Diario de la marina

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de la marina
Physical Description:
Newspaper
Language:
Spanish
Publisher:
s.n. ( Habana )
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( sobekcm )

Record Information

Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
aleph - 1915261
oclc - 11968619
System ID:
UF00001565:15461

Full Text
I mim m mmmmDIARIODE LA MARINA A ,mmmmm
ri In IO.N nJr... m .......mm......... ... .... . -


. .i 1 .'Id m I inil VI I Na1 lr N m A \1I.\1M m in ,, . . . ..11 11-I II I-mm. . ... 11 I I I Ii' I I m

IiR aiii (,in i ( nc .s I hi l .s I (i {( /N )I i m ,iic muini i imilnii iin Il(l1 i ,ie,8 r fl f-o R W I'% C >m- ,.,I,, hvif h, i/ f I- #-I 48 /,Dierniiisin i s 'tm l ii'r 'rn #.i L RR(It II 14ION|( d (.ll C '101, el e 'm 1 ., ir57r,'i' I (. 1 I I. i i 1L fl,, i,,, 41,1f),, i, oil im l(uirO
el de.m stre de l "'C sthln tii./ i(n l" lll. IN() SANT1(Imor I..rh < i m t iiii l f hri dvm rir Ii l 1 ,'- I D L 1.f1 1lll .I c l i t < '.,/lK I #mmf' /<, m, If t rii r<


Fl Pp oprgi t lintrr l' fine tip Ire% I iritim tip., INU ,it .h,- 11111h,1.- ., ,.,.., i" ,,,, '
F st mip llllP f tillm he min initrf im p ur iv. hilmm i I mei n .1. |mrr-iimle-,
mmm lmmmmnm r mmlmmm, mum nfmtmm,mm..nmmhm gmm'mii l.mm .llm 'mm-i'rd I. 'i liii~' l,,e.- ,. ,-.
h rie m, m irrii r f rmmlmit Irmlr tin r I6. -Of m l Iorm mm "-,'" ,, -mim remmm ,' i,','i ',
R!"F fFIH i.11 F I Ili(#'% Mi HiII 1 1. ~u1 No(Ili
Hmmlmm tjive ire-u ,tt mimm imiemlmi immm fm mm 1m It, m
ellmf:ifm mimm i prmmm t gm. .rmmemmmf'mr Io .mi nt tm rm a.. %., se ls P ,r -0 .... j . .. I .. . lr,f, I 1 , , ....


I 'r'h"F, ,' ,', t . . ,,, r I %'~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 ..... A .... If I' I I.. .... ..
/amm Il ul litimi
114 llm mjl I,. Il I.. d, 1''
,/ ~ ~ ~ IP ruls i oifirn'.,in pi, i': ", io- ,i, err Ir,~~~ .. ,, .... 1. ,
'-7,


"1. 1..,, .16 1. .e i '- _- P. h I,, - .. ,
r I l,,
!I. iI .F
1.X il-l mr .'I~., m I Ma LmA .
EN Im 1.AI, -1, Pir IF
lm-m'-mImi i.m Ummli. ;mmmmrmm-.;m
7 1 7

j(1 1.

I~w I ii 1,
gm., T .+ 1 m '+.r ,-o. 5 .. ( fm ) -, e -m~ l ~, -+ ,,,, m ,, mm. mmm, m m. '.'li! i ',',"', .... ,',,' 11/. ,
,-,r( .. 1I'-,E+ + .~.. ,i, '','I.= ,i--' (oivu, nh ... ',. I+ ,' ,.'.-, U m "ii~l : i.
H- ....mtmm mm -m mm m 1.- m,, m. .- imI ,m . i - ,, ,


. . ml. . ; ... .m.m,- m . .. . mm.. .. . .. .. .. ..,


,.. ..f.. mi,, u ,,m fl'mlIII E il J IL II f. idm 'Dli I i( . .
'Deinandan Ias a nnatm ni' lhm um

ele one% enm i. ...... m.m

C ran Breta na'' -,mi. i s or 1 1m 1m r m 1, lim m P *, m

Ill lmm1himrnmm ."lid . .


i m . i I I i

",m,', .. : .. mm. . .. .... .. ''m,-m . ,,mm,--' l.. ' mm .' mm . m.
mmmmmm .. I.,t ..r..',I -I,
r',m- m mI r I m ,, ,,,- mim. mm .... .. .. i, , ,im m m m m m m m .mmm


.. ,.i ,.. .' '1"' IF d l h r fill- I" '' 1. . l
l' r e 'J- 46J r I ' P 1 fn x ^ I' .' r. . i i ii lll i i l~ l 1 t~ ~ ~t l i i .
Itr -+ La m~r + I ... . .. . T' I+ i P I . . I N~ I% I "llFr'i
11 .~ l ~ ~ r A r G I t i pl i i. i i .. ...tT :,, e i . i n i .."3 5.'r1" I '
% +. .. + +i, .. I + , .,. r . . t I , h -
,3,1 ,1 i, , I i' I I ll I _I l~ ll I Ih P l P ' T I P n i n [ I il 1 . .. I I 1 ' t i . .
is ";;l. . -r r. . i f Tr p. p s 1 l r r # I + r&.r p ~ , 4' .' .. .. . ..
".'.m , , U , ; . .. =r I ~ , ,. + r ,,r ,' I. + .' , . . . . .'
r I r .. .. +', o pf- + 1 +1 n ,,"'. Jr I1 r m I1+' 'rs I ... Pl'l rlJ 41 '+ r+ "+ + 'lt"' 'l....... I r I 1I.....I
H~r, '11. .T .. - F ... r, iP ,,t b ,l l~t~r t"T .|, ST I 4 r I .' .' + + '+ J, '. .- .,....... i .. ..


Dm I i t I lf If I Im 1 ;I I P111 I1 I I'IIf mIl( l
mmmmm,,mmm, m~,m mm/,,, ,hm mmmmmm, mlmmI Immm'/ m ,mmm,,,mmmm,,mm
. I? min .1 ..... I i m .,.m r'mmmrtm


. < Hi, m .i !,, ... . .I ' *
I ,P ,i, -, I II:nm i ll'n lid (if l if., I',
mr mm m,i ,mm vi i/mm mimm '^ id ^ Iiua, mm, i ,m 1 .
is

*T .^;,.; "f':,' ; M:^;r,; ^ ^ ,^ l***,r ,' :^ .I'
.',t ,,, lof '. ^ ,, '. .....
h Jm i.m m n tmsmm ." JI I mI I I.'; .
i. .. .. .. ..
SE r. .. I M CI ... ,: ,
mmmmm mm u em fmm ''', ', mmi, ""m', mm mm.l: mml I' .' i '
q ... IF. r, -, r.
.' m'mm,m im 'm, 11mmi iI m . .... ..m i Fmimmbm

I1 FI 1 "I
m m IF
A m. I C S I '


. ovienl e ... .


m iII lmmmlmr'
PAGINA O


P10 1.11' I(
,.,J ,., hI .~~. I

i . I- 1 .1 1.......... ..... .


H ,r I ,, ,I


.... .. r i I, I I - i i I
,\ 1 4,,,,;,,, ,, I ,I 4,',,, 4 ... ,,, .,, 1, .
"'I' .a 'T ,", ,
.......... ,
( .nhr. I } m ',,. ,J.,
*.4 ..,-,. 44.4,/,,, ..4,,. 4 -,- .. ... 4 .... ,I ...,

l .r4.I r ..r,r,. '" I .4 i".4. r,4 '. 1 '4,,,,,. ., .....1 r
4, lI,4A 4 ', I 444 4,-4,,'. d 4 4i 4,,,s . ..... r 44,. I I',- ,,4l..l ,h~ ,,, m


I\ i [ \ 'l \ .[';r ..* i l| i [ "' l l',
i i J....... I rl, ,;. Nle Onra ,',,
1 ll,,,'*"*"IH .mu,,- 1 ^ BR]


I !I ImO ^;llri.l.lll.
mdii in-nlll,, ini 'ma+nI,.


M A PARTIR DE NOVIEMBRE 1l
VUFLOS DIRIECTOS %A II r' , I ....
... .. . -" a o z ,. .,


IN. S Y CAACAS,
Jq. YORK YCARACAS


LINEA AEROPOSTAL
VENEZOLANA

,Ar ,r a 'a 4 W4, mw "it 44.... i


I'lf'rjg.g I. lh, i.i If/ ,,li.il I pill,
,iiiiiiIi ii ii4.4 ,4+.4 I~ 1.+',. /)i4 1 .I oil'1:-p1, I. i.r,. .., i.,.llli. r,r I I iii.11 ,. r, rr, /,,. r'*, "II"r"r r,,"
T i fl 44 1441.4 1 v ( I1i ,, t


/4


. ... .. ,' ,


I , ,,44.4.44.4 ..I, di.. I.


TfW in qaiof myo ,r ii i'!fii i .111 IIiIm ii o

IIPENDEN INSURE NCE COMI01P 'J. r-
P- pda4. A i., '.pd. J' Fi4t444

luPbDE 44 k N Dlf Ij r SLI P 14 CO I 0 11 p 1


G1A1R481N1741


7. EP. I (ID


(N. 1' &al 4'. C .-, It, 4,4.p4 ..Ip4 4.4oa.444,.


Alcaidia tie 1-0 Ialaand 1`a
d, Vol
I 4 r4'F L .%. ...4..,A.'!....


44~r~ de [. H b m ... . ,,. 4444 ...4 .
44'.! r.444 I -4. rX '- .. -4.44 I, 4 .'
~ ~ ~ ~ .... % I-,. Ir r c r ...

i p i 111 el l I i i l , ,


C mt inIp~ -I ll o, ,,,, in 1 -I A.,n n n


, ,. D . . J. .

..7 ... :."' ..
0! : ': : ::
.. . .. ,.,. T
RF': : :;; '* R "I' 1+ "' .. M L,"-V


a r, p
(4r,,,-.
Cae.,,


.... I. .

Po~ F


. I i I
'in ,i.. ji '
'., .iuiu.:l,I4.hp. i ,,iC4


Y e ... :,.o4. p4, ..,I, : p,4 -. 4, 4- ,'
,nc.c'fc'bl? ,nitrliii 'l del h:'mbrejTI f i, n,. c.--
., r,0 4 .40 ,14? .4 ,.44.4 .0) (4.4 1K44 ,b44 ,r,:, 4 14.1.
h lrr.d o ,I humordn oc i 4.4ll, 4ii4i4.4 d ,
P.er.4e en i4 corior didad y cznveniitr'cio c.44

r ,1 ,e r ,_ .e ra o d .- .. .~ n n. a p -aI I a
.444444 cc4., 4.4 p44444. I.n bc.i.ro Y4 ',,
(4.4, r.4.4 r .44 c.,4d q-e le .'. l,,4 ,4.,4 ,:,,

g.4o-rcmlc-r Iev.'c.r q IRT ( 4 h c 1 10 4.4.4.
-, !r.( I bl :, Frda n -, !a rclro "
C.'., ,de., a-,, la -..44 44.._ 44, 44,d4 I ,4
yen P4 .4os, do In, o4Ip44frcd4 d 44 44,47.h -1 44..
e1o ,-4 44b ,4,0 4 e.44/, c-,-1,.4p ,e I l d,4 ,.4'
lo no h-bill~rl e'Itodo dISPL~etIC1 C a ,gcir


Ahr.. o I: i ,en c Il r-. c+ I E I r,,_ o ,:r "

r,ei de pe.c I1 h, r,,r ,
.,. 4d ,- 4 ..4 ..n:, rc,4 ,. .. r j.. E _: .


n, I),., J re,, t.,-,, r.-, r,fe ,~ r. ,
A4cr n d I, c.4 d t~. r24. n .4~4 '4 I 4 4- .

p, /4'4r I4C.4l 4410, 5 (0 r4..,' r-, r &
n." r 4 44 444.4 h.4r.(4', r .4 -," r 44.44 M .r
4.4,.040 4414.4.,('4 r,4.44 ,,44 4. ,,.4l4 .: ,K'444 .44 ,'u r4 .-, renp J. 4 .1 4 ,-1, .A- ,'_,4 '
,rd.4,p4 44 r n' l 1 4.4. 1,0,'. 0(E rrI , ,4 .,..I
,,I, m r y reI)Rr, On b Ie p arta' I ~", d..- s "--'f4' 1, AI
DDPEV, T1 AbAJADOPES P I444. 4'IEPIC,.Nr-;


A.1 I--11,

cia, (bdu -e, jl^tidil


r- I, P' 1 -' .1,44,4,, .4 .4 ,44 4. 4
I" ' +' 4. .


41


fl I, r .... II f r l


I
I


I ,' ,

I "


\.


PI' -F, F I' p 11 7%1 p F 'I P


T 6,i I I' '' ,1 .r. % '


%I


C 0 H SB^^^--^ru
ANi I N ] I


La liii ;.. s1 1 La Imlmajala dl Dckn wcc raqhudQ !
I..lPic. c I I b. tiIiNi,
.... .* . '... : h ,i,,} l i l r (, i, .... .. .. ... M ,- .,,, ,.... | . .. i........ ..
I' I .' ' 'c ,, II I a ai. it Il l c K l I'l it'
% i tI...... ...,I ... ... I,. ..1 i . ,,
If rIi,,is il r, ic .c
S .. ,, ... I, ~, .. ... .,. 1 cI..i.tt ,ll l- pc.'d'cac' ch.', Ia ..


(II5I '1i 111111 Il i 'icl 92- n m14111 455
h, n"'i" ,h'l Hr,',. .il.. .......
I I ,,,., I.,, ,, ,,,, ,,, I,|,..,,f,. .. I.. I,.,,.I. *:,,. 1 I(. I,, ,,
1... ,, ,i il1..54. 1 45 s i,4 ,,
. . I


U icea gislrica I daoldnal, 9liI 1 at '
C..n i. A-en, -' I io l Lcf tci Bi -. ,Il
ricnlrari L.d. cl caneator qul eqrcimiil me

SIAMAetEN
[iB i--0 pI u A P IMIro A c I. S. I_ IM_.. A
iqr JP F-. 1-1, dor, 0A ... ao
M h. V i l'n'.l h S -. lii"inr...i do *ingfo.

Pi r.l1 r lne, a p -n rmlr r...III r, .pF .n
Ill h d, r irm lT d agir-a n i. r lhr, wil*, ma mn l

hpendecita ia hma en rpi feecfldi6 tomaillo.


Or .TRni

r'.FP/d M~r '*FO AOPO~flec4pldiI


GIrad a.19111110 ''
(i';Eidi;i B ,i 'i o i
ci tidegi^ die .


l i i .' il'i ri' '' I
in, i ,l-.. I i -i. ,
fit n.. .l'n. e ri r nr In ,! . i n 4 I '.


.r ligmlcc -c e ll i I..
', r rc-' ri,- met-i. .
,, ..


FN.I, ,, .-F.,lr..- '"


i, l:i ,'in.^Sri'n'ssin': 'hnnf<'Kli..:.
,, I ih i J i .' ..f.. ,, ,, ,., ,, I ,1. H l l l,. .
.. ... I/,m,, ,, ,',Jh5, h,.,. 4,5, 5,l., 5 ,4 1 .1 ,h,,,,,


,I. .....
il..lI44., tI"',* I, , ,


S , 's ( i';r
" ', ..** ,, i .. p .:, | ,,' ;" ^
,lIPS Ij ,44 l', i

,, ,," r u ,, p. I. : ,


I,. cc" II.F',, .,.


LA
el uwensilio mds sensacional
para In cOcina modern
YA ESTA
4 '1," EN CUBAcum

I repairn
S -" "- ..Rpidamecn 'p
I: .: .',, .... -- 0
|. .' { ---- ----.o,.,,o, ,
-," Lq "71". / I.,,.|? ,, ', ryj- >-,-; ';r


........ ..
-.I.. I ,

IFf DO INTA EN


... It otr eBr clc.,Mc nto.
Daostrceacianea praaticas doa IDS Dm.e 'cx,,r


5D SU RE IGsrkEG p
.' PUEDE TENER DESCONGELACION
S. ', AUTOMATIC CON EL


tDescongelodo: Maa.oi


CONTROL VARIABLE A-5i.2

COIMPLETAMIENTE AUTOMA
TTCO. Canrcro,c. G rduc,
V 'I'.de~c .w
SE INSTALA EN LUNOS SE
GUNDOS E ssencJiI, cfpacrl-E
ELIMINA PARA SIEMPRE
LAS MOLESTIAS DE LA
DESCONGELACION MANUAL
ADQUIERA EL SUYO EN CUALOUIER AGENCIA FRIGIDAIRE
Cia Cu an de 'ergrsii ,lc s S.A


.'.. ,I. .. ,, . . . .
-if lei r iw 1 1 Jin-i
'i "i rod '; c I- I- I t L cI -'-1, 1 i' ,T ..-,.ir .. .
.. .......... '. .. ... 'l ,, .,-le.i', T,, ,,1- ,, 7i ... ;, J IF r ml, ml~l l~ l

,,P


r-, 1 % ii l r,i ,I .
cf,lir I'm;IcIc prj .l 'im i,
r I g.. ar I i p-, -pa

AB' Dl I '- i I'.

^'AZUCE1A'V
Lma capm, eeaa d 'c' odom Jp4 "na. ca.,.' o ,
crd.r.o. W- ndol AZUCEIIA. ila.p el po a P1 j,
bolea EUiIl la Maca Reglakedn -AZJCricr a ila.0

WARANDOL Y SABANAS "AZUCENA'
Daeaala(Ice "da cecc.a I


,4. .,.-., ci .,1 ll
1i,",," ', .'" i.2,'->


/' / <.' / -' N
/p .- ,i." /; /

K::I 1/ .-
/ 9 )25' L .L 0
1 I 1 i 1111 H IL i
t__ "-.. .-- ;**' , o,,a _-,,,..
E j,'-- i/ J


t : *11l[A 1EJAt(J, 11>H %LHILll V 1)U[ M)4 [Imr llhPllll t;PI|


(_ia (]uinr.jrir ,... a
.AhAl,-f ', ,IV'


I I ,, 1., 4 Ill I m.llnI f if,
I i,. .,. I.. ., I, it .
If'


I


I i I'.'. iM.i;


rhu i hii i I 1,'h ', ',,l .,lrO ". I I' I m I III t1IF0 1 I'l'


SI I MF lip


Tob


I .' . .


. l il . ,


i


B
IIi \N L N FUJI

I ll \ II II .I. I \ a 1 \Il tl I


a t,, a t., a .'' . a, . .. a,' "," "
p , r I r 1 l I i "T E L E F 0 N 0 S

l'0 S lD I R l r" r T 5
E^." ~ A.. ,L .... ..-....

'H iaa 11i 1. II 11 La, I
r L EtOIIOS r.I .r1 i O
I Iuiiui l ir, iiii 11115 I.i, Il hu.,u idulu l


A '.fl I '.If


IjIM'l Ii F I -\ M%,IIN, 'r,r:Alxl 21' \n Ot [r F R IM ij 0la


I)FSI)E FSPIA IS


,, *1 1#11 o... / go ..a o I ,, i
a 1 0 111 -.. . l..r '
I. a ,' ' ; ,I. " |


AN El-I.011 1 P

Lra'.I i b4

[S.-iA.,


I".. litoaaul..oIaafl


'at)
LI
''I

I.


T ,a, \aa. La..I a.. ,, l,,i ai.... .i ,.',, .. .. . ...' ... I _' a . .
"i ,i l" :, ,, ..... t.. . .... ' ,.. .- "I --a. hoeabre .r P." dar .nd alana-.,a.a
I. a .. .- , 'a ,I. -ii, . airu 11e
i i .. I...,.. .I, , ', a ' ,i' ' , - ti ovr l a q a laaato li aa ai
'' . .. ,.I ,,, v m : . I .
,.'..... ... S .. ... .... .
.:1,'.t ,il ..a.. ... ..t.. i....... ........ . 1.. .... ;
I a.,, . i .. .,,a,, .' .a .a a.. ,, ,.,-- .

d I. .... I I a

a ~ ~ ~ d de .iii Inaal~a~l
., ,,..., I, .,,,, Ia daaala .A 16A.. ... I a a a a.. -aoaa a.. ..a l a ,aaa
q i
a,.' .,,I.*,.. .a a aa. I.
aa, .. .. .,aai ,,i , ,, i ,, .. ... ''I-.. I. +, ... , ,' -aa-a.a... 1 ala.a.' i'
... ..." ,I. aaal,'aalaalal,.aaoa,,aaaaaaa ."."' aaa'aa


C' --,r I
hl' i'a i"*,, 1[t ~l++l+ | Iln d . .+ ; 1 + d -.e ad' -a *lp ''' a ,, , ,

'.ln'.a aa'g.. l aa., aa..lt .da ii. I ." '' 'a'" i 'a.. n ~ poal rc .tmsa2 eotby o

i, r ml .l a I a. ap ,,I,
.1ir~o bl "'rla l J.. I.lip
aaadr-, l a,-r . a. ag.a.t. ait ,i ,i, ,a,,ia.aav.. ... aa. a . .a ,- e t e rn P +e"tte h*l + .+'+
r, ,I,. al,..... ., .... ha, I .., ,h ". t,_ ptna a~a +stee,,, I r,, ,a aia..,, a,, a ., t, a ,ra Po,' , ,p ,,..o ,- I,,' .
a.r, l,, a.h'-I'" ', ...a -,,--aIaaaa a paai 'a...''. a1. a. .. l p hv ,-'e
... ......l. aa. .-..aa,.o, 6, i.02.a a.a ,- aaa ,oaaaaaala 'a a
.a, ata- ,-,,,.a, ~ l,Jr+,,al I,,l al, I+l,: .- a ~.... ut, ,f r ,+ .- .r st ," k. . i p e p eh I 'aIJ," a. . -- r i- 1- .- al laa laa la a tta

a .. '1 ,it,rl J. ,.." -,ll a a '.laa '1a U ''bal "a t.' 'a .. ,., aa,.l.' ap aaa pl alata a dat la
d d ,, , ,a'r.,alaa ,a.a,ala ,,la .a...aa,r,,.,a',,va ,,t ,, -, I a ,,a', , a,. -p ,,- a. La ,,la-,. aa aapda aa.data ala-da
dpI llapa= ,r, i. lap taavp a, alaa ', a,. ,+r I. "'a ,l ae a.' w rier, a a aa eal a ....a d a _ -al.aaa.
daeal ,lo Jo laa aala alanaal rlta, a p aaa, r ,r o a at a a a a aat aabaa paa- % ae, aa iaP ,, e ,,
'.L ,,_/ *.* .. ... I.... ...... ...,a .a.'..l''.....a.... .. l. aaaaa haaaa iaaaaad taoII a+ a. a' r j .''i d a tal alda la aa .aa -d
ii ,- rla le 1 ,roce hs JPric rti d +,crim n t ,il'.[fl t m fls es ,J ,e 'hpa to fo,,+1 m lsc m s ro a -o iie to a o te e e tl n o e u
, ,tamirid, pi,'r e,o I y ter s q,+ "',a ; ,ech ur, [ralki, bjor' c.eo,a.o ~l tii Yo Fihp;. adenonm 0 ,"
ah'aa'aa'a aaaaa ,,ta a''- I .,- p- h. . .nr" a', t.. it-', '- MARa. aa aa a en 1,i ae aba a laaa la

I' .. -a jz e e
Cone 6. reit tia,S l dog eLit~ + ~a too -DoAb
....... I . ,, I . .J. e ," ..... ... .. 6.s a t im. r i... .... h, I, ~ .... ,'td, !- de, h y + t, ... .. .. .. .. 3U u .
,-.- lu ln e l,.or

