Citation
Diario de la marina

Material Information

Title:
Diario de la marina
Publisher:
[s.n.] ( Habana )
Publication Date:
Language:
Spanish

Subjects

Genre:
newspaper ( sobekcm )

Record Information

Rights Management:
The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
1915261 ( ALEPH )
11968619 ( OCLC )

Full Text

,-- -- --- -- f -- -- --- -- --- ------ --- --- --- ___ ____ TADO 1391. T~lK 0-FrO 6rnttl1W"- _
Ciento dieclrho aftos al servlco doe lim -d Y 1T1 A
SA s y IARI10 DE L A M ARINA ......................
antereses gen-raoes y permanentess daeIs E"-h.Mproxl-ao.eTe-pora~tr-ircrrv Vi-.i ,
aate n. ,fri -, 1-,ociet. y -~t; .,..-.
t3 c~~dn madrusad. y la. eh. Cielo4d..p-)dd v; ,
El peri6dico, Aso s tguo do habla lCn- nbl aid P lb niIs be 1 pordn a rrtr --T
tellana. Ik -D ErL A M AaIN Aou.tu-a d. ynetu) niesOa.: i S -CCIO
SECCION UdnicoG perdico en Amrica co n supl- ......O..VATORIO 0c A
mento diario en rotograbado. "El p1aodlAmno ,n e io naa p no,6 *n lo Interno un scerdocio".-PEPIN RIVE]O
3192VIC3OI CAULNGILAIMIOI DI ACP+" R ALA riLANQUICJ.A A

ANO CXVIII.-NUMERO 49. a:.' '.vaSa." noT so LA HABANA, MARTES. 28 DE FEBRERO DE 1950.-SANTOS GABRIEL, ROMAN, OSVALDO. RUFINO, TEOFILO Y ELA. 5cooALo aL PRECI0: 5 CENTFAVOS
--i 7. o oZ --- CUSANO DS a_-^L-.A--A
W-IT-ITAL A r


REDUCIDA A SOLO SIETE Intense. panico a

DIPUTADOS LA MAYORIA Neptuno el p

DEL GOBNO. DE ATTLEE abordo 90,000 bar
DEL G BNO.DE ATLEE al apagarse su sistema de
se.
Disp6nense Ios conservadores a darle la bataia
- desde'Iprimernroomentow-Se-cree que ba-de-ser
dificil que. llegue al otofio; caeri much antes

PASO A MEJOR VIDA LA NACIONALIZACION

Esta noche se conocera el nuevo Gabinete, que
ha de ser de tendencia moderada. Parece existir
una incipiente escisi6n dentro del laborismo
LONDRES, febrer- 27 (AP)-La
niyora laborlstsa n la Cdmara ade mBombardea n c uusl Ls -e p#
o Comunes quedo t reducida hoy an vqs p
s lete diputados. Y se inform Iesta E en el n Te I
poche que el Primer Minastro ..Cl e- ..r.reol no isingta@t
ment Attlee esta dispuesto a sumpen-
doe sor or Inde naci.naz.-io . NUEVA YORK, feb.ro.27. O(A.Pt
,de I iduril p arsa us soGabnne-,Dos buques riorleamericanos b fue a .
te pueda oobrevi ir. El coreipot- atacados hoya pot lnavltn, mientra
sal de la Asociaciti "d eIsPreita use. so hallaban en Tsidgtao, puerto caio-
gurn que en e ldianuran OrIa Corn-onista. en of norte dec China. En Wdish-,
a quie el rey Jorge leerAcn 0Ia mau -ington 00 express it creencia de que
urac 6n del Parlamentol e prtnmnon hue un aparato nacionalista cl 0e
oest sctoi aunis iiilera e men- efecltu6 los ataques, asi como que le
clonarl tdicho program. l(El dscu.srs nacionalistas tratan de ampiar su
de la Coronas escto Po e eGo- tbloqueno contra ins puertos comunis-
bierno). ias.
El Primoer tMinlstro Attlee tuvo au- Estados Unidos no ha reconacido
diencta privada con el monarca es- e bloqueo naconalista contra Shan-
ta noche..Fu s la primera desdeYoca .s
comicios del jueves 23, y se upone gha
quo itlise caricter de cortesia, pa- Segibn la United States Lnes, suI
a Informr al soberano de Ions p lanes buque Pioneer Dale", deo 8,000 tone-
Inmedlatms del Gabinete. Si Attlee ya Indus, ful bombardeado y ametralla-
he trlinado la reorganizacin de do al acercarset a Tsingtao. Un men-
iste, o ipoaible que hays presentado saje del capittg n del buque l nforna
at Rey la lsta de lodota Mnsros. Y si que unon de ls cincuenta trlputantes
bIs inlormtes do ol e e dximt uo floir qued ligeramente herido. La Secre-
del laborlimon ha rchlvado sut pro- ari a de staado anunc6 queo e ca.
ectos rar nacionallzar obsindus- pitn del "Flying Clipper", de la ill
rl, TA. poxdri asignilicar que hay nea Isbrandtso, t a tacado ientr-as
Serspectlvs de una t icita tregua po- me hallaba anclado en Ia bahia d e
il ca en nls o pr6xrnsmesa. El pi- Tsmngto. No ne conocen otros deta-
rt6dlco comunlsts "Daily Worker", Iles.
nntlclptndos s Ia posnittldad. callfi-
ca a~qutlllo do "com]Fcic'6n per lit puer- Fuk en Tsingto donde el "FlylnR
cm a ltd cll itn par Ia poe -Arrow", buque de o I Isbandtsen fi
ia atitrli nt. Ire bonmbardado eo res pasad pt- 0r un ra l a loaq ob
Virtulnienteonlae eIn -p ensil an- loneronacionlista. Has nc poc- La pros del buque tpnqe Wlc
6d uorns L e no s itncln to Cquires ua mco s lo fucron intacdos o dateilda 116 eni el litoral del pueri do La Bab
se dot-t-Ia taurbarslitlnpsu parus itoa libuue norteamericanso quo Iban pr6ximaia UisIt-rra, que facllmente pua
so pueds apt- Io tntprxtmceupueson henlaShangliai. Los nnieona llatus ho t el muro del maleraden. Peso a loa eat
slnts, trosn isn t p dirtnt, ys.tlo- mnuuado ls entra del Ya ngtze, poer mid
110rlc. .obrBo ux unto ldmnioraivt oN ordnma d .ula d "'ell. h
clonen ott-n ad nie ecatnct urbtnliia, donde deben pisar lnt buquess qu
rdosal ad. ronste aticos uln r vae n e a Shanghol. AprLtximadamenle a las 9 de o Ino-

tuir.i le prtntbict t-u>uitiitot van S^T lisutughsl.unc~ u Lart Juinslo, n a mibtardr pars Ins lUno diun dIo lnectore- on liu U S LI- t i do nt-r cunnd naveg ba pe cif
el o ui e t o, II tabt inv la pert n ure n eonlctrr6 n Ia publitcldid o eliloten ana l del pcrto deo Li labans at(I'll mn netralBl enill tIetorr r t t det puacl ri on uo Itd p r S tcaplttn

pr .oreta, due..... o l ito). ti, lox .on:. .... s-.i.a iton q ur m sd s Inz: Iro o n o
o'vo l .d*o'ls y lo n perl oo lbe a por hias-ta t beqto Cote it te, ando te- aptrox n
*uth""ol,..... i i tissttuE ti i l....utons- ~ u 's -e t
t,',)It tols In cltiat;Iii jon Is Cdunarat-d o nbe of atutol"cIn ultula NA Itniatoenose.
hit Coimuleo M ci Ia l e t IN gu u.cl:nter a lIndo. Un r do In- L d seeve.
Abrstallnms, 3A Inpiulad taroc- o maru uar abors uer pern eOir sde- X A is e *
I.',,-snorr st-ih as y amilk atudolu 20 Litie la 1) t ies rdtner t let el
sns n lburie nays a Jaitun tn.
atl-. ihepld a io-rcs Io I latIn do tta aisqu oheburies a eder Trieste
qu el|Prnn er Miisr 1te mun
Na, buaitoal s lhrlan,,dr=e0 2 lea ,Elect- rta is io tidn las 'otes-al on- a"
tado IIdat ,n, y e d ats dicntra buqUe .
rcsdena tsii ir t Ia N rhn b iitupll4i- uniuu mertn otrli ls Ios pp neiapilotn bs a se
|c rf lo a I qugin. {.1iril en l s brown.D o c r n m l s ,
nu ireateri.as Elit tre lton wl eraisa. Cb Fo rni'rla a clliisae c mones c i


quO e tin poru [u |11 director a l co b tvon ,______.____+
oseurAdtmin B t anut t ai.t l 2
.ttie r ut.. tb-.a.. b. tr fo lio innsto lr canciller Eduta X-d Jard
nOds v'bmal latd. In, aA san s mi a El ado d
1 I nn10 l a i n ra Scalh poS a sI l o- /i dc 1n I ,1 eOa1 / RADO re tirero21. INSi-
Es cltI n.lm s-I I ale i ra st .I -s 4 0 JIa.0.0 In suts,. ds Rio ieo ones Extcrlores
1 l ltAi o-as apll .soss lI a Ay o q r,551aiDo1000 Edldlard Kad.del)t advirit snochIo que
L odetdl B cavcr r-e i r e tgu0.ll n s o m te r r l ar c astno
gutlSeroadior, L.AKE mlUC fiZTar-ro tif. sAPjaIlltusl[, do part-t [lguna del totrito.
luerte pesittan Itcana Elva n. ,, to q Alberta D sofenlse Alvarezo qun tire a io tetes t. l
,.1 poluo"rillierh aiulla au tt .unrilt do olb n a P pro alrdi ten dieo a o-r 2 1 s4-1ot en e 1 daonl i t III ublci-
itinitltIl) liuuy que o I u ,ts i dld ul lo l i sptr-i- L mialn part pc Ia ionvoicl6n desft-tme 'dad oilsu net-it
bio s 'lila se osrlciutria taauaJo fuer. metoea y do l comril laboal nlas Acust6 KardelJ a clertos itaLianosn
tI ii.'0alt611. slisiulut ill tili actoi poer Nancionea Utidae l prImer do smar- Le estir igtilonando otrs evza on-e.
el Itiiettya miui a itveroaailo udo 1 s1e0 prd.lmo. si6n do es rogrl6n a Iltatla. a pservcodorniaun neotrqisnn Ta el uoacn ian a e Cuba Los camo dallleslcnoi e p~ruert
tutstsiintsi l ot 0borisn|fl"Morrisiu Sucederi at doctor T.IF. Tiling, dedoQuo Ia nuiailut ostmovuio4, putquo
:nIahlilth(alt i baillos g aitialtes his-0 Ctintu. :Yugoslavia o toalls trabada o n te-
.iT.lli io.., o ,l titativls s tAddln do [t o doctor Alvs-cn desoapetsri 0e s inPi arl eon el c oCoinolort ei
lkUicsla oi bofl lacis. Cualqular a d opres idenit do ourd cta eon eiat prtin- En stuso Pranun adsant ve-
Soo it e sopermitsa itueretlr" cipto otoIs. rst.s..dn .ltabetc .ado it icnco m lt tra Iaaores, -n In eLro -
ilsnro its pune o~i mr's~petel ro,'S c^ amio.'fuasa p- P.i a4 queIh BUS1 cuoar,.l noe lse
lt(hlo) psobroIs asunts bordatis alads Ie a r loa n orgaintlamso de segurid dad deo Marbor, lloas rdeti quo losna
p sdta 1rA pbrde soervicioua1Cu/do is Naca oe Unid doe t-cus lon periats pact se luno.-
,s i tArnn dle ptsocoaol lN ayu delta .... n.i. a. bums"e, eon Ilia crenr que ha e legao
UuguIeSo". AvrtI6 dunlpUe Morrison ea .intuo "de l mr n g otin
,ati m mprIt lm tnr e h 1 ,(to I I te rrltorio l1Dre
imb er Il upa uent 1 uin lare tda u l)escueren en Francia u1 iuueb I ..r a lte.
raberitl ensa otenrlOlrios psrtscnion-/ Se retiril a itls intormnlusooc. oe
Ita y plte i sdc b actue artot via- lepsitt de nuniciones de i utn mmbro dtne oa t Camara de c
at- taeIihns luouble e it los p i tlst5 dlulitadcm do 11ta0liaI hafirtado que
S aV labrs,,I ien tm ,,tra d om llo onIunilutau eo aioe (Pue eni arinr ei lneo rror in II
u, tstlhtt iiin .hui, hqlt 'in hsnnau osus o tua- coa p ioged slca eo Trie C sne, y audio


11"ZLas'dos 61vitolreiasto In" e cl cnery- d iendl'aa^ts~'e LCIO err 7 A
Idur h sistc asca otelin eu n ltoh s aciu sO- iTOL OSA, atte re re 2 tan bi, ti iunt resolucoitri ilml adro
i tirlela isrlb anc itu py e altu tac e at... Ad. el -at,_ I trt- 21cs-l 23 dOl febrrr o por el ConsJon Mu-
de Is catni. t, iosiblnemnte lat it- n Uil teil- atidepticn uitotId iilpa de Trbesto. en In quo ce pedla
duusit ss poullmicars y do e estu c..iu nn IIta dittl i eotS toheltdLes do. .. arm-nit.,y e elteas.o de Is regit ... Italia.
(to bi p-ies. YVsosn ds oIa IIturledad 1t1iihitlOne.., pertenenlente a lons'- Dechnris6 Kardenj: "Todo es purte
del FIstadn. as docer. sstkt tsucitaizla- in hu lbsit ri paIle o tt ll elnexilia, flt udv unu rabupaifi quo saledleLn :nio-
dosl leme nies do csrhiu li oBanco dodee ,ublerti 00 ouni lin- tare-ra de u, rentro,u y esuyo objeto evidence
lnglatorra, boa afrrocarrls leo inatuans- Ntao, tegtll informal is Pollcsa. PsLrelt-r efbcnc-ia u Ins eatipulat-ones
port umottrizadosdo t-larg ilts ian- Lao Sautorldades dijerobi qtir Oes- del tratndin dO ia7 y provocar Ia se-
cl. at sla, IInelectricidnd,I nn comi- pu s del drscubrimiento hlrlin arrea- parac1slt del territory lirebr lpars in
Ileaclpnhues iy las titos a rea s it-en to l- aioneusrlonepanlnoes, todo lto ru c e 'orprt-rartlo a Ithlia".
cionlIzacAo deo a ridtria dI ie. adn tleron naer nionlembros del Partlt- Asiaisn o des- aro el minusMtrn del
rro y scon c ca paloy a probada p u Co .nun stP Etoterior que ugaoslanvia anu re-
el lsarcamento, pern no msr efectlva SEntre lans armus ocipatus hfigurati nunctnrt 5 50 n doepoodonii. ni me
thst ol pt-Ierte Or duca Os i Ie e11 a m utri lt-dora clies aust toe ny n b ne a yI l-t-mnni i 3 explo-
Prer on s circulos dlrigentes dels raitadts do mann. lnot-tacn rexrnerns.
lahac s so lonvone enu quo as pa. Lga d nnteoud ot do. In-
Ot-t Ilonarse aIsLa pt-tells-nusreil Ittin
nold t p-stInsprcsiet-Is)loa, n teluitigotition q uo pudios-un eondUcinr E X t J A con esta edlcitn@Ii
ma lneopostlclIn conservadara-liberri ']de aulrims du "| o, dvp s upeenoe RosRBD
btpoderodnrcomoInsurgndndeaInsde nm dy Ot-s p Sulemento enROTOGRABA DO
itr.'as, An exponersd a un rotundo
Otucutas, tanoodepInomrsoil mbadsyo
oa ....,ede,. e~ [ ...yo ide PuroRico 20 00Tons.
ria obtenids pero lastiaboritas, es
quoeo fPrimer Minlstro Attlee man-
tetic1"t6 el grupo moderad ....el .. mcoenz-are, sun e a u t
oL del Gabinete El vceprmer m as de az ar en su nue a cuota
niotro Morrison. el secretario do Els-
tado Ernest Bevin, y el ministry do
Hacienda, Sir Stafford Cripps, csaif, Si el Congreso accede a esa peticidn, la cuota
entre las quo conotinuaroi en Ins mis-
ons carteras. El grupo tzquierdista. de Cubase reduciria en la mencionada cantidad
se tiene par director at combative
oa uria Bevno, minlisro do Salob~ri-
dad, pcsicnBep p.t... istr deSaUe o. i WASHINGTON, feb.er. 27 (APi I.no. Representarla, pat- Ia isla, ingre
do plan parsb quemet potlerguo d 0 El Comisionado Residente de Puerto sa adicionules par 25 millones de 16
dtirpaccitnssbro el programs del ao- Rico. Fernos-Inern, presenLto uea pe- lares. Nintoin Interts norteameriea
tcal no r r m tic16dn at Congreso, solicitand 0u0 su 0no sers afectado, en mono alguno
c Ealisme, -cuota azucarera anual de Islaila sel poer l aprobacitn dO In que propon
El nuevo G"abinote elevada en 240,000 toneladas anuales go.
SI peruddic Dolly Express, de esto es, pquc t cunto de 910',000 tonela. Capanidod adquisitva uduana
Lord lleaverbrook, itfo cma hey quc dus fijuda en 19480 uba a 1.150,000 to per 25 inlonsu de d 61st-oaes sasinta
AncruiatBoevan "esit came una salve- nelad, o pqus, segn soe calcuila Pro- que interest directuantet a. los cona
It-. par ino haherc seuaide out n- ducatit a Puerto Rico ingresns par 2.5 tribuyentes en el Continente. Nuncd
sejoF on In estrategia de to campana. millones do dtlareo. Ins habitantis de los Estado Unidol
Y vatticlna qua Bevan puede forzar
unV crisis dentrquc vn puin a te. S-a Cuba resuitartA perdedora si el Con permibirAn quo pasen hambre su
reunt-go, no hay inducacionesn en los greso aprueba esa petklin. conciudadanos en Puerto Rico. S n
crrculo h abort-isas de quo el actual Parc t mencionada petici6n. Puerto podemos o se nos impide ganar nues
tnllstiesOr Salubridod voya tan Hino pndria env-ar es- s 24,0tit tone Ira vida. ciertamente habria que ape
lu-ls tadas not-tat at Contlnente; a so yea las- ul auxi~bo, a casts do los onnatn
Attles, yn nuy avanzado so pea- osas 240,00a tootladas aeran coddact- hoyentes -metropsoltanos.
yrecto do orgsnicar un nueva eq~uipa Oss do to nuote cancealdida oCuba. "Los campos de car-la en Puerto H:
elninintertal, Iam6 hay a consust 10 En un .d. ..at ..t-s 0cr unreplresentaniu ra1rterla vital--ace
nun p"i orales consejrenc oiai-nd. quo el auiments solicitado "ru aecs- Ieed uroRc a a cutr S
tEstuva a-o mrg t coltedad tart-l en m- --u-npoohao rbaao
o... "iut ..as ctcd nun. Morrtl..... Bevn ... tisiac~ algonOoa~ bnaa co de..ends poeet-Ia ric pt-abaomi- Si
Cri ps p el vizccondo Addisan ucla- patcpaiodootasznsucos- la. Sabre et azunar, casi con eachu
gecut-ishot tider latori en Is Cda....ps, nrata~mpooco lasan cutasconnornidac sltn de tono Is dents, desc.n.. I
do Inn Lot-no So esperi quo ei PcI pa Trtds Dot-an..c. ...ts soort-t econtimica do Puerto Rico,"
atlseonn roucdacas oaco
inc Miosir anuc to memmo car p ahora comusanmama. usa part-t Pese a quo sun cuotos no sorts
de1 Gabinete reorganizado el mar- de "o tir .....ctos oc-ao afectadas adversamnonte par et proI
los ihOYulnpar todae, oOho,.t-a~s moles dlea l bond spran n len t~eneM' pecto de Fe...' .. .. at
Oce Ia resiii do. to dipuad la ; ibcalgen auero R0par sl-dls Inodctresi, naonalept-sentanl
risloo sonatarta pat-a ta matins del uroRo o- ou ebt indcoe ainlts
mtt-drotes. c11..se.jerns deciden ecoeoimicn l~a e sotrstenrlomyr m'rsales non,.en gen..... po e Ia Lcy Azi
detanolac in siero aapu 00Is t deema s an-caret-u sei modlficada durante est
prie rsar cuesar n doerm porta ncue pen la t dop. .r dot z a ut A dem As, los com e rctantes on a zct
en e Paromoto -ro- ~tada srobao 1~ lo azcsre deacoenlan quo Cuba protostar
se lanteedon1048Parlasezoo--pros.....n.los. nigoronamente a it-ants do ta Secr-
pree JsupoentPs p uot tea asigot cuetas pus reilejuban et- tart-i de Estado.
ser- pot-qoe tenon quo una tat-ga es- .__camni, on o"ea5so npc-CEShlILSO
po-aresitaiaenmoars cotn-dad proaductarp. Pet-a a g~uerto Rica PRESENTO RDNAL E
casqucdbniniraa 05 psisii" so le caonodit una coot mfot-ian a no MINITRO DE CUBA EN EGIPTO
dsdsdos. vitra -e lcn capacidad do praoucci. Existed evi-
Las Os ittitqu e r s~ena- dense tondencfs at aumentaoien el cna- EL CAIRO. bebrero 27. (APl-b-I
tisusa atcanrt haey buoron en las din- susd ai"a S "l h-ho on sministro do Cuba, doctor ALmagro
trits doAeglp Esoe't dondc a hicf adecuads el examiner p recaon- Flizaga. p el miinstro Os- cndanesi
candldate, el cusanisane U. M .. .
Ibaw, doerro~t si tahoctas : I W. NI. sidecrarlEs cpirotici~ picda es PUe+rbo Hi-Eltaosiyede sfbdMehained tmRashidti,+u pressp...
isls eni pi ls g) una cuestitn us-gent. pat-s Puerto Rb- ciates at rep Farouk., -


I encallarcerca de la Pila de Francia ante WASHINGTU-N DEELA LA

etrolero fanamefio Winchester la amenaza de SOLUCIONARMONICAEN


propsidn Tae que pudiera entallar. Hoy nuevos parosLAHUELGADEL CARBONries q.e eom j b yrlll rtfible.rlp blEld buque quedd ai garete. eue~e'G~ll~nde~S~te~dadil ~tp'^^nlt41el S^^ '
a~aimporiantes del aceidenle
.. ..Abandonan spn s laborers Para eludir la ley el Sindicato de Mineroo dice que
o-brer s del Autom6yil. sus 372,000 miembros dejaron el trabajo de wn
La peor crisis desde 1947 modo voluntarlo, sin que se lea diera ninguna orden
PARIS, febrero 27. (United)- El AUMENTAN LOS DESPIDOS DE JORNALEROS
dmovimnento de huelgas en Francais, ___cl c____
at lue se sumaron 180 mil mecinicos
K obrBeroa s de aindstria automovilis- Cada vez se hacemnis intense la crisis entedc
c de la zon de Paris, estabsa ex. ad eseae a nte
tendidodse con gran ra pidez at in- la naci6n. Aunque el Congreso se la concederia,
rior del pats. Saee inform que hen
rdo prod ose.n. las indusItras st-x. Truman se niega a pedir una le confiscatoria
lii praductsa quimniosa, de castruc- _______ *
clones deo paet l como resultodo
do lashuelgas extensas en fa- WASHINGTON, febrero 27. -- El
odea lasu es bqa .s.t naa en fa-sindicato de Mine os Unidos decia- Descubren la causa de
vor de Isa cuates o han votad di- r6 hy "su inoeencla" ante Isa u-
Uno rpsd eo. sacibn qu.... le hace dle de.....to,Ii i
Ha surgido Ia amenaza de que tss insistiendo en qua no ha d lecltado artery oescdeross
servicios de 6mnibus y ferrocarro rlhuelga alguna, siendo to cierto que
mubterrineo de Paris queden .corm n d unde ss 372,00mi b e LEY Calfora febrro.
pletamente paralizados a fines de optaron. iodividualmente, por sus- bEReteuC-- La e obreC-
esta semana. El Gobierno ya esti pnder sus labors. L'uiiisn -La unersod toeCall
preparands ]a organizaci6n del ser- Consecuentemente, argumenta queo ornd .nur,ncI6 que asa investigodo-
vic de transporte de emergencia pa- ~ habindose declarado huelg, ro res screen h aber descubiertalo qua a
ra tender a-las snecsidades de cua. puede existir desacato a tribunal arteriocsclerosi he debe Isa pressm-
tro millions de residents de esta cu- deal quo eli ii del present men csia del cholesterol en el eJitido hum-
.orden6 a Ions mineros el regreso a su o. e propo rones que afectlan
Lad trabajo. .eras provocn ao s endurtd t-
SLa situacidn actual amenaza con Pero nts abogados del Gobierno miento
convertirr en 'Is poor crisis obre- sustentan onro criterio, es decir, que Loa estdlos ealsn sun an Is twi
ra en Francia desde e inviernao de todos los obreros abandonaron esuC eperimental y no puerien air cos-
147. Tnto ls comunistas como Inos actlvidadeos at mismo tiempo, siendos erados como cur s, peso ans-
no comunistas rechazaron el aumento a tsindicato resaponsableto de a acti- res de clenca caeitu an Is pWmabl
de un 5 por cientoa en us salaries tud de su miernbros. Fundamentpn-!i ad oe regular Is atlmen .Untaei p*
ofrecido por la Industrieas naciona- dose en esn es cncepto comlenzoan los rduclr lI cantdsida dd colstarqi
lizadas del gas y electricidad. letriados a preparar su alegatos,l ei cuerpo humane.
Sps do lo or do ps ia inientras n las autoricldades sm esfuer- En experimentosi co 6 0n I -
Z par oe Is obrero de a in- n. an n ograr i a s olucidn del conflic- .ios. a ons quEa s administer oio-
eidsrechazadats~ca spoticionesddo in ha-ontes do oou se agot)n totalmente eros. se encontrd qua a muclhos no
sie lde retchazadassln peticiones deaa exigus o xistencias de carbon rausa efecto. reou deno los 104
aumento de salaries. Y mienntiran tan qu cuen las .naocid.nque neriorment e sa bamtekdo de -
to, sobre Sodaa es aituac6 so cier- Los unclonaris del Servicio Fe- ques cardiascos 01 tuvieron ill e c
ne I amenaza del Partido Comuns- deal de Conciliacidn de nuevo hi- O:entracioneo de una mnlieulkv y
't de obstaculiz r y sabotear el pro- cieron arreglos pars celebrar con- d esca sue llesa en io tlro tpo o
grams de ayuda milltar norteamert- ersaciones entre sa padres, pero is- leseroe
can e en Francis. tas duraron sdlo una hot-, ya quo mlo n o a n d c,4 tn I oavada
dg lo. de d ... tgociadores tertian E 4e ty "t p ah C a de" leot l "B l a "ota |
SSe o spera quo ls primeros ember- 40ueos doulos en egl pocedorrna Ji 4. d a s pon-ao n pro silla te
qu* cras de o el qiic Ju- tax mmsmas @I enel ln emarlo do Is-
ques de armas procedentes dno log dicia sobrc desacato. N Ksiquiera me s ....... ...... 0. "
Estados Unidos tileguen a tos puertos itd fecha par su reanudacidn. ,ee, n rd. =ri.mdi- la.
fra n c e se s a p ri sc ipl es de m a r co E l Fo n t a -Is 'gal e s tn d e rm od o d sn o a di na
Frente a Ia grave situa :iid plan- sre .r p. '=rc'
*........ d l una t q e al a tua gob e n y dx- ...... E! rdeada .e lhablaade I dpoMibilidad de27 ( ) -eU-. Ffl;a. c
ester quoone rit IIb _alloeis Maiie p r lejar al pfbllao de aqua el Gobierno orden6 os emana pasada d que able do isen oe incaut de 5de I o. cisP oal o e M o X
lntna so tue "0 MIlin deicinqe mirass Na robaid, lolsp seioo (nstituyenIs icause0del m Byn
ba llos hai. tuIl-$te epel edla r oeldet per Ia o.a del E peodt rnlo que fueran envisoas. sotras unldades mine u No oblstanteo s .in cau adori \ ca .o do.. f d lsuen laedo I slc di-
dede Iscars a oomte l aa en viecase bqe, deltano ld I I do inf aesioat en d e ioo nl I t el ba- a onarer ogio -t emersa d muertes h qua csoe la
..aros lremit a J ilares do c rotags desftlaan.. per las proxl- de aliny gustdie s d.oq segu- etenoP una.actitud t e-de osnturdl e ucl. ente rai zq
Sdss del b d eoto .-Moin. dad a aquitesasosne.s autr conies etel sindicato provoque La sostuds estAn tlndsrea lo* -

[& es de pb ra ki m e old Mo lipna). aBeu Iae~ asa~ c a ee < I n ~ f l H P i m H l A .m l~ e e~.N e a -d
8ern Free s b u o e o Las fuerzns de seguridad han r effects contraproducentes agriando dos por lIs Unlvrsldad us cooper "ads
Par Francisco FPO ( boss qodado iniatmenie spsgado y sin cibldo poderes cast sin precedent, sMA n Is adesafiante actitud de John con Ia Comisln do nargla A1t6"nil
D. 1 meoi nergin, Per to qua at perder e go- pars hacker frente a Is amensza do Lewis.
tAJoe 5o y 4it'a bierno y quedar sin tm6no, so oud abotaje. Par otra parte, o presided de i sa oi Sl is e mroaIconal doe Slubs-
buque tanque panarct fto, *el nchester,[ obroe I tierra. Cmra r doe Representantss, Sam Hay- dad
con un car gamento do a000 bi lrri- c Uns hbil manlobra realizada con burn, declare despu6s dd una entre-
es do pet erlto combustblel se.sos soda rapid .conoi.atent en. arriac ser m vis c n Mr. Truman .. quo. que a rv ta-
tanques suriti on lravo accident, unctos, evit qu as consecueneasd a e in ia O 6 d Isuta del carhn, pero noququend ace da6 unol laccienta por u- quam~t In conenuo ciR er 7 IS)E xSceai elshmrsahba irmne ehz elspou~~ eh
qudund roas ds e o litral del uero-an sy ores, po, .i bien el an- de i ncau ac 6ndolaes mine'. Agr- d esean evitar
puerto, muy prdximo a Is Pils de cla d In.bands de estribor no obe- g6, habliando con Ino o prodistas qu
Nepto..o. ,dcc16 quedando IfiJ en s luggae, sin a( n sr al u julcio, et Congresoaprobarae u
El numeroao pqbldco qup oe hallt-embargo Ia situada en Il bands eo unai ley f a scultsandoI as s cutivo pa-
ba sentado sabre el muro del Male- babor puedo contendr e a buquey etl- J .nau tra I en do e ata iuarse detlam mines, ,ncel ca-en L k---
cdn an In Avenida del Puerto, alob- tar qua yatm esreliserB d con-r at do que ento Is solicihue. Mr Tru- en Succen
servar quoa t buque la JiJrgec-la nei ur del Malctn. El cassco del Win- aps carece deo eso. auderas-qui aU.
ozmant pra henoa o cr Ils tI. o-; ero i bats dltse, ae rozar, n ,, Ye ca npuebd o c. las *ja ia = poh ,
1u6 press d I dco in ice, puex, e.sje asfei usa rJddura a .i z de -a dichaqL e
seguida cSreu6 1a. 0nd du su Iraqr. icnes dios -E ','-ad . AE S f (IN. c l-etp, 'l, abuis,


b seretar. o paricular doctor, Satao I8 ,.6 -,#. /,, b l~ S6 '" , o o radi denrtor.ro del --i .. ..al_ ex .' $lg"" hol mtr de ciol de los Es-l W n""ng W"~ "i g
lone *oli f' _p a a lies fl. T 4501 ____W.

co aourig ea quez .,g I aer% ci. e anto- psi4 ...ads o Isue ... a sIvr tIes por l o6 aeroJ det lslt -
Os .50 0 era.. ...ayor,....haes--a-Jos -- -r-. soes* "
a os enlu v lotates depropd.. do b s q a ...y .... .... rau la d re me n a- imb e hl r ala a tE N or V
enr uoba 00nam )s deptrc hambilVndos (inla at-pdos u 50 MIoCdo. t n-h -.od as A no d-i g an-d1'
ti t nsegrves lcqoenba-ca q i-o Ind p"bodueIn- e de u d l po-
s,,,- taE mta quofa ci eou rl d.ucrrnldat peandell qoose d 1 la e msat-d -. ai oalmoe d n j r su d n e/%a io, .
dentsla .a .d iptd S-lva o os dtk. El m nron n t. l ad e lo qua .uanto vela. Aco mpafi r n el-"' ? d f r l Nordeado o cl so sey a il en de a ry a- Ie du n cal por lo b
n iaset'I aolarimqenatnt bq uln&usd6 do ndos e qais ar o qis 5lO. 3LjliiOt 1
r g raveloTb Gin t leme i M a on salpant s nootiper qucas o p age 0le- -Ellu" tondf river do] a Ame akrlmlo dpar U ie atos . nnlad u -Me.
dlo U I -' P r'ltanto SantiC sesl dto t i. 8 vcm Jos eal aogzrquze ma l xa Woadosdcaordsrviczeereda Nabecto, 17 n mt b o d1 omd1 ,
quo tin aiemadeo pr 6 il el c en do deano leoecie nsc paemat ou laetspel nproriisa-le ra e1t2 dsquadnss quadeo Cu-IlS U2 a
Pno tucrbonii e. gcss hablnoner-s a lea o d solo tnIsl pIa doacods e eats r set ch rs de ba,,ayAP L s n ada cc o .ase d anes ho O leos grandespl n
por urbi esme torc. ... ... bor' -...a.n.al s.. .. .o
d6 I nls a Mdi. nsem eIen dcndesr. pryscadasp da M d nclono noa -

esglBorgezMrjnGnal l rc lmeo onet ,al sal- Aro Marshall qun esplaehlbe exs- naer y ta taiiares lean qupe vie -. de enudade s uo"--ro ...... "
.. ....da c e de rs!d e c lnia Olin por I agads a oc la en a sdo carb6nh es, .par0. s da b an el
Ta elAarConinpo ef Msto e Justces en alsacnVtoi en sror a.t oea s onpadou a O avs tom as de oid ra-oen dcle d.n. c6. . low
i l ene al-- t---ese j, ego, mas Jntosituu enn OreEs dno ePrect, 1e tl u ho E- arb nus eso has doeh cdn qeo ue l acdoe t
iene dc Pn o los j los q de seo si u a bobrac de lpeddos deusteam is Fderactdn M:,al de UniooIeH

e-i de e al TribunalJou Suprem e, Ocd he y Bltao estasBe lolp yai ntlas e apads poets crisis, pa- O te-erare ls idsd comunil&tnm.
guara con el eoaer Jans id es- ro 8de0sbrmitp ou el tan ut7,0e p000 to, eynI 8u0m0pierds oaqinans- pe r alos e vdonC eile ig.
Hpcd iniebra dot tadr d qdu. lurd a teelementan aomento d lae Josqlirn eSa la -TWOdo h iel.
r Ifisptnica do Ms~~~~t-ld, Mace ys Icesasmemorias quoasome li rdi iutemE MOd a-
Nfo obsabanta, on despach9 de Ma- ci6 t elpsc, y, la, false do oat-hen esti ia do entildes os utorizadms.Pam ll
Tal declaraci6n hiza el Ministra de Justicia en drid, dice qua I& Oficina 4i Infot-- ocastaonanda graves Iraslar~no ass eo- minorexst-00 abuses do propagansda.
macn-oustca espsfaia. snun- toglon, instituctanes. ospectiosotas, ho- Et Cansojohessacluldal1debate
su visita de ayer al Tribunal Supremo, Detaliesc6bacilsy quaotlos roeta do, J00t Ga- teles, cases do sapottasnienlas, oet.genoral sabro las ps-opuaaloi prseaiim
________________Itosles reccbirin dopulturesart l pan- Los 372000 mineras en hu iaPier-.. isdss pot- las Estaoda Unidos psm
tetn familiar d Alicante, adonde den en salaries coda diasalrevdodor deoreducir los poderes do lu ergani-
La vista que etl doctort Ocsr Gans del Poder Judicial, lasque conoca sie trasladarfina los rests dded Ia ca.- incatmillotes de d6clares. Y Ii huelo aclones no oiciales Present-roeam-
Martinez, ministry de Juscticia. hizo yo par a Prenso y qu lhe podid sn ptal esnpafla ga cuesta a Ila nacd n m int doe dos meondas Australia. aran Brotafrl. In-
en Ia trode ayer c a Tribunal Su- rontastar en Is visit con que me hedi Agro a li d qu l rtni mimllones de oneladas del precio.-dia yr los Estados Unldoi Lama rpoil.
p ems uv aIts a st m eificact6n de lser honrado. Pueden tender la seoguridadnd oGlonfostra I-garAn 01umiracolesa so combustible quao normatlmente snes norteamerncsnas repraesotan i
cI expesasda niembrcr del gobierno los miembros de Is judicatura nacio- Madrid, y quo el onti soise rea/i saran do las minas dlariauento. pnunts do vista. un nima da un
del doctor Pt-l Socarras portador del nut quea e gobierno del doctor PrioncarE ese tla a las'4 p m -di- En. Waslhington, el Departamento mile especial compuesto por la.'-
Smensaje espe cial del Jtife del Estado Soaris estla ien e camejor de Loa iAnl-" rh ages d la Coantia les 4 oli'"- c Ia Guerra orden6 a todos las5oE Unid nos In laterra. Franc -
dando at Poder Judicril las seguri- mos de solventar sus dificultades y norigidoe .na ..d"leIat-m puestos militares quo reduzcan dres-.China La 'Lonln Soviftics satam-
ao ~ sliouu d nun moten osrinrteenfut-ro agstinan togcnoocilrris.rmndnee
d. ades ms absolutcr e" sus ments e ts escatimarfi esfuerzo aguean log en carol ala dienteo he sts e Pr lamente em t consu donme de carb6nt-. La tn inehtembro del laimou. pr soe -
ndeseos de resoncer, saeisfactoriamnte It come o nt erece, yen reciprociddaden :e h e io aente qubeg a -ed Marinahtodoual med par cuando sunmcompnpnter as o -
los roblemas quo le anectan, on par- n Ia dlggna.conductsquastempre zadeNepteunoencyosgarBetat ns-o I u ct ned pat-na r hanIsr sa cIinnac16na. n-
ticua rlaIn Isuo eltate a)suminatro obselrvado s integrantes de Poder p.dird.o tofinia"-t igundonel cntuchen taam a n ato gasn- as rchanar at delodsn
no qya I au e natc ismoanguatiosotano-inelisirs chino
de los materiates de ohcina en tocsi tan bsicto coo e JudicialS al quocortejoineb re alist Is Estad de lns ito: No hay carbn i slon pars e loIs
0Su0 dependencias, asiicom -nn lel de onodes estaos en el deber de rendirMedlodla_ pat- et"trasadao Inos-useos moins indispensables. Apsrte de reatringir el dernech* d
impieza, at par nquct I normal slts- uun 1 stnomenaje de respeto y ad-ltoa a Alcaqte. gl argasnimos no of03 atlesicao ls-
C'.n de fondcs porsa qutns uscr6ditos miracstn". !La hrnta n quo el avits partirA TIENDEN NUEVO CABLE piorare sunion en el temoirto proimi-.
pendients sean satilsachlos, come me- El doctor Edelmann, en nombre deo de I capital mejicana no s ha SUBMARtiNO ENTRE KEY ,,ar del CarseJo. Is propuesta do lea
noce tan respetable instituri6n, la judicature cubans agradeci6teat nuncada of ioalnento, pee no ole- WEST Y LA HABANA Estados Unidos pide so tlmits In ex-
No fuo Is visits del doctor Gans sa doctor 'Gans los buenos prop6sitos ne entendido quo et aparato remon- -- er,'nin de sum documentoalam dcsl
edlficio del Suptrmn un0a formulista quo ansman at actual gobierno, y ex- trnt et vuelo alrededor de Ias 8 de MIAMI febrero 27. (AP.) _- U-. rulat-cas. codaduna
en qua lns patliras halagadora so poes6t su conflanza de quo parsta et noche do any. uevo cabtelef6nico submarlnq se L.is Padills Nerve. de Mdxico. a-
intercmblan en una natm6sfera nde PCdr Judicial se ha sbierto una ha- El comunista qua confean holer estA tendiendo entire Cayo Hueso Y p reo 0r estar convencido de
cumplimiento ritualista ma o mnueo n a lagots sends at produirsesI a asen- dado muerte a Gallostra, el veterono La Habana, a tr-ans de los estrechos/oetacn suprimirse Ins prnitlagla do,
intense; no; fu6t I confirmacitn do citn quo es arcreedor por los demnts de t a grer civil eapatola, Gabriel de Ia Florida. las o.rganazscajores omprendidos=
log prop6sltos del Prsidente de oIa Poderes del Estado, todos Ios qua de- Flettes Rouco, esti on to cdtrcel ncu- Varias barcazas esttn cargand-. ,I iategor n"A'A Haste Ia o ogaale
Republics, fielmente interpretados ben vincularse on et sano y fire sa do de asesinato, on aspera de Ia aqui el cable, quc tiene ocho millst respect-- a que han shtbdo ab1 "
par su ministro de Justicia, do quo proptaito due mantener las institucio- celebrac16n del juiclo. de extension., 0ln on es sufoclente raetn. Dudo q
a trialstestuac1tn de Ion organiomos nes par boien de Ia nacitn. I c uon~joi pueda alterarm Ios m
iudiciales habrht de terminarido na Seguidamentet el doctor Trejo con-. T1 M h d.e.n ss.i. Iv otoruadOse spra hI,
vez y pair siempr..conoSp 0unts- dujo al doctor Gans a llocal qu on e e a0 e 0sam3eaGeneral. No me 1ladar
moo on repetidas occasions, In quo es a sazotea del ediflcio ocupan tas lof- ca,.rtar Irs contacts con lam Itgr-am
urgent ..c.oter y ceriti.r, sin ns ctina de isicats hacitndolo por a.--s.ri.. n.. dousoe-ilcas Effie Coii-
titubeos1basceaslono aellacn-a s t de Indole especial Todon amu
El doctor Gans no an concrete a es- duce, dada quoe eevado esti des-j01s
cuchar, sino actut, pudiendo compro- compuesto desdeohses h aretlo das, co- Asamblea, sobre base deoigualdaIf y
bar por si propio lo lamentable delmot c aSdojimas, haclendoemines equivocado coosldorar que il o-
estado cast runono, otel edificio deoespecial no gobernont.de
O'Reitly y Tac6n y, a solicitud del denosticiaolas ohb.epvacii.es. aquo Ni aun la bomba H, seguin un sabio, destruira tod laenecun eatutospectal denOil
doctor Rafael Trobo, fist-al de Ia Re- nos hems reicrida, y deport-li con at t- - o otauodespqual deptine d-
pdboictor pafarel srej sco-ald ast Re-doctor Trejo, can los dectores Adal- vida orgdnica en un Continente. Justa observaci6n toa1eso poue rsnde Li nsprdn -
pdblicit. sub16 per las escalerar, cast broRi nthyRa Avezta a los cinco grandes. La moeds mdo
bedso Ruiz Mo~atase y Ratt Alvarez ____________
totalmante destruidas, del interior, Earurltenintes fiscaleb, y ins abe- Estados Unidos pes-mite que el comol.
hasta IsFiscallan ya qua el elevator tonsces dc s l a WILLIAMSBURGO, Virginia. Ie- pr atodaos las medics el derecho de t6 especial deeds e Inaeptneod o
hdir ua rle trac as, da qumoetrol u- a usta san ot re Aengnot Siguadibrero 27. (INS.) El ex Secretario de os homlbres a hablalr ibremente. roolisr do las prapuesias hechos par
Sfr tiandesyoencuano a e Mnit Estado, general Marshall. advirtt6 "Tat 0a-dilo--la esencia do la de. el grupe A., porn no establece el do-
.sasqaoha tenido. observtendolo todo In que dijoera e Ptenp del Supreeo hay qua el temor a una possible gue- mocracia." Y, a contiunoacon. mani- recha de apelactdn cuando tooote
Sam y u haideniadoque eridlo e difco t u ddele lnpdlSurm
p ovidentre edel ediinia era con bombs at6micas y de hidr6- lest6: "Cuando esto sea comprendudo mocriones.
ts slto contra do Is Adininistracitn El doctor Gans me exlondit 00n)t~pl geno podrta frustrar los esfuerzos por en otdas partes del mundo, cuando se
de Justicia de Cuba tIene todas IRSacog judiciales y especialmente de pro- conseguir una paz duradera. practique en todas las nacrones, po-
caracteristicas de Is indigencla. cedisient, los oque tanto doiina, y Marshall. ide de Estada Mayor do- no so el snot a una guerra. Put-pe Destruye un incendlo una
o A Isstres on punto de Is tarde, Co- explic6 Ils dificultades que a Ia n-d-- nor const-b l uIvertdad
mo estaba anunciado, el doctor Gans cin tree el no haberse dictado tas rante Is guerra y actual president c ulo nonexormla ivird a tnanzana de edificios elm
u ~~~do Is Cruz Rajo nat-teaxnerinana, pro- itesesde etria .id
-0tlegt at Supreoa. aronpatiado do so leyen camptcnntarios poe dio~psofnuoi sdscroqelo rpg LAKE SUCCES. fbt-rero27.(1it
.... vget d nni6 un dis..... que fu6 propaga. LK UCS e ..2.(N. e l "
3' secretarlo particular doctor Santiago to Constituci1n vtgent ( d e 14, a do per radio dentro del pais y altex- Un gran hombre de cnencia de os IEs- Wheeling, Wet VlrginIa
o Tourifio YVi~zquez, saludando a to- qua sigue planteado el iat-e prob-e-___
0dos, inchlye a Ins odesos, censter- ma de star on vigor eyes quo la tranJero per los servicios de Is "Vo tados Uoidoa roronot-i boy qoa Ia ".
s, lualsmoo propi Consttucn ha derogd t de Norteamtrlca". bdmbadeo hidr6geno puedrsmalaena WHEELING. West VirgInIa, fobc.-
uyasci ds y rdeblimpaona, cilanente, y ott-as quo, peso a snes- "Sate u paligren an do unscuontas nilones pe Ot- ua ent re 27 IAPi--Medist nanana delbOo
i+dirigitndomo at aaltn do Ia Pt-asides- tea Cart-t Fundamental tienen plus to paz permanente, dijo Marshall. Y 5'ncatshta.pr ioqoo
aun una Conuerra cona dboogdbat denh-tiecmrfld sapbatnfj
cia, dande to eaperabun tos doctors csntinuar cumptidnodose at no dintarse afiadit: "La historic non donuestra droen eons geenres cta podnias exthr- ies-toonrcdald esti oh per un tnss d06
I- Joan Federica Edeimann. jofc dot Is citadas nonpienentartas. cretn- qoe sl puebls no puedo vivur elolin megna sr td aoen rtan padu entern- detuda otuvo nuor~elien p-n eoadilo d
o-Poder Judicist cubano, lot presiden- dose on nerdsdst-s coos coo grunes monte cuanda so nion to atenorizado."ms gtoa I aniidaent gnoen.a-pelo 0 rgne dfcod
at tea de Sisa declares Manuel Matinez nalea pat-a c ordennaienCo jurdico "2El temns puedo crecr rtpldamnn- El doct-lot Hugh C. Wolfe. preside- ousePtsoa.
in sacobs Gabriel Pi-hartdo Moya y de nuestran inttituconse a t es, coma Ia mn'da hot-ba, y aslixbar s Or Is Fedoranitn do C-entiffcos Sesenta personas aproximadmassm
la Delta Sltva y 1st magistrtadot doeds- E1 ninistra atento s cuanto vein, todo to buena poe crecta untes quo Norteamoricasas, serialt en on at-- to, luootsi roststadas pan tam bombs-
ures Evetio rabin, Guillerma do Moo- salpicaba sun experiencias cnn antc. uquttlo toanaa racess" liculo est-rito pat-a "United Ntliost ems empleando sos tesabes-as Hobo
a tagui Pedro Cantero, Santiago Reaelt, dotas do tieinpns idns, not-has do El General abogt par putt laiuums Wart -rovista poblicada par iatere--
Emilito Men'dndez, Aorelio Fet-n/sez cuaodo 61 nomenzt et ejerciclo do Is nidad no permits quo el lenor Is cue- ses parltiulareos--que Is naturateza quo honspiltaizar dos quo sufrie-oas Os
an Conchees, Lots S. Coot-no Robin, E'n- cart-era y tur os bapt-inrstn csntactao ere et pato en to al~n par alcancar nbonpre halas node do adaptarne a "shnck" y losiones, nespecuvsronbi.
o- rdqoe Rodriguez Narezo, Miguel An- non Ia Pt-onto. to pue sieinpro te no- Ia amnistad mundias. noevas nondiclonos, y poe de una ma- Coando lot boinborosnoojrsalbsmn
egel Rodrilguez Morejtn, Gonzalo At- rece el meier concepto, Y, a Inla sait-ntfrm Marshall poe toa libre ox nht-a u ott-a faciilaria Is super'viv-en-
o- vst-ada, Julia Garcertn do VslI Sonsa da, departlt coo et consenje dol So. presitn do opinitn en actotl~dad cia doet inaledate org~tnica 00 000 labor no Oct-cumbO uns do laspaoi
a- y Manuel Ii. Zaldivar Cordaeo, excu- prema, tetior Marcelsd Merndindcz, at so ha nanondrids en inas-rusento ats goerra can bainbs Os hidedgena. dot edlflcio, caunds ado mosmtci d
tostndose tam demon par toner quo ats1- quo dijs poe d~l estaha tanbito at tan- mts natiosn quo es tieinpos do Pert-- Percattondote do Ia poe han afis- anguatis noon so crest quaslaa
1- tin a tat vistas, Ia do Ins necesidodco di las subalter cles pat-u fat-jar Ia pan y Ia nompren- muds alguoos, go e1 sentido do quo do Ins b.. a',,etosu rat, iar, quo~ldod .
r-t St ilnilcto doctor Gans his-n pro- non y a Ins pun atenderti preclesusen- siton undial." a bombs de htldrtgeno 05 on bnstru-
e- sonic at Tribunal Supremo Is quo si- tote par see naodstot, hubbendo to- NYosinoliando este concepto, dijo menlo total, tapc do difundir ta padmos. e,-,,o i--,n esnnmlsrsa Adolsme-u
-gus: nido ya et haonor do recibtlnls y es- Nopadeusos pernitirnos el stlidau imoot-t pat- lads i plioeta. median- damente aputtlos peonies-on 51bih
"He tide cousisionada par el Prost- mclihar eon jostas densoande de meio- coo ienta facilidad quo, so ei cot-soeoo nuoainod oamu -Igant 5su tplgoatm
Ldente de Is Repiijtlica put-a saludar ramiento, espeniotmente en ruae to a) do bus iltinmas doat dtcadas, una na- fern s-on particulas intennsaente co-
at Poder Judbcial y eitificarte quo es ininimum dot haber quo deben per- citn nrailadtarz a so pueblo pars Ian- dioaut-ivan, el da-ot-r Wolfe atofree u pa
fit-n" proptoito dot Ejecutino resiot, ethic, do $70.00. carte a una guerra mnsdisi nediante I li unanidad oslo argumnton1 reotno- El loogo se prapagd a on hote I.4
El vet- todos y cadsa usa do las pt-able- El prdximo badoad, dls 4. a las' dles el domnieb y tergiversacido Os lao tortsato: yarente laenieds muchos do
n as Pe0 sfoctin at imiso, especial- de Ia natians, et iniostro doctor Cans ans infor-maciones quo distribute a "Sb snot proentuices puoden toeor+ I huestpodes quo aliandsemodon r 11 -
i monte on Is relatine a ii liquidacidrn vizitat-tisl Asidiescia do La Habnsn It-soda do las comunit-anlones rontro- se par s-sled onso es do esperaseo quuc lt-ortsen patias mteantes
n.t susoacrt~litos pendbentes". Y agregt: Y aaconoedb sus necosidades persaona- ladat poni et Gobierno." Ia bomb de hidrtoenn landis sot-al N-' ne ha l todo Is cunasato do b
n- "Yt el Etecutiva so estd aoup an do menlo, segoin enuncit. comen Is ha he- Dila fibhlmntooe quo Is jus-entud osiuad El aucirduc on mes~a cu en do: doo defi s terioles, peron toy n-
preloenreneanto do I as nenesidades chioenel Tribunal Supremo. ltcne Ia responsahutudad de dctendci gaotcolso an do Ins dinludadors" pairs ntcot- quo son oeles dosASO CXVM


DIARIO DE LA MARINA-MARTES, 28 DE FEBRERO DE 1950


POLITICAL


Apelaci6n( al hten sentidol


Par Francisco Ichano

EL debate polilico re raiga re clerctricidad %erhaly ya rcha chispas
per la. punai.s. Los ol\err.-ario. de hoy. amigos y aliados de ayer,
no e guardoan.-roi]deracionr ni resprelos. pregunta el pihibhco ai'.imbiaIado.
Clerln que el aminirnle no ra nada apabahle. (Conlagio de lo interna-
cional (anrr, urnc:ar- de la honha de hidrio-gno? La humanidad en que
ca lid Ian deir -oanien irta. ) esla paarcla de Ia humanidad en oque
nos ho Irocde nacer ie plla an:a parla el debordamiento y Ia exaltaci6n.
No perdaonn,. %an atri-,arur. Inr retrrhns. Cnn Ias crmpahas political
ocurr-a In atre cnn r- r;.Inr: (I qar- rao se silente. el que nos hace olvidar
tndos It anirriiter. e ea c lur noln tsri. hacrendo sudar Ia camisa. Nos
alarina ]In tirantrierhual proi.mqe na apenas nor- arordamos de Ia ispera
conltena- d...... de niei 4- Ia unihirn o- er-r lia npnrtunidad .iaheron al Aire loldos
non Iropen o ,rc ia-truma N ]a rotuora dieron so nota estridente y ma-
a\rlo a ar-dnc In, marathio (e I.. dlaumacr-atn se prusieror-en aurgo paro
aplaslar al artaParna 'I r, aure nguna olira aclividad como laI political
dr,cuhrc CnrI tria r a tu i aondo r ibrergo dce lai conoLencia, Ia fibra
inobna que lIerario iprntrn, N-n s ol\ide, poer otra parle. que somos Una
Itpuh:Ica totn. ruico ep: diila que itodai a eoli estrenando la denlmocra-
Can, V qpae apenrlIA ae a,71ra rCI s 1 t tar-icura cariliiada asoma en today nit
dernudez e.e rcnchnrto l iem Clir-rio en craollo idoiencte que es el nt-
biche;.
Sn otrna o pair< lia unr a rinr madie e ) haio soibre lodo uina clr-
cu ancia que pa o t -e a en noscrotan : cti laes mis dce las genies o rivena
ai r ]a p nollIca to irnne I ,a tri al ra direL ta con ella.Ea I ngla terra. en los
Eiadro 'oidn rla ma, o a hddcrlna ae enatrega duranite todo el liempo a
sur atllud.arde, parlnt'ula.es mino er-ouasional p lransiloriamente se monv-
laza para eh'gir a In, retrilteir-. Faa mocvilizacon riene. en gran mcdi-
d e. un car ai r air rul r'ano o epir triho. lona indil'erencia maquinal o una
par rt'n l rn enrnr-. fl no i c sio-i aben q, quipoenquiera que gone no
liabri heraril neo ijolundil iti en Io orlginio oni en In uncional del-
Eotadrn. La frgluadade dr un rnarlndmientno minimo. de una zone eatable
de eqtilhhr-, haor que In, bandoe contranor no ghoquen con demasiada


air-in ro a '.
vieoernle,
Fnitre noaenro In aclividad pnlitica es invasera y alnsor-ente. No vale
ie er-r'en ca.sa poique ella tlambirn se mete y todo in revulelve y zaran-
dea. Rare els el ceuano ru-an per-sonal destio no estl en alguna forma
ligadn a 1a suertei de Ins pailidc. Cuando hai un amblio de poderes cam-
1a, Ia faz de Ila adm vltracri.an de-de los mministro hast, los mozos de
limpreA v no ha reois temeda que ponerse ora bien corr Insa nuoesvon si
no s e qurlre quedar fura niae al papaa. Lno realidad caoda elecci6rn cu-
ba-an consloune Uni imradadea revnluc-6n: Ia renluncitn burocritica, que
ei In quc mspro At in prca a lr uya segunda hdluslria o Ies el presu-
pur-ito.
ta situacitin eaxplaa aoio cro,-s: lm c no nos apasoncemos demasiado
plr las dernllgiAn pn pe nolt rpPnlrnemos drainasiado por Ins hombesc y
por ao partdos en qpae cl'nn agrupadlrs. Lo imporlanle no er que sgane-
tA'i o cual des, tnl o Cupl rotr-prian dae Inla socedad v del Etado; Io im-
porlsnl es orue gane P1 intlado A qupin Indo sr Ino drhrenmoo y denIro de
i el jehe Alin o hanpn c s nora sir- de padarno. l)e ahi Ia gran fuecrza quc
tienen en Cuba Iibaroa lrln pn, mtornaoment.lIP ,SAin se desplaza a lIn go-
bIaernos nr Ina Inl ti a arin.da ay cuando ello ocurrante ma los caminis
elecirrali, C I rla r et l Iclr l ,l i o ha hcur nlado qi r hA origdro rn
ciudalls de iltworinnnnroliarl i moallno Let netaol r-o que quarn lirne In
lanrltn par el rad osay te;a inr,-ta rdirne tarrrirlar mltnim linr Ia aga de Ina
tinlrear-r- rrraalo. ptilraiir a. Iraa k lasn ranahn neo v Isnrque no es difi-
cil rnai rr el inalhnto ifet rnn, or a% i rn rm len, slneor d, mi lea 1e st laidab nog
piat qp Iromet tram latinkl lariamo m stane IA tarar1a roaioa o de algrin
pao renle, Is lallA le 1allarenr Isa. IA litar- i a In vin arIt tile y cohrce Iodr el
fr-tar ilie r-sei ea r ir ns lr'tm a, rI later a lt le linar- r l co e rruav ato tins y tare-
lo irl l tint e Ut a ri ttn lr hir-i rle lr t itian tin a itU }I il
I al i rIst a Illre l ilnr A-vt Ia rpo litle lIi titlef r leirh r l,- ra h alnia os bi an-
ch ar- r,, cil ier- ilin A V ,,a Y ,Ii'Ia A ,,olI A Ai,() el tna l litncir ontoini r In
oCle tsar le III,1,il drink t t aa -lh i' tartar-, altr IIrI a nmtlid iuna li Irahajo
tnll ohtr hin fill dit, i t larl- ln, t mt ai r la l Ji tIA iwr ietl inl Aa -y t olroo t r.
el 4al1114 ea- n Itm lla n ta, elmr t lele Ia e19an111a at ill to rteot ca ioble-
r~l 41
hpin n aia-r l. I n I r- tint l in. Il gorI ,p,,a A itle sil
jart ah, le tea trenl a a a.ras -t I a.. ..... a. clint o .S tr ttl 1l lcao r-,ie
con lola haita, rtnletr l oUn ai,, llh aa l aint r-1 I A 4 ittii A La ticliteca r dy irll a
141A Il,.jnk finllf li d,+r I++l~ ~ alh l, ,,h1,1r r ,,, hiol, ,l- U rt ,,iuy dili ,1
Iailoiic i Ia h1 .1 ,,,,.,,,,,imn I., Ilf IA ant,., I atar ]A ir- Ia Ir 1cioa IIl y Ip I,
int alt f it IA 11 l a1 I-I lani rl n, Im -I rar a narit% Itattain ate Ie ic t l eniralctr ithcnA ,I
itinvirne ar- l etIt ale ii ii pal li b di rli-it, I II, Ii A a ie ^ iO II, r la rlta Das clini
IW rA, (aia Intlro at .1 tarn-i ,I ,nJ m ,,al,, Nirr nogcr 'It tno ,a rtlf c n r-it-
fit Ita I hn ra ulilft,. I m n s tlah ,n le, pmlnenlo.
Dlr lr1 Ier at l ta em I ..h.e a vr- (Ilfnta p olra o y enlileinrns
0lariat min, I: tl 1 a r a ,m ,liii a it lilt ltir-tue hi aI', teCrnnorrm enlrio
halt eido otan ad1up h. 1,,r I- llora ale la m a-tianiunden (on Iris A ian ra 'n
de Ayes por Ink aithir- la, t oiniienei elm )A reltin y ello Ine
duclkar it ell inn i IeI -.. IuII%, oA n hia 11ri mniae Poi r i'nei At[ preterit,,
sti rl-eullIr y Itar Altial A IIu r Itail ( (Ill, a -rheron toll a 1rnra r nlrt-
cionesi delir- nonei I,t l ,n lt eI- ar-ra \ir-jan y ntirlte l nanna r anita l air Cie 'In-
plea l, lh I tl.
Otras nollstinhs rt del his -ctinid'ti/, io/iliclsI I lel2l'11114 1 'illlir Iii dlulaars iii de l vffio All
tint -owma )IIr l 1n1i- 1" a-. Il r a.] va mar tI'le l" n Iourii ~ rnn- P t
(1h l 1 Ii icl Iue lll ('+ a l, t lI Ilnlllit ita ll, lt tjrlkhaH
S, a-ar-aIIi-,t llnrai i.Ilitl tltlrt tVI at tAt I lam
III (III"la luu a '1 Au lluh, Ijl- fula n,, h r dlel Ill.kdho ml uia nio u, 41fi.
n a a. ri r mmrf n r a n m h I r. a, ta.. -, a I o a inti t H e ('n klt t l a l r -nin llrlu l ki n -
itt ar ttni 'r lal im t m iler eha r tnt.al a
(ta-c a I t itian (,let ,rnaalrm it in hh tartr ira rirmn ml rrant I r un Mooltu ipal
( ti)ra e anahtri i'.na
AaY I-, ,n H.I ari I I I r
a rataear a lani ml Irm' it itrirn tarn trait"A i ran tla u, t al tart Ii

ms ala.-, irh mu ti1arm 1 el el I tia. mt arl t11 rain 1r-in
is aaa~ tr- tin rt- It 'Ir ti a en p'i lla f~i r mam i t Intti e l t r ii a
p. -., i, t1+i a mn-,i1+i e] l+TiJl. P l pt~mlnei dra a le itani a titerq he l.a
..... a, hr h ailt' ,, n r., r landldArura slialdlaeis dl areior A
-ai, mi\ i -d l a5 lari at pa rp lara
imi t t ,raM, ntua ir-ral t 5 t rcir-Ulttei-
A e I m c r InItri a Lrm A, nnij m if I, It titIn b l t aT n a a nI el e, a 1 0n 1 u n rti to li tP
Mitrl' II II opti a iitrait ,ard ts, ta mmI a A m irlaa Pillt Alcialde \ plritl
p, sol atti~n ar-Itt I'a lonhu a m6r- ,..- Ia I'lrI i tI lr rdl sa P le.dra e .S-
nbi craia, ta aralli.,tn anblur-mar ,'ana r mIaiLiamnm Helln Cr.nded'all Mar-
leg ~io '.. l I i gI lll l t \ I t a 1.I1111
ma o a u m tranic, A r l K e r -
Tira eA ,.. aq.lit m l tia :1 t t e I Im u t Ai irntl. rian-
Mr ... .. .. t'r- t ti it i la i a em i l rAet nlon a taiti r aa lebtin t a e r ;i
J Air .I,,. mI.. Al a l imit..sc, a- a lAeV o mmn nn nio an aa el eh a18 a.

i' rP-, rr i- r i-e r-m r I rn a eanridel n ha nt I I I la ae timid anraa
dr aa atri, nun. P rtrt, dtt Is nr gran n e 'oir a ir Irai1,n Ira el1


airOa.5i 'rat,'n I enrnalnn"A a Imt.a,1-acmn latna-atuiir-nst ia et onl ar-trtada
-e ,,a a am (o a -al J an -aur tt r ar
I tlar -n' Itthrr- \1,111s F: att1 e dr--IH, Paradma hr-,I Pr-Inno Cii


I [ lae.1rc ner-ann Han t +t'Atita- tri. tintmlaldna,,~ a nti
Fre.. ""ai'.aotm C,, mr-ain. r iit :-iiu t ,-a ut ,n ad p ]te s
cc iaii P-nra M r-n, ci fi',, t I; arm, ear.Minlandu r- tiara I Ienu hgul
loeg Pan Fr1aa i tln maanmnraa, nm. e nair-a ritn a hearenlods ea


or-- n,1,-,, ,n 'nd o ,, iim / n t- a An Pl ara el tta pru n a
1111 -t i-m-. remaiaml[ntnarl a, daunt. n Irlnmthtaiiah{ anoil AParr dnaiu-o
at, a-i-ia a nil, rn alahrTmd ta na ,- yaa nit ai, itor %` e aml m R riar-
eat,, , air-i dr ariaii tun a emmar,] aI D:mm aminola is n I dr-lr 1neuRn-
fainj r an a itd, pna ta r- ii- t mt m l aire o R (" e u im trr-haa r-io
nl-, h, .." aura an ', mra ar-ia mel a i or n tr-a h olam h pea ci mPr e nileiat

dRrI en r-. a-a ,,n di rntr-. Imaama a-ar I lnraiml;u a o nlore Cor atn r -a n Sohl
alcr..-i 0.. pa- hmr tra-Iana tr in- 'er-nh ar -at PI~t amtr Pro a nlLt
pai, irnt',atoa.rnoi Mai ter Sa- nai t altll~"mn rue suinrgaman In opIu
mare ant tiarar iii H imi ar-I denn pr-anetr-de nora
lint ia-n- nIra ar-on Fne Ma tartan. rr ita-a a mm ]:alnon ironer- hEst Dor
lrla 1.1a.. Ai-atari Ia r-aA r da n Do trma' iuit r- a I "hirnlo a ai ds
drr t ttml A idn' r- ma arina en dune. pnr tan pue V S At
diet a ara he to tarde+ n ar- 4 a 71
'e"i ea-ai apyao In potnnrira dei do-tor- Pr-to
Guatletma-r- Rcdluagueo. coerreponsi
La-n, amug,.o hr-I oroninn dm1 Eteir-r- dr-I DIARID eat Floor hr-I Rio, to
tlto Lani a ,hior- Altredan Limit horn icr-ma he Ion der-lrar-cInnes her-no
Obterto alt-tone he propngandta elmac- par- ci jr-fe dr-I PP,,Cco Vifialco, An
&oram en, 00n10 Tomes nume:rr 411, lura Linare fiaren or-go habir-ra era
Oni Corra, pr-c Antonio Pr-icnopr-n tirade to poimiuea pita desarroitan I."
ajaraloe or- L~a Holbona Ietol'anoso Prmo Borar-rha. Aftra6o
_____- lrable pror-tamho Ia r-anhdidtura ase
ft Dlttrrrrtnr Munir-ipan Br-luaL-mi onatoral del dor-tor- Ather-Io Iner-enrn
,-coo QiJt oreatde ci dna-cr- Jnr'+e !Alvaren, y- to he repr-esentanter,d
Coo-rae, a dcl pae lnr-mana por-to pr-ancisco Cr-hope Molina
@c~cos reprc'r-natlots hr-I PB. tmeoc
Inlt-Os er-i dr-jar niinr-odn par solo Sr-matde Simpsan Par-mo par-order-
atnamo a mus mietbohee ml prcpc.mltn re he Ia Juar-niud Laher-al he la Ha
dorfeonoer to candidature per-a at- bane y aoplr-ante a rcpr-senctante


de c fi P\I mi.... a
a d'l PPC dt.. ~ l.1- l et dc[V,'ll, it.
air-Iro-dIx, ude m mA9 an al. t
dr-I Pm am a it lti, ;itr,- I It a a
is % i ao- d l J s M
IVArsoStehdbraah hiruitmitm

NI61 N Ite afael Pone c d Icoi, la,,
M aim4 ....tll R,be II A ('atiilasc,,
[ Vole. earle ,)i

e i E C i'. dctna,. vof) Io it( lnl
qml'd.. consillnlldo el rlollnlte gesol
mmniclntiipal nfe tntn n ltdel a i td Or.
,I odx, I del que s eurelaho tagene-
Nae Edaila Solei Rodtrguez
In
T Lamahr-muon, ennvellanot tamsm taue-
air/itene Patrtdo Ordodoxo dei r-nn
T~t'ona ur- er teneiia o I dnannumie
e' e rI P tnlln ren e r lir fl -t r;, r )n
s- no dre Pendi.a D7...... I.hr-un
Enr Bamanavelatn turnale enuenr713.me h-
ea r .ean Ma relan anilalCatal ina. s
Star 5'onisMormaar an fllml u oralCarlrm.am
en cisirltiamme tin cron"eIfume c ;hnarOra
i enr ia tnradaaa de Arroyo Aplo a
- lairit de la candidatitra do Aniun:,,
;s Pira. pmale alide de lo. labana.
tI Pedro D-oehadn.e ecrelarie politieo
A air-i arpat a c oncer al IOnati'nca. ase
tin R-Raael Pedro-a.h omumrca pqe las
oflrinrs de ele aspiramnie eddilhoa es
at tanlou lladas8h 1 eGervasio namero 509,
- entire Zanja Salud.
as Connnica Ar-adia Mndez Pterres.
pm eadeani- heLe "Unidad Doctrinal Au-
lentn'a" avmder del PRC en el barrio
o-e F'...,. iq e hane I mns marabros de ese
... ......... reciben a SnS correligm
e- narios .alinios y Sp mpati zadores. dia-
e raamolte de .5 a 7 de la noohe en
me Saril1azanr nrainerm 176. esquina a
Agunia "Unidad Doctrinal Autulntr-
ca" prepare- pard dentrn de brevet
a dies tin pone'hec.unarconcenlracein
a- he olnleadn r a favnr del randadato a
ma alcalde, arher- Antonio Prin.


ST. LOUIS

Centro Mundial de lI Induslria,

de Peleteria y sus Derivados

t lafloreciente y sombreada mntr6ipoll en ver-
dad "un rran centro" para tods cl do acdtll-
dade. En l&encrueljada dond *so eoncentra
el treificeo Norte-Sur y Este-Oetste. e I clu-
.odad ms pr6xima a todua parted que hay en
todo loa Estadoi Unldo.
Ofieinua: PRADO 301. Telofeno: M-9224

&OS1C45 IT01E7N AIR UNM


,1,,,,,,,=


Regula eIlTSE la comprobacion

de las cedulas falsas expedidas


Postul6 el Partido Liberal a A.

Prio SU candidate (I la alcaldiW


IE.strtro nay aniimnada hi asainliblean, lt qte poslulo
al nmisinio tienipo sits candidatojlf a con'ejaltos

Eall un anlbenite dhe xtraordinarra teo corrlpuondipntei. Ilgurl-arneI en la
an taraclo n \al comtppa de la tradi- bioletia pn el orden sigulente:
clonal Clahtnibelona-,. el Partido Ll- I-Francisco Sanchnez Gon/Alez; i2-
beral pOstuoI. la maitanadni del dounin- Bdento Folgieras Rodrgupez; 3-lI-
go, en su cirrulo de Re-ia p Grva-- pidio Oliva Perez: 4-Mlguel Angel
sino. la candidalura parh alcalde ame Clsneros Govantes: 5--Jor- Elias de
La Habana del senior Antonio Prno h Torre Rodrigueaz: 6-Rolando Pa-
Soearr-ts. dramn Corder-n: 7--.Miguel A. Villailo-
Clento veintltistlS de;rPgadaos repaon- bos Oliares: 8-Anltonlio Valdeis Ney-
dieron al pas. de lsta. segun tloto- rae: 9-Malnuel GonzAlez Marrero: 1U
m6 el president de la asamiblea, i -Cesar Hernandez Agusti: 11 -JIulo
il quedar comprobado crot eonr c maF el vurros Zaragoza: 12-Adalberto F.
qurnrum reglamentaruirIn. tI anmIleao Miguel Valdes Lurse 13-Ruftno Mr-ia
htlO Ia rotada nominrl-onn rl-A Inr-dtos Mar-inie: 14--Elodio GonnAlez Morn-
vena inlsiete atfllado-. que lIglraran co- .,s. 15-Jullo IgWesias Cartaya: 16-
mo candidate a concejales del Avun- Aurello Mulka] Valladaire.s; -17-Jose
tamiento hlabanern. TnodTrlgnez ACLqerella 18-Idelmaro
L asaintblea .adpmnAs. cpnocio rleti Martlinez Coello: 19-Juana Marit
texto de ;os pactos suscriptos entree atalrd: 20-Angel Artole Valdas; 21-
ei FL el PRC. Cono coirtuinrnla BRaldoiniero Rigo Oliver: 22-Anugusto
de e.saiattllanza correspondent al 'I- ,'errer de Couto: 33-Andras de ,Ie-
berahlnIMo hliabanero, no nienots de cu stsl PTlreto- 24-Eudaldo GuLilrrez
lro alcaldlas el la provincia. PFAula: 25 -Andres de Jesls Sandin
Lo taefiores Radio CrenaLia, Jo-e- PrIeto; 26-Pedro RaRtoi6 Goumez P-
la Leal, Lucia A'aai, EEnrique Vatro- te y 27-Ailfonso Marquel Domtln-
Ila %- Jose Medlandua, lueron de.slg- auez.
nation pora coaUirllar asrdeFr Pruin te. local renItd fenr extreeiIO pequm-
Sat poStriRar-mda poer o- liberal n p mfill par-n ita aoncurrencaa que de ;h i
a--o--pAI-Hrlo at lan-i de Relar y Getsa- I.carlo iabaneros cresponarloa lIIn-
n\itlivib qnre nse le hica era. Por- ae
ne aprovnah6 eale tlirnpo lMto a Iloiroto l:erona alurahdls Ins personas
Ilegada del candidatLo Pro parn pro- rn tee I mantaron seaguir el curso de
arcer a Ina ptulaeinde hrin candirrt- la 1 r SuI postulatoria desde ai as ataue-
da0es a eoarenejlreu, quetra nl oir- nor del clr-I ilo liberal, donde itueroin
cnilidohs alqgunlos nlagnaooresa. El re-
teRea B niervaslon. a nunleroos revmo-
liclonar-os y representatives dehr ou-
tIr-nc Lanrio.
Lu h-egada del- andidato Antonio
Fri-e al local de la fiestIafu- t recibi-
da en ltorma entuslastia per toe que
Ia 0S defuenden star-oandirdatura. AdembLI de
Inn Ilo., comisionados, Ilegoaron con hi. loa'
sefiores Vargillo Phrez. FernAndez
Macho v olros correligionario-s.
Inmredaatanlente que el candidate
Nuevaniente convocada ]a ltogro legarI n estrado presidePncial.
fullinvtadoa ocupar puesto entire
asamblea del PAU en La ino jeten.mbamnr.r.o.. or-odor Ratael
Guas Incliln y representionte AIfredo
Habana para el stibado. 4 Iacutl.rre. m
El prinmer- en usar de Ia palabra
La mayiona de los delegrudus a lI bie el representanite Cren-ota, quren
Anoatnblia tauncttpal del ParItIdo Ac- tahfilco a Antonio Prio coma thiJo
c6n- nlitarma de La Ilabarla ha ri- del hiberalisno, ya qCue procrede del
tdn cine use O cater. e ll enrda Par-l'tido Revoluclonarlo Cublano iAu-
convot'alomlia. a dicho on'ganlsmo. pa- L nftico-. Agrego que el candidate
ra el proximo 4 de aniazont, a lam dos alcaade es un amhontre de abajo y el
de I otardir, ell el Vedadu, a dtiemeir dep h 1 candidates. Y term-ina
ciiicer manlo miaro del pa-rmridtuir. di- mr-uendo quer- in litera- esr pr circunr-
der- dorto. general Fnrlgen-ao dramas- nclas adverse, mao piudleron Iograr
ma aonrica de lar gr-istitoirr-m idiar kda. el trnunfo de lee doctors Ricardo Nu-
pur el, aI amparo del aAnpi.o it ll" luna to qr-loarlo igabr No-
de eontlnma nr tolenlem I l' arI- ol a do igd he Prtuomo yCaro Miguel er-
pao a celebrar pactos y p r-oai urto l es Cmespedi pero (p- ilt, llr cu e cast o llm -
co-i paolrdos de opoaoceon am penn pe- garh.n at poher Ilevando a Antonio
c n nl u t respect, a Ia ailcaldla dc Pr-o -uino candidates I a li olCaIdIa
L itiHabana,. no nl-ar el candidate) a ihanbainer-n.
alcalde municipal errl nsuriNmllm(r hr-del tel nedti r Pric. at dlrnglrse R I la
anmu-amenhoror paeoltuhlaadar. ar-aor Frn-mi armbh'a,tagnl.deiaitr iinn mnin-imanln
era, ,- t Brl isomla. nlm dedl t artr no de!r Pilr tin I theLt l i ntl o fair- noita-I
I .it t PONmlutitct nil nu madam inaDat it maquelr- calu pa e i rona-co -m,,' '
re kI t r'II eectot;al conlfi Gobeiloador plo.',dcel 'l, ll dri~llt}n de resa IJ .,lR.l .,-
ar-ea in rll; nrionnnaralma randidatme n ,ar nIu'ot aglUm-th vengo(nonir- e tn rauLm-s
co nv r-ja ni- a ar anitalisu lt tie I tra- 11-o n anolion r goatlaminar pn r-pue.-to e
tlattl y grnelam nsin ll ')tota n arl l t.iberte.n
Danstnmrs aa imrn6 que (1 urn r10 ra eon-
ln;(,otia on hlnbres publr.oitiaquerha -
iendoi ( Irlun laota nn manla i o oo ir--
till, ] k larit un i vldado ail PatFa .ti
lalti ano ml an lnlnpralsot aei diii pe-
ictirnnur ar Jinsi th a le.a er ll airopurciOn
a' )( altar os tque r icnncedlilu IWI. .i .
ari i amtl e miu n it m imti del: 11 pr- -
(0 Cie et.S1 pQ, h)ne1OHNNlelikn oarli,.l
inumit rr pamina ti, ( rilt rcon iento -
ic l rl'lu a nil torat l iritln tm i tor- li it l-
aeo-na ation ble .run trac l titiln lode ubyrUle-
IInI lolk po mtie Ius t. rum t nai'r..
El t am-a llnn to hlchan loaplo nanln
p roir o np .iwolar 1 tal-tr a fl- n all ie herinn
nut 1,10 l tu dlltu o alar r e ttrin Moan
moan a-ut tu an mamma mann I l e l ane. p lor pr-la
oi lI el entu',ia a he n t topir- u at-r
de1wor-1gun aimfle.k ue nhaden ir-rvoir Cie
Uluc'ho, 111ndo l n1u 111, no drI pe-
Irei'r[.suuo 'Frne an t'11 l a)uJa ell] tiul
ru[11Lan~o (l @i~t, ch lita de In., dern-k,
)anIot.,f trai ma mu Vira-t ls tde r eaho
lupnnn u ar lnaaadraWr-Iteol- 'trVe. Mail-
a r i fni An PaPn grunrna ranolr l.lnoF demos-
tr-ndoa(d11alinar u1nman r-uu tic dr-i primi m pro-
C ONTINUiAt ,A r imGA- NA u or itirlinn rim, I. i-trite a- Iun lo de B i r-spral ,ell
rXA EN bSANZANLl li scguriddCie qu sabr cumplr el
coma inmNrrruiartlnlednn Ce ur-palabra et-
I.- oitl h... e l tl /.ll pio t'e ntiel'lad I
,., ........ ...... ..........i... r,,Vol ma. m liii mar-thud r-I I nn siCie l itparabra e-
,araa te itan a. 'ar-mc dmii `1st I n-tuba-eta tinr n' e en rl rx m lniitro
,o o... Iiq llun -id d .'d~llogt, ilo.1 It1:1 Cie Agil(U~ltnai. artier Perez Lopez.
toll anln. ,let, ], Iar t dcamIaar, 1 t ir ir lanl e nr o.i delrpa ctoi celebra-
ali a- lu-nam attain Iinalom, o al mII maiL a ~t~Il icol iic 1 nParticl d m Revolaloiao lo
ii in m r-rant amaa .. .... aih m ,tit a a um nu a Arutentl'o) Fi6bP, trt l -


I oii I~ ulllrrnri- a+ tinn d narm ar- A~dl mPannra, u ai m S otI mrnroaateu~ re r-st ic
oa anraa itmLt. mnin i. erml. mamma rIkL a nr est 0,aaa-a
..I .trial I ratlIll ma -nti a a1 tilta limi]otl t'idad tien un aul0ntri 1 coa pa-
d l ,,harm'n. ti n co in u W l ra laeie r np va mitr aquellut
VIr 'lado iri a a,- ,,u ,. nde Irma atrau ,. ma F t a bm-'l gs el ll a tlu nrniaa tube-
Ill t t lct' o+ll~dal it a ,t' idr. l aa~ ldade, Cl ( inbiO del povo ll-

m le ella,...c a.ii..tIm\ s'lititana mitt'al tAntonio Pi.
mrs + al arm ndu,, dl. Inn1 r ai a-l'I a"la, U.- pnin t inde n s ar-nloaes alcir-amdelos
rI. datum t e-iln m, _I, l. & .I au lau' maintgl u e ml el egn deL Part-dn i eLi ral.
nt......uietI,,I, IYlppl anir-ilsiat I dlibar-i0 n p iei alnl u eln
lu-aai i r- -liti-t a r nioaI D ns, nler pal C ie La etHabale -
Ian luher-stanm neRnvotos a(t eoAnen-
bitraar-a ar-t~i en ettertram, mum titial 1,n- o Pilo obtn'ne a ell Ir o la unLna Hibe-
II~~t dltl l~t iii p~id delsl l (, - ", I t, a

I l a tiem a a a r- 1 1 1i( 1,. i1at1 t m l a tm ,i h a r t e p ah t a o e r-e i r o bam d n pe r u n a -
ta It a tl l air-a gimm, ..rimit il, inirditic c ar aea-ii tAIn ean nea is rsrtuu-
ar-n Il I,it ilo.ietuu UlOlam rdal lerntam airma
luminal dr-irma giant h ar t rm air- trumanl y { It a n hblelstiar. el apar- 1 parhiner al- eSn c-
,-manna hr lum. .a.-ri.dt., .i.. aa .nam ad uporlho % o n Il. nagiuaoe Prear-e-
f nv o H. I Ik +}ltla +,iflatael Gnasi, Pnt elque .se hare con -
al anti-ien I., en (d al lla b ii eia lar que plAr utent c-smo iper-eignar- a
I dl I beraltmn no menos de cuatro
In teru mn[ hr 1 nlltr le ran e a ci e a a llu he n provnciat de Lit H -
\, l 1., ] 1'll P.- b;,~I ,l i o ta S e hare el nmlsmo pronuncut-
\rln'id Irna -, P i; q l ]r' lla ld nlento enl re:ancI~n on ]a distrlbu-
Ita., utaoj;, Kestlt,llrs e1, ++ l (it jhn proporrlonnl de I)a prs t p o rslon .
,l]ojo de nk il~ l g ?illl/'i, dv ,i Ill buro cr~i' nh' V -Se rstiblere, enl el
"no, d(I, lkin- twill" (, d Jk-, l i .lu \ parLado septlnmo, In slgntente reser-
M 1,r Iirte2 Actorn ao p ; ,ll a I tllig,'r kh\ :
.,tg atAI Yl V GLe,; ( VIa l t i ;, s iji la,, Elte parto re; unll simple conrier-
Ai Is L'kl l L)InaH enll el ...... Alif,, to electoral, eon %'Ilfas a lo m unici-
du Mi, l'tila diolegad+ po \ loo i lal I, pll yl) a Ins elecclones de pr~mero de
I a In ld'l tll de ,- -atdelo- n f loillo de 1950


Gran homenaje


de, Matanzas a


Gonzalez Oru'e


Tambiin lo dispens6 c
al Sr. Hdez. G6nmez r
En reconocimienlo a ts labor de e
Asastencia Socialy pperlas ,brasIp
bhncas r-ealizadas en beneficro de Ia
comunodad y sam atenci6n a ta nrfiez
v sus relaciones soctales cod la "So-
credad Local Organizada" que sirver
de proyepciones parao Is Munlcipios a
de Ia Repablicar-, Ia Cmnarac Munrici-.r
pal de Matan/aS, presidida pore ml se
hcer Manuel Martell, declare llnijo a
Adoptive-at alaIhde de Mariana ase a
fter Francisno Gonzdlez Or-eor-al
pre,-idente del Ayuntamrentn de'Mn-
a anno. sefi-o Alejandro ltrlr-hnlde7
Gomez. Hijo Predalecto, par- In rual
ml aicalde de Mainamos. sr-int Pedrn
I [ t in pronll nn C16 marlilidn ltsr-am
r .I.. Ird el alc lde Dra conaI
ih,,',. G.(onlez v el cornngfiero
,r-sus Melon-llramoKadirector de Re-B-
lacmonet BSorralrs del Municiamlpi lmue
aon recbhidos paer el Colegro Pr- cit
eral he PermiaursLas de aquella cmadind
i' len rec- arut cabi he tihnieonor, acro
que lai oler-ata dnporel decano se.
fior RBrul Antieva, ndio hlarde Otume
d mlaO turn arrentda floralrni e sa s-
Ialuai del Apt-uhl ear union derl- in e
., ,,.... ..,, t,e t lales y el pueblo N'
,, ,,t..... tt ci an-asn he tdab
a ..... ..., I gibe rnadur prov- ncutl
.rasi I.ammL Sobelaon. rl ah'lde
11im Ioc ell ja s y otras repret m'n-
Ia mania deIanndidu.tirla y el-c-rinmaer'
I fucl mlUlesnncivicai. le ofre
t' -ini t a~'o i t imie ro Isn alecanlunar
Irsit'llamca aoicrtdd "Is thmalnm" saen-
lit l t aIhe d e I" murmur.it ine at tr ela seiin
MaIan IGr-cam Uilon a nombre de
Imitat Ira orlaomzuciOnev despdeus ha-
al1- e ,l dta or Rafael Clrnt tan a
liar-1re del goleRgio de Abogadr-i(I hr
Matannoas \' de Ia Fsdemr-uaona de So-
Sarcl-ades nCubana v n em r lrat.I.,
m r oIc ernandeza I6mo...ee y p rn ,
ngindeci6 el home naje i tto h'aidOr '1,
arnn ci dlia entire lotra palabias "que
'e enorgualecia del r'eronor-nlmeumin
qte 1r demosiroba Matanzas v nnfe
todia mprobar qrie para recibir el
a ipennocirnmenm tie oa rahdadara a os-
taba man gobernar con honradez v
aahuarn has taobas pdbliRas que el
pairn oreclarea:y que nn adeflloda
ins lis imperanzaa de ar ciudadrado-p
ral a ah Ia que p eornetutaO a odar ahori
ell ,,do In_ IuC estU___2,, ',l R- SU at___2 lne_

IIOMENAJE IIOY A IIN IIDER DE
LA SARGENTERIA AUTENTICA
Al inuediudla detn tn.v ell-uirestau-
a a't rabintalro, ser-m ogasajado con inu
tarll-l em lider deaI Ia rgenteria osu
tit-nlta are- munacipina iabanero, se-
idrm tliornin Campa Monmem. que tion-
It, smaltpntlas cLuenta en el electorado

El airmOa Camps Morenau et mecrema.
rio mannaular-nine del actual secretario de
Is Camera Mnaucipale ant bu fgrarrtA
cono rand-idaoa a concerial para tin
nuevo pernd oenIon aSpr6x-mas elee-
riranets. rfemor Julio Alvarez "Fernlin-
dr-a

LIBERAKIEO T AUTFNTICOS POS-
TULAN EN SANTIAGO DE LAS
VEGAS
Maiuerl Perera. eorrespo-nsal del
DIARIOD ea Santiago de alo Vegas.
ans ialOinan sobre las poslauacione,-
herhas el pasadn domingn poor-as
siambleas municipalesh de los part
Iados Revinlucainario Cubabnn aAuthn-
tiaor-a Itberal derla candidaturapa-
ra olnaihde del senior Benjamin Rohri
gunez
Vatiosr adores de lns cilados par
lthos, usaron de Ia palabra en e el ato.
que se ePvctu6 en rin tar-irn local.


PACINA DOS


4-COMERCIALES *


Nuestra complete red de Co- "-
rresponsole en todo el mun- :
do, nos permit expedir y
financial osabre cuolquier pais "il
carts de Cridito Comercid-
les, tanto de importaci6n
comd de exportaci6n, via
cable o correo, y dentro do
los tirminos y condiciones
usuales. --BANCO GELATS
Fundado en 1876
4433 AGUIAR 456 HABANA


Un aspirante autientico
candidate a Alcalde de
Marianao por el P.A.U.

Bajo la premidencia del senior Car-
no M. Ferretia. sermun a6 ta asamblea
municipal del Partido Acci6n Unita-
1rio de Mariona. la cual procedio a
a postulaci6ndeo e los cndidats ani
esa alcaldia y a roncejales.
Dirho organismo. reunido en el
circulo paupista de iReal ndmero 62
nomind6 candidate a alcaolde de Ma
rian20, al serhor Luis Isalas Rodri
touez, active militante autlnlico de
la localrdad, con arraigo electoral en
el tirmino, inconforme con la linea
del partido en esa localidad
Lots candidates a cornceales son:
.-oRamiro L6p-z de Mendoza. 2 -
Armando Pereirama Risquieti I3-Ano
nio Fandifio aragoza. 4.-Ram6n Fer
naoindez Lehdo 5-Frrancisco Jo Ma-
ia Llerena tlidalgo. 9. -Felix tMnte
sinos Diaz. 10-Robustiann Ahipi
Gonalet Falro- I1t-Agustitn Magri
hat Puhfia 12--Ubaldo Garcia P6rez
13.-Jnae Clinra Crmado 14-Mart-i
Anionio Iglesias Abreu. 15- Ramn
Cueto Vldal. 16 Ar-landro h ,ri-
Ranih aa 17.I--,hoe Parrna Pa Jra a-
Pilat Minala Pamina Saurchma In I l
nurel Gais.n GaCli.n 20-Ailitti Ca
Ilaa Vidal 21--Pedr inePrrera Mar
tin, Ma22-Mannel Garc la Alnsn. 23
-Pobli Callrne Castirmo 24 --Ar
matndn BAi. Soanabran 25 -ihgne.
Angel taichhInao CGnzaie/ 21- 1-0R
nIta CnCr hVdalrht 27a--Ri'ardorn P
r-z Miranda

lricha aclividae ti al en re
los relpablicanos que
a lJorn 11i A Antonio Prig

rn oa rresnLadencl d et a Sn raro :I-
ng"', R o I ldni rcelebt-uu elrl rban a-i
t'Pe t nt s N lenm pa to nsitutitru del
A| Atump- antnrnAlc:Ilde. al acurl

candldaito a releni intos l epubiaran, d
tla barni.da inas marl-m tra
De Arroyo Apoli
C'Orn I-tlda hasnstencul de eonocid-
aeprmnbc,auntr, tuednlconstatuido v4no.r
porte de Anioa oApolo, organisr-n optn
mr-peda at dirertotla nmnic pal re-
,,, ,,,. a hde Saiu I.A7zro 409, en a
line a danPel adocnor eCasniso v Mr
nuel Alcalde Qnedro io nnadn el ejml
cut e' en l ira slgu len l ae fnma: pies.
dente Miguel Rey- n ,aa mmoIe. ,ton-
quirn .retanouprat. Fauso Arnagnuen
ZenailTa Iern-ndoer Armando P6r-s
Oter-n. ,nehuienlGAterrez v Jorge C~t
dnna" secrefarin de ecas. Antpenn
Chelat Barrinsa; secreri m de eoeue
pondentcia Mariano Bai-osnr y teso
nern, Por-iren Guerra.
-Arnompar hrIo del senior Pane rem
pubhicano del barrt hrd- Caivatioma
antin'o politico de Arroyo Naranjr
aer-or Ja lio Nuriez Roque. into'ar-n r
mecar-ndo punaloda lar ecinahad.
Pr6ximamennerne mtaan conticidna
los rnuavr-e conntan de barrio ell m an
cur del candidate a e'oncejal de Mr
tnno, setnera ar-ancisco -l6pez BoBr
ces. qne aparece en aa boleta reptmp
blicaua con el Itmn'neronr y potpa
cuarl lchiaia nnridan pivade de luve
maers ....n..anaen. etlrnaarndolo de a
or poar-ia paria el prognansO de aque
mulnlclv lO+
De -uyanlo
Rosa Mautun Mesara pesidenla in
cansabmhr-iel corclure tfenrmon hdeI
barr-ada de ,nteoan6. ulttama toes d
tilles para- que'sea mas eficienle P
,rervcio del centr- de atenclna men
dhaodeneal qumm or-uttariernte pr-sa.
ri servi-nean uin el edehtor-ado d
aquel lunarrqu-lre oman rsaendo- ril
iante del repuhhiranesmn con Anth
nm Prio orseaon simpatl/ano de ost
candidate Can la presdenla Re o
Martin Mesa estAn listasr paa alen
der a lon pacrentes suOm dlsttinutJlda
cnmpaferao dehi par-idoi doctora er
Medier-a, Maria Georgina Jo1m Ba
r6: doetora en mecrngia dental. Fran
cisca Valle Marinn a iny rsomadrnna
sehor-aas Isabel Dulou Matrinez v r I
ricma Lnvin Mnrlinez.m EstA stuad-
local de asistenria er ]a calle d
Fabr-ca 650. er Li-uano
-El coronel Limai en apovod ter--
anspiracidnemontrnuar-a taendrmndo
alnie amaligO r ell ]as ofilinas del "D
'eetorio Muncaipal del Par-ido R
oublicano" de San Li-tunaro 409a errh
has de I itarde.
-El neheor Francisco Diaz conlinui
meciblendo oa susamrigo y electoren
de Puenies Glandes enl en ir-ua
"Amicns de Panchtn oDiaz". situadl
en Aldecna v Santa Maria. en lahnr-
de l) mahanra v per ]as terde- de
a51 esll I asxnfi ...na. .n.trales d- Pr-
dn ItI
POSTUIACION ALCALDICIA FN
GVtINES
Bneunaida to osamblea municipal d
PRC rAuttinticnn en DGiines plnsta
candidaln a esA alcama altu srhenr Jio
me Quintero G6mez
El eitadn orgnnismo taumbirn pr-ne
dli a on.0iulAr los rcandildates ancot
rejales
Sobre oa suspensl6n de ot ataambla
detocirata
El ahort Jo.has Alexie Yr-lyle, seer-
tar-o general de iA Juventud Dero-
crata Naclonao, dice que, la stambl
oravencla] del Dem6 lebrarn ses-sn para nominLar lo can
dldatos a repr-er.acintes, porquerlaa
oe conoc6 de urma mocin trmam
per noventa delegrdas que se opone
a Ianuevra postulacsin pars reprt
sentaolte del rteor Eugento RodrtilO
Carts. .
Comse, y no otro. dice. es el motlv
he queo baera saupendada ts season.
Alli se dijo que e, idesacuerdo sobo
et sorteo pars el orden en que ha
de figurar Iomooandidatoas de )a ic
Iumna correspondente al P.D.,P
que todoai prerieren el primer y"
:dtirno, fuio to causal de este desacuer
do.


De Waje' Fralo

Todas las facilidades do estl
gran hotel, *I preforido par laso
latinoamericanoas, est6n a sus
6rdenes.

Habitaciones modernas a prdcies I
midicos, coda una con radio,
muchas con TELEVISI6N.
Nuestro meorado Departamonto
Latinoamerlcano dari pref.-
rncia espetial a su reservaci6n. a'
Foiole ilustrade a solicitud.

2000 CUARTOS MODERNOS
EN TIMES SQUARE Y RADIO CITY
__TA F_ o CadicN CA1KEIWIC.t ItTAn
HOTEL A 1 7AVL. a50tSoT.1

ALFRO LEWIS.* ars m.
,,.,T NEW YORK
'f "- f i-- m^


P


Dicta al efecto la Instrucci6n General numero 71
en la que se respeta el derecho del elector.-Datos

Al respect de la falseuades de refiere el Por Cuanto que precede,
cedulas electorales descubirtaa ia n el por to que debe disponer cite Tribu-
t-rmino de Marianao y L. depura- nal la forma en que deberi realizar-
ci6on de esos documents er todo y se, y dar a la vez a lo a.detores 1I
cada tno de los cases que ne presen- posibilidad de acreditar ,u" derecho
ten,, de tIo que hemos inlormado re- a permranecer en el Registro de lec-
cientemente, el Tribunal Superior stores, caso de asistirles; por eatimar-
Electoral. integrado per sL:3 itula- sec que tampoco es de aplicari6n es-
res dnctores Ricardo BDuvral. pre- trirtamente, en esos casos. 'a norma
sidente y Joaquin Ochotoiena. Au- contenida en el articulo 46 del proe-
relio Alvarez Marurr. -ponente-, pro Codlgo Electoral. relativa a do-
Alberto Cordoba de Quesada y Eloy nuncia por cualquier elector de ins-
G Merino Brto. d1ct0 ta ia s-rrccdno cripcrones falsas o frauduleniac
General niimero 71 que, par su o ras- Per tanto: en uo ode :af-facul-a.
cendenta parda el electorado en ge- des que otorgan a este Tribunail ls
neral dames a conocaera otrtinua- articulos 185 de Ia t onstoturon a 76
clon. incluyendo sus potreuantos Di 81 det Codigo "Elecu'al, anJer--
ce a-iel expresado 'Tribunal: do dlctar to siguiente
Puer tcuatolat Oficina Nacilonal del nstrucclon general n metre 7t
Cenan yde Estadisica Ekrl-oral ha Prlmera: se remitiran3Ia -u, Junlas
-emrado a este Tribunal varios t. Provinrciale Electorates, par*, s rino-
forilnes sobre irregularidal-ts e aiver- nocmiento py efectas p y ta remnsIon
tdar en las decadaelilares ,'orrespon a las Munricpales de tao delrarrail1n
dilaePs a diversosr leclnres inarcrp- err rlue aparezca scripto algunitece-
ato- el el crrana hde 1943, rrp;obadas tar, ,or 1be el que Ia Ofica'rio Nacronal
pr t a Se' cul rde tdentitracr6n e drel Ceasir y de Estadistrca Electoral
Ia estrgac oi. rr ha aa qrei; rtldoa estu e Trbnal -artfor-
P'r crantu 'io bien elratrtcrlo 186 me er el sentido de haberse compro-
deI Cddigo Electoral, shbre ex- ado pua el department de Iden-
c hlsion de ee ores expr-oe que lao s lti eacIn e Invl r tgacidno que se h n
lara, Mnt rnpalesa Eleeto,.rs rlr las c Lmctidrofalsedades o fraudesEa al Ia-
Piotalesvii, 4 u casu. exclulirin de ersre aqrnliias o tIas decadactlares
ofirlo del ReIsrt-i de'Eler-oresr a ios rorrespondaenters-; Y las Juntas Murdi-
aque edeonueitre cluro neao dera de- 1ipalces proederon en cua lquter tem-
reclo a pernlaneer ell ei eajrustin-o apntaes de rla entrega dednti Reogis-
it tr Ia N tarrrlic' il pirrrc-rralt eo rtisrn de Cuolegos a exclamrlo inme-
'FtaNbt rla c ell el rr t uui n iallr trr. diatamente del Registro oe Electo-a
relerildo ;i Ijs eat ltil(ioney clie puede les en que aparezca, y a notlficarlo
redi cnarromer elector.: el 188 drr.- el propior dia, p r medmr dIn e la Itblf-
p ule 1ir e I" a pl)'n rca le- ,n alade arAn Ia de a Junta. y a ta dirererri queo
a tas .lainiC ipales que h Nstttrm rec- aparezea del egistro o cuafquir rotra
ric:lclrar1a aconernirntes e d.Ui sR-- que se hayaconsignado, por Correp
pa tron tachando de oficlo lax insorip- certifrcado si esta forma fuare post-
clones indebidas p ta% recaladas frau- hie utilizarra. dando a2 referido lee-
dulentamente. haiendr- orl rulla sit or un plaza de cinco dim habiles a
Srcualquter luna Municlpal drcida, partir de Ia notificac6n eno tablila,
e o or s arne r pa haeri tales a erlifi- para que pueda establecer ante Ia
. carlones, eoIn errlie fqneo mie r-aeu propia Junta Municipal Electoral re-
t I a manera de exRhi:r donlo Re-as- curso contra t el acuerdo de exclusin.
a r-nsa tao rscripcrones faoml- o tenrau-r este Tribunal quedar cpito de
hdulenti nora c-r.probnda- a que se cada uno de los informes parn el ex-
2 r perdiente que deberi foromarse; yso
Spublicaro aenel Boletin Ofincial par-
SAlguinos dec los actos general .nnor.imiencato. ar i
e di GSegunda: ci se prease tar- on tem-
politicos sefialado po el recurson pr el elector de que
In serear trata vban e jurameinto de decoir
Iline.nartes, 28, esta sefialadon ira oerdad, practicarA ta Jutra Munict-
banl:o eI- de or entales resrden ern elpal. precnisamente dentro del plazto
La IHabana. al canodidatlo A Prio, pot de diezn dias habiles siguicntes, to-
.a nocher en el Centr Galleron. den las pruebaos que a epropongan
ir- Nireoles I de marzon alnuerzo a pni el recurrente, de las que enume-
A- Pr-.n etllrl Vedado Tennis Club nr a Len de Enjuicoiamiento Civil,
SSaIado 4 de frara lhtffeta-suppe" eri eplo aIaertifical, encaininadas a
o a i A ntonin Prino a las nc o de ta ... ,,, ai hderecho a mantener su
ri- a el elrrstaouran de Pr-adon ... -. como elector: y podrtoal
a Rafael r-anzadon prn el "DI ertor Jnta prcticar, demais, dentro del-
ndr Muerel Arr liaicistoas" e-xnradn olazin de diez diras i to es-
n Moirn 4. er 13 fniniror 9.9 ,--- -nte. una investigaai6n
.. 1i a a delcradhon qate for-nen -,-,-, i -, hdesignandn at efecto
-rl- a de l sa a mueniatcipal tdhai a pecif r para trat-r de localit .r
', pard po~luilar candidato a a]- al intersado v determiner el fraude;
n.ld re v a cncr'jaiesl dir-lann reson .on ucin dentro de los trees
Do laria 1 1n -I ara dr- tadIalard e ll an e mantenrndoIato ltaha
"honilTa A a iA rion Prin er el Pr-na deias anda tin crmeo'e a que serik
ero hctr eiiConaerld di e t quIAnna-oenti ) joh d o la tosilecaciho de
r d la d dpelablr cpnfr rme a la Instruccinnli
Nnuir aalde PrfOtsorar- ie Corlete Generdl ntmern 67 de 24 de noviem-
1 pnei a n r bre de 1949 En caan de que alga-
6- Pnalul;....... nar IPrdn 206aIa,,rnn- ano per-annaa se hiruberen trasladado
tctal del P yr de -os randirlat peR-re dtastilnlosa6rmines municipales eoa
er-esenanatr-sparr-Nupronincia de Loiiunta cumphimentar- el correrpon-
ttabiria dir-olen acuerdo.
Ttr-rTera: en a rcasn dar6 crlen-s aI
-ar-antiodr-I enmtrnfiritr-o Fr-oar-tar-ncisco eUadn de inslruccini no-oresrpon-
a n miftr al diente para Ia inxaetjtgaci6i en esa
nitenzo ruvfa del herho deliclia- o que f e haya
El os eir IFiiranisco r-Be itez Ro dirr o d t do com e rtner-. y or- iinrnar- +, ade-
a1.- tra Im. f4'aai batnr- -laar-r n miairs- mris a rsle Tribunal de to e ou-
,, dr- Tab o Ira raa a or-aremit j nin t nal de t unl a ltaia,wiripol.
del trjart n tospr-aeattain lac rem paaaitaiairarest-oa tnsiruce!-i- en IA
r,, d u l to e l p rser,-aa ade I a Repiihiaale v ern
u .' Pdt a l-pr--aelit ala, a r i. -,, ,-atcial de esrer T -blrlarol
I Itirt I tlta-- R vIh.t.ta .iarr ain (C..-' a Mu,-.r-i--, d. unla Pti nviri alel y
Jr Autlfnh,-"" pat- 1:t, It.( xinla1." --,
Sr tuae raspirante ell Los _"_._Mun_ __pales de Ia R epu_ _ca
ronews de 1948
i El adidatn ahara postulado r, Para Negocios o Vacaciones
o.Br-irtei Per-ier
Flnl/Fleel F t.k CARA MAR cn"N()(@DA ErN
_reaFCIO oM Y AZONIlrI.XF.
eI)-1 Poslanado el candidate o .ac,: ,'A MoaIN,.

a Mcahle de Ia chidad .AIY..T. ItO I 0..M..A.a.P..M.
;- 0 .sT. .. r ,a-rcn nnrrts.t-at1t.
d e C a rn a g i i e v p o r e l P R C o .a r .. R pr . . ..e .te ito r .s ..on a
a- el. Arrnp,,ert. T -rnIlttl.
a7 En hornstr-na he t aaln delr porn- OLINS
r- ro domlngo, oa asamblea municipal U DRIVE IT
drl Par-tido Revor-uclonairio Cubann Tonelf...a11-41a-.a ,
-- aAutenpreoah de Camogutey. polatulo ?It:".;E[..2a VAIa
a-rh'andidato aR aquel]r ancaldta al eor-Mfinn MIAMI. FLORIDA
Roberoe Varona Loredo.FLORIDA.
el El arto. se-un nlo acformen obtenri-
" do.r. result muy lucido, celebrAndo-
' se unat omit. ifesnLacr6-r err tor der .u Suspendidas haste el
oandidaturr de Ia qrue poiltcipa.onu a
clentos de correnllgitolrlosI niclanrlOOSe pro o ningo, las
an a ontinoaclon i olmiti .. l que postulaciones del PD
a- rtablar-n: el senador Art-tro Hern-hn-
a- dez TelnIahr-che. senrdor Porfirio Pen-
,- d-. Gor-ra, senador Lorlnberto D11 rt. La asamiblea provincial del Partrdo
a- senator Diego Va-ente Terera, Altrre- De-r- ata de drI Habana,g onvocada
el do Co-arero, senador Nestor Carbolr-l, para Ia tarde del dop-singo, para peo-
e- siinor Fancsco no ci,rrbs y ftular candidatos a representantes, no
a- senorod Frcanrinca Pai Shoiarl V i e pudo reunirse at surgre dificultades
pr[pe o l anoarlr ar-hor Varrn entree algunos aspirantes a esas posti-

Renuneia su postularl6n par-a Conoe- Se hizo un nuevo t efialamiento
jal de Marianao para otra sesi6n que celebrar-h ese
'a organismn el domingo.5 de maz.o, en
t uaalanrNuiry Beltran. que aspir6 a el mismo local de Prado nrimero206,
Isalcalda de Malranao par el Par- altos.
al lado A urntaco y yui nnminade call-
r dadna tnoa lrcebalI pr- esa or-antza En La Habana un aspiraonte a atAlde
A- cirn dir-roth una cart -at alca Ide se- de Sanrti Spiritus
d er- Francisco Goanzez Orde. re-
ha nunrat ndtIano pastuoari6n asirtaent- fi ende hare dimae encucntira en
n- Nulry BeltrI araa tuar-A peltlrcamern LuA Habana el doctor eGullitrmo G-on-
; te en La Habana luchando a favor-n eza, sparante ta fialcaldla mUnl-
a del candidate a alcalde del PRC elpal de Sancti Spintus per ei Par-i-
rn iAuirnrictrn).do Revoluconarto.- Catoaon (Authntt-
ii cot,
-n Aclaraci6n deUr I Juventud Ortodoxa Ecorlthamente vincclado a Ia ten-
a- de Luyan6 dencia politica del preutdente del Be-
n- naho, doctor Miguel Subrez, gentlo-
us Al ftcr- GDibito Garcia. eretr-e no I Rconttnuacaon de diverons nor-ai
a general de Ia tJUventud Ortodoxr de uiihdad public para osu tormi-
barrioo de luyvanb. le interest no.
d. nalar-ara qie ese organmsmn no defen
deria en ]as pr6ximas eleccrones a Ordenan erradleaclon de cepn-
-.ia ingrn candidate oselectivo. biioano"
Agrega qlae en Ia columna der Par
aLdo der Pueblo Cubano suuunrco apo- El jefe national del Partido Re-u-
no Y sera para el caieididato a alcaladbnlcano, doctor Guillermo Alonao Pu-
locator Manuelo BJsr- Y que ton 0s iJno. ha ordenado Ia erradiaRcn6n de
vnercs ortodoxos que cn hbecho declarI-os t earr-ocho delegados a a asarn-
'e raciones pablicas a favor de deternr tblea municipal de Ar-ns de Canasi,
r, nodes candidates estar ne olando abe:r aloue se han negado a acatar su jefa-
r rta oente los estatutos del PPC. urea political


u,,

14ivl
116
Ri-
3
n
o-
ea
e-
i111

en
re-
lea
vo

an
o-
el
!r-
PAGINA TREES


DIARIO DFE LA MARINA -MARTES. 28 DE FEBRERO DE 1950


--MEJORADA
1. Increiblemente foci) cargarla.
2. Funcionamiento mas suave.
3. Mejor construida. Mds s6olida.
11e0ifigccii liberal poar lau presilladoraa d ua.

De venta en las buenas papelerias

GUIIERREZ MARBAN Y CIA.
GAUANO 206 TELF. A.8704 HABANA

Exhort& el Dr. Massip
a lo; alumnos para que
acudan a los examenes I U1 -11114
Zn Junta celebrada el sibado 25, d l coi .,
lo eatudiantoes de primer a ri de Inl Po
Eacuela de Ftclnslifa y Letras acor- ii d
darbn pr unantmidad raltificar as
fechaa aefatad a pars efectuar tIon
eximenea parciates correspondlenten
at pr~mer aemestre.
Con ltol mIvo, y eon vista di quo
In eatudlantes no haL acudldo a Ions
eximenea do Geografla general y do
HIstoria de Amirlc in, l doctor Sait-
vador Moalp, decano de fInacultad
do Plloaofla y Letrns. Ila nxhort6 a
tie concurron a In P ei t menes pen-
soote, a aen League y Literaturn
Grleea, primer curio, Iro., de marzo;
ltoarla dae t Uteratura.. Epatolta, 4 h D[i t i 1I11J .,
de marzo: Pricolontia general, 8 do
nlarzoa a It orlr Antigua, II do _!
manrxo.
Conmoi amll un drcho estatutarlo ito
IoN facultadesa el etabtecer rli slte- I iasmpartaclones
ins d. exlinienii de eldOills l liniod y El dila 2. dt Ic e corrlentes ne 0I1
7la selidelettor do Ian teetlas 0en (1r lio'rtarolll ore ] puerto de La lHabi
Itio dolbanefeocttlaror, On Il i to cre tin 22.041 Ilos ide iercallClaS en ge
dcrcho IaI facultlad lde o Iha)loa y nern rl el dia 20 In tnldid de
Leltral dectdli tuprith', ieodi hare "3.031, 1.17 kilhs.
trl looilna, t INotleina tie erxlnellloO sir
7a1 en liar Ion aMtlunition t o d eglill ll, i lurc ilA filit ll oU arlltluai6ni at nln-
IrrNero y iaCII 10, afilt, nllultilteil llld leu 1 1n1 vyol l rlll ir vlh'glo titl e ll
Ia olnaes p nra dt.'lchl abl raitll'ntl InfanltltailIomeahcn'rdllitlIdo, y ilnloqur
IN crillbr'a tIbl do t rtam lOrlla ltIle mom Oi lO 00o txiiiieur U t 0on1e1 I itO 'actrr
iaii suo ittlitu io Llil acullt' i oltdii ,t, o li i l)h 1oa. 0rl ili ltuil..b0 tes ir uedrnl
pln c lllhaIrgo, i uolitellerV I l llSlell i ." Inca e l x llar l llh n ll' I ci rl r it lponl l'l
111l lln eh '10 1 ',15 h1 I im t il n U le T ilelctal Uttlor u rlloXllllw tol-
fog te priftl.. A RI)I 7O..... d e 141M abiJlilillls 10rdIt'll 1'..'


V-I-JAvLL %JV

GROCERY BAR CAFETERIA HSL

HOY, 28 DE FEBR

Invllamoa a lodon lam Amna de Caaa, autorldadea, amlgo.
slatuar eats modenmo altablectmtionto de overoa quo abrtim
meTrvIclo do primora claos, morcancia garantizada y preclol
COMPARIA CO]


Sra. Ama de Casa:

Aqul. on G y 23 ,st& *el Mercado quo lien. cuanto Ud. at
paor* u Fachura del meo y ahorro m6a dea do hoy.

GRAN VENTA INAUGV


MANTFCA Dr PRIMKRA, Ilhrba
Ares Rexor> 100%, Ih.
Arron Rexora 1007 extra, Ih.
MANTIQUILLA Guarlna, lrookfleld,
Hacienda, Otero., libra
Oarbans" SultBanca. de I., Ib. ....
FriJolea ofree del pals., b. ......
Cdebaro pelades,. de la.. lb. ....
Acelte "Hershey'", pomo 1 lb.
Aelte "Hertnbey", la 41, libras
Acelet "Hershey", lala 221. Ilbras
Bonlto Ato6n espafioles, Annno
ardJnaa pnrtagUelmn en aciel .
Oallei" leebler". laa llganto
Tomsale Catasup "Del Monte"
Alhnentos pars' niMe: Llbby's, Ger-
beers y Cltapp'a. 2 lata
Melocotones "Ruby", lata 2!
Cock l trimta Llbby',, lata 2u
refers callente "Guarlna", lata de 1 lb.
roro tomate "Del Monte", lat de 9
Oama, 2 per ..
rur6 tomato Pdret Galin, Tejern y
Conehla, Ilata
Balchlehan "EnAudo" Armour
Harina "Gold Medal", paq. 2 Ibs.
Ju* tonmate, per&, melocot6n, albarl-
eoque. lata 5r onz.
JuI de manzana "Red Cheek", lati
de 6 onzaa
Jugao de melocot6n "Del Monte", lata
12 oluas
Ropa Campbell'. tomato., lata
Sopa Camplhell's, espirragos, vegetales,
frlJlel neilro l .
9opa "'Campbells" polio varlado ....


Grealinas y Pal
2 ialnueles
btacarronesay hpa


IAwM mi'. r, J -lEl. IL P ,en l iai&W1a 0lmeUmentos
kairl bamdera cubma del Cdoegio NMlerL


Beidijo el Obispo Miiller lu a /

bander, del Colegio Montori, b c 's I1. ''

"'Quiern Dios que los goberuUntes den ian giro ''
patriolico a la vida polilica". Drni. Monlori I'AVO
Por Roberto L Galdarki do, la I T. ,laO L,.lit.l a* ,.L j t I
DI I. I& i lh c.ia. nc00 l8u1 n U i nc'., l, .'l I a
,J 0 DKR LA M .EL 'ccn f pira 'lolnes 0, 0 IOI. 0I l CI e.j
DEolclonOiDien LA Ci Itlibeial
LnJ dr. los mas herosos te, l l=.n r n.C M aeIr c '.[,r' .r,,as
fl~csdlut s a:t dc picfuncaa emoclon mar. ,: I dorIci R au i ,, er, r. ( e 'l.p-,
liana celecnrado.s hast el momnento e 0e, g so prcfc!'.';
homenaje a nuestra ohnaera cono ',, La ,aer, Eli, Bu.iur..- Suro. l
t,.0 de Ia aOnmere rzcaucion del cenIt .a l "n roe ole ,' l l a m e r, ran ,o, ....
anor de su erarbilamienia enr, Cat l l a rn 'recli cSu r.ell,,',T..,o ` 'o ''
ders. .1je qur luIO ,ogar Cl u lcaiaoa Ia carla- .:.. ... '""''.. ' o'. -I.', .' Po0pmnela a corterend*
Mlngo en Il Colegio CuI o Ar!`,. Y et rosun".c, el acl t,.' e r ,, .,, ... ..
Monlor,. [l e reltr""' s plantel qu( cal gc. d la d.rectl.-'Ira del plarlel la .r ". D .. . . r (l r. (G P'rez Cisnero
Ile%& el nornbre ae ur, ode noeriro, dOcori VioleLt Monlcor, oe Gunk ie. D '- r ,, '", E.. ,' o ,',' r Po
prlmerob eucnadores 3 pedgagoos rret q en per.' rnCioc ul,dlscul., a ,1 ...d .
O c p aron I a p re" l en c a d el act ,I r ,ao de p a rlo tl m o e n u e a f ,r ,r e.. e1.. .. ,, ,' q., e 1 D r G u y P
el obrapo Alfredo Muller que bend, que .aaa I uorazor de ubn,' oeLo'. I r1 ,3f,,,,: ,a, ,,- . .al ,,'' '. _, -, r ar,,c a de pronunrisT
jo Ia gran bDandera cubana donada er ur, culcl lo intencible de in E .'i''. .e .. p m-, elCircU.lo de
al Cole ,o por la Asocr action a Pa- gu ti c:.eranr ,cl aia hander.a der -..l ,hO l r c..rh i ,. ,. , e '. p r e e o
dress y Amilgos del msmo, el coronel Qulra Dios que nueslr rol I aera I r- a, h id -
Co-r.e dI 1a Torriente. que i6 16 nuelro)s jovenes .epar tn mnenfr piuri. ,aa '.a fecha que xe esun-
bandera a di cordu del imno N6a sdlempre su poslcidn de guardlanei de Si, duda q,.e u, .",r .... dr r r n, irr'dmene.
conal. nterpru d p r bnd a d elrelL lt Bara afirmo a gral C,:.ba,.. CduUIal,,. a, ....I -. ,. ,,,uTere.
eduradora cubana, anadiendo canr rece ie' ,l.r,e ir ,d ,', i El d, a1 1r. ia ronferencia alu 'Bur-
uniprolundo v dlgno sentido de amor Eraillld 1 r, a C,uidi,-,,nOl. ,,r ,jr j de.s i, Frac' a del Suroeate" y
a Cuba, no que ratlflca el lema del mu'C n,'4r. ,r e I plarcei real,' ,ord1
Coleglo Cubano "a qN lera DiO lam daoera ccii.,I de eh.seear,..a ,, f,,na pane del 01110 dedieado a
bW n que nuestros hom bres del Go- de er ,e-alr mi, a nr.-,, ,,,,,a franceiA
AmUmCO 0 VADIA


Presidencla del aeto celebrado en el Colegla Cubans Artueo Maontorl en


Fue" inaugurada brillantemente

la XXII Exposicion Nac. Avicoin

Elstard abieria al piblico todos los dias desde his
cuatro de la tarde a las 10 de ia noche.-jitirado

Con la asistencia de numeroso pu president de la Asoctacl6r r. ,.:.nal
bico quedo inauigulrlada brillantenion de Avicultores, Ingentero L:,.era o
te el domingo ultimo la XXII Expo. Cabal; el Director de la I',oticion
licion Nacional Avicola, que bajo 'os senior Josd R Japdn' los doeclores
auspiclos dcl Ministerlo de Agricul de Agricultura, ingenleros Peo'r.. Be
tura se celebra en las instalacloncs lancourt, Rodolfo Arango C-.aldo
de la Facultad de Agronomia dr la Pereira y Antonio Calvache el doc
Universidad dc La Habana en Ia n- itor Jose Enrique Perdomc. I.t, lue-
liI,-.; Quinta de log Molhos. en esta ces norteamericanos Terste: Meleer
c,'.ni0. y otras personalidades.
Fr, estn Exposlrl6n, que perman' En lIa Expostcitn se exhiL..:.-. l am
li, aOulerla ul plibhco durante In seo bin, por primer vez er. ,,uebro'
nluana actual de cuatro de It tardr 1 pals,. us pareja de ves .n e pure
dicz de In nocho, se oxhibon tlos t leraza que carecen de alas pr.,p,eead
Jures ejrclnplures d In avlcultur rll del selor Presidente de Ia FRpuoIh
rional. objeto de admiraclbn del grn ica. doctor Carlos Prio Socnri I s er,
olinllO de personaol que conCUrretl a tousinsta aficionado a Ia BVic .,li,0a
II 11srnil. Inlcla sUD tabores el Jurailo
L-. lrrrrilnin Inlauguranl fu pirsi- Los iotembros del Jurado -|.'t..
tdli paroe l minli tr* ingenleroCar, do por conocidos cxpertos ,ublo.,.
los Ilev lue 1n iprniunci 6 breves1 p iflanrteamerlcunoso, inlclarcn i.. 1,1.
labrlai aluslvam ul rcto Ln cintr 1n ir caclonesI corrpodlete i. cr,.
b rl ca par terlnltlr el access a dlr- canrcuro, renlzan o ui es, -e'er'zo or.
cil ExpowlcIbn fu6 cortadn por In Iomliablea nte Ia caltdud de I e, nep r
seor s Elia s Edelm an(a d I r lh( ila -4 places presentador p or n it-i t 1010 N.
)1n0a del in1n1 stro de Agriculture Ell cntusiastas exposltores, entire log q ,le
a ir e encil a de l a c to t e 0 1n c o nti a n fig lrc l tn tm po rta n te s G r a n ji ,i el l,.
bsrr talnllihi el lruerpo de pratleso Islastastafilconadis.
rem tie In Faru ltad dlo A cgrno fll g roll Todos lois prcriosmcorrr`s u ,,,detAr e.
S Itec*lo d rt t orIn v N v ll l allriedad de a yev de laa i enoc.
Ienod raretar ldolor J M OsrlolI. c inada "Castelanas Negraos conre.
po1 p dieronl alir nestro elln .- l in lah-l
ro sefor Ml auel Cusc6. d dla ,idn.l.
nlstracidn de eote peerlbid lasIna de Ina vlculturn, ue ii> e lie
o peciallzad elo erae close de a,-P
a Inrazea Carnish, noal', erionr'
priler luar en gritlo. pal .I. nol II,
ia t galli l, ejemplares er li f. prr..
piedad del senior Marla S1 IL, lill
zaNA .,n Ias crazas Brahma W,'
doltr. lndos Ins promlos .,-,resp,,
dieron a los ejemplares dr I.-. H'r.
mallnO Zard6n; en la rIi, m,..i.r,'r
N A chnas Negras Batan, tod. i. .r nir
bnloc fueron ganados por I... 1 ,.'o ie
T T In a sefiorita Maria Teresa t.',Ile i1.
.ADOS LU N CH mejor patoma de fantasia.%1...
Jor deaexposicl6nb, tu6 g,,-,.J,0 dll
e a el setor Armando L6pzn 5.u.o..eda
conO cnn oil ejemplar de Ia nr,,i Gasso
variedad Moderna.
Todris log primeros ]utgpre. en Is
y p.blkco n general a raza Leghorn Blancas, el i.atiI, h
n.o agwao do br.nlnd n ven y el patio adubto, fua ,.L'-rgad,'
a ejemplares deltnehor Joso L Liartn
) eernacionalmente balos. de la Granja Dulce Nombre tairr. ier.
este sefior gan6 el premio lAmelr-r
MIERCIAL ARIZONA. S.A. patio adulto de Ia rnaoI N-a har.
phire. '
El premlo del trio Corn' lo i ,.
n6 el soper Enrlque Feroir.i1ez P.
raJ6n; taod'o los prenim ceb L o-rr, l
Blanca. canela v leo1 riln. ..rresp,'r
dieron al Dr G. Comailoos_..
potece pacra au mesa. Pre- a G

Recepcion del

IRACIONfT
_o____ Dr Guiral en la
[llnri 'Bop l" y .telto. A l ^(
," o" yJC,'"n A. de Ciencias
althretis Premier y Co-


lumhinB paq. r I Ib. 0.x"
1tbichilrlas "Indlon" Maryland Chier,
1Iai No. 2 0.27
Cot agria "Premier". lata No. 21S 0.30
Petit pois extraflno "MuficquIta", lata 0.12
Petll poys Moyens, lata 0.10
EapumA lavadora "Act", paq. grande 0.40
Jab6n Candado, Ooa Tornlllo, pan
grande, 2 por 0.25
Paper hlbiglnlco "Pillow", ratllo .... 0.09
Conac Felipe II. bhot. ...... 4O0
Cofnao "Tres Medallas" ...... 2.60
Whiskev "Black & White" .. 3.90
Whiskev "White Label" 3.90
Champan "Taittinger" "francis, media
sero . 5.50
CARNES
C A R N E S
Care de res a iprecio oficlall
Fllte enter o amitad. lb. .. 0.79
Higado. libra ....... 0.40
Costiillax.n masaa puerco, lb. 0.50
Len'ua v seos 0.40
Lechoncitos de 10 a 15 Ibs. para relle-
nar. libra .. 0.40
VEGETABLES. PESCADOS, MARIPCOS
En vegetables, pescados y mariscos frencos, de
primera. ofreoemos iguales o mejores pre-
cloe quc los que used encuentra en el
Mercado Unlco.


Todo eato y much mdi en eate mercado ultramodernmo para comodidad y
*conomia suya.


PESO EXACTO. SERVICO10 INMEDIATO GRATIS A TODAS PARTIES, DE CUALQUIER
PEDIDO. '

*i'{r-"-aael n nu.stro modemslmo BAR-CAFETERIA o en nuestra fresca TERRAZA
,ilirigaS. Ud. so va& aervido como Uld. quiero, y su tempo tranciCurira apaci.
blemento.


ARIZONAG y 23 v E DA D o Telef. FO-2386


'LI


Montoro pronunciarti el
discurso de contestaci6n

Una sesi6n extraordinarna. para ia
solemn recepci6n como Acad6mico
de Nilmero del doctor Rodolfo Julio
Guiral Gonzlez, el lustre psiquila-
tra, celebrari hoy martes dia 28, a
las nueve de la noche, la Academia
de Cienclas Mddicas, Fisicas y Na-
turales de La Habana, en sus amplios
salones de Ia calle de Cuba numero
460
El doctor Josb Antonio Presno,
president de la docta Corporacidon,
nos hi informado que el discurso be
ingreso como Acadbmico de n6mero,
por el doctor Rodolfo Julio Guiral
versarA sobre "Conslderaciones gene-
rales sobre psiquiatria: y el discurso
de contestaci6n se encuentra a carpo
del doctor Octavio Montoro, tambibn
Acaddmico de N6mero.
El doctor Rodolfo Julio Guiral es
figura prominent de la Neurologia
y de la Psiquiatria. siendo Profesor
Titular de la cAitedra de esa especi-
tidad en la Facultad dc Medicina
de la Universidad de La Habana.
Se recibl6 de doctor en Medicina
en 1922. ingresando en 1924 en la
CAtedra universitarta dr Neolologia y
Psiquitria, por oposici6n, habiendo
sido fundador y primer president
de las Sociedad Cubana de Neurolo-
gia y Paiqulatrfa y president de In
ecc16n Latinoamericana del U Cuon-
greso Madico Panamericano. en la
secci6n de Neurologia. al tiempo en
ue el Dr. Foster Kennedy, de New
ork, presidia la Secci6n norteame-
ricana, en la propia secci6n de Neu-
rologia.
Ha sido ademas, redactor de Ios
"Archivoas de Neurologia" de Madrid.
hasta la extinci6n de laI publicaci6n:
y es miembro del Consejo de Direc.
cl6n de la revista "Vida Nueva", de
la que ha seldo redactor.
Fuo discipulo en 1926 del Dr. Fnos-
ter Kennedy, considerado como el
primer neur61ogo del mundo y .luien
es professor de Neurologia de la Uni-
versidad de Coritle1.
El doctor Rodolfo Julio Guiral es
el primer mtdico cubano que prar-
tic6 el psicoanalisis en Cuba. desde
1927, slendo author de mis de 50 pu-
blicaciones clentficas. de los -uales
algunas han descriton lndromes n On-
fermedades por primera vez en nuei-
tro medio, como "Sindrome de Un-


cebam


Dr. bUrig.e Gay Calbi.
Sexio Reglmlento del Ej6rcllo, cedlda
genlilniernte par eJ general Cabrera;
el rei.Ot ae la Llnitversdad de LIL Ho-
btaini doctor Clemenie Incli n el lU-
pcrlnlendelnie general Oe eacuela
d,1clIor Diego Gonzalez. el Ilustre
lleTurcit' d e i ALadiermia de Ia Hin-
.lilt dc.ictor Enrlque Gay Catlb qua
hi, L,. Ioon d..'intio 11 pecdagiglco dte [a
itibrllt i sIn sde la uandea. Ila dl-
rectora sdel .larnlel doilora Violeta
M..nllori de Gutllrrea ex directors de
la Eacueia NIInal t rdI Ma-nestros tie
La lIlabilua ls in. aco hla Graziela
Minriocl ae Boirolo v D.lIa Monlorl
ar He. naiel el duclo" Saniiagoa Nie.
, preidenle de I Aasociacion aeI
Pndres % Anrg.a.c nel coleglo. quilen
P rv.lun. 1. pal a aI termoaas at en-
I egir ai irann bandern aubnan o.-
seuJid, c, por dicha Insllluclr,1 al O-
Iler,.. ple-rcill ul dcicira" ..a, CdlCI
el Ieerelndl P,.ie Jose HcTm r IrIn.-
i~e eC7iel de ,IF Efaritelas Plas de
I Ibat-l,, I., Ipripectran Margal-ra
tlIItrl aulez druw Brcla el oLLri Ma.
rii-., d .,., ii jiL dielor oel Insilia tO
delV 'e.i du Ia 1 doItur. Fe,,er eie.
ll'a deli.I .h.nIi el opin lln BeniILi
Rh.rru u Li u % iiPeez eil repIreien.
lalo ,,, del d',icrr Jos e fI Garcla
Blliei teloaerlie die la Aaocla.
cIlrs de Eir,il-adijO Re'oluiAonarlla
l,:, rhC,,res Mf Glreoorlro Sll a. Ber.
n oa R) Luiali Forenano Lo)n.zpr
doe Ir fTorreor, el Jose MaInuel Xime.
11L, 1,emona, a nCbras de I 1 a. ocla.
c, 1'n do Pacdrr' o Amigs p un gruap
doe profelores del plantel
F 'e realmerle '.0 moment,, dP non.'
,da errocloun cuanua el oronel Cuame
de la orrer.teal qulen la doctor,
VOleta Mionloril de Gitlrrez. I larmo
Mallta qui fuab, delenldo c el pa.
elotIn de C i.=: -m.r1rl-eso de Fu .,
da I,.o nuesir e,',rela a los acoraes
Orcno y elnn aN cu Pad


Bel tlirv n u Naloluat creue
La gloi .baF,,Itralondeo a Ion aaep.
1l dil)era el roeias Agunirl Acuo.
a.,-..T-,. -.w -ai.,urisa coonverildo e.
clndel
La ceremonla oe ia benclIc6n ce Ia
bandera. se reahz d baJoI La direccin
de- Su Ilustrisima el obispo Alfredo
MUller, que fub auxilladoa pr el Re-
verendo y culto Padre Jona i Hrams.
Bien dio en su discurso de resumen
Ia doctors Violeta Montorit de Gu-
tinrrez que el obispo Altqedo Miller
habia tocado nuestron emblem n-
cional con a bendicl6no de Dios",
El historiador Enrique Gay Cacb6
habIl a los nrtios del Colegio Mon-
tont sabre el modo correctoI de usar
Ia banderas, en ls mttiples oportulo-
nidades que se presentaban y e ore-
firi6, exhlbiendo liminas de graba-

Mafiana inaugurarana-la
exposici6n de pintura de
Moreno, en Oiceanida
El dia 14 se clausuora Ia exposnici6n
doe pintura espa iola, que preasentada
par "Oeknida, ha tenido lugar en
e sal6n de calle 19 n umerao 561, esq.
a C., del Vedado, deaarrolaindose con
extraordinario bxito.
Continuando la trayectorta ate
"Ocebnida", de patrpcinar expostcio-
nes' de artists cubanos y extranje-
ros, prosiguiendo In mtls6n que se
ha impueito, de servir de cauce a Iar,
artes pfisntcas en Cube y en otros
paises, inaugurark mafiana mibrcolenI
dla 1 de marzo en su sal6n permanent.
te de exposiciones, dae 19. y C., otra
interesantisima exhibicldn de plntura.
la de Rafael Moreno, quien ha dado
diasn de gloria al arte cubano, Ite-
vaondo sus obras al museo de Arte
Modern de Nueva York, y expaonidn-
dolas en esta ciudad en Wdshington,
en San Francisco de California y en
La Habana. en 1945, en el Lyceum
Lawn Tennis Club.
En el sal6n 'Oiceinlda" Moren
exponesudl*tima y apeaionante obra,
creatzada on desesperada luobac con-
tra la enfermedad y Ia ajta doe re-
cdrscs econ6 micors.
Entre sus iltimas phnturas ,lOestaca
uan cuadro alusivo a Ia campana pre-
stdencial de Prto Socarris y una ort-
gtnallsima y dtscutible interpreta-
coi de Ie poltica tinternacionalt que
esti Ilamada a deapertar apasionadas
polatmlcas y que demueatra au uni-
versal tnquoetud, que abarca desde
las interpretaciones fnlos6ficas de 1I
realidsd, hasta Ia preocupact6n soclo-
I6giea.
verrtcht", "Esrefoar bolia" y "En-
fermedad de Vogt y Spielmeyer" ly
"Naroolepaia con Catalepsa". S.
trabajos han aldo citados en obras
de los psiquiatrca Ruiz Maya, Bellak
y Dunbar. Ha sido Guiral tambibn
el finico'mdlico que en Cuba ha he-
Cho y publtcado trabajos sabre Cru'
naxia y sabre Reflejos Condiclona-
dos, y el primero en usar el test fae
Rorschach. en traer a Cuba. y usar
Ia Electroencefalografla, Intrnducienr
do el primer Electroencefal6grafn en
nuestra patria, en 1940.


AN0 CXVIII


i


I t


I -


PAGINA TR


hemeuiaje a Is bander*
I ,

,B-


I'ARIn I'F I A MARINA _MARTF S. 2 E FFRRFR r iqD1950


DIARIO DE i.A MARINA
FUND A DO EN 1832
Aportado de Correos. 1010 Donnilrcillo social: Paseo de Marti No 551.
Director desde 1895 a 1910: Don Nicolis Rivero v Mufii.
Y desds junta 8,. 1919 ntasta marzo 31, 1944: Dr Josd I Rivero y Alonso.
Editado por 'DIARIO DE LA MARINA, Socledad Anonima. conrtituida
en la ciudad de La ti'abana el 28 de enero de 1857.
PRESIDENT DE LA EMPRESA:
Silvis Bernindeu de Rivero
VICEPRESIDENTE DE LA EMPIESA:
Dr. Jorge Barrosa y PlAer.

DIRECTOR: I ADMINISTRATOR:
Josl Igtacie Overe y Hernindea Oscar Rivers y Herntndes

PRECIOUS DE SUSCRIPCION
Extranjero Extraners
Terrltorlo "A" "'B
ncolonal eonvenlo neeonvensle
blet ........................ S 150
Trime otr ....................... 4.35 S 5.75 $ 6.90
Semestr ....................... 8.10 10.40 12.70
Aoo 15.60 19.60 2300
Ano dominica ......... .... a .80 8.10
TELEFONOS:
Direccl6fn. Redocci6n. Admlnistracl6n, Ctrculacl6n, 1 Centro Privado
Anuncios, Talleres. Suscrlpclones y Quejas M-5601
rELEFONOS DIRECTOR
Director .. A-4781 Admlnlstrador . ...... M-1731
Jefe do Informacl6n A-8427
Cr6nica Habanera .... A-7575 Anunclos M-2798

EDITORIAL


Los prefereinciales son una garaintlia

hist6rica

L A Asociacioti do ldCenda;r.s dedic6 su espacio de propaganda domi-
nscal a rofutar lo .rrgRctr.trlos que vienen apareciendo en pro de Ia
rrnuncia cuban a Ino., roeler'-oncales que gozamos desde el aho 1903.
El mis s6olido de rctos i.:gumci lo, es el que se reficre a la negocaci6n
dr dic.os prolorrencialrs pala cbtrnenr protecci6n a ciertas industries pa-
queas 0 incipirente- entre Iosoutros.
Contra e!" argumenio es prectso hacker Una declaraci6n, que vaya
inclusive nucho mis alid de lo que han ido los hacendados eno Ia men-
ronada propaganda dominical. Er Cuba hay una misteriosia tendencia a
desdefiar el apicar, a ronsidriaila como una especic de grillete, y ya es
un t6pico lon de la doersificatieo, enlenditindose casi siempre por ista,
una sustlucio6n de la caola por olros culivos, no, come saeria razonable;
otros cullivos adedmns de Is caii'a. So entiende que la industrial azucaeroa
mtntiene a Cubae en un plano dor infeoriorodad al reapecto de Ia industriall-
ractisn ,de los psaers traadotl,.
Todo eto es urn forma obsolrtta del patriolismo. La industrializaci6n
de lo palies tn tline por ,looro modrrnioarlos, sino conseguirles nuevos
mercados. Es decor, quc e tinduitirializa a un paes pare que pueda vender
In suficiente, lo que us niecec-dtdes reclaman. (E$ este el caoa de Cuba?
Nada de d so. Cuando squl se heble de industrializaci6n, de diversifica-
ci6n dc cullivos, etc., Its Je (niniderse cicmpre que Cuba C en este senll-
do un Ipals dino o lo oe vpoiies it,dussrlslmente alrasadosi, porque Cuba
ya hone Un. induilriA-00luc prnoluce Io quir mnuchos pales considcrarian
in dotideratumrn. lIas Ir te uKrtns parties drI l errcno qCue en otros pueblos
loobrla que codal a ao l sle tiCri o sintoe Industries, los cubacos las teoc-
mnoo rrcorridats eA In a ps6. ionoVsodoo ousoo Io Res 00oeoelario. poro oboedrciendo a edao lIy qua
n0s partCo oorffulAblr: nn loy pol rl inolionilo, dr acurtrdo con el mrr-
caolo ol ttndial Y otr o, rooodo ron In. sdlonfotta I-,nicos do Cuba, ninauno
indoocria que bloca nloitstcr nqui a 0 xp0nsas t dro k, oe in sooo earn de scsar.
Soo ri|CAr lot tiro etrllo ,srs, e- r l, c o lor, loot ltrret-o ot Ioioortcot de nues-
bro 100i0. scera olArlet gutlo e ooooro',oroso nt pt eos It asoo)lron it n posstrion
title losonoloilo olc o rooIoo,'oa,o nooAla 0t000u lotn too Io)anos. HAy title abror
lotg oots) A Is oAloIal Ile 0J00r It' I)trlrrrnx life )oor-lros nto foesn oaCrdo
totr mile di trpasi to rsl n ait Idinto rl (aeloti o dl e olrne1 it'lt 0 ors5n Impe-
thof iornnos t d rot t ,l 0 t 0' ilaos eIlir ntoles c0 0n oirl oA o)iris- oamente Io
stor 0e orilt l e 1, ooloc lint a tlrltoc~ ore vot on Ioso prelerenrilkles I
i0t000i0 A ilsto nlis. et In title -oo i, 00)0 proo leo en ( oolta IL f lh, ai n on tin
000l00 slo t oooh l., 0 t00 0 t c i oo 05 st i kou h to o rt ener b tl'e Alo cto olo, pouedo i
clitins oil oalrooo o hi ,i ton t rio osAt ooio lo r00 Ina a(toualtdAld, co eo
tiorhil d-I mInl PJo rcI'loo A' MAI'. toooooh,', lotooco e od ( on.s lerar 0ue lots
lo r icr r mln l 11t o ll t t ki ll l00 ao oo- ,hlol lr 11o1 to o icc e t a l orn 01 10 n000
&I ntl ',i prlols ln t oroli. al1,o I t, l onto' ot i tooll( o k ic 1, oro l,|, le 1ndo,
fil 00le l oi.o l '''Ot r00l0tneololot occolo o,,z ntoo olie| nins dsroo s A Ia
i olo aoal h ntlo toos fi& l e ,tf- io iaeis r .I per, ilr It liooslortt to s o ( tletisovo
V 1 rla li ith~ iSn) rl r p)oll, nr,, t.,r en iitlquirt inonrrt iltrn rir (Joe ('111a Ila 1
(I0nlt 00iJ 0.lio sI c "tt0ao ,0I dr t,,o ,At r dt oo n r ni0o0 o dr o l rode0 00 on
1tUoo io rho o rlortr lal ilo uritoIoI 0 rl lo anntttlo ot r III&*, (i d ne br cioi tle-
atoosot i th V000000 oI J till 'ro u .1 I lom 00rtn t 000 IASo 000n0i0r de %ell-

Ins, ot so so Itosots l it lln I fell ( ,, toh. jo lois tro illoo le lodo ordenlo politirco
00000I r0 olnoiunt~o, otti a Is 1, too tet l I n, o l e t ot, It nr 161A qne So Ioera
c sook1 1 llorol ad en lo d ,se n to ro I t rtno i.tet o l, a a00r uis lto s-clln
I 0r0l 0l0l0a(l 0 lote bi, int,, sorl lot 1 0mciri 00 -o
0t0,rr I, ,o is t (11471, ( e o lont~ots A uso
III l~lin(in. no a Unl it pr irgio, $,,111, 1,11 i'Al e 'Il, ,u o oollu n/ a lla ortA a
ioonrntor os onduoto.A c i-io 'l et,,n [tt,e olooooot, ,tobono olis mos at-
d[lenl~fi v t(olkipll t cl oe hal"Ilr,,. )1 c lo In 'crr in 'lll itl d lo,% rnsa~os dir
-oo tin0v ,It d00rr0rj(0,0 0i 0 d, 1 tillko uc dr drsr o ftuquo ,
rooll 00lle tol n 0toio u All".In .It o ]to-I t p oo pro,,, t ) Io n (ILI eitoonrdr es
el pelttnurnio I00 ire1s f Itle bo ro o l,zi o to,, to no th t sir 01a0s jur %er 00on cl
e0M Al~laln Icn It fir (',16A .SaltA N I)Ilrln C,t In 111C~OtnlI)- W,11 I)O Iprodlukir
IA, v' inol, tic cUrilt'o sot iomnt-t, 'r)m r stt ots-tolo 0010 r0 ti condoito-
nstd IoNt tola toslhd (o ill0 0' tlt, --toc -lols-, juu-,t o a I t gitnlreo o I- C-
nio A norletioat oro taIos. $I st (- 1 A' V .1 t 11 lo11 t,,1 1 t10 l1.t4 1-1 ( I t, ti[)Iled Is-ott
A liott lrotS I toosoosi otr ll, toe I (Yr '0000l,),n irs ,tO t io r, tt l l itrus- nrnle a ls ,
reulos ntolattol ,ti prograooa de competencia. NaIs tlos-t (tue ocr c pa-
IlIolitilln coil I Ilr~t io :c, 1,- notl~rlnt- m c lnu t in| odui(tin'n A IAw csrsc-
trttill, as N Woddd~~ I-[ it, tado) ,,'pt t c i (jer q e atonselik-
SI,, wr onet r s- r tI rto l, r A I,(,r to ti tt oct r ts,o n ios l ls soe.lra-
Iadoi A n t o A- ) oto l,,.I it-I o, li, mi ob ) it t itle %;I Iritrotos Irk0)1 rl0O
prAn tr ic drt te (Arnn0 r,0 ,t e: (ur t %oootio o 0'r loor t pm t pe. 0r Clue
In t(o oul s''lado sr n 0l0n0;'s N l roiUol-r, ootnoso tiso tc tod, din ooto ln

minotim i s- ill s -rrntA .1J (IIo o no ro s alet at pa1l0 nl0s0n0 Sr Itala Cie
qo, I-ros-- r,- ot Nori..t,',loto dei q,t l ti, tout I.oott,o ioloooIoroo
no' 00,r-s-In ji s r- ItolettClolo.o ri s-' ortiln o r ,ts- o lto i, Is- o le ta/o-
noc ( kJuia turdtr ',otot I0 la o', Irnta dc %i ,t / t ott.% I rol t of, tir I, no
nit olotoo(, htot o ,it hts- itlto !.trie a ( olA a pol,. In ,linrooooo lad tie hator
In l t udol d dr sl, t tI ) ri,,ot oo el thlaot 0 lat dot,,, &,tda ,11),li-idad.
Ion pote orr-t talc, 0 0 '. AI- s iio a thotiM & ,.ion o11- !-, 0 mtlr0, m
In oratr OotA -1 1. 1i- I, trlorer ialrl- pot It. 11, i0 r It, a pro-
0 duCtr ttle, a CuaIl- , - o t eIC/ol croir nuseooor
prefetenciol-'. ootor 'rr, 1tos- '.toa ottas (osao quo not -, rs a/utar,. por-
00ue0 I a reslodao t es ,u s- l sI" s-, lr,,a .rs sin ,t,,t -,, dijanalr,
mtil Corlcretal. 10 l 000 'li, ti' A ot 0pnl rr A tin palt otomo no' .-itL este
no puts-ie snolous-oo on ton I,, 0d, noon, el de lhou
S llo dc I.,. prot- '--.... .. 0 to ..I... 001 I0,1 ..l an.. rd,,,
non irsodtttIorcs se Il,. it % 0I. ,trit i o i-mn ottmo r, ju rrr0
oabtera (on In o ,. t" r. 00 0 it t i ota tll(o,s d-reot s-lotto, Unt
[I a nlurn eWic '.1O !-,Nt to, I .1,o--,ou,- ,o, I t 1- .m '', I]. to nuiirn-l t

so m 'mo 00010 toot 00000 l ooo', o ll or Jl ott'1 ll toot 000 d itlo, 000 It r-on '''.0 1 It

tna~rlat s 0 1000,~ Coo.ll 'l'O r roT I 1/,00e 0 0 n ,[l 0',tl e 0 l,t. 'I t t'l~ not' dr
on psisn c eo o I at tooil.,(oI ioolt,o'oo oooo tn o' ,,H 0.00 ott II tohe t......o nr
nal n ottdooo ,oo bats etn oJ lot, porvtlot It. ti,'l, ,It It ottolt a!, hl


funtno d ots-a ln,(o t,,,onttoor, Io-W'0,0,,' 0 Ill',ooto,,- Irs- r;s. que
snlosspnoo oos-sos-o n~r oe I,, orCOlOtoar n..o)toar lrita boo Ito drekmis;
to p0r0 quo narla 000000 It~ent 0 cola, poott e~~ro-lisot,. no nn I6oo so~eda
e e la elrnoso.tsoo ro r,.o- ootrslaoa lt p -ottot tlno 'nqua e1tare-
moo rondorndo siC lotallaru 100000 mttoo, 0,,, 00 '01,00 orn Ins masos
quo boa lot vulto, toot'n
Pore fonoltan otle poosotoolo. dorogtlr' a i o sw sroinmoondas ol
d bandoso do 1',. ['to-tortn, 'slo.' 1.p0r quo ito,'.Otl "at ,", f-)nrn~noo y otiros
0 pal~e= 0n qnito a (ith tiS p Icron 'of-s


ARPEGIOS


De ran eo lato por lo queo se
se celebra un "'Cotigreco oel Cofe
A vecei a en London o ya en G,,,:
un "Congreso de Azucar" se celebr-
V hace poro aunqu'e nadie lto 05p0 :L,
ae veoebro un "CoIgreso de lI Leche
Me tlene a intrlgado.
por ser oos qoe asonmbra y maravills.
que a seta boras no hays Mcetebrlasdo
tj "Congreso deo Pan con Mantequtlla".


NIPSO


C ON motivo de la imposici6n de
las insignias de sla Orden del
Aguila Azteca, al honorable senior
Prepidente de nuestro Pais, po r el
Excmo. Sr.o E _- .
bajador de oa.
Republi ca de
Mexico, don Be-
nito Coquet
,de los d iplo-
mlticos que o -
ben ir por su
talento y v isi6o,
S lao medula de
I a sretlaciones
interpopuar e s,
q 0 interesan
o as qu te las interestatalea), 6stc
express en so doscurco que el pre-
sente adtolo ha dedicado el gobier-
no de u Narodn "a to recordacidn
de Cuautimoc, el hero onmacula-
do -de metedrica existencat. rim-
bolo en el Mdjico de hoy--de nues-
tras tradiciones hist6ricas". En fra-
ses elocuentes, el distinguido re-
presentantc de la herman a mayor
en nuestro process histfrico, como
miembro de la familiar hispansoame-
ricana, deStac6 las glories del jo-
yen emperador. que tuvo'por es-
cenario de su vida breve y iignifi-
cativo, la ciudad de Tenochitlan,
"edofocada en un isiote en el que
busc6 refuglo un pueblo errante
-una de las races de la nacionali-
dad"-y la cual "fuoc para lo, ano-
nimos indigenas, cantores de su
grandeza, el "lugar del tunal du-
ro... el lugar donde soe ergue,
grita y despliegase el Aguila, don-
de es deegarrada la serpiente",
quo cooecorrer deo tiempo se
convirtl6 en el nervio y cor-az6n
de la snacionalidad mejicana".
No ha sido el sentimiento cuba-
no indiferente a la grandeza del
que represents el'ufltimo aliento
de la Cultura azteca, y encarno6 la
heroic y sublime actitud que fe-
cundo en la historic, el temple y el
character Oe la integridad y el pa-
triotismo mejicanos. Heredia lo m-
voc6 en su odo A loo habitantec
de Anahouso, al referirsle a la "pa-
,r'a gloriosa del grande Gunte-
mnuz", y al proferir: "De Moctezu-
mia y Ahuitzoi el grande, -V Gua-
temuz magnanimo los sombra--se
lanzan de ous tumbas polvorosas-,
y revolando ell turno del tirano-le
amenozan furioass". Martin o exal-
ta en su0 Apuntle de Viaje ode
Monte-Cristi a Cabo Hattlano, 1BV0,,
n sou ltibro sobre Guateela y tit
In. pains de oIs Edad de Oro, nt
que subrayn au mrtorio. En loo
Apsntes connteanstiza a Is eposoa,
"'I i olame o tiftortuinda dsTeruiclh-
ti -'Jue con c'uauhtinoc en lIn pI-
;sgtoa real dtefndl6 el Aiguila, y
lechod d pltisna se eceh0 sobre el
arcabuo., y lurgo. Is que habia dot-
viodo baj los iondlos besos del
ns0Iti'", so tetlrogo al lsnoso de stis
enieiogoS ta Avellaineda eortlhi6
Untlt novels Itsdt6rica soooe lo inc-
iiulila do h'tijict; perno ftjuodo el
cit'oc de oit nobt ploo rtlistcoi- n
la f tguii a dot oiodsnltutdt o rnopeto
ditr.L tithlo lGuaHlr iie. lnlthooo
Emperador d MJilo, Sabtidn oesr
olur ( utla trttllneO" hs soou lmoili
tolento G itoi o tn iooulemoi,,
y (oliti lio/t0l No s rGu etlemnt io h
Ilo- a0141irc tie 1las As de l -
fea, "'00', %r iiilntt ainfiro, ]a I es i,-
totn ritl nohtlut' r n tisdo Ali odedor
dit rti,),s v so- otto t, o .tt.s nooabost .
Lo '1' 0ilU oalihoolo, oo oltt lbetl i ,
do heottO, so )too it hcto el Cuiba
atcel", it. ,' ('Itluhtoeimc,rI. l n t-
Ia d tla Aveilaooeda. Gu (imozin
rS ott]lnsiVio una rcvelar16n do c do
diveis, ane kilos Parea toc'que oan-
tit hel dudado do t Bits snlltlnentos
do sooIt atiit do nuesi ra OnInOOnO a
ptoelia 1o h(lot sic Ia lo nuestro, 0i-
in hca cto atotricuno, ec xtna go 0n0
to titcba. En lilo pi gonI doe- la no-o
vsol y ,testsiodose a omenuod iel
nIuir.o derd'po(oo'oue cierra eloasun-
Itn. In Aoellaned do t'ootorer sits
doesat hlbrote, v no ctillo ita st pi-
ocupacen opor ios destotios doel-o-
Ilr contlinentat No em sorecesao o ho-
'er At to .tot nes concreteas. conts-
i tiv odas ci. tf6rntilas es00eCibeaoo:
bases aeohir el hAclon del pensa-
ine s troxksd deI Is narraciones,
ta dot isr cuenta de ello oAdeonis.


