Diario de la marina

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de la marina
Physical Description:
Newspaper
Language:
Spanish
Publisher:
s.n. ( Habana )
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( sobekcm )

Record Information

Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
aleph - 1915261
oclc - 11968619
System ID:
UF00001565:15457

Full Text
.
I
I I
I I
I
I
I I
I
w -,- --------
.
A Cltlotibl dkoeod..t. .Aa. .1 W,,kj. do lo.
I i I
.Clot. -111"Itto"i" gerteralts 7 mmajoddloo do 1.
I e, El pittri6ilkit, nit" ona" do it,.W. .. D I A R I 0 D E L A M A ft 1 4 'i I tlill, I- ,,,,,,,,, ", 1- ,,,,,,
"FIC(A)", 1. t I- I 'I I "I I I I "l, , , ,,, I
Bonn. 1k
11 U. Ile I I ,I I I I , ^ ,
on Pifl'115dofi) rz; Antdrlm io, #Upi., /11 I I , I I
inltn djorio an rotogj-iiotld, :1, 'I'll", ''I
_______ -El Pftrl0,Bqm0 on 1. .Aoma 0 , ,
___ prolom,", an to lpwn, .... n_ -d", l",% I I-- 1-11I.Ill _._', I-0-1 ( JON
i'alf"I ____ ______, ", PrI'm i lvrjl( I
ANO CVIL-NUMf , _n I~ ___ -11111- -1 I ''
,R0 253, .11-- 'I nii .Kl" %, ___ "I 11 I I'll- -1 11 ____ e, __-
fi. VoK,,, ", "a I
____ ___1_1111" oqiI' "n""t" 1.111A I.A I IABANA, MAP I PS. ,,, a ix I L w t. r)i, mv,?, lA-Nr0s Ai f ilt oit), 11"'10), (J"I't-jil, i,%jij',fi H11 ARI(i 'I MAR(01, A' lif-il, 1_1,,_ ,- -, I'll I __i __ ___________ _-_- _', __ ilt'1110r 5 cu,"u'l, "
_ "
f ,- --,---66 I __ __ ,---,- , ()j
'Apoyaretnos Cuelquivr plau que ('11ba no rompj6jEl, GORIERNO Dljo Ittli, PREMIER VAR( ) NA - ------- __-_ ------,- __ ___,___,1
A j
I I k"'Ri"'94 4'P# i I "i,410111t 01- 7,--Flos en
.1taga legal el uso de la bomba 10 .
MANTENDRA LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO siv, v up p v iiol,; mr cwmfituir an
atibmica" I sus irclaciones'l I
!i dtjo, Trunwn en N. 1. j I
... _--_ --- -- 1-11-111
* --..--_, con -,So Domingo Aobiermp ,fil # 44 R,,vjwl#blicl frarticesa
-1-11, HOW en el momento en que se ponift it, primern f
Kjabi'll - ... I'll,
Pied- del edificio de la ONU. 1esjilado I i I flill cf1ro Ill,' qw, jrfirfi,,;,, 7- rw qv, Ifia pitirlido,
I I ante El Lanciller lag, Hevia ,
an gentio qu# ex,pd;(, dr 750,000 pernonag Z I c(,r11rif;foq 11fo ImfAviii, glibernor, Aarial se, rera p"
i
I_- d"mintW laii, Neriones I
REITERO SU RESPAL90 AL PLA'V BARI, CH propel aver tardiii! I I III -0-ii-ill-I f1v 111c on r I two I r I a a"Pirma elecriones
__ l 11 11 ,
A'S610-frab0 i pfir'hir"itz", dijo, qgritpindo qrite. j ei,,"',ol i7"",M',%!' ,2" "'I'l' __ __ I I I Fiff A N (, I A ", f P tATA LA FA LTA J )E (4)BIERNO
par' 1; "I'tt'14 __' I I 1 4 1 I -lograir Ptim, hi que siricar de IfiI I 'Ilt, de it" 11 1 ,--,J,, ,, I lot, iimilflv, 1-61ftriflo en Nanlien, manifestil; (Ilse Xp
"W erfa a :- i, ,i -e -, __ "I'll rt I-- i 11
inuchos (,je "" ;",,, -,r,'- ,, I I I 1 lfwvcmu porft fil pvchla el rnorneri- de ell, ,tr a sais
intog de ,jillrieti de ,4ere.i hurnonopsi _'i " ,,," 1;-,jt1., 1)1)r
I : 1 l I'. ; f :" I I
'I t, ", ,,?- r -.- ,',, ,,, -1
It"'lw YON F:, ,t "t "J", T", ,:" -'-eI, l , it", I i 11111-1111 111""'Ifitfirif),i; "rittf, fir Airilmdplpf ,It,,jf",j
I ,I,, l:i,,;1,,-, ,L, I,', M r !, I I ,, ;""' t, I ", 0 11 .
,t,,-,, I i";'i", ,, il""! i" ,,
,,r'(ii" i- ""',Jt- ;Ii:II4 _Iglirc, I Ifi- ,, i , : I ii, I l lj 1, "I':", momislossagum r-, ,
,,, i t r, ,; ,,, i I ; 1i I I I : I I It Ili ,; ", ,
1111,ill, iill;l, I ,f-1:-;l , ,,L,, 1l ,:i:, !, I !, Z ,_ ,,, ",;""- .,, """ I ;, I
,,!':,,ll]i I"'l I i_- -"- *1
1'1 h'br-1 .. .. "', -,il-l' '1',- '', -,',,,'' - : , I- I I ,
,
hil-'t" ti, I li ": -, I -,, 1 'r .1 ,":;, '1 r ,',, :11l, 1 I. "', 1:- ,
I It ,,, t J I 11
tr, ': J., r I -- j_-j;,l_),l; r; _" *l, I I I* 11 I r
da t"d 11 ,,: I I I I W I I
i ," I j,"bl" :, I I I 1.
,,, 4 I
-1 ill, v '-w-i, i Jt-i; it _- t- -, I, -,- -,, .,- I : _* i I I
In- I i"I 13,, """ I "" ,j " ll -1 ,ir:- , ;, t, -1 1. ",
1" I I 11 1 11, 11 i I I i I I 1 t
I I Ill- ,,, 1- 1 I ,i',di- t ,,,,, , % i, '. I I I JVI ,, ,
r ,,, ''I , "I I 1 1 "I I ,,: ; "I"il, 11%t
I'll illillt,- 'i; I' 1-1CM, ,-:- ,-'-_; _,,--- l! i I I V I I", 11 M t
41 I I,
1,,11 1,,,,,,1I,,i;1 ,- ,,I: l, ,,,, ,, ,,-,- ,i it l, 1, 1 ", I., ."I Ill I I, I I I tlo l,, ,- !,' t I ,,, J, i 11
7, r-.-i,,, It ltz" P, ,, ,, ,- ,'A I I I I I I I -- 'i ,1,11ill it ,,I I
-- I III;" .111-i-I I L"-il
"I t a f"', ,_,_ !:i
4" Ii-, ,-, 't, 1 , t "_ t, ,, a" I Ili c ,, l " ", I I I I I I I I I ',' I ' "' I Z" 1 ; I~ "" 1111il"t'. "
rL j'l,-d,,,t, ,tiid, I t I'll'i, f, 11 1,,: ",: ,
I I' It I 1 1;11 I I 11 1 7 11 I I I I
p -, I l, I'll i ,, ,"I ,i:-, i
11 -,,I-111 dil I, i-m-l -to d -- ,-- ,,,,,----, ., "I'll I I I
tm "; ", 'r "I i l 1 I i, I: ''Il:;, m"
I "I I t ,T,11.1 ', I
_ __.. lf'i-, "l I- "" i--;i .Corifvrunci,i 0 ,enad(w I ,
t&llIl1iI'il11,!l- (, : I I _. _t I'l, '- 1 11i, illl ,.Illiill'll ",- ,Ill 'i"i" ," .1;
I ,il 1 -- ,!, ,J, ,%_- I I L'I I 1-1-11 Uli- 7 f, I (IM -,ji- NI, l .""t, r I, I ,I, t""Ttl'i ", I
'Xi", ij,,_ (, itilitl" roll )- ,,, -1, I'll i- I,- 'Ji-, "iltab- --,J" -'-, 17 ti, -i V t "I ll -111
4 ntil A-T ,,!, ",I ', 11
I ", w I I ,, :, ,,:t 'fl, ,I 1. t',, ,,it ..... jl i
-- I "I I 11 I kv --"F'-,, 1, itt"t, j -' Z, ,,,, ;l, 11 I 11 I I if :,t:, jr It, 11 "I'll I,.,, 11'. I,, '.
"i t, f- I fiulcimiari- -jmFw11-1-1.0 11 P- fit ', 11 11 I,
: -:,', ,'E,- Ri,,- 14, I t, 4 ill'"l- 'J'. it", ",- ", ,,_,t I e
"I',
;-"L, -i-111 ,! iii Iit, 'I'll, P-1- AllI- Af- 1:- jh,.,jr-,n,,,-,j,,n.j" i I ,I 1- ,--'l",";' 'li; r I
i 1 "I ,11'i t- V -fj'r '4 1, 01
i,"p", J, '. I I V-1-11, i I' 4
::, i", ,,,
I_ , If-- J'- filiiii'll" (11" Oil 11 -, t , " 1- 1, I -:"ll" "'I'- '- -11"ll. Ill, Il Al-lit,--, 1,1ol,111r, 6, 1, 11,lif-', NP ... I'll Illn 11 In h it"4 11111- It", " , ,; I, "
"I 11 1-9i. All,-(, 0 N ,I ,, ,,,,, ", -- ,:i, llii! :,!, I, I "! I"
:" 1 '' L' t !Ir hl 11 )"llid-l, dit ,I Q iit,- 't J ttti 'I'tti"I ji "'t
I I- r ,- , a, I I I, , 1, dtl- P iii'l (',i,,,I, _IIZIIAI '11, P"If, 't I, ,,,, ,, '', i" -ii, r
11 , I'll 'Ili p *,""', t -ii_ ,,I 11 : 1,
B,,- 'pr"'),ril, y"'T i- "'ic-, ,3 1 it,
'it
lp-""- "i"t" 11 li-lit I __ -,--,- P dm- U"lil 'N V", '' III, ll-, "i", "':11:ii, "".., "I' ,
71, lt,_Itl , 1, I li '11
1 h,_--,',i P"T Ili 1'; Zl 'r 'it'',' --t -_ --- _,_,,______, I ,,, 1, illt l ,V-91-11 I~- h1v'i : I
I M, 1;, ,,, 1l:--1 11.11, ""'i't-', I, 11
il -r ,-, ;IIii-iif--_,__ , _', V _-, C-,,-,-,,, '' , :n I .. I
I J I ,; r ,, :*; yl' ,,, :_ 1 1 4,'&,, ,. I 1 : .11 o : if , it! I, ,
l r", I 1) ,jf) I rn m in ,,, I P orm 1'ral ", 1)" !, lit, iat" 11, P. I,:, ,ti, i-, io- t- "-,
lk, R I _r_, I T , I 7 ? If) I I i I I l I -)y ,,, ,,,I,-,, I
i"JIi'lit-i", 1, -, VI': I I ,
I "!'- ,Ill l 1 r!,t, l, - ,I il"ii- ,-,, I I";", 1 -, i 'I"t ,1 I 6 , -,t"W, I'll,, -,;,
-t- ,l I ;_ , ", ,: "I ', _-W,, I ....... l ,,: 4E"t P ,, : r- _-P -- t-, ,1 il i, ,,, -,
ii,1 I .1 ,,,,,, , 1 , :, I -1 I 11 -,, d, ,, It,,,, _, 1 ,;, ', , ; "", i", ,;t", tf" ,- e
'. , I I 1 or",I t-l Ill --I'r . .-,
ii, T IV ,, 1'.4 -,. : ; en I -,t I ,,I t '13 ;,; I," t ,, I i ,,, ,!-t, A, ,,; ,, ,,,
4 tll,!, ,,,j, f-, I , -j
1 "4 -7, ,,, ai, i-ric, I I -i", I~ c inquebrontuble ", 1, I ',, :'", ", l:', ,
6 c"I"', -, ,, I I "I ,i i I :1, ,I'm li ri
,,-,- I I ", I
11 I. 11 I r -;, I ,
,, : Poni ,Iic- !" I~ I I 1, t, ,, i ;:, 11 ,,,,,.,7
: 111' W L l 'I fJJ2 "I" t , I I. I, I I 1_ 1"'I"', , ,,, ,,,
iq 'e'l, I I 21- - --: I D r I , __ v", M'; t I .' 4 i 1 11 ," i- A ,-it, ,- d"i" I ,,, .
I ,;iiia L'J, ", S11 I I ,,
I I ii et ,Illt,,- ,:"',; t t r r, l : 1: I I 1, ilf "", I I, : iI,- j il I -Im , "I I , -, ", "'I%,,, jq, ,j,,,,,il ,j ,, ',
d Jibf,3 e , ,it I
a ,,,, - I, I I- ,I , -1 I I, I 11
"4 o- '. -- 't ;- ; 1- I __ _,, I t ,, , '' l, ",, L), ( -11, -il ,q .... I, :' I I I I I I 11
I \P.YZI 11 -1 1 :: ,, LKyard-, 0 ,I I I 1 11 '', '! i 111 111 i I711i l 1A -d. pt", ,, ,., "
' "I- _' i 7 ,
I _L' 4 i : I I 0 , )" I I I .--l-lif I
I I : na, I __1 ____ -11, -- _: _5, ,. qi) imm _pjrlif, flit, L NrOM -Ae "'fillo ,n I I r- .11 -"r,: -",Z 1A 1 ,I'll, ''I t--, -1., d" __I 4 1 11- y 1", l!"": I ,- 7 ,. 'A fi_ t it I 'a -7 1 1
lfir_,j e _:
1IN I I'd I ,,,, ,i,,-.,-r, ,ig- I
I '!= "' " i, ", I'll, ii, ill'It
Ill,", "'i P!"-, "'l ', -, 4 li, -I' I I I I I ,' i- r i I) iili wrfI corn, jjlh, rl ch, ,u ii-ir I 1-1d, d, p- ... ,
1. .11. 1- -, - -' I I 1 i 1 '',"Ilillf" 11_-_, 1, w
-1..- Nt 1 -, i ',-, I I I 11 I i,, 11
rl t , _- iu-, ,,mii!oit,ri ;lw ,inp I, ha 1l;irfhtfi) bi plz 1, "I m- h, q_', --011 I , l_',',' ' ", "' ','I :', j 61.11- B I ld ..It l q.a N- inter
_- Ii" tr' a"' P' r j I I I , 1, ,!,
I I rr t I ,iiIl,,k- ,,!ilzl
rt 11110s lt I 1'11 li !ti-' I -1- I, ,,,, i '; -. I 1 it, )iil R-WillIlln f1-11- an h.
.' - ' t ' 11 ;4' - , I I I I 'J" I' ' ","i'! t J'1' ;- Q,,l"j ,! '11" "I" ,, "" 6 I" I '. I
"-f in _- ni , M T - , _1 ; I 11 - I I l I 1, i I I I I ; , I -t-ii.d. 1. ."I..
I'll I 11 I , "' r :', nt .... d, ,m
i ,Z I , I I I 11, , I Il
l- , t JZ ,, , : __ 2 , i I I I I I I' P 1 I 1
I I 1, '-:,', illl ,,, :' , ,,,,,,,,,,,, ,',i ;, it.1, .. ,,ibJ,, I,, -14 1. it'l-, l I "I I
I_ -: 71 -, , t I:, -_ l ; F l,". t I I t 1, I illEl .difl'Itife 1. 01"IT 'n r ,_ I I I i 11 ,,,, I --,l,,, '- "-I:_ _- K- r : : I I ': ii, l'i", t : , ,. I ; ,, I w1r.,Wt6
.. 1,i;i- I 11, , I -,:, : , , t I., ,i,:,, If, ,it:I p't0it'. it.r qu,
",I -,l,, i-j ,", -_ --- ------' _- __ 4 'i I ' , i f ,_ 1 ,I ''i" 4" 1 1 1 t "It I 1, ill- ,i), 1 ,; I 'ow ,11 -, I , I t T;,, ;,"I", !" __ 'I'l.2illile
-1 ,,, ,;:, 1 ,, 'i : :', I I i i !! __
11 til t Ir I I I"., 'I '1,),i"jj'- ,'1',,- 1 I I k I 'i .I I'll it, 1- i
I 0 t ' 'i - I' I 11 I -- , -- If" ,-,) -;,-, ,-t I- , Il'.I 'ill l, -- -- 't' I ""' 1
t I I, ,f. t,! ,_I],, if,, p,, :
A cousejan q u e i 7'Zt """', N o se r egi str(* 1-1 I I I 1 i t I I '-1 1, it ", : I i i d, 'I, 'I 1 '- 1141 ,'I) '-I ,I'll Jilt?,
1.11.1111, --- 't-l'i d- I, ii _, I , I 1 ''I i "'Itic", I -,,_)I 11 1 I it lii'-" ;; R e c I (D ataqu e a
it; ill, Z!, I : ,; , e ', ,, 'j,", ), 1 1- ,I+ 11 11fif
I -1 it :i, No,, *,* , I I I I I it, t ,I :ii, pi,- "'if"'i" iln. ,,ilpcIr. d, I
,4 I ,,,
I'VZ) ""er ,- --ty kl I I -1; -11t i, ,,,, -j i-lii 0-11 t I.. olet"I'lil-I I
c j ', -'11,1, ,,,,; ,_, quorum aver eV u elv a el rey "n F :Ilmrli, 11, 1, I I I I 11 11 I '. l I I I I I I I A -, ,- 'l V I 11 e Ijs lt'IiV e Ili,
I I I I I 11 I ,, Mi
"'y ap ; A I I I ... I .,i,,,,l -ill in 61.- Ios co m u n istas
iii-li, A -k ;,, _,4 1 4 1 't
.1 lglk ,, a! Ivillvll'_,:A la .Alta C Am ai ., I I I I, I : 1 4 1 I -10nnt'ditj - ,
"'d, g" re ltllrli i I I it 4 1 1 I i i I I I I he ."ii-
L e op o ld o il ', ,:, ,l tl 't,
r ,,, 4t : I I - I II, I I 1,71, t:,l, 't I It 1 4 I I I 1 4i .' I ', it, h o
ul K ",,

"Q, z
.--'i-&-j"it, hi ,- y f ,i ; 1111, ",", 1 RmAwt lneumo I .1.ilSell w er
'-m, ii q- f" ,, il. I I I -1-11-1 ,i, I t""" ', a g?""" 11m r
C--'t -,t, d,,, ;_ F 4 : I i I V1,04.4.4 11 I~____ -ai 7 ;if- Lt, ,Ir !RenlitU P1 EjectifiNu 1 I I I;- I 1 :t I ,d'," d, '; I Y; , ,ittiiij" 24
Debatirti A Svitiado ,olbri'i,- i" ll I f ,, ', r I i i 4 I'll, 1;1 'INS ,- KI iI.,,!S4ihaiil el peligro (Im.
-ii, I r I 11 :', ,,,I, I, 1' i:11 11
"' : I ,il_ I .I, i ,I 11 11 I-A I "'fo-", I~
A pro ecu df) liftbirii(i, I i,, ,,, ':' "' I '-!-r r el b'dimcf, d.,I T I :"',,; :,, ,, ,;",:
r I 11 I I I I I , I ,,,, "" ', -!, ,- fit;-1it" __ "I I I, ,I, I I 1' ti"'i'll"' ? !"I' of-l'i'R, joara Unid
11 Z, it I I'll -, i ,, -, 1, ,-: I I I 11 I ii ,, :;: ,,, l', i ,i:: :, ',!' F 08
I :; 4 I il "I 11. 11 11 11 I I I 11 \:iil I ill, ', Ill 1';.'- .,
I ,,, I 1 I ,r ,, ,,,,, 1,, I I, "i"I'tin, !,I, ,lc pti'"
'RRU ELA& il ', Z 1, , i ': tr_ _i_ l, I Z _- -, - I I I I I I I I I I "I I I I I I '! i 11 -, I I ,,, ,,,, I 10, ,iI i, ,1" ", ,.;,, __1
(Urntedi-F.I.Il , --, ; I I I I I I I 11 '' 11 ,111 I I I 1 , 1.1i'', I "', tt l' I lH, I'll -11i"?' ,,il 'I ,- ;, TIt-i1j, r)
"' 3 1 I,. I ,,, : 6ii') l I'~ I i -1 .1
1 ,., ^I, l ,,, , I I 11 I I 't"t , i Ft_ ,,eit
lfdel 0,It C.", ,,,, ""! I i I -,-e, '-','- , I "', t, I I "I I "I't"I ,,, " t, ,! r 11 Bili.,W, ,I', 'III, ', "i"llil!'.
I I 11 11 I 1, 11- ,- '! 1.
li "CiAl, t !,, ll --i" .1 t , ": 1, 11 ; 1 1 I -1 --- -- 1' I I I 11 I 11',r I I 11 I I I I I if, : t, I l."'t, .! ,- I fl,,', it[ P"i- I ''Il ""'' I t I
,,, qi I I I I I I 11-111 "I I'll, 111'1 11 )- lil,!) h j- hril ,
,I ;- , n " r, ", , r-L" _t :, , I 11 I, I I I "' zl'.' 1' "'i 1 .... .. tZll !" ''I I 1, 1 4
resog" i P 1 I I 1_ ,,, I 11, I I I I I 11 I I I I I i I It I i", ", ", ',, i ". I I 1", I- I,4 ,, &I -S.-Plottill. refers ".,I I I I I t I it I 1, it -, - -1 I I I I I I I I I I
I 1,, , , Ill :- ., 1 I ,i - 111. It : I 11 11 1- I -1 I I I I ,. 'I '' "I 1 1 ''I l ,,I tt):,
oft, de ,f,.-,l ,, 7, -i; ", I I "I I , : I -11 ,l I I ,, """ _11I I'll dj, L I I I I I !l-' ";'It I)11' Lit A iW i I I'111,lrt'1111 1;1 1, I 11 ilrt ,, d, ltom,
del rety T,--',1"- ::r:, ; ,*'t, 1: i j; C, "' 1: 11-11 i "I 11 I" I :_ 1, -1il I ii,- Ii f
deniwi P" I., I :i , I '' I I 1 I I .1 I I "I'll" " I I d "i I "' ": t,! ', _"tl'i 4,, ,,,
ii, r it : ,,,
it I" I , : I I I I .... ... I
I I I I ; I" , li t, ,N , -- , I I I , I 1 I 11 I I I :1 ,,, ,; ,I I 1 I'll II, 11 11 Pi I ,. I I I "
,, - --- 1,_. , r , I I -1 I -- I I I I I I I ': ,i , 'Iti "i"'i'Vii. l"It I- it"
j 11 1, I-It ,, _, 1 I i ', ;,? ,,klf!,, I, T h,,,
jj. lj,,- 1 -,, I ,,, I ., ; , I & ('
i t I I -1 11 I I 11 ,' '1 t t ,r I' 1 I, : ,; ," t ,- 11 I I I T I 1 t I I r ,, I, fi, ,1,. i,,,", ,," I I Jij
10fill Ill nALil' i , ,; ,, I 1)t, i, t , i _', ,;. -, I, I I I ; 1: 7 't I I 1 I I : i, ""I iiii ,I7 I": I I :, i- b 11 ,'- ) "u,
bie'no I it : ti i "' : ,- I I I I I l '' I I I "' z xl iLel I , ,,,, I, ,,I ;.1,; --- f it 1, i t W ',
,,e t. q I I _1 1 I I I I 1 ,i I", i Ill'! ,it ... I '! ll, ;L' 11, I.
piebi I I 11 i il I I '' I , I , 1. I I I I !- '! I l ,_i ': I i it ,,, It, '- ,'r, ,i' ,: '_ I I I i" li 't] "- t n: : ': ',- ,,, 4 I I "I I I I'll." I i" I 11 i'T' 'I' I
lij nl tendr,,,_ ,, I I :, ill- _- , i''t ", i ; I. , , - I - , e I I I 11 I I I I I I "'i-," i ,; I I i ', !111 11111711 do
In 1- 111III. I il I L' I I I 11 I I I I I 1, I 1, I I ,i, I I I" :, 't, ,11, I ,t 1 i',, I l 11 1 1 "I I A
I I '';, 11, 11 f ,,, ,:,i,,, -,r ., ,,, , I I I I 11 '.
,_ I I i l el I ,- '' ,' 1, I I I I I I I I I ;11 j, "."": I v, i I , I
ill I I I ,,,, ,,,, I I I
I ''
,,, I I , 4 I il",
spa.1, ,e di'liv I ;l, J l -, f 1 0, I I I ,i il 1 I I "I I 11 I I ,, ,i, ir "i, '"'I %, I I ", il 'Xi"Ift ,,,, 'oAfF 1, 'l, , I, -, 1, I I 1- ,- , I I I 1 I I I li, I I ,ill ,I ''I 1, , I "I I I I I 11 I I ': I;,,, ,I, lIt :, ,
,. -, ,, -_ ,,, I : I ,li ', : -, -_ I I I I I, ,I L I I I I 'I'll I I i, ,,I , ii't 11, "Ild "o u
fif ,it , '1 I
I
'I. f, ji 1 I ' t' i ,li'- 1- ,i::' O tt- ,tiri,1,:,, Z' l I I "I I ,. : i, I I I I I I rl .... .. t I I ,, :r ,,,,, ,,"I ,fi.,t., ,,' I, ,I
; [it : _, ': ,, 11 I I I '_ I I I 2 11 I - I , ,I I : L ; ' .... I ;, T
1, 1-i 1: t- L, l Z I I 1, 11 I I I I I I I , I I "I I I ,,, I, Ili ll ill, A, u t , 7r ,,, I ,,,,, il llei, nti, '::' i
c , ll. ;,i ),Ii,, I I I I % L' ' ; I I I I J 1, I I il I ; r, i I t i I 1 1
iii,,.I, ,Ii I I ,i, ::i,,, P r I
I or -, , ,:, , 1, i 3' 1, I 1 :, 1, i (i: : i ,. I I 11 I - I '1 1 ", : le __ 11 I I 11 I , "' I I 'I I I I 11 I f L 'il I ;'- I 1 13 ,' I i, i .- Il It' liili ld 111
'. 2 : i '',, 'i- i, 1, ... , :', ,It !_ ,, ,7 " , , -1, r- I I 11 I I I I I I ,
,,, i ,e :_ t 1 I 1 11 I illill ,I 'r ,
Q ic 11 i, I ", I, I ti 1, 11 I I I ) ,, I :,il "'A it i I ,1,1- b,;, : I : !_ I .... 1, I , i'- t I I I I 1i ', I I 1) 'I, 11 ( ' 'if ,tI '; :' '! :' ,:!L, 14, ,:: 1. f,, 1, 1 i ,, I' ,,I : I I" I I I x -e I I 11 1, ,I I I I I "I I I I I 11 I t I I i, ,,, f
__111 I'll I I to 1 !"", X_" , i" I I I I I I I I ", I ,,,
ffif P'I, ,,, 1 Iii ,,, I ; 4 ,, ", I I I I I I I 11 I I I I I I I I I i, 1, I t ,, I L 1 I ,; ':, i ; l i, : I, t1 11i"I "ii ,"'t!i" 1.0
1' 'i ,:,i 1 : ', I I I I I I I I 1, I ll I i ,, rl' Z ,,:,:, ', ,
tz I I,! ) ,l, r :tJ7 ,rl I I I I I I I I I j, i 'I (I i ,l
I, I ,, \11 I, l I I I ;i I I ,,, L I I ,I, I i I I I 1) I ,
i- I I I I I I I ii ". I 11 I I 'I li i: ,,,
11 ",_ \ I I I ,,, i, ii", 'i,
-t 11 I I I I I '" I '' , , , , ,., t ; , I Ill I I ,U-1
'tilill,, lnr, i, I I, ,, I-, 1 i_ il 1, , _I!" t t I "', ,; , I 1, I , I
e "If I It 111, I I i 'I; I il 11 I I I i I I I I '), '' 1, I ""',
I I I I I I I I I I I ", I ; I I ," , ,,,,,, , 'i fl I "I I I ' 11 I -- 1 I ,I 1, t : ii, t,, I, [ *
2bu !, l 7 ,, 1 , l" I" f,. t.", I 1, f, I I I I 'Ir I 11 I I I I I "I , I I i I .'I r I 'I ... .... J I'll,
I Ir"'.- 1 I "' "' _; I" I I ''I 11. ,,, I 11 I I I I' I l ,I, i r 7 l- dhii cnt- co
m iti lt d ','' ,' "" 11d, I I 11 I I I I I- 11 I I : ''I 1- 1! , ,t r I ', r I I 11 , 11, 11tilidicia
'I n! on il 1 I I 'i _ it%,_1 T'_ ____ -, __ , I I I I I I I -- I, ,n i-i- ii I i !- . I F11 1
a, *11 ", 11 I~ -I-- ,- ,_ ____, ____ i': 1.: 1, e I I I 1 ,5 "I I I I '', 1 1, I I I, r I ; L I '_ I "J ", I L : 11 i, 11 , ; 11: mimia
-_ --.-.- - -- -,--" i ", I i 'i I 1:
', ,,, - :,, I :1 -, r, 'J" I -,I nuaci6lit:
,: I I , - _ i- - I I L , T , ill I ,Wtl', ,i- ,- I 1 '1117 I A~ I I Ili-, C ", ", ,,,", 31q
I'll P edirifin In com p ar ,i- I:,c ,fiffil I I I- I L 11 ,I 11 I I" , I I I I 1- 4 '4 I': ' Z5 I , l ,I I,,, 7 "c"', i,"ofra
N
I ; f I ," a 0 A If t I 1i'. W, I! ,
': I., I I I ,
:, ,.;, I -!_, I 1, la ,, ,_ 6n c I t, I'
_- I I I ;- ,,, i, I 0 i I 1 I e A 11-I H a "I", il ,,I y .n im.
-', - I t" _1 ': I~- I I "', , .I f ,, , "'t ,,,,,,
ante , !% , -t : , I I I I T, I 1. 11: I I I l t I,, I 4n -b',i..
H. del Trahajo -t C mulrff ,: - 71 -1 I lig
I., _,iI : _1 ... _- : I I 11 ... r', t '' ,- , rr' I,11,1
I 1, : i , -, : , pa" '
I I I I I I I r I I I I I ; 111,1D 14TUCT111*11H 19 - 111 I",
-I,,- --- r- iI ,- 1, I 1. I I I ,
',I : i I, ; -1 I I I "i.1, '- I .,,4itll_, Ill!"31 ,;
I _1--__,,- 1 I PeR L _., m ueric ,:. I "I
Serd parn render i.m iplforyne soArp Ili itworriinrum : I -_ ", '' , ": i,:: -, '. "i: ", tt ,, i_ ,' I 1 ,- I ., '- , ,' r,.-11, Wrtllif d
I 1 : I -I I -, 1, -. ,
ht V f 11 I I'll P , 'it] 1-!"""',
de ,0 I'll 5fllilwl -i it ,- ,--_ 7 Fi, -'I'- I , , , ,, 1. I ; I o 11111-.- ,
In C "11KIFlia (Ill Iltili Ferrocarrilm I I I 11, i.,l d., d.l.."t.,
I------ __ ;,- 11 11 ,lina ,, .,, __,!,. i,,,7
:I , I a cu atro d i ''_ (, ell la .A rgclu" _,r
I I ':" 1], , t ,, 1"2, 1, '' I i ". y I.. 0 ig
N", i:,si t,'i, lf))t,, ',,; .'-r ,,r .,, ,, 4, ,,,t" It' l," I il l I 1-1- 1, 1111.11 I ., i I '- l '', i"', ", 'I
I
I I I '11, e I I T I i f io
o).1. ,10 It'. llifl- ,,,I d, ", t 'i, i ,,, "r. Jl I'In't", i- -, I I e I _.. - I -11-11-1- -_ 11 i -,
I., I _1_4 It 11-1 iil ., "', 1 ', 1 -1-1i i- - ,-,- __ -, _,__,_11 ". 1 I I I I _, I ,I '' I 10 illliffe .O eiln da". 4.
-- I tlll.l !-fliifll ,llil,,liVI,)1", -,8rwim)il41li,4 ". ,' "Itiedrn Per deailkeditit)li "-tanlts rn c ill , -, P"'t, r 1 1 I I I I 11 ,I ,' , "I I ,,. 1. nectavea- ieon ell
-11 -' ,, "i - Vic citan al M ARIO por
&I rtlerp- Ulit, t, i, ts I) )-- ti, I parcla elil y 4;1111 , I'ir",,, ". I I jf)g 9%0( o haelglilitilt, "I", r "I I'_,"", "
I- I- 1- lid. es con nn ir! i;,,-, il r , ilti labor en FaN-,r tL, I i I .- -1- "", I 1, n, 1,
= ilt, ,,,, _0 I "I I , Imr t,,;,r Tti, Piitiraki, ,-'I- "'' I ., ;.,,,,,,,n"grAo,
,,,,, i l ,, 7 ,! i, 1'7, r ,l, ) , -.t tj ,,- i 11 1-17 I I I "I 1, 11 ,- I 11 I I ", ,,, I I I Ii, ,
p.n, c t F1 r)lifpa". ,I"_"
tl- ur. i,,,,,, lt, '? ontilt, F iii I,, -- I TilFNOS AIEX:i, c,;l,"'- ,,,, Iele_'ci." 7V ooV
.I.o'ii;, , s lit n ": 1 , l, , -i ", I ; ', ,,, I I I
tf,"irt 1-111VItIrgirInd de Orietite I I t11 11 .1 - I I I r ' r
li,'C'I'n ,,, ]; I _- f ____ i 1-1-'- -i, -,:, % l 7 -, 1 'i, I I I li, il-11 11 "D II it, ,, del Tr.Ni!', .' 1, i I I -L- 'l-rittIb do l.'libel-ind
---qu,46 -Tilgir"'. dn "-- 7 t ''I, I" "' ,1 _1 I-, 11 I ly r ; ; 111"j%, i%7" "-:, di,"I'l, 'I" _i,,-i1%,Au,, ',
N i. _, ,,, -, -', 1, 7z -t :1 I 'l "' t: I, I, ,l, 1, I 11 r :,
I, ii- P -7o% 3 .-,6 llilr' I ,'- ' '! rlz,"- --, i i_ i,, -I- ___ I ,., p i,
..'r ,ilirlo.ak 1 ,i .
l I "' _' ,-- I, h--,i, ;,! zj-lt, I '' 1i s I ,- : : .. . . I I r '-"111 I
"& ""li'll'e M! _. 411 ': I e I .Ilil.- I ,,, :1 1 1 -,-- I I I e, ,. -h N "4% ,, L "_ - I ., 1 1 ,;.. i, I I c 1 I'll I I 11
id. e -, Z 'En= 1i',F. i,,- J , tir. G r- P Iii-,", I I I I "I I i., 'Inlill ,
tL 711:111.1 1_1 I,:: L I t it.11 11 'It
bm el emp &*fto 1. Climi to, di6 .. A , _,11 I 1 i',- It I ',!Af l t_ f 4 i, I 'I, rjLT ',,,: ., t ., : ", I a I i"i Renuncia.a la JelatiWa
: ) -t l ,- , ,, *, 'i Z ,- ,
,,, I I I 1 'I P"'IL '
g 11 11 -1 ,. _; I I I ; '', I
r It 'I" -,,, 1, ,, 1 "
r.r illitera a 3 tgd6a dt Sed= a1,,,raeg," di, ," ,t 'c L ,I, ,,, ,,, I ; , 11 Z i il 11 'It, i ,,, It
:rlo_ ar 2A1_1% I 'l all .7 -11 7. -_- P. a 't I, -- 1, I I de Estado del Salvador
t line resue w i : '441 Ll ," _-' -i" ;'- lill'
I I , --- ll-i:ll 1 ''' :,' I h I
'i'-d-, con uVwtil de, q.e -" "I"': -- ,,,-- -,, ,,, dIl t -- ,_-,-,_, '_1,_ zt I I t_, : -, t I i, i 1 , t 11 I I ,I ', 'j ,1 r'r I , I I .1 ldki ,, i, '
a innciati ille tratar 0 a Iris d
;no Talli I le leZlI= i-raziment,, IiZ Y -' , ,, C :--, T- PT"; -- o, ,_ : 1_ I ,,, -' I- i, l""', Z , "' i i, -" ; 'i ,; , ; I ''I'll" 1 I bra"res y p ,sc ,,, tl- A Proisidente 0. Osorio
r -It, -1 .x ')z F,, ,_, -,- -, I ,I
___ --- A P
, ilT4',1;l"4 Ili- 1 , -1 1 ,!,; !, MI~ -nl; -: '- I I .111, I 11 '' ;'- -d e-pl-d",
__ e__en I .rP, ",--l"', Jul,, M--; I- _= "I": I ,,, : !,, I. I I I I -1 It" "! I il, 11 i "I li, , lilloindrill, l,,, ,,, _.
------ d, e. y C,iit ,-, I ", I r I ii, itrez"Riv- "dernino 11 l el,,,! , Z, --, I I -11,-, i;--': -1 1:1 _, e-, __ -, ,It J;11 ,it le I T" , I , i"'! 'i it ", , i it ., : I 'I l'ALVADOR, -(Utlte 24,
I 1_ "n su do 1; I _- -11 T : 't "' T i lL l. I ,,, ,, : ,, I'l I I P, I SA N
,.Jft, I, I I I, ttiat.d. de in I I : ; 1 t" : I "I 11 I I , 11
"I Irl F-- yrzil. ,,ta '_ eq-6I r' I U'l ( .t'Z.' ""'I't it, R-.- ----- -_ -', _- 1, e I ,,, it r ,,,,, I I I I Alt 1:1 -1 I I El p-idew. d 1. Ramldit ,idnd I I a too I f :, 1. : I I
BA %11:1 ,1 ) 4 I ,ii!, ,! , : It I I I 11 i, I I I ir, ,,, I ... : ,,' I 4'r I it ;. L I,,11,7 I I 1, I I l ... 0- it 0- lil,' deeltiriti
,mn ,balios .1 Ci-f, A, ", '- lied,.to, atendi'ej.d. a 1. jmport- E ', Cl>,, %f, I I 11 I I I r
F eil I il- I I I :,: ,,I'; ,,,, F, 1,
-. X I, I.i 11.1 I . . . . . . . . _, .i :"11, I 1,
te n!',, ""ll, ; I" ' '.T.-l',,',-e'4 P r ellitni : i -, ,- S L l, , d , i 11 11 11 I i I I ,,, 11 1, 11 I '. liwiini, 'i nt.bi
rpunla P -,,d4a "i Iya- -1 I 1- ', I I I I 'I I I li, d ... iiidl- liti, 1. l'b".
"
-1 __1 li, Ifeere !,,a PT ,--,,,i, 0 I I,:' """, tl on p1bli I 1; 4' I , - 77 , - I -; ; ", I I I I I I I I I I I I I 11 1. , .1 f, t 11 I ,
;, I I 1
-do 1jWt.d to tr y 1 l* -1, l, I -, W, I i .1
, Z t", P n in I 1 ( d 1; I %,", I 1 I i 11 I I ; I 1, I 11 .11 i, I "I ,,, 1, "". ;. I I i i. -,id.d ... .... Dill donirn do
C, n. r." A 1. mi, ( l I L .,,r ,1 , I ,I I I I r ',' I I
,e ii.l lI L ", 'I, M.-- i,,-. ,,, I I ", It
1 11 !' moncl-, P-ible 1jeot. de ia compare" ,!f i' ';-i ' ' ' '4 , I l -'I I I I 11 I I I I, , t ; '.! I It 11 -1. I I I "'Inj ..... .
l, :" , C, 1: I _7 _a -, ; i l:, I r- I I I I 11 ,, I 11 1, I .... li,, P",h], ,,lln tint W
liV'n d- j? d ; ,tr,'P ', r',., l' ilml, mi Ones, P'er'-treft!Zi, ,d,. ,.. : m7l , ,",-itil1r, I I' -1 I I I ii,, :-Fi. 11 I
.1 I lid, que le adendA el _ia [RIC, no dit NI-vir- - _, I ", -1 I t
", __; 1 i R., i, , C i- 1 1rI- 11, I I 1" I 11 , i, 1, ,'I I I "I I lili c""le). 'In" ha
-1 a -- In't, i".." 7 1 ,. "I I ", 'l, 1, ,, I ,
Ll plqidcocia ntf-Ir, qu" "n nidetioni-iciol y bl,11li- u, p.- ,, I -,!,, ,j, pt gr '. 1, Z ,ill -;-- I -I, tl I I , I T- I .; .
r, ib d Intereii, e_ rep, ezna, qnll "o, :" ,,; I !" ," i:1, , I 1i '' 17 1 ,It 1 I I ,:. sl!,.d., delde df, In 7 1. ne Im ill--,-, I 111.,_- -, -, ifj : I 1, ,,, I, I "I asre'lMoell ile .1 "eq- "
p-t rid. mejn p ... hie, I il, !"'t 11 .11 11 I 1. I 11 "I V
1 1.1 11 Fl 1--11 ;- DIAY,! , l "" ""a bern"'Clo el T :""- ,d' '7_1 -_ -_ I :", "-:, ,- 11, ,,lit" W11,11iln ?I balu _____ "I'll ill, I
1'ar .iifn en Palam rii-rlo ,, -,, ii, n- ". 1 I ii, : ,,, , ; 1- 011,til',t., I I
F! -,na .:Z e. 4!% 'l. imita. Z 'g4 :t 1, 1 !, 11 r ,,, t,
e", ai Cd -An""A d' (_ __ -- it, il,- , li, ,, ,, : I 1 ,Ij' , li, Ft Z 1 l ,,, (" ,,,,,, !- ,jni..
ra d ig= o los, nnenii. ron h.-Ilu .1. itela-, I- ( ,,p,,d,, M- ,_W,,l.JAtara la Prensa istglf-a I "I I 1, 'i "' -r,", ,, 1.-j,-,,-l, 1. -T
A"'on ... tf,7ia4-; tA- t -- ,,, I- Vt1_ -111.
-- Win u cans.- 0 "n n"' I , ., I'll'- It l , , t I ,41;trtid_ del
ic. -to ;, -, t -, " I It
ral, detail ( ""'I'-fla -1. I: l ''t ,it
ni'lie en 1 ,= = n= e", en. ti. o= nc= i nab. U 6 Nliinl rjll, e ostrachinto ilega a 111 ;- , -- il, ,, Ii "
dll -rivieio, 'ituacni .ceirololen de I 11 V r, t.,; 1, ,I, ," '. I ,t'l I I 1 s
-I.di.- 1. 'efe-ote las ril y .i at on MANZANILLO, ,xtubre 24. DIA -, "I li'llill , t I L I I ,- t, J, r'ta y
1.y tabstal I em 11 rn que seconillena a Fs litafia if, I, 'ic,"In, Xadt, , ,, -, I '' -- t i Ir, I," , ,, I , 11
de riatim,. ,,le.17. rion, 'c. ,, f ,; 1 I ,,, I I 11 ,It, I I'll I 1. -U.I.mn
I's sala ,, I ,", c I ,, I." .1 'i" ;1 1 .Ii I "I 1: i I 11 11'', I 11 I I I I ,
1iVe6 ,t7,1,I -- Co.~ do Coraercio ile I 'T-tr.,d.
P., 1. preilfie.ei. es mforlo.do Manzanillo ag ra,]7,,r 11 campafizigt% LONDR,5, -ie.ln, y ii siq'n ... I 11 ,,Ilill ;I %," 1\ I'll I 1, i, d, int.s & 1. Casa
que a aca era '" .t=%-'1iae t,. load. per ill A 110 In Initial -t, 24 'Ji "Dal, i,116, D-iiint, e l )-ili -, "I - Z -- ", , ; ; il 11 ''I I i I I i I It f L I It 'I'll I 1,, I -w-r d# laa r*infi Milan' 1. rit Arig ,... ' 111verild. 1, .-n,- ly Telegrarl, 'IL" tintedd, 6 ",legal I ''i'l, 1. .P', ,,, ,,,t I 11 I "I I :1 ,, ,,
_tii, a ,.int. -eo l.rale.t.'e.... 'alAnom retrin.b." ,!- E, l.3 ilm di, IsA wlatemagese ct.f-, ,i; , 11 "I 'I L I "I I 11 Iillilll p., oll-. y Ga.
-!o re merlitante inter-tw iti 4 -1. dl, t'- H1M da-jr-L"" Pr bilitoltirite -- d- it, :", v 1 16, y I, 1, Z i T, 11 I 1, .1 r,
1".. in de q.f Do Do to, ,Ctidnoao & --iiilizi ^ii dl,,,T,, 'I 'e ,ple "est" 1- .,I I it 1, ,,,, !"t, 'r r I I -111111--11 -;.r Ifi, f ill V L", .', r .i' ',5 o& flu. o"uierc I low it. i"it -1111in .1, de 1. claxe t-vi-, I "", ,: I "r 11 ..... """ ,%""'" L NAMA.Eu I I i ,r I I It ,,, I r
V m a ,u I I_ ,, 1i I' ,i ti, I
"' I '; I, l"",- 11 ii, ':- , I I I I
I, ,,,,,. _,t--iun indulitrW iii ,!r!ti- I i ....... "r, c,,ildenad- -, r 1 , ."
.Oi 40 10 "M itadia p.r Siloo MA ,4ZANUJ,0, wWbe 24 DIA- que In '! c". if I a ,I to
t--If li.b 'pt .-11% Rf,"- -a l I-I !I lpal I, ,ZD 1, I , ,, !,,! 4 I 1.
---. Z -o1-mWa0-diF-quc1A-oI -RTu- Wuy*V-njiR na 1, it "n t 11"ej.1' eX f ---j ';', : ", I I 'i I ): L, _- el i' ie -i-ipii- do a ". on, .... .. I, 1- i ill 11 ,i
cis, ft"r,"i." 'del mirustro son illimitiada. paft jib = It).- __ F b,,loin! 'ind"i'lid. ", __, 11 11 t 11 1,, i
.. ,:'!'-.z.d. air'iolni d
';' ""rda P.- -te, 41 ut I i t;i,, ,I,,p;t, n_ EXIJA con esin lidickm el So
- ." "' 1' "I ,
-Ifieittial an _hazad. par el 6-t ga.- I Kaffill 1hl."rnT'yr -I it, !ll, ... -6,, ziii-, pletuesto ell ROTOGRABADO
on .. ,ge 1 j tbi Crdie rn d, L'I i, 'A ai
modificandil e ,,;,,tllr- In P.ni.,.' que o, a. ea- .1 Irl-,in"' !'i 11" i""
a, Q i '6 lff it. sm. aoy*& proloWedil, I ''
"n a c .1
8 irm M" Pro "o 'i 1 d1l, -= X n 6, oil$ plnd-,, ular" iton arlj idiad. Jlt luajt fl 4; Bolum., I a _"
Itoo-ono"I'moioi, 49 YOUMVION, We memildoo -tadjeritle Klempt y josa pmak irl"Allas poghm 6) Me_ -,- --.-_.
Electoral eAn tuant. 1A form do iftwom m Is. Pkift 4) r,,,.o.1 4 1& i I'm lab.-tollo"s oeerit -_I
I
I

