OFFL.1 r
B C-- d. I, b&Aoreleen olor. T -pr-J 4
-3..03FF ......ME--82 foe IL l .W all OFOF1F.F-Flox
SEDADO LQUIL A 3 EAXAEN

I Lf!r.1l 1-1 rflk1T 1 E 'TO.W,1


nOF oolo oFi o.F FO F I -0 -,F-,FF FF u, ,OFOFF b+
C.i I 0ERA1 EAO0HABITAC IONES


APARTAMENTO FF..... ; p, .: nr so
Id-ll,:- --S-- FF00.. .... ......
F ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ R F %F0 FF F F F FF0 00 Lr o ob F Ioot- Rk -0FF C-3%
rE-I :-rIO A o, C-0 AR TzACI 4 AtLl.,UILIK -
i. F "0, 0 o a-b i.- I

APA0o.000FFO -.mo FF0 F Fo, 1000Ft' A so-
i luirn llia hmbl iI o mZ
iFo .. .........


3...F3F- MOF111 I .'MA NO 0017 altoOOa.F 0I0L10


00FFos* 0.00FF~lO loorFF 01FFZ
SE ALODILAN .......0.......F... ..... ......
r+t id, d -~+cm .U~er
,;' ; +A.N.,l-b .............'F F OFF'0,.QnF0-FF0010000F'tuFr000PFsOO
A plo.L N' 1A B-161Fe 0 1 iA-, 1q.. .JF e
4-o1 No D64 3- o FFFFF FF HbanaFFF
'," + +'.+: ": ",. AM, R -26344-4
bah, cr-,: C; . A 1 15 baA ,trhno ia.. i pla An- an -
Apto. Naes 10. B-r 061. _.,Z A, .jn Ado _IH-97-14-4


HABANAF( U HBOF811-8U3 *+0F.F'F, FF FF0
FrenoiF i3l.0i. L Mercto4: "00 31 0 . -
ProFFE'Uo 001m0 FFmFn'F1010 l i-F..lu.-
0o., ala Faonar. .nfF~or E F 3 F 0 F0F p~-_ r, B-=1 Y._..-- '-
i n Bs' O. M r ., 92 -3 4-
%25A Ij..1. 1 -3 1 A CkIGNAVAONi L TOBDESI CASA

f,, + :+1m. 5 11:, yJ L '- hal~ l yP Ptla i d HOMIe

nd,: .. pi r .-. ...


FF00 Idl IS.. OF | 1 1-.1F'
1E1A QiI A %00FF 0 OF I A -LA01300 T


: = . FF .FF 030 000 0F00 0F
darl=PF coFF0F IFrFF Con u0 dr d, .Fes


ALQUILERES
4 HABITACIONES


LO Q)LiE USTEI3 BLOSCABA.
S NAVES F LOCALES
. dado .Cal. B.: Elq a a 5'

F LO MEDO LOCAL HB


ED1FICIO CHASE
23 J, Vedado.
"41 OFF FF000 FF0 %F- L JF0FF1 10.OW

In,", or F,- l, 9733.


SE ALQlLILFl
S AVLOCEALO
19 %LQV, L4 CU&A GRAP.DI COI Lu.oldo paolodB.a FF0, ,.,
CEDO LOCAL


mifio, .. o ld do ooliibidoi y,
23o. L gr, Sa-o Ni"ol, a
l t p e.- San pRl t idel
Gao InformeS9, d 3 53.

TE. A-066.LQLIL
U,,, r-1 ,.,P : -, 5 -1 e


LOCAL

Se cede moderno local conS-
truido parm tienda con mag-
nifico sa]6n de exhibici6n y
venta, ruemanine y amplio
fondo para ofieinas y ahma-
elan. Lugar, San Nico] sa
unoib panne de San Ralmel y
Galiano. ]nformes, de 3 a 5.
Telf. A_0665. I


F UH.H.7085.3


NAVE
Se alquila, 700 V2., monoli.
ties, sin Folumnas. Bafio,
cuartos ereno, ofioina. Pro-
pin industr1 o almaein.
Modico alquiler. Avenida
61%., en.re 2 y 3, Buenavis-
1. adeto Ru-

InforniF. : M14-11l.

tiH-H.-749-85-6.
I4S OFICINASOFICINA3 F
Edlilodo Poloeocoa.
STO alqiln ooCAS ZQUINA A OG-


pai 114, FtOF. Okidooo. y Moo-
codeoto.
___ UH.O.B974.86'5 feb.
local pad-a ofina o olqlr -.

to eo 21 NF 19, 00100 N y 0.
2"1 eoq N '(ii b'ob).

3 N7___ ABANA _SE AL.QLFILA
19 pi" etre h .n r"'l Cbo y _5-'44-1-4
EZiOF 030. FF000000. LUGAR
fm.==Wi. C-r6, d, 1, H be,,. In-


ACUACATE n OBISPO
at OFQIA INA SA
kF pio. u.la. -omflor. doa-
teat. L14, bteo FOf -pi .p OFe-


pit14 en 2 N 1,e Ofice sy O. IInform&le eneargado, en.2
2 esq". N (al l]ado).
DL3177-$8-4
97 HABANA
ALqMJ3LO IRPAKTO A ESTARIA-" C-
: 4. eel. e, 2 1Tftee 4 ": "

M MEd.M.-QB.I7t.rGU14IE 1 OBI1-1

D -e ,baicopetoe-


2' .pioo. *&In. omder. o.s8
Inform": ,2221. I

LJH.-7 79.417-4


ALQUILERES A LOQUILER ES
17 KHABANA 7; GUANABACOA REGL I
CFDO II CF 0 HTO be0 1 OF F O F VY CASABLANCA

AlRMBL, L, q %TllI0i SO LLi% I t. ,
''F 'FF.." ... F '.'' . ",ALQUILERES' V R ,101 "SIN ESTRENAR. ALQL'lLO ... ...
SE SOLICITAN
^.'_s'.- ".* '---, "-, SOUCI"TUD DE ALQUILERE.S

A EQIILO F F F '.' 'F

As". l',"l;'ll'"'"l*l*'';' | DE5Ll \ 'l l. R
I. I "%"-'''"t;" D L,, L,L II. %R

-4912l yen la mlima d. I Ed R


I VEDADO 1 Tefrlon, .M88918.

1..p ''F' PERDIDAS


PERDIDA
PROPIO LOCAL 0 'IVFND\


t MARIANAO REPARTOS ,- : ..'. F' ,"' .. '


F' F..'.... ... Fl2 AGENCLAS COLOCACIONES
GANGA. EN LA SIERRA ... c rn .o.- ..

53 AVE. ESQ. 76, Mi1RAM,\R ': F."F; ', F F : ,' ,'"F
"-.-:':. ,''. ,',," ;'" F,, .;;) ROCG ELIA F' ..2i5
20 EQtNA 3ra. F 1037 CRIAD AS CR IADOS
.EPRTO MIRA' %R
00 .10F F .FF 3M. "10.F 'FFO F. F 0 FFOF FI.
,ompues. de. aterr.zacub~e-;
SOLIIOCID E AOLNA
10 0 ] oriaoed0d,0o o Fr.00F aoon F1 J.oo o FaF
FFF10FOFFFFOdOF0. FFFFFF1F I' F OF FOFunl FormF FFInfFrI1 Tell-
pa010d.o OFI"eFIF se F'F Ft b y A.F b d ,
ool'1o FFFIFFFSF SFEo O FRC0-OFF-RABEMEIFN
Informed: A-8982 y B-5414. F__ o ,l olb,- F ,oF FF0001FF
d.00-04A. TFF erO 0 -70 F H-FPF-F0F-F
90H*| iI,,O tlpA CRI]oA DA E b^ O
MIRA MAR:oCALLE 16 N' 17 .-u.. FF110Q`-..FOpF-FOF"
Luj.. plant. b~j. eslend-I.l He,- H=
-osaF FadFeI_.F TresFOFF ur- oF 00 0 1TAUSAF 010 Ca0 DA0 PA0 A
b F F00 c 0ets FeFpOrt oyrbell,. Su1010N ,o,,. 0,1-,
do 000d.r de 1 I000. 00,00FF Fe"'-.o N0d e0 9 2B.
d. criados. Garaje, Verse, des9 6.-,,47-133,
SK SoM~CrUA CRtI^AD nA X- ANA E.
U __2goI OOFFO'1000010FF'FFF0F'
-r d3-i10 F -Iss0FOFFFFFFF 0


>1 JESUS DEL MONTE Y VIBORA

S ALQUILON IaDA.

NY051 000 -IN l0,.

Judn DOelado 1.3, oequina'loi en la
SA ASE ALQU.A IDELCIAN33 __ LUVANO F ___
478, d- a d..ldL d 1 Calzd. de.J.-N LAWEON BAlISTA
,I delMot:l I., cm dr dB rt.
fo~h CoMPlet.o1, l y -. MYo,, 11,e
1, L- v 11. M-9811 1+ TI&
b rdC .... -+1.4o 796"-91-4


ALQUILO
J.rdin. -. ,Corned.r, t-esdnrmlt,-
rios. cuarto mi~to, -glaje 1- ba-
flo. c ln ptjoa.S-11- IN Z.
reedi, -ura entr, Goicua Y Ani-
L.rparto PmvillJ-n. Preguntir ie-
;1.o. T 1116%B- 0. Rut. 12.
tTE-D-17M-9-S1of tb
Juan ,Delgado 173, esquina
Libertad.
portal, Jardfin. iili emed- 3r.3 1-
bitaciones. $ bafi s, a- -in y patio
mn lavadero, '7" .
Informes z jiEnl-mim+.

trH-n-3705m-91

S2~oErn A y ventIdos todel
-m ,ta C 2l- .. "- -' 1-.
.d A. -. e :,, .
SE ALQUn.A CASA^ ON rPORTAL, NA-
amd oe- d m cu- I, ao. C-m
ylo yao.l .. i ,lfll, S-.. lS..,,7'

re~ m poriJ, ]a.c~mldor.1/4. b -

913 LUYANO "

,-7, ,; : 1.. ".' ".. '" ,a ;"

4 LA WTrON BA ]ISTA
BE %.C 1 IC % l f- 1 .%15.1q
IW 0 .. ...

";-'Z'.' :''-':" i:


SE SOLIC1TAN DOS CRIA-
lv, yna0- m3J0dor0 y doer bue-
01-5 N'O F jF Aba3 db U-7oM.H-F072-10-4
SE SOLICITAN DOS CRIA-
d-as responsables y experts,


u0a de domedor v otra de cuar-
to, bloJnFas,Fjlvenesy de bue-
na preseneia. Ambas deben
aportar eredenciales de casas
conocidas que aci'editen su res-
peetiva competeneia en esos ra-
mas del Nervici'o domestico. En
easo contrario. -no molestar. Re-
Lribuci6n inmeporable. Telf.
1-5221, Ext. 13B, Los Pinns.
H-707-103-5
SE SOLICITA
-nu h, 111-1nr, de125 :."O :f1s
uplo. ob Frad odeo _o e 0 0ep0 fl-
baplr3oospenF bleo trt Q buo.op
referecF. LFmarfFAF Fool -of47 d f8104 COCINERAS F COCINEROS

5. -d.MA INEJADORA SOIM. e L.OF INWEJADORA
d.""'"I".. : h.-. ,
1 M, B .... o... I. L.. ... ,; ...DO05. H56104-4.
d M 11p .2
,, ,ft.. .....
S oLnC.nro.M(o, ..F 4 RLANCA PAUZ


105 MANEJADORAS
. xs IM rT- :n-[1-

M %+NEJADORA
.r molihiia par nifia de 3 arim
:-. i.1+ ndl~penable b-en-
,f 1", ,


SE SOLICITAN SE SOLTCTTAN i SE OFRECEN
f105 MANUJADORAS 1 SOLICITUDESV 1RLAS lie COCINERS COCIFEROS114 ACGENTES VE" -,IDEDORE F 1 1 ,l OFF f:'..
o FoF00t.MF 0 ." I0 i, I O0III I [ .. n .t.l. 'F,-0HSE .SOLICIT1.N' 'N F'-o oo 10 -'O0FF
F p'F 0 FOJ.1FF OF10.00

7l 1H1,2-, .,1R "AlF 10

SE OFRECEN l 177 n, % YT R -aI,,
F.. .. l.R.A.. .. h I CR 1DA5 CRAl lRIALDOS'F 1, '


C-09- I 14___ 6 SI"'*' "".''' SP",iiu. RE L.( -10 120 MANEJADORAS
......... ll
115 S OFICINISTAS il F"' .... u.... .. - M ..AO.A A. R LA .NG
...t: '''- .. '. "'.. .'.;.' f-,Hl '.1." .. .,mAIJAIOR, 11, : +-
d" t..g ..b...i.1":':..;1.11-


F ''3'' -. 123 COSTURERAS MODISTAS


15 TA .... ..;............. ......... ......... AND .RA .LAVA ...
NUEVAS 4

PETICIONES ---R"E*i" ... F. F 0.
I"., 0100.- 00FF",, O'.F0 ..... .. .F.... ..1..F.."O FF O .ST 000S. . L0ST .
DE12 L, ANER lVADO

BUREAO-EPL0 DE CRA CMPO. PA
[Aa. H .. ", 124- 4
P -ICION S IR ,. . -aatD~nflto 1 octn3rF FF3 FF00 FOFppd o.3 Fip lr F b" 0 .0 F.Fil 0i Far Fud~ F
\I Lh E I OFF 133FF :, '' F "."F,-' FF"" F..... F -.0-,
a IT s luaU. 0 0100 0000000., F IOFO 0P000 0 I0000 001US3
S PA A L AF S DE ..........F...0 F ......F. 'F, ,. ",'F "F ;: IPF'IFF.
S O FIE A, LAZS E ,N : .'u ."r. o '"'.r'^.. .. ''..*.. "I ... '*"* ... ... ...... .. "" ........'
,YE 1 r.It ,RDo OR MAN.. EYE . .. '_ ,

E lxs ....r r..;*;i : ::* ^ ,:*:' ... ; .. ..'. '.'
FManzana de G6mez '0 0, 00 .Comisio'I 5% ST.t lTREE JorVEr l-E UEl1A1oi': ___


IUtmu mnFlOdR ME S ; -'-" ''-";"' -",.' -..". ',-" *; ,-" ., ...' ', li; f^ 'UN .", "
FF000 ...... ...l. ...- 4
(ING0 G7L O FF Ti.llrl ra-d- U .-

1]. Tr O. pla0las p -F o.o.... h -.., ...... ..4; .S..
.....I. Ioio'o IDOF .I-2F..
M,'has "l /^1 ,, R, 1. .4327 q --- , t a 7 A


F FF F F0' F F F' FF 0. FF F F ; *" F __ ^-*
0FanFO i.0esGn oml e z. .. ..' F n. .o...F0 100 *1 0,
Am-i c La totll ^ -lkd. bec*^l.noadd on C ima a0e00riue0nlo0 c .'0 T^0 o ,, o,+.o o roor0 -oo 12* OFICINISTAS
hF e F FlMW JF l FFle-1 ,000 o oiol ot 00,00. 0000FlFn 1eJ F, r |, rp -
Fl F 0 F mo 00 F mt a 000 pre 'FF ra IFnIF oFF F 010 I F 0.Ato.I'F oe, F00"0001~
2. Para FF3- FiFnie de Cien- FF0111 'FIIIFS


qu~irafo inogl~S-espofiol. Fo-+,0- F 100-F
OF 1000F~0 F0. Fh-. p;,,(SFF3 Fo. F10HFF1 121-40

0en 1 3L00 dF FoFnl1e0 FFpart u 3. U- H 0-1 .F FF01-4 0 N


IoldoaIf o rlm 1 ... T. 10 FF. . FF 3. 10 F0OFRCI 1 010000FF 0A
0H.lH-I1, 1n01o000 oo ol lo FF00 0 01" 10n1 F r F0 0on s e
BUROI EMPLEO & .....0 FF00000 Cal0..F1711105110FFW-0011FF


ACADEMIA GREGG A:FF0....... ........ .... F . F" + ..... FI 1"00 ...... 001FF'+
Lo .4 1,fr FLa A CF a "',0'FFFl OFRECESE ESPA 1OL PRI- 11 FF FFFI F.'Fi FF'FF o h 01FF

MANf.NA 0E GOMEZ 419 ular, no1 mens 1 do 1511 o 160.
3. 53 sera. aes pra i. a99 o a CualOuier p"arSINts, reP..-

qTFihfono o A 5-e23. A-37.o3. Slge j Fb0laeF - 0,510.
-I1 -706-Ill-4
000 IF. __- __o_- __s- 144s._18 131 OFERIAFI VARIAS
I P, I CIT UDlk, E Srf VR F119 COCINERAS. COCINEROS

F0 10 0 7~1~0000 0 AL 00L00-.0 D4.lL l F 0 11 1.401 411E.T S M-_ .__ -


iCORREDORES! t00FFLoF UN________Il_2-_,d,1....1 'Tef _P_-.,.m


NECE~SITrAMOS COEJIEDO. 0 F ,10 oo IF .... 1D-]o,-4- F0.0d llIMO, 000000L 0N 00100 00
IE S 3H N L A 8EN T A D Eg i Fs 1000F4 PR00010000T TE C EJ C ON.10
SOLA ES A PLAZOS EN ,F ''F1.... 00. FF1 I . "..... ...
LA AMPLIACION CL O :.,C.IO o 00 .0 000...01000
FF00 TF-F F,: F -o0 F F F. ,- 0 10 1_ I, F10 -1. F '.
(La PAodm C eRTO l ORCS EPRL D an
REI~t.DENCTIAIT (FF00100001 F000
EL R eti ro,",dC.): d,-.I
MAT.NA DE GOMEZ.409 ..... no"" ...de ..o'.S60

Comisi6n, 5% .10000I_____-- -1,-1
PED"RO DE LA """".0 ..1 '. I ABOFADOS V NOTARIO-


~T -- .1 1.......... ........ IBUFETF PEREZ MEDINA
OBo -APIA No. 308 M-6161 "'& F 3('.(J--. 100f0 FFu


Representantespar.. i 'F;._ -......... ,F-'V 1...O.. doa h,.+pdo-
H. d, - pl- RE S, F. '00000110FF 5n. 101Ud10d1000 -
AmeJ rica Latina ____. -1-.IS... b ... .....T10,, i 7........

