Diario de la marina

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de la marina
Physical Description:
Newspaper
Language:
Spanish
Publisher:
s.n. ( Habana )
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( sobekcm )

Record Information

Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
aleph - 1915261
oclc - 11968619
System ID:
UF00001565:15476

Full Text

'we' ........... DIARIO DE LA MARINA ......

11: All I i .' I A,,~*~. IMU4AM. M1i -n ['I s. 16ith !.m 11 NII RF 'I ll ''le'l'.x '.i'liiI i;i i. ii I *' T ': .

Enl pt'lo0(illriga (lICIah' IMiPUESTA EN HJERMNOSA (;ERENIONIA I11i'iie 1#01ot5Ilg~ r> s
[4 WIDEN DEL MERIT COMERCIA 1"' if Wl .
ti'ata la Q .iiara Baja:' d",
Ia Ie~ (Ic!A PRESTIGIOSASPERSONALIDA DES~ ~id ti dIn 11
C'I]'II 1 rlrtr r.pi' stto,- Ifrlrt.., F,,r;'rrlbir A i 'i I! ".eg 'esal,POF] eea, dijo' Cl Pre-%irienir Ile Ill Rcpfihlci.i We prirntia rl i sufr-nn si ie rrrI rrECiiirli
1ifir rl I Paili~l, I hr ciil ]Ii P'~pirir6rn de la I Airac Fula i l ci Inc tcbapa. BaiIIn' cancuplw dcl11iN n~iztad,0 (:rneC crvo itrr Iuny pare! (.ii, r i -r.pls ilIi1 ,wilerfviH n( pIo
Ic rIo .1. -it. iiik n ,n uii r tnnaJ,, a n % Ia a del Sr. del Okliao. Nombr de la m- a eld. aon hon tiLulo n '' 1ni i I .i li...r. i__ v
La' or del firrmtriarpiinitulo. IAI2Ha kB~ilCiF ercrcla :10 111 %If iii 6.-ii I l.. 111.1 r.1 rin, ariir ip, vi'iiiii
MEilih'IN)LNIKN EN I-4- A '1 RIBL'N %S' PU -IBclI s li X i iI i
.......... ...............

Ia llaiio ia lie n-, "("n4 -nfivienlen pica aprobar *. le-ee e iii pr iqri l al l in ii ri I in, ic Ili IIrinli
la Ic IN % la "linnia ig ta i- recnrrof a3 fin de ni ; 1i lrtit.hu iiiIu.n'.
r Ir e I It r ~ ,, ~.1,' I ~ ..
. .B1-u.. 1 FHiiB. ILI 1r7 d r ''... .. ... .. . ....
En lclte L OR EN ELiERTO5nME( rle 'I 'P urn pa di.. I.,

ant i-dene rt stito a' PREjn Ti GIOnA PE S NA IDjiA DEi S,,'"i r .. J lr ,.,.,,,, l,,,'rrnir,'. .. Ni)i.v .. t +a a

I I

lie
.. tn,.. ,din,_lP e- lnt iel ep blP r m i .fe~ ..z-ri ae it, ,h mrt t, B I)' +, a, % T:
a I r X: 4NJ -AA
L t- 'h ....... f I P. I; -, ,n I '-
he,,.--,, rnr .... .... -HIM % I n i.. R. I'1,'l I I .
........ ... IU Li
_ _ _ _i_ .. ... _ _ _"
r4 k i I ;h riI 1 j 1t 1- r I f li dn i'tlt" ." rl . .r a ii A, T in r il "il, w,
d i l~z r t hs p l i ,h dI i p ,, -l.' l 1 i,,Jl i"iii iida, 'oa In ]l, ,i.Ji,"t' " .. Dd ,e nI 1., uih r a i I,- te- E 9T .

(IF ... / ii F. I r "'t r ;', ; ,; 7j .'.' "' r i i r i m t. tn 'iri i r C Fi a r pinrir 'II r Pr~ 'n co ...ri 1,itm Irp iI 1,m r it.m etr zrra~ Ir~e I nrire irlinrlv iii'iiilF or i lrbur
Well. a ,', 1 l ,,
-, .-- in C ii~~ p. .I ... .' I '
A e. SO I .1 .' r. -p I.'.. l.. :L 1 .. . . _. . ..+ -
re i r +, ~ 1 il r [ I [ X X : . .: . III. ,
Q,, il I+Inu -I L- dl 7-7.1- .i1. l I

c,.17,,,-A , .:...
'.:'"! (.".O r~c ,es v enien ia' .... ...... ...... .. .. .. .........
!,:,;ip t,!"r. r :, / ,' i pe d t + t rt P r ~ d .. '..; :., ... ...'. . : ........:
r.l wh ch _-,w V I IA a
nodo la jt~s~ci st~il +. +_ _.; "+ wtn, .+ rvu. ON t Ae,, io wi
I VA~ ,J d o 1r. ,, Ir I' tI-I I 1 1- y.
.......... ...... .. .. .... w . .. .C .. .. . ..++ 'I+. +
::; r : : : _' + . ..'! + . + .."5 ; a .' " I';F:; : " / ; ' , : " ; : ' I I I 1 1"1 1 1 : 1 IIIII' I
... . ... FLEW. .ALL .+ ++ ,oY :) : : : ..,.::,:.: : :
,,, ,,~~"d a& W O...... .. ... .. .. ,. ..
2 + i r + + + A:i- %D+,I+;+I ?II I -. ++ p + ..[+''+ I "+ : +l++:l
a + ---+ ir. -1 rl z,.t_ .. 1 '+ m:..+ ,r .L..,.:t :;,m + r ,....- e ao
... ..,IL*+ ,., .. .
+T 14 [ i" t~i .. r. -i .ip t :
IQ :.m ,,u- ,r I+: ,.,,
'1 a 1... e : .

/(I ll -fr, ,I ,I 1 .. 1 -'rl "O l lit,{t t-?,.;rC C .L" r. ,l
"l it IF 'nh ;j ... .1i ai De.,rma eler rpr+ur~i t 1.. ,-,al lei m u-

C,,zu' a-,


.....rmccr ri. .. I? F rca corinl u- br.J,

7i!i,.:n.,- r.,. E fci r nt ,j-. de-. + F- ',it
tic.. ... .. F'" ha ".P. P acrln njvitnul Frt' ", ' "
i ',f d I .. ,.
.... .~ ~ I.. ..F, . ,, .. ,. . ,

e I


rX I C t1 ff ie rtr'n11 ri SUt.
A plemeto in~n ROTIIGRAI1ADO-
-'.'['-' '. ," A'" -.I. -'I.. .. .
, , + .. .. '.f - -. .. :- + - . .. ,,~prs~ de Ta- . -,. . .' .. : .


t r. L,, k w , ., ,,_
r 'F, F l ,, I ', ,I '._\ _UFFl l r I F'; Ir. i|F 'I I' D I 1''140


,I'l. 1 TI I ( A
li Hf, n.,, ,1h III I ,,,,I,,,I tIl,, ,ill, ,,


I. I a 1,1 I a"'' I. *' I If .%f 'I Ill Ill Ill ZE! quill I i-el


I,, I, b 'il I". ".'


rJ..- rji'c


to (Ins Ii I 'I ri- i v it .I .irn .m it it
4' l rllii'irt %w r l i l .l itlr r,.i ll, u'ib

rl,rac ,f. l,l .1 I,, I lilt ,1, r,, g, h rl. >. ,,.,.r


Si el mal es del


1*IIIJZTSO


tIJMit43N hoauu
_, 0 -. .,l;'a'-,r, C-9 ,a-

L. P S-,,"".. a' .... a 3... j. ..... I do.... ..
.il .a ..i .r... I 'n-ve .urn a- O.' ,- r-,.r ,llo. pm, r Bim-, en j,
A ni ararll' hbendccibr ih rr e n *ie decidjk tori _r .c..
'. U . .. "^ ^. _ _


(ile InI tribuiian
| J ,, il .ri i .I. .


^^*9


PUEBLO DE LA HABANAL.,
ASISTE AL GRAN ACTO
HOMEN-AJE.PROCLAMACION
DE
NICOLAS

^Blw RIVERO

ALCALDE Ell 1950 aeet
I I IM||TNY, "PRENTE MUNICIPAL DE Plm
jff INW1VIIMR MUJERES AUANCISTAS"
g o W&AVPill "Ni M .'A f PAD I F i P r ,;r 9
I P. k* hRffi: BL ISOBIM amB" BHini 111b61


i i

i 2 c. r .-1 F "-, r. 1 a
;I.,. ^o

b

1 .._ / ,, L, o.. ., "l.. ... -oo -~T- .IC .Or. d
r 'l n de In lege.a

T -- 9 .d I rArI I c ci I.Mc ',.e. le
___ _____ _____ ----------- ^ '.o :e'Q' ,ro..],:.,,! o ': LQ ,',11o L '. r, R to ,:,Or, d ,: l3 r ,- .. a. I .. 1..n J .. II
,1 T. rw 'e ., '. i1c- dril CL ,- y En Fr 11.1 se r,':
t i i-r'r I 06 1 a. L. ha *rlc; 'r1i no &.ar'o.:.:
L ,, . .- .. ,l-3 En I lI ':.r,.ed'c el c ,vula de ,.e l:
.::,r :;r, `'.t ,:n-.oi 1i hobranrte v,,
_ket I 7r jl. ra or oCard-ad y El Luberrmrc,
Far :I la 6g.'-,' ma: brIli-or, .- .r. la hirio na d GL-a
,-a.:r .,lla -.p ,:rb.o eI I; de O t,,bre de 19-.'
,;, ,:,-, I :.':,',,F ANJI 'L.' A.N :,, Lr ELECTPICI[.-- ^D -,,, ua.,r,: lu :P~r ...:.c. elect,',.: de 2
r,' e : I1 C,'mrc, a / r 3 ,.-1 ,A .lt,:c ,- r er :",de rl',O d 1 ',", 0 S~t ka,3 e'b,',
,7 c L -: l "1 m ent- il,; o r',:, u1l,: or,.z ,3 n. p, ar:l -:.-rpr I-D, ., ,,
u n C$ r, L I c j b -) 1 ,-, I ri m _-'r. .. r'7, ,JlP I's m u k,_ i ,.e l.s dc.,,-, e I C :.n',P -,:-,, v u rr,,r,,.
rra ,x;: r ,. : I, .:co r, p 6r J,"],a
Por ello. y para que In Compoiia pueda coniinuer contribuyando ol pro
gres., y bienestar d lan poblaci6n rural y manlener, majorar y amplia
el -servic.o. es necelarlo que Il ftarifaes eiecricas sean justas y razonable
para todo:... CONSUMIDORES, TRABAJADORES e INVERSIONISTAS.


'i411 fIl 5 medicos pniehan
i l 1f, como este plan
suprime el hbilo
... ... de los laxantes


____~____________.Fjr. r ,\ll

I'l l'Iriliuil d,. I;t,*1',lif.
E i. l.h1ifll.uiENll 'F SiVI'.l


} -I i h I. ,h~j 1 ., ,f IhII I..iti, iI, 1 ,I I l i,


I


.1 I *.. , .. '

S .' ''.'' ,. ,',
.1 ., i.... ,, ... ...
.'.. '
I ,, ,j ,n l ri

,, . o o .'- ,- -, l ,n .
t, .'. I,' '" \.N F____. iH 1, i.,.'F M .ARI N 'k ,i I,. IF ',i\ r .
SL Felicitan aAl Presidente !llatin'al,' en pie de luchn el Da, La H3Uabana por 'u inensaje en favor ...I L ,, 'le.o. Para [. rir[.
D--- -- de la ease .rabajadora Pailt lf mti .HS'; s p A 'l~m l .. ... la i'ini. .1.

morm 11, de e ,

nd , i .- r l lprt'
re n 0 tri D h 'w .'r' 0. . . ... .

t d 1. 0 ,--l nm I
co sid . ,. i ,a


S xhibirn ...


periodicos de
MCu 1bae ',,, '-'
les senr reservado no
panel en la I S 1"'!'"[
4 i,. &J - snni

Sec *nn.i I' ir'n
Cuba a ci

pant el eamn la ara


u r par'
r ,, -- d'' n
--in, rciw l .. /iLe m ieriit ree ad u


1 a e n l '. rm,,- a m ,'i,.i

., m I


9 n71ro
; I ;! +_J


(c @sa auintr ra


_',+-" ,,it+ ., 1-i


PRtOJ I! OlO PtANNI f N(' In'AIV
sGAV 1i'AFR-L E'fA MUDFLC': rP, iS 0A 'i M'11 "'' o'


L. "3
'l -' -7 I 'I I '- -,d

_-i


casas en la c::-: ysusRepartos al ,r:::trrA; I
t.: -inter6s borc:.zK'. Tambienu'-, '::-r
Muchos afios r':,'; su :l, G! citi',5" derecho
a :'. -' parciales. Trato :I;, "o ':,: -.
" *- Su visit es ,: .

A C U ,-_-,I ' ..- 'L._".1-L ,J -1.,


^Ac; r2POTEC l79


P;j',L '. -).'-;.1 '.- Amistad 510


j, F .. .


kCRIBASE I NLINCIESE F'
EL DIAERIO DE .A;


\-i I ) OZA


r ,r.ui, rF'5

'.I// ,Wl( t /oSI


'i
P..r A., .r I r 'rr-, 'j F.I', TI IP r, 1- 1 RTP .A IF.Rr "T [, . r.E. ', '. [ I'V-."


lI I A It I II 1 M I1{ I ,
rrV., ........ IV '. :,

't' ii V 1 r V. V. .
I.FRL. ID5 I Dr. "T S C ICIC'N ..


T E". r L F U N S

TIELFOHPJS DIRECIOS

LTems de h".
l ,, l, ,,il ,1, V Vt. Vt V V V
VT, '- r Vl 'l., ,, fir-'V
V._ . .., ,,, ,. ,,.VV

4h V V. .:, ,.
Vp V a n 1 1VV, F. ;. .. V i V .V ". ..V
T[ 'V . V V V .VVTVO
r "1, 'V.-

EVE, VVT VtR .VLV ..., V" ... ...llh.. 1" V V V, V


'. M .n,.- V, V- V. h, .V . . rl- -, i


V',o ,, . .. .t ... .. d V- V.. ,t ,,


V1 V .. . ,V . ... ., V .. . +. . . 1 'IVV ,. .V I. ..V ,, V.. ., . ,,. r
a., ni,,,tI I t. i, ,VV V. . .j ,


V V . . ...V.V V IV V V.. .. .V .IV
r t.... ,,Y/ IVVVV.V. V, ,,, V ,
,,,V t ... , IVVVVV


V++ .+ AAV,, AV V. .....AV V,+,+.V V.V.V.
V V. UVAVVV -M VV
V..... d- V.. V V V V. Vo V. M I.
..+~ ~ ~ ~ ~t,- d,++ + '" + +


T- --A
D SO, I ORrLElPRLMA Di [A ALCAIDIA"VtVI PA NJOI
DESDE PORTUGAL VPoAN, O ,.
*. I lili i I.. ,,li i il e fi t I. f p -it'. l l t

i-, ot, s r
U51. .,rMV


Ril) AM YVII


II A NI A


* .l ] t I


S V-. [lE _i__S (...ENTARIOS ,..':. .

VI littitt,1, i-.i" t ..ll ,l'l, t ,r I"''
I-, M a r. b .... .
JVVIV~VVVV.. VV

4 d
ln r


* ,- ESDE ESPA -A


I) Em D KI jIIL

I f ... "',: V 1


V- d ,-,-, ,

11 '.VVV A V '. e ,,
V V 'V V A. A
V V.. V.V V V. V..V ...

VV.VVV AV.. ..V..... V V V.+ VVV ... .... ...... .. ..... V.VV V .V A .V .. V + VVVVV.+ d. VV..VV


ilvii li, Iriili'ir, illhluir,..


I e r -I
Arpegios
d. t -,.. ....d.d d 1-1- A. . h [P O..
A.qO CX%11


21 rt.,-
230


.1 "f]uhlon ahoir" drl I
Cohinn Cflii

I,- "',F : 1 3 '. .
,,: , , , -
,, " : ,0 7 ,


DIARTO DE Lk NIAPINA


n 4 : an colccnc en negne
-w l tegenponcclocn de
EojwnIo En forms Y dicefios del gusto
dc. OanacltO pPcede canc.ln c ,-n
trn cidcieaon interiocc Ani con moncd
de sugcercnmcs 5ct, con el SOlO dcicc ci
do do lcedc seI6c cn .Valeo inclcdoblec.. .. ', ,. 1-
"'


/ f
,/ ,-' 1C(nich/lta Alennccl e llhcndouma


s J. dep
U il . .. . ,,,K

S r .
r .. ... ; '. ..+
'. '-. ..+-,+ -h + lr 1 t lt,-


. I I I /, I,,,.


lit r did r, f,Idto rot


'a". 1 al! L/ -.:-.., V de- -a .. c ca -I. '
T ._

-a :, enua Cie C-Iz producf'og
c-r !a cal za aara mantc xer
oa: ;La & f!.,c-l:l5de

no quc e a. co-n e color
SU CU Oe'd .qu e artp'an a sus


5an riaea a :


\ i'i


A ce ii ,. ,, '- .
-.111' i 'I ,, -~i


-, T


El aceite espahol Santa Maria, llegci, fuli
probado y ,ixc .w No hay mesa bien
puesta donde no se utilice el aceite espanol
Santa ,Maria para salsas y ensaladas.
SLl&eV'I ,,, .I t.1 .l-'ni, n h h i.,,r i t,-,c
que rj ',er. ,i ,- n 'ci 2 :ac .u ,-ria,.
m6i .ch.f. m6; a,',.-f .


sbi.Ccdad Parino


Memordndumt

Conferencia

| Ve-"'&>:, prf- 5 a m de


Santos: .
-Getronds C oBencto*y Ea-
po a S dcc ccc Ar: yleltra, aGBda Jn fe a 'n;


HE+:RVI1 A'
t 0 :


-Cn c 3 a1 No cLen 0 0,E 1 n'l
," LYDIA, I PIIPII,,',2


/
:.--

,_.. ..-


SILK SHEEN SHAMPOO L., cmp, c, *! caLllc muy
suave y act'-a a 1a -e, co-o eniua;. 1.60

BLONDE-TONE SHAMPOO Apropiado para rulia
y pel rra, a, wra el to.. Jl pctnA, 1.95
BRUNETTE-TONE SHAMPOO- 1ia- par-triue, I'-
limpit y eua'za, e in.tensiii- tl, color,-1.95
HEADLINER P- j-r Jultrt, .u..ij.d y brillo
&I co, kcmltacao l peado. No e g casoso, 1.60

COVERTONE Crem para encuCcr t cns, con Un
p- -p ara pcrse. En oeh tonos, i.6o
SILK SHEEN HAIR CONDITIONER Crema
cnlohetc par. cabell's rese..c o ql e oale 2,50
5ccdcc p'c Ecc-ccccccMaoc Edca.b-t ehccca bAc


2u00 J, .,,- I Cl1 L

I- e. ii -L-" in

tallas de 1 a Io-6 a. 'c-2c ---
L '. .^ /', /:'/:,/ ,/,] :


J ^ ^ 7', +:._. ,. ;..-.., :


/ ) ,.
_.-.. C snn -c:' l.. -.+.Acora y en todo -.. .. r
log i ... :,.,,_a-, los,
hoy, a e te leajo prec. -,' r d.-.
dos o Ires para cadi .
.., teiido(le1 . -, d, '
y Iranjas horizontalcE 'ri I-,,
en cooren victoso, .i.mo
hindos. En el que m-,...
mc d e medio peso, ,.'.F :1 .'
Nc 0s, S.gnndcc Pisn
-. /-" yr./ c ..


can na yfa ,y.. .


Los kieites r1rf, n;,
ai,0i 1 Md1RF a Ia ;;
En &ort*ad dco 1 sol.d y lst

a, A'.
\ l:2 ........... ... I'll

,- \ ... "


DIARIn bE L\ MAP1\'-


f


C ri n i c a Ilabanera
i I ", .. d,'n- ".,a


MIFErrIr: If. I-F SI. I-i c1-
I.ccc .'cpncv.- 'cc.',~ l'rnc'l'rn*

I.. '.-- 1!

I d'lcc,*lccl sic-I cli,.


pr',,.I .\ r'irn


I..
l.APIfn DE LA MARINA -MIERCOLE.. If DE NOV DE '49______________________


T6pico intcrnarcional

P,.rIlT ., ItI to% I Imitllt ;,,mll ,
i. Io Jar. i~'
M. . 1 -1 414. 1 1 1Rudo temporal AtR^

jesta aizotando ; ^" 6cURAST

a Gran Bretaiila .' _
F i,.' ... i . 4.

4,,."4i. -,','. .... . . -.
4. 44 .44 4 4 ,4 ., ,, ,4'4 -, ,4 ... 4

44, ,,, , .. ..4,,,4, -,, ,,.. ,
4' 4 . ,.-4 ,4.4'., "4 4,,-4... .-4. ...,, ,4


4 ,4... .,.. ...,
1 ,- 44..... 4 ,.. .. .... 14 .. . .4, ,


-, .4 4. . . ..


PI IF m ajor'
' Rapdo
4 l..4 i4l.

P A

A.1' I i i.r
I., II, I ,
r, 1 1 , T ,. ~


.. ... ... ..... ..... 4; .4.4.4.4.... 44.44. 4.. 4... .... 4. ..1.14. 4 .4 4 .4 ..... .. 4.4... .

hin 1ucsla ,it It Ij'rmi.osu vvrvntouiii Inl Ordcvi dI'l...
H r or P .. .

. 4, .4 . .... .


la'r(infs. cntra el... lplazan nii ELI.