I I I I
PAGINA DOS DIARIO DE LA MARINA, MARJF 25 DE nCTL:B[?V DF, 1949 I Of) (,Xvn
-- --, ",-",- - ,--- ,
I Curiostom ito formes logo-fiflos en,
Circula cI T.S.E. (i hisjuttias ,
N) 1, I T 1 C A t En eledificio "BOLIVAR"
lilt 11111111,40 C(IM) dc 4111plicid(ld i cl lofffilloce de fils it it till cims ex
-- --l- I -I-,,-,,-- ---- -I I ; I
[I'll Im its) $I/ ocilcritiff, I'doortil L Gloploi cl aciff-rda milf. if im cwlml lift dr Iff Wifilit il"d il"v olve0 ",,,,, de I I plant"S IIJ Pw fidf, ,ly',, Infis ffliffA ofo crk C(trylogiie'v tfo
I I I I -, i.1111, -11111.11 f,- I
UN r,) ,t,,,, ,,,,,,,,,,, "t", -,,, -1--- 1',t-, 0- 'Icl Nw ir v1s, .';(mfti t hsrfi.--.'tts, cyifrf-pttrtm Ittl cffrucf' --- I t 11 ", I'll L''', 11 11 1, -- .4 R Im bfic,, if I,-Itf loremin (#q cifoys rornimirtitipoin
: I i ,, ,,,, , I ,t 11 I I
"Im "I!, 11, ,,,,, ,,, ,11- j" ,111, "W ," it]"'', ; I I 1i t, it t ,,,, I 11 11- I I'll, ,;"1i1_ ,:j11 '', 11 L"I .11, I'll 11 - '' ,", 'j, , ,,, 1- 1, ,
I 1-l"'1111 1, ,,, ,,!- "- ,r, -, %-, - -ri
,,,,,,,,;* ,,,-- ", ,-, , i. 'I'll"J., ,.i- I" I [," 1, )-- ,j "' I 11 1 1 ,,, 't- 1 I ; L'! t, -I '! ,!, I I I iM
,I! I ,, ,, -, I t i 11, ,-, t , ,,, ,,z -, , ,--, V11
...... I 1 i , , , 1 ,,, I , , t , , , n , , , it d , , 1, , : ," , , ., '- f, ,,, I ", il .. It I : : t W f t f) r. !
0t, ., I ;', 't l : L" ', I it I I I l" ; ,,, ", ,,,,Iilll 11 1 1.11 I 1, I It- I I I i ,t ,,, , '' 1. -,,
1- 1t, ; i" i ,I,,, ,i,- t;,,,A ,c. L: 11,ili 'I, j 11 N it" tt, ("Iti, f, L t , t ,. ,- F. ) i, "'! : ;t :; 1, t&,Iti I ",'I I i I I I I , Z, ",
. w", i,, ,,, 11 11 I I ', I 1 1- I ., ,,, ,,, r, I ,,, , 't i t " 7 11 ;1 ---, ,- -J It:, ,,k,, ", ,,, t, 1 i lI 11 ,'Ld" 11 ;1 I I I ,,, J, i ------l It :", ',:- it" "
,;, i l; ," t I "i ,, ,. : , , I d d "', '! ,, , I t ", I I I , f , I I F, : I t t , ,,j 1,1 L" ,, , I ,!, i i, "I"''it -I % ,
( I 1i I I c 1 I I it t I , I 1 I I I ; ", I I 1 I ,, I , , ; , t I I I ,
I I t I I , ,I r I I 1; I j; 1 , I I L I , -i ,Z "I" 'I ;L- 4 , ., I ,, All.- 11 ..
l -w , I i I :, I 11 i ,,, 1,1 "." , 'i'll", 11: h- 1 ,.7, , i 'I"
,,, e t d, d, ,Ii', : I I I It I I I It I 11 I I g ;, I I 7 I t, It I I , i t I I 1 " , , , t IP
rt r 0 t t p , i i , , I , ., 1, I I t I 1 I 1, 't I 11 I 9 11 11 I , , , :ill 111 I , I t, "
t , t , , t 1 .1 ; I : it ", t " ", L / , 1. . j , t, i t ,t I t ; , f- t,,1 ,, L I t' l , ,
yt f ,-Mi ld, r,,I,,,-" ,, ,, , 1 11111 11 llr, ,, ,,,, 1 .... -, -0 ....... , ,tt, n "; d i .-Mt le'' i , t11-11 ", d" t :p' ,;,'' :'- ; ",
( 'I 4 a, 'q-- -" -i t- --- ,11- I ,, , h, - ,, ,, ,,, 1,1, It
., ,;,I d, 1 -1- ; ," 4 1), 1-, it" -- T, o ,!- q- ,iiin- 1, ",- 0, &1,1-0., -_ jri, 0,i ,J !"'', x -,;-,,i I t 1 I,, t :1 I I I I i 11 :1111,
) lt bi ; ,, t,,,:,7, , i, -) t P
1, "I 111-1t, I i L t "' 1 "' 1 't'l i'TIL, "i ;,*, "
I ""',t"J' 'Ili- 1, 'Itll !--;,, -T ...... - ,,- ,,, --- ,; i t i' ,,, I I 1 t- ,f i. e, :: ,. ,,
: ,!"""', ," ." 't" ,,I , I 11. " ,,, ,- 1 1, ,, , I ....... 1 I I 111 I t , , A 11 -,
, i- 'j ', I I L i -,z 1 1 1 ,,, i i ,
-'('g" lf "' it"JI" ', iii-, 01 "", -t - h --- ,,, ,, , I I'll, 11,ti .:, ", ... t- It, ... L ._ I :
i I ""' I L'
,,,, : i , t , ,t I ", Il'i 'I I / I I z I:j 1':, : I I z i t t d o i t 't I I ' ;
I I , , tl , ', ,, !, 'd- 1 ii ,:" 11 It, I , I t 11, % I I I 11 I r., I- J- - 1- t I I I i ...... ,;,, i, i, r,- : ,,, , i "; I I i , , j , I ; I I I "'i" ., I ,
I I I i I ' "' L T I'll ; I I 11 I I " p F I ,( I I t t i , - , , , i 1 t ": .. .... , I , ", , ,: ", It
m ie n d" [m f ', 111 1,tl ,[-" ,,,td- l ti ,,, ,-i dl I ::I i,11- ' 11 J, ., ,1 ,,, ,,, I'll. li t - U 6,i S I I r , I I I , , .. .... ,- 11- 1 I , I I
i t n- t t I 1. 11 I 1 11", l1i I 11 I , , , I I ,, , i t I "
I I , r t g, d , i Ill 1 11 l 1- l;, , -, , , d, , ft" J, ; 11 '; ,, ; ': ,,,, 11 I , , t, 9, ", 1 )
pt, i , ,t 1 ,W w. lin ,,I,, n ,, ,,jt , 1 , -, F Y : I ( I , I I '. I L I t ji' , 1, '. , i L ,
"_ ': It," "" f i" ,Z , L , , ,t , I P I d v I"! , ii ii, I "I I I I It ,,, ; , '14 it ( I L '
'i !,! I I I 1, 11 I I I 11 I'll I I I I t t i, , ,I, ,,,,,,
I _- / "' 'I "' ""', 1 t iilllll I 1 11 , , ,
,, 1 , ., 1, p -, tr- I I 11 I X 11 :1, It '- 1; ,!", '. t 1 ,,, ., ; , P, ,, I i, t "- I 11 ,
f, , , , I 4 1 I t I t -, i , , I'll, It, il- .1 I I it 4, , c .... t ; , 1 1 ; ; ", I I'll : I I I I ,
... ....... :1, I 1:1' ('I F1 I I ! ii 1 I , t ,,, '' , , ", ; I , i "; it ,,,
-f,, (", '11,, ,I,,,,-,' I , ' r' '! ', 7 4 i,
-- - - - - 4-mll- I i 11 d, .1 t, I , ., 1, it,
dd ill, I ,-ii,, I W, I 'i, 0 !n ,tnk-, t2t-,, i Mt -- - ----, :,,-,
11 1111r,1JtW 1, ', h I 11 I ,,,,! ,, % r, I I , i, I ,, I q i I I I ", ', r I I , i t, "" "" i 1 I 1 r,, t : 52 , , L i ; i I L .: I -1 ,- ' r I ; ,, , " '! t ,, 1 11
t f i ,,,
"I t I I I I I I I I I "I "' 1 5 1 , 1, , t I I I"
po , -] i 't , ,, d, i , ,,, , t ", I ,-ilt- -- , 'i, i ,, ',',,, , 1 ,, I ,
...... ;A'- k !, !, "l;i l "',, 'n '1,yi, 1 m-, I! ,it I ;, ',i',"',','i', ,:j ,, -kprobar4n e l '-i- '- ,-,t, I 1-1-1 7 9 'I,,! 1, ... li' '', ,L;, ;-", i "t 1: , 11, :, -t, ", ,,,, ,
11L: f"-. I ,,''_,'-,:- x, --- -11 1, 0 -t ;-, , , ,
t" B ELC O '_', !_ I c "i
,Ivor,, -,-- -,,,I --- ir"l-111". -1 --'-t ,f,;:,l t I ""t", r ,, i- ,
Pq-E. P-t, -, 1, --hz'',!"L "- ,,-t i, '! ..... - i-, rl stam o Jo s '. ,"",," 't 1 C'd 1 r ,,I,, I "'t, ""
"', Informus: EMANUEL CARVAJAL ,,, ,f ,I ,, i.1 ;_ t, "' '; "r" ", :i1111 11 1
i, ,, " , ") i , t ( , I I I T ii t I ,, r I I I I L I' I , -, p ": 1, 1 , r ", I 11, f I f ITR I P I 1 1 1 f I r I I N ( f I ', t ( I ; ;'V Till ,A11 rAftill, ,,, '. , , ,t, F I , , ":, , , ", )", I
T, b , n 'A Q i , e I , , I , , , ..... . t ,1, 11- 1 I I I 1 , i a , , I I I
r , i i , , , r, ; I i I it, 11 l I I I I 14 I JR ;. d , ; a. I I 1,
,,p,,--, 'W I't"tF"", epu blicanos -- lf' -,, -. )t T',- F !', :: '! "", ""', 1 , 'it "" 'I, ." 't .... ...
V pq 'income, ti, h, i: o t,, ,It, ,, I I I I "I'll', I'll), "t"I ,i, ,"- ,I.r
I i F, i-l- ,)"-' ,: --, -!, ", --Ii, 1 'T-1111;111- e rif.
----- I 1,111 "" 11 'I'll -J.',, ,- 1,-t ',
P.- t-L- I- --- 1-i-- -tti,,J, .!---if,, -:-i" - , I Y I I 1 11 L' 1 11 i A "Il
.- I- t-,6 ,tf" -, q- ,:,,- ,,-,,, .... J, ", ,!;,t jtf-, ,1, ,- ,, : 1 ,' (;44 4'rfl.i, plattit'.4 I I I I I :- I'll- -- t P ", 1,; --1-1 14 I -'-,, ii"11.1-111 .1 t"
__:,_----,---,--., -, --'-, --, ", -1 i ,;,, i, W,
ju ti t c, , 1), -, m, j ,;m I ", t 1 , , t , I i I , , i , ( , ". I ' i I 1! ,-, ,,, -l
till ,, oto d" mlfian/ s I r IUII l kllf ."Ill,",% I'll Nli ,-, : 1- ,it, ,:f ,,, ll-. ,I 14,1',"iti., ... W 1, t I I,- I !
'10" ,I b-0- ,,,i.,i,. '] 1".i'l,", l ii -; ; ....... tt, ,t,, a? I 1 11 I'll '; ..... --l'. I , !:: ,, 1*11 I
i I 1, 'I, 'r, ) ... .... I,
C, k d'-, F 1), ", ,,,, "" "m, it, z I ., ,!, ; i ,,, t
I I -, -, "e ", llll IWI I !'-' : , , c ":- "' ,. ",", ,, ',.r "I -11, Ill ";- i- Ili- %1- I I I zl i ,-, t I : "I I I [ I I ", ,
'n, N, "A Yrrk "", ,1, """ l"" """", ",P, ,*, ,z, "t, , , ,, t I 11 , I , I I I 11 I 1, ". , : ,- -t , , I I 'I, -, '- , ,,, : , -,,, "
.
M-,t,,- "i, ,v-h ,,- "' I ,"i" I t i I I ,- I I I I , 11 11 1 11", [' i I :,"-1 ;I, .... ... :: 1 ,:*: '- 'r
Nlf- ,, .I ,,, pitt'o I 11 : 1, ., 11, ;, , ,- I - I I 1, t I ; I t" 111 i "', ,,, ,4" ,i , 'i'l, ;- "i- 1, I
bi 1 A I I 1, ,- ., 11 111, I lttl 1110 t't , ,-, !., ; -'- : I I t I 1, 11 .1 ,, ,, ,, f- I 1, ,11 I 1, ,, ,, r, I , ,, tn' p "!
10111, z - t I I I -1, t I Fl
I I I
'I'l f I tdm dli, I- 1, --,,dk, ,, ,, t ,ill 'ti "', -' ,:, i, ,: ,; ...... c t - , , I- ,, I I -: I '- : "', ,,, I I I I'-, t ,- ; I 1, I'll t"t 1,11-11" i -I 4 11 I I I ,,, I~ 'I': '-- Ir jt
C,; , C it, 11 I "' : i
4 L i I - , , I Z' I I I il , ,,, 11 I I r 1, ' I I t ,I P , f, ., I , ", ", it 11 ,ill I .' ,I( t ,
t!- ") __ (, 1- i" i I r','-' ti, I 11 Y; , 1 ,, z I I I 11 I -11 ..... I 9N t , , I I I I I I I I 1 I ; It I'll Ir 1", 9 ,O rKi
I-A" ,,mk ., 1", 11, I -i I'll , I I ; I "I'll I i , .
'i 1, ,z,,,!,, 11 I I 7 1, i, t I t -, : '11, I I ,,I% fo,, ,
'I t'- I I I -1 ti, ,- I I , 11
I-,,- I I I et :1 :11, ..... ,,, ; 1 I" , ; "" tit f" 6,
t t hh T r 111i1711, 1 0 , 1- I I I I - 11-- I -111, !- -, ", tl A-t*:111- 11,-, I I ol 1 ..... ; , !i, I I
: , ': : % l , , I e I I ., I , I t , I i i 7 ", I ,
Bi- e A 'J'4 ,Ih-, I I , , " I t i ,I, , t ) I t t 1 , t , ' 11 ; , I I t 1, A 11 11 11 I 11 il I "t Z , ;j, L "'1111 ,; ,t, ,( % ;, l" '1 1 A ,
4, I , , ., 't, I I I , i, I I I I I 11
1,,,pntA, ,I lwl,, C- -ii ;-- !, ,!, I ,,, I pt 'it" jol Y!- ,-" t' I ft r I ,- ,---- --"---, , t v ',, ,t X", "Ii- "i -'%, '. -" '. ;);; "I r," ", 1, 1; frl I , ", ", - - I t ", tt ti,
P i S'xn"A, ;, -- ,, t" o I t I 11 I I I z 11 I I , , I , -, , I I I r i f 17 l", I
"r (i ,i, !, tz, , , I -- I I I -, fl,-) ,,,), fl-l 01 ,,, Ift.O.'l- tt 4, i 11 I I 4 p1lill"', 11-- In.
t ,t "" , I - , '. "wrio 1111f, I I a N it "', : "Ill' --- I -I,,,--- -1 I I'll ...... , I v I ,. il i
g, 1- A- [- 'A' f-l" t" ; t 1, -,, ",',," ,
t diii- 't t. t' 1 11 a f i i .11 i 11 1 I I", 't
16 "' Vo; I b ,-, ... -,,I, -i- r., : .. ..... t--j : , !: -, I I ,-,, i t I t f I o r I A it n v; a r ,- I I j r-t.,i, t 1. 1, ,t )- tk .11, 11
fiw -Y.i,,::,1i ;,, '11" p!, Ite ,!, -, 11,---', lit I'll, "I, t "" t t I I I a i. g v I 'N I i 11 i I I I
I 1 ,, I E a 0) 'Ifl ; 1i 141-1
IJe, !, h,,6, 11 I I I 11 I A ", i C' ; ' "it' '
,-, , -ic- gr 1 ,4!1 In ttt! g" ,,tid, i ;,' I I I , I I t , F, 13" '11", I ,(,f, i I I 1,
rt f I 1, t A i&i n embu 911, I'll 1 , ; i" t , t , 4 l ; ,,, , , , I , , : "
,- I I I I , I I r I I ,t,;;" 't "t t ,% , "", (0',l
t 1, I I I I ", : ",
I", d, i;Mi,,,;! t I I : ,- :"" "A nti r na M id "
i-,, Aq-!!" 1, ,if 't ,,I, , i, wt,, -rv" J, i-), ,, t" ", , E I , " I I 11 I I 1 -11 t t, I I I. dy lp I If, I ,,, "I
",, -,i4it, iot, ii,, "p""T "'11; ,,Wil ", 11-;tlll- illl A- zzi- ,,,,, -- 1 11 I z 9 it I 'I, ,, 4""I 3,1'
-, i, 10 dfi--.,)- -, -J, p, t-- ,-, t- 1;1;1!t i, "Ir'' I I .,t, ,, 1, 11 ... 1111111 F .1 ;.. "i" ;Ill N't -..
I ''ll, 11 I 1, : ,
,i- ,, L"l.-- I ;-lll -', ,,, I I I I I ------,---- --- -,- ,---", -- -""- "'' 'i- ,4,-" 141tt 7-:9 I" q") ti rIA
-j (,C,111,,, --J-md, d t 1-, I .,
'-, 1", ,,,, 4, i, i -- t-Y-111 I "Tt, I k 1- I I .1 11. 11 111i 11'11 ---- d, -!1:1 I t I I ", r, :, ,t. d, 1,, 3- ,, ,, ," " 1 '!1; 1;'rm
11 I :,
T , ; b I ,4 , ) t ;, 't" ,J , i,
N, titr ": : 1, I ", "L, I I ; I 1 I - , , , 1 : ,,, I : I, I" t t t n r i --f g I 1, I , , 'I t , T I ,, p- I t, I , , I t I v 0 ') ) m tt ,, t, ) 1111-fe" pT,< ,,, ,,, ", e -1- ""'I'l 1 1', I
i"-- --t" ' t ' ' I I I t I "',
i-- 1---, ,,,,, ", I 11 I , , t, 1, ,,
': , i , t I "I I I I W I (11 i&iL- '1"
". 1, I I I \ t 11 """, I "! t ,, I I
1,1*11 -1:11 1 11 I I : I! I I I I I I , , I ; r
I 11 1 I 't , ;i I , ,,,
,k, , 1 I I I , -, 1, "' It, 11,11i "it, pit"', p" 1 t ,., 11 , I i I I I , I I ; f I I I I I I , I 11 ; , , 11 , , t ., It I I ,,
I I
It :1 1. I t11 11 j I 11 I I ,
---- - -4. T-T,, --, 1- --,-; ,-,, I ,t,- ,-- ,,,,,,, '-- - I , I ", I I I I I .1 '.1 I I I '' 1, _0 I L-l", I . I 1 1 -,
I 11, I I t - - -14 :, , , "" -- I ,,, I --- 11 11 I t'111- rt, "n"", I 1 ," I I I I I p 1'1 ^ I 11 I I ,1 o 11
I
r, I I 'I t" l R, ,I ......... lu, 1 'd- "p- 1-1z I I , t "', , I I I , : i ti I I 1 I I I F I I I I ( I "' :4 t o-*--1 11 11 I '-," 1 F , I, p I ,; -I : I I I I i I I I I I I " ,, j, i 1)
1-11 I "I'llt" -tl 1-111, I 1- -11"o -'F, --, 4, ." I I , .... e I I'l : : - , "" '1 -- 1- Ftlit,'1111 1. 191", I 190
I ", 1'1,c ,, W - 101" 1, I 11 1, 1, 7 1 r I 1, I I a I I ,J"-i ... d
1 --, ,,"Ip 11 I 111- IN- It 11-P, I I i I I I I I I I I I : I ': ,
1-1 -i- 1 11 Ili"': 1!*tn, f 17 ,f-, Ill, -- ,) 11 ..- tl- '. -11 I -- I 11 I :, I I 11 1 9 4 7 I 9 A 5 i' '
;,I "!, it, 1'1 r l '.,, ,' d
; ,;, ,' I 1 '- Iill: ,", ""11 L , 'I !"S-- ----I--- -- -11 -1 I 11 --- ,, ,,,, 41" I T- ,r jjg, r
1 :Dl ii tt ' 1 I I , , ; :,,, ii!z, ,
'-,olire la;; it f i I i it c i (s it it f ) trfoi n W it 4(fs dc I(I ,qT , , z:' 1 ,,i' L I "i 'r
11 ilL 1-11 l ., 11 11 : --, S ,ti,, I ,- i !,t,
11, 0199 f-tj ,Altf .... S011g4) A ", A L: I .;,pt,,, t, ,
ri, ,,, ( I ( I iridw lex lit 4i ill ( I s z ; '1 ,4' "I., -4 I I 11 I I I I I
E rectifica im acmrdo I -; I / I I'- : "i 1 A W", "t, 7 I.i i i" N ,z,; ,;a -1, j ,/, / 4 1 ,
I 'i ,, ,, --t", il", !, 1 11 1, l, i t 1, I
/ ;1 / / 11 I ",-i ;,
,, ,,, ,,,, ", 1 1, it' i I
'I"i"! "'r ..... ,:it, ,, ; t, I , ) I I r ,, t, 1 11 1, I ,-. pc ,!!-" ", , , ,", --n,
I I w gi ,-, Fv, -t ', -i] t 1,
klT,, ,T I I 11 1;11 , , ,,, 1 ,11- !: / 6 A m J r, I n , I '1 t: I j- 't"i"It" ,ti,0 ,4,1,1 ,i- Y1"I" J'L
I;! i, ,i t ... 1,1, ,, AI I -1 / I
I 11-:,111 ,ill 1111 !- I . tll It T,
111-- ,, g V,, 1 f "'p, 01 ,- I , i 1, ,,, 1. AMI-1-14,
I ,- 'I r , : : I I I I I I I I I I I PA ,t,4 1 1 1". i- ) h j I 'j I I I ,
11111' i11111111L ".'f ;r" P, I 1-- "I'll'' --- ,6 4 / -, -1 -, -, i op", 1 il,
:i ,,t, 1, -v i"n", I- I I I Ir", "' I I 1 2 .1; P I i tt P" e i,
ill ,i 11 I I I I I F r2q I A
1, I I L I : I I y I I ,, 1, ". A
'! ,,,,,, "', ,, I I f 11 I i 11 I I I I .1 t 11 ; I 11 "'t I f, i 0, I "
,, d l et-j . 11, ', 'r 'I I ,' -t- 1-1 'it I I 11 & -/ ; -7 L 'LW a "' I 0 a 0 I : , 1 ,," 111 I I t, 'i A I ti
-1 - 4,
,, -, ,, 1 ,, : 4, - .e. p 7,
-', ', I . , I -1, I ,,, 11. 91t I ,P
,!, -,,),,,-n-zo 1',-, ': f. , 1 t 41 - -- : -1;
, r, !,, ,,, F, ,,,,, f- i I 11 !" 1, 1 2 I I :-,,, , I I I" r

,,,, ,, ,, 1,1; t ,,, , ;, : ", r-- F i I "I I 1% t t ., 111
, , 't , '! ,,, ', p" I , 11 I I I I ( I
,, d ,, t c I I It I ; r I I I
I F ,-,, A p I 11 z, t I _: 2 11, ,
,l,-[, I M I I j 11 I z I i 11- I I 12 '51
t, I I 11
i, -, 'T, :, r I f I i i ,--- ', ", 1, l" ', T'- J- -- 11 L -r""'a
, --7"r t L I il zl l I ] -, i t 1. , ,( "', t , : ,." MA
,,,,, 111 "', 1 ,,, t f t I , I "I f I I I I I I -1 I- 11
11 I .j r i , I , , I j I I 1:1 I I : I ", I i "' , -1 ""'t-, d-- ,-, 1, I 41
t' t L 11 Fi-I 6, "I Vilwitt- T-f 'Ml Q c
j, tj", I i" "' I J I ; i m 4= a I ? ', , I Pd- nll- t
i, ;,,,l,,i ,t1L e 1 11 I I I I I I I .1 e I 11
,I ,, i: ', ,. _, _', ,__ _1 , L __ 'I, : I I I / I I I I I : ,;It : 1- ,',h-m e- !"! ,-,ri- L-A ll D I D ---, , 0 jr I t I ,,, 'i t" ? ,-, o" T- 1,
F-t 111 ri '; I I e, n k 11 1, -11 amr--,i i I "" "I
11 1)1)r 1, 1-11',;,", ,- I I I ., ,': 11 -'l d, P ., , -- p A40 A&UZ01=3
., , i I I 11 11
"I' I INIrlt, 3 I I t I 11 I t
I I I I W I ,,,, 11 p"',
I I I I l, t I
,,-! ,,,,,,, ; -,j" % r, :" I i j I 1 rom t --,- 1 'IRL- e t I 11" 61 : t Irl UA MEt, I 11 t t', 111 ds 1. .,O &
,,, 1 t, I 11 i -1 I It I I V I I il"
I , I -!, !, it i ,,, ,,,, , 11: :t t t 4 I T111 Id" T)""111"'i" 1 T" I I
R r''j T.4 1 I -, , , 'I j ,t 1-1 - ' .1 ,
i ?tl, I r I' (L' ;, t ii X km 1 -1 1 1 1 1 F'2 T'A! 1 t 'P, ,J, ,", I _- j 4
i: , 1 1 iit,1111f" 1-,11 t ' : 'r :, r j ,- I I I "',
t't"i" -1t ,'If"6, I I 1111'1 -, Irt I 11 I I 11 f -- I S""'i-, "d 1, it
40( I \
I ,
-, i--, I i I ""'
I-, -*- 4 .,, -140-- --i- 4ef .,
,, Fil" , t t ... I -- T?f-At, "I L., ... iptl- Aot
4 ,
- "I it 1-t ,,, .*, "r, ,, I ,7rp ,qF -,t7- 7 t I I ,
I 14 I i ,- R.8-77P ,,, 7 r .001"imllpomo4qlgr ,
i ; Ll tnt
1,11 1,11 0 I 7 -, e I
,,,, I ,
I t 11, 1 101 I I z SURRA
,,, z ,! 'Il ,, -1 1; I I I :" pw t ,L, -, 1,-. !, ,,;i p'- "ti, '' I 4mo m pop",
1 t I 1-1- I %_-, I I , 11A,11t i ; ,,, 1, , t i 7 tt, p ,, "'! -]
i , I 11 I ,S- -1:11 il,
11111i," I'll ,1 1 li ,' , 1 , , "I tltt I 11 "-I,-- ,_ I 1- i_ 'l, "' 'I Tt ,fl ,J' I'l f L V. .om io
r, I 'A \ I C,-- ,,, ,,,, U It!-, p- !- '
", 1 I , v I- -X j c- ,i ,
,, ,- ti ; 1, I :; , --- ,,, -' -A'- it, t 17 I 1 11 ,,, ,-, "- !, t : ,, I , e 4, I 11 I I ,,,,, ,,j, --- : (---7 -: -, -N ,, %, ,
W, 3", 1- s, I - I L ) " P V" !" 0 *
To , I --- 1 ,-,-- I ii I I """""":' "Il L l
i" no 'i, I ;* 11 ,/, ,,'_ ,, ",
q , it, , ', I'll I I t t 6 z , F
i'". ,1 ,,, -, ,,, i !, I" e ,!, A I 1, -M-A & -, ,,, ro 'D'I-t-1 \'60,01
,, ll-i,!, , ,, It , n i, 41-1, 1 z "' i "' "t "' i , PIDALO EN ORO' UERIAS
I-,--- -,-- -- --,-,-- ..... I I I I I I I "t I I 1, I I 11 J."I "%,pl- i Ct- ja ,1,1 Al. t-, 1, I '11 I """"" I "V p FARMACIAS Y SED&RIAS.
I ,I t- 1- d, G-- ,
't S-tt., d, 4 "',. e I I I 1. I ,- I q I --,--- 1, L I 19J4dP1-1w-11w&1AELLXK- m
-- ,,, , t, I 1 '- I I I ,, t,
I 11, F, I'll Fii", I!, "AIM
-, ,,, 1 7 ,,, A C; .-I , !" I r"
"I'll 'and"', I C', ,,
gt- ,:",, ", r: I ,
P-LX i)-l"r1 m: 0- _', I 11 ,
I I :
-. tomin 11 01 plt o It, (' ill It --,, : ,,, t I I 1, I I-, ---- "' 1 11 --- it'-'- ,,,, S M. m m
g- ,, ,A i- ...... V" t, t ,, , I I Ili- ;11j'!- I I'll _l'', , __ ____ _ ___ __ 1- , I 1 I li- '111 I'll ,It ,,, 7 ,
't ,
, I-- y m", -till, -i t, ,I C '- "I 1. I I I I I -l- 1. 11 "Ill- t1l -,! I "I'll 11!1 11 - 1 --d-, H-. 01 94"'. 1,
4,t 't '-'ii:;. t i- e : , , I ,,, I I 7 ,
1 t, T', I,: ,, I i- - % b '. t lfl L I It t, "il "" ,,, ., F!" ", -11 I ItO I 'I, ,
,, 1, -,, ,,,, 1 ", I \ i
I t i l 1 I I i Fi A ,i t-, 4 --n, Llbt l,
og rv -- W t- : 1 -W;, Nmi , ,' I' : t 1 I I 11 I ,g I 1W, ,,,, ,, I "It t -rt , it
____ _-------.- ," ----- I ---- I- t 11 i , , 1"" "It-', tl 11111161 U ,,
I I Ilk- I ,, I ,,- -- i't, jj, -" lr"i lii 't'j"LlIt, -- ,t i_ ,, ;, ,, 't
;1 11. I t 1 1. f" I 0 i r i, 1 ,4 ,na c -owO ,tii ,i il;lte -,elial- ':-L' P. ,, -- 2, t l 't L % :- 't, -,-,, , "il, R",,iith, I 1 3 1 1 P-1, ,t I Plll :- 6-,
GADINETE-9 PARA BAND I _ttt;-L
1, ,. , 't , I I I 'J,, i"j-, -1 j,--j;,.j.' e '11 J-, -', ,-% --r- C'mfilt-1.1 "', 1,1" r r ,,, J- ',,, , : t , ,L" 1 -""',"t, 1,,,,, 1-.,1
I t !: e 11 I I :,,- ",,,, ,r:,,, ,', I I 'L I I
,7 -, "I I'i :,, "I
,
B ON D E R IZED 11 I za, ,,- il- "'Ind'-1, I,!,, ,!";,,- , ,-- .i, Z'- I I It, I'' tl' it 11 'I, I I 1 1,1-, A 11
D-1-1,,d: P- ,dj i-l,, ;,i- , "I d, -- ,.-h-l id--,l -.1",- ,, hd i! ,!--jif-tt(;1--- I n I I'- I I 11 --" 11-1 ,, r, o "t-', i 'I'R-U.
.1'. qu, le p ...... -- i 11,-,", 1, "' -1 I 1- t I I I - I'll 4 I ,,, "; 4t, rl ,p .... .. 5M
1. -Id-- I 11 L' 1; ,,, ,, 1" Vt, --, ,,I, ,! ,tror ... .... ;,,t, i, tpi,4 -pj.i 'tin 0, 11- . Rv l 1"r jm D I F111 Nit. \F, F, F1 rVVIIN" MUNICIPAL
I i kji.t -- -qi,-t11,1- J- v!-, 'Ilri- ,hflii- f "Impid"', "I TIV 1',%11'1( rl I A Rfo",.v'1zm 10, 1,v mn
-1 "-1Z f 11 Filf I'l ,,,Y , 1,11, I V'N'f Ill i, o ltz,. ,t,' 1- ,,,o fci,,il d, ,-- -,orl!,r, qti, 7 -I -%I I T \ -N F k, -1, -,7 ,- ,", 1 1 P-id- A- A h- F. i ,,- P-116 N-1,-J,
I I TA ITA, %N N - I- I --? -, -,_ I I t ',8, I ---
'It I '! c- I N111, ,,, ,4= ,- 'n w -,4' :t C' --', 1 'if, 1615 A -1 f' , I 1-L' ', 1 '. ,,, .9 (411 4 1 111 1-. i---
I ; 1, -t t) d" "' I ''. ,, , ,i, t, a 't i. 41 ;- 1 ,I ,,, 1. d, I ,,d I i i. I d, r 29 161 -1 22 4N "DA
I ,
-t r, p, I 1 "i, , I I 't-, t -', i N -1
"t-10111 2 M, 6, 831 iuo 17 5 130
ti- "w-t. I,, Irt"r,111111"'t, d, 11), P1 V, F 103.1'. I 1, r, pa3 1 wig 2,W,
I 4 i 1, 1 , v -- - ;,--" f'! ,!, ,- o -Ziii, ui .-t to A., il, g- J-. '-' il I 1111- It" il. 1" I" ,1 '1. ; .. ; , 1-1 ,C*k
, I :' !L' '1-1 I i I" -1 -11- I I -tr ("* $'%I -, 5 2,457
, ' 1 ": -111-, 11-ni", ,,, 'h., e", -lo I 'i ,, ,, I 94f, 1,946
cl.it , ra- I-, d I.- t, t ll ,, , I I P-, R"', M", ,- -I , I
', I t , t 1, , d, t 0 -1 it , ,3
, ,L' :-' -! , -, ,,! ,,, [:.I" Ilpf"fl,11 111 ,,-I,, d, ,,,, I - I'll, 11 11 L,,L,
I ; i, I I I I : I 1 ,- f I 11 t t '-,
ti- I I 1 r 1, 1-., I .tim I- .vi.*
j , ,, ., , , ,,, 11 I il,-t ,,, -, I I -, ,1!)1- 4,, 1 1 -f. d, 7. ,,, 11) ,), 1 1""l- ,1, I ), , ,,- 4, !'I d, ;, ', J"',*_ ""I L' L' ; ,,, I d, ( W- rtri., 11 1 11 I I . .... I -----,----- I \111111A.
Z, ;1 I 11-ll- il It m t- "ibi, -'11-1- -11
: I 1 r I ... .. -,"..", ...... ,,, f- - --!)
", ,, ,- :".- 5 it 6", -";, 11, I -! tl-rtt- Amim t
-Ttl, 1- 1.1i" , d, I '), I " "'L, "i 1 ,, -, V '! A 1. a'.
I -11 ------- - -- -- , 7,11p-d'], 11,11111- )1:,1,frid-" I I ... I I 'It, I , , g-1 1, I .1 1,
I r- -, ,,, -, f I 1. 9 ,,, ., f b t, . I z I t') -I (" 4, 1 1) I 1), F ,i 7 I , , 1 ,,, ; ),- d 2 ,,, , , "t, ,, ";"' i t .",
,11, d, ),t ", 1: I 11 ." , :- ,!, 0 1-1 liq .
', ci "" I;, I r L' I'
I jlt- P1111 Ili ...... I 11 p-A. ,- t, ...... e),!- -e ,t.ph- , bnNt, I'l p'),blo & 1, -,- if- It- j I I'll
-1 -11 F, -11 i: , ", I I -, -, I," C,,,r,,, -.1-o tl j
.! ,j t' "- ,, ', r I p i' 1jL- 'I -'
, L '' ' t I 1, t labang, ne. ano qte !-, lonf- fie Fo, sfw;, ;tot- r-iltfo, ill 1, --- 'I
,. 1- I 11. I I
6 j" 1,tt, l., ,
CTAIJDADF 1 , , N t t , ,n i r', -i, ,-- -Ot- I",
I , "I , 1 1, I I , 9018- nlf 11ar3 P1 f- wmld r, '$- 1-11t1ri paro las prr-n; que .1 ", , r L' ,', ', F,,,,f,,,,r r' ""Ir"It"l' L 'I".
El -p. 6,, 9- I .1 11 ; ,,,, T I I I , p" ai--, h n h-ho p- ble -t, ttririo. t 'L "I- E, I 1; -1 "tt'L"
' ' I "'il't '.
1, I ( , , I L --- I
,,,, na !,It J;., r c I ,- I ', ,, ,,:,_, ,- % j, -,- I ), ';, t,)- ', _! 7, ,
C., -1 I ---'---,--, ,,,,, -1 -1 I I I I'll I ,, '.r 1
1 tl l ,3 t I Ft" r,,,,,,,,,, """,",!I ,", ,, 1 ,-,i,-,, -I,, I. -1, 11" I 11 11 11 11 1! ,,,,, ,,I F,- ( 'ill. d, Aft. ,
I I I i-- ,,,,, 't I 1 , I I I I I I I to.i., i...J.. 4. 1. r4- .F-.i.w. 0. 1. C..P.Ai., ."if.d- ,iii,) '.- t.. I I I 11 1 1 I 1; I
n p!-,,, -j , , , -, , I 1. 1, ,\ 1-1-, 11, ,, 1-1 ... "I l -, 1-11 -- --P."", d -- 111"Alt I I I 1 L -11 "r" 11 I I I I 'Ii I , t_ _" 'I ( i-L-,, L, I ," 11 I", -, -, t --, i-, 0
-11, q, Inf ..... ,,,, -, ,,,, -'.-- ., "", 't. N t, i : I t " i'a"", 331'
11 I N , ,,,, I , I , ",
'I SFT, '; , ,,,,,, i-1 I "I .
----2,1 1'1:,",- -'; ,;-'- /,It' "I,-, ,t, i I I I I ".
-1 I ,,! " I '11"t I 111" t ,;O""! ,:
F.f,,,,, , I I I I h -, '' , "':1 t, 1 ', ,, P. "n-ll I ,
11 :1 .1 1 I t ,,,, "', t ,, ,,, ,,,, it, 11 ill il ,, ,,, :, ,il, ,iA ,t,-,, -N :
F, I , I ,-' q- fl-11, I It 'I, ', ,
i ,l 1 ;111 i ,, ,,1,,,,,,"":, I'-, ,,,.' 1%1'-,:) U') I., t ,,,
I The F awsafLca-t ,,, , , : 11 '! ) tt"""', -I ,- r I 11. "' I ; 1, t- -,, t i U, 11- 2 li, , ,,, ,,, ,J ,, ,,, --, f --,i; .