R ESPANL .F'' ,'E' ; L .- . .12, ba ios (p1-
OjqIn! I Iol_,s_ - 1- E- -d.Fofroo. qooooodoo op&Oooido, F, Oo" FF..... F 'F Fo '.10 1- Pedru Rnaud Topo,
do.. 10 a9.tt teo a P.,Pi-o0 OF 1-9116.


Lo ITn Ao. No Ca7losa DcOanI do- .. __3_. 11-_,,______- ___ _1,.
+.. ~ ~ ~ ~ ~ 110RI .K -1b.I .Ai. .. O .... "A '2 + . d... .1.i... .. .. ......... ....


30o p. 000010 FOF ld.d do SI'oF'. -7 ... ., 1F,,;'', 0,.o Fo o I,'.o
bIoooo ooodoclo a lnopo-o-o''l*

Dm10a.o 0 Cooro.a lolor- FoFIFac~. norFIFeF % -
Yol o. Ed o 100F...F.. .. .... ...F
C_.llod. Dpo. 205. Dfooo .. FF 010.31 FF FF' Fo F,!i .'F 2 ),;,i,_~:,.:o F:> ; i :+i!!
UEP R -C-3$-4I7 .7-T3..2. .

SR. s~n PALM RC7OUX. 10 o LOAF 11.,Y
ll-0`,_ -iw- U011E


I +

PAgip. ?$ ," x;!-\::?f9 tn LA lAIA(?rIPA.--
* PROFESiONA[-.S CO NIF PRA S CO MPRAS K VENTAS
I ABOt.ADOsTVNOIARIOS 9 CDASA -- 19 LIBROS BlMPRE'SOi 4~ -S~ CADS 5
R E/ETE REDO A IEDADO 0 KEJIILS COM.' ,"'.'. j, : GRANDES OCASIONES
.T .?.:.?:.,. ..... .-,' '1.''.'-..-',, 4'. ... .. '." ._"" .. .".. .44 t'..... ',.' .".'"
...,.: ... . . -, ,, '." ,., 1,4,,: .'.1,: I. i, ,, .. ,., . . . . 4',,.. ,.. ., -_ .,
' s -' '- ...... .;- L |I| INSTRUMENTOS DE ML'SICA Y t ; '. ......... .. '
2 PROCURADORES .'4.1h .1F,.*'.2 \ 524 4-'' COMPRO PI O I' N "O."i r"'r,.4 non
I ES. BLLCIM IE9TO S | $ .-..,. .. .
eeoi.' .'... ..... "' .. .. li E* TA" rC:IEN''* '..^ '*.'-;^ ci- ,'ll 'm'lU> PIA () "" '" ' .' ; i.'......" ... : :. '... .. '...


3 DOCTORED EN MEDICiNA :I A'TOMOAILES A .CED I ', ** *. . *." *_. _-- -- -- -_-_ *'_ _" ." _,_.._ _.. .. .,
OR. LUIS6BERMUDE *::1,.Ki:^,'^ ^ r.:;
CLINICO SE" OLOGO F ,-,- . ,_ .l ,,-,,t ; '. ,",';', -.'.;'..
..... .... .....' MUEl" S FRE.D. .. r'i '.. "', :::',':.ii __________' :" "
. . I '... '... 4... P.I.."." 4. "-: ..1 ", v ',,1 :.4 ,.4..,-. .................. U. .. . . "REPj ,CjbN .. .......... 4 .4...
UK UI '-, UIp ri U U- L7. ,. ,--: .' ''(,. .. .. -, ...'.":10 MA uINARIAS'*.' .' : ... .' .""' .
N^Or Sa OLOe ,V . ."'A.360' co. mpro p.anos I" .,^ , .I :* ^ "

DR OlE-A R1"'" .. I '. _.. .... L ', .__.,i.*
,:.., ,." .'O". O,.. .. ..P i 4. ,; '4 M'.R, S PRENDAD 44 4 .4-. ,4"4'^ ,

DR ,.BI.RTI, "'.-FR: O : p ..*. .* .. ALAS O N :PARE
r nl, .i i-' I AIrAPlI SUS MUEBLES ___ -
......... ,* .... ;. .. ... ]A-3605 i p ,an1 C..... . E. PINO'.. ... ..nc.... R 0si i, ,
DR JFS~liS R'IMA E.NFER "COMPRO ROPAS^ ,-* *..I.1.. ., '*, ..'''*;. .*'*";
'..,..: i:.:: d.l: ,: i+, :: i l~ l U K lA ... ,: .*. ,* .*._ *.". .- ,,":.- .
r 1 1 i R IA 4( .,R 16
i._ d 1,, ,,, .. -.... -,- _.,,,,, -- -Z -- 1 M U.[ R I \ P ORE D ,, '-.- .+ \ : ".', r. .': rof
' R- -- I l.. M. . -. .4. '- [ CO'P S^ L
DR. mI.,j L ; .: .. .. 'i "" 'I .T ..... ________


OR H .C... _:,'"l'.' M'C''* --- '*C'-CS .-- -*****' -'.'-I
VIAS RE5,PIRIATORIAS A* 11 COMPRO Yn ~ i M RADIOS "77'o 444AZ *. 444.44Q ::. ,' ; .; ": .......... + ... U I .T... IC. ,. .SUS M U EBLES.: ..*^..*." .\: .':;*


..'. ... ...E D ..IA. LL'J. O .. i .E.D ..D ... .,

.-.---"--A 1195 CDMPRAMOS~ SU RADIO ROTO .. ;.^
T ....' ," .. ...... __ .: ..*.. _" u*' r,u* n u rR" .'' .' ..' -l' I \R \ 1 \ . ..... +. : . ...... ;.. ..... ..


Du R A N. IO,,, lIA i . .. I ' " '.' .. ... '' *

:*i:^:d~lT;^ M M2655: COMPRO .''" ^**^"'.


* :r.ul.: . ',,,:.,r,' ,r^. l.. -,', .' .' '.' ,.' ","'', ,' "" DA7 (sBJETO S. 1'0I40N, 158
4 r,.ul _+ ,CI, i P n.D.. .R R.i I 'I. C O Il. R O N !' H A R A N A .. 4 RE N T 1
... .. . - ,- A 1 CC3 P I (' ,' OP DE[- ... ... ; ....... ,:' ; "... .. ^ ,S27....... ..... .. ..

Dr. : l. rip Ri . . "- E. Cu.lar d el Rior *. .
M":' OC... I l T \ :" ... ^, I -t .:... ".... t I :... ;..,' rt ~ \ L M TC- i .. ....-' " ,--'
lil.'. ,'.. -"; :" .... : __..... ...... i'-" ^_______,_" j.. ___ INFANTA. 32,000. RENTA 200
;-- --* ,5_ : .' .' M.9539 COMP tlE, MuLB C -IEI_.._ B .... I .... _,,' B' ., *I' o
S DENTI5TS, ,,,,,NONE V N T AS--O 44T".1
DR At LTERIO H ORTII r-* -'. . .40* O COASA! ~ 0 SUAREE.. VAC1A. 517,01)4
-. .4.- ." .. ..... .. . . . .I 'P l'l 000 VACIA .',4". "4..... .. .. .. ,,''',

.. E,. NTI,.4... I 4 L : . ,.,.- . -. ,- ... .. .-ABANA- 3 PLANTAS
.__: -__ _-._:,:A M-2737: COMPRO ROTO
---- VETRIH~lO. ---- ^. *** ^ ^_ ^ ..,^"".^,\ HARANA PLANTA 50$.8000
,,'"'. .. ' ,:.' .: ' \- ; ( .. .. i " '" r '" n ',-.-:, '0 P \' P \ ', '"* "': .. '" ",_',


... .. ... ... .. :. r ; ,- ..v... i,,,,,,,. PROMI.A GALIANO S RAFAEL. 2 PLANTAS

'",.,'*, *-.,+,; A. 7140:COMPR0.' ,..,, ," ---- B VISTA,7. .000
EN sN.o.S.RE. ....

DQ ER '. UD I LF 0214 4,11.NO SIIFRA MADS E L43S PIt -* -----ii--- -- 00 50' : *,",'rm l. .$7 RENTA
. . . . . . .,4 ..4,4...44, ......44o.4
;.,- R ........ I ... >. rCI .- 1 )>IP.... ...| -. .0+.. z ..^.. ;;. a- ;t. INF -NA $32; 00.R ENT 20

Iii*: .;- ,. L4"lP*:.u O-^j-TIEoBE R A'. RH SIDECI GANGA $9 500 AMP.
5 ENIPSRAS CA. ...0.1.GO ... 1.1 ., 'r[..* E N T A S .<:',?'". "CA "LE .9 ESQUINA

DR' *' .LI, B' O, | I" ' "- : `.'_ ; '"- "' N''4- -$375 S. $190 0. 0 205 RENTA
-(AP^R,, ERl.['.L Corpramos vendemos .*,/;^ "*: '* ^j
,- : c.a .. ,,. ... 1,-. ,.I CINA D ALPENDRE > i. pl xima .D n,.ramT ...
... _, u ... ', ,._ ..... A .8133 La ,.nmaculada c 4- 2"o, L. s..r"10. a .Sierra. ,..*T. ..
1" 'i- i. .M re ' 3 " .... . '

,, ...........r-. "" "' A-6677:compro pianos R"""" .I.. $1 ,.',""i ,, ... .

FERNANDEZ YVIDAI. 1144(44 E.r4444. 4. I',; 444.44414.4-4. 444.14
Cm: s c. . .. ,,,,- 19 ,I.- I "'",, ,' S RAFAE: PLANTAS
C4".'Iirm T .' c *. ,..1 4 .' 1: .. .' '..-'-' -.. ..." .. - ... + 7S 00


|


"ornp-. 2 He Fpbrero d.. 1951_ .____ _________________________ ULasiticados
VENTS VENTAS VENTAS VENTS
41 ..CAjAS 4i~ CADAD 43 SOLARES 0 FINCAD IIU5TICAS


^"; ^" ".'.'.".."'. ~, ' '" -""'*" '>'.,'':', ''"' *" 1-" "'^'^ " 5 EDTABLECIMIENTOS ~
,,.o., ...A o- ",.,..., .,,, ',.+ .+. ,, ,o:,'^ +,:,':,.- r AYESTAR(>N" L ::^ ;-""""-


';;'>''. ." .:...... ."" ^ -,: ",'::.-,,:. P R ID.\D ?ORi,, ,, -,;, : POR.T. .NID..DAP :.:.4.44., ,4, .. . '. 44,'.VENDO ~ ~ ~ D (42OO 411.^.^^ i ^^ S.^ ^
... ..Y . ... R,,4 1 ~ 4 ,.,, r > ,,,..
....... ... ... EN 14,0 |: , 4..'.. ..'' ', '.i ..... ,, "., ^-,. .. . ......
4', 4';..'4". 4" .'.. -,.'4 ;.'._.. -' 4.. ,IA "l ,'" _"_ ; .... 4 "4i ,T -.i O S
eoreoe, llll.....l, ,sl 'FII 4k! 44b~f4 4 44 ll I O+O S I
',.,o ,-.-. ", : : ,-,... -....' .... .. A, DA,. Pr ,.l E N E -, 2 1 2 -', 4. . 4 ....

U R G '-T .... ..O 1 ,', ;".'. :'. -.. ,".. ",.%. ', ; k ... ,.:-," ,.,, .. _. ,: 6':. ..t ," "' ...... ** ... ...c ': DI ,'.cio
"_...-_ :.._'."'.* ..'_'..l'. ,.;.,,-.. .... .,, _.Ll._\IL ______________ ,4,~,,,44., .,,. ; ..... -,,-..I':' '' .d


I-,\,, A L ME... .. K -, ",,, .'.','; ,,, ... .I '* ; '..""+ .. .. i : ',":: ?. i 1,1 ; '. ''" t'.; "l],'" '; '.J ','., ";7." ;. ;"i, '::'-:
VENDO $i60,000 :tY-2+: ::. : '+;.......... vt:....... """t.. EN MATANZAS
$2.0. R ,NT 0 ,_._____________ _"___ 4- 4 4..r.,,lr,,r 4,,.L.:. ."
Call, ,Agual. 4 Planva. 44444 4'444 '..444 ,:r14 I. II ': '"". ".., "'.'.

-. i ... .. 4 : i \ i . ..... ........ ..,, 0... B -$
'44 .'4 ., ."" ,- ,,-..- B RI D. 4 ,4 .4....1 ,C ... ... -,,
4.4 ,4" ,; 4, 4':".4;.4.,444 .4''".4.4r'. ALT. B_ _UE $3_,500_ _ ""D A "'""2,0


unPLIAAN.A Di l. M IRANAR ..I .44444...4444 * ,; 4..... ...,I.C Ii .
4T.411%, ,ll4i.44444. 4,.4 4l,4 .4 ... 4 44 ,. ,ll hi.44, .. .? i ..414I'l444.4 I .


..... d l r. 'r..i.. %.. .. M-. -- --- / '' .. . '.'. .. ... 't '.;" ..,, ;' ... ,,. ,: BODEGA+ T $~. .9,(100.00
,:: ____ :"I."-'...::',';,; ",.' .,VENDO^ j^ 5:. "ARY .4RT44 4'^ .444.
4 .. -n o -. .. . . .... 5.. . .. 4.. ,- 4 ,,4 44 "4 4 44' M," ', .. .. l. 4, M.0 1

RENTA 1135, EN $14,500 _____,,________ ,:_F ; ,:. ..,, a,. ; -, E t _f-,. rAC- .E --,,;


.' L'E;,- ..:' ";. N'' u FRENTE-VIA B LAN -A' .'-'"''


ARROYO ARENAS 44'..l44.4 .-14

.. 4 ..o4 444,. ,, 44.4.4- .4V41. +' +tAS z 44P+ 444.4C...o,, A_ C o _'. _. rs _ 4 ,
11" I"" .. . .. -.-, : - "- ', ,. ..4 += .... ;r ... POlR RETIRARME


,.4..i.4r141 ...141 'i41IRAAI. ... 4" 444,,tnero .444.

4 d c,441. 4.1. ,ungrj. cbd d 14,4.4.4.1. 1I I 4 a

.I. .......44.44l,
,:::,'.'= ,::'.: s,:,". -_,.,.4444:, ..4 :: '. ,,4 . .... .. ..........4
.ANA...$22.000, RENTIA 5200 ........_______ 4444- 44441 '4. 414 4 eL 3U
... ........... .... \et~d ('. 4 \ t, A 4$ 44u...-. 4444144'44, 444444.4'.+'' m'.'. RODEGA -CANTINA, $13,000, ___________ -____ -__ solares, residencias, ,-,:',: i i i ,. "
'"_.L" ".,. ,::,t 444; o e.4.4e general A 0110. R ,'' ",,;":. ,',' ODEGA VEDADO. $22,500
. ...'-' -. o u-1050 40 febrero 3 ,. mnec vmne ol .44 a rn : hohalo, o 4n
- i________,._.._______.___:____.__ 4, t2' I i| 44 ,,,,,~ d, p4,4. 4 .144 4444444 n-
... .. . .. I 4l4414 4,. 4,44. 4,4. ,, lL.... . . .. .4,4, 44,d3'Dlln, 4444 An.
444,1DO. 1114 4---4.4-4 4I .444. ~ -44, 4 .. .. 444 4'e" 41. I',14I 4 *." -4 44 4 '' 4 '', 4.. '": 'I .. .I 4I'" l'+ pA G I

___.4.4 ...... .. ,4 444 -444, $24" I' II 4' .... 4 44 444' H44I, S+ !444 ,,44
++GRANDES ... l' l;y'RENTAS :"- l'

4 ... 4dteo 44rc 14i.... ,.. , . . . . .
414 ,.'m. otto1444.4. 4+ .4...- ... . ', ,." ~ ., ___________________

....ui w. i.4 $111.44, i14,500 I .. .. . 1, 1.iI' HII ':l ... .......... P.... 44' 5i ..... .44..44.4;4/41 .NECOCIOS UNICOS


44,. 4 ; ,.44 ,, .. . "' " '' . . 4 ',-t ":',." .- " ." ODFGA'. $5,,: 000 ,;; 4

.. .. . ].. ...... .. ..' R, ODEGA $2500000
414,44, 444444ST 44II .re4'. ,,-. ,- ,._- __ ARROYD ARENAS" .. 4444444. 4ende 4llnl.d 44,4 04
.... i -] I 11 I "1 1I . .. + II~lr Ill+ : TI NTORER" GIAI ee N GA$, : e
. ... . 444 l'I 4. .. ..... 441 A44" ... .. ....0E '. 4411 44.I 4.4..... ... 1 ,4r4 ; 44444.44444
,-.1bdr olgs , 1 1 ...44 44 -4L14 04 L.... 04A1 'i.A 4444
of Clasiticadoft

VENTASMIt -KMDB CLU T jLMACKUTICA BI A,
oi p _rsta- sloba n Care.c- n Ca
m I-rI --i pr-L ami -Jl
.1241141.5

biol l .O .M 1 IBrdel J- 1
rIn.cdrnI o p ci r ll

GANGA DE 11t
loiprwi No 60mj 1 140 1 1i
timo ipfml .. por i hi illT ...1 Mca
MI au M r. T4 L. I n r mu a. T

Is.2"s4i.
rq~w L R n DLCi l RMIMO FOR NO
amlba. a.i Dia I ia a amItai re Iap.el''n IQ o n..r"l wn~aum.o~~u
cd" II B M, A lloodd ia
alaot- a S 13aeiMr.a amalal

v. -1.2
i??c 4Ia-zJe aq~Bma- c-ca-I.


i SU Cl& AMI OR-
N .,la-ata aba-C'acao aama ra.tL* *a-


0. &"'-da d dietro lp;=. ,-
pala a a.... aa d
aaa -.ara- aarama
ar Od R c ., aa-a-aaaeIN 4 aa.