;1^"'",,'?,"L" "1 .' ," ,,':, .' '......:"; . *' I,, r !'a llIe*

.... ''" :' .. n r ' ca tes.4 .444 ,,,. 4 4.... .. , , , , . .. ,. ...,-,' ,,4.4.. .,, 4 ro ,4 4,4 I.. .. 4 .. . r .. .4 'r .. .. .. .. ,
.' ; '" /': ".i (, h a .":.' ., ,. p.. ....... .. .....
i:" ii i '- :' ":: ;"':': o: ...... .. '";";r


rl + ; , ,,,, , i , ,: ;: ; .. .. .. .. r :: ; 7 : r

. . . , ,, ... .
' i; .. ;. ': 7, .; ', . '.', I .'';,' . : -{j
,. 1 . . . . . . ; ,,. ,,r


ABOn MTvn


S , t. i ilnhu. 4itl(h i pi' II I l oh . .,.-O


I .,' , ,, '4 -4--4 4 .r4-,"' .. , i ,, 4',, ,. 4 4 ,
,,J

4.r.- 4' ;e;4 .4 r, 44. 4 .4 4 4lr 4.
,.'4 HO l4 r, I Ir.e. -.-.A4441 k I444.I "

,''.,i I' I, I,. .,,, ... ,,I IiPro.nete G om ez..' ,1. ., .. 4 :: .... .. ,,; io!,:i :, un G obiernode

'". ; ^ .\,\'";'J' '^;l;l^;^'^,'-lmano encrgiea
1. .1. r. ,.
... ],... .. , o- . .. n ..,,, * ," ,] ,^ i,-,' , ." .* ,( ,i ,lr i n I. O I I ....i

, 1 , -4, -..,
* I JI i"". I i- . ^ 1. l J d -i i uj i .I (,IL'Ijn:1I i ii ; I ,; .h "' 1 II .. ... 1... .
J. i, IL 3 ,' 1 I *1- r-~ 1- I "* *" I'' ( .du* ... .. I-.'l I rB -4 4 ,, ,,,, 1 ', i...'...ri i, "'. ' [ 2 -, n
*l -. -, . : . ' '; . .." I' * 1 I '* I' 1 1,' I". .' . . r. . . . a n i a II I "B 1 1 1 ' k
,- :. ... .44 ,4q'. A'

44444... !.
~ f N .. . .uI o. . ..Proinete oqmez
....~~~~~~~~~~~~u G ;"" ., .., ,,,.., 1Iobierno de

m 'a n ''"o en8r1 ea
r .4.4.. ... .I..4.4 444 l "4| 8C4i4444 1 iii BruwAck

i
,.4. 4'- I",''" -".4" '4 Th' 4... .. .. .4.4444.. 44 -
rr 'Ai rip I J4 I.... 1 4 4 4I I i .44, P i l: PI ; LI l d., I II Ii rli i ; Ii iI r i i ,; 4,4444I .14. 444.4.4.4 '' 11 '
I ~ ~ ~ r d I + . .- i -t ".Ii 'i rI rl ib a..44 4'"4 4 4 .44-" 4 ...4 . ,, 4' 4. .. . ..' "4. .. ... + .4 . 4.4... 4.. .
.4 H ,- r . 4 4 "4 4 4 4 4 4- 4" 4 441 4 I'P r
.4 4 I ... .. , 0 ,,"... .. . j . 4. 4.4.. 4 : 4.4.. 4....... .
4 4 4-, 4- I I, .... de,4.. H" 4.1 Il .. 1,,,44
_M4 .. . J 4l 4.t, A lh, .
i L J . .. . J i -i-,., "I ... lll b [.+ lll~~ll[ i. + iiF1,+ P. h ',r prl rn' ocpa-,o a l-. qu.I er

.. . .~~~1 77 .- B.,-, -,, i rl B r,-.,, i. c.k -.


.. .. . . " r' -' ; ....,i r T r- q e ..... ,t r Flk
" I l t.' 1 'I I; i" .. 1.,, i ,',+; II. . + r ,.l... i I:,ll~ l. A
I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~d I I1"I ''',., ~~ .. ++ '~.,,,. V..I.rlr,- OW


PAGIA SEMS
Cr6nica Habanera ,IFdPI (-I iS i. r; rJ .-\ I -"I', I.' INA SIT!


, P orl #; ;, I ": V .ra" -
,= l, i , i, ' ,' ,r N
r: ', ,' ,' ,," 2" .


I UN SOLO CASO DE IRRITACION
PE RD RUTR out.1 1119lAR L
E GARGANTn A FIlM. CAMEL!A,
-,: tl


F~n hImim(r tie l/ri' RIII hni rrhii
E honar do. ..,i .- .h 11,riip
,r-i A , ,a* .,g.-m 1 Ia .

......


.~.,p;rI,,rJ pip V


In, 'iiJrrmpr hlihanPrnp priPrr.n
IdEA 4'aIml, iiUA, I
1 4 FI'ItE11EE1 .
KIm ; Bt:IPT1IT1IBIS
poi %,u- ESPECIALIDALES


dae Gao" Co'do.
INMEJORABLE CALIDAD.
40 pulgados de Ancho
50 Colo'ei D.,s.,,o:. n r
lujyendo el BlCono v a1
Neqrc .


A UN PRECIO
ESPECIAL:


$225


MW"' Carle
tar da U.-
l14 do TUCh3 .i
. ..... ... .. e ' e .. ..


I. , -. hi ,,,'f,


Vic;Io s r, N, eIo D P p ,r .mtnFo a E 5


%W'Jde 1 $a ts

GAIANO SA MPh.l i L. a u
r *-.----- -a


. ... -


-" Losm clhaes del -101-01
-.--. Piecea _% ..
I C
Ei/ I. .. : U_ .--'
j;! & .'; .; C ,. b ..- '. _ :
.~' ,.C .. ,, .

Le m-ea mN 'aaca" a
lm am'r aa P'en c ,,m r,
e s Iausic la mde s
AW|cpde .'..e4m1 ,r;


El1. U- A BR M E L 0
BEf % KFINITUlB%
"3 GC H v_ dl.


u r popular Seccidn de Trajes de Sport,
muy nuevos intere3antes models en LUANA


in-


0.90t


He oa lJu,.,o"d Ct.,Dlr
madelc; ae Ld ha cle
preler.r c rr.u;h.c c'Os
dU-,U acorn'. 'a T birdo
dn, I.i cl '.5 ,

SVino, Verde,
Gri;, Negro,
o C armelita.


Nuntnam B
VaskUoI no son '
Va.tId.i Beratei
SON VESTIDOS
DE CALIDAD
A DAJO PRECIO A


.A9ida 363 .... /Aersw f MAah .


* . /44ia 55.
I.,.. a~WI.. P


.... Rladc&ait .256.
PH,.. ,e= 1 *p. ., M


,, p j g:w i.^. .. ,^ ,..1 ,t Of SODA


A_0 CXVir


DIARIO DE LA MARINA


.L t A_- -


7. .-- .7


"-I., If dhd dh If WlelI'~*


o .1j


I F~l .,~ :,
PACIp, rn' ir,


D[iAP Fi L[ MARIA. A


, .. .-


El. T1A.IE ,AZI'I,
perfect


l1ir.*1
I : '
.,. - : "


rM, I,.-"
S31.00
'35.00
'39.00
S90.00
S23.00
526.00
"29.00


(lrH nica Habanera -.-,-miF,.cIi i,. ri ,'


le -* Y -. :1
e/i s
r-X^rw7

II ,1


'rr r . . .


IIItI I i I i .r l,-14


. .


. . r,


LA CASA DE LOS MUCHACHOS


I i, .,l,1 },1 , r, r


Hospi t al "NuLPstra
Sra de las Mercpdes
ES,2.-rl~ .-' t U r',Irr.' -


.1, II.


, ,.'.,A I/. ., ',


A ,.

i . . ,larij Julil tie t urnI |,l, i i I i.,I .rn [19511


El Ilr. FIDEILh i R

-. ... a- aih, i F. I, A '.-CONSULTAS DIARIAS de 1 30 a *, P M,.PE,.- iS i.S A..''L!A

EFl.IflLER An

H HONOR ARIOS:
S-10.00
,________ ACLARACION
, '- ac. L-,i-.'.. -.. i
_eiopnl~~- ,L i ..:ro .- nsusfi
T~~~war, ~ ~ .19m,-I q@A l
Pr U... . rLINEA 751. ESQUNA A PASEO V E D A D 0


.. I

I, A , .. I


rrI
I . ,I I


f Mas vale precaver
que Lmentar
I X iTOME CARDUIX


C A D- q Ir.
W,,,/ ,7 .-.v--, J,. ,,
lii, ,Aei~c-i .111 Th n p,

C iA..r,-r D U R., h I MISTDC'
CAR DU I


' l I PI> I IA


, .o .
(Si i
SAW, -' '


'-5


1..,4


PIEM
PAP A SIFMPR
,~ a ' n, p- d, o],

w j -,1 APARATO
r`AHLER,'f&Itntadovnlob
EE UU. p e.. I 'npa elos
..er i.r on %u pr-opi .
- i., ,r .oI iii5


MAHLER'S INC,


KLEENEX
K~~~fl>qu ey I den ise l oc0(ximrod


lI- 1'4" Ar' r' C'X.U
.... rirr %7

I'ar'a Ia ,lVIj"r ^ cl Ilogar
I.,, la ,Ihi I d 1,
/,. / .

-, ,


., C. P I A 1
C a r a C I E L


+ i
I.A'M MAIr____r__,._[.lfo n .AIRi_,__, CrLRnAica lambanera ------- _- WI "- '- -li'ii I. -J1 "'--' r'.,it.r.', a "


.unrta .rn hi Liza Conirn rl f'Oier
0 T IM , d .. n r ,I
re i. n, t~ma ., I ils ,t, -t,,l te ,,~ ,IJ "h r, ~" ', I. .


. F. F .........
I), hF..JFF,,FF ./. I F,[, F,,


*FFFF~r[. 1 ,'r .L.: "


iF! .?'1
' ,, ,, FIFF IF rFF/
....., ,,.,f de 6SF- vd,,,. . I ,. 2 ,
I .' "FF!II .
.. i ."/,

,;; ., ... .. , /. ,,'


//'
/7 1"-" ..-;
, y., i.,-" ..;""


, t,, ",,, ou i


FT. .%F, F A
. fl L. p i % P I=


I _j -G
C- ., ,~f53. ~
F-S "'-~U ~v


.. . ;. ,. ,
- .: *'.- '


.. .


Ps-. I6F0,0$FFF y pFFF1FIIQF -fFFFFFF Co.F Ft1 ms dovFFF,
,- em moterlttis PaFF nonfecconodes 0c gFF.FF FF$F
,7'1:" ",.-, *.",,*.: ..


o ,F --F r T a ,",' ,1 p c rg a m in o s a lem a n es.
rEBVIMOS A
T PEDIDOO AL


c./-^-<---ff -- ^
Af LA CATHEDRAL DEL ARTE
AGUILA 07, Ttl. M-90O


Lr. r,-:jo , c or,-l, .i dC. il 6F,,eb ,
1 ,',o I ,lr, Y _!S7 E;I F'Cb, I C.. .I dod sCB B
C. .,; ,,_nc ,, ,!.:. P'o r tr,6r.,.. c r O0 N DA L -AP'-:;
cr-)TA' rCltIcc FU;0,r gron ci r. r, cr

;:'....-de adcl,_.r cc," fco c.loCJhdcl^ d,! .- Pago,
OnCdo orta y largo. 5 luboh
AHORA $ S00 Mensuamil
R-1-49 Publcadad FPaco


.'." ; [[ ') "- ".

.'. / -A L
I C-AER PAOSTA |
LE Z01AWA


,Imi
-6-1,- .


:' if f', . ,,
F-

. .. .


F HgOTE.i'L a

PONCGE D Jr-iJ


o7000S LOS CUARIOS TENEN Ao ji
j?"flI.DA


7' .


S." :. ,' F. .I ..
Di.er)irlrd ihnum Iru ei fi/ osfo N a tic i a s
'lc( w E'rues'I# 1 n eu orothll a t 61 ii c a s


I il /f6i, rItmolcri, anist, ii'i


;N n tI i r i a s


1 1111111 1. 111,i~~ r
_

-I I I 1 1% iI' iii ij.'


i i
I--lli. m"igm rimlklnai
lii,.
' A, 1, . .


tIT


... .. . ..... ,..I,...
I.,


. ... ,I ,r I /, i JI v .l r 1 ,- , ,
; . u .. .u i 1 t. j ia ,. ..- 1
.. ,.,.. -,, ,,
,I,, ,r ,,r, d~ i -l

'1'p* 7 3,,,,,z....I\,lr
&_ i, '


1 T,.


Hi,1A- d, rr,,
U1 ."


Pt

MARIA LUISA NOGUES DE CRUZ
Ft r a I I, [A ..
.? M 1 1 o. 1 Ma t
..-~~~~~ ~~~ -r,, P~- .l l., i,.f ip H r L .. {,


Funeraria "LA NATIONAL"
Ed.fiico "VIOR" 1na,= y Ben -- : "
Oftcnas: U-3838 U-5252 Cc iias 1 I. ji
Sequ:.ao p:so U-4064 Ter er p-,. :


_______ L I '1 1, o.r. i.- %i AIHPI|1A.-< --.llLtf I UU -'. 1 I JA :11 i'r 1 '-4


I


[ Iggg[ l 'i rn


v tiraa.x dle' /it I R,;,'f I.Ide8a'ira
fi" n o m n j -.n- H ui ^fn-'f"

I milli'. M .,h., r. l', 1h- P)
f ill ,it ,,- I II dI 9.P'9r
S P, . ,I


l '- '" ; ,1>,1h,. i,,,,,,,rl,.t,,l, ,I
J i, ,I _

S ,i ,

,,,. ..,,'. .
I, , ,. ,,,, r .. . ; . I io n C

,, F t. _. . .
^ 1 ,, ,' , . , . . , ,


~ C F I , ,, ,
q,,
,' ,' ' : , + ,. 1 1 . , ' :. -
, H -' f r". .. .: . ..' ,. '". : ''r '. ,.. ,

., " . . r ,* .r -, A l n n if l -i

+,rL E. I' CA T. 1 A ";

I1+'f' .. ....XI
^ 4 !' :,. ... i i. rr r i ..r ii ii ,. ,. "' *". : '. . .* *
S f ; . .. .. , .. ., ,. ,


.I,,,,r ,
I .I jII . . I I .


. ... .i ,


I..,.,,
.


D vf 111 n r i 11 11 r <
A CXVlI DIARIO DE LA MARINA, -MIERCOLF5, 16 DE NOV. DE 1949 1_____ a,'_,, ,


niesrio dle erl
n nvV a t xNcI&0 t4Pb client
C014 & raaeC,-10 ttcts l-nes
^:4^'-
S~4s Gnelnoe taio9' 1krCP1,31 Oba
,. .. .,plet sr aet: '
8'row09'. Maesros 4le, cO
v~oia0o~ tsae, constrtICC aecil
roe ael re 1bora a.~ j~aciona
SOw na le^3W, a War


La p rimeo Industria Cubana que estableci6 l
elooa n del m jor concreto pre-mezado,
puede sefalar que:

1 Ha contribuido con 3 millones de sacos de cemento; 700,000
aoneladcas de piedre y medio mill6n de toneldas de arena,
Spare la construcci6n je ms e 5,000 ediFicaciones.
2e Ha mantenido, siempre invariables, el precio y la calidad de su
O)e Iproducto aun durante los agos de uerra cumpliendo los
*,o compromises contraidos.
3 Contribuye al sostenimiento de mas de 400 families cubanas,
Ydando la oportunidad de trabajo al mismo numero de obreros
y personal tecnico.


158 Telifono: -5634


Labana.
PAGINA DC.FC [,I[.\PKf IA \ \ \\P|AIN-\ MIERCOLLFS I'. DE WA [F 194 ______AFt, r'il

El pr 'inpio die pIu s.alin puiede I lacia E. Uni(dos Ia Iiil,,ii.a dle' cigarros "l;narta.igas" 1n liie prihlemaln nfrm pfhiiicfi lint scnt.f'IriI del
pdui'ty rsv' n 'i 't u iquier 1i uttfiil: ll r ...i onarii, ald n, ('1O n Ia firma del iamin Rodrig .rz e"I lijs S. 4. ''. vi G litr i umi .s (,'v tiuts l i' m lh'xlS

1; F il fl. F, IF UF piF, F, FtFt rFFFFFF ', il F ,,F ,h hftl i ri pllna, 1 Psttt flt Id i ), ID ," t f,. 1.1#7 m wn.F il),F ;It
f ... ..f , t .. .. ... .. . .t .o . A a r i c u I u r a v s .. .... r... . ,,, t ;, fie,; . .. m .i ...r,- , .
I It I--\ r ,.: n d 1 ,, ....' - , r:,i ,. ,' *r, i- i, ,, i ,,,r* I ir t . . .. .. .. ^ i 1 "-: *^
V-

r' : I F 'FFF .." ..F F. .FFFiI-F F F F .. '".. .i iF .I.. ..


*~ ~ "v ... .. . .. ** '. ,:* l : . . .. ... ...* } ^
.2 F .F 11F *FFF} CF4RGQF' Fr.* ; ; *, - --

,' 1 1 & 3 / ' '7 ',.. , ;"e a i b i
7A

F. R ", *
. . . .. . ... . . ,; F FF F F F F F T F... ' F 'F F r F .. ,I '.,, FF F ,F ', , . ,I- . . . .

q-p- .. *~~
r:':m'r I" -, Pt-rll .: ~r F *'l F F F, l F F FI 'F ",' ,, ,, I ,'F '''',.'': oa"

F F F F. . F . .F . a
F RP fti A F I I, FF F 0. 1,.

I, vivu' uvI~ivl n bii co611D i'h I aunudo n ,v '':
ri i r, -v 1 r i.I Ill IIp iv ialls' T r rl': I 1 ... : 1,eI ra ,..
(F'.'. .. ...'F F ./.F .F F .F F.'. F . . .. . . . . .... . . . . . . . . . . I r . i , . I

...... .. F FF. F. FF r ,l'FlF hF o ,F 1.,F.',,r IF FIFJFF 'FF tl't FFFFF i l .. .. ,' ,o ..'..'. .. ., " ;

F a. -- -IF FF15,,,,i. .. .....1.SI'I- .(,5

j FI A '
F_'. ., .. .. . .F

REHAJAS,, ......


,er. n

Fn'c let itih do).FF.,.FF.... ...Fr. l]a re =da cio.
.'' '' ~ i i .1F'F ..g


FFFFF, 4i F F')*I>; FF[' tF,' F, ,", ;'FFF
.", ,, -,F, i, s ,s S, flF'I F FFFn,'Jl 1. a,
,/. lll "2 -ry1 aI" lnr, illt Ft}',i+, + oo


Fl- LA [ F, FI'IL I
I. ,, r I F


,IP B ,i F I.- ,
Ii : I a e -i.i- d


1FF J,,,r' F ,I, I i,) ,
F FFFI i- F, l IS SIFFI, F,,h


F1'. F


ii F'r . I ,-

;! .ERIADOS1 -,- , F7 -


., ,-,' ,, ".- '. :.", i+ ir^^*^ u v '/^ / 't .:': ., |l ; l 'L' :/-Z*";''' ." -', :-
..... i. -i 2IJ.
U4 f ,c

r. F-Ic, d


~ ~ ,- -+ '|,4 .r.rl1 IP -mr ? I
-~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~J a -:-,,.. c:--.,+,t-. ,1o

r, e f. . o -, a- J

;" +: I ,..I t pit J- I w

O S I ".' I, , -. a c-
1 ,I c r ,'p,
. . ,,+ .. ",,. .' ':;+ 5.11. 11"d",',,J_. ~ ~~ I a ". ,, I ., e,+


fli. I
AfO CXVII__[_iFII_,C I i 4


nncclhdos pm Cpl m muniscwi .ons .Crnmicai' Habanera-- -

Toa s sti fin el curso sobre Nrciso Ltpez.
ActrIs pora celebrnr In fiesta de San (.r.,h4,1...... .i ..T ;.. < % i -... " , ,,' ... ',', .. *1 , [ , ;; .' ,


'" :'*V.' *? ? '.. **; '. *' ,,. ". ,' ..' ., : .' : :, '. '
(;A(:ETA ,v14 N- 1, N I: ..vi' 1- ;
.- . ,.. I


'u I' r .. ... .' ...al '*,- .
ICI


r r.
,n1. el 11 r- !""- p t I' r ---


-III a~ d e j tr11rm l cIdj
L os ond s lw )'It' i i "4 q 0 la : i Una


ilr-" ... ^ ;H -,i +h <^ l" *" ..... ... I R r+' l ^zr a t

v le n vila [)rtnII-"
,R r ,cit d

H. C ;L:f'.,' L 'fl
... I) .
TO
_0_h


1'- J

-::, ',_, i I-- -U i


w i --.. -
., /

(. .; ,

i ', .:

.- ^d .. ,


_1- ..,,


, ''--'2 .,__ ,__ -_


r i cy, '


117- 1 -_ i


'2~ ~ ~ ~~~T G; "T' F'- L'.: g:-'-' ," ,.

-.J-

"J ,- ', _


Ki.:r;V2 jJ Pt If 2l.^.i A L I j j -5y 'i:D&4.: NJ .41


Ii


-p/Il


LW''
rr~ :V:Jr


T,,T'\ .. "r, \ f I,\ M '.F.Ir,\ M ,i I tr. ri r,il', iN' 114')


" ,:7 ;,


. .: --, C .L N
F -1rl' m a t E r-' .. .
-, a i '-" -..
DE -


C ,1.1. .

c ,,rT -
IHRI, I M'..RIN. MIERI OL , ol F',. '______________ ________


S CIEN VECEI S .I
I APTHUE PB.NK P-w-


ANTON INALIN00K
0MDIIIA INAi
L-"- 'Xk HUOEIT RELPNAII
LEWD\" L M AIHNm E
,+ "4 +4H ,4:i .I m tlj :'[I ,'tll 'll "; .'1 ^ BIII PI MI Cll '
....A. .i A," i ,H .
I. IJRAN PEMIERBIJ.JME' ANRADIO ACINE .HO I'TAL

AVlSC IMNPOI R'I,'T.N :
i7'^ t' "* IInn o'iif"

SHOW .r p* .,acr- a BE i' I
v- :-i^ k J' '* = '- "
UCompaMa Fl C 'o J1UNA OE AD O
1C 0N F.
DUO DUCA *'. . .