I t ", K-m mz M M 1(90 I -1 I I I ,,, t 2 -',I fl, h -, d, F" t .,z f-.Ii, ,-,- -!- ,- ,,, ,'')I, V""', P ,!
!" t 1 :, t, -11anit 6 1 -1,11111 ,ii Lt- ,.1,j I I 1,06'. .i- q45 ,R-tm pxi!i -'11, d, Ci-4, cl, -A "
-
.
I I I I I I
I I
I I I
i I I A I I I I I a, I .


ANO CXVI! DIARIO DE LA MARINA... MAKES. 25 DE OCTUBRE DL 1049 PACANA TRESLa 11ahana Se adidere e. Primer Mi"I'll'" 'Abovan por el 358
05a "uintann", (it Dia de las Naciones Vilid(w U
P"I(y N MIGVEL 25.1
Ud,
LA
Ix 4) complew I

z(fil"ra tie 105 actoit 'I", ,c Velefirttr(iff hov a pir tj slonadw'i Orgarit

it
........ rezone, porit
91
'T'
Cx
Pucdc t .
tn'li ..a "1"! 0 X
gcitto!". itfi"
Wli, -bt ii! Q
iieria d dC P1- o'
H.b
41 1.

Capital d-de 'snb,, i :, Ant-i. sincee.
tificiii1c" de le Tw-,
H.O. d-iio F'--dn
cci,-6n t- 1 -A, %'ACT,
'adhcad ,j
1. cent
W

p etendfieff deli",
br'. t'--d'
,a
9-1da

Nn p.
In, I'Ll 6/
P.bh-' j- -11 MFS Lit IOS PROAS N 1A CASA 0 VIANA
ExtrdflnO" Y ablh dd" C
tidn ,- p'
PROJ (NP4PF IYMA, 6,1,00

E A F pf; ("I I N pg -'0Pin,
GUTIERREZ MARBAN Y CIA
GALIANO 206 TELF. A-8704 Habana

1, CO"IFTOO IfilMiJADOR


P '111i, Ic I ,,I, B kw I,
"OLICITA UN REMNi
-bin er.


cl ctag .' de Textos Para Agericia de Publicidad
R
,6,.bew C jwol el diH
hT d, 1. Se necesita un haen ed-t d. texios commercials, -on
In M. talent creative N perfecto coriociraiento del Idicirri., par. -ri-lda por ri 1 fle loq
i brabaio partial 0 f1jo con Aqeacia de Publicidad de La 1 I
Que 1, n, d, Habana. %eria, lablia y cor I "'id, tv- tie flviaci6n
-nl !!a' r [- n capacidad finaricie'a.
o' i,,n ad
liz-11 titan '.66. e
c""', So premiere uno c:tie tenga experiericia an la confe-mon
d, de to-ios locrra anunclos Pero se aceptaran proposicioues
rn, C.b.
do hornbres o rnlilera qlae tengan experience de p- 11 ,Ld a -tro
dicas a re iitas Escribon a Clasificados del DrARIO DE LA MARfNA- HA S, danda del.1les de su experleni:ia, -iid.d d len
educc:Cf6c, etc., porn citarles a entrevista, No envien 't Ila ritregado W
rn stras. Ab5o!uta reserve se mantendr6i a Fu propo- *cw


.,tfi .... nd Cc a see
a t 1. 'e ......... ... ...... ....... ......... .. ... ....
tu'. di, IMportudores y exportadw s
jkle",s I T 40 -71
V ue" dii A "I 27 RE A V 15- C S C
J-f ', rtj ,'urnnte 1w Illeses fie norienibre Y diciefilL.
Fl, Patid,; i-ontra A

R-i"-""I M.,-1 Ciirr t- t. 6. 1 z'l 4, k i.lo-' f J,
ace,
dcct Ap
we, re rio dfl Atcnco,
--Le poett. di,, DkK
-1- tr
Jir-, di t'SI& ki.6ASE'al
-DIARLO DE Lk

A

i 6 it, ',"-d


I 1 3 1 in i i I I

e
it
T


NO 5,
VIVe 61 hombrefoas pequehiss grades placeres quo Jan J&
Wno a la alegria Jet vivir, come *I vase o tar;* saba.
do exquisha, CRISTAL que a d' A
Dam- a age
reams, cuentan tantor an to vida come resfriado antes
el pan que to aliment&. CRISTAL alegra
at aspirit"ande a lo vida fade el senti- di at de quo empeore
dit, "" o"
do do unts nuova V grata emocitan, t .........
piara A It i
-Idl-dii d.1 Wcw-,, d, AgIr", R'ity toe 126
w
1800
P'd. A-, 4 al if)
-t. f...
19so
z
11 1-. mw- 1 p,
a 1'allm 12 1
'QU-4 _CL
X&
%
%
1(3 EIPOLU


BRW QUININAGE@7

LA TIENDA MEJOR SURTIDA Y QUE MAS DARATO VENOEIM
I
;
PAGINA CtYTRO I DIARIO DE LA %1ARJYv MARrr- 25 [)L 0C]'UME DE 1941) 1 ANO CXVU
---,--,1) I A R I ( ) 1) E I. A N) A IR i LEMAS R FU MADOS Pop Rolcho -o I --------, 'N ', f, o F N 1 li 3 2 --- --,--- -1
APInLni, 11, C,-, IfIlil, 11"I"T"'I" -- [ Pv". 14,111 Ill ,,, 1) A N O R A I A
I I 11--- t ,,,,, Itip), IfTIQ t1- 11-1, R '"IT"'t I --,-,- -- ------ I --1-111 --11, ,,,r,.,!It W- ,, '"'T."''! !,,it t" 'i"V -11: 'It" -- I
I I Ii I I f I I % lz I I I I I -, I A f : I , , I I I % I T I , I , I I T I t I I ---,- ----- -111-111-11 -11, -- -- -I- --- 'I - --, I 11 - I - ---,",--,-- --- -, -
, i I t I 1 I I , 7,1 '. I 1, , 11I It) i I I
filk,
1,, Iil,, ,,Il, A Ill, 1-1 VMPlO ', A (11111(IN I Ishicr,4(bides I I I i Iff"xicop, sieff, flifs"; do-sim ""'If
Ill I. 111-And" 'I, to, ". I I I --I- I /I I -- --I-
% I ('F II t I I, ; It, I jj 'I', y, I ,,, 1, N, I I JI A,, I I
In' I It I I ,--- ,- I
q lth" Pir jilim J, It ...... ,i --,, I T P., (;nT fW Ittrito
-/ I IF
-,- I 11 6/ T ,
I
i"- l", IT, I I "", ""
III,(, tYlft : N \ t:,' I' ,," 11, 11 'I I I-:;: '''', I, 11 l ,,,' Q I I "'I i '--, 1 1: ,',,'.," I 1111,1111- W
J"# (Nitarl. gl-,- ITI""Illd" 10 ,,,,, ',",,' '," ."- ',"'If ",' ,A: d,, 11- ., I 11, I I , :, I. T, I 1, T, rt", I 1 IIII- 1 I Ii % I 1 ,,, "! t I ,
11 OI 11 I ; ,, i t : It""'I 'IfIl- I I lt ,, ,,, I i,1 I , IT I -, 1 Il"',
I" I T, T I.' T I I v, ,; ,I"". / -- ,z, ,,, ,,, ,'I ""'o, (I
() s F S Tu 5 c R I P c I O IN TA t"11111 , ,'' I : : t i t , -, I ; ,,,, T, d
... ....... t "" t I I' "' 1 ; I 't I ... - i- 1 T I I I I ,I I "" ,tIt)I, Tfj, It ,, I I i ,, ,I,, "'! 'I i, ,,'I.
-j". F. t, In. .I ... I I- ,- I I ,I
". 1 t', E""'t, ,,i"T, ,,' I *,Il' , T- !LI", III;11- ,,
... It I. ', ," ,, I I'll, I., ,. w I ,, ,,t, 1 ( 11 A ,I ,, i1lF
T, 1 11 I 11 "I III I "I'll I ', IT, ,'I I -,-11 I.,, - I ,Io t ,Iiij T."", Fl,, -, T, ,,-[I-i,, "'Irl"l,
.lri-m J. .. ".B."'InIn I -\ i I )i, i ti, I I 11
74 , ... ... ... ... I I S I f' 4 1 , 1 "' T I I ,-1 "i- I I 11 I I I IT, I ''T" "
Tli- i6 1 .1 I I I I I il, iFII:t"t, "" i I, ,,,, t ,, T I ,: -l" ",,I l" ,, III tTF I I I. 'l, N! ,,, I 1 .,
S rn-tt. , .... , I "',Il ,I, ',I , f ", I I ,;*, I iI 11 I ... ... T1 s S 115 s x ", : ","i': I I 2 1 ;;1-,,- 1 i -- I ;- :; : wo "," tI "
I-I, iF, cii,, F, I 1 p-IiIi"'t, I ,It,, ,e- ,;,,,, 111,,1,111 IT,, lf; '. "
All :, 115 iP 11 21 71 i Iz,111,1' ,It,- I t i 11-11 "I, I'll (" I
a I ", I ", I i (, I ;I
AA,, dt.- -Il .1 I ,80 t, 10 ", [ d", 1, ,, T- 3"," T, ,I, ,! -,- I T-;,l, I 1 i1i'll ,,,',I,, "ll,
; ,' -11 I ZITI" I ,,, It 1 ,T I I 1%
T E L F f O N O S : 1 I I tj- Iq-: I- t, Tl -I- , I "t, "! i- I PI -1 I : I-i IT, 5 I j t, 'i"t fe't; I "
D-,,,16ri, R,,1,1 61, Ad,,I, -,,4% C,-,- 61, I U-1- 11", Ttd I q ,,, I ,, I I I-, t- I, o, "I, ntIl- i : y ,f T'T ,--. "". (1, T, 1,
11 ,,, t,, I 11 IIIIII. D I I ,,- ,
F-T ,r ", I , I I I 1, I - "; I 11, 11, -I:,FJITd 11 I I'l!" III P r it I ,, t,.i I i, '' t I z I"I, I
At, 1, t, IT i I 11 I I ,I it, r I r " F, v W ;, I, i M-5601 ,it 1 IT 11 *'I 't_ ', I It hll- 7 ,',-rI '! I I
T E L F F 0 N 0 5 D I R E C T 0 9 I -I, I, 7" f 1, 11 111 I T-T 1'11- 1 ;1
z T I i 1"' trll y il
twd-'! ,I I 1; Tl,. ,I,,,, I-, 'I", ,,,,,,, ,, t-11 ,,,
17) i, -,' 7 -Id- 1' d- , I T 1-1 T ,,, j ) "'I "'T. I ;--.
d Ad,-,, M I',' q T_ d, ,iQ ", "" ", I -T f, !,I "I", 1, I-
It, I, 11-,fill"T", I "I ,t 744 T, t", rr- I I- I "I 1, I, 1;, w"! P-, 1: i ', t d E, "I""', .
( Ftri- Ht,- -, T6 ""i 'IT., ,,, I I M 2 I T, -Ii ,Ii w, i- ,,IT ,I IF,- 11 zil, t-- F, I,,,' :.'- :', !-- I 1, -n,,,,
,--- -- I ,,, ,,,,, I. ,T- MiiI,-- IT, ,,, ,,, I fl-- It", h- I, ,t 11 I 11111L --L / rl,11 1 I, t' "t" -,I6, i I
I, 'i" j,"I, g,,T-t, ., !;i I -1:11 ,- -!,, ,T 1 t-- -- 7-1 IT, I 1 d, ,'6 1',,, t ,I -,-,!,Iti ,,,,, III iz- ,I frt-, T I'll I 11,
,TI I I I I ,Tt ,,i T ,, III- I, I" v-,
."! ,T ,.,,-,F I 1, 11-, , I l :, ,, I I,- -- t i , \ I "I, ---l',',, ,, 1, I,, I'lli, 1- 11", ,
1 ---t I , ", I I ,, / 1, t, ,,,, ,I, --, ,, I, I"'It'i" .11, ,
I ,,,, I ,, "" T, I, 11 I- ", Wi 1" i I I i 1. fl,,' -I( I ,I ,,,Tb t 1 '0--, F ,, ,-,T--i,, t,--!-,,
-, ,,I I I l iii '- ,I ,It "11-11, 7 1 -, z ; ij., 11 1 1 "TI!, 1 ,, ,", ,;, tr :", , I, ,
,j ,- ,., I, ,,, p, l --- t I ,,- ,I 1, ", t", t--'lI. I t ",
Leis volm .:o1w ., ;f1i'vi-11(for"m m ics ele t '111w I il ", ,:,I-i- t" I !", !'1-1,' 'IT I ", I I I 11 r, I 11 i 11 I T11, 11 I- I :1 i ,-, I, 1111; Tll C11,111 11, .1
'-'- -, -, --, -, -I, --- I .0 ,
r, IF I ,,, i , i, I, , ,pl 1, i , I I .... s 1, "T" n t ,,, "l, t t i It g- I rl ,,I ,,, 1 i, ,,,, ,I ., .
I T I T, I I ,I
-- I 1,
"L, r I ", , I ,T , !I, I. I '', It", I 11 ''. I -, I'll !,
-- .,,,I I I- zI ,,,I ,,,, I io, T, I III,,, t ...... t-irl ;
O RD ", 'h-l'I"i" l'i"",""TO ,,, r"Id'! .I "I'll" ,blimdi I- I , I, -- ., --- ', I :I I I I "I'll ;,, ,
It B I "I : 1. i ,11,, T ,MI - 'I, 1- I,,I,- ;,! I,.,]'Ili I k i-, -IT TT-1, i,- ,, 6-j- p- TF , I--'e", J, .1 I I I ---- --,-",-"-,",, --- - I .11 I I'll I'll, I I I lh, ''," ,-1
"t"'It" I I '!Ii', 11- :, T, [I -,I "i'll I p","lIl", p, V- , I I ,i it!El qUe Ii! gAne A] Aluntndarei; 5e mu r , de risn' f I, ,-l 11 C I" I , ,, ... .... z : I "" I ,I, I I I -- 1. ;!,-,t .1 :,, I 'i" 1 I I ", I I ld ', ,- i '11 'It" I I I'll 11""I T I -Nt ",j
I T, ;"",I', O Tll ( J- 1 ,,,, ,- T-,- T- 'i- zl-ii l -- I, I -1 I :; ii: ;, -,-,!, ,,,,,,,,
, !:- ,I,::, I I -, 1- TI,
,,I !!, !, I ; 1" t"", 1 -' i I,, 6rIm'), Pt, ,
'", "I'll "I U, I ---- --- ---,--- -------- --l "-":-, I ;, e t --,,, ,,,; ,,, ,, , I, IT, Itv ,'T
11 11 I'll, -, - I I I 1 1 r,,,Tt, "I",if" 1 1 I'll, 4 I ti I ,11, t, I OTIA d,1"Ti" I ,- ,,,,, I -, I I 11 I -1 I j ,,I, I 11"I'TI-1 T '- Iill, 11"T"I" I
I "I"t""I", 1, -1 I 11 I I '11* I 11 I -"--- -- -- 1- To ,a, I,,-, l, I I
01, L- w T ,, I, ""6" J,, ,, x T- ,, I-, I I I I 11 11 I I I-i, c, !, ", I- ,"":,i l, ", ,,1-!j ,I, T, "I T I , .1 I I I i- 'I, I 1,Id, -, !" t ... I,, I 'I T IT i. ,, ,!I-,, Imi -,- ;j-, T!-', 1; ,,, t I, ,I, I~ I I I % I, I I'll "I'l I I 11
,,, T 11 ,, il Itt-1-1 I 'T" I 13 I ;'- ,,, 11 1''. T, 11 1 I I I -,
r, r 6,1-t, ,,:T,,,I:1 .-i,: 11- A, liti-T- "I"I!, ti"I't, r,- it,- -, ;", I l, D E S D E E S P I NS'A "", !It ",%,", ,
e't,= ;,", "I'"w"'t <, ", ,, -,I-, -,I i 1 tlll I -1- ,, I-, ',.ill'-, ,
") --+ "--- I,,, ,", -, ,,,,, ,,,I,, -- 11. I,,:,,, T v, I L -- = , t", 1,
f, I ,,I ,, ,1,,I, ,,, ,, ,, : l "" I ,T- f- 1 -- --,:",5 ,- !,,I,. I, -:, -:,
1- 1 I' I I-, 11;1 -,
ITI, --,dl- ,,, T ,, I 11 ; ,T, ,
-I., -. I'll, "', T '' i, : --'- I-- , -,
p-- ,T- I- "I"''I"I'"t- "' Il""'n- T- 1 ,,, I e " A 1 4, Iv v Is 1''', I 1, ,, I: 1 t- I- ,,, I I I ,,,, ...
1"", ,I I ,I, ,,, ,,, it I I I -,ig!I- 1"I", ,r-t,,-(I,,,,, J- 1.1-I I 11 1 1 I I 111 t 11 ,. I I I 1 7. --- ---- I r, 't ,,, 'i I I I I I 11 11 11 -l h- 11 IT 'r
I" 1,1-,, \ ,,,, 'It", I- I ,, p", F --It'l l".1- : r it 1111"i" I 11 I 11 I T, I W t ,. 1, I I I I I ,
I I "I ,'I- I PIT, Izitinto Bm il- tit, T -11, .... .. 1 , 1- I: "Il I-, 1, ,, f I,, ,,,I ;, I
11-1111 I, I ,I 11 1, I .1 I I 11 I ,- I I I ,- .,I -- I 111.
I I t, T, I IT, 1-11- t!- I"."T""'.
I'll I I I.- I- ., I- I z I, I 11 I'll- 111, 711111 I'll I "'. :1- .11.1,
IT ,I, iii, ,I I,,jqITo T,, 'll"r- i"t, itl !- -, ITTI I 11 I I I I I I I 11 "ill 1, I 1-1, 1,1; I I t
I!, I I I I 11 11 I I, 1I ,T ,i f,)TiARffI ,,,,, 1-11 I, - I , I ", I , '' , 1 z, i I 11 f '1 I ,,, ., I 11! 1-1 "I I I 1, 1' I 'It" il 11It ,,I,,, r,, i-- "'i-, IF It, ,,,,I,[, ,, ,rf- i6fill, Ii, III ,- ii,- P ,I, I I , , Z I,,,; ", I , 11 I 11 I I : I 11 T, 1 I ITI, 1, ;F- III,;,,, 4
1 , I I IT, IF ri"', T. I I I t I I I I I I -1 11 t I I I , 1 ,.,, -- .. I "I., ,, ., ". :1 : I i,,1 ; ., I I I T- ,, t, ''I ,,,
I i I I T III, ,"--al", Ir ; ,- "'. lib"'I., I, F", Ill 1, iirl-T-- I I I- I T-:'11- j 'T"', 1, I I I i 1, iT.'' F 11 I I ,, 11 1, I I" I ,,, I ,I, ,11,1- r,, "'I ;,;,Tg d ,!*' I
I I I , -1-1, ;I ,,, ,11-, I J'T ,, '7 z --!,-It ,,,, ,,I,,- ,, ,,,! I!,-' I Joi 1-4, 1 I"; -1i 11-11,11 , I 11 -a I 1:1
I' "' .. .. I. ; -1 : 11 T, 1-11 - .1.1 ,,, I I I I I I :, I ", I I I,,,-,, ',I:, -111, I I V4 11 1, ITT I I ,,,, -T,- ,,, T, iI, , , ", ;
I I I '. ') I Tll t 1, ,,,, ,, ( i ,,, I- .I
), p I , I I I I I J ,,,, ,, "i"t, 11 I ot 11,
'Illilt tllli-i, 1; f 11 I" h, ,r .-!- J, :, IIO: tll' Ti-il 11 11 P, -- 11 I'll I I I I 11 -11 I ; T i, -, I, I I , I : I ,", , ,, v, 1 1 11 I'll, 11 I I It I
,g -, d" : I ,
11-1 m I"i, J-1IT'rT, (I ,F til 1, I I i% , ,, I 11 I I ,
I I 11; 1-11 It "I'll", ,In ,,;, "IT- L,!" .- ,,, ,,,
,oi- ,,,I, 'I [-k- t, x--- ,4, P- Ilv, i, fu- ol ,- -Ti- I 1- 1-il t", ,,, "'. I I ,,, , 1 3 !, ,,_ I'. IN I, 'I ,, ,,, I f -I I I 1: t, 1, """i 1, -, ', ,: I 1 1, :,I, -, i-,Ii-,-, I I I (I t '- T', ,,
1 I 11 I I ; 1 t'; ,,,,, ; I I I I I "
.. ..... d TI,,n, I I c I 11 I 9 I ,I i I I I ,,, I 11 I I T, ,,, 21 , I, I -, I I IT "III, :11
'Irlt, I, pi, ', Td 'Irk:1 iI,,,,,,, i", I., 11 1, I "I I T, ,:- , t ,, '- ,
I,-,: -11:1 il, ,,, c 11 I I I I I I ', -, I T', "" I'll- I I- I I 11 11-1, I I 11-111111 ,, I I , 1 -1,- "III 11 ,I iI 11, III, i"I " I '', ,
T, ,
kl- ,t- ,I- I -1 I ,,, 4 I "! ,
d'i""In .1- 1, ii, -- I I, I 11 .1- 111 It I '- ,i- -,- I 1, I - I 117 'T 11 I !, : T", I
i, -, 'm in",!I-t I !,-, 1 ,,; III !, i- Ol"; d, ,,,, i,;,rl, -!-- rl 1, ., 1, 11 I ,-,,,-I -- I I , 11 t I I 11, z ,, dk: ', "T, t I I I 11, I "', "I"e"ll ', I ,
I """11 ',",,,'I' arT 17.4-1 1,, -,I l 11 pIll I , I I I 'o- I il-at- I I ; &- ,,, ,. "I'll"", - I I I 1. Ir"11- 1 I ",I '] ,,,I II I ;" ", T"", ; "- , 1, 11,
a f 8, ,,pLiIIAF i, q- I, ri,,-g" ,I,- :I "', T, f -, ,-,-,,-- ,-----,-",-,"""--"",-"- 1, a I'll I I t, I I T-1 I I ;I ,; t", 11 1, I, ", it, ,-, 1 'I .I 11 ,; "I I I ,, I -- .
I U,111 "Id. ,,,Ti' I 1 1 11 : Tz il -- I-~ I ,,-- -- --,-- ------L: -------- ,---,-- --- .... -"-, ", I,,,,, , "I'l 11- ,,, ,, ,
iliglt,!, I T"IFt'l- 't-It,'d !tpi- ntaF,-, I T 1- 1-1.1 I , " t I, I'll I 11, t it ,I, ,,,, I I
I- I I ii T- -- r- ,, 1 T, ,,I I ,,, l t-, f i, I, I, I I t T, I t'I, 1,
tlTi,!- ,, -I- I d- ill ;,, ., J-lm, 'iTrid- .1 Int- :- I' I T)' I", 11 T- 1, 1; '-,
, C, ,,,
tF, ,TI ''i, ,-F I I,!, T-T, -Iz 11-t"11-1-11 ,, ,1- ,,,, 11 (1W17 ,I, I- ,IF -ciI:,,,, ri, ,,I "Or"11II, ;--, -, n"; : "', --- I 1 , 1 ,,, ,I,- I
I I I I : )", 1"" T, I, ,,,, ,,, ,, It 'I- I ,
,I, li-11111. li 111,111111-1 J- -IlT,,It-i--j,;, 1, "VIA" 1,t- ,I, f---:-,-'--., ,-'-"- H ECH O S Y CO M E N TAR JO S I, r-, 'I, f1j,"irIlI,,,, ,,- III ,,, T" , ,,% ,- : -/ ,, : , I, I t, 1,
,,, '- -- ,
,,, I , I I -:. -, IT !,I: I IF, t, I -F; ,, ,,j t, I -d--b" 1" I -011 y'll", ,I ,,,
I. '', TI I, ,,,
; In ,1,1 I 111111!rlil, Ic'I", !, ,,-, ,I, P- irl-K" I 1 T 1, ""
If, ( ,k-- I Gob'It", q- iF !"t- q- c-, 1, ,Ti iI :", I, :,*T" I, 11 I ........ : ,,, I ,:-- "', ", !ITnl, !,:!, !" I, ,,,,,I I I I III-, It,, .
'l,, I I I !Ie , "I I -1
ffon, ,, F, d, ,I,, Fl- II ,I, OIJ- L";!"'I, I S i,-- - I I 1, T r- 1 1 I, ,;,
"" -,.b,--, - I T ,_,, - -I ""; I r "; -- -, ;, jti! ,: i F, ,, IT ri!-- o.
"',-- l' F , IT 'It"T,
I "Ic! ,'I,, ,I, ""', D"', tr, "t. 1- tI ,,-IerTW 11 J,',m N, ai sW )io D on (-1'"r1fs t ,, itt- ,"F- 1;-111- 1- HIT 1 li- 1 t", I-, ;, i--
'N. 1 ci, ,, I ,(I
TI,_ ', t ,- --_T- 1ITTI- 11 dt "I TT T I- ,, , ,I
:e" :, J, ", , ,,, ,i ,,, iz., tF ellllf, ,IT ,,In ,I pr", ,Iet --,' I, T, I- I, ,,': ,,, I"-'-,- L-TI ,'-i 'T -111 I rirI PI.Ir Jo a Larim Cha* 3 C 1, I I I, ,,:,, 'T', Z' I 11
I It,. & 6 ONR Q.Ir, I, 'ht 1, I4- Ti, qu, I ,;, ,, )V, I r T-t, !,- IF , ,I -- "T-11 !" , It-,, -- il'-,", T", x: t-' I' ;I ,, lIF I :,, i ,1-!,T,,-I rt I, 11 1" ti T. I - t z P I 1 I 11; I : I d-,
'It, ,d J-4i, t"", ,II ,tht- 6,! --; F I , ,- I ", T", '' I, , T , .. t
tivid I r, ,'I'. l, -,J- I II-1 I ITI , I I I I 11 1- I ,- ;t-': Ti"It"', ,i, I,,' -Ill , I : ,;,,
tLivi", "gert(la Y I, --nii-, !,Tr,, : ":. -., -, -- , -, I, ,I "Ill ,,, I "I 11 I- I I I, z T !I, : -F ill : ";, -, I ,, I, ,j V ,': i I I I I I I I I I I 1, I I t ,
-- I I , I ,, T, ,, , ,,,,, ,II-inity,
-. 1. -1 --- I I ., I 11 '. T I -1" 11 I -',,I I 11 T't- 1 ... I, I ran,
Si tii. 'i 1- 1t, ,11, ',AII, i-- ,TTiiTi- 8, ,-- :, ,, I
I,, 1, 1, ,- ,- "", I t '. I 11 11 ,I ; I I, t -, I I : F rl I , I-r-,- r-qunt"'na, d, ,,,, "LCII-1 1111- I, d, -1,T-Ii- FI-1,11 --dab t, 11 I , i I I I I I '11- I I, ", j- ; ... Y -I, ,
opta I I I, --1 1 -I 'i ,i I I T- II II" T, f I, l 11, pr, ,30:1'q-',if- : 11 '11", , I -1 I,, ,;T.1,
ii, ITT-,,:, ;:," Dt, "', T. - ,-tI ; -,,tillg,- I- - I I- I t 11 -t TI, I
&Wit 11 1,, t I ,,, I, I I I I ill I drl -,I,, o ; I I I I ,i, I, it T , "" '1!F,-,,,, , I I I I "pt" ,n,
Ilanonn;- -nl, ,,,,ti:- hi- -,--)i ,,,, - nTtT- ,, -it : -, I, - t, : e I I "I - , I 1 , I 1 I I , I "- I' I~ f!", ,,, , T ,I I iil ,, , -i ,, I ,,, I
I 1 J, 5 q e "I F I 1, I , "I I I' I z ,I I, I I IT "" I I -,* I -I tt I, T11t, III V"1-111, 't rtilIodt1,-q,4w,4iT III qcc J- i l Wdl,,5,1 do ,M-t Tvt A, I'd, I- l I 11 I I' ,I %',daft
III W 1,11 11, "i"I't'l ,,,, To"n, : ,, ,,,,, ,- -, ,t, I, , I I 11 I % I I 1, -1 "' TI, 11 T111-ITI
i T"T"." Ill 'I't, it, ,, 1), I I I 'i 11 I I'll I, il I ", ,I " I "', ", I I :, T", ,,, ;1 11- 1 I I : ,,' v-:- 1!!;,- (,n,, d'I
... F I I I I I I I I I I I I I , I ,, , -- Ii, ,
.... -i'".1" ,I, ,,I "'ind"I't ,, ,, I ,i ,I Tdd "I w, "It, 1, I,. It i i I "' 11 t iii I I I') I il 4, ,,I I i F I F i , ,,, ; 'It' I, f- -, t" I7 iT r, ': I Fl ), IT "
hw t, Al'I'l !v"iw 1, -,,-- l ,I- I- A,- l, il I, I-ill I IT'r I- ,, I I t : . I I -,_ I I I '. ,-, I 1, I 1 I-11 I ".111, I I , 1". ""'t tc-, L I "I 11 1, () IT,, t f , 1 :',16
.1 I Z ; I 11T, lp--II i-1 1 I 11- I," I "I", 'I-" , ,6.
,,bj p""'d. i- plov, ,,, Fit, .- L- t- I, 'I"', ,,, ,,, IT I lt lz il I , : I , 11, I 1 -, 1, I "I I I, :- 1 I ,, -, , I 1, I _,I I ,I ,--11 I
I ,,, : ,, III, 7, ,Jl I T ,, ,p , 1 1 t ,,, )" 1- 7
1 I I , 1, -, 1, I, I e -, ,:i I I I I ti ',',,I, '--- II: r ,- 1,f h "o. :,:IQ, I ltll ,, I ", "I ,,, 1- i ,,t 1,
1' ri Sii, z:r,, ( 0,tI Lti, ,i,., f""Tinilr, d- i z,,-', "' "' ,, 11 I t It I 11 I 11 I I I -,,- II- 11 -TT F I 1, I ,,, -1 1-11 "I I-i", i (' Ii, r, T, ,-, (' ; , T 3 i, !T,,jF,_1 ,
T ,lbI;J,,1 n't'i""'! ,,,,,I,,, -,h,- I I I %1, ', "It., ,I -1 -, 11 i, , ,, I, I IT I -I, 11 -1.1 I ,- 1, .1 I r I I F I F Ir ;1 il I ,,, I i 1 , "It
p'- F,.,T :, ,,, I I n 11 4 -I'. I --, 11- T111111 I .. ,,-,' ,. """'t ", I I I 'I I!,"Ic Ill Ti, 1': I Ill I I.; I f ,,, TI, I ,,,,-,, t,
F i-' ", ,;Tj11, IIII, ,Ikiti I fi- .,,!,I,,, T , ': 'i -I"n I
11 I I :z I I I 1, -, , I 7 t "T", !-,d ,4- ... z TF ,I I I ,- ,d 1, 17 ",I -A IF, 1-1 A
,t, T. Fzo- j, ,- :i -: I it t , I _,. T I o , -, -T, z. T I", I, ;o, ,-I, : I. I ,,, : :1 , ", I% I- ,i ,; . t 'i I 'o IIIIii I ,t,, ,Tn- I ,, I "t"T I-I ", I'-11 -,I, ,Ic ,Il 'Off,
(I:, 11 :IT, V ITIlh-I, ,I , " I - tI T I", I I I- 1, I I I , I f 0
,,, I ,'I c I I -, I I -, I- I ,,, j I,, , , T I "I'll, 1,
1 't,- rmith It- h, ,Iii,; 1, ,FFATm,,- ITT" %T- 11; I I I I I I I I I I I I I! ,,,, I I I I I I ,,, Pi,! to 1" T "" ,TI
I II. I 1, F I -, I I 11 I I I z I I 2, : ,,, ,, I ''f IT, "
I ii ,,Ti,- JI'T" :o ,,,, Ii, 1"', ,!,t tr -,f, "'111'"', i- ,i- i T", Z'- I 'I 11- I I r I t I I I I I I I T I I I I 11 I I I I ", I ,- I I T ,],, ,, 11 il TIT tl I 11
I
I 1,1 ""I- 1. I I I I 1 ., ; - I I I I ; I 111II-1-lu I IT- I I I I I I I 11 I I I:, I I I I, I I I I 1, 1), i'.1 I ...... ,!,
Il, N I'p,"i ... ... .. it"t", ic, --!, ti I I I I I I t I I I 'T,
I"T"', 'im It tlIli I 11,-"F '; ,,, I,, I , -,,,,, 1 i I, I ,I I I I I I -1 I I ,, ", I , t I I "I I , I i,,
I'll il ,.Iil I I I ,-T ,,, ,,I
I!, Fl, hiiiltl" ', T It I t, I I I 1, 1, I I 11
ill, F1111 I I III ill, 11F)i 1 IiIl ,"I -I i, T 1-1 z , I, I I I ... I- ,- I! I , -:-, Ilti ,,, 'r I T-1- ,,, I,, -A, I t" 'I 't 1 ;,I'!; 11'1
i"d, pIT t ","", -,.- tll 71:1 IT! i , _,T, 1 .1 : 'I, I It I I I I - I I I I I I I I I I I I T'i 1, I .; .;, ,, I i I IT IF i. I, ,,, ;, I I I I -1- ; ll, I, il il"i, I I
dn 111111-,- t ,I "T"! ,I, I 11 I 1, ,,, I I I I -- I I I ,C I I F I I I I T I F, 11 I I t"t, I I ,, 11,1 11 I !I , 1- ,- I ,,, 11 11 I I ,'I', ,! --iii ,Tt, I , , I I I I I 1, I"",
T I I I I I I ",,,,-,- I, I 111)" 11 I 11-tit, !-.I n I ,,ItW-!,siI-1, I 1 ., I IT : z i" :,
I 11-1), IT" I -,- I III, I I , I I I I , I 1, It , i, "" "- ) 'i .. .... 'p!,,,,ii i- ,,, l"I"", I ,-- J II 1,-, I "I", , , , I 't -T T I' "t I I 11 F 1, 11 I ,'I I I I I I , I I --" I I I T ;11 I%" I t- I "', ,,I F ,
"Ill, "'I't" ,I:, ,I ,,,,, ,I 1,1A 1! P- I I I 1 11 I I I I 11 -I I I I -:111- 1 ; I I , 1,I 1. I I I !',- 1-l ,, ITT ,--, l"I't ,, -i, ,I
I 11 I I I I I , I I I I 1, I "' -, I- I I I I 11 1 ,, I ) .... .. , -i- i, T- ,,,, I ,--i 'I. 11 ,I T ,, I ,I', I-"
--- I Ott, (Iil 11 ,, "t", I 1 --', I ,T'I, ,,,,,, ; ',I I I I -', 1, z -- I', I I I ,I I , I I I 1, I -11, .1 ',!,I I 11 I I 11 -Ftt., ;,It, ente,
1"),"'ic, 't, ,I ,,[,I,,,,,I 1 3 I , I" I I I I I ,:I,_ I I I I 1 I I I 1 11, : 1 11 ' :'11 I 1 ,rcj- I, -, f F T' ,, I,, T .1 PIT I'M:" lil-, --'Tiv- i, t I I\, f)IIII. ", ,,, I I 11 I I I 11 1 I.Ir- I N" I-T, I I 11 1I IF I 1, % -! I -T I 'I "".
'I I: 1 'Irti- III
IfllllliI .- d, I .. ....... I I : ; I , I, I I, I T I 11 I -, ,I I
I! I 11 I I I I; t, , F, z 101- 1- 1, ",)-idlti d, I ,,I I I I I I I I i :TI
I -, T,"ni", t ,-,ii ;,,, I. ,- , "" ,- , I I ,: I ". I,, It I J, ., A , i,, r-C I I ,,,,I I, ,
I I -11 :,. F t 11 !), I' ::I I I I ,
,,,, '--- ,,, 'bi',- "", 11-i"', -), It! 1, 'Ir" ,11 11 1, I I ii I I I I I I I z : I - I .. i 11 "I I -1 I 1-1,1111 f I 1 vT,,,-T:- 1, ...... I 'A
I I I , -Y 1, , I I ; ,, ;-,I ,", --,
In i"I'd 'I'l mitt)II,, ".rii, Itlt,1;11 1, -11 11 It I ,111 I T, ,,, I I I I I 1, I I I I 1, 11 , -1-1111 I I
I I ,T 11 I -111- '. J, .! I I I -I, .. .... 1, t"Ic I I --d ,I, '..
,,,,,T I, ""it"Id"'I" dm II, 2 I . I I'-,' ; ,, ,- ': :' I I I I I'll 't , If T t, t I , i, I IT f, t, ," ,,, 1"
"I'll, 1111,til,, I I -- Itt I, ,-I', ,I F e I 11PI, 11 I I I I I I I I I 1, : ,I -, -, , I I ": d T ,,,I ,-7, I; 1 ( ,
1, I I I It I I I I I ,. 1, 1, r I --": I.- , I"i, I .1 z I , :,", I 1- !-i- I tIFTIT pO t-, "; T
I", I, I, q- qvi- i-r";, j,"'T"T't :, 1, -n l," , , T ,, I I 11 I ,,, I' I I I I I, I I 11 I I T I I : -3 1 -11" I, I,, I ,l I ;; I ,I t '- 1, "I, ,I "'I, ,
fs th, (tiola 'i, ,,,, flr;,, Tit', 'ro, I- I -1 1-1 III I I 11 11 I'll I I 1, I 1, 1 "! "I ,),,,, t
III ,Fi I ;, I I~ I I I I I 11 I I .1 I :) z I 1, Tt 1, III, ,,It Tt t !I- t1i, "i, Iv'a u- d *-- ,, -"T"fil"
74t ; t 11 I I I I I", 1. I "l, -", ,t I :,,,I I, r- I ,:: T. I c!" , ,,, '.I ", T ,, , ,
I I 11 ,;I j,,,q 1,T'; ''I III, I I 1: I 'T I ,), i I it -'t I t ,I ,r 11 !,,I, t I ,, ,,',, ,,', ,
imt 1. 6l-,,t,- 'I IT, f'It,' ,, 1- eti- o."", 7- I I,, I- I ;, '- I I I 4 ." I ", t
I I I ,:I a I ', '- , I ,, 112:%In
iAt III,,, n 'I't, dId, d, ,tpw- '! ,;,z;,, -T, , I I , I I I ,,,,I I I- .1 11 I , I ", 1, I ,I I I 't ,
I I ;',,'--- t I I "I ,T, 1- t"J", I'a I, 'I'l-," F- ,I w tll I 6 F I I I I r! ITT I I il- I i F Itm 1"", d It ,,
,I ...... Il?- ,I ,,,,, ,,I I I I I I I I I I I : I 11 I , I I , I t T To ,I. ,,,,, It i 11 t!" 11- T, ,IT r "I I 1 ,,,,,,"', ,
I , I I I I Ii" I ,, I I pi, i t (" ,,,,, ,,, ,,, " IF~ ,
III,, vi"I""'I "',,"'T"", ", 11,11,1,1, ,,, "I'll", ;1111 1 -, ,-, I I -,, I 11 , : , '.' , , 'I, I I I ,,,,, ,, I .1 t, ,T 'T I ,,, ,,, I- "i" ,,,, T ,, I ", ,, ,, , ,
In 1111 liiillr '111 i""IT", IIt ,,, "': ""', ", ', , , , I I I 11 I
I I IT I-- -it,, "', 1- lem" Ft" I I I I I I 11 11 I I I I I I "t, ,,, 11 ,,,, I 'i-, I, ,, 1 ,T q ; IF, ,,I r: -1-1 TT,1
1 ... "W", I ,,ttb ... ;o It ,,II,,,,,,,, , ,I ,I , 1 1-1 I I I I -1 'I 1, I I I I I I I I I I I I I I I I ti I ,,, 1 'T "! , I 1 ,I I ;, f"'I I ,, '11, rt, ,
, I-,
t ,, I ,, ,,,,, I I ...... I, I I I, I I I , v ", I , , I I 'T , I ,,, ,,, , I .1 ,; , I I 1 I I I I I I I -, 11 I I ,T, I ,T 1, I I I T111 I ,, 1, ', , 111-ta
I I I I ,, I I A ': - I I It I I "' , , , l I AT Tit, 1-1 P ,,,, P", di.
"I'lT "" "', -l"t,10 Ii 1 1 1 I I I 11 'T
--,-- "-- -,--- "--,,- -1, , 11 I I,- -, I 1, 1, I I 1, I I I I I I I I I t i 11 .,11 I ., ? l I T -, ITT -:- l "' I ., I I I, F- I'll ", h.".
11 I I I I I I 1 I T 11 I I 11 11 , 1 I I 11 I I I I ,, 1. I , , , t, -1 r ,, i, rlot-, I ,,,, ,I',,: Q- t- I 11 ,
I I I I I I F, ,,,,, t I , !IT O tj ITT I I 1 I 1,1 Di- 'I T,
I T5 ,I I I .
T em as d e. h o v I.- 1. I. ,,, I ,I x- '' I ''. I ,- I, I ,I I -1
I I I IT Ill
- -'- i! Tz ,- I ,, I I I I IT- :;, -- 11 I 1 i III,, iI 'a-, w" -,t . ...... ,K;,- 5-lw 91-,,, T, ', I I, i, 1, ,-- z I I I , I I, I I I I I q.e Stalin I't :, :"
11 I , I I i I : I I, 11 I I 11
1 1-4. --- T I I t ,"I, ti, T r ,!- It -1 ,,, I ,,, I 1, I I tit I I I 'I "I. tit m n Ili, pan 1. Cilia- 7 l
"011VIrooftf triurifft con I T'1, -I,, C 1""T"'.-I"', ""I '!'I -1, I I I I, ,,- t I I I --r- I '11111 I el partida ,I,,, ,, tI,",
.1 : I I t -11, 1 I I I I I I I , 2 I " I ,airia ,.drl
lern ,W 'K:,. Til I I I ,,, 1, F, "It , -,: I', : , ", , TIT T K I 1, ;,,diti ,.,It I.- Seas; religiosos ll Ii r n, tI -I I I I "" ; I I I I 11 -1 I I ,, I I I I I .
I I I ., I L r- ,,, , .!-i,I, I .1 11 Ilti, I", I ; , I, I ,I , t I I I I I , I I I ,T "
'In -tI 'I "" I ,,, l 11 I 11 I - I , :, ', 11 I I 1. I 1. 1 ,, , I Ill I --It, Fll I IF f -T-111 III
, I t ,I 1, I I I I I 1, z I 1 I I I I ,I, I, 1-111TI, 11-1 I I,- 1,11-1
-'h. ,J ',,.'--,,- e, ", 1, I', , I I I I I I I
I I I I R F I I 1 I I I 11 I I I , 1. i -11, -11IF, 1, v-d IT, I 1 7 11 I I I
,i 1 'I, I ,T, ,,-i 1, I !, I I 1- ,- : T ,,,, , ') I --- -1-11 -------- I'll I -1-1 i- : :, , ,
d I , ", "; I I I ,I I , I , I I I I 11" I 11 1-11 I I 11 11 2- 11 11 IT -- ------
IT, , I I I I I I il
'I'll z"I'ltoil 11 ,,, n II ,I, ,,,I ,- "I'll ItI t-1 ,I r. I ",- ,, I I I I 11 I I 1. I I I I I I I I I Tl F, I r,
i I I III 1- 1, I I I I I I, t I I I 1, I I , I ,I. I Tit I T , ,:, , t 1, I I IT I I T I I I I I I I I I II 11 I I I I I I I I I, i I I I I I I I I I I , I. -1 ,
6, ,,,, 1 I T, -, ii" " T, I ,, I, I F , :, , '11 I 11 I 11 11 le I , , I I , I I 11 I .1 I I , , I I 11 I I , '' j- men
", I -, 1 I 1. I 11 I I I I I t ", I c"
I'! tii', it 4, 'I I I 'Iill 11, I I I I I I I, I I ".1 I Se
, I Ad'i"le
1, I I, I 111-1 11 : -'t 'I "I ',"' t ;,", ", 11 T I I I I I I , -- I I I I 'I", I I I I I ,,,,,, I I I I I -11 I 11 I p 11 I I ", I I Iz I -11- ,I 11
I 111I, T- 1 I I: I I I I I I I I I 11 11. 11 1,
I : i2,1- I I i" , ', : I ,, 1, -, I I I "' :-I "' , It 4,-, 7 111 ," eT- I I 11 1 I, -,; 1 -d.d'-Es-,nf,.
117 ,, It"I I F ,I F I: ,,, IT, !,. I 1 I47!1 Nl!it I - : I 1,1-1 -I I I ,,- I -1 I q- T1,3 hayamM
IT, ,I ", I* I "! Z ,,, I 'I", I I I , I I 11 t I I I I 't, -,, --, ,T-- P., I ttxf, I'T" :I 1 it" I 11 r l 1 1
I Iilrl t', nlfi' I T I, T I I - I- 1 , 11 t- T "I,
T- ,,T),rl" l '-T , T ", , , F I , e Iti- I i, F I ,,, "" I I Itr I I I I I e T '- I'll 1 TtF ,, A- H- I I I -- -, 11 I n r T, , ,- .1i IZAtura- lpaIen=n I r ; I, I I' I- I I -111, 11
)I1,111"t ,1- ,' *T 1 t, ;.) I , : ,- I 1)". : I I ". I % 11 I ,i- "El hlrnb, ,,. e-- I i ,:,,I !T- ,,! irr vs., 10, escr '- eg
V ir I 11 I, 1- '4FT FI, I - I I.- , l e I I I I I 1-1
ft 'I, I & I I,- I ,.- 't 7 PI, III T, F, ,- ,I , I I I I I"I'lng I, i IT I I , I I I n I Tll 11 T --.Oria seg I plil- I I I ,- 't .. .... I" jagt-a, 7
;, '- - -, -1- 1
ct ,, , I ,I t ", :, I;_ I I ,,, -- 11 TIT IT .Im- 1 lln EII -- !, -, ,-na -rlt,, prI- :T., v- ,- a la,
I 4 F I', I ,, 1 , I ,- I 1' , , ^ 11 I I i I ", "O.'T I..
4 tI-- !11 "" -; -, 111- Ti
C", I I I 11 I I I it I -1 I I I I ; te tn"ll- le, i 1. n,-a, pI ... g- a ,I,,, ,.", f, 'TeJus 71; .t ,,I ,,Tt!m5, I 'j, -a.-111) 6 1 ",I 11- 11 ti I ,,,-I! ,,, ."T" 'i, -, 1 , 1- -I I I I 4 1 11 : I- il I- ,I I I I 1 ". I 1, pliidl, i I :
I T, IT, ,I I , IF- 1 t: IT --- ,- I :% t %, I I ", ': , ', , I I I ,- IT F I, I I 'A I I y "I Ilxia dilt. I ta .4 -i ,, 11 ,,,--I I,
, I I I I I I -"----,---,--"-,- - -,--, 11-1 ,I- I I I 11 I I F \ I-, 11 -1 I 1,t-I, -,Ir,I, I I I I" ., I I I I ,I-, , I- I I I I
IIIIJ!" II ,,, ,I , I I, ti, ,,, ,,, , I ,,.,III -, I I 1 , I I I I I ..C.11L qi 71IIl'- I I ,"', ...... I I I I -1 11 -l-, T, -e
I I I I I I I I I I I , --- 1- 11 I 1 , 0. ,1:1 I 11
I ,; I ": I I ; :, I 1' I I 'I'll I'll 11 I I I I t, I 1 I 1. , , I 11 ,ill 11, "'' r, ""I
I , "", ,, r, t r 1, .-I F "' I I I 11-1 I I e. , I r I I I I 1 '; 11 .- ",- -t- 7, 'I II
,z ,,- ;;T, , 0, 11 I 111II- 1, I e ,, I 7- 1 I I 'T ', I t -11 It 1 I 11 TT 'j"I'l F , -,I', ,-- I I i.1i'T- I ,, '", J, I
,I, , , ': -, - v -"I, I I I T-- 1 I , I 'I 1 .. -- IF f 1 1 I I I , I III,, 1:" 1, 't ,,,,I,,, itl,, '', '- , " ., 1, 17" iI I', :, 1, --'-, ,' ,'I ,-r A, It, 11 I -1- -- -, I,; I -,i. 1 ,
': t, T ... -- - I -tit
I, I I t 11 1 , ,, , I :
e I I , : I -1 I I I I I I 1 ;
W !,,:I it ,,, !" , "I I P 1, I "It, I, 11 III I l I ,,, , tI.e , I I , I I "t, I P" ,, _Iti, I, I ; I TT Irf W rl ? y1o ,- i- It "' I .1 11 I I t t-,,,l I 1 "', I I "I I )" I tj -1Z 1 11 11 I 111 1' t , IT :: ,- , I , A, ol. -11, I I, I, IT' I ,, I
I, ..... I 11 11 11, 11 I I d . I. I I it F I
i, : I I I I U1111 guerra cil'if ,;,, ,,,-TI ... IT, '"', IT ., .,I I It. I I ,,,, z I ,m .1 l rtzl- FI 1, ,. ,
ir -It 11; %, I - I "II 9;lr 11 nl, I'I., .Jlnjn 'I, ii
I ; I i, , ,,-,, , ,,, 1, , 1 ,' t 7 ",I , 7, de !" M.
-- - : f- '.%IIiLj. I, t PiI ,-, 1-1-111 Fill-11- I I ,- 7 i ,d I 11 I ;1r, : I -,4- IT
-1 I I F ': I I t It d" I I I ,I , I 11 ,I T-11 ,,, TT , I' 1 ba I'l ,,It I 11 1: 1,,, TI'li-t'! P :", ,,, I I I , -- , T', I ,I. , I TI TZ' .
"" I ; I A 'I, ,I -T I -I , I:. co- q,, I -Ii di, .I tidad, H- '.,,I,) ,,,
,, --! LIT I '.1, ,- 11 I ,,,
Ill, PI it, I 11 I ", -1 -rraleaII i z I o"11 , i Ll it, -1 !-- : I~ I! 'Iz : "I", 1"',
", ,, 1 1 I ,,I I ", 11 , ,I, t- iL, r-,T;,-,d-1 ,! a I IITI -- t --ci- 41-A, -f- L-1 -h. IIITar.1nr..1.d,, dt- -1 ", I I I o- , C ', I,- ", -, -1 -,
d, -I-- --1- ,,I 11 I IT -F T, 'i
11 I t I, z, -.IjLtI'0ii1- T.111 Z111I!;- I T -,, ,:- -- ; I a" 9iItnI
de 1 ,F nih4 IF,, ,I I ,-,, I, T ,,, ,I-- ,;,; ",; I I-, ,,,,, ,- 1 I ,T I I"d ramosL',tdc IIr!, ia. dIl .h- la- ktz .O r ImcitrItt- ... Y, dtI,,trao'I, r!,-,, r", :,, 4, p w", -, , "--- Ttll LTlt q-, IC-1 7,- I I ; ,,, 1 'I I I F;, I- P, -- Ir, h" , TI -,! vzj-Tii-,- 1 Par titittTea, nerdo -, ,-ludo, ,ILI, 1,,T, t 111.d I"', I 1 It, On I- t 1, din -;: .. ..... !i, e, i I ,, 1 r I, i I I , .: I 51111 "" , de .ql 11 I I 1 I ,
1 ,F T-, -, -TA, I ,I,, -I -,I a d, I, .'- I FT 1 '. It IiI I I 11 I IT-, ll.ca O" !a !-'I' To i I E %a,
,), 'I I 1" I, 1 , I t 1,T I: C "i I -- h"5 itc," ,P,: I: Ila lid. .11 , t, .,,,,-,.I it, 1 Y" t, ; D, III- , ,gIl#
I "Ii ,I:. I ll.g 111- , f : ,,, 'ITI 1, ", T, "I' - ,I, I I FT , IAt -:,--,T- ,, I I ., I , 1. ,,I 1- V141- III g ;- I- I Ill" ; I ,,,,, 1,
Vecirlos flue 0j"1(i , IT utr. I ;: : T m ,i, 'i ", I 'F, ,1, ,,, I j" F 1, 11.
I t I , i ,- It, ;I ,,,- d", zix, ". TI"I"I ,I : -ti -,-, t, ,, e-,"I". .- A. -- C.Il. ,I "' ,1 1111 'I- 1 -, , e Qu : I I, I '(ITI I ,,Fit, .,.I
.
no rihim I IT I 1 ., Al .1 I 11 I I l ., it I I, I t- , .1 TT l FI I I I',,, T I I ".. It .- It. It-- d1I I- ",,I ... d, 1. .6. .h. )- iti,- "' ; -, 1-1. 'I !) ,I I I 11
r, el- i- -, I I 't I-,", I T, I 0 I I 'i :- I '! -'. , t -iIIII. I 11 ,I I 1 1 Q ,T ,,, ,", ,,, : t I IT- nbl. 1. CI.d.d 11. M.U. -,-!,! , 1. P,,,iid II, cf. IQ j ,11 , 'I "TI" C, I, ,Ia I , ,, 1) I I ';,T,- ,,I - ,,,,,, ,- ", '. Ii ". ,, , I -1 1 ; -- -, 1- '"' ;- t"', I-r .adn" .1 .,gaa de I., M .1 I IT, t 'r T I , 'I, -1: ,III"b- ,,, , I
"'IM bir. P', I ,,, I I I I 1 I I I I 1, , ,, i,, I"! ; z rw I T, CTI, -L-, "', , I I .I I .... tI 1j'at, I ..... ,I tl,,- I I -,,-da" z, It, ln't ert #_ 'Id. 1 "InT In .lia I1q,-- 1 '115-1 '111 IS I), I'll, 'id, ,
dt, 1A ONV. I 1 I I I I I I 11 I .1 I T, 1 I"'.rp, "' qI, t . . I I,- I I', I I I"I"ll I i -1 I I", 14 ,,xirl. d.l -, .- I .,I .0,I ,)'I i I I 1. Iumb,. pull- 1. ", ,I d- V,, -,
t.d- Urudo! ifte- 1, ,,,,:I ', 1 -1 , - i ", I! I-- zm AtI oIr I I .h-ii 9I- ,ti--' Ha ,q- -, 'a" ,Q l i ,,, ,1,!,J,. I-II,'A 1W tii-- lfe.onr: I Pill A- la- II -WaL,,9,FF de F- --- ,
...... . -it'l
11 - 11.11'.. 11 I 11,11,111, I'll,
I .... --- 11- ..... ..... .
.......... 1.11 --- ----- -- ... .... I I .. - .1 .... I-- --- I'll -- I I I
I I
I
...- I I .
1 $ 1 1 111 I I'll, I'll, I I 1.111,11-1-111, I ..... --,-, , . 1. 11 I I'll. 11 I I .1 I "I .. I'll ---- .............. .... -- .--
I

