Diario de la marina

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de la marina
Physical Description:
Newspaper
Language:
Spanish
Publisher:
s.n. ( Habana )
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( sobekcm )

Record Information

Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
aleph - 1915261
oclc - 11968619
System ID:
UF00001565:15458

Full Text
I
...
-_ __1_____-_1___- --,_------------ I- I
tn"'k- 9I I-j"1 y V.1- rIl do I% , I -, 11, 1,("Iti, dil"Weip Ah. Al tifir-tdo do It"I () Z_ i ,'I,* 11,11 I'll "'.", 1 I 11 ,,,, 11, I j it
,", I", J, 1. , : , : ... I I I
I I I "
F.1 pe,16dtio ... 4, W ]". d. hlt'l. ,4., /_ _I I '30 ,, ". ph"', ,
t'l,'_ if6 if! i
I ;
,,,.,, DIARIO DE LA MARINA 111
UI 111 p"I't'll Aitlolfc. 1- 41411.1 1 1 11 "I'll", I I''It", i, ", , i F( CION
", 1, 'i"'J" ", _it, ', at, i1a -n po,'1.d1._,) .. .. 1. ..I.- ... P-f.tti6n, I,, I" jlit.,- -,,-i,,0W%- PFPfN RIVIIIi, t --/ 'i 'P
--- -----,--- _______,_ _ ----- - ------------- -,--- __ 1-1 ____ -111-1111 1711- 1 1 ,71 1 _11111111111111- - I~ I -11 I __( q "",- ii ; "
.- l ill. 11- 11- "I"' "A I
JW I,,
.o,,._ ,A'It I I "11A J't. IK1-1 IANA, N1I1,,RC0U,,t,. 'b OV 0( 1'111110 141 040 SAN'10S L\ Affl, W, I,),[, If V, INV I, I I I I \V;, If I LAP4 if ,, 1-1- 1_i,1_1,.A -I -1 jlj j ( If) ', t f,", f AVOS
ANO (XVII VAIIPo )4 I t. .1 if 0 ., .... I A I IAII
1___, 1 7P" ',
I 1 ,"" ,
__,______ _,___________,__, _- -----, ....... .... .. .... ,,, I'll, 111. -11, ...... "I'll-1--11-- --_SOLICIT CURA QUE SE 3hodificado (41H, GENERAL FRANCO EN LISBOA Roiiicu Italia, i 114
,A i i I PROPME OSPINA PEREZ
provecto paria '811 41(
PROHIBA POR LA ONU LA i t, I 1111i ;" 11 "" CREAR EAN COLOMBIA U_'N
I ,
i I P aciff, .10 1111
el ompr sl i to i I co
'ORIERNO
11 -1 AGRESION ECONOMICA I COM ,10 1) 11' (,
1.41 mim "ria spuistt)rial I I ** I I Perrwwbtit fit (firmorit
11 I ______,_ I 11,
Pide el Sr. Amador (Itie ,e agregue lit vlAtusula a I Prif to aciterdtirt (usi. I I _", -miturfiStfl
I I ulm rtitp, ititt I hlwtde, i-imi r athw- etor:irizin fit ;-I it
la Deelaracif5fn sobre Derechos v Dehvre & 1,,s Lit) aprobarfi to Ctinuirr, I : I I'll p'tra 'fur lit (1011 it twiffai.
I 11 parte, iwd(-,,. Rt-piria It h Rfp;'dhv;i (lurimte
__ -, ",
r," "'I, -, it, ;,; ,,iI WIM \ "" IEstadcfs "-a agresitAn ei sumejawe a la ))fihf-a ,,,,,,-1,) ,,, Ti- I i ,, I Ii7m,, mit-111i'll, ,$ r4mma h Cm-ta Milgrim
11 I I -1- It, I- ''
I I 11 "
, , r , :11 'I, 71I f I .1 III I A I FS
L -. I i 'RW .'A I 0NfJtFS1()N 1 DF PI M -s
MOCION PARA BOYCOTEAR LA Nik'm wx R'r- i- 1, i' , I "i'""i Ili i ; i 11 11114 ft,, I
11 1-1 __ 11 I~ -1 ,I, Ill d1iiiii tt I I 1.0 , :,111111 ,it, 71" ,
Nuestra Rep6blica jjidt fambihi se aviivrtfe 'i'I';11_ Wil n'- d" tL- -,,- r I ., I i,.,t, I',, 1, I ,,t r ,,, t' I V Itff"ll ill rt'itilf-ti pri"idefirial er-'111aria
ze I C _' "' t I 11'' I I ,n 19 -) 1 Fkwaf, qm- do- #-tv tw df, ric ,braria f.1
fit todois his paise, del mundu'tengan facidtad 1,', i ,' : I I ', I I I 11. -, I rI," ' I ,
fe, v o n o -e i I ct r i I fit rei If ( d f, it si I t i lit) r v a ti -a I w(,l i U va i" I I .11 I t '' i 1 1 i, 1,4i, 1 c;tftwt, Ohjvifin de 1,,, fidt-re, h1wral__ I I 11 I I _', ,5 1,
11fiXF SVCI FSS, I, ,Iil, _5 "'!it""! Pf-, I I I ...... -1l:, '11-', i I ,-r,
"", IF ,III I I '' 11 11 I 11 I ,, ill, I 1, ,
,El ,1,1- d. de C, till 17, C-N";-, t I'li-ml-I I I ,, ,, 11 I t I , ': 't,
i -1 1, I 1, I !A .', p- i I , 'i 111i x". 11 I I ,, I ,: ;,
r- -, ,-- rx 1. -,.--_--- __ _, I I I 11 I I I I I I I 11 It i I I I "I
Ciotti, I .. I I r I I : I .1 I 1, I I I cf.
"I 11- 1111111), lltc, l, '' :_ " i 'i,
F11111t.111 I I I i- I .t _- - I ........ 111.1 .. t- :, r". i ,,,, i, I 11, i I , I 11
111t, , I I I 11 11 "I 1 r I 11 "", 7 I I I ; I
11 11L _Ilz N , I ... I I I 1, I'll, I I I 1- 11111 .1 1-11 I I I I I 1, , ,. t i , "I -.'u, !" 11 I i I l, ,:,: I "
jz,,,t% ii I- Ill (-- ii, l I ,,,at I lt- 1 it ,, i", i , I - I . I I I 11,111 I t 'I, I 11 1
I a (,tlir, ,,,,,, l_ .ji, ,, It, .. ,
,;";,, 11 ,I!, ,; 1 t, 1 -, I'l., t"i" f 1 t- r I 11, fl, -- T fl I-, J- ", ii I ,"
-"r" ;, ',- ,!, i, it ,,, I ,. I I I I -I:,,.- I , "" i:", I ,,: ,,,,
rit,, 111ili-t- 1z ,,I,,,,, I ", ,, i " ,I:" ,it, I ;I t-', I I - 'Ir ,' 11 l- r", --i" I I 11-1 I I "I , ''
11i I I t r ... I I I I ,,,,,, 11 I I I z- 11 I~
,\, AtIt"'l- 111'lli. I!Ul 1, 11 11 11' f ';, r i' I l '' _' 7 '', -, ',' ,', "' I r "I ", ,
"I'll, _'_ I I I I l111_ I I I : ,
_,"', -,-- ", J- in ---- I -- 111- I'll -;_, -,
-, P,;ttoui. I Ir M I 41 O "M ,- 1, I I I ,- "t."', ,,
ill", 111"Ll"'ITItIft .Al I I , , , I ... ... "
"I'l" ill, """, """,""I ,,I : it i iA 1C ,
,,",',,',I, 1111-f, ,_- I I'll I I E S U \ A O : 'I t1d, 'i-',, il; 111-1 i ,I jr, 'lit,
'tIrminiti ', ,--i'tirl", J !,- "Inl-, I k O G N "'
En ]a CAmara el I fA At") '_ Is I I i'll 1,-It,: i- 'I.
.d. ,, f-- ii, t'-li-1, 11n11l!1- I I I I '111 1"_ I 1t--'i,- 1. It, lit
I 'I' ",
.. .. .... mt, de, li-P-11., - i'l 1), 1,
I l._,,_,, i "' ,,: '!
111-1 P1111 111. 1-1 a olora !- ', 't-11 oll,
i In, :,: COMO SE SOLUCIONARA ,,, r I lill,
i, ,-!,, i'r t il : I (ii ( I, I I ,,,
"_;;,t--'1"I, Junes e-j pago a ,,t"I'l't 11 '111 I 11--, ,, r if I "', i ,.,r,1'"'., ,,;:, 71',',' ,,,,
'' 1_111 11 I ,
11 1 1. 1 I I"
,'I "ii_rt-'-' ,- "i". 1 4 tPIZ 11 illt) 11" 1, I "i", 411-1 11"d ec6 lut'i"', """ "I"" "',
i r t "j" -11 I O rt.
I'll I "t ,
-' ,.,
ln Ititl, -,"'irt, ra n o I --z11,i-1, ., I F R A N C I A i I In, I',' ,,t"j1i 1. 11 t-- I,,:,r1_,i :t 1111111"7
1- 1- I',
I "'Nlnz, : los vete siItali", -e'l : L A C R I S I S E N 1 I i,:, ., 1, !,r (I ll
7.,,-i;: ,, it -, :
...... ,, i ,!,, I ti -1- 1 111 I "t!
da, 11-i'liltl- I!, 1-1";, --r_- I -, I ,:- I- I 1, "I 11 ,,, ,t ,,,,, ",, ,
"t 'I'l, 1! I I , I :; , i, I .I I ,,, sqjgj,_rjj ,,, 1,1% illit t1t, ", ", ,;'1.1i%11Ii
1 ,! ,, 1-a 1-titli !I 1I,:,-::iie ., Cmmd, amwit, Hidimil iha a hiff)rutar a iturivI I'' "" .. .... I , , "'P. I ,, -l 11 111., I ambi tl P1 (trM il(t para "t- I I I I I ,,, i 1, i it x I 11, ,,,,,, ,I, "11"."
z 11 ,"_ -tl, ,It I" ii I'l kNutlida del Ptlert4it ,: :11
L'_ ,,,,,!,, ,,Iii, -- d l, n-w, -_ i:: I: ": i' fill Ill- gf-timir., illsilmi, a lm jwriahsta-, fillf. '' ""t, 1, i '--, "!"'t ,iO ("'I"
, '] "l, n-id-14. ,, r, 11 11 -- W", it"', I ,,
Ct'l ,, ,nbiel, ha p7op""in -, I ](is gas I i, electilrales t__,' ,_ :", _, 11 I "-I,-,- _b w- I I I I 11
I I f I i ,It i! 'r '!' I ,11 ." I , ;.. I ,,,, 11 I IFIJIIII
O Idlil- it, __ I I I 11 'i, I ,,,,, 11 I I ,I, I M I
1" :t T .1 I le interf-figarmi, flup ,,,e prepiriba" lils rimiJit-jils i"', I I ,',z 'i 1 ,,, "I -1 I I 1, '111111 I I'll 11., "t"'t", F i "
1111 I I t-o' ,- ; ;"T", Ili, I Ill llill "I 11i q ,,,,,,,, o, "" ,- '," 191'1 -- I ,; O -1 , "' I :,, i 11
i, ", ll "I'll 11 I I I I 11 ,i I fl II I I O I 'I
-, I 'r I I ;1 I i I ,, it ,("cill li- r, ;, I I I i ,' I ,It 'i 4, i,, Ie1,11 11-r- i, --- 't -ri, f_ I -1 11 , I .1, J it
'-, r,- n, ,,, : I -, i I ". 11:, ill t-, ," t- i,,3 I I I ,, ,%, I ., I ' _1 ,, I l 11 I z,
it- !"I I , , -, - , "I I "I ,:, ,,, 't 1 I : ":, , ,, 1-1 i,'I,;!; I ,,,, I. t'i i"
P111-111 ,Ili, --.G,!- --i"', I .1 I-f, -1 I "I 1. "I 1. I I I I : 3 1 1 1 l I I" t I, -, -, ,w, I I , , ,:, di ,
t., l, Oti,,,, J.!,tl( '! I ii1i, izItI7 I: pi-l'ir 'i_ -; ;, :: 1, ,,, 5 not, I li, on" , i ,- 1-1 i; I I 11 e i , , , , ", , ,- ,-, ,-", ,,,-,
I,, i, t!" -," :- ; .. r I z i-, ,i __ I __ i, "" I I 1 ', 1 , il "I .' i ". '. -, I I I I : I It llr, ,, ,"t'. 'i ,,, , I I ,z I I I 1 11 ,I n.
I I I I I i ,,,, I , I I I I ",
-_ -- -' I ; : t: ; ': 1, "! 1, il 11 ,-1:1, "Ilit I --P T I, "ol.- I I -1 I- ,I pi.'-;I I 'I %"-' I I 11 I ii, i , I i ii, I'a'i ", Il" ... ... , I I' ,
'itt!", ti i n Ii -it L ". I I - "'k," I! i
;- 't- ", : _1 ; i.
,,,, ,,,,, .', '- : ,,,,,,,,,, -, ", ; I 11 1 1 ,, "r , : it yl- I , 1 I , I I I t, I j:", ,',,"I: WO.
,,, : -,,,I .., -11 '- ,
-, t,- I C I I : 1,'it" ,,, ', ' ,, i ;:- 7, ,, ,,W ,, ,,
oil !a ,m i, l, , ,,, ,,, ,,, ;_ ; L1 i:-t":!! tn, ,1 1 i -11 , , -, -, ,"", , Z ... I I "I "I I I 1 I It , I I t p elre
a i7l- I z ,,, t 11 I t, ,;- I 1- I'll, I I~ ', 11 '- I , 11.1 I it J
l",11I nllt ,I, ill dli'_,_i l I ,,tp-,, 11 ,-- "I I ,- I I , ,; 1',',, It- '! % "I"'li" 1, I. TI-It i-o-t1t, -1, itill-11" of
z t o, I iii, I I I ': t :- i I , I ,i 11- '-_1 I I I I ,l -, I I I 1, I I I itIg d.1
-, , a I i '. "I l ' '- r I ,It ; i ",rmt- .
"' ': 1_1 ii -i I :r ti-, i ,,-, n, III, I., A i , ,l :q I.nil"rACi I i I ,lit 'r,"; I I 11 t ,%It ,I ,,,,, 'i"t 1, It, i, ,,;i ,:i,,, ,,! ,P ,,i
t,,,hw)A!" )"!,i 1,,llon,, ,' Pi- 'E'll,"l,", A 1-1 I 4 ,it I I I I 11 I I , ", '' '_ ,,,,I, l, I -i i, I i I I , ., f, ,e ,
,,, i A L i I 41 ,,, I I I I '!
'S ', I, -t.1,1 -;l I: '. - .n -1 -1 1 I tA, 11 I i -- ,-, i ,, )iitt "'I" it 1, '! 4 1,, A1,-, I !, f-- a do ONn_ MJillitb= de 1,, UNU Ft-, I.', I -It - L 1 I 'I A I -- 11 1i .1 I ,lit t ,,, l,,:':1 ,,:i ,i i rl ,,,, I 1i , I ,,, :' I "," ; ,," '. "N'
-n-p, P1,1111n, 1. li -, d, ,it;, I il l, ,- -,' ,it _: "' 21' 1 Ov '_ :, I I , I ;,: , j bri't !- r i -,- , I I I it 'L, -'-, 11", ,-rf-',1 It "It""l, C-,I n
,!. I I T I I -1 11-1 1. -1 I ,,,, i,
'o-i- a _t, li rin-, rii, 14" 1 n's li;", ,,, '. ,l ,11, i:_1 Ci 1, ,, tl4 ,,, l t i I ,- ,,, ,. I' ,,
t- t_,, 'I't C, I ': ,, ; i _7,, ,;,-L 'rl' ;1,1 ,l
1 go, ,,, lit ,I, F I I 11 I 1, I ,,, I -1 L I I ,, , I ,- I 11 I I I'U -A-,, 1,01, I'lill Cii, ("
-, L., lid, ,I,,di, n, ( i- I 1, ,,, !-. I'll ", i 1 I 11 t i i, "1'111,tlt ," I""'A" i '-n", -_"-" , ; -- oi 1 it ,, L I I I I -1 t I 'r I "; ", I'll, d1lill" 11" ,- -,l I I If Cit, 4,,,
'g." nOW, -A't", t f-,,i , I 't ,,,, --'- ii -- ; ii, :A -11 1 r' I 'r Y ? I I I ', I
1- I I I I 1!11 I I i, It I ,,, 11 ,!,'!, 'i' :, ,, :) ": 1-,,' I I ,tt
-dtf vt ,, d, los !,,:I )Pk' le"'Oesi ri's". ,-i _,,_- -, ,, I I :-j -- -1 ,I it" I , L' I
jilt" n,',- , i <, , ,, I -, -, I , I : 't, I I 1,, ", , ... .... I~ _, ,,,, I
I ,- .. I I I ,. ,, , t I I I I I i l .i;
.111 -,011, f (j- tt ritn-i ,irpi,- F- - -;': 7'i," "' I 't , ,; "t k I ;, ',, ,,,,, ;l t -i:,, -,'-, I ,: :,,, ,li. tl- d, I'll 1111-1-tit" !""! i Al"wl- -1--t, I- ntroft"
"F, Ulriltii,, do Ccilo.-,_ ,it, 1 I ,,,,, pt, ,,,-,, 't; i ", ; I ", ltt, : -,I :"
i 1 1, 11 -, t,
'i I- t I I i- I ,, i7-- I 0:1'1 1 I "I., ---t; I I
-", ,Utitla, F,Q1rI,, ,J :, 0 4 ,- ", ,4t,-ji 'T 'I -, I I t I I ; I I I I "', I, ,,'l- i I I' i I "'I''t, "i Z-, p"an 'I't, &1, I ,J -J) 1 1 1 I" ,,, it iivI 25 1AP1 LS
0 1 1, li-z, I I i - I I I I I " --ii, I % h
I, "Id, 1111- llllltl > -i 0 1 1 I ,,,,, ,.t t 1,,ii i '. ,I,"! "",I!, f-n',- !! , ... .... ,'Inte L,311 I AnInltli,1 rI,,,.,In- it, I t_ I I I I I 11 IiI., I 11 ,0i :, I ,,
d, If* e;' I :, I 11 III 1- -_ i )r 1 1 1 I it I If p"', ,. I'll, .1 11 I i I I I I : :,,, t t r ,,,, ...... ..... I
e 1,iltmo 1)"r- t i", I It I "'V1111 it 1, ."it I I I ; I .1, In'tt-I I tj' ,_'1"-1 I,.,. I
It, I i-,,! Inr,- 'i ,-.Ialo, III 1111ti-i. "r"W", i %1, I -1 I ,111 'i I I I,"'J" I.- It"t- It'.
C ,I" '2 i, I I 1 11 1-1 ,) j I" "I'll" ", I I
dri ,I r", -11.1 d, 1. 3,11- 1 5- S I I- ; ft- 'I'i-,"-'_, I, i r 1, I I 11 "
I ,lin, L111 I "I .1 ; -, I ,- I I, -,
'r mult, 0,;,, ecfl jor "I t "'. I I
'I ", fo, O!xiln"', I ,,, I I I r _, n--, ... 1, -"I "' "C I I ,,;,,-,,,, 11 1111- ,I 1- ")
ll' ,," "III,- 11 ,I r I ,,, 't, " i ti., I I I'll, ". I "11111
To") k, tn ii, opt- -1 ,"n C;",ia 1 t", ,,,, t, "r -, ti, , i I I I j I I I ,' i '. Ili -9110 "I I- 11- I
,_ .(II, I , I : ''. t I I I I ., I I "I "'O" I- ,, jt d - "I
I ; I .1 I" I I I I I I 11, lt,!- 11 I ,1 I I , -, e If 11,
-, Cuill ,, i, .." _il I I i ", i _',
Is 4 r .... ,i tiloli ., r, "' ,, ,,',',., i '; I I I F. I ""i""' I' I 'r : r I i, ., " a. ntg,,,Ii_ ha, -,
I I t ,ii- ii 'd ., i t
'I. A ]w F d- -f-b- p.r. Ql, 1, i I Tt'llt, I I I I I I 11 .1
ntil,:' r,, I I . I I I I I I "l-, w,
IR I"M In I i I 'i I 1. .,: I I il : I i I -, I I i- i" .1 , I I I I I it, t ,, ,- I ,Ja IIIZ de CAO- -n- -- - I i I I i I- I I I I rt _- r. % I I ., I I I I 11 i , t,.ooa ""
I .1 I i , D- , 11 1, a') 0, ,, ,! Ai, rWfw Of 'i -1 : : 7 I , I I I ; I, 1, ,, , I 1; '-,-, 1, , ,1. C"I",
I t 1 I :
lio"1111 1e lll", 1= 11*111* 11 ", , i I ,- -.- , "' I I 11
nAvo 1.,,Dect. 1. i ,t I I I r I I I 111 't -, 'i I I 1-1 : , 1, I i L" I "' d ", t "t i 't. M,- it, , ,
On"O. e I , -_ I Al, j, !.,- iltlil I ., 4'. "
'1,1 A Alambl- ,I ,",,i, lil, i. , "i I. I I I I I 1, III .1 1, 1- 11 ,I 2 I I ; I I f 17 1 11 I v I I : 11 I I i 1 I 1- ti:, ", I "I" 1'. L I :." I, Anl,, .d.
i I I : I I , I I I I I I 1, i ,,,W ,, i "!," r,"
El tfttt, "7 il, I -- I-- it I I", I : 1_ 11 I -, ?_ I I I I- I I 11 I I 11 I I I .1, : 1 "I 1; II .
i,,N it !, -, : , -_ I, _-, I zi I., 1. I~ FP- I, ,, i X. I, I ,- 5 1 __ t- In i ; ; I I : .- Riati-W4. do 111,111 it I fA ,
:1,A ,1n;itmm female, I-- r 11 __ I I I ... t J-.tiloh 1 ,,,,,,,, ,, ,,,, I -i. .'.'n,,,"11
-i;_ ,- I , ,, 1. I 't, ;" .",
": i I Ill 11", , , ", t t , i pn ',
lilt t-1 11 11
C:Oll id-110iti q- I- NaiN10'1 i 'I I I P i, III : i't , !-, "' 1,
:, t "' _-_ -,
". il" t I , Ift g- -)Arl ,I I,,,,, , l,'_.,'_ ,,,
ThIldMTIliell ,I dlt,,,r or ,,n'i tat I,;, ,it,;, 1 : ,*,' ', .,, ,.P,1;1 11 41 i
,,a. [ ti,- .i_,- ,_ i ,, D111-1- I- a_1" 1- .-J.t i, .'- I I,-!, I ; "' ", Ob"'a P, I-i",
11 d"a-11,, progr"t'. v ,, ,NIT Acusa Mosdi Sin arreglo la ,,,, -i
t ,,, t id" IiII Itihit'll-I d, PlIl"'. A'!- dIl D Whl llitl-.Ciona i y, ,,,Ilt, It- If Ll- I, t, ,, i'l -, :,,, -, -n- ,,-, f ,,,ti ,- ,--t- d- Wi'R IMt-i"Itio tA ,-'-iI'-'s d'i zl-,I, i d, ,"'t'n'r is -i-, 1. I ti Itti- It,, ,tlnw, "" I ,ipio "'i" ----- -_
I", ", I I" 'i- 'd" J, i PARA J A -ON1110mijift) t(V 0r.f(fic. ,sj- CIf, di, ,,=itlit; , 'A I I I -ilil,, ,,i POL(CIA
it I 111- I lll- III" 1-ad ,d, :
dtt- q. dI to,, fl't.d., I ). Ili, L" It,'' I,-Iltilt li, 'e, al E m bajador it, --, -- i "". -i- I I I i!- __ huelva m inera llrl',," ,11 ,,-I,- ,,Xo,,tre,' Ik, _n, a,5 ,Np,
,,_ a., 0,11rit.-niti, d'i D-1-1", In. z "? ,n P, ,, a )" 7" ll I rz A, ,- Itl,,,, ,i .,, ,, I F, n,", ;' : ,,;,,, , ,-,l de 14 0 I'll I,." 'l I ,,,, -, ": i" """""'
:,, I )-"- I4I,,l ,,,, ,itf 1.
i'll"I I Ill Al-On!a It, I i, 11.1 I, Ill'o-In ,,, A , I "ItI, .. I I I ,, ,-,,It ,n
Ut Ait -i": I I -p- tIT-l_ '__1 ._ It t _t ,,, A c E U n ld os i-, )" rt,
I t, 11, 3iiv- ao-Ad.,
t. ,ta"" titib'a, I, ---- ---- 1____i- d, de-y u uo-,4 avia , I I I I V,,h! ,,,, 1, ,QIt --la'Il mrf,,,!11II1-1I1 ,I
- --- -1m1,tIf,,rYi!Ii yrl 1, in di, i t", I F i"!-; ra I ,, -J- -I, R,,v,01 ,a h, '.- idI,
Dvdariti l) ln, ) 6er ,noi, DILI- it, t" I!, ii,", -, ,, I I I 1___1 I __ -- ---- 1 ll : ,','?,',",1 ,, ittIO-I. -ImA0A,,
,I, d, ,IL,,!F_',tiik '_i "I I I I I I ""I :1', "' '11", .irl", I II ," I L t',
., i Ii ,11 A , c ':,, t, -1 ', 11 "",I,'
Imli'l It D1.111; lil' , ",
t l ltll,,P!1!1110: t d, 1",l'it" z ,!,:,, ', 1, -_ 1_-____ ',- -1 1, i-Ttit "llAt It"ZI t ,,I P- ,,: 'ki'liidades, .111"er-iNa. ', ': I I Perjudica JoA hf)garvA EXIJA can otIU5 edicifil, 11 S-, i' I I'l Adu po1; ...... ;;""," ,,, Iiil- y ol; ,
Z",-" 1- 1,,-r 'z j e- I I 1-1 __ __111 --- I I~ 0 ,l-_ I',,,d- 4 ,,-- p-t- dIl
,, .1 1i'll, d- f", i, A,,' li-1, i'll 1i 7 -, ctlmtra R11-iZ, d Cart:.; ]a carp ieia de'earbi),, plemento en ROTOIGRABAD ,,,,,, W,
-_ --- -,-- ____ __,_,__,__________,_ ____-_ ___ __ - I'll, I I
,N-:!, 2f, -r-1- APt El Grol. Freturo ii)s u,,msojudo iN A it IN I-,Tl It
1_1 I 11 ,:, *, """ ,,," ,,, "!", N tiestrti-(Ioi- titcift
El tribute sobre la rent(i jpo(W :' ,' t !__ I I'm 2,,--,'T ":" 1 i, eture-frouffi ctoxI I ,,, ,;' "r -1,", ",
.. "I T1.111 IIZ'-- A 7w r In U niversid ad i1v C-0im- bm 2- t i, ," 7 i, Y,,,e', ,
I Z :, I ,, I'll "'O -- r-, 1, :11 11 11 I itlc* "
pagorse husta el 9 de noriembrie I 'i I "i, !", ,, 11,11 i lll ': f"t, 111f4rclut 1mvin nu (Wid dism, ko",
I ,, : 1, I I t"t",
I I I I 1 1 Y 1, ,_ I I .; .
I R e ,- i 1, i tj p" titub) tip Dw ft r Himfirit; Vilwm, ,'I.,, ,: ,,, ", 1 12""", o : t!" , I
Citoqw1t) eff derreto que fjj(j ItAt, jjAjjjtrr jKjr(j III, i: i, S .
I I "', ,ii :!:- .', I rprPmoriia J"l: imprP.4immWe. ; iltlr ,im III i ,midillo i , "l it "(" -1 Z", "r, O#m (,ectp pupils, mir el tit"If? fir P-le,90910- "
', ,,,, I ,f
I I I li n "I, I I I ,,,I -J,,,, ,,,, Ij,,,, , fora. Ferrer deimiwia mm 11-tii( 11r(t et' Pit ect Im
liquidaf-4611 tie Vita jtAfjq)Sjfj,;rj -Parei 1(fif ditygodwx "' "' "i" ,,, I, i, ,I k "
I' 11 n t I ,,, " I .. ...... "I "i'' .
i" i, F ,% i'r i, ,, ,
I!i't It 9 6, "i""t," I", ,I, 1i n i,,,,, ': I '- .1 I n t ,", ,, I i; I -1 I I I,! ,I', I it, "' 'j. I,, Io'i 1 1- -ii) ,,, I, iz It ,, tit- ," ""', z I 1 -, ti I 1 11 I 11 I I I 11 11 I I I ,,, I i , I --II-I "I I 11I 11 "t ,,, ,i", 1, ,,,, ,I, i- "b,.
btlr F ,,,Ir, i,, ,!, -, 11'It I I , I :, :' I : , , ,i ," i "".1 : I "It 1 I '111 I ,, 1- 1, ,, W' t ,
, ,-I i, ,,, ,, ,, - , ., I I I 1. i ': 1 1, , I , it If It'! ,- ,,,,, I r ., I i I , 1,,, I ', ,I, I'
t Il ,,,,, ,, i<. ."il", it, -,, ', : i, i I "' "I", t jt , *,,, Zt _,, , - ,, ; :_' I I "I ,,,, t I : -: ', r! i ,i !! i" 1 1, ;1pl I A lniir no, qVI i) If at, I ,td, 11 -t ,,.,, '! I 11 ", I I , I I ': 11 ,, ,!:, ,,, ", , I ; It "", i ; 0-i" 11 P ,,,I', "I", P1. If',

1, jiz.,. , - -:t, t -11 (--, , >, I ) I i ': I ..... , 1:: z'i I 11 , III! g- ii!"', ,,,,,,, , l ;, 11'1 ,
Fi: 'I 'i" ' I~ It, I I i 1 il 1 I I I ; t 1 1 I I , ",
P, I ril inllll "I", ,,, , , "', 11 I ,, 0-'-"_- ,, I I 1 I I ' ', t ""'!, ... ii b I , in i '. h, t t I I I ,
31"d" iVium'-, ci, -t",f , -,- ; '", i"I 11 41 1 I '. I "' I 1_ 11 ,I , ",:, ,, ,,,, I "
I I , I, ,,,, ,it' tilt,, C,- ,itn'i.oA1,t 11
,,, ", I I r 11 I I i "t'' ,' I 11 It y i , ll-, 14i It, ,I ,,,,,
194t) ,i I --- I, -1, -I I, I d e
a- r06 ,- j- i-j-, -jjtii,, t L I r, ', It t ' I I "I ,'' ,i, :1 'I', t I t i 'i f , TI, i "' i 't 1 1 i, ' l' ,'] 'I "I"'d" 7 f I 'Ifia ,
'I'll : 1 , ,Y i'' ,,, ,,,, L"', I i I It -1 di, d , I I ,, w ';r ,' ",""",,I-" I 0 il
.1 Con"ef" d, tt' i--.II, T"i" ,,, ii ii'I1.1 1, "I I , 1 1 ,I
t"Crr"'S vIt; ,,, I ,:-1- -, r- ,, , , I q i"'". "'I't- it, ", ,: I, 1, 1 ";-!, 11NOIA 11, ,it, 1 It, 1 I 'i 1 1-11,- t14,11,11 I i-iinilt-11
I -7111i ii (I, '! -1:1L, jl ,, '- fl."", 1'r, 2" -, I % I I I cO I- P- d" 'I ---' "' -l",
,,, , I , i , N E ,, ,5 i i F. K I Il" 2' I I ,,, Adi-', : '! 11 I I , : "I ', I I"' Ij i r i' r t' "I ,,,, ,, it ...... 1,1,,,,, IA
pj, ,,,,,!,y,,,iIq,! ,r,,1,-,,,,,l, -,, ,l , ,,. ,^, ; , I "', 1 , , ", I , I z fi ; : "I' I", ,, i, I' i I I , , ,,rl,,- ,!",,',, I, :, 'r I ': "1,."
I ._, I 1, 'I,
i 1, , I I I "", , ,hj ...... ,,, I il
t, I! ,,, "' 'I
!,, i", '? I - i, ?" tx ,4:, ii"', ,,-.,,i 1, I 1) 1, I ) i 11 1-1 111ild" 11
1"i. SI,!,n-,j, j,", It,% i", .1 ,it-_1vit, ,, -, -- 'i ,:, , i" 'tt , , l I, 1, ,. 1, ;,, il, n- li, ,, r I "" i lil I 11' "Idt' "'t-tit' Ipl y I'Itt. Of,-t ,,,,,, ,I! .i,,i,,,, ,, I -l", ,' , - ;- I ,, I ;,; If, "I",
otit'll-i-. -1? dtie_,, -tl It- I ti _' I I I I I 1, I i I "I I'll 11 .1, It, il* ,' I 1 i :11 11. 1 i I 'i-,--i; 11."'ll-'i, t t, i ,-,-, ,,, ,-,Id. ,1, --f1 ,, 11 ,6,,i,- ( ,it, i'l 5oli.ii, '-,iit ti- ;1- 1,-ll lim t i- - ; iiAlnt, I -ill
,,, I 11 2 ,,,3, I I I tlit:, it , I i I 1;' ,i P- ; t 1; I :: I I I , ,,, "il, 1, 1,1 I, ,11 'i 'L 'I ,,] 11'- ,Ili, l ITII" Itlil. h3"
III;, *I t. ,III -4 I., I i. t I 1". ,,, C", 1.1, jpo 't;n, or ,,,,,,, t ; I i 11 -1-1 11 I I 11 L 1: 't i! , I "I i ,I L ,, It l,- d1-gi-d,, n .
, i ,, I, 11 ril ,, 1, ", ": , 1. , I r I Ill 1'1' , I ,-, !1,g,,d
,,,,, 'I'l," f j.!- I: ... %:,,d,, 'I !!n__ ,ol,,, It I 11 _, 4 1; I I I I :: ", il, "i I "I" zllll 11 ', il'
1 I 1 ,- I ,- 1, I. , 11 I I,---- -_ -_ I ,, I 11 I
,,_,, ,, 'i it"', ", "it", "I"," ----------, _____ I i ', ,
I %t % ,, 11 1, I 1,; rl -Z, ,_-i -1 Ill L ';
INII-iA -1-01 "I i.11t d1e, 1-I ,, if ,1_11 7 1_ I -, r" , I "I 'i I i L 'I' l,' "l't"It'i "t- ,tri ,-i, i 11 "I I , , : d,: !, -titnll- .
P"I, "'e; fiill, ., iin, -1!1 --Iil 11, 1: i ; - i,- H .", Irt ---- 1, I rr I 11 Ill "': 'I", *
I,- ;,! '! n t, Ci i 11 d I I I n , 't , I 1- _k p i -,", i, 1; .i, ,
"' 1 11 11 111 "I"' I I I 10 , ; "', : I I I I I I r , I J -_ ""
t,, 11 I 11,11 1,_Il I it- 1. ,"', i , 'r I , ,- I i ii i U a] I I I t:-, ,'-,I : t- I 1' : """ C mipra E.U,.-_71M O--__ ,- ,_ 11 ,,, ,itil,: Lm ;nitd. 1, ,,,,,1nin,,, 1% ''. 2, i t, -- I IT .. ... r t,_,, I ", I I '151, t' -i, ",ri, :-, I :,- ,1, t,''i'm"", It ......... ,It
TI- _1o .1 ," 11 ".
----"-, I, -V,, --k-I- 1,
'-.'- l 1, 11" ,tJl .,,a cl,
'i- i"'Pt- a _,--- ,,-I, _-_----- ---- ___11_- i' I I I 1.1i i -I r::, ,, I i 1, --i "i"I ,I, -,
t1fi". 1;, ,1-1 ,,,- F r j, it I ''
er _irl,-- 11-P 1 a rs it I i, ,,i' -T ,'." ,"t '1" j--, ',I" il- f- -., ,
t 1111 ji"Adl Ili, n-,,!- o,, ,Irti, I El I-It, P- it:-!, t-- el conde de M : ,, i,, ', 'i ", 4 1011S. M ,i de am"m i ,,t) a r-t. jii"
., ?,I;,I-.-t, -- A, t I!- I- 'I, ,'Ili, ,,, ,vj-!, o"""', ",
b, -, i ,i I q ., ; I t ii, W,, it ,, : ", P- t", Ill
Cild, d, tv! ,, ,it, 1,, .- ,, I y g __ t.i .1 I i "i, __ 't, "' 1,,d- ,wh,
I.." I, ti"!", "t", ,,_ I z !, I't il. tl I 11, 1 L i- ', I', ,i ;- j, Et.N_ ,,, t, -1 ,i !,, u'd,, tl ,-, If VV I ,,I-n- -, -, d'I, t, Aw. 11 I , *," ,-' ; ,,,_,'-', 1, f 1 2, I I I I - TIT1a -I" qil ,"I'ti J $I I CI,,i) t I t 1- 1 iN I z t (I It' tii ,, -_ -li, t -,ii-, 'tir t", , I I i t, I"", 'i ,, 4 "i "', i" :I, 7 _, ,i ,, 7 t, oTiit1,,T,4 Ifsrk
1, to! ,,,:,, 'I'l rp, idi ,rttlir it, , 'iF; lit, ii I,- 'i ,,
...
't I It -!- r:11 i [-- -mt"
., I --I ti,-- lit -- t- I, ,,,
... ,,, ,I- -Ir-, cq- -In, ,, il Cle s2t , ei I I t, 11 ,- ,; ,", ; ,,,,,, ; _'_-- i t ---, It 1, I',, oi i 'i 11 I I i I Ill lill
..... ... J- "'f""i- itt," -t- 1 11 I i '! t" I I , "", 1 I 11 t ,,,;," Iti "; ""; z I , ,:; ( : I 11 ,
"rt tv,,I, J-Ir- if, II iblip, "., I : , "i !, "",, ,ti P 'I i ,", I' r i ,,, "i 17 1-f, ,11 I", --, ", ,i -11,11 tt" 111 1
11 , -, C_ 1 1, ,, 1,-.5--it -- 1111,1' j I 1,
,6 dl ,eeI- l,' ,,p,,rA,, '-11 -! ,,, .1 m Z, r 1,g I i -- , -i, ,_ 1. 'I': 'I ,, r 1, J,- ,, : v-, ', ''
"[3, I 11 ,4 n 11 -i-t-- I I I 't I 111il I 1, "' ,n,-'i'_j"it, ,,, I '11" 11 I- ili ." ,,i_ -I ,, ,,,, ,A,! _- :, t__ i-, tl,_ fi ""I", .... ,I, Ml - - ,,, , , it ', ,J, I i i r ,
___ I x ,,to Q., 4""i- 1 _,: N-1-11 I ._ I -, t n I I ,, 11, 1, il-- "I -- 1 't
!,, p''ci-0, ': I "it""' It 'i, 1 'i"'11fn lilt,"I ,I I i _', T , ',
ai jr., P!, it, r,111, _n ,.,I .11, _,.i, i", "I, , ; 411 d, i", ,,,,, i ,
If t-t-j-.. _- __ -, ,, t I ,4f' _; I t I-- I -1-1- I -- -1 "Il- 11 'i"', i 11 "I ,'I, "'i P't"I". d'i p-,
p -I ,ni, _ _,tirit, F --' ,, I l- F-,%, I It -- ) '. WtI P- III,,- "" I I," ,11 il", J, 1, ,J
_, d - ----,- __ __ I I f 1, ,, Itriq I-- 'InI Jga,, A
i"1I'%- t ,,;,r-i ,, ,,, III, i ii -_ it -- 1, 'Ir'l, I, I
il I i't d", t, 1 I Zll ..... i"t" t-, i - - 'i"', "I W t', I - ,113 l'!fi PlItIl" "'I-e
"' ti,, 7 p i, i_ , ',', 1 F: (" I ,ti, C, ?;Y P-l 11 I 11 t il lt!, ;1 r"., f I t I i I 1 I I lii, 11, 11,
11-11 I ,,,n-, Fr-- ,", p- tit, I Adquipreii amimlaswin- ", i .I,, t : 'r : r I I,"")"
,_ 11 I -, ,i -,, iii%," i ,jt k., F- I ,, j ,--- 6, ; "14tj-t ,it "i ,.d -1., n "I 11 ", :,i, 11, 1 zi It: -, ii, t i, I .M"I
britt' 11_1 1_1 il '""""; P"I !P 1 5 ', 7t :7, ,,,
i-l' '. .- ,, ic, ,,, .11, I ti 1:0 J,, Cizi,
I. ..---., !" ,,! i!"_"',_ m-r- zi n- ; i! ,-, iii r ' :' !',"4,,,,,,P, ;,,,,,;, ,11 It "",
d 11 ,i'd t "', i C I:1 JJ 1 -- L'. ,r, i 1; ,-it I tid 1, -!- ;- I I i' L I ,
I i!,I ""I 'I, t yjir6rgii)-dvntaJv, para ,,, ,!,- !, :,_ it,
i. Ufi 1-1 -_1 , _I- ,-,- il- 41 ,,, , I- ,,,, : i t'i r -' 11 I -1- litil I,
r7,, ittrt yn:ad ptitf-,", ", __4_ n.1-1 I __:- to, I -i r-5, v, t I it, 11-i"
Mensajes de gratilud al P, F: p-, -_ _, ,i, i, -.! -- _- -_I- 11_11111 : n", ,t i, '] ,,, 1 I ill, ,, '-- -- '3 r I 1 I
ii'iI, I, I I It aipmfer ,i tmla Ja Naciim - - I 1-1 ,ILI I -- I'll I i'llZ" 1,
I-, r 'Pi'lit Iti I _- t, 11- I I ,
*0 I ,, ," t,,,; In_-rj',!"':, 6, !, -, ; i I ,, r -, 1 I, 1, ': I ll, -1 t, ,,- I i ,, ,111,1,1
DU RIO por su la Istir lit ', ifj-t r ti-- _lnil 'j,_ I I oi, i. d , ,
l", ;-,- "! .r!, ... il ,,,l ''I I -1- t. -fiV -.-- ,2, t ,,,,, :;- t--, N, 1,,
t"j- iI l f"d, tIq P -,i ,,,, 1, I I I It, t'r,," ,
Uttiversidad de Orientr 11 "'t,' ""' _, ,"- L ':'%';" i, In, u%,,,;- _ta t Jl,, 711 Rli I I I it ,,"'F1,11" ,, ,-, .!,'% I -, It VIIR K I - I 11 i", I, i , 'i I , I "i ,,,,,I,, ,,,, qol
1,11 In", ") 11 , ,. I, , _i,_'.__,_ "", F D i ,,,ni, ,, ); ,, ,t :, 2 11 I t" I 11 ,-, _, ,, 1,
It i" ':_ "t i" ri -'l-1, It- ,i, p""", 1 il. li, i, , i,,;Ili le, ,I ii, It
1 7 1 r " I ,t ,, "'ttl, ", --;l'i ,- i 1 r- Ct" ,,, 'i 'i "" ': il I I : ,,, %
__ I f 4111- I C.i 1z I i 1,,lt til , "'
i, ,, --b f- Z-n 1, i,.d,, p-, ,,,, I :!",- ,>, ,it-,: 4 P",, i ", , , ii __*ii ;,: il. I -j I- 11 I 11, I (' i ,,,,,, : 1: i 1 .1;1t-,-i Moto, d,
j ...... ilir, t"' 1-1 I I -I'tis, ,!I 1 ", d,- 'i 'J" I lif 11 1' it, l.-t C"t"'i ,, ,;. ,, ., I
,I I -, t i ".,
d, ,tild 1, 7tf,,,,, L ,,-, -1 I ,',-I t ":" I, ,,, ---, , 1. I
, ,, ,-:, I ", 'r '. I 7 l ,;-,, i, ,,,, ,t,:,,; ;
Iiilillll it" fIl-i" jl r"- -11 1;1 L-1 il, ii!, I I "I I I I : t ;, I
dIt'j, I Iii I I ;t ,.,--,i I I I I 1 ;., I I I '', 1. it ,,,, ,!,! 1- 11: in) III,
,
lil. 1, T' ,,n tii-itil t, , ". '- 11 21, I ", , t ": l"It
:l n."n y d,! : ti';t, t", i Ev"'I", I i i t ii i. I" it 1,1; ,; r ,-,! 'r, ,,"'n-ili, if : i, I 1,
I, ,, 1, t, -, I in, 1 , , ii -,, itti F I ,,, ,-,i:', I I I I -i I~ 1"Pi".- GIIIII, '- 'I ', L" l I "I IVI "' ,i j i"Ill
IIIZI 1- Pncl 1r,,di "111 el ,,, !.d'lt%;;"_",, ,:, ,',,,!-;,,,, -, I ,, z ,_ 11 I I", I , li'.111, It, "t li),111,1r ,;" (IIi
"" t1: -1 i '; i"o, I 1 ,, ,,,, I 11l P',,, I't t to, I- I'o, , I ," "I j r, 1,", i "i I 1,i: 11, ,
"I I I 'A'"'Lion, ,, .,,
_- q "I i I I 11 It, 1 .Aii. I 11 I-L", ,; it, "r j i", i ,, ,w,, "'tri
12. ,P Ildlllt -, ) li '!- rt""j,_,; I ____ __, ,
,, ,, ,On !, ,Z,, ,, '1'1_r 1tT,41R C ii-I -t-,-'- I I P, T-, i- I 'J'I ,-j- ', It, i- :"! f'-- pt, I I I ,,, i; i, ",, I i'I I I
Vrlvr dtil ifir., toli , _, __ Arrilytit va x A I I it'i", t-!- .", ,,, I ,, 1 1 ", ,"', :, I, 1:111, 11 1, 111 -1 I in il-i" "
s 1_ ii-It, li"iiI i, I tz -,
I' PLAYA-,"i) I,,- 2,i -FIi1'l'1"_11 I 11, .,,,,I ,1- i-I t C"In'l-Z :,,',, ;, Madrid elt 1 ,i I li-- "I 11 I 1' 1 L -111, I ( Ili "i j., 111,-', 1. i I i 1 i1,1-1- 11 i" "'; 2,1flil", ', I ,:'',, I ,
111"T'I'l ,1110--, jf, 1. "i", 'kil)"', ,l l t I I ,ig, ,,, I ,, T ,,,, t I i., 1, , 1, i I- ,It, .1 it m I I'll
l-,,r, :, ,,, ', i"I't- 1 ,,, "I" ; I ; : I ": I '! ii,
t, Etivargado de Negtwit)A li r'-, 1,1i 11 id. i 1,11 "I' ,, "I
r- i-Pin, ,, I-0, d" 11 I ,, ---, :"" _,1,i_, ,;,,,,i:, rii i, i 'k i : ;:,, I It I
I~ ,.d t T d -0- 11- f-, _ i; ii,,:i!',' _, ,, I ", I "" , 't, ,--, "I'T"." -liiiit. d"'!r'. It I 'i " , i "" 'I, 11 'it" i 1; i\ , ,,i;.,, 'l, G","I', M_:
1, U 1,1 ,;P;tn ,i 1--ri, I _,,,, 1 "', p!,1 ,,T ,,;, It, Itt ', , , i. ,
f, T" laj d, C-d-, ji ,-' e, IW -i:! fijd, p,,r It I "It"-, ,,, 11 ;t ,,, "! : -1 ri, I '! t, ,, ""',,11i, I ... i IN-11i it 11 , , , I -- I, i, ,11 It I,, 'III 'i ,I,,,
n, VAVO It, 1 _J,, fp r, I I , -1 ,, i, 11 I , L I "i, .,
.11 ,d I I Li", 1 d, I,,,,,I- Int, --r -i- __ ,I""' :_ I "! ', it "oI, A-' ,,, ,I . ii,, I r;-, Ii I .1t.. ,L ""',-, 1-Ib,- ,,, pici 61 ; U", _r" ilI MADFjf) ,,rl,.. I I 11 p ", 71,11,11, t,' ,,h,,,,, ii, ", 1 ". , , ii I ,, ; 1, I., d"i", ,-g l
"'d I D'I"'ito 'ir :- ,-,' z I'll lhillg-11 ", i, !-_ I, ., r -', ,- ; i -Ii, 1 i:!"', 1 I .1 ", ,i , ,i ,
, I t ,,,,,,, ,1 13 p- i. jqti) -t,,n r 1 1 ,, ,,, ,, ,:, M", 'it-, d, Fil"l-i'll,
_1 f ," n .9 I L11111 I 'Tiv P'i at ,, J ,,, ;i :lril, 1, "t ....... ti, 't ": , ,_", : ; ; "t, ,
; ': "'' it ,;n,-tL 11 "-t, ,
,"!. d _,., i"Iti "ibik", "'. 1, , l-que, i jil- d, R- ,_ .1 "i".1, rIPrlll, i J, llt f Ir ,, ,, I I'll ,,, I i I,;, ,I, i"," t ;. "'t ,,,,,,,, i ,. i ... I ,, I I i, "'), I ', ,; :r : ,, , _! r, !, I 1, I I 11 i. "I
,
I f" i", F I- t ", l, I I I I le, I I il I 11 :: ""', .: ,, jill., li ,
I- d, t If, i G1=1in, -,-, ,,, )i.* G-, '. ,i: 1, -1111", 1 it 1 0 i1ii i t 1: 1 -.,t, ,. r"'I 'C"'... i- i, I'll t 'I ", ,!:',' ',',-,,- ,,i,,,,YJA
pr.-IUr, ,,,, o',:; I i 1,1 -, ,,, ,, ," i 11 ,0
fk 1'.1,, ... Id.d d Orl-t, --- -"'-' -1 ;i.'.,t- I I 1 I I
"D, "',,l"_ ,,",_ ,i,,i l", Ig-l.,dt- I'll", 11 ,.-,, t ,I --i, it" ", 11 "I ,
--F11 if Ii "It"ib"- It,'t., di, --il, I n,:, .l7,zp',' 'Ir-71 -ipt It- t I "ti ... I ,i I
ll,, tjt i H,, ,I, -i, t, , , i l -, 1 'I ..... 11, "Ll 1- "I Iti It 1i 11 "" " ; rt,, ad;, tot'l,,'! io, 11, 11"Ll ; I I Ilnj'- ,, ,I J, "."nid ,.Ul
,ANTIAG(-) DF CUBA. I,,,t, 2 I -,3 y 'i't I -, "li"i, I ....... I (
T- b,, 61 1. itn ,Illid.d 61 Cl-, A I ,t it - I d --dn ,,,,, 1. i A-di"In ,, r-b,1,t .1 _' "' I " ". 1 i: i -, ; i I I, i , , I I "f- d.d ; , I 11 d, I , d ,,, ,,, ,,, ,1, ,,, I l ,, , ,,, h,111nd,, I.
"I "' i ""-"" "'!' i "" ',, "'i in ,;, it ; I 1111 k 1, ,-, I I ", ",
P',,,, -tItli, lil;t- fi LIUJIL __ _' I t"' Id 1'1 11111 1111i Iiil ", I ., I' r GII Ci,.,V ,, I ,,, ,,, 1'.- 1 ""' I I- I ': r,,,',, Ilil:, ", i it, ...... :.", P- mi a. 'I 4
l ,t, I _,,t .", I ,:i 7 ', _,_ , I ,,,, ,,, ,,,,, ,, ."Ii', -. l'--- TO 'I In I ;,
g, 1, -191ii I'. 1, p 'w '",- -, d,, R,1-,,,- F, t -1,g,-I1- 'I'll, F _j". jr.,j, 1, J.""', 5, -Ti., III, It
do Z "!I I 'n"e1d;"j",iiI,- "I -t 1,11" 'It" ti, I ,,- FlItt"'J" "', "I "', ,,, k -gi, ,- fit v , li, , i"'J"t,-ir. 11 V- tia- ,l I -l : 'Iti, d, Ri'lp, I I I 1 ", I ,--1-- ", ti""'I 'I, ,,I,
-, ,it, I'll I I -, -,"at, 'a ", .11 Ci A, ,O) t I ,, ttlitil-1. 111,11,11- i , ,,, ___,i-, ;_ I,,, ,,,I. it'j,'it, ("I ,
a "!-"I -- "" I, , ;, -- II, ,J ,I It C' h' I _I- -" _" f--" -- 1 1
,, - L--if I Dit nilot. It- g-, .O."At-"'It d- l'.)a 6 11 I rI11%,"I'll; IrI Tl, _Ilz; ... - _NTWNO)
W Jl_ d, Mly, -11 p $1 .f-I'dittiti, ,I I-t- Y-1, 6W il-,-1 1,, i it, ,,ij l, 't-1. P-ti- ,i rfrl, ,111 -1.71-1- Itr 11 I -, 1 -, it, '"'ll I ;- tr 11 'In.. I 1. Pigt VEL
_
I I __
.
I
IPACING DOS DIARIO M LA MARINA. 26 DE N-T. DF 1(449 ANOM IT


Resolver6n, las Junias errors Comili E ecutivil, Demiii(

PO 1, 1 T ItCA
cipillefid(ps ell Itfs fifili(IC111plit's. reitem mu. oilpfryo fol, empriw ito


Vid(i v fittlerle de /it lmlifwt I(efit4poe lit foorvoriff th, Pilot, it 141 folito fir lit Axi Ill explim, ell epilrevisto tiomfeniWo ayer con el
firom ell rI friloliowdoi-l Ifirnox ... to-dost 1101 Tsv. 1'rexilettle I'll del mittistro Andreu


M rt, d,,1 Pd, -r-',
r
d,
t" I 40fug Y iti"I" t d 1- A-6-, A--1-6. d, i. J-.,i
BAN ATS

194s, I"

tl i--i ii d.i C-'0' P- q- --d, ..... dj I't, lid. I OPMACIOMMMI MA VAROAX
tttti d, II -t qz., ,
ti, i- d- F,- q- -1-, MIN

Ull dill, titro" -I I- ,t ...... 6.d
AGUIAR 456, HABANA,
...... ....... ... .. .


!PretNaleverirlI Its de 194' en M


till plici4b d fie Iffilincim le,3."


"le w,, ill rtf, dtrv- fli- timift el elector en

it I,, N, hoform,
dt t

'14' 10
P-q


I-- d, En t,
M IoIl ylt
C-I
d,
dit li ie
M
11 a U por I a z., ran al rodaman a A.
I",h. q I dlb...

aupficidad dr, Adente de
io candidate
-d-dii 1, -wi tiJ,
a f i I i a cion 13 CAmara Baja, a la Alcaldia
-mt I., d, III i-r- Wt. TKII f'r. -( 1", 1 1:7 F J.-t d A.to.W. M
ii RARRv iii rF0 I ;,,W I, Jv1tIJ Altel,,
,W -,, d,, k RP661,- ltt -.1- --- qu j'I I ,
IIP-tls lt quedAdI -Mpild" 1 Fsp t'. p-d. jfjnfail fiellell title vt% Cabana fie ttliltl-i. I, La sel-6im blvenil del
'llienle PR C lo eree el mejor
I pr?- I, ho mel-na 1 "64., 11-ft
P-r,
P, F'
j-nil dA
FINAL DEL PROC"O AFILIAT0.5 PROXI-MO HOMENA3F A LA
R111 sAX J01K FIE LAS LAJAS Gollay
I poll11?Sv D AS !.A,

A d,


A,, Ili IF,' F11
Am
A .4 d., r1l,
pi-ft P.. .. ..... .. (IN f A 1-1 i, P 2 let., 11- h quilrett
tttlditt- I
I A
d,,t

4j,, P., m Md-41. 0b

_X
P"
It.

doif PR(: --dil.
"It


t
de


Ap artados 4e
1l1,1lIlt11i1.AIl1 LA 1 111- It' it 1Xxt-i DFIT11c):1" 11

Cutrreos-orfte Al'p-pl. li-p"
r I
--- --- ----en M a r I a n a I,

IA Ul
-tt dcha prdPr.d.r '53'


0- V-1
R.Ig, F-ill.
Awrn, Mviri,
d. A M.
'1' L. R-iPRO It .Irtwtilli P
III It II 1,P

............. .

AS D;DIRECTORES DE LA INTERNATIONAL BUSINESS MACHTNTS
CORPORATION, HABLO AYER, DIA DE LAS NACILN'
um LEADS POR 'MEDIO DE IJ
DAS, A TODOS SUS EMP
CADENZA TELEFONICA MUNDIAL V, ir
im, Th.- J_ 4
V i JI I~
.,It, drjl t-d, IIIINI W-ld Tad, V.,p,-ti- hlhil I -d
d.dt, N T.,k P., ."I'. d, 1. .d,..


all It I If" A, I'll DI I'll 11 I tj
M. d, TXF ... TV I FU 11 H" It I I t I 111 1-1 r' I"T k ,j
11 .1-1- till d-r-11. d f a, it, igi f
W,
pillit. -q- p1r.d.
d, 1, IRNI I i I Ip, t,
41 qn-- 1.4-i4 p"-f limw dtt f I I F
.4 21. 1 1 1 Mundialmente fc ardki
6, : 44 -, I 'iIV Frtc.llt. Lartii Selle.a
Tipica-ents A
-pl-d- d,

1, d, 1, R
l. '- 4 l,
pt M.n lift M
jak llti, 'I, 1,I jg j -td I
kl, IN 0 It
Gl l7. Y AVELINO lkZl RX ARROI'Q NARANJO 'm ... W l-, 1'_t ...... tBIL 0dv-- d, M, ".d.,id. NUEVA ORb-fjII d, 1. iLlIll M-d-- ih. Idin", 1, -,Wi ... 1 1. 1 NJ I AL CWMERCIO ;MPOVADOP, It ... ..
r.r. W-M, 1. t-1-1; l., B d T"'FlIONO '41 TA
di-r-, 0 S1, M15, R6-, T-i- t.. d
4 17
f.b. v
di. d1l S-it -h-i-,
J 'efitol Illnl. y '),- d"d, 1-k
_T"d. h, t "Y-J, 'I
_04,t S,- 14-1,14 0, 'j,
'A(;oJOFALACT' 91 _111MA

. ...........

APO CXV11 DIARIO PF 1,A MARINA. M1EPrP 7- -6 DF IX7 -rw 041) P,',(,1NA TPF.
. .........


Pia mesoitirvelondot jwra discmir "LIANO 558,
[ :a a "'"Ointona
'11 a la -4,V
m 0

Ud.
biA Perdido Q. ------landel, d. 1, do Propiwon por ofirermi if Carl Aebtrariii
o ente'. a 1. crIi-0,
derro-to V20.-) eton (let ill in istradorr.q v -t,1tjnV!i
t- fri, -iit. d, tos"l, jas
giiiiien, i :", '__, I -1- 1 I I I I
giair e.p-trn, dol
cg'o
capfritu, grn.
jil.q.ln Ni. cliiitoll.n." do la
liY916n do We. or. no d ;x

Gr..do c,-Iri Par 1. calid.d di. d'! t
M-litift- telionera de sit obra, a,.
no grand tambAll por et ea I d ct"In, _fj hff,' OF I 1 0 RJ OjfS W 1A C,4SA OUJ#TANA,
period d exisinincia y do 1, T
1 'j 'r 1"",
1' 0 111 , REBA"$ EXTRAORDINARIAS
to, Lcj.e do l.s bj- f..d.- 1, T'
I a -,'
Illitai;iia"; apaVado de a.cor v

c r: REW Ill ORO, PIA71NO Y NkfiJAMUM
guerm wit en que viven tantas Protons al-tiSUK-Nin Caiifcllano ,
d t-, ;RAN ORO IS CUT*t'al"er. do los grades de ves Ln 11 % aa t
abaJAb., PmduCia, ul x
on itsti,
ba t, eri M C4
tud que Conlitituyen la aristool;;
c. do -lorni.MlIrgell la ularidad f At at Ilecnpr e p In I"
"litila p 1r, 11, 28 11111-tri,
e.t aft., A a libra '-didi eint 1, 1, 1",
ca IT I'm jlil6vro Vilill'.1 Pill""
crintarle qur sr divorcia adred, ali r I ......
.ct.r q- --ara ci," SIT;c ;,i; r;,, LLA

5 Ze

I I j 1, 0 _Ka -1 e e e -----d, C
s, SHEAFFE


I s s a'
i's Z MARBAN
de GUTIERREZ Y ( :IA
GALIANO 706 TELF. A-3704 H.h-i, mui., ip, ri,
------ -- ... ...
it,allriguida. figurtI air rr
I.. cit ma pinic" -P
..baniii g ... In., do 111a credo el M de -4 ,ritiuitura liri
L lis La Habina inter'Orr M.
llnlilila de ho
d c d re bl O firfiu; de Casims de Pr Pejjj(.( t
lura, tall, I=
,ad. P., 11-1 .11
rIl in Ca tel noi, f ...... iadilia co levc it) neg.
',a Iii l..1a 1 ,n1 d bai olt11 d- Prt,,rii fiatzo Ott &11 (iflortullidild ;, TrIz d"If'rmirlar I If, Art
porter, do ilis, mia pyiCticap y atrartival Com.enel. do 1. r.lwr. 16i jq-pri Iii. (ji, Ij! jr(j(jtlt,,.j, n gri-il(i I J, puedir
europea, Ayar delini 11 ... r ist itsit ,,. p
,lIT I in ,d i T
d
r-,11idjoNl e. T,
Jc4i6n rr
lU Raba- p... Mcnip- dTcji T,tl- j it.
ris.rl- d, T
rr--, Y
dr&uta del T *a.
ril. cargo loi I- ,
ROQUE LBERTINI r I w-, il da pur LI FF! -140,
_k ... iin st foct.
rs
BI U ICK 3.25.
Ilk vr-idad de Orient,
CHEVROLET
qvl i- s T a
6
ROM-ALBERTINI
i-t A
PC- U 's
B U I C K J

CUE VROUT
aT

_'_ "Uk-ALBEATIM.1

B U I C K

CHEV as, Y 16"'
7 I t
T


B U I C K 4c 1::, el Q ,,
C,
CHEVROLETi

Su hmoR NEGOM0

ROQUE-ALREBTIM M J,
W)M OLDT, de lnf=ta a P T To,
Al

B U I C K 6 V

CHLJ"ROLA7 %
j- I'd -J_d
- - ---------

A Aw .7
f A r an
s
po o
F

M Fly curl I'll irrith, el eirto relebrudo wirr -m obel
Tit,
en la Chorreru dol It aluvriv.-flabli; 6urcia Rfr Nllf-rvg

-Arful no, "T
Oj.a r
dia do bl-a Y s,
_t1ti
A
do '.1 cl 1 ve Ii Ii fs T Ti -s s,
1 p

n a
todiia'?'
, cc, .- eal- A ec
go I pa'a S""',
,.a, n diji, 1- li. I" P13bln __'
11 It le do I r _l I ba' nder. le z'-, T- Tacto Wil"r.d. I a
; 1:1,I'l
',nbi-,s P-i d, it
rrnns ni-r 1i "j,


IrT 6
-1 In
s nic
dext-aban 6
1,a Hiih-, P-MI, )I tlltl cntv,
& navio R.f.el S. Q, 1', I .. ..... .... ...
z e --- _. 11 : I )i Dr. F
p- c c-la G-... I A erta hoy et
publi- dow Al.w, WT c d, ivl-ligini
net Manuel Loi,n Cal_, de M.11, N illende. sobre Dererho v
let Il nit 33, do FI-T e.3
it l FolIninder Becrilf,
Jegj4jHCj6n Comparaaa 34 .1
trend .c Ps 7; 11 sh r.... hlm
doz. por I ,leP arrnt Marina do N Z,78. 40 2.95
,., rilmlid.r. at Bo ron depolittadas j. J.
Gilor '9r: to jnlif. Cqu* 7
Rain 7, : a AV! 7 r;e Per"t, aetTtla,
nic 6. Vi,-. pr el I o a t.clind- 3- S.Y. J,, 1- -16, L idr- C.biiiia .1
lcr.,P licja, ""N.= 1 NI-i
or, 1 11?1;ogr- de L Wi, Uri,
ii, I do LA Hatiam 4 fIcni- 4.95
- Wrion-riclo: Marian. Sadohm plir l s do 1. rd, -,I la
A
flogar del Veterano Comandante 1 17,1 do 1. Mar"~ d'; 111 .1
. A Z, "Pinin Garcia Tuhiin Y to- Si el m a l es del loo 1--t, lei
0-1tim'.1. m I __ F,
lit d del
a, Y Fcuadone It. B-, A ...... :14, il 30
teniento Fabian H11-ndelft Santa J. 1 1
raid. del Rog. 5: D, Izaci. eaillc.
do Cacao ow.
a .rej, Vd. do 'W C',
tillIi, r.iiada &j zoner l AdiilflI
Caslillo: Angelic- Plate' Vita de I"
,,Inlido E-.atit Plil e,, Rota D-1-al- pr w-o v,
I" ado 111' 17 "Ion" St' HARIMACION DE INVIERNO FN LA Wf-." L"lUTA
Tilsmbi6ii .511ner-o liti-111
It, de-,g,4z2 la CnoW-1. d, p"a
loa pro mre Y alumnos iiiit3m
do I'a
eacrel., ptiblir.-, Iii. Qa
madoc Pitrichin Illa- )& C 7 C ON 10 sa ylu rciT 1.da 1M.Marlorailin". 1
ruftles I Gob. peril la AmIrie. Wina ICEPAL,
'bini farilinI I
2NS- .1 doctor BA- diaerP; ol Ic-Xtol" d I P
ATIT, 'del Dolor a, Fat6wilt", U90,4oIsieo 1"W WA ,or. "El derech. diolmilitloti"
'ji tion, Wmaw do lkmidoo de 9.49; Acid... E, y -bDilaita Mala lft Wal 440.to. K"Sm c6hco yor ftfai eritII66. do) di"Itant,
National, iniMild'is. .%i el .0. I.- de lontTo Y O Pawa, 1-t- An. A
:_f _-Ledo- Radrigun ...... ciclue =1= 4m B,
b t,
orho,,p-... mo b,-ve- on Inapoiten-6la-Dom0nci4ft, ZPr" ar1t4 vu OrIfOm"A"d AlVan" do "to"
nombre del o errador Sat
declendo a tcid lu riiri 4=aclF&l nintomari?. jagaye Con un fr2wO dtl m0rzvittO PstantQ 8iim J.litifito ..banit,
Vat
a-, "Him".
ereano hnbll el ea
Modo de ovitar las rilreracm- tENL _' liirla SURM A V QUE IMAN
to,
4,1 .",at. digeab-Garcia Bal Atll

.. ....... .. .... ... ...PAGINA CUATRn DIARIO DE LA MARINA. MIFRCOLB. 26 DE OCT. DE 1949


1) 1 A H 10 D E EA :Q: tlf A L OS Pre, V-r iada
jptiI -j A t, r A 1 2
A,, I""' DESDE PORTUGAL GLOSS


V1 jurdi-e del soldfido desciptiocidsp. y k) ferrienin"

d 1, h(i nitterto Por jwgI, W,,Aw 6

AONTINisrit A D C..: Por Eduardo Aviles Rnmir g I, .-enn, Its
,r. :-1- 0-n. -,t,,
ja4# Ignatio Were. 5

P R E C 1 0 S D E S' U S C R I I.e.- -nid., !-, 1,1, ,,, 71 li I
p C 1 0 N bar.
de C.fi, de I-A ki". an
C-P. d, -g-, F a Io muernor;
rntef-I
r'; har- d
Me, ...... pa I p ull "I I
T 1-tre. 4 3- S I. t
rr 40 6,
eenestr ........ 60 itmera
Ain, .. I5M It 1" vac.
Aft dorn nical 80 8,10 AtT L E F 0 N O S :an
Duccel n. Redaccm Adminw-nioA. 1 Ce.wro FI-d. .1- A Ntu-Ins, T 11trer, Snrcrlpctonr 7 Qural i M-5601 .- .,,n, i - I , , I A-,
Ao' TIE L E F 0 N 0 S D I R E C T CIS plotter A Brr. M i A
rK fet I A- 11 Adroi-1,.do,
Jefe d. trrf-.66o A An-c- M-W A -C V4
Halpiori, A,,57
d.

E D I T 0 R I A L'


El Ernprklifo tit) es f-upstifin political
j Slml-1 11'1 tIl to 1.

Ace d, 1
J- 'W" 6,
-flombre. Pero nn lw qw d

d.n p-1, "Won,
--- ---- --------

ct" At l 7 t'
de I A man., ntr no 1,
janni., q.". tf- Aptte'I!'le wall trn gal. de A b-rd-. q- [.I,
$in 'ef Vi'lo A Im o-e. i- I d,
:ueiadorcs; per.
Y rtape 16. i.d- !"i, p-jeentoncta con aromtro c6mo ejgato I,_ al
l-a cle I boun, par. Q., 'l -11.r, rti '! Win. deo-ba, ap"-, i I I F
Ei Cen tentirio tie j
r"Clam"t', roi$ Y Ili,,, 11 -t,, del b.pq-,t,, Foe
a$i C(Am raulh- raentt dtjo,,r-._ P-r llolloo .01.1
proc intilet., politiol ..........
'd 'en ei ropetwo P... 1. rtme6, 1. P d, k l-ht*lnI 10- P,,,YW.dA optr.cIrin PAr Albert B gviia 'P- -tio Vitier
Cl-Inent-1 millo-I de pe-, na banquet, lo I q., FAP"C: P- TARIO TAY LA MARINA eI 'jto
F.- A E 01-- Aor ""a ....... It""
-1 ariig-do r, i a orna nadi, Law 6 d",
-'P It- p-t. PrinCIP
,no mr- I.J- de'de baj., I, pwnr. Cie paoirws'oo I lo d" It, lee W-1111 1. hat-,
-on, n el IWI, tmqut tan rarv.j., N, 1-po-abilfg.d dl .11a:
)a
los iciomvii fa agria(itn 1-It 6.
predws opoi Urnf-. -V
A I,- to n, -r4aoo politicos aip1jaIn a I-a- ron at,.., y 6.g.j- .1 -mp ill ,,, .- I t.d
ti;mo, pAra medrar reline; otenA ven to -Ino
1A -Ii-66o --trut: dt
!A, Ib- pnylct.dA, .. mma -d.l y I& 'r de" In- eItpiro, t pr ,
n"Ilts fuent" & trabaio y dt rq.e,. Cut ire reflej.d- dts,,n' 1 C'- e I l o el -Cio got, dotter Mahach cuaed,,
Q.e A I, h. do Ca". de Qi1r, ito rto
-wl par. 1. opo'ni6et to 1- .... A lleo-i- Corr ig..l -fid. I,~ -pro de '10 fernloi.o ha
orod., ta de ttIltrtt. dale ... M!
WIn, -qu, per m6WIti d, politic. -tarm" 1- -Urtw- tam"'i- Iensrl- -eiie muy accidentada
d- d. hCA to It, h. d C1.rIi,.1S P-er; It, H H. arIt.do entty a
ran fila, p4ta opener" At rmpri,,tito fillet A la consigria de Mor, 'Coreo 's 1. ."a Igo Wle III -I
d, plo.,6- l iropedr d bi-star de las regimen,,
.6 P" 0 P-1- eA j-t-tntl par. nnno tioewyl.d.
go h il- y P-P- P-i I" Pojjj-1 w,- D.,,ot,, -Ithas
y P

Ai, pl, litto, ro-ido, on I.j,- !Id,,&, 6, crIbilirAWn t'n Poe- ... iin, ptrnilon 'g, .1- one In quI,6r. ch, Ato, pl ;vi, I, i P-d, 1 7,1,1t, -, P, fall. 11 dC boib ..A) q- in, h.mbrx,
U nolmA perturbadora rm6n contemplando el pira dLin It JIe.
Cie true'l- pclitiquero -na ... ... go., A,, 1, -preiion d, lo qu, lie no dt Ac_,e r-ldom-tei )a I.d-r; pl- w ulti- -cle -niple- tai.
_oe'r "o, drIc'e ribrl, r- I ho,,
y lol.boad.r de 11,

LA -ofuAi6n q., "t. p.g.. a, pr! A"- III re r 1, F- A
toovint.n.$ y e -j",- SA po- b-ri. dl- d, n. -PeCte or In, To.
u 6 h. Wtntc, y ee- i d.,
TV hf(h6 ewn6mit. prini6palm-e I, Y QxIS-11 -I to P-1a d,, "I'l i. Don ProA 1. 11-.b. 'Un."
dr, j,,, I- dc! Irinod, o .1 -A VA,
't, Cho, go on ... id.
'L. tal-1,1c -1, d pt;wroa h. & rill il Vero a, It, 1,C oun- III, ..Ont Li,
p'i.cipoi, rtonormin poinkA y teniend m.at, 34Ie 'n', i-- d-otr 1'... 11,
Ing Ittresr, D.Cionales y la necesidades ttow 6 i id r, nor i. fernlo'n. 1,'. 1.
c... p-ide see me&doA nivel CIC contraccial --d. -- o A;-,, 1,, bl.odr,, 1. Indel-pais to la e.Va per, n 71 "Ir, 'o, I. to Coo.
Como pue& set valorada 6 moctsidad de qut Cuba optre Iot qf lal rnl,
maci6n y adaptacib- to 6 nutya m de cocrplt- dt 4 Cloade- it, -bra-, -tf. ere. l Id.
lituarin mejor Ins mis aptos y Ina de rnayo, cletarrollo y "plot., i6, cil-ri In- III ... r- Mto or,
u., 'ecur-S nat.rall, y & 5- md-ftta, t'..Af.rcn., Tall, t lam-t# p- ; ,oo dr, dign'did"
lcon6nuC04 son I*$ Clue habrin poderr- Ill.- dwidt,-. irie mrob in de llnd
I,. 6.IAaz4 & Pago, con f.t" hure-, F.1 Moda, 1. hurio, htm*s de &eguif C nsum -A, 111-111 & o o"A e-Cr.,
t.,!mao'4l-rr4.,, g4mpiit,, It, -11 q., .1go
.6. to Misrai E, el clvaap-oe, -1 oe, -- .-A Tldeu, ftc!Ad ;,"I, J lA
retinae si en
d. f.en-to y expan.i6n G-gr, V,:, r, d,
alidr, Y, q.,
A.Plin red de aminos ecinale*. ti, d"'U te -t'
miento uutnuivockaus riqut a 6z ,i- --1 M,
Per,, y
,a, riti.ez- del _vo _mar.. de dTagAdO il Pol 1.1 e.curd. A ln; femrrl
rn,,attide nuestro pueblo.
pn6ri',,orrrl... ant, e! nyw,Jo P lo d, -dj',
om- ) pl-,I -W-6- d, pi, tehe,
e.n I.. -tuall" 'ni ek
lt,-It6 q,,C dCd, CnIon". 1.t

C-66R peIncun.1 "l d, ,It
titosplicadaa Aquell- 4i I pa'a IDE I-A MARINA. mant-doi -,w, x-,
'most y lag fufw, al tne- drd,.111 1, pel empristit. Qmo Una nek""', ,at to !A, p-, 'C, os 0"i d,
ci- C A mimr, inimr, ... 4; -i,- ad, que 1- r, I' n,,
cont a deb- &6atidm en t wieno -.6=rh nacio al. IjeVar el dlbm, d'I empI wc, al terror, b.w- d, 1
bastarclos politiqulw desin- 1. fu-i6II r Pr d,A irr 6, tntio-, conle no podri
clonar Una vez mis a 1. patp Y 0 mukho roi F-C r, de -rnpli, io bt '6riel, Com-i't. se -Cuertte "itand. I-- en .1 1,, pl, A, 6,
1166 politic., C.e.t. Jet coen ,!, It -W- EI
B.tita."'Ecluard. i ot,- 11& one i, 11, l
r del !ad"
lia t I
dt t nd iI M,, iol nor
Tie dC -I. n'1br!zjiId
n- n, t-, p,,r qe e-. zent-1t---, at d,,I,,ur. o- n.
Temn e 110Y 1. leld d r: q
';-i-bll, p,- PrIo q- -.ad';'Cedum 11
fonlrri j -0Xtr(j( iIIMV 'Ient, dl. P, -,--,4 Kn-f- -rin Calidade, nle, el d
rl e .1plCtIt oil
Trzinuin s6lo trabain 1 En el Utileetin 1wq ilegar" fj LI/xIii", 'p"o P,
d,1
por In lmz r1t)rte.; se retr(i D': Y d- de Prile. q- t, i i de 1.
)t,olp r to q e ad-, dA I
danoe 4, ...... -1, h" A ,OM, H.- I A n. -W-,- q.iC In
oI kl- b a q- i Il -"urod,
Col. 4'd. A"_ or za
3 do id,
-rod-- or, Poe larnbilo Cd!i "Iho d q- un. dt: 1
4 A.
,A: d tcd.
d, 'd. pol
f rt-l d'I f
"I L r ,d,, It, to b -rio. to poj Intm,- d' Ad- urt g,,iw, I o'-4C, o dt IIll-- do- iii ,'ere, -1, !a -p1 1 igno
luth,, d, A
"to ed.d p-a I. .or. xnit-li- d'
P11. pro Diga r
d.d., prr-necc, 0 5 1 1 c r, let .1 c Iid.d le dAr I,,. Co. -1ho

be' sziri on-n fene.nino de rieninbOAAd
lo iolclml.. td.d Ill 6, 'rn;C.
1 plot, E, et-o I, ci -.
parro_ h. si ae ; orrItI, 6, 0,itln- i, 7 ,, lh;- "mr,"noo CA, 0- e W
o- t
X- h1l d"ol, lii-d.w 11,& In art
a _e_ d i
In ""i I d lell'l- p-- 1 or,
Q.c ol, i-rpl16io t Ar i ape!"All del ew(o Y. ,IA,, It.Ilt. rnian- I.Z.
rtb- (J'Ie III -d.n- A,.; d1fil t- de 14 tran-'! N
has.
-d.d Inez A g h-- dl, 11,

A,',O GiVil WAIA10 Of, LA MARINA. MjIj?('0jVS, 11 I E (A-1, IW, 1949
Cr' Pi c a 11 ahan era,
1
NO DESUJIDE
t
J,
6,-, ARRUGA3T,
A 6Ilk f UE BEAUTY DE PARIS

C! 711
Ctim ple(frit'A

1p 1"
4
rp.,
k w
LULU'
if I I t I c qt e

r
valet, de -I Illuly


110V ell 1011 Comlolpor mle do mgio-oporecem 6XI..'U"
LW6 d I I -A. pcik, Io, cf-ch.bi- )(1--, -16, .korce d w o. Lci i. p.4 to d a K!, e
6-ch.1,4,
otm, l4ta. S61C Kle ... fierce ft mo P.I-toc


T
1 tle"N10's v PrActicos

n

key:
ESTE SfG RO I-L N- FRO CY-E D75t lrf rif! I [fit 14. J)Iil co livaut hit
ontes 89 flavor, Marqvo coda n6moro con cuidodo, RETI C kui i I .t ... All
RANDO EL DEDO despuis do coda cifro, pare QUE EL DISCO
REGRESE LIBREMENTE at topo
Siorripre, permit el tempo mocesorio pare qvo lo persona llcf
made puscia contester.
Floro v al liamor, eye ei SONIDO DE "OCUPADO", CUELGUE
c
EN SEGUIDA y espere unos mmutos antes do ropotir su trdmodo
-016servc-jo cit. indicalciones c ui dodos o montst-logror 6 Y rc t,
propio fierrivo contri6uir6 a editor to molostio quo pore vsted y el suscriptor liamodo significo to conexi6n con vn
7.2 2 ..... .....
n6moro equivocado.
DISQUE SIEMPRE DESPACIO Y CON ECIS 6 t
EN SUS COMUNICACIONM
mucitter #racialC ba 14 1 hone Compatty
... ... ........
I

A"hA ,ttfta 1110 10 Ik I-A IVIAKIiNk Nvitw olU zo lk 6CL OL 1949 ANO VX It

It I ,F Sinlesis Mundial i __ -_________ ___ --_ -_ IC(P?16111 (# vil 1(poliff S11 intellsid(ld Ift
T+ co Julernaciona I I La hota tie sicte leguills pfr C4HG11,L i I
I C I' I i1*11rPlIpffila mt li'vo vi&ic(s ell los-1"'.U.
I I -11-111-1-1.-- ll -- ---- ----- -I--,- -- -- .......... . .. ....... --- -, I
'J, 't'T!, .,. Ill 1. ". ,., *1
,Sfplllci( 11 por /o (111steridsid? 11 i '' , I 0 -n1fA de /(, "AIIII)RG", figslocin
e. I- I ': ",:, 1 ', I f;ih I p I 11r,,ce,#ttdw Ills ger(
,, I ,lt l I 1114- "', ,l,1111' I I 1,
P,,v Jl*6 M.,i. C.". I 11 i 1. I ,, I A d- c,,wpr(,,,i del e;w4ft._,iflt octill'ithideq ilif-;faft
li,',,","" , """,::, ,,,,,, ,, 1 1 "" -1 ,
11 111' ll '' ': 11 '_' P t
lt,, ,, III l. l, r I r,, wrvoi m I ,, i I T fl t , , , , i
1")", t,,,,,J,, 11t ,' l ", ", z :, , r ,,,,t, l", ,,
A "11" -I .... .... I "' [' "I"' ,, ,,, d, 'I'l, ,,, I l tl I 1111- 1111 -1 rlt Kll Ill :
li ,-, P"I-1 O I %- V-h, I, II -VV((1iit; ;-., ,, ,,,,
,,,# t,,, .- Amm., I,, p-("'t"d, [, -- d, I ""l,"', O'ld l .... 1- J, --ta 644 I I' :,', ',---'
1, i lIt 11 11 11, 3,,i, "", ,% '- "
.... ",- a"', ""I, ""111"1z" ,11i ""ll-1- "I"I'l,,1" ", 1 -- 11.' ,W;Nlir(, , ''I", ", "I "'k_ ,. 11 t,- :, I_ I t "
F,,z (',.d,,, ("Il ',' "" I", t'il "_., .... hie" 4, dli]- ', 17, ,; ttt" ',- ',J',' ti,"f" ,t!fz," ,, I , I ti, It! let" , pal, I, tliitl ftl, :il 11 k--' 1 -1111 1-11 I I I I I I 11 15,
h,)- I- ,fl, d ,,,I ',e,(,nlq,,l-l,) I'll, I : I:i,,',' -_,!",, "", '! ,_ ,, I 11 I P.f l"--'l--, ", d- ;,Ml I ,(;rf;, i I p; d,.,.! t l, I I , i I, , , 'I "i"t
d ,-Ill, ,i,, -l" 4, I I I I 1 ,I, ,- d, ,,,,I'll I, I I ., ,i I I I till 1, I Ill , ,,, I I I 11 I , -1 i ,, I:1 ;' ; eI:, : I .i lI
I f ,I: I ,, 1 ,,,, ,,,,,,,, ,, '! ; i, ,I; : I ,I
17 1 I :
l7l ","', - I,, 'i I I titill, h,11 I wil, ll "I11,6, rt, )"oK:, III- ll,-!, i , ", ,,, leil,' ", ,n-n- .' I , r, "' e, I I 'i ""z '
11"j", pt( lllllld, b l, .1 'I I ........ ,',,I _- ''In--l" f -, -- I I ... I 9 I, t. Fd, A 'i, 11 'e"g,"', 1 I I I !, d, til", ,I l, t" "
I"i't-, ,,,, ,,, ;- ,, ,,,,-,, ,4 q l, ') I ,. z- 111111ili ? - ...... / I iF el. I I I I 111"WiIj I "'It", ,e l"t Ill- ... ,
ill i""I"'; ,I, V, ,I, 11 d, 41"" , ,, : ,' ,- Id, ; .... .. t, ,- -,Z1 I I ,, l ', I W I'll lj
'', \\ ro 4 19 1* ,
,ii,,t,-l- e, "") -- qll, :tI.,I ;W1 -, I 11 .# 'A, 111, 11,,IIIIIII 11 ...... ,,, T", hAe-t It,,- 0 IA!, 1, 11
,l It , I I, , l I 'i I , -, "" % i ? t r ly ,,, I "',e. 1, 1 1%, ,r
41 il 'l ? l,'] r", , I 6, t ,,, ,, ...... ,, 1111,,,(;'1 1111,11i ,It 11, It ,
b"""t it. 11"t "'. t, I", o "i ,, I ", ,I,,,
fcV ,V ., I ,, ,, Fetl *I, "::, , -,,,_ I. ", I 11
pill, " i,',", "", ,,_,,, "-,: I l,", Tr-- t'i I tell, i 11 1 16 Pt 1, "_ '_ I I I "I I. 1- 11,-, .... 0 t .11 t ...
t""o, I ; , I ,I,, 0 ,. I I r "", 2', ,, ,,, I,
I' I N G I ) , 1 i t ? I t, ,:'C I i I I 11 11 I, il"N it U I t f t I I tl I 1z, l, 1, 1 "It
11 O I ", I 1 ,I, Il" I'll, I I i I 4 I I P l r- le, d, 1a:l!- ,td,, I- I'l, I,, I I 1, ,,[I "t 1,11 '11111 ".";, J
Ne : 11 -1 It, t -- 0, I'll F I I,- ,I,- i ,,Ifz it 'I'll I ,,,,, l 'I,
Ill-'i" ,11, I ,, "',..-, I ', -, I -1 I I I'll I l ,t(,;l.. ...... 11" 'd; ",", "III: 'I"lot"i,", ", !, '00i ,I I :,,,
t, 1;, ,' , ,,. 1 ,,,, I I I I t ,,, 11 It, zt ,,e, ,, ,,,,j 1, t,, ,h- il l'ifi, !, I ", ", ,,,,,,,,,
"I"', ,zil" A liud,,', t" ,J- 1"g!"I'll l:1 I ,It ---Ill', T '- t d, .1 l't'lluit- ,,, i . ....... I'll; i ...... ,, i I,, "", r .... ... r", ", ,
I-- 11- ,,,- 'i- ,, I- "'t 1 ,;i l, '! p,,,-, "l-, ; 11 ./ I '111. 1 l-.-tlltll,,, ,,,i ,, ,:,, --, dI, it"
1: I I I 1, 1. T ....... I -l" ,,,-,- ., i ,,,,,, ", I, I, : 'I,, 1 ,- ,
I -- , I I" i"', It I , 1, I I ..,
P- 'IrwIt "' 'on"'I'tt-I'l" ti- o-c-, ,1, I Rill,", "Illp- lillte I I I -1 t I ", 'I, i It III 11 / !. ,,:,%" z ,i,,,,e-,?l.Jf1eP,, ,-, ".I ", ;, l ,,,
Nil li'l,,1 r,6-- I 11 I I ;, l h- ;- I I I 1111 i It'll 1111 "I tit %,,! ii", "", "'. """ l, 'I"le" ,,,,,
n-lcfl,, t1l I I ol, I 11, t I- ,I "I'll'." 'It,, -Ii1,'- 1), Ifl"t 11 11111111111, -i'll, :t" ,,, l"ll j, qu, k,, l ", 11 1 '':,, ,:, P-., ,;,e, ',,,,,', ,t: t;f ,I z, ,l,_dz1i. I ,, ,, -- f --,Ijt fl,!"
111 11 11 11 I , "t "/ ,Io,,, ,, ', (; ,, it-, ,r,,,
L", I K" ,IJ, ,,,i,,', ew- l""ll, , "',"'t" I t I 'I I ,,, A II, I I i k ill, k ,, ,l I It, 1,11 1111, ll"'d ,- ,,, F,
e ,,, ,1111 te 111WIlt !% !,, e "'t t d,,,,, 1 ,,, -,,-- i" "l- C
III , 'i , i'l-, 'I ., ,,,, I -"I'l lf , 11 A."t ,, I ","j" t 11 I I'll d, ,- I ,- ,-,/ I r I I ,, I. , ;"t"I'l, 11 ...... 1 l"'J", I t l ,
I'll, tl' i, ,I,, ,,,, , -t- 1 ,,,, lf- ,i ei I ,,, i , --mt -', z K, I 4 i". I ;1 -1 I I I 11 "I 1,1-6. 1
1_1 1111-'e, ,, q,- ,it ,, ,_i"_ ,:,'' ,j" ( t", i --, I t" ,,, """ ,t"", I ;,- 1, I -, "Ill F"I'll", I't'',", "
I - ,,, ,I , I,- "i I if 't , ",
-ttt "e, -,,Il. L ladwi ( flidt'. I "I , i "t"f"; ... .... f "It "i""'l, ,I, 11", t,,,- I
d',i It),",., ,41 ,,,t,,, ,,,,,, 1, ,- I. ....... (1, Ye, t, If, f, TTlt. --' ..
___-_ ,:Ilil_1 1 1 1 i, I I 'Ill "I 1.1, ll ill, I ;
,,, )I- ...... a, -', "I"'l, I --" "I t
,-, ,,,,,,,, I'll I,'11111' l rl '" ft,,,lirl ,,, J
III 1, ".fehiilq, I'l pitIetiit t"ll"I'll ""'ll- M; lI;- it, -4, .I,, "': vv etlii: --- , it "t
11 I -11 , I ,, 11.1,11 I'll. I rl, .,"I I I.,
I I- P-r-, fee- l"", 'l, p"i'v", 'J" l-- -JliI) p;l'- I I,"; I , - ,- I I 1, 1:1 I'! I ': I I ,
I, ,e: ", "l, I "':
I'll I I .
11, 11
If- I I I I I'll., ""I"" ,,,, I I
I., ,,,,,,,, I, ...... I I ', ", ""t'', I "Ille'll, J, ,"ll" _, 4, ,,, ,, ", ", 1 I I __1 1 T, I I I I I ; 11
Idlad ,M lllf ,,,, ,_ ,I ,l- f "" ,,,, n- ," ', d ...... le, 't", ,, ,, ..... I- f_ F, t,:, ,z "" -111, - ----- -, I I I 11 -111, I - I I'll 1-1-11, I I I 11 I I I I I 1-1 I I'll 11 ll
I 11 I I I I I'll, _W1 11 I I ." I I ', !': , ,"', ,,l,!,-- 1-11 -1 ijfi '41 sTiillrAIIItr'T1, ,,,I,- 1, -, ,, ,,, J, l, ,)" (,,101011I 1111t, I 1 I 11 I A I I I
'Illt ,I dt, hit"I" I ........ f"', ,I" ,,, I ,I,,, i,-e,,,., "'i", "" I 1, I I I "I ,It;, I ,,, "'. "" ___ 4 '' ""t, I'll", I ,- ,,, -., It. I -, ,
fill ill ,--, I,,, -'J" ,,, z, -I, l1l't ,- """ "III I ... Z- l0- "' I I ,,, I ,-, 'r ...... I ", I I 'r II t- F- "
"'!" ,, t, ,,,I il d ,J, ,, ,--- I pt,4, t il I I I t , ", , ,, I I I I .1 I ," , I ,
I 11 I 11 ,I "r, t, ,,, ,., ,tr. 1, i ,11 I, 1 11 1,
e I , ,
.,: ,, -I,',,, ";," ,, ; .1h'i", i,-,,,+, ,,, pill, J, t" ,,I,', "', , " "
; ;, t ,,,, ", I I ,, I , ei,- I I I'll ,, 11 i , "' i I !, I z t, ...... ,l
I : I,, ... i., ', 1 I y f:,,, ---- 'I" 1. A ,,,,
i4k;l ,III, "I'l)"'I"'I" I I-1111111 """ P, 'l I , -,, , I I lill,,
I -liell 111 l-- ,,,, I '_ ,, t i z e, I, ;',,,* et-- -, ite, q- : : f I J, -, -'
-,ie-,-- ..,,, 'l-, 0- 11 11, ": I It -1 I"'t , to -1 11 I I ,fl I 1,1 ., i I , "
,1- f, i- ,l I ,, "t, '' 1"
-, ; ,, I , 1, '' ,l 'I' ,,, I 'III, I r 'If
:I,,,,,,,, I,- ,,, "i "I""":: ,,,^ l : I , , ",", ...... I I 't","'i ,- ,, i., , ", I I I, , T ,. , I, : , ,,I 1 I , 'e, """',
; "", 1, ., :,- ."ll,",,
,4,1 t""i, l,""'n", b, ,, ,,,t I., -Ii-, ,I, 1, ill", -1-11: ,- !,,,I, I I ; I, I ": Li;. I, ,,,,, 3 -." 'I" if I ,
I.- ,,,, "', ,,,, 'I" I 11 1 1 ", -,'_,
,, - ,,, I ,4, ,,,, I li, ,4 1 I, , I I " il ,,, l 11 ". ,t ,, ,,,, Qi 'i "I ,It 11 I '. "t"", I-- J, "', ,
no'- f- p If, 11 t 11'J."""', - -,lt-l- J, ",-1 I ,, -, -fililf it lll, "I '1'1' 11 , "I 1.1- 1- ... I ", i, ,I ,., - ,
11 I I ",'IV I I I t d ,, , i -- '', ,z- z" 11" I ,,,,,,
- -__- --------- 1-Iii'V I- i-4 -,,z_ --- -z tiop-- 'n, I 11- t4- on", i, t Wt,- i-Fll,-, 71 11 I ;,I .e ,,
r', 1 1- ;)-1111- -.- 11 4 r ,"', t ,t I-, I "I ." Iell,' ", ;, ", l! ,i I " 11 ,
,t v, rii, M"', ,,, i- i- ,, ., t-t'i" -,r ,, d" -- 1v "I 1 vll: ,,,,, Mo,
1.1- t , I'll I I I llt I
I -2-- zs : t I I I , ;,- I I I I l., t
It d, I, I I I e I I I I I I ?%,, I l!,_ !:,l ", ,
I I t, I I I it
J- 11111-11. 1.11 I,1,, Ah;, df : ""i"I"I", it 1 ""I"- b,- I I ", I I I, _____ : I !" le,,, I -,,',, ,i ', ,! ,: ',':I ,,,I:,,, : I !:: I i "i, : d,
It- -It- 1- tr-- -- ,It lieng I" l"'j", p"'jI I, -:e- I I'll -1. I- ( ,,,, ,,",,f,',,I,, ,I ...... 1, I I ,, r."- """, I: t '1",:,I, , l
n't el,;-, "I"',-7 t I ,,, I-- I"I., te 'It'l,"IfIG ll Ill f e' , I :! t ",'I 11 ; 1 I
-.b" nadlci,, 1, 'ti'l .... i'd ,w I ,i I _1111-1111. ,I f- ",;', ,,d ,,, ,,,,, "I", I ,, I __ ; , ',(, , "I I
,:ti ,, ; z,&,, i, 'i ptl lritrmre, ,-f, t, i , 11 0 I it 1,
"* ,1 I ,I ,,,!,, "'l,", ,,, I it I't-e --,ilh
wtid,, d, R"I". I'll 'k-, i I, ,,-,, I v-el" "t I, ,I --, I V I ....... ,,11,, 1;, ,
,,, It Ill It, ,:,.l,, p-r- 1,- Inglaterr.i e A _V I"Pe" ....... t, ", _," I ,' ,__,- I "I ',,l l tl"1'1 I I ,1,11 I
,r-le pit"- it ,I",' ii It w wma __Zj l 1. 1;
,,,I 1' I "", -- t ", _t, i I ",'I It I I -, [ ", ,, 1, I,
I- 6"ll, P,,w- i""',ii, ,, ,I I-- o- -_Io-llll Ill"'Ir, R-h- I. P,.- Z- "I'll, ", .1 Mpsusn ,, I ,I 1 "'"'A'ItI el "', ,;-!,,-1 ,I- P; I?- ,,, I ... !I 1, 1 ,- ,,,,, ,I, -,,- "i'' -; ;
e,+,,,I-+t, .,I,.,-- ,,,, 't -,""H, III -, ,q,-- I- ii -- ") r FS ,,:, _1 "', I l, q- I', ,I ,,, I" "I "",_n, ,
I It I'll ?--- , - ;-Ile, -l1t1Ii"tl11I1l1t 1 tl i l"', ,I ,,, ,ti , t",-, ri, k "t ,,,,
-r',,-t -y. 'eL" folin. it,'-w-At, J, 'R-"[ ... ,I ,A I I I I - ;i I I I ___1 ______ ,__ __ ____ ----- __ I 111111111- -11,11, -1111" , ,. L , ,I ell ,,, ,
I'- .0-1 -- 'g- t, I., I _1-111n, 1- 1i ,tr "t- 'd" -- e- -- "'i", ', I., F"t'll.0 til de,- id d,,, 6, "I"'I", k",-l", C- -,I. q l, -, "', I 7"I",_ I rr-- -, f, I :" t' i "" l' I't, "" "i It III~ I IIII I I I III~ il" ,,, p 1 I -- I, tl 'I"',"
,I I -l" 'If ,, ,,- d, [ ,,, E-d; ,h, ",
,,-, q ,I ,6 IdA- d, qu, it, htl ,d _Il --, d,- I- t- t ,_ , 1- 11 I , ;-I'll, I 1- W a I I c r L i p p m a n n n o s d i v e -. I , -, I I 4YF0 t6;z, ilul 1, I 13 ,tl, I-t ,J- I ,%p 1, I a ,t, "
I li- P,,IrI ,prrib, "- t-f-, 11 ;l "I t l lill e,-- -l-I I t 2 1 1 ll -- I ,,, I ,, I I I I I ?11' 'l d, 11 it, 1,l L'
-7 t i,::i1l-il t I 1, ",,,
-p-dlr!-, T ,, ,,, ,It I t" i :,11 I '1 '- "' "il'i"'.,
I I I "' I "'I I. V ,,,
,,-ll ll,"IM11 11, ",- ,t,-, ""t-t. l': _" It. -11 "' irl 11,:,111 1,1_1c i-liet" F"; ,. ", "" t1l". 1";---dr, 1,, ,,t,,,,,,I 'l, "'cit"l. pti. -gl-I q'Il z't-itf '- "t" I -, ",%', 2 ---, W I I
I ,le -,t, )- i,-orI rl, 1- ,-d,, r-l%,z-- ,l,- r- I. i 't, -', g- - I I -,- ,, -arie lilt 'wrilditilient" anghl[ram-st'. 1 ,,, 11 I t I '. ", I ', ree d1i 1-1-11-1 llli lll- A 11-1
:1 i, M ,,, I I ,, &, 1, , ;_: :.! ,II 6, I, DIll,, dipit-s'llel, Y Ar,
1 7 t 1 1 t 1, I 1-1' I it 1- Ii, Ibel I'd I,,, 11, ,,,,,,,, d Yl -1 I-,bf %
,,,, I ,,, -,,,, it -'t erfiginw*iif rf,,-upvraci6n aleinililil. I I -6, h- ,
I ,: it .- i, ,, I'' _11 i 1 -1 Cli-it bI,,it,,it Ill" 1 "Itidll, e- qlr
,,I, I ', ,, ', ,,, ,."",", "" l ,,,,, ,,, I ,": " It : ,te'll '), I, (,'JI;-- t, '; I ""''
,t ,l;- , z -, I R ; I~, 1 ,d I D-- t ,, pt, "I'l 1- t ,,,, )- ,
-, t It -, I ,i I I 1 , d ,
,,I, In hit d. cu"),,li. " i- i, ( I 1-1 it', -l',:1 flav d'- Ja I'llf-lil. 11 1
-1 ,,,,, H'-"_" --.t, :-,I t __ 4, I I -1 I 1, .' ,, "I I'll 'If,, ,111 " 1, ,l"", "t il- v !-il- I, "I
____,______,_____ __ __ -, ti 11 ,:, I , ", i 'It ,,,,,I'll I. ,I n, a P- 7 ,
I 11 I 1. t I t , 1, I , t t t I I I 11- i It, l"'ll 'I'lll
K, x" I I I I 1 1. I l - 11 , I t, I I 1, "' ",
I., 1 t_ 11 ,,, 1, ... ,1,!el,!,,,r
-, I ,,,,I,, v z ." I I I 11 ,, I ,, ,,, , , I I t ,, ,,, "'
E xiste hond o rmsorl tj ril jell t( (q, ; f ',.,' I I I "I" z I ,_,,,,,,,,d,,l,,,,, t, I ,
I I III, d-- t 11 I zil l, I, I ., I t t,', I- ,I ge," oil
"'' I -, '', e .A 11 , ,,, '11i, ""I", 1, I -(l It, ,,, 111, F I I I , I , I 1- .f, I 1--i" ,- d. lt c il IT- I I ,, t it, "
__-_ , , I 1, "' 11 I I 1. 1, 11'.- I l"I"',ll, ,,,, """_':i i", ,,,Il I I v ,, ,I, -, ", Cilli -- IAI 1- I'll., 1, ",
ritt __ 1 I 1- I -It 11 le -1 t, ,_, 6, I "I'll",
E urolm contra lit G r(in B reta '^, -". t, 11 ,'I 1: -1 -,,I '' l" : ; ,, -, I., It "" ,, : "' l, 1 -111',Wlli ,, '! -1,- ,it,,, -! I t_ I l Ill 11 4- 1, ; I I,," 1-- 1, "l-, ,, 1-11 -1 I Vi'llIg"ll ,I -t rlrl, ; gili ,, N ,-Z rl I'll,
1, I I Il'tt_, t ,,,,
11. ,,:,%l_, I i ,, t _. I ?, ,-, -I, t" ,,,I, ,,, I "I_'I"", A 11 1- It -_ ,,, 'I "t ele, D-61, ( nl, u ", 1:'i"', ", "" "'
's I I', 4, it -- I ",, ; ', _',' l ,,,,
f,(( wilifl(in de porter oil' peligrio la t-twper":46n -e-1 --'-- I ,I K, -_ - t -- -- I .%_, -. "t" ; -11111 -1 I It I I 1'1,1 -, , I,, sl- ill '"'! l" '1r', 1IV1'i1"1.eIl .
C I 1 'I ., I -, I I --,!", I d,, I, e ,,,,l,.,l,1,,l 1, ,, I,_ I 11
-i* .... -, f- I, ,I -1- le-, I~ I , I I I . I I 1, A ,JTCIRCI I., .... .. i"tli.11,
y1lutiltz fle log paispit ilk, In Fit rqw ( I Cidvftfai r-, Z, ", I-" I '- t, le I I I I t I I I I I z I I I I 1, i, .1 " __ --- I
1, ici, , ,; , t'-l" ,-,,-!1el, I ... ,, I 11 Ill
11 ," .V-- t, I 1, , I , , p I 11 1 1 11 -1RO Iti, -l';6" 2 i INq -!" "I -,I I p tl-- I,, "'i- '! -, 4 I ,, ,,, tt, At ( ; d I 1 e __ - -1 , t, I 11 -L -1 I l It "' "' , t 1 T ; 1 ,,, , - '' t', -, I I, e- I ,iI 1, t"! 1 I I ,, 1;; 1- "' 1"" 11allarlit f-n Afganiqtan
,,,,,d,,, "'I'd-d- -i, li -!-, -- ,- e-- I ; ,__ t ,,, :!' '. I .. 11 11- 11 i I 11 e, I I 'Il""l- I dp
Ell"'p, ,, -' I I-, I I --lt te 1- I 11 !"t ,,, -1:,'', if I ,,!! ,, l l:',I, rr i -hallad perdida"
If -w-pl, Op -, 1111 I- I , ,, I : I I 11 -:,n d, 'i ,! ,,, 1, , :, l ", ''I", -1 11 'It" I la "t
"",!"i I ., -, t" .* "I'lle ["I ,, le, .1 I .___ - p I ; 11 '
1 1 I 1 I trlt: i i" ,-": -1 tz! "." ,, I 11 --,- "I -, 't t ,I 11 I'
I'll, ",I i,, _-lk, I,!, (I, "p"', I l', I I c I I I , li, '. titlet I I "I I I % ., 1 ,, ,l : fiabla la IeN enda
I ,I ,,,, h,,-i "'( el -, 1, "'tz-1, ,- tzzIael ,, -,;,', ,,e. 7- ,, l "', ti- __ , ". , ,7 1 I I ,; I I , I', Agil 11"iAt", q- , I. : :,dz Ili ;,i ,,,, ,- ,,, -, -', - e, ''I -It I I I I t ", I "
z ,,, ,, 'I ,-t:,,-I, Ill, 1-1',x, t "I I -I I I I 1,
,- 1, l I , 1 : I I I I I I 111 I It I N p "' ',(,!, ,, ,,, ,,, T n, ,,,l
1, , ;, I I -I,''I I t t", ti ... I 1; I I 11 I -, It ,1 I I I!, d'p,
,,1-1,111 trl I ,I- ,i ,t I I I I I I ')
,,,, '', I Ilt ": 1.
I!, , ': I , ,: ,, ,,,,, I : , : ", Ill I I I t IA I 'et i. !,, I, ,!,.l lil,,it) d.
t) F'- 'A I 11 I l" I I I ," e 'I'll"''ll i I 11" ", I ,; '', ;, I e I~ 11 3 !11 l 1, I . , I'' ,It i ," ', ,,
I I I I ,, t 1, I t I'll H l
.11,11, ,i iltl,," ', i: ,, ,:I I., 1. I" ,-11tIe. " n, I I I I _-, : '! I I'll, 1 11 'l
I" 911 ,IIIII, ,'I Itfl tell, p"; I,,- I 1 11, l, "I' I I I I I I .11 I I t ,: ., l, t" I. :_ ,,, ,:, ,-,, t;ll I ,,, 11 , I I , "' , ," I , 11 It, I, I', I i ,t'- -d;,I Ott ....... III
,;,.,, Hl'tfilt., :1 I Ol,- r "'t I I ,,,, I ,,, I I I ld r;,
!. ti" Il",ltI,;I _ ,,, q'i (;- ;"" i" ; 1, :Ill I I z 11 I I I 11 I I d 'illll- ;11 ,,-, ', e6i ,,,
,I it, (. ,, I 'Ll it, I i I-- 'I, :, , ", I , , "", 11 111111d"I i 11 :It 11 i
, , ", , 'J, 'r," ,
"t I ,,, I I T e I-!,
ll fiflt-- 1- 1 I l"I" ;;, I I I t, tfl I I I 1-1 I I I I _,,
d, t b(In A b I tI, Ii,:, I , ,, I 1 1, _ - I I'll, 1-1 I'll, t"z" It t ,,,'1;4, I I I .1 I I t I I" I x "! I "', I I -11-11 11 l" I., t-l o ,, w :l', ll 1:1
I'', ill 1.1111- I "" it, PI, !!, i ;_ F 1 11 I" 11 I I I I 11 I ,, t I I I'1111 I '("
ipi 1111111- -P I I I I I 11 111 el
1-11 t; V'1,I;1r ,,I t, :" ., I I I I I I I I I 1 I I 11 , I 1i I -I l l ; 'I' l ;- '1, ,-rf, ,,I- i-q- ,I, 1 ""', -a 11 I I I "I I li :4 ,I
i, ,,,-, -,ll N o desea Jap6n ;, I I I -11 I t''i.- I il, E xpu isa P n Z l ,, '7'1,. ,' __ ,,,,,,',e,,
I il I ,1-11,, A
1, -1 ._ 11'_ I 11 , '' '' 'J"
F P-, Ili h ,,I., --- ...... 1, I I I 11
,", (;,At) c" t"i I,., 1, I "' I I I I I I t I :1, ,, t -,-- f til, I I "', t, ( "I :1 I I 1, ijt 'i , I ,Il 11
);, lili ,-1%tI; I I r ., ,_ ,,. _ ,__ ,e r' -1 I 11 " P IA IP 1 r -l I' I -_ -
,:1 111-Illl "- I ener dos pfmifico ''
L' , rojos , I 'I' I __ - ", "" I, i-, , -, ",
d, -', i p"- 11, "i 11 "' I ... 1;f I ':
,,,I, Plel,"a I d It .... I I -11.11111 11 I '-;- - __ _- -- ,---- __ ..... "_I, , 0
fei"'i,, q ,s I '. __ __1_,_.-1 I 1, "Ill-, _-_ ,_ Z I ___ ", I __ ___111
I I- l_!t 1_1i__11_-f,__Je__!t1tIt: ; -- .... --- R.-_ f, _;L I.- I~ __ - A I I 1. I I , , :1, 't I : ", , ,; "., ", ,"'4_4 ,
-------- -,- __ _- 1 __-T y I I .'g '_ I , 1, , ,- I I ,I t ;: ,Iif, F 1, ,- -,
tL , 1. O.p "t- d- I "' i ...
,-1, ,I, r I "I I I "', "' I , I I It. I I _ee-_""'f'l I it i 41 4) S, ,I: !",z
-itt It"'cift'l.1 ln ef U 011(y eso , , "' ip "Z" I I 11 1- I I : Tie E U
''-y --i'', "' , "", ", -1 1, -1.1 I III 11 -l -il "., llt, -, "ll ," "'' ,,, n i,
I'll ;" r I 1 1, Ii I t 1111111 to I. .. .. --l"I u1- ,,,t, I, ltt li -"!l- I r I I "":
", I, ,,,,,,, ,,,,",_ I I'll I '', I I I 11 l 11 "i", I, 11171 ,O 11"
I, 1'-1",tiI- "'" v 11 1 ", I, I I 11 '' , tt. I 1, ,, ; t I ri Eq PI egllnlla 4,11 14" I I t, ,, , "", ,, d"
, , i I 1
; 2 _',., It,, , _: LA Dielil v HfIr-til a "I ,,, I I I ,:1 I I I I I'll
I '. I I A 11 I I I , l ,
,, I I ,,, I I 1 ,4 1 1 1 tA hlu ;; """'! ":
-"" ,, ,-,- -, ,,, it reali ,tir eco 11 ,, ,,, i j _1 l I I I I I , 11 "I : "t, " , I , ',, I I ,,, 4 Ilatro dia, ;" ', ,, , ', :, r, , ,
,I:111, ""I'let"", ,,tI!,- :, 1, I 1 I I t. I I 11 I I I I I 1 11111, '. I L , ,,, "I 11 11 I 1- 1 11,
I It ..... W ,ti , I I I I I I I ... r -, ......
1 ,l", p"I I -1 I III,, I I ,,, ,,I I I'll " 'I", ::1, ,-t',, -- ,", r'). F'I' .'C Itt ,
: :,,,! '_', '," II- 111 -.,, ,, 1,_, I, I 11 I I I ,, I .., ,, t ;- I
i ll'J'ol. Illl, 1. li le " '. 1 I I r I 11. I I I _, _, . I 11 I ", 11-11 11 l 1- Ill, I , "l, , ,,, ,,,, 'i ,, ,
"I I pli'l!I, ,I Ii ,,, , , ,,, I lt ih I I I 10 ,(, I", i C I'll ": I f, ,. I I I I ... I , I'll "'. , , , !, 11 .- 'r," ,J I
i ,,,i,, ll- q- ","i-, , , I '-!, I 'I li-- -, , I 11 I : i',,", -1 -l, :, 1, ,, I I I f, I ,
,, illi d" '.11 ....... ,I, :" 1, ," "' 1 ", I I , I I It, % I I I ,:, "! ,,l', I I I I i ,,, "I 1, I I ,- 1 1 ,It T ,,e l 1- I ll I'll f',tll ( III! vi. ,, , :11" ,t, ", il" ', I I I I I I 'i 'rl- I i 11 I , I
I n ,; 11 I,, I I I -11 I I I I I I I I t I , 11 I I 11
Ili, W -,q" 1111-1 t ,, ,, I I 11 I I 11 L
""'t' ": .... I 1 ", I I I I I I I I 11 t i, I:" ',
r it, I I I I I I 1 I I I I I 1, I I 11 11 I I I ,, , , 1 t ,, e ,_ , I" ,; j"i" , I -' I ,,, , -- I-' -1 tt --'I- ',' ""
r ,, I I ., ", "I" I ,,, ,,, I I I I I I I I I I I I I ': I I ,-,- t 1-1
91 I ",Ill. ,I, I i,, il 1'tt ', 'r I ,,, , ". I , I I -_ I I I I I 11 I r I ,, , ,,, ,, r, ,,,
: .. .... !,I K,,- ,,_1 ,, , '' t I I It I 11 Z ,, I I t I I I I ", I I , I I I 11 r I I I I I ,,,
billt- 'iI, I "' 0", , I I I 11 I I -, , , I let e, l ; ,l,, ',, I '"' -- - '' ,-,-,--, _d"'I't ii r ... .... " I "I 11 1, 1. I 11 11 I 11 I It I I , e, __ 11 'I ' I ,1 t 1, I. ; -l 'j, i,,zT;:l th"I 9", "- r- t- JIi ,,,, I I I I I I I I I 11 'I, I ,r ,, , ...... 1'1 "" 1 l ,, :'t I I :': I I I ; I I 11 I I 11 ; I I -11 I I Z" I I I I I
I ; I I I I I I I I : I I I 11 1. 11 I ,., I I I I ,- 1 - "", !,',;- '
i- 11, d ,- 1, ,,, ,, .x I , , I e I I 1 ,., I 1, I lit 11 it I -_ le I'll I 1. I I I I I , I I 11 I 1 41, I 1 I H 11 ;,,l" It
I I ff, h ; I 1, I I I t 11 I I Ir 11,1111 l I I I 1 1 I Irl I I "', 1% Iti I ,,, ,,, I 1
,& 1, - ,:1, ,,,, I I I r r 11 I I I I I I C, I I I I 11 11, 1, ,, ,,
I, :, '-,ii" I t ,,' -, I I "" t, r , , I ", it ,, I It ,,,, t I "I .... t ,, ,,,
(),)'' ,,,, 1" "', "", 11 I I I It I t _,, I I I 16i( If I , I "I I I I I "I 11 I ,., I I I I I r" 1, I T 1; , F :' I I I I -, 11 : it I : ] ]"'Il"', ,,,,,,
-T. ,i- I,11,", ,l , ." , ., I I I , ... I 6. 1. -- ,,,,, 11 7 I I -t- t- -, -,," t, r : , ;' ", ', f , I,) III, ,,, ,
li"'-fi -,-" ,,, ""I'll I .Ir I I I ,; I "" 11 'C I I I I "" I I I i i -tr ': ,, _l .
, I I I ,,, I -, 11 I , , I 1-111 _,_: ], Cn- ,!- t ,I, I 11 I, I 1. I I -, I I, I I I I I "I I t i, ;_l I "''I I ; :- I I I r '- .11,
I I I r'i I '- I 11 I I -._11- .___ "I
,, ,- 1, , , r e 11 I ',' I -' ,
,, "r."'I" ; -, , ,,,I,,, t"', ;) I I ,, 1 1, I _4) - "' re7