P lR AR NTA

MISC iMPCf!ITh"
Matinee Infantil para hijcis de Socio&brompa a r,,, Co dia '- LOP.E E VEG4
"IA CEIIItP TA

SABADO IH la o p m. tfurnn !jrdei


Ir : ':, .. :. L,, -, I .;."


AU U
AUt., oDI.... O ... ,RIUM........


ILN I LL.ItH iE MC UEt *." i,,- :1 -.t L, t r,-i ,ornm ;rri P c.i
.Iatros NtLIJIt, t,[NlA, LIL1.IU A ST'.', SUARLA, de Li
'Itns ) ORIE11E d Sarti.t.) If Cuba, a partir de) ulut, I1


C a:r t e era


ALJBSrORIUM 5155 A: T^^.[
Ci-rnpaA13 Lopr de Vega
,A PET TI'Ap"N


E L IiCTENESE READSS'
l I H ,TnE PF,. E Z.. A F E SItT


,iafiana PLeZA DE ORIENTED'


. in.....S


If .'\,
Nt ;f ,.\",
MARII I tru si' e, etl"t I
.iQUF FATAi E, tL NATIV.r .


*1;sz &.a w ow!
S.GARY PATRICIA

4 cooPER-NEAL

11 l'l i I I I I I ,l l I 1


.T.IG AMPIC'A
IIw a 'hit ." "7. ...
Pfr.31TAi CADIZ Y
AEL BSALAS "'"l
:.P ,'-_IEL .l lr/' F!W .or r,- ,


T1TCr HEPtAMIDLZ
FAiJiDOU RUEJLPO
MFORAILIT0J5t


P '.i '


Hnmp C.l0. u hT 'J,'-. I ARTICA"!
i : ,, ' '. ". .


AIDITORIIM' L..Loi Ilterai I
C Leadr .. per h CD mpEfi,
L PEDE VEcd.


ML


&O"- DUPLEX .....M
I, r f .. rt,, w, 11 15 L',' I' r '-t
IP F. TO' N l', 31-. ,L. MIIMA E'. "A.'


HOY B SH tALOAiF:
..I .. .t' . .SiFI .. ,.RICA DEL ,L .
" ~ '.t I l"'' \'-'.," .' ,, "R C DEL,: '., ',: L'. ;'F; ',,


...... '' YONE WANDA ORSON
0 "V POWER HENDRIX WELLES
.* .-3 ,. 500O ARTISTS ADICIONALES -n

IA '' f I p L
w_.P C, O LI .,, N ..
l- ~~~ 1: 14 n;.i oN A L A M LF & At ,
....... I ...-.. ; H 7 P 0 P 0 L 1 7 '1. H ,.' "
,-, ,.- ,S ] '* ? y, ) 7 -. ',a 'I L 7 '


_.:'.:J ,: ,.,, tiln n'jw r- rti fi uPiiii
hi s cotizaciones de la R'f.,.-. '
'i" ercio lesignt H nt isotit in t lt l efecl o -Ih, -ir,,.


....." ... . A L XA ZA R .O' ........ ......
5S FPIESE'/
.. .. .... .. EL ENVIADO C) ...
.... ..... ...., .... ..... DEL DIABLO ... '.
.5,' RAY MILLANO
-.d. t. Ot.... ,. | AUDREY rOTTER
-'< e .E jiw-- i c,. t +, r e ,O "NeRO- Re'. '+ +
h"^.t'Lo...'>,"Sano S' a .l MS- ADAS !.
....ll............... A MANO ... :
I DIARID DE LA MARINA ARMADA _

I--- Dm v+, ::+ +:3-++7:,+'+ if ;,
6n e Y'*m'o ,i ...


meSUSCRIBASE a o d
- nento 7su 'oa
SUSCRIBASE al


P;Gr.A CA]'OF.,:[


0
M
'p
klrj^zITA FCokNES'-m,,,, I)ELMEDFIL


IW~g^~gmgafgA


)inor un fproyertoh I I. reir


*.,r.,i i- ',:. 'l


MANANA
A K"i"l FAIJS1111


F F :'.


. Ir'
" n, w -. "
ANiO ( X\Tl


El rtrondor Codimu

en Uni6n Radio e'n

lD iqmiadA dle uzi rerpia ,
rrlarn it In radits ri
rmanrmonel'l rr a mIlna 1i.' 1

RA D I I;
r Ar Al nrLa Iara6RH


al l--aa ., .. &, i ,,,


-I', ,.,- r *
bal..

ra,a'Y a.a.a...a a....... ... .
pi, d. - . l.-.-r ., ., ,, "

l CADnTI l n
i-Ept~r *. *i TIF, s _


i. rT- a ,. Ial.,,F -, a ,I .
a ,,- .. ,'. ,
'T . . *i ..
I P"Mt' 8k 'n ...... .. i ----
-F r


TfLT f u1aM. (.' ; ."

I. I I

a aij , ,,
Ri F1 i'tr ,
I F. P I .Mx ,,

IP.. r I
i r-
ii qP.IU5rt LIP. PM%1:.
ITr ,- ,j .i ~ l,, .-


OMNTBLI F-S~P, CI ALmL ESi ,

., . A,.r ,,
At It T -L I .. I ,L & 1 A" rL-. I
!:, .. r ,: ,', "n ". ,. i :


I A,
r- ., .t 7. r I L ,
v m 11 . ... a' &- I L, r.
a .. . .


A .v -k -4.. ., .

I ... ,1. ..-. %, .. .

1 I r ,h
;' '.' :: [ i "7 , _ _
r"/ '' ,', , 3


I renpMireeri PRI);R AM %

,lh end' bre, 11. ';:":',..' a','.:i:.a; a.'aa a.l

'la 1 I'i,, (liii.: ..... .. .
a, , A .._ .

fda )Iu~iral j I '+.::,


UP I


.. .. . rr.,

,, A. ,


C a r t e l


ata "'I. U[ IlI x[IF._a


7. .


I I I A. I .


f I F AR
a j I i 1


:.'l


I % I- T0 -
ii I r
t I [! NI
a, i. a' R i a' i-
. i


V ,"[. N I.- [a%I J L T I\
S*'. ':* '-" 1 ., '-.- l "'11 L . E
Ali I M'lII11 ANNI
"' *" """ .'" I \ \ \ 0R I r i.....l. j Fi T I I
:.., n.. r T,. W ; .. ... T I I


a... N I E \SZ---
M ,...- T.NI A II'
..... ----- i " l \ \ 1
A1 .- ".


Ir \R \, 111)3.';,.; z ,..;.,.-..: -


y- r,T ., ,.-
; L, 1- ,. _, 1. A I

l , n .. Ir .S .. AA


In Ici. ,1 his fibr.1. do, 1I4 rui tiev

:S11 I'. dc ( inqrnv'.q aI It rPaq'rgi

If.,# c,,rr ,,hlh ,.-* K r,, ,I," Ie .Ii,aa,,, .la,,a rI. ,an1la t, l,a,ua ,a r,. .a, r,,.I ,I
-it.. I-.. .. 1 .1 1 '. ..I .. do It. P,,,, r,. n,.


L- aaa'.. .... ... :r I' a . ' , ' ,


II I' P


V A n j r I I A I
.7 i. -, v. r. j,,
.~~~ A. , . .. ..I.. . ... .
.,~ ~~ ~~~ ,1 .A,:". "; :' .J. : :;.,:*, . .. :
I ,i, ,,I . . . I. . : ; 'o '+ L ; . ..
I i. -. ,,.. L. . . .. r" .


I, r- ........ PE ........ONF M A-D.-.,"', ,IF,,',, OO
,-~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~I BAN ,. W .. ,.. ,, ,, 1 ... ... I + ,V
I J ] l l 'r j l ll+ l r l '' 'j l ll i l l I


.-, .,-.11 +ARJ+s lll .tL ugl .,. n'


del Dina______

METROPd'LIT\ R I C /


S ; ., ... ; I a' ._a" "


I A
1-\ 1 F


II- It


*- *- z --1': l ; 1 1' % R E C I (I'
.. . . r. r.. ., ^ :- ; '. . '~. '. ,' ' ,

f. [ 4 T F


AN FRAN OfaZ.t

N F 11 1 1 N I .:'' "*} ;l u *;~ ; 1

4, NT'I S cl %RE!: I '' a F ______'. _. F_ ___________ _.


"-" '*;" .*"" ""'"* T R I A N 0 N


P. \- .../._ .\ A ,
P Z .x _


EREA. P. -N .E M


RE Li M

R I A -r I I
1 A C II"" l ' I F


I N I \ F F a A I


, .. : . .. i ,,, ,_ 1 1 r


S ii: ,V I C T 0 R I .7 1 M. T. I i
., 7.- 7. .7
Ii N",, CT FI'ii ~~ A
I AIII r

U R N {" F HI


DIITDIIUID ORES
Prkdaac a lmvy U 10 -


MaRIO DF I A NWERIN A MIFiF' Ca, F 16 [F CWJV DE V14'9J P .V.INA QUIM F.
PAmGI r' [IFIslN}-E DIARIO DE LA MAKIINA NVILMH1..: 16 IE 19iL9

Acii loe tirattIiliritils l Il l i ri>4 i sbr i tt I rIidi'rlti e. tii I nn ig ersn qiue no
....'; : ';::; t.;....... . PICADILLO CL,101I1 1 d1i io' rp/ja r III re iricnr t

,I rlt --I f ro t it. i d t,I, v.i s r n,I ,, , .,~~ ~ ... .. rd,.,1, m


II+ -I,h." ,. J -, .

IIi "ILJ ,, r .dI i I.' -a l
r--.- ,r.


.... .......


. .. .. .~ ~ 1 .. . .. .' ell ,.'?
, '. ' i , ,' = ,+ ,, i +, LJ,, ,,


* ." .:/,- .N/fl -


/ 7,X
,/~/1
//


7/Cu


?n e.. ku- .to


(lib b/AT! ~]fl;// 9K1t.t


* . ,* -, ,


6 7, *7 1,


I-


.D''lVcdlt c v ni rt-r'orlirr:& '-Red Cro,'+
jup bii rid' I. e.pf,.-:ial IruicLri-n
eb- anni:i, i q -un ph-I-.
En c'cjae elk ne-rro. carirnlita, aZul,

rcjn>, Proiii- p1ra --uiL, "'t

Calle o tiril. ':"

C u r t,: F'1:.1...


Cr'ic;,a.. c, r Ca/i, d c/ ,,nu;,QU i ..b (-2o /0 dlC- ,-, ;n L rlUYCAi 210.


i, 7 -"

\',


,~,1,*


0 w + 0 1 9 ':- 0j .' ,


nK G *


.' I- ,I IT. I ] ,'-.I I, ,', I ,-,, 1, ri 1lr .I I 11 1 r I+ h I ,,
a a Ir,

64. E,-.,p "
boliviano tie Cullorm Hispainics y
1. ptrop-esta tb.1Mian do dmttl-e
aE.pafia on todes, los, organismi,5!
4. 4,4 ,44. It 4 4-4- 4 I
Emb4j 4da Su representaci6n en L' I
Pa.. y reclbirA eompl-Ac. .1 pr- f
met enviafdo boliviaro de tar, el a-
4ado -g. dipl-Atio. E,, una6 -
bena conyuntura stig ent q.. a-
bes pueblos se eteutmtran de nur-
vo en un mj~mo comino, cl'e lea
llev a la deJensa de ,, hbert ad,
a4enaa4 PIT el 6

I's ex'genciat, ilmd-itiz del I.- I
b444444 brlta44eo qu p4r44en re- 4
rlejada' er 1nl ..e~dota
por el 'orrzsponlal de H
Londreg, Auguste Assia, ? Ieguln
fab6rlea, un-
huelga 1 ,,~
ro leyvae d-m.eis lu- dr dr -
eanso el peri~dico --o-~d-r t:-
t444c4, da 1. 44d4da de h4ta44 4
ere.O l~eda ilig'4 ,l L'u'4 d,4
It la~ds maycmii ,
tletnitu bao regimen t.'
de4me, de o 1 1. d4e4-
.. .-,aecd~T~c-
hari' irlgnabotah el eomaentarm I
.oa -e" mtodo's segti~dos
en r c el Ferete Popuhl,
feuto .de .cuy -o. triunto eletora fue
el s-. ., .a4 a del ef6
de otrCleSte-
I y 4os en ear eto4 64 4
s. quej llao cuanflo ya era
inevitabl e staffihd, de Is guer-
4e4L, Poe -6 resuh'4 incongru4e44
que quienes -blmboza esta eo~-

nuestr patr -''a>
INFORMATION' GENERAL
*'Is prtecs est~m-1 a F'p: tn
t.44.4 446 '4I


do 1 Po er~dista' 1-rKOzulf'.1 t!
--nd-r u.oreamercano McC-anr:
MI. amx. '.e- ,, b.c6 q~'-
6... 464. 44 4,

t444en Y 4 u4 e4te 1-9

deb, flg,,ra, n
enia _omuniad de I
iilstre senadlr dem-.t. de 1-,:
44t4do6 srft6 de44.- e-
a a. e~trems: con Ilgnr .x
de a r,diil~,i I-i-
Ii fa qw a y nrc[c,_: t


vit .i: n an a ,I

.;i 011101 thtte! !:I '^ SH B H
mortalidad ei E ,4v4'i
VALENCIA ...em I


M .ADRID ,-ln ,rMA4 D r 4'n~r r


4r,,4,t, ,44......Ii __.,1


Ia p444444 41444 1444


44 d 4


44. 44.4444444.u 4a~r

4 . s t 4 4

'- -, le/ro ) '" ....


4 Fell. -t. -P ii4 de pt- 446

!.M.a'4 4444 44-.444 44


La Prensa 2 L f D
espaflay ollral SECCIar I lf '1 A
p WO JJIAF I 0 DL itARmIN


4r4 i,4444ed4p4o4 mt44 ANO CXV44 -46.....;144,4A ) v.11 IA HABANA, Mll I" il '. 16 D; NOVIEMBREI 1'" 4949 T4.. ; '11 "4

d4'4,4i 44.l, .. 4 4 1, 'i .. !;.i' lltj'i a J f"' il [iItIinInl. I a Y m nuevam lilv rI .i'I de aluminh io .' i c ,
1_6u d Mfi~f. l -t'll( l .1 1; .1: 1t ID1

... .. -, -. en ailliadiid; ,.,,.r instalada otra miAs en Avili y ;i i
4" t. lr .. . 4 .... d4 V 4I W *. :l ,S .& 4 4


PAGINA MUt.flL! J!
41,;.,'/ ,


444444444 4,44F44/4, 1


fi


4 ,4< 4 4,ls+o


... 4-4.. .4 ..,,4 ,


.. ... . '?' ,'i f ,* r ,M W .. .
I i
Ut I 4W C, -.L I
II<: L7 !?# r ttt ',', L


'ilL..;.. -


.. f TODO


DINERO EN EFECT4VO
Loelf ncm~ PESE'TAS


_Pt d, 5::,o,
V 4.;4444-4

44 4 ,44446 4444 4


l4e4 a 44 44 4 4 e.- 44 4 -


Pa "l n e e, o~c 6 a l" ev

termryprlfe" 6,1 baa,.v

l/( l L-a'~ t,i l PO paf, A ) he
44: 4.4 '4< "4/ % : 4 .44 ,.4 4 4


444l< 44444 44 a44 4 4<. 4 ,

, e ..4, a .,4;ltll) 44t-!, 444 4,44 ; 44
IMPORTA{'ION C CULTURAL
44444"4.444444,4,c~, e,,,4;
El46' :4444,I, 4 4
el4r4,ia de44, 'L 4 A, ', 4


4.4 4 44 444 44 4 4 4
,,

4 -, d a4 da 444
proloetr, Lepld ta k'syuI4FORMACION4 4 'ONO,'4. 4.
F.) A-uerdo ew, ? a,

brad4 y propte4.4 16 d44 A 4-,

4,444 64~cl 444 44eap[h, e 444 444
u .4 y ". 4444-I


4 or 4 4,d 4e 4 44pe 'et 4 4pe
c~ e eedel E0d,5 oEste P~ro


44444444 144 44464 64 4444 44 4


ui444,t,- 44444444. 44444 4.. 44 4.de
yecto d4 4ey s4 a44.44 446 44e .-


444444446 44' 4444:
en -- wym-t
. . ... i! e-;

b. rla, 1. , "i
millonet de pesetaal p.Ira 'aee-

",!~r ti blra en :.elo


glon-er 194" 9 q-e finahzo el 31
de 1,1ho del ... e- eur'.
LNFORMACION EXTRANJEK &
TI ex pres~der~te de 'a Repo~b ca bova<,doctor Herz ,h


r- ,c eM /.,


4 ,


464

4444 -


.4 T ". -: Cl-.-)
-a 2,.-, V


C.'r ota i s^cioal ptmci la pyotocci6a do Icdufr~i=^ S3r1a-03
do Ingwiaos AxlxcSt\w. sc
*Proleja sm proplwadzw con Ccacc "Powlem". 7 la Sequyl
dad -ar 'oohltc. N, P"u '? I -
Pidanod omm T W*ow
,,:?, L^ .-e--lZ^'...X .~i

C A W i S; A.
CRSTIsA ?P 416 ( AL FOInO) TElMOHO A-94m
AMPT"O 1917 -ABNA
die-t dt pafia donde ,,Contra a todes le
-- P-foeiti -mdos toralmrnteo e. to,
644,4a 4 <4 pu F-a out 46 n],,6 i. l e4 -
IK -oc n t afae u u sm a 1. -q,~ y do:iu~
:,~Lec~eMr Arid- F-r a pllb- esPa",~ p"r

4e y e. -a e d.' ,D'. Te
rp 4 4F exP4 e 4 ,4,


. : 4 : .4 ,-' LA I" 7 7 "7


Shoy se hace suscriptor h.

; *. q e I r S aei SU r Dr4iniriL

los108 que reston d: present mes.


r '. ", r,4 -, i.4
r 41. 41 44. i .. ld l'4,


e d I. .-
, Il ,

'4 4 44- .4,444444 -


de a 2 de la In ,


' '..50 al mes


'7-10 6:.
'! c4 ,4.;4


.4 44_ 4
H ;_-:______ ,, __:.___.


,3 f C I, ID C .7 "T, .. 44 ,44 4 (4 r
10."I 1:.-i!'7o- 4.S 4 4 : O
OI' I. [. Lirli~~i r" ,.ori~ o -t z 44,';, '?',


4' 1


. . , ., ..


2 'A F.Sp',ia y P,,rii,.il

],1 Ia 'Dla .hI.i. (de
S;CI( 4444


MADRID ,l,


7-> :, ie o7?,e


1 L.,1


I

IO RI, [iF L N M\.RINA MIERi ri [. i t. I F. 'iic [f I'4r1


(errarmi de lhaja los. promedios industria I's v de los fer.rovarriles I''rna <'v',i u fr 1,l,. ;. Iuan
"' i ~'if vf li iii' H de o izfIw'v. 'riluo.


I Illil' % III I A II'I


Atei nalidad Eonmica

Hit hd ,.il l l ii i m II iit / l,,


I'. r. i I 'I ifIh l q.,inr I I' It-I

I U .,


r ".

*' :"- .... ".. __'^T .TED i~'i ;. _ T*;?> ,: ,. '"


A ,....'- ._ i .
.: . !i'. ,* -' 3 +'ins ,P'^El !,CSJiO '. .
S .- : R Fi- r i : . 1. -

1l ;::.;'- E,."[,S. t'^. J C.,ETKn d rj:,",[- .- i,p ] l l] ,'
\ ,1 i- r * 1 Vi r r M i r' 1 '.* *"


S' ,ur A!C Fl. :i.L ]rC i A. A
-At a.- S ..A. 1 A1:. 1 I' .. H
:#'-7'.3Nztjf -V


Hemos preg unt a do a rn 1l.: I J z ; &, r. i


,~'" 4
E-0-f ,1


Th.~
-At),-
-m..flt
--I


P T I I I AD.


I,
I, .. I


1E I .IAD ' ,'

compahi ia dea l .npore _


OFICINA SAGUA OFICINA STA, CLpDRa
Cp, "'a vr.. D?6 LoJo .tFr, Pa.,. w.-
T.-'c.j-.- 7'.S ldependncia To 23 70C


CAICIFIA FIAA~LA1ti
IF-,' i.Yk,... c2.d.....


-'; ., : .. ** *:, 1_l l 1 r ; ; ,
". I , r ,' r L h C- -
Ir -
.1%'5h.I, ,', ,T fo ,' ,


"~ ~ ~~~~ ;, ,r r '' 1...r,,


I, ,P,
... ,,,, . .. I .'... ;" '': "


r.. . I;. '+ F ,I ,B I +[ k:: e & FI


lA.I,, I'lrJIsF.'!'I' iD ':. .'ti?[$.,?'lnI, IF.

h i I ,.r I. ,r l. ,I. 11 i :' , I

1'.~ ~ ~ ~ r.. 111P


v~ .r

1,+,, -++ w+ I+++w +++


1. ra .N, . I;


r, \rr..,..\ [,I[ h-Wi1r


,A.1. lAV1ll


"" . . I- " 1 ": ...
... .\h '. v ', : ;: : ".
A ....... .. 'F Ik ? / ; :


. ; - . .


, I r ." r r n. ,


'" I i m I ,i ,,I ,i,"ll a I I. .. .
, e. i \ . , i ', ... '. -. ... ', '.. ,N'- ,
M. x., I[
.. .. F,, ,iF,.