PA('J',A _NNCO
D I A, R I ODE I AN I A P", ASO CWH
Cr6n*ca Habarera de la Vir!,en (le Faliol(f Ca I arev/--, DESCUIDE
Santos del dia Por tmii de P-gida
A C 74!)r

INSTITUTE D E BEAIJT DE PARIS
L. rA C 4TPC YMADJ r 6......... ..
SUSCRIBASE al DIARIO DE LA MARINA .. ............ ................

L
T

r idad Va?,

S Amjt p.

A-A MjA,, d CA~
925

T
Led los vera en 1-ndos ies
101= P
A d


hora

Una interesarite InterprPtachis en antelope finfsimo y Charla cle Belleza con lines exqu, moldeadeis,
loe Zapatos expresamente conmanatia, imercoles cebldoq para llevar con los novisimosVesticlos cortoq Us graciosas curve
A, -gr,,
-dta5 de sus cerriclos talones... los descote.i prolongados a] frente- las caq al tobillo- los delegates detalles de faya y de cuentas... iTodo realzarii como nunca ]a helleza de
3 pl&q, ]a finura de sus medlas, 1 ,
de aus ritievos vestidoc! Le comprencle muC110,; otrol I11,11LIC1,05. iAdmirelcts en el primer pisol
El Maquillaie ante Ar; r%.i- oan rafael y Agulla, M-5
lam '9C)l
la Nuo
t5n
He aqui ', l ue lntc 22 50
n 1 o de nuec 73 melor ;1_c7cdal
-,6na, Con :,;:,acinne

T-l Pro'
I., M 1.T
ser ea Jet F '7RIN-TEIX
-Z 1 $29
Ne Yc,!,


4'


0.16W
AW
STUDIO SVELTESSE Linea y 2f,, Alira-. B-15574 y saborel? la 1
"'20
I I
I I
I I
___-_PAGINA SELS I DIARIC) DE LA MARINA-MARTF.S. 2 DF OCTURRF DF M41 M0 WJ)
I
I t I dc filmix

reduce Rusia Nisila el "DIAR10" Maphlena Marty, MissStAiza 194'7 Reduce 280 millml(!X 's
T6plco Internacional I flit Nils gast(ps el, ("tIobiermp ilfgl
____ lu" hombardero jljjpfjjIto ,,,,, ,, dwtirmr Ili itiffilcil,11, fitful 'gr
1,(K priwes'ps de los R(Iff-m if's /if, eloqwath, y reAfmtrar 111 e Pmcrci(l exter;iir
P., joi mlritI (Ap. r c I r o propu lsorl I
I
DIAMW ,l tlrldd- -,. t "!"',-, t'- """j"l I 1 T'IWIIRI, I,,, ...... 4 ,- -, t 1-I'll 11"171"', I
I'll- 11 11 I ,,, ttM) 0I i P, .
E' "I'll, ", 111(i- d, M""', 1". Q:- ,, I h) 111MArlIn de 1111a 1011111a I 11 f" ,tI,,,li%'%! ,'-i 11 Ili I 1,__1, !t, ,, ,, i i n , I 11, 'i ,i ....... ",
d-du 111-1111111 10,11, '- I !-r I J11 ,,, ,11 --oo 'Il"', aormiAwica de Alemania fl-,"', q,- 'I'll ,,ili liil' '1'111 / 1-- i ,11,1-- -! ,,, "', I 1-11,11, 11
q, r 111111,1 Ili- I'll, 11. -11
C!rin, El jumt) ytcintc 'ow ,l R"k. e ,,,,m'jt,,1,, )ltlnRAm, _- I ;,,,,,,,'t,_ ,,, I,! .... ... "",iTI,:1,,,,,, ; : l t , i , "' i, ""' "'
I I ,, Dp,, ,,, I h" m 1',-il
I" A ric" "i"h, [ I,-, 5,,, 1 1 I I g-tK- 'k,,, ,nncmml, I I 'JA 1'1 1 ( I'li-I d- I" "I' '.
,,, ,i,,,,", ,,,,, h", R- "t I -- -,, P-, 1-- ,,, h,,r-bFi'd" d, ,,, iti ...... - I I ;11111 Millt-il (11- -i Anf,, I #' / LA CASA If
,;7, -t" tvi T vffr, I o 11,lIIvl- f, ,, -f-l't"""", -,- ,- l ,,,,,,,,,,,i,,, ,,,i, ,P.rr I i ,-, I ,
t, gvt ,4 , 1, ,,,,,,,,, .,,! "'-,
di, n 16, 'Jur, -t.b1m-rlont,, '! hltrib ;tli ,!,- 0 Wbr.i ':;,", 11 Vr
P'_- d, I., 'l- nw- FkAd" 'It t to I ,ft", ,, 71',,,i,,',,,,,i"-",d, ifi,, I
r", 11ij-111 H : I- A"' I te ,
t*md v 1" d. M- it-el plu"I ju s- 1 "k, tl A"'i i" yl- -- --,- ,,,,,,rl,,,*,, 1,1
S"z"', j. -_-d. - - F,pil", ,I 'c"", ... ", I- tl- ,-,,, I
f"ft Nr 1, -,;., do q- rI M.-, ,,o I "I"",., 'A' !- ,,,p,,.li'-,,,Il' 4
lflcl- , jr,-0-, [,r ,i,!,1- p,,r-4-, i'l ., 1- Itzilill li;- ii, f,,,,r:--j ,/ I I 1,,it I-- d, 1- K'I'd- 6, If,, I
it m_%_, -rit-lit'-L, e,"', lrdlt,- 1 11, ll lt ,-ti-l 'It" -1 "It'd I tl ,f ,,-- p,.i,,l ,!,, !, ,-,!:(", ,1(,i,, I I ,-1
,,:f, :'dI I,- ,I- 't.l d, 1 1 !' -41, "I'll ',!'Id- flr, I 0 11, !1;8 "1 Wl 11f,"'. -"I'll !71 Ut"N'i, 0 119AH TALUP DE
i, ", i"'! I I I 0 'r, I Wt REPAPA00IIES
.i d, M- u, q- 1, T ', it': ,- I I A1111 i'll ,I, :11 11"I" I W.
"i"t"", ,-i, f ,%ff, I ""-: ,,
,r :, ";,',"" ",n! ,,d ,, rrlA , A,,, : ,, ,, ,,,, "," 1,11- 111i I --i'-,dA I i l ",',I", "I", It I --] 7,,,J. ,,, I 11 ,",
-, ", !", t-, il, it tF I I 11 , fit 'J" ,,,, t, I n ,,,,or 11, W, io of IflUco
J.- i I- l 7-11 III-r- 3.1 C,- , r" i, I 1 "I"', _'I", ,' ;,,, ,',',, ";4"",- ,l 'o,, 1
,!Iiq- ;.,I'- ,--1 I I ,, I, i-h--f, i ," ,,,, It ,, ; I I I
I "; 1, -J'. i-,- ,, -11-11 "I "I- ji- 11 I'll I'll 11111,11,11 .1 )1 'rt lill o p", -,,,, n,- f I, lnw; "I "'T, h,,1t- ,,VIIIIII&I : 112 ii" ItIZI, I 1Z, -, -- ,,--'-j "I i, -- ,,,, il, ,!r,,, I-, ... " i em m=
I d, ii i"It -- "; ; i (11 Tl,, -, i, tl- nii 'gi d, i -',,7' t, ":!, -, ,'
,it, , ";, , 1 'I, I _- -1 11 AML :,i,'', ,, -,1,, 11111 1-t, r-i- I I i
I t , 't I ,;i r, " h-1 1, I ''I I I~
,r, I!, 'i, : !"Z I I , I 'Wo. .1 , ,, 1,, I 1-11, ilt, I -, 4,' W; I l t" ,,,,,, 1
,, "t, 1, 1'11111111r "'t J J- 1-6- '; I'll, :, "!t"I" I., , ; .. ....
7, h", ,,I,- ,1- '11:'it- I r- I '- 11 el -1,; I I
,, ,,, t it It" , , , I
: c ,,-i
I 11 1, 11 ,i, I 1,
Iji, p"'tt"J"'il I- 1, ""r-l'I" "i-ld, 1- Honvi" I I I
I I 11
I ; il, ht, "" ;-
,
t, I 1111 q, I I "t. k, d, il ,, , ,;r pt- ,,, ,-- 1q, I'll, 11- I'll, I'll I "I i ,
I 111 1 "I i I 1 ip" .... ... i i -'t
f- i-i" I, i", 1- ,- d, !", I ... !,,4 ,,, i ;,, jt-t,-!-- !l, 1'. ;, , t ''i" ,; v iz I ,,: ,I, I ii", 1, :: ,
11 ;-,, I'll: ... ", i_,i 11 I ,- -1111111-1 11-1 i- ?, .-- J.; ..
Rl'I't 1 ... p", ,,,- I I -,,
.: i li""W") ll
1,)i "I"I ,,, ),liil "'i'l- J. "niirm"it"ll, Rttiklf" I j iti I
i, i ,-- 11,11',1" ,,,
,,, mt ,I C-1- d , 1t ,.,,'.i,, r il
N,,il,, 1 't. dO WAK]" Tl I A llhI ;- Ili 1. F"i,, ],I ii,- "t [ "'., "Itii,111.1 ii"'t '! t,-,;;i':, ".
,I '1'0 ') e, hd--w N, f, tt! ,,, 0, !",-,", -', 'Ji" " ,, I t, I I
, ,
....... ,,,, I"14, -- it ", ,"', I l ,III, I, ,'-- I
-Wt, "I W, 11-11-, l'A"i, d ...... pl, I 11 i 11 I I I -1 I I -d- I I "', I 1.11 lf 'lil 1- 1, Ir , j ,. ", .III Poll, I j,", ]I,, r"', I., I!
'''', 9 -l"fl- ...... " I., ", -'-. 4- j t,, I I 11.11"""d, : ,-- I , W, it, f""t -l"i" ,it I I I I ; 11 I ), ,I;-1 6, ,:,,,, ,!.I I" ,_ -,-"- I I
r-, -r ,1tf1-,,, I -f-f'.1', --- 'j, f I fi ,,,,, I 'I. ti. i 11
i:l ', ," 111 7: -,i,, '---, t:i': i, i t If "Ill "I" 1.1l 1-.j l ,,, 1 1 ,tr ,- ; .11i 11 f oi ,
, 1, R, ji, ,' -1- t-i i, ,fgti 11011-11 I' "'i ,4, 4 h. ""i"'t"bl" -- ,I 1 ,, "' , ,_ ,,-, =
"I 1, ,,, I I I d, -t;-, ', 1, I',, "" """, ;;, "'- ( i ,": .. .. '
,i I :", Ir-l' ". r, J.l _,,,,,,q _i,,, '1",I' ,,, ". _!! ._. ,:',, ,, ,i',I, '- -, "", ""
-'t -:- J, ll-,, i ,,,,, ,,, t, ll,: ,-- 1iikt-1%11 I f ""'i-I", .: "'. i , "' , ,,:, 1 1
Ili --, -- --'ti- I Iii, 11111111- i 1': ' Iltlll'"' tI:%, ,:,
, ,_ I I Il" 1. "' t nj -,lt, h. d, If"., 1- i- !I, "-pi" ", ""l,"""'. cii,., I , ,,!- .i
1 1 11 I I T, 1, k -, 'i"'In i "" i _t it, .- ,":i- ,,- 'j, .... ... 1-1 It,, ll ;iill,' Illit 111111 ,it ...... %,,il- 11 I. I- I 11 I 11 Ili ,;- ,- I r
"I I ,
11 : I I "' I ,:: 11 7 1l"I"I'l '' "I ,'', i'' I I
I ,,, , I ,,, 'tt"', 't, , -, "A" -, "". ,, ,,I, ,_. ," "" ,, I 'F""', ,1, ,, P_ -I- 1- i" f'.1- l, I I'll I 1 It I , ""
, t, ,, tl, -d, I 11 1- -,"I.,-, 1--f. % 1-1, ;Illli_ 1,1, 't-,", ,,,-I" ." I 'I, I 11, 1, i I :1 I 1 'i I
"t, i, ,, ') , x- ii- if" "', , I 1, : "'. , ,,,, -I- t" _", '111,1_111 _,_ _____________ __ ", -, 1 i ,:' ;, 1, I 11 I 11" ;11 -1 e ajaj c9ontaet"?4I
I I I
Ilill ,f"'n;"il", ", , .1 I I
ri 1',, ,,,, ,,, -k, ', -illl -, if, t- ,,t I 11 if, ,,, ,d I "I'l "
I I I z I --- Pedirtin la cornpurecencifi, . Resoluciones de f:,,," I '' ---, COMPRAMOS. VfNDFMQ'
;., r'. 1'71,1'1_ ,, I ", "'i" \ ,; -i: R , ,, I 'i"""'t i_,111, 111'11 '111 I
-1- 'j, V, t, fill, Itl- Ait"'o. -p;i,- ,, I -1 I "I'll, 11 I ,
', -, 4 ( i-0_ -,I, I, 1. Pig PKI11YR N , 1 it I "' f ',- ,' Y REPARAMOS Ma rint ft
I I ,,, I ,,, z, ;, r, ,,,
Co.fIc- "it"." J- 1 ,; - lht- q., 1- 1 ,,,; -- -- I I I 11 - _1111 1 't
lj -.1 I , I i 11
I t, 1 t la C o m iskm de ::" T11 11 il "t l", 11 .11
Ill 11 , 11 11 I'll ---- 11-1111-1- - I~ : , , : k I I , , , I I 1 I I 11 : mWora",
_), -,l -'e"', ,; . . I If, --11. -Io .1 I I e '! li- li-111i, ,,, I I I
- I ,:", ".", T ,, I ;I, I i ., ,,, I ., ,,,, , I I I I I',, 11 11" i, d"', ,, :,- '! I /
),m-J,-,rlk1 rllll I- 1- i ,, I ,- 1, ;, 11;,f, i [ 41-111 1 1_1
1, I ,,, 1, ,, I I I ; 11 , ,, I ',,
-1 I 1 I , i v i I fit , t ii , , I i
Ah- ,,, tni-li- ,,, :f,, i9tdgIi, ,, K-t-, ,,- -, I I 1-11 _1111"r. ,, M I I ; : S c r -v i c i 4) ( 1, ; .
p o va rem f s . "' , 't I 1, I I , '0'. 1"'.
I, 11 t 11 i i 1,;
,W Prtrt:d, ('-,,,,I 1, v f""i-I., *, "Iff", J. D- Ir", ;, -- I , I I I I i , , i4_ I I
I ""i"'11, I ,f, :. F.t PFffllf'F'k I-it-, ; i-i.d".- I I I I I . ..... t i 3d 1, ... f, -1
11-1 -,, (,- ,, ,r, L" d li ri, f","", 11 - --- -_ L 11 1 /
,,, -, 6't"If- ", do R,)", !f- ,,- n In i ,,;, ll i-- r in_ r- t,,- ",,f,, ; -1 -1 , - , - I 11 I .. i I P11 Id I "I 'i 't 11", I k e ? ,-,,, ''n I "w" pr- I .; I .1, I I I I I I I I I I I I I 11 1 I 1, 10"j- 111-1i it, ,
,,, f l' t, , I I , , l -11 I I I ." -1 I I I I 11 ii I I i I I ,, I I'll 11 111- ,
I ,"', Lo, b)- 'ril""d- ottl, 11 11 yll '11 --11' 11- I 1--e 1, 1 tt, -, I I I I: -, _', i.", -,- -" '' _" -, I I I 1. .1 f I _i, I ,,, 11 l" ,!,, 'I, , 't", t, ". f t
I, t ill c,, d, i,, ...... f !'I 111 ic"-, 1 llt 11-1 "I lllt ;i- :- - i 7 - I 1 l , I :, I I , ". , ,, "If 1) I
-, ,-.-- t -- : : , I ( I I il l I , , I I tt : - It, 11
"i"I,', '__'. PIrl ,-,j-nt:, ',, ,T,, q1l--,,- ,! 1 i-, ctit": -, t, T I t 11 I I -1, 1, I I : I t 't, ,'' , ";, ""
": l l I ,,- Fl "I I-, 11 I I ,, I "', i I I I I .1 ; "" i , ,, i ": ,r f
uxw i, K,,i,,, 1) 1- "n'i-, t", 1 z : -11 I -11, I, 1,
,,irCmi6rr d Rajk r.inrid-r,- 1, 1-1 tllil ,,, lil Tt-c 'I'll", , -1, I _, 0 I I I I '1- 1 1, 1 I 1, I I I I I I , ,,,:* , 1 t 1 ,, I "It, ,- lii ;, 1,;- I MEPTUND 626 ...
I i ;,_:, I I I 11 I _- I , I "I I I I I I I I I t I "I I 1 t ,,;, ,I -1, 1i ., "-, cob- 09-
jel Wlo wmfii d ex ministry hng,: dh, i l t ii P, t -l, ,, !, I ". ,.il f, I I I I z , I I I I I ;, I 11 I I Id ., I t ,, ', I I Ili 1111-1- d ;,' t 1 11;,, : emo F"
'_ : 11 1- 1, ,,, I I 17 1 1 1 11 ,,, I
r , ., z I'll Ite I I 11 t 1 I 11, .11 ,,, I rt, I 1 f f : .
gln"a po Poroe.d.. Sine ji., ol i.iri. q.o -li, K - ,-, l,, -, , 11 I I I I I Iii I :l' r 'I ,I- 1, -', , q '. ,: TELF. M -8134
I ,A I j" I 'I, iTi
."el"do a Pincipiw del Aio it lu.t 41-r" J, ."I'li -%il 1- t -- , I I e__ t _-6, ", I i, :_ I J, I ,
11 ;1_1' i t -,, I
_ e - ; : e i I ,11 "I f I I 1 ,- ,111'1 11 -.1-t"',I :t -- tz --! A: i :,
,j- desvjIIcj6n acjon,,:i -, % 1: I I I I I I I I I I I I I I ,.i _.
1 I I i ( i ,,, , l"i (11 ,
1.of, COMU,,;Jta lUgola- M p r , l- K-11 - I , I I I ," I I I I ''I 111 I" f, ,, -7 1 I ; z I I lill
_- 1- i I -11 11_ ,_ '. 6, I I ; I -11 I ; ". -1 I i t "', "', "; : l : ,' ',,' ,", .
"I' !7' r : I 1. t 11 I I i 7 ,_, 'l I I I I I I I I I ,, I "t 11. 1 ,
d-i"' 11i, n, ; Z trill I __ i I I, 1 i ", 1, ," 1 ll, -I' 11 "I I I I -1 ,, t i f 1_11 S e la pu rga
"n" I "' I I I I I I
I I
-,1, Id i,,! ,, '-,Ilrw d, rr P Irl, ; P- i 't-, I 1 -It I - I I I I 11 I I I I I 1 I I ''. 1 < !, I ; ill, 'i L V. I
.1 o 'I il 'i 'L ' it ' F" t ' ,_' 1. I t -1 n 11 1, I I i ,iv, i "it I L I % ,I t
ti- d fo I z i, -_ : I I I I I i I "", -It il ,I I I ,
, 10, \l", I 11 i


V fflmrg Fq d
-- K r'. 1-_-,l !- ,i- z ,, 1;;,- t i z A!-,, -, ,- ;, - -, 1, I I I I I 11 I I i I I i ,
Iclnll "t -- I" -1 I 11' '-f-, ,,, i P 11 hun gara: cinco
P, i"', 1- i""', ("!"'i"", p-,"", tl-t ,f, Rt. '. -- d, I I 11 I'll I I ; ,_ ,,, , I I I 11 I I ''I'll ,l ,' -, ,", ; it ': "i''', "it',]"
dol 'Orrum-0 ,,fi "! ktJ"-, 1 ,,I I , ,- I I I , i I I I I I I 1. I I I I It , ,, "', '' ,
I i" Ill- 1- 1, 11 : I I : I, I 1 '' I ,,, 11
Do tc,& 1, ,-1 ,io,!-, 111i"r1l, ,lii, ,,,, h- i, 1, m-- I at, 11 .1", I. I 11 , ; , I I , I
-, ,, Irt- "', ,, , l, , z : I 'I I 11 I I I 'I, I I ; ., ,. "', " '' 1, ,.,i
--,",- I -, v"', % ii.1,_, -_ ', 7_xl , 11 I 1. I i" 1. ,: ,, i I '", :' : , , M', ,
66n r'-- ,Tp:,'- qii !"', i '--'J" ,- ,, ; % i, "' "' :r, 1 L I 11 )-1 I il I i ahorcados, m As
, "" I"_[, - _' I i I 1 11. I I -il ''. ,1,
T-tid"'I" "till I qot ,1 p,- 4-tir ,,, ,4, '- --- , _.1 ', _tt -', ., 't _- I I z , z til i: 7 I I I 11 I I I I I 11 I I I I "I,-,' 1 1111 '. "I I I 11 1,i 11 11 11 _k- ,, ,I -- "t, 'I", -- P-- ,, ,!,, ill Iil,, ,f- t, , 7, f-'r I 1, .1 I I 11 "I'' i 111 I ': '' "I't) _, 1 l
"w-,", / ....... R" 'k ,1411 ,,-, -- I I ,,1 t- 1, ", __ I 11 '- i 11 11 I I I i _ill I ., ::,", ; , z I ;i "', ";:: 1w it "Itf- , I -,-. I ,"', r" I I I I 11 I I , i" i) 1 t 11 111 1 11 I ,,,!I A T" :, tl,,; , ,,, , (1
__ I ---- --_ 1-1 I IIII.. : ", I I I I I I I % -, I I ': , , 1 i '" j ',, r"", ir V" I ,f' 1-1 I'l,"n, ", It,I , ;i i n I e , I I -11, , , I ,,,,, (, (',I ... T, I !, -If;, I I I I 11 I I T "' I" : ;', M, ""I :,:
til ,f "- "i , ', jiT, I
,r i ,- I- I- I 11 C "r I 11'', I I ,. _,)!_ ", l. C, t"J, , , 't" I ___J, -- -il :,,,,
, l,' _', , .. 1 I :',,, !" , I':, , !I", , , '11- tR I 't- '1' "I 1-1 1-1 1; 1 11 I I I I 1Z, I i, -, 1 "I ,f, i,- ,, c,"', ,,,,
11 I , , I , r , )". q ,, d,,Q- ri ,; f ': : t it" , ; "i ti, "","iio it -Rairase hacia v/ stir el Gral. Pai ,l- ;i ,-1 ,- :, l- - I" 1, I 1, _: ''. li I "i" 1 : ,, ', It
,lK-- :- - 1 1 ''I "' 11 t", "I % ,- ,,- ,, ,, '14 I11- -1i, i- : rl It, I'll I I 1 I I 1; ,, "" T i,:-, -f- i- ,- .B- KI I ' I I I I 11 "
"' I I I I I I I I , i --i" ,, ", ,", ,,,, i, i -C hung con, A M m il h o 11 _1 I, I z fi-,,-- l-, "I'i- I I I _. 1' ti'', Ri I, Ct -- M -l 1 11 I' ,S'_!", ,, :,, :'-, ,
in 1) r e s l .... I I I : -__ .. .1, ; ,,,,, ,!,i: t- if, ,, P't Ny
1:- -I I I I I I'll ,,-, - i 1 !
"' I I I -1 I I I I IT 1, I 1; '. '' '" i r ,:'':, i"_ ,jt! ;""i,,''__1 1 -- 'I'll -_11- 11 , - I I 11 I I 1, I I I I I I I I I I'll I I t _11,,
__,_Re(rfIcfde el jefe military chim, Jmvia Intit-hinfi. I- I 11 I I 1A I I I I 11 11 I~ I I 11 1 I I I I .... ... .,I- 1 I 11 I -1 1 -J 1 ., ,: tf,! L i,,_
_.-I -1 i I __ - I I ,-- i I I i, t li, t I t, il I ;
-, I I I 11; "', -1 I ,. I I .. I I , I"., t , i i ,, ,2 t ,,, li I
S44ilese on Hong Kong la rpreanief fit, ["A rij("; I I I I I 1. ,,,, ,, I I. ,,, 1, , I i i, I f, i 11i, 1 1,1:1 :-', ,
I~ I I' 7 i ,, i'l- '' , ., , I : i 1 , ,t, , i ", if ,,
I I I 11- 1 " I J 0 S E P H TESSLEE, I I I I .: , : : , --
110N(* N()%(i c ,,,t 1$. 1'- L' "'', ,, ,l "- 1 ,, ,. I .- I I I I P ,,,, , I ', , 1, I : t A
L ,, t ,j,,, ,, t,,- ,5 ,h, ,F t, t- 'i''11" , , 1 I I I i i ,." ; I I I I I I I I I I ''I I 1. I I i 11 1 I 1 11 11 I i 11 11
I .1 Z 11 1. , I "I I r.
,, 11 I I I I I I I li, z 1, i i, I I I i I r f, i: 11 I
-1,1,11111111 ', 1"'f-w-, ,,, ,11-, 1 "11- T" 11 I I -- f I I : I 'i I ,: 1 .:
cf, i ,, ,r 1, ,,1'a lil 11P l P y , ,,,, I I '' I i i ,, 11 I
1, ', 'i-., 11 11 I ,,:t I 11 11 I .1 I 1, I I 11 t,.
r!.--' "' "' --11 C '10 I i , ,,, I ", -,, ,,, % I I I I I 11 I I I I ''. I :, 'i L: ,, ,
'', ,,, ,,, I I , 1 1 i 11 I I-1 I'll I.- 1 -
ft, t I : !"''il
,, , -, " 'tV ,.tr.- iA, !, i, I '- B I I I L I 4 ' : ' It, i., , ,, ,, ,,, , I
w t -1, i : :lN : '_ I I I I 11 I 11 I I t rl 1, f), I
t" ,, J ,I ... 1 ,ti- ,,,-,, I --,,.,,,, , ,, _:,";1 1 11 I I I I I I I I 11
l, ,, I K", i 1, t, ',f', "'t I ti , 'i , I li I 1, I I I , .- :,: i i r, I I I ,' I I i 1, I ,, 1, F
,, 1 1,1, li, d, K l ,, :: ,- ,- , : I I I I I I I r i It ,!'.!,,, ,, ,
il Itl T I I 1- 1 l I'r I e ", , t I i , i , i , 4 ., I I I I I
W, 1", "f_ i" %" , _i,) ', t -If , I 'I, if,, ,, ,1, "
1 i 1, t I r' I I i I- I", '1'1 "Ill i 11 I I :: I I I I I I I I I , , I I I .1, : ", , ,,,, , ; :11 I"
,1, ,,,,,I",fli 'I"'t, -, :. t I: ,, 1, -- ,- 11 "I 11 I I I 11 O I I I 11 - t " I I I I 11 I I .11 I i ,. 1:1, Z, I I:,,- I", I ,, ,, ,,' I -1 N1, '111 It-, 11 I ,, ,,, Z I I I "t I I I I I I I I , I I I I f 1, f 11 I t, __ I ",
Ili I',,"" "I 11-l" 1,11 il lllt_ 1,711 I I I : 41, 1 I 11 1, I ,e,, it "I, fl11 11LtlZl 11 11- 1 f)" '- It "' I 1 3 -, I I I I I I I Z, "ll I 11 I I I 1 I I I I I I I I I ,_ : :, 1 I I I "I ill I I I I I 1, il 1, 41
r, ,zt" l-,, I 11 lt 11 ,,, I ,,, I I : ",
"" i, 1,, -tt"'l, if,! 0"It .... ... I -- I -1 t- 1 4 1, I I I I l'' 1 ,it _, __i L
-- I I I I I it
11 1- 11; I I z 'I ", : I I I I I I I I I I I I 7 ,
,, z, 't ,- , I H't 1-1 I I P-1_-;1,i1,! 11 i : ', , , , -, "
", I z11 : I P ,", 11 I I I ":. 11
', I I I. .. ... i l I I- I I I I I I I I I I I I 1 I I i I "I I 11. I , ? I i ii I 1,
c t, ': i" I I i i I ; I I I i 1, I I ,
Ill i -, ,t if'- t IC,$ f .,, _, I ': I l, :
I, I ", li I I : t 1,_, , I , I I I I I I I I 11 I I Z 4 I l, ,, I I I I I I I , ",
C t 4 , - i, , I I I I I'll - 11 11 I I I I I I I I I ,,I L , i , , I i ;,i i ,' ,
m m & ; ', i- it "", ,,f, ': ,,,, W ,,;- x ! ,,, I , I ,, it i I t
I I I I I I I I