Al-iapareceileota, hloas posible-
mente ha publctod t ya iEto0stn
tct COlIt deo campo tunfittado, ltn-
toads a establecer ua ieIaci6n en-
lie ei compo de gravitacu6n y el
ecitromosgnriodco. Scguon tos hobn-
hbies de colencia si el padre de la
teltliv'ldad alcanza el ft n que se
)in pro-putsto no seran pocno oIns
totscubritoentos que provocrles
Sus cuaciones. Einstein. sin er-
hago. acue reserves con respetot
a esa teota La sosuro6n le pare-
cc inuy ronvincente pero a caula
de dlftcultadoes miltemnitiLas ono ha
poddo dnar todavia con el medion
tractuco nerceario para poderto m-n
prar s r resultados ta e6lricos cn
protleas xperimentiales. Eslo me
parece a mo imporantto Lo oms-
mn que a numerosisimos mortals.
la gnorantes com yos o de. no po-
cos aspecos doe i sl cencra Y es toy
dspuoesto a Fcoridarle ondo el cr-
duto que 0 in dude merece.
Conoieso que en mos de uno oca-
st6n he croodo entender to que es
la relativodad de Eonstein. pero he
tenido a tfoo que convencerme de
no sabernm jota de ella Cuanto a
Ia teori- acabada de menrionar
igualmeote. es letra muerta para
ml Lo que no me impede sotuar-
me en la inmeosa ftba de log quo
colocan al aludido a la cabeza de
tis grande toguras de Im humian-
dad. Cuesti6n de respeto a Io uni-
versalmente concagrado p respeta-
do; y de disclplina social.
Ahora bien, con deliberaci6n y
la mayor irrespetuosidad possible
declaro tender muy poca confianza
en loa secultades del profesor en
su crliduad de arreglador de los
problems mundiales actuale-.
La prenOa,O ltimamente, le ha
dado relieve a cierta declaracio-
ne0 suysv que de haber sido mias
huibhran pasado absolutamente in-
advertodas por 0 Innocurdad.
Psra 6l, siendo imp sible elo man-
tenimiento do is paz mientras los
Estodoe Unidoia y l IU. S S tomen
decislonex en funcidn do un con-


Guatlmozin entrafia indiscutibles
valores literarios. que junto con
Sab, obliga a revisar rancios crite-
rios acerca de su novelostica; su-
peror y mms important de lo que
to rutina ha venido repitiendo. Aca-
so las cimas de la lirica y del tea-
tru hbn sumo do en subestimacl6n,
su personalidad en to novela; in
olvidar ese promor de sus leyen-
das. diflcilmenle superables.
Guatimozln no slo fu6 editada
en 1046, en Madrid, en cuatro to-
mitos, sino que al propio tempo
v16 la luz en el peri6dico "El He-
raldo", de dicha ciudad, comen-
zandose la inserci6n de sus capi-
tulos, el 20 de' febrero. Ha tenido
varias ediooones, y bud traducida at
inglds. por Mrs. W, Blake, edithn-
dose en Mejico. en 1898. La lltima
impresi6n se hizo en el tomo quin-
to de la edici6on del centenarlo, en
La Habana, en 1914. Revel6 la Ave-
llaneda ep ella un admirable sen-
tido de responsabilidad part pla-
near y desarrollar la novel hist6-
rice, como pocos Cultivadores del
gdnero. Se advierte en su lecture,
la familiarodad que tuvo con la im-
prescindible obra de Bernal Diaz
del Castillo. la Verdadera Histerla
de Iot Sucesos de la Conquista de
la Nueva Espaofa. el relato espon-
taneo y3 alractivo del soldado que
vovi6 los acontecimientos descri-
to s y conocio v tratl los persona-
jes; con las oteresantisimas Rela-
clones, de llerntnt Cortis; con la
elegante prose dc lSois. en su lls-
toria de la Conquista de Mejlco,
con las notas lingoisticas del aba-
te Claxijeron con las aportaciones
del doctor Robertson. Las citas pre-
cisas y oportunas de estas luentes,
le dan a Is obra una seriedad in-
contrastable, en to que, por su In-
dole, ha de nutrirla de verdad; y
en Io ficticio. el vuelo podtico no
desmicntet as alas queotoonputean.
El ambient estai logrado con
buen dxito: los aztecas y los espa-
fhole so nteovn on Usrhn climax hist6-
rico irreprochable: y hasta filol6-
glcamnente hay vlores apreciables,
per el empleo de intmnidad de pa-
labras indigetnas, cuyo sigpificado
explhca la autora: y tradTucciones
de dos crntos sarerdotales: el de los
sacerdoles detl HuItzltopochti, y el
de tos sacervotes dv Tlacatecolt.
Laa nurract6n reatl eclia con acer-
lado rtnmo en su conltenido, que
nivn eli intere a medid ai que se
de'vrIv'IVC, 0 ta opro," hetioeuna
Ife C v Ia v1 tarbtio't/ o slngtrtlles.
Q .nooi dozlroo dole pto defecto el
plan.c -v te o tit propmnrc6n que
ron on'isti cott responded ai pro-
tagonlrti, i'0l paOdto o ('ort s tina
pars- tan principal reahonooteo o-
too lat fine I atuloro qLuso soot-
tootle oeooWoI totont a CUoo vmooc,
Pero no obstatote esto. toUe er smn
du(a 00n0 0 0tts a prtConbie 000en
In totorntlat do tI om' trcepcio, Ps de
leCOln-er (Ili, aim so, lho gar a
alr obttt, 00la000lltlt en el artote odel,
iettal hlelrarm In piniktla de Jon
oollIt01HrooI peosolotoorj .s oe Unade
]Ilt rtAs htil t'is tttotttfeslac'oncs
ttl esp ltutlo toterprtlatlvo y de In
7oaoo'orondoto r t emta npa-
000i0to t'ti uilternt 'o, Cootto. ri.ltona,
Moctezkmia, Vizltizqz de I~e~n, etc.
%tylrpeonaihnttea roivenoInvtda
de ]to hJstorit, pern hulotoozadtedca-
Idmintoe ptrto lo poersi to loafgut-
r' del po0ag0nn0sni cobra elopres-
ogt' tde otto Iele d rtornncepct6n
slloblica dibido prtnipillrenttc al
vehrtiopitootco drontatoeo 0que0
erIvuecv, prdoducto de Ia n0isn0a
realidad y no de UPs elaboractin
'lnagloalat E n oPsio, eth.i a nuoesiro
Juotm, uno de os boatois noes tfe-
thcesode Is lonoslrtcidn de Is nove-
Oslt crubana
No se btLsquen compalraciones
rton Walter Scot, ront bers, con
Ehot. etc. Son temperamentos y
ooentaltdados diferentes:n.clusive
%exuos dlinltIOs. Fl Guatlmozin, de
to Atelliaoods. r'epettoons es mu-
rhos otes d' to qtue la ruloa ha ca-
lalogado. Y es un digno homena-
je dei athoatt oCubana a la stronp-Atoca
e olroudsble hlosotoros del "Indio
qU 0 nuncrosooreo p 00na sonrtsm
ruva. que se dsiit-tIt en hiel", cn-
n0a0000nltra Santlos Clttrano


fbhcLo tutouro,t n los arm aiento-m
queo proccodon ls tdos po0tebocta.
reflejan hislctrismno Esto no es cier-
to No reflejansno ioInaconsecuencta
de una polittca de expansion quo
pars ser mantenida y dcsarrollada,
rorno lo es friamente. deliberada-
mente.,necesita de medina materia-
les para su apoyo Politics a la que
se opone ofro, nntiimperislista, no
meno sfria y delohberada
Para el sabio, los norte amnerica.
o, a haosdndose desastroccas iouso-
net. se oriental hart una c semodtc-
tadqrer. Lo cual tampuco es cinet.
Las medsdas que adopt an no son
s tno aIs imperiosamente impuestns
at desarclo de Ia polhtrce aludoda.
dnocas capaces de permtirle en el
fuluro a e urn tranqutlo fin de is
existencta to una tierra que le ha
elaerto los braztos en Ipa doictadt
ro a que no alude, no huboera po-
dido dil exprenar In que tantai onta
publiiidad ha recibido. Para dl es
muy fivilch 1nsolucidn de o que su-
cede: La reduce a Ha supresi6no del
temor y del recelo mnutuos; a ura
"solemn renuncri a Ia 'viulencis"
y a ilos medics de destrucci6n o-
leetivs, de obligarersn l parts a
acatar )as diecisaones de un -orga-
nisoo judicial y ejecutivo con ju.
risdrcci6nosupranacionah: organio-
mo encargado de resolve las cues-
tiopfes "que intermsan directaminte
Ia seguridad de todas Ins nacre-
neo". Esto es ton ingenuo que ape.
na. Parece ignorar Einstein que
siendo muchas las cuestiones que
separan a e bcEstados, pbcos son
los que recurren atltribunal de jus-
ticia international boy dia existen-
te en su segunda face. Y esto re-
vela claramente tI imposbitlidad
de ia formaci6n, en tts circunstan-
cis actuales, delt'irganoa que as-
pira -como cualquier bien intencoo-
nodo cioudadano. La "solemne re-
nuncia" no pasarta de ser mera p-
labreria official Ha oldo explotads
no poso. Y pndria preguntarsele a
01 cuil es I0 nIci6n que no ha ad-
mitodo ho vgitlancca de su produce


I REPRESALIA Pm Rowedo


-- Ustedes has prohibido hacer political en el Carmaval, vaTerdad?
-Si-, afenor. ,
-Pues ahora nosotrot vamoa prohibir que se de careta e iaI
poHultica.... I
VALORACIONESJose Vasconcelos en el Lyceum

Por Medardo Vitier '


NO se trata de que el notable
escritor y fil6scafo mexicano ha
ya disertado en la conocida ins-
titucid6n que ten constant y seria

una parte de ml I
exposci6 n sobre -
lesa figure hisp- d
no amer cano. Es-bees S para a a Ium W ;.
cribp despus ndel

resa flua brilmepe queda u
acto nClye ndo
tl o cual idea
que acli se me
ecap d eal e xponer. v tom a "por
mucho pan no es mal aft", segotn
reaelo refrio, s nresefsa de oAde-
ta Joume en el DIARIO o0 itrpi-
de ml ariculob. Ella sone rerio a
ponitos esenciales, con sabor de in-
presl6n. los cual comunlca 010er0
a Ot1rosu dmen. Ahors rerrio deo
noevo el camino con redacci6n ex-
preos s pr esta columns.
Import mroas en olgutos escdto-
ro el tratameionto que danc iolus
teims. En otros interest nto ho,
Sdems deol asunoa, o a personali-
dad Pedrs ]o-enriquez Ureho per-
tenece a cs vlprimenros; Vacoce.
Joo a Jos segundon, por Ia notobJet-
nvidadque e ls vierte i vayren en
cus pdgtnas.
Es quidA el ar ut or de- lpano
America mis leldo en Ins 61timos
treu ta ahns. S61o a guna novoe-
ls vernculaos pudilera n superar oel
oumero de leciorej yH onierveno-
do en ian video publicas de so pals
con fortuna cdsilgual; he cunaodo
altos cargo. como eli do Secretaro
de lnstrucolo6n Putrblica, done roe-
ohz6 alta obra de culture, no Lua-
[ada despus; ha viajado como po-
cos esncritores doea estas tierras, por
todas o nuesta s RepblicaoYp por
Europa; hi escrito essays. trata-
dos y libraos del tIpo de "Ulises
Criollot", a modo de reltou auto-
boogryficos, que, con ser VOlimi-
noso, no abaondonamos sa vez eco-
menzada so lecture. "
So emocidn de oo hispnto es
note dlseminad eta 10argo de ous
ecrdtos. Sloente oe contend this-
torico con devocion deo hlot. Ho-
hila con simpas toracial de atobrie-
go espafiol voncultdo asmus tradi.
ciones domnsticas y no In e naoraC
el po de viode a untormads que pro-
duce Is civilszaci6no porteo merca-
no Desoet luego que hay en esto
us lado. Tiene raz6n cuando note
que el standard de aci apenas toe-
ne aroma ni eopiritu. par buncar
s6no efociencta;:pero el vetino de
]as granjas tiese emdpre as escue-
la pr6xima, les 1I prensa y ,ive
con higiene, cosac que en lEurop
no se alctanzan con tectagenera-
tidad.
Lo hispinico le atrne tambidn en
to arquotectura. Visit cuolquiera
de nuestros paisee, p observe con
delete eean casonas que el estilo
colonosl' nos dej6, y conservan, cu.
mno en elguna ciuodades de Cuba,
la viejta fisonoita que hoy no do
pauta, suplantade por estitos .!n al-
mas ni color de tradicl6n pars nos-
otros. Me hablabsnaua vez de La
Habana de 1905 o 1910, como ciu-
dad encantadora, mos tarde pene.
troda porn a nbevy edifidaeion, qt0e
es extraia al sentcldo spahol de
to arquttecturo. Claro que tione nr-
7 p6n; y to que mst vale, el sent.
miento racial do toda una sroacrtn
de saglos. Pero habrma que recorder
to ineluctable ley del camoio, el
fluir de lo 'hist6rico, que con tods
nuestra admiraci6n por los mode-
los arquitect6ntcos de Greets, nos
Invita a estimar el romo ntico, el
gotico, el reoscenteota, el narroco
el neocliolco .. Quede, empero.-
eso st-el alnor a Ihs formas en que
nuestros antepasados espacsaron su
contemplaci6n.
Estaes preferencias de Vasconcelos
se Insertas en nsuconcepcidn esti-
trca de nlas dcas. SereSoc p eases
animal en to fsilsofia do e0te cre-
yente que buses a Dips lo mismo
en Its "revulsionel de tl enprgia


ci6n de armaments; y a un tiem.
po, si la moral humana esta ya su.
licientemente preparadao para ad-
mitir sin reserves el tribunal supra.
national o una especie de super.
Estado, gula del conjunto de los
demoAs existentes y futuros. Seguro
parece Einstein de Ia eficacia de
una sencilla declatacl6n por medio
de la cual todas la< naciones it
comprometan a colaborar lealmen.
le en el advenimiento de "un go-
bierno moundial"; cosa que reduci-
ria considerablemente el peligro
de ]a guerra.
LDesconoce el professor los dacu-
mentos firmados por tlo Estados
Unidos para asegurar nla paz? To-
neladas de papel hay lienas de as-
piraciones paciiste: -Ha old bhe-
blar Il de los sfuerzoas para al-


fisica", que en lat finas elabora-
clones de la concrncia o an es
profunda vision de lo litergico la-
tente alit, al thrmino de sus viven-
cias melafisicas. Si, mis que doc-
trinas, luice n como vivencias expe-
rimentadas por dl.
Mis que una voluntad, oauna as-
biduroa infinite,a o un Bieri supre.
mo. ve en Dios la tuente de loda
Belleza, y los mundom lo oe rcibe
en su armonia, como gozosa reali-
zaci6n de to divino. La tnstancia
estotoca es central y deterrninante
en su filotaofia. Nadie tan orgoTeIal
en America: ni u compatriots Ca-
so, tan tocido y noble: ni Korn, el
oapiente argentino: no Deustus. el
peruavo de large vida: no Vcrona
en Cuba, hasn logrado notes tan
nuevas, tan incitantss como Vai-
concelos en el pensamiento de
America.
Ecribi6 un dias sobre "la laza
rdsmocs". Es conteturs, protecis
Es una esperanza que d1 deriva' de
los hechos etnogrtflcos, y desce
hlego, ve on Amorlca el scenario
do esa vasea fusd6n racial en que
o Natuialeza aprovecharr Iodas
las luerzas, todavia latentes., virge-
nes, en cads iuno de os grupo hu-
manon. Apunta el colombiano Luos
L6pez de Mesa en su lolbro Diser-
tacidn sociol6gica" que el prob.e-
ma radrca en determonor l el cru-
zamiento producirb, a to large, una
suiperaclon en tires aspects: en lo
boriologcor, 0en0 loiesttico ,,y en to
moral No se ppoede pitntear metor
la cuestio6n. Pero a* experiment no
parece qrituce someta Jamas a lo
que pudioramos ilamar matrimo-
nos dirigldos. Al csbo somos todos
un resultado del aoar. De modo quo
el punto-tao boen planteado por
o6pez do Mesa y de tanto mennsje
humano en Vaoconcelos-se presen-
ta haste hoy como irrealizaele en
cuanto a coso dorogida con criterio
cIentifico.
Vasconcclos ha e crrto obras di-
dacticas. AA menos tendrianius que
incluir 1 "Estitlica", Is "Etica". lt
"Metafisics". entire los tratados. Sin
embargo, como escritor, no es un
didactic de raca. En el eoniyo se
mueve con mas deoiembarazo. En
bos tratados no alcanza (o no se
propose) el metodo, el rigor obje-
tbvo propios del groero. No pod'-
mons estudiar sistemalicamente por
rilbs, pero su lecturs esta Ilena do
ugestiones y de aisbos. Vasconce-
los de6mboca, no10 pocas veces, en
Itr genial.
Con sus "Ectudtod indostanbcos"
qu0so oncorporar a la culture his-
panoamericana tIn tundoamentales
correntes de Ia tiloaofio, hindfi, tan
elaborada y dense. y la vvez, tan
doterente de tos meditacoones occi-
dental. La raiz, ren yo, essri-
ltiana en Vascoicelos, sti bieh con
una gran flexibilidad. Nunca he
v0st0 cargar tanto de signuficaei6n
un termino como n l lo hace en su
"Estctica", con la palabra gracli,
El volume se inunda de Ia irrs-
diac16n, que emana de eoe concep-
to. pues ya es luz, ya plentud, ye
bendicion, ya paz. "Liens eres de
gracia" Astl arece que concl-
bio6 su filosofia, destello de Dinos,
lumbreoamericansoobre el ostoso,
y en todo moment, expresidn dos
lo divino, como si ola antiguas lu-
ces de aqueo neoplat6nico, Plotino,
le hicieran senales a este pensa-
dor no espectalista so de uniLtanria
ideacion.
En "Uliaes criollo", en "La tor-
meita". en "El dcesastre". nuestro
hombre narra, se confiesa. nr oe-
dio de un oleaje tumultuoso de su-
cesoc, done es frecuente rtue el
mero incident s el detalle'Ocasin-
nal Se elesvon eacaogoria filos6-
fica.
Pasando por alit amigos y enemi-
gos del author. En estos iltimosc rasi
siempre descubre alguna virtud y
la declara. Pueden hallarse deosh-
ces gramaticale's, per o el allento de
verdadero eacritor sofoca !ods fa-
Ila formalrt a mao de que touches
piAginas son perfectas.
La a n t o o g ia IPaglnas escogl-
das)i con final introduccin de An-


canzarla de la Sociedad de- Nacio-
nes y de la Organizaci6on de la Na.
clones Unidat? iDe qu6 nos servit.
ria un nuevo chiffon de paper ofti-
cial?
clot'
Parte del mundo estA dividido
centre dos concepciones. En una, el
partido que gobierna y es Is ml-
noria. hillase empefaido en exten-
der mundialmente su forms dicta.
torial de gobiereno por una sola -cla-
se: y, por la fuerza, lo h a logrado,
sparentemente, en una extensa zo-
no territorial fuera de It suya oEn
o ra, part del mundo rechaza la
intervenci6n en su vida interns o
aspirika s que los pueblos puedan
pronunciare libremoente con res.
pecto a sla mantera de gobemarse,
sin intervenir en la vida de lon
pueblos sometido s la dominaet6on


DESLINDES,Cuauhtminoc en nuestras letras

Por Juan J. Remos


PA'INA LIATRn


PANORAMAEl guante que los co'munistas obligqn

a recover

POTer Gast Baquue

SABIDO s que log comuniSts cable Imperiallmo pLUteo y eco-
del ptio llevaban muebho tem-s nomico aeban heco-liten ee'dntes,
po tranqufloL y un ,si e 0 no es pro- qua .1 mundo entero--s elstntra
ocupado=, porque recibtan y la* Co- a la defensive. -
secha de lo que Y on Cuba done, poar tf r-
habian erobra- znes epeciales, habrfx quit p tdi-
do. No gritaban car a Jos con untstas tla-,m* ielomi
en la forma acos- viglianoia 7 y.1" odmis eo airt ordo.
tumbrada, y to- namiento, umtdanda da'que en nin-
do to suyo tentsi gB I instant pued 'servir a Is
un aire de ane- Uni6on Bov3 i ttc -,poltiep nY miili-
mia que 61o e t toment, en'coi ta t lA*oe Etados
mejoraba al con- Unklos7 y l .ntra d no Aotros
tarnos de lu .mismo, vemoa que .wo 6lo m iels
grande victoria permit una vida legal, con lot mis-
del comuns i tMo "sa derechol y atribucionei que
en -4u avan e lon partidos politicos de ideologia
mundial conetitucional, sino que poar a tris-
No teniendo aqul coast de mayor tes peripecias de una politics atabu-
importancia, se contentaban con da. ae lea permit rein rsa t en el
dedicar homenajes a Stalin, presen- mAs complete campo dt la etwdil-
tarse como "defensores de la paz", dades poblica Ah Celta, otra Tvez
aplaudir la caida de China en nm- galleando, atirmando qua Ia victo-
nos oel Cominlorm, y otras bellas ria estb pr6xima 'e l %lfndoe
proezas por el "estilo. De aqui, nl para e1lo1" a un dandidatoa I& Al-
una palabra, salvo loe naturalei In- caldia. de La Habana, tan poeo eo-
sultos y las inevitable matacrian- munlsta comp Nicol s Catollanoe.
zaS que una democracia bien des- De nada sirvi6 que dste dijera a
organizada debe tolerar y hasta lag claras qu e recibe sup votos pe-
proteger ro que no porticipa de sue Ideas.
Peru de repentenlog comudistae La respuesta comunista debi6 sor:
dei patio se llenan de aire los pul- "pues senor, si used no ama nues-
mone, y reaparece el 6rgano pe- trash ideas, tampoco puede anmar
riodislico d e ellos desbordando con- nuestro votos."
lento y felicidad. Como el loop que Pero esa respuesta, reconozcc-
se escape de I jaulO. y recorre go- moslo, serial romanticismo politl-
zoso los campos que tanto conoci- co". A psear de I actitud de Ni-
ra antes de su prision, lo8 comunis- colas Castellano log comuniltas lo
tas nuestro estcn tocando lan dia- han absorbido, lo ban tornado come
naC mAi sonoras. porque, segion protagonieta ie ut vuelt a Ima pe-
ellot, "bhan rotoIs la campafia de ait- litica, y han dicho en su Acamblee
lamiento que ordenara el imperia- Nacional, que comentifamoi hote
limso", y porque con la victoria ob- poco. c6mo, gracias a la postulac1dn
tenide aI poetutlar a Nicolts Cam- de NicolaI Caatellanos por el P. C
tellanos, y aI lograr en muy conta- P., "quedaba rota la lines do alila-
dos Mrminos del interior coalicio- miento". El dafin que 1. hacon a
ne o frentepopulares bait el lema Nicolis Castellanos al proMntarlo
de "unidad de la oposilci6n", e sien- ante Ia optni6n pblUca come una
ten ya victoriosos y a un paso de garantia para ellos, es ilnenso.
realizar su ensuefino. Ninguna persona medtlan eante
En la portad del ultimo nomero reoponsable de sus actas, Utlgeramn
de su periodico, ponen una foto que te consciente de sus convenltenclss.
nos delja ver algo muy simpAtico: podrA voter jamas por un candida-
bajo el titulo de "Blas y Juan te to del cual dicen loe0 eomunistas
abrazan", vemo las Is efusin que rei- las Cosas que vienen diciendo en TO
na entire log comunietas. El gran ii- pert6dico sobre NicolA Casutellanog.
der continental don Juan Marinello Ya es hora de que date reaccione,
conserve un poco su empaque de negandose a admitir el secuestro do
professor burgue, y' abraza a Bias que ha sido victims. 1Ls objetivo
con un gesto paternal, sintidndosEe que los communists corifesaron co-
sabio soviilico de grande barbas; mo lemas para esta campafisa electoA
por su part Bla Roca, muy crio- ral,. han sido repudiados cien vece
to, saca una risa de oreja a oreja por el pueblo de Cuba. iMuchos vo-
que declare el CIintimo regocijo y la tot acare un candidate a cuyo ea-
deleiltosa convicci6n de que "todo rro electoral uncen horrror ts come
va bien". Se adtina que sla fiesta el de la I'ley de tla escutlas priva-
grande es para Bias, y no tanto pa- des" y otras lindenas por et estilot
1a 0ai. Probablemente, se vi6 "re- Gozosos, euldricos, felices, los
risado el primer a gaster sets o comunistas han arrojado un nuevoi
site horas a fin de elimlnar cler- guante. Conscientes de la populari-
toi reparox antidialdctico y pe-. dad de Nicolds Castellano' y ddl
queflo-burgueseas que el segundo inmenso "chance" que tiene, eiol
oponta,.-a a nueva maniobra del se hacen esta reflexi6n: "a Caste-
Partido. Por fin. como ocurre stem. llanos 1to Ilevemos los republicans
pre. el prolesor acat6 la nueva 11- y nosotros; los republicanot, y mxs
nea, y @I maestro del partldo to municipalmente, son pocos, no po-
tend6d los brazoas. seen in parato para la propagan-
Esa alegria de BiSas Roca estA jus- de, son conservadores, caseros y
tlficada. Para loe dirigentes tensa genete aeria; tienen poca mason, y
que ser on hueb o rads dia mao ace- bacon poca agotacidn Nosotros,
rado el aslatmiento deltpartido, con en caobio. tenemo o una tdcnica
una constant pdrdida de afiliados muy bien probada para meter rui-
y de Influencia. Y gracias a la te- do. organizar campafias. movillzar
nacidad de Bias Roea, el partido ve M sasa, etc. ;.De quiln va a oer Cas-
que su insirumento public y Ite- tellanos, hombre sin parlido pro-
gal. el P. S P. pues no debcmos Pio?7 Pues de aquol partldo que :le-
confundir al Partido Coiraunista, vandolo a l cormo candidate cuen-
que sigue en la sombra, con su or- te con mks sdlida organization y
ganismo electoral, el P. S. P., cuya con mas recursos para acluar so-
vida esta limitada a Ic trabajos de obre la opinion public. Postulemos
caricter public y politico al uso), a Castellanos, porque 0i 1erg de
vuelve a la lines del trabajo nor- noaotros. aunque no sea uno de
mal dentro de to politoca cubans. osotros."
Entrando en combinacltnes y Etta reflexion comunista es exac-
coaliciones, el partido "que no s tas. Castellanos no es comunita,
vende ni se rinde", pero que se al- pero el Partldo republican no po-
quila y se hipoteca, conseguirh dos see suflciente organizacl6n pars
comes: primer mezclar cuo campa- metener a Castellanos comUo un
fa y objetivoo inmediatos con tI candidate republiscano It I cunal lo
campana political national, y, se- oeemunistaa rergalans sU voto ine
gundo, aumentar el n.mero de con- que vaa ocurrir-ya E taI ocurrien-
cejales y de representantes que sa- do-, todo lo contrario, es decir,
carAn en las proximas elecciones, que Castellanos, postulado primer
Solos, los comunistae no pueden por los republicans paoari a ser a
sacar a nadie, y prueba de ello es los ojos de todo el pueblo el candi-
que en ostos momeotos no toenen dato del comusismo, el candidate
senadores. Solos, se quedan reduci.- cuyo triunto signoltcari el triunfo,
dos al lfanatismo de los que ya es- el Avance del comunismo en tI ca-
tian convencidos, y automiticamen- pital de la 2Rpublica.
te votan por quien el partido orde- Y ni que declr tiene que >1 Com-
ne. Pero unidndose a 2lo "partidon probarse por todo el mundo la ho-
burgueies" que lot admilan, man- rrible estratagems del comunisrmo,
tienen por un lado la ficcion de que el secuestro que bhan hecho de Cao-
ellos aspiran al poder por el mis- tellanos para utilizarlo a Sus fine,
mo camino que los otros partidos tel nico perjudicado v a ser Ni-
politicos de Cuba, y por otro con- colas Castellanos. Si dste no renun-
siguen que no se lea vex en su real cla a tiempo a la Iyuda communists,
y verdadero character, que es en es- 00 no rompe todo pact con Ullos, t
to Instasntes el de quintacolumna no impideo que el comunismo lo ha-
y esplas al servicio de Ia Uni6n So. a--cono l ha hecho ya-, "el
vittica en contra de los Estados hombre de sus esperanzas" recibiri
Unidos y de los pasne s que se me- el I de lunio el csitigo que no a
gan a perder so libertad. l, per o 1 a log comunistas reserve
Todo esto tiene para los comunits- Ia ciudadania. Porque es bueno re-
tas en su lucha por el poder un n- petirlo: en cuanto el pueblo de La
meonso valor. Ellos necesitan como Habana acaba de comprender lo
del aire nantenerse en el scenario que signfican as soultinmas palabras
politico national sin demasiada ,ex- de Bia Roca, Nicolis Castellanos
posici6n de su o rrdadero interids. se quedard onica y exclusivamentt
SI se les hubiera dejado en su ais- con 105 ls voto comunistas... ai e
lamiento. -dot como a to que votan por 41. Saldri Bieb6 B
que son, como a enemgos de nues- Prio, saldrd quien quiera, menos el
Itro regimen y omo a fomentadores que toB comusistas quieren.
de la revoluci6n social para bene- Al comunismo hay que derrotar-
ficio de la polilica imperialists de to en cada calle, en cada barrio, en
Is Un1on Sovoetica, resuilara cen- cadre pueblo, en cada nacidn. No
cillo, en un momento dado, col.- se le Pued e lejar que avancc un
carlos en condicione de infoenei- iolimetro mds, puts ye no o trasta
vos. A los na oo uistas, en todo las do doferennoas ideologiea, cons de
pates sagace, soe les ha sometodo Ia propoa exstencia. Los comunos-
dcsdc haee much lemp a uoa su- toe boo l]nzado un nuevo reto s la
pervtiiaoscoa, pocque so so be quc coudadecia ruttans, at electreodo
no toenen concienci national, s0n00 habanero. al decir qtte Nicolr s
que s debon unica y exciusovamcn- Caslelanos e lu candtidato, y que
te a 000 potencta royas doctgnlos to vietoria d c Oslo seca Ia victoria
de abcorcidn mundial yo de impla del comunismo pare el present y
pars el futuro
tonio Castro Leal. es volume utt- Al ret. S Craortstel hay que ren-
lisimo para formarso uona idea pro- ru hi Catuleltana s nusohliera on
visional de Vasconhlos. Alto apr.-n-
denmo ya quo Oslamps frente a 0n0zo a.-1 t'rotpa~o ormalelt -.
fuerza, mae que frente a un pre- taria av andy su tumba, porque
Iuceptor, uqu puede oc urror cualquier coss,
aeto qnos oqt quedososi racogr et
goaote uoOrgutionamente no
de la otra part. Tal conoficlot, po arrvor con et Comb-0r do Casteola-
drian resolverlo los concetoc del nos los agntea deo Staln
proaefor, reducidos, coma decos, s
la firm, nuevamente, de ya viejoa
do.umentos' L c io idad
Quededs Einstein en u celdo y
labor en la rama donde la Lusrteida d
olu gnin be banpr.cur.do eaton deIpl- a A
to, y ddjeas de sabotear. -quiero '
pensar que sin realizarlo--, I dc --
fense que do eus alm*a, de smu in Uce nanBHeftaladn cnins
dependencias, en la libertad demo- Una manllestecidn de perro s
critics bcocan no pacoo Eattdos celebrari ante la Alcardia de Milin
recurrlendo al medio inevitable y, pare protestertroners el aumento de
esperdmaoio pasotero, dela fuer' os tosmpuestos que pinan obre I
Politicamente hablando. el cere- propietarlog. At frente de lo mani-
bro de Einsiein, en cuestione dc loeantes caninao irsn Unos perros
political, ant6jasem de trapo. Y c conocidoa en toda ls oouiad por aI
to me confirms la solidez del viejo apareto ortopddco con ruedes quec
refrnn de i'zapatero, a tls sapa- s cause de eccldentes tevan en
tog!". la pates ds atri


ARO CXVO


Mientras la vida pasaLa inidigencia political de un sohio

Por Willy de Blanck


rAuinm uuminki UPAML) Ur, LA LO UL UFDnrfxv UL 17JU


f-ANO CXVIII -


Regales para BODAS


Berta Singerman
Desde el ar.,adno en,-udtr r c, b..r,c,'I, ,1,c-., do, r les elt ,prinro
rilestra caclal Beitr ia Sir ,e rr. i, . -i i er.-, t1 I; .i ui ti nilet
maravnl tc.a tC,Laoa ,re. 3Ei, ., tic r-, arzt ,-. ,nL, o o e oelt Audito
bien conocida y admirada de nues- rium, a las niueve y media de la no-
tro public. che
Bertha Singerman, cuyo arte unico El interns que han despertado es-
e incomparable tantos exitcl Ie ha tia dos rectales s enorme y a esta
q ., .., hora son numerosisimas las localida-
eonquistado en su brllantc carrera dot vendidas en la contaduria del Au-
artlstlca, ofrecera a la sociedad ha- ditorium.


MADAME TAMAHRA
Creadora de los Bafios de Cera y Cristal
La nIlca quo modela los cueorpo

HACE ESTA NUEVA OFERTA
Limpieza do Cults, con la M&scara Tamahra...... $ 2.50
Masccra Fria Eqlpcia ........................... 10.00
M6scana de Alm ondras ......................... 10.00
1S quiler luc ir Undas manos, use la
CREMA DE PORCELANA.

PRECIOUS ESPECIALES en todos
Tralamienlos, tomando abonos.
Loo producioz TAMAHRA atn a la venoia n "El Encanto".

MADAME TAMAHRA Ie minl coipromnimo ilgunio ciuil m el TIriatanientol
Ide lelleza Indicado Ipan listed.

STUDIO: Calle A esquina a Tercera, Vedado.
Telefono: F-6771.


ANUNCIESE EN EL "D


SCronica Habanera
Por Luis deIPy i'


DIARIO DE LA MARINA.--MARTES, 28 DE FEBRERO DE 1950 PAGINA 1NCO -

S Viajeros SABANAS DE WAANDOL
Desputs do varts .eses porn Eu-pta.,epo..ci del capiao dt lEtertil... SABANAS DE W R NDOL I
Oph a...n regres.do.a.nue.tra capi-. to.rteame.ricao ingeniero Louis Be
tat el sefnor Gerardo Salcines y su rry, quten desde su matnrimonio re oA
gentil esposa. Carllola Elizondo, en de en los Estados Unidos. A
uni6n de sus hijos Gersrdo v Carlos. La senora de Berry ha venldiqo I ,
---pasar una temporada cnn su senora
Se encuentra en nuestra capital la madre. Elvira Columble viuda d,
Joven y bella sefiora Hortensia Ta- Tapia.
Duelo en Nueva York Las campeonas do tod los tiompos. Eonbmica n y du-
Sraderas. Waraodol AZUCENA. selompeo *I prim oro. Pru-


A consecuencia de una enfermedad nor Luis Calder6n. a sus hijas Ce-
del coraz6n ha dejado de existii en cilia. esposa del sefor Jack Halperin
su reeldencia de la ciuoaa de Nuea y Regina y a sus hermanos. residen-
YorK Ia distinguidadadama Lecilia Du te s en La Habana. Frank. Josh "Y
moIS oie Calderon. quier, se naiatiia Juan Dumois. buenos amigos nues-
emparentada con pre-tigioss ele. Iros. y Ana Luisa Dumois de G6-
in'inito de la ocidad habartin era mez. .
Nuetrn pesaT e a so vud,, el seo Paz a sus restos.
Jeronimo Boza, Jr.


Er. l clinical, del Reparto MNjri.mr El ilustre doctor Josp Lastra piac.-
tue soitrne, o a*er la I operaciuon tde tic6 dicha operaci6n que ha oido un Cuntpleaeios
Is ebula ailiar el simpltcoi osen. "
Jernlteo Boa Jr hjro el deto: hxito mks del destacado crujano. C umple en esta fecha dieciocho tnteresncte dama Mercedes Pell
Jerhnim,. Boa abogado camague. Uin pronto rtblcminto d ca is dad una encandra lg- A o loeictacines que recibit
no, % de a bnteresante ecsp.:aa Mre | Un pronto restabecmetodes rita. Martha Colts v Peti. bhta dj l con tat motive, unimos la n,7estr.
mo Boas mo.s al paciente. sennr Manuel Andrs Soth v de t (Continua en t Pig. SIETEl"1 I" .
,a,." II I "' '"
+ asfh '* ",, : i +../


Carmelina Entrialgo de Blanco
En el colo de la Ifeliclidad arriban hoy a suo Bodas de Cristal. quince
afoas de cusads, el estimado amnigo Jose Blanco, perteneciente a Isfgeren-
ela de Is firm Solis Entrtalgo y Cis. y sin esposa, tas eneantadora. Car-
mellna Entrlalgo.
Aunque no recibiri, may halagado estari el simpitico nmatrimonion por
amigos y tfamlllares en tan senalada fecha.
Lo saladamos.
Santos de hoy
Para hov sefiala la Iglesia Cat6lica Tambidn estA de dias la gen'il se-
dos lestividades: Santa Eta y San fiorita Gabriela Menocal.
Osvaldo. Entre los Osvaldos, en primer ter-
Tenemos un saludo especial para mino, el distinguldo periodista y pe-
la j6evn y bella dama Ela Agmar, dagogo, doctor Osvaldo Valdos de la
esposa del doctor Eduardo Delgado y Paz, perteneciente a la redacclon de
Long. nuestro colega "El Pals".
Y otro para Ela O'Farrill. la po- El doctor Osvaldo Cabrera Macias
bre viuda del que tUe distinguldo notable clinicvo, vicepresidentic deI la
arquitecto Luis Bay Sevilla. Sociedad Cubana Fisiol6gico. y su
Tambin saludamos a la sefiora Ela hijo, el simpatico nifio Osvaldo Ca-
Bianchi, bells esposa Ae nuestro com- brera y Fernando Marty.
pahecro de redaccion Alberto Giro: Y los sefiores Osvaldo Dis: y .0
a la sefiora Ela Dop'azo de Troyano valdo Lombard, amigo de mrcsitrn
y a Ela Armengol de Lagarde. mayor afecto este 6ltimo.
Y In sehora Vestalina AcAquin. en- EstA de dias tambihn, el siipaltico
tit esposa del sehor Adolto Mm isn loven Osvntdo Soto y Polo.
En in Laegicin dte Italia
tl i-omiadicnmi i-triccitt i-ore ti-tbi ctnItaidits' cuyos nontbros ofrtiortics a
lorie 01111intiarido.
ruvo- t-cloit a Ing cho Y r dii Et embijador de los Estad, Ii'm-
t.1 Itt etthttda recdti,-ncit tde Ito Le- dos. Excmo. senior Robert Bultri,y
taron 1di Itatia. O el rn aIlo Mir- scio-ran de Butler.
t't tofrecidia ponIel- minl .r h El secretario de dicha Emtajada.
I-i, Extmo. si-hoc Conido Fi-clit.d
Cls tm niotn yp inr Conioitsii d Mi-Mr. Tom Crain, y seohora de Crain.
Rossto, y por ]it conch'so Frct'iadi
csiaoto Amadeo Barletta y ehorit Nelly
Alreciedor d. Ia mti-i. itcrindi t hicart, Mr. y Mrs. Ciallahan, Mrt. i-
l tlores, tlni-tlr(ilt tento i. chard Blrois y Amadeo BarioI, Jr
Nacimientos


ConI o llegada ttiuna nit iua
i, segilcido Irulottie sitroIltItosa
it'tIitotmatritontil, se oie tcitr ci
el c ,olo do ta dicha nuestno flue-
ridn auitgo LuisIt i. Santetro, vkicepre-
ssclerte tie Crusellas y Cla. aski o-


non y bett-- epo-a.; I;inita' t,-cu, -
La settora de Santeiro dii a hLzt
I t medio dia de ayeri etn mcina
dtl Repartio Mirstnita. atendita& r1
ol afamado Ict6log' doctoral .lo Or-
IARIO DE LA MARINA ... ( ni IngeScIno S uch-lteintrtu.I-
'Jur rtrenton ya ron mtia jImrel0.


compurten laet satisiccione.s del nn-
meoto ons abuelon, el doctor Baldo-
mero Graui y jehora Nena Machado,
y ae scrst Mercedes Crusellas \niLl-
da tte. Santelro, asi coma ]as jisabue.
lax maternss, las reapetables tAmas
Elvira Machadn o ,luda de M-irhado
y Juana Trliana viuda de Grai
Tambitn se encuentran my crinm-
lacildos en emstos moments laer
natltmiclento de s ilirmer hjo, in lii-
iooifo ntin, tlo Jdovenes 'r ..lipiti.
no epnosoS Silvio de Cardenasi. e r.
y Loly Ferintdeaz, a los true lene
rns0 que feltcitar conjUntamrntl oi-nl
oNs buelo, tops estimadot 1nar1mo.i
ice Sitlvo de CArdenas y Sofia Are-
nal y Mantot FernAndez Blanco y
Mamie Salazar.
Atentdit i la sefiora id, Cardenas
el bien reputado toc6togo doctor Ju-
lin Ortiz PNrez, en In crtita (leilRe-
parton Mtramar "
Otro simphtieo matrimicit, el doc-
tor Charleos Just y Gloria Gonzialez
del Real, ha visto auienta5tda s t.,
alegriasa en u hogar conI na legada
de una encantadora nfia, primogad-
nita.
La sefiora de Justiz, a quien atcn-
di6 tambidn el doctor Orti Prez,
en la clinica de 29 y D. en el Ve-
dado, ya ha ldo trascladada par-a su
qasa.
Con los papis estnd de plAicemes
Ins abuelos nAuestroam ugn Luos Gon-
zalez del Real y sefiora cElena Gar-
cia.
Traslado
Para la hermosa ri-s ldeocit que
craban de construir en l Aventda
Central, esqulna a 50 reparlto Mia-
mar, se har nir n-emen.
ir el doctor i. n ,, de to
Cova. el estimado amigo, y ou hbeti
elposa, Conchita Armenter-.os
Con ellos estan sus graciosas hijas
Consuelo y Lilliam.

Memnorindilin
Social

Conferencia:
-En et Lyceum, a las 5 30 p. m.,
de Rafael Marquina. sobre
Figuras de la Pandereta".
Recital:
-Epel sah6n de actos de Pro
e, a las 5.30 p.m. del vo-
tinista Juan W. Grant, Pre-
sentado por esto soctldad
Funci6n:
-En el "Audit6riurn". a ]as i.30
p. m., del Patronato del Tea-
tro, con la obra "El Puente".
.Santos:
-Gabrielt Romin, Osvaldo. Ma-
carlo y Ela.
Do Lunes a S6bado per
C M 1F (950 Kc) Onda
Musical CMO. A
A f i les 8: 30 p.m. sJ
tituras


i f I I I I ^^ ^

tilt

i~


4-^


M agna Exhibici6rn de Telas


Un espectdculo de


fascinadora Belleza


e1':.0
#u.- .


Contemplar de cerca nuestra maravillosa
colecci6n de tejidos nuevos, apreciar en detalle
su finura y elegancia, su brillante y alegre colorido,
sus originales y primorosas estampaciones, ha de
ser, sin duda alguna, ]a tarea mas grata y agradable
que ustecd haya podido imaginarse. En Seclas, en
Rayones, en Algodones, ofrecemos cuanto
nuevo se ha creado para ]a estaci6n. Y todo a precious
stimamente razonables y m6dicox.


Seda., cdr/de 3.50 a 7.25 yd.; Rayones, desdJ 1.1; a 3.75 yd.
y Alaodon,,e, decde 69c haata 1.65 Marda.fan rafael y 4guila, m-5991


..... . . . ..


his,
0 1'i-


-. :- .:, -.:


; I


bWlas. Exia la Marca Reqistrada "AZUCENA" an la orlba.
Do venta on las molores tiotendas 7 almacon.

WARANDOL Y SABANAS "AZUCENA"


7 --*< i|f |
of RpIr-ogomm do
DIARIO DE LA MARINA


MARTES 28 DE FEBRERO DE 1CXVI
MARTES, 28 DE FEBRERO DE 1950______. --------------"


Celebrada con gran brillantez

Convenci6n Nac. de Ferrete

Arribaron cuntro destroyers norleamericanos
Cienfuegos- Accidente iautomorilistico en S.

SANTIAGO DE CUBA. frbrern 27 En los salones del Palaci
Con or desbordantf enursiasnio Yvincial lot impuesta la t edo
la asistencro de mas de qptitentosOriente al Di. Feripe Saloinei
delegados de loda a Reptbhra qupte- tor de la LUniversidad de
d6 inaugurada la Tcroera CP.ion- por sus grandes servicios p
ridn Notionail de Ferreer on-n CLI- n ensa provincia .Asisteron
ba en cos satoones de Iar EcoelaP P!-nistro de CPoterio Dr. And
frsional dA Comnerco. atit, d tt el Atcalde Casero, el gobernad
Minisiro dr Comercon D, A',lroP lor Jos Macron. nfrpcirndo e
nee inauzurn la Ctorn emo rrlt Ptr- 'ino a n onhocbr dl Consoen d
sdnirne de ]a Republica des dr Orioene. el Sr. Litis
Ft nrin romenz6 rnon ]i% n on o' APpronoociandn un hello disc
Himon Naioatc nal por la Banda ",-, 'rI.. Dr S tcintor
fpal, prorunrando braves pataib no Tnmbton escpibr6 to olt
cI presdenle de la Asonrtacin de Fc-rtrirtican pornef Centrne r.pV
rreerns eJ Alcalde Municipal Lt'i y la entrega de premios aI
Casern nrecriiI la bienven'da a Ion pleados de 25 anis de servi
Istanteoe manifcstandr qute Fp eFs It Municipio en numpero dp
cetregab tJao laves dA la rnjdarl d 1 Alcalde Casern. ron ilFte
porque Santoago de Cubah raUna otin diploma de honor y ore
r:udad sin cerraduras ni it Orsovan electiden. En horns r to itn
oue era una pohbIacin abierta paIrostougurada una lamanort as'
Iodor, Despuo 'el Ministro Ar i C. eorrn'ittunda on Ia Avenida
merrin Dr. Andrei pronuncJr6 tin hri.- obra municipal del Alcalde
onrte disuoso ananizand na pt', nasistiendo centenarrs de per
ique tine l Gobiernn des-dc pielI Mi- siendn bendecida por el A
pilucrin que ocupa. protegiendo a. Ins Monsefior Ptrez Serantes. us
(nom erciantes y consumidores en tAdn In paNlabra el Conrejal Dr. L
nlos moments sinar que unns ni ros el Dr. Juan Bergouez Nfiezry
pudan decir aque e Gbiernio i rt l Caseronp que fu6 ovarciaon
maltrana nIns tonpereigre. y noron'ot puehto pr ssu obras de gra
pr igual cuardo tl enen In raz6nn dv tici pilirco.
In lustic a.I el Gobrernon sabe pnre-. los rrlotitno is y elClub de
der con sevcrdad Ycoo n equidad e m-elebtalo .rmines. almuerzo
iodon los casos Ia pai. tfesterar la fecha pa
I.a asamblea rontiirm6e n o-tn Aiser nado Ios Dres. Francisco
pirIarin tratar cin aFtroi jot nni- \odJuanoRolf Fe lnandez R


l datrlir'lr un A nrnir in hota ,i rlant tr erOn. qpuidn ra
enonfrenril pi rirtr ndo por I H' ll t irrori Cnorcesn Nainrln
nirndelnA CoIn-Irtlo Dr Adrdr,, a'V. roreren pon oia repledido b2
ti Baudera trl,-,rso c tto ooala -0 otoertdr pr 'o Coopodro Ba
corns homroiat, r normnalA tit 1 to' tosardires A Notaruy. hohier
rretei'o a to,'o-.;onn dA' i don P''.0rnselodo nrerrdcnte Ar in
El caon AdrtitH AnrderI t Ac or. rt daclor Eduardo Bodir
rosin lntrer pnrntoirn ut" Ito' r,- Sc AdnTGo rome sedr dAeh
rrrrrnr cornrdnnro pahtanr oi toin C enrosrodn Art t oi 1It.51, el
intietn, myooIn ctuodnd ea Cienloe
A lootn o-aininAto onda Art Fit'- errcera Crocnrnien's at preliC
Er trnaooaj dc tntnrdrt drciciom i. F or Edu SantiagoR
Ccmntninte'PtpMrolron" trecIrtn, e'- Sero igoni o ono scargocIn
pidndidnsatmracroen pbias ptenons Cnnic16gn dIaat 15, lv
ellai A la una de Ili tardy, in Cia Hr 1ermormente, perSacargoe
Cemenin "El Morro nfrecin tin C..q in ttvn as ag
plo~ndido al ....... .. Ias plnay,; rip ;Ualugu'ril a
SPbnney Yacht Clihb, Ande tiiaron dr Electa In dirertiva. presidio
to palabra 'arios; onvenriJnna, oli resn, ripresrdenie doctor
hl en l resunmer pI Dr Andlt o ;&.r;-2rrrltv vire: Por Pinor
ton r ipr ]a r t ao irdr rnri uar n.r ,. ,A arrz. p er Lo
s ce i n n e s A r aI o s ro m i s t n e s n ',n , , G o, t i c p o r M a ta n
csrtandeC mrcitprr'm y rnhordnidr a d' Araiburo: pnr Las
nnrhe rootninu6 In t sretn tplenaroa i, ',,.. t. t1: pro CaPlingiey
Ir osh jo en tl rnism o h alr dO i.ope7 Ft ... r.
efni.dI,,r,,"r ..... 1,oitesArip..
I~nonon asrrohleds pIeho st e Inctto oitisnical, de etia yr
seetld irllaln tid ir toa r trerortna Ino irerns titiore siendn ,
rnslttlui der Ino Federacn6n Plirno- pro Irlrgodos de todin ion
l r ?'r'it-eiorn-. tii neIs tic 1t4I r cins
on 'torI' tiiriin d erl Minintro den Tra.
hain Inl Miirll irniteirtio cn t tIc-it Arribaroncustro destroe
Ale Itrsio'tl, An O'r'roto: too rochk, amerlelno a Clenfuoeg
1.A de htniri -t to, ii, pri t, ('ito CIENFUEGOS, ihbrero 27
roit ErPoithot',y lnoointraIenhlgs atniryonh ,de hny entraron en
iloto cI PiAthtol IroI tI, titirtnt ctitrodriesirnyere de
In Io, o dr.r'-i to ni, ey F iFrler t i atnrirni el ann Itot r u, i-alri per
"lt VIei'*Ptc trl i. -st. tm iii'ot ii rm n rituit tittlan el prninro dn
roI art Id n11oIt, o Itiot n I n vt prosloit.n{ Irool Ii'lrloo" eista
o-1 t oitr .t i to it-idtr ot, me e ,,r rio- t.ic o nnrlituien d l bArt irn
tilt, %io a'lo ilt ir i4t'''Ar ru nt .o-iii niitne n (It"I it [lotlltti Ci ntittirtdA. 11
o tr l .n~ lit s tl f lo r MI n n s 1 m mi e~ n f P, l S o n y 1 11 % \it i- n r o i itn d flo m re. I
fie nlom 5S" dludos Debrolnovito l, IS- nIlle ].of blt, Cal) lunng, 1n
ihtldr niti nir l nri t ie- l tom -0,. w- ton (' C (Ndh-en, C. V. Alle
D t l[r KIIIltor .1 (;w'naI v e M [C Cnlvlt v Tra er n rn total
honl l rlo e le off 'llo ell novltr .h ("I lll v I'!It( ul~tadna E
1 c""; ia Iltl o a uttiu pei Ct c tn n d o tetn I hhdIti lo crl o elD1It
itl e l, id I PIt I r i (' rle i dtIc
tic2t4de Vrirern 'Io a Ifrid tnd, iddndidn
ci i'iritoii r t'] (i or Stll'' her
il' ,,f ich p toereint ott "a ndl t '*t!4 .'1, tl I Ar* iCrpita err, i 0 aerri
file relill d. Sl, olid Arrldenle reo ]A rarritle
r iuri I lnr i tirt ()ros ... ti othi Jim PANIA it'A A., cftbreto 2
ci nrm seti ''e-Tr irt ijl d, it 1. Pr t air etritn cetitlOn, ein
de -i 'rinh ic ..ir- tnr e(r Ir it l6.i itr' .rr iit'. ni rrlrijea St .
11"'rogi Ill'tln leo, [virol-ln1IM ll den.-,,IolT./i.6 v el(' -I tto-...
f tiriitleiirii"m r)ti i l5 it a,' tir'lit ro PrlinriJ J dligr Art''
h11r:Ind" idoode t 1 ,o Jr| i l t, 1. ,, i irodo d.6010 Al~ ir Col
N na hnlal a. I,,, u ,',,td!R dlb i, ,, e I ..C lrh (11" v ]illeg f,1gI
i)tt-i iin Mireititao tutu mW qton t irit O' i atin 1I.r li, Ator
M onl(lvilal, delsfihl" do d"I ..t`., '... It ow.I ia l( / i~vindido lodI gih'l tl
Iliagn irrnuxi toIa i intu d i l ti.,t 'rh ixr Its i ti i t r In r o ti elie lI
Colonel it (CholloI' tii tdre 'iStciPun rhtan ti [ ris
as lItendo i thutl brio y y In 0 .it.' tndiirt rittiver'--A. Macth
ri)am I I eaponsil


Aborn )lo1oa .1 laitrie .. dl .soc=.n-m-u uoto mr
a iUrn y t i ontor.


OQu4 an 1 poliomlifiai? Una cnfcrmcdald de
la que &c Ucne una idea c rronna cisatia por
clertos vrrus que atacan lat cclulas dc ins
ncrvios que gobiernan los msculos. La polio-
mirlitis raramente deja a su.s victmao mnaahidas
. . rata vcz es mortal, y no et lan contagiosa
como se suponla. En realidatd, cnoamos mAs
expuestos a fracturarnos una pcrna que a
contraer la polomioiehUs. Y cuandin e prescnta,
Sen el 50% de los casos es de un inpo que no
produce parAlisis. Un 25/o% queda con solo
una leve paraihsis.


la

?rosdlarn


es, R(,.
Oriretir
)restao..
l M. -
-tu Ii,

1 hnrr.-
;o t'riolada pa
iir Ar.r

tres res r
endno r,
Fn pe,.,:
srde ',rc
ade .-.
TrorrA
Caser..
rsonas '
rzob is 'o,:,
gando O1
Limn .ta
y dI At.
oado p:,--r
an bP;r.
Leor-pi
y-non,..
atr tlea.
o FI x,-s
Ruaro -

Pongresa
)m
brei 27
ausurad,,
Ar Fr-

ndn sedo
C nven-
olat


Ntese en est folo I* extensa rjadurs que sufrl6 conma puede observare,'ise hall sltuada a poae dlstan-
rl rasco del byque tanque Winchester, al chocar con Ci a de Is lines de flotacl6n por lo quest se practicaban
Smordimacnensoeoeinconrolb mar- Inspecciones pars determilnar si habia derrame del
l muro d malcn en u velo inconrolable mar- cargamento de combustible haria el exterior. Desde
rha hasta que qued6 encallado. una lancha unos mochachos registran el aguarcon un
L.a abertura del casco me extended carios metros y, cubo buscando petrdleo. iFoto D. M.-Molina).

Intenso pdnico al encallar cerca de 1a Pila de...


[ gProwtaun dirtgenu d k
El pueblo de Bulgaria vive iT.ni.

bajo el terrorism oficialiocal de eseorganisms
J- Parm prolentar contra el regBmto
Tenierosos de perler sus posiciones, los fjuncionarios Pealado anhiembrot del Ercio
tso5nnishs mumieolrc ia pI iembrra :g~n dl -e-mcit*enm
cornunrllS ui (it e dien eea "ado rie prsnW el edfielo de la CTCo i tuvieron con-
lll~lll~llllllltllliei meesl lo e aepnrc 'ferenciando co nel preoldente hasta
la primneras horas de esta madrups-


Requieren isus servicios en
ncn n rnnnroer nla rntcioi


veinie dr ip ontilnucl6n de IisPRIMERA)A halPeodo pornidn hacun el to batlioci- lot poc cr in primera c rez que
' odl o 'ec a .i6 . . s ne .a .ld o in s p onr c tc o s s lA r a o oilu to mu btqh . .o a n oe rr.. tlu g a r .H- H a
d aa n or 2 td esse presm Tuep en. snpc non o iioalt-r I dosod riasoaproximadamente hubo Di6 a conoceroP1Mtnisterindrt
Baron omit "na d pdtre e naparrc ri pen or, o raIdel puertor. n oht Je- nlro barro. denominado New North- Edtcnco6n oca relac6r Ac tins prole- E
AeruTar pnritolreacom pustiblet ortitindare ro roro 1 e 1 d i en i .. op. oor p r o td a noA addec po..,.rrrr. p .e...tuvoa o pu n-..oon Ae Eno..lasr Presico.a.les de
S Pere...ele'mar. bdeg tidiaan senor Maoto Petei io- to deAr v rar, lamb t6nen el lito'atrldel rComerc i que hanl sidordesrgnados.
eciCon- Afectaldas var sha embar-acione- osa. con el ploposrto dodproceoderlo puerto, pero mis haoia la entrada del c on caract er interinotpo r haber ob-
Rodunia Pu o at tagno Aonde --.-a-- .,, '.. ,,d poio Act O~tto, tot, mtomoh troodo tar pri er tonhilren en tor t
del Rio, .'adoelor huApo anpre -.,,.s.1111 ese qdara a toPbie El Winchesner es un bpoer. Anruioro sneoSopa eres,-n.-,.:,,
H abanao e t oo ontraba i stacionadaa ;to,. ,- n o,, tim) r i no o' s, at I tfi cf to t1 ia8 ton oladns brutal - to:7 -r Ve pr-do s t ar sr,.e
,im-ic prqLlpco nrielle, ci ont AlI 0. ... s detitaots nobo ootoeli-tosurstatnoo'u-ido ecre- I ru n P1riuar sortjOas' G
is V mllv ohi otca cn de reuien que es 00 ,I ....nIde] hoi ioptenece r:I lito Panam ..ra i -,,......
y, Cdont ",ii- apartrrrslazarn oiajestat]aaIn .at,00I'0to iloi del p t s S A. Sit tuppulaci6n,.- -, i..... i- ,_u11se nos inforniaz- a una
I t ic A dr Gimntibo. y sus tripulatn tesa seamr'. to;on (.i o Tlia i orse el ou s (0uom loot ic l pLldlmos obtener, es pitai leVIun l bimoal. esperandose e e infor-
Aer IV aiot' on r at ocrp elaboqUp e Vil l- ooti lio(htnmotes i diupgolchsrt a io- to .ma c in ]. primera svez. puer v s ca to c de Ia Consultoria del Departa-
%Vi,,.., enciuno ba e oiitella.- ero oan do. d ,nde v hilhim cl pio-I,-,,dro -Ipuorto to Ia boabana. enrito paiao daetar ton di ecretios q eic
ira, a nIons soitucum cutl Intpoermsiton Aofiritiron:
,v; u uiou, e t tnoino o rpo de mexpra (onuri,) e1o ulrliimt Il titoo I siderrame del petrc1eo
pre m- I looo'ropa 'rovr dotu-A 0e-ciIiedo
t in'o do i Alum. sla ulimmumml sIn liar sai m iiij. h l l tlu sufr16 durante la gue-
.er n -'' ..u ....- ......uii........ mui . lu. smIu.......... ........lelt ou-n uam.r.oln ueePraco.nt-
n ,tIi'( IL-11 rot' lminnad ipt tteltEli riba mm i',tN''. cerca idel iarP.Mil ie
-Ft asc.,dr ?d ) w nties (Iieot TcnnpaI npll n iw do sotouprecisem ;irroJaA lr a tot r ItesolO
n u nl u t,. IP ntro i.' t i, d 2 ) bhi e i t s e .i . i m, ut ro d L ]iidiiu !'m u u ) bltit l l, -d, ( t i,, t emle u u dro R toi ,
It MHm i ott lmmiu ut eiun el cii et s Itu .. it,, ,, tie t t", j de NU 111oId,- miiie l ol I tu ol ude I." Ila-
intr out,'ull l t ole s r i I r t n tmell l .. .( Ic lo ti i] lri n A d I i tc orIi" o I tIid i't-( tie. lt'r rrt rrroo nrill Cae| l to d e la P H II S R A I
umuIo.'. .... .. d r"1I t'l l o d' .1 o i t m iot 1, d t.ut te a c it ,s plavas, se (i in n e ., o .-
''''' ooo md,-cVi rtitntoooo ,,Aode ot , -ito,, .
le ir l, ar41 o Inr ort rpol o h "Iu Aa ,[qIl l ', i] c~, Ill~i.- ('eg il I-l,, Inspevcionex ill~nt. lunool M ilk rl [,.',
,a 1u;'( o'Cl tinta i n dldt, cent tt1 to(ut tumor io '( oF fa "It"'nsi rc'ci r u nti psonli it i la i s rsla ,-n ,.
i- CVrnt.toelopeao I, l r 0 d elt-ii it biiti e altrihott' "O 'Fh iirond n ap IV liberal,I t- ......tt .- .
('Muic- I-ttrcrs'lirdctir orid, ,nia il mluv s ,l .ii cctcinuimeitit.- --del- -tmoleut-'-'.
,F,. u ,, ,,f.. ... ,, ,, ,. %-li....d o ... .. I.
il 72, i li- t.tllurti em ie n o tinth- e ri i ilitli t i, rim I rIII I ot.iti liIid i ci uto V '; u tnii s5 i'eetlat aani aitot' I ,- ,to,, ,I Ntven-Speie.
trr ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ s irdealu ii nu rrm'o sulm'mr t -urni -utr mn-tmt-un5'' pm ni ome mmii toni 'iiS d
t IarttiNda- pton-- luu tIno AclAe g ipe nt i ntomoIIimi.o.I li ta t'o', Aodl otlgonliIieiriIto "uto' otA No ia hc L
l~io N .imms -nIeotuo AumimIllunetcn'mnimmr'deluu I it-ulitid o- lti-on-u tierh m uulol" M'ououur'nHe l',"Ii V" 1,11rpt- itrah ra
In[l Count*.l IrPih/doIll ]tr.ndecrl Vt i r({d( ,1 1{ Il hidl' ai i .-ii..i,. ... im-la e enei( oil dnn '11odee,( lll"hlmlde ra clpsarabort
Vo noel' $Ilrarl title s eEnt ioi l c, n r o I ot" IdosiI I r n o n ,h i , in tent ir r iic I] tomnimu(-,omI' idi-ran trite scatOpu-
mpr ,r u I II t t inruiiomat lo\im o u t ..rVillnh mani- muml iuh 't ,i r n , I to tie Itgali 0 idlpttm m m\ mu-i stt nit ni" p o u rPrlpomp .
te. s i rulesn ectirto tutu Iu 1 mmi trot dtortn it"t Wtllmont ,ii miied oi i- our' ml mum msi io A tsi e r
rera IWr deialojar en cuarto m tmumomIno olmmconl oruunnsruvat nrlmm IuSi l Por
27 om rir.r' nrolrari o. de l ci o irto 1 ,-m mF],mcc s P ui i .i[, i ; )ie)Omid rIle -'nm olt's oustclulttts a si. c o n s 'r ra d nn -
In in-,itt (alla 1 A .leWn-'ht.iti it. hiilcoi limit utimultm-tim tmhmt mutt mmmI nuit'tm mu(leemnms ht Iraummom ,miu-vmodol-ii-atihbemat
ft,1 11 I n 00t1o..lilt-i tunoim.It;, runito ti tapir' emii n ,Lhitit reuim uuIta unum lii mmml u en i tm rn uIm sr~ rlri-pndinrale: Ilibecat--
ov iI unmon h am m1 -r 1 .iient iumr t n t nt -i otiti ,puvrto. ,se cons ervado u" ind (,pendiento; lib e4ham-un r
itouln\tl (l poe- Anc~ ~ ou rcol uccmnmniml moo {lnh JhI iit mrrlaS tirisuimlle..ttt Llt~h IJistomlutte (l l a a- .- (n(,l\ d l ]b rltu nit;n c -
Tar tle$110 lou ,t 't)lV -iitVIi. Inp l iotlt-m ltlulluti Oi miut.t.Lonsitu1 111.udm] AI umn,-ro- lutuLt hetaIilit'btaln thiinto,', tot-n
ol-in Io so -in. lmsa14a't)ttu.a.tv n ...I("o-, V iO;imi or OO t al or owa
-i' l it r. .I ntl uinti in hmIn% m ,Iv (I toIt. 'i i mt 1. h tl im Ii'th,' 1,. ] 'mi. l 'd dI ttr siu i mutt--ude' na- c ion ml- i lsel omI. r t -
'I tIcex ION -mimi m-nr litl mimtm d. rut 1 'I.liui' I tini Ion l l mn'l lo pe, Imoitltl i n, t tp I oV iti de tultlul-ui ut--i t ltt i- in m 27 n a
n-nm H ie Ii ununur-isni ali ur liu E i" n r Ll ]U((it'm 1, i t iii ti(niti nh herl I, i \ Is- iolm( -muou tn' roniIsers' ad resteniot
hniplhal I)an vIM e l" l*, IIII i ~ lleel lot nh I a l o e"nt mI II blde. P ]l't1- i-c l tl 'd o Id el pe'son;'Idvd J ,,tjlnuevo Parlavieirito
It- vl i- n. de' mrtuI-ut) unnnn inns hal s'bun mo lmmnmi t ut ti. iiitoirlt iimiau[h tailild tl tot it rsItu r lit i lt olu , i i- I)-]-
SAILd_ .... Mar, l),,,-),,fill'..... p,,didad_._1, .-.). mo.,i pur nun por't.......nited).-
| ... .. ... ,*lor.... I... .... i... .. balC l,:n i,[ .... tH"I.(.. "dt..alleed.......(Ili,- ej \a"l'' n'. 1-:1 ",'a .... . t, oh 's.. .. ......1"ador 11ns gu

I-A mmico(loii.ido it 0cu ItovI I tir...w ......bio Ader to "gabhne-.
,Sl'ern 'la elf, Irreco npill R 1 i i.. ... I;tdaia deetern nar Ila es-I
1' 1, -1 i- mi" pOr oque e e .. i l h Oos torlrs ell vista de In
voldo s ,lma ocsroslt Ianlnn..
toutdii smut uno n mrno.-
El l hu(e or podr treahizar oper, I b dotIn o.tii n (ito Irs
cl t atlulino!luet e csta taar i,-1,eroohos ,ittc.it(I]n ll ro d
gr yhary' que esperar , de ml n egalptfro t mn
izaira so seque para evitl arc., 1,.. -l h, ... o (lnol, f l_ a p d
ma r repro porn or ,-Ono ta sOr la-o
t',llcr u to "- l m .... ,,.,, do toe Aem s
E W rnchcrter qoe protde de-do o:Imusrlim-un
hi, virtle at Inando (ldei capltan, S(rnol di trar
loctnor GiuSgni. ticr noha o n de ese prograna so evi-
Alsodtndos de la Marilaa de Guerra dtomtora in oInumern orde ,ais obten i-
SAnte lat enorm afluctieo a -c I moLIoptrhIs oo'erscs portudos C
o y lia tncesidad do adoptar 7--1. it-- t n eo n rles come Ion con-
doe precauci6n, que hnbunaque adop- setsadmitvnlp, ralianroIn ucampaon-
tar dada pine c mbpqUe conducetdor ut u r andtseo pirnmcpalmente ru ataqpie
ialo anienot An comnbustlble. taP pie ai- r los pi-ngronms tdi acionahzac a6n.
101.1, remorzar lo ovgilamca 0co0 10 i Fss don poitud obharueron
' ,mahiradn do to de ai na Ade ..... d, sit t io otro 00m a 137224,000 votro
mrtas precauciones:P en0orden. lht
tiResablecido el alumbrados toolobommmtas
A lts dooe de la nosim e la titlpulan SIh taoi tano o har nsoiales de que
u-nmtternminm6o tos tooabaJo3s tL'. a -, I ... Ul m.do admisuni r orcntye los
104 ~~iode in a Oitaiit1_L .. ... I. -to'.--'' s
"-stahOhmcido el sistelno de almbraduo LOs usboIrtadoures dijeron q u e
't oi, a td o l barcon. ourlall ou t lmo ] vI n ro Ac' Salubrudad,
l-lhoytIaaso sieteddeoIiro foina. A lirm Bevan ,dugentede la iz-
llal~ll s tlaba jo Ar .-o -.--... -,-'....J abo-mah minsistirh ell qupael
de smote oil barrnlms del n c -nr,' ,,. '.. -- tileve a ca bo su program
o[ btlel tque Ileneten o stoquoprderpros tie oiacionaiizacnimttRnoao ruesgo de
.it objeto de aligenar esa seccrno AdrtrupooWar unmmo onuc s que obigue a
batro para que flote, commvocar a otras elecciones genera-
Se pado a onocer lambi6n que ]a leo- or un ftuta roe irmedatn.
soctosplsve riri6enhIn band r de es- SegPinIns conervadrorn sdotnsrnsdi-
b ltior, no ho eausado dofinos a, tIn de rugentes del labl r ismo han pedudo
i manom antes positro del combustible quep conduct ipie es sign una political mis modera-
guam elbarcn, dan' se abandonen atnmenostpor el
mnadas de comer AcFt cargamento total tlene 4.069, 704 mom ento crertos aspectos de aquel
.'[!alones,,programa.


"" OX3 'Ox3 .- OX!lnOs1niOI I"kn Ile Evife Ia fatiga Cop Q \)"
oscas excesiva y los
enfriamientoI CoIl c\


-r7n, o t r im ir, r 0,, tO anoM \ O ot. coh,, rout-'


ePor quo anA deben proocupdr por la polio-
mialis los padres oquo fiensn hlj pequehoo?
Porquc mas del 75% dc las victims de la
poiommelmitistenen menos dc 14 ados. Porque
el tratarmcnio es largo y costoso. Porque deja
a muchoe con impcdimentos permanenoes.
E[laci6n de las epudcmias: los mcses mAs
calurosos que es cuando detben tomarse las
mayors precauciones. Y no olidc lossinlomnas
de la poliomilituis. Llamcal modicoalaprumcra
schal. EI auxlho inmcdiato del medico puede
salvar a su ni ho!


a ,st es un oanuncio de una se ne dedicada a loas
problemras de higiene y salud ptblica. Al erlos, apreciari
used c6mo la coopecrao6n estrecha con u me6dico no s6lo
pucde protege sino mejorar su bienestar flsico y mental,
perm.nadole disfrutar una vida ms larga y saludable
a .a0. & a. s...a


Lo quenla ciencia st6 haciendo para n cer a
la poliomelitisi. iSc inmcrten tmillones y millo-
ne0 en la guerra sin cuartel contra lan poliomie-
lis' Losi mas eminenles investigadores en 24
camposcientlficoshanaunadosusesfuerzospara
hallar la causa, presencinm y cura de este mal.
Iloy gracias a nue os metodos para el cuidado
dc los conalecientes, se cvita generalmente la
invatldca. Su mdico se lo explicarA. Recuerde
que Franklin D. Roosevelt y otron olcanzaron
la fama a pesar dc habcr sido victims de la
pohomieliis.


SQUIBB


DESDE 1854


las Escuelas de Comercio.
n de los as! designodos
brados con caricter interior despuos
de acudir a las pruebas citadas:
Escuela Profealonlt de Comercio
de La Habana:
,lo6 Miguel Gonzolez GonzAlez.
p-cro r auxiriar de in ictedra ".C'
.1 Range] Garcia. protesor au-
i -I ., ..e la cAtedra "D": y Rafael
Gri sso Villapol, professor auxiliary de
a Catedra "7".
Esrcuela Profesional de
Comercio de Matanzas:
Enrique Sainz Jorganes, professor
:uxtliar de la catedra "E".


Eseuela Profeslonal de
Comercio de Santa Clara:
Jumhu A. V E. Gonzadlez Caso pro-
c-or aamltiar de In Caledia "C'.
Escucla Profeslonal de Crmerclo
de Sanctil Spirltus
(;uI|avoI M Carbonell Rodriguez,
litular de la cltedra "B";
,.,, Valdes Cutllar. pronesor titu-
- toa c ;itedr in "CU. 'Jose Vnlas
profesor titular de la citedra
-, ,feel Gultirrez Guoti6rrez, pro-
.tn ular dc la citedra "G"; Ra-
SPn de lIn Torre, professor titular
der in ratedra "H"; Mguel Contreras
Loreuwo. profesur titular de In ct-
tedra "I": Jun Prdro Gonzilez Gon-
zilez, profesr titular de Ina otedra
"J", Georgina Artigas Badel], profe-
soran tllnar de la catedra "L"; Jose-
lion Ounver Madrigalt, profesora titu-
tor de la cdltdra "M". y Mabel Gar-
clas orez, proesoora auxinhr de Ia
oitedra "M".
Escuela Profeslonal de
Comerglo de Carnagll y:
Oiemo aGonzicoaez Pendos, professor
auxilar delI Catedra "B"; iy Jos6 R.
GuzmAnoti Bochart, professor auxillar
de tla ctedra "C".
Esrouels t Profesilonal de Comerclo
de Guantinamo
Ladinslao L Guerra Sinchez. prore-
nuor titular de la catedra "A": Jer6-
nimo Callic6 Castellanos, profeonr i-
tular detla ctedr a "B"; Enrique R
Rodriguez Olano, professor titular de
la caitedra ""; Leocadio Rousseauxs
profesor litulaAr idela ctedra "D".
Manuel Perez Gonzlez Rodiles, pro-
fesor tular de In ctedra "E"" He-
ho A. Borges Girc i pronesor tular
de ln cMoedRo "F"; Antonio Moreno
Sauomer, professor tulor'de lIn rote-
dra "'G; Angel Bidarrt NHeugas, pro-
resor titular de isa citedra "It. Elin
Guz6n Gourlage, professor titular de
In cdtedra "M"; y Salatier- Matos
Gonzolez, proedesor titular eAr Ides O-
ti~dra "K".
pam tlm trioi m y vaei
Tmne In"Pildoon. de Becknerp easm
ra do la uretra,n rfionwo fm .
"rPmlu an emAo emi6en e o tana 6rrp
U sn bot Anurde..edel vorbre:
Pildwaudeml o kr rpra-ainom n jigaS


Municipio de La Habana
Departamento de Adnministraci6n de
Impu estos

AVISO DE COBRANZA
AlSO FISCAL DE 1949 a 1950
Ser. TRIMESTRE DE 149 A 1950
INDUSTBIA Y 'COMERCIO DE LI-
BRE REGULATION
SUIB-ARRENDADORES
JUE6OS DE BILLAR, DOMINO,
NAIPES, GOLF, ETC.
SE HACE SABER a Ios contribu.
yentes por los coneptos expresados
que pueden acudir a satisfacer sus
raspectivas cuotas, sin rpcargo algu.
na, a las Oficmnas Recaudadoras de
este Municipio, rutuadns en Merca-
deres y Obispo, bajos, todos los dias
hbiles DESDE EL 2 DE MARZO AL
5 DE ABRIL DE 1950 y durante las
horas comprendidas entire 8 y '2 de
in mafiana, excepto ost stibados en
ue s6olo sera hasta las 11.
Igualmente podran pagarse en di-
cho plazo. sin recargo. nos recibos adi-
cronales de trlmestres anteriores. por
altos o par Conversionel, que no han
estado antes al cobro.
A los conlrlbuyentes que abona-
ren sus recibos dentro de n los DIEZ
PRIMEROS DIAS DE LA COBRAN-
ZA, o sea, DESDE EL 2 AL 13 DF
MARZO, se les harA ln derscueno o
bonifcaci6n del 51 conforme a to
establecido en el articulo IX de la
Ley de 15 de agosto de 1936 y de
aauerdo cone DelrraeAo de esta At
caldia No. 109. de 1940 Ions que ten-
gan atrasos pendienter podran abo
ntr as cuotas del ejercicto corner
te de 1949 a 1950 y celebrar convce
nio apart parna liqudar en p.gt,s
aplazados el imported de dichos atra-
so3.
Los recibos de Industria p Comer
cio de Librr Regulacn6n se pagaran
en la Taquilla No. 15
LiA de Juegos Permmirdos en la Ta
quilla ntmero ".
Los de Subarrendadores en la Ta
quilla No. 10.
Se advoerte, par fltimo. que Itns
que no pagaren sru cuota dentro del
plazo sefralado incurtirmon en eli e
cargo del 10', y se les seguiri el co.-
bro por la svia de Apremio. aplican
dose el procedmiaento de intervene
6c6n estabrledo en el Decreto-Ley
No. 773. de 1936.
La Habana. febrero 22 de 1950.
Dr. Josi Dia Grredo.
Alcalde Municipal
Dias Feb. 28 Marzo I 1.


d el secretarlo de It Confederacr6n
de Trabajadores de Cuba. senador
Eurebio Mujal, el ecretario de laI
FNTA representante Suri Castillo y
los dirlgentes Samuel Power, Joad
Luis Martlnez y otros.
El sefior Presidente al tender conoci-
miento del iuceso orden6 la retirada
del editicio de la CTC 'de les, agen-
tea policiacos j militares que a m en-
contraban illl.
Termninada la enlrevirt el wnm-
dor Mujal hizoa-a Ins perioditas pm-
latinos las iguientes declaracones:
-El doctor Prio, coinos pretid.te
de is Repiblica. no di6 todo sgne-
ro de explicaciones, lamentando pro-
iundamente tal ttuaci6n y-. aeU-
r-ndonog en6rgicamente que no De
repetiron tales hechos.


ROMA erie, ri 1-AP,--Los go- se han apoderado del Mlnlsterlo Oe
berr'c -.n ,_,Iini l5:' butOi. ar te- Transportle.
rtraoroad,- p.-i to p-rril',rlO," At per- Er opinion del ex mtinotro de los
rrori&J-u. p,. i. I- ,.ib de per P^ BlaaD ad
oer a4u, rta'isiii roioinnr rr, al pais Estatos UnBdos en Bulgarla, Dopald
en pi irup c '-ta a aeraclon. IHeatl, quien abandon el pals des-
Naesiro lt,,- qr, 0l0 -: qu-, prdib oe pues que su goblierno rompi6 relaclo-
ma',,ir r r --or i.3entidad. hes diplonmitlcas con el de Bulga)la,
maiir.toi .2 c. r, ic,*i.,,.o, desde !a Union Sovintica proyrecta incorpo-
Is mr ,, o ,' r' ,. n it- a, DmGeor- rar a Bugaria a la Union de Repu-
1l Mann *r... F. r-i c. t Ur. en I stovinS ictwso wato eWs. a Rusla.
itlr. oui'.:.. Sr, c en -aiarlo ber lints .welt am Soon-
MIirllar.1- ';,,. pechosa-s tag.. inform6 el domlingo que el Re-
oe miller- .-i. riar, Id,.- Adinctl- tiral Kinov figure entire un grand nu-
dar en t,')- m rr,,'- n .'f envtlap s mero de olciale.n bulgaron detenldoS
teioa ojr Srla Cr0,0- crap- a de em- por poartlcIpar eo unn revuelta con-
pleadot p.oirn rnr, ms,-,,,ras Rdo te r minoacinh rovitlca. Aneu--
don a i. pre..--i-P-' c-r"le Se len ra que Klnov Inform6 a sus orletga.
hs pue.r., s lr, ,-trar en .-'mpo: de despua de un Vaije qu realizto a
trsria~ns ron- Mosorfipara s rlsitr a Dimitrov,n pe
Se antirti'a,a P r. oIro.hri, botiro el ex primer milnstro fallecio ide
Jel cl poilli.- qar [ra- ,c-:-mo liRs- muier1e n rorL. habiendoaseip niq'tl-
ra celrti, a'\i.aP- m-', 1 prmr dadoa. Luego los lnsL a subievare.
mrnstrorc- o-a-,o mienibro del Po-,Lsn rO'os tuaieronr onosolmentro del
litt on r an oi O Dimlror. PTo; a- ronrplot, desbaratb mdoln con el arres-
blehrnt -" s o .a -,n colano- to de Acada dlmo segundo mlembro
rar o .'.i, i-,ortieameor.':rhmo Adr t]a oftcalidad, Incluso ,ifnov.
Se -ee pe e so-ereti n rha eeie- 5e cree que el mariscal Ivan Ko-
brado P wit 0 ne-m:, r tra he.ras mill- ne o sere puesto al frenti de tan fuer-
carles piare,-,menle. r generac- as armadas biflgara, coma ya se
Ir., Kio-:.- ex jle oe e'rado mayor, ha hecho en PIoipla con el MarIrcal
Woe ro (.it-pb ac bo u KoitLstantiln Rokossovsky.
den a-. -hi,'r-,rOitra tin per el general Klnov habla oldo reieVado
mrOlo un ri r" ihnhiaicblementei sit oicorgo de jelc Ad estado irrayot
envlronb m~s irnUaS para que reall- v usidgnado a otrat tnti-onesn. GDes-
ren to tarea-. Ya los rurus,ontconnuo. ti eratllote,r nio hIa sdo visto ntile


Se nombra interinamente a los

Profs. que acudieron a pruebas


IN ESTE *


VIAJE POR
'3/L

Deude Nueva York
a Roma

'485' "'

(roks Mpuetol)
Villdo per 1 dias


A bodao de lot Cppn.
.oromotores de to PAA -
incluso los rt romoderaot
Clippres do do$ pisos n
crvyico nfire Nuevo York y
Londres ten usedd la
smgrkod del servkicio m6s
esawrodo qpe pceda deeeor
...to moor en conodkdod,
ropidktle y confionzoa ... deli-
iosw comidao sorvida par um
personal oalerlo y cortli-.
Parm qwue sw pwegri1occi6n
d*l Ai o Soric a Roma sea
ton mnemooable coma plo-
centefa, voie por PAA -- el
media meior del mundo para
viojaor par lodo el mundo,
nmp w p mm hm... We-
hvt a age. do vioa
a Is *insm a s Mrma do
,a PM.9 I "-mjspe dd
man Idis, re h, ,,tmeaatas
Slam im 6 W a Me a

MS-351
Avon CS1liHH mrn
C Ia N, 79. 1s t. U-49I
OFFICIAL

ANUNCIO LE "SU'BASTAS -Rrpu.
bhica deAr C bi, r-%I o S- Ar ,
bridadA .Asitroia1oCo..1
Hospital DAr terrns es (.'.ha Ma
zorra s, e i tOf ,o (leio I - ,
del Matellai t-orercbran p:,p-trio
nes en sobres ccrraoo, p,t a asS
bashas de SUmAr strost a on cha Dfpin
dencla ourtate el seme-,ie der A r'
a J ,to de 1950 i Ma' l 28 n,
FbrerohaPasta I's 2 p o, "'A riL
LAS. SUEROS Y VACULNAS .'.DRO
GAS. MEDICAMENTOS Y TILES
ESPECIALIDADES FAT'MACEUTI-
CA"', *''IATERtlAI. DE CURA
CION". "FFECTOS DE PERRETERIA
Y MATERIALS DE CONSTRUC
CION". TILESLS Y ART1CULOS DE
LIMPIEZA E H1GIENE" Las perso-
nas que as i Ino deseen pueder solic-
tar Phegos en las refercAde noticinas
de 8 a- m a I p m n. l As das habties
Y se le taclitara, itarp- .-i .
le sen necesarios Mazo- -
brero de 195D0-Carlos Camol.. Me.
lec. Secreoto Arde aComits6n Ln-
cal de Subastas No. 3

SUSCRIBASE Y ANUNICIESE EN
EL KDIARIO DE LA MARINA,


PAGINA SEIS


G- ^ t r' Co' I op Vsttr

INSTALANDO UNA BOMBJOHNSTON-AQUAMATIC

ia l i TV T is .- .


VISIT


RMI


b

DIARDJ DL LA MARINA


Cr6nia labaner MARILS, 28 DL ifBKthKU AL 1950IAU IE
(Cromnca Habanera ....---^ - ..-------


Gisela Monserrat
Entre kalhais, de famlliares y
amige, pea6 ayer el dis I agracla-
da s oierita Gisela Monoerrat Or-
tega con motive de haber cumplldo
io quince afinon.
La sefinorlta Monoerrat. hija de
la sefiora Maria E. Ortega Vda. de
Monserrat, tuvo con tat motive un
aninado reclbo en so residencia de
ina call Paseo, en el Vedado.
Felicidades.


Fiesta. en hielo
En la noche del proximo eur.s
dia 2.. el Palacio de lons Deportes
vestiri sus mejor" galas con moti-
vn de quedar cnauguradooesa noche
un espectculot qua dejard maravilta-
do a cuantons o presencien.
Nos elstamos refiriendo a "Fiesta
en Hielo", formidable show en piso
helado que. desdc su fundaci6n, hacre
cinco afno. viene conqquislando rran-
des dxltoa en los Eatados Unidos, y
quo sin dud a alguana s muy rupe-
rnor a cuantoi de este dnerob han si-
do presentados en Cuba, pudiendo
constinor, sin tenor a pecar de exa-
rendoi, _quc es el mayor y mejnr
eopectdculo del mundo en ese Kg-.
nero.
A In funclnt del pruxlmo dilla 2.
que comenzarA pinlaualm-nte a oIn
nurve de nochre, hban ldo Invitla-
duo eapeclalmente 1 ltiotnorablce sc-
heor Preoldente do in In tcpblica, doe.
inr Carlo Pri o SocarrtA, y la pri.
mnrno damn, la jovvn y behtismO re.
fiora eary Tarrero de PrIo Sncnrrh
Iaaiciredad b ab cancri a en pleno
clrititrrirot t ciAn do tili oirnldicn de,


I** p *Economiza agual
Esta garantizadaI'
I l SEOO' No necesita presidnl

iEtan sn caracoer;istcas qu* poe **
ten *xclusividd, @I Nuavo Modelao di
Lavidora Automitica fa*ricado p6r
WESTINGHOUSE. /
I -m /-^ /


4a r 1opa.DRO 4 AVi a. Lwan, Mndcel p Vini,>
en *mt& SolM di e1kiebicin y V.4s..

tta. Electric de Cuba -
Stn*b4W4rs W6tlffghuhweS
Go ihno 408, Telf. M.7911, Hobonc


coo formidable thow en p ita -ic hie- ,iLs rrscrvaciones de locafidadis
lo, quatacucirA en La Iltabina du- petiden hacerse de dirz de In rafia-
ronte once dits, ex decir, clesded ei Inaauno de In lIrdoe y de tros a
din 2 haste l dia 12, inclustive. s's de In la trde. en el Pailaci de
Lon precios fuJados son ton siguien- hI- Depoteirs, y de Ooc del din A
ltr: illts de palco, $350: pln froni- -mit de In nnchc en el hotel Pia7 n
tol, $351(0: lpto lateral, $3 00, prcfe- Prni. m Intfreiirn puieden llnmatin
renci lia fl frontal; $:1.00; prfc-ren- i ln ltr16lnions F-6oi0o, F-609, F-It00
'ria Al laluteral, 52.150 F fi610


Mirita Acosta Sotolongo
Mafiana miircolesn eri pedlda la mano de la secorlta MIrita Acosta
y Sotnlongn, figurita plena de cracia y bellieza que adorna nuentros otalo-
ices. hija del sefiner Josi A. Acosta y de su gentilislma enposa Edelmlra
Satalongo.
Es cu elegido un simpiticrn jovrn dr la soriedad de Cienfuegons, el
doctor Antonto Silva y Ferrer. abooado. hijo a su ve. del doctor Juan
Silva y de la sefiora Maria (onchita Ferror Rabas.a.
En la mayor intimidad quedari formalizado este compromise que con-
signamos con verdadero gusto.
La novia no recibilri. Enhorahuirna.

La cornida del Country


lonom lode ions do
csttito de fiesta
"Cnimtry Club dce
De ocho y media
rhr se crelebr6 la
miida bailable, que
ecida pot- clemenlt
hobancrn, dcl cuerpr
coman de i colonel
de la capital.
Bajo las alegres
gnela de Los Cha
c iun toitt"Kibacon
('1 Ihaile ell animaci
iittiteldsoel itemt
A eitetimnci6ntIi
ptt lvii
C(*aI n 1p 11 ;ell pill,Elt ARTE, S. A.,
d.spo-.Cidn del pci
proinnl oxpertO an
e6- eterior quoe-
-nfgu-e.- atender6
con">.ieoa reference
urc colocacidn do lo
an nW hognr.


Los cuadros


complementan


la casa!

SLos cuadros constituyen uno
de los lactores mis Importan-
tes en la decoraci6n del hogar.
EL ARTE tiene una colecci6n
de finlsimos cuadros tratados
paor los sistemas. AIR BRUSH
y SILK SCREEN, que inter-
pretan preciosos motives de
alIto valor decorative.


Eso tn do s I n* T citdr on do eoe L 0 os
o, insonodod ga 5onIm.emto.&clnc 0cuG i 5non506 Hi6sno
A. 1; U ,,A.A686


omceigos anacve ciit.ic i07 merradc pair ci Hrnbajadrr do
el ariston atucnt In Estcndos tlnides. Excmn. softer Ro-
La -Habana'. bert Butlr y seinra de Butler; Hon.
a doce de la no. IlnhI W Davis snora de Datvis: el
acostumbdilt rco. nistrin dr ta Gran Brctai.Y Emo.
se vi6 iuvc I avn- hor Adrian olman y seforan d e
on no ia is,,redad iHoliman: el ministry del Canada. Ex-
in diplomat co, asi celentiiin en noftr Ephbraim Cole-
o norteanlrtcatia aan ), steeiora de Cooleman; Mr. y
Mrs. Dayton'Hedges, Mr NMrs. Ed-
nolan de In itward Milirt. Mi. yMrs. Donald Ste.
avaleis de l. i.6i cu'mi rnroni vl V Mrs. Edgar Glenn,
Romneui J, .1. 1 1 Mrs. Williame Pawler. Mr. y
Sa.'" se,.. ,,,, 1. t -. d Randall, Mr. v Mrs. Cala-
i- compi I I.- M1. Brins, Mrs. McCahill, Mr.
no. 1a ",hmnsi W. Palmer.
..... i'ist guidon mactrimoc iion:
Ia roese lo -os, lhhirrern y Gloria Erdmaenc.
S .... (h .tmi dr Zaldn y Olga Seiglie,
VMrci y drl Motile p
d nldo y Marict DesIcca-
ten s, patiect inns teen hrm nincnit tGisla-
,,rip Ii leases N Minee aScidiotz.
tihne o to iia hItt,1 ier c- Snvhia do ie s IReyrs,
If trulnin" conmi itei me tit1rdt 6 a-
blico un IIuido y sehora vy Max Echand y
n decorn- c rinina In sinril n iortensla Cola
si colo idrI-uaidn llnic6n Galardo.r
lnhl< Mrc iiin i3., C,.e .... I y ,
todas In ,lr. ine Ferr. y r.ti ,d ,-,.
Sla me Irnigr Baiisill y Nerlov d Biasaltn,
cudo In Salls a I nldriie y Vat ycia do lao-
irigize. Virnelle IRimee e ;ninstro
cv Colnciunicactote,. Ingreniero Sergio
Clark, y In joven dmen Lidln Mo. -


Eil nlrEurnSlzry
En otin "p party. -a umbert o Ais
Mirgot tIdnIlgo Gane. Benarnado
tilts y Arat SicTiltPh, Elisoet- Ptrez
Slaiei 3 NenMni Diaz Mci y Mr. y y
tMrls .loe Blicke.
ctiii, t PMolh.k y e-ehmein CMhit
chl, con Mi Mirs. Edwarisd AScl-
minm-Il

^ Hr limipecccciims Atlia Mlac Ie Citmi
]Do, OS pa'eJlia, Ana Maria Cndenas
Nli, n c y Aguierac Ne nita Casabclcma.
Y llemmrdmi Lotcea.
(',in el doctor Adolfo Delgado y
f.i ra uisa Annuls Iltons s impilros
rnpnsns SInloey y Clarke y y nseo na
t)tlgado, quietees acaban de Iegar
del CanadR. dond e residen.
El doctor Eduardo Salazar y su
gentilsitma esprnia Isaobel Andersoen,
ron Ar sides Hertndez y lga Are-
Ilano. Atanasio Hernandez y Marga-
rita Snrzano, Fort Pipes y Nen Frow-
ler y Mr y Mrs. Anthony del Valso.
En otra mesa. Claudio Smith y


Clars Ruiz, Vto o Bran.ao r y Elsa
Maduron y Mr. y Mrs. Milton Morris.

IIH^^^ docirkn Te Mre~ctt, My Spirocy
El coronale Alex Robs crs Meaora
stela Sonville, con Antonin Jover
Mr y Mrs. Antonio Rosado, con

Mr. y Mrs. Harry T. HoransenLMr.

y Mrs. Harry Johans en, Jr., ega -
Jorita Nnetica Garcia Longa, Mr.
dWater Longellow y Mr. William
Tracy,
Antonio Falc6n y sefiora Isolina
RodriMuet, con el doctor Jorge Ba-
rroso ysefiora Virginia Palacio.
Rafaelde Cfirdlenas y Fine Men.
dot Jo se reuni.nono Mr.y Mrs. RA-
derGk T McNeill, Mrs. Mr. Spicery
Willy Zaldlo.
Juan Gelats tenin en xu mesa R
lau sefiorad Mercedes Sanchez vMt-
dai e Rodriguez y Carmen Lima v u-
dn poreera,jIn sefioritanCuca Caeba-
licho y los seAiores Jos NMnyorga y
Jose Maria Carballi Bno
Alfonso Fanjul y Lilliam Gnnmez
Mena, Chicho Ortiz y Al.cia Meno-
Cal
Mcguel Angel Chac6n y sefiora
Matilda Jorne, con Mr. y Mrs. Al-
bert Gold er. tyMrs. Mark Geaser
Lurs Pedreira d Maria Mestrel Fen
lipe Silva y L y ndta Alvarez.
Dos arejMooitas: Ana Maria Code-
ha1 y (ore Aguilera, Nenita Cass-
;isenoa y Grardo Larrea.
Jose Gasch y Maruja. Bascuas, .con
Mr. y Mrs. Martin Harvey.,
Mr. p Mrs. Luis Slater, son Mr.
Leo Weill, Mr. George P. Frenkel y
Jorge Fernandezo Pe Castro y nefiora.
En otra mesa, Mrs. Arthur H. Lon-
donn. doctor Teodosio Valledor y se-
alirs, Antonio Carbonell y saipira
SeidN del Portal y Arturo Aball, y
sefiora Josefina, Gimknez.
En una "petite table". In lindisims
aeltorita Lucia de Castro y eI oven
Enrique Abnscal.
Mara ObregM6n y AndrN. Arellarn.
con Maria Teresa Batista y Pepe
Mestre.
JostiRani 6n Cuervo e Hilda Olivea
con Mr. y Mrs.'Leo Epstein y Mr. y
Mrs. Herbert Samuel.
Fernandn Palicio y Neon Valle
reunian en su mesa a Mr. y Mrs.
iFred J. Florence. Mr. y Mrs. Fen-
ton J. Barker, Mr. y Mrs. Sidney J.
FBallinger, Mr. L. Stanley Phillips, o
sefiora Neon Segura Bustamante, In
sefiorita Virginia Palicio y Ins sefio-
res R. E. M. Hart y N. E. Nichols
Tres matrimonlns conocido~s: R'o-
berto MarChena y Enita Rayen ,erit
Antonio Mendozaa Y Margarita Go-
mez, Manuel dle Jesus Mencia y Ma-
yita .lite ras.
Mr. y Mrs. Fred S~tnehez.
El doctor Julio A. dle Arcns y su
s-.0 .. ta hija Elena de Arcos, con Eduardo
n Jim~nez de Arichaga y satioat.
Finalmente dos parejas: Maria
Martinez Pitrraga y Eugenio Estra-
da. Maria Crtstina Sitnehez y Otto
dle Cordlo,.a


Boda Trujillo-Limn
En ,la nolarla del doctor Fernando
Barrueco contraleron matrlimnnit
1 er tarde por Ia cvida civil. Ia gen-
tilialma Mimi Trujillo Y el senior Ro.
nr,,do Limi.
Moments despua de estc acre. Jos
ecindo casados brctdaron un cocktail
pFirty etL tin coonocido restaurant
'at den. donde reunieron at selcoto
,.-,,po de sus amistades.
Fclicidades.

Hay, en Pro Arte
tin gran recital de ctvnlaofcrerra
,, larde el notable maestro Juan
', Granat a loa abonados de la pres-
,nosa Sociedad Pro Arte Musical
I maestro Grnanl bhaseleccionado
,.,; aeste recital el sigtileite pro-
, ma:
-oiccieto en Sol Menor ittlaendell.
",,te i(Blochi: Sobre un teima de Jo-
e Bassa 37lPm; y Sobre unm tema li-
rco, de Pablo EFteve 1171i. rigitna
1,; del Maestro aquin N itn, que se
tecutar;in como delicado iribuo in
i. memorial del gran artista desapa.
Se, ida.
En la Isegunda parole figuran: Ho-
paK iDanza Ucranianai, de Mous
norgsky; Vals, Op. 39. numero 15
*Brahmsl 'y Vals Lento, Op. 4 nu
nero 2 iGrabner).
El recital comenzarA a las cinco y
media de la tarde v tendra lugar en
el sal6n de actors do Pro Arte. pu.
ihendo asistir los abonados a los dns
Iernos de la socledad, con el reel-
L..:. del mes de enero.

Orlando Beltrdn
Profunda pena ha causado on el
sneo de nuestra sociedoda t trAgica
desapariridn del conocido inven Or-
'lando BeltcrAn y MarbAn.
Cuando piloteoba si propin ailn
vi los aetni de tiauguraci6n dci A-
ropuernlo Pepe Barrientios, de Motin-
zeo. ituvo nit accidrnte el infortuioado
Orlando que te costi la vida.
En plena juvontud more el jo-
t-ell Beltran, a tos treinta aias de
cdad.
Arable, sencillo y rarifoso, supo
conquistar ro rchos afelons entire Ta-
mniliarcs y amilgios qu hoy lloran
atribuilados su degaparicint, princi-
palmente su pobre madre, ta sefiora
lvira Marbani vida de Beltran. y
suis hermanos, Eduardo y Nene, to
sefinora de Aizcnrbe. hastaI lo que ha-
ctmos Ilegor nuenstl rondoletcio.
En la mafiana de ayer recibieron
0r0s0 ana sepulture sus rests morta-
les en la Necr6polis de Col6n.
Desaonne n t paz.
(Continua en is Pig. OCHOl


* *4....
4


Aceite Santa Maria-mmass

salud, mas economic


kl arpite espaTiol Santa Maria, lleg6, fug
probadon V y triuinf6>.. No hay mesa bien
puesta dande no s.e utilice el aceite espahol
Santa Maria para salsas y ensaladas.

Lieriao listed tambaan a su hogar y ver&
que efectivamente, con Aceite Santa Maria,
m6s salud, mns alegria.

Pidal en1.1 [nuaaamgno. ga1


* C * * * * **


* .-
4

4


0-#


eva
ls *


t es
4
9
'08
'aria
*


i0-dlie.
4.
1.,*


Os 4

Idoa
*

I. *
4fri


4


nAa... ...R . -.
*o a~ k k6'P A ** LA


ANO CXVI11l0T A L MAI


LICORES VIVERES CONFITERIA LUNCH FUENTE DE SODA


Simnipitica1 boda
En la t 5t .rc rde S .l. -.' '.
tran se r olr'Aos', prn\,
doae de ma5:na a,.sr.-
de la larder io n,pwira
lia nupeia! rn a0,c selz ,,5
,ente. Ja sirla !a L,
h eirs Vr"'ior sz re:-
Alvarez v All k. c;
En honor de Is hisdoaumlas so'
lebro rl uila mr a m dilendipa ada r I-
no. )ueves, d ols dsii a sov i 'iT
larde, d)rgn Izz, a o: [aS setl, m :
Sra Sdnoer 7 a1o sol., k
sr camus..y priieil,
\'rhsrr. A I a F ;pii Y I
C"ib, 'r Ahl ;i .M ,n C <.
P liuri)li


PANADERIA y DULCERIA


VTVENES FINOS
Eapocialidad an Pan do mode, para hacer bocaditlos,
picado mn nuemtra Rebanadora.
Monle 16, entree Aimltad y Arllh TeIflena M- UlI
Publicldad, Plana A-4981


SREVOLUCIONen la COSTURA

La maravillosa mAquina do 7EEELNR
coser eloctrica


La nuevo moquina de coser ELNA soluciona TODOS los problems de la cos-
lua [sla nidquino, qu loIs famtoso tecnicos suizos do oparalos de precisi6n
h',n acrediladoq en el mundo nlfero y lanzzq ohoro al mercodo cubano, es
unu vsrdadera rn oravillo por lu comodidad, sencille'x, economic y belleza.

Una moquina que marc una nueva era
en la costura domestica.


Ahoia Ud puede tener uno m6quina grande que no ocupa espa-
c'o porqje es portfitd Se guard en uno pequeoa maloleta, que
f6clImenle se Iroansforma en amplia mesa cuando Ud. vea coser.

VISIT NUESTRO MODERN LOCAL

Vengo hoy mismo a visitor nueshro local de Rudlocenlro, esquino
de L y 23, para que nueslras experlas empleados le demues'iren
con que facilidad se cose en estas moravillosaso m6quinas. Despu6s
de verlas trabajiar, estamos seguros que Ud. tombien querrd po-
seer una modern a ELNA.

Piezas de repueoto- en gran cantidad
En nuestroa agenclos,Ud. podr6 encqntrar on cuolquier
moment, today close do plazas de ropuesto para lu
ELNA, desde las m6s pequeas haosta las mas grandes,
y adem6a una serle de tiles accesorios.

Predio al alcance de todas las fortunes.


Mdquinns de Coser
Elna, A.

Radiocentro
Tells. F-8D63 E-4563
Crenje: Roberto Casiin


FA lVA UtHO


Is mayor solide I. ] II B CIMA, AVh L t Noi. SN. I, AiWAS OIfL AIMNal,. iN -v M.6 1 l Z0a.'IrIACIP* 1
I cams. t3 Na. 160 Toaw. t-431


LNfR

La ELNA reunt Io ticnics mis fins


DIARIO DE LA MARINA


,rna abanera 1MARTES, 28 DE FEBRERO DE 1950 ANO CXV'U .

Fli e Tropical Z Z A P A T I I AI
i, i .... t....precloo ...olamaid de LA o6REN ANA
Bo nia l t'S 105.er o Iu& 1a do] ppaa-
Bdo l|,ib.d r Troplcmaa" do ad. F' *Bt *xlusl I yvm odelo la Il& me
0rEr lle-,,, ih o er. a s ou do ja e ocledad 0d1d e i i portodo. I
-- a D r ......... .... h .... n 1.sdeArreglai.n, pY fabricmoOi Mc M -
Deoarde. Tp na hors rein6 Is ins, diax. Carteras. Maletia. BuuIao
...; . ^ ^ S S ^ S.^ i S" C a rr p e ta 16' ,, a l ? 'n l r m '; :,o s laeit o p l a ..
i predatos rlosivo testro-re.tao- aos dando 'eTieia
is et fml~o lugr:
ran!1 Dt 0 r Buenaivsta. domide 1l' elsn25o mgar:
Iotn -lea LosChavale de Es- VTl 254 a AqlO
^ 'l^:" ^ .^.' "as, ,. losi.... 0b, cot ]as hpicas oqoes- Q 79 L A-1 13
IAI, '."," o.-j.t, ,_ ',illo Araco sus mucha iacso r cial de C n
i /s o Ne, ,o:, i t,,Ia a\'iizsac6n de los tro C omercian"t C tu l c la .A COPA",-
]I .e lt a- ie d es de lads d p. m. hasta C OMia r. A P e
,l'Ill.... nredia a aJ11pa)o Mlrimar
.-,..,al...oche y dos a m IuV SERVICIO A DOMICILIO
I show" ospeosa, lon de
_u ni r t, lolorido en el q sent t.
.,,.' 3n' o ."sob Choosle s I ra
l"1 ui p 1,l.lo ; s Vuro aiea Foi y Nna.
"I..'viparables danaz"s i
1c -5 0 1 rosa IId o:.i 'iosh a detleU~ W
I^-.n .i M i "l "nnl^C ,o, l a z n.JZ a o i V o r- ^IA c d
I / \ i t ^ H ri ..i r n; l- u- l ',, l 'ir Hn W n r,, i , i c o n ju n lo. y l l F ncr e : 1 l
\oT f H i1...ll Se lll oa a ,
T "' _,lI^ m I df I c cl M Pa . e7 y ir.... la omaosra dM T (rle
ms''tI a ''"cii-, o stsolia mexois a

/ '- " ,d ..........E 0010 \so pC] aiinls d wim i11W est

x lai.sii 'lfsifl p r ahi i itO a ID t$mY rta g ralia
L i Il ss;e.J'llore ( uiodo o rlodp n al s lmpO r a *llt la)n
E. ho~or eososchooiPh" OPTICA "VERSALLES"
noodln P- Ga\MKrl(ia v( ,'r 0 o ds d. dser pi a forcoas pr6 '
Rodea a borhla P~ea. uraoo' Iamerinda.lam o~laaa RsitaBlmoo lioeerado Asare y %a;aaabolo gIllonsiO ioorniodo lsoiooaSOno' RADOIfo.557 A .6 1
d tlBmor Horr rm'o m jc mom oilasS lvia A~ 'ae BulampJu i y Coo m A Odlo. Fis S P aia '. 5 Foioa roorioozB aseoriO d Emaad Frdair oilgn riri ml aplo
Cii h s~ ltr ......a aloi... deci u r Ios Teruca C'irbolo do Soiireo lao Dinas Oe Olga Podrlgaea Canipa y hos soa-'St .. sis............. 0 .s H.,ADANA
Li 'a dti' Ca'iO dlo Margarita spiio do licli_ M non ii n A ,, , A ^ 1 d u y c cd VS rla-
d.i' 1 iii F oa o Ao. do snidoe aalcedo Ma a Mete'- M ,, s M n ,,,ave E, l y M P F .1 ', i 00i y emod'n
l LE h noase ltide ie de V ai reo. M r ,la rrcha Fontis d i nl' as cMisil Pa sse F. s anr, l l v sn M ria l Ls
rs oo dus l'ria]. Moo", Coo.lee do] Real doi| s 'C~a 00 ildi .... 'I. i is' Dss uyii .. .. oi'io M /s b I: .s

, l sisI, Iis ) p dri '1, i0... i (i do Aloii, sio i io is i ...i Ii.. rin s0 a d* il i'.sl d. orl..1 Lo F lHl
j~ 1. .... .RZ IIBR qup e 'g'il en l' iun~i .r ..r m/iE;;;pi;l/^""', '""' '" *"'" I vl d'A y P..dl i : v uAM.dro Roa .e d! l fci'V y dl ~ od "-'-
o a i i sioi i m n d n Cr' slall'ssirslncoAiria deAlvareD C M du nea yRor a ad o am de P I 'o 1 A -66a
dI,, n rs .'' i.rr oila c iisoy dn ai i' i" "endaailsJilss i.aID M Pat do n .sI t. yr ooti cdin al p tol s o T
Ell lsI eimosos salaries del 'ezub T e h c a C Prel -ede SigC M ra s ,Ote ro (., O lga R di gueza mp > C l Te J o '. Ils siuei es 'pa


A" mand J Y senora. Carlo
: lui.- e lBIs r "i ieidii 'Irca is e lMih ,tl ui.dl oCn dyV It, tlaioas E dnrr D isr Mlas i .' n . .d..Il llra ssiic ao ilo T
*oo1 nia .d a ila s d osst i b, d e lrsio. 1i .s 1l i r, i. l' ..i Ro' in /ai len v orsnos ill'a, il Laroi e y n-
Ls Liss rai d ..la d e .....d c aodu a is o a y s nrl iai. ila o dsi. E y

mijep~s c conl a psi'pll' prr'A .iusea Mor do p oioon ll~ Tii'' d I'soili lug bp Mura' p L'sqisdi dp 'ibiS yu i au lam Cacmado N OLuU|C
Isc, iiio a Di'e do Gosor Hl da ls ,ais .on cs, lidsi lo lads-I y ir i'a 'dTae l s y Lyo oad CA E 0
.. i d,ie Fo, I . ] e des. iora F aioa ______1_....._ _N_-_
lfessr.d dit Olta %s y badias -i' as'.- 0 cso Mvi do l oF AoigOli. a el i
iii pr Ai; A 'h l va Pstioio do BA r Uliss ,, y lO soIYI a, daF L arta PodrlgCe"I.. y las eanori a M I's p r 5
(:,, L1;'-1 r?"lIinii is eI. isibi ~e- lxr ol Casisi. las usa. yWsiin PBe sIsy lnu'nnr


I,. \. I-,! ........ C IN"T,, IIC.... N t ..... .i E id c .aon t oda Ni Tei sii F ero l n M. dp7 -dez -'-nda, W T y .,

r s.-o a I is p dio s nlasisco isis la ipa- do d dososago tis- risiillsin, 555551o5r d nli'sti P~ ella|i .Ttaoi Lipe.p Euilsa Casiro do Lil- Ss pasado uii.iisisa. boors, coma
iii (, F ''s1 si do A s,,v / io d Ai ] J lc iaeyr ( is. Is ega ( o iuti lisr11 a lI (.illl-, ... i I.. 'o idoassjisi'.sl d 'ld ajlreseO-
'5a ,' do is \," i isroedad dt DOrgn oal Par. donude 'e oC.i ,lid ni isli.i lsTr'o -'"''i oo larCe F'ulakios se a ,i,. I a Soisrujad Amigos do Ii
s..... .....t iI ......;Id a ios i. sI, ... ...... I s...Hel li -o qu o R. s.. ...... ..dsi ..... 1 l' lbo p s' i ii oh I i. ..i do . .. hio b spi .s.. ItcV
do lls hii e li1. 1i iii.Ps I s11 dok silt,,o gissiass dc eslas tard'dst hlipleao, did i] islessssss cI slisios do )si alo -s duos pO~rejs GC hiquIliCa .An -. iil,.i. M~ayllis. eris1ssdoada uaoo do
| sir SIE slush VAERDI .. do .ss an r iala adoa do O is ,i e sn i GUliro lisa VS, i'-, s sres s oes do] momail.
|] - e o 1-rrasi..' soie CO1n I)rob1 I ia v 01N :itr ca losPl L| i r ,a Prio de S' Ac ot ara pnr" p slm oera vOL
-- A Y.o .sas o Ud a sdlehal osi las asl El doctor All'edo _Lsludla "N sfl- ansrs sosi"o py l si' de sde IoSai Ce-; rent inneesda d ao j e nsrucin ~p~il. i psi'im d OoiioiM i ael Su rui~ro sy qu roince od lai lrIdciss H or d- oai Asdloois05, a
"le a d "l.o il ',.1 S ata s ra Tol los Lr o c i ( r enorii E Id111dia dY l Ad
1-t" iaisisietieGi "(sua'lHda do ais r- do'raii Phoorao Vilsi N' oshloura Bell's v do prsiloIra el psOgi -m
Id aa 1 a s Jaa "Gp a / ) bal 7aM-nra dacPr de Deiagravro. i neh w yiuqu l" M
liislle t illi... aiaI..555wl5 iuiiiav.'l ~dov' Fderc ab. I'rvit'qs
idn, ds, Vl, otr (J l S osa .o Poar e ns ('aoa in g sel or I-- ih Artl ell g. fromM
7", A ,' ":' "'l l ',, .' rl uia in e ii olir ososoei os il gisos's N ena F n-nal. ro ll M O. \ M rs P. S hein "A lessan d r o" Ilh ie od el; C om e oco jii
\^^^ ^ ^\^ Nplos votsiua pouiaarii i' prn a r s. ari. Diloaidos or Rad luo p Seantis''ldo sg 5. Alas loi Coo a
rOS O ri Fodrguaez c dilB or a Ignai 'sl)v i e. Mo3rt.
i 5lill'1 do laies Ial dii P or Psi-,1' i o Vui ae seMa ra Csie I Pn rez lI-Julrhe c ool ms: Es D raulmt
) aouusii~~~sllaydao~~ I a "' Calls'), tndsona. ys a lleaoasor Buso lu d sirialilc
Ala, .i sl, 121C 111 a lard H do ingo III- dl, | otii y el o ia lla~ ee Gil Tmtia rdura y Emili a C asto deoU- Sr. Bpah sad 1I.ianad g eest Cot ~rmor
", ( Fu-,,deiA!,- lan edl ].]ocev Clu .,inaregone aMlaCam-.-MC-x,enihr[ll und c iebebdro, r.] a rescn
"mm nN ,iialeOrintalPar, drideseTsIdo Audisra. sail dulo d' .Jesos y Ltiii Rosen aoavrli 'hl. Mas.: Mu r- 'lsied.
r, ssiili.s o T ide F11l iV"', do.rs.o. Caslo.Fo lau o tIla S odir tolso hAmigol. Ms'de .
B a.e N -u i~ti. tllie ,h MiIiril Rss.olo 11% 1 oie o l.ods a dM Iysso do FsnilY i '. Il. --Canisos iisla luina usalkas.
l, c so.s ar p"aI Ili si do. \'ssit s r'oi ,rl l s dirnE jln ), C ailih-" do .telo s, dr l)viiiiid
-il o'l Ain t 'lie j .Ct L,,t ].. lhn 'e (. I,'-,l oseiLuis ('uss- !VD.- I. Aaisi Palo Arlnro Mosas dli oii rdi o .
i' i j l l ti~i id I l lda d s t i ii'i e l iii'ol Ai. aenatrdrs Volds lalbi .p Ltila Fsor IV~r A ('hlhnils iillhith u l .iiiisO. di-
dslovdobl\4,4- eds Paraijn o y Pope Subroz. Goons. Dahiss., Phsds ir Dopase.
ill l d ll l .i~ +0 t.till I a la le P a l a I / 1 e % a d t s B l i o a s ll r t a i ~ l l l ~it o s b.S e e s n l r a p r [ l~r e zn a

F si llt .... eHvi s s F os ho.....n.. rlor Medium Y oLuy Morales dl V- Mel' ado do Lislortad Folklore
-- u Alh, --la o ,ie ts CV', (Lof ,)o u la ei raC l:teC r tn ( l e ia i i
A 5uss s1' L ruh sllii do liediusa. r~oil Joaqillsl Poaado y Mi" a .balliaicanor, A ishlir Benssamisi; Ian
o 1 ',,ih N,' In riiest iO i" ls iin s (' lit o do Ro.oado, doe lor Aisgel F o ea lldelio Nde r'. ,Airo'elp do Arthira
C 0N )LI 1doroo p Rosario Camt'ho do Gol- Ben3ailnd: Tres olui.aeinI Am riJra-
i d Iv slhihda[tiseGut'vo Pereza 0..00' dero. anal I alt ShiAuo. Aul ieln do Wolff:
iii Ni i l' ic, r ii-, el di h)S I as s ielan A is ia arai bar y s1nd ow 'en Ci i ariom T oadi s
owt I ,,e, 5i5 3oo a Pyli a a lo Maiiira Thiil l Rodr i'gu el eondo do Fo dina Ai n o s rl. o o do Dol.
M ,l ii svlllRo do Villegaz (ydontnloma en la Pi[. NUMEVEI
F 5i ii~'0l l o I s l:,ide siui It I Fdsa-f dtuit i {ll y io usul' ez p soEora Miiar-
1 i-lT, aIt, lliaih Ilis'iihiA i .'\iii aiO lli q rlyeh' ll e iiio
h. ,,Iiie ili, l u s is. o a. col Hugoss eAisus youFoissenPlus isoi Jii io doors P Ve u i i

d' (' n.d -lri iliin, el u is io- o M s'sTi.l-r.. ..... iC,,, hEr1es l oe M.
io m -]e .J)\l ll RI. )l,nvo 11irCl t v vdka d~l e J mir os de r pn de I an in i ltln k uaki'.u(i..lh...iuk l s O a-liiia -ihii, n illtA ons I y Mrll. iMesdadsrraiAh
Fin- .i ins P Rr trl a ieldor IS i .'ii ollriil AdonFssiydo V la isiii y s FhorAa Ben PJoet
Ilsde Co la s ir Mar ald Ploar 'co il '''' ''P"a'.'.',r Fseora.a d uran Ma ria ,T-

illl dii .... isloss oisa ii, l .. l''a "~ li..... .... PitO~liutioyM erO Su gaoie
litis'is Ca iss, Cosoills n Ppeso Sua rozsa en sdos N hil Dua

Sd o Isi r u lis ildo hbodr sid nas sode.- Moslrs PdiaiyVeg iy Bera les 0 e re
ilwlsssohiv(ilen Pd'rio eaas''i a eou Alloaso P rlo o p oe ar. o M 00e rtiB
dIii l a,,Ig Rids sg~. a . hilays resa Polod, yr d t M ors Dlli ga. K n.G ,)Un irSlgoaAt

1-:1 dnltm.... d... ... d olMlia v ... d .poI Es hloolo i.. t Tura L:tl aof
ito d ...IA .. P i, coil lor ior o i~ B s,., ...... Ano n Harnir,< y Swing......,de d v rtC hr iot, Tr $i


";IV, IIlotMrs. Kastel l ls e gMli MrIPhl
II a d do lIWn a lvU y Meio s'Mar r -
F"oiaT lldaw..bl Ml -I'uld0aligaos eil a idi raGte e gna-

I I1 .' ~Asl.i alla Roa s raesli o s ArsBe siai SuOl i ts. raon Begiordea CLdp z p e Doos
i km P M; ail Po.. u o.I ssl s Nei MsIr h seorosla Imenlea Valddo CruR aV
it Gos A "eR i (' tlMo n te.aga des o.Cl ia O F.st 3,l i t uan M e tnindel- Agoolsis h5551 055 50'T Isal r 'oi FMi Edsaodo Zasidi.d'
we 5 .iiiih Fosrn uda ssrsuo" avl~ Psi a Ms. Carlos Jiniisseez Rojo y Graziela r-{ hen("tiO Ola %ae# V enide loaez oocn la e.
.t 1Y] loiienleB Asseol Garcy a Veid a .
E~~~~l diiieiorI~s [ lis s]-~ sos'+osroa qiues yoeflla'a Mercedes GarcIa Mo-
Tr,11" .1" I tso5 'n a N s I lr.is 'iso ios il y. coun las edooitslas Calh 'inse Has-
_______________di;liihi Ihlls O hus('ahado h3 sulla ,j hIns P Marp ('onnolly, el tenienle
"ss dv...so.. do i'aasdai Mai.o y Domhiss.sa. p seora Maolana
Is aori-- (loels liltloln di' So.era A.sarez. A. boilo Aloaroe Romoy
s(lJ i Cahiel Mosiur1,' 005s015a Olga sohlosa Mllis Flena Garcia M nodoca
Z'21-ri lksdra ssir.i SeOl g lasP D1os. Edaardoaqromi'y seMorasMa rgolFGer-
tiene todas las ventaja,. tv S .....a Me~osdozah ya seiorooa F..i. Admire lao Cegondarioa rulnas mat-
Ilurnhel n Anrnio Riverose-ni DrillsaAl o yfs do UomPl r ezyclsen-a'o.o.e
__ u_ Ud. puede ambicionar M sel ...... 1 ss ,\ I ..... ......h,uM se, a ........ Mu y Mos Philip15 Forgoo.... Porticspe del colorido y omoci n
quo11,1a"""' a lidla V ,lid s NI Hussidaiuso P sie s>y sed0i'a
4l ~iit d, sir, (' '" i h ,.y one- L a n y IsVeg CapyotB serOt do s orrido do Iros.., La le -
l.- II hliZO LIBRE qoueI 0 lerm i l5n, Iid zurosi m dbas isin tnlG IIsisldo.i, u sPrasu d N[I ls ega.- 1 .... Caodea n n
isis a I usul /. Alugel Ssssie 3" Arususruius Psidods'- 0052l del foi$dn p dol sosna u o l
S uasir loras osi pu;-as tubu esno. sun necr-sidad 'slanei o ;sahs h is enososi MAshiisa gora de Sa oea Pedro Lascaraeo Lu- ar paso do Ia Hano, on lOs lab-
de Aleos sdisamenios Cst lnya C Ulia Iha M. do Lascera, p Rosa Zamasa de
Pods1 La Paz y s eRi.n a a Psila LaP- Marimdn sead p rdpidos c aarimalotor doi MoJe-
rsasga, Jorge BaMr.K y ser i ra. Canl'lPyM r. is:ona
2.- VEL0CIDAD RIa ULADA dcode rrills hasla-'mu p0na- El danc lor Daniel go slsaibi s e sodao- drlgoez ,sediora. Rucardo Zolosasa
dii' po ......lo. p5 a..dits' d lila. palasI, quo s .. a vsrsio A.... Flla... so, '... a. Eugenu.. Susa p sodas'. Vicc .... A IME RI *
(inaIa sefioa Inahel Moralasuida dn Clyne y Gaollaume Marhado.'InzVe IlaT
mll IhipIraYMateri Else Marin p Oscar Garst a Rafael Fernandea p Lydbm Goons iDAl Y V LELTn
Mon Ies Jo lez do FerndndeI. con Caeuca r alza-
3.- PIE M0VIDLqe 's sobo y bsae der anoesdo con olen 's Nunalols Adhin' soor P fn abloi Espi- boa y Roberto Mslfiagonri. Angel Nlu
dosea roas Btha Fspss osa, Aracela d Iagor y Ia sdefiarua Carmen V Fornal Tarifa do eacursidn cam regret
At Rosa Ala teg.. Nera y N AraeaAden .lrCe liaOV I T11Yar.1M n~dz

RA lberto I loroav s eufi to ra l saabo i l Da ctor Joaq ui b D em e tr o p se dior o C ulido p ar 15 d uo.
Naustinos ssusqo\aa coo rnoll fla E Zuraida Mo rales
.4.- IKIIICA JN[61tI.. N e u~i naqumacon mtor odolfus hMh'nde7 Pedialoyvsefora Doctor Armassds Morales p sehlora 2i ~
eerlow aopado Lulhta D)inies roll Cha Casapeoi p Massoosa Toma.suno.,
;,Fpoaerona nlad%'a Aruas El docarlos lisro M C asCnor,,Ca
tAilltnn Er.u aolU seao ra Ofehsa ehinm F do Cad tro. on ase s hise.,
.- PROPk LUZ INDIICTA piur ouruls dc una lampara di- Ilvl a iash lii.,Nri J, anoora Paz Duie y dotora L. Barroso .e Machsn dRoe
suslada on el brazo sapersuo1 go y ieora 'ul suis sfonr Francy co Ps ynuaM do saediosa. Di
T ;Y 'tl s hris fls 1 0. IF oacli aco A rgco agos. Jesats Me lon e a -
Lsoad p capital Peteo l areza,
.- NO HAC E RIUID O ,orqsu o l nacr l idsa t o soedcanssm o per- rr d o ros um eroy s o i"pa r gotea".
belasinenoe ounoronssado. El plcslugyo oo pin S lp so duigs' JuIer ge solemnes
El presi o sn l~e l q Y e dio L ilaG ari on atns

REDUTOR E VEOCIA~qa Pcns~c oce bocazot I I profosorsi diurihui F~lvs DI lopauc
IsTV O q poa sido rasladado a in d dar ca- Psado madaa n y die dos. co ruya-
con mayor cosuros.dad hida a ss I ,-a uisIr Pi'sO m eair-cuura raln en I s parroquiid de San Asginsos a
isia aill resudesinua en 14 nisme- lns Qunlce Jaea'os Saolm ari 0 bo.-
.- PlOCO C0NSUM0. Gaslam, ... o..... e quo u.... m- , eselasRop Plusi iurU dea do.e ..preprcind para ...... loesti.tdad.. do
pa1 a osrO mal, sEe ui'siiiisu s'ar 115rdaiudoa a assl odor. "C orpus ChraMlh", t2de a yde l -icol a s"
h.aliun;dr a (nia rum pleaf onse- Cii esisos ueoorosoloassues, q acadd d dagea ni
h r N asu, o do h d a en [as as 1isi, udor lla ufrecn los Pu ad r-es Agu arlrus u a pilol oelecooHab hn o del -
de OORptdsosg Ia musical Coradia de ha Dmas de' n u roesasZsmoramaedsol
SUAVELOtOPaVRDsnaa so rzara i Orais del Aflo iOs o elgn ties I odas p gr ado
ISuborge camplu,,sla C p ar So S -u l 'dad
10.- POICIN HORI NADA OINk puode Iambuasla sI -iculj illsou lrordor Dapa. este.ian dvGraci v o.. yia a d soRsa adot pa-
sin necesudad do qattar el trabaio do Ia mhqussa. Pr euuuuru 't l o r urada Zn Ia omhs'. Todos a so's jfem, a los orhs do ia dod oisitor el Tooco roVl al...
s's dri Pelsasi Miram r lasIa eapet-clafesvdaoa, habr Mihua do Caissuon Poeblo hldgerSco.., el p irVcoresEo
i o hobo h'coni dimpleldu Sauna Luhorsa Le'mo lneneral; a las aueve a. m e's p501. Posi- nylo siegedeGneydo M c d
Y omis asommbroso, Ud pods boosdaer on ella fdcul'- iusda do Puss ra. oadire allnisuluosa odn do asu Divina Malenlaul: m las oaer ~ooooo
d'uaelroaddeqsuan edeco'a zaode. Harm
mEO ..S...u. e edad do .a.a de .a.cu..l. on especials.lezolet i.. ig Migel A Si s hIlla y Ro as ert co p. mA R..ru.. A CIeAD MEXICO
-. laI.a arreosgad a peracsin fuA proae Drarud I do Deoagraame nSera6nde viu
V ernad a p io n el ha s .. .o puJ r od .... Po e .
d<0oe r a Loo,. o<., clua,,do do mnh- Pas.do madaa,.. ,auped 'a lesbu- iD
dAcoderaoeeera el doctor J Iss Blan- no cagraJda Monsenior Areadio Man i DAr- 1.Vit A
ro, mt. .peteot e. i ..oa icario do Ia Do 6Morle d e La H ai- -
Nuusl russ solos poe 515 pronlo yen; hbans. tratando sobro "El Sant mo
5Aidlsl ieniuiu ol E isaroamenso Mostersio do Fe
% ROSENDO VARELA ALVAREZ ,--v.,n1".o.-DjA S

~ADMINIFIRAClON DE llIlMEI
.. GARANTIA Y PROTECCION PARA SUB INtiRSIrEIftJt

DIARIO D LA MARINA


6Crnica Habahera


MARTES ?26 DE FEBRERO DE 1950


Pilar Fernhndez

Rceletemenqe Ruedt fermallza-
do a] ca,,ppreatao amoroan dr la
Wtractlvsa erit*,a Pilar Fernindez
Eersa, cayo retreat puBblieamos, con
al aher Amaury Roble- Epltnet.
ha lenda La petlelin los padres del
4 vl, oelor Arturo Robles v se-
feera Cindida Roea Espinet a tlo
padre da Is nora, senor Joaquin
erendes0 y aaetora Tula Reyen.
nestera enherabuena a a ena-
morasa pareja.

Havana Swimming Club
Grandesi preparalivoc se haren en
41 HMvnaIa Swimming Club, nla novel
y aimpitica sociedad de la Primera
Avenlda en Miramar. para In fies.
ta del pr6ximo sibado. dia cuatron.
Conslstiri en tin bade de carnaval.
Loa numeroaos c3CIos con as infa-
mlliarem e Invitados duifrutarin de
uni fiet. aencanladors. llamada a rc-
aultar animadlilma, estando la pane
bailable a cargo de Ila orquitesta Qui.
tana Melody Soya y del Conjunto
Cubakonga.
Tarde de contedia
Li Copo Cultural de Cal6llica
anuncla ptra el pr6ximo. 0bado, dine
qaitro, una larde de coitedia, en la
qIe %era rogrecnlido el )ugiute (er.
miIco titulhdo "NRia Pitncho", mual-
cA d Romneo y Valvrrdr y Ictra de
Canatntlino Gil
Bar a la hinro y ntedin de lan
tarde.
1,1 rrijprlt dd tilch bini ob a el al.
Igilrnll; "Peancha", Anmill rhijihlgur.;
"Rolatio", CCIIttcltoIa Poun., *BRerr-
dino", Papr Cniar)jo
La dlhrerrliin s.tnr a catrgit du In
drtnara Nrna Call


Durante todo el


Ano Santo
Diatinulendole do to-
das las demas excurnio-
noe por el hicho do po-
derse llevar a cabo por
una persona. por do. o
por 40. No soe exige uu-
nimo. No ionen qua
vialoar on grupo. Du-
ranto todo @I AN1O
SANTO puedsn ulir
cualquier Mlncoles o
cualquir Doaqinqo.
Distintas fechas entree
las cuaolos elogir para
embarcar a Europal
Ski S tntiad 'I Papa
Pit XlI al dar :a
biriacnida en la Ciu-
dad Eternia a in"K.
L M.". dunI n tEmax
bendiin dada, trC-
c clg a proe.-
elan de De. saobre
lod '. ls velt
one ea.a'n.

AQENCIA bE PASAJES
O'REILLY 259
Tcl.onos A-lUS y A-7257


En elaI

En el lindo mi
la nueva caieter
rumna. se celebro
merienda en ho
sefinrta Gloria
Grat inotliyo
el proximo enta
vas con el lover
pez. concerlado
mai zo.
Un grupo deLas fiestas d
bradas estos tlt
tado en extemo
y de ella.i lan
mas disttaguidat
sirpatia-r tlenec
bellititao cenro
El amphio s
donde retna la r


DE UN SIGLO A OTRO
In lo transcurrid del siglo present.,
Como on buana part del pasado, A
h~m*s tveb|alado por mantenor Inal-
t1rtblt 1 posilcldn alcanzada por m
nuo(fra casa con .I natural bonefl-
clo y somplaconcta do fadlo nuestros
al c19of61. Sotonta y stol. alos dicon m
muohe on ot hlltorial do una casa
(usnile a travf s do sd teg o do roi
ltmpo ha podtdo slimpro menclo- GI
norm ontre las mejores do Cubo vItr
dr( Obispo -364 O'Roilly 365


.tollsta do
a 0 I.- a 4.. a l- a
ge E saibvea.
(on 1os elm e"1oS gnti-caries qu e cont riuy fn
EVI IMU lOE M LH FICIk"S '


l )SSm De ql niaA maid gfl t inf aa' M Ht nIo
fl bi5* puede el qi 6lr tBI EJD'

Cto I s'I& fben ai ngr1dente
Coanorr ne i. .ent# con _ne o= en Is
(denti A. o n,,. Qf-.i ltener U
olnti ... ar ue toi e ntalest ..
frecuenCla c vf -l A a I c

C .onulte a mu dentia r i emP sc "ay
a proteseva SUf so, iliacontr aa aas
co r ".,.dent.e i....

^un IL a'""* w ^ il

Calls tGRe4IM
_iL~a' *'e .;',d...


La merienda de Gloria KR
fotao, vemais a I festejada, Glorla lvas Crtanar .con Inas o
hoamenale. iFoto D. M.-Karrenfo.
arco del "Sea Horse", cordial agape del que fueron orRatm-T
ia de Ia calle de Ma- zadoran las seloras Sara Pei e Ca oi
el pasado viernes unad e FernAndez. Herminia Sraatru Irlc
Ri' dei C iortla nit Fernandez y Manalita Calm,, dre sa-
tuvo esal merirda. lup y lag sefioritas Delia Ra-,11. MiLC-
acc de la efiorita Ri- cele s R ivas. Idoris Perez Ca v C air-
n Carla Snlup y Lo- rnm:ta Ferdnadez Ccr.
para el dia tresi de
Con ellas y Ia festejada licr ii
amigaf difrut6 del lIas seoras Clara Corn de Satlip, Cail-

Montmartre
e Montmarr el. Motmrrerc taMoarell Jorge Luis Vai.tra y se-
imos das, han reul- anora Norma Cutitns.
Slucidas y animadas. En otro party. Rail Roti. igtiez y
distrutado nuestra sefiora Esther BeltrAn, Fria -cto Sa-
s lamitian, a tatsa ralegsi Jr.. y sefiora Amntd.a Alva-
n or el ecgante rez, el croniata de "Avance frJoaq--n
de recreo. de Posati y sefiora Carmri Br.Nii-
al6n de Montlmartlic. ristain, Lydia Montieli y l'ernando
nas agradable tanipe- Arellano y Nenita Rodrigui y doc-
sinto noche tras noche tor Norberto Otero Jr.
lectos parties. itcan Hortensia Tomeu y SIcr-.r Ger.iy
sus fiestas, el mayor Moraim. del Pico y Joe l.'. n y l.n-
16 Vinent y el artista cirnenatogia-i
olvicrA a verse favo- itco John Hodihk.
slotencla "de titia ao- La sefiora Carmen Goye, idtc Be-
"'to Para ItsronUidra' yuristain con Clarita Begi'lrlilam y'
rsde ]as nueve deI laheudi Valllant. Raquel RIIiris-
ra relrescar lin v Esleban Leudi. Glor-a B cIl-
an indr hasta la i n t stain y Humbcrto Esltnvc y .Jn e
vitlids de In orq'esi AAnthony y Tony Begulrislatn
Chuiumbeln"t don eIc t Re14 i.arrieu y serlora Gltin Mtitu
o de Ia Plain" ron cii cnl-n l doctor Mapuel -c.e.
ay Carson y del Ct- Metcia y sefionra Mayila Lii
Alex Martinez Arumand srcha
siow ftrnitdahle iie Gisole Araoz coni Jos Clark y seit,-il
tai once y media p It Crllta Yatniz y Alnge lcton y it r.
tareota y ciOco a. in Fl doctortI Em(t Pnnsdi,nech,
Ia nIasgnilica p,.tae trliorai Metry rienns conlt cua ,,,.,
iircas "Loo BaTisrico" jtilas Kiki Bkirvlng'y Junmpc Ra .r,
tareJa de ontilco t y Alicli Ldeama y Ariel n.m. t I-
ili et Valenill; rl for- g Marchena y EnriqUr tie i.I .
tin lie bailey apiaches Mildred Ros y Billy Suirvi.t -i
erlinS": Ia pareja de via Aixali y Rolatindo TnrrIt I,.
it Kluprliia y Grori eI La sefiora Vicoria Latndit n (it ,I-
irnies del Ballet iti- ria Cuervo y Harry MinrA y OIga
la de "L.s Chiil ium- Cuervo y Rlchabrd larr
at Adolflna 1J-r y Tomin Sit.I iso
ecacrneleo rein- josefinso FontolsT ocor MigK'el Rilg
*, y Antollna de Cerdenls, v Eduard(.
ofrrecrrmop Ils roll- tz Valvverde
aptlesle tkitlltido' i El doctor Jnast Castrioi Palo iitto x
I, icla.ituorOtitaGe ra "AtCita Anit6n coi IdotoiN
*..t'l1. door C- Mrs Roaiandto Jr, el doctor y Mrs
muill repoa Satlan M- Enalil], y el doctor y Mr. Wrilgti
,n tl romatndllat Ill. Zeniaid PuJlol y Willittu A|;ul I
abdirector de yneicR-, con Eloina Melendlv Lvi. Otit
in Nacitnal y eftp orao El doctor Rogello Mati, iiv %rfio
Yic Camess, ctaooeta- o.Sara, Villoch, con el flottrt Pedif,
r CaLn, ctuleol >o06tnez y ,ehora Marcaillta (;nioahr
rfora Dulr MlAbrau y el doctor Artiur nRisech y
In, illo Edelmlra Gonzilez.
ln )6,enes: Alberlo l doctor cDaniel Set ,r v a cor
'y Ci'i is i Gelas y Alda eliancourl con rel dnrlni Ca
till y Mailgrits Pr- lo Nx i ez y aehiara.
II Armando Laistra y Tlita Falg'l tdr
G lean Y stl eapnra Laatra can Rent lat ,,utant
ne ran ManibIn Lua- Domingnuez de Ramos.
aria Alnitla Agualar La fora Ondlna I.ecuin rcnn
vl 'rh So , Carmen Ramlrez y Cai'nc Fientex
r. eRnie Martha Sn- Yolanda Guarrero y r oclnr Gutalto
ri. Raoberit rsSe Du.Bnuchet.
y oetgor Crlas n t- iEmmaot Marco Marqiues v se..i.
reanga y ,elini- Aom m Escobar con rilegn Bonilli
sefora Tita Vells.
Gulllermo E. Och,-a s seors cann
SChita Ochoa y Mr Elden D. iallei
David Aizcorbe y adror Melety Pi
marlega con Josd (',ista Hews y s-
tora Conchita Ferncidez y Conchili
ca y Odillih Coslt Fernitnde
Alicia Prez Orcro v Jogal Illu
Cnterillo coit Josr, tinDiaz Paoio y
Mtguel Palmer.
Bebo Freyre y stoit, a Lily de lois
Rito
Jullo Oropena y sefti a Nuria ide
Ornpesa
Zoraida de Armaa v .1oaqtlin CGn-
zilez del Porq cmn 'Roita i niart
y Juan H. Luot
La 2etAora RoNa Saui iiltlmdtc uhio
con Rosilta Rubin v AglSlin Piatdtir,
Olga L6Doez Sil-tro a Orlando Ma.
yadan y Mirtha Lopez Silvern y Eva.
ala Magaden.
Alonso Pere. Srela y sefinia Fi
a Pazon con Jao uLis Prrz etrra
asInra Hilda Garcin Conm saiha y
tAPrieto v Mr. Mver 0. Sigal.
Doctor Eduardo Marmnl y sri)-
aSon HNydj Valcro Emiliann Yes
antie o Rivero y Joscfina Mern-
d,,e Riverto cnn Scnen Tttern, P
uit Heredero de Tuero y Cimrila
Tueron.
Esther Grau y Gilberto Alrmanv
con Blanqulta Qumntana y Maro
Letn.
Y muchos renis
PLRACENTERO
DEL PRI e15
EL PRIMER .

4w

LG~c~%i O15L -.; ,ff..
smu
C,,,% ,261..


iz -ugeta'i6lj del a Lign
conitru el CtCncer
in ..,odr ,t Danoas de In Liga
i aa del C,,e, ti ultimanodo ya
I.,.teaait di a tin cuestacian pdbhica
q-o. eh, h,.-o d de tan benemdrita
,, C' t e e ianra.acabo pasa
c r.r, r,,a i.,a d di a dos 6e marzo.
c-h. t cuilti
L. bell. itrd,-ilisma sefiora Ana
M.,.d S.'..:.hez Cruseltas de 6mez.
qua c-.mo en .nhs anterlores, ha te-
nida a An cargo I organizaci6n de
ea m.Tlpurt.ante evento ha recibido
vlltI.ab adhetAoite. de elementos muy
destacadna de I saocledad hpbanera
qca ec d,lp,r, er, a trbaljar ese die,
te,,rdch-ii Ger- rueria ola altisimos f-
r., e ,I A ndeac uar ntni a
nrC, ,. etr,1 trndWiole in simpit-
litn ciydn ,,aa lt que ha ido or-
e oa,, .*isr, cetora Amtlia del
V l. i 1 ,-,, ,.dez.
FPirta .., rtr-.- grupo Mari-a iAn-
P v P T.rrero. hiun del ho-
nar.oh ,e.-err Presideite de IaRe-
pubh, SI... Aionso y GetCter. nle-
to d, ., acp,,tidentet de Ia Reptrbli-
hcaL .i.. .I aVharnnatta y Ruistinchez.
isaI*el F ,c,'r-as Mltistro: Maria Te-
resa v Ar, aha Fernandez del Valle
Mabrna ,ie..a Nodal Tarafo. Lour-
les Ferrir-,e; Acevedo. Rosario GcolI
dec asn tlaicrto. Olguita Carrillo
St1,. aroli.na Castelli. Maria del
Carmen GIml a Vdler, Betlty Gonr.i.
lez Clavell Mercedes, Terealtay Ela.
nit: Alvarez Wianda. Alicia Mestre
MactIn n lMat I Crnstine Vidal SIn-
car Ana Maria Fraga Stlncer. Gra-
ivas ciell.. Rocna yvG6rnz Mens, ilenita
tCacalo Ruth. Criatinita y Utenit.
Pie Palma, Elenita Uadtegli y Al-
organlzadoras del simpitico varez Font, Cristlna Gonz lez Oyar-
ron. Chichi Tellerl.. Crstnlna Rojas.
Gleana Zaldo Lianed, MarIa Teresa.
tenRitans drFrri aliudr y Nina pm Elena y Lourdes Foatrade y Freyre;
dj B.gitdtB'a P aiti lourdes Abascal y Diaz Albertinl
Y lia sefiorlias Elenn Laiear. luor- 'Ivia vy Martha Sanlteiro, Elena
tttIit Stalup,g Maltanta Rosell. Nir- Martinez Alegre, Susanila Arntgo.
via Silup. Angeigcia Ores Gladt Vloariana Galdo. Rosarito Cifiulente
01st H-ttensia Lan". Martha Malt- ,"tiRoselI v Ana Maria Godoy.
no. Anita Caldel'oti, Ilaydee Daines. A continuatcitin utro.s tde Ins nume-
Elhitta Mnidez. raeia OCirta Sigslr, anto runris ya formadoa:
ieloa Ibafiez Siguet. Augelica Ricoa- Grupo de sehoras Rotarlas a cargo
di Lila Hernaotdcz Aguiar y Raquel de Rina Brcasa de Borrel, Preniden-
Mchadtn.oa: Elena Gomez Plata de Miranda.
Beatrlz Castro de Navarrete, Mer-
cedea Beltrain de Rooira Mercedes
Rovura y Beltrin, Horienala Martinez
Anirersarios rilpciles de ia Puente, Hilda Diaz de Mantes
de Oca. Carmelina Treta de G.rmez
lint riCmpleti aians de casados Ins Roca, Beba Argaelica de Codinach,
vIguwite matrimaniq- .Rosita Antrich de Coro, FidelaePe-
I LIPI1s ammonqsdroza de Fermocelll Bacardi, Bea-
-El aprectabletr nigo Ernest trie Grtavez y G6mez Plata. Luclia
Ca--ri o y sit a caposa. an intere Gilvez Gdmez Plata, Clara Lutis Ma-M
san" o rnrryseosta n ert de Solaunm.
tatte Carachs Jintdtnez, Cuniple;t lGrupo de Coca Incera de Farnin.11, Elenita Rinero, Carmita Suoirez, Sousa. Marilou Batuer. Maggie Co-
on toda c icidad, dierscis aios doedeez Escaboiv Josefina EchemendIa -{lds Suarm. -ann, Marina Funtafre Maria A. Sa-
enlace Bod.n do e Entalteo'e de Ma-io Coil, iPresidenta ySecre- Grupo de Alicia Nodal de Menocal: tero Margarita G, del Valle Mar-,
laria del Comntl de Daman del Club Magete Orr de Armstegui. Delia N. gari tide Ctirdenas, Maria A. blark.
--Los simpatlcos espnsos Maololaa Rotari ade Mariana)o: Anita RuiL de a Ferrer, Luisa Car iota Pirraga, d Grupa de Tetd .mez Duplesih.
Entrialgo y Lolita Lopezcrelebratnidc Alvarez Ndaez, Modesta Rodri- Cuia Portela de Villalba. Virginia|Lourdes Amdzajlla. Mirtha Santa
ce octavo antiersario--Bodus det ga tde Grana, Berta Orbiz de Linca, Palicin Hortensin Rionda, Adita Cruz, Gisela Munoz, EAmerald Gacr-
Broncr. Dc iia Leia de Millis, Faustina Go- Rionda. Momay A ramonte. Maria A. cia Sdnchez. Silvia Garcia Sinchez
yanes do Rodrlguez, Rebec. Llmp~y Cardona. China Puch, Miriam Pe-.A~dda Texidor, Beba Rodriguez F ran.
-A tnlisht ialudamnos a doii j6ve -de Serralla Bebe Almoin dee Grru-' droon Vivtan Cetndoyan Lalita Val-.ca, Teresita Franklin, Lalita Zai.,ar.
nes nitrininotos que cu mp lei tCua-[tia Raueai Abril de Vega, Oella dde Fauly- Elena Machado, Mdrta|Teld G6mez.
fro anal; de frliz enlace--Boid de lnceran e Esplnosa Amalita Rivera
Flures-: Alberto Tamargo Sitichez de Estdvez, Lila NuftaL Maria Am.- L a .... in de et-ta nol he
v Ofelia Garcia Vidal. y Arturo Se-Ilia Gutiirrez, Gloria Orejas, Can- ,,a 1uf u
rra Fernihidez y Margarita Ferrer chita Gdaez, Olga. Rodriguez, Digna!.. .... ..
Quitones, tGarcia, Carmenctta Cali. Anilal iCa- El Paroie" Ia tagnitico come- dos como Martha Mun'iz, Jose de
In. Aurora Mitede e d eFarnindtz, din diruaitrca del argentita Carlto San Antdn. Antonio Hernandez, U-
-Tli s iao- BIdaus de Ctiro-- Grupo ad Chechi Remon de Cue- Gornstiza. cublri eita noche, a las hI Lazoa.Antonio Valdit y Augu t
( itcInlenel ncilicille lone tltierigiueZ it: lydia Delmis de Cuets, Roa taueve y medio en puit. ni pitItc Barges, figurandad tambiioen l eml..
Hl~utciaii -u"' ps. tutu bnttttIi. Lily|Remilit-Menandzc-Esaeta-Mendina Mi. escdilico del Patronato del Tee-o.I mo Pepe CemeJo, Erdwin Fernin,.
-tia, ez Petrit, v ds titi-- Bdaided mrd, Ej, peranza Poredn do Mira. May concurridon par In ltninc s ,den. JAlberta Insia. Macgot do Ar.
Al nd t elitetenett Lo tRs "A les, Elena Guerra de Pcez Barna. ci-eri esta noche el teatro "Audit6- titan. Bercardia Mendaden y Daniel
f"'.":'-' -.-. y aiiellseeapoti, Gait-rCella Ferrer de Muuiz, Fit. Cervera rum", a i8tZgar pnr el interds der- Farini".
SFe a......ISaga idn. de Rivero, Margot Seiale do VI- pertldo ponr el esareno de eata grand El Exem". ..e.or Emba.ador de Ac.
Ila, Luisa Acerveoddo d iHermildez obra, conalderada panr In critical nc-[gentilna y oiemis figuraena.do adi-
Cuitti,,c ... ...~ Marina Commaedo Carcms Chely ma ni.de Ins .ma ores concepcionese inmacia argentina acriditaia an
,,,am, llCaro ic ....Y Maimn z tiba hen sfdo lnvlidan de honor
Ialo LRs ". it Garcia de Folgasa Jennie l rnindez del teatro argentino. i
-rimel. ha Rsae. Feyre,. tilts-rinla-deqtntrnanGrdenirFernindez BajaIn ldi recci6n del desiacad tea-na- eita funti6n. en Ia qua el Patr-
ci printrc nvera t io---n daB Pnia-, ,ti e P zde emarrideniReaFiidrde...'-Pt adel Teasrt rind. homertaje
-as' t.a-,eai Bentr P ce.de.Rem a tai NIrl ,r rrrr repibcl dedelPlata
Piii~l& .'bdis An. Luisa 9r"rai T lna 1 45 l..eratrt-r cl ear n"t-i P
A ltidott. nlcividtles Iifloa iin IMaIc Car e Parde LeI6.V'- de "El Paente" a t itsta.slt cr.,r-' it,, nttnda an is Pi ONCI)


I
,MODEI

Ed


PARATROPICO

El modern radio-fon6grafo Musaphonic General Electric le
proporcionar audiciones tan claras y naturales qe superan a todo
cuanto haya usted oldo hasla la fecha. La pureza de reproducci6n
de los arm6nicos y su excelente calidad tonal le permitirin
gozar. en todo su valor y plenitud, no solo de los programs
radiados por las estaciones locales e internacionales, en onda
corta o larga, sino tambien de verdaderos conciertos en
masica graboda, con tal pureza y realismo. qua Ie pareceri que
la orquesta se encuentra alli en sla casa.

Toca discos Sta.ndard de 78 r.p.m. y de larga duraci6n 351;,3 r.p.m.