t ,,, I I -It il Ill I - 11-_- : --- _- I -"; _-_ ., 4, "'f- ,",
I I :' -_=,'T= t,- , I I I .1 I ,, I I _- ,, VI I
: ___ 'i-,"'cl" p" ,I lilll:,, 00 I -Wl ,-- 't, -, I'- -; 'lttIr" :-_ tt t- i, -_ t:,, 1 4_ I 7 t - F It- I 11 " -1 I J"I i" ) _-t l ,, iAi .J"'.tirw iv, ,,_ Il , , '-.-t, I I I ,, ,,, I I 11 ) I -- I 11 ... ;,,,,, I 11 I I t 11 I ,
!,.Oieete 11, 11 I I ", t,
,l "," 11 ,e I, I I ,i I I -1 1, , ti ": r I ,,,, ", ,I I I l" ,i- "t"
6, ,., ,d-t ', '' : , r I I "I I I I , , I ", "I ;Mt "I 1, , r I. :7 I i -1 r' I -" 1 , I d " ", -, ", i -- o"I" ,, li'll Pl 'g,
,,, I"', t:,I,,,, ", I I - I I' I I I I I 'I l "I 11 "I I I I ,,I,
'It It" ,- ,- Ill, ,. I I I I , ,I f, ,l I I ... r ,11 -, t, I- t ,,d- a i- p.
O ,,, I I I 11 I I"
...... I I I , ,!,., I '.- "- I 1 I t 1, I 11 I ,,, 11-11 I I I
,, I, I ; : ". ": ,:""l, I I I ", I I I I I I ,-- 'I 4, ti ,;:" I ,, , ,', I Ill, I I I I I I 1 t, ''. C '' 1 ,- ,,,,,t T 1 I I I
,, i ,' ; .. ..... , I 1 11 11 I I
i 11 I -11 t-11 1, 'I'd. I I I I I , 11 ", 11 I :_ , '11, -- I -_ 6, 1, "
le ,,, ,,,,, I le__ I t;tll 1171 ,-Irl I 11 -, -11 I r I 1. I ___ __ ___ ____ __ ---- I t" I ';;, ,;"l ,-'-' I,- ir", 'I I "I ,r ,1, .
- , I I I I : t ': I I l f- I T ,,,, -, t ,,_ ,,d
H f, ""'11-111 ,-- MIMEMOMMEMMEMM 9M it '' "t, __ -I -,--,--'
"' ,,,I,, ""' -, %', t' i, I f 1, I .1
-1"_,,,11,__ 1l'!", ,_ -,- I _;' ,___-, r lo, i I ,,, 11 I-, 111!l' : _l __1 I'll
t de""i'I 'll, tt,,!""," -,', ,fi, ,, 1,1_ t I 'C', 1- 11 I ,
-1. "I"I'll elt I I I ., 11 MMff11TL__= -- ,-_/
,,I IMBER-_11- --------F.] ', ett r 1 It, t, I,_, ,I t , , I I 'k,,,,,, -it* 7 "I 1-It'l. I e, I I I - I'll I
I v I!0 1, , I t ,, , l I 11 ,I. "I il t , tl,, I, -ll-ill -- ", ,;" t ,. -1 I I I'!"" t, -_ I I'll I I I
", "! "," 1, "I",", ""'t, ,, I &' , , , I ii I 11 ell It
;tl,,,,i I_ ,, t- i- ,, L I "' ,", 1 1, I I I I I 'I I i
I I,- t- , ,,, '-, I I, ?, I l1l 1, ,,, ,- ,,,, 1, '' -, F" p ",
,""', ,,, ,.,', 1, , I'll I - I ,I ,- I", 11 11. I i
It, ,, ') ;, t_ ,,,, -, ", I, "t
,I t" i.;:-,I, , , r 5 I'l R 'A I L P. D.
-- ., i,:-- ""'ll, M ,,, ;- , I, I s, I ,, i ", : -, -, ,
I TI, Id" 11 ", ,"""d, t, '., 0, ,, t- 1 1 .....
-- '- 1-;tZ;-1 __ t: 1 Ft 7! ;. -c 1 7 , L A S E A 0 R A
_,__ Carmen Cadenaf. I 'as ta v "N da d e -":; ", 11 1_1 I I n r arez
I't,", t" """" ,t 1, hi I- t "lir At, I'll 1 1 I ,,, I ,I I t 'l.
__,:__ 1 1- ,"', _-, I '1'11 I - _.. !
, -, zlrt_ I 1, 1' I -, i" ., __ ,e ., _', - I I I 11 I I I I I I M A L 1, F I i 11 --L,I ', 11 I / I 2xl_ _-, ", ", l", , i, , , teI I-
----,- __ __- C 7 11 I I 1") I 1- I, tr, f, 'i 111 t, I ", I ", 1 Illip-, 4, r-li, I- --- -- 1. A-6;6e, I"t-It Lo w Aym i y Ginoulhiac de Perera
11 "I" -11," "'. I ,,, -, I ,, t" ... .:, I
lr __ 'r, 11t, I , 't ,, : I "' )-, I 1- I I ll 11 ", I ". 1 ',I 1,
ll tt, l 11t., It- t, A ,, ,, f-- 1 , .l I, % ,It, -1 I 1- I "I'll H A T A L L E C I D 0
A,, 1, "" "-, rt-, 1, It 1, Il ''. e. ,,I ,- _,-, 'It -- Irl 'IS
,I e ", ,Ifi7 -,', , I't j, ,,l ,, ," I lt-tt, tj' ",
I , I 11-1 I "I I __ __ 1 I 11111t, 1. i ,-, ,, 1, _,It T- ..,
I ,- It "I'll 'D-Pluix de I-ibt, 1- S.at- SacrawrI.mosti I
", '_ ,%-F 1 I, 1; I "I I K, Itl- , i , ', , ,,, -;A1 .
I ;,11,, ,,,,, I 11, !- 1, ,, t" I -.1 ", I, I 1, C-_-111 11 I -, tt, -,, I ,, t- 11, I '- 7 - :, ,:_ la-M, 6 Ill, t,-- l" hI,,v,,r, N PlIfe/11'.1a A I H--. '6 11 "'t, d, Itt I -1 T S
PI11 ,It, ill", i", _rlrl 11 z 12"', 11 I 11 1 I,,, p e I S 1, C, , -_ :" ,,, ,::,,- d, -I,,,, , 1-it'l If..". it t Ill, AtIl C I .i G- I'l. RJ.I ( .JIII- I I t '- ,, ALO 11 1 t, liz, ,1_i ,1 3 : ; I', ,, -() d'-tellido. At, I 11 I I ) Il',, S fl,,, Rd,,. Pldr, F.1-1. P111- i ,
,,, __1__:1;-1,ir ,I v ,. I ,,, , III I ni f, ro. i I, I ,; z .1 ,
-- I,,---- It, 41111, ,, 11,11, d, q- - Ii, I- :11:1 1 '111d" 1 11111111.1 lid"', il ; ; ,. .:: It'-,I, ,' -dll ",I ''t ", ::ll'il:i" __,_ t ', l -1 I I 11 ', i -' 11 I :I I I -, ,
P= _C! 7 _Icil_ Z,, I'll ", 1. , I-" -m, 1, I PIr vall d. 11 'i-- tt ., 11 11 I'll I I I 1 :( I ": _, ,',
------ : I 1.
___ l , I __ t I" 1 ,,j I _. I I : I I__ ",".-T-ti "tc,"t I- ", -A T1 1.17 1 I -1
,,, -I,,,.-,,,, -11 -1
.1 I ,I 1
"- Itlt",,, L , 11 I I I 11 1I,
llr" T
", I I
PUFNIT) DFBF Vf \ lf R ( ket I't 'l -7t, 1, I --i I
1. 1, A ." ", ,, l, I- I it,, I, .,,,,, 1 -_e c!", I- S, pl,-'. y 0, II,,t.no; Ell- ?'J"Ill. L.isa, JorqO y
DF APART, ", F !, ", ,,, !"'l- -, A _, ,,,,- ,I-'-"-'
': , ', e; ri, C.""'.1 E,,iql.i
P-1-1- Y AY- : M- rd... C- ep, 16rt
-T 'T I I I 1 11 "t, "
. "Ji' ", " ', 'f"r ,"' [" ,, ,,. I Ni", G R A N F U N E R A R TA D E I ... P,11,,- ,,,, I I -n li I I I ", ", _'- ,, ;1,1 1 I ,. 'r T !!I !.I, I ,,, :lit-11-1- I, It 1, 11 ..... 1.11,11-1 I I_ ............... ..... 1.111, I ElaliSt. Ptora y Gi.OUlhJaI Ill . Fe-,,d,, Ad
b-, ,t ., _----- 11.111111----, -1.1 ...... -- I I 11-11,
..... I .'%T""!l '_ ',','::,7'. ,% 1'. !, ,, ,_11-1, tr- d--- A-t,,,,, (1-, i laida Gulardiniv Arsont. 116--doz: Roor, Blarl
.1 1 11 1. 11 ,It I '- I "I I,; l "' " il ( -111 -'-": "". -11-1 1 ", " r le I t ,. ,. I II, "I ,, P _-;', l. I - I t eurtif"Ox Lucrecia do Lamar; Roberto S.- redev N.
"'Ile il ," tl.7 "' ., I_ ... .... -1'r 11 it et I 11 "I ,11,el, L ,)' d I_,I1:'-,P, ,,%,,;) ,: -, I F-4qoe S,;ar Mo Aliredo Llaql.tno,
X- ,I ", A 111. :_" ( .... ... "' I I "' j"'- ,l- I J
,11"" L'I*" __ '_ ,_,
It 1 1- f", - _- --, ,, H y 17,'VEDADO. F-5054 F-9619
-m,(l 11,t, I ,-III1- I I 11
,-d-e
I I
----.,-,- --,--- II
_1 ..... ..",- - 1.1111.1-1- -_ .11,111,
1. I I I
.1 I II ,ANO CXM
DIARIO RELA MARINA. 'Winica 11ahnnera MTRC01.1 2 14, ( ('r W. I" PAGINA SUL

'Vochell do Sims Surwi

.... Iw e 1. ,lq"-i1. i
.. ...... AV, 0 TE L
I T
"ej, 11, --bad-, I[-'Jed.d tlvi -te p I I;, li- -1 ,, M- Y -LE ON
1. fit to del A, III FONCE DE
A- dt,
,,a to xt Amli d. --x
at,,' libl, iixe 1'.i, da S PYir !r) EXCELENTE PRECIOS W)DERADOS
d- pillit iiii si_ dti aniria- tJ Imood. ixi.t "I": I. e_ di; q i, R' xxrJ6 desde tax nuee de 1. t'a x=e41di ."1.'$- ,,,i, .1 d1bli, del 'y ;I TODOS LOS CAJAATOS TIENEN 440
cht. y Mr.., pi,'. iref'e"ca" fanloio Iri. Iritcre,%unh, tict
j.
xido contatd- por x L
Pexa o ., llllj
bDet, ii-i -jtElf Vigor e, He
hata 01),
SIT!ipOCTUBRE

31


R F A r 'T A 1, r) N Ba as tariffs

A excursions d", ,I
F,
?fw, ,

Z
....... 7%Ti, i"L__ r- 7 77

- ---- --------- - - - -- -------- --- ----por

Clipper*
do la
Con mcis del


30%
- ---------.p i,,, p ... AHCiP4 !A I

des y
1 -'111 ], f w i'l
aho os del 3v,,o
I-if. --les d.
wi d. lo,
,ifl.s q- p-di, li-, V.,

A (AMAGUEY,

MIAMI A i"",

Y REGRESO


$4

Cruz Wetnw dr In Piz Limim 60 diw1*,A

14
AA',4,ffFc,(C4,
Zv== ......
lhwl ff
C 6,


C ,ik? 42.61

iii", J, d" . .. .....
A: Ii I-- id"
-n Mod, bo'dc.
J


Rodox lip 11"t ivrrihr bC tL05 cherital del irte"Or -,Idois e!
CON ESTF NUEVO T d
MA"VILLOSO
-SHAMPOO. compl.s or ics 25, 5,60
104 10,:Qi4odest

EI Sh&,op GENE 7ROSE' hoz Q.* pe1v 4
lulco siamprii "mpo Iek Utz loque gentile de la Eletyunc'
11, 7, t',
p sh.,,,pw -G E N E
ROSE" li,,,,pi. bi.,, *I S- C'
to, to
-r-cIo y c0ii A-A 04 Vest de ALPAC
T, 7- i
d.4 iiic-tda A comienza 46 nueyvfe
in'riM81 y Oct, 5egurairriente 4nsa en i
:4 los ncde Qs qu 41 nueve m6da SHAMPOO ,[ jom ctTA
flustramos hoy, fres models, que anfci par su estilo, calidad y
4 ccin eccrkl -por si Was -Ierii i
7n7camolporsu preCio re,) jy W nuiiFro, a e6 o
_K UJ E RIESI _7.7% -I",/.-,,, no son Vle s t

00.ME PIRODut-r* Lo misivin son VESTIDOS DE CALIDAD A 8AJ0__'PRECi0,
to$ M;smw
"_ 7 todos ueziros Ti*nda$.
0-t-1 363 Afaw4ijwe Rei om 55 B*144coaLv 25&
En pomos plisticos, flesibles i irrompitites. Ta4iiirw ft" 1'."- __ "I"..,. 1-11, 1111.1111-J-_ 11111-11- -1
M- __ 1 16 LPINKHAW Min ...... Iul,, I.- S 0-ouv4 A.9.1.. A,. 4. -1111 6.1,, S.
6oits- de lo- cle v8li0$ ts "s. ......... .
I I % I
I I I I I
I I I I
I
I I
I I
PAUNO 0010 I I W RIO M, tA MARINA WH001 FS. ,-'h D1, 0(1 M! 1'09 1 ASO CM11
"I'll", ------,.......-. - -------.
I
Roc(pinicilrdort jpaulm f ecoa6rnicas IIIibcaurou a la rmi.vot-41 de los Eii La I laba ma "ell menaza con matar4) si insist e
on acul por nsociaci6ri Mcafvj)t11-gq I I ert robrarle Unit dewlu atrfmatta
para his actions americanas! la p nsk -a, -I .-I--- I -
I'll, I,-,- I ? m a estre
,1l metfidil previsinti.,. fado ex i"#t)r(,riim-i(;fI y I s'" aquelIll que, Pri mimera tie 40 pidit; ef Il Ift, bpraberti, qytr iinj(dw f-r? rin fratfil
I los refirados le Amsierdami" 1 ......... ; "I'
ernpiritl tie 1",q qu nedie rpqn/ta rrtimm5able ah.soluci6n.-Que-dart 1mr itiforl rnriss lorwins'd v1f:cri(--.l ,f, f(prnpit; dv rfn(?.q maripdwi-2 dopitl
11 I'll, --,-,--,--- I i I -I,,,- -,- --I---- -- ---- I I 11 I 11 I'll 11 -------,I I
i , ., l I -- 11 1,11
t,,; Q- -.- -: !,lli-,, -, vian el decreto a 111 1- .111, -%,,-!Ir 1,, ,; J, Llevi, 41v I", E, nifif""', i" ,: 1 ,,':'
I- -- - i ,111* I I I I I FIT I a l P--!- 't, 1, "i ; l z "" ""'
I
COOPFRACION TRI UNA 'S li" ''
.,:!4 l c i, Por Ffm6,,co Vnirl I lllt-llil V l .111to
I , l -, ,,,, ,, -, I G, el "'; ( I I ,11 i, I h Iw m'1tj(-I, EITIP
CIU DA D AN A .1 'It. i., all Cobrarin r P.r I '' "bi, ,,' ,i-rj, C; l, ,,I' , ", ,, l,, i,,,. 1',, ,ir,,,;, ', ,j til
I I li'll., d, n I d ; It", i, Il;il,,,ltl- '.!,,rl l C f III -6 ly -", --- -I'll Armando h1mibona l -vt-1; lil : ,- 1, l ", 1-ii I -- fl(A-1, A ,Jfl;), i'li, :il, ,.:;i--, --,--- I -i-ill,
I - , I I 11 I t "+ ,,, ,,, ll
dl It ,,, ,,, i-,,i ,- I Rf-,1A ,! ,!,iTf1:l 1, il i l ",- ir", ", l do i I ii-,- R ,, " r , l % I A j V 9 () S 11 1, 1, ";- I i ,,,-: i,;-d, 1, ,, ,,, !ti, ,i,,
14, i ", I, I'll ... ... ,j ........ il i, ,
F-r-1, F,,,,I:,r 1 1 ] l , ,; 1, ,,,I ,
, r, i ,,,, i ,,,, ,,,
,-8l, ,-- --I-,-. 'f- -, l , i ,-i ,",",' ,i",', ,, ,','," : "", P", St ,,, i'-',, ,,-il ,
1 "I'll "'ll" i,,-),-i,, p- P,- I I ; I "'i"': ,l """ (, c, , I I 11 I
117 -,lC 11, I I I -". ,w O CI%, cicer, , I'll
-d .q, ,,f du- t,-, , It, i r, ,,, it, ,,,- i , ; C)f,(1,11, p, ,It 1: 11111 1', 1- ,i, ,,"I i-l I!" 0 oil -, R, -I (' -,11 1, it, i I ,, i : 1 'i li' I l i ., , "'ll "", ""I,
it, I : I I --i 1:-,ii, -, p:, --t '' , i ', -It .- I'l, V--tli,-l ciii 1, "I"I""li! I Iilli '' 11 It 1i 11 l -- 11 I ,,,,, NIA
I i. ll,,ll' ,,,,, ",-,- 1 I I I I 1 I, 1 ,-, !" r,- : 1 i I 6- i -'I "4 i:, ", ; ,, il,, "'i", 'i"', [",-- ".1,.. I-- I ", I It I I .11, lt it I 11 ,Il& I ,I, I ill 1 ,
li, t ,t, 1 "i" 1 1 1 i%, Fulilll: I I _. , 11-ii T, il"I", I 11 ll ", 1 ., I I 'I l "t 0 ,q -l.i-* \!it , i r ,f
,-!I -, d- ,:,v F-- , 't I -, l wi.- ,I i l", l, ,-il 11 I i it, I'' ""n"", "', ',it ",, ,-lil-,,-', Il -' -, -- t"i"l, ,, 1"Il .r1.111 ,1 11'1' .I
111:,, ,' ,. i t, I 'I"i ,,, ,,, it , ", ,; it T'i 1 4;- -- It I I'll I l 111)", h-- , 11 I I it ill 11"', l-," ,!i, , ,llil. :- :i 1 :41t, "'"', I"'- ', ',': ,, ,, 1 111111-, it, "'I" I
-il" -1i'll'-1, ,: ill 16 1, I I I i'l ,., " i,,,,,,,j,,l -[- ,,, l ,,, 6"", 1 1,1-trf ,,,, """', -Ei"- i it- I :..,; 1 ,ll, ,, !i ,ti, 1 , Z-- T"", ,, "I P, ", iI , , xl. l"I
Ill I- ,iI ,, i% 11 "" ....... , , , I !"iir'l a- i:ll t i: ,, d L , I , I in- 11, Ari--Ill', 0- ; "it t f- 1 i il , , '. ,-,, : "'i , d
,- "', :,. I 11 i, J,!, ":i, ,f
1, 2 Ili ll 'l- 'c' i '' 11 1 1, I I I 11 I t In 11 -, -, It't 1m,!t,,i- tti 1, ir I ,,, ;1 lr, ll- I- it ,, ,,,,;; : lr,;","r, ,,, E, l,,,,, ,! ,, ,,,, ,, t':, ,,,*,,,, l
1 1 % 11 I i I It'', I 11 I -I I I 1, 11,11, i 'i , ; 11,, A ,! A ; ','. 11 I i I ... ,,, 'j, z : I ', 1, ,, ,, ,T
111 I, 1, l,- t 'i i,1--", i, , r. L ", l 'it 'i z c ,t "I", t,I" si"If" I"di'l ii-t" dn; ""'ll 1 '5t ;- -- ,! '11"'I" l I 11, I~ I I I 1. I I I 1 .. .. .... ",
bu, ri-- t-hillit , ,z l ,-'-:, ,i, 1, ", It, ,"! mll'-, H, i ,, -), il-- 'I', ii"," l "Itil M:t .l, %i 1,1l,1'1 l. 11- l , ,, I 1, 11 I -mi: -1'11 1 !; ,tll, ttllii) )
,, ,, I I 1 I I"
= = T t-Ill ', ,I I I 11 11 li 1111 d, ,3,0,1' i ":, t, -: I t i ,
", 0", , ,,,,, I. ,, "-- 1111- , i 'l it 'i rj,.I,,,, 1, l, I I it 'i I ''I'll - , ", 11
'- I lli .11% .1, ,rl": 1111
1, l 11 Ill I I ...... i lr , --'-, -- ', i i I ,,, It""', I 1 I I I i I 1-1101 11 i I ; i I d-', t c ,, "*"","",",-"",,, "
E* Ili "' "" I I l, ,,, I; ,,,,, I, r -fi- ii ,,, ,, ,, k (1, .1 I ,
1 ,ill :tii- 't ,li l_,, , , "'i, ol,, ,--,, -I, 1, li,-- i,
,'ej, lt I I I I i I I , l:. I 1, I I i- ly, 1, .bt- ii , i I I I I ,- , l Ill !" t I"i t" l, 1 i:,t, 1, -l- I ", ,: ( , 1 ,!, W- i- 6-1, " ,,- I, ,- A "J,,,
I t", I I I i 1i I I I -lf- j, -i-, ,- ,,,, 'l
"' "I'll", I "I" 11 ", "', i" , l i- l, I k il 11 l ,- i ; I ,,t li ., ;;, il, c i" I ; I I t I I l ,, 1, ,
,t li ,,,, 1, I I ,ll, 1 i , I'll, "'t, ", P I 1, l i r, ,, ,- i :, : , ll,- r ,,, ,
,,, I It'' I'll : - 'i, : ,,,,,,i,,,, -it- ,,- z ,,, i, ,,,, I I i i. i iv el if"it, ,, I!, I it- 1 It, ii- I i ,, '-1 1 i (; ", l, -1- 1 I'll iil, ": 'I f 11'1 i-,1111-1:t t, ...... f 7
,z ,). 'l i, l i, ,, "t ... 11, I" -k"to-, f- Idi'I lt ; ,, -,- [l- -, ""', i- TI',', i, '"' 1-1, ,- t, dI ,,,,, 1; 1, , ill, I: I I I I l, i r, l
- ...... . , W" 1- 'il- ,,- ,' , p,' i I , ,;,!- e, xll't,, I", il ,tit l t, 1 tll 1- ."( r :, 1 i i 'I ,,, ,,, ,,
i I 7- ,,, I , i" i'll !11 Ill, l I f l I ll ,- I I I I ( L ...... I 1, 1 ,,, J
ill -- z l, il"i '! I I _j I t. ", I, ,' I I I I I i I 1 ,l ,, i I I I ,,,, ,;, tt,,, ,j- j- f,,I, ,I ,l- I t ill , -- ill' 11 t ., , 'I I 1 11 I I ,
,, "'i i ,: rI, 1 ,* ",',,'I"l',"," """" ,,,,,,,ii, "" "' ,,, 11 1, I ,nl I I I I 1:1 I "I ,
I i "I'Lf"t, :, , ,,, ", i , I 1 i, 1, -, t- i -,,- it ,t l, it , i I ., ,,' ,
-, ,, : )_ I I I i , I 1. Illll F, , :- i ,,,,, I, 1", -, I I
I'l : J- "- '., l G n., ,, '! .,
;", i '.l .1, ; , ,:: , ,,,, t- , il, r, A r-iii, 1; ,- l l ", i, : , , i I i, l ',:, % 'i I 1. I I 1, I I I t. 1 i I I I I I ) ,,, ( i"li, !" Vr"-, I'll, "I'll"
i ; I, "., '' i : 11 I I I t I I 11 "I 1-11, i- I 1:'11 't" ,; 1111 I 1 1 I ", "i I'll i; I 11 I illlll i, 1 ,!,:, ,,, ,,, ,, .. .... z !, li "I'll l 1 I I I 1, I ,
; I I l i", , I I i ,l q. it j i '. I I I i -1 I Iro- ,, 0, 17,- I I I'll 11 I It , ', /'. , '_ , 'l
,,, I ,, ,, i- ," I I ,, -, -, 1, ,,, 1 w, zl t, I ,, I 11, ,,,, j ,Z i ,, I t, I 1, -, ( , l k;l ; 11 I 11 11 11 -,
,' ,, I 11 I ". 11 -1,; i : l, ., ,,, If, , ,; .t ,, I I I I , i C , I ill I i" I I ""l- i, 11 1, ,,,, I I i" '; 1. I'll, I
i, , ,, I I ", ,t 1, 1 i, 'it (;, I : i- i" A , ,,, i l ', ,,,, i'll, i , .,
'. I I l lil'i" r- ,,,,, d, i"'I" ,,, I i i, ,,, '! I
l, Ill I ...... .1 i I 1. ti tl 't it -',.i;, !!'l ', i 1; , , 1 I I it"" f" Y- ,, l. ,
I I'll 1, ..... , l ( 1. ,,
,i 'I, I I, , 111 .1, i I I I ,,,, ,,, ,,, ,,,,,, id"'.
;, , I I 1 I ""I , I I x, I' l 1 J% i I 1:1 i -,- ,, 1, 1,
1, I I I I I I , I I '- I, ". I ; l ,!,, 11 1j, I 'i- lt
I ,i"I i, it, .- I I 'i j i, I I "''I'll" I'l '.1 ill ;1 .1 I ii l ,,I tl I I i, , "" ', i'l I ,,,,,
:1 Ll, 1 ; I "' I i I :' I l, 7 , 11 I i , 'I, '! 'I, I '' "'I" J, 't- ,, I i I I i 11 I t ,- lt, ,, Fi, !, I, l, ,
ill il', I, ii m l, t l, ,, l i,,t ,, ,, ,,,,,, ,,ii ,ii, , I I I I I ;i- : 1 .. .... 11, I ;" !"Ill- 11, (- I- Ol h,,,I,, ,,,, ,,,,, ""., 1 i, ,, j, "I.- I 11111111i 111 kill
I. :: , !, i 1 11 I l I I I I I li.-it., 1, -1- 1,11 "Ill -.1 I a""", I 1,1, - '-- ill N-, Pt", ", ,- l I, I I -, I Ill I - I ., I -11111" il- % %1, l f ft I I ,i I I I I Z: If, 11 ,,,,, -f,, ,, :1 1,i, I,,
-- "It I , I -1 "I t, little ,in, 11 i ,_ I I ,
I I 'It ,il ,, I", -., ...... Jd, 't-,""'i i ItT, ,--4
11 I I ,,, I I ,I ... .... ; ?" i, , :- l, 11 .;, ill I 1 i-"irl, i--, l 0, , t I e t , ." A ,1,. I -- 'i" ,: I l l"it"'i't ,ia'. 'il. ,,,[ 1, l P, I, I ; , I ,, ,,,,,, I I
Ill d1l t, !il ,Ili, :1 ; ,; ,, I A o , I li, l I I I 1 ,. ; -1 I , , "
, l i" I '!I :, i'l 11 ....... it 1 1 "
ii ,, !;- ;d, , - I l. , I r d, i , I 11 I I l '.
Ill , 11 iii!i 1 ., i, I I I I t 1, I:",i,- 1:i ,: l , l'' ,, ,,, ,f. i 't"', 11 i I I I 1, I ,,:, ; ,, :: I "", l ,, 1 1, t ,
, t f ". j4, l l f,, -.-l 'mi, vlitt '! I- 1 .1 i -:tt ,-tl I i , 11 I ; 11
, ,,,, ,,, 'I ,* ; 'I"
= -, I I'll lit'li, -,tr f, ,, t ,,,-, I :, :_1 -7 . -, I I :, , 1, I t ,,!- ,- I li i I , , I l";, ,
, I I '2 1 1 1 i I I I t i, ,,,, I P "
f, ,, , it 7 ,,i ,, l it \; "" : I, ,4: 'I ; i i, d, 1. p- I I 'I'll 1,i 11 l 1 1 I 1: 11 ,,l",.Il,!'- t, 'l it,, I It ,
I I 11 I I I 111 "I I 1- 1- '1- ," 'It, I- -, I "I I I t ,: , l "i l / l "'i : , It ,:: i .
", t i , , jp'r, m ,l, ,,,, ,,, i" ": 11 'cl I 1, : I I ", ,,, -1 I I l I 11 I , 1, 1 'i" i1.1;, ", t .1 '': ;,, l"'', ,,, :, :1"l I , ri '! I I I i "
: , I 11 I I I I It, " I I I- ; I I I i 1, I i I l -I I I l I I I I i, ,- :1 11 -11. 01
J- , I- I :, -. -- , ', I I 1, l ;, I I I 11. I i., ? ,, , I 1 I'll, : '' " ., "
11 I "' I I I ,, 11 T ,,, :" ; I : I : ,,, i i ,,
,,,,, : , , I I i-I ,,, ,, ; 7 ,,, l I I 1 11 t :
: : I 1: 1,", I" ,' i ll
fi, 11 T1 l I- I I , : :. i l i 11 '11, ' l,,:, "it .... I ,,, r, , : ,, ., ,
.i I,- 11.1, I I I , ,l
,ill""'," 11 ",,,',-,,', Ill "l- -: , , i l , -1-1,111 1111 ; ,I - i I r 11 ; , l l, . .
;1 ,, I I I I 1 I i , , It I ,,, , I , , I I il I I I I 11 I I 1, 1 I I'll .11,
'i, I A- t- p-6,-;l- -i, ,t t - '- .-- I- ;-- T'l I , 1- 11 7 :
,I', '- It , I I I I l : I I I I- I I I 11 I I I Ili I , i i I'll ,- ,l i" I'A", ,, I 1, 1 I l ,,, % ,,, :,, , l
-,* 1, I- ri, , I , ,, I , 1,, l I, ,,,
i I I i l ...... .. :1, i,.,
,ill I i e , i " b 'i 11 "I I I I .
"I'll IT, 11", t", "i ,,", t""Itl ,,it, : l, 1 i i, : ,I i -, ll It- HQ ,Idll- 1- -- I 11 , 4- t, i l, ,,, [ I 11 , I I'll 1, I'll I I I I I ,
I , 'I --- -il'i", , 6 I' 1i I I q I ,, , I -!,! ,i 11 I i "" : ",
I , I I I I , 3 I 1, ,'- I l I I I I 't 11 i" ; ", , I t 11 I I 11 I I ", , i I 'I'll' 1 , , ,,, ,,, It
bl t3l, I'll, F, ; - I .- --- 'i. ill I I I :1, '. '. I :, I ., ""
ir- PA I ,,, tolil I" ,,I, ,,, % i, I ,:", i, .Il '. ", : t ; i 11 I I I , I 1, ," 11'' 1 I I I I
11111" I'll "" "" I"',"' "" , I I I I , ". I I - ", -,;,-,- ,, .i
d- -Iil- '! p-- It ,- ,, ,,, i ": l, I I -, I r : -, 11 !", ,, ,,, d. "I I 11 I I 11 "' -1 ,,, ,t L" I il ,
I ;" t I 11 -1- I t : ", 11 I It 11 I I ,It , I t 2 1 l
7if-it, (- idll ,,,,,,hr il, "" ., ,' t% ,It , i'l l ; '1 I't', I ,ilri;, ,, ,- l I i I 11 I I I 1 1, ,,, It, 'l, , r" , l il 111
11 I'll, 'I, ", ,f ... I- lp, ", 1 I I lli I ': \ i, ii - t I ."i 'it 1, I I 1 , ,, , ,, t A ".-il, I I 1 11: I I I 1, 1, C 1I I I "" ,, ii l, 11 I I 11 11 I I , 'I l i I ',it I 11 "It' ,-, ,f
-- , I I -- I 11 I t t I -I I 1 1, 2 I -,,,, ,il, ,,, 1'1' ",
, ', , 't ll 1-1 11 I 1, i : I ,. l, 1" it it" z, _r I t 1, 1 I 111- I I I I'l "
-, 1 , r ....... it Vil ,,-l', I I I I 1-.1 r,-,, I t, I t - ", 11 1 11 ,It 1-1 ,", ", t,
- i ;,: I I j, 1 ,i": I pl, ,, -1 ,,,,, - , ", l , I ti" l l ,11 ;, l 11 i t I I d-- ...... -I., -I- !'-1
;y 1.1111, I 111 N , ", i- : z It 11 11 ": 1, I I -! I'll] 1 l, -i'l ""' "I'
h ,, I , 1 it ; I 'i, I F I : ,- - l :,_ ,-, i: I 'rt I it , ,, i- I I c I I I I j l' , :, I, l "I 1, v3- -,"ll", ill, P" P i I
*, l ,, ,, l:, 1. f jll "I" ,',I., ': 'I P11 :, t I ii l 1- , V-1 ,,,,, l r 1 , , t I I 1, i i ,, I , i ",
, 'i, ,; P l ;l :, ", "', tl, .- .- I I I -, ,, i l',, , I I I'll V, l it I
,flir, I. 1- -Ill"'I" d, "'dit", h,- I ,rh F I I 11 I I It ,t, 'I, , ... l i 11 ". I'll, 11
It., "'t'dil""t .." : I ,,, I ,i":- ", , 3" I ,- i ........ ; l,', I ,
1 I I I I I I ,,, 'I I ,, ," , / i-, f'l
,h,, i, I- liAl" 't, it""'ll-("', I ': :,,!, i, , " 11 :;, ". .- d"., j- f-'il- ,!'t ,-- I o. ,,, I I I I i ( I I 11 ". :1 ? C l- , ,, : ,?
-1 I I 'It : I, ,, l 'i : ,,, c I I I I I l , , I ", i i" ,; ,
W W I- , I"k-1- il- I R'. 1 1 -V ,,,, - .111, 1 -- ;, C-f.iiik l 1 -iii I I I I ; ,, "I
,o.,, I ',, ;, ,,', ."". :11 1. 7 - I I I 1 ": I - 'I, 11 I 11 11 , I I I I I I ; , i, :''Ir it .:,, 1 I 11 I I ..... 11" 4 ,,,r,
ro-l- It-- 1, I 11 .1 I 11 11 k o, I :l in, i I , I :" , 'r, l, ; 11 1 I 11'1 -_ ', d, ". 1- ii- i'. d, l 'i, I I -1 ii le l , I I I F ,--, l--,i-- -v 11 - . , ll :,- ,, , ;i:;1 111'1,il ""l : l l'it i,! ti, ji ,_ ,, ,, ,,, ,, ,jr,- ,[ t),,rll
I I z , , : - -1 Pcl.
J410(11.116. 1-- i- d"I'll Ill- l, 11 11 le 13-, I -- l 'i I P t ',I %"., I ;, f 4"i Ii-1, ,- 1 il I 1-1
": W P- ttll H, "o,", !, :!" ,- , l: 3. ..-, "" t, l ii - ,, 11 i li -, ,i I I I I , , , -I,.", -, I", I ("I I il 'i, "' ,; P r ',,.," 11, 1-0, "'I'll 11
T' , , "i"", I 1 ? I '-'
-,:, ,Il fl I tl I F;, I ", I il d' ,C l ,, -',,"--,, -1 1, 1 ,, d 1, ') I l, 7 l,
4., p., dkh., h- lil -- 41 I ,' -, t, ,- i "i i,- I t,- i ,, r t I- -, ;-, n y t ,- ; - , , r, _- p ,." , i ,,, 11 I I I I
..... ,W f- .- d, I., I ,- -i , -- t "'it -- i, It 't q4, , ") ", i F P,1- ,,, "'r, I "I'- ,i,
rl 2 t-, i- d-- It, I,- ,_ i -- e- - Z"", 11 11-1 17,- -:-- -- -lill il ti ;"., n : I'll I ", 1- C-,Tll, 1, g, 11 'i
-- -, r, ., 1, , ', ", -11, 1- r:-- z -- 1 -i i,.- -1 I I 1 11 I I : I W--, -1 it I I ,
ft.,I.- P-ti- 1, -' -ll- I -- it, imt_ 1,11 11 11 ", -Ilill I'll -1,
-- "", I -1 -i i" 3 --- -- 11-11-11, --- ",-,,,I,,,,,,- I -----",-","------ 'l ,5, I ,,I,,r, il,--, 11"FA
F, ,I rx,, & 4-- l- 11 ii, 1, ,,-; iil ,- i-n, ,I ,- --
ri, ""ll')", -j-il--1 I- it ill'-.,-'-,, %, -- ilti-1 I '. ( , ., it ', -- filil, (:-,I,,lj,,
- l o p"""', --- "', 1----i- l o-'Ititi-, z ,i 1 7 1 1 t --11 ;", ,4 , "n 'a,
!I" ",-:-:t- I'll P", ,,,, I F -, I )if, fifIr la yn v : ltl -, 't -i-i- -li,1
I Ereen, es Ima aran neresithad In -, I - ,,, Ii"; ill I r 1
fl-til, Y f t"htfr, --a ,ihl- 'd:'ll ,d,,r ,.", ,i -, p ,p rifu lid a d fd I
11 - I All", t1l'i"', 7,1i %fIC- dflj 'll ,.,. I, -- ,p ...
,- 11 l, ' i 1, i -, I I l I I- "! ,,z 1i
7-tifil"', -f-iii, -,', L, ,ii,.Jrd.d ,1, - t IT t I 'i I I'- '-- I'll- .11 I 11 S I i, i il I , 11 , I ,1, III ,,, "
,:, girion q'il ,ukt jz ,: ,r ci- T-- , -- I I i ,,, q 1 11 a r h A Ito ill I A, , i I -t ,-,,,:,,Al 1, -.,,,,, tI, ,,,rrr ,I,
,,,!,, -- F"j-1 i, vi" Wa,"I'r: Le v GmI. cip Segurm ri rn da) --- T , fr'- or dp ,I u b, ,,,
,,,,,, l il ', dt r-i-il- 't ; rl, ,,,, ... i-p-1,
1-1 Tl 111-u-i"t, ,,,, Id'Iti-l", l 11,id e. I- ,- 'I'.." ""Ill ---- ,,,,,, 'i -_ , , 11-- "--- ---,-- 9,!!, tf- ,,n ,,l'I l W:- do 1.
-, it 1. q., h "" - I I I I -:- - 11 I l 111111", ,.,1--, it -,j, -ndIi- -.1 I -, -0--- 11 ill gj (ji", '! lljp J)"
,It 1 1 i I",,",""-,,,',', ;-1 , Vt I 40w fit 11 ,vblrfw Colt figar
r, I I 'It I , I I i l"I, b pill '4, ,1 I Asi lo declare ,,I Dirprilo, ilp ptv4 r4 y r1p lltit"Plria, I "', ,,, ',', l", t, 7,t -J- d,, "
I I tl, -, ,I f I ill -- 11-T Yl l" it 'o ,,, , I I -',
,,,i,: ,;,) T) t- 'ii , ,- !"'c". 0 l
) Vplxort PpIciez. ,irt it I. ;it orrnr al rvinb- trn 4I i- il Ili, 1, 11 ,,, - pi,1,1 ,-vjt,,vvi ;rI.-i a im ,lidiil del sl gifil ilf- ill--l- lwit
'lli' I'll", 11 ,?!- "'!- I ll ,t r it I I s",
r ", ,- ,, tl I ,,;i I- 111i I- l-, I Iil lli5t i .11 t 1 I I I ", : ? I ia
toi:-, ,,,.I'll,, ,,, i- ,
--- l 11 -11 ill I l ; '- ', -- ,,, --)-,, t i I l 0, .", - '. 11 e .1 J, I, Ill i 1i i 7-1 ,i l ,i,-- vlt, l,- 1, ,-- -- '' H-11-1 r,,bl.Il,,
!", i'n".-- t-it" i V I , S" t ,' 7" le, I ". I .11), 11.6. rio ,0 .,HOW. 'in d'I .,it
"I l i i I ,,, 1114", ,, ,,, : 'i --- I 1 i) I,,, cn ]I, '.1 T',h, l 6, !, S ...... 1,
-- '1.d- TIoZI- I.I., P-3 op., 1, I -1 ""'t,
--l', 11 -11-1- 1i I I "L, i-,,,,i- ,j, ,,, 11
Y it, z I t ,"', i" t it, 'l- P, !till- a 'l, - -l , ", ',, :- :, ,pd ,
li I I'll -i I I 1; P- Alb fo 6ir6 "
i, I r, i, i 1 ,, j - I , L "t, li,,,ti V -:i I 11 1 I l *lIi,.-i,) Mt7 tl-tl I 111-111i, I I -, "i .. ..... I', ,4 -,-,, h,,,i- tj
I fl-, -,--Ii- dt C- ,-, s *,- -, ti, -,:,r,: "" It ,- P r "I
I I -, i ,, i 3 1, , JA ,,l d.d pfi e'-,,
1,, i;-:l 1" rl- 11 ,- vj- l, 2 ,-itll-i- jt l p -- ll"',
l ,-,I t ,,, (:-, -i- r, d(, I Attil'i I I I I ,:, -, I I 1, -111 i, I I 1 71- ,,,, -, pmt ,ili ii ,,,,
'] ,-- ;I,,, : I r) i,, i"r- il" 1-1, l, 1 ", iz p ol ." I a l P, optol oA witika Pl'
,, ,,l, ltili l"I't I ,- - : 11 -- - -: A I ll'' -,P C. -, I I ii 11 I 'l -11 tl Y I.- I it" 1h, I i,.- ,, 1, C' i
1 l e',, I l l , 'r I lill, -1, til ,-, I ,;,iz, 11 Fi--, Blyf-' Y clil" IM
i ,,,,,,-;, I- jliti- iili- tirl .t- -,- 'I I 11 -1 I 'V.Ii 1 1 Iik,, ,
'- 'I :iil, t, eri,- l : I t- 11 i't , :l ,-, ; it ,, ,I ll ", 't-, ,- ,, I'll,
"i, ,, ,, i I t > it I rl W ii 1),-'. cir F , I I , , , , :,
-: I 11 ,1011 1, i"11 i "t ,-. ic, "lip, fj irl, 'll"it,
I I I I i ,,, I 1- 'r 'i I ,, I'll i IN
F i 1 d, !; 11 t ,l I "' ,, F"" ,llll-i .,,,,,, t .3 t-i -.,6, i1t.- '. 4'111 1 I'll, I11 11,,,ll , ,I, 1, '. i .,,i , I I l" il I I , l -,
11, e ti It f ,i I ,- ^ ,ii, " l :'. i , , 1, l, ....... 1 T, 1, Iri Q- iiihi" t: l ,! cil" ,,, ,- "I"tt d'! -A
f ii, 1. I l i, ;, 1, di, I, I I 1, I I I I I i, ,ii ,, 1, I I l, I t i I ,, ( --, iJ
pl- ,lt- I ,i- lit, I I "I I I I I z ,. I "'; ,,,, li ,- : ", li, ,IiIilr- ,,,,,-,, "l ,, .... ,, I ,, I i, ,I, ,,-V,.- 'j,
I 11 It ,,,,I" ,,,,,,,,_, l', l, 'i-, ", ,!- J-i f' li,4611;47. pvo- i, ,
iF C p "! l , I I ". I I I 11 11 I i W 11 el ,,-:r-,l,, -, -- , ;" I'll- -'Llv- A,, ldlil, I,
,,,t,,,, I "i z, i 'l I ", lli.;Idi. llt,, ,i 111i"I'Ilit, ,I ,h"
)11111 :111 1, i ., ld. ,, Ii, I It ,cti,- l, i il ,6il ... ..... :; l I ..........
I li I it t , "" -, , ,it l I'll 11 I'll I l t il t") 11
T"I", , 4 li , I441, I i-- I I I ,_ I t ,, l I , -111"i"'i" I'll, l,
-, I -, , , I r i- , t, I I I it, I ,,,I it, r -l"ll ll- -ifl 1-1,11 lle, I ,
G "'illi" l"', ",!-- I I -, I'll, I ii-- 1""", --dwo 'I
1 111-1(11 il"', 0"i ... P-1: 111", ,,, ,I4, ,,lt , pll I I i I i" , , " l '
ii!" -, r-, ,ill, o- -' T" to tz", ,,!- i-ri, 1l, 7 I -1 ,, , I I I'll- 'I"'i, J., !"", 1', 11, 0, Wri'l :"' Ill Iti -'Wl- ,it To, ,I -,"', il-j 'il-:1- "'- l I I I I I I 1, i l, ,, ,, ) ltt , ., I -' I -1 1, I illi'. -"-,i It "It', "'I I ,
lit" I i titl ,, l"'ir 1, i- t .7; l, I 1. I ill, t0l ,,I,, i, -- h"h, "'i,
I ,, : I -1 , I I I I '. I I i A, T"',
it, I t 111-111if);- vo
!" I l,, , , ,! '-'I,,il', i" i ti ", I ,,,- , , "' it, I f ". ;, 1, ,,, - t I P I I I I l I , I I -i z li i, " 'i T,, ,, , i ., i ." ", 1. In la 51,
I I I ., ,,, " 1 il I , r-r-110
11 ,,,i!'- e,, dxl, --- i I I- i 4 ,,, I I I I I , t;'l
ili ilii, ,, ,n- -- 'i"c%1"". l. i -1- o, I .,I ,' ,ll, '- ll I '!,-z l ',' l "T ,' r' ,I .
1 V, I 11''i, ,, I 1, , , 1 ", '' ,,, ,:"". , , j I 1-l"i Ch,,- ,111 40,hl
I,1,,,,,:, 6,f;,-I- 0 d--,, ill, --, i"t.- i i" ,,, "':
_1 ,- I',- ,I I li, I i I- ,,, 1 1 -i I ,; ";, 11 - i't " ill
", p I ,, v, z i, l i i t 'i I l, t ,,,, cil i, 1 I I I I I il '' 3i'l V lt ,,- il
.iii'l-, t I .15i, in i I 11 il !i -l- "' I'll R, i, -, 1, : , d ", ', I ij,, it -- r1l 1111r, Y,11,
- ault I'll, ;i1l, !-! ,- ,,--, 6, i ,, C;- -- i !, n-, ', t,- , I : t i I , I -, A l 1, I I "" I I 11 I 11 i ,t , i : ,
I'll 1 11" "' , ,, ": '-- ,l : 11 1- -- 11 I I ; ,' :, , 'I ,,, , i ,, ,,,, , ; I ,,,,t ',t* 'I
Ill .,. .I.r 1-1111.01, i, r- , :I'll', ,,r- .ti,.eii ,,_ ,,,, ,,, , , i- it I. - , I I 11 7, 1, t -l ,I i,, ,, t, "ll, I I ly-, qu.m ,I
'i , I _, ,- --i 11 I I 11 I I I 11 I ", i 1.11 't ,., i I I i l, q! ,!,:l A t: 1 I I 11 ,, I 11 !11 11 I'll, d, ,,,, , 't Coilrradaf 11, dil f I ,,, rl. 11 I i d, 11 I i I I .1 - I : ': ,." I I-,,- ,,, -11 i- I ,", I I ", I It I I i I I 11 i i l l I 11 I 11 -1- t I i I ,, 1, 11 I'll I I ,, lil I
r- I- ,5,1 I,,, tiii-llll 1, Kl,,-, --Fl;i, ;,ill lt ,, t- 11 I I ", I - , ., I I Sl I-', I", 11 -d dt
- -- 'i L, , 1 'I '' '- ". "till -', 11 -, ei 1, ; 1 At- 'i l.ll, !',, rl, l ,- : ." ll I- l "I 1 I ",
V t, 1- , ,,,,,
"Il" --"ill1l,"d d, '-vt -1 ,,,, it :1, I I I I I I I I I I j, , 'J"', ", l -t- 6p , '' "'i, I l ,,, I I ;, 1, 1-i" r i I I -1-irt ,z , ,- ,, I I ill '1,11 ,% 11'-'1 ,- it, ppr J- I
n ,I, '. n"., li- ,,,, i, i I'll;" "' i, i e l -1-1 , ,
-1--li, p,,di Ird A urt rit- qi,, i,- !, ,,, i- t I' - - !ii lt-- l, - :", : -, ,,, I I I I ,- I .1 I '.1
l" D'i, ti t t I r I itl 11 I I I I I 'I, I I I I --- ,- rii 111 1' l" " " i' e't 'it -- 1 I ,' I "' I t 11, I --- li, A I ,ii pit, ,
I 11 1-1 Y I ,- -1 I-, "I I I ,
1, 11 .i iii" i'' ".- ; ill 1, -- 7 ,,, "t il 1. I : i -- --f tI il 11 11 it -iil ,, ': .- 'il.", 1,-,----j- t-de, ll, 1 ... ;l It It ; ": i -" , , t I 1, '- I i- I : I 1 ;, l i I -l ", ,, i-l I F '11 %"Idj ,
.tabilo"'J.1-1t. IT, did., p'lt r,- , 1-ld- 1V7 1 11-i : ii ,-, il -1 IZ i ,,
il- u- pj llt. ,,eit ..... 11 I I ", I I- !, 1,
, A 'fir'-0, I F , !":, r I I I "i I, ii il, ro', :,., ,,,,, I-iirl ,,, Ili 1, ,,,
............. torl & , I %i- l! -.i- -- ii- a a -, -- -It, I t -1,i '', -, ,t- 11 -,
Ita 1"s allla"k 11-di" I- 1 ,ii! ,, t , I -_ I I I 1:,i:t0i -1 i" itr, li- -- t "i:- r.1,11i 1 ,, "
i xlt, ,- 'l ., -, l t, i I I- I , 'l -- ", : li", ,, "l, tl -, 2" 7 ,l ", 1, I '', ( ,Ir-- -,
1. gulirm tat, A W ill, "'! cfl- 1 1'ri., C- i, -' , ", 't", I i ,
l, i L, P'. !- a I'11,ltrl' ,,, , - - Iz 't I '- --, I ,, ,- t --, l 14, It, I :, '-1 I-_ , I I 1, I'll. ,:, I -i 11 I'll, 'i I "' I -' l 1, 111--l- ,,i11- rifankIltk, Ill 'I P-P.iit I 1, -11 I'll, 1, r. ,--- 11 -_ il I "" ,,, : ': I
tl 'o', I I I I -- ii 11 i -11 --, l -, ,!, l ., ., ':ri, 1 i-,rii t ,! ", , t, 1, 11 Z, -- I -11 ,.r, t ,,, l,
_, ,, -t i t -2 I I ': i: 111'1 -11 I i! 1, I ,, l f"
de Ifts ink .... do,, Sill" i- 1 ", -, Mlll -, i ,, zl- I -1 ,l i -1 I I I I .1 -1 I ,, -, "', , lt- 11 I i ' 'z i ' !'tldl 0111 1-bl! i- 17!,Opl- .r I ,,",- 1- 7 v -11 I I I 1 t 11 1, it z "I
Y 11!3 -id- ,l 1) -i : I 11 k--, I I l', "i t i, 1, , -ig, 7 (;,, r'lt, do ,Ip
,f, "! Y F l ,,, -- I -- -, -, ,,, I 41111 ,, P-iri
7, -Z" -"',% ,I,- I I I i --- "I' i :l ( I It 1. 11 ", -, l i 'llri -, - 1 '- I;d, - i i ,; I I I 11 i i -1 ,i, 11 I I 1 l ,, I 'I, I I I .,:, -, I i,111, 11, l- ,I,,,,, , , i- ,,,,, J, ,, , pl."', '! ,,:,,),,,-, -irl, i Tt, l, , -,r-;,,, i !"', I I to I ti t, I R, , r3,, r ." 71', 1-, d- oa
"r 't"I"i- Id- ", -,- ., ti, ;, it, ,,it ,-,- , !:, 11 i, I I I , I r- il ,,, ; :-- 1" 11 '-Ict, Hi
"! I , i;', \ ,,Jjj 'TIjIliti" ,1111, I z i I i rI, ,, ,,, "ll",
it r i ,,,, l I (l , i- till, I I 1. i ,-i,, ,,, ti !""", i, " ", ,, 'i 1, ti,
fl-,ii ,,I, di" I i :,-l ,- , Y- t
- '! :-,,.- pil- -i"I, ,,,I, l,, I T ,i -- ", ----- I il" - I ", I - I t1zl ill, 11 1; I I I f I I 1,11-ilil "'i "; '', I i 'l i"'li lr l !" ,,'"' 'I'l 'I'l,
i--l ,,,,.',- I", i TI- lityl,11 -I i t I 11 -, 1, 11 -111- 1-1 ---- -- t, I 11 I I 1, ,, L, I il, ti, i''t i it, doi 1,1111- ----"----,-,----",", --"- --I- ,-,--- ,4 """', iiria, j 11111, I It I I i I 1. I 1- 11 I : ,, I I 1 " , -,, "i", i '!' 'I" ,t ", ""ll- -l-, ;-- g- -, IF,, ,J,, 1, C.Iiiii,
'i; ,", , i" , I t I 1, I t 11 111, 1 '- ,,, ,,,, ",""', 11 ll- l I, l!. %i ,11
i, it, i'- "t" 4 .-, t , i 1 , ,": -?, , I I I I :,", il i, I -1 ili i , i", i- ("",1 ,,, (I , I I, I "i ,, 1-- "I'l ,i ,'4 ,,),, o,, tticIiii,
In rer"4611 del va pifal pr; rado I -'-- -, I I "' , I li-l-. '. ,t ",. l- I -- i 1, l I I I
; N I z j ti I I I :- I, 11, "' . . T ,,, l I 11j, l l il ", I , T-- d, .- T-biquoiro 1,,koad.
'i 'I ; ; 11 'I'll 1. '- i , -1 , :- ,,-, ,, i , .".", I z I i I 1. ; v ", r ... L "J" N!,il ri ., Clt,--" =, ,,
, ,- 11,:A ,; 1 ii"114 1 1 1 11 i "I -1 ,"i- llItti, I ,I ,
lea m en ca ll a iil i , ,, t ,,, I I I 11. , -, , I li, I I , I I I I i"t, I ,i 1,- l- P I t'', ", it,- 1 V!-- t ..... Ii 'it", l, ", it on 4 v x I v r i t P r , I , , k C i, ii,, ", ; l I I "",
I I I I I I 1 I I i, I I 11 .1 t"', " , 11 ': ,,, Pt, f t;, ", 1 I -- t '- ', i,"t- "i, "
1,1111 ,:: .: "t I I I I 11 i li,,- - ", "i-,- -,", 111- I I I I I "', t, E, , I I'll f" ";: l , .. .... ...
I i 't I i'l l , ,, -1 I I I ,!, I ,,, i 'I ""i "t, ", pa---- - ----- ,,, ""'t, -, i l -, -11 it i 1 I ,-ii ., """
I , , ; ''. I I I ,, - , - "I"'. I 11 I I t ; I l I "I I, I , 'I Jil ,,, 1-ill I 1,
11 I 11 I I "
-- Urt prorritiril ban(ptertA htt declarrill 'Ifir p/ 14fin "' ", l I ;1111 I 11 "" 1 I I -- I 11. I I I'll I I I 1 I lill-I --- it, I- b z ,,, i 1111 I 11 I I -da
F- ': ilt r , ,, ", I " i '' i'l, 7- 11: I'll I '- I -l", ll l ,'rnl, Fill i i ,
lil- I I I "I i- '), lNI IF-1 1, ee e -, ", I -I IT. jj tjj- -,Vem em prel er, f(,rrtja expl,)rettoria- VI treaty ' 4' i' 'A I i ." i I I I 'I", 71 -1 1 I I i", I , 1'1 I :i, : - f ti, % '. l !" it 111-- Sl l l, ( j F A ,,:],, l, , b.tej -, d, Al
I I -1 i- pli, I A I l- it 1, i, l,
I , I' -1 "I' p,-, I i 1, I 1 I I t tj : l I r,,,, ,t llt i --- i ", I I ', I , I ,, ; I r, .1 1, l .... .. i 1. .."illre. Y -,
'A' ., t"i- F, I -11, I r- - ,- I , -" ,: ,, 1, l, I I ,
l , I l ----,- d, 1l -,,ri, -- 11" It, 1:1 it, tl-,- i'll ,,, -,, ,
, I I I l'tz,,,;,,' 1 , 11 I ll l I i I I I I c -.1g"AZ -" A' D"'.
-- 13 , -- "I I ., ,- I i, ,.t :, _ , Il' I', :D,
1, ::-,, I '11, r" , lilt ,,, - It, : it -"- - -- "I 1-i I I i : r: , -- ,, : dllf G-I 11 I ,x ,,, ,,-, it, ,t I r- 1, I ,i I ,l, ;,, i , I it il7l ci i- I ;- 1 t ,- 11-1 -- ; ', 11 I I I "- t , i "; ; ', ,, it, zi,"'i'' 1. F , ,,, ', I ' '-,' I l- -il 41 .h ,,,_,,,,il ....
I , 'l nili ,!, i l!", !, n V, i I 11 '- I I I , ll ii, t '' --- 205,
I I l I ; -- i- 9, "i"", i -11 ,,, I 11 I 1 11 .1 -- I 11 I 11, -, i'l il 1111 ,- I" P,',,- 'i ,, , , i i- ,
-111 11l, 1", 11 t I I 1. it"', "", , N'- : F- '! ,, r fl-W .. pill
I I , 1 it I it c A , T l -.i I 11 I I ; I I- I ,, 2 , t ", , I I I I I , I ( -,,
11 11 I - 111111 .: 11 I I i i I 11' ;, ;, It i 11 11 11 l I 11 I p- til I F-1, .i:l- Tt- ,ivoz,-Kirs 'k" ,., il- I T", , , -111-11,11,11-111, I'll, I """, - I I "I I "I" 1 1 ,,
- , I 1, i I t ,e I i I il.,
'' ': I 11 I , F, ii, I x, I I I 11 ll l% t" ,]! 11 c 11 -1 C, ; ", ,,, : "' 11 F -,,,- -- l, f"# I,-11 ,:, "'I --l'. '. C , , la-iii
t. : 'l 1, l, ;i -, i "", e ri )T CT V I "I % I k ,fly, Ilit T" , , ,-, I I I 11 I I I ,- I I I '' ""'' ,;, ,-, ,----- I i l I I I t I I I 1- I l I i" ,it .- l, d, ii-e I,ll i :, ,i ,,,i:, --, , l 't :1- F l I I R I lli ,r 11 V TIFl III ,ni, I I 11 I 1. I I ., llzt l, 11., 'i m,2;-V" !,,-i.si ,! Do, r, ,,,
,1 1 l ; t I l I I I r- I I ,I l- 'i , 1'. I i I ; 1 1 11 It r I V10 t il iOl I I I I ilz I I I ,,, I I I 11 I , I r .'l
I ,,, l '- i , ,- l ; T , ,),.
) ,e I'll i: Ili I I 11 - 1,t '; % -- --- ----------------- ----, , -,-,-,--,- F F. il F l 61 I ll I I 11 -, 11 d xl
'l ,, I I I i i I 11 I I 11 I z I ,, :, ,, t it , I I 11 11 I
,, ll- ,,, ,,l , , ,i I l I ,, I 1 I I 11 illi, I ,,,, ", I , I 11 I I I I I i, ; l,
-i 1: , , ,; , i , ? I , , I I 11 I I I I t, t, "'T, , OMNIBUS ESPECIALES
I -, I I I ,, ,, I I i It 1. ': j, I I I I I I I I I I 11
; , ,I , rt l" I 11 , 1 i2., 1
"I :, 1 11 c l, 't ,, , I I I I I I 1, , I I 11 ,, 11 1, lill, -1 ". ,, 1, ,i le I i I I -jr.CARDM A "
l I tit I I ,- i -,-li- ,- -i l,- --,, ,li,,,,,,,,-,,,, ,-,', -- !" -111.
n_ ,il fl*7: I- IV"' I I ", I 11 'I", ,, 1,1il7, --,- -,,,--,,,,,,, tl,,,- -,, --- ,-,- t, I "I ,i, i 11 , , ", ''
Ill - , e I z I .l f : ,,,, , Lk LINEA DEL A SECURMAD.
11 I I I ': ,,, It- I I, , I I I I 1: 'I'll ;11 , li, ll
11 I I I I
-- ? l ', ".-, , I il I I 11 11 1, % !, I It- ""Itt I I I I , :, I I I I I I I ', !,' , 1, ';I HORARIO DV SAYADAR DIAl
I l l 1i 11 I ,,, i ,: -, , -, l, I 1 I ai I ,,, I t I I "t I I .
It I I I I I 11 I I 11 I I I ,, l, i ,,, I ,,,, l I i , 1, I 11 f i, I tit .l 1
1 1 -1 I -, I I , 1 -, 1!- , I ;- I F-uila. C.ml

I 11 -.1 I I
,,,, I 11 I
I l I 1-1 I I Ili :1 , t I "' N- (I l 1 ,,, -,,-,, l',
,,,, ., H, ,, ! ,,, , i "-In- I 'I, 11 I ""'
1, ;, ::, ", , 11
"I ; , , ", , : I _: "I ill-1- l- ilicy'splinks lli,. 2T? TIll I= I 11
I, it, : I I'll,
1- , ", Ill , I-, I I ,i I 1, I I I., i" ,%, ----71 pfoiijalus i, -- ,. e', 1. 1 r" 'it ,

,l I I ': i ,, 1 'i it : 't ", 1, i 11 I 11 i. , t 11 11 11 I I I I I :11 -1 I It "I I il 1 ,-- :, ., I Il -i p",--l" l C'IpuitNlart
..'', I i 11 lt, I 1, ., I 1-1 Y -,-, -- : I -11 I I I t ,, 11 '. 11 ,, -1 ; ': ,, , i i, "! , ". F, '' T ., I "" F.L.Cil Inteil
, i i : i ii, '', ,, tl i, It j I I- I '. t I
-- Ai -,-,- -,--l- -- i- "t -- -- % li , 1
I ., i '' 1"'i"', , i,
1' <'- it 11, I I ,,, ,.,:: 1- ", 1 " 'i , POT I ;- -,"-', -- I 1 I I i, -1 I It 11 I -il, il I i, : .MATANZA% TE1,VIIl
r, t : ,i -l- I I i il 11 11 :-I ,, ,,, Tt
11 I I I 1. 7, ,,, m t" 1, , '. , - --- ----- --- -------- "----I .w Alz, 4 1 , I F-IIII imh
"t , i I , t I -- 4 I l t, "I'l- I
F."", li- , , / ; lll d "I
I ', , , ri1;i-,j,, ,i -1 I - -- 7tl T TF\
4, -'-dii'- ,,, il,'::: ', ,I -, --. It, - I 1. ,,, 1,-, ,,,- I / I \ dentzo ",l--: c- -, t.11- I I I til, 11 :-l. l il ,, ,,- t", -d"' T .... 1.'i", 1- -i, JKNTZ--,RTIv
I I ". 'i 11 11 il TI ill:- 1' il'," ., , -'t ,. I :, :- ". ': r, CARDENAS, CU&I
ll I I B., lt, 11 .
11 I l I I I 11 I -1- 1 ,--,- I I -1i, / I Ji < I ", ,- : I I I .1 I I F) P- 16-- d, -i. d-t- M-6 A., M ill. S- .,i. R,, A-: ,- ,; , 9" F All.
I I 11 i, 1- 1 ft rjIL
'i t li' .', i, rt i 11,11, "' .1 1'1 'I I t" ( , "; I;- "I'll, I I ', 1! ", '11 I I'- I I I it I : ,\ I
; "', , , -, i I I 1 7^-" 11 n, , t pll b, 1 P31
l, l311, "I i , f 11 I i 7- , - , ,,,, I , -, t "i" 1- 11-io- lit .- iol. r Ift ii ,,,i ,,-,, , I 'T Ill, Mitl ml 1% rAL
,;, d" ', I
-,, i -11 t c % I i: I 111.1 : ill i,,,,, ldad .1 dI. Di,- R-,
,- I 'I - it 1, e., r' , 1- I I I 1 7 6 FAL
I'll I I I I it ,, L' 11:1- pro-i-ol, do, I. tlr.,Iod
;, ,, ." I' l, -," i 21 i t
,% it i I I I 1i I I I : , , t 'i, "t- I I -1 1, ,, ii :;-- t, ,, 1, i i" cr, rl d I- Nil- -,.mlf T " TFLEFONO-m-sw
I ,, I 1, ""., ; "- 1 l, ,Z --,- ",-" 17, l- I i - L, ': l 't , I I c' i 7-- ,,, ,, ,io --liaw- m.o."11 "I. I I ", , sALIDAS q AT (DAR . ......
", ll I '11 ,, , I j "", > i- .r1 !" I I 11-11 t, 1 l""', 1 , I , j ,--,I d-t- 1- C, ,,,,:, '' r -- I I ,,- i p A RANA -- CARDENAR
,i 'Ir , 1, ,, 11 l, -7 I.; -i ,- I i Z , I I I I i: I Ili- ;, ,,, ,,, I- do $1 i I- I I Am.
"', -, I ,,, , 1 ",_1 I , I 1 / t)-", I'll, I I I it 1, I I 11 I .11 t, ,- (; I 1 1 I 11 4 I l -1 ,- I- 1. l l, 6 A.1".
i'L l i ' 11 I i 11 I I I , , , r 't l- - 71 V 11 ,- i 1, -! : I ,- I I d Via AXIL
L' I 11 I l -11 l I- I t 1, ", t, Lo
, I '- ", ii, I Vj A IM. IN V, AM,
,,, -, , : ,, '. I ""i f , ,-,r 9' A:.M.
11 i 1'- ,,-,----, "I'-,- --- 1-1 ", "" I -- k I r , I i,_:, -r,,,,, I
-t' I t -, 'r ',' i i, ,', I,, A-M, 11 1xi AMi
I I I I I 11 t I , %, I I -,
,, I -, F i F, (,, rp. A I,(, (,(, t I I I I I I
-- 11 ; 7i I'll,
tFI, Z(l F1 Lk ( %BVI-k t.1 I I 11 I r, 1 I , to AAI.
t-I 1, -:1 I I -- I I D k N FF. 13Y 1 IND1% IN 11 l A 'm,
t-1 I i ,-% ,it i., I li c ,- I ci 11 I I - 1, -- ,,-- !11-t: r, ll, i 1; ll 11 I I I I I -- It', I -W ,, : i 1 , .1 1 4 11 FL
1. I I L I 7 , i 11 ,,,;-, ii, l, I , "- ' "' ' C -' % ' l , I" it, it"' li 1 '' c, A ,,l Fl- ii l I 2 11 ,ml
11 1 11 P, A lit,
"; ll i" , ii,, I I F 1 1, I i! ,z 1 ,i ,, I 11 11 1,
I I I , -,,,- i,. ,,, , """'. r II, I'-, PM.
I ol I" I ,,, -1 ,. 11 - , , , I "' 1, .1 "', I ,,, ,,, "I I'll I I ,,I, Z V NI.
4 r I - ttt, -,,-- -, 1, illl .' Ll I f- : "" l p,,-":- dl,:,!- , , , z I i ill i 111- l" l ') I I
I F ": , , A- ': I 1 1, Ill
I lt i ,,, ,it 1, I 11 -, ' ' I ' It ,''-, iii ,:tl :' p'- !,:" 't' lTi ,., t ', I i ci r, It Ad! ; : I K ,
'; 7l,;-, 'i, -, m z I "', ,l I ,l,,l , I 11 I 11 t r m: a 1. 1
1- ii I i I I , ." '",
i, l' ,-1 in -1 ,\ i, "I -, -, i - , I 'I -
-1 11 -- i - 11 .I'- r I 7111* "I t ,, ,,, ." ,,-,,,, ,,, :t, i ...... I t" , I T, L 1 ,' 'i e l 'M i , , I 11"i" 6, n, , 't ."
----- I 1- 11 1.11-1.1 ,4 'i !, z I ",'I,-,-,,,,, -00 (111"
PMR10 IT I VARJIN,
Crimlica 11ahancra 0,,, OCI W, 141
P "R a S c Z9 bv

..................
j:

Los icates refogeft
bfille a ht somisa
En soparle d* to sulud y Its
belitzo U" ei'mmilo 1311im P, rvz q- tim* Ios
comet "jar por dentro, po, futi,
.... ....... 0 11-a rplerivildirl
f I "d


t!


Ofrn c


holla I/c tit, i, mb".
0
"T,
alvlll


ANUNCIUSE f, l DIAHIO DE LA MARINA

FRESCOR JUVE141L


MA -,DA JAMBRINA


AN IN
%
ANS
-'e Uv.
P1 4
r
Repongo Sus enair jas Por que' la Companic Electrica,

i con, S
I t f TI
debe tener ufifidades..?=


C d q., Iq

I- i R- V11 1,

Wgina W"fif'; 1,


1- Nlqnt. y de rau, T
h'-- d, I said, ,.,i Pdw
.1. M. Calffirat de, 11 Ah 4,
d. y tit es" Est .... .... P- pr,, \,
A ld --- I 1-Ild, C, , I TR
G
..... y 4,- pn
0
'c teid del Valtc,,,
-tw W",
-.dw
-J
F-

3 y Can.iumidor. a/ porfilitirt. a In Y P-1t, es, un mal parts todo, .
RKUHASCO -imseguir I diner,, ner xetri, Pr)rque ert tie initiva. cs mejor pripar
4t
do 1,)x intersionistmi, pirft manterwr,

U&S FACILIDAD 1 e P., 11 ......... y ornpliiir PI sert irm en 1wrieficiet ds ifif/mg, de modo que In
Be' 1
dflerl.; beneficio del ptiblicv, Cornpitnia runga fifla fitillithill justa Y
M-4 razontible, t/up
Ailuclet R t Ctiandf, tit, hay ulih4adrA n Oi INS
fl dv- an perpticio de tod"s.
--Zk, d- 't Syl, atiliffad" on esea4ap, P1 inverAimihis
JOA AA DA y e "I- Art diners, y f-I er%icu. at Pagando 1111 1 ... quito fflk, li'led jimIr"i
1,1111divo paga taf, Aacrificar lifla infifflit taotid'. I fir
MAYOR ErONDMIA T,