,a.a,,aialaatlal.,-,daa, I,,. l ,!, ,.+la.... ..al d a o ,.tapa, aaaaa"....... a-"" a" a e~ e amlzcuaa a +jt

lar~tlod b~vnid. r

a's '''"' c av "' d 1. .,a t al ia aaaa . af'ao joela d'zranlfl'y Lima, el flu
a4 ...a r- ...a.............. a .... a.l d
- I .... pa .... .,- ,,,t: ,pr,, .... J "'.i + .h.apa elaa d i nta a apaaaoll Vu ,' "
Ctboaopaaloaaaaaalaaaa aaa6 ,Iajialdaaaldaadtdtaaau goe eh tpataaallp alaalaaao al ,,,e 'a ParaAlberop a eoaf toFlaas
'__ _.'_ _.__ _a base y a,. y heeri de la

Tem as de Y. . .. .... % + ....... oa

laharon ls sie conra ~cion1 I N' ,y r '- ,,, .' r dler. A W
mad/at .;I,,d goI,,a' a a a a a adalaaa' ealar' "'
a,,-., l. I .. ,..,,,, ,h, .. r a l. tt. .... a at aal,.a a ,,, a .l a a,, at ta a ,'aa a -,a ,a a , "
'... i a ,r- l ,a,' ',.. .. ', i aaa a aaaaa a. a .ta a l a a
a .. a Id....a.ob pa l a'ad l .dlla ,


elab. an, ,t,- a'
ue ,lia.'d p 1,
r. clon'es, .. ,,


I I


Iit, I
rip,I II '
\ f^'


P- V,, ,
p _, i,. .;


'Nt OKAM ,

1"11 llf I III .H +f llllol# "
ff, o 1 01 to.III ,//l /fl
I s. ,.r l q I


'' ..
,' a a,.
a at t' -" -' r


asat'aapmdaaaaaajaacilndetaaatlaaaas q-
0 aapreqa aua a
ead ala'da ..
a estos vielw edu- '
I llago de 1. Pe- ",'L ,
aaldad, ballaado ta 1. "

Id dil,+a letea leemetoist
ada coa mutable co
o7. del C ., -re te rent
aleq ', a-l acarilal ,cl
fIo- pe"aa da It q.e dae a tti
adeaarlaalal ad'la i, i,' '" ba a '
-tla bw r +aEF0
intro laan agil a daaanta. altando c
la eaa roaa almo &aa prdmaaaea
ea abtala aomo u-a aslaala a.


a", ,aet le( l ae, aaapoaaa'a a Y 1.',
,,,a a. a .. d,- I
, ' . ..' I 'a a. ..P baa ra a at a.'' ,


' I B ia r -l l l ,


Y d Oi. ..a ,a a a a


a,-, ,Ia le a . . .. A. al I a a-, a
a a,, '"... I eaabia a a ala a aaaladl ta- Iaa, ia'. .... .I, , ag tlrar lble a toattl. l ,a ye d
, a"' tat ataaaq~aala a'a a"La li a~talo tab ala a at Pa tat a aala-- bia a a 4 a a4 im
,.., .., an ho br ab. h ,.t aaaaaaa ate pa pa+, + bpalo aaa a 'tat p 'a+
'"''a'- ''' .' d. laa,:ta Eaa la atbe "S Ii 'lada la- d.
l uaari,ta a p quot t." at aa deta' l le faltala- letla, a y oa 'ada


a ~ a ? au j laftaa l'ltaaa dala 1t.-1
a ''' ataa l aatiala a"l r t ..a -a a y aaalaa' ltt Ite oWaaa ar o da l qaaa ot cat Lat Q-

doal aaaa atN 't1 -lalaa yl l a -ra t aal tia.ptaaa aptl e1 -~,,di
. alaaa'laa. EaI aotlcel al la)e es aa taa 'e a Te d a a1. lsalxe6I de ,,e pio
I'' allaa.la aaaaoa tabaaaa t'ant n a iaor laaldebpl-.a ti, -oa ta a.i y a'r !e da"o
i ' e-n. fignra brflonarte y cl~mingtna ga
a ue a upo Ia "wtra a aa ala ,at afi 'a a lud Pa ao
' a -" I M aio a -. 'a . . ail l . I la.. .. pall. t
I,~~~~~~ ,, I" ,i, L ,, .. } m++ t ;

'a a a al.. a Ma .a tI la aal llloaa .pataa l a l +a w P'aattao alala ayalaala
a a.. .. .... a a a a la a at' a -att a a - aar I t-ita, I a a a'
; 'e-qeb +Q +mn d- +, ,. .. .. .. nto (a. It~ w, W,m "
+ ,i +pa), +,o,,d~be..? rmx m~o, m)+vn (e il,,- d., tr ~ l e p h -


a, , a y 'a l '. .aa
alat.aaat, ta, taaatai', a .-oaba ,,la


d, I aaaallta ,'-'a'ala all. I' at"," a '.,l -."aa' ,; I :


at ,aaa ,a tat ,al


u .. ,
.- 'a alaeat ataaaa, tqe I. liallideat
.aaaalaaaa netraaalltardaa
ater ua aa t ,a horizontaalal
alad atalaaadea aelal de


a IlbapIha.


I


Lo,,, ,rs,
Y,X I \\I I ...... ".c a I i


1|1, 1 ,, ii.I. I l, i h ,


I ''''''


I I il 1 l, 14 -1 1 N 'i 1 1 l', -N, ,\ I I I I ,I-I I it I I I l I ,- I I-I 1', 1'0


1 .)1
ANTIGUEDADES
PINTURAS FAMOSAS
nlrrl I li'


,,*22 / i ( ,/ "
:i<11 --, : ,


,ANUNCIESE rn P.I DIARIO DE LA MARINA
t, //


/ ,
/ '.


i,. ,.. .. 1 N i ,.

1 . ... .. ... I.


I ALU ALUD ",' ,, , ", ,l 'tirile I 'i
18-,1 i, nl~ 'l ll r 1 I top?. r Il . . .
I Ri'uri, hia I.n,,, i 'u*,.,,/,,

',, ,,-,, ., s,, i,, L ', ',/' ,


.tleiniorIn ilI il
B,,a:Fiviiiriin
P- 1


t, i ,'i e r d ,,tl rh[. .IFu r

ISOLO HOY!

Liqluidarinl die Rletazos
.... ... .. re n _' ac'i


50%

de 1 mi. anfi r. e,.nr 1 -i. tlt ni'i-.
Rlll.,s 'j-,;- t nita [FIWiI ,%ru i is rjlo
C"-> 7,,., Pv1a,.&

son rirel ') Sr^-.., m.st",


/

/


.xii

I so '
El ~Uesrliz hilvtizg de. la Moda


pr li ..... i, F ~r niIilli,, . 'i.... r .. ... r ... F, .... ~ 'i ..... .. I d .. -,
r-;n ir., ,' ... ; . . h, ."i .... t, ,, l .. -L . . .[,, I
, /, .. I .., I T1. 1 0
r,--,"
ra v 'l A 1"
fin:.1 ri n k LJ 11 1 I 1_ pr,,: 1 F1 i I I T1 1 1,1


44


ftI'iA ririA~i


- -I i I INMORTAL


I ,


I


I=


con una rebiap ari

ihb 'llpTr.iiizas [
id 11 ra ;ir- cli

II,, rl, I,,1 m IA l A ll-I
( iil t .1. lumn.-
,hin i.-,, ,h ^Iiii;II |


E (,I ,,,':, F," I"'""111c
'd i I */ 'f,


I lMllli 1[it I\ M ,A' IN. \ "i .,'I lit' I 11 1,10h II 1 I

.............a .rn(lci.is.i.
lI\" |Piin (iho tnldc I

-------- rl- -im ri, -


,, \ .. .. ,, .., ,
L i r, I ... .. i.. .

f '1 \ J \ '\ ,' ,,, -' '* ,, . .. ':, : 0 o o .. _.g ",
'' "& *.,<, "\t *i '""":'",,, . '* ', ", L *" "

'r ( ', ', ,- \ ? ''* *
,,, l A- ^- 'r14 1,,1 i .. "*,, ,,, ,,


"11P2' 7 ". '1 .. .
i ~ '-^ . .. '

^ F P 7 r -,. ^ , .... ... ...
.. . jr__ ', ,,
-- - -- 0-:


NIATA (;ICK AS


i. ..4.

' !, -: :: : ... i
i ii

(+-"


It l
A

.1.


'An^

1*1

/

'S/,


'"':"".".",''... '!alter Lipprn'iun n 's
I I A pAAtIil 1'tMalA
Fill i de4 rlll-, I rrirr alt ln
It, I i ri'inn llAAill .


1 dud d
h- fl rlemde ~ i ,i' -n
-6-m1 Ilb
to. t ,, '
i- no. ,r d ,li ,rn r
.... A A, ',,,: ';, ',.' .... '.,,AAAA - A ..... ,.I i a-
',, u, _, i Plt~.. . .. .-. .

, .a a, ,

e d-d d
..... IIril. ,. 'l.i,. ,., 1. ,,,, o :... .. .. ............. .....l+id nal .. .....................sna. hb.. I ... -++ ++++,,
Ilhtl'llilllllm~4"' OiIi,+r J-' +t nalr


(I 5 c.


Habrirana m aFrida
niiiiea>. aerra.
Hiaina -Fhi'hida


I,..,


.t _I A ..'
A AA.A ,A A


C GRAN FUNERARIA DE

ALFREDO FERNANDEZ
H y 17. VEDADO F.5054 F.9619


SUTNERARIA MACrOI,,i it I I i ,r. i au t F-i t. i A Ti r7rI
SFRANCA TE
CA1* rI IIIAII IIAF- I IA l ,,M~AN11UEL"N N L EZ


l_.AfDIIIf .'lIush1i hi ,r1 nIutim'HPril's pir i0l ii tit,' 4wl,'T1
it A l- ,o i I, i ,. I I ', It in.o ti fectarn a ,l.lII AIII
VL 1' .? .Y V 4fOE ANTO 1
G1.ANABACCIA
r o r, o o s.LOR A .... ,',, .....-


TvA o TV 7 2lP 1 7YU 71 Ef


1, 4


t
r. P f
EL S E M 0 P,
William Gdmez Col/n y Jakn
Q -n LL 111; I A E. ., i ,j ._ i., :_j Id P"N, Y:.k E U A

- lA .. I. .3. I . .. 1 ,.1. ..4


CGlcn Rn r Nana ,limi -clor, Je clll .P Et ,/ LFt, COl


. .


I


P .- I.


"'..
i .
"...,


',, ,
AmO r_ I MAR1 D I,. I IA I, I\NIh,\ {ir***i'; *** an ,r .... .. .i ',.J' iii mi I, II bl I ,.ll ',M h'.IhA J IL.ACEITE PURO DE OLIVA

o, fl'M A RT I


SUPERFINO
CALIDAD SUPREME
Pru'b' lrj I
No Ilo cje'.Iri r n ,j


fr'lor prefifren


hrj.,in Je hbrI
I hrr.i'i 2i* brat


I.t flnlA'i'('il('Ifi del' nA swr i'll ct' If uI ilii %" I Ill'


,I ,,i,,i....... ,rl ...

A '. .. .. I . . , ,. .


, .. r-
i ,I. . .r ..... I


IE N T S S DE J IVRS


,---- '. ,' ,-- -- -- -- |/,,,.,, \~l,,ri,l,r# ,
S ,, I r

Peluqueria 'ANITA'
AqWtl0 461 ote S I., ..
S. RIJ l I ~r, l. I F, d,"u. ,ANITA'6. '
SUSCRIBASE Y ANUNCIFE- EN EL aDIARI0 DE LA MARINA, "

Dr. N. Puente Duany
F.qre.s del -.trustwo y '8a7' do .i., c'lUAl l uneIA
31 d. 2 a p "
X No S03 Vedidb TeU.. F.6,S .. '. .... -K 6 -
.PuvTa ,o a. c , ,


, , ,,ro m
l,, .,,'.


OTI La Casa de/ las Bodas

-. .,,,3 dF l .,a i,.,'i CADILLAC 'Cola de Pao,.
,.,- 4 p, l rk ., ., -4,ormado
COMPOSTELA No. 612

. .' ' I4 . Id- A %I E


I' ,


significa COLOR mis atractivo para el cabello i


&,Wo NA OLI,'DAGO Me SLOCO'. L' Ia b.,1% p,,f~ectao e,.,e -,-Iao,;ro a .:p 3
UcIP, ado Pero IF P% 3% 13701 W,,,OMO: IF e.e re,,de Colo,, ap3%
-+,r ) m `Ld --' ,r. I. .d e.. in a i',o-a s, C- -,'r : 'r -;
ii ~ gl- Of'AO ADQ. L .SC. Li.,- lib.' a-'"'

-- Rut. I, S.i.'p T.We di Ar,. i .- ,,., '

0 0pa,& ,--a p,,qpol

RO) ^ ||X El SHAMPOO TAhTi DE AF1ITE
,o A ,,z r,o,.'.. ,b*, PEDIIRA V FUMNIES
Cop-.o,.' -.7 206 Hot.b'-aA Tel A 41i7


Unf


3
!>,


'2__

Li
Grew


I il


os


,i

o1 pF
alt

1.

dii


of",
tre uil BcI
'J,, ..A `7;
'du S '' "A ,, ,,'li ")i ,, ,


J, .
1 W ,, ,


ANUNCIESE en el DIARIO DE LA MARINA


C,'\ ~!u
"


If ,.., t..,.,. : I d,1.,,,


f Ill : ftllf Ill


':i' i:'." ,:? ,i "i"


I ,
P ',\ \ il( 0 c 11 .1)1 l NiJ.\l \ M.(].i o'\ \hm'oI filj 1 pli, II' i 'F i' I1'.' / If I
TI iEDE'i'm ii IflEiIi l(oI i 'viis Ifstre|loiml i I' IiiEEI' I El'0f i' hI o niEihlm Eil E, in Eu 1i c'116.1" l icll; .'\ tlIE m1E -11 fit ShnD El 'EjnMrEn
EEilSSIS Ei hniniES ilflhiniii~E iiulvlni~l ar lfti liiin EI (la iii iv' viir<'" (I Sill ,nii U*/F .? *l, i, ,.,,*, I Ii'ssft, l, ilil I",?' 55.0 F, FE, .,s,,, so,, ,,IIiI..E p,,' I I JiiIS;1 11..fll.. '.' J" IS l*' .i -I., "

A. F- r I .. .... i b 4. j IF .. .. II .. ..

,, ,, .. ....... . ,, ....' "^ ""'' -^ P" i'" ir.-Rprib r .... 'inl .ri f;. i... \ ,,,,,,' '* p'>n,, ,, ,,* , '**,, .. ., , p~. 'Runhii ii, tr .1.i i riin lo lv 20ii'f-
rR e l I, ,. u . ,f^, ,i I 1 ,1 , ,, '1 1 ,,1 , r ,im i ,, l I ht, .Ab 1.. ., ;I .

P d i# 1 1 ,'# I- ,, rJ ,, .'* ,* [ '**'/ ( '''"*P). # ,'* || ; '*:.. " ,' '.'. .....-* .. .. | # ... .. I ......" , ..... /(# ,.. | ;| ^ ^ . ,. ;I | ', .. .. ... .' . .. . ... ..... .- ,' ....... ..
I A
%.5
I e l e ai d esN 1 I :' ' I. ' ,, ,,o , I "L;; *I .*: r/,/* n,, .. .n,. n " t [I* N ''.!'. .* : ', *.. .. *' ,'"0 .. " %r*, ; ,Jnl : ",. I *" h ', r' ,' '* ,,' . .* ;..


; ,l ,. I ^ ... Ir -l ; . .. . ...... .. ..., . ". i r ".,' ,, . !*. t. .\ I . ... . . . h ,I n H I i it m l i r j J d n '~ ... . h f .' J ., t |.' r .'l .......... *'l ;', -
h. . .. .. .. F I- IF

. . 1 .. ..i.* * ..r . . , '. ..'.'.i. ,. .. . '- f f p i i l ,i . .. . ... . . ,h .4 2.. .. .* . . . .. L l ,- .. o .. _ ; _ : '
... r. ,, I ,,, .... vs.. I. .. . ..l .ri ...dn r ,o ui,,s ,u.;,,,,,.t r o,,,., ',,.... .g.. . . I U,,,IE

,Il-, r,,, sisdui rsnr In r... .. -rr -ro'nlr' . . ''n pet 'i of I ,' '4 h s' n I I. ie!,( r U'

I'rrn p bin -1 Prss4 n L.r . i i ' ',0 ,. .. -.,. . . ... . R ro B r -I r
I,,hs.- ,i- a, c brw i' s *'' l. . .lrn-rnc -
,. ,,', :. ,', .. .. . ,': .. .Di U~~ li ,,, ii'I I Elf' .. A4.. i), I. : '. ..
i ," , , ,... .. rios'.. .. ..i., ,I ,, IV ,
F,.. .. ,r, it ... or .... ti cu Ail N 'op ir', . ..preliaIofhsLabperlmh leds, to Jonts 41~~pctpe de_ Aes1 g1rMchhurf*
I IrI mA nobi r
,'i : :,. ,i ,: -: ,:, ,', U ,,, r i ^-'. i' ^ : : ,: ,. : :' 1 ,' 1 .;.. '::: 1* ' , .. .. .
D, .. ... . *"nn I nh. ,I n ,1ruI I . n ,m pr' Im . r- ..r. Pm nn f' ( nlc .. ;r h nnnn n| ,


Prrir Rprri ed rpt ilu ted f beb r i ` itId Ra ho m .- pq rvrrafv 1i c m
su. n u e va.. . .... .... '. . 'A1:, "1'S C5a- 17 3 I I-~e
SF
Vistar Pia f. r
I G 1
Feilcs nted&uina"es
1 1 r, ih 1 r', I rr i

.- ... .. ...' '5 S, ,, .. , S..' ,, '.II brii~ eirF _. .j ..
.. . .. .... . __ 1. I f .. .. i -. .- .
~ ~ ~ ~ 'hT M T-,A. TViQ, 1.,.. ,.i r o m 1-i :,=,. .,' .. , .i : . .. , .. . ,, ,
iI i i ii f j D EWA.. r i S Ji . F =I iiiir r... i i i .- l e ,, I .- F
i~~~~OI I I RA -IC . rii ii [-ii r Ii
\ sntar Fm a l I o=." .. r, P-.'' .. *: '" .. . ... r F" r n.. u' . .3'., ,. .
--, -i W bI i te -l a b el ;'' : :,I .. I...i 1'II' ":.. .. i I . . ...--iI ". ..
delS.)el~ ~ ~ ~ ~~~% H~g I:: _" S K: Y A F; :"I .: .. ... .. ;:- .': ;,! .
I T A I 1 : I i ; 1 ., I m r I n o . . .. .ib li e i J . .. ....... . . . -. . . . Ici .
e e. ........ . .... .. ....Ie Iu I[ e Id b b 11 er 1I: : . .. . . . I l ;" I "i " '. . .... I 1. . I ii
L" "1" ,I: I r J ; I;ll pi: ii' I I.ii T I . .. . ... ...4 . . . .
%11 1- . . . ..d. .. . .'r 1 4. .L .. . . . . . .. .-. . .. -, . . .. . .
P n -- I ... ..,. . .. .- . dj7 .. ,.' ". ; . .-. y .: .. ..
" .. .. .. .. i .. "; : i i . i = m m 2 "I . . m I I i 1-i r 'iId I .I i dr i"m : :
i ; Ijl I:I r. I 1 I I .. i A ."hIIii I i I- i r ai . . ... I c oIIn I : . .I .. . .I -:I'~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~I Iii "I P .II I :Ii 'I III.. . ..ce b e F1 "u:-'r . . . .. . . ." 1

:, ':" evi trna ios e q ... n I ..... .

..... .: E- I I iI a I I. dI-- Aq- III I::'"'I r. ... IiI i iFlrl PI- I I 1-1- : I


A Ae-' CCABO.Oki .... %I 1-1;i.. '..
S _AE fr\ n- l.\ , ,, _ ; r ;, i n ..l...1, ,,,i n N.'lt 1. _._,._.._.. _.._ _.


I ....


I,, 1.,


MAS CONSTRUCCIONES


EN EL HABAINA


I A ICC'% V.iTE NUE\J 0 .' C, U^ k
MARALLOO I 'Ci


Efs- GENE y ?.V..
G E 'f


I / )h J [l/ // --- ^ I! rr ~,

Er Or p.c l..l. l ... i .i ..l T --b ,n
to- 'ed-c eI.-. US q-

SHAMPOHOME PRODE (1%
". -d. H+ i- M +3
En p01' pl.al.coi. fle ,b6c, i ..-pWei. lamb,.
e bates d'e l'c.e Jd q 'va. "


,. '... . '. . '. '.,.
.. ..,.. A
.w1+,,. I ,,,, .NI'.P. ..


,'aprgo[r iiijoi I fr Iq
PAGINA DIE7 DIAR10 DE LA MARINA -SABAD0. 29 DE OClJBRE DF. 194`0 Al r/TXv
Orgnnizndo el rrcibimicnrn a N a I i e i a s Qii r bac.r N #1 i e i a 9 lmniridzrminn mnIcnr r e'v' fiuti
".~~~;Qj ..... I cu mmrmm hater por mtu 'lI.
In, -Sn111 (:a dr hw .lu,*a11i, :tn a t l 41 1 r ca __ - -i v ___ __ *Ia dI% r ,i i,; IfON ItnflorI ti c "hjivi ii'ialcn(h.f1f~
1 4 I 1
qr hin i. 1. l. H rFlm 11ii hirl I riln irn o Al ri Mr bln I1 IF .. A llll I'rl,. -l ub wl AI! ,.. MAI[ I .. F-I..l- & I .I. IAm m 1id l I ; IIIIf ...I; .1 i mn' -v INq '

Il- F55*]'81h18lP.'.bF.Id844NnM8R8 I
.. .... ............ 14 .. .. . .. .. .. .. .... I .1 .. 1.11- 1- .. 1 I III .. ",,. ,I- I .. . .
III f lll ah l . F ,111 ,1,1 f, .. I I. ,. a lh l bl,, l ",'. P.-I.,.- -'F --+=. P 9.. IFF po-.1.1 ..1 opA -..Pil '',iil4I.pll i l -i -~i 1. =.' I Ir ri Ihrl, N lI~r % W 11.i I ...... I. +, 1., ,IF 11 I l@im tlo],lir. N.Imlxlr.
I ,, ,,~~I o, , 1 I.. A - I I. l .. 1AA.- f. 1 I I I . . .