I , , I ll", Z r ,, I I .. I ,
hfw 'i, - I i, '", l - I I t I Z; 1 1 4 I I - , - 11 , , I I 1 : ,_ I I I i , , , I I I I t .11 f, ,, , , , ,;, , , z i ,ii I 1i i
,,, t I r ii I I % , I I t I 4 I 1, ,,,
,$ ; , I I j, I I I I I I :1 I I 11
hi;!t' - "' t, i '! I, i, L 11_ : i I t t I , ,i Q . I I , I i 11 11 It 1 ""i 11 1 ll, 11
,,,, I I I I I 11 I I I I 1, I! : I I 1, ,t ; I I I I "I ji' - ". '
11 t, t I I I I I I i ,
, it _- i i I I I
", ,,, t , , -, i , I I t I I I L, i I , i I ,; r , I I I I 41 t I I .
: I I If
1. , , I I I I I i, I I It- i I , !, ,L c I ., : I ,it I I i r, ,,
, I - , I I : I "
, ,, ,, ,, ,,,, , I I ,,, , , P ;" I I__ __ 11 I I -., ,,,,, f: ;, 11 I 11 ,, ,
"It.1,- t" I t I 'i
y I ,, t ,i e f , I i I I I I I I I I .1 I I 1 , I I I I 11 I 11 ", I I I I I 11 r,
11 ; I r t I i 11 ,,, I 1 , i 11 I I I I I
1, r I 11
': ', 'i I I I I I I , ", "t, "
,, , ., ,Z I 4 I I ; I I I I I I I t ,: I I :, I ,
,t I ., i p ,, 1 I I 'i I 1, :, I I I I 1. t I 1, I I I I I I i 11 : I
I I I I I I I I t" I I I , , I I :" I I I I I I I I I I I I I I ,,
.- f - 1 1, -, ,I I I I I I i i 1 ,,, , e
I il l I I ; I 11 ,i, I I I ", 11 I I ill i I I I I I I I i I 11 L,
VIAL)ANDO R i , % 11 , 0, ,, I I I I "' I" .1 I , I I ", I I i I I
I ., I I I I - 'tt .. I I I I'll I I I I , , I I i ,
1 i, 1 "; -, '. i "', """", l I I I I I I I 1 I I I i 1, I ,
, I if, I I I ,, I 'i i, 1' 11 I , ; ii ,, ,,, I I I 1, I :, t -: I
GREYHOUND "ill, 1 11 1, I I it "Ill ,l, I I , 1 I I- I I :11 I 11 I I I '- -L l ''i -, I ,
I r"', i, I ,,,, I I i, t1, I 11 It,, , I Al I I ,, I I 11 :_ "I I -11 I ,,, I r :
I .11 I- I I ,- I -1 "_",_,_, _, ,,','
I~- -- i 11 It _- l- -,, --IT I P_ It, 1,,I'', t lil -! ,,- I I I I 11
I t"i'', 1' I I , It I 11 I I I I ''I I'll V, ... : 'r:"1;:_: : ";l- __- 1 1 __ ,, ,- 11 I ,, I I I 11 ',I .
11,il, l'- -'- '' -Ir it, "I" - I I I I I I -11 '' "I'll I i ,') t&-11 fl '' ;, ,,- tt 2.:
t i- 1' ti, -lo t , I .1 I -1 I '',
1, 't I" I I I I I I I 1', I i I :" -, T ,,, P , ,, ": t I I ,, '. w i
I I t I '' t , I I 1, , ';l 1,
-- l t: I :, t. l l,-- ", , -It, I I t, I I i:o- "M I r 1, " , -I..- i ; I ,., ,, [ T1L." ,.t ,,r, J, I" ,-J", '' ) I I il ni-I 11-- _- I I I I I I I I I I 11 I 2 I 11 "I 11 t ,,,,,,, -i , ,,, f;, I L :'- 'L ,-',i r
rip d Orr- , I- 11 - ; ,i !i z r -,; I l il 11- I 11 I I I I 7, t ,, I ,,,, 'I" i r : it (7,,, I -',
-, 111" F I ,,Pt I- J"t,44l h--- 1 "I : ,::,, i I, " I ", '111 ,",11
sd ,- .,I---j-!,, 11 11 I , I i, r I I I I I I r7, o i f i, , r ", ".
-_ Ft ,,i, .", ', , I 1 I _'. "" ,, n ,, itI I, , -', "",I, .it-'t, i, 1 ,, , I ; I ,": ,t I I I I "' I 1. I 11 I I ,_-l", ,, ,I, "'-." 11, I I i': I i '-i, ". ,, t, :" -w, dt, dl,,, r I I ,, ,,, - -- 1 1-, 1. tl I --------i-------_-, __' ,
-1 f- ', ", I 1, i, i-, ,- 11 I I I I I , .__ I __1 ,._ ___
,,, n i" I i I'll , , -, "r,"'Ill 1, I , I I -t
,! i, ,-, %- ) ,, I -, I , i il I 11 j : It,
I 11' , 1, l A"',"- C""t ": 11 C "'-I' "Itt:1 , 4 t i, ,,, % 1) I , ,_ I "!:
11 11, "'l, "'I" ": li t-% i,- 11 ,,, Ii I'll t -', -.,- , : ., I'll, I -:- ,:-, ...... I I I I I I I 11 : I 11 I 1
t 11 I I tl- f w I ,,l i,- I ,, ;, I 11 ? I 11 I I 11 I I -11
,., t NI t 1 t; I : I
f I I u, I i -- 11 I i ,,, -il kf I : ," I ,, I I I
-11-11,11-111,111-1-1-1111-11 -, --"- --- - I ." , I I "I I : I I I I I ", 11

li ., 1-t- i, -- I I -, t, , ", I I I I I I I I I I I I I
lll- l I l - '- I I ir , .
I ' "' i I 11
'' I 11 I I !" I ,, I I I
E l ot;abivrim . ll, i % F ,,,, I I,-, I I 11, it L P. D. i I
___ --:_ 117. -,- It- I
---- -- ,-,--,-"--,- ''---""-""-,-,- I et- :i 11- 1r, "I I , I : 11 I I I E L S E R 0 p I I
,,'-",: I I I 1- 4 I I I 1: '' I I .
---- k ..... ---, ,I, ) ri,, rn im F I,
"' _' "" -, ____ ,__________ I I I I i Z11 I ., 17 11i, '_ _- 7, I I
I i I I : , '
1-411.1 I : :, ', c ) 4 7 -, I i 1,
: 1 ,
1116CII-I I A JELLIES V S "t t' MI.
z i -1 "I 111.it, "_' ,,', moo I I 1-11 1, __.G -. I ,
) 111.1111, z ""', .- '-,' , ,- ', : e iio aL \ Ef ,a ,%;ff -.,, ) ? 1, fi t ,Io ,
10I 10'!" .1% AdfICI I l, t, '), : ,,_ '_ '] 'i '_- P_ V A L E D IN E wint" 0 ", , 1, ,, H A F A L L E C I D 0 1 I
-_ i 1, f' i" -,, -, ", I 1, c z
_' I i I T" I I ..
I" 11 l I I -- I't ,
'_ "4' ", :1 i I I I !D-p 63 do rocibir loa SurItom S=ramenlosj
Z, Ovatlro: I T"- ,!,, ", ,,- i NUNCA PIERDE SU VALOR .- I ,
_!", I I !,::, -, _- j ... 11- I I I I I 11 L
--- 11 I I t ,-, ,,, 1_r I -, ,i 1, 1-,4.
% 11 I I t-1, M- I I I 1 I I I 3, ,; ,, i ii 1]
.., ", ,- ," w w w w w -; 11 I 11 I I 11 I 1 11 I I Ill I! dez i- -nl
lll,,::* C1, I -- 1 1- j t .; t, ,t ,,-,,, , , , - I i I 11 I I I I I I I ,.,,,, :- , ,
I 1
i I ,, 11 It __ _; I I I r I I I 11!_1 1 I
I 't D , I Ili
,;11 11 I'll I I ,,, I' ,% jl !"'I" I,- 11 I I F IA I I I I I I I I
.., 11-1 I-- 11- I ., , "I'l I ., -1 : ,, I ,. t, I
"I I I e . I F(.1116 p.--i'M dc 1" I I I
1- I .. I I I I I : 1 I I I I I i i l
I I ol I I F, ),
I C, ,, ___ I A - - I I ,,I"resicl ,,i-tci t-tle,,-t ti,)-i t- -----, -,-- -;-,,-. __-, __ I'll I'll, -1111, I I 11 11:
____ -1 __Iul _ujl .. ... - i , , " -i ------- 11 I I I I
_t ,.; ,,, 1 7 ;;-;__- 11 I t 1, f1to -E I i I It, t, i ,
111'1;_1:111 1 11 ,I, "'.- )14111--t t rri dil_, ,,Iitfa tit
.-, 11"k, -1-1 !:, I :1 j --t,, 4, N-"11- P.,I- l%- 1. 11- r.- 11i,", JI-ff I if11 -- __ ', t t l '. it : _._" I. I I I I i i I I I ,- 11""I", 'I,
It ;" I , "l-"I ; it , , --,- I ji-,- 'I, %,Z-'j- tlril.; 11,1g dl ,Wd. rl AZ-H,, P, 1 ,,,i,,,-",tIy'
-- I : "I I I'
I I, ,,, I 11
"'w-1 __ .... I ... I 1-11, ..111 I '-' tI i 1, 11 1, I I I I I I -- 11"u'l J-- 11, F-1-l-, 1)1-111 -Ill, T1, Alil-1,-'Ir ";, rtll, y ,j ,) i p I -1 ,- 11, T- W q- (' ...... 1), 1'0; lt ,
,;;7., l. G:- :,' : 11 11 1,
11 1 I I 1 I- 11 I 1 -11 ''
.4f- 0) I ,1A.I,-. O 1-,j, T! .Zoi,, r I I I I
HABANA ,U7 1 - ,-, i
u"t YOUR TRAM SIRICI : i I i I R ,,
-BO. I __ I I
1- enoll..% pianltr.d. ,Ll! f! : "' __ __ .
hernn. *, do F ... rj- Vog.r. il I ,'r :":,.' i i " it ,. 11
If,, I I I I I ______,__ ,-- --I'- --,-,1,,, 'c- I I I I 1 I -11-11-1- 1 ____ ___,__,_________,__
T.41- 1111 ;01* *1 Trff0-M.ci6,, emorclarogirifi-, I ; ml io I : 11--g, tj -, I
11 P'il I -, ... .... ll I" -1 : I 1 __ _____
__ I mCr,_prirhio,-t 1-., rin.urif ----- -f rIM ," 1
4, 0 I I I I It, T- , 11 I :
tn. al 11 '"', "r,-7, df, Not KW AGUIL I 0 R A N F U N E R A R I A D E
, *1 I"!_....- tll,- 'r "', ,, 1 ", 1:,'", ", ,' ,
; ,;,, ,, I -1110 I _...-I.- ,.
rini. X- 1, J-u, Al- G- I'll, I ,,- 11 ,, ,, "I ;, : , 1
-11 11 -1 I t I i i 11 I It I I I ""
e v I I I "'' ,,, "- ,,, I ,,t, I
L.4! l- 1, 11 11 1, ii- ", I
FaT, LtLL if I 11 I .IN -us CO - f l ,,, z""'I" I I
I SUSCRIBASE Y ANUKIESF EN PIDALO en todals PMRAS_ 11 I I - "l-,". ,-- ,,, i'd I I H 17, VEDADO F-5054 F-9619
EL cDIARIO DE LA MARINki I L P.-d do- -c- f. ........ y ... I
I I .... I -ll11 I I I -1-1-1.1.11--, I
I
I
I I
-11, I~ - i, - _____ I f__ _____ ____ V __ _-_______7 __ __ I - ----- -- __ _____ __ ____- = -::::z--- -- _ . ....... ==== --- -=,-

ANU IA 11 DIAWO DL i.,ii, NIARINA NIARI' 2, N Of ")49 VA (; I N A I L FE
Cr6nica Habancra bi sciiora de Cali
Ya Lleg6... lit VAJILLA
"DRESDEN"

1 lan ei,U

acrjll (7iij ulut t

COCINA de GAS


k7,1
NUFV AS V A I 11, 1. AS

Haqa Ud to M4,0". Riasenthal-qaviland
YEA TODAS la% MAPCAS 'I s a alica %0% veimtlias, 3.1
VAl
'als-irl'Alros dmd_ PERO, am es de
Clu YEA ta-6i la
GJIS TAPPAN, la m t 6#11a y Si.-p,* Lo M6% Ntiov. .1 Pmclo Wa Ba)o,
Of per;ecka cle toiclas lit cocinas,
*ROSENDO VAREL:A ALVAREZ* ADMINISTRACION DE BIENES
Aiii REVERENC145 eANCA"10kilik A811 01.,VTA
-ARANTIA V PROTECT Oli PAR' SUS 114Ttill AM W Dt ALIllli"IDASIS TilL, SAO$ 0 6a

CONSULAD0306 W ladc del tint Alki T.1f.M.7106C'

MADAME TAMAHRA +

CONTINUA OFRrCIENDO TAFETAHES BROCADES: 0
on Iq Ma cmr, T ,,o 4 CLOQUES

13 fil TERCIOPELOS


IUNA SEMANA SOLAMENTE] IEN "EL ENCANTO MASCARA DE ALMENDRAS ,


MASCARA DE A'-- 41
ENDRAS t
MADAME TAMAHRA 4 TAPETANES BROCADES,.,
Studio:
30 pli de ancho.
2.50 3175 4.23 RIO.
Fl: '.N
CL do secla
---- - --------- e raxon V nylon.
2,93 4.20

TERCIOPP? OS DE SEDA, a E tod,.Is los Colo,"5, inCluy, ,njo biantc, neqo,


wax

R6yal
No RJQUIERF BA140 MARIA 7'


TV


IK
PC"
tati
it
;FCORT WAS RECOAS OR LAIVNIA Ot Fun.
us "I
------------------------------------------------- I
M A N T I C A 0 0 VENTA REGAL0

LA A
----------------------------------- Ak TEPAS NEPTUNO SAN NICOLAS SAN MIGUEL 0
rs, Rlm CrIgNoll Y VTNX4e10W4Z_ CZ icZ,*/V P03ii 1-4.- -0 4, t.h,1r.
of-1019.


IF


JI FV. DF, 1949 MW) (-XV11
PAGINA OCHO DIARIO DE LA MARINA. MARTU.
Cr6nica 11abancra

Eff Iff Axopeiswifirt fir /(I mujor nforlo Iiqo

KOTEX


IV, ARA D"LE" DE HILO


'BELGAS

........ ......
Warond -,Vmff 0 f"" 1 M.Y.? roototi6o.
ol do hile puro. IP 41-do "rhm. blanc)
Wmandol do kilo Pura an colnron -- atul, vorde.
vara a 1,65
Aalm6n, Itfilge. amarillit y poach, 41 Koon, CVA
'Warando holim do' bit. Be ga, 10 fina, _- a 4,'$ I A e,ndo, holon ids hilo B-oZ. on 8 cclt.,os fino. 41 5
Wmandolos do 12 4 d. itcho, pam t-balom finos, X, G,
broncos y on colored, vara a 5.80, U0, 7.25 y 5,40 I b, P
... .. .....A l i ff,,i Fi'sols del 13,1 m it 1; Oult


il, 0, K,- t,

e J .. m1fir; )it(

Cuba 565 f". a SO tz"
L G ." ......
------ ---------14 g (,n honor 44,11 ItIcaldi, de 111-terdalt

J

ni

Ifilda Re) I '(ir i io
4 Algo mig J,, Ng i FIT,


que BELIEZA 11rom t rijporotln (if, T,
7

WRACLE, A
a. Ts. of- t..W,6
le mm,
Gmauam.. Y', le01rem,
-quisita espfirial;dad en rada plate, brhjddydojeej tjor,

de buffnt v tuieT"i
f D70 y j;_,
1 A 177
a Casa'delas Bodas7

PAO)$ tot- - ------- ----
Servicio de ovfo ; iles CADILLAC con C Opo pof:,C :or y ckoie, COMPOSTELA No. 612 TEARONO M-24-24 HASAAIA,
J

Q.. IAA -70ta, i,,&WIT 4.1 PmlidtLa cffec6ones dtfl coraz n no ocortan forzosomente la vida S1 ... A LO I E N E N
RESIDENCIA- UNIVERSITARIA
Diriflida por la, Rlahqi- (to J .,us M-m, f "I' j No 260, ,q 1W T'I'r-, i


7, -----SIGNOS DE PELIGRO In JELIGRO
V


&
AV2
5 7
AMY


J


7 1 ... ..... ,

-C4MO PiMnt*fW#1 ZOMIlin Vano Y up L A N 5J A
d-
at
sintomm son Inlici- --'a ;Ij"am! C,_4.i,- J,
cam at coraznn, pere itinguita 'n INDISPENSAB
ri" motilo quit
ariamente su vida S1 se 'aNec -r at m-dvo. LA dmors P- r
a tietooo y tl 111it 'C rl" Yctiidt lzti com.,on (,itibm tnda J, i ,, Hag- e6, Imv-, d-io
Titaclui Imm, ---m c it ,a: -w Wypm, taiid. itts Sit t.14 1-- y 1Rrcmn','l, P .I
U_ -69IiA61 1- 4, UNA ALF 1 F A

-F: I. CASMA CERA a a su C-oituotitto
r MERC0tfZADA.
wbrrpeno ,cf rimoderada tupcci, S_ map. alcd-!
runife i 10,; itfm). .1 A., S" ja- A"i i,- ii- trwm
a ;--ot.
a aft- 4. 1. 1#6 aS,_ ......
home, f
P
t Y xlt
Dt S FARMAt Et IR 05;
& j-ttig-o' d _Sq, ,hh h". "md" 14,
buimll fl-e-do iiivd c-tbu 4'4' An a .3115JR. IKE- .
=j.m ja mhid y Lw 91


.......... . ...... .....


ANQ CXVII I)JAhAo bL LA M'"'A"A' i,,A Nut,vt
rkica Halmnera
6r(trz ficiko en 110golon t", l" i'd,
Z MW
3", VINO OF MESA
v

.. ... .......


H D F t A b f) Cj b I 0 I r A A
"Y 1 i Is i
pa
vf"

to- Ni,
d s M 'a'd 4 N
q

-J,
sup
011 DE LANA
loro 14,gtliriowt,

1041 'A.I F
i4 r"Id"11-11"
J. G A L L A K 9 1 1 A Y C t A_ S A 91
I)e 1 o ttn tr v h i I, .. .. .......... .............. .......
S !S C Rig AS E Y A NUNCIESE EN EL oDIARIO DE LA MARINA*

Con las facifidades que Ud. mismo tije!
Di Eugenio Alvarez Lastra
N16s de 150 models e x c I u s i y 5
In todos Ios estilo y precious T i s i o C i r v j a n a
cje: Hospital Sanatoria "Lo Esperanza' Lf N ewh efill cnf 1,1 Ci l n


Colle 23 tqct 9 10 antre 2 y PosecJiflf. F-3124-Vadad


wit/

C rllprelos a
Plazas ccirrodos

MUEELIES PRODIXTIDS SW401 W0 y


ANUNCIESE en el DIARIO DE LA MARINA-, INSTALL UNA COCINA Y
UN CALENTADOR ELECTRICS: asp
S A NA S 1) L 'I A X k N1)( i 1,


6 AT' Fri j0daire
UCENV
7'
Las -poona i do todo. I.s tiqsmp ., Producto de la General Motors
rad Waradol AZUCENA, slempf. ol 'PnI bl;Ilas. ExOa la Mama Regi.%trada -AZUCFNA- on a on"u,
D* venla en Ins majotas 1:, Z enel
V,
WARANDOL Y SABY AZUCENA" S,, stilcral La m s aristocr tica, modern y gcoN
la genL 6:l
A" FRIGIDAIRE- Aricado por la GENERAL
-------------- .... ----- - --------------- -MOTORS tst al alc, nce de u presupueito pnrque t at ba"It? y (onsume trucbo merits Nra olatuer y C0t1Mvrv#?r 41, It-, quir Ud supone, Ptegunte, ln rluevct5 pre.
s o 1A Cocna Elictrca FRIGIDAIRE, W.
6,ara d;. su aljo coto I Y complement
0
visit el Gabinete de Estl6tica Vemenina 't ------ tr comfort con un Cidentador El ctrico
FRlGIDAIRE-cie funciondmiento autom tico que manticne uno constant reserve dc aqua cahente p6ra el precise, quc u5ted Ii neci?,0v,
Abdomen
coderas wn rornbinaciart idea('
muslos 4i FACILIOADES Of PAGO
EI Rejalo Personal
CAtt en f6d o Its ptt!w y 12 d-l
coplan y Ps"n
3 M_ Wid- P .. fl Wst4buldwes Ext1wsia :
"C6rno armoniZanc3tas cin- "Phila Studlo" CIA. CUBANA DE REFRIGERACION
Cn estrellas Coll log cinco )b 11 3 1. 1 pl-, t-- 1, y K
4
A uadr d. ;k3.d,-r- ELECTRICA, S. A.
plintog critics ac 110 fi ura? T,,l FI-94 I

BELLEZA CUIDADOS ESTETI- Felivitan a Cn I all t Of'0- I C 6 M-6506 L. Aabans;
COS MASAJES SLENDERIZ- por iti obra ijnivlpal PRECIO UNICO EY TODO EL TERRI70RIO NATIONAL
ING Aclelgclzclrriento con Agentes y M*cainicos do Servkio
eqvipo's modernos BA 405 on to& )a Repiblica.
DE VAPOR
Escuche *de Lunes a Scibodo nuestro interested progrumn de Economic Dorn6stico

lerilft. d(e, Aliort Calle Quinto No. 60i1,
atl entre 4 y Kc. 9. O a. Mi e5crito par Adridno Loredo U ni6n Radio 910
t,;,bitivie tic lizztktiva Fervienina Jel. FI-1542 vedad "uerde...
H69010 asi, Pero H49ato ton FR#GJDAJ PE.
I

PAGINA DIEZ DIAR10 DE LA MARINA. --MARTB, 25 DE OCTUBRE DE 1949 w rxvn
I
En La Haba it a el iecretv rio de 1 N o t i c i a s ll(tyettelPiiertt)tit#ttfxi teii(-itil Noticias flouran lox provittaox de Cuba, a

____ Pax Romatift. Dr. R. Sup-reitesl C, a t 6 I i ca S de /L5331952 kilos (if, urroztjjvcrs,,js sit, tierra nirwil, en, truigno 61eape

CoINGretwin del 016411o Reimm-n del dia Imagco Nlariaoa 1,11400 0 M. fit- Coloillag il , I _E111 el Coosolmd". Rexclolerk (lei dift
I i __ _-_--_,___--__ I ', I
t Varlicipall flel folottim
lic CamagiieN 11olo., Rita i I i :% ,iovieri" a] .1411 ;Wuw (" I privirter t, a Pig a it 0 e I t I ( I I I : I ,, , ': I -Norlif-A fir emtrellag. I NARroble, " I permoffalidmileR fie In
co Sao NivolA* tie Bari! El Circillar 1 I I I I .1- "I''
1 -qlrio. fle wrroovs de F It I 1, -- I ., 1-Cotwit-ri,, ,I flia 27, 11 I, ,ft, ,, I colorlia a4lur, Datos
i, i 8fliNel 11 141m I : I f ,t I 1, ", ,- i ','I', .,14 L ;'! ", I __ i I ,
1 _', I ,I ", q" , I I ", ,.i, , : -- ; "I"'i6f, il, 1"" "" I ,," , z
,,,,, -, !,M ,, -",.":'_ _- 11-1 f J. I !-,
SECCION CATOLICA I, !"',il'i 1, z " I I I P U E R T 0 1 : , ,I ", : I I ,,,,, iWt- ",. , .

Por Juan Fmwo Friguh 11 i""'I", 11-d -,i : : "T I I I I I Por F, Nrez Barbosa i I 7" , , 4-1 5, r.- ": SECCION ESPAROLA I
1, 'r
t! .... .. I : ,-.' I 1: 1, "I I" _1 I r 1, ", I 1,d, I r ', I
il ,,I I I ,r f-I I I "I ; ' I Ii, 1", leet, i'l '_ '' '' Ti I L "I' I ,,, r Tl , ,-, ror Cindidlit Posads
D it, 'I d_ ilgn 'I I 1"ii-'Tr1 ll 1. I n, I I I I t , ..
-1 Ali,.,';, 11 I T 1
IiiI j lotat --- -,- I I If,
['; IT , d_ -'I."- t -1 ',,It', 11, I "I'll 1 .1 "I IL I , I i
'j", 1, 't, ao e' p _', I h. t-dc, 'I '. rinn, : I I L L I ,I, ." I 1, ,1. M-1. C." ,, I I :: _i 0 ,, v "", 'i 'I I
f- I I I I 9 I I I A i (' ,% I,, P p I,, &I C"i-p ; V, I I i , ; 1 It Sii. g'-i ..I'n "r,
I I I 11 ,,, ;- ,, i!n I,, I ,' ;, ,,
l A1--6Tl lo I ,, I _'_ 6. ,,, ,4 I :' :, ',!I, -,: i .' L I ., I I I I I ": I t'.
SAT, Ag-Im. it, : CL, I 11
'" I I i ,, 11 I ; 11 .v t1i. ,, J. T1, ., t ,
il'," J,,47-!' i,, n, 1 - i, ,, ; ,I, 11 It I iii. i "It) 1