1, A Poriltie his utiildwl- profgi 11 flinern, pero garmltff ,Nl -1 U 1 11 1 win
v .... .... ...
------ W i dld 1' 1 1 1
41n su emptied y urt (durio adt leatt"L
lm L i la fliilifladr mm lcur et rvivio cuando Ic
ITV L;LZ CARDVI I ifitificientcft, at no pilderbe olootter haga, Y no hay m tviem uw, c iu title
A mp Si diras- ;os JI.. .gI--- dinero fie fwt invergionititag para el clur rioflue(iv ctin. vptirqe a ninpirs
ios ..led *.v,,* d.l.,- y .Its. usi irlejorar y ampliar el servicio, ji)s precitt cuandu lic nccv ila.
tims, Id
P111- y-prift0pte
OAA t...r 1:11.11'r
-A-L+aA 0
sy.d.
6 Pig. tambitin to pintufts Pritpaadto SECALINO, a Oivis, .1 dolor y ill s.frum.wo iltbidd,
icomapre cAltDul boy mismot f.rltv(AOA rN (UPA rOR A
ttp
INTURAS CORONA, S. At"
Of;,;"o V Deposito 78 y 19, Vedod. Tel, F0. 1 10 1
L- PJDAtolfP4 lj ERPEIEP A c A R
I
I
PAGINA DTZ I DIARTO Or LA MARINA-MIERCOU, 26 DF OCT DE 194") A 9f) MAY
__ (__________ __ __ -- ---- ----" --'---"-'------'--'-""'--",-- -,",-"------- "--"---""-- ....... .. _-._._---_-, --- __flomentijt, tit, 1(i Act-i6n Ga6liett I N_4)1if_,I ... _, _,,,, 1-1-1_ 1-1-__ --------- _--- __'_-1 "" I-- N o t ; c i a s S#t meativo progr(imn (A111 Imirtor de
I ;Q u Imulemos, hacer por sit hijo? .... ...... .. .... ... 1,
I ti to"; peri-odistols rofigio.'40)#41( ,j t ) I i ea S t I I## perls4fdom CW04*11l"11cowl Areatil
I'll, .I ", 0,104 NOA- ( ... 16. 1 11 ---- I'll, I'll I I "I',"", I I I --,""I'll, I " 1, "I I I I I -11,11,11, "I'll, I 1.11 11-111111111
flo,!A Hadild (It, la,,, I I ;; ,, .... I.-Il, del dia I ... .. I 1 I I'lle i Cio t 1 , .1 Or. Noes. C ... WA F-III'A .t- IAn 1".. t_ ... At-if vm^lellvino. flit'Alim'" (10 Ilia H m,;1)n,1,v 29 rtIr,,lirrir4
"
1 'Refilgindom. ;-l"It- 10l ".4 o I .. t-k-I" 411 W-Votl VIP, 1.'AaMAlit 1A .111* -_ Clin ft.-,44ivessri.. I Ill 111,11mia gallegii ill gralA
0 a tit It kldwhwl. Jtj 4 i"colm w.M.... a. r- l-It ... A. ... P.q-h. hUt .)(.M '. it. I ,afk y bragorwi;
,,, ., I 1,, 'I" 'I ,,, !, ,I, .1, ,,, ,I i 'W ir, III, fir
t- -- ,- -- y 4-o le- 1-- ---- -P-1- t- -,- -1,okwtt prIt0itivit". I t
por '*U 'i;m It-Ii., 1,11 ---, -, I I I "I'll 1 ,Alfldiwtwa ". -I. 1-11" I Vidlicio altor
I I ,,:.0A.4 A.Y0.1.1e'.. ,-jij- T-.- ", I, "'I"', I ,,,,,, I _ __
,, 1, 1 ,, I, 1 71-IIIII114.11.1 1 .. 4 1 _.Y. : W 0,t.4, 4 I 'III ,),,4- 1T,0.j1-" I 'j,,I) t4"'." P"', T 'PAR01,A
", ", t , i " ...... 1, I -t_ q.. t-K. ,__,,,z7;:.
.... . ... .. I I, "' ,,;,,,I III P) ,, I ,,, ,,I,,', t I I .,.-- T. 1-11 ; 1,, V r CA- 1
.. -Y., I 'i. P.- III It, NIIII CCION Yl,
,;'I'lf ;-- 'It. ill siglk -- I" -f, 1. I I,;:!
,i I ( It, 1-:1,1111 I: :: -. ,.,,I .."It, .., "',
SECCION C 11 I 'N ".11 ,ill, Dt"IA, -, .1,11 ... 1. 1.1er.".4-0. .tl. s-d-ie. "MARVAN' 1. 1. tIl t1.IIli1Ilt,) '" : ,,, ... .. 1-11'. 1. s l I
A I b"I'lillt's I i 11
Tor Itill. Lmilio Frigult "I'll-t ,'I I I ,I ,,,,tl ,,, l,,,,,i,, i,,t \ I F1 dt 7 0. IT, ,, ... I- p"',,w'. I I .
I "" ",- t'r"I' ""'t ..... .. ... I T' :I ....... i""I" 'III I "'ol,"t I"W", 'All. 1, N. I". eete $1 y M O" 41 V*,1l*,I*,. 1 ...... 1-11111t, ,!. 'I"14 1
t I "-1 ,) llIpre' 1, I -1 I - __111 11 I
___ __ i 11 I S I I' -., 1 IT' ,,, 1 ( 0t. 'N" 316 if,, -"'t',')- 1, ,- 11 11 m1I ,, ,!a,,,, ", .
I ""' "' "I 1111p; --lt, I ,I. "',,". ,I 1 .l ,,I, I
I I
allim-al I -- 'III," It, 'I" 'I ll's"I'' "' P'll"r G- ill. Ill-, dt) W., ;11 ,'I I .... s, 0 t_ _1 il-iI, I tIf,,
,Tli S , I', .1 I Ill, I'll, -! 11, .,I I".!
Ct n ,Iitli T'l Ili; dtt Tn" I " "I'll-11" ,, T """,,I', 4, tl I 1, -,
.. ....... il, I ,i .... . ,- ,,, ,, P"'IlI ., A-- ;'-, I --!, I.. 11 0, 1,t
I, N "',-l'i l", it, "-,',, I YIII, I oW ,I,, ,,,, I 0", T'A',-- I I 11 V- ,- -, -f- ,,,, ill", ej P,,,W,,I- ,III, .11 ,ill", 11" "I ,,, I I l,",, ( 0-IjI ,'I', t "i'l- i- I- ", ", Iim
,,,,, i_ ,,,,, ,,,,, I n" ,111111 .... l", I , ,, : , I l ,l 1. 11 1,1111",ell.1111I, It : ,, le, 11 1 1- 1.11I I'll. I 11.11 I I _"", !. ,"
fl l 1,-T 'm ,- h, ", i-, e _6 1 I """ ,, I, it I 1 ,, I- I 'I ,I", I. ; ."I".
,I ... 1, ,,, 3 I I I I I'll I'll it td ,,,, ', V .,"."it, I., 1, 'j l I r, , ,,t"
II ;,"", ,"I" ,,, I tt-, I "I" "' , I I I V,,TIt ,*,--,_l "'," '- 6 Ill,' 1.
I,, I 1 Y- -11"', I 1 I , 1, 1 , to ,it, I -1 'Irl
,,',,, il, 1,l "", I !,I 111 7'1_!"I "" "" ", t I" ', r -l t-e ""I- Alavi" gall go
-'i ,,- ,III, ,f-til, 11 I t ;"1111-j"!" ,,, j" f.l1,,i ,,,), ", , r mol"10 ,,Tb.Ir,,t- -1, I I 11, le-j, I , ,"I r,: :, : ,,, It i I I I, '. 1, 1, i "
_o 6 ,I I I Pi,1111111:l -, __ "; "; I'- I I 11111t. .0-116,, il- li, .nairio I '), 11 1, ,I I I : l ,, , i,,- 4. I I Is! t w : ,-- fg,- I 1:1 jl,,,. W--i I.! P"i" , l' I
11 f I , ,--, , ";", I'T I )vvf ,,, -_ """"" "* -"- :n III,~ 6, fsjt_ ,,,,I I-I-- '- t, ,,,,,,,,, I ,,lI,,l,:,l, ,," j-- -Ilr r t r .-"ttl ,,,. ,,: ,..I.,
"" I l-r,-'-"', ", ,," I I I ,,, ', III I I ,I,, I I -1 I I , ,,, t"I I ,,o ... Ity P-11-1 11 1. IT. IT, I ",f l -t, r 41n,01 1111 V1,
14 III idrrls ll,- Ill "I'll', T ,I ", "' I ,I - I, t It I' I it I I Fg,-, ,,, 1,1l- NU I .1 I 'l i, , "' I I f; ,,, ,-;;,I ,' II'll , I i l 'I'll ,"', -,, ,I, I Gll l l, I ,w ,, 11 ,1 11 Il I, I "I'T'll""', "
,l,,I r, ,,,,,,,,-z ,n !I ,I,, ('-d, 1- ,,_ I I, 'It" Ali,,,,,, ,,, I , ". "It. '.", J. ,
"'i", C"t, I ,Its 1. --is, ,I. -Ttt -,
TT , 1 n,"i-, 't, 1111--111 "I, I ,l,,,, I I I" ."l "i" 11's.1-1,111 mlit-- 1 1 ,' l I ,'A 'IT' t'le I I I d, 1" I ,,, ,,, ,, , I ,, , , I 1,,, 11, (1.11', "' t 'I" 11"it"
Ie "t "T" I I I ,t ,,,, "I'T',, ,,, ,It, I I 1-il-j", 1 Is
1, It'll lilli 'j,"t" ,1,11 I I ,,,- ,,, F,4," V q- """ ,i he,-,. 1. P-t 10, I- T I ;!',', ,__ 'I, lsv ,I" tit I 'e"t- --l" ,- ..I. I 11,
-,6- l, d, 'I I, pl,"I"I'l r ........ I ,It I I 11"I'l, ,, pl,,,V - . ; I 'll- I ,1,, ,I'i ,;Ty ,,,, -l """"""', ,;,,,,.,,,I,, ., !, ,
'I, "' 1 I ; l% ,,,-, ;, ,,,ll
IT, ;:t ,I ll ei'll, 1, ,,, 11 I I I I- ii- '', 11 I I I I I -I 'I'll 'l. I- I ,
I I I f 11 lel T111 11 I I", ,I,- It", N 'I, i;,,, rw-, I t I r:, I I- ,
NIT 1,1111 I I I I I I t I "I" I 'I ,, , 4- ,t .i
", f"Itie'l- ql l t, 0 P, 1 ,,!,, I Its, ;I s 'n d If,- Ill 1111,91-ts, Mll- , ", ":.' I t, I I I I 1, It 11 I I I I "' ""I' 1 't 'I, .
,d) ""'l, ", "" ,I ,,- ,,I11,hIl,,-;l "r"', r , I , , :, I , , I I 1, ,t I I I l" I ... id- I'l),,w" -I ,,, ;i- I.
-1 ,,, "'I"t t I", I'' ,it 11 I ", ,,,,, I"It"I 'I'l -T ... J,,, : , 4!., -'A" "
!, -- 1 it Irl, I , I , I 1-1 ,;, I r , I "%' T;",; 't
ls ,,, ,-I I r, ;,I It, -1. "Ittli ,,,, I ,,b ,t lq I I ,t",:I '6"I"t"", ll F-I, Is I ...... O rtw h ixoe, 'I
1-1 irni""',-1 t-l, ,, -IA1I ,1,;,1 , TI-0 : , I t I I t , I I *11, ; -l "', 7 eI ,-,,, ,* I, ""n"': I I""'I'll,
lI , ,,,, ,)I 1 11 , ,Ili IT P- l" it, 'I'l I's" ", I,, ...... 1
, 1, ;t I ^r ,, ,:, t"Iltti ," I , .111 '"'I'l, ",
It, j,"z.-I 't., -- - ,,I ll "I"i"', 'I, I"'t"',, I, I : , 1) I 1 ,., - T I- I _", I " , It t "t ,,, ,,' 1 ,I., s , I', I ""t."", ,
1*; ,,,!,, ,, 'I I I :
': ", I I I I - I "I'll I I d" ;_ l, 'it,"'I"I l I 11 I . I '. .11 ''I I : I *'_ ""', 1 ,, N, I ,,I ,,, "", I :! is ,,, ", 1 I ,,, ,,l ", .
I I t IT, ", l,, tlj , ,J,,,r I ,, ,,, -, I,- ,,,,,, I ,,, I', lil, ,:,I, r ; , I I I i" I ,, 1I" i,, t,:,T,:,- ,,l I I I I I., 'It t I I '*,',, I, I s
,I, I I t-,;, Izl-,t, I ri. jo Rev I -. ,-,, ,,, "". -,Ivf r I I 11 "I , 11 ,!I::: ,:'' t I , I I I -!"I, '1 "If ,;', I, I I I
1, t I is t, e 11, I :1 I t"It, d l I t I I I I ,,, "
I III I I I I , I , I I I I I I I I I 1. I I I I I I I I 1 1 It "I I I
I ,
"Ttl I r t i I 1- 1 11 I, I I I I , , I I t I ,., I rl. , ', I : D irt il ,, ,
I I! I I l I I .v t i % It illl :1, I ,
11 .... I 1. I I ,l ,,, tl
,. 1 I I -1;II, Ill I'll ...... I AII ....... 1,
,, ,, ,t ,l. t I ,""', ,1 1- 1,
11 I 11. I I I 11 I I I's I, 'e, "" ", ,I,,, I tJ 11 I I 11 , :,
,,, I I :1 I I T I I I I 11 I I, I I I I ; I 'it j, I" sl, ,
I I I I '. I 1 1 I I I I I I : 1 I :
I I I I I I I I I i ,'Is ] 1 I "' l 1 ,I
I I I "'It"Ill."", ", "I I ,, I I I , I "
... I I , I I I ,, I 1, i , -- ,Ti,-lA--- I I , ,I ,*,,, I I I I I 'Irl I -: r ., , '.'.1 I., . 11. I.. I I 11 ,,, I I : I i ,, I, I III,
t I I I I I I I I .
I"I''I Ir "'I, I , I I' , 'l I I "I" It .,r,"
"I'll, I'' (11, I I'll, I ,kt It,, P"ell.p. A, I ,,,, d" ,,, ,,,,,I _;"Iltsf ;lt"",_' 'r -' , " 41.4-[ I vi-oili- ,-I 27
a , I 11, ,It ll- I I I T I'll
;--- ,,I n, 1, ,,,, I "I 11:11
,,, t,!",), II ':' I",:, ,,"I'll", I ll- ,, 1 i .
''t , I I I 11 l, ,,, 11- 1 I, t- Ill, "I 11!11 I I '' It
ii, I, '' ,,, ,, "'-",I lt i, ,,,, It, 't" ", 'I, ", "
1!'1 iiT,,l!", I , ,: ,*l sit, I ,,, ,,I ,, : ,,, : I I 1. I I I """ tt .... .. :, I I ,I, I I "r-1- 1, ",", I I I
I t '' I s 1, "',", 'tt I ( "", It. Nt, It",
'' ',' , 5 , I 1 -- ,,,, I, ( -Ilt I I 1:
"i- I ill ...... ,", ':11 '!", ) "'. ,"""'ll, I ',:;,,,',I, "'.. ""t-l" '
"I" Ir'll't ,It,! t ", ;, t !, 'I ," Q- d Ii"It .... ...... I t" ; I : 1, '
b""': ...... I, Attr- I", ,", 1 I, l, I I, ,,, , I"',I i,'- ,lil t"It"', 1 I 1'. fl- I I I I 11 I 1: I "I ",
i, I 11" 'I I lt IT ;;t I 11 I I I I I I I 11
, I'll', I ,"f ... .... ,, F,, I" I I 11- 1- 11t, I- I I ,,,
,l;,vIInf; "Il,"'t, ,1, F ...... ,l ". " I A I, i I .1 ... - i"i"", d, I ,'JTI IA it jtl lI IT 1 Tit ,% .. ...... I ,,, I ,,, Z " 1 , lll;t ,, 'Tt ."'I'l I ....... I"T" 1 ", it. Ili I I I I I "I ,, 1; ,: "I "", ,
"'i,"t", ,,"III "ITIell" I "I"t,-11I i", I ti( Qm, l"ll", ......... ,i, III,, ,.i,.,l ,, -,,,,,,T, ,I' ,,, I ,,,,,, P""', 11 .1 --, 11,111 I J i, 0,0 It '. I I I r I
I It,: ,,,to-a Fiv,- A, ,,,I,, 1,1 lt I a,- -, P-l', i ifl ,
I,, "", d, 1, It"t, 11 Il '--" I 1 ,,, "'I"", ... ; .ii-e, ll't" .h-l, ',-A, IT, ,I,,, le ,,,f,, lhl 11- 11 " ", '"', 'It- ,,, l I
"! ...... - ,Nt,, a, "I'- ,,', ,
,, ."I., 6, d", I" III- '. I si- - ,,,, ,I- :,,,j- ,,,,,,,,,, Nt. ,,t- I it ;;." ,,, ,,, i'll" r I 11 I I, I: ,I:t ,.. ',"' 1 'l" it I ,l! I ) '_ , In z :,, 1 ,,, , t ", I ,, r "', , ,.,
i It, I's- Y'l,"'j- i"In"ll, I'll ......... l I ,-f "It' "' 'I i IIIIIII I I "'I't "I'll"", It, IT, --' "! -, f ;_ I
P "" i ,,,, t,' I'll ,,,, It "'! I',
"I"'tt, dt ill, CM14"-, Ca!"h-, i I I I "'ll," Net, "Ill N11 i I-lel, 1111-WI, 1, llvt .hl'1111111 U-"t I- -, -6- It. -,,l,,, ,-i wI"i l", I i '', """ ", I I I I 11-111111 I 'k t I ,,,, ,,, ,,,,, ,- I
"', ", """I', il-rtfle "", ""'T- ""g,", f-lt, t I I 'h'", I) I I, ll", I -1
I" ; ',,,, R rrlit I %,, ,%,,,"I, 1- 1, 'I b"!III, ,I, i A 'I I If, I ", : ,It ... .......
,,,, ,, Ietill de Fl.e, 11 l , ,,, T- "'O., :,i Is C, ,1 1 I I ,,,, t " I ,,,,, e I, I ,,"I, It ,,,,, it I I P
r1l, j ,tptwwval IT, PRX ". t "", Z-6, It I I I I
I ,'I 11., III ,- t,,, -,I1-r1,, 1 "", 1*111 1, 111-111. is It -1-1 I I I l, I ...... -.1, I """:1, 1 ,'I ',,,':I ,' ,,, , _",", l"
i_ '_ re, lf,,,,-, ,, ," ,' "",."t" ''I' lti't,]*"s I ,,; I I
I tz"', I j ,i, t I, I : it r,
'i,;I, $CT- j-11,11 F Itll'- Ill )11 I r-", I-- 31 'Wre'tIj. 4, I It I'll-, "it I,, 1, V r ,,,, It-_Itl,' 1 .... l"f" -I" ""' I 1, '. '. I, 11 I I I I I, ,:,, ,,, I, I 1,
1, .T I ,T,, All'i,,, D--I ,,, I I, 1%,I "I P I n ii Ili I I a-dol" i""'I't"I I s 'lli"Ir 1 ,-,- "I't, ts,- pl, 1", "t)", ,1, ill r't -l", ...... ,I,, ,,,, , Ill I" I I ,
-1 11 I I -11, I I - 11 I 11-11, I -_ 'I.,,,eIr,,- , 1 Ill I'l'7'&'- ,, 11 t, I , l t , ", ", , ,I I I ,
,ijwi,., "iTI"le rcl, Vill'it"il, "' d"d, t,,I ol- 11 0,1 all-I II-IfT 11 ,,, "T"' ;r-, I' P"TI- I- 11" I'll, I -,,--i
It jij pnol(I fealer,- lie A-111 CI ,1,,, ,, ,I 6 ,It Ill), ,,, 11", 11 11'11 ,,,, ,, ,l ...... Ili, 'I I "'It"'ziol ,ithfr I 11 I i. s, I ,' :-- " I III ,,,, ,, I
,,t1l- 1- Rl"A (11.1--, ,Its !, "'i ....... 4, I', "-If,, ,,, ". I', ,, 's ; itt:, I , r ,
I'll, ""i'luirla de R og er 1'. P itisent en #4 1-1, ---l' '' I 1, 11 I,, ,I
14ernarir) AiltArM III rf"j)MRtel) '' 4, I '0I u0elll 1, ,,Klorl, P, t'I"t, f-',- -,- !-- ,,;I I I i": : ,:; :,' ", "I",", I, ,,, 11111t,"t -,%, ,,,, ,, '-w-1- 1, ", I I
I ,1 0 0, it, ,, I I,- 1 :,it,_ ,,:;: ,,"", "I .::,,: l" 1, , 1 ,:l" ,,,,,,,,,
li l T-Illi- t lie IT, I- In", 's, ,", ,,,,,l,, It Hz ... l"g," It" I It : ;",j t I,-, ,'f ,1,
11'. d, A-6, C Tt)hci,. Ill lt-,r i""I, l, ,,v""t, 11 1, tiln ,I 11111pill 1 "',I" I I, ojj Otte .", ,I ,
Ill,, I f, ,$ Als el lik_,y,,,, ftl',, ,., l; I 1 ,IRISOC Nit, ,,I t lh- I I ,,,, .. .. ..... I 'i I I It I t "I
ntI I' "'l')Itl'l Ir,""".""It 'll't 'llill", 1,1 1,11 'll', ,it' [),,'L -( etit isobre ltilitir(ittirtiiii le,.sti "", It -1--st, l"', --' i, ,,, ,- ''t ...... ... I "'' I--j"
AitTit". ,,,, ,,;,,,, ,i__ I,'- ,,,;,,,.,, ?:: 11111'. Ic', ,i 1-1, Ce""'I I, Ill, ,,,,dd I -tt l !I , ,J,,, ,,, I,,,, ","j,", t"; ll,,lt, 1-I"', It -i"I""', ,!, 1111-ij 9 I y It 11 m -- dI I,-, pi"I", ; I I ,,, II-1,Ck, y ,,- --Is I, ... I! "i 'l', ., l ', I, At, -,%!
I, "I't, Fr, "', I "," 1I !"Id" I ,,TI .'r,"It" t, ""tt I, "III I 1. 11 11 -11"T nr -,,,,, I I, I:' ,; ,.l ., I 1, 1 d'! I I', .t- ,
;,,d" __ 11"Ilturll det din i 1 "l, ,- ____ -- ,,, I,,,,fr,,I,-;J,d I I- 1 Ii, ,-,Yf"- f'g,".1,; 0" r , ,,, n 11 i,,' I ""
I '""_"" I" tt .jF.1 eonforelaciante eA lltt,, ,illl, :,,li ,,,,, I's "WIll, I ".1
flora radial ,.toll- "'s 2 -11--, ll, I-t t, I- I ." 1"", i, t sl,,, ;1 ,!, 1
D-ioge, 6, ,,I'll! 1-,- ,',1 1, rlro ,il I: I ,,: ,, ,I,, I ",11. I ,:% ,*,,t "I", ....... I" _,, ___ __ I I 't, ,__ , 1, ", I,- I I ,: ,""', , r " ,,, , ,, 1,
t, I IT, T 11'esit , , ; -* , ,,,,,, ,, I i;- 2" ,I ,:I I "
I"... 1-trijoll t lie- It'lit'-d's Tt 1, I conocido diplomAtiro, I I,- ,,,I-, , I -T."t, !, ,- ,, 1, I,,tel, '' i,
_1 ,,, I -, If, P'lit's, 1,,tt "I 7 ,",,',, I, ,'," ,',),',',,"i";"",,"';' ii," ,I i' -I "", I I ",I."
-, F I I- I, 1 it, z ... - is, -_ b;,.- ,- ,,--- -,-- forl fun I ?I,,,,, H-1 --- 1111111- 111-11i'li" it" "t- I, ;- I, twe s t lit'l ." n 1, -Is 1w)'It"Il ,it Crt"J" III "" " ""' Ciolle. ell CubAT tc;, -It; i ,___ 11 I'll d' 'I'llb-11 e D ,, dl I, I -,- 1111. lit-Ille l- ,,f-r, t "PNI"", F I "Tl tit ,'-' i II i 1-1 ____1
C III,,,, IT C ....... I, h- ,-ig"', 11 I,
1T- '- ,, A-- (:IIrlI- 11-11 d, "t,""I"", d, 't"'."", 6, 1. l'I"I"itd J'i ,-- l""ll"I T, I-ti", -- ,
1 te-11- 3-1 it ,,? ........ libr, t,,- -I all II, ,, ,I,, n ll',"-,',',', I TIT.,,,
: ,,, I ,;, I'i I i I,, A 1 ', ada
'I e -1110111 I ftl ln- P'T IT-- is, ?') "i I ,,1I flere it na f-1,
1, Illil Ill, t, Itl- lli lie*, Job!)- C"I"ll-A l'I, ,tll, ) ititIl 11 tl,,,, ""I" ri -l- 'I, f !" qFCCION CATTVRAL ;Prp, I ,,,,I, I;'_,,,,l ,!II I ,,,,,,,,, I ,
,, I,- l, I,, y -ci IT ,, It, le ""'no", ll", ill ,I .... -st- J,,,- .I R-- "br, el 11, 11 5 --- ;1, 'n 5 1 I, iI IT n I "'I, I
,,,, 1- J,,,, )g- ,j , d'ei", 'I R P W F 'H -"- I ,. ,I, 1? "I'll, F, ,,,,,In.,,,), l, 1',;_,1,,_,,1I I, ,,,, ,, 7 Ili "Arti*fiva Gallprm"
,,, I g"I'l --d. P"'. t"d,,, l"i I e I,,$ ,ugt, ", -- Pot Adetia Jaume I I _, IT I I I ,, ", I ;t11I1_ 1 ,, ,
,1,,I,,, ,,,, ;,,-I,1,, ""'
'Ittl It, I I,
I "'It ,l 0, I A-I,, r-i ,. I A"r, ', Il- ,, ", 'Ileil, I., MIT- I I -I,--,--,lI -J"l d ,;I ,; ,,, L i' I I ,' iZ i it ,1 lo"It Y,-,I,-"-l I yt I t I'l, zs, dt! C."It, al r', ,z I I ""Tt ;& ,I," I, -I"Il-, 'll'C',"'le tl", _i4 t -s,4s-- lttl ; 's 11
_", "t r"T 'd ll L q ', ,-, A i- 1-- .... l"ll. -ler- I ' -- ill, ttl A ,Ftll 11 ta 1 '11 _111:1", jliclll "I, t" I I 1,01-,; C", !_, ,I, P ,rl .1 :!,-,
Ii ,tl IT I- pli I I, ,,
iii 111 "Ir ar"TtliA ,Jll "'y 111-1 I'l- d. Y'll,"t, ,, f II I's I I, ,I' 'Itll -is !---I ..... .. , I I ,
r IT
R, ', P, T"'li" It,- 'I, I- -- ,,, ,, d -,I. 1 ,I, ,- -, 1)"'I'll"ll .t 111 111*C,111111 i'1i I I;' I , T l) ,, i I I - i ,, f, - It n , " I I ,,, - z I
I '. A"llill "trill'I'l, It, T;,
...... r 1, ,gin, 'I ill"P 11 11 !,,,III, It Tit-, RI--,j RFm I-,, -l,,,-,- stic, F"'. i., I Z" I ,- ),- e, I ,
I r, I l ""6', ,t S-ti- ,,, ,111 I 't ,,, it, bt, F-,,, It -s 1-1- I, IT, its pli'l;I, 1- ,'I 'I", ,; (_! -',
-T% Id., ) i A 11, (-'III ,_ "1111II :i 1- ,.'',.I, I- ...... I I ", I I I, Ill. it"'t, ft, I'll, "'It" -,I', ,
I, 'ei., 'I"r," __-- lp ,,, 1 ,, : 1. ,, '_-,a,, -n, ,,,!I, ;t ,, Is
1:_ 11, 1_ I tit"'t- I, I, i II A ,,',_, t ,' "I"In'et -J": il""s l'! R- I ' n fIT ,, ""' I,', "! , ,,,, ,, -',. _.; : !_ il 1111 I % I 11 I- III t I;
11 I I "' I , "', I IT I 1, '-In i", i I I ,I', -1
"' ... I tt t gl-- "Irlph-d" "', I" d.- 'P, m I 1.,l 7,ri C ,10 50brt I" i ,I, ,I-, i'll'! "R ", I I, t'stit-f--'i,
"" "I4'" iJ" 4 T IIIITII l "Is 111. ;,", ',"'ll
,kI ,',, It 4i ,,,, T', ,'-Iwl-, -, !' I 11 T lj'T'j,,Ie [Ig"
V, 0" '81 'IR ,ti Istr littill ii'll- I F--- 7s, R",r"'I- 'I'! jil ,im'!li, ,,,11cPAt tad,, 11 , ""'I"I"', eli ,I,*,) I, -11,,,, I ill I TI)PS n pIr 13, Att:I tilts 2lit-1 li,,-t,
Ir ll Z')l 11 il ,;,, -,I. Da- ,!li , ,!" ,, L""'', 1, I', 'I" ) I i -si, "ITnIn", tt-t_ 1 I __TIL I -tu Imia4dmirs,% 11 I I, ,tY,,,,, __,_P--K-tIT, lI- 11 111111l,, Ilf; ,Imr Mml, '. ditt 'At,- fl,"I"t'i I ,
J 1_; __Erg ,, _K_11%_Lzml_ a ?,n, L, 1 'at l"t'1t':l,_ ,-I- nr- "PR5- I 'i"n,, "'t", ,;,r-- I,e', -n s1I__, s, I 1 6'I 'T, Pill I, ""' ,,pi", -"O' ,I-I 0, t, - 'T -I:, ---', I- Nt,"'),l"
'I"T "' t"'d-l. -rl ........ .. ii , I Iyc , "I", T ,,,, n I "Ill ,; r I -,
nwt r, 1 --, F-T 11- P,,"", i, ,- _ill, 1'11 I Clilti, IIII A,,,,,,, CItTjj-, t-d, jAI d, 'A-k -I 1 ), I LA 4 0,I ',,IT P! , -, I- I- r,-d,,d- ,,, 17. ,,td ;, 1- ""'ji" lw,-i, ea. 'nl" _,,r, ir, ,fli Iil I :A I
"' "" I'T, ,,I,, I '_ -W"n , 111' "I ItLjrt6 ,,tt, TIT, f ,,, t ,-T- I-,,, ,, "' 1 I_ A l "', !,I sit I I t If,", ;It Wl, T! 1. ^1
_,k A, ,,, ,;,,l,,tiI I -it- y _'i-it iiiI 1 ,,, I ,, 11TItItipipt, I, III lit- I ,,, , ",;"( ;; ,,,, '1L G, I, i1ir, gran r i 11 "t."Ir" _IA, l""n" ", ,,,,, T. I, , -- I I- 1"'t" ti, Z T, _,tg,,,, ',I ,,,,r,,,,i -i-,-, I- i.t- ,, I I, "' ,I I-- '! I
1 l r II _, ,It, t -, ,.,
,,te 1,I, P.It ,) ,_, ., ". JI-s' ,, ',st z i,, ,;, 'Il
ire,,- I . I . . tr-,,I-,, ,,,
__ ,,, I, "' i _" ', ,, I el, ger, l ,i I ---- 0, 'i .. .... -, it,, Ce-t, ,.,,,r,;',",1, i,,,,, 7,;Imil ')3 J-1- ,I,, JI'I", I
b ,I 1. I I I i- l,. -t :, ,'-," 'I flendici4n Papal -vg,,, p.r. qnt p, lb,",," -,; P- MITI It III, __1 --- 11 I I t, h1p, "I", ii-- I In, I'Mi'll 7"I'l-I F Tillits, tl,' ,
'It tI,,,,l ,,At,- F- 'lt VI',b,- 11 tl I ,: ,, Itl I "' "'t""' I i, l":l, ,,I,,- -, t-, -, --- I'! ""lat"- I I V- ,,I'll, ,, ,,,-, I- I"I" ,,, del ,,, ,P sit" ,
Ir'd,, U.Igone, 1 l '- lie Iginl,, le-, p, ,
'I el "' "q !,',"' t "''t "0",R,"t' i Eo- 66o C-Itt '., .1 ; "I 11"; III T ,l"I lis I I ", ,,l l, ,,it,! I j-, I "I";," - 1,1_1 ,
'g, 0__ I ,I "'I""I" 'j, I'V T'n't" "- il" 11 1I i tt t b j,, i It I- ,, "'et" It Z, 11" I,>,, N,,t,'.1_ a, o""g-- ,Y n',"t, I'l 11 5 "'i eieIi,'-ln ,,, ts", l, "d ,,*I
I I", ---_ L --inI- ,m,,,, ,,,,, It T"A", ""'! ARCY1,0NA, I ,.',I , !i, "" 1" _,, ,,,_, ,, :,!:, 1, I ,,,,,,,,
F -I, )-I p- is -, "',- ", 'Jim ll trlA_ iTp" I It ,grr_j,,",,,,,in
"""i-t, I, R_- 7 "" "" P'_ 1 I'-, lel 4 l, -",, -,,,,, _, ,,,,:;"_,_ I'I ,I,,JI, i-n-, -t-,edt,,lI ,3,1 -,-1,11 d,
i4WIl pllzl lllll 11 1-- hit, i _gr,5- it, '. ,,op A z ,,,, ,I, . I I.Tt".1-l' lI-1-dill-h- rli- d, its """o, -,,, 'I ,, t altIV,, de ,, nk LA' do ", lj, it-ll-, tglli, I- '11", , 'V"Iq I, It
-,- ,s _-Ot Sit,, d"'Tilt "Itli, 1, -1 I I., -b't It! utt;
;;, re -, ,,.,, 1, d-l'i'l. d, Cj ,g ,, __L' 1, P 1, '__ I- 7 1,
,I de "", vm)p ti. Iarri *G4,sicF --et""l &-" I~~ I I I I I I ,? I I low,0- -lit-,
,I,- 1 1'11arllll 11, IT- Bltsdiitl6a PP:T1 'il. Isti, I, 1- I l I ,-, A,
I"'ll 1, ";, ,ri", -_ pl,"'It-"i" " " "J ---- -- - stl-p-t", ". ,,
,,l- h ...... 1)1, PCirtrs con't' Ili I ,,,i "I I i- ,I, 6- P'i ), Ft"I", 1, ,,,, ,,, .IIlI: ,t I I ,,, I:, ,-I 11,- ,-Te altt- Itp -
,I T I,, It i , ,, "'), 'i i!,, I 11 ,
ItIldt, iI, Ji't-te, Itt v I 1 1 t I 11, 1,, 1*1 I Tt t " e, i, 1- d, 1, flolv ell rl 1 .' ,
1,, h,,re 'e, Ilt, IT lt .I pa- 1,, I ,I- C 'l :!" I!,, 2 -1., pr,-- 411".
Ii'llot 1 ,ml,- it, UnllI ... RId", i4li) jr Ft ,"-,-- -,t '_-He, ,tl Pl- g1r,- ,l1%1 f-,,,I,_l , ,_; ,II,, -",J k ,,,,,, ""A ,,, TIT, 1 ",ul't 'l, B-e- 1 Arti-tat* epo j 'p I
I 6,- ,,, r tliiqo, ;,Ir,,- I Is ,li",
;;,,,I,, N, it"I""', -11 I o' 11, -, I III ,rt:,---,: I! ,,, I
f- Aisne d, 1, cs-d 'I .- ,I,, 111, I I V1
-,, ,,, ,, 10 .1 e, ";! ce- 11, ", F:- , I, t,"", I ,-I'- ,J,-T, Its II-I-I-I'll I , i cortip, (it Idillim t rt _t,
I, 1-- ,Idtll I, d!,-1jII-,- l,, '!, d" ,IPII ,Ill S.nt, -,",s a, i T-sn, 3', g"I't, ,Pnn" I __' ,,,,,,;, I!, -l" '1-1 11- i ,t ,' ,;_, c '. I ,lg, VIli, ,,, I ''"
,,it i I t, II ,r,.,jV,-A, liv, 'I, Darn- I T I, I t II slir "I t I" ,,, ,,,,,r,,,,,, fr__ lie Rl, -- --- ---- -- - illit" ,I 111 ", ; d', ",,- qt I 'I, Ir i'lls 1,tii ,!ne:';TCN N C "' I j, ,I ", ,d --:-:,
I""', P,1-6, Is, !,I-, d" i'li "n'-, III CIlllt ,,I 1,Irld I t W A, 1 1 t- I, I ,,, I I I, ,;, I "I"", 11 ", \, ,Ili
'j t Fl I , I I I I ",'I--
, -!- fsl,! ,rei, t' Il, i 1. r--ra gl-- ,,,,,I'd,,' Ilurl I I,, ei IT" ", ,,, ,,, I ,,,,,,, I, i I, 11 t 6, ,I', "'k Ct, 1, 11 G 1i 7A -'
mli,, !" C-,, CItel, m ' se ,I, I 01 ta-,11,,I, Is- ITh 11,Tts t R T, ii,71 ,I G-l'), I I.- 11 l t 1, ,,, I: I ,- i , "': " H", -_, tt "t -1 t -1
,,, 0 v-;,-z-d;, is i. 1""n pl', I I-I li"ll ,:I 1",,-,-,.,,1,1' -v,,1,c)- s --- j i, -11'- I 'I" IT, I.I Pt, I I, I ,,, ,,,,,, l. -, I 11- K -11 ", In ', Its
'i, 1 f-, .)""I,, ,,lur'd, ,,, lt Itt ,_ -- l I 7 q'I'(1," Iii ed, I,, T-,- ,,,, ptl. T 1 11 , i ,:--I 1 ,_ ,, ,f,, t J, -'n, C--,i I I ,I -- h,
It,, V1,11 I 1 -- en f, I! It'd, -11), lt ,K,,, 1., F !,,P-,, 11 -ill 1-1 l-1111-11:t ,i I "Itt'i'll t, 1, 11 I;- -'! -+-- 1I I, n ll, cittt .1 m"y- ;x Fier-ta
"' I "I, I I "I ,
I I s -- ,I", A, p7lit"t eT'-'- ,, r i ; I , --h; .TAe.d r-pi,"', v "-I I IT 11 I 'T, S ,,,,,
I -- 11 I ,, "' I T I in I t. r,
I t -,I Itmol,,Z-, -- -- "I ,I .- I" I "I 121_ ', ", l"- "'I'91-tstill It, ,::;", t-t;., I, ,,I PT, 5I,,,,,,,, I, ,.,I IuZ'I J!'ni" , -z- ",
1 11,s ,, ,. ,let ,,!"m, 1 et"l, I, ci --Ientll qu, 1'1,1 I i (;II1,g,, ,,,, ,,
1) ,, - I "e", - I I 'I,, I I '. I I II-1. I , I 'I.
11 '111111 Nn't- Ir F. ,I Atgrt ,It I., -1 In "-, ,,I I I ,, -', ,-I, 1 I.171 I 5
I it lrlitit,"' "'167_ ", ,:l- t i 't li,!, de qlt 1,, I, n) ,,nii --,11, I -I'Tt"o, ,l'A'_ - , a- '- .... .... l"t, -,- ,,,,, ig-. ""I6,1 1, If" ;,", I :,, --, ,
,, '- I I ,,, l,,tl-11- I., I --I'j, 1 s- t ... I, I~ It',,jrV ,,, I d. !A Z,,- C jar" I ,-, '1'11 I I- ',,,, -1 1-;lrl. ,,, I ,, ,, -I:. ; 11 ILI ,.,
Conference 'ar, "w"; M S- _r_ Tt ,;, ,,li:s,,,II_ '! _.11 I ,
H. 't, -p'n'! P, I dle,t n P---- I ,i,,-,,,t,, ill I ,,, _ 1, _' I,' IlI, t I l- ,,, r It~ -- j ,,,, ;' ,, I ,,,, ts I I, 1,- -, ",
It,""F"i 11C,, tItzi 'lle il Ilt, r r,'11 i As-, 1,, tI,', , 'I"' Q- Ica, 31itvi a 1.1 I"- ,,rl tm l,,its, It, :_
m d, "" -,:,,il_ ,.:,, S l'rlnll sivTII q- ,,,, -1 ', ,
clballr., d, (W6,I. I ,j Nj I (,,,,_, It a C,1 6,,, I I ,,!,,,, C. 1 ,, Sent- I A lll- H', ,' 1'11117 ,, I Is"11- -,, r',-11,-I. t, I- , I -I III n" I--'*I' s- TI I _-
"I I ', f "'I'll- I I., 111)"ll", i ,:) ,,,TI, % ", I I' I t ,,, ;, ,,tr,- ,I I llillt,', 11
It- d, 1, I '- -A I l I , srn
-11,L11 ,W "" ", ",'It 11 li I',
11 wArh -, I T"', l""'l-lln" fl"I", is 1 Ili 1,- Is ,,, -,,,,
El pi,,,, ,, s -- di" r Ill" I, -,,," 1,1 ,-,,,,, ,," ,,,,,I r,,-,,, ,,, IT, ,- ': ,',, '- ""' ,11 I Id,, (T- lll i", I, SI"'t"", d (',,,Ip I --- "'kit, q lt -Ill I ", """', t- ,
i-did", 11 --- ,Ili, -l- In, In ts, "'I" .I) 2 1 !- :-, 1, I 11
11 I i I f 1 ',m"", 'a ,l,5,s;-,i, I, 1 ,,,,, It "t F (", t, l, r; I 1 1, ", I , I I , I 'i"' ""t' e, 't 1-11 'r"it-II It- 1-f, it-, ,,,l,,1,_id- ti, "At 'C"A", NC', XTI ,, n"', ', 'I'll e7 l, I I: _',!, ,_I ,,;,il I n ..... .. lil, '! C""I't, ." I Ell -; Sl I I I , ,, i ,,,, _,, T IIlf l 1 111 .I. "I'll", "I "I --- 11-1 "I'I't :I' '[Il ll; III ' ' -:: j I"" rI7, n, it', -1;
C;A ,I C--j Afill I-It', ill, l,,l1nn,, ,,,,,1,,,, I .
Ii, I III'_ ,;, It FT it"', itio AT', l , -,, ri, 'I j" ,I- I 't I I 1 I ,, ,,,,,, ,I,, I, -11 _____ - d, FI,,,j,, , I'll I'll 11 _11 _, ,',,,,,, 1, 1, I, III 1, r in 1.
I,. C-,'lls-, IT, C',Ii- ,t ri, i -r ,lit S- ,T ... I I,, In, I ,, 't, I ,I-ITt ;i l" Tse I ,, 1,11,Nl, "'re't a ,,,, -, It I IT -i! ,!I : I, 'I,
H 'n-I-1 III, q-till" it, I, i"'. i D-I-6tt 1, fem', ld"'I del r11I el' -t,1,0-1 lq ll ',' I li' B Y-Is T F ,,,t S',T,11,, i .. _1 _, _, __,, ;I ,,, l, ,, All 6-", M,, its ,,I- z ,I, I, "t, ,-- ' Il I ll ', "I" Ill, I1r--j'
Tttrt,, Its Ill t-I --, H. R,- at, I I- ,,,, le-11111 Ill, S;,-,I,, MIll 11 I,, ,-lt, I I "Ic""ll, A,"ll", ---, , i"i 1, -1 ,,,, d, '-,, 'r-I 'stlt l I f 1'- ,It- r,'- -, l , a" -,"", d I, I I I-d", Irt, i "'ti,,, ,, ",,-, ,,, rt F I I ,,I,, I , ,I)" ,I C - ,_, ;, !- r "' 1 Ii,)1,r- -,- II 1 'l I ""', ,, '' I I n ,, , :- I, 1 I r -.1, 11 I-i: I s 'I's, ""'tIt"' "" ., I -1 it, I ,I, 1, P-g-I I "';I1,11 ,',:, ,: illlllti 11 i n--, it ,l I '
l I % r' s, it, 1- ptd- 'i"', t, -- I ,-,,t,, rtt_ ,Ttin" ,lT'!'6Tr'1T:,4 d, III A1tIr-1-i1;1. Ilt ll-, Il-lit, -,,,I'll, 'l IT,5 -, t", i,', I d,- Is 1, gi!, 'It Ilm: i C ,, ,,, I 11, ,,"I', "r-I-In ,A 4' ,, 4it
Ii I, %l,"- llk""If 'I"'t 1I ,;,,,- , __ -- I,
Ftcr!-I "nal I, ,I -h- ,el,1,s ... I I-, hz Iil 11, .1tilp-el IT, I ,Snlllfi lll I _,f I I I", I Ill tntl "Itir-1. Its 11--l", l-- s', !, ,kr-j-lt Cll's',It%', I,,;,.,.,,,.,,, I, I it"i" ,,, It ',,III t Pr--- H Altll, ,, I., ,,I,- I I S, d"Pr- ,!,,t,, d, ,,- IT ,, T), ---,, -!,-t, ,,j -i,_ 111,i,,,I,1111111. J- At l!1-lA, tit jit-,- djjr,,,I., ,,, ;,,,,,,II ,,,, t __ ......
'it
'Q ------ -- --- --- ----- 1 fl;, t, --, ,tt -,d, -, -p-ii. I 1 --, -p, t,
""' V "giv- '11, -1 I t t-- ,-lilt-, A, gli " n'-I 4","", t'll, s- I't j
Invit"6611 H, -',' -;-I, -d- -g, ds I teete". lg!' i,, Cit,- ,i, gess y I l1l -IslI,-l I, ",:!In a 11 ,,:,r,,l
I 7l"", lIIl,-,.I- ,-- , I C, I F ,,r,, rppara
jjn ...... g t q! 1- he, P11- I 911-1 -3, ; q l-l ), l," ,' I'l "il 1,1 t 7 ", "I Filt"I" ,111 1 """' I n romeria 1o;
It! ariti, I 11 I l I I 11 1
I I., glen- I III,- t t-lifi" --r,,,',I:D C f 11 D C i 0 ae, II,41, I ; ,,i, It in, !Q
Clb.Itl- ( WIt'. I t-"'? i j I iril"'ti"l "Ital", 'e", i,_, 1117-111, ,_,,I ,t,,, , tlsi',,jiln i v, ttl F-lt A,,,l-t -, fl, iaT,6, .lT,),T;. ,T,;,,
e, l I I I R 1 Vendedores de Te
Ill M, " jidos
r,* C ,,,, ,,,-,Iit I, ,%-, Ittl,, 1 ,,,I,,trth,-- p ....... -1,6, 11 Mr-,,,,, ,,wI- II-Int'lI It l, I I ,' ;-, I, r its r I, r-1, ,,, I --
I tlo fl, "ri-, VIrg"'t, W" A I, 1 I I m I 2 I ilr I,., I ... er -- I" -" li l"
"-I Calt,"ll",, C"613- "" _b, lle:1 3" I I, ,I xli, 1, d" , g7-i,,,s,_, 11. drig- A3 nII,,, N-J I! ,)if, :II ', I A, I, I", (""t -, tI'I,, t'-, .,, !:-'o I
11)1"l' A Itltlit FICtIll NIAt'll 'ell rn, '- ,I
l I I, 1 ato )-- I -, "11- l I.4t, ps,1., ,,el, t.., It, I I d, ,,,,,, 6,1 ,I, X-i-. Il IT I I-il T, S t 111" I',
-- e'',_" ", , ,- ,'t',, ___ ____ __ __ __ - C_, C,",. 'I I ,rl, I I I 11 ,, I, I", II "" , ,,I I It I 1 I T- l r ,: I I In... I 'I, -l, ,i, I I I I I I l,,"l-r- ,t- "'J""', l"'i" d 'l 1 , ,q, IIsII ,;, 7 ,, , A I I, fit F! ,! ,Ili ,f,-I ,,Ollrerit
i T ,,,,, I III,, y, -, , , F _, 1_ ,, I -_ N, ,I : I,,,, ,,,,, I i,, 1
", I I Fiftt 1,11"I -flen,,ld,, -diatoli --,- I 1 I _1- I
C i, : ,,, I IT -iii, Iltq- it, 1, A I I (11 111P.; I I, 'T I Actw; innit 11 11 I I I -1 'I', l ,V. ,,I,,,-,,-, ,
I I l "'I'll ,,ltw Pli l i, I amjjrmlflto Vil,'VAP DFT, ,',Ilrl,'I N l ,,I l ,,, njil, IIl 'n ,l -j;,I, ,,, -- I --i", It1-:I!Z1- IT I -,,,,, h I ", ;,7, 'i.
r'!I-- -dt, ,n 1, , 'C', ,t, I , !, , ; -, ; I 1, , 4 ,
'I ,,I i "I ,N An", fi, ill, I, I, I !,'I V,0-1, I III, -1 "I'll, 1-It 11-tu l' , ,, I 1 ,,I,
ClballraI Ctatoilvtj 1 r, r tfir, iii Swti ilv F, 1 ,i F I , lit, ""","" l,,,,;, "",", VY* ,M ,I, It, .glo- ;t, 1,101" ,,I ,,,,,I,, l , i V,, -rin I's ili4l Olt-ll 1. ;AllIr, : .Rt1.11 -, I ill ,J,, ,,j N' !,, "s" ,,,, rj ,,, ,11 ,,,,, ,I, : I I -- I -It'.
I I "'n I-Oi ;);, -,iti "', ; x1l ,,Ail;,-- ,It ... ,--tt, I, I,,,- l ,,; ("ll-, G-1 I -re". I ,,,,, F--l", "'It'. I, ---- -) i I': 7, TII' 71, 1 1 ',*I ',' t' I I 11
al,' ,I-ri, ,, -,T, 1 I ill 1-11 It", rI-11 I 1, ,, I I I r 1, ,,,v -'is 1, ,
,7 W I -C it, .1tIl", -ln" ,I Is 1 I", -I" ;d It, -,r', ,if-- d'i _'I", I : ,,, ,,'llI, ( I" is ., ':',! I I ,
IT, i I- 1,11IIII ,, 1, 'I't , 11.11 I, ,,,,, rl" ,IIII
,- ,,I ,, ,,, ,_ ir "", S- tt'-, ,!,I ,,;,,,,, ,I "l)", "R- PtI- "' llbi,6id it _',41n,-l-, F, "e'tt, Dee '- "It"'', I i I! I ,,
1, ,-t, I "'nar" 1" ,,!
11 I ,,,,o ,11 1, P-IT -, d, SIT, TW .1 ,,,, , ,,,),.-, ,,_ r I '. I ,; ' A,! ,, -- ti,, ,j F -!",!-,mnal I I, -IT, ""I- ,,, ,, "wtl 59 I I- ""'I'll","', ... p'll-, 1-11" I ; :
Z_ ,, I ,, X, 11 11 ",',I, I I "I _,,,,,,, ,l ,, ,i 1 5 T",ei ",
,I I ''I I I 1.1iIIII ,I, I ,, I ,,I C ...... l'Is", ,ls 1-1,"- "',i-', I NTV TRF l"',, I,- Ili, N1, 1, Il- A --, 42 .?", bl- .1 e V., que 11 ,i'-':, t,: pr--ti, 6tt I I ,, I, j Il j I l-ilei. 'j, V,,,, ,,, In i", -_ ""I 's 1-,,,-,, -. e, Itl,'-IT I_ ---Zt, I ,,,, ,,,I l I C *1 fill 'lle ntftt rI ,,, ,: ,-,,n T),,, I, li-, !,. l"l,", it, I, 11- "'t 1"It ., I,
11 tt -- s '! PT-i't" l-s", I I ,I I 11 Ct""i" F) i"e""r, t'l 'legl, d,, qtil, IT'l-it- ll't ,t, I, I's G,111 1, I"',-I., ,11, ,, 1-11" 'i , I, I,- I .........
'I, ', It, I ,, t I I A- ,1w, ,, lln ',' ,, ,I d',i 'I't, It- 10 1 ""' z ,: ,I Irl-7,1- 4S l?1 1 nrFrt-t I ,6 I e, p.- 'it i-, "'; ( th d, Ali"'A" P-'td C',,- :, ',I,, ,I,, 17
,:I I I ,,",, II, T I ,,I,,,,, J,, , "" -,,,-,,,,'-' "I", ,I 1, I I I I ,F", ; 11
tt 1 I it : l F t, 'I'' I 1 to qj IC, I, I st I 1, I t ,- 1, I.."_,",
1 I _,il-11 'I'll 11 T", N, o-l't, I,-tI,, ---, III,- 111I i ,- "I, C ,I Is. l;j,,r,-, ;, 'TviIti ,,, l 'I' r 111 I~- (I ,-, '. 4 I I's .,,,,,, -IA"i '" nl 'It), I'll, -, 1, r i I 'T, I ( ", I, ,-, I I;, i ,I ,i 1, 't li1, I, C, II, 11 ,_Iill "'n","""ll, ('211- ) I 11 ', ,,, ,, ,;11 lIt"', ,-? Ie' ;l 'I, 'll, ,,,, F !,,:, :I, I I 11 ,,, - d'- .1, -t "" "'II", ,r 1 ,t;,i- !,, : !It I I'-,,,d,,, IQ "', ,--j", : -.r,"--1;, "Ir -t-,_ It, I 'l I "11-11, : 1, -,- ,, k'- I I I I ,
I,
,,, 0 ,,l P ,I, I ,:,,-, r, I, t I I I , I ,,, ,;,; ,n- it -l" -,,. f, it, ",,,III, I,,!, 1), "'t 7 s, f"- I'n"i'l," 1,rl 1;" ,KI Nit 1 C, it ...... n ." h , '', ': ,. 'r I,- ,,,, t -i-l ", I's,- -I, II I i I ''I'l. - n' Vl-(,- -t I IT i "'I" "" '' """ l "n ,- tir': ,,"I I i" 'rt 11 S I ,, '', 7, TI rln in
1, --! It), !-:,1.,I-,' 1- hl-il, ,I'd- 'I -il, -, 1, '),, A I I Il,", e 'g I: .. I ,It
I: 11 A'III It, 4, a-9, blanco, 29 Erif,", ,,,, ,,,I I lill", .. I I 1-, Rlbld,,-], I;,I-d,,-i d, Itol 1, d, I',, "I 1 ;,, I_
----. ,- ----- ---",- __ -,----- --, --- --,- ___ _____,__, ,-,-- ,1"'Ir" JLi T, ,I, T- ., I , I I I t,"t,
,dd, 111- ", -Ilil I "I I Il
.1-, lsin l,)!--nI---or-mb- Ci. T ,tr,,,, q,. 14 ., -I It I, N 'i , -1 I, "It", -,
-, ,I, NI, --, ", ltttI,,I , H, ,[,,,Il, ij _1, I_ -, Ali,,,,, V III~ I t V ;!]
_ _"A.I, ,T_ , , _T1 II I, I, l FtI,,,,, ct- o
,-'" "11111 ,J ..try ., I I, :--t- ",q-, r T -, l,- -,,-,-,i -,,, ,, "Hw -, , N I:, '11I 1, 11-- "I, I- lt7 'affimu'TO -In [, vlli 0, Br ....... re." vill-, I it" I'. 1 ., 7i I I 11- ,
7 = rlt, - A6, I 1 I 'I'll", -; ,,I, i- TI- 11-:,
1111rlll 4 KM ,, I,; 'lli., In, l'I U-I
I T"7_'-e:il Met. m t'l, ""11"l-, .1 ,boi. 4e It j.- -, I, I, ,__I_1;__ I jr, r I I I , _:l-: -, 11 s- ,,-HIT i, A P_ FT'I ti,, .. iet.1-III.); Irlie-Ii I R 1-1l 1 ', ,- ( mmtla : "' .I I "I I"
_", 7 -.te, ,-, 9_1,y ,,r, ?] C '"I"!" """" n "" s
"teslin"' T.- be F"Ntt", 1 ,,,I, ,I,, (,_ite A-,l -- V ,, -, If, Is: I11 1-1 11 I I , "' IF
I'lit" I 11, 1 ii-Ift'sil"", G.U : ', ","t ,,, ,. s,"T , 7"" ,
t "'ItI 171T V, II%- il- I, Kna- d"t, ... .." -., -I: 1- -* l l' ""C"'I", cIt,--l li, I ,,
I I, 1, q 0 1 2 1-1 I'll, I I 010I 11 s- F", 1 "ll"IrIz ,,, II" ,,,, I, -, I! t .: t2
i 113"'111 !1 a,2- el sple- ,,I "' titt", C,,,II I, F-lit"', 6,1 P t -1:x-, I I, I I I ""I'l-, 1, 1, I.
11 -1 It T- ; "' 1. IfZ s' I I I) )11I 1,11t, lt-1-1; 11 1, Al ,'III, I II;I IT,, Alfll t, H-ls ,
E, P. D, IT1s- 1TIlfI ,-,I, ,I, e I I ".
I JIqal, , 7IT 1-1, 'I-It", I d I-Iernpe, 'erl", Re, ef y vial-ni 1I,,,tl- ,1, N, Tt-- Ill C ...... I 4 ni-I "'ni'l."," D"lin, G, ,
E L S E R 0 R !r, x 11 2' so- )" Iltn"lp t "' Je El-I P ,Hj- d l J'-IdtJ_,dl : 'rl -. fil", A-l"I'', Tl-, I t I, t 1 1 Cil, --ti I -I7, i -- 1,
1, T- r- I f-t, Itf-, ,"'At -,: 'T- -til, 1 I lret
t I,* ,-l I, -1-11,, it, t'i, JJI!,,, !-), d, P"e"It" 6,T, 'i.lt"mI, ,, 'r-- /C-, """ ll, I I 11 I,","-" 1 I, Ir
l', I , ,V,. t '7- -",AVII,1,1 F-trd 6Is ,it-, 11, I,- I d I_ ,III, 6A Te dt -l- 'Iti I ,I ,,, I, J, ,- dt ( ........ Ili Clo l ]I I I I 6, 1
1 I- Ii-1111-1 1-1 g;.I I _J'il ,d d, Rtz-d rl ,,,, ll II ,it 1.1'at" T, 1" E"tl"),; It-, rr"t"t "I "'71" III, ".. I Is 1
, -Tt R- ... I -dwt. -," , _, pvt ti t It, -""" -NIIII ("Ti-d'. 1 I]., nekm Hil- 1-l-tt", "I 1-T)III-11 el"I'l-, it. d, I A,1Ii-,,- *iru te, Klttlll 1 1111- I- II 1-11 11 ,n tt,,,
,, I I I Tit 7n ,,,, ": -, "'ll I 1-1".I I I f, " I I ,
NH 10 U E M A S R IE R A Y C O LO M ER 1 C," '-,i C -' I -1- Ill, 'i--it ....... d, 1, 1-1- ,T'I C-,CtjI ,I, "".1 ,, 1,,, !, d "' ,:, _", ,_t, I,, It
I-A ""I, hi-m I -o' Kill, sit I 'Itt, Ti i I", ,I ills's It I
,,, j, I I i I (
i l I I 11 i I Is I ; f, I I i I I 'I'.! Ill 1111 I;IT_111tll1 It, "Llo I 1. Iri I " I 1 I ,,F,, It I V I i d Ili is ,,, I C is, I I I 1, t 1 ,, 11 r, "I I 1, I I ,,, ,, I I I I -1 l I I 11 I I % I I, ,. li_' FALLECIDO C", ,,,,,I P III-1' 3 I-' h I,-, -I 'I'l Inc- ........ S, ,,,,,,, j" T, Mhe, NIII, Ii""i"I I ,,, v,
11, -1,1I I t ITO'l I -i' ,,,,, ... f-r- 1-11- PI-T-I III, C,,t,,,,,,,, 1, I 11 ,I 11 111 III ,I ,,,,,,, IT ...... .... T I I t .," IIr -1 11
DAipu6i; do recibr los Santos Sacromentos y In Btaridlcl6n Papal. I I ,I,, ,,, li ig" ,till,,Ii_ \i i '' t, I 11 ,I ,,,,, l, I-- 1, ,
", I "'I I I'll, qIw T -- & I, ", 'l-, "Itt't 'i, I, -, I, M I :I: I i ,t,,, I 1 1 I T, I '-l", ,,,,
;-, I 10 -.- e,__ I I it sl 6 zlI C, 'I "' 'I -'TI ,, ,,,,, !-- V, ," 't,-', l,,rl
',:", ,- i i t'y I)ii,,r-:- -,, I I-1, 9 v I I i H,,,T ", lnf w I It ,,, ,I,, ,,rat- %1, P t, t ,I", I I ,, ," \",", ,; i ; ", t, , I I l' .......
,- i , ,- I!, 71 ,,- i l -!, I 1- , I I ,111- 111I A;-,,,t I I, I ,,, II 1, "I", 'l t
--- ,- ',-"-' i "I- -'-,,--,a ,-I-.-",,,,;, l-,L llt l P, I I'll I I,_", __ _- _tlil ,, I I I 1 'I" Os 1, I 1, elt", TIT I- 1 -- ". 'tl, TI-I'l-, H, % "', I ,I ,I, !,n1,,,",* 'i "",", (;"llu, Nnn't- \;lIt, I, 1 ,,-, ,,,
11 Ill l,-V,r-d,-, t ,,,I ,,, -, ,, e 11 I'll, I 111,;l- I "i", le 'I, ti, F)" ("""i" 11, FItt_1_111; C"t't, I "t ,: ., ." ,, "I : -.l_,'_,' ,Fl- 4 III-1- 11.1 Alt)-d- P I'- 11 I~' I -1111-111- -- -_ 11
-,- .- 1 t-, ,I !F ,- I)- tir, .T,-,i,,- !__1 i F P F Wlqn C" nliiM It, T -1 "I 7, --, Sit- l ,4 ,li, W.- ,I,, v dott, I"'!"' ""
I --t-tte Ill, 1- 1 'It' ii' ",- "' IF" AN- 1 ill R,, ; F,,,,',, ,;,,- ,,, ,, l,
I I I, I; 1T,1Qi%!'_ Ivt7:r Cj I t, "'! I. ", ""Is-1 ,_ -1 -, It t- -- i-: -,- 1 -7 ., I V- i T% i 1 "" I "" ,j,;,,ll;- v" 'I'll-l-,"c"I "i ,ift"', vt-t-t- ,,f-,,,
't I '1',ii,,, ,! I ."t 1"" N 1 "o I Id ,,I- T'l,", ,rl,,, I'-i.%ln- i -- 37-_ n :1 "'I"' 1
-; ,-! 1-11 ,,,,,, 1- 11 li l "'I", 1',- -i1T7--Ti7"7 ,.;,I),. N 13 I I R"i"I.-I lr, 1 ", ll, ,s I ,. I, I, fI-!,s,
f, "'It," ,11 ,-Il"', ', ,,,, d'i il" I 'tI% It ....... t, I 'I- III, "'t I, ,--t, 'r I- ', q it' l", 1 ,,,, 1 , ti'- H. "It 1-;, ,,i ,,,, :', :"" -It' "_ ,;"",I,*, I,-,- -11 ll ,,
,, ,1,-ll)-,,As, 41, 'Il, bl't', ,,, IT 's "I "' I-ell- ... 0.-1111-11 ,,,,',"I,, "-- """, "I
11 I It I' 7: -!' -7 I% 1 ' f r Iol I i ", 1 IT I I 111 .... 'i" IT 8 i I 1 , ,, s, -tI , I 'I -,, :,,, ," 11, I'll I I ", ., I'l
, .1,A-d I AT- ,,,, I,,, 1 i ;, I 1 It l lt ,, js,,,," 'o"i 7 'I I,,, ,, ,+ ,',t l t,, : l, ,,,,,
,_ I,,",,"", t il" l, Ill 11.1,11, '-! fit mlw -I 'I-l NI, P, ,- I 't T ,,It ,,, ,I Cli'll ,ilit,, c,, ,,,,, ".',,',,;"!","" ,,,I 1 tr "'' I, ,
I 1". ll" ; ,I, ll "'t Rol, (III, '! j ; ,> I ,I 1, I I, 11- ill ",
Max-Ii. To- ,It J- Maria do 1,,, Cle- ]i ,,, C_ .Ili- DbAinalinal! 7 C-ffl. ---, l I I I ,
,,. __,",ii I,!, ( T: 1, ", Ihrn l*1 (Tl,,,,,,,! d d" I I,-,, itun;I Ig d,
Masriera y Coriacans; Francisco Gomallix Gwciw Joaquirm Matriera y Golnmo, I "1 1, .I, I lti 7,- 4, ,ih-, -R, ,,, ,, ,,, dt T I F"! I '! ll l, mwl, ,',',i,,,I_',r"V;eta Amcldr," ,,Iljdil- t"I"iq ,,,,!,!I I I
(oug nte); Maria Luku d6l Divino Corazz&n. (Priora del Convento do Santa Toroa _____',___ "I trr"t,,T q,.,, 1 'r-, I .1",.g f1ta" I'l-"t- j", 'l,", 11 _111 tll, , ', "Itit) d"11 I I a, t'l ,rtj't, -, Tit'a' li'mi, 'T, "I"i" It, I", e 11 ", _RII-,TT I,, I -1 i ". tl,,TiIti, ,, qIl,, 11ii-all"It, 'e, ,,II
do j 5lxa); Rdo. Padre Emgonlo P6rez, (Dernmicoll Rvdo. Pacire luan de I ,I "I Unt I Fj. ,,,,,,7 ,;,, 111,1IIIIII't, f I 1 ,,,I,: ,,,,I -,, r I-nr ti 1,
a Crull. I i ill,' N, ,III, Fl,, _d-_ I, I-- 6,, (,,' it, i 11"I"ll", ,,, ( ,l ,,- '-- _, HP ri" I I, , YI- I !I- I, t-,
Videll castigO par'l 104 cml 11111, It Ilt" 1,, Illll T- F ,., ,,, ') "' l,',, I' ,',' ,', "' ,, ""',I I", 1 I, ,, " "" : 'T, I I d.. 1 'I 1 t% , - III ,
I~~ pli"'ll Its"t"-, "', ,,-- I"'e'I't"", ,, "I'l,"(f del CtTo 1 lu,"i "'s ,,, ,r 'lpi ,, ,,,,, ,li t flp InIARItIT"I", Ar(!Il ,t il, T;",itI11,-'(-,
- __[1,azrnoJA ,o,,DotcTdzo)_D-F ll>: P.q4stDrJos6 Vital, i Aple mataroll a un preso I 1,, ,l,,,_,,,,,, C_ v,_,l l1l" ',I, 'I, I"f-Ill It P"'I", ""';_ .... .. .
I I ,, Dr. TA 711 %tftrN I, """, .-_- M" -l"o, I" 1"" "i"I" -- I __ fllllll HIT Il9l, XVII ',,ig,, ,,,,, ,,,,I 11,1,Tr 1,,t ,II,(-" 'I'll"i ltl""!" ,, T V "", ", J,-" It j 1),-1 11 'I I I", ,tt,- -1,
__ i l y I ,,,
I 1 I,, CII'll -- Nl"ta,) I I I I 1" ,'Sl, I-b"t ,,I '! N"A"'oW, tit 0"J"'"p-Ae, i I-lit"", 'w e-i"', I I 1,I I I II All,1r-j11t),r-'j1' ', '1I,,l'!I1lA,
_____ ___ I I 'Itl ,,I,, [ ... )I,, C,,ti iI ,,s' .... 11 I n1111
I 1, ,W M,--- 8,i "g- 1 t- , ji,, C"rt,,, ,,,, ,s ,J, 111, I 'r JI ,,, ,,,,
I V, '-- K." 11""'I", "t
III, I", f "' 1, I F" It', I", I 14YI %I, ,,,,, ,, ,', I "j ,, I ,,,"-, ;l ll"I'l, 1-i", 1, 'l-l"l,
';';. 'r '! S "I".1" d" ""t-,", ,,,, I ,, "", t" ".", III I '11 ll_'?,,,, ,, ,
-1 t ... ... 'I"N it" Itt" IT 1 el )-- I" ,, ,,, 1, ''I I I ?" ,I ........ IT i,:- ,",I, l, ;, 11 ,
1 I I -,, , I I I "'; ,,
Tn EFON ; t;,,,,Ie,-1r, Ij-),-, ,,--l lil 111, ,eI "', l""",;l, "_'.! , ,l 1, I,01 T "'I"Ig") l,,,,,!-,, "t ", jit;--,,I, III,,- 'i'"'I", N 11:I*,:_II+"' I 1,
23 y M "I ,I 11%112 ,-, ,,,,,,,,, I I'll't'll""t- 11 I
dw ll ,I,,j g"'t, I! hil, ,,,,,W j''! Ih, I- ; H ', ,,,, ... ,hl'l;t i, i V "I'',
I I , ,,,,' ," ,.,, ',;', '-',"" ',Z', i""!*"" il-t"'t- ', II r, Ill", ilni
C A "113 A L L E R O F-8833 -ll, ". t-'," --,- R, I 1") T,, -,"'I"', f- tl --lt, r. i"'7,,,.'," _,, i"VI"'t, it, NMIll'.1 I ljI,,','t 1. t', I I
'NI, [ ;,,,1m I(,,, II I" -1 1- -, a, i'-t I "'," I', I l ,l lr,, ,,-- ,,, ,,,, ,1,,Z, ,II i"t"-1
:!"I,,, wd-, "ns Ilt,"'I'g-l", "", _t1t "' I- 'I,;l- ihi- tletl Ali W-111,,,lls ,11 -, ...... ,,,, It, I I-I ""'It"'' 11 FT ; I it 11 I i+ l"
"", ", "" ,,,,, ,I, lit TI--t- -Itt d, 1; ro,, ft ilirl- C lt),l tty ,- i 6"',t ""tt, ,,,, ,, .!!" '11 ',, --j
V eda do FUNERAL HOME y F-8855 """ """' "'Pis"' r"', I; I -_ I 11
I I
,
I I I
I
I
I
ASO CNA111 HAIII0 W' IA MAJONA, MILH('01 i /6 M, OCI W 190 V/ (X4A Wil'It,
,-,-----"-,-"- ,", "",-,"-"",- --,-"-,-",-- ---- -----",""-- -,-,-,"----- --- ------ ------,,- ,-"--,, - - . ..........................

Diferido p orti el 30 elf concerto 1,18ittif oil firlitillstro'SePriffido Curli I i I I I I I I Aid.Aif, d" It'll-,
t Para h 11111"cr v 11 1141-jr I I I" I I ,., ''I" ", "
detf Con? 11ft,146111co 4144 lftsfiiflllo l 1.1 corolu'l Ar( trall) dc 1,,l#fl1vtnf11(1 I j I 11 I I I I 11 1, ., I
i I'- M ,,, Iti'd, l'it ,I, T 1,111,11, 11, I I I 1 I I I I I I : , I 11 : ,,,,
I f I I ",
Mosl MAlvillil, "tilro-vat W I Ll hw .,I "'. At" lto ickAdAr,* 1 "I'se'litio Tit#,) hertilmv, firlitill'i it,, (At,, Y plat'l, 11 I "' 1, I ,,
t I b i .1b 'do # 0,111(d I 11 I I I I
it It pergilkwlinl IT It'lig .-J, I ,,, jAA,,Iwj,4At A4itkoicialar vfi -1 ,tw ilITIO. (1,q Pt,-sidettte tie In herftw llel W11,1111" 4, I I I I I , I I ,
E I '1t ijo , I I : I I I ,
4.1 lim lieflait, 11 1'. ( 114Apiwi el scitl'iwlviA 11141,11illi.) I V 11 F N Is k ( ; 8 I F U A ( ) F I ( '. I k I I i I I I I I I I I I I I I I 11
------ ... ", , --"",--"---- -1.11 11-- --, I I I I I I I ,i
) I A 'N *r I I I F IS I I , 'i i, ,,,, i, f "I I'll k i6" fll Wn" !I 0, .'W", 11,41 i I I I I I I I I I I
i !;:,tl, *, 'I ,,, i I, W'l t ""i , t ,dt, ,d, M,
-", 0 F E S I 4) N A 1. C ... S I I, -- ""' -- "" i 'lli% ,,,, Al- ,h, d-l ,ii, ,,, .1 ,- I I I,, ', ", I ,, it t i 11 Ili O 1 1 1;l I , I I I I I I I I
P", J It, LolC4 6oldalw Vor Roberto L ,,, ,1,-! f, ,, 'I I , , j I I I
Ll- I -1 1'11'11'1 'I11l -1- 1 I, ,!'It 11" 11111111111l'i "Jil'I'l-de yl"I"! ... IN "," I ,,
""I'll" - "' I
J", il"j", )W I- 1,; ,iit,-itn'If, il", 't, I I I I I
", i 1, fi ,,,,W!! ,in ", ", '! I" g'- l" ",, I % I I I ,
it, t"i(C',l'- ,!i,,,-Ii- ,,i, A, % I
i
,,,, i -ti, 't l" , ,, ,!, , l,,,;,,, ,, :! """ Pili.ll .', ,!-Ii, ..... vi"', It"! b fl- -hi-, $,, -1 ,,,,, ,, J
-,,,,, ,,V,-i', li, I P, ,! '-- ,, ,i "'-, 'i ,,i,,,Ii- !, I I I I
'Jit, ,ii it.glit-ld" 11 ""I'li-l"". ill., t-i., -%- Tl t 11" tilli" Ciw ,ri,, tl Opi't"", l"'"l-, I I ', I I I I
,,- W ,--I i,, ,t ....... ,- rt, :, C,- 11,-, 1, ("-ii1,-, 1,,lill ill ,, T I-- '"'O'.6'a, piiti-,, -1-1: ...... $ ..... M t- c"I", d, 1, ,,, I".x I I I 11 I I I
I"i, Y-1111cill %lla, 11n. ll ii-ItIc, 11"'Id" ", -tilli, F11-111", ,, J, !,,If .f-l C- ""', q- h, -l"I"'(" K,-, ,I, At ...... ;, 1; I I I 11 I i I I I
td- , ltil-,, ,,i,1, it I-- I it, f,,, n I I A f-tt 1! , i l '! I ,I a , L ,,, 1 , it- V, , I I i 11 'I 7 ( , '! 'n, ,, I el I I I I I I I I , I I : ', , :
,,,, I I I I I I I I I I I I 1,
,)c 1, rlli-- i1c 1 ... il"'t'; k ,- A-li-I O'L V-I il, I -,, -- ("'I" ,., ill tlli,11(1 1 f"'I'l- ., 11 "Il l-,%, I'll 11 ;I I It I I : ""
'J" I i ,,,,,,, ,,, -'; illi " i '. I , "i f .1 'i I I I I I t t I
A,,i :Ch.pm ,,, ,,, C,;l!,it,- i 1, ililv- """il", 'I lA, ,,, Viil ',
d-- 11 -i-d,, ,, 'dlllt It, I'll 1,it',,1 ,,;,,I ",,, N11--l', &i"'i"I" d, (40-- 'I, ft,! ,,, ,--Iiril d, t',", iil,--it, I I I I I I I I I I I 11
11t11, -1- I'i R"g. -,do -- 1 ,, "I'llil", "I ,!,,,,,! 0i" ( ,ti- 1(,-"i;.t- ,1 ,,, 1- Olili iil,, ,1,1 i, "", "' I I I I I i I I I I .
it Ol , l,,ii, ,,,,I,, , ,- ,, 'I., 1,ill,,,
lol Q'i" q u """, 1-- A-, "it -, I I -i ,, I I I I I I I
M -- ,i,, :j ,,, I .1 'it, I v it, ,, r f 3 , , N ....... 1'. 'I'li'', " i'.
'n "'t, ii-I 11t., I A, I 1
-1-.11 1 d 1;;"1"11'1I1:i1l.1 11", i It i '- t t it It I I 1 I I I , I I I
-I iwltol: "T"', I 'I'll"i" O"'t, 1 ...... d, J, 1- 10 ,-,,-,,, ,- 'I P -i, it", ,,,,,,, I At-. 10-i l1,,;-,t, ii,,,-;-,1,, 01, I I I
I R w-i"I" (' i -,d ) I,!, h, V 1 RI!, 11"t ... .... i"'It, 11t,, il, 74-i I ",", P-,, "' -, ,I, C", i 1 17 z '..11 ., I I I I I I 1 I I
,, , i" it, ,vi ','t, ,,, i I I 1, I
tl )", 1- i, , i ,,,i;,,,,! 1' It' 11,1 f 1 doll-l d1i 1 TI i I ; i I I I :'
l j % d 1 1 1'1,1 1 i ,,, t I I I I I I
lwd," ,,, li" I'l. il,- ',,,!,,,,,, ,, ,111 ,il ,,,,,, 'i ,%,,i,,,,tI,",;jCI", .. i ,
"111-11i' i , ', : it ,,,,, i % :, ,w ,i 1, ,I, ii, i, i ,,, , t i ,, i,,,, l" 11 I il I .1, 11 i 1, .i,!,,, ,,, d, %' ,l ,11,i, ,,, 1,1,, 1; ", ,-- "': I, I I "; ", , , ,,-. i I I I I 11
9 11- 1, li'11114l, t, I"'li" '11" 'I" '! ,,,, I ), .... ... , 1 i, i 11 t, % ,11,1, t ,,, I I I I I ; ,
IlJ) (,,,-,'ril- 't, I 'i I "', llf .... I I I % I oil,, .%' % I'll" 1111, ,illi F 4,,h, "i I
I i, 1 1 3 1 1 : I, I ,:
, I i i'l,
,,wi, i", I f -ii "i ,, i", I It' H"'j", i""ill", I I : *Olit, 1[ I :1.11, "ii" IT, ,, t i I ,t, ') l, ,tit, ", _I A! It I i, 'Pt ,, ', I I -:- ,, ". 11 I
t ,I,, ," "", ,, ", ,- i I I 11 ,, 11 """i, "', d, 1 h, 11 t jlli, I ,,, l, i""'t, I j i- I *,- "' : t , ,, , , '',
'I I I ,
,,, ,t, ,,,,,,,,t(,- ,,,)I 't, d, , i; , -- ,, % ... iii.- ii, lt:!": "I i" : I' , ,, I 11 I 1, I I , I
( -,11111111 "', I Ji-- t, ,-1 "-1 11- %, i , ; ,, I ; I Ii I I I I "I 1 I I I 1, I
,l,, """', :, it, , ,. NIFNICIVIO I 11 1* i I I., 1 :, ,", , ,,,,,"!," "i,
11, it A', -t I ", 1, ,;, : , "I i I- I", .'' : --"- it ,,- 1, i, ,,,, ." ,,, I i, t, , I N I .. -i I I I I , , '' , I I I 1, I 11
it, ,, ,,, I
r, " ,it, "'I"11"'i"l, O"i ( l , I'll,,, "i k -, ,,, ,P ,,, ,, d"I I '.0%, ,., I
it, 1 ,, I, -,,;, ,,, 111,1 !, I li", i -,,i- willveriollaril fit llvahlf' ,
11 1% I i'll Iltli ,,,, I I !" ,*, ,, !, , il it, i ,, ,,,,,, i,
," i I ..... i, I I I 11 i :, t ; li, I I I , ,, , I ,,,, ",,
11 It, ; l, it , I I I Prod,4,1A, I "I'Aw ,
1: "illl I ,11 ,,, t', I LI, f0bra, 01"I \vIIvdIIvI"i l,, ; 1,ii -*,: ", i, I ,:, "i ;?
li I i ,, f ,;: ,,,, "'-t 1 i"".- ,3 ", 11,11 I I i I
r lii , i I ;:, ,it ( ll" ,1 ....... l 1 1, 'i I' ,I I I f ,, , ,,, ,i : l I z ;, "d ,l I NI i 1" ll I I At; ,-, I I I I i ,
,,, ,! t, ,,, i", , I -h V l,, !, ,, ,- , ", , i:, ,!,, ,,,; :", i , ', i "III i i I 11 I I I ;., I I I I I I , , 1:, I
it ..... ,t,,!,1,1-,W t "ll'i, I w""u, ti-, ; ...... d" ,,,i!:"t,,, ,ii, I 11, , ''t", 11, I , :1 ,,, I I I ".
;An I it, !, .." I ;, ,,,, f ,,, ,, I 11:,"- 1, i"It i 0, i ",,i I ; '11'1'll11',,,,,,i:,l ,,,,,I- , ,, ': ,, I I
,, I ,,,, ""'i'i"" 'I", ,"'t ... ...... ,., [ , ,, ,, ,,, i, I A I,' A' I I I 1 I I I 'Ii ', t I 1- , l - I ,
,j 11 ,,, ,i, , "", i, ,lt ", 11 I I I I 1, , I I I I i ,i, I ,:
I i ,"J".1,;:, i,,, ; ',11111 11- i", it ........ 11 I i t 11 11 i 'i, i", ", "" I I : ", ,, ", i: z I 11 I I I ,
It ,q, : -I, ""', , l I I I'll 11 ill ,,,,,, 't it CI, it, : ',, :;il:" "i, It 'i, 11 I i 11 li- ,, 1, ,, , I I t ", I I
III I ,., --, I I , , ,4 ,''i," ,, S, I 1, I ,;,,i 1, t I I I I", I
ll ,Iitd i N, i (it, i, ',4 ,,, ,,,ili, ;,i I 11 )"'i''It ,- t , ,, I z ,1.
lt '-: I ....... , 1', i i I ,,, 11 I I I I I., I t I Rrvi;k" --t iodv,
lii,- Ill- 1, ,,, ,,, iA-'l[ , -l- ,,,, Nl- 7,1 ....... d, Q 1-4.1 ;- ,,, ,lli ,,,,, ,,, , 1, I'll, lill", I ti,
M"'l.", Ch" I "t'', 'j,) I""i" ,,, I ;, jfj,,11 i, Iii 1 , f, , I I ",",W ", , , I I 11 , I , I I I 1, t I I I'll, I 11 , 1, ,
,;,, A ,,, ,,,, ,, , ,, ",-it-l" , : : .1
P , ilt. ,, i 1 1,111f I 1 I- ", "''. 11 I I ii: ,, ", , I .. ..... [, ,,, i ,, j I i", 1 11 1 I 11 ,i 11 l ., I il ,
I I .11, "It 11" 1- 1- 1,, it- ,;tll"(;" le , ti ,l, I-, "I I", I ", 'i , "I 1 11 I l , 'i I' , it i It , : 1. i,
it ,11)- 'l, t ...... J,-- I I- i ''I'll".
( ....... -, ,Nl- '. O"', 11 ,,, W ,,111'il,11 11111 i"I'l 00, k I, ............. 11 I, z ,,, ,,,,,, I'll", li N ,,Wl, kllli- I t I I 't t -, .. t :'-,l,,iz, ,
W ii"', C! ... P',,'. I, "'i ,,, ., it ,',', , "," ,' , 1 ,it 't 'i, it, 1.t ,.li,,itiI ", 1; ,, ,I """', 11, I,] ,iv- ,, ,, '. 't 11 'I I ,, i:
- 'I", : "3 ", -, P- ,,, ,, I , I i , ,- I -Iiil, .' 'It", t ",", Ifoi l, I I : "'l-', ,,,,, ,, 't, : %,
V't,, ...... )""i" 6, ("'';, 'l, , I., 11 '--I 'I, i ii ot 6, NI"i Nli : ,, ,ii, , ,t, t I I I 1 , 11, It '11 Ili- ,; " ,,,,,,
I I " ,,,, t 111t,' ," Ii, it, 'I"I
I, h 't, 'I ""t-di ,,_ I'd, ,, -vl 'i, "", ,:,, ,, -"','t:-i,,-s, I I 11, i li, 1111, ) 1, I z ; I :'' ,, , "",
,. 111"I'V111 I I Hj ll.-,i, ii7i, It, 'll ,"-f,- ,, I 4 ) I I I S I 4 ) I ) I I S 4 I \ I I 0 f I I I "I , ,
it, R "'t; ", 1,, , t ,, ", , : , ,. : ,,,
Ill ... lit, S, Gii", I Iwlilil, ,di-,,,q,,, ,, i, i "I I , 'i, " -- ------ -- ,--,--, I :1, t ,"I
P11- 1 1114 'i"NI ...... iZ- 1, ... ..... i, ,t ,1, """' "I ,""'i i ii, ,, 'l- "i i- I I ''t : ...... I , I I I I 11 I : '' l""', I- I ,,i I
111 io lill I ,!,,,,' l "" I A l,", ." 'h I I 1, i, "I I :1, t ,,,,,, I '- ,1,1, I ......
1;,vimil" tl i, 'i, '1 , ,"', - 1 --, (. ctAtitifil-fall re'tAIN ivildo %fiftil", Ill P A fj T I I I t;, I ,e
T,,,,l 1-, ir llondc ,I- Ai t En, ,", ,,,,,,,,-" ,,, l"" ,,,,,! ,, .,,i , ,: I : ,, "', ,,- -, ", "'i, 1, I d, I ,I, "i.,01- A, ,,,, ) t"], ,,,, -il i-t 1.111, I '' i ;", '' it ,,,, -,
-7-n"', "'ll 'A pedivii tie villploadoN i il,', "It', I., Pill- 1.11. t' '11,[,,11, Tl "",
I.W ai ,,, ,,, ), 11 ti i I it- a i"'I" d k , -,,!, in, , ',J r,"'l- 11- ow, n :1:,,ii ,1: ,,,,,,,,,,,,,,,,,, "."","", ,,,,, "", 11 I i, , t I 'I I , I 1 I I i I I 'I'll I I 11 i I i I , r; 11 I 1J111 ... -11".1 ". 11 ij "I t" i" ll"'I'", A ,- ,, ,ii, ,,il " ... ..... 11 I 11 I t I " I I 1 ,,,, I I ,, I I I I I I i- I fill 11 1'1 t I I 11 il"';,, ,:",:% ,,, 1 "";,.,[
rattle lielittimAiia 1 %Iil-, 11-1 i", I i 11 1, I i L" "i"'i il t ,I 1, I!, 11 I'll "I f 111-,
I -i", 1:l, i,, "7c,-,f ;,d,, 1, 'o-, -.-')" ,,,, 101't,,V -id ", I i"ll t, z i, f j Ill, L
-Iliet .1fire.d. do h."", .1 I..".4. J,; ','l I I I 'I I i 117, "I'll, ll l li I I'll , I 1 1i I i I I I I I "I I 1 ", ,,,, '"', ,,,
a ,, ",: :"""," 1, 1 111i I'll 11 1 11
',%UA,-1- St. Olmuls A.Ju )-t'11111111111t,, i "", it, I J Ali piezzi tit- ht,, Trajv 1 I I .1i "I' :11 I I .. ,'i' It,, I", 'i ltllv
.", I I I' Al c(A)ro el dia printer 1, ',,- I ", I ill '11"i- ', ', , i z" I 1, i j, ,it I I ,,, 1 -- zI- ., M , 1. A i a.. A, I ,!,,iilll -,'-,', I t It I I I'll: I I I I I I I I "i , I "i ill, , li, i I 'l, I ,It'.
t Vw 1 p"it l", ",,Oi I tt)s re'cibos de urbanta,, 11 "'t, -', i, -', ,-! i- it ,,,, I , 1, I I 1111fllt, :1 t I 't I 'i li, I l , 'I 1 I 1 : 11 11 "I" 1 011 ,',l Aiov
"i I "' "' 'i""i , t .... I I ., ,,, , ( t 11
it', G.- to CM.01a C 1 11116- t i)"i I I IL!t l 1ill!l ,i ,l', M.',:-, I , "I'", ,, ,,,, '"', 1 I !'', 1 'r ", ,
I 1. I --yt ,,, AT,. p-n- gue "i "' ; '' 1 ' i"" "' lr4 I '-, I I 1W Pit I ,,, "i
dez IA. "l- ,t- ,,,, l-i-,"". ''A"',- i n I :,-t i - , 'k,,", I i "", : i ; :,:, i I 1h I , ,,, "
I I a ; ': -- i r) -, ,- ,--, : .", t , ", a, ,., ( :1 ,* I I ., 1 I
11-Rond6 Vaprililtifto, OPIA, 14 jd-ti,, otl &,-, 11 d "t"", -, c i ... ran F.e.wi All cob cn 1. I I 1 i [ f- , 11 1, 11, I 111 i ", "
MeAldi , % I , t -, 11 I t 11 ; 1 ': ,,,; : 1, ,,,, ' ' 'I % 'i"! ' ,,, ",. it' "). , i lill I I i I I 11 I tie T.- H. M- Iip.l A., ,- :'i I I 1 "' ''. ' i
,- ", : ", I ill 11 ptl- l ",-. i, i -- 11il' !1ii1n--1t il t llttltll a lei
pj ..d H 7 '_ r ; i, L', i 1 , I)i- tdP', f"', "" li, 'r '' ., -4 '-" M ". -1 t l'i", I I I I I I I "I I I I 11. ,,,,,;i,
... N 2, Littv t i I I""', de. %,Wd in 'a i-L ",: "I'll It I iil slll -- - I I 11 I I 1-1 I I 11 I ,,,, ,, f ,,, i "I
I
go liol. il .Prof. Sr. Cii t "' 't i" "W" i-hO r4l' '' ".1 a ,, I I I I _zl "t,", ,-, r,- I 1,"Via , il i-i, ,I -i c- 141 Ile U- t- ifll-i- j' it' :- -1 l il '1- 'I I 'i l,:-,,,,,. "; q
f", 1, ,,Ir,,,, pti, ,-I. dttart I ii, ,L,, ,,, 7 ';),, 1 : ; I 1, tt, i" d (I I 1)1 f , "' 11 I",',,, ii! I'll. "i,
M -C. de t. to L.a bIvi," Ott- 'i" ,,,,,,,I,,, e, t ly "Nota, dc la M (Ida ,,, ,,,, '', 1" y .......
IftrGriI8 I i" I 'it, i ,,, i;t I It 1. ,, it. ir ,-,,ii- ", 1, , ,I 1 ,,i -"',"" t !r ,,,, i, il I i li
I it" '111 :, 1 ,il 1, I -, t '! ,, t 1, _,i "' It F, "',)- i'll 11i, 1 i'11111,111 il 11 , i, ,,, -, ,,, -;-it--il :,:-1-1t I ''
apu.jutt- Xal: I ', "', ,;e , I
.... ..... C-1- -y""-d" i T ,l , "", 11 ', ". -, ."i', i" i : i"tt", , ,
I t-- to ,, -i, L" !i,,,, -)6 'j ,
d, (1,,,-,- il , Itilgi. i,,!-,,' ""'% ' [ 'I ' A '] '- i, ti F ,-,,i, r ,I I'll pres, tie ,Vi,-, dil-,iT,- tbr.-. i o, S,, d- it FF"j t l'!L, N d !"'i", -- "". , i I , I 11 I I I I li, I I I it, 41 I 1,1 1 ", ltgalo. It(- Bliell Glllf, I
,--di,, ,!i, 'I"', Cr Ill-,
.. i tc A 1, 11- lic I'll-', Mur. W, I i "I 'i ,r: ,_ I I i I it r d I It I 1 I I ,, 11 I ,, -ii- I I ",
W, I= I n-:i on Y -Pacidd. la-- !'I I ,[ ---,
Primer liernpo: Allegro molto TIATI. ,,',,i,, I 1, t " ,, os consiftraii Al jig,, ,,i, tip, ,Is -tnte, bellts eft-dWA,, M, ;,, ",i,,,:' .,__ ,-t", '! I , t'i i I 0 1 7 .1 1, 11 "") ,i i-d I "
deirato, AnigAnn'_ j ,5"* F.f" -iL11- 1,n ciii tie L, Hai J, ,,I ,,,,, -' rii -, '11 ,' it, ,, I 11 i !q il: I L I I '11, '% I it ,, -- i I ,,, -'t- 1,1 1 1 111- 11, It, ,.- i
Segundo liempo: Adagio sm iiii -C-- I e Edulalitul par. 11 V, N; !,*,',', r r- ylt'-t, Pil ", , 1 ,i, I z I , IRAN, ,irl, ", "" "", jl- ,I,- t'l-l"t ,f- 'eAi JdATA,11 P,.bl C i,,,C ,,,,,,, Mo-; li i!,,d- I7 ... !, , t ,, , , , I
I....rr ,. "", 11 I I I I I 'It -1 i i ,' I r -, ,-, f 1, i 1 ,: ,, f :F, i" 11 11 [11li- od. ,
up I ltiI.d" b I.grti!, ,-- ,- ,, rj Alt-MMM6f.- -t! i" 2 1;- ; i i ,- I I I, "", i "" ",
I I ri to d- I I L; I I ,t "", 1 4' 11 I 1,1, , I I i , 1 I 1, r I I I 11 1 : It i , I fn, 'i,
cer tiemp.: A111gri. Mit,", e :" HVIa.d. .1 elL-111 ',Iii, de o, Vei-lit Y r--tl- I" 11" "' 1 1 Li- Nli -) p it r, ,,,, I 1 : ii,1 !I I 1, I Ili ,,,, i', i'lll ii I I :-, :i,,!' "t "' ,,,-,,l ,', t, l',',r ;""
.a,, Al-dia tlo-fi- iue-,, ,-- e iden- Weron ap-b i-"- I ,,, t I I I I ,, "tr ,,, :11 ,, , ; ,,, ", , , hi- T", I , I,
at I ca Aidw or ,ii, 1, .. ..... .. - -- ....
S ILt ,F&rae Can Ji I'll I Irrtl D--g"Jeri A.A. ATC-l"I17-t", 'I'll, I , i, I t- , 1 i, I "t 11 1), "i, I- d"'i ,ia ,zil.,- ---f adrmso. ef.cluad., --- 11' 6,1. Vi- il I tit .t- ,
I ;r'- Osg ii, i- ,-:,i ,- .. !,,,. e,_ I,_ t ,,i _,_ J_,,), r,,,,, ,l I.: "r i !,
tA INTATTAfers T ft F.- d. d, Cob. 1 ll, 1 tAd al"W" Sli,', Qliiiz,,, I 11 i, I I 1i It 1, 11 1, 'I' i Ejvreivioii Salliflabiria
P', i- -,lAq- do, 10 %-,- ,J-- O-il, -d.! P-,,, ,,,,, ,, ""r"""-, ', ,,,, ,, i 'L i' i" ji ')'
, ---9bSr-TF S,-, 6-der . F.-l- df i Ill i ,:!Ji I ii
I .11 -, ,,;i- jig- I,_ ti 11 I Co,'fl", P- ililr,, ,r-i, l I o O ' '; r- ,,, ,, ,, 11 -t " , ,,
dllk Aar4i. ,y, .1 i, ,ii-,""', i I I, tit"ritt", "Iriiiil- o'e
-I ,. 6, r,
I I till- I i"!"t", I ') ,,, F ,,, i"t., -'Iii '11 '-' Lii'i r" I Ti _11' 1
"
I,, ,, i, I", "I ,,_,: ,,,t ",i- ,'!, _" Iltl !'I It, COM IL 'SICACIONFS l ,_. 'jf ,_ i '1 1 (il I ,i r '- 'i' ."r l, ,,, ;, ,,!,,Ie,,',,, ,,,,
t, ," , , '- ", I I- I'll ,It ,'it 1, i 1 % 1 - ,i ll I t I'll I i, ,, ,tit. ,,, -, !;"", -, 'i Ut ,tt, O I
ri ue oy CalbO, dutinguld I I :, "- -, I t tins ir I'l 1 ;- F,, d, -1, , ,t , I
liel-t .1 -liy- 111 ii i"', Oi,!,, ", M -,-, r, -, ",, : t, I 1i
Str9 e. Atl *illo Aonert L, D , ..... 61 i- li, M Ilotneiiiije ai Director de ,Ir ;,, 11-- -M-,.-,, lb- pill ,,, " % i,,, ,ij -, 1, ,t I ", '11", -g e" ,,, ,; , ,, ., ,, ,,, -.,,,,,I I i 11i., i, ,; 1 1, l't""i"'it, 'n
I i , , -1, , t : ,!, "t I;t 'j" "'I" I 11 I 't ...... .. 1, '. I- ,,, q,-111 !""', "" %- I !,;, ., ,I ,,I do : 1 irnig toe 61- -'- -, 1 6,1-1 11r" 11-11111d -, d'i .. I "i'lLt'i ('- j"r""lif l"d "ti, ,,, fi- I!- I -, ,, ,"', I ', .. I I I I , *,, ,,, ,,, 11, 1, ... In" "i" '- T tie ; !t O-tit- ,,, Ilj r ,,,,,, l ,t, , 11 11 !- --, il -,wcolari., del Gr.l. To Lb ,Ip.- t I I "I; ,i , i i 1) i, ,,, 'i I ,,,,,J,, ""!, 'd- ",
= = = -, -f, cJ 'o1II3bi1idAd--A,- "i P, ,,' ,,, ,w I !,,, Ii,- i,- AgiICv(I:-:!ri*,,O ,, zfn- iii, RI- t C', r 1 I 1, ,,,,, ("etilaiia ,
----. 4ad., Ai-TI, ,:;, "" '-,t L,:' 'f"J"" a "it" ;'i' I
--, it I'L 't, -r- ,:
l,.1 U: -1 1 &-11'1 --- Til-ltf - -------- .11 ?4 1- ,, "Y" -- Z' i-i -'C,- 1.1011-, -1-;, -j! '-- I ", o--de-lawifibillt. -, I, Mlli-tt, -111,i TOPOItel'd'dti: C-,tfil Ji, .tl icL--; ,j ii,, d, ,tio- cil i, 'il", I ,,,, q el i-r'- litufar. fvit atw 1 n'i ,,-, -F --'Atd- del i", d, i !-,T il" It ;i, ,ii, 'I"
", it, ,IP It- ,,oil.
plr- "" ", ,li'l-'r t ,: ; i'r t -,rjPau de la'Ct driti PF )" 1' I", 't", t ... """ ,
C- o- A, oa ... "f-c. 11 2 L _', I i F,'i , : "'i " """, !ri, ", i' t: r ', -i 1 "' I ,, t I -, (il I ""ll, I, '- i -,m q i, tilf- I- ,f hit do
e v# tie 1. r-hii. -t i 'n "' ",, !, lier 'Iit q c ,", do t"but., ,i: dt. ii ',! ,, le- mdp, 1, ii "?'-, :i ,,, ,"I"F-i , 'Had verteelar.I.- c-c-ridc. to de L. H bana, ,, .,,,il d.d, oeftr A-- I .E- -ll, ,i 1,111 I "l- ; I ; I I 1 - t r 11 li- ill "
I I, 11'- i, ,litlt, Aill- C, lb-i, F-- il- d, t ,, ,,,, o ,,, I ,,, -- ,] 11, !
-, x L tri tit, si;s -i-- ,,,d,,, , I ,11 ".1, i,,,,i;,, ", , ."
H "I p"g".." "' 'I" t il, Pago p.nt..l It -. 1, ? l " ,, , ,- 1,i_ '' ,_li:, i iI' L' "' I L ,I , ,""I'll i 11i, ii , , ,,,, d"'i"t li, i,-, P-11,, 1-- ,, ,,,,,,,, tii-,-i , -',' i L. t 'r I 1. i ., i" I I'!', 11 I "I "I", 1,1i,',iit 'Iiil, I'll 1;i:,; f! ', i -, ... ,i ,il ,, ,- -1- 1 d- -,,
I ; ,, , i -- A,- , tr.s 1 t, ,- , ,, 1, r, t 11 't, I ,t,- il" i :" 111,', I"! 6,
I I :, it , 'tiil ,11 1, ,
I , 't , I "I ill, I 11 I ( - 41;i :, ,ill, I
i I -1, -- ,,, tiono,, ,,, C, 1 ,-- ,-r, ,-(1 4 I 'i" ""
B r illan te acto ll -- P- i: it, 711 11 'i -, 1, -ill, ,,, I Ind I ) 1 ,,, ",l", "fi3"", 1". 1-d- d.
-171 .i I til);- 1, ,I ,j,- :') ap "'dii ,tir t lale, illor'n" ;,,,i - -,-, -- 11 - -- --- ---- -- 11-11-11----,- -I-- -11 I, -. 2- ,:,it, M, "- ,; ,-, .,f- 'n 1 C,, ,-,,a -,- tlil 1) 1, I '- i, (11,i- 1, .,iJA!6,i.
no. Joati C- 3- S- li'fl', P'! --' 1 11 'eli ;, a'i A, 1 "", ,,, ,,, P it"i, tti, %, i -, , ii, "I'li- i", ", J-1 1) i, lrtbilt, t ,,,, 0,
I "i"' - t" H", I'- )i : I 1, 4 :rva A, i (A I kv. I f I tit it I i I O, t I ill 1- il-I ,I ,, ... .. .. I I 1- t-l- t", i, -, ,, ,
q eriod ish co -en zm-...; -4- -, :'- "'12 ,,,,,, -t dia. o"! tf- ".Arera ,let ;i,,i "! 7, t '. ,, t, i At I 11-11 11 I :, I'd, '1111", i !, ,,; -, ,itia, -,iit- ro0. Solj ," , ,, r, L,,, ,,, t_. ,- a ,,,-,:,.ore- ,;,,
"A, I se V ; arItc, ,,,n,-1;,I ,i 11 I I I ,Irlli I' 1,1 ll,,- 1., it, t : !, i 1, I ti, it t i, i P ,
1, -M 'to I "' I A '11', G, i) I it I 4' I ,i 11 , ,, i -,tli, :, , , 11 I I I I I i -, "., ,f" I", t I.- ,, a -! --t"" it I I 'i I I I I,, 1, 1,
, "- "I" ,"d- I trier. It f"' .' j' .' "i "" '!! 'Li 1 I I I ,
t 6 y 3 plot, il, ( i" 0 "fre"" a 1 "' ; "4 1, t' ,i,,' I 'Ili I
---v XU
0 0 i, --l. 61.6- I- otat ,nndoat.. --j,', i, ,,,, t ,, t:, , "it, ,,, , 1", 11 I 1 ,t , t , ", .1 I z I -, ,
, ; : t, '' I I i, I L ''I'll 1, , ,,, I rp i '1, ,,,,,,, 'i
it Lrv del DrParalnerro, prem ln-! ,:, __'i, M 1,4" -;, ", T ,f" q I I I I 11 11 I I 11 ,, -: ,,,,-,i, , d, ', ,,,,!,i,! ',li, ""A t, ""'!""i"',
I - - 45 1-11 ,' I i, ,,---- t,,,,,,
-.-- I I --asi I., "N"r-, del director, 'I, , .1 i-, ., I I r 1 ii- 1 1 11 '4. 11 'p :, i" I L ' 11 1. i I I I I __
-SileT 1 ,i- I', i- it, t k I % , 11 I id, I I I % I ,-,-- -,-- - ---- ------- -,-
i;' ,I I ,tiAbAid.d f- r det pli.t..I; ,,, 'i, , 11,
11 it, i, -; I I I I , I 1 l , "Ill i 1,
1. ,,:,,:- -,- -,
Anglitstiolla Sitliaci6n Jet fr 1 :, 1" ti ,,_ ,I 1 It, 1,1 tie ,,, nab ... o ratio ,,,, I ,,, vi I I 1 ", 1Pra. M arill jn1ij de Lara
("ipitl j- -, l, ,, . .. .............. .... .......................... -- ..... I F 1 11 il-It 11 I -, ----- --- ,
:_ ,, ) ."""i" d"i,,A i'l ,: ,
A~ L 'I IANO
I 1, La I'd icidad 11111tialla A, I NIPMe(I (,JJAJr
hospital de St. Spirittligil-I, (-, ii,- ii A, ,'i, ;;i ',",'- Quedo' autorizada "La J ,"T"!',c 'I.: R. ,,, '! ji: I
I 11 It, ,,,,,F -- ]It- I, R- "t, tlit", -'- dt '. 11 I ( A P IT I A it A

IIANTI-AG' i -:717BA, oi t", tv-- -1- 11 '' F, Y I 'r.,i"_ I 'i i, 1: I r , , I t- 7 r J PARIO I Ulkil 61A PLA,1TH. A
I i 1 Plifabra Alle Cam agiieii -,:, i 1 i , I I d, ,,, -fl, i ,
-HAT reTrultado muy brill-jA, 11 -1, I I 11 ti 1 ill--Itq .1 !,", :' :--, "I"t- -I ", : I L' t, I it, I I , I li "I 11 ,I'll L -' 1, I *r-f- l-in. Oertufl- ,,, I,, ,,)I- -p-f)- t,,pt-i6n
I I-.-- ,] I 1.11 I t T ", i! I I I I 11p,
...... ot- ., dad rre- ii- o,- 'i, ", ii '11 ; F1 l, -l: d, C' llll '11"I" n- -- ,. i' (I L, 1, -." I 11 C.-III.. di.H.. d, 3 N rn
,, , , "-,11 ,,:i:,, i 'd "'r ', " ,:' I I I -,
Detid .6. .j-d. Oil, -t, I, , ,,,, A -i 1:'- C-, I!, 11 '4 11 I %t '- "' t "i" t 'L 'r ,,,ri. t ot j t;, ,- ,,; ,_ i, _ir (;_t, i"1111
:,-Id S--I- d, F""i", ', I C,,;'At'jA 110. eva" I'- A, 1101di, THAT- F 'Wak
T- el Club da-Leonti, ,i -- ,, ,,, -- 'I" E, T,7-1 1 _", t ", ], -p l I 11 I I i- 11 I!, 'I, I -, -1 --- 11 --- -- ----, 11 -1 I I I I I
Alberl r 'l ,, L -i
Gar ia T*rres. ii,- W-i t-, F--- ,-, 1 'Ill -, ,,, -iil
). 1)f c ,:, I'. --t"'i-art'i-, i, 1"; ,,, ,, '. ,Iir-d- ,, F I h'! Z, f tll il ir 11 71 P 11 ' tril, -- Jill ,, irlit, ,,
C,,t,, I I" o ,I Soi--, r j ,,
,,,, (I'l ,= t 1 'd "t , 1)(A Matrini4tiliti)
P g ", Ill, ", 1, t; i 1 1-11 "'C"'Ir Fi,,- ,- Aii r, , -i,, ,,i 1,,4 P". , , l i '-' i, f ' f I 11', r 1 1 , ',, I ", ,t: i , ., I I
1 -,-- - -11 -- - - - "" , 11 .-,---,-, I
izt, 11, elaust"a-de la C,,!Clic, : it;! i_ ,, (;'',i,,',, Q- ,:, d, "Ti (i, ,,,J,, ,i ud 'i CM,'i ',-- , I:, f VITAL
I-IA All. City Pull., I : i- I i"'; , 't- it, Ri-,,,,,, ----,, i F "i I 1i lit "I", 'I t '-it-- fl, '' J- I "'ill
i A1.4clo-16" 6 fl, ;Icilqro d ,I "'.,'t,;, i"'i i .' li it,'- Se hall expedido rltielt)s Iii t t ,, I ,'i 11,11i'li, ,",Adt I, l ;111 i1i", 111i h',i', '- t ; i, ", Aj- -11, ,,,, 1 'g- !i- i ,--, Ili Olt 1111:411 i , "" i ,-, t1-111t i'll ,I d-U, ,, -1I I It ii, "'T 1 ' '; i Will, doctor Ram6n Corona ,7; ,. i ,,,,,, ,'I', , 14- I' Ili it I , lit -, -,-;,i,1,, """, ,, 1 ': i, ii ,, 4i"o, A
I I At An' ?' .1cald, -, f '11 Z S, d", _; ,li'l, "PI", , , I r;, P","
.1 I-,d -irunat, 4-t- V- I n l "", L'41 1 ,r rArIjfj(,afj(A tie I ...... ,,, *1 -,, , t il i, 11 I , -- I 1 i":,"", iL ,: '- ,'i 'i: ;1"'It'l)"' 1,
1,111. piro,. A, in n, r ti, I 'i operator l .i, 11 & '-d" , i -, it
AT t 1. , 'r I -: ill - 1 -, pt-,-- t,- ,- % ,. i i t, ,, i! t, , I i t r j ,,
: ,- -,,,,,-,- """"', "," "--, ,--.-, 1(t'- p-., ii, ,l- l' 1, ,,,, 't, ')
i t I I ''It' I I I 1 ?,It ,- I -11 11 i Y 1- 1, 1jr jl 11 1111!
1. , "" I ', -ii -, t, 'i ,11 i ,,,,, r, -5, ', p, it, -,
'i !:, t ... ... L 4 C 1i ;i'TI 1-4 l iljl: til !I t f It 'i, , , ,,, I.it , ,ii- I 11"
7111'11- "I I ", ""i ,,,,,, ,,, 1- 11- "', i -"' ;!, i ,"!' ,', ,", ,, t ,
, 11 ili :")il- I I'll ,1" ,,! O" it ,;,,,,,,, rl 1,11 ,Ihl, d, 0 I I 11
-11- 111 I C' , F!""', f .' "i'i it" 'i""' I 1 I -fl I i "
t I I 11 4 ;-l;'1rr;11. Ili i 1, : "',, ,,,,,,,-,,,,
d'! -- i ,, I'- -- t, ,,,,, ,, I I .- ,,, ", i, TI r) I., ,L- , ,il '! i 1 'i ,,, i 'i r ) ,,,;", ,,,
I i m t i lv. , 1'1 '111, ll"'JI, I i 1- li: ,-,i il "', I I ,','I, I -* fi "i;- T, "" ,It : "I I
I Manuel Fa 6, I I I 9L" r ; '- 7 P,"tir j-, jl -ier- 1 1 -, I" I I ,, ., i, A, ,: i I
I C, ". Nkot: -6.i i: ,a Q i, -- ,t ItiFli". -, cs "I" Cali '- i t':" E It -'$" 0 1,t il-"i kliii, -, I I i Ati 1."P,- d'! j,""I" l'),,
hermano del periM'Ittt ,, 11- , ,,, ,i, r T'. it," P A N T A L 6 ,11a ,', "J 'i ,,, 1, -i, 'i ,,,
A, -11, I-P, i',,,)d,, ,,, 6-1,, , 11 W, 1I,1,,,i,,- -lr,
Ali,, i o Fei LlaTT15 I (; LI, PL jlloti U,1:ikrz, I , I I'- I I I ", 'it
"I') C-fi- Deaulcrlo fa- d t ; "'i '4 T"" Slop- ;;, --t i "', btiictd- 4 i T ' "' ' ,
111- 7 1 -',it .A, ,
'9
doctor. Fernando M rgm llmbt,,, ,- r, cit. AI (,.-.j. &'....k. Md.l, i 1. I 11
'4
5 d, It i#nd,,,, tit, A, -- - -
leonisticto del Distrit" c 0- ,; f .if, t.R,:r I C, ,,?zp, 3 R C -- ---, 'I I -- - ,-1' (__ I-- repon.-dol., --L de-: F LI liate- iguil -YTH Hvilrza
I '.'.'I,,Ptdr, *ldi',',',',,,',a de L.1iaor9T;- -- ,tZi.a". oh oo oamnI-a m; calden de'l ITraslada la litital4tubrica rA,;,- ,d,, I ar. -.-IlTui, A, / 1 1111
comp.heirv, petiodi, .,, in i, ,, '_ if I i ,,, --liill 11 I
(11 i 1, ,',a o%,a i sill estacioii Ile Holiguin .l ritAirld.
,itedoo y IcAill,, Lo, prestd-I d" i 1, 111o 1 l -1 f, ,,*,,- 11 I ,- I V--h- I -- il, d, 1 I- ; IMARIA JI 11% VY TARA
itdutti- I., .1 - i, ,.- fin d, it, -.t.. I cial-to, otporuerld 1). Or" i
,q6 -/V//,v
preall't, tI .,: F' 'I IPrr ii, ndo ,, I /! - q I ... ......... :,,,, ,,,, ". ,,, Tit PEPIMAO IN-17FRFSA TP
J2MIUCJone ,= tudl, tit, -gii i ,- j -, - 1, Itit'ra ' ent"' rjCaja ca, ,11 '! ,- i -,, ,, (,- 11- 1 'lliaA ft,"", "I't -, .-Iiii- Iii- AW,, -U , Ilat laii, inc,;lt, !l6n ."A."1116 ill I
J kk ot, ,
A, F' J-i-,-,I- -- --''-, --- -, 'l At a
-- -- --- 'a T-ITA, ,,,, ,,,,,,_ R AA L I ; I 11 !, , , ,,,, %% ," j" I i, P-ii-i, "r-, ,ii-,,,,I
-= leare, sroor F 1, I , '- ;- 111- 1i""i"i" dt --J lu 'a endlli, It,- I -.1.11-11 I I 11 11 ,Ll dait" 1;'I'-, il",
,,Rel ho-- A J= 'i At yl , I P 1 1. .
'51, 1 A"' 4;- i e AT, I ,- tAg-1; d.ti FIJ ,o JA I 'I, I ,, I I t I iil X"l-', 1, 11
1 A, eul: 11, "it, 'I ""i-e-l- I 1 1 I 1, 1, 1, ,: '1 , l r I "i
to del compaber, I Palo O' ', 1,1gar de llbicttcj6 J,,, repon2 d.l.: (;i-,A. Age. Jj Ll i:, ' ''I' i ,;", 1", -, ,,, ',
li Roca, ", I I
----&nA gadn el di,,,C -.--"',l ""', -F i La graiduacit6in ""li"i"i """ -1. I-Tonni ri Ron) Mo. ,ORAf,9SM -69FrON19 ,, ,: i q 1 "," "
cfnV p 01, A- r-o 11 11 J;1 T elicita el M inistro al Pawn S- robaf it 11 L "li, ,. ,i, r ,-i, ,, ,, r
Bond. Mu c1pall E ,.e L,, !)-,J- 't, -11,, ',i != d -.,._, d--O ,.-A.- -- ---- I I "it , i ,, [, I I I 1 id il I il t; litlti-
.ido .Do I a "ej."- ,f-! --io, filispector--de Ra Jd ,-d la 7 rd s , , "' t 1, 1 ". , L il dV o"i ... ,J A-IAd.f,,1 f, "It "r 1 iii] tit, ,, ,,- ,!- I 1, :-,"', -, ,, ,!, "t'e. eJAt. ci.d.d, ri- ,T -tilp.!711-A U M n OS - I 11 G L 411 il I ,, I-, -,
lcill. "" ...... vl. d e -lo s' al I t (11161 I Rl ,P a I it i"! "",:! I'll, 'rl
1. IT. I I 0 R 4 [, ,r ... I'~ ; --- /i ,L-i, -fi,,,li!
OSC
1, it e at, hivian / I 11 I 11' ,, 'L 11" ,,, ... I li,,;, ,,,
-fa "' t, npecton, ac ltd, Ir I,,,,; Y- F? f- ) r d I I I L I ; 'i ,,,,
1-1- t. 11 do Un. f.JL ,, ic i t 111 .li; ill, I 11 , L, I I t
C_ Pe ,= ----1-1- ,L_t I 'Irl ,' 41.il if",
Iti'll! savii 1-Mo fu4 obloo, _4, je- _1-- I -- ---..-......-.--.----..-..-.- ....... ...... ---.-.,---- it, "i, ... :':i :'J"' .'j:t'
- -- ----R- -- um n -- 7,,no- it -- ", ,i '
r I" SM O ;, P.Tle del ,fe Fa id at e n-fif 1, fitit I -'-- 11 I i 14 111; 11 I 'li I 'ti-SANCTI [Rlrl 'S" .111i- 25- m -" F ,,,, ,, i I 1 I 1 I I
iZ p cmi ,Aftr An- iz,,, Cia. 9 '! 11 '' ' ' ' , I 1, ti-f ... ia- J- -- -- '"', ',-- , :: -Irt- 'i, :, *, I : I i "i, i- -- .
a-1
C' ,,9 l- ,Two de lu-T-1,011- -,rh,-,-- -- ,;o tut, -- ,,T-,-m----T---,K -r--?5Z,.-7,,, I T
li ".pIt.1 1- 'I Ultjo_ Lo 't' I 11 i, ,
11 it", 'I. i, % 11; I I I re t.b ecisit- d, -1*4 tl- t I IL "111", I '' ,
"I ,,, d, 1,o T lnii. I ,,f, ,I,] ,""", : 'i """ , ,t,,,, ,,, I ,
UVO U it a A e1i ]a 14, 1 "-u-6. z ,,,, T f,, tif(,, I'll
.-- jtd. d"TAMA, I.. ii.,,,- 2,t 11 H E C H A S I ; i, t ,,,,- :, "
r CIO A :, nic', tviz Radiolde -j, -, i '', ",
---------- treAkr- d- u.ii -- i, C., ,A], hi'l., !j-.ii ", fli,'nj. ji -,,j it] i'll It iit I'll I'll 1, I I I I :1111 1 1 --,-, ', '' ii,.
,iw del-, ,,q,,* ,1 lc, ,,-c Al-,,,-- Asociaci6n de Reporters --- I ..-----,-,-, I'll, il, I i'll, 'r "i ,
lill, ri- I .. ,u, ,11- I lff i r, y Sii c- 1-1, lt,---, 1, I I 11 I I 1. r f 1:1i
I t t", "'! Q... "ll., T"j." -M "i (", -,,,2- 1 ,,,,
dT Miniouro d.,Silubrid. T,,i a -Y .... -- 1 "I Y A LA O P B E N ' ,,,, : ,,',,:,', ,,,f,,,' I I i"I''t i, ": ii, ,, ,,, i
F, ffertut!i ltoache, too btr -- I ; l, (111" 'll.. P.Al". -PlIfgn-'It it (" d"i ,P" -' 1"11 L" I "I
1-1-,; gr ... proolm 4 pilr- P fl- I -i- li, I ., "I', I
__erir, Intal Y v anuov., o ,,, ",
.-!= 1tw1;L -TvS-TuuL=- ---- 1, I C tii-"!" ,,,, ,',, -I'll ,!,, ,,, ," : 1, I -, ", I ",
: Iffill it ,,' t l I ,,, !rl, i, ,t , , it ,I I I I
.... I li"IT6n "i, !", A, I Sit
Fn ,,ni. A -_ 'I ,C jg-grAdi.atj6j,.,d- t,,,_; I I el W- 1111-1;_- 11, t -I 1, i I I I I "i ,i (i,Aaat, tie R.parte, A, do L. H- [ t ,, i,,$, dit, 1, 11 I 1 1 ,' lli'-tl d,
-I All i?-i --_ 'a F-vela Pnf, ojo.. rii;- "' I I ,- , ,,, P.B." j A. ; t, d I , ;; ., M1 IT 1, I 0
.:, Lr,,,-!,, r, ut AT I eiiipui ' ' 11 I ,, I I 11 I 11 I 11, i 11 I I I 11 , 11 1 i, ...... i- ,,,
-11- - 1-1 -, "', ii- I -111 ..... ----, 111.1.1111- --11-, I 11 I I ,, I 11
Att I E ,en 4- 1 U- ... It, ,,,, ,1 I ,,,, ,I- 1 l--t -liond'e", m-,i., 'X ii, 11 I ,, -.:',,, ;,!.: ,
tie U.16. R.d,, !, 1,,;- I 't li,
1-t-,, AIHB, 'i, 1 r", .1- de INS-1941 1 I, '', !- "l-l"', .,,, !1- I ;! f ,, I 1: 11 I Vil ', r' ,,, I , 1 ,,,, I
--,, ld, ,,,!iI.- T M 'j .1 i TatincAre-4"r ri, ae't il io ;ri, 9--- i, "t"dial d'; ,,, ,,, '4 I", I I 11 I i I I ,
-do 1 -v ,Aprd ',,'i 0 "'Part. d rcrnk ,,',, I-,',,T 5;.'i,,'-,, ,,, ,, t l, .1i 1, 1 11 I I I \ I 1, I I I 11 I I I, j:,,
r-, 1 d Q--, , '! I 11 1' "I"J, i 11 I ill I 111 I 11
,, T- -, % -andott'noutiAl" y r;, cni- F.:' 1 I r It I 1 i, 11 I I
t", h.itw%8,10, d, ii :,,',, ,J "t, I I ; : ,-,,' ',z ,,, 1 ,,,
tl "'I'-"2'-' I t l ( 4' -" I tj f (, i 6 i%,
.iid: SlTT, C.Ib- ll, 1.11"p- 14 I',', I'l- -1- ,,,,, ;--. ,,, I,- i 1. il Ctri 11 Li- 11, 1- Y" ,", 1 tl, j-, i O ,-, i I 1, ,'' , i ,:" !-I I
w!"', ", 1-
it It" "3, d,'>tl T c r sil oe"s e "a' to t-,, t- "- ; ;,;> ,, I l!" ,'If ,.It f;--,0,-i I L A M P A P P S O L M %4. 1 'I", vYjff,(A'- ,f'T- c IsrIt., Av,,,I),,l,,,tit Pvt)1%III('J;
P- ,I il- ot, del C.Jeri. %4licnal -;iz6 ,,,, T- I l 1 i, I I i
P, U, ,,, el orograma,-oo.-ana r, iti. p I I Ji ,
I, fA ,C i""""., "I- t,,d, por Is ,per"', ( I, ifIlOO fvlFft:fl %Nit
'141'Tllc VIIA' i- ii", ; anda d- yAii- i- ,,,:, ."", MI, I I I jr
I l, ; 'Z-l 1 -if, ,i "' :,,, i' 7,:, ""i", P" -- ,', di to P,, -. N-ior"A ,-, A-,grl, Ili- 111; '! -19i,,111 ;, ,,,i,,- ,r, , I I ' I 7 I 11 t 1 1,IL, I :
Kn t1ird, ii, wA "ittit"', 1 j di ,,"-O F"i""i"' "' '11111111- , ,,, I r
,.,6, tz "- ,'," ',,'," ,;j -jti-tlilli r- litl rl li'll"It :, '' ", 1, I i A G U IL A 5 07 M -8 U .+"O : I ,ilTIT % .
Al d I- -,l ,,, ,''li At" 1,tr- 1, 11111 Itill ,, i- p!, ;iti- !' -111, I 'I;-':'- 1
", -ii-, -,l"", -", -- 'I", I le, 1111 ', , : L _, ,l
,,:,' i""':! ", I -- -- S- flti,'d-t, -- I- ,,,-i';.";" I I I 1i r ,, ''.1
',r",r- i "" r ,t I I "'t
I" il'i-01, I sii lit- 0- J" ,! gt (- , 'i , ",
"i- i" I .. ..... ". "ill, ( )-" ,il -1 "" I~ 0, r,",
Ol F'- -, 'it, :i, il-.- 1-i it ('11, ;1, it, ,,;-- ,,,-It,,-, j,""'12,1111, 1 - ...... --,-- -- -- I I I I i I I
,H ;, , it I "I I -l-,it.
.... I ,,ii'? ,, ,A ,[I ("A"' d""'" d4'! Ii" 1,111 'l ,,,, 1 1, I I 11 t :1 '11, 1i
I I (,' ,l j! ,, ", I I "" 0 A I I ;L"" Z. ,I,, 11 'i i ., I t z " I i , I I I I I I 1 1, I "li,
L I 11 ""o", U -1 ,I ili I c I I it (to , 1 I I I , ,i , i - I-W-.u", I' T"' "" , "':1, it, -1 Ilia
r, ol-I li'll 1- ,ij 11- dd,, ,If Hl- Nj,-t,,,r r, 11", !i :,- lil -,f,: ,, :, I i I ,i I ; It ,
M- '! A.V" '17""t"", i- ),,, 1,,,,,,,,! ....... --i",- ,I 't, I'lill ,i i ,.& -,,P-l- i ,,,I",., ,4 ti, L I., :, ''I , , ,, I I I
,-,, ji, t, i oil -11,11 I Ilio: I i il' 1 "I "I i' ': I 11
ltlldt , 111 "I"O.", -- y 0, ;- ,- : ,- V- z_ A int.".. 11 1 : I I. I I 1i ,,, .1 ,!,,, Ifi ,It 'j, 1 I, "I'll Ii. y
iii- irt, P--jl tl .Ilcl l Y 1,I1 I 1 .; 1, , ", f -llt. 1 I 1 li ... a
: 1-1 q- li-,in r-l'-d "le" i "It, 101"If,17 ilf"dii", ... ..... ,,, I, I 'l, Cli-E,"'. ,,, ,,, j, "I, "" I , ", 1 I I ,, 1 I ,,,,,, ...
Ta I '', "t- i" i,, Pr, 1 ,t,,, 'I"I'- d"! -- I, ,,, 2 ,,,, t ,. 1', t- - 'j I L, ,'- , I r 11 i', I :" ", """I ,
I I 1, I- ... I I ,,, I i, "" 1, ,!i 11 11 ll-,
I" 11 1, ,, l,,,,,,,,,""" ,,,,,,,,,,,, ,""I ',' 7", i , l- i"i"i ,,, , '! , I i, I !", I I I I 11, f! , ", Ill L I I 1:1 I I 4 1 I I I I ,.,k4
1 '1-1 11 5'1 11 1 I : ", i, , I ... :",- ,,, "to ala
T :, ,-:,-,- ; i ,:, ,t i , ,, ,,,, ,, ,- r ,, ,- ,-' ,,,, ,,, -t;llj -,,wo
(" :,,;,i N*" ), ,,, , ,
%, ,,,., ,, ,1 ,r-,, An , "'il "' ti, , ', , ,,,, 1 I ,, '! ,,, , it, ,,, 1, ll, t, r", ,:, At- i ,,- ,.' 1. R'l-', I 'I I , ,, I
", '.7 ro- %i 'I 11- P- -, R,--t P-l't, --i 1, I I I i, I ,! "I 11 ", ,:i
ist, I., , M lit, 'I ttllll illilll lill 111 ,,, I I
I
I
I I
I I
I I I
I I I
I I
I I IP CJNA DOCF MAW() f;F, ),,A MAIIVN, %ill i Ili ()(1, t)l -_--_ rf
---------- - --- .. ... .... ... .................. ... vv as