,- .r .I .... ", .. I|' I II.... -.. 1 I -1 All -Il I .. .1 .1- d.,. i1 ... : ... ....... I I. ... -.. I .... ,," I, II 1-1 __l
% I L ..... I% % a I '1 ( A I !,E.:- I" I..1 I -. ,. ,. I r -P .. .. l .... ..... .... ..r I A ll - AA I-q .. I.A. m wa~rlll I.I i .. .. InI L. 1 de I .. .. I ,r l l- .... I ..... - I I -.. I. I .. lr -l ; -I 1 1 %r 1 L 1
.. ... .. - ," ,.. . . I i-', r+ " ' " ..... 1., : -. .. ......A' L A 1. I. _1-...... ... ... ..... . .. ... 1 ., I. : , .. ', +', I : ". '.. . } il ....
I I,a., s *...,4,,4 -4
*.. "'11 .4 I .44. 1 ~ -.1ll r 1- I
PlIF ~ ~ ~ ~ J... F IIRI I .. I r `". ... .. .... .. l --. ..: .... " -1... ... IF ... 'I % d : .. . . .. .. .. ... .I .."... I : l.r I ..r 1 I" lI 2 ... . ' ",'. . . . 44 I . . .. . . I 'p. h I .. . .... -_
. .... . .. 4; ,, *4II 4.".. 1- 14 d1. 4 .... 44" -- . '...... ... .., :... : . -I. .I .. .
I.i..' .. .i,,i : '' '' I" J I frI 4 I "; :.'l ,I I' l :I I I I. . '.~r -, ....... I - .... .. I L I I . .. r .
. .? 'r : r r r .I - I .. I .. .r r.. . . .. . ..J .. A,t r it .. . . . . . .. I, . / 1 . .... .I I . '

.I4 .I I ... i 4. I I i4 I I i II i I7I
.1 .I . . 1 . . Ir . . .. -, I ,I . . . . , ,, l.. ~ A' I,..' . I . I I . .: .: I . .: ;. r. ', Jr . . . .. . . r . .. I r . .. . I. 1 I ..I .
. .r .. . . . .. . . . . . . . . . . I{ l : ...* .. . :
I. I 4 1, ;r .. .' ..4.,4..,'4... .I. ,' 4 .
r ; ', I rr ,I I . . ....- : .' .1 i I I 'I I-I { l l l r r I 'I I . .. .' .I i i I .. . 1 . I .' I I , 1 . i I . . .. II . . A F I 1. r.. . F, , - I I . r: . . .


1 I I' ; 7, ... . .. .. .I . .. . . .. .
I P . .. b . .... r . . :.. .. I ... .. . . . .. . ;. . I . . 1 F. .. . A .. . ... .. ... .d I I ...I .. ... . . . . . . . ..... I" III .' I .. . .. I 1 '- . .I ...
'r I .. :r.. . r.d +I.... ... :. I.J ... I. i .. .. -- -... 11... I -_. I ..I.r..uI.I I .. 1. .1. 1 r 1, I .I... .I -. tI .... 11.. . .-1iI "....
... I, I .. I... .. I, I I ... ,. ..G. I d ,e. .ad D. .
] . .. .. . . O 1 "... . :I I ., - -I i ", : r.l.. . ... F'.I C i j'. M .l Ii , ,, I F, r .O-.. . .. . . ,, I .. .. ... : ii i' I i - r I" i I ii.i :. "i i i :. .. i i r i, '. -I i I.. I - - i 1' "
, .. I :. .i ... r . . I .. I. I F
"' A i, n h & I I I E "_.a g .' "Ira n, "rrrt I-d r,,-' -ra u I I -!: ,4 .:: r. .,, .. - .
... . ... ...I. .I.. ..,. ..,I. .m `. .., . I F . I. . ... , .... ..:.,:. ., , . .. _..1. .,- I. . r1 1 .... .., .. -1 I I. .,. ...:..,,r ,,., :. ..,. 1 .r, .. . ..'

. . '- .- r ..I -. ... I.. . . .. I . . ...1 . .... I : .- .. r 1. .. .. I ,


I_ -.. -..,4 .1 ,4.. '.. ; . .. I. . ... . I. 4 ". .',, '.,
I:-,, +r .. +r +, - . 1 R.- A.I.L.r .r ,.I, 1. 1.. I [' II r + J P 'I ,+ r;' ,r,,". . ... 'II ," I " I -- '1-I + I
, i + I I, I irz I "1 I. 1 r . A" I'- r. `. 'r ,; -. '.- -| .E ... ... r .' r . .- I r I' A "FI :. . .., r .' .-o, Ira.i44 dr-:1 ; . -F- -..... -11 : I 8 ,4 , ,48 'i I = . ... .. I - F'.
' A I I I I1.4 ... .. ..d 11 ,. i. l441 ,- .. - I . I I.'. I I 1 I.
1, Pl C -1 . 1 1, -.' -I--I 'I I , I. F. , . , r: I
..... ........ I .. I ... . I ... I ; .. I a .. .. .... I I r I r .. . I. .... .......
.. I t f ,. h,I P+ I l:.m :+ r I r+ NI l'I ..-.r. I 1. './ Ir,11 + '/ +<~ ; I r. +,I 1',1 P ', r- 1 I+ I .. - r, ,4" AP '-, ,1,.prr: !"" fr,'ll" ,"" +: + ..... I ++ "r + l+ '1. ," r I -tt + -,..+
-" . r .. r .. 1 I r'' . 1'.. I... I I, 44., .r..t I'- I.'.
O.11 1 F A r . . ; I , ,.III I4 .F .1. 7.:..'. 1. 1 .... I 1. .AII, ... ....... I I o. .
. 1444 .1 4,4. I4 I .c ., r r .. '. -, .. A I , p, I. I I .. ; -. ... .. .. .. .. .. I . .. I , , d.t '
4, l" ."; .' ,, A .l -,F'.- ,' ... ', .," ... 1 6 I .,or, .. A. 1.k.4 I .. .. I l I 1. .... - -

-', ....... 'I Il,,. I, I. I ,I I ._ _ __ I I,;. . I.. ,4-4,, a........ ..... .....I I ',' 'l I I I ....... ,:, .. I .
4 I 1 .. I ,4.' .r, ..'. F l II II I I I ll. -1 -. F I .l- . ..1 L'1 'I I . a. '4. I" i I . 1 II .
L& +r' r P . I n r- -'..,' I ,_ . ,,- .
, "4. 8 . . I ,, ,, I ..... I... . I. ..

I- ...... .4 T.F .. .. I r. . f' . ,:I . . , , I . I -I I .... ,- I : . ..
if4.-. I .. ..- f .I I .... , ;..,'4 ,,. *. . . 1 . .. . r 4'. .. . .. .. 4" I. F %, rl A I ... .. ,r .. .
,"''.' r V 11.-- d V, I ,, - I - . i .. .. I ;' . 4' I "r I'r __.__._I __. _________I ______. _
IrC+I8 .- 4,, .... .. .. ... .. ..... .... " ,
r."1, r. I .4 I I r "r . : I -' I 44, I... -- . =i- .. I ... ..... II . . I . i ,.r-
., .. ...._ :, ... + o' .,, I r. ... I "` ...... . ... .... .. .- "" "' ". ,r- .. .... ...I
L7.. t 1% . 1 n.-r ......I-. - r. -" 1 -1.'1 -- 1--l- ".... Ir .11n ... 1-.1-.... dP"+ '. .l.... '....I'r;..:...... .. I ... '. I ......! I .. ... I .. .... -.....r ... In Ir .r .l
4. I' .I I 4 4 44.i '& I 4l I" a . . .,.1, l. r 4 'l 4r I r E .r.'-
11 ,, r 'l ,: I I .. ,1 r I e I .. . r [ ml, , m ; r F -,+ r r ,I 'I ,. ,.. .. ,1 ) , ,. I +e rj + 1 ',.. .. . T, .. .. . .. . .. . .. . ... ....A ,.... . .. . I' .. I "..... 7 r, I . . . ,. . I ". . I. .. IR oIR'I -d r,- r A I,, ,,A Jue z I
4, I. 4 I: I. ,I .. 1
. ... '... .. .. .. : .. . . ...r In I.. . .. . . .. . .. .. .. ,' '' -- g ---
'. ,+ I. Io I', I I I+ -+ " "' I I... d. - , I "' " I' . '- + '' ' L "- "-,.- r . + o .. ..' '
.: r-., p t, T.r,, ... .. . i1 r.: .n.n . Ir~ l- .n= '. ,n ". .. .. I Il .. I" I .. ", '. . ... '. ." : I ,.r, r % 1..RI,L... L+. i l ll i ... ., L' .,. .
.............. -,-,1!. -I. 1. .I-I,1 1-.I....... . 4...,. .."".. II I,.....I.....A-.........r.......... I'.I :.' .A........ I..I -...-I........ ., .I.
I ,-+ , .1 ,I . + . .z -. r I I ,j ,I ~ .. .'- .I . .I -.. . 1,, r d .. 0 .. .. . ... . . '-.ri...
. '' .. 4 ....... n .. .. I :... .. 1 .. ..4. .. 4 .. ; I r I 1 I I
'.r:', l ; ", r+ o i; .i, -o 'ri IT l r n ..: Ii".: 111 I. .. ,: I I.. .' . ,,-~ ,.... .. .- +I I ,,: .... ,, I .n- &I ,,,_ 1 ,i, i. ` : + ,; ", + :'L- ,, I I m F.'k { T .0 .
R .1r .' I '. I .' I r. ._ , : ..4 .: I I -, r . 44. r I,, . .. i 1 , i I ... I ,- -- _ I r . 8iF. .. 4,
. .... . I . . .. . . ... I ,. I ... .. .. .... . I,. . . .. .. I. -. A I. .
F ,,I' r c J O I l d 1 I - I ,- I . % .1 . . '. - -. . , ", r ... .. .. "I' I .'' '- I e I + I + .+ ,J ,r I1 : _I n ,, ',' Ir 'Ir .P I+2 .. I r I

l.r .. I 4r1 4 , I . -., - : 4 % I r : . I I 1 . .. . ,1 I I i l Ir ( Flr i.,
'F '' : r .
:..' 4 41 . I O f... .J.8.... ..1F."..... .4 ....... .. I .. ... r: . . . : I l P ... ... .... -- 8
-.. r I nr . i'. ". 1,' In F.g'"I1 r:': ,'n I I n I h , r : . d I ,:, I r
43..--44, [l I.-' I, '-,'I i I. F ,". '. .. o I r o -, .I .I... I .. -I
,, la ., ; ".'' .. I -. ... m[ ", i ."1, 1 I IF H i' i '1 , :,--r,-, "..r._ ,, I. ~ .. :_. I+ ,,r d .1+ ;-, -r i... . . .. . , . ,,, + ;," ," -, n,.. .. . . . . . . ..- . ... -, ,. ,--I I . .I .. ..... . . . ....I. I-,. I4 1" 4. 44, 4' :, r .. p . -- .l' ; . I I I .., :. ,. .. ... 4 i4 I . .. 411. 4'. 4-
4.44' 441P 4 P;.A P' I .. .. . 4 I 1 I I I ..... : ; I r I .. ,I,
11 =.1+N ,~ .+ Ir,:- ; r, . .. .r+ ... .Il ..... .. -,. ..I. .. .. 1' -;.. .... ]' '" ; '~ ; .. . . .. I".,.1 .. .. . .. .. F. s FL
+ . . .. 1...... .. r I. .. . .. . .,. ...... .... I '..'.. . -... .: 11 I L. -.. .. I 'r--- .... . .. . ... l : + . + ,p ~
I..., ........ .......... .. -.-........J.S Er.U-SFI G;UI.,D 0 I.,.:,..:.. ..;-.....-. ..... r..1.,.., ,..' I.q....w.... I I-. .... I.... '. .., ...
; I 1 i l" r ~ A' "' "] -P i ,o ,. i [ - I;, = - Ir .. ..- -. . r . .. . It I .' I .' r"I
- A L 'i ." % l n, p m ,~ r" " "a i i f m n T 1 l P PI . ,'- . oI I. I I '. :, . r' ... .+ ."l I . _P , -" " -'+ '.' ".1 -P I" - r: ,l l
I .. 4 ; I ,70 ,I r .% .. I F i = r 1 ,= I I r. . e . 1 , 1 I. r l r ,- I" .I, p k - O -, . . . ,
I. I A,. . ;.r" 1. I; l`u-I.- a P'l .... L' 4 'i. I I A._I.......... ldIld .. .... I r ,.- .; I T:.l.- :- ..: "' ., it, 1,nl ,n ..,+n:,
.,i dII e l ... II I.. llJ ,. ,;lm .d 1 1 + I rll I .+tt ..":l:tll it .' r~ a .-r ~ I .I l ...% 4' A I ,--' .


IF 4.. 1,; ; .1r :.: . .- I I..
't" .. ... . "1. .I+ .l .. .. .: .: ..' .. . I '',"J ' [' [ ... .. .. ... .. .. | I .r ". I' .. ... r .' ". .. .r' ,- ..' p -
I ~ ~~' Ji ~ + .'+ C.. ,+ ; "i. ... Ai, : I rF ... .r I In ,, I; -.-. .. .... I ..: -.1. I I , ,l ""'r "p I[' l .... .. 1:. '~i ... 1. i {i : 1";" I: .
I r _ l O r Ir 11. ,,I ., r. ... . I., .. ..I I. '.. .. . " r: ; :' ' I. . ... . . ... r. :. :r. . .


FI1 .4.n 4 .. .... .. .... i rr .. .. 8 r % . .
, 444' rmm' -. 'l.- Fl'a I z 4,'41 ,. , m. I EN V R A A VARE

'14.'144' rO4.4O'
-, rr, I ... ... ,..., .- I .. . : j. ILI I '' I,,. I. .. . .1 r.,, ,rI, 1,r, I ... . I . ... .. ID I ~ A I N I i[ Ir .
." `,-... F., ..3 .1 . .. . .......I .I .. .. I l -..... .. I. .. .I .. ... I ..-. I r , . .' -r _
_=p -~ P- " IS C."..IF I444 4T t111. I1 I' 4 r I I .
JOSE 'r I I ........ .. 'L E F U E e d I d F-II .5
Fl 6m 'a .ir ... -4 .1 I.- 1 81.
-18 4 4 1 I4 II 8 , 4 4 . 4 4._ .-, , I , , % . . . 1 . I I . 1 1 1 'I .1 r r 1 -. I ,1. - : .8 '.- I . I r . ,I= Imoall,= ''......................... ..., I ..... ...... I o... ..... ." '4 ,I ..1..I
L" 14 I4.441.~ 18 I5444 L.1 -I.' ii.,.. I . ..If.j.- Ir IIr. I .I -
. -',` r .''1 4 . I4.I A 8 u II II 11r rV l. l I ,II n. l ,' ITiI r.L'N-I m. -1 1't R O E N D O V A RE A -,V A R rE,
r l 441 AA ... .4 I I. A" B A i 1 R 0 F- F...... .... ....... ......- I.
.LI1 1-1 -I Vr. eiled; _. ". l rUNEHA Il v. F-OS .-..r4.g.1.'4'""~' -4. IRU14.1014141PN8U~ FES I,.aI
.l. ,frw- ."- I.. I- I-" : 1"i -. ;.; 4""I ; -M;1I,, ..FFA1 I414 flr-4 I~.. ..4' I' I F,..'" .... r I I-IFI-0..3 44 51. 'I- I 1 h 3 Dl ,L R .,l 141 .144 1.
17F.II.." .." ,-~mI,.- '". -.4.& I ., -14 11.114.' 4i 1 r'' l. 1' 1 1 1 II. 1 l .. 1 -l Al j ,IFI ik
MO (W.M l I \ i A 4 r '.'.. '. % l, 1'a ,

un civill (.itin chaldi %il fiv dci lml t"1 i' "." "s
111 S 9'4. (.aInh r ifir i I I il..u i fiz i I ,iE 1, i.ifill ..
... ... '"..
lir,, l Hi,, ) l I, ''I, ,,l ,ri.,,s, llh .i '" I ""I' Iii ,' ,

I l ll Ill l l I ll li ll l+il ll ,l ll l ,I lh l il ll '' .. . ...


TI 10.1 r,1 i11F 1


( rInii 1I I;iIaini-;i


1 1 af "'' a ' .. .... '"- i .' : f ^J
,, ,i lh,.ar,: :. 1A I i- "a2

--J +.,,+'. ^ l.l (-,c- K+le ,,


Ij~ l l &' s rif/ak/c F'a' f/il !'? ;.
S,I .. -- ,'
I a'~ .,/ F I "


'4 IEIIII'I rniis1 a-r iz I liinijduls
iPtD.lEi1E' j~iEir 10 IIEnq iii, rfiniD

tie Ilin,.vhii'ig p~ii.F' F*i l,fi,,iiii~l,i S$'SSP ..*
Si O I N :A ION I ,, i li hI
i l' ,, ,
tie I1
";I bMUNli' IC'CIO rES .++I'j


1185


Ac~tI.,


r- il lair Or- ,. 1 1
,h i fldai." .Ii ll. i llll,


+ ., ir, '~cL a.I


I Ii
A


/
'I


Ti
()J

1950


,Ya salio 'MODELOS" el nuevo Album
de Modas!


i.l .,. ,0 A L ,, a P .L.. L. T
r,& C A A I A'A P i.L. I


lilw,+l#lrl
L,, : ,,7


Del l', ',- ',, '
.. F . ......

.. .lJ.ii .. .


I F,', .I" .""'.F i i..I ,IF, |
liF F,1iii.F ilril lFIF IF 1.
FF1 F lh i.F ] I ,r i.I -.


iii- rdiir 3...rl.. iii.- ,'
,, '..' , I I. i ,, L
.' El~ r E


I ,, .j
., ,-,. .. 1, v l v t , ';,- :,' -' .; l ,' .' '. ". *" * n,,, K.
,,F.'... .F' : ,--- ..... no rniii. n
Aiquilamos Autos .. E R'" M.. '' "' ' i
D I ,
'.. Iv.,' VA F : F. '' + IFF


ORAS ESCOBAR ; ,c'so
. ...' ... -. .
"'": 1" 11 .. . i, c,s

__';r ,,,,^ ':. ,-.;,, ", ___ i .i'" ",Y -?..


-t~ l. ,hn ,iF ,F .


i .
,,,,,


I


1.I,, ,, It lt ridhed : 1, ,,,1I I I i, ,+ ,+,+,I,, I ,. ,, l ,, I, ,,,


I -, rd,fjljhi, 'I , ,, ,


it.


) l el l 1 In IiLii r ,

.,Iovf ,, ra;RI',o
au i n. @i i f
1 3. SaMA EA A/ fi l
PERE; IDi O iii NI
|Mi,kIr J H Nir Ati r I
A -ll 1n1 IA.l I. IhM RA
'**" "**'' ACUARFLA 'MUSICAL I^ J


LUNES LUNES
F^S~~~, 77 .4i, ..4_Fc-a! vWrXW _
| IFES HOMBRE ERA i ^
I PERSE6UIDO [W
a .... .po, lalcv .ley .
opraloy IIS mupimIIII h|
GEORGE RAIT

nwo~l clawMM
K 4 a,,...iiri;n ^ F
i~~a.*tA/~ ~~ ,APR '^'.s ^ i'


-r.TUI U -i0


SOCIEDAD
I 1111p I

SEL A
Traqicomedia de Su
Es -|usivarnonle
S.i I IHI T 1) R I
TUWNO DF NOCHE Sabodo S

FEATRO
LV COMEDIA
HO0Y

'Ioi' i mif'


Pf
PR


are
Chc

do N


PI, ,I_ I'\ ll I I l
lI i. I F i II y
I'allilla
111111 i 0 i ll\ N II, ,. . ,

... . ..",I
I' l l l, I i i

HO '; I


| .> AUDITORIUM: HOY ESTRENO
DE oEL ANTICUARIO,,


R14
,2 ;;',':. :"'. ,: ."' .. ,"... ... .." .

R I O '_i ...', ',

.--.. ,,, l ... .... *1.... .
lump T t. | r .. -.' ~ *; ,; ',*

AI'nAL : ,: : .". : : '


10 ARTE MUISICAL
EYIETe A IA
S.fHIP' )E tE.4

r1CUARLO
z do Deo basado an un leon do.
rieg Dickens
c cir de TURNO DY TARDE
i HOY a las 5:30 en puntmo. d
Io,. a Ic 9 15 p.. una c o m do ShcMplopemaI.


__ I .' .lflo IA I N P.1 11,11 ,1`0 l I I h I II I tl' '
A..


-ARM


O1~C:?' eTUe "LA4 D1054 OF LA SELl/A";=- ,"
ER TAA .uER McA


S S
Er C,. ''. i~~

m c- A... AL n EA M
STA. CATAih ATSA.,rjr ILO


P0lar. -* oroonia a
LORETTA ROBERT
YOUNG UMMINGS
HALWALLIS/ WENDELL COREY
Um Ja ffe. i. Difk ( 1c U.-" oI' o'


em JR
MARI MATNZ0 SD

fIA AA-CIA riA


D~ ~ 1. U .1 P LIIE
-2' DUPLEX __
PROEZAS EN EL AIRE


: ..;: .'-,, ..'.' .:;.. ;:'. ;. :. .W ': ."


"' REX y DUPLEX
JII II pnr .Plf., [ r ,[i Fr., 1
j M~i ii, ii.rj uirrj.'; f.ir ..,,t," !
1,v i I', I E IH iir I
SREX :.::
CANADA..... L.........
CANADA L LAM.


ESTHER FERNANDEZ sli U 'j
ROBERTO CANEDO I S4 tWSAAt' s
RODOLFO ACOSTA IIIS2Sv. W \ 10001iPIS3 Ite'

...... .. 'l FEBNA'ND"O SOLE,
i~ _________ ^MATILDE PALUL
l )I KH'IEN JUAN INORI0. s\_ R1OSAARIO GRANADOS
con Drp&O Eepi ,o ,- U &n
AI e&mn. % OME94 RD U I)/fJ/A
Is

rI l ,,' 1,"'',, I1MARTI -AUNQUE TU NO LO CREASF Y -CUBANOS EN MIAMI,


rwi .a, I I. ," ", e'
,,,..- 1 ...,0 r
'"^~~ ~~ #'^'^^'c^TT^^T INIA0 M2AL^
', M P '"Ii 1.. L. H O'I-F S-_. ..I... ', ii 1
1 [... ...... .. .. . ... ........ ... .......... ....... .. *; ",' : .. ;' L- [ " , ,.*MCO C-'
',lA ,'* , r ',' S -NA R :,-, : "'1,L'' 1 ; -' IINGENUA ATREVIDAT
--I , >, ,,, 1 i .-.... .. : 'r T I t PICAOORA CONSCIENTE .

n C A M P 0 A M 0 t n. .. .i , "
1A POUS. SANAE.. IA r- - . ... H. "" p I
S HF r,,, Le,,.l 1 PEDRO' V A',,",- ,,,
Brinquzer Cruzando ; \
El Canal "3 AP#MAN2 IIOS
I;V PoofrLSLVA-M&POTW
Don Juan PistolEas y "' -- I|' A T
Don Luis Meirolla -"IF% !er /a
"... .I"'" ....J.I I.-J I


HOT PLAZA
INi I


WUC7.Vo

;Vari' FA~i.% sili1ir' %%1 Itn i 11 \'11H\ .% 114111
Ai/'I Itl il< 11,1 I''!,' ', ix,4,lxr "i ', ?. \lAil I i I I'ii ,
.,;-. ,' + .................. ...." "^ ...., -. !*.:: *- i ../ ,,, ,?, *,. < .i, ,i Tr'
\ l '\ \ ..........., ,., ,, .,:: ,= :": ; -." :; *.. .. .. ,,. ,\-~
iI(IrifAl lo Ii. RIIII IUIII ii u bo .. II1I. 411III i A(( r / l'
*lri" l U I *

il t : al.... I .....;. ;, ;... . *... .. ,.. , ,, *. / ,,,,,, i : +>< :::.^; -:. . ,', ++.." : *; * ; :. -*. : .. ', ; ,* ,l _. ^ J ]
' ' , /. / [.. . ." ,i :; ,* .' ,- ;'" .' ".7 *" * * [ . .. . .. '" " ," " " ." ",*,.,. < ,r r r ^ n
^ ^ ^ .^y, *, ; *;, ..* : l , :,I,"1 .: ,,;,: .,, ,,,o,:.' ,., A ..,....,, .,. F I .iD i ..." i ;; ': i .'.. : '. ',- .'-o- ,,. '
l.* "*' r* .. l..h |,;', , * ; '* .1* .- I I A .' A : G" '". ' ,
;I' I I I ,Iv ... I';

... .I.. ...Il! I ' .I . ..-
I IF
cp_..
.... .. .. .... rrw Fw3., "ij "

,' ',.''.,. .:. ' '. .... L^ > i [l" i":'- ""-r" i> .'.,'- ...T i'p ;.,.' - *; .- ** ''" "
'. ."* .* .. .. .1; '. ....v .^ .; DT, + : ,' +', ... ... .. :." . '..' !: ^ . . .; I" '"^/ ^ ~
*^ : ^ ;-: ],,. .,. .* ';-^ \-. ;., .,- r.,,*/ ,** **. .. -** ., .... ; --- . . f P l
A nR RIG A IR E,' .. .....
';artl @ic. L)tI,- I' : \ \ ,-" ' '" ' --- " I.< ',, A7 F'-, l " [ ', ." ' , ', , "*' .*-, i'_____ '-
,^ ^ "w^ .......'" ',;^ l;.'"^ % l.^*"! ',,, ....--- - BRN A D ,O ,UU O EXI-'S DE' MAR.--,IA FELI
: .. .1 1. 1 ... F .. a . .... l
I ~ ~ H Adui
.o LI.. " I Ii 4: '" 4 4 d~iR.- .'. '4. .. . .. ..I'I ", ,
P, A' '- I
4. .l, a . . .. ..