NEGOCIO, EN $lIa,0
a Ua-15a a aW lla. aCamra.. ada-a
a -. I.ata- cait o.r dol1 Ctlmatn -dr dO VI.- dA i C-I
Jos. .. 2O1 -D1..VAPAa
Tenaa acur a rarCO caX t lare.n
It..aa o s ar esPft aaa ,,ldCa -m "a 0MJa 1ey a ra os eo -


hvd. yIpaWnatms
MVDA VTMDO CIRA P LA ZOTX

mactela d eo lOa-i a j dliIldama l-a
Mi T-14l an p a M b4a-.r Fre7 *ar


Pllon. N N -N2"!aLO te
M it les Pennimo
bdvauy pntweuS
US APTO MRA VIKTI ACA
AL CONTADO Y A PLAZOS.


Tee.. nar un.a .ra. amlecel6n
an los molores iugare del Ce-
Oa, a. -a--a a,.m I a. ,a1
menterto de Cn gl Idamente
construldcom y Is precious mn comn-
a l r Vealo.r U .1ndo a--

." & IMDOIIr~o FOCD-41541. Mot
CH AEVROYLLES T ACCE


. INDO a a 'Cr r OM VIITAILI Tcom, a CHEHROLET 1i30
SOLDSM .OBILE 1......50 .
rea.a a. XraMIN am. W.
-..nimm .'"s +. .... .u

- ,1 r ,o .+| s .U


S a -l-aida y X e aP __Uallatn-Ho
_i at J m ae ar m aO, t ain Cai IM.l
Ie crea -53a-4a CARNAVALI.ES
S SE ALA U 9LA


Ir CONVERTIBLE


I da. amala a a C a aa r""re ,roCa
a uII tareta re ccaaaas c.ia
a rItea t a a a~ a ,aab ,.r. II a-,-
..... araa.,a r., e-rams-a i
VENDO CHEVROLFT 1148

rU, itam, lala ear, ar.ac basWo
Ia Sel od~l. I TJ I -II
H. 1 1.-.' GOMAS
~a- ...aa2:^ maa ii, .a $ -a-.a
a a l-. C a-a-, a-aaala a-na .
a'..ar "A a. aIM O' a a'a'a 15aaS A

L ['.-. -ljd nj. l L.) A jlr m an -$
I ... a. a',i ..... i,.,acan..

L G1g aon 150 10 do Eta

C rl iebitl -o' in* IMI J I1.
| a Iam. T. a q-, e as-a -m. a-a. a a

L SM plmm, m 1- W Ri r 11.


a r.laas m a-p lld. m Wa-O
a- aCtBaa.CLeaea I- asLI!XB la-a-adTa
a. bu.fl blnc. iM CrKi, r.I id'


-. i Ia "ao cmh Pjadc dlaia, ma-

L.Wa. t-da a. W-' aa .a -o.d
,,- a .Ma. . n-X. INIr,, o194 a-
o.IrnA. -MIdo .I4.n
dZ. 111-n1


DIARIO DE.LA MAR[NA.-\iernea. 2 de Febrero ade 1951


VENTAS


COMPAO AUTOMOVIL A
pau-lerata, excluasavainte.
quo to Chevrolet,. Plyrmouth
. Dodge, de 1947 a] 1949 De 4

pamrtam y rmuy culdadb Pago
ru jr pa- ctai. IUIa il te-
liroa A-0420
C-31-53.2
S ra-ntraaa crr H-aaarrra
UDOOA AE IOE OId AO
ut MbeNl m da t,l,, 7r P1lmoHn
Flraa- .areaaaa
o.Dodgr. rd e 1947 llrl IS4 Dei
eaeaaaa a au cla da-ra Pago
na ]tuM-oc H-a. +a C -a


C~ON PRO- UONV4 .
VIMn *UOI Idcjl *An IMTl DOJenperIhIf, Pqa ccI jareb paaaaa, Naj
t IaM hlEr.er pdlUarAl .Ulur .a


-bai t dol al lr I ad- '.u Iz"'.l A-R n
v~r, HoII .......H -4"12 5-
5&ar L r.aaa-
OR ALI~QtILAPARA e&ASoa IhA"L
0" '-R"

D.MI-U-|
DESNA VENDERK SU AUTO
0 CAMION DE USO? PASE
POR "PALATO10 MOTORS"
eaeoa q.uc1 -A. enBIp Bnr agac I
r=Vr S re OgrorLe I -ee-6.- Vr-

a1 AaeaaraF--rd. i.. =paara aar
DE 50J70 JSEPU.11B 1 N ll AIN
ult U 0=3. D D,-i- t
e..Ma. "...arc. prdei,.d-

*pai'zraa(daUN deal p111 aciqarear.
C aaraa.. Yal, rr A FredrL
C O M P R O AUTOMOVIL. A
partcular. marc Chevrolet,
Plymouth, Dodge, ahow 148, o
I1IP. Pago su ut.ao precio. No
trato con revendedores. Llamar
en horal do ofictin il A-90A2

Ma I-Ta--cIL CoruepW A l ALrTO
a-a.a.m I aaaa ycma lo,' baa1.1.. -a0
a r oa a D-4aa4-a3-aha.-. 1aa d-
AAR0 3958 B. MA Aafam qoen pane- ajguciaa
ma~are an~a Saa- c--c.1 srn


aon ptalaL2ac> de araiia ra

lidrie poo 'Laflar a catara.o VAi
eaR aa CAaRnl.,r MDreaEL e-
ad. aaar. ca"s -ula-- ;pra -;d,


a. am u. 's a IN aCacj. aamb a-N
pe'don M.;-. r^ CAS nuev&W
Lo. d. .'
Canojal t A .-Fir Fr- i
O~o.Z os ...


; o" C-67-53'


AUOMOVI1! LE I OB FOD "!"Id
,- ca del- 50i m-- .on z-
N DO, u p _. oorErC y 2C I6ICULL
d-ra po-e:l Jao. 1- 1 ,.. Age,
..;..I, I o --
dd. I.. d R M .-4 4 .kora de m:,jD. -66,S3I'


C-iO 1TUo VrdEBA R dA l -5


.]* _u.o r r.' dt Ua do toi tdd& u',.


___________ D-1VU^3 13
CARROT DL use, LAS BA-
Crains que en parts algun, .
ion p61,La de garanlia .% m."
facmhidaes de pago Gran ur.-
tido7 de todos tupos)y precios Su
rr,,ejor negooIo0 Liene Canal-opohuniimdadIdeal. pira crqu&.-
tas. clubs o finca. Tarmhen Ln
Pislconre Mercury, cafiA nuem,,
CMr1aja]. rencia Ford M PUa.
pfio C.67-53-4

vos del 50 con Unm rebaja
grande en el p'ecio y 24 mewsa
prar el page. Ca'vajad. Agencia
oran de M I nso. C-6&-53-4.

11W im~mla i ,K orn J.I G. A.
YJ a-Mto PT r &M BR do CAR

L. o -p o,--J, Til t. 1 w1. _91 ll


i~m ii-iJr Mittiiu Inrociu X l
,- ___ "-a o, n l-M.I


VENDO PILYMOL IRUTH M 4OtiI-
In. rio- 7 rMd d"fMCV 1ddL 1f' l
puerts, radio, vPst1durA ny-
lon y iraios-e xtras. Vea lo,
en garaJe Comerr/o, Mereadfe-
rc. 258.. r'acilldades
D-385.0-53-2
[19V ILT 1 INSr LUX, a FVArT 1
IN I 31~fc V.4oda N ufii


t 0 11 .1 -11


VENTAS
SS AUTOSOVSLE I ACCES
r" TKUL^ "Khos BUICK 1I 41
D 10- -Ui- I
VlAIO C1MlynOLeT iri -aa asaa 0
pill BK tmut nio.e44 "ir -p e ji"!Mo1?ti-
a1.1 a. ...a-a I a 1,'a1 area .14tuLBa
1 aa L a- n L Vd/aU
OmA-' .AV .b'aTO C..11TImaLI.
mdaurleu a ar, U- a raa. a- IM

KaC-'aaa. umasstaa ra'AW.l mA ..
a Ma .asaaI.-aM -at. c-a
aGa., aC aa"W. a-ca IChorolel. 41. A Paairula


54 MAQUINAXIA5
mRule.1 m MIiL Pl tw ri et".
atal-ari1, a.a, m~alclirtsar
C-.,.C-X.. ni
D .01 U.1


P a a1 e uu ra i-m r, ei FRI ma al-TANQUES
a-a a.... ca -a. U CaN... a-MOTOR DIESEL


TANQL1ESSIERRA DE BANDA


GANG A
Mraoemau EIl-eleanr CENTURIY
TaNDOeI, TeIOLima m aiiaa
Not .dr. -Z. : : A .':++,Balpdores Aaoe I e, I ida'- i.


r,551 N._m CLETASh-. F.,r.
dd.1r .mo .+ m,,- l+

SOL O MUBLE M PRESONIDOS

GRAN OPORIIJNIDAD
a d a a aa -a -,S ". d; : T ',,,' 'LAMPARAS DE CRISTALDE
ga-li rea ae p berlesa r, ir'er.-
dade..je pag..n Taabae eeca-
yera,. Tna.rc- y de 2ur- baoa-
e aLa Pra-rlear4cra, aricularel


803-807, earr eaqaorba a Oquere
Ire dC 158-5 !- A.z
a i,, ..aa a-ba-a.,.d ia, Jsa,.r Ha .,-
___.___I___l_ I__ P.3M -I- lNDO MOTOR P P-fO BID | !. m

Oa-iaullacraaci-aar C-mna ruimdaaa
LPIL M.,,..___ uar hii .
DOs h-1 i omda 3. N t ii l iJ i i

M, U it I j 4l V,,'ftJ,. Ij'Unn B-'1
Bil ~aO lC-10AIIC CON
,Itirh ... 13 C.. i LZ rdL r .
.4- 3 IL P C.UJn, Pm.- cn n. R

Tr NQUE 5
CI .on, in t..". -, n

MOTOR DI ESF9.
TiJIA DE BAN
L.- fl ..a. W C1 .0-ll.d. .I
b,.. . % :,1 2
H :,, J,., o. . ,.631- 3 ,


IJ., l ,,irJ =I..1... P,
L71 14,11.-. + -.. I)AS W."-,,

Motores Elictricos CENTUrRY
Tachos, Tanques, Bornbas
Ban~docres Acero [novidlableD-.. 7".i.i
55 ICCLETAS
29 %it-DaInIIIL.,zTk DR %&RON Wks.,


56 MUEBLES T PP, JNDJAS
040. ,. ." 1,t . .
- ,i l i--Wt.loo rJ&-r..
"... m u g.'.. Ilf W." a..r M~,'
3 ,11-. c. .


EmiISJlm -i. .2 1., ln .%

%MNDO LINGO Ul1mOIDOOMT~rLzA.
,e I 0sl, e ,i16-11 I ".;.la,
pilzi lep,.lH .lll C. "m.tL,",

D4M -r., d 'A., I


t grcan rea]e -neA faeth.96
sie epao anb no z
P- sow T aron yde pt,,b%7n


L, MPA'JeIS DI oE oCRIISTAl.grtll an r h: ce y be.lllle r BCIlt
II.sTnar. or. yde pjr.:. 'b'ron
,ce, H ,eul ta bn afel.

cis jt,.G i1o BE C- llc.011 IEN.C1i

Va% J1 la Lrm IN'ING p'BO ,'CON
6., w. o,., mo Ow,,.,
,i- ,= is in c. .j. do c-m
9., ,,- .... ....1,1L ,?

uxmp Lngr&l~ knai.o TRIANON'-
SS'. Liruu .,r. 111- ,
I~LL- ",i.111 l ii -d..i. i
m,qwmaff 4 P L- I l- I r+Z,


VENTAS
55 RWESV _P ASA
M A llfU I P..A

-d, cLaaJ a eaaaa create IB- W
L.A.-' iil, IN i W.l.i' ,
gal~ :I D. A,. as.a:-


IUSU.O DIA Y NOCHE!
RI Mejor SoU-Cama "Aspula"
ita fiHl ccmodo. U. ncho
Pra@l cadvertlrlo sin ayuda.

car maaT. Uac an.aaal ',rla- a
a saaamaaa- maM a* a-an tal,,a a
talcu e 1611 a .s. Iaa-a r.i

_o_.r %-,.,. G.+r,. ll'l -- r,;
M.g> WuKai- 1. -r dI-..I.
MUEBLES A PLAZOS
LA CASAM HIERRO
.1f..m Ca O .aa a .. aaaIa
.-,u nu fnHm li-~d prl PlII.1'ljl ,...
I>N>.l7*rt'l ri IIM.I e


CASA BAHAMONDE
Monie 674. enla Caasrme, a ,iu'
aal. mueble moderno, ulimo e r al
MIaaoaa arepla-Aaa O o.ad Ila-I-
dele. TbmaaaoaaIai.,Culral .adc,
comore orada No olade"d M.'.-, ,74
C.684it,-, O'r,LiBARNIZAR, TAPIZAR

LACA, BLANCHIT

REPARCIONES DE
MUEBLEfS EN GENERAL
LA CASA BAJO
Erpecialidad en nauebles ,le
nries Taller de dccorar. Nues-
tra le.Ias Econorrla v acuarpl-
irr-cnto Vrtudel. 408 erntre
Mlarique y Camparcaric TCle-
r--c,.o M-7323

LIQUIDACION DE MUEBLES
.1 'l. d, ; *. 7,; .- ?
ia r Tr.aOa-a a Ca a- 7 -

D- 5- 1 .,

MIRE ESTO
POR SOLO-$10.00 MENSULL
JUEGOS DE CUARTO 31C.
Formiable comedaor, $a ,i
Sala. $800. Radio $500. Eatab.
aes CcCLra $500 Prezas sueltis
Vea nueetro Fartlido Preci-:.s,
f ahdadd .y [so.cdadeE mueble-
ria El.- "1,c,'e- S Rafiu l
40cl airLrlque VaC_,-cpan3rl-:.

REALIZAMOS
Todas nuetras exisatencsi er.
parcelanras, marfles. criadelaes.
palata fina y objeos de rte. a
precos cspejilalcr. Carbrllal v
Hermano San RafaeJ 618 TelS-
fona Li-5744. C-.107-56-3 Fen
Muebleraa "SANTA AMELIA"
Salud 110. MLnrique. S. NicolkaJUEGO CLIARTO $1500


MUEBLES"EL FENIX"
EN NEP~r'NO V SOLEDAD
Al. CoaLa de. tia.la Caada-M,
BARATISIMOS. \a ElVLOS
7 ^ ''S .,,, *" Mg *,; i


Macbles de OPORPL'/NID&D
al arear aE r, sr a-
aUO + ---'-saa-s---
5,,p. n H r. r .. ^... j D y^~l


.ENDO OBJETS ARTCo. AD


Aue ea.'.. cc ald'a- prmar
enporeelaaaa p era! alit ic al--
La ealalad, marlaIr. braorcat,
rincebica datratarara a lam-pia.a
Ce gear belleaa a pria -aa inrup
+-,+ ~ ~ c;l. r,,r dm+-

01..e.aare ..R Cr.-d0 e ac.le T1 -

aria-Ore. S Rafael : -asc
ci INaIa Oqaed-l


e rea C-dl-563. o ae.
a-ar ea~aa,-. amari, aronco

J telnta lore Xor, s*.|r:,be Te 1M -

a-uear. eI de' precaa '[-..a P- -a reada--
a5l'ai ". a-S ae ,3.b a-, e a-
aesaana a Oqaen .
T-[ K+ ~ IM-5- z


IM Um B L E "1EA+ II E',l I X 11 I
LN EPr NOi SLDAn- -%LPiNL , ?.a rLVE1D4vCl- BR, OW


VENTAS VENTAS VENTAS
ii MUEBLES I PENDAS EVERAS Y REFRIGERADOItE Mo L[hSTRUMENIOS MUSICA
: o?%'*.'" '" -l : ," 0: .'' ... GAMG.A' ... ... ": ,'.','":. "'.".'::Y '! '."':', ..
GA.NG A7:

..." . ..'" "^ ; ',* ...57 UTM' I LE; DE OFICI NPA : ''". ... "....
1 1 . 1:NGR!OkNI da-",- -
-;;. '" .... , .... .. .. .. "'_"_ _' _"* AF AFINADORES
12-^ Lr.1fF.1 TqECONTAORA NATIONAL


.......';~d ,: '; ..'i',.. :',;! 7 //. *,;.; MA E IA E DE ..........I
rA Ure7rr AI- are ,LES DE OFICINA E ANMALES
"La Paimerea" S, Rafael 5"75 r,-matsa *:,b-cr~lr, er,- lr La a;-
2. kI,.11., lrCt,, .N.I. ,,% a LIN F


..., -,| ',,,C.,..-.,,. H., -.1,, -,,1
EGOS TrrmarT% r jecre Re41.1 %;
+ +' '"-'"' GANG;
*' *'^ a.-i ^^ (BILLAS CORRLGDAS
r a- aaaa .. -,. . ,.,- ... r a ,a.. a ... .... ..r. ,a e....;. .b ,.. .... ';",'..' l: :* ";',,',.& ,' ,.'".;* ', ; .... L'o .' ..... ; *; MATE .,ALE ,-DE 0NS ROC10:
.aII,.. P ,:,e,,car'ela i .v as a-' ,le- CEMENTO
L.A' ;"..o LUDAIII' n :i i, i ... ........:.rrale Te 'e f .......... ... .......... ... .........;'
1.'A.... ......... _ I-O fllY Coe lna de Iuz brIlante

3, [, V 1, ,l o c ..Co14 1 ,D TA


ar, a ,se r, a a aIrI.e r, *e- r..a .
.. a a... . ... ,'." r;," r; .aif' o.sIt uld se a.,,, r pai z 1 DE -: "
,___a__rr e __ ,_1,_______Da[8 a4 -(a Lat (- Cr &ONELfDA.
LA CUM BANITA O
rain Tcjre e. A 9f,Ap d. .heLe rd .:' l rAe M QEBI SCOSER SINC k ''

I j. C:.s li rcota cuapnao caaba rare a' .adet ] ,ra, ---,a -ca. ;HORRE DI-ERO
arr.,,:, ano, len'apadr.a.7 p~ea.'e !rarra s p:,e:as rapFuet, ,- i.