A/
C, M A N A nialla
..... ... ... ........ Af
------- ----j,',ttCCi dA Vlfollftf,
NOTAS
INGRID MAN AUDHORIUM: Hoy, itollot
)a gran Cia, LOPE DE VFG, l
a
EN LA ESCENA
00%0

1... 4. -A- Off ACUARELA MUS A or

d.i
ARCO' -i. -)UCT0
Esth"ORJA ,OMI
Tel'' V 9:30
PRECIC, 023 ostoj ,
GRAN I DE GALA 4C
A A
A71 lilt
CON LA MHONIUM, f 41 o j :_ irIA DE iTTSPEABE
-ICIONAPITE
dot A ID
__*1 A"
.Rats
(El Moro do Veniacl.)
iiFl AA1111
A (IM, RIVERO (-1-11A CAFILV L T* M 0 S 41TH FILMS S. K TROPICANA Night Club
% 0, T I ........ Par

y Con-bla MONTIJAU'r) 4:1ouA ii ITAI MA
V AMISTAO
Dhwlir y
10 S Y
Ro_ Litnota 53,00 Itu Lol -, $1.50
p L AIRE
altorl. d, I~ Iar.jjj,,d" 'I" Fa 'n Ji ti.jolll,, TIM1.
"tL l".6n, Wn .-1 d, -001,.HoO
A d-l, cil
j "In."." .......
...... "'Int j
a, I- TA, J. A
-P-W It, lr-i. y M.4t,", 0 (IT.1 6 is, 1
In~ nn ra-rTS ""a"
A '4'
al .11* A"11*** J
li4
I IT. j

HOY SAN RAFAEL .3
Y A-STAD
m-2214 It 11 1- 11 1 1. 1 1 11", v
op,.dt itn. lniag, 41-iod, on. -1
COITINIA --, 1,1% 'Do. j",,
A JAI 110 yq- I..
it a delie "A
1-i:i TODO HOMBRIE
CANA 6A LLAMA !.do por l; Id I IT, it., q- A h-n -,;d.'% de 1-1-1 ... 1,i W.1- WWII 11 otil, ir- I,, .1it1r Ocin.
it, ---r TIENE UN MOMEN!I loillni-M -oI. 1. PrITI
to an "'Ad'oA iiIi.
Tli- -F- 1. Aieori d. Fpit
...... .. .... p S111.1 1,1:i1BirbaraStanwyc y It L I .EA fit 1,01 16. -so TO DEBIL Y... a i?v k su n
7
... .... .. CUM 7 F dj p.. coposo, Robert Taylor,
_TODA MWER TIEK
1A1ALTA constru;r4n una Casa
o -;i, do, crl- G-ridn Qe
SU CUARTO DO MORA -o';- -X'of. 'cs " 1 .1 a q1ts et J-. HOLLYWOOD. avtuble 25L. 'Vni
ei -;"r MAitl, Bab.r Stan: t
Merle!, Ali TY"." FYI
R I I, Barrio, C.ridit. vy. =z.Tion 6n 1. t,.
ENTRAIll1i Lv, ",I~ PiTienlos.,
All so _,rb.
'ilk 2 tiro.ooO 1.
OF El at At
F-j 'Odez V.I-i., Roiota Dl-. 1. -nte vl, to
",I, do "111111 -111ill "I o"
7777,T P. ii' tllv el 'galleg doLTO sirtl6 allti"I'lo an 1. c.,i. P- -il a
prunAr. an nnliihos, ioroo,
Ritaal Czrx- 1.aria, Una, Sal.: decir que debe-A,
me. Enomi, Roy-, Nlilenoska, las be vender ]a casa y constrvir una nor.
OSO -t- Mit-- OrTAA Gjl',ir Y I Cb.o ---di c, BAbArii,
toiil cv d dl g,,Ta
A m 'or I' loWAIMM
NI, 11, de Ie In It enoa de on at, 'da 1 11le
,a A u .1
G l ed rtr sWITIA que constrtlyer.
be,! r a i
VE r, Vy
APIto
Non

GW C A R T E L E R A
/7- dg Or IF *, r
PINGUS"
'Ard S ",qzopiq
CASA,
'i ,r y hliin Cr',it6b.I C&16n y El
OJ L it. biTs sin p.,tria y lllnio. d. 1.
JIUkli-TWO66D ton U. g A.:na .da
MR SOFT TOUCH l.n:I Emesta LECUOKA
Mario Martinez Casado Minin ALAM 1,)A L. de 1.. Anta,er y A
FILMS IRELAND-BEULAH BONDI-PERCY KILBRIP GRAN COMPOSITOR CUIAWO
RIP F,.,go 1. 1~ 5.1.
la.r.e, Bmii Bujones y Celia Adams ALKAZAS, Y. -Ie Je- lliio el G R
Y. P.,deo ... er-- 1" 001111 OMWAM L. d-z d, [A A,.nt- )Ia,,5 el Retni.g. MARTHA PEREZ
dA11 Il --HENRY LEVIN aw GORDON DOUGLAS
it pli- i s ep"-w i
el t-t'. I AP "a 1. ley y Sang- dA, !Nt TVNO Cri.,,16b.1 C.16 F
i .9ro coe 1. 'iell. y ?a
."'A. ef"t A MILTON HOLMES 1,1a 'ell
1,. ,,da, d'! in, dra a M. de los A. Santana
A, jALMEiN Da'A'RFSL
Joan
41 .............. A! N,,rte de ODARSE: Vila I- lid. Y G lor DELIA y TA14ROBAG
n,- 1, 1 iMARANjL jARENAL:Y1 -1,e JrmA J-- L. OLIMPIC Be,. ilit la -rjdt;dr
s, d, la el- y iolilzitoa e.I La -irgis de '.1 600 y tOA ifniln 14. '-. 7 7- S Oq. A. GUZ"'N'
80 & _N
J b-, so
e't., I PAo
d, tASTO Algla'AL no I~ allicl., OSCAR: JI d. 1. 6 C.rtoret,.
Mje die ternp!
07L 1J
B-I.dc" 3 Conoedu Y-N.Qmiario,
ST de S- nd. Ira MACE 7PALACIL SIc, Mi,-, C,
ASTRAI FrIlte d stino Qdien pAdrea se tited.n -lo. *4
SIAITO I;lj
UBA i.', P I "Lirt I IL HOT vi Bunco QIJ
AIENt AZA: SAngr. an )as Tari Fren.
RTA-CAStATI ClUARTETO TAIC 'e J M o 0 pAqift,, P-tooel de luell. yj It a] deAllo. y -C t., -1 LI
CANCIONEROS F1 0p T _7 a.
DUO DE PIANOS ES PRINCIPAL: iCiirr.) olrofflai",
Cn MURTO E UA ATREVIDAT
RULITO ltei,- ll .1. 4PRICADORA CONSCIENT51I.
6 LASC'15AIK Nil~ 'AL M.
A- 73, 1 delv, Geno, Wtiin,, rn.deloni pRI1j1'P oin.0 TAnques y
C, le nA &-Alri 'd
n in.t. AA urt. I d. SE ORDENA LA CAPTURA 1 1 _, 'o t-6n d. in- Susana 17 Lr!e
To 'INA: FO-l. par. -Ad
Pr, DEL FAMOSO FORAJIDO, !CUBA La hiia r.,tro. dt, nInjer y Ai.to. -TAIRE ;,CC1,D:Ct0itIAD clon de I localld.de C, tra del -1D
ATRO CAMINO, FI pirooil &IMIENTO B.il-id. o- I
.1dj- de 'EL PASO KID" ite 111E A
lo,ld.d sil 1. ai a, Fosnafi,, dmi vidi a I de sangre y mYa p e-,l sels co.to, A 1., 12. L.hi
-PELIGR4)- s-'ta, B 1 EX CINENIA C-t6o.
ei, For I tro, R to' '0'
t Il I cu.ow aln"pit," i, i D,:PLEX C-.6n, d- nlnl,"', IRIAial noi-rri, ,i,!. te
Qie 3 "." T, ES MUY RAPIDO CON I le" reV1',AA, L.7 C-none, de -Ar., I
N1 1 DQRA Qa bDnitas plemas y S1 Me I -A, de la, ,aile E2 7 t" w
PISTLAS Y ESTA
dn h.n je -1,11 -F-a.
It~, tin", Do', L", N
laij- l DISPLIESTO A VENDER ENCAN C: I,- riiind0iii 'let -dio jR'TZ: SudA'r Re6w.a AO apur.s yj
de E-q CARA SU VIDA ... _,F
F- 'i an 1 1
tiioa, Q- hit IRIV RA: F-te tl de'linO s,
OJER Que ODIARA y AMARA ,der- illieni, 1-o Iiia bv l RIVOLI Siftor;t. Y dv.,
del 013110
1 ible, __'s -1t.A y 91-1,
at MiSMI) fieMD0 He Ull- wa IROOSEVRLT: 5, --a sain. y E, i
FAVORITO Y mate a.Jesse JA lingo,
7' 1 .1 ,
La 1 Ia can
-N [A F -PNAi Una O.n. Irlil" "oni, -a. --Ts. it, di, IROXY; Fe, rhn, A! Felix
r, ( '- ; 1', FINLAY: Los a mobnados. iiin d, ro, Los 7 ji
-t. ne as a a -1-12 y asntoj
"FRANCHOT TON pill. 'iA.d"
j 1AILIS i,- amor in-oleIbic p,,il y -Intl vn. rolt.,
OY DAVIS d- J".n, 1LORU*1Ayi LAgri-s tar4jeA. Ca- SAN FR 4
ol, hnniada y A-ntv, -to, ANCISCO IM1161, de
Plia, tAn MA: L. -ta- y F-I L. cwdAd Intslra
1, _- jT nTjiit'- -- RAN CINKI
A '69W .
-Constantino Perez i "I I SAN CARLOS E.t,.
,,a Biaoda I gua d, It nitble.
AnIvoi, 11 S-Tot, , ", r. on"', is
)OIAV4 I G RAN TKATRO' Nuev.fl
C. ATIA A, .1 R-hIc, G-da'
FELO BERGAZA _-c- ei Sol 'd. -gfleld, EtArn- [SANTOS SUAREZL f-o.j.
I as ritos courts, cad.s. EI cornill. de Bod
L Y SU CONJL GRIS Sqlonla y
l r, "" orlp. Di,,n Ditigo Ten, I at I'll In !SALON REGIO Alta
,i Cp '. Cz
VA :l nrS: Rak- d, forn, Ne, jVICT RIA Fl GRAN CINF.L ronto reapertuira on
t-w y Iot"iltil, 112_1 Kill 0 "'nt' ro't"L
all -nd -i"i" I I"J"" P-- STRANI R-od., F,-.d-.d. y
Y Qelii AC""'I'L g! ull.,
la 'i INFANTA, C--nes, d or,,ro, Fl Asntoii or-m.
parta_ d I., _ett y ..__ jSALON REY, El b"Q- 6" d'Abj' ,?X1,4i ?)N
STA CATALINA Al,,,k HilMali,, NLOITe L I F1 71 in n di, I., --..orvil Xr/
A', Y )a I,. ir1t. y Fenoe
L wn..
IgI Wodr.gl 1-1 Klprila 1,da hIbla Idi,
a LUYAI 0 A7
ANION: Coraron" a iiiern It!
o-- a, TR d
li i'n- MOW sera ot, rlip.d.,itif, y -'taul", il___ T.- 'd OR I I~ITOSCA! S llol.ne, I Iii .. ..... LUX Fl egpdahlr,
1 0 N- (I de Itout r
-'It" c4o
,tCE'll"" i'
1, e ILOS- -,ELKS a
k,,'( 'JA
comt- d;,frito"t, ,ino."I" Kl 'A-1- y ."".t- so,
I .,.I 'it. c"', Bao. R- INIA.IFST
11 P IC Runib., iI Fre(I Me Murray c Irene
PRES.TOX-FOSTERl- MRBW BRITTON-_ a F 1ea A n. Coir-p-n, A-- cill p.do, y
el 10tro "La C-d it"
ADEMAS Dunneinterpreliarilin tin
joel 3 de ocnibire Y nIArte, pril MANZANARES EI uno d A-1
OTRO ESUR 2 d. -iernb- L., to, n1levo film at H119he1
8q "LA D105A DE LA SUVA" G R-piendo las ca enas y A,,~
EN Cont estlit A la lent. In 1.
adu-.de 1. Cituredi., It LL. S 'D., An .1 HOLLYWOOD, -Inmund. I, C. I ,,, ledl- A fl-, 1, lilitntl
Ag-, t5, r gr ....... ,ATA 0 roo.j. de 1. PtK0_TWtERQLUK140MFAT0 DE PAZPARA_ ton, -do's Y .-W I
A rot She,,. tri, Lo-" q- fllw-ii
RTI L. Cl. 'de ,,all y a,,, Hugh, _n I_, ,,,no,,
t., li C.b- A.) M, M111.1 A 1. 1 1 1 1 rii;-,
SUS ALMAS ATIORMENTADAS ... $hl"Is I I I I I l
La gran croal -to AWAS BLYTH d.
I 'a 11, ly Y
TAer FERNANDEZ y Rcs 7-12 CARED

&A,
ff I's a 1 ", 1 1 ":" , ,
MOT ".1
BRE T 5iii
in, V;" Otub- Is 1'r
. ........ . ro. Uol -1 It~! Ne- Ad' t'nns B'd"L
A10 MARIO IT I A MAP[NA MU Pi' ()I I,' 'fl 14 [IF 1'vVi p
In* In Rodito en. privwr Ingsiff, on I
O.It 1i )l k I de/ W refierfi 31 "i-fliffics pelivildiv,. /if


li, is fr it x in s i o it 4, a a o fu g se f P41 I N
If# Offillml

tM' C-lemi 'tdl l", Ill l -Ifmcn dcl 411;,l
10mmlilw F i"i" "i-Odo -ff
m''Fl u A-)) kjl( )l
1 10 fir It, o ... Re


R A U) 10 J t I 'N
Pot Albert. 0,4
1 11) 41)
,-W, hin-e la.iot, dill.

en d, An 11,1211,
cade". Aail,
Cap, a,, Para -ii, "i
n, I
ad. en el rilP-0 Ili, 1 i c Ict
g- d t
-le se ".111niten, 1- ,ie it,
"0 ball r rn- I a,. I a." cmi
1. ta-ill. F- I.b., 4, 1 Iq
"no
117. =1111i:
22itado, we I fit "i"
on, rI Fla,
n
11n, 11 61
11 oemnii,
Saint,
C.0... 0 0 W - -__-_
'in "I dl 1. l .11,
en 1. dl etin, 'T, &a. 4, fil, l-'el. a. Telai

L P nat"..-I d, it A 30, y h-ky- iii, d.
C.C.drnlt A 1'... 1 -pa, ( m Q
lim- 0, 1, e ila,had.,. 11-1 I'll, .1 v-1 del Vz-.,
ll inp, del b- Int 1 -,11 ill, "'d i,
1. p-g-taiiii n de 8 9 if, is -n lit

naln,,,
In. dMiti, a
Ily "'1. 11.1
td.
pr. It diiI4 a, -1be dr, Cel Remiti.
P',
A del proxin", dit, 14 dl Sh mtirlitle, i
nbiv; C'e4m. y Reiinlin: io
P'l-'es d, n .. r2, de aiii'll .... ..
n- m, cill, hall 1.g,.d,, netd. M- V- y n-tt'"" "' i .. ';- r, W.dinir Heirn-ti,_ i 1?1
n"in_ 'ilin ...... ....... . .... .
,"prin pot JAlt ndz d, R IC.,,, eit p-x-. de Iiii, diei, de 1. -.6icedit, en C,,ba 1,,,, 3 y
de i. wcl,
C a r e
I- A.I.r" Tiiiettle, d, Cnb.
z
J 'i k",
1,illfr. i F A V S T I R A 11 it R ITZ
nt"y ql, idn P,,ne- 21 W_ Wit. -i, F"M P?.d rlhrir.
liwin R- ._ ii
"din,
RH d, Ili J,,hn Hndtk gil- 11 IM F t'
111%11.3a (!.ii
Pat, y Televisiii n" de nxi at
....... a mnR,

v"'i... 0"" de .......
A 1, A M E 1) l" lrlinfn, e P-l- T., I -,t

flit nelibil W ..... _i i.
fi-h. 9OY ee- A
a do IfP f ;, G S i L'1 11 %
Luz 491 C
di Ran ni.R_ cy A~ y
t X P 1--- Tl Ifli .......
A 11 K .4 Z A R C. -1.4. X, IN, T.l#ta Ran 't", RI'll" Ili'I y Cal
film "Nitr1i)f FnIry" fir i"
A d-a le Ia
ha,,I lnfanl Infant. j la 20th. Cetiltir li ,
;-In T,,rcrm C.in, T, i'll 11 y
hn't. G4 i%- --Rlifet. San RlIlarl hi- T- il"
,in rad. ha"a minute, h.lan. I
_e"r pn, Mad% blljil rl, K--bil inn, P1. A R E N A I
E 4; R V T E
Nept- h-ta Gahann Gal'ar, h as a San Lazar.,
A L_ CAle L ha,,,a C.Ile 21
hat._CmQ.1 I I 1 11 i I ii P' !A 11- 11 T It i,; Ti V 1
P'iell lipiml,", nlill-- i 4 j
& p-li- P da,, .1 diafiiil 90,11=1t,
d. 1. can ""ge, V R N g i -CI l
I- P.nh- I -opnert. de 'J"t, 4 7 G
i U,"
R-Cho fl-lelln, M.111-enA S T 0 R
in. In t. !"la, n in o'n A.. ru. TIM N V 1, '1 1 A
CMQ R.d i., 4,30 y cv: R-s'a
N, 1 7-1 P i .
CW Pa-ho,, In, .1t. C1 A -1- 11 F
i Ty. P11r C-
one rein. I edmito 1 1. ili 'en- de C-1 Rill- a,
ei A, lirlin, d- Pll .d. d.. T. ,
lgd jlfe rW17 'A it form arhit it. Prfsiderv e de la
,a dj. ity", i,1M-A Dl
"Todall I- pe-odi'la, q- deaeen A S T R ti,
1, -,
crisi s del s(matorit) "A. Grillo
d, Y., y X, Stan a a una Iln t" 1211
trodrin I dl pr,>.,ilnil I N V A N T A ., i)rxpu,;x de lei risita ii sli Ili, s, wri el f i hir
6, In elir-sna. ConQu, va 'ib- 9V, _e j
to, eoroptifieeee., A y n; 4, fir, -0-t! ,ri tl 44,f t,,r Prtp
CMQ .1 Abadn In !,,,a 41 it,
7
.,Ina d. eribnnilnlo 1 1I ""d A V E N 11) A
nh:'rol- "t"'t-a one ban ina
ipor. 'n 1. --Fn 1: 1 1
T.W V !11
-T. 'id. m mi.". 4-pll- h. A Ili 4 10 ), file. Px,
dIp-til., m
x, A11M
No -,In del Atr, ,la wt, it. l J_ qVvio
r Xil 11

lan do; 'illitn., no" na Nift,
....... el),i a db, iii., dii.
Z,,
Fla iPLAZA
C- I Rili- Ada- 0,S100 1 T.W.x
7 TlIiO_ ta Lim
le 1,119 q RHC. I 'e,' I DVIX,
0 91"
17.14- A7,1, C, -,bb a 1111a r
-7"1111.1 d, y Mewid Dff P P-iTAim T.- It. r,,,r F I ... i
Int'i an. P'. plate .1
I N E C I T 0
-ll'. Tn'-, It, iFint- .!,i i I N A
V N I .. .......
en a__ --nll it,
d, Chi- It"
it
R EN ACTM F"i I it
14
T I C A

A


ant-th Lig hari de
"Vinflora f4 vitiltica on 11 1 V
Iffin


RKO 1'n 1 .1 rat'ill"
d, .0ild- I-. N I it
V I l'- .... 1--, 1 11 1, 11 11
ita
1. P-d--n d" A nEL alc ......... ..
P.,ta di, iomplie-ii,
BKO -1
Won. .0-

VAGINA CATORCF 1-MARIO DE LA MARM11 O(A I it ItL 26 1 W I 9V#
.... ... ...... .

dd Pro
Descitirg(Ill 0,11 v/ A 111-S 1 1 , "' 1,
icadillo Critlill" 111vi-l", fit- I'Aild., Vi'mi,

11"'I Icam 41c la truz Roja 1-c rcs ip d 11 'a 1 ema la
imms rehossiditts 014, mt smitilmiol
&
... .... ... 1 1, d ,
tas cigilml th-1 olhogift'l d"t of, 11) bol I#- en lw4f, 014, ljf 0, i 1--,7 ij

Or lo, ,,A, i,lt
........... .. "I d, I "It, I'tt" 11 1 11 1,ivi,
1-M. 0 Mmt, 1,, 0, t
.. .........
P1101,111- I% P, L9111 lf I d
oor, ci 0"1 ",
SA,, Jt'il .........
1' Hi"'I" i N,
ki, Arlo'(, p" I qu, to',,: 1- t,, d" 1,is M .... d", -'d-A P ;
p
p, LA

; 14 e
It I 15C 1011 it I two
_M
L'pow" I pmoi-t-I'l Vds es In riellsp 0 ell,
"'I" p"
or, rt A
G-0111,o, Ill, 011 Ntw-- v
hvt d-o''A'
tdi 1,
I" irv.-gaion" il-d", A
1- d1i piil.1 01
0, tA, I ,dv! d
A Ti, A

11 i8pljl' A ,J, !
ol


A .......... ... ..... ...
it Ot, li, I, iti 1 0 1 1 1 1 1 . . I .

1, Oih, 0 "'j, it
10
ivE dh-,

rt t lL, it"'i" L'i, hA R
0,
11, -t " ,* "i"'i ....... ....
0, d, 1), A
oilli-111. del . .. . .. ..... .

dis"whomA rio, t. ,Aj
-f"! "i, i I 1,i, P't "t, o' 'j , it "n I nde,' Al 10 gdi
1,ipo, o1ii,,'o, 11 NI"i"tet 'Ie
L '1, 1'. lI-iq- IA o,
Odst t dirgil, .1 ICalt ,b-, Ltfo, Nn-I Uon it A I o t ',' A
p qA, Won role I I, Ili
11 L.", -, p"I"nixio n o '11". dt"i, 'j-1 1,,ira d'. cINoA,(, i",
d nfal'Ue Su propia silueta es' goi i i
l t-t, YMARRA 1,
& do,
A
6, S ihib-d'd [-,I, - - --14 CMI at 1 / I -,
para la, faja adecuadd
"t, 1 1" 1"nui- 1A )- I ': I'll
Cilit d, J11VIIIAll, Ila I- q111 A,
'I "', a:t I
qu, "1 01-1 li 0, ItAn't.'r-1
I P,
111o
b j, mh A ell I Ii, (I it c I I r r i d a
-d. doptad. p- J- to
tiuni f, 'I r fica
nQ -.ti ioll, MA vxposivi6tl Itotiq
Oilluitl4l C- ii'll'.; iIii, I p1l A) till,nf* p Y,.tl.'l 1114 1 d, S.Iubrjd d
"I , __ I: :g, 'a, lewl'iscitso sob" I it i c i MtInii-i pal
t)llbidlije Is, tiwidvj o7' c
Adt"dA,
tio,- 11. ,l p'i
-, 4 d" Nrid p-PI-I el , q.,
FI 71-110, d, Mis Sol,,, 1,
ttl, .1 tt- m, A lostii. por I (It"
"Ad" m to h b,, -toir,
'I,
0 "Lilt- di, 2,,1ub,, t:-r, :1 M-Id,, R't--dcei,
t-s hlp tfl-- Y O. oad
flopitAl C"j) I, 'I. die pii-, 1,r sipnmlr, r d rnanlra total ritr, A-lt,,i., tit Sx) Al j,
-iglil rnu, dI 1,
tA" 0 1, f
N-.-I & A,, Is i1ii-I pa o, stilluto Nacio,4 1,- q- I -lti, bAj,, o-,d, i -h ben in A. PAra la fiqurn -Undard Fdja de e16 o pylon Y nylon crystal. En T N : 98 a t6 34, 19.75
g atfi-66L p,,. tl I ,, i, til,, l qli,, Ii hiii, e g'd, 32
Y
d" tlt* d,-$45,00 a 7,riltrus Firnoi- ri 1-1, 1A .t'g, la figurn pcqw
AJa, d6 propio Hoipitiil. d, teriva 'ji, d, Toti, Ir, -:to IA 6, p powl niit v 53'in.
_M, 'i z ,,, I-, r,4- lfl-i --- Ari-C, nude, nr _T4 5 A: 3 2 in 3,6-_Aa&anu dit ceird" cirbop z:i ji; P-_pt y 2 4 la H, 2 30
L ,F5 "I 1 1 11T. 111zlr 11 vt,,,O. dol d-l-, P.- I d1l -6tira l; d d S En !6n o. TAav 97 o 13 10.OD
d,'IA d, C.rAAei,.s je It- Cilb, 11, l"Ill a 1,e-, I 1 C. Para la figure rn !di na
del ji2ra,,PlAcltal U t, 'T11 tt2 6 In Ei, e3D
I e., I I I h 'I-Slim dll d"p-hn, to a
V '0, ""A, LA d..It, A 1, 110 1 11 g- Lero, EE-i salm,5ni T4116s: 9 tI 1'
I "StAdio dI "Al"S
t"d.a to'll. l1aride'ti", pt ,, Frt"tAL, D, Pora Is, fiSura 9-jo
.11i't TI!Ios: 22 !6 3S, 13-50
iplr vld,- Ill "o", C,iWI!,
1, 1--d- u 6, dlhos -irnall la "",t- d, -er
F:j 'Jiril tov it, 1;,,ijbidAd 0 r-,
ha oi- do, ol- 5,1 1," IQI
d-,&, un: J 11-1, Iri 161 It' el -qln low
... it ", I, --i, 1 1
F'I P01111t.111 d -hl I 1h A 1 1 t" L
.u.t itia. 11 1 _11"ehl"g j- -,tw M.nutl de C.ptI, t d, A, 'Iti, d"
J.a ip_ 1. ri--ta, -,t- t d ",
a Io, ,, 1 uItt a i
pi, euvr r-m, d, I Q- e -i-n r, a ve riti-se A A ; I I.,!.
iLg- hAbl, pifd 011111!1'rod, lot, "- 't it.11-1 TI-1 ------ .......
_i,, Wall, ll"Ado t! I e 11
th. 'I 'A'a A Lil!"ada (1pesid, 6 dt, Nit,
,Q
g-g. q- dur Lt, lo. tho ip 4",26 tio d i t i
del p.. met e pt
del Niigor-i. III,, :t
92 arial,- 61, miwt-,A, de 'or,
l)-do qur A eblibC.iafln6. I Dir. & J00 I"al "Desteflos-Divinng" ni ioz
N" "AttH.. 1 11 tp id
d ra d" rt I, it Io sus-labios-1 Doridithy Gray,

Y p, I
-o. A P,-., i"', 'o 1,

ArilL.Ca"I ilp-plit, put. 1 .M. 6edu'Cit6n, Con 4ka nikeva tknica de dos crevonem
F1 del IL'W A .....
All...
de 11 Ed,-d SP'KRK
W a _aj I I
h.b,, oIrpl.bad. s- f- c.111.__.ouevSolubrid.d. or
huma1W
5 tuado
do bivis. Y DIVINE-SPARK para
116 go
so Lau -la do barrio Punta Braa
MAo d* BALtI, pmgid.d do Huminar y ci
or,,. Dichm --------- t ------ -- _-1,5i I ;
cl.. Ditto to D'Aftaitift a I
jt j


de .0 ct ,, ... olIA,
3, 4 Y 5 dei rics proximo, at (iiin- I
pli Se ti mc-Lo-g- d, 1" k
li; t,, obo, f
J
tfm ..tlo -1--, d'',
"rtt", ti 'T
d"aa-lear-A.so a-- an cubma

ExaminarA los sibstdom D
t hofivre
aspirant" chofere

l-, ,)A ")At dt) "'cl.
OA! d--ilw 61,
J_.g, J, 'reyorl'a p-tir ol "d o ri n er-ot, 1 1, '1, 1,
"" I l)-p Spark
C-1- D-1,1- dli, chl -_ d
prk,2XI
t, d, A,,,,,, ,"or
q
A, Ao-,
,of"
Its It od Ill
11!1-,t 11 hill
hii'la" -irerill, Te 1",
V 9 h,, 06
Plant Baja. le cuesta m6s',an- El Encdii
--in;I, (ai(im] porcalidad ningun articidw
ti dI 2'
Trida, 0 to,
JMPIII Adt Ja Ci;rtira Dgetiiir y I, diid q- i" w 'I
do 1, d,,


%,lie d,
p-d.1t,,o D-th, ouit.-I.it do
A .7 a .. ........
N11111111 I "I "
a no" as ii.n4ov i v vm4pidow........ .
Vida v ('311tura A
La Prf*nlia


Pot Angel D, to, 2 2
i 0, 1. ".A AI.
AI-1--"-" SE( CION DIARIO DE LA N/fARINA P s 1) 1 4)
1, lo, I ,I k Tip
T03 T Ii
I 1ABA'A %T11 '11 14, 1949 P !J' A
k' I ANO %V11 I P0
S
-irtindipse colifficv1%; Hep') a L labana d Ittirgorti-t, Ire de
401114111,4111 deir SaIii) de Corul"


Je Ifis excedeiriciiis en Eflucari6nI
mra S a n tandf,

La profetifiri piibli(w de In Ora. hiridwrl twritrsi
el sisferim motim unft exposition (fill Trilm -1 %,J H,,#
q- t- hi,
1, "ir 24 11, 6, MiT Z
y
-il" al E611.1i d-I., Ali- NVIiLIWI. 'd, It
.-, in-tr. k-T, Str-lle, Arlanw, i,ii,ien Ili!- H-Ic
-nictII- In d, eiiitit 1 TAnT1,01t N.. Ili
pliriniln, inf1jji, Vori, D, ef" I a,
'it 'it "I' "Ij imi- qm I i'm '11il I h.
1; -pitr ... ... ii. .1 ii;,Ice, el ti,,- 7
t'nift pur"To en rilf, icic POT ri m,
tl- in, di,
Q- he, moi,
p'll, triidcid, IT, "'n tituonn.; TI,
b, C-t'W", 4
P, Y
IT, i-17,
0-p. d, ItIc- 1,
Q., d-, d, p -Vifl, TIN, ,,
-h. lin'l- It -T, i, F, K."., t ffi- li ,
H If 1. dI --i
---d. IT .... h., It ...... 1, d, 1. K I 1 I AT 1 en
Its
y -1g..
1,11411,0 plazo parn periodisiffs
FAKIA --.,
79
A R 4pbluricrom ccriii1clulf)
LCA Pw,, p-aptcla y pricoo..


Twmm i?wo dmq para fwr ,,Jittir ,ii Expreso
dr t, I, .IT la 1'. nplf, Nwimiftl di, Pf ri,)&Nmf) Bilbao Baficelom
Awgwa 66 TvI.: A-9221 VEASE ]a Crcinica de SOCIEDA. H A B A N A
DES ESPAINOLAS c. la pigi. Tit DIEZ)7 de,

d .
qi, z

nyi, -dl- ., iniii.ic".65. del cul
Tt_ tr _"z 4' """' """n"" I"
cl 'd. 6 del ClAt o de
'niiii ..... ta-jecida por T-Ionv, C,
-- ;,I T, at del

'dAeramellle PtiTt"10"' 1949
d. -,, det.11t c-d i Ti-ii-bir. deq t,,b-J, ll riri- 6. P T- y owtT
ncucidern;ejtin en pill de d1je, ei,.'roic p1j., d
d. _h)TmTlni q.. tm,-, ell tt
p4ginks. excelenteme i u T, I a p 4 d coil, -1
P.pct do 11-2. d.d,

naor-poner cc man! lesto ntu- in a
lh q- dl jdii iT prcidi- dI' g; -i
P, -Ud.
4e


irii Y pil'dD pre,'op., ,L,
Tibt,, miI it' bz
di ftuo, 0 mw iirialesobe i.,
-Ti. IT.
it
ul t 1, eliidii m biinol.
p

di,
A

TIT lb- d peit-,
--- 21
el
on F11 f. E'--t-f FIT~F-diii.t.t.1 nitcbl- ;,6ailc itibre, Fen.l.gii, R
INFORMAC101 jr,"o.411CA
gin 1, _Jigi6n d. j : I
Ili T di, cild. I., i6m C.r&..
"' g y
nb, piitmien ai, c,
M72-6, L

ta. led y Ql ii,
eatchiti. re .
ilTie, CIn i "I jmcitw i, ip
Imce ux-," -riptor lo
diid, Ic Wit m hi

1-66l.11 -t-id. del "Tt'. De 1. cip,-,, R A T i -n sit dirm icitio
Tsp.n. y la t6,1-,
0 st :g
ecl I w.. ai, ng= l. los di-is que restfin )nsente m es
I- 6A

d 1
nli
j I de
Sen J" ... i-3
tec.; bi ""; U -c rncil!t pr l
WWI _Jx CERCA!
riT recii i- iiif
&
2 Z: 1,4- Ili, _r p--ren. d", I., Rci-: 1; K! -'t.- I 1-ct "" p"t,
d,, : 'n
he In
I lc Im III ti- 1,.e g,0

N- PRECIOUS DE SUSCRIPCION I T..
f

A
7 7 411 1? ws

1 5 al I ri mesin,:c-:T-1 re
MCAS esnaALEs PARA GAUrmos

ii o1r Y PAPLA GANADO MAYOR
IT_, LI, I, I'll
0 sv ,
m FABRICAMS COX ALAMBRE GRUESO K- it
xiii Suscribass al peri6dico del r la fa
li, 'I, dr 0, AMOLUTA PROTECCIGN, PqDA FOUrros milia, el mejor informado y n irnpl )to y

-o on ol Mu
tl 61 1,, h -orio de Cuba. El iiniCo peri6di c,
i Con una secci6n diaria on" Rotograbado.

INDUSTRIAS LES VALLEA S, A. ...... .. ... ----- ........ ..

CRISTMA, 416 AL FONDOi HABANA

APARTADO 1917 TELUONO A, U2- Las suscripmones on provincial puedon solicilarse
direciamente o por mediavi6n do nuestros agenfesPAGINA P11CPWIS RIAPI() I)[ 1,A MARINA H 0(*f 01 194't X"11
..... ........... ........... .. ...... .........


HantlIvIeroll el a liza Ivq.l- lodos hk Holsa de N Yorh

vll fill f1doull's dol 111vi-cw1f) fvvf r
11F I"k Ilm Nili , ; I
-a 1".

--0 -in "p-o rl ....... 1. .1 1;,, 1,140,0041 d 8, 1 1
fit,( flq d. 2.500,000 n 1,oiiA 14 r", 1 If 0

trillion, fill pr- "It I
R",
on -I-M "t, t
.... ...... i", if ki", lit, 71, t"', t"
pw morido I,,, f.dd.oert in, n

'i, ion 1'.", Ilarid;J, i

L hoew- h. 'oil .... .. w
A) sogniat, 1, PI
k) "itcrer i'l-firriAl-t d, pod.;


dit
ial'd 11, 0- '1

TI 11
q ..... .. . .. .


.. ........ d- t- It is

d, '10-i""', t'i iv- 1 I 'i ......
.... ........

I'd 'i, ,,I d 'k-ho
4 1
.... .... ....
I 't It, nd, 1 d, v""! J
"-d- d,


dt i, ii t I I r il
911IN I I I it ,,1 It f r I, I qm t k 4 d
I I I I , I ,
rill dl "'j" I,,- 'i 11 1 ...... d." N,, it

do (ok-n,, 11,riii pt,'A bilndl,!, 11, g"TAnti.s A Ill rNp ru."''r,
dk, --d- f-,, 1, f,,aI d ii d. I ti o p- it A 6 li i bin. 6,iitt ok. A I, I
11 d, j-dwt. to. 6-7;-,

I ,rdn C,4,A, -, 1, ,,t- 1- 027 v In,
"" t" d, I .........
gtf- A -,li d,
A bi 14
'J",- -fl-, on c ... to A colidad. 1
r-d-Ir,... Irii, -i,1A&- dir ort perwivii,. An' 1,
p- won, y on 111111ti" 1AIril Ifig,11011, proi quesos excelentel, do .. .. .
3 a
o.lid.d I] s, 1, 14 1 YnnK, o-77 Z o-'
1. do LO's -d- I Cque It Awgurabaft JA Ini"t, "I'd-1 sin of- of ..to, A C.- v,
An *7
c4t1iia" lautont'.11do, no obarissitc, 0 hi,6. dilble 1- 4. c.
olentrl como consunniolm ) -- tudad-o intiefesacto on el maj., y Islas 52
At
amoic, dtlarrollo eft 1ht ri el.ci-le', h podido ildvooir qu
I t, t 1 r; "'
sun Ifil; marca% mi, -redati&, d, qu- oubano no oftecitti; uno c.lidiid 1. K, id 1',TRAT
-randard.. off I,1- j,,c I djuiri, .. fies. plefin 1 't A n A r c t o 's it, hoy. 0 No. It- 1 -1 Ad d-oro
-1 on-o l -tid..6,, do -tritut- dol- ;Iestradil. r 111. 'p-jole-,
ol" wir oepi Or,
tidtiilto 11 6,, q"i "'. dth""o'o fundament.] muy &sagra- y Ae,
il A- PROMEW05
pAr, I 'o-imid" qu, -ok. p- -5f on N'nl,,*A&d & p- is Iiii, o, .1 11 1 1.
red CW it )T
io mis elitv.- Willi YORK, C-7-1 A of Isv, qo, 1IM Hill _I I.",
di,, p-8, ,, 4, fall. do o igencia y de c At- l"I, or, hil,, oil-'. Lot' Mllir- 7 1 ---- -----1-iii do Ii, s q'i-ir, ttl sullf. Par. .-gurist lo. FPA SAM ARTO EN ROLLOS 141; Filt ii-It
;x,, I 'AidId c;'I qu,,o P"I'll! I T, tilitilit una ffilia de coorchnociiin PAI 4XI 4 in 1 11 11 1 2,
SWMAT 11.11, ,
do IPARA GAZINM
P.", -g,.- "I -ti6m calidad uniform, mayor t Dl
PAM TOALLA EN ROLLS, Lish 14 4 20 1 11 it I
mt,"', "gur, I plot;. dtl ,q,I,0 -n,i.1 Pala of 4onsumirt., I
Tentfo ilf-ci qot, aict a1w. In.- fahr"itnits tifAmo, de queso I d- PAPEL TOALLA PARA GARINETF- 114
tequiiff, rearrin ,oa orgain-66n, -:li, grantiiI do hurit rirko SERWIETAS LISA$ 7 CRUrg CTES, 7. 1 t 4
sle 17
encaminada a'As"Ittlar un cvlclad dforent,, ,I, J. 4 It
rlAdv, dr, que" y -I. on-loquill.. L. inip-,i4il q- b.- -1 TEMNOS, BUENOS PREC18S. PARA Di )MS It 1AFE Ing YaRx
consumidtir y observallor oft & --t- irld, es ollie osi, r a Od.d, FI
-A-izodfio It. sidis .6ndoraida MURALLA Nm 303. TELEf NO M47 5. 11 11-. i r "
Q.e si olioo od-ia 'ewlr, d,
H A B k N A 11 A"' At,, r9o' II, e,
L-d And t, dt, 4. IlInlitit. T'41 de, I d- rid.
j Xff-- go-W ri, ' "As o"""
A's -w-, rr," ionad- lter- p espeo. to r
w,,, OactvradoA e, fiv-,ti, Agl--dt-, o A 11. An. d
n ,A i Ii e de in, ct,... d.d- d. C,,
pmdudri6n on of "Ie,;- ,,pt- It mv, M As 1. oli A, P-,odo-l A b .- y -iiraoliltlwd 1.
11"wilo .1 -- iintient. jo -- .i sefo-r i. Aiot.4 oi- prequn veo a miles da personest vec"le. y ior As accionform at Aus mtrcAderifs S* J& of caso, sin oot do que on 1,, - priii.. Se
!A, mencia- punos loin or los -10r4% fraloCIM4.
t.,Ant, a In, que se dititinall .1 o-iiiii. pro-& d rn.yn, A u"ODON -d- I., I, d-j d
no ine lefielt. I.s oli-A e.fidAd,, 9.e ton- Bob. d 1'. flab..
el"ir. de I. "'i c-ti-d"t-0. giiii 1. .%48Ad de los ArliculnA ofreiclot on n, s Merl ,&it .mom .1 AYE- ras L aoL- or C no,) totrii d-re.11,1 11 -0-r- No so ..... ell Nel York I., ortwrw VoRK turto T-b- ford.9 de to Ctba Railroad
lluefiss tilociv v i. -,lidtfAblioente, Aim tw rt&- rit -W- I., tell q- "'lopre. T nipyil b-- 1A 6, do a'. ri -11- .01 1-'. 1- .,,At -o"A Vitllf ", Xi TtPrt6 LWA
ul. y- De 1cr, o-t- py-d1l' i v to- if s,
Milpill- 1 !, ri,111- -. -, s""', T .. .... a
olpi d.... ii,
po In-' "'I tl-'r oll-11A rilttl !A Il 'I do at
.1
folzAdo, con 'enfirrii-to do ,I Pali" As plef-ir In inil- 4, to 151-2 1 IfU A W
n.1, iin 41-e I-go plloAdrl, di, I.) Pof ... ri, m "u'llo q, nulItlo 4f,
NIA NVEt A d. 1. C,,ib- Airi
,in du-oimlWt. 4: 400 dt 12 WeAt Iiii A )" OffCfito.js rig kYrit LA llotr-a "t p yo, 0.1-4 y $11 2:
ornn do I- pinA"t, A y li' A TA 4 oill d- ill
...... Mot) !Y-, i" .1.-11 - %"a". 57.p. y ej- del
1, I o., f---il, 1. ii A. F'Rric'sco a nuirl't,
A 1,, ew
;eque allins a r, d* N1. Took
GRANOS S- J-, y lia-im",
s-ores, M-clift de la ToAt in,A T
Sao jil-I dZ d.1 ei.- 'lat
ru- N -YoOcj ......

RANOS p 1. M ir ditittion, AlZilott
--How fi ii do also moderada 7 flI "A'. if, Ml, and Compar"r CA ;:- --ot, 1 1, d1loolin dl 1'.. Zli D,, 7A,,. 8,t litedici. -r. 1. ditl- Ins rodlistrwris, yr. one In,
oi, 4-; rne-ao o0nl),__Tos Intifrosi or roali IP" ,il Ciga, C.IpaIIv of oteditra no is reflosivo, Ill
ii P.Ill- -.1 sl?hi., is to. Dol -.1. 4.14 dtl 11"it' .... ..
11 A 1 Z onto ,, A, op-i ,,I. one descutUall el grit" vo 1, eno de, frl lnttf) el rOW
ve telar" no p s rooo do nrliz disPorible In 141 11, ,
A De p- del di. $,,,' e.- Q.. .1 d. Alto,
1, ;hg, pero liable vart-m- un 1. 14 lndl 'i tll nUelarriento "is"
it, d, I- dos se.19'es J.llcl, Y k M, triol per. I.,
ell of gerlral wat tneriar P-willo-A o Do Flo..
A I" "ei Ii'do-de as c=prxl
do R A 13 ro" I, Los n do ft pvlitti 'eha esie resil,,andost, 1Aflihoit oW- Flclellci-' if tante del %- i r ahors no, tlan
.no
d-l-k l&
3!
'i,, do .4 A A6,r, creel, que of inais ohlar. C,&%" b, 11 1. KI inforrine Irjrr. vr d & Sleft
meinr ons Aefelwolle. fritatindolle Part, An, As. Pala 1. -no
rja q., I
jo fir, Is In produetort., do Dii's X!5, Ie d'. 1. -bli6d.d dospllv do,
-,'a, oIri Se
mrilo, qI Gobitirrill, 50- perllba ,It !il, utilida
31 DF, (TRA "b" wo of irAl
qoe p-do Arms- parA ,Adi IoA q
off
'ellar, 1-0 ro on 1. E 0- Ill
Flo: hiio njrer r fil difew que necesne. P.-i. do ninialt,
e still Ja crterciA
rolt- del folifirt- 'ell ti,
'a.
dl dl 161, t 0 0 14 4 0 e ot
F p-lo pl.lllldl not Igd- el ft de,
in, 119f, 'I'd" oil W TA- DIAN(
I ""= hl dt Asle aM of t"G
6 11 sin rin,11t, 1,ors sustancjal ditbld. 10, d-rin"I i
As s,,do qrj, -vi poor inswows y criloo isonitt, oft", UNITED FRUIT COMPANY

Id.11, P.1. !as r i ill t)epA, I,.mert de Agricuttlirs, a,
I P 7 U A L I D A 0. ritfildos Unidnot hill dodo .1
_opi scion tri.mr.
i.c ralstencl.A or t1tionis
0- a, on,
excepcioi or IA sov
0, fort-trit' d-rro de I'll
tona a oftex-,di"I it, LOOM, III I10ASOCIACION11 VIAJANTES DEL COMERCIO "I do-I
i, ares, ton. 'do. 11 611 In
14 loglicod 1111' 'It"
DE LA REPUBLICA Of CUBA 919 rillil- L
"A do bushels olut $W11"i ii,
t.A,,
11 VIDA In qI~ Air, dud. "is Mf' A 1 1 1'flr111A Iol- do tr i-,
0,01plipola de FrnniporIc ,Ist,w do P11 Rrill"
c;",
it"
v 11 e I A, A
e r a "t I W k 7
Vi lot No- York y
it
0 'A4 A jo "ONA!
J1 IJAN ORJA LKS ALVAO' ..... oo- 1AUtOlLIS tt.01A "ANCA
QfICINA SAGUA OfICI[NA STA; CILARV OFICINAMAIIANA
it"41 1 A iltill" I Ila W W 4
'I I Girpic9ts Ne 126 Lordo -f,* 11. r, "",,i
NOTA: r11,1 11'
t'l ro- to b- T,4 2708 A,,...1 Tol. A460i
-now-
I I
tI
I I
I
I I
I I I 1 1
"'. I "I I I I
II I I I I
I I
I I
I I I
I I I
AW reyvirt I MARIO fil' I A kelAPINA \11[ pcn? 1,, ,)(, jil ( if I f)t I 1),fi) T,,, ,J*, III; f VJI I ,
___ _,__,____,_,__,_,______ , " __ __ , __ ____ --- -_ , I II F'xhibirdu en. In Adymna hobstucy-tol !F'll 13 Ind pcmps f1#41 vvuIt 111iff I i
I t [I
:41116 via Atorivola I 4 'aria '1,101aw d qh (y1,,M 0",, f
pr4poluvios (10, Iff 611slustriff 4.111p4#1010, -) (1,41sil 0111 101 0-01114, 411, If 14110 0111(trfo I
I I
I I- I- 1, "' , , "'
It, ; i 1, , ? , I I I I ,i.
/,Ilk' I ,t'. I kil'. ia k (" ile r I I ), "", ii, I'vir In -Il,,to I Ve, de 10i'ltill'o"N't Ili v twige I"', I'loffto"-Vo ... 1, ,111 I I I I
,,, '; "" il", '-':, I i, I ;, ll'o, aill it, A ..it , I I 11 I
,, ,,, I ,I I 11 "I'll" 11 11 "I
P N ,'I' el x, apol, v"pantil z I I "i I 1, il; : ,11- %- ", ,,,,, ,t Vo, M iK 11 I Pel- l- Ill I tI i: I foly'll ('14,qu (11, (if) jiff4killf). $Ill Ili ,- 00 Itt 11 III, '; fjll)( I it 1' I ,, I ,
1 1 ,,,, , '; "'., I, I it ,, I I 11 - I'll, -1111, I I I
l(villut"i (it, Colmillat, I J"., it, l- I'l k "it,""'t
I : ,i P 1;'It'jI N ,, 1- i Ii, I i- ,- I l ,:, I", 1, I ...... 111 "'t i '- ,1, lil I 1, I ,I It, II li, I I : I , , i I , It, I~ ,, I I 1 I I I I I I I I I I :,
i I, 11 1i : i: ,::; I '' : I I i, I ; ; I ,; I I I I I ,
I. I : ,fi, ,i ,,,, I I i !I,, q- 11 I I I I 1 ,I, it, I r"" Ii I I , I
I
I I I '-! I, 'I, "d, ,I, ,,it, "ho, Iiiir ,,,, '' ,z ;" 'i, ''i"'i, ,I, , I 11 I I , , , I I I I I I I I I I I I
lit 1 0 ;,"'I", ,, ,,, ,,,, T1I:,,,I, ,- t11,!,, 3 I 1111' ,1,111 I ,,, ,i;I: , I i, ',,, I I ;",t, 1, z I I 1, i I I I i 11 I I
...... I I It 4 , I i 1,I I I I I , ti, ',t I .I ,I ,i I "I I 11 ",I,", 'J'';'it, It'i'" I'll !, ,-I I I I 11 Ill, 11"t 'i ., i I I t :1 11, I ,,, I, i, I 1 I I I I I 1 I ,
t:,%,d,,, I i- !, 1 ... t- 1e- ,_t ", "T , 11ii'll"'It li 0,000 "'t'I" 'Ait I I 't, 'J" I""t", I ''I, "i, "'.10, , I I I I I I I I I I" ,I I I 1; I 1
F- P IT r, u. C .t- fit' I 4 1"" --- I I I
11 1 1111:'1 tI i 1 !Idl 11 i "I ," 11: ""I" I" t",C,["" l', ', ,", !i- t,- 0- ,,, ,,, ::" I If t t
EI doctor Alejandro Ileirreck, A,.n- I- ,111 1, ,,I qII , ,,,,,,, 11 1 I 1111, .,::,i,,i,: I I'! ""I't, i;", "I I I 11 , I I .111, ,, I I I I I I 1, I I I I I I
uy nm - ), I ,,, ,,,, ,,!'- ,O '! !,ir, t I I, ,I ,, ,;,. 'it I ,,, i 11
.atti.los it, C,,ba, visivi ayer at me. "' ''I'll I-111di't, d, 11- A-"I y Chj,, I-, II:' ""I izk,!" ,,,,- I,,,,,z ,,,,, I-" 10i i li, 4 ... jeli irk- ,t ,AIoo,)-- I I ,
do E liIII- Id" , ,I i I, I t I i ,I'h f ,,i It .. ..... I I! ,[ I 1 I I I I I 1. I I I I I I
d todia el Deparramento TIC pasa)erm New Yoi N ." _j I -dl 11 I I I -,!- I "t t 0 ,-- d, t-:I-, "r--id"I", 1 ,,, -."'"l, j '- 1 ,, ", : '' !, ': ', I I 1 7 1 ; I I I I I I I 1, I I I I I
Ad' a I- Central 11,,,i't '111.liil it I I 11 "ti tt,
", "I I 11 1 11 n "Ill,:, ,; -h- ei"", 'i"t"i" ,,, I- ,Iiii Ii, -, It, (;iit "I'll 11,11i"I",
.! ,'V,' 'dr d Qed .2tiabitide, lamanca'* ,),c' -, 'I"", I I I, 'I" ,J- I.1,10"', 'I" I, 1, I ", i I I 1.11 f I I ,It, I ,, 1, .I I'll 1, 1 ci!It"', die I I I I ,
,
-, Actee-,permantente-,ortic expoficio, I " I 'i , 3,t Ill ttil"t, 1 ,il "' ,irr ("'I'J""', I""itt -,,,v,,t '. I, il, 1, it i I _11,1111,, ol", f-it, 1, '. '' I, I I ", I ,, I I i " I I I I I I I I
i6 khictoa Collation I'll i" I'll I ,), ,,, 6, i .. ...... 1, 11 I "i"I" , !l,", '' t, 11 1; I' d ,,t,,,I- d" I"i I I 11 "I I I I I I
11 - 1, A ... .. .. ii"', z" 1, A ,,, 'I, "'', -"',- I ... lit, 1111 f"- 'I'd 1 1. I I 11
in ftotl Ablil" h.iI ,r I (it, ,J, i,- ri, it ,, ; 'I
a 6 OPh the i, !,' A , I I I I I I
File Cu- ren,"t.dn por el xei "i", I ", t, J, I,, 1"", -, " 'I"t"I 1'', I I It 1 I ''I 'i, I:, I I I ,, ,, I 1, I I I I I I I I I I ,i I
ernob teiank Satil Me de I I ", I I 61"t-l", -:-!i 1) 1,,, -;, i, "I'll" I "" I '' I I
,artamento. o -, "d 11 :,,' I t"111111 ,I,, Iif- I, ,,, I ,I I " ", :I ".)t"_1 I"- '! , -, , I I I I I I t I,
ler, dep y Inin 0, ex- m ,, Iq M I I I ,,,,, 1 ,'t'r," 'i ..... ;, "' i I" I
i, I ti, ." ,,,, 1- 1 .... I I I 'I ,. I
PC i<5 ;it,,,t:,1_ ,,C ,,,,,;I r "t , it l I 11
... is ,:"I,,,, 1, ,it, ,,t j, ii_ t,, I It l I I I 11 J- 11 ,, I I I I" I '' ,
dorto, Horera A ... o, Ins At, It I ,1jNi;,,11,I1, A ,,, ,,,,i,, i., z!- I"', 1 li ....... i"', ili- 1 i, I I
leis litro ro, destinarlas a I fl' I ", );,i, I ill, I It" I I "I I ,,, , z I'll I I I I I I ,
ei6 sera-41topiltol ;" poi- na:, 11 11 ""zi I 10t, d""i"O ,1,, 1--, ,]- d, I,,,,,-,',,, I I 1"W-- a li, I. -11, ll ...... I I I ill I I I '' ,, I I I I , I I I I I I 1,
IT, x- Cie, ( ,,, 111,11,i, ,it -",""I tl, I I '1 i'!- 'I" ,,,,,, "I I, ;1- ,1 It M t, ,,,,, I I I, I!,, ,;i- I I I I I I I I I
iglflotlrl _1. a ra I ." ,., , -, " !I jjid 11 i I 1, 1, ,,,,!I ... .... I I'll 11 11, I . I I i '', j, I I 11 I I I i I I I
ki,,1T I. eI- ,,i_,-I,,,-, tiIi ;, ;,- ""y i I), 'I It I ,; ,j-,, I , ,-, ,, I !I ,,, 'i ,,- ,'I- ,, d, : I'i It
ele non. C.17II, 11 I I xI ,,,,h :1 - 'i, I I ,,,,,, ,,,i ,I, '' I I I , , I "' I i .
P"rado;fira j-a1Io,- -t-, -j-,", I ,,:, I "t ,, I,, I" tu ... M- oc I 111 111 li, III ,'-, '1 1 11"', C,,i,, ,- -,- ti, zz I t, ': ,I :,:i I,
,ree'a I "Ilkn- ,,, 11 I 11 11 ", , I ,, I , I 11 -.11 I, I ,
y it iotca Para 1 ,I I I, I I I i, P", I it 7it I I ,,,, , ,, tti- d, I'i , I f -, I I 1, 1 t I I ", 11'sc!" ": "i, I-t i : 't ... ..... .... ..... I I," ':', It i,,IiII 1, !- il 1',- 1 111"i, 1",", r "' ,iI- :!I : ,_ It ill I 111 I i 11 , ,, I I F I I I i I : I
at t _!", ,: i il i I I .11 I'll, 111- tj t 1 4. I I I ... I I I I I , , ", i., I 1 I ,, I 11 I I ,
,,, , "I I "I'll I, ,' ,_ I I I ,, I ,,, ( i i, I I ,, !" i I , I ,
i, .... t, I ,t , I,,,,I'i' , : ",I ,", ,., ""'t 1, 11 111, I'll it I I t I I I "Ill, , , I I , I "I i ':
d , i I I "', .1111 ill, I A I I- I, : I ,, f"" i"'!" ,I I I '' ,,
,, , fi I I ,I ... .... i, I I 1; i", ,!I I III "I tie I :1 I, I I I I I 1, d "I't I I I I I 11, ,
.... .. ,,, I I i a ,. 111 I I , I I 11
1- 1,,11- d -'ii, "" i Il t "; it, ", "',- ,", ,,, 'J" ,[, : 1 : "tt"'I'- I '11, '11 I '11, I 11 I 11 I I I, I I I I I I I I I I I I I I I I I
t i it, I ,,,,, ,,,, ,I I ', I 11, !z ,, i- , ,1,1 "il ,,, 'I ,,,,, 1,44 'i 1, ,'' " '11" ', ,- kd ,,, ,, I I I 1 I I ,
I ,17 jr i 11111 1,111 11, ., I I; :I. I -1 I I k I I I 0 I I I 11 it 1 I 11 '' 11
,ill"' ,I, '%' i,, ,;"-,'i ,;!)I1,- 1-11 I I", - t 1, I .1 I "
I I elilt", ; _1,i 11'' I. ',' ::;- I Ii, - 11111 % 11 11 1- 11ilt ,,I "'I"'.J , It, e;,1rr', ., 'i, "",I, .1 I I I, 11 1111- ltt, 1, I : I I 11
',',: ', _;, ... ,i V _1 ,, 1 11 1 --, ,,, I ; I I I I
', '!'7,4",ii",-,,(e;i, 'iIl """""' "" I, ..... .. I11111", '" "I , , _ I _,: 1 : ', 11 I
, ,i ...... "t"', I "i", "i 1, if ., 1 :11,151 111i, 1 'tti, ii,- i', 1,11: , 1 I , ''
I, I " 1 i I ....... I '.I- I't I h "Ill I 1, A I ...... L, ""'I'-11 111- 11 I I 1 lt ht,,- It I -1, I
""% ,, i I 11 I I I 't ,,, I I I ", ,i vo'li ,,I 1, I Il ",i't I '- ,ii,, ,, I ", i, 1, ,, I '' I :,
"', I ,,, ,I il'', ", ''I"", : ,0. et" ; I" 1 1, ,t" i I, ... I ,, 'i," I d 1 I ,,,, it ,:,I I I I i I I I ''I I I ,,
11" ,I, i 11 t ,i I 11 1 :,: I I ',, 'll ,.j 1 ,, 'I, I I,, I" I I I 1, I I I I"! I 'I i ,, , 11 It" ( , I I , ,, 11
11 I I I i. I 1, ,, I , I i ," I ;, ,, 11 I I 1, i I I I :,, I i I" ,, 1 I ; I ,, ,, ,,,t I ,- I I 11 I 1 I '' I ,, ;. I I I I ,
,, :" ;" :: I ,It I'll, I ', 'I It 1 7 ,i .. I I I ,,, I ,,,, ,t 1, 1, ,, ,,' "t It: ,f :, ,, I I i I I I I I I
110 k, III I ,, 11w ,,,, I. I 1, I ,: : 1, I 11
I & ', d" t'll M fi. ,I 1, I ii" I "d ,,, I 1 ,! "I d, 1 ,,
i ,! :t I! I ", "" i :"- '' it, i :, ,,,, ,,, : i,: I : ,, i ,,, [: I I I ,, ,
,, ,,,,::,, f", I 1 '1110 1" I Wit h I t" I, ",t : ."t, i,! ,, -, 1 I ,
I I ... ,i ... I I I ett r ,,, ,,, I:" j .. ..... I,~ -, I I ., 1, I '' I'll I I I I t I 11 I I I 11 1. "
I I ,, t I t I ,,, z I,, ,r, t ,, I I 11, I 11 II '::- 1 t;11'',
n'I'I "it", "I"' I I J,- 11 161111 .1 I ,,v ,I ,,, t- ,I( ,,,, 1 ,T ', .. .... 'I'll, 'i, 1 11 11'1 ,, 1, ,I", ";:" 1 , ,- "I' I I ,I : ,, ,, i If I I -- 1
I I ,,, ". ,,,,,, 11 - I" :;, ,ii'' i I ,,, I ;,I", - I I I ", I I 11 ,,, ,, -1111" I11
It ", i i, ,, "I", 11, 1 )', i, .... ... 1 - li ,,,,: I I" I " ,,, 1 , 1, ,I fi,,- tI 0 - ki, _1 1 '', "'', ,i"z 1111'1'1 "I ,i", "" 'I, [,; I ,I I, I ". I I I ,,, I I I 0 ltl- 11,,111 111 (/
i ,,,, 1 I I I I ,, t ,, ,, : I, 1 ,i:,! ,,, I~ I o 1, ,I I I I ,, ,I 1,
I" t'', '"'I:, i i', I 11 It .11,11 I Ii i"', :, I, i ,, ,,I ,, , i, ,,,, I '' I '' I, , I , I '' i l (I i
I I I ;J ,I,. ,,,,,, i''I't'l ,,,:, I I I I 11 11 I It I ,1, 1 i,,, i ,,, ,, , I " '' I I I ,,,
i; ,,, : 1) ,,,,,,, ,, i, I "'I ,I I"', f,,- I , i ,I I 1 I I I I t '' "I I 1, r 1, I e (
I ,,,,i ,,,,t :, ;, ...... t , "', I"It''t" at i 11 ,,, I '11, 1- 1 , I I :,I" ', 11 ,1, 11, I ti I I 'I I "i I I ", I 1 ,
I Ili It,, .. ...... III; I I , '' i, I ,1', Ll i_ it', "I" I I ''", ,I, I" ,i, I I ,,,,, I I '', ,, 11 "I 11 ill I I 1, I\ if I
G,11i, 111 ilk I I I!11, I ", 1 It ", I, I ", ,, ,, ,t i, ,, r" ., i I '' :!,,i!' i 1 j I .
,, , I It I t 11 1,11i"111111 'I, ,, pit 1 ,I
1 1 "I 11 11 11 I I I t, I "" I', ": I ,1,; i" '' I'll 1,111 11 ,
[ ; c I IiI, t I I ,,, I "' ", I ,I, I I I I I/ -I
,,,, "! ;, ."- ,;i,, I'll "I'll ,I I I 1A vl.,W 1 t, I I I, t- I :", , ,,, I, , I I I I !'I 11 11 11, 1 j 1, i't, ,:, 1 I I I I 1 11 ; 1,
,,, i I ,,, ,11 I .1 1, 11 ,,I '"i I V, "I I 1 I I i" 'I'- ", "
I I I ) I I 't t',", 1 14 4! "' I I I" 1- It', "I I i'll, I ,I I t"'j,", I 'I ,
'! '1 1, !,,,t,,,t li, 'i :t I I :, I 1, v I ." I 1,
t;"I "Ill, I I, 11 11 ( 11- 1"
iil,,, i ',' ,, I Iil',, ", I ,,,,, 1, I ,I 1 I ,i ,,, I 1, t I ,
I "I I 1, 1, If I, ,, I I I I i i ) 11
I ,,,, i ;:, r"'.i'' 111 1'- Ij _ ,',,, : ',,', ,t I I 'I'll 11 I I 1 I I ,i, ,,, ,
!, i,, ,I,, , ,\ ,, "', 'I, 1, I , I I 11 I I I .. .... i i'', I I' ; I I I I l ffo r / C, ,, 1 11 I i
_,1 I ... I p iri, 7 , t '' :i I I I, , ) I ,, 'p I I I i, , I I I ...
i,', "Ill, I'll!" I "I 011-1- 1i I ,_ ,
,!,, , , "' I '' Z I 'I,' 1z 11 t "'', "I I, I I I I'll 1 :11", It- ", I , "" I I ,,, ,) I II,
I , ", It,, I"" I I
," "it'l ," 1,11z I ,I"" ." "I- a"d i 1- t 1, I 1, I I "I J, 11 I I I "i ", 1! I 1 I I :1, ;" ,, I i "I, ,I t I I I, ., ,
I iiii" I" i't I it i I,, 11 I, t! ., I "" I .1, I '
11) ',, I I ", ""'I"I't ,I "'i"it"tt "'t", I t,"d I 1 I '', '' , i I
,I I IIIIIII I "t, i" ', I'll ,,, 111M 1,1111 ,- I ., 111111 1 11 I "It I ,it, T ,, ,, I I 1, i, 'p 1, .
-n .b ., J, "a"in"l- 11 Cie I I- !" i I -,
.i,:,' "In't i- ,I, I ,- ,- 11, 2i'll "ItIl"'iT 'I, "', 1 ,: '!, I 1, I, 1 I I ( ,,, I I I , I ..... it" I Itil"', ,, ", I I I t'j l
...... I .... I.. .111 "'I'll"- .."', I ,,ht- I ,,,,
", 4_ (' 111"i- ,"t ., N ,( jj- j " 1, 1, "I I '', z '_ '' It_ I "I, I ", ;I It !! ,,I,,, '"W '' 11 A ,,"
i- 'I" 1 I jiiii ;, 't, P, , "d- ite I~ ,,, ,, ; :" ", ,- -i'l .1 i ',i _'iI"", ;I : ,; I I 1_ : I, -- 1- ., .1
.11 III' It i'- : il 1,11 t ,, I,,, I,, ,!;- I t t I I I I
ijtt" ,- I I '. ,,- ,,r--,I-! tfj,i P J, t', I'll I i "'I', f ,, de ,1 I It
; ", : I ", ,ai i,- .1 np i a:- i ,, !, I d I" i-", 'I'll" J I -1,1 I I t I "i i, i 1, I. , -''lfeoiinacct c ilz ,, ""'i ii, 11, ,; I il, 111 ,1,1i i , "" t no! I d "" "I .." l Ile i. I I I .1, , I's 111. , )!!,,C ,
W I 1: : I ,,,, j I ,Ic I, ,ii,,, I,, e, el ,, litteriox de t, oolb o i, ,n at t, It ,
V!,a loWl"it ,, I ,, 1,t 'I""' I 'It i I i' Itil" M,-dri at I- saftir R. trial it' IIIII :, Ili hiob- ,ew.. I
I., rer "I", I do I_ i4e, I I I
m lit, it ,i- ,I : "Ill I 1, I 11 ,l, Prer, -ioprikoh'a. ,) 17- dos de tero, -, I I r.t'..'e'., To, ,I ,I", I "I M tir-ifie't" nomern, 6 1;iiloa del CoP,-tv I 11,i, 1 ... i ... !,I,, ,Tajo 1 tz, 1, Llic;tickk ,,I .,r-. a,, ei ."fole P erspe a
I:, "; i'I"( I, ,, ,,i, ,,,, 'I't", '293'385 as d, hblr destiondr, ti Oobje_. join d, do ou Pcogiani., q.C ko, ,, etiva del A fivodo a
I a "ll,
(t.. deal Ct leacr.p. I I '! I'-- '11,
enta fiend" virr"'.'o" I ", I a .oneeno, de 1. ,iq.o, _, n ,
-11, ,.I t'. fllo" a' mill-cra r es- liailokile, d, -1,
j -d ki I I ",
To., k, 1. Eov, ,Ida i (; i ,,),,, :I ... "
,, i2 nr hollindlis F ".. sidii y driadoe, TIC reca octintrikenit; 1944,47 ,w i, ,, t .. f )i
to coa con"itu" or, ,1 ..... It I far Per Aeoi- do NUFVA ORLEANS, i
,,vCreo1,1r1,"d' "' I' lk-Tileo c- dit.-KnI ocmonvn 'Rect
Xha nialeria celbe ser C- 11 ,, I ,, in a I 11 inpo'lnox, a ill -I. Ploc.rdi. do "I I, rcl,, :: to," ,, P", _. 'I" I, I' I I!
do MCrr.x tie 11 I tit I..,, rCC.Vz,,,L. ta P-09 a-lielos en ariro 3 ,,,, pro. dicac I',
Hill, ... In siguionte Cargo C a. prdcei6n, construyendo In, it, Lbn:apt,,r,,vj htl( .-- I P! ; ," ,,, I -- I 1. 11 I "I
tint on ei, k t,21 Cl culti- do asne iftimire,, sera i I l "Ce, I f .'., 1 I I, I I
,ar tell Ch. ptoylactadan '- t, I, 1; 1, '! ,, i I I :" 1* ,,, :
-1 -ii, a I .Cr lo noo-on, prA.cir T.C I 01, i, .... .. I', I [", '', 11 I
b!-,., Arantord- 360, -00 To 7, in sethaoin ,
1, to -r-,,,P.,, to de "re sion Nacninal Asesora h a pol-okal, I t I
I kl' Por in Crime I,
'16.1- ,-_! ,or on i in mrnkk otiel do .'" , ,
"azar una lithrit bene i bei.n. -e Riego, cookoi 1. Ek.rj6 "tente" i" t' ,i ,t' 1, ,,:,,L ,, I, I it. I , ", t k
6fl, d h 21'. I I I ...... to% ,, I ell 1. I I I 11
an din en, conser vkr y muestras de tabarix, . u .1 con,,enia de Ginebra y q1tin % I;.9,6 l, , : ,
Tin logar del rootlet so et - Para .,Ile 126,13fif kiloo do e 'r; tie, ,i I 1,
oration I 11 I 'I _'A'.1.1 of a.- 1, ;,, ,,,, ', ; I ,
I I,$ cip.1 I te, If, it; n I : i
PeCl cl, Tiffin, Perim rtal de Arrozwy I t I 1
,,.n do ,Axis arnpl., to. ,I ni .Car, ptiht an Ion rooes do f, C ... ... .. ', 0 1al"I I I 1 I ;
__ an "To ,il " d&"bl k- y C,11,- Pa.r, l1re, -P*Id. Ins corn, tiplearreacte rebatarlos, Como han herho otron, Agifol a (lint, molivo ,,, ": I I I ___ k, _n do nto Ins qtle I muclitc. ptr.d.ccieo, bast... -ta Dor.i.-rcrti I 'i,
;rrentroll. v fond. C- c, .-- in man con- ri a, Cub. Won, co Pat PVT ej 19 0 o, I 5___ __- I ,
f g seeea- Para ,Hamburgo 742 B Per IZO. 'W"e, I ''
a I., orsix, at ., I I,,,,- as do, C.ItcMies ,It I I 1 _: an kilos d de o" r.Yx-T, Marinniflo, Santa Hace 20 ahox nor so j,,n.o el pro nela C,.n, I '. k I
I I C ,,,,, 6, t i,, -in
d.ol.- "i%, ,C 4h .g ,Ue C- del 9,,,. M r6o. Cotsoncion ' 1, do Afficuat tornporada ex de I I I f ", I I I
acikn de litAll.foe. do 9-ona tic ti,04,- En el qincif.e. ,,',,I:". lox .gTictf m7,-"- I , 't. : !I 'ande, cA. inferin, 1, ;I I I "I I e
., Aromis Mkk, _delS tit Cmr ran i I I I 11 111 1: 11, , Ill
Minton, in or.. q.. C. -1-16n ur_ e-C__ ... ........ .._ __ rJa HI55 M ImPOrtiction"im -Prome- bra 15 q ", 11, I Ilb, Wall dr, 30.01' to! , : t I "I'll",
,I Par. Afriberes. JaNnef'tc. th. do 218898-959 kdoglarnos; do ,aab.n r.M., do ,,,,,
ran ]as reenintici-ex, -c-p-dino tablicet ein Tom.:, ,v D11CIT-16. C. Goiter'- % y .
tl; ,5',,33 kilos tie a arrov en el afir, 1040. comoramon in ,e ciiireh. dc --, 1 1,
,,, .1 .an an Come, pprece que has C no, do atlas. taba 9W a partir tie 1948, prolocclon In 1. 19 "" "'" 'it I "
._ r. ,in t a .To do Coo- q,, i, to" ,,, Iff, it, I I
11 I C ;;I : ,,,i i, !. Tiann Pro ""'S", I ""'
bite- toc ides, y -1-coaris, Para 200 freti-en do 11 11
dia %_kak h.b,.n ircic, dre. 5a Cord.; a sol. IN.683,788 kilogianns; C. Cl do, a .,a Le, i I t, : I I; I. :' "
on I.... lb,.s do a, rer, q.e no ,, him cu; onto to el ., I I I I
hat ,
1 1_1582,724-51 Y Q'J1 11 'Ii f-ra ha an acto !:, , I r I I 1,,
h", a tie bi-tor an 1.60 OIL deacendiii 1. importation I , "' 'a ""a "'I" 1, I I
rob- iiuma a) .6. citicio, ot an ,,od,,i,,, _1 I I 1,
Itipe. Ionia de IR0.69.1.244 kilog,.ii an Cl ith. It ,---- -I"- -a - -', --, .-C, I "I It, 'i,, % 1
S6 ,478. pr.tJ!km,.r 1,.4b-. Ir-Ill, I Pri.1blectiont. no se Col. d.' (for I.-, on,,'.,d,., oi P.:,"'..... C, ,_ Il- ,1, I I I ' 11 I 4 1 1 I
doce in. ..._ S b ll,42. Quit& reducida a 155,268,447,, ton .an del dotal -I "' "' i "i i, 4. 't '
liqui .C 11 .- ., ri;i. 'as crttijft n y I Jmj ,,
'Lo' ,"d ,a ig uleror ol t- r., ,- f.1t. d, 1. Coal supone q.C, 1. poducciliii do In ,cman. Itooko, ,,!, ;,,1e1'1n C, ,, ;,, ,
tox, aplicadol, a mercaroefto, de impor- apOSO al productor strob in, go C, 111I I , "' 4
,nclihi I 11. .. ..... f,14 roaY.r, Q = dn 1 1 cs or 1. ECA Intil prepo. ,ui, ,,to pi-J,, -;,,, "I d it, locos tie c TP,,,,iot'r d-Icat,ifearoggesiso let)- (Ceintivinsiolkirs, de 1. taking, 18i En at tons Agricola do 194S o tie or otiliti me. 0 it nt porW to, ,, I
te. .1 d du I .: ___
an ext, produce, an In fit, .11 oury"s C' ... :osion" a Thin a VA I __'Yale aren't a Th. in ha. men. a', del Plan M bell do apr.- tv I
I~ C.- 28801 fine.,, qn, mentlitita cuanda costa Si Ion lifiricultac- -,i, t.,7- ,
-]a $=,000to, most a tartar, .1 bi u .reabriket. an antall, 54,24,1 her- Para lick meporniclones del Quin- Para too" d. "a- de 1. cuoton Cie ,row, ,I ,,, ,- tie __ :
to 2 on I ... all, a arrozy Produrldo I 1. i _-Lriks kina, an rikkkoklia 5, ab 'T de a.. lo PrIde ak lpdfm foratica. gel. WVT", "', koftl,
Manor 11 ,!11IePdM C 'areas -,- 41-1 1035-:1ill W-or.. ,to pro..- na '- n.- 2169 QW --- 'L ,,1
E. jachrox 'o come i .1,. de irsc. a. Ciscara, di...-de valo, do y on al ro .. "fort" P"ort = apfca .1 -- ,St.
"I'mm" in """' forgo, $9,910,502 P de nick inconjecirojen as
arka jaS cifrats pUbliCadg6kablix ar tin pr-cmedot do 341.6 quintalas Por I fue can' clichm ton 24,380. cullivii ,,, 'a ,,Sv,4
an rl. Iox, tkillZialtits, bare PlOsort P., i. pro Ia ned n. aun- raballecia secalomda. Les I- at nfie 1947 &aAam" an. arrox au -unes rnpida ahm denji, lot tem. .rZZ 1. ,not. q ,,.,t# a I i %,j ,, I we
Cox,,Th 1, no.y on B -w -ti, ,',a" I. t. Ci I, I iIr';., a ,txrelKe = 220W9 Para a ""'Ch" tie I j klbl-, 00"i ,,,
Fed'et" Vioner, quit "CA .Ira ad a I p ,
Joe r- que ,I, Pagar a PC ance, reordered. an let, mcf, k4c, ... . ........
I I 10ttivieron olxrfT "Stpd un'aw ttod 2 rand-,
kmdTue",7 de.San Frarrilaeo; qu fuli fuic Cox cubarefis un mil]6n Ul millone- do kit elite a 10 nax 15.1,V Wo & t: i ,; 4 o .a, I.:
In; muelhax do In Pan A liki, . In sold 1. h. coarrhorite Lis mayor!. del Co. 0 _C,,j,, dc ,6nti, c; C ,,,
,. DoCit", I., ferries Grand Hil-st, ribri se. fa-rable. I an impi-It do -Coz y per. homes qua lax cr-prals d, 1948 y _= Cni 1. C., I it, I I ri lkikektil'.
S, bli, cibiecort $10.148,2! i ,-t .1 etir ,j 1 4.1, tie lasquc ri, fc c,- Thican ill at.- y ti, -inti Cle 'te, 11.1, .-i-1t1I,1 "I,,, ell t.t , '. o ar-t ""i., ,,c,
': uelle:V B title In 1 finec-114(ait'.101, farnl:-nelt R- I ,,rrcu,tA,05Mu de u eCOM-Preensamente lot, Ittlern -j- ,% ,,, -T ,0.fis I 1 i a at
Fueou a ,, ,j oduti,16. cI ., fif-fiet ,myrilef, I, t,11i ,,, it, ever-, Col., do 0 a 10 Inmons Do,. ,,, _0M ");- '1'tll l I'i I , I I'll I ,.Ikaik
ggcci;tk ni Para dencergar on carga- T u b ke Tl .01 Z onethel'o. Star] aproximadamente poir a Ijbin F- daders osi de rolarr,, tan es, corrientrat .,ra I $a tRoln. ca, Allcm ei, , 'i, , ti I i1C I. 'I
4 '. ox too.
an a 1. "' ., it -11i, h, fiambl- ", t ,, I It, t'l
mid ce a,, = r j .Cr.., to pag6 P,'.",',bra "lailrol-,, Illitior .nor. 11 at refound I do 11050, tn, -s ,* I 'n 6,, Iitla
I .or*- P robie. or babl, .,Contra th, lr7i.,1,,t,
I'm PC 0 1. G ... Tie, oo 22 rentavoti o' 0 y ""' o, P: t o, V, n
""' it oil r Nr-_Jer- la, Chi no ,C 11 tin"'11.
... ef ".C.C Irelinfirru M 6 ,,, a 11,ta 6.
ellita'd.1 Ackeniff), Laid. I retention daspilf ... Andre Tom,_ 0rlfoon bi
you a lon, --a- Pont 7-8, J, I. Cate, 1.3 8, y A.-icit. '11-a Ins pl-rdere. do .sea "'a !-ora '
Pit i do o" cosechar mldd .1,1-.
productos q.e porter ', 7 -,- VAI ;'I
tranjr-tk Cfm M."t"x an comp., ,,
hois filter, ,end m a.- ,_,,_, nala". on
len del Maladerti Tridustria,-Timentis, Tobacco 1.14. 41 C '"'Pt""'t I" I
i -to .t t I In gana.cla or 3 mfotcx. T agisiz. Lla. I I 11 1,
H.'Mutabal]I a Ios mutalleli debitCoM, __--- Do In d P- do, 'Zig
pahia To _-Cubimest Americana. Untie in, - tqi, Prteai q.. ad -_ .1 .. ..... ..... .. .. 1.__LcyAjfrJx.l. das. U0A ... Q ho-de- -. Il ,%i I
hmf or do derechor y a. hac ,,,ixa f-Ftnittir zqui P r.- Wend por locapastiCki3rcas % rd. NEW YORK, ortuL, e, 2L ,I ,i :,,j.1 sobsidisdox, exact emea "C'm V,-:, i CCC report. art'niii, 1, -I f ....... T')
-La -tq, I P.r I dt rr .4. ,zl doole ,,,i,, ,, ,,,, ,,, i
r tidlent" I _r0jan-err6 an elan, grac- k, de horned, I .1 I 0N- I del tl r ,, 1, -'i;n, .ka,,,
i Lox desp. lartak actrvidad y firmeza e Ira ace car, ,,, Pr ,it ii 11T ,,Unto, c ,-I pviu- pi- it costdchn, TIC 1950. ,if chon do -lid. peraliferital, d 40 too 1-1 Ill It il !;,i I 11 -I
go li . Para la d-ID51 Me! - p""t I,, --, i
.... d- I 11 - -, moti-da, P.C I- ,...C- do --- I i del ,mprrktu,, y e6m,, ,.,- W, ,p- i0o d.,pa, L13 ." ,ii
a cumpliffiento a 'gr, d""e tie l'.A. C Iia', ch
I v a de aye ,. in. j: clue, al presadertte do ]a Reiniblic, SE A FRCA A LA META DF PRO. for. a Cut~ in tools Qoe kistru- C.a ..' Ir I, ,6 ad P ,a ratio el ,,, [,,I,, i, 1 i 1, "'i""" I'll
,,h as: Harry S. TrIcenim, p,.cadCA is It~ DUCCION LA ELABORAC11DI, SRI. tanerr drsde prillopion tie amero do se do 95, V.51 L. I"y IQ' total do 234 'a I.s, , i :t :, : ,
.C, it z hado par, 1, 11 1, ,,, ca-l-, Ins 1-1 TANICA DE H L.ADa I IOU C_ rilit. ono- f6,,rt do Pandrid I;- 699 483 i I ,,,, t "I 11 11 st Pat M. Flavre'r, z -expacok I Y qua todavia no hemos III kt i
,ac .. d I = ,,,ada 1. dez 8605 mix. reaction
11ral I'. in ..C I exorb6n, b'Cero, lrriood,, q- dIvriboitel. .- inC117a at ,,- 1:1 jot ,I .gicol. ,a 11 _, I I
Loi prectol, se mactuviere, 1'i Zrx I i I I., IM44i u tnc d,, f ,I, ,I, t ,,
do Para Cristobal. 10 LONDRES, (APLAe,-Laq cifras tre Was c0scaherox "IcAnjeT09- Timahl it elf i, ,I 130 de- )A tint ,W'hace I ,i-t I ,, !I,,; Ii- c I t-,- -!I11"', 1- ,11 i"'W"t ''t, 1. ECA
11 .. 1. plim.c.. Coal. ddax ,,,-,r .fieWto-te o qiet p-a.. q- tirc- m. ictrla .. fterni .' ,!,.l.r Ion -Mr. P,,r,da'-QaiIill V -, ,- Isi, I ,, -tt, -,,, "I 11-1 1 -1 11 I I'll, -111 "i'll I, T11"',
di .efidn con un porq- ,Q'Q jnr I I ", I , , M-e- Ivl,-t,
11 I I 'a r ,,,, i I I
Subastan in oiwe. de vrntp ,a a I' i ,T
a Adu.ca tie L. Habana ITTZ0 pe, c.iresp.retberite5 a In I" Q"C loa .b."o" rC,.ib.T a r on li"le que at to, -]to at mereados;a a J'' '"' 11 ,,I;,, I- I i ", 1, -;--1 1, ,I ni-- , 11 n '.
q a nefoTiore, jd.e ayer, in
T, dh in I entrar Ins ehistriTtallihArn- do hil.do, ,aC" r, .' 2I plt do p.,- td.,Is In Ili- -.,iv I Ins Paixe. del Plan W ,li I 11
I -a pr ,c at_ ,if, Idn ..Pli. "I'll ,,, ", ,,
Ile en inn. pr6.i ci q e durante el primer sconestre del ,in y no .,bel_ r, ,, P- I __ I 1-11 11 tar do tirttax holirCarenig depoi ", xtrax .,,i6-. -nd,6 1. demand. "' "'I" -,
on- 11 runs., 1. p-d-66. .a tirete., '. Ca falw -- --I- ,-- ,. .."r., d6l."n, ,a, C .ati do 75 W ,.1(10
__ ,on ... Ins dilettantes .1-canex I.El promedio tie ateciones hedvilixtria- aunque sin alcanzarla, a fall aoIlcitacift abon, ter e I -7777- -- -- -- - ---
I I
la meta Ii ,,,,,Part aski a .11 4 11I 1-1 177777777
co, do 1, Inlar, ,,, ote, han I mundo de It raW b i -I ----_-.,do do"scitarints a. it a .IC- 6 so TrIfits .It. rei-I casi Ind. Para est. 1.1bi-66, Dotateir -1-o'? I L. rotlill" .a b.. on .1kice, I I ..... __ I I 11 , : I
Am empoo Pot. 'Lo, ine, lific, y I" de Ins emprestas de ser one parioda $a .1catizo U. Total 11 .. 1 1 -,, -_ ,I I I, _" I
T"peli importado'.. clrxk Plilthens a, ko s alto an i '""' tes do 48II.140,(in,L,r,- ,y6,rC.1,g 4 ." -4 I I
I'- I Undo, fin ',
'tt ,x rh rta lo_____ ___ I k ,
11:11.171111"M ic, Is, A n, fcln 4 mri to ,__!
Lax I. El Alto do lon, Acker, -'!--' "I'll I'll I I e,411 1 _V1 ,
____ .... -_ I I lk ,rr .. I
I st. rantcled ccirmooLde -,, I, .% ,; 46,tiit Aga
elsda. ri ,: ,---r 66 pi-re, a punto-y modono'La! f a ilionfinoonl do, 11 t
"evisrios corracm realist no" a! "' amoruguador del aficar, t -- 11
siffjeritrz;. No,-Jrodili, at"M o j ,= iun d j C regjct I, o , i
,'Iff in hall, 6. a I P oder i,
m, I , ,- -I '-L __ - -I
tie it avar. Central. Tallithim
10"1:61s, CA Como tax autorrooilisticas y patrol do Para a L 'DR lkI ; indof- 1. rif,, ""I a c u a g, C"
Pril Blanc. jr"Kns ,area]- Inoon, millions arnaleg, Loc judusU - I I
F1 _11a .1 .o.ii ,F1 foral, Pro- --, ,Cirli perart, Co. too. Q_ don't, It fr., C. 1" fftht.n, bee-la del Rkni ox do ,intalr* tie arifato tie loodli 4'\.> , 11 -, I
muelle 11 11 I Iota
Minat al muelle tie ares con excepci6n del matz, Cerro gunkin sernestre se aumente et mdi t Inviltit do Qitival.., A-Inehi. SA I .1 I
to a ........ 10"'a ,a,,,, -1 ,, ,,,
Miliel 11 C n! 7'1i," r.a.d. ,. C.pn,C .,
-I. no a It'"I'lea In alin it tie. octaivor tie cenlao ol "' IT on an a Ileg., a in C,- lor 1 In- : I
Sr,6 . oJecartV. _1,14, h!"s C-F'oj,1dI.dc1 do i6a tl ,- I 1. laternflon on on contav Itra li= Cl,>.r imit'di. do no InkYro had I 11
C ., "o'" Parts to 1"""t"ohm do *e" ,,
los control tie crifo7twitin del Vector La mantecit a Ira rolialf-t. poC clbe?., la prod.,- dard ,mil koh,66. d 'fric TIC t4rvalt, I ,1
be "" 'a to 1 1 I 11 11 t .1
maritifenot der La lia non, .par.. quit, alta El algodiin a iilmiri.cirlr x ' 166 do ,tela do alitodon duranto C, imtoc) a 0.4%. coyo Pit dberi tom.re, To- I. I 'I ,,,
at movircianto tie bu ocurrict I : I I
I alien de It a 17 Pon,-' primer tIonentle del all. "' cp', EI efccto aten-tiffu-t. or, lax -ti- m. 3.75 Si 1.11. -ore-flankii., 1. so
: 1 90.000 .'ri-ex Inoz6 d.s. I- I I ew. rgues So .P.,6 an I I em a 1,01' T dint, rn&r I 11 -, , "s
,,,,ixe, _jiki ,a_,7_dCbjdC,_,n_,_P,,ahra_, , itiAll -TV-1 di-iiiii I 'I, -.-.--..._77- A _p I --WnU,7 -- -------IWrCoM I te ,oin .11 itd,- okoicki &I, ,"
__ I Wowirff aj "!-%o a ,in t, iiie
.-I-,. .1 = r Z Z" Y dWidatnt- in actual Iijarta an 2,050,000,W _1 do it , 1_' 11
"" a oo a= act, ,0 -Cidox ."'I'le"' ". a.' I
C1D rrx it i;!aNx,"p u edCC$er un factor froportan. do s.- --o iu,,d, I I I '
Pratt. trific. do arnbore. h""' an X"' dat, En 6 intent periorta, lax ji tic. I ,/ I
reccoa York Stock Exchange 1. iiiiderties ,atlrahdrrias prothijoron 28.1.340,00f) to an )a fabrication do.prioductets a I- 11 11 I
Arri6firon 10, on-l"olecon, Euiten a divideri .1. I yards tie lela tie rayon y mki fernitictos, an que el azuear inter;,ort- Vkk ori- i del a, ,,, P I, I 4 1
L, Atchison Y Teel- habiendo side Iijada Conto meta In go coong 1,grediertive Pnre'Pkt E n.a ar lo, 6, I,~ a I 11", I
J, , = o."n--0il evitc. do 570,000.()! () da y-d., Este der rrig.tore -it. pr? r; -od, 1'2 -,-' In i'i -1 11
I ',in :I, 'im ka, and Santa Fr $1,50 $2,00 E.-tir. CamC. I --I:_-_ % I
11 ;a
&,,iya ,o I
Roberto, at arenero n on 6 a- deficido, corki ef nihmem C ffil: The til ,bi-- '-"",' 1, T) I ,, I 11
arenera Jack-. By~ - to an rel-ion con 1. adA r-,tt I'll 11 I .. 1 I
Pff, I t ; I IM
_ 11111 el", Park a] jactoleaditar Date, , .Jutnaia_,_ 0,75 -irces .. debt, on P-te I rnt- 0. I N Aciclo Cl.irhodtear one dabac, 'y-le 2, gi-- ,,, ; I I ,
r m"", a Ins-TaVr-i- 7ATMrsFa-r In euoa 5 1671, arucar on -, ) I
o "art. Rnyoni r Incorporated am 9 __ - -TT'nal'u-cion amvrTWR!-, Wllv Te
ea online .1 -le.
q- ensIde hilat 01 -clactones dt aturac,-Cle exoteric at 25 it fpCon vis barren hasta lielons, can Is in a "' = a P _.?
le M I = "B iM,,e Is Cri Vrit d S.,---C,,..P,, 1 50
"
on. -cri. at motor, hilado ... t 'I alcacul.. a lurnert?, a fin de lievar eli a Ci, luchm seunstat de a?,urar a ii r-i 41- "I, 1 I I , ; 4 ,4e,',
demanbi66.ajM DO DE deb fni.d. sonCes, kniroful C.4 111P11111 q11 toth, be. it, P11. de 400 ro). y so tanai:o, I I I __ I --- , ,,_%, 4 , ,,ii
Tiammotterav'o V,,'a'.. lax a.hatis MER(A CAMBIOS t,f""doQ 111949 comparades con Ins rilris Pit a a, .r. fictpei6ret ,a in S.I.Ciii. do ant e. 1. oo-i ., I , '.