\/F ID .. .....
AC) CXVrl DIARIO DE LA MARINA MIFprnfL- It, [j[ p jV D[F In'i

Reportuse qiue fil hann t hr drInI(dI hs arroz se Revisa de is. eni ioza V .ri;l N


e -i ,s N i, V. ..... .. .. . . ...... .. ... . . ;," i'
u-rili1. cerai d C i ' I1* .r.dii .' l . p ..c ..ora I 11'' 4 .
v,.. ...... I* .1 ,', ,,;, -
iot' i r oIw gidn. ell vit, ezi 11 a.
.11~~~~~~ Ira';41.rr .0.i4~
,,ri ,,I l 11 .*,n. ' ,i. ;", ', :; , :. ":*** :", '. T "" ,, *,,i . :,, *5, '., ,: -: : .: -, : :: ::,. .; ... , ', : ", ', :, :, .,,,i : : : ,;- ,,... :, , ,, '
,, .: ... .' : ', . .. -, ',- -' : I "; .... j" "F.'D.' F .. ';- -' ' :" '"... r . ' : ' .'. ,. o '' ,- . E. ; -' . ...* .;; : : .. > 0 .. i I EC.A. .^ ^
S. ... .


iI K ,
Ire -: o. 1 1. .:,. 1.Ieeol re:smz nt

'\ "T e,

6;" '6'3 6,,," . "' .. . ." . .. .
J,! P;: : : ; ; /;. .
:,.r *,, "" H.. Ll

p~ (.

I e. I4 1441 N4. 1 1,4r 1
T,, i ,, l Lit, r n 4-1
r, T -1- C-:s ... .,i o. E ren.d.. .. _... .'

T .. J '.


r -4,. .. . .
*'~Las Cor acons. 7L,:,

1r 1 -3 ,-o r : . : .. ,'

N. _ _ _S-1_1_ 44 4,1 06 I
77 ..
-.-p. be .
.. .... La ....aio es .


.....~~~~~d ',1 ".. . .... 1i',


v ifIr'. ir, 'ii.FtF
S l(.'.s de' filmi ,011iili fi't Ii f'/le'

. i ......... I',l t r , 1 i, tn
" : } t ,, f .. .. . ,, I 1 ,,, I, I FrI .


I ri
\,,,;,,


,, -Y.^


1 '. . . ..'1' xN 'i
P .. .i h .

0 '


5S. m;iC I:-2"'
**-gSS-T P cisnlc, :'4., 4.r, :1. ;,:) ,-,- 4 l,


'4 % ? 44.4A **' 1441.4
'.y .,ir-' ;.' ."j,,, .. .. Caa l l .......- .i i u ,., i ......i .,


3"-' Hanr, 4pw. a.' p : .a i-r1 5 Gl t J
S1od."3 1 ....Sl. r.s p t d5:vbi0 ci.- [4
si cisvddz i 16 0 a 600 QI.. rv o


MODSTRIAL MACHINERY Co.
SANi 10"C10ma ci1 af*0 A fPA sfrTtA" 23 S jw H aIL


4441.


a Antonio P6r@z
7 NAIAN'
S, 1.4041 y 1.3141 MAIANi
1A At StRVIC10 94 MU4*11k0s CtivadTal
PICI':,\ F.FIJF, 5 SPORT S jI\RiO N L_'F MA[INA -MINRCENL; ; l Ir, ". %DE 19_____ S P0 _____ P -____ l

CIENFUECOS Y HABANA SE ENFRENTAN ESTA NOCHIE EN 1IMPORFTANEJIJEGO


M11gine r z pe(qiinim v iia;U il;a en
el pirlliio 3r:lse:r i, 4 4 I ... -. 44, ,,,I ... ,, I-' ,44,,,, 444 h ~ -
44 ,4, 444,44 ,i, I 4,4.4.4,44, I-.'... i 1, ,.
-.1.


* , '4 '4 4, '
,. . ,. a-, '.
.. -. f l^A <*"


u'iin 'vnilr\ nil
I i r, I I' I i ir


y LA P52ARRA _J
| RECAULIAS 1E IL C' 1 J N

,- L a ,. r, q ,, E F? e k ,


I I IRE


.M., ,


C. ... M V, .
144.1,,, ,4 ,.4.. .4.

. 4 4 4.
...... 444.44144 4444
444'4 4,,++ .. . 4444 4 444. 4


4444. 44 44


i


Q iere seguir tie l1d4r
olimpieo A. Brundagel
4F4 4O44 --,444,4 I .
64..... 4.444444:++ o.4414.4,,-
q,,


44444.44444 64.4 4
d.o" . .


_ .. ,1IA _l -7,
4 444 .4 44 44.4 4
y44 44 444444'444''


lr+'.- 1- 1.14, ap ittetas en
la pelea tie Gavilan Kid..-i ...'f4'l4i'' 4. I '",I 1r. '
,. Se.


lr ar..L.,.. en H
Marcelino .r


,,4.44,44
44,44 444o~


IDomuindi eund iIs moment., r u c ia Ces,l Max:
Manning hlrrrol6 anmrir' a' Aimendare. 3

I f,, ,,, ,, *. . F, rp I I F -I ,I ; 1. r-, 1,1r Har .'

P,.. ,r,'n P I,, F W ,I ,--,.4.,' 4 4- .
......~IS- V:u;A!+1% ,, .," . .. i.. . .


,. -1., F..1
of . , i ,
...he .-. I. ii fi i r, I I .,r ,r e n P I t
*hrtm 4e -I 1411 0 ru~nl njj 1p i VD f I)U IhQ

I 1 0, 1-


,r I- f. ,.r
Is ,4 i ( J .q~~~~lin, 4,1 .44.i' I.-[ 'l ,,' r rJ ,rL r rI~ + '


1i4,
'* I"".-,- """ ... IA' +' ; .. .
-, ~~~~ ~ ~ r t,-" ........1 ,
'j '.. . ,, 1.

.4~ 1 r4.4Pa.. 0 Lh~rrlni.., Pile Tuhbnd
S4F 4 4. 4.1 44 4 44 4 ,. i :. 7 ,'." :"r'" '4 ,: : .... .... . ... .
(' ,,-4444,,. 4 4.4n ..
., .4 4 4 4 4 4 4 4 44 4 4 ,4." '. ,4'. '- ',,- ,' ..' 4.' ,.' ,,' i, " :, : ,,*, ,,,.. ( .T :72,. ,
P~ n(~4(l 4.~4'v +' .4 .:... ... r:t.r

V 4~'~ ) 1trui ,. KEL ,, ,: ,

,_, 44 44 Fe.)4,14. 4,n dn .'I,.-' o Z'- 4 j- ',,,.- ,, -,

P 4. ,RJ, .LI, .,' . . d
, ,' ;, r -
,CJ7 ,-, c 0
Y .2 ,run t ii .. .,,hp arfnll .p al
Licieron.t. +r,',-, NiD.,- La re
P', O R. r- L I,?
i ~ i ij a 'ta cw t iii. i'.pI.~.1 ,,c ..p ,,, 4,, CC,.
a r r.D-, i , .
TI: ," I, , i i | ,' . .n'i I,',.
I .'.,' .' ." -' [.' f' rj 1 i ,. ,I. .m ,, r ] -.-+ 6 ';';. k " :.:,, ...

+.:~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~i I. .i; L:.:: ''+:'' .:-',,++Po L
r ; Ik .=. ,' = . : i : .,, {E p .. .. I L ,l'{
J. "' = ' : + .%: ',I +';+~ ~ t,, | tn ,, + d
+ ,., m ,=: =+. e .l te ~ me i ~ r ++ r + e l+ it - = + + . -. . ", - -,. .. ., L,,,.-- ," *.,j; +U& MM 059'i Y"XEI!rlo~ oU


r m, i r ,.!1 :, }e". 67-
LC'W.444 444 1 4

-- InvIw- -.., PY ROIL D "I ,
deo ynmre -o r, ~ ,. '
&M mold V.. ... mas :a- ': '+- : 7
do1-ir al4404144
2 lCud VL C1WnM P e&J


HiailKALIIS


'** BALDOR
*. F F I ;
I r, + .


dI; r P''

SERA INAUG RADA HOY L IA MARICONVENA ION N Al FE IS IXEt D S ) 1l.
SERA FIINAUCIIADA HOXY LA CONVENTION ANUAI. J)UK .OX l jA 1)KI j


Paianama pi diveIm Iini lea % deCu
haz pro.tim (n rativi' tie Ron o r
,n ellh i- d 1T a,'I, ., .-r,--'" Ii .n %IJ. girl,.
e ..- ur d i-.n r L I, I I Niln 'h h fidU .
Par OPMTER, ., ba' r .- i- ,-I I I -, i 1
Ir'I


j i l-, .i -.j~

tIItiCiiI- ill clili r ia on ?ran.ior uIrn-i" .ivL lhiIi" .iti' 71
I, c'r- *," . . .
r.r=

..

i 1 : nB 1

.. .._ _A I . r. t ..
.l4 1i Ha~i(e1sA I


itijere rem4- c vr


, . I .
I * *' . ,l
F!
i~~~ ~~~ Ii' Ir ... III't


fV 1i 1 p i .-.:e.a ;r Iai h el ci6m de
Frpn 'tn/i en hi Conren'cin


,- '\.i- -, ';, ,; f ** ; D H
a (V
,- ..


NI S' ,,- 1. "K:r-

-.C
r;>^ .... >"' -
.'*,~ ~ i) ,I,. .


it^
4,,-
. . . .
"l;;: II. ..I i 1 I . = [ 5I [


it w,
I .. 0111 43'
us-4GUMT=
-10 :-,, aetrrTr A


I


1' a-

p ~ Cnb


Fl a1)ain a 'Ifaniof-o
1 I 111 I ll1l l I' "11 1 I I~nsist a
en,
US.-RO Y A L .... .,,,... ,-

r -I . i.i I le
oi 10miit 1:bi.pein eccocd
: iE (u e lo ... .. to ... ...... ..... .


4. 7. 1L E T ill Il : 'I jy.. . " I"' -r',.' "UY... ...LFRENTE"

U.~~F 7. &L1u e~. T
r 1'' IS'I-"1-I,"7 I 5Iil-Ib "an" '. ni -I.. a
Iill a. iu ..i .l'Xll U S YI IIGl A L F T -- I I i ... . . .. I... ". .. 'I I \ 1 );: I

L1, R" P 1,N ,-11 11 b. .. .. 41 T01 I' Il. X' ''[ 14' -' .... "i .. .. Y ... F1I 'l'', P W A % gA I


m


Aq0 CvN


S P (| p T q


!**;(,?: \ '. HMII..:;.'


SPO RTS


[,IAPlO DF. I A ,MARIF'-A--MlE.L'rit .S Ih, [jF n1 DE. l19


I V ii l .i -l .. I r' II

S.,.,

PAIMNA VE inflPC SLP Pi ARN IOR nE B K T' IiV I1flRT'

INitIAN L[ISTA NO(Hd LA jLSTA JUNIOR L)E BASKET flit IA UNION ATLETICA


[T 1i rn' 11IKnl Ip ist it' i >.s

, ttx. l \ 1 i M 1411, 1 11I I 1 I ; 1 I ;
I l ,,r 'I' I I I II
I ,,


A


que pagu'I l nMR- ,h1iCI.',


- ,- .1 ,


.. 7


GRA. \ ( iFIt, R.lI( POSEE. L0), POTRO. 11
-THlTLE'" VRi.L)W POR EL E. )R E\RIQ L

FNIr w ~ .
Ir .M ,.IT.


1:1fln .ttt 1(ittt h r.npi fxit, /it ofct1tra.
---I iIi~i,~Iiititi wisin E- '.\~i lii Iii Vrtn
if'- ntn intf f h 'nlshllos p'n MuIjifo

~.,, I.-1, ...... d .- r .,-,I ,.. I, J,.. l -i.t"'rr

Puw KID RMYS. d, I. PPENSA IJNIDA


I1 1.. ,ti ..ff 1 ... ,
1., N .,,. I f- ', I I ,1 ,.
,,,^ ) -., ,,, .. ,,' .y ,,i., ,, t,: ,-1* ,; ,4 ....: . .. . ,:,

:*E i :lIED ,El : 'i ,rl:f
I q


,, iI, ,.,


IllillV i lirnil i' !i i 'ifl/t I '
I.i I nii i'ili I i i fr .


26 y 1 I Vidado
Talfls: F-4442 F-4432
La
----. -----0-----


HJab n .. .. i
m....":,Nub... .'.
m "*' "* *
tE U So n \ .,. ., .' .. ...


'jill) I r m-no m- n.1dr I
,i 1 ,, ti ," de in 'i'torii;


"DUCO" "DUiLUX

siynifiron economb y perdurable bellezn
.I' D1 1 P. r I r, a I C AO. I A
r .)

Co. ... -, 1 ,,- ,, I I IA
IZT .' .' elt. . AJ' J .LL : : e a'
DU PONT INCEPR.AMERICA CHEMICAL COMPANY INC.
SAW LAZARO 1". HABANA
SQw, 1 ,,,. S .


lI fT ^ ~PINTURAS PARA TODOS LOS USOS
J g COMPARE DONE VEA ESTE LETRERO


iAcelere el cultivo

de sus canas...

use el Tractor FORD i


T A A ( T 0 1


,q P n R T %


.,p.niiA \':- INn f'I-Y.


Sp n R T


nirpin rpr L MARTNA -,MIFrnl Fr i\ DF rWr\' N [' 1r4f


Iy '


,.t c 1 .. v j k


__ _.


i
4Nr4 1%~~~~ 4 r24.4.4~U.14r 4 L-i 1..4N r- m14 P, -1i u if, Fr Uril, [41m1 44144 )14 .14TI4.


Il ,riimi Ifnhlhir I .,iamn de lIl Ih'-..i, ,I,
li -,,n fllrg -


A R 1/i C I Alr
1'. \>~. d. M +lP I ^~h ^e ^B l
1., 1, n 1 4 l a4 ,,
1:: '< : '. ^ :" :. .. i : .
.. .. ', " . . .. i'. l ' ,I3


I FAii 1rR AII B 1 u /l
JOHNSON ,
; '- 'U .. "- -;1>1 4 '" "


UC I eIII O l>1 .'M I I' r NIN.O... .05 ......
ItlF LF I 1.9 4 !IM MIB.WP ^
V- FD -0 |r. ,' D ; 'A
DE P.RNO HO? | .
FiT -ro,-a, GO M EZ PRU TIri.; !, . .
*.-ue 271 N1 1 055 o4.4 3t .
F.T/imO -- F-TlI+ j'" '" '.* -

DE o o |r .0 . -"
U~na ardua o ~r :
DRAS HNAS. BRAVO .' '.
26 Im !7 Vad.. I, ," f .. .

S FARMACIA DROGUERi .

TAQUECHEL;
1E TUR1O LOS VERNES '- -

F", T ]- T rI I . .

"F ;. r '""1 5 ".-'
15 y 14 r I . 1

HHI^^JIH,, ,'
.oE. ..._


.. . .


.


I-aFP%


jF A R NA CIA SA rC .....
di-Tiro r b14 -. -- ... '- .

44 ~. ..4~.. - .. ,; 44. .
de Turno hoN+h~~ 1. 4 I.,1
f r r j --. I~


7-1.1'. 5L . . .
,I, a...-.. .. ,-S.4
5 '-""4',.-'C.14 .... ..... ', ~ ... .:-..
A41,,,- . ..'' 1 ,". ..
LPa. -- 1'r5 .r L
F 'A'" ,. ; . . . . .,, ,-c .. .. )-.
vI
j 4-1r, !,,r., : l -t I :
3. _. . ..
FA' 4AI'A,, "j ...... ..'m d
,, ; i,' ,. .. ,, ,- . ; -'- ;' -- - . ,


rl :. .1 .,.;
119L;! 11.2 ... . + .. .. : .- .. .


11 -I. I M 114121411 1 1
*' ,.4':"4.,%' 4* +; ;'=
atf-,. +1. ,v ,F.K .... '
,.fB f !r.l
-- __ _


I l,, ir-A el nwi dir. d1 II
lrmi IIIlJ-11h' ll [ i'-lIP Hih lll ,.
II,- gra II ri l4r drl ,;',


|" (.:'< I '.
EC1TOiY111'E("\MI( MR

I nt- -M mUII
WiUIM f~l DMOM


I. ,I . ,l 1 I I r k


CONFORT ___ ,, ,,
Para Enfermos l I .. '
v Operados o ..., ... '_.. .rrr4 4rI44. 11~ir~ -,*4~ 1 ''.ACUIAR DESOCUPADA
EN.. i |1',,1V,. A. !j;~~~ ^^^^ !0IA ^^^^ *'ROBER|TO 'JUNCO
I E 1- RFJIRIf 41 1 4.1E I
1E Li .iaE .. '"" "' " "* 1 ''... .. ..* * ... **S Cl l. ...... . .
^ ^ ^ ~w. w c^ .i.i ,,,, ,- s, F >*"i ' R. ** .. .
-. L. . ii__--_ _- 1- ..I H_- . ..... .
41 .144 (,1 1 1 T I: I ID 1 L
_,_ ____ _ _._,-^1 ^ ^ t / .^ | i '.,:. "*: NI' l 44 1 .- 4;V R ~ t .'
,;'-- ...l ~ . -- I, -' ,___l "\ |l~~ l., ~ ~ % |l n ~ 'l'm ,
7E RPA.[-A F I IUF
c I + ; +l i . '.i ~ nlDii .(!ii~ ,. '


C IAS G S .. . 14 II += ,D,., CAS
oq if ?I r P -. : ' . , ". . .
4.~~~~V.I fl 4I4~L 144 144 11

H IORGE. .... -L 1 .- r, 2 i GRAN OPORIUNIDAD .. ..' ,
7 HAIDV 1K 1 n pi-.; 1 n I r h l- $.fi,000 I 1'. -. .I C

------L ^J ----.? x:'a k' :l 'l t4 '', .' A ". .\
L' \i I I
I.I"''_.'. ,., ... I.-- ,- l4 4 44 . ...... 1 .4---.-1,, ,. .,
.. I' ;


: ,Ij)


I q 1 HORROROSA GANGA


1. nf\, RF r iI:.
I N 11.2"', rI'11N ,L' Ii \'1 l

,, .....;
M \(.J i I 1111ll lLl1 (N F .4.14 1 r1.Q


Gangazo

STA. FE

$6,000.00
S r . r I ... j i ,,, ,I ,,


". I-.. I --IIH nh-.
l-..., 31 p.- do,
i 4- ,-, -,r -4, I. I 1.-


-14 . :1 .,41 4 .1444. Inu,

4412 14,1,-r ia ... p..4. a.
li41'4 I 4 414 .. 44,4 ,' .. aI4
14141, I- en11 I11441

LF- 1 1 1-c.lido 4. c- 44.39
rGma nglm azole


JT, FE

Fln 11- III [flsl, %14 111111 mklw.
i ha I. Lh. WE. ,I 4,, I B


......~ ~~ ..... I,,.- l~ ,
,1 K.+," ].' ,., ' 111\I l H t \ I \ \


14-.. l l b.0. : I l' .

l -Hts l R- l '. I l .,i .. r rll ..i. l. r I .-..
.tdfiil.4n ~ I lrd rl. I ,lt'.
r, IONr l 6,- r .,1 -r 1
rotr par+ I +, r llt, Jlli a
,In i B l ..I hni 4 r,',,,- .1,. 1 .1 r . .t,- i,
1 reno. PAr. INm- 4 .4 I
1 olo &3-.4 o. NAMPLIACION DE Interm-iTrip-~a'l+ .. .[ ],, l

ALMENO RES ,,. .,-,,,

1. .4.ll44, 11 11u.. r .. '
Il ~, n, rn. -h 1 -, n ..1 i,1. 41 .;I
A- N; -.1..w 1..1 I 41. 1 -r1 k 11.4-
r*d, r ,., l,. l.r 14 1
I4h4 l .0 '. l1- ] \ ,,
n,..h.. 17 rTUNI.r A .,rI..l ',
fr. ja 1. '.
4 .. 4 lr'.. 14424411 ... 1-, r4, .... Ir.: r,.I l. 2ir Jr'', ', '
1 .r C .a ,I .,n r a 4 A1. 1 -
44l ,r, ., fr I .I ..44,. .7,..4

44 L 444 .). 1. 4 I" 4. ~. ,4It',... r i ~ n r
4,4.4.. 4114. 4n..., ,144r144.441lr,. It ,rl, l
,4. rl 1.1.. L+ ,.4l4 1l~l r,14,41 Jrh, 4alll ... I. ,I ,,
r~. + ,nrl., p~l,.rlli .(.hr,2144.1l4444 4.2,4.l i,


.r.. (u2,2t444114. rr4. l.4
\u 4i i 4 1Pn lIu14rl. 4 -

S. 1PI 1r 111%
i e ", "Il 1 I 4i I
Iuj~a hP.r top r..LI l'.'-'&2-I.-21r


Wa--it


i l


' Lzu- 41


D, 4 -4 01L4J. 144I ar .. r I n.4.

-, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i 42[,4L4444.144. .1 .it I 1 11 4. .1.
[,4 2.4.414 4, A. i..,,. --4 444. -444h
,i' i. m i Mf.'.l L i,CASA GONZALEZ' 2 4 144411
'. I '., .PO-.h. l i1 I 1Ir' llt I
4 ',Io________._,___ __.._ :___ .___ 444, |,. ,| b',W,-|,


El Con sejo ef A-lraldes de Santa Clarn, arcrd/ In rhircuhu ,Ili \ M j1v/ (:N Ni. CX S I, I I I:' I) I 1) EI'' I.TI M \I ) I
(.'2e.m erratorio Prorincial de' usif'a tie L&is illas ". i. (. Ca.trlai .-. ..- __ _......_.._.