.... ........ .......MAGUINAS ESCRIBIR a
[,.-'.J an ':. ,C";' ';'. 1...". I MEN .3. ..... .....S DE C.. RLIC.. .

'"': ""'"" '" "':" *' Alorarler+ % er rec Tada, las 1_ ,i,:, 0 lrD-8a-A IC.' lc
__________ "____ i____ i',a lS,rrrad,:, Aha calidad I; OBJETOS VSARI0DV
ad.brra prr. P "a l


-a I- a raa M rlet' Ic e at,,n" C,'ReUs S RE IIT
"'I A A1 Sr A.744 c.'al.os.a 'tre l,--.,' .-J "' ;, :2 ,';
ala.... MUEBLES DE OFICINA
-ore. i-ee 902 C p-ria. ea rn. o e- i.arbla e..a..t ; Cra- I IOM,, B- E-.........s

r;aradree Ca-l ae, ara e.a",;; r- taler arih.co.i i uri eaa .a acrer, -- r. -. caa. a. . l
,h s F a" a l,'ladea a prel, a ... ra-. ., r u a r es rc-b r a r, p-u. "', i ,i. r'l" 6 :' f r
,:araaIDOCI "'TaraO a M.TI recl. ie cb ea s a Ceoa- s car-. A-
C. .. .19-5-3: Fi. zon abr_-.ai % 'AllSteno. L" tar, er.,''- ... pasa vedd r., -escuen '.o
c a:O b i e-3. C-b Rea-. rea6e8 a tAeI EAS DEa |Lc a a
e reals a \alle iM Panl P.d CAPSDCA I


a- a-e a-- B. a,''-^''" ^-'.^;. '' a**o l __ - cg74 Ta-id ;'a et a sp mac e $2.9-
pikf.-. -. ., , .L t.n r~ I .. f uranis 1:3c z5 i ro ire -",l9 eesde 20-t
':D iqN4 1M, e- T+7 5 tp.1 oa ~ .


...........D MUEB" LEBS0 DE FIMP lNA'S- g^ :+d .... .......aara )L
t fJe nickel Ar-L.tlrdaaogtd:caaiibl
1 4 |, ,. l, -;T 1 .l'r, -: c o ii if3 .larachablee. V e e 16, a dc
' C iu erra, rr.qu es. rarejp, ap ra
a-. O l-Uar a Cr'O Is X Cea'i '"d eel uz lCe t, F e nte 7 l

a"aa"a a-a ar- area.', re" '",e-h-.'ea"a-e-ia. eadera y Coln. Llama: A-85381> ur" ]lesj r.:.p- mSqdnB r :",' l -'i^ :-- y^1 pasara en MeEr O Deceno
.d.o :- ,,Aia cmD -a-a, ,a rr1rU All-Stee. Cari e- pc o


Q edr i~ie.. aln vendedores. .*^""".^,S. P'"0 m a'P a-qi
a*-,i A. 6aa --aa,, a.a1, l ea, aw e -,e'p a y c lr r ,i aa L s RE 5cOded ca n r ee y lAe
MIIFBIF16A 2.1TS' PHII IPS1951 0 ALEMAN
"lL, A a-UB .A-. oAl-., La a? t.a 1.cn.ale C n- D -3331-2 feb- er. 7

.'..- a,,' -,.-... a'- -a"' ,7-,-b.l T -H-TS2-57 a. i- e maletas ra dede .295
3 -. al ...RDS"" '" 'a 7a' a b"" O-c- aulerdesde$20, maletee cuRe-F
,--- aa:a'e. ra- oao a a ; ba Seas eaa rparate. "La
|a t T| a mao-x$r.n&R aCoaCLAB Maderncay". Sureea 16 ar fanda
i c ",LE~l~d :j I..e pr I am n c


LA LUJMrUluuN ....A. ,i. NA ET'.I.. Teat CentoA-,l
L.,qwdavlerac n permarerte. i]- o!.-d-a C-5-62-3 MIa

NE~~t~~tU T MERumO E t P INOE4 e Reu ESH INTODC.R '."SH Mil; i 'S
>un I. .r.areb Jea a-p- alqaart laa aV y r- barrarre"** e ar aear jap,"a-]5 RO";"" '* ___ DMERO -
eaab ri 'p carer. eta-l-a, areb-era. viam ~,~:r -ed- r4e s a Caileaa laal.aa-ra et6 Lra
bairea a malclaa ,rcn 3 rce-a, -C-aa- ,oa Fr .,r eaa.aa. 1, e eaaa ..aarra Ca.
rapae agr-ta p' d:be e tre 50-arr RADIQS YAPARATOS taraa aaar Ia t trn t_
Craapraraa apirineat ELCTICS5 ? ^01
E. n M M1o .... .... s .- r.
dr3e 9ea 2aearl--c Acrs, areen'e m Upr aa a a aE n ara red...TA TI0UE D SP T, LS

a .. -'"db b'"t1C.... Gl---a 5"01 aa aaaa.a- a,.. a-ar raaala~a-ara- preeiaa m~p biaros pica- eqmi
a leadra A -6d27 U -SI ,'-I Ca,; ,, a,, -aa-aa-a. parr y eremea'eiantee prerque fa-
t. J U ,.u .. ..,. ..... .... -K .. ..
Aangue V-108-5So Fcb BrAnos PeARA AUTPO, S Iarieamea eaogrardee earatida-
a"aa 90-56-aaFeb :,.t,.. aa -or q a.a- n d iat aormm. Ser vmaa
a:,.- a aLl.- DI e ii-1.- ICI Degde S zi-a ae e a- Mare eraM


ac,,.' ," ,a, a a"-aaa. -a-a--,., s D-7078-62-15 Feb.

MUEBLERIA "PRATS' PHIL...............IPS,: : .:
kuaebleas ad monLara a a pl..T, a,, ..'' a'I.' --:, a,,:' a1.. ;.. .. . ,-
i. .. 6 YS DE i, ...


not Morete ,,. 9 e Rca Jdaqaai a.-- ..... a e.. -.. ... a-- e"ateaaca e.a;aaaca" a'.'.". .
Juege. c~artola sara, coearare,r -,re r+"...- .. ala- a Ta-aero,~'eara ea .aaaa MAr t a l. ..
'C .1.; 1,,;,.. Tod .,m. tk :b. ,.c-r o, Y C.


talluer par-real. Calr0aa, baCE rrada-ara'.-aa r aara-ta, s a &b r o lesaa ar a
acre Apmaeche tcagis faclr. BEtAp,, a, r ar-b,,aV.a- e ta .
dadea. Nla crre Prala A.-"278 _'""-" ,," ........yol T A8T3
C-1116.'i-ia Feb .,.t~t.;t ., .,. h O R R II
"/DOCU.V.O INN .... I-C g..& ': ;Dedarea, cafeetereiuease bes,
. -'.. '' -. ,/' 'LI, : ... .... .a. [ale rerlar barrquretac plllmansC
--r 'Al te '., ara- ey|narad erar durae euanaaes y
--J a. s-ir, aaaaeaa aaaaa r a ya ilaaa a ce- a vnddo- s
---- -en Deam 331la2arelt rpraiar,7a


r, a. area j"',.br '.- aa 0,aa, -a . . ros modeloa an liqurdarcidn.
- .ardeo.ha..aa .... IC aa.a. a,. l. a,. rErr,' "; ]' .,-',.. .[B lsa Marebles Ofireia" O'are-
" R..- M -,BOB I Ha1 r ... al a- ar a aly 409 A-7n,4. C-530-62-1 Feb.
...... INSTRUHENTOS-MUSICA
'DI ER aaaanacrsaa..aaaarea-aaCMA&20,CmIleInAs ceiecr Jfla tdaa casid I, Ad a'. a-','; a E ," -a, -, -- V ENDE O Ya e parad "Laa.
MR, p .tA ZIaJ 1acaa a '' c e- a a ,,a ,,,- -rU.
LA PERLA cM aI RA- laa-.. ..
,-.d.i,1, -.a u aa.a- ENDO n 14a=.lTent C ma..Mon .A-407. .C
a ~ ear Sa e d,aaa ,c a a-' $a, a'I a
L qaaa6- aaa a aIaa. o-leaan Ma.6.a lila. Ca aaa-a5 a a.- a.
Nki ieV ",eRA ERG DRS r P1 T~q Ln a NOSdD-TDAA, I-.. MAa UELa ROMER

bmam a-v aaeaara taan ca a-a t2a pr6e8e e 3 8e2, p . a.a-.a -reaer
-a-a a ,a. aa...ara aaa dr aa Pea-. ,-aoao madelosver- Io A -d Ir. rear armA
OLaoaeri l ara Y tee59 b aby -ola y a picatas de MIM. ra a u5r5at a W far, "'.
Crr, un, 3 erip hariis to E ECReo os 7vLe~ d Y:.. .... 0-98 D-)S. 1mero.n
alc o a fva lorAn-.aa a, U- DEen arlaamoLOSl ataraa baa-
ec,.era.. ac ra mearr riaCerred Irl 2 M.%NRU 41PIIITOO ardars elcaras. rnaal.,eaba o a- aaa.a-iuia
is-rech Aa 61 a Mr a-- C28 aaa5 tai nuel aera nr atra arrra a.;a 1M .l4-q- o o ecalaa, a-ala. rqe a-al
tAI~ar~~ara aaa aar C -ILB-5613 r eca b are,,,.! bicmo n rnds ati, to a. a, r e- Cre.a u r a.bd area. A-mire7
Sa '.+ --+, r.-a -a-- ha .-ab plan -:-rreeier, dAra, a,,res farcili- C-aaaa-e-a-a a.a
.ta.t attN. aataea a. ataca -.. :. pa 1-. .Comp era'sa piar- II
t~l,. ,. 'K.,t ,A .U ,C,'r., n La P,-a-'dilectar y earita- MALEJA AVIONlm
,, a ,.. a,.m.. -I-b- a.. r-ar eararea.-rmpa y pdrdida da a-. ree. l a- bl. a r~. o. o
TH w R h P.L- " n Mlm~ 4e ep D-07-6-1 Fb~n.d
a-ana-ear-, Lar Peedrlata, da L,-; araraa a caa...r U ..
, a-,aa .m,, Rafaelai']. ,; eara erqdina soa- ',at A6,aM Maa
ac-a d-qaanb,, C-2-9- o.PARA -RETAURAr


Pigina 25


VENTAS
62 OBJETO- VARIESa.. ... a ^ 0X a a 2 2a, a .
11 raJ


a. a 3ee


,,,


a, F , I - .
:- .,.:; ,:,,,."-: .-LDINEHO HIPOTECA
. ,."." ,,,' ""'* T f .,"" "
63 5OLIflUDES
8 OFERTAiS
441- ,,, ,, (, tad.


nvAsosDINERIORN
.' a,.;. a, .. Rn. 2,10 A-44"+,
HIPOOECA
,-,a.O $na.CTIao c MENDO-A
.... Haaa v ,.-. ., ~ o z+.alr 0.
Vit-. 611., ... b..(rr o
6 5L c INTEREST ANUAL

DINEROEN
__,, H1 -s -,i 3z e t X J -4J47EMPLADOS R BANCAIOS
nIOTK( IOLrLPDilrRXTA Dl-tocoirea... br-, 1- S-1. ro
-,, a ... a a aaoaa NoN. ort 1 a .%71NPRO CONR MUEBLESDA5-INERO EN
Salaee jayan aen tradara baxtidre-
der, a1mprea 5%a y veademra or-
yar y Iada dlare de abjclaa da
varldr. Anes daea mprar-. ven-
der, viriena7 "Li Fivaeita: -"
I HIP FOTECA.^ oY i


Aia, 16S. M-3315. a
c-i -s +r~.Dinero ,Para Hipotcas

A..... .a ......raa...... aer=ea:da
I, qia.a..i A a.a. arearr alm aCm ow C a .


DINERO
mpr:ll y OT1 pl'- Cr -~ :M-$+M- .
I- E I ..fbea 15DINERO RN HIPOTECA. OPt-
.raitrIeee r lopida oterl y dl1-

ta, Vedria, e.para~a. In.ter1.m
egr lugar y gara- ria, btl.idt,


y ealania Renaud: A-g116,
__D-185S-64 febrerre 3

a HIPOTECAS -
1~'td>d d .N. To-,~ U c-512
po *.-a.B D.s-H-M?1b.IES ITAMOS D
a-.- ea.eaarea, ,a'lle ara car. at
'D-41-" Fab.PARA ROFOTECAS. NO PIEB-
da .iep,. Vea,,d, a Mrui,,ne y
Prieto Epriencia, en.riedd y
r ta,,-pd 0a &. ,:rp D--. Tm u-ldmSfabrraan Ce. idnCotmprne cl y
alae MarTic-r.n d y Prietole
O tailly .09. A-G I, -3.45-q.
*a.d2 e eDa4 Wi3-14.
decmrmmyvn-emos-io- r.

vafrledor.Ant eds do en sr 11. ove-
der, vist~s encie "Lad Fa tem oitlaU,-


AnimaJos 1 en6. odM-3315.

dies, oParamos y vendcasj--
yA toda d .-. .de bet-
ptiguma pa16 f, M r3315"c s Y w-r-z


11-E te W .u tr. M-riqt T.-
Iio.A.UX Cor-, IC~rlrc

ioartlcu_ co. S.r"t~a mmbe, s odl.-
itu6vlla, etc... ofiado,. It- ot dm.
-.d m too anan Intor- lda, .I
n, m m.aa~o +1 ". .ad. 3L
onto. IL cM I-xr. ,.y!%c.. i ..Iq* t i!V vc. 1 u. atimer
in "I, .& m~rj~s. A".Sr caua 212.,,r1
ILamparil|l, YObr~ptla. C..4-@&"-2 7W
DINERO EN HIPOTEC& OPZ-
racianes ripidas, oferts y dmm
manda tobre propiedades Haba-
na, Vedado, repartoL Inter s
segn~n lugar y garantia, bufeto
y notaria BRenaud: A-9116.
D-1858-64 ebrero 3lpc ti, .. m w. "wonI. .bter "A-m
de 4%%, r cn =1dad, Y juu|rbti,. Tub-


ubi. plabaa ,: -rm
Doat KaM, -4gu-a,
WPdZa5 tiemo VaMAS 1%al 6n%.
Aprt* 6S. Exerinead, sei-,d r

Afabricac d. Compraoa covaas. s yn

soartesp. Marat artnez yPre,

O'Reilly 3 09. A-6951, 1-3456.
(Corredores colegiados).
-D-4912-64-19F.
PH fi, 26 DIARIO DE LA MARIN.-Viernes. 2 de Febrero de 1951

DINERO. HIPOTECA EN SE RANZAS INTERESGENERAL ALH U. ILERES ALQUILE RESg A.LQUILERES
6 OFEIRTAS 75 PROFESORAS PROFESORES NHoNHHH HHNHH NHHH H1HHH64 A H SPEDSAAS APAUTA MIT
In,,I id 1E.1 s-ra NomOL am. So. CAS D R 1, H en V 82 APAn~l r. mm 'iN+.rps l
,i, m:tHl ClqlG. .T HNHHHNHNH. .H.HH H HWH L Hi HHHHI HI H M ANSIO N ISABEL H HN HnH I* oH HHIH.'- H H H
Join M ItGod I..nlv lt m n .C-,31 I l` D vm lp
i.CI+ Ie ll 14 lO-lal Pl.. 1.4rnd anIO. vl eemc 6 1041
nel ~ ~ ~ ~ ; i(C U SI.l.,f. d,1s,, Bl'.a IrImIBGA1+ 1 .1 1__1,'; ,".,.' -,,-llIll 'ITrl +
=..++% ),. ....Raw sus maestros ce N. York .. .a....=.... ..... .. ,..... .. o+m ... ... .. .. Z_ ,-s IS ...... il.... lin Te a.. e.s
IS: I-n--1. -.!P .LL U-1. L:-,lllO ..E

.. ... .. .........'._..... 1. ...... iAnU- 4 8 H- 9 0 RED. Do:..;. . ME.v
SE, HHH ..... HH' HH. .. 'N.HH Call. Hi;


Chliandii +,11+.41; .1 .1 L Q U -1 L E, I Van,',-.l. I-. r L I, 0- G1. 1 ,li A Eal~l d l SIo FtoLirnd
r114.l -e I ..... 0 1 MIA rM I i, 11 35 .1 ,I .. I :s ~ r. J u
NetP hill ISbl ,e4noo ent Imml TO IIana
cu,,1 -r. .i l-,,-- T .1= STI Z ,= ..
D IN E V.74 En I.IL. c. zz..... III a, z- iil l i.,~ Illt,' ......l~ Ea ~
G Lt&a, z.- 11. EIG CO CO DI 159. . = + .+, ,3
;a~lLp L,& i~t q :. i .....z i-1. n-d..I'1 Co.,: i, -,.-' bar.P N- KLU OHLYM~&M

SR ~~~i A-- F_ ................ aOT.. AiO A
e n 4 o rsiml ~ I ..01..' 1 .... s 7.. ","'. I.n~ -+ r ISlED Ji E-oSo,
.. TW" ; .t C`,'I 7M. ,CL,,;S ': ,,, Z ',,W;
.H.HHN...... I ... .9 5 ..0 M AN.IO de 5. -HI i . 1., i .. .. 11 12 1 5IGQ 0 V.,
Billion il so ll dli1,1 -I .11. 1r k D !%GLIBP. M% , E T i- all 1. 11 A.: 02, I, Dr.a ..