All


I Htpil 0 ti Il.'
i_ _ _ _ _ _ _ 7 j i
P4.IK TI M IR ` .( 1" ," .'I
,. E I T '% F1 4


,,II I''I
"I ... .... .
(. ., .I IIIP IIa. ,FI ,

It_ _ __ _ _ 4 f N I lb Al F '
Il,_,, _______ lII 4'% J iR F l "Lt. Il IIIF aill", 't Pf P.
W o,, N o- r.,. l .. .. I, . . , _


~~~~- f-,- PAP-r~l EI Cu~,riii I.
.... ..... .... ... .. 1 ... .... .,1 ......"


......., ...- -" : ;. .... ... 0% .,T .,. ,
l.".':,o?';'. '. "- -' 1-\ o' T 511 1, !H N A D ...... FUTUR.," .EX:,'"', DE MARIA F.,ELIX <. ....
Tl + . [. +~ i . .ri li l. .
. . . . . . . . . .TI'-'' ' + : .' .. . . . .


.........~~~ ~ ~ ~ -,, .T,.. .. .\\ [ ,II A 1".' l iI I 1I
BE, SU H.,. i ,,,,, 'I GAD/O:1:, "... . "n 'l l'1l ~ l IiIlii"" ... .. .."l .. . .. '". .<'il l "X t i l / #l


j F. I I
,, ." I to 1 I v I IT I. If.% \ i ' . .. .
R V .. .. .. '. V. It % I.. %. I... I. I I I .. I, Ill '.
'. ,, ;:' : ," . ...'-, :'> '.': .- ; ;', i ". ,:'f!':, ,l ,'i' A l To"' DO I i n \ I
. . . . . . ' [ = : + ; -- i . .... . . . 1 t I ,.. . ..+.'CI',A+ '
rSPIERTE~~~~~~~~~ ~~~~~~ I III ,I,+ ," ,,, :+ + "+> ..'...' ... '
T 1 0 : "' : "
0E Noo! 7IA I O -:. v -,: -.. . . . . . . . -

1'

I)IAIOI) )E ILA MARINA


qI I II tIll 2 III' 1l01t'


(n;u1r'sleii'lu IjIl I "" IIIE.-" Ei"i IIus )eI miia plr de'I l. Ih-,l,/,E It, h, n, is 1.1/f,, (,,nij rItl; ir;l I;> i ..
In lmli hn'liti.i ,ai 'nli,,r ,ii it io sll iiI i Er wl" (f rEl'e" 'El v "i '"'h1' E i'",IIl '\i.ED I \ l i;l a- I r dr. '
I-, ,,d,,/, -/ a, a.a II, ,, 1 1I ,ialh,,a l,.,h ,a al. ,, I.. I. iif',|.aa ha-,ain i.inhh, .,,, r a I I i (lh,' '
,i 'l 'l,, .... I.a ...... ii.,... ,.... ,fa .... ,a .....aaaar.. lIE, ',,,I. .II I PIio b ,,,,i, ,' 1,r".l. . i .. I /.. = i Ii


'.': 'i ,. ,.' ..' 1 i i .,' ". ,' , I .', ; .' ;,l l '.. .'. . n. l . . l , .. ," i *. . .. *1" Icr i f S f / '' ; ?

"" ^ : ^ ^ ' "''. ,"" ,i* l r i '.I i' .i ," ..; ,- : .* . .. ... i;- ^ . . . .. , c ~ i r f t t 1s [,zo l la.la r ]
1'1 '' *' i';.:..... ;' 4r *' '' ] ... 'I . . ;'.. . ......*'|,fi .l 1 1 . . .. . .... i 'I ...T ... .. . .. . l. . .r ' n n' C l ] alv ll l l i~ l ]
--- -'- .- *. ,", .i,. ... l .. l, n -,, ,,- I


C':: s..... i' rc l n, s i h : f ,:m ....*- v* '*" i, ^ ; ",':; Y ^: i :i!}? "^ .^ BE',I rii t
'"' "-',, .. .. . .. . . ..'. .. '". .. . ,- i, ,, -, i r,' ,1 1'1 '' "'1 ', I' ," .''' i a -.. '.
I ,: .... . .. ... ... ..I
-' ';,, , ", ', , . . . . . . . . ,, ,- ', 1. ... , , ,,' , I . . .. ', , , I > . . ,l " ,' ' ,'- -'"''ra ". L, '. ..-.. T. ,, i .... '.... '. .'." ,. .'~,' .'. '. ... -;. ,- .. -pp .iiiiikrai.orr 1/,,, .,.. ...:.. '
'/ ~ r.^.'. " 1 '.... .. .. ', I '.! ""'*, .'.. .....' !" '' ; ' '"' ": '* '"' ' 'r i I; -'.." " .. '. ,"' '", ..- ,'' "l. ," "-. '.."',. ^ ... ..'


: ,' ,' ... ... H i' o i ,1 r, ' "". i :i r ..n .l *" -' "" '* ... ... "-1 , ,.I, ,,;" '","' ;' .,'; ,i" ,'l ,,^ S ,l ",t ',, : : : '" ,,,,' --. .. .. .. ... I ,.. .. .
I ii7,, i,,,`.. .. ..

Ii ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r 1 so c-? p n -arjipr--e-uP harruS''.n''^'.i~....V / r a su e e.. "r. . ..' , '' .,, .


F V'..i... .." ^' "*.. .. : ;. '" :":' *r ."' .;1 ..^1^ ^: .i j... : : ... 'r. : :" ;..' ,,'^ 1^ ,.''.11 ." .. ... . .. . PO A I A i g n a tc
'. ,. ,r, . .. .. -a "-, Il, all ... . . . . -, , -.. "".' ,, .
., .. ,I .. I ,,,,I ', a rI',, -,, '"1 'a ia a ai

a.: .. ;; , , , a-', ,--. ,a-.a 3 -', -a.. ", ', ,' .'"--, i- ,r - -- i i

'_- r ', ,1 ,, % ir .,a ,,i.- i- '
a,... ... . . -l le p. -. p, ,--c T ,oI. -i u r .,
I .. ,, ,- ,
11 r~ nrn El he l I a na-
Q .. lc nal.... zar.. .. ii . ..-ic at . .. ,lr,,aa. . ... ..aa, ,,,-,
uli, a ni ,* ,"a'c, a .. . a'c F , ..u ,,,ia. lr.. . .... .. in,,a', ,,I n, n ac in ci-m ~ s
,, ._, ..... . ._. .. . ,U... . ,. . a , a I. n. ; i,I... ..c-anJa ,r ..-i 1 :-- ,rn a c '..
-" . . ,', ,' ' . ... ,'-an '',, a- n , na ,,1'[ . *a,? C,, ,. + "
nn,,; ad~ ,,,,i.,. ; , I, ,. ,' [ . . '. . . [ [ [. . ... -aran,
a 'ia a" aac a- a- . .- 'C ''. I--a .

-a, i i-i,-, a.I.. f 1 1 f ,. Ia +d .r. ,' fl-, I fl f n A I A ~ c
"1" a a-r -3 a. a ] .-'. .',a ., 1' : . l L. . . I r -. .-. .. '1 1 i
-.,r ,,,-. .
'1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~Ie 'r I. ........... .....-, ,,,'' ,.'j-cI.I' -.. + -,, IL'7] 1-1 j.t'; i"2

I, u i.I r.'.. 7 ; . '; ,.., ' u .-f .r .. " r : .... .) ..) . ' '+
.. . . ... . .. . . . .. . F : 4 ; " : . . . .
11' 1'- 1 .. .3- ... '. . t , + ~ r + , , d ] ~ ,
, l I .. P e . .


rur tom del D est)Jl],r...." r"J= ..-i ; v i ,- E1s ,oI r' I

I 'F 1.. '"%, I +


.", , ,- ; . I.. .o.


-P r i < ... . . ... .. r .- ', ,r c' it A .,. ,.

d. dI do Q~e. .1 -06 . 1 P,,=1i r
r~~& ,, Er e ,. ...
':','7'.~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~r I" :.'. :..'T.....- -': .: . .-
.+,, . .. , .. . . U.c' 'I+I


KEVISTA


DEL- SABADO
I r -h I, :*
l1 -, ^',, ., '1 1,,'-,', ., t', IJ' :! ) .,,;
-i,,, r r ," ,, qJ


I-,, -rn' r~i Bl S ,,
IB t .. r. ,-,I I .ILI,
ra i I.. h p, ,, t, Icr. "-' oI 1.11- a.r I. ; I l. I .., -. r. '.r.- '
r, r i 111r r, 1.
u, r..-. 9: lt1., ,a .- r-a-,, 6., r,- ,- ,t, I rI,,r- I

'w ra ,I lreB I ?!o 'n u 'simjS.
I ..e L, .. h, , Ir -a. h r ,
rca-a uca 5ip :. 95 11.9
tr ,,r i I- r I 'I.-Ir rt ,,r ,
Vn, cererotervao Ids sus rl-on
Por--er-ca -, ls-.a'-Ie' ve''nrs -le alAca-r F,
1 II r'I. ..',,T 1-, r TO, z ,, .,"p

a ,I l rn .li--, -. .a It l r .I.t '1d .. .
C a 12 ark,, .95

LcmL3 r */n d I IlE, qu,. o pu erIJ l n g;, n..
Tif'.iar,'c d nh : r an.a r .rarr.,a faru .;-, 7u,-.
.. i Irl rr iiIacr, -rn rerr-alar, i, con c nn rI-
n -tialrlr,-. t, -al r ,1,: | o5 1 .: Q a.
t ',+ ,al t] .-i I,.? i ,It- 6 .0 i ,


,r r -n. -cr-.- En t" i,. ', rru riO a n..'n l lIna' .

r' pJ-G;niOi -Ja all s ar
p.,ra--a -rd- r'-z.a D-ior Eaazw pinr
Pcia.. r nr r, .' 1c 2.5@ E .B T
fint P-rh 6 i,,1,.-2' '3?
C Iha I-ro p ,kl :h '" .su Hirpj. ,
.r ,,ar alaie ,ia tlc, ai- d a. de r ,rt- r .'c. J. I
r ew.ctr n* -' Tar-.r-ra o, b iF 51
ale 2I, 75y 51 4- ..
PSaF rrBJ-r .zP t' r, rr. t 3rmla c' a.
T^ abici n cl chailn Tarna r, 2 6 fl5
l G&Id .b5I :. I RD i 6.o () F T)
I-, Iia] 4 6.50g

-Vfa earhr. g.ta rn--a- iesv -ln 'i~cmic.s
cd lorA del -In U 5.:-iJ ,:r_2.9-5_
C-a,,I. P. n
,-d.rFnQo- pe., a T.Co ets.'j b.7 p
nII-h' cl p pr a i -r er, frin -n.1 fla i '- on
c,,rl d-, cr ri, an, ,2.2 l :- 81) 'r
ctL. E^'lr p c j cc2ji e n l- ua j- pfnw.i'
-,all;,-i 3.23 y 3.7iR 15rr pn
5.,7,r der. r-,a.a o" r,,r.,-o'ny, io. p,7 .

rr, rdnr la i ',.l &- h.ar, -.- el, iaTn, .I-.9 .2
Tfilarc In aiide b'r-Ind.s pa-r ,lta .
deo-W +dee 2.60 a 3 ..5,)
c.;lIO P.uo
PAl.lAu fla CA IAI
!npoch-lidados porn mu cocin-ai.
Apain NC o Nlea duna cre- ,c[ r Ju T -.-or-
.mrnr dable r a .lraadabir pe Fam h rC arer O
dr pap-n,, u~ p-Ltriant .e670
airracdran n1, .a'e itn chormi. -. el m--.Incac, t. .
TOnla'rr hrippr' -e -d rndnrc m ',-adnnrln.,r
If- nl .. ., r, alel.-i-r hra'icu V ul:.f" ccrn,:.
GCai EVIL" trCara dra Ia,- an 1 d0 M E +,:r
-ret' especially, I 1.
Qaanaa Pan
CAR PAIR 1'R CAL IDA!)
NINGUCLN AFTITCARL PF RCr F Rh 1'.% \%
FN.LF N L V NTAN, T,

Vida y Cullra 2'
a"l ,In' r III l ln i | -
iiI'",,lr,I ,'.. .'.[..1.. Ir.,


II 1 I A I t I N A
". ,_'." ..... m\1 L mi ,lh 1 iii In I, "", i" "', .;"


CANADA JIABANA VERACRUZ?
iriVi If 1 Iir'ijT Dl A I.SA


,EE l. ./" S .
SWEDISH AMERICAN LINE
FEDIRwii a"'r, ,r
',~ r h '.1 %;;" 'rfr | .. W r- I l1%F


I I ''ri i';a I I':h Il:,l


i 1, 45'!l l foi st N H ID i pufI i 111i,15-011
i/ill' s. his, I D .,1 -. I iE I d t, i f sni i11


I.,''


(CEASE 6 CUecedeSOCIEIA.
DL, ESPANOLAS en l. ,.g'
. . ... ,i.
ra DI~t
F'I
1F i . ,


(V AS In ..1c de. ..... .'
,- S . .. . e n .... P i I
To D E, .


F IF: RAI, COTIMFRCE' & NAVIGATI'',N
Cr] ,TD
S FS DEAL PIONEER


Scuin! i Jli y Hllihrr.

TOUS & ASTORQUI. S A


C, i 1 ' l' .

r,,,,..L I.,.I


CABILLAS OiMUGADAS
D T. '-11 ; I> 'TVr No- !
Chapa Galvanizada.- Lisa y Corrugads
TUBERIA NECRA Y ';ALVANT:!ArA
1111 11,17111 11> 11 1. 11 1 n PI 1 11,F I I'i D, ^r I I
I.11, 6,I I F %~ r. %. C, %L F'' I T 1 ;I h(.' I
-F N pl Ag~io
ca. National de Implementos Agricolas, S A.
R'-S lltBsI 'l IiM ;rS -i I '


SE ACERCA
EL DIA DE LOS DIFUNTO5
I A R 0 N E S
I A P D 1 N E R A 5
P E R ,G M j N 0 S
I M A I. E N E 5 PEI 1I -7 10 i -P
F I G iL' RAS A L E C' I A S
f TODAY CLASE DE ORA5 DE i ARTl PAPA
DEDICAR UN RECUERDO A LOS SEES
OUI RIDOS
MA RMOLES: [I NNN IPt,
El Mirmol no oiene susliluteTRASATLANTICA SIDARMA
SERVICIO RAPIDO MENSUAL
DE PASAJEROS Y CARGA
ENTIRE
Italia Espaha Francia Canarias
LB Habana Veracruz y La Guaira
*
PFOC'XIMAS SILir'AS DE LA HAiANA
Para I FR if RI 1.
M n 'ANDREA GRITTI" Nov. 8
Para I I! KI R1 id F1IN% 1
tI lR I F 1. (. f'lll I'
M n. "ANDREA GRITTI" Nov. 16
Pira I I 1.4 R I (V .nr/n,l ):
M n. "ANDREA GRITTI' Nov. 16
*
AENfTES GENERALES
CUBA OCEANIA TRANSPORT CO.
Arlda cD MARINA ,S C" Lida
Cuba, 52 lescruina a Pehona Pobrel
T Al n 2421 -- M 3913 M SI5


.1~~~
I''


SLWSCRIBASE 1 ANLNIEL FtN
EL .D-ARI) PH LA MARINA,
abillas
d- cabllalh CO,,uDe


COM PA N 1A

TRASATLANTICA ESPANOLA
VAIPORES CORREOS ESPAHIOLES
SERVCIO DE PASAJE Y CARiGA

'CONDE DE ABIGELEJO


Il iRa 3 de noviembr

- M A F;COMAH A
TRASArIATICA ESFAmOLAI
3 J.
GARCIA & DIAZ, LTDA.
LONIA DEL C. riERCiO M 6,.I'2 r.l 7U2 A 'i1:


[SrERFPTOMICINA a
ESPANAI


Express
*l lbao '--'r elona


1,' ti ', d ddi/ di
li-r~uEE *111 A~ Ii


s. i r r hE I
Cia Hispano Cubrna
lie Transaccionmr

riltarm ],J DT',': '*,


,I r r I.' r ,|.,i ,.
, 1 .l T .. ,


: Sr. DIab tlco
AGUA de
S MONDARIZ

,I I .I I ,, .';,,nnn .,


,x ARIO '-" MARINA
IFL1)Y. GRN'
Alf INA-

,'riI' lY"i, hw' if iisite t .iist'rptor Io
'r',ilnri G R- A- T I ) isiu domriiliu
im; wibri; qfin rvi'tsum idcl 4rr'Ir mfu's.

M/wf/V-B601


8 11.m. # 2 dI! li n Jn'ulm

PREECIOS DE SUSCRIPC!Of


AL35 i Irduu'.siru
.810) 41 :4i-1. ri'


I FSuscribas a] periodico del hoqar. de la 1o
milira. el moelor informado y rras comploici y
sorio do Cuba. El inico peri6dico en el Mundo
con una section dicaria on Rolograbado.

Las ;usctipciones on provincias pueden solicitrsr
direr.lamintce r por mediacion de nueslros aigenlics


7 I t I Q
) !;


I ,- .- .,


r I


./A- //ltn. ,
I .1 "Iri 'I . l. I IH f !


h ii, 1, 1, i'f't i: ,1 rli /l/' l p. I li I ". ,


,,,% ? I i-',l


. . i


P.G.INA IP' ISFM;


Io 'Rif1 r, I .A M.NA RI .% R Mi, 7f. "' I %i 'rII'h III l' 1',


Iiigftiiu'irii nnnp^ 1 nul IIIIN. 4'S |ii(ope-n 6 1111a nornT'i'lol l (i ( llrcid di1 Va Io 'tl. di r I I **1 114 5''. 54' 1111.
1A ... ...' U S ..... 1* 54U10 -r WE I I ;f r 1 s I I 1':: 4


ItIilt 11 I \ II0 lt '% \ 'E1 0\,,4 It

...~~~I .. ,,,,........'


II .l,,,...*...

SI. I ..'i'

I tin III Iii Si's'


* 41 'al I 0I~I liv,


,I 1 5 r
,,: 7 1' ,


I' '" ' P '' ''1 ,,., .


I,


,17 fin 1 1if:j j15f7I f7 7j o', .'i, I

5.... r, ,
. ..'I ...4:,N .q l ' i B ''-. ,,"ss1 ..s~' s .... ." ,..,.',, 5 5, -57 5.'.. s.


, O.

Ri ,OW:S n , .. ..


I 7 "
. .:


ENERO .... .4041 5,4 5,41 540


5,3140 244 -0


I ~,.


l ,FF ,Ir T4 I r z I i Lpi ) '' ' ......

CF-R(,p, n,c,, n .. In C ,
b in ., 7 i a -..... .. 5 '
b,,,. il nc-,-,,, d . ', .' '* ...

I DRES P REZ ,
i %e.". -7


I,


File! 741 .1


A7 .11-,7,.,I-,4


p- G bi n*
Pl. l75.49r Roll., -n C 7..; 7 -
!( ; ::: I :I i ; f '. [ . .' r i' **l I h Hr. CIV H A ,0l '1
sO,.:- ,,37~5 4 .,,, oc , 0l. u n ,,. 1. 77 ,47747, .45,,


p'.rnirm r- 9 r (-'73 Ipo ., irr, m I,, '. r, ,-


ri r, I~ ~ F f
CVI DO
0 V I E 0 0
p-i.', I i ILI 'A ON d,, r.'n -n


" , rT


TS. ,- ". ,T A


I f #IZI I (of If I gig or if


!o 7171 I '14!I IIt

li i ,,


Ii, il


I .


I
I

I


. ... A, r ,--


M -


-. -..


, .r


: .,

APO r\'In


ri rlR i I .\ 'I % r. 'i J\ rl.r II r iP 1 'I 1, I IJ l 1 q'1I


A la opinion p6blira (u.iin'.n i arinuiii l In m iiinnriumlnrr .
en general y 0 ls I( i
... Iil ..., ..... *|lle Il|l or 1 ,1 11 1ph s dl e -Il stl l m l1
rn^~~... '. i'r' .. ". "'l <'l;'n ,'' <'~ i ,n'nn '
roserihelas dre tain t
rn nurli lii r.1.., In 1 .1. i, 1 1w 1 1
. .. , .. l 1i.. I .1 l l l ..,i . ... . . .. i' ,N
;m .1


lat i rruior i' . ''^ i
I' ., I
h i I . .. . .


3.S
I Tll IF .II .. .. I .. .o', C {.. . ..." I L a 471.'Il'' . .. ". . . ... .. .Inllm1 ac iol n t i I'"i1[ Il I I

Haan (Itilirra Ilv~
blan'~. 1 p zt+l..', r "l I t an 1' i... -r r .. I -

N.i.%'


^i


F ..'0
Ili5'1 A rif
*I lllllll "
NI I I A ihOp p....
N,/,, ,

Fithp N.t'


iz


I Il. I1 ~ 1 (i ii .4 1'. 4 -, I Il 1: I ,; I .41 1qIf I m I;
h',t, .I I .1.IIM I
I Ifm 1 It i I I II I. '1 1 i .i u \I \


_1.:... ', ,. 1,' ; ', ,1,


, .qv , ,, .i, ;irl .1
: r .rn ,w~ a


i, r r.r Ii' I 'Ii r

nPRODUrOa Ei
AIIDnAD V AiEDR
IrlOrlUlnlunlii


Ii niii~aCIe.*i


"' '!. "*" "' .' " '' ...., '*;*. ;"1',, '' ' ,I.
' I ' .' ' 1' ' ,' ,' ,. 1 ' ." :' : ; *' ' i/ o l fi -'", '
LOCERI "LA ,, S ,.,, .,, *-. ,


Pu oal-apicdo annuwzuc F.6brinaduin
... .U Tlirr... ij .r, Zrid.mnria- -i pur. ,
B P. It . M. ,. :., p..?


IT ... 0,-'
iaiat N .I 'El.,, e,+,+ ,J l


r p m I

i -i I RAi N IO '1.i. l
,, ,, , , p .. .o n g iut a n a rg -ai 1 ~l l a
IiI. l ^i''+.'1 II: j lL ,I -I % -, PF -- I F % I. i... . ,. .]i 1" ....SSANSON% ,
RepaProdcto opu aULu
CUBANCANADIAN SUhAR COMPANY- 1 l l 'r 1- 11 1
T- A .
_"I"_ _J "1" *i ." I ,' ._f*_\\.:_ COSMOPOLITA EL PATIO i i ,' ....
I.'. ]ir] [ Il" -[ ? ]' '. r .. ''I 1 i. . . IF1 --] Di FL ro.BrT rA LT A Us J 21', 1 I i
J I'll 1. U R R S P E IOR' 1
.. . ,uj em= .... Im i a a I

ora.o r".tnonr r r MA5 (OMODIDAD! rMJOR 5ERV1CI . I
I* ""'+; I;" ... .il l l? lI .I I .... ", l' l'l' I. . ..... *r.,., ,r ., ., .. ; *: : ," *. ... r^ + "' IKA rS NT 5 ? ? o . . .' I^ ....... ... .
nnTiIet p onrdel s nde rniaog.rumar
r~ ~~ ~ o A i I I i i l I R I. IF. ." '1 "I I .' ..... I .I IIl 1 I I i


S i i - ; i-i .. .. Jl .." 'L I 1 ;' ; : *;;; ." |0 PR A D O i 4 HI. BB i _11 i i i i .
in1i... i...- ,1 1EN 1 0 M.4 . -dI .. I
i+ .. . 1 ,i . IP _J l ". P r '.. . .. .' r '+ 1' .'' . . . . . .. ] ~ .I. .. . ..I. TF z r
"4 . 1 ".. .C .. - 1 .i: .1: Ii iLli I I : 1 1- iI ;. . J lI w + . I. . { P p u l H J T- T . I oII A I I II; I: I II ( 1 1 I, Ii 11 I ,' 1 .. .. I .. .. IM A5 .... .. . .. IM JO S R I IO I


... .. .. . . . . .. .. + ON

-...... . .1 . .. ..... Yl GIL :"l l: "'rll I i ( E N 10,. 5 r i'" ': .


.. ,C...
I Ilid;1Ir)
r, ,, a,' , hi . r,
_ P ,IM A .. , .. ..
.. , ,, ,, , .


Icos h

- ..1J


VINO RIOJA ONENA
DF1 BOD641 BILBAINAS. S 4 R11BAO HAROP
l-OIOIIIJ 1F l 'iK t. m C % I B A
I r',,"l" p MINIII IIN P F400 I-1 J ,IIl% kl~~[I r IA M 1 ,Ll[A


Il1 IF DI


q 1',,' "

PAGINA PIF( ilOiI I P 0 R T S DI lRW1 D i I A MARINA SAPArDO. 2') Dri f fTIlill. rE "149 P n F r T. %

ADRIAN ZARIALA I1ANZARA ES'i'A NOCHEI: (AINThA CI, ('il AIAiKNI)AI(I


El Di I AII i EEI en iiH' (I rlporIles

% l, I .. ,, 1.r,, I FFI. FI
||l l lr |l III a m ,II la li% imli mll.
I | I I III. ~ i mi l~lr, rl. hlliri'nlt'li .
I',rI l~l!.|, M t|


' j I '.i. .... ... t t , j . . .
'I ' ,

.i :'F

I.f
rF',, 1 I ... F .. .
r .l FF ,,F .i .1 . F r r1 'F
,,, n I F FL .... ', ,I r. .


F IrF,, ... I, Y-1 r( ,

F P r.'i F,, Fi .' F. .
rF.I... [,Fi, F F,,,- F ', ..' "

FIF,1"F F ,F F F'. FF," F' F


,FFF. FF ... i F 'F ,F. ' 'F ,, '


I,_. , ,, P r r l r ..,i . ,. .


4 FFr

F1 '' F F -01F F' F i IF n 1 F
i i.,F,. ,i ,-a -. ... E- F-,1 I m h


, I r. IF 1ATF Fi ,, .1 F r. .nr.',F
F.', .'., ', F .,:, ,.'.'. F "f ; ,'.'F ,

'' F, '',v h I F
F F"Fr F F Fh F F. F, F. ,, 'F ,,'pF ,, ,F ,

F r. F. f ,,- FF .. I FF .,

'CM L-,


UJorens obiht nr SUPERO "CAPOT" A 1i1i0il ho" iIn1
gran r iclori a "COALrOWN" AYER junsit do 1'epn
g r--- POR DOCE LARGOS --
Fr- U F ,'rev ,'F ';'F ,.In'F'', F F


< ", t-;, % :' ,f- :." o-, ,, ,,, ... ;" ,,, . .. .. .
I., tF 'F .. .. F, F',-,, K ."" ,

n di r , I,,:! ,,., i.. ,- . ,, ... -fo i J ,. ,^ n , ,; ,' ',; ,' i ,**
6ii n, ,- IF , - ,
d. DIP.M. If- IF'F
F -F F F r
FF F F', -," ;, r .. E, F F F '1 F
, .''', ..' F..r.


F F
d I p["'r` I d T .. ..I 'd'.'", 4, r. 1 ,- ,' , n ine, i, li ', i i r, ' '.' ', .
F'.... .. ' '" F . 'F' ", ' .
FFFFF :rFF ..' F ,F F FE.'F F" F.S F" F 'lF F F F
F ,,,F'F FF'F


-I Ioen OreTul4(
,r,,I.-Ir l '


Iiii1ii1iiii iCFI ,l ,',i,'ti'uii
. .. l,,. ... D
ni,,
II i ~ q Pi r. t. """r'':' '< ;, , Lu Cmd('n OrientIt I "t't'
.... 7' ,.: :': "" .a ,liili) dol,"c it'l hl' il'rir" djue' "


d rig l Fg'
L, F r F
D-C-- ",- t - ,
rI" ',.. :. .. .
B7 t'. 1 '
drvlul' d . 'i *,,

.i ^- r *I ^
IriFF "r ''" r ,


3BI


Ih)spiis- h .i':. i a.': r-d" lI. h;i ;, 0'1 M1fri ^aO

14"- 'I,.n' d. !1 :: '* i ],.I i, z I I,,, i ..r 4' I I 4, 1 1 -l i ',T I I-
MA,

-1, ,,. .. .. . .1 a .... r r. 1 1 'l 1/i h
!, r 1 4. I .. .. r F I .,,. 1 .. 1,, I '. )
'"'F'" P*F, P'.P HF WA 1 M et N

,t .. . ., .. ,I.. .. . ,:, , ,F , F" .


i k i l ip I I, '1 ,i r "
i FF,.,F AF C. *,1P ." .... ,r F FF ,JFF M F' FFF