C D 14 P H 1A. V I / A -1 tV A 2 A,

'DINERO POR JOYAS :" ..**".'4"1.'**:' r, ." ..
ri to,\' % i i i1 11, iji .. .. .. ,, i r .1 . .. . "
N .. 1. .11.1. ,111. (11 ,.
.' '. ,.''" ', .' ', .',. ', l n ./ '.!n I '.i %
-. .. IIlIIR i .mil l. 'i( J IA '
: l I 4T R L IM N T t M lii 1 ," "' , I
*.- "' "*,'. ',*" ,'-.". ..:. '-'"' r"- .... "' *' ""'. / -I ^- '. !1 ..... -- i;n ... ISE1( ,,
.... .. r- ..i~i, 444 4t~,r~4Jr
'R'PP'A'IONES
17 MUEB'LS Y .. 1 ,


SBO^V 1.' ". 'u" 1 .*; *- !. I ,.


Agua Caliente

I;F\,\I-[.I M\1z-S r .- 1, .L .
4.4.. .. ,% 4 -
T I


ROSELLOY IA.~


ANO F % 11


Iul3.ik iir I' [' \I Ai'i,'i\'\ Ml/ nt.41~ l r Ii. riF P '\\ ri.' I^l4,l


z


Q^^^ B .... -' i .-1^ 4'+'" ''


I ,


o


M' UNi';A ORMIrPF-5'


' I F T A S

A%\ I r 'i \' r ,

44JJ I,444 %


Si E( ) .. .... .. .
mi Is i m ---


i
F9ACI~~~~~~~a ICN1C %lpi 9 1 0.99 91 L A AI IR NA m1Th o r9999,l L 91, 1 -F 999 11(1 l) F 1`)99C`1f


A N C: I 0 S ( I. A S I F I (: I) ( s ) I I M l R A

V E N T A S V E N T A S V E N T A S V E N T AS V E N T A S V E N T A S V E N T A S V E N T A S
__ _ _ I -
IN CLASA% 19 50LARIS ,.19 OLARS i u .1 [STABLECIMIE-TOS 53--ALrO-M lLLS- A-CES 1- A9-ToMOVILE> 'A-CCLS ',3 AUTOM)VlLES I1 ALIIOMOVLIS 9 ALC-E' -~

.. .. . ", '. ', '',"\ " .. . . . .. . U I . I If . ',. ..I A U"- ,";' ' 1 ' --, 'HF \ \ '\ .,,, ......... ....... ............ .. .... ,-, ." "' .' Mna

,\M I 1 \'Ilf I.' ^ L I % ", r i I ItM i > .... I "'l '. \ M 1; . i !,.= t; "* *" I .-. - ', , r l . T ; , , m t
MIA .," '.. . " ". ... -- F .. 9 I .9.* . ,,, , 1, -. .... . ... .


............. ........ [" 9 ; . ... 9 . .. .. !,,"i ..- .,.-,, [ ,' .... : w. :' . : ,j:. '! '"
fr __ ___ __ _t t I' ",hII_ _I-_I N low-1%I

Ii I U Do I 999 ) All9. I r9 r9


".T ,~-99991..... "-. 1 .. ,,, I . .... I .... ..
4I 11 19'99 1.9LI ''~ ,.43 .. . i ' . .. .. . ' < .. .. ' l B'9". -" i" I . .. 1 -.. i


IR\\1F R '. L 'w li.l ... .. . ', : .. . . I 99999 ,t,,',- *jlnrl....
1 IN I ri R I I Aprenda. a . . -E r

...^. ,,*** .';,'"',i ,. ricard R^'^ : Arellan0 *i r.<, -< ** ,':* .. .. Omnibu clel, ales ,, .'^ G u el PL M U d.
. ... . .. ,... .. i,., ,. .,- ,,,,ri ., ,' . .. .... ... ..*..... ... .. ...jn F: 1 *i i ir M -
1 * * .' r , . . . . .. L n ~ U f a J i ,, ,. i ,.,,, ,* i I*-B < 1 r r, i ,, ,,,,
19. 9999 END9I. 1., IM i' ....., I .. ....... .. .1.. ,
N 9 9 h 1.,. w, I %I r. ... .I 'I
P~~~9 IN .ll-F.I I I 9II 9II IN t.


%I . ] I I A I .. A . \ H % % I 1 .i* "[I ..|


-_IR9,i-R 9919:9.. . __; '" '" *;;, -"'_ -: '" --1" .. p "9
1 ItI.rtL I___ Omnibus colegiales G i l

G OMENDOZ YCI 1.,-: 5 9 VEN ER. YI.. C' ..... ...... '=::. ...
;'.. '. .,... ' i "1 '.i .::'I" :9 VENDO ,R ,. r Nil
0 'R,",. A STUDEBAKER AUTOS
,,. '.. 9 9 ,9 "
1.9; II An.. J,- I ________________1____
...... .1..... 9 ...... .... . ......... 9 91as!,999""" 1 '"' L OA1
11 00.. CL1E.k 1....NF9u F' .9: 9' LOSADA
'ii Ii 9 T -,Ii 'Ir.n. 919 . 9io' l Tr1/,
I 11-IL I" l1
'"'"IF I:'' : : LE VENDE W.. .... ....''
.i V I I I ."A I
P, a, 1 I Cuna "'. 9 .... P L YM O U TH
...l A I RA "T A P 9. I 1 9AIt. LI ;.9
999.9. 999999.~ 19 11 ih CHEVROLET 1949 9,1999
FARGO
CLUB RESIVEI NL.I-L MIP\M %F %I \- iNI Lr I I A IJ_ Ii- Lrv It'r I-i l l ', I
.. .. ... . .. . ... i . 'r .. ...... :~lt.... ll ii | \I '1,11 ""] : '.F .ril, .I ... T..... .. ... .... .. ...
DRAMIRO GONZALEZ .. .
A" .... "" N... I"9 I N ... %I I....It FORD 1946 DOQUENDO 61 entire 9 .......9
I~~~~ji~~~~bll,.~~~~~ %- m m%1, i'-I ,, I." rl I' 1 |11 11! 1 ll, 7 % % H I P ]\
9S 350 9.. 9 991999999li 99l9l" 99ll I i9:9 I 991 I 24,',
99999 I999...99 9. "; ;..' "..~I 9 9 .-.'~p ;.l : --999191999, 1 'l l9
999 I 9 9119 it' %91 9 9
Usted puede __ -_I, II ...
..97, : -,.,r ,NI ,, ,1,E ,-11


MENDOZA Y CIA '. "
(1bi..p I. 11. 1, 1Tri99 Ii.'9J -I p-.N 9.k- r riRi f -9'
_______________________ . 999,9r 9.9999,,Ol~, i 9 ..l

CALZADA DE .",.
COLUMBIA ...

1111011. 1-llr.r 1. 1...,Ill

.- 1,9i ,I I Ii .I i I, % 1
1999 ,99 ,,~ ,,1 9. 9 .... IlI, %1 r lVENTAS A PLAZOS Vedado

*: ."" ,,." . 'SE VENDE TERRENO


I ior. I i i ". .
-, .9,.9 ,. .9, 9 ,, .
., 91 i l. ii
Fi ; 1 .2
a 17 p a .999

ALBERTO G. MENDOZA
to,%,I R. I .9 1 -, I I
Ir n lh i,.', ,,I,
19r .99.r I i '... 9.9... . ... .
9 I,.9 ..9 ,h9 999,,Ii9i9 i. ... I .. .
l2299 .9.99.".. I 99.-9 9

[991 I 99 _. ,.99 -,.9.. ii .9

i, Ir Nr i,,u h .

i 93 I9m99-9U. .i.9.9i ,.. i. i,99.,,
12999 99 .,- 999 ,999 ,, 9 9ALBERTO G MENDOZA
9i1lA199~ 919 9 .i'


"I 9 9. 9"i 9ll,,, ,


$55 METRO

NI I : : 'LEYTE-VIDALNI> \lN'P
,illL ',MIR 1 1 H.P i;-l I


I\'11 l Ili \I I 'oI

. 1'.. .


9117. ,3',',. :;
. f t -I .. ,.*

I l ,, i ,
9 9. 9 ..'. . 9 .9 .9_,
-. .,


Ricardo R. Arellano*i' FI%.A% RL LTIC
VACIA
', L .B 1.[ hIl .


I \ 11 1 \ iI I I NI 4 i-5 ; L . '* '

I3 j ISTALELCMIENT1.,$


R A M IR O G O N Z A LE Z ...
Tostadero cafe $4,500 cuna
: .. .., CHEVROLET. 1948


RAMIRO GONZALEZ


BUICK 1947


BUICK ..1942


FORD 1938


Pick-up
INTERNATIONAL


i.. .. 'PARKING CABALLERORO"


9 ,,.',. GANGAS

de-

$2,790 VEIGA AUTO CO.

OLDSMOBILE No espers scorse d1
1Gordo para ver a!
1949 FLACO


9;. 9 .... ...9
I9,99l


Lincoln

Ford

IChrysler
Chrysler ..


1949

1949

1948


CHEVROLET
$2,375.00
i Hr.-plf~l]%" .1 i+.,I. I -:1


Via Blanca
MOTOR COMP., S. A.
Prni"l,-nler 11 R491(_q
AIF9N9 I l9tTIJRIZADfi d.I
CHRYSLER, FARGO,
PLYMOUTH
i._1MPI.L TAkMENrE
N4'E1 OS
Fro r1isInci9. pare enwrepa9
4ceptimaitn 9u r99rro 999omo
7.nrim tic .*m
T dim lediidi


99999 1946 8 H .. 1121"' 1 PACK4,11RD f i 38 C,....
.. 9 9.. 9 ,, 9 .. ......A C h ry sler 1947 1m o BIsn Ln d i 17. f .ug
..... .... "'. cnnnn AH O RA A....."... ME. ,[IRA de. 40
I I S850.00 ,,EEP. del .7 os. s Lrall0.
5 99999'' i ii'9/i 999: I0 Cuhta Convil. P ITi 99,9 4o 999 .
129 .',llh. 9. 9.. 0'#\ Cl~ orv .J E TI.JF.B, IjRdlF 9 9'"....IEL Ireiil.
f' ... .. I ... ..i % Cadillac 1947 j ipo f-.... &I-LI.M9
............I . l.. 1 CHEVROLET 1937 N U N C A o n,,,l PAI.A. I. EI J. 4 ,, ,
,r'. ,,-I'.. 3 1 ... ... ,,.a, r., i :' IN-9 ERN TION tL
.. I- . d'*I r .e n q911 a r9i I7- 129. 1 1 p r., r9 propilo pora rparlo de le.
-,,. .... 9 .. lN ash 1947 ch .. ca r pacida pnl
.... ... 9... .. ... ... $ 5 0- lt, ' r r i tI .
5 5, 00 .1 % .AE, ..O... I- \ F 1 (11 ,, ". i, I- RGO Pick. lp
I ,, .. .,,. .IRi. I Pisicorre Ford 1947 .
1-. 99999999 I ,9~ 999 I I ol192111 11"1192
9 12. in 9010 (OlR $ Q. A.
t9 II Facilidades pago F 1 7 : FABRICA I %1A BL. NCA
-.... .........1.... 99999. .., Ford 1947 A % .
--^ ^I P "l'lfn. I li~r, 1II iji Teloifonoi X.,3261.
L H L-o.2r." I r) i2 i C .W -.1.
I H \ 4i=i-i.iT rJ 1,19 VIBORA TLIBRE
RA Tomo carro en F... ._, .... T 9AtL99ER9
i R Ncimbio HI A\so,[ I.I' I Q' Wt ...."
I GRN "mio -; y ^ I VIBORA LIBRE
f lf.fl.TII II n .I.. 9 ir
0POR!UNIDAa I S _lerr m ri n .. .... prer sl"t.
II II IINIIII *,L 9.119919 191 ovrirr ioriar.99
'JO P VHtIU I fL. Studebaker 1942 9. ..... '9l,,9il,9 Cid. -
Ji os M Elias ..ll.. : ::"'"" :.. ..lFip 4.
I ',"1 r.o .1% | l r ,n III ., .. ,. Buick .,|,rr 18. BuIrk 42.
fn. I.... ..... ... 25 N O i i . F acilidades de pago Old. .ohi, K 6 i oindroa.
r, rBl .ird i h- l.u,' n " '" '"'Old i hil 18. rhiro. N llh
9,, 1 9IIIri.9. I 1 1 Acepio carro en 12. rrnmo Ih. I:ui. Ir, ..
... .. ... .. , e s q u in a H o s p il a l . . . . c a m b io i" ". "i ,. P I .
I II h1FII~k1*i l I#llic m i r It.ut I r1'1. Irm Py
P E L I C U L A S T E L E F O N O U .4 4 4 9 . . , 9. V E I G A A U T O C O 4","1 ,' 1 ', ,
L.... ., i,..i .% % 17 Marina, 203, i1h ,1., .,-,hr,. i 9m,-,,.
Sl l_____ 25 7 Humt.old ra.
I 'I E I ,8 .3 1 "I D. i D IA 0 llA M9 A I9 I A i . = g .9.'9 9- I-l i. ; 1 L 'H E S o .I i


M- 9' 1 ,11 99.9


PACIa liEWTIFLATRO


hUIn.T' lir T A MIMtfl m~rorlr,] t i,. [,i- %nrl r 'io Ilri'


urs rwn %'1
M C____. _DIA10 D[E LA MARINA fprr._________________ _____It. V, irIA FE 1Tt.
A N U i t: N C S C L A S I F I C A I) () I I) E I! i. T I if It A
VE N T A S I VENTAS V EN TA S V E N T A S V E N T A S ill-JIFtO FipO'ECrA A I r:, U I r F F S A 1 C U I 1. F. P. E3
. ....r.OMOVIL. MAOLIIINARIEA. A- l MITIHFLL.- V PR-EN-', MA FRIALLS It[' ONTPIJi' I 'flr l IS H l 15 T '. mi V 4'1P Al' IIAIIA M',____
...I"*' ..' .. .N. "''','" ... .,. I r. .'" ' .''' A ....' 0. ... ...ANITA I .. .


iT1Arl'lRIA ''.^ \I, "^ 1. ,. UD \.M ^ M ,, I 1 I**" II IT1ATITILTI< ^^ 'L..[^ S ________________________

______________i__________ ____''_______" F''.,' i l ^T '' '. .. . ., ,,
r. ,A R I i ,' 'r.i I.. . [ L C A .. , . .. i . .
,r... +. .,*.. .r . ,.l c. . I -fi i..... .. P *L i ..... . [i .t .


.' I ..T. A 1"H . .. .1 ... .. .. I .. I ... ..
;" " '" -, . ..:1 : ' '' : ."\: .ER C.L E '.'l, ..l'" .' .",",i 'Y ': :r', ",]' '. .^ l r : : '-, ,", ., ( , .. ..';.'.'.' . . .
nr- IM -3-.- -.--- L' ',, l",_, '_". __ M,. ,,i O. R A ,), I, IJT1


5)" 5," "LA ... ...... ,1I' I' i 1 'R. ., .,C' '.. .... T .. ..... ... . . A ... ....... ..". .

--lar^ .,1, .u- r r d-,, "-, . ...R p L - ,H ','^, _'I ^ h, .,,, __ , ,, ' ;
.'i 1 Is I N it [i

K U U ~ c A. . ..i | ..... .. .- ., ,, i ,,, '* " i..*. i .i r -"= : -- : . . ,, . .. ,1. ,i,, \
_iknI F lDH R U E I [ ....1.t. T* .... .. 1... .......... -1
u I r 1.-,12 N l , I ,. .. ,- , 1 I I I E
NEVRA-.,J [. 00IALPEE]UIK B b ,' -r- ,,,e& !' fil R "l" 1 '^ l. ;LIql .... ... ':1 ''": ".* p. ,,v .- ^n T,, Ko;n;
CHEVOLE I '?- R Rp 'IA R ""c^ ^ ^ . .(llPE l", Pc ra ~ mba i UNE R A5 Y IERGE5AO E. .. .. . Li J['., .. ^J 1^,D ^ \ E E T ..:" .* ^ ".,; '1,/.,1 '., -^ -;:
*E l "i .. ..* ; ,.-.,., L,-, R P, A ,- LA '. .. '- i ",:'"i 'n', ... *,'- '
P I_ li .
........ HERCULES OMPANY R. .... .... JE,.Cj s . .I...

IL me.o. .aro ,,r --- I+ e ....w *. "* :,:Li"- -i^ ^ =-- _- 7. ,--_-.-=- _

RO r [ rIN, *, _.._ -r I_ ; r .__ "'I' " ' 11 ..II'. .

au cI rro de i. O'PAN RA.p I E .MRE OTnAD AS CAB LLAS ,, mP JU N !_ J': ,- de I ,' l ''''' , ..., '
U D1 ;111 nL o ,'T G A Y do i n -A ...... ...... .... ..... .
..... [.T. O '.... ST .... .. .. . .. .....a O T .om as ', 'q -P. .. . . . ...""A"OM T Rr . ., :,, ., ....+ .. ... [ ,, ,, I ... __.
E, major. ,ar! ____- I .4"00i._________ .... ,
1'~~ 'TANDAHD w, Iss'.11 .l
''...a major..inversion!. "hi rOM AN HF ......... lA. .... M n:, ... 5r,' IIS ..... i A ', .' ...... 3 : -.-
U [c":"...... "" ... TNO R G E L AS. '" 'i_ ....... _, I
su,,,iilo do ,UO
Moit LE I T -_, .r.R "' S FtLQUILENAS.S
ROQUE-ALBERTI I D 0 .. T 0.. ., , ., A,. Y., ;" ...,,,., :-_ , .'
''M S A PI', o pn S. A." MP R A '. ."+' -- ,"-',\hbr ,' .i,+ ,h. s .....": +_

C h vr le,...n94 ; *n -, * *r .,' ^ 1^r 1 ; -' ..... . i', T,,- ... c^ ',.' H .,^T 1 I~ ....... "" ^ ; .. ^.^ ,,no
HUrOIDT -2- ." ,-.

L i nc o 'P EMPAIUETAD- UR' S A. . sss4si?. .-7O ,,., AP-R ,.; ,- . .", ':A


L ncoln 1S4,; ............ ....... L, .
U_ ;- --- -F I N G L l"ES A1IiflL % [N 1 10165
C h e vro lLe . .. \. . . . P t r u p. ... I "
CHEVROLET ,?-=a Vcror GARCIA Y ... .............. ..... '"- ... .. ..

Pockod...1949 ,5 'I~,, Cc..L.. ?lt.".'B"
r "A i.. . I'. . '.. M, P r | L.' ...... V U 4.. .. .'
in a ih. 9, ,, ,' r- F ,: s E...... . .. .. ' i.'- I '1'3. M . r. "


Pon tiac l 9 'I._l:l-"Lt ........ I I "T' S.' [5' .'], '. t. . .. lT .ci -" '
iE il,, ''1O ... .... A 5. H U' .... APJAFTAIOSN[L" l l sil NIA1 I 'l- l : o.: L .f.., o. ..7Do-di ,C ,,,, "%"TPT M F 'T ,E3AT' ,.: ..P"T I A I* 1 I iii ,, ,:.__,_
CLa m ej r inversion ].P ,4 . . III : l i 7' "" : '"
-VISITENOS! !C..,'Z3 .-ALD'ET '. c UTILES ri E O ,-1' P U N T IL L A S -
T a s u rilos m ejc r A L ICiF '" R 6 1 P\ '*. ,


F ,au ti.n .p .i .S194 A I I IT A T--. 7. ..' T . , ,9 H ,TEL1P.S d Eir U S 0o-i i S. ,% P,' G r* -, E ;, [. :.... . '' ... ] ' F,,0 S E lA r __ '_ ," ... .... .. . .. . .' \P R I 1 M 4 IF l l1 -------' 'T,_,
Bul^;.^^134" ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ SORI i C|.PEALS -''- .*-1: 1 1 AL^ ^' ry ^ 0 '^ -. j-* ^^ "
Lincoln ...... 194 1 I I V. PRI E ;k).
I-r'i (Sin strn'
Li c ln . ..ITHh. . ..
P .d ln 55 -.ILTbl L ". ,,',, R ..... ,,,1, , .. -. | 11
Ponion % IFo rFt .I.Q IL .EN RA TO 305

Chevrolet '" l ... '9''' go' c\"3 r H''ESPEDE, J- ,,,I _- -, .:.r r_ _-

'' I. ...... ... .: .. .. ..... ... M T IS T e ll. r n !/ ^ j j | .. h . . I ......... | -- ,. I, '. I1.' 11, 'I" 'L" I ;* ;"l ;'l ... F ... J I: ': I
Fi Wa... 1 l .i.. . .. i I -Au r,, '._ APAR AM -I EN, 1 ._-..._ _I


----I-t*' '*. n iq~ l^^ - ., ,_. _1_,_ INDRMS EN; EL M ISH D.- P'. 'T*M:*P -';7
N .as ,I ... ... 194[ ,- F- i- I-A -I---i, N.'. A .... .
B _uc .. 14 S A PIEG BL S In.5 ;-- "' F,'"AAL 4 I p j' r 1 A15,-11, i I F I
Dodge ...... I E 14 .A AP1 I R O .L' -,, '.. . ', I ,I ,


ROUEAL.E...I ,,. .,-, le ....*.__ _T._ ,'_ 1_41 16 1 ... d. _, ,,, T___ 1 ,- .- . .-,.- .... ., . '' -"- .
FQF' II I POT[ r.
AustinA nr A C P I' AA MUU OTU .l 1 N E G O CIO S ... .. ''" A FI I ) A .'. '
P_ ni _c ..... 194__ I T T
____ r____________J __ ri:l.ror. I n' I IN E EN E MISO ..


StudebakR.. S .,r- ,- PA. [.... .. . .' . . ........ .. .. .. ' i
& - - .A -* -F- ". .... ," ' "1- ...... H ,1T CIONE

. I'I>I C' .NTA DO.YPL Z.S. r .......... 11 .. ...... ..'I I A, No. I.. '' I.'I I
T.1, lA..; '-P.15 J.