GENERAL ELECTRIC CUBANA, S. A.


dificio La Metropolitonan
Habana


Marti No. 102
Pinar del Rio


Estrada Palma No. 554
Santiago do Cuba


ANO CXVII


PAGINA NUEVE


.^
? *-


meBteti^

biAmuA iut LA IviAhiiA.-iviAnirtz, o ut inLbhLhO A I19)U AO CXVIII


iLL


Circular de Moss. P. Serantes -

sobre la Hospederia del Cobre


Indica d6nde deben
enviarse donalivos Resurnen del dia
para tan bella obra El Circnlpr
--Esaa expuestoe -n ]a Parroquia
decI Va-dodo A Iascnaomndae Ia
SECCION CATOLICA tadae sera I nfUncr1n eucarios-
per Juan Emilio Frikuls cminim pYReserva.pa

Rnactnmnada on ofl proanecio de I0- ( olfer llnciax "
tNmalrln El1Cobre unamHoseedera A 5loos 500 p. mp porcvt pln-
pt-a alola inltotn de Ion peregrine n-o n radial "DCivmama iot) Ca- N-
O00 -auodam Ia Santiarnln NaclOial l.-I.. a del doptnre Mimal 1;
orm Nursra Senorfa's e .!A Cnrldadd I-a Dnrln Duuo g ai obre "El Cat- a
Cnare. rI Exmnin. yRvalmo non Ia-mann py1os problems socaa-
nor Engmciq Preze Penrnies. Aranom-- ion.
pa do Santiango do Cuba. ha ouqcr]m!
a- .m..ra..n. Circularmarlc idta Rd a. r- Ejercicio
don ml pierho do- Cuba. Circularmuoge -Dr Ins Maros a SSa:uj' J.n
a 15osnlcnlr :entnlnfos foiUxitual n- Bnoco. en la Iiglesa do tiMaria
It a ac na lnuaa :nn: Auxihanraa ]..s a l 'as deId
cosolmbre.
.AL PUEBLO DE CUBA
,Nuae Irn Toemplo Naoaonman, deidlra- J untaal
da o In Santsanta Viagen de I.Ca- -A Ian s900 p m del Gonsejo
radad, erngidoien El Cobre, lugar pot "San Agustmn", de Ion CabaRlc-
elia escogldo, coma oescogio e de Gua- ros de Col6n, en su edihiclo
dalupe en el Tepeyac, e], de LujOLn aI social
aur de Buenos Aires; el de Lourdean
a ormllas del Gavme at extreme sur nde
Framnla pof' el de FAtLma en Cova aen Senliaa Catequistica
Ir-a; esta termiadof a0 0nque le Ial-
tIa mushos e amportantes detaller En la iglesi "La Malagrosa", i
eLa gran -naallnata. que da acreaamz
n- Slmtuanrio. es-an oslntanmno teamnm dadeo F
dtl. nwmqueo -aler n a uolc ni In rlant-i 1 It a latts aabe- n acia -r e nla igle-- a
minenuacll ft imbe(tad a- mi o u alta n... j i .L.aMiltagirsa", a cargo de d uso '
.y OPro 0P m)olt In gu, ho I mI do d If Itoi' 01.. un som m roi, aie- a
g l i im q Lnt lLm L g a b am t olmal a ade acrLmo
ant es ino .uom"inniamna poaba on am att)lmia p"ogramna, preparadn
i- mioecumn'li macrosadod. 1- 1 l -opmumlam dci IrtmploR P. Si- _
squIera,guaellnrane. te posau. 1'10O1. O aminoS C. M.
aS neo esnta a, ladn m aimno del San- i aurae 28 de febrero B p.m.a. a
-iainl Naoronal mama hospederno r. S ei mReunim de catequistas. on'itanao
a muanntaallan. P011 es. ou edlicn gqi n aa mirn galarm l n of tolambden.
:. im ale umar ademoudo deo deoman-, o -oTInat Lonon nana eneiInr asisten-'
n, ea lpru ale anp on 0 maU de hoi epe i s mat ]or nifnn o S al aI leate esm o' to
0-m1rpalnlri nitme, d rc aon e dI_ .luv g. 2 demarzo,-B p. m.
tl %an I Onalt uamenlt a vcsatar In Aciomcenlalni do In Semana Calt-
i rle ama md ainai d c la MadreAc In..e .- ..-m- I c al gue so vita, y cuya 0a0s-
'% -- -- I, .-,, e lph a, a t dns ma- coat6
da enosuomao,;natoieElECOrme. nd 'a.ac, o o l-
N.Pfct Ra no tellgnnmosts o- Teona: m"Los n fon tqe son nus vec-
trdorn, fuara -dc Ia port- paranm;1- o. i
ba repl:,mlal., en El GnomCobre fills aod iAvita o6n de- Irene Acntla en "Re-
F.m agucl 0a0eno lugar Osilliado 00 t -1 cnrdmardoam neota es a abuelao".
I, riepgetaegnnmoexhuberantp y dr Walkaiimama no en l"Querer voa"
pratje mIponictey s ntmeztint gail Miili Gomamarcl am ',"Plegarb R a Dins".
a 100 a ba otrarmo mval reposo., gqr Taroa.la Va-mla con su guatarra.
rlrc % rnnlnrtao eb erpirlUt ma cto El mInco n "nmDesIlm dc cantosl cubae
b r Fum in parol material que nirarga I/"'s
rptiin ) vslaltev is d .3 de marzn, p r
p' noln'aut al vnasutonle drIIfet 1 morn. o
I a aIcsc e a I odr' a Inc ndn s do
ma ra I balm ail r 'iili o r . Sibuscaa un upartroan a-m
plvi { Ililrit% de loIos In, ga CI
tall i Sam Iiatin N sa ma ) ala' v 1 t a m Inim ala 4 t1 p aM.
we, -'ai maIoi'an u rtlna r 10 ciiinto s lan O lt Iitl f at iigla, 111111' aic py pre
s-tam Intl'l 1'rla1ina li ii( Ila l1in 1a1tne ul- pitum el salimu A acoalm knu cim eonit-I )
ale bjlfli, atalmealma a, aahr limo ag e uamiv oa....1101.paa 1 In aI nmasa de comuni61,du
l-od ( i i, -Jn( i( l l' R r it o w- n.' al t l h l i .......I
do:.uill, ( m ii mva uimian ta muI llaria'l b isa I hoomamt -a I.- l a arlou aColecla
pi l iI. I mm111iii u,1 a lo i e i i i rll Keeton semm .lma t -1,11imll ai a.. i. 'a dmito a, I ian ltl l l psas ai-
slat tumg lt' n-am test omill a alma I 1111 ma I an 1i ll (IF In t la bumalamV (im air
aIlet am, 0-Illlmum a ot e airfiraim e nflp i llil a I I a .m a
illi :olov'tral .Is;a ni l-aml lain
ln-Ioin r lifer limo0 popolfeotfln i-a- ,fr--we
a-- ol raiim n i rmlioomo ;IFaisa ]a Ninal
iota hvllrpll in-cogoinn t ilf h irn M oAell imorto li U oCIC Ia
bum, s ln gilal-,o Ion. Ierlalml at( oll eta In- .. I .. i- iamoim ni i'u)m nlgmt iaml'l Caa tllh 1
I'all, ll 0 ne11 til e amm.111O )ll(ln I ala' luaulaini-ammo nroft-reela p Ac niii.
-lnInoh-vm 5' a V 1 c ow labia, m alm it ,a m" 1 Immli o liai luau to baa dIn rt
t i t ib zi 1 1
ulm fiim iallifi ale] leIniullu o Ni mlir llo f I m m la 1ii I i;t o, eam I
mlama fIu loill. mmlio aaff ) l itaio li aln OF Cubai 11"N' u am I ama ti -i ton atsu
o rl t'Ib vui (IFI al ilabUl iti t
mat .. .armn-. .. ..tO llm a ima '" lrl~~~l'l~ l'l5 I ; 'l
0l Ilamimiatm iml" r a llm a r Ii.. baa lb alIbieltadl uml b N ila( l e, ma imIa-n I,

mai l matn oIr i nldlin miiij alt o] i' 11 llu ,I)mIla, a e0I' ,mtm i m A l it l I,
aI m m-i, l l mloi l l n ifll",ala ia ,I'aIial. V u Irimm nlk Ir mamai
Fm.aaucb I ilbabl 111111 i ilNl, V in.. v lo m hl a ia n- tba m
aitlm la Ii a itm i la1,so fb Iaf iaii I. 1,db.l boaur ,l tied atm de small
00g 1011r enll l i felt)0 del Il P lislm .

rba Ilium.. l', ,n blmu .h, Nanim,., I .,ta ()ant,,oaisbiz'o
g 1111 If itii... .. l ln i I) 1IFi~ hl,
I1 Il' it mIll t ru I luIm l ou t i l iIll
fai in mmall m I. ai au ml alel i llama 1 loot i1 d ii. Ae..11..ob iT l atoa l at
hIl iati ll~lH i l ii iim aam i'ium iat Imaibm al) aaamral..mo I III' p i' rbmh' mi faI tr
flut plt.eIl l l' l Il- lo l. II II hll. ,fhi l )1\ ll j- if d lr pal ...... lll l l
ni- i ,aoIl Him I bnlurt l \i1ta email' atdooilo ,m r .ha 11rIo l lng a,
1 lak aluoll I mini miii l Ia1 ilum I sum" omaau 10 lll ll Ciell"la-
.1 ab ,ea b 11m41111n1a.m I, am I. mlolh i n I IIuu'1,'..... I l,.dva Inaa a'ma it (al
: oll-ll lllllin V Or li I n ll ( aI i tid lll ell ,l
allr i m mu ii1,1 tw it oli t ibl a all l -.u,1 mull- I, t-4 a, itman ale rum
i rs- meal I~ Iii iam emll tl)i-miam i~ l~ am InI- a 1,11,mum 1l,.a1ua ala- lam ml -lam ii Olh (l a-Ill a
ma IimI~iit ii Immmnh \ % ia imim im l~ibimimi (;I/lh mumma aai mmll bus hllrlaolson mlega'
adl m. 'labi a Imumi..-., Hlllt'bii1ii iii-lln al l lld lal [ illCll
ma tim-i .1, 1 11mimicaim 's b- "
Is, I r V . i..alt bai. l ,i ali' I tII 1' f ( o -
a ,,-a timi iC ,.. .am c um,,,a,]. It ,i i
Ii1,11 11" tt tl ll i lalam abu amh l hIle n el I l e
a'' l am maa I 1111,0h a -t, h tll mimO tiii ll i' ifld it-iti ,
I n. g il am am u gml am ii a l' ie dioane, l -A K 1 i1

ill tha lb lam ll.l '1 0 lu,1ibna o ranl elieb o -I itle Ila, t r .. Iloll a,m i ia limso u M a-
rIll-lil, I' d a I am Ieh n baa n l~r tnnle lit, Auxlhr h ale b ail millO talnl I o
lar la e o Ia a-lblt. (tnila alias. lema l ilts noaug entoil l ugloiniam fa
mliami11n'' ol-mama 1,- ra ol rlu muieiO ancmtlo,140 Au~ la 1,1ga ammiol .II uotafl oo R-
1lm11m, 1 011 00I, I, aoallmo lassi, nta til- fl l aa obemiliuclan- m anluaumedo maasBOB-am
Plea ale rtll" 0401 qllel ildo atA tolnloi- bit iont cer rdlrlon iadr o cn i r olUa
lari ale lasI fi Iris li ts' ,llslllpF ule ,laVmgm nI o Fat llmn.u l ,allada orn -
holdad. t "b dIF it p tri ellrt i In ciiripwnpns th"rnoentr ell roall.dral
do oIoho Apodorlnmala dolaoh i-iei-nnonla l se-
K 11 l. ll9 l .l l Uni l d Fit o b u l ,n go nadnm l dmiatll' O Cr hla V a ia v el o P ar ls
G'abia ol dtlllnom aUllmlma ate lanto em- ci s tgollerl n mama geelt do rorAdotd
I mnum, ll a m mimi nflali reInle ',a ll o(tlllamal gnol ge n t fs do In
(1,11, (11. P' lu ,,In (lR rqu d e r " ell_ ya c ahd
,u-m . u. mia, bill a.... l li iln-wrip0rso
Q m'urm m a alu tn it 111 / Ila s um ticmIr m f,'1
hV il 'al 11rlit F [l~~'dril ( d llt-A hlla de P'lfllo
I .. 1- 111 il h l [ill t tl I'w p i'a nu-i I t U lt in~ad"h tNill I ii Y us 1, t
lab.I mamma Iium I1 ilie fl--h i I n b ilsIL'11m do .e A, el
m ".I, a la alam i I l-ie \llitn ilitAltu I ,-
'W 11-1-A 1 il, t ~t I is d it 11 'jea t i l16 Lie I'lo, ldr.
i. "i ii gl a llall a Ih abut nob Il llama sum balms limoI
hlla mu'mlt Clam u mama Hibm-al a a n l ulla s alla fbmi maa, sitmil. tI mba-atmt man Ir
Itt -o f".ia.m ,,;:m C I ... b aa Ambo m ao mba'
it Ic'J1 \t I tl ul la o v % I i 1,1 .I-[' I p~ [ de Isla de PlI-I
I t ala'bill il It,, qv I. p -o i loi-u" i ).Al ,a l pre-,m s co o C mil
itl-i u l uauv a, f i-ln, llle ull a--, a ., d ar h rl fit
plt'lf" ]l~l), I,, 'I h d ) ,a/I% w] latr ] ,,,IN I t ,1 u lll de' In Doe, nl,i
vmii a ra0t ma fIatint.do t Ft, au.1 GaI. ma % aImlilt -
ai, r l mm. mum nma em f,,1 am 'I,, hino l llm i lailt li p lmlu 11aI te hrltandao tlo- ma-
SlF-lu In man11 1etie I'lel toH P a-'-" imallm-pllhapenti losn dlle-
i 1v %,- \' apta ro-trI- FI t(w am. -mau in a ascn~oitandolos can pa-
ala-a to' a. 7mnu1au a 11m.a lei-ubn a a mimas I an lamrelmall, dSe' lilulmr mama
c it : I, anl d, lam u-h n t Io si a pairn irum alr ic Nm l-na G erm R
..I" 'I I[ p1lrcn ~l adre 1Luis Donli It
''am mam ml mo-nt ammo G;Fglib' iamb ticma mu lu l a in elo Sanoo sa-
cra qlpo~'l t,,i ,i v ron l'l ,, t flll d It IllIpota Ins cxrurstn-
llma n Fitoh am- aero t Is uitul a .al,, bam a i fi, l ma o f I, mmdaja n d Inse despue
Pl.- l rh:,, A n pr'mIr na:ma -a ate .... mbbs d la ni-a llu ad oa d I Santo
1: e !r e F i,iip;nrlo tie S tnlarv aj: r LL' li, HIt, ip111 lslaildose de,--
C'lin;l Apiw a(: I t; n fi 13it. ." ool Igil- I ,. }, tlmzale pi~ ncipaies de In
r~,B I tc &~t'. Ip olnlle I ii t [[+ ,H a del Prod,din, pli,)a Bibi
0-moe 1 F'It l no' al n,, ; a Scol m n a av lii ,,ll all uI, lh]s de Sa i o, n Fe. fllI-
a a t, i n' n m lI 1:, l- lhr.,ama dc Sll"anto ha
la mpU Ir-- I tin -e Ina -mutIton-aI.1 I llama 1-1 ] Ionlledio.,p,-
iaft Ia do --Icub- l, am 0t, a. a- maI mom lt li-n dni lorrs o dfelp -
Go.,.il A 1 t ans l l ] i.|,1 t, ,i ma' pmlgmama p les alda I

oar '. an rA I al- ,wh l ll i ri in d o Sa S.tom
tlolm. Or l,,I:.,h...Islan t d c P ona adlinen
atnai Satmltu.n \' ,d, ,, h a' ml :ou nrad ptad] an~l-I
l54 Ia- h-ipa Proc :\ Saat tmr a PIi '""' bod dromoonc a i nut mint
|1.. hfo rll, d k t 4 ma dIa'. r-, rdJ buaat~ a1o lum[a }s-hd
-alumna. hnd ~il ,,, a,,I u-au, loan s'la, drnaamooa -elaio
"a Onat i-uehl' 1: ]a a ,",(,m, ,xc mam b,1ar "z
on t- a aama' ti-a P.per, mini"'v }' ah d amna dir a Salulmad
-Iretn Nasal- nar S pn ... ..I... n ,n, a oalubannaala e dci taom
a,, ... ... ..... ma ..dr-a. ,, b i Po mu ala. 4 a. .
-na h Oenumab "a am .I ma.~n 1 P nn11m a l l a slg non a.
0 I ii loam' i ''.ac- a,-, in en hlot-aims r111 nla o ma I-
a- Ilam ~ n Itm Itoimmn. mrlrr ,r 4 umm l a tl" I, Auumoma v dmnmaal
i- tm d tni s emolenr I -a. 0r1o0.p a |" ( d Cla taut Pa-pana ala t o~f
tea coa mall uto maoiha .
I oa E ego i I'x lan,~ ]Ial 11511f ('.tnil 01 l~r

luete tiersnes ma:,,,,l ; It a d... a dm Palatan....ia
at i-n Tulamna 00..lamar
Es Ia igleslo do "Ef (gaemofo"' I I.,,/PtlanEua' Amulomlo Turn}
a, -( .Pt Room-anl dm llarruam Satanum
Eum In gblslat Antuago ale PD C',-l t,,ceroo Moanro, lonunlo
ninalam noble it a-nt o i1t n 15, en el ",0mm'Fr.A~nro dm in iMora ala Con-
dado a... "ogo dc Ia Oilden de roda a.. Ma ala. Abrala c..oda de- Tpoyos; Ire-'
cadoron, ne anunorano para ol dis free. I" ar 'atturnadz; Fembadad Mnonaoledr
Iso rollens ale Inc Noooo Vuernocs In label Eta1 omml; Monuela Mattes V~an
honor do Si-salt Maareneo 00 pnoepa- la d Sob nado: nome Safgado; Mania
roaman a Ia featmoadad do Naeotro So- R1dm anon a. Loana Aparaaao ale GO-at
(aena do los Dniolore. IAndrma Ot at. outa Coba; Suana Pt-
A Ian rammo do In tarde: Media Rn- maaren., iuan M.! Camops; Anmaond
p uu a oe Danuna Majestad. nnosa Moralm a. Atoo Canto-I Adco Sn-
outi dialnrosm, esoutamn, ejennrieAo dl bloc; (brain mlan Carrion:; Jtosemeraon-
\'rurneco pialaca nobreo Ia Panado ale doz; Martut Fernanadcz. Chqugocaba
Mnc-rn Snnnnr Joscrnt om Nof e Pa- Cahozo- ,uama Pa',. ma, Eilomarpa Ra-
dar Rogunabdo beodamado euaranstaea, aromra; Ilaanaraba Gonnalon: Gailler-
r -ra t ma -t'ausI neoemne con Iaitma Vabdos. Pam a Goarcm Aifredn Mo-
Imucan ap leJsus Mainrenoo en promo- moo y Eoget an H Sbonro Vill~ain.-
50mm bermmnaodo nasu eopdla parti-fe dePreon~a de la Ohrde ln~a C
Plam con eb Miseree entcafda, p ef osada do] Crasan do" Luopuno do Ia Crn-
r'.Am, de "Porddn Oh Gins Mln". zada Aol ff do joimo Ae b9t


N oticias


Cat6licas

-Obsequio al Papa.
-Mepsaje.
-Ruidi Salat.

BUENOS AIRES. febrero. 'NC,.-
Cotno reouerdo del Anno Santo la UiI-
Sprnidad Nacional de Buenos Aires
ogsequiari a Su Sanlidad el Papa Pin
XII unaoloecci6nc-7 volumenes en-
coadernados en piel blanra-de Inar-
isa 0quc adita el Inhlnaaor die Publ-
carones o do Ia Isaiteraodad. fundador
el relaot es in do op pafesors, elc
Pbrn Hernoan Beniez.

AMBERES. febrrn. aNC N-M.
Nduosvhuysn y CAm i genera l de Rd-
gia on Terra r Santa. vina do rpJrun-
len para Iraer unt ensajep de ronn'a-
tUlac1on de Ios inunanerables grabes
angnos del Excmino. Mons. Kerkhoffs,
obaspo de La-ja, quien acaba de omle-
brar sus bodas de plata episcopales
El prelado ovisit6 a Palaestima hace
un afio y ha pyudado por todos los
medics a los refugiados drabes.

FRIBURGO Suiza, febrero. i(NC).
-Despua s de 20 adi s de servr co-
mo secretary de Pax Romana, Rudi
Salat ha renunccado pari encargarse
del pLieSol do director de raelarionnr
Ual]ulrales de la AAeiman a occidentalla
que c ofecliera el caocIllner Konitd
Adenauer. Salnt, qoiao estuao en Ec-
tados ULdrisY Amarica del Sur desde
1939 hasla 1946, fuo nombrado comen-i
dador de Ia Orden de San Grcegoran
Manto por Su Santidad et Papa Pin
XI on reconocamiento a su obra apos-
olhca. "
CIUDAD DE MEXICO. febrero
,NC--Los Ptadres Franniscanos han
,oalio a hacerse cargo del lempln de
San Francisco. en Tlaxcala una de laI
prmeras 4 iglesias qgLe edifacarnn en
Mexico Ins Francicanons, hacia el
ann 1524.'c6lebrc pr ous reitnblos. Fiet
annnihradnosuperr cil RP Frayop Cnn-
"aon ('lc an0OFM


o Quince jlleves
En "El Carmelo"n
A pamlam del pr6xnmo jueves, di;.
2 d11 toao7o, oser el-barrmuo en InIca-
11h1 del Carmoelo. Lamen p y1, Veda-
,iI lIs. ejerumaosmeas-a h Quince aJc-
\1, ;11Sit SIminio Stictanirnito.
F1 Itado Padre' ons Lais de Sao-
a; Ti-enlSa plnor det la raplhl, h-a
..m..obnda t oil u e primramm
p Soa ,,hs Cultoll qlV Co 11lstlrim en l
rIn re/ada i l ais l so aju nves, a Ilai
,,rwIi v Inordu| de IIIlll inallukell .(lel al-
aia p, i. SIII nl mum donla uaVi agen y tpa r c
at aila. 1 Smiv ,ll nIla Iri exm olicltot
oadnL Sa nO Soawopinenlfnl saarl
rooiran, ofor(u al., plrgal at. traon
t'1v i l, l O liand c.oIl c ln l[
Etllam Il iruo
b.at cirb os alad mumaimnr ;,ir, as- an
Il)ium I ala l flIt bs fI lad1osa ilbltellcl.
1r0 fi biaos eclorpan' Maillire M amnmli,
In 7cugIer y Amoaay ntMotebrk

(:onluninLI rolaloria
En CabaUoroa Citd11rnc
El Cdlalgeoo Dtocesans de Lt Ila
t2ca de Ia rnmani "A" dlloas C(aRallr
sok$ t'atolcoso la pdisptu.lto (flO aIn C'o
Inamlldl nResfarl' riiracppoadlenmleo1 au
ailma dI oin l. met so aielfbmoell Is n gle-1
'il.ium llab a iliml mlsin imim M a' I.I umi
xiloolll iollilligo (t li'll .l as -h 1-,hl
de 1.l ninlowlnl, -el lkh \ o{f" ., ,I a
dl-eAll'. I ln *b~rl iv i lT IIll a V ,I I, I I... I
I limro o mrI ml I II I Ski mSmalll mmu
TrlnIlII ulada III ll~lit Inl pw 'i l~l
dour Pieotallsnno Imamas Vgilk Ah, autI'o,
'.otea lomua tam sIloma as deamIn am -i I%
miluaPi oil ooa'llmms lb y aslm iiAUamolleu-m i lgI.
en IAriI toilpnap %In-rtbOs dr to
yhll ...ell lt-ecnwdoitt e .rlV(wir\ io III-.
jelo IeN aIrmumll aft' lainllemdo a t mlh lam )I
loarndald. -adplol ha ins

SBIARE Y ANIRNCIESE EN
EL saOIARIA DE LA MARINAs)


e;Qu6 podemos hacc

En eta Seccl6on. el Dr. Nlfiez OarrIl
consultas quo hagan los lectoros del DI.
problems oe Puericultura de sous peque
guntas scan concisas y qie lot problems
claridad y me-or eantidad de palabras c
de ser tiles a la mayoria y, en tal virt
llos asuntos que tengan mayor lnteros p
Dirijase la correspondencia a la Fundaci
entiree 11 y 13. en el Vedado.


PICADILLO CRIOLLO
____ Por F PERGIO ACEBAL
Don Ramon Al]'arado v Esralante,
Ye Hoid persona honrada Can] nnrr golo,
pa ranicoer onaha uona
se in con vrrldo altan a tllra in nte.
li-vannrial acdosal ligna de MIAI
Icla Anatonio 1,6pctz Aballi;
-n1o6m mAn t Pnn Ina
y fie pore a poi arar a F nI manlom.
'rantis roaunoas rotni6 Ragne ;iiGlnaira
qar o ha %elilo n pIlcorn de lalla
y por sn s, halia
en In rica iy gnsa manopdera.
Y Rlando i Gonzalezn Crrensn
ial aanid d d ehAEurroNa ha corido,
que ya se ha convertido.
siendo un hombre tan pulcro, en u n hurreosa.

Manuel Menendez. duefho del MIAMI
-Prado y Nepluno-
In que me haiciste, In consider
com una ofensa; comno n insulin.
H are unos dias me aseguraste
que diariamente teo dabas gusto
desayunando con Piradillo
-con el que sirvo Ileno de orgullo-".
Y ayer, "Manolo" -gaqu desencantl'-
tne vi omando tu doesayno:
FENIX MALTEADO, que enSexquigoI,
Sen el que estabas molandna churros.
BRbiendo a diario FENIX MALTEADO
v sabonrcando-como no dudo
aque oaboreas-esas comidos
qga bhacen en MIAMI, ten por srgurn
qgAe estaoas siernpre coanmo trilnquee;
masn on por eto pienses, Ilso,
qgie lngo miedo de tus ra ompadas,
poes no me gastof ambiin buen puoda,
puoeso que fnmo MATERVA a diario,
qgae es an refresco gqu gusta mucha,
pnrque MATERVA fnmbh6n le impsrte,
come es sobido, fuerza a Ins mdsculos.

Tael na aqguallns qtlp refrageran
Ins alamentns cno JinLEONARD.
aastan, sin uda, menos cnorrlente.
Consuane mants y enfria mAo
LEONARD es algo que sugestana.
Creanme ustedes: es nolosal.
,Y c6mo queda cuando se fimpia
con el O-CEDAR! No ignoraran
que un pulimento coma ej O-CEDAR
en ningtn sitio pndrcs hallar.

Con el cepillo de dientes ANGLE
-que es un product tambien de Sqgibb-
queda mAs limpia ]a dentadura
ANGLE es soberbio; erbanme a mi.
i.Muebles baratos Estrella y Angeles
--o ceversa--; CaCa LARIN.
Y ponce punol, cars lectores.
pues no nme queda mis por decir.


ra
C
be
vi

Jn
V


q'

v1
qL
na
sU
gLdi
la
pa
de
pa
d.

h
tr
d
si

qk
le


I


d(
S
Is
la
T

ta
In
m
q
So
11]
it

F

1


Ada Jilmnez. Florida, Camagiiey.
Consults No. 546
fLa seora Ada nos expose en su
iarta q1e t0en mun hajito de 8 aiads
qgae en nmuy mvivm" perno que sgun
es do 'c"viva-" de flare. Meoanso
d dare Recornslituyentes, dica ella
tpxtualmenoe, porn como si Ins bn-
lara a la basura. no Ic hacen efec-
tn. En virtud ade ns delgadezo x-
Irema lI hago estas linear par nre-
rabar de su amabaldad que me ex-
plaqe cuales puAden serm as causal
comunes que pueden dar lugar a
que on ondo sbe.halle montinuameo,-
te Ian bajo de peso.
Respuesta:
Fotimada Ada:
Quiero aclararte que enfre bas
causas que pueden tender a tu hijo
en esas coodiciones pueden star
las causas heredadas de padres de-
licados pero con mas frecuencia es-
ton problems de delgadez extrema
en los ninOS nse deben a otras cau-
oas lartcmalesdo oy a enumerarte
Orimera.- TI.l tN(/ Licomnid-pa ur-
S i- le s] lunmll a ial ni Ps1 s imsifli-
camemle erncaaodladalo inadaCoada en
cahid-d pama I. gnque un rganisino
ielamna a sit mdad.
Segunda.- Pnede haber matlan
cnostunbres yvmates hbatosn en ]a
almeriiaeionranmo. por eJemoplo,
cromer crn drnasitiado prisa, mati-
car defeclunsarnente por piezas dem-
tariaso orardas, nomidas irr-gulares
e ta-se hnuas, glnosnas3 crhuche-
roa, g orentorpecen las funrionce
dliePlt\'as.
Tercera.- A rliudad rxcesiar drl
nubo sea pnr Jutgnas nlenblos o por
tarras excesvaso do lcologm.
Cuarea.- Arnstarst larde. p, en
al virmuabd, pocr descansnco ponc
Solnlbo gte dan logr con freieen-
cia a nerv'iosismos.
Quinta.- Anmugdalas grandes n
odrlum denu ve calaeLOl~ qsuge me-
quiruoaanoperaenon inmnedaal
ScXal.- CnnmIrnT-O de gungo en-
fmrne dod grave cnmn la tuberoLI-
loIns, o]as cnfermoedodesnde olora-
7no. a-r.
Sm algnnas dr ,aO rncasal odesdA
paemenc Pen il his1 actuia en ronse-
moosplaiy-IocP'prres omejorna ec-
liva ham la ei- trilitm amen msa eaul-
s-i (' esta lpritma ando nt aldes-

%UrIe Ansoin.ala. I. abana.
('onsotta NO. 547
Na madm m dctln o
Coiules non, l flmUaia grll' pa-
din damn e i ll cat min o at lon in i ia s
imenmle, (dV r5 aflns"
tRespursata
flm 1111 rlola grmcn al.m ol] nirnir
I,' miealia sr daodosit ol tniImA% fill-
la- rn,'rdasn rnmpolaO y Ins ju-
onn de ff'atas flresc lIon tIoa film-
ma ahule ]a i-amla tleno el pubhuco
an rolirepto equiradoone i'leero
A Ina platanitln s Ins qe soe lea
sumpomt mindmgelos y. sif embargo,
sV hilieren mr mo s flacilldad y
-' pueden dnr sln problems de
anmguano close bahsla a Ins behads de

fEm mnI ,se lg .m-mie diclelnso hhab,
1toolh de Ia t-looldac(ull "Mmlfala
Ii 104 h t ol lillidaitn O. S Stl\[ntXP'I
"".10'. i t pti ll dale his svi-m s t-.
1 1a ll -a i' n di(l ('ll (t (ll erehii l
(tIll ''w l rl hies n wahlro~s y dll
nl'-a, l maimo IIlI ala'l obs aralmaltos
f-aim 11'Mint" a a baa JLlgOgs Ac fritas.
paja doI an1'aaronconjo]eompleIn, rl
oni-mo onP l de naranoan y drspurs
el if tom -tes eam-dtail nespecral C]l-
d,iadngomna roando nsleccionns el do
lotae Ir dps a] nlfio doble cao-
dadod do logac lue tna de jugo de
otran)AA ,Q1n pA- oqt' PuoS nsen-
rlllamnclc pornunn el aUno ale an-


r por su hijo? Noticias L


.n pretar'ate.nln a today la iversas
ARIO DE LA MARINA sobre oIns
efioa hijo. Rogamos que la pre- -Exposici6n pictorica
ials sean expuestos con Ia mayor
posables. Tratamoa ene.ta Secel6n -Perez Cosme, president
tud, daromos prefeeen.iaaaque-aa
ra Ila generaldad de los ectore. -Sensible fallecimiento
16n "Marlian" en la cralle L No 106, Moaana, mi6rcoles, a las cinao de
la tarde. sero inaggurada.en el Salon
Oceaida. calle 19 numero 561. es-
anjas tiene P double de vilamaina quna a C Vedado la nexposilci6n de
uea el de tomato pparn ute elobras de Rafael Morenoo. uno do ns
quot in dert in ant ida d adpe Ea1 intores man destacados de o Ia hora
b ingiera a mismacanoidad de present y del cual exulsten cuadros
ltamina C es que se apela a tia en al aMuse ao de Arte Moderno de
edida do dauplicar ina cantidad. Nueva York asi como en otros lu-
~ aresn deslacado dn oe o rtieamerlOca y
oacsefina Vizquez. Santiago de las Irancis
egaa. El creador del Saldo Orc,dnida. doc-
(nnlaNat4rn Rafael Rodriguez Delgacdo. se
n eConsulta No. 54 c omplace eon invllar al public eha-
,Joselina nosescribe diCreodoanon banern, tanto a )a apertura aCMomA
ue hace una somana qu e in nexhibic6n de lons dias psterlaores.
to la uerle do toner, un hijo pergn quae srealizarAde nco a nch en p. m
ui es prelnature, es delir, .so u
a6 a ntes de lempo y ella 4ur Ce ebr6 junta ordinaria cuatrrimens-
arid onio sn d onmpay quo p ella .- Iral tI Asamblea de Deltegadosn do Hi-
era saber a faicn c gur toar el- Ias do Galima. baja Ianpresidencia del
a r da a con rpero a i. ttular p. s. r, senor Angel Prezo Cos-
Respuesta: me, asistido de oIns miembros do a
Josefina: Mesa. La junta de gobierno asisti6 ca-
En primer term1ino, ne Ito olvido si en pleno, con el sei r Luais Fer-
ecirme cuadtos mess se te ade- nandez Albo como president, y el
anto el part y despuas cuanto secretario social, doctor Jos6a Abella.
ciatoa a] nacc. Se guaord6 un minuto de silencio en
esn sonu Eto n m oria del seficr Gumersindo Igle-
otalie sorn de nsuma importancia c sias, president que fu6a del organis-
ara sabe el uonsejo qu tengo queo on. y. en sucesid oUna rveza probado
arte, pues moentras mans se hava e quorum. r se leyeron el nata ante-
delantado parto anns cadados rior. eli nforme de la comisi6na eco-
nnmcar,a-a i.,,-,e,-.,Ionel-
ay qurrtenorc-an el nanoyNa-anion- fnioan-r Lco-la elol-
ras mean peansa nlasexagaeradol de Inf-era.- -a l.Ii ne mlaio
Then d calaatcudodn-os E" alla. nraelielArt-, elub delPgado
VuolvvLna eta- o ba H r- Nco a lncbiBlanor Boobne a propuao Isa nodiil-
ilno gusto le oaaaentaleoen c anno rcaran parcall d- o eStaaltS SOCla-
In que dabes de bacer con tu les; peirovistn elacriterilade otrus se-
auerubi fio res delegados, opuestosa a ello, re-
To daro insa panoolfundaoent ai rot s moci6n.an
a g iao oysgc penroen nndade dFile anorbisado resoideonte efercaio
nes que haylqul e nte \oren uenta de h J Aamolea e] seor Perez Cos-
Svigilar inuahoo ri ltodo prema- me desganuaodosealsetor Josd R. La-
ra Y gqu son lo s sigurienes: pez Ndfie z oano vicepresidente.
lrimer punto:
Hay qu e nantenrle a, colo .-r Naotrna queridng anaigo don Bran-
oral porque estnsna fios tenen ten- lan Nlcaaiidez Rubio. presidente del
nsialira mbn l n ilrculn Salense de La i Habana. aca-
pe oca p unale fl o ba de rrch bir l a nolicia del fallecl-
egand putaa:a Inienan de s iadoada madre. Palar
Hay que nutgira pn ltiino cn" a Ruaia de Mendadez. ocurrdoUln tinma-
hmentacrln exacutamente c1ralcua- nmerlt en Maleca, Asturias, donde
Ida. aesadia.
Fercer punto: Delr.aaoe en panz a que u n no-
Hay gte rnidorae ninaba dei'It-deja d, avirtndes. cocl bannsut deu- b
Hay quoes pquldaren atria de ls- don an general noestro pdsame mas rn
aeoeinne's porgue en nlano de' i- ho, lade d
a clasen las mas grave broncnedia- ,
noias sr presea n Inron usan pe- En ula dll e direcli'a celebrada il-
uei a santomatolngia y dan Ia t-aen- tmaarolte por el Club GCradenseo de
araol que to ntenn aln cataira InLa Habana se tom6 el Acuerdo de ce-
igero y, sin embargo, h ay ale Ac- or ael banm onree de froaternidad so-
uar la roga trra nd- ,d ce nstlin6c bailable, et
.-- - -......ha - ---- e po en0 os jardin in
S e turva dr San Francisco de Paula
Innesont r notn no. v eadn trabaianda t
e se l a a oraniaci6n de resa gro n fiesta
re s e aa'no ae :1 Ia aeqt iganl Ints ,nsocados dN aso-
ai adiaia dec-ho Chlb, ron sus far-
GPro i

G ranat en Pr id 4s-24 5 cetoeb.aron on Sin-.i.
u a lg.d de CCba l Asarabla ia ciooal
Ins de ]a Fedferaci6n de Asociaeiooesa
Arte M musical .. eo..C onaI de, CSe
,. .ae a ...... ... importance askotos re-
i-...-con lan labor que des-o
ellivueiveu la ineiitulor n s represeri-In
-.d.n ras en a IFed racial Y fairecleola
tecitaol he la lpianista l 1i aa. E dia daratia de i masm a. -
r itulandn president el sefiaro Abdon
norfeaAnericjoana Felipad Marli r. Marenma. titular a an..vz
de In Unian do Vendedorec de Tet-
Schuyler en el Atenas do0 S.edeianoYQUinraa osee
desempfdo de so nia sidn.
Denlro de to mayor atnnaetdn.ov
con sastlencal de Ia caso tolahdad de
sus racompnn ree, alebrd ao primern
seold6n ardinors la nuerva Directiva
de Ilijos del Ayuntanmiento de la-Es-
trada
En Ia Imisma se procedi6 a nombrar
Ins dos cornasionies de mayor ampor-
fascia que tIene lc tsociedad. La Be-
nefa-nciti goqaed6 constaltuldn-orcen lansa
a -,., formna:n piesideniae Baltasar
i,..Doapia: secretarial. Carlts Vi-
I ti nGares: 1VOle' ..Anlnoaio n- .
,lone (larirI Meajide, Raloll.. ,
ita Fratanas1rO Ccar acrdo y SRamnoa No-

1fa de nmuebles quedi inlegrada
pjr Sertfin Garcia Arcs. Virginia
C' lai-lvro v Manuel Somoza.
El oltaino asoninh raladn fiat sabhar
Ino ,randen beneficrns qu conceded '
Ins aonorandon Ia Implataliaido del 0110
an Reglamenlo, asi rams trazar iin
740n plan do propaganda con el fin de gqu-
lodns Ins estradenses conozcan In ven-
tajoson ue les result pernetener a eq-
to progrosista y acogedora sociedad
El sefdor Requetle. ctual secreta-
rin. nos ruega hagamcs saber a Ins
asnciados que para cualquier peta-
di6n deben dirigarse a SecretariIna Ins
lunes, ma6rcnler y yiernes. de 7 a 9r
doe I noche.
En su salin de actmocord nofre- ---
'ido por Pro Arte en la tarde do La Secci6n de Fiestas del Club de
hay. dia 28. un reratar par el distin- Ferreteros rv aiofrecer Ia primera
grado violanlo J. W. Granat aeon'- gran fiesta de este adio. Un gran bai-
pofiado oil el plana par Fran-cisco les do ,maomarrachos, sefialado para el
G~cdant. din d1 de marzo en el Palacio-balnea-
El programs eo elaSaguIente:nI a. S'ton enPrmeria y Veinte, Repar-
pa Maramar.
I DnaaDos colalntos musicals de los mdi
Concteathloen Salt tm or, G F gnstadons par los boaladores lendron
Handel a su cargo Ia nmlasica: fermanos Cas-
siuli iPremiere en Cubaa Er- tro yGloria Matancera. E1"--in-
nalt Bloch. hiepresidanitede ls Secci6n o. t.-
Iato el dinamico Felix W. Gutierrez.
)lao 700. ol~rnoag eai Ri B ecundado parIa dnsfemoselementro.i
J e dacspon a Iaborar par o que el Pa-
s~a 11700). Joaquin Nm incio-BslnParnr cid Ins ferreterns. luz-
Ohro Sabre un Irma Irll a c ra -sachea cefantssticamente aluma-
Pablo Esteve. 1701'. Poaquin N nadd y adordnapn g y que resulted una
aEn mpanoria del insigne noto delagfiestasveradaderamente intniv
cubann a dables.
Hopak. Danza Ucranlana, U- Apenas aninniada Ismismao es ya
Innumerable in solictud de invloaocin-
ssnorgky. / nos E1 in secretaria det Club. Por el
Vas op 3P no i5. Brahmsn telefoon 1-3001] no facilitano former
Vaos Lento op 4 no 2. H Grabnor anformcn n5bre In magnifica fiesta del
dia II de marzo
Phillippa Schuolre
Dentrn del mavnr enthusiasm to-
Phallhppa Schuyler en hila del ma posesion de $US cargo, en el pa-
afamado columonsta y edaloc aso- lacno del Centro Gallego, lsnueva
rando deo semanarin "Thei Pa l- Drectliva de "Chantada. Carballedo
burgh Cnouier" gao 0 tanna aCuba nss Comareas", que relacionamos
bhrn donranon Phileuppo ltitar dden-u ustosos:
di-anat pogsda ,-s.P i-faapa sonondei- Presidente. Jos Gonzilez G6mez;
do, muy pequefia, --segkn se nos re- ~icepresodenie. Josd Gonzalez Domin-
Ilas-- Una decisida inchlnaci6no par guez; secretari, Manuel Crespo; vi-
It talanira, romnzrnandoa toolS asudi-nsroescrelarao. Pegerto Gonadilez: teco-
dot piano, niendo ann maup pegni- rero, Mantel Vorolo; vicotosorero.
bia Actualmenteo es antanioneri~atI Artar Goonzalea; cocaotario contdado.
burn orogida por in prensa do sa Maoneso Loppro; vlcenecroiario coota-
dor. Ematao Ldpec.
polo. babitndote pacrcsn ado i-n ci Voratrn. Antonio M. Flgueraa. Do-
Cal'nan-l HAll do NacnVa Yoctrk n imango Mann- Nod.jr. Antonio Gonnai-
c] Sleanoac Hoti de In propmn rail- cez. Monool Tarmoflo, Ricardo Gonodi-
dad. oai anoma Iambi-n ho locadn Ili-. Andren Pedia, Manuel. Gdmen.
palta S. S "M. H. Ion Royes ale In- boo Pci-en Contan. Urbane Vareia.
ciloleran Asiminmo ha ri-all-ado -.aost Sodrlgnoz. Jolla Sampoyn. Elian
don etlenoan giros por ofloterranrao -Somnz Dain Dovat. Manoel Fer-
nnrleamricannodinden, .jest Hermada y Ecaricto Ar-
Hne morton 2f to'e,,ncia, Inra de'i- I1'iComsi~ni Eleelnoral Mnanul Foc-
nato en nouetra capital Ian ,'eebra- -analend a Manieli Ceespo.
ala plannala onrteaom rican a nation
prone'glnrco rumobn haria Ia Sepal'li
an do fial]i dnnd e niacardr n'm-as El (:0lIit del I Congreuo
In.... non ......lco ale In '-....... lnteramerirano de Profo.
Ord In laoFeia loleronaclaOmn] il
cc ae, .....r c dirho coin of |Ia de tomnar posesi6n-hoy
Aproveabandonos pono pot La-a K,
baoa. e[ Glob Atcnas In protonloana Mop , a ao noene do 1a nanho, on of
on non nalancos on Ia norhe di- hop, tooal do fo Gonfederacidn Naclanal
a inn naevo, para capa audicidonos do Paofnoionalfm t~nivoaltaaias," not,
ha preparoad an intorosantin pro- en la. callo 21/ ongluna a, B, on ol Vo-
grams,. dada, tamoar poocoldo ci CoImIR 005-
A fian do tootimanior ot_ Cfloh Ato- tar dot Primor Ca, gooa Intocrzmon-n
notsa-a simpAtli a ton distingulda coono do Profenionalcs tUnfvoaaitaoiao,
nasitante. ha cidn invilado a par- gae tondri por cede Ia Ciudatd do L
tialpar en of rocitaf, of donlacado Pom abona lo en l aproad dO nfopro
tenor cabano Manolo Atnareo Hera. foornan i nonvi ltanexress de Mosxpra,
onion ofrceroc voarie otameoso do mlombros notegrantec do dlmho Cao-
gustadn repoatorio, coo Ins gao so mite Gestoar no troafda-an a is nor-
dcsnpedirdi de Coba. pa gae embac- mann Repdlblic apara fanare nofdal-
cardi prdximamento mambo a RIo mcnfe in cnonvoalorla do- otto mag-
do Janoaro a cumpti r contra'o, no oenen to.
Todnpo. pehare presogiar nona Efdlal9delofun~det 1049 ee-
norho mtoolmal de grandoa otiaeti- tad dllaho soat en of Pamguo do .Las
vns.Amdcicano de Ia Coudad de Merlda,


YucatAn. hablendole corres'pondJdo el
honor de reallzar dicha proclamacnon
al eminente m adico mexicano Prof.
doctor Ramon Osono Carvajal. ex
Rector de Is UnGvarsidad de Yuca-
tan.
Toda- ]s agencla de noticlasn doe
mundo trasmoitliron s convcnatoma.
habldndoa e radiado por laa emisorams
del pals a todo el Oontlnente.


El sehfor Luls Pousa Cobran =-
gente auxular de la socliedad g'allt-
go 'La Aurora de loa Somoas,. noc
inlforma que las juntas de dlrectivas
mensuajmes en lugar de celen-brase ios
segundos martes. como hasta hor&n.
se verificarin lo sennndoc* mevcon do
cada mei.
Notsa de ontert, g. que traladnamos a
1 miembro dae lsa directlva seoMia-
na .


In ministry y un alcalde en la

gran jornada de los ferreteros

--- um --de---- Andreu y Casero eloglan
Reumen del dia la u n i d a d constructiva

Palacio gallego de esa clause dignisimat
-Toma de posesi6n de la nue-
va directiva de ot Beneficen-
cia Gallega; junta genere Ior- SECCION ESPAROLA
dinaria y extracadinana de
Emigrados de R re- Por Cindid P d
uni6n de Ia directiva de Natu-
Srales de la Peroja. Unio6n Tri- Cm s hala anunciado me efer
veoa y Vivero y su Comarca. tuo en Santiago de Cuba la Tercera
SConvenci6n Nacional de Ferreterno.
Cenltralistas Tuvo lugar los dias 24. 25 y 26. Re-
(:nreliCas as-afsultaron en verdad extraordlnaroan
-Lns d Ira Casa de Asniin p os ac tos celebradons en torno a la
CeboaraareuanioncanylSnoln del ConvencI6n y tambian de importan-

de Propaganda en Estrella cia los asuntos que en ella se trata-
Subirana, para tratar del Ban- rn
quele de 0a Victoria. qu,' se El dia 24, en avi6on fltado especial-
etooauard el 25 de mar-n,. mentepo as convencionistas, sahe-
ran de La Habana hacia la capital do
Oriented las personas quea hubimos do
Vendedores anunciar. En Santiago de Cuba s
-Junta general on can i- ncontraban otron valiosos elemen-
--Junta general en sus salnnPs ^Hbn u urne m
de Prado, 410, segundo piso. to de La Habana que fueron en 6 am-
aibus, en tren y en automn6vil. Tm-
bien habia representaeiones de Plnar
Palacio astur del Rio, Matanzas, Las Villas y Ca-
-Junta de Ia Comisi6n de Glo- nmaguey.
sa del Centro Astiaiano, y Las sesionei de trabajo de ]a Con-
reunan de Idirec tivano del vencn se eiectuaron en la EIcuela
Club Canodamo y Natural es Profesional de Comercio. La de aper-
deo Concelo de Boal turna se efectu6 el dia 24. La presi-
daeronoel]ninnstro de Comercio, doc-
t, r t[r Jose R. Andreu, y el presidents
C.olonias de la Segunidi Convenci6n, sefior San-
-la Zanlal-lat daoa po-ceaidu a Iis BOLIza Re,nante; Luos Casero, al-
ait aleaa dJictalvma en "Ia ast calde de Santiago de Cuba; doctor
I .u's del Ce] l itdi C.lallanlt.v a Eduardu Baidtad, president de la
la Palhntoloia aieut a a ael Comnia6n uit annzadora del acto en
tropin utig0ar al suJJu:l de Saintrian de (uba; Pedro Diaz, presi-
Goberio. dented de tlos Comerciantes de Santia-
go; Vict6r Ruiz Aramburu, par Ma-
Th ri lanzas; Casildo Lapez, por Camagoey;
Dp ndietes Amado Fernandez, paor Las Villa,;
-Junta ordinarna de dirlrtiv0 Santos Recio, par La Habana; I Lui
a las nuevc de ia noche en su Morrifia, que actu6 como secretario.
palacio de Prado y Trocade- Cerca de doscientos convencionistan
ro Cita el director enderal, ne hallaban presents.
senor Cesar Garcia Toledo. Abierto el acto poar el doctor An-
-dreu, el preFidente de oa Segunda
S Convenci6n, Santos Bouza. ley6 d n-
Reformas Y forimularlo ,undosas cuartill as n.lizando lo nqu
,r t e habia hecho,b y sefialando aiguna$
en la Lasa de Asturias paiatas a seguir df los debates; aserfial6
SIna fe que tenia en los resultados prac-
E to e-6id correspondiente- a e- arcon s de la Convenci6n, expresando
eia in D are cia del Cntreo oA t-rbien Confvanza enm que a autorti-
ran denpues doe aprabanlao rin t ad cchorian Inssolacin c go
vnei anfoamo doeml eetoc smalociales se apontoaseo p faaharian bueaoa; eln-
elmber6 saob me.. aos particulanot dol gd la. labor rendaidrpreIna Comsa6d
r ysistbencila sanitaria, del que fue- organizadora en Oiente s a Is
on ri rados d os parfitiuar -. amp nrtanci a'aqUeo "ndia of. e -nomao
Enlre os casuntos del doctor Collar aoneomenciad dae conenaannsre-
Prean n pomeialiasa do neaoto- lebradas se pudlaeseo enstotuirI a Fe-
'cre roeaci eeaIsaenad e Paesuroo- deral n iro dc elo n F rrte no
aedifieaci6no I .a..i del hipabelln s 0ese0iba aoenof cluact nora ane
panri pao a nAn de Ia Coocrid p6 gadoaid
Bances Conde", dedicado a tcsialo- rodd pota a on f
nt y .ambatn Ia noong.nizanmd del asdoc Ia cooperation pres ana parsl.
ierac d len a ro n X, 0 inclae la grar esa lercearna reunidon p Iea presen-servtco que rays A uer indiao uye da ,4 ,,cion Hal delin-- e
...apor-mao do faa gte fa hOo....ban.
dqusicion de alguanoa paratospar- Lia Caoero, cque leo de Santab ao
tedel portatil que se acord6 n firme Li aeo lad eSnig
n o n de Cuba, express Ia satisfacci6n que
.dqurinr en esa i minma s esion. le producla El que laos ferreteros hu-
Adenas se sacaron a subasta no- bnesen escogido ]a ciudad oriental co-
laes somn istros, El acr e fut presidi- mo sede de a tercera convenci6n, es-
o por el tntular,netioar BenjamintFer- perando quea ia misma fuese de re-
rndez Garcia. sultados practrcos para Ia clasey pa-
p ra el gobierno, por Ia mayor earn-
Ua de Ians prmeras medddas del prensidn entire ambos. "EsRta ns, dnjo.
antua gob eino del Centran Asiura- una ciudad abierta; no lieneo laves;
not que damsa RcnnocerR a ai de ha- par ello no procedo a hacerles entare-
bers acordadn. iu ]a de autorizar ga de ellas. Espero que crada unon deo
al sefinor director de l "Cnvadonga" ustedes o einta com a en su propla
ra uer a el a lsto bueno a aquoe- a Casa. Y qu en este L din deo a patna
las pi escripcones de Ins medicos que podamos harer buena i Irase deo
Re reflecran a medicamentos niyec Marli: "Corear amigos es construar".
cmlones ue no fgur caracn enl formu (Ovaci6nd
ari n relacin6n vigente de tales pro- El ministrol de Comerenm dijo aque
duclos: t lanobien que Ra os hnspila- su presence en el acto no era eosan
izados se aled lndo producmlo tera- ocasnal; era alg ocosenida que le prn-
pautico quge IAo fuerenndacado, sin ducia satisfacci6n. Habl6 del interod
costa algunn para ellos. del gobaierno que reprosentaba en to-
Estas medidas, que rigen desde ha- do In que se re lacionase con e mejor
ce in tares, han l producido honda a- desenvoolvimieno de lasctacvidadeo
sfacci6n en los asoclandos, que han comoerciales. Salud6 al alcaldede BSan-
visto atendidas sis peticiones en am- tioe de Cuba, que. daaljo, es una rne-
bos sentadps, y sa Directaiva, co it presentaci6dn constructiva del actual
Msa socaola, ne halla complacida pnr goberno de aIn Republca.n Hab tam-

^ r"Ji'"l^" l lid'e'n-^ ." ban doer Ia artcbdsP1 l ietr
haber hech ho onr a nsos pronea1bin de lan acuae i6n a del Gobieno, de
encamonmadas erina p serviploIa- lasmedidasdctadas y de icompene-
cda do.l basandose en el hecntio -.- Lo -,ycooperaci6n de todos parm
dlal de-quae Ia etaridad debe ufrece'a ,-,--- general. Terman6 felicitando a
Lr, I- it, l inoer posibleo en el los ferreteros par el maognifico acta
orm plar fundamentalo lue estaban meeebrando. Los aplau-
del Centro y atinctlvo principal para fueron entusiastasc Y continuados
I la iniscrpci6n de nevos asociados. para los oradoresi.
Sesidn de trabajo
Terminoada Ia on ses6n'de apertura,
Tres jugosos prenli os e. imenaron ans labores de troiabalo.
La Comosi6n de credenciales infoerm6
el festival c a stell an o de nsu labor. Fu t aprobada. Trash un
a ersoo. fueron designadan los seat vi-
S Dnl nCastilla-.n gr i represidentes de Ina Tercenra Conven-
'ao diua ye Canla". S a gran ioe a- eno- ua c qpar cada provancia_-: e-
ma lupaca. se ebeebrar ei 12 do noar- doares Edmundo Alvarez, par Pinar
zo en "La TropiaI". a benefacio de del Rio, Aveno Gonzrlez, par La Ha-
las obras a realize ar en la Casa -de Sa- bana; Victor Ruiz Aranburoa, poar M-
lud "Salnta Teresa dcn le Jesas" Esta ro tanzas; Antonio Leal, par Santa Cla-
ameria ser alara p ar los numerosos ra; Casildo L5pezo, par Camagiey; y
espectacul osUe se proesentarAn para doctor Eduardo Badinola, par Orien-
darsioa de n lconcurrentes Filest to Tomar n paoalasesi6n en media d nloa
netamenteast eldlana, par ss tupicas apalausos de o nenoniontas.
meriendas, par sus cracteristicos bal- Se, concedi6 otrc receso; alog voe-
le y canciones, ejecutados par grupos presidentes eligieron di entre as al
repgaesentando a cda provainacia presidente de Ia Tercera Convenc6n
Para mayor esplenodor, han prome- que of fud el doctor Eduardo Badio-
tido asistir comparsas y trovadores la, de Oriente. Tom6 posesi6rd on me-
de otras regions espafiolas; todos se dio de grades aplausoa.
deleitarl i aon o elgrandioso bale que Uno de Jos primeros actos de la
seran amenizado por ls cuatro meo- Convenci6n fud el homenaje a In Ban-
res orquestat de Cuba. dera Cuban. Para ellv los convenycio-
A tall hermosa fiesta se invita a to- -istas se trasadarono con otras mu-
da la colonaa espanola Y al puebn rchas personas, at Museo Bacardi. Alli
habaaoero a nue disfrute de "Un D tueron recibidos paor el director, se-
.n P Seiala" of 12 do or,- n Fernando Bontel. Tambian esta-
I'll Se clorde o00art l-oY u a,- aoresente el conandante de Ia Mo-
an joeco deuartnyoun lf,,a., --.-, ,, MNacaonal, Guillermo Driggs. An-
te la Bandera que tremolarcvrlltorio-
oa Antoin Macen-en In campadn ale
Actos inmediatos a Inlvas16nd ae Oriente a Oacidente,
el doctor Andrema. manastro do Comer-
macio, eIr Una magnifica gloss del he-
LIGA PANTABALLESA: Junta do cho. exaltando la signifiaori6n del
ias secmeones Ferneno a y de Propa- mismo.
ganda el midrcoles en el Centron a- Loscronvenrionistas e invitados aon
ilego. Cita ia nsedorta Amparo Ma- ntros elementos fueron trasladados
yo. despuos en omnibus a la Pioya Sibo-
CENTRO GALLEGO: Constmuaci6n ney. lugar hist6rico poe donde des-
de Ins secclones de Sanidad. fInmue- embarcaron tropas ameracanas cuan-
bleh Orden y Bellas Arnes el ueves do Ia guerrao coo Espafba. Tambidn
en su palafoin de Prado y San Jose. fueron ouchos en autnmovil.
CEREMONIA NUPCIAL: El saba- A1]iu Iindustnia "El Morro sofre-
do, y en In iglesma situada en elo66nunoespfdndido banquet aRlon acn-
Country Club de Marianao, se efec- vencionistas. Una C ez gustado el me-
tuarn el enlace de Conchita Prez nu, el doctor Andreu dio que, en
Gareia p Emilio Rivas, hbjo este Ual- verdad, estaba resultando una gran
mo del conocido hombre de negocmos prueba de confratermadad ia Convero-
don Rafael Mivas Aio. mcan. Cit6 el mandaniento bibhico de
CENTRO ASTCRIANOo Toac MaoNuestro Seoior: "Amaos los unos t 0a li
boife do i-amoco] of sdbado en nos eccmut n coopnnd
palaomin do Zultota p Sao Rafael, amo- en pnacltIra alha. Dajo gte dc esa roam-
nanado pon I-avaoa Swning, Sonora fratornidod podriano berm aoanor Itc~-
Matancero y Araoodnynnnaus arailaa snones muy panrboehosascpaarsI lase
p Qui~ineo Minponmoubono p para ei gohionno Y re ner6a u a-af-
BAILS DE CARNAVAL: Re mole Eltcn d amlon tongoC marr at.ear mnh
beard i eodhiado, en n-i Polann alnl di- Ion I-aferrtrsardci ]e -
Cmnirn Galleon. coo n lagcooearudo~ dc padan '"El nonro augenadcaoaa am no
Inc mdas aplauadid an nagueclan. seder Nnel CaoolI a-nn. repreoea1a0n
LCLB GEPORTIVO VILLA MA- In- do osa furms, onxpoco Ia nammlfan-
BlAt Mognifacno bale n benofrmn dci i-ann goc porn in musma roprosenm a-
settnr Igoacao Pmintn, ol ndibadn por do cnontrinum a Ia brallaniec ale >a
Ia onohe en non amptmion catoncs, t- iC oenencido' Todo 1mmeOmn ap alaududma
fuado~s enimamcarrleragoen e 000 Pnria nnnhreaonso m aluntda 4
Gunanabarna y Saota M~acin do] So-Idospo~s. ei2gpv a n cerlotnbroarr*-.
ni-rio. Amtnoro inl ni-oteota Palulmn seoomoec do ncahafo On nlao rae tam.
CENTRO DR DEPENDIENTES. anmor an mica nopormotanl arm~do

dedno s esd aarehsde do fo noohe on on polari o d
Prado 0 Troondader. amenazado pnt
Hanano5Snving. Betlia-ann LapeT Snve-
non del Cayo y Arsonao Snarigua. OFESaps
GENTRO DE INT CGION V] NUNc os A 1-6809
REGREO GEa SANiAGO Dra LnA Suar
no nuevo odlfilca, of domionga par]
In noche amonizada par Cheo Beftn R[iii
Poig y la Sonora Mnatanrera. Gnoncu-_______________
rrir-A a diehn aotola faeHoa del Poe-
bla, seflorita Eloira Dolgada p 50u
Carte do Monor.
Elc-- rLbP.t otantn


LL, RAJI^lxim
DIARIO DE LA MARINA


Cr6onica Habanera


MARTES. 28 DE FEBRERO DE 1950


luimeaia p- [ Lat fiesta de carnaval en el Biltmore La fiesta de Laura
S Revisti lusdi rento excepcional s al nqe.ea iv RRafael Rodriguez C Are- Solana. Alicia Herreora y RalI M orr Gonzlez
S6 Ipa Ique animacion complete, Ia fiez- ores, Elena aldo y Manolo $olis. Ra- Maria E Antonia Urbarri y doctor Jo na F n inre nid-n dr u d Rtii nimi,
ta de carnaval relebrada el snibbdo sy Arango y Gustavo Galdo. Mariasd Vigil. Nenit Casabuena y Miton atbeta reptabr da Modes
'ltimo en el arlqe stocritco Habana d Elena Guiral y Agustin Gd z. Is laiCarp y N naSegura Bustm ianta Ir L azoo uda d CGarcia. en cl Vr
Biltmore Yacht and Country Club. Villas y Emilio L.erm. Matild- C, Louis d l Ne vejam y s efd ca dad. ... iai d r la.id. uri. .. r La .. l
Viostio de gala la exrclusia soc E vella Rodolio Castellas y PuP iti Enrique i ia En-N clt fFigorcs y sehra Nicor es ly in isii i fiaiii Loi i
dad que presaide el doctor Alberto Garcia Lgo y su o prometido Ral l.efevri- n zalez y Gar e ila Lzo, hia ilolada da
Casas porn esta fiesta magnificq, o la Costello. kmnAxl ysetr co Lli 114 sP o B io(0" e
queCasistA6 tin grupo numeroso de so. Pedro J. Marl y sefihoro As-la RanoinAixald y os-fora coo Lelin in esposo Hem t.iniihsz i Lui.
Ars ela iat y.RanLIGomnez Trelu. ;rs zo
i-tos cnln ls faonilihares e c vitaldos. Rulz. Elirinllo n ntnv, uri ilivde haber A c niiri
Consistin en Lin bailey de maoiiarra- La sefora Grazielia de In Torrec de Alberta Mensindez Qiiereletiao ld us-ic alma riciiitiicinis
chios Alonso PuJol con Graziella Aliiso lourdes Diaz. Es a fiesta Mile onsi stinoa en uc i
ALa espldndida terraza, que da o en. Pujaol y Rodolfo Diaz P6rez. Lope Ziiiga a yAlberton Sardifia con o mida caonciie. ocutiegi o hie- ted-n
UhC -W^iII Is- a a aEcalibar ia del edificoa.a-cnu Jos Moo Cooru salo i oo y seaora iti do Ia Ichcliadit a iin U II irIia ins- LOS "n co ydet gISa
S- a dando con sel mar.nos edoa convertida Menndezo cacolestas simpttic pa- Adelaida Pirezs Stable y E la rdo de a iti iis.
S ells i ma itco e bellezna ncoompaables rejas: Carmen Hac ill y ManolaA .rca- PaeM Valverde. tie aqui n 2relacion.
par Mario Asrelano, el genioal a o-- na. Juana Elena Cuervo u JIae- A eor a Mtrlin ly il i na MVauda a v Cide -ad uic, -i, .
tista. qoin do i masersa admirable- h Hil. Tatic a Caden lass Gar oa g ina Mrlg i ar t o s- P rirg1iC -I Vdi u ar l AorIia d i y Ci .. I '
r cstaur6 el primornso adorno usado vo Fernahdez aTina Aldecoav nparejotas: .Es Ier ita *.. i ranaGari ii Mci
en la i eliai de fil dce aa a l do r Ram6 n C h erT iFernandri.n f arslo o i le in -oa Carden-ass nlt, csrz. i il. ",o
Ciiro naa s Tn-s-si iic roonadci a lercedilas Fern'indscz Ps-trjn. Ceti
France a in eseahonata se hallaba Marlucha Perkins Y Cuehn Con-Trnvdls Valliant. ha Fernandez Mniel y Por'nl1fl1dn
1 tI en amplinring de bile ide farmna ova- tur6ndo. Tat Oteroy vJuihi Viiansa\Triid araciaai.yiio Fsoula 70dr Misrt % BnCPriiia M iiM
i , ,.sndla con mesasif o n lado y a tro Beba Lnret de Molr y Ricain UtGa rc ia, d Portis al. Toeres-siin S lna y Teri s o d ri
Atl oodo estabia to ribuian de is Lasefiora Manin C. deo MsniA, con Dos rin c ia. Pr a Norma Lazati f M Macis elena Saizar. Ma Cris
Pmi.icas qie constilia en un00 prcols Yuyu Mederos- Allberto Paisio. Ca. noel Fhebles Luengo p Martha Bon. ina Zay oas y Villasverde. lai Aria
rn. Olga u drz F fe. Dlia Pa
Sde linea s mndernas. cuy telo sque- roina Domingouez v Carlos Acevedc rhea y Jaime Colsr Jr. r an y TaCrulos Fo i O a
~ -5A. Sa 55 s ad6 atranes ado en el e extemo dere. Mimi Meana s y tarlin Calla'a. Resaitabiha nctra mesa ladInii- Ros a Maci Ri nda y Raiyne l
AF,. rDO Chon par no s-oanrmc Idiot sin hbojas. El doctor Salvador Miralls se- rna f s eor ftaClarta- Beguiristain Hg- Alic a Abhar oa y Hrria. Eliia
Sdel que colgaban cints de serpen- hors Es rans Poveda con l d ctnr ins. disfrcazada coma Alicia en l Irene Canas py Miinaloro. Cnchta
ta d7e H leodo o Mrinrea M. Simberg n.r.ais de las Maravillas". do compafie- Garcia l de Ia Torre. Edmc O Facrl.
Al coolado cl p g pr o r i ai- En iia mosita. Carolina A del joven Enriqu Bernal. Isabelina Molina p Rios. Lourdes y Li g
WHISKY ESC0CIS ciaba un jardln formado con plan- Clavell y ns prometidao ist- e. ranf-ccid6o onmorairdel 1111am do IaPoctili Y Otcr, Mn.
Stasaut Sd K i ctolas quae conducia median- Texidor. E "' d t con f e Fi eerS Liia mis de a or la e s, ra r. ac .
LAd W IT ......oe un smino de ladrillos ab a s,.c Lourdes Lo ren. y AngelsRamsl aln do ura do Fir d S r ionCsi t oPald aratie s .
av II pa)raod del resto de la terraza par con Elsi Taqtqechel y Migue I qon- ,P1o. Is gran tiendla habanera, ern d Ae no uolydel cre.P. Los vuelos di
ina elosla de grandes cuadros, z oilez. a lov. e aporosa y transparente organza, entricia Casas, Lourdes Prieto. Ioateon-
El has- do las-ma inuaa coo unf Jd Castra Palomino p nora C- bun oatu adornado con fino s en- i ta Fernfindez del Vale, Isabel G on-
Elbadefrm incsa onu Js CsroPao in s~n e valnien"7I ez Clavell, Gis9ela Argilagoos
WHISKYrfondo pintado en versd eclaret ador- sa Antin, ataviada elegantemenae en- caiet de s"alencn. Santiesteban Ado Casals Sonsa.
SCOTCH WHISKY nado con macizos- de globes d ceolo- negro. Mr. y Mrs.-Lewis Stanton. Mr. Y Carmen Galals y Gonzailzs. Marga-
con, stabs situado sabre ....ampla Roberto Slnchez y sefi..a... Eduas-- Mrs. Charters.' Mr. y Mrs. Mi..s-s yr-ito IHes-s-ssa.
CA D l Io |llo Ecia. e|plinada de ladrillos. do Almelds p asflra.. Benito .oa.e-I n sefiorlta MarisinsDcn p toHrry E.ara.ia Morales p Lopez Lun .
Destilkedo )Y embotellado en Esco D. esde Ins.... evede In.... ch*e n reIInela y seficim. Douglas tLondon y Se tarnaberg. Margarita Contreerus B...
Mar Citas-es-asme Bianno. y7rz
In alegria del bare a IfIns acordes de ficora y Re01 Sinchez Y sefiokra Carlog Gonz~Lez Clavlly Mai r ia dleta.tsA~ euy.,I I
a"Choaes de Fpafia" detIs or- n party se encontrs-.ali s- Flin iam ti a .ia.
Lahcntanda As- OBlaik & W\ibte- cEllna os- JneI,,, ooilbaao pLisp-nntoqna.
" :L e ad c"lc V lc" Ct klAn i quota llavana Ca.ui. y del eonjun- enatior Jose Alberni v aefin tBar. R961 Gutidrrez -v sefifirt ~,At1,.r;h,. Margarita Crespo y Morales, Am. I
aumentand s-n An iod l mundo. io CuLbakunga. hIia Goonziez. con Cars-aen Li,,. i Ro- iaa...m.pdCa stellnt Cy opez Bsque.
an pcooscida Es-lipaRimoi? a tiS a rchsi vonIhi-ra sabel C-ic.. it- .. Ssiar s-i lidrolgaC olah. Maliria
Mtlchos Invitd s reettl ell'y so prornelido Felipe IRiv, I,, Jr i,. a pdo arfo ai
F ..de E, cocii r'ent:CAda grill de luciendlo originate., drseraces que puI- Car find Alberni y Carlos Raul Giaul. Hahn, P1 Porla. SLnusansC,-,, e. -t, Prestio e llilaigo G1110. Mabel.'
V..v Anlsaauvoanus-oncahnga..a.cI s,, a Gas-nun Series,. AnlinyLay u-
"Black & W\hite" con s-sc sabor scrdA seros iron una notao de uul y de alegaa-s da Bertha Albel ni y Luiss- l ,' ;- -1 In Ms-s,- ar .eads c M i B a d i p C nhsa y Me-
en0 c ambience. gAni a goily p Miguel Cih li nsii-ls s-Bacardi, Celila pyMo
oCarcteristicoque no pucdc ser producido Poco despuds do las diez. oen nte-t la i G aPun-les Py Mariaou C-in ,l-a .) Caballero.aMenendez, Maria Vicky Cabrera
cnniogucaflIespacts-dAs-imuho. s-resante dessile, se present6I com- losesina Alberni Manuo bMa n se ,lN liens-a Nero CSraoCarlos -sIn Assr-ao s CsGranda. Dora del Colladn y Gran-CConvenientes
parsa mas ntsrida de Ia antoce, El Matrin v ita Muhiz yp Juano Mihue I -i Maria Teresa Cosuso p Laures- da. Blanca Elena p Miiamnt ers- ,o y
CIoL hu". h o r-g anusada par las Pos-la ndo Jr.. Maria Tcc rea Sina li -so "Gu tidres-. Riesgo. Mario Luiasits Cabrera y Fer- Ia to

c^s = ^^ ,r -ruod JrMri eraRsl nnuiir1
ca icla iff Sim sondeArm A a P lsnpo s rCs irsndezn Tuhlit Vidal. M -rceides de
seprsras *raciela Sipson dier Arms P.- Alberni y Ia sefiotra Ckarn Par Rafil Rndrigue7 y efiora Esther Rojas. lleana Schreer y del Pozo,
Rpr 5non as clu aa-s trong. Mars ,Marqueza de Loret de ino SuArez. Bells- ncon Lydia Montiel v For. BIanca Maria Izaguirre Ri M -
MolPE. AlScia Foyn de Aguilera. Elvi- Laosefiora MMrcedes Hidalr.t Gaii naodn Arsslein" v Neniba RodrigIuc s-ia EIs-a Andsaho, Maria Josofa do
PRODUCTOS INTER AMERICANOS, S.A. ra Covani de Castroverlde. Ofehia do L.a -hopeoes. a .sit. hi:0 M- doctor sNnrbern Otero Jcr. Casio p Enagudr MaIrtha Mne- IPA


M'de de ,' *. \ .M ican l A E d a ulnn C arlo r m L a rs t o s. G B es ea dn-iS W as ehora Casro y Brin ui^ r, Mskthn Monte 6 Vu Do-
Son Miguel No 504, Tl U-9170 M rn Au. Paulinae yaru mu La n bonit a sasHa L iors e Mari Garcia de tnos. oeana de Beche. Rosarin Aran.
de Gonzalez. Isolmno Cane dooe Hena-On flares en s a cabeza y aa l Ios-vs-n Coardoaa con Maria Antonia Cardo- go y Kindellin y Gisela Ardarin
res v Lourdes Entralgo de Chabau Arturo Taquechel. n Gillrmo Ech a al. Arenas.
oactuando de driectores Ia sefiora Erm- aras dos padres, Ina lands Rostran F doctiroc Juhtan M.Lngarmai
Inoloa Rectao de Cowley y los sefiares Santeiro y Oscar Fumagalh Loua- el-octr M a om y aino l Ai de ho MS
l_ P _en _N _Caleos M Calvet y doctor Rail Cow- d Cd me z Fr anca, habil sli o verde.s- ua Grczielia Morales con Mas o ee ie mamarracos
LA PRIMERA EN is bonita v Ricardo Arellai. c ha- r1 Lagr ino v Manuel E cisoa del Casino Espaol
S oAR lACILIDAlDESb ti i n CausandopcpaIaa hilariad del pblco peroneadas or Rosa Vzqez de San- l Ens rd Mia
SJDE PAGOS epu r sus mra imiento .se pre-te .o. I lngardo Agniler a Jr. y seInora Lop 1 r parativospars e nib cale de
AsenCOaron ls persos-jes de esdta com- Ana Mis-a Cadenan p Jorg .Agiii bMlrsrnila Hert nnin den. sna a os que tendrA lugar en el
EXAMENESpdsa a os aodes daclsicn ia nuo ule r Pedro Manes de O a v Alicia Be club de in play del Casino Enpai
A DOMICILIC a A..iaci. do numoras Itonly Ednuardo Quinn py sc n- Naiy Rafaeld in lii Be-nff yh July Sisto v Fe- de La Habana, el pr6ximo sabado,
l m r s doGarcia Monte$ y se ora derc Caballero v Lourdes Gra u. di e cuat "o, perm iten augur ei lls
hI, o as i nibsos del Ci teo s parei las: Margarita P e sI bluari-l Digat y seora Ana V Val gran hiesta de c arnavat, piha de

C sru ole onr.doi- Cabalis-s-n Palno hounds-s Cs-tn di misaim pcrmsls-n nogas-or guns
todo oa Ca p. E c p Enni0 Noah J a oI s -ractivos alegr Has.
As oEl e pr tu i : aul C uwley. Blanco y Baid lio Real Jr. a 1,auta- dhs ca-o Santiago Segurc o ya q Noran La Comis6n he h a Casea, qun pre-
AC P public lnuns y raioifs: Beua flu. Vaiidk Fnuili y Antonio Orlel,:1 (ofill Juliet I de (p. s. r.1 et doctor Rafael G.
Otaide s-N H eues ros ercicloso. E npai su s tnorts T-tas. i o C M ua Mo usiu a ri T C lod Col -Catis Alie Jaime ClH v seiora Juanita(on. P-rez de Prado, trabja en todos los ,
.u l yGis-Otra. VYm-u Mi-dors n, Curls,, Ca- ions- Foronhond p Jood Rub- -s, i-i ,- Ja s Can BeniosFerlinus z Ju soel oran Ps-s-es- c prodo islojrar s-n m nayo es ln-
u- marE eynCnde y Jen6lurl~n.
MAXIMO GCiiMLZ(Ma.nic) 560 caenle A. Recio pS.NiCoiris li-lisa p CthussiaCeuuimurtin. s-lao Cola y Carlos do InIa V-us-ic oil- B'-in iEsolinFe rouloden p sefordas- ahlois-po prn ingcoss-Imon-or ens-leo-
DMne .uu. oHis-undo Coga rui. Co hi Pads.Odo de a rad lo at fea coao dl- -'
A b u e lu s hMa r t h a V i hla g e hu s e P He l N a 1 -il s s s n ,- , . b i s is-ad s a . .... I h ,s,, o I n i c in io s- ah, a I a
P blicaldad-ZAIDARRIAGA n v HNaitoi C hr Me"at I ., a M .. , .-. -r ......... 0, n
lo, Feinulluu a .... -- i ., G. ... -iI. i, .-Id s-a.. 1 -r l q-.. I Ir.i, s
lit b ri g eit n o Cs-inn, (- -lVn I,,'G.--... ,.u..aJ - - ,, i-a .ri l ap
El bridge party les la Ceasea Cultl re d tural(ieC,.,l-o...El Sob s-air..... ..l. ...Losiis-m-ban---,., ..-.. -I- -s ,.. .-.s.I-
itus S llne Juiiluo i sl t ii M 2 Ii.l .n D ,o'R N.1 ..- IAo
It I .. .. -.. 'o... .. "'n R-t'Il... No. 1B, ',, BnI.
bSer-fs, i d al IhIo t -a man si s-,rn peots. vs-Min seou-inoub s-arian r ni ,.%enon L M nier Blbud da. M II.' t. -.. -I ,- r .-'t". '."..... .... .isit,.
bridge tuas trty sir ita Caso ut iult sral si ti e l a vonOlaOta -RiIn- t O lm e d s ir M -tan lvo. pult i t r- ia ...rs ...-Io ., I- -.1 I. -o .
tIt lva, Itssnlu cIus-.. h is-a sll in l.A n nt ru ais de 0 Lol apisi0 Chum An-nsa sit-ncoL Ui ntaN' 71111 drC- --1F. i .. .....t .. t. ... ,.M lasss iF.1 tsI t s) i asc., a at i- ct.-, ,1 'it si ot' a rno
'3 y ol ra 11k I n i. llt heu se ll1iT, aTdei, h n Aote llerna, M artha ., , , l ,
sunins-aslo coins |o |po d os tincalonI Aee c a. M3 a rth V d e O 0 a A DEi iUE SU-- N UEVi AUTO SEA gan s
IVI-41 a Psitsltit I ttn- r slitsll, hisa s-tutur r,6pro abuit-nri ibias tic a aot itl (l rPatig-e-ri he hIps-s. Macturn Pt iso dc No.-s ,.t i 1.-,. .I s-s.u r..,-C an
el-rit s-li Otisn otluicauloftnty s v c s-si F'uini sn iusllut ros- nlu n Iso ""Iu la s slosas Arsozy Allcian Ponuul, "
s-tubit Jiseus n utsll.lu'na n Iv ass- icdiltgn tilu i (lI i tllld, Motto D) 0loirn El T'sruo Jiulant. Vfi o;s a Eli-
a in sf r ulilo e, n s-s i lesulantbo -s ti ', uoll df Me-udou an nIIa d(oh Cs-a raeuado-as l De Nrpe niborse : C Grazoell
a: iesh 2-ss' sir, Ia-s-lus,"' r, Glutsi-ua FeloIn.teT. Ilsieon ndl he ,Shnz, l El Moat : Ma-
atubrr- a u M tieuledlas -o sit ouldOh e GrIu;a El ) tlsin
l e at a l tieP1, (l ituugauuusili sit- Pecttfiet ot jalli d re rrit-l-de D% 1I ts-, llr a-lit
us utla tie ilih Psl-sirc de booti n noesl Pepe lr ll 'e" I al
MH(']a ~~V.l'1.. HV~t~gado dr Vill II`tosojntle _p Gr ...... SiRmpsoN U N C A '
M,,I,.N vomkZ b l itII lu I Mainixtr Iorg K tn dP I- e el,11AMor
),DIaN l u ssulus la ts-( l oayi.utti 7m y r M lire tinct ors-b 7 (in 0Is -oa ; iO ,r
& M~~~l iIV :1tins /sal s- is- ileunoshi Asssiitgl sicbia iy tI, u ku-.lii "R
Mitas-s y vili-hla wlluon, tit-s s- ioli tu bisunsll F suitsl-vus l ogou -aum wm u s n
I7 Vil 'lililidi IonA El anIpi.o I .. i. o lunldoin I.on it lla Cali,) (de- It- II II I
y-h tl o ('.. usl nt ti al e tI n ,ha" s I ) tu i t Lo l.aurdcs' Entrial-
)ass luTids- ds-nJasgatm de liuauja i 1 n aiodrs (hlaliban. Alfredo a,orcs e Mat* I
tIe sIIuus/t Itl' Xisnusoh litu t t le -cse- a y l utaul i, A ua ,tI-sun Ieities: Ju iOsa u -l t s
Iiou' la iIIII-tu clalntion du -bl u)hl ll or CNtI"1 ( ov'ivitde y Jnlnilto Mouialll\o
i nhla.sI .... ........ b u) llr ingt una a-.. us- El l ...u..... a ins-itar AlrerhVd; 1....
1 nus-sui uual '1i things I huussil u unI Vui i inia is-i onubuc t dedol
olls-ean la ] Its-in h r ("awleyn snob-u idolln
cillticI ir nn tiok., liii t, ifls-in Ms-uris-, sic Ai duson y .
ImusItits ba i 111sumt usi uusursi r uit, lun tutuo i auinlkiii,iu s i -ilo, Ctasiott-a-s si s-i s- ep
t~~~~~lo lll11 llto l inh dl m llly p vil.rlte, -to. ( tlll/ V a bl 'hEhlo
III dolor dr oolpes ystt ith usll st a lui pike IIIse -I ,,-In I'm oinuu lis-s iu %,-to" Vhubtut, rd
cololl orsIV1ot"&-al gilldlp tcd is ( l o, 'll r r nplP ilo,l
pennia ynIiaihcrida ul t s-tits I ttti-u ii r fie" (uo litui e lIn u e v o I ER
Vat~on It1ii 1-:110 n .tuis-ois -,iuii i
o ta lrAtuiltuJb-snasalh I us s-us,, i -tb -us-uI ot'ai m- mui ut o_ _ _ __litmeor'_ __e__-
1ando1Mon1st.isaas on hlenuholualu 1 ,oin tI i insIitn rrIlla"Ino tneron tnisrgadosh E srtdel-
s cibifll V1, i t s-t i 555 h t f-o titi herio to Ciesc ern .Jr, une hba do e S l-n
a161t6n11,11 c ih i s-sstV p xns sI-ssi ssiuna Msa cn riia Edelmann
10 Ie Csiehr La IMills0
Fjttds 81m pal Ps lol____ 'P a Is-msjo s pario a haln osrn pre-
oin". s(Inganarnioala seolrita Margo
tinftlasgonum ln c y ol seor Mannel
Enciso., lne mlba de "El Cosxco y ,I
Tnmbirn -latso-'eron votes El Cs-
A .. en un solo frasco ,,ayllode Pais ...... p r pa...,r......
. tUbertad inierpreinda par Ia sef'io-
C lta Maria A etonia Cardona
A salotn2aci6n I ao i cn rrencla"
L.. El I hde Ie Policn NacHslnnail. ge-
1a s-s-im iit, n oUi a Cu l n-sefiora Pacqusit
7lytsict -nitl command i- te ldu na) Men-
it-eta y seu ioiaRaquel Oil. el oh pubAut
'ins Isi alu tbllil- ysep l rains- lgaC Valds6
i o, antinaEt ena M di u Can1illo ( iI a
s islot sos c.ia' Nora Uria y Pers y ,
Aguitbi Chs-lia Abaisvlood Fes-nan
dnRosiaa Cashilla, retis d in unit
Id l ~s i ti l sn he M elciusya p It Aanu iu A lahiop
Hs-ubi Mas nut.u n. Js.. badii,.
Tode C,,,Edelb .... "de Cail'erfi y 3re-
,lelaA Calderu6ic inuont ons i o-esIII pre
N O 10, dilrentr de In 200thCentury Fox, Mr .......
spv-i Skoularmsass- oca. Mr y Mis
oFn-lear, teuln cuno Ricardo Eds'l-
u v ar ,sefiora tAlmo Leal. Pedro
Pala wankoer SUcuerpo efitero ~inl ys-san esors Cramuehlo Leianmendi
Pheloerti de Carrera .it. a oeios-a
,. bla arit s Edelmann. Carlos Llano-
e 0 a c IL ~ 1r s-os-lsr-saGrazielia hdeoCa-era. a, doitn
m As-tntono Arturo Sanchez de Bstaa.
lu t ,00nte y seiora Gloria Alvarez.n E .
!UU -1queqa 6pez Portil o-soefiora, Mr. Ed
t {i ard tUgast v In sefioirita Skouras N,
looc Macia n C-vasal.
de 24 a.36 horas! F,. l. .... Hi
Finances Srcs esto. An tonio MRnoni a
Ya no nocotits"coscbinst Iascot do \o y Aurora Fernu indez p RobertotPo.
YZ n neesil co hin| frl O dl I~/f''l[ il lMhick v Chita Diehl y doctor Qulnte-
coo1agnlatua petfumods de locada y i o s-aFossas y lefiora Josefina Ami- AHORA MAS QUE
desndllo i t o s de ailao. Use firat i sologuuet.
Ledoncc$ md iJJ Uso coLrpodsomamle ":, El doctor H/clam Rocma ..... POSEERELNUOsu
Lodli en lodo sUt cuerpo no solamen, gestll eu]sposa Anita Simpson. con POSEER EL NUEVO
te cn los iambia sins de ii caboeaa I ins F Francisc -oaHns-s-s p ssjhfora Anisia
01nOesist it155 iooht 1Sum pson y Gautiermo Porbins y 006Lsea--i co
piety YnnIslrms~a aln Ins-u Marsha Vistogiaiti.rspite
ci(09 hti 111yg d U tn patin-t he pans-jian.as -doho ordeaao1Icat 4et brinds cil
Ladhhanto 1.10 ssstnaocnean e[lcits \ I asi: Ofs-lboa Cor-tada p Curlos BsaEs.""
pittectlst 11142111nl do 22 Is / Pus-a Ell Miriam Soon y Ahfredo Sodriguen-. E ls-ercsry del solo p~is
75.h mht istiii u se .. El Esthlec Panda y- Enriqno Basto, Ilea-I aLds-c s-n etl
hagi. 12115 undo. bamlands, csmsinan -s lIAtT ascambrono en oconoenta!
AGRADABLE A LA PIEL NO Hoelnev eruy
DANIA LA RlOPA DELICIOSO ~n- je 2 t h - n lcada sentido ,.ofroece .
rapbdomenle y hi dots mnhasc.s, "
Psuobelo. y in nails slemprl U aiF5I$WslJ Ahora mao quo nunca
"ruFOMUL.A 70a onpra--mejar pars au.
IU j0 .major en~o
Pus-a El Race doss pace- Vava used a los salon

o st ariedad do pcs-jumes, ass-asr o INSUPERABLE
eacncontras-s Ud. su Jragsanscia predolecta/ D. VINTA EN.
Sotica-La Central, Mactaco de 06.
0 rstena Inudl' ~te e HtlNalnL ENCANTO, FIN DE SIGLO mneoc SOlrz Galinan Na. 200. / i ejor quo nunc I...
EnoraoLrao csV2 d o2 ,ASEGURESE DE CUE SU NUEVO AUTO SEA

Calle K 2.56, Vodads. TELL.: F-5624.


BY 1950


. Una compra "mejor que
nuevo Mercury.
ado fsa un auto egtupendo ..
acional en funcionamiento ...

1950. grande, mejor que nlnra
* dioeio ns elegant .. fun.
- economia aan mavor.
Svera used que es la meinjor
ar . mejor en calindd . .

es del Concesionarin \i-rcnlirv
1950.I'URY


AsO COvm


PAGINA ONCE


a

DIARIO DE LA MARINA.--MARTES. 28 DE FEBRERO DE 1950


de


Deben emplearse en las zonas Entregara'n el Trataron de ocupar el Sindicato Llego de Pto.

rurales clicas ,Imbulantesl 4 los premios de los Dependientes de Alnacenes Rico el Club


La necesidad del examen fisico, peri6dicarnente, Ello provoco lifla rifia lumultuaria. hacitndose 4l 1 e 9
a los escolares.-Ejeniplos digt,,os de imitaci,'i dehnomicultura disparos, pero sin que resultaran Iheridos.-Datos 'Amendares

COOPERACION propaganda en el dominlo de la hi- ,is[ PLICIA tiaraez Mejias. ce 46 afiois auxiiiai-
cgi e l de Is nutriein, y de ia Il- Lo hara el alcalde en del int.er.entor.y,.....re.a.in delTat bWn arrib6 nuestro
.C I U D A D A N A rha y prevenclin contra las enferme- Por Francisco Varela propaganda de ia CTC, residente eln e r E e
dades soeiajes infecciosas deben setr persona. Una canastilla [ _ Santa Ana numern 406. compandero_ E. Secades
por Ar..ando Mariboni organizadasyv repetidas periodica- At escindala producido, in.er.ian
mente hasta ser vulgarizada. Una pu- En thoraca de a maflana ,-,,, .-s pugna sindictele que desde el vigilanite 6187, Abuton Perez. de ai
bltcidadageneraIMseeharaeenrice forma aa a lla Ia eara ,- t'un tiempn a esta parte vie- primera estuaci qaien pe'siLai at
ica ed l daa tr d. .. er- C at dc at Garrid.epaadea a- da b- da d ali V
,,Lao m ai l ua cr c POP" ,oet o ncat Pole O ea lde aiia.s .f .- 'i 1. ateri'thiiajartrato aIlabepr arrecaa.poPrOcrCcr
dn endiori-ta a arinaca c re na de. .in ias, hogar e o a C-arta P'claia liBe lra i doh e spCam-.. .** c t rst a ctnct dce Ret a oni
ual crsdleaaanast rt iunfadorpstdelI5,nd.c__0_cone__propostode
Lorazacsqo clpaaehcouoaaaoInsss;ua r aplaudcrunnns01 aal ni- l ibn co a oglant e. n int a cti
o" nenutea. Esa elnpoicionea e e eo a d era y asrc e l
tter ci mn stuo ide Pe-ud a ar do s d Yel lh n as con densoricada n l ara ri pa d dn 4 Elicu par na hs as aci t e. dn V ,a ,nra; d c ageot Pere ..... .ai .e r hac eapar dc pasad ra ista atrm

nciado el iin ranca tioes laa goia U die rs- ageonileren unrado oeric cas o brg i tin clp cc dencotraba de pr- Sinirat de d pca dtsennlabn deiAa troducichdo ac -et--d- c-lad ,. ....d de tno reaot car citi cubA era e
ida dCPtin INi I riba tanic m odel itrae .. aes oupara lo I a xf .. cba d c sd palos. ct de Mar ai ca io i .. in e t aeh rlotdo, tag inda de se a tam -jaae S ie i. n.c to teca too ccs
i Pnra pIcouetn ilmar cd a E an coo adon ccl s areas ruidaios er" Laeantrega par esetitta daada o pr tm- s .cto- .r|Io ct ydo n 5 i a sin culzc, nnapac -C qaoc'r i icN aho ca. uen to pasta o gnc-
l ain cea potms -c acc-ira edod c a Ciia shin c Iidoa Ptlana ode pital rcde i ..Ic-nan ;. -- oicrril mmec n N i ao s a obc- Pcarn et opuiaispla d id cnlifcd, pi c0 t uiciamn.aao tdhir Or acoerdiucon eleiir crientaatIop
dsteuriiucid ncc losiicci duel so aum- a(iptdnica As elaricin1 s de los6 Dinaz do artdo. elamanosd prein2 -d ec rEl p an nlerto 3(likea Antaeo l ,Ie t a en p te dot s d s elno i
,,oin en Eata p lnc irma c ue tii.a .er a- ha enede medntaldiondo isca dc ienta Ieta5le tan fcademiahn anty onasdoleeosV llia n Z ducra depeduentd e a17: ole di l la gntc Pez c a ii a ps S ortunlia an f ordte ne bola
d a m rn e e uc Earstcael n ea -ue l nc a firmae el ieieo C e nal de baorra.e 6 ,ndoi del Mn acipia d Itlelra, Jo uod D a "no-
itrgrta .atepir ia i. 'natrtialjare eoi Eoruy cia o ils de icas iodod diiae Macpa e in d .a agoitiuza h e pamsoieni.a. antod
-, aI poit a a iat0 d abiip i nditeo 7ou Angeles. o alor orn'ad d e ceenl enar rl nao aer ate aria oleos a centre na ---antero c de e t n med a r adjoins c. ins d na aea d
ietanodaddep d p so n do79nce alma, In d.clr- ne. Esl auto re aues t rn te a n e hitagai a
braslvde ba e dnaem r deo "ttantod d e dn A dadiin A ao Barge s. r f ol tIno Sa zScm aiz d Iesan Fe ol e tof hna man tarde e n ., ..toseatttna 3olel t ueaimnoSesti e nas eaat. ,
m a d g n t s x id al o b r e e o g n i l F ..... o r e Cl g u ezba d e i ea Se "ir t noe Dp snd e ng aade A l m -
lilac t ite coludmas tiara obte s crle ih senrol elan eduateada d ina I iadiadpa- l a ipald p Joso Ereiusoyo ai e tr Maue idOla tie lan o nid. d .e.eque pet e pron'm. posodo, to n ed u a
i, parole dirmel'a del Eiodmed ral e- eeo. dado .d i n o en "'- recr et naptaten a bar l Padrd eo anna '0 e..asmNneton Rr igu. ue uer ae no cl. q uran.huter muerto de l n" re.
"a cc I ri e Lon a ecs dobaind eno ara f-rmu t pueoni ess ti C -tC Enirepr de ermoiss a ariena yd.,....a"leop e nca u se em C
ponatee1 Ila.tmnr fMtaestrm r oleu nra co cit e slahios e inca n) pe.moe-e o nlas" atr aIatep n c tame nte en etr l oca l conneida po a Cde ho tdidunoa q-.,.: R.., ,camos to anerores vpa cai ti-
ciiaz ie tea nctii e t cimectesdEsla eliniraAmua cetocen ra Cde a eluDiaz ardo fcs don t on adiren-t.cnu el prsnpnosaita ole-apoeocreapcm~una da ole fibbr ado firotrr n usta ctituol deen~ad ranc
iee I u" ol ciculiacao -la uaar ets poa en copda ogcarIns aole .'. .a.clubeApa nmtddesalosoenefalu ae. tr tieia l cfn en ta altr elio porde rA a nt- oh s qc a p d antes
It, n->S ol'pr ddein bntelicflo deslcant- Lalips ,. cad arnbulane deot ear-o s o ra.1 de Inszaaron lo s pa os del pers ona llos i A o d o ertir ndents t ros Ya de- de l os acluaPerez proma edl viilnt..h.rde bae.al
resizad Fo aiaport o lame Iaisers- meonccte en una pcai ca doa snoredelv pm Ea d ret siadcntes e Siel In h hattabane a diharrd o V daquehe chudn eur rda hone ole.. an.. r eforna at daba endadeBase
Piple Pa rtes. a a l mpro nn del c danisclav aepreo po)a io, ceuo h alma Ta-od e .-aprel ariaoletara.Macm Mrliac Ro d rosqiguez ol e ene ta comz-,, ole eidae
it- panteel r PiiSa ald, delpruesenc ( depLosAng delesec alifornaisis n coa d s sse -ctrega pearleehar atrlde.l ,olen Imo ,na e "u nta s eo uiern a die' e pearna ole n o cuan fl e en B ay ne grpt e n pet iodclCs -
..aleorpOari a c c i e p925 sarin lg indci roea n G a e rrda. ole Inn pcremir ol ie aor al nu enacarin g e plel
nf n e no o e to e -, . n... I, s u o ento de o mInr por anaa rEl- au o el u s i n f 6 o pa u s d e h b r egaron de i nam i fc
Hice lo ts eis tpimaipoca ea ra obe rel e a- h i llo mniyai sienvid a e ios de Anii c tonleioAcos aticaiB eages. a fe d n n aols Via Ze uias ole OpoeiiIn 417: Cosde CbCspo 3 p iot ca q iiii tro dien eiitcs es 7at
l apriiipcra G to i aolM a. e oprni d a "rpo l ene c In es uei is ole aza. macn..1 .I l "de t- Reo rl G o las en. dos itaa d elh e sii a yup msian c a iciensd"gn aa o drth amiiiii d ,a ccli oii ra o nl a, yrade il lo a c sees- fc rmt c rao deie i~ l eoh- l aud Hn iiie aiiliaas Elmaus ide la. zai- a t o l e g p i ... Ftipa5 176, Ji-tliii l" Ceosa i n a ctuia dore, a m Bt c un ta an D- M amigaraibrnc lose sigi eoteir s-
ceIton la scolarlad Mpresea "La.Plas ecto =r dl,, hosp"tal mecloa ,do. s- aoa. aseu n derl a l n cisa 0 c|121 Ro T iunl de rigueznc era. e pasro s:i p as
uIa diisiiOo sl c dliu s- d t den r ahon c .is. .c........... f iri.n. ephcretr aioa detadlo cataon t og aa i mac S an a. a. e c t i -ord i ie lie rs pal a
dE iar emu ehaiu Oru Venotics N mmiid e rtaeduap ra a icr ica da dos ar in t ds ole ai-i-- e ad oa uos diiu isdare s lapSer on e rto db ai amoara de cRray it A .e r a" iia 011ug ta nerla ncor.
- iiliatilpastardreila nciemol i e-a n n i rer-
citia l egon pnare d pc oyneiuni edi- laInAa -ranterior t in i r nasie a oe i .tn 1 A Meb dc l qurn pd enesib O a aE t
oiner ii sitito daeo Puerii fitiial a auto-... a Ies t a Onmiri tii ton i 'pde nalan S medaldes a r iiaitoitionacau rodrigu ezpol eO ceat usatdaien. d c Aliorln aiituaripncedr urar
hr aA a nsets st "ao rnas onl s mada liIp ano odInde lic aso pr iduad tts 3. Lad pacine a l lae a 6 gnesoide te rdCub-a na de a Al o ignlacain p iro ntesd
b nado rp cud rac ule s oelaUn esl ParaaIns i uilitiliI. tine r greudei Or iiiE li....thal noat orao d o e cu cun. pa-ind eunai.r IeNadebr dm atudaIca, anorme
ceine cPi soai-i elo qnsia delloi a i a ol-tiruideno pmae Pmoesoaaiaa coiii Cee aenion too paur dde pesomi olo aclumnolas tltimant Ia par uaprrso ole ayos-c y oe h .b s i -e c tn o LouisgRoa n Ca l a OriBaosr
griin ce ils.y er -r con do d e diaics l ubic daltsm n arn'bao ia- P i tr A e fiaa e ,rcsLurimciaair e h M a r abi n rjen ag ,a uas pS me areao de l aaseltiaycesquipnaSed Ra aeciSnpedromp eten-
dI nc s a q n e ad cen e mspe rsosnad niit dl ,deilor
End 00010 i tusos io O iaeonooe H~cr ia. detdos e c itnt esy parso rconsgu ir tIm- cilp"ri oupr tasti i ".ar Cnnen edada lard tcenlaaide uoctor ammare5res;ntarteogla Cmitmari
u........ nilil o... Ins.... e. t ...... p -.. o.i.. ... l. s deI....icn.pm YuIdena l aet ,Dazn. Gpe arrid. f, lde iipnot ld iCeaia lanaie r p, o 311;Aita nido'mii-c ribu nal d ou leUcr Rcnto. depaanderi be.N... trca: M. .....o [ abogaden-
En iuaea IabLlah tcnle Libra doiaiaac.:t5Huel ot c un aparadIsede Rayon Albord a beArle C lies be l poPian
be s menmer" ta lisaeaiaadoandecCalclr a e YsmnadoVileo deonusp ons y pea Cill puero M iebn c del Bura oe Aulave n y A, rc,.Ans lip D gas ol Ia ClmpInus
cunuuai ,aninop a dam Oe tr penpca o c i O rtii o pasa Ias r c utt i diaea n o c-, ns in" d1den0is ndn el Aiade i e"iuttuionm ia leni hnn n cia- es alaupu e acs del tnin Rim os c om ieio ta
i, e l ee o a slis sieo p r S i mpmmcec nstier as u Est ro Clin i-a Eor aaeI Isiia at OdI~ rgiale mu p d O m nrllP s ea .du C oibe lcsn as CuehanaloOrl Almonia; proce-dI`nte- be
Inrt O a maommmicc anitcloes. no- e la A n uo alcalonci noond o v si ma n i 1inJopse c e l6 c urim on s de Ia m onel073 o(-An toi n is o r uaela l ie R b eina I e el Gc pn ol ie c advens-cnet mpamie n a noe-l
(-,Ic sohi jo am nioe c imiadii ta br a it n e b sL sit I moe ole nie sr o icia pie tiud elel Mi-i id. oii Itugrvamiraatotoaleaed S npaFelcia :37beJIan Mamale1 Goanoez aLBelrany a I loaii, too., d piaoseg dO t.\
inn edia c be ie isii i pm, Ie no a ti m. iln ce a be, ra ub-aa an P peulail-tim n d l p---lpa c a a-r JO R yo p e Im bi i P o tt p a S nhii te: tla s ma gei emn'.-


FI Diz pen; aip d,- en ballon to, de V11- dI lls cg l rns mn ll Ru ion delucado del pe ,.me a ys ni scaiiaa e lEBso autos, or- pomnctade be Ia dinasa ae 2 pr esence ga AlfetoSanpoedmea Rafael DAoi
m i a immdenas- edna m Icn, hin li ll can.sign im ICe i a" I aidcidan esnoleras aa, a pa o gnahrlalc7 sen et n cdom d a s Ia b el-lenta
-f, : 'iaba p ari (dill oi edod.aIr M an ui 'V aia a t aea lii a- Ar moo ha iens ,d cs i talu 3'
cmp,,tarimn lm s ic mm,,ile",,"',,-iic.a mi u le ue otre u1nl Bi teA Pitcc oIrl a rein mm-an oi :adan per .Ia ... pan m tes Fie07 lI ramio bede in Pedso .O Agui .... i ,". in,5 Agmiion Bau nab e lao l nsenl-
.. . a r ... ... .. . ... .... o do ......C a I.... it^ fe a r l i i i e....o-c .. ....... d .d. ..ne o e l e eh u rldi. 9 1..10......Al a re d M u a r o.1 6 l n d n ce, u n i.a .r et%* d e a c u.. . ..Cu b '. d e itlom pdtn C ia n
o n'tll l mmm i11 Tint' na a' mis 'ml unmn damode et pr i. i r e t im uiam eta esla semano as eiaminrain,v.Francil e r n ol unMa Tn odrig 'e drc-e op..lin laltae a b e Vcti amale .ln sd Baue dns p Emi tisa di
IIciillls ii preo. dmlm bi n nlnlinao tlillle p's, i.nt lit ion mim slt' in ii o D ne ll36 r, loins d ia da pic gr bnern d t|n a os arzue 4i 'lsM nti Pl e Irad. d L a c lande Insp lnnTar -o Ins lt d a y atn-
mmiclo oi l cd ias mmncima.nat di ie cmi. ret o ns d- cadlnmipain yiecntsilt' s 1110 l p huh el aotoim amu 'bi del Virola nie iiual mcntu pI atigaIs n tII L el'Insaplar ionid es prcl painfledici ani .1lal 'ed Aima F airisce Mtiitocalulls1 hlmimalmila erled G z e `nliimtanaii'.iim'' i meit'mics 'I Ieac a.i m, u.le ne 1v (ibrln c pou ia. et' d 2e i pr de mesr Y Ia Aie Tuii D mc.mohu c a rmno H b
nln'I ias t hllmieooleio.Ill.pio% a io tict. 'tu lY I' al i tas i ii I- cn nimes..rr c.nr d ca J sneleii ;-t il anM e ta L ulu ar nll dei Basrre.
, its, u i..i.. il..... ,,o .... n sd ..i.. l,.r..... ii- ....e.l. s, ..... --.. Cm .-- ..u.: ,1c Sba c umiun i ns de. umiumitel dicato dq,, I ns6h..... o curdd" a ll.......-sPa r io sa .
'I nn 1sin timmeisi iminimiaolit nmimul nniis'nl i.n'l t i aniii n nlt it-, tue mmm, vi ernr mmi' i i -- a n e l i9m-i.i i ion cU.s ti tnlcclehm te in ml ctelloalnninnaarmqll hclBpis -r nd i am i i
Ia *a n hara i. ia Mi n ilc rut.7.m 4 e aer Pan bentos V iul. in Ei)ial irus
recnibinirnte lint dm oluilmauinmuiit u ,,I lrogu d em al'>oi eis oinu4 on'dos delaniai3 ync c la A ii u astir to alo -
"Ell i ai e 9ll mn m8.n r dianc in n h lull It rcuih dleh i nsmah/a i ifer in delp i-Oii'.umueaiiit N, o4 .Iinsisnm- as rirpi.De imtin'i -
Luae lel r6im e el nuxricisiuu eel elphlmiiiI7a- 'a- Cde Puearctt,, o sedos CIento a.deto aN
liiI. mih'lm mii Reap aislimUl tirmi i|lI n'Mn. mm.scui s li iri InlL n o e a ul i
mimtm satlulsdeanamall l i m ii niickhlulle M ariaiuneipa-nveIneo e n nad br ii ii I VTrib Mnaaniadeo tuu l raiio'ire a
de 1111mm IclenioteNin-uim smiths CrLIZ ~ii li ildo 'Ins'caa0ran11holynle S aei l 41111Warta alniduj Acnseiiar- Mu rlen sso pora I Part
,,,.,, ic con p, o ia da I d e r o,',,, .. ... l ', a .an th ..s .a: ]a su inol i n el D r" d o' a a Iuna d is p ur s ero st o L ,.H r |t po p do n a d r td e D Reg o A s c ... A b o rd o d e BClip e r os d a N t


'.i~llllld nil' mntiuluee n ldel h lln iln l m n'aaL sMilmn rs a del a. mm ers nas esieu i criul n-r h -ali nithoebsudle Bn staiiant

i.. .,.o Li .,lox e et 9 2 oaltici. icui- on Amt ulantm aalon s ,i nciiit, aiontoorin ando aa atemadea,,ml-t e, .ro Fraya Ins di.l ones a
mlii' lie lmini Ia o,, m llni des ii otastl i- io ir tideerpeI' .3 c minlma rolVse nu a, ronrndeliaO aobd-Pum Ar t Rionui e "olClipp er i' Elan
blat nenscmnmmi mintm-utum. ~ ~ 6JhL ~ iabuba Or mccrne nu iniilu z ccata iLouis oa daub Im1 Alanibe

1ath, niedin d ax i ule,,h-,gh'c .vail,.. e DIo LaA VicanocleI/ ] a s c rcturdecrdeldot it ef ct i r nitis be 1I3 na mp amanInuiesos. in c les dipBrm actors i-
In Reu'l aln I el urddlitp, iliumaslmllno. .. .X| uethaui ices a eiect pa uchtyler- Iartrlstanten
h-i. icul x nol I 1 rtl i "ItiestInmanobin ariVicious, Josaen Selclmllod arlnad a-17 el l e l an v I ny 22 pci cdae-I a
It"nn pfort a r inio d uetasdelcs 1 peoerr-a Ctllspoenneal adeMonte n a ycile poilstodSn era-nerilJna-r en6 d 0 f..T CIrca Mats:e ao. d
lie y ilS nisii pulin- i le inu .iia, hasta clrtpca; en sit do Maesro j gb.. aa cl` oi t,,pr cld, ie i Evcnio dCuInl oanndcl arro 167.hy MmX la

ch'. ani c..o.......II.N h Ildo ,,,llo', .,, ,,, sc o rm. ..-P -tdo e', errorra u l in- t pr api d d be D IdaA I'iaA rda dgustiun aui Iista Jol t IMdl t-
an rocirsn(;, InIt m ,hillTanla .. ...Josl Reglero Idret damMpot cnntra Ml u osdl a Pedro Mai a rtlnez, dr dpe esa ,escuiiu trall AieIuB sh C Eml iou B i i;omi e.
(itmi 143n el eeai uil-rplnd i ncsl a'D oJn. ,,icmbn.b del u.idn qu tin5dedis-eO 9 2 sssbtitle os nV(tqi a15alere IIS.- ue tra-Le itmd sa pensei an nlocn do a In pa toflelcabl i stAiucn G iianmFra pF nciscoa I-hoot-

d(-(Iurf,(.o it % i,, n'virt, t ira l ti'no (Ion ll. '- rsJs c iir a, nlll(,, del C......mimiin ,hnant se n auia dl bo nbon V E t oeerei o b 1 en
tlltlnl%. l I)PIIn'lll \nalrlt' cl l etll vol s ::;(,)mth tt ,1 nfiniiad de t a irne s ell|I~ V kI 0,11 M pla t~nela n PIcol iser P, i. I c ia d aP i In ora 3t e stir oc16n, de ]an p oe n- a i S l :e e ids..C I V La e .. ....r........... .......... ..... ...n"3 de.. .... dctcte, e l oe.dn ... ..... ...... .... .......
1)1'Illec', n p ) y. L., .. ..rI65fly d2]37f9ri i- 1 g- illt
loinh, inde,_mcatama miniP paincoluCaimu.. Ilola. btuno o Ploaelaicatdellasuib1a\o dun l N l ls mi.iudieare .
mis-Ii- Imi llsll-lll-" cml! | I .... d'ic 1,m c... ............._._hi_ _,__ ......__ h__ ___ __ ......in.c. .. ..g... t...... ......oe i l a A I' .u fiea selen r tib ..... cicn fit nf l hap dia y r den t is-
n, n i.1.' i ll. his Pah'aInr A lberta G er6 iiueata ljuiolo erepa'ru be id o I a deia i enen M t d 'e a a l e c arnzo?
l, -ao l'l a lo I it ::,de ,., ., ,, po wI elhmluue,' benMelnoAntPlaza lhl, PeAronMeetAncaBa. dglemlra
I'IhajIII o h 10 11. la 'n in I| Fu1 i ee1 ii'O t iiiiiniii lUmlm in Ic I'p Iubu it m ( ule yatlud oa ciIla de Al ne i 311 R e rSnm i uiai
IIl~ al i r o nci a ro i i t o.ill ll.r dr 'lnll, nl 'l ad11 i tl nle t~ ade il.lt oih n ;!) an d- ginde(H o lt or, E l on, I ctbl UP M i .. I s e d plrlbaron gnrldasl. e l \, A .Proc nto e le Soc a l n ein l ie t ma i-
dP nIl elae ,hn Inhh nl eIn ll c .u' o d all- dadc.,, p,11, ;ll C. oulen 40 i ort PT lo $ ir3 odor,'Ilin s d o O p esn o d goos T A rl i de a Roa rlarP oos a v da
mliii mmmiie % us d lhalpi Ptcoalo tion Iilo i do litA oi a-oiem'' .'' i to 11mtu nor im deluuuu i. uu i -uuulm' luilub miliar e u-i l PdEriueColina o po e A lvaod e zsi Ma r
.... h .l al lo i. ......IllAt lli" :ie-oTi .esP iiili i.. ai...i6tRoqmiiSVill i i-illo utlunad cc On n iilpralnnic moo Diro' Yitiiii u a ii ee .
at l o l 'ti r scl l e-i ainm imy r l i it t I I e.. x ... urcc,, le ga, del ii ..... aim I R lad l o.. u .m ii.e.. a i, ... ........a s ..a
' l h i e d ni. aiiein 11 oIn'uieal 1de1i deem prticulo e mforuum e iigar mi tid
fie I ft ',w i l i-llN-.dr la 'aluafliu u(I hIaii a / (oni l Buiueular un nanre lamt t ion Iu inriIourmdon tilaas dnu'ioiuiI Pra al s m i vsi relo ensmud iem u -
Idh'i. a ni n Ili-nll.ot .iluiatl Iium Is'. titlema1lii ci IPilli-'iio ll sie n eI
.... ,,.i. i. l. iir ...... lo ....... ,. d. 1I- t I tll l lAa I ..... d a ,ii j rde .......a. u doa l ppeors' ....
".ll-lslss ,,mIt Wes mlors ina snissloca ji i ir di rtero punIailuilli otdmimus io neluu~m lt iesoin ,rda I i.ieiih mnlipere itindasaiilnA mei.a-In picesidietaodelsc tesli dm e
ptleh 411.1 Al n I'llemileo te- Ill, Lie r lic 1i6 eliiux illido inie ticili Sail.jEruidooPuertoiRioiiocieraMi.
eliiis eceim e alicessstsolsito-lssltil i hei nl--- Rnnu t oli' 01 elnal bga' ..Tnuu'ctt, Jne Sa oiu iayn A licio u a?lotionlied tibis s )Jn scr i t l i at in lntl cnhi Teen cla d oa cc pdel par ica pe e6, a- n ap m e a c E
a I~-es le nlo .sir littl eel'i sufiti lue m ie i Dr. iiiuuu a slo di spuelmosde i n reilo 57den ibiegotA rsnide as iA aein'min ne inaem s tio -
.....a i i.. iti ... lie MianvigeCl Flnmnezm npinsonhildels hli Stu(lonoisCarl~aacde...a.lses
roill"Ilm (,it el'decre~o 95 iobre los alquil -aldl...l ,t .. I U O E Scioparciai u sa olenDIezer A In s dams mo .....arcuctnderisa-
hd 0tnsa s c illlos mmp c a o ldo sat almecrpo Sums per tanapmicbaer al L Iyue acema ol e e og u-
'e o I as ..i Iss a l s ons I -mItIinneat'Ynes ti vou t al 3ersoi ha r ma e e xtiaa r
to Ile etal .... 'llnh I :I p..........(t. D L V DA C VINdl oni, NTetrca dl oco V-RareASim dron
is ur lbe to ir6A.',' efeto n sbaoa ys- os 50 229 tocei]

Ie- "a d is s d l nroil d en rca Gar Ma.nAem ibl hea h loe m rl o b arc o
pa. c aei lo d oN pr cc s o a r $2736 mm ou a Magunl delenAni-asulgel Frndsa M orne oz t, t-n u.a .
eollosira e s siial r s cc iallss SIN U.Sresidene otaCmara2l.t"io re tripM a rci alcM n Dc S eECC NE puerin ga. oe
de iilaciia ul0florahnoliafe- .111111ran n ns n llseng ada it Pepo Marinsu eRodn a e n rig uez o
e ll de k r l lo -F o- i ll" l a Iad, l4 Y Elei'la o]il),0,peo s y crta36 es ar tl 1 eo G si(a
14e l C Mll le~ A ti... l la d~ h' d, rc.. l i~ rl .1i 11 les t iaf a b d h Me nrida s Sor ar adade ntca ra ve n eIt, ec1iultas, yu rslsoeaes re ilium idniu.ar.csiie enadonP-m co d-u u lau ode ills anpu...l....pah oy u ilqu ma .ie m cnderaaehciolue e aineoicao.ng
aibte p allr sPrie mclhsl nau rpr1na d1NI ENTAS. ...n..cuaiM C c si Daml Gas nmeo G a. acu a r -a omorsdion2 ac
iKottaes'hcncc irredatlrc is Io aii oila li.. I Pi III,,-oispiii home Ballti as vc h eredena"lln.r CreD. ob.i Monroan ez himn deli-ill e ridaetuabod n amEsidaSjnaz
I'll itdaesc.leilt.nd 11Ca'ded s Pila eCaaai l907 dediu -a eIle o mI ,au la Caa 13e,:ui n del dos ZoradactAe cuy u tn A yu-
Sc lam rcu chuodal ermslrara01e Ilu. inbcs dea, 111larloiln Nia lu 11utom vilparaV nuerrb25o4iausAelanaeeidnde
1ura, sic is loslieurd duac ecel Via 'a1 p adres, b 64 im ciAi.-eBo ua. O b ..Lacr vae'as, flu aron l meseuron a s u d a t
y'tln 'a Aue l aotlealste IT A diluol euurmeimldncldE11 I A 11o'itulmuru nIdi',y1oas ole 6110 luDnans, seulbaj'1aloe eleluciin Id s a ___n____p__vilprouce ____n._ _el __-u]__rreud
lidc a rlts lo dlteni nla r ulaslPItt as Icv c' paMmlii ila Immhti ou mii inMadne a6unpe s mdnpos.m go'p.Tvncleta repnrallasonincnava0ar
la chnnt ullane io aetorem qoes ea tief MrCOdsplorluop asne 'a I'si. lush mu ns i lian,0 urie'. Es taf a tdnsolu prsa anada dela eu a rles o-
aro lrd Pon. %uenle en Id to n pr ermit 4;,fi-sIo Ptrv- ledr rvcezlGall d l tridet3 iins [ nce .p ror Car c can cer?. ..av ca E .
poeex l ermcsl" tsehoccnle lol d A Ii e c n e a tI mdo-in uo n uutlle d stuatical"nnfomai ut


SRatio r Ill sA lo Al os uuuielneuipeanii(lte1r (.ato Cuonlutdl'e Raa ia oAl arhs.a 1 idulu l ln o dc Insi dGricau im neIcir7au"s u gala
no 1 arlers .In c alc 1iu a t iets... itill'.v iPt I itbJuI/ O i al uaiev, e i ado itor Ela ide-uimi iaa tno i akll A n ao e Lme ta 107.u oun .allau-a ieu d en e e
pade -pecarmm" a ea"'Ie" I n I "i i ti o 952den41-Se u r masmini A lvrzV gPtji e crd llah uia 97. llerqu e. ci unm an Orluts habthymo a xAzup Qunetaliua somau ol


RICseccs 1100 ll IAdsss P Iheds un y ic etias un, i l n;it 104 11 10di creusl(, -muie. r mu. ..n Not, i ,, alet C ou n e ilnLaa cctan Bt1a aC a Fe d ca senuen ole Hc i a
roes c poaI &ileei,,, a, do ins padelll h bmr ilPh n qircr iir u ... 1 ta-me(ale- ....... .. d o"anuelor Catcu u tin s tin4 alpumlanna7so12lbemvIliara Vines unen 254. fur 5au da be
ourvs qoc e rlpslsiOrms cig e rec leds\jle. s' cii 114iu oim'iunuumnuuduu tinsllaqus 'imnear Va5.38 talSo u pabo a uodfeslu AnOr lhFe rnucs a tde li e. eglieaS nbuondeliic 4amd o eilnrucac din n re r gano e


I'ns do selilt t Y.h ,,, conItro ll~ls el d r% Jlhlllllo allel i'ioa elhac- acwthr Fernandi PnadoiGarcda. porrReprtonMarianLo Ja juicio de la cuota usufruetscarinde sa-


It.deaathsrlId di n t 1re-qade194 0 e.nicnaaivn ltoa muledOubd taliscu eve On' iieatSaline duadesacbu tanainunso a pa]nhror eiansuer anndezeSierrasum -
ocsltnrf eloren ulc rinnohs peis 0ca, ti. it lu .s'luinuuu eia hr el dnre edecPi s I su m i l o eahucP aidd p uc l 1 ain. Mo.yodln oeuoemaduae a mndes onalue s- iaa ole iton xruale m


1 ) _ _r_ _blI__clinle -pr, t, rNI Ns Ir e A. t)U]- aull o r o corresponderle el
ll seml~ l alt c Sc ll ,. Ne peooa ei I at ao tums em 7i. O B c l r h e r niac a Ogur.gCbbrn erayGria, e I nf o l
liuuiol' s priiti a 4AnP uuphlutrabaI Vuco..til del o ci din r ri- l E ho arMto e Marm siao edero ]s e Piuor- Dnguic e nGai l la Irpn Ca meuarm la y a yuiiN"- ii liii.il I t. t IbO .i.,.s h I ilI.Iu a l o ,d, A a td d d n n osg t d lnel mme-mnii de u l ie d me Al endaes deul M lua-
oion 'en c l.'uihlt de d IIcgtn a su ueirp ( let prlo. Oe enea eueutdhastade arlahabit annpenposesodeoporManuelJ._s-
d~o lam fitireHlac iudld m |{ell] hI r r- Ko arnaxumo Xl(let cidcretl i304 de-El deeBedelSol- doctor AlvarezVa. -uez troePalominoeal Centro;ldeaC1en-
d Edramctie s n, ndil. mn rml~l- la n Insc 1944 .OTE. #p iree Goo uee rcrs s a msil fe ose n. c ide int a epo r F lore t-ina ais urnetmao nu o

r l In'selanl e. .ITravllr houIIo Iatl ort i no p uo edr pl a ci la n tra ro-L pez al ested dclluieuFlod Paniiasue ml1-
i e o lall I rol unt arsma. d Cin ,patDI0TI.in imt del dim puEunicASi yAUuaAni s vceas pouS ot u ad
1fall iiii 1ooo1ies .. is'I pittopm l aioiuerin inoo.-nil url. 't deni a ju dic'ia con fo rme In d el ta .dente or Em iinouP o i plCentr .
I -uiC IIn a Am bu lan. e. I '1 c. ctiml. ll} nil liii. ni ii,,. i. .,, iiu-i,mul iT mm'lihA julausmueum cn l I' C ivi. tademaumm 10 q u iee mez a A ubra am nalm Pse
sailporvotenarin bn C~ irbtelins rsalm n lllouiitiioii lla ini unhnmmtiimtirmaipaies tdc ind 1..dcna, pf d I-ynnrceoacSileanu a~d e ), i o Ma .c Redm vcn emu cldrik'k 'qele astu g o
ateo d u o rlauoadl cot I, E;,I-fa~lni de rlit D. alda4 CENFLm- maor 1und7.eto o lecorea- Delaraoritdehcreero: D M

co:er11 l ull 'O conl l talox rims10A ii0i'uihii his iihentlrI i in bitesc null s's-e nncde zs be fclu olide p de canspgermland- G r a T e
$ttosRadom.nun irtun s vain (mileu i uti t'le l imi' a lc panieii l rale espac nmede %a- Mi litiadrl e z atm en tro
elampulm' ul l padenylm t u&I. I e ra a1b 10 a n- loll or Us'll'riI AtenI aidabna90 bLeNSArime-I der ho esddsnnac TurnoaSc opec
cln h lm'nlur ii anu rp adien, hacali- T IAG yOtD CUuAd1.u ,. ,. A ,,imoa din oorden e i uia n or e asutdr In e nocia z Aproatio2 de Amedena OrtMiona"
prqo fpoeecdcs A d elt o rreao nt clar sc hs DbTdec111. A A CtA pnn reo80 em tole tptacanma tmo. p an-0 lupe z ore at ratle: bleimF ecr uba d en as tligr; anIir erds ic~a e cietr gaeanrermeeia sotlolen soh tavlasvmrn ai Juoueu.ncgnnaeme be e a deer pain EMiu e PSantos Cin n al Norte
ldaeael ..t..entluo lr de lo spadres.. ......A .. .......... .....o.u.i e u l o ubuta 3 el IadLe Or E a- ..e ..n.i .o t'iacsbobre heu Na... onV U E/E A
) CltnlcaI Aceh t.or ant, cla1 el ompanla -r u,,edriniahxh, '-T ol maaa u owAe coa C1 vU rRod abgmra c pu' OnmezA h a1aPedr seonra h
Fito 1.10,dss ,ll 1942i enu, auto ilde ll6.0. datler leIa er ane- uet Gadia Tue ttacool Jae A_ _endar7_.
csn"I'll Ilnnes 0obde InA-esIer,,as,m .7"..in051 iedno',Coli aa-rtra, E rlo JI7d~ st tI l
it. Ii.', I Ansirci, liitp 'Ic la am rca d clri itrtd
etles os osp des p oc .'demiho 1 heao -Oh .uciipiaII psaiitr n' coe l egistaionor Le l ienc -araueit, Cee ',~l~,, 41
_1_1_ Iv I Asllvo l-h~o. r. ...... 1 l 0 ov -a I lglo 'otam auu ncaudun en .Itaca Fl .Aprehanua fnidcu ,hra Ia a ls;
clones -ttccroc .soc 0550 oa elac ThohO nioan -aoS ii5in a dlbsqPidi- l. n isiem ud icalda Jaacideo. d a M ugoeSata sulrtun a a Naq
det ar ct e ti c ltnshrata hhoiondan lsani 5 ul-tahAeilesiuin e Il hantic rele b q e odo ( arptleiyacreeuonii a o ab cu aaEvan-
lee giccs. o o xmpa si 1 011I'IM i ..%c n lbl-ta q iee o l)corsadrc e ein enn e ira
illd;1 Fal., "I'llo t~goch, 110 O- lenUse I SCIORTE OBBSvia emissasocd pIsiriepresenlad d aye


AVISO IMPORTANT
SEGURO SOCIAL


RETIRO ODONTOLOGICO
A LOS SENORES CONTRIBUYENTES: -
IMPORTADORES, INDUSTRIALES Y COMERCIANTES

S h(, op roaLbpor, qi. i\ r."';Rido c' 'o d -io;-i' j'Ii i ia I.- Nco :. de Rel'o Odoinlooc.4, o,
publicado pn la Gc:, ; 1( :1 d. d i t<,-.i. ,' -. 7, i n' v- u- 1949 y su Reqlanieilo,
publicado en la Gacelu (.;. .,il de i'.i 8 e-e li iuu .p ieberian observer las siquien-
les disposiciohes:
Ira.-Que de acuerdo ccid i -C. 11(.1 an 0. ipota 1cii 0! p-u1tt 110 l d!l Art. No. 1.,'6 del Regln-
mento: "Los contribj.yr' -es c que se reheren los incsos 'n) y b) .... del Art-iculo 23
do la Ley", "est&n en i. obligacion decfecluor'dentro de lo s siguientes 20 dins de a
publicacol6n del mismnD en la Gacela Olicialo. la lquidacion correspondienie a los tri-
butos devengados des'-o o a vigencio de la Ley y hasta el dia ultimo del mes anterior
a que se publique eoF P.g!arnenlo".
2da.-'Que el 6lermino para Intie:-oar ls ecaudocicnes ielenidos por concepitb de los impues-
los a que se refiere el parrafo onlnfior, vence el doia 4 de Morzo proximo, a parlir de
cUYo t6rmrino los que no lo 'a.c-ren q'9do'an ,-iujlao.l na na pencalidud que In Ley de-
termina a estlos lines.
Lo que se public para general ccrocijv:erlo.


DR. EVELIO TIELES SOLER
Presidente.


La Hobnno, Febrpro 28 dp 1950.
DR. CESAR MENA SERRA,
S- rnuric.


Ultimos asuntos presenladomt
Nulidad de incldente en aceidente del
trabajo
Pedro Manuel Aidama cnla ai
Camera Cia. de Segurony s Fldamas s
lie nulhdad del panio sciebrado ,i'-
Ire ambos cuaindo Irltbajaba paa Ci;i
Azncar'cra Central Dominglo.
Nulidad delm i tcdenec muii ar-idhtu,
del itabajo: n ose L6pez Tcji.l r a(-(itl-
Ira L Uolli die ('noe'ciantes elnan
iriales S. A sobre nulildad del pacton
aelebrado entrieambas canido el i.-'
tota Irabajoba pa'a Josd Perez.
Aprobic o6n de cuenta I ..I ..i. ;
Maria Serafina Capo y I" .- ..I.
viendo Ia aprobaeI6n de la nicmmeia
particional de lons bienes dejados poi
Joso del Salto Gonzailez, por la can-
jidnd de $17,811.00.
Menor cuanlia por pesos: Sabatrs
S. A. contra F. Palacios y Cia, en
cobro dle la cantidad de $1,042.00 se-
gun facturas de compras que se aconm-
panan.
Exhortos: De C. de Avila en inci-
dente por Pedro Prats Falcon contra
la Cia., de Seguros Cuba para tras-
lado.
Declaratoria de herederos: EvariAa
Zangromnz Linares promoviendo la de
Pastora Sangrorriz. Amalia Lauedan
y Navarrete la de LeLnor Maria
Navarrete Finlay. .
Intestado de obicio: Juzgado de Ins-
trucci6n de la Seccrdn Tercera ca-
muniocando el fallecunienon de los
Weoin
Declaiaaniia de h-nendOrns lMarfa
Pers y Cpsaonma de ea Guadalupe
Persy Casann\ a,


ECONOMIC

Conexiones directs en NUEVA YORK

IDAY U g :" "
mi


RN4IA AEROPOSTAIL

-VEMEZOLA
"Un cslab6n de amistad y serlicio estre las Amiricas"

Trcdr 5 Ias sq aPcci
Telfon: RsevacO~l$ M 698I 1


* AS0 CXVlI


Declaran sin lugar un recurso

sobre derecho de permanencia

Ofrecido sincere homenaje de simpatia a los Dres.
More Benitez, Cowley, Rubio Linares y Solis Carrillo


TRIBL'NALES
Por Faustino Lea

Fueron muy aplaudidas las pala
bras pronunciadas par eJ doctor Eve
lie Tabae Castro Palomino.. magstrea-
do del Tribunal Suprem y pinresden-
te de la Asociaci6n Nacional de Fun
clonarosa del Poder Judicial. entel
banquete homenae que se trbocu mtlo a
tns doctores Juan Bautsta Morec Be
nltezc, Jcorge nM. Cowley Fernalndez
Saavedra,. Enriqueb Rubia Lnares
Juan Franciscoa Soils Carrllo papr su
ascensoa magistradob de ol Anudenca
ohabanerna y al doctor Josd M. Sua
rez Salts Mas, par su designaciq n a
director de la Oficina Nactonal del
Censo v de Estadistica Electoral
Y In fueron porque el doctor Ta
bio, en braves frases. proclamo. ca
me otras vees In hinciera, la actieud
honesta del Poder Jundica l frentel
nuestras tristes realidades, al margen
totalmente de la absorci6n materials
,a que no0 agobsa. y siempre dispue-
'as sus integrantes al mas esaricto y
fiel cumphimiento del deber. al par
que premiando a aqurlos de .,b
membros que. comeo Ins dloctores '1 -
Mre, Cowley., Rubio Linares y S calls
Carrllo. han sabido escalar per con-
cursao de merlos y tr aslado y peor
oposciaon el ulthmom. el cargo que
desemrdea d per SiI saber, nuintieg i
.-1 ..1 afanes y 'cuiuagracl n. sill
- ,Ii'- Jam s de Ill lin ea de coil
-.. ,octa y irme pque haiuan seu
1.i..I--do momlano: y. cf3irIinnday
al doctor Suareza aSos par habenr ocu-a
pado ncargos en el Ti ibunal Suprero
lbasta Oficlal de Sala. deamo srandul
coRmpetencla p prabldad.
Le contest enM su ls ombre a en el dO
los dermas omlimeiajeados el Dr Cow
ley qulen expuso, entie otro s coil
ceptos. que no podia pensar admseria
posAlblei nterpretarl asl. que ese a eto
estuvere inoplrado en el unico pra-n
paslto de destacar valoresn pues si
estaos esCtne blen manuifestos en lo
otros compaferos Y todos los present
les en 61 no existene y salo debia
verse. como motivo generator, el es-
limulo a proseguir par el sender de
dgnidad que ase han trazado. agre.
Pando que lo dicho par el doctor Ta
bio responded a ]a verdad en Io con
cerniente a sus compaieros. que hanl
Ilegado a la Audmencia habanera corl
mn bagaje de prestigio conq anumstado a
ravns de una Chonrosaw y destacada
tuouion judicial. y. en In)que respect
la al doctor uareza Soli que deolde
... temprana edad mostir desden i A
. ... en el Tribunal Supremo Ic unr
I"- lue vale. caonquistando eli apre
ci de lerIos cmponentes de eseallo
organsmenode Justcial. v convlrtuer.
dose en ualn aUXiiaur vaosio aueptal
do el que habla, -el doctor Cowley-
NIens estanter, como undemosta-o
Eal d be antiguta y bhena emlstad dec
las aulus unversitnarias. l o, conceptoa
ertdolas paor el doctor Taota.
Extensaes a relaci6n de nlos cons
currents: lea mesa presidencal esLa
be aocupbada por el doc tor Tabiao col
Inls doctoreso Surez ,ais. Coawle
More Rubio Linares y Solis Carrillo
los doctores Eloy G Merino Britd .
Maxmoa Maritine Vdlez y Juan J. E
Casass, maguisnirados de la Audiencia
organizadores del homenaje. y el den
Ior Juliao Garcern de Vall Sousa. ma-
gistrado del Tribunal ode Garantias
Constutucionales y Sociales.
Docorao MargaritaO de Arag6n, se
cretaria de BaGobierno y P leno del uS
premo; sehora HlrotensciaRiosde Cua
drado y seniorita Raquel Barrena Diaz
Albertin. auxlhares del expresada ali
to organsmo judicial. Estela Harr'y
manna. abogado fiatscal de la oAudoencn
plarefia: los doctores RamironCasld
plans. preinadente de la Sala Segun
da de io Civil de la lAudencla p Ar
drds Lazcunano. president se ha
Tercera l inn de In Crmina marisrado-
Alberto Cordoba de Quesada. Eduar
do B. Nunez. Pablo Gonzailez Enri-
quiez. Joaquin .1. Drmestreo Jos, e de
Valle Mendr juees les6d Mas Obre-
gdn. Miguel F Marqumez de la Cerr'n
mumberto Martinez Azeue, Fidel ,VY
rial. Amado Cervantes. Urban Go
doy. Josa Argote. Oscar Pina cSe
vere Pina; Fernando Alvarez Tabhe,
Y Alberto Cahmzares Vers6n. magic
trade OrdIon Amdiencias de Las Villas
v Pinar det Rio. respectivamenle:
Ignacio Montiel. recretario de In Sa.
la Primera de In Civil de la Audien
nua habanera.
- Doctores Mariano Domingo Morn
les del Castillo, subdirector de la Ofl
cina Nacional del Censo y de Esta-
distica Electoral; Luis Castellano'st
Alberto Rodriguez Herrera. primer
y segmndo jefe. respectivamente, do
la Secct6n deIdentim|caci6n e Ioves-
lhgaci6n de la repetida Ohlcina del
Censo; Rodolfo Maruri. Enrique DU
val, Arturo Menendez Reylling. Flu
rencio F. Calvo. Pablo Garcia Acosta.
Pablo Gonzadez Maz6n, Braulia Gone
zelez, y Le6n Brunet, de la referida
Ofimina del Censn; Carlos M. Valdos
Fauny, Aniceto Ayvarez Cadaya, Hum.
berto y Aquiles Azcuy, Jaime Mas
J. Orta, Francisco Lamelas. Juan 0
Farrmll. Jorge Cowley. Jr, Vicente
Garcia Bango. secretaries del Tribu-
nal de Garantias: Santiago Fernin.
dez Casuso.
'Doctores Armando Ieret. Leopoldb
Led6n. Francisco Llaca Escoton E. Al-
Ihmzarra. A. Lopez Centellas. Jesu,
Daniel Farias, Juan Bosch. Gumer.
sindo Novac. Cruf Alonso. Sergio
Prez. A. Dominguez. Jose. M. Rubie
ra. Manuel Cumadrado, Le6n M. Soei
blette, M. Cpmpaonion, Armando Rag
gi, secretario del "Consejo Superimc
de Defense. Soril, J. Romaguera. e
unnumerables mis. Actos coma el re
ferido enaltecen al Poder Judicial y
son una evidencia mros de la alta fun
ci6n que el mismo desenvuelve en
nuestro ordenamiento democratieo.
El Supreme y el deereho de
permanencia
HR fallado el Tribunal de Garantia,
Constitueionales y Sociales. con po
nencia del magnstrado Emilio Menen-
dez Mendndez. el recurao de mcons-
titucionalidad. par via de easaci6n
entablad pod Carlos Arrojo Alvarez
del comercio de Cieg ode Avila. en
el jumnbo de desahucio que contra en
siguiera Carmen Arag6n Diaz y otros
como compondrntes mayoritaroou be ha
comunidad surgida a 19 muerte de s:
causante Vicente Iriondo Aragon. dr
eso poblacl6n.
La Audiencia camag ievana decla
r6 sin hugar la apelacnud del ahiir;,
recurrente contra sentenria del 11U
eado de Premera lnstancia de Circ.
-de Avita. pmme dentist1 men tunae m,
desiahunmo Se buchoe enmponenicn
mcinra Amman., esgnmmiend at leriec
ha acridn pue ten fracncleaba et ar-
ticulo IX. imacon ibm Orb heerehe nine
nidencial 804 be 28 be memzo be 19441
Y establecido ei aetool recurse pam
elrel~tido cedaor Arrojo. el Tribunau
In denestuima, acarde eon has alegao.oc
poe oposo at minmo el doctor At.
bermo Blanco Smencbez. tetrado dire
tone be ton referidno componentec ma
ynritaries be to expresadoi comuni
dad. demandantes, que, coma se cc
floe trlunfadb.
En Ia controversia resuelta par el
aludibo Trihiunot Sc Gornotina se se-

fialaha lo iinlraccidn be Ins arloruie'


IILI1 1 =:


134 aparlados as y h. 281,'7 282 do
la Contituci6n. y como inlfractores
el articeulo IX, apartadoDs b) y c) pa-
rrafo segundo del decreto 804 de 29
de marzo de 1944. articulo 10 del
acuerdo ley 5 de 20 de enero de 1942
y el acuerdo de ratihcaci6n del Con-
greso.' de 9 de Ifbrero de 1942, toda
vez que al haber decursado el pe-
riodo de emergency national dentro
del cual podia el Congreso delegar
la. facultades, como to hizo. no pO-
Oman ya tener vigencma Ins tales ore-
ceptos que "infringen esa facutad
congressional, y otros motive.
Y el Tribunai con la ya dicha po-
sencia del magnstnrado Mendez, di-
ce In que supue, en su monsiderando:
"Que fundado estia el recurso en sua
dos motives en que. si bien el Pre-
sidente de la Repiblihca tiene facul-
lades. que no Ie mega. para estable-
gem et derecho de oermanencia, no ei
es licito excluir del mismo deter-
minaua situact6n ni crear nmevas cau-
sales de desahucio: pero no es eier-
to que Inos precepts impugnados ha-
gan tal cosa modilicando leyem vi-
gentes, pues solo regular el benef-
cno. hmmitfndolo en su case de extep-
.: per lo que no exlste la viola-
,:: en el concept acusado".
V Voto particular del propto pionente
El repetido doctor Emilio Menen-
dez. ponente. se product en veto par-
tcular, sm hben failando-sum lugar el
mecurso. SiiPinarcosuaas consnderandoa
que Firvrn de base al citado voto
parnicuuai, emitre ellos:
'Que et esas condicuones. -Ia del
distie tpirm Il recurrence del inmue-
ble objetu del desahucio-. el articu-
oIn IX del decretlo 804 de 1944, al ra-
ificar e l derecho de permanenci. en
beneficio de Inos arrendatarios conce-
de en el incio hu al propietariol It
facultad de s,.,licltar de aquelot el.
inmueble objeto del contrato para
reedlficarlo. no creando con elio una
situac16n perjudicial al mismo sine al
contrario, limitando las facultades
que sun esa leguslact6p exceptional le
correspondeara para desaloiar al in-
qumlino, etc.
"Que s i bien la legislacl6n d. 1I-
quileres ha beneflciado aI recurren-
te y es por ese beneficio que ditfru-
ta la tinea que es objeto del desiahu.
rcio quedando limitado este pan nu
promoci6n a restricciones que, segmun
la legislaci6n comian que el invoca,
antes no existian. es precise recono-
cer que el recurrence no ha sido le-
sionado en su derecho con la promo-
ci6n de las parties no recurrentes. a
Irueque se estimara miconstitucional
la dicha legislaci6n de alquileres y se
prnvara al que interpela de los be-
neficins de que disfruta y se autori-
zara a ans arrendadores a lanzarlo de
la finca pnr las causales del C6digo
Civil o de la Ley de Enjuiciamiento,
en tIrminos mas expeditivos que loo
restringidos que establece el precep-
to tachado de inconstitucional, que
per ea licunsatanceia hay que esti-
mar ]imltatbvo de asr motives de
desahuciony no creadar de otros nue-
vos, se pque sea relevante bado el
fundamento de Ia desestimaof6n, lue
Ia tal leguslaci6n se haya producido
dentro o fuera de los tnrminos que
establecen los articulos 281 y 282 de
la Constituci6n ni del acuerdo con-
junto del Congreso de 1942, que al
objeto de analizar lons supuestos de
esta controversial son irrelevantes".
iSenlencia 44 de primero de diciem-
bre ul'tmoa
Sicue Ia reposicl6n de empleados
La Salad le Ia Contencnoso-adminis-
Irativo y de Leyes Especiales del
Tribunal Supremo. ha echo ppubli-
ca las sentencias dictadas en los re-
cursoas de apelacims establecidos per
el Mainoisterio Fiuscal a nombre y en
rnepresentaci6n del Etado sguntes:
Contra ls que aordenaron la rmepo-
sicianO de Sairadpr inchez FPrnan-
dez. Antonim Ma. Federn o Ruqaue
Bustamaonte..TosO Manuel Sobruno y
Nacarino Rodriguez. ordenando ta
eposic uale Ins emismos en eIns ear-
gos que ,eniaan desempefiando. en
maca a quei cada uno llesaba mhs
de 201 afns de nerrnuas prestabos a
ta Admmusracim nno Pbhica y power Ian-
to se encnntraban amprados per el
Decreao Presidencial 1380 doe 1942.
En todas estas sentensiaso dictabas
por el Tribunal Supremo se deebaran
sin "lugar Ins recursos interlpuepots
por el Ministeri Fiscal, de acuerdo
con ho tesas planteada per el doctor
Josd Rosado Aybar. abogado-director
de las expresadas personas, ban que
volverAin a ocupar los cargos del que
fueronncesanteados sin to previa for-
macion de expediente en que se les
oyera y et el que se justifiearano la
causas determinantes de esa separa-
ucin, coms era de rigor oe hiciera y
comoe i sostuvo el aludido letrado.


VIAJANDO POR M

GREHOUNDALas iarifas de los c~modos y
rapidos omnibus "Grey.
hound" son mis baias que has
de nungmn omro medio de
transpogie en Amdrica! Vaya
W ashington, New York
Filadelfia, Chicago o New
Orleans por la "Greyhound".
VIAJE MUCH MAS.'GAS-
TANDO MUCH MENOS!!
,ab,.m r B.ssI.sm Oc lA

ARGONAUT TRADING CO.
1o-,aolo wold noi

CAR,111|AN TIRAVEI,$|IV1CI
-. IICR01 no
COLOttoS TRAVttLA iNC. S A.
A 36o 3A 7 1
1OINIIt TOUINoG Co.


1U- IOT*us vc
CUSAN t!IeAN TOURING C?

TI ,I,. IT14,, a3 03 ,
ccTlv. 295-, 5 O
-ME.NA- AGi CI a DE PSAJ[S

MIAMI TRAVEL AGENCY

SAVOYeTosS
---T. C .d. OGi6-sl. 4

Pal.td T G5- i..,
""h C- Caoa."'.~


S *- 06 11


PAGINA DOCf
DIARIO DE LA MARINA.-MARTES, 28 DE FEBRERO DE 1950 PAGINA TREE


isVru'yIj 'JSO ii DELA MAINA-ARTE--28-D--EBE--D-195


La MISMA, IDENTICA FORMULA DEL

"MATA-RESFRIADOS" MENCIONADO en...


-/74.


EL


LA ANTI-HISTAMINA DE BRISTOL-MYERS, COMPROBADA CLINICAMENTE


Cmo-fimsm puede
cortar su resfriado en un solo d(a.


QUITA


EL


CATARRO


1 AL PRIMER SINTOMA do un resfriado tome in-
m. mdistamento uPu tublets de RSISTA^. No demore! La
sorprondent priopicded d(i siSIjITAC do cortar lo. resriados
ripidamente, depcnde de to temprano que to use.


NUNDIA l


4


,1~'
1/


IjESISTA es In mlsmn e
identkica formula del "mata-resfrlados"
usado con tanfo 6xito en ensayos
clinics en gran escala.
P ROBABLEMENTE usted ha leido en "Seleccione" y '"Bohe-
mia" acerca de las pruebas clinical hechas con las nota-
bles anti-histaminas. Para los que padecen de resfriados no
podria haber noticia mis alentadora.
Hay un hecho, sin embargo, que tal vet usted no conozca:
La mlima 9 IdintleI formula e*mpl-LWa n laI prub(es
clinical fu6 la f6rntPwel RiSIS^. All como sueni
la mlima formula dot RESISTAB.
Las pruebas han demostrado que cuando la nueva anti-
histamine RESISTAB, de Bristol-Myers, se toma a los primeros
sintomas de un resfriado, este, por lo general, cesa en un dia.
Cuando *I tratamlento no so comenz6 sino haif Iel
* egundo dia, RESISTAS hizo desaparecor 91 roifrlado
on un period do uno a tres diae.
Es preciso advertir con today franqueza sin embargo que,
para que RESISTAB produzca su mejor efecto debe tomarse
sin demora. Si se deja avanzar un resfriado, aun haiti las
48 horam RESISTAB proporciona alivio; pero ni esta, ni nin-
guna otra anti-histamina puede, en tal caso, eliminarlo por
complete.
Tonga, por lo tanto, Tabletas RESISTAB siempre a mano en
su casa o en su trabajo, o llevelas consigo. Comience a tomar
RESISTAB en cuanto note que estA contrayendo un resfriado
o si so ha expuesto a contagion. RESISTAB obra con mayor efi.
cacia cuando el resfriado estfi en su fame inicial.
Al ser usado segun se indica, RESISTAB es in6cuo hasti
pare los nifios, Puede tomarse con confianza. Pidalo en las
farmacias.


Liove consigo un
bh Isobre extro comb
S protecci6n 'contra
I nr los resfriados.
3 IIN LAS PRIMIRAS 24 HORAS RESISTAB puede el -
. minar por complete su resfriado. En las pruebas, los
que uuaron RESISTAB sin demora, se libraron del resfriado en
un olo dia. paor termino medio. /


DE AMMEN MUM Y SAL HEPATICA.


BRISTOL -MYERS CO


AiB rv"/m


hh,,-" r


El

IANO CXVIHii


DIARIO DE LA MARINA.-MARTES, 28 DE FEBRERO DE 1950


HOY WVILLIAM HOMEN
SHOYJOANCAULFIELD
B LIy D FWOLFE
AL fGRI A % lo7ViAFREE kNT
D,1.[RSIO?4 iP~~F R4L
kOMANC[f IAR O


Ex SAN RAFAEL HO
FREX ~Y AMISTAD H
M-2214
rk 'NI IoN 4 ON1 iAI IINI A I arI A 1 I ) I 1.,1I 1A
IA I1 17 1 "1 1 . I .1 IF 2 du n
0 4 1 WL ......lll ,lr l a
SI -mli r PN eATINUX I',-I lt o tind "'. y vrld
-1,01ths'" IIt It
I "'A' l 1 ".5 1 I'NI*4 1 A111 ID1 I'l lISlA "1 I 4TI ,. I.1 N.11-
j ANl.. N'1I5. 4 nMlr'I) I NIJ U41A11, A, TI 4I,11 1Kll esrA
0601 \ 'r lll~ll. IIF !AN PMAM -Ft 'lIAN NA( IONA
IK I .. d4le titll i It o lt s I I-I I' X
V.15Ai 41 I) I .11A h 1 : 111 1 1HOY... HOY


U


FAUSTO K- 10
~A~~~q ALKAZARdrAU COAON
I---IT ~iLma/^l^^^^^^flUN RACIMO
f CLARIMASd^1- vfjfl0:
FLORENCE MARLY
SESSUE HAYAKAWA 44e O
'ILLP ISHaOP
OSCAR HO OLKA
R .I RO LANDO 1 01A.1111^^^^^^
.QU1L ROLANDO T MAIOI RODERICK CRAWFORD
ROO ONIO ADEMAS
TgO A1|MEIAC A.- D. LA FUNTII E
oR.C INO LA AAAAN


Escenario y Pan:-alia

SOBRE LA PISTA HELADA,


Por Francisco Ichaso
EsLn l dc moda los patines sobre
el hielo. Dialo si no today esa ju-
venlud de unoa y oro sexo que acu-
de por las ,IlPi'Mnas al escenarin del
"Blanquita" A cjercitarse en el de-


paiiias mais famosas en Ceste gnero
Rue pnrtilipa. en piroporcioneg
iguales, del deported y la coreogra-
fia. La dirigen George y Ruth
Tyson' y se compone de 115 perso-
nas, entire 0 lacuales figuran se0s


-.-. . .. .: .... : '
Lo lHaman el "Nijinsky del hielo". can lo quo se le rinde tribute simul-
tineo de danzarin y patlnador. EstA clasificado come el mejor entire lob
mejoresa por el derroche de plastleidad que impone a todos sus movlmien-
los. Michael Meeoan es una de lax numero as grandes ifgura que par-
ticipan de "Fiesta en hielo".


ports'I 10p0 t grabo del desliza-
HuboiUna i6poca en que par res-
halar isbre el patio sin ruedns era
ilce0ari'O esperar que Ileganse e in-
\tet'un yque 0ste tni41es coupiosas
nevadas. En el tr6pico hia 0que
lonfoniars? coil ver el o spectaicuho
aill41g0a folo o en tos potlciarios
cinnnmatograifieOS
Desde que se 00llleto In roeir-
geracl6n arllficmal im hay problenta
Y., I Olltnmos el hiehdomesticado
dc lob "link.". perfectinaentec om-
litable 1coilWointeperauurus t6rri-
dats y sin rt peligro de los ailudde,
y vcntsllue ro El paisaje. q11e
CO011 ttI III IIlu id.l, es cucstl6n de
rooetiagrafli
Moilana llegarh la lolabulia. de
hail -liltI1 EiiiEuropa. k1a de Ills mcoi-


ENCANTO

JEAN m l
SIMMONS -
DONALD
HOUSTON
,-- '"0"*OS'O'O'OO


TECHNICOLOR
#IKA.N *I00
MANUEL ALVARSZ MEtA (TtHOItl
THE CERNEYS (PAREJA DE 6AILil
MARGARITA MONT RlO I(ARPlSTA
ZZIIFDA R4oU C0ALOT6 O OSTI0

z- FAUSTO


campeones olinpicos y 14 ticnicos
ue tlenen a su cmldado todn lI
concerniente A mantenlmiento de
Il pista1 llummacion, efectos mec0 -
nicos, etcdtcja
No se 1 'ata-y estoi lillpO-tal 1.
brnyarlo--dcLuinconJulltlo lllp'OVI-
sado H ace mucho tlemp utop tie
nell Oontado un cspecti1culn en el
cual, at decir de la crittca extran-
jera. rivaliza Ia habilidad fiscal y
In D flnlIra y Ii igracl estloicns
Las iguras mas destacadas de lia
compafila son Leo Freisllgero un
patinndor de renombre mundial.
que hal hecho nanoso su numer
"A lW 0from Arabian Nights": y
Dorothy- Goos y Mincal Galbrnith
qiue cncabcz-an el reparto de "The
Princess withh ie Heart Glalss"
(Continazol6n de I. piglna QUINCE)


JUEVES, 2 de MARZO
a las 9.30 noche
Searscional ACONTECIMIENTO "
Presentaci6n de la Compoaic
Espoaola
con CARMEN VAZQUEZ
CARMEN TORRES
MIGUEL HERRERO
FLORIANA ALBA
LOLA MONTOYA
GUILLERMO PALOMAR
JULIO TOLEDO
JOSE TORAN
ROSANA MARTIN
PILAR CASTRO
RAFAEL HERNAN
PACO MILLET
JOSE VIDAJ
Gran Orquesto dirigido
par *1 Maestro:
RAMON BASTIDA
NUEVO REPERTORIO'
NUEVOS DECORADOS1
NUEVO VE$TUARIOS!
iEL ESPECTACULO QUE
TODA LA HABANA ES
PERAI MEJOR Y MAS
BRILLANTE QUE
NUNCA':


Cartelera

ACTUIAIIDADES: MujtercIltas, 10 que
li ane'lle hereda 3 na y unlos Cal-
to,
ALAMEDA: El esplendor 4'l, 'j e.
Audamr a veneer y'asuntos car-
t as -
ALKAZAR: Anna Lucasla. Las aven-
hlas lldeTarzin y asuntos cnr11s.
NMBASSADOR: El jov0n Edison. La
cildad del crime asu1ntns co-
Ins
APOLO La espada vengadoia y El
templo de los dioses
ARENAL: Mujercitas. E1 caballero
We turno y asuntos cortos
ASTOR Secretlaria cOnfidencial
Arroslrando la muerte y as4t10os
colars.
ASTRAL: Mercado human, Alas en
la nieva y asuntos cortos.
AVENIDA:- (Mariannol Jugando con
luego. El crep6usculo de una glo-
ria y onuntos cortos
BELASCOAIN: Rio Rita. La seduc-
tnra y asuntos cortos.
BLANQUITA: A las 9:30 La Cla. de
Antonio Paso en R6bame estla
noche.
CINECITO: Revistas. noticieros. car-
tones, documental, etc. 1etc.
CINE FLORIDA: Pr6xdina inaugura-
c06n, con sire acondicionain y
palialla gigante. '
CUBA. Fuego en la Lcarne y Lluvia
(Finalilza en la pagina 15)WARNER HOYSHO
4 MOROCCANS
ACROBATAS
AURORA LINCHETA
EDUARDO MONTEJO
JORGiE CumiuneO


TOSCA, Reapertura Mercado huma- VICTORIA: La historic del tango. VEDADO: Aves de rapifia, Un rel
no y asuntos cortos. I Rosalinda y asuntos cortos. paso y asuntos cortos.Dmlir.cte Iflhtdn -
FRITZ BUSCH
ONCENO CONCERTO POPVlA-cR
DOMINGO 5 Mario 10.45 a.m.
LUNES 6 GALA 9:30 p.m.
IOGR011AM A
VERDl-Overturo "Luisa Miller"
BRAHMS:-Variacioans sabre tema de
Haydn
BRAHMS:-Danzes Hungaras No. 3r-en Fa
mayor v No. I en Sol menor


VAGINA CATORCE


1 L i- illr eI- -PNlA SOMRRIE'


REX" y "DUPLEX"
S1 a d -1 .1o1,tte d,11lc0... progra-
mat~~~l .-len e gdna., Ittna hoI a ea t
I..Ii del ".-", T"ra. Aid. I Ma.
I dt I" rl 1edad M
Inlu -Lr dnd rM.1 .ln Ia, preocupi.L


SAN RAFAEL
N IP EX ... .AMISTAD HOY
DUPLEXA-0.07
Ft N JONt Ill I '(OilTll It IS I..1. ,IoS..30 aM,
I J'|| I V l 1x Il\i I Tl lAM1rI'D II. V..nK s In
d, ro e . d ,l. t' rn. rl llr- l n,.
1 1. % %LLI. DI. IA MI IItRFI -. lpledl~d d. , lnterelne li.
II tMN l A/t I i IA I INI' I %.Ie ndn lT F' en %rnl ,ri. .
1% 1 T4. nI N r L I tjN %I I I TO N I I T %NR 4). %CTI A nle r1.1
11111 %A I 11 't1% 11 ( 1.. | R T- N (I.. d {TI' I.I-
I) l 5 i t % 1 .T % .11il n. 1 t*1 I C nlle n ro i


TIANO *~'[L RAIO P,.N 'l I NlllrTAf


'METOOIA ml JT i4LM EDa I


. . . . . . .