r F F11r a rl ,-, -,l ,F .. n ,, F Fn F u FI j iE t I p a ni t, Ii Iin e u p
,-~ d a ,., ,,. ,..i. ..id.. sac6 W'ena ' '.. ''' '
t I . ... , . .

,, ,r. j . .. Pj . . I '

IS 1E IL 1E I

"M'." "n

'... .. .. 'H 'I i ,' '
':'',",,.; ",,, 7 .,


Fi


F i


F- F F
.. ..; ' r' ." ' : "-, ; :, '. ;'i : d e ^ ir ',?ni4<4f_
A' r R F' - 1"1'- 1 rnI '
'In'.,r.l Iharhk- rn hard '-,:,'' r'


1,1r '1 ", ,
.- r ,' .. . (p, ,R .,,N I, '


,,,.u.. .o .. .... ... ... ir .. .
ia vi Lii Ilboans. pom

alhon., ex: Int di
-10 kloc'icLos de

L.A VOZ DEL AIRE


,, ~ ~ or I -


k 1 ,0.P ,,M


7


AS cO h! / r SPO R 'TS 1" hI, l'i ,I I,\ M7 I,7'7"7', \ ,'M 'i r rli' 1 Iit I',u, '.' f l i,',,T, iril'.Ir'tF

TOI.ITAZ( PEACE TEI.IMSq ENII.IC ) Y I'I i) E1i'iK, I N AI,LI SOW.N1, 1I()Y


Julio) Pedrnsu V'B I~ Mrlu.nr.
iJ lii litdr' lo Iv lila Mwwlic
al s lar fi 1ii (r c s .1 'lntdie
Debr forihlnir In1 ,t,- Iein "1, ,n l .m u l ,:,U,
pari ml hiim ip'. ,P.l dt I pp,..j ,,r,,.,,, rinF ,rF. B rl POIA
nc. de I-, n .F.,. K. aI.r ,, Ir. l ,.ri .l I I..
V, do, I-P rT I .... Vf,' --- . .
' ".7 ; 4.7 77 t.7 '" '. . .; :; 7, I. . .

fTt. r ,L-1 ," -:,,,


,,l , cI ,
,:.F r.. 7 .' ,
'lvi~!';' "


EL
*Ir-


SmiIcii l Ul ,in l ',h- i d a .-, ,A m a I Ii r s
ell S1 (jIII H In *I a 5 111 IL 14 11

Pr,,i .. Alli I
........ ... .. I, P ill F d II. PI1 , ... .. i
N ,,, Mil' ,1TI,"


N.


I. :r:IE F L E C f 119 IN E; .1 'Experrsnienterr 1II(LI'EI 1w-r la-ul 4,1
I-r hoxco 'onIn 1(5flhelri4' 414' V. lirdoin
ii
I": '" 1 F,, .,,,,,,,,,,.,, ,. ,'.. ... ... ,,o, , ,:


P-.,1. 7',, .. ... "i7 '' 77. ~ t..171
,I, . ., .,, ,


r ..'. ,- , I ,',,7 .R i , ,' .. ,, .. . .7,-,. ,

M "I,,TC
-, Fir ', T I L R Ii n I I
[~ ~~~~~- ` L -? 1 1 =1) Iq ]'!eietmtr"if.dd
41- 1 r-I1
.. .... . IF:,,, is i : .

I. Itlt I 11M ~cI-F 11. I.l l I.IsL
r -l _ t isr = .
~,%r RA 'D: ,,..

T Rr 7 1 -1 1RE -- l R I L ll 'R i i,. "
..... .... ........ ir rI M A II I
.;' I- : .: :: : : -- .... -. '-"


U lo


7, ,t I,,,,

I", l li ii ii, li II ,r I. ,,I I
-i IIr. I, I r
.. '. r,,"lE, ,' I("II1 'i 'r.' I M' 5''


. .. r'r__ I I C .r. . ..


hvisto usted un
A Wp mejor pot:
1L.95


- .. .


RAfEDIAS E N EL RING ', HOMENA1E POSTUMO
NEW YOR. t- ,. A. ,.: aos en un as,,, r '-
.- a,,- .. 1777 .,,


Via 1i3 rr7 7117,1.77 F' I I' .r 1 a'l lt,1
,] r r i .. . I r t,- i, l l n \

r' 7 ...... I ...I IF r h t,,

carm elita. ,,I ,l. .1 1, 1 ial I L':.
en lo anchor 11, 7 N 17.
Planta Baja.CALIDAD COR CALIDAD ningn articulo
Il cuet. mks en EL ENCANTO.


,r 'i ,- i ; ,, '.' :, ," ,.

r.\IN l N\Il.___ _____________ ___ __ _
RAININ, 'IN 1W'E
'2-?%-i-ll l'l~AN 11 N C( 1 0 S

|11 i1i Ai, i I | '. i ) I' l A
''* '" "* **' " i ..... 1 \ .. . . .. . .. . .


il,\ l. iI '. ,i I'. ',, l ."C i. I, n' Tipr r0 ri i'S

L, A 1 1I,'F I Cf A D 0 S


,pVBfl lV'T,'

)D 1 L T JI A II I A

f ',, i t :.. i n f Tfi A.


: *, .,,, . ..n o
1 ' B A


omm
... n , ',. :' ,, '''

".', -,," -. - -.
:'r. ... E' ('O V. IlI' I


lM Ai,,, A l MEHkF A R M i A C I A I


A ~ ~ E Alllt WINI
6 ".., .. . . ----- _'-" l-I
RA AI BI, r,, | '[ Al 'I "
rr-r ^.i.. .;...;'." ^ g;. '

[',AL'S rLi' ',. , I, B;
I U" ,', ,," : , :. .' '
... .. ... ^ .^ ^
II\II\\',^^ ^^^ ', '., ', --,

DE TURNO HOY'
IU I B nt ii Fi1S1, I -,.,r i ,., l .. .. ]*, P' M,,r |~, O L.11n.

,- ..^ ,,, -,-, +,-,..., .'' ,* .". , , . .

:'. ; i ; , ." .. ,i '
C- "- " "i.'I Y '.


A:R NP ,A C II A !,"

nW llll llt r &BUI /lll % F.%51...IE
'llt lI. A a1 I.I l MI N D ,)
Al. . . ..


c't ,.`
IFl, ~ iiawl

AR.., lor-+: !+i
DI' DI~ ~ ~~1 Alll I Oi[


4 + i~ k" ,


VI DEl~~l, A
p DL F l t~ D'~ i;F|,1 ,


I, JI I,' ... ff- ,,:
A., ,<',< .:;o t2 .'"


i ii i i i, I I' "


i IS ____ M ,)iI]M iS '<_ '.

C COMPRO .<' "

N Ii.. . I I
I,,i. rl B.ll''' B I h I

iiii '1 | 1 ' '

B B, i B ..i 1. [I .
I l B iii iil Ai ii-


i, l I Fili_ I r 'i il\

' ANi'liF L '.A r I '.'
r
<' ,_.................


I It l, I I III I

V i f, T A .,
IA AA'BS


, I ...... I


A'I ITl


,11 %11 11i jiB 11 jll All1,1 'I
11,I 'B H


", V i : I "I -i f\ I / I : rn "1 A :,
P 1 I AV 1 V' 1mil 11'. 1 ,
I. ...


ICMPRE EM F11 F.
'F[;AM RFARIO

. .. 'I!I.::... {:.. : T. F
.. ... f fiR l! Imm' PIIIf

I I t I 'I l 'It Ii, '

.,.A 1 .
r o ;., i i i i .
|1 1 II ' i I .


i I B I ,' i B .hI I. ....


'III., ill .111 BA


.*. . I ii 'TI P', IN'll


B'I'. I' -I I ' '
.. .. I .. .. ...

I -_AIR NA NII "BPIairT V "7


4 CASAS, $28,006 i -- i ....' .. 1"
HABANA RFNTA f . ... '- -U-0


GRAN OPORTUNI
ARIAS Y RADE


HABANA $10,0


AMP. ALMENDA
SA MTOS SOAR


* A 7 PEEU E, L ,,m!;1
- I ,. l.r. I 1. ,'-', i 'I'
... J \ i'


Air' 'fil0


5, | ' I :i . ,


"lu liii B


I '''^:. '' .' :;' .C1.1...
.. .. . .. .i .. 2


ll ''" I '.' hii'' jI i ,f,, -
F .. """ ........ ,SA Ed VIE

F 1 ,i- h .lll T : '.... E ,I R
Ii i.''' .


S2. :sE ACARO 'Li .. . ... i '" Di. .,',,, S 5 ....
I, ,, '" "' ---I h Bt' Al i 1. 1


Sl...,,iri. ItI.. I


I'l .....


,j ""I. A '.rI"
f ... .
r ', An,:. ".


M I I ',1.

,1i i '. 1 t / ,
:,-:: .... f ;1 J

I .r .r I ,W ,.,


I r. l,.


HAfLE' .r. tiorguez GD:T .ii-

- I~ l.,: 'i I I.. F... _KO F lp il
i . u r,,, .lruch r
. .A L1 id h.
IfI
). 2 -J D-1

M asgrwico Riep-il0
en kuorsirucci). *,iln I l n l i


VT *1 / '|l l li ll*1 I 11'. ri.P I
S : ,,. v F


rA't:l,-.i.,"' LI. i L '

i . i
1 . .i : *-, .- .

' = I r. -, m ,=d .
In.A .i. fs .i.*; ,i n G ."M E A' D 0 /
.. _
/AI c1 If 1 i |
.... J .l? .-
... .. B
'4.+ ".. I.


.I r = i n M i, I A

rfi ii" ' ",,,,i "i '- i "
l l IF ii, l l:I 1 ;'",I 1 Rodriuez v yF.m
I \[ >. i i~ '
S'il 'i l -i l 1 ..

p , ... ...'." .., . I .. .... ..
I'Iii\ |Alli
ii . ..., ,. i , h I . . i. . . .. I* i l*' I i [i I,. ..,..
.. .I I A

,, ,I ... ....''."'''''' .. .
i E l rl .. t i 'I


1,1111 *..I.:~l.. I l''',..... I .1'.
I ~


.. .. I .,


I' lit' I ill| #


I'


,,,
,,i .....


- 2
,,.. .. . ,.., ....


.fil


.~~~ ~~~ -- I ,1\1.i 1 \ Ir'\


A^n fx\ II

A N 11 N (C I S


1,\1l4lr l 1 I.\ARkIN S\ IIAIMI "'I III (i f II liuF Il 1 '

:' I. ,4 S I IV I \ I1 0 l I.


I I 'I I


r .1I ii r i t

\1 4 II 41 It \


V 1: N [ A :;
MH 14 -1A
Ml~ %111 ,.il '.

TERRENO, VEDADOHF FFH11 FIF %fllFt/
Fl- Ff IFF
. . .. .
F1-i 1 IlM l I1 I

'. iiri E- 'IEiiFI.
i~11 I A{

Terrenos a Planas
H 4 01" I F -,.- ,
r- c- "Iie,
IIN RLPAPI~u NIOPlO
a r, .olm. iSi IP l
IAll ,1 h m .,


'I "LS I V"
Talefona: XO* 1229V'EDAD0
ESQUINA deFRAILE
IdColnercallI
Trrrfono: a P12o9

19 pfor 23 metrosll
A8 IfNLITA D

LA GELA.J
,19Ii p~lor 23 metlros

'28,500JA UD VIO

Parcelacirhi

Modern?
... .AL
ES DISTINTO
EUINl Ie F- AL

I o e ia 7


*
VISITE1.C
COMPPL' EBE1Oi

Parcelaci6n

Modern
La ,u RBP'JTK.. [h~rio'o"
*


*
Parcelas A PLAZAS
N i I 111 11 Flill

\1.,,1,," Ir
-l - )


5V.


I: N T A :. V I y r T A :; V I. N I A l,
"FF1 F' %' F FII.FIlMFINFI'' .1 FUiIFMIFFII F'. F F. II.


'", '', "' .' " I, I,, l . F. Ill
I' I I I ] 111111' I


V I F, $ A 1,
F1 AIIIIMIIVII F, I 1 il '


. l. r I r, .


AFFiIMIiViii'. .1 AIhlIIllM'.11iI I i I .


. . .... ... .......- HACENDADOS
*. *, i,.,,..h. 1 ^.COLONOS


MENDO ZA Y CIA I,'. .. '_ . .. .I.. ..'I '
... 1" .. ....... ... ... ... V IBORA LIBRE .. ..
F 7. ". I I....... ....... ..'
IFIFIII%1 .. . .. ll,,, L F ..1.,.r. iF gI

....... H'" ;LA GANGA BEL DIA
7.... .... .. ....


11111 Of Fl
I N Ir i i lT l l 1,l1lI I Il,,l .h lh. .


.I' NI t NU M %IF F" fl. 'I I 'l '


If I I t. 01 %1 II,

111FF F ,"'F M. FFFIFFFF I t.l'II-IFil.FitI VIA BLANCA

FF 9' HFl' F"I'i"F Il'F"ll hF 1" :'' F .; *: MOTOR COMP A ,
. ... . .' ". F. F' .r ..' l i .
FFl 'l IF.%M F,1 F'F'FF I '' -- ,II i ti l F"'F1hl l i

., '.I ',1 "ill I CRHYSLER, FARGO,1
. , ... PLYMOUTH

01 1.. i .. .. 11 IF "IF'- Fl. ... .. I .I. F
n 11..I ...... .. ,,I, g., ,

F' F.,, .,. " , h ., I ", ,', F __, . ..
H" ,,, ,, I It,,....... ,-,* .,,1 It' IF B IA
1 .,F Fil IT I 'I F 1 -I',

MENDOZA Y CIA 'F% F FNl F F1II-FFI. I 11 -1

| l.. 1 1 T, 11 n,0 I .. .. .. .... I M O ,T n r r., i 1 A,.'1FF^":^ FF1 'F,,.., - " RR Ii ,, F~ Q r

Fl F* F'' "FI .FL I F' "* Fl' I 'll ,,II ': Fm" f l tlH ~
Fl. ... .111F '. F.F-.., E Ul \..... ,. ..2. ..
Fb, il la....... I.li i 1,I
i l~ l i... I ... I,%1 1 I' i.-...... ;.1I 1" I I .1 I..r


... .7 !'.-."; ; I.,, 2,f. {., ^,. H (I :
i -- : 'I-.FFI'. . .. ... ^ . F .' i P LY H i
N ... .l3 I|... n I.tit

O IPELUDUERIS" -- I ., 1 I'll.,.
H F. F F F 1 111,F..'... .I. 'I .. r... l ,. , | i ,, ,',, : ,'ii,...
7. .. . [I I F II% I .


Grnfinquita 25 9C9 f1:11; I


11M). I_, ,, ...... .... Fl'I..F. 1' ,.1I '' ...F j ./vil lil, .Iin
~~ 2-VENDO BAR CAFE -AI -14- Inaiaa n

I,, rlIn ,1 ..mr. .-F In Ft' F l.lV ;- F.,F M I Cp il d. . su co o
i ,[,0^.. 1 ..... i';' ... ......; / ,,* r I *rI "*. " I ." ..... 'r"h.I f' ii iiiI^ **^ ^ ,' 1 '',^ i' d rp- Nb .. to mue bci H " "P, \ lr n l
1 SI [Lt.137IA I" L '.'AM', F,-IJ AFTO a .q 1 /)I.i de do i q .
52 BMEENDOi YIA* 1`TDE i NES 'D l AiiO I 4t 1 IVi XHD
HNO SE LAFE1 TE 'IDE v, H .1.. I F111M BOI li Ill E'I
0--1AO F .. .. ... I '1' IWEl F. 1.1.. H IU I HABER 1 FO Il llt ail I i
101.11 % F% F. Fi-e 11 I 1 1{ r e i i f l til /#I#/
RLSID^iCIA E~rN~Ni .^~ o~ '}
" -0 F-IF -., I....
.R I I D E I..F .Ii .... .I .F I 'III'F1 I' a .1.' N .D 8.I D '.
FC L- b1 If IS11 E FF.FFFFF 111 2 I-
L.. F Il.. .. .. .If" iri i. I hl1 v i -.i,. I I' l "% I' I T-1

F FI t ' F-1 l -. . 1 .'F 14 '.llll I''11 T %I''I.I
F '" 1 1 1 1 1 I,. Ii*I
IIIDZI IA I,.,, IILT I ,, 2 1


11. 1111 1 DEL' "F ~ IIF al'
.' 4 ..1 1.. E N- i 1 I ata o ilpra r
I fil)) I 11% HUMBODiT
I.' .. L'- ..- ...... .. I


REGALO LINCOLN FF6 1 Ai 10 MOTO CI1I OL .
e, '. ORLANDiO.
__________ RDRIUE HUMBOLD)T No 7
I_____ i 0 D 1( t'i I G i U9E9
I ,Ii I i i " i I' I L, _1- I I ' 8 90-
....~~I L I.... Il' ''I -


H IA ,iM "'F F l- I
ii .. 11 .. .. h
194 (. FI ,r," E .
IEV IOI lT IL i t P 1' I MF AN1/P< .
i f .. F ? f -I f, p Ir F r
1-01. 0 ,', ,' -1," I i ''1 i r, i ri,,4 C R
IF1F F 11 '111 \ IF 111 i il iii V.', p n
I~ ~ ~ ~ fT fir-,FF'F' .*
I F. ..l F11 ilNll Ir. ,1 ~.l !, It f P I[
F .. I 'i,' F IiF pi ,P F l.Fr.TF
I'' iF' HlT
T I I, r p .1i

1948 (F <1,
CHEVROLET A E,,i,,,,i1I,.,

t o 1 p ir I r I I ".

Ir- Pl II PI rFr.r.' P..
FITI "It' FAN' IA '

FN FF I',TF? IA TiIiAFMF''
fil Pit11 %I I hI.Il I PI N ['%, r i r, 1 W/'11 li /. 11"1


I u,.,, r ,, I I,, q,, ,, t
lh 'FI. ,II V "IF'h,..F.I il
1 1 1. iii I., ..i :i r lr i 111Y" i r 'r
F ... ..... ..... ,.-. j,, ii ,F ....
F ..i-I ..' I ., (F 7 114 '
F...ll .. .... Ibi.F ii' (,ill


SIllil fhi'PIEFS
II PiVA.H DF R'PUEFsVO
P'P', 10' FF m17110
*
PFETARBE-51 PARA L OTUM
TiO 'ONI El SISTMA MAS5
[CO..PG11-:O DE OPI31AR.
*
SEFAIE 1IJ EQUIPO CON
TIEIFtI'
_
rSprpFAMOS SU VISTA
*
CAMIONES

G. M. C.
10 PUMDAS 3 D0tFEFNCIA-
LES CON WINCH
*
Camiones
(,U'errol't
I RHIJ'TDA
SL'IFEP NCIALES
*
Camiones
Iaiila'riiiiiiiiiai
hlvr'll a# if I
0 RUFDAS
3 DIFERP1ENCIAL-ES F.liIol
*
Comandos
f) +, +I t
'i T 0 nilA DA1

Cunzas Traclores
I;.V.(,. Di,,s '
lipde


Cuhas Trartares


Iltl I TIH i l %1 \1t
i> h ill I I Il "
IIi flli

.~ ~~T 3..

SE VENDE
I II ,.1 I h~I. "i'
F i". I ..,. '

$2,500.00
I ,., .., %1

I HP-F F-]- I-'1.-1

Se Vende Cadillac
, I,. f l ',..' .

% I 7w i ,1111 1% 1 I I

'IF i%3 llll lll l'I

I l 1 l9 H I F ..ill

SI I 'i If rFl F H I'll'$


.. I- 1q a_. .u'
",4," l. .., Tanques 2.000 galones

( iiiiii iiii r ln,' i
-I FIll. liF k F ,i, I0 1

'FFii1it' l I'i' y murhos equipos mas
I I'll' %F. II FF1 1 1
I Ip l, I.i
:I ...F.. CAAMARO Y
1III \HI' F| I ''IF'l l l
I I iiIIi l' 1.1 'I %1.i' CIA S L.
FIr'lli' I F JiF I i. VELAZOUEZ 616
7 rml-.ui t CONCHA

PARKM"TCABALLERO" TeleOndo X.3636
.. F F .,im,,[ .. 1HABA0 NA


%,, 1 1J I A *.',


,' i.1 [. "It
, ,l, l ', ril ',J j] t & r, I .


ComproAutos
JO l DF J E S 0 I
F. IF IF I I1941
BUICKAprenda a Manejar


Fl 'i .FFi F* 1. IF',' iini1
h i F ,~,, .. hi.. .q ,I
\ 1 l I I~ lfll I .e, i 1 ,I l
F-1 nHRF FF'lI r
r ,I".Ir.I.. 'Sp. C'. fl
p.,,.. mn..p-. uso.

>H. PIIlClH'
F IIli I I. )
ll 11 i.1 11 )7- .
F'I l FII -'', A .1 %F11
I I -, I ", I I Ii l 9 6...

ou I *.p' F'.lI 'nH,
I% %, lllFF l 'FF2

.9F.....h...
I ,, .,n 01

HOSPITAL 3 ESO.
INFANT Y 23
Agenda PLYMOUTH
. . f . '. . I. ..l


FMill -F lh '.% lI %lu 1 1 I-if lI l7jrFF111l l i 1I
11F IF F ,
1%1111 i7

F liFll i *'fIII -1 1 IF
FFFF 'It~ F.I F+r,p m I i IIiFFF'
F, F II I r- I I'F
-i r" I I -.I ire F ..... '

JORRIN MOTORS,
S. A.
V~~ i, I -rl i'l6

,Or.,l N MOTOllf R Sll M
r r, I -, A-llr ~ll Il

PACIrA VlNTIDO.N ____
A N "1 N I N


" V r ,T A 5 -_ -V 1- N T A t
U A.l4r1 M444'III 44 A4i I. I N 4111041 411vl 0'I


1 N^D0 CAIM1if DU61T1I. I "'' ".
, o -.6. ,
C. ,, I, F .
A I T 4 4 4 I4 .4 F4 4 4 r 1 1 1 % I 4Dueso
INFANTA > I rTl I IH A ;*
I ,' . .
gni,- ',,:n .. :.: ." : .- I '_ T _- ': ._. _'PLYMOUTH 14444
CHEVROLET I i, .,. .,
01TQ

C HRYSLER .1 .'49 1 __54 AQIIINARIA%
C, VR, ir, r rI iw, .. . . .** ** ,- .. ,,. '"." l

I 1 . ., %I 4 1 1,

4FORD .... I --
CHEVRO.h LER 4 I;9M I 1 1 1
rll ~ ,fill,
1111% I R'" ^ ; .
PLYMOUTH 194,; I 1 1 Fl
CHEVROL['T I46 .. ,-,, ....4,4


OLDSMOBILT 1942 T~mr
c-ir L.r< TRACTORES
'.LYMI 'I i BULLDOZERS...BUICK Super 19.0 GRUAS
BUICK Super . . 19 ,.
CHRVROLET 4. . ISI ALEADOAS
411...15" ''4, 1 ',' :, " .
1''I ,,R 44,
I 41 4i III 4 I '1 i I1 .'" 4'4l I 'I i 1/ ,- ,


,, . .... ....IS .EN ,A ,

.o.,1 ....i u c, ..,avc
CHVRLE.. 444.. .


OLD 1OB IIE 4042 IER i [

joqiau v REPARACIONtS
DAMIOS FACnADES
PL'i'MOUTH . 4514 i'lh% l

PLY'MOUTh lt BULLDOZERS
BUICK Super.... CRUAS
c 'WL 4... ,4 PALEADORAS
4 ,,..,,44 4 CX45TENC1R..
Tom.4owomsu 4e44r 444 *o
4.0445410 S ..4.0 ral m sl~i AI QU4LE1I yEN'TA
REPAI4ACIORTS
DAMOB TAC[LISADES J *


Automdviles


y Camiones
FARGO
PLYMOUTHI
CHRY SLER

Club coupe 48
Windsor
Chrysler 1946
Windsor y 48
-Plymouth 41 46 47
y 48.
Dodge baby
Buick 32 y 41.
Mercury 48
Coupe Plymouth 47
7 pas De Soto 47
CAMIONES:
Chevrolet 49. estacas.
G M C bueno y baralo
Fargo 1948.
Nato Dodge
Pick-up Studebaker 47
Chassis Studebaker 47
Chassis Chevitlet
10 rupdas

CARBALLO
y
Y

TOLEDO
INFANT 104.
a 2'i cumadrls d S. L.a,.
*nbrs 15 1 S0n Francl[c4


I Francisco Meistre Jr.
-VIA BLANCA nir"e ulicia
I yrLUCO Luyeu X 161|


OPORTUNIDAD
4i4r .I 45 1 1 P n In hi .i
I. II. P. rn I. p4 4


I En Existencial
'14I0OR i0- l'll -I.1"
irlr ri |,dr\4 II 4%4444 1444 4444 4.l
1I"' R1 .1 Fil 4.44 I \I II I i i4 4 4 %c


P[ \% I' 4 1 1111 1
.......


"i4H,5 ,% 44 4 44 ItI,

I 1 I III i7' "
I \1\nKrI- 'lR ^ \T"

La Antillana


PlARIf) 14 LA MARINA SARAIXI .'I mi) fu ri ,1F 1 1' 1149

S I A S I F I A I) S 1 I"


v I: 1 fl J i A : 'i r T A : v i. T A :, i T' I I i V I I" A '.
.. ...... .... .. .....l;" M SVK l'. Y IN. .1 If|MI-,1 kl I II.,,,I:-,1 I P -I A,, I I;-, "",''
.4 MAr4IINARI41% ml l II I4% V 1'RINI4' 116. 44A NI 44R' R IPI1.I44A44I44'MAki A 1,kiil'D II 4444 44 44',44' 1 414i4''I
7 1 . -, ...4.... ....... 14i....... ...........
": "" I .. REFRIGERA DOR S A .. ,ua Caliente
DF Lie,() Agu b ale
ZAPATEROS ... '..i.E..... ,,,'. .: M iC EM ENTO '..'. ""
: .' __' .- ;. ,. o". . ..-. ... .... , f. ,,d I I.. I 1 , ,
I H E iRC) E I I [ ''"" ASTRAL ..rT.I... .. .......... j l,
41,4 4 ," ., ' ,, 5 i ... .. .'.. .. .
HERCULES ,4 *4,, '" S 1
l iI I Ali 4 A1V4 .
I"' .:"7r ,,, ;7 I REFRIGERADORES C E M E N T Ii FerreieraHUMBniJDT.S.A.
I... .. ..... ,, 1 ,4 MA M F I C A 0,. ,,, *
IF 4i-I I A E ., 1 1,p. 1

ALMAGRO MOTOR I.. I I IIP I I
COMPANY "" . 44 I 14'
.. '" ... DINERO POR JOYAS . ... . .4 ....... -
________________ 4^ ^ r 14 i .'I i%4I~'4 44 4i.4 ,' --- I I i m n P
II__ 1411 11..41, ell I'.1 IIII 4I" .


AL ,i EG MT 1i.di G.11a r Il
COMPAN'Y' .... ': ':j C --N-T'' '" NA'."2 l .......

S I l l .I." .I i .:.," : i .; .
...'-" .'" ... .. Fi...0 .I .... I.FR C ocina.L TF IC"'F c 4U1C.D 41 ..
E.. L'.. CE.T Y1... P .. L. AZ.. ... .. d e P !--. P" F1 :. F

MIloles, marla,. ilium. 'Ie 1 '1..[ F [NJR -lu-Itii, 60 lNSTRl-M1NI'' RLI"41 A
asoli.. .. ..'.,pei ,; rtV LII ''. 4.MPPF' 0 S D
WINALMAGRO MOTOR 1 %' ; '. ..4 ....
SC~r.ATSATE 61 IE AIMAES B N-0 Caleniadores
,lob o, M r.w.. .. -,.,<--c..4,,.- .... I. ", O
""ICOMPANY JI'. 1 11 P0 R A NDS;,' ... ..: *" .
^...... i. M, t.... ...... .. ... "'"_ i* ^ *" .. ... F E l Rt E R A ................ '1; ....... .....
I ',r '.i. 4 .4" .r4 .4 4...... H U M B O LD T ......... ;, .... *. .....I ". l .1,1 '\ 1 'R : "R "R _" "r i'$ p rr,_ v If,,r_ o5 S% [. A GRAN I ,. r ., .,I...,
J\ RG DE ZALDO" .. .. 1"" 1L< rir,. '""-i -"E ... __ ,ll ll'.ri^.. '.**..... r t-^ i-.-J r.Ul ,.,4 , .,AL1,4>U (,E',To E R1D A- I e G a, s ,U .
F. ,, 5. 3- I CONTADO Y PLAZOSIF-., ........
""-"be n .I F lt.el I( 'If, R ,N r llrlwii, ISTR IMEMO MI.II - ---- -.. a

I 44'lan ia l ri csd p4. 1 24I. %444445 0
Forersur m arirnol r n o dr FI.-. R %II II InN- ti D S 1 .50 ,J-l