-K ^ i-1.- ____I__________________________________r___l,_______: ^ *.- ^ .
Pen*,**.';;.*;,.*-:.. ';.. -. 947 [,F } [ A...I T.... ". i E.l . I' A ,IMPOITA'D"RA 'f t.*SR. IU'UM LN'--AI'' I_ _._" _; _I.
P] '-.-;;; ** * I... i, I MI r l,|, a t if 'I' .... Iom : l -' "l' |+ [ ..[' 1 pu I:'? i 'IjI U ,"; .'." ii .i; i i _1 ': ''I i __ L .. . i "
PoAStiaI lO .I...I. 1 7II I .Il. I [" .. .

P_ ymout ... ... t,.r r. .,,... ..... .... .. :a APARTAM EN TOS W,.
,J r, :nve, I '." I' i Ill i i iii I rP[1 IMP RT D i: "' I i campuei o Ill s[ +-%ll cl
iS ....S P9. .. .. 0 t
-____ii-L___________ Iu.- ILs i '' T 64 I' T%. 616 [6 6 A M


'Fat ... .....ASP 196 7]47 2 - .. ...',-. ". 1SE
9.. 1o~lrdl A .. i'i H iP A f M lNT
Blyuick ....... 9. I 5 I USI 194.. l I A . 1 D.p. [FA S%. ii CAL E A IN 1
LC a' L-l.rp7 :NOD-01,1M Fe Cse 'HU DLTS ThAT ',AA MiPlIA'. 1-e e


S Z;. l Ni. L IO. TI',d.3l!' . a 'T.. *r, I AIIgS Y '_ .l ._ _ _T_ _. 'T 1 "'I ... .. .

S" '" P-' 1 ;-r [.' .... .... IH--Tj-ii1 LHE 8 .M .O EJ 'DAU TDES LA MUll~ I I1llll"MM "l"S' i^ k I 1 '11 ..--- T ~""""" ^J ~ ~ ......... :l i^, I"I:: ^y I :I: II i f
0II A A. .S I A L P l 4IA' UHI..U1l.'1 . I I r. .


Sod h -. Pot.fom
T0[S'l' A oA fill GI. P r n- it u a. I T"11,


Alp, .. .. .fr ... . .. R USE r .. i.......DOY........I
167 '2 2 4 A .......... l.,, I > ,, S R. MER.......__ __
3'5' 3- I 1 C W U.CTO EAN 1Nl l [l"Hi- .IAIP 41 a 1 .i
................~~~~~~~~~~~ 1 ..... .. .... .. .... IPRT D~ R O ECA T -..
1.1AISHFRE EN ELae t M I 1M
r54 M QIN..... R iIA I L i ",S E ,rSa
Pr.,,m,, ~ 6 CSI,0 VAATPE T 1 III0I 5I III I II : 1
; ., : ' ': . .. I i L . + 7 ,A .. C & D E A . .q' . . + . I P R A O : } : : : + ) ,
CO T D Y .11.1F PL'-O C'- a r. L. 2 .....arine en' ... .... o p e t d S o "" "'3"' ''.

.SO.TOBR P rz,,ro IN S. A. Nl,]O iE El %I"1 %H1411,11, "
.. .... ': & Pr- l v 1 I.. . IM O T D R RS '1 -' 1, 1`.D C L H 1 3 t Im : i ,. i;;
. . .. . c o p e t d e; : 1 "l a c o . . . . G . .1 L O 4 T R
I Ii JI T e l s 1 4 1 1 1 n Fi l d -|. rAPr qJ epto .1",
.. r r d r .. .t o ,a f . .y
'It., ,.". . .. r, ... DO IN Ra. . ..

H.P_ EU T COS. M I G' .IIM T U O Ir lrn 111-5 I' ''"1 ''II ...: . ... . ... ..17 1 - f- I.. .I II 'III" e r 8 y 1E0E ... ..
.. : s: ,, I- :I- rq.- a S e r, t ,
t.,,, f ',. --.. l l L l.o7_ l-]d. 2 .E41 f.M t'i_ EL ,DL D5E -jA. P N ] -- -- ..- 1 .' :;:lf' 1 ;1 .B li
f'A l-A A [ l IN! I I.n I' 1 A 1 N A Alj4 LArI I A 4 AFO Crxvn
A N N I () S ( I. A. S I F I C A 1) () S 1) E. I! L T 1 l A II 0 II A PROFESIONALES C C MPR AS
-- RF. IN. MFICINlA_ If lkur_.fisi PRENDA
A L 0 U I L E R L S A L Q U 1 L F R F S SF SO l CITAN SE SO LIC ITA N S} S ,F F :Cn i F: g r hlEr :F:rI 2, ..'... E,,;.. I ,.. SE,. 1 AI i "' ,-l 1..'it
K ~ ~ ~ ~ ~ -~Tu M s ]>? ...... .. . -, t,,,i '' ii iii 'lp-iiH m i f 1 '." hi ilnp' .i v nii \ iA A ii n i '. "I i,'i' r'],/,\ ,hi''',,. -^ .


______-______________________^ ^ *-.^ -.* I|)/^ ^)O JX ,, '.1 ".L''
4 H--- ABITAL-IO %- ---- AR V ' 1l IL l 1 lI II T.IILF I A [1 l s I .lilli A II IAI' A' IAlW" *' I ABAN 64 ,IA N! i.. I 1 d PA'. ,LA AI ,P.


A A l I . 1 11,1 i".. . I". ..i. ..( '.1 .


I-------------------- .. .. . .. .. . .. . . .. '" 'i' *" 1 .% F l| I, M l,. r -' II I; R,. r \ ,|. ;" r. I j | [ 1 i) '~ i ,i {l l-
li 1 \l I ---1--, ., TI1_ F-80 .. ... ., .. ,. ._ ,: .... I. ...^ .. ... ;" .. ...;," ,;, :" ,""i' ",,"' ' :' :'
. . . ..~1 It .. . . .. .. i F 1. Ji Itl I
7 ... ... . 7... . '" I .DR. ALEJANDRO MUXO ''l'l .
%I,, A, IP ,,.
A NfHlA'. 1 1 ,1 A I IA
II 7Ai'tI- IU II
,^ ^~~ -, I ,. A A A' i t 'PLE 0. S.,.,. ~ . Al I I Il

_______ L_ A flTIIIA. F-4806 AfI Nt'." '


1[,2 *l..p.* F I ki_ 1 DR. LUIS BERMUDEZ A' I
', ^,, -.^ .;.... ... :-. : o.,- --- I ""i, 1 *. ,."( ,v"* ^ .M-2655 ...PRO
"'""'... T TP E ..... ...": ..M-.265. l- .. " .. . M 5" COMPRO''


11A 'l II. % Al0031 ft.


HOY, MIERCOLES Disponibe secretary: 1;1 i I'.
II _.. .. I .. . L O C_ _ I ----_-- -- . .. I .I.i .. .-,;. I ,* I I r i i I Ii r' I i ',, A .i l
I '' I'. I ... I' ,J,l I iM ,oI P A ; l rI i-,ilmisll. I I f' II .rA'
"-,.'.......~ i. \ s H ~ i i f _I L OTILI F-4806 -'* '", ---= _..-..... ".' '**" r i- ^iin **"
....- ^ i- 1, i6 Ad .. ..... -" i. I 8.IO-EM PLEO ,' _ ""_ hI, Ii .. ... I IL I I i. i..." '** ' C D M & G E G -- " "* .* ' ,*, ,l-- 3"l0-1 ^ il,, cJ'ro i ~ D
_ __ -- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ [. PtflIl '1. ITIME**m W t R--- _^ -- I, ;1,1 ADICV; I IF,|O L ? IR-C I~f ;-1 %I F-10-. I III .,n V
,' . "I F. ...

'. ;|l., .. .. .. l .NN........ .. ...

-i. .... ... .--- . [ I l l T... .... . . ... - ^ "i ^ .. i .. F* *N . .. ... . r1.- 1 ....... ..'* Ii' J I'u l li l
I ... .. LUI BEZ MUDEL : '' -it f .
,ll'....YES ,['il". ... .... A.."'l .. ... .IIP II o rI BA.. ... I- ...


%%'s LC ALES F F_______

I I r I i' I nil
.... ...'. ... 3P. C...... l I Ca+ mp2r55mOs edMP as


f I I I I Ir I 1 i .... p ...... . ... I .: I, 'I ,i A VMS
. .... ..*.rr' i... i. ..,.,..-,- , r **'** **'* ;,.', n'^. n P nop

[ ","' A I.


^ ___'S e i 1 i ,,i . ..q. . II I h.*-... i .l ."
S. ACADEMIA GREGG C.0.R. ... .. ... .. ,
,.. - ... ... ....... .. . ... ..r *, L ...'' ,' --"" .. . , . .... ' . . . . . .."1 ,' .',, ''" "p "OLA i" I 1 ; r'" !' '1i' .. . 'lh ''*""'" . .' . . . . ..'"'t'" *


7 _-RO-EI- ,1 A PAR( XW
3,,-......63.3.. ... ...-- -*- .*-'- 'H', II' >. I l-...-....-......... '. 2 '',i. se 'r'tar So 5 11F [ PS %..... O PIRS
TI. -, .. QIIEPA A ALE. A ... .ELEANCIAI w .

A. -'', .-,,, _,- '_________________.__P
"... .' 1-,,- 1 .' ,l. .,.i, '- "' : "^ *, ,; J i C D lRO, ^ ,, ^ r ^;11 ^ ^:.^jIl e

AiL- Q U-- i i -IL i -- i* i i -- I ... .. II .. I l . .. . . ; : ... . . ... ^ . ..TU E T O E M 1 S C
I... . ,. n r i \. i . ~ --- __ : ... I - ,' H. . . . -. : -, ,i" ; i .. . I ... ... 'i l....... .. .. ... . .....
I l" I .[-I. i...T AF 1 I .... .. r I PRI "fI ETO

'. ' f -, i... ..


.... A-9311 COMPRO
6 A A ill' ,t- .. P__
II- -I' III I II II V I


I.I II'.- ii A 'i i i ... ..~ '. -- I i p I I I I I i i-- i' i[ > R "- ^.. .FERNANDEZ Y VIDAL i.S i_ _II I
77 .


SREE I YEIH I'Ai '.,,. . . ~ ,L~. '' COMPRO ROPA
______ 'II 'l.. .',I -,'Guard mucble3 1 i AI.AI`,, .IGOR% '',,,'. '
"HABANA" Pp" 3'lTA

. : .. .. . . . . . . 1.

____ ___ ____. .COMPRO
I - .. L i i 1't I I- _

___ ___-___ DRECUELLAR-DE[ RID ... "I I LIBROS I I MPRIAOS l
-A"T I f-"A'T I l A I'.I R E. I I h 3 I -II'I I AL '- I1 '.L1 "
If,. M x. V; ..... ..
___ '____ LO___ LE______ A, .i.- 3 'll:N I A' ',-I '' ll B Al 13 A11 .A I ., _,J _:_'_ r,,__'' .. ..... t.._.. "_._-_
I %I L. 1 .1 .'..I Ii II !,I INSTRUIIOS DE MIISICA
.. . .1-. .. .. . I P 31 'I L E.F... l AL!,,,, + ",,,,, ,, ''' Al. "A ...... IR : " -'_. Km p3 '' i'_" -' I'_" I._," :,
OFRCE Cltsr I~ N. -
I "II, R- 1 .E. ...IA.. .. ..
2 .ll A%.I, .B 11141 ,-. I r,A
.. .. . ., II-' .. LI A L'L R M'l" '35t A,' "
'3R 05"RE AS W--5' ......

it, AX ,1 -4 i
ANDO CL.s,' DIAR]r DE LA. MARINA -MWIfha.,jL.b 16 DE W)V DL i949 PAINA VQIN'1:Iff.t
CAMBIOS V ENTAS VENTAS VENTAS V E N T A S V E JN A 3 VE 11T A S V FNTAS
!LU CASE 5 ____ Is CASAS do CASAS a8 CASAS 13 SOLAIFES cii TINCAS PIJNP3ICAS 51i E5!AFIII'CIMIFNTCS is] AIJTOMI'iiiES
-- -+G- .. . ___ -- -_F _-- -- -I s--- __ _ --- --- _ --- ---o ___ -- u _, -- & r_, ^-t,.
OPORTUNIDAD "7 t t-`;", ;, I'.,7'"2;7 11"' : 1,, .. ..,* ..1 . .:,.,.. .... ", ,-" ";"--- . ..... . .. :_ .. ,;;7;Ir I ..... 1.... .... I...,r .,.: .... ".
r ': 1 ,.. . .... . .. 11 ,-.- I. I' t .. ;..A I ".'' .. .... . .. ... . .. ... .. ." I I , .. ; I..... -- . _. I. ...' ..q -..
.. 7.. ., .. ..... .' '. .: `... .. .. A,. ..... :,. : : P..NIi ". : :- I m
,__ _IGNIVIC ..,, I T- -. I.. ;., .., P .1-1-. -- --- . ".- ',U.- A.. ... .I B y A 'RTI 7.."0R I
4 M -.. . . I -U',,- I l, . t I, '- I -, ._ .. .,.II.-, , I I'I-_: ..__ P AR\ NTF R,\R rI 1 |r .. ..
. .- .m __ J ,,4.* I ,_.'I., -.. ,' .I.,,.* 't._ ,, ..C S '+IN Fa ,rNA .. ..1 ... ... . . or, i. n '' I-, .. ; ;
LA" -' .. .. .... .. .. "" .... .... I ... I A A .. -" .... .. : . .. -,'. ..." '.'.. ..... -..." .I IIO U.. LU :lfl flU .. ... ..
Z = -! -IM ..11... ,.. $. .. ... N... I . ....T I., 11 N,~n I I t+d i ., ,I. ,i,' ... 7 ..... ", l -. r 1 ' : m I ... . . . ....

"''" + . + d+p,. . -... .. ... T 1 .. ... : I -l Im ,,, 'I I I'' -'l _: rl % I. ,# I I + . . .... "' I" 1 1 l ,, .. . I . ...... ..... -. I' I 1 "l. .+ : I.+ ll .. ...
, : . r -. 1. N I-. $1-.. .r -" --. I, -' -" -r I'-'--. I .. I . .. ... ..... ..
... _.1 1._ H.-" T NI DA D I,. . . .,I I I r 1 I. N.'S T.. FF 1 'i I ,S 1
-A NI ..PICE .$ I 'I ,r ." I ... .._ ,. I,, .I; -. _T. ,i I .. : .. ,i ,

" M'- .,'' j AL IE.D R IN_ 'L, .N I ` !P, .. _" " :' s ,-- ---4r- II .. .. .... . I rI '' Ni I ,c" IJ
I.,________ I- I.~ -. Ii .I I 1


,,A ,,C.... '- .... .... ...." ____" . . . . "___ S, V'paLV BI N '.p ,-7N r .- , I :7. I I I .' 1 ",S- I ;
Se Icat "aa I!,1'1I1T1 r.ad T I'~ .1II" N
................ ............... R ... _. I: ; ......-.. I IN;. 1..-... -- .' -m .,,,, l .1. .. ,,,- ,,-, .. .. ....--,,1, .. .!.'''. ,., ...., L
PINTO W 7II~ ....... ",... -:: I:." I-:, I~+ I: I v! : ... l" : : I: MA' OL'-. ENNNO .. -' ;: ',,T '
co. ,Anm Rp .a'a.. -I ".ra'lca. ,7...'., a-r- r .. .. ,,I',, 'a- -.. : i e .. .. ..... .. I N. ". , ." ,. 1.' ...'.. .


.......J .. .. .I ...........,..... .. ..;. gr, ,:? - r ,,: I, I %11% ,'.o, ,.. ... '.
. . " T.r. s s ja grsor, a. ., I .- .. 1 ..=.' . .. . i .P"I '
. ...... -ii I .... .r I, -alo Oatalac .I ... .*" ..... .. --i -"F . ...