I


_Ky
^
DIADil E II lA MARINA.-MARTFS 72 DE F.RRFROD 19. Ig0


4cuerdos satisfy

k negociaciones


povan i0' delegados
todos Ion convemujo
BADIO

Por Alberth Gir6

U ] grave prnblema de In puana
pdial entire Ias radioenr.iora. de
'tiba v las de Esaadod Unidne que
=2t acae pocn amenazaba ca,, pro.
ear una0 guprra elprea quedA re.
uello el 2 del aciual mdinnie una
Irmua pr-,pueala que fun ac.ipiads3
or lat matorli .o-e ie" deieacio mu-
lanes conela on.,aq7, eI?,"r Ft n Wc.
Sento polrj a O.,ucaint ar el c.-,r,tit.cc.
;omparan.1n dcnra r^rn-iul coretr-
ida a err. ,:.jprdrt. r-.-. NAE:BA
-nosie 4 01cr. o0 1F I .r.e`..- Sellnt .r
ionles- rLore'erntl;. posilh.a ven
ajaE prri, ,madametIe a 40 caalets.
lenftlaja; 0e, cuanLo M proteCc,nn y
nodo de .pexaci6ro, Adems dce Io
lue sifgnfilcan sta faliedades p.1-
Sque li0 r.,odltfuslon de Cub .i con-
Inue desoen'.'olviendose dentro de un
etmen de sgnortdad. ae cre0n vo-
.as ntuevoo tlcaldades Ole operacl6n
|ue haso el presence y dentro ale laIn
iOSibll.dades del anlhguo NARRA.
iO -e podlan contemplar La radio-
Wfusi6r. en CuDa opera en grand niu-
nero de sos canales en una sltuea
d6n precaria pueslo qiie ds acuer
lo cor. el ftenec.dn NARBA. tolo s-
ados Unldoa, pcoidtin auiT,Oentar cnr.
ilderablernenle su potenc 0en 1,
lbas de esas freertencbO- naeiri.,)
in alau~r,n oasea comes oe, I tt64(,
I00 kItlnci-n n .r, tler,.tble la ex.,sipr,
mi de Is emisorar cuDnna,. Iode
Sqi p podrIar, segun aIs factida.
Sdelo antun convene,. atumenlar
l2la 750 kIterwatl, 30 propoteo.l
le6gn Is nueOas negoctaclor.et.--
! Ventura 5M1r ie- loe EI.i'dn;
Unldos Be cnmrmrnmeten en uti rau-
nero de conales. -Spiroxrimadnmeeip
tez-- a proieger a )as esLacian.? c.,-
anni rorrn, n esltaclne clause I-B o
20mo elcionoes clare I-C nc.. it-
go dde designaet6n que lu6 prActica-
mnenie acerdo en Ia Conferencia
1t MWonretle. Eto represent para
.uba que en emos cmnales les serk
riosble prestar .ervlclo ecundario o
Sornd reflcjada qne actualmente le
Svedado dentro de Ias designaclo-
ses de emlsoras c1ase 11, o claceo se-
pundi especlal que son de oas ni-
Ci queO diJspon.mos. En elit nuvo
Conveniio ntrr Coubn y lo Instadrs
UnIdoI n" ae etnemlcian nI la CMQ
nl Is RillC nr, ruario a nuevas ire-
Cliteni'la ploISm, qtte todasi las nue-
Vis farillddsdi qIem se criItI --er-
mIsn dclierl.n l mir-genlero Montes-
inn pnrn so itftorrr imceoildaots do,
DBreitslritiBr El t CU' i ad quo
pant n r,. t-sol -1 problem (au
Idnplsrs n 111 n i Il. rfivorAt)r li' Ins
detl- ie, oats.l'. Miranida, Ila It
Coatd Date.. n.1a 0-. Radin: .gwnl.
Rn ,I K-rr. Alonlin ,i. Ins
R IMt'. I, d alh. I .. Mier, pnr I.. 111C.
Cal' in 0 A,:.". I 0 I meI s L r''r ,,p.
por ri r 1 ,. ( MQ Voelar..I nn
Ia. ,o-t,,e. Edntardo 11eranr
A f ...r. ,tMY-"v RIlherl-,Gi.r.
Cl 1r.... I I t. '... Ql sr. Pn
IKS t' I : i nrn .e. 'iI nta."i don
los ffitl kl l., I l- e rrlntr,,lt IS
1.10 a'rtse,,, .t 1.
e ,m, .,... C .
tl trt,. ..,1, i ,1,1a "'oct., i't a toep itt o
Ii|ae.a... t5....t, l K..n tat .Jla)te dsl.


rxllR"*1 "dellnx~n
l ta sIat m it hr ll"lipi


iilr ar, r.irr r,,h V',U ) -n lo dir a tl'tr
lio r,,. ati *,int., 5.l in 'ili 0 n i t to eml
s l, at I i,,,otIe,'an s to. radio.
IfG-,, ,i Ia p111 I~les 0..1 tldors natea

nPIr.,i I,,lr a, i pil GruhnI~l Tcni
ntI 'm...1, l,.1,sas ile"n it ).rn lit. i' o
I. .... I..e-h-ad, l o. siar-a' c le
'te in AItISAcaeo t,
Ih'.., .1- I do ., '. i t l oress. s 'Ih
.., ''......l.. l ..
I ,5 s Ir e1 n 1 hwl R1 per
a o. -'t dle d eli .lni tial.na
o ..... .... i a I e ns la. i.. i ti. a
I ..y n sa11dlni o 1140115ll"M do 1 ',1,
prei t~nmilot Jeta d mttrw e0 e1i'
-,,ht tni lltrnt.tst ste i l. t
mt .... i t...Wtr
"l,a ('arsvana Asul" olituls |re u
IMolls on lamoobdly
io eltt In do Il taovaltr Atil am
I l tv d eo n I sld Is hrllartleza
a~l r pcenlaraeu a tave de Nla opilr
drcioroten -ipom, dove lNimtc
I ,,. In A~r ilua mK nlf t h'vl rat.
Iifaotii I'll,, to Ih tttoetliel
e,,. "D 1eiacon ditrto I Al

>(to 11is .11 ln it n deu 0it i' t El g I
't1111ft e 1, I s'1C .0dti t I itittt gnot

Alltton i ya Tef bulams anl t e rr
e tn mtoI61, t ttsl att'ca .ttd t i
"11ll10"lpedes de, hotcof}' I tle i/Uing "i

itodola n. t It a mll'de I nalQt ot:e l't


Flh'ltafxln~aus hi] nvs n'n en Cla
dsco 'a ldeo ( tlit A d, l tato ae ttr, to
de In(Cadena Acid. Inn'rmir iutVU
tmilb attic t)0sottia;
"Cu'mhres llorrsaoolsi" iyp eon el
(iron Teastrio RadIal ido "llo
laud|o."
Role either. s los 9. el CoatGran Teatl
Radltl ieata1 t t115 h 1 Mo, o ireitnlar
hait n t io l t s-roi' ate Murt lo, Marlit
Comnod, .Is ooitl ..1%nrs III~d
"Caishados, IAaettot l o ,sas aitto ir uorla
iIlngt l td or ii n110r tO Ittle H ler& r-
lag unl idzadi p r In exquixlsta virix
C'rmen MnItoo y elni priner actor
Alt ni Rol, alto r
Una not& de dolor
ttinltoi de o 'la To're a B ,ychh-
,eitle npleadn dl Iepartaon, ct" ds
)iltirildd dot CIoruStoa CMQ, Ipas
po" Ia profu ndat pens doe haber p-
didna sitoi senr padre, don Herber-
to ate to Torre.
Con eistas lines le tnsvamon s Juim
olin y s sats dsmis famlllares, In ex
prosi6n mis sentida de nuestro p0
Pedro Vargas Ilegarnl et pr6xima
do'ding"'
Pedro Vargas, o tenor do Iso Amil
ricos, el admirsdo caintate qtoe e
Idolo do nuestro pdbblico, liegardiI
La Itabans el prdximo domingo pa
ra presentarse a traoss do I& popiltr
Radio Cadena Suarltos, de IS qoe eo
arittla ecMCusive.
Suarltos. seg00n nos ho dicho, leost
enl rolcora0 toucthes onorprsan par"
las pral~tiTnOr moses.
Ln despodtda di JO~rd Nogrete. Do
coran 00 can eatluta, oubanoss
Terrain6 eue bratlantessalactuncatn
eni "De Imesas coil Bacordl" ei mA
Ittibn eslre det clod mexicano. Jom
go Negretc. p yo i. firma potro001na
dnor do costa diomsn hs cmnmenzad
stis dos emonas 00on estre,0Ilo cuat
Al dfeoo, So debuld ae orbe pro
graotat qttc I'ristnie CMQ" saods Ia
nloche~s, a Ias 10 ell poole. Atocrtn
Linchcta. la Olientrosora ubonito qot
~tlntn loit~on lit obtenido en Cuabo
ot exmoloro.er AtuororSa vh'er a0 0
ituar at dia t de marccaprdxtmo.
Eota atobhe sc preso tiara Ia grn
osntonte tHorloteos Comaila, qte a
otoard n1100'an0enteI en em prngrm~ia e
dal 7dematzo y maoana canal
Oscnr L~pez, estrolta det teatro,
p..,wto.RBI slass Irtnooi


ilieises sci ii nidisasi Estoato, .h
urn Insolis. Cs, sao olsotsossil,lsbiii

a hoprso..te uiaossonsimcorssds
Adopo sta s slos Ls gsn.I Joba
SRE 5l1


actorios en Las R IA i

de radioemisiCn a r t e I e r a PROXIMO VIERNES a
tContlinuaioln de Ia s, iglna I. 141)Z
CUATRO CAMINOS: No re doelen- :30 P.M.
clas compadre, Escuelarc
ROY ....rr dos peLigros y L .. en I.ana. PRIMER RECITAL DEE BERTA SINGERMAN, program& ll; V
fl* AM**RBj a*das yutasunto aortosIULDS Ceno ars* R alni co ecldd.AtsaTre.elped eo ~io i
'del monstruo.X
Yi MAsNiaN de DUPLEX: Cart6n, doc l det l.,- A MAS GRAND E deu primer recital el tea.
Uhim| s 2~t dianlUU e d: jnoticieros, etc. etc o AUITRI el -l e pi le
DORA: LUa dam de vn dt d ueeto ead INTERPRETE DE roi AUDITORIUM, ei vieres, a d
IlL ENCANTO: Laguna azul 3 snow por qI oche pic .e
RbmesaffllFAUSTO: Una hora do ii .sn IAPEI NE ~MAffedt-h'hVl/I*#V'
i AUUeI FAVORITO: Alma negroa. Cnflcto r Cmr. a Re %(nit arijr, ra -bao 4 lAi "
d Camo 10 alfgry asuntos MUNDO Beraa S1.gerenshe a Arit Sir, Vsna
Func n la 9:30 FINLAY: Currito de la Cra La Lo. en a rte 0e e In inter reLarior dIe l p. l ,
FId B I 9 0 Is se va a los puertos astinlos, one' ip nfrecera n I ein AI'

No Baia u m. I de cortos B ER A -m Me Pro Arte dog rete la.
Na perda Ud, l a opnon.erated d FLORENCIA: La h oris netr e lA n n e e I s, .'on
er esa esupenda Ope eta Mo La mjr del puerto a,,M os del %r Ee "
siTal. InterpreLada pr i mayor ortos. m arn N del o r-
M iIer CompaiIOa EspaDola que GRANoCINEMA: El intradr d La c s l'a" M, artn
am Gs h VA enldn a Cuba. GRAN TEATRO vMarianoa.:, L ao-- D-las a
via inc6gnito, El recuers., u o ,-o n uae, .,' el
~labi osy asun los nortc- piogrsma oct pri- %1#& CNNA A IAI P N,
eGRISt: Geniol timo model, Las to- mer realsl 1.
S y iiFl y2uras de oa y asuntos cortcs_. "SEPTA._ LSMVa___ ES LA ______ ____________deAllies
IS F A C 1 0 N A L INFANTA: Esplendor salvaje, ayu- BERTA. SINGERMAN ES LA ERDAb ARTISTIC aa o
SC o Mrn- dame a vencer y asuntos corts. MAS GRANDE DE AMERICA" "Alegria de r nr" (CA BALGATA) EN EL TEATRO MARTI


li~eeo s Cli ba doI PC Morle' ivde'1! "lo ~ E IE A too.dcmn,>1 A T SSIRZ Itoh En Noboa C aaorl o. ; -- --
Etreno en Cuba de PICA-LIRA: Mart invade Ia tierra y El J. PARRA d v RIEGO Gilka Maarndo, Uno de Jos mis encases colabnra- tacan Rosana Martin y Pilar Cal-
(0.ro tt d I m t n rana rS"'C rraron %ts do res en "Caballi ata" reg aia duda ro, magnificas bllerinas; Jod To-
RESCA C onedia Musical Ia fropia tramps.
L-' -e--Mui--UYANO: La gots de sangre, En ca- SUS INTERPRETACIONES JA ASBm a rne o l et
o o s ecquer: a lgun mGuillermo Palom ar, galh n rn, prim er bailarin cli ulco; Victor
da puerto un amor SERAN IGlALADAS" uento" Btre cntante y actor de caldd. Art tmla Torres estupendo tenor c6mico; -
I As I.M a ranao l Coraz n do lonr RAFAEL MALUENDA M o n tufar. "ln de gran versatilistad, todo el mun r I de Castillo, excellent ac tory
Destino d uego y aunos cor- i g no" Quiero 0 do recuerda ]as geales interpre- i o s el grande gu-tarri-a-Paco -Millet
N o N oO_.P O E C !i (l 1 O S ii ... utn oSgnoe Le6n Felipe. clones quo Palomar ofreci6 en los y Joa VdaL. Y sin olvidar el Cuer-
Nurao Doorado N vo Roper- LOS ANGELES: Recly use, Hombreis PALCO DEL PLATA ICon 4 ENITRADAS1 1- s 8.00 IL "Rumbas, on y tonadas" A- mls disntos c uadro de "Cabalga- poa de Ba eo deoCabuigata".-nte-
tiruo. Nues. Musis..a SinCpotrtay asuntoo eortoqL. PALCO PRIMER BALCON Con 6 ENTRADASI 12.QO fonso Hernindez "Cat 'Batido delt a', stem pro an alustada y bratlan- grado poe entistco aitartnas y
dronzuelay inasuntos acortoas. LUNETA (NUMtERADA) . .- .' ". 2.00 Guile" Nicolfis Guiltlkn "La Clta" te actuaai6n conqutstando Ia adml bailornes de au otinca c tldaid. Todo
MA.NZANARES: Lluvia roja, El mu- .l BALCON NUMERADO) .50 Andr6e Eroy Blanco; "El Martiriol racan y s impatlo del pbico cu. hae eear e quae "Cablgata" coan-
haholde San Juan" saaugeniFloraU"CalRlD -Io bdStunrA" nuevnamenteIomo"xima"btrac-.
A ratC1 aSRe alegre y asuntos craiL. 2d. BALCON INUMERADO 5 i) 1.00 in de Primavera" Pablo Piferrer;I"CabNalgata" s en se c16n tneatral de La Habana y queaou
Plate s Bala num . $2.00 que olvidaron. "l_ "D Poah ran do tarbu roe .h doeoft a es Ientn solauamayor. itcablequo

P(. U lalti Alt n r ... < 1A.50 MAI M: La.* d roynzuela Re cr- d" an ^ c' III "P at y Y.... (Suite).r .' ",;,,: : ,la de Is* ese a N, en_ SL et*' V** ^ o ^'It ^ "^al
Sl . d MAXIM: Ladronuea. eor on Ia LOCALIDADES A LA VNTA EN LA DA CONTADUIaIA( na Ram6n n'ezil telra' nl tba lcn-'tea salsi b oenido n su inolvidable octuac in
lais B nnum. 1.00 M lerraa nrs corts. DEL TA TRO AUDITORIUM Mahue B detra "El Ccvtr ha' t de onhi iucr lc caznte I xi al i a- o rr. El j ueves, diltl 21 de mar-
M na. Barlcon y 0.0 MfcisloT erepaody El6. de r .nli r __m Edgrad A. pve; "BambLICn" tM l- In dO e esta Co Cpaia Et re ellbs des- zo.n a en el Teatro Marti. l
MAROTAerdoisEo.DE n am. a I p.m. Jo e 3 a 6 p.m. vn pupulart An6nimni Los Cuba-
2do. Balcony . 0.0 METROPOLITAN: Espleondor salva- MARTES 7 SE.GUNDO RECITAL 9 p.m. in n in ll, d Conquistadores" J. Satn-
Palcos do 6 asinios. 15.00 je, Aylidame a veneer y asuntosa NUZVO PROG-AMAn h.nn
cortos to.. NUCOoon
MATINEE. SABAIDOS T DO- MEXICO: Carta de tins enamorada aon t o loalidlades sclhn TyatIo d 15n-
L tquilla del Teatro. de Ina1OS 1 EC N V
M1NGOS A LAS CUATRO DE Entre dos n mores Noticiero Na.- I pt Is mis n y di 3 a po por Iv E onc e
LA T.ARDc alonal con Garridot y Piftero. $n B n a r ) OBRESALT.
MIAMI: A vanzada eal Marrlec.ri, ERo PALACE- No cnnfie en su ma n. RITZ: l.a vtetnona. Dos alars n el lprde.
Rojo y asuntos eortos. Arr!.)strandn Is muerte y asui i(.s rIimndn y asunlos cortos.'/ E Reedo SJ^: f ^^ ^ 1:^ 4,-"x" ^ W ^ "u ^ 'c ~ ^ .h*LO" lCm ~nd b^
MIRAMAR: Mercado humano, La co t S ROOSEVELT: Eduardo mi htjo Y STRAND: Gilda. Esa noche y todos
RESERVACIONES magia de tus bailey PLAZA: Relora el campe6np Lt.o- Ins Ires Mosqtuceros. las nochesy asuntos anries.
E OMODELO: Lo que dio el aire y cedo humane y asunbos DE o RIVIERA: Mercado humane. STA CATALINA: Mercado human
Teas r BLANQUITA: Viva Villa v Noticiarlios. PALNIA: Mahaloca y Culrrito dela RIVOI Mur c eron con las b.tis y asuntos cori-nos.
111-61168. 9-6869. Peddlc ... MODERNO: Ar eat uras do Super- Crz.z puosla'.. .lutandt. .on fungt TRIANON: Esplendor salvage, El L,Isa MICHEL IRefal IALEDON
rais": A-356. Oman. PRINCIPAL: (Cerro) El imperin drt ROXY" El engttta del doctor. Ca- grand robo. Avsidame a veneer y
NACIONAL: La vide encadenada crime y asuttos cortes. planes del mar y asuntos cor- a n roANDRES SOLER
Es fiellI liera al T eatro BLAN- Unao an at alire y asuntos coro REINA- Macho y hembra. La taita It UNIVERSAL: El grand pecador, La 000eoiaO 5 0 4soe$O"I l 01 aobs
to1 Susana y asuntos cortes. SAN FRANCISCO: Madres itncatls.acntidad delt riment y asunlos cor- s'efOFGcrTr FrZA'
QUITA on la" rUtsa 1, 20, 31 y NEGRETE: La gota de sangre. Rsi RENACIMIENTO, Felipeo tfLI -1T, lomhres sin patria y asuntos o lea. k,,7-vw7e Ia 'e ) "&.r'ef py.m
711 y pera lo tranvtas Miramar- yito de )una y asuntos cortas. desgraciado, La posaa ot:d,!ia cr-t tos VANIDADES: Lo quo ia care here- ArIJUItOR.
Parque Central o Marlanao-Ca- NE"TITNO: tL ralle prohibida, El y astntos cortoa. 7q SAN (ARIOS: Crisibbal Caido do. lIt nasa do Ia ralle 92 y 0. q, %r,,1o5m aJaa -4) a3W ~0
le Agull. principle de loS7orros REX CINEMA: Carton. documsrtd, SANTOS SUAREZ: Macho y hem. covons.
OLIMPIC: Msla hierbh. Apasiona ds viojes, noticieros, revistess I t itba Callejera y asuetion coriotsn. WARNER. Bajn el signO doe Laprl-
Patlne desde HOY at VIERNT.S OSCAR: La senda prohibldn y El re- RIALTO: El rara piAlida. Amori lit SAI,ON REGIO l.a vida eltpte'z a contt, asuntls cortos y gran
en Is plio. de hble, de I a hcerl dc De.oia. Gray mata at- amnry .s..to r- t.. nt. tnttnolt i.... i. t a...... d ....A.- sltnt l...... a.. .cnaA.Existi6 en reaidad n(CAGLIOSTRO EL DESALM oD o o
4 P0%.Al lhnjear el pr61ogo de Ian novelat Dumas at hacer el relate de Ca-
de Alejadtrt Dumas, '.Las memories gliotro, In hace con un lujo de data-
do an iterftrn' esle htare000 a nnfe-Il~es. como s~lo 'ii babe hacrto, o
silin. qie no t nn ritn ve0Ia orenda imprime tal veracedid, quo al afre-
C'A _R T E L DE L D IA nttpol -Inimaigincitin del Rulor, que es cernos tes persrnajes enI sainterpre-
un retain hecho untat miodtcn, onr un taci6n de Orson Welles. Nancy Guild.
Serqo .ain tor, ndo rot.muc.rte. qit-iAkim Tamiroff. Valentina Cortisoa
A :TUAIIDAIDE S -FAV0RITO 0N I A M I R I V0 L I .....n.t. a ltto i ..s..a.cnt.cttt miles dortistasparece...rr.....
conoesantln indai so ta. dos de las hojas de ]a novel.
ion sIrri.N.O .. --Tf. U-2650411.a1acoatn y.a' Raise 1.t- U. y . U-51li 4 y Sta.. Ln Sierra. -- Tul|. B-10451 Fut de tal magntlhdt It relatarln por Esta gran producc16n de Artistas
A-i.1, 't lt I .to, ntl l r n.- Deade ,rSto1.tt.A on410rt ntcyro n octo.20ctI0 01 alvo.ntt no pado par me. ldos rodeotrenada on tIns Teutros
t ttii -tlatttlntr MI.. I 7RCITAS ten A .,t43NA- e3. AA a .r m oo Sntdn o areta enu n
lioh'rl~r "Lron ,June Alh'xon y Pr L NIA' V g M cn n vC NI.meI, 1ha, documirntal. AVANZADA 'E'N e o u rs lll u apt i Astral, Riviera. Plaza, Tosca, Mira-
I.. 'ItO 1111d Alt101 1 7' te p. 0 MAN,. CONFI~t' notAol. M l CNETBoS nDR rr 0- 10O tttrsmIti DDu as0r
t.. 1 I-,e.,'0 y QaIE LA C NE George Raft % RIO r6slt i n con st sapienttsims pluma., lo t Campoamor
t Josos Crsai n tyttlt l 0nlir 5o' so I (oi rO tLtelt c JI, o hn W 0,n* M ots er GANDO CON FUEGO re n Wy trasmitlera a la posteridad. a posar do n er taot os teatros serdn
iot mJ,- ' t il 2tn o rr n a'I mct.e-s 101rOna25 A0,Nl f 2n cis uean Lune mayors 40 ots. .os Aho Aritt'as iUeIdos. sit e pa rur pequefios pars albergar a los mites
li ;erols 2 es "N~hs 2 ct ra.. i2as ,eo, sn depa ersp... ctnareos-qu,,e nitioasmente esf-
en restt saguno. lanzs at mundo a ti d os oeetodresn uo on ame no' eol
obro dr Ia'cnrntnc otgraflia quo harA peran et ore d "Cgiso't
N1AALI It A MA R R 0 Y .esitmecra cantaItovoan 3 "sn1 o dmo 6 de marzo.
S-t. CI.taln y Peirrao Tel, L-ut41s Zana y G0rvasuo.t Till. U-t It41 51., Av. y y 2, Rpo. Pla, a. Miramar, tirat odiiannci6n al contemplar los Na so plerda eite ostreno Ms do
lYs 4 45 1,S y .30: riseviot tnoticirro Dea d,I toe 41 a rt-Riitt,to. Jtt,,co-t I. T...tio 1a-li11. 14 y A. IAlisndarleo -- Tst. 3-4255 pslacios y cnstillosdonde se desaodIr.ro-
110t1il101 t'urtda tta on cs n me stodi 5 '5 U11-1. CURIItITO FDE LA nL' 't t Iotdte LasIn, 430: Rev. l.a, iotlilera 5n'- A laa 3 410 y 01-: Rsevlta. noitrrot 16 parte de Inta vida de "Cagiostro ol rat ondro toda to vida.
IIt,, ott.... : .b ki ,'Jb1 NDOR SAL,. toeph, M VA .... i ty t gJe,,f ....i..i l .i... .tlr .e.o... ..Cba MERCADO .a..c.onalo EL'ENIGMA DEV DOCTOR desahnado" nombre eateoquo disrait
VAJE t.ar i, ........tt I ... .AYUDAME .IA LOLA ScE VA A LO0 r Ptl:'S IMIINIANO .cll. Rtcardd MontulbAn .v. .... T...T C.onway y CAPITANES DEL a estea ..orrendo personaje. Vigenle des e mario 16
itA VENL'CyA R Sm ion tacllts l y Virtar r'lly Juaoltata On I LI'tt.... t l ta r (111. .tt go Mt1rphc y l.A MAGIA DE Tut MAR Itt O hlrd WidorM. Lntaacad (agiloatra, desdo niifrt oinottl or,3
M5late i... ...a n ol.a. 0 cis. Nlh. N0 ct os.htu1. los t 630 y 40 cti a ... BAIi ntS r en thn ot .. coo Ginger ...... i ctSNlOb 25 aa. R lcocy ,uiun ae
4ll rIs 'o tai 10 atist, IIJA nibat l 2)c5,tn SitrsOlrs c jucr Lat l ala- 1n ntie,40 c tii Niifo20 ts. I isy -Ort, -.n do catqultal opulencni an
tea 0 I XtIs N,,,a,.. l ,,2 Il, 401552cia.A -)[-, olev6 retltJada -. ,
.. ........,_sU ....desuit dres autom6viles" deo dIler
Pantalla' ss LK AZIAR F LaOR ENC I A S A N T'OUS S UUAsR.EaZ ...ANA. dod oil Is nier... m amignonse
~~C. .pa.u .. .I, -UX.. 30...2o. z4 T.141., .tN A CI O N A L l6 por chlpricho tOel desti'no, pero
Desl a 00 ne ,,a, Pol~ t~tle )ia] Pirado V Man Rafael. --T.16f.1M-4646 S inanloa 3utr a y l Noianigo. Zpatra qu s~rvt6 SU .salvacl6n? s61o E rxm 0d af ne3s
rauto. ANNA ,t('ASTA '-in Paole D .a1n 3ts,1 11 cclot., ,,', Tla fonoBus it.1T iI54C15i para gartar to mihs proundo dot in. vtg seta Ia Circular Orden 19 tt1 no-
t( ottnt atI n de ia n rig (ATORl('Ei itt G(tdtald y attnrl-b CtOtIt o ci..l. ,A iit lonlA E, ., r I .... I e-t1. 11330" nRvlttohttt,,na-tto ha qudtdo tequeIrI-
eo l rott tAS AVttNrtUJIASi 0D KA -a 'n Vi Viralote i ti L iIqt.- r at., 'IIt.. ....1 l le. F [ a lt I "]51,,e A ls. 500 y 115' Re ita. enottlat" o ttfierno.oo toh quedado m odif ada, qtlo ro-
t"l t ic, i a ... tel o.. de cll b ZAN t..... S, l...on ,et Ltts M .s Lt,,irdo a c I A MU, s .UJE ,L P .n','t, ,- iA VIDA FNCAD .NADA l -ot ,An. tn. CALLEJERA .In rga L6 Illument IS prestattlo de toot aoc'.t-
10 a-e l L u ,tu iu. o OP r.o .rl l lai m m tl. Nt' I M o ot. A P a ns t. r 'i n t .... ..-. .. M a r ... An .to n ie. tl N. M a ....I I p e, r ner io dee y to f P hICo s c ia d i e u tot m d v i:f A de a lq u il e r o n to -
Kite con 1nl it it tea Atn,ts40o ITctlita ,,'Ia .,-In ,do ....t UNA CANA AL AIRE co esLa s atrenn tn Cuba MACHO Y HEAtRRA Lleg6 Berta n dr Is Repilblica y dispone el uo0 de
odine 1 J11 -uu _____________________r____ itshtanllt. lll neltcasyeces it Ols Tea inn. P edr eAlmendari lI -s. S R os th
.1, a s 1)ditnltliato par eslos vobeicul-
ittros AM ASS DOR fOAN tt~l~ii 010 Lttoa alnos r~. tos. Lssedtdattoeneporcor l ponor
r,', .... elI,,'la .........l D ,,,',','el A M B A S S A D 0 R CG R AN T E A T"R ( ,,O2% ,Balrnny 25 r ts Let mdia 13 e ne org izcon g nra
ott el PaI lkactlt dIn ta flep little C cylt TEApre11) 3B-Te. .797rlsow a Iotdesorgentzacton t, imporo
ttlt Yrtna,.t ttadt I-t .. o. M ).NEG RET E(on el transported de Ohua3.ero. poc
Artira m~o abiottio Dl eIs'iS500- It P tS Tat. 5olivier Rio. t Isis lono 30923.Isioa.NE G
1 2 d e. . m e n it Di.. .l,.h ut.. . . i,, Ao IR S .o-, ,,P r d y T o c d i 6. M B O 9 S A N F R A N C I C Op o b ]la o n e s y c a r re te r a s y s u a p i lc a -
iliiu" ActlaS 6]e heas l d t.,,tsI. l, l.I0/VEN EDTNsON tcttt MIl- Dia det Iuo dantse A Iso 4111 01 Prasds p Trooedero, -- sTal. M-50S dOn 0511ll ar an cmpetencto desteat
a1111egetl 12 dtc Inrld; n"'ntNe c t, IA OIOUDAD DE.L C Ri l listis, LA NOVIA INCOGll'A tot 0nsde leo 100 0 na Ista snltroroys na 5 F ornla ou 51. -- Tut6f. X-5 isset raaie nu t lls do atqat ler y sdi-
A 1 0r tIorI on cntioetrItnA ll ie M GlN I-alt"Van Jn ln it Cmoris de Judye Gstlttd a V sat/lstt El. tonsi c-t 0[111 en (ttita I.A GOTA
Inlit eime naNotrte y Suraniericarim, se ) later, Lunerta ma)o,,re n to arlndc 11N Vol R JUERD D i' A IO, D a N E vn i Ln 'h 'RA ntadGynOheTevAa nteeo'ntbu ,ea uirnvilego debiul er o.
1.11001. ts.%ttden NV Snisa Oc ERDO n ]I L~O nl O ,NIIc oti lteNtttlt Osa- Enolands y eache. Rnntio.stainttdletat D~bulO do s rvtato ptthttco.
ctA te Nl t ut11 y 9, sun'tlittttt' t OIlcan n40n-.lechntilnrl 11co10 E1htr Witlm n ,t act rI RaladtntttRAVITO DE LUNA mul national, MADRES INCAUTAS con To- s itax empress. de 6Omnibus y
ta la tin nette tnts auto, 201 t ,-ihllrt I s,- 1avtO Si Los a P -anchos. Luneta Gale So orn y Dennis O'Keefe y OM.5 tlo s tandalcms de trabsJadores de laS
nsa 41' Sut geloert. A Ri E N A L ,,.lt ts ,0......n t,'tta1111 it I-Is BRES SIN PATRIA mco v iot i c torIAtem ors. n como oumer n orge-
"LA tAL UIERDA"FN L A~A, olumia 5. Te. 11-1615.L~aglen. Lun e t maynres 40 cta, Nlfios
I. A .tT IA N .A A Is.. 400L ALnoma-cl.oeollh.-oVyBaes y 20cis.snlzatcloneto obreras de otros oectorea,
ANTAII.A A .. easy si ............... GRIS N E PT U N O chandartdo te20graasaesoml-
F--: 11 Smith. StS l ilA 11 cm- 1 i00 ta lt t Mtu ECI'TAS I- untl e mI., de TranspOrtes, a loso que co-
..I.t,,hPet er". Po .at ford .tll........ 17 a..... l o uo(E) ..-..... I....r i ...N o o 01. .. ... Mo..... I-. S A L 0 N R E G 1 0 mu,"...s.. quo rospodan y pOytn 15
I. .i....II tt I laia trod a ltr tdoc tdt' ht o- .lI,crI. y 01. ABALIFRO NOCTSAII A it a0 c* f25 -GN1hiut, O d Ia I3 fotI A CALLc mo a t lntroduntd a on Ia
n ,11b1 taa tturcit o exco 1.1111-a n- NO tiol1 I'larks GaitPe A A RActlh ate D I ,O t 8tt (l2ln i,,1t, 0 tt l i1L Pl tlOonIll 0InA alln Mato atll 0 |tiat
d l. lit' s v t ta I a la exI i lrlOttib t -l l nil r a "latltol e A a 1 A51 0 19 31 1t), .t.n..... taI t Ala D A A nd -l ,% n E l P R IN C IPE DE M osses y A acn U sto. Ti M 475 iC I rtu i a den 09. po rque garan tza.
I I 10 O ItROS l -rltlo n ' a elo y A ls 504 y 8 15: Revist a. catilciolt -a no vab tid ad ,a Ia t nd tatrla del
r t d e "at alad e m. a tlq u e r td t" ltlc lt l An Ioh '- M a r I, AS- o O(tUiAt a a l mt St A v1 Wa arit' h s l u n elas"o l doe l
............oH .. NI ",it NI, t tI...t.II,..... ..totAATO R.... l....n.o.i...0 tt. n... ..."..LA VIDAM..A.A AMa pd o r
IillAl9,1"l e n Kim oi A T RP-e.i.tr e o,Iu-I- htNo)h... 20 t, BAIltony 20 0h. Niroh MJ t D SantCaE olnlla 1v LOUC .1RA DI Au~ibRo l el deot'ri ado d jroe
te 11kciato ANOnavente,-deall Adaella3Me. 1 ,Coeild.I.-- Tatrisbrtle. de ponteadores
tttcot baiu Is dt'ectlttdn t.in Inttto A ha 430 y 130 ecitsla. Iotithlero ayAMORunetacnt Airla t0 tlatist S y Fernando
Or-lnecl uocraII "I ec. Luotameolmyates20 el.ii osl ,15 crtamal c00Pocteadores do Pasaea bo-
....I.....I SECRe-AROA n:ONlroo IN F A NT AO LI M PIC t,, hbsi sa ilag smayor3Y25 -1oi trt.aRaaeat Delgado d Ia
] 'c a 'o a tai c ad cont I ratittttm it- G a t I A l 01-, l u n re p sr to e s SIn
Dio r ol elRi, p lttttAes del ttt AIOtaleAO.DOnIA MU RTE tll- ti aai- o Npit.io. -- tl. U-370t Lioss501, Vdido. Tilt. r-3111 20 ctS. depuo rPri ,LarOnd E '0 nporlI presdentedoerMla
t'dltn Ahltm'ndl ltrts ,' oI.tlhtt Ito Johnl sP 1 ncLu an al-nores s0 Its L edatr1.,3:10: a A n C010, O tdo. TId, edodoctior Mt-
Enlf s lcosople c e N 10'mio Baain, l. .1 scll t e ll a c no taln, ltot l -,n, r It 4MAIA 5 IIEO Ia- idttta a nS T R A N D inFertardez Sinahez, pore.Inotar
lca ott'I') ittsnda hlgtri 111h111 i ltcl SALVAJO: tell I ot'nt'ttI ll ots Ott-lDuff. Din Duyatta y APASIONAHAA al pleno de eae organLsmo a )a asam-
.... "N, ttd., t' i'ittt lOd,,.,l ett A T R A l. ME A VENI'ER cylt ltt..,ttt,,t St.,,ll n od, l~d n,.tue ;l eerlqe clb~t lpo
I- h_'_________[Air___l _______ l s vanli 11 A 00 oH, NrlRos 05 m Tot'- n llothm.r 1, a IS. tUlna le do-totarde
Y At r "s ir 11 it's a bltrtatato int ,ti dle tirt3a n ati so Joua. T.10 kio-S Ina otntlp 001-Is Tettttlta sl" t.0:t Itala3O f.ndetlas 5.000. ROVcta. notoetot its- -tn' eco. o la do de nna y
.I.y a ql toc1 saeobt, In s nbed in Oe'tCta MEtRlClel aD Ottio ln GILDA on OR to Ni ay worth Y 0R, Io lcl de Cirdenas y
dlldac.do -As VO1tosc isaa t'u pc r.F In tl tA MLTA NOCHEATODAS LAS SO- Arsenils, los mpresarlos de omin,-
U.lN dI~ ........ ... .....! .................... LO0S A N(; E'L ES P A L A C CF STAnORtaHE' nTODAL o.-... or rtrJo r~S rb
de eoxhibit-lA.a esces pae oia con- Geotre MI lphv v AIAdl EN LA tNIPe,'10-- 2 rls Rtta n n tlieo IS olequconcarsacat nectorn dgmavep traro ha
te n l nr a hto *a t A sd e ltevodta A Is O A o .- n ni t ei T a ior y W alttr P ld Juan Delgado Nos. 01 y 63, (S. enS ioi lait atin N o. I T- f. 1 U -1 n61.25 n IS Nt oh 'T rtu hal 15 m u t Als enr a el Ise tor e m osrb l
lem po ru diretor anl- untl tt.tcio or,,1 O 00 hiamI a s S t~ro). -- T.taono 1-1070. O4Dodo Ii4 4 1,:: tv...a. t....t.rt On .. necesldad lmperlosa do que sea pues-
pa nisil n direto r i. s f 1... ....tt Buattoab 4 r0 A-t. ondotldnnnde A e t14 l e ICR '.,hul. NO toNFIr EN ;i MARIDOT to onN0 Nn vigor Ia Ctaular Orden 890. Los
d....gta l tnetI OntIciron no- - tollMade .... -o OIJSToANTN seftresD Delgado y P'rats Inlormaron
U1 kill ...Juntode artistas de ianlo A V E N I D A ...ul .... I A% .... ... DO LA '".,. E TF ., ,John P.,ne i los reporters. que et ass. asamblea
M0 0ttA IPATRIA 0no Marta'Tmor D,k .P- Ltttela ma'oreo 0 -S Tero uly -23sLine. ?S, l, adAdl). -- 2*, a p qa403
At ta1d1 E Columi a wAell tneta.maynres rm 'I NLe nR 0 esoi oamblOon conutarirrn elpramer mlrns-
rAs d ise bEn}IsT -M ill Lttaa'l u muoaonyeto I4t'tIAe e I,. 4000- Rectata, nohcter na- Es ta mahLan, de ayrs liesi a La tro doctor Miguel A. de Varona y
t~tessdu-oet 0T ~ti,* S Ooocttlymiotnnal, enlotreots en Cotb. ESPIESDOR
la I t410 y 8.10: evslta, no. ltern P LAZA SALVAJE t01 teimenantoura EL GRAS Habana por Ia ORa sreas ta ilustre otros sitos funclonaros deo Gooter-
n C iONa crtgGO co lon .Jane Wy AN DOP AAy V J 1ELin c lm L G A
CONaalFaUtE aorcloreu, JUGOANDO L U Y A N 0 AROBO con Rtobert Mile-untt Wilitam recitadara Berta Stngerman, que se no.
CREPUSCULO DE UeNAc LORIA (eno Pido No. 21. Tt61olo M-1222. Bendixly AYUDAME A VENCER ron presostarnA ea natater Auditorium Asambles obrera
CNPSU\ EUAdLaU cVictrMaure, L o CSacli Y LautilleFos tian 3y 7 de ogIsascorrtes en
El Romedto techlscoloat. Lu ne navores s 600 ts, Caludsa di Ls od y 1n6,5. Tl- Til, X-20n0 Do,,dle l a 330: Revista, noticnernh Vo r Mature, dLure a da y d l or n e
Balassco 40 ole. S:bN1 s 0. ces. Desdc las 4 t30: Re. tat ., , ,'-.--- ralonal, RETORNA El. CAMPEON con all Luncta Mayores 80 eta. Balcony horas de Ia noehe. La fote recoge E Comid Natonal de Obrers 0e
clonea EN CADA PUERn t,- - aI..in. Jamon Stewart y e0trRno en Cuba 5o cB ,t el momentsoen qu aIs vallos In- Omnibus ha convocado una saamblea
AleaaoBlanco E. Pavo LosLPattolt MERCADO HUMANO con Ricardot trprc'- del verso descendia del general pa a hoy, en Concha 112, pa-
nsfcadeB EL A SCO AI!N e eoo B a...L. A ....'ALo DE MncioPMtalban y George Murphy Luneta vnquIatjouemnear o 7s napyldIaCc-
T O8 I I Istueaoamila No. 1103. TilS. os-s62"..SANGRE coall Raise Baledtt t Lilla mayo10s 5H cts. hasta ]A 06.00 y 60 cts. UNIVERSAL
Mc o. 1 a..a. .. ......... Rav ...50 .. do.na... Nifne I c'a (Cuba. lot Orden 89.


I- -. ril RIO RITA ao- Abbot y Cos.
t til;' y LA SEDUCTORA con Jennioer
S0 PASTIVLLAS ......... . .-
o ILLA 0', 40 t-le Tertuals 25 ct

ea & BLAN-Q UITA
A-enlda P ri- a d'-.od. 1. alla. A. 1.
10, 5 -ramar. Toltfono: B -9161,
A Ls i1 -,ssy ..... ".0
A ID *Aire .condlcionnddo. A las 9300 L
s a Ci E. Epaffola de A. Pas- toi el -
.^ Irtno ROBAME ESTA NOCHE Ion
Gometes. Mary Begoala v otros. Pla-
telo baJa numerada 2.1001; Platea alta
o numersd. $1.00; Primer balcony nu-
Smerado 1.00;: Balcony 70 rIts. Palco
de ssientoxs 11500.
rine y la radio, que volveri a prP- Juevesc 2: estrenn de MIS DOS MA-
o- sentarse cl dia 8 de marzo. RIDOS. Re-ervaelones: A-.BM.
as El jueves. vestirai sus mejor", a g-
an is esta audicio6n para presenii a C 1 N E C 1 T O
e Esther Borja. y esta magntfica cx-cald.- T A-
v ponentl de nuestro arie vo]Vt'ta a '1 Yiuftsl n Canalails, Tat.A-7W
c canter el dia 0 de marzo. Mol tn 'rDesde t1.0 t: Revista i mundial. No-
thltiero anactonales, s n. ormaoe6n de
Alvarez Mera. el tenor quo hfzo srnt. Espaia Notilcero britionto, Torot y
in sac16n en New York. cantolr men Do toernos 11 rnmeJlores corrtdas)t Hale-
I- fiesta con Bacardf" Irv dtas 3 v 10 dias die jiventud fmuilcal); Bajo el
eI de marzo, y Pepe Reyes, el ci otomr t nt .tlo orxant Iviajes"; La foca s.a-
ia dc Cuba, actuary los dias 4 y 1I dr hian lcart6n Precots de caostumbre.
el lmar. (UATRO CAMP 'z
do RoAhr@ K Bulussax Ba, 110. TIAL. M-J398
ooDedes I 4.: HaVl:Rste. notclerao n.-
Ir~Itfd clonal. NO ME DEFOEPOAS COM-
dop fdWM m^ PADRE con Tin Tan y ESCUELA PA-
RA CASADAB con Chaito Granados.
uert em r foI rLuncta mayors 30 y 40 ctis Balcony
20ao. A lag 12 de It noche: ENTAE
q "1 ror _^ ~DOS PELIGROS y LA VENGANZA
aon "* pardor y u DEL MONSTRIUO. Luneta 25 cts. Bal-
assedo s i o PM cony 15 cta.
na I piel gmC ispers, ^S sST^I
----ns. ,. ..ac i iDUPLEX
Sple6n do .o s t&ao aval y Aisiald, -- Tot A Si7
esss 0 0or5ac50a00' .. Desde l 1331: EL que Ia haced to
P aoiot S snsr, a des Ula mu irt. ivoaes eoloreoa;
Dise usasaduslas Vhmonao deeat o Ica t6nas lorecoly
Isorlsot Es. nt so. itlltmo nsleihllerns Paramount, Fox.
IO aws p BrotAnts y o Act. Naconal. Entradi
10 L 10.y 20 It,


Michel., ..... ..... .. .... .....
ny 25 cta

LUX'
Dbu rmta-s Pei .Uys r Mendoza.
TltSoao 3-7721.
A 1&s 4.30y 58.: ec.'laIl nitclino
nrtlonal. CO AZON DO LEON r-ll
Loulas Howard DESTINY DF FUE-
GO conGlenntFord. Lurltatto
2 0 tr. en tnda v25 p.t Ia norhe.
NliOan y Balcony 1 cts.

MAJESTIC
Consulods No. 210. T.Itl. M-4477
Desde las 3.30: Revista. nlitr.r na-
ciontal, LA VIRGEN DFSNItDA con
Maria E. Mirquez LADRONZUELA
con BlAncs Estela Pavnn Iunria ma-
orets ,0 y 30 os. Balrnnvy. dama&
0ct. Tertuli 10 v t 20 1t

MANZANARES
Carlso n Infalfa. T.l. U-23S4
Deode lad" 4.30: Revisla, not rWto na-
clonsl, LLJVIA ROJA con ,Inrg0 Ne
gret1 y EL MUCHACHO ALEGiE con
Cua. Agir. CLunetao maynore% 40 cls
Tertulia 25 1 s.

MAXIM
Ayslaint y UIo6ni. Teltf. U-9S1
En tanda y noche: Revsta, notlciero
nacional, LADRONZUELA con Blan-
ca E. Pavo n y RENCOR EN LA TIE-
RRA con oabel Corona. Luneta ma-
,ores 30 y 40 et. Balcony 20 ts.

METROPOLITAN
Call 11. (Amp1 sacl6n Ananduasi).
T 3tlono -1715.
Desde lao 445: Revista, notlicleo na-
ilonal, documental. carton. estrenos
en Cubas SPLENDOR SALVAJE let
technicolor) y AYUDAME A VENEER
cnan Victor Mature. L. Scott y Luci-
Ile Ball. Luneta mayors 80 cts. Nhos
y Balcony 40 ets.


RENACIMIENTO
14 I 15. IVadadol. TollI. r-t-12
A ls- 4 30 Y.15t Reviotas, notl -.r
nasonal,. FELIPE FUE DESGRACIA-
DO ron Antonin Badu v LA POSA-
DA MALDITA con Charles Laughlol.
Lt. -c r-soayo 30 ets, NOr S 3' B-

REINA
Rilna y Rayo. Tslfono M-2272.
DcsdI lae ,in00 R'tel nontcwero tc a-
cinal. I.A CASTA SUSANA onn Mir-
la Lergand .lua1n C Thnrty y esltr-
no en Cuba MACHO Y HEMBRA con
P Idrn Almcvndattc ostao Qatnlaoa.
LunCt.6os mal0, -e mi,. Brenny 40 rOts

REX CINEMA
Ban Raiasl y Amitird. TOt. M-2214
Dcsd lait 12 dl dila: La era dorada
del yeporl ednocumentalot cm -Grot
,Toled. uictutat ott Cupido en Pa-
IInee leartnv Popeyel; lutimnn Notl-
tiert"s de la Warner; Metrn. tttteo-
sal. A-l Espafola,. Arcl Fratncra y
N(. Nat'notales. Entrada 30 y 2 tOs

RI A LTO
Noptuneo Prado. ToIif. M-1Iu1.
Desde las 3.30: Revista, notUclero na-
cional. EL CARA PALIDA (Io ntech.n
nicolor). con Bob Hope y Jane Rism-
sell y AMOR QUE MATA OTRO
AMOR con PhiisE Calvert. Lunata
SPreftrenl0a 80 ct. NIftos 40 cts.
RITZ
Kx I T Z
Rodlique. No. 41, sw. a ri.car-..
Tlilonoa X-1224.
En tanda nomhe:t Revota. noticie-
ro national. LA VENENOSA con Glo-
ma ariitn y Armando Calvo v aDOS
ALMAS EN EL MUNDOcon r ernon-
do Fernandez y Emilia Guau. Luneta
mavnres 20 cts. NI os 10 Clt. Balconr
in y ti ts q


E~giao y Monre..-- T9a6ono M-1153
Detde los 11S3300' evS. voltmlcro na-
tional. EL GRAN PECADOR rn
Greoory Pack v Ava Ga-d-t v LA
CIUDAD DEL CRIME .on Van JoI.-
%on v G cd Haven Lunelctalaores
40 rI. Tertulla 25 tits.

VANIDADES
Cilosds d QGi s namareo 529.
TIl*fono X-1415.
En ltanda y noeche"DEAisla. ll-nntirrn
nacnnal, LA CASA DE LA CALLF.
92 .In [Ilvd Noland y LO QU!E LA
CANE HEREDA 0on Ehel Barytn-
rn Ltialj mrni.ores 20 % 25'Os NStfos
v Balo.ny 10 y 1.5 rct.

VEDADO
"S" No. 5S4. (Vndado). -- TL. r-si4
narnnul, AVE.S DE RApIiA nn o.nt
G.uletoId s ,Jhn Payn, s lUN MAL
PASO b-on Wlliam Pnell bLunets
rn Idr I36 t,s nfios y 'lestla 1 20
enlanca a.

VICTORIA
Concsp>.6n No. 311. T*l6L X-4071
A las 445 y pB15 Revista. notaclero
naclonal, LA HISTORIC DEL. TAN-
GO con Tito LusLardo y Franctco Ca-
ngro y orquesto y ROSALINDA con
Mart" A .Pon. Luneta mayores 40 cti.
Nilos y Balcony 20 ctL.

WARNER-
1" p 5'. (Vd ). T.I. L r-m0
Detsde las 330: Revisto, notlciero na-
clonil, etreno en Cuba BAJO EL
SIGN DE CAPRICORNIO ien tech-
nicolor), con Inlotd Bergman y Josoph
Clee Enta isEnIn en un grand show. Lu-
neta moa'res 51,00


An rv
L Anon rvmi


PAGNA QNt E


YA LLEGARON!

ACABAMOS DE RECIBIR

nuevas maravillas de Artle Chino

-es,)eclalmente plezas de porcelana antlguas
y modernas. Ta .bl6n ofrecemos enulnos
bordados, tapices, escultura, joyas y plezas de
mobiliarlo decorative, todo procederite de
Pekin, la cuna del verdadero arte chino, la
cludad que ha hecho del reflnamlento un
culto y una tradlc16n.
Admi're nuestro extenso surtido en
Marfil, Jade, Cuarzo Rosado. .gata,
Cornallna. Filigranas le extraordina-
rio lujo. Exqulsitas alhajaa chinas,
con pledras preciosas. Antiques de
todas clasea.
Preclos incretbles por lo razonables. Eatit usted
cordialnmente Invitado a visitarno.
do r Te.F- LdiaL

Radiocentro Tel. FI-9"22 Habana


F AM L VI. l /1l1 utriv ur,. A uM A. *. ,..--.,--, Gv Q L r .; v -- .. ...


11


1 .i. ... ..I.- -I&J-- M-- U 1155


F


i

DIARIO DE L


Cada 7 segundos un ser human muere de tuberculosis pulmorar
par Rogello Franeohl Altaro I I I *j !Traumatologia y de la Socledad Cu-
Spor R l ain aro Ise ct lu(latfln en 5 millones los que mnueren ent e l bana de Gsotroenterologia.
M~ARIoO LA., KS.NA... La primers ha quedado constitul.
nmuondo a consecuencia de ese flagelo.-Pardlisis .La..a o s r hdcta qe.Pado Scnotez
DuArante el prosente afio se a ... Toledo. presidente: Harry Ronney
..a.izar roailo'- paibe- A oniie o ts s ndicos y ]as vehu.u .b.r..lois, d octor'Santiagu Rodrigucv tice; Luis Iglesiasdela Torre..secre,
m.a iciapar ..ainttLib,'io, o ,a u d p .. acmpafia qe comenaat ivenebroe dlCunscjo Suierio' de tario; Jos& Sampedro. ,ice; Joe P'e
,"o proporcio.ne dct.en ,oa doe. ,, do i.... lpos de m6dicos y enter- to i.gano..... de a ScoeidadCU C..z. Lori te.orero y Alberto Barba
eths. En Mxii . .o.ao, it .- .... .ii etandiii, os y trei s.. ..c Wii "La d Ti ... dpoTofesor"s de a1,l.an... ice.
_ir a inn.u.. h at i fo-. i i i..t d" d .-L... de a tlni.e' L.a segunda to integran os docto-
miaa esti abunt :(I ,, tc'a"IlllInIi i Ic iii- cI-: Iiato onenidr
5noo e/0 u,,r el i ,'o00 till F Ii to pi ,badu una mil vecgs qu da'd d(1 a Ilabana v de oltras i" P. -'io A Barillas, press deante:
.ic Elbisrn "!d 1 ocidincocn de tN.Ida ri -Ictiiones sw ireso.s so ieii ec.ct, ,.... M lares, vice: Orlando de
It, 'As 0 b ernos d, o uos do, p;. Ie
a ici e ido con a Na io.e r ,U i .. (o la ne lta d eo hs i ieneo v o a di ci I o nitic t loUi l l o ... ... h '."i -' . S d sriec retario Laureano Falsa
ia mcdio i.ndota Ie. d o, d, O t pUl. tinLI 0W d a uIon l Iition esoi rcauasa dl nc dicn plata '. '.. y vocales. Hctor Madaria.
S o o to toi a ) ,io i, o W. W I ). i do h tal orc u lo sis. ... la ns itu ac 6i d6 ui ... y o tron p arc .. .. .; . L uis L lu c h y A m a d o G i a .
S cci n l .tealrcliosi ia 1io, en pn ioen. o Europa con motion deo de 1, e pr po"intosble u . e-aeHa m nddcratr la guertao~s i5 ciuades boque denomlna jr'i- "1, 3 10.1""0 -ool" elebudic e uedmt ue
ea aos eltlrca quo 'lo la i d a. e nueta dade bombardeada ra a enrmedad. Epidemia de itus en Colombia
on ta atsoana ree oen n ac hna 'nn
.ho -ntitiihrct a enri mood. J., de gente, destrucc u 1 2.I-,'..': quo despues de estas dis La Olicina Sanitaria Panamertcaia
outcnlaqu o ea eno-ali iiiiadn hospdales. etc..1.. lecaodoc...ionesse. ha Ilegado a t .I.o.clu- ie Washingc..on .n.o.unicaci6n ofi.
r ove iillt,.. do e 0 0 's 1 ..... itahqad por el bacilo doke 'och son de realizar un plan. durante dos ialt at Ministerio de Salubridad
A* no ha 'dc itna d o i -He t iii qu a en 1938. En los Estado otriesn do inton.a lucha en today to Ist. anuo. ta ] a eni. tencia de doscientos
d o a ,en 'mliton diemere- mueran do tuberculosis 42 con Ia cooperac16n de ons municipios, nuevos cases de titus exantemdtico
e deoodrdeoe- uropa Med. o Oi ieni personas pr .ada icit... y ...e..t..ro. mdioo.... instituionea pri en ]a Repdblica doe Colombiah .on.
tv Africa dot Norte %rioias.tea r Asia 360 Sin embargo, en Dinamar- vadas.niletdeounon.
non dot Aio ca. ten 1946, se regiotr souente 24 "Creaci6n de pequefias institucto- Agrega el inorme clue en Chile
nes del AsiI!o l n a nu 194Bre e" f b bin-'" ocl
Se trata' cde mou rtes par cada cien n'd1r.aobtan, nes locales cc coda municipio con elthan sidoereportadon diez nuevos ca-
Si' trcatan00de n o r do tomn to .es ,p6sito de proteger y albergar a nos de poliomielitis cuatro en Ni-
ad campae d nuzaio cassinfetados,uesu de
masa contra so eiferieidades de laz Pddorirs quo teiy la tor OP cs intcaos s d o Tocaragoa
oto.~~~~~~~~~~~~~~~~~ ropruousqosnhenlrnddo epnalne e nnn~n~obanicos do onto plan. Tambidn En cuantn aaton iruela, no comuni-
vias respiratorias lue se ha em rcn. J dades responsables en el rounds n- e" .P n uno caviuUa neoui
didii en Ia hiooria do to toeha ir cr no doscansan eii la tucha contia rompreIde a ampliacion del nuo mro ca que en Ia semana quo ternin6 el
Ira el terrible tclgeln que ocnrstina hla tuberccosio. s.cortruyend.o n.o... de carna. en In taorten, honpita- pasadn dia 20, no.r.gistracon. Iro n..
lind muern e cada siete segundos. pues central hospitalarios, cltnicas y dis les. etc.. con el prop6sto de contar sos ell territorio norteamericano.
fottecen do tuhercloisoninat fo in 00 ponoarico. oy 00ganlan mitlonen cl Pe- cnn el sufficient no mero done po- No se hace mencidn a los casos de
el mundo de ratro a rcinco mis cresseel nsounarcampanha que denorinan de, recluir a los eotermos"-ddeelar6 peote bub6nica de que dime ocuenta
de-personoso mientran .....coo to v. dc urgente neresidad paro-salvaguare rI doctor Rarnrez Corcia. oecientemente.
cuna BCG ose reduce enounorchenia darIa ]a h .umandad'. Nue-as Juntas de gaoblerLo [a re.lusi6n de los enfen.os de lepra
0or ciento los nuevos cass. Y va que hablamoG de tuberculo Herons recbido atentas eomunic., El director de Salubridad ha cR-
La camponii de Mexico Ia dirigira ins diremos que bajt la presidencia ciones. ddndosenos cuenta de haber iiunicado a ions jefes locales del in-
el doctor Alberto LIeon.dirolnr i(lei dottl iitir do, Saubridad. doctorR Na tornado po...i6n t ...noo.-n in.er-tateror de to ssla qua no trasladen a
ouistiitcC do Ciiudud Mexio .utoit-i in rio conastenoa ir'.-. lon juntas de gobierno de t Iesta capital enfermos o tepra sin
Na ocne rUnidao trititnrto: ei-.1uI'i _.,detlCuinsjo.NucioonaI '',t Cubana de Ortopedl ) yantes haber obtenido su ingreso en


Gran Liquidacion de


CREPES ESTAMPADOS


para sus mais lindos vestidos


de verano.


Entre un o3/y un 60Oo


de rebaja.


-Extraord;naria variedad de exqu;s;tos disenos y colors,
en alegres com;binaciones.
"Todas las ielas son do superior calidad.
mHaga en seguida su seleccion.


lxquiztitos ,'cr1)pS estampados en excepcio.
nal varicdad de alegres disefios y colors,
todlos de gran elegancia.
Rebajados de 1.75, 2.00 y 2.50 a

(reprs esltampados de superior calidad en
amiplisiiia selecci6n de alegres
combinaciones dc disefiok v colors.
Rebajados de 2.75. 3.00, 3.25,
3.50 y 3.75 a


1.05

1.45


It1 mrlli'r qrtc plancat un amplio ropero de verano con una minima inversion
titCnc cin t'1.-1 (oran Liquidaci6n de EL ENCANTO su mejor
opFfrinwd-t]la. [,L variedad de telhs que se liquidan es extraordinaria y
como p1tr cstatr a principios de estacion tenemos que liquidarlas en seguida,
]as rcl)t:i;is ron importantisimas: superan en algunos casos el 60'/a.
Lo (qI (iticrc decir que Ud. puede comprar ahora magnificas telas por
menu idc a mitad de su valor.


SEGUNDO P]()m


PAGINA DIECISEIS


1pp


Salidad por Calidad ningun articulo le cuesta mrds en El Encanto


.A MARINA FEBRERO 28 DE 1950
el leprosorlo par la via official co- Dog nuaevo cass de pollomletls cuentran en tratamlento y uao re- Pagaran a los empleadoy
rrespondiente. Pgri o m lao
debe el anterior escrito a que. Dos nuevos casos de pollomielitis ,ult6 fatal.
Soee tree anterior encrlto a queo o erior.aguda bfu.ron. rportados Cabrar.n lo gompldio* del Gobierno Provincial
de a praeotando e n lr a osde lnanaor a la Direcclon de Salubridad. Desde laos primeras hores de la
dE Sallbrldad enlrmas d toa par Ur, to menor Maria Gonzhilez Fuen- -iana pagador central del Mi. La crila econ6mlca par que vtenen
st Ing Hospital Lepatveando plead del Go-
rio del Rinec6n. sin eo .tae t e r oo L rocedente del pobado Gener al ando o mpad d Go
mroe torizada psr atlPatconato do la Cae-rlo. de o aoY medio de edad. niaterlo de Salubridad, doctor An- ierno Provvnsial de La Habana, pa-
ma autorizada pr el Patronato de la e e encuentra recluida en la salad tonlo L6pez Coujil inic6 el pago d re queo r o va a uedar reuelta, a 1
Lepra vers n d nds irlay del hospital San Juan de Dios ltodo el personal, remitiendo a todas rfenos provisionalmente. con un In-
dnverin de rond d la ciudad doe Santa Clara. El otrolas dependencias. los cheques de us greso que hara de un momento a
La Direoeidn de Aslstencia Social cano.se00r Jood Mayor triondo,dotrc a esa deoendencia por el Mi-
ho romoa iado at Ministro hober oa. 31 ashodo edad. vecino de I .iudadc empleados, en las que los efes res- niuterio de Hac denda, pr el0 oncpto
torizado distintas inversones de for -c- dSantiago de Cuba. el cual. trasla- pectivos. entregaron a los interesados de transport.
don para atenciones en oa-hospita. dado a esta capital. e encuentra re- us haberes correspondientes al pasa- Con ese dinero, cuya situaci6n ms
les de Guana acoa. Lila Hidalgo, Cu cluidn en elt hospital Las Animaso. ebrero Hubo ua excepcldn, el sti onando par obernador
Duat o o rmrsmssd,,fbero. Hb ieecp1n lnhnBtsaye o eM
rio Trinidad, Mor6n, Holguin y Vic- eDurante to sdo$ stmoron m ases de ledo del Moitrn en el Negocl.ea nhnBatiaao y tonsejato al-per.
lorb do tan Tiunao e Instituto do Ci oeslo afnn neban rogistr ado en laRe.dtgd iilnaoaa o tao tpt
oriaugia eortpdica.s T sentiue de blic- ocho casos de parglisis; trees, do de Desinfecci6n retuvon Io co. sonal del Gobierno de la province,
Iguol.monte da cuenta de haber co en el municipio de Marlanao: tres oue entregAndolos despu6S de la ,na al cual seoes adeudan dos mentua-
n.unicado a los interesados la supr. e. la provncia de Camaguey: nd lo'q. t pro- Departamentoyn. de Pubtiehdad,
sio6 0n.unos y rebaja. e dea n r, d en Guiar: no er Satniago de C uin .toto.de lo.mpleados de dicha se deben tres. e decir. d.ciembra
gratificaciones a tos empleados del ba y ltrn en Santa Clara. Tre ihamn del n a enh ro d Iebe r.
0tospitat--Cinit deGoonabonoa. nido dadn de alias, otros tre 0se en.-rficira, enero y febrero.


SObjetos de Arte dignos

^ ;de-una linda exposition


Sdonde las flores son esenciales

y los recipients importantisimos.


Para la pr6xima y brillante Exposici6n de FPores
del Lyceum-marzo 4 y 5-,
EL ENCANTO le ofrece aquelos bu6caros,
copas, macetas y mesas que correspondent
exactamente a sus bases, que usted puede- decorar,
primorosamente, obteniendo algun premio,
y que despues y siempre haran mds atractivo
su hogar.
SEGUNDO P1SO.

1. Pdaid "drreglos florals en recipients de critdal trantpdrente", grdn budro de le.
gitmo cristdl de Murano, 12.00
2. Para "arreglos de lines Scomotricas en recipients modernos", plato d8 cerml[Ca
de CdlitoCrniad en forma de hojds. Verde o .ojo, 9.50
3. Partra "adrreglos en tons pastel, realizados en urna o copa", copa de cristal de Mu.
ratno blanco, conf finos detaldiles azules, 18.50
4. Pra "ad rreglos en mesa de desayunos', Cdrro-mesa de maderd, cristal y lucitte, 55.0)
Juego de cale con lecho, en porcelana pinlada y decorada con plata, 55.00
5. Indispensables para todjs Ios arreglos florales, "erizos" de distintas forms y tarma-
fos, 3.25, 4.25 y 5.25
6. Para la "Secci6n de pldntas cultivadas", macetds de ceromiCd en !dlanco, famrillo 0
chdrlreuse, 2.71, 4 00, 7.50 y 9.50

COMPA IA


Trasatlintica Espa0ola
El 5 de MARZO saaldr de esle pjr'.- para

Tenerife, Cadiz, Barcelona y G6nova
via SAN f.lJ M 'CE PUERTO RICO y LA G1. AIRA l,
mc.,dema, y ,rapida molor2ve

"Conde de Argelejo"
admtllendo p ,3saA dr c', u :!,-
Erie r asalanlico e.i a dci'2 d., AIRe A'_--E ICiC: "
D O e l6 d'ri I-.:. i. a,-,.? c- ,rn- ",:r- O!,_,
furiadc.dr-:
Este buq rue or una er e olre-id .rc:i. -. 3.-,.! . u.
lias persorn-is que desc-rn ,.'lar o ,-'!.i.'.H-sc yr n,,.
urli.-Jularmerie a qiuieries d'-Fen -Iir F,'' A '1A
ARO SANTO
La prorxima shli-ja de psle E l q fcij r ,? r cl:::. r Abril 22
Puara maos il-_n--

GARCIA & DIAZ, LTDA.
LOIJYA DEL COMERCIO. M-.E ,. y l. LA HA.AIJA
EXPRESO AMERICA-EUROPA
ENCOMIENDAS A ESPANA por el vapor correo

"MARQUES DE COMILLAS"
AZUCAR. CAVE. CHOCOLATE, GUAYABA. ROPA.
ESTREPTOMCINA. *tc., con servicio qarantizado.
Pida Inlormes:
Commercial GARCIA & DIAZ, S. A.
Avenida del Puerto No. 106, eaquina a Obrapia.
Apartado No. 1690 Tel. A-3264 La Habana


C IEIVE7A [JOAB PORCELAA8
ALEMANA OBJETOS PAA REGAL08
ILL CDY)9 ELALCAZAR
INSUPERABLE . aV'todm.
AGENTS MADERAS

Emiprestl Irnportanto nombrobrla con carcltor exclusive
orn clrti i on Oriontoo, (ailqun y Lotl Vitii:i rplri venola
(in <:oflo,. r robrj y pllio. olllfnllnlo, Ho0rllm n o inido |lp nor
t'rTloll, itrrtl y nolvolinn rnc iocnio dn.
COMPARIA COMMERCIAL "
Rodin Cm ro, Dplo. 515-16 -'Tl'ellono I'-6645 Hlabo s.DIRECTOJDE ITALIA Y8ERV1CIO REGULARb MENBUAL
PROXIMAB BALIDAl

Vapor "''SOLON TURMAN"''
lDO (Wgose . marso I 5I ( dlr, mara 11
V nrla ... . 6 s e'lll . .. 2
lrlest i 7 7
I.IclgrAAIL a I llhn en abrll Z
Pars mw"nfo.-oorsev

LYKES BROTHERS HAVANA AGENCY
CONJA W-407 HABANA TELEFONO: M-6955Vapor TRITONEE"
para
Barcelona Marsella Gtnova
Livorno, Ndpoles Pireo
Venecia y Trieste
SAULIDA DE LA HABANA: SOBRE MARZO 18

O'RTILLY iU AANA TELY- M-333


2A

SECCION


ANO CXVIII


DIARIO DE LA MARINA


DIOANO DS LA PREINSA
DIO CUBA


Sera esta noche la clausura del

V Congress de obreros textileros

I)frecerdn un banquete' Asistird el Presidente
de la Reputblica. Declaraciones del Dr. Morell
E,- el Teatro Principal de la Co- capital y el trabajo. --dijo despues cl
-:oia tuvo electo la inauguraci6n del doctor Morell Romero-. se solucio.
SCongreso Nacional de la Federa-. nan mejor entire las mismas parties.
.-. de Trabajadores de la Industrta si hay capactdad y responsobilidad.
I. til, de la Aguja y sus Derivados. es decir, comprensai6n del patron
-- quo fua presidido pai ol minis- respect de la evolucion econ6miro
. del Trabajo. doctor Jose Morell social actual, y noci6n del timite jus
Iinero:; el director general del Tra- to, par part de los trabajadores. El
l-,..). senior TomAs Vega Zamora; patrono que no comprenda. es mejor
E.,.zbio Mujal. secretario general dce que cierre el negoclo. El sindicato
1i Confeedraci6n de Trabajadores de irresponsablTenente dirigido, acaba
'.,Uoa; Pascasio Linares y Andrds con su centro de trabajo y dafia la
HMrnandez Palacio,. secretario -gene- autoridad del movimiento obrero y
iti y de organization, respectivamen- la econoriola del pais. Paor mi porte,
i de dicha federaci6on, y otros diri- coma Ministro del Trabajo, ser6 ga-
i-erintes proletarios. rantla de todos los derechos y factor
El ministry del Trabajo. doctor Jo- de armonia entire lqt qs esten en
e Morell Romero, pronunci6 un elo- pugna" [
:ente discurso, significando que Labore I del-odorrso
irsvesamos un instance trascenden- Las tres comisiones de trabajo de-
i de la vida pdblica cubana. en el signadas, laboraron activamente en
,il habia sido llamado al gobierno, la discusi6n de las distintas mociones
p-:r lo que se daba cuenta de sus de- qu e fueron presentadas, cuimpliendo
beres y de su responsabilidad. el cometido correspondiente a erda
"Nosotros inspiramos el primer go una de las mistnas y que son los asun
bierno aut6ntico, -dijo-, coma res- tos siguientes: C
ponsables del Directorio Estudiantil Comist6n n imero 1: Organizarin r
de 1930: pero despues el gobierno salaries y finanzas; president, JoseI
electo par el autenticismo, se alej6 Porez; secretario, Juan Roditiueu.rY
de nosotos. encendr6 el BAGA y locales: Carmen Valdes, Juihain Ale
nos avergonzo can sus procedimien- man Jose Menendez.
tos. Estamos. pues, en deuda con el Comisi6n ntmero 2: L. ,,-,
pueblo de Cuba". Social: president. Florentoino Bravo:
"Podois estar seguros de que en el secretarto. Ricardo Sanche. v voca-
Ministerio del Trabajo a mi cargo. les: Avelino Nfitez, Jose Iglesias y
predominaran la justicia y la hones- Alfredo Sanchez.
tidad que prometimos a la nacion y Comisi6n numero 3: A-Mntos no
con lo cual estamos siguiendo la li- contenidos en el temario: president
nee queos aba de trazar nuestro pre Quirico Migoya: secretariat Onteia
sidente, el doctor Carlos Prio Socara- Casanas. y vocals: Jesus Riocro, An-
rras". gelo Torres y Antonio Pena
"Creo que los problems centre el El banquete de clausura
El banquet de clausura del Con-
ge so que debia celebrarse. sirgun es-
PA ba anunciado. en la n oche de ayer
tu6 transferido por distintar causes
para celebrarlo en la noche de hiioy
S, ni L ES N al mismo asistirfin el Hon. senior
President de la Repuiblica: el minis-
G--- AM==SIR0 Y C BI ra del Trabajo, doctor ,Jos; Morell
Romero: el secretario general de la
GIROS Y CAMBIO CTC. senior Eusebio Mujal y otras
RapIde eorledad Gartmlsl personalidades.
W M. F E R F.IH R
Edlf. Metropolitan pto 3133.
TelifonoooW-0595w-876
UAB Hara R. de LeonPUESTO en ESPANA en Defensa una
tEnaio, de NV.)
10 librscr6 S reorganizacion
S3 pnre-s mridlna NYLON 5.00
IR-S'I'IIPTOMICINA Igmoa I 10
Informes:n JI.t10 C. CASA hlllialarilnl radilO n CI
Monte 65. Apt. 605. Tel- A-H083 i...... I"d Vv t ,iln


ESPANOLES

Visilenos anlte do hacer en-
vioa a la Poniniula.
COMPARIA COMMERCIAL
Radio Contro 515-16.
Tol6f. i F-6645 Habana.
Paquetes a

Espania
Vr','-:,,. olH,, Re.ulo< s,
Nledicincls.

Expreso
Bilbao- Barcelona
Amargura 66 Tel. A-9221.P. E. CARR Y
Pedro CARR,Jr.
Editors del DIARIO DE LA
IMPORTACION y EXPORTA-
CIONES, dos publicacloneo dni-
cas en su tlase, con tos oreibox
de viveres y los embarques de
products cubanoi del proplo
dia. y estadiaticas mensuales de
inestimable valor.
O'Reilly 152 Apartado 2343
La Habana.


DADES ESPANOLAS en Ia pa-
gina DIEZ)


llriogarem tie- v leranl-~~
El doctor Arnulfo Oron'o. dlireclor
dic los Ilogaires dc Velranoii. d Mi-
ntslerisi de DJtcinsa Nacinoial, 1slior-
inn in los pcrtodlitalS qur anabai dr
Ircgresnr die au aisje a l'statod Unli
dii., donde ni duihc' ties aparatns
proyectores de mne, pars instatarlos
,o Isn Ilogitres de VetelanOs de La
flabona, Pinar del Rio 3' Orleti. a
tin de bri sitar a too ihbertidours re-
identes en Ios miomos, fuiiclones lot
jitves y domingon.
En lo itue respect ala Ientrega de
ileho aparato cinematogrdco alI Ho-
car de La Habana, dijo el doctinr
6rozco quo en etatoseminia es pont-
bin so proceda a la lnauguraeion del
misnia, esperando quo a eeo arto asis-
ta nla Primeru Dama de la Republlca.
sefilora Mary Tarrero de Prio. En lo
quo respects a los otros aparatos, es-
pera 6rdeneo del mlnlstro, saicor Ru-
bhn de Le6n para entregarlos.
En su Informe a los poriodistas dl-
jo el doctor Orooco qu enI la pre-
sinti semana serdsn lltvados unifor-
me., lAmparas de luz fila. luegos dc
dominty atrorsientretenimientos al
liogar de Pinar del Hiot Iguaiineneir
tnnifesl 6,r le se ha idenadiso In rt
paracli. det aparaa o dc calefacctao
del agua, a ino de qul1os libeistdi-
te que asl Iu desenii uedanu l nl
baonss de agua caiiriti
lan slido co locdaLs, wiais bande u
ras en todas to etg.iis y se ha he
cho ya o primer isoersa de vivere.
de la mejocr calcdadci a pesar doe las
dificullades eni i liuicin de d lio
cr6ditos por parlte del Ministerlo di
Hacienda.
Refiri6ndose a log nuevos prayer-
los que himas declar6 eld doctor
Orozco: "Pretendemos cumplir en
realidcad con la Liy, cuanlo dice qua
log Hsogres de Veteranos sne ha
creado comao un hometaje de o Pa-
trio a suo llbertadores, pare darles
dies de placer y haceries sentir or-
gullosoa de tlo hombres que actuoal-
mntea se encuentran al froente de In
adaiinstraci6n psiblica, poem aol cum-
plimos las 6rdenes dispuestas por el
ministro doctor Rubdn de Le6n"s
Reorganlizacl6n
El director general del Ministerio
de Defense Nacional, doctor Ramiro
Matialich lrtorm6 a los periodistas
quo ,e encuentran realizando una
minucioso estudio de cada uno de
tos departamentos del Ministerio, a
fin de impricmirles nuevo ritmo ad-
ministrativo de acuerdo con las ins-
trucclones actadas por el ministro,
doctor Rubin de Le6n. Espera el
doctor Mafiaitch que en breve fecha
est6 terminado el estudlo que efec-
tia ,y que de acuerdo con ello se
diaponga una reorganizaci6n que re-
dundark en un meoor y mks eficien
te labor general deo Mtniterio.


CANADA HABANA VERACRUZ
SERVICIO REGULAR DIRECTOR DE CARGA

M/S TUNAHOLM
Saldri de La Habana par Veracrus, Tampa y Canadi isbre el din
7 de Marzo, aceptando carg y pasajeros por dlchos puertos.
PROXIMAB SALIDAS
SB a 1 I d a Llegadam
Hlifax Saint John Habana
VRETAHOLM . .. Marzo 4 Marzo 2 Marzo 12
TUNAHOLM . Marzo 20 Marzo 23 Marzo 29
VRETAHOLM . Abril 3 Abril 6 Abril 12

SWEDISH AMERICAN LINE
FEDERICO CAUSO Agent. General.
SAN PEDRO 1i TELEFONOS A-7iM A-OVA HABANA


AVIS O
Ten*mos en existencla Cabillas Cerrugadao, Comen-
to, Puntillas, Alambre do Pkas, Papal para Tech*,
Plywood, Caoba, Cadro, Sabic., Beria, y Pine Tea do
todes close.
TALLER DE MAOERAS GONZALEZ Y HNOS.
Agramonta y LugarefA. Luyani. Habana
Tel6fonest X.1751 y X.1278.


LA HABANA, MARTES, 28 DE FEBRERO DE 1950


iDr.A. ROSATI
CIRUJANO DENTIST
(EDIFICIO DE RADIO CINE)
GALIANO I NEPTUNO
*O
Apartamento 96
Telolono A-9422Funerales In

Memoriamde los

reyes de Espaha

Muri6 el famnoso torero
Francisco Barrionuevo
MADRID, febrero 27. (AP.--Apar.
to de otras funciones religiosas' que
se celebrar0in en varias capitales es-
pIafolas, Mafiana habrA dos solemnes
funeralesIn tMemoriam do tot Ropes
de Espua, iel primero en El Esco-
rial, con asislencia del Caudillo, elI
Gobierno y las prineipales aistorida
des, y oto en Madrid organizado par
la Junta de la Grandeza de Espa.
ia. en la iglesia de San Manuel v
San Benito. paor cumplirse el VII
-..odeIamuerte del Rey
%il -.-... III. ocurrida en Roai, y
cuyos restos vacen en la iglosia es-
paiola de dicha capital.
Mlenoscabo de la fiesta
MADRID, feobrero 27. (AP )-EI
hecho dc que en las oFalos coen-
cuanas solo nsocelebren novilladas en
icz de las tradirionaoes corridas de
t ros. clue slempre eran las primers


XLA A. r CABL Ar-IcosD
LA A. rrur y eILECUTKEa


Fiscalizardn los precious que le SESACIONAL-

cobran al turista en los hotels

Comercio actuard tambien contra restaurants y t" '- '


otros establecimientos.-Muchas quejas recibidas
Debido a haberse recibido vartas sobreprecios par Ions asientns para
quejas en el Negociado a de Turismo plresen lar los paseos de Canaval.T
dotb Ministerito dei Comercio contra De tods estoos hechos ha dado
algunos hoateles y restaurants queruenta el Negociado de Turcino de
cobran precious excesivos par oneida Comercio at mnmistro, doctor Andreu.
y alojamiento a los turistas, el jete en so Crnadiciin de presidcnte nato
de este Negaociado seo ha dirilgdo al de Ia Corporacion Nacional del Tu-
director d ueIa l npeccOn lGeos l tsmo. asi cona atl president en fun-
doctor SixtoA quino, pidiendole que clones, doctor Jos M Vidana
destaque un grupo de inspectaores pa- No pueden tender vveres Laon
ra que fiscalice el precio de coimtdas i nspeetoroes
y alojamiento en los boteles y haga Con conocimiento el jefe del Ne-
cumplir at mismo tiempo Ia regula, gociado de Control de Preolos y Re-
di6n sabre turisoto quo oblige a los presatn del Clandetinaje del Moinis.
hotels a fijar en coda habitaci6n el teros de Comercto, senor Lazaro de
precio de Ia misma en ingtAs y en Brthania, de quo inspectores nesan-
castellano. teaidos del Ministero istin vendien-
El director de la Inspecci6n Gene. do chorizos. quesos. conservas y otra
ral se dispone tambidn a investigar articulos alimentictos a los comer-
varias quejas presentadas a su de. ciantes detallistas. haciLndose passe
partamento par varios ciudadanos par inspectors ent functones, ha en-
que airman haber tenido que pager viado una ci'rcular a todas lam asoJ
ciaciones de detaltistas de viveres,
de Espafia, cs califlcado por el pe- d'tndnl, i a c",ici "rquo ei Nogcit-
riodico vespertino El Atcaznr i d do de Control de Precios tiene pro.
-menosabo de tI sereolad doeti Intes hitidiia sus pleads. Io -ota de
Ias do prtcio poa l os ans natdo dl .. a s P 1 "* ", **1 ca-
,,'-,'rS O5 )l P ns n tortsnt rungs quo a
l'eS. -. da %(!z que se presents kino de e o4
Torero falleeldoO d itdec lttein pres te ia dresos
CORDO BA. febrero 27 AP. )- t a "i r d o r i so i o ttxa I a pr esc nta -
taotecido a los 681 aris de cdodt el ex ciansa e ld t .a re r
torero .Francisco Barrionuevo, quien tlspeociOi, .., .--. ,i a las .
actuo en nitmerosas ocasiones junto toridad4
con "El Gallo", Machaquilo" y 1Jo I.Aaode il ifnrrmanic que los vpr-
i;lito. daderos lospectores do deConerci 'ian
Habia sido impresario de esta pla. prosistos de una designaci6n espe-
z;i y iltimamente se encontraba en cial para una inspection espectflica
situaci6n economic dellcada. cn determinado establecirmientn qite
At entierro asistieron numneros iene valldez solamentle para el dit
torerns en action y retirados. de la fecha


2A

SECCION


PAGINA DIECISIETE


^^w -Coi a y 6


En los mejores construcciones de ,Cubo
se utilizon eslos products de MADERERA
ANTONIO PEREZ. que con su experien.
cio de m6s de 35 odos en el giro, ho
logrodo montener su prestigio. hociendo
qua sus clients resulten alatomente satis-t.
fechos.
No deje de visitornos hoy mismo, en ola
seguridod de que encontror6 o su dis.
posici6n los moterioles que usted necesi.
to. al precio que a usted le conviene.

MADERERA ANTONIO PEREZ es una
verdadera instituci6n en maderas,
plywood y ferreteria gruesa-
cabillas.


SILLAS DE ACERO, PLEGABLES

$ 4.50 Una

,,50.00 Doc.


Muy usle't y stiles.
Despuin do ploqadas ocupan poco epacio.
INDUSTRIES NACIONALES VALLEJO,. S. A.
CrliLna 416 (entrada par *l callei6n).
Apartado 1917. -- Teliono A-9382. Habana.


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ASE /V Is | r-rain..- de WITE


EL
AO CXVIT


hTADntr I'or 0 IAMADINA MADTTF1 S2 DF FFRFR RODF lqf90


PAGINA DIECIOCHO uV__IU UL L. A I VIKiIN' .-,..o'-"' L L)E. rrD_\E..\. U ----


I Hablan los


VIDA PARA TOM(

Una 'r mos 1ener0"" -rrar
el el debatr 11d e mda 1 41` ,1p
nenI los parihdarins do .' ,dI. "I4
lismn len9 de pehoaros J' 1
economia eubana !R, poca ,,cP,.
s 'n1sa ta s q u oIra tn0 7 4 h a c0 rl. l \ (1"
s04 error Prefe:1r1a1,,s i. n ve1-no'
, b Igados a 1nilsr -ohr-r \ -rdaidr.
InexorabIvs: p0rn co1a1 1ld do
p r med.o e Ia0ca r ftien1 e.ta' dc'

1 q esalt h rec:rso- core(uo
e! 1-001i) cuh., Ilha do IOPIII-
dI' 47 II 0111d 904.0e~ 000 rEl' 11
' I.0 oz eon1 o. a1I dohallo lll.1 -
i. ,end ,-0 dr esclare(pr i ,'nll'phl.
do1, --ol~r~t' "'w", y I bl,cl-ta wx
01 o IIdo"d' 91r10141d7 1111l "1'rl' io(ll)
d 0I."0,le~pelo
le ls pla!,z'ada on .,,c n
(I ,0 r y '910e 9 rl ',lr.n1I'-0l 0' lo

oerra1 do esrnfnqlr' an1,c- IIn
""01 ,0 10I oe pdl01' "Oe l'' ',tl.
rarn~enir a P! duir, ,7ura,e, cru 1-
do 0104ndn,14 '4;r' ( L1 9)10(01h 0ro .-
Vvit~tr r n 1una 1nrnn11 in9 a1,l ll
zaa141 r111n 111 0 I n e t,,'f0r'
Con in I fHrra0r-, 40 91 Ctrr 0s0r
0ast- l p) -lod:,'A' I. r .-a
04.2 pld 0inclu- .,a h Na f 1i01 14
Prerno parr unnterrlorw .i rom-
1, ` !,lrs propi ciln m ine, air,
d, 1 'U o p', 1 0n -rce' tajr de or',1d,

,Mi el asunl nd alt11d l ll l1 1 ,
S,1a 1r;i 'dad \am,), 1 'I.I- l1I1g101' 111100 do 1111 .,,
11111 si u do o ] do r 1odde o oi 11,e
o\p 'll 0el n I.d o .1 ,- 10' I, e 00.la
1, ,,- alglino h, 1- 11, ir e a,.


G ,p v ,.;,,a, de I....,:,\
,I I .,t 40de 0%,! 4. 4 n ,'Lin 01a
v l que9 du1, 1 a0 II,0 rilrlr,1' i :tire:i
0I" I ll.1011114 0 41- W C1.4- 91.. 0\ ,.1'I .9
ra r dr 1- -: n; a!,, Z, r, I: .
,,)p(I "" ri0ir 14o .0 T e 1rleo1


9"110000010900010o 0,~t.1.107 ,. 'OIlln
d09, 1afahr ra r10 r $in rnr C*Jha


oar h~ooo .n0 r,'erode, d" 'r04 7,1.

'01101111 1111 09 "" '1111 9101110,1,
I'll'~zar. a11901' III 040 010. Iarp
-a ,pJrl a r l m ln
r,,iF r, ...... .-a r" a ,'..... ....

, 10' ,i l .4 9 9.1 1
r ,, I t t,Of)f SIMI{W,r t ll~lrilll~' 1 1110' 01, 11111 11r1~ i
lI I I1 ll' lllbld l0' 0111, ha 0 Ilr l lol ,,l "
A I h tl', 14r.
,Ia h A h........,n~ n;~r !
11 0t' 1*,ll 11t'l~l0'i, 010 101 110101~ t
ll [ 111 00l10 10 l Is 1 19 01 l001,,llt IIh'l
'11 01111lr01 CII IIIrllrl t1''10,0411 l
..l ......... ..''001. 1,r lo l' 0 2 ,, tr

I0.'q 0llI11000I09 0 Ilr l~l, ,,l r.0110, 00101''
O*, 10 7 flo 'l" I' ,' hl"ll 1 )1 m,'' l r ,

11, 11110i 1 110h w ,,,1,, 1 t,1.
hr'01,, I hr'h101 llo'pll 0t ~' li .,t,
!;,.e pp rr ld 'l i'''' 11 1 1,01, Il1

*l i 4 I 1,0 'I. [ ,i ill r .l.0,il '{ 9, 00 0"


00l O llool'', ~I 010r110 h0,,., olt, H ,,\, r'Pl l- t.}lr ~ I,- i,, mrl
0 40 oll lll o l l '" ,'.l I,+4 00l '' '110, ,,l


el ir i+ g +u ,,d ,, it ,,, lh+,, h
,I'M ,T 4 I i I I I t
1,0 'll '' 1 100' Itt I oo~ltllll Il'''''400111101vlh+ lo 1,101,, 000 , ii

I 4407ll' ., o4lrH, 1 01,+ 1 *,%.' 0.0
00 ,l ,,I., 10d I,.,'l. ... l,,I,oo ,,,, ,,, '


00. ',1 olo' ,,P ,

I ii i1'llIi"'.I 04 [ ii0 )I'' i

4)\ I".1{ '1'111". 1'4)1 NI I ER
- . 904 L I .


)VLUESTRA

. isles en var


corresponsale


.acendados


OS LOS CUBANOS
lo do ahundanlo azucar, m'el do
abe]a sal v speg qs dooeos''ca 9pa
r0 acr0ar0 1 verdodero emporin de
0n000' 14 1I0qAlimentc1 1 S00 4n 1duds.
011 eso o quip no se cansa d0 re-
peltr lo A0so0a06n0 do Hacendados.
Las personasO 0 S4CaS4 n1rldiCas. que
pIl efilerenl distlnolo, e xpOmenflo
ndu1ir1ales. lodas 00o0 respectable.
Peor, 0 apilcaisen su en10gia a0
1ual a reclamar lar 04snsa1 0xert-
('l-ules rilularins y- arantcekua a
con0 1des40no a uWia4glan indu.rla
nacionalde 0ahmentos. sin xc0,ir
In I-Isca y In carme y sus -rli' ado-,.
ditlan IoI adores garantias a s,14. ra-
4l9ale. preslaodn; l puleb 1 0ruba,,
un ilumler".n serViclo
Y 0 01uanto[0il 0e19plen,0 11tr to
1411" l0ene os la0n1 u Ps 0 1 o rl tn-
.....at y os.. e... ya In prevou...
I a final .puede estim;Lrse ninmr.
d panoroent d sensaCn, 9xp1nrr Ins
up0 dos v1jornal7 rip0 do ma- do 0S90
roil ruhnnns, qlrahaladnres arkiea-
rern frelrn\.iarln v vpnr~trarin,'
m Pd i a n I P0090 hnadn0 1 ar0l1;10n1
indu~lrila-, que pron-nquen tepre-
Alas rcnln l nuesirn azuerr, s(,lo
rnn In imla rip Amparar aunor cien-
'oo on1ies hdoplazao ,lesa'as?'Na-

dr1 0n on l sann ju1cin prelenderla
semejanlle dosventa0 a Por In o n-
0n 'amhllno en I' lo1que'alivanCIo
,at10 I Ia nd114lIs la azucarri o ens-
01140' 11001ac41r0n lo'usltobleo 01a 440
sol,1 oI I pa 9re 010 ric0' oo 0lopnr9 lo-
,,;I a 400.000 01o1patr14tas1011 y sus
1abic01410 y 0140nas, a 1999100 1.o
e-n.,elente 0n buono 0con0l0ia.
(.il-wel'fs, tll Ps qtue ostenflamo ia
"", 11 O uoorloso de obt1er0s poi
ii1dlb d d1e1protecion00smo01a1I7I9A
im ) ltibulario. queiienp'l0 e lca-
rectn n ]s imereaderas y on conse-
cupticia v] costo do In vida pinala la
cualrn rulnlta patiep estanl(A HotI
pt0lnhlo.n Ourdn Ira 14qu 01In- ,li
ve-lones ,ur aPrtt~an en a,a mrdiii-
Ir pci l irv Hep av'-a'se a %Iml,
fa 'a z rasladandrisp paulallmA-
m04lr 9hacIn0 9 esfeaC dHe7InsIndels-
tri 9 a1 imCnhr Cs quo deb1d1ao '0
rrcrirntr ronFlImn internn enrtartqn
oil P- ramp rnn un Axi~n ron41an
to Y asi nn aerifkrarcmos l; ndecn-
11"a400 s11r 0pn lHed Ins'mavor4la riel
pal,, aI prl lI r lg in l, nj si He un -/'
p pr0 I 2011 0 nn-0aroo, pndi0 n \-I
01lr 0do.0 0 Ia r, 10 dro 10
F.040l0av0 o019011 h9s te1lnt He
1- p;lint- rl% dpi~l]es q e ton pie r(,-
1n1110a u190C9leniludirn4ls|ll, 0'
e au'-1 d ot lavir 101 0dor :u p ia cil',-
Iv. 1 ,h il ;. nIa llrle llfr-la entreck. ,b
y I.. 4F,1 d s 4ludols I0n A1,0cla0,'nl
N9149 otl dCHe IICcendadris yait- 0, 4,
pi on tl -ito jroiblerna ldlvrl.vil %ir
11.4 ". pi t lull orll T it adw-n Pel'
9l '101111+ pI oll011yo textile 0 p ll l nu
1r00017 delole ou 90440 02 olu
0 is1 i l al Ol l lro uoaan o o I 'l
0to.[tll. 0 d11 h o (It, pludonCd Cll p0'1l0 h
h' '0 I0rirc1 h o i t ur nadr O to' 4it-
.1- I [ll l0101417 M 1.9lA u'o0Ials I,

.1" 1.-1+)i"
No. 1011 i ol ol 101 0 14110 00I, m lido
010 9109 1 -t III lolt t' I 1 1 -0,9004i0
0106 10110 I a~ lohb 110i1 bo 1 o los 0' .
-1 --o~oo o 1 .-190910 l 1,.e ooollooulo
000400 'ilb, ht. 1000101 11 l5591101 i0 iI
000 Ilt l O. a[ 000,0h olo' ( doi ooo' 0u.i Ls
901104 ,i,100004l0'0ll~l sqif+Plt~ I~ll~hll O


.l,1011i1114.101- dr l 0i 01 ,I11

I(.,u, rdh.e ,,I 0. l1,11in hi0,0 1 I
Jw.wl '-g+]) l~ t .i a rlI- ,[ ,I f'l,l
.I9 0 4 11m l 'n 0il Ilk dplI 01"011 l -I-
I,, 00 h rl 11,nr olo 00 "00091 l hr,. 1 I11 '

I 41019uo '1111 f. noI tl 0 lo le
1.) filiviJl-",. Ae Ir lefo(i z0 (u11, till
title%,) h lbuli} (1, i RI ':0 Ins0 tela00 x
Ii+t i je'u' lr Il'm ft uhlidw Ill, 1lb
01010 n, osa0 90 .Vill.)9 it0 er0 hIt, e
d i d 0 [ (e t lolle i rl nr0e1o00 1't ,0it'
4lht 00Ilkn-ro I o .,oil Cuba Y lob
, Unldn Y. ('-ont1 o ro9 t00 .n
d-l" llO oo ybo
t 0114 ... I .4

I I II I II I 'll IA IA l.ll It' 9
+llll~t ill~ l b I 0ll 111 ,lt0f
211 .14 1.1,, 1.r14 010+1111 .400-'10I01l.102 enI 02 02J0 bon 0004


I \I.(;,l)ON

c:?:HMrr Dr Yr EN IA BMOLSA DE
ALGODON Dr. NEW YORK
,, "In 1.,


Cerraron con alzas ayer todos los promedios en la Bolsa de N. York El Jap6n compr6o 1,500 toneladas
___--- d~ ecrudos de Cuba. a 4.40 ct'og.


BOLSA DE LA HABANA
COTIZACION OFFICIAL
FEBREBn 27 DE 1950

Comp Vend


Republic de Cuba, 1905.
udi Inl rloll 1ll -
Republia a .1' Cuba 5!30-
1945 178 -
Rrpubl4 a E de Cuba. 1977-
1977. ,D E I 110' I111
Replubl0 a dp Cuba. 1941-
1955. D E ) 104 105
Repuol-Il d e Cuba. 1949,
0 1. ',ete1an0,1 104 104
Cent-l Aub11alii, 1925.1965 28 38
Banro Terrlorial. Sene B.
,N,. M.Mr0t-lmd09a4 1944-
1966 98 -
HanIT, Trerritorial, Serie B,
1944-1966 76 -
013.ncn0 Terrllorial. Seru C,
,No 1m.,at.,1lad.d, 1944-
19749 9 -
G a', 1904 1954 -
Ha0ana2 lec1r01. C0oniohida-
dn0. 1902-19.52 12 -
Ha0ana Elect21 1 c, Debeniu-
r-1l. 192Fi-5M 2 3'.
le-.adoH de Abaslo v Con-
%urro. prirpret Vipnteca).
1919.194A 24 -
P,0p]er-. e.rie "B 1922
1944 55


-Ac0l001 V.009alps 2 0 El Cool-
tero ,o mu 25 --
Oe, ra o,neoleo 27 --
Los precious do las acciones so incllinaron a uno y a otro 3'5'. 3 -
rlon,td F-1, 1TP.111 55
lado. Durante el dia se oper6 on 1.400,000 acciones, y por r1npdnia Ope:adora de S1a
valor de $3.800,000 er bonos. 'on ,r,' Na00na4 0 iPreoe- -

_____________ -- ------ 1 00 ACCIO 1 0 N F
r2190Iono ,DebontureI, Servle anco Territorial I enilcia- Coomp Vend
AI 1945-1965 98 riasl 1 $ po9 por
Iellon, iDebentures), Serle 9' C. Cnroolhdadoo de Cuba.. Arrmnr a ...6, c"6
B0, 1948- 19731 9 IPrefcr5ld2Ias) 16- '_ 0' 4, 01
Ln.do0 , 19041. tlrredimi- Cuba R R, 21 Ba04 T1 ritoral 10 -
blcF, 12 HavanaEJeEle 1c U111tiet Co. P, 9ra Pa T 0era Cubans 20 -
5. 00 0,00 panv r,,.2 .... C\;;'a~a'L.lb'ert^a d .a l
b00 a1 9 0 sA- 0 9 1 -. 9o a 6 .E0 0 0 '?a S u g ar4 CB!a 4 0 1 2 0 .4 0 s C ,o m-1
do' 1924-19399 10 - Ha 0ana2 1ect2 1 Uti hties Co. 2. -
P .n 1923-194395 1. 1 0lo 0Fect 0-0Railway Co. I r
C1,r114110361n1a7C1ahn. 1951 Pr 2ef4rdasi- Ceope
1 9 4 9 5 -- H a v a n a E l e c t r i c R a ilo0 a y C o .Ci. . ,
4,140 4C9munes1 .... cllllp flaO A)l el a rh -
'1l~llpa210l A 200arer2 \r4701. .i0rla0 Un 'cas 0 te .'Ca4a001e0 de Cuba 420 13',
,D 0, 10,535 1955 29 Navlerl Un ., 3 .. . 1.5 2471 '171910111.1
1'1 0 0 0 l e o no l P 9 9 1 0 2 .in1 0pa h ia1 A ., u1 d o a o l c
. . C,64 na
Cuba !ndu;-^rlal y Comer- Co I'.aIiE ia t bl e A I n
"-:'r) lI)Virnd b pa. n --C de 4 f
4141 I.Vl I021- 1
9 pI $ P10 02aen Contlnrnlsl Ameri-cI,14
A .-6o 1 ,110 0 ,0 "' 0E1pi0esn0Ae1eo Inleramerl-
.91Norh0 Americanq sugar Com-rn Noallo Di. n,4441i0
$1 1 .0 do 010111 'd0p[La
(t, m~afila Inlenlos Azijcare- laban i'Prefs15 --
Nu:e'a F ahrica de 1-41clo 210 -- M.tan~a, 5 om ai L nra c d Ia
N001, 'Ha A0l0' 711, ('001100 90040 91010110 1n L. H, l La
nei3aiR. 8 UnraI Santa fCstahina Haba,w 1 ('nn1, 11 : 2
0a,,1" Trr01 nr90 l2. 'Prelen0 Areiles Vegetales "El Coci-' ompaffla Acueductos de .
te(W[) nero iDr Captiali 85 Cuba A 0

Ora 0, Cru0h00i r Cob.
Caribb noIP-00m 4un0-
cI al0 Inc.Co1I. Coo nes1I


(TcrBzft'MMT


(Ward Line)


A NUESTROS
EMBARCADORES
Y AMIGOS


Deseamos por este medio anunciar que la
interrupcion en el trabajo que cbmenz6 en
nuestri Terminal el miercoles pasado, ter-
min6 aver, 27 de Febrero.

Al hacker este anuncio, aprovechamos la
oportunidad oara expresar nuestro agrade-
cimiento mas sincero a todos nuestros em-
barcadores y amiqos por su cooperacion y
an comprensi6n de nuestro problema.

El vapor Agwikinq, que debi6 partir el Si-
bado pasado. sali6 ayer por la tarde, des-
puEs de descargar y cargar nuevamente. Se
espera que estara de vuelta en la Habana en
su fecha normal, que es el 7 de Marzo.

El vapor Agwistar, que es esperado ma-
niana, miercoles, cargarfi azicar y vegetables
para Nueva York, saliendo el jueves, 2 de
Marzo, por la tarde. Este es el vapor en el
cual la Compaiuia recientemente install fa-
cilidades adicionalea para la dcirculaci6n del
aired, mediante los cuales hay una entrada y


$5, 60 0 ,0 0
C'nmp V-.d

'0n. 0d ..21 03
uninn 002 1
Cedula.1 Prn11 r9 Pape]ra0
Cubana, 100 -


BOLSA DE NEW YORK
FEBR9 RO 27 DE 1950

411 1110034'
-0 A. -'.

A, F 2201 .. .. .. .. .. 1 ,
.0111 0 90,.. ..... 2OI'
7"1 9 o" p. . 7
0104 0 ...... 7' P : 09

A E", 0 .. .. .. 04

AiTe1 41, t .. 19'


A50 in r 14 '
A.,- ( a I', -
FI ?n l ,, .
A P .. .. .. .


A I I I .. v14
A m r"al~ l . . rI i' h0.1 on la p|gln 19 1
A nn--------.. . .. ..- 43--
Ato; 7 And T .. ."1501
A 1% ,I l+ . .. 22,
AmP, %,elt53-",


A jj lh f . . 1 -
A~lld $1ol .. .. .. 35:,

A t' tl' 1In... ,0 1
,\llp ~ XII(; .. .. .. Ii,I hol .d- i +:
\ 'A 15t+ .. '
:12 -


A l Vlt ( fil +
l~ai nalll e( lai pi i'ad 19)


salida de aire de 6,000 pies cuebicos por mo-
nuto.

El vapor Agwimonte, que (f-mbiin debe
llegar mafiana mit&coles, primero de Marzo,
saldri para Mexico ef mismo dia.

El vapor Agwidale es esperado mariana,
y saldrfi el Sabado para Nueva York con
carga general, alimentos congelados, frutas
y vegetables, bajo aire enfriado, y ventila-
ci6n natural


Clerrt
Ant.


Moozo ,...i oO01N


Mai zo . .... 5 0 N
OMayo .. .... : 5 12 N
ulo . . . : 5 17 N
Septiemb' .....' 5 18 N


Cierra Tends&
Apert. Mix. Min. HOY Vendidma


-- 5.05 N -
5 12NM
5170N
5.18 N


CONTRATO n9mr-n 4'--HIy fue pv4que40 a a actividad en este contrato,
habllndose hecl01 solal0e0lle 19 o1e1 1en 1 otal Hasta bien avanzada la se-
s16n I 1un0ca np{'racliO 1 rol h'a11d10010 14tLin lote de marzo 40 4361; los demris
Iotlc oo01heler0l (t1ando 11al0ib;il0 un1 0m1nutos para cerrar el mercado. A In
apella se v41izar,-l ,-I.4. d)ht1,1 0e 01s co19o s 0gue: Marzo 4.41 vendedor,
s,n c0,1npi d'ii. nipo 4 36 4 1 4 3h; sepliembre 4.35 a 439; los demos meses no
contizwll al 11n-m4o i de 0lj4 ji nlolercado. Poco despu6s se h1zo el primer
Ioe de marzo arribn innci0'l4ldo, y quedarnn compradores en esa posicibn
a diolo 9prec, ti n11 Pn'cldort, In P r lo barde alieron cnmpradore0a en mayo
* 40 8 sin halr1e"1 nd1edores lampo" n y unos minutes mos tarde se vendieron
10 Inlels rn0.1 a 4 40, qu.0da01' n mAs compradores a oae precio, con vendedo-
res a 4 41 Al 0" 'cr, sein se verA 0a1a1o, el mercado declin6d hleramenfe.
Conlralos en vi9 al abl ir hoyo Marzo 37, omayo 326, julio 319, septiem-.
brv 317, enCro 26, inarzo 25, io0a! 1,050.


Clerre
Ant.
Marzo . . . . 4 40
Mavo . . . : 437 N
jul o .... . : 4.37 N
Sepllembre .. . : 4.37 N
Encro . . : 4.29 N
Marzo (1951) ..: 4.09 N


Clerre Tnnds
Apert. Mix. Min. HOY Vendldas
4.36 440 4036 440 150
440 440 4140 4.38 40 700
-- 438 40 -
4.40 440 440 4.38,40 100
4.29 N -
-- 4.09 N -


MERC.ADO MUNDIAL.-EI Jourial of Commerce public hoy lo 1i-
guientl: "La oficina de la E.CA. dI6 a conocer a fines de la semana pasada
que B61lgica habia adquirido rec:entemente una cantidad de azobcar en La-
tino Amdrica1 bajo loa eut r'ia min de la E.CA. y que probablemente stalia
nneaSmente l ol 0re0ado en un future 1 muy pr6x lmo por una canttdad adi-
'i0ia 1 Taolonbi-iworanlioono q4 l olanda 0st1 comprando considerables can-o
dadC4s de o, Liar clrud, e s. la Ad r o a A rc Latsa baju finanocamlento de la
E(A Para auIid.r a en ti]t 1e00 le1sadon ells fuloras colnras que puedano
70I hllecliSI ll Ofl0440. de "TI'.,s0t'(.l00es Menores die la EECA. ha publicado
ua "hsta de posobes 0i t do0n000dore 00 en B14lg lca y H olanda".
WASHINGTON:-La revisla "Goddard", en su l otimo ntmero fechado
el 24 de feber dice en p00ite lo s'guSente: "La stuaol6n azucoarera eaos
ct,1,enza4do a bulhr1 r0,nevamen0,,r sin que ninguno de los grupos lnteresados
muestre complaeencia, ni co0l0 0 presence ni con 0ls perspectives. Algo"mos
grupos nacionales, part1 0lar10.ent01 Luislana, est I p0diend0 una reducci6n de
la cuiola-.
CANTIDAD CARGADA A LA CUOTA: Segoin public el Journal of
Commerce hoy, ias canhida1dcs ca-gadas a ]as cuotas durante el rues de ene-
ro 1950 ascienden en total 0 589,008 toneladas 0orlas valnr en crudos, com-
parado con 441.87,-5 tonelorIe el 0e00r0 1949. EstIs crfras eslon s0I410s a Varla-
4idn cuanidn :r con0zean los d.tcos defintlvos en cuanto a polarizacl6n. etc.
WANSHINGTON:--a oDelegado de Puer Rtocn en el Congreso present
hny 1in poyPct do Icyde y enmendando la Ley Azucarera para aumentar la
0u11a01 do P1uer 9I1. de 910d,0090 toneladas a 1.150.000 tone0adas corlas. bIo se
cre0 que el proyvclo ,de le, tenga muchas probobilidade dod ser aprobado.


TABACO
Esta semana 0e020 ho oomenzado se-
ra testigo de o0ros registros de I-rl
pas limpias, de la ultima cosecha de
VuelIa Aba1o que lleg6 al mercado
local de tabaco en rama. Son tripas
procedentes de vegas finas, de San
Juan y lartinez y de San Luis de
P1nar del Rio. Y han de destinarse
a fabricantes de Estados Unldos casi
todos los tercios de esas tripas. de
las que s6olo quedan contadas vegas
en dos o en tres almacenes. Acaso
una o dos vegas solamente.
Si los embarquesn de proso" para
Espana se hubiesen reanudado no
quedarooa disponible un solo tercio deo
0ripas de Vuelta Abajo. ni en prime -
Sas n0 en segundas manos, p los pre.
cdos doe la nueva cosecha. que todavia
s corta en determinoadoes t6rminos de
la provincia pinare9ia, serial mejo0 0
res quo los que obluvieron los vegue-
MS el afio pasado: sin duda alguna
Stanley Keyser sigui4 ayner los re-
24s0ros de las rantidades do tr1pas do
Remedios que huo~o de comprometer
en various almarones. Reilsl4 otro
noequefio oe. f4nicn qu9 e tonla dispo-
n00le una firma, y. ol 09son 2.D95 los
terci s que ene regi070 ados do 0q1n-
tas, de segundas. do terceras de
0ctavas de oIa osecha del afin pasadnd 1
obtenlda en d0s00n00s t9rminos mu000 -1
Olpales do Las Vllls.I
En ons pr6x9 ms4 dlas seguori so'
acc6n Posiblemente regollre mis de
1nueve m4l tercios en los almaceneI
de Junco y Compaoa. incluyendo los
de dos o trees escogedores de aquella
provIca 4que han mandado sus ter-
c0os a dichos almacenes.


VALORES
En el mercado local de valores se
esluvo operandon ayer a la base del
bono de la deuda exterior de la Re-
publira. 1977, del cuatro y medio por
cienlo. A primer hnra. segin se nos
inform6. hubo algunos negocios a
c0ento diez y cuatro; pero a[ persis-
tir la demand, el papel experimen-
t6 mayor firmeza, operindose, en la
tarde, a ciento diez y medio.
Aunque se habl6 de operaciones a
la base del bono de la deuda exte-
rior. 1955. del cuatro y med1o, nos-
nfros nada logramos obtener.
Vo%'io6 a operarse en las accone"
de la Utilities, del seis por ienio,
gin que se reportasen operaciones.
De las emisionesl de empress qur
desarrollan sus actiwidades en Cuba
se vondoeron ayer: 500 prefr00das dr
lons Consolidados; 120 de la Cubh;,
Railroad: 500 de ]a Vertilentes 2011
de la Cuban American 500 do :
West Indieo 0 y Manatl. 100 No abr10
,nn: el CentraIl Viniela nil l Fra,o
clsco Sugar ni Guantanc1oa1mn Sugar
Cie-ro de New York
Despues del reirrp dp la Bols r,,
\'aloreo de New York. I lo, 0'llyr
Mendoza y de o aTorre noos 440..
R lmpresnln ql9P dice rnmo sI0ue
,El volume de operaelnne a"-
mento lieramente. en 0 omparac,,-,
al del sbadon pasado: pero lo) pro-
medlos se martuvieron p:AtIcsamer.-
te sin camblo Oaguno 9. 9po00tanto00 ,
Dt1ede atrltulrseiC 00,nnifC0nd100 0Z14
R la actuacldn del dia Sin 0m90sr1o
lo dicho en cuanto a ios pro0medin.0
no quiere decr que no hublem c00m-
bio alguno. slno solo que no lo hubo
de mlportancia centre 'As divilsoI m-
(Flnaliz en 1a pil s 201zO


SE VEN DF.


El 48% proindiviso de los casas colle P. VarL NF \ 52 N ,
ocupadas octualmente por la Fobnca de Tabacos "ROMEO
y JULIETA" y un negocio de mquilinato.
SS o>y'n ofertas. Inormres:
LUIS ARGUELLES
San lamnco No. 57 Telefono A-S39 HbHo.-.a.


Desamparados y Compostela


Tel. M-8301 Habanam


k&

compabia aflional de 5eguros,5.fl.

EDIFICIO "LA METROPOLITAN"
O'Reilly y Aguocole, Hobono. Tels. M-5678, M.5679 y M-5670
ACCIDENTS DEL TRABAJO
AVISO


Hcmo'; tradad1 idn nur0trn q b11inct de citracineq pai.i obrcroq Ic'.ionado, a N .o M ,6n No 101 com na a SInP ,ih ,d a d ,n d c 4 0 r1,1 0 7 a 'iv ,1 4Il1'90, c n0hl o ,


nibrrcr,, qnr e iif,mn A \d ne


~~0~~
locA


L 'I
red de sucur-


ios palges y

's en todo el


mundo, nos permit prestar

eficiente y rapido servicio en

las tranraccioneg bancarias


con el extranjero.THE BANK OF NOVA-SCOTIA

A
l's


Agentes Generales:

COMPANIA TERMINAL CUBANA AMERICANA


Debido a esa venta, el 1 .2.0090 habi .e.ndldo &I Ja.-
n101.5 00 toneladao de Cuba, a 4.40.
precio "spot" para los 11b00 abordo. tnmedalo mbarsque.
Tasobln reportaron los seoiores
crudos subi6 5 puntos Lus o Mendoza y Coapoi, que 10
gobiernos del Africa Oriental han
__________________ ~aceptado una oferta britrnica, de lo '
cuota durante cinco atos, de dlaz
L O S M E R C A D OS mil toneladas anuales, deslde 1953. a
un precio razonable. garantizando
Por Francisco Bethencourt una cuota annual de cinco mil tlone-
ladas.
1Los preclos "spot"
Eni el mercado local habia ayer C on ecu e 1MdeI do a vest
compradures de crudos de I a "cuo tIaJap6n. e lprecia "spot" pars Jos crua
'hbre a Eslados Unidos. a 470 hibre dos del contrato cuatro, qued6 A-
a bordo. para embarque OS -abri 01 ado ayer en4.40, libre a bordo. Tam-
iayo Nose reporltaron o.'. .. r.e fj6 en 500el 0"Sp0 pot" para slos
Tar npoco se report aron ,%-.. ,'' del contract americano.
1(ru1s. de la cuota libre a utros pa-1 9genl. mollends
es. po0 los que habia compradore Al comenzar a smolienda n elInre-
a 4 37 lbre a bordo, embarque o en lo"Santa Cecilia",esin 158 enac-
arzo v tn el pr6xim Omes de abrll .;v1dad. Falta poer comenzLar: La
Se oulo os despachos recibidos pMo Francia Tanamo y Santa Lucia.
ps 01li4los d 9rect 4s pr vadnsI CIl 7l cntfosr de mbor
mercado dl e crudnspar1s1 embarit 4u.r4 deLab on
do' Ne, York. nn ose'rporo Ire,'.. 1 e-us en del cierre de Ins meor- '
ECpera0l'6n. cueda nid o0 en la i, c0. '"" 1 l'os areroa s ayer, Ins se lores
mas aba10,n11 1apnad0 I o,-,,,,,-rRiggo and Company, nos
LuI Mrn1ozan,2 Compahiao repor- d eron esta inormacin.
AZI'CAHFS CRUDOS--ZI rrrrado 40gu1 encalmado: hoy hablan eon.
idrd 'es d P ur d Ill1900Rio y dc Fiipinas en cantidad limitada. pOra llegar a Es-
0ados 11n0is en mar50 o pr4cim1 de abro l 50. al pre5i d 5.550 CIF '500 CIFl
parl Culos los ref:nido es probablemp10te hubiesen comprado al pre- ,
oin d4..5 15 CIF 495 CIF pars Ciba-
FLETES: Cnsta Nore de Cuba un puodioj nl con destlno a un puerto al
Norle del Cabo Hatleras. hoy: 34 entavosquinta0 1 l.
AZUCARES REFINADOS: En su s01tma revista del mercado, Lamborn
and CAo 1ie hacen los c(,m11c0r0 s s; uienotes: "Los compradors de rcferina-
do siuen m1, and o ca1 elolsamenleelmercado,mucho rmas en vista de lare-
ciente baja en !os plecn1;s del crude. Como consecuencia, 10demanda de re-
140llad0144 a,1d0,CIA etellen Ill' 1lla, etectuandose las compras en el ultlmo mi-
nulo. E:[I1 ha mc14 v4ado I(' 111 09n19s zonas aglo lderaci6n de 6rdenes par& en-
trega1 medila, celoc1das a ul Jima 4 b0a euando las exlolencias estabsn to-
cando a su f1ll Los prec1os1 sgu11 0cu19o sigue: refivnadores con suriUdo corn-
0lewo 011el Ec EsooGolfo de Mel-xico 7.90 centavos par2 el granulado en Iwo
de 190 hlbras psplel: 17a1ar de iem-1 s loehl 7.70 centavos.
AZUC-\IIES FUTU;ROS:--Centralo n0mero 6:-Actu6 bastante sostenido
loy. dentro 1 e0 i 0 n olumoen pequefi0 132 lotes en total o sean 6,600 toneladas. 0 21
Eli e0-e t1t.ds l11t14n7ar t, estn 1014u0dos los arbiltrajes sigulentes: 3 lots
LJ1111 COO1 0st-p0b 10e a 4 pill 1-, de pr0ma par 0 septiembre; 15 lores mayo
con 00090c bre a 8 pUnlI1s do prim 0pars septiembre; 10 lores iguales poso-
c014e1 a10 p 01441' 1 14 loles mayo con jul10 1a 5 punts de prima pars juli.0
De modo que del total dc 132 11res mas de ol mitad fueron arbitrajes. El mer-"
cadn rerro con mlly poca \Rriaci6n at viernes.
Con1ra11 0rn 100,r al abrir hoop: Mayo 1492, jul1o 2021, septiembre 2,226,
r1\00em9re1 012tal 5,780.
C(erre Clerre Tonsoda-C
Ant. Apeot Mix. Min. BOY Vendidai
May'o .. 5006 07 505 096 5.04 5.05 3,250
Ju1o ....... 5.10 11 9 5 10 5.099 5.00/910 1,5w0
-eptlembr 5.14 5 13 5 13 5.13 5.13,14 1,850
.,oo'lembre ..... 5 15 N 5.14 N -
Contra1 o n14mer491 5-Sigi$ i lgnorado hoy y no se efectuaron operacio-
nes, s0endo0 st olo 1tcrcera ses56n consecutive que ello sucede. Al abrir el
411erc00 nn1 tinhabianIII ncomipr*idores 0n vendedores. Los 1tpo0 del clerrs, no-
mJnales, sno Ins misninsdel u,0rnes
C1ntrls ,, 1 en vigor al abir hey. Marzo 13, mayo 17, julio 65, septiem-
bro 12, total 107.
Ciorro~- _~rs ed


E3
R
R
F1Obrople 512, Lt Habane
entro Prilvadoes M-6901


Horedle 205, Stgo. de Cuba
Telufone 21080


DIARIO DE LA MARINA.-MARTES, 28 DL FEBRERO DE 1950


ANO CXVIII

Su Cason..

e n MENOS TIEMPO

iMEOOS DINEROHOMASOTE

S91 malenal camoder.no
preLic m nuable y de mIi-
dni iieXCrnceptional,. ume.
daa $ islempersturn ir nala-
cable por io nsecto
Ideal par. tod. claw di ocora.
fruJcloe/ca eompleLta las]corto
pra IinlerLanre y Ieltnor-


aS obuent. n planchae d di-
veorsa Uitac ba ha, Gde aIx4
Spi. (ac lt.s de maapuJar Io
equal eontnouyet a u mayor
raplde, m i u adapLacon
a Su cooa C ni rsaul rr.a
Ico~ntfnK por' lu clrllnrmrl
Gasnawicie. car I&A Cr~clei-1c,,-
coo opecla "eJ produrto a
etal puede I'd adqulrlr en di.
feha Les amaO
Maim Sc reaonruacioane ni-
d... Cam HOMABO-r n s-
m=cr craaanu dt vus p-1iic.


Mediante el precio de $22,000 se

ren.di6 una casa en C. de la Valla

Estd enclavada entire nlas calls de Campanario y
Lealtad.-Venta de terrenos en Alturas de A. Apolo
En la cantidad ae erilt,odu. ,l .Julia, enIre Loema vy Avenida de Co-
Jsos na ldu svendioa la is a ale a:.1- oumbia.
pLanla.. oe censtruccror, n.:.r.lii... Tiene de superficie la referida par.
4ue esa stuilada en la called C-.n, ep cela seiscientos cuarenta metros ca-
cIon de la Valla en eti.,. Lcj-iudad r. drados. sesenta y un decimetros.
Ire la a:rlie sCampanir,0 Le .-tat En el Reparts Buenavista
marrasa por el nusfr., i ,-,I
Poser slica trimunEt., una mc'uaa Ha sido vendido en la cantidad de
auspeerreal atendenir ,c,,.j _I .dieciseis milu doscientoseeincuenta pe-
rents c nuere r,.:1,.1 Utol. I.. nsosel edifictl de dos piastans, Ie trns,-
treinla y weels ec .- ir.-. posteria y placa monolitica. qoue po-
En el 'precioe c cti, d, r,e -see tees apartamentos en cad s tIan-'
critura de Irp : ,. -..-...-.. ta y que estai situado frenle I la
ninguns graame", 5,-Le ,a at--"._ AvenidadOctavD entire ens calls Seit
Antes mencionad. y Siete, en la Segunda..Prolonaari6n
En Ia ncall raellaneda del Reparto Buenuvista,
Un editi ,--c ,,, .r,,r '-c. Tiene dicho edificio una medilda ii
,ado trernire .; -' ie it.j.... uerficial de'dosetentos cincuenta me-
inero 14 na -ia. i er.,d., ..1t I ..n tros cuadrados.
de stie mi e nuii.i...e, iC:, .. I-.-it En Prolongacilon de Miramar
de gr&utrier, ,- Con una extension superficial de
Tiene C isupirtin,: diLt ra.a uchocientos metros cuadrados. Irein
dcentr. cu.;rtra", eli".'; S, ".1 t y seis d cimetros. ha sido vonlidn
och,. de,:icir.i, un' lote de lerreno quar da Irente ,
En Salador Cerro la Slptima Avepnida, en Ia ornlunga-
Mia-er,.B rJ , .n ieri',.:.r, .ue- :. -I ci6n de la calle Cuatro del Hepartn
de crenel.. r,,,ert -,, nie, a .,ua Miramar. en Alturas de Miramber
dracsr, crcitrl lerlcneir-., le' El preci pagado fue de cince mil
,trasnuaadIa ric-a ,a e .e -rre eiea, -srses pore eltadosolar.
'ubi,,,la en I callc Sa AJ,ir came
rr- 2 2, enr, Ia i -r- aa inel C-i ,:, Tambide se vendio otro l ote colin-
Su adquirerite pa-.:,- r.mr. t'ie,-c3 dante. situado en Ia lpropia calle quoe
'j la tibria propgI:i d l n .n ,r, ,'1 mide una superficie de quinit.ntos
e rons 13 d Is ,C ar th dad d e Aa,. ', ,r m e tro s eu a d ra dc i. ci n cu e n ta d ec im e
riesleeros. y ae pag conmo- precis del mis
e En la in csPoe m la cantidad de cuatro mU cien
Ha t,oa er, oOa np-.r- 1.; 3t7-l.5d1de resos.
cuaritr.iL'l pf, :.- I' rclI, at ire. En Santa Fe, Bauta
rrero que cilan el n 61 ee] it, Ft En Ieesums de nueve mil] esosnfue
dS. l., tcca P--e.. er. Arroto Nara, vendida Ia casa de ladrillos y nzotea.
.r. i cl O ,i.tlr 'I ,T,-r,.O-a p(., de una tsola plant. enclavada fren-
el riumerc. 1 L3 te a la calls Primera entire Doce y
Tiene de nup.eerf,-, l ,- i,.',iii a Catorce. Marcada eor el nuimpro 207.
:an ,l.ad dJ.- Uetro,,e.icei,.- TiTro. C n el poblado de Santa Fe. en Baulta
Solar en el Calarilo Esta situada esa propiedad ,n unn
Mei.l rti el cri e: ,e r ic n ,-T|r'.. c. ,.'-.i. niedida superficial ascendnnle u
pis fr ue eridida i i:r,-el.. , IC -uinientos quince metros cuadraid s
rrer,. 1 ,nlt da I.,r, i a % cart uarenta v cinco declmetios.
Lor-,i e, la E.oiac,,r-, La' Tu.-'! ;, En la finca el Rosario
,| -:aiar... Previa segregacion se vendilb un
En Di a p re- r . r niYiarcela d tecrr en qo qu e est situad
d- l ; uari.:-- l c", Aer. '.]-.'nd a finca el Rosario. en Arroyo Na -
rie cot iri.ta Io l r.,r. ;. de ..:.crr V n
'r,. ;eteipri n r ncr.F realn-,I de raneo. en el precio de client o-esenoa
vn stie pesos. treinta y seec-cents-
,r.. Aran en.-'ca du.. In Ir.lud r i voS. uS moedida es de 171 metroesrua
lar a .d ,-e en d d,,iA mel qupncn. dradn rn on venla vtree derinetros
iprle,o a ,:,3re ei1 r er- i.. r' Iels'
o dr:,
C.uer ela r ..iler a .te-. .-l.,0, uaplo sOn
uperfic.... &Irr t.1r....... .. .... L O O
etrni r. u c' rad,'ad-
En AIlurc dre A Apolo I EW YORK. febrero 27 IT&McK I
Unra c,-iC. dr rornp.-t'.ri-i.:1.n t LoJ preeios III abrir el mnereado ertn
r.h dr ei t .a liiJadai er. in Int id de 2 punltos mll bajos a 4 mis l-
ai ite is r eelr 'ir;.alle, i ian i l r tonlE cnmercio e int lereses de tela-
Aiegrit. eme i rteparl.t- Alitur de ree fueron los principales compra-
Arro.n Ar.--..- hi cluven-lidi, eti does de mayo. El importanti opera-
Ia cantidad de dos mll quolnentos dor en spot vend Id 6 lieembre. Loe
elaos. precious del cierre fueron de 11 a 14
Pose elImueble attes cltado una puntop mis bJo us en los meses de l
xle.n l6n5 uperfticia de ochncienlos cosecha patada y de 8 a 10 punIts
,netroi cuadradoe mits altos en los oaveie de nueva co-
Tamrbht te evendieron estos doeson- sechit.
arems en el proper erprteet Alturisr de
Arroyo Apolo: Paree frertie It 'a NEW 'YORK. febrero 237. (T&McKI
rults Saanguliy con unt u meddtn de iu" el hilt dStircecto de Luht Mendoza
vrinte y........ t.i .....ir "iadtlns-yIe (' ItIS LA. ventaa ...lot. i....ecados
Ireilta y crIAdeeinmet ro, onre In-ni I i dnade pnaitnsndo nin,,,ci Refao stmrin
inn, dr elinumnt Ieatiscvelto. I-e -sc rept cit con1.07
tat. innblISiS encetvadentlaIi tic-ru dinde tnd dcl iacttttiEtltti El prr
'tie ealle, pote) iA an idc llltid tir c ucni irtrnedo t -it,] aledd dne 1516te tllle,
Iii I ii~e tnl ilii itiperftclicie ti velit ier iados ci 32.51-Iltzi f tei 5 pitHItci
Iit turi.errA cuadraditos, .ieiuit.' dr- rodavlin io hi ty eititiaem de (ItII
r ntiteirlll iuiislro itnterildtiiiiiyi loetditrl It)iee
En Ia eaele apra....a. t)ere cr.....c.Io ....feeri diticli tni.
Coll tllu etlatllte Ita tfitldtl i 'slpet'I' citer, IaS olr, I iam alltlll, i tlde I'm r
lial tie tiarurernt ytit r lC tlV n Ii- "' ac hla Ie lae
diitilo t acit i.-mitt y cStein ____________________
or' vei al cSIAMl (I I, lollimlet In yllo
ar hm Smir 4ll IItcIsa(.t-
II, rpsiril ice tutitt Cii tt'itt-celIt a 1(11)1(111 os. .
if V ld 6 aca a o 11ner 1o d r v a pr
'i Ic ........ .....t ..ii lluei ie) ... ..... pIcn I ~..

idaic eatnidatd tin hii I dli( 1 (onlsnuaon c Sie Is phclnsc Itt
tletlns aC,. o lltbreC de grtiedmtue-
En .* I eparton ('lutimla Itot hnmcrndtitl u ribal OtIt( d.e-
Eti I tcatilidad irC ntron Still l ne i t,,i,.uu rn e .tiiiclru .I ti lle-
sit. heIt& ldot enrtddld le t ureele tinfe it titn oi de'peco na ulgiti Cu-
irtilt gu ni ,i~ tcl,.adc1,ii0hlF-.tai etunl me equlvoea it-Jr'cieta it an
guotniLoe iue trCteticdotos denCos-
trar es tcue prosigue suendot eraor el
montar y defender indutrtari aqu
son ineficaetm t pranlstteenrse en
libre competencla. Blen tuol0 el pro-
teccionlsmo: pero apllctndolo a in-
ductrlalizacrin de alimentos domitc
licos, que ncaso hagan much al-
ta pronto y siempre has de coni.
lituir un capitulo pocitivo cn so
economic cubana.
La ieprovtatdaeini Indutrlia textile-
inepadden doe d.efectoseo,,iothe
buiacl'lti gtuvs ran hctl os dc i zt -
c ,r. cun dat de t, doi I losd i .o O.- ,
no i tie iigi r ltu t il e rolbano;Nl.ilt
beleu desarrolladt d taut irr.ci ,'al
il..-Itte. que cadsi dina Ie uer.- ie nm
I I h-.1.eglos pairai prevatrcer -ien
igrt q1ue cotn el dinero exttuido
a huc bolsiiloe de nu iatri n piehli
poluer itirdies ya definidot es, I
utonlando girndes filbricasu rtpe.
lidnr-ai en Jamaica, debidn a in
airrccilln de Ia msn n de tibra tua
baralt ,
Hlay sin duda tnt dercha it 'ucr.
Pcrn pars qute amderechn lirsn-
reca toda s los ltbortosos hiJos de
i/ clt Sierra, y no a pequells nucleus
de ello res.ulta indispensable que
secsalve inclasdtria azucarera cu-
bens

WRECIACION DEL

VnERCADO DE AZUCAR
Por LUISl 4EItOZA y Cia.
Eq ivalent*
L As. Cuba
E.U. 0.P.
tiercado en Cuba .t4.8 4.40
Spot 5 50, 4.65 4.40
Promn hasta Feb 27-50 4.t49 4.555
Pr-m hacta Feb 29-49 4 75 30972
Ferh ueir P327 i1950.300 p.In.
TWASO

SERUIC10S RAiPl
cot Servkico Gene
o Espacio Refrij
Jo. silos. los srqultecto. Reservaciones


Disertarin ,maiiana de
causes por fracamom
conierciales en Cuba

Mafiana miercoles, en rutltosne
de la Camara de Comercio de la
Republican de Cuba, rn horas de la
noche se reunsrfn los profesionales
de cridito de Cuba, para celebrar el
teeter "forum" de e series iniciada
por la Asoclacidn que integran dichos
profee sionales.
El tema escogldo parn el actr anun-
ciado, es el sigulente: LCuiles son las
causes mAds frecuentes de fracasos co-
merciales en Cub,a? ,Que pueden ha-
ccr 1it mayoristas e industriales en
apoydsde los detallistas, para hacer
disminuir el porecentaje actual de fra.
cacos?
El lema escogido h a despertado ex-
tiaordinarin interes en el seno de di-
cha asociaci6n.


LINE)

DOS SEminlLES
erol de Cargo
gerado Disponible
Limitadas de Pasajeros


RI YORK iBiBin/ LTIMInER- NABon
*n coda dir.cci6n / VERK
S Precio del Pasoje: Precio del Posae: .6.
s U." m.0. I Baltimore.Hobono $.Nt imp",t*.
Cuortos con boflo: Cuortos con blot SILN ..f
WA 1Habana-Veracruz


Agents GMrbl(o Cuba:r

| lO MJIl TEMnMl'[11101 IMI MSia
I Desomparados y Compostlo Tel. M-8301
SI I


PAGINA DIECINUEVE


SCerraron con aIzas ayer todos....
N oticias de (Continuacidn de I pigina t 1)
CD intii..ntal Steel .. 1 6 N A Avi.
e .Contine al Can .7 Nort. Pacif .. .21 ..
D ow Jo on des C n .. Es . 3n30 O -
Lolorado F .. 16 l. Oliver Corp 24 1.
Cont. Motors .... l'_T O Ohio Oil Co .. 717
Sub. Am. Sug .... 171Il EevM
Equitable Oflice Building en 8 me. Cmmin'l sol. 1 It- Ee
Cens. I'. It p .. 1 -- P
ses terminados enero 31 gan6 63 cen. 'rtue Seelt ... ii'7 Patin Min Il0
lavos por acci6n vs. 46 cenlavos en uban At g. .. .. Penn: Power -.'.
Igual period del ao anterior. Canada 'Dry 12 Pan Am Alrw 0.1
Laclede Steel Co. declar6 50 centa Celanese Cor .... 33 Paramount .... .. 19I.
vos a las comunes. Cerro de Pas .. panhandle 3%
Durham Hosiery Mills gan6 en 'ons. Vultee 1 -4 ti ackard Mott. 3.1
1949 $1.78 vs 1 $3.97P. -p il
el 3Hudsn. PenaRR
Zonite Products anunci6 qu e li oDl and Lna.k e"" 'alf "3ie Tin 3,
.ucesivo se tomara en consideration Dou Air 81,' S car
Jeclarar Lun dividends en IaI prexi- Ost Corp .. 181 ,u.-Set" 24
mas juntas de los directors en los Det. Michigan-," ,ii/ C.n- o '
meses de mayo y noviembre. Dupont Pu Oil
Mueller Brass Co. declar6 25 cen- Diamond Mot / R -
di v ieenda. uRadio Curp
iavos dividends. 16 R E-"d; o Pet * .
Quaker State Oil gane en 1949 -1. ,, (. I 31,. el Dru Keith
.S. $2.74 R.BuffI R ll D g 6
(R. 111 Fi S eel2fi'
Hazel Atlas Glass Co. gan6 en i944 ,Boat - R.rt GaIr-
.$1 83 VS $1 41 F Reo Motaor 1
Atchison Ry. tuvo ingress hnlos en alrchild E .. .. Revere Copp I.
enero de $4 049.000 vs $2 106.500. Fox Film t 23 Rep. APa "
Detroit Edison Co. en 12 neset F oa nsber, 1 Re.p. Pit 4.
nusta enern 31 gan o $1 78 pos acci6n- 'a4rd n-h il na il
"ajardo Sul. .. 24 1, Sinclair Oil . . 22,
is $1 53 Sharp Dohme.
Los trabajadores de While S-ewing n;uant. Sugar .... 7-.Stone Webs ... 22
Machine acordaron poner flin a Gen. Elec 46%, Spark With .....
huelga que sostenlan desde hare un eG, Brcewing .. 104 Stand S. Spr ...
seantoa. ,e, Mnor ..75"Soc. Vacuum ..i.
U. S. Steel Corp. ha comenlzado o letter C.o. 38 Schen Dlsct ..... 31
reducir su produccin de lingoles en. y. S ign . .. a:" South. Pa .... ... 5,3
d li ii s t .oedrleh R . . .. S itn oesn Cs . . . 1.
un 53 por ceinto de capacidad en lae Goodyear .. 4t Cst R .
plants de Carnegie Illinois en P| dini- Graham Page .. .. 2' South Am G ...... ..
trito de Pittsburgh a causa de Ila et Gramby Cons. .. 1' South. P. R. S ..... 4
case de carbon ';ei Pub Ut .... i Stan N. J. .. ...... 87
Baltimore & Ohio tuvo plerdida ne. -reyhound C ...... Sunray Oil i... . It.
ta en enero de $838,000 comparado y u Stand Branda .. .. .. 2
con utilidad neta de $1.116,000 en -an stni G 2a. s2 ... .. ... ..... 2
Heelen a.Ott Ci,4ScnDii25V
enero de 1949 Hudson Mot .. .. 13' tudebaker .... 27
El balance de American Radlatei 'lupp. Motor ....... 2 T -
correspondicnte atafti 1949 seespera Thom Starcett 4.
que registre que se consideran aosn Ii Central ,7Texas*Cu. .
tegundas mayores de cualquier un titiPaper .. Technicolor.e i..16
desnde Ia organizet-idn de Ia otltnpa-tIt ioti Coe Tennes Ce..
hia. it Nickel . 27
in. T and Tie4United Cigar.1,,
WeMern Union Telegraph tuvo per- Inland Ste 39 Unitrd Cigar .. ...... 3';
dida en 1949 tie $3 363,000 vs $171.000 unitedd Airl .. 16
Excclle Corp declare 75 eniavn J i,'lted Corp ... 3 ,
Jividendo a Ians comunies m.s un di- opnes L-i;g 3 u ll Fruit. .. t'
vidcndo en acciones de I accion Do K U Aitrcnt l ... '
cada 2 que Se posean en 1 de abiril. ceser .i ... S Rubber 437
.4 I' C led Clitne 23',
'iled G ..... .7.
La IV C onferencia I. Id ePbb, ... ..e I. pe,
Agricultura se efectfia '. l ., ..79. i.d Cr .. vp 2
rLoui, a -._ver( Cal, 13~ij
e-sle aio en Montevideo Lockhed Ar 29 wtr W-
.... ...... ..... ..- M ..We Union .21'
El Cun.pjon de la Organizac.. -. ,, .. West Elecr 34
-1i EstadosnAmerlcsnos, en n.L i--i .P Wd,2.' iu0e.
It Ofticialque acabamos de ,. 1-1. CI..We tllOg 13',
ha dado a conocecr la resolution adnip- tarin Gir .. .. .1 West In Su 21
tada en session del actual Ines. sobrc \larac Oil .. .. .. '.. 71: V -
la crlebracidn de la IV Cont,-,enci, ,lanali Suiar .,
interamericana de Agrlculuroci otntgtaeeri i ..e. s heet .
M\acv ,R l{It .. . .. 31
La III Conferencla Interam,-i'can 'hiti'ay Corp .. .... .. 17
ae Agriculturn, celebrada en Cara- N PROMEDIOS
cas. Vene.iela, del 24 de jul... l1 t tatuonal Ftpsum ....... .
de aigoto de 1945. aprobo unt if'-ci N Y. Central ........ 13%1. K r r Pr hi
luci6n recomendando al Conseoin Di Nash-Kelvi .. .......... I, YOK. Febreit ndoi- P Comhi
rectivo de la Uni6n Paname. cana Natlonal Bic ........... udlrle d Li Mndo za Comp
que, despuis de re .lezarc I .a . .. i .l- N ation al Dist .. 22 it):
tas y studios pertinenteatec.teen' National Dl-y d..e... trlales . 204.33 Alze i
d National P Light it Terrocarrilcc 55 t ,
dars la sede correspondiente y prc tIAKra ..I 17V Serv. Pblilcos 42.81 ,. .0
parara el pt-ogrnmn de la IV 'ICnfe Nth, Ai Co 21: Acilone . 73.99 0.. o
,encia, debiendo sefdular l cInehaeon
te debla reinirse.
El Goberno del Urugualy, pain toue.
hio di e u representnte en el Ct 'iJ-
ceJo de la I Orgnnizaci6n de lo e Ft-
doim Aserlcunost. tenba de ,dI'recer
fortanindr l itch l iudtad de M nt1,1id.ot
orum se-de dei a Ireftererida ii Ciferen
cil. llhabiendo si elgnifi lcado aii n ,spo
rid,, dr utial Gobleierno pa r cola
bmrar en su rganizaci6n.
Ftlit I Resolucln itIo,'u, cbi (t,t die -
r el Ctinsejo de In, Or eii/,ici .i e
hhi ladotlilo AnerIeCnone lt cmitoi ci
Iunl cl el ofreci llen to del quto ,i il
lbel lrltli, V i an u Onn, sit' i,d ltiie(on
ltie. e l it cp ill lo a citonve' ieio ni pp -.
in creictratttlchacreunionti-.r demig
lil la ciidtlad I Montevideori

td. de II IIV Ct c'1nferenld a n up elian-
icannaT de AIiccilt n n cuen' tia sde
iirinocedn cored Conferenel.. o'pe

ci izada Itecameri.cena y iara In
que se prepared un interesantle y y-l-
Irldnc ograms, en cl preseeite ari
196 0.deJando lIGoblerno de Uru-
guaty ln determlnjact6n de unait elta
de asparturn durnnte Ins referldos me-
ede Juliea aseptiembre.
El Goblerno de dicha llepd'tbltca,
deberfi tomunlcar a Ia mayor bre-
vedad possible al Conseje I [fecha
exacts en que hayc de reunlrsse la
Conferencla, con el obJeto de que II
Uni6n Panamerlcana pueda trasmitir
con la debids antelacl6n rsa nonvo.
i-atori, a los Estados mlienbros, ron
luntamente cenn Ins proyectns d pro-
crama y reglamento de laitxpresa
(ia Cpnferencia ra'ar ti c ,trnsl ,eit cili.

MANTE(CA
ClERRE DE AYER EN LA SOLZA DE
CHICAGO


\la n10 80


SSS5S51


bello


I All

5 ,*' 'I -^-


Garantiza el Mejor Servicio'^


en Aire Acondicionado


fn tire acondicionado y refrigeraci6n. el servicio ea tan important*
como c equipo. Par eso cads dia son -nais los que prefieren las minsta-
laciones Carrier. que son el maximo exponent de calidad y euentan con
el respaldo dae Reair..-

Todos los equipos Carrier en Cuba tienen el servilto exelusivo di Reaire.
una organic zaci6n con mis de 14 anos de experience integrada par tc-
nico epeciahizados. talleres y camione' .

Reaire ca distribuidora exclusive de [la Unidades Integrales Carrier.
para establecimientos y locales grandes,. y los Climatizadores Carrier.
para habitaciones y oficinas.

DISTRIBUIDORES EXCLUS1VOS

Ahora Reaire ti mm, cerc.ts el Cenlro e aI *s.
Nurva Haban." ,


Refrigeracion y Aire Acondicionado, S. A. Os

Infanta 455, entre San Rafael y San Jos Telf: U-8966 L. Habana, r\^B Ya se a(erca el verano. No espere a ltima hora.
S Ordene un equipo de Aire Acondkiionado Carrier.


Vendemos cheques de viajeros que pu.-
den hacerse efectivos en cualquier port@
del mundo.
Cons6ultenos aI ploneor su viaje

h anro

Amediratt

Amorgura 53, 18 SucurioI9*Bl Cu"
Telf. M.6995, I 1 *'' s*Je
Habana on tode *1 mundeI'D A, C, opinidn que el camblo hacia las dere-
[RANOSU c a en Inglaterra. comno lo indlcan
--- [ -lag elecciones de la semana pmda,
CHICAGO, febrero 27. iT&McK es muy poilble que ablrnde also Ila
'Por el hilo director de LulsMendozas oposici6n conresional -pars mantener
y Cla.) En este tin de semana no pa- el Plan Marshall en cuanto a es
rece- que hayn ocurrido much de pal., much mis que it lax eleccione
particular que pueda razonable-nen-
ite ejercer influencia en el mereado.n hubieran remultado en spoyo entu-
Parece bastante generalizada ala iasta del reinado del Premier Attlee.


11 dr b~l~ .l.eca. e -
DlstrhlbmAw lt Ixcluutvtol
CA.
KM MAMAS GANCIDO, S. A.
VI laM-1 %.. 5.-o 5e, a 01 1i .1N


TAi* PieTieI AiUI3(EALu 4
ics a. ofoa
rl.ANC'MAl ua elU (.141" lA
wOOl) IoiAI~rom OOn "
nO.AII'OI DI AIPALTO

AXiNt'iulAY. T ANIiN(ISEIIE EN
rl. IDIARItOr I O L.A MAIRINA


qu. a trac d
Qorquo, a travi do


y proplstarios nan posdo cornproasr qul
*I empleo do laI bombs WElL represents
una invsrsi6n prictica y ocon6mica. Su eli-
ciencia garantizada, su mixirno rendirmion.
to y positivos resultados, hacen d la borrMtba
WEIL Ia unidad perfect en cualquiera do
sus, modflos.
fe elte nInefm u
LO M0>OR INICTBICIB0


i .-I


\\\aaaaERIEa SIi

...... '. .......... ." ', lcXV( ..
AW0 cxvm


rTADTr) r)[7 I A ecAnPTMA IADTC s'D re" rE'CDDD9n lc Ion


ProUisA cAINIL UILARUU OLA LAS iviON[PiiNS.-iv.iiXiLJ, MU tIL ri\LD 5 i'7J u


Estudian los hacendados BONOS )E CUBA
la refornia de la Ley de NEW YORK Febrero 27 iAp).-Ce
Coordination Azucarera A Ci.......r,
Cuba Ntir B1 5'-. 1942 50 52
E la oreuim6n celebrada 0yer tarde Cuba Nor e 5a, V 1942.
,que hubo de terminarse a los ocroe RCT 34 344
do anochet por el Comite Ejecutivo Cuba Railroad. s5t. 1952 e8 83
de la "Asociaci6n Nacional de Ha- Cubt Rariloa. d -.. 1952. 1 3
cendados de Cuba", sc diseutio am- Cuba Railroad 7b0%, RCT. 35% 34
pliamente el informe rendido per la Replibhca de Cuba. 44-%,
comisi6n que hubo de designer di- 1977 10914 110
.iho organism. del proyecto sobre un Manati Sugar 4r 1 57 1 91 a"
acuerdo en las relaciones entire co-
lonos y hacendados, sobre las cond i- -
clones Ide la molienda de Ila zatra del MERCADO DE CAMBIOS
afio actual, que ha de servir de base
para modificar Ia Ley de Cordina- En bancos de esta capital nps dieron
ci6n Azucarcra. a~er tarde, despues del cierre. Ins cO-
Despu6s destermlnada lI sesi6n qnetizacinneesbguientes
nos ocupa. que fu de carActer pr- Franco francesr. tlibre 0031
vado. L1 junta acordri quedar en se. Canada ... lI0',i;D
-16n. peretineote pars continuer'a en Su-b.....e...2341
pnt6xima fccha. L ue dclterminara *eanb- urg.- -. 203
ri presLdeinte des la Asocaci6n, inge- n os
Iron Fefcol Jorge A Hernindez. g Ita... .. ,
Argenna .e...... .. 13i
En ha ruits setsl0 e nos acupa, aetup Libra ...... 281
viirsntosdsiirid6tde secrctaron.eltdec. -- bi-11 70
tat Arture NM Mafias Y asislieromnt h __ _x_,.__._.
msietbros del Comiltd efiores Jorge
Barroso, Pedro Rodriguez. Angel hI- irite do Li-t, lwas J Gioncileni.
mcnez. RRgelri Diaz Pardo, Ranontt Ndstor G de Mend6za. Amadon Q Vi
LuzArraga. Alcjandro Suern Falli lamil. iDennis P Taigney. Serio Pd
Aurelio Porluondo, Jorge Alonsn Pa- rez Ahrepu y Teobnldo Rossell.
liti,. .lost; li. Lncalle, Francisco Oce.- Tambitn concurrcrnn. romo invi-
guera. Tnmas Felhpe uamacho. Fran. ltades los si-orcs Jos Manuel Casa
Cisco L ItRodriguez, Pedro Pablo de nova v Solo, Gregort Escagedo. Rna
Is Cimara. Fidel Barreto Melcihor mon arreras y Gre'gorio Esragedo,
Gast6n. Viriato Gutirrez, iEladio Ra- hijo.


LAS
PIRADESEGIPTO


"D ESDE lo alto do esta- pirimides 40 siglos os contemplan", dijo Napo-
le6n a sun soldados en la batalla de las Piramides. haciendo resaltar la
incroiblemonte prolongada eximtencia de estas maravillas de piedra que, toda-
via hoy, despu6a de transcurridoz miles de afios decade su construcci6n, per-
manecen erectas desafiando la furia de los elementos, coma -que s61o ha sido
posible por la solidez con que las mismams fueron construidas.

S6lidaa tambien deben aer las condiciones econ6mrnicas que tirven de
base at una Emproaa de Servicios Piblicos, para que sau exiatencia sea prolon-
gada y nunca falten los beneficios del aervicio que presta a la comunida&d. Y
eoto s6lo eB poaible cuando la vents del servicio produce utilidade-

Debido a quo el gais en La Habana, tiene todavia. sin embargo, el mis-
me precio que en 1933 -no obstante los enormes aumentos habidos en lox
cputoB de producer y *ntragar 1el gas a nuestrou consumidoreo, decade enton-
can a la fecha -este servicio la Compaiiia lo esta vendiendo con pirdida, y
en estas condicionel no es posible obtener de los inversionistas el dinero
necesario parsa mejorar y ampliar el minmo

Pars que el ervicio de qas pueda mantenerse, mejorarae y ampliarse
en beneficio del pueblo de La Habana,em necesario que las tarifas de gas sean
ju t" y razonablee, tanto para el CONSUMIDOR como pars lox INVERSIO-'
NISTAS, que con mu dinero hacen posible el propio servicio.


Voraz incendio hubo en el yate

cubano Ranchero, en Guanabo


I


S A N TOS S.


S A N T 0 S D.


Cierre
- 47.33
. 45.94
44 74
. 45.35
44.10
412 85


OMNIBUS SANTIAGO HABANA, S. A.


COMODIDAD SOBRE RUEDAS

A D M I N 1 T R A C I0 N AGENCIA HABANA
16 Shdallas Diar-ia A
Martha Abrou y Santa Clara, Placetas, Camagdey y Santiago de Cuba Hotel Puerta Tierra
Juan Bruno Zayasi arros de Acero, Aaientos Reelinables. Aire Aconcticionado. Monserrate y Murallo
Santa Clara 18 saos prestando *I mejor .ervido do --porto Habana
Telf. 2332 Nacional do Pamjeroc Telf. M-2266


1-,- D i, os. nos cavoroce .per-
-,i,,, .- producn- azdcar de me-
lor calidad p a precios me.s bajos
que cualqtuir otro pais. El compra.
dor compra. no por bercficiar al pro-
ductor, sino poroue ve hl negocio de
su inversi6n. Asi nosotros compra-
moe eutom6viles no porque se lla-
men X o Z sino por el servicio que
inos preslan. Las buenas relaciones.
entire buenos vecinos, son necesarlas
y cada dia debemos darnos meejor tra-
In mutuo."

HA SIDO CONCERTADA UNA 1M-
PORTANTE VENTA BRITANICA
DE EQUIPO CAMINERO AL
GOBIqRNO DE AUSTRALIA
LONDRES, APLAt.-Se ha sabltdo
en rirculoi allegados a las esberas
ollrla:es queo ha i5sido conrerlada una
nmporantmie operation de velnia al COe-
blerna do Australia. A htnes del arlo
p.oado. una mslon co'mierrai del
Departamento de Obr PF'Ubllca.s y
Construcrldn de Australia llego a es-
ta capital con el ftin de tratar los Ue-
taHes dei la operacImn. Esta inmcuye
ia compra al Goblerno y empresas
enemiLoflcla'es de equilpos de conastruic-
cont remocitn ide tierra p0r valor
do' 160.000 llbras eaterlinas. Incluyen-
dose tractores, topadoras, nivelado-
ras, excavadorae. com'prensoreo. mez-
cladoras de cemento. etc.'Algunas em-
-aresas lrltnicias bhan concertado ta
venta de equlpos almlares por valor
de 60,000 libras, halllndose aun en
studio otras operaclones por un
monto de 50,000 llbras.

Acc. AZUCARERAS
CIERE DE AYER EI LA BOLSA DE
NEW YORK
Comp Vend,
Am. Sul R ecf Prrfs. . 132'. 134
Central Aguirre Ans.... IS i1
Great West Sugar .... 21 21 x
riancisco Sugar- lilt. II
Hollywood Sugar ... 18a l4
Punta Alegre Sugar ... 104 Ot
Losa demAs valor e azucarernati en. o
contra ellect-r.en. Ia lista tde LIsBoI-
cpdaNew Y orkeas quesrertrarce..em.atm
esaportadtie sta aocisin.


t


Reanudados los trabajos widalei" quc debtia deo Ilegar hy en
viajecdirects desde New York, no
en los minuelles de W Line .ar.ibarr hastamao inca midrcoles. per
haber sufrido un retraso en su rotc
bajo or ma provisional .enesperadeaInsotucl6n de1 huelga
que existi6 en los muelles de Ia Ward
Line. y que termin6 ayer.
Dicho buque conduce 10 pasajerns
PUERTO- para La Habana asi como numerosas
mercancias en general.
Por F. Pkrez Barboss El "Talamanca"
I I Tambicn procedente de New York.
El dlega deI ana es esperado hoy en el puerto de La
El delegado de la Capitania del Haba, el vapor americantos "Tala- g
Puerto de La Habana en laplaya dte manra" que conduce 6 pasajeros pare
Guanabo sargento Manuel Enriquez. nLuistro puerto asi como 77 en transJ
comunic6 al capittlin del Puerto de La td para puertos dIc la Amnerica Ceni
Habana. quoe a las trees de la tarde del tral.
domingo s e bprodueo un ancen Elrefeido buque trae ademis 1.043
dio, en el yate de bandeIra cubana d oneladas e carga general que inclu
neminade "anchero tic le propte- vesi 2,145 Pitntos se mercancias varras;
dad del senator de la Republica, doc 175 cartons de harbsa de trigo; 134
tonr Agustin Cruz. bultos de lubos di cristal; 600 sacoF
Segun los informed de ese delegado, d cpboilas: 2 -,-i.. -,,, *1c 3.679 car-
el fuego comenz6 por la explosion ds tones de bolelli.a ..ih- 1 cartons
una cocinta de alcohol y lucharon con d aziulejos papel. msnqUinaria etc, Fi
tra el incendi n 0no dce los marinero vouca entire esa carga 102 toneladas dt
tripulante de esa embarcaci6n, el dc mercancsia en general, que reclbi6 en
legado deI la Capitania del Puerto, en el puerto dsc New York, como trans-
Guanabo, y various peacadores, los quoe bordo desdc Europa.
lograron salvar los motoresa y el cas F Tnhl
co. Aunque fueron avisados los born- El "Tunaholm"
berosberosc de Guanabacoa, debldo a Conslgnado al senior Federico Cau-
la distancla que tenian que salvar y so. es esperado el dia 2 del entrante
Io rAipido del incendio, llegaron cuan- mes de marzo, procedenlte de puertos
do 6ste estaba sofocado. No se regis- del Canadti el vapor "Tunahealm".
traron desgracias personales. que conduce 1,300 toneladas de carga
Exiatencla de harina y arroa general.
La Inspecci6n General del Puerto 1l senior Federico Castelelro
report que segfin un balance prac- El distinguido naviero de eta mapi-
ticado el sAbado iltimo, en todos los tal, seior Federico Casteleiro. que tue
almacenes del puerto hablan 99,121 sometido a una intervcnciitn quirur
sacos de arroz con peso de 4,559,566 gica se remtegrarA a su residencia en
kilos y 17.903 sacos de harina de trigo echa pr6xima, totalmente restableci
con peso do 1,657.076 kilos. do.
Esas canlidades se encontraban de l scfitor Casteleiro que goza del
positadas parcialmente en los siguien aprecio general en los circulos na
teL distritnos: Muellc de San Francis vieros do esta capital. eia recibiendo
co. 41. 312 sacos de arroz y 2,321 de murhns felicitaclones per tlal motive
harina de trigo; muelle de La Ma LA mecaniaacin de la contabllidad
china. 40.000 sacos dc arroz y 500 d Trans una reum6ion clue celebraron ayei
harina d tiring: muelle de Santa Cls por la mariana los integrantes de la
ra. 7.396 sacos de arroz y 1.650 de ha Comisisn designada para el estudio
itab des riogt; muelle ieI ha Hatvaroesi ha-it ecanizaciom de La rtstabilidad
Central. 4.233 sacros de hairina d I r o ha iAduiana do La lHabana. volverira
Qo: inueolto do la Flotr Blanesa 7.625 a rautitacs tny pata dtacins podos fi
-acos do arroz y 6,823 de harina dt tales del proyecto qtic a isc fin ele
ticeo; murlli do ta Ward Ime. 2.900 vran al diroctonr ndmmiistiador deI la
tmcos de arrn7 y 400 He haringadectri rettdoiia dependencltfiscail.
Ec; muelle ds Ataros Fruilt 1.989 s" 1 rot Jgca"
cos de arrnz y 1.376 de harlna de tri te ia H Mia i
gon y muele dc Atards. 2.00 sacos d0 Prwedoelsi d i M sami. aribt ayer
arroz y 600 do harina do itrgob ptt' haon afiana al puerlo de La Haba
.na. ohs vale de. bandertscubanbn .JR
Reanudadas los trabajos en la t tt t ', ell ei ti leHugo Colto paso ett
Ward Line 1 rmprietari,. cl doctor Santiago Cla-
Ayer par La nmaftana fuero r rint i ctDiret-iii del rolega Informa
daeds las trabajos en hos muelles do cit-I.
la Ward Line, done. come conocen El "Reina del Pacifico" s
nuestros lectores ia travds de Ins ina
formacionies que le hemos ofrecido El dia B del cntrante res de marzo.
Mi respecoti, ios empleados de ofici- cc esperado en La Habana en rut0
its a myertilec es- uvieron en huega hacia puertos de Europa,t lamotoneave
p1r espaco de cinco dias. mglesa "cReins del Pacific" que con-
SegTn 16s informes qu ohcmeos ob- duc,, iumeroecs pasaierns taoto des
tenido, las laborers se reanudaron por tLnadois a nuestro puerto como en
habaere rstituido el case a la situa- ltransto.
cl6n qu tenals antes del inlcio de la El yatc "Vanda"
huelga, incluy6nidose el reintegro al Procodentle dt Miami. Ileg6 a La
Strabao de los tres empleados. cuya Habi ma el te norteaei licac "Van
forincipn d i expedienle di6 motito da" queonsa'h i Nw London. iienel
l ptr-t v Ia sa oluci6ntie tic eli cacac mes de dctiembre ultimo habiendo
ler tran, iloreo por co0nt i se nos ilpermanecido desde entoaices en nlas
Iformatclue cc Niha eaoncddtn u polnzrt scoitasilt tlot-ten Vijantio en el su pro-
dr cin dia pal're quoe eiltnlV i'o picloetater, ila Ls[i M(o'[Matsghon.
Odel Tisblto risuelv ten de fiimticva n
ri-eMtoe ,'utigidsd
h s aitp' o Ag .rikitg" itlrib t Eanln quc lac oello de aranceles a
hon ` properncieps do desenrlla
it tI(Ie -seI dospachri i- s......itjc sid las gossaits no beineficiarii
eo r eo NtNw York it e me i p o .t
titi dentalttido 34sde P idin 27dctsit e- it (;l d(ice S.o Grind&
)le'hoitL. ismie it-snh l fin despu6s dt
Ins 73,c31 ,de. 1 ori eH eayer. A q iropoitlt dml st no itale s di io s
I as reee anrip car sdeii tiodw rILe m ;, it t n i liaia ui smr c -
Ppdd re t a-n sub eneesdr afdtosd Il ell a b e ym o l tapete de In a c-
I.m ehnil.ti ontrrps ponin 14 dcsal pr taid' 'i sefioret Santos Grande ha
I~mI-lban, ri-rspodietesal i e rh Ia DIAIIIO iDE LA MARINA
septe nes isendian hntsla el dia 25a Laell ilnte .q d arne d AR
$9 077 R14,74 [,lsosinuhoetec dooharaclnn
L.arcamtdariomn deaayeranscendi6ta tDanl)m deJowsasi rmas Hde Ininidus-
I ai tm do0e $26.550000Iis tie goeas. callabicas en Estaddos
Atoriciacuo acati entarsea tnilos. pidene autmeto a los artnce-
Poor rerohiicones del ciMltniatro de ld o phrt consoidar y gannr tatoiotoil
befent sa, lan siht autorlzbticos plot it comee Los ill La 6 asa en Cuba.
ue pucdai nsentarE se del territorto cEn s luitoner Is vista a plbra
nional, e Dpitbn tein Marona de industrincili Por ectlo estn I
Meic rtnte cubana, EugenLo ErqUiiaa txentostl ae cortribucift, exentos sd
e Imitaga y el alf6rez doe fragate. Me dcrechirs en Ia mamportaci6n de ma-
test Cistnro Vidal, ambos pestlona, quitarias, exontos en auceentoc a ba
is dos to disuelta Marina id Guerra materiti prima en general. A cambio
cubansa tc todas nesasaexencione, quod ven-
Orden Gel Mirita Militar de Primer- aja tene La nacln, qud ventajas
lare hone ta Hacienda?, mcon qu6 se nos
Por media del decrcto presidential garantiza qun los products qpe se
n not, darfin al consumno son He buena
nutmertso 424 a a tenor de in dcspuesto oocarciad",e aq e tsn garantiza el precno
n el] iaributiu 346 del Reglamento Ge- rclueof consumitdor paga?
oeran parm it Ej6rPtto. que disponeo-ao otosausttir pga
tItl el ifrihal nombrado pairs desem La caidaid, c. oe sit, disminttra
peiar el t sar hi- do Jefe sdr Estado Ma cuando no exists competidor
%(t dleinL MaionH demGuerra, tendia CUilqulr pa ue tonga ditoero pone
del,(citepopr i L clia jbarsuii Yvpet o 'tbrA(ao ,-a dtdlc,tostpaises. El asui.
it' -rtviciost ptrl-tdo a lal rrttihta. to r i'i hi at c er nesocio en compe-
la ,i tottco.rw dlo si hoGIOrden dellb It(mc mot o"io uifabrira. ihacienda
it.iio W imtar lilt dislttlivO 0rojo0 I iductos d eupcriore btihdad.
ais bbiiivo b ianco: se resoevce tionce s Los p'opios interrsest americanos
t*t -ant rartirero htItt otnlitreho GOrd di-sea poser auestFO Gobmrno en
dtl Nrit.MiNLtltar do PtrttiCta (lto iirtnoe batantttie dehicado oh re-
Ot, silahavo hl;cb oi a]i(tomohdor e c t, rilcar bits ranceles, ptdiendo protc-
PedrioE Pascual BotercTM. N. y M, co6n,- y sabado es b lueuatlaspartsmsi
.Tplob Eslr almiinMuvretof-nerl sicd h a ---
1sto s concede. se perjudiceran.
Motrina s(Guerra t npva reco bia I Ltt
teorttmenieamitsme ho InOrdn de l Los pti adors do gnolaI segtIti
M6riltoMilitar sdit Piitrra Close c-it I sracouhs nwas cotservasores, pa-
dist tivo ojo, conredlda per sat alt bian poit derechnsa e impuostos m te
torarquia. per derivrn presidentlall lltstiolnl tirf de hpesos.trtA rambic
nImero 5295 Sde fechi 14 td ticiem dc e"to. pt 0retelhe Intlacientda sde
re dri 1949, lais hindiistrinsr i.que paste del poe.
le Ar lbirolem blo ilagarmi hn crnles ini e tales veno
Lin r-on uelidi-coniraslmaiase La It mas probable sera que se
rit.ala~s r I ipcroludlueta a tda ]a nact6ni pe be.
rltlioie el vapor i mir-caion "Asle nefiriar a dosi nompafiias proptamen-
le ampriennas
C A E;No est, p de ...o.c.i o tampooo con
:noc a menazastltO e so hacen sd o e
CIER 3E DE AYER EN LA BOLSA DE a nueti-fros azucares les h erAn sube-
C Ddo. hc araoceles. La naturalezaor
CAI. DiW YO ..... Di-, r..- .---


Mocion Sobre Seguro Global Social, Aprobada en

el IV Congreso Obrero Nacional Tabacalero

Entre las moclones presentaas y dor no 0 iene actualmente aseguradas
aprobadas en cl I Congreso Obrero sus necesidades en caso de enlerme-
acional Tabacalero que acaba de dad o accident contraldo fuera de
terminar sus laborers. se encuentra las horses de trabajo, en que aunquea
una que por Ilo que tiene de interest, sigue teniendo la condici6n de tra-
tanto para la clase obrera comp pE bajador, no puede goar de goaran-
ra la patronal, nos hizo acercarn ltias de seguridad para dl v su farnm-
al author de la misnma, Sr. Serafin So lla. de que serA atendido "con la di.
carrAs, Delegado ante los Organismos ligencia que se require pare mante-
Patronales y Oficiales de la C T. C. ner su salud. indispensable para con-
con el fin de oair sus punlos de Vista tinuar dedicado a Ia produccnon
al resoperto. P or cuanto: esc vaco que se nota
Nos inform$ el Sr Seonort-98 qoren IA defensa deI ns ml ereses de los
Ia moon presented per 61. no cons obreros, purde cobtbrise %eniajoa-
lUye solaomePte uns ',,, h-_- mar. monte con Laaphctcin deL Scu-e
dIr los obi ros. lino usa 1,-,iln q(4o Global Soi- I.p.tl. no sla ao-ine a
hay que hecer efectivn pa'a d to;n tr-i- bajbdi.rpar. cTI wln a a cl-
prnllecclon at Inse ptabiJadra, E. denies dol Tt at ",sin,, ampia"
I=m el ST. Socarras qie ot- 1brer.nL'mpern ide1,s ,, slis
Sgueo tnoenldo su condicttn ti rt dirle. ii ,-. ab',,t,
bador de a empresr L apo nquo1r ,, e asust ta, l, ,io,l"tT
ra. ain en sos horns i br.s yl p adqupit n t ihrR i a.-
per lo tantea, debe pcricArendiu o I t
m tal, a fin de mcant lener stlstaitlu P-idad atotao,:at(o dc7.,e
p podrci aontinuar dedicado a I la r-- j "o" ,al -- d P, :a-
duccion. En su oe pini6nd las-p - ,,, ,, n Po d- i la s
en podrtian negarse a concederies es que ho do po-td,.,, I;". to- ces'
te benefit a sus trabsjadores. ma satlnft-oiian anqu61to, po. 1 s
xime cuando de una mancor darecba 'nticdades t- corid and-
e estoon beneficiando. porq n rue o. CUe eca ampItcton de Securea cSa
Ior estco de salud de los trabjiadn onslotirveF 1l11duds '0 0
res, signifies unec mayor producctnt de las mismas, porQ'i:c d, h, c,, rron-
para o]a empress. Lege a Sos itrahajdories entrov
Estima el Sr. Sneraoc dar" que e uera del etrabs) 'eote na'le dol
otencion a los ebreros en horas no Ia--pieP colab r tre
borabptossepararicociasaro s"It lenque con
berabics. seet benectiotsa ne solo pa- tributr a ese obj cetitonr 'a r"lauda-
ra los trabajadores en particular. sinoe le prop6sito de f,1":earn en oundi-
para ta eeonomia nacional, a] fomen clones favorabies rar ltidosn. con
tar. en condiciones favorable pain filatLdad pactritoa la produ'cci6n
lodos, ]a produccidn nacional deI a nacional.
uec tan necesitados estamos oy en oPrtantoLa El De:egado que sus-
ie cribe. propo-e .a adorc,6n pr el
A continuacidn se reproduce La oleno dee l Cc- ,,O delsiguente
mocid6n: tterde
Que. poer e! iLv C -n eso tObrera
M 0 C 1 0 N Nactonalt Tabc,-nCrose" pantee Co.
mcn una de !He relvindicaco nse d-
Por cuanto: se he venido compro l los trabajadores tabacalerr, La proe-
bando que la protecci6nc oue las oI-ceencia oe que par Las entidadee
genres leyes brindan a Ia close Ira-. ait-orialesctrnd,, p,- !smntereeses
baiadora no son sulicientes, porque de tsi a trabajadarses cct.blezan Ia-
dejan fuera de esa proteccidn las no-. or de Ins mtis-c &L Secooc Global
cestdades de aqueiLa contraidas bue- Social que Loea protege amoltamente
ra del trabajo. montco del trajo nods0 an
Poar uanto: en efecto, el rabaia- hocadanlibre l r


Id oa

Lcia, cubooojc elect, 'd,


Iuelen ya en


toda la isla


158 ingenious


S61o tres centrales no
han comenzado la zafra

Seguin informed facllitados por el
Mlinisterio de Agricultura. actualmen-
e se cncuentran en actividad 158 in-
genlio azucareros, desenvolvidndose
normalmente las laborers de la pre-
sente zafra
Los micos ingenious quce ean no
han comenzado La mtoienda de sus
cafiac son Los centrales La Francis.
deLa provntcia de Pinar del Rio y
Santa Lucia y Tinamo, en OrtenWe
Reanudan embarques de frutos
Sy vegetale
Una vez resuelto el problett obhre
r0 surgido en los muelles de In Ward
Line. en el dia de ayer se reanuda.
ron lais exponrtaciones de (ruletos y
vegetales con destine a E.U.A.. segun
Informed facilitados por inspecitore
del Ministerio de Agriculturae. desta-
cados en ese muclle para supervisor
dichos embarques.
En la semana del 20 al 26 del actual
se exportaron con destino a New
York, 9.798 lugs de tomatoes; 10,005
medios huacales y 15,890 docenas de
pifbas a Granel; 798 huacales de Okra;
1.036 de berenjlenas; 35,166 bultis de
pepinos; 14 sacos de malanga; 34 ba-
rriles de yuca; 2,550 y 141 cajas de
platanos; 5.334 melone a granel:; 11
cajas de melones cantalup y 3 sacos
de calabazas.
Concurso de ganado Cebui
EL d,.o i.-.., ultimo tuvon eecto en
cl i,-r, Ic actos de La Asocacid6n
de Ganaderos de Cuba. la entrega de
premios correspondlieontes al concur-
so instltuidn por la Asociaridn dc
Criadores de Ganado Cebu. a InoF
compafieros en el pertodismo sefiores
Nivino L6pe7 Pell6n y Carlos Zayas,
que obtuvternncre.pectVamenteC et
primer y segundo lugar en el rer-
tamen celebraitdc at efeco
Al hacer enlrega de nlos preilio
,l doctor Elpidin Espinosa an,rmi6
tamhitn que en el presence afii se
concederd un premio especial part
ilumnos de In Escuelas dePeriodismo
Impor-tacl6n de Kgallos jerezanns
El doctor .lose M Cortizn. del NeP
Kociado de Sanidad Pecuarta del Mi
nisterio de Agricultura. ha sid n co.
misionadn pora lo inspecct6n de ur
lote de 1K,0 gallons jerezanos de polea
recibidos e 'seste puerto, procedente!
de Espata.
La Cooperatva de Apicultores
'En el sal6n de actos de MlMinisteric
de Agriculture se celebro uca reu-
nidn en la que quedo organizada 1;
Asociaci6n Apicola dc Cuba, siend(
.lecto como president de la mismt
el cedor Dario Esapina:; vice. Quite
rio FernAndez: secretario. Josd Fart'
eas: vice, JuLio Almeida; tesorero
Gonzalo Ordex; vice. Santos Esptia
y vocales I Issefiores Vtcentc Rtvas
Antonio Aldabert. Domingo Ceijas
F61ix y Arthur Barrison.
Com o prop6sillos fundamenitilers di
IA asocaci6ii se hiciteren oIns sguien.
les pro ncinmicenlos: Gestionar It
nprobnci6nie dI la leyv que crr In Ca
Ln Social p de Asistencis Social; orea
cinn de unc Coopertliva Apicola
li rt quttok aIcultotrcs rabijent n-mi
dos cin Lu deensa de' suglo i resec
eslablccer tin taller par prod-icir i
reconstrur impletenoias -p oales
creart un colnennr central experimen
tal y de prodlicri6n dr nbojes rei
tas ihacer cuants cgestiones scan no
cesarits pare Ingrnr la recupersc16
de los mercudos compcadores cour
Iseos, especialmnente los de Alamania
Holanda y Blgicia; concurrir a la
ferias y exposiciones gancderas par.
moetrar IL importancia de esa riquez.
at gran pflbico y pedir que en la
tmimas se instituyan premios a In
mejores presentaclones y por ultimc
lpublicar una revista de apicultura.