conap, tal, I tie 17 , ,, ki ,, I-,
4 I ictora; .1 stroorro __ 25,700,000 libyan del P,,irnr, sernestre .dativ.d. C.Corlr a tie ins PrdOPirdhi- 1-16a amortiguador, b"icat a otra I ______ -.," :1
liommition I C. ine'Iert a) o y L
Park, log ve .erhk Star, En bicne. do del mixtro a o Y con o5 45,100.WD If- d" TIC una mercia amortigua ora, 1r1bkInr,,t p1c, do
M-1. &,A,: ,,, kt hId%4apk" do :Ta pWo91vdo1'1. I it, I
ik "Firtiectiv, Ins braix del Eimer "rearkstre del a"o Dellarkshetaxtim alooloarneirlm do at C too do do
,a .C_ .""' __ -.j. d. ,on 11 __ _,l' 11
11 Glliercll Com 2,11, cuiof an g.1.0I mdo,.dc, tie o 119
tiller. 11 I'mralind., A'o Ell
intakhadan y mi6h tie g in it
Lb-W.' I I I dat lend n alcan td =2n'C,4%. r
ya, arene- Ribi-pIk. rlmat I I I de al a 466.30DO,000 y- Eir er amortiguante sagim got. tio I %, D.vilqu to I -, ... "' 1,e
it roar. a jl,,,. do do imin"n'TrI Pirtle lod6nificurivol, C.n IN HC h I'I'01f __ ,,- -, _/
min a lits buques -18 I-. fra-ft lim. , , 0;1 I ""' I
CoPortarim corao entradan 1. 11 State. I I I . I'm 949 vorriorpondiando a] s",MWn ,a- ditorrannicne goriarapt -,,at tr,.-6. ore 'I __ I I I , ,, 4 'I ,
En Cuw a e tra,: ... it' 'f! ,,, .,
FICcid ifiltin S 0 T" I I
,,. 4 lu.el:l .11 ., 1:11 it,.,, ,,,,,,AI, ; ,
-to, "MP 4riT= dion. ItAllat . . . 0019 M7 madrad" eff 'el' 1-h P.n,, kidl6ndox. ," !, -I, d, riJ iie IN' j a_Pro-, evinee, Won . I.04 monle. del ah. .W.O., 421 ow,(,W lill-onecto C- ,or, jo 1_ I
C M yeerce de IN& La export. u ; -trea "T r.-- C o. A d" "'a 'Clft_ -, ;_.I1 P:i-,i, ;,- 71 'i,,
,. at Manua. d.. Comill., Main I I I I M?$ P11 a d-lil.2, tith I I 11.1111-1.111, "I
P.rViverikero., ei ,.P.C onort P.- _.! _1- ,. r 11 Ci6in de telva tie 0 fu-i'- ,,-,r1i -,I-,, ,let 11, ,, .4w ole",
Puerto I "' '_ C. Iaa PH 40 ,gi,, 'I ; I tl, I 1-1
"I'mao ranter ,I ,!,ed. a go 0,05N icid. C ,,,,,,'nmC a ov
oc do r rrca. J'.',,io'dc ti" 12'5' 0 '5 y I'll in]' Irlespecti 'I I I pl ,
i! 19,11 ii!7,W d, 473.062,ON ya -,leraMecM,-; is -fakht. da L. H:Pa Imputinto Sobro jrdai rualrb Murnin- or ddi has" 100 ,, I
'. Calls tie sels mai .xorertid. .1 )a Re) rt d-.r el M.7" do in TrAtid it .1 y .a detaintheol ot UH TIC C*Sd t, I z1v ;0
it a a I Dev racwt, ". ,'_ I i"t -i- I
I I ist 6 varlok, J LiTad 7 If Cit" ribietive, 11,.d. POP at GO "" "' ,..I itactrod. do ehicni ,,,, ,, , P 11
a if, b'rr -" to", r, --I, 1,1, I ,,,- it, ,I tie. I 11 .9 1 I I
." breat; IW liu-- 111-dll- Ile] p-ta -to tipo tie a. "The, an no I,.,,,- 11 PH an funcoin con la I "It ,ii ', k'' i .. .,,I,,
P tie ser dad do Action tifindid., y .a I,
eat C'"ild'.d"11 Dr If, 1,000 in I ,g:df,,r.3gam, 6. eorapr.f ;, !' ,,, 1 "i ,1 i "', I I I I
Inap.r.t. h- di on., e.p-t-1 ,,,- 1hai1,',11',:, I,1 ,, : "'t;"; 1, I ., $1
.Crid timle. to -a --C 11 ,, I
-d.- I 0 a i d ienta a. L, sit F irgian,. ,,,, hilado a _6 a ,I lat'.?eI., 1. linitnInd do field. I j I'L'I L lj -1't1t"1Z IC .1 \
like f,.ga 3 eab. Again, ? t, 80. antre Sol 7 hlu- 4 IUD, 0. fibl a. I r it ... d' P do I'l :", ' ,ii
uorra de sannes "Zo P q ... ..... . .... ,
)a or Sark- a. at Calla T.1610no AS-SM, 14 t 11 ch, 1949, Juilikeredo stdo )a del Think- Qn. odo C.pe:.d. C 1"r1x'.I1.d.'f? if?"'I'll," 1, ,,, I , I I 1
trio Milan- I rmt, tit= de 1948 de 23 700,909 y In rat, -- forme a )a defini0on ante- ltlltl l- '", 1 "I'
1'. In' cj o Gerala ,. the "Ir d, (it I ,,Z .do ftemestre. do 11 MW Tie-- to rvadai -to ,,, m, 1 ,Tei. tax 1, I I I I I I
_, Caoi a4 .10-ocoe-dr of. do- .If- F_, __"v WW
"Pt-ite, 0, 11
1zh___1' 'I'l- an 1, '5 i 7t, IV
e, "h'. I I -, I I datfl 51 ", i ,- ))
abx ,- ,a ng iontts bsC1(11 __ ad-ones dri y, ro-Cled I 11, I _T I I .
,-_,,ii,_, C a, h,.rIIC dSt. : 1.1a condon sam, kkptiop!,,,, It,, .C.'ex I I i: i 49.
11 Jt I!, Lykei I. CON TRATISTAV I t", fvr_=- .111_-6,i--_ I I I I
e, N thes ,,, H-ai Central: T., t, hot. ,in iroa-do 5 Para (ni'll" ;,, t I ) I , U- ,.. 4),kinal. ,.W. 1. ..1titineit, 11 I
1, Co. Darien Y Quirl Pa CoLriha*, H A C E N D A ]M O -5 1! ad;,, .'a ".'."4r,"I.qu,,,, ,,,,,,,,17.,, .1il.a.,,,, ,61 2 .. , I ". .I UNA ALfOMORA h4AGiCA 1. I I
ERB n ewl i,,,= _,yfxhi. -I J_ late ctollilld ithadin do 11 .1 q.q ,. Ik....J. 1 "44 i.-J- 14. 1
"I _'- I VENDE actor do Co. 'I or ".a so .at, I .1 i I 1
cifos Rio Taranto Y kc= -.! ,
.1 xe...,....o..... rAP.,r
11 I
'i I I I
I PAGINA I)TECII)CIJO I WAR10 DE 1,N MARINA, MIFWTILV_ 6 r)r. OUT", IV 114") 1 1 p () r T1 Alto ( j',

..... ___1_ -1__ __ 1__ ____11__ - -- ----- - - --------- -- --------------------------- ----- ,
SANDALK) CONSUEGRA LANZARA ESIA NOCIIE CONTRA 1A, (All' N 11T MAPS
I I I x 11
,
", ,__ , __ ", , I I~~ 11 "I I I --- -, _-, __-, -_ -
_-, ", I
I r Ill I I 'S " Solo 61 CicliflAegos 1 ,n plim u
A*% I V] 01ARM 0 11 Jos tie P'ortr- '7 ,
Ill -viliveleut del ,no'lli-I'lato tie baseball ...IV higw- al dcrrotar al Habana
i ", I- / 11 -i;,Qu Iles lit .111Y0. e4winpatire? ... I ( "rot"i't't"', I- ",it'n", ,,, ,,o. ,I, tri- -,ri,,-h:-, piIro '!'I,
11 i -l'oh no io 1, el radio tie pila". I ,Ir ...... hd-- 6";, ,1 1 t"IT'i- ,I- Ji 1, T- ,, I ,,
1 14, ,. ,,'*
T,
e
;; t ,jii, i Pfor FLADIO SECADU I , I I A. ?V0 I' ri ,Eb, ttjfy l frw, 1"'. 'fivr-, 4-1 I"'ari -i ', "!,
t, ,
I., 't I I
_
it
I
, ,,, I _,
I ,s dri jr, ",,I 'po,'Prulirre 1, 1. valise I I'll
ESTA vez el family se esta oou I, ,'!'', ,,, 1 l If I po, UNE MOLINA
con tanta violorl con igual alogiii,, ,,,,I ji I D, u1T^ Aqi,)I,, lablA ,,
whanimidad skmejante a la observacia vl rifin Til , lifv Una line. dotrA. d. Itt otra, Los 'It", I M -11,11-id'' T" T-I, 1, -f, !"', I -1 I
"i i- ,,,,,,,, f" ;,;"- ,
,,- I- t-Il", lz, T JWHAA'I p- o-mil ,let 'Ch", il'i ""'r, 9", I ,Z Ilrll I -1 i:1111 ,,
'albOTTAblodor quo lit- ol.depiafe on, Cuba_ W Ti, it ''I ." ,;,,"",;I',,;:' ;"
fieco at Preen an quo coirwidieron risi tod,, I, 11:= on testut que -ariaba ,,,g),j,, t,-j-,j- "I I 10, I~ l,"l-, ,ill ;1-- "'T, ', -" 111 11, I tl if-I
traumatic, de lat, Ligas, Mity.res Ile 14 Ill title halte etiltcine,, habtt n ... A, ,, I 1, "I't" I TI, 6 l ", .1 "I ,, TiflI a front que p- v,,, : I I n ,o ,_ T.-, r"-,, :_;1,,,,,,,-,,,, ,". "" "l-', .j t I
ras, guiados por la 1111ell ,to u. ailtricto tie fu ,i, 1-i ititio-,, d'I .,* 11 F-I-T, I, .-, ,V, 'i ],,,,,,,l T
,, ,
cl a de 1 "', I "i"", I"'I"""'." ": t"4, V- k.,lr', '_, ;, ,,, -', "'.
I as herrawmas Pasquel, La Con "' mr,,haah ,,Ibaban III awrd-o,-rt,, ,b-d- 1-111, ,,I I,,, ,, ,,, ,,,l, I J, j-.
11 I at jilitbila, en )as call" recuerdan aquelt, T"'ri", lZd, at sladiurn an ol d, -nfiTi, IT I, P-%7',T'iI- -,, t'_ il_ --! .1 i -' t- -0-1, 1tencia qua at final acclei,6 hasta ,I rl ,no stared-cs, tie cuand. hA nond,, el Aln"111 11 "I f I ," IT x 1, -,11" 1,c,.,1-1, 1,1i11 f'"'i, I.,
In ", Is ,cI. ,. I I y 'itth'I 1"'t-A" ,t,,,,, ,"It, "', 7(.:, ,7 ",;, TI 1: r ilr 4 / ; ,, 7, ,I
i'l, ,_ ,as. Los farn ticos qu,, ,im a ,)I, rj ', ', I%,,_, -1,,,0,, (: !, --- T, ,I
ponto, Cars, ones v puso Is patia "Ato, no : __ ,_ I 11irl -P ,, i"'ITIT" 11
vft I'D deltdomingo pasad., to r Illistradc , tnr le be. g,;a I, ,,, 2 , o Pr ..... :1,. I , "Ill' I ',,',' 11 1,
l, I ,,, 1 1,, "I 1- 1, "" 'i
t; 'l o 1 1, f ','T, _t_, ? l,,R -,Tl i,
que a )ATT ,, 2, 1,IP0 ,11tI'M UM PIlo ',' 11 11 ', , I I'll 111 5111
i, ,
do on Cl "M.dic, del Cc".T on 1" -, , it, I I I I I I,1, I-, 'i- 1i 'tt I''i"', P P"'."- ........ 'I. t"'. .
A I I 1. h- ,- l 11 I -'r ", "",
ITT. runaoma do qua con f1l,"t'l ,,T ,',11tonan ri IT- :t,) ,i,, -,,, i, ,,;,io,,,n T,,, I & 1". -.t
I,,, i ",. '. -- ,- ,,,,,,, -, ilI, -;?, : t',, ,, T,:",
his I I -,, ,IT "'. ,__ 1_, 1, T, t,
,f6rdCa. rue 'III. ol Ful IT- iTlie ITT 11' io, v hartiod" I 11, nit" l I -,mo, , , , I I I I ,,, ,;I, ,lAl,.,," 1Z I I ,
'' ('11id-. do," qiitcir TI-n)ITI ', ,,, 4 - ,, 1 I I i l. I ,. ,,,,
deasWTtr.. Una fran parb, 0, p,', ii, ,, ) ", I ,., 'j- ,,,,,I,,, ,-T g ,I, ITT" 11
con, 0 ( ,",IT Q, I I "'T'It I ,fl,,,:, 'i- To". -11"I'T _, ,,% ,,,
Contrb sfi,, to In, pinolloo at, T l,; 'I T, ',uin y (' itl I _, ';-I A ,,,,, -1,6 v-, Z ,,,,
"', I i l 1''i r, rl tiII,,- v 51 t i,, I I---- I. ... .. I I ", r ', 11
I ,, ,il joego do H.1,,inc, y A, ,n i i, t -, I 111"1.111; 7'11'11'11_ """,, ,h, ..... i, "', I, ;- ,, ,,,- o",! 1 ..
"e, % ,! ... 1- ,Z ... I", ,I,,.,, ,- 0 1- T jo,,' ...... i 11 TI
.os, ", , , "ri, f I, ,, ,T 1,
; !,;,;''ZtT,, ,,, T, -l --6ta ,,, ITT, ,,,,Ii,,,, m-J C rIa va v el I ,,, I" I,,-.-, ;1 11i,, "I II,1 1,iel (ii-wilite It, "T' LIT'i" T, ,, :T, I I., : ,- -- 1. ","--, "i'l
11 t, 1;,--T-!--T'--,,.,j I -,,T,,, ,,,, 1, _* ,Z 16P,,!, '-. I ', .i
I ""''l- o' - T11T11 I ,11 1, '111't, I~ T.1, 1 ,I I ;, ,, ,% ,:,li 'T;. ,,T,,;,: I .1 .1 ,, T,;r,1V:,;- I,,i,, ;, 1" ,, : '- ,,j,,
,,, t ,,,, fI,!,,, --,, '' 11 1- I't, -1 ", 14 '.1--, 1-1 ,- T. "'r,"i" ,
IT ,,II,,iI,,,, I L," ,IT I T 4- l", f ,,, ,T,, I., ,,,
"", d", T, ,T""''i .. ..... 1", -" t'' 1 i 1- 'P- K,'' Vt ", ; ,n
,'I tj 'i"I"'. I- i""'"'i" ,I-d,, %T 0,
Ilil,,Iill'l I ""All I 1, t! "I'l ... III~ 1, 1, Ilion) vanaron 1 rll ,,, ,, ,,,,,,, ,,,, ,, ,,i,',""","" ,,I I ,,,I. _'
T I ,, Wt-111 1. 111-1 11 ''ITT 11 ,"'ll 4- t- ,,,,, I-, l "I lD;,,,,T,,,, ,OiiW! ." ,,! ,,, ''I- I I ..... I, ...... ,:", li- ,j "i"', ,ti, f'. ie, 7 I I I I ,,,
"" ","," ', ",;, ,,, """," ",;""" , ,i , ,I'. I", 1, 11 I I I I ',',.' ,* ,, ,, i" ',' ,,,;, , .'IT,-i"- ....... i_ ,,,,, I,"
i i 11-11111t 1' ," I- Iiif- Tfl"J" 'I. I i "- 1,", ': ...... Ty,, ,j ,,t,_ I 1 I- "'I" I'. ,1---)" -,!,',,",i, ,,,,,,, ,,,,,, ",, ,., ,,:,,, ,,,,,, ,, ""'.
'I t"'. i"',
"', ,,, i,- T-14"'I"I'. .r."'.1 ,,,,,
;,,: T,:' ',I, I' TL , ,,,,, ,, ,- i!. t 1, ,, [, i, "ll'. ,,
,,,,, T, I ,,,, , ,,, ,,,, ,,,, I"I 17, 11 I 1'1 TV ,I ,? IT,,- ,,,,,,,, "" ,
I 1- 111 11,111 ,T. 1". ,i I I'll i 1 :,11.1 I 1 I ,,, ,1,1,I- I't ,
J TTITIil A1111z- y lj ,ij,-,,, ,,,,, IT LLL --- i- ,'_ ,,, 0 I 1, ,,I,, ,!,., 1111"I'l 1, I,
'" ;,,, 1,l 'f :" T", "' L", 1 ell ;t, , '1, .i *, "" T ,
II., ,, I 'I ' i 'I' '' I 11 I:il' 1: Il i," f, ,,, I "Il i I'll I Till, ,I", ,,,, .Ili- ," "t, ,: ". I
I I 1, I Ii-I I W," ,T,. ,,,T, 11 1,' i _:', ,,' I'T,
I I I ( I "I : I , ", ,I, il I I T 11 I i I19i I,',, It~ "
I 1. 'l, ;," ", "A"'It" I", I I -I'll i, I I ,, ,- ,,,,, 1"T,"i I ", L ; 11, ;I I,: , ,,-,, Tl 111- 0 "' ,L1 ,i ... - ,L_ j_ I I:"Itll, h l, I
1,T,,1,1,-,,; ,I, 11, ''I T t .tIq 1'' I iti,10 I q- "I 111- 11
e I I '" i ItI1!l lii I L' ,ii- ,, r 1,411 1 f"11- 1 Tell~ 11,fl'-11111- 'I IT- 1. 1111 11i% _1'1 ; I I :, , 7
,T, W ,,,,, % :t ,,,, I I,, ,, T t 'I'T, T11T I ,, 1, 11 lj :II ",It' T I I I'LlI l- 'T, ,, U;:I""!, ,- ","', 1,
01 1 i' I'', 1 ,, I u 0 j , 11 I e, ,, ,I I, I 11 ,i, I 1, ,1, ,, I '- til. 11 I 1, ,I f"O"T" 1- t", ,:
L i I i- i L i" 'I ,1,,,,,,c 1: f ., 'T I ,jI,- 1, IT,, ....
T ,i, '. 0 t 't'' i, I 1, I, ,,, ,, ,,,,!, , ,, ""tl.", p"'I", I111 , "" - """, ... i )II- l" f"I" ,
'T. I T I I I "i I ....... T I, I I I i on ,-, , + 11- I, ,hllii l "" 'I'l- ',
!W ill "I":I, ,i"i IT 1 i % ,IT 11 .... .. ,,,',,,I, I a T,'I 1'. i" IT, ,:
1' '11) "'IlIt" L " ,,T', j 1, I 'LIT;, I '' , T. "''', 'j", 1, I I I '111%11111Z 111'1 1, !, -;,"', ,,- ". ( ..... 'l- r 'I", ITT,,,T_- ""(.
1 I I 11- 1, TiT ,,,, t"O-j""ll, 1- lj ... ,,, 1 ;'Ig. 1 li 'A- ji- ,I, I- i", ,,,
.P i : TIA_ f, n, ,,I I hi" i iil , I 11 I'll 1,
11 'I, 111- tlill -, I"', ,;,,, 'I ....... ... .. 'I" I-" - ':, 'L '
1' 1: Ili', 1 , ", L j, Ii "', 1, ', I T'i 11il I ,, IriiTi , .
'' I' 110' T TtTIjI' Li I' li)ill I I 11 i I I I t I '_ i, T
11' TT' I TfTI 'i 'I ' r"'! L, ,:,,, I I, ,,,,,,,T 1'T[- + , I " ,I
,I T, ', I-,!,, -,-i-I', AT--, -- ,,, ,, :,: "t"
I'- ', ,,, 1 'I T, P ,, I I I I , 1',, I, ,,, 11 I pi", 1, "' - IT I , I i; .Tlerii,, N O ,,, ll"I I", ,, "t" 'i ", 't, P"'t'i,,"', ,
t, A i IT, I'll, ,-, it ,- I,
dii 0,-. ,,-!, d, I ""I'ti'' ,,,, I 1 It: I- ,,- I ,,I:, ,,, l ;*T I i "' "' """ ""' "i, 01, ",,- ,,, .T. , ,
11111 ill 11 ,, i, ; q'ilw "', kit- I" "'I', d'""l, I I t i 11" 1"i Iti- II'll", ,-': ,,,, 11, e"11- fl" 11, -,11", !",
;, IT' I 1 "I', : 1; ", 1 , Y ,", .... I. , ,,: 'i'I""'T' ," ,,,,,,, ,,, : I"_ .; l" "' Ltlf- I I -!, ,I
I "I . . .... ""It, t I 11 I ,,,,,t Tj f ,,J- ,,
I ,-a--- -Ill t,1111 '', ,, ,, I I 11 ,'Ili I i I- 1- ,Tt i I I 2" I :" t ,:, l
I ., ,, I ,ii, T I ,,,, '' I I I'V "ITT; "IfT .... I. ,,I,,, I ...... 11 t I .1 ,'- "I', ,,, ,T,
O'k A- I [ ,',, ti IT a, A ,,,,,,T a', 1 I I I I I '! !I, I ,, I T, ,.,I,,,, ,I, ':,,Til ","l
R Leon, o 4", T 0h,"i"nTi (1- d"'do itur 0 l'oe'"T'i I' L IT t !T "t"'; ')"It" on l 1 w""" ,,I ,, ,: "I11", 1, ,,,,,, ... I ---,,i,,I ,- '- ,,,,,
'I'll 1 ; I IT" I I ", i, T It, .'j",- 1',t )" -, 1jji- .1, " IL 1,
-i.li "11111,11", , [", ( .... ....
se P.S on ina"he, 't Tl,.p- -0,, T,,entc, on,, 9,11 I, , r ,, , 1, "'i", ,[, ""K,'""', ;,- I IT, ,:, ,, i1ii,.",
i'll 11"'r,"I, i,'- --' ,, I ti, Tit 1 - ,", "I" 1 ", ',- ,- pi
I I,311'', ... ,'-- ol -') -,g, J- ,,, IT~ ,""I" ,,, I 1, IT~ ,, ,
"roorcdo petteie cI,-,I,, I" T, 't'.CiA -iu- Ill i, I lil! I Ets. 0- I-t.ntkT- toro.d.. to, ,I d ... fo d, .-h, -It" I'l-t-- : '11111'illil"V Iv :_,
Na. Logo R rededores del Sl;,hiim han ciabrado no haus' P '[so"a !a I ,1 "IT 35 colus ose , Tl( 'Illli ll -- -- .1 ...... 1,11,, 11, 11-t-. 11 11 11 .-,f-lii -.,
tore die. forns de purHo ,Ti *, ,rJd,,l ,,,, ,,,,-IbuI- --t- L Pxrihe, Pero "T le Babazis p-41entan an P11-1 t0ilul 91 ts,11W, ,,-1-I,,- Aljs,, I 'I" ',- I "'I't"O.W", ,1 r;,", lj, r"jl
to'd I Tvet .ad. -ande .- F, !T 6 y AleiAt" 'l-iii, r C"'m4kel an ,I I ,, ,; T ,,_,',, i'T
leg que ingentan me, m, ,,,, ,,,,, ,, snobolo, of f.rl ,,I el 1.1 L ... ii. I o, 'I'l 11L "'I" tar't". "" lawar. do To,, 'I'teraill 'n ,,,tol d, ;vnn, A I~ f T " I, -, fw T"Ild"'I'll ;. ,I t'l,, I'~ ,!,j 'I"n'_"' 1.
", ,;, Postal Ill y at C.,4 J.H. Sal 1. 1. or,, tT, I ,,,, ,p"JTT'u j ,,,,, "" 'l'i .".it"'. ,t-,,,,I, .."t"'.
P-dil ot.. Se veod- hm,-T TPA, grioule, ."Ita ur. 'uhtal Y! I M-c- Coma, sonripre, Btorr Tu, hi y. J! ...... 4c ir ,""'i"', : ""' ,,, I
pafiur' -",- j.eg. .Irgrt. copetoola Rzt- Yis -- Is tntatta 4.1 .q.1p. do Iot Fols.totes. 1tt _nT ,fid d , '.i,, i;, I,,, I ,!-- ; ,- 111"V,11111, ," ,;, "TI)t 'pT- hrt4-6
ositit"Imtes y (nl(tTI1,1,!T''i ,-\I t''Inselol I ,-;,A hit no est, cucnl I i , I -..go, Salyludor Maritime- (Frito; T M- jt 'r ; ,,,!I,, Ta, 1,-,", ,I- di", jill, Al"', -.
quo ril de. Priga 1, orT,","i ob ol -1-.-Til. .1 .t.quc i do, I I~- I 1_ ti, 1'_,;,do d. ",
I -F. O III, lieno que ver, Set family ITS It., Iti-I, uny'll do 1. r". nol", P11,141, M.""', ,
-il os y diimiles, tOJ- -n :,, Iiicho del ,luo ,ehola do hay 1. ititen ento li. ,", ,tlg Actnuitoo Zf'-" ,1-T-_1,,, :,,,, _,t,,,Tll ,,
a Is i'A"'i g"t,", fTtIi!da dol Inin es que ou d ted Is _ei, _touI,,,,, ,,j
ta ur, ll ue Xpi;,trit j-, 1- rjr
H.b. Ian() Lo que, posts "', ItaCA -r-",,'AlmondaresT La pui ,:,T etc mano a la herramienta (plu an 0 us -to 103 ': D ernanda contra Ezzard C harles air 1,, sarii.a y Von ma en cbuch,, ,,, In tdi.16n. a. on- plva r "",
r"- ji" a sCrquetjh 11 .'-T1Vo' iTfZ bPh,',,. u.do
Cido en torno at baseball in, d ibe ,a t o), sv lariguea Y $a guilla quo no hay quien se fronnin Ci Attifirs, do NII.trice, y at di 1 L. y otill l"t-1, go. site ('--agris I
an iona Q.t. onat I cigueria ---- ---- ,Poip,. 119""
tim6fera de famatisrao qut! ya finda on Ia vocin. 16 curozea c'i.llo It. ,,it, ,,, ,lininez, dehidencia. tit
11 No la el, ondo. ZlleTrtcxdssgomCjda..z.. ; ...... ... G pbo. CINCINNATI, ipar an Pries, algLma qua no nit,, quit tuvieron so origin -1
co, do
dad act ch,,squicirrierit., No import. Is adad. N.- u ga rqueflas. If ce ony act 2512Y" ff ?.. 1;,eapar.1!%o d It _' -'do 4" t-c" 1, ,
,,, a E_ o
to "d;6 _i
da tiene que ver el espeeto de Is persons. o del preparado, el parliament y no pararia hasla 0 Q a III Pill do Fislini ; a;iW soc;axubn Nsnrintil d 'l Ch,,rl;, D erp-]Jug,' o Eiku, y = ,' de, In, t r 1tff I
0 I prcpt. ,.a. di ,- rec-o- ,.-. ciurl ITT.Il George W, 0. ro,, Tlichs, d.12,111 c.11 led"raje. Yo.la otra il vi a on Caballero Inioll I call. C-l Itireli, "', oi ,,,TrI;,&-ooCn;, PERDIO EN SU DEE
to I
I per S.1,a,,codi may., v el C, B
tie pes t-itiplet ,adicaon una del lribiuim qnc se Its signed Is -ma el TcAo effort, is 1iiTT,,l'ii
Citaid:,,.barft, yo In verl chequ ,no, 1-.,q.. con- dari, I" "" ii.d. .' o 1c,, ,,o g I
Coosa, Con lerl v con expresitin do padre a La Tropical", Viva eil Closed La noche el itio do Slo5auiendi a Cou- eitidad p-, too ,c irr I I- 11 C-a ,to $43.alti que fus Is Carol de di- an miss u c 6
I I de familla, qua aboril un instigate an auto I usled a I To "PANCHO" GONZALEZ
Sal I Pa el Niortero V zcairo, Ptst6rl desdo 1 ,its t , ,,,piodnt Charle.stiftr -x
Par. ocunplar un globIa con In divisa Wlintrularts- !cal, Cuando usted-le Ilamaba a don I-- .,,,a clue c.rr! 6. qu, =
i =
su re e"ote pe C, ,an rar Valet -it11 I'll, . : TQT Bragrtfia"qqf oT ... Pr9fetoTl crid que us- Our rsgros5 de Espill no III 'c I t."d.g1sol ci
tal ; La revissl a I& infancia a travel; del de- I ra crec, torl jujar no P.1tido ,,,, - ca'! 0", res Los Learn, a ' 2!, fAP.)l Ponta. Y enT at bulficlo de Ins triburas p6bli- led era almendaristat tapinado .. Aho Id= ('ronin no se inlCresit If a Charlts an. .a ,I stiond. ciiplbd = 'do" .= ,j'W;1n0,K' Crio"""
do part, per ]gs nubes Is ,nonto bril tnte. Rgit finjo y phinde -1 I I'll, do"-' "' k,- -,-, Ist'halar
ca tbay sell Ivie a y as,,ucsZFT:dcn que ei, hribirl cuan 1-111.11, ,6 -t! '11sq-_,Z_.q- de rail at nulo Pittcfzuerg ;d
.__ I I I morgey aja if Ole cia (Is Iti Is R roiA y el cerebro de Miguel I- Pol Con t-0ichid, S, to 1, Con, adoreg-bool Alintz, de piosolijil -s'-' '_ 'I raimid -.a do I -rb fissional
Jg --. q-t-1--it- ... (111111ho, ,9111110on art 1) n h tittica. do, ho, i.ui._olCzTaaC.nch._ por lotl jug on Tiol. h5o d ones 9L.n to ly ... Pearson coir snot.-iornes, de 6-4 3.9, &3 at &2
or' Ag, -,, !r, __ -rtahe, quo, no -P.-r. Il .1 at TIT
de Pie y sacan y tremolan eon furia bigil miante. debe r ,al Mi con', on eircul rtb IT error do Clal ,a ai saa Is de tennis ci bdarado ayer
-11". - 11 i oa pausa. y erseguidill, 'ganar ,r) do dicichabro do at M= n
ura barrideca kffil ovolorads- Lo normal serin gi itor. Quin ... as iU,.cdO MiTy "OSTONr niWbre 2 ,t:,,itrd HI53,1111a Ilion! 01 riore Hick. y talorg9ecin Itde I- C..I so his -mbrti a e los, d C.apodai- IT tan .1 'k- qop
ir.. cioum ile'ento llhril it -laticl. t.ri tk cora'a,
civic cada contlenda de peloll cornerucara an at i Quieslosuyo? Joe I's C,doe del Cairl arcirano p a arraturar maircii I -I.* "
_ PC no qil ,uando en Cuba sparece uns persn. it R dir. line -0 So tileir. on Is demands que a I- a Silvia Prefestional de, Panetta, uri malksma
1=ing.,y-t niinaraaliiiarst,,enlo,,Pizp- esvi" AR-P -I. -be Nis' i" "j"' do i3o"ton' to del
Is que no i: abraza a] trapo azul, ral se If PRINIER P TIDO: a 30 note- club ',in rits; into an lollel a .it del aludido contal Charle ,,d per 1, rill lior"o, C ,ga a," quis, suel a= lo
rrat el iZura, Put del novena. Custridis at prose- T fir. 1', t i Is in r '12 rousti mTt m canitieft Carl am.."
stay A, Is, bjam,,,_,,u, 1.11trithil ow To,-iCim" de jcg.dc'es r ,,, .,.is e brucies, ,, B.Thart orl
11 litiarria as desberday se hace Infirl mine ano Il e1_paTbo4I4rr yo,,-qus.rl h"do-mordida-,aam. .... __ Volt "' "'s Ct O Mints combrincoh, g. ,I, ,
go, Cir,,ori Pa. an
,;d m TT
MIT' y I 'i "'I'. ., h,, ;, ,,,tlcra do an ... cluricifts .1 pr.pi. Silvio Its ,let. I
ra esta suceddetal of juego tiore Infer& once uniform de lost dos virrienos tradicloradesh sa, le tr.', Flith U1 it, alolits-r-Saead ,-ItV;il,- ,,, g_gt,alri aodelado unigo 'an
'ra-conah, ,a un fen6menci de barrack , Yo ro, V as qua Ego, as of primer match d", U a 11,
de celebrate, durame, so celrbracl6n y on Is, -at I PRIMERA QV1Nd.111Z0i111a r.oed1i0_ Clon n hizo C'. ded--iii. Con- ell.s no ban foricad., do dis tocar, Pero el= chue ri do He. I I
,11,! to r It Y men 111. Inq;:rWo d, doe",
largas horag; y a veces hall en log largil til Toy finds, Peru no hay quiet quiera cre6rime a I Quintars. Phuhn, Ramos. Guatra tettacHrin a una pregunta or un d1jeron In, at im ioliater-ii. DO CTqdO,
1. ""' .itiq to 0 a de hit. c tiol de- , ci !"
it SaDn,--ndr I y M.sooir---U. 07 ro- -poci. ,, lot,
l jis,.R -in,- IJCUOI 1= 2 10. iTit Cnas V I, Usa -- ril at 1= np; ,;;ts
one suce I estaban lot rratch;rl pars Charles, pathindoler den es su final I. b..- y 1. Cirl SE as a I Ica an il
gra o'y In ingrain, ]as Pon" y Ian gloriz OUNDO PARTIDO 30 tirl .1 clazindo or" it Cal
is, UE an ]a sala de ul costa del Cerro. En Piston y Quintana, bl.nro'. con. miric lc, .-Icici, delex I .,16 'r gailead. .1 a
11 i;ul dz,,,G,,,d,, 'I 10 or enrit. do los ingresot bru. up hot 0 this r. itil pies, rd. Ill Premcise at a--"..
tienenvig.ial bonds a ininterrumpida Yo no IF el cimiedor contill dormota una vieja on Ix. M.gn,,rz., 11 y 0 .... 11, IM C-C al tie football enit, 5ue .1 111ad.11u;,d.lerb are son canoriando ... No ku'ro So ;N;
-, atoll Is Academia Milita, do Ig a) rT trit gir quit To z DERROTA DE PARKER
he con todavia el sector tie is vida cull ora mecedora qua parece del tierl de )a co- Its, Stica. dal y del 9 I at T',.'!f RI1 i.tr.TTapt6 )onto it' co
--.- pA4 eposiderarse abaci tinnvnioe_19 r d' SFGUNDA QUINHILA I 6 tril y .no tie I., nas go. 7j l ',.daiiaJ j tarcer
--", '-Aut-Aii -"-"- 1"Amm- at. ai i u Ivi. croino p.r Is I il
mut ----dmi&-En-la..seniimeuridRd.de unt iingulo pr6xjmo .do S ma
do 1-to.11 do t,, dri Ured. pc.es con 'it 110. Ill P,
In drags de Habana y men area is ventark, qua do a Is acera, una pareja tie, Ral F-roinde, Ui.,. T, Vale ique ,,,, 11-er .1 tion 25. ill
-_ "p, -rall d-dr, Calderan, 1, t2d, _FI:a-'5Co Segura Cal ditl
I on Pr.,I-,., V-ta 7 Smazar a L-- Ecuador, ittrio a p*rcer at delul Ion*_ navies se ful y hasta vital se confunde. T an .__._.,.. , -.-, I Co -t coaspl.tord. 1. d.ble
C AST, media noche salt, del ,Stadium y mc lart rabezrot -an uriida& qua dictate clue-se etala ............ -.. I .as. ("tonal all ex.ampal -,iOnl
dir Inician h o v la Sell de N R I., j harnbik. granig-co,.. at
)a a la redaccion. as calls estim con- dando tin beto larguisimo ... Pero basta Ajarse 11 plog iliginiglIIltn#llmlpmlmmnw t.tcar R-1 amateur de tennis Frankle Pgft !.
gestionadas de publicii y el autorl aval on Poirot p ii, a comprobar qua at acercarmento no I r pordericio horalar",orLita an- dzIrrobutdole, I esta enew" P.r 9- ,Iy
':i tes.N, ID. jil con do, .Tds, par 64 ante Hl fanitli an Ma
con extreme lentitud, At tiempa itta, me sort, iesponde a prop&Mtosi hiconfesables Mira jpveniles vs. Liga popular M A RRA "_ d t1h, son Square Garden.
Istal voy percibutricho retazos de las convertnicio- .ra creja do Iii y on. .Tl de ell. pcodo di-- I I .. d loe-Lenh,1 ,,,.,,,I.
1 4 La blinoris Tie il on Ithod fj:
nes de los trangeuntes. El Marianao estaba de- wsr tin Is penumbra tin pequenci call Cut -,o,- ,,;I.a SITICC66o J-enji d, Is D'rc. , Ent at wgundo partido de Is rotbe,
I el ray de Its professionals. Jack
ortIll d DipalloT. ,iild, t I l JE nal do los clantueguaircs 'to
rrolando &I Almendares- Fl negritc, Barnhill, que, flacon entre arnbw F,a orche Ptan )ugand. I i, t1zG 1EGAL Ti ; a
reap reciii an noche, mantuvo a sun adversaries Habana Alnendure, y 10. novices escuch.n o"d do .1 s-- del Swdorn Tc 1 44 S lu N 11E) ,, 4 a, pl-,,a inoducto Kramer. aprooreclatt su = r%
' '4.
cl limplo hasta que Roberto Ol sal Is at descifin on on radio dI, 6ne. ocor. 1. V __ d ciat par. ftrzotar .1 C
.
de p0a, P.,. irl eoll, 11 "lime, '19 ,, -'7- .,__ .... coneire" a, amateur, Richard **Pga1:W
jl, e -.. der o 1 -171- __ -___ _-, -- o -, it- Legoien at quinte, se aotirAle2r.efor"44-M-4-1 Y'8-t tin
__ __ .. -1 I~~ ''I _;6 rig. ,ul_ do I 4 T. -7 ',' - -. You to
--- .. .- I I ael el al de
11 B ., I I I I it
.iota) its agile ultinno.
I r11-Ti --4* -Amff&WMH&L-W.I juall Anil do Cuba como efirnwa. Hidalgo at right y un r&*aztu'd'etAn- a) debut prof
I ton. del C.onti 01 rl do Coto I 11 I I I d.rs, qua il pflvileloo de hit at Lg mustro tentolital profegionsles;
,_ Sol-C Con UARANA -61 PI 1 (1-3 din, Trial bounce fil a Jack Cais- 1.1 It . IT esee partied. ung, Jim .
: ntoll &1 111! Sin trial en ,To, mismo international.
LOGRO CAMPANIONI Finalizari esta noche el ma I! pil., do (;..t- Is O"" sit of"'u"171 I V, C, It. 0. A, F. V_ C IT 0, A E. il o! Cit.f..t- ,.d.j. 'l. in-gon Cl Tres Ile febirl. del .6. -_ .- -- -- -- po, t.bey de Hicks per al right can*
I I le, "' Hic ;Rc. 11 ,f. ,5 1 2 0 Cic, I,,; 21, . 4 0 0 4 0 III, CVe ll fildeado deticienternente Eig probable que J. Ktthel
bi6 To- For b 1 3 I 0 p., -martul, sa-illo de Regina
SU PRIMER TRIUNFO Il 11 I-cut, ,u,,i1r!- our d erill 4 0 i 4 6 0 Ole' 'I
rl, 4 0 2 To
bi"Il ,F I a 0 Add. . . 3 I I I 0 0 t0tt,,, oudspUeTiSg, Adolf. Cabrera, (firija el "Kanigaig Citv*'
entre Willie Hoppe y Campanionj i,,eb-,l ""d I- ,-Pe'dd, Th Trip- r .
li, xft. a It
,e, IT Is .1 Anderson 4 0 2 a 'I 0 0 r or", y Casil its,
..... on, I O 3 ?
FRENTE A W. HOPPE r Pz- I .s I I 7 0 C-411. T ," . 4 1 I 4 IT IT b 25. (Unf-
I .an Cedido outs_ Un cohete do Ad- NuEVA YORK, octubi
11.1.1.11,11, __111 I~~ .... .. 11 -1-11, __1 x T Calder-r. C, . . 0 1 7 0 0, dls il Icariter y no belon, a Gearh
I ___.:T07.,__.______.__, w ,TonharL. it . 4 0 1 3 1) P art tedi Los Yankees de Nueva York
Constari tie 154 jilegost lBinoh.-t- 3b 4 0 1 0 4 0 GWr Ia. n, 'I ,I J 011le- 05 k rT y deril Is saliva arturciaron qua tonferenclarin tie,,%operando soda, sus -11611res iiii F1 formidable campr6n mundial & cararl por ties bandits hai Bl-co, 2b, I 3 0 1 3 3 1) Hot ii, .. : I il 2 ,
I Cuban. M-dio, C..p. P ej e __,___h__f_-l do Ia 11FIr : 'I I do (8,hausar ,rs.I,,I.hdo at pr.bl.- oo de 1. pr6.1incis dijas -a Joe
o1on logrado una considerable ventaia Ill Campal e ger 4e, ( Itooer6 orache, .1 psl-o de _7 4 or h en IT S ITT l T 0 0 0 0 0 Sotrp, p I o a a o tilma Claw a] angular a Crespoiequo Kobel. quien hilice Pero fl despedito a i "' a : O 0 A, Ctr- ,, x . 1 0 0 0 IT 011.1.1on fly F-marral 'tie do come dirigente de bt novena de
I this Departeit su primers victors ell match que fil esta il con el cuarto blociur. Dal, I i"T Tr 'r, Z_,-, 1 : 4, , ,
N-1)'l Ft- ,,_ P, 0 D 0 0 I a Aloioil ITT, , 6 0 0 0 IT 0 I Al.r.6 C.lgb el escort del sexto y en let Sisradores qe Washington, y quo,
I t.1 terce, Notice do hT, solit 1111 1
is I "I -1 11 I~, ciald .,g" ,b, 6 a a a a oT I. mit,.fooftudg 1.111 1". aind
citing tantail Co., Toial-I." de , i l I I .T H. "p. ,,,j,%T;r-'!a9, p I gra 16 1 ,,is lisodo, Poodle C.ruid ... rill Co.. Candidate
,,, ,,,, " ;I",- ". ,,,, ,1- ,,,, ,and-nt- ,, ,,.,I,,, q- aT, licittes ,I, is ,,g,,jBxII-!1f, 2b , 1 0 0 0 A 0 F,,.,, P, , , a 0 A I 0 i el Cie .. 0 esta a set manager del isoupo Kansas City
go, 5l Ion on, ll 'IMdnuC 1'11T.I'Ilil I, ", I: I r ": -[C""'Al" "' - _ve,,,,,,or,,o-oTtar Con ,In Cut, Sillio de 1. Agroul AnuoTicati..
print pit ,, I IT :" Vc;i "I -1,e : I I I .6-i"'. 11 11-11.1i.-I Cie 1. F1.1id to -1 ': -, -_ ,. - 7 'go
gala do .. krint dentin- .1 T', -A iti" lopip", , T i c,,n zo itili, I Twalei ,It 6 9 ii 5 I on pas" Pagis Los Yardel retordarort qua Bill
:1 -'! "Wil. 'ju, "' "' , 1 ,,,,,t,, , % '. CT, enl ja , 15 it ig,. l la P,6Tri "! 'I'iTt i" 'r ", r olo 10 "I To I l pe, -1.1 e o r., I 3- crupuH par Alo-i Tl Tri-I-or ol schochile crz6 to seguo Skiff es todavia dirigente de axis no,or despots de baber pind., ,. ., 1, a IT aris to I, ;P. -to(, I
'I lla 'Tog et, 'l il" fb, bt -n , Al-Ta to e 6, Ids. pero Cassini recibio otro boloto, vena sucursal sil Pero qua at al
I'll "I al .led. esterice, que sigidficii pal, -.it, ... i d'os, ,it, El ,Uitcr Jimmy B rn, COT' ".. ; ANOTAI10N POR F%'TRADAI, I It h
I , nel I I A ,s, d- itic.- TIOTT 'a eu 1. Irionin. it., 'Lee Clittit"! fleal I.. i gWos, y C.ando Otton torciatur. de is I ina 'd I I. io.hrarg carribil. so Ia duarcitht
,, '"!' Tarot.. v i ho Ttrboi Sfol p-s-do on tres y it-, de Is hums, ic ,,miterill Ru cI
samente frente at Ca!,fefo, ',,,;,,'I!. I ,', T -k, ,I peso or gi el food, ,, ,ranci, -W;, M; T."ll r
_ __ caro, 1. dahviritc. do, to ,, , "': g"do ol ,,, q"Torrider _11Z, ,ratch, 1, ,, _, 7, scard, T, c, I me6ule tie ,prorers F I 1, "" _- 'i ,it 1. at lots,, to, C.-, I P--b.I- I i 1-tue,- ei ft- i TIARANA I I . I IT i 0 0 I n ,, o 2 to T score ,ilviri y IcI6 A ]a, duh. par. guirnitoo, a Skin.
fimtadill U-tlue- Tealtial ma",_dal ,, I 54-1, .
neurieri, it Ia nache, at jogl stele; r IT-, il T I ''I "I de Hoppe I,. tad. ENINL'SG6C
'Ile hs" _, T' ,E: T.-I" ;-,Tnt. Inor 'I zl- i Ci 1 I 0 it 0 11 I I T, -y, desdit arrionces, too dulon or 11 I l-I 'r "otaij, IT .... able Hopp, q- I ",oih, prefe"a i 1-11.111
salracior, inicia, -ces el 1,oi, I a- 11 -I!, .iron,, in't-, hu,, I, su difetro- ,,, I -_ e ,- 61. .. d-11- 9 L M A R I 0 : i .
risvil jut to SO Too~ IT .... tTT,,ne U I I I 1, Can el Campton .ci.ll.. I 11 ,
rieuns, Pu Z an PIT ,gnO to virlcr- 11ii, 1, .,,C,.a ,;cp.jadrot: G., li-taier Ah,[-oo, Ole,,, 2, C.!C;.. Ciresp. 2,
'I I I ." i I Cll ( O Tnu, b.,e hi,, Cirspo. T.. b.,er lot,, F,,itncritel, Ton I
Do todos Trades, 1. scuuu,'o. del '' -_ ti ', ul"r-T- on "" f 6 ic ,a Ill Hick, Scmfi I Addis. Double It .yii: I
___ I , "T' 1" "p, ,,rT,'," L og r Al ,x w U d no _e ii ,r: Shor,.1,rrrc.,,,, .,, _-
Cuban plalllc- do too,,, 1, I I i,, T, ,,- ,,,,e itel las, exigerrouT of Hot Porous. Cald-- QoCd- H i. ,Cotrf 13. Struck t
I., finadicoll quit C-Orto a 't,71T., I , tla, I ,, 1 Po "", "'uo el nuo"o sq'itic, P l auh Sll GlIne-Ill 3, ll'o'ol 0, Correaso 0, EvrenzonTgo'nu, Z Man. .. __ ,
-ur Is- or o jj,'g. go, 'r I ta / T,
ctc, 1. houcro depolil line Wit I I I I ,, 1"' , ,,,, .,rprtz
Pro !,, ralidiid otro victor Ong 0, Bs- on, bcliu: Sri~ 2, Gotha~ 2, Alean. 0. C.T- 3, Lt.
tors, ,T, IT _,I_ atra I
_. 11,pp ,,,ii= clrl , TC-e"el't, enzo 3. Fine 1. WTirong 0, W41d&: Lorrozo, Hits a los Pitchers: a Sho)rzi - I
is, o, Ile 'Tool, 1, III "'. 1 - I 5 22 ,b, ,I GeTrh--,,, 6 an 4.2 3 y 19 Tin,; a ATorria I ca I y 2 vb,; a I
,I,,, lis caniparitor, ,,, Cl oiit TIT,, ,I.- I ,j ti,,,', I A.cid.ritts do .M.Tioll "T"ARRISRURG7: , -tunr- T,', -e 7 0', ",*;JO,- .1 ,b ,nien- I 1 y 3 lb PACh- 9 ... do,: Fo- I
11". ., I-I rn Ion. I "I i "'Mul Tin fride 4- :, -, I V, , _14 -1 "' IT 'to L-O- Ticrap.! 2 hcol y 35 monital Annol Julic,
1L. ",,y- ttr.dt, Tie HcPO, fu, ,,,, I' IT~ ei, -r,- I I rso -tin, rquiito, a Ol T, 1,rd, .,. _01;, ,Thul F -tTol I,'.,,,,,,. N.-oli-i I,,,,, y Rodriguez, Piul y Mral bases .. el .,,l ,cTbiij;i6---yr--Tli I
,In- et"hoolos y -.,oa,, la -.1 do Oaloul. qua tonis, IT.- i:ada lit,, i I" d lxi,,ofc .btenuot on t.s FSTADO DE LOS CLUTIES 11 I'll I "I
", , ,,-a un erer-ni-tu cl- to, 'sn-i O Ioi ""ien ente alias hr;l an. ,a ri.rrtxt rw-s- -- ,Ire, ," Ilit," co, Is F- i I
I, ,a juoc hO,,,,. Tri it, Hiipp, T N,, ,,,, E'Upstre do tro-I
dr' itt crisis 1-itietue "I $are It's dicho C, bu IT, so totin I P I ---- I -1111-1 - I'll-, .,
I IT -i't. -,, 11 i I ill I 71 I hel Ti: ,,I, lir ,,I,-nd,, -om--nil j ,, I'. H. A. M. G. P, A~ Ill
-, V;', ,_ le Consoluo, ': ,zll is ang _, 'jil of esc-arn, car acabi,l, i J ,: s ,,, ITI ... O ce-to Im-o'. l I cIc,,f.CCT __.- 3 2 _? 4 w ill Hay dosaireat quo sail. .1 shas . .
-,-. I 11 I I I "I'll Inlortach, 't 11.1ticoi i I T, "Arete". corqinsui pars M P-no.vaquelosholgibreoluseessafaits.
"i ; ,: ;d f "', nin I I I I 2 3 1 9 5 54.5 1 -)r
L. t nu, t i I I , COrl- I I'll fe. "GerieTTAI do Division i ...... A IRRrm assoud-o-Aladug'"Al.soal
-rieb.hi, 1, I ", 1, 11 I , 111 i Alan K 7 462 2
"I Itcir .- , , .MId,,, 1, I F-k A Wtbrr', ot difi,11 ,,tc- I M orld-CT, .. T, ., . .
1 1 3 tairtatat- _. .pul
"'! 1- If I I I, --it. 2 1 4 7 94lotto 20 ? ar"T-Ilt i, 1, ,::' P", itill Ird-,q) de his hufIla, 11imade, "dentro y fuera" do Is, I -f, I
1, I,, l lot. tie :X I I I, I T, I I I 11 ii, I dt 'o on -Po Jos cf e L ,,, el c.pil.. -iictiro Albr-1 I P \
r" , d LIDERES INDIVIDUALS
,, encuffitnos, q.o p,,, , -,-, ... t'r tnil. .1 1 "i 't "TITWO, .etul P, M,,.,,,, 'n-tedo rn '*Chihua, I T-i, 'l
I "
't, "I"'! V,-, T ,
I , ,to, OCT., 1 ido race Mete I ua etormto par el torcer luW c IT Ral CASSINI, dtl C-ifl con 11 hit, a, 22 ,b pars 423 de Ae. .,W ,
"I ,,,,,r ,del.roc.- zei", '! "!,' 11 ;- I e T- c I I - I I T-Ti ,,, b-io doto," , I Uluo-no, it, c-acin,- Chill Empujitdor GEARITIART, net 'unifutgol ton 12 carreran impulzill -0
linvuel qu, as dl ,,l.t 'I -j- -t. de On, '0'uO'.b*h1,Cuh '4gpeldo R"j., a 6 a _% A Q .1
4 el'o- P d'; I ,uien .ht A.ztad- ADDIS del Ciorf, eg- Con 10 raircrita tuou.d.s.
-1 ionbi' El Capt X a \1
-i1a, eo el ,,,In tT er- p.,a Is ,act., ,eiilz.lu V - azl
11 n I I hti U u'gh' cf:da, oBOYD del daron., ) Ad,3ot del Conituolto., to. 4 base. rob.d., I
I' Fo ties. a pi gii, do hall- I juir.d.. que coodbi, y In'~ IT.Ind- W, B. al.pin',el ot I
I ,
na. _. _Esti en el partner lugar 1 ..... ii 1'otiiIdTf ,1.,d1g!T Vil r,, ,_x "airn'tile stints __ 1 N'tuch'. lernim. on Tailuhrid Instill y Hcno, IT.o., CLARO DUANY art Meentrao, con 4, I',, it (_ _',
.
el V-Ints I 11 lonjucto del eje Tribeyes; ADDIS y GEARHART del Cienfuzjoii Hector Rodriguez, Ante,e
.nor it- Tie qsco, : ChT ),,,I, kliciLicruisil I-
I el eqUipo "(:erveCeria-i ,' Oi 'i'P Chi"
... I ... ,ztre,,i I noll. y linrard. 0.1 Alanood-as eon Z c.d. IT~
'0 ,, J 17tY ,
llT, 1 i;uspendido CI ('1111111lill I le""a 11 'Cinio st Cuario lu',ar Tiboyea; P, -,- it I Hrllo,,- Con 4, "
I I I ____ x V'ot.iil "r,"',
El htoncd,, e,-t,, "tithic. lot'- Mas hates T ballot'icollim CLARO DUANY, del Mtiaon, .. .....
_7 _64iiRACXS. .Ctzb- 2- U-od I p-, 'T a ,,, I i tie Itichas, en el Jill _d,, invent, ... ..... I
,,,- NtoieXpo, ,,C,r ... enja ',,, ,xs sifl it, li pp,, -- ,; I "Ti ; ---_ ___ 1'd'i -'., i,'q "' i',', gi".""a Cabrillo so, LOS FRMEROS RATEADORES
-, an It hoo, ,& ido, tod". ictlele- ,'I", ,-. .1 "" A "li 'o d Pcs dc idw, I I
__ O, a Papal 03AKA Ja ocwti tw Ltp' ,i' ,, ,"' ,,, ,d ,",',',"ri., ,10 eq., V. I C. U. Mt. St. Cs AIe.
I ecrus .1at..O.1 its btiso bs ll ,
I P I' F"Magallim, nnaii ,Igj'arl 1- ,11'1' ,'," ', l".'d,' lq',,,, olel lipo tie J'u _Ei aui "a"i""ot or iiichc Pit I'Ttli'o", me-icant, rimeride -h-19 J.Ck C.-ni. CIenil I U 4 11 0 2 3 423 1
I Iah. IC 6 .did,, pol ia I
-_ oaa r 6 toas ... ,!I., O .1", T, _, -ad. afiot ds .Cno "' 'Po L. urt,- -ha to so it 'a" rin, . 22 4 is I
Te;, ,,n,,, ,,.,,,,, Ipltr, bricch.,
r: WitlyAsdirands end, 9 0 D I 5 09
Tim, .'p r honor dce,. I n,;1T 7"1_ 11.dwo T, eh, t!.l il E., d I. C,; Alm ^ I # Afaittiadaftetoozistavits givehoz
n g Par Asoci.,uin do L.ch ec
_--gil #Ptimci y .Ct.". m".ol qu ,hioib. "'is ons ,Wrtvi. it, ,,, tit.1c, I ,a nines- 42 III I7 0 4 1 405 ..I- nstits siwasew Ismal
h-,coll -box, ; a jTI911 Y co, ha 1j1w fic,11tdi, I "",.' 'cil'I' odo, '41' i "'a ,,L5Ti, itrrc 11 Hatan 4s 9 "I'T 1 P,
- "I ';"' In I 8 400
I= 11.-G-11.1 1 h,,,eruh, Ili 6Tal-nte hi-tidu ,,ionts sit P.s. El, try del depolo, mas 110j. (let Pedro litirmemal. 10 I CA5 U M assotidisid 7id. trainnal ot kil isial
I a J, _'. ': g ,ndod, KeWba Carol Almonds
Intervenor at ollo F,,,b,,,,., pi-I p 11 ,,, ." ,,,,, -I&-... not. s, ,IT, -tif,- I I 1 I I; : 'i Old '300 8 11 I 0 3 7 340 (% 6,31 j Gll tt, A,, 1 1,,fthas y I
11 net orden. I FuIli deliedido el roat, I It oCo' a,6th'. IsI, crito,11 It" el TOC I I, , -,'',, ie !" ciurpereacks, Hector Rodriguez, Aurs, a ,,- A i4, R ( 6. ern , f I I I
tie Fall Surn., cl It. t 11 1 1 I trooo u-, ,I, I I is sailifinec (;t 1, cdsf;,
I ,uy anl ,-,,, ,,,, .... .... I ,I. I I
a,
'_ I '11,4 ,,,,, '' ,,, r ... ej, a 0 :, 11
Ana, irl I w criers I
'. 11 '.1.11 T I,
tai lar 1 tie) Chieallo- 11. Miller P" A'deferider ,
"
trwof. en I r 7, .
,L y -"' ir -q buo ,
Ccreccl,4 CHICAUD !I I,,, unites ii, ": 11" I o, ,I .", , f,'_ ,-,-, , ,, I ,
'I
I ow ON 530 a 12 1 1 7 I, 11w: ,At
Frank tant, 9,, - 1, I z, ,,, III,, pe- ij I ,
6 hd. ,I prid-r j,,,,,,, ,,
11 le "_ I ti '---- ,: '" 'i
201 120 9 11,11 ? ,Et' ___L_ ", 11 "--,,T, ,,,,,,,;,_*,r,',iT,

-4 1 a 1. ",, ,iI i -r", 'C', I
mogall. I I ol",T_a a ,".,,'I, "-" i, ;dii,i'L, n tI .",VtSla ,raN,,i ,',n,'qoC ent "nonto Z"'P., .. li
itl Art,,'.', F; IT. ,
,
i' TT I "I ,! ,, .1 , "'It, IT, l? ")
Rat I-,~ b a, -.Io at C-0, ,,, 1 ,,,, ,ii-al". h.iiitad'. I,.. "I;, it ,, I 111. 11 'Pro,, "" I~ ''
Y, ,,, dl equi. Ir, I -, ,, IT r5j,_ W IN ,,, __ ,. L -J_-- ---- Griffith: 1 "' Do, I 0.1 n nq .6.s tqrrr.' ,, ,,, Japan, ,,),Ill. 11o'com- 4 1 ,, It. OA, t""j. all I., Or, tl -1 .-.-.-,, -- 11 Z. 11.:
C, slit 1 Pn dt Chl- l O_ M I te, Is rI .
1, I I --- .
I "" I I I I I I
I
-, 11.1 A I
1. I I
I I I I T, h: I
I I I I -1 I .. IANO CM11 SPORTS DIARIO DF [A MARINA -,MILI?('( it V',, T(, DF nrT DF 1941 SPORTSAPLAZAPA It"ARA MASANA 14A INAUGURACION 01 A 4
J, HA,--i"ET-PALL COLECIAL
I t i I I _W;_11 Y Jullo Pedroso en
utholisticos
FT iv o fs
el to, tit) primipal df-1 s Jo
SivAdcl)(10 a califillifeirliffifflo de la Uga

Por "PETE11"
timbf d'id, tio- I
0 1- i-Intled Aliwia.
Tie 41 Ai
Orn Ini P-tir on 6, ,,ff
o 'I
di6 on TIT dt'n 'm 'In tit.
do, eofita jo F mr1ilin- El V.1l.d.11d bim,el .... im C), I it o". bi.,rioa 1.
p 11"od" "to"i.
dig li.bimigs .,I tole,, tl f'ierlin1d' 11 S11111- rIT10 PtIrtii or, of Norpeo do ,to an aOs erdn Jion, biart ta
1,War, I'll C.I.,prom de crpfi,
ia, 'alitalmdov YR ar,
off. 1-1 se-In- obl" 10--ft
e-.rg
1,d" fit, obg.tt, It, Snprimd, III i-ti,
ha 9u, do h r b". de gfiniit, ri-ot. del M. de- 5,
Ajagg an r .... gga tj
Irl Atl6"tot, de ger6
prtd!6 en pun ronveTicer 7, e*
Siti-riii i'_ r,
ad t, f ma
al 'bytirn d e b 11 or io R 1.iq.oi
Int ot-in...
el litl SVIGUNDA DIVISION
Parti I
,a -rip- ei, I, a".
q," leart- be _1 .
6, rd,; M", i2! I fl
10, -11
Come
1.11tat P T
Ito on",
q,

j"Ifi,
ff

if IIR
3 a 4 15 i; D, 0, D,
3 (1 4 17, 14 C
I s it
A 1111hIi, 6 2 1 4 7 23 5
4 2 ill 4
2 14 3
-11-11 do 7 1 1 n g (1 3
Val, I, if I,
V bti ', 4 0 1 1.1 1"
Tarmna 96la 11 T-,.)A-g.
B be : 1 !p quit "a,
5 it. A.
V41an't, go, l"'I'a
A Miidi 6 R-1-d" Y I, ,
2 2 3 16,2-1 6 -ha, ob qn, ..dje I
IT Sit" 1 2 4 14 4
0-eV 7 1 2 4 'P ;1 4 .d. a

Sig, I 1 At ki- 1,11t
al
-pir",
a
V3.1fla. I..
31 0, F, P. V G P.
AtUtico luchn P 11 dido el
Gr .. dit . 7 5 0 22 10
7 4 1 2 eg qf W-d .... .. rd.darto -I- Ralst6v dr, s4fritrair a 1con el JV rp 1611.. 40-Clirlia Ill... V. ..u I .-tranw r T 11 M. .rdn) Y flidM;.
Alwwo 1 81 1 11! b". I-.- I I, , AA 10 23 1-q rid. F.P4 Mintiar. -19URX,, I- it-11-maii .1 .,limlal A .1
All, 4 dliil.g. ..t,, L.-r a a x ke t escohir,
it 11 a "I" I i do
u 4 ........ ........ Ultra ill A
-etid- 3 20 12 'aid,, in 14-1,1
ligero do 3 in'p;1I 1. -11brIli,61 01 t1ro", Ina i'IT" i,, 'I Irre,
2
i2 CLUB j-d T- Irlithrb, "Yr
.1 6 4 14 el INAUGURA EL 0 ctuacik de los products mfis t NCIA SU EQUIPO friMA
Wl a. 1. urii,5. Atjki- : Horcuirs
3i -d 'i Cs'n-1- V,
t', 1, t ri, Tirvidofd do lif Haha po ESTELAR LA..LIGA D tmHISPANO UN CAMP
4 ift 2, 1
delolifs wan o1a = dlifn.o.purt d, fillre, to SiiiVildi, p1larna, R"
MR 2 3 1. 21 5 1
it. do T. ol. pni G-1.116r, 9 2 1, 3 6 14
lat PARA EL SOFT BALL tables naddos en el afio Tq
PEDRO BETANCOURI
soatmdarios del t.r Aif
-'I oll dh,_ L OR R 6 3 6 10 CArtA r;Idi Para niiiha'a I' rildo Bal
.,,e cm- ;)161n, deni.nRo, flit ?f_ i Happy Vnvag v SAnckrz Mnu- lnrifiij jrron reci-,rd rn 101 2 y 4 fitn itl r, 6. A-, "If.at e,
.1 J.galpim an .... Gi--itla, Til- 7177A "T.
do, F1 sohe. ;A r-e Y otemr, de ix. Irtifi.n. q.,d 1. TM-116r, Allot- Into I.,oigibl 1""I", Ino delegad- eiit-i Ina flit-darl., de '- y Beim ,, 1 lnne refplirtiIi AmPtItf. RUPria labor reahZ6 .1iL Neifro_ Lu, sa
ofio .-=n-impero. art. y Al-y-ii. y go- n f !is part'do"
aunque r primer, cim r& c &a neh", y It '11,bad. 9"TAII M fina.
n-t. h't.- s" V". Cuba 'I rrii r d", .6., _nmhdtij cdmi-rit.". lie,t.d, El A.1b.tet, obi-gi'N "t"in tit Clih' 1),wrt4 1 1 ft-': n W lir-onteg.
per vv, a h. -ristrtild. nj, 'frt a t
3--g- Iicmero tr L. w1urtka rRitior.ris
Punl.tbigle a liallity, an b, rl
fie rit r n 1. 'ifi_ de V, L-T.. bm, in i on "Entregarh
Aid (w fr-t, Cl.b ria el Tfitum La iffle. Por iiMA1140z viernes 14.fibn; qmrda rbr,.d. el, plocm
'd. dalP. db r,
fif .4 h. -i
h-toteromd. 1. birah. el Afj P.- o Ind
ba Y a] Miramair, itap cv e o'w'- ueo de Ma- w, fin api, .Pz p7ttdtiCitiii dl 5t ."Uo tr, TM Pr 'i W__ air a,
h- Arinid. g- I premilim a palinaffore Ri do (Atinforiff. 9'a, edfri#nzarit of
Un"
C1-1a- 1 qiil P
..... a Z-VITA an
10,1-do hrorittes ,Karl,- de 1. R.Irm ,erwr NirtILl
de I- IT Tiara,
st, en miz a. ilftmit, ql temil-l-, rin'. ;Ri 'mro 4
I, _r; jtigadii im s.1. par- 81 blan rde ,An tnt"ji.d..
lit. Llim.r.o. St. y,, a tlentn
(1.5 d Ii'en h. "17"do
Iu Ono- 1-Iiink Iii -miara !do Q1.1 1- 1pinoinef,
I ed2 p riarna, F,,rhell, qu, ial A t dii b. '. a 1. If de-ni.j. Tr,.,- Diei.lim ,,jt mit.ilr-od. 'Iste t1I b, I- 'm pot i c- Mal- R.Be terna fir, b.- x,1 .1.R r.perinten- e .71 P Plod. 10
_Le_ pn_ Arline, ,I Qt, a,
It" In., caleterox de Bell, q,,Ie Ti pb,, Alanidi, If, Al -0, p- -4eva, ,A, AerplAdol, y fil ."e ifis d-N-al, 3-4: Ailei-Ra ,, 5-0 Cat, -b it
1' ,, 0;)!arA: l"i me- F-It 1 0,
_1 111i,,IATAItes i,
t K ti it,, "t P. P.- To 4Q dol, 1-ne- 3 0: I'll o I 9""Adernfia fie fipoylu- 2 ,', t1olef. 5
I _jtia C16 q,, pi".
o
,d. V.ad-. q- Pepulit" t 34 Tamb'' 'Arlo
o' a Puede hare, nT i 'Tt r:1 it I de I F--;-Imi
on te A Tan- X
it i- ,s final, dl- Allen- Z--. 3 0G-P. X.rd.: H.!
Lor an, "'jit'i 7 m lirzarlo, de ainho Para
Imill", 11 ilain. Y I I ,
i., buh, 6, Lne ri
6. 'ate e -0; 1,. 1 1 1 1 'H omra a ia, 3
2_ I- ne It'd, W propld 1-.! 0 F"i,
to, CoMPI A! -1,
'ar 3 ffi"! Jj ,e Ite
.1. n C1 tt, .1
chad" V, bl IW76 t-g- 2,-: V oeA E l, jl-! I"- it, dolA It p,, glie fl 'r all.
bill. PrIo ,, 1. 1: .,, .... 6,
--rgag, It 'ns. ,A Y I =., a -,Tli ,,, io', iu
ble q- .1e oil I is- it, &-ow le Patina, Y Cl.
jr-gii iii d- d';
1. 4 1 llgad. I III
m.f tai-q; Arp "T PTI, .1 iIi TjGri, TW.'I D,,tp!_ Y
Z Grar Lane- TaTIF itt" 4- .11." ,
,-a,, :i'l or a 1* g,:. Mblre T-m Alrainr.
,a 1-4 At,- i_-, z"at d, cj Y d Liza a", P .2 ol t Ai do abEg r.iaTII.Wt, 1-0 12 piia' in de C-n- Atj,,j- 161.- , , 1 --:", detille. no it V Di'Dril"
t 1. it I", 1 11 1
.;Iflella- -5' A iII-711n, "Tin" 'd1-111 T '1A. dande 10 sort
d- Ij awz, 'Juit'. r), li-n tin -I-.nl,, d, InIt'llettli T fill-Irnlial, 1- r '0'w qw
hit p'. de de it,,, a"'. no, gt,, reiip'ttliA. inteM.
6' 'to; A A, 9'dl iiiniil 1, 1611 do p"T"jo., or
Gop. T- 11- P- j
c,6r, (I llr ill Ti, Pik- A! B,,,_ a
jo.6 I F- .... ..... ...
Ail, -2 'n r 'i on, (I1;.n-Rijws
if, basiable qtj t-,fA STIle litarrot vili- -ri', el
ap,- r, -it- y Jl
2 Vol 'ch, n -,n DA A CONCERN El COMITE OLIMPICO CUBANO
ewqon I C. dpidawintife --".o
ur, it P.11 Y C P. Q.
C laii.; S.i, I to4, de r- At, a j:
que. ha C, teCWPI Tzmlittin A! 'Adil Mt-gi, a n- I bit
"i'lelidad', 7
t"bb na)-- YjAI- I.. oti.rno, -be in, r 4
el 11ui V 11 it _h-lff Iolial 11 PA- ;3,L Eiifoh, 1,0, -- a Inn, a,:; tA TABLA DE TIEMPOS Y MARCAS PARA TRACK
rem, 1 le "Pala lHiiii- i-3 C-1, Ran F- Cbel do
eL- 1, s .,, 1-1, a., n 'It", I:A
i, litinT, Alliiuyrn
Von pit -14-2
M1 pe", V ,vi, Y
a a p- ji, it, i win PAlxlr 0 n' ratio.
L"', Gut r,-o' rombates semifinals del 41i v Abatuh) a q n I
Ud.
os, do lr
In sp afanflaLF1 hut", I e rl
) 1, ( ijantes de Oro ofrecen nuffiian& e 1)(irlidirp, COMITE OLIMPIGO CURANO
S. It
Sr74A VIA9, t)VIFfAt WON DE ATLI
NAS 0 IdESZE1
JI., TART A DE TlYMPOll MAX01014 Y DIATAN( tAg $1l-yM4A9
ri;itl hbri 'Jn'6f'z F01- I TL 'ARA" 1 And
iedall,,, d, b-1,11 i C.1-d. Y Z&
0' 'a
ter"I" dn" T H () m n R F R
,fr, A-rR P.. I., V
A"" firaln"Itir- P-rmjtl.,
Tit E,,ow lotuls


41
nii '7'JI
d, "'Ie
Aa-, j
Lu de Im 30 dias fue' ''N i a- 1l"o n-! 6 S, 4, 21V

placer! iNo rwn 6 del diagn6stico Q ,r-1 An-1- it'r, Y3
if
ol" 1,-T" ni, 11-1 r
WWW" o,
nI 1,
comprobar que Ios A v S",
a
Iny F,
All nl,;! i.1
Cornel son delicio- v k -11 i" i"), hfsamen!e unves!"
it
I'm P,
Ong
"I" o' 7""
A. A' ints,
. ..... ............
m r j R T, a

7- 41


2i
'-- d, pi,
a. p. a to IT
121
N- 167. Cob. A R i Dr N r.loa Cfotoja.
't win, com t,
irra q -o II If, v camm.nd, ffmw. Kit, P-1det,
I .,
I
I PAGINA VFNIf DTAW( J I A MARINA MIFRM I Pl ?,( W n( I DF 1949 A, #Y1 I XV11
I 11---,-,--""' -"-"'--" -,-- 1_-___ __111_1_1____--- -_ ____ -_ -11,11,111, -,,,,- I- "I'll I I -11-1-11
I
.............................................
Con, cargo al proviltwififfip ernjpv xlflo dc los flooscicultm millopwn de ,1,8 I ....... 'f ,A 0V 11f)Y
Fluent de la Capital
L_ _Fuer I pesto.s se rongignom 4-0111110111fles mily it"pon,111111"m pmw hvt 1 11film, M A T A N C F, P ,A S
P,, P(W RTO kNTAq I P- mi;WA. 1-fiii. I I
'_ ,,, l ,, ". I ', -', I, I 1 I I .11 1 : ,
Fli #1 .. ........ ilml mily I ,
1- i" ,W 111,P11, ."t. 6 z 1. ,,,,,, ,,, 1-11111 "I"
11 1,11,111, "I 1- ... 1" ,J I i. urgelov collAfrivir Ill i I I I il ,
0 '1'fi N "," -" ":r ', '' ,;, "' 'i ..... j" I :', , 1,
, 1 I A toda b HvpA lm"I :. ,' 1, ,_*':,:., ,: ,.: ,'*
1,rein Not'( its dit .
"', A ":i, ,, - .... ,,,, ..... 1:1,1'"'11, 1. .... ... i--i"'., -0 carrelcum illf, 1"I'mrillip I I 11 11 ", ,, ', ... .....
,,q,,, t" 1, 11, I I 11 "'. -1-1 -I, ,,,, "-1- ,,,, " 1101, It,-olf-di"r,
I I- 11111t 11 ,,,, [, ,,,,, , , I 11- I k"", "' i PINAR 14A. flit)
'11-," '"'i'd , "", ", ". I-, i"""", ,- ,- hl 11 1l ,I i 11, "I'll" I I Vitiar def flit),-Almita-,M. del uvr.-Cirdlonmx. Y 1;%, Wj- G."i,,t
I f lmw. )r
J- , "_)_ p-, ,,, Jl 1-1,1 ,,, t It, ,, "- Clipiflif 1. ', ,", 1. 'Ili --- 11 ", 11,
I i 6", ,I ,, --, i Ron"' de .t-- Poor Guillcrn", Kindrigiol, Calw2"ap, -Poluento, -I *,a Nil agii vy-S. ill- cilim. ,.,.I, '-,"', ,' %r1,'1"-.;:% 1111 1 ; I
.. i V I ,, ., d. it.6 ... 1, _-- .11- TW 111.010" c"t I , ,, 1,1 t, .'% :., 1
I ... I I """"', '1'-,,- ,,,!,&"', -co' s ,,,i -- 1 'I
I I 11-11 I I i-I I ,
Ill, , ,, , ", ", -,",", de "'If-if" '" lipo loidAd r""bidn" no, :- .1-1-1AIN -, I 11111 I ,,,, I J I- -- I ...... "'I'- I I
I "' ,Z' '11, i,. ,,
Net it- 'o. ..."I"" ni-o' Il fo- ) -olpforoko di, pro- '' -,,, '. i ", "" % " -, ". ":,: "" ., ,,.,,, -v-,, .
in ""'I"111, ,__ "I I I -;11
"mr ,,, unA tvA Nil ct Texidlit In ,,(.hot cAt-, Nirida y t,,ii,,,. ,- ,I rll ,ti 1)"' I '' ,,, I I
it,, "', 't. embigo To ,.nP--i6o dfl ,14,, -mplido il p1-it,.d y 1. :- ,,' -'i !", ". ': 1, % I il: ,, ,, ", "1111:,,.,-:,,!,* I
Wvf ,xion de, ,e, c6mo ,, ,ompoind, N, .p-tit ,,: ,- -,K-, """%"" ". i"", ,- ,
b ''i, """ ",_ 111,,:,,,, ""."'"':, -,,,,,,, ,
A Il .4".m. re.1i ;; '. 1, _"
cAdo, del mei- miot,, -1-o-, 9- cl, Fitiit ,4 t.do, ; i, ;t "11'1 -11"', ",""," I 11 11-11 W111 I 11 "I'll .',, ,
,: ,,,- ,, I ,, :, 11 ... I- 6,
In plo ,:. 111.1 f','1_ 11 ,, ,, ,I
11. 10'A put f! & 1. Nori. eni,. ,,, ,, ',,,,' D" ",.," ,, 1,1;1,1.1,,', ,' ,,, ,, '11111"t- "I" 11 .i ,,"'i'i, I
b1hl vii c Ronne I-1- h.o 'ciricidido 1. feeb- prini'm ""'! ,,, 11'"'I.,- I --1-rj'1,. 'I', _,,, ,, -1 1,_ :"'- I I
", I 11 11 i 1. "Itt" 11 _i., 1;-111; I" -.-- .1
d, ottube- o qll, ,#,, -lopli- ,, ot. y do, .6o. dt, rit Wr :,:1,,,:Ai1t -, -, 111 114111 11 I ,--, --, I ...... I -" ..,
-;th ", 1- 111 1 11 ,W, it. ,."., ,
4. ,- dl DIARIO ti--i- i. ..A pric6 del P6, "". ,,, --. it. )'-', "" " 'v -'- ...... "t-1.0" I I
_,, ,t 1 '', "' 11 "'"' """ -'i?:,,,' '- ,. I ,
,6 -1, -tct [w I.rnvil #- .1 'Aw di, 4it lonitladiec v Not- i ,' ; ,, :,, _' I'll, -. -1. 0 lt-,,,,NA, trf'oo. y d0A At"" 'J","'t, 1- culile. herniiii ililtido .1 1 11 f , , , ;: ,, -- 1 "I". -.".. 1-1, I
I ,, I 11, .;d-- ("I P, :""' ' "', ,., 1,1,""," ,; ",
d-f&, (J t', "I"Acion" m,,-;, 4 Nol'm'. 'mnokciiir, ,"mo- I '. I'll -11 ". I ,,, 11 1-1 I ""''I'-", "I'll, t", ""
,
--- que olorpr ,in _" -Wli"'-11 1 11 -_ "'I" ". ,,,, ,,,, .
lit- ii to-Am, _T n, ( ,,,,,, ,1 , iminem habriA , 11 1 '111' ,; 1*11 1, 11 *11.
I , r ,, ," 7,11"I'l 1 I I I I I I , , 1 _. , I '. 1,
I : 4 I 1' I I I I ; I I I I I I I I 11 , ; ,,,
p"noo pii'. el pcri6dico if.1 1- --tlll wilortitdi, 1-to ti,.P*! ""', ,,,, ,,' ", ' ,
, , , , I I Z il I 11
Y- ha ,Mid. ,q -'--, ,i ,g-i",-, j-', ("min"O. d i-m ', I I P-11-l"t-l"", -.
I I
iilrcoi ,; I (1, jo,- cP'-rt"- -Ij, --,rlin '. ,-toncenc., c-'o I" i "I -,),r 1 I '1111'1' 1 I i, 1
,olooloil, c", f"j 61, ,- -r""'", '"" I- ,i-,-,A "", m,- 11 11 _!, _1 I I "" ,,, it., ,,,,,,, !'-', .1 I-, I
,,, ,, ',, ""."'. lf- i ,,, ,, I ,,,% ,, : ,'4 "" I
--- ,1, d, 11 111-1111 ,-,- ,;- J, '11 I ", I d-11- lit", ,," , 1. "" __,, *,,,z
,, ,, i ", i. 1. I'll 11. 11--- I 1, 1.111,
:, ',:'- ,'," " , "i'." I.' 111111- , , 11*
t". 11 '", ,,, ....... I., 1 11.1.111, 1. I "" ; "' .' "' '" ."
'!" I --1 I-, I ,,, 1! I i 1- "I ,, "111
,ij" - "-r", "I -, "", I'll, 1.11"J" 1-11,,"'I", ,, '"'I 1-- *; ... i IlIA, d, "eh" mil perlimin. ,it Nitta prwe"i,'m ,-it ,,,,-,, I],, ,
,_ I -,,' ,, I rlf ,' I .1. z _:,-, .r"", :, ,W
1' i , 1. i I I I I ,. .1 'I "I I' ; 1"4 ; ' I I I "i I I I I I I I I I .
1 i, I 'i, 1 1:. ,V t, "'i"n- , 1, ,t- ,,,i' .. .... i , A,, - - VI III,~ I ': I 1 i ,:",:, ,,, .1
-,", 'r ... ..... ,i"-1j,1 .... J'r I'll I 11 111 11--11111 111-, 1 """11- 1--- '.1 -1-1 -- -11 --- --."t. It-,, I t, " ,,, ,
': """- I :1,11,:,,'i-. ",, r- -":'%' I 1, 1,',' ,
_', ' I 1" re-, 1,, ".1104', d, 1 It,'_ 0, 1 _t'l 'f, p.t ,
1 1 'rl: i, '' I, ,, ...... ;:"r"","'','',:, z"""", :;,, ",:,: "", '';", , ;",,, I, ,,, - O ,,,, Vl- At ....... 1, 1, - I 1 ,1 ", ::,, r 1' ,Z,,::11 It I ... .....
I 1 1 I 11 11 ,,, 'I' - "I- 'I , 11 !,,,,,-- :, __ '_ 1 1, , I '' ...... ', '' ... .. I r I" I I I i, ""'. I "_ '1_ I I ;.1 ,
1,; I I I 11 1, 11 4. "t-l'. ,,, ), ,- "i"'I" """;,"-.'11r, -1111 11 1 I ,,, - ,,, 11, "". I
ii 11 1 1, 1-11 ,!, ""', - I 11 -1 ,,-,ir- --- I I I ,"
I :" '11 '., l'_%'_ I,. 1. 11 I "", .", r,
1, ,-,'','', ,i, P"'W-', --, k1k """"'"'i. i I I ': I ,_'I": ;", -1 ... 11 I ,
"" : '', ,",:r'-,_' ,,""' ", I'll "I ", , ,,, " I:". ,;:,i",,,
, %
___,__1ol_1-, -- ,------ ...... ", ,; -,,--,_ 1, _- ", ,,, , _, t-": I 1"%, r_ I I 11i k I 'A N I I "i 111 11i-' 111'--, ,- "" , '' , ", -11-r -1- I
I Ir ) I I -c.4- -f-- if,
it ... "n-11" ,.,,,,,' "I"'. "JIP111-11 11 11 --' .1, 'W ,_-_ on ', ',',- ,, ,,,,, ,, ,, , ,I I I~ ___11 Z " ,1, 11 ":, ", -',, %' ", , _- -" :, ," li'll'-'r ""'t "'.11.." :1 , '.,i'-,, ,_ j".- -!,, ,
: ,%":: dti,% :,, 1. k '.. 11
r,',- i 1 , "', 11 ,, ",* " '_ ; 'i, I ,* ', j it it
.,,, ,,,, ,, .t,',. ,, i ., ,,, i - --i I., --i- ....... , I d"t- Af-il" (Ill'. IT.- A.,
,_,- 11 I.little '1 I -.1- ---- I
itz-d" --)"I, I'll, ."I'll -t--j, "" -...jd.d,. j I ...... 1. r Irl "I ''I ilitf t', I ,,, f I j ""'ll-i .-. It., -Wi 1. .4--l-t I. .1-1III' I i;llo ,,'01o1i,"Hnv01w1 I fl, ', '', , :",: I
d d -- k."'. ,I m- ,,,,,,,,,, ,,, W., y Q- tocl., .iod._ ", -1 -, ": :f 1 1 1, ,,,,,, r 1, , ", 11 ,- I I 1) rf" A JR;,tl A C I A "O",-, '-k- W-A 011- ii.fli-, "-,. m- ,
"!,_ : ,,, ,,, ; *,, ,, t-, ,,, ,-_.,,-- I I f I 11 I , I, It, -,1c,-,",ti:,: _,_ -. --.
el, y p-61- I- ,io. o,1-d.d.c i- y .oll ,It I., 611., ,ip, cu'r", "I 1 """r: "" "', ,,, _- i- I __", ,_, !'L I" '', t 1, 1- ,"", ,- ,,,, , - , ,, r, 1 j , A ""'t ,,, ,"', :" "",, I t""I'll, 1411 7 i,:." "I'*"I",
-,,- --t-J., ,l) -I., de of""'litielito, (Nice piieci.m 'in-u-, d, "', ; ,,,, "1""",*, ,.,:"", 1 r, "'', I O RIN SO N i ........ .. _..",.,_ :, ;1'.,1. .-.",1 ll) i- j. li jl. I ...... 1 ... 1-i&
Pic _, ..',,,,_ ,r "I 11, """""" 1 I'll '- i, ':'"i""" "" 111 11 Y AlItcAN 11 -,'- 11, "-,l", I -,-
cle-nipt mco- Jr ho or, olvidildos al cloblit, de INN evirt, pom"A ,,, -1- I -- , , , .r, , I'm
:,,,,-, '' ., I t I I I I I I~ I I 11- 1 I 11 11 I I I ,10 1100 1111mmIt
'Si 1"- j, ' '
I.., diviato m, in cierlrn con jucticiA y cildfritud. traroin rllooll, 1, ,,, 'W "'t ,- mol, , I "I" , 'I, I'll ,',,"' ', ',_ ;- ,,, , :1, 17, *: :r ] ,,f" "'11W
.hli".d IA unil gricticle y prom llimi5ima tramformact' I M .... .... 1-:- ,.,j ...... "' ', - 11 I I 1, , 1 1" A-ii-, ."I". M-N6* I,
,I cile ?At In -, -- '__ 11 I I I I I 111, z ".. '----' -- .. .... -:. ,
,,cvlotnc y .,in In ,I tp- to atl pliti-. Al en.- ov, ,twId- aco, At,- r,, , ,,, ,, 1 , 1 v ,, : : ,,, : , , ,,, , , ,,, 11, "I I I A I I I 1, !k ,,, ....... .. .... o ". I I --, -, .. "
id.d, y 1. .1-4 ', lt, __I ,, El d"lo'i- iom 't. P., 1- ;,- !, 11.1. 1 111 i , ........ I 11 z ". 1, "I'll-- Ll,". I , I , I _, 11 11 I 11 11 I ", , "' 1'1
ri "'t, i,,, f 11-1 A 111,1'- A,., '1- l , "I 11 '11 I Ir I I "I Y D A D 0 - I ', -,, , ". ,, ,,, 'I,
,,, -; w ,4, , , , it Ili 1; "it- W , l, ,,,, i, "", ,_ I 11 1;1 t, "I I ""J"", ,ir ", I 11 1,
I "'A I,, I ,,, ,, 11 P, ,, 11 I TURNO W )y 1: I ,,, I 1 I ,. I I 1, ,.
11 1' ',- ,'," ', ." ", I 1. I """", :, I Al;,,
.. .......... I ; t. ... 69TO-4,C ,ri _ ". , -t A A I I I .
'i (AmN !tbr, umt olp k -h-k,-, J, ,ptcic.- y N l 1 111 I 11 1 I I , I I I 1. ,,, ,,, 11 11 1 11., 11 I I ,,, 1 I ,
rol"dA.'r., ,_ .,k. 1r,1-1 r I ,,,, ---- -1 b-- I 1- I I I , ,, Inficia GOMEZ PHU41), I r I i 1,
1- rei islri., J,, (16- Nklic.., c A ... -i6., Ag-,dw- I S.hii,,i i;, "rl I 1,11-, C-11-1 1, I I 1 ct- .", 1- .: 11 I 1, I .1 ,,,, I I 11 :;- ,,,, 1, ,, -1 ,, 1- 1.
", C. ,, r i" 11!- ' I, ,,,,, -4.4 'w" zt .-fe, o .... cel. J-ai, -1., .i h- dI .1'. ,,I, "' C; I 'r ,,r " "I .1, 11 1 7= Ir_' "", ; ,,, I I ". , I., Nm IOSS aritto 11 r ,, I I '_, I I ,
4t 1. ..,h. 6,n. y .e.,e-iitil. q- Je, Ill- ,,p,- R--16 l i- l -t., I , " ,,, .n n..,- .-.,Avo.-. 1 "" , , I I I ". I 11 , I I "I 11I 1, I., ,
1700 1 1 1. I I I ,
I" -1fd ,,11 d I- 61.0.1.1, "'r, 1, I'll ,, ,,, -1 -""- i,, 1,,,,,,,r,,,,,,, _, F-7100 1 .; r :" "I I I
11. I b ", ,, i, .q ,,jl. No- 11 ' ' r - : __ -_ :,
'I' o"" I 11 I I ,,,
__ 1" _ I. ., I I : ",
.. -.--.- __ ___ - ___ _ e,.Ikl .1 P.I.W.- -1 11 -16.0 -, I i- -- ,ol', I __ r , ;. ,
c-= 01W-4- 0- 1. I ,,;l. ":'-.,i', ,;" r, ,' ANT9- I ,
I ,
CANIAG A ,I o" I" ci ... I'll" q '"t I 'r,'', DE TURNO X iir"ri- riw I I k ,,,, -- ,,. ,ffl A, ""' "', x-, , , OY i I 1 I ,- I I I I I I
F', h .... d. ,. ,_., ., It g. ..A., J- 1e1 v.t,,-,eA.uJi,, 1, ,,, , ,; r, ,. 1. lo.
---- I _A .c.e, I ,, ,, , ",
''t I I 1- 1- 1. ct. -111,%-,ili, ,'It ,;," U.. ef.d.- rementmig, ,:, I- '. .11 i !.,. "': fir.
1. It .& d.i b-O'. d.1 ..b.lht. .,, I It..
Capital h- t -- 0--, ,- 1--l. LAN IIARAN.k 1. it, All .). 1. Ill. lilidlid, 11 I I I ,
-P, ,,. "" --1 lt.1-61 DRAS.' HNAS. BRAVO
l.j 1. I lo; A,,ll,-, -- ft,- .. k1-11 -t- ITI "'.11 I f',,,: ,, I I I
--ndi, Fildre, Aogl He, .11 d, -!' d. d. I., lil %. l i 0, 1., P ,,,,, I I I -1 I 1' ,'_','," """;
rta",. Balita i 6 '. -1r, i II%3 26 y 27 Vaidade ,,', ", , ' I 1 I e,
ror manato Qjoivedo Permita I 'n 'm W.- I I., F--r DI., .1, ",
"" '"' I ; -_ ; .,_ f,
ql-o -1-1.1'. 1. ,.P- = e. ". I 11
I T-9- .. N. 14 I t -"d f" I 1: -1 I '101-cN.- 'UNITA". M.-A-i %6LX3,CWJo -- -- -' y "',",,Z' ",, id', 1 -,,, I ;:.",
I", ;*.,,,* l,, AF",.- ,. ,,.,", I .. Cilo.Z.lk cA.. itot ;_ ,,__ _,,,.,i. J-.22Vc F,8181 11-4162 F-3454 ,, I I r '11" .1 I ,, M. 't ,o
,,i ditt d .... 1-i- --d'- q -.bi- d. OV MILTES"A St- 5 ,,, ...... erl ,t .-11 -- ,11 -- I 11 --bl I I -- I ,, I I I r -r,
,,,_ 3_6. ..t.diie Io .t. etillilld .1 Iiidikit-11. Plil h.U.M lilcolot. dit 1. *ORA DZ LAS K"CliDINS, 'T-'= -- 1- DE AblftlAflos 11i I I L '. A -'. Miil p", ,
L61.e, .1-b- Z ... Uv- 4.dr A A "t I .,, .. "',=-, el lr I ,- A I , I d1l ,- -".1 "I"i, Itt- I I A I I ' --"', I.' 1 .'- A 1- --,
6,li i, I vo... 1, I ,,, ;1 fx- t ERIA .
on- __-I-ill ""-I,- 'AT I -6, AII-11- ,i 1 4, "I _1 ,,
I 11 l',t '. d, A'I'l',,h.b 11 d-)C' I I ,- FARMACIA Y DROU A Ff1vt- 4e.l.""o.-l .I.Il. P.M60 dI .. bit.u., I. c. I..:. I n"A"Ap I 11 -.',,- ,- ,,.,, I-- 1 -h.
I %., .t; -I .- ..
1- 36. it, it c', = ... . '. id.d., :lp- p A., i.--- v, t,. g,- , I r Nut- ".., lolu A
*4 dl -. .1 q- -- -.4,,i I di, t to d U. Wt. d-,
X1 lpit- ,., i-191l" i"g-l- ,l'I" i, -1 I'll ' "
P., P.."It .1to- di.i, Y , I I I Fi- I I,,- - ,
Glil- -W. -11- & B-ta, -.-l- .1 pl. d d- 1.,l ]-_ I I I !", I _"11"
h 6. 0, Dou., n. .- t, "-, .. il ,
-Itl dl.ftaclvcd. to, Nil- ,-:i ". I ,...-._. :.l,-,oo.n.1 Ill ", i-". I I I 1, 1, , I ,, ,,,j- ". ". 1.
., ,l,, 1 ,' "i* "'-';" ',,.'I',',',' ,'.
1-k ,, "" I .vr 't, .li ,;_ '' TAQUECHEL ,11 PlItil C', __ -- f
-4d. mot. ;, 11
--f. f. no to lictibil. 1111 I11-ft 0-orItt I e, "i.d.,, I I I I
'. -1. .,-It- I ,-"r I 111 !A ttA .- ,-6,1, I ,
.i ".0- .1-f- .I.d. 1.11.1 11.1t., efol.. d. .. loo., ., .1 z '! ko, ,.",,:vv 11.11, I r, 11 R,- I ,,, -, D"I'- d, 1 '- -- ., r ,
lollb-.1110. --l.- d ..- .. .1'. i 1 G."W', U .! Dr. P.3ro jl-r --- _A- -,:' 1 DE TURNO LOS VIERNIS I :!, -' , i att"11111 ,,;I,,.. il'Ir ,, 11 I ,
nt. i'll .11-J. .o C- g(ii,, -j., d t 1. A 166.o- d. i- I"'. Al. fl, 0", ov, ". , ... r I I I i '' 41", 11 I I 11 I
, Il.i,, lc,, AIIIA C.lhtil. "I'TI, Y 1 lf- ,_jt' - .1 ri 11
.. =y fi,.t., f- mt-le- --k- 1 41-- "'n, 1&.11 11=. 111111111 g__q1u1__. 1""= e. "__ ... 0111,11P01110111-7674,M-76711, I I .d. 11"p, .""'. 'r
D t,, l- ii-lil ..-, ,- I I I- "v"",- ', -.
Z III (olootift- 1.1 1111 "Iftel., q1t, A .. -11. d, 1. -n-, -. 1-8-1 I p ... -, .-.11 t 1", -1 -s, i - -,
Agent" I 11 I I ,
"t ,_it V ,:1 ", -11
1. d. I- -ft. I.- _1-, o.,W, .r1-!, ,; ,.. Und. linctoolid- No 11-111; li AN, ill ... '40, t.in-16. i. 1 1, 1 .M l"li.11-0 ..... .. I --- -- I I , r '.. I 1.
I co x- .l. o F--I .11- 1 'i ,-,, .6",., d "411. wl- .1 ... I -d., 1. ,i- .if,, .l 'r.- '. ,. ,,,, lll -- 'I., I I I
Mcm de.,ip ili. it "" I "i 1. -Pli. pl.i- -1- ...,.i,,d_ .114..t .1- ,.,., it. ; --, ,- , "' ' ". .' - !,-"-- ',,,' , .11 -1 11
te,,o* f '- VAtAdM dt If Union o '%, tLT :, "A,' zl.,,d ,- ,..I -q,,W_ __.,__ __ -, "' ' ., "" "' '
di-0.f.T$d.*..f .: old. P , I I -,,I,, -11, n", I .
1 1. ,- ,' 111; 1'
1h '. 1 Mt-' , '"' " ", ;,".
A I ,, .7X6 prf,, ipi. 1. lt !11 6.114*1111-vll I'll 11 I *. ,,11 1;111 I I 11_ I., "" I 11, 1' -1
Rl."'. -_ d" I o -, l'., j I
.1 P--- -, A 116.1 Q.,
d- ttlil'%linflel .- Y., L' I
,, _lbo ., it ,,i I , ". -', 1, - 'I- Xlj,-l A, T-6 V.r-., Jd.bl- ton Ill".1.1 10cr.ol.d 'ello" c-. e. t..e, lf ovinitc- tm. 'V.1'14 , r1i" j-- hl. 1, .111 I,,"., f, ,
do 1. ...., U. ,, 'in. __ _e", -c.d. 1. I~ n-, I d. 1;1 Fometito 11 .- .1 -- I" I 'I'll , 11 I I , , I -,- .1 :% _41,
o- v In .7 ..) o L d..... d..dI j-c eii,, 11 .1
F.? Mol -j Y-o. h. --dpd. % ': tic 6.,, f di f_- d.
Y.."o trom"I., c.f-j.njo I I ill K -t;,t',T - -'m ; W, -411 ' "' '_ :l ". :
,,, .dil. 111- d.111-6 -_A_ c. 2"d, "C"m iz- I Pot Morin Marino M I I "' 11
1, 11, 'l-, _ .. I ' 4 :
R.Pob o "; i 1.f1___,___,________ ...- 1, NW.__o_1Al._4_ 4 ES vzr ,jnax:mrr "zCEAvpAD ,x - I I I I ': i -- !--.
"Ill .- .i .11it". l li ,, if 1 , , ,, A '0 I I 11
d-w-_ di-W.t,_1...Q_ -;'_ 'it- Co.. I ,,, '.
1 p"'.7- --ht- 1, ._,litoll blif1to, 0-1-)'I it, 1. cvid.d, lem A CANIX 1, I 11 -- ,., ,,
to-to. olloleltl '1 4"' I.'i'4""- 1!um J ... I dl.t, I D11 c , l A'7AA I , , '
I I I r ., ,,
I cod_ Xlich.. -1- 6.11 04 .1- 1-4. ,-- .-- fl t, V,, lili 11 I 'I"t 11
I~ I 0. I ;, ., I 4 , I I 1:
I -11.1--l.. I~ I 1 7, , I F ,i 1.
-jacolitold- -- --,-., ,_-_ ,_ '- ,' 1.i, -r-l-d. 1-1. 91-1- Pl i , ,,, w m w , LZR. JUAx %inA.a. -1 11 I- -, I '. I.. ,,, I ,, 'Ii' : r I 1, ' -:
: I I -_ i
1-r ", ,- oclil.pl ;.', .,', '., ., =_ _' A; i. l1Al.d,. -.15.1', "N" I ,, ,,., ,,,,,.,,, .,.", ,60. All" I 11 F 1, 11 I I r ,' I 11 I I I 1, 1. 7 __ _ I I 11 I -
I 't". lc -1-11 ,_ ,.%,l% ,I yt p "I. .1 6 1 , ,
R b- 't. -ld.d l d- l,-11.- 7. M. .--_,- --;,,, J-.1- ,
.11 ---., !--cv- 0. 0 ... L,, d--d. F'. --- di.. l'... d, 1. -11., A a 1: i I I~ ,
J.." ,,, i i 1. V--id P.d It P-l-, ""-,%-,,,,,-d- -, -6- F, , -_ r "', -::,,_..t- 0- l..-Eloc,, I, --_ ,."l,'6 l. f.-6,, c- l'- """i y -1 ... d ,li-I.- I z "i- I 'i 8-t- F-- lv I '' : ___ 1, I I : , r I I -1-1-1 1 .1t'" W1111- =W I :YAeolltw I 'ot-fool- 11. oll- or". 6, I., mW-11"r.f, _,j-,;-,, ,, ",, r- -- I ,. I 1,.,,R Nii A C I A I ,, , I I --- -1- .,-cf? 11", 12r,"', -; -- -, ', I -1 I ': I I 1 1 f; 4. 1 t, I~~ N!"
1-11114 Ilill -11 t ;, ." 1 ;,-;, -- --,,-, I , ",
Hiid. , I I I 1.11-1 111,tl !", 11 I.. ,
.1. (71WI. YcIl.%, -I "_ qu. 11--, two-M. d- Pill!, d1l 4-,7.,Q1li.l1 lyll 1. 11--l I r ,, -? ",
I- ,vbs it," .,,d,,, ,l-l. W ;t _-_ I- -, 1. "i'l ., _Pf I'. dnilw _'-N, -,n 1'. 0 11P8 TRANI PC _, ,_ 1 I I I i -1 7, , " It -,- ', -'
---- ...X, -.1-6,, 1. t,'.11. t-l"i- lli ,- b.i i. p 1, I.- _! 't ,
'. ill '_* **I',- I'll I deTurno holy r "' !
I'll """' "" .... "' ", -1-.1 11- 11 1* .-- - I I I I P--- F-1 1'-- ., , I I ,,,, I I ^ I T Ill" ,
1- to", 0. N11"'r. r I I , t! ;l :It,, i. ,, I
I. -Itt, N-1 - '.ll. Detion'lo d., ,1A-.,1it1-. 1N Irci,. r to", 0. KI-Ir. ", , , r r I I 11
ll%_ _tli ,.Vr ---.d.,.il111lo- 11-9- 1' I I 11 mWRICOLSIN : r , _-, "'. "' ",
z. o r, 'i ." I PA820 1.
,: I lo."I""a DESDE 81441 ',.
,;t,:l ,, i bW,,o,,-'. del 'l- 1111- .. d. 1. o.l.bc. "" "N""'If. is""'j," 1. -il "It l,111 I ,, : r I "'
I.- --l- .-I- 't li,- C.- C-llil,, .1-4'. .-io, -'-d- t, ,, 4 1 6 1, r r, I .1 I I DN MAAT1 I I 11 r r, I I -1
-- .... ,,_P.l a, 1 1--d' ,,-i '". 'i _oj' T jg- r ,r 11, : t .ld.it 3 1 -_ I , I r
.. I I i: % "' I r .:,_ ', $1, -q Murillo, A,84L3 ,f ,' I ,
,,, ",!, ft j, -4- Liligffll. M-S It - , "' ", . . .. ........... .
Yet 1. HACIA L. .h.ANA ".1t.lifit., ti.." P.. 1. m--",'.' i t, I 87
1.,de d, 13 , r ,, ", I I ", r Z"I .. OrR.jj, .2^
I ". ,,, Ill ; I I I 1, r,
"fl,". -",p I to. ion.lic. ,, , fll'., ,,, nl."' "I'llt I- r "I
,,. 'il d. t- ; "'t',i.l ,,, I I I ,,, I I ". A I I r,
""': ,,,-i6o .. r s I -I.: 'g- !,i I -r
h'r' -i 1 Hltblitl. 11 ,it,- 11__ 09 GoATADEN% 10K)", I I "' A I I --,, -, ,, ,,"'. li.- 4 -1' .1 I rr, :, 1. 611 .., i l 11 1 I I I el ."..L .-. A -11P' 4 1
111,, 1--- y ,,.A".. ", i ,,,r, .."". "-'-- "' I I AT,
,,, , _', d, i 1 ..16 H A.- Il'-q- 11 '""' r "I I I I _1 ,, MA"'C4 I _, 1 r M 286, r ,,, -I'
_ _,r'%,_,_,._ ,_, I I -11 -- -, F, -'Cl- L"r'- L lil' I it, I-i-L-, -" "I W_ ,,, I j,"i.,city 1-1 ,
.Ill., , f" -" i6, f "" d_- ii. i. i.,,, r r , i I I I I 11 -0 cciorlp"tmoa - 11 , -', ,,; -_ -_- ,,i I '. I I !!.:, -i- r I 11 L - ,,, "S _)ftlM ,, ,
'4 ,,, ., 2 , d I ', ., I 11
'- r 1 I 1, I 4kll1i!i I I ,
Ill I 1.1111, 11 K 1, 1. z ,,, I ,? %- 1. 'q lI",; 0, ,, Di E i'ASW DE MAR I
C- 'it, 4, ,, r I ,, "" ,,,:",,,",;r, '. - 1. I Ir I,,,, ,, F % I 11 "I I I ,,,, 'r, '-"IM'
rr, ,,, I - r 1 .1 111 It ;' ,,, : -, 1, .... 6. 1. I I 11 I I , OPA DRE VARELA M,5230 1. I I .1 I 11 r ,, ill.
I 11 11 I I I 11 I I I -1 I -n; ,,,","y ,- _-_. " I., _,-'. Ri, 4 -- I 1-1 , .
.. licit 1, eohll- 1- , , , " I- r "I ': '. 1 13 ,. -- "
5 sll_ 't" C, , d e. I I del V-dli. Aw; I L. A Al r I ." *.3, 1 "I ,, I
Ae DICIL 5AUTI 140 r ... ... r ,,, I' .. "i I I ,
I A-, 11 11; r I 'ACUSE DE AECINNO I I I I I I -, ut'. 116 'c' I I I I 1 17 ,,, -A
r o ,__111011,. I '11.111, 1, -. "I I I i. --", 1. I 1 ,
d, "t'--, 1. ". _. ,, 'r r ', ,", -- "j," , ,. I I t t, I C.-P ... 11. MA I I 1 r 'r.i I I r F, I 'i I 'e, tl h t" d I 9 I I I'll I ,, f -11-16" Q- 1 ; % r I ,4 f I i, i8i 1 r I r, , I ', ,
r I I I I .-' , , ,, I 11 .xl.dl- -- , d C.- il- I , U-68131 1 1r, _, i. I I 'r I i.r ", "*,"
J1"%,.1 111.1131. 41 111 ,Io'4 : , , ,, , ' ii.l
"' *11' I 1 ', I I 1 A-1121)3i'
11 I i I I 7, , ; I I : I i L I r, ," r X f I ,
.F".. W J f I ,, I -- ... 1, .t .1 r I ,.Ill, ., % .. ,,,rd _- 1j,'- -1 : : , , I I t. -4 . I I -:,
i,1;. .d-,id d I., jb"l- ' I I I 1 .1 ' 1 ", ---. ", I 11 r t r , r , 4 11 11 11, I , I -11 ,- -, 11 1 ,,,, r _, I U-,400
,, r, r ,! "- ii" "I 11 I .
I jl "" 1 T T I_1i111.1i1d.W1W " , I ,
ti,.d_"- 1 _A_ - "I I ,,, I I ,f" 1, ,,, I r , .I p I I ,- I I I 7, 67 ' M'2611 I "I" I I I I I 111 I I A 11 lio Ron lio- y 'I -A- -r- 11 1 % "', 11 I - 17 ...... : 'r"" y T.- if. M a" ,,, -1 11
- 11 ,, r ,,,,, 11 I I 11 I 11 I I L I ,,, I I I I r, 'I 352, m Sa. J .,4 A-M,' I I 1,
f"" c o ". 'I- ,,", , ',
-111-1_1 11 I Hit- , r l ,, '., --L:- -11' 't I~~ 11 ", i, I I ( I d. y Tr-dem M.rft ,, I I I r ,, , 'Ir I I. 1 I I I I , 11 .1 tc"J,
", -1- t ,-.m "" - I I 1, , 11-, *,.-,,_% , r r r, I I I -1. 1
.. .. .. r 'T"' i" , ,, , ,, --- 1"- e, , " I I I "- r r, I r '!" I 1 I 11
,,,, i 'r il" lfliil 1'1 I L '."; d : : ':
,,I,,-.. n- m ii""', ;, , I I I 1. C -1 11 ," .Ili_ it, I , r 11 I r , . I I I ,I I 111", t
1. 'I, j ., r. ', ve. -11 I I I I I : , 'I, , " , '
--d., I I I I -ii- li, '.1- , -, ,,, I I r I 11 "I '11%0 I I I r I ,,, , , ,i. 1dilili 1-;6, :_ , ill r ",:",
-. ci ,f-, -- r A _', "Fj_ llil r I I I I
1 ,-. I I I I 11 11 11 11.11- -- le. -- 'I-ti., '' , VACC 11 1, I I I T- I -, ,rl t & PADn6 VeftELA HASTA i r I , rZ I I I 'r r 11
", ,,, r ,r , I -., -, -a d, .11-11- 1-A.r .. 111 uiiA rlFSTh VN OV I I I I 1, I rr
", .1 lit, ':, , r I -- T- ell 1 I I I I I I AVE MENOCAL
f, ,, : ', _r, r .S4- r I
, .,.b. d. ._hii, 1. ji 'd. i3_ 1 1 1 M-1 ,,, F--_ I U ;7 ,
; (;-t= ,':" r' :' ', ' '." .' "i. '"'. 1 M"t- ciii- ... Q I I I I oq- d. I NJ _oiicl I I I I I Ir -j_' 'T'- f-1.1A t-111. 11 I "", ,- :, r r I '; l
,,T*"l', r" I :, ' !" ::. ", I ,, I I I i j rt, A%,ji,, , I ,, tc , ,, :j A, J , r , I - 1"brit. U. 19 I r' I I I 1, , I 'r' I r , 6.
F, .1 I I r I I I I -%,, 1 1 I ", I -, I I I t.l I i I 1 'r I I I I I 1, .- .
,,, 1- 1111-- !" - N'1-11. 1.6- ,, _ !., 11 r I "-, 'Plio-,". . U-45 "I . r' I I I r, I 1 11,
1 '' ,,,, z I I I I '-- I , lf "j -,,ricll I~, 1 1 r r r ill N,, D'" . Tj _" 1, I
r ,", I I -11 '- 't"- r ; ,,, 'j,", e', I N M 7 ., : : U-MIll 1 -' : r I I 'i 'r
'r I I m ll 0 I- ,. ,. 11, F, r ', !. ,r L, I I 11 I 1'r : r ,.,,.,. I I I r , I I I 11 I I '.
- Melerin clet Stir "I ; ", , __ _" . . . u .44,14
,,,, h-! 1 l , A, trl, -r I illt, __7 ", _; ;.-._.Mr:jj ":- j-, ,, r, r, , I I I 1, d I I ':' r. I '', 1 I 11 % r ,, !
.. T'- """ '' ", "", "f I I I I 4 1 rof Filix m"Flo" "I ,11 ,, 11, I , -, v t I 'r
:__ -, __1111 , ... t -T-I: I I I ,, V a rp a 1 Its : *. U ., 1 1 1 1 r ^ I I I w ; I r I L I 11 4 1
', ", I r I All , r I I I r r r I I I I I I r I I.
-1 I I ; , "c' ,;."Ill.,
,I, VX001 "l -71 11 C 0 v 14 Mae ", , , I ,-, , '_ , I r ,, U-mile 1 ,,, , I r I I 1,
-------- 1_____17- I sart J.,pi I I I r : r' ' ' ;
:, ", I r I I I if 1. ,,I, I NUE'A PtLZO-Cleol' DRrL 11 ., I I I 11 I I I A- ?Ae ,lj CAdu,
1i - i 'S ,,, 1, ,Z- 'I't" A -r "" .. _, , I -, r. __--- r .-
r " ", "I" 'r I I I 0- ,, I CKW"* DE DcrENWE Ir ' 1&; _'V- "' 11 I r I I ,I H ._ _- r I i I DESPF, AVE MRWX AL A 'A I -- I i-P I 1 4 I -- "' I 1 -'-'
.. , , I 11, 1 I I I I 1, , ""..". I 'i--ti A tw-, I I 1, I , M., ', -, ,,, 1, 1 I -, M, WO ALMENDARPS I I I I 11 ,:,r ", , "' 'r"t *aTo
rL ,,,,, ,,, L I I I ,, 1, '- I d.i .,,,.'A D__dj I ,,, IF 11 'j, fl -" .: ' I ", r 11 -3 05%, -11I 5 I a 11-r ,, I I -' ,11
' ' '- r, , ', , ",,r", I ;, .i J it, -1 I I -r " I r, r, -. -iii". lhil., I , , r I I I I ,,,,, AM. entre A y D T !. "', "' ." _, "-- i "- r _- ,
1 I 1, I :, 1--it I I i 1. ", I 1-11 11 I I .1 I , i r I I '- t
Or. I -1 ; I I 1, .1-1- ". I r, 110-te-rEA"'. .EL D n I IN
1 tl ., Iti., L, -1, I _i"."t", till ll-'. "! """ 1
'I ""
1. I 11 I r I "11.1, I 'I -t ill, -- I r 1, 1 I I I I I 2 F = e 'm cl i- ,. 'L
f-;1 ..... -"L ,I C _, I I o? 1 ,-'- I r 11 I ; t, I 451 ..t;r, __ ", , ? 1, x v tmRv .. -- I I I 21 F 520 fi" I~ ,I --1 %., 1 ,! "I ,,, %' ,, .1 ",
-rr- I I _. IT I I 'r I r I ,,, I ,,, ; "... , ti_ I 11 L I I 11 I 'i 10,3, ., I : I 11 I 1
-.- r", 1 ii .1 ,,,, I I 1, -- I 11 miTte n 7 . F8181 , , ., I r
11, litbild. it il -, -, , ' '' I I ,:, I
I I I "" I ",: ", I I a . . Fvm T 'Ili I 11, .,:, 1 _r r 11 I I I
'j 'Dc"IlAtt"c', 'r, - "' ""', ,, '- __ li'l D;;ct'.lI'11 t J l- .' r. I 11 I r, "I r, -, l, -" : I % 1 'i , ,,, ,
I -,, - --' ". r 'I 13 N., 110 . . F-ZWf !-1
-111 -11. I I I I I ,,,I'. ,r, ", r ' 11 I 1. 4, -. -, 11 1 I -, . "
I I I I , I I 1. *, _, "" , 1, I r ,, -ip I ,- I "I'll 11 LA '- 12i5 u I I I 1 11 "I : : : : U J jj -_ r I I., .... : ,, ., , ', ",
11 11 I I ,. r I I " ,,,, I 11 I I I I 182 I ' -1 I
I I I r, I ,r .1- I 11 I I I 11 11'3" tt '-' -, I I I r' I I I 91 a m
11 11 I I I I r r , -111, I ,,, ,,", ,I r, '' I I I r, I i, 11 r I ,,, r I I ,, I I "
,,,,,,- ":r,"_ r, B 't
r, 11 1, I _' , , ., r r I r
'r I '', I I I r 1, N 11'1 U Z 1 W42 11
I, tr I I "r' I I ,_ ."", ",, , %J
1, r, "BOR I I I 1 1 1- 1:1 I
.1.11 ............. Ir. -4 rr , I -I' _' Lr -___ _" ', ,I ': r , v 4". ,
,;, WAREZ
I r S I
,r I I I ,21' ,: r -.1 ,,, k MTO.1 '. 1, I r- 1' , ., 1 'I , I I : cliRilo I -r*t 1 j-7W ,',',' ' ,* ' .
,,, ,, ", r,-,' r 1'r ,,_ 1.
_r I I I , ; 'r I Ir I 1-* I 1 I I '4 1 ' I "' '
,, "' r r I ,ill- I.- .dlr, -1 1. I I I I I I 1, I I ,,i N, 161 1 70 8 ell, 1- :1,1 ''Ill 11
,,,, p- Dllt) I ;"r., ,,, ,
'r.",
", "" , -1 --?', f,, ", I .,. '" I r I ,
!, '- I 11 .1 "I -11 I I I 1.11 I 1 L v I 'I, "- i11.1 11 i" p ", Ay 1: .I I
,.It, l" I 11 '- zii: 1 I CA!XIF Na SOCIAI I'll .. ci "_ , , 7 , "r. ', ;, '
-1 , : 1' ' r-I-d-- it, 11" I I 6 ,i'b' ;.-%. . A "I
_drj k, r 1 -, ' 0, 1: I I L I 1. 11 I I I I 11 I 4 I ,
_, 1, i r! r ,,, 1, 'i ,
'r I : 1, .1 rit I 1457 1 I" ,. ', "r
J e. I r I I r I I , I 1, .- A "I I I 1, 11 I 11 C 1;, (),,wb, N, 105 :7."o j ,,r I ,
RZPAR DA UWA, CAL, 7 y L '. ,,, 1. .1- X 2333 , ,, I : r ',
At I I I I ,,:, 11 I I.- I 1 I 1. I -ni 11 1'1-10 i -- r , , , I I I 11 I 11 -1 I r I li, I *ZRAP .r ", I 11 :, I'll
I -'ei- r I I " Ili ljjj ' I r -1 A ,. r .. 11 ... 1 ,
__ I ,11111 ,i,_ , I I I I I I i.itim , I "' '' I 11 I I -"' r" ' "
e_- I 'i , 'tr, I I 1 I 6' CIrIc Nor =1
"" 1 _', 1, 11", ,_ Z 14'. ,,,, ,.r,. .. G- I I M4111 1 .1 -11, I I I I 11 1,
,-c' 11.1 11: I'll I I I I ,--r 6. .. 'I', I I ", "" , -.11 I I- : ", I r r ., A-l. I I I :, I" '. ,
""', "Id" -.1. , , 1. .61. I 11 I d" C To 'n To. -1 I ., I 'i 1414010i;_ 1: 1 I'll r I I
I 11 I r 11 "! ,, ,,, L ."A.', I I I 11 r r r I "I I
-- I I I- A.. 1, it, C-4bezar I I U , r 'r , I
-i- jr,-il .'-'- z" ,L A, it, '.
ORIFY11T 1, I ." I I 1, 1. 1-11*11 A ", : ,,,, "
5 I ...... r " r , 't
1_ I 11 l. ,'it ,I -A ,li, f., I '. ,, v J."tel. 2254 f',i P., F Hv G. Ruolocilitite r I I r I r r ,,,, -1-11- I r, ,i,
',;, ,-, ", z .1
1711; .-, 7 ,,,,-.,, I I ; -, jI, :_ ,,e* v Buenaventura X-?M _,
Saultiago (it' Cliba __ 1 At Amour NcrL CENThe, CITACT A, I I I I 11 I I I -" XA121 ,
rl I 1, i rscot.An i-"! 111,117L'de '.J- ,-t- I r I r 11- Al-p lot Nlv , , .1
K.b., i 1-nl i .1 I P ','. ,157 x ", ,, , I I I r I r
P,,r Manolo SahAter ,,Ii!" ,,' tr'- it, ' -,, -! ", rr,,,'* ,F,;,,,- ' ": j !.__i. .. ... 'J"J" 6J.,t il "- I I I I I I I I I 11 --- 1. ---- --- I l r I -1 Irl I I I I I I ,, I I
, .b '_ 1-1 I I i I' l, ,, !. 1 I ,.A e_ I I I I I I I
_...-___ I I , 'r
'I ---- -- r --%, 11 % ",,,,,-,- , ,,,I., 9-,l F- .. I -- I ,,,
lltt ,L 7"JTAUQVA411.- 1 '! ,-". r f I l _,1". ,'. %,'- ,_ 1, I r' I -- I I It .
", i r r jT1111111 A-111- --- "
ll llil-. I 11 - ,", , t 1 w;l ".., 1, --, r , 'it, ", ito ,;, !i I-' ,,oZ 0- I -1- -1- -1, 'm". I 1-11 , I I r I _r I FARMACIA r I r"",
", 1. ._ ", _, __ ,,,,, r, i %1", ,C- r, _:Z7. r, 1, , I 11
14. z r -,, "', i "I I", t, ,__ 1 1 1 _,; _" ' ' 11 I "I I I r r I I :11 .9 A . . I j , .dl "- : ,,, : r
,,'o oil, I -ht, 111.5 -'C tll I I ".- __ t , T -_ I r ,, __ -I I ,, 0 I ". t I D r a A '. A ,t , , , 'r, ., , r r ,,, [ ,
'r .i ,!", 'r ,l OI c- : I ", r , : j ", '
-p- 1!,,r i r '- 1, ,5 1 I ". r ", I : : 1, , I r- --". '_ I -! ,. :, ", _, : I I I I I , I : " I , ',
I r , I -, 1. , r, ,:,, "", , ',11 'I", I I I I I I i __ "' "' ,, ", - __ f, , r. : s ,
,, , r '_, I 11 I I , I r ,-, 1- I I e I I I I I I I I : i
rib-" --r .... : ,- I , r -, ,, J' -l"- t VT),r ''' ,, ,I, Nm li.' _, , r .. , .: ,,
11 I I I 11 1 11 I 1 I I ," I'll" 1- ill -, i nix 11 I r I I 'r
I ", 1, r. - I I ... I ... 1, ",
'' I 1 119-1122 y t "
... A, i- 11 1 "" , I I ,- ,_ ,,,,,, '. I rl", 11 1'11 I 1, I I r I 11 I
-1 1, ;,, ,,, ,,, ... ': I :, I .- 1 In ,
I -1 ., _, I 4
_91t. -- 11 I A, "I I .1, I I _11 , I r l ;, : -"'."__." ." !r l" ., ..." ... 1., --I I
I w
11
it __ _____f_ ___ ------- --, __ __ .. .............. __ ___ ..... -, I-~ -------- ---- -, I I -- 11 I I I I f If'
I I