-0, d, C,,ba, I, ,,,, , t -TI ,ijt: 1 1' -,P,, t -, !, l r- I : ', ,, ,3 ,i I I I 11 ,,, ,,,,, "" ""'i, *
'e. d" I 1: I I I _'," 11 i" "" I 11 I I i,
d ,,t- R -ii, I 1 d, I v I I !, 'K-, qu, 'I'll, I~ 11 , :S, li__ I l 1;,111111 I I I 11 -, , I ", I I 11 I I I ',5 , I !, i , I I f, i r I ; I I I I Or Art- ,, f,,i, ,t,, f', ,,f,, 1* I . ,,, d*
I I _. 1. 1, I I C I I , Nt : , I
11,11, I I I I I r I I I I T z I ': :,, I 1 I : i , I l.- ,. ',',-,, .- :,
'I L I '' I S a n to ra l 1, I I I I I I 1 1 I 1, I : I ,, I , I,:, ,. , i Ii U, I 0 ,;, i i p _", d,
"I ""', n, ,,,- I 1) I I I '' I , 1- I r : r k , '! 1 m :1 I :1 1' 1, , Centro Gullego 11- ,, , 'n_ "
I -1 7 1 ,4 ',,- r _ , I (, I 11 I., ^ lnmti, Ili, ;,l ... ;r,,I, It, I 1 I 'j- Y. 11 1111;r".
11"- il 1'111. (',,.,,,,, ." I i, , ,'' .1 .1 ;p" T'j- H,
I , I I I I I I I I /, I I I ,: I Cl & ,, Hil- A ,i,, P,- ,'
:1. I I I I : I I I 11 ., "I !"- I I I r I I I I I .1 I ,, ,, I I I I I I I ; , 11. I p, : I a Vj 'l, 1, it r i" I ,,,,,,, 'Ri "
I I r* I ,% 1 I ' r I I I I ,., ;"' I I I : .;"'_ "- I, 11, "'I- r 'j, P- Jiril' "J' 'It. 6 'I
il, I I ir(w I I 1 r I I I : I i ),
R ", I ' L 11 ", I tl ;;' I ' L I P, i I -,T,;- ,I tn,91- 11.1, tin,
::, V., i, 11, 1,7, 1,,- I I I ., , , I .I I ,., 10!, I T I 1, , ,I 1: I -_ I r, 11 ,Tii, 'J". l.
I I ,, I I I I .-. jj,, 11 I r I I I 11 I I I I I 11 1.1
.- I I I : -, I r , --- ------____, 1-1-1-1111-11-- .
l , I , _1 ti, T1- I I I I I I I I .1 I I I I , ,"tIt, I- el on
,: :, il ,,,, , 1:1- I I .. . '_ I ", " ., 'I 1- - '', 1 ;, I ., ,
,I 'J"foittigo, fe lival de ,_ , ", , ,j: ", ","- ,,,
,r 1, P, i I -1 I ., I I I , I ""I", -, ,
1, I I I I ', '. I I I I I 1, 11 I I I'll I :. , , i , d , r, ,11 I I -1- 11-11- I 11 ------- I I I I I I '. I I- I I I I r I I I 1 14)4 fit- 4 111kwt fie Onii I 1, I ,I ,, ,
I I I I I I I 1 I I , I I ci r:11 I I 'L I:' I I : 1 ,, IT I r I : , ,rt,,,,
P"'t"'ilI ,,i i""', I I I i I , T- r- I "", "
I "' -"J I "i I It
I U I 'I li'll, 'id ad I I I 4 , I I I I I I i I ,,
I'd ,", Fl'stk I I '" I I I I I 11 I "I 1,, 11 I It", , ", "I'll,", 1
I I I" t I 11h,1111i I, ,- I I I I I , I I I I I n I I "I I 1. I I r , T In't
11, r 1 1 di't 11, cflt, R" r I I r li"'1_ 1 11 11 I I I ", , .1 I r I I I I ) ; I , ,, I r 1, I d. 11 1011
I , I 11 : I I I 1, r I 1: I I I I 7 1 1 'I" 1- I I ,;, I ,', ,, : I i , , : , ,
: ; I I I I 11 t', "I 1 I I I I , I I :1 , 11 1. I I 1, 1
-1 I I I I I "I I 11- t- I I I I I I I 11 I I I ,! , , ,, r , I ,1,11; ,T:.,,
,: I t -, ,. I 'f
.1 I I I I I I I I I I I ir : ) "I I I I I ,, 1" "' I I I ,-, I I I ,
I I I I I I I I I I I I I 11 I I I ; I I 11, 11 : r ,', I I I I 1, I I I 1" I
I , It"l- .11. I I I ; I I I I I I I
I I I I I 1 I I I 11 I 11 I I I I I I I I I 1, ,, I 'i 1 i "
; L I I I r, I l I I - z I .. , : I , I I ii- , ., ,,, I I I I r I r I I I I I ,1:: I
I I I r I I I I
___ I I I I I ; ,_ 11 I :,
I I I I I I
I I 1 I I I I I I I I I I I I I I -1 r I I I I I L 11 I 11 I : r I ,
I" I I I I I I I I I i I I ,I I I I
I I 1 I I I : . I I T -1 I I I I I I I I I I I I : I I I 11 1 I tl
1 1 1, i I It, I ( I I I I I r I I I I I I I r I I I I I r r I I I I I I I I I , I I I I I I ; I I I I I I !, I ,, ,If, I I I d , I I I I I I I I I I I I I r I 1, I : I I I I I I I I :, ': " , I I I
',* , , i- ,,- d, i- ,,,, I I I I I I I I I I I I I I I" I I I I I I I I I ; I 'I I I I I ; I ill- 111 ,
I, f I , I I I I I I I I I I I .1 I I I r I I I I , I .1 I I I 11 I i 1, I I I :, ', e- 11
I
C om ferectria 1 i : I --'-' I I I I I I I- X ;, I , I ( in et I I . I I L I 11 .. ( I I I , : I 11 I 1. I I-
I r I I I I I I I r , ., .1 r .' I 11 17 I Y ,, ^ ,' ,
f l 1i I I ii I .. , I I I : i, i , kf- J,, ,- t I I f .. .... I"
.
""" ", "," "", : L, r t I- I I I I I : % I I I I .1 I I I I I 1, .. I I I I I , - tl V ,- t, ,
i, r I I I r r , 7 r ; .e i" I I I I I I I .
,,,,,,, I I le i; ", N""JiT, I .1 N!,,- d, I I I I I I : I I , , ", 1- 1 I - A
0 1 "' I , ;!, , r I I I : I I I I I I r I I I I I ,j, Ift"'e. A",
F;,, e lri It I I --"---,, I I I 11 I I I I .1 I I I I I I I r'W ,, ,"" ;,i, ',
'bi 't p,6 ...... .... Tie, d 2? I I I t I r I I I I 'I : .1, ." 1, I .1 , ,- I i 1 I I I i, ,, " i I
,,I I In ld:a d, 1,, 01 ,In I~ 'i 1 ,., r I I I I I I r:' , :_ 1. I 11 I I I r I , .1 I : T .- I,- ,( Ie Af:
e "6- m 1I, , , 1, , I I I ., I r I I -1 I I I I I I I I ,_ ,,,,, ,,,,, ,,,, 1, z .I, -1 C- 1,1, A,,,,,
i", p- ,,,,,, 'n ,,,,,. Ic- I , I I 11; I, I I I I I I I lli, ',,*,' ,,,,, ,,-,,i I I
"' - ,,,,, I I ..... i -; I I -*- a J."ir" I, 'a I ,
n1I1z--1 F-ct, -tll , '16, 1 1, - d, I 11 I I I I I I 11 . I T I I'll ,;- f"111,ii, 1, "', ,,,j,, -, i ,".4 I'l,"', l,", d-f. 'l, hr_ jiti_', g C i I, I I 'I r rd ', , pd,, I t I 11 I I 11, it, 'I't""Iti,'l 'i -nni"I a -l" J p-r ,J l (",", ,,nh ('11111 MITI(17" , I 'i I I I I I I T, in I I I I I I I r T I P I A I I ej,--,,t, , A, I,, R_1,1 ,,-nnr Carl I I , 11 la I "'
"; ,,, ,,,,,! : ,,,,, ,,; I' "' I i I . I 1 1-1-1T,"T, '! -T, L ,- I I I I 1 --"-- - - ,,- fi' 71- %' Z'I ,T I la i I V, I I nI,
11 %, ,b,,,,,,,,r F I I n
', li h'I'l "I I Rectini6n I 1- I IT~ 1. I '. I ,,,Idnte ai, y sefiira N1,i. Lti,,, I M"I"fir, c-!_ ,is, fle -11, 1 ; - ; t ,i -.1 : 11 -i -! tlr ,.,, 7 7 "" ,. .%; " ,' '7"',,i !.Magum labor Aam
, I I r,- de S-!i1Tl
C j,--,, dr, 1,i Arlin, C 16 ... J.-rdtlid Obir- , r 1, It I -- --- I,~ d.111 ;1 it 'i"I""', 'I'l I (;Hllpgo prlndent, d, I ,';,,,,e,,q
I ; I ,!'i 31 ,111
11 I t, I ;, , ;-', I Ja Quinta (lei C,
r,-,n'N!nn,,F- Silvio NI-1.5, 11 C nt- A,,,H-, ,efii,- rI.,
Fi pr-i'I "'tirtrim cia It dr! -- - ,- I , r I I I I .,-I',- -_ -- Q, ,6,,; Sil. I'll-,, T-lt Bllrudir,
T, I, J-1, P-1-11-ll ln lltrtl o : I. ,,,,!,, ,, I., 2 ,,, y Ij T,!, I Ii I I i I I I ,r r I I I I I ,,,, 1 11
.1 I I ,- , -f r i, ' 9 d I I I F I I' A- bll. Ill A pidertdr, p""d-i" del "I"ll I ~ : --,tl, ,1 11 1. d : _1 'ki , I I tri, Gtibii V-d.rn,, Ill ,ja Ljinla
li, 1, tic ;&ii-, ,I, R, I~ ; I I I I - d, I I ". ,;, 11 '-I-ia ,I 11 C-- A, Inr
,nn 1. Arlion Cetcl;- tl t-i, e, "lcl." -,- ; 7: , r , T, ii -11 ni 1. ,, ,'rt' I,"l"l" -I' 11 f-eI"-iAI,-- d, Rirrud,,, MIT" 'I,
I - I I I I : e ,: : I I 1 , ,, ,, ., I 'p" b'd, tt 4i, t d I,
'; d I v - ", P l IT
1 S ,, Ni-I- d ,, ,,, , I ,
I', I r 'i, Ii I~ r -. , I
d I jl a i,;, :g, ,,, !-"L lc lli if ot""! F I I"', I T"- I ""', li ,I r1I_"iI I 11 d a 'PI e-, A"', !i I ,,,,_-,, ., it I ,
,,,,,, Ill lt CtpiI I. ii" COMO I ri r: ,it , r- ,!,,,I I I 0 r 11 ( i 1i -, II li I _'11 p 1,t I", n, NIT"nIl A_,
1, ,__ ,, I ,j ', r. I I I I F I I I I -1 ,,I ,Z" 6, "": ze d, ,- d.d 1, 1'. 1 1. ,d,,dr I W & !e It 'g"nrjr I-- I Rnfii,, Fe- -fe, ),* I, pl"n-1
g TI- I ', V__rj I I - --If, rit ; I -d, ;, ;-T1. d, !-- 1949 1 p'e,,,dd, iil I d, )a Crv d-g : 14 .... I,- A-ldn.
11 I i;
,!;; ii , V, 1. ,,, ,, i-I
II, I j-- F- J' , r ,' Ir I I )-,-. I I I I "'T", -. ,, G.11 Jl L Rl, "i I :,r, d nf-n-;6n, CiW-- 7A Jesii Nazarcim _i tQ, I L I I ', I I . I I I'.-,- -1 p-t,, I I,
I '"_ 'It""' "'I'I t 1; dilh 119113" lia wid. G-ir, lub--l'il dIt
_,4, I I I I I __ I I I jMeride-,%
Are- 1 e, "'! -" i 1, ,. ".- I -_ -11'11 1 11 I -_ I 'G .....
I --l", i1- I~ --_ I I 1, I I I r I 11 11 11 "I 111 : 1111, ; -_ ", r"",^ ', ", ;", lc' irr, dI, Poncho
r I I t i I Til ez.i I ,,- .dnimstrado, 4, la Co A.
"' tr,3_,-, tin, 6-- ,,:,*,- -, I I I 11 I "It"
1; 11 i I I -1 -, ,) id-- ,t d , ,i lird hj. A ..... I!- (laritt
IA ,- ,,,,,, ,,, -1rt-bt "I_ 1 I I I I I I I ,,, : I I I I .1-1 I 11 -1-11 .1 i;ih" 0-, ,"'It. ;'I., d"I, 2".Wr N n I
I I I ,- 11 I '. -, ., I "" ,, I I I K inil $,
i _,, I, ,r,,,,, 'i, A-- A- ;'- - ,, , I I I I I - ." .1 "'g"-d" "T"'t C 11.1, Anl 61 R., , , I "'I" ""I"""
I, !", ,'It,,, , h-- 6, ,1,,,, Ni-, De*file I I ,, I 1 il ( "." I i 1 11 1" 111 llzi,;, Z111 ill liI- 111-fil'- g -Wall' .11e M-, RndrtI i r 1, I I I I I I ,-I, 't"i" S', dr,",,V g ......
I, i ,, I],! RI-it, A 1 il A V Til, 'n, ", "I I I '. I I I I ie I -- .-,Ii-i .wertra AKllln. ,
", Cm ,,ni- ,i le, It.l- ,,,I,,, I A4- il.ol- I : I I'll, I i"iIII, ,!,a I
, ., I 1 11- I "P
I
9, e",d_ F_ I I M ,m Lla at,
'I v !, 11 I I I i I I I 1, I I I I I I -, ', d, .Thid' i" I ,I 1 I I 1.
I I ,, "I
") 1, ,,, Y 1, "', ,,, I, ,,, I d ,;,,,IN"" it I I, cei, ", , , ", -- 1, I I I 'd
,,, a I I r I I I I It i"I"! I I p,- ,I -j-'ritew" 'nwit- ntovet, de ,' ,,, rl Ll-- T', "c' I I _i* & 1. 1,., ,I,,r,,, I%,,e,, ,uzal ,,I,, g- Jf, III m 6"rjxtiadeur, "
I I 11 , -,,;, -,"t- 'i ;. I "I I IT,%
-" tStiC" 1' I~ e ,
f- I ,, ,, ,, ed, en J,, 6l ],,, jl rdi- al LIolri it,.
"" I" ""i'di"i6n F "' r' ji Ijr- ,,, 11 I i, I I il I r4l I - -, _, ":
I ,0 I .1 I i '. I .1 I It, I" dt,,11
V, r I I I I I '-- -, .1 I I r I '' en, II, ,,,,dH- '
-1 I I I -111 ,- -,. It, ii- q- I- p ... Mr, ,- dtla-ri"l lrlnl -'I I I I i- I'll, h,,"a 'it ,- ii-itnt',i, I '" st-dit
11 I ,, I ,, F 'i :, tI r I- '. ,I r "I 1. I : ", ,11 "" - !;, I , -, I -_ J, TIP, 7%, .A ".It d". ,,Il,, g, 1, eell 0= 114
11 ', I~ I .-T - "' 'i- , N.. Y,,- F_ I- h, hn, ., ",_ .-' "".
Ji, , I ' ,-' ,r .1 I 1 I 11 I : I "I r 7 I I .--1'? 1, o I, ,,,, 1 --_ 1 IT, t --', 6, I',- ,I -t, "'a, I ,,, ,,,;,,, *,, ,-tr,, d. 1. om '
I, 7 I 'i ': ': " ; I 1, I I 11 -1 I, In
pt I I I" z I I 71 I i-- I -- Q,:r li --, B,: d, P'I iii, N"!-'! .it, Erie, I ptit.,
11, I - I 11 1 rnfll I I I I I I z,,-,, ,, q y .P.,.T.. .dq,,II, % ,.MN.jd" 6
1. I I ., I I -1- I" 1 -91, ,- de I 11 ,--,t
,I I I- I I -1 I I ,: 11 ,,
"I I ,-. , I I : I I M A
'', "", , I .1 11 I I T1- ndl _' _- ' -'.' d, T, T- I!,,, ,, Ip-- I-1-1 -1 dl W-, ,It,. Ili~ r.ttL , I r. .r I i- tj I
t I I I ,,, " I I I I r 1i D-1-1 i,- i"Id'd Slide, P- -', d l dp,,- P" ""' j"p:T,-,.,m.N!,1.", V td,,
,,,,,,, : 'i :r iil_ i ATi -'- IttI. .,rl. y M.,fk Mari Al.
'I, ,-r,_ I ,
g-na PI I- f,0,n3 1-'d I 1 1- 1 -"e't' d in rl a Nn ... rto
Nt t 11 V ... I r , , , I . I 1, "I
H Ant, I I 8,1 -,tere I s I d r, - ., ,i ; Acto* inmelliatog ,,47! 9 Trr1v ok1nf, -'rr,'n'.'n ,'' Rldngiolz. GI.dy. treulA
;:-" , ,I, de'.1r, nine en ,tpIrl"', -, 11 I A"I", 'N ", I -1 Ir 11 1,; I -11-11 Por
I I I .: !- tlitll It, SM a4, ,,, ,,p-1i, E- Jlrr 11,z Arzentins no r Jt,
I I ,, ,--taIi, Ifnit AlltM J6ni, a y -itna dv, alg-ll 'it 1-jde \ '. fl cl 11,ii, , -- 11 I'll, -- I I , '! _", ", : ,-_, ,' , -1 1- kP-TT"', ;IKNni"ACION, 'F ,,,,,,,1,0 1., z"." ,,,, 1,1,','11' F';,' !.'t,', e,. Ma,!. ,M.r.),,.,
%,, nl, I,,, ,- ItIiicn,,- V-11l, 'I , , , T " ,, f, ,P,-'- - I I, 11 "I I 'ai -i- I _I11 III S, 97 50,
F_,, ;UT IS I". R-15.6t, '11 I. er- ,tir:Ori, FIVIra ,
I t t ,, "'I ,- ,I ptd" ,n I 11 I I I I I I r, I e l I 1- ",1 l ", ,, nj,, P- -", d, -tr!fla 'r lc aIllll "Ipl 0 r
), -- 1 1 ,_ 4- T, 1 I I I 1, L: C 1 ,
I I I \-- ), '. 1 1",, 'I IT, -, ,, idt ,,, p-,-:, mn ., '! ,, bp;I6,,. cl Al.
." ., I r I 11-,O 1, I.., I -1 I "I "1 C ,i ,,, ,,,,i:, "I -I,, S- I'l."a d ,- Stw
I I 'k 1 i I!, C i, ", t, I l",
1:. &, In,' ""n', I., "ll" I I I I I i: 'I 'I T; Y i, 11 2, ), 41 lin ,-ilId"i -n-, 1
R, g, itr,- ,i'. p , I I I I r 11, --- MA,,-- .!.,,,,, z ) Ie-, 'f',o- G-'. -ifl. d.
,,6-z III- de ( i I I ""J" T1 11 ", T, 1; I "p-d.d 1, 5 g, "I",
i, ,,,, ""'I""'I', " r r' T , I :-, ,1111 I ,,, .-, : ,,i b, h, I 11_1 1 ,I., 11'9 11'1 I i
nnIT-, A 1 ,, P I I I r, ,,, I , ".,
-,t,,Tj,, p,, hI,,, ,,:?,,el, A,1911,i G-74111, d, MeAnd',
Vt- i" I I I I I ", ,- 1, -1, "..", ,I, -1,171 i ;,p-- 'o,""11"1% R'di-ig"T, P__,I, h;j, Ill
'Nj", ___ (1, mmim"', 1, I I I I I I I 1111 v DF clli(;A DF ,, ', "" p ,
.1 I I I 1-- I "' i, 1: 1, '1" pa',
1 11-11111i I I 11- il , I Z ", I % r" 1 1 it'a "t" ,,,- ,I ,C- 6, -I- f" 0 ,
: If, I'l m",i 'n tel'i It I I I .. I tt- P, ;, , I I, -1, , 1, '_'rl 11 ,",, , '! , ,,-,ri "" "" ,,it,-< I I I I 11 n I a , I I I _!, .1 T _' m "'i" 'i. tl, .M : ,,I ,,""'In "] I11111"! 1- r."It"
,I ,, - I I-- I I ., "" -,,, 11 i I I --- ., i ,, 1- I (Lrill P , 11'1 ,
I "". ;, I I 11 I -1 I '', I , "" -i,",* ."'ll-, n l g-, pni'a '!
v r : ,. I t 1. 1, I I- : , , , ie - Z- ,1 11, 11 I I -, C, I! ... I 1, E ":i ," R_ '!,
., ) ,- , I k I t, , 1 i e'111 ,., '. 11 7 11 I 11 i -, I'll -i, %,il", """""', "I "',""'. h'I"i Imlg stltordI Me. I -11- - -,II d- la I~ cn,". ,,, stin"'rt,
Ti ri , I ', , I 1 I , : '-, I -1 I I H 0S tl 1. I P pp",Q,._,Tl]i rpet"I-11 I'd' Tr,
I , , 17" i 1- ,- St I q ,, ,,, d- "I"n", lul"'I"'.,
I". i'' ,, '. I I I r , ;: I I 11 V -- t"-i ,A;iI 'I ,,., d, 111,1,1 1, 2" '1 'I,' I'" "i""Fil"; '; I"' fTr.
11 : I ; ; P. I I n :, 1. , C ilrl-- ,I C-t- Aliri,',,, 1Y, , ,I "" I I ,r 1, I I If-It", d, ,_n[_ Ft Fi-da -!-', -ii- 5"'r" R"I, 1 ti", ,7t i;t""', 'i, "'it", ,,,, V I I T Man el. Raiii, JnIbo, Giii,
1, 1 I I I I I I '- r 1 7 1 1 i, 11 1 I 3 nl 1 I 1,;
,iI,,,,,,1'r" I; i- j t ,I )_ , ". - I'l 1, I'll, 1 I ,. - '7 , -, 'n ; I lpti.1 tti- Ir , ,"* I ,,irt,_P,,, I ,, jr( X,
: : ,, I 1, , -I' ,,, p--d36 in, I, "'.' 1'1
:, 'I I : et 1- -T,, -- ", ,
i.-A I 11 1. r I I , C_, I -i t 1 il 2-1 Y J4
%I i- : -, Y',iTZT1TW', :1 VICIA!, DY ARZU, I "I' IT,, It, ,;,, I, -i- 1 11-lct Al--, C,1nt- refit,
, ot.,Ii A" nid. y C. r! , 1 *f, ,.apo ,t 4, I 11 I 11 .-I I 111 , I I ,, ,,, ,,- -, "41
iiclit ; a'alt. i 1-1>rl. i, , I "I 1 1. I I 1 ,, 11 I r:1 A 11 ". F", ,,! ,, _t i ; 'e3h t "- Nem ,r ll ,nind-, i r- i- Or~
, 1 I 11 S-l", I, -i, i S I ei "I'-, m -,,,,,,, I! C,,i C, t, d, 6 1;-r,,,:!- I ,; I '
-! ,,,:,, %',: ;,";r", ,,,,, re.t -1 I I I I it .... 1,i-I. 1,1-a Di,, 13 Idn,r ,, p I n 0"' 'It, 1, I I "!-- , I I I t,--- --- I 1 I , ,,, ,,,,r -,,,, ,,,,_, I - ,, i-, ,- ,,A,, ,"If C,:d,,]l1-nlI d, -,T-,W, -t-.d,, lT,,n i A1111el, J- Al-re, Obl.gi, Clf*b,,,, r ... Iqu , I , I I "" i I "! ,t'r r, I I .1 I n 11 : m , ,,,
I, F "', I 11 11,Atil"IT 11,111i Illilil t" i- -,, N- ,,,,,11 h, , T-, rrtun, r,,n,_ I r, 11 r ': ,)". "I, 11 ;11
I~ Q -It"., T) -11 R T rq,("') r,- c',, !,,1,,i,,,;i I I -.1 I I e Nir- 1,I,-, A,-,ni, (I-nrAjiiwi,,
"I'll I r ''! 11 - IFI,,I 1 NI& nAA1 "" :', "';!,d"', 1 I ," I, C_'_ .-I D"', F'--- -!,,! I 'I, I ,, r I I 'I'- 11 I er I- I- t1I It, ,, ti _",',, __ T
1' , r I i I '',: I ,,,, , i r_ !" ,,r Z, ,, ,, 7 1 1, ,)"
gasaja el I I I ", I 11 1, I -: ,: VI .1 i':- , T c; "; 1, I ,, ". ,t, I I m"',"c"
A, Alcalde I I I ", , l : , -1 i; I
I il I I B- -,T,,,,-,I,, "i - n- I, i, A~ 111111-Iii" ,dp A,,.4 ,,,,, ,I
11 I r , L, I I I , i I -, 11 P 0 (4, -Fn-ilo4 p r r i o If i A it a I ,,,' I I ; I ,,, I 11, I -1 I 11 -10 d, ,; ,,, w
I '11, Mol'-, 21;.111611i! 11 1 111r 11 1111111 -",' 1, -I- li, ,,id ,j ... I, -1,;I A, rlfit
. :t,,, i I I , -,- ; ', I I .1 I ti" -, ,I -,, -c ,, ,;,ma el I,~, 'IT"'r-', I,; 1- jl, III,4 P f;-', Q, I "I b-q-I-- I I I, ", I I - I I 1117 I" I I f I I r" i' , AIif; I, i1F, ,a I, PAFIRF_ ' ,,, In, it,, I,,,, ,i- ,,o) ,, ,tnirI,,, 'In,.
r, I I I -11 I I 1, ,,,,, I., , _- 1 I q : ,- P,' "' 1" , I , I 11,", i 1 "'nje_ J t
f", t ..... "', ,1' '-- l,"'t, 'I i,,: I I "", 1 "I -1 I -1 I EV It' d'I ""IT' 11 51- 1 Til ns ,,--- 1111 .1 P-1" ,li" .p,-,", I"I"',
I I 0,t P" ,,, i-,,, ,%r, ,, I I 11 I I '. I I I 11 I I I ,, , ,-1,1"I'l 7 --- ,, _- ,, n,,,-,,i:, I"d-,"'I" ,I ... I de, T'i flir, rn- ,,, ,!--',
dI 1" 1 ": I I I 1- 11 I I 11 Ii I """ ___ 1, ",
11 -', ', It 't. I I I, I At, r , "'. , I 1, I I I ,i m '! "',"", r ,,,I ,mlm, ,, riv- 0-- "& rlii, 'F"11nn aljll-". ,--Ie, 1 1,,111,_.111111Z:
I 16 11,, '! ", i, I r I I I I __ I I I I I'l-, , ii'l, ill -1111", 'i"I I t, e- ,,- It, ,1,.,,,! ,1,-,,,,! -r x, ,, , I t, i T I
'i-, 011 'i'l ,,kl "",t)" ,,,,,,,, ,,, """,, : ... I I "", ,:. 'it I 11 "I I I -,"" rr- i k ,
I I I z I IT I I d_ , ,,,, 'f"t',", I ,,I :- iriiCI. ,',,I, III fi,-Iera til", .11I- I'l i"i 'I -- T,_- 14 ... ..
(%, .t, ,1 ... R, ,- 'f"- I- 'i I I iTI "; I I I 11 I I I- 11 11 I , ", 1 I I I .1 , , "', f 4, ,,,, 1;, i- ,-11, ,, rf,-i ,E,1,,I I., lI y lqip,, I -- T, iMe,, ... 1- ,-,,
;' j,-,-,. ,,p,,--, itt ,,.:, I ,' "I Tig" ,_ r, ,,. ,,,, ., r C j,-- i T7 -- I 1, d, Ir" __Iv,
""'i, r, , "i""l" ." 'I' or dr, 112,585 _tril! nd,,,, ,I, !- ,
I I f -: 11 ', 1 ', - ' I --- ,, 1 61'I" -)T" orz, ,I i't. 'I"- -pg
: 0 ,,P'-"' ,, ,, wi kt 61 111till, c 4- 1 !,-- A ,-.- I "I ia 11-Il 11 '
I I -,,I,,,,, p ,r .... ... I,,,, 1, 11 I'll 11 "I" "I'll"i" I
I '. I ii ,, -- -, ; I Ln- 7 i I 18
I", I 11), I I I ,, ,I I I 1,1 "I ', ,, I ,r ". 1, ,. ,I ,,, I4 ,I C.niii, i-,111 Y 11 jr, :- 1 I- 40 lp-111, p- dtfar-:1' P-P ''- ,1 i, IntITI'd hiWi ,I
,), ',1,_!", -1f i,,,, I, !, 1,,-,1,,IT," ',', I ""'. ,!- i'l 'e, 'I I fl I -,,- :,7ir I -_ It.,R'-, '. T_- ],- F T', ',i % ,-i Z" IIt ",_ 7' t ".1 i ;P. I- I "', .1 ... r"'r-, h- j-, i re;r,, 1 pT-,;, -I It~ ", I -,, I- ,!e ,,, !,-11 -, I "I", R,,1, ,,,- R,,-,,, n, tn" -, ,-,t, "" '111n, ""e, 1', r" ftrtl:11 -t-, ,,, - c-, , n T ,!, I-- I. Ili- 1 1,- ,1i- i6 _p't',11 I p1,-I,, L
,:'I- , , ,o ': x, i r q ,-T ,,, .7 VFN I ') A ntr, it". -ig,,, Tie 1. -' ,::,rli, Or In ell l '.Iil 10 1!1) I I I 11! :- -, I r : v, ,,,- 1 a T' -1 .' till b. -. ir- dl 9 :ei
, I I l ", ctt! 'I III l 1_1111" 1"",
I )'i"I"id, tdii Til"', I I 11 11"JI, ; --,! -- 1, I 211 -, ti_, T --' ii' !- 7', C,,' ,, ,'_., '_ I" 1, tl l
11 I- , __ I it I'l C trtt, "'IlIget, 'e"^ ptr ,,I',I., ,I -Ir Al-,i- ", j :.. _' -, T: ;,, I I T. mi pi ',A r ". 11 I .1 "' 11',i,'t.'n G"I", f i 1 I
__4. I ,, I r re l, P-.Inrrert, p-q- flr-bT p-tl
b': inTieind" P', It- , 11 '! j T- r" .- -,,to r-r- ,,,, ,' I r, -I ,p ,-- 1;,,.,iI- I 'ag", ,,, ,i"', -9.1- 'Y
i I I ,-' li, c "I -." I~, ,r, ' ' 1: F I, !,, Corn-ion 0. 11 I i6
"I I ,- , ,I, tid.
!,,a IT~ -i:-r;jt- ,+ga
,!_ ,,; ii-- pr-I--,f,, &, t '-, S-i, 1 c ", 1,- 4 ; -, I T -z ; ;, 1 H:,'O T)F!, A 't'NTA',MFNTO n I 1, I I"l, 'I (_d_ T"It'do I" --I.
-
!-_ It I iil A;- I ; - --,I: :-, -'s" ,- ,: Rl,, ,I f" ,p-. 'I",
-d ,I"I ,,i t ,j -_ __; ....... I ,E:7( ,; 1:11, --:
A-'i,,-! I I i,-, i 1- ,,,,, :,,,, -,,,,,, ,, ,, ,-"",-, ,' ,, ,_-, _- : ,
""" i I, 11,1111 I - , -i""u," eT C- i ,Zii_ "I "Z"""', ,,:,,,, 1,,77 11,11:-,--.d. f__ it, ,igi I ,i f!- -,- [, w ,t;, qu n, Iho Rr 1-1 .
11 Admir,,tt-or t r ,ilila P- ,',- 1, 'i" I'l-I t% ,,, Rd I 1 cl, z , 7',, _i d I
,,; ,,,, -I 11", tt! -, 1. I T, i T Iil I 1, -- -i ': I I ,--i- d, S .daef
p-di-1- 111f, ,' A I 1 6 I IT,- ". I,,d IV- I- pi---,--,--,----, ,--,- ___ ___ 111 ii I I ,11t,- ,::11 pt -- ,'I",', I -'. ,- ----, ,, ;,,, 1- I I I , 1 1 , , K'i ,,,, T',i,,,d,, t r p-T""') O'T- Djtq', I ,,!. ,-- -Iiil.
-1 'T 1 I t', ,j 'I
-- :1- " d, I I ,I "' !- T-i -r ',iI3 11 ,z,,,,,,,,d'1de p!Iii0f-tl d 1,, S-o"n d"I fi ,'It, -1, I-,, de -- &b'I'1; t) 1. Uy. V 'i 'ot", 'J", 1; Gr- R ,jt'--- "id-,led, pl,
.' -, ;" ; .- ill .1
I- IF !i, 1, '- f ' , I -r : ", r !'T .11 I : J ,I , J-1. Di-t , ie- p- lo y.
I ,i ,,, I ,I,, -.,i!,, P, I ,,Iinb!
1 I"- 1- -1 I 11- 11- I t, I 11 I F z 11,i, ri,,C Ir-d' 1, cIP"iI I 1; 11 , I, t, Fia, V APII- -i tie ...-, -_ d Q. I I I pid!n p- ,11 "I ,41,d, ;,01-m I, I -ill "I 1, "", - , I ,:" 1,1111,11 It, 11 1. 1-- 'I't --I AIW'I F""11" q- I've" '11 In, ,W I
I , 1111"i il. ", ,I ''.i 7 ,,, ,
I ,- A 71. -_ I ,_ ', i _111L_ ,__ - --,---,- ,,d-, t i-- o"'J"'e"6I I,~ I11 I- I I N , !-- ., "' 11 11 "I 'I" t ',,I I) I 11,11, I 11-1111- ---- !
I I , "I ,,,, - , 11 ) I 1. "n"I""'II d, n. T, de I 1 !,,, !,! IIDF I., t,, f,:, l, "irin IT~ -1 giat-I
___1 I i t, """', It C--, A, I 11 I ,rhel, ,,,,,! H, 1 nl- 111,11i", ;1-1: -- 1 ",I j, 11 111-1-1 1-11 -: 1 ,, "r i I I -,' ""'i'g'r"r 'a ..... ), f eti- Tie ,l Prv.--s i,,Tnt, l *1' Tid, G,"_- I I I 11 11 -- I " r ','-,ji, ( li-- e-j,,,, ,,, ,P)edid, -,i,4. b"I.M..
IT ,; --I 'il' : i ,' ,,, ,, ,, ,, ;Tfle" 0 nFJ ""'R"', ",I:Rf 'v 11 I ,; I l- ,,,I 1 j ',, T -I 1 A t'NT, I N 7 11d--1 I ,ii.-itIr 11 '_ timn "" ,,%M, irMI arnf,-1
-1 11 1 I ; 4, 1- '(1 11 T, I i ", ,- 1 pi-- I ." ;,. ., f,----,- I I 111-i 1 --Il ,,iii , *!,' e, ,
I e T I "' Irl". 1, -9-1. 1.1
-F11(111 , i "'
let, FX( Ft.FNTI*lM0 11 1 ". I I -- ,r ,,,, I C"' (;'! '- ,,,,,, P
I%, ,_ :,' ',c, , ; S_ R,,I,,1 C ii ,I jf, He d- I TrIfP-Tr M.jj,.
;, -it .,IT ", -1i 1 I, I'NIF t -Jt,- Fl-l-, -itr ,, ,
I I 1 :7 111 I il i i li "'i I I I I ,. -, 1 "'I'a
", d 'I,' " R: S' ""'tt'd V i;-t R,_! Cr ._n a :. C7_ -- r,: ,' ; __, 6 zn Fr_ CLTTB RTBADVSVLjA T- 1 I,-T-1, T ; i ,-,li, p _, I,, '! T' ,"p- 1,
a "; r T L" !-, I! ', 11 1, -!l, 1. -- J-lI1'. ,I ,I,,Don Joaquin Nin y de Castellanos ,! """ z'i"',-- t-' "" '" IT ,7 ,' I
F,,, A, a- , ""T, ,,,, I fn,,- .1
I I 1 1-111'j _.,, !" I J, _J,
I "I _P- 'o ,I, 1 Hpiiili,, .. cr ,;d, i-,,, -, -', _, (, -, ,I 11 Cr,1r, At,,,ieat I," ":,"", :2 -- --r. ,1,5
C-1,0- Ge- C- d. U.bj 1. C tnh,. ,I, F-d- t, I TIT .In, t1r ITI-i it I' c "I' ", - HATil", 'ft., 1-1 11 I I '- hije' i--i-- -- 5iTie- M--lz CC-F-E $1,5 1,
--- ------ ___ ', P I It Lgi- d, Hea.!. i3 Adu-., ha 31"W r ?A fi 1: 1-- y ', ,, ': :_ I i"". "-,f- I II, 1 e-,4,12, lT knCS ,Inlrl ut .Nu"clos
sn"P'If"ar fir-1-1. de, I. 11 d Cant,, d, i,_*_olv f,,' ', B.I.-irl. d, 1. I I11_1111.1 d 't -;, It ,-'3 sc, 2,f! ; PROPI V'R tFiii NMTO DE 1 1_6809
., l .... 1-. Pir.fe- Ill 1. E--I Nl-1,1,nI I, M-1- d' IA l4b- A-dInri- J, 14 A-d t ,, e" Ti"', 'ri"T'litij ;" r E) NA DEL C01
,a ,,, V 411,11 dir IT eellrril I :nv!;eS11I ,,, I ,:-,,!i,'-:rn ,T- : 1: ) ,F:, I d 11 L NTONrF Y IUYA- 'N VT, ,i,,,,. g__, ,I ,,,,,,I,$ A, ft
I ,
"- f"In-de de -Ntalllfd Y d' 1 N_ IT6-1 Ill All~ y ttti, A, 1. H.h.n, t I I 1 ," -, ,,, , ,,, ', ' : "j" "J "dj I ,',i % i" 'l C', L, Alt illlrn. Cil, -,et
t ,zl I, l, ", -' I,
Old- N 'le-I d,, C-l", '1--l It, C"ped" y ,1- ('-- I ,,a I dio_.11_ Y %11,tq-1 it, i r,, i:!-"""" : "" ,e-, '' 2- t',!,',, Tir, ji-I yonti", 61OR irresno
p"',1 ,- 5 di ,t i-,p ;,K ,I ,, e ,, ;, i, ; It, 1,,,, , ,-I, 'i" r m wp
, i'l ,:, "t- I T61 , ,t-t-n,, ... r Plitt, 1 Ci1NTRO DE VRNMFDORF&R
it k I I I I C I 11 0 V- !-- 1 31 pl,',, L,- ,I, " ""', , 4 -- j 1 CO,
--- S -, , 1, 'I ", --, N Tl R [ F,, T)Fi, CONCF,10 DF ,u'IRSFNTANTFI, DEI,
....
11-ii,,- d, I,, 'iT'r I,. - I ... ...... I FT, 11-ItI P.- N ...... I I I I 11 I "I'll"
-,-I,, ,I "!-- j -! ,I ,--., ,,, ,,,
i, i , __ Z, ", ,I'. illl" ,',,', k ',Tii d, dir d P,_ 'r 410
--- ..... ,,i-,- c ,I "',"I'. P
I- 1, ', "i, "i" ITT', F -',%i I ,, 1 ?, dtt d,,p4,,-,. ,-1,1 ,I,,- I RECRY0 D SkNTIAGO Dt LAX
2 Ip ---- --'_ "I"'i"I c_ 1
,7, , ;-- ;, -t-r- ;"" 'i, 1 , Fl tA:-:,, vl V., Ti i i , ', ,-,, 'I), ,I .hl, -J 1 M,, ,T VFGA5 C-, 1-0, -,', -i, d. r..
:_:,, I I -, 1, I, 11 11, -Ill Mtli- C Ii, -1 -, ,-- "i'l- I, ,,,-,,I '.. --,,- if I'MAP k I ,,
11 I T, i ",'I I z" I ,.-d, 1, I p "i I I I I T ,,, 'i", ,% "" --l Irr- I'~ "r-, :_ ,,_; "Fr ,: -, J,, 1 I"
I 1), .'7 7-- "I , ., '- ,t l
ci" I , ,:, " C',
Ani 4,, ', -'r ti" A 7 ,,, I I I 111I., I, -vit", f" _1111%,, I 1 -heci
%- -,- c,1,!i- ,,, 'il V-11, ,, , , " ,, 1, "', tTr; z,-, I;, r i ,, F I 'FNCTA (, ,',:J -- -,A P- TI'l-irtni-Ail
-,-' ,( (""I", f- rue -"l-tr:- j ,i, ,,,, tm,!- F"'! -n -, I 1 -, Ti"T" --- -1 I I 1-1rl" "'n"": "') i "I 11111i r,rS-- NI-- y ,T6,,,,, 1.1
,
,)-! 1, c -, c', '" 7" 11 ; I I 11", "'," oll I 1 "I", "" I If, l ,
i-p-, r', C I 11 T N! r.-, A, -, F n I'!-T Y ,,,,,-, ,,,,,- ', ,',,j)", ,! ,.,,, ,,
II, Tal T 1 1', %I I ,i5,, S-- ,I,! R-, , *7 6, ,
,,, i l Fe--! n- Vi:_ C -1 1) 11 I "I T I ; I 1 "',_0 llmt, il 1111.* 341,1 k D3, (IALICIA; Rvinitt, 4o
HI-r-rin Padre P sifto Jimentir 0 P TIr-ki tn- lalqnin N1, C,,imell: J),A, Ang -,I, ---, D:- 'T," ,-,- , , T, 1, 'i ,,, ,iot- ,i! ',",Ii __ ,, 'Tig h, 6
,
'n vd. d, X-11; 11-11. X p ... d, I. A- (*"mi- C'M_-W G I !, '
,::, 11 ,,, ,*(-,' , '! -- '"'T d, 14 in- 1, ,!'iT, 1""
,, .,I. ,_ k 'I I_ J"", dt (,_t,,,.I_ ) r I'- ,, __'_1 4_" _,_, 't ,Itiir, T,-,, -1 C-nw, (-T.11, P,,d,, Dia- I SOCTAC TON' VAS;C0-VAVARftA,
Pefia, &n Enriqul D.1, y Bi.m., I ___ nIl,"', 1lrm,:_a R-IiI, A:::-, I, i t % !ill
I 11 ina I 'f' iI ,Ilh I A__ c, -Feml-,, , M-tir, !t___,_aT_:, m ,____ J i:!, "'i G--- Y__ !-,, lclil;r% D F RENETICYNIC'JA T-d ...... I I~
", 'I, ( ,,,FN,,,F, i,,_ ,JE y t PARTIDO
I el _, ASOCIACION DF V I A ,T A NIT FS ,I In ft- ,;,n d, 1" ,-I- f.11"Ide,
I D;-, G!,,- F, a,,-, Mwrri. I- _,,' :t ,ill"", 1 ":! TT l I 1, I, "'t-:'N" ,I ,, ,,,,11' arla A _!- n, Dilt, %N.- G C-,,, M.. i, ( j ,_ ,t' i ,, _, T' ",',,' ', -,,,,, r "ita' ',t;rlc1!,I, _,,, A ...... _2 . I I, m, CON 'BI'l I iin'imi- P,-pi, i".
I C.A Junt. g"., , p
___ D ,,, M tan. cvd.:up, v". t R"cr Qv -,6 IT .. .... I- Wtg ii!11,1 Il"l 11- ,,,-,, "',- ,", I "' I.IONTASIF5iA nr Tir.
_____ I i "in. N. ,,mAnIq TIT-a -F,p i-11 1-111- 1 ,, Veit ,,, I I ,'I "i"'I. ,, ,,,,,, I 2" ,
-r, I~ pr--Itll de ia Admimstragit "" "' in"t"li"'I" NEP C'FINA Wila el 2 6, """"I"
li" Z-1,ii1,!(!,I & I,!,, ,,,,I!,, ,- de, 1, IJ-!,-d, pin"'. rl." ,a- ,I -y1t.- ,d,,tI I,' ,' "' n' I"'. ,' 1
6eim. 3 ki.-"- ,, ,,, T'1 1 I I d--, ,,t- I,, Fh.
"" .1 I In.
A- W Z- -, -1 N ,I, :", Ii -,_ I-1 lj- dl,'rt, 111111 11 11 d y I, ,, C 1, Ft ,, ,1a r, E a
i I I A I l "", 2 r" ', i ,, rIi;,, T,';, i", m I pl-p- dll V ,Ldi, ,
L I 1,1 1g, 1 ot,,!' ti A 1 1 -1, I 1, "It-1 I 111,1 w- ,,,, ,,!I,, I., lpr- f.-," rt ,I ... N.
", i ,,,,,* r!"n. A4,"T""I"'n" d, d ""g. J, ,iec-c i,,,, cl d, I'll i n-, ,f,,!%i.,. ,I 'll-, 'ne nlanqu-j"ili, .'11TS 11 -1, TINT,' Ilt
P, jlj (TNT tM
11 m C A B' A L L E R %fJ-", FIOu307 s; "" ,i, ,.,.,I ., 111-i-1. J- I_1-,,r,,,iTc,,n ,,,, :,, r ,, ,, i ,, I,' S ll' I t- ,- 11-4 ,I L-!- G1-11 ', AIII-dI. IT- r",T' ,ARCIA ROnRl
I 'j,"i I ,,, --l"r, H--11 eil P-, -1- NJ, :, 6fr,, 'Il _t rnn
J,-- I I, ) ,i in"
I- e P, i-11i", RI-111- ('-'- I --diTi, I- 1, I i In 'I P
FUNER AL HOM E y F-8855 F-! -- net -'! d'! ,, T,,, .-r"irg'- ,,, ll",,,o ,,, G-d rl-,11 U, JI- 1. w- ,
I --, (" D i- k--,ir r - ri, Il-", I II de ,I', I- ,,,"
I 1-1171 kfi-iTt I~ M--, I", ,, d""I I , I, A .I,, ". 4, "Id,-, A~ m-,'p-,, 1,, 6, 0,- y1d, rii,, Iti, 1 -6- M_ ll
_0 tia aez, cQAdi:.;t ,1 illdti, Fl- 'i Fi 4.,rTtI ,1111.,,i,1- d I. Ad lln. 1,1ZI, 11 11 ", 1,isdi0h, b-I, I CENTRO Dt INSTRUCCION An, ,, G j,- I .... "I'll
I
I I k I I


AN0 CXviI 1MAR10 UF LA MARINA.,C~ialannr MARJ [C ,, 2 D TUTIRI ., 104' 949N OA'
.14:'


CORP.f~~dP.L N. Y,*~ ~

*picLLktoL6, G~d V44 CAb 21 .ALa ~ :A61

3ieil 1ar lag twh.a de ec]M"', fie.II ~ IO RA


V~~~. G. .~ V .b .1 .~ I d A-..b.. ..t

oso

1z" 0M
I___ ANTAe ELErienC uper rIf pofas cu 1o sososc!po spr
/j//*,i' a'i,004~~~~~--- --., .. h. dossnn I--.s,. ,PA T ELECTR C I VNA Inf l~f(a kA kA A N NA AI -,L
A.21O8,-
/-bteld iw lo li,%m ni". ,;1i I////,PIDALA EtN FARtMACIAS Y DRGUAE AS /v~iL#ALS $PWOKO AINISIH INA' LA RMUC4
11 I
I
I 11 11