M., o.*pld" I1I FRI/! 4 FI- IN%[ .s DEE *II P-" t .... 'I4 C HUMBOLDT S AND '
Illo .. 'nrdnM porllil;tli ,-;. ...... u. .-p.,..... i----------- t J l B! fl a nla ore1s!'
".oloral z d nr.lnl-.. [ 'IIYLP rPl0lalTO,.. I I -- --I-I ,ry DO2RO 1. AOOlOK
fi.a.r ... rin .,. JI ,., i I r .,,. I I ....1. A.LvA.M BRo GE.lNI (Da E
PrnpElnS ACI11A.L h,. |r!,., i-,.Ir.,.|,h. I'-'" -- - P_['[ _.-in l___od s ___ -
Fjc dc hroiirf T(-lBIN *"*J '' atsn.rtr ~ I


*i" mlPI LA OI"Rli :: I: l JI-,1 PRR E1 i ,1iOY ..-
I'1 ^..... I, n .... inl 'Rt~, .- \R" ........*-.... ";- ,----- .t)Ow DESDES1 4.50

1)I44C 16 0 IRlT1 AABED
qr,-el nrr ." m 10n, ir. I FI i.ItG R e o r

Rl.A..... por4ill .....l I~. I X. ..., FERR TE A *

lN. %11"14 I "r'"' -- % IFBI1%1
n, I-. .IT, I ,Ill F,:I,4OO N. 0F .. . ... I ---4 T I ( I,'
DrharA 1aprr4,l k. 2 4 6,i r*,1'|, ', a 6 .
...... l ,"; ..... -1.1 ...." k ... h ,..-__---.I,"' o= ,., ;o M O R FLO
l-odo pedldo ,1 1 ,.r.i,'r, r I *li' 1..1"R1' 4 41 C l____ _ ._' It 1
l .............1* ...... ,- ,_II'F POLLITOS: .. ...... HOLLY0KE

T HAMPA S i') 16S 1_,,_ S- ITI ALAMBREDE LA
SENSACITRONAL! .. ... R REB A . . ... ... PUAS A` REC 0 C
L. t ^. ..; A L A Z O S .. -." ,',: ,-i:.:: :o- : P R E C IO
PARA VAPOR .- o o D ... ;A...; :Dr i %. .... .. EXCLUSIVAR .NTE
.;: : I. , I. .- :, ,. F , r 4* D.. E44144.o<.4I SIMMONS [1445O444L4 CC 7 Dr pr EALSA
113 11Fr- ;
... **- RADIO? D MESe TF'\0. I..rrnprF TFM>I I'Ki In -1 | *i 1H 1 i*,IF[.. HI I i-. 11 -
"' CNR BI I 0.-C
'4 %[tHi,-# % hIIlli ; ,FtpIOFONOGRAFC.$ Inlurnrl,r > pedl,t,.. .-, r '- ,, .,-. -"' \
iinirli~lel4 III Tll M1 Ill.i ''I"" ,l'mp i;,^ \%|\ ['I [.\Dm ~r l N \m I ^ ,,^s"
i-* * n l I .- i.% Ci i l r a o :' f , _ . S [ lM ta r zii a ^ _


Mi OU IN A S R EE .nR,, I 4 HI ii T O.4/IC'S A '
4EARMSTRONLG aqur REBAJAudOS RbII o i N A s dTIRE
M O RA 0O1lA 41fl'TUNO 4 6E h, __ec Hub-s4.
COM PANY.AOR S. :A. ..,, 4c ,,,. T4'. *' D E .4 S 1EXCLU1VAMEN E
de i .' i, .tl~'r. sIMMONs \ BOT nL,.'. ','Y Dr :para DETALL[STAS
,1k NICOLAS I[, ; r,4V4 REFR IERA "OR 'S I 6I:,I- I, "i ._d 4 4, R45 4 CS Pow ALE E-dr
7. e4o 4 I .l ,l 1,. ,,.I 51 r, |,,, ... M 14 I Jt-q Bq 00 AHaIT ) A&O 4S ELET I .or
______________ MALOJA y MILLO ,p4~44A,4,,s 44.4444444.4
S | i. PIENS.., DULCE R E. 1.'IO


41444155 FSNI~S 44 44~4, .4 1.132 IX I\I1) 526.SO Rmd (it, (1111(1
A UBE RNAI T.10iNe'E .1 MOI.192rA--o] .A
BA]'5 P4CI45 MEGOS DE F"TRY : i FRRETERA ,
..... '","1>^^; '^"^* :r"'" : ... Hiiiiholdfl. -*i. i S0)]0 durarie e] mes

..1.... .. ..I.. .. lII' I HUM BOLDT. ., TV IF d, .... ![-
...... n & ... .-" I' I .*Il.. r,, ... urelk ; de205Cill
Ul 0 I A 0 n A NEFT %iO f Hrhma. j l *
COM PA NY S.-A *- ..... ..... -* ......l- '- --,-^^--.-^ ,- ^ ...v rtTrA
S,,, N1,-- LA5 ,1,' ,'K V R. HR .IGR, .L.OR ,'E ,' .. .. .. ......:.bl ^ .> l'd i< "S,. ,._.ri,. ^ .... p.... ....,,,
ToleI M4 H'.'i Hohuni .r F-'l* 7.r.7 .,, n,:o '''r, *',"'u *1tJn- '' ?. ~ l ( dw cnnr, d,',l,rin~dn l ;, :.. l
n. . u Usia TAgr S A. I.=LA A4A5A
,4' _'* MALOJA y MILL0 4 4 441*
, S Ph71 :ILETL'. ___ SF E N D [r onu o""" '.l"y n'i;"1 1 ,o1|\ '-', ... ...... . 44 4.A. 7,,, PIENS:- DULC, 4E4 1i l '. l
\. ...-.., an $ 3. .|t(
I' ---- ---,---,..- 'le o ., M 9 2 P A ~. F ( ) "B r ,, ,, ,i ,
5fi Mt'E.BLE5 Y FREM[aS ___ i,' ____'____ ,I'O C' B E? ~ -* "
'. .. -------- .....' M. '.'" f'~~ 1 i*. I" FE R T R r wsi Bdt -,. ,t,_,, ,0,
I-,,,, .,=- ,',l illila, HUM BOLDTI 4 ,444 ,., .4'4.,:,
4.... ..44444.h1 MRIIN
iI*"****nl**. **l '"" "-, .,| Induslria] Agnicola S. A. t^ ^.l" ^
'.; .', '" ". '"" '" ^ . R,,a[ [1< Mi,lrl,-.,mto Hib!__h, r, r HItJt BOlI IT I'1 "*.1 "1' i **' **l* l ^ ^ .,


64 OFERTo ,S

NEGOCIOS
44. ,1 *4.


( I I. 'r I N1 \


II IC ,
',/ f. t "f A "
r lll: I lllfl- VM Ill',


rAl

A,,


Gas Embtel iorln
,r ,[~ tf r '
Se .o. d... 6,
1 ..4 .. T il hri
4E CA4.IA.[As
E ..1 .1 l.. .
A
Gprararimblelsade
I' pr.ia Frrrnldbl:
Er clr rlj rt i- .


r, o d, IL~e.a ,. o lla I F.' -mij l r. r M i-im, nue .av
,, 1.. ,,,, ,4 .I ,zf IFtF4 4 ,llrr3. I44DIEF-RIO IPOTEA
o ei ompi6.NO M ANCHA

SE ACABO IA
ESC LIAVITLIUD EL
FOGON[4 4,I-ut, 4n 4 h ni.
'"T.4 4 44 4.4. .,.....-.
4 Ir,.4 d 4-. 444.4 4445.


4ri.,4 M,7, 62 44',-
444,.r l.'4 44444444.. 44 Io 4'.

45,7', 64 P140!C;'

Radio Light
DFEIFTRr,4 FLE 11T
IAl 44. I~rijr 4 4144
P54r444444rn Is VI l'lbor4

I il.(..I 2Q t,2.3"
DINERO. HIPOTECA

LrI!ql.4.cil4en4 4 huln.'. 6l.44l
,-4' 4l, 44c44er,.4c 144144I1444.444 ."
c4,,. ,, .,,,.4..'
,4.. 1.444 . ..

ll...RI 014 4 ,,, i4 .
Teif,, M -7,,20


I


il


I


A?40 CVfl1 A3 H [ l i[ I, A MIA'LNNA %3j r' Ili i" 11 I.3 H ri '.3.' I ITI.I13' I .

., N [ N S: I (s S ( I, A I F" I C A I) ( S I) F' 1 I, '1 ,1 1 .X II I IN 4 0


4 10)... I A. .
.I))) IA' -- -- i : 'AHI MINI)% I A''411 TAMfN1P 0' u ArPA R IAM LN I W. N Bt I A, 11 fd I It. a l', l i t 9I h, 1* ~,f '.1 '1.11'r )',P'('
-DiNERo
333. 3 p. "l3., .,,.3p z3.... I) ,.-.: .. .. 3.. ... .. .: .. ., -.. . . .. . .. . . . ... ..
iC N 5lll331335 . ,' .`. 0..1 ..... ,. "I.' "1'

Banco Hip..ecarto ....... %I
MEN7'DOZA TV:K ':;*'': .
703,N 0 lll "'ii i ,', .3. .
i Ps 1 i.h3.F~ ^ 4r,.3. .,d ~ I , ,, I ... .


A I p 333 p ., ,,A "'
j A . .. . ... .. ....
___________ OZ_________ ,III. .I.!'"'"33
i : l 3.3 , ..1


INDUSTRIA'., r
IMPORTADIJR: . -.3'''3 33333
I?'33 '.13335 M, 333333313


I 3itll Palacio Aldama i
_______.I 'a'3.. 3,,3.,3,,-3,- .33 I '
A ht a4]l 13t') 3 .i ':,r 3.. ..33 ......3- . .. 3 [3F,3333 r. .. r3 .3.. .
__11____111 [____I__1__r____,______, 3 MI3333N433 RI 3 MIN %ll I "l
'r. M 3AAN I Rt PA 3
11 nN I 1 33 1 33 % .1. 1.. ......
. 3I l % I It I331 t"'333"3' ',33.. . ... ..... .. ..
I, n--,I d 1, t - .
IN DUSTRI-In, :n I. no .........
I [_______________ II............ 3.. ..................

_IMRTAR:_ _..I DEPARTAMENTO[ ...........IL...
.....p...... .. .l- '_*33'331' . ... 3. 41.. 1138:4:r334.... ,,. . a l c o ~ d m : . . .. . 3.. ..,
... ...... .i.... ....... I..
I- I I I3 I liE SOUlTA
37~% 3(333311V3353 3 3DlQ1TIE S V3). ALQJLR IS
HII' 3.3, .,I| 31 I .{" -. I F .lrq m r .h .... .. .. r ,. .I
In.. ., ,,,,,,, ... . .. 1.,.1 1 3 3 A N.- .. .

In ESTREN3LI
!. ..................LV.LAN... ,,.1,,.7, ..-
'"':: tt E: : 3 . "' a.r_ -.,.rr ;_,.__ __"_ ' .. '_ ,,,_,
IN E E E E A "-':"' ." '" I .. ...... f.: l,.,,.. 1.-,-- 3 ... . : ---'.I 31311..3 """ EN PRA D O -_9.3 ....- 31-.11 1311,,_,031v350


Srl 1P...,.,1_11133 1 i3 131%:i llff 23 I .. 3353333333 ..... '' 3,.. ..3E TREA, .. .. ..."...
i~ --
3,, 3. ....3_! ". "".I:. .3-'. 3" : '.-3---' .a33: < --i -- -_ : .__ i . _._ _- ''- t, r ~ r
.,-3 ... 353... ...... 'l f''...''..' 'I.... "" 1 33 l " ''': '''': ; '; : ;;
N 33 3.5 I133D RIlSlOLCIA
I:':: I .3CII l RI.-L I"II iq.o .,: ,', .' ,' ,h.IIh ,. ; '"" ., : . ,. I ,3.,TI..N' ., ", -,, 3.3"3,3 33,3'" "3 ,.13. -,.,.
=N... IT. I. r W SO333 DE........ ... -. . . . .


3335l3733 13.n1'Al3 333,,,, 3. 33333 .33333 31. _______ .. 00 __ __ .... . .... .. ....I/t I 3
351'3-I2.. .. . 1',..3.. .. 11. 3 ..1.333 3.. ..... 11l 11 3.1. H...... .L
,1,, E. 3.3 r 333,ta TH. A7117.
1.1"*!P[|'7 / D'13.31 33.3 _r Ipairl]_mcnii ., Jr___. 2 y_ I- " __.1 /_ _.. . . .. .
"3 ,.1 .,... I .. -.-. ...-
A L Q U EILE R A L Y 3 3 .. I( .. .. . ....1). i 2 c"lr3 P A WO(N3353
7 7 13'3Ln .., 331.1 t 1A lit IL N' 303 3'IP PTIM N3O 3 CRIAD05___ __
l.. ..,l i"....................... '" I iill,:''.l r
.(t Pt R I 1 I11 "114 "1 .'_ .. ..... I- l d VK ~ i % I \ l % I '< i'"111"113.I'.3' 13.33" -- __ .__,__ ,___,'; ___- '- I f I[ A 3OIE O
if~M.- I nn r 7._________

--- (3v3953.3333 1l10T 3I l.,EN O '.35"1... ,. .., " .
EDIFICID TFREN-MAR Al, 313lll,333 F. I.' . . .' 3 3, 31 -, ,. . '33,3.'1,13'.' ... . 3...... -,,,ll
L u c s.. . ... ,......... ... : .: ...33 ..f, .... ....-.,,.. .. .,
1 1 F I 3 F t 3... .. ... . .. ..... .. ..L u .a .e ..o ,: , . .. .-.* .. I,: , 3.:-- ,.,3- ,_,.- ,..:- .L .. . 1 1,: N . . .... .. ..
t'' , -,I[% i m' nc .llr f. 3 33 IT, . .5 n ..i LO ALSI .. .' ..... . ___I P "I 1 __ I333 "3333,33333333
,I12 -d- 3.. 21 ........ .. 1 :
-..............."'''''"" + ...... .... .... I ''.... ........ -= ..... ...... ..:"I
"! ::::' ,.. ,:.. L g relo ........ ....... ______"-:'- L'*~'
3133113 I14
PROP-, T,, %iil 3,3.o3.33I1.3


.....3 .,.3 . .',,''3 . . . .. . .. .. 3.. _,,,| .... .... ...
gO~~~m (A.niS ru- I.-PDL %I I ,nhd Hlas
3333','.',d.",'. 3....3 3.,".33 ,'-,... . ... . .. ...... i ......... r,, ......
Huesede DT 200IT 'IIARIT3333I C141___f3 2 ."4 %... .. 70 1 ... I. .3 .. -A3 03 33


.. ; :... . .. '. ..... ,:,.,: '. ........",.. . ,
02 ,n ,333 31 .. .. ..4 . .. ..30. ...... .. . .. . .... . ,' 3 3. 3 3..._ 3,_
... .,' '" ,. ,. ,_.. r _._ _,. __ ______I. . ,, r , . .. 31 '3'' -3
3 I1 33, A NH, I ...I... ..t3O.... .

.. ... ,3._ "' "_ I '.3 3 1 r'i . ... ..- .3.. .. .

3,- _f;_ ., ,, ,; I ,-| ,,, ...... ... .... ...9 INFURMES EN EL MISMO ,,,, ,.,: ,.,.,, ,,, ., .. ., .. ....,'.... ,. ... ... i .? '" '... .
'9 E "3.. .. : ... I 3 3 C nC :P .-,'S

ror NA VrIN'TI'1nATRO 1ilAlirn III IA MARINA ',.Al ml I j IF I FIUll 1fF Vi'l 4'0\ r'XvI_
. 1L'N .IC;S C.IASIlI AI))S PRorFSIONAIM.F C: Tv M H A F, v : v T A n, v i rF F I AS rF FF A, v F. l A A
I ,,,,. ,,ii i \ 1 | \ V FRI. IN MFIFI"I Ill .. MIIIIII mRII FI .. .... IN ... '-*' I" F"""R .,. IA
I ) .s I I '1'r 1 I lAl % .-[. u i i : N ji ''.... .... i. .......... . .. i .. .' "','. ,'.:; , .r 'm '^'. 1',, .- '. : *' I ". ^ n.: .. .. . ', ,, ,1 . .. . . . .. '^ .. '" .. . .... ... ... ..
I,, i|,,I I I. ,' ,I F ,1 1,,11 ,,,, r. ,, i,,' 1F I .I \ ..... i. .. . ., ,
M'11If. I uI 31 1F II% I Mil III I.IFI I
11 M N I J I FIA 1 ,F MA l J IF R ... .. .. ., ... ... ... .........I...... ....1FF1 ..... .'.. .. .. ., ., . .. , . .:
II% M ANI JAIIFIA% ,I e or ANIJIokIIIIIA%S ,,, ,lnI ', I '' ",, . I I N 11 1i1l N I l R IAK Ix N, II ,,I .. ,, .. .

1-1 -VADFRL A- A.%NDrIRoN OR ALEJANDRO MUXO ,'". '" . .. ...
lI9 COSTURERA, MOD1ST S 7,. I I ., ,, , . .. .. i"," , ,J . ... ,, .. . .. . ,
111 COSTURERAS MOo INt*St .,,. ,, '- -ii'...


B O.AO R S A.. .. .... ..... ..... .. . ... . .. l .. . .. -. .I. .. ... I .F.
A UINEXPERTAS ...F.. ... .. '. .. I ,, 1.... %1... ... .. ...AL D FL C AS
1,'n. T S F M F in > S I ., t 'i i ,, , , "'.' '-. I I' -,, ,I ' ' ,I \ .1'\ 1 .. *, ,, :. ,, . ....." . " ";*' ',"'. ; ,,, i ,, I ' , , i . r, ,, ' ,. .. .."' ..r .' .* ,'
. .,. : ,, .- .... .,,,,,, i.,,: i. i., ,,,,,, ', ... .. .. .. . . . ... 1 1 "<... .l ",, ,, '.s ... ... ....1 ,' ...., .,'. . ..,.. .* . .. ... . .. .'. ,
IBORDADORAS A I ;11 I..... ,1 ... ....... . ..
0,, 1 i, ,0, . . .1---- "H I R .. \ -: , niu A I '' * ' * i ,,. ,,, ' ". 11 ' "' "* *, *' :' '" '"
iilnici~ A _.. . ..... ..' -. IK .. \. i.,ir 11 i .. .. ..... M" ".." ... ..
MAQUINiA LEALTAD Y LAGU I... .: ..... ...:+. . .. .,'I ...,. A i F .


'n .",;c .r.,,i-, '^ *'. .. __ . . .; .. -"'-i; ... '* ,<- --.,_ ^ 7795 ", ' . M O.... ... o .' L'. *','.-. ". ' I-'. L 1; ',:' ; "; '* *! ,'" " '":. ' '",. .'. ... ,H > ." ",, .' 2
.14 A Tv 1. n lii A ....... .. NO S A I. . . . . .. . . . _ .. .. .. . : .. .. .. ," ,, ", ,, r . .. ... "','..
114 A G F ITS W DFICIFFF IiFNI F i 1I:IFN3
II
'up,.J~ n. il %,I,. : Ii Il ,l El I r. --

......=I---- AP "INI. I 'lTII| Pi3N' I T I ... .. ' " "-' '' .. .. " ... e" ... ,," .. .--|______ i___ T_ n -, ,,.J I.-.. ,.,F .,.: ..... .F-IF .F.. .. I. --;I A- -- -,; .. " ,',. 'F N 111 'F . l. '. ... .....
.. .. .. ... ...... .. .... . . .,
i .. ...FI ,'II . . ...I ., . . i . ... Ir v I 1 .1 '1 k P ,
r14 1111 T rT' .VFI.. R I .r ..... ... v A-. .. F' r . F. .. .. FN,"..lF" 1' I.3 ''3 '"3,1' '1. . . .. ." p p "' ,

'., .. .- : , ; ^ ^ . . ^ l l r ;i "D IS .. .. .. ... .. .' "! ^ .. .. ' ., " ";:- ,' . .. G A, ", V D A D
*FFFFFF-1 1F~ II ,FFFFF '. IF 'IIF I'l %;1I' 1311 11F,, 1~ '
1 FI I Tl IIFI lll i l. 1l n1 *. . . .' O'R/ I. 1 1 1 1. T,.
31 F11 1. F IN + I.. .. ....+ ,+ F.... .. .. :,. .. .. . .. . .... .. . ..... .. . .. ...
... II1F. "F 'rI F i F'I"F IF . . . I---PF'iS A PP' O F' "3 1 "'^ ^ i ... ... .- ... ..-I' I ',*:;in \ ',*-
i : '*, '. : ; ',': ' i r* r' ; : p "_ U B S R ~ "{ ~O B .IE O '. .. :. . . :' . . ' i, o,i, I I .. i. '. --.' ..^ n n "
~~r~ I '.l D ,. ^ ~ If; h .i .T.f -' -'- If F67-' r M ~ l Il .. .. ', '", ', ", d ""ri ,;r n ' i .... .. . .'" .;7 7.I ,T .. ^ .- - O ~ ) C T
3 IT7 F Mo. .1' ,
........ Iw, I, $ 2 1.000,IREN $5 17
ill SIrILIalIh)' VAR A COMlA . ...O. .. .A


.. 1 1CASRI I . 1\1ILIASl .
,.on N11,1 .1, 1 1 1 FF V._______
K I .... . .. V I .E .. ,, I ,,, F, I .. ,. ...F F ... .. . | n l F LA I
1" ir, I Ir, I' I I I, It7 ...... .....IR '*'*. ",,


'. ... .. E111FF ,,,l .. .. l l l hr, i hl h ,_ , ,I ... . I . .. c p r, .nr,, . . F n .
. o L^ ,. D 0 I E O P r :', ^ '. "'.^ .: ..".;.^ .. : .. . . .... ,,' ,,, .....'* ,, ; ; * : . .. .' '. .." --., ...'- ,^ :, . ...' ^
I IFO ONAL S FFf, iF: 11 1 1 NI I
'"'F, e " AL. AFO iNi TAR I I.. .FT .. "i1 1 '.' I'3.1. "NO' .F |M DE. "S . .
I IFnT1 lot I I C,, F. 'PR IF OP1 1.. I I' l ', lP ,,,. F
.1 ....... .... ., ...F ..F ..
,,,1 ,r,,,- 0, ,',,,, ,i-I IN.'. :.'. .. . S'_ A 7 9 O R . Ie .F' .. I, P . . F: r ....... ... .
r,.i ,., .IR.A.S .. .. ... , .I . ... .. .. . .. .... -.F ...... .F'.* '', : .. I ". I "'. '
oI o I.. I VEND C S P,-, I .G A D
1-l 7' 1 I. -1 11 '111 ,, I.. . .. .. ..' ," ,,, ,',., i,,l ', I ... ..,.,II . ... 7 .,_. . .\ ,, , _, ,, V % I ..P I F 1_____________________ RIFFIA TE KENE SI I. ,,: .
* ^ *"* i|*411rl |rlh .. :^ ** **: **s* ^ : l: t '* \ ,.; .' xp, ** -* I. . .,: , ,,' \| Ir c t,- HIir ', u h n ... .. . '* .. ."'* *, , t .' . .
* *1' 1 I F.FFF., FSl I nl ________- ___. .I_ "I .__ .. r. J2.... IF. . I" 1FF 1' 'F i ..
r, . F F F.
1.- -, .I. . -. . . . o ..I. I r.. : .I . . ... .. .. ; .. . ...
P~i"} ... ...... + '";'";' F "'' 1" MI IERL S PREFIS i'+ COMREO AR .PA . .. ... . .,' ..,. . .. HI,^ IF.N.".-'. 1."" .:1'.

'__T. ,, ,' ,.._ |,. .... . . ,., . ... . .... . .. . . . ";. .',.." ". .. .. .. .. ,..
il'h[".. . t 'IF F..I.. .' .; _3 ,..R .. ,., ... ...... ,: I - n. ...E* -. .---_ - _0 ., . .. . .. .. .
IL tT L F, l'F1133S T :, .5^ l''' NI - FFFFFF,.F.*' F '1 F 3vI... 1
i"'"" : ";'+ _' ... .. *--- -R'--- A..:- ,.." ...^. C R ', _" '. '. .* _;_'. ._ .. ... *";. . .. S A. . .. F, ;,
"1,' F-.F"-1- 13- EN MEEFII RA- g "- _____-_'__-_"_ M.F... I 3"1' PRI '"N ".OA".' I (. ,-: 1 p.F. 11F 'F RE 311F ,' .=. fl"hI. :'
. . -..E., ,.'" " '. .. ." . .. 7.. . URGE .. .. .


+:,._ :.;..+ +.. ........ ;';,,,,:?,++=:o! :..- ,,.:...- ... ... .. ........... .............. ... .. ........................ ... .... .. .... .. _._......I,
I".. . . . . . ," .. ...."'" ,"."'-.. ." ".:" ... ---'. I \ E I A.+ i'l F F. FF.i... '.. "


,1311 ENPININN3MI T W F. ........ .1 3Ad,2 2'l -
r l J .- r . .. -. . H" "k L': I. L. I
In .. 11311 ,53 ... ......... ......... _F:'7........ -"I_.... ... .......' .. ".... ....,. . ...._ "_ . .. ..;,...,-,r".' ,- -i --i --F F ..--
FA 10 ...1__ FAUFFILES___ AVE.rA PALMA APTOS 1 1 f
'_ '- "' 14! F.n ~ 3v~'" ",, 14 RA.. .DIOS[,ll\ ) .. "0 ,' . _
__' "" '" ., .,.. r J. -. .... ........SV .ADI ROT.... .. ... . . .. . .'_~~
I.. .. 1.- A F6" "i PlI C A L ...... v... ..
1n1 NIN NI FA .. J'trrlf :IIlAIIf a-., I 121mRF T. 1w % rO F
N.,___ OE II.
"'_....-...................... AT 'S ..I
DR IE E N Cu DICIar del R I TEIE 0111110 511F ESO m FRA rIE VEDA RFPDO.I OL~ mf
isFM1F .11I0 DR (1 i'l RII. 1 13F. F'(I)ll IFT
_7 _. _,. Fd I j ,,n
DR ILI Itm u II, it I.i ARi( I'.1
I~~~~. 13a,1 NI ASl F1
M'1,. CO PR IT VFIT T,.' t. 7,, mFI3IN 1311113 I"
,~ ~ .. . dAH. "01, 1.. hc',.F,,. -,v... ....,,\ , ... . : ,... ,... ... .. .. ... -. "P :1D 1: /A P I T


"I ,' I. ,'' r" -" l 4 L B E R k A I ; .. V'E'. .. PA M S .. ....
I ho. I% 1 -4 P o ,_-_ 'I--..... :'ro- r '". ...- I +\ ,+ ,,1) ~ 11 M". : : .. :.- '.. 9 .. . r _.. U a' ;...

. . ,.... ....:. : + ,. + . . .. T ... .. . . . . .

I.'- D.' R" :: : %1111 .+ :-%. ,.+. ., .. %I(,. TA C SU f-EBLE .. .. .W- ,, : CALLE 34, M IRAM AR .: + .... .. i .
r' . .. rc' A'" *d. h . D E E O . . . . . : . . "_ .. ... . _, 1 .. I m .. ,- I r r + .. . .

. ,, .. s..+. o ro to "' . ..ES. .. rR E ........ i, = ,, , .. .. ..b t \ r P t e n' ' " '" "... .. I.. . .. I. V. .... .. F oo N% ..'TI A
.. . .. ..', : -'' -+ .. . .. " .. ... . ..MA-2645i5:A . . . . . .. ..
r ,: -'', '. : ', :,.,' r. l l~;+: la -':f ',' :, l' 'b + '' t_ ..r + ".,' . + "; '; '" -:- . I, .'' ,:.A%. I'S

ANO 'Mx 7 f TpAll, `IFp I ,-i i Mr.\ ':M .,,I 'AP Tn I 'I At -, ,1 [ri pri T I'l i,
V E N T A S VENTAS V F. N T A S V F: N T 'A '; V N '' /_i

m K ..u.... .... ",' 1 .. .;It... l'*'1 i~ llC V ArI F . I I 1 ..1 1. .
,PP l '.,ll. i i l li,,' ,,i,, '1F PP .... i ,, . '.. . p' .. ,'" .,' ... . .. .. ..
.,11i, 1" 'P P p,*1 p p p i '.P . .....,''," , .. .. .. ... :,,,p . P' i I .
~~~~~I 'If r u ii w I i. ... .