FUE CONSIDERABLE EL AUMEN
TO REGISTRADO EN LA PRO-
DUCCION MINERAL MEJICA-
NA IN 1949
CIUDAD MEJICO, (APLAL.-Hai
sido ofllcialmente dadas a conocer ei
esta capital lao eataolsticas relative
a ta producci6n mineral del pals en e
tranacurso de 1949. Estas cifras. corn
paradas con lan equivalcntes del ai
anterior, revelan un satisfactorto to
!cinento enI la producct6n. En 194
Mejico produjo alrededor de 175,00
toneladas mdtricas de hierro y acer
con las que se elabord man de 200.00
toneladas de planchas de acero, ho
Sjas de accro Faminado y olros lipo
,de articulos smtilares. NMas de oun m
lion do toneladaE de carb6n fuero
empleadas en la claboracln de 600.00
itoncladas de coke industrial para se
uliiizado en rcfinerias, fundicionc!
tplantas de acero. etc. La produccio
de orI tatbien fud superior en 194
compard-a on ]a do 1948 llegAindos
a un total di 34.787 onzas, comparH
dtas con laeis 30.630 de 1948. La produce
con de plomo fue tarnbidn mAc ele
vada alcanzando a las 18.624 tone
ladas en 1949 y 16,110 en 1948. I
zinc se mactuvo en un nivel esta
cionario dc produccid6n de 14.994 Ic
rieladcas ambos aos, h'abiendo declc
rado en 1940 laI producci6n de plat
a 4.170.000 onzas., de 4.790,000 que fu
la cifra correspondiente a 1948.


n i t hm A i r-Trrr


El Jap6n ...

iC,"mUuneic dc is p*itna lit
tUle,. A er n procMeety p que 1a
pqt ti. a zaa er ur.a de detLaat ItM-
ron ct pelsada p.o papv iqueria. b 5)a
en oteu,. pero il nubrron dtviuaA
grupo qWe pareclan e-V& tenden-
cias determlnadags.
aEntre Ioe grupow, ettovlesron Br
me IO6 de Avlacln, tmato, de Tran-
portes coma de Co ,atru-clo1. p-
nando Douglz tires punt, y Un-
ted Alrcralt un punto y im n octavo
aungue reportando gananciu de me-
nos de un enter pero iny flrm-l
Pan American Air Linem. Despte de
una excelente formaci6n y crtA ac-
tilidaid, rompio su mAxeimo anterior,
oero en lugar de ganar en vekcmldad
qued6 Inactlva v fluctuando entire
11 5,8 y 113 4 E% r aupone,. y de
desear que mejore rtpldamente, cum-
pllendo ail lo que esa actuactn pre-
3gl0
aEntrr l oe Ferrocarrfles. ol6 o so-
btiesallo nor Tu Ilmeza Kanaa City
end Southern que Fti seLiene en cuen-
La que iue cotizada ex-dividendo de
un p-cso. sdesde que romping iU mxli-
mo de acno, hace una semana.
-A la baja sotresalieron Paramount
Pictures y American Smelting, que
perdicron un punto crada una. Otri
varlaos estuvleron dSblles, aunque an
ilegar a perder tanto pero e ntre I t
prinolpales llderes, excepcl6ni hech
de Chrysler y General Motors, nota-
mos clerta firmeza y actilvidad qi*u
puede ser presaglo de alza future.,
aunque esperarlamos hasata. que an-
mentar a notablemente la activtdad y
la firmeza antes de hacernoa Idea en
cuanto a la tendencla general del
mercado.
Los ex dlvidendos
Hov se cottzaran ex divldendos en
'a Bolsa de Valores de New York; ls
tigulentes -emisiones-
American Export Lines Inc . $0 0
Cutler Hammer Inc .... .. 30
exL 0.10)l
Elgin National Watich Co.. 0 15
General Relratonies Co ... 9.50
Hoocker Electrochremiral Co. 4 28
Ronson Art Metal Works Inc .35
Tennessee Corpnrattion . 0.38
Traunsue and Williams Steel
Plorine Cnrp ... .. 0.25
De la Prensa Unida
NEW YORK. febrero 27. (United.)
-El mercado se mantuvo fvrme, con
'oprraciones mAs hien moderadas en
qupe hubo una fuerte demand sde las
i emisiones especiales y de acciones de
. as compafias de aviac6ldn y las i-
s bricas de aviones.
Los corredores auguraron una pr6-
xima soluci6n a la huelga de ilas mi-
o nas de hulla. pero se abstuvieron de
Soperar con las principles acciones en
a espera del resultado de las negocia-
t clones para terminal el pare I del
a ]uicio por desacato contra el Sindi-
calo de Mineros.
La atenci6n prestada a las acio-
nes de las compafiias de aviaci6n hizo
que el grupo tuviera una notable al-
Za Laos petrnleras tamblin mejora-
ron. asf come l]as industriales y terro-
Las sderotrgoas, sostenidas. Los
nctlto vy hnea de 1 3-4 El algod6n.
centre una baja de 14 puntos y un
alI a d r 15. I O pnrciones con un alza
Ie cinco centavoe en las cien lihras.
otitzadas a $1740
Se rper6 en 1 400 000 acclones y en
$3600,000 bonns

GRANOS
CIERRE DE AYER EN LA BOLIA P
CmCAGO
a T R I G 0
a yos peo .. .. .. ... .. 3134
S Jlittl 183%
s 9eptie bre ..... .
o. M A I Z
,Tu yot .. .. .. .. 19
S I ... 127
Septilembre "A .. .. 1D4
Mayo 70
Julio .. .. .. ..
Septitembre .. 82
n

n


8 HANNOVER
n Psrtlclpacl6n lnternaclioBa
)0
DE FERIA
s.0o DE MUESTRAS
S WdeMteo-ldt Abrflosd*
- FERIA TECNICA
e-
e.I H- A NaOaVe
:1 Informs:
UNITED DISTRIBUTION and
S TRADING CORPORATION
e A 1uacate Stree 13.-Phaone A-dIo I
ANO CXVI____II S P 0 R T S DIARIO DE LA MARINA.-MARTES. 28 DE FEBRERO DE 1950 __ S P 0 R TS PAGINA VEIRMUNO


PANAMA CONQUISTO LA SERIES DEL CARIBE AL DERROTAR A iJERTO RICO


El DIARI0 en los deportees emProm atejornada rdominical

El DIARIO en los deportees empate en la II Serie del Caribe


SAN JUAN. febriro 24- No quepa duda cl
desanlo n-ias dramatnUco de la segunda Serie
del Caribe fue el que lenjain perdido Puerto R:.o
Slo gano en la uluma entrada del rnoveno inning
con inn jonron de Wilmer Fields por encima Le
las cercas ae aJamore del bosque izquierdi:-.
El seterano Terr, Mc Dullie habia lanzs.,-Ij rn
loao el liempo ; un tren ,mpetuoso. se rtalia (-,
for.ado comon en mrnio de sus. proveroiale- ,i a-
Oa da el sabo etacel lo. habia contenidoo a t ]t:,l-.
letai de Venezuela ealtaba el pobre a d.-. ,-.uit:
de la techada quc iutolese colocdCo a -u ,cqiip-
er. posi.cion envidiabie en la compclcr,.-i'. LEl
Me. Duffile de ta noche hacia re,-,rlar i, '; r.
pentinelo exccntrico que en La Hat-ana ic-,,.
deo rluatiione. muy 3 ice. y' Ir, io on.e si tiu
en atracci6n casi predilecta de los aficionados
criollos; que to silbaban unas voces, que lo acla-
maban otras, pero que en el fondo to admiraban
siempre, porque el dandy de papel carbon, pe-
cando bastante de payaso de carpa barata, es
pelotero de coraje y de amor propio. La ali-
neaci6n de Puerto Rico tiene el peligro cnorme
de ese paso a nivel que constituyen Wiilard
Brown y Olmo. Se sale de aquel y se entra en
el otro, con su calma, con su vista de Aguila,
con sut mufiecas de acero. Me. Duffie pudo
esquivar la zona peligrosa y se hallaba a medio
paimo de erigirse en h6roe dei los excursionistas
venezolanos cuando el piloto portorriquefio, con
un out en, la pizarra y un uniform rojo en la
ruta que conduce al plato, se asomo al scenario,
abri6 los brazo6, volvi6 la mirada de estratega al
banco y cit6o a Wilmer Fields a la plataforma.
Momentos antes el sensacional novato dc Vene-
zuela Camaleon Garcia habia roto el estribillo
de ceros con una linca de jonron dirigida a las
grades del left. Me. Duffle coloc6 al enemnigo
nuevo en la mesa do operaciones. Medio lo an'es-
tesi6 con dos strikes rotundos. Le sirvio una bo-
-Ia a modo de guerra de nervios y estandn ol
marcador rn esas condiciones Wilmer Fields
aceptd el reto de un lanzamiento a la altura dcl
pecho y cataplOn! Desde que la esf6eridc ,a-
lh6 del plato con velocidad de meteoro y dolo-
res en las costuras, la concurrencia se incorpor6
p ara seguir con angustia la istrayectoria del pe-
leJo en tugs. Cayo saltando entree los espcoa-
dores, que empezaron a altar tambien...
0-
CENTENARES-de personas, quo salian d e to-
dos parts del estadio, invadieron cl dia-
munte pors izar al emergent. Lo estrujaron, lo
omtileron a una prueba deo carifio asfixiante y
terminaron aupindolo sobre una tormentau coda
Inotante mis vitolento. Wilmer Fields, ayudado
a Intervalos por oua compafieros, trataba do des-
aslraiso do aquclln monatruoas manifectaci6n de
,lirnputla que ponlao en pellgro tl integridad dcie
isu cequeleto laureadoi Mientras tanto on uina
.ona del stond bulo techon so verificnba un pl-
sodlo do ejomrnplar cordlaltdad y dr deporliviarno
conatructivo, por esponltnoo por tiincero. El
'quitpot die Velez.iituela hu etotalo eslitlmuludo luulta
ol aborot) por olos slt y pito tie 'excus-inilotitiB
vrillldoi i 'dte eti pals. 'J.a vrrdtl:- los foniiili'ii
v|neoliti lut, tnsoll)e d ice tliort, hian inHiooii
ci stiow ,t ia ltov itsi ( lios'ittoe ttoy nttttllli -
tos que I titOta itati i14 t %l i ftitithhe'v n tuit-o tt Isa ill-


LA MIARRA

REAIASItIL 'C IU


PANAMA


Pul.lrll rf .
O .It Ito 21r .t
Itolt l I f, '. ,
lleld, 1)l .
Tuissillititt. ,h .
EastoLync-h. Ifc...
Leapc, If
Ifrail, tc
r 1l'llr vJAi l, 1p .,,
rlrrigs,-pi i .
T. .tobbti , .


V. '. II.

4 i1i i i
i o oi


l -lll . a1tl 1 IIu


0. A. F.
-- -- -- Marklund,
.5 1 0 11hral,d s
:1 : iW llaon, .1.
4 () 0 ( in[I'wn, cf.
1 I0 0 it s)no, It
i4 i l ci i, rf.
0 'rll( 1

"i anili t
I 1 I "tiwiI.t. HI
I) 0 |oIhmltt d
5 i titiu ri i
ii 2 ii
it i- i i cl iii, n -
2/ 13I7 uv h


pre;ior dd que el cla.-_.:o Ce e-.a ugandlo e-n
SCaracans. en Maracaibo L'n grupo numerc-sc-
preide t] Col,:, esordececior Lo comronen hum.
brs l-Cadco-, cs:,ri grand,' :-:.n-,breros de paoa
aJ.:-rnadous con iOnta. que represenlan ios colors
l t]a bandera nacc.noal Si V'ne:ojela bate un
rit. coreand.- a rI-in-,.o. qOc.jE degeneia en etlibi-
II,-. pden Jlr.:, Oir h. I otrc hit iro hit V
a i Si ci i-. iEttcne e iurni:. icrra un cer i r-i,
penis ,m-linie-. t la ,laqune .r,-nezolara orques-' i
la despe-itda c-:'n grin--s -elad-.:,e de Ln. do-
ii:s un. do, Ire-s El duelo prolongado y
.-i ililiiin--, er,0 cli z -u dc Puerton R.,i:-i Tite
Arri-i i Teor-v M.- Dufte. Ij.i el respaldo in-
C.?l dF 1. fo, .slcri-,s I letg.vio -en lumult. de
MI luai-7 ta D c 'dt luoE-:.., i" farnatco-_ I)ca'es
aceptaron los. estallidos de entusiasmo con un
delicioso sentido de la hospitalidad... Calculen
ustedes c6mo se dbspach6 a su libre antojo el
pelot6on de los sombreros llaneros cuando Puer-
to Rico salio a batear la segunda mitad del no-
veno inning con la anotaci6on una por cero en su
contra y el viejo Mec. Duffy pasando el camello
por el ojo de la aguja ..

PODIA pensarse que el jonr6n hist6rtoico de
Wilmer Fields haria enmudecer las baterias
ruidosas de Venezuela, que la gentle de las ban-
deras, los sombreros alones y loS gallardetes Egi-
tados de continue, en presencia del desentace
inesperado y dramatico esconderia la cabeza
entire los hombros e iniciaria la retirada en ac-
titud de humillaci6n y derrota .. Cabia supo-
ner tambien que los simpatizadores de Puerto
Rico, que durante todo el juego estuvieron some-
tidos al tormento de las tActicas exaltadas para
estimular a sus enemigos en el deported, apela-
rian a la venganza emprendiundolas con los
visitantes. Pero no sucedi6 nada de eso. La ale-
gre claque venezolana acept6 la adversidad con
nobleza. Al tiempo que Wilmer Fields era sa-
cado del terreno en hombros, se congregaron los
sombreros revoltosos en un angulo de la tri-
buna p6blica y del corro apretado sali6 in
"cheer" en homenaje a Puerto Rico Enscgui-
da los portorriquefios empezaron a gritar el nom-
bre de Venezuela y los venezolanos a pronun-
ciar el nombre de Puerto Rico y brotaron aplau-
'sos de todas parties .

L A Scrie, en lo deportivo, ha scrvido de pc-
destal para la consagraci6n de dos peloteros
jovencs. Me refiero al lanzador zurdo de Puer-
to Rico, Tite Arroyo, vencedor de Me. Duffltie en
el duelo quo acabo de aludir y al antesalista de
Venezuela Camnlon Garcia, quo se ha compor-
tado coano un jugddor de enorme expericncia,
a despecho do qiue Cst librando su primer afio
en los profesilonales En el capitulo de las sor-
presas hay que mincluir en primer tsrmino a la
ctnbujada beisbilyoa de Panamia Para nada
rszaba esta nacion en los ciilculos previous. Na-
(i n o eiablaba de suS atiltas, ni siquicra dc sus
Iposlidludeis Perdit en nla primera -nlida,
- ifrciendoo grani rcsistrncain y'dcspus p 1h i)ro-
bndn ihaNta n saciclad qure no iera tan decorn-
tiv-i, it- no cii ian inuitil, que nonstoha tain
piilstaio en latri sodt cosnt habitlnoi s ospe-
ini d


Vain Careaga y


Guara a Mexico
A)erm tinal c6 ruonbo a M xlcn I];
ematiJath ti t ilena voluntad proce-
dente det t front6n it Concordia. Li
Integran lottsnpotaris Careaga y
Guara menor, el tntendente Emilio
Egulltz y el segundo 'admonos-rador
del espeotAculo, doctor Carlos ,oca.
La parent del templot de los Grtos
I0 a ta Ciudad de los Palaciosoa
dlarle respaldo a us lfstivtlcn-
e cyos rondno srrini dertinatoa
o procinoa oiltpllitnao que ss libian
ese paltsI thrniaocontra el annlfa-
betisnio Entre to., elemrn tos uqw se
)"aInel'aigado y se encl-gaos d tla
irJinsioao'iu dci inrigon tfetival, que
oelndlo lugar ot din dtos del prcdximr
l tsle 111111", fo gul elra r Licenctado
ttihiin tItonli o. on-ex mbnoador do t5-
xWit en Cuba y grain omigo de lot
uibins tleSpuLRis do tinacer enviado
ell ION Ini1n io, l-eos distitoq pelo-
Iori, ot troithn azteca. parecta poro
pbabte que en largo tiropo se die-
se permnso parn otros vlaje anitlo-
go, En esa nuenva contritbucihn de
hticio Argutlls dobo haner inf-luo-
(ts muhoc el hecho de encontrarse el
Licencindo Rubdn Romaro entire tos
orgauiziadores del program en cous-
t16n, part dte la magnitude indiscu-
tible del empefio que se nersigue
En el primer partido de Ia fun.
chin del domingo en el Jai Alai de
Concordia et delantero Pradera
recibi6 un fuerte petotazo en la oa-
beoa, at nacanzarlo un rebote del za-
guero Ugarte. Se irata de un pelota-
zo de conslderaci6n. pero, por grand
fortuna, el estado del atleta es muy
satisfactorio, de acuerdo con Ios itt-
timos informs recibtdos en esa re-
d i ;',r,.


rPUEKRTO RiCO
V. C( II. O.A. E.
i . I 0 0 I 2 0
4 II 0 1 1 0
4 . I 3 0 0 0
I1 I ) 0 (0
S0 2 0
S. . II 2 ii
11 0 I I 7 (I 0
i .1. 3' 1 7 I 1
1X 1 0 117 0U I
ts sOW til (l i 50 7 1
-ii 1102 0Itl tills .1 7


S udootar nih, I bi tsihi sis tioankh,t t (;m.
m tet lld tol It, '1 rti c II n 2. 1tt I ns i 2-u 2 lhltu a Filigeral d ssu i 11, 22 .
P1 J bacA M A 3, ts'u s tt. tI -apm i g a i s t aunk hub d 4 .e .I do l .
D 'isiit llrgitoo Trils IIs i crl., tchisPsltIn i gs, u i rrcosi 2 c 4 ili
tilt. Sacsifirrc F J tu'obs,i IoeWros i ltiethr,, itankbead. Binc\.isi lani
Breadut i double sity Atndrewsomo a Ihu-oewer Perdo 6 Banklc addI'ci tI
teopol Bses tnpors- as tankhead 4. Tatles, Iilef y Hl olmestCo m Iimsls e i-
G6 Ct1n I, it.rgestld .ever 3, J- 14203 Tiompo 2 30.
EHTAIO) OV. 1.O5 CLUBE8
PANAMA ...... .. 4 2 5(6
PUERTO RICO.......... 4 2 60
CUIA 3 3 50
VENEZUELA ....1 3 167
PLAY OFF
Panami . . . . . 1 0 IOl
Puerto Rico . . . . . 0 1 .000


"Los Camel le sientan bien a mi garganta!"


ESTRELLA DE LA RADIO Y LA TELEVISIONLANNY ROSS


ARTIST DE LA RADIO Y DE DrSCOS 1FRAN WARREN&

FAMOSO COMENTARISTA DEPORTIVO

BIDE LA RADIO


BILL STERN


IS VDAO, I0. Cso- I 1- n --sm
u s s o *xepasrisoN* he psr dolo..
d. Os.sshs.so I u.s.. to. Isoossol
C.mso r C.-1 o sl~ssr do-sos.
30 dim pasPdt nps.clallft.s is Io
scslata, dspols ds prsol.di *xsmsMo
0ssomOles, lnt-rmsrst no hsobr 5.alltdo
NI UN SOLO CASO DI IIRRI-
TACION DI LA GAIRGANTA
pIr fua,,
CAMEL


Empiece Ud. hoy su propio experiment

de 30 dia' sobre la SUAVIDAD de los Camel
Diobuisidor:S ROBERTS TOBACCO CO, Nepauno Num. 167, Hsbaa, Cuba


eorge Smasl, el joven peso median de Brooklyn, cubre sou rostro mlentras lora durante ona consrecnos
de prensa en Ia coal cont6 a los reporters como se desarrotl6 so fatal encuentro contra Lavern Roach, en el
coal perdl6o Ia vida el ex marine. Junto a Small se encuentra so manager Sol Gold ... Roach murlo 14 horao
despu.s de haber sido noqueado en los iltilmos segfundos #1l dcimo round. La pelea se efectu6o el miercoles
en el St Nicholas Arena, de New York.


ANOTANDOLE 6 CARRERAS A BANKHEAD

EN EL CUARTO, PANAMA GANA LA SERIES

Contra la opinion de la mayo'ria de los criticos, los panamefios vencieron jugando contra equipos
visiblemente superiors. Su elenco present, quince firms extranjeras, extraidas de los
circuitos de clasificaci6n triple y double A. Un tribey del center field Burgett marc6 el cl.-
sico puntillazo para las huestes de Luis Rodriguez Olmo. Comentarios del sensacional game

Por JULIO RIVERA, de la PRENSA ASOCIADA


SAN JUAN. P.R, feb. 27 'API -
El club de Panama, Carta Vieja, a
quien to mayoria de los criuco ona-
cionales y extranterosiconcediant
muy pocoas posibilidades hosts de ob-
tener victorias enI i Segunda Scriec
del Caribe, sorprendi6 a todos obte-
Ioiendo la victoria en el cortt, torneon
al derrotar ayer en un juego extiti
an Caguas, representacr6n de oPueir-
to Rico con anotac16n final ote nuevSo
carreras por ires, prna obtener el ti-i
tulo de cramnipebo6n La represent tacio
painamenoia,. que eld lntegrada por
(Ioce firmilt ste tiliyel'cexirnnoerod
Jund sitsihuse, boilt ogrosivo duronli
iodai liticontiend Ois sus ianzadore.si c

r.sponitron it lotos l oinomentosi
lSaeguranfl-ls de extl mal el allur- F,
dlet cibo
iEi elju RKO declsVo fuen ltei li-s
ei.re3," 'l' I u' e dlo lger el Jbao l'o
lu Rod' rll 'nti trIco..a.r imefre
ptliisi aol dIl box al werpeni clerito
Daul Dankhad y l oneclaron pucon li-
d hia ais ofeirs ie otron dos lintrozi-
h's par a dol be lot c niianlticp, lo-
tritsnfoi se iotto io iniriesti)ieslak

Fronto6nJAL ALAI
Programs ofileial para Ia funltn de
esta noche
PRIOsiER PARTIDO a 30 TANTOS--
Barrens y FernAndez. blanco
contra Gnarclt y Mendive, azules
A scar ambos del cuadro orhos
y monedio.
SEGUNDO PARTIDO a 30 TANTOS:
Pita y Arriolta, blaoncos contra
Saulsamendi It Marcue azuel es.
A sacar los primeos de cu r adro
ocho y medlo y ios segundo del
nueve


Apoya Marin a

la (ldelegaci6no

NUEVA YORK, lfebrero 27. (Uni-
Lerd.--E1 goyuernador iteo Puerto Rio.
Luos Mufitos-arit, di-clar6 que res-
paldo ientAo pOr cilito Ia actitud
asumida por lo deleg-sct6n puertorni-
quefia a los Juegos Oitnimicos Centro-
americanos quo oe recebran es 0Gua-
temato.
Interrogado sobre ]a protest he-
cha por l a delegaciton a' tia pa uerto-
rriqueoa con replecto a la eJecuoln
de io Borinquela el izmnamioento de
ts bandera de Puerto Rico durante
los ceremonlas de ao lnauguractl6n ide
los Juegos, el ot obernador, queo Iega
boy a Nueva York de paso parsa Was-
hington, djo que el asunto no tenols
grand tmportancia, y para ilustrar snu
punt de vista ahadi6 que el Eta-
do de Texas o cualquier otro Estado
de to Un16n, con segusidad hubiera
tocadao sun propio himno ia aido os
propia bandera jo unto con el Himno
Norteamericano y l banded norte-
amerlcane y Puerto Rico puede ba-
cer ionmismo*.
Interrogado acerca doe si cesto no
ruivalia a desautorczar a tS. delega-
cu6n puertorriquefiao y su director.
Julio Monagas, el Gobernador con-
test6: sNo. yo resopaldo la actuacinr
de Monagas ciento por iento. El 5i
el representante puertcorriquetio, y a
dos o tres mtl millaa de distaxcia,
desconozco exactamente lio ocurrinsdo
eon Guatemala, poro el sneor Mona-
gas ttene todo ml renspatdos.
Segt n despaclos de Ouatemala, Ia
clelegaci6n puertorriquefia hablta nro-
testado porque no se toc elrcl Himna
Norteameritcano sn se tz Ia bande-
ra de los Estado tUnimdos cuando ioo
Rtloetas puertorriqueficos desaitaro du-
rante Its ceremonlas de la inaugura-
cd6n.
El emnbajador de los Esntados Un-
dos, Richard Patterson, tambitn ac
mocatr6 indignado y norprendidos. y
declare que presentarla unc protes-
ta ante el obierno de Guateinala
por el actor de desconsideracoln a;.
Goblerno norteameritcano.

HABANA MADRID

Programsa ofeLal par& esta tarde.
A iw trees en punt
PRIMER PARTIDO a 25 TANTOS:
Anibal II y Cruz, blancos, contra
Careago y Buendla,. azules. A
sacar arnbos del cuadro 13.
SEGUNDO PARTIDO a 30 TANTOS:
Montes y Castro, blancos, contra
Vetitia y Abando, azuleo. A sa-
car los.,primeros del 12 y medio
y los segundog del 13.
TERCER PARTIDO a 30 TANTOS:
Aguinaga y Llata. blanco, contra
Agutar y Zabaleta, azules. A so-
car ambos del cuadro 13.


conectando punita line de hit por el center permitiendo el arribo al pla-
right field .. Un wild pitch de Bank-- to de tres anotaciones mas y envian.-
kead lo ilev6 a la interinedia. Fly lar do de paso al meteoro de hbano por
go por el right del primer base el camino triste que conduce a las
Reid re permiti6 anclar en la esqul- duchas G6mez entra a sustituirIe
na caltente. desde donde atrib6 at p at primer'ianzamiento Jacobs lo sa-
plato por otro fly dc Tuminelli l fuda con una line de dos bases por
center hfield.. el right anotando Burgett la sexta 3
Con dos outs ya colgados y Bank- timtia carrera de laI entrada... Las
sead, que es la mejor cartea do triun- agonias de los portorriquefoo finsa-
fo de Puerto Rico, parecia taofocada lizaron cuando Cieslak, bateando pot
li rebehi6n, pero las cosas se enreda- segunda vez en el Inng, iallecP en
ron cuando el rechlta de los Dodgers .-oiling lacil a la segunda base...
dc Brooklyn perdid sl ruta que con. Catorce mil fandtlcos pagaron su
uceiil pluto y trunfritS u Lynch prit- ntrnida ayer l bello parque 'Sixto
mero y a Easlerwood.. t Bankhead Escobar para presenclar este-ultlino
ontinui6 sin cogcr eli trillo y en r. juego. Lia mayoria de ellos cuando [i.
do sin uces6ni dc bolas malas di6 bo- nstll6o el encuentro sc lanzaron al te-
ilo dv libre trAnstio a Brewer parn srreno cargnndo a la representacl6n
logestlionoar lox Anguils. Csn con- ianaimefia, que se gand los simpatiso
ieo de (res y dls. oel eiit-er ficid Bur.i del public, jugando ei mejor y mAou
gitt mi'olle(.16 etna iriaoenotioiott ysi espopiadibshaFenbatl


-Lo mais dramitico de la Serie.
-El jonr6n de Wilmer Fields...
-La claque ruidosa de Venezuela.

Por ELADIO SECADES


En lapefota

haque pelear

con el corazon"

"Hay ocas;ones en el baseball y en la vida en quo hay qua
pelaar con el coraz6n. Y el cora6n y a*I coraje do un hombre
responden mojor cuando se encuena ten mogn;ficas condicio-
s fisicos. Mis musculos, mi pi;ornas y mi cobeza siempre han
respondido a loa lamoda de mi coraie, graocias a la MALTA
HATUEY quo tfoio dariamamente".


La MALTA HATUIY, por la calidad do los
Ingredlentes quo antron on su elabore-
cl6n y~por su rico labor, os un allmento
bi6sico: fuente do onergias y vitelidud
para todn a i personas quo quieran
triunfar on cualquier acgividad en Ia vide.


,B . -^ It ILTA i I
Femnin Guerra, receptor y manager del glorioso Almendares ol que con
su coraje y valentta ha convertido sn Invencible Campe6n del 49-50, noL
vocila en reconoctr que la MALTA HATUEY ha contribuido on gran ma-
dida a moantenerlo fuerte y con los energios oficientes para llevar a su
Club a la ms brillonta d dctoria. 'A


Su fHlATd g
Una garantia do ealud y oUcidad *n *I hogar


A veneer Cuba a Panami, y perder Venezuela frente a Puerto
Rico, surgi6 empate entire los panamefiios y los boricuan. BIn
H-looper hizo una estupenda faena frente a los panamenos
SAN JUAN. Puerto Rico. tebrero 27 nezuela en cuarto
tUntledl.--Cuba derrsto rcontunden- Los criotlos lograron una ventaja
aemente aPnamn -0 anotando a ie dos-carer.ss en el aegundo inning.
novena Amenodareot no alud de sie. ruando su primer bateador Stan
te carreras en la sx'ta entrada. des- Breard connect un sencillo y dasplo
puds de haber anotado una en el se- e dos outs el segundabao Gne
gundo. Markland conect6 un home run por
Con dos outi en el segundo. Guerra el left field.
recibib6 una base por bola. se robo Puerto Rico anot6 una en el cuar-
segunda y anolt6 por un sencillo de toi cuando Wilson did hit al lett.
Monteagudo. Fields le imit6 con otro at right Ile-
En la sexta entrada, el p.,hcr can'd Wilson a tercera y ron fly de
Hooper primer bateador del i- t. .. i., ti al right field anot6 Wilton.
recitbi6 la base por bola. llego a se- Venezuela vin o por sus fueros en
gunda por wild pitch mint.tras blata- el septilmo, y deapubs que Ramoa *
ba Desouza. quien murl6 on Ily al ponch6, Pendleton logro una base
central. Gionfndo so -nbaso pir pir bolai y Easterling y Carrasquiel
error del segunda base Jacobs, a0i- haliaron hits consecutivos Ilenindose
tando Hooper y tietando el a soruno- nas baste.
nda. liE sstas circunstantia Valdivia co-
Fleitan recibl la base por ublas, nelt6 un sencillo. anotando Pendl-
Ortiz conect6 sencillo y tegoi a 0e- ton v Easterling y en el liro a home,
gunda por error del jardin-ri Bur- llegi a segunda. Arroyo tue austitui-
gett, con to cual nsot6 Gionfrido Ro. do por G6mez, que did6 base por bo-
driguez bate6 otro sencillo v anon- las a Lopez, que bateaba por Ma-
taron. Fleiltas y Ortiz siguienodole Gue- chado.
rra con un home run impulsando a Entonces Gimez lu6 sustituido por
Rodriguez. Vargas. quien oblig6 al emergent
Villa Cabrera bateando por Moo- FoFrnndez, que bateaba por McDu-
teagudo di6 un doblete, Miranda Ile. fft, a- batear un foul fly al catcher
g6 a primera por error de short, ano- y a Smith, quien bateaba por Gon-
tando Cabrera y el inning termtin6 zlez. a lorzar a L6pez en segunda.
at poncharse Hdoper y Desouza. Vargas mantuvo at Magallanes a
CARTA VIEJA (Panama) racna durante el resto del juego y los
V. C. IL. eM A. E. esfuertos de loo locales per anotar
Burguetlt. cf . 4 0 1 3 0 1 y auimeitar su ventaja fueron inruc-
SJacob 2b . :1 0 0 4 4 1 tuius.
Clark (11 i 1 o 0 0 0 0 CAGUAS (Puerto Rico)
Cieslak. rf- .. 4 0 0 0 0 0 V. C. H. O. A. .
Reld Ib ... 4 0 0 10 0 Markland. 2b . 3 1 2 2 4 0
Tuminellii, 3b . 3 0 1 0 3 0 Vargas., cft . 4 0 0 2 0 0
Lynch, rf-cf . 3 0 0 1 0 0 Ban d 0 0 0 2 1 0
Andrews c ... 3 0 0 5 0 0 Wilson, 3b ... 3 1 1 0 1 0
Lealp s ... 0 1 1 2 1 Fields, rf . .2 10 0
Roy p 2 0 0 0 1 0 Oimo., 1 ... 3 0 0 3 0 0
Scantlerbury. p 0 1 I 0 0 Pellot, lb ....3 0 0 6 2 0
Totaleas 31 0 4 24 11 3 Brown, ct .... 1 0 0 1 0 0
ALMENDARES (Cubal Breard. s 4 1 2 5 3 0
V. C. H. 0. A. E. St. Clair, c . . 4 0 0 6 0 0
Desouza.2b 4 0 0 4 0 Arroyo.P 0 10
Giontrido. .-cf. 4 0 3 1 R Vargas. p. 1 0 0 0 1
Flitas. Ib . 3 1 1 11 0 1 Totales 31 3 5 27 13 0
Ortiz. r . 4 1 1 2 0 0 MAGALLANES (Venezuela)
Rodriguez. 3b . 3 1 1 1 2 0 V.C.H.O.A. .
Guerra, c 3 2 1 5. 0 0 Gonz.lez. 3b . 2 0 1 0 0
Monteagudo, 2 0 1 0 0 0 Smith, 3b-rf, . 1 0 0 0 0 0
Vla cf 2 1 1 0 0 0 scarat,2b. . 4 0 0 -3 1
Mirada. 4 0 1 0 5 1ii Ramos. Ib . . 4 0 0 B 2 0
Hooper, p . 2 1 0 0 0 0 Pendleton, cf . 3 1 2 1 0 0
Totaleas 31 8 7 27 12 3 Easterling, ri-cf.. 4 1 1 4 0 0
Carta Vieja (Panami) 000 000 000-0 Carrasquel, ... 4 0 1 4 3 0
Almendares (Cuba) 010 007 D0x--8 Machado, If'. ...2 0 0 1 0 1
Carreras impulsadast Monteagudo, Ldpez, If .. 0 0 0 0 0 0
Ortiz, Rodriguez 2; GuCrra 2. Ulrich, p .... 0 0 0 0 0 0
Home runs: Guerra. Barbosa, (1). i 0 0 0 0 0 0
Two base hits: Villa. Scantlebury. McDuffle, p 2 0 0 0 0 0
Bases robadas: Guerra. Fernandez, p-rf 2 0 0 1 0 0
Quedados en bases: P-4; C-4. Totales 30 2 6 27 8 2
Struck outs: Hooper 4; Roy 2; Scan- Caguas (Puerto Rico) 002 100 000-3
tlebury 3. Magallanes (Venezuela) 000 000 200-2
Bases por bolas. Hooper 0; Roy 3. Carreras impulsadas: Markland 2;
Scantlebury I. Paellot, Valdivia 2.
Wild pitch: Roy. Home runs: Markland.
Passed balls: Anrews Two base hits: lMarkland.
Double plays: Desouza a Yleitas; Sacrifice hits: Markland. Fields.
Tuminelli a Jacobs a Held. Bases robadas: Wlsons Omio.
Pitcher ganador: Hooper. Quedados en bases: )R-5; V-7.
Pitcher derrotado: Roy. Struck outs: McDuffies 3; Arroyo
Gan6i Puerto ilea 4; G6bmez 0; R. Vargas 1; Fernndez
SSAN JUAN, Puerto Rico, febrero 0; Ulrich I.
27. (United).- Puerto Rico derrot6 Bases por bolas: McDutfie 1; Arro-
anoche al Venezuela 3-2, creando ion yo 3; G6mez 1; R. Vargas 2; Fernn-
ello un empale con Panama por el dez 2: Ulrich 0.
Cnmpeonato del Caribe. Pitcher ganador: Arroyo.
Cuba Itermin6 en tercer lugar y Ve.- Pitcher perdedor: MrDuffie.


I

PAGINA VEINIILDUO rS P0U K IR | T iLI )L LA i.MAnirtN.-Mintr.L, Io ut rnLtsKtniu ut ---


DIESDE GUATEMALA-t Tre recordsa ur
.. .. Tres resords d As
Merece elogios el esfuerzo rendido, al inaugurar
-l7 -Buiz6n fie los mattes.
po Guteal laa prus V Jegas del domingo se ira .-Cartas que no se reciben.
.." pu,,eron 3 nuevas marcas pa, -La opini6n de Mario Mendoza.
Pot MIANIN GUZNIAN '' ra Io, J uegos Centroamericanos -Tunero felicita a Charolito.
G U T M L ..tr r 1 M l s o p I p o-:i~ d o '- /G UA T F F- % L A feb r ero 27, fU oi-
tuosois edificicts ha construido Gun- CofiaC R In salidla de~l agua. L--, G~r. ea, Tr "aIs oipia p- E E M L N
te mala Para cumphir comno pals sedle, cia eslta lrn os cman n: C:-tr-. arf -a e,,c~rmna se rompieron exhiA- E e m re sd seil59 onars
llrttndose ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I cm n',.: II e "".. ~av e-,.ter. a] comenzar 26MO Esem~se eopca l-cr rltad Ei, rtn que yo he
su compromisn de ]as Ohimpidac de una de las atletas que con; a .. .. a IT-" anel m. 15 dias de rompeten- nt aI, n Ilv f;na cal ue re- trabaiado per espacio tie un Rho
crolBarranquillallgd Lan ~lll'nad dagrdipacionhv. por,; eaquirtrtOtrarecune tes Elsie Er-nL-il .1--Pe, c' e I a ... -. d l'-" .rie-I Juegos Centroamerira- auiere ac leara in a oorlu a q Co- tratando de ensefarte cuaptn ste. y
,it nlodcirna cludad. ha quedatdo gia 4ue "Cclqutta" Galhiano. q ,.:.der., El' I.'.-r r.adador estrella mexica- Ito es frecuente que se confunan ucofaaeqemlesero
timerue d r prendidi de Ioiod to, que de la bacteria de fot6grafo, ..-.. r I T..aio Guiirzm jo ave algunos lector",. :,e vieran recompensados, pern de
efcuInl 1 Plidrdeiseuler~sn orbu ,'o rrr.:a v,-, los 1.500 metros esfilo quiero cconIsgnar Lodlos mudos, me satisface ver que
que~~~~~~~~~~~~~sa la al allaesxolet.Een UIeZ-alat o a te llama de New York Para actuar
auoiqla iait il a t ,, i p telo m 10 n : ZuensiOn mus Icular ell III b,. ,:ro nuo I, r, -. ,i l-ificar en las elimina- .son imaginaria'; all (I'ni o (i u grs m c
puca tcolia qur tatv dentlo du' to Ili- refril W~illy Barrientos, que potlra clones par la prueba final del even es decir, que (on o s q e ors m ho
SigritfiCanic -NLdoCa ell J~tw.,- tlitle 'unipetir" ciell guida Lab dlenli;it 1111.1- to Inadie las en i,o rLltlnf(S N. ie recoiniendo que tir-
111)lVS so" ha dario tanl b~iltr alija- vhachal igual qure lus humbles se en- El portorriqueho Gilberto Forces A, que en ellas Irues contratt, con oil manager por
Inolento a Jos allot. ) delreg,idi~s de "uentian, ao ue eboon.pasaoleni~~ute ~el fiie natU-qu meier6.8. inrol marcaa 89delmer salt alto dclel clms a h go lazo v o pr un ano comea
h(Is paise, contpetidoin at 1. e se~lld pas oi nutrn h e~ 1.9. mero a m96m to.e loua ,t p lilo A,
Los Atplr'as Ii(,ItI- e~l,-tll ier~lfer- oo sui Sl te emple/ ; ceder desde In La nueva Marra tie Torrces la re'm- q eio p n r fin secnn
lament c tnstlaldos Voil P; "*It., 1- ,1 1- ,_ ,-.1 del ulhino rontiigente hues- pat6t el jamaiquinoi Oswald Lvyon, pc- solo un Paco de Sin otra cosa, quedo a tus 6r-
_Roose\'et' dr, riodritrisinia couistric. Ire. En el basket ball. se practice hey ro liste perdi6 el campeonato'del Ior buen hli~imor pa- dynes.EvloM seir
cone. I unar oan "anipha raparidnd. Mn largo 3y tendido, sin que In alltura r,.'. En esa competencia por hanber ra presentar in- E'loM seis
sufitcivnip pata cop lor'-, Ins pai~es nicrtlficara en 1o ma,, minima El ter-1l." que tratar de salvar la aittura guns risilbes de "Kid Tuncra".
torzna Bill si e~ltpl l Ecioni n euanto coach Livin Morales cilia muy 't om- hiles-or en excesivas oruchas prue- problemas dt e I
centre Cie la pnhl-v6n e~n tmn lucar Rico esta tarde,. so harAi inmediaia- A seto Laicn Crnar-Vilnue
dencummadn "'E~cuela Federration" con menle el soften del campeonaln S i r_. oleblcin una nueva marca renlro- in He Maril Men- "
ndis clasr do .... didardes igual Clue nn. %aria de aqut at inau.gural. nos rri-, eana al ganar el lanzarniento d .... pups.. .. EL MEJOR OGNACII
ions hombres Idice Livin Morales. que abrirfi crn ad Te jabalinn Para rmijere.; cop ha sloin rI~crita, poc cl Presidente
M emhros drl Cnm~lle OhmpLCO Cit Risia Quintern y Ramon Wiltz aba- 33 CIFao .'. met ros, del Alnieniarrs .. Es unl MVIrin
hann, deplegarlos .3 pernodista, ellan in, Fabin Ruiz o Casinturn Garcia do'' '" Tre, muchachas qtp lpi'minal-on pol Morndnia hirlpnte cn, que ha queri-
de se vI\'e me),,r que on cualqluier de guards S61o dtscuten Ca~imiro pit'r.-,r, in viejR marc de 3f) 17 -er m re aa epesar s rcl
van R un comednir lupo cafelgrhit ame- center, sin que ten.ga \ ariaci6n el res9- er.,s elaDsa apr or o1 e prorasirm s are lasS raes de
ricann, cen tina crmidia similar a Ins to del equip6i principal t,.,bro Rafael Fort~n, con ski viclo- Cat'lbe. Hecha pups laI lr at NO CUESTA M ASI
Eslaloi Uncto em leado elms-, .,bre el panamefio Lloy LaBeach paso a ofrecer In cosercha de hey:
EsldosUnd~o. c plandse l @Is- ln alto funcionarn ,4e EdLIcRctfn. La loin ofirece anA *,isa parcil~l del ELdlodi Ohumpteo de Ciudad Guatemala, reeoglendo el ;nstante en que IonLd] l
lem i de bande~ as en recorridlo firm H u m berto Jim en ez. a liende a la )ren- eq u ipos cem entiab an it sallr par & el desf ile in augur al., Ilev ado a cabo con solem n e br illante z el p as ad o sib a- en [a el im in at ni'ia sem final, en la D r. Jorge L m s C ordo a.
cl uo u~aso inla m no anale ene.Iem s i~tio o- . carrera de 100 metros. Prebidcinte de la Confedleraci6n del
I.de B Fs Iuo m ~ipton es l c la e nr. II 105 amabtlemne .eosvea' o o V ugsCnra ela estion, elebrindose con grin ixito desde el domingo, ya que el sibado Lac aidd elo mxcno; n Crbe
atud l eiii 1 t leri deet tilpa o n et lor. It la r ero S m s Im rane s61o se brind6i el ceremonial de lnauguracllin, Ins comoetencias de nataci6n v cdt- Sal un. uet Rco
ate, s~leltl in nelv i .enldo nt~asajados ell cad uiio de ii o e z e ot~re iino S l u n Let io
Ctie e n nueslin rec'oc Id per lodlas ellos Se 'viene trnbuaiaticdo febril- vn co nz ad mo rre on DIStllIguldU Presiddnle"
Ins d clgo?, e ... ...... 0..... hr. en-... ..........an. ta, d v... ..... ci "t Inse~ tu0r c v r '0 en a,-nficand Inmre ....i .... lo,, Ira..
contrado gia l~h ieytria de todes, pot Ii~llilltsp rllF]nl.E lllor o v no fn lsen1 0 ,ero Lit II Setle del Caiibe peitenece.
III conforl (lu," ha eabtdo pruprorcum- colrrE. por culiqlgttiinle ell elta capi- a A F o ti se o v r i n l g r u be est lo libre y 100 metros e,tilo hibre aeahst orios T.euo de haber alogadoy
catrise VI ('orlt, Ot.Lga tT,'ndor de el'-till[ la antiabthdlad de It,. guatenwl- moalcUlinos. et m s Eg rs ce la c o id
... I El..... atlet ....... ....la en.. GoLte n'a~ eac' .Un D~r Il klce y. .. .,,,,. .... prop6tu .... und.......les,
I.. .... ..,,pco, ... ....., ...... Cosa ,,,,e llam pud raa a "a .. Luis H. Veli.quez qUe g~a- de ........ purmedia del base ball
-y ....r au ,aotnr~ ,.,,.,.,,0 t del... a veneer a L eahya HebM.6e n npub fina de. los ,000 .... it ...... ptelo e so carop
", \ar-Ies snrt,., por toeor esa do, lia, onto aleglia on t agl, lOSal pro las I fros, venciendo BI maaal.ifirn ,--mpe- ses que lntlegra-itnos la Confedera-
:il[,iolnes sit% hombirs re~sponsablc calllpis N se nllla quel este pueblo tie- lirint mexicano Isidro Resendi7. del Caribe Sin embargo; no ,
J1);g os atileas que .5c esprtan 11 It rit prepaliarion ohmnpica vei'dader,i, Requitacdos de e\'entos do Byer do- ripons le
"81 ~ ln dCI tit, r.ladn e coricienril nue.to o it tros anhelos se han \'fsto
Xtion me 5ment o ,e da pesos hncl a iirai- "'pa .. .. r. d oE cul)ann retuvo el thtudo de campetin centro americano N, del Caribe, al vencer a ]o%' dos gran- oingo Cnlod os o s earsr
xtmin i A ll.5l mii ntirn d Un hfl l titplen c FUi i r rt l nn E T OI-01, cul'nphd s. i'ptnn mi a en Iprs ur
pleAdn el Grb lI de t GuaIerana1.la tlir'mpo El Clain exactrn emltirin atn Ila 1-i lva
ien la n. tuarlnr', dpor 7 ,r,,, hrchaa Pi cuanto R l.a pro- drs astros,. It ogr6 tempo record de 103 p r o l eo o irn .a que los *ueces es. aCn anosta ~Rica 1.s EpeiSa 'dr ua0Dn~ln- pongo a nia eaguno~el ml'ptuntnsede laqstaCa
qur mrnuho tie habl., in 2 ro ..... 1 '. exterinr Cde rVOC,; .Lue9n%. en timaron que el %virntn Ir file mu\' [avoralile. Rrsuhtados de ayer. 0tros comentarios Iiinrd on Ins minutns finales del ustentacins pot- li mayor part dle
It- -,rr nfltculrl- In rRlrulan ep Trull," nartirio, Ins deportlisas culbanlos Clue asisti-
luando n l v\erdarl ry, qu"en el o 1, nil PC,- R AS K T BALL, Fenrnionim n
tqullrre Ah'micar lit, dtemoliionll BI.mn:a cia.;Ico es~ceunflcqdo en esay
exprnplu4rcnt-irv, h que el re Todn In edlibra-ion vs do nrimer ,- ror EUG'{ENE s'rAP/,F.1 FI; eo wflinnilt de ]D rep ho or l,i TIlo C'asWiI,, FI Sal\Hrior, 509 Jilin- Tirindura,: 4.1 Cn-innihi. 13: MWxic, hnda ciudad de Sail Juan
irion Prin rnrnplelnnuirio r' a nl{ ". CIA lasdli a pensai tite hal'A (`Iua ('rinkta drpnrti%,o te In LIP. IntIr'rsidad (I, [.n hlban, qI'le lots, Gndrtf,,rn Ra~s-n. Culba, 4147 Ponl- 61: Cnsta Rica 19. e u m nt, sed c v n i-
te l~hrus le do iil, i111 to~l ; Dtla .""n c~ln ampn5 deportiv,, I,, ,a Ina, nolable ro'lolmhil '1. ,I/ !t [a nrta haloibrni~o ,, I- t,;, 497 piLli~tts. Bar~nstisa, Puerto Ri- Panam, .59- CubA 54 io nr n q o r su~a i p -
treuallted" n- ai r h)(" ""A til': I h". h"I tll tIr I ;1'1 1111 l n 1 11 -r,1 c, petenicias de, pi, ta oi.l- Is 11if m r..do a a "" 'VI el Id-rn If)3 rgtulnri coiln oat' la| ,,.-i Ernesh, Mrontemaiytr, Mt~xico TENNIS tMasculnn, Irtosa tuna reestructuractrin del qi
I.1 raellnd l'ld Joel,,v n ollin' I V# ));II,, ij ;o 1,r r c u' o nn;;rb rr" I 'vi i inan riao s h y (l etblo [a '. rt 'l od ;smn lm na 800 ninch s planes filnales) -- Vil- u L pe.dG a m la eto l m ar lac ob ain ie rx
1, ,Hllr I ""'", Jtrgn VlBitteros I I V, 1.1(' r ll, y IIIe r utallo [(;I onll fu ert \1(in se deet unn, o~ d dI a l e 'l, nlrnRhodt',p ic Jamaica,no 201,59.'41 clnua.illL~to,, 16Riao Carlosf. 6-M'. -Paqaroll. de "uprto inas, y ecompetenclaaio a sad edeape esta esindIe.n I1| 1|1
nu.,tr,,,.~~ ~~~ -cl, ,.....h t. .. ,t i', dn ci .... VIu, .. Jeurg-v ,' .... f ..... im, en+ c,, t il-rr' It tu'l ", tn hleA" Lq ez uet R c, 0 7 sia !' trl d" Crr.l, vn esd dc ',, I(lu m n a
nln d:';rd n 'i u licd ""11;11P] ""0 "de 'B%.l~ dea dra'M ,Pi~d,, Panarui 2:0lh' 1v hullU1- Rico 6-0 6-0 y~~h 6-2~t iia elF,:' Ia riro pao~m, h {larhclo se ,llaprecio'i, .... i ,etls\'liAafl tie-lzCu lY
rolell .;- hov |,arlmllel ollipelldrult" drile ,11 ..-Idl..voll rvIII[ "I'dnsV hdr 100t IsalllasO IPlenllel, ded' dPsrazal, vllilena
drsl orNd llMlnria a 1 t 'o tnll~lrd I -,, ,, .Naq,'P ero1ic 2A 01sr 7e tcetujad, cuult inco elr club 'lenl ,Z'": .:
7 11.tll ii~ litd (ll IH' .11 fii. lnam l ltan ,, (IV,' I-rn g ;,, i~i tt~ lt' F %,l io ln, u a s Cuba ...... rI,,, at, Mi-4 e N6-3 z de Cuba 7-5, s o~o 'p ehs ol r d
,))h i e|1'1 \1"1 dl e ti lhh lmdI l waion o .ult-a (I+ v loll" to +, I'llt I+1 (lie llllle ts ~ lii O, e h i; il l is I~'llt *'ll' (o C.lr ~ lo .......i t' cam eqtlp n c-lfo ~t~ ll'llei e In Ut C b
IoI~bhlleI lo n. H, I 11:Vo I Ca Juoi u' l le n ~ 'le lc o ar" n A c i~ii Cul d bd a 2:0 8r 1,63 6. 7}- 5 v 6- 0
cl-IIII, pll. ln 'u,,a t, M ,.11 .,.~; {N.. I's Ill I.liI~ i.l l. I A 11, C 'Nilll tll "in,' Pr1 7 m lt I, i ce ho1 it lh r ect fl-r h gy. 4-6(lll 6"-2il, 6-4 3-9 lr v h o 6 -3 il N os olr o nvsiminev ,e p is a~quese
die Vl~i%lill r~naln 'I I I t-IIH, A bas dVlll~ i ell ..n ipos Pul viti Itw VF~ I VIIp , plalull. i|( l[ s' undli, I.sh V-(11 t at Jof 1. P aov edalc. do- (I ta ba n o sit ,o perionl dadr' dr efnrz u-
1,>." x ... .. ,,,),,, .. ,,, M.b M a-e I.p r a h r h rl : ... od an o .. I.. Ili~ vae / nb d etl ..I1 ....1:,i ,.l.....'i 108 3e nd i A. r. ..... 16-4,1 3 AI1 It-1 )I.gotr"
JI,, ,, n dl o-,,, punl o ItIe ~ Ill Ih V..iti .lll~ i nafca ce' o FI~lI ifl~r[ i fi~n ci, c ell eo p t de M IC, n\ I l l~rFl o ; q,, pe os, it peara d que d
I (Ile ia II I [ I 'll l ed Il, j
Ul :.t la r -r mo .\t 'I,,,- ,i2 i llraisll ro lllr h l~ots, Vlerb t (cinivy drdani Fianco, rip ll qllrrt M e., .c
l',n,,,,,b,., 14,l ....... I, toIH El o st r a o uN N E SS Y e1e.pr d u t
Il t -I a p e oj l" a l 1a, pa 101( 114,, e lagnll cdos Unr" A 8- 2 vl l;a 6-4 con lrn rie dte, I, nt Pa nam fa.y
"~ t m" .7 b .. ..... lo ...... .. II ...... pot ,l ta .... v-,' ., .... oBA LL
"im .. ... w I. .......... .. lei .... If ....lbt~~ld M arce Ahmpr, ah r y ....... . pn!.. I'v'rl' AToloTbiM, ..... deulo .......... bue~e ri ........
A lg,- .. M_11 uralvl CiB ala s A,'enym, -Cub Ia E1lo SOLpfI rip SUELO,'l linen vreull aaq ed
,1 ~ ~ ~ (' ......i i(,, 1 hi-i -ul~l ,ill ihti p }ll I ro g.ll ia,.. jt i ( lo-, 1:7129 rtclOb, nueva mail-;, cn BsAIJ taro q ri" Cuba pa e sin "problemlis
IN It lilll0 ll It'-, ha"i'ii l .elil v ,: I ti st ~ lii tl Q W 1, 11 1i II l" eif rt. o RASPld ;l- ,M n ,ln Ill ls f' ~ i o l rr H a o o u r6 e f p Rsdn yA oI M O y n E P C A
dltl~~n an e $23 .0 :"I~i'' ii~rleii t' Irl no hHrl 'Oi -'s end I, -l M lnletW111 B krolt, ldo I Ja vija, de,, m (',- h,1 J alm 14,rlcl.Clo mbi a,- 5.5 de- m Psttiv ql u t e oSPI~i hn- HENNESSY ensu e l bo ra.
yln bartni .9111 al lgr'ln Habana !ii decnm 6rr p iend \',,,a 1,r 1nrl ..... I.r, R hico E d eaI ,lta- Segund', theatre Samue Aneron dela d si6n de u ina obd
t~~~~~l'nlllll ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~! lli'dli, lll it ilr11S nptrca,.-IICId ....1 7la~i('l ['1367'r Phctpps,.aia.Ge Cibt,, seudos dvlo Mon I .,res m ~as do, dar tiplnos deogdo enrossme
I~nrllt, .hla ,e iriihli ,u rl II t- Isael (ilp~l'r'le de ilerl .llO, pq Iilliers. C | ie Sch1323 tltero t MBxio Tecer h at" E eli pino ruaes esu riirn forados juga inim tabl
h..... 13.' (7 raa I reg del Distrito deIi Cognactoilll.va ni,' tn-It 1 1m h's N raV rg uae Clbl 8f eun n eln Sl a sn alls ncodcons ad oe]a H NN S Y
lll in~ulu,, '1,,I,, nfill,.I, itt'lu I CoImr i IItna Cn elhu aIIIIIIII-1 dr') mala 1'21 .I~7 Me XI V0, 1322uk Kn sh Guaermal 8ic EFac ra 1 ~ ne p r o it s prta dora d ]
d~' M~i-,i*. \V~ll',l lliehll iil/ll, ,I ),ili, VI~illleApnlti~illlnlllendo~ll~' .%1, t>( 121 metrs. I0 ME ROS I.ANI dah.n,, o be era nuse ra rmpe- C gnac deloundesy.
,t;rl' ,hilI Ile i,,',l-t mi ...(I I -|. "1 ,e, Li' R a s ti n R osari R o r g e.', 04i,
r.. H. S1 .J1lce enur ,u ai ldel it. Sat, at (' i als .fm n i ir I .,, H .eat co o t.rr, el an p saey o
atli.,A n l 14 .%ilo est'\ r .I Me Vinton Bekt,t Jamaic, t 1 f~l~l-,i e- Jnm-, Ap rco Colomb"i a, 56. se mo t~ li vo p ie t p-. tuded obure a hn idea. n su elb
[Ih i t, ,.1,4'Wll ,,Im+./, f,*, b, 1 u . ga ti n cas se ur dr I~ Cj.1I } Jli I lt i) d i "ii e ~l ltl t ,t d t a :
..... .... ... c' Coo... i "ipn -'rv -ara ol. .. ... cg li rhch E SSeTrsa tqet
t 01 11 Val -p I Ind- 'e ,r BS n to I -J \)let -,n C -ir e Philips. do -lit Seg nd het Samuel An oro l lar es TI, dle Fllglt riede !) J os tlcti de la he-d
,ali: dV, I ... .... le I .... I-I., iS dRri t ble I ") ,na 6- 4-(111,11"a =la 21' (;ute mlro W r it Var as ,t Cub,i 5.. 6, ,, .. .. .. ...... ...... If .lioa r iw.,,t /' dell- u el lalal' t ('IV .....hel, 1 :11 .'eli te g, K ,isic ",,as t- Pu rt ..... ]Esta l ~ .c1gariaso o ti ien .... i t s o t do a d l e o
bal : a 1amAI, ,-iI ...h 0 FR0 L~s (iteaco"cranISis iipe
e'].,, . , ,,' ," ]'ll~i, f x V~ll,,,i e d e t ) I,- II wo l~ l 21 Mne I" '' ' '" 'll. ,h',', I ,( v h' s de A '. ia d,- "-4o i l lh i t, dP u r la -0 L nd s l. n .1 J a tri-. 10 rm: s-u ]ries l nt dell p an A l endicar ne nt N O C U ST .
... lef ";' /, 9 I(n(,ral ) l b n d i; 1 o ~ l ca G ile rt' or)ll T ..ub p ra ual : .) (.1 r ple Le it de sa beArl n a
.... ... ... ..... ........ ..:. ,,a g. i ... h, . tie,;, P ,l Saita ,oi d ,L ,~ ? o L % I0

;i~~~~~~~( ..'I... ,-Za~aC lb<,dn#A le'""lP7IQltlt o 1`1aoh
. .. . . .. .1 It d e \1I _ol s T e l c e i h e.. . . . ..t:.. . h at d Lra Fm -h I i i t W d e p- .. .. t,, . : ,Ili h a t Vf[ee la.h ... tr t r ,' s d l
... ... ~~~~~~~. .... )I-" ... ,,. ... ,.....do ste'Vlll G",~c I ... 11-,,: Guatm1l.6- 4Ari C6r2) t ".7 '--5., -~e Kee 1 itC l pr ensa I(lole l iii r e~ld o nralo
.....~~7 1, V... . . . 7un5 de C- 1,, dya int I .. . .. .... .. Ia l~........(.1 .1:1% 1AI E V
ma l -a egun os Grle" dlo A EB ,, ,',',mvinoesh db I acin, Cuba ,J- A S r'z, Cu baii et.A i, t. (t le I Ilr l p eliear C Ulos E tados it)RdosS
e,,, '1," ,,-i .. r, ,r;'r .... .% St... hwlo Ja maI" p .7 ftu . Il....vul a, M a c lgu al ll G b R aul To re. 1 P eoll C ii ....l: I jf ,a Io .....llc el .. e l based ball. B i la t n
,~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~~ual ,,,,, ,,I, -am B""' .... ,'I, ,n. i caicrndse aaeiiaioinA~osu.Jmia usEc.19 ers ..an T drre poti uneasdreictalin or El mereci-# a oc
I ...... .. t.,,' !,, i ',' ,,,,,, .... s d, B ll m scui no Lie C I sr ael C at, ,,, ,,,-- w u, C l m I a, m. n ..vo A !;,(ente h b r n c si o d s m d r g e o
Z"J: q, It I It ,,n ,.,, lece nuvo record cenloa mew.no 6.1\' 4- ,e 200 4m sulns -,1 Fejmn Csd eJss u imo ue ayaj apLeasu res sa, Nore-f m s o n c
,I 'lres ""o"dolf o tias qmwxI, -:2 11,6.lleulo de S alvad or Co lombi a. ,_ ,,P ari er h at al. Cduba. 175 se.-n .M ro M n o a
ghad, .. ',. . d,, Vl,.,is dek A in. 1"0 met os 4,e B lai, 1 1( h (i. III-] M rxic drG u atev S m alan III-( me, l ros La n J m ia 0 .gin Pr,.,.:..t de A m e d-B C
2-" 1 v.9B mers tic 0 odrigplo Peeai, de Gico. dos.n JABA dt hvIN ( F oelnloFin Cuale \'aloe: Ca.1 lo (Ii V G uatemalaIne ucl
i~~~~~m ,,* ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ F S b~, UL, 1), 0' I, ,t,, ",, I o, a S0 mero bo obIels -- .ai BG' Gu, arbI c oItI, c hit 104 e an ueva. MBxa o, Pa 3.96a 0 GIcsa "v a rm oao qc
ct)oht hl)tS I,, %h 1 ,,, 6-03'6-0.1g nd s T rrr ha-M K
lI- Nadatl,,r,- ,. '.,~~~HO N,, Ae,. Th, CI 0 me 100ilo Colom a 54.9l Iiuno lmetros Alen dr eiidos H errera, Cub). S,%le e C rea, _tb ,,l
| ~ ~ ...., Int', d, Il l- t~ll,, ll~ r -er Betoa eianll Ie- :'1IM .loi,1075 metr o ,.s:A M re s Ca on eas
F. ,, li 2o a -_rl Nio, -. se u1o 11 ER Salvadlr-. Fs:1ri n9 0 9 MET R O .; Nu 100 ETR O ESIO LI R
H .5 rn!c r iosM n e, Mpl ...n 57 seguliii n d P.. hirh Cabiro 1.3. .....~nF T.1.3 ... 1r Frn ....ra P1M ..... ElC..... d....
12 Vo tsmuelat s Ai n de.'onp ua Prime h eat: un- 10000Cla Jpt X a 1_ Paa METb OS ,Fo nae s Curement Mea M x0 c Ro-
[ -[ F 1[ this. T ho Sphi Jlamaic a, 657 ....... Maicl M exico H Ve h eat ...... .... ,-,, .i o fci re el
tj m a 6.'3Mi guemnut o,A Carra Pero a Rico 166 r Ar I l~ IN 01 43.miuestn Isidro imsu n Cuba. Jua A S,,- Cua ban a 6d v erPino Gu ile LArNUEV
" it deTIRO. ip o l n a o 6 W Pisrin a Be e etG aealabe2 a 25 o I te- opp~ t. pe otm I .,eg6 s Griep ws B rri -18 f meronrs. MeiOswaled FLynn J ann : uto eson l e. te~w /n i EsasI
it rels Carln os Genradli mnaM xcin. 51 klon Augr utuo Un a m ac a. Lustll Em cl r'a. 1 G96 ers (ann Torrli e, pr na CdemL, 15 ict acc MET OS E TII, meei -
q5 i' ~ ,,1 ,,Puerto ic, 1378met roab fi s, ub. I 552 -,.h C lem ne -ia, ilia. tnFesmi enmrsL on rncsi6 1. TO as iI poe me o qleg nrdk m cen-
t-Otbema] nu51 reorucnts. Alb ert ao Mon e le- m4pon200itrscu, Nt Bejam n rca d o r cl e Jsut ram-I Ain qel Maldarado pelear a Nort- Id -E /
It.I VJri.R d lo S ca, M xc 1 2 nm ls 1S la o.C lm i.C abea.ol Cuba. 1aln 75om i 5l d me--
tod,, li- I uro Pues.R rtn R o aic o, 5 0 Pun rto P. I u Diii V 1 m et '@-. \ Jo q i C p Ros ah d u hu. Migu l lo is P na 1 z' E -T'a m C 1m --:! I o esa B orl a Me-u
qutd. I, I i"I 30 eM ntrmaos. Miue C beafis, C-u irh Mexco Gustav Bramlanin MA. enro Nr
....IAS .. 12.98S E o m e rsm nxmcor Rod ig puntos, M ontp-. Kr m JA IAust emek i .G a) F..inale ba r e.. .Js C astldeo Guatem ala R-Ur
..... 0 S4 0mayo r u sd con o sfculr o s Jllu oarfits.Baaem l .oc hitqu i la nueva.lo G m ezi. 33.96~l 5 be~rc a ld s C uba. tem a la L o berlot I e s p o u t dan u
.........Eenarco Coom ia C54." sef n[L aiet nos Mlj n e rr C b .S ae z'ndez C ..den rs Cubeat Mi iv-
A arlos Fran ce. M exico, 571.3 puntod do Ciainal3l e tros. Pana ma30 0 retnin l ane, Gasuat ml a, dl la ohna Ba unes, e


cahello. Es una brillantina
libr ,dce alcohol, que no solo
actua cOmO preenmno con-
Era el resecam~ent6 del c-a.
bell, sino que le decuelve su
hermoso bien parecido oa-
rural. Lo conser,a mis sano
. -> S!empre bieq peinado!

LA NUEVA 'S
Brillantinc a/

""rube 300 1


r
Ao cx'm \,


RAFAEL FORTUNE GANO EN LOS 100 METROS PLANS CON TIEMPO RECORD


I


" I


SPORTS


I"rNI>r r'r, I iiAlitD IIlAtTC O r7 r wrrDDiDn n 1'


Dla l r k iA t/, I' rlk l linC ~li


a 0 1% D T I q


A1O CXVIm S P 0 R T S DIARIO DE LA MARINA.-MARTES, 28 DE FEBRERO DE 195(

VENCIO BELEN A LA SALLE, POR PARTIDA DO


PALERM
ABIERTO DESDE I
AIRE ACOND
El mds modern y .lega.
musica. Especialldade's: Polll
do Pargo Florida, Polio
Polio Palormo y Fllots Mil
I AMISTAP Y SAN N
PARA ALNMORZAER MiC
MAQUII
PARA ENTREGA


Concreteras"REX"
Do 3 1/2 a 1 6-S
B)mba eentrifugas REX
WincheLs.
Cortadoras y viradoram Ie ca llas
Carretillase on ruedas do goana.
Vlbradoresam osrauoncreto
M(OTORES
ESTACIONARIOS
NUEVOS. DIESEL
international D IS .1 100 RP
Chrylr .. .. 61 H P
A -a Lanov .. 5 H p
Cartrpllar D.34O .... H P
G M Twin ..... 330 H P
General Motors .. .15 H P
General Motorso 83 H P
MOTARES
ESTACIONARIOS DE GA-
SOLINA, NUEVOS
Wio.dnin 3 HP . .. .. 1s HP
Onan. de 10 H P
PLANTS ELECTRICAL
DIESEL
WIttm 10 KVA.
Wilts 1. KVA.
WItte 3 KVA
Onen 2.5 KVA-
PLANTAS ELECTRICAL
GASOLINE
"Plus Ultra" Briggs Straton
Nuovsm p iodos nl smodoloo.
Wlmonsen 7.51KVA
Novo I KW
HomI Llthi 1 volts 1,000oo watt.
Onan /12 olts 1.000 wol.tt,


0 CLUB
LAS 12 DEL DIA
)ICIONADO-
ite Bar y Restauroat con
Itos Rollonos, PFletes
D a la Relna, Arroz con
gnon Rossilnl.
UGUEL. M-5058
)R: "PALERMO CLUB"
NARIA
SINMEDIATA
Distrlbuldores pare Cuba de los
fAMIONES MACK

COMPRESORES DE AIRE,
ARADOS "
0 liver 3 dishes
NICCormick Deerig 3 rlscns.
Aradoz do diseusnparmetractores
*
MOTORS MARINES DIE-
SEL, NUEVOS Y DE US()
Srtpp e .NO O y 95
Gray ... .. i 5 H
General Motors ... .. t Pt5 h.
Palmer 4.. .... H0 Ti.
Mark ....... R. O 80 .H
Mack ....... 150 H P'
Sheppard ...... .. 45 HP
Cummings .. .. .... 50 HP
Witte .. .. .. 9 HP
Aviones Piper Cub.
Motoreo "Evinrude"
MOTORS MARINES DE
GASOLINE, NUEVOS
Nordberg 9.. 9o tp
Nordberg ...... 140 HP
Chrysler Royal ... .. 41 t P
Onan .. 10 HP
Luon ..... .. 5 HP
Onn ... .. 5 P
Palmer. 4. 10 ..... l H.P
TRITURADORAS Y
PUILVERIZADORAS
"LIPPMANN"
Molinos do pledra de
quijada, pifia y marlilloa
nuevoa,
#Z PARA CUBAIart u HOCAVIa
L U-Nl o HABA .A


/--.....VAMOS A ROSESE COCO


-----" ,iy^ -

en la tradicional i"UNA.NOCHE con K.


Fueron seleccionados ocho products nacionales

para enfrentarse alos floridanos el domingo 12


Viva Cuba y Mi Negro serin participants en la contienda, para cuyo everito habrin alcanzado mu
mejor form. Arenal y El Lider son rcoa dyuvantes con los cuales habrh que contar si cae
el aguacero. Librab y Jolirab de la cuadra de Christopher es lo mis select del equipo

Los acontecimientos de sla semana Por aSALVATOR)) medio hermano de Cafre sal .-nuy
lluviosa que acabsa de lerminar gi lesionado del Dr. Indalecto Pertle-
raron en torno de Ia just elimina Negro. El Lider. Arenal, Lo g Red. rra. terminando en ultimo lugar.
toria de los candidates d trees ano- Dr'. Heros, Sonia's Patrick y Sane, mientras que Viva Cuba y Mi Negro
para competir en marzo contra to. Mouso, quedando para el" ysi ng "es cs U." possible que ensu salida con-
toridanos: el ruidoso daito dcl pri dsingo i'arquidnes-han do r to ra ons floridanos estdn tisicamente
tilr hijo de Pont Neut quo btao st cncmo e'cargados dpe deleodar liue ,r Preparados pars hacer su mejor es
lislingui6 eeloneuentro de Ins u- recria s. tfuerzo
Veniles: el triunfo de Secreto l enc, "Cornes isucat 6 "giro.2 lermano enter de Mi Preferido
Grito do Batre Handicap en quo ra- 1diSCite p r o numenta I.," ,I-'.es Mi Negro, y descendiente
:fic6 .i l condici6n de lider d Ip on- tu'a e Via Cuba y Mi Neg-""" ;'"'""' '1' uba del may prmetledor se-
productus nacionales: el dubnta bs i p obi I u deieaee siti uenras p Ir mental U2 o I lse Creek. lienen d a sma
teado pur el muy mej6rado Pouada riLnzmUtodas, Pabiendo lo mus trad Lri prima qo se.co si.a t Ia pro-
Jr. en los colors de Julioa Bi nn, Iie mbos a oeu upar los dos primers Ldur6ni ideo tn aballo de arreroca,
rrea, r. y is buena lfoudab tire sVIc0- "gacs en el Dr. tIdae lciPoetiLrrr'eisiltando el potro del Stud Roxana
oen o mantenid endos gaiapaies d, S a.s curido el 19 d rro l n magsnifico finalista qui es eondi-


... ecic mlpeo "ar s tt.e s dl-co~rri eT u -uer Leoreidro r3 ti lecco co.,cmofod
a cuadra de Dionisio Jardn, qu os los uses deo l patio. cumparand crin que no ha tends la mayoria de
to dej .a.crerU. idia .si.p ..s.r.. ao- rbles entee su empr o d t1.13 2-2l ii.o stras. strell.as, u As dados a des-
sadores par In mea on ..Icron ometrado por os ,mu),y 'tpliegues de velocidad temprani.
Las uiuestes flonidanas oacha o ne- Cco Star y, Km Mi Lider y Arenal. muy veloces
I s -1. )ae, Cacanuat Star y, comayn ase on,
gar o eta asredea d decl eir n la i. err e orr siod slanlta n" d is sbis. tienen tambin asegurada sua
e marzos un el laudabto Peipok iUanci d o usreo cuarlon de mitts particpacion en Is contlenoa del do-ia cnvell e en sp a ntl toe n a nt ga rd se s mes p s d l~l.r .Jer .
de romper el empao o isteni". c n1 s ,1 ectIResi n minqo 12 doe mairzo. pues si bioen Mi
Its cohorlls crillos d e a dos triun- .LosCl u recuerdas n I s ai e Lider so ha probados condeiciones dr
ons par banda. ofreciendo Ia Compa CaZbeci.la. e tlts Beau P, ieL avo"as" en pist .......da-C ..trade
fila Operadora d Oriental Park tin Crabeia [B it eaia en ins air. aficin pisa s"canhes" de fanos edxige
premi doH nc so tl pes" o ds ars e r s rbre a dsa e- in a o o ou
diprutido a I distancia do c.as cuar- deduces do 1.11. pudieran considerar 5u seleccion con su rompanero de
los do emia loa dandto ada e m ayrtesu o- et timpo do Via ,Cuoa. cuadra y pariente d Ia hlines pater
tdor deI tibra, s in.. s do ncad si.... pero non ayequeoolvidar queoel ivatlo na Arenal. que de todas mase.an.me.
tdor 116 liras sin ms concesrone s do u rece el tercer rsgar en el esealafdn
qu Isci n librs corr ondiente-, e uriental.Prk sti mis ...... ....
qua las uo s hk c ncres d des undo lento comparado con el que de products de trees anos, par su ivi
Orspucanagresacas en Isimpeab Ies cuatro aios a rs.s toria de diiembre 8 y carrera si
pO osa u .. d.....am tsla y..nec ame dn Hquc Viva Cuba y Mi Negro guiendo el fuerie paso incal de Hat
peninsula que el dinamsmoyankee ahaci soprimer alida depi H' do Me el sibados 14 de enero.
ha ConVeItedo anerop PaoaS erno, n ts. am se ppo A Resultareirt p mladeros .
luoElselocciosads poc Is comdsiii ,sar guardados sets m jses. p or ddo ui s aer
de estilo reunida en Miami. figuran i cual tanto "Till" Herknindeo ,omo Muy p osiblemente no podran ga-
do oma o mp nent d olt grupo i Barbita" Barreras nose habian ex- ir Ins dos potros de Joaquii Gar.
bien conocido Guy Jr. que trourio tremado en Ins trabajos. spreiriendr cia el premilo Florida-Cuba aunqu
'obrh Sanchez Mouao ei pasado 3 d quo sus pumpilos entraran eii foi a Ia pista se presented fa ngosca el do
abril en Ins c uatro y media tsrlone: n carreras. bigo 12 dl e mazo. pera pIs hledon
del premi Cuba-Florida; Is entu Ford6 I" nmarchss ha ouris el-igado uaInsbi-ssde
DOrbraln qrrrure brla pa tveoi
asta seora Tilyou Christopher en Don Carlos de Is Crdst, por el con. Dobrb, qu bria prsuveloi
via a [os tres descendlentes del is trariu. se usegura qu apret iiius do Ind, si hay qua regateur en I os pri
moso Uoublrab quo responden a o Inl cueSnt a Candado, y eli result d, ineros tramos. preparando Is mres


.Ipare quelifi sethe prsete a lcrtnV
iombres de Librab, Jolirab y Tarab ha sido fIdil de apreciar, o qu e01 aiara quo so ps e ros en la Is carga Vi
resuitando i primero de stos si eniCa Mi Negroen I rt
dotinitis s 05tosido a Marianou so[is- Siigiirlas
voritoiiidicutib doelaccer iSit- b slje vi t a El tro puesio disponible ha de seo
N .. d Charles A A ...Ne. Bit CS ..n V6tor 14. dircutido por Long Red, Dr l..o..
Fe He Sha.lSidA.tO'Nellium, don Sonias Patrick y Suinchez Mouissy
.ii.i.. dc S D Sidell; defioul Car /,o J l B coo.. lode soesridad Albertq Lupao
11unter Lyons yyAriels Mark. He Carl dul
e uc g rn A. El I po dr unodici6n 01lib
Rose complranqul epuedaimedirse estegrocelartet,
Pe el pipal ltuce cast inderro labe do ngoa que de m e uirse C o C en tnd
sn tan s61n par Ii calidad de Ins Iofl -05s masR e cusnn
ridnos,. sno ambin debids a tqu Aut tit 0 conrurre ncia do t tocass a; prlrcipiH de Ia entrante.
Vival Cuba y MI Negrn todavia in 2,000 enthusiasts qued6 naiigurads ia Tratando P problems del enocun
han mostrado ralidad parecida' a Iserie de base ball entre Ins planteles tro intcrnacional con s floridann
dr Mi Preforido y Mayito, quo n Beln y La Salt, me he extendid rcon exceso, sin en
ntarn Ins dosnleriores ixito cu- E el juego e la catrnori B' pacio para discurrir sbre to que sig
bans, s consagrd,6 el pitcher d :1 leli, At i iiire quo. despus d e experimenta
Los acho criplas fredo Garcia G6mez que no perrot- muckn tiempo con Dome y Khosh
lii carreras a sui conirars. Eu bahood sin mucho x ilt tenga Duon Ca
iI.m rnmisionados do aI prenas Ic batting se dislstnguii Brauili Pardi. los Skarbrevik oin padrote de empu
,at se reumieron el dom go y lie- que de cico vecsl cI ec'c6 en irs je en Pont Nef clue uro varos ari
gI t a t decs M do scogr 'I- ,n i n.- n triple. Polo y r.idri- a smo asso i d
bI\n oli i products nac onaies ... I-.ez I'm. j ugaron y bien en el Khoshbood en I la feo a reproductori
hurer dlstlngos par el molentoe s. sialt I Y I se unda base, ealizande Y ta oI mporlante quo results parsI
ir ranidldaols de plaiiitlla y sipton- uLllensucionau double play recoia que muchachos deposlcl61
i.s ..it'chndnrItd e a Viva C i. M, Par til.a Salle oel pitcher rriiz6 bue- comat Julia lanco H lerrer II sseor
is labor susiilyendo Vn],. Aiz. Dil tusinsme par us de porte en quo ha
tries punches en ioreou s isini., exieso de personas qua con inversi6
El Cuadru de La Sallc u6oL iiii1po- de scatidaden dilnilutas, pretende
co futra de foiroai, lor s tintle el de- vov oir par Is snenois diverirse kb
suaris fu6 I arreraje lt. ratu, con olido do tire espect0icul
Eit el sogno dernct'ivir)stis00jiigu cluo tit)briiide Uiiiatci ados urafdl
prints do alhlra. tos don ilichers I Inn-I al aknfticow edia:iHe programs wv
/a in fori c ldablemeit iidiis y gai ado selec o, es e3pec
En el ocltavo l nning el iOtcher Bus- ieriuo cie eik 8 coUdeoad al frt
Iabid, tiet o t Salle, afloJ6 sls ont %e r a o
avar Is deblilldd do pmaslrl o t b i ola
coIeuarto bate de Behn, el catchet
AInnsniotnqmUe fud cause de que en- "' .
Ira sen rarrera I
S*Ahms eso 1. lcatchesr do Rld, rash- ,,
sitii uiestupendo out de foul peggdo
Ian malans.
BI alon, n primers base de LT Salle
bi do I ces duo, isle I imenlsndo
baedrlmn fueron o mas deitacado eC
el bate.
.o Marticnez, pitcher dal Belisn
fl eel( tr e obtuvo para si colegsio In
srimeraVic tois.
Ft pr6ximo sabado, dli. 4, Jt -irn
BelIsn y La Salletio d Ma isiau enIs
'ategogil "Hb" y Beliun y La Salle del '
Vedado en el "A". El Juego oerk en
Io terreoso del Colegio de B elin. y
el damigo, da 5, el doble program .
tendr, par escenaras el magnifico Es-
tadio Cerveza Tropical.
Primer juego (Cate[oris "B")
Belin . 105 060 3-t151 t I
L. Si te GA.oo 000 0- 0 5 7
BaHii aus A. Gard ci M Cmza-
lez Viti iatisiis. AtiiusiRII Ciu's y
Bar-~s y Orb.A
Sogliads Jciego

V. C. 1. O.A. F
Echevarris,s. . 1 0 0 4 0 2
Blanes, cf. .1 2 1 0 0 ()
J. June, 3b. .. 2 0 0 I 1
Alonso, c. 3 2 1 103 12
Comellas, 2b ... 4 t 2 2 2 0 i
MartinezIt. ..40 1 20&.0
C. Jones, rf .c .. '3 0 0 0 0 0
Rodriguez, lb.. 2 0 0 4 0 0
Martinez, p....4 1 1 0
G. Nir6. 3k 2 1 t l 1 1
S Tnislos :iu 7 7 24 5 6 "
(It bale6 por ,J.1hime en e5to3b.
LA SALLE
V. C. H. O.A.E.
C'ardoso. cf . . 1 5 t 3 1 0
Peltier. 2b k ... 4 1 0 3 2 1
Gonzcez. so .3 n500 3 5
Ayala,t3b ... 40t t1 P -()
Arcocha, lb ..... 4 0 bI1 0 0
Blanc, If 1 1 2 1 0 A
Sulrezcrf . 400300
Resein C. ....3. t 0 00
Garcern, p 0 0 0 0 0
Garrido tap .. 0 0 0 0 0
D'Arcy, (b) . 1 0 0 0 0 0
Dfrry bi t ------
Toiales 32 3 7 24 7 4
(2T0"Spjtche6 par Bustabad en el 8o.
(b) bate6 par Fecio en el 8o.
bate6 par Garcerin en el go.
Sumarlot
oCarreras empujadas: Alonso 2, Co-
mellas 3, Martinez 1. J. Martinez 1.
Bustabad 1. Tubeyes' Cardoso, Ar-
cocha, Blanco y ContelHas. Bases ro-
oadas: Blanes 1, R6driguez1 Queda-
dos en bases: Belds 7. La Salle 8.
N.x Struck outs: Marttnes 7. Bustabad 6.
Bases par bolas: Mariinez 4, Busts-
bad Gacrcks I. list: a Bustabad
7 7 en.13 y 29 vb.: aRGarcerin 0 P!
2 v b. Pitcher canador: Marts-
s3ec. yPitchor dercnts ds: Hustabad
STiemps: 2 hurns. U~mpiron: Also ihbs
mci' Vidal ibasesi. Annstadnr: Nase-a
Md#Z0 rrcete. ,,
4I R OEl Nitc eMraa .


So suceden las fiestas on cl Club
Nkutico do Merlanao, is progresista
soctedad do to playa quo preside etl
conocldo clubinan Cactus A. FernSin
doz Campos. i -
S Pars ci domlngo prkximo, dia 5
hay snturolado an ti-boilable, del Si o~
Winter Club, quo mock amenlzado po505 -dii
Isacoquesta Mermanoa Palau, de ole
tela oncId l no see'd barlel mbdoCmo
~do diez a euatra, pars el que no han
contratada a las orquestas Nermanos
Pasau. Riserside y Siboney y at con
10n10 Casablanoa; y pars el doming
I t9. cotSi sefialado so traditional bails
inlantil do traies, de tcon do Is tarde
~a siete do Is noche. et quo estacki ro .
deado do inniooseros alicientes pars,
Is .lubiloss greXm inlanlt.l
Toda, cotas liestan del N~utio, rec
sultarkm animsdimimao, a juagrpogs"
los proeprtivsos que so kneen y pus o s .-' 5 J .
et cenbuilo quo existe.


si- q ui~ s-s~p r ~


5 1
5 41 5
'4-
-m

~i --~


.-j
- p


.~' i


'I


,. E ( e t ~ f i
- i 1l ,4

.. ^- '
e "Controvrsiea Triiddd y ad no." CMQ 10O45 m. .
iSCUCII DIA JAMENTE: 'Musics Pruebe y Compare", con Chepi i Chauvin-.
C-lena Oiental de Radio. 12o0 kc. 11 a. .
"Cornaial Trinidad y Hn*,"-CMQ,9t30 p. W.


*-.I a A. lon~. .- su. 5 a .. aa Oa.- s Kl -.__ ; ^- .< *1


UNKOS D gIBUIMCOUANA T VAP0O T TI


I


0 S PORTS T SPAGINA VEINTTrrES


BLE, EN LA INAUGURACIONT6picos Futbolisticos


LA JORNADA DEL D)OMINGO'
Por "PETE R"
Pues senior. -y no va de cuento- le exijamos al arhirr.r, que I'., raaa
parece que al fin se va a dar lo que bien. cuando tiene que esiar luzgan.
nosotrocs dlijimos: Que ni rI Deporllt- d to que mal hacen veir.ndo horn.
vo Centro Galloegn ni el equipo dc bres Hubo otro penalim sanclonedo
la Universidad de La Habana van a por "hands" de Lafuer.e yern est,
ser .m5oonos amateurs de este afiol 7olpe de rastigo 00queleculn el I-
en Cutoirstn do is Federaci6n deo terror izquecrdn del H par,' fioe ta.
Futbi1. El Once del Hispano se anns. Iro por Bartlu
i6 el domingo un ctrunfo que Io pone En Ins stron dos encuerr.i-s el Cei-
en utnas conduciones championablesn 'Ise anoaL uo Ikcil t_,r, fr. s.-,or@ eI
tales como dijimos el dnmingo por la Deportivn Centro GoI pI.r. rnada me-
maana, va siendorossde irbusca- ios quse cinr, pir cer".. Y e Racing
do el material poranhaer el r o n(-banr- errotnIIlIberiapor I.. in'..-aIdl-
sin de Is cbampionnhilidad. 'erntria dos onr uno
-.Y por qud es a tlrria? D irk se El team rdet l "Aine .....a r' s eer.
gaurnmente alg6n sumputizador de los vn as,.se c ourani ci pe.. ..i 'am.-erce
teams Carlb- y Alincranesco.. No es mmgm -n t linsc. o f r.i ... ,-so.
anluonnidad olgus... Precisa.i...tl .... totu de In Acaden, ',Ia iros
que desedramos pari bus bomlmres sILIe or cerou C on .... .,, ir, aI-
cuidan do .egs d os..uidros. era to u....rs on el.id v-rato' oct .....I. I- soss
Ctue nosoln 3quinsi.ramo.. Mario L6- Pero cmo to.undlaR .com-..i...o. en-
pez y FernAndez Miranda son. por de e. lton ilmendarinast,, I,,, r.i ..
ciric asl. nuestros hecrmanos. Parum.. ,no liempo q use In ge' r.:. ,he ', Ie la
ellos. o umejor. Pern. oes que por en rhampmotabi daa dlnl, o s qu,,to o'
elmas dHe ta simpatia y dcI la ainlstad. usum "Munuro" i Manues l Rucl. d uer,. d o
creemos nostros qum csia Pl deported. -'n ains pierno trarturada on o nrodo o u s
V la verdad es que centre galleguls- oPar cl Campeonato Juvenil sr iu- ton0 a do qU
tao y unsverstars os norecieron recien- cieronutn empain oacro Int equipus bor,
tem.. ti ..n match enel qoe . deds- do .. p crrtr Evspa Inavlos d I do M ib
Caron a jupar con Intotobillo y ynou uventuod Soeial dc Ceibea..Coumo tl t ,11 se
cussel balon y cuoa Is scena qu oo conJuntos 0t0n1 empatados 0e oton,
at recieron no le hizo nlungn favor 'l primer luar,' ya seonodra suponer aoo0
aul cuandos bucimos tlogromeo t 10inteesa Clue q cl I h In usta. A d t
tarios de aquel match. to knico que ambnos teams les quedaasolo un hue- n
se nos ocurri6 decir fub qu e ninguno o a Ys ambns i erminan empatadPo per*ecto%" e n-
doe log dos merecl4 el campeonato. tendrknoque repetir ei quegoadolayer.'aop P o t
Pero In odijimos. claora esti, poraque P oq eemosqueel goal 0 | '
con Is poquita exportencsa q oe- rare no vale. ..tsoo 50 A,
nemos, sabems 'que par regla gen-e Y par el rampeonat dle Ins 11nes, 0 i O f o
rat, lus conjuntos "tralleros" acabas non s tocrenus d Is C. o H o0 One-0 t A 0,
p arr.por matarse solos como el alacrlak flaenn a. horasaoe I a ara cnn-
- Y ast parece que va s resultar. El sacum, a un 1s gnat Ion 'up c
e equlpo' del Deportilvo Centro Galle- ,Cas C sa. el d.e to Ecelo i Y '
. go. despues de saquells lea jornada. en ml e itro match entire Herrrnnao Ma-
* perdi6. Y el team de la Universidad ristais (Academia Cham.,ai.'.al- s Don
e National. que estaba invicto, perdi6 Bosco. tambien hubo dii.s.-o de ho-
. es condicionuel pasado domingo fren- nores No thubo goles. Lu. enrates
b te al Deportivo llispano Ameria. han lifairc,'on ntiiabblerrn.eir e equl-
Este enruentro entre Hispano y po de luos Mrlstas que 5e Issni eneo
eIniversidad no result tampoco un ell elprime, lugar.
bocuentro de egos quease pueden ex-
h bir. Por el contrario Itambin fuld El futbol sn Bolivi,, paie p q.ue
duro's. Poeru hay quac reconocer quo urospera. 'El equipo pi eni.iivo
el referee Pablo Tapia. hizo todo d bde ese pals, que irnk s; -,,renr el
possible pur evutar moda rudeza. Peru muamprsniaso del mund,' %enfrent6
y comnO ya hemos dicho en muchas oca- al tlititlar dr Chile'y le tAnn dt-, por
sz sioncs. cuando los mas se indiscipli- cern Lo malo es que sl le. ,ocstra en-
1 nan. es muy dificil que el hombre frrnlarse on Rio de Janeuro on pou-
o del pito los pueda aguantar,. Y si dicran repelir la hazaslu
o procede coru mann enirgicau se que-
daria solo en el campo para buscarse Cr'ialn n no. el Real M.i id bajili
el odio de oIns aficionados. Porque el aI spundq Inugar. Se eta venir no
o problema del balompi. en Cuba es obstantel. pnrqtIe Ia verdad e que
Sde muy dificil soluc16n. Tendrlamos eslr ins de febrero el ieram- de o
g- que empezar pr educar a los afi- moerengues pireci que einba e un tin
lr Cnanados. Que estns son los princl.- pista de Ice bogue. Nn noqr, mis quo
pales cusantes de casl bodas esas es- "patioar" .
r- cenas que afoen el deported. Los duenoH de Cham.'.lr. "n.one-. Ig5O-P-Iimf Cuq M Con w I
S El resultado del match entire His. traron en Galicia su Waterloo Los d I R blca d
31 pano y Universidad fud de dos goles cogio el Celts de Vigo en una de us Boandera d la RpUlUCa d
e a cero. Uno de los tantos fuH de Lardes de gran inspiraci6n y les ven- CubIa-1950
R; "penalty". Dede luego que debleron c6 por rcinro a dos. En camblo el
a haber aldo mik, pera no es jiqto que otro equipo madrileko, el Athletli
on Jg and o ei e1 M etr opollta ns. te d 16 Deportivo EE ipafiol venc1 6 at Tar
-i-emnenda paliza at Deportlvo de Lo guns 3xl; el MkIaga ab Sevilla oc
Y Coruita. Ouxlt iQu hblen soe conoce core de 2x0 y Oel Ovledo y Is Re
nt Ssociedad de San Sebastikn empat
!n V'ue A cubia sbsupendldo to intam-oanis sin logrur abrir el marcador. I
a. bl rb el Athletic de .Bilbao 0e apunt6 decir a cero.
to refilda trlunfo sobre el Valladolid p'- Ahora tenemos empatadoa en
le rt mantenerse Como contendlente por primer tusgarIc uI Celta de Vigo y
1- el CampeonatH de Ia LIga. El Valen- Athleijc de Madrid Ambos tienen
c- cIa parece que le d16 Ia puntilla at putnlos. Y en an mans a manno
o Barcelona mit derrotarlo rusntro por el ,oegundo augar al Real Madrid',ci
cero Y e tos Ics otros encsentros el lel Athletic de Bilbao.


a
I1
do

I-


el
Oal
Es
*1
28
en
on


s--s r- :','


PACIMA 'VCIIMTICfIATDr.


DIARIO D I A MARINA.-MARTE 28s DE FFRRF.RO DF 1950


MATANCERAS AN U N C IOS C L A S I F I C A D OS


Por-- Man- JaPROFESIONALES COMPRAS .VENTAS VE]E
Por MaIolo Jarqun / ABOGADOS Y 4OTARIOS 17 MUEBLES .PRENDAS 48 CASAS 48
LI 4r8go1888 d.1 Aeropu3~.8 .
T. k %111 rH 4 "' D In finV-. 8. A ,ri'" COMPRO: A-4800 V 'I0NDO 0HERMOSA CASA AVE. AUOS'IA 1O LO PIENSE I
., -.., . .. 528. bses i lo v 1cadr, 18 l1.r lo. Alt- mods e s a441 na
_7', .- u .d..h! l .. a t+b ,, h btaln ,haho $10000o, Ialh~dade ih,, 22FI he 1.a
't ,, -..... 11.81 tern .- la, .ll ,18 7 Dool10- E-30617-41-2 Ga.lia PI1181 :161
,b pia, .. .... 11, tpl., -P -
7.3237 7178 '.z PA ACICITE 5 4, 000 MUNTOIFADA, MO-
no___________________1.o g11 p 4 h lo- VENDO CASA M
Z INSTRUMENT&O DE MUSICA ,al.. l.. ... ... 'A.....
C O M P A S] 1 1 AlAtil 4 58.
C M PR SO .t Ml o Hn8- 5 l, ,a- . ,, ,, ..._,,, S11. At11 r17
COMPRqO PIAN OS VJEJOS, DE ueY .... fa-, llaAnita. MoI
CASAS ,a aqlcl tae 11me_;22_8U-2,21i. E/],-2-7 -4 -.2 r-,rzo, /
______________________________F-2 7122-21-2 SM, 1.: 81.8 2113,111
......IW) bLU.4197: COMPRO PIANOS dA M-RAMAR ENCION I
t L3 I~ , 1,i l...d.... ..... 12ll .,8 p11r111l12 ~..... 1,d 11 ... r111 .... 12'i.... 111118 ....... 4 18d1...8 rn
--,*- --- p 1 "o d, aidia.. E 'aira ,.,, ,,l . " a I -

..J... ,,,,S0'-,I ..t. ..... -a,.,--I,-,nI Rnt. SAnar z, S15e,500,i.a. Va ,P aer-

C88ilr t dUIR 4802481 Pa,^ 121148. COM PRO 118l2 p^ ^ ',' 1',1 I .1,11 1111. lSSO.l1.1818.ll1118111l,1 l..l .l 1 21,
I4,-. $26.200. Able.-
-324221-6 A-enida Central e,-
o r40 4 0 UIN P I A N O P A NA E S T U D IO e 4 1 C oi ,. "o. 8 1 I, L I N D I S I M A
0. .... W I1 , .. I ,,, rr, t A ... 111811,1... 4...8.. h -a 2-'-l.1 S IN E S
_____________________________ a Ill Ao1 0. :2.SplIl Ill,1
O E............ c ........ ....... GANGA, $3,500 .". 1- 8..
H1 FINCAS _RUsTCAS V N______ _TA S,___ ___ -1 A,11 1 88.8'1 ko. 4.2,h I, trn. ,,8V~~~~~~.. \'nr casa F-9093, sa^;^,^;a.:.' hahtn ha de" caaa cuart", A'1" er''**''"^ ;^ .^ V .^ .. ^ ^ :VD D .
--me. ..rn>, p<,, cro lvdr, A n. 1A-7 8 d fA r B-* 073, duc"f
COMPo Dr.1.A0. Gr,..1 1 k ,1 i "48 CASASI _, . A,.i VIA ,. ;,an- ,_,.3 'A
,,.,. .... r ,1- d, r ,'lp eu nol MNi l Sail Beno glin no-
8." 1,8 I "' .- ;. .8,-* 1. 04 -..... 811 ,188 o1 811l1. 1 1 .... 1a LINDA (
C.- 1.,l I v UNAoCASA EN LA H AB.'P11 1 --1214. p.r m
8 .....I I $. 1181 117 I 8 1 I 8Pof" ".12 .8 21p., ,,orn
lggti.-,,--,...5.2. Ianacr,,r55d gB- E-30821 .l-n r~rd ',~ H

14 ATO OP S 'RI. M I:I 8 LA HABANA 1218 ,-,,,ne d8n
144AUTOMOVILES-8ACCE5. v 4 08ENS6,5o0, LINDA CASA ziN $18,500( Abao..
SE COMPRA AUTOMOVIL BUENO DEia no.,. .1 ", .3a1, ., ,, Ed.h21n de 2 ,la2tas, tan 4 18.81 la1,-
K12444484,18,Oso.1.,8I1 M148128p18d418p810185848881.l1.21.4448 Ubs 41 ..'1.821.1148000L1 t88 a. 111111 I.,'1' ll'l, 1,8 11,r,.. .87',I, 1. 1.108 1io,1o 2 a 1a1o1i. uch1 S6,0() 1 .A. AL
1 0:@ e de inu ,tirr arl 1. 1 i .captd. d., s patri 8que 8zara el coronet U rbi no cA1 T eA n g 1 2$41.Ll 4A a 1A-26 1 tlf- ,l [11.. ',r ,, ,I 1 l,.7 2M -.-312,,, 4 I e N
par& e,14. Mar .cera s, r. 4, 8 8;01'8,0 1arl l dla de str4tofur elE- - ',' I' ,,4:8808 811 8 gCalle 10 NY 2
qu rel I\-sl r A ,,, i ..res ,r,- segund, n u mer de Ito grama la henA1r eEDA I:S,--
80,,,r AlS,. .. I,,-1 .. ....... 8. ... o ..-...d 4 ,u o |,;, ... ... 17 MU BLES PRENDAS SADTI 1L L -D socupada, Santos Suarez La Sierra. r5
se121r 121Al 8101.kAklpk.' de1. .1118 l I8ado q 12 3 1 71 UEBLES PRE.,1.A8..44,; SUAREZldgI,,1.0-r1.1I,... V~ol.2 .11,.
deta III gran pl-ta edvf Aeropuerto I. "- ,estcal o ditall n o IdrL _A TO U RE droe ,,d c ,,a .,,,
l,,i. o..... 1...... 1..... 7 ..... ... 51 ..... ..... ......... , ., .111 ..A 6 77 'c.rp a .h .... ... .8..... ... ...., 4008 0. $3.....
. desat8yni4la. I d0180b4 f-i0 8 weec. 1.7 Apa.1117' o l a lo t. 1811 co1 ilfn ercI r 0, ,,S1r8e811ndn. ocina gas, $45,000.I8,
qtle Cost6 1& 'tda al pilot. Oilanfl Bkc]- p. lo. krttk d admeI, ~~ Ms4 -~h-B- .l, aaelDtn -52, rid$20I 34,00
trhn k rT IAtadeh,,eI pr-sd-III, d, I Pat- -6 7 :co p o pi n s- E,1665-411-1 rM/ $25 nM ,Y ri
8.>Ondeando' )a0 en 1 i8 e pa8: t la A. 0 1 ain If1 01. a a a Al a '4 13501.008 ,, AS.4
..| ..., ..11%... ig ,fi.... "" d '"pi 8l 3Muebles P Corrien tes T Finos -%l f I3T. 1 1Y 11 3A',-Ap) ,-4... O .. 7. 11 .. .. $,,1 11 .... .
lelelhr so 1 8firno80ra1r1 nad-t4p8.8,, 0 8.I, .Ilalpo" 01ean- I bc 8 1 1 .11e1111.8 ,B IiE .11, 9 -)IA k 1 41,
a :, it ;. o b I t'l -t, tl ",I o.e', H --
IlCA t-,p...... l 11 1gran8d,,, ". 1. 8118 1cal 1. nt, i...,1,dk-11...-. ,5 C-,,1, 1 1l.,, ..F.. 71' -
Drl UO I lR i I E o a nnn 0s G UE. A22.E1,0 O pal. d1 8 0 4to8 E-1316 C17,9 A-3 -481-24 _

E JO H N SO N I 0e 1 o P," I .. I-,,8-.a a B on pna Santos Siiuarez. S15,500. Vacia 4VEDADO a8 pm 1-2 1 I,
OrISPO 0 e., dend de la ti.ota., de3 ,1,,er.1-1 "'. A ..... 1,1.11 t,1 ; 11l81l83 1,.1,1 003S 00(4 RENTA V815 E

________ S__ ARF7.__________ II, 7111 1. 81,11.o... 0 .7 11.8 .. .o 'll,...,11ll.131' d8?',,;,,;' '181.13 A.' 1118111. 1133110081 11.11 0, nc llr'bol 112111
OW1PO I ,188GUIA881ctoFdautodo1Sarthe,1005d".l ea 0 1PR 180$! 8 $8..1 000-.' 8 1 1 81
D T U lNO LO S LU INES | L, Jr N deJ h/ L e| J| P Nlarn ael Roatne M Man lo G ar- om dv rc n g ., "nophd B>]i n l e Bl *dl iq~a, o m ero, t.S

IILI A! 2]1v 9. &-1,4M M 14(l I o tlt a h ,cl,]\ .h l l caall ern e r l general l ,1 r d, p el0a. l 1 ,t t a $ 6 0, 0 0l > l-n A
'o hla d C I-, 1 1; 112 t"20t t5 .' 1e ~d laede{ Ito \I ". .. ~ et~l lna 1 00. 2 000.0 1. P nt -.O jero td~l
o.... .. Enriquez. No'%,Ha P5 I..3t d7 I,.r (-^ c , I ShA0I ,],d 05. 980.e +000.'P %10.( T R e '. 2 N'' V a n r
i-^], ,,;.,,,,:/ .,,? l r t l I f .:,- t del .... ... ..... ". "..S. ip --.... . .. .... ...... . ...... ...... .... v R N To S D d A SAe ...... a .... ... I- ..... 2
8 I VENTS DKCASA .
)l il. k lirk .v" r- g il ,
I .. . . .. M -2 13!: COM PRAM OS ... ... ....... .... ... .. ..... ,S 1'........
S r21e-123 u .spa M.lh i,ld F0aet I.8 1Ahi% 1I- 1.,8i Iv1ANGA 1'1,1'1,141l ,4
_ _ _h___ __ Managu __,,be_. _ _r_ _,n de b01 11l0' HAB1d1AN A, 115,000 A d( la P O 'n a la 1000. 1 .ot13 tf,
An 4 11811I 213lrl I ll1t'18 If48 '1801 101 \'8124leIIOu18I,111 11' I,. II ,ll ______ O O ,l 3. 1182882
. Ollra;,- in w OI1. 1 ,111.1 n-I11,, 1 81 1 3i i, 7 1 31 I ,')" Al ,l ;
H MY AR1A JNA O I ,,e 8dr lI79 led i ll rrpl. CIo -no0. s l C m -,l l.l7'. 1 ..\] *I' 1 I d tio
C alzF-32 9,1", 4, i 8 vhu ill 1. a ,8' .
F A..A C.I... ..'. .., .S . 1d" 'p.' A s. rO PR SiPIArOr 0 -I ..... . ..... .. .. . .. . I..r. la a l. .a.. . e.


O IKA ANA 1.11a R NO Alm tI ] llhh B 4 llB 4 C,,U1l, 811. 1e-h; I a c .10 (0 . n1,18t S S1ai.ll0 1podera o 0 .4 74 1 1.1
NOIV E 7V N, Mu oll 1, hl 1V,.iiii i RlO -PIANO 1 AS,{l3a,,ie 12.I ,1, ,' 6a, v 7a0,'llD ( Al 8de1 U1bles t das classes, fnok.. .".." '4I,-""" "A I- V .. DA ', 1al 2000
Crrll l l tl e 17II yI 2X4 R11.I Q lnldI'le, II I .N : A EN C0 'tN N 18 I 2 It I c 1H s. 1., ,,-4 -5 ,
HOY DE l 8 4ll1I.. 8 ______________________s _______ 1. 11 I1lto, "l011%v.,4
0 UI 0 .............................. ............."80.18. -............. . .. .... :


i Ii, 81, l 1.r4l $21,811,1' ___________________ 2 Ioh0, ,
tIR M Ad, IrAt "'Id';', ;,IM, de let r, .. s... .... flgeralR r"g....1,11111. 18fill2 88888 824 A888 ( u1un I 13 J 4 81,2 1140 1- ..
mf.la, 4 b .. t $ class, casas corm- 1"- ui'.... *1,.. Ii. A-'. si, 1 '1
I)RA ANA LU'I nE.N1T1EI r,",' ,. 'tl d' ill lg I 'k;,7'1"r.. rh1- -12 r ma c'
Farm ia C RA. GIL 111. 0.plllelasl Operac61lr;pida re- ViDAD1 $2,.111110 .000\ :o l ol41l ,,1l1 .\ 0
3a C"Ad,..I.. .A .. ,. .... I,, I1 .8 8,., nd % Nil,. III 7 108 II-OR1TA
Casa Baiza A-7.81 40 I l .I 4 AI701llr-iI, lodVrAa(VEDADO.I;50A000,
Vedado ,.,l ,,E-2938-17-29nilA 21" ,+, $4 n edg ace
48...4.14"'81.4A0X ',I 'e, lrhd a. I '' la tll 2 i1 7 11,r I 81 r
Irv'l2l.a I 1Sedian pvaries. n1.I 11 4 iitl, y1 flnd- F 3'lly 1 r0oF 311641. II,,, 821 )i ..S-ln
I .lhkdoii II. ll ll .1.I I 8Ila 11 A_.I_,I_ II. .l a, 3O0 1
0 ,8,I.80 k uroblNhf'i tl' l 2n a k,,I,,, t IlI I ll E r411( d,, 16 611$(h UI. x__ap1__ t_ '1_1 ,, ERAR
'I .1.1.... l'.I 01 IIn I, /IV0, ,l11 411411, A ((l qlo. 1,IIIll AI 8 I-A N 11 M 2I
/1........ 8..... ...... ,,, 2,, ...... I ,,,, ~ ~ l 'r s 814112 e h dr el ..... ... ....r,,, , ..... . ,ta .,


,1I1141l113'' 1111FlI.0810817341 l ,88 tm 1 .1481 1118 1~iiglll,8 $118811,11 Ir tA l ll.)I Nt115 11 .0!. t( l 818T8881l1
F.A R...ADo-oAklaA2 GBLi8%1' "6 DAD..


1 811,' lllll1.1.41r.' ('1181111 41 I0,I,22181.1,111II,,1 ________l_____i__,___l______________. II...
I)I.''1. 1iini$lat iflt i orglir1,418,0 li1 ,1,8 l i, llll ....44 i k ,,0 o

i 1d h l1i1:k8kIIIh. :.,11 M at .iSoaa1. s<,11 N I,$h6, D L l
HOY DE TI IRN I so'I I. . .. or, 1 2 -,- 1.lll0,,1Ill11h.
4. r Sr I-IN'l'....l$120'00 M A I11EI)A RE 14 1(%N4I f 1 1 Al !.1141 I I Ja
3. 1 J F 18 4 . . l ... .. .. II. I .... .. ...,I,,-I .1,4,.. lll 1I1.
341.1ba 8 i.G IL 1 lik*elI I 1.. '' 111' N .... 1i',l IV a ll ... ..1 1 ", 1 .' Ill-l V -tl -,rt AhIldi 1 Fl.. l.',, : 4.l.. 4 1 11,,hl. 1 A v
'418 I I.. 411 .,...... ......,,,, 0, 1. ht It d. I . ,w I al. Il p r in 1 r-,7" IpA',, 3. 1 .... .."" ...... 2V N V .rad oR en
r..22 110111i l l 2'17 ll lll'iio .1+I.1 i ela,22 i n lih ras Ca1141 F 2Mi411 Ii l M L A 8D


I4$4 IA8 '4 II 11811 A II o t .7 h 8' .lllr 11.l1l, I o ~~ll. I. 71 114 i1.0841 7151 1.. .....81 4,I01,1I ,14....
.1 I' I I 111 ll Il,141.II 1...1 M I" ...I ........ I)A RI 89 011E14
I NI88 A.aesI t. (i'11 l1/ l .III, d' 12 71. I 1 (Xr I 0, l ll04 1 71 222 4 1 1ada 1drl 2 ,1 1
N..' .l k I, p 'Ini la't '1 1 n 0 rlIIII 8\ 4 107. 1n,'o 14: S J 3 -:14'1)1 .
4 l1h0. .... i l l I I I I I'' I I l l1.1 .I.f1iI.- ',t I a 4 4 1.tl l I .. "IF4:01 ,4 11 4 11 -:1 P o ,',11 1 1 0 1 I .,'
,8'oi, ,,..... 08I (. 1.l14,I 0 .17 N' 4.17 I dI'lilt--- difclo,, r1l- I


I Ill II 11.NI.. 4. (1.4'8 82 edq inal
1kA......4tw l `................... .,a c ,,,a ,,, .,, Edifici0 nave acer0 ....

00 4) L44 00 4114dii k lel1 I)gas...g ll 41E '01 -0X1
38.....i I.ti 1 ,' [l~l. 0tl1 1' II XBAN1 l" 517.54444 s teI 7fono, p~ (82 (.,118018l 148 111 1781181tI48
11 I I.,NII Vall i,, .,lIt.....4 ..ll. I'l1181 4,118 714 1 .4 ti kI 1 I :l o o 'l l, Am10r1.
't8, a 4 4, i 8i e1 8l', l lk] ,i t 't I N 4 1 1 '8C- 11 1 1:0,0 11 11 1ii 1 ~. l


411,.II 23 4 2 hP' lA I-> 26--8-I.,1' 110I8881 118
1 0 1 1 I .011( 8 .. S d '.,, l..l,, A 14I, ji i (tJ, 11.1L14814[, f lC ..... .$~i$ Illt l 14 ..... 1 ... I.. .. ,1,' I'' ,7 11 12111 7l l ,
i. t. I I SII 82 I2l1 ...de1.i1tllla i del isli 112, d,' l tllde l1 ,11.
Marla.A..tGERARI]Ill 1,1 8 II, 11' 1 ~, 1 A.U'N 11)N 110.170 77 II l~l118~ tl1.h1.. [,101111 01 $80 1 .1 8 I P aOo I, ]Ba
1 (,1811 I ..... 11111',, .g I I, .... 0 VO M i A1.8 dI~poqt 17al1.ag"- ABELASCOA1IN 601 $2 -2224404 $.1121. I: .18. 3i 214
I1 hll ]a .....~ I~, i. .. .t ,,iiigtkl claEc del -VEDUPL YAba- AR C B Metropolitana

.811(88~~ in I1Il.N'lo. 7l.de10 140'lI1lr1 1312118' 11 II .118828 I
1281 1.,.1..11...-'.... .....A.A,$23,0001. 1411.1,1 I,
F A R M A CIIA SA 4111, ". . 1 ........ 1 ,. 1l'711110'.o(18 11U...naN,, 522...(............. 2...... 4 888118
A71.,,81 18IhIrrti07 8i .l I, Itlll.SIlIS d1C0n11.lle.1.. l Ill1. iIal, le0I
Ah l'll nIa e A :a~ Kh'tderparten,Chlaral JtthnkPetal- llli llda t -n 5 up.okl-ta i-,
.... RI")..L...NJ,,A i 5,,c+ IK I" 1.118 IIal C281,11 de I. hrgar' ,n No , .. Reparo San M ailtias, 8 6,001 B VEDAD O E
.,,11.1.2 ,i 254 1. I ,7,, 000'7 I II ',-l' l I-'ale'' t1811 h11 11d, 11
.. ... ... .. ... ...... ...... .... .. .. 0 k....... ...... ... .. ..... ;. . ,%
. ..1041. .. .. ,111 88... h. t I.,,, 111. ... 411Ml". AIMIENI)ARE 2S. $14.500 0,-,,,,,,., .; ,,0"1 ....l ,

18I 181 1 111I .1. 88..,.7811111:11.44742184n I 8I18.4. 8
k N 4 7 8. ..$. . .. . .. . .. .. ........... .. llIV,1 ..1. .. . .. .. ........
"1, No 1 1.-04127110'111-8 n tri.S I 's 22.8424 88"8,,,l.8, ,,,, ,,,, ,, VEDAD,,E
I___ V A_________........ E ..,I.


J--'it'.prnt"A li l'lol 12 14811.
27 1 4 N... I l ,-11$ 01v11g-0' Ila 4A711,,.,__,__ ._'_. . A N. [ . . ... I n 42 ......f,..... ,1 .... I

Y 31101v Nol 211114 4 01813V31 7111081,1 "I,10
:il) 2 2.00 All.J l %IA. IIl% 424.111 o ..it'..p ' .1 l 01 l l21.1 8I' n 1 a (if p al l I,2 pla0P- 1...I3.8 4R0,,. n ta,
2 ,I Fi d d l .1 I l lI 1 i0 ......I .... a 1 ,1 i I la 1.. ..11..1.11..lll,.il 1, de "-114000, 611 NC'll1."l',1"1 a r d o 8 1 l l IS O+ 011'


8911 .9 11.71 0 7 l1.II',I'll 81' "' *.114~011'1.,:)0 il e jtI.l Vldl.1 7188leI 1I11048.8811Iliuel351 l l881 11581 3 o CO N R
1. II A J7,1 41 1'T' 4 'Il11111112' 81)1R1F. A 11811A111 181 Ill l- 41,11 11, 3'1.81. 1.11''111 748lMl.11 8488. 11 ,8 148138
4 rlIv AN,,0 4v "4'AR 4'. ,''l 4d. -,In. R l"' 8lI 1L t.'atl".;11Vi" Nfill. 54. 4(4924 l '114i 8. d 311' -8l 1,

$ 4.812,o1148
41 14 088 7 01 lI 11184 'f I 8 1'. ,III I. l t 1.' 1111a1. 1 l h a a R' .hl- Ric, .a 7 I, l l I -. I l l~n l' 418 1,1. 84 8 08
. ( N,4 N:.-, I W.8 6 ,I. .. 4 ll.I8N,,2 I 11 .324 1-"' 51 .804sSif lpo o..l.I
70141 l Ila 1M 1 Ii00 .'18I I 1 1 I" III I' e l/ll l 4 ,s1 ifh l .. I Ilk I 8- r I 8 I13n1 1 8 t 1 o
1 I f, 01. 0, I. 77 170 -112"I 9 7 'I I, 1 ",I 3 I,,:17 ,l .,I 'J 1,115,.06 O1i'l' dlo, .'l1, ... 8. ., ".7 n Ml ul 3 5a13 0 10. 1 r
018 1It AI8 F 1" 0 7,1 1,'.. .. 71 11,1, I', ,50' I J({"l0i' I8 II0,1G1.18 11' ]t+ I(ll.81 I 7 ,I ADi.I A(' iON 5511 .AI ENI)A1iP2 .1 4 100 81,881 ,88o
1. N IE 1 h,,12 l I. 1Luna c 8p414. $411,133
A` "1",S1II e 3 ,t I I '. 11.o I ue ill al 'U1al-E-32 11 4 488 55411l0918..,41, .. ,I I P 1.1 0111 '812l, ,1 $4 .....18,12I 18 51 222 1. I gttraj1 I.88 i, 001..o . t il __ __1,i5_ _...A ll.nA 11_2_21id"'o -q A 8


47 0ar1118S1.d8 p334111. AB ANA 54 7,04 0 180 1.1p 14 1 1-E-3266 8 4.2. 08
Dh 1,11:1004 282 4418 Pezuea A 11IS.%8or1cr t.0rsffc0iia lo 1.1T48118;':,krd
C A % ... DC Nol.......rn.. .... 130$ ... M 4 _, ___,_,',, . .., ,,I. A.. ..b.... ..... L .. .. .. $80088 .. ..18 EN.- .. 2 .,i . 4- .... 11,,1 4,,o


083 QIlk ,AS N IO.lo ji( .' "r41014 2 718 d el 011-111 04111 $10303 018.481 1 2418.0$588110818 $5084. 21.
St.,"NJ-1.1111 1 41 28718 08,' 91 ..8 ..4 I..".lk, -12 o811 I10 01018 r i c rnx prminA2ID..,4148 E8081 ,,n. 238.
B o o N i l 4 1 8 8 0I 'No 4 5 8 .. . I )r, / + f .I , ,... , l h 1 1 d o4, oIt0 1noI a t lr .. d o1, an2.
28r h18 J c ,H0,r,,, F 16.Jo 'I,0ll lie8 Va014 I" "Pop.' 17, 48a .....181 184 11301.88. 32 -01-2 VE. AD.,4 .... o,Iilrl/ ,11p l ,,it [ u 3 I :Iz P I d ' hI a' i -II. I 88111018 t1 111 1111.I.. ,1.c8112n 88l1111-2 2, S1 1 1.118110 804111
,,n2(14 0 ),+' ,, a, y 402, ..L', ....1.8 0,2744 A.171. C (N 8181e811 2. 1.,1 8 t1 8 12 48.210 2oI Al, 4 M11 N2140IIas1281 Ia 1.18 181 11$1 180I0 1128,e11 5 838 2 .. 7 911.arlosipi Paul L atl.llra Rd


Ill( 18 70 48 A$12000 $204,000.LJMS$ .. $3000.0, ,'.$2.0.'00.
,oo,, Y ,, 4o. 0 .. 4(.... 1 48 9329. . ..... .. +,,do 11 8 ... 1....... $1 .........1 81107 AN TOS SUAR Z. 0 +004 4444 4(lo ..... e .........' 71 ... ll. 'l1 ......

23724 1t, 6857 A e: 878a111 0drA 2 0,180111801,18 111 081,4 p8874" r111.1 811 4,11 rn',11.11o111 87 pttl o, h, n a h11t-dnca m1 planta 1 4 082
18u, $ ll e ( 0 B -7 ,-in en ha\o de 1949 '4rr26290 -'' Oo lt. '12 u8 r11 7 21. 80o
Calo7re 0 V 8 18(41 40l18800 B 780$ 81 ,],' ,02111481111 1 [81,34, 1. '1,- 4 3711.p,
Pan tfc l 7 e 11 VI'a .... .., ,', ', l.,/ +1del teto a irga que jortunfl_ Pirtpielario: Melh'hor S. AL U S '
SallRafVley'-Id-. LTR S M
Motile \(I 11.5j "!Pill(', I''b,'"'. '" .,, ~ nte Io vK'arill a ele c'tune, pa- IL UYANO, $22,000 ah s.Chal,,t. 4 ,.bLI-I
San tLazarc tulvd., d . .. t tr r l u v fna a L na H n ltClfab- -lt oo ,+d, o kiratran t, ga...j,
F i N 51 1Flr-Co ,uitiNgl aula a j- rEdificio Misiifn Culbana, Li-no O;
Ayesta... ,,r l (,,,1,. ,t i ~u a dioh'er1la Cttmara sin cln n t24, bfi.n .. c o-tn a ll, a Mqdc roxo-Ra1 k
Araad ,' N Grl. ar 1-8 a.. ,',., '' ' ,pt.,l + de C u~Sa o fundamento ,,,1,10 r 1311-1-10-.Rea 1ca na 1]53, Rpto. tnog. M a
DESu ]+, AVE. MINotNO AI IIASTA t ,"Sr '' 0 1 W .. ,I,0a ,'eOltaque Cl EJecutivo convo- "1 t,,'
Ell, RIO ALIMENDAR]+ S .. ,I.-ll, L ... ,,, it t e:Icelolec de reprl,Pntantp," ... rianao. Oficina 8 am. a 8 prof.1 Calzadra deC


DE U L T I M.A


N T AS

CASAS
lAS. COMPRELA HQY
Vaca, 2Cerro. Lo4bl-
a 4 828. com1e1or. 6
dr-, 314 metro'0 $14,500
:60 M 4259,
E-2619-48-4
"CABADA FABRICAR
j si) ellos, Oldsmlobile
.5 Gel Bosque Santa
2a.82 3" Mendoza. "VI-
naro. AlMi nforman.
E-26241-48-2
INVERSIONISTA
1d4en 1 Vibor. Too2 tde
a. 8aleta. 4/4. comedor.
'118 14 40 derd,, ,n-
4100 __en..I-s, 04 1boa-
C to2o. .Infor-ne Fl-511
E-26&1 -411-3
A CASA: $16,000
STRENAR
de Ahnenda.e.,-nib-,
I 1181810. 1ran88s, 4om-
17 2ala, hall. 3 h5btt-
18alado, 0,nedo,. 00118a
9rtl' 8812.1, 01tc. T474-
8-E 2679-48-2
CASA: $8,700
4,12l~ll22..udand to11 81-
II 48 n 'fa 411n0, 1por.1
o, sr1ll, To l B-S1731
8-E-2679-48-2

'ENDRE
210, entire 1l y 34
eliefono: B-5616
$540004 ,$44,000. Otro
1000 311111, iel 01 $420.00
a $38500, $44.00., 111io
000( ol,`1 itnSa 224 00.
a $6.10 10, $70.000. ot0 o
O10, .lo, renIta 135 0.
p .iend 8148. .
11410 41. 0` 1, 000: RENT
Gan 812.000. 1 e n0o 2 10 -
110a1 8 111a 8 ...:.otro
e stabltcotnunotrit es, q.ut
c-611 1rnnra tNo tine
., .Intrue'o-I6n Gtaig.
,B-5610, Alpedo.6
CASA DEAg LINDAY
8 ".8I1, 112 0e lu,1. 217
A4 111J. Sl1o. r I.000 o, 3
$1,0 %F81.O 3 Lt.OI -
S510 to,,nnslucmonuno
1,00, $,20. I1 50001012.
52, r00ni otrto .s0 e5 -
la- $12,0,$8.000- o.
o1ii $50 0n0 180000

CALLS $2 No42 2

I' '0 ,1 (3 ., : ,"
)0'1t Vun M-75161.

SCALLE DE LETRA,.
Io o-dertIa.. I plinta,
2 p18 2n 1 4 n1 SIlde
il1, a 1Jar18 portal, 4a8
1, 5 IhAl ,5'l on1. 1 3 b.0
on I g. r' 0 1
De-ocupxda A -8697

CAMPO+ 98.482. P00

1A110 11.8118.410
v e 0., 081, 2 al1
l ,Ia A, 0 No. 00,
o 2 b.1)8 o, etrn-
8007. Ob8ap. lMNo75306

CAL 9ENDARES 117,00

8114 ,. .-" ,8 2. 81,,

F. 2716-411-19 Mari

o0 MAUrlZ

a 538. M.-7586
o~r del Colettlo do Corro-
iedad Inrnueble.

DIFIC1O $90,000
01 1-,11 5301 0 n -..,'


lra $2,200,e5280,0(40...
NI2.810 137586 'MeiropoC

CAS510S 55,2,0
a87'. 8, bl8. -,, 4 08
' .8 r 11 nerr.4 02 b8n0 ,
1140 tropoll n 538.

-$1a,00, $125,000.
4 tp.tnoto. ren0 1 41000
S1087153r00.o a Prad Oo11
84 01hns, 4r838' 31.21o
-1, rentR $50. $52,800

70-$2, 200, $280.000

08S1114 111;008, 1o88tr
1 o,,8ro ) 14r1. 801."000
MAItI-I.: Mv-7586, Metro+


11CASAS: $28.500
- 2 ra'as haJas y 2 al.
-,-a~ m dor,. 2 ha-
In I-] Renlo $2R0 Ge-
-7586 Aletropohilana 538
le-ta $270 $27,000
Ari.irtainento5, mo~der-
.120 )00 $35.000: 3 par-
J., Otto. efiqui no fr-le
s, inagnifics cons truc ci6n
ooo0 Maolri.: M-7586.
M[RAMAR, $28.500
actroes. 2 0afios, pr6xima
-..at cldos, rniagoo-
ruapat.$55,000
Nltndo-a Gerard. MAtlri.,
ilana 51.'m
Columbia: $13,500
1-d.. rhalet: %ala, cm--
'o ,' ra 6o cr Iad-s All.,
1rno e-PO.~e. 2 terrat.s


p


q
d1
I
*L

lI


VENTAS

48 CASAS
31I0.00. VENIO EIOQUTIA MOIGb0Z I-
slma co11 comerc1o, preparada alto.,
portal a d1s ca.les. local y bafto8, Ruta
1I y 13. Gertrudls y Jorge. Duef8o: Dell-
ias y Dolores, altos Romero M-31232.
E-2697-48-1 Marzo
S POR LA MITAD
de su valor, cam, s vacias---en Sodas par-
tes: Una cuadrade Monte. 2.0,00 Ge0 -
'Vasio. 460 Mts a a55 M. Aguiar. 253 MItb..
W'000', Calle Habana. 171 Mt1s. 114.,00
Zanja, 560$ Mts.. $28,00 0Media cuad0 a
Galhano y S Rafael, 30,001. Monte. et-
quna. a8 65 M Villeas. 631 Mls. a 860
M. Obrapla. 173 MI.. 928.u18. Anlargura.
214 Mts $22,0 0 Avestarfin, esiulna.
1116 M Vedado,. 50.00. Koh.v. 40100
M-9189. de 9 a 12. Non 1,
UH-6-E-2758-48-5

NO VIVA EN CASA AJENA
Pudlendo tenerla pro1i4 Con $1$ o
S120 mensuale le hacemo8.proplea.4'
I no de su cas Quitet el do(1a 1del
alquiler Para Inf.orme. J uRzI

SAparlado 2538, Hahana
UH-4-773-4-1 mz,

SOLICITE:
Planies para fabricair en eua~qlqtera
de las tires s1gulentes cond1ciones
con8 solar. efe0tVO.0 o s 1n nada. pa-
S nrdo urna m6dhea cuota Inensual.
Dlrlam18al Dep'rtamento de Venoas
C2pitale Y Cr@dlos Naclonales.
S A Amistad N9 386.
UH-E-B81-48-28
ENTRADA MIRAMAR
Vendor hndo chalot. Jardln. portal,
.la, ( nllledr hermoso patio, eoc-.
na de ga8. ties Habs f4 I l 1e acond I
Terr4za. cuar0o y serv. cr1ado1; mu18
independlente. modern. $40.006,
Puede dear $10,000 en c6modia hi-
poteca Informes.,de1 1a 5 n rn.
Consulado 109. Apto 4. WV-805
A-9043.
UH-E-31=2-48-1

EN El CENTRO
COMMERCIAL
d0 Obsp12, casa antigua en le81rieno10
de 436 metrs., propin fahr80.ar edl- ii3
(icli. para R nficinas Precin $47,040
Informed: B-6356. I

UH-6-E-3143-4B-1

GUANABO
VENDO UNA CASA
01de dns cuar0os. living-room. terra-
ins. dinette, ba0io, et1., cement, 8t-
1n f3an1ea0. p1so mosaico. .1mueb4a.
da Y equipad7a. Tela met11hca. Te-
treno alto de sequinls, 8a81ns0u3-
dra del1 mar y a do 1de8 n Via
Blanra. Magnlfie rental. raclllda-
de4 de pago. F-7530.

4UH-32481-48-28

PARA VENDER VEA A
Ricardo R. Arellano
Para comprar, yea a

RICARDO R. ARELLANO
F_ mpedrado 256. M-3753.
UI4UH-E-2012-48.3

VACIA
Ca271 2 20.1 e1re 14 y 3, A111.h n-
d.res .,a"fin. portal,- Ia. 1.180
1111, 'i h btl, eI1 ,8, 0d11 hafi,,s 1set-
$ 1,0,00 Pued '_ese de 2 a 4 p 111
La Hlave en la misma. Tell. F-5961

UH-E-3Q15-48.2

POB SOLO $3.000 DE
ENTRADA
0el resto a pager 0on el al u1.ler
entragamos a cuca mMi Lieda de
La Habana. Jardin, portal, sala. co-
medor, trel cuarbt9. una gran terra.
etc etc Situada en el Reparto "Pa.

181" al, de. 811u1 (ins1.40118
ralIso", Iran e a Is Carretera Crn-
tral [nlormoes: Apartado Nu 255t
Telfono A-2347.

UH-E-772-45-1 mi.

MIAMI BEACH 0 MIAMI
Quiere comprar l1gur.a propleda0
en Miami Beac1 o Miami? Cas,.
a8pitrtamen2to, hotel. 4terreno4, al-
qu20ere Escr0ba. lam. 80oea a:
JACK JUSTICE
9513 Harding Ave.
Telifono 86.1466.
MIAMI BEACH, FLORIDA


I 2.11 1-4$ -2

VERDADERA GANGA
R.l8d1nla,.Salad 8orada, sal6n 41
a,, Pea, 8 i.8 h ha11, 4 habtacins3
grades, coedo r decorado, pan110 ry,00
eos ba 6nteralados, neea.
1u1ar8n cr8ad8 I Pgara1e dos mlqub-
ha, con 8uarto chofer. 1.000 Vs te-
88'1o, 1 2 C10adn a r1ta 30 ylparquel.
00l cn 1$10 000 efecti~ v ,evn-nr,,
10er $111003 (118101te8 on10' ld-."b
T78b1011 38pa1r08el 1terreno 12x51 Vs
cont0gua Calle D NQ 164. entre 1.
y 16, Alrnendares.
A2 36.01108081148
UH-E-2614-48-1


PLAY A MIRAMAR
Cass nueva, sin estlrenar, 3
euartos y 3 bafios. $27,000.
Contado: $11,000 y 16,000
pesos a 6 afio 7% o interos.
Entre Miramar Yacht Chtb
o Havana Swimming Club.
VICENTE DE LA GUARDIL-
Cuba N' 64.
.A.2398. B-3220.
T7ene 512 Metrse lo uprlolde cu-
bierta.sin columnAiAmestructura do
horrnig6n reforrdo y techos do
Placa,4 ampluo mezzanine pars3of1-
c 18nas. 0

C-91148-,
.Se entrega desocupada.
Est .ltuada en I& call de Fran.
co8 2N 315. en IS ZoratU rbana "El
Pon80n". entire 40 A1v0da. 1de8 Be-
htscoatn e Infants v muy ce~rea del
Mercado unico
Tamhrnbi o fr-eernosot as naves II-
8l8res y co.ntoig 1ar. 0end0d0 14
4312. 0M8 11808io18.;

SR. GARCIA BANGO
U-1890

C-9112-48-8


ORA


VENTAS

48 CASAS
V DO SOLIDA ,CASA INDUITlIA IL
cerca Prado. dos plants. alto8 vac4os.
her040o18 8s18led cuatro hab11 tactori "
fresquisirras 88.omedor fondOt, Vialot.
o lrezca. Due0no. altos 11 a 3 F-3M70
EI-2731-48- lMX.
JESUS DEL MONTE
$14,000
Vend. ca- sin extrenar8 portal. gls.
114ed18418, 0h8ll 4 c.trr1JtX.a 0b284 0.on
plelo8, eo08142 488, 1828 .111,401re P011104
y Madrid. Ver.a a todas horns. Preluntar
P.r oms E-27-48-2
VACIA, $6,500, LAWTON
ENTRADA DE MAQUINA
1ardin8. portal, sa8l7 0omedor104 0-
t8s. hill. ba08o.4 ocnP atio4, 8trpa4tio.
A1gu.a. Aer.' 411o8b01 088,1ag4 y t-rnva,
B N1142,1 entre Orta.a1y PorvC nr" X-04Il
Fundora, M8lagro8 NO 347, E.te. VIbora.
12-E-2772-48-2
Vacia, con Garaje, Lawton
R 0sidencia de equlna: 3ardln. portal,
,aim, h0ll2.37 rtiorti 2 2bajo. 8uno80 il1,
h88o 1nterc1lad,1 .crgedor coc0n0,1 40ono8l-
l,ca. 1a0ua1 888rav8 0a 184porAfrente. Am-
ra 01mbt.a. Concepc16n NO 641, squlfte
S13, $12NO0 Se o)e2n ofer4a. Urgent*:
X- ISI FndorTa
12-E-2771-49-l
HABANA, 10 x 42 M2.
Call, AE,i1ar cerca de Empedrado. pr4t-
na Para fahiicar editiclo de oficinbala
aparfamento, Precvio $2a.000. Infor88a:
Beria Per a corrdora colegrlada, Calba.
656, Ver1.dr, F-6271.
12-E-2977-48-19
LA HABANA
RENTA
C2lle C p.n..12lo, 18q.in.43 crn9l'4m.
renla $8o4, $8) 11 San Rafael. comer0b.
rental $450 $48 o80 Junto an Rafa
rent1 $180. 820,n3O110. Junt0 0Infanta, 0re -
ta $1.950, S18,0001, Oro. Oq'l0endo, rental
$484. $39,000 Port'la 0'Retll y 251, DepalrP-
taiento 407. M-1072
6-E-3132-43-1
Venta de Casas, Realizaci6n
Tengo Luyano., 3 4, 'moderna, 9,060; C-
rro. refnrmada. 2 plan2as. 1una8 cuadr0814,
013lanca, $7.00,; J3 MEds d] Monte. ma18po4-
1trim 4181dera11, 1asa88 y.9 habitarones., bue-
2 rent111. $6.001; Aven.da810. Almendare2 ,
2 th, nta% "'.1000, Benju-eda e In/ants,
34, $78no. Ptara erlas, lla, e al A-02O.
P-ede haeer ofe 1a91 lol t.re-.
E-2992-46-19
LAWTON, VACIA. $6.500
Se 1e4e11 asa..88 38r.0, 001t8l, 8818. 46.
81a18, 8baf1. 81181d430, eo818, patio.
oraFpall'1, pas.11rn. o,01re.en $610 1O4rn0,
Iedia -adr. tranla s Y 6 m nibu,64. for-
man. M-3762. .2 E 4-$4I"


$6,200
DESOCUPADA
Ca4le' 0sfaltdas, ,reparlo Palaino,4 006-
ierno: portal, 8a1. 018o1ed1, 2 4. ba088,
1.tn11 her0o8o patio, te1ho8 0 1onol3t014.
Informed"' 2Cub.0 4. 0dp12t118n11 105. he-
ra4 oiInn ]2-E-272"9-45-
VACIA, GANGA, LAWTON
Cra8je, portal, 8at., s14eta. 4 c.arto4.
12-11-2769-48-2
Vacia, Santos Suntercald, comrez, 8oca.ua500r
v ervc. der. r .ados, .Guan 2 as o y tranvl-
P., Irente Ideal Para farnlhia nurneroam.
rnlegio, f~brica o drp611lto. calle Concep-
'16n NO 419. entire Octavo y Novena. Ver-
ede 3 6 X-1061. Fundor.
12-E-2760-48-2
Vac0a, Santos Supirez, $8,500
Jardln. portal. sala, 2 8 8arlo,8h141 o, co-1
rfed or, rnrina, patio, Juan Delgado y Li-
h-rt'ad, lnforn-.ed, de3 6.paraderd.. Lill.!
X-1061. Fundora
12-E -2770-49-2

SANTOS SUAREZ
EDIFICIOS DE RENTA
$42,004. ent.a $410 O 0tro $2.5.OO,O renta
$2801 Olr. $3IOO3 rNn2a 132 Otrn. $44.041
,'entit $550 Otr. $61, 000+-rentaf"" 0"Ort
$1 300P0. rent. $1.570l. potrti. -1072
B-E-3127-41-1
REPARTO MIRAMAR
$27.000
2 lndd e--nla ,o r I ,n rui-
11 n1en. 4 1ua8to1 1fa1n, 121- en bajo24
,2 en a11 -o n. 3 2h 1,. 2ban-., cuart.
c0128dn 0a81, 4g8121 1d8s c1o1'did&-
1848 Se 12c E,. e. 111112141 potun1dad.
Porte8ia. O'Reilly 251 d1parta1en lo 402.
M-1072 6-E-3133-48-1

REPARTO ALMENDARES
EDIFICIOS DE RENTA
$26,000. renta $240 Otro $42.80. renta
$384. O0rn $36.000, renla $3140. Otro $2000O
rent1 $221 01to.C ,81 808 10-nta 630. Tengo
4u8 osina.' Pnrtela I '-1072
6-E-3121-49-1
Lo Mejor Santos Suarez
A.....ida Ma. la RidR,,dlig-e. hjos., $26.000;
0.1,11,1 r11.7, $0W, 1. 0'00 nSanT $2,00no. 4
. P.... 8111211 4118..1.............
.24",000,1a4, F 8'. 1,F.Vea 7 1-3015.

Santos SSiarez y Mendoza
Fren0e1ro0eg1os1 8 ari042,, ]hjosa c.a, 4
,,larto-, jardn s. 2 0ha, 2 l- n h1flare.
--it- c8n1 -frl4e1, 431214 1 13rt.l0 ert8-
do1. monno 1 1-6, .ac7a, $25 038 No 111o1o$,
F. Vela co: 1-3035.

Edificios Modernos
2 planlIs,4 8aparta08ents1 1 nter1oreg. yen'
$a 0240 2.00,10n Otto. renl0 $1 0040.
$19.on1 488a8as8 f3ee, 12 P 1tartmentn.
i 1r4ore 81 renta $4O00O. S40n083 2 plan as
mdependrente,_d, ac$18, 0175ON. F. Ve'l4scO:
[-3065.

Santos Suirez. Gangag
.l,14ro4. 3 0112118. 812.118, Avenilda an-
la Catalina, 5 1 1artos,128.811 0,. Lacret. $,5011
Coitiurla. $to0000. o tr2. $W.N;o Avenida
01418. 8$13000. LI-, 01011e.44 4 080104,
$11.080 F. 1Vla88o" 1-3065.

Estrada Palma, Casa Lujosa
Rei0 1a44 jard1,8 o rtal.g ala. comedor.
2 4 b08,. o 8 18.r44 h1o, H11 4mp31o. 1g8
ra e, vl- -c rldos, patlm.gas firephl-
r., patti TnrO, tra, $13;no 42'8 ci, l rp.
11elas8o. 1-306

Santos Suirez Lujosa
Lug.,dl.lguid0'", 1a44 23.rd. 00portal,0m-
Is. -let. 38cuart., 8bar2.1 ntercalado2 1--
I8, hall. .cl I' no I 'I", ",on .ht1ca, 4ore-
bra, ca $L.500 .,, ;9 oos F "V'lal-
88 1-3075 12-E1-288-48-19
VENDO DOS CASAS
Cerro. 1a. a 6 x 26..1Ipri-a1enteo 0ba-
les. 1rnan $48 10, t.s. ',la 150a
oh8, Cerro, 88buena84s. 1-0P" ed tre, a
'_m'a LIII 8110S. 5", Ta 38eea 31. bajo.,

2 11Ce r r o 1 r '-116 1' e
12 F 279g-48-2


MIRAMAR, GANGA
CON PISCINA

$50.0'118 3.1)10. 81.3 7O 1 C11481 1-.41 1, 8,
S1o1420l114,4 815 1 410.ll, S7. I1411,4If0
HI r/ o- t20 \ "" modern red n '0^F~ h'


Proe.ln ale cd. .nto hacl~ e otrel b
.1ns1 tan1h. 2 4 1 *e 24' B-1 1r,838 01i. 2
ra1.2es. ManV. a"no3 28 da 1R


CalIe 10 No. 21s' en Irea y' 3a.
La Sierra, B-5616. Alpendre
0414380 4840100 Y1 MOD4O 5 041-1
dr1. 5831. $80111 02. 41,165(10 447
5031.OO1, 34l 211. 1,0' 8221. 117.28 84.1 .
$4208 oo,10 $054313 4>8 3711 S0180 $740,.
$14 000O.870, $8.00' o71.8rsm 0,1 1481085

LA SIE34RA, 824.800+ CANOAZo. 4714.
03 41.11181n21 chaleeql..a 8 o8r1181o01118
2 03034., s812 y gab11nete, gar18e1.cuar-
13 00181802. 31ene 130 8O8818ra "2038
.80 varaS. 1141081218 $280011 Otra on
Nloanor. $ d,:. ,.1,2 1--"J 4-ra
8408, 1121t11 1 I* 11 0... 5018 Alt.

II, $.3J.8. VEA343O. 80 CO$4-
tor1118 +2 701111.... 841111 121210 0848-t48

827ou 4881 C. o '. 2 0 i 1
01-4,e ..1.. AS-

N0A3tA2A OENTA 4282 498440o v81j

487.24 0 ,3 -- 03484110, 4 rdi~


ANO Ovni


'A tllk-J I L


;SQUINA $36,006
4 nabltaclonem+ 2 baof
0094 1,0001me4-1. 5 h5b20
, a. l .t..Ger rdo M1.r0,
tana .531,

SCLUB, $50,000
ne10 Mucha 3trrenn, 18r
-uf8 lPl'n-de mirmol.
na' q Itndmlm pannra.
rrlrabl Gerardo Maurli
anc 53S.

LY: $35,000
el Maho terreno, brisa
3114 n2gat,11t. 411 pr
X. deso-tmpdaa s rt
tana 58.i

, REGIA: $70,000
encia con tnda cloa de
0prectloo chalet t5,000:
e $75.000. otra 514 Ave.
1rd1 M0uri82M-0 NU Ms-1

CHALET $50,000
rreno. bri0 chalet 7 ha-
o. Otra 0 squlna brlsa 80
chalet $45.000. Cran op1r-
M-0ur8 Mtopltltn 538

Miramar $45,000
aesqumna I plinta. 4 ha
-Ao?. terr.ra. Otra 1
$55 100 Otra Kohlv en
.Nr Gerardn M%,u rl
.olitana 5S
13- E- 44-48-2


'I
PAGINA VEINTICINCO


DIARIO DE LA MARINA-MARTES. 28 DE FEBRERO DE 1950


A N U N C


1 S C L A SI F I CA DO S


D E


U L T I M A H O R A


VENTAS

48 CAWAS
$.,000. VACIA. LO 2lJOR BATISTA. ZO-
no commercial. 9rent2 tra2v02s. 2ua9gua0.
stempre agua, 6 x 50 m. jardin. portal.
sa07, 3,4. ba94, comedy r. eocina, patio, tras-
pa4io, (rutales. br9 m: 4 -3454.
E-248-48-2
914.495, LUJO0A. AMPLIA, DEsOeu1PA-
89 727tar0429. 40920289, nionolitica. 2720720
tr749ins. A`eoIdda S2n Francisco: 07rtal.
77a, recibidor. 4,4 grades, comedor, g4-
lerta, b.fi2 lujo9o, 0ocina, 90'e. 20tr0s9907
1-3454.1 E5-2949-48-2
12 0.540., VIBORA, PEGADO LACI4T.R
ttran"..0 Cal.7da, priosa9 4esid789c70. 40
S26 1., 4ardin972 4747257 9sala7. 0medor.
2 4. b2oo, 09947o9 c. ,ent8rada maquinas
rerren I, par0 i apu'litnento., pasti.o7 I areen-
t 7dn7. 1-:454. E-2950-48-2
SE V EN D EENCLA PLAYA DE BARACOA.

72 098 07 7 270 024707 S E- 2 40-4 9-3
5n mil 8."t. d dera. T8ene 0 u. a 1u9a
y' es t.k co In earle principal. 'S' Coro -
n9. de portal. 42a0 do0 cu2r0s4, ed0or.
6ocna y ban .omplet". Se vends, ;I1,
1.9 49ueb0le,. P.ra 7t202rme0, 7lam7 al [7
x.45. E-32-48-3
RENTA S10 PaRSUIj LS, is APAJ-
tan4entos c7o0 9a7, metro de aguI,
construcclbo primers 50 mil en mant,
25 mi 6%. Inform&.: Permuy. A8ulla
624, 4Haban7-a. -1--ptlnto Gvacla. H.50o XI43. a6 2
E-3012-4119-
V3NDO VA02A, GASDL AMPOU
AGUiadra 7ort90, 16Ar in 7704777770
49. 4tron p atio. 4099024179, $9,7.0 0 7.i70


l079a70o 7 2o 0 ,9 077478.r er .
pit to, 57770, jthro xa99709 27794247727..
pr1A.a. CRentan S12. RebaJados 53.54. Ur77-


HABANA 2 PLANTAS
$1 030o. don spartalnvrntos a] rondo $L8.050
a.to# e. treno ratios. maa, saleta. 44, to-
dor &I frodo, 1ocma y bn-, uartod, -
ahogln. M-4415 Garcia. F-3265-48-1
ANTO UAA VENDO CA MEO
dieho un8 "Joys". 70 4ind 8 que est9. Los
tranvion snbida y baJada pot %u lado. pro-I
x4m2 &I parque, port1l2 4 na. 90let0. 32/4. ba-
f20 modern, 094odor, oc04 ns.0 p2 p past-I
SVAc ANA, 11,00 X-4823.ANA
X-3020-48-2


JOSE CAMPANERIA
AGUIAR 20. M-7785
Compro edtticia, v e,{u{t Hoah-i
n Vededoa y deaks reaprotn. Dlnero pa.
r: hpoecaa o at 5"4.. 4l5, 0.