APO CXV11 MARIO III MARINA MWIWO1 i H OCT 14, VW)
. .. ... . ......

Nuestm (1twencia, entre.. A N I A I i I 1 4 S
1AS Depories
I I'llt'11ji A I l'il" Y INOM IC 9
Fuera (le Cjxjlt j E 1K)I1iT%11f V i


Per GRANTLAND RICE .........
IN 1U.4
U, ritre a tie yer a h,,v 0 7
Anchm contra lfrave, AL 0 G.
I tItFvA VORR
let Iix lie lin co r'W on [.l I" .. ..... ..... .
d' c7irl'iitit'd y t R-oI 6, R, t A' A i, '17A
equillo, que. se oil; it, 'T.
di.1 de TIpl'b"i, 1, 17
tri e littltli, _wwnta y
t-p, Of rwv_%; Hoy,
Im I d,, l, 1 11 1, 1 7
49. TR;i,, III tag. Nilcvlml
Vv I' N'
i-o h. jurptig det l It 8A NA41113 MORE
1. U9. A I't iv did, it . .
nItItc! a ri r2nn- K
Ile t
ir. qu, Ili P'.pi- I
de Wintrily". F RIM 4N I I It I I
I, hvoir -gdl, 194k pjitT,
i l rD 1. 1, i pw "o.
I. rm l.d Ville, Ili,, ii

C261 11 In, 2
la (y


IRM v os, 14 A UTOMOVILFS Arl


Conwni


'I 1I1S1WN4tNfW, 14 Mt ,i(t
it, I P i I 'I's fit, I A IT il N 4
A n
&
I
ji
I AI-D-l 1,--23-217 i

V E N T A S A $W50
c,
is CASA,

'A ."I" Alt
1 14
6, 4rm AA
A U.14) -m
bill gil, 1~ 1
k
% :ill lit, - ------
lie 13-i-. Tres parti.dos inglexes piden In %
I ill T T lk 9 KPA RTO
y Gildoo I r
mildr-u 4FIvIlMA AVENIDA
12 dimbqi6n del Gobierno 1-aborism
S! P.,fiti': 77
drnr 4""'1 1 J
I~ b" It
1.1, A11111- I" wirt tie limido el progrunicr I A
I. 'clurpo del Primer Mittistro Attlee. Fuerter; ttci
bFI 2,' .. ..... .. ......... URN
r N D R 0, t, MIAMI REACH 0 MIA J
y
I.- C
- ,tb loll lleie6 ill co tl iol ,
A19 ill- Ili- o 4
nit In, wlcl i-,_ nih, y rzittl a.
dIj-- I ACK JUISTICK
AW,, Al,!,,
dIiIii, III -P 11, lit d, Ili V-bm
v- cl l P,
A, 1- Fabrica R us ia l -i "-, NIAMI FIR., VIDAt"A I~, i ADA
nA RMO RATISFACTORIA R A' lir"
A
CoLOMBIA LA YRVTA DR ill P QI
VA V111 i NI it I N
ANADQ YACU"O F' avim es de eaza i A A-nicl. rl l Bin N* 19
In tor-an i Tplf. F 2471
6. mltoirirn.. R ".a
ROGOTA API I'. I A DO
para su fJefC11,9a
'F 78 I' A-id.. P ... 14...
yrlf lrii oil, t" Fjr
AA I
Ir SE
6, anaderia atlieriaI Mid, d'I reiierrja l)jfjj
IS -ld d,, V -P 10 (Ille le jIaqjW a Hitler
111, 1148 Y -lr il-w
25 flc7 rbir
tl 'j, P., h.
4o -11,- dlr;"Z P, A $2.1 W2.
d,, I I "I Vende
NAMW A61-1- In ogrItiiii ra li dl, Writ,
n a1mr1acnemo dvi r4lifirin
4 perAtiat, dr 84
I I-& lrnijav. rri- It T.Rtiparin Playa I ", g ro,
'If I r a In a r, "denjamente Sll"rtisv 1,14 fc! M 2,
Amenazan los Penetran I a S Termik el parol
r, -61t-% b Wo. Contra It, rialnA 525 W1
at 'D Pint. prtrito 1 69,351,75.
radioemisores '-'I troops r-ojas Immutario eii ]as V
Se Vmde Casa acia
27 6,15, eA.i simini.

S, N"W",
ng 1.4". REPARro ITSTA R A N
de E. U. a Cuba"' en Kwa islas del Hawaii:
),ado, rnmil-clor, pantry 20 4, May. liquina a flanirlahn
Fx l iiltimo ptitlio tie A., ill, I~ DR, 41 RFLIO EAPMAA
Afirman que. nO ('11111100 PI -1 r-1,- Alit i
RegreNarmi lim a %IIA kill, lie, A-, V 11, 11.11 1- It 11.1
mclierdo dp radin dt- 194 Vdi(Wo Rn-rdl, pilmr, pi.
a 1, t,' r, 14"0.. M-1 I'lla. Aewal-Ali con I ftl
y In
NORFO K, a' Vcniom.. 9 It 12 3 r, 4, Ciilud
r I "I 1, 1,, A
it. d, j,, N. ,Ion M annstein 11,V SOLARES
T- - I, t" ...... ... .............. .. ........
tz Imitt"tr. hrlb 6,,
-ol I I A L7 A 111 'A
Pudo evitar ]a A 0210 imriln
.ob Twah 1111 7,Q 12,40.
d, oin P P"
4,01, Olbri y Y ALTURAS MIRA il.
invasion rusa
rie
"IIIII-rio 61 141" "lVl966 Hitler iIIIIIiiiji ochj,"
DPTA lv l I" A
me 1i
plir
VIA FWTirO, A --,, MITAD DE 1' :! 1 10
l-17 1. 1120 ara.
8-1-4
so- Ti- M--4 ", ", I r" 1 1 1 I I I , t ,
tmllr- -,, It pilg, V 296,211.
did Q- II h.bti
it, 'll, cl.. gili;'

Clb. dr, 17terh.l Ali 1"=.
h ', 4i"
d
rID Irldli 11 11 rlil,% F"rit, .1 Rqwm F1 sr'OlAn".
Ill-i- -hq o th, hast. 1.1niV, Pailt lV NTOS St "it; A d,ik. A.1-1. A.. Mic.0,
cfeienli. dI Mort -. 1. f-t- dfl RtiCiii jj, %,I,:
__6 i, to. diit D.Illn, qe l- LEYTE-VIDAL iriinio. G-II.-I

Alil o
-or,, 4,jilil 40 '1
c, k 07
c

ul. de ttl i; N lit I N y ....
tal, I.1o. 3,1* ....... 1- .
I 1 1,1, M ill, trr Iillj

ij, I fit
TRERTO G.

........ . ......
-I. OT.mil, 1" Ill. OZA
1), 3 6 "1 1.
ROORICI 1:Z kill
PAGINA VEINTID05 MARIO D1, IA MAPINA MIVWOLI S, 2(1 DF OrT PF 1949 -------- A46 UVII-A N t N CI 1 0 S C 1, A S 1 14' 1 C, A 1) 0 S 1) J I M A 1 0 It
. . ......

V F, N IF A S V Y. N T A S V E N T A S V E, N T A S V f: N A v f: N 11, A, 1: N T A v F; N T Irk S
S01-ARF% .t FSI A1111110MIENT(K 0 AlITOMOVIIi.8YACCES, AUMMOVILES 11A A1111101110',11 P', t' AM', ',4 MAOWNAPIA! Y PRFWW. 4011A!t; Y RFFRl(A;f) rtr1VI, l,
,A .....
I I' I I I t I A I (TORIS


I A ......

IN LA 5a. AVENIDA y ... ras, Moll,- 10-lt l,

........ B RV I)ODGV 1917
-- ----------iut i'l 172 N. W 20th Street,
VIRORA I"AllicFLA .... ... MOTOCICLETA" .... .... W"' j,
1-11-111'"- A, I,
V.
1. 7.
cl, Tm to FORD 47 23 t t, A 1:1) A Ili)
VIOTORES MARINES
nEC'nFICADORA
MENDOZA Y CIA
DE DIRECCIONES
Obittwo 301. EPP(, )14,92 1. W Iiwln 11 4, 1 ....... . ... .
IIABAN'%! K E1 111 ATI I
V. Gogolina
T"i'm; NiA S, A,
Ag,,i., 411, Dpi- tijil. 1"t, t"I'- 0, 27 A 22 1 If, lt A
1103AIIA
r i
It72%3 31

ALT( RO DFI,\VDkIl0. I ALMAGRO MOTOR
r ",.I. I. VENOO 11CNI) DE MODAS TODOS BE USO it k ft VI'l llit
P"g-ti- I-, A)( ... 'I COMPANY
"08, J. t, I)I. Itilt I it A11TO
I I'llirvil tit I"'t, ""Intn t
1, 1- fh- CORIP I

1 1 I'l 4f, 10 A Uto s It, '1101 1 M I fit l, Ili W It 11t,
Al ESTARA'Ni
"ESTO S1 ES JOSE DUESO
Corro y Cda P..c *yorow
A-- --,- I Ill -GANGA
$" ,OM) o $2,800 ED'i 11,148, If. HERCULES CAJAS DE
]E
PLA A DE ltouagi -lio OWSEL Y GA lOfFN1,
()I CAUDALES
1,ll, d, 8

if o I i', (14- __ nmvis- I 11) it, fol'I'llrc v
ALNIE.NDA]i 1-1- )All rNtrat, ruAm. Previtt: f 1.2(41 1 1, i-ith. A I-pit"al m"t,",
H It I ",ucoltro wmmo
A~ tit'ro"i-t S- Migur-1 764, FORD . .
'.1- ...... .. Nf Vk Al, t 1W
AMPLIACION ALMFNDAIIYS: I 1ACITIVAvra DE ""Go
ty SENSACIONAI NEGOCIO'
ALMi 0 M TOR
Rt ALMAGRO MOTOR
FARMACIA, S, A.
;'I V ...... ....... lt- i" I
I. ........ Ill I --- it.
P, N 120, Dsltno. fAihjlA&-,
COMPANY
Aor;
COMPANY GANGA

.... tot lu IW-- lu "ID, 61, AV," I "'n'bi.. A- dP V[Pnorat 9(m, i, un.
2tI '. if,
OBISPO so I ISADOS, -po. II.n
J,, it"IIIII, 111"f"'It I COMO Nf ENOii, 1-11,A.- )a
R
A InO RA: LINCOLN, . 1140 D, ra I joila il-ra. ;;,A
Sedirt, Aiquil-- ..t- N- 21- At,- 11 1 "'
49, p.V pV-V,- y "o llw.,ent,
Studebaker l NI 2424, BOMBS UEBLES BE
41 TOM 0 V I I F i4
PON-VIAC . . 48 1 0111 1. i BOLSA
,AIo, CENTRIFUGES
CAMIONES DE t"40 DE Mf UHUS DE OifirfN
MENDOZA Y CIA EA ROI ET (2, QW I JI-D4622-53-31 Ovi.
ObiAPP, 30S. Ttlif. M-6921. OPORTUNIDAD A,7744. 'A 7 0,
UN NUEVO NEGOCIO, NASH, l(Jt9 s rj DER kx Ell 1 19 CO%% ERTIRLE RIACK 47
DAIRY QUEEN, SPirian. Ph im RAdi., fuell, rittevo, nebli,
INCAS R MCAS PON-EIAC . . . 1047
I NA CAAALLI- 1 it" I STI-DFBAKER I'l oq SUCCION LATERAL, t7' 90 INSTRUMENT03-MUSICA
I "tCHFN ROLET. ,,r 4 1 .
jArl, CHUMACEMS BOLAS.
C.-Ptibl,. I ChvAlor 'A ink.r 1940
Hadut -mo riuitv, 9900.
1417
MCMMS. ru"Tm
-.1 ll.dlln., 0. .40.10 1, i "It" it, "to, WWI,' ',an R"fai-I N' 826.
iJIV% R )LET I 0,t6 1 "1, Irifv tr A-.
tlt,114 ,, I- i STI DF B A K E R IQ19 CONTADO Y PLAZOS
$17 Wr A "PI- ritil'I'.
I-- l h, MAQ1, INAS SINCE
1. FORD . . S-rd.
"A I II.D 7 I 0-S3-"S1
AQVILFS ORIFIZ, MA,,ll IN AS IAIN4,Ek Deseo Ahjull ar tin Piono
11011 f F _ 19,Ui
LA Aprenda a Maneiar m 0 R A
DAIRY Sl cApRo Dv t N
FINQUITA $1,400 011.,H, ti,7, D,,I, W9, 1'. II.b.- YN UA t HE% ROVET
COMPANY, S, A,
VMPI Ilk"; F ACIIAD kEPY" I BAN NICOLAS JUEGOS DE 1A ARTO Art, v'oT,o-t
No, 105 j;D-5w"! i'I I DY R kh LR 1449 t
M-15M. A 911ir
Diatribuldom JI'ECOS P4tRA
Humboldt, dc Infawn a I% rn 'I ov) 41 A Ajq T j7,_ j_._ 7.
GUIDES, nLUQUEROS REFRIGERA )R
URGE VFN-rA
X1, 1- it . kt'TONIOBILF SCHOOL DORES,
- -----------11IRLES ()Fl( UNA.
.'It A'. 'I It 61 DE ANIMALS
Il __ l "Alt- 611 Vd.dll 1".. 11stenclia 7AIAS At DALES.
llp1r., 5,1l y Ir ,. A 1, ...... .... Oportunidad, por Embarcar
IDENROIFI, 194 1 1-1 -- -; 11 1, 1~ v -1
T: TROPIC, 1 L ALAIMO I LIN INGIR11MMIS t.pi-d". ,I
4;IlEEERmo NON FLLN",
PRODUCTS FOR11
I. fit. ItIt'll.
111.1,111, 0, lt rl i;x VOTORF11
'11 1, 11 lil It Ill RED[ CCION OF
It M OTORS 4PNIITINIO CkRRO 23 Y J II In Il, F INVF N-r A R 10 1,
RCSTIC4 q F.N 0 Amplo 1, ORD 10,M, JS(mi IV! 11 7 N a
10 AUTOMOBILES Y ACCES. 4 Plait. Radio. 0tLLITOS
17 lttb 1411.1 AU-- 1-1 S, A. SAL 16 1
A Alt. I(N R ADJ., V Ili,
.1 ."li A do RA1.0ipoin y Suit Lagoira f lto RAdil. -" MIl.,1q., CnInprruil
..... :',t '., -;','_ 7tP "-U. C ... ilpwq, ,- LEGITIMOS
PARKING "CABALIERD"
MERCI BY 1942 6 Q 7 -1
1 10 do O;tubro 1559
FNvRIkll0FwS DE At'I'A PoR rENER
if n.lil 11, 1 NIVIII1 RN 1941 6 137 71 ICH OLS
ill ",1 1-1 1-11-1-21 st-dii. CuF4. R,,Idi'l, I l- I,,l d, 't',
350 Rqmfl4s ZZI- rRN' FARM rNUEVOS I plRu'stica VIA BLANCA
tul ......
11M)GE 10III Iww - -_-r: 1, N -- I~
MOTOR COMP., S.A. 11, Pit~ il"i'l f'rh7.- 111 ,ANTA OE tilEiii NEVERAS Y REFRIGERADORES
M atanzas I .... 1911 D111
Presidrntrz Dt RAMOS 4 111- lldlo 1 10. ... .. ... .. AN IC1 LTOR CFBANO"
A y Oft
I.., bl.r ITII,- ... 1 .. .....
CHRYSLERI FARGO
CHEVROLET ACCESSORIES GANGS
-PLYMOUTH REFRIGERA DORES
........ 23 J. DE us
0 17 COMPIXTAMENUE
1949 NUEVOS
al I ", I V I r'itl,.6* PAP. 2
TORNO '1141VA'Dov. FrifidAt-,
Llatla
Dr V50 A--fititDI.Al In, P.- rom. 54 MAQUINARIAS T dit.d.
1-1. d P.8. ASTRAL ELECTRIC
BUICK Spacial 1949 x"
v darmIa TRACTORES 6foot. Nit, Sol, volla;A. Sam TWVI.N NtIIYA% CONTRA
DE L,
CARROS So: jo44. (F444io T,.h. A.&.)), Dot
PACKARD &1 3& Cmw. BULLDOZERS
BUICK Super 1 48 OLDSMOBILE 10 47. Cna. V61,1. 10 or I51 ESTABLECIMIENTOS G R U A S --EPA- I-VI-T Y rARM SIN SO,
A'', "InVrell de 4 reffiom Aft rclo y -It .1,- A.
CHEVROLET 19,l? NIERCTRY Ill -0,
jF1 P dirl 47, ,,1, ti itil,, PALEADORAS AccIar ..LIro
_AU__TO110V1-L__STL' _, Die WICROT-A
CHEWOLET IW_ 213 0, N, W- REFRIGERATORS
I 0ibaRvir Cominnndiln rnocif_ FORDAVI 44,4 ppvlatit
asi nuevo, Siempr- C.Pui6io WFERINA,11(1,4m, ,lf. F-"-; I DE MEDW FSO
7-1 P 0 N T I A C opio pairs irep-1. de la
,rlP"2TPtN DE AIcItI1T,, s-AFf R particular. Verlw Sulud 16 Pr AIQVILER -.VWTA
'0 Manrique y Camparl 'he" e6m, Pat* RMAXACIOND
ft 100
I VI
Candones FARGO Pit&-Up 1 56 MUEBLES Y PRENDA.1
CHEVROLET 190 _A01*VIA BLA N" Francisco Mestre Jr v At 11,11) CASA DIAZ"
moll oft COMP., % A.
as IS- A P1 )A' Al TV I* S,- l'--PLYMOUTH Ivro JABRICk I VIABLANCA VIA BLANCA -tro 1
...... EN VARTE DE rA(;O. TOrfono: \-3261. y LUCO lluycxuq 6 612 ..... H'i- 1 38311,
Suririlictso y anuncloso on a
.......... 1. wimp. AIM
tA 114,ir; Ir"t il UO DE LA NA,

W CM11 WARIO I* IA MARINA MIERCOIY 26 K. CICT 1W 1049 f'A(,INA VPKrrTT4F.1
. .. ... ...... .. .......... ...
A N U N C 1 0 A A 1) 1' 1, T I N1 A
1 0 It A

V E N T AS I V 1: N T A S V 1, NT A S, T)MU110 I IIPOTI (-A A 1 0 1, 1 1 1, 1: It I: A L Q I I 1 1. 1: It f: A 1. Q U 1 1, fl, r F, If f 11 1; P f', 3
I Ill CONSTROCCION 0 011.11FT(M VARMS 64 OFERI AS Nt APAR I AMENT 0,' 4 APAR f AMEN f(I!,, A PAP i A 4 10 It A V F, l LWAIkt,
y 11TC1,0" S AIN

PUR
%
42: de 1,0 I "i- i"i'd
1 1 hjl \',,da, or, I, "t", 1, A L 4
Cwtu, It to
ANt,
pjm-d" :1.% r- 11 ---"', 1 -1 __ lit kl ift
de 1 10DORO', DF TANQUF ItA.
1.3 Y 652. !alli" fin""I I "l'I 1311"
I ft-. 6: t,
Ampliaitin de Ainirtut 2 00, T,'P dol)l s pal'a !,I(,- COMPRO ROPA ...... 1 I, ,
fdln, S-15,) Fr _-lfil,,rts dr, a652.6 1 .2 Paz,, HIP0 I VCAS It"no I'll
Muchas Incwq It~ i-11 11 N 11 7'1'; 711'14 '; IN PRADO

POLLITOS.- A,
(Strain) F R L I; A 1) F R 0 S E101 A 1,,, SE ALQUILAN
"fl s'l pm;i (Alewadores (As,
NIC1101119

I-J) t jj
In, de G as S 1 1, 1 it
V ed'Ad'' It - ------------ - - .. ........... . ... ...... H ARI
70 INTEREST PARA LAS DAMAS
s I, rv 1, it 1 xIIIfIfc1f)N PI,
DESDE $14,50
26, 14
7 f"ttl
,, ja hel 1 111,!
414 1
t,;lij ,I hilr 1, SA N DS
AM tSTO 1 1
AIWO VIIIHN, \NOU
IH MORRO
m I", t ds pa
Calle I it Ra- NI, 3."il,
on-iil I to !,,d, ',l 110 11 A' OK E NO 1A 'i I

MATERIALS DE CONSTRUCCION
C E M E N T 0
LUECT09 SANITARIO" PREMOS ESPECIALES Que el vw o I*Alt Of"If IN 'I
EN CANTIDAD.
AMERICANO .......... --M A R C A
,Ia lit 'Sewprensiti! r "'I

25 1
GENER-41, Palacio Aldama
CUALOUTER CANTIDAr) k ll 1, 1 t, I NII it
Informant B-515 d.
CEMENT I ELECTRIC
: 4101210% 1
Grk Americtiml TRINITV t H DCIN!C -i7t It itwoladox
RAR C-It -,
-do-., aotrliki_ aft.1I ------ VII W f ittri- lintrAtts. Ampliv, "Portia
Vie*nt, do Ia Guardia DORTA v Cia. S. A. FKAZAII A 9 t A *IF
P.rq- d, 1. FItttinfdarl.
Cuba 64 Edificlo
Cristina 433 11 1AFIA1 All I A8MR 4 A PA R TA ft EN T 0 S M011 11, I-nartA on III mim..
OPOLr"A" : I "r,"', ", I: I - It I la- _111-fidt
ylliincm 1 ,I ",
1.44 1 ct n- [At Ql It II M PIT4 f0slit
7' ItiI A elf-foll it It -3 111,),
49RO jW fI2 i :7 7'1 11_1.1 .-, 1,
8APANAs k AMER A -tt"tttl; "t de g-l. 14, -1 A'S
TJH-Di00342-"I lde.l ) ,I
Rkaft I~ LIK-11 1r-; 41 1, l, I 4t a,MATERIALW, DE d, 2 oI Pit 1'. ',5
CONSTRUCTION DINERO- FHPOTECA
N sorn t, t A m A ---------- Adquil" At, rtl
CABILLAS i EN GENMAL 63 SOLICITIMS OtAgk GADA S It- At Ql 1- Arl.-k- iijof.tts A,7122 r 1-:;629
iguient" bue"As hipfr.
....... .. 'CORRUGADAS dente ZWBftF( ANIAS utiv- I" ."I I Ill
FABRIC DE ),MSILLA, St" ALQUILAN EN EWPIC101
ciIden: 3.50 omod", -Rj 87 HABANA
11.1. 1), $3.5o nuevc,, amphn
1.4". I -- I "
ENN'tAN PEDIDOS At lap d, do,
$15 OCK) 6 Vvdadm It~ -,1,3 lialontitdll
CIA, !gas, *vt,1Qtl III- ql-do' b ,t4l IWPARTO F"o. -I x"4F
CEMENT GRIS -pnMOS ySpy ",As I.lt 11 1AII "-A-6N1 7 V, dtldo. t b 4,%yi. Rdigoz 5111
Cabilla Lisa 1/" WITA66;
_AMER,1GAN0-- 45kW 6 cdAdo A RrVENDETIORES i 1"", = ., I li.I,, i1i
41. .1 11
1.5N 8 1, Cum Y MAZOS POR 51 TQ NA-i 111
LIBRAS
Madras, MaterWes I 11 ". 1121 Guar" much,Its
I-K A ( e i, us 11HARAN 19
de Construccift y 35 000 6 7. Ayt*ttt, i It NAWT
I INODORO INTEGRAL u .1-MACtItItIl AM)iX4
fanque alto complete E tin garantizadam par exa., _R A 2 1 N F 1) It DI I t NATO* 7 NAI 11WInt US,
que valen dos a tres Tritest lal il ", 11 1,0", U-3
Efeclos Sanitarlas. dA ap;wtatallitils cie
$20.00 canthlad prestada. Para Infor MOWE 467 1 4, rt,,i" de ....... .. ..... c-M I
plitony, %i desex, visi. Amdnu Irwo- 10"T'lifi; nn P't;,", :W9
inapeccionar Ia.% ithlidedl lpaniA prolawaria cul)
"I'm 81 1 a
dm llama ti; NQ 3f,' D-826-82-30
Serofin G6ni(?,- I:H D
t ,Foo
DORTA v ("a. 1 "R17"tts Hipoto- SEkANZAS
Gwnztikz 620L-1 v h.
TelfP44 Z5-PR0rES0RA$---P-R0FE&6-R6 :4 16, h.j.%, 12 2
rx-att. a. vjw m 3--, At",
Infanta y Maloja l d, Ia I It, I It. a .IIAIII I AU I IAIII I XI"Alal It A I - - - - - - - I
TeWonoit OFIRTAS I,, WND(WA CIA.
I V-d..
TELKFONO! U-3293 041opa 305, M-02 I VEDAN
A-4080 A-4232 Il'It "a' rt MA
DINERO 1111 0 AITOA t'TXZ -11 '1 1 7 -1
I ors.c. -s. In~
-s:t, IN-91POITECA _'_ III,
VARIOS Damon thearo, "bra talat to [A X"". SE ALQUILAN t,
Iftlaim y sa, Upitriva *1 rattan. AI,4 I. Apti,
,Siem-pre hav "'ET"s It."It It _i7ItTF
bf. up. A. b--I., T.m- do 2 y 3/4. 4 1, s #-d. -r- -. J".111 I 1 111:1.11-..
bid" otm f1briezz. mat,11- .... ..
I'd 7;T
mign NUEP ) ..... 1". '.
Is 6-1ulo.
a
Pol. -W- T-4. 'I-- Otg- rV. 23 W 1A ID olp Is At 1 11' 1
IW" C, N 3 1 ; I 717.1111111, "'I'" __vot bra. fdifi, io 71 .1.110AA IA14. GABanco Hip0tecario z-.- 71. '4,ofiad" *161), 'I'l. S- -1-1 -- I -' A,;.
V u 1 1- It 'ittittiron. I i 1 1, -A I 1 1-1 ......
SE VENDEN ,,A,N,.ALo.zA,,AA CbLEGIO& Trim
Visifelo cada semana 1 PI*_ do 1. Frituraidstli
-T COLiFxw1,;23 y 30 VEDADV ; ---x00SEv*L I
I rabW S10. wSro Rttoa y Monta Internadu Sehoritas
HIFRHf) NuEV09
A. _7 MARIANA REP TOS
F-8502 Df 51 C ALONWS -I E ALQI ILA
-1 1~ 1, N,, LUJQS0
a RaW itt Colores. WormAn- A-2611
I 7it., ..,-A. I 1 71
It .., A.
T
Gabineles A L Q U I L EN JL0 MAS CEN"MICC)
ERES I 1AI .1, 111
WIL-VIMWO
Azidejos Finos WAS DE HVESPEDES
SR. COMERCIANTE, 21, esquina a 1.
Cocinas de Gas j 11 1 1 11 1 ..... I Lo'dn',, u,,tav;-'. -,d'. Atv- 6,
SAL SF( A Luaces y
Muebles Cromados QUE CORRA LORIUMMTE INDUSTRY
LA t 0RoNEtA'DU SALMO, A -A 6117 -1 _1 Y4_. 1, A-Al. 11 1 I Lugareflo .. .. .. ...
IMPORTABORI T
AI,= __4 A, I !'I" 'I T-'i-I, IN vil 4,
A voodira d at-l". Ill
rvw V"Jos h",I I i jete
40cc
Agua Caliente _ffi ', Cr sp S6AIqullan
ol w E L -0
I AA -.I. It, _11it"


Apailif.ment., I,, -1--ar

r y_";jadoquita lu humedud da, Ia oiall S
T 1- 1 5.7 11114,47 114042-So 'I A It I I A LQ1 IL I 1 11 111"
peniin do evt y-jraila-do- Agniar 411, Dtpitt. tfil), a t"I"t",
POMO 4% ONZA JaZ ArARTAMENTOS e
Telettono 4.92*6 Alil-I RA14 14, MIRAMAR
NAVES LOCALES C AL(ji ILAN!
.........
S 3jocc votn" ''I
--M-0 R A- -NEGOCIOS
fN MIRAMAR ......
u retera HUMBOLDT, SA COMPANY, S-
SANI NICOLAS 105. HaImma A-3938. Sr. Sobtrino.
I; t:,l A 1,14145 NAVE GRANDE
150* 56f,IVfTAAI AnrtiTes
FIN I&L UNTERIOIL
2501, At~ It 11 It - .114 it
y In
DT6 ;,&

f
t'AWNA YLINIRUAIVO ___ MARIO V IA MARINA MfVRCNNS, 26 DF, OCT [W J(W) AW) rM
__ _______-11_1_---1 ...... ________1111-_1__ __
A J\ ( I N CI () S C 1, A S I F I C A 1) () S 1) E4 1 i LTI N1 A I I () RA PROF F71o NAUs c C) I'll P B A S V F: N T A S v r: 11 T A s
___ lk 7 =,____ I I I _____ 1-11 I Dpr F.4 mum m Iii muuu.I., pnNO
11 ___ ____,__ __ ___ ------ __ 1-111--_ "I ''I .... 11 I'll, AS 1 IP . .... ... _,('A,', A ,' 49 ( A I A -1 I
I I-,-- __ 1 11 I I'll 11 11 .
J Q U I 1, E: 11 T,' S DR, 1) V1% y W I I I i 1; 713( 1 (lAVItO I I, -, I I. 11 1 1 I ... .
I Api,,1-,-0-, It-f- II14vt 1 1-1 I _SE OLICITAN ST: OFRF(,FN I S E 0 F f)t E C E N --- I- 1. I',, ., ,
I I .11. li)b) I- AH, Vo-1--, __ : -- ""'. ""I., -:: i "'. ,,, 1, _1
1101 (RIADA.S CRIADOS IIIA I zl ( if()[ ERI's i . I k, ,w ,,, t-II f I 1, tolwb ,-, 1, -, " I; I' I' I* 'I"', I 1. I ." "' "
00 MW ANAO R PAR fOS CR IAD A 'i I RIADOS 1 I I'll, I ,_ ......
I I ,-- , I I 1"""I",", ,,I "'li, I I ". I -, , , 1"' "' I 1. ;
,N , ,I"' I , ,, ,_ ,"", '_ I 1. 11, I I z 11 '11, "'; ,; ,
11 11 ,,"_ I ,,, ,. , ',.,, , , , , I, ,,, , , 't ",.,.. ,' 11, '' I I I I I I I 1 I ,,, , ., t, I ,, ,. ,, :'. , I , I, . , :,'; ;, ,I "-,- i, ,, I I I I ,,,, I ,,, I I ; A M V j A F,141111t ', If
':' _',; ,' 11, ,, "' --."-""- "" ,- I I j,,., !,, ,,t ,,I,., f 1,,, I ), ,_ ; ( It- d, At-, t--ml-, lt-t -11 ,-1 .. :, ,,, 1 1, I,,, ,,, ,,, ". I -- .. --- I -111I I 11 I I 1 1 I I ,, I I I I I 11 I ". : : 'I I A
I I .1. I'll, 11 11 Ill., I I " , ,, I I I lit t I I 1, ; I I , I I ;, I I I I W f 1 I I I f I I I , , , , , :. , 11 I I I I 1 .13 1 1 I f ".1", .." .
,, 1, I ) I i_ "! i.." 1, t,!! j ,, .
,I, I , , ", , I I I. "" I I I I . : I I ,,I I ,d I ,, I ;, I 11
il t i I t , I , , I I , I I I ", I I I, , I,, : "' I I , ,,, I. I I I I I
( I i %, " I , I 1, I , I I I I I I , I I 1, kI k A f," - I I P..,
I : , I ,- I I, , I ,,, i I
,,, ,,, *, ,,,, I I I I I I , : I I . . ,I,:: I I I I ,! I l

" I I I 11 I 1, 11 I I I I , 1. r I t 1, I I t I , I I I I .. I I I ;, t I , I I I , 11 I I I I I ", , , , I I I ,5* , I "I I I ,,, I 1, ."
, 1, I I , I I I I I I I I ", K Q , , I . I I 1, ,,,, " , : , , : , , , , , I (t I I 7 ,,, :, i I ., ,, I I 1, 1, I I . I I ", , : ; "I, ".", ,
: 11 I I I 11 I, I i I I : i l I ,, I ,, , ,, 1, ,,, ,,, i , , "' "' I 1, I , ", , , Ii: I I l) : I I I , I I I hj m Vi a o , I I I 11 I I I", I : ;: 11 1;
I ; , I I , I ,, I , , I I 11 t 11 I I I I ,I ,,, v 1 1 , I ,,, I I I i I I r ., i I ; I I I t I I t, I 1, : , 1 ",
"I I j Ili I I I I- , I I I I I I 11, , I I '11", I 1, I", 1, .. ", ,- : , I I 11 I I I 1 r, V4 T1
I I, I I ,::111,1113 '1' I .......... I , , I 'I A le f- t li 1 I o". , , ,, I I - '. I I I 0 """ t I I I 01(1
1-i Al f I lv t 4 t I 11 I e I 1, -111 ,I,, , F, 1, 11 _:, ", : I It --R ". t-yr"q, ;#,", 0
_,l_._ '1_1 I I ,,, ", I I , r -1 I r, I I 1 , ,,, I t"', ,,,, , 11 "I I I! I I I I i , 6iz
',I- AIA)VILAN , 1 ".' ,,, ",,":!' ,, -1111, -11 ,-- ", . -f.,
"I'll, .I," "' ,i 1 1 I I [Ill fE"US HOSAI' f_,4 I f I ,7,,:,,: '. :'. ,, ,, ,,.,. ,, I , ,,, ,,%- """, I . -', 'l ... ,__ _-,6,_("'i T 61 7,; I , : ,, "," ", ": ,,, ,-'. , I !_ ,_, 1, I ,,.,,. .,
I- 6 ,, I'll", I ti V I I"', 1 ;,,- "I '), 'R." -11 i -1. I 11 , .1 I ", *._-,, ,,I-4,1
111",", I" I'll jor ,x w v s, ,.Iim I ,-,, ..... ... .... .... 11 I I I'll I I 1- 1.", - ,l ; . .. I I", 1,
11; 11 I ', .1 I ", %_, lw :, -,- '.."I" -- I ,,,,,, ", I. ,.,lrI-, ., l, 1,
,7 I MANFJAI)ORAS ,I 1, 'I , ,
I" "" I "' ,;lmi A" f R- ( 11 ,,,, "- ,- ,I,, 11 I ''Ill 11 1' , "., ,,,, :_ .,, i I I., 1.
1-t, 11-, 11 11 _ , i"I", i'll, 111.11, I 111- ,,, 11 I pIt rII11 I 1 , 'W', 11 -1. 11
I'll ,,, 1 I ,,,,,, ", ", I'll I I __, ::,:,cma 11*' ,, :.",-! M-2655. COMPRO ,' 1: I I ... ....
__ __,__ ____ -,--i' 11,11, 111111- ,:_ , "I I I 11 I I I 11 VI
11 1. 11 I I .
I 11 1-11 11 "I'll -1- I I I 11-1111. 11.11 I ,I. 1-11

-, z I I I I I, I, , "'. '11111 , ,:_ 11 I I I I 1. il I I I I I I ", , I .1 "' I 11 I 11111.11--c- fiWi7r
AfQt If, k ,-" 11 I"." ."', .. I '' ,,, 1 0, b ijos, vntre 'Am- I -- I 11-11''I 11 -- I ". 1. I V, - 1- -- I, l l, I .X
i __ I I -1 I 11 _'. I, "", '," , ''" : __ __ __ 1-1- ". ,
,- "' -, 'I"" f, I I I I , I . I 11 dlaf)iii 4 a 7 p it [ % , ,l I'll""" I . 11 I 11- i '. *. I *, I 1*.' 1. do'. e- .
I'll ""I'll' I I )z "': ,, j I- I ,, ." ,, ,:." 1, ., I I 1 :, ,., 1, ",
I-1 _11,11 II, ,' ,'_, ,' ,;,'* I" COSTURFRAS MODISTAS ,,' I' , ,,, J"' 6 JARDiNEROS 1111 i; y VI, tu6-* A t iV K-7K19 I I'll "I'll" 1:1 1 "I'll", "I'll- , _11 I I I" :1 fi'l, 'l I It I '" , I , j C-5 I I l I ", .1
I-111111 1-11", ,--' , I I I- 11111 I I I 11 i 11 11 11 A 1 , I, N(TEVA W ,W)
1
f' '- I' 1 " 11- "" I. 1111111 It, "I 11 , :,-%:1-,:, ,__ --------I',.,- I 11 I COM'HtAmw, m, I I., I,, I, I, S I. .." ,. I ill. 11, 4-1, -mt' :' %17 1'1' I' I I 'I" I I- I I I I I 11
,, 11 A , "' I ; , 1, "', 1, ,- i ... I "I ,,, I- I .1i I ", ", I -, "'- "' I
"." I iIl '- f ", t ,I,,- I i, r ",, ); r I o I, t,
z, --- I 1 ,e -:- I, ii, ", -1-1111. 1.1-111 ,,,, '% , ,, ,,,,, DR. ANTW,111 Vjf V f, Nflo 11N IAWANAO ", I ., _,,, I, )-!, --J,
7I 1"'i"I 11 1 1111111 I 11 11 I I I I '_ --- I I ." .-, , , I- I!, ..". I ."". -1, I ,- ,
11- 1. r- 11 I 11I,,,, !,,,"-', : , I I -_ -_ Z,_ Ence'lliolade, '- rviollmo, ,1,1 )i I, ej% ,k,10 J. ,, 'I'll
I 11 I I I I -le", 1- !'f" 'Rl' I lllllllyl, -P kl'f 1, I ; ,,, ,, 11 II. 11 1 I -21I ".", -i- ,
'T i, '. 1 ;' I "I I, I'll I I'll J-- I I I, "' I I 11- i- 1111- "I".;, I I .. I 1: ;ot,,,, I ,,,,,,,,, I I. I I, I., , I "'. '.." ,, 1 ,___ 1111 r, t i I '"'"I'll- -- it I Ill# OFIC[NiSTAS I .. ::, 11 '11 :*,, ',.*' ,,I I, ,, '' ]
11 1 13 I ___ -, ,'_ I -il, ', I -I 11 I- ,. ,wftiht, ,, :;t ., , ,11 1 i!!
1, I ,,, ,,,, 11 I I 1, 11
Ll W, i7 I, ,'I, I 11 I I1111 I I -1 I ., I ., .1111-111 1, -4.,
ALTI RAS 119' , I I i
I .1, I ., plim-, inr I I , :, I I. ., ,. 1-1. .1,11'', .l."i.,
L13 OPARIOS PuNDICES 1,i ',", ',I, 1-111 1, 1 "" ,, I \ 11.1) Ili) i z ,, 1-11- _,,.,, -:
"I , ____ i_ 11 I I, ,'' ,, , I 11, [' ,,tnal,. 11 -- ".1 I 1, i .; -, I 1;, ", I I -1 I. "I .1-11., I ......
1'1*1 111 1.1111 I '11; I I - v, ,, -- ,,,, "
111- 1, 'I I,,"",, ,,, ,,, ,,,I,,, , I 1'1,1111111 i ,I,, 7 111 I",',, I 1 ,, T' %,,, 1 -,I. .-, i , 11 "I __ I '' I' !1(1 11 I , , I I I I 11 I ,I I ,, p I I .... .. I 1
,. , ---1 _111- I I I I 11- 11 -1 1-11 I I 1111111 I I DENT1.5TAS I~ I 1, 11 11 11 1. I .lv ..
,,,,,,, -- ,;_,;" , 11 G ''I I'; V f t ,,, I , I , I ', I I I
", ,, -, I, 11 ___ I ,, 11 1,
-.'"' I-., .:,: I I I 11 - - ---,- -, I I 1. I I 1, it 1' I 1 -, ,,,,, .t., l-,-..%.-, .;" ;I
'4* ', I ''I'll ""'ACIEIN FS VFN' I I I I I f1l DFIPORF -1; i I I (11 I I ', I : I I . I Im, FIMIARIVO WWNI I 1, "t" 1: 1, 1 1 ,fl f I, 1,1 Ill l ". , -, -,"l- ,. %:
,'I . I I I I I I . ( I "d Pit i 14)- 1 00 t :,"".1 '-," ,_-,
I4, - I I 11 ,I I ,,, ,,, I 1 : I I 11 ." .1 r I I I I I , I ,I .1" 11
1- - :'I
11 11 -1 11 I : I I 1- 1 I I I I I I I I 1, I 4 I I I I
--,-- -_ , I I I I I "I I :. "', "I I), "' ;()-; ""'
I , I I I I I w ki I I Ill, ) J (,J [ I /.
i;C N V N III: I'll, il,17111 1 ,111,111 11- 1 11 11 I I I ." ,: .. I I ... ..
11 , ", I .1 _- - I 11 1,, j'rAQk'f4,K F it I N(;If 1, I I '. .. -: "I I 1-11111- % I I I : ., :l
o- tlly'il. --,14, d'I i -1 -11. . I I I 1. .'' ,, I I pwfl ii, zd, I I I I '. I" :, A-7795: COMPRAMOS ........ .. ..... '"""' . 2 I rl.'10 f(,p-'(" " I _', t, -,,I--,,,,, A'o".-.", I I ,- I ".
Z",I" ,,,,,,,, l".gtlli"fi,. --i'l,",6 )I1TIfA( ii l, ot-, ,,, , "., - ,, , , I wit, a ------ I . . 1, , : : I '
tile I . I I -. Iv, eft, R I I I I I I 10f AN(W 111A, C I ,1.11-6
J-'W V.J-'I"i, ; I',- . I I ", I I P, I I A 11 __ ___ ___ .1 : , I 1-111 I 1- 1, I I 1. ;__ 1. 1. I... 1. .. I
"I I I 11 I'll - i I I I 1
lt c;-t. pitlfv ,ara i I , , I -, 11 I 'I I I I'll 111 1 ill i'll 11-1111, I 'didt"t- Iwem ,6-1.1 "". I '_.: ,;Z"", I-,. 1111-1111.
ol"An el I _1 I., j ,,, ,.I,, I t I A -1 4, i' i , L I , I ,, 1, I "I I I 1, I 11 I ,,,, I 11 ..". .... ... 1, ,
solw, icl def "u", ", '" ____ 1- --,-,_,,_, ',-,7"f, "-- Ii- t .. ....... . I V ""I, 0- -1- 1,11
e ... lp-, 1, portal, le.lilto, I 11 1111- 11-1--.", e I "', ,, -- ,, "", , : ,,:, ,,. -1111 I .. z ,, ,::,,: :,'_*, ':, A -G'11 COMPHO ,ji I 111,j I 111-1- Ill I I'll, 111111-1,
", :,_ t , 1 !I 31 OFERTAS VARIAS -. I 1. 11 I 1, I ", 1. I 11 11 11
I, 1 '_ , I .... 1 H il li;- I'll',', "I t ,,, c "t I I~ I 1-1
Io, lkiltgr om, em-d-, .," *,' "",::,",,." l"." ,:,,;, ,." : I i ___ "' "' I "' " I I
i -1- --- .!, :: ,:_', 7 _ ,- ', 111.1 11 -111 11 111- 1 11,111,11-11, 11 ,-.: ,,,iii, ',,,,,, ,', ,tif ,' ,- ,),
hibliow panlr,, vwimi, '_" %' ," _111 "I'l-, -, I "" 1. I ,,,,;,, "
"I ", I I, I 1. 1111-111 I 11 I I i 4 CASAS, $28,000
A' 11 , " .",
I I ; ,, _- z -- -- I - 1 p"y""ki,", ,,,;,d!,., i I . 11 11
ctiort- pAra ,rilldom ,, g.,Aj, I'. i ,I, ", I 'I", ,,, 1111 1,11-11- I ,I ;O;, i I i : I I ,.- I ': I ,'If., I
,.;.r -, I Ii ". I, .. 1,- "I, .. .... 1-1., ,,, I PE[w rlI ,10 , ,,, t-1, !I, ,!,I,, 11111-, """"A ABANA RINTA $300
Jim a fill# nitiquillm, ell Ill 'I o, ,; i7T j ',Iio', -, i nl % ill l I 11 I 11 117 .,_,____9u1R n
, ', "" I ..... I ,,, ", li- 11 1-11, ,,,, ,, ,_ ,,t "!"', ,"'! ..... t!", I , , i -, ,,I I I li ,, ,, ;, A f ,
1, I, 11 I -'. V:.11 .!1- "" ,,, -- 11 1, "'I'7- -1-1-11) ",,,I,, ,,, It I'll, ,,,, 1,.1,.', I;i_ -, %- 1 ", "'' J1.1110 C. GRANDA e HIS (-.1i. ,I. 1'-- I-- -, ,,,
t- nmy ampfil, ...... A.. -- ... ..... i I I 1, I
,-,,-, , __ I I I 11 1 ,;,,,, ". , "', - ff
1-snoo st'T'I'm SEM"'VN, _,% 1 I ,,,,,,,,, "', ", 11. I, 111, i __ I "I'll, 11 I I I .1 I --'
OHM, fee- b"Ang v it" 4,1190. 'i "'I ". , --: I V N1 V V VNI f )S I 1INVI RSIONVI Ipv, jq )I , "" , ---- ,I
Al, ,, ( rI, "' "I , I ", wi
-, ,,, I I- ,. ,_ 1:1'1111, I,": .,I ", ", ,, *! 1,,-o-, ( ,hg,,, ( ,,,,,,I,,,,, I ".- .I
p-o eri.d I". Al-, j.v- __ , "' -- l 1,, ... ,,, I I 1. I'll .."J"".", , N, , I '"' I "' 11- I 11P, 1, I '.' ,,, ", 1, ,'J1' I -1 ,,,,-,r -, 'n ,. , .- ,,,,, 111--l 11 "I I, I I I ., z!,.i I", I I-, 1, -, I,~
'Del. .1 f __-i ,'I 11111-1 11 --', --i- __ _____,", 11 I ,,, ,, , ., "', f I ,, ,, 11 z
n l l 1.do -, I ,,, ,,, I'll- I 11 I I "'' I..,
9041 'a'. 11 terrenn, Ill- i 1 1""^"_ i ,,%' ,-. ,.','_".- ""', ,.,:,', I-* 1, I ;-I, -11 1-11 I I 1-1 ,,, -1-1 I ,-- 1-111, I "I 1. I ,- , I 1, I 1 ,,,,, *;"olo nf;";,l N ;: I It ,, I I .'', I ... ... 1, , .1- .
1 I "' 'j, - ,,, ". I ,, OUIROPEDISTA PARDO X W , ,I A", 1 I ", ',* ';' ill
I- : 7 1 e "' ,,, 11%!1 1_11!111 11 1, I , "" , f, ., i: ""'r., I 1_,;,,1___1_1_111111 . ....... -- "I'll, I "I -, t I 1. I I 1, ," ,,, % ,"Il, ,: 1,11*1 .1" ', "
t -Tt"", I ,'jn6vo _'- I ",_",,', ".'_-' - , , ,,,,, i ") 'R A MAS DE SUS PIF.S I CASA W3, ORO I I I 1. 1- I ,,, Ili, 1.1,11. 111111 t' I I-. I-,
11-1161 2, ,,,,,, I" ".I. 1-Ill, ,,, II, I 1-f- 1, 1, 9 --t ...... o"', -- I .", I- I, 11 11 I 1, I , ,,, t"I, 't, A'1QU1UERA' SA LUD Y ELEGANCIA -, ,, 11 I I .-I, i 11-1, j, "-- 1.1-;.
-.i.11, I - --" I ". , 1 ,III, 1- 1-1. "I 111111-11. 1, 1. 1. 11, c .", I I ''I ,I "; ,. .", -- -lww ,,, ,,,, ; I , ,,,, I- ". 1. , I, , ,,; '.I ;,,"I' ; 1 I I , I I " I, 1, ,
: I ,".;, __ I 11 I I'll, 11--- f,,7F _; _-- " '_:: ,',,,,,*, I, ,"""", ,":! ,."11:, I ,,,, ", 1, "I I ,,,, i-l"i ,,, "I 1 1 11 I i ", -, r, 1. I", !-"--.
17ti-_2", ,,, i I 'I" 1-11 11 !", ;'i.- -I i Wuyt . ....... t I "- "" -1 I ..... -: , f", I- """.", '.
I _!"_ 11 -i'' ,,,,, _,-- 1-1- --- I I .1 i", ,,, ",,,, ,,,,-,, ,,,- -. ,, I ,,,-,:-., I ... .... 4- I 1-1. 11-1-111111- -11.1. .,
I , "I-1-1-11-, "_ vIll- -11,11 ,v- I I I '', , )1 1 "V".
J _Lpft, MONTE Y VIBORA Is OFICINISTAS i ___________,____, ,_ , I 1 I ". 1 ,,, li-I I "I F1111-1 1-1,1111 I "I'll, '. I -1 1. 1 1 ,, , N1( A NOR $1 9 mm ,, ,% ,,. i ,,, I. I , , I .,,,. , ,I .1 ,
I -- 'I"'I -.11 .1.111 l 11 1,A 11 "I" "'I'll, i 1, 1, I --- ,,,,, --- ,,I I-, I 11 .
$1 'IQ' 11 I -11111 -- l- I -,",',':.,', ,- -., ...... 1 I I I -11 I .' r. , i. , I , ", , 1, l"". l , i __ __ ,-"- , ,_-1____-_1111_1_1_IF i 't" , 1 I I I 11 ''
401_11111'k ",'I'. I -111" ""I 11 I 11 I : ,: '_I,. ____ -_ ____ - - --- - 11 I'll ,,, ", '! v Ei)AI)0
,_ ,,,, *,, ',""",.*, ,,' ', ,, ,',"",',Ii l,,, "",:: I "I I -1 I'. I'll I 'r:' ,',%' ;'-', ,;, I, 1 p,uof), FtEN-rN po
-1. I 11-11 -, ',- ,,,,' ,,,, , 11, ,e ,,',' .- :', ,' :, ': :":, 11 1. '! 1 I ... 1, 1.
___ __ 11 l 'i I ,,, ,,,, ,,, """ I. ...... ,- '_ .. I ", ", I C !j4L P R A S I-_ ': 1, I I :I,- I I __1 I I ,_ 'I, -, "-', "", "-.-
Iitooi_ _,i j.n .A, ,l.T6 "'it 1 "- "',111- r-', i,-- ""
""' 119 COCINERAS COCINFROi T -, i'-1 --, ,", V!*':,
"Id', -, __ ____,___ i_ ___ CA S-AS =----- I I I'LA A At Ift 101A R $1 2,W)v k i-Ij i -".' ,,_,111
,,, I I ,,, 12 ,,, .. - -- -- I ___ I I __ 1;- I'll z ,,, I ,-, ,! r, .'"
I", ,,,,, 1, 1" 1'11" ,,-,, : ,,%: "", ,,,I, o% 1fi g i ,_. 11 ,
'', I ..1., I ",
-i __ NALES jjlpF.,I,, (_',A A OSCAR: N1,2737 I ,,, _11111- 11 ,, 1, 1, 1, ,, .1. ,, ", I 11 ,, 3, 1-1-1, 111.11 ."""', I, "",- PROFESIO
--- ;, h. I, 11- I:,,,I-,_1TI ","', I I 5,, -," "'_-,-,,"", I --- I- ,,, "" REPAR10 A41RAMAR
;"", 'll", 'I'l I'll 'll, .,,"'I N,-- -1 "-,", R V N.A U 1)
11-11i n1t 1 11 _r r i I ._ -- nlillr s; _ ., I'll ", II, -- I 17- -1, I I,--- 1-1 _. _: "': !, ,,,,
----,-- t ", '- ^ I""' I AROGADOS Y NOTKRIOS I ""T"PrFtl_111 PRI i I- ,,I, .1 A P5,1101)
-7, 1 f 111 1

,? .Le, ,.-N 't-1- 111, 11- 11 11 I I "I'll. I~~ r ,,I 1, 1 I 11 1-1
61 Ill I I 9, -# 11 .F.i_1_; I N A k 1_14M 14A_17k- 17r; 1 jlc m,, vv p ,,!Ien!,. [,I "')['d -i ,11- -- -; n -,I,, i-lpwi-, il,;, 1 11- 11 I 'I.)., t: wl
'_ -- ". -- -, - I I~ __ 1-1 11111 ll I 1-1. ll 11- I, I 111- 1- -, """ "I'll I ", Verivi", ,11", rni,T', i i I 11 2i, ,n 1-1111 1-1 4 .- _"' II-1,
I
,, ';_:-"',p'" "" : ,, P, ,, : "', 1, "I 1 ll I il: "),1,1 I", ;, '. --'.-. s.2 ... 1.7
"! -1,'--1, I flat-,Iin ., I '," : '_',, !%- 1,,, ,, ,,, ,, I ; I
1 I,- ., I upAr ,,,,
I',,. -- I V;,, ".,,",,, ,.",it- I f, )pt, l 8, rap;'J'as I- I Ill I ,1 I .1 ,, -- k--j__ 2 -,-"-III I III "I I'll Buf t Nw'11 Kpmaud. Uilb" 19 TILES DE OFICINA I RESIDENCIA LUJOSA
I-- I I ,, "- I NUEVOS EMPLEDS ... ,, 7, -" -- v - "" I 11",%. I I.. ,_'_ "" __ -";., " 1- ,,, - --- , "--,-- I ,__ "- !,I, ..... T l', --
1, 1, I I , --
--- :-_ ", I It e -if, A- ,t)6. 1-11, 11111, -1.
BUFETE REGO f l baj,- T, ,' 11;141 11 "I
J Op"'t-i'lad I-. ,-- --1_11 -.1l"It'. I- ild.d-i.. j t'll.",-, I I _- 1-11- 1-1111 __ 1, 1, ,1.1. 4, )=
n SANTOS SUkREZ MENDOZA - __ ____ I I -10" 1. rl-- 1, I t, i "I'll, -111"
AgrAfg-tenedo"ie fib-It. "M"l- --- 1--'11., 1- 1 I-111111, I, 11--, 11-1-2--, li-- 3, D 6,4 q, .4 1 9 N, I -, -1-i-, --- A -1-1l11, I ."I'l- ---
A, 1_11,0 CAI.tr, 1A -- ii., "l(Oll'I 2 ()tell 1 1..,, ,,, C.,.bijj f, 1 11 1,111111 "1^1 *,'-, ,,,,, ,., """;;', I "ll", 11-1-11111 11. I i 11,11. 11 II c". Itz I _- Zli_ A v;o n-ml-- l,_- ,,lc , 1"t-, ,
11 I -I. 1-1-. -,Ijr ld 1-i-- 1. Oil- , 12 ESTABLECIMIENTOS I I "I - 1 ji I 1-111 --11II -1 1111 1, 1. I '. : %i""""',% _:'*_". _- -, t 1. I 11-1 -1. -' ,"I', '--- I~ --- I I
,,,,-, ,)-','-,,. ,g Q ,, lti 1-'--1,, 111 I I ZI INSTRUMENT100-3 15-IC,A ll" ] ,- "" ::,, ll, "I' ', ", , , l-V
,,l;,,I "; ,,z :.,,' ,t ,-!*, --f'- 4.4 I'A'a h( .... 6", -, ", -- ,
,,, "-, ','., .,;", ,,'.",',' ,,','.*' .', -i,., ,
il; -111 , .11fl-I'll ,, '," """,: ll1;gr.(- __ __, ,-,-- I I., COM P RE F __ "., ,,% I T.- ', ,-" ., I,-, 111- W.
,;, Ar -.tf .. 6moi-,,6,i -n , ' "' __ - 'il I I- "I" "t,
,,I, -.1, I;- -- ", 11 I ,Ij I 11 i 1'- :, -1 11 -f- ,' __ -. 1-km, -'l.l'.. ,--- --- I ('(),*11I'K,1),N10S PIANO, --1111,-,- u, ,4a'. 1-. joefl -l". I 11'1'1*111 lat'V11 _11;It.l BUFETE PEAE, MFDVN, ,7,,' , -- .11-111111
-, -,-- --,--,- ---"-,,-,- "'. ""I " "' 7,F ", - i, IiIII I I~- I ---- ---,---, --- - ____ __ I---------2* *tAi-p- d, i.;- ie 4- ,- %:
... --W- "r:,". ,,,,, 1- ,, --- 11 I'll..".,
"I I 1-1- _-I' 1-1, 1 11" -- "' 1, , -11, n .. ...... "I, A -- "" .1, ", 1, ', " ,
c-., l.", _- _- ". 11." ,' I "I 1. I 11.%,'., ".'I": 11 ,- %, : *,,,,, ... ... ,I ". ". ,,, 1 I-~ '' ,""', -- ,
". _, __ I, 1 "- ,, -- -Ii, 11", "I", "".- I'-.,1l I!', MA
EN SANTA CATALINA ., 11", 11,11- c- 1 7 MUEBLES FRENDAS ,,, ,,,' ,,,I," I- :" ,,, ,,;-J_ NUEL LOPEZ
'I" 4. parA j6"n". llcli"o, ,a. 1 i"".'-4 11 v"", I".. llfl- ', -1 1-1:1" 1.11,11, ". "- t V" ", -, -,,--,
-- j -- -,-- -1 'i I.
c r, 'i". 'j,"'.1"'lid"I".. ,_ , i -, I I ,-1-m- "- " ,, ,, ,' B,,
1111111' ,. 11.1.1.1 ...... ,"v"', j --, AS-ill I i ,S 1,1, I;-;- 1, I " ,,,,,, 1 daelkfn 601 M-"
,,,, "'l-11" .---f, ,,, "I, ,,, I-,-,--- -1 -- 1-1 I -- -"---- __[A-3605 COMPRILINIOS. V-: 297 U-25,31,: C )-milito nvI I __ ____ ,
.11- 1 BUFFTE RENAUD i C- -_- ',", "' ,' ; U ""'I
--, I 1.1",", ... I," ,---1,& '4,dicitam- p ... !",, '.",, ',,' r, .'-',"",' ,, ;--11 mi, ,h;-, Adorn'', P ,,,- il )a-1 r', C.A7-, ,, Qlk ,,i4l'i c ,, ,,.,,,-,, 1.11, 1-111 t. :it ' ,"; ZL I
-- '.., .,,,,,,, _.- I I ' JJABANA $16,00
"t-'), I -1-, I- -- ,,, 11 -1 Aunto" ,"'Ie, v -tm-i'll's I, 11-1-11 I. 111111-1, 1- 'I.- .-= ,,p
r- -,, rrq- v ] -, ,,t,!n:em .. .... "113t"), '-t" !"mi), I ,,,, 1, :ru! -,, z,
1) .1;1 11 11 I --------- __ ___- ----- --- 1, .", I,- ", I ..
., :- !, i-], wn 11 k--i -- '11 11- ",",I, 1)", """ od"Jnw, -,s, ,,,,,, -4 lin _11
________1 V ----- -! HOY MIERCOLES i --- I-ci,-;- --i I , I ,_., z ;, AEMILA 1-1101 "', 'if- t tu dc I P, p-dad , , I 1 I iil,,
"4'i'llit, ir''ItAll", 'j, j,", ,, clir, cfi* t.-t-,- p ,,:-s 0',,-! i. ---, MTYM I, I ATENCION, $16,500 ,,, ,':''-- ____11 '11- 1 1,11111 11 """ 5", ""'' I I 1111-1 _111.11,0. h-b- Fu, ""_-' ;;_,' ';,;'- - 1- ". I cl r, ,Q, lja,,-- .do! ""I'l --1 -, -1.1 1II -11.l-,
ut ,l1l. -,-, ,, 6- nl'ti c,,,, dv t) re_, -i 4- ,,, ,1,1. _,A P4,,,,,,, a, ,, ,vj , ", -'-,, "I I", i ,",
il.,- 11 1-l", ;'_' .... ... 11 ILZO "I .111,J.1.1 1- 1, I ,,, I ?i a TIARANA. $22,"O
"' npliwd c- pra __-I I f" r-d1!,(1T"
_' I__ -,--,,,-,, .. ....... . -_ "I ";, -i "d I , R it , I -1-1 -- ,.- ,,,,, """. ---1.1 I t6-- .., ... ll -,- -1-1.. --: .... I j-"e-- 11-1-.1 .T-- ., IF, N I 1 :.
-, --, 01'r, ....... t, .11 I I -, I N I'll It ,,,, -r_ !a de propledad s, S rvlcio & C-1PI-21- :- 11" I V - ,il ,.- ;, % -- m" _- ,.l.
D 9 SQ_ z, ",
.- 77, - ; 11- ' I''' 2 """"-i", i- -jl, ,, ,.I,, -,-r. -11- ,.,
Op'ttmid"d plra n, .ch.. ,,,III,, n Iil Xpti- ,, en Qon abdidad, Bur,- _61- _DPWVX_ _- .1:
_L -,-- I A:R 1A 1! _______ ___ ____ -_ I "-'. I .... .. I., .'_-93 LUYANO din 1-elt, 15F-. itl, 1IS-1 I-A C-11- ,,, Not kr ct RQ i .1.
1. llal.ld CLZbh N 1"1=-'j, --. -- -11" f-- 1"' tzi :_-, --t- I ... -'_: '% 1'. , """ "r.", 1'11-1 -1 "', ... ..... llnll",' Il !I REPARACIONES _fC,,_-1 ,_,t I_'vp -- I _, -111l 11!.1 7 1,11 I 1 11. 111.1-. 1l 0.1 1111-1 I "'', , , "" r"", I
At 01 I- I-A, .ev 1-1.1 *1 11 ""Ir.- -' ,'- ""', ". 'd" , -', I" I l, 16" bii l Telf. A-91 19 '11.11'1L11.l_'. 1 '11 ll I I NTAS 1 1 i I 11 I I' , -- , I, -- ,_ ",
., "' , ,,, .... ,----- D-V47-1-19 N',,- i 1, -'
N--;, L""', -__ _11 ,,,, ,_,", --- - ....... - I I I,--, 1- 142 MUERLES Y PRE 1 1 1 1 "I "I"), .: i'-- ,,,,,
"-.- ,' -- -- "I, 1 I,, ,, ,,, """"', .-,':, ,'_' _t: ,
'_", ,_ I __ ,._, .-.,, 1, 11 I ... 1, __ ___ ___ - I I 1 0177 I'll 1.
"I,' ,,,i,,,1,*.,, 11, '"' ,." : 1 1 --_ ,,, ,,r, ,,, -, 7__ __PROCIJRAD0RE5 A 11674 COMr-90 HAVLES YJAPICFRIA 11-111,11-- -- -_ I 11.111- --1, 11, _11K
,!, 1, _,_ M., ,,,, I', 1- y DECORACION
-I.- Z- "", 'r __ i :" ',',",- -1111'1 1-i-I.,11"'It ,, -I [ -- A ,1,1 0",(.r ,msw B8,1- I q, i"I"n Cr ;na, runclas I R A _Y ,I" -- ----'I 1,187A I,.- j e, ell M, ,.. -,-- -- - i ; 11 I.", -PORN)"'T"A .Il.., 11 I -1 MAGNIFICA CA.,
___ ___ _K__A .-" -!,c i-j4,v ,,,pktIat ff lli-l,,, -n- Rparamm, il' mbras VEDADO, $35,50
I 11 'I'll L"I" -ft ; ; -1 -i ,,
_' F _A _V- m 1
SE SOLICITAN -;Cf"ic 1, '-, -', ,,, "-', ". --- 'I.' "" -1-""' 'Ili"-'-' I ", I "" ", 1" ,l, I '- ' .__ pa f ,,, NfAqi, n y 'JeCoraCijlj -' -', t-, -,- ,__ '. -R ry I 0 01 11 ,,, a, 111 r ', Ps-'Taillcei ,Vneal' , 11 I --- --ft",
I ,--,,,,.I I-?, -11 11- F-im Phdips, Mon d -k,!-r,, r T-1m, gaatl I" --,- - I "'I",". I ': .. ..... "' _1""-!- f
__ I I I -!1. '11""i- I'll I I- -', 111-1 4, _, -, --l
,,, ,-, ,' i' -', l ,," _' z ,_ ,,,, 11 ,
-_ ,cl ".2 - __ ______ t_,_ __mi 1' T(.A I DRES. EN MEDICINA ", "" -PI. 'a-I'l -- -- -- -1 1, -"
SOLICITUD xmiulaus- l-I "! ill, I I i ;1 i -:I %1 1 "I'll, 11 .. .... ],,,r,,,, I- [ P-zAm,), hiell. Sii rl"R,,3rdo P--,,' ', bar 7
1. ly ,T% Vtro .... .. I: [ -li' -11 I 111' TI11 1-11i I I -11 I 11
-111, A. POW
--- -- I I DR. ALFREDO C01,1AS 16, ,wrv W we (',,I raj, ,, ,i Pq,,n,t ,Ntp*on,. Tcl,[-- ,I.-- __ -- 11-21 ITABAN
!! ti', ... ..... -- -,,--- t_,: "- 1 - __ i. I I -17-4 N, Nf_, I fi(i it TI0 42-210,t,[ 'I F41
i, ,, -- i -6, __-i i Gi- ol.via, P-t-. Cirmz ,.- I A I -1, '11' RVZ V NIENIM I,
,,,,, -, ___ '%-% .- -,--- -'. --- ,. r t ,.. ;.":',1."_l ,l1,,r;* *. % ,,I '_, !!, n ,,, I, i "" I ... I" ill, 11 1, ,l - _-l,
-1111, I "I -1-1, 1 --,".. -,- 1. - I "I Y Vq 4 ) I "I ,,"-- ,.-'. I '- I" "- 4
ISOLICITO (OFICINA4 P.". j,"', -f ... 1;-t, & '11 1'11 111", .1,11"I-1, 1.11, i -'ii- L "'," 11- ,- --,A-r(i77: ('ONIPRO PIAN( 1. -t- "I I ,,, I ..... ...... "" ll V,
t-.t n 11-1,111 0-1. 111111 ,, ,l, ,%-, '.%,! %) I'
1 1 I -- 11 __ I r" I., .- ", ,h,,',,, alt" r1p, MUhje I-- --- , ,-'f' l'j I. ..... "' l"I"'I"'.11- --- I '. ,, 01 11-1 i,,,,,,, -d- 4-1 --;--- -_ .", -r- I I ,,, _,-". I,.- (1,"'i- I ...... .. I i ,_ ,." -"I m ep'- V ai i I el 11-1 C.".. .1 I 11 1-I"', 11 --, ii ft- v -,Ites, cu,"i I I I __ I r, i* -- $1,1", ___
'l- -W i,,,, .1""i- -1-1' ill, I ", "r -, 1.11, I" "', 5 "': "' "' ""' r l ; " L I I'l il ""I 9ANTOS UARFZ, 010,W
-,;er _j, "r"", 1-1-- -, !1_ I t, "I
Ir" 1, ", 'I" ,_, 'I'll, ,d, I f'.", "' R, X-XVI mr, .,, ,, ,iijjr Aj C, I 'j, - 11-11, 11 __-, I I I "Ill- 4 .. .... %-
I., 111P'11711'1 "- ,,, ,,'.', ,,,, ,,%_, , I _,", " '. f jp ,: 'r I -1
n lv! -, ", ., I', I I I ...
V.- - .- :"," "-,'," ,,': ',',' "' i 7, I~ - 1 "' ,",,',, ',':,""-',',,',"", :-", *;i,'r',,'- ,,_,,, 1)!r, Aji,, (,AIdiii p, P ... 11 ,-- _,- -, .".
11 1 1,111 I -1,11 I --l" 'I ,,,""', --,". "I, """', I~" jrl"'i"', ,-,- y I
101 , "" 11 , Ir, -,- L, __, t1l, 1-1-1.1 ,,"'. I 10 "Or t7.. i ,-, "-::1., ",,-- ,- rlptl 1 LEALTAD Y LAGUNAS i .1- I 11- ._. plll., _, O ,
FERDIDAS I 1 1 I- .. .. . - I _-*
..-- -..... RAOH 7, q s ,l j I-, I I 'A -_6 ,TAPICE SUS MUEBLES',"f''; 111111- .. ....... ", I .. ... -,,,, I "'" 6 1 """,", """ """, "")",,", -'r', I,-,--GRATIFICARE E S PA-EN-t -; Ai ,_',%Itr,,", L", I I .... ... I I'll --. '' L
"I 11 1 ;,, -, ,, ,,,,: I I , __l_ I -I ,I,
__ --",--,--,- ___,___ ___ __,___ - __ ___ __ ,,, -- I-- % ;l IA MERRA, $22,0"
!___ 01 F -Flk PF. '- , -- .-T11
r I I 11T I- I-, r"_ -, '. PINOSA j,.,,,' I _-,- I'", -111,11, 11.11, r q,- ... ...... ..... I.. h
pil6am(mtp pprS011A dp uel,;,, it ,, I --, ,,,, ", ". -, ,,I GARCIA YS ", I,- I
I ITVN ", 'L !: MIX,5f r, (JYMPRO MIIEBLE,
emer, 11,1 01,i I . E 111.1011 "" ' 11 - -' i .- _11.', ..I.,
Prm Bnqw T DR. ALEJANDRO MlJXO1 ni, e f:, A"p, R'W ,, plk I --- 1. -,- -, -- r "" --".r ""I, I .,rl
T I I 1 ,; "I I'-," I I -- -- ---,, I -- -', -1l ... ... "I
1,11: Ill, 1- ',", T'7 ': : _11-1 I'll I "I it-1-1 1-11, I ;. ., 11 1, 7 -1 I w
pAtas dplantprWj hlanc8,. rabo 11'111111 -,Tll 1 ,-- - -- -,- VI % 9 UR I NA R I AS IWI, rll,,i- ,, .s -i -'('1 mpi' ", ", ... r : %! ", 17 "', "',,,
.. I , ", ,I, "", "I r,", -, -111-11-1I 1, I- .P., -r, i -,Iln! s, Aj rh ,,, 1 mp.- ___ ,, ,,,,, """! ,,T,,_ -;, ""'I""I"; l,; - ___ -_ _- -lorT illn. Entitnde por ''KI-1z" N I t-,i,(-j- I-. OT7, F ... = "' 7. "" TRASTOi 1, EX L-A 1, ES ,edo Bodeg. ,1,, E"I ... t, I,
Per' "'"' .!.. 1-11. T__ I fl- li L I RN 0 trj, IC,: Ill ,. -, I I.,-- Ir I, HABANA, 417,NO
didn, A p, rn., hum,, en I d( L" ; 11-i P I I "' t i 1. 1h.ml,". 'j,", ,-- i'Al- "I - __111 I 11t. I i' (-,. ,1,,r Z,, 1',. [ I a I ( a I C I I I (i ,,: e, 11 __ I I I ',.,I." -,"'.
I 614f, _, vf-d i Ai-, Itp -'SeT a 1 __ , " __ "I ....... I,- I. .... "'..
Octubre ) Gcrtvu, i,; 1-1 --'--I_ _""", ., '::Ille .", 'z,
,. '_ 5 .."", c, 'I' - "","," "". ... t-A, t1w ", 17
jAd" -,,(,,. p -ep"F T '6 'T- ""O r- -:- -- I .. .... .. 1, r., ;- I ,5fj RADIOS "I", -M-77, A. D-R,'if)-101 27 I _" ,-__ __--, -_ ,_-- ---__ _7 ___ "!_r T-,-qIe40-17-2F 44 11 I-- ", .-- -1
- I i ,,;,,-,,,- 1 ,, ": ',, ,,,, ,,,, I ,,, 3, 1W 1,1171- I li 1111L 11 I 1- ",j:", -I,-- 11_1_1_1___1_- _j---_ --- ,----- 1
103 CRIADAS CRIADOS 1'1 11--- L" -- I -_ ,,, I IIIL-Il 1. :i il ,,, 1 ", --------- .... ; - -- -
-, ,I I ,,,,,, I- .-- __11 I I -va-m-6, ____ ___ __ _SW _FSTRENV AN! P, ALNIEND, PVIS, 415,*
1* -1 "11, '-- ,,,, ,,,, L , ,- _b* b "' _"' _d'
.1 -1111-1 11" m L'T","' Rvc'%1 "T "'? ""-, DR7mE ,J% I -, -- -"! C mo emos SU RADIO ROTO I
I'- -, __ '_ '! I "", 1- 1- I .,7-, i, ,"":., 1,;, ',',.,*
1,111 -1 I P, I 11- -11111. Empewim.Q Jn aq Antignm NO VAGUE REPARACIONL',I Pk VDV RENTAR EL 121 -- '- ,_ 4,l
"' 11 1 - ,.", TI1'F'--" i I , ,,",: I,, ': " l, I ,f, ': "" 11.1.11
"I I ,,I. -II _', ,,,- -,,,,, I i, I e PET&LLIS j ,^,, "" '),"',"., 1 ,, ;:,,. ,.". -_-'
11.11"I"C.111. 11 N, 811 -, ","", V Vmr,"ri t6mm".41 '_ __11-1-1 1 , ::"', I -o-'. -- ,,. :9
" ,, "" ._ ,,, 1 ,,% "" ,, __ I.- I. ",
,-- I itl, ,, .: ,,;, I I I- "" """ ";4 i :,- -- , , 1- I I ____ .
iZTu-,-i,6-4. -.. cmw. ; 120 MANEJADORAS j ,,- _, , "% 1 ""I '. ---- 1"'n,:"", I 'I i. i I I ,I,- "' ,:!". -C."', -7-IN"" fild Ir I- I - 11. I .1 l
'. 11 TI.-I-1,; , -- T", '-" I 1 11 11 I -'. 1--l' F"
i', iI T ", 6 _,
",;%, 7 "I BURO-EMPLED & -I. -, _', "t A 111 5, 1, 11 I", 11 T -- I I ill, PALATINO, $2CM0
, ,- 111 -- 1 I'll. -4, I,, I ,,, I 6, i,', ". 1- I I ..... I *1
-1.1_1 I .1.1-7 1-1. I I -i- ,,_:-- -, ,_11 ,_ ;-,!, l", '. -1- 11 l
"_,", I -- ,
I A5 FRO PLANOS: I t 11- 1 I 11 ,,,, ,, , i .. I-. -- '- .1., 11,
111.1 11 I I I 1-1-1- I I il 4i3lz: CO'NI 7 -- --- T"
"I"." -:1 r. E. Guillar del Rio i,,b ,,, ,T, ., it, r-a bits dc -_ -, ,,, ,,,,, ,,, 1, """', I'll 11 1-111, 5)6__ '1 1, I -1, I 1, 1.11, 11-11 I l
-4, W,, -- ,--'-',e 11-1-1-1-111-1- I,, 4
ACADEMIA GREGG A1,11VNDAIZES: St ir
l,' =1111.1 I" NIEDIC0 OCULISTA --da j -t ".-, --,d ",-" I L
I- I pl 0 'E I ---, 1 III .-.. .1-1 I S, ases' cfriE:cradcres, 116 __, 1 ."', I tl%-111 1-1- ,
% P.1_1.r -l"I'l "I'll 11 ZIIIIJ 1L.,l' L LAVANDFRAS LAVANDFRO9,, .. .... -1 I __ ___ I -- quln ., cci,( r v v 1.!%%111,1 I., "
,, ,; ,-:,-i, l*',' -- '' SiNNTON SUAREZ, $16,W
"".,- ,", ,"- *",.7"17, ,,,:,.,,,,,,"",,:",;." ,,,"_,,, , ,scribir, C111 I , _!_ r.r -I;, ,, ', ,, -" ,"I, I, I
1,A1 A1.1.1 Me -.111. 1-1 I I ', ,,,, -Iidll- ,-Id ,0 que 'Ist d 1,1,;, '1111 I'l
_, iI ,;,r I N 74*4 .% All) I' f f) 4 ?, 'I ()o '._:','%' f .... .. I" --- L I sm" )
l.l I '_ I - I 6 ; .......
Ir TIWII!, ' 1--- ", -I 47 OBJET05 VARIOLS I 11
7_. __ 1 1_1 ____ I_ 1, 1 1 _', ', end A, -Kic)'2 1-1 r '.% I'll -,,: ,t l
;T Llv,1 7 __ T, .1-Z"ti '"It. I' !! IIt ,," -I- N 1 T I V 4-01;!.7, 4-37(0 1 11 I-, 1i "I --,-,- , ___ __'d'd' 1-I'T "--'" "", I , -, 1', % ,,, Z1
_, ___ OLCUON % _,, m_ ] 11 *'i- *mI 2 'I'l-.1- 1, ,---,;i DR. LUISBERMUBF7 F(;ii-,;-c, --T, -, .,-7,,TiiiF,,F I- !
.1- '_ ,! T,;.,,,l',, -,,- t ,,,,,_ I "-"!, "I ,"",;" "._r, -)- ", -'- I~ !',"E,,,sl(,% .' i MIRAMAR r- "
I ,,, 'u -10". '"t', 'I. .... ,I ,,i2 con 1-1 l .It, IiIJ-111, 16 I SQ('I'N' I 'k fl\rI- I T I
't- __ __ _ ,,
'', II I -It"', I., -1. I, ,jCjj-j(,() SEX01,0(;(). F..j2S ni An!,, VAT-A INO 110,3"
r,"',"- I, '---_, P IafjCi hj r, arpt 1ri11"'Z,_j --. "I ,-,', ,,,,,,,,, I I I l i--- "I""""."," -1 l."
104 COCINERAS COCINEROS I I 11 14 11 I,, ,
,117 SOLICIT11DES VARIA 125 CHOrERLS _-." ,' """,- -, "", -", I'll I 'I "- %"- ':: .' ,'%',, ,',,- RESIDENCIA DF L( ,10 ,"l -r""'. ,,, 1- ='v
xr .0111(fli,, 1 1, _: __Tt) I 1. I ", ,, r," 1, , ,6 ,, '-,,,,* ", ,. " I , ,,-"
I I i I 11 I_ i-- ii-11- I'll, 11 ,1,an ,s_ ,, u IIs, '-' Fl-" l ,.',' '-... 11 -.11-11 "I"," ) ---- I I I 101, I- "' ,,,,v,, --- ,;""%', r "' _: 7,-;;i, =.
I I lll 111'11 11 ,", ,,. "', ; I -_'-r%(" 1, "T"." , "" ", jillr4l" !iij L' I L" I C' ill ... I ej
*'I,, I I 1, I :, r ", ";':; "
.. ?", --- r.,,, I -1, ---, "I 'r I, ,,- I 1- ...... ,,I
_' t,,." I'll I'll -, ,%;' L.A'1.1.1,' 11, -- 1, -', I , r"", -- r ,
":,---- "-- I,'- ,I ,, i, v'I A-4074, Lal --Il .,
t- :__, '%,:,"', I " "" r .1 ",."_,, '' '
r ,_'v .11;111 '1 .- ,,! Dr I I'll -1 "I 11% ., I ,,,,,,
cncw, -- ,,,- -[P '17 1; O'lty." ,- $" ""', M"'i, I n A 5;!!Rlf, 15 1 1 -Tfl- 11 6 1 1 i, ----- ___ j, I" _ ,P,,,I I I .1 I'll "I ", --- I r, "I" "', I I-m Tos, $7,7r)b
I.- --i'l-l-, 1 , ,, - I- I ---- ___ ___ I 11- __","7, ", I 12 I[-_ 't, 7 '- ,,, ,:-", 1, "',"c' %147 I T N , 1 ,,, , , ::, ; ,r- '- 'I" 1, -'. '-l ,
"I, "'g, -,--; """"," i Q.,11"t" Ii" __ I'll- __ , ." 1 I -1!1%
I, -11, "I 11 ,,, ,, ,_ ___ I 11 A FrIt :" ", "'r, -,I
11 I __ A S I- I 'l *'
1116 I -11-1 i- 'i 1,01tlf'Ailll Alif-I(If k,\k j __ _ __ -"---,------,- ------,, -"---- LAMW ARAS CRISTAL V E N T 4 I 11 1 11 "1111-,'1'1, "",
t 4 .j d, '-,- 1- , ,' (),-, -- 'rj"j , ," ,,, ,, 0"lvlFT,, ,",,l- ,,, t ,, 4 p I ",
1 - AYNAT I --'- ,.,,,. ....... T-, -",---, ,-,-,
m-= ,,, ',, I _!, j OR, I RA ul -"-- __ -_ -_ R-i'l-'i. 1, ... a ,1,1 M"". ,
I I --. '-- . ---- ", "' r, c. I I -- 11 I~
__ i '"' _,__ ,,'", r '' ",,. .. -- L -1 ", -,- I-, ...... 11 i' , .", I --- VEND0 () PERMI'TO
i',' 11: ,"; 1 2 I., 1, 11, "I I ___ Ir, Ilo, ";:,!- i -1.11 1, ". , '. pi,_ 1 11._ "I", t_" %-- 1, 1,1, .... I~ I '.'- in CASAS 1:- 1 "I"
I I-" 1 ,,, ... 1---'. _ ,- -- I ,
NE SOLICIA N 11-11- 1111. 11 11 '"' I 11 I I -01-1.-,. -- t. ;,,l,, L iI -, I;, -, 11 t -, 6 ... , I I " .- -- 11-11111 I .1
-1 1 -- "I , I,", r I~ 1 ____ -__ ___ ____ __ -, -- ., I, 1- -_11 K11"I't], , --1 1111- -- ; I ,,,, ,,I,,, '. r. .1. 'I 1, . I " '- ,.,.:I
-_ 11-111,11, '' I -,illl -:" "" r r, 1 1 61'6tilk BLANCO, S,
r 'V ( WR E:j il 1.11!"ll -111 ",I. W11 ,'I t, "I ,1 , -___ _-'- __-- _1-1 z'11.,"",
------, ____ I~ 11 I I 11 :Ill 1:i 1_1 11 T111 I I I -, I I I I 11, f ,, 1- I~~
"If", I ,- % r," I ,'Z ,'4," ,',,,," : ,"'r i : 11
,ociner I , ' I I j,"", I pi rlxu .,In [11111,1 ', -, , ."". "I l .I,, I , I ,,, 11 I I I ,- 11 I, ,,,
,r",Ll I " I ', 1) I fL, I ,f
Z :".j:1l- 'lj r 'I,- I "I'l ,,, I,,, '11 11 i i. I , I , L , I I I I ,
0 ... rj ', I ", __j_-- *" """' I '' "'I o-t I,,, i A-9 I '"' ""' 1, ,
-----,------ I 11"""I, "'I""., I ,:r ,,,", :,
nut" d It n"". ,21 t , L I r F ___,I 311: COMPRO I "" r I
I I_ 6 , I :- "I 1 I)R, ,%jjjEft'C0 N'E"'Ej;() I I I ' ,, ,r
*ttOldo, I I D-7 I I I -I-, c I ....... I
I 1 ,-_-.t., 1".. "I I I (,1Ano,;, Porrelallat y Morfile" I ''I'll" 11 I I "',I,:",_, -" '--r ", 'r ARROV0 Allt jqj
1!j, r I, 1, I I I I :, ', % % ) ;-_ : ,I, '': I: , r ,
Ttif, +-- -, I I. I 1-11, -11 ,10\1 1; - r. , I. ". -- ---- I I ,,,,:,l 'I'll ," ,r "" .,r '. '-I, vcl), fm :. '- .,
";JI",;', '. .- ,: ""_ ,. , r '- %" :_ ," ,*% I'll I 'j- ,%" ' l I ," , r I I 1. 1.
11 I Sutlribam. y .nttnclono ft 41, .... ....... -, f, -- ,,, I
I --1 ,,,, '. "Ill., I 111 11 %_,". .-"". ", ,,, "" : I "
_. __ ulfw_ __ 00 11111111111' I DIAR10 PE LA MARINA jV '2 '- , ", "t" i , 1,- Wl I.- " ,-vt_,l, l", A" -% '. ,- i '' , r I ", " , I - 11-111:."" "--, ,,,
I I, 3 1, ,- % i .. .... ; ", 'I ;;, I I 4 "
I I,
I I
.
I 11 I I I ) I I I
I
I