An~r~l ,,t I I, I... , , pp


r1 r. %~. ~ P ~ppP~ pP
pp.~P p 1pP.
: l l I ih h I, I, T .- I I I I i r I I I .. i , ,, I .lit1 1111 f% pp; pppp


ARTEMISACAYAJABOSr 'I', .'- 'l... .. .I -. ., .. '
P... ... . .. P 1 H P ..P.. ... I . '. ,, ',.. ,, ; '' . . . I p. ..pP .ipIrk I I I" pp Ii . ppppp'i
Z ;-----~ ~ ~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~ I It "I I I I ... .... HI I: l ll ,9f .1Ill~', '


I. II 1 Il


i I I I A p
i, mi i : i n -ir.,-


.iI


PP, R , -I Ill I in ... .

PFOIIFNA [INC"


p ',p.


AMORTIGUADORES
rr n ,f~lrI


p P" pp pP 1P.P . .pp REPpKp, , , , *

.,.' HP PCM I~ I I P 1 A I Ii, i P 1 i, I1 .. 1 ,

.. ... ...................... ;' .. ..'. .....'""1;11 11' "*,1,.^ 1:11;'^ .*" "i" "\ "" y ^
II I'4 LC;I N11 Ip ippp pIp pp p I P- .dpp
. . . , -\- ,- .P. .. ... .

iv P P

,_ __ ._ ,, -_ . . " '- - ~ i ti ~ ~ - .. ... '," ., -" -. .^ .7 I, .,,, .' Im ri .I !n n ... r, .. . ,','' ,Hn f ,.
MLJEB[[DIA "PRATS .
Tpppp,, . M "
- . . . M ,, .. .. . \'t .ll . 1.'llp -P p1 .I P"l P I I Z I
. .. . ..A: ? ' ^ i :.. :.~ n 7"^ l c,: 'I ', -." .: . .' ...' '. ; ; : , ,,, .. ... .* ..-- ^ .!.*-' .i ." V. '."... . ... ....-^. '* *_ "c n M .. ..
T ,_I ; F P ,PPpP.P m v L I ... 'I i PT pp fi IO ID IN N V R
,1 . . .I P, p, P.. .. .. .. . .. . . . . .. . r,
r;, .:": ,', ,"'^ ll ^' "^ '*.' i PL MO T 1941^ ,^/ ^ ,^ ,. '," ::- -' "^ '' *ill* "' -' ^ ..... ... ..^'; ..... '^ IH1E D na*".'',"" .*" ' .......".; .;": .* .'' .... .',." o': ,' .. ...'lRl "- -- ;^." [.' -1-*: ; -- 1 .,- ', I BliB_ ^ b 'S_ ,' :- --, ..... ., ,, ...... . ~''':^," ',lH
'a K -T .- : , , '---- . .... .... -, T T - i ~ ~ U IC V ,, ,"' . . . ,.--^ .-., -, ,. .- ,y' B C iV~ n ;: A* D C l l *E 1 -.l
. ....Y . : 'L'PI. I. '_ '_ . .

~F 'PIP' I P "El Ffnix' Muebles RPP.R;PPF

ii j, i. r '* '.i'. .. .. :'...e ,.. .. ^ ...,qi u, !' ,. I r^, ..'.r i ' "" = " .. u. p Ai"r :;_ / ; .: + _r ,. -- -* U E t E d' "' ; *, S"*' .. ..'; ". .. .' " 'n ,",' .' -^; ', .,:
' .A [. .A. .E.OPO",~ .':.'' ':*. ,,, EN T R..DA

" .*__ ., ,_ . ,,* * .** ; *, ; : ; ," T, ' : .. *.* ',-. .. ... ... .. . .. .. . ... . .... 'i i p . ... n *' .i -.i n ^
^ -. ; *. .*; ; -. -* '- - -' '. :*, . ^ ^ . *. ^ ^ ., , - , , . . . . .. ,~l I 5 B .U . .. . ,i ~ . , ., n,, n. p .. .
,= _+. -.--. : '** ,^ ^ ]! + BL "K'i p-R ,, -.i, -',: / ; -. ,, -- .. ..l -: -y. "* ,- .. -. -. ,,, ,,EB'E D E O F IC IN A
'II

^ ^ ^ ^ M ~ lJS:f ...... : ^" ; : .. ..*" I -" ^ .... ".'< .... : u, ^ :'+''"
.... .. .. ... . . ",,"_...L O ..,,nnt ,),, .1 ....
p '' . .. .F. .. .. 7 " I "-'* *'.
LA GAN17 I orIF 01 .PFPFPF ____
p 'p .P.. F P P p 'LA CUBANITA' NEVERAS EN GANCA ... ..


,. ,' ,- -'MOTORES CENTU RY p.

a,. ,. .. .,T '.. ....
... .. . .. . ,p .... .P. I P 1 .p p, p ., .r ,: .....p.
of, 7. P P P r I" "r 'I H F. .r .. "
TEJAR.EN .VENTA--- I Pp.1... Pi.. . ...---'':' ": : ".'' > .. .... ...' "11' '"Hl LR'A i ... ,
. .. . . r. r ,, '. %.. |t. .- ,, ppp. ,o
p. . . . . . . ........ . . . . . -I. ... . ... ..iI . . . .... ... .... ..... ..", ....h '.. ....1 I F e e lILES O .ICIN -

..p. ,p PLA P .. LA CASA GE LAS
,, ,, ,.' . 'PPI PP F -, ,-, ,.,.. :.. P ,, PP. o I 'P,, P ,, ,,IP,. ,,.P : I' , ,"- ," : pl",ppall I Nl T.IT A "''. ,,i , r /
p. .......p...'P....H.. ...P...P,.-... -, . ..... ... ..,,.. ....''+, QI <'i ".<." (F IR ,lI, P..;',,Ml p1 I7 P 1
R, I I I i Pi"'. I . -.. ... AU O O I E y.. M I i i +" I JE. LES iI OBJEI,' T OS I Ai PI E CA-iP, .... -ITiPLES 'i
-- _.__.. . ___ . .' . HP --. p p.' ;.pp p P CAM IONES FORD- O~ tE E T R .. .. .... .- ,. ..... .. .. p.. :- -- ";'-'llIII I I% I H1F1%1 IP1pR 11f 'FF1;; p.6
. .'M', oA D 2, , r ; ... .... .," "" ...EC.. ,CII... ,RI 1 T AI I ,-\i- t '%- l ,-- t i P I' iPP /1-P,,, p', P. ,;7. ,' ,: "
1 7-i' .. . R R . . ; T'. pi .,I, -,
p F,.ibp pildppppppbpi. -1.~~~ 35FNIJR 't111 It I PPPR5 P p,,. jI. l. ,. P
Spp p ---'. '" h": '-'', -i .. .-.C 'A I" D F. J"ll l I IPP r", .


I,, rR I p. It, ppO p ,.,-p -9 8 ..P.p..
.. .. ...P' -,fli Pi'+Pai II ..-P.PTI___-__I P--'I)'.,Hi, IP..... ....,i .. ....
a GRI : +:: s .. . .-~ ... .. .. ...,........ ...D..IN ERO...'p p ,',-., A. I Ill F E . .. p
. .. ''_ y . . . CARV AFAL.- AA p. 4 i -- ' ,,."",
*'---" <. .. P .. . .. . ... .. .PP EC IA% N N IIF E C N I MARIANAD.... .. .. p, '., "" p'i. ...p . 'p c PER I A .. ""' .. .... .... .