P A AN O N i a lS -E. P r d 519. L "Mr n te .. -ah i ..... E, .. D .. .. M1,- c n- .to' ..+ on- i 2. d... C
I .. . "I . .. . .. ,rn~ . 'sa = antir .h A"-+. I ...... ..... al" ad-" So .. .., -0.. ,o _d.r. ,M.M-, ,-l, .. .... .... .. ...ll
H NH NNH. H08 P'H A.ru . .J-lEN: ,l A -4 "...8 .. REN LD H.HHHHHH UHNllmldNHIH TE|.''-,iI-~i raj ISH HOH:r HHHH,. HH H,' HH. HH -.,.UJ .' ,OH.HH HH .HU ,HHHHHH H~pHHHHHHHH
NOJ. di''" + -& hHHH- H H,, HH HH HHHHHINH 4rN i.H.H HHH oHHHHH:.HH +'HOHHNlHHHHH H HH NH HHHHHH l HI HHlHH NHH PH .HHm r.
ne $t% R ++.+++ihd+,$. (,i. H.. ...H.HH '.H ......H.HH ,'HH H ... H...H HHH N .H 0. HHHH HI*, HOH" H H H H H ; ,.J H H,.' ; .. 'ot+.=" r% ' '
____-____________ H'" H 'H .HHHirHH 1-HHH1 H H HHH H H H H H H iH. e. Hh+ H H+, -HU N.Hl HHHH01 HNHHHHNHHHNHHNH HIO

P" .. . ,6"+, .., *~t :-i ,.,- ... ,... 1,6, 00.U,.)L 111 H 0 FI0.2O -I D47 n i-lr ~ ~ m l ~
rifa lr b&m a] i- ...,a .M.I r i- 1-lm 1- Jr .. . .." . .. ...- f
to LO . IS EIB nq+. .... EMG Z... ..... ....RA DE MITM_ A..... ........ .


SL NG 1IU -I II .i 1. al-, .--Ui i,- a.- ff
e o adre. '. H H
H r ___' ___rl__I ,''_i __t_ l'__i ii ,__i_____l_ F_,__,i HHLH HHNH HHiH....N


en e co tam s on m ],,I U[. I TER A P Cel pill ....... a s y TesI rai 15 I II"II ~2II i.': 2 III. .. . . .. z ]1 Wo "rn ia CU ..l ] Rio .... n. ." .5 2,
as 1i ,.9 1.,- nai.. rril 9`1 h.u.. d .I- a .......p | lllU + ~ j u1 Ul. a ni[= a= l al L a.
.dHr -N, . i I i ,Hi.HH dHHHoHNHI HHHI
LAS_____FRZ;Z;____j7 HOTEL ES.3T"ECD
'lc n n 'n ~ l 1' 7' 1,. ", .d 1". ,C : F r. l & I, n E T. et r m i a A .P Al MI N I %'"TD I& N T L UGb~ a l o e .-Ia c cn A n u
7 ,nd dorE P dAH LAS d e p. .. ......rH .. ..r. 7 .. .... 7
all.. NHH.H HHHHHH UH HHH NHHH
A ~ ~ ~ ~ 'HHI A-qHI HN;..1lNIoHHHH6NIli-.I


RIAPAIT7MO LINES. 51 2i. IEAD e__ _ __ _ HNN*IHHHT UH -H


%aaF e ~ a R d 6op -T D M A w I . ,1. U | I1 1 1 j ff r n .7)0 Mr L 1 I D ai l C11 1 I I
NHUHH~~~~ ~~~ C;U a. NHH1 HHHNO N. HH- Hz.. HWH HL IH'. allHHH NNHNN.H .H HH
H N .N H0 ", H-7 0 -1 H P N H HI H 5 D N I d H HHH H H'" " HHHHH d- H. .HH-H NHl . H H .H r-N H O
gaid !_I 99 Nb NH %H I! b .H I. 1l '. NH H .H H' IHlSHHS H HH& H E,


M.+a+P+ sm amm,+ o ....L.. r...u 1,p ++o. pEll, m rL- o o SI I L 00n q B -.E u ~ .. eia .... II .... d." O %r" ,d 1% 'on r .I% E % I n. .. e .. _". 0+o
.-~la- .I 1- -1u all..- all EE- . . .... NQ, I0 c- w a Ir.rp...- E
Rn.fTir, s.anno, S'. 99n Gt .... pao _n .... a" en-.. T...a A I)1-. 1
N N N hN NI' H H H H H. .jHN ,H NHNN-N HN-N HH.HH.U I H NN H NHH HHHSOH HHHHNH H HHHHHH. H& A 0t i y Vo s iI.d I S ~ ~ l ...t U . . e I. . I . . ?I . . .. ....... . .. ... .... .. ... . .. . . ... . . . CO .. 3 a G ..W d . .d W D E
0NW% I: 1HS H R O ,. OH 7S CG, NH H6H NIs H NH.11

rt GONZLdEZ HH H.. HN,. r UNHH1H HD.H HnHoHNo
dHH HHHtrHiNHN'' ,.H' H1 Di I
IN HQIL IIH Hi~ir n P- H H H HH.H H N N ;jHHH
Sam,~~~~~ H.Ha H. NPR N Hl HH.l H1 .. Hil H.
HrHtHmHeH to 'H r H H H H H, HH H HzoH .. Q a. aH, on End.

zado -eo~t aa N. Il ENn L S EL UMm, ;' .. IZ/Z G-Uil NU~ L C1 ':,ll .; 1mr? ,'/ I- I '" ," .."' ,; L J S S ~ ~
H. H/ .. H Z.. HEGA;. H...H H... N. -. H. I H H...H 1 N... .. H. H
PARAo LAS -a I i- DAMAS',HHH HH OT ]"ELA MATI H' H .-.HH N.H.. b 'H ..... H
11~~ Pa_ I.. H, Hl H.r r-: 1. N a. H!. H.A H. HE T_ H
73oa INTlI PIf UiAS PaDANAN ,AI l .W
DI Hw S. H. HQ I N ,H'H. HHU .0
Coml~~~~ EDHHH C-.., HH.'HH.HH "H HtTs- 9M rNAMNO5 14C

D-4LL U l I . ..e . ... ..t .... ... U N 23 V- I.,I a" t a c m c f*a r a m 'IJ.. u ". . . + P
G1 H B.S. ...... -. HH H- M S .... H H H H H ,H H -NH H
HOTEL __ __ __ L"LRS TRESEA NHN- Fll, x. HHHOHHHn.. I. HH H. e"R8 n. B
PH.nrTre+ 0,e.r e,+~op. .ero .e+. H.., .OH. H,.,H,,NH H.. HOTEL.,. MANHATTAN OHo HHHOHH. HHoo HHHHHt, NHH HHOH. H.

R iHJHJO "HIH 1 HO H,-o'rlt.. i =Ia NITE ATCA'NHH 'NH .HHHH Hrl NHHHIi N (l'- HHrH, HH,.n NUN IN~ H.~l rH'H H-HlH.Oll UOn HH H,,,
i. ...N I 110 NI ''H PH'HH.. . "-H .... .. .. .. HHH ....... ...INS...... NH'.HH H........ __________________ HHNHHHH N...H... ....... I. H

VA .EL HOGS e9qu GO ie fii public Ce~asao N,.. 82 ArRA+ 4 .... ...... .. .. .... .... .... ..... .. .... ". I &LIz
Ex r als Mom l-t p a r- e- F r. Bue .-r,;=,in o-U W ,. I l rl N N .3 IT 15 l AL Q iLO i -", do u r0 ..A: i IZ l 1 ; en q ,,r'.l W,,Gl
__H A [mIHIOOrmae H'ddC N' H" H H .H HNHH HN:H -HNH HHHHHNHHHHH',HNHNmHHH. H'e NH H'HH'HH H'NOl HiHHi ML IHHHL H1lizncendvaleo de cl dea~irri OI ic'LJ "'| r e ,:c ,1''.'.. + I iS I -3D aPI&Jg 1& 0 .Ls~ lc re~ ,d+h ,3 ell-.-F
NH.I I'Inl ll"IG k. P1' ?' r .HN. HH3HN IHHHHH HON. HHHH.HHHHHHHH u~o41v 1HHHH.,NNHN HH.HH.HHN N'HHHHAHHOHOIHH O-
e'tc H oH H H H H H I 286-'lHH H H
HHIH O;-O'" N''"NHHH" HHN .' H ... .' 'f ?''. "' a e, HNHHHHHHH uNNHHNHeNHINH .
H H '"-''' H 'r H .... ..HHHH I HHNH OHl .. ..HHLH"HH HHHH H HeOe IN.C-7} 2 .. L. ,o .
H....H.H.HHNHHN H THHH ,HHHHHH,, HH'.HH H...OT H .HH o ...... HHHH HHHH o HSH H i.. ... ... . e ~ ..

PARAo,,. ,,o,., HOTELE SIN E MRESRE -DIJI %LK jl.+L n
refsi, 3.fl HNH IHNHH BIU 'N. Hill 'N.H H1H H H oHIpHO H H H. Hll %L H[ H H H H IN HO .H H H -H
InLOUHN H . I I 3 I a to' Il l a . W O E

H NNHNH .m'. HHHHNHH lr' ,~l| . ...m... . r.' H .0 HH H .....HHH...." ,o + ....' HUHHH" HNHHO HHH" N H HH OHHN
H HHHH' HH HHrH,'H.. ._H HHH. H: I'dh'HUH HHH..H O'N4(... ...... ... N .H.N HH...HHH.."H HH ...... -,I Nr
H r H N.. NHH. H. H H H H . .H., H.. ...H.,.' H.',H H H ',H H.H .,H.H ',H H H. 'H H H' H.H.H.H.
... ..... ...... H.. '. . -,' HHHH.HHoH.H H HH," H.HnH-NH' ,LH HON., O .h:, "N HHH~ HO HHHH H.IH"t ,;3 'r; r[ ,mr ~ l..I. 2 119l'.Se .. ..... Cr I a shc';Ia Bt.egINo s MARI COO MINP S 31 dv i 173 p,^.,+a ... .... a p Ann:r.MD
h + ~~ ~% I.. or E d..IP -it -,dan, ... G- l-l +&m l&a-lllk
N'H HOTEL LOSamo THEN elMA Her HH.HNE D NHl H. .H.I I -

r.- r,, .", ,A htrnru jEnm lub T c''"
,,.~~I E'i.a,-. -.. -,:?' -'. ...... ... .
u.,=4c- anl~ id Apor men Ionm. aaio v oW.-.d.Ir S 1A ata c cc ac 7"1M.
maie.P o spe -a .1 ar &T'., l <, I. II ., 8PE O ,'a VIO A lnaco e gs evc
H- OH JS %IlO AFARTAMEN nTS ,


VE 1111 TLOSt IHOEGISiON.(H.H1H bII-.CH O N' N'1.'131~ HNH'l H .H.HHH'.HHH.H.IHHNH

prev nd dr~le L i-al ist A+ d e pplrle. "E "Ii m t~ i lr cr + ,, -lo y bO b SLT& kr Im Q.. lO NO O I li uP all m

. ..ed m a R -L yJ~ u C olr~ ut H O T E L TdM Al ml t erl Al co.llo
IHNUBH InIIHH de IN O. SOH ASr,. .NH ."
Hr lB dI N YH.01- S idHH ond G," D .. ,14, o 4 I ld LA EM Rm .. .. ....al
v = IT i.E. O I "I' HI dH ; ED" H lH.......H.3.A...H ....N ...... HH LEHH OHOHH'DH NAH H ... H.... .............. H H... "H .'N .. .H.H H., NH- "
13. H. n o H.. .. HH...-. .. .. .. .. . . : H'H N. H . .. .. H S oH H H . H H
H H H.H N"H H.H H a, HHlD s "N HN '.?;oo "A O ......... ..... ..... D4,-40to- ft


"=V E LLOSiml ACA D EM I PA ,., c onv n ini.e., Ersn..mer, d ser -.I wi - 1 C.,_S D M iIIII& A Aor X NENTULO More, DErl ej L A hII = mC%
1U.4 IHLpH HaOH CDIICI C 1MRUA Z Va
NH irac6 raNIN a HHNNHH. HHH lo -542I91 FebIH "UE INERAD A7 HHHNHHIH IN Hll BHH

H.HHHHHNNHHBNH~~CSI INN NNIIINNS V 0 2 PSS IHRA IHIOH O gs HOHHIHNH N U-P H IH50 H r. C 1 .(N _H TN N.'-i L i. ii il-Cif W,.,. .. ... ,.-iL.-., %,EDl. i & A D, SEILOIL LIN~v + l t r- 1tm p q co i ,,,ij % -d lSo~ ln+ll I
.......HHH-PIBI. ...N HH,.______ .__ ......___ HHH. H IH...O-N .. HHH.+ +. + = . ... ...... V 1LOUOA (. INIHH HHHH'.HHm N.HH NHHHH", OH "
ml______l___m____ ln n H'HH,.tjNH HHN INd HN NI-N.
H..a ENIHIONHI RJBOYCHH yH. 7IH N
SIN L13-7A'N a-HNHN HHHHNHHHHH CHINHB 5o per DHOin VHHIH4 a ama d-- 1-H41- Hall~ 'rjHH HSB .7724NHHHHH.NNH NHN


ON pe I~HOTEL RENH3N ENNHNNOH HON". N rHCHOINHNNHNHHHN Le MEO IS LAUOA
dE17UapoHI de dxlo SHNII.N H.HHHHHHH HdHe H G HHHez B14- H1 25 4f7 Y I Fe HH-. I, I N! k nm i
IiPAH11 I.GI PIH VHH HOTE RhbtL
SaBnde. SN#HNIIHH 405NBo. e ir einl pREARsE) EXseAMiNE NHe H H.HHHH .' 0H. ZH N.H.. HOHOUH'H'H'NL-1 HHNHNET'N
NH ~40. HpHH'H F.OHNHN211 Tell zHHH 5HHHH --H.. alH .HHHH.jHHr..HHN.H.H H _______________ ___________
BNNN ~ ~ ~ ~ lilaa U-nl C-II.2HI-2E U.'-'1 -1H'HHH I.. HIHHHH'H 1. -1N kHUIL.. HHHHNaH E A S A Enx-.QLIIL hcN INHNNH HIWA A, N~ H HHHHN-H -
_E. TI- .1 r H2 OH HH. H H._ H pan IN 5
ittac.:n S crta~a Ds airH d'I HOn 'HNI1. IO1 HNH1., O
VELL S '".I H~. H..HN.H C' NHIN HNN HH~IHI. C~l H H HHH NHUN H'.HH.'.1H'HH1'HHHHH"ISH C,

PNJHHB ELIHIHHH IHH AN 25s mecnlill TIl Cal. MIUBI
Y e"-s H 1NHHg I.. -HMMNH HH_ :, maH,
7-llI2 .213 oINHII 9H9oI W ASHDR H U E HAP'H H o H H HHIIHI NHHHH1 REDO H'9. H H -H.HIHH a-- HH IHHN
PAH LA E L HOGAR fNN(H[HI H-IIHNUNN. Redlo n. _____________alc___d aBE
to,~o r-. -WH- .H- NHOE
DITHE Lmeica Teed HOA ?CANH Limooo RHHOIIHO Caa ais uiiseds RAD __ SOGM__h n 1_____19C" -EaiDl.__

"LOS ANGELLES AIIH'HHIIICnt INNNBUH'aH LH'- GNHH Cocr dia 41NH HDkHJINHIU 1NNHNNHHH -1 HNH'dHo H .HOHH INH. don. WH. W- :HHI. ,HH h:.,
deNro ONHI' PHInHI,'. Calls 12 N I 11 ., HHHo HNHHHl 3.NHHN' H' HHNHN HHATM V
NHU HOHHHN. It SE A.'N UHANHIPoI
HHHH. .. NI HC-1I7.7 Feb do_____________ NH.- b-Tl HINA HUINHN HNN.. H
__________________ L-ANES MATEMATICASH HIEEW IT SHHHH. LIES H-HrO PaHoH NHHNHH HHH -NIN baiHHH..H',apleLzi, ciciHHH gas y cN- HHAHN'.N H nN N
m.. ,.NEH H I Hj OIN-.. -'HNN IH.~H. JNHI __I MHN 54'H -NN H H H -411-1
ENSENANZAS .B4Pi2HHN _________N
_ __ N"'E HnNNUPaOdnAI oe oSATNS
Roah-il-____ -H dIEIIalo:MnIXREITIC97.-
HS .. I HIo No. NNHHHNHH NHqraniT W. 7-1 ADl -fl.UpflE
NHED 4. ERSA L HdHO ~I H HH IHH'HHM U.N-H, N.H-HH NNHHIIIr-ra
KOffiM 5! o &d l o' .aH4 an]HNN H.A-H I..IHHN
"A- NH-l "H n GHSL EN.nrOH ANH54I H .. anHNNN-HH.NNNHN-1NNlg LUGHEDN

toH.H S3Mmi Aaal~
an IT~ HHHO. .. I. N...H N570.H
DAD UiC .5_ __ __ _ HHH'H A.. HO ISNH.. NHcooaral ILMLD ,a.e Z
H.HHHC T-14-H HN.,UdU 1. L'.HN DiH'H IIIH.H I'H