. ANO CXVIJ MAIM DE IA %1,\[W A VIVRC01 FS. tifI PF TJJ [')I' I') V) PA.tX;.,-1 V1 f"ifl(IN(r)
-,--- ,,- -,- _,__ ---I- -- -_ - - -- ---- - -- ------------------ -------- - --- ...... ... ... ........... .. . I I I I'll I "I'll, 11 .......
. __111 N T A S V UNTA S V F NTAS V f: N T A ', i V M N T A v I: N 11, A "I v 1: N *11 A I V 1, N T 1, "
I I- I 11 I'll, 11 I ''I 11 I 11 -- .I!! ,,, 1,
- % -,, ---, 1 - ------- ---------- --- -_ A A, 49 CASAS lig SWARES ,I I FWARIX(IMIFNI O.', "I V l I At; I 1. 0S i I A(i tttrlovllI: Y AT I W, ',4 M13 MJ,', Y VVYNIIA', (; ,Mijtt0j,', I JI;'l ,iA5
1: PUFFTE RMNA111 "I 11 A I I ,'I, ""I'll I It" 11 1% -11 I I 1, I I'll, I I I~ ,'I -IIIIIII, ll 17,11111 J P, % It '' M fjtjA'111 A 11f.%/,, (ONI
I , 11 , .: ,'.",' ,.T 'll i- "', ,, ,- 1, I i,:, l I i'll: I I',, 11 I I I I t 1,10 T 11, V ffli, Ill
1, I 111-11 I I 1, 11 1. "I ": I' lt "tt_ ,'',""',Ittrn vvpd, v I, 1, 1-,, 1, I", -; I I'' I'll I "' ,, 1 ,, I, 1 :,- .-- -,, ", ,,t -, -.,: ,,, --!, "," f- t, ,tl
I , I ,,I. I "I I 11 A ll, 1, ,I , z ", , 1, I, I ,,
XIi %, to I tl vvii, t w it I ..... ... ,, ,,, i It, , , 1 I I I t I ,:;, , ., 1,j I ,, Alt 11 I I'll, 11. 11,1- I I , , l I, 'I'll I I 11 I 1. I "I I I 1, A "I I I I I I I I , I 1. I- I I I / I I I I I ; 1- ,, 'I'll-i It-I
z ,
itios y pim:1 I)lv,,l j ........ ,,, RIA'ARTO 1 0111A' I I I I Ill. Ill I 11 I I 1,111-1 t ", i I I I I ,,, :1 I 11 I 11 "I I , ; I I I P 11; '' '1111111il-W4 "' notal, v Ilw ,p, I'llf"t'. %, ,,,, I I I I I'll I I ': ", ,, , 11 I I ,, I I 1,
jlll l I !, -Nt) I_ I I I I I : I I I I li, ,,,f, 11. Vft
i Ropind, Tel f, A 9 I I 6, , .,, Z ll ,,, 1.1, 1, I I I I~ ;
7""" I, ,, ',',,,'.'" ,',',,' "".,," ",,, ,',',', ,,: 11 I I ,, 11 I I'll l I I 1, I I I I I I I
A -A 1 : 11 -- ,,,, , ,,,,, .
It I -- -t .... 1-11. 1. 11 111111- -1 , I -- ___ , '' , Ill I I 111,111111,- I
It 0 1) H:t w Tit Ill %"Il I '-!"v-,"","-' -'l:f1*l*1: 1 A - :" ,1-11, .1 '11 11111"I'l- "I I'l I 1 ,I,
11 It- I "ll, ""', t;z"", REPARAR BARNIZAR I l:," , ,,:- I ,,I -,-,,,,,,
11, 1111-11- I 1, 11 l 1 "'A' l, ,, ,I ,,, I I I I " 't 57 BOUDA!'l Y PANTEONES ',', I ,. I 11 I I 11 ; it 't
r, RENTA $ io slil'ooll -- ,, ,, ., I'll 11-11 I 11-11 I'll I , ,- it "I I ll, - I _- -- I I I I I I 1, ,
"I "I I (I i"I01 V 11 0", MT IJ 1'1, -- I 11 I I I I I I'll, I 11 I I I ,!! I 1 1 I ", I It, ", I I ,.,I'll I -1 I'll", '' I : ,, I I I,
11 RKIN UNA ...... I,,, w It ", 't 'll '.I l,"t-I l I 't.""t- l , I tit '' I
r ,.',l:**,t: ........ "-- I"- -1, "I I 1- CA1.1,E DE Pt, .1 :-tf, ", , t, : 1 t, ,, _, ,, -1. 1- "" -'ll""""', I I ,,,,, .!,, " ,, ,I, r"'. ", ", Y 11 I I I 1 11 I I I JI 1 1, ,*,;,
I". "I'l,"", 1,-,,, ,,,,, ,,, I 1,_,,,,, .11 lt.,
11 ',',' '- , , '' I", , ('ilillilit ,ie III ila ;,,A,, ,1(, Tat- t, !: ,,, ,, '' : - I " ":, ", '"'.1;:, ::. ', I I ,,,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,, I "t ,,, l-l", ,,,j :"%,l,, I, I,?' I 11 I I I'll, I ,I ,, i, I 1: I 1i I I I 11 '. I I I I I tllo id. de (W(A, rf- If)'6
__ --- I I 11 11 y1l)", pi'l will"l, "'tr, t fj, :, Ill w', , i V i % m M At tit ll 1. A tA I I I I I 1, I I I I 11 : , I I ", t -I- ) i, I I I I I I I I I I 11 I
I "..", 11-71 1--, -- I __ __ I I I I i
V t:NI)t,NjOS EN' $11,9011 CASA Nltlowx $w "ll"'.1 ill ; ,,I! I, ""n tli I I '' I I
"' "'I "--'l I 1- -,- I. 1.
I v Al rr ,5 ilrilrI Imrwos ,,,,I "",_ ", 1 ,,, I, -1 -- "I'll, t ( i, I, ill, ll I,,, 1"", kul "', I 'I, I :... 1, .. .
"itnt"It'llkd". "i"i" ,l) Itt, , (I i-- I,", :_ ,ni ,' ll,', I IIII-I "t- 111111111" I111111I ll, I __ 11 : I 11 it I I "., I'll I - -- 1. I I t I .. :, 1
, I I 11 _11, I "' iz .- ,' ', j,'l,, ', 'I,' ',, ,', ri* I I Ii ',,pl-- ( .tA I .,I,,
4 al flIndeon tree i,liari $1,50.0o, I,, p"_ ir'l- ,- 1, --, "I z- 1, ,-, r""ti, P ,: 3 1 'p f nd" i'n 6,110 ,_ ___,_,____ __,_, t I.jt0j,'j,',Iw,, N 1, v I, III 'I i ,1,1 ,, i "":,I "'t I "', 11 I. 1, .
I i Vitt VISORA T'SQUINA Pe"" D'a I ", ". I 1, I I I 1 I 'A ,' ['' I --w,, Blanca, Vr ife a 11L, s C, retjj_ r, 11 "' Ili, ,It, 4, l',, f-_ D 99(18_4t)-:o I RAMIRO GONZALEZ 1, "I "' "I, "' '' _7 Ll"111 I I 11 I, ii, I, 1 , I , '' ", '' -,If "- ,l', It
1. it; ,;,,, I ,-, " 11,res de Corlfiani ," 1,,, tilji, Ifi 't"' "I"', i, I tl, ,ll ,I,, !- ,,,,, 11 1"ll i I'll", %11 "i" ". , """"'t l'.- 1 ill I 11111 'I" '/ 11 I I, i ,,, i"'', i, -! ,t rJ ,,, ,,ii,' l ', [I Fenix", Mu
r rt 1.0- I - "- i ,,, _" ,,,,,: "'I,',* ,_ ,i", I I I "."_ 1 I If,,, t i-- ; 1)" ,
i q jO M-TILI Industrill 462, ; jjj ,,-I -11-1-1, 50 ,:, l- tl ....... *, .1 I 11 I".1, 11 Ill ""''" It-, ". I f;- ,, ,, I "i" / t4t-,-ic ,
r. I'- FINCAS RM ICAS ,-, 11 --, I I I "', -- it ,, ; "', I,, i, ll ,' de mil cams v l;,,)jjrrs 1,,, tVp, -- iZ --'' 7, v, '"''I'll I_ ,,-' lii',111,:, ", I, .,: I I I ", f i; p, 1-7l t, , t t ill"', ,I , -TItIll, I'll ... t,
.11 P ", it .,I I'll ), m - I I i I , ,,,, ,, l, ,t ,t, I i, , ,, , , ,, I.- ,I ,t,;'1i :
In! 1)-7,ID -V- '- 7,,',lv ,I,, _tl_ j_,_, ,"'I"' I -- ,:1 1' ', I .,
6 A-l-11. -1 "I 11111111,111- QUIN-rS DE RECREO, EV W ,,,, "I I __ I : I i ,,,, i, , ,,, ,If e -, , "', ,,,,,,, ,r, hl ,!tq
_- ."', ___ 0 1 I, I, -- 11 I l I --/in
I. 11 I , 1,- .'T., ('' k, I I ... l ,, ,,, , 1, 11 11 111 11ill
' 3,.b.d. dl CVI ....... _( j;_,ra-) lt,, ,,_l "t, I I 1)"I"" I I' ',, Ill [ ... cil ",'-,, ,- ... I)n- Art ,,, "', 'Tk 'I 'A "'T' A ",,',I,' 1 MARMOLES PENNIN
4, I'll. ,- -tiI,,1l,,f "i" fi I,, 1 ",
:1'.. Il. -__l ll, I I -,_-,_ -_-_- I I i Ii,.,, "i'li, _. I, Ill 1.1 1 l"I'll 11 i- ___ _ I", A, ,Im ve"dlip"", a plim, , I,1,lI,, "", ,"', I MAQUINAWAI I "'! i;l l t, I ;, i ,, !' 1'. ,, , f ,, l, ,f I llli
----, -1- 11 I I ;." ,r ", 1 ,It, I tl I I'l- ';.I
.11 ",I, 'r jos cit l,;, c I, i g t r, i i e I ,, it c w I ,, I", 11 "" .I tIll- tti-i' :I_ ", I eS 1 ,4 1 1 1
71 ; .", l,,r,,,,,,,,,,,",,, 'I'll,' ,, :",- INDUSTRIALES 1111. (", ,:!, lotV (IV 2"Pt;, 2" ")o --., "" ""'It m.""I '' fi vedas y Panteon I~ I 11 11111", "" "", ,,, 11 I I .
t X Il11 :.;'t1 .11 11 I ''), I Ir I i i, f "ItilI ,* 11
4 hi I'll"It It I"' IlA I I'I 0 PA10 I- NTIAt H I It, t ,, ,,, I 1
_110"t I --1- ,,, I ,, '' ', illil T ,,Itl I- InIr, ,,, iivi- '---- ---- __-- -- -_ I ,." I ,. MUEBLERIA "PRATS" : '
I- 1, It,:,: I -1 11 I
I ,i in ill "i'lefh C'n vilrmfrn, I l \ 1,11\, Os[
I t h t iz i ;,I : -- ,
4 -lt- ,.""f,""," """,., ,,,,,"l, - EN CALABAZAR RAMIRO GONZALEZ ,, ,,,', rll-,
.: R -, ,- I I, I __, ", uti" ;'I"m '' t i'' I '' "
- I I 111-11'. "I .1I-iI,,-,,- h,,lTii,,, I!J"I",I -i", I, --,. 'A"- A' -,'-_-'-'
""" I I t'i :"Ilt I I I ,--, t- I" '' l ;-' 1, ,, ,I ,,,,
_,__________,_ I""""", i I :, I ,!, I ] (', ,
V ,,it I '111-- 'I ftili%',' () ,!, I :I I -l I I 1 1 I 11
;O1 ORTU N I ", ,1, I,~ ;p1t1,1 1 j)tl':" :- ',,"-,'i _"I %',% '.' :'_ ,:, , 11,1111, ",'I i i ,, , I I I f I i"I ,, , I, Iz -1DAD "" "-' "L'%l I, 1) ,I-, ,",it'l"-it'' , I I I :, "[A CUBANITA"
I v et"Icnit", M (H I , " I 11 7' 1 1 It, i IIm m ,, f',,,T,,.,, C I ''''I i't I'r '' i '"', I t ,:,r,,,, 'J._ ,:_ l I", I 11 t, ,,,,, ,
i I i 11 ) I :, i ,, I 1 11.1 I I , t I 1" i t I'l !1 1, I III 1 I 'I'm ,
I'Ada filbi "t'r t""t"h! w ", I I I I t I 11 I t I I ", t l 1, ill "I , t", "I f"':"t, Jfl:: 'I 1 I ,-, l, , I ... .... I it, I _t T 1'1 111.11- 1 I 11111- 1 ,,,, 'I 11 'tl ll, I ; l, ,i i; I 1, T t j i i j ( 4',' 1 ll- Ir- t I r. "I, ,I;,, ': ,i ;j ,,,, t ,, I 1 I ,,I ,, i "! ;
d in, Jim Till, i4id ol "I Ili,,d 11, IT I',, 1_ 11 I Ii." 1 I- 11 1, l r, ,I : .11, .1 I I, .1 ", I 11 "I'll, 11 "" I1 I I , 1 1, 1 I l'.. 't ...... I 1, :, I li" I I I i I I I 'I I I l I t t, Jl I~
b"110 cm llt trt", "t" nil, pilh,, I "I":," 1 _1; 11 it l; % l I l '' l 11 ,: ., ""I'll, I 1- 1 I I 6 tl t ,, I I -- ,,, I t It I I, Iil, I I I t 11, ,, ,I ,,,,I,, , I 1 f", ;I I_tt' "'41'j ", 1'_ 1 'Ir itill" I '- 1 1 I
t , I 11- r ""I, 'llt"", "" ___- -- ____ -, i I ,
I"ItIpati", $1"In0 f)'I ,,,,l i,,j,, I I : '.I; '.' i "'i "il lipi" I V A,
I i
ti ,,t)2 ....... q ltj,,l, jitjj ,,,,I,1;I ,,, i'N IO INIv io n iwr I, \ liv ro N Z, ", : ''I I I~ I I At ill M iifl I ', I ', I I I- I I t I I': 1, I I I :l 11,11, I I ,ll:,, I , i i I 1, I ,,, i" I .
it, , I 1 It I I I t', ,i, I'111 I ,,, I 11, ',', 11 I I 11 11 il ,I I I .
el num ") y it'll" "Popol't" I, ..''i" ,,1 11 I I 'r I ', I I '. I I l I I I I l I I I I 11 -11 I l" .
1 I I'm I'- Id.1 I, H itt, "J""i T, I, I I ... I l I I ., I I , I '. ,, ,, I il I I I .1t, 11 I I I'll I I I - I I '' ''. ,,:,,,,
.
A I rred""r" ,,f,, ,1-f",T-,jl', Pn"4, ,",' , - 11 "', i, I ''I MIRE ISTO
I '' 'I ' I I r l I I I I
WAL
I pre Sola Imi,;I1111, ,'I'mirl't" 1, ': t I I ", ", , t, I 'I'v" -- , I 1 POR ,()JO 11DW) MENS
'" I 1""'I''"",%, I I ,, ,, ,, ; _' I 1, I 11 1_111.% ...... r 11 ", I ( fill\ K (" J If I I ," 11"
Qi) (it! ew''llla I Iil I):) III,-,, '"' I__ -, , I I f', -, i' 1, - , r I I I I I I I l 'I I' JoWl ", f VA Ft I 0 7; C,
1, I I I 11 , "- I 11111-111 I I , 11 "I "I 11 I 11 "I I i, 111 1,1-- -_-, :, ", i "I 11 I REALIZAMOS I
"I tiuale", ,11-,, ,21, ... 11 .. I .... t,- , "V- ,,t"'._", 11""'I" , I ''t"". I, I I I I "I" :, 11 il III fillet I'll- li 1111,1:11-11 1-11 f-tt''"f"I'J" ,--,+-r. Vriit,
',I 'A I' "' I I I , , 'r ,,, " ', ,,C, __ ', ", , I I I 11 1 ,,,,,, I : : ,, ,, t , I I I ) ,i IPJ, .'k," t" ',f) Iani :l:, I ,I P, In I ,','I'l i--- lllti k-l- I I .'rl'.l I'll"I" I-Il"I'l t ,.I 11,
iiKtW, _,T- I ",.1111 I '- ', -l ',, i I I ,.,; '. , , T', l f ': it I , I ;l, I 11 'i- ; I m It I 'I I ) X N I I I 1, tl* ,,,, I I '. 'I" t,"' j ll' I , , ,,,, I : ,_ .. .... I I, I ", li-- 1 111. ,,I, ltt I i- ,, "% ] ", W, ,,, ,,',[, ,, i ,It I ""; I
--- --- I ...... .. ,I I I 11 I I ill A, -l Il*, Ill l I i 1.1: :,", "_ "', , , I I I "I 11 ,,,, ...
J ,% i;,i I "", "", "."",,.,-"," ,,,, A A __ ", ,I I I I f it A I 7 ( ) it ( 'A 11 fl, it I I I I f A P , I ,I, I'll, I I I "I ,
,! V i, t I, , ; 1, 1-1. 11- I 1. 1111c I il, 1, I ,t I t 1r, 't P" I I I I , : 11 ,, I 11 I I .1 ,- 1, lt, 1, i t ; "', ',"
_,_1,,,l-,,*1:1,,_ 1 I I, f, ,,, -" I ,,I I l I , I I I I -- : ': I I I ; I "t, N ,fj, W it I l 11 N" thd, ,k'n 'i'O"i'l, fj, "l, I ,,,,, T -, "", l1i, I I I 1111111 NITI.11A Il ( I ,A 11 I tlrl I~ ,,, ,i,3 ,,, , 1 ., i,
11 11- 111 I I 'l -, '1 11,1,1 1 I 1 I. ,:. t ,i I I t, t, I 11 ,t I '_ '! I I; I 1 I., 1 I I I ,
____ "I" I I, ", , t ,1W), M ;, ,it i
__ ,______ ___= ,_, L I ll lit, I ll Ill I I "r Ill 1. I I I I I I ,,, l ,, ',,%'z-lll "I., It- , 1, I I it -': ti , 1 ,. " 'i I I --- I i I 4,, I l ,, I I ,I l, t", , ;- I I't ,',,,,I
I
l ." ,' l- A z,,I I i, 1, 1 I l ,, ... ... ,',,-,I-,,,,,,, I I I 1 i" 1 3, 'I NN O Ill 'i 1W A I IT FR O I (' !,f c ,,, ., z I ,,, t" l'-,,i, l- l
U I_00 sin estrenar 11 1". 1-1,1111 ", l I , ,,, 11, i ""
r'I1Il_11_.l:'1,l'11 1 I'll (Itil, ,; t- li'l.-,,-,l :_- -' 11 11 1,1:1fl Ill ?n f lr
,,,,,,I r,,-,,, it A- I :l l I RAMIRO GONZALEZ cl-- -;,- .-, ,,,,:, '' I "'' ll, ,, l- "'.
Cam mnnlpli tlirm, techt) liw I __ ___,_, il I,,, -, I, I ------- -- 1, % It, ,I: t ,,, i I I ,,, ,,, "I. '' 1, I 11
__ - 1 I I ,'
11 ':, ". "I ", 1- ,. I l I 1 A LIRA BE 'ONO" Mm-fill ,,ia Sl NTA AMVIAA
I --11, 1-I'll" I 11 11 'I 11 I 1 ,,,,, 1--I
li litic ,,c,, ili, .t,:jlcl: ,,T, r At F PA WN) NALON" ET, NH-! OPORTUNIOAD ,- ,,, I I 11 -, I i, 0_"l1't-ijpv. S, Nirll g
11 t I I ,,,, I I 11 I" "', 11 1 1 1 ',l,,I,, t "'jim- (,,,,, Sahd I$
, at, silla, 2 I, hali,, i0rrci, ,vjol Ily (it, ( ,,:,,,,, ,J,,,i', -1_1 C- I I , ,,, I_ .11 I
vol"plet", lil"')"d- v rtTll ,-li I -1, ',,:,*' "- ", f-,. ('A,,,,,,. -, I r, , ,A ,,, , C \vorAl, J Ii EP A ,, i(i I 6(;T iritlift'i ..... I I I I ,,,,, _-' I --.:
't ", ,,, I \ 'I 2 11, I I',-, ,,,, III- 1.11111 111.1111I
-- 'ti I *, ,' --1 l- I [ -11 I I .1 I'll I
-n o-"I", 11 ij r i t'. , "",
e c I, !, l 1"'I't, '' .. "it' I .", 1, "' f I ,, ,, ,I, ,,, 'if"', ,,, ; '"' t, ttl , %11' I 'I I ) --, ,-, I, 'll-", 1
ttrr l; pat-a L ,qii,,,v I I I lim "' "it"t;l, ,1 ,"I I I '11 ll ,'I, 1-11 11 It I I :l ,,; I l : '. 'i I I 1, -1, l:: -1- t I Irt I ,:111 "I l I '' ,i , ,, I I ", t : ,
11 I I t I le'l, I't ., It
,3, I ,: ii 111*11 1 11'1 I 1 I' So!"l, It'j, j1ph liola. I i ", I I, I I, I I '%' ii, ,!111 _T I'll I I, "I I " I " , ,, i 11 ...... I:,,,,, I""I, :*, I
IL ,,I ("flumit a I I'l !i 'l , -1 -1 11 I ,,, 'll -_ I I .11 il I "-:,) ,,,,,,:, 1 ,, I'l I ""
I , I I!i I I I 11 _-L-I! 1 I ,,,
Pin ', 3 1,vtin- % Pj,."t Teift; ,limtV $j!Il11f Ijjj-' ", Z", ,!__ ,,, I, i- ,tt I I I I I ,
,. I IF, 't ,4,, ,,, :, I I '' - "Ill- 11 11 ----- ---- --- ------- , d, ,,, ,,I I i
:: A-6T)51 v t-:, t_(, 1)"e- I "."', I I_ ,l i ,I,, I I I i i Yl 1 1 """ , " '. t I Illl I ,I, I",, r ii, i l I 11 NI ,,, I I ,; ( 1)l,,,,, ,I ,,, l 1014,111AJOA "TINA": -'7ii77
I lllli uz0lis Apr,,,,w ho Ii,; -.1'. I_- ,,'_ I -11 1 "I 1 1,11i'll.,
1 I) IT-, It 7 Il'it- .'I i i I Irl,,, --1 ,I' ,zlt' I IYI Il,' ,-1 I IIE140 671146 0 TEMRAIA """'t "Al -r-til"" "' t Plitt"on"
_ ", --- -'I"' (Ili 111 41" f!:' il(' ti, ,I nt 'q ,_111C I ', All It IJ Ill I 'tt"I'lit l-- -1 ,.,-,;, ,,-,,,. ,,,, I t_ ,,, .- I MOTURES CENTURY ;,,,,,, ,, 1 It"i It-11, 11 %! ,pl, 02 ("ut'l,"'l, tiidii, ,om&"'m I "a 1, 11 j,, 11 Iti- 1-11 "" It I 1-1 "I %1-111 I'll 11 l-- 1-7, _l-,I_,_,-, l_-- -ll- i,,T ;-_,Tf7 I l"r !"111111 ll " I, It P -11 ,""I 11 .,: ', ; 1, :11 "
_r,",, "'. I ,I 'i ,I l,".1, ,,,,j , I I I It I Ill 111,(- l- I~~ l, ; ll % I -A I I I~~ I ;, ; I., ".1", , ,i, lit!, 'l;1"Ilf"'; de piMll, camal ,
-) I I I T11 1 ilti- I, _,rl, ,, .,, I I, , ,- '11, t it 'i ., It I ,,, _T -F, I -1 , l, I , 1 2 "" !-, ,- I ., 1, i it 1, I ,,,,, .1 11 ,I 11, l-!, I I ,'
e 1:1-it I t '"t, ",",
-- -- z I '- "' ,,, 'rt ,,, l ,' ",' - l* h"7".,Jlr,,,:, ,ttfw,,radtrii,;F;. ra
S 'i" ,;c d ,:",I' , ", ", ,,, -, , -- I I
F i 1 Nlejor de La Utl I REPARTO MIRAMAR i ll I i ", ,,, I ti I 1 1. c; I 12 __1 1 - --- - - -11, I I F 1 , I , ', 1 i -- i I I It ;, it I I I', djji, F,,f !ihldcs' p nrecio dt
j l', A, 'I "
__ ' "' ' "I ...... t ' ' 'I I ' I I ' ( % ' l,'- I 11, "I, ,, ', -- l ,, ".
R-I.t 11 $11' 'Ll"'I 'I'l- I I 1 $9 50 VARA ., I ,VI I -- Tlill,- -llllilvll ""' ...... - I" It I 1 ,", 11'', I 11- I ll
----- I I -_ I it I- 1-1 ____ t lu"I". FITIA", M-7 TV
d $1, I 1- -- "-l '; .... I -j I r' I "- -- , i ,,, ,t,, , I 11 - -1 __ I vlll. I I 1-1. I l'1l-i;ll. AAt it I ) (I I ,5f ,v.
mt" zl.,,,,I, 11 "' ,"r"_' ,"t, I- "" -_, I 36 -7 N
T, P, 'I I I I ,,,,, ,,, il_ --, ,,,, I ,., ,,-I fr, t, - ,,, _., I. ti, : I 1, "I 11 1, l. 1, 1, l', I r- "'t"r, :1 ,It -,,-"- _,"I'll" ,,,,, "I'l IN 11 _1 1.111-1, t ;" ,-j- 11 I-, -," ,, i, "' i I ,.,,. __ 1 1 1 It ", r I ,", 1-"J 1 '" -'- -- i)DRIGUFz, Tif :c -I*_0__R,_Co. __ .,- ___ __11 11 __-, ruo i_, "''It, _!,, t'j''., ;__ l RAMIRO GONZALEZ ," ", ": "I -- ,,, I I'' l '"": '"' [it ""' "" '- I "I It- 11.1 jcm,,,;t, ", 11"Ot- -PIZAD. Cm
8 VE, 11 I'll I- I 11 -l.. --_-, 1 "I" '' ,,,, 1 1 I'll- lilt, ,_ ,, ,,t dtt. .1-111t. I", II111111 1- ,,, I -_ ""'. %,!I -- Y_ ;-""itt;11" ,- '17 1, ,i-- ,I l- ",I 1171- 1 1 -- -- -- ',," ,,,,,- ,il ,, I." 'll", 11"i" -zi- -- ------ ___,_6__,j ,,, ", ",
i, ,, I~ 11-11 I i;, l ,.,-11 I ---_ r ,-,,, I 11 l -' "i ,,,, -1 1, I, i 00.01), JVEGO CUAWf 3 il-- , 1.1-1 'I'l- TA.
"_ 1"', "l ,,, At i- I,1111 11 ill t I I ____ -- ---- 7 """ I? I ", I cu ,rpwi, modeni" otro. $60 00 ,',7",
Anitifiscitln Altnondaril, I' lA~ 111-11i" -l'i"'t, I, _____ I ,,, I I I 4 $1 ,, I 1.
"i'll- i -)l, r- I,' A,,k 1 ,".." -- ""'11-I 'J I n w
I, I III II-11 I I 11 I ,,,,,, ,,, AVE.,,'TARAN MOTOR" ,,, ". 11, ,, 7 < .11- It-] ,t'111 Ju0j", ciwl, ', rtit!la co'lu'ra
I I' i " l ., 11 "
, t, ,1- It I," "", I, ., ,,, ,.,I '_ 11 'I N, $206 00; tl I it, $ffl 0,1, I:,,medor 11 li+i,' 'i ,4AAI i mg (ONVEIrl. A- 11 1. 1111r). 1, i' ll Tl 1. 11, f,,,,,'!, t , II", i", I i, I l, "" T I I I 11 I I I, 1 7 I - r 1, q'l i , _____ -l- -__-T tki,,,, 'i l", ,rrr i_ r P-1-11 71 1 ,t ,,t I I ,A,, t. -., 1 ,, A I ", I ,,,, -, 'I, , I I 6 12
-Al ,,,I P 11711,"'." 1 ,-'t;T -N---- ------- I v 1, l .1 ii-,,, ft% "'t,,, A- : l. I lI I , ; 'i,
', , I I I I I A (; A It A A
T 11 "I It r 4l'i, ... ,,, 'i"t ' .' '
)I'd", I 1, t ,; ,, I "I I ) It C I, 1 7 ,I 71 A J E,, illl I Cl I I %I I-t n I, ',- 1. ,,I $1. 1 I-",. : , I I l-, t, , I I S.-I
"It lt il7 I ii I., --- i- 1, .l i", 1 -- - I t I- I I 1, I , r,", ,'
-, --, -, I I , l- -', -% I- I-'tl" 1 ,',.',' 1 ,) Fsrjuina 4, "'r
9 I JI. I , 11 t I 11 11 I I 11 A - ,,,, ,,, I ,it, j? , : ; "I I l'i "" 1 , ,'_ 't 1 I I l I . "' " %, t,', ,,, '.'. ". ,,, ", t, '29, al tf,." Tit 6x I ;p.,
-fl, I11.1.-, 1.111", rf, ., i YFSI'ARAN ,_ ;, ,, ', ",f', .1 r ", ,I, -1 I lllll !TtijI, C-63,56-30 Ot -,_ _1 0 I Ili- - _;
ALTURAS A 1 1l, I ','I I- ,, 11,1, $' --,t I I I t i ti It Wt I I v .", ;m i Z
7,il l. -l -1-11 WI -, It, t ,;, - I I-,-- __ ___ ____ "I, 7- IZI 11 -)i"$" ),l.,P-.
P VENDO VACIA ,,,,,,,, ,i:I 1, -. -l T, I ., 11 it, ,,, I I----- 11 1, "I 111.,"I ,l, ,It,, I- ,
AIll.. .1,!., !,I,, i-l" 1- MI),- ,,, I,:, 1 1:1-, _21 -Il 11 1-1 17 17 i 15, "t. ,. ,,, 1,I1,,r,%,1', ,","""t. 'Il I ,It, 11, 1111ANTE, FON "" I' "' At ....... r,
Ill 1-- I ,,,,,,,, ,:,?, ,.,T- "t"t", j,"'r- 1 !-"- P, VI V()"-, i _11-7- --I-,- 1" ,"". C,]-,e, I-- I "' i t It, 11 I N C, _,,,j,
,,.I 223, -, "I'll I AMORTIGUABORES ,,,, ,1',! ,''1',,,),i Ptc 'I'legis
o I TOS 1'!tl -'2, 't- I, I; I Iill 11 11, 1 I "_'T 1_1_ "",""' ". ,'H, "'i'll ., , - --11 1. % -,", I, f-I 111 I ',%_- ,, 1 ARRENDAM IEN eni v11)It1FR1i ____116 yR,1k Oi
,,,,, 4t R EZ pullp ""
11 il A, 1 11_1 11 "I'll" 6- T-I_ I ,,,, T A 1, I YRES AIA, A I .." ,,, 1 ,.-ll Ill I" it-l -- I;, I " --____ i I 11 t,' 11 .2, t, I!, I_' ,, :: -1111111 I -' l :
14-1 FLNCAS RUSTICAS I- I -": Ii .itt'. 11 Ili, 11 I .1.1 13C es, I P r U, I ztfr ,r" ,W fCS, _UA EZ -- ---- CIENTO-, i _FZ 4f_ARES_ j t, I, '-,- ", .1 -I ,,', ',,"'" ,,, 11, ,,sl, TI T'n)"", L 1,, ,,,, ; I I % ,;" ,
.I' -- """,, .- ii, "'., ,,, 11 -- 1. 11 ....... 1-l" : 1. 1- 11111 -- 1- l-, 1- .", "" "'t, ,-t- ,,, "- .i
15,000 1 3,,, ilitl-t- f"it", N-- 1 --l , -- I -I- T--- -_ __ "lipl, Pu's Ilqui, tlrn',, ,,,,, ,,, f-A 'It -- -,-', 1'.Il
I PI-1- II-1 1 ',I,, 11,-,iz- ,I, "t-1, t"; t-1 I _'-! URBANAS ",'.,',',, ".", ,'. .", '!,, --.""'. dl '.
iI, "t "" 3, I 1 5 , , 1,,, ,, l ,, ,4 ,, Imblon tin buen 10-1 - ________r "' .1
__ t I, L- r, C lill il 11 'N' 5 SICICLETAS - ----- I ,
- -- ti" v 't"", ,lV ,1- :- -1-i" -1
-1. ..I., 11.11. I _r", """". ,,, I-,, v,,, l ,,,:,", "!'-" i I"l-i""71"I "I"' 1 1Z SOIACITA lim A"L A RAM IRO GONZALEZ CrOM". .
.,I,. ,,---. -,-, ,,,,,,, I NP M-11NIM 1 1 _1 l, F, I tIR I tKg% FQ1JIP0i__H)RTA_ I "IF I it _Ik.
I .. r, I,- pttitll.i 11-11 1i t"i, 1, ,,-- y --, I r -,- I I I t ''I ') -- ""I ,:11,1 --m- -",I 1--1- 1_1- _F,,J, ,, _, __ ': ,4 "' miliweli
_____, iD-zm irw ,>Tit L_ -,.- -,- g , It, "a T ,i i, i,,, ',i 11,t-a ,fV I -- i" _- ,,i._i,_A -_ ___ - - __ __ - -1- i li, $- .1, ""' -i_ "" I "t., -,. "I -- I.~, ill. 1, ,, I I I ,;I I ,. ,It, IF, t l, 1" 'r ;,,I, I ill- J
-15 -, 15 _,, -, 1: "-, Ill, f ,"; -- t" 1, I,) ,-; ',-I, t'l - 1 ', 'it, 1 I ,P t ( fr It I-:,- I D-111 l!"ti.r.
__ L )'t, I nt ", ,
SE VENDE, $16,590 j REPARTO BATISTA Ili I r-', --, ".1 -'l It, t -',-" i"". ", ' _-11 'tl,!, ,,, ,,,-.,, C -- I, ;, i ,l ,-, ---- -- -- -1 I, 'A -7 7,14 -it_,_;; -_,__- --I, lr*_,_ '--,.-,,,, 1, "" "f,-_, I i" ""'t'- I ',' t ," ', ",,"_ ,', rrqwi! i'aml) -, 43
17- .I- 'I"Al- 'i'l"A .- f "' z: r ,"!,' T I I I I I r _', I T ,;i7t, ,,,, -low- ,Qi ., .
lp- -ifl i--, "i"It" P-,, t6 TNt , , f,, ll '11;;jI, I t 9,,
".It- I ""'t-l" "' l 'A !T" it 7 I 1 I "c ,% I : _= 14, I 6 "ll --1,1-111*
l. -, , I I A I Ali I CA-2-, -1 'I%, 1,1- I, , ,,, I,
I, """, ., I , , ________ ___ ____ __ r ,, , i 1,", r. I ',It' 111'It, i,- I ,.1V .111" ll- 1111 I I 111- 1-1-11'.. I I, I I i , i
11 , I;, ,". t ,,I . I- -- 11.-t-I 'p- I I 1, 13"t I'~ -- ,-,- ',-.l -., ",
I ",-I'. -1 7V'l :, 1.
I I "I In I lt z -i't" I ", t, ,,, I ,-- -.- I t i 1, e,
-Vd. "i.11. Wrt. 'i'I"', ,II I.A 1: 1 t-I, ol,- 2. d--.--,,l k-i t,,, I 'V ,,- I "I -i,, 11, 1 1 , I ,,, 7A -lv,_ _i n _v m i4i I '_- i I __ t, WI-l' , , ,r_,l ,, '.","ltl' 'tt-r'd
11 -11_11 I -1 "K" ., "
l -, ,: V%,;,, ,,, .
K11 ", tlii7 li l,
-1 'i I I, ti, -1 ".111ill-l-', 1), 11 I- 11 ",I,, I I I" If
'll,"I"I'll-i"'. l"I""', ,- ---- __ 1 I i ,,, , ,',':: ,,, 1 - "', l, i I ,- 5i5 MUEBLES Y PRENDAS LA COMPETIDORA 11 ---',i-,,,_,
-L 6-ti-,",-1 -- -- r ,z,-, $1 ,- ,, -', --- , __11 ___11
___ VEPADO, $21.0 METRO 51 ESTABLECIMIENT05 l"t" I 11, 11 - __ ___ -- 11- -I- 1--% ,, ,, !1^11 l-.- "
iGANGA! C 0 Al P R E POW 1-111 ,.,I -- I, -,-, 1-11-_ ,_ 11 -- t'_ 1111 1-1.1-1 f-- I-~ "i I ,- I e "I ,1-- $- ,
CALLE PASEG ,- - Ijp It 'w I",
__ -11 -1 "I'll I -1 I'll, 1.1i",I ,-- ,,,,,, ,,,, 1- I-- X.11b." 1.
i "I "I'll, ,,,.I, I'll I 11 I I __ ", III ,
- Itill !--,,l, ."' :" 'I.,, Il I 1,11, '.
__ __ $2,00.0n dot, ,,It li, tn P0?_ , ........ -,- l! !I ", 11 1, I F"It' "'I'lo I I -111- A i :, 'Ii- "' -- "". -, --' Y A-,,;-,
de! --' P-i- 11 -7 1 ll,' t 11-111 11 A -11111 1011 l .1 At ,,I'-" "' ' ' "' "' ""' l' I ' ,li, i -- -l,- ""I'-", -', ",;, I -_ -, o_,,I-,_,,
lotti, rental $,3,_'.00, paTcclel, &D,26' 49- I -Ii ...... ,, -, I P.", i; I I ; "I I "I 11 i "v,
., 1 .1 ",I I,- I I I -, i I ,,, I I 1:1, I 1. 'I, 1', Il 1. "I: ', I 1 i I i I It
ladrillos. pisos comment te hol I 1-111. -- ...... )" ", i "" I ,_ T,:iI ," T, r r, l 1 "' v :_, I I "., t --, ", I 1, I 1,11,11; 4 1-II.Il 1-t-,
REPARTO-IMNLOUR .,, I I I 1-_ 1 I "" l , I 1d ,' it I',' -, -11, ", ", '-,G ': 1 -, I", _," ,-",-, -I ___ -- lol" 'i -I I i __ - 1-1 _ ---,I ,, fit,,," I . ... I ,,,, I l It, t--, 3.l--, I-i"". d.
= ma0era y to4q,, L,, sada e flijn i , -, "^ I'll I'll- Ilk Kil- Ct _^ ','2'7': ." , 11" ",It i -', A ", 1,7' 1 ,-, i 1--- "" ":"",r,,,L ,,,.I,,,,I; ,,,"Iy 1,
It, ,, I t ,,I .,, ; -- I, ,,, -- -- f, ,. I I 11 11.1,21 L. -11 11 1 T" , ,; T .... ....... , Art "Los Cot :edures de Ctlll! ,inza- ,,,, _--. g.,_ 5 1. ,- -- 111t,,U ... V, ,i, I ,, ,,, I ,"", I 111-1. -)" It'. 11 11 11 ll,"", I',, I.: I 11 -11 .1 "ll, l-,t ,Il, , 1 , , t, ,, ,"- cilfl I I I 11 11 I ",I I'll- 11- ll I O' I ,1,1 I I , I ,,,
b, ,,-, 2 I 0 11 I 1 X0 _-, P., I 'll" N1ACEUTF_(7 __ - I i .11-11 -1 11-1 11 -- ...
11, I "' "' !,,- ,,, I I~, I ,
1,1-3223. D 'I ,.i., F NW C IS I v i, I IT It. I ,
--Ir ': rt: I'll '- "AlInt'll, r, -, ., i I I ,,I, 1, : It, , : I: I --- __ __ii ,, ,__ it I ,_6 I ,,! iri_ i ,
At LA V, -A A, "I'lI ,,, I I I, itI, -102. -il- ", , ,, i-- 7, -. :,. -,, I IIlt' _,_ 1 ,,,, ,,I , ,,, it" I, "N"y Fli".111.1.1 I It-, Ill-Iii.
:L ,, It, , 11 I I I z I- 1 I z. -', ,I , 1.1- 1-1-11, I I'll ,, ,, I l"Il-' '-" 'I" 'Ii'_ll""1 iv"", , ", --- -- It ""'.
tA.". ,t'-' ,_j_,,-,r, iii- ',, I R I,- ---- 11.1i, _I" ll -- -- 11 ,
_", tK1,041 t- -,- "i-I "-- .-'- 1, ''t:, ,NIAQC 1.NAS DI, COsf p ."i"N, I I "" -- 11 ID I till -1 , r"', " -, A,--- NI,
01-1 d. E KOHLY 11 i, It, ,,, It I t, z, 1, I t, : ""',- *,.,
.,l I .1. I 1.11.- 14" I- -., ", 1; 1, 2' r ,,, ,,,I,,, 1, W, 11 2- ,,,,, "I ""i"'ll, 't"'. --".- ,,
__ __ __ ,, e c,,,, ,,u t: tirij,,, i L, lpuc, a 11
"'I'l, I l --- -- --,---,---- --,-- D ,111tW"
._,; ,)-i,,gj, IW 3 VARAS I VENDO I"Anm $D,5" -, ,,, T I "A', ____ 1
I.- i -A .011111-Ill' I I A I -",,' ."'r-- '-,,],,, ,,,, -:- I llfilf- PT 111- 11 11 11A "I 11 dt, PaqJoio, Fn I it -I---
,, ' 'ItiLltr-- -11- "IF 1, -., ,,, I I ''I
!, I t -1 1, I ,. I I", ti, ii Isla, "ill J UE ( i 0 D P PA CI I 0 , t , i ", , I , I It y, I J. I I
1, -- V-,-,,, i 11 I, I t I I, I "t, ii, "Ill I'.',_ '- t, "r
'f ll -IIIi"'I"", -,,,,,_,,,,, ,,, Ieg c; 3op, en 1, fl,", I I
_," IzI 1111111 1!, 11_1'7 "1,',, "'%, _, ", 't I C-1 ,,, jP,,,'- V-17 -r1lk,,, ", I u," .,;. 11,1- r-t ii r__,Tl ,"I I.~ lr , ,;,I), r , ,,,, ""t. ; I.,
P-- I'. I'll, I I , ",", ', I ,.-l1---1 III 1- -111!. "I I __ __ f, 1' ,_. 1 "I" "I' ',A it I I I I 111ilt, "i'm ,I
l ,,liII I~~ irI -1 R."ll. _,,W 1,- 'I 1 tr, '17tninte He,, I, Amargura I _, A" -1 1* "" !, U,
S."" I ',ill, ""I'll It ,l,,, ItI, ,-- ---- ,- ,-, I I :*741-24 l' . -U^. )-11,11l ( III- __ ___ __ IIIV.-_'T I I 11 1 1,1 1A.-Dj17. ""I', 1", t" 'T ,.", v-, I i, ,b,
t l ,
IS SUA EZ i_11 ill; ,,;,4 ",
te" I~,~ I ,,, ,l , S, r. 'i-1. I-~ -111- -- d I I 11-1 ol 11 -1 -- ", _,Fi-2-Nrv """, I -, '-It I 11 11 .. I 11 "I'll, I 11 I~ ",
_l -.- I _. fil, "u, ltr i,,,,, 1, ", I i3p- a.
ll II "i"ll .,1 i I-- ."TA, !l!T11 I I I I5 47 6 1 I.T. I I C
't, l', I "t, t! ,- , 7,1-1 ,, j 1 ... I , ,l " 11 11 I -1 li-lit _i"iwl, 1, -il,, ;5
:11i'll" ilp- ;i I "it 1,- -_ I l; I 11 -----,-- --,- _ __ .. ..... I , t ", "" '_ """" 70, ; "' """"', y
VE,466 -Ocno cAsisi i, ,,,, ", "--, ll 1, A % l"", " I ,,, I 1 I", I I 1 1,1 , till I', , ,-11- li, I - ,, ------- t, "" "i"', ,,,, ''t-I't" "A;, I,, 't It. ., *l. 1- 1 ,
_,: .11 I I I 1-1 I 1 ', I "", ,, "', ""I'll I I I"! ", I--- -----,-,-,-,---,- it li, !"
... ... i". ,, , 1 '- I It,, --- l' '- ,, ,,,,i,,[_ "'i'2 ,I I "I'll I I,,, ll jUselo dia y ,nuche! _,_- -------,- -----,---,, '_ ,-', ,I' t I? ,11A it A t I " ', 11 11, GARROWEHIA I" , 11, I 111'11'! l I --r"'Iti ,,,,, 11 I ,I
1301W GA $*.500 Y $8,560 z ."I" ,,, -t "d., -Jlt, I,, t,- ,r I , i ",I ,t -; it ',',;',,, M U E B L IF, H I A CASARF-S,
-,1'. V= d: T,,,,, ',," "," f' ',"',,';,' I_ _____C.,_ ,kPETERA I I 11 1 I'd ,, I 1: I I I 1, ,, i , 11 FI m6lr S,46-Canll, (A'Pitiii). -- --- -- -- ---- - I I I I (I -"-" t ,j It j t 1 a C I iq I I 1 1 l,.
r, I I I I ";t "", l, ", .1 ,, .11, 111. P- l",fl-11 "I I 11 t I 'r I'll I "" , "I -- --dlil. I 1. 'I" -r 1111i".r. ""'.."""." ,"";, '2' 'r, T I,., ,"11
Li-, I I ,,,_ ,,, l dlIt 1 1,tiii- It' -- A-1. ,,,,,,, ,;"1.,II
I-Wlk U'ROS I~~ -- Ill- 11 : ln Ma, util 3 r 6m td ". U pt n i it I:", , -',
-uf "' I rt e d, III 2 y 7 a 0 V. .i ft.r..' -""" I ;I 1 ll .I, "", -- I '. I etl Irt" 1 %* :3 f"ierp"', .,I. x4m. - gno [, Ili WS, -1- R- -, .1 __ --- - I ,, I, i 1, 'I'lliti,
,, 1 $4. lit-iliAll,111ri GA.G. 1--tiliFF _i -6LIATRI5 111ti'fle convertirlo %Ili a nda, "Ill., ., Itj 1-111 1I. A- Ii I 'ItIll"Id", 11'. II,:ll , 10,11
Sk ll9X01 I At- Ill I 1-i'll' I ,- _" fi,-, ,,
I_ t, , i"'. -,"", 11- -,-- S. V-111 LA X910 ,,r L ,' i"It .' "' 'I ,", : ," ,, ', ,,: :-- ,j ,,- ': It." Al..A .1 .11, 1-1 "Ill'. !
-., .r". d'il t II,. FOL..IIIA l,, ," , I ., , I ..... .. t, ; o 7 11:0?cl Iwlt,!, Preci'l; rL"t I -i it, -'i BAR AIRE LIBRE $22,000.00 ,(- d. 1. si- mr 1Y -1. V- : 11 1 : 11 "I i t I" - --", ___--- 11 -- I-
Alturax Buenavista, Vendo I A II, b., .I-, hb-1 f-d..., I- P-,,l., -Vd., __ 71 % 1 r' ,1 ", :-,j "' ,i 1 ,,!- !'"- 1 "n"151"o 'Vrno,' o, no, jt, ;-. 1),14l, facelr,, iniguallt.
U A9 BELEN, $36,000 --u- _,- d. S-1. tU,4 -.,,li _-aw j" 1-1 - r,--,,l, Ill ,ll,- , I 111t,
11-1-1- ALT R _- _' ' : :'i ;I '_ I"', ,,',i %' I 71 I "" g ,-,, I "'I""",
Jr.vlf(,. ";,I. 7 _hW-ForAn 3 = .- _--lWW-1.i- I.;- I.- _,_'=l,i"R.y_ L-It.4 "I ,.". 13 mml_ -I7 __ -,,, _r T "," 1-11, I~ A, 1, l ,,',,- ','.' 'L' I ,,, 11",' ,,r l'l ,
.". 1 ""' D-lur.sl I 'r, W,'It,,, ot, ':A M.Wiflfl
J-di., tt,, -4-Ift" 1. Wfi ll.W). AIIII. R,,_, .. .... '. A I 11 -, li7l' )I .F ,,
I -1 ,It 111-- 1. Ill. __ __ .. -- 5 ,, 6, B- II., r--, GANOAl POR LA MITAD 09 SU Pl 1,1.-- , .' i -, 11, 1 i-., ,; *,I : ,, "ll t, I 'Zr' :'-' ,, ,., ,I "'t""'I., - ---,-- D_08P'_ _28
i,__ 1-= i .1 I'll,, i]., 2,w m--) R-A.d- DiMli 4t, 1) 80 GLITA-CPAOLLA, EN LO MIJOR W 1- Q1# Ioli, ?-- 1 1- I I I I ,, ,, ,v ri, lli;. i
I .,.A 3. ,'I, I-1 4. A-l-li. ,l. -_-_ c- "wItIt. Ill,". 4. -- ti- ,, ,.", it t,"t, ;I'll, I 11 11 ," ill I 11 111"'.'t "
lt .. -i., I,. -_ I I l' :- I L' 4 "' I t 11 I -1 I l 11 , 'urt", l"'. l"t'l-11__ .. H_ , I A ill "n ,_ -- -- -- - MUEBLES Y
EARA -- "" -'I- ;_ -1. 1- 111. ell I 1-1 1 ,all I'll I'll"', ---' -, ',i, :, ;,I, !-_,i.-,_ ... ", --", ,
i GANGA -, "'I" c"I" li 1, I "- : "' 1 ll
_- 'l, 'I, ,_ 0w-1! l.v1 to min w".. Iw- B-1 , i ,,- -L ,,-, _-' %lf"J It", -i- -1 1'- I ", I ";,- 11 11; ,'.,'I ,I. -!" "I. 4.
"I it-d 11.1 I I It O JETO
,- 'I 1, _, -, -- 1,1- tr"'i", r ,,,,,,,, 11 I I_ ",
I 7' VENDO BONITA VIDRIZRA QUINCA- -"7, T! ,t,,,",,i. 2:, ; t". ,,,, I, I I i I __ I "I irl I I , ", t, --- t-l"', I~ I F", "I" 11 11- 1. I., 11-1 -n I ,I -- -; OtIl -I-- If I ", I r A V1 '
11 11 11 !' ', ',_11ill- 1 IT .1 itId.d,, Ill, -1- -ii,
I 1W, .1- il. m, fit-, l; bl "NOt, notICK2 ".X 11.1-4, "", "' ." ., ", Z" "'' r ", i, it"",
I, V, 5, ,_ "; ,Z it I "",
'_ .... ... I "1__j1-Aj I Ill "g-til el -tau-t IF.- D'Slit. y F. VdI,,t[,, %',b,,r. l2 ,,r ,,f,", .,,t-- ...... '", All It.. I', -_ _R_ --- "'
it, "l- i" .-,It ,Ir ',,*",." IN "n 1, I- 11 '' 2, i lfl v, I'l,"s rsyulo I -- -11-1
C.iI,,,,%"" ll;,-- Qm tt,,4 d6 Lotprp, '- 1. --- 1
-l,, III~ -1 I "In -, ,,, S,- F -1.1, I ---it, 1-11 'i"'I" I'll ,,, t,'_'-- I'll-l-, __ -1
-1111 ,I. _1 ,_%I.,,, , ", '7' -:'-lt"l"" , t I'll d 1.4- 1.1. 11 Ill-I 1111. I I l I, --m-1 I I I 116, ,_,__ ,,,,, ,, 'r'll, "I I% '. ,__- ", 1-7,
, 1: 1,41 A .1- h.e.= 'l-', ,,,,, I, I '. ." , ,,,,, I I I~~ -1 '- l,"",(, I -,
l',t"',-, X-1317 11 D!:, Ij.,, i;AN1,A1,1A 80PROA PA. tig 1111, ) --, ; t" ' ',l'l '_',*: ',; Ili A I I'll 1,11, 1-Ill"I'l ,I,
1. I I I, I 1 ILI I :-l. "It'- --il- -, I I "i I
-' ,-i. "I 111,111I -i" ,.tqi,!1v II-iV, "', "ll, .: , I, I "I'll I -1 I ,, l """, .I , I'll
.; 'Il"I ,,, I;- "Ailq- T,- 1, I I ,, I, 1, "", I ,l, ,Q1 -- 1.0MA.
e, 't-i" '-_ -1- [ "'. ,,k I- ,, -_,.- : : I ,,
': I ,"',_". 'l::!,
. I ~ ,!W m- il ill l "_ ", ;, 1.1, ",I-, 1-11".1',
11Z, 11 I "I'll I "Il", I I i ,
-,. '. I, I~ , A~" lir'll", ", .1 1, --' 11!1.111 -- __ __ "', -- i ,
It~ '. I. 11 rl- -A 111,- j "M5I, I!"; l,,'; % ,lA,. I I 11
"- c""""', """" "" I GAN iAN -DA DO .g_',vr-r' ""' 47 i o ""., ,,ll;i.- .I R.A.-, i;-., r I, ,; A~ ,,,,,, -- 1. I11-11. A111011.
La-. IL T-1r,,,J. 1-lll4 ,-,,,,,, ,,-,li 11 VINII IN 1111' _-_"' - _. 'I'll" -1110 It -oV .11- 11. Ill ""*"l ' "I" :"' "I'l"'I!L";. ,,, ; I. A . , I Al' D "-.
I I 11 1 'I A I I- V11lill, 6, -. I,- ,,,, ,qvza A N.1- 41 01; vit- __ I 1 1 ; I I t I ,, I '-, --'l
1-1 .I, ;P ill I 1 1,
'I'll, 1- -! t--, lzl-l 1, 11- m". IKL 't, tl I I $1 1, "ilt, !"'i-tit.. I,~ , i I'll I I 1- __
_rn 1 I, " "i "" ........ "' """' """, 1, 5' , "' "' """, "' ""' "'
f V180RA-VACIA URGE VENTA 1 Cr r ,- -___ --'- __ _- -.T- i-, ,; T.ljji ii I "" I~ 11 t --I-tt; '11 I~ I , 11 i (,A REALIDAT), ZANJA 6 y 8
I C- J,,-,, 117 I, ,,, At"111111 i 11:1 "I"i'l,", .,I., ,."I "t" I" I , 1, _ "litt, "", ", "" 11 _', ""Al. - --- ' t r 1' I'll 'llt ", -"-,- "'. !,- t- !, 1-- r"t" -, A, W A.Pii.i. At- :1 I I i I"', il_ lt.-- '' III'l I 'L t; I ,,, ,.-, lid'o.
,f 1"J" ,-;, ltl" ""' ,,J 11 ill "L I I 1,11, I !, !.1 %:,t ,A:',,',' 1,"', ,, "',
-_ ;-r-_ l, -1 -r I A I I *: ..-,.,"', ,1 1.
',I ,11i-I TII,',1 ,til- jj tiitIti "" _. 1&.'- t .V't* __ I I I t , 1, I- ,1- 1'7 z I ', Itll. I I, -",r .,) A C I I 11
'I I -I' 'Iltlf 111I ,' 1. I '.." ,I , I I vo I I :", I _,yil______ --- - I ', ,- '', i;L
"I l, ,,, I~ ""I". I I lr ,, -,,: itt O-i-- A ,, , 1, l, ,_'_, t I ,, :1 l, II 1, -- t ,,,, ,At!,, I -I ,!, ,,* l.'6,,,, ,, , '.', t", -,,,,--,Z ,, ,_"_-;l,---I-. Jh, I p-,1,, -.: ,,i"- ll l"I IL" ,.,, ill
G-Itr, A-" '..". t[illtl' " I-Jt ,,r,, l, I ,,, I I i I I li.1 I .;- ,;I I, 11,1. il 11 ._ ',-,-- .ill 11 I 4.11 cl"I
-- li-Ii7i 11 -1 6 ORTUN IDAP :," '_!'," "" I ,,, i I~ I _1 "A", 1 1,il ,, I ",-', 11-11 Ill
I. ,,. 1-r- --- ---- ----- I I 11, I.-I A Itl It"".-I.
", -- ,,I- 7 .,I P l --- I'll. 1-1. elttl- ii-l 11111.1-1 I -1-11 "11-11 'I 1 7'_- '-: 1111,1.1 -',', $- I - I'll I I __1 ,i t",t, ,'T it, -;- ""-, ",
I "
... 1, I ',,- ,;i'- -,-l; -'6 -I","" -r" ,, .,---',";1_-,1, "", I"i'll", I, ,, ,, I I li ,!." "' "' , "I IM t1l, _,' I I---- --------
VIENDOI R-AC0117. ( 1 y l-!-,--' -.' LEYTE-VIDAL __ -j"---i- $2, 'I'l-i, ,-- It. I L' i "I 11- 1-11 -- I I ILI I I i I -- -__ "I I 11""I'llf I I it 1-1l Tll- fl %7,A T
,, ,ii" --- ""I, --I;"' I ". 1, 1, j I r ,", N _-CC N J; i' '1 I I,, ,, it -' ttt. ,
",. it ,." 11$ Dtif) L 11:YSUALE'll, I I t. '1- I I "I -11w".
Ill..- 1 111. 4-11 :,-l.".
-1 11, -111. 1 -11--'ill "" Cpnsulado 412 INI-2222 Nl- ,,I _'. '' 0 il"I ..'I
I '-- 'i .... .. J. "'.I -1:- "i T."', _", T- I :I -111 ----- --- -- iI Slr 1),"ll, "Iti'll, L A'-. 7"', en, I ( fl _i --- "'i comls I 2 b".1 ,tI
li- ,I 1, 1-l", I I 11 1- .1., I ". " ", ,;it M'"', V I 11 ;"I;, i I- l ,it -, _ _ _zu_
Tir. t dl,", -InVII, --, ", ,I, i I DODGE .N I I I I I X 'mi T l ll- -lttC, vo ttr
d. ,,,, "" -I __ _N1 I : , I ,,,,i, ,1 t't", ,
*)' r.- jlir :''_, ;, _, I 1 i I, I I I I 1. 11 I It"l- d-_ ;, -i --_ EDADO _iL "111 It"ll 1111i*" "
i, t
74, 1 -GRAN to I L,
0.1,-t. -.1"., -- ",,,,I 1, L ", i I lit" It) ,t)",lr.p, I'll 6PORTUN I DA D it "'., : ,,,;,' I ... ilil ,, I ", , ,,, : ":, I 1: 1. I I, 1 I 11, I .1, --,-
1 1 z I I- 7 n."', I ", "t, Ili "I".. 1'
if 0 ": i ,; 'I -f-, $ii
- t P 1114.- III -1- ,-jr, I,, C- i I I ,,, ',* i"',", -. I "I It~
_9W_W _1 201=' W .2r *Wi t'- I." I ____ ___ ----- ---,- ----- -.1, -.'- ;, , I --- -- ---- --I--- I(',, chtIi, r-,,IIri, ;,-,ncl-- '"' i ,' ,, i I,REPARTO KOHLY- -"'-1l*,--1 ",- --1 P-_' ""' BARRITA, HABANA, i2"" 1-1. r- t-I-11A, 11 t,"'. I :[ _,,,:i l .1 I l i I 1
I 60 -i2i WW, P- 3", ,, 111 ,I,
t11 I I 11 1, ,,,:. "I -1, I _', ,r, ", "'I - !P""' it"i"t"'L "' 'i l, ' "' ,, I I'll, I I 11- 11 "" ", A '', i, "' I It 'It'l i V _,i'xit_ _z ,
$23,000 4 I', 'lr 'I it, DODGE FLUID DRIVE ,!,: I ,, "W, ,-,o;-,4., ,',I 'I L" 'I -- 'r-- l'. --- ., A "". -lxll. KOH li.,1,1,1 1,l, 11'_All rf-I A I ""' I I ma pluv,,h t-, G-lbint, "", , "' ,i, ., i I 11 !
I I I " ---- , .11 I 111- 11 i"Lii, "_C.l, a, l7II._"'llr T"" 1 'it' Iet d. 1111 I:L 1;1;I1TI11I 11r Mixiockw6l C J" ,,,,. it ,11 F,,i, ,, ,,,, r., i ,. j ,,,,,,, :I, i , ,', , -- Ill II-- : I"',' it"tt,
lit 1, -- Ill~ 1,11-1- I i "-', L _tl! '11' 1, 11 'L I ""n 'I', I M i I 1", W-Ni l, ." V --t- ;,., ,2_,l_% __,____D__ -1 __11 It- i"'i 1, ,tlfj-, l I 11 1" 'I l l W. I 11
I- I_ -1 I ,l,,_.,, $I, 11 It""' IL .' t FARAIACIA. HABANA, $14,0H 'A i ,i., ,,, 4- i--l ,,, "'t"- ,rL ,! ,11 1 I Ill" _- .. 11 I 1, t;I ". I, ,,,,,', I ca i, I'- ", I 1. I., :,, -r i-- i "
I ': *-l"Ill im 1'1' ""' J",- .1- __A "I ;, 'll't-ii", I I 7,11 ,,, I 11 " -, ,I;, li, ir_,;_ -',.-,,, ,),*,) ,otoI ._ I- I -Iitl I -- ; ,,, v ,Z Ill ; It ,, ., ,
did"- 6 ,.- "I __ _"_ "L'I'lll It'~ tt! X , ; l, I t, "I I I I CWI_'1)it_'lb ol't I I 'Itt - _I'll, ,, : I I lil_. I., I.I1111.".- i,,- -, ,I e -- I- : __ - f I I I ,, I 11 1'1., I 11 I ltll, 'i "I'll 1". ,,,lA-- ., ll
CANOR !", ,,l, ,i f ,ill A-I'll, I - ____,___ I il I I ,,, I, "'. "I'll., '111--l'
", ", 'I P -111 I I 1. 111 tl I I 1 ,I, I "I 11
__ I I I I I I ,,, I 11 I'- ., , ; I 1. I I I- I I, _.", ',-I I __ ", F ...... "" "' "" i "" I ~ I l i ', ,
REPARTO A ENDARES I'll ,,,I,, iti', i" ; ,.tl 1 ..,,' -,It", ', -',' i. ;. ", ,: I
_A_ il prI ,, ., -, "" 11 I -', ,, l ",
TALLf7fi WC I I I, I I'll I ll
A $515 -. I 1:1 "' "i""""", ; APEmnc. 'i viurOe 11 11 It I "
00, R it., -. 7 _?iIlll i!,A) r It 'L lill, --ni"l, """ "'It 1 ,-* 1, -L_ 1,l_11- "t", ,,, PLAZOS I :, ; I It "-'- , - -"", __c Tm ,, *I
I
su ENT
'I, .A." I'- ", t I I I
-_ ,-,-- ""Oll" J 111 --,, ,,,I -- I "" I I .1 "I -It"'t,, ., I -, -- ,,,, -- HORA, P U N TO IT)FAL, r:-1,,_,, ,, '-,1:,._, 'Ir, "I 1, I I I I """, _' : ,Iil.lt 1,
I
I t I
I I
II I I
PACING VEINITS115 NAR10 I)E IA MARINA kill W 01 LS 2(l W, OUT, T)v I rov) Ali() rTAl
--",- ,-"-, ___,_ ",
----- -,-----,- ,----- ---,-,,-,---",--,- "-,-,-, __ - -,-- -- ----- ______ __,_____, __V FN TA S V E N T A S V U N T A S I V E N I' A 1 DINPRO f4AP0Tf X A I fV',J:NAN7A 1 A I C) U I J, il P f.' A J, 0 TJ I 1. f; R K'i
1. I I I -_-__-1__ _____
r jtjo"6 1 1 - - - I I A( AD.MIA% 701 ROTFJF "I'll, 1 w APAR fAMP.4 10%
I I 1-1-1 I I I'll I -1 I I I 11 I --I'll, -- I I I
ill".. 11(=- 11" l' ll,,$-, '11 11-11l -lo Ili -11t .,. e I A"- ", "",I"" --- """", ", '-," i 1 l", N0 PA4 ll'%- Iloll, 't- 'll A 111111 110'r;'j. 'JtfJ,11 11111'1 1 -'__ ", 11 ". "
56 4, Y PRFMIAS W __ UT11,FS DIK ... of,! I I y,_,_ ,_AtLN ADORES Q OBJE10S VARIOUS 64 ovcR ,w ,
'' ,
$1
", ,!t Z,
d, ,,- - "" , ,ii, I~ , i , '_;,7 '- I ...... Z", I I -1 I .11 I 11 11- i"I"i I ri:,",,;1":'i,' ,ill ""'I' i ;i '' ., i :,i- 11i'll 11 -111 ,,,I 11 Z, 1, 1- 1' I I 11 1_ I'll., "": % ill I- ('li"t"", ,,, I'A ff,,f- -' , :, r, 1 ."" ;7,:,
I I'- ,,,- "' I I 11 ''I I .1111 " "I i "." : ....... ,.;, 1. I I I I 1. .. .1 ,,, "; I .1 ;'i"! ::,.: "I , "'I'* *11' I ."" , ',., ,,,, ,, , 11, -1 I 1 ,
"_ t""",_ "I '. ,_i. I."(" : ,, "- --r -- 1, :11 , ,,% i, "*_"- 11,1111., I,,,,],. i, V-, I'll", ---- 1-l'', '', .... .. I I
'. 'i .. .... ,,:,,, ', I .11-- 11 1, 11, '', _'., ,, .:_ _. '..", -- ,,-_ - I I
,- 1, Ili' ,.,,,,,,,,,, , ,l I ", i ,, , , 11".- I -1. ', .1.1 I "I 111,11 :"",'I- I
"' : ..... ",". ', 'I'l ,I, I 7: ":1, "71 1 1 ::- I r ,
,,,, 0 ....... I "" "', t, lit A- I ., I 11 .... ... .. " "' .... .. 1. I I I 111-1 I I I ll 11 1, 11 11 I., ,
1. ill ,i I I ,1'111 I"11l* ', '-- -'- -- -,"""" I"
.- 1 A 1 ti "I 11 If I- I- 11 11 :,,i* .... . "'.1,11", ,- ,,; , ,I,!-; ,,- 11 I 11 ,,, ,,, I I'll 113. "I -- 1,
$9.lito-M NSUAIU- 1(4:i1 0S oil, 11 l- I'll I 1.1i ", I .... ...... 'i., "", "'i. "'.-"r, -, I I I ""I", I ... i I C I -, 1, ,
, i" '. f, I 11V ANIMALF'S "" ,,, 1 1- I
,, ,Utl to, :I 'u'll'-z' o .... 1,,,: ,, ,,,, ,,,,, , ,,,,,, _ ", "I'll'-- 1111- 1-11111111 _1- 11- 1- 11 "I 11 I I .... .... I .... "I"..- -- ", I'll "*, .", 11, 111111111 11:11 11i% '_ , 1-1'jtf) I-tpl v" I "i, I
__ , ---_--,- ____ - -,_-,-,__,_, " "' I
111. I 1 11 I'll, "I'll e "I ll ""' ' l'
!" !I ,Iii, "i'lovdl-, i I- l ,, ,- :,I I -,- -t-"' i, 1i 1111-., "" I I'll, .1- ,-l.--- ,,,,, 10'11.1 ( A "4A 1) [ """' , "" 'i
"I 0,:.. ,'_:, 1"1":_- ","-'- -- """ , A :.""%, ".1 -" "I 11-11 11 A-1
I ** *1 1* ,. 'i- ,". 11111,,, 11 1,11- ,, I I. ,,
I'll' tw; -tilos A, vpl oiw; nwi 1 -, ,, ,- ", 1 i i, ...... """, "i""t-, I'll, 1 ,-- I ,,,,, ,_,_ 'i '_ ill-1, ", ,,, -1- -11.11 ,.,. I 1-11-;",
I'll" ,-- I ". ", ,, .1 1'11, ","71 % 11'1117111__ ',lr""o _,_v-,w ... w" "e.." 1", 11. 1'. 111"Ilili, -.li,, '.11"'I'il,"'; 111., i"", I 1. '', -- I'', 1_ ,.:. ,
", .. ..... I ,,,"".I o--r'.;' "" ........ i I ", "-' """ ""' "'
$3,00 lovIiNtutit" s ,Ii-'Ii ,,,:,,i,,, -, ", '1-1,41- ,_ ,,,,,",."", ,,,,,,,,,,,"':" """ r """""- "" -"
bl" , ,,, "' "" """'"" "' '* :11, I. (,,,%,,, -: ", ,"t. "., 1, 6,1 17".. 11 1- I, I T, 111.11-, ".,,,' "".11, 1, I ,,: ,,, ;, ; ,, ,,,_ '..
capba I, ; To n I odo, ,I od"lo-', I ,, ,,, , I "': 'i ,,, ":!""",,I l, I tll 11:11 ,' I ,,,, r V.% I "'. I ,. ._,_ ,
__111111111 I "I I 11-11,11, ..... ", o-1- 1111 ", i "' .111.1":,"I 1- fill .1. ;1111,1111 I I 11 i'l "' ,,r,_",,- I I "" 111
----__------ ... ... -, -, I I i"
',r), 1"", - -- 1-- -----_-_ 111- -1111 1-1-1 --" 1, I 'ri,,i,,:' "- "" :- ", I -1
I cotchk ( Ill I 1-I.A. 1-1111 11, .- Un 'A', ft" ,' , ."'."J." 4"!"'-,, r '' 'l A ", I" i, l -, I i
1"i'd. MAT. DE CONSTRUCLION I I .,i ,_-. _-,ii.., _- ,__- I- """" ---:1 .- I ': ", ,,, i",
nluvll esrs iFn'ilt"N l'c"""I"", ,' '( 'AlI ...... 1MUEBLES BE OFICINA -___ ",!,!ff ,itiwoiw, "I ....... I
3, i j ', "C"In "7"r :,1i,,(iIIA,,l1 ('I .... ill alw,, tod"I - "-- ',, """"', ___ ....... y 1-1 ""'ll, 11 I ,
It- ,bl- ,,f ,i,,ars , ills PO 11 Al 9 "", "i-,l- f"'i"I .. ,.,. ,. "',l", " '. T.- l"n ";I l A, ','( Jfj;, it M it I "'I "'I I 7 I i I I , ., ";-*
I ,n ol ,, "! "' , ',*,,,"A ," ,""' ,W-,;,_ !,' !. :,. 7":
C-62-56-0 Oct i I- I y P - ) -- I-- J'.11, HI- ,-, , -1.41, Ill, toi ""t, .". --,- 'X, l""'. ill"r"", 'all"'. ftent, :, [ih-],f l 1;r'zi '- _, : "': I1 ( I il es, a r Ch I os, -t a 11" eS lv C- 42 "I", ", ""i", ',',',, ,, ''_ I""";*A-",' ',i I ,, I' lro' "t-11 I il 1 I ,,, ,
t, 211 11, I I _-- ,,-__ _ ,_ --11 .. .. ... ir-.fj A~, ,",, r ,,,. -:' I ,." ,
Ii ... ... j, ",- I j oil ,I,' I I l , 1 I
1 Tor 7 I I il 'I I' 1' i' P 'I'J" %, , "' 'r 2 PIR ,,, 2 Ili., li-f", , 1-1ill folkFil "Ing', t M %: !,,,, -,,, "i 'rI,, 1. .. ... 1. A, ,. 111"i", ff , ." I t Ii t f iI b, i ;",: ", ".:*
I, nnr ,, I .C'K, , ilI, ,I, '.
i "- '_.11 ,11 ,,,,, ,I L A
I III i, l li, "' (I. I'll, V, ,,, , "" , I t C j , p, "'t"I :- .. .... i, I '! ;, 'i. :, I ,- I ,,, , : 1 .
-!EVERAS Y REFRIGERAI)ORES I I .......... riz,,able'- P Ij'an"()S "",q1-I-,-11, )A11,,1,, -1 1 I'l,-1, '- ........ -1-11,111,11-11, ..... ... ______ -,- "-,- I I I (.1.
,. I IIIII, "I It TRAJES A $5.00 I'll, Z'_',:1,. "I
11 I., ,' I, 1-i"Al'o. .11 I I, "i"; "' """" ., ...... to, t/ Aj,-, ,,&,,ro, ,,, i. -- ,. ,, ,
I I I ("'MerelIll'', PtoIrni"', t",1-111 Ili -11l, 11 I I I I PSCULLAS MILITARVI, r
11114,11 ''I r 'Ilo o
"! ,% 11, ", ;1 I .1.1 1. I'll ", I I 1, ,
'n, ''() ) % Tl A_ _fo --or 4. ,,,, . ____ __ """r I"""' """" fri," fij-'-", """'i",""', ,-,)- I ,
11 ,:,,","I'll 111,, i,1, "', I l, I """""'" .""'" I I 'I I _1 ..... 1-1-1-11"
41 ,"I'll" ll 1111 "I t'. NI-hfi-16 ",A'..",", i'll, ( A 1, "" ", ," 'i
_1 ... ,, rl,"""'i'l,," Ilf"ItI1.11 1.1,)I'll 11 ,i 7')- N,"' 1-1 I "', I -1. l, PARA 111110'VECA, NO PIER- ,. ., ,I I'' I I I I 11' 11 J,
Jo, errj j':'l 1* -, "',-" "' ' "i
...... 1_1 M.-g- ,fi D-9944-57-23- ;ov, i.',.',',."',',', il! .,", ,"' "" "' -l".1 1.11.11-- l i, I ,,'r 1, 11 ,I., (I. I iIf; I il' li'll, 11 I I- -- ,,,, ":"
1,1,,, -i-, I-l. I ,,I ...... i -, I, ,- -', r,
-;t ;I Martinez %, I ,-- ,,If 11 -, l ii -,; "' --- I ,, , r," ., ".
- Allt, A,-,, All,', 1,11, 11 il, 'r -- l, I "I'll," I ,I ... -, d;t tirojil, ,, E ""i" I I ll "I ill 11.
--------- I,---- I.- --,--- __________, .. ,o -, I' q '. (-,"i" '' I ill ";-r .: 1 -:
I __i ", I I :" """,""_ "r
11 I '_ Plioto P] 'XI-liencla, 'Mirip(J", I y A-- ,,, --- .-Wo '. no CASA5 FIE fflJF',SPFflF- , ,, -1- l I Ili,
11 I"," I,' 'Ili ':"_r,.J ', 11 'I" ,I,- - __--- -- I --l ...
: I ,* , t l' 'S' I - - - - -- L _- -- _- "[1111i"71 at 51 Tat.,bi"ll I:; .--- 11, r, -1 l I
--i tFR,,,i,-x-O-,)Rf-- I BURGS BE ACERB ,,, --' , jfr'il-j, 'f I I :, 1. -lill _11 1"16l l ...... :,!., 1,11, lol-1-1 1,7,, ,- ,,, , ,, _-,,,_-,l I ---- ; II1,11".."', ''
'- 11', ', 11 I I f ,bn t- I I o t*jifjr)J'iiTr;,,.j 'rll r"' ,r '..""', ".1 ,, r
I .. i "". "" I "' ''
iSIN ENTRADA! NI '(1 i,, z,, ""Ilb""FL, ,;Ir, ,1-1- ,__ __ __ CAPAS Of AGUA ""'i", li"1111- ll- ...... 11"i-, I .1111- lo ,,, 1-1 I ,,, '-ili"I'll
,,,;IItr j-,t,(t,), "Ji"'. i 1, IS Y J 0 Ill I' V 6, llialtole, y Pro'- ___ i' 11,- I-- - '. -- :, I
I ,,, ', 1, i,,I,. i r, ,l
I-, 111. 't""". -1. I I ,I F" todoS tcl t1pos, mnnt ,r y t,,, f)'Jtvnfl ;011: A-69,- t, l-3456, I "-- I'll I", I 11. I :,,,% ,, I 1i ll
1 Caja hiv! I o I it; '(1,flill"19, ,,kr;jjjj(,,, ",
%11i I : ,;, ,,, ,. 1 DEMOLICION jZJj, V"jb_ "''
"I'll";" 111 1 I """: ', "" "" """"," '. I ""r I I 1 !_D 9001 1_64 21) Nw, I &0#
1-1i. Z "'r "T' '" , Ilf"111C I'll" 1)OC"lar ") i T I (.1 I I I'JV 1, "',". --'".'- Il"'" """I"""
,;__1 Ll"'I"', __,,o, ., _,-_. ndl,"i.r. Ill d""a
-- .". ','j'q'-- 1 lt I i- __1__-_1_11___-_ ______ -1 I I "MANSION ELSA' ,. :,:, 11 ,."l r.l,, ,", ,,. -.
, I i 1,
-i, 'Ite is W,. ,, "wi i',,i'- , ,,, ,, r_ .1 I, ". ,,,
11""'I-6, ,,,,,,; ; ,,, -0"' I 11:1 I:i I ",'I, 11 :,,I,,, 1, n. '!l) cq'jultia Itirk ( itpas A iia, Soh- I Z I I w R F -1 11 1-1 i.11 ,.,. "', ,, ", 1,1 I ,,,, I .1- ,,, -, ',iIti,,;I I l (',,r,, (;"o_"jj",I" ,\oi,, ill ll)"Ilfr HIPOTICAS I 11 1i 11
,,, _,", - i, "l,"- "t i I I r : .,.I,,"i l, ,,,,!, 7,",:,!, : l,.,; 'I' ,,t,,-,, A I,iola I 10, 1; ., ". I ... I
i. '- % i!)_,,,,j,, 1, t)'j ,,11"r *,fIjf;: 8 ] I)-9P19-'.li,- 1 l'oor, '. ,,, il :;,i ".
",. 1.1 ', 1.1 11 t'-_', ,,,;- I; ,.", "",I, ,I 41 .. I ot") &- .dq"i,;r ".A
I, A- 15 itl ,1 I ., l,"l-, I~~ -10. "Ilti". g""".1 "', I *r,; ', ", ... ;'. """ ',l -' N", ,',I() T",;( A ', i
,'I,, ,III 1111- 1 1l i I I l I ,t""r I~ ,,
1 "I ,! _1_11- M 10M _I l. '1 ": ,, (, ... .. ... __ ___ _iA r '! ,, I11 oll, ", ,, I -- r, -- I I ..,
()! ,At): ': ': ...... I , ",
-11, I 11 11 I 11 1, 'I I I ;A10DERNICC ,'Ill I Iq 111-j"lor ,'ii z", 11"ri', ,',' i'- "-l,',_" - r *, I , -, I I I 11.1
I'll __ I 1, it) ,,,, mIq I't,11"s t ,,111,,orl Tril", I. 1)_ I ,? i, f, "'), ...... C, i"t-e- .1""id" bi- I ___-, I "'. I 11
""" 11 I ", I i , I I I I , r
.... ... --- -- ", 1, I I _t"I! 7 ", 1, .,;* ;Ir I l; "It""', ,I elimilm itikf;ft, I I 11 '. .
9 PAIil()S Y APARA40S -- 4', ','."," I ,lI ,!j ", ":, r _ji
LIQUIDACION NEVERAS!,--- pm tapol"'l, phoovi", C"o I- I "
vjy c Qlirv t-a ,flijot, p" '-V 11. I ".
liotA7,w. 'I Ilidl;'llr 1, :11 l", I I """l,", __'
At, 01,"t'Wri ........ __jR1C0' ____ I [I, .?M III 11 ll J Io I ,' ,',,'i',i i CAPAS BE I I ll i1i '1'1 1 I I e "
"' J, I , ., 1 --i :, i, ''I ,,,, I ,,, I' I -'Ii.
""" i- ,,,,if Il "I'll,%" 7rAi- lIinrtjj tti rftl ,,( ",,,J" ,,Tr, ,r -""/,- -_AGUA __ ,; t -' 1"""""" ""t""'J", ", ,,,
........ % *":";1 ", """". i, i l 1111111 P) l I:,, 1,A1 AMAS t 1,:.t ... lie 1,J I "",
1,,-,,r,,.,",",, ,,,",,'',"",," I ,"""""", r I "I r -- -'- I,~ t"
I ,I In" "li"'." A7",I, Vold, P, 11 ,,,,, j-,'", ,,. ,,,, I. l-;111111111 .1,1*111.117., T:-i""; ,; "" _:'l ,,',' :,",',', 70 INFF.RES PARA LAS DA' 'A" wl', ,, "l -,", 11:, ... 1' "
i ', "I'll, -t i- 11, 1"", '- 11-1, I M S_ I I 1 I"
'A, I,;;" W1 11'I'1111 I -111-111r MANSION UZ J"' "',- r, , ', '.'_' ,
I ;", l.' 'I'l"" I'l ,,fl ,,, ,, ;,,, ,,,,,". i I I I 0 1' ,- Iillllorv 'llil"I", "I,,,. ',', :I Ii ', ,,, , --- -,,-,-,,, - ----- - L ,., , ,,, I"
ll ,_ I ", I ", I I 1:11 11-11 ".""'i, I I-~ 01-11 f HAVANA BUSINESS I ,- I ,
,'w I ". "" "" e- ,,,,,,, ... ... i-11. ".
-, ---- _, ,,, 1_ , %:',,:; _-
W1 ,r- ," Ill I 1, I'i , p, "Ili'' , ij-- Ir l, ,-,-',, I ,
iii'AwitirtA.- PHILIPS 19491,i', ,',',' ','! ... a,,, 'o,';J'1,)Io; .... ... -'- I I VELLOS r ,:1, ', '' ., .1 jl, 'I'll", -I-,-.,--- ,l-,
.1111., lli.ili all 1, RA DIOS ACADEMY ",." I", ', '', "" I-" t" 111.1, ,, I ,
.,..I,.o ,,,- I 103r I "" I" "; "" I'll, li/I '-' I I 11, -1,1, I! ,r_ .. 'o )- '' ,, 1. I
r;%,". 111,ii- A I'll: :;:'111. """I 'J,, ,,Ii, i "I'll i,,111, "!"111 l""'. I -- ---- --- 11 -;,, W__ - F tj III , J ', 'lefinit""t (1, 1,, l [ -tCrla. '" 1 ffftl, ,- I ;I ; : "'. ,
'. ,!I ,", "", "","ll"', "i """,, , 0 ,
I, I 1.1" I'll ,'.',;oI 1- '4A,1l,,jjfi'r 'j, 1, "lill,' Jjj,;j,,', IIoJ,_j
,, 1 1111" l -: .: _,T ,r Il Fa, __ "I
,,, f; ,! l ,',% ,, """, I I
Pm X. "',"""", " ,,,, ._ ;,r ,,, "" 1, P"A""t" I'DET' Cl i P I A %"' "' "' ll-i l 1-1 A111' "I" 1. tf S I I ) I" I Ili ,I I I I n 11 i, I I : I I I : "
-1 ,, '1;11, 111 1- l9.411 ,, ,, i,, "?, T, "tiom"I't" j:,lrAI-- I 1,N( IAL GAIJ,1 NO-
.,'*, Ilt- Q11- ', I"'-'- ""I"";', i,_ 1.11, 1%1'.1 I I-roil 1:11 ll ", 11 "I 1, If' I I 11 '', I L. i I 11 ,
11 lli 'Il t, ,r _', III,, lallIhill" oile ill -1 dti, I ., --,- f," '- ...... ,:;111.111' ,;Ii,, 1 r oj", exito., Soliola -77=7- -- - i! i 'r, 1" I;,r l',- 'I r ", i I i, '111 1 1
_", --,- ---' --- --- ,,,!, """""', v',no'ol,;"oo ,., i ...... ........ -- I o ,,,,, l I AI'V, ,ovli-T, 'Fet""'i) 4i)"'r ,Jltjr,, i", -, ,11 I~ I , I ... l 1. ,*." ,,., ,, I I", I "I' 'r 1,
I INTEW ,' ('IFNI: tll'f. : ,'Y "",".,I """i"', r I
j,;i,,,l diov- Tenert .... ... -i----------- -- ------ .,' ; i1,'-, ,,,-,.- ,- 11 1, "I 11
l- ,,,,, ."I ... TI1f,,,, F W,72, ---- --- -- - I 1,1
NEVERAS EN GANGA 1-1"t i(l lt-l'- , "'-( N-,,,',-"k,,-ie,,-vii-i ,) I de (", do, irlglii, 1 V ,I. 1'l'i1,,1,, .1
A -.,i I , ,, I I .,I I P1,11"'. e,,. p lido., l, I C 11 I, 11 "', ( i I "(, lf lI f f, t I) (I J N A V All r. I A l4 A ft l! % i,:: ' , , ; ,:' 'i "' ' "'.
1, MALETAS AVION I .... .. j- ,I ,,,,,,.,. - 11 "I tl I
.. Ill "', ,:" i"_^_ ",',',',' afnel tc'jjjo $(I" oQ '$51t1j)Or t:Co' -",--- --- ,--- __ ,_ol Ii, 1 ,"'.", 4., 1 11 "I". 11 11 111-1 11 ", 11 1- 1
7. ),, r, ', I~_ I 11 "' _' _ _, ", ,,
C ,o_%,1,.;1-- ,,, ,-.n ,,f ,. llll, _-.-' k t'. l ,,, ',.-_",'J'. ',':, ---', -"-'
"""', "" ,,,-, cli dmeO ,wnpri .... ,,, o I "" it III as , "" It-, VELLOS i,"i"(i'f' ci)l1 ,,, A, , ", " , - "
I ,,, ,,,, , ,,, I ...... .. .. _A 1,- i I 1-11 -1l I', l' 11 I I I 1, ,I 11 I'll'.
,- '.X V1. ,- "". ...... r ,I, 11.11. Al,"i, ,-- bi"ato a Bus Dis ribuj jo! ,,- inole"ne'll"ler ft-' r "(' '! C"' l to' -, li,",- -,,-," ill, 1, 111,, !'- , ,,"I", -1 ,,,, , 111-1 I'll I
, , ,','.7, ,,, , ,, ,. ,,, : I -, ,,, ,,, I li I'll "l I "" 'I', f., O' , ,,,, I 7, ,) ,;" "' 'i' "' - -'. """I"", 'r "" ", I, ',
f-A. S-tiri'l.' ,t:,, 1,, 'A )'J"." -71ii 14 ,,, E_, ttrp iciCn radical de volloSl "I", --111 I 1, 1",il,', i1-1l-- I 1.4 11 11 I-, "Il', ',,- 2,
Z" ' I t , 1, I -- 'Satutari" Va alli" TI0q):ui do tamsfins, Male.Iis %, maleti, I 11"I I I I~- Il.b.- f '11ii J1, ol i I I
7, ". "'r __ s de IS Cara, muslor, senos. 'itc i I-,--- -1111-1- 1 ---------- 11, l "'I"I". I "' I I I I 11
X8 I __ 203, pr6ximo a Calzi(ia del Ce. nes Cuero y Piet BItule, b,-,de- Ir ., I, ,, ,"I',- , -1- I -_ I .
fz-viNv, ,-i N -- ,-,F""- -.; ,- -,;,i,:-.""" 1 ,;, F_*11101; 110V M-11SNK4 I
J- ......... 1 r 11 I i ;111 h.111 [ % I II-11i", I ga y esc; pirates ropcljajj )s, I'Lat Tratamiento cientif,,,o gwc ... t, ,""'.1 ,, ", ., ?i,, ,ll ,r it 1! 11111UAI 11 --- -- - -- - I'll 11, I I I I I I I 1, Ir ,,, r ,
o..r "I'll III 1- 1,, .1, 1.11 I 111i" Iz- 11'i ilili jll 1111- 11"l. I I11 11111:11l .,I l r1o. Moderrin", SuArez 16 cerea Ten zadO Srta, Zayas Bazim. N, ,O',,- ,, ,,' ,,, ,,. ,: ',* ",,,,. f" , .,I l,
"'I" ; -- ,,,,, ,t"",_! "-,r, ,,-I, atillli RESIDENCIAL AVANCE "- "' " ; "i f ,':!,.",
,,. ,,,,, I .1", I 'l il l ,, "o-l- i ,,,,
o 11 -, "- N, ; I I,, t .. ..... I 11 111-11". I 4I,, ,;,I, ,Il ","", l"t ,,, ,,-i', ,i,'J 11 I I .,ll ... 11,1"'"'I" III Is, "SANITAR16S-VASALLO" SU Cents. A-4074 C-246-62-4 Nov, 408, apartment 205, Tel6fore "'I. I; "" ___, N,- - --I',-"- -11 _,____ -,- It., -- l. --- ... "" ""' ,- :, ,'_-', 'r 1
,,,___ 1 -I,,,"- i7,'; I ; Casa preferida, le ofrece tc U-5509 C- 183-70 2 ii i* 1, i __ -; r ': ;,,
Ill, I A ., -i'll I; . ........ .. -------- (4UINCALLF CiS r I A
", los I- tipos de tiIborfiat Hie-, I l,!1.',1...1,1, I.", I'll, b -.-ll I '", ,- il, --'. l,-, ;r; r, ,. ,- I, -I 11 ,
", tl"_ ... $4.00 MENSUALES, it I, ,,, I;
..; ,,,,:;1.1,',1 I', SIN E N rro Rj l.llplatla. "I "i'll". ,. iab -dta SAYAS BLTJSAS SO.60.AEFAj'il-,-, --"' "I't,," -- "I",- "".1 _,I ,i !_, t ",
1. "I'll, I .1111 I Cobre, Galvanizada -- -1 ll-l", -,-- I-- I r -- -1 .---'- -1 1-1 - .11 "
8 4 I I ;i 11, A."111, I. -- "."""'." I"', 1 1'.4 ,it 111.1 .. "'
oil lit, :'1'11-t-, I -tlll I trait, rlemor Philips, Emer, joS 'I hifo !li)lrq0. Pnoone, I ,, -, t I, """ I", " , , .. __-, 11-t-IttlT. A"JJL.- O VIST.
I _, lil Coll so, pleza& Tanibo n 1, -d- 111--l- 1 '.- --. -, "I .-,,r, I--, i,, .19 111_..UW I'll 1-- m I ,,I-, T_ S I q S, .11eil -71;i3- 1; b-I" .,I, l6l, .1 -1 f4-1 .-i,,, I'li, ,"I",NETRIEXPAMOR fkURf X.JlAi I 11 rl--'- l;on lo Varios models, nue il s as t' J:r I, S II'11'1 Pa-'MI ,__ V I -l
-, '- vo', &IIde $15,00 y radios va- 'frec,-Tnos cab' fa ... JIS''looi.: ll-_" r -,"'. n ,, 1,", --,"'', 1,i,
--aet6d , ,,,, ': il, i,-! r, 't '_:: I~ I -- I I 111.1, l"ll, """ -'dr" tl 't' i
,, I ._:,V f 2_% Dol. $1,-'5. .B5 $' 70 Ajustallires ; l, -','"n",,l'- 1'1rl.. ,, ,_ ,,o- C1r1A DIt HU,11'.111Z A ,
4 P i -Irclis, del inedidas. Precious Especiales sin tiran ft SL39. "Galia", Nep- I, 1 I.I.-I-1-1 J- ,,,,,, -- 7 ., *s- ", I, Ill. -b"'t. ""-I"' g-" I Cajnda jes6: Vi- I I __,".. _t_, 't, l" il, i, < ,! r, , t 1- I 11 1, ill'," ,,, --!, Iii I,its r 11:11 i"', 14- i-, ,,, Il, 111.1 I t,' , I ,Iz,,A 7 7&1 -i !,,,,,- 1 ,1,1, ,,- i,- 1 1--,, -, I,, I I '!
"' pa te jLxpj qbg -Itre ATritxd.IndUs- ___ - -"-- es ( n IS _s- ,;,,,Z ill- d1l IM-11 Monte 29. Fsquiaa ... Tejasl "Ca- zitpnas y ccinlpru txli Tulipin -!i1!l- -- t "I'l-Ir ,I --Z,
V ill, li, _. l ?01 1-1330. I Cocina de Iuz br -- ,,_,l, ,,__.. ___." .%1,'.l Nuel.a Mansilin R I le C I 1 74- _ISH pulz", I tria. I D-8449-70-19-Novjt.' M Sa', ,it ri- "I. --,", r-- VIVA EN PRADO llifiiiilk. (1010KII) li-R-Ml?
i S1 __ -11- DIA973-115-1-i" G-i, I --'jl,, -""'--, , '-1 ----- --- "I' ""'
57 UTILES DE OFICINA C 61-59-30 Oct AFEITESE_' EONFORi 68LE ___ ;;' i_ ', I I- j I "I 11 1, 11 1 1I r r G-li-ino. 411. ."... -lo" no ",,, ,i --'r l"'I t' fl-Iot E ... a &A -n .... it No oti. -.6. 1 I TELAS Y RETAZOS l, I '2 1- .!CONTADORAS NATIONAL ,,,, lind., oil,., ,nod.l..". r LIPS' ."W, a "- .. .I.W6. Y VELLOS looloo-dot G- -Iti" d. OW 0 't -, ", i "i "$.- P--, mente! Instate en su baho un P otl -,, %, ,'7. i "', r F, , 11-1 o
, -11 I ,wp- _- -,-- ,-,-, _I- I,. 're No 'll". --4 ,, ,1511 ', "Jill" T 1IC- Iii r-- 1-1- IkLA& IilllfitlIoll. 2 1 COMIV -- ,- ... .. r."', o tot;. r bonito gablinete con espejo y 8i"n
-4 w-' l f- Oil- -- Extirpaci6n complete garan- '. ,itoi_ i-it- P" ainiatilaIlll 11,
_V .."ii", ,.-. ,,, C_ =
Wo.7"'. -- jl ., _111111111111 "- ,C lo', 4' plaquess belStMeTlte Cromad 1',,y to .1 ._.4o -d'A f-1.1 I. ..... d..-, I.- .4. ;10- FI-1,,l ". I-, -11 111i'll-i I I ll lil. Illi,, ,, ,,,, .,,, ,,", !,F.l- ___Niktilinki IQ 6t 0 du. ", -- "". tizada, los, vellos 15e Caral pier- nin- l- 0- iloiti- I" ,-- '-- Z, r , ', ,i,'- d 1- 1-t- ,- I I !,,,,I, t_.. d 1 Sinficit. I"t. all -1- ..--. At- 11 I "I
ali.t.. -- I L. C 'HANCE UNICO: AN ijera. Gtiarde _1%vi. ol A I ESTUDI I 11-11 I I I I
In T1111 1-111 I "I all "I'lind etc. Ultimos adelantos e o"" ALI-4 A22 Y 3X '74,14oft d. Y y -p_ __, ", ", _-NY ,1"', slL ,- !v_- !')
III 1, I .,. 111, I&W. .,, ,i
d_ Ant'it. C, I "ell, "' -' "' "'
I F'111,1.11111111i *n av.j, tVICD, CC- Ill'-dit "Cill-lill 41 P, --tt No,
.,- 11 r "' c-l"""" Inst' "' H'-" _" o- (_ .,
r.dws "Olvmpic", bacteria "AtInill 914oDlit.", Inflo. 501. -Jttl.d _-,-', ---- ,_1 Jf12- __ ,o -iii- San ituto New York. Sra. Gar- c4 -- "
te 6 tubos, a $55.00 re- pillo, vaso, etre. qompre sex j- 4dinoi. %W,,t- muliol u_,, cini: B-6725. Padre Varela NQ A LQ U1 -- --'_' -, - ,'-".'-",',',', ,, "' "i"', -lis de $97r5O para fincas pre ma, barato en: "Sanitariosi C-220-92-3 N_ L E R E S Di"FS T I,, .- r. .I,, -l,LA CASA BE LAS vI",""di" "' 1 3 Alturas Belein, Marianao. __ 71 11l "M Illt) 1. A' 11. ,
1,,I, I!ll .i,-;_,,,,,, ,,%, l"V7" ,_1 %' 111 1 "i",- -;Q
Aproveche est, C- Valoillo' Tulipinr- 203. 1-1330. CONTADORA NATIONAI ". I , I, , "
I~~ C-931-70-24-Nov. 79 HOTELES cl",Ie .tl"-, .1 ,o I,,, ,_ it, It
kUq.in_ dt -66i" "clar y y plava D. -16n= .nt1;i To.. rZo -1 __ .-I., Tlil -!-1- fl&v ",
I' = 49 ... I 6A1nO._TVtj.SuWl_.O1- l -11,111III S, -lia'l-Ts..
------I,,,, singef' wli'a. y Itcollotmidii maaaID1s*ribUJdores: Nlueblc IN"GA! VENDEMOS--FRI& &% Z Zj-oSar vjjaaU___ti4 -" 7 A& it OTEL J,
,on toda garantilt, I., 'F-, 'j, ri. '*Ia T',,lca" Sol y Ville,,as I , coffin, I. -_ -- .11o.... Soallie. C-111 -.. nl --- ZxAf: ,-,, ; 6wiii-,- .i,; i-. .- 7;T...
1 de acero esmaltallo, - C-. 11-VIft, N-VI- St'. _... t;,j.t... P-1- ,oolo-, S,
Negencja iuirtZ 1' )r 2'), F 1 f. l D-i-4365- -_ fl ,o"a""O' la-VIT .1111, Jh 1-111-1 1-1111"11 1111 I'll --- 11 11*21 -lin 1, "'itat .itlitll.
Ilot ,.I... y Ay- Jo. .defid. C. I ,,,,,i --- I ..... 11 l- .1. .11-11i, I ---' lili- ,
lor blarwo cisne, contra 'C' ,or, -- 10-21 X., ISLA BE CUBA V-V7V-l1- N', i -- 111-, IIlz -! .. lojo,- LJ Vffl1 llll9. AMPLIFICADOR LNGLIM, 'lz
no A.W6. 1- -l-- --- -,- t, '11"'L dw 13N 19" CPR su viillrttl. 6,00- 'l"i'; ", ., '-Il D Ollnl "
'21, ,,,,,, ,,.,,,. ljollf, ktu .- AJOR vzAqV TA Va AR- A, M1111 .1 S- iI- tbiot,,- A-Wille z7S- ,;_,._ -- -,- __ __ ____,_,___,__ - ,-,-_ __ h s de filerTo esmaltad)o des- "' 6',,',: _7.-=,1r1z1 'A ALOVILQ hPAIATAML11TO EN VWAVIIII, 1.111lie-11- ilil- P.- .V.-., it; A..-. a. rd -" lln todo twfonZw--j6 NO."I ,, ,Iiad, 2:q!", iii,
.,.,-., -1 TO 300 ,. 6 1. ont,,.1- .-,tbt,. LOS D ,= 15,06114041 1. ol-11 IltIl-, --d. D-it. til Ctyl- ot,- r-.11o.. t". 1l, I' Ill",
------ W 111AI-JIM C"" c "' ""' """ a tml _Zl - --, i-m- ",,", la -A0 _S= Lj.AO._M M)
1411 .__1_ lP-_ Sir ... --f- ,, i,,,r -i ------- I., """ ,
C474-w2 ', ,,'rV- -'-,,'- ___ __ Imin-A.0on"-p
.., tli w v%,iil ii D is D 76W_791 -A p,,itoot ", i I-
_,,, d a T la lvk ".. .. -ii I 1. 0 -1 'T
F P-,", "'t'. "" "-I
too
Ii., ari -.l- k-_ Y -ii., .1 4_1 '. n 11 1. _1', Ft.
ots Vasallo, 11, 9A F- .. P-W Inf.- I _,', "',
pi.iL _f112 _1% -i r-, i -% li' -t T, _,7g_70_27 C.ott. .. .Wt., r I" I,' Ilo.i" 'Ii,- pi"itad EL FAMOSO RADIO "OLVA11- f-1330. Tulipin-203. iVisitenos 11A C W 'A-WH--' 16 _,_ -_ A-, ., r &1 I R- lip, ,lo., t-iIi,. 'I" I -t Vz
iniq.inp ieja to pan. pilgo, de DOS pic", favorite de las Arri ;Le esperamos! ___EL ITILIKA RESIOXISCIALl TX- fWjC,,,iCCA PARA Xjj, A Iza, oto-L LitrIlt i 1 11)3 I;,,- z -nueva. ttA Renenciaj, Suirtz 18 y C 4 1 1 CAJAS CONTADORAS P -,HOGAR' ,'So I! = i.- -C' 40, -1. U-31. 4 l3i"""'y ,Oit.il- S",,"'.1, -- r, I "'2-,
blo cubano m. -olo.", --- _.
as, ofrece al pue Ud._D--1"f ,f- __ ___ st tull.,
rr , 20; ... --- -- r ........ rr. -- I'll, HA-f, '! l"!,,,";- .oC"nt" -1 1-e tk "'I 1--- EL Ol.d., .a- _11-" y h-l"t -)-"=' o.' C", ': "" .P..- 58'r ,I' -1, -11 SE CEDE
inas-facirld'ades que hadie para VENDEMOS JUEGOS DE ,'I ot t.dol... 1. nn.j.- ?AW ultion""tod"I"o'"',c-la-m- LA-1- I J-1111-1
......-- ,(@-W --fior bj=CO$-0COmpletrs ... con _3--j ff)EAES-, LLHO ---- I 114%34-41,, n ,,.I-, -"
..... __. ... -.1-____..._ __ 6-$3- _ba_ -,-_ w,_-j.,w&SS_-da,-0w,-L.i 2 za;
affqu rirstf dio CIO .. "l,";, .-it. 11, '1111- 1 ;71 I.! fa --, t c-l--i't'i" --iii-1 I-t_ AJA'DECAUDALK-A'I'ARIO&Iradar-V- on Is& a accesorlos desoe $245, "' "T.1i o A'l- fDT!9 A!,!rZ DECONADOUA GRADVAPA IN -41VIP.- I eor ,i, ,, -e-l- 1 l!-_ _&nclas 6aders, y _!!, 0. Pit. R.oj..i,,d. I kA.A "Crap ... S, _NA l.. .."t V,11 1 vt'l. d. 10 7.
- -_ _----r-_CZZZ-Sa I, .idIld --- .11- lit-wi- E
Althivoll de actto to todoa "Olympic" o sus distribuillores: lliOdaros acoplados.I.,codo des- ",,40iii" ,on R ... y S.. Vi,.Ilr, ifi- 1,01- D-US-I12-28
I -, '1106EV"", -___ ijSOMBROSON'
tal a '; S" 'r _125,, __ ______ .11, -- ?.-- h ,ob
D., y inautbles oficina On Sei muebleria "La Unica", Sol y Je $35,00. Lavabos de colgar con r .== 1 S7 XT -' oitOolo'ni'll ry
C rr-- ----Ia ---- _.. 1--rio -_ .--od_7 i, .--do -Jl1o.'T,1f,-A "' __ t iTal et SNl!o P .A ALOCIL", ...
D Mo_, -Wo" "' W- -Wit ...
.irlall -.L& Regencia.i. Suittz 18 Villegas, 1 13_4864-59-26 Ilave y sifa desde $15.00. Re- MALETAS AVION HOTEL PIX& .1. --, --4l, ":
r r y ZO. Ttlf- A,6628. Pon KWIDA.VA.ME. yg"o not, ... cuerde a la Casa que mis bara- d-d- it -A- net ,- - &nei,,- ENSERANZAS _T.I, -T, .it- d., ,,4 ,,o 11 2 I I M xn L-L", _(7-94 ; 31 Oct dij to4a, _,"'.. d", di-, u- to vende: "Sanitarios Vasallo" 1'."'it, z- -t4 kti- .. __ Confortables habitaciones con CASA NUESPEDIM PAS .11 i., .N M F-3641 MIr -a"A "
"A ,.*," h*,,,,',y cl- "'t". 0 a ": Tulipi e"bl" o'o-'_-t, WVT.L.9i-" 1-, 75 PROFESOPAS PROFESORES telEfono, baho privado, agua d.."Itbil.-tiL" =.n.' "illo ". "',
EsCRiTOR10s, SILLAS ta lion: S .t. A,.ojd. _t, n 203. toll-, --- v 'I -lit'l-lot
I-, 44 y 0, III- ft-h. I.- n ... ottli, S.wd 61, .l. Asm .- v caliente a todas horas C.It-1- -eit., n.' 'htIr C ENTRE 34 Y 541
Armat'jog, acero, esQritorios r.r D_. Ja_" Iosil,- e-W42-t ""r nAAO. SOLrEOL VIOLIN, 33,00 PNOrZ : Preci as mensuales, pairs una ..io-0 'i"ll' 'dt, WTZ1LX--"A al "' VEIDADD
1.1.11tt. ...fta.
pianos, y par, BELLISIMAS PUERTAS DE I .=Itt.-I
11 1 ocultar miqui. EL ., .ill 14pld., vil n- I--'- persona, 50.00, y para d F--4261, 9, 151-- $60A0 y $65,00
as escribir, "Steel'Age", sills !XTENCI N! JAMOSO ducha! Modernize su bano, os per D-M -30
radio -() YATES Y EMBARCACIONES = lxiiV t"IOW- '2% 6 S-'* WZ" 1 sonas, $75,00. Precious por dia, ,,AIQ,,lIo .otlill -- -o- b.i.,
fijasi H'-pic fia ribijado instalandc, una hinds puerta de ,, DA, ,7 -;-Q c-Im ESTUDIANTES I --- I -- 1 .'
giratorias, tapizadas en a ,,A 473. .It. ara una persona, $2.50, y para .. Ill ... it, I 1 IM I ,!lIl" z I, I "", b,"t, -,merest "Sturgis" "La Na. $2&50 su modelo de $55 ,eystowe' bellamente ", 't'w"o"Ftatx" Y vvl Intoroots FliCtI PROFtSOR P9 INGLIS, DA CLASzS P4 I, -RRWI. I -- i ,4
piel, re e .00. ducha "Y roattao.YX.la I,, ", lir"I",
-; :: n donliiliel" 0- r dos person I, .-i.. "',--t. DN "
lComp I suvol a sus distri- rnmada. in3xidable, para ba- it I; asr$3.50il-Neptuna y --id-d' it 1;ffeit
VISIT Ville'kas 359' huidoresr Muebleria -La Uni fiaderas s cuaho- illedoi, IdIvIld" I )a= Zulueta, Habana. W. ill.-, S- 1'.t. r -tj
Ir- 11 11 a Tenien "', -- S- ii 9. -r- ...d.,
te Rey-A-991_ l,"sq"rnA s de cui;ha, \ i- i I el CFM
C-187-57.2 Nov. a' Sol v Villegas Telefono4i DINERO HIPOTECA *T"IL'Z -'1. I .1 V.-t. C-353-79.7 Nov, ........... -------- I - -n- o LN-3-' -, ,---__T. 14.b- r
__ rr A-475' 'A-3935i"-r- te a sus Distribuidore.g "Sa- I D-5187-7Z-21 I A-I bi.do, -0-11. 7 I- ... ato" r
y __ iaiitario, Vss ajo" Tuliptin 903,1 RESIDENC' AL TURIS S20M, I.f- "ret AZ.Zca
63 SOLICITUDES I DOW CIA 11 i, 01 M- ZIATICA5 L S -_ T.,-.- A. Imilolin- fill -t,, 11-lip-M-17
_Ce ".4- FI-Im 04"I.11! HOTEL T OT R.- y sall a'"'
D-1-4865-59-26 pr6xiino a IS Calzada del r R' CHA .. ... h"#-ll., ":
Contadora National VIVA DE SU RENTA ,," 11. P.. po.dp.l. .l.blio'Ini'lito VIi M.N. APARTAXIII-TO 0%
Distintos tipos y tamii, rro. 14330. --__ __.. Normalista Pedagogo Calzada y 2, Vadado. F-2383. 1 a -1- T-l-, -iit, AbeiT-,j7 abit-,i, xr-di.imat. dinedw.
Flos, re 60 INSTRUMENTOS MUSICA L,,*. ,., ,,.',.-i .',."'s 6!' =;-,t" :.: ct- .e y d-kill.. El li""' iones rodea- '* """'d t""""'"d flift bR y 8- to.dt"o y ft"itill"i ,',,construdas Como nuewti I, g - ,--.,ORA !MODFRNICE SU ," --. Xi si,_ ir, il Tlo: no _,It, 1, _,,, _,,,_ to 3; Frescos habitat ".I". Q.-t-1. y --.I. 11.68 N- "I. OZ. .,,.J- Z-t. DlIotfl,
a -.011 VV100 DISCOS No D.SSM SLU di. -d. 1- .1iln,61- pr-o- das de jardifies. Pensilm com. --tll., D-oia_ "
rautlzada& Ventas a p!azins cr)n ca-ot, ,-- soiiiii, '"No" cocin y pantry-al estilio, ame- ___ "" 2"t,
t4fidloi, _. --- to l-,D4- Pt)all-th." d.n,.l,,. .tc Ubl-.-La ritanot. A diel., B11- 1- .t v CASA _4,CGKIDAS y W." ........ -- 11.1-rre!erenciaS, 'Alquileruh de ias "" B'I.,_in dmire Is mis bella ex- 64 OFERTAS ,"!. pleta, matrimonio, $110. Bafio jj I 11 "I r $55.00
Comer 0 "e'"'I.- "'o. P, ___ MCCANOGRAWLA. -417109APIA, Ji-Ill. privado, x amilig-2-habitaciona '- NICANOR -DEL C&W O ...... -mismas a clantes. "La 61., ." .m_ .o to"', = hibici6n de cocinas, gabinetes. eIlii_,,_ Con
.-.--I regad '. .tilid.d, Gl-ill-, Lit.- bafio interealado. Precious con- VIM0-VIlulool T.= "_11iioI.! _De -11., .l-eol,,l- blft, loolNacional", Villegas 359 Cast es. __ ros, de una y dos pocetas Damos Dinero ioill,,. *%%. lt-I.W. Lot,,., Pi-. I- ,,.U. 1-d-, ,.)I. 13 r
_'.. ,iitAI,.iI,,I Cloo-el, Ti- ven do, I -ned., r-MI, D-6197-fl-ll N1. o, L, B ,, I, l D4233-81-30
cluina a Tte. Rey, A-9915, 't'r.j, blla Z -, oltro ._ Cilad ,O marcal "Youri ...- ...'I-d- .1 .44k. a.. A. .Li:, Ali- cionales. Esmerado servi- bit ac-di-i 66o. St adoolto, ak-- iia I I -. 1-- le S "I., AIM-"
a, ii y me a t ..,-I,., -1-.. Co. Alegre bar en IDA sardines.
Ill. 11 -nt.-_, .,..,,!,*,; mili -irnal-a o oda, a donilefflo. 1125,ole CIO,
I,- Cho mi. balrato 3 li"Vi ...... I" T"bl" I- A Ulll. PWO.- D-i,01fi-7a,71 N- LAURA GALRAN _K FAW13" I N It IVA RT NXIINTO IN
C-467-57-28. "" l-7 P-11" y ". a., w-lo. COM re mu
C.111 NI? ".11. I y V, oi., gus tribuidores: "Sanitarios es"'o" 1 CLARA, D-8342-79-19-Nov, Sao
. .1 ANCO HAIPOTEC- 0 ... Scv.D.ZA PkOFISOR DEL Cifli ASTUKJAXO _,o,. S. tI_ eft I~' -- 41""'. A
JiMl V2XDOV1KN1T0 Nasallo". TuliDin 203, 1-1330 1 ,ll,,I., ,oitteitotnt, M 114 I H- =Ii M'Ai"r"mpo'ig _'u'r'L-Ak.l--VMI.
ALEMAN PARAJ-___ -PA4 AkAV-A1,0A 1- 4--a-dit, nnttwo bnri -.. -.- -- I-. -1.
--- i .... ... i-lnlk y M ill F .1 -.-t W.-i.. --.I.rl- e- R-,", X, Flg_- D.ItMmjj ii Noy 91i"06. K-Al. it R"I'lipt. I SoW
,"I. ;
____ M0 1a 01 01 It111A recibia.r it-td ,= i ren HOTEL ... iCOLONIAL ""' D_011=
CAJAS CAUDALES -1- -ll.- I -,I.: , ,,i",JZ,' 11 ;INODDROS! ',URINARtOS! "'Poln.., Tillifdo. A,20t0_ G-111,,.1 AIIitik. D, F,,
Vari o-1- 1-lil o", Eu el Centro de III Ciudad. San cAs:AZ5T5W"1.0AL" LTAD ""
Ir -- ,, do. Apartarnento Annuebladin
on disefins, Caloba a metal Ji, Ibi, li-w-w- illides! 'Bafiaderas! iLava- 424- -i" t ..-- -- --...
N W A INGLEIL R"IDAMUTE, Miguel y Galiano, Residencial. -1-1- T-ers y A. No 10, Vtdad*, ilt .),Dna
A chives metal "Steel Age", ".. .da,.--WVO -- vosl lAzulejos!-jPuertas de du- otjolrl ---lo. I'l,"Idt, ol.- ...R.-- ieln. d, Ill- -d.. gnlw ., t-, ,,,m-o ., Inliii. t- lelotietli l i -- -_ __ t.; P ..l. n-
d hi.,Itlioal, P,.ftlior.,Z n ,elj ,,,,h. "'I'd,. Iii'loff"o 'on,.d., to tI --, o.n
-1 IR1.9.1- --o' d" ""'j"i =,1! d"1nI-2: cha' J, -ll-, lotil. l.l.-U4," 'itttt,
tod r b.' 11-1, Compare ahora, a Ten pre- RO Ill. a o I"f-- 71. 'I C"j, ,- Vd_ .l. li ,_b..r to. ._ M5168-11-21 fel-d- d. te,
ps tarnahos v pare tarjetgt L- J-e- DINE *PNC"Ca .ri,,Cajas Caudales de archive, Llo,-o, I, :_, 1" = .1 -d-,
to- -26 Cios mas bajos desde mucho an- Sobre joyas vn todas cantida- 11 N 33 tnt- a.. l, 5- vldit -- por dia oor hu4pWides dtl fintene, 82 1-1- to --, lol at ..an.,
A~~ "", I __ --r, joi -35a-?6-Z0 A fosk.l -C
do tarnsfios. Mime6grafos tin. -- - AS tes de la guerra. Economic di- des compramos y vendemos jo- ----_---R_ r 1. ", rSWWJla-%ZN-. -APARTAMENTOS -al.. -bi ,, - I---l"'. 1*
I'll it., , ,.. Az lal-no. H.y -h. .4, 1-, ,, ,,, lix
1. y papel Stencil. Vents a p Is- I I I '", -ic- ,,.tt, nero CO prando directamente a I nT _i- I~' I -"-,I
11 COLEGIOS I.." r ""AST
1I.l;414U,__R.._ I yas v tOda clase de objets de 6_ to, Air? Vljj I _11-1-1-1 -i
6netitj III 11 I H EL -BIARRITZ uc' ALlo "N I FS IL IDIFICID 11RATr', e, SQVrqX
--&Qs-v -en abq jus Distnix ariri,, AS ---
giler. Se ex en it- XV-1-11 -SAJut valor Antes de,_comprar o vnen r- 01 I -1-1 -r % I r ----r 1. Colegia MARIA COROMIN it lio l ". Q'Il.t. A--I. oif-,
-- -I, In 203, pirliki- der, 6i)-terwis. '. ta, A,- -- --illide ,
"La NacionaIr" ija. -12 VaSklIo"Tuli'0i 'La Favorita", Prado 519. frente al Cap 0 ... ". .diol.i.-Ii, .Iwo
nuel Naseiro v CO Villegas 359, llitloliat 1.,.IT 'l I BUEN INTEKNADO --- do 9 7 P. iIIWo
OMPLE "_"111 '!, Calzada del Cerro, 9 d",ii'lint.t. -Ldnoi w.w.. lol=- "" .-It.-tot. I- C.b. xvbt-z .d. AniniaS 166r M_""' i"l- h-a. 8.1,111.1.1., C.-W. ,,% 03. 4o 4 6 p. ..
cas] esquina a, Teniente Rey: ,11,1,1 11,11,ii, '.' ,' ,,,o-n.. pe, .. --s- zz"V-= b Iii "i-d. t-ol'to y To ....-',R """l.'"i
1-D-6359-MC-30 I C-174-64-2 Nv. Il',;,,.' W."''"i" Plitt" 1. -, c. -11-ol. M-I'll" .1 ... LQI I.A A- T- i __ lti-!aitl-* .
A-9915. C-M-57-2 N--, .;, ,,'%' 'o- W"I"' "- It. 1. .-A.- I, 't" _j_ A__ Wt, "toDitilio tj_,, Jtiii Palt j ., =j --_- -__ -1 r F AlQUILA. COXyjF1A.,-F ,qqvg
-Z,-,_ 6wa. -i zi, q.t _Wt .. ..... AdInitiol- tolitli- .1 --, 1. lIC11- F07 SOVAT in, .. I o 0. I.I.- F_ P.I., -- -11, .1.11.1-1-11 l--, _.
._ ,_ Fi--11 "451flo-Its VARIOS -- -'-. 1, .4- C_ N- 40 $-Ioa &Alt.r D"_'"' -11., 1,
62 08100S I7,", ,,I I-, --. "..- -"1 11 1.1111I il 1, I III, I", L _217 1-1-111 C-114464N" . .........
-C_ F "IIOXIAIi _AV. OCSS 'R ,,,',,i;ii1,ji;t. ,,, Zl, '_ liiiil" -- I ALOUILO APARTAMM O TIME 11,1, Flgldc , ,rIf-, 11 m l'o, %,,,i,.
MUEDLES ,0FICINA ,, bl,ll.-%,.z,,1i, ,I::i..- ,-lil, .I- at. vx.vgs DOS COXXI-ii vaorfr- 6 I .,q, 40 MEDIAS RECAS I HUTEL. --IDEAL ROOT*I*' b.lit6i., -it, 4- til. -r ., 1,
-, -o _oil 13 39311 4 26 liol-lloi -" n-.,) PS
lml m ".. Lilt'. y It - .. -.- .do n'Pado M 1yi r 1. ..fl j! niltnottl Iil;o A tiallen
PI-1. .0 h."', GIII.- I., -4. o.-I., 1. -ti. 13 .. a, A, lt-do-t-- ... d-1. iffi. *1 ci lteo "*oD*" to "'S' tom"ot' y "'m n,* I&I'M Z,7o-7y-n.-O -1- l ,il4t:lkl,,w 'W zz
Compras, vent jis, camblos, CS- A-, ,,_,_._1S r' ""' .1 2. rg, P_ "'
D-aa_"_n D""t ,.od'l1*"..'.I1d.d ..I.., W-J. ..n* n M to r
ciltorloji-Sillas, librerw, arch' Nl." ,ollo'. ,il- I t- 11 --111.1 1, r-f", -,14.1',
.. PIANO DE CALH)" ,I. O, I- -:.%-,oi! = *t .d.j., _240_11 14 -1 I D-m4s"WL .., I., ,,
vos seguridad, mAquina DINERI) ... I T""fl' '.1"ll t,1- C' "' Plan ___2!_ .cajas 5 .lh"ii. I'llt. l.for.. A-101 OROMA" PINTHOLAT"ANU90LADO, rOICIOSA Zitl ;; --'--"', 'r,-,;'*i'
.oiias. ."-_'. HOTEL ,- .1 m _- f,.-: -1--, .1 ..... F Win
Spinettes, verticals, 14 Cola MALM t AVION prPstamos sobre joyas,-1 r I IlIll Ilr", -, 'll.
esribir, surnar, etc. Enseresco- c 01- -" AoWWtoW I h.lot I = 'iO-t. .do, b.ft, tectoti, I- ... i n w-, ill r
otti -JAn y convertibles en ri 'k t-6n, ,.a- 1. objets de arte, miquinas co- 77 ACADEMIAS = ".. a. I -"- I., I --- I." -, """',i-":r- -,,,,__,,,,-,_-,_, __, ,__,fo-4i5Y-CDmposte1-a chimenea. b O, "' '11, A ,,i, I I 'i A or -':Ultima novedad' P, .W- "1*1 =-7"L.- h1a", t.Ntelit. .1. ,-. "'le 11, 1-1- f,,,,, .".11-i- 'I".
Venga -ver ba,,ea "' -I w -, ziial.- ser y escribir, radios, etc. (Se- 'i San* ",io 'ele, 11, 11 1i 11 1:
360. Obrapia, v Lamparilla ll. col-lill, 8- I ,.do, no'. __t. _... C."n, - '. I, I .
I~ nuestro gran surtido y -elmse-1 -1 V "" ""t" riedad y discreci6n). "La Casa INGRESOS A -1.11d" .. .t.-Ift". u.S.o.w P- v d. ", -' ","", --_,; ,,",, ,,,
A-7743.' C-575-57-30 "'.n.1 -- M- .-M- Tt I, I I 0, e ,_ ", ,,,,,I, '- w- op't-oli.. El, .. I .- A it do. 2 . o l, 1) 12-11, "' 1-- ,--,
gu-ALTP*or-.__ d- ,moricis- ---!1-L'!!_ ,O,,irCt NueveAtotAn Re,; ,.i. W, 2"I .,-l'. 0 51.411 = 1,, 111%,illli,111-, 1'111, '11
-, 'MI r __ '-- rrr- -_--Iram j,.", ",
I., o folC4'3'i'W1-J4.rZZ". I j"l 4 "i Ifi-i""a-.1dinero, 25 ahos'de tr M- ,01'2, 114anil l.W ii-, T -v-&-,am, ---si .,:;y ,,i:,: ,in _,
An nos 11ZtDMO$ CARSO'DE ___ _Motiti 1-l"". -q-.9- .;l. -_ "' "" ,, "- ----',
81101 REPARTO CON qiil'ia in Aki l lT1-AfAn1 TVxKNT - ,_
respaldam "La Predirlecta" San -11- -- -.1i. Too. *V.... C-707 -64-1 R ':,- 1llrI'i- tell" M AUlolltiLabll" ,,, "' 11 kl6Cfmkt . ..........
i i i- __ ,;,,t_1---, ." W ", r T.W ,, ,'
Ras_ 6 scri Ir F 0 "I'll, ... Co-H.J.-l-Itiftnia V.110-4 I, IMIr l:_,t I ,I ,, "'i', C:,',' 1"' ,'j',' '- "'-'t" -, "'r,""'. v- ,,1 c-Ins-77-11 lf"ii', NJ 'J"ii- I r;
,a[ el ,,,, ,,,d;r I'" -1 114.. TDE SUMAR Y CALCULAR a ina a quendo. n-)-.*., TOL 11.28a DOW ..iln. ..nn, ELES 'i --'ir --- -"I- 0_ r i.
r1j".SZ., I...- id- ll "'t;, __ I T'J"," 2- ---1 C-Illi" ,-, 'I I', ,I- oq
PORTATILES Y DE MESA i I C-190-60-2 Nv, I I 1,,6, od.. V. do I'li-I 1- $ill"l) 1, -,- .11-1_111_11_111 1., '-- ---,,
r 1 ;6R6__1 M____.i -6 ,, W. imw N,1
1-00, WO.- - .i ,, ,, ,,1,11,!_11,11", I, T'_'jlri, "',rii-r-,
nuevis yr uito, garantizadas I'T,,,,Snt 11 '. I ACADEMIA PITMAN ,;',l,":11-0 ,"l """I" "" "" "g I (11- .' -1111 "O'T" *A" -,'"i-11, ,
It r I ,,m I, ." 11 11 I'll. Ill -1,11 ,--', 11, ",O. ""'' ''Imlill- 4
eparacIoneb ri iguanas. Conta- ',':' ,1 b,',lc6llf, ,_ !""' SRES. PELETEROS Ca,".- .,,, ,ll r;%,-, ,,,,,,, " 7-, I 1 111P,710 -'1,:-,:1 --. '_1 I~$5060 __ __ ---"Irl,,,,;,,,, ,,, l,,,.,;" ,,, ,'-_,,,. J" e, ,"'r ,-,- -,,,,,, """'I. ", --- ird,__l" .6o",11NOV-zi e1o, r-_--_- I I I1111. 11111-11.111, 11 Ill. ii I 1, I -- _,_____-____--_1_ __- --11111 .-. --- ,,,,, -1", I l" i r ,I ,_ ", "",
doras "N&titmal", recomtruidas, I' Liquidamos un gran lote (le, D1N_'f-,K01111 0TV'CAS ,,, I 11, l"11-111. 11-1-I.- ------ -, I
I distintol, models; garItintizodas In, "Ill.. .... .. 11 -1.11 1 l ' i -1 ,",.r,*'""': ",r";,, ".!:, "".
i ....... 11 ... PLW ,, W, butacas de cromo-,nicke) Is Lie 1,,y,,-!,""".,!L, ,^ ; : .1 ".""- -,i- ii 1',,, .,: I! "" ,
'. o V, l I I 11
ventala a plazo, V .11quiler. Se r ""', teI',."""o fe', 'it ,,,, %, ,, .,,..I illi NV 2!4: AOor 'I I 1 I ,,,--,I , "'I 11 111.11
d.s y de madera wr de ,i- , 'r o'."'LlIld'i'; 'I'L'I I -""" """"- -I,, HOTEL MANHATTAN %,,,',: i, :,. '-' -, -l l -, J'-fLrencias "LA Nacio-io--, 'NUENTRA -int mea, a I opor6nid;'d. ploplvdIA0,l I ffah w;,, V l"",,,",,,,' ",", """ :, '. ,, ",.,,*, -I 11_'_____1111 ii,-,Il 1, -- "I"', " '-11 11. ilexigell rie 1,1814991A Verdader eflii'lo 1 ",1,4 I i i I; 1-111 11-11-1, 1, -1 -,,11111 *,,',- - l r 11. i, il, ,.",I,
nFl", Villegas 359 caJ qqiflnii Ill l r IjlleS 0f-o"" fiilF),jrtin R, fCte ", ",t,"'i, I,, I I I AliiiIII I'll't, Ml All W14il111"_ ,, ,* "- I "I I., 11 ... ....
"'i "ll"""'I ," 1"', ,.',,,,t ',*,,1.",-,',',',l 'Bolsa d, I _11' "'' l I 11, 1-11111 ', , "", ll.", 1-i"". 1. _: ...... ,J'- "'-'l'; ," I1.1111-111111 -11 1-1,11 11
-9915. ', r,- 1, I !, ,","r,,*""""," '.',* ::, ', .' i' 11 -,-! ,' r "'. t .;_, %, I'i :_, ,; ,,"
ill I" r., i1i."i'll", I 1 "'."'." '% ""';,r %-,, "', ",,, "",
Tie. Rey A "I I , l
1' ,I 1, b, I I N-11- ,,, -- L) rciliv 40, A-7743. Inaxid. Cuba N" 16! T,,1f A,11!6 i- -- I 11 I 11
11 I ,- ,",-- ; -, I ,__ ,L'.'11, "I'li"i, i_, _--_ lnl-, I 'A"",_ ]-'--- ", T I I "'_ A, .
CI"-57-2 14v, it. "'i It" .I.'. It "' R."".'O." I C404-62-29' ij-D-6o 4 44-1 4 N,* i "' -"- I 1'1 I I 1,1, .1004S-1, 1 .1l:
--- I'll, .1
I .
r ,
I I I
I :
11 I I I I
,I I I I
ANIO CMJ1 I I I I W 'tP10 N, I A MAIIIII0 N I If W ()I 1, 1 16 I) i, of I w If' v I [,, ,,(Jl, ,, Vt I I W 4, IT
----_-- -,- --,--"- ..... ---- -- --- --- ---- -- ,-", _- -_ --____-_ 11 --- I --I-- ---' !,- I 11 11 "I 11 - I I I
A L Q 'J 1LF H T-s I A TQ U 11.r'F1F q I A 1. 0 U I 1, F 11 1: S A 1. 0 t j I 1, 1: I 1 fll' 'IOIJCITAN "T .,;( )(P T1 All ""I: I )FfIf:l.1.t1 "[: (A *11, W t t;
I'll- - - _,_,__ __ __ 1-11-1-111-1 I'll --I',- I - I I I'll, -----_
- 1114 A OJ N It', V N I I W)III, 11 I I n I V MIA% ( PIIDW, I I It I W P4 VA'; I WMCW0
112 APAHT MF 10,1; ,gUrACIotV_ I ft ',I NAVFS LOCAIJ.-S W, MARIANA RIYAR ION
I I- 1-1 ___1_1 I I I _--- i i 101 I IIIAT)A% ( PAM)"'; I I 111.
l""', "",I, , I "Itill 11 11- 11-1.1 It,, .", "', 11 11, I I I I I .11, t". 1-1 I I I , I -1:1 , I -:1. ". : I I '. I I 11- 1. I 11 I I I I 11 .1 I I I I I I I I I I I I I 11 I I I i 11 ..,
-I,., -,,,,, ", I I 11 I I I I ',- -111, -111- , '' I '"'I "', :" : "" -,,7 , '1 11"11'1 I 'll"', i""ti", I", ", , I "I 11 I ,
"' I " , , i i '_ . ..... " ,, , ,. ", 11 , ", I I I ., I I I : I I ", 7 , 1, I *":, ,
I I I 1 1 I I- 11 I 1: 1 I I 1: 1-1, 1, : .1 : 11 1, I I I 11 I
, 1*11 "I .',, It I'll I ; ''I ,- ": :,: "":, 1 ,, I I I ", I I 11 1 I ,
I I ,. i, ,,, , I I,. I, 11, 'l 11, ,:,,, 1. ." I'l. Ill .11, I .1 , I ,,, I I , ,, "t 11 I 11 I 1- 1 I 11 I I I z lill "I I 11 111 I.elll,- '
1 1 1 1, .11 17 1 I ,I l -1 I ,'I I I I I I I I 11
... .... It ". I 11, It 11, ,: ",::, '_ 1. --. I I I'll', I'. I I'll, , 'i l 11 ,,I l, i 11 1, t I 11-1 I I I I 11, 11 1 1, :1 I ". "I I I I 1i I -' I, I I 11114"'ill, "", 1, I , ,,, I I 1, I I~ --I "I ;, %1"', "I .11 1, : """ ", ". 11 I ,,,, I I I ,,, .: : ; :i , , __ , ", "" , ,,, "',". I "., I I
"" I ", 11 I I , I I ;1 11" , 11 Ill I 11 t, I I I I 11.1 I 11 I, ", t "I
i". P- ,, '', I 11 1, ,, ,,, "", ,, ,,,, :: *,% : ,, ,,, , i , I 11 I I , , 11 1, ", ", i I , I 11 I I I :, ,,,,-' ,
I I I I i -I. Il I'll I 11 "I I., ll, I I ,- I,', , I, , I I I" It I I tlt I ,I, I I "I n1l, I ., , I I I I I" '- I- 11 I'l
,,, ,,, I t 1111- l" "i , 11 I I I I I 11 1 :, ", i ;:, ; ,, ", : ,,, " , I I I RI .1. I I tt". I ,I,, ,I I I 11 I , I I I 1, '' I I I ., I
...... i , ,
, t " , " I ,I ....... ;, I ", '' , , , 1 I ,Y ", , , ': "I I I I I I I 11 ". I 1 I 7 ,, : , :: 1, I I 11 I I I I 11 I.- I ll I'll ,I,, ,
,, ,: "' 11 1 """ I '. 1 ", ,; I 11, 1 ,,,, , I : ,. I I I 11 I I I
"I I '' ", , , , I .1 ""I", I'% I 'i, '. ",t I , , i , j , , I, I I I I I. 1* ,:,.,
" , , 11 I " -7- _; --- 11 I I I , I , 1, I 'M "'A I[AtAlt- NMIJ Y TKAI- I ' '. -- I 1. .. I I I I 11 I .11,
: I: ,,, I, , , , __ I '. It 6 it i oin'it I, t, I ': , I I I i "I It I ,, '" ,I I , : I I I I 1, 1 ., .
I ,,,, ', 11"i'; e' 1 I It I , '' 11 I 1, K 4 1 1 T n, IT I _," I ,, I I ,11 1, i I i l 1, I 11 11 1 11.1 I , I , ,,,, I %, I I I I I I I
I I I I I 1 I'll I I : , I , 11 I _11.. 1 '- 'i", ", I , ': I ,,,, 1, I 1 I I ,,, I I 1 I I I I ,,, I I 1: 1, I , I I I 1. I I T I I I I 11 I 11 I I I I
I 1. -1 -11 1, , i "I 11 ";,;', I I I , I 11, I "' ,,,,,,, 1:11 t" I 1 "I', -Il n I I ,,, I I I I I I ; T. I I 1 1, ". I I
1, "I I ", I I I ,
11 __ -1-1 ___ I, ,'," i , '%, I I I I 1. 11 I ,,,,,
It, AN-W , , I'll 11 I I I 41 I ,I I i 11 I 11.1 , "It 11 11 I I .111 Ill l" 111.11 I I I It I I .S AL-611 It E 1, , I ,,, I I ------- I I I I "I I ,,, ,,, I 11 I "I I I 11 I 51
lil A 1 1 T I I ....... -- I .1 i 11 "I "I 1 '" -'. , I I I I 11 I d 1.
",", --- j I ,. , ., ". -1 I "
1::,11 11,1111 I 11 11 i_ i , ,- ," ., .". , I I : , I l', I I ,,." ", I I" 1^ , I l 11, I I I "", ,; 11 I ,,,, ,,i I I f ,,, I I I'll I I I I "' ,,,, I 11 I Al
,t " , I ,I, I x-l 11 11 I 1 ""'i'll, -1 "I ,'I I I-- I i I i-. I I 11
1 _1 11, ill 1 1 I" _, 1 I l, ", ."", ,,,, (" 11 ", 1, I I -1 ,,, I 11, "'I'l I
-A- ,,,,, it, t" , " 1 , I I I 1111,- 11 1% 111 I ,11: I'1_ I, "'. -, , "? .: " 11 I I I 1-11 I I .
"t I I , 1 ", , g I : ,, " I 1- """, l"', .." I li; , I It I I' . I I I I I I I ,'I -1 l I Ill I I I I' 111-ft MllA V F I- AII It, I , !WMDIKDORES I I I I ::
rl 1- t I l, ,,,, I I ,,I A, k, 1! ,'I Ill I -- , r, I 11
1, -- -l i. '! I I I I- I li 1111 I'll t-- I
I ,,, T ""'t. I"'- , ". "" , , , I 1, -1 It T11 I't 11 "I, tilyl I 1,11'.
-- 1- 11 I I -- "- -,----- I ': ...... _,", ", t l ,, -- ""
"go. A 11 12, 1 1112 11 "I I 111 1111- I.I.- 11.11 "It __ "' "" I "' , , I , I I I
__ __ ___ -1 1 1'1' 1.11, -- i ,,, I 11 ", ,, I ,,, 11 I -I ': ", : "l, "'1, I 11 I I 1, I .. ,:,- .; ". ,
11 1, )-l", -1 "I'll. :, I'~ 186 OFICINAS i z "11", ,,, '. ,, I I I I .1
..- ,-,i,. I i,
IVJIV IN I Y 0, F7 XLMEN-, "' "_-,' I 't"'.1 ,'- I. I I "I -- --",- -- , I ,_ "_ I , ,
I , I t" ', .- I i I I I I 11 ii, 1
_M j1_ I ( IFICINAI ANIVEM, % 1) VS " -- It Q '. ,,, , ,,,:1 11:1,1 I", "I 11, ", ,', ,I l I t ", 1 1 Rf it .... ,,,, --- I , "' I'll., "I
:_ ,,,,,,, :i ,i- ,T I t, I '' I I '10 %, 11 I I I I 11 I .1 I "I I 1:" 1"',L,, ,,,,, ,:, 11 , 111. 1 .
'"' I ------ __- : ,,, "I I 1 .", ., ,, t I ,,,
,, ,:, I I I, 1, "I't, I; i, ." ., i'" I ", i, 'I, ; i , hz '. 11,:, , I I , I ,,iil :
"I, , ", I ,_ :__ __ , I I I .1
-1 r -, 1 ...... , u, 'I'- I .d "iw".. I '"' :, I "I I -1 11 11 I 11 ) I I 1, -11 , I I 1, t I I i I I ., I
., 11> 11 "I i, I 1*1" I I I
I 1 ,'I ,'I'. .1 --- 1,i, ,, ,, ,_ _1 ,, "".," ,- :,,, , I ", ,,, 1 1 ', I ', -_, ,,, , ,, ., i t, ,ft k 'IcIl", ro I c ttt, A v , m I I, I 11 : ", l '. ". , I 't ,,, i ,
__ 5 00 V F50,110 w (-,- t I "Ill: I I tl I I tll '11: I "I I , 11 I I I I i I 11 I I .11 I "" 1-1 I I
1-1- 5 I "' "- ,,, I ,', , I I -1 I i 1.
'4' i 1' ' I- I, I "I" 41 I I I I I ."
,,, -: ,,, % , '' I 1,
NIC NNOR DIJ CA M Po -- -- ,,,, I 7, ...... ; I L It' 11, 1% , I'll ", ,
it 1 I :, e, ", I"
"I" ,,, I, -, N01 NMI, FN A I 1: 11 I I i 1, I 1,
I 1 "I'll ,- ,! i t 1'1 I 'I I 1-11 I I I I I 11 "I il 11 I I In I I I I-It'' 11 11 .11 I I
,,, , ,,,I ,,, I "t" ". ,, I """"l,"", I 11 1 1 1 !, -,"It 'n i -.1 I .1 I'll I 11 I I .1.1 I I I "
11 i, 1, I , I 1, I i I "I I I 11 11 11, """ I~
T 3 2 ,, I_ ',t, ""', "', -, i, I 11 1- 11 11 I I lt-', ,", I I I I I I I I " ,,,
I -, I i I 11 I .; 11 I ; ,
I
"' .... . I Ill 11 - -, .- :- I
I I I --- __ ., "" ,.It I ,, , 7, -,, ,I It, l!" "I Itli, "I '111111 11
, 'l "' I; P , , I :1 , , "', ;_ I '- I 11 I I I I I : ,,,,,, ,
mulm 6" v Ill N I 1 I N I I 11 I I 11 I I 11 I I I j 1, I I , I I I I 11 I I I -, 1, I ,
,::"" ,: : ,, ,, , ,, -, ;, ,' ,,, ' -111 11 ,O t III 11 it' I -Olill PAIT I " , "" 1 1 1 1 I I .1 I , , 1: - .
,,, ,,, I , I , I I I I I I I 11;,_ I 1, I I I I , ", I ,: , " : ,,,, I "" 1 ,-' ......... ...... .. ___ ", ": "
,l I I I I ; 'I, i ,-! , '' ":, ", -, -1 t, I ,,, - ." It, "It I I. -11 Ii ,, , ", ,
1. 11 L-1 : , "I I ll 11 -1,11 .,- -- I "' i l I -1 1, I ,, , I I I .1 ... , , ,, , ,, , ", I ., : 1;", MA14 1AIMP Al
1, I "', I I I i -1 ", : , 1:,7 I "I , , I 1, I I I 11 I :, ''I I I I I 11 I I 1',' ,*; I I I I r, i 11111- -1, - 11
"'. ,' 1, I 1 , I 11 I I I I I I I I I ,, ''
,,, "", I, ,, :_ :, :' :_ "" " 'll I 111 1 _1 1, i R, ,,,,,, , ,- n ... .... I. I I 'it, I , I 11 11 11 I , I, I 1, , 1. 11 11'1 : I 111. 11 I 11 ,, I '- "I I 1; I 11.11,
," I I I ,I 1. , , , I ... I 11 I I , , 11 z I 1 I I I I '. I 11 I I
,,,,, 11'1'11' I I I i I "., : , , I, ,, 1, ',- I _11 I 11
11 I ", 1 5 1 11, ,,, I I I I I I I 1. 11 I I I I ,. ." 'i i, I I I I "
I I I i ,, 11 I I I I I I 1, Al M A( Ef*, M IAV 1, 11 I I "' I I I'll I I 11 .,
111 ,( W11 A I' 11 I 111"llilt "I t ll ' " 11 0111k 0 In4 'A i 1- I, I 11 l Ill , _14', , I I 11 11 1. 11. I I 11 I I 11 , I T I_ I I I ", I I "I -'" 1, , i I I '', ,. 11 ,,, I I ,, ,, I I I I I I 11, I I - I I 11 I I ", I, I I '. ,
,,, ,, ,,I, l I , ,, 1, 1 I ,", 11 11 11 I., I I It, 1, " 'I I., I ,% ',
I I 1-1 ':
1, I I 11 I I 11 I 11
11 ill "", I 1 , ,,,, I I It 1,111, I I "I 11 In 111c 11 I ." I I I I .", ,
1: I I I 1, I ,, ,,, 1 ,
,, I-,,,- ,, ,, , ', 11 I 1 11 I I ", "I, I :1 11 --i, I :' 11 L11 1, 11 ,,,, : I ,,,, I 11 I I I : I ,
1- I 11 ," I , , ; i 1111 .) 1, I I .1 'i' I -: -, I I,,, ,:" I:, "' i
1, I I ll fllll, V ,mltdw- : ,, ,I 't 1.11 "" I .
: i III, ': ,I- 1
!' I I I I 11 '-- 1. 1, ", , :1:- 1:, , , I -1 -11, I 11- 11A I ,, ,, , I I f. .1, I'll", I I : I I 11
-- if It ,)( ,,,,,,, ,,,, "" j I I I ,, I I M 111 11 .1 ,,, I I I I I "I ,, I I I I l 1, Ill, I I I ,,, .11 I I I I i I 1 1 I I I I I I I I I I '"' I I ,," :". ',, '_ , ,
I l" I , : I 11
1 I", I "I I 1, I I I I .1 1111, I I I 111. nl I I I ,, , i i'l -1. - 1, I I -1 I I I I
IT I;II1l'1I,;: 1, I I .t, ,," ,
"I I I I , I I - --- ____ - -_ , , 'i "' : "' 'I, , , I "I I I I I .11- I ,
: , I 1 , 11 I'll 11 I I , ", I .. ..... I, --- ,in, I ;. 1M (J),'Jil FRA! MOOBTAI
,:, I , ', 11 I ,, 97 11 413ANA I ,,, I I 111 11 I I ,j _, ,, ,, % I i,:,, i, 11 I P -, ",
I I _- __ --- " , I 1, I _,, ,, Ib l,. ,i !
7APllltltI1lW- ,m rlr,,, ', *, "? .' - I 11 it ,,_ _111 l-It" It'.11, I'li'"I" ", ''Ill .1 I I'll 1-111-111- "I'll'' I "I'll'', IIII.-_ d i i, 1- ","", '""ll't-1,I 111,1 .,- ,11, ,
__ ,", I "I", 11, , I 11 -1-1111- 111 '. , ", ", I , I I ,,, 1-1- 11-., " d, , i ,,, 11 t I, IR" I t I I , ", , 1: I ,Ini (OCINEM S (0( INF POS , 11", I" ; _1 :1 I 11 I'. i I I 1, .1 I 11 ""."I" I I I "I i ..... It :, -.I.,
,I I I ll,, I, )_'11'1I ., ,, i; ,it I. t''. I
:, '111111.1," , "", , "'I ... 1'1 '1,.'_,I' "tt I",
"" r', ,,, ,, 1111.1 I I ,. , , , t T '. ,,, "'. ': """ I ,,, --- - , , ",
'%; 11, I : ''I % :, I ,, ,,, : " ''. .
!I, I """ i , ,, ,,, -- i,
14 11 I I I I 11 1 I T I ,, ,,, I % I I I'll I I 1-IIII, It " I I "" -1 I t 11 I I 1.111 I I I 11 , I I 1, "
l t 1,11- Il l I ,i "i'.11 - 1, ,,,, I "I I ..... I I I -, I I I ii ,,, , 1 I 11 I III 11 I'll I I: I I" 1_1 I I "I I 1
:1 I t" I "Ir", ,,,,, I I , ,, , I II 1, tl I I-~ 1. . I I I 11 I " ", , I/A 1,AYAt4f)F.PA."',,I.AVAtif)F.PoI
... ,", I ( I I I I I I'll-- : ", f- "" I ,. ,,, I I 1 - ,- t;, , I ,-,,,I I I I I li I T I I , , "" : -, : "', I 1, ,,,, I "", : --l l I ------ 11 I
I i , ,, 1 l, ii I I - 1, I I '' ,, I I 11 I I 11 I'll .1 IIIII I " Ili, I",
"" ,: , I "I'll, , I N '11 lk R EP03 r tP A 1 I'll
I,, ,, i Wv I ,, r-:- I, I i I I t , i 11 : : -1: , i I , , " , ,,,!, 1 ,, I. , I, ", I I ,,,,,,,, I., I li, li: 1* I I, I ", ,'.' "! .1
I, I- I I 11 I "I --, : ,'-, , .,
1, , 11 11 11 i "" I -i --," ,
ll., 111- 1, I 11. I , I I 1 I I , , 1. : , I I'll, I, , , ,- ... 1- ,
i, I I I I 11 11 I ,I, :,", I I I I ; : , 11 I , It,
'j- I 1i I I I I I 1 1, ,, .1 I I I I I ,,, 11 I 1, 11 ,,, ., ,, ,, ,, ,- ,, I ': -I 1 I I 1 ,
"
-,-- ", 1, I 1, ", , "I, I I 1 11 11 I I ", I'll, Ll;(_ I .11 ,, i: , , I 1, 11 ', :11I, I , ", It -, I t"', I l ,It 1 lFill Tit I 1.111-1
11 I I 1, , Pl; I I I I I I .1 --- - "lTI,, "' "I I " , ""I
I ", I I li,
SE ALQUILAN ' '"' 11 ,,, "I ., I -, 1 :' lli, i, 1 __ "' I'll 11-1 1. I
-- T) 11 I'll :'T " ; ,:, ,, '_', _,1- -__."1'_''o- _; -i-," ,,,,, -- ''t-, "' 1 I I "_', I 1-1-1. t"I"7--i
1 1 1111- 11 I'll ,'I", I,, i 't""'t, o I -1 ill ,
1 1 'i , "", " ", 11 I r I 11"i I , , I "', 1. I I I A 1! ,i,.,, ---, I ,,, ,, 1, i
"", 11 I I I 11 il I I -,I, 1i , : I.: ,- 11 ,,, I'll ; ", I I I 1 ." -, , I I I _. I I "- I I 1111111n, ,
I I I , , ,I I j'- I I I I I ,,, 1 : ,_ I ,, T I I 1, I 1, . .. ..... , - ., ,.i 1
I ,, I ". I :: ,, I __ __11 - I I I I 11 I'- I I .I., I", I, I. , ,
.; :- "' I I 1, I I l I I, 11 I I 1, I "Ill, I I I I I 11.1 I I I I 1, --- I --I- --- -1-1 I 11 l I .1 ,, I -i ., % % 1: I ", 0.
I I 11 I ,
,-, I, 11 I I 11 I "I !, 111 11 I I I I -- ----- -- - 1- l", I "I -- "'n, '", ", I I I,,, OFICINISrAs I ,,, ,,, I I .11:1 11. -- "' I ,
I -- -------- I il- "'.0, I ,,,,, -- I 'I'll -I'l 11 '': : - l', ___ .--.- 1- 111-1- "I
Al '. . I I I "I I I ", 11 , ,l t, , I l I I I I DI J, DEL MONTE y M oRt - -,
I ", ", , I I I 1 ., ,, __ -- I I ,, , I -I I, I'll "'41 , , I ", """n, ;111", I -T. I 't I I I 11-11 IIl I ,,.,I'll .. , ._,4 tA
': : .! , i ,,, I 1 i, "I -, 1 I -1.
l 1. "I , Ili ,t t, , ,,,,,,, R- I 11 I I I I I I , ", """'. l_111 , I , li". ,.1. -1
,:,_*, 1,,, 1 "I ,I , , ml',"'1_ 111 1 I ''
__ I Is I I I I I I .11-111,
__ , ,'I ,,, i 2 ': T I I I I
Nlodr- Apol t, 1 11 1 ___ : "" : -- U I ...... to, , 11 "' ,- It I I 11 11 I I % 1 "_" I" , 7 1 1 1 "I D "I l
.,,_ ,," I --- I I I I 1, I I 1, "I I 11 , , Ihli-(If I -01 I It _I : 1l I "I "' I 'IT It In, " ,C S',[. ki'm 11, N , I ,,, I r ,, 'r ,.r -._I_ ____ r, .-I I ---- ,_ ,I,.,, I ",
I ,,, Ir, I 1,1, ;'-'. . 1 2 ,,, CHDIFERES
, , , , It T ,., I I 'TII .... 11 I , :,,,
II --,l I I I 1E Ai UMA -AR-1 i 1 ---
"'ll, I I tIl n, f '_ I. I I I d., I .1 11 1 t 116 -- Soclos -- I - I,
WI, Iii.- z d, 'i, 0 I I I I In, -l" I I I MIX (I" 1179 PTRTIVII, 11 I I ,, ,,r,, ., -%". r I I T I I "' 11 I %, 'T , --_"T,__ I , I-,-,- 11 Ill',',,, II, : 1, IA 1:11 "'I .- ', "l,' "" ,'
"I , 1 1, I I I ll I~ 1, I I III( "I I "I'll" 1. I 11 -- -- --
____ I ,, 11 % ,.,,r- , , I , ,, ,,, , 7 I I I ",I li- 11 .11- li I. I I :1; r!",- 1
11-1 t VF.4TMNDh$ HAULTA- I i I : I I , , .1 I, ; : I ,, ,,, , I- ", I I
9 '11-1 .-I IIII,- ,"', 2l,. __ I I 1"
i 8.11 I, ZL- co c- -li 'All -111 ,- -- -- - I I I I :, I r I 11", I I 11 I I~ ", "" -- ----" ___ ,__________!1, ___
I -, R, lwttl, 'n, 6', "I ,, I D 11 ,, M, : ItInt,-1 _("Ilvi "n, I'.
It .1.01 IL,1. T .I, I A It I 1 I I -t;,_;--,, R ,0, ll, E, ": P-1 I $-I i 92 S ANTOS SU ,REZ MENDOZA ' 1: , I I I 1, I" "In, t I'll ,, I. .1-1-1A 'I I I I
I~ R 111, ,,,: I it 2, ,Iq, 0 1 , 6 ,,, ,, "l __ -- ___ cacvlto, comi rr,,; P ,,, , I", ,, 17 D "I 11 ; i I- I, ...... -1. .IntIl,_,,i, f. I I F. E sol_!C I 1-lit., 'i
I -, ,, ,,, ,
';,-,1 ,R it i-11-1 11 1 l I
,1 AR,--- it, I, 11 I I 11 -1 I "I 11 I 11 , I--- --- ---- I'll - - .: ,,,, I ; A 1'.,! -111 , TI ", II-1
1X- A-71-'L 31 1 --- I I r -,, -"'1,1' 1, 11.11, ,, 11 .1 t.11 11.11 I "'t I. ,, I R, I I ".1"', 11 ll, l, I '. I-11 t"I't, I
; _iwo_ __ u'utry.106"KI", (Inar(kfut"I'I" "WAP'NER , i : 11 1 11 1, 1, I I ':_',, "r __ _- , ,,,,,, ,t-l' 1. Tl 't, I "t"""ItA "'.111
mm q7 ,,, "", " -1, 'Irl,".11" "" l' I I 1 "' "-' "'
." -A I 11 -1, I I I I 1, I I' 1, 1, I _:, "', "' ":_" I~ -E,_ I I im 11.1 I 1 I -, I, , 0IIIII 1, -11INIA q, ,l liaccuin cli vto
, ji j- ", ,-- -Ir 11 "I I I I I I ll -I
,, v,!- :TI -, -,* , I-, ,,,,,, ,',I I i 11 , I ', I I 1, 11"'t," 1, ,
1, ,,,, In I, ,, , I ,,,, Il--- -11- 1-11 I -, 1.11 ,I I I- 'I .L _ ,--,,,,--,,- -1 "I I -- I 11, I, .1,11 1, I. ; I I -- ,I,, I I I 1, I I' I I ".. T- -)" .II-:
I ,g i;, ,Tli i: Ii, , , " I 'r I ":I 'I" i I 1 t" I I I I .1 I I'll I " I I i. I i I I ," 11 I 11 -'r I I I 11 I- "" I I "I I ,, -, ,i--I_,r-i-i--,, -r, I'-' -, I I 1, I 1A11- r-- i 11-- A 'I A' ' 11
_- I ... lz 1, 11 1 I 11 I , I I I ' ''." I- , it I ,I 1,- Al- ,2',
-j n 1. ,,,, I I I I 1 1-1 I l, Ir 1, I "I il
-;; -,.. , I, I, - ,----" , - --I- I I I Ir, I ------ I I---zj,; I, .... 11 1 ,,, .1 I I I ,,' 1, I "I'll, 1111-I., W. ,,,,,,,',I i--,R iqyiiz- ,111 It"""'ut, -'-". A" I 1 ____ 7, , I I I I I 11 "' I -W _VXP_-- -I iAll-I"i-IF
", "'i...a.l.- 11',_ ,,, -,, I ,,, --, -1' 11 "I if I
--- -11 I, c ,, C ,:7 ,-, ': __, 171'"""',' ''I'll ", I "-,,11 1 I.1 l-T-11 :, ...';l .l. I-. _,v""',-,1r--1- 111,"11,1r, -1 Nt'Q01110 PRE., I s, T: "",. I I - .. 'ErT- ,cn -- 4 : ,, I I I n-, _. 'I, 11 ,,,, i ---' :' ""I"" I _11. 11 I~' ,'
---, I I 1, I "'i 11 , ,., ,, , -,' "" I'. --1 ', " r, "
M ,t , ,,, i ,- ,,,, l ,,, ,,,, _, I I I I _., -- It- ,,,,, ,Ir,,, 1 1 .1 T I __ i "", 11 3,,il i l 11
-, I I .- - -,
I ;- r, 4,;, 1, D I '- I 1 r ', ,', ",,, __ -1- I I 11 I "'
-1 I. I::,',' ', I:, "* 11 I- " 1, "r ", " I I", I "I '. ,,_,,' m I- __ ", ___
I I 11-0 a- 1 "I". I - 1.1, III -111- 11-11 ",In
Ri OffACIONES , /A 1107 ES Y 11 J)v w 'ru-mm I 0 it i, 11 I I l! --- 1,,
I "" Ill" "'lIl"', 1. i ,, I I"", ,, I T -- - __ I I 011,1f I Ise-0.1 I "i"", --r- _- 11
__ ,, 1 , ',:', 'I", I ". --- ,1 , ,I , I __ I I I, I .1 ,I'. ,_ ", ,nll 1-111li "" ---- 1, -- I, 1,
I ,_- It ,I 1, t ,,.A 1 I 1 1 JI- I", --IlE:0 I , I I I I ", ": "l
__t W I n"n't-"t"' """ 1 ,,'I I, I Ill, , 6, ;I, I it I 11 I IJkI I I I ,,,, 7"', It 117 SOLU TUDES VARIAS "
al" ,." """ , - - ,-- I '--' ,i ft- -1IT, """ ___ -, t 1, _- _i r
n"I'"' 41 I ,I 1.', 1111,t,=lIl
____.;._"_,__._,.,-- 1- , 1 M I -,", I 11 I ,, I I 1 11 I I 1111t,", ., ;",- "I .11.1, S-111 I", i. t __111 _____4 V4" -wi-1--i- -, ,.-,I,,. ,li I ,,,, I ll It ,I, 11 11 .l." It" "ni'v
IR, 5II-117 --m- _r n-,
7 , , , ,, , II lL4VMk NA-- A ,, , I I 11 11. I I I '. i I I "I z, L I 11 '' I I T ,,, -- 1. lt'l. ---- , 6, I 11.11t, .1 10", ,, I,Ii N w I -,t .T il", I,
- ,I, n. 'I It ,T, ,_ '11ii Ii, 1 l I I 11 I I I 4 li _nIjjj; , , I I 1, I ,,,,,, t", i,,, Z- ,, ,,, -151 T I ,, ,,t -- dl, I. 1, ,, '--_ _jj7o -, jjj,,, -_ I I 11 _ :'
, _It .131' A 2-11 1- E- ""' '1 1' __ 1 qR--,- d., -- .11",-T ,,I --", I __ I --- I, -___ uw_ l'i S.. LA'. ,,, ," ,,, ,,,:,, d, I I, 011 P"
III, W",*R. I,- " ; "'", ,%.. I., 4, 11 IWItI. CAn. M."POZTEF111 1' _,,. 2 ,,., I, ,, , __ -,--- --",
, , ..,.. "' I 1:1 ,*.,I 11"!" 11.111.111, llmnl X,I'll, "'n" -I I I I~
221--l ". I -111.1. 11 I -1 I I .1. .1 -11 I I ., ____ ,t ?',, ,_ ,,, -.
It", I I I I "I,---- I 11 z I 11 I 11 I I I I I I ,I I I 1, 11I 1-1 1- 11 Ikl I I, "'I"', -,TR1w7'_ q I F 1) A DO I 'r ,,, I I _11 1. i1tt 1 ,., I I I
"I 11 I % %T, 11 -, 11 !l I 1 i "I 1 6 ll, ; - -_ ill ll
'11'_ T, r 1 I I ,, j ,W71.SAA C, I It, 1'
11 I 'I 11 Il 11 -r I 11, C 1; N 1 AM t EBT, A DAS ,,,, it, -- __ -.1- I, ,",' , I T, i ,' IID COCINERA5 COCINER05 ___1 I -1-_1____W;,,, In o
..... __ I iL -- -_ ...... III I~ n""'.
; _() I; VI A 1_11
;; I I I 1) EN: 'NI -32 I ; , ,, ,,, r "I I I I I:SMIAS V S 1,;,11I ,t, I I I ,t, I'll,,., I .I'll I'll I 11 I ._ _1 T_:,, '. , ", 7
"'_ll I I'll nlit" ", ),., 1, "t, I 1-1 N & R DA Y, 11 "I' 3 , .H, ,-T,_ I,,'-' i I, ., ,
, I 1-1 1. I T I I I 11.11 I I- I "I I'll I I i, I _ __jUYAN0 ,_- I ,, I "I I ---------
I I I I ', 1,,
It, ,,, I I I I 1 t It ,,,,,, , --E11I- 1 -Atli I T- 1: I I I , _,", %,", ,t 1, I , : I 11. 'I', 0- .--.,l;",,,lI,,,- ,,, ", ...... c".09 "',
I-Ii- , 1'. ;. -, 1, : ,,, I I I i' I IIIII'll -1 I I I ,,, I 11 I I I ' I I 11 I 'I I 7_. ",.""
t 11 I I z 1, : ""' : : I , '11, ,- ,," -1 I I 11 I 11 I I 11, 1 I r ', ":.' ""' ______tt- -_-x- ;11!1 11111. I It,, -, ,,, E,1,11 ',i ,,, "ilil,
___ ' ' I I'll, Ill .I "I 11
_'," l"', 11 I I : "' 0.041 "7
a I I ,, I :- I I I I 1 -- I, t,- j
il-1- 11-1 --, , - I I 1- I -- , I I -11 ( I ,, r I I I I I I 11 ; I 1, , i ... -- ------ -I"_--je-,,ta, W -.TAI-RI 1 1- 11 I 11 D , l -- I 1-1 - I'll- -- -- 111 I"t wr R- I Ito, __ "t", ,
I- ,,,I,, '. I I ,,,, , Ili I "I 11-111 11 I __- ,,,,,,, ,,, ,,, ,t, I ttn :111,t, I tll "ItIl I .-I 11 1-1 I ,,,I'll'. -o, AaIi, #,,,I, ,- ,
--- III LA ILEIA I-S I XMPLI ", I I I , i I I 1 14 ',
It. .11, I It, I I 11 ,I ,I T ,, ,,n I I SE I I "La r F I I 11 I ;, 1'1'1 ", --,- T111 -l;
!- NT ,, r I ,, 11 I I , I I I L" I ll- I 11 I I 4 1. I , , i, I I 11 1 ,,, I :, ,- I- I I I 1, I : i I it, I , '_ ,4 ,I, ,ioi' iiyo tr v ,
: I I "I " : -1 I ': I I __ I -, I -- I I ,,, ,.,I. 1. a.", f
I it III, I I 11 .' "' ' l 2 "AnIt" '"' .. "'
FZIA -1;i-1" I -- -- L L, ; I I : I A 11 ,--, Sc m1 IA IJNA COCI-Al -i' ,, I. _' "! ,.,'%,. .1 ,,,, I~ ~ - ", -I- , ., It Iii I
: I 1, I I I I 11 11 R-I I 11 t"ll, "I l 1) 21" 1 I -1 I 1 % ,,,,, I 11 I I - ____ ___ :, 711, 1 ,,, ,, ". 1 1- n- P111 11ili 11
I - 7,-"T ,-,,I ; , I "' - I I I I I __ ' I j "" -,
IV_; 111 l it,_". ; I t , ,,, "I'll" I I "I ill, 1
-, I I I ,, r I I'll, H I I -1,11 I ,I It ', q, -, ", I MUCHACHMS - 11 _.i I~' _.,. Lr I" I ''I I ,,, 1-1 -1 I I I ",
I "r I4 11 I I I I, I I I -- -- - 7_"7"__., 'Itt, 11, I~
__' n I It 111t, I I _1_1 1 I I I I I 11 I 11 ": ,I", : ", , : 'L ", : ; ", ',', I, "I, I I I 11-Itt I nIA -1 111-1 I ..I ll
XLQVVLO AM-1,1 " .1 I I I ", , _'i ,,, I I -1- , I I I '' 1, 11, I IT- ,I... fle"I I.. "' """ 'I "I "I I 1.1.1-11, -1,11 W" 11 1, "I..'"' VIA EI- 1.1CI- - I I I 1 V '', , I , , 'it l I, I r, i I I t, ""' I ,,,, ,-,I, 1 ."I, l, i" I , 7! -" ""
11 11- ItIm'. I 11 11L I 1 "', I 1 I"ll 'T, ,, I 11 ," I,- I - ", ", r ,
.I, 1 , I 11 --- __ ;- iv I- j:ni,., ,i-. -_ ", I ,r I I ", I , r,
,,: Y,".IA, I nI r4w I- I - - _-
I I - , I III. -j- -, I I I I I .1 R11 I I I I",
I I li, I .1 I., I I I 1 '14 LAVITTON BATISTA I'll -- ,--: _I ", II i 1,( Ilnn fl 11-11-1 , "'!t, '*r ,:, .1 ,
11 11 li, 11 I , l- "', I I T I -I H; N VNI)FIX)RE", "'*:', l'.'- _:",: '% """. 'r I,~ ,,, -- 11 I 111-
11, .. " , "' , 1 I I, :- .'* I , I "-: , ,- 1, -', ,I, III, ,, Ir,, ,,, I, ,!
Alt, I"' A 1: -1. I I I , I 11 I I __ : I il .1 -.11,11 I ,I ,,, ,,, 1-1
1-11, r"ll.- I '! I 1, 11 ll I I 11 11"11 I C..A C.. ...AJE, PON- ,l- .,:. --. I I 11 1. .- 11 II I I I __ ,
I 1-11, lo ,,I I I ,:i, r, I ,I - -- ___1 I I I 'r -,.I,, ".1- ;1 9; ;; I- I, "". 4, I I I I I I I I ,, _' .1--n. -1"A OCIEFI- J, RIA I
I", ,,,,,, ,::: "';", , 1-, I __L1_
!-!,I I I -, ,- I ] A ; tj 1! -1111t lI 11. .'st"', ' l' t"' ,' I ' ' I I I' P'""t" ,_ N,, ,,,, -% _, .., '' I, I ',' I ,
"', ,,, I;~ IT-, I n, " I ', I In JR ...... "I I IZA ACENTES VENDMORES
11 , ,, I "', I '111:r, , , ,Z,,"R"i.,., -"5 __' : 1,111-21 P '. I, i 1 I I , I , t, ", ,!': '' ., I r l I I ___ _1lRn_,- t'll,"," A-M, r , ,, , , __ 9 11T
-- 1. SPI, I, ., 1, , - 11 ," I L I --li 11 ;- I-, V111, I ,,I, I ,lt,_W4u.i -1_.,t_1o.__ _.- I I I In- "I'll"I'l I -M .1 I
), l I: 11 11 FI 1 3flr I Ml 11, ., .. 1. -- ] 10S MANEJADORAS "'. it .I, T'l ...... -iiI, n. "t, i .4. -. 1, 11
I I I 11 I I 11. t-- ", ,,, I", tIR"', "", ", I, ,,, 'Wi.
gr ,LQUILA 7;jVLjj' _YFREIC k I;A ", FT __ 11.- I01- III, I I , I ,,, -- ,61, , , ,, l.1- .1, !, 1- 11111"., 11
:, _Cf 5 .,I _r; '.., to I- ILA Cj .-Al -_ l RlvTn I 1. 11-1-1 It,, g., _. I I I .1 1 ,, "I 11 11-1 ..31
It q6n ,,,, tl -LOU I I , T !, g 'Ic.mIr ,0 l .- .9 I IIIA]t t I I I.f."l- I i- I ,,, ,.".
... -_- Im-.!lt , I : -1 ""' ";a It- 1.111.7,1 I
I 'i: I I I I 11 I'll. !I ...... , I ". I- 1 1),4v- # D lw lo
-, ,, , .i r, ", [ I ,, ",,._ ,, , V I 11 1. I 11 11 i11T 11 I I I I I "I In-I 101 I "I , I--
I 7NA It I ..A XIII I I , ,,, .., ., I, i I I 11 I I I ..",I
70.--il, -11. It, i A ,:Ill ,, I ,,, 1, I Ill'i - I i --- ITAN 1 "'Itill Y" D. 11 I Izo OFICINISTAS
'' I i, 1, if", I- i, , 44
11 I ..... '; , 1, I I 1 ._ ,'t-_',":! A ca I
I I I ,,, I I Ell 11 T- ,, ,, ,,,,,, ;-111,11 1, t", I", I, I 11 SE SOLIC 1"__ __ ___ ,-,. "'.n. -j.PI- ,$.P', Eli i l I ," "
__ t', *-:, 11 I ,rl '- 'j,', I It"Itit'l "I'In""", .I.M.",.,
tl,, r; ,4 __ 1, ,I, ._ _______- 111i1- I -"""""I". 'I' '.", - 11 I I _-- ", ,,II !--- -.
"t .n.j,,I iie- 1, i i, Il 11 VNI H.D 'Al l Y 2,11 D9 SOLICITUD DE ALQUILERFS I -' - - 1, ( AMMO TELFFILIM) ... ... ,l 'It, I .vwxw ,,, I It- I "", I I I ,, _- :, liI -_ -- --- 1 .I'll -,,- , - "
--Ewi RE -MI "'' -- I.,11 .,I I .1 ,- It ,,, ,,, I ". .., 11;- I ". b-, ,,,, I , 11 -
,,.,Ttz-: 1 "I ''I'll' 11 11 __ ,-, ,,, , -n-1.1111, f'l 110T,11t.
; U.ALk ... ,j cij, , ", W. O MARIANAG REPARTOS CIO, o-Tl11c C1n nt ot, Illo ". 'I", ,""n I I I __,_____, 11.11,11, 11 1, 11,-111 111.,il
,,, T ""i"' I I I I
Ill,_ ,, C- , "'","I 11 , I A-M, ,!C ,t I I I -1 11 -.-, I t, I '.
__jITfi, l I- hl l I I , , I I 11 11 I I- I , 'I "" "I". -,I, ',.',' I ,, I .w.4 I ,,'.;,,, t, ', t1I I 11 .1 IIA 1111 11. It I I I "t ,,,, ,,, 'i I 11 "111,11
II I ---.-- ,- I KOHLY I , .I 1,2, 1 , ........ .. ,, .1 IT I I ,-"
1 ,,,- ,,,,I :;;" , I-- I "I" I ..... J- -, I",-_--": -,- "I ',,_, , 1,,N CASA TRAN(4UJL% V,.-,- dl'. 1 1 .! r-, - -, I __ _- , 1, ,itl. I. .-td. 6,1 KI. 12 I- i '-I,*" ... I 11 I I I I I T, I : i ; - __ it i I ,'I il I I -- ---- --__ ,,,, M-.-mlt-- T UFRECEN
Fvt ,H -.1 ,,,, .i, , 11 ... .... ., .1., 'I".tirm, tt-1
nl- ,,,,, I 'ItIli-"I. -F", ".. I -1 I -f)-,OY R1,6&I'l I AA MW C %-A __l-,1,. t ,I.,
-- ..., ,-,.,,. .I.-It" -. _, tl Ill-, 11 __..._.___._... I., ,,, I ,I, t-a, I'm I ',, t "I "i'_4" It -v _ ",_-n ; _.g
... I "'r"' .' -- --., ..,.I 1,11-. I I 1 I i I' I 11 11, ,I.,. I I .1- -;t.", '-11_ i, I 1 I I 1, -, I cltt,, I 1, -- I.t.r.. 844. ENT LA .... U. ;; '''. I I 118 CRIADAS CRIADOS -,,,* '_' ,_,"111. I -l". 1. __ 1 I_ ", , I I 1". '. I 11 I I __ __ ,_ .- ; :; ,,,_% :,_ 111-11. ", I." , , F, '_,_ I I __ _____ I I , tI t ", ...... "', '111
... , 11 I I ", .. I,, I 11 '' "Ill, I., tl Ill ItIA111t, I It I 11 j."I'll "I II-1111 ,,,,,, ""', ___I'll ,"'", ,- it 11 1, n ill,,( ',I
, i, --"- -- -- -JltJ1AU3W1 M-MIN11411 *zll' Ltl, ,, tl I I i ;. I i --' - "-, n- -I- 1 1 I'll ...... I. I-Int ", I 1. I
_' 1III -Q,31- I:- --l"""' ',"jZ.1l. A, - 12 I Il, At I, c, ,, ,. 0 I, I , ,
I RITA( 10 ), ,, ......... 11 I : T I "':r "' 111" -f'. -'. 0.11- -- t. I lil."'. M., I. , .1. i, I_~ SOLICITO W-11-01IA I 11 I 11 I, I I ,, 1, 1:71 ' '. l I .. I Wo,_Tlt wc ,,, -jN ;7, ., 2 :, ",-i- ,..'i,,R- I I I", I4 __ ,_ ,L' ,,, I I I 11 I I ) ,:.,,, I .- ,I -- "" -1 --11 _, I 101 OERDIDAS "," l,,, ", ,
N PRIA It V W-- IT, IT 1, , - '" "' y L' ,,,, ..
, "I, ., r ... ,,_ I I '' 11 r "I'll,
..".1- I 1 130, ,it ,,,, I i, Ill ,,,;,I 11 lt"..-I --,." -1
T_111 It II-Ii:11-1.1 I. W;'1-C._A- ij I , , 'l ,I ... __irl, I ,It I, r
-1, 'i 1,, I Itt I ., I -t.d M ICAMAR rl I, 1 I : ". I'll I F l Itt" I 11
I, ,, '4 "' -"- - '111"I'l """ "", " 11, ell", 1 'I, I I ", I", -Iv71 -I_"-f")"", I -E, __, I__ I I __ ,.,
,.it, 21 ", I'll, .) I Ill, il -.11 R11;I1!1%1!;iII. 'C 14"'-_. i -nl,,--.. 1,,-"rtt. ., __I' n", _11-1 ATENCK 1 ,- CITA KAVIII.-A l- I .1 I I "I I'll I rl.g ", Ii. ,T,, _( %,""""" , I I
", __ -., .3 74d.T I ,I-,I*."'."' , l;l 'I'll j -11'." 11_tl,4_- IRTInt, "Itill; T' L 4 , i ,,,,,, I , ,,,,,,, -, ,--, ,,,,,, -11 I "t"t, -- ... ... t , ", I '' 11
I '. ,, ,I' -"'-, ,,, t, I l I I 11 I I ", I , F111
-- -;o__W -T ,. ; N ,- ,t ; P7! III W."n", I I V, HA YNTRAVIAD0 I I, "'' 11.11 11 T ,,, ', I r:" l l -1
Ill, 1, ,,,, .1, l1j,, Ji. I i: _6;- rArTTCV-LAR,-ii V ;I_1_ _'-_,, "" , _'_ 0 -, "", "' 1 1 -. !I 1 z I I I I i" -, , I ", I* I I I
-!It*. I-v __ I I ., . .. (11 "I I 11 'I'll
1- "I 11 ild.d I '_i "' I- --- i-- ,Zl_,tm,__ -_i ,It tl" -- ,,, I ")", t, ...... I, -, ,I'. 1 I ,I .,,I., I "; . "I'll IIll. ;*_, : MIRAMAR I I I, lCT , 'r" ," ,.",I "
I l. - I ,I,,, ,, %!,,',,,,' 1,17". ,,,, ,,,,,,,, 11 I , ,- -- " 11 " I, , I I I 11 11 I "' , i'' ", I "'., ,, ."
I I i-."', loi;;Z-r-- ... -b" I' I i. -1 I I I t, It -- I "I I 1, I '.-,' :' ," 1,1,11- ", ."'1 1--:1 "I'. '.'! ,, ,_ ,:",., ", I 'i 1, I I ,,,, il ", ,
11" I I It 11 I 1, I I I ", ILI'- 1111i. -1 I~, ill 1, 1 , I I I
I, I 11 I 1, ._ I ______ I , I 1.11 11, 11 :1 I 11 I 11 11 I I, i; I~- :, I I 'i i, r ,
I I 111 it o"'t, I , .,I.,.,, W ", ln.
-,"I"', '111'-- 1 "' 111.11 11101 A ...- 11-1 11!, I,," -, ll '. -, T, -- , , ., ,, ,, ., 1. ,. 11 r I -', I'll _--,.-_--, ,
It 1-111 -, I I ': t, ; I ,, .. .... r I , IT I I I, t"I I ", It "' I 11 '. -' t .I., r I
11 I --, ,,,,,,, .1 11 ., .1 I -i "! ,- -. 1.111- I!" r ", I 'I ," I if I 11
I. ", - 11 1, ,
_____ __ --- - ""'l- , I I : , '-," ,
"It'i 11), 1 , 11 , ," i 2 ,, , I I
I, 't ,I I"' , , , i 1 I,- .I U.." __ -,---;;--, _Ifllt ,, Il, I I I I I I I ",
.,,,!l ,,7 ,T "J3, It ll -11-1 11-11 -- li, 11-11 I".- log ,--- I
T t ': . ., ,,, ', I ,; ,,,, I I 1 COSTURERAS MODISTAS -liciv -- ,,I ,,I.; I,,, -R., I I ". ,,,
77*4 1,. %% "I -11 __ -_ I . I ,,, ", I , .1", .1 i I'll. I r, ""',- "I tt-Ill 11 "I"('
'- _i, ", _' :11-:1 T" I' "' I ' t ili ,, , li, 11 -1 li I 11 I 1. ,I, 11 I t- __ __ 1 ,, -, -%, v - A 'r ,I, 1-11 R 114, VXVMFkTA 01',DnODMA k '- ' r : I 11 "I -, V
11 11 11 I I I I I I v ,,,, "T", I LICITO
1_ T gs-- ..... NAYES-LOCALESL.- 1 .... 1. F4 1, I I I opq I "" I'll, I I -1- __ -1 I
I, , i I I I-- ItIL-1 -. ,, "., T-, -- ,I", ,.I 11 1-It"t".11 -11111 -111-11, - I 11 ,,I , _- I'll 11 "I'll I"I I Ill-, """", ,.I;,- , -- 131 F RTA, R I 115 ,
", : 1. I I -.- - 1) 3it: 1 I I "':,"I
:*" "', i il 4 ", "" I'll I 1, _:'. nl mi_ _'% , :, -- ___ jl LA
n. ,tat L(lCAl.,.s IA"j11I1wKc"10. SE VENDL UNA CA S 1% i102 AGENCIAS COLOCACIONES :- '_ '.. '- I I'll I I I, -1. 1, I 1. 1-11 .111.11, ', ... " ",
.--- TI., RPY 114. St., V11., D.10till, 0 .10"11. '- -11- ill I ,, ",
Vol P D-.--- I. -1. I I , ."'."', A-7740 114 AGENTES VENDEDORES t'll. I 1,111, -111-1 It", I I ., 11r--- f 0!- t" ,
I ;-, r ; _ ___ 11 I- I,. .1 I I .1 "I T', -- ,,,I,, -I I, , It, ""t, 11 I ,,,,,, 11 11 11-1, 1.11 "I I 11 Z ', A' :,"; -,,,''- :, 1. i"
I
I, .1. t_ , ,,, ,,,, '. , 11, ,, 'i
I., -1 I., I" '_1. "ll, 1- .I 11- - VMTE LA _.. -'.'-".- .:,ti%'-%% "'Ir"" I 'It I I I L :' ji t"'i"r
"", I'll I .- ,I I I I,,- do. l, ., ; ", , , ,,, --... I I..",", --ni , , "' ,, w m -t -. F In "' "' % I I %,;,, -,," ;;, I';, I I "" .1
I I .1 1 I I., 11, I r, F__, ,,-I, I -1 I~ I
, ] ', ,", ,,,, ,, ", I ', "r,
Fill'. a-sov I I _,Ibj,, I -1 11 I "I __ 11 -- I I I "I I'll, I I "III, I III 'IT
__ _,i : ': '-, I I ,,,,, ,,,,,,, 9, III -- I 11 v, ,,, I , i, ,li .tts.."I -- 1AM1 i i'l
V (Il- 14 ? A! r -, 'L I ""'r r, 11 I Ir 1. - I I-. 1.11 I 1
j4jt, -t- V1.N G A.Tlg F, 11- 11,11,11, O 2,V, !' .' 11 I I I I I i I I .11 ,I V III M In" ': ........ , 11 I 1.
I. C-04. ". --v. Ill -it-1- .LQi,,m. I "4. I,-,-- -- -- I 1. I I I 'r I t I t, ,t, .
,_ .I., _st, 1,M ,31CEDO LOCAL EM LA CAJLLX ZANJ 11t, 1.11" I'll, U- 18M), RP 'lip _138, i, I '' I rj " "', '' 1 ,eT, ': I l 1, I'll I I
I L 911.11-1I ma;r l, c-i"AtIlt Iln 2 j"" r r Y :ll I "I 11 "I'll,
l'-1 O"J" Ill .1';'r '- _. -- ,I a ,. ,.,, :' ':' _r r i I I- ,: L I I, -t'll"I'l 11 1 .1.11 I III -- .1 "I I ",I I
,
,,, !I, .'It.1j., _d,_,, ,,. I ," "i, ,, , I,,,4o, co"li LINI illPlff 1,1
W, I I "" i I I "' "' ..... ,,, I I ,
--n F, - 1- I I~ an).- 1" I", I __I 9.11. 1,r- I, I I I 'L II Ir' I "I, I I I I I I I I I I "'r,".1 I 1 1 I 1.1,1 .l I 1'.1 I I" 1 A 1 1 I I I I I I I I I t %
,A'. ;,4tIj' ,- 1 ", r l- _- I III I -, ,,, 11 ,,-- r , ,, , 11 i11.11 ,I, 11 I I r I I -1 7 'r I ( I I I I 11 11
r ...... r ','7 ,i"' "', -rV -- I - I I 11 , I 11 1 I , 11 ". ,. I I I I I t,
., 'k I' ' 'i rr. "., '% I , ',
I" ,I)AP0 ALQUIU) r _', ...... !,,,,,, ,, 11 1- 11111 1.1- ... __, I 'I-I "I". III-1- 1 -111 1'-;;r Ili~ 1. I'll I lt ", r I I .1 III'-, ,Ir %! : - ,,.", ,., I I ,
D", I ., 'W"', "' r', r.1 ( i", I~~ I -11 1, 1,1- .11-11- -111"', ,. . ,.", ,"R.-. r.
-. ll ,,,! 'r "'I' " 11,1 It"', SM AIRASE Y AMINCIE I, I 1_ I 111 , i "" -,
II I ", 111.1 St FN ., ,Q'I ILIA"r f' 1800; ", 1-11, - 1.111, I ,,,,, 11 I I :1 Il "". 111'1 "I' I "". ,,, i: .. ..... In",11 ,,, IT
S_ ,; l, I il 11I I ,, 11. ' r -1 I I ''I'll, I I I .. 1. I
__i_ ; ___ _1 "" I 11 t I I. "I" , ''
.1 Ir - I I NA,,, ,' "' -_ i-, I ,, 11-11", I~ "'. "" I'll, I '- "' "'"' ,-
--- -- ,,, 11 I'll -r EL ,,DIA4H0-4)E-4AAV[ARh
W W E: f" _- 11 "I -- .... .... I"', ,","' "" 'r"""" "": "! , ', """ ""t, "" I " I tt, I, "r- It ...
11 -, I ,'- ": ,, "' : : r', Il , I "'
I ,;:"r; ... 1,1 I" I~, "' --_ r, I ", '- ", ,, ", .-,,' -.1 I
_C I I 11 I I I I 11 "' I I I~. 11 I~ l(I'li, I I ': , ,,,, ,, i
I I ;";_ ,,, "i ...... ,- Ir "I'll I 11 ., ". ,,, I I "' to., 0 ,, _-EL ,DUM DE LAAARINAR I'"" It It- 11 I l I I
r I I I
I I I
I I .
--I'll-, I I
1 I 1 1 1 1
l, I I __ L it I A