PAGINA DOCE DIARIO DF LA MARINA.-MARTES, 25 Dr, OCTURRF OF 1049 A O MT
I --- ___ ________,___ -,-I ) 11maiemw 1m; rwrgsps corstra. 20
Central la atencitim tirtistica Orgimiza ]a NochOm vita i I feridas uirifts person's.,; #it# el arriba el
de loq Cirgf),,, f,1 (1111) Iloy I
(hil moment fres exp(ONWIM141sid., I'Voxw de I'll Ilaboylal choque (It- un freis N* me gasciir M11430do"; fle f4sorim-ii6pro iticil,
i 1) u rgoiin aestre I
t I 11
-11 11 I 11, tp !, ,, ,,, ". lid 11 i
,
I letitut-ti I Io im proo ion iq fli h it ii go I vo ex It ilw ') 6r,14 I,,,,,,, t- ,I, I 1, t ,% z, I t N- I- i I liolm in dvbidam cjI elitilm y (wrilo de ho P I' I It
I ,", "" 1, IIIiIi ,,,,, 0 W10 F c J)"(1of I"o '111" el Fioctft IIidV In rtIAAfIw,;,;" pilhin log
'IV twlitivo rohrorl cl 1,Yc"firri Ijifull Te i, ,I- -- 11 I, 1 (,o sirruti, 1'reiiri,,i(il.-,,I,,,,,,,,,,,,., dr lrvlli I 1, I I fluorto.-Hrit-1014, t (ardam il fr,,n olmgfidox Y PI jewrn 'Sow it'lgIrt, Tforiilf) F elriz,
I I i -1 ______,__________ ___ __ ''I 11 - ---- ---------- ------- _____________ I i "
''-I 1r, 1;1 ,,,,,, ,. f I, I I I "'i ., ;;, Ii: I, I;, ,,I 1 ,1 I "I ", "
I "t,t" ,:, ," ,:",!" I, l "l- 't, 1111i"i I, 1' l, I, ,,,,,, ,,
111CIA !,:""*" ,i-,, .- -- -I- J- I" a 11adrid j 1 T It I 8 U N A 1, ES "I
I :Wll 1".""I I 1, Il -- ;,I, I'I"i-l"I "a it, par I I I 1, t, i. il, C ,,,
or Armando Maribona I i ,: I I 1 ,, "--- j., ;- I I ", "- ' ,I,,. % nrtla : -11 I: ,"I'. ; l, ,I,' 1. I Vor Fatisfino "', I, A 1 t !, li
ARTES ITASTICAS I , I 1, ''I'l I , I t,, F ,,,r rl, I ,, i'! "i""i ,,,I, Pit. I'Mri(Im, Pattvr. on I -t ri, ,e ,ItIll I I'll, 'A t t", ,I I I ,,it ,
1". I -ll ... ... I "I',""!" ___E,,_ 1 "i I I i i,
,- --- ., -- I .11,111".." ".1. "I'll I I I _______ ___-1 I I 11 I I I , ', 1, qi ", '"'Ir- 1 I' I *,ii 11 I l"', '' I'll 11
I ,, ,, I ; I I ,rlz i, ,,, p, ,, I- , ", I zf, N"i-l- 4,I (,,).H, N,%,Il,,i,1
"t." if, i i ;, "I"."t"", , i; t I ll 11- 11-1, "t Al,,,,4,Ill,"! (' i",
... MARK0, 11", LA 1,0( I v loN -m! I I ,: ,, ,,, : ,1 t I I ,,, ,,, , , ,, -!, F,: , ,, ,-,-, ,,, 19 "', ;_ I "I ,
it T F it '', l I 11 t I i I I C t ,,,,, ", l I I I 11 I I ;, I I .... . 1,
, ,, ci ,,;l11ljdI,,,,i I'l.h. ". l. III
III- "i, 11, "I ,,,',,,,,,, tt, ,,, 11, f ,, "', it, t 1 A ., o 'i"t, Y t', I i 9 0 I "I l I
1. I I- i pl.",., ,,, polio P i 'I q'i I t ,I,,, "i: l'' ,,wj, 5 11, 1 ;,!,,
r, I";, '' 1, ,,I ", ,,",: ....... , I ,,,, ; ,, ti, ." 'i, , t"t I ", ,., _!_ I 1 1 (IF, I 0 .... C icer. J: I ": ';i,, 'I, , ,' 1_ ', ',' Irl- I 1,l ", _,,';, 'j,
i (;ti- ,, R- ti, 1, I ,,,, I I 1, I I :, I ,,, e'! l M , (r,,i l I I I I .111, It,
,! ,, " I M f-- : ::: , r,! ,.,)-lli I 1 .111 I l
i: %:"" i, , i i-t '' ,,,ri I, Ill ... i'l- b" "I -1 ,, 'i "I"', ll, i, % ,;.r I ,,,Jr,, ;,;ril I 'i I r Ili I ,- ,. ; ',,,,
n : t-, ., V-% I", , ,:- ", 1, I- 'il t d, ,,i l ,,e .!I,,, .""A, I I, 1 *Ill I ... t _7 I Z, I, l """"""r, T!' _, tit ('IIIKl "' ,,, "t, ,,I ',I , r l I ,,,, r to t !, 7 r", ,, .!, I ... t, ,I; ,I,' ..,
., I 1. -11 1 11111: I 'if" I , j j- ,_ -,- "IIIII,, t, I 1 I ,, : ":,_ ,,,,,I,, I t t " ,, 1, -, ,, 'i. , I I T I ;,, -'I t"
I tt tit ;, I,, Itr, I, 1. I 1, 1 I I 1-1 ,, ,; -- ,, ,-i, A,,!,,I I. ,,, ,Mt I ,I i, ,,I- 11 I , "'il i', ",
I4,;-r- 1, !, I it I I ", ,e, I it, 't -,tl I , ...... , ,,,, I - ,,, -, S I'! t T'l tT ;,, - IO- "I"t-,"', I- 1 ;-:I"", i, i,,: I ... le 11 0 1_', f"', l t ,, !, ,,, ""!
,I': i I Il fl.,-- 1, I il-, ,- 'l A "' ,3, l I I,,: t,;, I I
, ': 11 "I , ", I 1, It", "'l- d- ,i1,11":I!,
11 "I. It, ,',I, ,, "" t -11 T , A, ,,, I I": : ;'1-1;, ill, : "', : ; -, ( i p') 'l-t"I" I iil'. : ""tl 1 I, I i", v I ,,, -', t
i I ,,,, It ,, ,,, I '(,!, ,i,,
e III I'll I I ti I I'' t ,:, ,,,I ,; ,. r' p t I I I'll I I'll, ,,, j,"I1.1, !, 11t, I~ ".:,. I'llitl, I,! I ri, A ',.
I 11- : -4K_ -1 -.!'III" l" il'i"'t"i- "t ,,, I i t-,,,,,-,, It, ,,,, ,', I I
t"'t 1 I -- Ill", ,:, d 't ,, 1 ,. 1 '- Iv, I"iz- 1, 1i , t 1-1 i, t'. ,,, , I ;I l _,i :'I, i", I" ,
-, I I I I 11111111_ i ", , --- "'it ;, ,o ;,- -t 1 ,_ ,,, I I l 1, ,I t I, I "I 111 -,, I, 1", ; -:-- ,,, r" , 1, : -- 'I", ,l! (',I I "t' It I il
I 'il" I,1,,, t ct 11 -, 1111, At---, A- _t,_ I K-', ''I", 11, ,, ,, ii, 11 I 1W ,
't , I II "i %, I "I I I I I It ...... - 1'', ,- ,, ", 'I ;"", ;"", ,j ijll. : :I tl 11 1r';: iltl ;I 'J"!'- ,i f,, il,
I- t", it. , 1, ; i, I __ __ it I '' '! I".,q ,, ;Il!-11I- I, li ."', i, I, ,,,r r .;,
et 1 ti cijl, -,- -', If, I ,I, , ' --ttt' ,,, I I ""' -i
I I ,;,,I -- , , ,, I, "l, t 6, ,I , , I n- i A r-11-3,, ,t", t 'I"'(11 t, I 11 ), ill- 1, -11 ,; (;, I I zI 0 I ,I I I
"I I, I t 11 "I I -11 I , ,, I I w 1, "I", 11 I- ", 4', .' ir "t : ": _, ,, "", l ___ ,",I t, I i " "t ,,, I'll, l"'. I 1Ii1Iz-'I,, (',,,, o.. 't- li ,1, ,, i 1 ,,,, ,';t', I ,.-, I,,, t , I ,!,- -n'r, ,' "",
I It I 1 , I 'i'll, I 1- 1r, I :_ i A I z I I ,,, ,, '. t :1 ', : I.,
I r , 'i I 11; 7 .1 : Iz ; il."'i" I, ,,1 I , ", ",
_- :- ,r- -1, ;! t --, I , ,' ,, : "', I I f , ". t : ; rijtIl I ,. ,ti, I t m. t I , ,,, I ; ( , t ;, i ,
: v" 'I', 11 I i, m; t.- I I t1- , I 11, I , -', I I I "'It r_ I """,,-'-'-" ,g,",l'.1 I ,; : :, I, ,- i ; ";, , , I I ; ''I ", I, I, , 1, 11 -1 ""- I ,, "'r, 7', f ,,,, ,, 1 I I I t i .1 I I
,,,,,,,,, , I, I l , 1 t, 1 t ".- ,% ,j 1i i 1, i 11 lli I ,. , ,,,, I I I ;il ,I I I z r i, I
." I_ I t, ", , ;,- , : t I t ,._ ; 't'', 'r,,,,, 't , ", ,, , , , : -11 I , 1 I I I I"! I II '?, , " : .F
1:1 ,,.;';', t- 1, l 1 -, % ,- .1 I I I , ,, , , I I il I'll, 11 I"', I ;, I le l ; ,I ,. Ir ," jr. " , I I I : I 1. I I i I :!
"""', "it'. I l if"' ' i ... .... I w l r I I: ,' ,,, I" I'll I1111
't 11 ''. t, I I I ,I t, t I III t ' I ,A 'I'l 'z I I -" -_ I ; ,- 'i I I 1, 1, ; ; t" ":I, , S", i'lt- ,lo:1, ( : ',!, ,i I't ;' ,I, I It I I I I I I- 11t" 11' I I"' '', I 11, ,,, 1, , I ,, I, I ., t , 1- 6,,Iw ,t';j , I ,jI ,
;: ,'i I li I ti III' i , , ,,,, ,,, ", , I I ." - I I I I :11 I ;, ,,,, 1, 11 ', 1'11 11I I, ,
11 I I I ,, r ,, 11-11'1 f- z l I I t 11 Z I I ",- ,,,,, 'i,
,,r,,,,,,, , , ,,, 1, I t, i o ,v I t I I I - ,l ,,Xijt,, ,11 fr ,:,- .:,7I'j I I I ,, 'j, , ,, I 'It, ,, I!, 't ''
_, t I _ I7 T i !,it tn- ,I, :, , ,, , I, ,; 1 ,, 'I.- " IF '', , e ; ,,,, I , , j-- T I ,,t- I, _'I I i t I ; I 11 li,1A 1- r- ' 't' '" ;1, id;i(lI I I 11 1 l I It P !",
) : I I I I "I. -1 - 11 ., , I. it I, ,- , .1,; , I ", ,, ,;,-,, I!" ,,,,,,,,,
11 t- III, ,, -t', I 1,i t. ,,, ;, I I 'r I ct I : -, -1 I I I I I ,- I 'I'll I 1i t ;1 ' 11 I I
,% ., ., ", "' 'I' , I 1 r, , 'I", ,, z it', I I 11 I I I t , ,,, I ,,, i ,
:, I '1 i 'i", 1: , I ; %" ,',, "Irl P ,:, 1 APx.,,d,, ,I i It i I I ,, 1 1, , 11, ,'It 1; ','r, I"I f, ;1,;';rlii' ' :, I 1 I, I 1, I 11 :
d ,, I I,- ,,,, .", "t, I I I I ,,, p -- I I ,- It : ,:, , "' I 1 7 I ,
.- 'I 11 I I ; ': I I 1 1 ,, ,,, I I I I I, 11 I ,,,,,
i,- 'i, 1- 111 I 'I" Z" .', , : l 't, I I : , i ;:,I 'I, 'I't, .. .. ..... 1 I 11 11 I I 11 I, ; ,, "! ,,,,, t "! , "I I "I'll I I I I "" Nf ;,,,, i, ,I 1. I I 1, I I , t I I,
,, 1 ,', 4, , I 1. I I ,_ :"," "'I., , I" I I I I 11 "t 'I I I I I I ,,, I 1, I .1 _11 11 rl, f I ,
I I'll I , , T" , I , I I i 11 i I I 4t 11 -,I ll x 11 I 1, I , I 11 1, I 11 ,t I I I I : I I I 11 11 I I, I "; I , I ,t, I I I l, I, 'I I, ,
,,, -,- I, I % , ,,, I I I I , .1 I .1 I 1 i I , "' I ,
:, i -,, I I I 11 ; I I i I- : t I I 11 I' tr I ,I ill ,, I- 11 t ", 11.1 ... ... .. I I I I I l:, I , 11 "I'll- I I I 11 I I I ,,, !" 11 i" I I I I I I ,,, lit I I I, I ,
,,I,!, i ,, 1, t i I r I I :,: , I i le I I , , 'I." ,", l, I ,, ,,, tI ,,, ,Z I 1" I I it ; I, ,t ,, I 1.1,t', ,
I I -111, Z! , It, I I
,,, I "A "', i" r, [, l, ,,, I 11 I 11 , , I n I : ,, , _: : ", t I I 1 t I I
I, t ,,I I I 11 ; 11 i, .1 ;I llVRT I I N1 Mill I A K F N I t i __, -, 7' i I , i , "; ,, , ; ,,
d::'I; ...... ... t, d, V , I I tI I ,V( '); I At I I I I -1- 11 I 11 11, t I ;2t ,,It I ", J" ;", I i ", I I ''" , i I, iz, "" , 1,
'T I I I I I I I I I , : %- ,, ,, 1 1: i t, , , '! I ;1, ,,, ,,,
'I" "" I! 11i, 1, I ,,I I 1 ;1 I , "I I I I 11 ", 1 ,,, t "I I I It 11 l 1, I I I I I I 11 Z 1, I I ", -, ,, 1%,- l- , , ,l,,
t 'I- h''I'-l"I I" ,,.I ,, , ,,,, ,,, it, I I I -' ,
1, F I ,i e_ ', 11 I "I I I I I I I I , I, I I i I
11 I 1- I' ,I I Ilt ;' I I 1, I I i I I 11 I I I I ,I I ,, I I t ,t "I Z' ; "
t., I I I I 1 1 11 .11 jl, !- Itl I "I I .I
Ii l 1 1 _:, ,_ I ,; -Iz- I I I I -11 1-1111 .1 I 11 -,-,,_ i", 1-1 7: :-: , ,,, - , 11 I I I I I -, 1.11 f I I : I f !, 1 : ; t ,,,, I I ,%- v, Ie ,,; ... .. , I I I I I , ,, I I I "I d, I ", , -, 1, '_I',
I , ,,, I ,, ,, I I I I I 11 t I I I 1 I
I "I I I, , t , ,,, -, I I '. I- I 11 I I I I I t 0 I I I lZ"I" I I 1 l ', I I, I t , I I ,,, I" - ,, I, I t, ,
i 11', ". 11, I I , 11 I I 1. :, J ,,, t ,;I .1 I I I ...... i ,I ': f 11 , t ,- 1;,"',
'I" , i , t I I 11 t, 1, , ,,I i:, I I I , I I 11 ,, ":
I I I t, I i I , 1, c, I I I I I 11 I : ; ,l i"', I P 1 I 't i; 'I 11 :, .t ,,, ,,,,,, , : .1i l "_ , I , I I I I t I ,
"". t: ".-b" I I I ", I 11 1, I I t I t I ,
,I, '! it z I t I I ,I,
- ': t , ,. , I I I I I I I!, I I , t!, 1" ,
1, 1- I-t),1,,iIiI,,, , ", Itt I , ,I ,, I l, I I I , I I I I I I I T ", I 11 ,, t 'I'll I 1, I I I , I I I I I, 1, 'I, I
, ., ,, I ,, I I t, I ; , 11 I I I t, ri'' r I it', i" :, I It I I I , , t I ; t , ,,, I I l I I I I I i I t 11
& ,2, ,,, -,, % : r I I I I , 7 1 1 , :'' I :1 *1 I 1, 11 I I I I I I I I .11 I I I I'll. ''! 11 1, 4. ...... , ;" , 1 11, I I 1, i , I I ,:; ,, 't' tl I I I "'l. I Il, A i, ,W,
t,q , , I "I I I I I I ,!'I i, ,- tl, t I I I r, ": ,, i , I It i
I ". , "' t .... 1 t, I i I ,,,,, ,, " : I"t 'I. It ill
,III , I, v , 'I": r , z , - I I l 11 i , z ', - -, 't I .." ,I I I :'t,,: 'I I I 1 I" ',, d, I ir", t,
I t , -, I ,, 7" I ,,,, I "Z' ..__ 'I , I ,t I I
f'. i" 't, i t "i I I , I I 11 I "I 1 ., t ',fl " t _' ' : ,1 :1 I r r I 1 , '. .1, 11 ': ... I ,,,,, ,;:,
I , , I , t , , , I '). , t 1, I 5 t , , I , , I I I,
S M ", '. , ,I I I I I I I I I I I I I I I tI 2 , I , I , , , , t , , , I I ", I I ; l;i, 1, , t , 1 ... I I 1, I "I li, 1, "i, t, I I l t
'il, I'll I 11, I t i : t ,,,,,,,,
,r 1 I '. t, ,"; I ,, , t 't ,,, I, I 11" I , ,I , ,,,
1, I I I It " ,- ; 1, :I. I I I I I I I I % I I 11 I li,, I- 111 11 I F ,,, ", , I "I 1;.1 I '- i", It, 'I
,,, I, It' I I 'I,- ll t I ,, rl I I -, I 11. I I I 11 I t, 1- ,, t ,, t I .." : ", ,, I I ri I I, r t ,,,,, , i f f I r 11., 11 1""'ll
I I , t ,, , , , )t I , I 'I I .1 I t , II, A t ,, 1,id ,, ,il ",11IN
io,,I "T", I ,, i I 1. I ,- 1 ,, I
F I 11 1 ;1 I , , , I i, I . ... ... "I ,
, t, !A,;, ,,, f, v I,,, tl ,;, ] , Ir It .. , 'I,-, I I 1 I : ,,< I f I I I , I I i, , *,, t it i ,,,,II t;, I, I 111 1,I 1, "I" t ,,, ,
i 11 I I'll I'll 1 I I 1, , 'I I I I - -T- ,,l I I C 4 N, t ,4 -, I I I I 1 : , ', , ":, '' " I ,, 1, "i ,,I,, ,,,,, -4
i I ,, I It : ir i: ,I , t , I I I I V,
Z11111"i"'ll "I 1,17t. I I t ;it I i, "I I I 11 I 11 I I% I I I 1, -1 '' ., I I :- 1 11 ,- I t ,,,,
l,, II, III-d-, -1 _- ,-- zz I I "ZI ", 'I, 1 1 ", "it,
"I I , , I I I , "! ...... , 1;, l I t ': 1,,., I
ti. y, ,,, g ,,, A t It "), -, 7*, z "I", , I 11 I - 1, ,,, Al I I 1, I f 1 I t I I i, ,:i ,, Ii '. "
I I t I- 61 it t I c I t -, , : ii I .t I I 1, I , , I ,_ I 1 11f,"i, 'I" ,1 I , I I I, 1 I 11 I ;i
XI atm, III a I cal"i.ld -Iii. ll, ;011 "I ,-'- It'! ""l, 11 '! I 11 -, ,,, , ,I '__ ; i I ': I I ,,, 1,r-- 1,1 111,1, 111. Iilj ,11
,, it '--, I ,,, ,, P, .1, t: I ,4 L r * I , , I I I 4 , ,, : It 111- 'I I I r .... "" ,,,,,,
cl I I T"I" dir ...... , i i , ,, I, t I 't I , : I -, " i, l! . tt , :,, , I I I I I I ,,I ,I i I j t,,, f ,- It, I, I ,., I- i- .'- 1, ; I ,,,, "t lil'),,,
t Ii "I' il I F" I : i, ti i-, , I il I- ztl. ii, 1. HASOZ ,,, I I I ,I, I, I
ff? RN' A X D F R 0 t S S F A ( r, N ,_ t i _- -:'-' tt ,l , l 1 _', -, , I z I i I F I It,, I Z t,,Il t- III Ar,,t,,1,1'1n I t, ,,I I ,' , ", t .1 , 11 I I ,, l 7 I I I 11 'I I I
i I i I ,,, ,1 I ,; "" I,, !,III ,I f, ,. ,,, ,:", ,,, ,, i, ,I ,,, ,; I, :" t ,,,, "",
,, 1q 1 it I, ; ,- , : -I,, .I- .-I -- 7 , :! , : I I I 1
F. I M 0 -l I l 'll-, qt I li- -, ; I L i" N I I t -1, I. 1 I I t I , : I i , , I i , I I t : d t ,,, "Il't ,-'l , d", I ,- I ,I I *, I,!',, 11" "i't-I,, 111, Ahl,,,
:, I, ,,, ,, - m I, d, tc C i" , I 4 I , i I ': I I ,it "'
t, ; , 4 : t i I I I I I 1 I I 1 I .. , , I , 6 . I . . .... . ; I , ..1 rI 'i ; ,
I I I I I I I : , ,,I I r, , "i d" I '!
'QiI,,, 1" 1,,,-! Ili, ,, I i7- 0 1--l I I I I I I I I I I ,I I ,11, , ,I III ., It 11 "I ,
I ,,,, I I d,,', i, r".,, 4 I. ll",
.I I I 1'. r, It , '. , ,, l I I t : ., o t I I I
!III .1111-1 ,,I I I I 1'1 ', I , ,, it,
-1 I ,it 1, I I I ;
C F. r- ,, '_ ": '7 de cada 10 -, -,It - 1, I I ,:,11.,
,,, 'i, pl- t, !" "t'-; ,lt- I-ir I 1, 1 it: It I ; ; , I I , A I I 2, .1 I I I I 111. I I I ''..". I -;, ., i! ,I, : I i, f o t ,; t 'Il,! ,,,,, -1r, B l 1 C, ,I, ", id, r" ",
,,, ,1 I d", 1 ,,, "t- I ,,, -, : I I i I -j" I ;,, "'Ilh ,,,I 1, I
lleli I t I I I I I I ,. 11 ,,, W ) It '11 d- ,
;, 't.- ., -1-11 I 11 11 3, I'll : l, % ,-,%1", -,"I'll ,I I, t I 11 "
I L -" ,i,, ,, 1 ,,,, ,,I 11 "It'il" III, )" T-- .Ijl,
'l, it, ii""r"; 6, c"I"i, -It" :1 I- t I "'' H abuneros # 1 '., 1 -1 11 I ... ... 11 11111-1111- i ,,,,,
,,, ,,,, t 1, 1, ,,, ." ,; , I .... ... I I I I I I I -1 tit "III, ,,,,,,,,, , j, ,,,, ; -r i),l I- ,I I I "I I ,,, ,,, I. 1, l"'i-I ";1111 l!"', "IcItr Uft
", I 11 I 4 ,_--, '' :" 1 , -,. III I 11 I I ''I 11 I I -,'""Ic" ,l "", ,---t,, ,," T, fl,-t, 'y via 11
I it" _-:" ., -, :*': esc I -1 ,I --- 1- '
", i 11 -.", -1 I I- 11 --1 I'- ,
l Wh" 1-id,, i ,1-t,.1,, !, 11_ "I tit.: ogen los I I -- t I I I I 'i, I ,, 'i" -- ,,,,,,
.it" "'t-, ci-dl. ,,,, Iii- -, ,- I I z __ - - t,-1iIIl,, ,,,,, M"'I'ld i ,
I "" 1_112t t 1 ,,, I 1.1:1:i, I.'11't -_ l 1", d') 11111 "I
1-1 Mid, -IF -,- i, -- I .1- I n- -_ I Aftfl-1-f-tieladeerfelft y
"."I'l", Ii til;, 11'. Gre, t I t. -,t2t P ., ,, I I I I ,, III 1, -, C:,rtaf] C ,, Pl,'1-11 ',;, Fj I " TI, f,7 r I I li I' I I44 - 1 11 -, I I I I I I 11 I f", I d- 1, lf.hio"
,r, I L A P I C E S c, -,' ' 77 , ,, I - ,% I I I C-',, A11- ,11, 'I
.'Itz"I Rr 1-111 11-1 ilr I I it -1 z I w :_ I I t tt I I I 4, t - -, I ; I% I i I, 1 f I I I I t t I p i -
I-r 1 'I I c I "t, "i'd, lit, [ l- - -1 t, , ,, l : -,, , __; ?_ 1- I I I -_1 I- I I , V A, I ': F, I ; ", ", i 'r I , 'l, i I ) 'I'! I I 't, ,, ,,,,, St"eftet il
-11,11-1-111, I t "Pq dt,'A"
I I 11 I '7, .1-'11-11', , "', -, 1 -, - ,
it lillltrl lx I Il- t I-- an I -, : -11 I ' I I Ir 1 ',",I I I I 1, I. 111' ", dl 'I I t ", I c.b., Solicitan
I
It,", 1 I- "I' ti r:, I :, I% -. ': I I ", I ;_ ,j ,,I,, i \ I f! i ) I'll I 1 1 i -, : 1 ;%'t,', ""l" I ", I
1-! ,19lnI ril, A , ii , , I R A D O I Z'- .: I ,,, ': -fF li t!", ,i], -" '' I Irlift"Pirl, to
F 1 4,.-,,, P- h rpI,-i],i ll- P--;, 'P- l, 1 t m I I I : I i "I 1 ( '(,'11 I it ,, 11- j". 1 ,,r,-c,61 del tl
I 1 ,11 r I -1 2 ,,, 1 7 , ,
,, I I' I I I I I, n I 111- ,
,.r,, 'il, r bt,- ,t-t, r-, lr,,,:,,,- I ,vi"I, ', _,, z -- I t, ,-, ,, I 1 ; I .1 1 7 _' I I 1, I I. I 1 I ,il, I 11' ,,, 'ttt'll, 't ,,, I-, eLc=
7,1- 1 i t7 ". p-i-pt'-1 I!, -,-!- - I I, ,i' ' r : :", : 'i :1 ', -1 .,; jr pl, ,i litrill, 1, I -_ I I I I I it i ', I I -1r; I 11 11 t ..... "' colt,
I ,
Z-11.11 o 1 il l Com o 10S I ,' P I , It ,I ", , m 6s I I I tlti -Itil t It f ,I, It'! F)III tl i,, -,,-&, it,-nd, J- ttiMea
1- t I, -- iti,, "t- , .- li t, 'i tim 'FI I I , 7 '_ 2 ,4 z 11 I I I I - i ': 1, l r , d N i, 5 I % IV h I I x I In I I ,
I
- I 11 11 11 _N -, ,,', ,I -:-! 41. I I " 1 x q 1 ,, "'i tims clro, I
1. III .,i,, ,,, mit"", V -im", I, I 1 t IM. P i" I. I ;, I .1 I "' 7 I I I I I I I I l I . I I . '1.
; I 11 I 11 l I I r "I : ,, V -, W 'I t, I I li- litilr 1, 11 It t f le g 1 3 ', I I I il I .11 I I I ,iti 't-t- J. ll T.."d. .
d. ll, -' T'- 1 'S U A V E S z l',, f - 1,
111; 1, 11, 1-1 HIII1,11A I I n , , - I , ,,,, ,', 1, ,,II,,',, P,-,,,I,,', dt;" I 11 I ,ii" ,_ 'I, I I I 1, ,i
I""I", 6" iilri I 'j ,:,, f , I 'ti 1 -,)7 I ti I Il r I ,,, ,,, - : ,; I ,,I it 'l I 11 z 11-
,7 I I I I I I I I ,; I,, lt ,t Rlpi:b i-, irl .... kldnl, it- 14
ip-""" 'll" l I't- l ... IS ", -I r I I I'll, I I I, i - ._ - , I I t t I , I 11; "I I I I I I I I I I I Slit- 1- it. J.iH,, to,
,,, It I I 'i I ,; It, I P, I I I I I I , 1 1 !i N , ,, I I ,, I .. I Z, I t,,I,,,,,, & f.,i 11.1,ii do jtlh
,I RK . I i" "I"! ,'Ijt- l 'ii, "-,-I! I , t !- I z Il- I t - , I ii . . . I1, - i I l , tt'- ', t t tij I- It 'I, .. , ;lt 'I - "" 11 I I l% I I I , I 11 I 1,; ... F, I t, ,. tt ,,, Izl 1% 1-i ,-,I 6, hI, ii, 0,"fI.tl y Lo H.b-o.
T,, 3 I, ;ii,,-,1 _1_,, I1Ilt , F, ,,,,,,, tin..,- a.t.U.,
i-,1%gr" ', I "It", I I 11 I'll -;- , 1, t P i R 1 M i"%', I I, I 11
,,, , 4 fll t I I L "I I I , , I, C ,,, I , ", ,I, er, "'t", -, __'qtt, .- j -, _ ,-' 1-1-1 __ ; I~ -- --_1 I~ -- I 1- I ____ ; I 1, 11 : , , , t -, t ,_ 7 I I I -, A I I I I I ; ,, : 1, I ., - I I ,,, 1 I ,, ::1 t1tr, _'i",
__ . I, 2, "'. ,,-I, 1 "" ,'!, I
5 I l "I'g," I d, li F,
I- I I I a I I t ,, , ,,,I ii ,, -t "', i ,,'- ,, i ,
I.". 1-1 1- 1--I I .;It- i ,A i I I I I l ,: , 11 I K11,01 Pi-: M-.iFijun 14t uirff u de sa furi os de I I 1, I 07111 V11 tin it un v [ 't i t I e S v u A' vl ;;, t- ,,, 1 , ,. 1 ,,, , d -iti,,,,i;-- ,1 1 ctt
I -1 - --, It ,-= l I "", 11 TOS -, 2, -,
I I, I i A-- lt iti'lin, -, ,I,- "' P. t o It, !,I PIo-, N,-- j, HINGUN OTRD PHDOU"
; I ,
11 I I tt -1 --. I i .. .... "It"'.*" llid,
los mkfirw v guardtijuradost-7 I l ff indpMR]"tir U Im fw,-iJ",wfjfh) -,,-, _,-, "" ,-"'' ,i"- ','7':, I d, 1"'I", li"I'.11, IZ!,- -, , l,' -1. I sl "( '," r,,I ,',' PARA FROYAR PROM
l, I I I t, '1 15il- 't cct, ', 1, 4 , Ill ,
1-1.1- 1, : '1'11' 11- ', Ili "I t Er" I'll
__ I ___111.1.1- I li- 11 11 ''. "I "I I t, i, %, ---I. 01 ', I IR I", r,
,
I 1 I I I I I I I "I t ' 't ,It r' ,, d, M' "I' ", '_'!. -, TAN RAPIDO Allivic im to
Fn ruanto ,7 holl, primers treirallf- de lot, que , i- Iitt , I I ,%, f1ri [flip attollarl" ,' '.. 3 1',lM i),)r dl ijo 41; irido.-Fii ", t. I 'r I 1, J, i, ,,:, I ,'MI-t. A1,,)tId,,
,- , 7- 11 h I I I 1" ,ti,-.,[I, ,,, -,dl, 11, ,, t- 1111 11 ," t1i, 11, !,'I f"r- 11
(1criJittin rn loq ingenio.q.-Protesta (if, III F0 It N : : i 1-1 '11" ;1 I t'""I" "" "'I"'
I I I I I I ,I -,, li (" ,, !, 'i" 7i3 d, 1,
11 I i '' n obrprll flup rllhiljiohft ;,It 'j-hf, ;j";f'ont bor;iq lf:,q), , , I "!, I- r"', it, ,1 CATARROS M PECH
___ .. -_ I I I 11-1
-t, -, T ,- I I z I 1 I4 ': 1i , ,, ",31 I ,-, ,I
lit, tiol- Azt-ld, Ar-,J, A I t; I -I I ------ ......... -_ I I
11 -, I I ,, I i, : Y* 'MUSTEROLF tt(,.b
- I., L,-,-A \.,-itl I I ) ,, I [*, I A VIDA UIV % tit"i, !-'I, -:iIlt,,.
I, M t,,-, ,"', 1,l : .i ,,I,,- i 11 I 1, I , ;, 'll ,, - 1, 2 ."-, ittit'lltAllithIiI !i, to,
d "I T- t t1i", ,,,, ,;, I ]i '. 11" , _,I--,,- ,,,, ,, 1 ,,, If""'y", Ili
lt : ill Mill",- ,,, I :,I,-, , '- -, 1- F 1-t- i -,
,%,.!,I,, ,, e I I I 11 ; ", I I ,,,,, )A dol- -i'c"ll", I
-", rif-m:, I 1, ,ht;,, I,!111 it ll lt, l I r r ,, z A- ,r Aiblril (":'111 i 11 I I t*1 I It,"l- 1, I 1 ,i,,,.ti,-1, 1 111
;I -: I i I , : ; t I i I I 1, 1 ", ,, 1 1 ,,, I ) l ,,I, A t,,
Ir li It!, d,: III, 111J, 1,, GI, i ": P-ii., ,l'!"IIIyrodo
I-"!, ,t, ,,I -, I-- 1 1 1, : ", I I _____ i I I w I I I I I ilf, -, I" i'll-Il, -I' I., t, ",- noworla, )03 c, I I t, I I , ,::,' '- .
f 11 I f il"", "tit"., it'.-t-3- I ', ", , , I , -iz ,:, ,)" ,,, .
I -11 'c"t'll, I If., -- I r
li ir-lli )", ilr lo It', .i I i ,i: ,,, l , ,-'i I, t I 1.11". 111, 11 tI ""I I z I I I I I ; , 'i, ,,, 1""" I""', -q.,Q.,
,I I f , I d, l I ,- I v q t zit t, I I ", ., "'t '' I I I "I N ,- "' ,- I" I I : ,, it -, ,, '-' I l ht ,, t, 11 I I It I I I I n, 1 ,. t 11 11 i i t 1 i , t t ,, ell I - 1 _",-:0 o v b,0-w-- 6fo
It III 7,plil i, dx' It;,, t"'Il-, 1, "I ll, ; i I; n, I ", I 1, I I ,, , I I I I I I I i i : l ;.,I'- it , rf-- t-I-611 it I'll ilit J- ,,,, I- , : i 4, '. ,-,__. I ,,,, 11 I I I a """ ,,, Il, "I'l 'I.- CIill'o
_," ,:' t 1, r ., t, I, I , I I - I I 11 I I :, 1 irgi- "'I ;I
t I I I I I I ,, I ,J I" :1 1111- lllll 1"" ,'I"""'iIi",
11 I I I", 11 ;111 -1-11 "I I I I r I I I I "' '' I , I, 1" "r.,J tti"I, de ti,
,,, ,,-- I't, 11" I--'- ,.'l r ,I", "I I t I3 ,, i ;- ' , t" --- ,I '-'j '"' -, ___ 1- :1 "I t11 I ; 11 ,,, I I z .'11. I,, __ ',! I, Trlttiirr
,- it I- ,,,,, 1,i--, ,, L, t " t, - -_ ._11 1. : I ; 11 I 11 I 1, I It t
")-, ,, ,, ., I I I It, ,II -i- I :, I l 11 I -, I i.t Rltltlri T_ ijtj I _l )JF. ,,, ,I ,,i- F.d
I "i",-." ,',,' ,!- i I 1 :, ,,, tt ., I It! c"t,"", -l", 1, ; 11 I I t I I I "I I I I I I 11 I I I ", ,I I I I- I i "' I, ivtjl il ,,It -Iltl ,- ,, t , ': I I I I I .,
I 1 1111 f I ," 't Z, 14, 1, tt" ;.- I I I I I , -1 t I ;, I I 11" I ,,, I 1, : o [ ,,,, "! I ,, P-r- In t7et, tipm: sua,
I !i I, f.,Ir,,,, ,l 1, i I 1 -1, -- 4 , I I 11 I :I, -1i I z-l
L 111)ifl 't"'l- :11it, ,,, I I I I 11 -11 % ,, - ,, 11_ It 111- "Will 11 fl "' ,
r,,!,, ,,, R- tilli, Ili! P, ml ,l ,-;, 'I d, ,- f, I I I t "! I , I I d S, ,,,
I'K 'I , I r ', I ,I; "" Rj,, ,, h t It, It, vt !1-natla
_ ,l- 1r-i,,, , :
I ,I,,, I I I it I I I I I I I -1 '' I: ", "', ,,, i. ,- :- 1 M ,, ,,,, F
R,,.,,. I,- Itiz., i I 1 I I I __ ;r -, , I I I 1, -, : .' : i, "-, N: ,, t I , 'i "''It Il!"Ir I I I
I. ; i I t. , '. I I , , ,:, I Ili P,
Arn-A I I -- I ,I ., - - I -, , t I I tT ''I I t r 1 ,
\*,, ,,I I I "I : I Ili 11 1- :, I 11 I I I "I I I I ,,,, -1 ,11-1 i t, 1, ,- 1- F
11 [so P. u",i 7 ,,1,- '.: ,", ""11 I 1)11i' t,: ,4 -i As fw I, It, I ,
I 'It I t- II :1 ri I- Z , , 0 ,!ti, , I I I 11, - zI ,,,, ,, ,, ,r, I I .. ...... "! 1 .1 .
f, 1i 7,1'1,!1i, d., A'Illl 1 1-," ,I, C-I ,,,, I& : , , , :, PUNTAS /I I I ,, t I'll 11 Ill I t, t- l
" 11 I I ., I I "'t, I ,e I ... t'I, 5" I 'i, 11, ,: -z -, "" d,
ill-111 toll- !_d,, ilt 1 ,.; , --t-I, AfAYOR DV ,-,, I I I I I ll I , ,-I. ,_ t I I i Id, illliti
II I'- ,I, T:,, --; 1 ,, ci, I li", I I ; .,t. -, ,, *1 y D E I 6, h-,lJ-- i f", ,; I ... i ,.i
11 I it" , , ,- 2 '. l' I I I I I - I., I'l,"'t-It .I- t, 0 I 1 ,, i
Ill, ( ,,-l i ...... I,- t;, I;, I _1 11 1 1111--l't, "t , F, ,,- I I I , I I.: 1 I I 11, , v , -, I -",- ,
11 I tlll I I I I , z - , ,,, ,,, , .", I ", ': f 1, , 1.11 I' S I I i , I In ,ti,,,1,MI,, li- -t,, 1. A'Iffl- t.1 -
NI t q , , \1 t ': I I', 1 I I 4 ...... I, --l, ,, ',- _: I ,,
-ot'lt; 'i"t" It't i I., It I I 11 I I I 't- , I I I I I I I ' 1 Ili- I, S"', Pril,-,, ,,I ,1, f, 1 "', 11 1-1 1 4 I I I I I 1 ,! r t,,,, 6-1- o" ,,,I, I -I I K f q ,iti- 1 2!,, ",l -, a' -- I 11 I 11,
,I , " ,,,,,.,,, ",- ,, I I- ll I ., "" I -111, I ,: ,:, ", it t 0 11111 I I ri" -' ,,, I-I Z D I C T 0
It i-pu- t- i, 'I, :, ,I, 1. illt. -- "I.-ti-l" ,,, , : I V-i. 11''t, Tttzi, ,.-S-r-, ''
t "i-,- ,I, ''I I, I"
", ,- I, 1 1 1 t ', ,,, P111 't , I ; -- I- 11 I I ,- ,,,,,, -t-III-10, I ____,I ,tli,_ it, I I 1 1 n, ,tl .- ,,I ci- -j I i,'_ _' ', ,tml J", I
1, ,il ,,, 1 t ,i I t;- I I I'll 111- "I I I 11 11 I ""I __ I, -'tiii i I''it""rt, lI -, ,-; ', ", ,i
i ,_ I, t, ;: 1_1 >, , : , , I I I 11 I I I 11 "" ,,, U ,, It, d,, ,,,,, 'I_ [ -I'll- MIGI M. A Ill kC I ,%_0A
,l" 11 I ,, l, I I :',',' '0 ", i z t , I I I I I 11 I 11 I li I I i " I ; -11 11 2 -I, I I 11 -,
I r "' ""! "I 11 I: I I I I i d I i i1i I.!" I il 1, ",',I. lti- 4.1
I' 1-111 I I I 11 ,, e "I 1 1 11 11 ,. -1 , , I 1 I t : -,,, "Z t--! :" ,I I, l- I 1, "Iil l ,;" ',-l l ,.. "I 'i I I I I I I P 'i , I-_!, _,-." ......
I pl-li," e;,%f'-'t(, ,,,,,, I I ,, I I I I , I Z Ir-'- ,,I -- ,,,,,, 71'r 't --- "-1
11 $ lr 111, it, I It, 11 1. I I I 1,' I I I I I f i it I I !, li
,,--- -11", I i r- I i 'trIt"It, -lI1t-. I ltttllll el, I I "Ill I I , , 1 I "t", I , I "- I 'I" I It ,, ",I r, fl l I ,1-laoilw. d. ,
I I ; I I I I I 11 I 11 I I I I I t e 1. I I 1 4, 1 1 I I 1, ?"O.- p- \.", 0,1- 11
I I 1 I t1l, I, ," I 'r : I I 11 ' r 11 I I ''I I 11 , I I 1, I I I i 1, t!" "', I, " Z ,I r!;, ,,,, ,,, , 11.1- ,, 0 ',iii- lot A
l I) ': 1, 1 : I, I., I I "I l , i I , 1-1 It"ll.- lort. 1. he,
1 1 r, : tit, ,,, - ti, ,,,, 'Itict- ..... Ti 'it, t I I I I 1 ., I , ,,' I , t I'l c; ,,.I ,
-1 11 ._ _1 ", I I ', a A t I I , .,.Ii.it a, I t-, ,,-l
.11 I I 11 I t ,,,,, I t, I i I N, ,,: I "."', _i1- zu,1;: "'.
I -1 I I I I r 'i ,
F-1-itt it, Frd- o- )l,%rlt-, I I ,I I 11 I I T , I i -,-- ---- I -_ -, ", -_ I I I I 1, I 'I" I I ; ,I,., 'ild. !- a m m m u m" L -I I I 1, I 1, I I I I I 11 11 I I I 11 11 11 I ,, I -',, ,, 11 _: ..... .. ,, i I 1. o Ill I I'
'N i,, i ,I- t I I I I I I ", "I I t I , I I I l I I I I , ,, P. .,', 11 10- I I I I'll I ; -1 -I 4-I- A. "
11 ( ill"I't. I I I I Or'- do -.. ,,, , -fid- .o dT
,, ',,> I I I 11 I I I 'I, I , I I I I 1"1_ i t '---j d, gita" --r - I I~~ I" d. it ....... I "I I !, 11 I I : 4 -, 11, , 11 ,,, ,, ,-', I it l, -- ., I- I it I r- A, V- tuml. I I III i,, I,. 'A, 4 I I I - , ", I ,,, ,,', -- pl,,, l I I t-, I , I , , 1- i I'll I :1 S"
,;, , 11 I I .11 I 11 , ",I I- 7-li, I I 11, I I I 1-t- -1
I,:, ,_-I I t 1 ;) ,, 11 ',- , I I I, ll I , 'i, P-16. ',
,, I. I I I ,., , , I I I 1, :: 1) : t I el I I % 1, I I I I Ill, .1 , , -_Nli to -1. -,, 1. 0 r 's fi c , : ' a r is I ' : t
P, I, I I t, i , , , I I I 1, I I I I -1 a I I I tt', r, I I - I I I I I Z I ; i"l, 'J i ',, hli ;, !-rj ,_*- I 111'r I 11 --lil,,- di
I _. -1 ') ", "t" , I ,% ,, I ,,, ,,,,
,,I ,,,,,,t ,!l%,- If ) 1, 1, .1 ,, I -,I I I I I I I 3 ,, .,- -, , 't I 1, ( I r t .1- 11 I- I ,,l b.
I I ,4 ;, .1
,,,,, I I I I -- il., di. .r,
11 11 t" I C, I I I I I, ,Ih ...... 1-1I int-110 I I z,
I ,i , ,--. ,1, r 11 ; I :0 I I'll, ' I I 11 -1 -, I I I 1. I I I I - -,' r , "' 11" -11 P'll- -oS41,;,,,li,;i I j I .1 I 11 i i:, ,: : ,t, 1. A ,,I ll_) It ", ') r_, I i-, 11 , I-- .1.1
, I I i I- Ir r I "It"t, 1 V r' , I I t -,- '%*,! n , l 1, I I ," i. 1.111-1- 11,i_, _. -,:11t I. r)t I , ,*,,, ,, :, I I I : "', W6. 4. W.,
,i I ,,,,, Zi, I r I I I- I "'. t ,'I, 11
_, "i ,- -1 ,,, I I I ,, pimmo 6, WFF
,--, ,I, 1 Ht, I i N ." 0 -t, va W -- -.-, 7. I I 1 4 , ,I 11 i, ,- -- ,- : , 71_ y ,','- 1- ti I-- -r.lld. po, ; -., I- lt-Al
tr--! i In T ag S a ,- ,i ;k I -,
", ,, ,I I , z .11c 11 I ,_ "" I l-, I Ili' ;0ro- rie, de teji-ij, - In t-, .I -- ", f: I -- 4 .4 1.
C',! ,,.--- 1 t 1"; i, 1 , I I
,, 'I It I I m I i ", ', 11 I ,t ;;,,'I, I El Dledlid dl, W l,,Ilid I tie- ,- .6
It, : -,, l ,I,, I , I I -1-1 :- - 0, 1. l -11 I,-r I -, 'l- I, -l-, I.,
-", ,,' 4, ; T, I. 'Irl .1 I :, t I I '_ -, -,-- ,,, 11-1-1, I I, I f A m A -4n 14- ,,!t,!, ,,-. tvleilis "I 2113 de
-, 1, ,,, I t I z fIlt el : I 1.11". 11 1. 1.,,-Ift q- w. .t1i Aell- .,, ,,,r ,,ji_ 1. I __ I f ,- 1 -, I ,- - '. '_x. d.b.ro,, 1- 1Wlad,
T, 1- , , .1 - ,t - c -, 1, 7 t 1:, l., D"k, y .Iifi.ra y ag, I'lljo," ci,,,, j_, el hs .I a. .', , I I 11 1j,-r t, ", D- ', I\ ' I 4 t I I I I -. ,.-if-, -- ifil. wo 1. del
411tIll 1. 0 .= tt e l I -_ fp I I 1 h imal mo W. Aet.-l-l. d. M.
11 I Ili f r, It, 1- I Z"- Z, 1 7,111, q1l, i "Itt, rio filIe irteli
I I -- - , ,, C "" I qlt P-d,,) Po, """I'lli
rtl, de 1-o I I'll I I 't f ead ., ,
11 P-111fir'n Pan Yenetuetla rer,": ir,,, ,,,, ,i ',ioa I- 111-1, tin. I :, 11 .",:, : ,1 ,%:1 -- Ir t! I io i
it,,, ""' t i :_, "", I i .1
Ito. ll,, blq d, b,,d;; -, 7 p !, ,, ,I, 11 : ,i14 .t, ', 4; 1 i I i to mcwto. -- it, d,,,,r6 'el, ,, .1 dI. p,,, lit
,,j_ e, g.l....1- iltll. ,, i, "_,, r., "., _-,,'!*t, I I : I -, .. Art" 'Ll ", -- It '. I- t'-p, I -, ,,,, , Ili". Pant.- Ioa si to de lo "trd. Irro. o 'e'li f. .f_-1 4.1 "i d. 1. f..66., I
,; .- I R It"". I I .," .d.Rld.
toI liu- 11-11h,', trIll.-I .;". I, .. ; 'I'-4t- , I T _, a, -, ,- pas;.,-mll ". I ". ....- d. Al-re,
I I F ,,l_ I C.roroe.t.11- del Tflniml g.p,- M
I 'ti ,, .
o, it,- .6- mrit."' d,,, a-, 11 N z I I j I I , :l_ : , I, - A 'll, "Do'1911,." d, 1. 1 1 -Li Ill Got, Iln, FP111.1 del, 11 '%,.'.* M V= Ttli ... q ... P
pe, T do qt1e eMtfo -lPr l-M ,"'"VI -- t-o ,,r,:-!-?- 6, 1, LT I : I I - ir i, Z' iolii
t '' ,', r i' I I I "I 11 I 1'. i, Itt I I "', '! ""t", 'Ir ,: 1). h A .t, j-6 T ... t _-1 S-,,r.. i,, ,-!,:ad,, t- _. .- It,
1, r ,,i I - I -i I .1 I I -I i_, :i I I-
, I ,, 1__:-i-, -, - - --,_""-_ __ I -111,11, r I_ - 11 f I In que -ilthm.66irt d:,.,r_ , it
------*nw-pftlflk-o--*,-tX--A'gVc- i ce 6" ',
11 ,: !! 11 I I I ,' ', .', A '-rd,, & C-M.11.1i-" d!, It. I., 1- 1_lft d. -1. lit,
: % 11 I I t tt- I I I 14 ,, it- Ill -Iriltlt "t, ,I I- lit. de I-- W 11"t, It 11- ..1. H.b.- q,
de M ejoramientill Lcwal de ""I',, I I' ',, r I 11 I- : ,,, -- ,it, -, ; It. A- p-1.1 Ven- l-.; It, 1.dI,_ "I ,tllll;Clt,6, de I
I :, '. '4 , I I I: d4j,=,1!bfjd. R lieleojeri -.1
-- I 11 I -ti- it ,,t I !, & b.." boll c feilionat JOO 1-1-011 h
11, 11 I 11, I ;1 - I I I 111111-- __1 I I I I 1111 ; I 1 i__I 1 I.,gol-tc, .ben M. P'V I lnt.nri. e ,o, 'Mora.1%, M- y G-t.
Arrojo Naranjo, el dia 30 ,' ,,' ,i I", 1, .'', l' l--"i -, li Pl,, ll Pldlde Pitirro
I, .34 pelintisot .I l. A- .It
"I I I , -,,-- 11, I I Gauei- Gilda Oberto 11 t I Itil c -I i "I 11, "I I-' I I 11 ,I, ,, r.. G llllte: P- rr. lifti- i t , ; , I, t, 't ft T)-!- t- '11 h- d-- P I - RAr.- Prol- Iram-m -- T.11P. J. 21.6u,
-,- I 1 1 :.r Exhllia, qu, d- -l 1, I, -1 "I I 1, I / 17" _t F ---,- i .1' N I dir Ceglo de 15- 1-6 JQd;,,.
-l"" - - ?' :", I I I'll _-- ..-- litt- ttll ty, 'r _- A "iti de ll 'D, d" i' ': 'I""i 'Do
'Ir jit 1_ NIT' 1, It .., de 1.
, --- "" ,!"!,
',----I ti, .It,_ 1, ,r', Pan American j -- ,, ,,, I -,_ r - -Ell C 4 I'll -1 , I "I I I ""'i I ;l ,Zr---- A-.-; Mtirfo -,.!'_= -_I 7:- _,:T:-::,:r!!i', -,-, "Illmgllllllllllllm=- -tIr :11 I 1, i I t I 1 -It I, l i 11 I I I I I I 1.1111 Z 11, _.
I- I-,-, I, 1, P-1-1 "
", I I !, W orld Airw&ys a- I ; : 1 Ip % F:,-Mt Balll ,
I.1 1 .I, ,-t"l- i 't I- : -,, f, I - 1, "- :,
11 -- I I 1-1 I I 11 ) I li 1' tZ I t I ...... .... .. .... ____ t
.
"" 'I i I - 4 ___ _____ --.L" I l tj 11 1 4 I I t 11 11 -, I i nuncla grades re- 1 I -_ -_ I
"I"' I --l", 11,- ", 1, , : , t I ill I I 1 lll j t
I
It P IS -- "I"', I - ,7 P,,- 1 1.1,K,.r- d, ITI.,,rd !,,.,I -1l I 'Tri" ,' 'l I baits en Its tariffs __7 ".""-w itol 1" """i G a se s i n t e s t i n a -1 e ,p I
"' t, N,, ,11 , i! '. i a. -- 1, , I ,,Ifl, 11 V, !,;-I de Clipper fargo, h 1 F 7 !", V ,I, t,-- i,, ,f"ii, I- --_11 I 11 I
d : 11 'IT, I lt %t" t'I "i -"-, 4 74 ,. i ,,-, 1 ,5 'r, Z, 1, ,-, .,. ; I% i i I
'If, 11 I p, ,, I ". i, z-, i ciendo bueva Su political de brindif it p6blico el -, I I l i_1'1,ii'j, n, ("', f;,- ,, I, I z
,i,.-!-I- 'Z m I" 'j, 1-1 I 7-1 ,,, % 'I, 'I tt,- '), 1.
b" ", C, t, till 1, T' I t"r ,, I, ,;, I i Cormblita 101 galas inflastimlit ye'" C409ON gm o .,
Lo d.- I % -, % T l , 'I'll ,., 't!l- mejor "rriCio Po5ible, a jo pr irjo
rt1 ? ,, t, Il" !_ I't _- _S__MjjredUCjd0,. __ IltIiIIIII ti. F-, I c "t) llri rl"'I- , I I me...mw o ai- -'o- ili,
t , ,,, "' It IfTl _1 -- T ,, ,I ... I, I ______ __ ___ - ____ __ I i, ", B, ,I- I- b,- *' t -,
-, ,,, ,1":!"I, 1 I :tt '. I 110 S 14N I l I r'I 1 I F' '. f 0 'r
_ "I I ', "' 4 'I! L 't' I ,. t 1 11
Mgt& pt"i"'I"l 1"'t "",
I"p-ld, -it A i"I I, 14- t,, i --- 't ... ,Ztrl- I, " Pero Informts m6z ca Iaitas, c [ 't, 1!--t,- I,, I-1-Ill, L.,
AbIlIl I _" w l! I IF R 111_17,11TI, tti I 1" "it r ' i' ""- 1 1
I."-- ,-,r, 1, I ;x' I I -'- % I S1!1CI41tl- -- tr Ill."-, 1,t"". Nl, I ""!
W'IrctZ.-I, it, j l:;' .1 I "I I- M R1 EBI ON
AND CXVII DIARIO DE LA MARINA.-MARTF.S. 25 DE OCIU1146. D1. 104oLa reVista OP16metra analiza si ISe hart amphado los ex4meneS

los ciegos puedruver en, los uspirvates a chof re ,!
e


Nuevott p
rotectorvil parn fflacen 'it, llatlialmento Citaillon iltirt lom mw fi-nen recibosb, lox nieves