NHn I.E@ R H. II 15' NO$9 11
IN HHHHHHO EH0.HHN LONHJO
_NH.HHH ,or~H PREPARES EN L-A GREGG H`a`e".7` HU AP, auiirn ann HSN.nNHHH N NHHN
H-U .H NIIBEHINESN' DE OBIhPO 310.'HHH.H 'N-H R"IUEL ADUIU HOINHI UrNNN -NIH-HO-N 7
uNa H-S. -. Go 1. H 1.H HNQIL *NHNHNIN HH111, N C H A-N HONNNH 11HO41,04111L H HH 'H .N HiI
-A- _ _ T.". -N .NHN UHEEN HINHn
.NHor- ENHNH 1---HNHHINo LANA PAIH HIJSPD, 12H1d 'NH.1 0IHH IHHINHH Ha-N ""M HHHHSNN 7 H IN HNSH-d
and 1.N 7NH Ia H.H U O IN NH I I HHHH a. IN II, O U HNN3 H N N H HN H N H H H I I
Ilrlo DoH HIN EN. NOINEN.RIC NHCrw NANHNI NOAlNNlO HHN NNN .H H ON.IN.NHHHN
Hait o EiN HN- UA NHH .NNN.H3NHGEN E DD 0~*-N H H M niRgAMA N.NN HEHH. IIHN UN- N Ull N.ai No NH HHHH H-o.NH
UN.~~~~ ~ HHHHHHHH HINI NH .-N IS.H NH. H' "'HHH '11.HNH NH NOWS"________
HHH al BEHNHH -G. N.- b- HHHHH.ll W HI'. HHH .Dari aOHO I-N I HONHS H ..HIO Dill HH .NHHI HNNNNN NNN' -NHN
N IHI. 1119HAN d A..411 In OH HE1 HH H HH-N 301 NCdial & H.HN. INOSNO UN.HHc HHH rA. HHIHINNHd.HAHH-
HN~HHHHHOH Ho 1.1na Hol IWHN H H;I Hb HNH.N'N- HanonH HOHHIL NH0 H H A N HHU H H.H i araItHIN
Fah." 7CLtNI LO O O~ CA DIr" H-- HHH..HHHHH NI HNNNHHN 1 H- LU-NC
NHIHNHLElFE 3 H SE UP HI HHH N LirH'aL H HHH'ipATN SP. HINIHENH HN UnH.EN
NNNNNHt NHll u. do 76f, I N H U. HHIH N.I H
~~~~~~~H~~~E D A r izNsh r HE H H H H NHI I N H I N N N HO NU 4 7 H N H A 1 H N. H. NN H E H N H iH HN H
NHNHHOOHH ~ ~ ~ ~ ~ ~ I. riaS hll IllH-H 0- -M'' H' H H NH N HH H N H H H H H U H H N H NH ..H H HHH I H N N N
N K HHdoHHN.'H 14H &4=,0IHH NN'H UH H H N H-H H H H
5 EL NW RSFC1 -H'84H-NOH H~HHN


A LQUILERES
*, APARTANIToM 3 4


,a e Amu" Kove H .u7.M" 1
H.UHH-ISNaa.HN-."I"HHHHN.NH
I p l. l lo l l nIII MM A .


ANJ .D elH1. UN. D..H .UN
'z-,H,. HHN UAPTO. AMUEBLADO I
3 ..l II o... umat ...f l_


*mpliesapartamentos:
AGUA ABUNDAjF GAS C
SLA SIERRA _
jLle 15 r=dw.mo 15. In- A. |y 4 B.-m
11 C I 'a I- All -"
ib1 -jr, C..-. Lmd. S .. ,;,'

EDIFICIO PAZ

EllnoZIP- 1!:All- A vom E, ]QCERCA COLEGIO BELEN
B-I'/ S^ I A MU AB "Slo -i" I,ALQLI1LO APARTAMENTO S

NS'f-io+i dti ;, |'' *" t'Ml'" l" b-f a .
H. H "HH.l. ..H ...H-H H N H


d .. Hi rHH .H. H H Hm HH HH HHHCE~iRCACO rATLEGIKO BELNIIh
H NH H M. H HH HH. H H H- I

3 LALOMRTANENTS
*Kfi d:UL 'l*EM BS* J
S11 F-1i A N1 .. ... ...... ++: '

______11- ____ H1.i+111-*4e-Jblq li h
Il Hor HSH TH mB M
_ifue GORNA AA.
'14IQLMA mAUTAE INTF CO rH o


Hiln H m M H1H1H H-m.N H H HHM Hm'
H UH. H -UH H
+.m mA. Ii tA I AiL *AJ^-i- nIN


.atn.iG.Iui r ifto* ,1U JB.-.U. lt.lcr~cl
AmqdIHCHHHH 7I~+i~r HEN BaO,
ipuou =i ntonuM r...i P. -. 1 0o
IU- t ii. di 174123 1BM 3
IS& IIDA IIIo dk ART&MISN'S CON uxJUdm' M InIIIM1 IH |a h. i


93'N *OLHOHATAMIONTH P',m MBrrmlJo*m. Ir .Vlr ja r Pmn cu
S~4.IOADOIS L TO Aw Cl MI^ *7 zA.I.H-.+-


N. HLHO H HH HO H UnmsiUo
l+,u i ..< 'l i m~.14 .1
%Lh- F4' IIA ,DX APART,'EN+ I


NHNHHHHN.HHHNHN-UWNN41l
INiHr.Q L A .D H HmrH. wlq Nr

n-. N lN UMim n' IHI I HHM mC .
i rHAH N NLlIH ,m I I HHo UPJllm 3
SON _HH __ANHSN _HHaNH.T HON
I N H 1 HrSSHINON NO
HH U HHHHHHHHH-S
On G. nef 9 na a U I -. 9-H-
KAIFFC I hO 11T M I T N SNatu~. a A1nd i--ar-I
,,IA1 a J FI=. -a Ii-.
51!M


C_ asfficados

A LQU I L'jERES


UNA HABITAC1ON

.HCLNA BIOU DO 15 E hiRANDES. B -l PB1VAD
A l ''&LLENO @oLD CON 1rl33 .


i m r~i *,.. viaif Ou d p I ,

, i i = r.3.L M 4- ll:, p n j,
E Er* . B-Jj ILJoi A-S


10,..1 n, 1 p+-jao-I,4.
I ll- S,,, 0L.' .'f "r A 1,1.01 11a u.2
A DE ,,.-11 -1-
"**i ''; "; 's1 '.. o' .. .." :

"JMK L.; .J.-^ ooJ sD -Ii-s4J
mtil A NwU+ tr.& *Itn '~cOI ii> 1~m .4
I .L'L L' -.L.A n Br l j A1 ri-m
I. Drl- .110 d. -1-1
mr L"i" La I o

E ALQlL !i-ft A U i i 1 N. I .LA.

21 0 I en~r~~r ijrl Salolu An
L. LMrM. 'U. .. j.c- ra.> L. , n, M B-mU,., ,,t _____ r-M
ALl& fed U IOPIO WI I ANO L-T-__; . ....N. HaU..a.
cii,+i -ba o -hon* ea. ra nj-
UOMU Mi"', IMB.. I r. Il
& D-m I4-

-.iA D I %LII ;L~Ij D.L ON E .I*ABIftCW 414 IniIA 1A
.. ..... .. .. B m C D


H %LqiIL% N 1," N KLS DRJ. Ull!


caarwL' ]j> *pr trUIila Plluom

hUrm i i TOm M r V4
*BM aL U i ..A Son.

I.. ,rS ,a BA e- 1 J." A 4%
,. -A '. ,- i alr
49 AIL, E.1M ff 7 SA ,tll<,,
..b. A

., ...,1 r.4 mu-- hl- r, 311-4..


e+ far D t I+ D-45"!. 3
lzL.-I[LW -.NOF P- -HRNIES-1 ., A71 A".+e,4.
0_1151.-

"~...- edl; "I.. ...o =

10.UaCLICaUC.IC


A[,QUILERES
H4 HABiTACONESCCCCCC. CCCC, C CC.C,.CaCC,
SAN IGNC go 75
ILI . "-C.C.Cm. C
LILQUOC1ALESqOFRkBICINOASON


OF4RI ICI NA-OOC9iSUIW0
AL '.-,L0 Cw,';. .,"C', 90.; .....


J ..., 1L,w..-1 s Jm1 i -1 1 1. 2m .- .
r, .PI l ....... CION, %"
2 m b m 0-,+ . -. I C
r~I L ,lt I, IO T--1 F.i m5b-.,.. 14,. -.4, "..,,

A -8,3. 1 t t Ie O IrJ

PA', Al L0 IBIS1 h&,LY,-11.0 ~LO~~
A- C-l. 1| ]1 -. l5 p or

T.,- -N j,,. ET--3---
at N-1 ~ k I L.~ I1 ,IL CoW

A. 0 .",,.:... o.' ;/L '; +:

%SOIG II
J"1 J li.l .lLF- ORCIIII n I..


5-. L - .., ..-n- I.

1'. .. ' 11-' I r-r. Z z z.' .' 12 ,'5- 1 .'1


ALOr-L UO N I P JLQTMEN rh CON

D, I ii m ~ l l

OALSOFICINAS

SANIGNACI Z


ALQUILERES ALQUILERES
97 HASJA N MAJANOA R TOS
%tQt.-TT c ,corcioN a. vL. A as AU L41 t.U-A CA41A N FrItoR.I
C.C., ... C,. CC..,=. ........ ... CCCC- Q- .CC..CC.C CC C.CCCCC CoC'
. C. .,. 0 u P'. I --ad. INNI. ..m =.

SE ALQUILA C C1. .A-C C1. C = ...U 11,fl
C CC.. CC. CCCCCTIT.CCC CCCIT CCC. CC.-.L C .- I.C
C CC.CC C C C C''' CCC CCC.C...C CI CLQ .. ................
C........C.C.C ..C C. ... .C CCCCC .CCC CCCC CMCa.. . ...C C .

GuardC....bCeC I I' GARNER" CtSUMS CR.COCCC.CLAM%.O+T.T'lI
i~ ~ ~ ~ ~~ ~~~1 ,Be, ".r- ,:.. t~'b+ ?, _o........ i +..d, 4. .-....
-II 41 t 11-a--;]
., M,,, -,, C. -, .. rcea.i .1, .. r,,+ .w -, z,,r.
CC CASAS A 35000:


PROXIMASA 4 CAMINOS I
CC' CC CCCCCC.CCC CC.CC CC CCCC'CCC


C. l~ C C C C CClCCC C,'I C n ,Cl,' C |1 C C C C ,.p l~i C .
CL' CM O CIS C'ICtCC

C C CCBill- 4%LC' CCOW C.JC CCCa 0 CC C.
.-It 1 :CCC C--d 1LASA CON PLAN A PRIV ADA

CF C ..r 1C C1C3C.C .. C C C IIC CC
i,.-N =lr w.e ala22 D I'd-I,,\1i2,, A I... ,-.1 3 1,-1- ,l,-C
AI II! O .... ..M.1 TTa...,. ,: -M -, : , .-.,TV .
DARI 11%C T. CC C C CC CCf,
w-,Ia ,- J.C'mC -C. C C

EE A!4" '.,,",,.eL. '-,, .'..Me.A


..... .. 2Z 1 .. .IN
C ~ ~ ~ C, CaCC C CC'CC
.11-0', 1. .,+-S," ., "'.;, -,[ON"%'. FRN VEDADOj


C.ASAS ,ANRDEDLADAS CCet, CCCC,' CCCC CCCCCC, CC .... CC.-
.A &.B: DARDE N 3243 C' C... ..C ..-,;
L I m .C.CCC I C" C C W": .,..". '

II' {, CCICC CIC.CC 5 QCCCCC, _':' '__" .............. __ "____
ICIC.,CC CCCa ICCbOCIa Ce CCCC CCCs. C CCC-T CCCf CC-- C 'CC '

C:. CC,: 'C'%r1. C,- r [ .CC C-


Jla, Ce; el CCe.CCC, __,:, __,s,:,
NBATZANA RAIAO|OCF.N RO ""-;",,,,... .. ..,,-,:.,.,
CL L C'111 C3 CR CL UL CO CCC C ,C C11CCCC CC C CCC CC CCC CCCC 'CC C C CC C'CC


C C ..''NC m.P.,14C;-CC- ,o ,.C
CCC. -rCCC -C CCCCCCC' .T CuA c a'
C C.C~CCC 'C~C ......~,- CCC CCCCCC1 C C C ,C.,
ITT!, C orC, CCCCCCCCCC %CCC. CC CC,


C CCI CCCCCdom StCCC C CALQCC LAC l DIDOIM'r
C -a C, C CmC, Co r pCCC aioCC, or-
benll. CCC CCCC CCCIIC.. CC PC"C C..CC CC;. CCCC/ CCC,+o.. C. CC CC C
CAntArS AMn MEueL, Vlo I--a5.1C B.d ARDEN: r M e 324A D C a CC c V omer- C0C CC CCO C CABA g C.CO
C .t C C-m. 1 reQ B 0dI, C %e %m 3 4 L % o C Cl C h l
CC CCCCC C CC CCC ..IC CCC.
14 trr, 1.. |L el o n ) Q um ta ,relon .41 e. i

CJQ 'C6 C-i,. ,-,, C ,,i .'' CCCdCcons. CCCC CC-CCCTCo C -- C- C C L CC
-- CC.... .C"C CC CC'CCC.C.C iCCCC.CCC CCCCCC, CCC,
C C.CC C C aCCC C C. C CC C C Ii, C C. C C C C C -CCC
C.-: '& ..C C ... ................. C.-C
Ah ..Ia .) e tdo.... ....i e LaO ,lt. ',. 1=._.m .
*,.,-CC, ,'.. C CCCCCC C ALQUILR%,.L ASS..[.0MCIJOR


CCC CC' CC ICCCC CC .E SNTO SL IAREZ.1, $4450
MEDICOS "CC C ,..CC. CCCC, ...... Ct.o
.CED ADCOA.IPA SED eC CCC.. C

D ENT CWCCC C I..
BE %LQ5I1_1 OMANuRE.Z. CU. COST

C CCC CCC we CCCC C C allaC a C L QI C t. C C C2CCASA $ CDCECoCJOFTi C
C C,," 4, 6 FC b wC,+ ClCC t oemCCeCSea C C CC CC.i C
sCi-'`ODC 1RO C C CC CCC C FRSC' CentrsS CnMiue.C CCC CC I

C ,, C I C oCf ,'"'1CC C CCCC CC n "'C. CCCCC-,C C.,
aCCCCCCCornpC t., C-IC.CCEC.CCCCCCC C C

.3 Ch l mldOn a P Tii c CC r Co d I CCb A AL QlL O, CASCIAC %.OR
L, r. ine: 8 n. 60I.I t IT.r y a , mine d-, d., el -..r L M 6I4dC P. ITCrCCC TOCaC.. Pa5 IJ A n. PO 4 .
D- 1'd"11111=


1129 .. -3, o,.Cl, ..CCB.CA.C.
I- ,-- 1%130.' C N. .1 a I .., D. Ie, .:
,.;..0, 3. a. ..,. ..y P,.


CC D^DO CCCC CCCCCCbC fl.." u
C L A SIERRAH -1P,0 C 1 .1." rI5
%.E' q;" 2," N' . ;-'I Ort" . .. ... t...
, r . l u ttJl..~~~.ou Q I %Rluoi 1 -r10.t.E Z io._
-.,.. i,....j; I--...,Alto, modrmos en l VE ItLLt _o| LSEDO CASA
..I. C. .. ....C5CC- .1. ea'. C I.. C CC C C
.,-.... I. .l. I11 ZN' .' L S55Z I -, -= t;+. .aIT ., -xv,.. .. M .91150 F .1...- 5 a'se Vla ..
D-35 -,W,.;3 Le b ef.. t. t
'-.D M~nZ ..1,9 D-AITIt F-Q,. rl= M I
Ilr~lll~ 111 ro Ile St.Z-CO[

DLAu' SIRR ^ 1 LTO-1111MN adeTIS rsk
S .,T a m e IS...| ... .. - -.l-weW.
ir.=' ,+ = '1 -ed" 2 _ATN E i en.. P.
e,? g." 4 ,I:; Tl', ."an


A LQU-ILERES
14 LAWTON C ATISTA


,211,1.-. T T5r4. D,, 1. C !
IS A.11 A0 0 F C', L, ,-R
P.., |15m T~elz: ~ m U11 I+_T4NARANJO
N LOS RINGS- NARANJITO
A SU REGALIA
N0 AGICNCIAES (LOACIONS
EC.ICC1C RI. N A IT 1CC.


1e1111) pl'EDF (uONCuErClrECIRb

L. D-1N EI. ,-'103 CR140A5 CRIIAD0S
C C:CC .CCCCC, C -,C C C : ,C C :, C .CCC CC
CCC, C C'CCCC, CC CCC
pteP.
,a.:V-.,% w s,

SECCOLIC17AC

S10 OLICNDDERAL C CCIERoS
iF.4- re Cren %as. L n r A,. .,tu.me o I,
ro. I % % c %,, % i-ie-
Ten C C, I. C
CoCCCCIC CCLCC CCCCCCCC' CC ...CCC CCIC
102 AOLICLAS COI OIMALCIONP


Alr i s C o r 1 l rdne, %1 rdu ,

LdA 2- D, Edd+nL EnlledOl~

R1. Il t( N E ]. 1, .1 Am,.1

II] OLISYED MUE COA]I LNCAGI-


_, lrIATAttNCEURV. 1
pom~c uar' er -.. Nab ...
y reprios, 1-Id1 1%I - .... -S
d.OrCId.. S.I. 45 -,DEg+d. y ogI
mesa .dD-1,,12.1 MI,


Quit=y erer rU 3Re-- ].-7d.10_
t 11D 3..


- z AN OLIC1IA ZIRVAEOLTAPARA eoc]-
d_. 5-1d..L: n. Tr-


,_ 1 I ".'1.' ., ,e.1. 1, C+
Traw1 12, ,l,,, ii,1b_ -

"-a... . ... .. Il : C'A. I
fit. a.. I~lllaariia,,iird, .iid-n
Cal .. IN., ,,| e, a. ,rCl-,"~


r. Aeeec un= nfr l.d

- n R OL KIITG IIUCHACH T Pri- (,)+3
4 r a- ..I-- .Ir | .. CI -' I~ -,
,' 3," l.r. .",," Mi"r '.. ", B 81.,'" "


SE SOLTCITAN SE SOLICITAN SE OFRECEN SE OFRECEN
105- MANEJADORACS 116 SOCos II CRLUD %S CR 4 123 COSTURERAS MODISTASl... .. 117 SOLICITUDES VARIES III (1COClhf1 I IS COCINEROS --
11 LA% ADERAS.LAVASDEROS
.L,
... CCC.,. ,, -C., ,C.,.: y..,, .: :.. , C'r t ? ; ;, ,; t o ;

......: INDUSTRIA IMPORTANT ... ,"" ', .C -....... .... CC AR ^VA
'LCC ..CCLVICCfc...6C,, .....P,'. C-

.. ,,, C . . ... I.e.C-
CC C ....... CCCC'CC .... I... .'". : .... ... . ...C NA
F .10 j I F4. C.I.

del I ____1, F.er., ....-D ...... ..IlI, CCLI.,1.r0I-b,',
,, ..., t. C ,,$ C. .:C" ..C. ,:. CC.. ".-:C...C" ....C..C .. C _
1V30-CR1-6.5T,-RI.0.
C.C-CCC. CCC._C. CCCCCCC.CCC ,, .+o, '' .C, CCCC CC __-_,_.._,_,._

RGL.T. .... .. C ,C C.C.... . .... ... . .. . .... .. .. . .. .... ? .


IA t;"S: :,R:R'-S"MO"""S'T48..'".C.,.CCC.:." :."C'.

II L AN0EI 6 LA,'ANDERI1 1 '' C'C ." ,C_,? ",A . IGL..114 .l(0E6r[5 AR IDEII.ORE.S b .i .'.`. .. : t o. .p~eap- C. ... ..... .... ... .... .. .'
.FIT I p-N-4I1%. LEA, Z C LOR

1 6 e e A RIlebo, CON.1.1. CI7 R AHr alRin 127 OeERRIO S RENC"

1 .5,. r_4C .CCC. 12.5 AGENTES YENDED01ES
o, CtC eC C nCCC CCCC v to ,, ,-. C C CC T C C -CCC
.. .. .........C ..... ......CCC CoCC.CCCCC'.CCC.--m C-1: ... C...C... C .. .C..C C C C...C ...
C.uCCCCrC CC C C PC,' CenCCtCCaCCCCCC C C CnoC.C CC. C4CC C CCC.C CCCCe CCCo CC Coe C C 3 C fot C a lrnC C. CC C C+C C C. ,,'. ..o .a. C-, ... C C."' ... + .. . .a l nepr.r. .l t


C .CC Cent C~d C, Cn m C e C C,. C pC C CeCCCnd.C L C AidCCCC I-CC ,,- C C -. ... C,;i]i m CC CC. CCCC CJ C-1- C.. C -. C
r C3C-CrCC1C1. CdriC.,