- '- ... P.". It;~ I ....I ... .. I.. ". ll.. .... I, . .. ... . -. -. [ I ... .... II ... ......M "- .- "' '. .... ..- . I ^ -. I .- ..- p % -. I. ,. .. es ... ': ... M OR TI IG U _R _
_l_""_ _"_ _"-_ "'_ to II _'"s,, ,cl a t... -. ," .
~~~~~_ .. I5O I. E T~ 3 .. N.a .- NINE I IiI' In -l A-lN a -Iiila F':i.r
4 O T VIJ O -i I _ -_ .c. It I n. "v I' I ....
.i I11 $28 000 RENTA $290 P R U`1ID L rI lf~.1"611; R AI FO N TFCiI F, AR .
PFINTO A.. PIOL .. CA9a EN 4 W .N . .. ... v- .. .. '11 .-- -, ....... . ''':,, ,-G r. 0 .

47 I 0 VRO CASA .. AC IA. 'Nm '155 -% I .,, ,. r_ ... Il-.,.- .. P': I I I I Ma r i 1


2,- ,-, ," 11 .- --,- r I.... ;. .. .. ,_. ,__ -.. ...:: ;,I ., r, I a..ar1.are__oI E ... l. ,..r.A L. F ,fl[. f- . .
III, I E 1 ..1-1 A.-|P "..........S I. I '.I .... L.'-IE'l.." i *" 'S" 'l "a I" ", IW.... or 'it NI" tor MW" R O" LA"WTON.ll'. ll" ': I's .J'' .."cI "lll'- -l I. 'I I ll'i, ,r.1"! .
-- .h:ss:-*, I- -;.t'ARE" .,--.. A i N.. .. N... F-,, L I E.,a,,,,. .. ., . .. .... .. .. .. ..... 1, I--
V.N.T "'a A . ... '. !a, .a . , . a L'.a' I I, -' I .. .. I ". I __"_ ___ -'
,.P IC E, I 6, ,+ .,C oR-- -- c" ` A,, n Q I N g m n : -? I -...-;, 1 I! &Z. ; ; % 1 ir a l p a r I S .I:. I : y : :.. ,,..I ;.. ....-: ,N I ,I-- . r: f : ,'"e-, ', ',. .; .. : ;B %": _' ; +; U 1.11 V"I( ;
i,r1 r L rti:a1.:+ fun. -'' ; las y U ..U~l .... ------ PIP '-nrt.j i 1' III -" ,2 .- r,' I -- . I,.' ",. I, -- -'':' "'"I ':.'11.77 ';.'.T ;',,; ,.'--m I: rt:': -&. -R f r.L'D, ~ .r ... LE .. RI
-; h a e r c T It , . .. . .. a t T -, 'I ,, I '. ,, -_ I -, r.-, ,'. -,-, -"
c.. a m a a r, a l n r i c. . . , I I N. '.. . . .. . . ,. ;i v +I .,,". , ., . ... r. ...,.. I .,,.. ..---.. I..- .. .-.... ...I.-I N F .. ....,II. .r... . I ...
,rl:,r+: ,. ;.,. ... ,::; '. r" .+ r... . .11 I. ..I. M. : ...'I ..".I.7-1`. I 1...... ... .. . .' ". I :, J , ,r I.
h ili-- g e n ---- -a t _rv,+- '- - N,: -x ,- I -. I. : -1 A -, L - - C r' r 3 r r P I : 1 r - .I ; .. . E , -I" "' l ,,",, T p .n .. . I I ... I " "
"il y d : r i r : . , . , '. ; -U A G $ 1 : -: = : : ; . r . o . ...... -- i, : . ,. : : .,
VACIAd MICR Queganga queganga" GOMAS ___


%i -1 O ". Ii-.ri -F I,, .. 1. ., -a.-I a-

........... ; . r; HABANA $21,000 de.... _ 5.,3_ U ,1ANGA: $1 ,50 0 -. .. -z .r ..1
M.,- ,., ,,,-, 1_. ... 1.--. -I s ..,.-. 1R M' ... -.:'. .I... -',' _: .. .....'..I I L... i 1I f-11F/I R 1 .lUR
23- a T . . 4 Z 2 N o -.. '.. ." ; , +-% -',"A -4 s . : . ..' .. . . == 7-,.,-' ,:-, I - ,+ .- : N 11. J .. I ': ., ... ,, = + .. . .. ...p ; . I..: l - -- I l .. .. .J + I. r J I : - --


0 D. -, I, I _r.. -" I, E *.. I N ,, I .I ... .. .... . -5__ -__ RE 11Z M I S ,N f-
_+ A f l i i i i I. . I -, .. ; p .. .. l I-- .- I i _' .': 'N iF q . -,. ". IS 6 -IN I, I ii r 1 1 1 'I : + 'I T 1 _.' !'.- ..... % I, I I . I .. I 4 I + t 'p S + w ( N I I "I r + : .. r ;i+ ;:. .1.r


A i -,oI -,, I .:- COLN' I LI-.. _-.111_ .I, _ i ,- a. I
. ... . I, I xI -' 'r. . , I .-
TA P IC E -UI . .... m`i,, IN 'I ""+ I ,II- 11"1- _. ;. -E .D L .1 ",I -a -+ '- r I +- + ..., I ," + rl "'II + 1; I% "


___ IN ... LOP E S _____ ___ __ -_ ., .... F
L. ... MAN I PAa E Z I..... ...... .... II, I ....... ...... ................ ..... .... .. I. .I .. -
C3 d. Gil -I -IRAr-AR. FST IlrIFLNa .......,....... a..,.., .... .. ,,,, .,-...................... .... M L "P
NP. 1.1, :: ':-.. ... 'I;':. m .. ..... .. ......... .... . .. ... ... .. F I ., I -
'T. a. ... ..... a a.'.:... . . .. .,I + .. III, ... I R
..... ..... I.. .. ...... .. .. W 1_ . I II. "- ,.liii.! N... I, 77 .... -.II . . ... ,
VE AD ?'"' r R.. I ..IFN via

:.. . ..,. _,,. ,_____ "' .............................. .. ... ,S,, ., '' r .. I 1, 11r,,," ;r.
iL"- I. i.- a. a .. L, _.,, . . ... I, ,_ .m ,. ,. ... ... -.. - .' I , .
%--IT' '-- + -- .. .p ,. II I ,_..,,- o , -. ., I ,I - . ...... ii, e, ,r' "", P"
`-- $28 00 RE T $29 ..1- !, ... : ,3 . t"OT- I A0 ,r INn -:kI75 I.-. ri1 ,. ; "J{ "[D ,NI t*I01if ,i Il .., -- ,- r:. -,I. ,;;
%"'. . ., 0 '" " -' -I '- .. . . . 'P I , r. . . I. "- ------ + + ,, I + I" .. I .. ,,. ,-F__ RESIDENC." $ ,_I-_Ip IL. r a! tI.III . ."'..;I.t;'- .: I. .1 ':"'I_? er: atN,?7Ya : ,,I2.
1! - I ... .I , : I, "-... -. _i, I. I. ., :-. r ; '-,". I..." 1 -, 1.- _--, r in I . ; l 7 _- "; , i 1 ..- ,_ .. .l
I. r-- ,., 17 r- '- DF,.L N' T,- "-, I I I P_' ['Fs Ti i L IN"- '.-" a .. `,:'so 77,
............ I ,r.. .. .... L.... I I ....... ---,...- .,- .' r11 ""' +- I -r -,._+',..,t ;. I.,. .... ..,' L IE,

, ,. .. ,,.-, , _t-', ,, IN Iow. .; Ia-.aP. gL' 'alTEs$" ," ..". I t. 7 .- r, I. _, " I'. I r,, i,- .r I -,I-
_r__ ,. .. _ i ... . . .. r, I I . ..-n.. I .. .a r .l. Is l.
'v ." P I I i "I ; ----- ,--.. I r I I .. ". I" I I I. .7 7 .' ." ' .- "I 1 -- : -'.R t -).LI ,,I F 1 . r I Z I I
... --... .. --, .I,, I ... ... r '.'- I'. 7 '"" ,: : :I,7 ",, I .- ,,-' I ,w,"-. .- r r, I -.7III--.-I- : i .: .. : .' ..II.. ''" '.... I''1 -" I. ,' "1', "'.;/
P I T H PIS L .... "" I' I ; I, I. _.____
... -. -, i .. "T .. N a-, ..FI .. I -o - I" 1, r ,, I., M ot, ,_a __Ira .paJa..
.. I,,, ..- ,'' . . .. T_.. .',
J C 4a.IR%5QA I0 I v
'IN r'. I I ".. I ..... '"' .lcl~ ,IIp::I...... I ........ "' ''I ....., I. ~~ nt~J +'
tr m.lll~ I.I; -I1 ll'I'J.- ; 11 yt"T''I' '_ -R ; .. . . ... "_- ... .... I. .,+., ,,, I ,. ., U.....I r,,

S-.. I. .. 1 '1 "" ..... .. t -ru p a'-p Rto Mend:z $31,000 B-U ENA VISTA -',,.o -.-. -.a--.--caGa,- REPARAR, BARNIZAR
D -D- ` ...E' .0 I M "-A .. I . IIAB ..'S .... ...
.I "1 .... ...... ... I .... . I3 -a'F- Fo.do.. I teatIa M Ir a m D "- -, -O.-.. r. r. .r ... I ......... M NI.
....". + " ,-.,. - . .. ,. : . .. ... ...I" imI.". ::.. ... .. . ... r 1 I. .+ + I .'- .r .' .' 1-11' . ... 'I I i '. I ... . .L ., ..JM .JO _715
IN.. . ..." -" : ... 7 I. .. = ". . . . ..r .1: r..- ,,,, ',, - ,; 1, .p.- r, .- -'.. ;1I %. .. 2 -
v-70--- ~ I ,,',"; + ... I.., ;" .,I v -.r,7 . ' -' I" .C .. "II ... ... --~ '+ -n -lm -. n-. I ... -,r ,- ND I~ tS .". I,, ,,+ +

.a INAI S'aia -__.._ ___ 1.- r ;%TND' p I .. a ,i SI I . .. I I.1rpi, r ., I.. 1 ., .... , i .: I. ..,- . I.
I i.-a. a A-a,-I . . I Il . 1. a
i~~~ -, .... ; rr'l" "LI Ii -I- N I .. 1 ... o...d'. i -i .o -/p 'I. I-... i" I- -,-.. 1 1_"., I.f-... ...... 1..l .i o 1, 4++[ ... .. i ',.5 IU

-. . ... i& 1. .... 11,, ,Q CrC- lC N 5,, ( CN .. .D E -. $I . .-.--.-'---- ---`-..... S ........N.....,"1,L 1' ,; '.I A- %If- jl s d y n
",'.1-oI., .m. +.... -LI .- .. 1.: .. .. I ..... ...... _-"," "". :.... Ir ,, IN, I-' .": I;"' ;'. ............. ..... PA-. -. OFIIHTNL-ll. N i.- 1I --F1 n11I' d ia v nnnhe0
4;+ '"T. ILI"- .: "7, I :"" I I t ", ~, ,,, I 'I-," I.- ','I. ,: o. ..: ';' ... ,'- I "1","11,........,.... .. ..... ... '" r.~o o6 Awi)
; LI I I ; i i:- I" I II _I' I '" I -i I* . -'' I "I -I' IN S- ----L L D E 1 .0 B IQ n .:; ", Ill r: I; w -," Il.? '. r .-- 1,' LUN' ,-,a Ip ,. t, ,r-L ,, r" ,; I., I'.l .. eod I.- ; 1 . -- _o -
,,,... N, -" ... 'T._.'_ : r : _..r.,-. I I' .. ..;. : 1: .1AII p; 7 .' "_ .... '_. ..._',.......I"_'' ....+,';..pern~trosl .

-7 . ..._. F..n.. i . I.. I r., I. I .. i I - - ...C C I U I Ii Lt -
RE1O) .DIFFC O .. . .. I NIr- l ,r IC .12" '.,-', Y.L.U 'U Ii L I I'I.e_ "S. .__. .. ar .. p..de e. "s sn -I . ., . - . . . _
E N T A D T L E D D N. '- I I I . I+ I" 1', r I- I r. I 1, .. ... . % r I '. . ". N . . N . ,, , , I ~ . .I 1. .. r. , 'I
....... ,.A At'% _ .r .... ." -r .... ... ,.- ,. .... !-, ....... . ...I.: "....... ....... ..-I .', ;'" -; _,.

ET. I -- % 1- L A D... .. R . I I : r '.' .- I .N u , ..5. .L.
L,7_ ..... 5 VAIO I.. -' : ... ," Llt%+ _1aNG :"... I --._ N,,, .. __.. -1.. IN. LT I D ;. hr...... F I : .) ... .' I-''. ... IN .-. ,.I
-, ,1= . I ..' _. I -. I I .ll -.r1 ., a' ,,oo
,,m -:+', 7,.+ .a, ,,.- ,, --, A - -- I.. I.,. I. I L ,,- I. r. ; h.i : --. .., f.,: r .... -, i I, I.,. ,,, It, -o |[z INON DE 4 N..::: I-I.
Naai _I Ile l aa S'aa -___-_______ ______ ____-_


C SA V ...-. 'o ;R!, --T --' ....- ," ,, ,.., a. IN I" :.: _

Ter OR_ a___ 4 1 -, ., _-, L-N.' II .. I a. '.. i_-- I1 ......... ti ,,,3, ,,,. ..... IS -.I .... ISIN ,, - r ,( F N
1. C I N d ,- .. ca- ., .. aia .. __ ____ r ..... LINCILN DEL f 0 "...'' "uNO-
PLAYA .. I I W. : -1 I .-I-. I I I 'I L I-" F R E i H I :FE 1. P a I .... .. ... -a ,, a N _.a III r. i t .'in I N
r... . a. .. -.. .. I- P a. _RNIA I ..., I.-. I- ., ,'. v-
I -- I I -- & i' f- 1 ,, I" - "-- -- I7-- I.. . . .t O L Z $ "n ., .. .. .. .. ,' I. ..' IN I I ,-- '.. : . ". NN 'N+1 111 I % r. , ..
tria ~ ~ I Feb r I.-, -. at a-,' I. N [lO Cc o-,~~ I' .- .to 1 J

rot. I I.' ..aa ... R 32.. II las _" ...UEBLES A.PLAZOS L' .. ._
d-c m m t m : ' : ; ." .. 71.. : ; ,-' t, "- : '.c '., "I . .. . .. r t e e n g "'; ":, ri" ' ; .% I : C .-; '" [ : "' " 7., ". ".-_ 1. l.. w ', ; 3 'g '- 1

D -aa a "a I A I'N AT "IA FZ .-WaRE .. .R -0c '-NINR ".. ..,, _... I. ..... ._ .... _11" _ q .
ISZcml na p nnNai. - ,.n.e-ias :. _T, en. ,FNE--'11 T L E O E .~r - II -' T N
'ITU II'2. I.1! ,, Z !., LA..; ; .. M ARIN A a ,.- .~ le .a T S E 1C R
,.% Ir LNI n,[I{J ii. 1. 1 l.' I M ,lr.. -MI:Rrn[OL '. i,, i R O\ Li 'I44' ArM, C V'U
V E N T A S F V LN T A S V E N T AS V ENTAS VFNTAS DINERO .HIPOTECA ENSENANZAS AIQ UILERES.
M I RULBLE% I PRLNDS MlifLES PRiNI'1S 'I 1 1'1LES DE OFICINA 59 RADIS Y APARAMOS 6~ 011i11.0'VARIOS M OFkRIAS I/ ACADEMIA il (CASAS BEi HJLSPEOL
.. ...... ......., i,..~. 1 ---- 11 I -"1 I~I~Il I I --- E, CTRILOS .. .

"'- I P i A J T .. .. I " ' .' .'. .;. i ." ,-'. .'' ; ," ."*...'". .. ." ".'.* "o* .* . ,: ..... " . '", '" ,, ; ..^ l . ....* ? * '; ^ '" '.* "" '* .' ,' ", "' ,iij ? .( .M . i . ... ..
L A .. I '. . ... . .. .. . ;. ,.,.. .. '. *''.. ," *'*'.;. *' . .. . . .. . ... . ... . .. ... . ... ... ^ " im r u i n i nni "-.' -- '' ,.." . ..
LA CUBANITA, --... N..... .. ....
SC.. B A T .. .. .... ___ TDAJS A 5 0 . 0... .. -- ACADEMIA PADRON :. .__ -. ': '.
I) I.,PLAT400 T AE 50
, .1,1 , '_ -- . . . .._'_ I "- ') S -M r t\ A '--.. n ..p.. .. " . .. ' ; :'" '" ' ,,.r.' ,, ," ..... ,' *.^.. .';_ .;' *' *. ,.; "_-, J '
... , . . .. .. . .. M a q u in a s d e E s c rib ir ', r r . :I '::: . ,; :, :v :, ,
.. . DL .L T [ R N SI I.1' 6 11. I l. I-
....T %T, 1.. . . . . . . . .. ...-1 , .., ,.. I %V; -. C u ~u --------. ... ....
I- -'i' i ... ... : ',. ,"l I: ... ..i -.. ..' 'uI' .S .,,.jiINiU AL 4 o A. .... ..... ..M A .. .' .'" = .. .
I DINERO AL4
4~~~. [R1 If, A1 Am.i

ILA C O M PETID O RA '. . .. I, ... .. '*; r'.'; M A ET AS A V IO N .. .." '" ': ..*' ..
.... . . ... 'uln .. . , + + ,, __,_,__ i .. . '. . '. ,.".;' 'v. ,; 'o',,; ""-* '-', ':.'.,'! ". -,-,- :.i .." ti i,-',
iNtRIi[MINTI;' MLII'A A
.......G S BE..R
B.". - .. ,,. BUROS BE ACERO __.___:_.-}; 1 >:. .e'l:b:ull'' ;:-, '. MANSION LUZ
.. .. .I .. .. V _ - ..- O l a D I r la ..-; ; :, v :, .' ,.Cocina de Hluz brIllante H:. A r M:: '- ". .::
M.\1.& .i %" i ,' I ,R ",1r 1~ I .. .' ..... .... ... ...... "' .' ',- i ... ,. " 'l .. -. S. H... O Ij|u Pfl nf' Lf u, ft S .. .. .... "-+-'- '" ... ,' .. i,; ;;:'.;'.'.
,.1 ,, ., ,, .... . .. .RA LAS ,AA ACADEMIA RAB.I
VELLOS


MU'EBLES A PLAZOS "" " ... '
S. . . ..*'i L i. .i i Hii1 ,n \' l 'l' I- J I , i. '11 h n" n, n i n Hi r. A n I . . ..
,, ,, CONTADORA NATIONAL ' . .. |" - I"r -

. .III , ' I A ',, ... . .. ,- . IR .%. i R lii" -,I -. .r .' ,
i,: : /" ' ,. '. ... .. ...- . .- , i ..." . ..,^ "' K I K, S ; D F i l i 1


T. SU RADIO ROTO
,. r ,.,.- n .., .. .,. + ... -- _ .. *, . ..i....*. _ *...8:' ^ ,M :.M :l W V ,\V . V .l i ..1 I ,1H : :'. !! :


LALR Li , ['i.L'A S B S I .E ---LAS- i _ VELLOS . L R R.:___ l I_ 1 1-- -- '51".1
..... ....1.. . I,. F 'R __,_"_I . . ,- '. r r r L,,IV ,N F,,,"- I' ,. 'r i A ,

, .. ., ,, *-- , i. ... '_._ __ ___, ,, .~PARTAMEP.' OS
_, _ ... ..,


,' .' ,, .- ",,M i V,' _* ' '" .'_ I .. . 1 ',,,I ...
..' .. . _____ 'g'..T' -.---; _. . ._ . ....... .ELL. S ,- ,, U r AP I O R .... ..
.- .CANGA VENDO .INE. C HIP 'TE .' ',' ;75 P'~ 11)011 ( 'F I T Ia ,1" 1 ,1 .

1- 11 %.1'L I C' IJ 1 L F R F:
.-* --- -'*- -" *- -. . . .. .. . ....- .. ..~l.ITn R R~ r .RI.> ".. .-i' I. i- -RR,' .."R: S

W A BE CA.A ;L 4 f Ifs n f~ & p '^ ~:-*~ ^ H ~ ^^ ^ ~^ *. "^.'*" **^ ***''* .- '". F I LE L
CAJAS^ BE.,.-, CAIJOALES -- -* u 'a" '.ii.- i'LLI" _-__ i HOTEL COLONIAL NIAL_
.. .T E LO-,PLT I.i i.. .. ... O' a. I .I F I E ... Ia Ciudad SJnI VE L D4 E I.LQL ILA
----,-,-,\' :' -- - 7 ;;--.-"'-' .'" ' i -. S .. . ., ------ :' -,' .. .'_ ,' ... ; ;,m .. ..... .. .. ..1 1 I' l i 1 1 Oii- 1 .. D .. . .,' ,
",,_'% 7 [. ,"; I II .. "; ' ,';*, ,r rT ; ,,*; "_._ -_-^ ,_ri l t i._ "i ,, 1 ... ." h,-- ". : '. *.... .
; : 1 1 -.. -, ... ,:-- nE-- -,~ .*.nJ 7 R .. '-" "'**'* ... . ; :"'" ^ ^ .'' 'i ' : *" "' ;- T' -- ~ t' .. "# '-
_.. -, '_ .. . . " ij r 7 c l f. i k ", [ O ' j ii J ? r ~ l A "* .'_ *. ,. r*-.. - *--. = *- ;.. '.- .... . .. ......... ... ...DIN ER O R . .. . ,, FESRES l. .i1 4 L
" M IR E.. 1 S T A P R A .,.7 ; * .r_, ^ ._ . .. *i~ ^ r < .. l*lr '" .,^- .,if: .a.^ lt:l; ; l,, l *_ . .*:' L .. I

,il-,-i, l ,,- i.--- '.'_, ... ; -" A PAS BE AU.A HIPOTECAS 2- ':,,: ." ',. '.;="o:' ,..!'^


^ -1;"*1*::1:. _____ -__ 141)141 l7^ :^' *"* DNR ,'' ^ ^iiiASM RS n Ii 11141)51*
11- 1 DO -4t i A j''N ,. .' .
.^^ .. NG VENDO, -__ .. ... . ..." -:l:*< .. . r'P, 'D ** L; M A-- In.. ...... .. i'' "i'.' ;* ^ \ \ ; ;' ^


.L, ,,,,4,,S I-I- ,L.', .. '... ". ., D. I. R '. .. . ' '.
T. " ", -' " . .. '' l .- i , .' R ... ",, -,'' ,-,",' ,.r";
.IN E R I E . . ,- -, . . .... . . -- ---- '-* - : I .
'***" "_ E D C ]n,",l,,-;.--!-n-,, \1.--- ^1 !^ ..M B '"' ,E T 'OFI A "". -,: -'. ''
... ...' .\R .r .. .. ", --u~. ,* ,* ,* , .: ,', ., ,~L ,. ,,^ _, .r l .. ..^^ .. ^ ,. ' ^ ^ *" '', H i. c \ w - ./ ', -. .;* *-. i .,, ,
SIN ENR D .. HOTEL PLAZAPi-.1l;,'.--[-, ..,- ". *~ ~_ .___.*_..- _- S__l __ I' N1 \,I F .,

. ItA L T- -,A S . .N 1A ". H IP OT EC A S .. .. -, .- .rl tiT. . 1 . -

RADIOSEO.. PHUP 194 _
i IN iNTRADAI H .OTEL TRP CH
......' BE li f . 3 C hi
MV BE Y, B-JET, S I ,lIZ'a4, N f ade Ap t
426.... .. r J_ ._.."

-"-"" ....IMUEBLES BE FCNA F[[LELTAS AVION
LA M P" A4 1.51.4' .
i"l' 11[N''L 4!',," .'L ".1"'' . : .. ., . F .... . ,,- ,, ._DEC C" LA,-'' 1.. .4 H.IE',- ....IP ,FDF .-I-,, .:+. -- ,
iL.qui,..,..n ..ev a ...... .... .. --,,,+-

" . .P EH IP O T E C A S .Y OR rir!ii'e y' RI' .o A p"1 . ..Li -~ Iii P1 NIA
J t | '. ,} I \ l I,, -- ' " + ; hr T -.' ,,, I "'" ' ' '-
n,,,,i,,I~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~i L, uu'k. IP ~+FX,,[; ." "'...a'' "" .", r. t,
... 1.: ...... .,, _, ... .- .....-.. ---,. ... "

..... .. 'EI ....... DL[R Lf 1-. .+" -, ...'r-iiAO BO~l! L r- "' ::
.6I ENTRLEADA
,,..; .. .. q ,, ; ,. .... .. :''- ...' ". . ;,.- ,,. ', :. i?--- ,-SO -,,C s y 4r l D" H '. 'P.': "'
Er :., ,. DINEROS I:' ;- '' ........ ..... .. ... ... .. . ...
......~~~. ,% ... ..... R :..%'lo 'y +: Rt ......... 'A ... .1,,,.,1%.
. ... .... ... A L T AS A VI N .. .. .. .. '. .. .. ; ; .. ..." iV