EL. IF ILL C-..... I I DI... . --_" l I '--.IN I n' p.
ii~i 1%1 i t -r . . ....BIL 19 -1 0 i r ,. ..f l .T_,' -" 'I S WCiUR YIN INU S Y .NNCEq .E,, ,G I MA IA, . . .. ..A.. ..,,,
a + ._ + .. .. ,.. -,, .EL, DI_ RIOi f~ DE I LA I r'ITO LA P l) | \R 1 1 ,- ' ,[ +r f _f ,~~,. , , ,,i...llI ',,li ,


t"'r 'i,, '. in n rI( rp _
' I II I / ;
pill . ... P p p I


o .


I. p I I p ,, ,I . p I l4 I ,CI I I
iUselo dia y nrinche1P.. .... . .
MUEBL[S A PtA1/DS


t:

PW.NA %I N1I I- fNli % i II I j i I IA, %I;iM'. *'' II I 1 :1I 1 11 I Ii r '.fI r I
V fN 1 A % I N 1' A V E N T A S JNI:W) IjI;,r lj:A I IN !'NANZA- A I r III. I. I r:I. 2 h A I.'. III. Ili I 2. A i J J IIII __li
I. 11111 I% III ,III N. 14N NI,, -- --- -Il I S NIMAI I .4 lII1 ill It1119 VAIil' I,.. 84 INIII' In. NII .II I 1 _4 ii RIlilililT_ -- R1---- -.A ip ,. riW 1-1, '.;N I d-. -_iI ,l V A rA lrAMPi, Il .
....... .. .. .... . . . . . .
,. .. . . ..... I I 11' .' ,', n . . I. ,' '
r.. -. .. .. ,,.. I.....' . ....... . ......... .. I A
'" "v , .. . '. I., ". ,.' .,": :'i :"". i : '' .,4"".,:" ."." ,.,..... ... 4 ... 4 . ". . ..... . -
... .. I . . 1" .. - .
.' '. ' ..... .1 "... MAEA AVION .. .[ ...-. . ..... ........ II.. .. . I ..... .. .. .. ......... ... .. . .. .. .
F I I.|1 % 1 .. .. .. . n :, . '.E
.", '. : ". ,: . ,l. l IA S R I .M A ... .. ..... .. ,I. I - .. ..... . .. . .
,.. . . D O ...... . ..' . r H. ,
.' . .. .. .. .I I .1.1 4*i I. . . ........ n .COLO.L...
.... ..... I-N N I, 1 .... .IFL O +N T R I, .. -lIL | : ...... .. . U I- T CI. : n n l A I .. . I.. .. "' I '
__ -rl __l ... ..i... ." -- ... "- ;",.''I . r. r, ,q r'. .II...C..rMA. 1, ,,r '. J lUL UU il l I A'.? ,K 1'; I I. \1 ,X. , "
%.i.". '. .1. .. '. '" ...I.. I --r .::' .... "' ...... "'- :-- . '--: ..o, .. .1.. ., I .....':. .".. .'n ,mI.... ...
".- ` '' .... .. I M A1rS A U ___ s.. ....... .. .... ., ",-' ... 4.4,. . .. .. it.i. ,.
n" T A A $5.... 0 ACADEMIA PITMAN I Y. .. I ... ... . I n r.
M D D F ,-N A . i .. I. . r Y... ... ... I N p in n I '
IN.'.,"-. D NE DF .
I ,,;'". I --" ... ... ... -': "',-'-:'". '"' : "_ ;-. I,. 1.1.. .I,,,.",,I. ., ." '" ."','' ... -- '.. '. ,. ,',' ... ' .
_-- I .. I , I. HOTEL CO OIA L'ITZ I -- I -f " "
2ltl... .. iOCrfD d fr~I~[ U "- R ,, NII l ... N N, ,"
r. a 1 .1 . I A . r .. rIr
' "" '.. . . .. ..... .. ..''. . I [ H.....I. H O r..... .. ..-I 'I. .L
h l :...; '. 1, I' I .. . ... III II -i~ ,I-,lII U- IU U lll:l. .-- ... .L4 l I.~i I : .. . . . . . .. .. . -


I IN I.. 1 I- 1I, I, . I ' '_-
,11" RE ,,I, ... I,, h, ,h, ',I, I -. ... H- I L M ANHATTAN
(--I n A g . . .. .. ....- INe ,;ln I' '.'+p .' - -'n -: -' --- n :Im % I.Alw': : n- d .r ,," I n "m rn n, nn, ,n n nI t-T E -O -NE E I -S' ... I ........ ... ......., -r .... ,,r'*...
,, I n n I N i 1[ Iri rii I ;.,'n I r I I . .. .. ,
M iq. u de Escr,,,", ','' ', :I2... '' "" M E ... ." >., I ,. ,, ", , . . II _"T II : ."" -' .. .... .. .. "
t .. I 4 nA F n" I 1n 4 ...lr ..n I I .. -.-.. T. ... m n IA V I. n I' ll "IN nI i I A R L ... n ... In n . U , ,. . I .. n
r', . .,,~ I, '.'" ,' Th Tabo School !...,... 1 .. .. I._ :, "-- ., .. .I[ ,
; : ..... ... .: .," ; ." I , .. ., o I ....Engli r . ...... ....... I. .. .


MU--EL -.FIC. A ' r % CAPS O.F. A GU .. E L ..... ... 'I - ...
- 1 - I . .. .," '.r I .. ..1 [.I- I. ,,.- . .
- - R Es cr.NIb.r '. .. . . , .
IrL'SrB E n .Ir'i'" ' I-ri.. ..I. nlnOTELnr B A R T I n .. .. ,, ,I I I I. l ,... '
Ri ...... .. ........,
,, R V AP ,R 'IO, ., CA S I. I: I , '" '.' .D.G A,,, R ESI ^DEN C IALT aVNE _Pp_.. . I .
:":1.I'. ,". . .. I ', ,... ", -. r; ... -, ,, .. .,I , ,, ... : -- ___"
. . . ..1 ", .. "'; .. In .. . .I C % e... . . . ,r ." -' ', '. -7 .': "' , .. . ". I..'. "' 11.-I; -' III: I, ... ,? :. E n.. i. '; . ..,. r : - - I ,- - : . . . . D
r % " ', r . ' I I - . . - rI '- Ir r -. . T I . f l l l .I . .: . p i i I. i | [. ._ ..i . . :," i. . I


. E .. .......... . ..... .. ,F- -, tL..E.T -S .A.V.N ..... ..... .. ...... M A1 O .UZ ." ... ...... .. . I.
11 /'________. .. r __ .. r_. .._I___I_.'I j 'I - '.-1 .. ',, r II..." 1. . .. N a BU IN S i '.. .
I .,- U II :-I , I ,, r -.. ,,," -J o I. .4l4 4,C.i,, 1. ? ' .... .. .. I.. I.: -, .2 ... :r. ,,,, CrD E YI . .. ...
RADIO P I P 1949 r,4 ,,I II,.,14 .. I ri" 4 . I i .. .
Nr. F-. t 1, .- i 'L ,,l',' I ,RL -. .- . .. de I .,- .. W HIM- -
I, t.'I , - I i I ..RN I. _, .4 : , ":",'J, ,,' _, I ,1u i N -' ,1 I i
,r,:,,' 17In T,,,,, ,. ,,: .,:, t _. I . i I, I I~ W T : I., I A C D E I ,R A B IN r-A r-+ + ~ U .e ,+.r,,' .. ,'" ". . .- .' '" .:I I" ....;;" ," -'I -,", ', " ; '; .'; I " ," "... "- "
.11 . . I I+ Y PI!O'.... n ... .. ..." INnl . ... ..% p C A P A S D E AIU '" :z B H C A A VN. .... .. -- ..- .:-..-- .-- -. Y ? --.
E L + TI I :O ',' ,','- ,, ,-, r ,: ,-, J :-. __ I I 'IO E A I - 1 1. .. . .. . . . . .-. 1
. . . . . . I... . . . .. . . .1.' .... :: : : : .. .: : .. 1. . I rI .,- ; Y :- : -
,,+,, ,,, ......... ...... .. 1 .. '.. .. .-LO ..... ,. ... ......
B Ur" 0 1 A C R ,P h . -- . I 1 '. ,: : I. . . . , . '', . ,* J .t l t .- 1 r ' .
.. ... .. .. ... .. .. . .. .. I 'r. :, .-- .. ,_ : . .... ... : .. . . .. ... ,. .. ..... O E .. ...... .. .... .. . . . ; : .
A.l ...... .+ o -, .II .- -.. r, ,.l; .., ... -r 1. ,- ." I,. ..r,-';""".... "., '. ."I ..... .._ ,, .. .,. I...'-..... ,. .... "- ',.,
J. ..i ., '., a . ... . . '.. I 1, .. I.. I. ... 1.+ -' 1" MIL-T ASI, iO + ,: .. . . . ... . .. . .. . i- I -. I: I: I: 1, 'I .
,- I I I... ...... ... I .. .. . ....I .. . .... . . -_ -: I " .... . .. .. .. 1 1 I : 1. .- ...I.- I "H A V A NA- i I 14 1 ... .- . .I "." T .. k . . i;. ., ; I -
.......... .... .. I, ,"... 7.. 11,1 ,.;i ............ ...... ... . ....... .UINS i..
..; ~ll.' I r_ :... .- .-"' .- .". o J1 P,,,I .. r !,I I[ NI I.. ...... |, ......I... .:.; ,p Il,.:'l I.... : ...-._: Y .... -., .' I.:........ .. . : ....... I I .. .. J1 ... ..... .rl
I I, IO l.j .! ... ,,r+ + :i l ~. I +.... +...... .i .. . I ii .i -: iiI .. . ... .... .]+ ... .... .. ..... ..... .... ... ..... ..


iU:"" INSRMNO MUIC -~ i.N RI HOTEL ~ ~ ~ MANSIO AVITANRA
l :.' T n ,, .' .n. .' :" .- rr, I '% r : -. : ', : T -" "" ' -; I -. : -"' ..; + :. '... : '

., II .II ...I-.. ... '' .-....... I- ...... ......... L, ........ N-t" ., '... I -I I I
I.,- .. ,, r"', .. L" I I ,II" I . I : I -F+ I + + . ,.".. " .I ,. .- :...

-I . , 1 L- .... ...... ,.. ..______N E
L -",:," 1,, 1 I : : "' ,l:". -:"-1: .F%[) 1. % ...II (- .....(| [IF~.r.. ... .\ ." ';" :-:"",' -,'.. '" -_.... .." .......
v _ .... __,", .... ; ,, ... .. .. .. I;. ... -I+: : ,- -f ,, ,, I .1% ,.1; : ... ... . -: . .. '.'-'

11, -4. I____I_._.______ _.-__ 1.. ,A _ ... .. ,,, .. .
_l t 1_ l: O D I R. n u '.,, ,, .-- I -- .: .I.-. . . '. I' i ,, .. 7 .. ... i -_. . ,: R I . I .. \ : . .. : -: .

.... I..... I.......H.P.T -C . . AN EMI ., I. .. ..-o.
. I ..I. .I.. ..N.. I. ... V P 1 11 F 1 _ : -- I '. -. .. . .. ." ; ,

l t [ i I C .. i _I ___ .. - ...I .. I.I
1.% :. ,- ....,.r. ,4' _E I.. ..R N.. .. . '. ..... .. . '... . . .
ne ..- ... '" n ,1 ,.. I_- I I'S'-N-A S . .-.. ' .. .... r ... . "." .. ....... _ _ _
eeef r 3 .. I r.,'I,.. I ," % I rTn I -' .. P 1 .ON, . .. " 4'" 1I I 'I- I .t .'
n a ,. l ', q 1.1r 4, e l -4 .. .;P I ,-. I I ... . , ....... 1 -,- r .. h .
,`..F..-: 1' _. ...''r, ...I'I I .1 .. ..' ., 1 I. I I ,' I ,' . ... ...... .I. 'L- h Ive .' Il 1 ." Io : .I. ..... 1. ir, (I I .l 1 "E I r. -- -'=.Z I I r rl ... i .. I 1 .: . .... I ." . .. ... ... I I:, I. I ..... ip, ..
- -I -" .n il 'L -' i ." - -r -% -, .. -I - I: . .. .1 '' " .P)F -(l) ii rT~ O I'...', ' " " .. . .
"'+ ''=V "J'+" "" :' ": "I 'J~ t .. ...... L' . . II : "' 1r' 'r I I "- . . .. " "." . . ". . . ...I,,pr. 'I, I :%In " I" " ; _'_ __ --:!-_I-


....... P4,", .... .... ..-, '-',:.... r. .. ., .. I I.
II -' '''. II.I % IIIIIki ;4, ,.M-i q aO de P L ii r tN11; I I .l.-.t I -. I, ,i ..-. ....-'. -. ,. . . I .
6 I -.. .. j' 4 A, F I. I .I.. *.. 'r R.... . .. .. .. ,. .. .... -... ..._- ..7 I ,- .
+' ~~~ ~~ ~~~ "'', '?." "": F:.' -- ,"/i --" I,, .1N_ IPT C I .. ... r ..... ,, ,, r L i,.+, -.. -L: : : + : .:L, -'o % .. I, ." 1. :. .. I: .lSne e 1,17 1N. %R ,: ..... I~- .r. I .,,.N,4,11-1,1..... . I`--.. ..... ......-
.y r ,T ; ,,I ,,F N I I: I., r 1m [ F I rI A .. 't.. . ... .. ... ., -' '. . ; ,.. I ,. . I.. ,, .
IIR T ANIMAL IS - .. . . . . ..... ---- T -- -H O TE. PLA .* .... -... ,. .. . .
OBI NIT Nr.- IOS I -- . - -i " i.i 1..1 .I N -- i N TN, Ir I I_1 1 r
.. .. _. ,. -"1 I .I ,
...-... .. I : .. r... .... .. U IrI.U I r ... .. ." 4.. ':% ....... .. ( A LI..- ,;-, . '- -.- I.- "
... .+: ., ............ v ...... .....,..... _. .\'-"-- '...,. ..:."", '. V"..." ... ,' ... .... -I -s : .. ."'...
, I..-..... .. ... .. ... I -- r : p- -. ;"4'"4... .. 4' .. I-,-- '"'"4' '" "" "' - '.. .I. .. I.,
-I.- ,' .u~ S ., "_ r- : -, ,, I. .. ". :_ -- "- 1, -- 4. -, I-- I.. . -..
II'4 ,,r',::"-.:7 ..;.-.- I -. < ~ -44 4, ,. -.. ...

4 .-.: R i A I I N LN . : i i I 1 ..1 I
445,4:- I" 1' 1..r. I .1 a I,4 4 W .1 ,_ F 4.T h ar o S ch oo -. '44 .-' '- ': ," Rt Ni -.1 It R ';.' ..II- ,,,4,4 -4 ~'. 4. .
_i_._A ___ 4IO, + r. ..m . .... 1'' .... . . ..r I+ ..... . 4 m'- I'It:n" .. .P m' ;n '" I n 'I .. r m '-- 4t' 41.,I J n 4441"nnl4'. ..44"4 . .:-
S..2 I- L. -- 1 . 1 .. r. ., .,r, ,7 ,,. n .I.. I.. .... . . .

. .. . .... 4 .. .. .
OportunAc r. . I I I ... I ,t I) PIRN"NI .[D H T C -l .. .. .... ...., .. .. I ,,


+ll.r+ I I )P I I LS)O~ T %aRO LLLILN -' .... ...... ... .., t,),.: r+ t,:,,'-., ,ir,_ i'_ m_' "' ,, -aN. . . . . 0 '-ID----," -' ...... ..
S" II .* .. tn ll.lr iN .... I 1 N 1"'I %I- I. .. . T'. c "" I. 10 .14 ....... ..
F 441 .444 L_____ F P-1444444 %.4.r.... %. .4...;' 1 44'4,'~j't~ iDI.i li 'NII
11) ..:'. I%4 11 S .1 1 O S II ,C1I T ." ,',, 1 '-_ ...'I 4 ,44 I444 M AN IO LUZ ... ILA WI lIN' it 1 AII I I 1. III- - --
4,44 4 I,44.4 'INFI'"itII .4. __,. m,, ,: ,,_4 4 ,, ,,-, .%I ,L .pF ,11
.14.44. I 41, 4 444. 4 4'44
4 4 I I, 4 4 4 . .; 4
'.' '..'4 4 . ''1.. ... .. b."4, .- - -- -


,\ 0 rW IN I i III I i \ 4i\1 ,%'. 2 1; l 1 1 f Ii I Ir ii Ih Ii r1 v 1

A LQ U r r. F : S I A I Q II1 1.[ F R r S A i. o I I I. F P 1 i A I C. 1 I1 i:iii :. A I jij 1 1 if i ', 4 ',I I' I A I
,4 ___HAlIAC FlliNi I M I rINll A 11 IIAllAN A Iu MA I Nl I All Pl |AP Ill', PA l IYIIN I I ', V APIi' |i. Mm I 1 r-liln IIN. ;.... "':. .,. i" : . ... .. .. .. . l, ,....,, .. .- .: -. . : .
. . . . .. .. ... .. ... . .

........ .. ... i ". .. .. I I %P.t* 1
lo.. . .I . PI

iIRl.I B4 I r~l 411%II I.% At -SOLM11 iIND I- AIIJLILLRF'IF 9.11. .IPiI1''1

II 'N III 4 II
'' '' ~~~~.. .......,,.. ....... ......... 'I .......... .." ..,.

III II 41 1~ nlu ( n1[1. 1, ,
.. . .. ... ..- ... .. ... . -' .".' '"'" ', ; -.; :' '.: ]'." 't +." ' '' " ; :_- % It, 1[A 1'.,


A4 Y1I I I4lIIJ4 4
I ' 1 -' I I i 'I, I ii,. I \ 1 i ii 1 i i l . .. .. % I . ..... .
i. . ... .


Nf1rarnllr
11111 I11I .1141'4 I


,e


ii I p 11 ilV

"I " .'l I" i". I I-
l l II. .. I i. I m I Ii 1, Ir I I


I ... pri .prj .,


19 CERRf- P414111141Jr.1- 1:4 11 iA iS trj(IHIN1R0%
..... .. .. _I_.....,...................'.... ............................1.....l..,' i . EDEDRE
'"'"' .. . .. . .. .. . .' . ; . - ,. ,ia* ~ ~ A ( ~ f ~ .VND TO L
., -.]- :i ,-7 ... ,.+ .~~.... ... ........"' ... . . ..e. . . . . .. 0( Ha
.. . ....,1,7 +. MARIAN~h U PEP lR;T[i "ini 4I r 42W Is .
-. -- 'i -Te~ ;r iSi -6e
,,A II I.. ..
~~~~~~~~~~~~. . . . . .... .. .. ... .. ... ... . .. ... .,"
.. .. ........ .... ',' .F iI .L .. 'd.''T . ...:' i JLlCIiii2_ Vl__ _MPiA- . .' OFICINt_. ISTA_.F..~~~~~~LRAA 7 7V MRAi1 APA O D,!r
I"II ld h'jil Wl1 v! 2.11- ____________E~1 "9W CATALINA ::.
M--. 1 .I % DO=471_117.
-.-L ', I r I,


.. ..,. " , . ,. ., ..,
;i,: ::.: NAVES. LCLE. . . ......,_. _- : ....__'_-"_
1.4.4tCF ER4.ENI
I~1C' I Bnl'T I... 4 CR
A, -. t I I ,, I I I, .
F : I I 1,4A'j,

..4 1 ....,,r. .. ..rr* .. .FIR....TA...:S.. VAR IANAVE~J GRANDE iAND4lpr
........~~~~........ -.. ....... .A LQl'ILRS_ ARIASCN :,.,,,.,,
T I I. ,NE OF CALES lA AN A1IA
Dliii Ii 4. ......... .
W4. A.
..... . ....

I IN -i 1A .............. M :.. .: A '.". It
I T. I--IT. ... 1,
.,d -.arr o.'.. .. . .. ... 1:1 1: In It ;I .. .. ... V R -IA -',
NAV GRAND
%%-T. . ., .,, ,' ' -.. . T "+ ,
_" 7 L '_ r,::. 7.-,e ... ... --7 -" ,' T T! -:' .' - ".U, : .. ..... .'7R'. . . ., " ;RI"OS" "-7 '. ,, -

T , ,, . . . . " . ..",.. ...... IZ OIU ER 5 m D% A


.... ... .. . ... . . . . " "" '
L ,..,11 10. ,__ .... AV \ ... .A; .....' ....


" l 1 i I1 r I N


r r ,', lr I,. lI' IF

'.l. r if l t I r .l l '
SI M. ', ,lli PA I p u Piiw Fllof . ,


r "


..... I

DIIARIO 1)E LA MARINA


.JI.M1'I.A,: 5 ,,N'I .\V(O


"... ........... I, iu,'s ai, his I le.ma jilhilalias La murrte drl bo\jradinr C( rdrhi y de la %iolinisla Ncvu. 'l'idi -f rfim pr11 ,f ,rD. ill ioi'it,|j| i ,,; u nn i tm ph iniinriuh,,ll^^ i>.lW ^ S ir M
', , .S CI ,'lin O IB i ri.si i. I r'1 i r,,n iror I I) r l i I" (II ''.- h
' in. omm "' in";' I. .I i
REBAJAS >;" 7 .4
I rn c Im ttjim
, ^... ' I' I, ,,I I> .,,I .e ,h I, l *,.i h|#, ,, .,,,, #; ,1; ""14 " ...l.,r ., t, ,,I l'. e-. ,h. J. '*," -L samos s nnIors JU KEB [|u falaba

. I
.l...i .or,, ,r rhrilI
,' i1 I'll- i,., 1. . ..1... ..e....... d,, . .... .. .. . 1.A 4 T I


A ..... .ii i t it, dn.i. -,ti ,.1,i u' ."iI ..iE


de~~a mmfemosasr ~roiism UP moe s DOKR qu alaa
I.- nnI .r- m_: 'mrAfln It E 5
,~b .. .. ....... ,, III ,,0 1 0 III ,,1 ,,,,-,' ,I, ,r.. ,i " '
,~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~11 T..1 ,,,,(,I '''", r. l
i .. ' :, . .. ,' . ., '. U' , .r T.. ... .


t5 ANOS PARA PA AR SiN INTEREStS)
H H A HTO ;pM
LA ZO,11- Dl MAYOR PODVINIR D5 LA HIABANA
It A mpi T('s r.CL %iITOLI-i
rUTAS 76, Sly 36. P.li.4 6 .i.nt"tO
Caull.i. ..fadn, aplim, uir y vtelBfota.
iE Canulcadn 4i6. Habana. TelIfonO A-25I46 y
on Iti Oflilnas del Reporto. olitano 1-77791 io-
d*. io. dia.. Incluav' dningoa y I1t llb ltvio.D


t .. *': ' ,. .. .
,I' I^ 7 '..ALA

SL 0
.. ..T.S ',G ...'.'l;l'^^. :,.- '.. ; '.'] S'. ^ S ,l
. . .. . i ,I L . I "FO SOYA
EONARD~f, I"
LES DIGODI lfomsr
PrE... ... .. .. "All
.... . . -. - ,. h m M . 'i ..
I i II II;+i :. : l i f'.'/, I I: fl^'f r' 1 I t ; I i I I I I I ; l~ lIij jI j a I I.1,i~~~~~~~~ i,., &, M",'-I "A


estin otra Bez disponibles en los models:
1 kt F-. d, .' i" q 12 HFP
2 HK 65 ri& ;',: A 2? HkF
I,.b-r b n': d nr' s.' 'P


0(1 I1 I1Il "2) III. I'M'