LC CCCCC C. 0F CCC|CN C T C C .C ... CC OC ... ... .....C:.... ..... .....,.. o .. C C CC. C C C, 'C.' CCC CC~ ;;O CC t d-
-- GANE ADIREO D__________
C t- CCC.CC E CCCCC0 CCC.C CCCCC C.C CCC C EC C C C C C CA TI 'L X

meC C CCCCCC CCCCCCCCCCCnc., CCC a CCrepCrC$6CCC-CCCCC.. ... .. CCC C..
I4 AT C C C C C C C CCIn C C C-CCC, |
115 ROFECIR ESISTA CCCCCCC COCCCCCC C C1C 1 CCCCCCCalCC1CCCCCCCCC C OC
CC CCCCC CCCCCdC.C C..CC CCCI CCC C--.CC CC C CC CCC VCCC.-CC


CCC CCC.C UNCC.. . .. .R..' "

nCC .men CCCC. C-CCC-C],- CCCCCC- -nCC, CnlCC WC-CA.-T14CC- C.
I 01.0t ARSE....I N IA ..if-A4.]L9-

fa t ra ,c nt b li a ,i :rr '. . ...d d O 17... ,'. 1,"'11,
C CCC C CCCCCC C CCCCCC CCCR..CCACAn1 LCA o. CAIC Co ob C C rs enC .. . . C..C.C,-C C C.C-C.C:C
u a~p ciadte er spraco- el.,n=orh ...... 0 _t ],,_., 20 AN.JA OR S ",.. .... ... ,, .....
f, I-. a aed oo ImieIo .... o +, o.-Le or ,.- ~ e
C1 AC EN E C E U O E C- C1 1 1-CC37C. CdCCICC. C CCCCCCCC.C'd.C


uMPLmEA to. Oft C N as ...C ,....r C-,- C. C 131,.E TA ARA,.I ,, -. 13 -1 -

ICC g.CdC.C dd.CCCCCC..CC-CCCCCCCCCC.CCCIC.
CCfC, CI CI:, r. .:, d I.- 'h.C C
so-T-


JCC. CIC. CC C~CICCCICP-CCmCC' C I' .. T,... ,
C- ,r C.0. C C C .B EC CO LOC.CCD I
U/I ,,...C1.-de CCCCIC_ CUICCNCEyA.,________________________D
- .e ..... rlhn. 1-.... .. ... .,,n ~.,- -, m,d, ... Jw:,,,) ":e. ".,+::. :.'" .: ,.';,Ce pCCCN d. .CC C .C.C-.1CCCCC CCCCCCC .. .. . "' ..=" .''""'
..C'....... 'j-'.-"CN., 2 M AR C................
u~r e .C nr! f. .AT OrECESK MUCArdn ] r B E COLR P. .. .. A. PA... .RA.. ."- 1 tr


C .CCCC.C. C -iC~0-!! iC C C C C ICCCCCCC C. ..C .Ck ... C
DL ~ ~ ~ ~ ~ f LA IRICFC 7CCCCC C

I~1?9l UT 11,1C1E
COIIOE ERSNTC.-- ..neTQ 01tGE Of- T_____

SOCIO _I_.._d:'_________D
IC rb. C CC. CCC 2 ~ TU E A 01 C4 __ _ _ _ _ _


Pigina 27


DI\URO DE LA MARIM.-Vierneq. 2 de Febrero de 1951

FEBRERO 2 DE I'


953


DIARIO DE LA MARINA


EJEMNIPLAR: 5 CENTAVOS


r / I ralarsiD hmo' hre ILI-
Descubren una especutlaon con obras de..... pliaei6n(hei

]a Cartera Dactilar del choler Balneario Universitario
....... reuml i ly. Junta de h ... .
L na hanlda m e ledicaba a esle trfico. El Miniotro. :. .. .,
de Goberoonacijon ha ,,r-lehl qd. a ll ia b inel1igaoci ". ,
...:." ." .... .... . .." .... ...1.. , ,In i1;1 I,, Iu,- -co l.,r, -
ii, ,,< i ,...: > ;all illi:! -",' . .. ?:,, : ell4,1
. ...i i.. .. i i .. . i ll
I .I1111 10000 Ifir I .0I Ir I0m. .
,, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I L,+, !,o--o '. s- .b

r:_ ,- t .- .. . -. 1 ., " ', :'a
f'" .,+ ; =', :. 0-1. t .. ,.. '" ; ' .. ' : .. , ,


Hasta el miercoles dia 6 podran

renovar el carnet los extranjeros

Los'que no 1o hanan en e-a fecha incurriran en
imiilld. ImeD no darn prorroga para la renobacion

.... r. 1i 3-i tei.- ,''' o.'Z fl ~~,f.c :c+ ,' l~r'l ~ '0, .. I...

I C .3" 1:, " .5 l rr ... ,. .... ". :.h m r s

:4 /:i iiik ji : i CIE :' :

, , ;- .6'I
3- F. ., -


mmoS/EMVI4 EN CX S4


.POR MIO O e / TLEVISOR

k t4Ai7?)'


J


Fermin C lerra. p p ,i Irl. rn.., n i.-,,,, rrl lM I' Mn iril.tr! ', in
v una de I0a glorias 0,I Ii. ..li .,I I -., i..l,,ll .ild..Inn.
c0s i0o de los nm iles -1.- 1i r-,.. .. %m in i'i.,hl
por In nlejor comprC i...I.. 1i. \ \ IC 11 0 IH r.r .. e,0..
eIleo isiiin. Por r so .... ,- I,.... .,., .-.. ..f, h.',
cion su 1 telelioor RCA\ \ I t I ( 1 '0 '.l. ...r ,do.'r. .i ,:l -..
f jmilia puied eroI on o ll.,,l i0rhli,,,,n ,-00o-ol .. 0
ntientras jiuega en lc sailinin. .

En tolvisipn ... desd. Ia *misora hasta su hogar.,
la calidad tione un nombre: RCA VICTOR


RCA VICTOR


"LA PRIMER EN TELEVISION"


,---..,, ." /

(ilL~tit~ ~i-

00Izz>-


'uanan eurs ~d4 ,e0l rrjConoci6o la Cuimara Municipal el
on 00U010 02a1ra naeslroo J


dura. Toda Cuba sabe 0ue es0o0
no es verdad. Nada mis opuestf'
0 Ia ndeolOgia, al corictero. al tem.
10peramnto 01 00 n fr0 0 i0 o dpollt'
a de dCarlos Prio que I 0dctadurs
baj rualqu lera de sus modalida.
des. Lo dOnico que har el Gobier
no, c4d vez que lo0 estime nee .
sario, Es 0 oponer 0 u dialoctics
dlctlica dei p. la 0p0i.0i6n, l. 1 m.-
paro de Iloertadedquon- o 'on x-
clusivas de n0ngfin0 gr0p0, s00 do
t0do0 a 0 qud,, en que se divide In'
La orefuildn de]. os hecho.
Alguno'a colaboradores del Presi-
denteo legan hasta el Punt1 de pe-
dir que e lob t amnird con
lo m0entira. A ello se debe. quz1*,
e-0 0mputaeln de co0nunismob e-
cha0 lo OrtodoxiY 0 que Ch0bi0
ha refutad0 en0rg0camente.
Nadleeree, dosde luego, que el
PPCt en0ga punto, de contact con
el c0munism0a0 se halle en el ca-
m0no de un entendio4iento secret
con0 0. La Ortodoxia e0 un con.
glomeradPolioltico en que se mez-
clan Ins elements mils dispares,
desde el reacc onario hasta el de-
mag0go. Es absurd suponer que
u00 DortD uq0u 01 un Ma4a1h0 0un
Agrtmamn.te. etc6tera, tengan velei-
-11-: 71- 0. 0000. 00100000
a 0le 00',~ .0 L,0 h'.00.0,1. 1,'0 00
0-... Le. ', 00I-000! .1. ,, .00
"e1 auxilii";odeuna l`ve delb-de.
ras, n0v0J9 M 0r. c000 0,;0,r -0.
Past. ,1 ~ h,- i ,?d X
con aus I" N&'Ilr'+ Irr
01 01mt -n:, .... 3'-1. ,-10. .00 ,0 .
01000. 000010 0 0 o 0
oo.0 Yoe 000 .0,, ,, ,
area.

BONOS DE CUBA
wn.16 Ice,e
Cub. 0..00 1 42. ', 000 -0
RCTb 401441
"-: IP3l,,.. .%,1 2 R3 '94
,: 000 i~.-. %, 10 0 0
Cu.'b1 -llod 74% laT 39 41%
Rep00l00. d. Cub... 040%.
M.00. 0Sugar0 4% 1000.:.. m 00


E ,bpa esta dispuestaa....


1Cofl1at nai de0-Is Pit. P0.I0dRA0
00000m se desplomai1ia. Soriroamom
una atrofia eeon6miea y finalmente
oendrla el colapso".
Una solve de aplausos aeogid sub
palabras cuando dijo que los alia04 4 s
de Ios; Estadlos Unidos eaten dispues-
Loa a desempefiar su parte y "Dos.,
atr., vamom a eonstruir pars, nosotrm
0na mural0a0 de pos0"..Mis adelante
dijo que en I00la aculld 001uropa mi1
Ique soldados, neceRta l as armas y
municiones que Puedan proporcio-
nar lo]as Etados Unldoi.
Severamente se prdujo contra to.
do tentative pars fo1r0r ]a 0s ate-
manes a incorporarse at ejdreito in.
ternacional a menos que librernente
lo hagan.
"Personalmente creo que hay que
Iogr0r un ob0etiv0 poli tico, un acuer-
do qu. cntemp la igualdad even-
ioul, g10ana4, do paPrte de esa n0cl6n
tAlemania) ant"0 de que pod1 mos
hablor de Incluir a uonid0ades4 lom
nas en un e00 rcito d0e0 1 d u1qul0ere l
0,. Positivamente 0.0 0mo0 un0 -

Aconsejo Eisenhower que' e] rear-
me de los Estella. Unidosana debe
A aA. o d.: 00000000,E.-.. a il. e O.,.
P0.0 0 o. :,- -. 0 ,.,.. :e,- - -,

-a n,:,- bi, 14', a e :-c,e-
Liar rt.t .rm ruer; er.-. uo ,-lPec i:,r
e0r, 000 er0td 0Eur urDe..r, de 1000a
r100 00er' .6,11 0p0epar01101p.r.

l 0er1, .00ue0 1-00 ,, 10 1, a..-, ...:r',
"El punt qu 0 qui0ro prese00 tar es
00,0. en01 00 momentous 0 el conjunto
accidental europe++ es raly important
Pir "fiuesiro futuro; nuestro future
.h1 de tao m00nera entrela-do con
el de ell1,, 0 0qe na 0pdeos, perm-
'imos menos 'u. h.eer'l me, or'u.
podam 0r pars0 g or0ant0ar qu 0 no se
erder4 a troves1a0 d l desaglos.


"LPor que tememos a los gobier-
nos d0ctatoriales? Solamnenteparo 1r
00000000, -0000 0llos00, 000 0u0id0d
de prop6sitos. pero alcanzada por 1la
fuerza. por la ignoran0ei0 y por ]a
NKVD ipolicia secret sovietica).
Pero esa direccidn de pistOla sobre
Ill rifiones no pueden triunfar con.
tra la unidad de0 lo hombres o ibret ,
ta cual no serfi derrotada".
-- Refliriendose a lo que hall6 en Eu.
ropa. dijo: "Seria also y ocioso declr
que en muchas capas sociales euro-
pe04o no existed pe00i, 000000ue border
el derrotiarmo. "Pero auin deapu4
e haber vivido anos de terror, bajo
la bot del conquistador nazi, los
pueblos de Francia. Belgica. Holan-
ad, Dinamarda y Noruega de nuevo
muestran ams deseos de vivir la vtda
de hombres libres". Respect a Fran-
cia dijo: 004 hay dudas re0pecto b
que est~n deterominados a enfrentar
Ia amelpaza total comunist.. anto en
0o interno 0o00o0 en lo externo. En
[a pecluefianf l Noruega tuvimos una gran
salisfaccon. No puede haber dudas
000br0010deri0 4000 0 de 00 los norue-
cl- a. 4 0 .-0 0 a1, .yr11 o nrrtorio
00-1000-.0.l0c0000 0 0-. 100 i:rp0 d-
0echal001 qu0 e 0 e1 t proye rado 4a0
nismo 4defensin .l dental europeo
Pid,-6e -',:6 ........a para la d .
rpiquoe propo-

v,, r lr--.a;,:-r-.omlo un00 adio-
p- e-,l' -,,:Ia..Si east .-
[zS,! n~ r a propaganda
r,,,, e -,u r, rp sit. nef.s-
Plemcnpe, ,lt ,,,pretexto purn
;arure tor.IM r, '.,ros".
S, Europa0 0 0n0000000r0l2l 000 00 0 00
,,t .... ....... ...o0,00..l.S~. ;o.
..... ......... +0 00101, 001,,, lo,.: '

dicalm'ente "que nuestra rpai
guridad se ballaria en grai, p
gro". i
Pidl6 un programs pars a dI.
qu a pu 0ed extendere.1 0br00 0I 20
"Pero no olyidermo que no hay tn
mom0i0to qu0 perder".


"l ' ~. , ... *~c .... p..^ 1: '
Dis0rib I dore ExclusivoF pan Cub2:


HUMARA y LASTRA, S. en C.

0l. 4: q 40. Tdcf., M-5650 y M-5 659


\6


I


.. ... ..


en. In Ecuela Normal presupuesto extraordinario
0.. a'a1, 0",o ...9 ,. ...a,_ _
.0000,, Be1',i1ioel
P --:eJll110001n0m0n 001r1 ,o, :-.- E s0 Li por $1.613,631. y el dictamen deo]a Comisiln
,. [ ,elo r.: ,v, I. l u, T;ewI,+ .w .
,... r 0 de Hacienda -erai ilncLItmdo eliprllo-mo lunes. dia s

a --,-- P.. ...11 1- de
r,- c. . n. r 'c... .. .. .. . d- ... .. :.all. 1l, ,,R 0.
0 ~ 00000 .0..Nw.' ~ P:.. .r' . ` .: ; -. ., -, ; :.. 1 "" " ": -;? .
3 0 -. .. --= .. I .. . . " '".:' f ie- ....: ,, ,& W ,,-

.. . . ... -er.-.. . ...... .. .- ..... ,
i b I, M r Il l. I m n ;8 onc.
Fitr1 tbdanteCrC.,ye-3,a1 untoe00. co. ceal An-
0 0011 0 01%._` 00 .0100 A


ramoIeA.s: e or' a ..i d sA eln onea pid n ei-

le .,,i.,,I + ... 0... lyoh ra0 sea un 00 ue msr m no de0 pro-0 1 0.mL16 de. acend0110 rs
... 0000.,0,.0,00 0,.,-,...,.,.0ganda u. o re0 rt3 .d *0 0op 0.s demen
Craofnli...a del .....dnodW lli

______ rm_______________eer ____________u _________' Ld 000000 anil 0zo residenlolo 00000l0
-+. on meios maerole ta ooolln es irlrse 000 ..o.000 ec 0a I000a un Iime i Oliobaci ,141n
. ..' d e a n me ros quea u buon. ] p pee iamnar n pel c a ue s c
0Ji--d 1 0i00= i.. ... i ..... Nadad...... Es 0 d IIt l repntoo d esei r ....rren

...... .. 0 tanto a od be pdo poo o ia ,ios retrasa dos i 0amar 1ra1 di un10.
.. .0000 a rc n ",00,0000 uodoooo i nto.a...oopdinoearonPar .
sonhdaesd den poo tenio a It oL da urrltepronca'a sesun.o fcpr~ n
Pre dnt vlvd areulr onn t, .u n I s er t- lmc ve ,, rmje. i'.u o ed.


0000000 00,-,0..... .. 0''e"~ 0' ...% + ....0o1000 to14.000i00000000'b40.000 rd l-
pa00I.a0010000 I di,


00ne an 0--,ad ....ndor t an tce000000- .1000t0000 l o o1 00.r. ... 000r e .i ...es .d a iade se re0nl-
m tcr01 on ads I ns]as tedecimars de l as tan oben deo 1u ac e n t doicbi d0 ch0 101 100000400.
C M Q sueeso quno tug' msusfmomen-npueo. l n iorme del cn e a n n n ete6
e n elooGobi.... t ioenp ... ra-t aoomient i 10. o Io...... 000 ar100 nter 4., e Po Itta... eBrela-
ofens 0i ......... dita, d 0 tol ...... ... .bl...... 11 se0de0I0.......Lo.. Cv o410400don 0F seca... o ext .....
a dvo~ergole or olp ya n d too m rcar fbun. ensta os p d nrs a a ienAuduto ba.
derotoo eniel sire 0000nguna01100 nosoto.. Ni ei GobcrediernoEni la 0uohaendo. dseido0ildo pdirects-
d ropa g aeus ae nes de us a rersa 1. .sIci n and e pben l crm ars Inpar]u s m en t 2dor el are gr!den e ,del Ay.!
000101s 0. d Elads10 i en10 1 ba 0i 11n de1o.pu oob olqu 4a 0 Jtf m taient lavi omirr .dn, bje
a 000. a. In que 0ei0 per. L 04 "bs u1s00 4110ra1 40s001 0 e00s0000 a 00 0 0e00 des
Ma u:he uo l s eo alns osnzee ue 'de aC-If iraMnlt.l- alsren.-
LaHaan e sieror poo tenio S y er ropagan aud propnagtanda dme uurieone l obj...i6et ded ar bi .
0e0e d al0-er00e0000ati1oaI eri rdersioat cd00000110000010o dB erai-
11nes idante y espeeia. l1 0'ta e lnrn i00010 s reuir' ue e 41e,-.1c.'.. .s000v0r-