,,O DH DIARIO Dr L4 MARINA -MJ1FprC4 FS If. DE OV\ DE 1Q49 PAGINA VEINTINLITAV
A LOU I L ER ES A[ Q U IL ER ES t' I0U I L E ii F A r 0 U I L ER ES i SE SOLICITAN 1 -,E SOLICITAN : C, P;p,-.F. r I SE OFRECrEN
Iq_ __ --ATAMNT o-S--- 1 HA TA. o0-j-_ON PA-- HAITACIONES .... YW_ -ADO IF --l PRIDES -,.114 A.INTI2 VINDIDORS IN -_RIALM 111 A A(A- 19 OCINERAS COI. .ROS

_' ....FilI ~
.* -. .I IC ADN16 1060-_1 IflN- _
" .11 ." .1...1 1. ". '.". .... _! "- ,. .-:..,. ..if'... - ,... .' .." .. -... .... .. ... " .. I. .D-N .! 3 1 ... . .. '. ", ... . '. . . ' .. ." .." ..
_:.'..";. -.; '" ,-..; .."-__ ':.:" ; !: ,%. -_ '_ "" ,T_-..7 ,, ," :.'- r:'I, '' '-:r" : '' .%' "& ': H :".'A '" :,'Y M : 3N '" "" _. ... .. .. .. .. .. : :" ': '""" ..... .... I ....... .. -' "" I '
"" -"1 ." all? -'' ,';" "" ":, *'' :" 1 -1 .. ` ..... I `,.. ~l ..... -" I'" " ;" " '' .... .. 1... .... .. \ 1"'. :11" "- '".' '"I "I: "" .. '"-. .. -

... -I ,It .... I I ..... V.... ..... I I...1. :1,, I Z 111_ ..-. -. -, ... .. '-11 I .. A ;. .
:,-", .. M A -O A __ - -- - - ....T. ..: M J A. .. ". ., ..

I.. 2 I1 "I'. . ... ..... ........7 '. I ..---._ -1-_. .. .. ...... ,,
'.",., .. ,-. -.;, n.tis! I":, b',-; n...t'.t '"':b "_an, a "n.n"n' ",..,,'.. ..." .. .." ..,,.. ,,... .. .:.-..., .""-:.,.-,:Y -..-.- ,x,,.*. ..-., I'. !' '_ _',_
............ .... .. . 7. . ..... ::........ ..- .... . .. -. .... ...
I .... ...... .. ... . ....I.". -7I ...... :. , I- a : ., . % .. n A. . .. .. .. ... .. ,,.,'

r- .. . "" 1111.11.1. '", .. .. .. I Z..,r.D ,' .... ... .. _. .. I .. ... .1 .. r. . R I II. '.' ... .. .-- 1 :- -' -' -'- --'
.' . " ." .. ', .' : .. . 1... ... .. r. IL"'"..'.'.'.%1 .1r .. ; ..:L%.-. ;;' :. ,' ; .l I I I d . .. .. .. ... ..... ,, ... ., -: 1 l" I ." .- I I .; I A NC o c... .. .. .. .. ,, .:. r.. .o.,,, -.,,, ",


-." "","-- ..4. ...... ". .. I"'"1" .. .V.......... 'E 10. A RA"'AVA:"I " :. 1D N ....... . .....
"" "" ',.:, ,. I .. ,_ ..... -.! ,. I I : I , ". I .. . .. ,-
I "' 7 r'..m I -,' I": 1 ... -.. rI I .- -.i. ... .,' L .AR IA ,.


.. ... .... .. .. .. :'.. ,1, I .. .. .... !.. -. r,.
n~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~... P,,. ,'- Ir, (, ,,:.- ., .. __ ._, .7 .'.r_ -I.' "' %7 ,- ,.. ""_ '"_ '"- . . ..".,.'. :"'.' ... .. : '____ .'"__-
I r... 1 I" ; -. IL II-, . I, '. "" ". .'" ,
,, .. ..!. ...- ..... .. , r, I .... .. . ... I .' . . .. . -1 .. .
-- ... . C I '" .. ... ... i ,i . . . . .' I . . I ... .. ... ... .. .
"Je~~1 ,Za1,, :, o ,r ,, ..... .. I "1 l ..T,1 I I" .- . . ... I' ' " '-, IJ ."' .. .. -' -- I .... . . I I .. .... ....I I.. I' I I, m. I-+' P-' .

.-. . . . . . . - .- I L R ' -' . . .. . I ...
., in,' I ,_'-- r-" .7: "." ... -'7 ..., I -_ :'_._I_______. ...I'",.-'- -;'..r ----. i .-.--- ,.. I .. I "".1'.'F.'.'. I. I I" I". .. ..,. .- -"_ ...
C . '-" T." ." ". ..v. :" .. r I Ir I f. . . ... _
I ., :. "" .. .... r .. . .. . . . ... I n ,I . ... .. II C [,S R2R I -1I.
-.1 -..-L-. ".". "I. I" .-' .... .-,. ... ".:. "- I. ". _, ,.I. .LI -.....1 I. "I .',-I .. ...... ,.,' 1.,,-'r I, \--, ... 1"; .' v I. I.. . 0 ...... in ii


%-l..," I r-., ,-..n e .... -I ." "- I .,' I .. 1941 , ." ." .'_ . .. . ,-, Ir..I.
F .T ~ ... EN I IJ S -I', ,.- ... _, r . . .. .. - - -- I .. . I .. .. . . . . . . ..'. L-,' e,, r %,,',: L-,':,,", --..-- -- .. .. . ". ,',LA- '.''- AN '' "
I t +.=" ,- + ; '. -. ,- ; "'. ".-. 9 0 . .N A R A T O S- -.- ,. ,,, I- '.' ., ." . : ... ... " .I.- -. P o
.. i L I 1 "" I I I'-i .. .. I '. . 4 II
I.. I, r .. I' .7... .. .. ... .... .. I ,-- -" -+ - I I ;, _,- I .. .'.: .' r, .' :"... L'"..," ,,: ', ,'. ..
1j-;. i,- % .; . .. .. ' .. L. .... I. .1. .I + '- I .. . . ", I .. -, ;.. ...... .... . . ., I" . r' .2 m C.1 F.I. S%II.- III
," I -. . . I-'- ';.'.. .. ._
isl l l I I '' LI A I . r,. : ,, , : . I .
. . .. 'a.. . .... r.. .1 .1 - 1 1 _. .7 !". I... ..1 .. .. -... _ ;I .. . . _ ,._! !.. ._ _. _
.. I. : -; r. ... .... .:. / : "- .... .. r,. ,,, -. ,- I . , ,, ,, ,,, . ;r: I .. ..E . ... ... I ... . .. ... .1 .. -. ;... r.. .

.. ... ... 1. .. .. ... ---I -_." . .. _--.- '
.. r .. ... ,' .. I I . .I.. -, m ..'I .-; --- .- l .

7 . _. I. __ . .. .I Ill.I.I..I -_-- - -:_. ... .... I -, . r, -.. .. ., .. ._ II .I. ...... I ,
6. .. .. ,, ,, 1- -, .. ,:l r7 . I .. -:,_-. I: I.__1I'I 7 I_ .& ; .. . .. -. .. . . ,_ :, __ __ , ..: .... .: ": u :_': : : ' ...,-.- : ':. ... .....
'". , .' -. ; . .. .. . ., I,,. : -. ... :A.... .; r . .. r .I l .I I I. . .. 1,IP. II. . .. r 1.... . I I . : ,. - . . _.
__ .- __ - .__ ., -- - . -. . .... ,. . : ...... I I, .. .. , I,,l
cry ,, ,%JCOA I,.I::..I_.I1 -. 11, 1- _,:,_:. ...

II Ji iMNES I~N
. . ....I., .% ...-.-.1 ,-r_",, ,- ._ ....r. . -I - -r ., I 4,- I I .,.. .:." -- . . .. . ," ." i' _' "-. "' + "'. ".';


.. . .. . ..... ..... . . . .. .. ... ..... . ... .... .. -_ JARD......... .I I ... .. I
. .. ., . ... '.:. I,"_m i.'--.' .." ; '.- .. : I -,: ., I .'. ." .-o"; ." ,-.-. ,-..,- .... .. :-, ... -..;.-................. ,.-..,-.- -B ..I...r....... .. ,r..I 1-. .......,. ,I 'F.II, .,.:.. .. .- .- ,. .-___ _


S.1 "I- .rn,. r .v _ __-_! --_ .... A. .
' I,. . .- .,- !. . .. .' I... .
I. . .. I I L" I T, Z r.. . .' . . . . . : .- .. . ,, I. . . - ', " .. ; . . . ..' . . . ,. .

",' , If . . . .. _!V%- I '
.......... .. .. .... . - I. M J,- ... .. ... , ;.
.. .. .. .. -- . . ". I ,- I. .. -- -- II .. I I l..' ... . . . . . . . . .... . .. . .I ' .' ' .. . ... .
.. "10 % F 1 % R I .- ." : 1 II,,;:" I.- , ... '' 1 -. . -3 ." ... -- .. I I. .. %-- ' '" : ='. I, I. ,. -" ..., ...1. _I "_1 I I; ? ( I . "I" I I, -.. . . .. I.. , . I- .. . _, .-I , ,. _,, , , ,
",.., '. '-- ,. -.. -," .. -. . '. ,, -+. -. -,, , _-, T,, . -I .! .r.l . L .1 I . ; I ', ". , _' . :. ,. 1 ".. r. ....-. .. -.: ___ I;. --- -: .... .. I . .. ... .. -, .' .' .0 ., 1.,' : . ... .-. ., I - 6" I I- .' r.. _"-" "- --' -' -- - .. .. ...... ....

1- I-I".. - .; . . _..:... _. !-. : . ... ..... .:. .,:, ...
i _, ..-s "',-m .'aio'a.e; .- Q I I ... .. , .. . .. I ':0. I..._ :- . .. .. ... .. . ... T.. .... t..
I _,.,,,,,.,. -........ . .. I - '" ........ r , ..... C.
:i "'i t+, + .+ +, :. F'1: :. +.- i.0,:s ..... .... -,. ;txI.'+. .; ',.' '*i,? 7 -:
1 '., .r...- I 1, , I,, ;' '. : ,. , .. I. ...`.: . .,_ v -Q, 'l L, _,: ,- :S. ,. '. ; _. .- + .. .. .. . I : ". -- ... . . .. ...- -_ .- .._ _.-".- .. P L L...... -I...: m- . . ... 1 "- ";-'..
.I,-_ ._ .. . . . 'II : . . .. :' 1 O.' I "' "A
& 1EPRT -M r IT --.- ,7..___ .... S .C. .-TA .. .. .
,: ,.. I - I : _ ,_ ,, ,_, : ... ... I ,. ,L rr.-,*,- -,11.-1,- .,1-;-,-, M IR A M A .3 8 -. 1- .CT ,E[ z ,' ' __ _-. I. .. .m. .. ,...... .. . -- .. ..I
.. .-- ... . .. I';'' ,.1 ".-..... ........ -- .. -.. I L'"-- F '. .. I" :. ..-. - '" .I-.-. '' "' -. ..-,,-- ,---' ... l .'"' ?: "- r '"" .'" .......... 'r -:'._ "':!.' ,. .,. -I.. .,, -,. ..... IO ,:. T. .'. .

__ _ _ ____ __ - --- -" -R5 (P R L ID I I ,. ---- 12 N M RU1
,;., . ." . .: .,' . . ,_ .s . .. . . . ., I : _.: ., ,''o:. . . ..:. I. ".i "-: -'-',7 I', ,.- I . . [ ." ., ',, ',: . ...... .. ... ...... ......... ... ; . .. ,', .. .. ... .
.. ,, . ....l : .. ;' :. .... .' -.., I" .... ... .. ...,. - -, --.--' ... . .. . . .... ".. . ; ;
". .... . I. ". .. .. -" " ." . .. . i .l .. .L-L, IL IE. IO I . . . . .. .-....... -" -: 1 ,-- . : ., i ,L '. I. . ." "
.. . . . ... --1- I- - ,.-7 i- T e - _. _; ,- : I I I .. .. P . . .. . .. . . ... :" .- -
.....- I ....... .... ," .. .. .- C . ..A ... I I. I. . ..... ...
. . . .. .. ... -+ ._ . . .. . .... . r. . .. : .. ,, .. ..I 0. I I .. .. .. . .. , Ii, I I .., .. ,- .... .. .. I, .. .. .. . .. ".

"j I" .. ..... I. I .. ".. .. .
1,:1,:'," " ".: -1 ...'-.:" .'"; : .-.I.: I' ` .. ...,. %, ,' .'. ... .'.: T. .. . . ; -: " ', -.,_' .':; ." :,,, ..',; :' ',:'. .,:" -_ - -- _:,I
N.... ... ... .....k i - -, f. -, - ,. _- .,..'.vL . ';, 7 :,' -! .. .. --. v _. ; .. : '. .: .. _,:.. 1. :: ; .: .. . ,., I I. .. . . 1 ... .. .... .... ...
I. 1I, I C.,... . i. _- .. . ~ ._. .I I .. ,i Ie - .' I. 1 1 , ,I I . . .- .... . . ; .. rIi-'-F .r .., I.l r- .- r- ,. .,.'. .I....- .r I .r - -or_ r . . ,l I l ( .I p pA% -M N I A '
... ... I-, ... . . :' ,,"% ,- +"+iT f ;, +,+ W I 1 %','+ ... .. I -, .. .. ..... . .... 4 %'7 IF-- ... I ..;' ,, ,, ,"' ,' ,? ....; 'r.
1 .-1 .! _' ;'. C m o f -i ;! -; -- J-.. I .. .. + I .. '.: ,__ -+ + , = %,+ 1. .. ... .. .... .' -- -,' ,-' .. 1, ., .-.. t .,'; -.-. , ...
t_ ..;' I. 1 ,, EtO I F IC I '. '% ,.eIA CIA ....m .. ... ... ......I. .. I.. r. ... I. .,.l .. . .. .' :..' .. ..,I . ..' .. .'..I... . ...'. .,... ..- r....... . .. . I ,. ,.. ..... .I.. ... ... . ......... .... .... I . I . I . ..'...--. .
I, 41. I : C i ,- ,; ,- '. .. .. .. .. w -. ., : + i '. i, .. ,, I .- .. .. . .i i .., h l ,; 'I I ,I . 'I .. .. L il __- _jl _m r
.. . cr ... . .... .... ..r j VI I W, .. .r-, ... ,, -I I., .. .7 ., .. -. -. : ,. I ... r + l, , .. ; I. ,. :- o- ., -. I ,- l 'm , vr. t c. ,
..'.n .i .. . L. 7 I." 1 .. la .. I...- ..- O ALS. -;" _. ." "_ I7 7," e,- -__ I.e ,,e I ,. I- - .. ; ,,.- --rC, ,-! I "-" __ _-..'/,":" "- ., 1', .'.,
_, -~ ~ '. _:_ ..... .... ..... :. -. -'."---::':: .. 4 ...S t :- _ -- ,- .... I., B s ,m I~S .. . .. . . ... . '. .. . . .. . . .
'.-, I I : .- .-+' [ :-- -'.: I- ':. : .....' ':.l ... "- .. .. ;' ... .. , ..... ., ,m 0 ,, .. . . % .. " .... ... .. .. __ 7...... ...... .. 11.. m', 11
.i ~ ~~~ ~ ~ ~ .."' AA 1,h~~I I-- - ---C IR S P -N N IS EN-- 11 I ..II .I. -
.'n EL aDARC li L. MARINA. I
. i% IP,,DL 1919 DIARIO DE LA MARINA ij.ii. ,I: ., .5 .(


Avazan jbIrr
vluitiiika, las

I ripji:- roj : i
1A Ill.. I It 0 i Ill 1 ....
-,, L. i en L I


'1 t Ii'-So h' ii m ll Itl .i' r l In' i...... | .. I iP ,.. I r.i., j a D eiil' hi I 'i'i
Itl Ii IDE, Iiei IIIidr iii


.. .....; ,'', : .. w La..,:,

* ,' : ^ ; l l ^~"/,' .d -, : l :< i' E " ', . .. ' '.
* * .' ,' 1 :. ', *.). a -. Ie ': "
,. ., ," . : ; ,. I. j" :, .. .' ,u .
...o. ,":,. '' ''',I: sli u I~.'I'm l,' j A,. F" ,,

~ ~ ~ ~ ~ Ah .. 1,,, J ~ .[ :, -1
Iot
',JI,,L k,,


I ,,, ... ,, PjHa ~ a :"


~ ~~~I 11 H i l.rln -,Id ., I -, r oid, ,l h mt r rI,


~ ~ ~ *1', ,' .. ...
1 41i. 1 4l'1 11' ,1' d' n, ,',r w la, ";, ," r1 r

. . . . . . 1 . 1 . "- ,


'A ,s


1'K


1.1
II..:.


PASAN DE Mil LOS MM
EECO'ipTRl j
i i, O .. .
,'Los fo I.

At. :_
a 6.1


(~1,,~
(I -
-4.


0/


* ii /.n~r7~ j ')

/) "
1' ii'v

I "II.
Ii
4 ,..,'tj)


: : 1 .r ....ri r i ,
-", i ,'n 'i'- r ,[ .,


''I,


0 S


Ph ao 1,01 - ib !-
hwo" Para mbe, v ,,o-++~++ d+ - +
1,11,b,1ndin'0 0 adz,00 In 000 0 car

p '.1, ti.' + _+ ~ ++,
A co"'pm'o, ioN c .. "p 'Ic ,er 0
dA na v 10 ,0 1,01 R'i OCA V-- 00//
I4-9


351-1
f Do Aci~.g)


LJUL
T 'i. l l:. -


Sceccione Lid0. eld'0 o13::co
o suifelr de Ioiao rau ',u TT
Do' .1' guslo rodrc!-nc e L z
o st. fe0u u'0si. 31,
12 j'.^; 1 n L -r.10 s ^^ Z1.sv
'I. : L' .i o:s -.* c liad !
nu ,sirc.i n'...V .'L1:. : :;'-n. . -


--,,- .... /fK


u-I
(/ /
S1A
B+ .


r
A-Su.ter J anra,
06n de zu,
.I 46


" T ,-o doar 0.30 hata 1.25


i *'3 por 0.10 haga 1.50
C do mateinl pl.-lco El
i / ... 0.15
S ... .: 0 .15
-1. La Ca 0.15
_adosad 0.5aS 0.35
bcoiInbfl3a


- . z ato ndos
Grr uuoan ligonas paYO


0,10 hanit 953
na61mientos deud
.l10 h ta 1.0a


OVID


CA V1 TO-


tin Y uumuAvSsn-
I S.I M- 0 M-56


.,-.C. J1 L I "I .' I R

pcquefia , ,,o..


c6on de c1 .. i,'d1m, -'
[A1 b i&', ,1 6 R 4 ,'
t . ,'. 3 ,


cr. frenteJ V. L.r., aid c r.L?.


./) ~"0".
.7'>
I,'
-. ~-'j :74"i
5-:)
RhI~A


I,.,."
.4


'A 1


cn combina-
:"i ,II-. 'in
..';1 -


Li fiCIT. 'ihk/.QI2


I, .7:.',/"


A.'


i-'-_


A PAARANA, M OM 16 V u 946 16 0 VI IAR
72- i' ~ ~ 7:.. .-4-- .. -.- + ',. : .


~k .~ rr~
zzm~E~


.Co meu a. s A.. 41 .-t ,.l Pr. do .arai s a N et Cmtrlo do Co" UM oa do daa d sa Cla
prof 9-nal "T rUY0 act. -'.*ao i p"Aai~at. de 61Wh1 aof- -; -. aa 1 c --i:rj U. ^- ^ooy sapahad~ -r dl -joar :- ".-Jic Caosa, y oM vocales aM6n Puga.
LuWE Fe1iP. Fol&SUo, Affi.,tln 16,. Iga-olo Coo, Rogell .-* L. w-;4 r ^'c/; Tar, Habdn D~ia26 Hurt-irao de Hoimbra y doctor PAInaaid Brago-


. ;; 'a, . &:; ':,' -,', :. .,


. H. L
C- i .) ., ,4w *+{ ",' + ;


0 __ :i; -_ C. M:r" AI m y'_ pa '-'-
Prial 3,pir o ce b 6 U.a Itrido ewo, n IA p t~n~ e~,1ta e l et


-Z ~ ~ ~ ~ ~ e ug odrori. >M
me. br'Agrij- d iio 25 afo d,, edae Rot-t, B.-I,+ q-++ nv"',
,.dov t~ no"~ P
DIARIO DE LA MARINA


Pot D.. E) POr"'D,


.. I'. Dm 1
p 1~P8~1 'W 4,8. '.. f.. ..1 8 ',.,
.11 Zt" -- I'8


, C,1,1 v 4: 'm -r I-qlr ,. I -r -.;


rr.. -~ .r . -.
' .-n^ .. .., ; . --- ,- :,r


C 0- -isten X-,J-S u-wi.an so..


km.s ht" -t-g

a trav" do I- :-tsAr
rpr d o' A. E ~d om-


.. 11 .,- 1. .M wdo
55 d -i sssls. Ps -,ss
"6, t E, .. u.... y
UoplsssswSSS ds~As- As


E ..La .5 stans.
f-.-ss Ls I P -st s ps


.,,


* ss.4.


II

A' 4


LO-


/


C


1MAR 10 DE .t
v go c Hamill IFNI, I]Pj III"IIiIII/I


11c1 d,. 1..* aALa Habcana. al c de One frac i s. lcar' el que coml- hIse C Scsi,.cca dc One Ic AteI
.oia.Ac.dlee ci c.cura.e 1949i-50 Appacccc, dc Iacdca a decha, i i,.g .nco l mci a iteic L.e1 .
Ireau vcuda Ae Moa y el lhor MWialtc con &a 6lcsnuld eipoi c y su bell, hbud En ultm,. trm~,,]
ci Arden, el doctor Martin Coesceao, c ecrt y catldrftllor I ceior Emory LUpid], perodiei fr,,e6s
c mracer ValAdiiaRodrtugce y v senorilta Marlblancb Sbab, Aboni MWhist- sin Ccarte


1^&ik A'&l,_


CA1.TI.1 -E Lf_ r an-


te o, mks grande maesatros del Jc.a. Benny Geeain.n. Tommy Dirsey, LM e Armstrong.,c Loec HU.p-
Charlie Barrel Y Mol Pe-el, "NACE UNA CANCIOMA s ea,- oen l ean. Ac'. I? c do reey,
,a -tWarner y Fausto.


m ar,,, , -. -. -,, .o an d - j


aGuar ,& de honor rpndidap1oI rlajrpor-re' ,
Apr -.e 1- o ~ eo Vigo., Buerdf .-. "
- e -Ajil


los perii'cos a su compaftero, Fernando Lescano, tfallcldo @1 pando lune
. F Fernandce, E. Molna, Valea (paYdre e hijo), M. Giraldo, Valcarce, Pegudo


Jtuio 41, PreAidente y Coronei de Honor de] cltado Cuorp.o--devpuA Un apecto de n a xpalclAB de Pintura a e N iifM C. hlt,-. J~i
dP habr. condecoracdo-aJ sctfr Daytcc H.disa par s al s nfcG i Lt Ilucva Eac.cula, roatiada bale I" awaai t i Ic, l' 0
ndutrai que en ls. provincia da La Haba- oatiene an Curpo de I- Ya1.r da iA Ianlvtaddl & ate, aeg n no Omanami
Romb-so n equipaido y al cual facilta, en cat 6is racesidad, Wi Ia d*clo J-fl- r-16 do Koun proudenta do ia Bodedad Unl-
to-mno municipal de Bauta& veraitet *1o B-doia Arlim


F CI--A .&Qc.-.r '<.,- *: -,cd1i-3.bJ 3 I '*~ C~ea -T3i..i:-33 .?:,JI-.O i. l^ i^.b i.]c.y.r' ;'ii Ca.ciuoaLaFr.v.ecn.w c.LI ifin, :icnl '. -i-- 1-- r.c u;;crI]F. *.1 :dci:;;,,,pe i.. FI-ip'. d' |-Cj C' J . .-.-
--- .A : c. .. r,7,-T--.3P. -i i-.7..-.. __- 1. .
,c h. . . .... ... ...
Arm.s, Consuelo Robles. Mc, GCazdieAz, Ada Garcia Mendoz. MaMnd i Gaecfc de Gcrcia Adef- Rob.es de Modnga', Panchila Fernn.dez de Ciervo,. Eugenia Fernandz de Suirez. Carm lna G. Pumatleqga. Ca.nnen BacharIna,
De!o Amenaquaci de Boaque,. AlvOcez y Esther Roger de Sarmenlo.


LjLMPLAR: 5 LiN'.IAM,)