C4 re0 Plan LoAI&o, 924dlf i- l nl.47, pl [
Casa.7,01 .81.8 0s0/4 0o7042 Ml9 200ro,
fsbric2446n m425 I n.2" "I o Rn.
A47t04r 9o4. 14M077

INFANT
47740 07dpnh990.tr909,L bao.l. 99,7,,07,2. 37,,,,~229 CH; 4ABANA 0040044247 079, 4279 P297-
In4 099 *111&.. 1.0.4400P,%,
J R CAINMA A
ae t 116 rs 14dl :nh oa llll .1111 ll~l
72242400,7298llar~o r 9 OS,., 9.9..
to. V.444. 49400400042041079901 0


00 2l4a 0 9, 7. 1 ,., ,. .

l ABANA, ANA AS
laln4 *'t~r.a i el l btfin tm iiqlrit A r l .I.I;ht LdriiA. c{ 'a~ui ln. ,
Cao It oo 92 tlC0 7.8002. 97079.7wl 3 0742799

IAnANA. rt07 'A 72 0AI.I.42. M41 0EKNA

A l.
RENTA l$2EI, 330,500
9,70,,, 92072725 422 7 ,7A#. oM 17
IARA FANIIET AI


Vtndo 4702722447472,2 724724 077770 l0.714 0777
A470., 0 .7-9 1t1o,, ,7. 2472 01,-,
07t9 d7 10, A ,.,3 277 24 7o.

2720 1 04 7.77, 499p~~l 45197.97490
220047907024, a, 074290774., 27 ,, 7...,,. *oil 00 11-3 9772 0

JIAlSANA (ANGA
Mr 91.1 y lta dd livio Vcd Id,. '5
o c ola. t. a 142 707 1 4rt79l7


ilAtfANA
244290044 2t7,7., 44977a 2777OO e92227727,.o477 .. 7.I 7 -1ha1o ,1- .. Is..... 74440
4.4 n 2952, _____ A 42 7 245.I 530749

A YESTARA N
RtIn, T I'll5r, 1 .:16,16
anqtt , no a aa in p, n. l, ', ", I4
I.747Ipan277.,72.7 2A.,.Ao. ....079
ENSANCIIE AIABANA

REPARTO AYESTARAN
Ca 1oll Er l .. %I 2 14n t qn. e 1a2, 772 x
IA04 M 07 4 47207747 21b40,
77 7. I tr ,74 47s.... , II dIn $2479 00 1 C07
hadn't, ASuSiitO300. A 1 77A
I. 2-d ld ,7 0 427777 4277 ""77 ',7 7 "
4779777 44 7 22 7 .i7777 '1 1117 1115VKA VEDADO CACI
.7077~ ~ ~ ~~~~$7 09,949,470779..49,..

04 2. 7277 .. 7 77.7, 13,~ 77 t7. 4 2

CIunaqtna rail Avi7. ; Mhle 7arl.t 7ra -So
.4, b e 7, p ed... 4 42 4.....
79004247272977722 7422747979o, 9477742 9774

PLAYg TA RN M TA
2.70 0477704492. 497 L~A. 70'7,770' 907.,77
9b41972204, 7229492774 t. 07702927 47777724772702.
59 AD, 979 44097 9AL.E. 4212 491,47777
ed.o704oo 2. 970~a. 422 2749 l re~e
ap.ort 47..nlo.,, 7 on 87427r 79.., entando 7. {{72
094 0777r44 1044042r 906 M.7744775. 7 2
d9t74, 27, 92474209 7,74 -, front.04 4.200

40sf 0 0 4 0271) *oo 7. n9477.0877 2 at4L7 9 409

44474274. 9.722 470942. 974902dlele part..
0474 89.7797 400 2,","249

s VEmlDA. VDO, VAIOAI O

lo .727l2,0. -,.279774 4t- 1,44,47
04007270, 852797 'r770. N ,97 700 1..
9029.7 042,74. et.t227hre7, 14,47 74nign
a5 L0 44474777 1o. 4 14427092oI40 724
V004n77770 paresis 72279 doble07l7, 14 2..
S90do. Urea29vents.4,noran 220nt0Tar,
od 47077,247779 77,Car 094.97-2073-.7092
7acla 02077900n4 $.4o. .02022874190

5729000, 72509 0912, 99-3005-47742

47u9na, 407779999724200774 8ed0d.7 27751
Ior AYA m MIRA0OMA.Drecs
te 072 p7-74 44. .ooo,9 .2 o72 42
42902 722707072.029072 979

4 ANTOL SAREZ

7.29l 27e7.da de. 7,,nt 7 e de27 e. 7 77


72 1.-.470 6. 72F -290 4-49-7


VENTAS

i9 SOLUES
AYEUTARAK. ACtKAmOIBRKA. CEl.
ca 2on99e9n027 a arti, 92en8 solar
calle Abreu e. Aranturen y Villuendas.
10x25 m. a $16.00 v. Alcantartllado. agua,
luz7 tel0fono. In0orr2es Z0.9ueta No. 511
v Monte. 8Fbr0 ca Espes.
E-24 49-4-29
UNA NAVE
Propia par, una nv9, vendo 1.02 o%*a-
ras, en Mantilla, unit cuad antes de lle-
gar a la r2ts7cual77, 272 0m7n0ts de 7.
047790ter0. Urge \0e7ta. Tell. B-2445. Sr9
R-9940 F-2768-49-0
CIENTOS DE SOLARES
raqulnaiv; v eentros, tengo en \enta en
Ved9do. e2portn .4 0, 9reA0, 877272. 24279M70.2
uerejet,25. P7a 0La9ar,7, Koh072. Com-
tey Club, B4I7t7re. N,7anor del Camp7.
1. s7irr. Aleda.8es. Ampl58a47a9. Ayes8-
0aran, Sant-,7 Su,.9. Mendoza. Loma det
M4o4, FL04.on, 7.72a022Y. 7tros l24ares
Con vsurldad terno 0 I solr 40 i .S,$d
d.. G9.7s0 le do d Inform-970. Portela,
O 'Reiiry 251 p.rla ineno 4O7". M-1072.
fi-E-3138-49-1
VEDADO, GANGA $20 VARA
Urn leao agnit'.islo oar en Calle 13
entre 20 y 22, h70n 74mbr0.2 2neol slt -

42404 24.3~ 27 9tm 35920 0.7 Oto13x278 01.
b9 9 lde2 16.110 x 3 9a5 .ra, 8T.0 ene0 Ir-
Ptanlallado Rodeado C251.olearLines. Due-
27n F4W4. 6E-3231-49.-1
NICANOR DEL CA0KPO. 5V2 3O SO-
l 0r 28 m por 40 9. 12 409s 9vara. otto
1 112. 13 pe 9os vara. ot2o 1 112 varas. 14
pe12s var0; otro2 112 %aras,l 7to 1.112
S$12.50 vara .otro 10 lit par 40Osi 556, $16
9rta; una p4rcela 10 mi 59p9 30 m. 417
yars00. $157vara 9 un9latoe40 M.4pr4Ui.
$15 ,ra; 7a es72 ln092a4 1712. 2 vara.
at'. en El Crucero.1 7112, $1739ard
3- 8 7 6. Alpendre 0 E-2335-49-2
VEDADO, ESQUINA, S13,300
19.70 x 22.66 metros
Ell buen uar. t. Otr, .Io lr, sailsle tra.
9 x 24237 mert-s $9.22O. Otto 13 29 me-
tro, a $36 0(1 Otro lit 34 mellos, a
$3100 Or10 x 35 m39 tro0 SO,9340 Otto.
2934 33Ometros 7 $5600. Tango 2 eh.3 inA02,
Portela. O'Reily 271, department 497.
M-1072. 6-E-3131-49-1
Solares, Santos Su3rez
7Un4 7t.ad, Santa Catalina, 9frente0 o-
leg7 i Lo7rdes. esq.7 0 9 7 207 24 varas, $1670
r. otro. luan Delgado. Lfbertad, 10 2x 40
$9.40 0r Vel7.1 1-3"005
12.E-2989-49-I7

ilNVERSIONISTAS,

A VARADERO!
Vend. M do& iote de tararlnoAmboscon
50 metrosfrowl, ea Playa Nort2en
6.4500 y 92.500 repectlvarenle '. P9onto.
\S actual con id>iltl tbn vy trminn de ios
ptt Ienles Can Inmar. ('ana'rino '% Pas o Ma.
A9 --tra of4 42047la922 ii22 Vamdr-7- 3'
lit de gr0nde0 92htele0 en Varadero 7U7-
%r,(, aUllentsr~n vol ,tl IlderIable mentte e
valor de 8s059 terren720 pr2plet0r2n: Ave-
n9da 9tA 211 A8pll.1a c2 n 8Alme7dare. .
102r9an7 oTelti 0W93537
F-251S-40-1o. Mario


JORGE GONZALEZ

AGUIAR 206 M-7785

472,4loo0.7 4990., t .nt 4, r 2,od7o7n70 2 4C7-

jHABANA, PARC,'LAS
$2 0-a2,a ., p ()I,.l 7. 9077A47 9.
7. 14, Mtd 7 72 9 ,0 ,,, 92059 .h,,

VEDADO, ESQUINA
C11.70 7WI 0t. 71 2472 727 511 27
(quall l tiqi, d<.,* ]7 M xM *>;> I 17."r,
,.1 3.3400 ma ro u'tloueoa l oalld.a
4.7 n 1.-24- 04229i4, a4l7 4 9 Al74 497
.9'270 -l ,, Xi. 9 771V 7 7
At 7 P, uA.i2 t222rXm2 l o o
11 r 11~. 1-.1 as 1 10 1 w ,,- (Il,,nt
3147o 2, 2 l0o.5 U 0 24.1 7 10.
Ilbu70 "40 7 e n a 7o "l o 2 3.1 77 a4 2 ,

l-:SqUINA l11AlILI-:

( t M id. a 7.M v 1ara
70 7.7orh.al 72h7.7 221 0 49 0470il7,4 0772.7
,"lia.7.ad 0 27 7.i 7 Jorog 7(hl7o. A Aula
Impot M .340.
MIRAMAR
2t AT.to n I .l m.7.a 0. na. .. i o.,
Whe 7,049,7 v 072,49 2 y 7 0477 .14 A
pod 47., .t, .o a ., 7.5 .. , 4772 710.
4A I4 Al ,77 404t 420 o l 0a g 0 i7 9 aI... 97277o 3r J .205 7 T,0e7 A9r

It4. o 7-h.I74
IgbQI'IN PROX A,,-,-i N ut~a

A. 0 n -7711.1 77

2479. 12 79150 97595 v. 70277, 0720207720ent
720no .1.1 "7130 7 % 7,g. 777,02.,
rI,AOA 9MI2A9M9AIR. 59Q I7I N rArI
"1 p6.1.na in tr I a,*it' a QOnla
,e,7. .57 I4 0 1 8odeal 0V-4 2249077740
414. 02 92 125 s It 3 a 1-i

AVENIDA QI'INTA
C'*rr. Ca./-da ~mublit 1.11e, cll
I M22d0 4.77 87079 aF 00720074 7
'I{ no v a't, A, rid: q,e nel
I unta At-idhta iritmir 1 j, Cre ooti
3~,Autr.06 M 7"1115. FU14
4 A-a4 22224972


MENPOZA Y CIA.
e OblepoA0 Tolf. -NI6921
HIABANA
li.Pt~pt| nr na t l m nd a
i elt e Xt me rs V,~ =, nat
y Sao r a0774 710 X321 n9,e 2 .. 777079 0r
hic,7 d s 9ilt 29d07 v 7Je, 0 7p7,0-7o.722

i AYESTAR-%\N
I 7M.67 9.7W- II.79.3 70477 0.Ii 7 9r., m
7h. N,), 18o 70072. .r .... -I .I I- M .,
09q7t29920529a 8d 17794303 asit17.75

MIRAMAR l
I 4007le 2V4972404272, 0d.. 4 o,7" "a 274 4
s ean1,2312var72 a7024 0I 9777 77 Te2

0 PROL. SEPTIMA AVENtD!
-r. ,

I. 4, 0on rra 42ra 45a de 1 10 t 92. 092

(4209 3 59 909 ,9 70 Cop.$ 9 94042.r0
7990040890720477.0020totl4779774744 Pro
.2747 99.7200.
0,0. 4. 74 05o40, 594que94 4700...4 97t2ai
04422 7949004acrn 20x49728 7029s Preor
i4 70.47049 2 92. 7 .d4 7
0obr.deroa 0779to 2 sohr 000er, pa7

oAMPLIACION ALMENIJARES
o2 Calla 720209. p9eq9004 9994794 02on tr00,
8727n099.. e. 0999702u2 4400x3. 29ra* Pro
-i $79 957 749404. Ave. N4sovena 290879 97
8r4 2e7 P.r0994 0e 4Te7tr22. 77,90909 277
724_ ra 4l7.29O i94.
a- QUEREJET'A:

97t9. M~do 22.9$309 040r4. P007772I 97292
)Iomport4 2,240.
VIBORA
77902, 47909... y 3o. A. Sao Ur0422427
e2~ m 0299725. P4r09144 4. $ y9 7954ar
-~MENDOZA Y CIA.
24.i Obiapo 305 Tell. M-692
79O -4-


VENTAS
49 SOLARES 51
PARCELA DE ESQUINA '
En elt Vedado. Call 10 esquina a 5 if
Medlda ideal 2310 x 22.8 9metro9. -
Kay alcantarllado v yas, cereal del V
fitturo Malec6n. A $40 el metro.
Tells. F-3372-y B.1662.

UH-.119-44-. "

PARA VENDER, VEA A gra
Ricardo R. Arellano. P
Para comprar, vea a

RICARDO R. ARELLANO a
Empedrado 256. M-3753. t

UH.E.2005-49.11 "'

SE VENDE 4
Terreno compuesto de 2400 Mts- 2 c
con fren t* & tres calles y Una nave sor
modern con00 ruld0 1 en el m7tmo,05. 7
con una 9uperflcie de 400 Mts2. to
Tambiln 3 4m4qu9nai de hacer al07-
br9 de p2a9 y un0 mAquin Ade ha-
cer 40ra259 t44as en perfecto tU9-. 9
do derfusn c~onamlento.
Informes: p
EMILIO SEQUEIRA 3
Colon N' 107.
Tell. M-2719.

UHZE-1301-49-1

so FINCAS RUSTMCAS
50 OArALLIU.IaLD 0A 3SOTl, Ol3- n
8ada2m, 420p7opia 0porn an2do0082 I
buenas aguad2.2 2l7rra de la.a. 1'
.aballerfa. Facllldad7 p de pago Popo
36m1,. 0a4erl007 de Arroyo GOranqe K i7
9Rq. S'an C(r,tftbl. -:0 -,.'
C.2HA, T. 7.03. UNDI8IMO. lGINA..
tn02alOrenar. mue9 90t2rr0o, '03ue9ho.).-
979. 0770997222 4722942490. 42000 9742757772C
_f r nla o nlb-u. VO.Jo. d. 3 7. frenite e r d-e b.. lt, asil-
rr70r2 Sant779'o I*% Vedas, kl9.metro 20.
'L0 C4or0 M-_2429.
12-X-2-82-50-2
FINCA, 47 CABALLERIAS ,
V8ndo 07i04 4carreter. PFloor del S .3 .
7ba7lerla7 e 1mbradai 0caAa. 42 cab.1iar7a, C
99n0do8 ..9bue... 77077le 4ld $ ,00. So 07n7 .e-
it. 71 402, 909077927ball4r.al. s 0partaI222 .-
dada9 So 7ntregan co992 1fine7. 7l09n7e
52. Jot V7 r07 1-4714
MATANZAS, 280 CABS.
S endsa. 74l77. p4l4 4n. do9 0 3 l97x72
t os rroi, parts charred, Be do bar.a _
vDar riparlh hlerrncua, $46.000. Ottoa, ercu V
777.90090 090cab2I0r094 18 9924 bu-
,220ato92. ltono aba la2.000 7ab 70S .
-7-Mrr ei., 77l7 ole. 52.40 J ., 10 .
4271 ':11-.F3 291 -1

30 CABALLERIAS
Motorola. 7C.7n1. 1.000,000 91 092i27d,7
747 {el- 97 0r.n4 a tita publia o00.000 9r .
,3142aJ.l' 4rr,77h27, tl an9ord7,,0977 057 777-
e.. It, A .7tle. do. ... .. t'd, 7 ,77,7 0de

-.,


t rndeIo lllna. 110, prB ea b ru bt
,,, An Ao, mhlFrnA,,de. A,i,,t d B. 04
R1.1 3 10 1 23- 1 :1SE VFNDF
l.lfi ll. in r t i'a'Silll IAti2 ll r A lle
MHallnA D t scaalo IVsri, ;Itt ,11
flags dea,-cup.da I n forms, C all.
One- N9,Will, red~do, do 10 11
a #E-29B7.1.
U1i5l-K2473-39-2


ARRENDAMIENTOS

A2 ARRENDAMIENTOS VARIOUS
KARRIENDO TALLER SOLPADU9A
AltIrlc y 1 ut an5 s, orno, t Mladrot,.
.l ,coe il e Hauls Into'rMR Jo.O Feet
n*nd 7070i ..110, Br ijos.
S790771 O.A TB-3120-A-O 2
AEu XulDOVIDCAINlAb P COTTA
072, 77779, t, I'22244 7772 277727
BB TalMDB, PO i allOIK.
I4 .,,40 277 70 a7 7 777,' L3 ( .. EA
l- 7'., 72 097r S 779 224 ,.74,52,7a r

S ESTABLECIMIENTOS
LAIO49ATORIO DE E0PECIALIDADEO
rlo,,t. ht7,2 oolraJoro. 90 .90de a
S270 00772279742 ot 72727o 7 7I7t. "I' .
7elor de 70e42249n2d27o4 e7all 072 7 0,ra
'dr I )ora'or oextl Infeo rhn,iirlla d .-
7* 7 J77e ^7 A r7o 70l1, 7- 7 TelleA7 7 -dy.
r ER 3.0 290623 ol t 423
SIC VENICE rARMACIA COMPARIA
farnaCeuLAlas bar oa. Haban, y. .a
b o9 barrio moderns, tranv ob puclta2
VIe11 l l nii urs~l $I.=1 )0 No hadl-larres ni
OfA77452922 R97 S7n.7 I 97Fer7A9d7

1- , E-2687-0 1 -12
o57T720, 4277.)9ADV 7TO 02221


24 027740.. 07. h ,0 7,. 90902t y .42447 -
K,07 77,77 7772 977777727 *,I,77 2 oo 777n72

7'7 C7 tiara77 2 '777 .20 77 l ,.2 t; 2.
4 SANTOS SUAREZ
o',dbo e a ,leri- .11-d. d l bah'in
q lul "6md- o on vi-end. bu-1e o- et
to 9279r77 4 ,27779 S5.7.100779 7M-64429
E-77 711611t59
72.7 20547,79 C 7 ANA7 do727798o2o.
Ip,77, 9 7402 F. r 0I'0-0-Hll

cAMPNOVSOTICA ENTRM PRADO BE.
,,coal 7o7 0 7a5a 2. 7terre t9729abana,
Santa Clara Valor. once mil Vende mil
n:1e11111es Aceptarla balance base tre '
"n' I f1 eal ont-et detalladamente
Ar.., 97do 1475740 -208-51-2
2 Ap7,OV,.UCXR N0 79A 407907O. 2727 -
Ittite por eut rcar, utn ansc i fd
s1q ,'zato b tAh] lanol,-P ...I
d ,d fh .o..do r 777 7'4 97072 77
_,, t, 8 .7 790a

h,0.9077097.40207, 9809
0r n td-n ,uda de (Carl-
F" 2 9r,1 7, ro r,
7.79.0 904 -297 2-220- 5 7n.2z(
NEGOCIO UIOC L 0LA. CONDTLOE-
927one,0 4 0rvclo c74p9et.0 p7ede7 0-
1,0b' 42707se20ue97779p. 09$1.52


r7.9.771;7r 4224.,70l y 779777297729. 27. ,''
o. 7 7,-ME-2596 512
SVTNDODU 2IA2. NOPITO 3M iA. o7.,00970nformn 7720092222: o do.2,797r2.E70DO BABt 4700 U724 YENTA 02K-
79 rta de 76 7742724 0970; 9002 Barr7t9 0n
0 peso092. 1.77orman do 1 0 2 p. m0., en
77er02asoo 15200099799 9 Animaso, 0.r
"D'00 8407509'. 5 -3222-57-2

C. ESTEBANEZ
Ro28054$ 00.00, .n29 9197870740,~o La eo-
04 jor 4. A7400ndares. 20442to. 17io 0 20 070
raBuenav9t!2 Tell. B-2734 02498424000
5.2214-051.2
VE.5240 URGENTS POll 00U272K LA
QUINCA.LLA. 790 oidr.eras. to7dos y re2-
9- 2, do 02009947074. T2440427n 2 77ue9o9
ratios, 2omedor 97u0000 9795n00r 90-
770 0. 7.89729 2 2e07200190 M 7.072.o
SAMOA~ll VEN~lDO UT'ONAQ]U VA.I..1oi

3re20080de9 7' 72t94070 3072. 45290050
00 5-2799-071-


VENTAS
I ESTABLEOMIENTOS
3NO T UNULA 1 CUOAJI 0T4I- C
94 05505 290549279Y So.. 1,77., 9.
f.u 7494ara lega0 os. Fli-2.24,227297, It2 n

22NDO NEGOCIO LOQa. 01 I.a.'-RI>-
9ns de canto, et42 o 5999294290770- 9
4. 227des, 9 708quina 777 2r 2-o-
reter1 eiclrtica y Cu7ta4 2.Zr0. Toear et
0 275 entr2 95 4 9 L9awtou. 2
E-2933-51-5
NDO POR MBANACAR. TI9EDA DL
ferreterla.t i incanv7 2 24etcn e7027tr2cos,
'n ]o 4ins0527ntrio d4 L 79 74ba 07 .a
rand, y p.. 47o 777qiler. 0Pa',2a Inf
perits C trI A 153, seagondo P%5o Pt'goum.l
trop. 7 P 10.112-11-4
9ENDO LOCAL MODSGA. (ON VIVI-N.
d4, 7isto pa4-a ft7nc9on94r. eq97tt8797 -n
29ato9te9, contadora, re5riae,-d9479 A7tot- N
r $23.009 ntr7t4 2 4p7r 4 n-.. 0 427rt.
a5nt AA al 19. Inor904 C.1, 904,70nd- P-
.l9 pr0d8r2 d9 la. V7bola Si r. .,"
eif. 1-75694 0.25117n-71-2
GARAJE VENTA GASOLINE
Lo m 7Jor Santos Sur,9 0 a9aO.. .
04 a9u7to 2vjl4 8,9enn P4940, .
7a Wi tm o. m977d7o, 0r2i 7ra 2., 2 -
canima '1baptsterI., pintura '11. .c-
or4o. $65. alqm7tler $15,000 7S777n, o4,,.
rio'o'., it Indalerin 363 cast I,ntilla Saii-
os 2u92e0 1-4002.
F 777107 ., 1 $1
BODORNA VDERI-RA TABAt O9. I,9.
7r7 r27u a7 7 01 999707 u 2 77, 7 7n.77
7squ2n07 N'0 049,24427. 1o C 7e .-I .4,et,2-
prerie muv r-onable. Into,,,. M-48SS
A.li. y Sa t3 Jose.
4IM LOX3 J.oL D11M N A m VI 21E .N.
da, bodea90 0r7lla7 cafeteo,,r -7 7 9
-11.. tnd., $601, e zn a ,
, 7. i 7, er 1 n. ,9ent9at. 77. r"'7,
,e No. Po PAIs
,' g R- 1- I '1- :

GARAJE Y PROPIEDAD -
EO7ra0e27 4O7 7un-A4l7, vents I'l .7 5l
02,0e77s2le 992ntrad8 do. 8!callen ,7 h e -
la2n9 s, 7fabricaci 0 7primer4 te, 7( ,, I
en9 o cr.t 1 Informant bod02 a 0 1.
E T MaioJa. M-4475 GarcIa.
BODEGA NEPTUNO
97778nd4 ampl0207 3.00.. 9B7-229042I7
-rids itmo cilidsides, monb'i -ro oe
o7, sa2790297772. 904d7902742' 2 7727279747n29
77 092270207. A7,,t2n7 0907779 7, 7,702779an70
r._i~daden n"e"t- apri- rr M4;


QUINCALLA Y VIVIENDA
La regaina27 2 er 99$3000 9207771949 .77-72
ten- n -in ca rn- barat, afr van-
esbod'ia M09nr2q7e 0 ,'% a 44739
G." q 1.; ;.,1

LAS VILLAS EN RODRIGO
V0nd74 f044b2i27 do 7 oI2, 00'.7n,277- 29
716n d. 5-c to*. u ,I.W.Je MA 990.00. Sr
te -7 $33.2 000. 1nfo7es ,clo e an ('a-
tl Y0 N 7 .13 0 nt02707 7 o 5,,r: 0-L77
7Alpend7 R.9 -2976 7 2
V7EN2DO4 EI 0 E, T. 1119A PASo.
2 t77 da f78 10778L7r 74,p. 7a7t7r a99
Ia DueAo 0etferm Ol.,2 -a. SeorA
,-2.4 25M d obr
SE VENDE 199
A 7u2 a 7o9 a 7 Cap.7l7ol, 6,,4 7 l2.7 7

A V07 E 401)79 7 7 C7948
rretera Cei tral. tlnin I~n.1 11 P.1ta
X r anos de toda. cltases. p-,'".rtdo I


naoo \eda N4 v pu llti lp. de lujn
504947.00. 909 .7 .I .I771946
Pat a. 4cvn .1 rrlat.0 sx 1
dr92770, 7277V9 0074 9879 9d
p6ERC.U, Ras9vi09.9074d A... .h,,
Sedan. 44780 pur0700449 ny7722
I.dalI, di T, r 1-1ao, t ll.
Prrc-I. m6dfro 'relf'(no 1, 3236

V7 7 . 287 19 .4

O3 AUTOMOBILES Y ACCESS.
aB 2E1ND9 PLYNOtTit l 114141ON Ia AI-
I7ddo. 7277 7,r2t,, m pll o'7a f .72,,7a r


d im pa ri-
Virludlde. (lf 32
53 YMN-D3U XM 930i73799 00400


0o0 OAA ATA O'U0A OOIVRTIWUL
P.7 (.o,,,. lq77In. 767- 77In, 2'" 7rad ,.
,,. .. h a, p n.......... ,,
,, 9, 77.,0 '"r,,d77, ,7,,7... .. 77,77.. 7777,\ .ROQUi-ALBERTINI
Humboldt, do Infanta a P.AHORA CON

VESTIDURA de PIEL

BUICK


1950


CUALQUIER MODELO
Y COLOR


CHEVROLET


1950

VEANOS: LA MEJOR TASA-
CION POR SU CARRO DE
use.


DE USO
Voa *moom carrot y olqa
-nuastroa preclos anies do
comprar. Somos roapoasa-
blem y aoraos en nuestro no-
goclo.

CHEVROLET. ....... 1949
Sedn,8 4 7p7ertas, tujo.
CHE'OrROLET. ....... 1949
Sedanet 2 puertas, radio.
BUICK, Super 1949
Convertible. 9 ad77 7 extras.
NASH...........1q49
4 puertas. Abassarl.r, 6 9clindros.
MERCURY.......... 1949
Co7'0eo'lble. 79970, et0.
CHEVROLET (3) . 1948
Sedan\, 4 p2Uer77, de lujot
LINCOLN...........1941
5,8an. 4 p72:00ta.99
MERCURY..........1946
Se~dn, 4 puert2.o~s yloi
OLDSMOBILE... .1948
Sedanet0, 2 p97er79s. 79840,. 6 cit.
FORD. plaicorro ... 1946
OLDSMOBILE... .1942
4 p900rtas, 9 cltond'oo, 098i0,


Acopomaom mU co-ro ..n cam-
bio. Ampio~s tacflldadas
do pago.


.ROQU:ALBERTIl! -
Humboldt. do InIonta a P.

C-429.-3.-0


VENTAS
3 AUTOMOVILIS
SA a VNtOLAT 1939, "TETIDUXA
p072777.70 ,-u77u9 do0r n7704, 04h4779
7707,5727722072777.77277~ h.4 779797 77701

9'DO RADIO MOTOROLA CON ANTO-
n u adaptable .aI Icu79.. 9 a4 u27 7 9e0 se
7 Cal9ad9 N9 233 ba4o0 Vedado pleXaun-
77 p"' I1n-l9a7. E-3330-33.2
kLQUILA Oi CU*AI COVrn TI-
bl. "I, 1 Can~ae.De~de$33o
n.I { tte n h,,f( j t, r,- altt


X T7N3)5 OLNDMOUILX DSL 4,5
*,,, 7770l 7,, 099779 977r0.0, rad7 7
,- tjd',,r !" I- Io, f ,n I $ 3.
1- 1 It 4-.! 24
S NAS It4. ESTvrPSDAMXTE PLAZ IDAo
9in 7o7 1 8d9 ,. refecto 0, aparto calefac-
]" 4770 0772044772079ll770a4. 7t77 n0bh77
0 9779. $5025a70d0 ., nl7pi7t7 A-4407
roto8 \ ria niar (k. AM .~a o Cnil as.
7220D B 2E'll f, BNO-B2y5. 3
-,7 .E- 31-53-


3I.DSMO~n. K -3:7 1 4U:T. 2A
N .77770 0an9l7 9radio0, 72o779 bla7n7
;j no I-e'if B-A 23 E-2674-33-2Bu G 3ue DODAE FlA 194E.
9.n 427 9222 72d879. 4t0 42h7be,0d9
4 ran ..,o a r y 2.1,
27 77 0 3 E-3173-53-2VENTAS A PLAZOS
PN FVold 1940, $85000;F u 1k espe19
Ir.rn. n27 e 7 00OO: Ch7r22er, 7 p.-
1, 9 9 41, DOD0 30O; Strdebmker Comn -
I 4-2,I $ 27122 0 P lyni. outh 1942 $0 .00-
I < Ul ek epertll 1940, $8 00.0, Varo s
"alnlnnepleprto. I.'caret 3"en chasiss 1931
sl 1 4 .119r, nS areas, Marianno, Culr-~o.


,7 .2 nyo Mn7 E.0aS, h 4eblincro-
92 L7 7do $27 77070 L9, o rie por er-


oi VENTS US a PLADALZ44OS
pe2r-.ti V d, 17 m .n 4 llo|l il-.
.,07 07 p 794. ,_47 e0 077.07.. 5 n N

R4.7 7 1. 2 1070 10.Mcho. .
CONVERTIBLE
7 40BY DE SOTO. 1944
Re \endeeil convertible rn II1 do
de LDE]taban vO]n ro o J 9
IIIn 794.$617 0076 7 e t7 7 942 7
970'b'BAERM 77 .1 0. 11947
napdnsest 4me r qu e n-jevo Tn-
for4 an4", Sn 0280 iglet 764. n 7re
SLDEOBuAl 9 y Soedd N
UH-E.3273-$3-2

CONVERTIBLE FORD 1948
Radi7t7 . 2 art- v 7 p.9 "7 ov. .v o1r9
e -1 9 ps o pe lason SU. 1 T9 72 72
to nvie Tr evh. .1o braa, n
'rni ,pnt"Ila beigle,; th ,('llh
ft 11 y iro VR-51arken 'Aar.i -
.A T, 470I .Vb qu 4( ., 9fn
"'s, a..... A......... N9.....Ila-i

E-3780-5349

YanVrlOeN DlO1 O48tCher6Ole

Sadshal'a. ,UT u (,O t eH* a Lu e-
T.d. 'r vh. .Ir,. U.
1 m0A7. 7 19229900 00.17.lrrem all-
Al d pdtpair) -
JOSE MNI.ELIAS
2.5 N" 17 esquinanclioital.
E-3179573-36


STUDEBAKER

AUTOMOVETILES
SSTUDEBAKER . SO1948
Land-Crulalr 4 puarta.
STUDEBA. IW 07 090222948
Commander. 4 C u d rt .
7STUDEBAKE4 2 .0947
CommanA er, 4 ouerta
STUDEBAKER . 1947
Champion 4 pueltas.
STUDEBAKER .. 1948
Ch7mpon, 4 puertas. -
STUDEBAKER ... 1948
Coupe b patrol
RERALD eF O 1947
Sed 7n 4 puerti. .
AUSTIN .' . h. .. 1947

774 H 270. 45 4024077. 27,
(Sd a 4 puerli l. i
.JEEP Truck. ... 1947
Doble traccleinBABEM ODELdelA 4
CarroeHROa e l 4ac.
TUAREINB"CaALLERO"

CAm onAG P
VUTIAVLS7 BLANCA91
DIAMOND.R TO. .. 1942
Carrocrtia Vilancha
V..ro LUYC-4O TRADING
Calll LUT;ra H IP 11 t.ua6
STUDEAKER. 11-.1947

Gar nflasdoe
S ATUDE AD.E. DE PAG9/_UH-C-928-$3-
Vi-iBa ca


MOTORCD MPS. 19.
PrSDidenBeR D. Ramos.
AGENT AUTOUilZADO
del CHRYSLER, FARGOy
PLYMOUTH -
COMPLETAMENTE
NUEVOS
R(N EXI87tlNCt^ r,,atA
KNTIUKGAI.M....IA'r.A.
Aceptamou carro. .194
Cadopaeono
"200.4420"94 puora2250.9

PACKARDDS d0l 41.

CHEV WmNROLTO AVE 4099. CO-MOTR COMvrtbl...A
AGENTE AsTRIZADO48

PLYMOUTHde4.


ACupamro puecoro ern
perat. e pugertdor).

BABRO DODE USO:4
BUCKEVReLE 37.47


PACionRD dFAGO 41.k


BUICK, Suprev 48
DODG deLA46.

PLYMOUH-del4-8.


-2


21


el mejor


CARRO DE US0

C- 914-.93.-28CALZADA v F

VEDADO F-.4182


Oldsmobile 1949
SFuturamic. Sedin.

Oldsmobile 1948
Sedan 78 Hyd rado __

Oldsmobile 1948
Sedanetta Futuramic, H.R.

Lincoln 1949
Sedi4n, cuero, radin

Buick 1947
_Sedanete Super Radio._.

Ford 1949
Sedan, muy burno. $1,55.09

Dodge 1949
Sedin, cuero, nuevo4 _

Chrysler 1948
Sedin, cuero0, radi7_7

Studebaker 1942
Sedin, muL _buenor7 j od_0

Nash 1947
CupO, vestdura c89o

Dodge 1947
Sedi. 9,cu 9, 2radio7 $1.550

Studebaker 1941
Sedin, 2 puertai: $3.M.__

FACILIDADES DE PAGO


CALZADA v F

VEDADO F-4162

E-3156-5!-2;


S. LAZARO y BELASCOAIN
Tolilono U-2555 y
Caliada do Jwia del Monte
No. 1559. Tell.: 1-8090

CHEVROLET 1949
Completamente nuevo.

CADILLAC 1949
Completarnente nuevo.

BUICK 1949
.Dinaflow, radio banda blanco .

CHEVROLET 1947
Radio, Fleetmaste.

CHEVROLET 1948
Fleetline
P I S I C 0 R R E

CHEVROLET 1949
Nuevo. de paquete. c0rroceria
metahica

CHRYSLER 1947
Radio. muv 94eno

CHEVROLET 1948
SedanoPt'Ot r'-.2

OLDSMOBILE 1947
Cqnvertfb)p H. 2.'' ,.2 "'

OLDSMOBILE .1948
Pult Uramie Spdianella hanlda
blancmra dio

CHEVROLET 1938
Panel. 'i toneiadA

CHEVROLET 1937
Panel. 0 to0nelcia.


CAMIONES NUEVOS
Y DE USO

Facildades de Pago.

Acepiamos carrot *n
cemblo.

C-,9S343-53.s


de Bombau de Triple

Rendimiento

USE

VALVULASRUB-STEEL
ESPECIALES PARA AGUA
CALIENTE.
*
Diatribuldores:

MORA-OIIA

Company, S. A.

SAN NICOLAS No. 105

4C-935-54-21
55 BICICLETAS .
,i \tN,,nI I(J(!I[TA. SI E, ,TR.11^.A
7 77, 0 2950729, 927799 0_ E 1t-$-:

56 MUEBLES Y PRENDAS
OPORTUNIDA.D VENDO U N CHIFTO.
. 0227. 7 o 772maq7.772a de co
__ ,rc: ,amertI P barata y tre
sl F.204-5N l.'
DISGUSTO NOVIOS, BEGALO Pd
7 I~-,,229'o. 9 297o 3 72 erp79 7o.

c, P.,O ,' -\ c.,Pa.,.je
QAHOGA VENrDO UK ,Y'JBOO C'OAJk.
",7 9, l 7 : 7~9 0.7W,5 '7 72r7l2lIt ICDO Knt E0O1O R SXF E, OOD
...l amp~ra t..acarat, amt|
'027002 2512 0508.0l 04.21p-fr e N'\sf' do pOr \ cdatjm ttl
7~~~~~~u, 0.'9779e92 30052

2 ..' 97'2 92-07727979 02,9 p-$$

9t N. ,0did"
e..* enaf. ; -, ,- ,- ed.r ul',-' onda laQU"
r'vc' H"p;.^t S5bai-? earto
I'''7 77.2,779.7, '400
-729t29729727-7 Pr .20977 Vantr-
o '.770>70 .o'9, .


0 2
- J7


ANO9 CXVIII


VENTAS VENTAS VENTAS

s3 AUTOMOVULES Y ACES. S3 AUTOMOVlLES V ACCESS. 53 AUTOMOVILE3 Y ACC.E&
4MIFIri. I 4 P TAO. > O 5S URGE VEXTA PARTICULABr E F0OR9 EMMARCARM59 V fDO LT1MOUT
(',,b' 4 C 1 12 9 27PIP2RTAa. 2-,79 bo E 2. 7T o-47. 7T LI 4 4 r70 2 J29 42
C poub n~ b.4 A .74.4 radio. Sbo- Pl mo.th. 13 47 de % 0 ,4 p-
.. . n. . . . d .. .. n .. . .o l 0 n z a V e r d Ie A" I
Pe on- rnpr l. i it A-8732 O lr. _AAs q U rUahn .'n", E 2M


1H;- pillladr dP lfizro eftlpidmv ,<(l 1 in Po carnbto pa~m tlinnri de 50 lln-or g- I0n-5*-!^
....^' f ^"""-^ ^ I .......... l ......URGE VE TA
( IAN SGA: $1,. -75 ..... ,,, %1 47n. .. '... ... ..AC 42C. -, no. NO-
END NUSee19 Fl in, neroP-. \ BORA ALEGRE 2 ,e7 s A -.n f ",dAd vn. id.aV -
Pon tiac IAS nu %b ........ 10 -2 m dra.....
P,979972.o ~ GRAN OPORTUNIDAD 2 07i9079 2 2 0402004

d [d;r .vo. et. poc uso Buick S^pe |7 Buick ]-'.^ -^^
I. itd _'l I Pt) 1 ol~elble p r- u r. 1 I, SO ~ l tze Pr } d lu ln
Sld 7"47~.2 1, 7P, oo721,,din o 2"',2 *77 lt9 lg. h-.11!el971n


V edado. F .-8680. 0 ^ TeF. 1 1,4b -up -. 5 sawn
Che r lt 148,Fle tlnen .'gi frl I ie vrate t 4ec e-2 S2 O 1- t n n &I sa.Alta
r-n- 5, an f-11nad. .


FINANCIAMOS AU7TOS .700722197 9o7 .._-__---_,__ _________
iS,e. I mo d, o mpr, r n .et.. 6. ,, 5" DO ,,? ,' OA I n~x O
fsinrpr pe 7.:- ,re- 9 7 0 5G NTA
ra iens utom4 vH v necetta 42 ne- deN 9 pa ORA ALEGRE !\9 PRIME^ o2 l.TA AZOAaL -5 0 S-
ro. 9 I on pr et c2ts. Bimos 2 ckn 22 19u E902r2a4-Ibi1 .
due,,49..0Vent. ohpld.. 42 417 9,k 9 479.941 .18 N-.1 37 55vy 0 1 494 UT BUEN2324AS
tln MFn7.an1 de G5mt. 407 Area- J(t 'I .1I. ELIAS ,^ a ^,r m trua ct. Ve. r*
H, N* 515, entree 21 y 23. olo. 21 2422 -1,00F-17. Ili, d Met.4.427.
V edado. F-8680._300i dp 2aT .IdI eFas'2.2p .. 5-0292- 42demo de 9. II y de 5 .a 2 2 m 29 N7 1 e.quina H hospital. 90-2o"*.4-0
HIZZ DE OCTI3BRE8 Y 30050104K 004 L9I WRCAm DCDO COWNl ATO
_____.___ 323______M 9Chevolet 0242 $40940111) 5n 0429n. .72.221409
.... .....3.B-i ,'7 ,'" n,.; r, '* . .
FINANCIAMOS AUTOS -2212Ms ATO
j5que uted re.e o0 do.e.2 del 2 fo A T ,DODO GALO3 B1CK IM,0. A0O0
10 en adelanlte no~otro> Ie 'ac'h- Open'actS1 rapids plains cninodn.- n'lro lodo 51.3sn. cuft CheVrolet I-a.
2La mod eo p 142 *52d17n 72la 4antda 70e 7v2ero72on09ranttiobrev galo *2
A to iar 411. Dep, 400,' Of9c8 d4 0 9 0 2 4 2 ,1 4 9 79 2 1 0r 0 banno. 77na CA tainor, y V en-o
2 Q .07Cm Ed co IDAL Ap97o 24l ]o8 p|2.62nn 1-7227- 4
r se I pesams o n 97 709922872- do 72952 PRI74IAOENA 703 RAZOOIABLE J-09
i7& Manz~An:do OdMez 407 Atle- JOSE 11. ELIAS e400.72427200. uick9 chlen 02240'902b7 1147.doo .de 9 2 76 y^ de 2 a 0^ 0 M '- lad, Do a rn a I p. M. F4M
'25 N' 17 e 5quina Hospitaly. Z.3014_0-2VU24aC-11.3-532 Vl___ _tI _ 1_, m MILUN KLODEI0 A OI 4SA-
E-3149-53-28 "I0Me 072d00ll 9.0 2 on aMmblo
72-3779.12 ,24 ..'. 70 7 I Narro 229vo 8 .dado.PISICOR EL CAE FORD 194 1._____4-1

r..od.de. do P.,0. D k JN I I Uu ... .. ;. .......l pi..rl... .010 dl-
JOSE M.'EUAS T I ^11A ii.",-,,^,,; ('un^.B^vi
25 Nn 17 es qulna HoI pital. i ,l.1 i ..... U:rn co n rndio i1a0Ob ooV
E-4 _-522- 9774 0_. Apt 281 7 7 70 2 2 73 2 709E-3049 -S3-17

UH-F-16-5a=Ba- u \ TIe 1 T ira o en radio MOTOIO-. i -

Aluiaml uo porCRR Eus 'e^^^ i
n001 o m er es. G raje77 O7i., c-0913-78,. .2E-207T- -924 m 13to


Comptelall 612. M.2424. CO79N7VERTIBLES 7228p7O97a..'. o2rO94242970 r094 Cs421972r
9.994K-19-!2-9 Catl 23 N 105. Ente 9 I' 227797202 7021011. 492t1.0 73054 I-am

PISI-CORRE FORD 1948 ~-5192.


Ei buena 995479904. p 4 --P i9nn GA n muO buRnD condlRTonS Z 4n
JOSE M. ELAS. I A 1 20 7.9 l .7F 7 t va eie. C.g y,. tteo,

n ^^.A- rLI< IM-UL^ .. .. ^, qU c/argadn eMtra. Dodge 1942. Hud-
25 N017 oqu InaontHnetal, convertible. 3 24 e .onrmd o 1,00 n.ncl-b~lllnlloU. A.t n o A capar6. Tratl chaler.
B" upel meror 1ne9,. C PONToAC ..... $C 1,000 BA_-3Ii-5f-.Av
MEC URY .... 1948 ^|- plimenr .... vo o, u y, o
TUNDO MOTOO2OLUTA MARN U T

Gu l l. CARRO DE USO D~da4,i~ualtrlcm

u i .l . . fn-a nu8\v.s. SB da s rato y con ta-
Amboquilam con fuelle utomrem i- CALZ1A y F ,- d 9979 7r7e .Totni M -.LM


co, radio y otro, extra V E D A D O '. --;< S. r T rU a60.
nDR o nieses.0Gaaje Oti. _C-913_3M3__E-28_____3___ i-u7-5"-2 Morn B
Compodtela 61-1M-2424. 729000UN3DODGZ DR 47 OR 4


.. dCONVERTIBLES lrtl *u rar o u hocn. Todo o


Humoht, de Inlan a P. T OP A .... e T ue----.oi .P..
CADILLAC, 51,250 f Orms ,en141a M igue l44. 76j, 9tr
UH-E-466-53.19 Sedmn 4 puertaI. O7790992 l 9tol 1 M. X-B27.2--2
IIrCXXV 4OZ rZT 1 h49, 0n'*ACn 194

^ ^ ^ ^ C-OO.M- l ^ ^V ^ T,^j^ con nU,,*OR." o,- n facllldadss
;=^!!C^BB"^a^^^^MOTORS ..... ,~n^~f n~ casl -->!. Indantit. l5.T.
APRENDA ....S^-
SR INCOLN . $,200 9o Q10A99V fresc.C hor

AVI eO tLA rTA iL. DodIge1W442 .
~nucva de paqueta prs ftnqutet yats o
C.over bContin ta o AGE nT e EN LA rtihlAB.NA r9e9!. A e9o07m2 r ot.o"na .ci-

rConver ti b l ep, D l ba Arntn. ,1rn Grhzlf. Connha M Luyhle.
dJma)e --|l~l~u-- aa II *l E-M0S-M-4 rTO.
BU1lC( ,Super. 1949 PONTIACZ.._._._._$_1,000


do T/a--, MiS.*'..piu'- O |1oPI BUT C{^ |7 APARBATOS Y MOTOR"S
alU M n 4M*>t K ,J | Taller Carplnterta pot lmtemlI du .
Cup6 coHertOble. oNVSIOLN! 19U9 LZRT"LCN.
MERCURY .. ..1948 a92779,2995799 bahao Y on0 9 fa-
A mibhos con fUelle autontiti fCF. 2 do t29 r., P 7 n. 7
co, radio y otror extras. VEDADO 1'. P e2 5 r. P
HAAASE VENDEN '"
PARA2195079798 4779T.19'
ROQUlk.ALBERTlNt d9 b09)200729 2977722999'eon9on
IHumbioldit, ode Infanta aP 127.3 77, 72971720 0 octn477. Pepe.

Mo-U VN0LV 1 pal 1 yards, recon19tld, mo.
TR O P jC A 1401 (:O%270027970hl, 1.742227221939.

tor Diesel. nuevo. 1 pill /4 ydadie
'^ matzo ^ ^^^ ^^ ^ reconstrutda, motor Dl~iel nuevo I
de PagoYse oanv r,-c/ ardnsrenctaml*PON TIcAC Permanente |"ant,
APRENDA MOTORS L Vilvupep, M-
is a54 MAQU INAj WAA MAN1EJAR A VEig4O PLANT mL511,97CK Sz"IftW.
moelso l. ra D l"L00NrOL AGENTES EN LA HABALNA r992 42 072y4059044220 4709409990&.1I.
rrawss ct oesm doDE 101222 ;,309 77909, 0409010495. 99422 4992
riwao.94l inm ... pwemu af a 00. DE 42. 22~ 7709707. Cnn4042 029L~oyarld.
dreoms. 634"t 400 one Em -20-49-94 M.4 9
mods Ploave11goas daea.APARATOSY ORE
GRAMIES FACIHAI)ES B -U I CK74al. 247997247.pa 00094 osof it9.HAVANA SE VENDEN
#AUTOMOBILE SCHOOL( j 3 GOMAS NORTHWESTT" '
Morro 60. 195 o'0 1 PalaIYards, recong~to99da, 2229.
otuido. Motor 07.4.1 2499720.
2J22.C19.97.2 40499 'Pdo 02n 2/4ya d i 992-


PO TI AC Permnnente 15947 0042-4
*Si Doseia _Vi1vuluz
. PAGINA VEINISEIS IDIARIO DE LA MARINA.-MARTES, 28 DE FEBRERO DE 1950 AkO CXVm


A N U N C 0 S C L A S I F 1 C A D O S DE U L T I M A H O R A


VENTAS VENTAS
56 MUEBLES V PRENDAS 56 MUEBLES Y PRENDAS
DIPLOMATIC EMBAHCA, VENDE VBDO U NTGNOlTZ POX DWJAS
20uego salS LaL. XVI ,rolo u. ni.r nlo22 0, 1.
doroado complete 72022 o Re- donr, I.; .p ile2 a Sn 2tr22 0 2 2Ilil22,022,t o,. 022-
vmng tranceselasito, 22i22n2 .0n2pI2 t2 .a ,za0022,0 2217.0. 0- ap0 rat202 0 --
350 0 0 Nuevo 000r2na .315 2; 002q2ul22a2 l 0A0 % ],,s 2200 2n 2i. 012,222
L1altad. 203011, 5 1 .M,nro,o h t 1- -1. 0 S2 I -
URGENTE. JUEGO CUARTO. 9 PIE- 2
zas. color hueso. ul2in2 o e0- 2l(. hula- JUE.OO CUANTO DE8DB $35.001
con ca0lon illa tapoadon todo caoa 2rAn22 010 20 00plaz00 2sal2 a lena-o
egolon por embarcaro San R O afael 0220 .305 20, E pa20.. -, "*.p 0z 0: 2220 2020
ley p0200 Mao0inr0que Niolas0 002 .o,0r0 20000 oo-a o 22220000nr,,2,-
E.3139 SA: .-r l A te-nd,
It~^ ^ h^. "'u'^1 ;'. '- --ran u't" dn mr5p'
JUEGO CUARTO S75.00 ,,.0 ,-t- 2fFaI 'll" ,2 ",-2,2 pe '
Eleganttsten. oquet. -,der,,- a -a R. ,146d Zn e) ~ f,
oLo o. 00unas interior u 2t2n2 2,po.0 01 00p0 2%'-T
_onedor eo pleto iaq-ea-ih, nrnhF -I" ,4- ',g I I
cuerpos nue%'o modern, Sit~s 74 en',t
Ray. o S San N11-1 F. 0 N OA R RATO J00EGOS ALA. EgTILO
F' 0702 1 ,;*oloe. .g.1ofrnO sotodn Tambin0 2en-
ran I" "". ". V` p -lprJa- Ag-riflet 472
UtBGEPNTL1MENTE VENDO 2 JUEGOS. denrp-mWnin 210. 1I a 12 2 4 a p m.
cu.rtnc aob 11.0.omedn- r-JfSl Singer--E-2117n-.56-2
_020n2 o dmb2n0 ]as , ...... 0222. 0 2'200- 00
mer Sor ilerr ql ll _an P N R, Y REF R1G ERADOR
30i2 EOohOar 1222l 1222 00plad r0- 0 2'2gh00,0e d 6 p- e ntl 0I0.l len 20l2
F267.2-002 I 10 a 7ot 222,22 d n riorntiuvifln.e 02 $7., 00. Vitalo
n' "" b''l". NI it,0 Tl eS DE, 0 0 l1 2 Teti
J 'UEGO CUARTO S0.010, OTRO 3 M-3R 7 IF E-288S0-NR-2
cuerpos $98. uoo (2,a2ba $19. 2-2c222do,
59. 02lr 00002-Ren2022022022 0ha2a2200 ...NEVERAS Y REFRIGERADORES
-hofforrober. $45. ennu. .$20 todo 0 A B CO :B C IIo-
dernin Sai l naquliln30 e111,1CeMonte \
00 0 F-2702-5-5 LIQI 0' IDAMO4 .rfFRIGERADORES CON 5
.6.__, d, a_ _n__2 ,oden,, planhii A
L2'VXNG300IX XOD33UN22TA TAPI!pai, 2dd-200002 22 202. 00202200112602--
-2 0 l02 0 f22 haI,r. 2 ., 0,. 200 S Muuo l ,2 Nr hl-n Toll A-2359
n hrz2nso0 --. ,. IIoo ., .. .n", 0A-32. 7-NRO
0an0 1 n20 on 'o 2a22la2,'.:,02. To-f-
..... 202000 -. 57 UTILES DE OFICINA
;ATZNCION2 0MAQU01771SC RCI320R
'033O H LA& AK NT22 372O C7 3 0220,200 22 .1 I" 000222 I2 -'
t 3scuerpr' 'l n, gp~za .]P harala Inlf-rrersP" -.' r h 2,
2.020 ,. 22200 2n 1,-2 11 0 r.nt20., f I 0,-2 -t2 2 0 A20 q1- n,
0.000'02..22002200 2'20..7... ,2,.000
.A hraJa'- .]-,.' iVEN'D. I(', lJ- l DA L.LS. RELOJ, VN
0.0n oier -0p-al.rie2n-t'- bn, -

Soberbio Juego de Comedor ... nrr.tal ,,S ...r.. Noj -2 eg...
]r01o rln enii scpn 22.!liro22 a 2202 u7 2rd
de. Be ela dener a rs ,'e .11 d............ .. .... r e" d* tportrnodai E . .
,' ... ....... .. ....d .P &. B OS de E O
'I 0' Pr'r"'. A-o-da -. parwo2 ,l
InPnr20me, dM-444A 2 .0736"S0 BUROS DEACERO

A1. 0, ,ITAD COosTO V,,DO TO. M quinas escrlbir, umar, cal-
dn* 2T22 02220i22. 00 2r22h, 0 2Io', C ]ar. Protec tor choeque nue-
.2,,-,, 2,220 ,, ,:2,. 0022. n , 02,,-0,U,-,
2l ,02.2r 22--- .2 0,,,h .2 2... VOs Y 22SO. Bur6s acero. Cajas
00220 2.0 22. 2,, h ,, ',, h 22 .at'0.2. 2",, hlerro2. con0 adores, archivos, ar
S2 .. ,, .'..... .1 . maiuns,0 tarjeteros n Kardex. bi-
n,, ... ,.. !, l .. .., . .... .. / ~bli b ote a. "La Caosat ;l.nz, ilez".'
i 2 0220 22,22 ..... ..22222, ,Cm po.telaN v \ 'Reil, v : M -86:3;
,, 02...22 .,2 2222, 2 0E :i153057219
2 ,.00,0200v",,0 0,0,
2r00O MAQOAO 0IN0 2102I,0 00M2222 I020 2V 00NI 20 2 00.0MI 1GNI AS. 0000F-
0 22n2 22 0 2 (,lrloha, i. . 00 n_ ',,0l,,o ,., .020*220 .2 2022022
r, (d ..o...d 1 ... ...... p ...... .,",22222 4 0,2 .
0,0. .-rn l '1',l ,'22,2 00 0',.." (2 II 01)1
/t ? t, ...,,.,F -3113.5-37-10
(is V220000I 370001071wVINy I
57 L MUEBLES DE OFICINA
Minlehes y(f2r2ina2, 2aja2 cauda
VENJ)O R1 F C, () O .I I'E (;G() h0.0. ;2rc'h 20 2.2e2antes acert0
P r1cu ro Co na o l2 ti221222 231112 r ',;2Jll;r.2pr'o-
pie0''/ l00 IOlIOU -'2 2),2 (c 22'0d2It IU-lJ' I' ll0- 2002 l o l22 2 (e'I 2 2., 2 t t' ) 22 2
niaciIT-irit2l, 22l; d e 02i20 h bo.,., "0' \,,V 2 22 "l.a i (0022ttl
vin n hfll t;,?('[2 t l lb 'o 22 h [1 [',11"'0 9 222}!, 222tl22 M ili
rad o r C( r n10e v 8 22 I220'' 2vv, 111.1 ,2il \2l .:> i I ot .'v "
ta A'1. 1 2ti0 12662, H rilla N ] ':'If 7 1' -2 52 .'
_________, '5 RADIOS Y APARA'T0s
olOllrI 11) S_0 -NT_ ELECTRICOS I
||lo ...., \. i-0, ..... ... ( AN ( \ I N I)) It.'\ )lt) 1) '.
022 2 2220020. 021222........ 2. ,
2222 2222202rl 22 ,,-.222 200, '0. 02t.220002022,t II 'l222 22 '2222.0222.222'22t'

I Iae ll l ll~ 11. 0,t ,h -,t ,
l2l02 .222,22202020122220,42,22.... .2.. ,"1 20.i 2' 2202t 0 2'01{ 2 2'o{.lt' lt*


$1 pl ,. ',,.,, ... .. ] ',l N ,TO ) ]. 'a T v'' h '[h)
22.2222222, 2, ...,, St ,', ... 20,, 2, 22.2f 02201002 2.0202 .! (22
n02 ,022 004 00022222 370.',20 ,, t,
..2 ....2...212I402 '...... 2. 20 2 2 2


2 so ooo~ A\\/AFVOh AS

57 UTILElDE OIICINA jL [VQTRICQA\S


Miquinas y Muebles 2...

Para Oficinas


2 002l2t220 I t, 200fll02'rhell I. ltllh 2 lllo'tintlr oo (ii jo rti a .
20l I".tt 2r 2220
Soil o oIf ,t,,2 9 0 21.

60 INSTR U UMENTOS MUSICA


7 doo 2 00 ,, .......... 00 2,,, ,
PIANOnoll PIANO iF 2 1"ulO IE
01 o 00O PA A 3
T, 2~ d re',+ru ,,, ,, va + .,, 200200..0.0. O2O NF L'. .....TO.
Ae All' V JlMNItit lo t tlh i ri A ... ... ... I. . ,I U M
.. ....... ...... "o... .h ,o.2

Aol o 3 ,. ... . 21 PIANO... 0. ... 0000 E T DIO EN
p,222 2,,,2,22222.0 00 ,. 2 .2 2 2....... 022 x-A o oo00 ,AO, rt, o 22.-, 0 O

pal I, "fl- -'L2 ,0 ,2, ,,,00 .,, 0-,212 1 0 ,,
,P, P. 11, 7 Alahl
terrIaw


h ]e i, (a.(:rif s r a ,, t, ,, |. ,,l V
R~ght,----I.-*-,0
M u} nhl0F0o-2 do 2 fr 220 ,0 ,,2
W'^chleds d rti"p,'
b111 og raf,,. 2'0, 2 ."

Ad 0222af, (;' ".-,0,.
Adoobco .. ato,, -,20 00 .
Aooo

Monh,hai i 0n
Po pormo i,,..o


M esita., r at d '.2 11, 2
rnaqujnay dr pL:

Kbanisteria )tApi~c~tr t.,a
Fabrlcarros a 2 ,00l020
Gran 0 ariedad 2lla 2ah ,0 2 0, ,
ga experlencla, bajos 2-2,0. 0
faclhdadesd dr pa-,
Vslltero o 0000con0ltenos a,o '- d
comprar Ahnrrara do 22
problemas.
BOLSA DE MUEBLES


DE OFICINA


VENTAS
MATERIALS DE CONSTRUCTION
Y EFECTOS SANiTARIOS
14 NA0OADIMAE NRBVTAS CON PE-
-I, 20 do-d- I
INODOROS
Border Integral. acoplados, loa
primero0 que han Iloegad a Cuba
Inodoros acopladom con su asien-
In a los mejoreo precloR.
lnod.,ro Integrales de eodo.
Inodoro W,. D. con lu tapa.
*
Efectos Sanitarios
Bahadera s en cualquier cantldad.
Bidets. Lavaboo de todas closes,
Urlnarolo y toda close de aoceso-
rion de lam mejores marco.

A z u I e i o s
Azulejos

Blancos. de 6 x 6" do 0e1" 3 16"
Ingleoe.. de 4, en cotlores y blan-
coo do ,aorIs smarco,.
*
Plywood de Cedro
a 20 entlooo 0el pie.
*

Papel de Techo
Pizarro y enrriente.


Materiales de

Constr-ucci6n
Piedra, arrna Krls y r.Ja. rrerb-,
terclo grio y rojo, raj6n., tejas
plats. oosa de azo0le y todo Io
que I'd. neeslIte en materiales de
construccltin.
*

Sera fin G6mez

Gohzdlez
Maloja 1002, enke Ioianta y
Ayeslartnm. Tell.: U-3283

C-932-MC-2B

62 OBJETOS VARIOUS -
BE VENDE LA MEBCANCIA DE UNA
M1.r000 l nl lo nulad do sne 720P2-
00000202 ,,,2on hofnrm,, Sanroole 422
%I 72Im0F 2712 .B2-1 0 02,.,,.


V0DOO UAJA OAUDOALE! UADIi, Id A m0 --AXTI UrA_0O T0vy,0, "DONTO a 0000220300
i'oS( Al I oA 1) l H ,,CU71172
. 0 2 0 2. 2 2, 00, 2 20 2 i 2,
.. , ; i . . ...... ,
I~~~~~ ~~~ ..... ,f,,ili i :, ,j t I
ES,, LE, DE, t MEoP H71


CAPAS DE AGUA

Barragdn Vencedor
2'ent oi olate&Ipor0 mayor)
30 ahtom (abrlcandu con [am me.
lorea trlAs mmt-rlcmnA e Inllesms,
es noler3ikra arntla.

Pidalas on todas las Tiendaa
d* la Rtepublica

The May Trading Co.
Apartado 547 La Habana

C-920-62 2


COCINAS
PARA

C.at Fmbhnt11>dAn


61 DEANIMALES U _.002 u0lUU
.01020 0.ALADOP 00 NO. ...o Gas de Tuberia ,


EN TODOS LOS TWPOS
MATERIALS DE CONSTRUCCIOI Y TAMAROS
Y EFECTOS SANITARIOS


CONTRATISTAS precios Formidables

..... ..... Dondequlora quc Ud. viva.
.'. ..... 0, puede cocdnao con GAS[)
0,,, ,.1 ,,, 220,, .

klmiia: I'lf. V1t-11021. Nueatro Dpto. "DEL-GAS"
______________ o__ I* sumlnJitraM su equip.
0 li 20 .4q3%IC22I Instilact6n.Apua ,aliente TODA ONDA

SCalenttdore, de gao de or, SAN RAFAEL 103
pontin de cobre y paila de HABANA
15 gaionn. Telilonos: M-7926 y M-7327

K I it 1a iC't)lu I C 915-0


__rreteraHUMBODIS.A.
t erretera HUMBOLD],S A.


LUIS FERNANDEZ CALZADA H. VEI)ADO |

O'REILLLY 409 Teifoo"" F-7291. "
Humboldl 151, eaquina a P.
A.7743A- A-7744 Telefono -2501.
C-919-57-2 C.931 -MC-20


4
I


DINERO HIPOTECA

63 SOLICITUDES
SOLICITO
020222 l qohr 2 0 odiflltoo 0r2 0.2 0hn.0
e3 pla.2 as-0 0, -rAd 0200.n -4479


SUSCRIBASE Y ANUNCIESE "-

EL DIARIO DE LA MARINA))


DINERO HIPOTECA
63 SOLICITUDES 0
Las siguientes buenas hipotp-


cas de reciente
ceden:


4,500
9,000
13,000
35.000
15,000
15.000
6,000
200000
7,000
45,000
10,000
3,300
6,000
1,700
5.000
30.000


6%
6%-
6%
6 %
7t 7v
7%

6%
6
8 %
8%
77
7 %
6 %


constitucion, seHabana
Habhana.
Habana
Ayestarrn
Vedado
Vedado
Vedado
Qu6erjetla
Nic. del Ciramp-
Miramar
Cerro
Lawton
Avda. Porvenir
Avda. Porvenir
Kohly


Estan garantizadas por casas
que valen dos o tres veces la
cantidad prestada. Para inform
mes completos y, si desea, visi-
tar a inspeccionar las propieda
des, llame a:
ROBERTO A. VIEITES
Bonos Hiputecas.

Tel M-7620
7C900- 7-2a

64 OFERTAS


DINERO
EN IIIPOTECA
Damon 0 dinero subre ca0as en La
Habana y sum Repartox al razona-
ble tlpo de ointri s bbaicario. Tam-
bion part l abricar. Muchosbtoios
paro it dewolucl6n con derecho a
paios parciale.. Trato claro. OPE-
RACION RAPIDA. Su vsllta es
agradeclda aeuda personalmente.

Banco Hipotecario
MENDOZA
PALACIO ALDAMA
Plaoa dr la Fraterlrniid.
Trlefono A-2010.
Anlltail 510, entre Rrina y Monte.
00964' D 22 22
Ill (l'Oll(:AM
I. I f A' I 1) U1 211. 64 1


Ricardo R. Arellano
10 oioii lraol 256. M l753
J1-0 2(TM142CAS
''lg trt partld.l d, d-1 l, 0 41
eo 'I egtll c ltldad alga... 11.AL4
1 )2n2, 00 24 lt p'ag. 2i1224d00


A ,l0ii u 1nio 4' 17. 1o lt 72.
220.. .. ....... 2.2..... .... ....


MI). C0M10:ltIA~l'l
INEI)ESNIIIIIALEA
ktii~ard0 R. Arellan0
Eniidrato 256. M-3753.1 1 i-E-2()1I-64-28
AL 4%
2242-0 22220220 006,2000 por20 5,200'
D.ly02en124 hornsi tlinet4o
ell hi~ hc ,al '10/ "attaiul.
I'o-rh-ht, 01(rl~e[ly 251 ale-


parlA 4i1. Dp40f. -10720.

Sit. PAOERCASDA S
p0-2 oro oLibTrasolooo
002..Co20oo. Pfh 0 So[. ,,-IN UOS TRIALS
DEVETODA IA RSI
20.. s 0ll0n ocio ei Dre',pero y ron
d de e o I pt,,,d
t.1( i ln'CiO pro-,i-x~ m~, no-
Se *r ptI~dldelou astl Itidosp~I~n r.
djmero q,,e noeslle
F inuneiamie-ntiva Genertalem
S. A.
Agu0ar 411. Deplo 400.
Teltfono M-9276.
PA A LACNS Do
HNTEE 6IPOTEC AS D S
*eNde .14, TeON IND ra)2nt OV2
r E6n.situaZ6n y conSttruccl6n delT O
tnenulblt olrecido en garantlia In-
ter 220.0bre0s.ldo T2 em lo e 7 que ne-
"'sit. -Con"suteno.. Plf6nI vSao-
chez A -3223 Edit Liarrea. Dpto 326
poAguisr Y EmptdradcL.b

C-921-64-28

65 BONOS Y VALORES
Cedo Hipoteca $6,000 por $5,200
Wo~e ed tcn evt,, 5 )I- Vedadl,. 3
pafti"tt -mt if .a ,, 1. pi,,,a" lla~,
MO IT.47.It. ANG
PARA 1LAS DA MAS

70 INTERE5 PARA LAS DRAMAS


1-'- 3 ".'4.7,.:;2 4 ..- 0 .-RETAZOS

por Libr s
SY PREC/OS ESPECLALES A
REVENDEDORES
So onvian 1: fidos al Interior.
ALhACRNES

."C U BA"

MONTE 467 (ontt~e ANGELES
M NIO)

REFT A ZOS


PARA LAS DAMAS ALQUILERES
70 INTEREST PARA LAS DAMAS 32 APARTAMENTOS
VENDO TIOAJE DE WOVIA, TIARA Y ~
velo nuevo. BBuen Preclo Informes: 31 A.L.QurLO APkTAWNTltTO COM-
San MlgToel No, 1022. altos. p2Itani0 nte Independlonte, ';an CrIs-
E-2703-70-2 fh 70.-,, ,,22nax Zuzarto. Ctrrn. P2a-
I 02lat0. 0 2Exj, -oreferen0t2ax. Inforine: El
ENSEPANZAS --R -d. E.0-.17.224 2-

75 PROFESORAS PROFESORES 9E ALQUILA UN AJARTAMENTO EN
szotea de un primer pisonPara matr ran-
oi de gusto, clarn. ,y reso Yse lqula
DRA. EN PODAGOGIA. M"ATE3I h hb.tacin amp22 yoclara. En00 22 0ma
Normal y profes-ora de Ingles, gradua- I- ne y salet8par nca o profe-
d.a ofrece sus serviios profesonalest pot
fisnuto nnch Coyr, ) prt I tn Tu'Morahidad. Yirtudes 67/ entre Prado
la rrrfanao nho Coolgloo npartlu Y 0 2 2do 2 V oy6osuod.Trig.PA-81", E-l 1-8-
lares Infl o ee. r U-3642. F 0 E-3307-82-3
E-2 -34-7 --1 o. Mar.zo- 0-S-
INGLES AUmLxALo coNvr63 ATA .rNTMN-
tooy totalmentee 0l2pp00, par.tr-.
Aprenda usted r.1 min 01 rr1t, entoi atro per.... t fr'. r uo, lodrn
-n men 1- rem n, on prnfe .. 1 .11- ola pnt rn doe haflo. P. en.
e )Lo'r-N rL0 2 dorae 10 ro, .64, en lr 2 235,020 e o.
,.0 '. ,, Preparae22 6n ex2- menes2. f o b.
-d,-,. Telfs. W-9214. X -2"00. o hl- g-S-2
0-3274-70-10 02000-
ALQUILO MONIKIMO APARTAMENTO
77 ACADEMIAS mueblado. PI3"n M1r1-1r, som
dor, d,, h bi anecosets, bsno, o -
,,,,,nent or gs u ro srils crla-
do, gi0rlie0 2Refri.erador, telefono,' allla
SEVIILLA BILTMORE $105F-.5443.
In E-3299-82-2
STUDIO ALQVMLO APARTA3N0iTO XAJOs
Fl pir2ferido d I.......dad hoilae b 1m r .. ..a P Ind,.2 2.. I .... 00...
ra t'la0s.0 m,,, j, 2- 2-. '0,2,' 200. ,'.02-
derno. C. -1-. r, 2220 01013 0 nfr- 12 2 14, Ahno 0r0
popular. , ._, fr2 nte oglooS a 00n0 .\2gu2t0 n. 0V0 Ira -2
EDIFICIO MALECON"M NUM. 191, PRO-
UH-0-0 5-7-2 xim0 a Pradn0, 272qu2l un hermoso
.ap 0rtamentn2on vista al mar. en $78.30
n references. I0fo2 2 0 Joaquin.
An,.,-..a ia n,,jMa ILIb j ,rta Ba.. .... t.. oq


ACAULMIA PI MANt
Decana de las EacuelaB de
Comercio de Cuba.
Manzana de G6mez n
214 al 216.
Taquigrafla en espanol 'e Inglis.
Mecanolgrafla, 2d0oma ingles, 0Art-
mertis. Grooleno, Tenedurla de
L.ibros, Contabilidad Secretarla c
esplfito eingles. Clioses ndividuao
Ile. y col-olva- Ciilcamos gra.tui-
t iente a -e-trs ahlumnus, e-clu.
,ovameooe. 'Nu es0 00e2ca de colo-


Colegio Academia Pitman
CA.ZADA00.1, ,-CERRO 1,166 A 1.21.1
HABANA.
CAI.E it. ENTRE I tY, 13,
N. D0t1. 24MPO, ALMENDARES
NERVICIO DE OMNIBUS

UH-C-792-77-1

INTERF,; GENERAL
iiCALVICIE!!
,' IraHedit urkiigltuad hnvis-
00002202222 o"lol 0lJl2." reIs 2c h V. I i-'.-duE C ANAD1tA N
1t.] 2 A o 2 E-2 l12220,2 Mailnl-
22, 2220222220es enl2O0 'c 2l02 -
002ii- .102,02,-2240de looque ofre-
h'e D \ l 22 A ioL2,V i IN 22 uin
d ,ihi i'l I esii cue l vrl Ca alludo
'h ,h a l lh ,if r d*.-eVe.
t ...,ell u ,tm etl 'A 1.-
al# e.s ,, A mAll a, 3l Tiel,-

el~~ ~ ~~ tnn ,,,ilnu Y f i,,one
A LQ UILER ESS

7- HOTELS


HOTEL CANADA
'oV0 Il I -2 2l2 a a '2 7 l ilto, 2,
t 'nti.7a n I a l a u oes uk,.
0I2-0f2 '. 20,020 2 32 t2'ah l, 2 todo 22,i
81 2 2 hoo,'22-20 del 2itterl0 r. CoD,
t22,222 2 |' .2 2 i l od_ 1 20 l 28. < 0Mo20lah
1.-,ci hunwl-l ,alsredlud, Intfornmes : '
I 2,-2f A 0400 E-2719-79-29 Mail,,
lOlTEL, TIRES HERMANOS"
Sot N' 60 avisa a los seniores
viajantes en general que nos-
.ot2roo.; 2a2)OS 2l2As2 deo que ofre-
2CenI2- S:2 loabitacio2es 2a22ue2la-
22as, iterltn7es 20 con vista a la
calbe, nejnres iv onos baratas
l/e2 2i22wa2loS aLSlo:s que Ie cobran
el |lIJ2. VnLersol. 1. s00 COlS x 10e-
2202222l. E-3274-79-9
80 CASAS DE HUESPEDES
CANA DR NUANEPDUE, 0100AR
t ASA, l 2t22A2222., ILA22.4, ... ..
HE-30640-80-2a
uA2 .. F0 '0A2 DO l PUSS2.2, 01
2002222. 20220223 a, 2e o 22020.oo2-,o o

,000 ,h002-20, 2e,,tll 2-00220 t ]bool o 0 20.
b-1.1.-80--

,add v Pre- l.. 6dlco., -n Areaitd
R22 I 02na0 uadr del0 Capitol!o T' t.
A-11'2 E-1'281 _10-2
]PAN AMU3oA, CANA DE NUZXP-
d, Paml,n tnto y hahilarjonri s 'on
,,d, 20-20 0n2 0 f0 el2 y .'oriuliado.
"r,2 2.0;7,05 0,-2.222-o-22 2
CASA DE HUESPEDES
A2.20 hab2.cne. 000n0.2 0b.o 6a21.a-
-,. ,2,,oobo.ndo.2] L2Ooodo,-.b.nu-
000 22 0 Belooomln 0024, 2220 entr-
,)d ,,,, s., M~g el. E-3119-80-6


IP UNTO CENTRICO

VEDADO
Calle 17 NO 558.0 prim r' p o, 200,
C 3 D F1mil72 particularly alo222
dh, ha bitacuonesm.3
ba0n, 22Oda as4stenc0a Exqulilto -.
nuda cubna., europea Refeorei. ctas
rec2pro2as Tambi0n servimos can-
tin... Teloaono F-1979.

I UH-E-5H4-00-2

91 CASAS DE COMMDAS
RE0TA0.RANTE CENTR0COt COM0DA0
de prin~ler, -4s hsrat'a Y mejor n-
,ie. PI'_ele 0,0 er_ 000,ue00e2eienS, .ad-
.ntn, obon..do- doode $25,O,. S0rv002 o 2
-Agull. 459. 0Jos, 02ho Lot 1An-
2.n- 5 045. .E-2941-4g-3
C'AS0A PARTICtULAR, CALLE ONCE N?
608. entire y C, Ved.do, siee oe i-
d, dodio22,2o todo de primer. Precloo
....razo e,. ToIl F-4490.
E-3058-81-9

COMIDA
INMEJORABLE
Slrve a dormocl22o, sin oreprar dip-
tanca,. I Residen 02a familiar0de
Calad2a 255, altos. 1 entire J e 1, Ve-
dado. Una persons. $1.00; dos, $1.80.
Pruebelit y serAi nuestro cliente.
UH-E-2540-41-28

92 APARTAMENTOS
APAZtA3g NT T O 2NT3JO2, DOE
hhtocionet, cu"rent.a pe0os. VIll.-
1,. 412 I2. 02020.nforme, 90part00m00
d, 20e0t2rada. E-2760-S2-3


S.12-3121-2-2
SAN NICOLAS
Pr6xo mnn Moote, 00 olqull 0000t0pe20ue0
a2 0tamen0to. 0cmpuesto de habttcionl ba-
fno y eoeina proi1o part persona sola o
m 2tr20monin. Se 0ex0gen r0 erencias. P.r-
tr02 lnformes: Llat, Murall 71, alto, 0.
E-3290-82-5
5ALQUILO 2 APARTAMENTOT. COMPUES-
t-o 02222 020n.: il. 2comedor, do, 2d-0I2 i0o, boto ooR oloo 22022222 dont 000 2aor
, baooi d o p2Letao 040n0 de2. d a ,
calentadur v pato, $54.01, y $56.50,.
7Blan6 c 0 22Abrc2 d Dlfl O o,,l. 0 5 222
bub d. VI.O d, V'a dr 222200222ao0- c -a2In-0
:20 220 ,,o.n0.toooo .2a222222
E. 3046-2.2-1
SE ALQUILA
Aye'taln 3" G. S11 ez fEdcificA F. rlli.)
02-d N 2. a.ent N, y 0. 02l22i0 . t bt.-
nEDIFICI, baOu 22s, y22002de ,,2g.. 1: derD ,
Pai22 00,2,2.0 50l.doo. $ 500 1,2.,o in, e20-
arad.. edlflel.. .E-3184-82-2
03 AL00L72 C392 LA CAL01ADA D
z 0rr 0 Mc .20. n j0-20. n o, a, 2part-ulon-

ib nte in yfr n I ."An '
52200000 2 2lla o 00 .i la oo^ Tcf. 0270;.220020-2
20 aloo~l~o 212 020 02 l0e 2 a
1-,120., L alVe 0n IA hndgA.
0-. 727..- 02.-2:Nv_"12 Y _`ZERN1
E ALOUILA APARTAMENTO S15.00.
Repar RIon Verde. frente a Maz2rra.
b.joro bodeg. Lo L.Uni6n, Rultas 36, 31.
76. DuooSrPa N Plel( B-0029
E-3095-U2 -1
27 ESQUINA A 8, VEDADO


2A0p0 ta0n202 6 a 2 0 000 0 15500- .de.-'
l o 022 0.. 02.202, l. .00
t 1 o, l, -ti l. b -ar 1-
ArTAb t. A rENTOS INTEIlOn nE t 0 n-n
-teltrr C lod III t v Lu, io.NII
La,, A e ae M,,.__ -E-.213-81-l
VUDADO, APA 8TAMRiTO MOD43-
0002,' pl,,v 2,0 .2020 ,lol o~,d ,-

2 ea al os olo 0 l,.0, 0 .'l.220 lt ,


11 P 1,1T A, Al a:. 11.D i V I.
,,T ,, ,2, 0-E 2 0B- 1
41,cA\N l. l.Z ';ArAH\ITAM I'J rJ .
IIt E S 11)1-E N C I A 1. E S
P -, 2 e 022-00l olo do% 22 t i- ,
t,. l l e Jt tiai1,, % u %Ilio t' ta a
20 ,tie 22-200222 .0 Tl0 4tad 2'll
I' I Ao'. b n. 00 u,0-2
02. 2 ........ oooo ,boloto,. ...0 .

l7 otoo 8'794, et ,V dd.

UN 00 20227-02-5
EDIFICIO N"25 v .K, NI e'dIALhA I ,,,,220020 2 I,, do .d02 2 2 S,,, ooo n.e. 2
,Ibq ...l... o ,22420-2.0I, 2022022
il, h s ta ;~ t icHe, t41 ta ia n d
booh, 022oo.o.t t,*" tlol.d, 02r0000 00ne00
d-: ,2,, 2yg-0,,2
Ii{ UIIoai' Eorgoo


AIQUILO, CAe Ed i E ,306,
,ent yo13 a15.'
Esplefododo 000020022010 2si2.02
cat Sii0o 22, -1 d,,..5 3 oob. 9-n,0
(I eF, '.I 25 022202 K 0VE 0i

0-02220220 do0.,2220 r'e olt 2227,0W220.tdo
210 a t12 yd c n2 ar4.
Ul020-277A 0 2

SE ALQIU11.
Apo nro3L. do-..l. 5dcr. d
[ E ita]indld baiata eno s e3 edel.,a tr. r, 0200 0io, 2 2 702-220
.2002220, Selo2-bo rtdo 0 p ho0 la-
n 0e4212,2 lurefoooreoctgara2220, 0 I
10 naa 2 5.d 2 4
EDIFICIO ZORROCILLA
E-3100 02 28

NAEVOY IMODERNO
APARTIAMENTO
Doopat enl2e20 15 2217. Si ero or a,
Too 2. ) c-poo20. 0220220
.ies02200 a. 0 2200200 l b ld"222,.02 2,0
0-lool,,bo~o2 20202L-202 2001202222222200. 2-
S h .2b 002220n odo pllo 22022202, 52
ol2.dCoilrtiVIll o de. M A ocdoeo,
22oopho y 2202onutablo 0e0 222222020de
boeo. VOlta 0 be eren0 as 002220 2N 0,


7010 0-1200-02-2

EDIFICIO "NELA"
ENSANCHE DE LA HkBR NA
DAoeenlatr N' 16, a Soa coa.
do. ole Infanin.
Elapl~nodidolo ignr.
Iooquil. n0200 avo nfr
al0e2 Teoraz-p2 Sol oala re0b2 ,con-
lilto0.2.al. ph hbol-odor, o,0es 220
tosets, b 2A 02- olore h -tercalad0 yca-
000a22222 ldo, 0220a20t02oa0, 0a02
obundanto Oohe y di., 0022-to do
00222riad20020000s0 pr e Oopdedlo2-
0a. Todost0u0 bobltio ms ,nderno,
znlo oy, confor2tao oqeoefcNo NY 14,
0r00 72000s2 III y Lugfreiso.

0-E--2083-2-1

CALZADA 856, cubre 4 N, 6
00200200200022 odeos oode 22200.
h:22, sola o, 000202220. 0 222200, 2204
bo Ao .022222i. closets, 0000002, co--
'inaye ubltartin N" 16,yatma a-
do,EDoopcnho 02li220 Dgar.Ol-R do.
Boh 2l0t0002lado. u 0rta2e%20 00r-2
do,. t Palio. 0On. 00A,22,2 L.-
tab&:e. Te r ene er lo S lt, ter-7za n
vINt a a dao, dos redor, Ires cual-0na.d12. de 1.au4.
te.2To02 Its btone enen-70Do
slos~s.Infrm~: Rquea N -* 1-4,-


ALQUILERES
32 APARTAMENTOS
ALOUILO APAiTA-n rTO NTER'IOO.
ondepndlente, Sala, comedor, 2 ha-
biLcileones, bfio 20olores, cocm de #".
patiectn. 0nuevo $5 y 60. 23 No. 111
entre 24 y 26, Vedadon. F-3176.
E-2867-42.2
ALQUILASE APARTAMENTO 2 HAB1TA-
clent, b.o 0com2plto, c. 0llta, terr"oo.
rente calle G2t2.1vo 10. a22ese junto co-
rreos Santa A.on.h., chalet Villa Rosa, ro-
deado Jardines. hay Telf alquller ""a.00
I-6130. Tambltn criBna y enmedor pra tren
de cantinas22 -324-82-1
AV' EPA.- CAAL2NA y GO2OUML&EDIFICIO LINEA Y J
2 L.J oao. apartamento. living. 0002e020o.
e'000 h,b2 on ". '17-t20.00 a. 0.00 or, --00
to0. s. droloo h02i22,200e02, ha021n B-5775
F-6280. E-3318-82-4
42. APAo TAMEn TO 42. SALA-COME-
220lo cuparto, atoino, livg.ae omodor.
bafio completo, patio, lav2dero. Ruta
214 en lao 00i020220 Correa 266, 00020 So.
0an y-3100 82-


,ALLE 21- ENTHE INFANTA Y 0, No
15f, a atamtt~, I dquilo cuarto
,ogil 'hele,_l ; 0. c22 o na0g 2on de
, ho I. 02 0,c-2d2 l y si a. ` So 30 pesos
E-2685-82-2

SAN MIGUEL 457
A]qulo modern y muy ven-
tilado apartamento: habitaci6n
amplia, barniFo complete, cocina,.
calenitador -gas, hermusa terra-
/a. AA2ua bunmiaante.
S E-2982-82-2'
DOY. -SIN REGALIASO, MODERN,
220,22,.2022222 2220.2a00000222 7220 lnoanta
212 hmid2, ,, 1, lo, 20222, obllOOdall2e
'P., ja u tuiijatd l jtlgu cta
00 It], l ,too$35oQ' 'a S:o.00,. Alqul-
SE-2733-82-2 Mz
SE ALQUILA, EN PRIMERA.
entire Doce y Catorce, Almen-
dares, edificio "San Jose", un
apartamento de sala-comedor,
'2 4 bafio y cocina. Informes en
la butica.
E-2971-82-4

APTO. COMFORTABLE Y FRESOUISI-
I-o Boo e ooeblado, 2ntl-2a2s2t2-0
' do l Vedado. 2 02andes dom tor2os.
. olo']ets Living 20 2 222. comedor, baf80
erraa. Pedir inf ormes 0 F- 4749.
E-2"734-FL2-5 Mr.
SE ALQUILA, EN RAYO 307,
un apartamento de sala-co-
medor, 1 4, bafio y cocina de
gas. Informes, en Rayo 308. Se
oiden referencias.
E-2969-82-4
$40.00, Apartamento Nuevo
Sala.2. -dr, e-p-oo. 02ar20o0 baf.O
- -d. 10ve 11,a A m onpl2o6nde0 Al-
'nen'oL e > E-2999-82-2
ALQUILO APARTAMENTOS
2 cuadras Belascoain, cerca
Mercado Unico. Buenas vias co-
municaci6n. Sala-comed'or, am-
plia habitaci6n, baflo y cocina
gas: $45.00. Clavel NQ 62, entire
Nueva del Pilar y Lindero.
E-2640-82-1
APARTAIMENTO AMUEBLADO, REFRI.-
gerado, odjoo, bol~fooObliving room.
'00m2d0.2200. 5"bil2 2 y bafho ompletn
alquirr $200 Malecort 305, apartamen-
to 6 Tel6onnn A0-B0712 Puede visitar,
9a o2 v 2 a 4 E-77036-82-10o Marzn
EDIFICIO 10 DE OCTUBRE
960 entire Chaple y Luis Es-
tevez alquilo apartamentos
compuestos de terraza, sala-co-
medor, dos y trees cuartos, clo-
sets, banfio complete, cocina gas,
servicios criados $80, $75 y 60
pesos. Informes en el mismo.
E-2790-82-1 mz.
Magnifica Situaci6n, Vibora
'll e Carmen NO 5. entire 0 de O1 -

Oo10o 120l.00.0.27a006 do.rm 29070.


SE ALQUILANO EN OQUEN.
do 1070.ani 3 apartamntdos sipnar
lament jirai,I- no wrdin, port"l. __
T. ro-ed-r i. 2 -urtoa, bar,.o., tras-
p.,,.; otro a- tmd r res ttrto-.
bsfio col. - .ertlsctdo., gran 1-
,tio %'rIs. de { formln" F-39,1.

SE ALQUILAN, EN OQUEN-
do 1070, 3 apartamnentos sin
estrenar, de sala-comedor, 1 4.
baio y cocina de gas. Informan
en la misma. Se piden referen-
cias. E-2972-82,4


ALQUILERES

92 APARTAMENTOS
CAMPANARIO 215
A un 0 0uadr0 de Neptuno. se -.
quilo precloa cas- -partame nto
muy fre,.a compuesta de al-o
medor., tre habitaclones con sus
closets. baoo en0 olooe$, oenema de
gas. 0222200 y 02000000 de oooodos
con blc6n b a I&calle IroCrmeseon-
cargado.
UH-E-300-02-2
CALLE 17 N" 1208,
entre 18 y 20, Vedado.
Se alquila un apartamento Inte-
nor, eompueatnode SlU. comednr,
dos 0u0tr2s0. bofin ooplet i2nter-
caldo. oo-l", p0.12oy ,oo- o'-Io de
criados Mnfoman en JT.l ma.M
Precio: $70.00
UH-E-28114-2-28

EDIFICIO NUEVO
Infanta y Univeridad. Se
alquila apartamentox tie 2 y
3 habitaciones. Informant
en el edificio.
UH-E--4-02-3 Moo.
EDIFICIO IMISIONES
TFrente a Palaclo. Apt. Duplex, I
Nobs. baho, espaclom 02".. 0come-
dor, bar, cocina., cuarto criada, lu-
josamente amuebblado, airm aebndi-
clonado, teldfono., rdrigoerdor. 0v-
Jil0.. ropa. ltc Vista mar0.lugar
mis cdntrto y tranquilo. Por 2&-
m00as o meres.0 nformes:
M-9288. A-2407.

2 U12-E-.2781-02-a

DESDE 80 PESOS
Apartamentoo modernos, terraza,
sola y comedor, dos habltaciones
con closets. bWio complete, cuar.o
y sere c'In de criadoz cocina y et-
lentador de oas. Calle 10, entre 21
y 50 Vedado.
Telfs. F-3372 y B-1662.
UH-E-18/7-R2-2

SE ALQUILA
Ap~rtaoento de ".1.. liv2logroom,
tre on, h ebstooione, eomedor, baohy
eocina. Tieno elevador. Verlo do 2

P Ne 120. equina 225.M.e f2 0enis.
Edificio Zorrocilla.
UH-E-191-02-N

APARTAMENTO
AMUEBLADO
LUndo y Iujoso, completamente qul-
pado. lugar c2ntrico. 170. Dos cuar-.
to0. cu0rto eriada con bafio. etc.
Paseo N 115, esq. Calzada. Apto
A-I. Informant, encargado y F-7530.

UH-E-24UO-82--

Lujosos Aparlamento.
En lo mas centrieo del

Vedado
21 esqulnaaI Frente al parque.
Acera de sombra aparitmentos de 3
y 4 habit2c2ones con dos bkinos com-
pletoa glevodoresov plan de gronlto.
Coda 0partamento t0ene cuarto de
cradold con entrad0 Independfente.
Garaje. I ntercomunlcadores desdO
Ins. paotamentos A Ia entrada pron-
cip-. 1Lo rois m0d0rno y conforta-
,ble. Valb boy pnosmo.
Informed en el miramo r


, "a n .yE-3190-82-1o
ALOUILO APA-TAMENTOB INTERIOR.
re0 Sala-coniedor, habltac06n ga2nde,
bafin (.ompleto, -n2ina de goa. patio,
agua abundan0202t odas horao. San Joso
409. enlre2 1u 0 70Pci20oJesfit del
Mnn E-2641-0-A
$28.00 Alquilo Apartamento
Sala. ,cart. o, onedor, 02c0n0 y servicio
'n Arredondoentre Poascoy San Carlos.
00r0a Hospital Mil2tar, ,,2cudras mnlbus
rut2 22. Lo sa QuUan2 2M0r2ana2. Intor-
n 0 O-7700 E-28910-82-.
2E ALQUILA APARTAMENTO TRES-
co, edif02i0onuevo. agua abundant.
gas. Condesa 11 0 entire Campanarl Y
Lealtad Informes Apartamento 3.
a E-2657-82-2
SE ALQUILA APARTAMENTO BAJOS.
0/4 sala-comedor, cocina gas, bafio.
portal. 26000 Juan Delgado esquina San
1 ..... Vlbor. Verse 8 a 12.
E-3101-82-2
VEDADO
Se ilquil. o/l-~bcapart-sent.o mue-
..., 02 /, a.2. -odo-, duo 00h2b 20 2-
'.' oooooog220j0, t1 200.nu. o l 2p, 22e00
2tc Cl 12 02222 50 00AP22022200 4.
E-2853-82-5
8F ALQUILA APABTAMENTO DE SA-
1 cu/t _mdow y erwcl~os. Ave-
id.a A .s'ta :308 E-2630-82-2
AYESTARAN NQ 622
0 20q3o2222p.,t-rtrn o od-rnn2, c2era
ooo ..nompllo, 2n02220'2-22002tad22
., ,nr2 t 0ser 2 0radn.0 565 00. ln-
0- 60 en 00 a2p-2r2mnt2 N I y A-7020.
E-1029-82-2
VEDADO, ALQUILO
A (En 1 el 1Cdr 0 do omnibus otran)'o,
'*,oooa \002 0mar.W.,- s oor, dos
2200 hlbo002 nn2-222 nse, bloocno. 2 n0 00 in-2-
f rOo rdo lat d-, c 0t2 Pr0cr.. doodo
n, ()1122. 121,.21 nl,,0 21 3 22. Infor2 0
E-ate5-112-5
(E.'DIFICIf) ANITA)
(NICANOR DEL CAMPO)
220202022200 ,,0 2e.2h0202202202e, .202e20.

E-:]t0-2-lo
22t" 200..2 0,2.0


EDIFICIO MAYIA

Ap al00 -lt tdi 10 T 2', 1.p., w. r,02 2d
Juldu elltl, r Ll~dl y boiu ,~bl
Mool 202220 0011, 20 0 0 02.. $4.)002, $5 002 1

22000220222h, N', 200 Hod2 0222200 22022,
02.'tH 1 ,220NQ20 2 1,2
E-3103-82-3
APARTAMENTOS
.n ".1eI ) il N "]5 -1 l n l p""o,
......... p, h bnl c, dctnse .,b .-o n
. 22- 00 b, 2,,do e. In.
it c.. l, 6 ./ ,, d B a 12 in. dec
E-2838-92-2 mz.


C-901-P0-08-

21 y N, VEDADO
Aparta22ento amueblado en 021 -
quin0 a N, de ujo. TelHono. fri-
gldolre, etc. y uno sin mueble0 am
* 2, centre N y 0 N9 19. De lujo, con
elevador, etc. Veaa 22encargado.

UH-E-2940.-2-B

CALLE 0 N' 266 Esq. 27
Apartamentos modernos, de
lujo con muebles o sin mue-
bles. Gran vestfbulo de en-
trada, dos elevadores, gara-.
je opcional, piao de tlerrazo
bafios en colored, entrada
Independiente de servidum.
bre, portero, etc. Vea al en-
cargado en el garaje.o Ilame
al FO-1480.

UH-E-1365-82- Mar.

APARTAMENTOS I
AMUEBLADOS
Alquilo n olinds a0 partamento0 0 li.0 w
0 3u p enrlos esgood ,10/4. sa co, co-
edo, b coin, 2 terr2. 0 .. 00n
N 212, entree 1 y 21. Dpto,. /4,
N9 54. entre 32 y 52 Dpto. 5. 114,
en 58 y H, frente Parque Marti.
F3-H-E-3411 -2-20-

APTOS. CALIFORNIA
Jovellar 261, ehilre Infanta
y N. Se alquila anplia cas
al frente con 3 habilaciones
tie 4 x 4. amplia cocina de
gas y 2 bafio, mrtiv fres"a,
olara v d dario.
Tamnobin a0nplio Apho. al
fondo de 2 pieza.


[LH-E-2416-82.2

APARTAMENTQS $4. 9 53
Compuestos n Sal. como.- 220 00

cnto ,'2ogasSe :-oo,. 2-,,3 : ;o :


U11-K..-16.Sr 2 ,.,.r.P

SE ALQUILA
EN EL CORAZON ).EL
VEDADO
CALZADA 603. entrr B v C
Fresco apartamenlo bajos:
I ruarlo, hafio. gala. e0-
medor, rocina. ruarlo y
scr'icio criadop.
Agua abundanle.
$60.00.
Informed horai laborables:
M-5687.

LUH-E-3052-821


11


I


I

DIARIO DF. LA MARINA-MARTES. 28 DE FEBRERO DE 1950


PAGINA VEINTISIETE


A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A


ALQUILERES ALQUJILERES ALQUILERES ALQUILERES ALQUILERES
82 APARTAMENTOS 54 IIHAITACIONES 85 NAVES LOCALES 87 HABANA 90 MARIANAO REPARTOS
2ED0ADO: "EDIFICIO ROIG", PRECI00O ALQUILAMO FRESCA HA02TACION ALOUILAMO0 NAVE PROPIA PARA VEDADO., K, 22, ENTRXI2 Y !7, AL- A.LQI'ILO. NICANOR DEL, CAMPO, PaE-
apart2 m ntca 1n20 froni calle 23. can b1- nexta1l b.fin amefor o .o sefin1r1ta c11 l 1ai01cn, tallermec2 nic.a. clchoneri.h quit. llt .loso a11os: 04 d ,, l- o l. r- -s b.o$r. OnuRv o, peg.do ra 111 lm,
can. salt. dos habitaoctnnes, connector, dos rferenel.m. TIeneVs t.a calle. closets, tpi. son 200 2 metro, dos euadr1 s Beloscoaln. co0 n l re a ondicionado), 7 closets, ]x ,-r.r. Tenen portal, salt. enmedor, 2
bafin|, eo ina,' alentador gas, much gut, ton'. Rents convenclonal, Class de farnlhs.I nformes: Peflalver 462, ,de 2 A 6 P M. m) directs, pin ,ix nite, eocina eh~ctries, ,,, ,:-1 -,, er\,tcin criados, rinciria gs.
S7.00:, 23 y 32. Informess U-6033. E-3327-14-2 Fibrica de Vinos. lentadnr pldr. curto 3, baino rr0ado, g. ba0n complete, $0.00 y 2y.020. D efio
F-3055-02-10 F-3118-85-2 raje. K NO 503. Inf.orm. .: F-6356, A .F-404 E-323-90-2
SCASA F AMOLIA, ALQUILO AMPLIA.
ALQUILO APARTAMENTO MODERN, r, 20resc loabl.oN Vi sta.lie. b.4.10200ALQUILO DOS NAVE MONOLIT1CA8 2E 2 30 .2.......2 E AL. ll.A MAGNIFICA CASA. ACA-
nuevo. much agua. en P seez 582 al- ro 2exo., alu almpre,. 0tod as1itencl con chluchlo ferrocarrill 500 metroas cda ALQUILO DOS PLAITAB INDEPEN- b4ad de construlr,. mray modern24, ro-
t0s. entire Ros1 Enrlquez Manuel Pruna, a sin ell, matrtannnaln dos personas.2 10 1sin ohmnam. Inmejnrable, pars alms- dentes, Arbol Seca 266, entire Bens u- pues2a de portal.021, .al.d, o or, dso. cu.r-
Luyan6 Precio:S $45 ExIjo reference s. $70.00. S. L.Aro 5r10, altos. cenar azOUcar Duefo X-1M2, Luy.n6 y Por- meda0 y Do t04e. Sal, 2nte-sal., come- ins ron bin do e Ino Inlterra2Idn. rncinl
Verse cualquier hora. Telf. U-6942. E-111.-84-2 4enir Cublu. E-306-05-2 dor, trees cU rto, bS11o sinterl dos CO- dr i osInpl.0 enll. t r0 im ser, telin d1e
E-3020-62-2 Plo 11721100ri y servlclo. 112101100 A0u4l2r1 ldos1,., l ,Osder. 1n010200 ,odepssndient
_________________________ _*M R Ax.QUZLA Pr.cA NANITACION 3l AX32RNDA UW TRA3BO 02abood Arqoolleol $165 .'od. p l ;slo 0212 2511111-111110201 2222.1201"22 11
Co ibundante. Al uler: $100 endis plants AIR l s er\'iei. Tranvias y euaguas en Is
S16 32S, ENTRE 10 Y 21. APARTA. Campinar0 0 Poll :(lo 2S.. e Ntri, pl- ,1n. 111210 p.nl OIOOoSn s2 2sf .' D11 V2dspl.o. 0 Rl 10 412 in. Aqul. 0 102 d.o '75.0. I,
ossl9 bob, llElr.'lo.'. 001 0 T0 t ln na0ve02propio Co0241111l0 4040s, 4Idf 61 lo do 11011. n. 0 Tno es0 0-11r4. e-l400 ,le.q ATo. l el. 0 e os $75.00. In-
mento bajo, Interior. sala-comedor. d o t 42 ra12- p6 t e da 1 S Ter11ono A-0703. E-2Bny44-no7-4 (orne11. Tel,0d. A-87SM6
ctuartos, bafilo eco plete, cocina, cuarto E 3 .i-4- donlre tin Pi~n.io on dip.11p-t i .p e T~oo -80. orT1 EA969 -2807-90-31
3"0s1erv1cio 4cr.ao, ptlio ^ 0011024121rt.C^ 11101 Dlotarl Inforan pr,, epl te- _______________
E-2953-82-22 hATono IN.'-ALQ0,LAdt ABaTACIO p.r.t sp VEDtDO
servi$io ,021tio0],Iran- I o f) 50. ,.15 -2 $- I,-4 15- t I ,'VEDADO ALQUELO ALTON, oSBOdOIr X4
'-D rCO D L A. s; b-e.. I n eall2 12 112112 d. 21 art12122 02 0.61124-44-S 41011 10 ~~11, 02, l011100 10
ALQUILAMOS, "ED. I00CIO DELTA".,~ trninl- no*". l olelfion." 1lp .." 6ALOUILANIE CAAR MODERNAB, MUa ,i.|id '4'1or.1 "N'-.4' l 71 I,5I
Armbulru 16,. 1 cuadra de San o La. se pden y 11Re dan refcrcur.. 'Virlud, MAONIfICA 0Y 8TlPENDA .ANGA. Ji1 agua. 0on a sin 1 r20r11. .0.. \i ']iindr , $18.1 004; 11 $tro 2 0
714F., herm a0part0 orrnp 1 90 1l to1.5, ex- 565, pro,.dslO coderols c nltrico local, Ztulu a eAln- Ni, no Mi 2ramar $80.020. $01101, $60OOl.T 'I l. 49390.
t'r1r2 saOla,. ,o 'dor, hall. 2 amphas -' -385-4-20 ho- i' c.0in6.e2can ., ar t t y d- LO$50. E O0 paOrtOmentos .O L $37. 0, u. 0 4 o10. 24bu010). . --. .0 1
bltauone.s, eIn. g&a, b.io L es..-m 0- .........A Ztletix5 205, .1 ,d hotel. -s bI oa en., tdore. F-0. F :15-_ __
Vlio cr4iladoo. 1 14 l 'h 1is Ver1 de 2 a 5. 2 B AQU UITA CION A A 1 E-3053-.5-2 E -21 01-H1 Ilo. 2 1.. SE ALOUILAN AJOR CALLE 7I EN.
f lnfo rns: A60427, do 102 12. E-2961-12-1 4l T A n r yr,.l' ,, 1nr I l l l po l, [a,,It, 11111242nd".3" 010220,dos b. -
r.AKT0 EL ROSA RIO P HEAM L 8ALA R11 alilia jolliple.0a05 l40 o, ,lu oI ,s C2DO LOCAL. 0BELA2201 CON IE8 0011I110 ALTOB L ,NA 75.01 .002260 "'. o.11 '''
a0x -u-,,1004 0 1 A CI L 4 ,.lIl, 0 n1 1 N0A1 1l l D eAML ll A .00l de lqullere nl Zonja oentic Inor terra1 1 ala,. tres t h2btI ,,ne. A-a n, 0 LQ Uie Iod oiluOne so F-762, 2A-
mpa.rtau entoen 20. Cal e B entre ItsN u. 4y 2:Im u 0ll a y b o W ise aIS G Oli I Co y Sar, Nicolas. Inurne,e 5-5531 1 olor, c lost, uoin edor. er r 8. 1e Ar I a 3 p.in Requieren reference 2 6s
2a. Inforli an al'0ldo. Fain 4,I FCarrera, Iel ll "" gu' 2 6. ]1K2 r 0ord12 6 p. in. E-3019-85-2 1i2s2 r eradu -120, arle $ 215. out0 do. 11h I 3p 1q51a- E-264 -90 -2 Mar.o
E +3024-1 2-4 E -2 1.A-7 blla- l ones u m1 s 20con odlds d 1 5airng -2 20 21e
2,01 L0 0oo00N 0 0 h.] t 501 02112 ALQUIL0 AI ATACIONG0N1 2 E rn'RlES Io'ol 1d2. 0x.l7.30 1metros, pa- 1 10/ 7-r I al Ad C544L M
partam enax. C N0 727. entrlo 29 y 31 2. Bla lS y .12 1 vp!o 1 ,,ll I110 W 00 sra enhf le1cunlent, '11-. per. .r-,llll1.I 72 2 pota
Vr.dadn: alL-A BTcomedortresNurtos. ,reel- 23 v N R H de cams. prh- 0501141_'lv,. En lI s(lloe 14 10enter1 i IVEDADO I IO $75l.0
N, ,ban yAe lt d r iao. A q ier,. ld elen Nlb s dor,,y a "Aiqiln en la call. 10 NO 17 entr, Pirlo
I.. 4.4 4see unn 0 d ,1110602.AIS tiler He1 1 I NOI45302,.11271111121, Vedado 171. al !aro. del '1s A., A obil1111 4sAq Iss .ol.1 0 7ol.Pl
S 7.4 on.0 nf0 r e' Dr. V'io deo p o0. O'Rell E -303-4- ,nedl st 1dr1 dol (1( 'I. ero0 co ]a ClE 1Se1 alqll. amplla1 0e0 a. n tn.-habit.it, e &y Consuldo, Ap li con Almendars,.
l409. Tell A-0703 Infrnnn. B-U1561. n0- .ooina do gas y demor. 0 ll da-! _aIp nlant .. o .rtl. 1 .A i oa. med.r, 3 h.-
E-2R42-.2-4 d-.JLA B 0.A cr' 020 10 C OAR, I-,5-: 012112r 11des1. Infer n 7F-00 E-2 8-28 bL^icnnes. blao Inlesrc.lad, 0 0cln'y ya-
"" b.oar, hos,01111 2010Avenida del
ST. 0L002L180 10 50RAMF4004 0000 2 :4 0 04,HIPlNO hi Ch CED e I LOCAL, BELAe COAN. ESQUINA' 24 D ACO0. A TQUILOO CALLM G NO. 121 51.4.Modern.. Ll.ve& Il ondo. Inf110res:'
cn15ed0r. 2 s 3 h2bta-lossl .. 41.1 4A E 2912-10- 2 rl.drlers. brb4co4 Para0 lend, en n 16 2. 0 2ntre-2 7 27, 4'odol- 1A111t lo4do M-7271. E-2845-90-1
211111-o1.10 0 a 01220 0> $49.540, $0700n 1411.1 0,40*.1 2,$2DO,220. 2sl l No409001 in a rt0rtA0l lentil cnmpA es1tn dn dos to-


teralADO nrooD.s3ccn. 4.0 S TA BnAJ APAler Ganl.. .i'.'2 $2.200.- lelt"1 Nt 9 1 > U,raza+saa, dTe hal.tX- lnn. P- '"n,^, ts ALQ IL CHALE-T9-K
Call. 17 No IR02, oentr In y 12. N,1an1 r dol 0013060.0 -SaE-CIA 0070202020 AL: .,n32,1,,-2 rAR.4, 00104 Od I,24lin10os'102 ALQUILO CHALET
Campo. Inform an ia 0l s 1.aefern ,2s q,1 i2mpl2i y f0ec2a habltalon p0ri2 doe nt1,1A,411ude1r.n. pantry. 111, 0,,r-1 Pla..y M:r. r .Yacht Club,Calls 1n y
E-+031-2-I 0511per1nn 12can todn 20erv1cn y b0 o privado0 ALrQU O LOCAL 0 POOQURRA sA-. to, Os eri0 00. ,Puede1"0. r- 8 a o 12I 05A frente campo pel1ta con ag21 y gar
RE(o hip telkatno..J N O 5 nr oy2 V d-I- a a le'nj ~~ll t;- h.3 aGpl.le'ecllo. Mail Informes 1-4786. La Iaj,;
OOKy 1.1021,0.F3 4011 15 esolos 19 4 21 Veda-I. lr -,0 1010 0101110js 1 11r1, 0 112 111 05 o1 21- n Of.1110. M, ll.'0. 0026 2 1.
00010100 EN 0'2SE2l01 022. FR14210 do). dE-215-=4-5 r- logo g ono 1 ,re 0 2 10 .olh y s r\',l.'h,,o '1' 0 21- 10 t a I, 112.2 10-2
Sp0rtiSmento c 11 n elevaOnr: ala-no.0edoro. tisro 1n1n r fr Ant1 E0A1 1 0111 t2 e2l l
do, cuartoli cri, co 3 y a;, 200r1O0 d. d BE ALOUILA UNA HABITACION 0 1 I a, 72- en ,Ir 29 01t Aq.!!r"' 3"" ,EN 90 PESOS CALLE I tENTRE AVE. DE COLUMBIA


so ALoQoILA APAaTAMENTO, NEaTt- 23 ENTRE H e I Bajos _-_00_-s_-_ |]de.,70 y uh _________ ___ d5-- o ----------a0-1-. Preclo 6$12.20. Is-
0-0er l o l hbte ne,< l',,f , d r Ll. Inyorels. 10 Os Dr a l1 2 F-8a074tlll. 0 A .- 201 ,In, y .pr ad er..A cnhu 3, de0 l-n0 me a A
Hr lR c r Tad F. Inforn'es- plt el p* E-82-0-,113 S.-----. alB. b i oh9 mo e rnl. n 4e drdo, I, l t


I2o1 02 00.iin habUlrlsr2 0..21 0011 400 .o',.~o 1,0201.. 7 -227 _'.- A 11. OALA IEaD B 4/.C -4 1 101 01, 1 010115 lo y l. IR A 12A11A AV .2AO
ro.n 0 0. 31 402. T e-l.Aa-mi A C -0 'n0 busn locl come all] pr-olo Mir m roq .'l IlA10 .1 p nt us e lr a Mlairome-
A EF 114 p1r 4ua02.2E -21r-, I. aos 3d -i m di.. t.,'r^ ciro.d r 1 N 4
N .0 0 L Hane a al bio bo mPbr A. polo 'or142rqnds11 0110 0r11 1 3 2 d1t eoVrds- nI n ll -d e, a A. hor.d os2N,oi eta g reu0d l r A ruintl r Aved -
000x Y Os 10 _lbso.. S,04111,04 14111412.10 o. a.__a__________ I is, _a__a__o y121____
gar de a \bor. mhn c lod lds dpendlente Prt11.er p1141. pr1641110 de rente spor 240de fond, en Ml rt- -'1 .11 q --b-4 b-,10111.Illl2, .11d. 21rente1 a p2rQue, Il.l.ei 8.t2 02
VSEr 1t 0 e 0LA AvPR T NTa M a menT1 7, 2: Mer do Carlo 11 e23.20. SEb-3ra1- 184 Aserat, s lte Te t se 5- A 1 'e. al, ltud, A c drl$0, 3 .
n1 e SiNlna 10 11e i 0tsitesd. eT1t2 1. 2 4, -272.10-, i-2 r ailV. 2n 1 01100 TL f1Uono -3L 2. V1 DO 353. 2ALU 3 3'2 C LET 1lU os, 201 r 001n ,re.r.. er' -
31.m-24 o ..IIm r teln.T o A -BA 4 C V I n 35, tr $.3l1"a P ta 0d". a o 1121120. rl. 2. d-807ah. -lSC D01 __________ f.io 2402,12 |1,01 211104,1 0-01 Oc, ____________________________________________ ___________________________ 011410 010 52044.111.d~nl^' 211111____0_.l .07110A b,; n'r"^.0 '^'o. 22401.. l.Itsoo, 2111
0e110o. de 5 2 70 p. 0 ALQUfl.n p UNApi XeAlATAC2ON 1 0.2-ga2d10esbu s0lt, laniodbn o. 04 I2 1.-E, 1260 -9-0 ba 01o 4e, te 1 -2lne-

In........311110...... .......2 82...11.1. 1: ..........0.L2017o I1'1 libow.4okdC A E S'2
TAM EN TA09 E O5ALQ ILA APA LOT L O.lAlI, 02,ll 04 011 ollc dl 0n0A, r lrnn Mn,,^rdn (.lir an dos vi Gu-- 121211 A T A 1 Xes. 15. 1-r72.._____d,_,__Miram r,__2e'a.'
in01, ,lz ~ ~v 11 .... ,01is 4:120--- 0 j4 D N ,t NTR F YT5 OE n:'e SIN EStTRENAR. ACABAIDOR FARRI-
Ir & IP 1, f elca al.]. fifn iwil A,i~ l 24 r.O 3.lie 11e Quin uits eresAve -~


*er,'dl'. e10mia. Ave nida Hri, 7cs0 0(rtnf i uEA-eypaa Priner rs 010, LOIRd 15 16.r'04de1o eni l l 30 E-301l-90- I1 ", r. lres S.It. PR,
In,1 1ln2A2,-430-L2710, Bl4.r,,is H BITA. 2 OF: ALOUILA USIA NA3MTACION1 CON .. al. r-' 4 2 c ua p I. s d u 2 1Ma1 lros an, Artnp1l0 C l enae I n alul 01.-1o0
ant. 11 11 r V oi 00114123 y2 1I pl.. 421 a d0' la ocmlle. Abl al p0 02-. ir s 6 00n tl
1-: "1.:,1 '' 2Ot~n .1oo 4 hombre ds 01omer1l0. Call 14. y 7, Almendares ena e110~ a ~veol.S, dse24 241l er1, do1 l nf0 ....101. 11n1,0~e proposaO 21102t ...200210 do~petur os...d2 400Un
I.o.d'5 T m 1 grantlo A ,E 352 20O p100o 110 1UNA1,20,.' 0-4E52. 4,1112. sI. 118 oll,d 11 2 l-
t.0hf1022.0 02 ';00 ,'445 04020205l-,-,-2 En con,,rut sl n propi0 p0ar114 0aue --.p-E-is.7.2- *6 LOSO b4o4 -nter1 d eI2 nol-
"" "" '" __ ;. _^ HE MO O L ( losers, Iprent hmo erno p-to. prae pina sE alt, l '"o"edna0"dos0-
Dos, referencTu ,, t 'rpd0 a MA1 IT 5 p r2,2 lina allo.. l52,00 00b0t4P eian cuNam b 22. re ra a d'es l rop0.de0caba lleosl po- 10, 011h0Cn e1trenar, rebnodedo ,,,' i.p1 ln orm. n v2..I', B i-Ir.'l0
60r,411.h r2 b-31O-O2.20 0. I11,101e12. 8020 25221222152. IHoels, Per- Vl~aol,,. Ia lla\'e en 122 baJo. 14n11, r)e5 E-2 2 9-20-2
APATA32TO ACA 9 21ADO DR PA- ns N. salrop ,'1 hap ""< 6720 e-. Infornan: 11-8708. Il)e B04T E-105 "Jl 5-0-4-
h00 It D, 11,2 ,,,n. 2 A ,1I C 12200,, I Ill.... Is. lo.... e 5 .d Ild 16DADO: ACAADOB4. D4 dos5 .- 31 J. DEB-3L MONTE2 VBORA
-- ---89 6,r190i 211 E-31704-1 aS 6p.m.. -r .s l -It o ) hJo's g dpenQ IL.hES, VA 10
041 1 I,'I rt, I, n ,'" -I. l I, PI:-.. .. A-L....'. I4 P0 24 2 I 24 ... ... .l.. I. orm... .. ..1 .... lO .1 0 1 A TQUI O rT OI.0 1 IA-
I. : a121.12241011L EShRE isTKlD, Y in, ,F. 12111212A1.1,1 l'1 I U'.I'sblIA11l lls"-0ISA511 F 0221052-
,| ,o r 'n g ,.1 1 1 0 4,,1 1. n22t|.BE1 n 1U A0r 1oi n0 r Ytre0 Un Z d l '- 7-e- sd' S ,e nr A E 4. 0.00 bV. A C OCINA1 0 wQ Pt A vnida
'i s 130 N 1-0 i s I.: s I '" C e lIral, 11in 1115& 11ca SE ,L do5 5 . y 1 1deria, y'2 b5fl'' V'0 1ar m 1 's p i Iia lltoo.o lo lp b s o la uno
0'l .0lH conui cli,0,,,n lo ,hom ,r e,,d, Ienhl ,t IS3 c. c. Cl.tt4"tolle 24 e rare21 f-_n" ___n_ iMJ tl, Bun_ _"*l"Pe"Ixl"_ ir
S n11,C1, ) T 0 M1 N tro'Rn .. c.. IAr 0 11 2' 1 3n T 2119lol511nitrl A LOrl7l7l- 5 OFIciNA V1n I2 al402.Vt 1U 0 2'n 1'IO2I2 .ALTO0 .t,1- r21.fre1 el0s In4ooreal* .en-21 9.
d ,n r,lo, l g. a2 ,. .- ,u tI t A InC0 2.0200-s-a niare, lsqun C slC lFTolE 0^ E AVL AN, I.1. 1111 b1hI- 4.-y l -.51nr I-
eantii felJ enl a ill u 7)2, 1 ......... .. tl,01-,- s0 AI201I.7 1 tNa 4 2iA2t2I A2'IN 1('2N 00A 0 0L0I O IrCIInA AMOBLADA RE- 41tax .. 'prime dr 0 s, 11s, 1,m202 ..l........ 42012 200n 2 0. 0Inv 6 45 5,
(2 0.1r-3142 A(2011 k is am. .. ,l f,1112,I,', l,-$7,a,,, 5.00 t'1n Ma5l lintelin .A, n O o 1'.
A.'74,I 0: 4114 0 ,,0,,or......a-1 .* .; A 2 raM.DE.lll ha 0 tso R]A.l' nno 1n ir1bo1n1 0 lAI-o. I- 0l2, I 2 E-0r4-'0-2
APA RTl-A__T__ DA_ ._:_ 2 2on,,, 02,,. L Ols.., $7.0 0l ,l I e o.l B 87oo 6520. h D.B,40 .0l 25014 0 1195-E.9504-3 .do del nl ihltn. iO LC TlAn, ah,2 r


..'X u A N, Io n MAI,-OI^ M111-^ ^ n AGU1AKi 610AOI dSDI r]c'rA^i.ii. 1 J. DL MOTU DE TLQVILR ES
f'yfA,) It- I..,, E-3A7.14E-2I7264.-m 2Pt


'talk^ ^ "'""^ R D aK 1^ !" %a^ ^ ^ A AM1,AI!f(nINVIIO l. sn;' ;hm
C I5I De I.I. 9 1] i 1 0i14- 2 3 .. *108013.1n, 1 12224en4t2ee01, 211l2 -lt 0112'
ml83 DEPARTAMENTOS E-2 0V122r o e8-8 in 2 SlnlItASlAF AAOT AIQlIlAO KI'AI 1-0S Inf E- A 3o13- -

As;il.. ..l nl....0 21.llarl in .2 11.10 1 tl...I _7HABANAqul,,.. leas I 2 o. I. it, b, pla t
"J\ oU22O DEP0540T'INA1TO CA 1ICO .1.,,ll t adl.42. V 2 lI* 211 'll ALCU112,, I' '222 N44 11411. 20 tllnnpl n tl .1 ,111 11ME AL.Q1 1.0ro 0 3003 "T MODAGA NN B
1,mr litr .A .. ...rasd o 02 0 a2.., AO.0U l 2.k l 23220 I IARTTel 0-12 n C 11 call 01. LTO, lluch. g oA- 2ll,,012,21 1 baSa oM Ii 01r 0 2t 2 IIrnl0It 1 1.t4. 11.,.. y Vist I A 01. legre
-I..I troy Wi lt.-, '4 P, Ist, 2 t dl,,l$2200021 0oe I ., ll ,it,.1 6 "5701 1 t. ty 3.. 2o3 N9 I, ,o, I,345. .. i I 1d l1 . .. .. i ll i ,l l I l A . p.
2- 0 4 I 2 l 2 I I F-1,Ip. U n 314'1144 2 E -2724 Air fit .n -ianclo I i_ yl dl__-t y l. balro, *R-$7 fit& y v
gri2ls, 2 ,gleMat bN('l lnl l i' oi 0 ii 122 oIp p I9C 0 2 b D 02 0 p l l y .ll 0 20. 4'lS tI.'l, 12le21 u $05011 loll I nt42e2 1C1,, ,'910 M 1. 1111

.222i I 5 l lt 2252e I ,162,25 ll. 9 l~t 204020 2ln~ 11212l2 lohlol,, ln'l. 1.eltadll N Is ,, 112112 111 1 4111127 $1.2 1110 M 2ll~n ill 1E11120.0212. -2 05 '-1, 41-1-4l~
..I, ,,*nd :,,.H Ba 4, l .o o,,, 5. 4--.--- '1,s'1--- 0.0 -- "-2 11 o1 1 0 1.. td.... 4.. .I 4,t.1ttl It. OS t'^eA 62 0. Aces-
2'1.0 rAPTAMEN *TO dll C 0+lV .,NQ 1 ..l no Iriu 2iA 1te2N---r-,- 0 d,1h. l,,,, edo ,O l tl 11121112-2I111 VE,112 1.2I) 4,, Xl422 l rnl 0411M o.

1211,2l~ l -III lll l l 11+i I+III'+ I)llll2.O I 00 P tl2r. hl l l~IoIptllP21l0 221ill. 2bn. \|e. 4. 74 122. slllo t,',,,,dcIIoI.24l I'.4 ,evlcoo
60 1. w ir~t 1- ut 11. A d A 1 )(ib e II- :1 21 T.I s -02O N EA DEL2.22 I LAIONI 8 09,2ALT N,4C00 I2a34 .....o'.1 d, ban.1 102111212 .1 .....Itx.0112 1 1.
K 11211-114 A.2, Joa 11,,ltoetours, d-kl,0i-. 2(1',,, -1t. ,41 \'. 2 ..... 01terno2 1v l .. 2r'a1ll,
,a l 1.+0110 4 S l,.l,,l.,l,,2,,1 i0 ,e. l,. I If I 072Io1 1. delMrre dn401, t,,d Iw 0- .A .-3713 -0-
1..1..l..ll.l. a W .e10,1,,,',50 14 ;,"119, .1.M1.,. .. P., 12" .1000 ,,,,Ka18"41 -91"-
00~',N-11371. SALA, IRECIZIDOIR.l2 4/4, CO- 'APIA22 AVE.bs 011
CA0A.' 11- i)E 2iUE .III,.12'1 ,,. -01, .25vn4 r 01-,, .I2 ,di ,,W.2.1206 2 5',','r 0 1t', -
I 0"'2 1hu 0111 l1111 11 .,oI,,52 124 20 32. :1L0 C A UEA 4,2lit. (fl. F,1 O11. 00 CO III 2 00055020,41.1011 111021ic,1.111. sIC700. Dule-
......" ......... ...... ......0....... F. .!. .I..-. 01'a,_________. ,,I ,,,I..I.. . .....V-. ......... IlIN ) 4 41 .. 16. ..0.

Ir12101 "1210 ll9 111 1,0 111,3117. 1 21 10,84l. 22Ir 3115 EA ,opa.-I fe14 21 4,222, lo~O ~ ,ia 121.12.I, 2 I 0921221 E I.lln s
C A SA E o01 E4.0,,,,. 21RN R Al OM AY.11A Irl.,c,-lo i510 1J-2do2,2., $ SAO156
94 CABOT1112 ON20 C1}NCORD)IA2418 ....- I .... 1 4 .2,,.,1 ......1 1 '.n0220012244(2 1o" I../.... 6101002 00.0. I0'.. ,
,- 6. 50 -' 0,2 ,0 io
I lAN HAAll 'fa ilAlfilmS, +N0'1rV(11. y Au A,1l'I.RS '4. l )I )( ll, 11,1 t r.1 11 l2 0. t |1ar lnnn In lo 4 22l10l2


.......11 b,, s, ...tl...... 2............. ,,t, ^ ,,,, ..... ; ....,^, 212 h.1,l,h,l ......2 ,~ (2 ,., o~il. d.l,0 a- ...l.' 0,1 1 2 1.lllllo.ll .4.A--lU..l..IA-N E &_Da O t1' ZI7 18 a n.I y ld l. 4121. 2 05,2 s 2
'I. -. ........A2.....-1 ,,l 1,,Al,... ,:a11,21A ClMAIENn r.1,I1n1 d


A- -s A Vf i____IA4 IA, 0111402.122 01A. 2 .... 0folio Y 222 120.
letlo .151 o~r-1 :, 1. 4 A4 6t Plo- Illli, .11-,.l0 110-'IlIn., a1.1, 4.1,1005 11,1212202 ].n 0 5
1I0 ." N0-4, n,,oA, l ,l 7520.AA71A0 nl2 020. t 2l51t 1 12,11 I 0 .'.91-O
lIt V AlEsIA $22 01 7 R4 1 : Oir s i0t1y e.1"l'edrra,,2 Art.al.,1re"iI- ..
$al,_ | ,,_ 14 112A,. 1'.1.. 2tA 1e -MIAS A^" -C0.- 414r2I 22210. 1NA A 2202
9 ,,.,l.~..,.,. '2's 6'lo~l, 012,210. (AM DISIN( ll) '9 1)12 l Pl *1.l,' 11,Oils,12 ( I 11110201121. 41A1 ON$01 41, 1110.3/4,010 0.01221. 020510 520. 20 ('BLO
nI-dol, d- w-ilt.+ hall. I ,plln y
,,l ,I .l................... 10l.," AL I'URAS \'E)AI)O ,-1,,-,, dr.%.It., v ds m4eo, o.r.No rraa.222. 01,- 1.N 1. llr. 2 D N9 8an,
0 10I*A0411 910 0 l 20.llIw i '1' ln .12 S "'A.. ", ;,'12 21$ 110 .,2 2211 12 u, y d1 0 1-0102002 de2Il.,
EN2 C T0 lI0Ia..l. 11 0 i I 1 0 P,1.1en2 am120 n ..r -33.1. 2.21-2-
3 I1. ,. e..... ....1 .1 .,......... ,,,l ,,l, ,,120 .... 21 .4000200 O2
it Al InullA ttNIA ,IIlll t'. C L 2 s M.0CL A.k 74:10.11, nn 12 Te.111111.705It'IF ADMIT rig P1 OPOi, IONt, 402 A C2
1. ) ii __ AMIANA tieruns clls ct eym walal, rve par& cco.
la ) ,, i 2, I, ,.1.,. 110 2 ,.,I 11 2111 0 v, 4 I I 1 1.24, 1211 l~l11 1, 11 F 10 1 -222-
:A l Ol.0-,ePiAiih 2 M ."R y man0 ALQUILA.HASITACIOX.0 RANDE A ". 0t N.NIL 't . e ad a td h a E- 8 2 or ,n
p". '.hinllue "I, w Itern n y -el, ndo urlo- l, Wnl ndo career
I'11111 1,1h t1A.121411 d2 3tY 2 4(,A N MndA RAbN O ,,1i2 1er t. da d e nedn r ronda ,n a I. r ie dr s .dnl -,
ow0 I ,,- .1.,830(m) ....Il't -I' I-,dO rue_1,_2_ _ablepm..mopr. Ia_______d___A_
FW A_ ,ktT IA m-rn)ji ijf# yr26.111 A4 2 A E.3323I.-117.3 PRIMERA N' II]I e C a (, lormaddle Sitluada on e nrle. Avlnida
IlAeh AUA AIK A IA.....LY KA LA S 101.2I ,VlIII-01 21r2 lnforme 0.,Tell. 1-425 11
I.t:+,tA U1.201 .l..I. ,4 ....DA N 4I. E5 N-VES LOCALESM 1IO 5 s0VEDADi. 42 1b".313. 1-1
A nn tleVA, $80]sails .medor, dot '
0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 12 1 C2pSAI N.$.0 05 CD 2 ..... 41 1 111.0. d(,,, 1, I;choIrr. 20125 52. 12 21-12
BIlIIlO 1 22101 216120 0 213 l,,l ,11 11111oi. I. 111 los I10 Il,0lJ~d. ,tL, til 'I'cdilde~tl1t111lp l Os 0]l 44,1t1111 hl IS, trei 2 1slt,o,, i
41 1211~l110 l.1l~.05l ,11,'l'I~( ,.,., ,2 ,.*. ^..2 .0 94'11,,.000,Tsl..O.1 ,, bt..- ,-. ,d-a oo a.).Ali
_nnt2 I.I L o U-1U1YOCAL lAO PEDUEr. CO, R2 p l E J291-I57 I a, de 85 11'it,,43 $ 113011r..n r t
tl0 ll1111 h~l- lh.lt,,, l 0.1 .11 1, l li llO ,,,, 1.a,.--I. .12h I llesl U Ed 4 In r.a -E L ,
............. 12 200 ll ..lll l SoEollA 23100 i.1... o,, I 4 BE AL4 UILA0 0 4 1C1 LONA U9. S .
it, Jt,. n ,. J = 1, X.,-, 1!,,,,3040., hH .. K-2189-61..3_ -
VP ^D OD_ J OU JR11PAA T0 21J U l X IA 1,,300 4 1i' t 1 2 S OAIt
W2 d.. ,'I.. L .... _1 2 0 23 Y 24 SA N M A R IA NO 12E1
llth lIN ~ l, .. ~ l,, 1 llv, Se a s lv lan bonjtoa v'enilhldtdus iI- sqin ot A - o S
04......85, ... ...... 2, \ 45 2AVES 0CALESSE0e ,,e1ro, 44,,....Ie,,%. I m Aev. call 4 balconeE..I 2
Iro.,,,ol o 0 a:[m 5 l.,,CI111111 0'l,-r1r1010l 42,111., 010 Ssl2' 2 d22oa31 b.-, i l 'W ARNER' BE AC.A A9. 2 haLAon, coAlna C do DK ar l a 2der..rrd. r,2, 4 .0sI g1f 2 I .ter-m ld .
1,'t 2 s1 ,12 4t CAMPAK0I. O .101o. B AJO2 CEDI 1-. 2l.b,l 2 b 1bh,le-, 00111 ,,N be,,tl Entrad. tndeopend1 0hall, e-ins00de,2o..2can1Islenl-cior
11A Y ,'.afill", 'l` 'I'lAll-- I- F.2"%'1: '1,, Ver[B d, 3 1, 6 I.rte, e. ~ ]~ | gi n tnP O I r l olol _ _ _ __CI__ _A_ _1_ _d eK tj'_y__ _ _ _g ".1112
L 1., 12 101.0.1,Il l ,F 0n"1 5 042 l1,e P 2l.l l l p10.0.041 ,.4l10210 I Oulrn -0 5 1 u dl. Iodhoooo -23ll -4 1 10 2 1
filtl .... I ......... +ro", 'I U LOCAL PARA k PEUEA. CO-E-CIO p-tl) . -(tltl rtg 1{
2On [,,022............ ... .......... .-. .12.-1.2

12 11011 684 270 2,,1 10011 s4O1 402 00I 101,4 1'nir .00111 1. 10.1. olooos 1e.,-74
V 0D9O. D 0= 1AN -DtISIMAi I{A1I el 11"n"~n *lH +m ~}t ~ ~~1'l [n
"" 'A ... D .......R" .................... A ....02 SANTOS SUARE.Z MENDOZ.A
F TdeLA l rhITAIVA 000010 ,, Tla L( AII n)N l I IAt)IrNIA5NA 00t'C AQ-12 '.A T FCASATFN4CARMEN 44
11tn d i .hI' Al~lf 4 lusn. In4 2,,4 oIN,4 Gtnird Onn ebles "WARNER" EAAL4UILA CASAD1E0ALTO1, 4s$20 11./4-
per00o Al1r02 2 1X2.di,-le l 4 .A I 0t. 0 1 1 s1 PaI L ln DLA .dNA C rut. 15. Lira

42No .1221.1 22121.0 10 0,350 Aip 'I~ o. slsol.s 42 o ey 4 vm. Ao alol,01-lsea..0 O lmo 20045 0010 a lld4rnis gO'Fo e.'ol
Ilfx) A4,2 I Ibi,n elsW-1ne. .... tora n r~e,. 0 13114 -10n sl R 2145' Exr!#hf- n- erdnr, pantry, hahn Y rr, ama. ruariny

2 1311035- 2 lss4, 1 1'sl.2002 0124' tIr22I casan den 1 cat ot m e- d ,o 301-324i3-20.2 A-d4"t+111111.,,1020l2 l0 00
rAMILIACORTA1 ALOUSLA HABITA ,LOC AL CON \'IIRIERAS ..dor. 2 4., ba ,ofy cc d....... -CA LTA A TA GNT COWTA CA- n02 do 1cr2ad sInr4 oTelfA147.120,
' 160 2 0 y e n y1 -0l m p l ,.h A. ...... a 00' 0 -l -r e s e n I..- mA- 4 I m a .u I l llV1 4 ', 2 0 1TAe n-1 '77' 2 1 n 0 2 h
1A.rM11 C.ola- elutnbt-1 4-I. que tr. OFICINA Y AL4A(1EN1 IC-'4 2 T I1es, bI.A 1 'n. paelo-I 12 enlre I.r
bale f21ra 2 rter Mi1lr 2e fAverlc'0 y, 4 .11 5 Amphariem Almen FA entre1AlcaM de O'Farrll
LOest 10AO eo 3023 B l a R nd IR uez $26n 0 e0 ns d2 Eol70r7- 0 02te2l4IoRso a S E A L Q U IL A EN V A L L E dares P ers on smIn N 1 Referencl o r en o a
t223072.0.139 C P2200.4ear--frlnto.1SEAI1-h00ylocal 01,salt d te 1
de-ocup da poplo pars eohlbtlmnn % 106, una casa de sala, come-_ Rill,30 E-3074-90-2 ti enpeoy d rm maros Pusfr
CASA PARTPCULA PALAQIUNIA A l 1 0,0 441111141balltInorm-0l e 4baro y cocina1deLgas. --o-L--Qd 12.A2UNA2MA20112CA. roIsla.ynI.uls iso.\'*,zNo
elAn 22xle re le 21i$eui 2on 4" n22s per I mo Or O l Lr 0 I i ,o sAodlo 0 0 I l 'orrido. oala. 177 T. 0T2.A 1951. -2 1-s -
Ann.I.'-2"I.e('",ill2iI0.0l t4' nlut'l.S. IIIOI,1fit's NO.I10nftrmes en la misma. Se p0 0112, 11dn'r,81,4 .h41 ,,, inda- 11it-bv..,.4tran2'fa
0't4.0h 01211rln i 0nfnrre r1F.e3, n I 02' 1deOo lloa o ." 011d n re0 erencias,1 1 472 fplrta.o s 41-01la 000. t AlmlME'DOZA, n4. 1
t,~~~~~~~~~~ r ,r to-41 _,... 'er; :, ,:-2 91 --0-2. E D Z

0 t ,,1 .......L 110422200..PARA.PEL .QUI-RIA ,"-257--2 osentre I1 v 12 l Libertad0 una cu1dra 61b, y

p I0uu1.100 57420 tre IolrI 11y 12 4-I 11E25-22
I -, 1I 1 1lOl 0c n tr5'4 A2I R.ca o st rln v, ds ,sJ a rdcn ,up o r t a l.tt-,obe -
1.111,- I.:,,, if IApl'-Itn-Aradnd, oeMrrces1 0- r7-0, 9 LOS litaciones, oetsA .rT,-


0 4 l I tll 4 'I" L A 41 1 21-16 d ,- SR o le on I 00 1. 1 1 10 l s t -p o o d o o Ub s aQI I A, o o l o ~ l ~ l : o 4 l all o 1 1 0 1
ht1 tt2 n 4,7(21 40412202211114 0402 ,0 h-oplO ySB dt r blc d 20 0,4- cudet rcai otMdWklec n b.1ea n2 doh .l s.an0110-0 .1ortal, -alo 1c1.112, r2
"I it l,l a 1. S. L zcallr.I 5 no2rsquit,. 14.alqu1 1 4t44111 $5 ,-1104ld l6.5et.), brf- dVahbret), N. ..c2l. ie
11,0,1110 4 lt ,1I1. 4. 4011 -t0n1012 c o do, amplio. s L h.I' ll Hu mbold ti,4716 nfp manm ent o 4I 11a.21 rajel urt,, se l.c 'r o L b td 407. T-l.1-5152.
2 2 t 12+11 ."-12304-4842 6u enbr. Ll3 t n Sano, edll,oIfr l0 M- olot. E-2397-97-2 Pato. 2 freg.ade,, s t 1142l010 en Ia LE V O
q 2. T li-friui, B-74if M 118;5Tun $7500 It l owex l.evte-Vi- U lE29-22
l N C IA aa TePrdo -0"0-05 E CEDE PeR CIEN PESOS 1 d M-2222. --99
,h- lt+,0 __,___I_ 000,0'EOO.P Z 15 EI- 0111h00 0I'll lL1%715-85S-2 Casa0 salt. dos cuarto S, ba1 1o
t, t h2 0a ,I 0 1 . . . . .T2I t- E 3 0 1 7 9 0-22 `18 6 L O S P I N O S N A R A N J T 0


12'''' 'L . ] 0...02H RM S 240t0102 ,lntrao 111, 1, Iomedor cocina, p --0lC2.02 02 2L~lr~~ ol.oo 5 o0
1.. 2 14 40 LU. M GREILL closets, V29pis, modernos a auna21-E2 ALQJ IA1 0 hAL 5la ARA 40110y PA O 1222n11
.... -..'o"a 1222.boII. o~lcoss 12 bZQUlo, A 1004020. "-oOl ds -Jlpq
I 2 Ceo .oal, onmcorosleoSE L22,I'214 2112 1100.011SE 1 ,1L024 hL s, am42 1 10..'. o~too-o.y2prool ooh ls
42 42 .(2.4 orA -,Ipro o 1100part disCinfosdco- r a d o A .1lMalec6nv ounarip-1.o 4 ded e$ r.PL 1o Vea O fl rnl

i12iD,+hf . u rn e~rts m rie o12-f.2eina 147-83-2t' 1 en $80,01e200,freer0 y boo de 1, 12.:SI S .1 ,0-. 2 0.50 ... 0 ,,,r,. 11 -11 2020 4.2-
3..2 0eL43Ut 2Lk2 ,,Au,. ", 0,0. N 24t 1. -prS Lazao 1 .01 Re t $ 4 .frm .l aleI Nglll10rrntre4 yS, do- 0, ,.l ,0 .....2r,,1 10001 .1101

__ __ __ _e_ r del Cmn n samp, ome X ,,. .:C.......
,.2... -77,.2....4., .... o LodeIp11io.2o(21 fLosol Crer plngn Hsumboldt 126l aparta0405to 40
.410d.0r,02.'rhlsb A' I.onea" ""nANCA N CIONeL4146c2--21227-5.
B",QDLNDO 0 227TkC24- 05r 0110011 7. 020 O L.24, aro~l A5,UIAis610 E-O68- .s. me 0,-,boo, I..,'o n~ y 2d r- (22. 98 CTDD ALQ UILERES VRO
I-Itl~ D naBIT~Ol .~ O $l 1,01'- 4100t e5(21lql. Z Pr-do1.vlr 100(4S12 0112tdo 0s1111, n eo prI -
11.11l11 121111 02". II+I-.,,at PEREDA goodsR 1r pub 0, 0411, dox 10ussvoneoh. qul n rs aleog 1oeql
10011021101-20,.11. 2'. .d O. 021i2. 4:4. gloset bn 0o11ecl400 2.1 55-4111 Os-ld- 411 pglo ob~.
I... .... n \ .... ..0d.71en.dr Vel- d 20021L.UrLA~ a Os 40.0 0I 001. ESA5O= 10O055 0.01-4, TR10


111011010l 10040 41.A 0n s I 10IT 1t1ONE.11-4. D EII dr 3Cazd de1200 Aystar01n,250 | al 4 lu~ deBunass $1 .2reloe Poe esB q O'Farr1011110 0'
tsloento ler. pi1o,.c11:40.0a11040010-2I0L2ave e oIbodg1, n ome 00te 8 .'~2lo 0.1527). Es.rhs28.9-.
,12s:L-65 -7205-84-2 E-3147 -85-28 lns lstc0n bll.Sh uo ldd Aon 7712. 0-ome 1-r, 2u


2


e1
I
n


-2

A

o
2
1e


,,


1


ARO CXVIU


SSE SOLICITAN SE SOLICITAN I SE SOLICITAN
101 PERD1DAS 104--COCIN-ERAS---COCINEROS ;114 AGENTES VENDEDORESM
PERDIDA RELOJ PULBERA PLATINO I 0 1(IT N (O( i FIt0 r44 1 E 5OLICITO A ,2TUB PlAX1L IW.U-
y blaoOes. r e,'etdo d, fwili. 5. 1 A4.2j' A ,- 11 .o.1 f (1rt ur5i d S i
P.'rroqula01 V dnd o alrededoores Pl r- .' 1 ,, -. 1 M t' a ta Inform:114-
,on5 a In. n cont r n ir,5 lararm1 -22 1 4.,,,,2 ',7F ,14, 1 .IAnhA Pan I,, zrn t.054,
1r.Iia r-. FE2AA4 101 2 .
Gratifico Esplendidamnente '.' .."-,;I.... .."'" ... -' ............_ -
A p'. IT- Os jol- r5 ,, ,2 E" E P41 h -.o. nI A
AI d er.Mldtdn rque d A1,Alv, .t rtd e fi,,n e S- a F
rrdol no... "7(,r .It'. A f .J dlod.. __.- '- ... .4 Refresco SEVEN-UP
i .3n45-T7. 1nt-2 2Z ,.', ,-,.' ,..,, ,,. I ona ciudad Habana
$25,00 SE ENTREGARA A .. ,. ,,.. .... ...... ..... 14 F w'l .c ..sol ..agnt vendedor con c-.
2 uvan6. Telefono: X-3859, pr- sa.,,' ,.', *o ',r t ,,Xco2r'" Llama 1.4810.a
](.LJLI2c. 111,- + .. ... f,.....- .. r .... ]I Lla mne 1.4.810.
rrito amarillo, mocho. Entien- ... .......... s 2.1 .. i ..
de por "Kuki" y tiene una el- 4 i. ,, ____ __ c-_--__-
catriz en la parte trasera, pur l -I .,]x- i-ti 4 ( -IT--I2 254
r e c ie n te o p e r a c i6 n -..'" ' .. . ' . ... ' h SE O L I C .I T A
E-2985-101-2 ,L22.144.4,I:1 ,4 .1. Al 11111115 4 52 0 bep
-11sA .'1 15Ae1e1c1ls.
102 AGENCIES COLOCACIONES olo "rt RN 14 An.\ 1 t t11, '.'L' IND'
SOLICITO BRA., BTA. COMPETE..TE. -NE.4 l . ... .1 t I GatnLERIA MENDEZ" 0e.
o IC I plBAstr o r 1 a nc jeoloc0 Aclone ll. Ma 241HAD3. e11Aln a 2,1\',1,,,1 ,1,1 I- 1l12ADAN A
neT a limpiar, eccmar, jardin re, ciiado, E 2W -- 1[
,repostero sereno, iaajio pat, ho -a +. Ol( lA t l' lt IXI\ \+ l
Campo, reparto AAgen_'a Acos IA,-9"
1 0 8 1 2 1 4 rF 4 6 2 3 2 2 7 1 0 2 1 lA ,. ,. . .n !a2l1 . .. .. . I -' -
MUCHAS INGLESAS O. I,.,,Tc "r ... ,,_-,.O0CINMSTA8
to "La O U l. : -486. u m ep. -t 1fl'r'i, atA ".267 `_,,2 04 1I
En "L. 01111.": F-800, .O'1 r.. rpon -------- 1 SE SOLICITA TAQUOGRATO-M-CZCA
1'.1.2 20r20.. A S11 rhd.T s.".121 .',2 105 NIANEJADORAS .-f..... 0 b,)1.. en p e2 plo. QUO
de sals.l AoIhb ....tio . .. pe" 1 .."A"R 01m\1 'm.dso6 0 Pl vl*l4-
to. ,. d. pa N t p .. .I KOLI(CII'A.MANFI D% b(ss 2St FNI. "e r 1 leI2im tian1l-
F: 2u441 1re r o0. A,012 11"' 41 2 0 I !.' " 1-506-126--0.
A G --MARIA;-W--- .ll1-9 or4ni. <'. AGKN4CLA MAIJA; IELF:2ONO 1W-I5 1 .4i1ranla D4 8 12 s n1 1 lrinh de abogldo b@ Db m-
tofrsceeriadAs y rOAtner- y 11.m t1 c1e / 2IA 2 IA 2 1n meraringrafiA y tender busenes ott-
de e le lo d-omlk.h Tarnbicn a- J ,fr P.el o binne 4
r ud reneraAde nheSan R -n+, T FR A R t' I a-l :frbl ttm ln ooetl
51ra Mu a nercadotUnienor ,1i1c, P-A. -' --- c '" lIdri co desto &I empetuar.
3.sre M r.doss n TE-0611. -1 02-2 I. 4," .'ubis.Dlo'sc- vamenteb5l a 0 tarde,
E-.---.-.---M ------- -2---,--, San 1 l M1.1 p114. mrHI, S A' 7971 , ,I-Mao A74,1 aApartament 21.0 .
103 CRIADAS CRIADOS .___,______ ---1;--I's
. .- anL|( 'O P I AIt()A I 4LC1 A 1t'AADOR A P A N I 1 nNn D fr
BE BOLICITA JOVEN BLANCA, CRIA- 2 h,42 1q,, ,, 5 r11'-r..A,< ,!arh- TAQUIGRAFO
da de sano. Referenic I&. % sDorms r I- c cl"n1 S ". Id41 $2S A 4,' 11
lov'acl6ni Sueldo $20.00. Calie C No. 4,1 .j 26. 5.esquiin a 4, V4 id,0, I
bajos. entire 17 y 19, Vedado. E.11J 0 111-, 2 En Espafnol I Ingis Be n
E-2598-103 2 SO II4Tt rIERiSONA MAYOR I.A A cesita. Eseriba al aprutado
BOLICITO CRIADA DE MAROS BLAN- 1-det nito QC -l aJ v hP.1 r
'a 30240 res, 40 references claras, p 12112 ALldll neq p .... e i2 I h. .'ll'...657.
aeos tulnbradao 3ervZoo. J 310, altos, tmlidnrla, 'nle 8 No ,58 ,nt- 2A )25 1 5
entire 15 y 17, 30 pesos, E-2609-103-1 Veddah, eD1...6s d, d as 6 1.,1
IE SOLICITA MUCHACHA PARA LIM- F 21 105' 2 2 2UH-E-57s-Iu-o .
pinr y lavar hasta ls 3 p. m. Tfnu SOLI( ITO MANEJADOIA, Bl.\( A. DE7- 2F
-33______4_-261-103-l1 cen_, .... de 2S. a.,).ii p- ... l6 SOCIOS0
OLIC'ITA I. 14NA MANEJADORA Y I1NA 11 e n nB... 21 qe 1 .' t'IR9. 0. 11-
H. ad.,.;..erncl S.do:$o5 1.4 144.2 SOCIO INDUSTRLkIAL
Lin0 unm QuIlnt., 206, D, E. Vedado, 1 1 ,bE- 2 2
E-1192103-19Sohicltn uLno que, do ser postble1,
----- -at. K F -tR-MAL-CO 107 INSTITUTRICES 114A l2borator2o o lfama.a,l y al-
( BOLICiTA l'aAIDA IFORMAL, CON ___________n__ LILL__ --- 1 dIInero extrl. par. q 2ue Impul-
re~rnrit llal pr imll y eri~BOLiOTO JOVEPO NLA2I OA, LIMPIA
pr r simpiT x,'e- semns una line formidable de pro-"
v4r. Drmr n I. c 1 oloc1cl6n. y$ SSueld.: $25 Oi TO JO A CA, doctlos de consumo dirlo. enti e
6.1400S. F:.5$-170 103 -10 .9 ; ..... 1in21 y.1l Ipo l-r I .n ifls 111 un e5pe2 ificocs apItal cuya f2-
,_rf_1. ,,,,.1. ,1rm1r 1 1 14 ha cruzads las sronteras, aun
IBE IOLICITA UNA MllER PAR4 LIM- 3.. I 4, : 1,1* ,ap 11ir l ,lt %,l I a'oVPl. o ,ar1rc11ndo ,de propaganda. Infor-
poor, I l e1pa Irab .j 1 1, c.n refern- "2, N 3 I rne s. M-5346.
.cl.a. J1le 201 N0I. 1353, casi esqul a o a
24. Vedad. E-30T7-1in3-2 109 COSTURERAS MOISTAS -C--
WLICITABE CRIADA MUY EXPERTA BE 401,(CITANR 0IENA14 001R2AnORA$
con referencs.l.o1s s d.'.Iadm, idormh .co- l. '..... t ...Trbol .J .......0. 1 17 SOLICITUDES VARIA_ _
0oc111101, r de family, mun i sbuen Ag2ila 16,70alin, 02204 100
,. Dv6j tes N 4, ntr-I'lly er
elsdo.Diso No.40 sle"Quintl ypT.'] - E BOLICITA UlI MUC .ACHO PAU
cera Aves. Miramar. Ruta 32I ns n darndos _1 limpiar unts oficlmna.
SE-3093-.103-2 113 OPERARIOS APRENDICES .,.l 'dn o g2100 mensualoes. Abtla, Sol No
-11, ilterinr. Habana. E-2642.117-38
SO'r.OI2TAMO l PLANCXACOXA 801Mo.I('1IT MO ME(CANICOO OPFRARIO.
1.vandr11.'l' nanjla dorna, rl-02 1eolneran, eclnerolos Jesl. MartaI 102, 1d1 ia 1referlble1I n p.ptrab^Jaer no
1.11112 4.11. a In I'm I. 2 R 6 a 1 V11 4 111011DC 111 VII 1. Avenidta 32. N1o. 10,
I .... J :.Y pin 1 1... 1 0. Toa,-t.....1. 114 AGENTES VENDEDORES .. 2, 111.1150o12 a.
[ I II)y pl pl to Trcorn t.0 16 ,i- :, y -, Bu enBv
F.2105-I03-4 0M2ri21 55 602. F0('AN AGENTE C A40TIVO 21DE
---,h "v I'L.,n -,-jode .op-
BOLICITO... C. .IADAUE E .TIENDA 1E 2 ... II....Il,co0.....'..o.. 1).. SE OFRECEN
d '-0tr. Sueldo $3520. Dormlr coI1 1 ,.1i Am ". ., c-11
e rencas Vesntrl 10 )5, en- dod n1,11,1u11, 4, 1S e rra Calfam dsdel
tr. 2$ y 30, Vedado. Cc-, N1 06- n 44 ...1.1: 2t 2. H ,e, nte a1. t ,,, 11l 8 CRIADAS CRt DOS
-3072123-lo Cnv.dc o E-29 11 I1I-2
AULICITO UNA IIRVIENT BLANCA -I2 BSE OFRECE UNA MUCHACHA UAp-
aOLICITO USIA BIRVIET BLAN CA d0 .LI'ITAN AOANTE 1DE AM 1.ON 1",1A par 11 ruarto 0 o omedor. TioS5
"onrefayudalas oy quehmn cnivris e cst e b--h vnt, onl~to,1 +p-'r i e,J-R- buenas referenci~a. F-9736.
,.on10 re 4,,n.,,.y du. 6.s Lnca 202. a4 1i.d d r r1srdo 11r1n Iu laparind n ll onJa E-2704--11-2
PR .lt btr1sueldo.1SanI1z, d e. 215, do I2. a'sIcl_______Del,_215._t._31,_._:0,
jox Ernhoar, L Alad. E 2871-103 1" P E-29ns'114 2 BE OFRECE EBPAAOL. CON POCO
SE SOLICITAIl -,i,-np 1n el Pais, ar a criado o pin-
lie.heporlero o cutlqu er trabajo. DBuco
CL,.d. p.r1 qn.21 r nrl. 11. 2.nll1. dor 115 OFICINISrTAS l c renclas Teltfonn B- -509.
'ol 21. 1n 10121n 1..I 2 ldn 0+nU11 r4c0 Ape E-2f3-118-2 b4*1
01Call 1 NQ 2A .41r. Terer., M,
I 20120 F: 1501 10' ^h o++\ AA, DEBEA COLOCA"tR PI6AD
'" itldar I enfprrna o Invildt; Utiln rv
SOLICITO CBIADA DE COMEDOR. /. |nindIinnn5 turo dll o nocht. Ba.
bl0 n.., nn ref0 rent't21 hille. 12 No he ivc r F- 13 E-SM-112-I
20. MIram.r In enor d 2S ao0 E OFRECE UNA MUCHACKA BLAN-
D`7502 Ii IPARA c, paracorndora0; cut0. ti,2ean
0OLIC1TO M 0 Cn 'HAI A C 2'ANA, C'O% forte Felicta. Tell. M-412.
ron... l .. \.\ plrs lin A...... 0 ,n'a 0r I E ML
a' a Ilo ma Lin n2 Oslog.,122,odoo si Contador E-or3-12! 205,
I.. r1nor.,Ln. 2,t11 r 1nWn ,(er01 "n E 11rEAL COLOCANSIN EBAROMA PA.
R -4792. K-003- 1041-2 1r 0-unr101. Tioens..ecomandls10522.
-11. Tol1fnnn F-079,. E-2791-118-1
BE POLICITA C21IADA BLANCA PARA (ROesidir EE. UU.) CIADO. COLOCASr ZBPAoLo B-
tods l .ser`,I tn d. un ma trO ins ni2r1 n 2
h I O eldn1 130.20.. rrorn rlo ... oTam bien sueldo do p c if fano comedor. loioo y 11. .-
2101 2Inf vsto10Uo_5444. Referenci5s, cumpildor, ca o. o-
Dormr fuerC Inf11r14 U-44 n ,d $A.9723 Tiptoreria.
________________________________ __* ZE-372.-I118-2 Mz,
In IOL.IC.TA CADA BLANCA Ol- EREA UOLOCAOBE UNA JOVIM lA4A"
n11 r y Imp 1r2. 1. 1 Cllr 13 entrN r 14N y I lNmp r y ervr mesa a I nrutl n I1
ilf0cla. .irl0mrt nto N9 1,. Ni2 .n5 r e d. r l,,3r I rn.vOllm r M-32M. S-.2
C.mP.
I 104.1 03 PARA rOLOCA8E EXPAXOL CRIADO DR 3Ao
401ICTO MRUIUACNA. PARA rA 2IAdnosH t r 2bal.r, ierviieo 2 0lo Ca I.
O1.lhlTO a m t IAi A W A I.lIM IAln dr y limpleza. M-52". Sueldo no inesot
a 0f1i.or .1 12 2 T2cla2i2 m 22 1d.2 S15- z-4.=4$12-2
i. 11L 2N- 13557. Sn i e 2, 11212B.V1ddo"B EKPANOLA MEDIANA IDAD DJBBSA CO-
"*"'" ~ 2111 103'- '*'.'o 2 i aGuigrafo "n-^lp~M;AA"Ad" o
O 2222 lS 2 h e 12211 2 Para 2c0artos 2T0com 1ie1 -r .
o20.121<11' I*A 2, 2 r521' 11 A LAVA INFINIDA -300-
2l2h2r T...2 ...enr.. ..'.. Do INFINIDAD DE EMPLEOS ,, oRECEP JOVN PARA CRIA.
m~l mmrw,-.00l oa~ldo S3O 20 2 1 N 5.77, e.1121,10l.2sa.-sp00.aI
m~~~le ai,,S ko N,"7 no l r,. dependlentle, eamarero, pinche ol-
I ga6011pt,, 1M.r2. .."2a1 022152 n o r.1orin sn 10ard0nero con refferend11 w
E-918 2 -10 -3 TT ft TT T I1-50 E-2 S-1115-1
_I ..2 ol A 5 ,1"do'. BURO-EMPLEO .o10v.N. D|. CAMPO,. OFR&CES9 LI-
- d C' r .2 0 I I. 1 d m t .l 1 1. .h rol lc l d.nrhcc h o f lar2 a0 1 1 fa m ll Dm e r i e 0 1ue r1 ,. N o -
tm rnn .t. Di>t~rt~ne ('Ilimt a7liiude herhas al rn 2 a 7 111de1 1 1tarde: M-33393.
2c.,102. .E-241.l 2 l:., BEURO-EMPI.EO (GREGG pr E-3056-11I-2
2 0tLI92.22EIrA 3 CI A IBA I t LAN('Ar% entldades 2-nmerrial5, naclonalesl O
I.' 4-h-7,-1 d.23 ect2 0 21 ,i2.2 0111,1 y extranjeras)1 020:2124 MI. HAr0 A JOVEN, RLAM-
16. 114n bnB 'ns ,N0211re 2erenc I ns rI .tr
iltt~d rml r~pcdan qa :m --\, lr a .1, dr ,r..n, pnr barn: resuc1a.p
H.abana r F 202 JM,,: 1- 0101 $400.00 PARA CON- d40. d ... d10 .b .1 ....el tr15 t eabo
EKN rABA rosBMAi. S0L.ICTO ('I4AD2 TADOR en .10,05nda00 .n.. eals2 21 B ds."
pmraid. 7 d I 1 f q pr, F er Cl~attm n~) e eS a m .1 P m Liltm al TeUf.
122n""10205121111 11 240.4,1121142 1| 4011l~nrd~ 1511^"'al 1111001000111 1101 E-3a4r'^.^.2-.22S-
1;:eb,,, C. Or..... d. I prol prtuoldTid except d21 1 Ir r ona 0 0 ,4a ,E-4-3044-112-22
ii. 2 14 b b.)_ _t -.IrOft Irtnad { dI
Vedad. r.2920 A103I pontador Ti l 1 e r Jutao a in s- CRIADO ESPARIOL. B SE' IC O 2M 0.
-n myrTP references Atos hace c2 cteles. Plan-
sljulcnte: 11to br1 20 m yayr Oc 1h2 'I Ss H 1 1ne2es 1ro ropa .balleroTol.
i!04 COCINERAS COCINEROS 26, preferentem.nte CONTADOR fo,. F-2240 E-2709-111-2
14____ __________-______ _' 'P U' B B11,2(1C, especlallado enl E ORE
27CONST ACCOUNTING. est6o e. SE OFBECE A. BLAJNCA. lEMA.
t eOI.ICITA. IRN StNA MI AE CO llnr rrmpledoraPr; Mara servicto de apartb-.