4r1et de Isyd a critdicseonodo as 0001 00rases00.0ba0t.d0as cin ;0.0E.n Iara 0 0erd er00 t do aleIs
el ierto tie depa g ronde III,010 hay1 0 u0110ey00001 4t a 001 0osodot am ooldon 0de 0HaciendaY 00P0esu00-
411100rovincl -y l01000100 00000.nol no rei~ i odeoIn0 I- e t0. 0000to0004r00 elanueoloGu00 e140 41 a.
n oler es un y I a t lcub ano J ov In,'d e l a po r iel ude cro d n fa vorep delca 'I a .us~ .extraord ..ar I d e a d -
ge er~ t n el 3 om a ~ rI de tI ctcs c a ot.t d os e ca a is rch. n yearn aot ro i nct en ob e l
l u ch s d el m y t o pb a0sB u s m o m e n pu eb lo te r o s 100 0rl es d el. o d c e d uc o .
Wombire Ys uehydsel m penta n l una-.t ryc. d
cdon e ct orsieeldrn u e fe de u Loqehyqe-tr 'ronuc'oT rerd ar.alcno
so connect IIIrlactealtde Allen-
t me, blernoesienebrd psena contr.le nrl B rve n am sIi-u
0110 00000 00110 00000 a. doll 110 411 101 00 00. Lo ooolbl 00abre1 O dO11000l00M 000000010 0 0000.

L. t... 0.......000 000 0 S .. de lad e o re a i rIf10cu0.i0 o e do ll, be
100 d .ol o d .eolpripe Y no d. 00040 000c1 ar retimd 0 er1a10144 i0.0 1ooloooo 1100000400 4001001110-
muy 0 nlotando aIna delei ningac a n sd10nIe 01p00001r.l..000 do 0000 Y o 1111011.

dset e Ji Cu bacine en ua orad aa
versa opdoi.Ls ci~n bnstiluciones ce p rsu olicite arnI qu.,eno e ade
Se i ceq eSnese a. cargo pbiu id nint C is ,sr
de ~ lapuuedd elGbire a. odfc aonv e l tr a za~p._de qet cumpln. a-..ntpromell.-
ta hoa a sin tai. doexp ert on-."_ a
sulas. 1fy q iens upoen ue pasta. Oa Bus ANCOe r T, t ebeo .diap rseaar Eela ale
y a hadd eputasagna lCmt. uiia pomrrde aea, --Gr.la B..I , earr=
pregu inla hs q ue l o b ierno le ha Pera i s Lo sel n sible p esidi o ore I pn 1 1 ,1al u J s i c, d
LaiHbanaIfosen or E ugeln ion Sal e,,pro ro- a gandae Mu nici all t anbal me ros c on El bslehL de .C e jon abler.d I
je.dimentos erv debeatnomegurs a- tu aa1ieo, elCente ro cade Veteran tos, el obr r Had. dell ll beI ti
00 000010000n01e0 Rd ite Ins1a10010010a04e0d t. 1.0000de 00l- O Mat ane. 0,,7 b I I.. ..0 -
Sorlenc 0a 0000 0000000000 0 n00 i da. d e flo 1100 basin400,0 deo I. Rconepeboo dIni.000 I000 i00110004100el00do 1.04000.


e andciero po de po pagana.y to hay q '"' l Co eg ita de arbe r a e in di-, RIO 6. La Habca-- o-isenda Y rsu
Soler0.001 deb3n 0.0a0011un0 0 d o d 0o reto0 deCentrl do 00 1 0 1 o-11 01010 0 el r is 000, 400i000000 /110,or

nlu laa o.tdaes nid s up e lo- uo e S l o r e l e....rdin. driql
I t: ara", c lgoMdc ~d' aLRe 'Ir"' aIn rtelaete pde qu.
ge Nea ldn de gl 30' 1ur d laCittem lara de Coerlate 1.3e Ids r ser, a cnvyelortida elidc d amnsarmesel
Acera01 de I 0000yor 0Pote lde oh als0 pel001000001 oe d n d 0P- e0 0eha00 d 41r eJeAcedod o +-.
0o00 es hoy 40000ue0sem 1s toopru-
0000000.ad, o 00000,000 F0001 fetel
101001100000 In 0]a000 00000110000010do
p srando a 1000 Lbnapars dd- "otSuovilizad Matanasenf
i0c0n1 1eleutar1041 m m-sAfAloonloe Sv e a- nz as en. favooer
doe. E00101110c000ie0no sulr o 0000a -
detBendj laminConvtuEstn.y as lee, de Ia carretera del Circuios aSr
0ey Jagey ado Ausnalelegac16n,0per. _d


doeantde....uba llen In d aratod... .letrd 1qe aeor .. . ...1n imd
00l00 00n04aullo.Lagaen u seso expstir UCio, ci- i olicitan-quenoae a
Se 40rea 000u0Soloe e ha lbrk 00111o .
de 1n poolcidas d deu l00000on00 o.H ar nodifncado el trazado y que cumplan promea os
t0doshgo bernhaside0t0l004 1 oen4 00 000-
sulti. ay 1001000001 000000000 0000 PEDRO 0,TANOOian Ta. 0oebrero 1.-- c tdivo.pooI o lo de lot0.. 111 y
y. ho 40400 0a .10 oas ullE l1 001o 0 n do opolntens e 11000 o 0 0 d- 00. es.una r beaid.a.da onstb 0000.
0004000t00 000 -qiGab 0 e-0000 l e -o n P eodro E lo por ldndor 10r0 del r u. n et i
die gidooI olo :-ao h 00000c 0000p0000000- Alodo 0A 1 0r0c 1y a'. l Cabeall e -o. nCIE m ip adoCl16a a u la-e do -Us
400i0000a0 0 0I 0 debe, pgu. s ela t P.t ro10 ah,. ecoI Mr dpar a ontoruec n de otbr.i de l La a ban, Ma00=
r. 001r1arsI000n00 r ba 0001 de 1 a lea delo R..401 00C0000 doa 000e0 COLON.as V M.rmal nt 1 dspuo po1.
god. 00 ue01se11 uie000 ,e0 u 0000 000 pa, u Clogl dor 0110011e oleSldin RIO. rIO.La dHa nt 0 0n000000000 1in
400000 e 1010000000, d 1. "Indo eo olo dii "oa0 a"I 00010 000 11001.0001"0m40 "oio, 000000000000>0fa.


a a rtdoiay ueCalo Pio dn tr ebrvsa If,. alaC IIfreue ve. tms Yp ,depl-
r N od.a dao s e401 r r 0ia d e 0er10 0 t Mindloo e M 0nfall 0011, "1 V000 01 1 0 10 0 0 00 a0 r o ds al.
0000 In C 10 oC' 00000 tIoo dplo. 1040 '. 1 c0000004000001o41n000
Ao00000 de ,o uetZ 001100 Iiho.. loioli.ole 000000 o 001 P0000. 000000 pr000 ole.1010401 Utd0.-LGril.

10100100 oopoldo. o10 000.000 004n0000I0n001000uoo141.0100, IAIc L laoo 0.so0
100,. u ..00100000100011. de': OdiPOo.CicuiO000 oo00oo00001 00000000011

ho~~o 0011000s, enoace Alb olond.eLo e0-A0. 000000000100' Municipal00000Sr.
dedjando bertad a todos..to s001. 0 c00ar de &I Qa a 00001a100 e. 000000010 oboo 1 tan0000000000010fnd
40000,0000000 000,400000.1hS do. 006000 de 010.000000, 0000000
0000 mal uEo 00000e00000 '0000000 0L.1 000000000 Cote,0.r.


do ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~r ban 0100p001 01004 I Coo do Jo n slo jf ilo1,00010g4s- LooO Is n ello.0000 In00 cons00100000000

If0. Oriodoooo 000000001110aPlos 4000100 do 000000 de breves0000.000,00000 000000000.no 110000.6 dop01
Be 001100100p00000 0100100 00 dicto. Soe001100001000000-a000gu00000000 06. 00000000-RodriO00oo.oooepooool.
UNICO PhIODICO CON
S M DIAIDOEN
DUDE
EL A201932


DIARJO LA MARINA
LaHiJN8 1" 2 de Febrero de 1951


DiMeo-w:
JOSE L RIVERO HERNANDEZ
Adimsdiuda
OSCAR RIVEO HERNANDEZ


MASCARAS DE NOVEDAD
Pw REA DI LA TO70
Lat belli- de t,, dom- *o debte ealUtmoe am
*i *ia eja W6a tlmf m do fCw raatel e
a~uta da flolyrwead Mn Faosa, hij. &j
Ma. c- ar W = ha nudb dia or
In pm.- W prelm blkM doe CMiaualV quo no
*.!! -@Mten bobe Jmm.a-m To d-m.


DESPULES que l A a mbleam do I | Unldu ocordc. -darurl a I& China comuntoa como ro r
ei CoCmc. m m ufel=tamn lMa nto pr dotto alcmuzado en s tu t p t dtni I los deLedosude. t
Grmo., de IJos tadm t idos, Sr l JobD St e tnglaterra; Warren Austin, de lox Etados Unidod,
y Jack Rome, aombioit aomartMICaoy C AP,


EL CAPITAN Chartl PIIr auluda dads i. cabin del vt1 o e
que mprendi6 mn vuo dad. d Amroupuerto InteaionAl de
IUeva York. ha Loodr, eon fi de batir la Imarcs de velo-
cldad imprlantado en M reconido, quo u do M61o 8 horm y 55 mi-
(FftA ( )oto )I


La Bella del Vel
Su ttul la modulo y actrli. Dolorm u
crado vilo parc al r-rt yru o
11P, c Zino P nuc s pitnt dai(trata
y nmo ca lHip d* l s ijau. I
cousa n sel cc do lI niaypru p ft
imulaodo iota t bjo Ma., tm p6ip
auter ows do ostralo dunnto ortuna Lot
ulit st wZl 83M tD


4046 :mch BeeJ-- q ham

Stui riflouubes S kor, an
*I prdtruor do eta pran obhi huma-


Interscite cpifr4l
EN EL AULA ]h 4-. I ,. i .aIniv doe Lfuib j nu u intervene cot nte.n--
cla mobr "Hilstorla PoUHlm 1 SoiaLd Cub" el doe tor doine Todo lot. En nla pr-idencl e da-
tnon el Rector d in i ld, doctor CClmtmo Incn,; el predelts dol Combo Nuacioal de Vece-
unu., coroTxnt Klqu u; oI doctmo C3a= Can*, ol pIdaote de In Acudoola do Axtou y L-
tro, doctor Mlguel A3lnrMwft! el ,IodA .o d lea Utal modad doctor EUi sutrnaio. (Foto
Vigo*) .7X1r-E


8a Tufa ual n
'o de le tefto-
do edf Imuguma do
del CMntd n do t


dle "' lAMO' pronuncudo n ac-
d *aI Mo ulobrado pu In Acardcu
in de ineafo on MAO tks
rit (rolo Vtguu


Z. In Ides do ireF-SSia -8ur I*ti t* Birbota 4 I-
LeuduWI. LA oattuout inl s rt mpaurtor del roatro'' 5
y Iaftwtts& d omdoiawubtotl.oj soeino us, iou Id- I ..*,
y wau Bnd0 10 09- BO ZOLDDO [
L uz tlo y Ima e~lul*t I*ad* GjmM-,vlu troi~~~ii
km m t :,t L It=
1sm.U aomarposeid; ao ls ua join a,
an *I not=, nth Is b'tmn l Imddo lI quiT'. rto odlr w
,la o otapot1do. quacon e me otn,
a]m p itoda quomdum ore oto


lIt ftou, lo dovotto por Is
a su corta @dML ntsmoudu us
s aullnomntado a Carol Kaino,
en Jap6n, dnpuo de omtbatir


.evdu miembro u
CON una Intoreoan conference tbre In Astrtwiojrul y aus valor diugruuttoo en Ia Arterioesclero
l uobl o uter y la intnrmcdh d de Lo Beo rfgur, u hizo alu ro- en lt Soeindad Cubanu de Radio
login el doctor Benuardo MUllan esipecialst en enermtedoet de la dirculacin periforl-ca. Junto a
it, el doctor Ramiro Paodn, que hmio tambin *su injreo, y Io doctoreo Rtoael Cmanovza, A. ando
Ntfieo, Luits Farftia, Rodrigo Bustmounte, Carlos NtMez Tolosa y Elito Pcto Stable (F Pardo)


Park, quo us
L (Molo AP)


DIAKIO DE LA MARINA


dela I


cocktail t en hmdurl* M f t
pital el puo maules. El MI~siet d
Feoecra~rp con .1 elanfittroutdes
-og oe~ur conspofier Rogh
DM Bernie)


MARIA LUISA Rodden.
:ro lcJoud Passe de Is


As Ia
Gnat,~


A AnIrerta or nenz
Char Vi =l y seficra, al Van
me Anite Fobo do Lonnuna -


hiassu. s r emn cut fotei do Mercedes Tams.
Mo. doi Ca-lou Ma eAorne Miri- FTac..:


O Uburalu y Mtuiot
p y lbrlque Fv4iogus F


Com~a dBB p
',.h ?.i-.Tj'.O r c. eltar, Car h h a, II OU laS
S'-,' r,.,:nJ .:r-. r, .r u corMina .de dispfdidla l o
,-= ,. jer.ca e is .*P ,- A ofy -rr, &tCi liva. a nu coM*Oflier
-,A. Lier:r, ,;--a ls B Rim.etioc Ramonr Os,. Ram& t t
a "a re,:. .,r, 1 Carlos A A.-a,.u J.-wreg O uva 0 os a
F.c DM Pb.-.-
I Iowa% 6 II 1Illl

dumu

P- I '
eOtah~lJ rLq ~ =hoelil

d" iOdrnualuewhh lh uIqn ,
j.J, a wesp. We..... I k.

moo son-uuuuudl ,1 C


[Isidhuldoee mJO DEL DR 4BELL4.I inlhans.


ANTrE W altsr
ra, pinde


s.1supIs eulmpridmere L atl
di wj 'logwin" hochas.... aS -*.K.m o- .-a nedsa- c"..
ooeahf= Ib ifi *cumpUr kn psmer auio d- j, d. Helo'aliuJ r<* UuM'-Kuc Apwe Is E i aJ birthday cake con an genpo de lAss puros junta
en l oto rodandod d'o nmunulton so muclhscha y pIvenue qice siutiucs' Bonda Is cern

I)IAHI(O D: LA MAHINA

E .;LliAADO CORAZON


en el templju & i de u pa r|ei
dinrntt Laura Loweiro


agad. Cra6n de Jesti los esp onsales de la sefionta Laura Loure-
ectuada el domlngo pastdo alaW once de la mafuna En eta foto ve-
sefior Manuel Loureiro y la efuora Concepcln Rodriguez de Rami-


OTIRA fottografa de L boda Lourero-Ramirz, n
laue ve aa od.p-a-d.ab
don.baelt1e ..plo


LlAian 6M Peo
n do M-ni


f. b :jla>,e
J-nIe di I
M.lun YIa
!a Wat d-l-


- 3aen "ll. Iln e
let, diua psiauidox a]
' Q(, Aj AI Line e


FAT A low ae Ia badj
l'mMfiora viud de Ora


In. niiUtlk fdu r gu -. i lar pademn x
'10 RjJ nle Onu pjn Ma


I.r O doctor Dominga Sinto
DS Lo. a, doc-tornRcarac C croverdeo; 7..
,t-cr Anrselmb delfuez Rendelm. d -x'cr Vloon.
^wi' f


u ...


m l Arci
Sib lcmI jJ|n'a ipph,,.e.-unnntagd dc J da nei-


m. ..+

VPremios fatmac6utico
ALLMNOS de l. a.Facu11tad de r-,ad q,, obtuvetron o 1.12 pr-
-M con un valor de $1,000, en el cuo I949-00. Son ello En QuJ-
mica lsorgntca Lua M Dubrocq Hern0 de. Marlta dl Caren
M-teec'n y Raquel To.- Ea QuinFca OrginimCa Carmen K To-
rr., Silvl. Rozero y El. AlM ez.. En Far anci Tedrico-Prikcuca
Olga Osun, Eather Bnck y Rfad Ugalrte. En Frm-acoorgfia: Gla-


COMO 'n o m a i antirlora. paotr inldcativa d. Ia Ms o' Ca da X do P*m CUl .1 Club
Rotario de La Habana hio entrega do canatilla m rana loai pim pobe qua nacln al pa-
sado dia 28. Se r partiaron an total 30 cwnaatlla y la juntoa a= a do ata' el prealdaUa del
Club doctor rancisco de Ia Fuent; ad oia&re luta aaor Jo.t C. VIor; .1I aacr.or Dr. Trity;
el doctor A- Coro y la Com dt6n do Dm os tarias que tuvletron a w cmaro la ntf da Ias -
natilla. (Fot. Vigo0)


XL CLUB lRotario d. l'd Ita1 a aun ato en honor del
Apdatal Mar a P mBnr M ataihcio. oreauixando 0un mac-
naica aua a l doctor a- ntiao aacla, en In quo tuvo a u car-
c. da dcur.. central a pro de UnIvearid.d, doctor Pa-
.blo F Lav, que ap p -dmianlAdo ana brill.n con-c1.
aobr* a iparaidd t tua d.I pr6c cubano.


LMARIO DE LA MARINA