OCITBRE 26 DE 1949 DIARIO DE LA MARINA HEMPLAR: 5 (TrYFAVOS,
... ..................

..... q-' i-i-, fle co-ta, 1, W-t;,d Prext i-t ri- itr -fo j
Dedicuren Ims lWflIlles sit st'-sifil", b adodehajaun!Lff fAl'ivsiff clotfff (wapf"i,

tit, Dia (It, las Nticiopucs Unid, V ill (lep emifrol. ron
!VICY) Ila


e.Spa fjoll risp vilk1g, to- lb f I Is 11,11 It ... I'h' .. .....Mild (11-1 ";glo


iapa' Y
".66 611 .-l ,,id.d lot I . .

r r o- respo" St b o o ", I I I I I I : I I I I 1 1, I I I I I I I I 1 11 1 1 , 1 1 I : I 1 1 I r, ', r I
,,Ionel. rm-tt U? d, I. fit,

1-t 1
J
I., t
ion
rl '6o':
A
dl
[as dcxt

f I, 'r Oicrs de
que ban de

rnbinar i on sul

nuevas vesti

"6 to ott'a ,I, f" dt en p.sa tj emp't P'Surge will "'Ovinliellic? seI)igiliclaf] f', f1l(liatitil A, r ,
]a t lliversidaff halmn-d' C
Ar,
d -t d,
It, 13- hll 1 I I I I I I, z 'tI
-e 'e hall, 1, QtII
-,,Id.d de L' K '-A-r tii b-,tt f pt el d, 't' IbordRdo Y bt-IrOtdO Pt' I s aere'h's
Ovol... !,I r, d"' eg.- d cildt" b,,!
Ito T"Ito"i dI IS 111 1. T- 11, T11.1.cl'
E ,6-de I'l 91 p- q- -1- [,1, J"'o L6 I. to ro, ndeso,,
'-t Yet- "r
"o-r-rt., 1- 1,, de dt7e ek dro, If, E Parja
updo -It, e Dommg-' C.Sta: III r" pd a lt,-da !I F,-: C 6 FrrbIeel-to' I uecet
-pe- 1909 d;,p 1 rr,-t-c dI on o y fiscal"
Y nurim 'I"'I IStmul-a tIft it,,, Rog'hn pirt. at or to dt, po idteolu- --ado.,, qtIt, d, topederm 7 a efle Wdas !as de':Wones de
d a. ioepira,11d.- It P Sraqh, ro-t,. d. -1, i... d b,,11.otes de
it I, 4ti be
UnIvt,, b III- 1,t "at6o. prircipMrr, te e A %Iua,' A,

A
A. Carter de to, a, o,o rirr aorf Is

F I mism. -Od 'Ie f.1 ra
de peda .ipp,r int'r,", A0 C"lorp. n'gro
0RI tsiA AGUItAgo

J 4, fall*, ran sippa

En negro IIOIAM"te, '-FPj
7.99
/* en nero. Cos.
It 1-1 r- d.ttil's d.'.dog Y de
&99
JE j,


tz j
4
pDI, IAN
'70 .XTRAC P
A UN COS
Fare eleOitidod too ro6tt lo I

he" ERSAL PO' j..P16. 64 1-2
El -oodefo 350 GH ;J
4;. '-plOo Coo
9.to,, ot,

Iq
Ita
C


P.-I. q'.6- 1.
to
OS'
too madoillis UNIVERSAL ionen
OS
1;Ompleturrit eqVileadog, No holy extras qlua camprur
sk
re W1
0 may plarilas Universal can motors do DO- 6.
10Hn. deSda 350 wofS haste 23 kilowatts Y ton motors Diesel (petroloo) haste 36
A
04'

PL.' r'TAS ELECTRfCAS d' fall.
r0ohinada con 'o'dtt %iPprr iple'Wire do

ICIOA f LA AOINCIA1 e VIC y

j g 6.09
4


TO MARTO EN ACIONAL

DTOGRARRDO Dip w A, DE LA M A ACIONAL

DIRECTOR 1011r I BIVER0 ff IN) -A, MIERCOU A V-- OCrURRE DFki 0. N- 11.
.0' "1'

Rw

71
ov

A,hicle on al DIARIC 1. de In C. OWAAA m diI, LuVe III, Vlv Ipar-en, rodeando a nU- 1-1- eer- J.0
d- -tt..r -A.,it.. M.Ij A- -16 Belau t javo Ml!- ,111,, ft da CompaN.,
I., R-tui y Joaquin Otero ,pn I to JoO M, Turnsyo, dire,
t DIARI Ri r y ion offilian"as Manuel 1. del"Ru, v. lele dv in,
efe dc] Ro ""T"tic
Ils y Oecnr Cirau. d.1 dil-t to I
a cap,

. . . . .
;1 A SA' -!BRIDA a.
1--tor C' III U-1-1 C-111-1 feU, I PaAad. I.- III. 4' 10 CeletiTadv In in AIi96ac!6a Ile K pvt, T,,! I.. fe- e vic de .rlamve'
9-6-- d,, lee prern- -j.., n" l '. 'I i P.Ned K jUn!B Al Mfni qtra 8vv--!n 0lag, medullas y 'n Q cs c('TrfapvA6 niaii, aparrfe l a, d-P.- md.1t.1
M.-I A d -pooj.od 1. "oill. a! je par-.. Ro,.h. P-,hl d. Alta- G! -TAR Or P" fl Ex.
-e oblu- el a wc,16n 8-11 NI
9-fin C-Cis, pedrc, J.-r. Y fi."' R1, A,It


... .. ... ..

DIARtO BE LA MARINA

GRAFICAS DE LA CRONYC4 HA"A1V'

610 -, vkl tO 'nice K." I
I" 'rA
oio
qui, "I" de in FitorKz,


1An MW

Or'.
Otr- .1 d, I- yll- -- G. 111,Ue rd Rc- d,
Belt, C qults Martinez de Belt. Ofla Ca ,ra de RepHado y f, h. pil.til-(F11. LIM K ... fi- M, AIEAAN )

--d.d d-nt, 1 .... irto F-A 1--+
1-0.
D'm
L

&
is is. -to,- -gs,0 to 1-. IAA

or 4, Man-' )t- WFn 1. gle.i. de Mo.semte relbre, .ienternevte in Sefw ta Marola GonzAltz Santos con el setlor Francis- Ga' 1,5p-, PaWita
M dj
nur f1jo apadringda per to SeAGra CLIndida Jbpez de G&t- y p9re) sehor r) hzMalluet Go..Alftf madre 4 1 I y Padre d. la .. is. re.p-t --te,
ultim.r 1,,
En la foto. to ehaynoju la pr jg a4fanfeVidespu419-de -efectuad. vi ato,


p


Ir V-sd,- I el gllp y
forlt- q.. nsi.tw 11" 1 j-- t S-t, ds, M., lisadmo-le, RAFAEL RVUL I N
-,---d. 1. rna.
'ptud. P., 1. A-%-.tori- e

r4 d" I- P Uriosoa

Ft
Mari- d 1. Cd, di. & Card'ndozft. (F.t. DI


, om
rtA

ITN olj

de Rafeel Fal-- El f" Rl rl
I.T A A d. 1. in CapAblanre d.
-tll Plsd. C-- po..d. d, C Ii. C.1len's d, Csp drid y F, Fla,, ,,a
tlr- y
Y Eval-gt V10-a.

. ........ X )a IbmatYa i
En fll d $1000 p.r $Zfx fonos U7011
pore of de'vow o 1. rna"Ond., Co!'I' -PVC10 del be,, outomoviles p
do Itaftel Pau pro oho'. ton poq"to dt V066ty
evoAefibs
Kotlovgw, com leis dolkio 3 y mutriti11L -1ebad. el lun d
a n I oratorio privsdo
Peluquwi "ANITA" voi Corooles lisrog pore se"ir, A toll.
d, 1. re.ide.cl. del Acull. 40), -t- ;on Jo4 9- r, RM-1 11.1-i.. y to farnifia Irr em-t-6.
3 Rnf.,J fn, d,, !wfi- Clar. %1--,
T'
UN REGAL DISTrNGUIDO ONDIA Q1
Tel6fono M 6069, 'Jo"
COLONIAL PLANCA DE GABILL/-\
part, tiptoes perfecto%; A N I T A DE FRAGANCIA EXQUISTTA
I m i 11,
MARIO K LA MANNA

A
EL T R J E SEMIl"' [PORT IV
/A U 0:

DOS MODELS Y UNOS COMENTANGS.

ALEJANDRO LUG(), 0 -R11- Y -W' "I"
-16, pr-.w bay 1- d' '.M. pfivirtal dt. t '17:1
bl- w.",- d, 1. itd.rr""t.6a 1111-10a r-1. del di.,
d t1w 0 -y- 6 11.1at- t, t

-rtldad corn. V-d W. tmv '1'rto 6,

mf at pr I., J-dev d0,1,f'-,tu TJ
11,1'.d', '! ar. d i, '1--t. d,", ;a
I~ -dtular.' lot pitk_ 60 h


y ""'o, -tu'b... '1' d
r- Matte -"d. 0 1-j", "0'1"
0 q- rhZJ.. ,A,, '-ade'o -0'il" d' I",
fl" y. -.1 y -dt- 11, !a '.p
.1 "Imi", ...... d W V-"! f11T1-1La WO., 1.
de le"
:0"" at,- "Ill, y Y. 1-Y I k
ft t1l
4'.
"O't
N'r

At utt,euWr A] TANT)TU, 1 rt, -11" A ...... 1

MfAlloludrf 0 h"y
'4
d' t", It da, I~; t.

N'rda I d_""' d 1"
F- h,,' ti-3, IXG0, Y. q- I" a A '-131 4'- qr,
fl)" '10
A[-NS S A


F-,n de AMMAND If-, w0rVIN


ALEJANDRO t 0' P tl gi.M- d, 1. CMQ r-0. T.U. O A "P.tromt. del T-tr."' q-, U~ pal l A '"P. 'glete rauenea pl- hjl."
p'.d...t6u 0-tget'r"'t
lr0-,FAftrrTa ol gr
t t%,j. 'wrnkkporn ." pao de d
___4* -mLtuuvvrPAa_ 9;a n "lraJe At l'JAN^,)H0 da, U%'t tijfdo do
LUGO I'- ru-trm d- Wn- d. CA&
cl pare- r,,Ado vbn emlm biao- y orhft de I- -W tr-1a gri,,, ,girtglm ..01. -ydo an .1.

'1' t- brt_ pre-..
1. ooat- -,gdcuatm bolsillm. Sub-Act de
t


I'l-ro'. -b- "'1-1


412a varldo ....
se impose vencedor en L.-em

'Pomkinvemal Pot su-categoda supU101,
KAFAFL RUBT, l popular y dfrtAnl --do, deport. q- '11. -Axi.. de I- f..Axl- I Base z
por la cg-am frente W mirr6fano qw trmmjte s
,u ntarloa I- J-g- Le 1. let. p-ece 'J
!-,d prenclaa deporUvas %,I Jon dm -tm Ina ar-r1on- -bjj- Ine p-fl0- saat-. do 'BRUWMEL" p- 1. t--d
4. S'Ndno 11amada antes de Park a nuestros 7616fonos U7011 v M-3636 y nuestrDs r6pldos autoradviles pas6r,4n a recogef sus trojes pare devolverlos como nuevos an s610 coftes
horas tm"C.
C & 34
ESPECIAL

dij
HABAN'k AM wc
WNWRDIA 421


DIARIA DF I A MARINA


J


f Ael "Centro V-i" do esta capital, of-16 Is (, ompafifa do Comedfita "Lope do Voga*', quo to lice"rit-A r. u. la C.

11 11 'tuou, lui lslnt.e. In, -.1i-e tcwtol- quiche pstr-o c..geg&dos junto a loft dl,. de -1t, co j- V#tAdoli Uipidlui
0- Itle ...A conipsfi.rog as doswrio Rafael R.Arc, Sell,. Artur. Ali..- RoiirlK Fdii.rd. 11, be... del
WTu, Al-se. rglo, Pfllcf o, Avllftfllamfi t y Goi-nilral on "-h naton, fk.r as111--- (d, I.q.1-d. d.,
'Ih- 4,".l do Marc*" d0ficrnl"'O"o d"1, 1 W 1,
41
A.,
1", ng.
P


lue.
A41,
"IeWilo do Is Red."160
eitici W.CV,
MW lot

Con ell pr"Idento del Centro Andaluz, doctor Manuel Figueroa. Apar- su sefi-a dofia Carmen do M
till a, It senior Arturo Alfonso Rosel16 y sehora Regina Camils, el seflor Francisco Gut!Orrez P"da y seftora Neo. Flkor-, ..I orn. t.ds to& intezrantes do Is Compaftla Lope do Vega, ruyu h.no, NA cl mo ran simP.r. oclebtaft "n ji s alone. do sa sociedad regional del Pageo dol Prado ,Fotoet

GERENTE T)F "SORIA RT 7 RKGZE& .A

As cto parcuil del banquet ofr ldo por los seficires Peliez, Pirez, S, A,, distiiht- Vista otHo, del modern. bar "Chc la CAPITAL Despiies d, di,,f-t(,-.Pe Club -B-i. C.-p-re do La Vill.. el Pi.crC.-I, I B-c man. o ... 6. quo -col. ce r. modern. i-W-ift do -fig ... ci ,o co 1 1- f"
t' 1- dcs de 1- E.t.d.. Ulidcomercial y arre arondicionado FR GIDAIRE, lostalado por I& Cla, p-bllit-io W- Carlos N1 P1-r 6, 1 E:=, "S"
Ball Juveril. celebrado en vi Gran Stadium Tropical En t tcho acto se hizo entrt96 itm-1 1,6 ure I
Cup. de plate decade "r a (7-cc ria -1-ii Tropical". ro- report, de into gran cm 1 I- Corona de Rfrili-ari6r, Eloctrica, S A, d, lllblili- S -, .,-,s Puhhlldiid- Alolpah6 .1 -n- j
vo ot ruc.t- pueblo. P.- Cul"a '!I o"to, afa-fts p-d"Icl., lefior. M-y Martinr d, Rul,,A jii 6 -- onmnale a la Gerenda de la Confiterla "La Gran Via"

Con motive de cumplirse el Octavo un banquete-homenaie en prueba de fiFio y en el de los Sres. Gorc;o y HnosAniversario cle su fundoci6n, los ern- simpotio y ofecto Porticiparon en di- el Dr. Jorge 1156nez, mcnifest6ndose
Pleads cle lo Confiterla "Lo Gran cho bonquete 132 comenscfes, pro- uno yez n6s el gran espiritu de ConVia" ofrecerom 0 las sei ores Garcio nunciando sentdo clscurso a norribm froter-dod ex:stente entre log Sres,
y Hnos., asi con-io a sut fnrr, Ihcres de os empleodos el Sr Anbal V, Co- So,,;c y HnOSL y sus empleados


"0


4,

q eUs
'Aiv
la waid-cis, u.
I,.,
V41en
tlu ( a i ile do d, un u-po jr leii
El ibeir Vale, Rr
Moment aefiorim Catalina Barros. a rombre de P.g. 1., 1 1., n 'uomplifl- t,"ab. li in., ecfior.s Garcia y Moos.
ul, r 1-o do Writc, pr.eba do eirtfnnzclft

41 341Una W. p.r''.l
banquM hom-i, !fl