FKjr y lo n l114d; ru" c c LAf x p rimrien t t de matrmo t sd o -4<4B E- cos.1 t-l
a rn orfenlaolr iPorSn coni r alpr o cxoln d sen te ramso n. _De- re- 0pnt 0 r o o o 1 e-
1n0, 21aNt 1.h i, 101 W.. ..ph 4 be < dominar eli nglso a la perfect- tra 0n14mpa0a0 bus nas references Ga.-
""1 ohll.t211e. 4 -r1 ,- -o o-,- 1 ,, In. ya,0 queI se le I Oenvara a o ns .- $22 3 a 40 Salgo repartos B-096.
045100 einte pe..11EE. UU. 1 aetudlar sistemas que E-2511-118-2'
eoi .em eeos .- 11 7In4 I sdepus habri de sIA plantar 1en0 0E oFRC'. %IRVIN, TE b CON bUXNAI
61 NOLICITA 140NA TMIJE N PARA ACO- rno po oRai nes mpreslndibl refc- orefero, n i 1, 0 ab 1 cu mp1r con1 u2 Itbajo._______________ _____.*'- .IGLSESAO 41'.40'10 0110*. m OyE BLsANCArsfAs
O.............0 o :z 2--320 EN CIA. AMERICA- ~1 112.on,,a,"h,tIlene mu a buenaos reoren-
1-1i.1ern'.11 c1 l; 1 1 021 1. ... ,P1in',' NA T:, .iDez de1 0 cs o5"101 o. obr11 No 2 .
111002 ?,11 ."1"1'o02,25 b1,11100 Is ,,, ", 2100 020040o0 T0110 1KA ESA O.10 DESBA COLOO
d .. .. tI bu.. n s. Tel 'N . NA PARA TAQUIGRAFO T:e o .... K.5 Ei 2s 18-4
te2 efren E Te 4 2 ... INGLES-ESPAFEOL 0401 1,.0' tJOEN OLANCA, PA-

^. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ F o...rTA. IorA "' JvrnAB BLNA PA-EABE NG E --- ^ --- ":;'~
.0OLI0 ITO ,. 51 U N0 0 .0tln DQ .M P r Indispensable hon mbre 0oven con -d 1r011 2. de --,or. o c.1ed1.00 Rue1nRa.
I..o121141 Trer 12f111h.111 1 'h2r1.100 buena experience ia dO taqulgrafo ,ef0.'en"'101 I nf2r2,1 telef.so Fo -5071.
Se 1 ". 10 $30. 24No0 77. -t,- ". pt- v y 21 1en m 2 2Idiomals., E-29.79-". 1 -2
41o, ^ "*,, 02 1042 2.211211 IT PA.A If 0APAA BLMPIAR
43-OPORTUNIDAD P A R A P11;10. .r.-,nan 1 3n sen-
4.' 5l00,4 40CO24l2NA.0 n1'r.0.EA TENEDOR DE LIBROS T1.. "'E_.c5- 82.. E-i-n-
]t40r1, 122ad 1. del Vedad,. 151 r5 1. Nr 1 r -nos sol on de firmao ompetn- -- o "EtI t I 11 TDO M2N2 J O 1J0 .
.. E-27O0-104-2 rde Libras con buenaso ,:,n,, Isb -er 1 r .10 e0 e


Coni l~d H llo mi e G nln v *r~ "., ..: l,, Rl -t.. OVE ,,,+, X',d r- A
S IOLICIT A 10 NA COCIN 24E0A Y COI experclsncia. Persona no ma 1or0 2942- 1-2 .
nOru TO (aObINE lO I E", PA"- o iz -e31P30.______ ----------


420S 411111. 51601 0nri Juan Dc11 ad. 1124 111111 i n rbRtA> ">]> O. ESA51LA AN2k COLOOJRO
na blen hnn" *~ l tlai *" rT i^g.1 b C D M A R G nK,,' ^ ^ ^ a "
P A R A ,,.. 11 02112A 114Y L10 P1 AR1 411, C m c d l < ; 2" ^ "
,1 0.a I 12,sol.., s,,.10.o 23440. 02' 4--OTRA PLAZA PARA TA '' I'511 1-3
5264 11,4 2 QUIGRAFA EN ESPANqOL ....... I
.11. 60OLIC6TA. 21042411461 061042t'nR QUE SEPA BIEN INGLES ___ .1 'Il: 10t

12 expertr. 0 u01n10 2 312 11 I' ..e Pesnn2 lolen Ouep ds Iridurl -1 4 Il 1'T A e. T -
.2 20 5-- "'- 1]0 .20. 0-3162+110-2

casa magnt- fi-- supd--n-.t2 \--"7, 'peoo --53 :- ------ I- *""
.... 0,-1,-.9 1, d ...... .. ,ent....... S--PLAZA PARA MECANO 12 .114,-2 02 A'B4, D, BLAN CA
,Oal ,,I 0101121,0 Iodl, osl,, .-2 r-..1 GRAFO CO c.IPETENTE 4.-'- ', T.f' 33114- -
1102 c 4ra 1-0S11 r Oe s .11. lt., n0 r ", I, Tenem212 dllsponihle t~ambhln, pla- orsocosr .4OVEN TO.ABAZADklOU
fn oe 12n s 010 r 101n. 112411,02202\ 0 (211 part 11550an 10raf rnmpe{121n02. '.-, .. 11 .... 0- o sdlonero. re.fs-
55, 02014112114 012 4-422.-404 4 doe e11in1 B eartiu. +,,./ .t 01110egnepe a

0onu1d12412 to0 etr 10 en1l1111, v Pr141 d21 1211204 1221211 S 2450'.' 4 OL444CA. PA.
BE BOLICITA UNA COCINE22A Y P 1nf(ornle2- eoSolp]lo : r210 0-12162-1"11-
04ayude la 111p0100a, sue~do $110 14E-31______-______ $-____
[lUlS Esl11vez 5111 ent,11 1101 21e1gad1 00 B504M400 .... ..... .., ... S ,oV
-11 E-L22. MlS3023104 10-4-2o -B.ROEM..,-,, &,511,2neo12o110 00.4100., l
.........4.. .... .. 0. o0CD M A G E G 1;,ao!:,. 24npreten00 n.0 : A-5'm
c1ln01ar y l1dr 2lns qu11h21121111 VNt, E BFEB BER_____-I___________
des 2200.1,,, 1-241-104.21 jhjlNI rmii rf(EIE 1 11 t1512 3050J\' 20 A I X .131
PARA COCINAR Y LIMPIAR (1 a Academinla ConcOSrt'101 E-3140-11B-2
r. Coota farnilla, soliclto 00010t12 areia1ale :ll) -
ra experts. 'Buenas refereciras. 200ars lolalP 10 1141 11\D 02 0042t401, R"UA.40. D~t
mayor de 30 afios, dnrrnlr en ta MANZ.NA o%6 DE~ COOIEZ /1 ., T. t 0-11.
rast, maognifro sue'ldn. 211 \ Teaeloonoil A-0523. 0201'100r. 002I4 kSP-lIO3
.139 entre 36 y' 36 Mlromar B-5969 _______________O__O____,124 0.1.2 2 12P.222..
E-2620-104-1'C 2-3o.J. 1-4-x


I


PA1.TNA vI9T'Irl n-1,


DIARIO DF I A MARINA-MARTES. 28 DE FEBRERO DE 1950


ANLNCIOS CLASIFICADOS PROFESIONALES
DE ILTIMA 1 H ORA BOGADOS Y NOTARIES
3 PERSONA MAVOR ACTIVA DE RECTOR
.preceder qll ha adolnontriid. ontad.-
0nte bheno b p.rTlu. y del E33003
nfr- -- sr% -c to o ej:r,;c la dtic -

SE OFRECEN SE OFRECEN 0.10.. h3....b T0f. 1 15 00r.
118 CRIADAS CRIADOS 120 MANEJADORAS BUlegales notariales, revision
DEIEA COLOCARSE DOS HERMANAS OFR0EF0 i0. NA MANEJADORA, Co00 y subSanaci6n titulos de propie-
2f0junta302 o eparadas,0 p,.a 3 0 30033ar 3 13c, 320 al FI-547I
hmp 0ar 0Referencai03 31 2707 E-.194-120-2 dad; administraci6n de bienes,
______6_E-236641. -2 ( 3MANEJADORA DE COLOR, DESEA co- esmerada atencion: consultas
* p .303 0 0 0 333. t 0 t .^.^ 0 1 13,, r, 3,, 07 lo7o o 0 o ,, 9 legales y contables sobre im -
TIpara hmp r-8110 horn,i,, efr. 9 c 11'(1t'a Sl~r $5 hfoiman F-9613
Teleono 33-0800. dI p,50- dr 0as 9 de la E1wK-253-120-2 puestos. servicios contadores
E-333.- 30-2 00005,L 0. L'NA. MANEJA000RA .E .'O- pilblicos. Bufete y notaria, Cu-
'191-a e.pecializada par.'lti osT" e
CRA300. ,L .0^.00o. s0.0 3000.v 0 0T.0 33'3' ,3I t..... ... "a." n .,3 q0,3 h"330 ba 162 bajos. Telf. A-9116.
333,4 3 par00 '.00.arto ,03. . .. .. 0 ),.-i .,,o. ...2 E-620-1-24000.
z~t-Z..E -6.2.-1-2.
S 000R0.0t -. RI--NTA (0^ I- ENA.s 123 COSTURIRAS MODISTAS 3 DRES. EN MEDICINE
Ieferenr, ] lt;. oim'ILtqp- law .. .
1a F-464X E -29.8.1-1-2 OFRECESE MOD1 STA. COSTURA FINA oR. ABELARDO LABRADOR ESPEIA.
"FRECESL O I-ARA .NIRVHt\Ti-t e033a ,,-0Fe a 0a 11 b, ra,0b3e o ta- 3330" Enfermed. de,3 0 efr, 080enereo0, .-
0R500e30r3 n,' 00 10 1 33 F20 20', t3 3orzon3F.2 ri0-i3,o0nes3 0 0008 3 0ny -
3000023032, 03 0a,3 03.3 33,, 3 pln 333.312,6 003 20 E27237-1273 303. 300003 nt nooooos An020,0l0 0 03.d3o0r-


d e la an a .a '- 17.2;._18 M C HA C XA C O L...0C AnS P AYA (
.IF EN T C ba n Co o .fN r,-,, .l1d0..0d 0o. SE O' VOL DI D COLOR 0i Cofa ,. 31 0 0010 10 000- 000001 00 300300000 01 00A.00 00. SE 3FEC 333 A LA A D R PAR --- 30-2-000-0--o---- po -30001
,I..E D C00OR I3 r0 ofi 3r,.33Ir 3 3 ,. pI E 296-- ina
9 ItI.na 11frm 1d. 1a 8 MUCHACKE A COLOCAR SE PAV ADRA P -, | elou nra ncm dd et
B F BECENTI -N ,OI A M E DIA I^ 'f' W '' '' ' '' I' I I 5 1. l2 : ;'11',1' ..o ''o d' 0 R L IS E R UD E Z ~
I'l-N*d Oi^ FAV%101 DflI.A 125 .H F E 1_,o \., .. i S^T.,O
10 02c300. .A ,,,,,.. 3.... ...3, ,33.0n ,, .. .. ......... 3 ,3 ... CI.INICO SEXOLOGO. F-5288
COCI3030 A 133 0 8TERA.3 0 E TIA 330.1" .00303, ood' 00030323 0006 boo d|.'o.."" l"200"i0h0h"^ dd~o."~lc^^'l'a^ "!
PF EC B b RA r ^C N R ,'V n "a-- rhii~i ; )-iia d, I,, 1 ~~ .. l ~ "T"d d l '^~
Iro per a be11f- .1r A 43,Qt, ], ),rd l :: '-. D agnloitico 3" ratamiento de trastornosr
2Y 1.,, 1 -2124 LAVANDERAS-LAVANDEROS .00..3,to00 11000 300bdo. 033..' 3333-
DOR ESiPAS ..OL^.. Dil %N TH-1 PA la cndifrencazo, esterilidad delgade-
0n Cuba. 00 3203 3,. ,,,, ..3,3a - SE OFRECE LAVANDERA DE COLOR m,,.ooomtibo Mol do 330000803030000
in. c- r,.a 1.e cc 11ro --.,-, a a p3a I..'13[,00 t3, i t ,,O,33t 3o0ll 033u0000 11nt 0l02l0mo 2genitalY obesidad Enterme.
,.p.,ftr. e to(ta.' ',e ia l l('t e ( ). 'ttl- p Paa ((t. a o ..3 ude- d, 1. piel IN. ON,l urinaria., de
ferencfla. rTo lt B n. 9 -,- O l. d' n, plir ol dl. I 2. O ll .n2 p A 7740 urigen Nexunl Con-llaos diarias: 8 o 11 y 3
E-2784-118 E-2675-124 2 7.ViAltar1 H, 203 entire 9 y ii. Vedado
3-5283 C-610-3-22 M,.
N (0A3 AMORAI.111, 000.001AS30 1-3 SE OFRECE UNA LAVANDERA PARA


.Z ^ l ^ ^ l hot.,.ll.;s ',l l!",~ ; ;( !;on "" a yr' att d sA 4 4 -
Tel 1,1ono F-3194 al''"1%4 D pa 3p_,n E-1302f9-124-2
F 3211-113 2 l LAO I-I'LAN'(11 I TO)A 1 I.ASE DE D ALEJANDRO MUXO
119 COCINERAS. COCINEROS 1 _,,.O 63...I..LTR. , i-00
-03042-124-2 TRASTORNOS SEXUALES
.DESE 0 COLOCARSE 0 RA. DE OLOR 0000 l OLJOI CAlSI] LAVAODAEAPA- Q E Opeciallt de 3 0Quilnts Covadonga CI-.
buienas referee, -s. pa a -cot,umr DSACLCREL V NDR
014240 3] 70038.10 3 03 a 3p3 soiaOent268, 3011 part0lEr, '320 agenlto-urinarla: en3ermedades803 ene-
_fe _ec__nend_ _'fwn- 3 Soeld, $3O 03enn 0e0s D 3equlibr0 osptico-sexuales.P ambos
BE O0r0C00 UNA0 COCINERA, MED0IA -333l l 0, F 13 F-26 -1-4 -1 sexos3 Cons3l0as d 0 arlas de 4 a 7 Camop
1' 'd3ad d 0e 3 OI,,: A p E. 3-0 3 0 91 2 e, r 2510 esq030 Concordia Con sultaf .osw
a "edad de fodI F. F 2 6 1 I d_-d 0m0 ngo332 0de3 31 31a 2 00 A n T el6fono A -06000 V
'Ooelofooo 1o-7034 0.,207 003 125 CHOFERES >-491 l C-21-3-3 0i ..
S COLOCA 0ESPAOLA DE COCAINE. -
,1 Sabe de epo .. .. ,,1 3... ..CHOE0 CUBANO DESEA COLOCARSE DR. ARMANDO CABRERA
01.30, ue3 -uelro0 V 06704 E-263811003310, a3 pa3tn-u0333 l 33003ea referen. So0amente Radlolog0a De re00reso de s
COCINERA REPOSTE A t orS T IZ, 700 3333,, 3 01. 37,,, 03 C.-.'- -, C on go de Radiolota s CnC e
00m0r-tan oedad 0-0333ter., 3-3a 3, 3e Chile. ha reanuidado us consults y tra-e
0o500 ., ic q ,3h3ib30,0-pai3103rrt3 bor), 3 0I'll, 3I Iit[ 0 0I0FN IIIOFFR(C'ON RE:-I t'mentos. San Mlguel 426 M-1885
born.. 3333 N,. 730 3 0 I ,0- ,,3 ',.,11 .. .3 , a ..t 3 1, A3m a, 3 t-484-3-13 333
.l i r, , I I 0 3 I .. ; 1 .11 ( A t 0 C 11 L IN ICA NSTI TU TO -
>, "1 ,. ,ni I 3. ... 37 i" .. '.. 11. l, l0 i ...... 00 ,..3 0 0.' .. 3. ,11a Tra30 3 am03ento3 l r3-3 3
o0r0 0 03S0RA.-COCINAR. LAVAR. ,n, 0.r,30 3r303033 a3 333,,- 38 3de 00 eo,,ere0edadoe de 3a2r0ez la 00
:n'njir t 'do I- * tI;I-." d':,,D..J F j.;. , tiOre F- n'ree -142i D23 NR B05
p00 0,33 03 1010, 0 1 V 16233 0:;1340-125-23 A 3 0 Ved0,d3, E.50 33 03 3
-0 : '"---0 00) 0- , 10.--- A0. 1,0 1 00i0 0'3t[02N 0." O 0IR. DR. JES ES ROSAL. ENFER-
1.11VA1 OL^, M II\ A II AI) MINt l ...,,,.. ,. a . ..... Re-
INl- t 000 0 ,. L .. .." ''.,1,' "'"". '"'" 0 0 ',0. 03 0;:',733 medades de los nervios, hr,
30033030 0300 11, ,, 3 ,33 0 ,3 10 3 d2,-72 lulas, coraz050n, pUlm ones, ru-
BE cornrcr o -, i 00 l003000C LANC ber.'uOSro lS, medclina 01terna.
51 or00CO COCINOR O 000000T000 33,0l003r3a 30.33033h33. Dr.3033 0300e300320
00,. 33,,,, 3, .3,,, ,,0,,, ,, 3.3a , ,,, ,, ,,, 1,. ,,, ,,,," '3 a 30 S* r- Consultas diarias: 4'a 7-p m .,
orto,e I,0 I- bI..... '.... A3 t'[A1.-h . 30,'' \ ,l3 1 333-12-- Lealtad 160, bajos, entire Ani-
F 2037 I1 1 10 000000 03I.I000II00FIR00 ,.NCO 000 24
........... 3.3,, 0...0 0........... .,0, ..mas y Virtudes. A-4342 F-7909.
00000r50 50300 C0020ERO E0030000 3 ,,,3., ".0 0 l3.,ian, sale Iob,. C-524-3-11 303
tithfr 03 e1,,j h.),lh3 e 30 ,, .303- 0 n I3, t-33l Irl~t) 30,333 p33303033on 2 3~i
3303.30,- ,Ooo'.I TA 2n,,, .. .... , ,3... 03,-25 CONSULTORIO DR. LYON
.Ire dor -11.1- st Dr A Grand.
Nor Co tar:33 i ,30..0i]00at rl o di lo e oo* rt i morro lde.t0 3 o0pe,.3 -
j " I l i" Pof.t 1 a o r IJ, r ')p *t ,- 11 lO T P2 ..pl.ei o ei t r e r u e ho n tn r i n -
0rel003N0a. N1 2,33:. 1 2 X 20001 .po i ro edil nlelo. chl ,o
2300v 130333 Con ` lvloo 1300ne-, hill- Soii 0lbodo. d,
S 0r.0i00A 0coLO ^ UNA 0Wi ,.035 126 JARDINEROS 03o.< -T`3.oo, oI o W-2U0 .
0.3.l 3 I I3, 31,,1:1 ,,,, O ,,,., 3000 3JAPON 0 D007M EA COL D5 n
^ ---------------l-L--*a e r ,l ,.,pld, C,' ii
p3i0003 003I o M. ,3DR.3.3 I M. M', 3 30 3333 . .. 3'3 h 3'331 VIAS URINARIAS -
so orooloc .014 000,,,r ,00:000.3 3 ....... '',, -30.3e rar on de 3t0r0d01. To'plnor,,a,
3,0 r,30302 3032030 .. 0 33330 3,0 3 .... ..,. ..... t ., 0830 lo ,.,, ,, 000,.,,e 00" .... 0000
$031330 3030 3 r 0. T,.33 3. 0,,3) 30 02*. 0 ,)30 0 0 0. 0 10 ,t ,, ,11. A 4 V d o, o 0. r000 oo.
r 4: 3 0 'l--1-A-I |r1 0 3 A D I I 311 1)'i ArA- d e %I t Ii. c o b A -3 3 4 7, t o u lB t 0 on 0 t
S'I '* i ...... ..," l,, ^ ,^,^ ,) "'0I ....... ,Inowa T elf A -9116 54
11 C05: 6000400 1 030.,Dt LCAMPO o,33, 3331)33030810.121 3
-E3u333, l3,a,.o lao.,,ioloon^nddo 0,;ol;, 03. _____________________________________ ____ E6392 aZ
., 3,,33.3 .,,.... 33.33.3.0 03,3D. 0, 3 R a 232300 1. .. .CIR. AN:rONIO) I TrA
0l 0 -fill ,13.0 : 127 OPFRARIOS AIPRENDICES oEnfermoeddes Nc rviNosini
cocirrno nri-tow'rmno 11101:otFr om
11:0000 a ,00 I 0Iv 003 0-0. 00 I3. i,3t., do., O ,,,io r l t',o nl. 0
4 Eorill cPi e I Do I" t rOVEN BLAN" I., .. ... it i .... ,i. . l l...... h 1 1, y "l res t
3001. I,3,m3,, 03 ,.0" d _,_,h, 162 J_ Tef A -9116._r________ r____ t 3 303, 0 O3t00 0 as 0 4000. 333
u rn CIb o t ,N of. A set)I-A0 M "111)1 "A:A 129 O F IC IN IS T A S - .
' ' 3 000 ......IE.. I- I l.. ,NLO-,,,I A,,
.00 'n 3l 't 3 o ,I o de Ia 0h1bete0,, sin in-
) i+. ... .... :), { ]. . .. . ... : ""'y t-tCl{)nes, hl evrtvn'sIon arterial.
O' |0.033i 3. Ii ~ y4CIO30 oo110200 d7otC1l
I 5I, 000,000 0 of0I 0I000 3 A.11%, ... Iloebralgizis creinicas, deblhdad
0303333, ,. ,,, ,,, o,. l~t')' rgi llicit sexu2a0l, ester11 h1dad Cu.
,,.,.0.0'. .0_,'0.'...,00_0,.'",'. bt". ha NQ 204 de 33a 6. Tell M-3 796
h .e1 1 .fl ....oI 0303, I h, .
lit IN3.F3 00 30 00 tttn03008 0.3 DR. RAUL AYNAT
toi _1.K, i "",-I "'I I itt t" 0' I U 4 r .,.. ., ,' e.'m lu.J sflls ee'ne ad ) e
.-A III) ",Kai i' ..Ii .. . ..1 e a-m P. I tno, cur rad11.l Tor."t ilen-
.. ... .. .. .. t o r ,,- .. .. . .. ,. l 0 r. elf tlld e o 0 tI -
I 'l l 1, 3 ,, 3 . ... Or 1bI Id' 1 G r l64 ha A-0142.L
la*~I 'I till's It, ....--- 1.6312d toi )
i73333- 0333030I00l 0)00- 30I303. ii00 11. I -
I.......... ............ DR. MESA RAMOS
0030300100 K ii % )t 0300 1000,,,h.03 00..... 3... 03, r,,3, ..o.. .. 43,43, 0303K ~ Ptel t33. ,,rnrea .0300-03300 0. ve-
It'N I n00......3 .....,,, 0 3r' .....3 3. 0...1-,g- y te3,30 '. 'Frit0n. etlo pgr o l0 l
Ila e, ... 1. 115.
O h'33 0,3., 213 . ,', . ..... ,,a0,3 '' ,),,,, ,300 3333030330- [Iet,o .o,,, ,o ,.oorn lonJe l0er0e0eran03 330,
033333303'0 303 33330,4,, 3,333, :o:oo, Tellko,oo 33 0402
; 0 220,-000-', 00t,000,,83..... .... ,,,, 3, ,3 i. 03 1,, 33 y0 0 40 333A5 300

003,300000 00,0 --, ,,,, -, 0," 3 .. . '33 33..4 OCULISTAS
S .. .. .. .. ..... ... Or Cuellar del Rio

........ .... . . .. ",3 "3 MEDICO OCULISTA
, ,.peri hnenle poperaclonea Cat.0r.. IN, IN n
1 ...,I31 OFERTAS VARIAS ,,-.... .. 8 1. El y .. l Ired n t,
0,3 I3ll0Ti,, 11 01. 0001 ,03100 03000.1,3233. 2 0y 3 5 0 0v ,003. H 3n0N
..... .. ..i, T',to,. I IIIn C Of, 4 n1 ,, b,,
"".. "0 30 """ 3": . ... . . .. ... 0..... .. .. 5 DENTISTAS
00 0M- 000 --l0e 0-0HI03, 0,,00,,,3000, 0 3.33330 DR. WALTERIO B. ORT1Z
I4 It \11 %. I 'R III' C s p enif-EI d -d ,tir eritn yo
.. ........ .. ... .n "0 0 01.. .. 3 0
0 1 30h3,0 , 0,0i 2 lne 10 'o Le d TlA-O06C,10 3-"2'
,e oooo. 0. 3313.30 003100300.....0.

033.. .....~7 ., VETERINARIOS
W\71" K I I. 2 ,i~ DOCTOR SERAFIN SANTAMARI% MI
ki]Id-rletna erot'n. a Potgraduido e.',
A~rlltl Itlll l~ll II111 \ 1) I'\" 1-\- I I II( I I-- %1 % }l it I e e d Ar y M dc lS ho l .
Cot A3 0el0 'Ile' Hee d A 3S3, ..0,0 33333020030-03 0303,0 10000r003l,0 ''
33 30330-333 'Oo 3 3 3.3.. ..33d, 3 3 ,ro V)} 1.,, ) e 5 '. 0- 3 0 3 3
I,0lot(3I3I3'3is0e c 0I~ ~ No 0-3 7 000.52' 0001
I F (}l tt( l ll Ill I- '.\ .Ol \ t) 29 17 . 2 D-9-518-7-21 a o
I m f 1, Ili 30 N330 3 Do.o7l
1 0,30 00000......0 ................ 0 QUIROPEDISTAS T
0. 0 0404 .... 0 ,.-03. 0 ...33...... .. QUIROPEDISTA PARDO X-W
r03043-S, 3"R . . .. NO SUFRA MAS DE SUS PIES
0 a.e00 0. i(I it i Cl I I 3R 1)1 MF,- OOfADQUIERA SALUD Y ELEGANCIA


.000l03 20O0.040R01 0 00.3030301'\ 0 3 00 0 0 303 Rob, 3(30 0,sobar 3-0407
p00r2 1033303' I + 30030-31303 11\ o 00003303 033300t,33 8 3740-q3, ope-o s3 1-4 03a2o

.... ...333 --3 E3 ( -033 0 .733807 33n,330300, Ha300'ana. 2 0,333weste0, C03-
OF 0. 3. 3fll "( (II~lI t fi) . . . .LL, 3303033330330 00ar 31ento 0 33,33ro 0urug 300,a
1oATD02', '3433oA 8 30 5333 eir 3132380aue 3 Neptun.3 Toll
003300030 -000 1000 0-00 1i ABIOGADOS Y 00OTA3000S0 C.3-,.:'0d0oO 300
............................. 0 "0", 0. ,3, 1L'tT ETE PE:RFZ MEDOINA I -- 07-ORA --S
,e000010........ ........ 0- .. 0 . ....... .... 33'" 33 30 3A33,,00 r,.030 OoO...... CASAS
0.0404, 0 GI '03 0 30,3, 0n f i,33o 03 .00-p PO'reoo,, a51edon
0 ... .. . 331b 0" 0330 3T 2300 0023703.0
50 O~A AR iJ \( 0,0.030020. 020-4 "0,30 3,, i mBUFETE RENAUD: COMPRA-
c 0,0032r 33323333330 le,, ,, 3,3 ,,3. mU-''$ E Onos para slender solicitudes
.-0 1003030333...032 02bo h.3333 .... .... 3,'t. 330 U030 FE,2TE 30 33030330G0O3 3 3.
del 030000, t0..... ....... ... ....t0 0030333.3.... .. ....... de chentes, propiedades 0330a3
1000000 0, op 300e0' TobO. X-33333, 0., .. 00 013 ....3 hlotr ....... oere.- 032, Vedado, Renartos. Oneracoo-
.133 ....3,. 3300Ad 33333t30330 do 000000. Co-: nes rd~pidas. Bufete y notaria
10,b3A 0003... .0.00 0_ 3 __-_ o, .. .0. 0 0 3nt 0oD ~.n 00r 02n~ 0030 Renaud. Tell. A-9116.
"ear, 00 c on ta bb, do ooooalodad 03803 30333333 l.... -9-1-0o, E-623-9-24nmarzo
buen 00000, 00r003 oloo caoo,0, No 00____port,____________
273, entre Sub00rana y Franoo. Pre 02303011 i] ll
4. D~r. Pedro Renaud Tapie. Es-FEN DZYVDA
2120 MANJADRAS 3111b'S detods casco Tets- (Corredores Colegiados)
Compramos yvendemospa
ment0, 000BANA0 P~los Matrimnonoos Culbs Nh ra clientes: casas, olares, fin-
o0-'030 00203.. 30 0.......0, 333033....030.. 162 bajos. Tell. A-9116.. 03 cas, hopotecas. A ctividad, hon-
gibe,4 uefo0 00 0773,s Ll 25"~ 3as .3 oradedad.reserva. I orm-24nues


te~fono W-93.5. L.amada 1-5 ---- racaez y rescrva. Informes nues-
E-2012-120-2 DR. ROMARICO SEVA HIDALGO Iros en todos los Bancos de es-
""" t

EA C0e0OLOar SE UNAOho 33 Po. a .......0.0." 0 0 3.0,70 ,0.... ta Ciudad. Oficina: Aguiar 556.
m i" d d c "- oi Tien rcs De Y C"11,,","latrmol*. P1n9 -2-
100 433100.0000000 lo 38 ,0Boo o 033, CoOo' o -9112, M-1506.
'$,as referen18 E. Tel 00218 0030'000 ,I reA 0 3 33 4, 00033
- E-2699-120-4 0 0qu3a .Ag- ,1. 001'E-1929-9-27 mar;o


COMPRAS
10 SOLARES
0 ,,,,. ,,~.0 0
DESEA COMPRAROPtQUENO)LOTL
P -,, ,0., ,- 'lhl3003doo 3013, 0 A.0 M 0


1P..,n el 0 0DARIOQ LA MAS01 1A7
E- 4117 10-6 '

COMPRO
Para tv der Hi t des d re I ntmes..-
tares lotad., enA.estar- a to.Sa-.
3os Suarez. Mihra-nar. Ap, lt du e. ,0ra r
y Amphiacion de Ah~ne'ndare-s f,., d. R
Are3lano, E 0 0pedrado 256. M-3753
S10 0E-9193-10-1.

14 AUTOM0VlLES ACCESS.
COMPRO UN AUTOCOVIL. PORDNECE-
sltar 1o0 p ara el alquiler Coirpro carro
del 4 al l 3-9. no .mp rta I1 ,nd 3le,

15 MAQUINARIAS
de0 .3 e00ad L.a33 aFh. a3l0 3 M-4533 3
F -931, -15 -2 8


REPARACIONES VENTAS VENTAS
42 MUEBLES Y PRENDAS '148 CASAS 48 CAAS
IL CIELO D0 JESUS. BARNIZAMOi, LA. VENDO 2 CASAS ACABADA DE IABRICAR
Quear o,0, em 1 ltamo, decoramo chin- 0 n de.0 pr ra.1 5 00 metro. 8noll.- Portal, comedor. 24, bao. .hall.

1 11 I U e Wg o p-ad Re a rc yu l rac pr im t N d r C M r a n n o n on l t c e p i c a r l a
,.03 0eg 2 Reorao 02000 0 I-. Cu ia de las 2 asas hay una bo- patio. It,500Ino here todo o
nit]eble.s fund&$, coj 0nes, tap. cerla gene-d. 8 d 7.D 00 Bel....i n8oln 58 2 5 Al- doy A t0_ 01dade. rep0rto B.gatelle u
'a.1 2 p 2et. ue b 0 m a to I'. 0C 2 5. 56 E-2055-48-28 21. 43. BrC o noa'I. ,a orhbl
A-035 F-4531-42-12 oarn E-726-411-4 -o n
MEDITE SOBRE ESTO
TAIC"1 y-0o t. o, ..... r a0; ott5 VENTAS
PINTO lA PI OLh ewho reader Rntan, $730 oo0.3reg0. des- Edifielo nuevo, una ea0 a y dos apart.-
jp.d ]. 03n0 v '1 y Nodaro", M an-2 r entoo mo5olrtlfco, de pr lmery a entrada
En su asa o, m I taller refigeradores, nra o. Rua 1,7 22 43, 35 DMyra Garcia. $4,0000 resto con alqulere8a. Rent& de
iet i etc. Laqueeo, esmalt y tapzo1 toda E-2410- 48-28 $129.00. Ca2 n ueva de PorchtalaiP cme-
nlase de ro uebes en general, garantia, no dor, cocina american s, 214. baoe d lujo.
5e piden adelantos. Lopeo 02-5351. GRAN OPORTUNIDAD ha10. patio. Entrada: $1.00,000 re0to con l-
E-2276-42-20 Preco .sa esuu0 .a. 2 plants, today de cota- "Illere1 nforme 0:- Invers0ones Con0 olida-E
00 6n ob 3.3. 0 2 2 m ailos. 0Wo3000ca-das S. A. San Juano de Dios N9 04. Habs-
5~ a o, o cr nota $15s 0 0un -aln yc a- .20TI.48.2=
TAPICERIA y DECORACION 34 n i.3re0,bo r '0t $70.0 H ay ___. _ pai.
Se hacen cortinas, funds y 4 etros te Vedado. Se Entr eoa Vacia
A, ida- SexIaNo 3, Ientre 5 v 6, Buenavis e ad .S E to- ai


cojines. ----- Repaamo alfmbas ,.r t ..... guga y ......a T.ratt
cojines. Reparamos alfomnbras.. 1. 03 0B.Casa reconstruida. Fachada
Tapiceria general y decoraci6on -19-4 28 modern: jardin, portal, sala,
interior Trabajos garantizados ACAABAO EFAHOICAR. CERCA COLE, mern 3ardon, porta sa
gl0 Belln Cosa my comoda con gara0g2comedor, 3 cuartos, cuarto de
Ricardo Barro, Escobar. 266, ca- j oparttmento .o1l.ndo Cal0e D Y Co bafio, cuarto de criados y su
umbi., LarrazAbal. Preauntar por A iber.
S0 esquina Neptuno. Tel6fono .. 2 coas con buena rent e ,n0elon o servlcio v ducha, cocina de gas
M-2160. D-3389-42-2 Mz, l.E -17-.4-28 v carbon, lavaderos, patio. Si-
4 RADIOSSANRAFAEL.rica,. erca de ci-
UVENDO SAN RAFAEL nes, guaguas y tranvias. Trato
SOLI('ITO PERQNA TNGANS director con el propietario. Ca-
.....0.......................... Rta0 500rlie 4 0 A
'a ....gtrelo ep 0U .deom3tr0, Rt.4 50 nIlie A NQ 105, Vedado, de 3 a 7.
in ..... LuOe y on "t nzae Tel. W-0757 8 0 E-1240-1242-48-10 nmarz
0h0er Seriehdad y garantla Ed0310t 4 e -s0- con balconesn 0n mer- E-1240-1242-48-10 marz
E-1824-44-6 matzo o o d0,| 3 0tr3c3a con33crto 0 -u0ias co0 | r U A
,^3H0 ORE PLATA! ,S JRA DIO 50 EREL E 0n 00"0 3 0 d e a4ua. todo d, 1 p mer0
_.paar0 1-e0 33 teci0o responsab I, en Informs A-0420, D.,7noLL, F, VEDADO
r3100 r3 hogar Ate-onolo medo ataPre- 6"E'942iP48"1_ e03- do e3 0h e -- Plan t. sIna, d,


,, -.to, In, nolmres. filn comproM1505:
17 MUEBLES PRENDAS ,3 D30... ..........Z E-.255344-20 LORENZO MORFFI
B-5303: COMPRO MUEBLES: 47 OBJETOS VARIOUS CORREDOR COLEGIADO
Pianos, refrileradores, maqui- 29 NQ 110, VEDADO: Fl-2322
nas coser, muebles oficina, anti-
gUiedadoes, plata, equlpajes, casa REFORME SUCOLCHO VFDADO $12500
.Reformamns en el din su colch6n pnr
complete. En la misma mudan- uy usado que est3 dejAndolooo 2come ILU $ 2
nuevo por medico preclo Liquidatrmon
zas. La 1. de Miramar. today ho- a prclo de fahr0ca coPchonePol3cho0 1 3I2plarta ntigua, buen estado, pr6xlmoC
u,3 E 12,A unin 23: portal, si3l0,, mmedor0 2 cuar-
ra B-5303. E-5907-17-14 Mzo 0,r.10 C 1300 00o3. 30. byai ....'..o. 0000 3ra 00-... 2d3a-
COLC HON ERIA "LA AMERICANA" lis.bn,,-na tig l cmda
.UM1j RU T00,^ CLAS 2D0F OBJET SY3 0 if0t0 0 852, e 0min Zan0 l U-6131. e s. per.3 r ere reparac00 ones, $6,500. A]-
jo- d ru. pl~t I Iled'quilada5 Tvnrfr FI-2322.
waree'3 ,oa It -dmwl Lae: P~qlle A --
4w-0:3051 E-2.132-16l0-0n0 0 '0 C-33-.47-1 0 memo VEDADO, g37,000
2 plana0. 3dependentes.0300, ctr6nJunto
U-?-"0. COMPRO ADORNOS P0Neo.P p3,..3.. C. .. Cadacas. sla.
finos, porcelanas, bronze V E N T A0 comedS 3 u. to h.. a. o, cocina. arlo
criado. 1 garle3 Alto. rentan $653 00;, ba-
muebles artisticos, lamparas de 8-'osA, CASAS--- 3 of3 F 1-2322.
estlilo, articulos plata, joyas. p- EDADO. p 8CASA40.000S-
nos v todo obleto de arte Co ,N A G.. 8,AD.. ... .. 00. 03 .003. .
lozca nuestra oferta '"La Pre p'N, 3 0.0. 0, onr,3 0 on 4
dllec ,": U -25:30. C'-11- -:,- M /zo 3,.-:,0n0 e.0 n ,,j,, a aux, I 0.- .3lI r-, --I3....aro 3 -do,, 3 a-
ari ar5tr. 3t d et e 2 "raJe .M ff F1-2.322
CO7M PRA.MOS 91 U 1 : B 1, E S. ..,3 ....do.3 ;1. 2 2bi n .....tnA
ad(1r...., porc lhn3a0...03 l" .| ,- a 0o3' fi';"hdades de LA S|FRRA $17 5003
,1.11. 0cri0 p0t3i3,13_. orn3. .' I- a837.0E-208-48-211 LA SIERRA, $11,500
'.1 ,|| 'I. OS ro '. rohcllb o- SH V Na AY ]0NE TXMGA VACLA LA 1 0.l33:.3. 0in-3303 lr33ia,3 I ,3d
1370303 .0 ..- .26.3 ule30 1... ..... .. 0W.030,0I-- 0,3 3 3 0 ,7 3 ,I A
tm s, CIn([e]libr ", 1,1 l 111al s Cl' ; r z, l I l'dre. Tint. dlr e ,Idt-"o, l)d ,,, An J~,, a ia
tll1, p1iano0s. iIl(3Il]lll CiS('T. Se.'- 0 el o 133- 3.3 Aln.'A h 3 3, I3 n0 al. rn R. 333334 0,34
0,0S19h 0.7 00-?g tocm d-. c,l333. 0-33a3nt 0,3,3003. l23.12777
crio ir, p'sm03il'icn0 "AntlL'('\ '-- --- -
dcates". F(luipajes. R:pide. Ca-iC BUENA VISTA N. DEL CAMPO, S20,000
SoS d 303 31ra00 0 |Ave. 3r 32122n01- 6 I 3.,n3, pr i3mo 3 3ag.uas, tiranvias. cer-
qa V~~q't'/ } o|'n~~tz~q V ri'( l~~lt'l'l!O 7, dr 4 u oscu uar alqlino a C~aa Lnlonb1.: 3 uro. Ul O
a W t T l r t~e ,s e n l .un a I trrnan:Fco -odrl
)t ~ ~Otr., 4 -t-l.t 3 b;a0,. .8arw 2 cuar-
ho's' A-1l212. V-.124-i?-, 211 Z ,, .... 30 -30720 9Po 3-I8- ba3 ., 033303030 033333333 0300. 030ga 010a

COMPRAMOS ORO S18,500, RENTA $225 30o 3cr2do3, $27.53'300. Mo r1-2322.
-- d...., .,3 3,3 ,, de .... ,,',., 13', 13p.. 000u 3aJ, 1una 0. 100lt einc ALMENDARES, 623,000
......... ..... ...... ......... .... 1... ...... 1....... ..d.. g.. sin,,t . ...
3alla Ile 3a 3 3an 1 1,H'l er-. ... , 3 ,1, 3P003do3line.a10 anv330 Call;obb Ln e,330303300 3juntoa -11, 0L.a3Con.0 M -,.
3,0-1u y 3e.00 ah3 bellb t ",,V.1 N 3 1.3p3 0 0X-21300 3030r,3tndo.0 3 0s3p33 nIt 3-, :I0-3, s
1-"2,317.31? -n -E 1 b0l, 33lo33.A-ts, 0a2pb, 1 0f,
7a I-SMidenI8-aC. Actn g1. 1-e
COMIPRO JOYAS, MO II' It"-' '. Doer 8I1.0 NCOAa. I 00 0O3002 Mor,, 132322 .-3
iplaw-, In ,trit de una planita I 'n
nas o a3nti0 g as con brilla ntes 1 -.a... i3 .o.... r....,, , .... i Mo. MIRAM A ,- 3, ,0
Pa"aImos bb aretes d b ilr- .,. .lit ,l lcn'lt $.000 ada 03 3 Tra-o I. RAMAr $2.l5,000
ll a i lte s, SO lta rl O S, So rtlJaIS p ,l -, i 003E-25070 4 .20 1 all, lbra o mll el, Te cret. a A en i ,
doles, ploIsos, Ire e ,l,,,, ..A.I...0 .o!oooI0..I... 0 0 0 0 3.,1 t,33n" 0, 0333a u
330100. .'IJ...OS s I~'n or I'I M30- i0, 3 0f 0.,, 0 12.122
Mb)lirI7.,' R01i110pr7 1Ai .. . .......... _' 'l3.03 2' MIRAMAR, S29.500
('-23!)-17-9 M/,n (G RAN. \ OPIORTUINIDAD 1P,3., ... ,,, ., .... ,,,, ......... ,
v,,,i, ,i n ~ a'n. ] i(, d l n m n o .at,).. 2 h ;,",-lo ,,a o

M-2655: COMPRO .:.:...:.:.......... .. i.. ... . 3..'n. i.....
.. ............... %15 0 RENTA $16.000
,3 3 ........0 124,l0034303333 H (1-0,3O0 0 303.
...oll ll* 10itle~l~~ 0lt 333.10 e 333 33~ 0,33~ h 33,013 A\, 0I..[ l, 3033, ~ f ~ f f f
sun,3,3 7 t 1n;33,., 121 ,I, I


'U-mC o ('OM 'IPRAM(OS H.|P%'tI) MA2T0. VENI0O '00rr0 0 0 Ats ,0.n-, .3-!,, 20,0 art 0 .... -o0,.'e d.r r ho.nb.-
fu Wtb. ,.cn to, clo el 0a.1 33 3333, 3333,1r31030 ( ,0,oin. pnll,3 I dero., P,.,-
3,303,30.. .-o d 2 30l3 3- 03300000033 lentregn I 0 l 3pid0 toMl- 0FI-20322
I'-^ T n r n nii n n t li n .r e' E .......... ^. p tl, t tio.$Ter,0A
A 9 E-25 4000-29 $165 RENTA, $16,504
030D1030033 Bono-o, 3p04ad Calz0da 10Co0 -
A-7f15 : COMPRAMOS I E-100300000.0 CHALET O 500 No. "0'a c3rca-0 33ln. .Iplanl, 30nde3r-
-- r r a rt. 20 Canlzd. Columba n;' constr 2c n 02000 2 -aI 30a, Sl. ,
tel,oblei 3.de 00t000ambl0n los toramos co-call00 3rreobo3 s, Candler College, Belo n 0. uarto0 banoo 33te0alado, 30medor0 ondo,
riu Aoldo do I An0 3o0] |q0 Ud n 3 33 33.0003 ,ja -d portal.Iaa, comedor, 3 4.1. pao, cocna, patio, lavadero Morffl: F30 1-2322.
00e Gra 0fatl-ldade0 de p-o go 0.a /.hi 033u33 3bi'- nlera 0do $7.000. F-5735.
'ooloo 0 330,33. t000. A93,.11.300034- 00.- E.1949-48-270
.3...... .,4 17-13 332000
rA o I V '1 LO M DEL MAZO, $4,500 $250 RENTA, $26,000
S aid 30 J. o ya Antudrs 0n00n CoIMEolo- 3,3.00,. pol tl 0 0. [. 01. 24. 0medo-
,o =urldo etnaa ga's.llave .... ..... I ) l. lnut ovgasl. Rent. $33go e ab n nte na ta Bea oan e-
14 y t 3330032no, p l lad 0 eul3.0 0d 208 0a 002 077-30. 000arrro 832000.' 0oe oledn o nstr. B eloli 2o-
Lea d onndo 5.. $05 0T3,3, 0 o30oCo 0D300 3A-4061. 0 ;odI g Y, b oE, 5 3 ,000.0o,0 2P0-
37d .E2521 C -41 30- ., _______________ E-233r.-4,-211.30 0n R EdTA. 0 33000lo,
o_ leo' -, oqnaa p rohio, l moB .. faln a
CIIALET VACIO, $7,500 30-23233
I .... P.R0 IOS. D .1 ... 3, 3 3"n0e"0',- $6290 RENTA, $29,000
COPRAMO P.. -n gco gas, patio, trap ,- n al, S61,nnap i Aen ldu 2 q oa 2
0 0800030. COP R300 33 PIANOS0 3300 00000 4303^,n~A.t^da6 CoO 33333 3o2' *",as~cal''s,m cde*a'a-
Pa Is rc lo n 1 eti8us0, P 0 3tle, c la y 3,,, Sant Te ra 0470. Cero 3.0 0 lcl er0 e o 2 a -
ispnet. t e At art e f:n.P ,-- E-2-----
V,, F-2566-418a-d211o M~('alda d Iron ",A,"e r[n r", d, I -wll n To-
00e040 0 Am 0 VENlpaa estlo : 1. ADO VAC-003 1. 3 0 RA- d. 'A`,,e'tA1. A.0A1q0 e
f2-OS o n0 art3 3 3,, 0.,l 4 ,, A, in iero 'a n o ng ,, l o0 3.ol ff FI-2 22

Compramos vendemos ...A.. -o$365 RENTA, $35,000
Empefiamos Joyas Antiguo 0as0 G.RAN OPORTUNIDAD Vdad, .3... 0303. 2:1 3re 3. b 4ul. 4
der0 n 00 as 0 Obtol d e o nta.de or t ,paVn,- a. et part 3 cos ment., ticon 3 panta 0 lo33 da3 0.33 _,, ,I -. 330 en b-
0 00r0e03 3 a0083 o 00 3 0300030 03 0 3 .00 3 3' do.u9toM el n, ed 30 erEt, A n. S,1ent,03 .1. s a0 t,00
wrin ltod In peracion- Consulado 1;6. 1)a-y611 o itM nilH A ,nAd r I i ,p to a
3 3ntr0 Troa. do- y oColoo n Teol 301-3 34 e 0300 E-1049-438-28 V leader, 33. 0 13 -2322 3
0.A 0AA303 200 00010, 33030. EEtNE V E BZ465 RI ',NTA, $43.000
L 3A. p30C0 0 000 33SA3 3 38a3n00s qeoOOSlEo NA' 03 d330l C330 2 100l.30333303 0q0il0,
1 i .. 31 04 333,,0-00 030330, 130l0V0aeaa.0no 3 ci a r oxi 3 dars, 0 0 cl3n.ta3 105 ,000e. 4es-i
------, Pi nt------ 0elv 3Ag,3 t 26 .023 .2 01 6,-34, h3o t.d.d0s V. ter, --'- .nr a rbin.. l xlr o 0 E .0 2
T,,lf. .S t 4 r 4O S17SOO 45,000. Facilhdad o lenf orme Sra apartauentosde2r 2 _t_, ip. A 1fotl F I-2322
E-2335-48-28
S)00PRO .4EGO ('tAR$T(O. COME.N. 0 $600 RENTA, 660,000
dot, mou r, matluni cop 0r, escr00,- VE NDO CASA, VACIA .H1bn,,.n 3333.. " pro... -Bela.,a3n,,
Lir, 30rchlvos. friglciares, Jlbrel ros. c-- 24. graJe. $8,800; 0tr2.33,acla.0 34,74 n. o-plntaoO 032,s o ,oda. 0,onder oa ,,In r ibo-
,,3 -, ,,, y todo In que qtuera0 eiI-3 "o pao, 0 0$5500 00, otra. An0llac06n. 224,ca1 comerc30,0 ba003 2 aparial-cm--20. r-
3,1, q 0e1 3e". P a dro n p9 ga3 3 30 a 3 03 3 :3 0o3ra 3ca n0or del C 3,n p o, 4:4. go- to$ s 08 de 0 r 33000, doolo. co n sla, run 11
'" .E-2341-17-12 0ma0 3 3Ajc,3 $00,500. MS 3detalle, Avenida Seta,3 y lqmlndo- 3M3rff0 FI-2322.
-3.- e, 1000 0 0Buen07v0sta B-06. 0 M-a-
21 INSTRUMENTOS DE MUSICA .,l, ern.0ndz. E-1887-44-28 $700 RENTA, $79.000
E D I F I C I O Q U E V E N D O 1.b0 .... p ... .., 1.... 0na S a n L.z0 ., .
COMPRAMOS PIANOS ....orpueist..o ddo c3000s,3 do sa0o, ph1nd3d3s apart10..0.0,3, 2 .....n'3o3 y.....
PaT""'0 ben 30001030lo pod ne e. "3310300 303034d4uarto0 bafio. 2-coc .na, p 0tio0 to cr-ldo0 t00ra, -.pro mo Unie-ro I3 0
T0nb.3n ad,,,r 33 s 0p no, T I p a3 l A n- 3entan0 45o0peos. $37,000. Otro en L.a H 30a- partanerl0 0 00, 10530 00ren0 $105.000. 010rf0
33 del 33 30 03 0 33 30 (, 33, 33cv 303na330cer0a0 de Monte. ech0 cahas, bafio y I t-FI-2322.
1.1-1c3 C 1. 0,3f00 034, es33330a 0 C n-' 033 ga8 55,o300 .0 psos. Dos.e. Santos
Alado: M- 3 1 040 u. 3-rez de 28 y 36,000 pesos. Belascoafn
-84 0... 07.30-2..... .. ., .E 0.. .4;8-2 8015 R E N T A $ 8 3 95 0 0
21 INSTRUMENTS DE MUSICAL CASA VACIA MONOLITICA. $,
0o.P,,al. sa0l4, 2/4, baoo intercalado, come-d0 Vedado, esquina0 trade.30 p 1mo 23 .s61i-
U -2 5 3 0 C O M P R O P IA N O S T O r. e ne m, p.3patio u n a cu 0ad ra tran v i lita d c o n st ru 3 1 ocale -s m er3 3 s, b -
U 23- laa.$5oooMAs lnforl eso o AvenidaoO NN o 3'j y 12 magn3fJcos apartamernos de sala.
das marcas; verticales, cola y I 0-nte 3 5 y Buenav-sta 0 3300 30Man0uel comedor.330 0 033, b033 0001n033 pat0, I, 1a-
spinets. Tambien objetos arte nE-193-48-28
muebles y lomparas estolo: y ALMENDARES VENDO S800 RENTA, 698.000
da C~a n2p0antas.. 0entan $103,00. $21,500. 1Haba'3, r03333u3n3. 3i'rox Gaaobo~ 4
adornosefinos'ConoacaanuestraB -. v.6 nu litia, .. ,3h 0o r,,o3 2 0o0303003o0
oferta antes de vendo'r "L, e d,01 et1 10,s A-euda 6 NO 3 e,,n,, 3.: t o,-ni t 33 33u ,, In 0 n0-0.
B10l',3 st 0 B-16600 2M033el 3 e3 1033 San R,,Polo :pr 00-
Predilecta" U-2530 C-10-18-3 Mz li ,- E-182-48-28 tell, $135 oo renta, $105,000.0 '30orf.11F1-2322. .
COMt0itO PARA ESTU300. UN PIAN2 VENDO CASA VACIA
333 0ne 37 3o0, t 0 0mporta L030 ar 003 00 0333.0e Niao0r del Campo. monoh0, -
F_,'0.00 3.343333330 3,,..333t33,- 300:. $10,010 RIA. $98,000
3003o~o.~ oo o 032300100 3E410 -A--IOae20.6 nn00 o. 33 r,1 porta 1s oomedor, ,./4,
23 OBJETO VARIOS c 0,o 30 20n2 03a0sta, Manuel, Hern0andez0B-19 60.pi a, 0032... boo-
E-1899-48-28 srn. ent,, n. d l
eto a a.24 bAlltn apartin-en t ss-
COMPRO MAQUINAS SIN- Ampliaci6n Vendo Ca'sa o ....... do33,0....30, b03....... P33o00,
gee. Pago cmas que nadie por D c FI-2322.
su miquina Singer modern o 0enta $198 00 $17.,00. Mbs details Aven0da0 .
tia NO 3 en3re (i30 0 0, .....0.s _1-10Oa. $930 RENTA, $103,000
antigua:. Viendo y pagando. l _Hernandez _E-1895-48-28 Vedado. esqua__rale,_junto 23. 3_plan-
Bento.X-332.10 leOctbre -V loo. N r3LZ LA AGNZ tas.5 merno, bales. 6 apartamentos. 2,
Benito. X-3132. 10 de Octubre 3v2020 12o 0 E LA.03 020-z. x 33 0 ,-cuart0s. 010re 03 00.0proximo 23. 4
N9 366, Tovo. E-1012-23-2 lsa do na poter y3" 1do 33d0 0 ta- p 4l000s, 2 comer0ios y 9 espl6ndidos apar2
,.er0 Dos solares. Reba0 ada .e des tamentos$, 1370.0O rental, $105,000. Morffp.
3hn3rn03 anlazaJo. 6pez.0 0Rlsco1n3 0 F-2322
(;01. Telkfono .1-2224. Fidel. 11. G6-F-2.
R E P A R A C IO N E S ..... ... Tob1 -2-273 22. .130'0, "30, 03-$ 18 0
42 MUEBLES Y PRENDAS VIBORA: VENDO CASA )MPLIA $1,180 RTA. $118,000
y c6moda. 684, dos bafios completes, Vedado, esuna fraile. pr6ximo 23. es.
T 00010 traspaoos gas; mucha 0 0gua.i000,00300 ....... cr.ete d....... 000.. .
17.5000 lnforma su duefio. Te!00forio Iccaleseom rcl. 3ent3 n10s.8 y 3 19 bobntto
S-103. E-a811-411-28 81207apar3ament0 0 30omedor, 0I2uarto,1 ha.
GARCIA ESPINOSA MANTILLA $1,950.O0 DESOCUPADA, 0o3. Mor302 31-032,
E HIJOS todo pagodo, casita leader a. pln- $2,000 RENTA, $235,000
., 0e .90eite0, pisos mooaooos, techo
Cas2 3o g0ant23a 23 a 10 0de s 0 Vodado0. e0q330. 3nedinat o L- 4 pl.n-
S ...... 00. 0 San R,1fnel- ", "" rancsas, terreno 10x30 m s. ins.g 0 .. 02030 n 2uto3s0 an0s. lu3os ons-
A300b3,0.33 So ledod T U-100 -,, L 4o :;3. 0. '3.3,03 .odo el di 0en Ia case. 3Rent 3truccon. 15 cnmndos03 partamento.I 0 pre-
8 -000 00300e0a3033330 0r3a s 000e Abelardo ManagUa. Reparto 00002 penhos, 8000000r a3to0at3on 0e0
0233u.0a00 a p,30100a. 023333003 00 0000000 Ta'marindo. lAp'earse en0 Lucerol, ololo tel6lono 0000,0r ,000. 000101l 0000
-7-4-0 o03 1 a3 33300 2285--40-28 1- 1902-48--28


0 ool'ar ,acer3"so b. 3 02ar'e3 s honstrul-
ja saa, r-mb~ldor S 5 hbj1a.mn-s I bit-
ngs. Po, 1".i_, 0.0tr3, 000g10, 0 S, e 0-
302ga. $50.0n( ) nform s' A-- 7ho M o, A-0510
hon oh.- )C -7 a1-48-_28
iPlan Unico en el Mundo!


Constriiiclone F y w. Cuba NO 225 Dpto.
320 Habana o flame, A-9706, hor0s oflclna.
E-I037-49-2 marzo

EOIF. APTOS. RENTA
ModLtn, o y, br los en onoldo eldilio d
15 a10a0330003300 a13os Ronta "$1.500 Buen0
330r00ntr Ne0000un0030,3 San, 332ue], 10-
,erson ono~er\'aodora 071for000 Olho 31,-

APTOS. BUENA RENTA
103.0- o de 2 1 antas 3030a o 0c03 4
.,0r.o03.nt33,,3. do 001., 2 hnbOactone, o-.
3r0 ess. in-00an0 3345303. 323 32 0 0r0noa
320 3 23. 3 7 43303 m 0003303330 do 0o 330
.0) 0-3 or0,0003 Mire AO-d4 30-83307 3h0rn
ohil, .E , C-,77B-4 8-28

Sexta Ave. Mkrmar


VENTAS
48 CASAS
ENTRrGA VACIA E LAWTON, EILA-
g0ro N3 03 ,'Etr., frente. P0qu 0000
303 00 0I ..0. "I 5-000-oIt. 810000
c.do e. I,-alotInfor""'en l1.tre
1 relen. X-5047, pr0t1o $ 0Io
Eomp. r-.0-4-2.
ALMENDARES
rede 0ca 00m0no00t0c10 portal, gla,
0e0ir3, 001ng, 24. gargle, 0.0arto-0r2Tb
gar.e. t ,rvlc m criado, vcl. Ultim; .84,20
M" de3wlle: Aven3da S.xta N9 2, eat0.
5 y 6. BjenavLst- : B-18O. Ma2uel Hernan-
dez E-. 10-48-29
St VENDE HERMOSA ESQUINA ACARA-
da de fabrlcar con bodega, barberia y ca-
sa vivlenda. rentando 110 =0. preparada
para fabrI car los alot. Avenida G. Mon-
talvo y calle E LarrazAbal, por la Liea
Mariane.I onformant- 1 moma. No LIter-
rnediato0 E-1706-4-1 2 =.
P YATA M XAMAR TXU DO X
'(. den n 3r0rue0ra0-. T-el foo Fl-2 -,'1330i6 12"
13 7124 -0-20


MENDEZ PENATE
COIREDOR COLEGlADO'
Calle 27 N0 753, Vedado, F-5141
HIABANA $33,000. RENTA $300
3 caas. 2 3 00 habitaclones y 3 a partamento.3070 1307.00,0 Rta p00, 00030700 to oooai
eABANA $ f ,esqna00. 4 casRENTAuevo $24,50
"ent. $247co Ayestaran. estructura hor.

0010goo$3700 00Rn0 $3203 1 casa, y 3 habit0-
clone a g- e. Y 4 tpariamentos, Oto

5287 0,00. Renit2a $2O nv00. 0 ca. 0ha.bi-
2acones y 3 F-partaentA.os F-541.
HABANA $39,000. RENTA $460
F,1-1-ahrl-196n. ronlitim.Uifilo-


VEDo000ADOoto $6000,-00 RENTAo $360
03 10ta 02 Oapa onrMeto3. Otro reio. 8-
Ir,3t Ror g6.000. 2 plants. 3ap3rtam. -
tWs 330.00O Renta $270 Otro Ayestarkn
$51.000 Renan$50bOOca-a 2 hbtacion, 0 a-
SrJe y apar1amentos. F-5141.

HABANA $70,000. RENTA $W00
Edif080o 3 plantas33020000 0310 y 3 hbi-
taclones y garage. Otro edificio emquina
$50,000. Renta $500. 2 planta1, structural
horml go0n.2 4aos 3 comcercos YS 0 caaxlodo
2 hab.tac0ones F-5141.

HABANA $45,000. RENTA $400
E 0 e3 lente o lb c ao in esqu7 n a fra tle, a-
tr30ctura horm0g0o 2 plant" preparsda32
00m, b7jos e0tablec2miento. Alt.4os ap0r-

"2's dod os de 2 hab0tacion".0 t01 edi-
fieip 22 Part ane nt os. pr6xima' a Reina,
$120,000. Renta $1,140 F-5141.
iBRILLANTE OCASION!

VEDADO $36,000, RENTA $360
Edifolc, 4 plantas. 7 apartamento4. w-
tr02ctura de horom0g6n, pr6ximo ca0Uo 303
Oto 33,000 RentIa $270. 3 plmatm, 2 ca-
,as de 2 habltaCiOn eg. Otro regfio edificlo
4plantas, 9 a partamentos estruct urn her-
mione, n e-'o $56.0-0. Re.nto 35().*o'tro
edif,,Io 4 plan ta, 4 -aas tod- de 3 ha-


.3te 1h30g0room, 030odor00. 1 hab alo nsc o 001enta $640. Edflcio 4 plantas, 9 ea x,
02 ba0 etc. En altos. pr closa habi taclon F-5 141.
di, 0330 0033030 c0003100000 o7 4 0200des,.re-
3,b3d33r. 2 bafios 3uJo, etc. Zn0or1....Elo Vedado: 45,000. Renta $450
A C-770-40-20 Odlficlo 2 plants pr6xmc31 called 2o3:5
0 0 apar' 0mentos y nave. Otro $65.000 Rent&
A | $720, pr0ox300 23. 000o 8803102. Ed~ido e
Av. Consulado Miramar 0,3000 .................. 0.......
t ruc tura horm I 90 3 e~onerecios, 9 apar&-
Ava 0Ra 0meno0 $110,000, rental $930 Y mucho0g0al0 .
E03q3ina 2 ,avenidas, s elegant chalet, mo.0 .-5141.
del0 3a. re, 00n gran 1hv 0ngroom-bar, dep.3 -
h, pantry......c.. I... ..4s."',c....or..dos, VEDADO 87,000, RENTA $800


C-780-48-28 tructnira horagmon, regla fabricacl6n. I(Ca-
t4 1 0 c 7VENTA. 'ENIDO M C 0 2ASA0 TODA0 3 da33 asa' : a 1 2cnedor. 3O habol tao lone,
n3h.0nl 3, Trodle 030nev00 d,033 33330 a lS 5,O000. 0Renta 0 $800. MWn00d1e. 010 a
,VE)DO /abrwaI. APRIlen~ porlal, p'anca. to- -eF514 1.
-cedor, 0d0c, ban". aiole.fodo y r 0 3 0 0o
n...p:.r,"t.... ,s latrend s ...al I 2 1 PLANTA VEDADO $22,000
,.0 412 a ~I.,, h2N57, 3on e da d o. 0 o0 in3tia tionn. 304 a 0 $22.00 0en 0 e c-
.. ..a e .3 :e $8 00N 38t2. el0 103, 330 39,0003a l.dds prxi02 a lno al lo 3.
.,0 o.3, 0 do$hal a A pt0. 3 o,8 3 035360 ,v y 260 0 abr1caM a.n de por-
.. . n- 1-43P3 la unn po o en jardin. portal, saili. eomedor, pan-
3 I -3 n W 1 1-1303 r u r 0 I I t0. -ene ma, 17 mos2a0 ha 26ta 0o03 34lo-
a~e/selst 2 baho, trrazM. gAraje, cuart4A.L
V'E-NDO EDIFICIO APARTA- -d-o Mr~endez Pon.te F-5141.
0mento.3tres p antas, Calle 26 1 PLoANTA VEDADO $54,000
NQ 412 entire 25-27, Vedado. P, opia profesional, magnifica residencia
.3nt 133 3 3,380 4,,033 3 3.3,83 3 3 0.0 3031 0.00000 u i0 c un raIe rxm al 30 0000ic.
,,33333 . 00,0 0, 3 e003 300 Ooh soooo rh je3


plant b 3 0a. E-963-48-28 O33-0 03 o33- s oodoo p all, 17, 1 ,aa. 0 r300 l3 o0
__ d n5 hermosas h2b5cta ones, 3 bilfioies. F-514L
7 500 333T1 7 033IA C HALET $26,000
$4 073 5500 0A$2. 30no 0Nueva. 0 26000,0 ef-

VENDO BEDIICOS APARTA.CI 3003E 0100 Poo__10301
6 apartamentos cada uno se compone: 26 y len aN desA Jardin, $vlngroo
bah ., coctna,d 2 cuLartos, fabricacii'n me- mmedor,, terr"'.a cerrada, cpantryracocina.
nolitica,7 uaos yen calle.32, pr6ximo j I 2cuart sicldos y 2 serviclos, gargJe, pa-
le Al42entdaros 25a l.a ale. 23. Vedado. tio. Altos 3 habftaciones. 2. bafios, 6 clo-
MRden 8 x 25 m0D0os. E0 verd0adera gan-, sets. F-5141.
ga. Intaorman. J E,vellar 121, altos, ManuelE .
Cruz, p2elonfo 3-3 MIRAMAR CHALETS5 RN $3,2000
2iden atodao00 0 0303o0343. 0p0sos tea010
$O $ ,0000 E A 2.in o.. .....e. lo. 2.3.3r0o. . 6..o-6
co,0do 0o baN;'0 m 0d medor, baro auxl arPatio. d garaJ 0e.0 Alto:
3 grandeslhabta.,ciones 2 b.ah..os 1. -
2. c d de sets. Otr2-a $9r.a00. 2 plans depend ent0s0.

VENDO n CAM IO Oy A IA t I, Reis. y~ 5- Aven~iida p. rli d .n plulapa" :
SlEleenie C L 27gi P] 9 d-311 EsTR dI r bibi pot ii.. 'eti .1 h ,ying ..., 3 herono-
der a ganga Informan: Jo~ellar 121, Telf as habtaclone ,closets. 2 bafios eolore..
Coo oOd o 5 0170 VE2 MiORAMRCA LET $35,000
U-4 39. Manuel C dez.9 r... Vedado. I ,ond.ddade. M 0n-
dez Pisfate F_-5141.
$i1800 r ENTA50 va e2,0. 7o RENTA $260
S.Sarez$550 d e ia Nianor del Ca.Pao, .0nu3ec.l201tar6n. 330
G~re i ,igs. Uoa dq: au- a Ilts Via Bl~oa 1Il t...... ... h... t........... ..... .. ga.
p "" con neorm s -. ra e 3 c i do aparta am entos' :! 0 deo 2" h b -
dOr 609, Haban ;a. aro oy o ; . .
c _a, b..aton primera, onohtcaaciones Otro ed o 4 casas 32000 en-
P n l oe 3rla doe 2 a 5 de 0 la tarde. 3nforma ta $320' Otr ed0fln e 0tructura con. ret0
M3 3nuel Cruz. J o 30l ar, 03121. Tell. U-4139. $054,O33 Retan 3 500,3 0 0er3o0003 ca000 300000-
00-E-0121,3-43-2 0 r 333" ,06ap. 3a0r3en y much ms, Mor-olls o
300 1o flat F 1054 1.


VENqDO HERMOSA ILESr"Dr-NCLA -ie PeEte F-51
S n.. a . .. o-Al 7endares2$17,000.. Re Rentnta s$180

t.Mta.CE INO pa nLVA E a ONta A IS A 6lna },ab'." t4l^'f.ae'^"~l'
E-I78"]]r f ,,tur n 3' da, Proxmo omnius t n e difieto
2terlazasi y 3 I,a',-. I.-e lo la -itabW, onue .o onottco citar6n 2 pllantas 4 ca-
J,. Ja3,"din 2 Port1,11,1, -'a ino ,dor. sas. Otro edfliC O 3monol3 t.co, 0. tar6h 2 0
12 lohoia o ,n d, vo p o-1 ,,olo \ 337-0. 033 4 c. 0-a 13.03 49000 Rents7$280. Otro
I03033d0da1I03 J, oPPA, 1a1. lO. r. P j a- 04,d 00f0clo fr 0nte casa de 3 hab 0taclones,2
:a, L- -lcuna., rrpa a I ~~r h b )- o cl arto..cr do y 3 apactanerit..
-, 6n dn__,re u ah'r ____" 25,000 Rent. $210 30 o .504tM-5141.
,; 33l.,, ,l l-t I. S,3 S17,500. RENTA $160
3 Te;tfno B0-73.0,0i0Ncanor del CCampo. noevo, prbximo th-mn-
1 ..-333 -4.-733a.7030las3003o3n0333s. 2 pI20tas independlentes,
y ,caa plant cn 030000.... ..lit..... 3ardin.
RESI200NCOO 20.33 0003NO 30 03. I 0portal,3 sa3 a All. 00med0on 2 hblatalones.
10.x40 Encarna0 JOn No 209, Bungao. 0 ill'.]cosets, bfo, Oocna y 1ca 2entador ga0: a.
3037 130an. W N 714, 27 hobilacines. 03i~a- r irados, patio. F-5141.
r6n, secondeo sesu30 0barr33 Modrid ds .
400000 0-407-40-4 5000 $32,500. RENTA $320
VEDADO, $37,000 0q ......00 .00.. 000estructur0 0 hor3 0g00 n, ,
.2 plants tindoePend ientes. Compuesta do ettar6n, nweva, excelente ubleacitin, 2 plan.
Jrdin, portal. saill. comediar, 3 4. banio tas. bales, I comerclos, altos 2 casas &sh
complete, cocins, 1 4 y' bafno de criadoi comedlor. 2 habitaclones, cocina gas, s crIa-
0 garaj 0. Altos. 1333le0 Una plant se en, dos. Otro edifiriio ctar6n, monol0tie .
treg3. Informed: E. Fernand2ez Herren.040.000 Renta $400. 2 plantas2 8 casas die2
B-1197. E-0 11-2122.43-2 h21tacion's y buchos mA010. S1endeo P-
RLPARTO POEY. VACIA SE VEDi 023r 100141.
magn 2f2ca casa; portal, sal.. dos cuarins Ni3, 0del3Cam.po S11 ,00
3o0edor. coc0ma,0 bao;0 0m0d0 cuadrTl de Niao r 30 2100.
la g33 g0 a. Info4man. ST. 4 y E._ 4 dega. I plant c3tar6nmon0or atlca s1.Oi O oefm=
E-943 48-3 marzo ti. o y $4,500 fac3 hdade3 Jardi portal. sa-
140ti AC BA ADE ^BRICAR IMONO. is. comectot.j a, a .t ce. closetsi. 2 b-
IP 2 02 pla tsg. 300 tiab0 tac0 nnes0 'oe,30. rto, I3 0do gara patio 0,,r
d .... Coooplda- 0.3,3 06s o0lS o0aa3 020300 .P.. o 10o30300 ......o o...
illlano Informesi la misma Telf A5-2961 ?"I' lila ."mdii 4 ,s.1 harlot .

iEVNSE VENIFICA ItESDENCFIART ESPECIAL
Sto mjor s euan Dedgado Edi- 6 "Playa Mffirainar. I plantaoS10000
lao c sa ca-62-48a3..n $80,0 00 y00000r.panta 0.000003
VENDO 0 ('AMBIG PeR CASITA LN 1,~ 1\*S4 00V fe Jaide* at '!al (e e
PDea a m ...del.7 .don ut iida d r,r. bbli ...... b. -a,, a0 -,2o 10 h 00-
quroda.m sanfr one Dar S., apyarta.s-n ~m 0o :. ooo $13330 o "1230040
'I a'"I ca r~te ra a San Pe- 121. M .1 ie e
d ora 609~, Haan. 030330.ee 013 ,803 8 20,n a ,3300a0-4..
dro Tel B-6103 E -991-48- M.r. 00000 0o 0 01A~,10 phd
... .... roo,a o.20 0e-,, 0 0033i 0 r 4,OeT 00302333 o,- 0
SE VEN SE CL^VEL N.9-81 ENTR F1 1- b,20 p 0 ,ba e ., 3 p,,-. -u ,P-241
sip o_%S Y0.uenADose.I20
pr nt o c b d.. de iibrii c.r finena"ci.s ,alte t re
rena, todo alQu3l0do $26.000 Bufete Ace- a F_,141
0ed0. A-0362,E-11732-411-28 0 0 3
SE VENDE iOFERTA ESPECIAL!I
En lo mejor del Vedado. Edi- Oontli' DAleD'. 's
ficio con se3s casas en $80,000 00 003.o0370r.e0ne urb.,.n d 3o30t3c0
D eja m hs d eo l 7 %, de utilidadp li-o 03 00 0003.00 ..33 33 r3 01 isn.. ...
o add dls-trlbu-, _,r~pro~h-
quids. Informes: D. S., aparfa-_ hie lcada c- S3! Y $St. M n 1ss,,
ldad $ adtn P.,t "a s cmedor. 3
d o 6 0 9 H a b a n a 0 0 b t0328 0 0 0 c l os ets d 2 b. a u o.eI
E-8377-48-50M7 Mz.0 ..a sets 7.. 22.
SE VENDE ort a I' eor 4habitaciones, 3
Una bona.t proped~d do 1,700 -aa lo- aoon eetragraept P$4
da coercd. con urnocs y rj. con tres is-I
bricaciones 'tolertes. pu P aq..ll.,,o S26.500. Rents $270
pe r separacdas In etrei o is Par m- ArIp~larlon Almendar ed e,doIe u
tormes e ir bwa Jose Carb.1;o Aoartadoc a I s"I ",,,,as ,taoeclne
25;7O .. r Xaa 1143-48-2 mx. z nc I cn o c o "d f-
MARCELINO ALVAREZ COT^IT. -~tsco~rc-o vrannt
V~ame antes de fabricar, presZpuest. l .S $4.s]. Renan $4OO 3epl o a~n 3
in., hmrxt-sfabreaaiftn e lonom N., n ov mrois.]1-ags4 cT. 'alasd- d, e.
,ret 7. M~rarlano,130-k'43 B0-7415. elcres..Me. Pena.a -''
E-79-41-,3 marro l"


AiO CXVM


F.-AUUNM VLIINIIVLrlt-l ujllu uu "ll -, -- I -- -DIARIA DF I.A MARINA.-MARTES. 28 DE FFRRERO DE. 1950


PACINA VEITINUEVE


VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS

48 CASAS 48 CAMS 48 CASAS 48 CASAS
MAMrO8T1RIA. MONOLITICAS. FA30 to23 l go 33 V 02 I0.Mrin. 00 1002 a prtal. --A. PO0 XMRAIICAMVENDO 1IR200 C CA
pa.utd. 2.500 Yvesti bulo. roclbldor. 4 hbiltaclone., bAGmo n y us" lanch* an tor, 16 pie". situaton
Tambl1 obraA otroa precFl Dero bara RNAN Y VIDAL intercalado. comedor. cocina. 2 cuartoA. y entre glido y Compoat0la. I orm..: Curs-.
Alvare Benitez, B0 -7418 BO-2!-4. Naverrc- ervlclo crad-a. ar&Je, terreno 8.40 x 40 ao de 11 a a p. m. Duefto Manuel So-
88 7. Mrianao.. E-77-41-a4 1a1o (Corredoro Colegiados) 1335 m80ro1, $Ie.oo000 s ntr .s -C.. Far- telo.1 E-1328-48-6 mz.
handed y Vidal A-112y M-81 O -D,
DOOE 71 Tn 2-133-48-00 $12,000.06- FURETE LINDA, RESI-
SD41 E0 o21 -E r ETD UNi7A dencIa monolltica Lawton; r88
go vende, diez mil p.: jardin, por- !1.13 2"AA,'PIS fnianea ontud seil
t20r1do, 0011008, 2,800 081.2. et8re 24 N moderns, fabricacidn do orl-, mente vivirla. 800M. terreno. Embalr.
20 patitie",moton1St REAS M AES mde co Rooa, reraho Atoo Santo 17 N9
: 0t. -1--0-. ALTURAS ALMENDARES mera, gran terreno fondo, San 310, Pocito. A -4831. E-2252-48-28
.BUFETE RENAUD,- (Avenida do IA Paz, $4,0N) Manuel 22 entire San Carlos y SE VENDE
BUFETE RENAUD, PAM A tura1 do Ah80ndl1res.. Avenida d. La I S
operaciones rpidas confie- 6XJ Puent.. residence un Santa Isabel, Alturas de La Sa- Vocls. No Intermediaorie: C088 de Jard0.1
operations ripidas, C nle-;;tj-t'Jotdtn. portg, Bola, vestibulo. 3h ll.ha-a al te urtg o
nos la venta de sus casas, edJ- III= Was. 01Y 2 altoos 15 habta le. Duefio, aqui Urquiaga, portal,' s82a8 000888, 0811. 01881108r002, 00-
n a 'na, gar&)e patio. cuorto y servicio crin-
Sbol, codor. col.na. cuarto y .r- S16,000. E-1900-48-28 do0. 1ardin al fondo. Salda do0 cll".112 ,,
ficios, solares, residencias, in- vA0 cri8dlo 1raje 2 m quinas, cuartn y 00e00020 d ou 88q.'A OI metro cuadrado. AJcald OT7arrill 39 co
eriosoe en general.> Telf. 880rv23o ch0a0e. Set entr2 a de111ocupa0. 2I- u2QUIDACION DE KEXINCIAi 6 CAR.1- aqulna Lacrtet. Inforn1 Dr. Rodrlguez Pk-
vesiOnes808 8i2rnlo. t iom olltca. Ferr 0ndez y Vida.l. ta. sal 8. sales. do cuartos. carnlear08 re1. I-8687 Vt0 1 1 y h08a ofcert.
A-9116. E-622-48-24 Mz. AuTar SM: M-2204. IC0od11ora> c0leg0- 8n 1 2qu0n1: $12.500. junta.. C 1n1 del P1. E-19747-48-2.
dol1. dre Y C10diz. Hotel I0le de Cub., Monte y
V00NDO $28.88. EDI08ICIO 2 PLANTAI. ---Somrue2los de 9 a 3 y de 0 a 12 m. Pl16n I 0CANOR DEL CAMPO EN LA CA-
Apartamento0 una, dos tra ha0lta0do- KOHLY, ESQUINA 2-5 a-48-4 mrno Ile 18 tengo preciosa casa de 4 h.,
nes. sal0-comedor, c00 t-n. batlo. c0loet. 88v -
010m, a Carlo0 II y Ayestariin. R0 nts028 aesid nci de 8 0qu0na0 n Is Aven1 da VACIA. VEN1 0 CASA INTERIOR: -SA- 3 ba0o000. gara. e. Se entrega vacia. Mo-
1al 2112010. T0a20 d tre0 o: 3 a 5. T110020 C0 ral0. Won. J01rd1n0m alrededor0 8 or1al. 02 comedor, c10 1 2. ol, do 1102108 nolltic,. Pre cio $14,000. MAo informed:
106422. D.3310-48.-23 maa sale. ve0t .0bulo. 0o0edor. 0ocin8. pantry. 2 1o; 2.800. S.ncarna016n 81, letrH. Sa.n- Brcena B-682.. Corredor Colegiado.
-8-029088a80 10 80100erv2cto cr11do11. Srai1 2 to% Su90r11. H--48 E-1815-48-28
12200 all CASA* POX 021111839R2 CO. iquinols 3 habltalones y batin complete28
vmerd, .."noolitics; "ais, C artlo.Smo- omam, Y 2 habitation"ybo" r BUENA VISTAho t
.1or, 0ano y corIn1; scum. Ju call*. T1r. 1ite,. Son 4 hatbltlone 1 b12 o 8 rlH-AI UrL I VIUAL c0200 8 N9 1103, Por2l2, jrd8n, 8Il. 2 he-
cera Nuevo.. y ,... AmpUnc06n do hio mill. vatic, I1 control con pilao rnllo. 080 F NANDi 808 b01tacv0neL0, 0802. c1 Yi, cocln pati, Ru. 9 en
Iola, vll Cheo. E-0779-48-4 1n o 08 1,00,0. rern2 nd80 y Vid2 l: M-1506. 1,8. Pue0to. $,000. B-310. A-3728.
.QUIE01 COMP1AR t MAGN(dICAe CA- Colegiados) 10-19 --..0,2,- 49--0. -
88 en 18 Rolp r.o "X EIt Seiino", V8- 7" Avenida, Esquina -D I- RN VD O
08x en or 1.8108ue02e,. .1d 8 n8t (REBAJADA Jog 00.y) r l CEeADO
compue0ta d02,0 e1112 c8uurtos, baf0o. cod- A A U2,00^)
no 50 00. y n00 0atio,.Unanot. 8 .go 0tl 002,110EDIFICIOS RENTA VEDADOAed, -
Una alquilada y -a Wtvca ~orm": quina a 16, residence una plants: Jardin, Rn to major. media cuadra de Paseo,
Aven1da del Olesteol 0 0l'M0o4rl. 2Mepar- rt02, p vr.t al. htib J b. 3 8mpl0i2s EDIFICIO $62,000 do chalet d do 00s lant02 Jardin garJe;0
to "Los Pino0" tBodegl. Tr0to 80 h0ltoneb 0 Ib.o mpoo, = h0hta (RENTA EL001 15.50% BRUTO) 0, 2,80... habit .. ... c.. 4. baho.e
Z.-= 4I8 clones y 8100 c 521210 2 (RENTA EL 15..50. 10000011 an80 'as alto10
n.s. cu2rto 0 8.rvlcio cho0er. mi de 100 ,0 Edilicio a 40 matron B0el.8 amn. 2 pl1n- 880180a v8c1o. Lur.0 M8tropolitan. 21.:
AMPLIACION VENDO v0r1. Fernnde. y Vidal,. Agular 556: tu, con 28 apartriento., 2 *l frente con M 7078. E-1831-48-28
028 1epr8t8r1ti,.8 32 817,,000. 1A-9112 y M-1530. 0Co-edore. colelldo1l, 8ala-comedor. un0 hab2taci6n. co.ina y b. I-='------------
C0.0 d 1p02rt1men8o8 R0-8 $19. $17.000. - 000.10il. y 26 &1o fondo con uno h.bitation. co- A 2%31 OUAD3A8 QUINTA A530-
Otros det-lles B-1660 Manuel Hrnindei y. bao renta todo $V40 menEualUN d Miramar veno preci-c, reuider,-
M-11-43.2 MIRAMAR, 5, AVE. ESQUINA "" 8 12.92% 11br.. Te- cAp trea cu0rto,. 1 do b0fl0 uno 'u00,
(TAMBIEN CON MUEBLES) n0o 2cudr1do 81 mctron s2.oo00 re.r- plant- b2j 3 un cu3rto grande con
leRarner.T V I D Avenida es, nB nd) x y Vidal AulJar 556, A-9112. (Co. baflo lujo pla.... Alto clo-'s .,,*i
A 7a e0RP to 0 rlr89. Qu12nt8 A "drven8 da e.18- 11 do.i cuarto0 v d1m 0k 1 comodld0ade. Terno .
FERNANDEZu Y I0 2 2resldenct. 2 pla0tn8 -n0d11 3 7. -4082 U-1029
(chaleto. aaon: vsttibulo, llvingroorn. un 47. *e40\ a-0 ir
(Corredores Colegiados) habitia1n ampn y su b.ho competo d. CALLE PAULA (RENTA $500) E0587.1. 12
{*ureHla. bar, comKlor, de 6.50x4. 0. Co- c llle Paula. 2 plnta. iSon 4 cutss con VB'DO CASA CUATIO APAISTA-
1028 p2ary 51m020 0. 028 4 8 0 o 0 mnlo, l 0I.- 4 y 05 hb8taclone8 c3da C30. i. rents en 3 4mentos, callV C No. 457, ntre 9
1000888 0T1 c 8on 8 0 y 0108do l obo. 21808, 00000bo8 21088,t2 80So.00. Uno c0n con- 21 \80.00. Do 202 outn .
CASAS CON RENTA 280,18k12088 0...... 808 100 .l 10....2108. 010, .... o. v001.... sr~o ............1 800....
A AS 8N 1N.8A 2 terra f rondo cub0rta.. Alto1 : sal. 4 trato 5 80io. 870.000,00. FernAndez y Vidal de 10.25 x 25, antrego uu apurtapmrn-
k 1mpllki hsbltaclones con sus closets. 2 be. Asuiar 156. M-1506. to vaclo. Orecio moderado, doy facili-
MEtRCD, tl2,000 (ot Ilnercaladton. (Total: Utng ]a fta 5 --d-s puede verse dominKo de 2 a 4.
f fMERCED, $12,000 00bl.i1tc1on0 famU8l y 3 b0fll. puert% Inormc MA. Pep
Call Merced. cerce de Compotell. 2 d8 hierro. carplnteria cedro,. caoba y s28t- AMISTAD, $60,000 ]ofosoe -1.-;0. Papo.
p28nt0 08 depend entes : RA.l 3 h0b0t8c10- Li. Fond7 much0 2 t801ale8. Su terren8 C.r.s de San Rafael. 3 p2anta, b,- E-222 0 -2
n8 d. ..come ...or 0 y ... 0.8. 5.M '0801 0.. cn. 1jo0 1 u -t2ablec.i.ento: alto0 famll0as. T .- 0 00 0, 82. 1 8 i
vicio crl.ido, 141 .tro.. R..t.. 578.00. i71l0 y in 00u8bl0e 172.00. El que com- rrcno 355 0etros. Rent. 335.0(0. 0A0TI0In
Ferntndcez y Vidal. Aculr 551: A-B112. pre puede vender lote por el rondo. 1 lot to congelados. Tiene 10 metros de iren-
M-1508. dtsear1 IS0 ent8e0l. Fern8ndez y Vid.l, 8. ern1Ande2 y Vidal: M-150- y A-9112 SANTIAGO MARTIN
A*ul.r 558! A-112,. y M-1500. 0Cor0re1or1 col181do2.. CORREDOR COLEGIADO
S. IGNACIO 2 PLANTS
C.001 a n1.0t0 C00. 2 planta2, 0ion 2co- N. DEL CAMPO, $23,000 CERCA REINA, $82,000 Calle B N9 356, Almendares
merclo, I atos &1&. 4 hablltclone', comedor. Reparto Nic1nor del Campo. calls 14. un. A poco, metros de Rein8 y de Be],s- TELEFONO B-1126
e0in. v ba0 ol 231 metro balos.uo re- pla,0 ; lardin, p00 t.l, 0800 0 .ll. 8 hab0 coltn. gran edilfcio, 4 planta0 con c8 ---
dmld)a, r1n80 ma0n r0 0lbo 8105.00. P .cloo t00clon I bt.o.. comedor, c0 0n. 08cuaro 20.. 4 &0 1ondo- ...l.-com dor018.. 2 0habit-
81.200. 71rn1nd12 y VId.0 M-1506. y t1 rvldo 0c11918 881180e. I 08,01018008 do0e0. 00110 010180080000 2,80,8, 02-0,012
70000880..2 $15,00 .. SE. ENTR EGA.... ................................... REPART0 KOHLY
-(rant. rernidcid y VI, M-1506 y A- l11 r... y 4 ,1 rondo: nala-comedor. Una h-.
FIGURAS, $15,0---- btAcl6n.0 baln Interc1lado. coatn.8 clo ... 08 1.
rigures. 0. CO 1, pl.t.. hol10 LA LSIERRA (SE ENTREGA) l 0v0dero. toda0 I1 pl088 2 mpi88 con.- $26,000
c 1t btrulcl6n tod. primers, rents 685.O. Fr-
hbltacloneo; Ito.- 4 hbltacione y ba- Rparto La Sierra. c Pimr n' y V000 :0 M-l Y, A10 112, J rdoin. portal. &&a. hall0 5 habiter.1 ne0 ,
h1, Inter8218 do. cu8r8o y 1erv0 0lo de crie. plants: Ja110n, p0rts), i2. 88. 00L 4 "Iota, hall. do0 1 A08 s Interc0lad1s1 0o0edor, pantry, co-
dl, illo., 8On monollllcoo. R2ntso 888.00. h8bitaclone8 bafio comp0t1 o. c02rlo y Bar- ons.8 garage, cu0 rto y 1.rviclos crldo.. pa.
r.ornAnde y Vidal, Agulor 58- A-.113 I 0.elo rta0do0 7 choler, $gr.je. 12,o00. For- VEDADO, ESQUINA 0o y terr012 82 8ondo. 8antilao Mlartn
M-iooi. nind Y Vida.. Acu1lar 586: M-106. VEDADO, ESQUINA, $1Q5,000 B-111.

MISION (RENTA 0lf7.00) ALMENDARES, CALLE 12 10080,0o 4 110.00... pl.nts. .08 2 1180..
MISONblocimienton: y 9 apartamentoo, an otral Amnpliaci~n Almendares
Million c.rc. Somer.umlom. cae. I pan. 11,800oo), reparto Almendare, ca0ll 8 128 plant"*: Bal, 002 habyttclon. bft o inter- $33,000. RENTA $324
428. 1, -1r, too 0 a0)8 hablta- torns t1a0v0a0 1 un. plants: J2 rd, n. rdortal, c1 ado comedor2 cocin0 y 0 erv8 clo cri0
c n0ne0 0 0m d101. 01a0an a y b0 8o, 1 habl- 880e. 2 080002800108, 02000 te081.0 1o. ea- do., 0 1a c0 0dra 33 y er8 e call 8 8A. ,e- 20d0f0clo do1 plant101 4 eam8a ] 880 8 toe y
0 08lone 0In0er0ore0 "80trade lndependtant,. redor, c01 1oc1 ,ar.je y 0l0rto y 1 erv lh,0 t0 tod 0 1 $860.0. 0Con0t10 ucc80 n d0 prl 0 tarter0,. Cda0 u008 ..Is. 10m1d1,. do,
324,000, r7r218 I00 Vid1l A11. r 118,0 0 d28. '; rnnd e. I VIdal: M-15o0 y 1er11 8A. 78 Y0 Vidal. Aguta0r 055 h.0b018conl. b1f8 0 co0 8n0 1 p0tlio 1con 0-
A811 A.-01 A-8112 y1. M-020. 08der1. Santia0 o M0rt.n: 82-1126.

HOSPITAL (2 CASAS) Ampllcl6n (Remldencia) PROXIMA A NEPTUNO Ampllacid6n Almendares
rr d, ZnJ, I .... I plant .. d (I mejor del Reparto) A 0n .0.dr1 de NP0tun Y .... de G- $19,000. RENTA $212
u018 n . ,11 1 i8 n 001.. 11 h2- l I Plants. Y media b rents tranviu, uns case y 3 opartamon-
.i801, 0'1..... o8' o y b8it n. 0 n- IAp lOin Almandarec. r1 0denc0a 0 .l0.l. I` to. Cs.a i.rdln 1 0l.. 2 8c20d0 2 h1,b1 0
ton S0i8 08 T1rr8,1 14 a210 r8 5o0 88 00n08011 eon 040,01.. 02811 T31n n -.oit. .. I 8808 11W. re1thldnr0 4 I'' lacoonex. b 0i000 00cin 1 0 p 1l 81. Aparta11e1.
r., 14l1d., Y Vidal. M0.10O8 y A100, y., P08t08il, U88 0p00nt, 1.801, Y ,I 10. b80. vi rdlo. portal. 0An 80ll.eln 0, t 0'o ,i'0l.r 000.0010011. l8 ..08-romdor, hlabitation. 0hA01, ac00n,


MAILOJA, SON 2 CASAS
In, 1,, 3 a i.. I. I.P elnl.n.o eu Il 3 .0o00
V".11. M ., M-f t00( 0 iMtqudloo ,on00 -
,,, I ",Al. I'lall"T i I.pln 1all-
0nl. 4 0pMl, 0080 1 1 8 103. 00800i02 0,04. 1o. 1,
,,e,, 1,'l 0080.0 070das 0Ix 103000
" fi ier, I, .A.iN,.o 3 '} a Anne
348 100,1 '0.8813 1100 W8000000 121102,0 1
Vi1,d Al ooll, 5A M18 600 10

CI,:VASIO ((;AN(;A $17,000)
oIN Of ..I tt....8 l.. ..... .. I.
4.,. 0.8. 0ll8I0 000.... Ioi 0da0,
y srn20l. 0 VIEWl A18.l0r r 82 AN 808102 Y

1,A(;IUNAS (GANGA $13,000)

ESCOBAR 2 PLANTS
i d0t n.e 0 8,'d ln8 1 00l01 0 8 3%a ,8,ant-, call,
pl:114 .1 4 r $10,600do lI 7 l bti e
v o 1rAol. V.l Itllar 8 2, III ,08 00000
I000 it NO .1 3oo100 oonl
8.002 itIS000 .. Io.o.I, 10 9.0,0 411800
111 'L04.ANTAS

VIIl)ADO, $10,500
17l0. 0' 1.-00 a .0 82 84, 8t-3 .1, 80
0I0n0 Al t n r.,i,. o ., T.-T ,-$15
"1 ,1 1 M 40 ooo $10 o, .o 31418001
I* on82 00 llo, n,. 0, d"' y"0', Vemonr 0
Vl0dly A -.r0. 011, A 808. 0 y M01506,

S.UYANO 2IS ANTAS $8,000
Called rannprran"llac crynictra de Ana-
0.0 0qu r... d.I plant I .o 8 &n Id .e8.
d8enelsofda I p8 408 i 1 0i8bilar 0to.,,be
hno. nc0lad. 8oed, Ina In nlotn. 8.
y, Vd. iA, I 0n 90y.dl. MAl1Bl, 8y 8 M02 I0C0

AmIpl. Alomendare (renta $415)
Ampliacldn (Renta $415.00)
.a. o ed, dn ow ""5 n ed 7"r1 o fe
to. Jardln 1port A I $his. I habit~rlonew o
m or, I n.o .- 6a n". In,.o... ,onn 8-co.0dn0
,m& habilata 6n, enfn nr, e In: a y ito,SAN d J "O on00
vend. tnod. n $3 '00 ,mlkiian~d.. y VZ'l.
A120 8 y WO N1110 2 0.

oro.0, 110-00 11 0.0o.880Prco281.o001. rer.

11 M 8008E 11280008
Calle Ndfliez. (Renta $230.00)
Call.a N PCl'I"'., Ca Jl,. Coln0l000 y de
nuie Ftadl.T 'n opct 1. eititct. I1 *part.-
-noln. front. portal 800 .la. n. hbltm 6cln.
01800t0o. 11,- 1 n0. y 0. 88 4 f0r. dn t Bal
d00.lribu rln $34.100 r nAndal. y V ,
0M-010 y A-, 11. 2.

S. FRANCISCO (LAWTON)
(ESQUINA CON COMERCIO)
C0all ,9 8aln Ianclao 088c0rl d coall0 8w-
$to0n,. Qu02 .plant", a2eWO. c nn eats-
bta.Imoien It- .o&. ,0I8. 8 hab0teol0n0 0Co.
in1do0t, coaIn0 y Rbto 320.030. Ferntnde.
y Vida1., A1ual0 A2, M-8150 y A-80112, Co
rrodnres Cole~oli ,

CALZADA LUYANO, ESQ.
Calladm do LuyaniS. esquins prdxinmo a
0t80821 1 em6 b 1Wo 0. y .1111140000 ta
y torrl8la2. 88. 2 habjtarlones, Io aa Inter-
c.a.do. y bmdo y yo- 1n. 8Rant"8 lin.
838,000. 7e8rn8A0 e 10 00dal A. 11 1 80 1011

REPARTO MENDOZA
$28.000. (RENTA $260)
"A000 r olorurl, 01c0e1 do8 Mil0gr., lot
,de a. I, .dl 0n8 020rent80 Wlr0l, prta
qRA ,'npdnr unitshibliaciil.nrcincxn y b:-
A" IFnl *$280 0err0nn 14x 70FernAnde.
v Vid0 al. M 1. 1 Conrrdore Colegtldowl

SAN JuLIO, $9,000
'nlls 0,n .0hilsn0,erc1 d o1 Crueeoo ,0 calm
,0 ,1 0100 00o 10. 1 I,.. 2 h8bt08l. -
lo o ( snnlo~d., oo o y. W. ln 10 b2o noreal0do;
080., ,0]d rloOuooo n, ltnt. 255F00, Pr-
^n d.1- '00 A-0 1- 0 M-15060

RPTO BATISTA (10 CASAS)
Rrp rto Do 'l]tt call, 10 -c-rcatronvlal
10 8.... -, a ln0., do 00h0b2t1ci00008
comedo t05n00 0 08b0l 1Terr80o: 1330 108-
tro, Ronto $150.00 Prclo: 8$2,00. r.o-
nAndez y Vidal M-1 506.

LOMA CHAPLE, $10,300
Call0.0a 2n2 1r2n0lc0, pr6x1moa Avenida
Dolores y CIzad. 78J0l 1do] Montt0 JArdin0
po rtal. axis. 3 habitaioonll, cmmdor, cocina
y2 ao,7. cuarto y )erv0c.o cr2d1 8Roo)s
$70.00. Fornindo1 y Val: 0M-1500.

CALLE ARELLANO, $6,000
Avenida 7*cerca Rut01 0, e8 "fronts:
Portal, 8208, 08 0h0bit0100n, comedor. co0
clo. y baL.n, 0 otro dep0rtamento 00de
pendloear, .a rondo. Bont. $38.30. Fernln
d08 y Vidal0 Agu1ar 580: A911.2.

BUENAVISTA, $4,500
Avenlda 7c2rc BRutao. II, 0ca 00frent
0ortal].0. ..] 0.U h.bit0c0. comeclor, co
c.na y ban80, y otr 2 d00art8a0ento8 nde1
p1nd1ent 20ondo8., 0R.t0 8i3.30. 7r2n2n
d VVidal.. 11u208 155.A-01112,
-2822-48-D.M


1 00 800 10 81110010808 000.05no.""85b0
Y .T,o l 0l i ba n. ,Total h.I. 10b0l
p1 81-11. 160 80188118o08 ,o,",n8 ,
pantry. I hanltariono: l wlervl,h'ln rr dn
r J1.0, 2 0,18100000,08. 19ra80301. 1 9414 04 1 0 }00
iriA'i0 ts y'Vidal A .1 101 y M 1,(10

AMPI1ACION, (CAILE 12
Call28 11 0Amp0larlnA, 880 411. 0.0ei,0nd.
r&.. 6. ,-na Ventsact rronbra j.l.4nl-
00181018 8y2nn -do., a I, 4 h,-bltoloon,, 08a8,
t00t0 0ll0240 82i0hrv. 8curt0 11 8r ri 1 r,
",'8. 28,208. a0o00,8or. 0010011 .l0800trtv in00y
Oolol,. 0T0rr010280 112 0 13h.020 0 oroin8l
do&1 y VI.10 M.loo- y AI 111

AMPLIACION ALM. $17,000
A0e00ld0.80pf0xl8 08. 00IN. 0rmo000chalet.
' oI k Irt1 o18..2 00 000c1, 08r08-
88in y I' 81108 A"o~ 0081"I" .1Fo
2 l00),0088 t,.0tt~ot02000,e 1 2.0,, boO,. 1.,-
oa.4id, y Vidla Alula. 034, M. 8109

AMPLIACION, $11,700
Amplarlobn Almm2id2.e1 all, 13, un0
'il 02ia 0 8r0tn portal. .ia., hall. 2 0hhl-
0200002 n ,bao o00p8le, 0omdnr. e0oq0.
no, saraV* y habitae6h mrel y b.afo aobre
0ar2l2. 7ernnda y Vidal A-.112 y M-1I0 I4

kMPLIACION AlMENDARES
Avenida Prim8r0 86h0l0 1 t plant00.0 $-
10.0. i88.80. oorhodde- ydr, A8008
I terr. 1- $ Arnpll I.. l hh~e, aot
-ronpiet..too. clttr~n ,L- aalto. he-
)o.l 023 ,oo r.,'nlnd.. Vidal A-0[1l


COLEGIO BELEN (VACIA)
Pt-ornp m0Colt'ln Beltn hotel 3 pi=ni.s
b l o~i rdln Ipr tal iatla reclbid,- ',-
or .. i na, vkl0arto I 'l 0210 c111. ldo.
girlie altl-4 hI al .hAo ogeml,-
I. 1)7.., % rnAndo% y Videl A.lIA9 )
M-1306"

EN EL CLUB NAUTICO
En @I rparlo prvlkdn dl Clh.h NAutl
cn, .114 Tama~ra portal. ailm, bt-, Ithabil-
talel~new vhelo haj.1, 1 3 habltaiioneno
all. l ie,180 ,1 110n 2 8 8i0l olOem v 2 h.-
s dr 10808 n 'r, 2 s0'.0. .808 0,8 i 0.0r0-
ervtlrlo rrlt0dro, t8.10oo. o. rnndez y VS.
d1l. M-1041 y A.0111

MENDOZA, ESQ. FRAILE
S. Mariano cerca Calzada)800200, ai.11,, 08008l 9.,, 8081082. 52nad
iLmrlo Mnd caall. A- Il Mrleno. rp.

400 0020 8.la.o. 111: 0-011 i~orrlo. 0

col metro i. d. R lleea @ltll
MEalD.. 2 planlI..TAuy I.I .. be).. W
dIl., portal, "aIs, prt n Jun edor l c"-
dn, n l.antrya, nrtayplenv1l o lcrado.
a rto a1 f8 tll 0. bbj o.. y b0an.: y .la,
03 c,.rlsy b2o.0 halo. aon" 4 h.bitti.
ne0ro 0y20. afte f ll, 002 0rl01028, 10010a,2
.Its1. Pllirtn. oI"r Idi~rect., puert.
M=070 dna ant0r1a, d 3a.,00"d ernAnd2,
y Vidal, A1u0ar 0M: M-I-06 Cor1do1 o
co|Edlholo)

MENDOZA, E PLANTS
(86 entrta Una aItsUdoti, teparto Men-
do". 8al8 1 sCrmen, pryx8m1 Ju2 n D1120


110,, ..081088 $08,0008 oo008
do. 2 2plnt12 lnd* pndlente C.C ad&plan.
to: P0rtal.018, 2o8 8e, y 1r0 0188 00.al tos,
al. 4 )habl1aclon08, 00bft inter0a0do, co-
md8olr, yc0n00 0curto y 8er0dto cra 10do0.
8araJ8 Una0 015qutna, ,000 FernAnd7 0
y Vidal, Agulr 01 A--1606 y A-0113.
MENDOZA, ESQ., 516,000

8.2,13004001,. 110800 008008A)
Padol G o800 .1, Aven2ida Moyl.o A.-
drnlguat "" em u lns: Jardin prtal. co.
lumn0C0oMr. Mla0, 0al0. 3 1 01 al 00 b0-
taclootane, bo t. alo lot ,11. 00m010dr. 00':l
08. 808 12, 88o1.t0r0. 7ooFer0de y0 0V
11 ..0:0 0810 1-00
y M- 50l y A-112.,

MENDOZA, $30,000
SReparto Mendoa, a ldanca caere,. Jen
Deliado, Unla panta- Jardln. portal 8al0
hall. 4 hbitaconesa. o hahninterclado co-
010 r.0coc8n8, 08urto y 8ervclo cirlo0ado.
sltlra. .rerandez y Vidal: M-.00 y A- 1102

Mendoza (Cerca Colegios)
28 21p8rto ,1Mendo, 2prlmn, a coleglos
Lourd a0 y 10 08.12t.. resldenca un 0Plan-
L.: 11rd)n front.a0y0lt.do., 8o0008, 8.2-
08. rec)bidor,0. 8 88b0lb ones. h o 28008. 3 0h.
b2t)0lon, 28 81V.019 80r8ado12 88ra12. 945.000
0rernAnd0 V i Vdah:A-0113 y M-12.

REPARTO MENDOZA
($13,000, ESTA VACIA)
Cal1 00Gol2Url. 881.2 8. ap1troc1n., cha-
,at I plnt28, 83081 1rdln. portal, olo2 ,
comedor, eoe a' orvlio crisdoo: altos: ,
habi80cion0e02)bafto complete. F1rn1nd02
y V0ll). 1All0r0 Di: 1A-9112 y M-1200. (Co-
rr2edores o8a2ledo21.

VIBORA (RESIDENCIA)"
(CON 2,085 VARAS)
v C0lle 00rtrudlcar1108 0 1do Autlna. rest
-. dnc8 2 2p08nta2 1chalee, 0jardines, portal
- "Isa, s.let., recbidor, 088ed00, 110ina0
pantry.2b,0o0 0 u0l0aor, 8r1j3 3 018i0,0in0s0
cuarto. v rv ciaitldos;; altos: terra
8. ve0t80bu0o, hall. 4 habltaclone01,08 0i
complete. Terreno: 30 x 00 5 100.o 0etro0
o 2,o858va0r80. Se entreS0 deso0upad01
$40,000. 20ern80n0 t %YV 1dal. Agular5W 2
A- 9-11 -1 M-1508. 00C0rred1re1 cole0sados0.

" LAWTON (AVE. PORVENIRJ
022,80p00to Lawton,. 1Av1da Porvenlr, cu.


rn mtaplant.., p.t-eaxmen1oQ,11-1
n A .ll, 1 0l8 n0 ob8bla- 00
100110,. 110008 0.0, eooolpll.o, 00d0 820l
0.0.D O nOl r.1-11", A 0dh lo8 050)
0101 In., p0.0 8% 018*8800 2 10001 0280010
i)d, n retn dn tod. ls ... a 1$40 00
00r0o. o,0000 o ernAndo. 1 Vitdal AM3i00
551 A-0112 11 0M80010

EDIFICIO (RENTA $865)
Editftlo 0 V0lantl M.11Rnn0 Iy 2al, 1d,
fr0nta a c2l.80 ,la. 2 bIablt lnneI, ba.0
a. Inters .ad".,i "I,"oI" 0 y o -In. 02 81
fro n.0 0 Ent8-a 8all., 0ere0 M0rna1 y 8a2
LI.9 ar,1 2i000 Vrdoalyte. Vl0dal M 1.5060

EDIFICIO (RENTA $2,150)
4 p intoll. llid 2 108888, 8 8rnte o.I0.
ay 4 0 ntlu0 l, 1 trrno 00 O8 0,1tro
ao~tter.tAn"D~e r~lIH"aeq
1101081000000 11100001. 01106-1-1111 8000
. 810 0. rn. yr VInteant. 1260000. Far,
n8nd0 y Vidal0 00.0M01506 y A-0112.0

VAPOR, $80,000.00
%diliclo 4 2PI8n2al. Boo, 8 2-A 2-, toId"
r8nt.0a0 *c&I1 0) :A]. h3Iabitlooonem.,b
0nt0r00iado, oomed0r,1 0oin020 yervici
orld, e20nts1 8 1.00. 2Terrn0 y I0 1me-
tro8. 7,2rn8nd8 2 Vidal. Agular 2680. -1200

EDIFICIO, $55,000
Xd18o130 2 2Plan '. o. o 8 c,6E...1Ws0
SAWAa. 3 hebltcinnee, 0cm0d0r81, 08008 1
baho. 0ere1 da0e de.osn 0 01entr8 Iun an.
0e0. yo ln Renta Po 0 $0o5 800I0110.ne 0.0
ad rnAde. YVdal* M-150B. O M56
EDIFICIO (8 CASAS)
r". dr0 l y0 an R-1f.ed108-.08.2 4e-
1E00,0, dl 010020 220l 30,1E....a 4 AI
trot,. ,,,lrnd8M1 ats 010 2hb0t.7E00
Ar I0 L,I-AZ1A 000o1,. 0 5S 00
20 05100144 x17 l. rern dem y VIda. Ml1l A-9112
SOI.EDAD, 4 PLANTAS
Co,. ( ,I ,1.00. 808n08dl0000.00 4 plan,An.l 1.,rc 2rxm a cAnti 1,,n ,. be-
Ia0, No 4 01020 80810 tlblo neoX. A bi
flo InlerrI[ad o, oodo. 0 0oc0n, h.ll J.-
'_' l r, % d Mhorro, mterlallow d. prl-
ior&.a2,0d0008 .pr .0un0o0 0d1 0 0o m
r,. 8nn2ir0l2r0r0s Ron0a $2700 0 Prec0 -
14.10,W 1 F ern ende. y V0. 00M-1506.

VIRTUDES, 2 PLANTS
(Rentan 2 Reclbos, $275.00)
Virhd8 0vra6 Iduotrl.. 2 plants. .pro-
p0, E08A 8p.0rt"101n0, 1 '0 1 440 mtr7'
0rer0a1 il 2etr front,. 2 84000 0n e 7ch
0000re01001e0 $0r 300c 0 mor,0rido0 er
n0d1 o.Vidal. A1, 01 M-18 50y. (Co-

MONTE, $40,000
raAao1 .del Monteor, 20antal. baos. es-
t.b miento; 1110, hbltacion13 y b1t. 8 n .y
ba0o v depart1,0o meno0 0m.1otea: 10a.
une h abittAritin. comednr, cotna y hefty.
Real, 102O.. .FernAnde y Vidal. M -150
y A-9|1- 1.

LAMPARILLA, $30,4001..1p.000 08102n port2al 8. 08l,' hbtco2,o
L.Ampatcla y car de Habana.oune plan-
t 0Mid. 04 x 34 2prox2m0d1. 030n 47
meat,,. 2Rta8n02 0recl bo 11118.00. t.00
efectlvo y reconocer ceno1d000 o31.4100. For
n Jed11. y Vida M-1500. (Corred0r00 0 0c
tegiodozi.

SAN JOSE, $35,000
Cas. d 2 1p8anta1 1con 671 m80 ro8.810 2
h01b0ac0Eam. 1c.r 2d38 pLltad.0T0mbl0n0A
-cce.orims. Rents 326 O ropla par. Em-
apartment's FernAnde. y Vidal, Ayuia
0.5. 1.8A- 2 0y M.-150.

SAN LAZARO ESQ. $45,000
E.quina pr2i0ma a Infants., .2 planted
0 a.J 800q118 0tnblec0mtent,.11. .od, 1.1
Spi- n ..10he0b0tl,.oone8, onmedor.0, oin
10 b021. oRen 0 10.000os $24700. Terren.
OS 7x. FeornAnd 11 y Vidal. 0M-150 1 1yA-8112

LAWTON. (RENTA $380.00)
Catle Dolores ppr6xmooa8 1a0le 13, ed.1
0 in mode00no d0e esqu1n1 de 2 plantsb8, 08
Sog 4 establecimientox. Y altosirc8l 0con
s ..0,y 2 I 5 0habit0i0on1. 140.00000. (Inhoo
me0 of88ina.. FernAndez y Vidal: M-1508

LUYANO (RENTA $280)
4131.000.001 ca]]e Melon". cerca de8 al -
.add Luoan6. edifblo 2 Iplantss1.on 0 0c
gas':0 82l. 2 habitac8n00 e0, 0l2o8n c
008, 10008800.088.220001 1
oras com .or coeins, consitruccidn pri
morer. 701.8801 y0Vidal: M-1O-53y 1-912.

. LUYANO ESQUINA
(RENTA SOBRE $300.00)
Juotcb 02cer 11 de Conch, 885equ8n8, u.0
p2lnts,808 0 10 28 f12ef8 2 0.all. y,10
h8b8t 28i2on in0terlore0, hW. 88s82 2802.0,
ednr,8 2n8010b1taci08 y ba10.00, 2rono 1.4:
V0ra o0 1,035 metro Rentse0110, 8 17!8
331,000. Frnbndory 0V11da]., A10ar 55
M-150-1. 0 0Corredore0 Coleoiacdoal.

MARIANAO, (RENTA $310.00
Reparto Sant.Felicia,. lot*a 8a2s. 2 0re,
te 0J1rd1n. portal8s0.al, 2 habltacione, c,2
edos, cocina y bafio. y 8 Interior"2. .mt
o2 hbitaci6n,.coc1n00 ba0lo. 115.000 2efe
t0ivo y reconcr0 818.0000 2prt 00 o1s0.
5, 00(Son 8 cases'. Fern.ndez y Vilda
SA1utar JIM: M-1500 y A-9112.
E- 12-E-1931-E-48-D. U


8-11a 1 lnlao Martin, a-live
2 CASAS $18,000
ALTURAS DE BELEN

Fablcal~ d plnarnInIAI
08 1. n.ld2n,0 pnr. "0180 8 8 020b.larln
nt., ,01 00 00n 1020,00 1 0'n1,e0r, 0r 1100, 02
le 1.dnr,. polio con ]avadero Sant0a0 o M0 0.


SAMP. ALMENDARES $13,000

- AMP. ALMENDARES, $15,000
K 6oloo110002 11002006111,8018 0..
rd.ln port A00lt uas, habt80i, Ptalnn b-
h0.01. 2 0.000I00002, 0. Patio me..ld.o t1o- 1
natter. cocrino,. 58108,' 0 1 it1tty ert0 1 r
atao rS ,8antll o M artin ti g M-1121.

PLAYA MINAMAR $11,500
301080n120r88i)a 10ymniuboO 7811100t, ta-
dI 0a"011100r1 3 non 8talorb.., poWe. 002018.
bal 8881 h1088-100c 80)200, 020tnecaao, 10o-0


81e8o. 8e.ln, 0481100 8ur 018e.eryclo
..is.owa n tia go M martin: B -11 20 .
Altura R del Bosque $14,000
0 0.180d00, 00018110. 11920108, 8b2ac0o0.an


.49 n SOLARESt l


SSAN RAFAEL HABANA
SCaeslell. l u09 1 :l.t .. retndo $170
-.8.. I y 2 bWo. 0e1
asd plan, ."/I"34i o 'en merin
;2.1.Z ," de.co0t0r H0p. Mnaow, 08n2orme0
Ello Mlr6 A-8577 (hotai oficlno .
C-775-48-28

AVE. CENTRAL KOHLY
go vend@ modorni r/m reicdncl con 3
hold tacionesydon *beloe. Portal carrad<
Sconrslatle2, muda2pllo8 L0200 uJo 1 vo l,
room co, atr&Ctiva decracl0n do Plant&!
S20x0d I 2ca eluz 0lndir0ta. Paro 2t0rra0o2
C0lrnt0dor .oletr, 002.Irme0:Z, L looMit
-A-8577. U-2871. C-77.-48 -21
EN LO2 M]JOR DE NICANOR DEL
Campo. teng* vario terreno 1de
- diatintas medidas: 20x20 0 various dfe
20x40y 10x20 metro. Barcena B-6022
Corredor Colegiado.
E 1814-49-4 mar.
SSOLAR 12X22, MARIANAO, ESQ
Sde sombra, frente industrial. propic
0p1ara rent, 2' cuadra 6mnibu., ta.
Scilldade. Int. Sta. Rosa y Paseo, La
Pl0cita, Marianao.
E-1771-40-21

NICANOR DEL CAMPO
r Pre8lo8. parcel, d: 18 x 32 vtra: 512
Infoman: Linrda, Metropolitans 113.
E-. 832-49-1
PLAYA MIRAMAR
Par.la 17.00 por 10 04: 4.*00 V2. Precio
2 $4.1000. E. F7mr1inde1 A-0283 y B-117.
2 E-Il-2123-40-29
:r ALMENDARIr2: LO ME0OR D0 1 NICANOR0
8 10uln 001.208118. 80o10bra. 13 y 20
m10ld1 pr0ect0 a lx8802, doy (aclld.de. Dr
Roe ell, ApIo, 3.518, edllclo Bacardl. de,
a 6. E-230-49- 2
'. TVUDADO, VUiWDO PAXO3LA 32N

f'orma r: Ft)-I131.
. 208800 98 -21002-49-2 m1rz,.
8 0010 iooo" 07 0.77080
VUNTA DU SOLAIS 2330 ODX 80.48)
010000000B n0ave p0809. 0188 0,0000
0724 aras0 0 500001 pe880. UCoo 2,15
I M1 00. 08180080 0051.00 0 .8,R 1-2001.o
a- 0e pe11818rat0. 0 00r02 1MA8. 01I008
n coln in157. M-4316
E-2nE4-40-.2
V 0NDO, 0,t8al 8V. 1 2OMINGUEZ0
Clvel. a 2 cu1dras de Aye1ta8r0n. eqU0I
n&. Inform": A-3139 Santa Catalina N9
|- 315, Crro. C0a8fleda y Cubinath.
a- E-2371-49-2
OLA-.1 1. 0A iA, 88.8M0 M ELL PU23L2I
2. d 8 RenCho Boyfro, fronta n2ua2 earra
t2. 1er 12pr0nto oble via 15 ot1101 vr 01
former, duefo: F-4718. B-D-3115-409 2 m
2K8AMA1..L 2 JOa DEL EP TO,
lo ma al&to, Iexcluivo de Itea)dencalm
Srptima Aven1da: de la calle 6 a )a 10
i 2ni2o 8o1a*e0 qu2dan,. doy facllldad0t. DI
_ oe0l1, Aplo. 53118, ed8lclo BacardI, de8
2,8 4. .2-2391-48-28
, GANGA SOLAR EN LA
CALLE CORTINA
Se vend* en Sant9 SuAre... 0nmolarde
23.58 x 47.16, eti uff gron ediflclo.. po0r t
pe7 e 0 0A0002ar e duello e vede e
S2 e lular, 8 14 eo082. Yo 0o doy a 7 15
S SNo 8In0rmedlarlo0: A-6425.
Is 12--1132-4>-2
80 0LAR.. ;GANGA! BE V0ND0 CALL
.1. 8o.1 e1. Santa Catalna y Mla2ro0,, d
12 v. x 38. Inorme: 7-43I.
M. I-1833-4-12


VE-NTAS

49 SOLARES
CARMEN ENTRY FIOUEROA y D'STRAM.-
pe088 1545, 1do.0 1d198 d1 18p8rq 016.
r0bu0 1coleg0000 890 OV. 8nfor0e10 8l due11o
Sr. Guerra 1-3437. E-W4-49-5 mi.
AMPLIAC1ON ,1..ALMENDARES: V0NDO
parcels 15x33 vora, ac.ra 0om0bra. Av-
nld. 12 ..t2 0Call.a0 2 y10 2 r.90 10Vr -M-01
11-3516. E-1423-40-3
REPARTO KOBLY, VENDIN BOLARES
gr0nde1 y chive0. Solare.,a 00d1r,1 0
metro nive Rio, preclo10 -vist. T8mbl0n
n2evo repar8o re1ldenc18l801 tura8 d1 )Ve-
dado. Solare chlco frente -Avenld0 28,
00n 0 comercal,0ag012 0. 818)rlc1d8d y ga8.
F0acili0ddes Tr0to directo, lmle M N9 504
esqu2na 2- F-6312. E-9051-49-1
MIRAMAR: 11. AVE. ENTER 2 8 3l. 60-
lar 1.21 vara. Sombre Medii 1cudr1
Santa Rita T0I0ono2 B-51.
MI1RAMAIt, bL. AVINIDA ENTIE m 8 8I.
2,780 varai Frent.e 33..UxO0 metro In-
tormen Tolifono B-5128
1EPARIO ALMINDARES. CA1L "".
C inco solarea do 471 votes eentre Avenida
LA Cop y Con0uJado Call "G". 2 aolare0
buenat comuntcacaonea. Tell B-512 In-
form&.n de 0 3 E-4037-AS-11 nz.
EN LO MEJOK DE LAWTON
.1V0nm0o l mar, p ptolp* 2can grand%-
m1a0 f1cll0dade8 d. pg.O. Ta1mbl6n vendw.
room al contadlo R&3 exclelntes vim do tc-
munlcacidn Tro. Rut18 do Tr1anvi:
u-2. L-4 y M-6 Tres RutnO do Omnlbul:
13, 14 y 71 Trelo director on olo d0u01 o0
:n n 0Calle Doce000 mero 12 .8quln a C.
an el proplo Lawton Taltlono X-475L
D-34481-49-2 mz.
LOS 0r1S00. 83 TEARPASA .-Oo-
1..a , o 800larde 8800002. 1100100016
No. 1054. Vtd0tdo. E-2133-49-28
EN AVENIDA DE AGUA
Dulce y calle Parque, se ven-
de solar yermo (esquina), de
530 metros2, a $16.00 el metro2.
Informan al telefono B0-7700.
Dr. GonzAlez Cepero.
E-609-49-4 mz.

S3.50 METRO. AROR O APOLO A ME-
dia cuadra de la Calzda,2 parcels d0
6 5x0. Inform n: Ferreter7 0 Garrido
E-9432-49-21 mz.
GUANABO. P'LATA CUBA, E AVENUE
Parcels de esquine, d1 04 0 36 ml 0504
m2l. con pequeiAs construccl6n, de readera
y momposterls, propla pars comerclo: ca-
nll. 2 .a 1re0l 8urante 01001ta1, 1 A 0 n1
tr. Mar yPrimera. La lHave: Sr. J. Ro-
drK19e2 01Gmez. 8 Terce2r0011 B .Informn
M-8555. E-1020-48-]


Terreno Ave. 19 Mayo
L 0010unto a Ay11t08 8, 8e nel0 00180 '
08tayor porvenr.M v 8 en08n8 4.150 02v8r.
S 20 80o0 var0 Informea: El2o MWr. A-8371
(hnr., d1 o0lcln2. 0C-782-48-2a
Vedado. Una Gran Parcela
22 metros de frente por 30 de
ondo, con estas medidas se pue-
de fabricar una gran casa de
apartamentos con vista al fren-
te. Unica parcel en este lugar;
cerca de cines, teatros y restau-
rantes. Se divide en dos lotes
de 11 x 30. Precio $29,700, Pro-
pietario en A NQ 105 Vedado, de
3 a 7.
E-1237-1238-49-10 mz.


FERNANDEZ Y VIDAL
(Corredores Cologiados)


SOLARES BARATOS
SAN LAZARO, 10 x 27
(REBAJADO DE PRECIO)
Aramburu pr~xlmo a San LAzaro. slar~
I0 nx 22 811prox0md0 01211.751. ern: bueo.n. ..
br(alnla .,is vomlad.o, ebnJad. do
$70 20 8 88800 metro. n00,10280. F8rnAnd1
Y Vldal. Ag1lar 855: A-t012 y M-_1508. 0Co-
rredorll eolegtado20.

VEDADO, 13 x 28
Call.i 0, 0d Lln8. 8a 123(torte li.),0 o-
ir oni0r0, 13 x 117.28 000Son 30 38mtroa
Itarrano llano firms, a $4000O metro Far-
3nAnde y Vidal, Agul8 r 855: A-0112
M-1504.

VEDADO, SOLAR, 20 x 50
(Care do 13. 1 $30,001, de called 20 y
30 y cercm do 23, solar centre, alto, 8 obr
I 1 cr 001y2breto e 0a firm,, s8o.ar d 20 x 50
I.1000 metro00. FernAndez y Vidal, Asulo
556: M-1B06. (Corr0aor8 cole0aldol).

VEDADO, CALLE 54, A $31.0(
Calle Quint0, Vedado. iolar de 13.8 x 50
803 me1r0o8 0er0 parquet Vilial.bv. so
02gta 110 0.. Domoote;as. c8rc1e 78g0.80 do
Carme0 o 00080 113.1 0.00r.m- rn. n
de. y Vidal' A-9112 y M.1!06.

REPARTO AYESTARAN
(2 SOLARES, A $15.00 VARA;
Altnsnuren, 0C011dr11y850dl Cb.l.d, 1Ay11t8
r20. rnia 00u 010m0 1850 1a 41 0850 0811.0
I A is1no or. : oftr.. P. rch"t. Gdme
0crca de General Surei. mide 11.70 x 19.4
, 348 vmra, a 015.00 vara. rFrnAnd1l
Vidll, AlU18f 558 :A-9112 y M-150.,

MIRAMAR, $12.50
Re8p8rto Mi000r8m0l, l Tere1e1 cer1 0 d
i00all, 2S0nt Rita. '0n1r,8ontra, 20 1x 4
3 eltros, o 23511 x 5308 v1r 1s 1,251 varas,
o V2c0nd0r2 d 1 1primers,0 Fernde0 1y VI
Sdl, A0uilr 0511: A-2911 y M-1S05.
S MIRAMAR, 21 x 39
e IA ( 10.50). 0reparto Rtptlmr Avenid ca
lie Avenld, C .ntral o.- r 12 .d0Avenida Con
, suladn y de La Cops, solar, md0 21 x 0 31
proxtmado 0 IG00n0a, 11-2 10.50 v-ra1 Ter.
n nAndz y Vidal: A-9112 y M-1506.

SAMPLIACION, ESQ., 23 x 2:
t 120- tranvl0 en-Is8c110,08118 9. 80008,o01
, AvInld 11. Mido 23 x 13.. ion 51 var0 i
o $7.00 v0r- Fr*mAnd 0 y Vidal: M-150
Sy A-9112.
a REPAiIO0 MENDOZA

S(CARMEN Y GOICURIA)
S Reparto M2ndo2., Carmen y Goleurl0
08qunr.0 con 123 x 3 y c 1ntro. con 14.7
1x 32.37,(9.(quina con 884 v1r0s y centro1
Ien 521.27 va1r1l. Otr0 parcl2a, en Petro
cinlo. entire OOicur01 y Juan Delgado., d
21.57 x 40.43 1872.52 v0ra0), exclulvamen
to pare residenclle ,obr. 116.00 vara. r.
Snindez y Vi1dal. Agulr 556: A-0112
M.- 180.

REPARTO MENDOZA, ESQ.

C. l 0an. o 12,OO v0a0. Fern1ndez y Ved0
A0u0ar 506: M-1508 y A-9112.

COUNTRY CLUB, 59 AVE.
(Da frente a 2 Avenidas)
7110001 007019a Aooenid. .0 Groan Boo
0810810d, 80008r 2,r11008o 8 oouda dc 00801
001.8010frne resl00n010 PoleO y0Johno2-Ag4
0120080ol 0808., 32.75 e0 018080. 7011000
-d0z y V02al. A1u00r 508: A-B112 y M-1500

- BARANDILLA, A $1.10
_ ,000 me0to0. una cu0dra dond1 1 it0 f8
0 bricando *1 0ol0i0o Sa8r1do Corazon da J
S ,S > 2ndando con 00 Country0 C0u0, lol
de 008 1.ino 000 2.1000 0001 2e00ol, comp210e

o i1181.70 1218, 00 51.5800011.o. 0088280. FeO
21 n12d2z y VId1l. A1u80r 828: M-1500. IC0
rredores colaxlidol).
- 11801810058100-DM

0050 FINCAS RUSTICAS

- 6I 150n0 riNouITA (N IL 351111T
3Muogoba: 2.Uw 31.23 8ar28. cm 82are
2i p80t210. 3 .0210028 0af0o, I48e8 co0 0 cu32
t 18to *100, *11.008 T1l81ono B-5205 Inf,2
ma8n, 1. 8 4 0. ,.. r da I a8

111000 GIYINES
e- Aproxim. 1 cabllterl terra de primer
0n 0rente c1r1et8r0. Bun3a8ow con 0oda1 0c
'1 01od1dad01. Lou,. Cuota eefa 0rutale
B-3120. A-37B. 1-E-003-00-10- m
- 1 0100 32N~ PINNCA 212A11 822N8.2L
E metro 64. ca28, en 01 cam1 ., 1.400 d(
N0 153. apartado 21 1052 Habana.
12 E-1923-N)-S


E-1842-31-2 m,
VVXDO *ODMGA 0CA1TIA 16,500,
ll Venrc quyna, nI [0.0 T0H2An0
xlemprte fu hben a rma. nno eslh trm.
8nJ18a, front 0ran carn0r0l0 0 Gelp1
.lonnol y flooIro, o$f#, do 2 a 4,
1E 72020-5124
00 2,284 0P3aO3 U1N MANO, VUNDO
hodvga-enn novern .1 pl]Prtas., surer.
d01 a8tuiler 011, con v0v0nd0. 0Intor.
m0n 2,00hm1 Rn0n1 No.00 .Juoneolo
[1- 2139 .6 1 -3'1marxn
VUNDO TIUNDA ABIT3C"OX.0UU-
c8u10.o, entire NeptunY 1 1an M0-
2000el 4R80 0y ofrrca. Teo]-fono
110-31 E-2120-50-43
8 T.3. 0TALLIS.IA'UI No03 0o 30.


VENTAS

SO FINCAS RUSTICAS 5
91 IENDE rINCA "B8L-8TA" *E EN.G
t~rega e..elso1,ct.. _-W. de Art~taoc..:
Altulzar, kl0met0ro63,20. 0000.Oarrobas 00 2
Caol. Info 0nan Antil. ObL0po NV 013.
.prt.do N9 1052. Habana.
E-1822-to-li
VENDO FINQUITA 1,0 V.t LUOAIR
Is to y oucldable, Propla fin" semans
cercsd., call., -7a "- ,.a mota tnjer-
tadai, p 0queA0 c11 a00 ua.1 1 rvIc. .e-
cho fbro.1 5 cuadra0 Ave. Boyero22 It Ks.
81.5101 entrad8 resto mensu1lltdade. VdF
Ar1ce0. A-3304.
E-1BM-50-2U


DUENOS DE FINCAS
CPLONOS Y GANADEROS
tnem smtlsfrescos d.1t ao-. I
81 brasl2800 .0 ..0..... 11.... ].. a.rt..
a8 to9restateIs 08880sec0108 0" Tl Oolene
doble del ganado y 1 e do en 2 oda cJaw
de t1rrde2o1. h 02l11. 0 pr.2 Tense-1
ll nmetr o n f r eo s n d e g u i nec a y a l -
to" camagiemano od nn emtl 1. cd
isatn 0.'T Tenemooa de 1, 0n0a0r t0mna.
de potrero8 de h, 40 N9 1, Itaara 0 100.-
demos edemas un niollno arrocero, un equi-
p 00completo deregd..o- 00a quin00.00r
complete s de herradero y u no Icaseen
Varadern de soate habittelonen Se dta 0 -
rata. ParIs 0norme, driogreo parJ. 2Garc1
y CO,. 0partdo N9 47, Plcata., La. Villas.
1 -E- 1254-50-19
BE V12NDE HACIENDA AURORA,. SE
1utre0a aen1e2atto. cuatro cab0llerla,
k11m8tro0 8. 0 1 carreter1 de Arteris A0-
qullor 10, 000 rrobas de c1a0 Informant
Antigo 1Obipo N9 153,apartado N9 1052,
Habanla
E-1921-_50-28
GANGA $600.00
lnquolto, de 1.700v aa, 1nd1ndo reap r-
to re08idencial.,Guanabaco, carreter10 Ha-
bn., Guanbo. Pr olos 0 pa0 noram, h
8qu0,na dos ci1ies, o2ho20et0o21 an11 2ch0
Finca recreo y cultivo
A .45 minutes de La Habana,
frente a magnifica carretera,
una caballeria, con gran plata-
nal, muchos irboles frutales,
gallineros modernos, pozo ina-
gotable, turbina con motor de
petrdleo, regadio poar today la
finca, con gran residencia mo-
nolitica y casa aparte para en-
cargado Lugar bonito, fresco y
saludable. Se vende en precio
razonable o se cambia por pro-
piedad en La Habana. Informal
su dueho: 1-5989.
E-2493-50-28


ARRENDAMIENTOS

A-l FINCAS RUSTICAS *
URBANAS

ARRENDAMIENTO
-IChase do Porch. hlsl, toreador, 214, bahlo
...=deo deJtJo..calle Santa Catalina en-
Ir 1or 1x y Lle ..rep0rt.L0m810 L,4 ...
L000a 0 en botire. In0/orm0e 10 Inveralo0 e0
Con10ld0d0.. 8. A. San Juan de Doa. N0
84, Habana. TL. A-89510.
X-21)28-AI.-2t
51 ESTABLECIMIENTOS
POR EMBAMICARMR VENDO IROENT2
L Ic 18,ln(.I de Perfum 0erta en general.. 00r-
c10 r111tr8 n 180Francis Cuba0 TAmblOn
vendn eetite s alnciale. franceees Kxtrac-
In.. Loclon 0 0 y Colonies. Marqus oO 0n0,-
II, It. Apto 4. E-441-5l-1

OANOA: VENDO VIIRIERA DE TAIA
1o. y cl0 1 0rro 8complett 1on1 0 orre0 v-.
0 n [nlorman TelJono U-2125 de I p m
a I. Pedro Pardo. E.-736-]
GERARDO GELP1 0
C0mpr,-v0nt8 o 8ociet1e. Colas. Barre1
Keltaurentel roxidal Loteles. Plnaderish
Duo1rlas. Vidrt8irs 0h00o0. Cais. hu*1pe
do Propledadow HipoGecr. Grocery L
008018. 38188 Mont 2ay1tro1 ,.& 4 Ca
4. D-3483-51-11 mz,
"0VENDO COL021o AC8ED8TA-DO. 82 RU
Ve8ado. b0en lltuodo.. cu 1tro110l82.n 0m.
ni bul proplo. Proco: $5.00. Tel W 1 82002.
d1 I 8 a 112 0d 008re8828.
E-3179-51-B
y FERRETERIA
0 C00ochen0 a. 0 n 118nno pu0d0801e0due.
he in doo o una doaIls burna$ y pTogre-
r sito ra rraterfa1 da la Cludad. y con cu1 .
, rentsmi l1,primere 88rent808 r0une cond-
c0ones. 22for8a18 0 08u0rr8. Ai1clde 0o8.
Srrl, 8. T2 8tono i-1-ol
E-1638-51-6 mz.
SE VENDE CASA EFECTOS
elictricos o se cede local com-
prando la mercancia. Calle cen-
trica double via. Telf. U-7452. De
S8 a 12 m. E-590-51-9 mz.
IERRETEIIA 2VENDO PO" NO P El-
4 0880tend0 1rep 0rtn 7.000 hbltn0 t,8 t00-
8 ch. local pronto en con0 trucc0b. c.0 n Io 1 .
00v1end1 y po tio par s0mter2alenh, h00ce02-
Qui0;0 1mn1bu8 1 0perta; cuoot cement 40
80co1088m0n0088.. Traoi 11d0rcn dOoeo
Marcelo, Obr0 pli 454 88q Ajuncrle
I 460-51-4 m1
1OPOaiTUNIDAD PAB.A DOS 2 OCI08.
vendo bar en Almendarc., buenaoo yr.;
'. t o m6d ao Iqullrr, 1dr0 er0 de l0abco0
y cJ0rr01, r&is 18 10 0, Almendares. bar
"P Tpo". Telfono: B-7871.
E-1552-51-1
SVENDO GRAN BAR POK NO CONOCER
0 2gi0o. 0810n11o e8n I 0mejr 1 0squna de L
9 Habana Vi0eJ, bar cantinero 0 nn reserv-
dos. 0propoph p ,8s 800t21nt.0 0er18 0d 0o
mue]]es, bu00n08 n0t., 0ble01 Irlldn, qtoo... ,
peace2 0l0ul00r. Verla es comprario Daoa.
3 y Jl.a2 Maria.
E-22Rl-51-4-n1i7
APROVECHE, ES UN REGA-
lo, quinoalla, $2,200, surtida,
con buena venta, por no poder
atenderla, amplia vivienda, con
gas, Gloria 560, entire Indio y
San Nicolks. '
74 Emp. E-1783-51-28
- TalO 30 3OD30 OANXTINBA 33I3
S rdo2.18a, bn 88an0to0 ure, vent
[dlarls. d: Conte do: ctentn di., a clen-_
r- 0 ve0n0t0 De0os2 tlent08 c1a de f2mll0
y doy 010n0 &-0fa0cll0d0de2. Preo 00ate
Ul 18peso0. P 0ra ver0 ., 00lam01a8 0a.ti,
00.-0240 0.-220g- 1,.-2 0
Co l20 SE VENDE
8 2800. moo00,00e01lo080 pr0011000 r,,1000000
0. n00200. 8e e1tregrt0 0n00l00VP 501010i.. 0i
/p80t8do 25080 082800. 2-4-0201


52 BOVEDAS Y PANTEONES
GONSTRUIMO8 f TENEMOI TERMINAL
da1 b6ved.s d. marmoty granito Los91
.nejore. terreno. cereanos, ceres CaplIJA
Central Pr eclatmu m 00onmlcos Algouna
nesd 11.180 Overloa $15 Exhumtclone< 820
Polaclo. F-2330.3 -6343-52-16 Mio

MARMOLES PENNINO

Bdvedas y Panteones
LISTOS PARA ENTERRAR.
AL CONTADO Y A PLAZOS:
Teriemos una gran colecci6n
en los mejores lugares del Ce-
menterio de Col6n s6lidamente
construidos y a precious sin corn-
petencia. VWalos, llamando al
U-2242. Infanta 1,056.
C-7-16-25- Mzo
53 AUTOMOVILES I ACCESS.
SE VENDE UN HUDSON DEL 47;
4 gomas, acumulador y frenos nue.
vo0. Precdo $1.250 Calle 27 NY 1,552
erq 30. Vedado. Emp.-6-E-2315-53-28
14.NDO AUTOMOV L. DODGE C0USTO.
194A. narnql--.. can 5 Same. extra
nueVao Pire-ills~nn 1 ~Prutbelo, Avenida
'Acosta 2. Onn. VWhore.
8100 10 .120250 32

I HEVROL8 T 1147. I.EETMARTKRB, 4
p11 r11, r C.,o.. .n o,-I loy 00 bansa. 2o.n-
rf on J v n I~lo ho n [lp 1t,
19", t sl-. e Her.d y0 y O'Fr rr i Tf] 88o
no: I-403 E-1433-53-.10I
CONVER-TILE. FORD 11910, $500.88. E'
it en terfertas nndirinnesde todo. mwv
bonfla, rmutecomnurnu lnformn~n: Bg-1392,
prnpi par. o p..... p .I d. -nrI0 .
C-1.53-h3-2A
II. VfN I. (IUf.V'OIF.T 194., VVEdTIDI.-
0r.. radi Pota0u0u8, ola d, pol. 15.OO0
K. P-nlo*S 2.150. Verse arJe Eddy, Do-
,are, 270, Lawlon.
E-1.517-53-3 mare._o
SE VENDE EN $1,600.00
Al contldo0 8 un autom0vl marca Lincoln
0947, t.,. 00n stidurad.usr. deur n
pertfectaoxco ndlclones. Se1pre manejado5
p0r un m01.co 001norm2 Antonino 0 U-5340,
E-2007-W-
Parqueo "Prado y Animas"
Ablert domlngo. hasteI s 1 p. m. Ve0
lo 00 lgulente auto: Baby Dodge 194; De
Soto 1948; Plymouth de 19486, 47. 148; Dod-
ge Coronet 1049. Olros en exlltencl. Acep-
0t cmblo,, 10dando facllldades do pago8
E- 101-53-5 mir,.,
VINDO OMNTOL,]T 2149, 4 FU011"
1t0 c. 2mplela nti nuevu8 .de1, e j,"
,%0ra0. 3 k0 108 krn0.aminado0. 11',
inc82 10 No 256. oeooiolon 0:0, 0010d 0

PISICORRE BANTAM DEL 41. 60 hM
pr g1n motorysa 0 oma0n 0"1.-8Y08
ga.., 23 y 14, Ved5 d, e -1-16n Patho

ALQUILAMOR TR1FX8 FO0R DIA SZ.
0,00A, oooT V'. T- obllo j_.r .1r
,.-I"11'Awoo oooo, 0O,
5:7000Alo ~~nc 'n,a1 .o
p~fj. 1, 4()t44

VENDO MEJOR CAMION PANEL INTER.
n.clono l, 19498 K-3. tlstopr p1 tr0be I"
Condilmnes y prelo0 Monte No .LM0.
E-2411<-21 "0
CHEVROLET 10080. PONTIAC 1946.111. 8
00t,00011.11: Chevr'olet 10411, 0100hox 08
tra. Dodce 1042. Hud0 on sels 8 14 ,: v.-.r-
m00 2en1 p8a1rticulates. 70inf0rmal0, ov
0Copsr0, gorole Ayestar. n64.8
E-2502-581
VENDO 0TUDEBAKER C'OMANDE M88
Mecanis perte, 5 a.... -se nu0, -
tldurn NAy)lon. Preco: $475.00, Tel oltl
B-B712. l-a31a-5.3

AUTOMOVILISTAS
LA FINANCIERA GALO, S. A I
Le ofrece el dinero que us.
ted necesita para completar Ia
compra de su autom6vil. Finan
clera Gal6, S. A., Manzana do
Gomez 219. Tel6fonos: A-9622.
A-9845.
E-2U8-53-2 Mzo
RI V-NDI UNA MOTOCICLETA IN II0I
Y88o0%enemas2haste08 700 0V2.0. todal
ellas en Is Cas8 L0p0 VIlllnu.va 459 LoL-
yan6. Ca.s 12pez. E--481-53-.5 M0
MI1 UMNJCO 1 UOtGAZ.O LUJOlO
Pe kard des 0ux 47. 4 20gmes8n0e-
08 $10 800. V,rh A,. 0Ag0aduc 7No
313 Telf 1-7928 E-9.132- 5-1
BlICK aW-40. MOTOR 8 TODA8 P0ARTE
0.ol0 r111 0,000a0 u.. ...0.1100dur0 y mn-
h'r de I.,qu-rBuen f-1- nrn ent
... ,, 1-1.A.pecto $850D8000- PPropi.1arlo
08 q..0 r0 221, Vlb0 1-3.477

8E VENDE DODOGE 194 ESPECIAL CU
Ian;02 30N N8005e, A y ,,B1,n-120
E-541153-28


AMORTIGUADORES
TALLERES ALVAREZ
20Lu0e00 412 Teldonoo 0U-702R R.para.ln
0001od. s18 08 aora1108dlote. 0Me480000
epecial0,d G ore anti positive0 Tooene
exi0t0l08 0 o1.r1 rp0d001 tn r.- bio. 0i t0-
do. j0o 10Pas,08C-299-53-1
BUICK 0I NUEVO MOTOR EN 2 6gN,
mu00 bu.- eondiciln oo'sn0058' d
dltlntguld 1par0encla, $650. V0t0 AAlesr
2 1. 1-3477.


tier trabaJar leu vendn rnl bodeE _,_ E-i879-53-38
surtlda con refr1g2ra081n04 71u08r18.
nu0vo. Proclo: 3.1300. No 00n0rmd008-0 2.008R0, BLINKOS
rlo0. C0lie 15 c18 08 equln0 Nn 24. bota agua8. etc. todo en perfect s cnn-
I0nform& Lln S, LU1udr .1w0on.-atlat.' d11lon0,. 11.70. Tel.. 1-.8149. V00lo de 1
E-tl2A-51-2 m0.r024 m. E-190-53-2&.
V 0NDO MAXCA DI9 COSMETICO ALGO -lI-t -
Conoed1a y cuen1la por cobrar. Por no VENDO CV8A .M '000 BU0N ESTADO
poderla tender. Te*atono B-6772. propia pars vendedor por economics,
E-230-3-2 35 3 m, p01 ga0on so vende S 350. con la-
1c0lldade. Intormes: X-2753 de 12 a 2
8011000 y10 007000008 $f0 100, 0.oo0,z
.21000 11.58.01)oo 37,000.n0 1n Il 00V8nEA VEND 2 PONTIAC 0EL I. 8N MAG-
102 0v0011.300 O-10011o00 0001 021211 50.0atr1 0p0e0t0. p0,8r011
37,000 010081.870 0ASP,2 a 5 A1107008110 du.10000 0018.81- 1100000108 08di00 5,
'__-2_6_-__,,__",_ to_ n Galann e0 q LJ010 as0 pregrnar en
-cae por Mario
IMPO0TANTE FARBICA 92 720. -a. 0 178---a
se vends. Marta acredilad. popular
Existenc8a. c. h.nt08800rp88 de00 end0doGAGA 102,M080
me0. M0a8 1dtalel,0 previ ci. 02 00 8 t0 6fono Na2h A1101.22dor0011940 oplet d. 11 -
U-8108. SeOor Fergo. do. 1orman. A5-0251
1-2333-5-28 E-1 234-M53-2 Mo.


A I f- riMr


U1 11LAVU10 8* 1--


i: ,- o ..... i...--n '


54 MAQUMNAR"AS
BE VENDE TRACTOR CLrTRACO I SP.
petr10eo con Ue0O8 i ardo0 4 discs "0.l-
0e Pe1do., modlo (11BD1.I A-45. U.-U -
-3251-14-M1

SE VENDE
Se vrrda una buens dlatdad de mald-
nSna pars mecAnlo, torno0 anda y 27c8 .
pledra8 de emer8l, cheque. para torn8a.
bomba< de agua. pultdor0 pa8ra8 pa0l d8
0ranlto. Informe call- LJava 2 2 J08
Uarian.ao. Tltlono 0O-978.
E-1M444.-1 n2.
IMPr812u805. V0NDO IMPRINTAY li9 *
y r. Chandler; laters, chivalete, %ona6a
ra0, material blanco. Wova lo qua a888-
2 rt8orm10: arnam. 101 T8IM. A8-*1.
,Habana. E1-411-24-19 a.
TRACTOR 0 4 CATIRI.I]IAB. T..A11-
jando, tinea 'Pafhol6n, Santa Cruz d .W
Pinoa. Informs: doctor Martlao. A-.3.
horam laborables.
0001188 08000180188.
TOUO30. TALADRO. XOO M3AW0.
r1. ,frai22, 2af0u2tA8 a, 8 04 16.28
preclua en toda1 lax medldas. Ave.
Arum [1u0l0 111, rents a. Cruadlas.
T.1 1-7818. -

TANQUES -
De eatro negro do varloi tamrfaos y sx`
pacidad. para entr1ll 1Imad0lta. l-- |
Ite called y preclo, 88n nuav2l 7 58ora l
llzado1. Por1tro Castro, Couba I' m l .
0lo0. A-4732 .-.5M-- .
Ik VEND0 MOTOR INGLES0 DI 8GA-O8I
mares Crosley, con repueetas do
H P a M0,RPM.. en *300.00. PueteO aI M
cata Inlomlon: Id1a., Marto Abku M 8 IT,,
Sn0ta0 01ira E-I2M-.4-28 mar22
811 VEi1DE O08MPaEsoB DES AUL.
raelrar negoc8 o da 8l2oUn8, msca reale".,
do 1 H P. con u lanique de IM SAlO0M Y
>u manr8uer0 par1 115-$ A VAC. Pr 8ol
3.1000 noeo. Informan: Ideas, Martsi Abro
NO 17, Santa Clara. E-2i3-4-i2* ma0

55 BICICLETAS
VENDO C INCO BI0C13ITAU D ELtj. ,
con tre.a veocldad01 dinam10 lu0o 0-
bJe 1reno, bombs 0jre. equipo hrra-omatom
, ponche0 Lquldael6n Pacuak. einc81024
y cinco peao. Pulldo,101. Anur2 ML


56 MUEBLES I PRENDAS
49 VEND2 vN JUE0O DI LIVING 33
plezS. V -rlo 8-10 a. m y 9.10 p. w f
Corroa t8. bajo; J. dal Mort2L."LA CUBANITA" .
Aproveche, compare con pm"
cio de conLado y pargue a il-
0os: Juegos cuarto, en lor Fy
chInescos. $280 Juegos comedy -
,acba $180 Tapiceria genena 1
San Rafael 824, esqumna Sol*-
dad. C-24-56-3 IU. 2
Mueblerla "SANTA AMEWr
Salud 110. marque S. N14NdW -
N-. O -,.1 10o luaig culf0 2ri J3 '-
.ad... .. .......... ... ,dor a ,
i11 .iI~On. i-orlll. Lodo caob ". UI .
8 11011i 28 0202112. 02228118 P102888 ulja
Te0et .-' M.9177.
"modo"-s cm us
A C-37 8W436f
OBJETOS DE ARTE. JAJUO. '
nes y oiguras porcelana Sal ..
nia, Sevres. Dresde y OriaS
bronces. marfiles, Limp3arMI
Baccarat y Bohemia: muablI,
3riiSucos alita ebansteria. Ro-
galo.s disinguldos. calidad y be-
lieza, a precios tentadores. "la
Predilecta", San Rafael 803-840
casi esquina a Oquendo.
C-9-5-3 mi.


MUEBLES A PLAZOS
SALUD 54, OTERO T MKN4
LUvingoom. oflnlJmo, 87.00 i283
comedor Ronselmllnto. M-M! SLOG i
e0i0ro ca ob. 810.00: O23r. B8i3 84111110
plus su808l2. ,awapara2t, I I I i t
mAqulna0 Iln.er, 32000, radhi. 418il
C1oclna.- 44. 11164 -.
Ll V1LINl UN 0 JUGO COMXDOR 101-
o 8In0I .. 12 ptea8., r un 3u82o 8a88 0f
Spiela do 1 a 5 en 2traSd Pa30a1 I Im8.
10Lo. -1471-28-19 2 N"
MAQUINAS COSER SI.GM,
nuevas, de paquete, elctri-
cas, de pie. Precious especially
a comerciantes. Enviamos &l In-
tenrior Vendemos a plazo. "La
Nacional", Villegas 357, casi -
quina a Tenlente Rey: A-9915
C-63-56-4 m.


MUEBLES A PLAiZOS
LA CASA HIERRO
Gran lurtldo an mumbles do todeNl 6110
01 8 pr-i-o, r8Adudo8 d P)ao ed amltm.-
da mucjh facUlld]darsl pare laarbom.
0810000200 8.040808. 1181 38680828 *iiarl
1010. 0e082n 0 a Merced.
__1_______] C-]a8 18-" 3
an 8 UD3 NI N JVU2330s Oa3 .
dor: una ]aLmparL aa~la; tin m**aua
0ocl.na0: u00 criadora "Busboy-'4s;
0cebadora "aBusey". Informant #-4"t
E-i 11c1--II
GANGA: JUzGO CUAXTO i -
Neo Cloiico. de nuevae62aw 2i6869
da sol;: co1t6 "400.0o. SVon 1 0.
gal8do. $850.00. Inorman: F-M14.

$8.00 MENSUALES JUEGOS
cuartos 3 cuerpos, modern
Juegos comedores, salad 413.0
mensuaJes Radios, colchoad,
sillones, cambiamno muebl.
Calzada Jesus del Monte 2k, .a
quina Tejas, Casa "Perez". '
C-75-56-4"


SI


VENTAS VENTAS

51 ESTABLECIMIENTOS 53 AUTOMOViM. Y ACCJ.
GANOA: 8E VYIDE. MARATA. 2ODG0A 4v]XD0o pon AZO.AlANA T'B-
yan Pr nro0 uen8 en V nbu1.... 08108 0 800 hr 0 er-42. 1 ,?e181.
'axis 1prn0r88o, A0lir d11 M.nulu0 t0 n- 01 01. I 1r 020 W0211a08.
..Ir..tM l VIrto er E :No W.
b8o., 020080erda, 118 I a 2 ir018 2n8*,
V7DO UA8 QU2DAX.LkS& I XNUN3 N,:I,15-1-3l
1reparto, tre018 0 e h0 err ".0-7 000010 8
08000000TooII1O, 027' "IO""a.E VENDE28 MAOP2MCO 0A
A1uncl6n R ,parto0 Z r, 12r. 011 d0 r018041 o 0a 2 o p o282.
E-2100-51-30 0 oo di-.00. 2 280. 8052 88r 20*02.
-Si08 0 81 ab08.8 8a02.28a80 0nep 8por
BAR, LUNCH y COMIDAS Oo,00. Po.112 0808 110211880 .ow8l-
Vendo por tenor qu0 ausentarme d1 Cu. quiet 0h8 02 8 1 0enc iStudebaerW
b. En0eres de p00mera. vents men0 ualIL00M08 -4&.=
93.300. g8rantizado 00bre empledos,8 2 0 (2o O ODO 8TANDA8D II1 DI S8
quJer1 Vale 814.000. Se 0ved en 0o10,000 11 2o0 u0 1 man0 Jado Solo poI X D o-
Buen contrato Poco alquiler Sertedad o p1 e 2 recu8 a con8d1clo208. DT 8 nu-
Am.lad .0N 484 0 G0rci0. CalU eltkono. A-9244 y B-8103
E-973-51-2.l E- 3.2 .
8E VENDE t'N 8ALON DE BILLAR CON P8IME2RA OPIBTA EAZONAWE.
.5 me8... un Vidriera 11do1t8b00 y0 cl2000- lndo Packard Clipper 42 e L
8811ro Dlr,00) 2 Real 131 ent0 LIulI 011uy bena28 cot1 c2on88. Info- "A 4 A50 1
QuWD.no v S-ma M.r .naO^ E- 941-v5 ra: V e trsa la r 1-8 y o. E jB^. SAW
2-841-20 5 MOO 2-22-23-1 |488

I1RG0 VENDOR FARMACIA PO8 20M8A1- VEDO r0 08.120LE8 22. ro0D 8 PI7t P
8 a 10n b11221. 00 0vents. aquiler 17 47, 0 .8 rd 50 doe pu11 1 aa 7 ca2stra
pesn0 Tl0ne m0end.00 Con 2500Oon a en man or ea 1.0228 1
hare nelo-o Inforfn Tel. A-.Te l na
E- 100 -SI 28 0- --
00M -1121P82- -0 2oVUOLz,]T 42, NI 128606,. i3A33
VENDO M lAR0 2 A. POR TEN0 R ,11E 0en r1n >01 a 00nayn00. 1t.er. 8. Ir. 4
Ovionda Ao H de ntNh rAno. l aBoollo. c 1i000a A 521 S 1 a0 an M l8u L TB-
bac ... .....lp vr nenrtm., Atfl '11.'n vb, 'ati Vedado T. --nM
rent. 1 Qu.ntsI.. nlluin. _________ plaiIn -
END2.0 12 N r 8PCT-A C.- _0_IOS
E -2531.S1-32 M 7 > .A 3. i
QUINCALLA 1ENDO LA D0O V T- 20 0EN 0E0r0iCTAl C ooNDICpO 8 p288
SEj0 V N Cnt lubConuCl p*outon $aaa
1 8ie8a nod Aiel dare0o. 12 o 0as. Mo D eoto, 0281ur10a 0ua8 Ver 08 IT a laa
baco0 0ugu2te0 18perfume,0 em2a. 0 rlc48000000.00 1 0a.l o Ve.81100. Ve
___________________ 3 "VUd U I. N? 333", 0

3E VEND0 POTENTE EM21ORA RADIAL. 0ln 3 4 tun.0 nueVo P0nad0rl' IA
Pars 0 la0tenem 0 0 una organ 0zactn ,de 1',- 0 8jr 1 del Cerro". 1-2612. 810.00.60.
1rograma0,8con cuerp01 de100 entra puboO l- I 7 n10 ,
02ring espe88 a1d0s20 1 44 M %o 0etaLles. pre100 E.-|0t8. -4 2288ll
10ta: U-8108. Se08or0 Foro.
I Pa C25231-51-28 MISOXONROLUT IA3.TZOUM" JZ 333
VENDOISAR.LO MJOR STUAD.4TI e nperfecta condIcionso Lo*.o
01200 BAR. L. 00do0- 880101120. T2 00 1000hab0erme00000 do2u80c8010a02 a-
ne, aivndo . Vnde much, e1 qu. na0 E., 1. V, 8lo 0 en23 entre01821 14 2 r8 3te
0., Picots y V1 i Bi. an8 a Informa8 1 A-19.58 lEn *.11114 -12
Quiero embarcmrme E-933-b001-1 0000
BE_________________$20__UI_ 8E VENDE PISICOIR8 POINC12MA C 0 O
2202202 0110082282811. 20San. en magnif01 a88cond010on0acanSue "n6.8
VNo 18.' 10 8rre20rem02 020 M00208 gor001882 ev00 Pu82 ven a.1 0 1en 2 i 8088qus
N. .8. ... o..a0 frente l a)Maine, .nd. 0 8 88r008.


DIPIARI rF i A MARINA -AMARTFS 72 DE FFRRERO FD 15t11


VENTAS I VENTAS
56 MUEBLES Y PRENDAS 56 MUEBLES Y PRENDAS
LAMPARAS CRISTAL F, '0.6)6FI130 AUS0. E R S6.INtG.0
Ba- at.,. en. Io3n0 3-88 ,31, nn 4 1
-.u~ea6. 86 d.o6 8 G.94 W-,2 V NIL j
In d, I`-,L 'IdI I UI
. .......... DIA Y NiCHE!

MUEBLERIA "PRAT S" E' ejor Sofi-Can.. (Aspasia)
"RHIO MAs fifil Y" u6modo. Un niho
Muebles al contlado v a pla- pilede converlirlo sin ayuda.
zos Monte 1.119 3 Sin J,,aquin ai3"".ado3 a0 1 08 303 a...o...
Juegos cUaarto, sai, co3nedor. a' 1, 3 ,3 e3rn, io 06 de-
sillones portal. c !:-.,s. b, 1 do- ,. ,- ,n- .o. ',e- 3a3 l, 1- a]a- aqul
res Aproveche gi.il's v facili- r ,333, I r ',b-n S, ;a- 1 8 np ,
dades Muebleria "P iats" .\-?` 7 .... .. O :

i AMPARAS 1I\I I %I1 3 V .. ,d'08a3803.....03L01,60r
cr 1stal Baccaiat. Bohemia v 3 ,- a,6 8 ,' A ,8mr
Otr 1OS, Tl'lanloD Crncus-' ras ,ld. 5!-1-0']
otros; THranop Cnc lvtras (0M,3LI0A VENDE LUJOSO JUEGO DES-
bioncc. Hcrmnw.ss mndclos j* r.^iiii~ ;; (ao
puro estlilo a prc'3-30is iri'L' isori s .,3.", 3,0,ode3 0 5 .. h5230 g I.0l a
"La Predilecta". S3an l afacl 811 : .1 ,T MA de $0,. 195 lontordla 467
807, casi esqulna ()nucndo .,"'. R'scoan F 95q.Ki %I n
C- 1 '- l 6- Fh-) Mar/o 0 1i 1,\ 1. 1PA. I A 1.. ,i A.-% D--
NuI-' i M; 1( --S ,,- 1 i ... ..... it .... .. N ....... .....- 1 .1 1. do,
-,Paroam ,o \1o 112. alt3-, en66 e
66,6ab ,81,33, 1 ,8:.',- 383,(o '0301, .. ....
_____ ____ ___" ,,2 Se Vends un6 Juengo de Sala
R8 -tTI6 ,R AIOR I'lll I I 6 1 V 1 ) I. F L-. XVI 333 330a0 3 3rar3 d- la6l].3' p13.3
por ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ s. I' ['. III-[ pl,, par a r .... d, g',t-, Sr:.' c'otpo-IP d
: .. .1 'a.. -, ,,,, 210", eli a a g~n b tc -, b : taq~l '
, 8g 3 3a 3 1 0. 81n 0, -, ,,000 l, 1r a ,, 3 1, 803 f 3-4 38i
t :.hNI ,r zn F-2{06f-56-28
GANGA 0E rE801FR80 JI136,3) CUA6T6o SE YEN6DO JtEGO DE CUARTO 6
i ,17. h -1n 03de8n0 30p8 d0 $100 10 d08 33e,8a Se.Hundai N' 30 Pailati3,n,
e, 1 3. $1.15 p- e -Ila, Ven,8t88,3386 38. 1030 8 0 ,85s C-886- 6-28
-pl i.n, i' llc d'dt.'Cn". (-)rdflez San i u'ma "rllestC. C-886-56-2!8
RB(f1l 4-7, 36n 0 D 19:31-56-3 0 2 VLN[O TODOS .MIS _ML'EBLES _MITID
Muebles de Oportunidad 33 ...... d,.1cnacio T.. ... Oirn iiL, x.
Prodo-tlo nmoo J,.e8n8 133r,3 8080. 1 , J-9.,,,ha-1- 1- 3h. 3gn ]l30n8 ron
nor0y ..1. $1 06,33306088 8000 P. ,563333J 1, 303aad,. fr,0idie.- radl,, n1,rpa33 Ur0 an-
co a ulicv t., 1 1diid,. pago p-11l~a T, dt 6atlas [a p n ro 2 b.-
.1 0 n, 03n" 1 d.,o L P0 ed6 c 3 30: 0 J. .33033 b.a6a33a8.
fRt.rI l 7; 7 O61 'nd 3 M Gonallr3 1772-56-
c 0-,5 I ,,,3 $100.00 JUEGO CUARTO TRES
MUEBLERIA."TINA": 51-7197. cuerpos, modern, juego e
muebles, contado y a plazas, caoba, coqueta modernist, $200
Monte 902: Cuarto, sala. come- Rego comnedor, sala, modermns-
dor, sillones de portal, camas, ta, S0 00. nuevecitois, Calzada
bastidores, rcfrgcradorcs, ra- Jestus del Monte 29. altos, Es-
dios. Facilidades. a precio de quina Tejas.
contado "Tina" M-7197 9 c-74-56-4 i.,,.
C-127-56- 1' mz t
30685 78160g 3 "EL FENIX" MUEBLES

8 onr, 30d 7 '* *, ,, 3., ,. ,.>:,. Venclemos contado y plazos
30i8338 '3'8"36'' 33 ,,.,3, 0 30..n .^ 1 comodlns- Juegos cuatr.to, sala,
,,r3r..3h 30, ,,, 4 037.5r 8'-' comedor, livingroom, despacho,
iILLuNIor.s I 6 IA 08 n3 A( 6R0" caoba Y cnchapados Admitnimos
;I.". .n.8 .... 11"0'00,6 'i3,3.,",30 ."$01 mueblcs usados, a cambio. Vi
MpnIrn 70 C.r" , r -p- .... sitenos Recuerde: Neptuno 901
1U~ E I' 7IIXO7 v Soledad U-2965 Muebleria
A[UEJLES SrII l 33 (.-27-56-3 MZo
IFll 1 ,a. %1. 111 11'. 11)I2,.
01,3633036.6Idlll~.l (6,380063 83033866 1*,88 _____rnt, __ton ________n_ _o_ ,e or ___
66 3336 63n63006 rt 601 l~n ere~l,6. I,66 60t. 060e 363683ad 666 3iI~ ,6,r
336 8-1'1 6 n ~~l .q l 3.0urt
3 ,354 50 35 53~o

REPARAR, BARNIZAR ..... "1. .
0 L.AQUEAR SUS MUEI:1.I':S '"00 ,, J" .... l,,l 3 166',,e ,6
.'. .. .......;' ......'"' .: .'',., "........ M tU ,;rlE l llUA "C A S A R F S
,,...... :.,. 6., M on 't 1,005 0il3tre astllo v
It I PCI, I I 'l al)t11l/] .1101.09 U, l lf-(tl r os '2 V
3363 I6 13I60 ,603 '6N33 ,3 IO 'll :( J 'ct t ... 'CA ^edor. i ving
33.06 33 3.66 0 t | ( l l 3i r ri, r I t 6- l ,l 0)( Ilro (a11 51'3-l) 5'
' 6 i .....o. 6.ll>, . i '. ... ( b 'V 7 i3"3 3 l('383lO 1 133133e"


--CI IST NEVRAA:,iICRDOE
$3.00 S5 1,,NS ,A16.1)S, (IINAS.' ,', ..'.. v .o3 > 33<
Jll|(V;OS 1)1';iC8 h AKO, ,, ,,,,., ,.. ,"'io3.i 'o (0 '1 ; 'io (0 '3
12 'h w;,, ,, I ii I"" 1 ; 'L /,- ';,,
Y'll~lVviii %I; o w1 (-21-h l h l ) ') 1
to"3 (IV Illilo) $ (33 333ll3l.33l0l3 I3'303 ,3 itN I I"3 'r --1 ( : N

tlioS(re u, $t3. 0 30 i $;l, ()() 3,l. ... $:1,00. .---- .,3 ... ..

Mn13i3 i !l(,i a )0 t (1.,Ili33 ,I,3 ,3 3-, 0l -m 3330 ,,38 ,,3
13031 S3 il 1 n) 3l30, 3, 1. ,*03( r/ 03.l M 33338 ,*, A 6306 6 63.
30 00l1 ... ..... .. . 6" 6 . . . .
..... .. . 6"1 31% 24 11 ,

MIRE ESTO NEVERAS Y REFRIVERADORES
1,)11 4qOIA) $10.00 MNIENSAtL'AI 0, I ,, ,.0n00 RE,.IARAC'ON
JII"(.'l{S I)1 (' UARTO, :1 '. 3.3 3,303.3, 3,,,d...803
Il'( '71tJldauble c(3m335303 S1 00 MUFF-,3 r-, 1136 Nit it), I'll,
t1w61t, $11,0l(.(l( ild3t3, $. 00, 00 1 _'__ll_-,, ,, _, 40033 0 13304 N33 3303033
3631 Ctleoc 11, $% (}0l. l33o/,t,, 3('ll,,', REFRIGERADORES
Vva t1 st r sill t15 .... 1-( 1-,-. (33333,
V133 Il t1( tl 'o6633, 3I333101 t I 3,3 I l it ) 1 I J0,3 -,
fa -10i 3 n1t33 hi0'l (33P, N 2133 333


3Ir 1'n 0, 5 I' K' I1133 omi 300
1-1311 3; :', 33 3L0,3,


POR SOLO $31950


VENTAS VENTAS
57 ~UTILES DE OFICINA 61 ANIMALS
nt K6U i.iB1t.KU6 66IA .LAI. 68LLA^ l(ACHORI6TO.5. BOSTON T8 RIER. 60-
rt n f i l I" glom, rt'i n-l F, {]a ll A-II ,n AnTa 'o. %1 2485
ua ~ ~ d c-1na lhlec ~e$ld fa. -2463-fi] 28
h a n ca eneetePar. obeonC- s... t'a. T LAD IAZ
n Ha n ", nt T flty Ama=rn [m- a L ,e" d N Ienet,
A- 8607 E-3718-57-10-3 m.. 3 .rzo 38380 o a Co ,,p-,- 0383N33033n,3e0


Maquinas de es ..ibir.--- ..
DE SUMAR Y CALCULAR MAT, DE CONS'fRLUCCIO Y
PORTATILES Y DE MESA EFECTOS SANITARIOS
Nuevas y uso, garantizadas BITUMASTIC
Reparaclones e igualas Conta- La ,,,-o3 . -a d,1-a11.a p ,lura p-a ,
doras "National", reconstruidas 0,3,-8d. dc dc1dalqPan 0 .ua Pr 8 -3
dist6 ntos models, garantizadas.-I, 000086 0p000 1eIo I AZ 1
... .... U.. .... ..... .. 1."L ,."
Ventas a plazo y alquiler Se A-;:2
cxigen referencias. "La Nacio- ---------"---- -^ -
nal", Villegas 359', cas esquina GANGAS: INODOROS, TAN
a Tte. Rev A-9915. que bajo, $27 00 Fregadros
C-68-57-4 marzo esmaltados, con valvula. $5 )0
daAzulejos 4"x4. cnlores, mtllar
nONTAinORA NATIONAL o3400 Bides, dos Haves, $2S.,)0
dlntO mo s gnI L Mosaicos, puertas, ventanas. vi-
Distintos tipos y tam ahos re- gas. cabillas, tuber las, '.Jr'.l-,-
ectinstruidas como nuevas y ga- tejas. losas azotea, marmfles.
rantizadas Ventsa a plazos con rejas, tablas y alfardas, torSs
referencias Alquileres de las tamacos. Brene y Compaiia
mismas. a comerciantes "La Zapata y C, Vedado Se sirve
Nacional", Villegas359ca 359 casi es- al interior.
quina a Teniente Rey A-9915. q oE-3941-MC-10 mz.
C-64-57-4 marzo sm. Va.tNLa. c IA lvtES LE i.3. tUALO-
n,.de ):hap. de 7.16 i'".. par.siin, en-
lo o "t | lpa [trn C G 1,1. 1 A,,b ".c.n.Re
Contadora National .. E_911.. ...Mc-....
99 9 eletriAca.44contdore4.prcaiesa$300E EGar
arran dm c.para. t'od.aolasaio.co,, rt. nt SE REGALAN s
n c", pe'o rbnu La n a deo. B ,bO I A ,- 1 1d i11r) to 41BentreDlag ne
D tntos tIalp 904y tlile s re- bl lla
ic nda. Tr hod o A-0122. E- m6rm- ol-1,a.
C-717-57-2A8158NC1


MUEBLES DE OFICINA TEJAS PILAR
CAJAS CAUDALES De balrro, modelo frances, fa-
Varios Disefios, Caoba o Melal bricadas por procedimientns
Archives metal "Steel-Age' modernos (|UP Ie dan mayor so
lodos tamafos y para tar.qetas aide s re.sistencia e impermeabi-
Ca]as caudales v archivo, todns lhdad Unica fiabrica en Cuba
tamafios Mimeografos, tmta y '"ue cuenta con poderosos mo-
papel Stencil. Ventas a plazns v linos trituradores de arcilla. que
en alquiler Se exigen referen- hacen uniforme de maxima
cias "La Nacional". Manuel cohesion la pasta con que son
Nasciro y C4, Villegas 359. casi abricadaF .'s famosas Tejas
esquina a Temniente Rey A-9915 "Pilar". La calidad supreme de
C-72-57-4 marzo America. La mayor garanttia v
11U------------------. belleza de sus techos 35 arnos
1 1 11 .,. M E .N 0 AL E3 BI N F O N D O N 1 Hl A .1, 1 8.
doi >endo maqu de eerinbc r i nb ra de experencia en la fabrica-
I olo.C 8a0,,, , 88d10.3

Lndl o o..d. et'oslIrud.. en fabric. Ai cion de tejas. Pldalas a su pro-
Co8 mnt.ron Han bandea A edor o directamente a los fa-
.940-57- 1 n0 "'r"' bricantes. Precios v muestras a
VENDO MULTILT1 MO110DELO 858solicitud. Leon y llermano, Ro-
tlsVari EC ty L1pe. m ltlgaI COI ptI)Co
0L3. a Ira0h'aa1,arLi, 38 pa 01,8ode 0- 0 3sar ,o 56, Trinidad. Cuba.
1-cn 873i 3 d88 0 ni quni.. de escri. C-59 -MC-20 mz.
bIr F11 a Sr. Ortegi M ,rcaderS 2,.
)cl AJA CAUAL Dibi 3 moeo anclieasla-
arie is6os aok o-58 Cocina de luz brillante


Intercomunicacion nSN nUM0 ,-, o
Y Sorido Teletalk (WebsterlA e m d," ..nn_3.'f.. ...,......d.a n ri' . '
''l'tric) Para com runicar v Irto. ,,,,e,, r;i,,',c,',." ',,' lmpe med a bi
Caa auae aclo.tn idad' qlUnic f~brial enl~ Cub' I~al


solver inistantanleanloente .iSinwa *l .... n l... cnn J e d, -e,_ A0-
Las elnSret e parta V enli os da le. ac _s I ,t_ . ...dor 7e._ o r I ,,. u
i( nivs sin iSel'l'rrumpir ala i on' n \1%111cnifom ii' di n s Ma .
) d 0sp la Nacd l a l c li anp nl i dc .......--- Ia p,,, c,.,1
)ianl y C'o.iad tVi lpleg as 3 s old H e fo v de Yrna mo Tmto
isola a Teniente Ro nley- ("io .i... h LaT calSlda ure do
('ia A-72V-57-4r marCo H ria amyo aati

'Poll ( IVo te( ( 5 5 t cl, 11 a....
03333l0lly 409 A-7,13 2 OBJETOS YmVARIOS 3
do5 '-3333-13-36 Os rso,('59 M -2 Ic
Al 1 NATS CR ;'; ',';" T(O i'""AI, ATIOIA.
FESCltI'I() MI S, SILLAS ...,,, .. .'.. ', ... ,
Ai nwriros acel-o, tvscrIltoI'lOS ",,, 1 .6lell abl i~a~
jpkan(0';.y Para oculltkr '...... .. I'' "7 ff:c: ':uan tll r*.,;,"'-"'i",.
escribi,lr "Steel-Age" SIIlas h- 1-11- -' 1'' t, Can(,. lIabnn. 556, .nt,.
,as' y gira[()lla.1 t[plzatLlS i esPC ,, yy A~ s, E-3717.62.-10 lro
niarca ",Sturgis"....La Nacional"
Vfea35,eqnaaTne-BAULES Y MALETAS
te ReyA-991,5 -Gran-,___, __........___d... _,__.. ._e(_ ,de

mlarzo lmleleton. el-cu od. |e Y Po-_
B-3333333 0 3-iLi307u8.in a dei ur an"e
Car.cm noglesc"."5.1.d ?513..3.. 6
59 RADIOS Y APARTLI t, OS 3 .,78 ... .
ELECTRICOS VF. NIDO EN $0.00( R 1In I % I,
Kodaki rIu %i21600 i 1. ,,,1 3863 ,,,08
1338It (3313 310p3331333nTOI 3s ((i.All' 5 73333 330~l'h 3I336 603 605I 0II-
no I~~ .l-pIL dlo(lll Pd 331.35(73 tMr303 M rt 3.336In3 630,3 ..863


33 11ill 409 AN7N-:1) 621BJETOSVARI
,le,,hOl-It,,,AhS CAr In rCE' V I0,1 S
ij-li.pi,.N i.i }{.iialo


6.... ..1 .. ..... *,,. ]..... 03. . .... ,, ." ., "',,, 3'C s a re',b 3 tadas,
33 .3.6....... 3 S'1133 00 333011 alos. lidlos '"Phi-
0" Anrilu A i '' ,', r''' , ,., , ,, ,' ips", "0niC63s31 ll" t3 Ilm os mnode-
____________ 3' ' ..... .. ,s mievo, rcricgeradores "Hot-
333 (333333po|nt" St12 0 i303nsuales Calzc-
REALIZA SIi ldx1s dv (l Montl e 2 Esqoina
Todns nuestras exifi0tt,-.s 3ii 3 ..... ............ .,,u,,.,,,,''t'jas.C-76-59-4 mz.
pnrcclllnns, mn53rfil3 s t ilalt"'3 nrft
pinta fina -y o8hjtos ,d 1a't,, a'";'" *I :." *;." REB DAJAMOSU U/0o
precto especiales (''I [h.illail A . ..... ,, .. 06.,, 0,, .1 ,p r.,n u3 r .
}iermanom, San Raf.lrl 11 7rl 3 0h3""31,v...._3.. 30' "-. -'- .,..,. 360 838' 0 ...^ 3 ..... ,-
lefono U-5744 ",33,3, 3",'.' 0 3', 0,','" ,6", ,,'|'. , 3' 088 ,",','"oo., 3008n 88o0o-
2310 i13 30 6065(od00o303e30'3,0 3 on6o36 683. 6o6.
C )I ) % Z '. I ... 1 : v,, r. i A I ,,tElel" t.- n 511so, -
I..-, iA FI"",Bl 'ni N ,.n a Sa I U-6.N83
roil rKA^s t'. kK'-.Ml % 30,... ,,,,.., 033 3 .3..'.. 3 ...(,..1 I(I))RI;.S ________I I_(___I'_1{_Al)__)____I,_

3 3. ,,'J '' ,',... 6., 6 3,3,3. 1, 60 INSTRUMENTOS MUSICA
1 21, 2, 'x J-_( I.\0 'DO MA603660808336. S I
JUEGO LIVING,,, $95. I ...0333.0. ...656603 6008 1 d,l 'P. ..,60Jueg|0 Cuirto Modern6, $195.0 33003, ,',. 0, 00m- 1 ,- 0 0d386 b-qu'r, ..'1 'a.8-
In, otrb,'n. l, e'.- 'E.- ,r 91,, 0-2 8-
33086, ll .163,80 680830. Z 3:a 0a ,, h13,,0,3, ,. ...380,-16,,c,, % aIA ~ (;N A tA l RE A O

30 6.0'n ts,.,,. t,2 60 ,.0 3 .o.o ,, ., 1,,,, 013 'V13686 UN P=IANlO 2000lr.6I 663
q7 rl ,,,, 1Fr,, 8 n 06r Ar.68I6 ... ....... n6..... ....8--6..


DINERO. HIPOTECA PARA LASDAMAS ENSERANZAS A L Q U I L E R E S
63 SOLICITUDES 70 INTEREST PARA LAS DAMAS 77 ACADEMIA 179 HOTELES
Estados Unidos: S25,000 al 5% TRAJ8 ...V..A.S..A. "l (C0..0.'. HAGASE OFICINISTA HOTEL BIARR z
Prlinei a "' nipute par e M K 2 c e I r To A UKrlll, o ys .e 11-o. yla' Un ..r .sonenleando t 1o 6.H nI L eRR Z
brll p1 ;' I.- In fob.cN.-hit plrclinelde media. Visi, s a ^30 d e ieb earlce an 1. dul Vofn mirtl
censu.1 PrI-Ip I Ve, ] ai es. nahu aModas' Min 356. nit.... niet~c,, e~dr =ul.d aro~,melo P a o 59 r ne a a io
bo m38ator iiE.UL'd11-een m; an.ra-,"8vK8..baPca.6 Vi vet033e33 p-tic,,I3* 800
NotdIx 8r3 .dram 26 rV8 0,3con 88ent 3d. Ca61,33C36670-3 886a".,y. 13PI rn lle.ncoi dPrado 519, frente at.Capitollo
at. 1 r1 Rector Empediado 252 \-68C367-3al' t~ 1- b *t, lib ea tuviera |rabojandn i rnn rorit- -tbls-I
Tell. A-N-66 -0 -28 1VENDO TSRAJE DF NOVIA COMPL8'TO1..n. LcncoIn Academy. 8e3n. y 1.enn3d 0.1,38081n6808 b.Oo p,68o6do conpt.5o

de raso Duche0 e co perfect, condcio- M-2913. C-443-77-4. M4 .. closet C 6 i- d,0 d 3J3db ., I W rin1d b-
"all 0fo0at. 1.U-7257 de2 2 .630 8detaa
64 OFERTAS taord. u 7552 -168b4-70-1 INGRESOS Admi, im8 o a. p a.iodo,. c-r.-22aug
S, BLU__ _ _ _ _0 3.1i, ex 0.va38., Bs808 e- _Cuar010pr- ). C-517-9-2- z
LIQ ID CIO : AY o ore x. MdatelyNa d C alhB n-
Damosdinero IQUIDACION: SAAS, BLU- .. .80 CASAS DE HUESPEDES
S e .Dam os t 6di ro 68s d sas, s0.60 Ropones. S1 39 Pa- C3er,...4t6r C ..... 0 1.... 8o .. t..... 1AH E
interest ballart o. Tami. l pars c orn- yam as, $ 1.75. B atas, S 1.75 R e- f,nc S e r epa lan :.,In tur.. e B.
..... blr ...... OPERACION fajos al hilo, $0.90 Refajo-ajus-' pol eratAae .Tambenclns6 at domL co.Mh13lfl0n6 A3
RAPIDA V CLARA.2nA de)Reuy ald M29.
BANCO HPOTECARIO MENDOZA tador, S2.90 Mafianitas, S1.09 C-444-77-14 M7o Consulad, 254 mrr,lo 88or60n C.pltJ.
PALACIO ALDAMA. Amistad 510 "G ia", Neptuno 208, entire G BUSIS l. ................ rmo.rba8o cnla mor 0 -
u~w~umaa~. ~ 'olo6. 1,88681,8 .bi6030,,3008grand-8. 3-hl-
Entre Ruina y Monte. Frente al A istad e Industria. UcaLUU U L .. can obi.n muebl-,-1 co" 03, 68id.
Parq0 e. Te 0ono A-201 E-9402-70-21 nmaryon pr|8n86 0 1uin8rn CoOdl apr 8."
PRLSTO DI66ERO UN 9 GARANTIA 1FlU 1 i o Ag lco te
r,, 0 1 . ... .. L 0 0 . .. S T U D IO : O B IS P O 3 1 0 E..... c 0... ....... ........ ..5 ...d -9. 1 .
l.,ehees5. re tgc ad ire radiot, deJan- V lull 8-E-517-30-9 Mtz
dol .. .ll-. po.o, 0Ll4 d4 j u d I LL (AIRE ACONDICIONADO)qo-7-
,o s co n, a-H4 Crl'- 1--11-^Vl/~n--/ /1ASA DEC IIIr'UESPEDESi'
Sr. co B-44 K135-64-7-1,. Extirpacion definitiva de It Emprend l.dilol b ,taJo dire o CASA DE IJESPEDES -
08 .. p,o38 08000 88.803060038 '3oq,,go.: C0,31,0 3202 -30.11- e1,6 300103,6
vellos de la cara, muslhs. pier I i,, Me8 0o0r0dn re .ona dble Tr3.. 1-3In S, lq la 0 2. ,alto,.3..I den ar 0 bl-.
0oNE RD A L 4 % sas, etc. T ratamiento grant' gle. C3onabil dad. P, rct lca de Of30 lcn. Se 3 orb860 ,- 6 d6 ,3 ),, r p n ta,o 3
E O L 4Fo Icretarlarin, ear Prestamob pseferente aten Ir-mnr a os er ona nn.dpa,I, ~ la o
Of:ado 17 aras extos. Senori.Ij .,o .tc ..e-..on coslt alguno Claw, ralhdad E-784-B0-0 MMz
0,3 ....0t0i qudes"...o.p.... .i. Alexander Tercera 405, entire d o 5 0iGupos,tdo. Ob,., ;RESI)ENCIAL GALIANO!
o 6I 8 Ai22 i ph 2 y 4, Vedado Telefe ..ono F-6571 3 l0. 8 0 6 H ,bn s peae e..r. cri 8a 8do ,30, p8 063368 453 6y886r Jo. 6 J
28la zona rnm3r0c0 lal6 Telfono- A-7217 Bar8elnna H.bl0l3 clone0 epl8 ndlda3 t8m-
F-N40 TA DNE2RO?0-- C-16i-70-3 marzo _-____7-77-9 Mzoben bho_ priado. pars -denti y
Al 51 anual elln hpotrcas y fa.bacion MANTEJLERIAS, BORDADOS Y CA --h--- --r33- ,Ptd 80 s 6 0o 8 1,me 3 V6
10. 1., afio3 snor Barroso U-460. lado, grandeS y chicks de 12 y 6 h ic.7-O 4 Moo
E-1872-.4.28 rabillelas. Telf. XO-22020. A
HIPOTECAS SIN GASTO INICIAL DE E-2210-70-8 LOG I3aPD 1333 0,, A -LT ,
ningun0 Ca,0 Fac8 lto en 24 huras $3b0e00 IqsI n do. 6 ,Ina habta n cpn a rnl3. 3cri-
cantidade i de S31 D 00 a $1.500 00 obre u8 YE I l7I6 Pr e0oi m 6dlco Mora hd8d -
casa 0 terreno. A-2021 L EN LA HAVANA 33. as-i'1co, -6o r-o 6
E-9372-64-19 marzo --- ---- ~-NA
PARA HIIOTECAS, NO PIER- Extirpacion complete, garan- BUSINESS ACADEMY MANSION DORA
da tempo. Vea a Martinez y, tizada, losvellos de cara, pier- O PEE APRENDE O
Preto, experiencia, se edad .as etc. Ultimos adelantos de LO PUEE APREND Linea 605 (B y C), Vedae
e i 5 nc- iab so da e 'V Instituto New York. Sra. Gar- CORRECTAMJENTE L 6in8e.y a 1p6ii5 habiiycioni. b.-
rapdez 5%. Tambi dan damos en ci. B-6725, Padre Varela N9 3, Cu,, tntens0vo de 2 4 0oras dia- ian. 08 he te 1300 Vv e n 1 r-
abricacion. Compramos casasy Altras Belen, Marianao. as profesres espeliados, el denca mas di.tinguda, .frea y c8nica
mayo 8q0880 08806800800ri 008 36 0e3 Vealqdo. ServldeO 1, ,e8on p686 036l3.r-
solares Martinez y Prieto,0 C-864-70-27 marzo boratoro8s,3 bbloteea irculante, ao do.s 0 6 .roia, te31608 r. $ .10.00 en-
Reilly 309, A-6951, 1-3456 (Co- ear training, 3cne en mnglko, etc o su68e 0 D ,habit,3.... par8 00omb ...-
rredores Coleg] ados). ASOMBROSA LIQUIDACION, VES- Matriculeoen cualqulera de las ochq t... ,ertrada n depeente,. today 6l6ten-
i to, zapatos. carteras. disfraces, Acad, mias deI&C8 16 .1), $7 3 o3enuales
E-l-8408-64-7 marzo 1lojeS,. abrigo. todn de Sia. Venoa E-1 -- m.
enseguda Por lao mafana 19 N' ItkANA BUSINESS 3664 6.
1,010r ~ '*rsq.12 Aparl' 2 bCASA HUEAMPEDES AGUILA 814 0INT
DI ER -2095-730-20A AD MYSa o se1y0Ba3ce6o8a1 Se6061,0383habit0-
D INERO 1,010 csq. 32 Apa... 2 bajos. Veddado ACAI)EMY s .... ... ....... 3..........
E_-2095-70-2H eln con lavabo y agua corriente con
EVN ETAENIOVIA DE EIN Aprobada poe In Veterans fren a I calle Agulnho r oo
Sobre joyas en todas cantida- caria l8, 8008del,. p,crv, e.pe.al Adtr6nlstration. azotea.640
d coPpra verln San Anasta6.1 N" B62 relnf(Unn E-1B81-r6--
des compramos y vendemos 1o- x-Ps. ...a.e Iniurna v nocturna a.,rata. , 8. 62 e.l


vas y today clase de objetos de
valor Antes de comprar o ven-
der, visitenos. "La Favorita",
Animas 166 M-3315.
C-147-64-7 marzo
ni83306 6180BRE6 M0EBLES DEJANDO
n,3000 3211 P,388In 243h.- 0G8... 08,
P.,030603880 30303r. 4. to do 3620' 3
1 3 71 6 7 p in. E-457-64-3 at.6.
DINE1O. 0G611ANT1A; CASAS. TEKI6L6-
I"08 36 1, 26 303 ,038168. ,680083. 1,8,8,
3363338383. 6350338886. 16083061,30
rlll. de 0 10 y 2 a 4. Telf 1-1- 20
9 -068-64-3 mar-iEMN R ESIDA MOS
r.m.M ll- .(1 12 ini (.
'e3.10 06 6080 6366and;,
d .3003 8 3 6 -1'8030 8 3

MAS ANTIAD A"CNC A
.,I pmU iIl n I .-Ht~l~ O m.S
.1nviA U "ad C nlp .n.....
ED .31113MA830 1,NV 030. G3
6.1 A 8128 6 1,8800 0838380


DINERO

en 24 horas
E 0 EL 6288ME,6HA6P00800V
NOAS CANT I fi3D.A" INCCAo A9 111

330. 08If *li10N670008001,38.08,
1)C)PRACONES ARLEZA
StAIVIVCI003i08300 0 00V32ISC8T0

TED F311MA0UN CONT6IATO 0Go
to a01,r8. 0r36s00383066 "t6n8 63606066
me81o80to.EXPRESAMENTI SC6,5200
8381,No 64 033306830,, bajos. &I tondo
d,530888. I8y do .1 aI p 0036866


f331iiOC1P.30(. 606680636083 3
33.1,3.Is. 30 -noll. 383de. ,68 68
SR GONZALEZ


F ,333,3.,73E-127-941..13......

-.. .0 DINERO
Vr%).. IKi (TLO. Ttr.S -' SOBRE MUEBLES
.3.3. c ......... ..... .. .. ... l,e...o Dejandolos en su poder. Ope-
)_38.36.'*t ,3 ".06"6a'86331'3l33'?,30,,' 33"1,5o'ei'7o aclon- rapid y reserve absolu-
T..... 1-23 ta. Traiga su propiedad, Jesus
S5331,- 3 0 ......: Peregrino 219, entire Oquen-
ARTICULOS DE SPORTS do y Soledad, de 2 a 7. Domin-
A "o l n "t l nl- ple(-osp... e a ri=-...e 10 '
,, 08.63d6"80 8 r.,,06,0 668.81.. 1 ,.6.0 R gos,de 10 a 12.
",0 3.0..10..1,1', 33S38 ...;1,8 0.30861 m E-6741-64-16 marzo
C.lo -a No tr Spn.l 13-... 101
1 ,663 a60l3 6 300pl036330,003 3368.I80 CUAI6QUI606 CANTIDAD 68-
L-45f03-62- 12 i t. hre 'uebel de. nd oto, ei n u oder
rp-s~l~o. tric",. M./oj. NQ 55. b.o
C'AMPANARIO NQ 658 3o. I3elefono: M-3l70. 0d.. J 3.2 1 2 y
Re3ra 33 e ent. 0pe 10 -0-071 3 ,6 v38
d~ela, e rnsra n, tja b puelta, E-2193-64-6 inarzo
0p8338,06,0.060,dor3061.,.3..1,6 ....... p1 BUFETE RENAUD: OPERA-
idor. mesas ltroh y ,0l A "-8332 clones de hlpotecas, oferta v
A03L.8 6 E.00. MA1.E65A AV1I,68 n. 6 demand sobre propiedades
6r1eri co0egi8e, o 53 en3,o.0 ArI8c03I3 Habana, Vedado, repartos, bu-
000033 80806000.. g.lo. .30 86,831br,6 ee s o
,o1,ob6 83Repa 83.866,o08,o,663806. fete V notaria Renaud A-9116.
1e8 ..,...cart .. n', 306g.S' L,.. 60. . E-624-64-24 marzo
Ir. V Plleg.. y Ag-r ll'e
D03150-62-28 Feb 0D0 06N00O 60116 BOVEDAS. FAN-
-oe1 63-0 b60861 ,63 6 p 0t8-
AGUJAS PARA MAQUINAS 088. 38n86 3sigulentesCnudade pars


1. 4 2 57 UTILES DEI OFICIU A IUlnII, , u.-. _....a- -,- -- -- -- ... .--- i
. U, IIL ,. : :. ,, s, ,, i- DE COSER, INDUSTRIALES h1,po1,0 a $00. 80, 00. $500 Vend. 8 ole-,
038--860 D- 8006 0 0630 33 t. da. $300.oo: F-3121. Peon. E-9140-64-3 Mz.8
_Ir 0600101 .36 6,3638,3319.110228PARAWA3868066660
MUEBLES Y LAMPARAS MUEBLES DE OFICINA 5'... . -80663 3 67
I- .,4 . e ,,I n Do r i ,.% I9. . 22. x226-20 "=226-22 Pee-
^ "* ................ .. ... 1 I l ........ 1T. I2 .... H O . 02 e.-67 U QUEROS
3 .eCompral ,V(r ,3b 0.131A 8--3.3 3 o130 loDoloo. -.3I 6I,3h.3.6.o, ar-
00106 ,83,,3tof3t s, S I ,3sdI, 3el;o.t (, ,. ....CFsot a r 007008 6062 0 1 66n80S 0060.. 0h3E-7629-62-366 8 006CO. EXPELUQ8 IEO DE "LLO8 0ENS"
8 1 01 n olli3Z06 MMACAR, VIU DO H PIA,-83 .prto8en.todao clam de 0 ro0u0nol sin
......-5. ..... 8 AD.000800 9 31,(t1,5,3 bIb ... .... r. etc LEn3 1, ... I .. 3333 ... ...3 ..-... ..3.30 3 338raIA I T3 V 303038038. ..................... ..........
3330333333333 t.3l,03300303,,00 .,[03,0,o00.03 ,> .,33033 8 13 3i,,3 0333 6. fl l 5 deal Para. pe. nado de ad. 8000Tin ,I
.. .. I0330003t3O3O t.3333 OS.0 .,0 0 303380303,,l33 1,3 'n0 '3 IeET AS LL 6enasU-5420. E-9670-61-
', ]'r!.!,,, ,1 i:'''.', ,' i' ,, Il(' i :1HI); O b:rip a v' Lainpan lla *',, *v v ____ '':. ,1.:,"" '. M aletas; liger as fuertps, In3n ---------- J E'"O. ....... ..'A"'6 '"
\p, ..\7-.; -,;4-.7-- a/) O IANO DL LA AMTA etas igers ere Inns ,.t E 6 .
-37IIN!1,0 ,/ 363003 0 ',, 0t 608. (.0 7 29,1 Vr-CirTAte paiDS
S276.00 --.-- __ M________11- ,.......0 .3i8li38o, t3ado, Impermeable, forradas seda to- 66 C..oou...] ...3. tn .........te,. 530
lO7 ob00ui'AIobT' C n6dt1'7 p nr *6 1,-3 Cdos tamafos Maletas ) maleti1 Crounol Nestle ole $8.00. .
oi1,o 3c3 u,0d3 ., ...d o. LA C SAo,,." V1 LAS nE2o2a-6.i3-3 es cuero y piel Baules bode 83086i00 to68do: r-7 3 6
do. .033 I"33.0.61313.;u____,____,,_,_____- ____-7-14___
( 01, s ane3 L3, ,. 1 i,3 3 h3.10. 3.....'.... M AQ U IN A S DI' E1SC R IB IR I'P IA N O S D E G A R A N TIA PR E- ga v escaparates m edianos ".. '-"
256, C(,nt',,0d, ,,, Sunar Csrr i iun[er', r uc, a.- Closo modelos spinets, babv Moderna". Suarez 16 cerca Te i 70 NTERES PARA LAS DAMAS
. VENtLSN 066 t 6 663603 icconsltiidas r3.n ).da oarar o la Y vertilcales con facilidades Cents: A-4074. C-240-62-9 6Mz. l,, .^,-,o 6 r.K .. S SAcE.N
ire, ",, .3 3 I f.3 ,,. ,. , 11. 3 s Ol20r-c "La I c de pago Las mejores marcas co- 656,TA 0 Vc 0, 060008,. .. ......r006b1,68'66e n -
,arroo d01ScM33'So1,88 1,0 3, ~.3 3..oO."SU.;2 %. 3 2(),C S, 051( Mo '3llel, .16 Ab00 MALE ti.MPei.
arron d S\r co r C u "- 12 cas esqu o Steinway, Ronlsch, Knabe, r E 1-4231
lons dc 4 a 7 '3 "s('030. 2( .3.... Ia Co: rale" Tell A-6628, Mason, Hamlin, puede obtener- 6 ie3. Once.' 33.. -- las aqui. Cuide su dinero, ad- preclo Male.unes de pie 6$100 B e-6 - 66068.0160VENDO 30
0o3 6 K. 01^0.611^ 63RLl 8;L ,81M0N'38 1 MAQUINAS COSER SINGER, qE era su piano en "La ,'ote'"La0 ( 'Colonial 6 . sinestre"n a n6 Joa0uln N9 2615 i8quin
do 108g60 338 6606 3d e-d0 v ,. qu-era s0 -70 en 6La Preul- 36.3 752 68086n 608 008306380 Te a Zequ38ra. E-263-T6.-g 886r06
cu0i3u3ei hra. 6 nni33 rn 27'r, 7" 33,0-30 nuevas usadas, con today a-i ecta" y no tendra contratiemm- ." o: U-13488. D0-3149-.62-28 fb 0L 0
0[0--0866 -rabn tia. y piecas rcpuesto Ad-1pos Nuestro prestigio es resulCONTADORA "NATIONAL"
.VENO JtE3Op .I boo,,. 81 R,' 3I3 ( laos 0u mac(uina vi ea ela tado de 25 aios vendiendo ho. De ocas,6n ga0antizada. Tencno8 grand
d.11, s 06 '3" 8 o75 parte pao de a neva "La nesamente. "La Predilecta" ddesdd0.. 0 8 13s,e os a s de 1fac8 Extirpaci6n radical de vellos
.11lonRe enra Fainuare1 59
378. 00 Reg 'aL, uaroc It 20 San Rafael 80-807, cas esquir 386t. .. $1cas ,0Bur8u. 63Nept..0 026 de La cara, muslos, senos, etc.
, ~~~~~~Regencia-, Suarez 18 v 20 San Rafael 80.3-807, casi esquira '* ,;" I *a^ i^ ^ ^ ^ 3(aa n s.sns c
-dOendo -8-0-3 Mzo ~i A1_134. E-293-6 6 z.Tratamiento cientifico garanti-
DINERO CAJAS DEL CAUDALES I"' '.ATES 6 EMBARCACIONES .ado Srta Zayas Baz.n. N, NO
--' no d, I a'armaoris v alcivos de acroe AF. AFINADORES 408, apartamento 205 Telefono
Compra ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 4Oaa~a~e Mo. 205s MTell flm.elono aiao b, OT OORn ELCDD A
^ *prrore '^ 'eni.:"."?R. eo. ad l an y n b e B . . 'Cen." 63 H "de .,, pas.,eo^ U-5509. C-60-70-4 marzo
C66886606 030a 406836 60'006 33 37d5 (00,o7OS 83~1, I 161, 55PIANO POR 64, L3SOLG. 'COOOO8O 00U0H P. d0868 pa,6 8888 559(-0-04naz
I L A -P E R A o flic n a 0e n gu n ei a l 'L a R eg enC 1 .... 0f ....00 3,300, d n 0 ......p 3 pl ieiao e do de ..i000... .... 1 P ie .-------
no. a 411balesuins.A .,,.n, 'a" Suar62j08ez 1, % 20o ,8 3 cas66 e633u: 80. 0. .,,.o S ,:p1,o SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN
An32.7 ,-55. 8. a a C i V-u t_' "., 4 ) ,l o A -r k.o 3 5,rn1o1 i ,n 51 i .05 6 0n 0 3,adli de Kasa ,a Preg tr,, En-
[ |/na a C~~~~~n-lale.! T('MfA-6628 .... . '.. ..... .
-- / ( .. .. ,,la Te tfnn 1.1 -41t, -ag-ido r is laneh ". ng, "
C7-f-M.C7--| i -,. 4... m iz ., E-5670 AF-14..... -6377 YE-,, i.-... EL DIARIO DE LA MARINA*


8.-3960-38n-25 ~


C-535-77-10

[NTERES GENERAL
3A36N.103 LIMONER0S. TOONJAB.
a .uacateros 1,bu3rganville, frut0 bomb8
adelfas, areas Frutales inJertados selec-
i3s, ya pardores. 3 y 14. Tel. 155, San-
IIago dc las Vegas informe0s8 Etudi M6-
030. A-842i. 0
E-9669-1G-3 Mzo.

SU RADIO ROTO
NO PAGUE REPARACIONES
A33388 603-060d3. 66$0.50 en8 u3le6 So 0e
Pon, Io 0qu88ne6es6le Hasl0 los bomb6llo3
Coope-al-v Reparaciones Radiu- lectricas
Ag0ra3 e4 475 entire Tenlen, R' 08y Mura8la
A-13863 C-71-IG-4 Mzo
8I'86O(L'8TO q60IMICO IND606TKIAI.ES
p0063006 3616 6,droo No p.g.e m80 C-6m.
-rise pr'. too Prels m io ie
00d0 1. ls3. ODog,,erl3 0S880
C-352-IG-111 M7.o

RENAU
Grin -rtldo en d I races de lqiul~er
pa rra .eh.ra.vaba I eros Esperlahrdado.
.a ntjA- Anlert di. y noch G. .l
C.86 63380000. 88elon 03686,8 en.r .li-,13
36 .30.6.3t8o,08036I 001,361 .o,
Amislad C-B58-IG-2B r1 ch
DISFRACES, JULIA
-,,6 on 8- ndi08 Cmo 1,3d0sfr060es 63
I.:alade da Cxp-hcones fdesde I91
,,Nll -1 11 enre Las1,n A,,,,
mas E-6521-0IG 3 M1,M

GRATIS
A 6 ah0a03 o )03. entire Zanjaiyl, r-
celon6 Tel3fono; M-4228
E-4953-IG-12 Mzo
TELAS VRETAZOS
lmportadlos G-an ;urtido do telas de on-
treit6em8 0nv8erno,0prec8o03 8 1e3.e 8 0p.-
,a revendd'ores. lote" delde $10 Reciblmos
mercanclas frescos todas lax emanit Soil.
Muralla .122 y 324 Feldmn Rydz y (:i3
Habana. C-241-IG-9 Mzo

ALQUU LERES
79 HOTELS
HOTEL "ROMA"
,t.er0o; portarn ............ 1, .......
-- can Vlsj, a tno ~l. con se r
11-lo pr-~d.. Ago. tr y c.howntYelyeta
-ado, a toda. horse; Excelente comida to
eciahdad 6 0en 6 0enon8esa 00r0nseuntes Pre
8,,, espe3|slepot, pr eany06 38m6es6 Agu o
3a 8 8162,6 coal ulsn.In a O'Relllv Telefnn
M-644. D-118-79-3 Mzno

HOTEL COLONIAL
Mejor situado. S. Miguel y Galiano.
CENTRO DE TIENDAS Y TEATROS
Hab0tac6nney 1' apartamenlos con b60o pri.
3ad0 Al 66 aliente Colch6n muelles
3066g3,f,0co 08o8medor Elevador. A 86
del interior.Hofleeo proT..Hpeciale
oar dia.I'an 3'sin rnmidas. Telef A-6958
C-.61-79-Z5 MIo

HOTEL TROTCHA


ENSENANZAS
5 PROFESORAS PROFESORES
"IANO SOl.FED. VIOLIN 6.A 0 PKUF.-
p3.8 80e830 0031.1arn38i6 e1,e8,n100
jisterna rapido frhI, pla.P zas rruorpora{ .
3 6nl08ter,3V0,.5 adrolthn Veae6 3,
6e6 y 8(33es. 3 .866 San Rf860 470 0B900090
C-39-75- 3 Mizo.
APRENDA INGLES RAPIDAMEN-
te. Mejoi;e su conversaci6n. Estudie
M8od0smos 0meria080 Prolesora 'on
islema mnoderno. Se informal F0O-1416,
Calle 12 N" 53, apt 3
1 E-2i77-75-7 marzo
INGLES
E p't lt{' l da las-s et %Jes*I d]2 p 3.41 0E.18036 6 2 086xa
rnlen d% [n -gl Calle17'N" 1 :0 entire 10


l V 4dr8N, a F3 A l24 O. F 0 2 7 0
E 22163-754 14
P it ( I.fao NOKTEAM IERI(CASO: 111U0L38 l n... 'a a F-27d 33008063 12-0
-3 :141 A .1 ,, 3l3,paB 77 l7K
F2WC, Atenal2 E 09832-753 2: 1N1
,t,805{l1 GRAIiUADOTI P07DE
(311 Madl1 abana .la-1191o". .[n1 1
033 '6 ,01,0 d ,1, '1600086e000006
lae eAMtne11- y G-ra htlt,- D dArt,
3 383880 685o1a0 m6d I .. 33003306 ed1
1-1 320 F-B0640 E-_20-756 023 ,0

36 686A80816t hr 3 6003I0 0IA006 IA6 88f
6 t8666 6 DI0t, O P ITo. 6 n1r33 3Fie.-6
U n92 i~gl, Peplaora tP,7M,,o____________0__ 3365-72-2 Mar3o
Ulla r od MARI dn OR-J O $5l0pnfeS
BON NTRNADO
1-2.2881 E+969-76-+2 Mzo

DIACADMITAU PAO7315RONL
0t Coo. 8 8635 63-h. 63,338 6
Oclutno 412.dl *UllleM-ldad Cntrlum
6.Jull "Nd N u8 rk.3. 6 director
11 c&rolegliu en En lados Unidos
\lli de hn dernon aa rnadultos v ni


8o3 1Dragone- Frto1l r,,n M 10l
E-5671-75 14 Mzo
r ORA 8 R nFRANCDSAIO EOFRECI A.

S mrltcr86la .aantlzo conversa1il.en
Ire$ mepe" mZodo r pid..C-Buec17-i7Tnm-.
Jorable- reference fa.s, comri.P a r ehorltas
tambittr nifina Infor ,an F-275a I t2-7.541
D-33-5-75-2 Mzo.
ACADEMIA [D r(IDI OMAS ROBERTS M A
le6n 1 51 M-2124 ,D- Lid anrendel
6ogls Copre LE] mtndoIRoberS Se re
e -iend O Po, % olo D10it',ri(%, ef rlencl
n Qo ni MARIleAn OR2O I
c-9B 77 3%1,

CLASSES GRATIS DE
BORDADO
e WHIT E1t-od


It hr, d. GARANTIA VITALICIA y
o/r-,, ans vmrjedod de 9 preclosox
nod Io da u-b le,
EompJ. E.iiana RAIt~O PHILCO, $
I.. Raf-el N9 t11, 'lt.Wfon. M-AURS13,8, a06860 a.1:1,33388600 .06
C-15-75-30MarT
76 COLEGiOS
Colegio MARIA COROMINAS
BUEN INTERN ADO
Pr6e.0 3.En8en3nza B 6hl0lera8o Come,-
o60 Se0retarl8do Ingl8 de.de168 0prcpr1,o-
ri. G80r66nti 1.386enef3a 673a 31edu0a30n,6
eA t"ternado que ofr0e Nep,3jno 380,,
C-r-i. oY Hacol. Ha~alU-.s21
C-291-771-A1AzS
PUPILS 0 30 1 036A3MENTACION ABlON.
dante y nutritiva.'Me3anogri. 0i3680-
tJ0ca, ensef80anza prir 0066$300 asignat3ra.
Atrasdo- y retardad- .Atenclfn indii-
dual, 3 $...nt3-nd6 'xit-. Cuba 657-. bjoo,
entire Lulz y A-ota. E-1674-76-7-mnz
77 ACADEMIA
ACADEMIA PADRON

B830nille642. 633Mngr T7q6 3086fi66 P
06 33306Gr6go806 3 .tnyglp, y8.pol0. 0M6a
nog ra I o olb hied rtlngll ances
Arit met'c_ Orlografia Ateneion mnd ",id,-
Prof- esor ahonsado al x wrlen-l. Agul.
3t3 593. M_9659. C-14-77-3 Mzo

ACADEMIA RABINA

Neptuno 432. sliom M-7949lngre~l- I
de [ldgen!eo, 8. 36dion8600 Me nogr6la. 30
3i0dr0.0T80ugr8lla. C.19f018..ngr,.o..
is. E- u el~a do Cornerclo Expedlmnoo tiru
... y proveemom de empleo a nuestros gra-
duado. .A3ept6mo0l a Incorporac03 n de Co
legio. y A,.ademil lque Ilenen lo. requi.,
to. qu, ..eIs. ...or- oRegl.menlo p' do ..
I.8 re6 E-040-077-328z.

The Tarbox School
ot English
Calle "N' N' 875. Telsfon"
6esq. a 27. Vedado. F4W.
Specialists In English
III Ud, de.ea prender ael medram. is
,16, de0 hay, a] Inglis habladl ibalr&
o0. Ne. 6or. l.6lMula. 0to.6 66 tr.86
'a dlde otre, e" dla n'1 l
s0el8 668eri.n .d6. 66d66. 8 66L
Habana.
Prin-pIantes Inrermeduas Adelantodoi
Cllel.d.. 4.t6Iure oen.Crop...6166666.
81,3i61383 a6nc tonver" cla0n pri0t03 8

Aprends [ngles. con-ersando I
I ;Mastruculese horse j I i
C-686 -77-2


tre J e 1. Vedado. Alquilarnos dos
habitaciones amplias. ventilada0. Otra
persona sola con compafiero Coli-
da excelerte Moralidad absolute.
Tel. F-7280. E-2167-80-28
lrUDZNO IA SANTAi ANA. 113 A.-
qluila una habitac]6n con baflo Pri-
0ado.0 al06310 a la I&ce Buena c 3mi-
(!a. Campanitrin ; N. .22. 3esq. Con-
cnrrdm. E-2218-80-2
ALQUILO BABITACION, BAF60 AL LA-
do. conan r 68ueb0e8, hombres solos, n686-
3r0monlogin rtios, cal. e Tercera0 8 485, 1-
to10s. entire 18 y Fuentes. Almenidare. Se 3-
gen referencias.

Nueva Mansi6n Residencial
Viva en Prado. se alquilan doa habits-
clones Prop-a par.-n eo'.r 006 cab 13er
lo con toda a-stencia, agua fria Y ca-
33800 0E3elente 1,m8d6. Tro-dero 166.
esquin Prado. Tell W-6893
E-24t22-60-1

81 CASAS DE COMIDAS
COM1DA EXQUlSITA 1EN RESIDENCIA
familiar San Miguel 457 y apto. 304. 2o.
1usO,16. 3do San Miguel.
E-I819 2
PARnA ML DIA 1o. 3 MA) Z 0, NUN.
""'3333 03,033013308, 1,1883Ga-0
-, T 31-744 En 0,rga8n

LAURA GALBAN
fled08t0608de6 8Cn n1,0ree3,8cmldas6 0b3e0
a..nad.. .nbundinte preetl r-onbles
,n therm,-,S rr0. Hn,6 .Ved0do y 6066
R3eparlos M-5754. E-4443-81-11 Mzo

92 APARTAMENTOS
SE ALQLI'LA APARTAMENTO ACABADO
d, constru0r, sala-comedor,0 hab3tac6on
e0pac1osa, baf. o y cocna, Juan Delgado
No 659 entire Araguren y Freyre de An-
drade.
E-1865-2-8
BE ALQUILO APARTAMIENTO MODlL-
no interior, sala, comedor. 2 habit.0 co-
nes, ba0o, coca,. 6serv3cio cr3ado6, a doe
cuadras Radio Centro, J NQt 455 entire y
23 Vedado.
E-1857-6l-29
EDIFICIO BOLIVAR. CAPDEVILA
N 101-103 antes Carceli. esquina a
Morro. Se alqu0lan apartaomento6
compue0tos de sala-comedor, dos hi-
bitaciones, banu intercalado, 8C0C8n
\ servicio de criados Hay elevator.
El encargado los ense0a. Mas infor-
rnes en Pres0dente Zayas (antes
O'Reillyi. N1 201 altos. E-2137-82-28
('ALZA DA AVESTA R.N APARTAMEN-
to, nu- -1.o-ist lleNO68706 equ5naLa
Rh08.81e13bidor, 2 casios,. 0b600o8ocina08 g.
Patio., R~adero, otto interior 3 cuartos, ba-
jos, mucha.agua.
E-1774-82-Ms
EDIFIC10 CARACAS, SOLEDAD N'
204, esq. a San Lazaro. Se alquila
opartamento compuesto de: Terraza,
sala-comedor, dos cuartos con clo-
sets. hall. bafino complete intercalt-
do. cociLOa de gas y aervicio de cria-
dos. El encargado lo ensefia. Mas in-
formes en Presidente Zayas 3antes
O'Reilyl N" 201 altos.
E-2138-82-28
VEDADO CA 6.L a NUXM O 453.
ntre73 19 3N 2l .e lquiia 68odern8
aPHrta0m ,nto para matr3mnnio. Tel2fo-
no, B-7044 E-2215-S2-29
MODWENO Y 783600 APALXTA.


7!
si
~f


o
y


PACINA, TFI\7AT


ANO CXVIII


-.-Itix111ti ll'\cIINjiN Ultit',IU UL LM LU UL, UrDi-krIL/ LJI, 17JV


Lq
7


Calzada y 2, 'Vedado. F-2:-. : '-o.,8 ra,0,5o -,ba-f colr'. patio,
Frescas habitaciones, rodea- I- nmro, 79'. entre Lines y )11.Veda-
das de jardines. Pension corn .Encrdo alli E-224-82-28
pleta, matrimonios, $110. Bafln EDIFICIO PASEO N" 510 ENTRE 21
privado families, 2 habitaciones y 23, Vedado. Se alquila Sparta-
wanta eompuesto de: Jardin, portal,
bafio intercalado. Precios con aamedor. 2 cuatos con closets,
vencionales. Esmerado serviClo hall. bafo. cocina,. cuarto y servicto
Alegre Bar en Ins sardines, de criados El encargado to ensefia.
E48-7 Alegre Bar en los sardines. nrmes en Prsdente Zaya
________ E4538_-79_-12 M70. 0santes 0' Reilly) N0 201 altos
HOT.L "TORREGRO'A" COPOST0LA E-2136-82-28
357 y Ubrap0a,3 Habtac0one0 con ba03o pr3.
vado Exceltnte eolnida E-evador dim y no- APARTAMENTO AMPLIO Y FRESCO
,he Moral0id.d absolut. Pre886830 668i3638 Corro 272, J1rd3n portal80 3 sa63 8co 0n.
8086qulnc3na y m3 .6s31Tel80fono M-1386 808d0r31.21, lavandera., calentador 6
E-7741-79-18 Mto 68, i0, qu ,dara c1- o 8l d3 101 Infor-
Correa 213. l-W,4O

iASOMBROSO! APARTAMENTO DE LUJO. ALQUI
lo en la calle H N8 507 entre 21 v
nOT PAZ7A 23 Vedado 4 .uartos. 3 bados. livin-.
HUTL PLAZA ro, bar. terraza. closets. garage
Prec1o: $1501005 nformes en 8 03m6sma
NEPTUNO Y ZULUETA Telf M-3566
HABANA E-2430-8021 80mar0
Confortables habitaciones con MUDESE HOY, EMPIECE PA-
telefono, bano privado, aoua gar dia primero, apartamen-
fria y caliente a f'odas horas to modern, 2 habitaciones, sa-
Precios por dia, para una pei la-comedor. bano complete. co-
sona $2.50 y para dos personas cina, calentador gas. Agua
$3.50. Neptuno y Zulueta, Ha abundante. Luvano 307 esqui-
bana. C-321-79-12 Marzo. na Fabrica. $55.
HOTEL "PUERTA DEL SOL" C-873-82-28
Bernaza 246, esquina a Mura- A.LQU2.A U6 A.PALXTAXUTO
ULa. Frfente a Plazoleta Ursun tl) ,-". 66.' L0 n h1,00t'r'1n,0."'5,7
nas. Higanos una visit. Hi' yl030-o i Pl, Patr083 -. ,8 000i0bu
taciones exteriors modernas I 1,8 8 ,, 088
con comfort. Agua caliente y APARTAMENTOS: EDIFICIO CLA.
fria. Precios econo6micos M-953(i rissa. Ayestaran y Tulipan. Omni.
C-342-79-9 M.0o bus p0r la pue8rta Informes: Tell
HOTEL B-6030 y BO-9602 E-2170-82.7 m6r
HOTEL ALQUIL.A Z'N IAPAXTAMO-,'y 8.-

ISLA DE CUBA _____.._.......... .S.
3Mon0 3 Someelo.3HabanalA. A-234. SE OLQUILAN' A A 4T MENTO$ 8FILL0.
Ac.b.do 8d 08rfor1mr, on todi co03oit p8r03 80 t-1 com68p8estn6 86I-o .or0 na 6b0b0l.
3 8 nu 8 6eg 3nc 3060 0tu 80do 036 f n 323 01C.- .1 ,
p8t00633N68 0 .0 0 .1e0d.0d6 e 0t801- 66. t bl p o.1- ca ll 838 a o n lt8
dor, comida ex8u0s083.6 0-319947-6 Mzoo--:3


I' ... ql


I


I
ANm LAVIII


ALQUILERES ALQUILERES ALQUILERES
52 APARTAMENTOS S2 APARTAMENTOS 4 HABITACIONES
CECIIrO DE LA PL'kTt DIF 9 8 K ALQUILAN LUJOSOS. COMODOS .A ALQUIL2. A O0l NRE SOLO AMlTA-J
A1 I -a ,, App f 10 e p rescos 2partamentos. a.0t con saa. teriaza i 8on g.nde am.b8 0 da. co n bho0 pr8v0 -
p ma 7.1t r 8lr re 88 n. i -,r.. amedor. cinl. so.. 3/4 closets. ervYo". iotdn ,1 b, ond ,lln68horl y 2 : 8y2 2-d
B..475 B. ,.a. crjado. garage. a v adero. formidabl e f m C- 0NQ 288. 8Ap ao2 18 2
Z 1130,A2 gide earnuniactb.c m Grid S.6r,. N-1 51 lntr y21. eexiiten rNeels
S F S S Sk uLn M161 A-6 v e8t8 r1 n. H a b. , a. l .-1 43 0 -5 4 -2 M s. P
APARTAMENTO. FRESCOs. A '8 ,0 E-B72 82-3- 8 A I00, ALTOS. LEGANTE 6E2l-

EE6 2LQtiL PIQih O AI. AMsnTO -LQ IL d APARTAmEnt 0 8N. AO ESTRE.-4 S. t 0 iq.le.. 1 2 8en0tidh :b8.t-
Bea:noi d o a oodo Iis80 .00.Z a 1612. 1614: .2 coin0 x.8 .1 22ibaft., 0cis o. r o..bli.t81602
-mdob.ddo s trto 088es2r. b00e., c8 n 02. d atimo opl d 88.1080208oa88.ne8 -
2e0 C10 e C. e nirrI 1 v L N14 a \p8 MODEtNO DIFICIOga J 88 CA8 I ESQTI- nes co lda, l clente y r-13l -m-
rra B-6817. E.2258-8220-.8 ma, omisdiddeis6. 8210200802 M.00.0.G6- CLE30Q 8 NR 8pFSEAO
11~~~ ~~ AL.... 020880 P66Ot.O 0 408012 00246. A-0.384. CALE288182 88888 282088 E y36 IF82112 2088.
a m.ebl12o 02, o.'od, I20 0,022288880on 2.a.882-2- a dO, 10888880838 82 personas0con 0exec-
Ios10 si ft66086 )8 1A8 83 61-285 s'08d, MW 16640ER Dl0IC20. 0J022. CASt 2ES482. 8,0808o00,8d80. bob 2 88ey ri _ic-8. of0
E.IB-8.2..- 2 'l i I a Linea. Vedado, 2lqu3lo a corts .- pre. Hay tel0 fono.2E-14891-84-1
]-.llia preclo0o 0ptrtamento. compueto de SE AL84ILA UNA HARITACION AMUoE-
rIra 800 s. .. 028228120 8 h 8It s. M0 od nebl x.da Mne l bar a caballero solo,
,n. balm., cuarto y ser^ io, d cr" do.
E DrFIC 1 M A C A r 8In orme0. e8 el t8 8., o. 8 nico :nq i8no. Se exist references. V r
12 N9 512 entire 21 y 23, Vedado- __ E__-35-112979 .___ ---_.___ _E-1184-211. .
S.1a. comldor, 2 y 3 hablacijones .,n- 2 '18 LAKOS F rEO APAA6 TO+ AlqilON IABITACION A ICOMBRK SO-
p 0lls8,0 _loses on 0 228tr .er 2n estrel8r. frente8tr0nn mt. y. t LQ8rc.mp..-
4.m.02. curt0 o ader8l8 0 r8ado8. Verl to- 2 8 a8dr:, a-roiedor. 82. 0. cl- o $16N 4 8. .
d-1 hor-s. Junco M-6573. E.Jyr p $ 2 0 eeen. ______r__... d o ____t-lMN-1o -.
E-1824-82-4 cl;: B-2866 E-1081-82-28 E-17112-44-29
-ALQULLANAPARTAMENTOEN LA CALE 0 6M Y M2 ENTIRE T SE AdLQLAN HABITACIONE8 GRAN.
I E~ ~ 27U AN A.1AM NT Mlseaqu~ian apartamentos modern "de d. e. c.sa dea ~af~ml. . notrilaotio o-
acabads do fabricar. San Migue .--com0ed 08r. I h 8bi0888 8curto 8de2 d u hom-bre oo.o of so i 14 hoh.,. M-lM.1 o
1.012 Encargado. E-2283-82-1 mar. eo complex Y coc0n2 de8i8nforman en N19 653 ler. pan 0-1773-84-2
SE ALQUILA APARTAMENTO ES- elimi.. ..E-39-82-3 Mzo. CI -8 C
qulna. sal-coniedor. 2,4. cocina. ba. E ALQUII.AN AGNFI-COS ARA"TA. SEtALQVLAN.I 2 HABITACIONES QeEN, 5.A
ho,. lerrazas alrededor. Avenida las 28menlo8 .1 8 0 l, 8 dc d.lo nRod r at. 28 E- 7174,-08 4-2B
Palmasy Lines tranvlas. Marianao, 202 No026-2. 2ol ore,2 y 1. C.ad. d. d 0: 10-
frente Asociacid fl Clegos Varona Su .a.- d .Oc t,0br ea 30i 0ns d d lde8Is 3qu1 n do FA6 818 A PARTICULAR CEDE A PER-
reL Precio: $52.00. B-6644. B9-122 T. 1 io dplto y rorln de .ita con clanl. t a ,1 blene htr qu ite d08 e p0r0 v18 Ir
ceo.Oo oo1plln -00808 d 82 dOoO 02828882. 8002 oIM l 0108822828 8188820 d0002 pa0. 8888
E-2181-82-28 dor doesd. 672 60 $ Inforne 1-5446 con0 rtable reterenci0 1 NO 459. 19 y 21c
23 y E, VEDADO, SE ALQUI- -7 .3 1Mo Vedado bain0, derech. -
EA.OSA('R, AAADOS DE CONSTRUIR LU- 8 1802 22
la modern apartment, 8,o.. pr2 mltrninoniobrfln818do. l. 6E62IDENCIA FAMlAI AR ALQUILAMOR
compuesto de terraza, sala, co- c d od do 0h2b,8c20.ni.b.o. 0208 1 .2 a da & 0cab .ll0ero.c a2 06reerenc8s,02.
,.odernn80 -m.0 ga s, 108 02 7 ,,4 088 02hab0t808n0 en $1800, muebles y rop&2 de
medor, tres cuartos, bafo mo- 1. mh 563. 0nr8e at ni8t38o y ams. la;abo interior y ban a]0 1 .ado Hy8
43' ^lurs ^yb ar nRn '17 3tel6fono. Nept,.n. 619, hnts.
derno, amplia cocina, ServiciO T. l u 8gr al0y8fres8co yee.nrl o. E-53-8438 l8. Ncln 0. .
para criados y derecho al ga- E-13. -6-9-5m, ALQIILAIoNA HABITACION P-
raje. Informan el encargado en SE ALQI1ILA APARTAMENTO: $4. 5: ue, 0 2. 8pr0p 38pr 8Ph obire olt eo. Cs.
lm-comrdor. )i eu-110,barn, i.coeln. tL rnul *emrll a pnro 18
el garaje y por el T elf. M -7566. Sa.nt 08mi88 214 0no8e 8388ee8 y 6 R T88- id .. 00 -y A n88 n8s y V88 r tudl. Pr02., I8 r
E-2120-82-1I mz. 1o Trnva y 8. 22---40-82-28 0r 08 08 20d. o.
EN ___ -- Apartamentos sin Estrenar -------
IN RESI1DENCIA PARTICULAR SmE AL. Sla-comedor. do& h.blnaclone0 0baiO ALQ1ILO HABITATION AMrLIA, BARAO
cuIi apr me oo qbfbt ,n o td lPieto.- mem n a ihodo croldo, con anexos, puede robvnar, .1--r. Ihiz siempre.
rvicl o. 1. 2. 13. 8 8 2q88. it A 3 V d d e8t88 1 0r0 1Infant., 0 2 A 0;; 160 8288028. 2 38 2 828
i~rvclo ll~e113 1, E _8 6 n .1 \'ed ,do ,it. i acall ae lterores, con elet. Al-A~etrin 120 taltosi, ud~ olnl
81. 8-2- dor. cll] 25S N 162. Vedado, entre In- $25M1 B-39-56.
BE ALQUILA APARTAMENTO: SALA- 1.8y8 Heae 0- B-4201 E-2392-84-28
comrredol.2 'r,"2 ua hos,141 ctnoa gas, p.- E-9605-92.-6 Wzo
,I.. danta 2Ca8 -8120.100.0082 2 0 -606- ~oVEDADO BAROS 4461 ENTRE It 0 01 AL.
882. S208. C8821882 182. 0880c 088800881^ 8 I; ES" INA A 0, VEDAIO. ALQLILO 8 3N quil828 c8ia l88n mu0bl8 8 0 od88r0 .,
Poy. Tr In 818 14. 1 36- 0 8depa0r8tmento do 2doo 0cuaro, a. a u lc88 8 2 0 8 3ventildo, al. .& bundiln Ver-
APARTAMENTOc: EDIFICIO JOHN. 0 2 on todo conf80.ort Se ppde8 elt o0 de 8 12 8 de 3 a 6. 0omin2os de
32d02bor- s M ,.2infamies"M-6,15 2 12.
ny, acabado de constru8r. 21 entire E-716-82-2 Mro .E-2031-14-5-mz.
14 y 16, Vedado. Frente a 23. 8n3or-
es": Tel6f: B-6030 y BO-9602. sK AL.Q[ILAN APARTAMENTOS A 14 Para matrimonios o estudiantes


0880CI 0,20 0888 P20330 222000. 02800820220' , Ai~q0LA8 r.H2028c80002800d2228182.02
E-2169-82-7 ma 8r00080t .SPacNO Ma-, e, xter I r e0e2.08 .0.0 0.08. 00. 02......... 060.. 0... 02280....
intrior-. 1 11 eq rlnl n ,do llplendld.: pre4Cln m6dico, honorable

dern. 11 as, coc0 na y calnjaprl. M ------ 81 ln'AMAR Tldfono F-53r36, -407-84-4 Mo.
agUR s empre. San N lco]as 612. s i. r IJIT;l
nqu 'ReRons... .Iom ......8. 8 '"Ji08810202020828 .... 28,00I- 2.,O F A,.,,IL.A 1UNA ..ABITACION A 0M.
0p- -221 2 -_ 08I0008 038 r d n. 0 2 rr00 as b r so o en Z po te s N Q 4 54, S a n ta&8 a n0o2 S u-
ga8 28.2d50 pesos E-2111-82-2 n r .. ET 0 ... r-2460-84-20
EDIFICI0"4 NOS. 219-212 ESQUINA -8l4. 3-400 .;Al U8LASE ....TAC0188CON CLOSET
a 11, Vedadn. So So nquil apart.- 0F2334-112-4 8Nrr%8 80.0pr0vado 0 y tin p 35ue22o p8.-
0m08ento corpu to dr: NSala, 2co edor,0 ALQUILA 8N pATAT.^MENTO SRALA tA. S DnE-- ari N0 1.do. cu0 dr Pr.
3 c t 0 0080 8o 80 lokety hall. baf88 c. 0o0 0,l-0 R alph. ). 388. 0000v2 pati028 n i0 E-2513-84428
-lnR, curt o y serw0c080 do 0 8r0do, El l pr -f ns 28 ,re8y-r00000 d MNK ALQUIA HA CA-
..l.c.rgdo i .......a M sI lnrlNO 1m0.00 N2 .8800i0 ,...... 0... .+. d y _,.. .,l . o rf 0. .. 000 .....8
-n Plroidelnte ZI u til i 8 tes 88 O' "' *vi q 2802880l00 Vlo. ` 622 80 088 n 8 88002 \0 J8n c070808,-
INo 208 28882 g-2135-82-28 r "..23206.- 2 ... ,2 3K ."62- o8888888 3]., 8.
14o 201 altos I(,
AfqVlL0OArA2TANMBTO NUEVO8MA AI2A TAMENTO
8, 1+ e2dor,,do. c ri lo u 8888888 200888d CA14A DE FAMILIA ALQUI.L 1, A
M 1 22 8 2.1.... . . ........ 28 ..888 28888282. .... .... . -d ...n t........
7708888 24.. 882 8. 0 llI ...... 33o 8282 88888
C'A ENTA 2'I( IM is I.MO 'IAIRTA rNo 8882 I8882 8 1 6828,r 06 4,0 2 4
810188 88188808828. ,288..2388 88 81 88,2 2 288.22,8 18.8.,.. M28028 MI IA VEDADO
08l008,8 l. 8 ii08882 22 08 ,lal ,,881.88 8 8 0.l 082 ,6,,l,0.I ,.8l I02+888...llooM Ldo. p
208882 8828886 228288283 8 888,828888 /VEDADO., .,8 880888888 .... .,0 .ol'
88...8. 08 20 __ it .... ... V,.,: All- I'M '..2 0 8240 1 0 8-H 't'.
00 MY.4, 5 0 8ll3l8811711 NInd A2p4 i.11 (,.181 M f1 3 0-1T
lt" yln I ,,i, ,l ryII _fl'o,2+peI~
HI Ii,,lll rlcitlld),l ,. l lU ,1 ti de l~ p tl .n ++ 24 1 I-21 64-4-211
9- 1+1, i l 1 o -t. ld p .1 1 1.. -.1.1 ST12 l2n- A NI I IfAf1
0.. 21 84film..o8.8 ..0.. 20 .. 8 ,no:,82S2288 88 -088 .h8.0......2.1 88 -o. 888a 6,Q61llr 11.A M4'IN FIAtfl liA t
r280 8,0n2 8"2I8.2.. 828888Nod, 22M", __U E-21484.0428
A.888228.,.,8_8_8_2 -_0-_0I
-, ,;, ,, ,__,______,,_ ANIMAS 559 )NTRE CAMrANARIO
hil,8.211,8 81411 800', 8828222.An82 A 8 8AI2AI 8 88i 8 2 2AI 2KI 8AR2. . ..lerlevili llSlr.e a1088111 la her8l8-
0"le 1e11 ,#1 Itn ,l ,at~t~n ~ll .. 1-,1 v .1 4. d r i 11, 4}lf .le l a h bitacteml, Waft(o iniercalndo, horn.
28. 0,l.-Io y loin.l tilo "'1 1. ......l ,,, 08f.,( l ,l 82.8,.l .8ll o.n.r l.822 2 20 2 2Inallll2Ol 1({IJ 0 -
828f8888822 808018 1' 80328,8c 8888 1 82 fot-I E-2192-84-1r oar
80- . .... 2AI 2RI'AMYI'2 06 8)0I0 8 03 0.IN AIQQUILAMOS AMP1A6 IIABITA-
A 'AIIL AMIA11.N 146 MOI)IEItNO, 22 ....... i...8, 82t 2 h. 8lo8e0 088u88 ent3l8 da812, oepeciale
11 H -1.8222 0 hi 1 '. 1". d M08r2l2r, 2 00 s.222 8l828 2218filmIr0 2 ( I o oo dos eosonnR. Co.
188(h2118 3888I 8.?ill'ell8 88288l 2+ 8- ,22o.l.,280 .8,08.libe l. ,'r. 002 8 8i2.8..... 112 3 Ida xcelo ]nl e Calle I 1 NQ 256 e08.
II' 1801188. 2 1884188i('8888 8183, 8 j m 88 .oo 8;l,8808 0 8 8 la31 28881502111N 8i2 J a 1, Vedado. Tel. F-7280
2 20 388480883200600 268NT88 8.8 2 -_____________,
23 V.821888b8-828Of.R AI.8-!8 8,A A8'A8TAM:NTO8Ailr v, I38 8888.88..1 .r28. ..... .8 Al.Q1811.81 00608.2( ArARTAMESTO 11
3 8,, 22 8.22,8,, 8888..2,,22,, ,,22y2,8,,,, *.8. .......... ... 2........... 8.0. 8800888..
81888 $ 828.82221 ,808.o' 28822 08 8 2222fi88888s028h8282 ..88888 8


( '-,17,1-(12-211
I'i.AiA MIRAMAR8 66 I NI'1111 -6X"
it. 8' y S0 18' i 8),a U 0 r8,2 88 ir88-t
do2 8 dR ri itlo lto: l -c 0A e $8or, I
,himl gi-'ridem r'ilrtos, 1'osets, Imrih,
I 1i'nlll tir no, hel'Vlrill it. erindn~ VA0
J8,8r(n'88n I888tl82 K78-21411-112-21
6--,V114-0 88,.,. NA A8 028 M' I22, "280.2I.lM a ('or 241. IA 1A IJ i


6,,8 1.80d l ArATANlolTI,.8... I.+ rt ift i11111 t ~tlll l <% T~lll 11 + i.,.lH


:30 E H2.110 211
m.8 it A .UIAN N M AC1 ... ... .8
,:8.,868111 8 228ll i. A r 8a8.0
... .., ,,o. 92 .. ... ...2822
I651 -1,8 2888: 888308 88428
33 AmTLmOwo3I IUNi A648 AAT1 )A
28808882 II 88.il82.8. d rl Jo *ll t 22 2 1188 18
li l pd l I r1m I l o>Il# exiitle lr tv lo ^I al
8002 1 82E-41,.8 h 10,,,.o-i,-13. 8] t


Apartanlontoo 88Vedlado
0.8I C,,, o 1 4E 212)", 1 1d2. h 01,28,


l0 ,1 IlnI.loo 088 82 o6 l8l8 ll
0l2280. 5il888 L2 82. 68(l 7 ,, 8 V 1d8d 0288.o ,
d88r8888 d 80l 288 184,a 3412
62 1.2I 4 Ai*-TA1A 8h N C iEI-71A LA
82 N, h2ornx,,,I',lb 28` 2880.0 088.d088
+ E7 431 ` A7 I
X A IMIleA 2. $34.00AATA
2088120 208808 ,,8,3o880 .20 288 2;,,

In" 02 r0-.. .. e :" 1104. oo E m.I a.
Ilnos lrentah '1,00 lf 1n ($84
V 1.: +, n 9-+ 7A

Apart 0 ento -Ved6o,0. 8
ol. r 1+s n "do3 3 hiblaciln: 3an
lr"Irlo crilld., ~ m rps lrlr+11b l
oi taI 5tJy v 7nllld'h e 1w' Edfl,'ioa -1.
'n N9+ 315 -11c 19 y 31 NT.9128888" 2 5I2M 882 Co. 88888 .20,-828 .82898
1 -2374-83 1
INKE A LQVI.A APA*TAMr.NTO (UAI 7160082Te 08000280200
iii I Ed/4H Iific 1 1 y -di, Vid R lla-.1
I t ebr. + 111-16,+ ... 91 ..... n,
r- di It En-d 1,2 coa-2e
I "'I". C -lll [utl rmoeNo Vi" 1 j_ .3
Al 662 E-7600 117-1 naro.
MIRAMAR
"I,1,y1 Acabad. do 1.


So28882KOI-ILY 88 88
2(22I882 entr86 088088 8,. RioNO 1
In2 t:,.8802 08808_2n-1. 0,8l.,l-80 00
"31 r Irn, Sar ol.co cloi~tri yi~mr cin
rldn garn ie ol or~l ollm oden. B-5499
+ 54 | E-40-41615-112-12 m,
2 d08808 0808n 80r80l0888, 0-042r2el iIorLINEA. 11258232 A K to VLDADO, EN
Rex eifclol ara "vndo de fa rics Ni 12

d 0818 -.1.8 d 020202 dn eo 8.0rt88. con88,r
0 l: 080 l8rf80 ,-,d 0d0d 02208088 0 J.r. 020t
cir Xjdn .. S.r11 norel Bor4.g Wa


00 20 00023-82 m-1

Apartamento Ameblardo
8888882 com08o22080 022 dos 80i00r20. Rim.
.-In&0 do ga.s200, rai.808refilieri0. 488848224
8880, 80888882 L y 27, 000200d, a6 30888 cum-
Co. 0. re8J~dl 00802021020. claJu
bora doIs UnforiddlidM-l.


E-6527-22-2'
EDIFICIO DE APAmeTAdo
Loss acabado de construir a
una cuadra do lo Cuatro CamiU
nos. Renta $10,000 al afso ($840
8 mensualesi. Tiene 28 ,aparta
mentos Precio $65,000. Infor
'mes: A-3274. Situaci6n: Santa
Marto 5 y 7 entre Belascoain y

a M r .. y E-9293-82-2 mz


MA(8NIEICO. (6INTi0CO 0084'KN8 )
282882221 658. 3'2, .. II, 2( i28 8i H, ei
i~iplle t4". \, 111 r 1911+ 117n 21122228280 LA2 KK38 0
i -l)IICI) r A I6th.0 'I
.A t-W A ,, ET i,,l.,, W 1 J

i, A .eSEa, 403 c.17 91.

MliISh I .IOY, EMP 111 127A -
--MIWIO (- s NT-d. i ,rf.Q --gar din prim3r1 npI8t8m0n-
tA1 rPtdcIrnA, tres hab 888o808s8,
8 a.818, e1('870 0i8., ( lcaent ;lr 088s.
;1l888;i8 8bulllinin p8it8,88 sala.
$5150.00, Jsl's d88 Mint r 51, 1s-
88i03t PrIncsa..
C-872 R2-20
Apartamentos Ifodcrnos
to, l-oderno, res h do. hbi2,e8. ,o
28i88 82lp ol,, i 20282822 02 22 0288 28i0a026gas.
0an 8008, 8,n88,20d2 8er ,,lo l .088 8n
$50.00, ve1 v shdel MItr n te ea, '55 1,es2.8,8e B 282 lory0.e o220n 27,i0 d


53 DEPARTAMENTOS
1I AI.QUIL.A D6rkTA^23NT2 BASN O
8 priv.do, bl,,, 2 2 m r8 onh, .C 8 7 82-2888
ldad0 C0n8ul8do N 22 28llo2.,

Oquendo 8 5. y 18 lt. InSa orn- J M 1 o,

A. m N. . ,
E-33., 82-888104 HA IrTACIONrS
.IS ALQIUILAN UAKITAMIONEO OASA
,I hod.br ;]-6 mbnrMw de-r-
i de a d C o n c o rd l N 4 1 1 q ' d p i
8nl8. 82808082 2000288020, N, N2O 2881 ,-B873.'
02328,2iR 2ed0dn 0 808- 24-27
-o ALUILECA UNR FtARAMKIUA. DVJ.
I pieza 3 y untr Cll b ital~ 52-' hbl rine
N ' h206t08n0, 6.0 8muble, 0o 82n1038o7
o '+ t do i753 oy ily154 "1 o.4 .1m 14l~


8 on 82l2. P O8 288, 2882.2, an8e 410 o 85
A 2a2o. 2-400 044 I

b i n o n t- rlo-
no uAK hombrL iAe. AMIT2 020e re8ereAL-
80.. m000808082 *i 660242, ist818 802202
-t028160Ol 0 8nq00io2 2212o 880o, i0ua 8l8en

- 4 20 plso. E8.06 -. 4-1

0880. 00 en080e Cub,, Aolulo, h20b8t.08one2
1. 2M088L8il8 1 oHIo 22S 8n2a282n08. PAReAlo
- m Idic. E-t475--211-
3 ALQUILO AMPLIA 0 VENTILADA NABI.
1608608 2 8828r120228 306 tr.0baj ii 8082.
- 0822 olo.. 222008823 410, 288000 32/ 30n.2o
a '. SInd. 1fael.. y Woa..W -mles8t.R4-
S'.: .. ltl 8-8048 03-7


IT2C1SAD 0IA0 FAMILIAR ALQUNILOAL
.a .matrev a hmrl o lx. e habn -ictei..
cla 28812atrtmon5 08%i0082muos, 02081608.l
y co02 nq2 u2l20082 06om2, ban.a 410 rl88.
4 280E 87 44-61.
RZ.-20C-4AAF -A 4


81288..888"2M8.lai8D,. 8..8,1002 po l


l.]'2 tNA 281 0620601 ri0 E525. A 20A
HE ALQOUILA ,AIniTAO('ION A OM0
8".)0 088",, 88-22 280 221l8 rrrf ente, .02
( .H..n $01, 8,88, 88td2 80por8V8..
lud..
-2544-64-21

CABNA lu1 flAM2.LA ARQIOE5AQ AM
828022002 ,0..I..82882200.8.

do I83 Ibo or l b-77B7.
4E-22 3-8 -7 4-
AI.Q11'(II.AN 1:NA ABITOC(ION (11Ah
":tS40- 481
812202 80388880, 20I1 2002082211 32 t 8082.; 00\.d8 i8888 io |1, 000008n 2 08l8.l Col,.
IIMI E-3CT; ~iiP 41l i4 -B5 iii
h t III L-ED N O Al+ Ellb Nl A DI:nil

1 082 n& 20 0808 08000020 08
SE1II}ENCUILA OC P RARTICULAR NI.CASADo AON Am rica YTuTLAiAM
I Ave 16ads Rept A 156
,loand, 88. Nor 020 188 88.on8e8m
conel en itnlicabiadc tnor cod.d. Tro
pain pris i U iar dvsu

E-84 =- $411 m
A Pir 1n0n.418A UNd828 61. ^rA,
,E-10--4 2
"'AO. Ar OA1, **Q Ai1., Al
Z-2225-A4 2


dun~~ pd- o or Ai.r.l I-30 o.
95 NAVES LOCALES
ADM ITO I0IO8 6CION ALAQUILKI 0NA
"qey ckero, en constnicc6n Celle Col6r
238880a P (7el -.. e d0i80 o. 0 dr282e2 8
I at E-34s-85-9 m
AS CID N 88I L CA 1L. 6N84 IO y0l21:
324.0 LUydo. 8-9861-2-
SE ALQUILA LOCAL PRE
parade para PeluEqueria d
Sehoras, en $60 mensuales, e
edificio Ave. America, esquin
a Ave. Aliados, Reparto Am
pdIC6n Alturas de. Mirama
nforman B-3588. Puede vers
cn el eencargado.
8-4048I-E8811 20

PRADONo.
S.Re at me entrsto del local quo mid
0.0M2. par. o0i20602 0. lorm0. 22 e1.l

ALQUILO LOCAL
Pr6xl00.o- Curo Cmino&,. 0c8p0eida
M m28 0 pr.0o2po ar. Ind80 rl.o. 8imack
808800820 Lindero No 120.
E-1395-95- 6 M
""0AD. 1s CAKE 22345 A .13 AL
qluilloloc"l proplo pare. orein
m080n,. ofi8n d, 822ustr182 010. Liau
3ul IIl0nca 0apI 1t TelO T -.04S.
: 82-21851-60-2

MAGNIFICO SOTANO
A 0 0u2rent 02metro2 de la calle Infant
8 8288Claro y ventlado, 950 metro cuadr1
00do, d. 2uperf808.0 Ed/iolio de 0part0.8e2
toI call, 25 N9 162. entire Inf n t & y Cal
0, Vedado. B6-421 B-51V7.
X-1848-112- 1m
OFIC[NAS
BE A unLA t APARTAXENTO FIV
p- 0 01. 00 20E 00mpedradoN 0 44
21to&, entire Aguacat0 2 Compostels.
Z-204-18-


r.- -- .....l........ ba- ^^curaay M. Rod.... i a e L-. 11 COC1NERAS COCINEROS ita *. ,ee references de
e .21, 'uarto, ba2o y524 06 03 16.2, l--]8", To ga 08087081mu 1tras blusas. 28A0hu, oPa.
e'W. garje, 12 equn 13 .00.13 93 LU-5ANO sado. caladoDe 3 a 6 p m GLI PE^-EKS asacc I. Pr pr
F-234-90 8. -2 3 LUYANO E-2024-109-12 mar.EN GLISH SPEAKING MAN SEEK 8
n 88.8t80 0a cookw ith 8820080200 OSal0a0 i f X-5245
440.00 SE ALQUILA $40.00r
e.ro de AIl--020.-A 0. SE00- SEALQUIL2 EN 50 CALZA^DA DE 114 AGENTES VENDEDORES Cban .Speakrg englh PhoneE-206-131 -
14. Al 18020de8 Aoar. ePort re 2 28. 8, y Luyan6:,un piso altos, dos cuartos, B- 231 Dora E-1804-118 -28 0- 0 2 -
I$.~~~ Al ad.d] com oeil.oar-.oedra ............. 159SOLA DE CGOLR. 0orZW
Z- e0aro.. 08in., 4ha8o complex to y liadro, e-ocina d 2e gas. eomedor. sal. Todo NOCEfITAMO3 AGENT0 2 DR AMBOS IREc8S6 M0'C0AC0A DE COLOR, 0PA-5 02 d 88" 0-,80 00622a4 46 __ft
0 Infor1n2 2 2a do 200me0 4I. ".Dr. Gu-880evo0 8gu88 lempre Informeos en P1 0exs 8150'. 0ie comsn8 No 080en.re de r- cu.er0 o r-d.Due- p-808000 n 0080 20008082 8r 0 0 8 al uU4140
tit4rrez Tell. M-9416 I-122.8 E 8 7 4 apartlmen o 4 al final de la escall- 25 f2o0 : 3 N9 805. A y B. Vedado horse Tiene referenca0 0 SeAor Rodngtuez1 I-3N352 1 y 25p8 4 T8, e'. o r.8 o "V20
.-28 Z-829-90-8 nata. Precio $60. E-2117-93-28 2 .. E-0i.3-848-8 8r208 E-2375-0 19-23 .


I


r


)IARIO DE LA MARINA.-MARTES. 28 DE FEBRERO DE 1950 PAGINA TREINTA Y LW U

ALQUILERES ALOU 0 I LEJ E S A I U I LERES SESOLICITAN SEOFRECEN
56 OFIC.NAS 0 MARLANAO REPARTOS 94 LAWTON BATISTA 114 AGENTS VENDEDORES i11s COCINERWAS C.JNER
JARDIN. FLOaErlIA, CENTRILCO. FREN. CASA COMODA., rRSFCA. MOIDERNA. A AI.QUILO CASA MODERNA G IK 68. ( 2 psi8 ,' 8 8oot8 % 1081et 4Rii 0A8r, 8r1i31. l CO' I IA0. ,I 0*l 0.' fA-,COERAf
t.o Cap0l0 Ar ll ocal 8dea lpar0 0 l8 l p.- 086o0388 088n 0d8e8l8882 de R 0te, 0 Y dl patio 0 0cen08e 8 ta 8o d e1 0322t00 ..... .., i..' ,08, r;",.r' o' 268 0. / 0. 22A .I t ,
Ile .... . e illl. . t...p q.... a... 'rfl" ... .d. .. s x a o l tr aa o d +a .. . . ....7 : ', '"',N ; ,...I, '..7ph.t-. ...I A".. -to 1.
q.n call. 0etc por e bar8ar0 0023.,2e 8 o" '"'882 be-o, 88 8 ,S0020880n 0i8.e d0 02 n .2 ." , '. :' '8 2 .' : .... 2. 3,0 02" 3.2.I 880.... 020 -
No d. 080. ch 8n20 i r lotor,,- e 8 lm o 0 8 0 20 E-009-2 0-3 Nlzn a So lo, av n 08480858,,a}0,: r,,-'," 280.,8, ,.r2, 2 .-2' 8. .20.-,2 -.2020 882 ii 8 ,
082t0 C80 Aoo1 Ol~lol<88d2210 02, 3(8r888 toOardenas. Bnh eg28 E4 208 o,' 2 .22080 8 8.822 '0 I,2 88.0 6,28888.2I


AL.QMI~rl^rl*A 0 1488t~l~7 Mo*A ALQ08I LO CAS UZU DUNIA5 TOD 888 Llooo 0388 M" ,do F,o-.-.. 88",2:"<.200222 lo ""^,; -^, 8.^r '"'"
UA I ' 2tT DENTAL. t CONFORTA'- 'L E 888880 83, 2828dor 0-,2 88 1_pe_,_ h_ ;_ C__C N
Uniclad Se ,cl o. IrIfllJIeN rouli, jlain rjramp~ldor.
28.388828282008 ...38800022 tf. W.'. A.. 8280828 888,800..... 0..... 8. ... R..-- ALQUILERES VARIOS.A .. ..... .. ..... .... ... t...:r 2.44- _0 ",12.1 8.28
0almer8. 0 8 2 1 -728- 0880 8 028888088880 Aa... .. ,,. . f ,. . .. .. O
aQuita. enlmto'rnrsailerons. Dr. V-10desA.- dr+ onl!t modp-n:-. KI~t-9 LQ IE E A ISM 8Al F 3192
to]/], Campanario y San ltafael A-7828 Ila rs l p ela t+-l'G
02510-1022 y.. '. I,-a-201 San Miguel de los Bafos I _. _... _..._ .. .. ,, OFREC- -SFi. -iA-N mFICA CO
ALQUILO SALA CON BALCON A IA L A C SAO ER Ar8. oa ,a r rl-, 2.no 1.88 -0 |.t 1., .N. .6 s. IV-N 8... .70,3 0 'er, 8 '.I- ,.T i 0e erer, a.1,c .L'. .ia0 ol
~lle 0p rim er plao 8 0exclus l n-or it ep... p ar L I 0A 88882 0i8ac 88 n. 1,4 g I i8 0 el r 8 portal. 7a, 2 2 8 8 .. C, .far 1120 0r 8,1V 1 U E d8 o01
o0c0ln0 TeJadllf 0 2 de C0 onp2 l a2 2 ,Haban 8 En 15 N 112, Almen dares. < 2 do t"A0822- 8 0 2. 0408 88y 0Art 0 ,-i- 0-I.-0iii88 20 8887 8 rero 0232 U8.8 58
gcon telfon8.Se doa., n y e3iinl l eeleo 022 d0 0 8 do a001o8 mb82 )I pa0ndo02 2 S 8nor08 82002 0 p8 8 J I ale r8,.2i.2 0 rime ----.111-2


----- _HA AMA -- r-- : de' 1p. 1""70 "t',,,,i y pat. Jo r tic ,Y NQ* .*** ; *:* ,**-1 231.U M A M D S A
W-0282. E-24 A9-8 -28 80 08tt .E 2r 02888822 1nM .d 2 2 8 2. 8 Informal, del- Sosr_ _A-1054) M-._ __..-,,,_____,___,o_
08 0282082A oOll02"'^12Y. SE'' ALQUILA .*"^ ^^ 99 82 8.008808810 DE ALQ 008ER8 8 ,.'' 0 ;'; 2080 88-:.""66.,..2. 88.02 2.2.02.22038823 ,.238 2.20
_A_ _T__K__ .___ o do- 8 SR 20880 22 <23'0 861 "OIRCESE CO(1 .'I ERA CON RUT-


irede ;a glbl -o ., aal bmn e..np n, ei te______ K l fo-n o -S9R--, ^ j^ 1il ~ O U E -0 -1 ",A ,A V ,]1 -'..';, . '.' '.l,e j e I... ',, '. t,*'ll'l ',,ir. ', "J '.. I. t.r -o y m -
MAGNn"ICOn DE.4ARTAM.NTOS AR 0i 228328388208282 4 2 i, lI08.8T,., .. 2.,, ,, 8 -0 2 .

ot dlcna (n t e 88 palace r Pedroso,0 C ba6 4 I 029-90-28 Qt 1,0 CA IT^ MASM .TI EE8IA
r et. A nft8 .t 0 pri8 022 d.0 e 0 t ld . l o, IB e.oln I '" 22 -119 2l
80, $70. Ve8l2. -,.-3edt... .... 288 2 .. SE 8 .ALQ L A ,; d $4.2. , . _
Cre Lt-A olA in 8 2 8ntes,21.08.0 8 1288Il8 3 L2 L Cd r ',CAiRC.I --A A. 086 Ql.8^IEN8 D, iF I.qU 10C -O572-11FRO oNES
de ...iqlo n l^ome ca len. '0888. 8880208208,O l .0 2,OOMIRAMAR 880n2, 0... 6. . 8c8p888 8 .. _;_____________IS ALQUrLAltS V-r- ___,_n___-_________ ________ r\\1.0 ,,a,. 208 -.O.2880 1l00O
EOFICINAS 2 ,.b28.17 ...8.0 bdo.S tA.Aoe 0006.26 pal281 .. ... E1+ ALQUIOA OAR^ ,A 3; A PA 8 ,, .28,""0" "Spe.8' 0.0 0'30088' 2-2 68026'


lada C ~ ~ ~ ~ erl. ompupnt de+ ct~alt. ylr AM^^vLA^A^ I^ri^T doT A l renA,del ATIFa CAD K1 UIENa ,'l del F4 .:. ,,, ,, n,.-.l ." i~,. ?.- ** r.- "**"*I >ono m

Se~ alqi la T locles. Edi ici t rrfndi, Inrslrtdo, anrloe.yrrl~llrr no il- l~tabui +'3 abl ns Ire litar aom ed l. '. '.' '"" 't,'",' '" ( l M +-t L N C ~ i
dide. ,,,, .h n e l ,,p .. x ... d a1.Al- A m erica,, dtr I or ,.t e 0, as ; ,O1o E."-.' o . n r.Slll. 12 M A NIODO R A


E 2433 M er cad A 02re 8dal> 0d pid 0.0n2r 0-818 2 20 ne. es- dE -731 08, 10080.8 1- .00 0279 4 '12 ,.a. ,0 or A
O b r a pN a 1Ii, rb.. A.n o " " c.l, : % ,, . .. t r I.. 2 .. F.-, I-%l I t EA K Io F -'a i-
I . . : . . d . . 1 1. .. . ' ., r^ .' r


S e H B N 0e t 8. . .. ..88 '. ..".2 0 y d ;08, ..d. 1 "- ... ..:. d i 'e hIn8o8. .. . 1 1 5 .. ... ... C. .

SE AIQUILIA '1;,85A CASA,; '" ."'" ?'.."' "LA250 M A A N ER18877 l 0 8702K 00I^ 2t ~ ^ l 888 oj ;': CO *I* .L.^l .? MD IST AS^' ^
-----7-- Hb- 1 1 4 e r e d,, r r, esrlnr.' s r .n dAl- 4298. 1i 3' 1 : .. . . .... . .
080 .... r0. .2 802022 o S A P A 220. 0 0.. .. I .. '.....r.... 2.3- -62 E R O
C EAS 90oA t0 888ATSNA 81 A0 ED,1FI1 OI EN1AL DER IN A S. S. ..... ...AR... EN .S . 11CA' 'RT 2..... ... "A -

Toll A 7 h7. t 888t5 8-3 1 ldo, en8,2O 2. sc80 ori08 n Alro.a2 2%0 9 u ,,d o lnlrmi fe u ....,p ""%..6'' .., ae

22u,0208. 00i0,8n8o0l 3o.0080 88n.0 0 l208. a -082 .8n SE DA REGALIA POR 'N. .- M .11 -28 T`1 B 1 83.-....3r en
HABANA c ed cr, riresn d I trtos,rad. cir tn '"" A. E2 1"-AaF -
.. r 8....8. bod...o 08o,-,8 3388 c888, En'r Sasa po 82 ]a Habana, par ',:' .......,e.___________ __ _:r. _ ,
I8 02 .A O ori e "2822 3, 82 02808 08000 0 p, IB 00 $I -VAnA - ... 8 d *i l EW I S 8i lAR A .
n, c...2.. 8,. C.1 0. eN8 ..ol.r > 0r. 0884 .. ..8 a fam iia. In or a cata mo l ld e -. ..-_. _ I -_ ...-. .r r 0 2 do3 ( 2 (I
8I T lon .i r lo I8 .. '..- $0I 0 .0 -0282 8 203 0 S a. C1. 7.1e o n i pO r l da ... 1. $ a .r. .... I ... 8 2 2 ..
88822712281l8 08 .....88, 04. 3008 -8 81-98.8' .. ..... .. 2.... .. r'-0 ... l. 020,, 4. ,2. hsa,.
Te'f. A -77 7. fils R n tm'tl- v r i 99. 1, ra\e ~ : ,ter , i0Ai 2L828o.. 281084 87 l -. J0 0 I 2v z. 884. ---- 0 Ve-dad,- aI lreo lded ore8 ha. 0' 8A 10i0 82.-l2 i 122i .
8E8108 8i28 08 88I80 8 d8, t 088.8B-731. NA8oUNA8808 8P1 8 2 2 3 0 0 8 P -A R


"____________ _______ _"* A.I,.0 800182082888800, 3288. 0881 1882b88.d P 8828 70 8 8 l F 1+ lrd alda e tea "-. i ,+4+ ih I 8' Ii 1. 2 2 iI 0 881 I0I~ 0802 OO3."lJ r eoa,43~ll ff 20 l~f'l 2222222880. 8I
088888e8 0co ne2. 2~12.,1hIa0l. no 838828 -,-0-90-3-nr 882E L)R A.R1 O. LA MAPIO L . .. ..1.. 82,... 1.14 n-1mo -1
t',Ha d lad& e aua abp dso t, e lo-_C N c s nts H b n ,p ra -., I. M ll8ill8B02. r0itm 2em i 2.. g,2 N 8 l.. '0e A1 tlu A LTOS EN .V 20 A- LAA E-R7 r6'
081 U-7o 0 1,1i p $90,, 1 L.... llo-8d8,81 ...8 .... .. 0 ,.... de ,..... 1088 ...... 0 ...... ABl, o ....... .....- IAV AD S
0$, "]O8B-348.28. ,,6 8888.r P, v. 615 7, 01b208.,.,n t. 818.t' O 0 .I 2 C C 0.8, 8 0 8 I nO 2 D en d dr e 2 ,.8 8 r 5 883i 0 0 cc ilV m.

^2 24 U V K1H 7. N K M N I I l,, .+ ln .r '1 T el{, ,,, -,,r 7. M arlall a,, lal. o ^ p Ma l pte ^ a 'el4 llll 'hl+ J'e ------I-l--------V---e--re--M I----- a l O FR C E ~ S R T A a E A L & F CTN -
528. A .QU O S .A LQU8ILA ('AI,LE 4 2R3 6 8.. vA o Ili. -t3 de oo a 7 .. .. . 8 ; In, 22.0 6 0800 t;lM28 1 .4I 44 A2n542.
0 2282,,|, ,. 32 3 2 h20880l8. 22,,,l. 228 8]. 80 0 88lnr 0888.di, 88202cl. do028 82L8 E-228.8 8E A.2 ,,01 -8'8i 0.0" 8 nu i .0... 2 0. 1 .. -_ 8i 821e 888202 2 r3 80
,l'. d0 + 02 lr,0E 43,' 0 '. .'o-2n' 020. 8l, 881m08'0' 02,,808. abaalna. 00088n0 d 82. 0.888. r __at, ri"io .- i-l, -. B E . 1 2 2 T U CO 8 EX,
_lrl _._ _A n DOB P e- .y_,o' r -.do, 24a: ar nat_ 1-bn. 1,11 1bn a It 028 I .- r 1. l. I Tir J11 OWVS4-1
,. 8 ,8 ..8 l .. r 3 M0 ,, n ,S .." T eol.o o -, 1 -8 A, 0 .882 0 t l 4. t .0. ....2 o do,, 'aIo ,0 8 i.8... 2 101 PERDIDAS . -p .. H ..-
rJ- i e -,1. -ball lopIe"l 1 Bn ra, e.- II W) 4o n 1L


.. Co-d-- p yC amn ... 17.. ...." do A P tA 'ION DE 1M N ^ A ^ VE 0, -,.... ... MAN Anrr A ... ... ,, .. .. "'' : ,'',:,.'' f F' SE-[ C&~ iFH EC E *_ __ _------ i 2Ln 22J ipi
c .... . . A e d ... . I .. ... 1 s> A... .C, +.' ..A i, rlecis a C mponar no 81 a cla,, iilm.[ ro.i +ci].rdinr Llv e p n nco.b Dx ia ,U3 da, lne s 2: Sn tud j f y T,+.* .,e. 18 C 1 D S C I D S---------

]ad cmed r. comu esart de ball am~- AK'I-AD .IWM-LT ME I"TME A - -...T r-- A F r>> A ' "> **** d Du io n p i cr i
00 r .l Fi rLa s 8 -.0 0L I 11.0 AL TOISA 02818 S A.LA, SALA- 1786co r A 20 80 .1 888 42 :It ,,8 4 8 6 8, c~4,,; 2 E 1 0I_ 8 od o r, ba80o En os a02a200202082.2282. 2080060, 8 000828f80 L2enItAles, r r0R A ^ IE .'DF '',,',0n-.-... R. 0 8888,p 1>E1 8,-. 0,' 8, ot C o o tr o.
8 8. tora n en a m sma N ue 0 2. P 2 .8, 8p8sd' 0l000 8 24, 3rr 2donds. 28 V a i p ,eMei poci n M arl .; ., 0 ... tr 8 ', i ..- .8.86202 pll n'0,0A aI 6 lKrC.'. E L 8.J
00 ". portal, ........ l2,8l,28l0', 8888828888 0. 822 . Anrteatro.
,-8y8vese a j 0ntos .t oa 0 8aa 0. -3008 0,,18 ,8 ,,8.8. 0.,,2,S ,0. 8-88I, m8 0-
-rl .1 4 r :', d'.-I.e ,,, + 1
-so a r.- AoSi A M PiA- 25 en I EonN, a 0 r e. B au "i 8 lo m3 on8ar24 82.8 88. 8 8 l A1 R. IT- Io' l B a,. o

de 0 Aqt 0an0 A ltos, do S erno co82 8 n00 088 0' p n,.AM e000 7 1 A l.- b labl s Mreg568a r88a8 d0G .. ...8.2 0'.... .. .L ** i" i L,88,1 2C o 0r,51. 3K A o M I-
80 34 rcm d r 02-n 88 20 242-88 7 21 47 nt 82 Te2 B-612 289 7. N 02__A.RAi-n1ADO IE-2 0. -L ... 288880 *-0 8 '2 0 28 80.08661 lJ. 58 el 08202 12l b *6
3...2 80,'0 0 8 8 8 0 1 8 0 0 8 8 8 2 2 .2--8 2 I, 0 -27 5 .1 S S O I C T W M 7 4318 8 1 8 1 8 .1. c a, m2 d3 r '. 8. p r e-8 2
E.l .. ...,... 7 A LIQS. 8 2 10288 8 A EN A C0OlE 4r,,DI., ., Md H7. ... para] 81881A8r n n dcI ...ao. 58 6 F 6.. c i _at


- q~ m e: (. G rr d o M 1f' ~l y A ] m l 1e 1 L % I hl________T____V_^ t__ Y ^ ^ ^ , i ^ w i, fj, Tvea N, O I H L E I,-B C S O B i mel n '" I n dI I .IIr ..
-I7....7-87x d "8 ,. ...-a, 0L8. 222, 2, A tol- 108 U -1 288... 12N1 .i, .88 .... 2. ...6 ...... . r, e ro l R l2'EFER E mA B -
1,--2 ocd ,, 3'4, -.i+, po0 .0o olot.lu I9. r 228- la'..882
C .. A ,hrl. .1. 2-o, 241deG-- ,-o .p1 t "lAdMN---,, ,i 28888,ee 8 62202 1 8 Oi CItOIUWOF
are2, 632.2 f 022.0088Tell:82.,8,l Ait- 8,.--o-., b .al, -at,,o,,-o3n du108- )'00rUtA..

'8A.22 IIA2 I 1.PRO D Altoso 0 a P-283.-230085q128Epd Olee o yIlllJIT O e .1:]11 i. 888,r 5~g 0.528n 46dlr~ A I+113211

02008E 2 023888288 28. 82 EN8828l E E O L Ol. 8 -2. *__nl_ t l _oc_ _3ll r. 262.D
1 do 08 4jm 2282, 'A N R 273 I8 00M 683 E 1-0i2l 41rA EOL ICIT R NA ESO OCA DFNIIFIRoP-6nder114 m,1r 4 L8F, o *,e R r .IlB-1`n re0. 00228 Rol 1561


A-inotir*ci. S-4.'- I A AI"''A23o eE 1902 rI 2 ri'ed o ...hra' d e nprl .. c r no d- I re. r- 1'- I.F 1 mlrlm
*d....no. . -.. . .........---.........--.... ..... on b.1 *-ch ... m.... i n 0 +l+l+ + rni oo
22 2,,.,eq. 0200.,0022828083,rf n 28,88288 U1-l2....d.t ,o 8et8.81,2 RR 80802, i.8-18 A N PALA11NO 2 fir m .o A 88 I-,I8I8 o 'A I-, .Il -a .0.-l
C;1- -- P 9 1 2 ,,E0--,A t8 2 6 0 0 I811118 821.5 .. B4 28l8lIdo p 0,-0 .' -880 280 -. 8.-h o *e. 1. 1itho rt8 8i ,oi8 m a fi..- orL .,-0l0 8 ,l r0 t i3 8 C I-K,.- ,K L-. C O
A 2 o IAo. 22 02 D 4 r.8'2, AI.88I88 8880C28Y BA O 1088NIA 22 l rl8 pd ol 2il ,2 llo nL I A l: 0.8.. 82'.01 E21-28 .1- :5A.
1 ,8 2 b4 y .8 8A R2N A A.A .' 0nh08Cvi aCa-s.0 0D2 -I. 282__,202,0.23DO n I__lorman ___150-SR- _105_8. .. 1 a. 8 0 -0,8 S 8220 8828o8 p 0BI0 u8
L888..2~a i.... ..y ,e,. ..... il ,.,, 08.... 0822,1' 0i+, 0 ... 12,, 802-8...... 88262.c8 o. o0- 88-- 03 6 SOCIOS 22- ; 2, 008


...... .... t 2 ALTOS, 880 288... .. ocn 002e 103 C88 R8 AS M OD10- S s-.0 27 0 PE IL OFIIN TAOL A APAO I C LE U
SED AIC UIO I 8.E28 8ra8l88. 2p 8l 8 1'8Nt,8F. saa 0200. p 88 '0rd. a0 1 82or -io .4s y
1o2l,, r.r denl2t 2838888 8A2u d Ad P. e" clrr, o r c g 'eq f- 1 O I-,('ITAN ",AI)R0 828,22. .. c--0.- r ,..8 2, .A ,, 1,.-,---, 2 8 E -.10 TA O 0 pa ra.708

l an. o c o e ( l .1.. ll vl nor.om c o., i ,o '" "1' A N, 5 6 2 e' I I n1 1 CEl- en f e 'll d n ..rc hr l p l i nta-
70 EeDsq.O 8 ,8,.... 28 20680 l0r 2 0 62 AB6..I .1r- 0 ld0 9 20.. 2o. 8,. 00800 2d ...2 8 .0 [.... t 8 0; ,
8 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o rn,, ., 23h 8088.088 8808, 0880 .. 22 l2.2 ga0 r00828.8200 11alto 00288 horn .8 A 88 .00 0.0


0682ad8l8, 08 822222 r8-,.. 03 8. .o116 2 O a 5
li8.182 de 8t-80088 2888.828 8820022. 908888818 103 CRI AE-I 1 III I JD TN M .'llB.
Se A SqiA A UBnA DI I I E I FN I L D' AAltosR^BA.IARA ItEN 53 (11 MP RT Y "- B'I. E---- I ER 1.ts -A.,, a eefn r535 oAuoMt
SSao & BDA E M.3 u ,e A p c n Atuas82220d r802.DA. e 2ohut 32r2d ..........I ,.-
4.0. I.88 28 082 022882 0288080828. 8288888821 0,20,,P48ASOC O 127 OPE ARIO -'PREN ICEn y eneat0.. 2 80 .4..102 0 q . ... 820ONi.rl8.3..l 882l,_,8'28ll0',er,0lop8.rr ,.
8 1117-2110.m88,8 1A 8 0.881828 o8 a ... -318 8 026803 012-0I8H841. ..2%H 8 167 031425 22m a
AO.do^P 8J2 ..=,,+o6t. 802".... l 2.,,,8."58882. .... 8,ro" ,, de Mlrlltnar on Ave. America 0. 088 288d1penab8 38800 300 n0g8 ._.w ,' f,,'o, [u ,.00 ,jn780.0 htl.,_,, 88er.,,,..8812. ~ ~ N A
2232210222882203088 i0 00.20 2888880 pr. esq. a A'eo. Ahlados, una cuadra -f reonco n rbImnoD' 28a8l
3.2.0 tA0 t.88 .... d, 8888002202820 p,0820-1 do 21. l)o 00 cuatr I cuartos, uartn nero_3 04, e,8td e 51a. y 7mai. M ....... .! 2282l33.2 ....... ... 3 a80.r, oa. EXPERTO TAQU iGRAFO IN-
2 n ( 82286 ,888 l. M.. 828 0.82. '{.+!1+o411111~ E-177"8 i28' 880 :. [ I, 1 '8-)J l P :t .11" I 8.
S~vl"erena Mled lI .J, do c0'2ado, 2 terrazas, Jlv -o l..s-e~paniol co~rresponsa] trl
1 0 2144. 2 16" 2. SdErHc21na, p o ;h NECESITA UINA M U -II A .-'19-116.21 "-
--2U874112...... 8 0 do ..... -1.. 82223 rotpo08,,,8 .1...... O _I0 ; $20 B000 tr cnblid ard. er cend
8.022, 820288. c~t..o .. eroh'8o ,, ,l2,8d,,, dlente do seO-viCIOS Ilay garage Ma888a,,c., do 8.iono, 233. 1))Orb l ~L U p 8100r88 A5-4l71. -
x- Ooho 30 8208 88,8re 28 y 8828.81 "--8 i 8-8 BI Il 108 ,07
6138. Tell8. 0-5415 I,.l ._'. ,, elovador. Puede verse a todas r 8 I82.8n=-2
.0L8,1818.O 02886260 88 al0.t71.88O 080D8. horas con el encargado. Inf'or- 0E8 SOIICITA [aNA CRIA A- 80- Pa8 8 a l1 ,2.,8 de r0e7C,- o, r.D210 2 A9O3 22C1K6t84C lA. .
pe8te8N11 1 0. do oo88e0dor; 0080 I',,ed,6 Lp, er4, l eI 08 ar'8 a,,tpllO. -61,)28 020622el r e S 8 .9r e
0lo.88. 81,263, 0008088 trl..1 r- man: p-O588. refeoencia. do ca22 partrular. .8-3. rl3 m 1,d 0020808282 no 2026R C .
o0. 088888r 0088on Tel~t do o-13 88E-4 2 8029-028 08 888 8*2da8. B-5640, 8-0875' 888838 pros2pero. so ct ',-,', cor 82,amOS- o 820m2t8re3 8888002028822 28t21282-"
sO.et, do e rvl-lo c F ygup .. ricz u x rim S ~ r
3 83 2222co And ren,,1 de $2 ,i0 Ex,:elenlte 0,.y.- 0080884222. 3.8680.
,, 0 60 66 0862 8 8 -$I, 8- 02,8 .14A20026 COClNERAS -COCINEROS ,,p,,r n,.lad para Ijr,8 8. 0r,.ren-
8 o -410.880 8 23. 0082882e.Al- SOCIOS E : 91(111 is
82. 88 0 28 28 00 ..8tw8'.8p00 .88 8 0. 1 03 .8 08 0 20 2 [1b7N lE.r.. Irl28 0.0 24en302-8I8
h822 26 l elol"l r o-[1r' o, SOLICITO SEIORA MEDIANS 88I'.' 88l832, 1-l .bana. ,-4 ..
82AD 00818., c0.211. 382.P1. 505 4,.23.% '8.. ".M8. 84.020 .18A80. 818068 odn d ,,; o .e.pe ..en ..a (80002 0T.88.2... E-.I 4. 2-l A6-28 2 8O2 E r E 1-.IS
E11050.01802,, lord.1118-4-11 18882 M ...... ..... + 8 ppar. Resrencla 88008 h .... E A
Cdftu l ASA AM e BLAA, coIFICIO RES. ENCIlL DE i FA-<1,A] ts r'8 a ] j/" am. C lemene.16.. La.

il.8, y o..' t-v del088322 8,l8l 22e8Alel8mer Calr e 10 No 22 8300 p888n Miii.il,8, 02688.802 ., 80r22888800o medico.
t02.l,0dor 8* 8le02 2888. 8toJL2.8 88828 88,0t8, h0- MIRAMAR 8-8793-804 -'8.i.,.' _.4OLI3CiTO 0.3 BO0022RE CONOCE- no2r,81+r.o2.a84 0 n~t E A209sar9- en ...
I d8 ia 88 ,202,. .82 8_I-8E 22882 288. 8 882 08e 88882 r0d88 t 88h 8 SOLICITA ble COCI t -ERfn.20-22 2 j., c 8.2'e r2a0t. 318..- I 3 E-2__.129.2 _11__ .
it_1- 1. -18802,.0esq.2a v e.b8ld,-. ,200u2nit,,. h .8,t do 5.a. Inform88 8 8 ,a828878."20e8'.at8r2:80.60.
E ] 40d -1 -8ta n it d -, 2r M~ ro l.- d e l2 D e c t rol le rto+ ( s~~a a, tu a r t n i eo 6 n t -.5t .. 7 n a M ,,i u r a 'aX P[ !IR A Q N

6.-2.. d 09i.4 0 2[,..8 2.0 0 5'4 28 8.0. ..... ..... ..... . . 08,p ...I,; ,.e r,- tr G A 1 3 ,'
ei L roU.I M OD-II lOtpin.A T de crnpiadu+(os, 2 g blllr t .111/, ivin -g. . g a3 rlrrla'.n -- +-, -,,lafiol core, 1".1 tr
10 344 a 2 ro 1ad onia~edo2, co, e porchSE N C S A U A 62
AX ALQU. LA ... n .... 2200 AL T 88.88..408color,2p'a .r8li8t.arOena88880022 n .... 8 ,- 3 ., .8 ;:..'. 82 08 .]2.8. t'Il- I -d 82-.2 --x8
to, 2 2d 8 t2.88.. 0828 0,; d0.c I... I.,, ','d.8.. 9' 228,2 86 28 p808 088t08m an8 R e nolao dest o
,A arJc;E `2" in e de s r iio ly gr,- -5pare an marlmad omez23. R trni ',- -- ( r
s. O88 ______272880'y 788 lor, 0.,2 1-3 SOCIORT CON $2090A0PSOA 082222 6 P.00 82065d4371.jg
.).ti .. -.':.'-8-, e3e8088.88'll verse a t d o *,3 __o_.E-do Iw,-b98',d 8800028 Sr1C2.8
0882 ..... 2 ......... ... J... ...... ... AI,QlII.,O (8A0208 88A6A-(OMED ', doo N.0 22 ..... Sat o... Rop..o... ... ..8OOR ,DA 0.2PARA PERSO NAo drr'r4'0'a-2971- 22r-2om .._b
88 nl+ .[A452L C" I L I'T ; PLAN- 888H8,,8.2,0810lst. 0888 ornos Marlanan. 88,;, ,,:,. .1 8'.28.. ,-,0.828 ,:, 1.i ,a2 . ............. ..____ "___
8762. 880888 8od88 holao 00e8 100888088 8-20821.81.',o '8802 -fC4-"0r 801l,',3l.. 2.u18 0 r3e0e008r;. Se 2861608 t"2A 2022T'CTKUIZI JOVUllS.
*. 2 2l '821887 2 8,,,, 8881 28888,0808888 4 ntr 8 8y888l o0 La l ra Vta- -+ "..rc 'l. 2088 ,.r2,18 08,-88 r~~a "r.i0818 088replrlKl+"n ii.r08il02i pi20322022183
V,,8d, J8082 n80 0 .... 02822 828 28. 8-2259-6-2 SE SOLICITA COClNER 8.00 a,.ra o.ie.8.0, Teeo r._-.. i 0268 i .80 T8.ne 8888.000l822. 0--
888,880m83 v8. 2280r 8 0 .80280 828ll2 8' dAIA Pir2 0 0rt.2de0. ,m dor lCo n ... 8 0.8.4.887 21m 070i oe n .3
ca822 8l28..1 h N9m an,82.,8d4212a2. 68s oa ..oDo,. 08.A ,,.88,, 0 J R 20 A18280 02 -2r02 e1 enool Cll002880 3,1.n8 082200 0 I EAOR MEOIC .-I
c. p lo arllal, y oe-Irm 1 d,, 100 y 90 p. .- fedre, ias de Collinsy sran'In ('1dimd1+1+ 2dim II./plrUnorms usb L Cut.


r-TJn I l 8280000828088, 08d.. .08,1888,888 08 .2 88, 0008,2 888208 ..t8,d88er. 08,0T80200 0000, 080..e.r.-88. 144H0B E-TO
6, 888r03,1 .000,-1o. 28 8-,8 8 0,. 20.0+0 080 e l 8NHodrgez UTI L
2S ALQILO CSA: VEADO, ALLE LOCA]Ke A ARAD 7 DR COINN: 1J4nC C NEAS - COC]i t qI HNER OJf S1
0-200888088088,02.1. 8 IO- i l. V.3 0. Ctl 1 lc Ny 20 8220 81t.8Ai-2,818828128088 ,08o6.l r..0o,85 0,82 i 02882 20, 6
I .1 N 9. e 3 ie ]7 i .19, xa la. ido are.... ....... c md or....... ...Ill.. ne...b.. ... . .t.r,-,,! .E :-~~l; r .', .. ,l +,-.jal .... ', ..... 4' E N 1 D. U?1143 add SO r lmor : r.-i 4
_8 it%..E$'lad" 2il0828, I8822do88883884, 0812800 RA D oR 23 0 8018..'l, 0200.. 8 22 0 0888.08880.2.1.* r.2..
i,.cua to, c me or, ba~fo com l ho d r d 1sgrl. aho vo et. c oe -art d~,oeld.e 25l dp ... . 1',L l" i-i .,, rN. p~erviarlm o mocin dll inohm@
N aASE.401e 7 Y 19 ] 2-20-n 10U-4822E-2421 1n-Npara n 8,8d. oso p 0 ... ... '",- 00,82 28
- 88 No 269, ,08l00,87 in0, 2a o1 08 .12.....282 l,82 0, 08282 08 2 8 81 -..80.0208 --- 8 00082888 228180
E85158A11o11do 9R0,102I-Inre ENORA88......8,.880808202 088088888088008Fr2 .m.TAS VARL8 .
211 M,5111'. A. ..8I -8l. -lla 1-l,. 8,.8J80eNoz8'02li202 4n 200 ,"
^. O8 r. urt o, ,.' -.do 0.1,N 2 r0 c 2-0.0- 00A ParaN-F-. .. .. 2.. . ...2 Seo r r 1-

_.8 8 O B -183 14 y868a-.,.Refe. ... ....ng8 8-. 2882er Hr.8131EC RTA S 1 RIA S Lr
88 om dr.4caru, a/o.am 8 43 03 8210420fries OLECit a o.MuArnFJ,680 l 11 7 SOL008880288 80 8. de0 21 8820'o-1 6282 S 808880 082082. 0", p8ia coC2na, cuarto y ba000 cria- 8E, ALQUILA ALTOS ,$1.00, AI.A- blanca, 888ayo0r do 20 a880 '. ,c 8o0.2 70 E. &I.81-.
o.. im-o niti o1d r 24 0.Lo88M0R banEo, 08o8228, 81a, dormn" cAlnocaU, a d381 .. _..... I _I-' -I- -'-_O o--I E. eO l t Oa in
d g e.E o par o y vdro .I, Nuedva. Rep. P. 1 a- al.- Callo 89 0 ,e s a 26, apa8r, ..... I ,F 8-46,6168 ..... 6 .. I 006128 181 8 e -1,8) 2 2 n CO B D 023200 lael-
8z ta.nento independie a' con 2 rnora., P828130 Laorra y Arredondo8. 20 Vdd. 8.00-8, 8,,-.-- e-.. No 8122,,er, e 0r8e0o0 l.
-lcuartos, portal 8i'8'ing7oom, J~a 8218 baj~o Bodega. E-2305-00-20 SO6.ICITO MANE0JADO3RA N06.i 08_.. ..822'2 .F. "".,. ," e'--i A8.,2a,0I .'1
E- o i y cocinita. Se alquilan juntos 88V N CJD A 290 2A E aoo. Otcforeno 22s Loaoa 0-.88_,, If _____t __ ,__ ,3.__ 2i5. 12-48-I8,18~. .
itE to., Al~ Pp i r)-r-far l all jerl m R t-Ier r-
$20 05 Mlramar, 088n08ara80,03a y do- '8882088280830800 Ui828forme8 $ ',,,8 86 14.6 841866 8-2611 828022 80222.~t 08t232 P03C6K3-
]e oseparados $23 o" 8256a con0 didadeo (888 $60 00 72 Ave. VenIIr lunes Manzanao do G6 ." ',.+ n..,. ... ,-.-. . + -..8,01 882a82 ."o e "
1n E-2175-88-2 m N" 47, 088 72 74 E-12383-90.20 E-229? 1.1A, ... ... -. l ", ,. .. .'r .,r '.L."o _, oo,,.' ",

C 1.e.12o uo I- 2-rL.-.......IR s. 0, ,, 8.2r -
02n80080180 P et88 888081880 828888a8. 2288.denrIncargontdeor Son RodriJr
v 1, :entn de ^dmlnlRtraieznNde22 ese. Sa nta R sRp ar. C P:upia ftriCc,-n fr.rna illis n o aS
ie80 820, 088800280 0-20.,-0 0 8 .8800880 52080 M 22NT 8 So VB ORA o d, o o 004 ... 78r... 288 L.. ATRIM868 ,I 2002 R282 FEREN(028 L0888"2
de dos baoloaId. 0eint88et 0722,0328 enr A 0 (1882080,. 0 N 3 088 OEARLL 8 OLI-C07ITO7222 NA 322 ,SOLICIA 0) -F M D 2 + IO f ,+F MLfH.I .. 2 02.08 0 281,Joe8 d
200882do08220 00036800,goo,- 0-g44- -10 8888h88i8.88,... .o.o8,,, .08, ______a__r__F__1445R___E-2088.2 29-8 !8, _

FO- y2 D, $020088 22.0. 52088 o e tr.08 uar,- alto esq. F eli n close ts r!-
227042. E-2608-80-20 n. 2 .E 0 9 80a8. 8, pa 2ar 08ar ,,. t 8drrada ... .._4_la .2 rtod Us
8n 854 caSpo. 8f.r bl 8. hyba10, LaSierra.--- '"a.Rl7 08z. R O I "
S R 0 P T 12 I AN DEL MONTE VN OZA .,888c0: 0 8 In rexT ell8.. P. d...imor '4loreri..
VIA EN EL VdY DO ES LEN oD.29-__________EDICO_______T88y 666,-618020820,- a82880088o8100 Oooed1r 0330003888800008 t80 3 88,,. 06" 8882e.88, 68,1: JO88 64,'-
B,2$0, .C ...--po --08282. .........I881 ent .IN rH MBRE 8,T 0.2L 88


SE ALQU6LO CARA CAIA^DA DEL 008- d, 88-0081 oo,-a. o'020. 2-c -.8
Is AL UILO ASA: 0. C LI, 86alle.01A 9e0.A CA oA B loll00060002- 59" SOItim oo ali 6124 A M HA{r.A. I Z" ('8800
18....9 26 .. edor. 1 *4 sa...... ... Q.. ^ ^ ^ ot, o ,h.h i.- F, -- 1'. .... P ... ...r.o r d a K" c. . .]

006 t'-t02000,24 00.02. -D E I- N1- 18-26 KU 11,. COOLOCA 1 1a0ong.1
rron. 8 i8 1S, comedor00 bi00 o,6 2 norm88 na do 82,08 ,,88.28 80 2202 Sra.paraocudardosb mnos 8188
...o....a2toll $.58. 50 .82128 002800808.0020.8...... ,... 02... .. 88 C0le08s ol dia 0881e04 "y a800000 OFRECESE CRIADA DE 2 8.N0O 288028 1'n ,0... .2N. -cln, loitne,,_
0, b8Ao 0208,02888 0,m 128288888 185 880 Po8 8 IK
!8 P 403 e. 17__19_hr._,22 .....3 .-4327 ,N'-2273 8.628 a S-E OERECENS r.".19-
ALQUILO ALTOS. TERRAZA CE- 1 f, COSTURERAS MODISTES s,8. 88086808.. 00RD-T5 002A LOS De ccl-r b ... senc, a v
EDIFICIO PARRErO orada con cristoles, saCl, 24. 2 lano 222 )7, 8 ... tTmonoo eno ma ..or ..O3 ..PAr. a irR
L o 206800 d o A ltu r I d o M 8082020. A p t+ e on olo re c o m e d o r, 0. 0808 te ra a, SE 0 S O L IC IT A N B O R D A D O RA S A o rT -0" .-L
t2, l,,,.08 ooonlvtbolo, o2., 88880n02208, 08ome- lalvadero. Vista Alegoe No 562. ,8 entre 88800m Informe Cale 180 ooq To,- "-42 "18 enfermos. ,lp n.-.che. Sabe lon-
11 Ona o ci c08880 r360.0 y 0282.8i0o288 0., ,880488 81. 3208g00.008 Lo Nvead'1 Tll7 -63f12I.22 ,20:o.
Ooo.03482,b.8n 0 0008208202, I ol. 8 887 9-5 .o, 11 COINERAS y~08~ 83 8000 rferndqFEBRERO 28 DE 1950


DIARIO DE LA MARINA


EJEMPLAR: 5 CENTAVOS


Suspe
dos c(

Dejan sin
la Con
Tomando en
cantidad de s
cones y quej
en el Minister
cedentes de tc
nal y ]a neces
parar los maod
serlsan necesar
dos categories
quoe por la Re
puso por la a
it 1 ,lisstro d,
Tebehio Rodri
Resolucion No
3lispositiva dic
Primero: S
monte loss ce
No. 39 de este
de enero de 19
ceta OfLcial d
13 de febrero
Segundo: Qu
raci6n las euge
nes y quejas .
ci6n de la Ca
ler se estudie
de Resoluci6n
to. y que se
por conduct
IEstud
Ribs
El Negociad
sales p Muss
doe Interior It
tos acuerdrs
dos con el pag
y sabre sueld
ctpales con mo
cuales.
Extraoficialo
cer los reported
estos acuerdon
empleados mu
Ministerio d
former sobre5
estan al dia e
concepto del F
Dens
Procedenle
tin Padrey fir
cibiades VileIr
ntisterio do G
denunciatdu q
mis-nzos t zalr
dS municIpal
Ftgueroa deja
pleados y funlc
sorerla p oit
Ayuntaimlsnto
deafaico de $
el tesorero
7,a do, sehor u
so ha nuseniiad
Cominlo6n Rn
Cclcbre 8es
al6n Revlnorit(
lculb parl n)
bilformado khi
todoso usa tii
nhinso qsu-s di
-d (ma Coslllnl
Coli a-si'rash,
/nll I cl~cltl'nl lll
nul'll aicluI6 l ait
blrrimialst ill
I cr g rIl llrda I

11 t lrliii
iltloili
is ahsullsis
dinr olta tule
1utI ls U l'llbns isI
bl'urtI sa pIn
I i'."." t I' l

II t. y t-
si slar slitillpa


nden provisionalmente las Sobre adimetria hablar Pronto se resolved el problema Prohibe la ONU Se declaran en huelga de hIumbre,
hay el Prof. Walton en Ia lse fr o eA b oi rlo
ategorias de C. Dactilares UniversiddWeaL aben a del tabaco conEsparta.-Dr. Porta -los enfermos del Ambrosio Grillo.
Hoy.,a I sCinco de la tarde, pro- eI, ., -
i ~i i i i "'a as c", e latre r-^ / n ~ jn '- *Protestan contra determinadas medidas dilriadas
Sefecto el nombramiento de rocales de ..n.ii..ra Una confterencia sabre u- Confirm( el Presidente de la Repiblica que esas Protestan contra determinadas medidas dicadas
dimetria esconar ci protesor Walton. J ,' a moral por el nuevo director de ese centro benefico
nisidn Rerisora Cinematograrfica.-DesfaIco una ver dadra autonridad en esa ma- gestiones y otras con Londres ban por buen camino e U a 11 m ra par nuev drco e e
------ ---terma --------- ... . 5 De una nueva alteraci6n del ordenl pidera'B y una enorme mesa hatna e1 1
Sconsideracion la gran Rarmoon Grabau Betancourt. aunque Sera en el cdlitficio de la faciultad PINAR DEL RIO, febrero 27.-El Por ultimo .os tescogedores de a D h o escenano el hospital anator ondo ide'l patio. Toarme mesa haita- i
ugern..as. rrconi.nda- hasita este momento no hIa sido sus- d Educaco6n, e lea Universidad de prenidente de la Asoclacion Nacion- zona de Cabaiguan sohiitaron del Exceslvo el consume e antituberclnaOi "Ambr osio Gritllo", cio, ond gando a ahue. .in.en a .it
as quc se harn ccibidn o .La Habana segun nos comunic elal de Cosecheros de Tabaco, doctor doctor Carlos Prio el product de un S u e i d" Driente .-n la mafiana del d anicos, enfermeras y einpalt, m-1
io de Gobernacion pron- Y mancnte sc duo. que at frente Decano de dha facultad Dr Gustavo A Porta Capote al t er o- sorte de la Lotera Nacetnmal conmo1 barbsturicos en Guecla rais6 O r i ent. rmoa diseustados niestliando a gnlm o que pedian 1n
leard Ir'ico dlDpiamri e Plclssoe-0' domtngo lais enformos, dingustadlos nifestando a grits que pedlan1
odo l ir.,. a n- i Dcpat.oer.to de Piculilas S en- ll Gutrez. lustre profesor tre vis tado putr los periodisas pina- ohjeto de edidfcar la Clinics do los __ con dternaa edds dictadas destucin de doctor Jaunne
drlsqu i a ~dip cat.r c ie- s orsira nmtsardr uslasth digan 3C ide Istedicsonen Mentates. reran demlamo %eqns t onse- Tabacalemos.co ermndseiladcta ettui elotrJunauy
odad dq ada or d pr- a intra it t cluano un an iaguo y mo de M i n M nal s reinos declar ue leos gestincs en-a o r s obreros del tabaco E enrargado de l a Delegac16n dc por el director puesto hace unos dias que si se atrevia volver al sanatorio.
delos que cn todo cas. petentc. (uncionano, el saeor Adrian "e Med":. cammnadas a obtener la reapertura s oingentes dare..Z e' aaco C atas Nacines Unidas, doc- n mistro de Salubndad, lama- In lincharian. Fuerzadsa Lo sercnto
ei a Is edcts de a C. qa oiene e dpartam nto Et act se ha de ver muy ocu- del mado epfio para nuentro banc m y optmstas t Pa- arlos Blanco, ha pari cipado a on el asilo i d ad in ron p eruar -
as Nde crrne dddractmaareso a su cargo ele perdectasEcondiciones, sorondo.i-Ngaodesan adentadasro speha- d esta ep.ste inisterss de Estado que el gobiermo a ingerir bocado de comade fermos, siendo agredidos par ein mis-
dmensoluraco as. bra de prodameirnetoa soluc1ii h sa-is- El acuedo de ha trabbJa-dores do Hungra ha irmado et protoolo La notis llegd eidamente at mas quo tes loozaron botelsa.inca-
Dadm ris r c is doctor botortd paroa nuors as aspic sr a tes Acaba doe celo brar, e on eo t caps- de 12 de noviembre de 1947. enm en- doctor Ramirez Corria y a los altos pideras sllas, etc. Un ten tin e del
Igezdel liana di V '.^ ^ ------ ------~ do Tra^O ^ ^"^ r' "- 1ad Ia^^ CovninPaae rco -u^onro del^ Ministric onse Eicrco. jef de detcaet de
ecrsguez del Ita'a dtris, a to^ ^ ^ ^ Cw ^ ^ ^ Explso el doctor Porta que e este toa el IV Congreso Nacilonil de Tra- ddo a Cosoi Convenci ara el Tflo uncionao de M isterlo CosF- Cobre. resultoe de dost con varia
5. 107 qustr r. ss part set reado Ion rganinmos tabacaltrun bajadores de Ia Industrisa Tabacale- doMaerespyr6n 'l &ITraficoi de Mn to Nacioeal de de Saluber dad sos- esiupCderas ineectadat El bello edi-
cc a. habiant lensdo aI nvahiosa colaborasicn ra, cona asistoncti de 335 delegadcis siarta Ioasuprcsono dc a Tolimo do Mu Ayer. e titular Ifdo lubida o camuparectnas Et belto edl -
iuspessd1e a n1u1sal oeres Malores de Eodad. asi como iel lovuuna larga conoerencia s telelsinrica dtcio apareme bay conma ithubiera
Suspender pi ontlonal- del Gobserno que preside el doctor de lst dstsintas organ "actonen lta protocolo que oenmienda l Cnonves- con la autortdades de Oriente. que orcurado un incendio o catrstrofe par
omsn dtesiidRefso coi27Carlos Pric Socarras. Finalizo dicten- les de la Federiacln TabaCalera Na- 'i6bns pnra L sunpressn deola toCrcu la- e noSr aro n quoe tan pro tos surg s destrnzos quoe cauaron los en-
Minst d echa 27 d que Ialdal c osucO haeera de uen" clonal. ci6n y Trafico dce Publicaciones Obs- el incident, fuerzas del EE16rcito ina. crmos.
950 publicado .. .s In pu-elento catidad baunque ostim aba quo. La e o u o e . e G n r p . d e ..-i l
de public ta R dn inslra etda 1 1 1. J, Ia misma r au esultaba mayor quo aI Mea dotCongress sinedo Int mesas, cosscluido eon Gnova. Italia. bian tomado posesion del "Ambrosio El director, cumpliendo instrucclo-
de la Republca el dis I lII I ate o fl iiI r. Consider que este afbo s- grada por loas sefiores Antonio Ramon el dia 12 de septiembre de 1923. Grillo" reatableciendo en paorte, el es del doctor Carlos Ramlrez Corria,
assde e n Psua m ai. de l l 6 1 r1 gruiran siendo buenos los precios de Quesadt, president, y Vicente Fe- Agrega el citado delegado cubano orden alterado. ha citado al Colegio Mdico, a las cla-
ue toinando in conside- I lao rama, que todo estA ultimiandose rer. secretario. Entre los acuerdos que segun intormacin recibida del Tambien el doctor Ramirez Corria ses vivras, a los Clubs Rotarlot, de
erencias recncdaco- ce uacalida recpciin po- itportantes tornados figuran los L- secretario general de la ONU. con- comunico al director del citado sana- Len, etc.. para qu vse el -
ci ila p r Ia D ic -os co p et s a a-fec" n c l"are eLeones, t ara que v sie elt #a
recibidas pr lna Drec- 0Csrouiar en cam aular a l Honorable senor Presidsnte guientes: forme a In preceptuado en el articuloi torio que le informara a los enter- nalonro, vean los destrozos causadot
rtera Dactilar del cho- --- de la Republica cuando bste visit sPedir al Gotierno la congelacion V. parrato segundo del protocolo de mos que no habria componendas de y hagan declaracidn piblica despubs.
y prepare el 1royecto INGLES, -'-- -- dentrn de unos dias a Pinar del Rio de los giros correspondiente a espa- 12 de noviembre de 1947, ha sido ninguna clae antes no restableclan El Minitro ha ordenado amplia in-
qur estinian proceden- k aria inaugurar numerosas obras pu- fioles radicados en Espafa que man- puesta en vigor la enmienda conte- su condition de paclenis ali recti- vestigaci6n. SerAn expulsados inme.
cleve al que resuelve FRACS, blicas y recibir el tiltulo de Hijo tienen relaclones comerciales con Cu- nida en el anexo dcl ya citado pro- dos, mnica solucidn para despus a oir diatamente los lideres del injustifi.
reglasmentario. SO, doptivo del trmoi no que le foe ba- Clefr'o del mercado cuban a to-a tocolo de 2 de febrero de 1950, refe-isul queias. rad movinmiento. caros de iInt co-
dl o bacaerdosnI ot inrgdo psr Ia Cantors municipal, d'pr Glrcto Rdspigz r al mirn iet meroCen'- ree a a Conencs parasuprimir Hasta 1tima hora deooa tarde, no lts son communists. El Mlnistro xes-

lto ^ Z doi^ A.onto Pro-W esporgnsI.l IaiJ -l s ciclc^ tAc eIspul-s uieo uvsntiisrl
.mspseIe-n dcl MinirirsetsIn-ALEMAN, rnetanterassassunts tobaoalerss baco "cubans ; elro doarnt a id- eaciones obscrnas, no nadas con este nuevosuceso en rbels i.diaftana y celosa del director,
caes dencli n sudoi'stei A M U fueprintestadsos tbeleron dii ra ta puatod qe rsco tabaclca Cnios- nam ecesIvn de drogas Sanatorio que apenas nhae un mes qua- habla logrado organizar admirao-
munpales relaciona ITALIANO, doctor Prio tanto despalllbad ao c d o pao so rma al g-iseri de E ente adoa o-ins -egitall d arantibt on o blemee el saatori Ambroi
gos die hIo.r ..... Sea ed.ntr .. Treon. ye..ones d : Pedir a a Fedoracab Obro ra Ma- elsramadr de Neoctos deo Cuba eon D tal .is d I tdIa-rebell
Js a nipleadl fo unt- i....' ir 1or Pre sdente de una dRep blica dos a- iri a en av P ederla 6 n nObrer o a- o be s e erv e io d e ....ep.blic. e d la ..O derabAe O. b ..g.... .h
oinleb(en, rio iem j ndn ddio obteo'Ianritima Nacional. a Isn Federac16rt Na- Scs u 0deh a n neeSANTIACC DE CUBA. febeorno27 Grill
I asi ps r pas- diri es de delion |abs n dbsrmd'andi un usabsndoionsideraboe Ctma rebeli y organizoron boyleaos Ee mI ma so nlel-
st Ias n -eart pa .-' d"d g e o laad Federacios Taba e lo na l deo C breracon del Transporte, a el uso d e drgas conta el insaom- i enfermos de tuberculosis del san- ieron las .muin eres enfermas. quien1
aernai ctl -- -E-- N-- DA - -r Nacoinc aucompai ados del soe aFe Federacion Ferrovtaria y Federra- en cuat al a coia a as one o ari o "Ambrosio Grtllo". habind ose se negaron a sumarse al mismo a pe-
meno hn o d ,-,etar io gener eal de seorganis u a .- 3 c-
C acreto dc e --d-- Ir h iYENDO:nia--n Nacional de Tra iJ adores d o nlads pr a l a u- comprobado que Ia misma no tenia ar de Ia sistencia de los enfermos
dc bnlin tMrn p l cretarto g general de Tranaporte Afrca, que sus trabaJdo- st d ]as m sma a producido tantas stificaci6n guna, a que despue ombrs. Gria Tre corrsponsa.
s...s..paltr s. pedira U NAE CTC.Pa.... .licitar del Jefe del E- .ren no malipulen ningfin torci. 00 .mertsi t c.mo Ia tun. .rcu osis. de visit .a a esta cia.dad del ministry.
oslcnda enmicn oln ,i- i do -antervencion gubernamenta l tbaco que no leave el Selo de Ga- El reglamento interior del Minlsterlo doctor Carlos Ramirecz Corria. y del HA SIDO SATISFACTORIA LA
i .o Ayunintair tsi tr Nsdeia fabil ca de abacos"L rrla Cao- ranta de Ia Federacsln Tabacalrra de Estado director diel Cons el o Naconal de Td PRODUCCION COLOMBIA DE
,n trbutac o rl ".aleando qu esa empr esa "en- Nacional Creaci6n del Seguro Glo- Las consilores ncargadas de re- berculosis doctrso dantiago Rodriguezo. ORO EN 1949
inod" idl Ble ticr Cirs I i*xa Ia tanipa yIa hoja de l tabaco dl bal de Acclidentes del Trabajo par dactar it reglamenta interior paro elen
ncian dersIalco [. roe u nitta intocupon tt l INSTITUITO LINGUAPHONE ectaorinte a Trenton, Estado de Nrw pare de Ions patronos de esa indius- el Mstusterio di Estado y otp o para do el Ministro el mejoramiento nota- BOGOTA, TAPLA).-Se ha &abido
delCUBA. iits Nol. EditictoSitu La Habana.PJrsey, donde exste una d Sl tana- tria e favor cdo lot obreros, tanto et el Servicio Exterior de Ia Republica, ble de ta comida, enviando medicinal en clrctulo hbien oformados de elts.
rsnada porcelsoi Al b. it(?,s mas grades del mundo. y en ans haras de trabajo, coma fuera de soguen trabajando acsvamente en el yordenando to incorporacibn a supital haisiota ctont
ca, sF, iecib r riPn eI l dnde se elabora ol puro por median ells- Croacion do Ia CaiJ de Presta- cumphimeione do sufunciunes.a La Irabaoi do todos ion empleadom m- scaital .,ie ha s. satidoa.torIrl.1
tbernaron ass c.cr, di taquinas"r par to qur "miles dei riospar el Directorlo del Retlro de segunda de estas comisones. constitui- dicos enfermeros que oestaban de ciiondao na do11.984,387groenmos, or
ddrersaitdono par tormedaoracun ajaores Tatacolecos elm. do e Etoapreodeocta dint.ubsecretz btr Luciano Jouneau, y admtistra- un valor de 13.34o1 ,866 d63are.
ra fir ausintor li4,1a1-M 5AC DLI ado derplacadocpor]aelabr Detegados ptro len d snl o
uenoc NPRgU.t Nond.. I tio snrm.Dse onsa 0. edo0e, I inxtranRer". dase iba dor altefior Benito Filgueiras, am-
do ci, manon dc Sr -: e lt__. _._anifeltaron n los dicicsn- Ca deetlr-denpuerdne d mpliar detiberactas bos probos foncionarios de Inradmi-
_ s-orrse idur otub El|becretaria del Primer Congn IdlieruciEs arrd6 distr Ibriosa dtam
10.isst... nina,,.s I-la toI 7 __te... qubreros dehian .dustriaadeon del t asa- ienIn.Ca tin do ro PrAi tenctan .s.o ponen. ian. para impri.mir mayor cei. nistraci6n psibl.ica, quienes toinarJn
ra__-recau dmdod d ,oraUsA0.. .. _Jatqueihabranacharlad con el doc- de ] a bajadere sistencladord s ,medldas energicas Para terminal Ia
Exorc fltilce'xsb L o t Carlos Prio sabire Ia fortma se cia dlosTrbaladorosebars d a au ldaode s. desorganizsaci6n que habia en dicho
N, Itt I PIb[ ,',til reconquIlrIs mo rcados extranje- de a Harni a do Trigo, y efor Eduardo hospital y a s anarquia de ots enfer-
.e Ia 1s t.al... .1.o. to m.om. e S de Espaiao y e l p..e.dnts, o.nlr onee. a na pli..n.-. l 3 e 1 ".a'1 inns por dejarlos ha .er i que iAs
erardn blurs isamusblet Inglaterra, es un Itempa la mayor do In dispuesto par el preside de r 10 a a lea venla.on ganas. Puso fin el doctor Coprird-amos todoyiose do prln-
ts~ pari in ibriir lia cola luee Sc eprtiintoIn de nnestra'rm- ese organsmoa sefior Tomnis Vega a- Paga dJno a Is mo sr| meiT or precise.
vria (lnernatulrfica queza tabaca era mor, que el mismo ha sido convo- cidd e s nfermos obigdo-
its ...dti.ari to nIa C.o-El senior Presidente--dij..ron o ..cad, a.egrn .. horselo quo mo nba tmia .l u 1 rlnS al reposo quo nenotariamant .re-
:ise.o.. "tgr'lti.. des I. ir dDmrgentes-, m p romt prestar t ....a-0 se.xpr ..,. e actb de to eleccmidn ejere'1 asenr el5 mationind anormaio
,iosi-s h lls,, .,r atenci6. 0 O .sl isunta s.tor-d oI DelegadosaPatrodeale y sildentio dotrismo nnatsro,

narle, lit 1-b "1 BERVITIS ARO DIRECT mIRWAY qu oficial;me.P01' el Ml-l resetivs ^^ ^ Cr suplents &I11 Prime Con
ini ata s ha ande que oficialmene, par Ml u a recenca ms elemenal nos
o.r-ia-c mitmi cia i..... fLae L nirtRE ,,o do Estada, so II ........boase0del) a..p. onada ,. iN er P impidee dearribier. En nds p can tldads con gan-
i-n-riss-- de "w-otp.c a. A pmoss-del--c~- tae sdapoto imneo nado m a d*- Ape0ar do t xima. ia r
carstler a slit o d ou a dg aonsal respect coi los dos Se hai dispuesto que i aact se ce- loi go que fu servido ] domingo a al-
LItBO, \ ls toiia- ,sr'aim tieitadoiqua t s mastlsmIse-lebre en Ila Dirobeten General. dele l r, tnoil
....| .... .... ..... gDleci ... f . l loslid... del mo- LAn IDEAL'


._ ----- - / AciS cr cad amcnzc6 de] pr\ sTrabao ha censeud de leg a ep reana e- rgao qu e aitnr n1xi~ c c l^ c"" "!""!",
AM N n del Pro- T oy que b Inens doelg pal ncdos Dne- pviininto obligaron a sus ompafieros c I A
n s lit- etlc,. it Pruner Magistrado dmo10 ue sii 5 gr leteoros verificnarFin u el ec-m -alanzar today la n comtda a Ins pas-
irt'it- Mlite i,, sir ci Sshdai de In Habana: Sdbodos 10 15 a n ,P is u sssinto d ogr.isnmportatcma cl6nRi a Ins 300 P .m. de ho y. din 28, Hizo Iotar Ia libertad uIs, rompiendo cristales, plainos, me- Neptne d o Industri.
titer :!( I,.. si V I i^(IlrrV e d r cosssir" i sdsic lsl- tin dinho local: Ins delegados dun ce- sa sn y median s ni zand nlsoa- .
isis-s stil m, igada Lisboa: Domsngoa 1 30 p n sniint sal iobJeto de qSe caso d ros ,repostcrros y pasteloeros, a Ias (Itle boy goza Ia Prensa od
rinado a L drr Cos 4 o0t p| 1 tar lgimi s e in S e iia ii 4 00 1u t t I on n ell el ml_ _ __cnemo local v lrsdne_ _l__e-_
1V ........... *,, .
Ill'. r csa. ins r d- psa B _I 1- 111-10,_ i 'Inclaboradores de Pastas ll- lo, aildacadosmembros dg
111 b1 lints p a list -It IrI italata s 5', n l i h t tiort Ltl es anto fildeon os atn olegr Nsio tslta] der Periodistiasa."
CONEXIONES IN LISBOA PARA MADRID Y ROMA i mbisci rA,-olIosslet salonln 5o00 p n. v- as In_ scetois l"'elmHiMs ,'mlisJ sder cortes a a]
,t...... I c Estadnst stqui5 sc rci sorant de levoadurs s a las 6 00 i mn sos r l'iss,dtir ti tim ir rpublim a,
...... ,f ...... ......... El.. ... .. del. on o. ..lor- m P.on ie. d. .......... .. ....anpros99ln n t ic i
SI V T CONEXIONESN IONDRES PARA PARIS Y DEMAS PUNTOSV r aItio,,om .. t d de tc .hi.. E "rmsVe o dclCsgrnndo r PM s itI re n
osnl llrsiini-s, h, ---- i. \1 VitisZamoras, doem nodo par Mig lAic s A i Tastom sasirioii de di-
Drs eioit b ui r..ii E-clu,,vo. stil Ctlo t ir i lssp t r l toctorr mess oA ZanIlO lpolo slts Ae a s t g
-l in-sstro del Trnbajo. rueia ac lo cs st Cho o lMi*rlo7

<