I- Promios de pars tie fillioste v l4,;,licrirbr,, do 1949,
el Lji rci
Iteudir c YlIfla
nil-hirit A. tie Cienciaq! lei lotsel,,10 glin njulterol ...... .. ........... .. ION TIZ 'NSPORT1
GOBERNA(

PROP ES IONA LES lCampo tie aterrmaje ell
Por, J. Gioldaris Ailiul t ui-m. di-t- tie 'a
Upez GoIdarh& Por J Wbelrto a

5-am la Aste-pm 1- dl- J pr. -id
de -b-, p.blila a (1; -0 del p-bl. de I ".." ", K, 0i. 1 l-, ill,

C" gic agado Ntl 0 1 "a" e ljtt
'fan' "i" d e, c lp r
we n e,,d
de dtbid., -U- el C-ite L] i, 'felt idl,
'a N 1), Ga' "a fit "I"t
y -ld sittlyie-,tt Olte .,,,AO Cuballit de A- l, "' i e"
... pects, de -!i" 1.01
Mollie, q'Ie C.b' de! aiw h-1,i n,, v,
Tl-bIe,-, 0 ...- -11. d, efoetl
ell oil.,
-irdil. a it 'I
-,-be do d-I.r i;, y W11t,
cl-ky .b-la I r dr
-ma edi. de lnterc..t-c-- 1. re
Ill Itrit-U-m qje b,, -D-6ii p,,,b] que
ellte ulnrr ,
-9 it"
Ad-,t, ."te 1.
P-r. 0 Det -,,jj,,
C-t-g oil
ltel- -ble lit,
0
q" 1 :10 rill" 11:1 Cwro
""W'd de f-_ I \Q

te, d. --- - --------Zi 1 Playa de jainumitzi, 7N3TAJ ANDO UNA FO,ABA
in,
d" ]ZI,


--------Will.- Lf
Se 'It
reli
w li 6,, tl.b" , .,l, , I , 11 1 1 I I I I I I I I I
09 F-ItAll- 1;nid


b.' 1w.dl, it" "i LA AARINA,,t6 r-md-ti
F de le, 11"N lit
q- ,e knl i1clij. "ll 11
'944 p-, tiA _O
prq.rci6- ell
clg,,do,, Ipa e
d- ""? I I I I 4 . ... .....
lh iv l. F I ........... ......
I lamb4n 1.
nt. q- ,, h.,F _bre UD aclierd" 'If')
Ilbl, M cjgl
S,,bre ur, suge'ti
11 ktorio rienf u,-i U

d, t L.,eqlzD Y
pec ores
1, F- M-1fl-_ it, 1,l der Op
""etrill do 1- Ul els-dzid ae L.911. ba-, y Delfir, LeFr- Piit e ...............
-ldert. del Cc,
i q III, L
t w
F, e, do I L ci M o d e r n a Pinturc
d
el-, -Opl_ _E In u s o n d d, 6 --- P ci r cj
llntrd. cot,

r f lt t2ciac!6 Eltil
d, Opt
'impl, C,,m.
d-. p-- Alll- Pa" de Ila I EXTERIOR RES.
C-illiti,. cr,- que u pm emos haa r por su hijo? t
den v F., 1" li pm elltt
-ye wt; d"169-h- de i
q.F y -da
1; a, Fidel
el ill ii. F 'UA lilF I*. l Ist,
t11 LA MARINA .bK
wl

tii

ell, ilcill.10ii,
1 Fie sentlef 1,,r, ex

i't I ilo de i, IFmift eille dilrl. 1, 't,

A e.n
d.el.1
i-'t gic, 6

vi; k


Ile
Altl;- I',
d


lot

P I CM1111
fIl
Asl rig
4.0
945 -mil h,,-, 2 2
ri, lllk_-, 4l V Al tie;6,t j"
t- del 'J.F fi t.W if Clbi
nd..rae 7 1
cie- :, 1 S/ 4MA
11-flelli "I'qterr,
!JU; l

105 07WOS /Vo OURA#

rRisrf SUSPIR6
J-10 w;ji empir c lifiK, z


f" I Una $0113 f"ana cu,
!in se dituye con! s"lit3r rL,


ta z/ JP li drillo

1-;li del
d 1. --ri.
lq,56 E,
Fl,, Jde
%


D 9 v ENT A-Aj- (jalIa. fit, F

le 11,!e f, at 1. le-Il do 1.

t_ 3.4 Rep.bit'.
d Pr
smifftwIN- A


8 1- S"I"
y J.1it,
C--


rAGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA-MART S, 25 DF OMBRE DE 1949 ANO QVII

"moo
1 H SUS DIAS ESTABAN CONTADOS*O#
W Escenarlo y Pin'talla
SHOW: 7 1* i LA VIDA Y EL AMOR ERAN PRESTAMOS DEL MO. I

"MI SUENO
a.
MENTO EN AOUEL MUNDO DESCONOCIDO DE
VIOLENCIA Y DESTRUCTION ERES Tu
7, 1 Pu ; v S MIEDC A I ARCO now"
INCPID BLRGMA AO'

jW%0A AN*
680
N LA ESCENA
R J_ C
N LA FSCE
Ipq dwoa do G*st* v AO
USZ
_.tl,_ BOR
CUARCLA M I _I
ACUARKLA MUSICAL
",7
IR E
AACO" -1. SHOW
"On fisth"OORJA LECUOU"."i
un oni..,.
MCC 0 ORAN C0Mv0F,! r0;1 CUSANO
MARTHA PEREZ
CINSHOP""f-, M. de los A. Santana
LA MA5 A I V DELIA y TAIRRISA
Aj
Ovq. A GUZMAN
E
R Ert
EL L110 NE ........
Robert urnsuingFRO M A R T I
REDDY ANME
ARLENE GRAN EGA RIVER C;OMPARIA
TON 6ENNY AUAM
UAW- CUBANA

ALBERTO
HOY 5*1 IIA111iL
0 07 DUPLEX T AWSTAD


PIROLZAS EL AIRE 'T c u B AN 0

M I A kii

GARRIDO
K, 0, NOTE tl- EL 50
wo d. )Uvavita Zu&=.
N 0 T A]. 50, $1.00, 40, 30,Cts.
LA CR,4N COM 'A LLEGO EL DOMINGOPARLk 10PE=VEG
M.2214 T AMISTAD VIERNES-Eausno
q "AundqueUdoo lo crea"
Model.
AIRE ACC N...
U CANADA
P dr

4MMAI
R. K 0, tA lit"it' I
lanx,11 I'll
T IUDA. .-A,1.4A
Ot,

Bpi P 70 PA

0 -RA 1 twv
'sposo es "I,
sj Six ESTA CO
CkUg LA IXCC10
ROOM JANE w I CARROT I NWH XTOR IM WCY WT '8 6 "To 1 '7"7
a T, t,

77' Universai por un
ANON ALAMEDA pap""'
cl- arpumento $1.000,0010
NO LYWOOD, ttib- 21 (U.1 ted.)- Por telffonto Irantlintito fuq ron, R ItIR osjo, 0!iill
0- 6. d.
EST: Ti 6
Jimmy Stiawan, quien so encua
Fibruarin tatalmente en Nuea Ytirk una pelirtfla bk I iT .1
CUBA tr. h.,. d. -: l H---- -- legleurii derit- de ima sem.ma 11,
a conferenciar sobre los prepartit, 1K)j.1,YvT000, -tuhrI, 74, TFT
"s PINCUE" vti 16 ritlitil.
F- w 1, pr-! ,ortagott xrii dii:b.
omo te 'Toia Vf f!Vu% Sb=J
--- - --- ------ tro Pq
it E l LK 4 "T" 'o"I- -b'a de tRA
11Wt-d gi Arxvts I
d =h
susana Hawyard, Astrella P-o ri, irftm de dtfi.nv
HOY I en The Fami1v Skelenton
HOTITYWOOD, -1,brl 24 NACIV ,
Un RMOR Sin FREnD LAW 2i)t ,,
WARNER ENCHANT 1, C-1, I h. o.n
....... F L EsTislifin DEL PR5100 NUiATREV06A
J11EVE% PROXV"40 'l PKADDRA CONSCIE
CAN E

CADA
HOMBRE
_V 1. d.
LIN
9-30 DEBUT MAFiA 9-,30 Ppt.,y, ttidt d..It
TO GRAN MNCION D! -jLA
PEDRO LAROA
CON L AUME't- 'it _1 -el,0661L r TAKESPE'ARE
FILMS
FOR D e-& ,, K E Y E S f
M1 VID4 ERV; Tu Itim Ii
MC SOFT TOUCH d" von-iri 2W
)w lr#W 8416 SWI paq Wlr
m",n" """ __ #6
CARLOS LE 0S co
Prtmie N-Ional, Ae Int rp-- 6n & Fspar- pot
1. .. I of.
Conchita MONTITANO Alfonso MUNOZ Y AS ARbMatti. Asun,16r RALAGUER 108 prindPales PaPvlegA-CA14ATI TAICU IJOSE TA HAYO Ds PIANOS CANCtONEROS
Lunsto S3.00 1- Bclc6n $2.50 Y 5' OD 20. lialcon S1.S
-PR0.1c"It) k IfRYNO FT YKA DE ABON01
T
EL ANTICUAR10" AIRE A ONWO NADO,
NUN suAif I
C4 -----0/scu N 0 Y
rA
PASO"'
ji
AS s
Av US

__LA_ y- 21 MiSM0 bemDo

QA IN L A r
De ta flutwi6a de an h-b,,, Y dI ... r de On. wujeI,, satrigici Id-- -qrgNAI
LLA44 -Iht. qut, I ] .t, d 6.t"io Fig- .1 pmt._ vo, b. .4 d.
IA deftcl y -0 lizoe, 1,,ir V,tx J0Y DAVIS
MA1v A fiej. R, t.tort.-VTb*ft-,dIrs.oft-" y tvts d1i p- vi- EsToN FOSTER BARBAPA BRITTON cl
PRO JUEVES rit"thda ittdo ptotg.nblas; Kiflitr Femandrit. KiIH J.rd.. nstantino Por"I
111110 "' a,
R.b-t r rtdcI R.d.lf. A,-t., 0. irp-to fdtiibl S, ev*- -MAS ...............
asn I iwl F
-jutiu-t, I 't 0 6xivvvl dfFAUSTO d, -1-d- S A_ A /0 54 D.- Z' A -,EL
EN cuaA .... Imm rM., ALO BE!8AJA
I
I I I
I
I
I
I
ASO CXVfl I MARIn DF LA MARINA MARJF- ',, I* 0('T[:HP[, N. f0l) I
"- ,- -- ,---"-,-,--------,--,-"--"- "--- ------ ---- ...... ------ -- -------,--" - - ------- -,"', I 11 -- 11-11!."Al(TV 1. 01 ]',(
I
Debutarii e1'r#-Up 1,,q p(jilt-11, ( j 1 PIM(At k M A PARN 11M Coplist I th i I ve sctisible p"t-dilbi In rl ---- - - -, -,i.1- 1 -K l'imal", 'i". hi,. r 111'11*" -, -W', ; i, p I
"", 1.1 ,.
d e tu prien d pre cl, o-jr-cilitf) (:IsjQ !11[- 11;1" 111 11 111111 1 "j,", "' ,,,, ', -ll,- 1i '11-1 11 I 11111cri I
I I ,11 I- Ii it, 11 ..... 1 'ir "", I c d el n u ff"slo p h Pliq u iii in ------- , 11 I -11-11-11, -- -, i", I 111,i 111.11 li 1- 10 ','.' i I'll, ", 1, 11 l 'I'll I I I I
.-",- -- I ,""'i'l,--t. 1. "", ,,,,,- 11 .F I i, '' I I I I 11 'i 11 I'lV1 (1011m igo prf I )km to i He'111111ell siel dia "'lii- 1- i-c- 1% ""'I" *-'. i ;,", ; ,, "" i, I ." 1),j, fill aftf1flio IIJ:ado I
w darA im t-ocklail 4 I , it I k1 i I I I I I I I I I I I I Z f , , , , , , I , I , , , I I I I "
1. --- i Arti.tico ,I ihi-Ire -I, i I 11 I I I I 11 ,
P:N :J, vx-rHANJvHo Ii 1%"l-li- -- 1 : "! , "I ""I', "', ",
I ,," i U ) 1i- "g- ,,
la preiika radio ratrall ,,,,, 1- 1, ii
I ..... I n ii, ,J l ,,,, 11 "' ,- , -- -,- ". It, c- '. : --- i pim ioa N rom p- ilor , ", ., I t I I 1, "I 1, ', i I ,,, 11 I I I I I
- --.-, I i I M CY ill R 1l, Vt 1111, -"11- I I I ". ..." I I I 11 I I I f
M, "", I-', -- , - '7 -, ...... I I I I I ,
-, , 7-1,
11 4. i 1--, A, IMPF -e.. 11--l .- i ,- I'll I'll I I I I I 11 I I 1, I
--- ;--- c M u S I C A I I , F" I "I Z,
I ---- -',-,c," J,"-','-" i ; ,%11'1-11 71' .11 I I 1 '. 11 A 11 I 11 i ,, i. ". I I
I Po I ,- , ,-- '. 1. ,,, ', A-. tv,,itv I I '! Alb.". i,6 I'll C c I (.1111 .--: 11 CQ -1- I F, rnr ,vna t I 11 11 ,,,,
F--1 0 1 I- "- i:, r, ,I -. L"i, 4, I ,- i I I I 1, , , ,i ", P, %i i". ,
cmQ 'I,' I- 1 -1111- ,'- --- -- i, I'll. a i ,
I I 1 1
11" 11 I '' 'iQ ;i, i " I , "i, n I 1 I I I I 11 I I I I 11 ,
I ,i ,,, ,,, I .- lfs ,-- I 1-11- :i , .1 11 I I L 11 1'. I I I I ,
j --, .1', i, !"i 11 l, ,,, ;- - C'11(M L11-11 -1 il It- 1---Il 1-- l- ..1. 1i ,-, "" 11 I I I I Iii, I ,;i ,; ", ,, \ ,
'I Iiii 7,11i il- 11. I'll !rl ,, I I I 1; i ,' ,,, , , ,, ;,
jtl '- ,Liili 1111-1i I ,,,
1'il' I "I i "l I -' '%- -,,1'l%'t, i, L", '1:11- I P V,
l -- 1 , : ,i
"' 1 i 1, .1 , 'l: ,. "', I 11 i 1 "t . 11
i"ol'i, ; !,: :' i l')"" ' 'I" ,- I, 2 ,", "l,., :: .' ,, .... ,- i i t- i-11- 11 I ,': 1 1" I ; 'i I ; I I 1, 1, 11 I I I I I r
, o"i 1 ij, i, I 1', ,,,, ,4' i,:, ", 1-1 11 Iliq -1 I r I i 1 "I "I 11 1- : "'Illli t !, i .. .... I il il i i ai f i I I ,
11 -, ,; ; ', , : I ,- ? , -- I", 11 11 1, I 1, 11 I I , I 1 I t i , y
',' , :' "'. i ,11 :, .... ... 11, i -- ,, 'i ,, I I i, r % .- i o. , ,,,,,, i I I i,,i I "', 11 ; , 1. I 11
, I 11 itl ", N ; , I t, ; 1,14I, i, P.- I i'll ,- 1 ,i !" '. i I I I ''. I 11 , I I -e I ,
1 \1 -1 I Ili,, I -f "I 3,11i ill, '1 l*1 ,- -, ,, - ".,- I ,I L I I "I I 11 I "I i I "i I I I I I I "
C' I cl, 1 ...... ] ... il I 11111 il "- il", ,,,, 1 --- ::Illii 11, I ,,, ,11- " 1 , ,
I 1;1 I I T- i,- -l- I , ,
i I I i ,i I Ji p, --, ,,, d" ', 'w" , ,ItL lli,,-, M ClliiiL C. ii a r 11. I I i 4 l i i ,
I I "I", r-l",- l' : I li I G -t- I I
"It pl, 1-i- I , - I i i ", 11 I 1, I I "'
1, i : 1 1 -i -, ,,,, -l" ,,,#, I ; I I i ,, qi" ,,, -, I," Ill I 1, i-III-1 I ,1 1 1 ii ,- '- I ": I i,
1,1- I I I I ]- I I i ,,, : '-, i, I I I I I I I I ,
-1 , , I I I , ', Z -, - ,- 1 I 11. Ill I'll : ,,, I I 1 1 I'll I I I 11 i I I I 1 1, I I I I I I I
I I ,,, i , !! :i ,A,, 'i ...... I I ,,, --- ; , I I 1 1 -11 I -, I I I 11 1 11 I 1. 1,11, 11 "I' ,; , i ,, 1, 'i ,, 1,
[, J. ,,, l, ,, H [If : 1. 1',' "% "", , , , , I i : 1 1, 1, i I ,, ,- I T , , % I ,
I I ,, , I - I I M l 'I ; .i .,
,,, , , ,, , , -,, i I %, I I 1, , I I I I I I i I
.... ... : l 1, I 1: I ", I I 7 .", I , ,,, ", i : ,, :, 'I I I I I I I : : , , , I I I I I I
I
"I I I ", ,; 41 ,, I , 'i "I" ,--, ,,, 1 ...... -, "'. , ,-,,,*1- , "I. 1 Iz I I I", I I I i I i Ill I I I : I "I I 1 -L
.1 I ,,, I , "I'll , I I , 1 I I I .1 I -1 :,-- -, I 1 1 ': I I , 11 i , I ... 1, , I I I
11 I I'll I, I , -, I 1 I 'i : ,,,
,, 1 :, , 11, 1.- , i i .1 i e_ 1, I I I 11
l, 0 "" , , ;, 11 I I i I ,11 11 11 I .1. I I I I I I I I I
P -i ,, I I I i, I ,\ ,,, I 1-1 I I I I I I 1, I I 11 I I I 1, I I L I - I
-. i 1, 11 -Iil- I .... 1 , 1 I ,,,, : ','.' i I I I i 11 I I I I I I i I I 1 l I I L' , I I I 11
'- ,,'- :,'--, l" !:i i , ', 1 , ,, ,- 1- "". I I I i 11 I
I I ,.: , , 'l,""I"': 11.1- I I I I I I I I I 11 I "" I I , i I I 11 11
P""F, i !" li ,' J ....... j c 11 I "i I 1 I 11 -- r I .11 I I ill 11 ;" , I ; ,,
, ,,,,, ,i, ii "., I 111: $7 ',., "' "' ,, I 1, Pl , "I I'll
i Iltl. '': I 1, I i '11, 11 i ', I 11 I 1-1-1, -"- I .", I 11 I I 11 I , : 1 "' ,, :'7 Ii
,ii'VIi i t,, 11 I ; i", , I I I , 1 I I I ,, , I , ; I
, I ', i "" -"... I. , I I I 1, "i ,; I " i ,,
", :k :'L ,'i : , , I 1, 1, 11, , 1, ., I I I , ,, , i"
tI" "
g, r 1- i- I, Chlda 31tt'i'-al de (11Q 1 11: ,,,, 4 V
, -, --- I I : I ."', . i-'! I I I "I i , ' , , ? L 1 i ' ' I -, I I I
,i pitl1i, -1- Itl, I i"--lll ll i I i
..... 1 .... .. 1, ... ,i- ;,,:l,,:- il t- 11 I I ". ill. i-1 : i il I M 1 1 F1, "; '11, 1:- 1 , ,, ,I I" ,,, I , I i:ll/ I ,, i ,
,,, I ; I -'% ,1111 11 1 I ,:, I f, I 1,11i, ""l-, -Id, 1- -l- ri- ., '_ i"I"i ,1-- i, 11- -1 1-1111", i I P, l 11 1- I I I I Ili I I 11 (, I ,,
-i -, A -11 ki.,,j,:,.i it,' I I 1 i 1, -, , lo-- ,i I :,l, 1 -, I I I L : I I ; !i,',,, i ,, -- ", I
- -- , I I I I I ',- : : -i L I I I I I I :, 1, f I ; : '. i I .... .. 1 14, :e ,,, 2,i: i f i I I
-1 - I I I i -11 I -1, I I I I I
'1 1 11V -i E 11 I 7A, i iiil t ') , i, I.- 8 , ,i xl I I i I I
-,1. I ,j -t 'i ;- C-I ... ,:- j -,:, i I ,. , I I I I I I ill I 1-: I 11 I 11 I -11 I I -1 , I 1, ", I I I , , , , I
,,, ,,,,,,,,, ",-,11111" " "!,'I' 1 i.,[, I 'j" , i 11 ill I I I I 1: 1 I I I , I I I ... f I j , ,, , ,
,,,,,,,"", ,- k", 7 , I --,,, , I 1 2 I I I q I "I I I ""
,,, ,,1,, -,,,1', ,, '. P.-h", it "i"'.-, I i F "':, , I I 1, I I I , , : , , :' l I I
11 11 11 I i I I I ..... I I I I I I I - l , f, 1, , i ." i I I I I I I .1 ""
'I., W .d- ... f- i I- 11 1. 11 --- I I 1. I I I I 1, I I I I I , , , , i I . ,
Fit ('-('.d-. A-1 7 ( .d- R.ii. : ,ka-- ,) I I I I I I i .111-1 I I I I I I I I I I ,- ,ij n i ", : "I'll, i, , 1
F, ,, &, d -- ,, Jl ,,, ,i,- j,' ,- 1:, I i, ,,,,,,,,, 1"": ,_ I I I I 11, 1, ,,, ", -:1 "'. % I I : [ I I I I 1 11.
,; ), d, ', If-l f, i, -, il -,I 11, 11 I ", I , 11, I I I I i 1, I I I 1 -A .
,- i" "I'"I'l,", "mgl, d, : ," i i F ,", -- , ",'- ,,, ,- '. ., ,,, I I I I
I l I I I I I 11 1 i I :
1;, i- -, :7 ,, -, -, i- I I I I I I I , I , i I il i, ,' I I
C.,d,- A 'i i ,?,,,N ,R, 1. 11 I I I 11 ; I I i ,
. . .. . " I ,, I L, l ,, I '! "ri I. , I,- I I I I I I I I I , !, ; ; I , I , I I I I i , "',"v
,,, , ,, d ,,I ,,, ; N 7 'W V17, F ; j ,, i',,' t ' 4 I , I t I I 1 I I I ,. I I I I I I I I I l 1i 11 I , I , ,
t- 11 ll I -1 1; "I'll "I 1i ,i,:" c ; ,, I ,,tYl l I , I I I I 1 , *1 : , I i, : , ,
l-, ,,, i , , "",", ,, I I I , '.'
I I I I I I I , , ,!, i, ", i l I 1 ii, i I 1 ; I A I I I I I I I 1, :' Z I I I I , I 1. I :, ,. , I : 'i 0
s" ', " 'I" 1i ,:1 1 - I I I I I 11 I I I , 1. i I , x I i , F I I ", I I I I I I I I , Y -I
I I I I I 11
1* Ti I it ;il" 11 'I, l: I , I 11 I ll I I I I I I I
TI, -1 C, ,,,,, -,,,, i, , I T, ;r, I'll, L "', 'i .t ,,,,, l , , 11 I'll , I
I 11 "i, ; I I f -, ; I 11 11 I I I I" i! ; 1, P l ,;, 11
R, f-l' - 1, i ,, d I 1 --i", I I '. I ui til - :11 I 1-1. I I I I I 1, I I M I I , 1* 'j, l, 11 : "'i'-,
1- ,,16- "I"I", ii'r- T,,,,, ,,- """'', ii,,t, "I I ll I ,,, I I I I I I I 11 I I I I I I ', '' l", ,
i :1, !Ip- I 11 I IIPO-11 !!- t.. -4, 1 - "I I I ': I I .: 11 I 11 11 I I i I i , : i ", ,
,,,- ,,, 1 : I 'm ", 'M d ht, d, 1 I i l .: 'I' I - ,; I I I I I -- I I ,- il , "', , ,, ", ; -, , i; , ':, l" ,;
1 I 1- - 1- I I I ,,, 'I', li i*1
:,d" 'i l 4- "l I ,pt i .. .... I I ,:-- I 1. "---,
I I p I I i 1,111 ) I'll 1111111 I I 1-1 I I I I 111.11 I I I 11 I-- "I --- "I'll I I Ii- I -,:, I I I- ,; - I .11 I -1-1 I I I s i, I : -: I I I
11 1 M L I 11 I I I i I 1 i ', ,
f 1'1,' 11, 111 'Llill I ;11" g1l11' I ;l,, I l I 1, , I , IZ i ", ; I I I I 1, I I I I I I I I I Yj
I I I I I I 11 "'i ,I I
N*,,, ,,: ,,,,E-'q., Nml- T oil : I ,, ; 'l -- I I I I I I ,,, t., "i ," it ; g L ' i I I I i , 11 I I I , I I I I I I 11 I I I I i ,, I , , 1 4 '
W ., s1l3r,- tl- l!II;. Y i '. , , i 11 - i ,, : -- 1, Ili I 1 3 I I , 1 .... ...
Z I , - I I 11 I I I ,- 11 1;1-. 11 i -, ,.,I ,,,,,
---, I Y " 'i, i t , -, F-iQ i, : -1:.d, ,, rg-., i I I I 'i i -,, ,, I , I I I I 0 I , ,,,
1 N -, , , I d I-- Ili 11, M ; i ; I , : , ,: - I I 11 I I I I I I I i 11 1, i 1, 1 j I ( i I I '. l' , ,- I I I i I I I ,
'll 1111i I '. i i I i 1 I ,,4 q 1 I I I l, I ' .1 ,, I I I 1. 11 I : i \ : i i , l I , I i .
I I , Z ""'n"", 1, L F I I I I I I I I I lil 1-l",
I L l' i l I I 1,
L: r , i 11 I (' l Iiii" -" "" I N .", I 1 , I 1,
", 'i "'I .- --- I I I I ", I ,,,, ii, ;: i: , 1i l I
, -,, ; I 1, I I I I I I 'i , 11 11 I 0 ; : I t I
I 1 1 -1 I I I I I , 4 1 -, i, I e, s , ; i'-, F I -, - I '.
- :i - *7, r IiF - i,, I I I I I I I I 1 I I 11 i , I 1 I I
i,,,, ,,,,,,, _, ,,m ,, e, i! -i T- I I 0 1,1 I -1 I -1 I I I *11 f ", I : -- I 1i
- 1 -7 - ,i, - I I I I I I I I 1, t, '. ?, I ,, 1", i , ; I .1, , 11 1 -,
,,,,_,, ,, 1, I 11 I I F 11 ,- I I I I I I I I I I I I I ,
1 4 ' h i, I ) L , 11 -1 i I I p It I i t : I 11 - I T' 11 I 11 K I i) , I I r ,1%1111 !, 4 ,_ t I 'l I -1 : I i
I I ,, i I 11 I I I I f- ,
"" ,, I I I I I , I I I I 11 1, f "!, ,,, I 11 I I I I
d 1. C z- ': !" 1, IV, r , , ------ 1-1---1------ ---- .... -- -",--,, - ----..-...-- I I I 11 ,,, , , ,
[ i I I il I I 1 I i I % ez, 11 I I i i r, l. -., 1-1- I I I I 1i 11 I il I -I I 11 I 1 I I I I I I I
t ,) 1 i ,i c , , ', h b , i e 'I , I ,. 11
I 1 -,p I 'L -1 I I I I ", i I I , 1 71 1" I It I 1, I 'I i' N', , i i i F I I I, , , ,,, ,, ,; i
,,, ,
i I 'l, , ,, c ....... ............. I ------ .... . - ----- --- I I I I I I
I I I,,! 11 I , " -, : I i I I I , I I I I I I 11 - -,--", --", I I "I I I I I i I I il I , i,
i I ' i'l I' I 4 ': 1, " , l", I I 1". "I" 1 t a e I il
, -;';,,,',:,,1 pli", i I a r t 6 I -- 1 --- p i I I I I I 11 I I I
,, I ,,, 1 -1 "r".1 'i "" ... ..... li"' L ,
L i i I -I W L ' "' ' 7 ; 1 I I I I , i I I ,-: ,
--- -, ::, i ,)" -,ilil ,,,, 1, .,,IrT,1-- ,il -k(T U AH [)A1)11',*'1 V A t ll F ( 1 I 1, N N! % R it I I z I ., '"'I, , , I If -7, "l,: I
; 11 I I I I -- ) ,N
-- -.-, I 1 I 1, ; "' ll "'I"" "'i""" -' 1---r""' I ". "-" '-Ln il "'cli;' -.41-1 X,-li l il 11 iir.- .1-- --,,- 1 ;,', r- i "" 1, "i", I I -."...- ft L L I
l1l. ii-' ; :,, I P 01 i 1" I I I I ,, ,-- f ---i, IITI-l 11,11- ,*' '1 11-will 11 i I -'. - I I , I , 1:i , ; ,' -.,, .' I 1 -- ,
t z R:, ", -1- ,, I P I 'rq- ,. I 1, ,I 11,11 I I '- i I i i'' : ,, ,, 1 ",-"", I , I 1 i 11 41
-It , I 1, ii i _,_ I I
t, 'n ., 1- ,
: ,, I I 11 1 .1 11 :1
,,, I N F- "' I 7: I l, ",%,, - -, ,, " I i I ,-, -- I I I I I I I I ii, ,,, I I
C M Q ,,, ,,,, M B r i, I I I , ': , l", 1, i".1,
"' -, 1-11 P ,,;ir, ,i 1, , ,i I ,,, I I I I I
"' F1 I 1- n* L ., ;i I : , 1, i 1, I I 1 : I 11 1 ) f 1, I
I -- - I I I , z , , 'i, ",
A'_-", -i, I, f, I, I i : ,,,, , , I N "', ---- - I
iiri!-- 0 -, I A N1 F D It V k ( P, I Y ( t I ) I I I I ) I I I , I 11 I I I 11 1 , ,,, Iljj, 1,1,,i 11 I
,, I o, i 1 $ ] I 11 t ) I I I l, 'N I , # I
I i I x ,- !,i ,,Pl il I I I I il ,, lt.
p- 11- i. , I 11 T -1:1 , ,, n 11 I ? , I I I I I I i, , i" -, ,, I I I I 1. I c I : : z I i- I I , 4, ,l . I ,,, 1- I 11 7, I _-I \ "I I I j .
', l", i 1, ii 30 i V I I 1, "i ;,"* 11 le 11- I ', I I I I I 4 I r I I I 'j , P. 1", I I I
I 1. ,,I,, -l" -l' I-- '1- 7 ;I ,- I :, v6"..'-,". ', ,, l 11' ,,,, I 1, :., lt i I I I I I I I I I 1 I ,
k I I I , ", , : I i ; i 11
I :, i ' it ",-,.-, , -i -, c- o'ilr , ", i i i l ', Y, , I- '- ,-, : ] ,, .", , ,- I I 11 I ii- " -,,:," I- I -"' ': 1 1 'i, -11 11 I --il 'L I 11 I', 1, 1 i I , , , j I ,I, p ", V iZ C, I ,,, I I I I I I I I I I i -111, I I I ,6, )
.; 1 , . I , I I -,
I , ') , i,, ) , R-- ." i l i , , ', I I 1-1 I I ,,, _,,,, I i
I 1 -1 I I I I I 1, I -- - , I I "I ,I , I --,- -- ' '- , : "' i 4' -4 '- l 1
i, : I ,! I f! 'I',, 1,11111"i 11% 1 ', I i I I I I I : z I I 11 14- I , I
:, I l V I N I k N 4 1 1 1 '10 ,
ii l, A: I I i i ) \ I j ... , I I i, 11 1 F?
-, J ,- , Z , , I . ,,, T I ; I -"- ,-,,-,- A ., I I I Ity -i : 1'11i,1'1 1 1'1.'l It I i 1; I "I k I k k Z A I k, I I I I I I , t , it i , ,

I i" I ",, i : , I \ I I 11 ,
V., N i, i I 1, L I I I 1: I I , I I ",
I
,111 , -, I I I 11 I I l I I I I I '* ,;::n ----, t I I I I I 1 ,',4 ',
!. -'L I 11 7- -, 7 M llii 11 I t; ,, , ', , , i ? I -, I I I I ,
Lill 11111 1 iiii I I ", ,; -. p t ", ,,i 1, "I '. ', ;, , I I l'i ,
,I ,, I I 1, I : ""'IN -1
I I ,,,, ,1 ,- ,-, ,,, , "I'll "I", Iii" "", I y- 1 I I I I I ,,, ,
I -- I i- I ', D,
'' 1 1' 'I, 1: I ill 1 I I I I I I I 11 I I I I-
111 zild l , , , F .1 'i"', z, o i, I 1111-1 11- --- 11. -.1 1, 1 : L ':,", '
1-1 I I" ,I I -', -1 I I i-,,- ,,, I ... e- n ... n I 11 I i i -,--",,- , ,, ,1, '11-t , /
I I ": "'I" P i I I ", i Y ; --, I il I I I z "' , 1 , 1, i :" 11 I 11 ,
re 11 I I 1 ; t, l, 1, 11 I I I V I t K 1: 11 ( I ik I I 1, I I ) N R I I I ; I i ) I I I 1i I I 11 I -4 -i#- -- ] ". l' r ;-., : -- W, i. 1. .- ti- l , I I I I i 1'11'1 I I .-! ,, I "' i i, , , I : I t" I ",'I I 1, , I I'll 'i ,*1 ;P m e1'-1v1j, / - -,
1, ; I I --- ,
i I 1 "'ll-,", "'I" "' .,
1 I I 1-1 11 fil ] k R F N -k L -'-,,-, -, -F- I -, , -"I ', i, : -
'i .'' '. ,,, ; -- V (I 11 E f -1 ,- ,,, // I he
11 , 1, I I- A- C ,- ';. ? TC R Fl 1, I r) , :, ,,iiI I I I I I -1 1 : : i I I I I , I : ,,w hw
I I I ; ,, ', 11 iiil 'Ar4l ow lac6k
r 71 ,,, ,, "", i I , , -- I '. ,11 A I % 'S *- : !- I ., 4 I il, I I 9
,, 14, "'l-, -, ", ", ,,, , "'.I.- ""', ."_ .1, I I - I I 11 I 1-1 1-1
- -- -, , .1 11 I ,ill, I I 11
Q t -A- , , ." I i 1, -', ., : ,; I -:" : 1 - , , , " , ,:' I
9 -, 1 ", 11"I ,- : 1- l l. -11 ,,, ,- ir' i" 1 1 i -'S 2 ,." I 11 ; , li- l
: "I., d" "Ill," I, t, ,! I" ', '- .... , , G R A SA T 1: 'A T R ) I ', ,- -1-1, , I I 1, I r, ,A I -1 I -1 I 1i 11 -1 I I I 11-1 I I
-:1 117, 11,11, -', ,,,, I . I I .,
-- I , i, :, i ''i5i'll Ili
'1 11 li, 11, ,, i- , ,,,, ,,, R,,'i 7 "- i--i- I I ----
I'- I I 4 N F 8 "', I "I ( ( ) it 11 "i", I, ,. I I
", 1, i , I -11 I 1, , I I I- 14, T-f , I I I I ', 11 1 , ,, : ", ,1 I r I I'll, 111- rlili- 3 1 -1 11 I I i
111,11i , 'i, "' " I ----- I Z' , e , , I ,
4_ ,, I ......
F- ,, A s T () R ,,,, ;, "-J *, I'- : "I F 11 I t N i I'll I P I I ,, I I I I I I i , it ; 1 '), ,-,, , "' li,
-, ), o i, ... .... 11 .. ltU -1- T. r 11. ,' -, ,I ,-,- --- i"
I , I -11- I F z, I I I'll 1i 11 i 11 ", J" ,
1,1 L ji" 11 i I I ;"- I 11 I I.. 1- I I ,,- r, 1 1 1 1 1 0 1 4 1 j
I 1 ; ,i I ,,, 111 j , I ', - -1' I j -, -', ,"j
ill 1 ,, i I I I fl ll F zl 11 11 I I I I I I , t- ,, ll -, I
.1, ,", k ; i ,,, 'i I -1 11
'11-IM ...... -1- t,--t- I F I I I -----_- 1- 1-11, , '' , , % %
I I , ", -,
I -I, I t, ,", ,,, :' i ,T "-,"-,,::, i - ,- 1, I IF, , I I 1, ,
", 'o , t"; I li'll, , "I G H I s '11 I I k NT( N lit M 'j 1-i 1. 1:,1 Z"-- i ,
-11 -11,; ,, i ", -1 ", , -- -- I I.- 1-11. i. ,,, i I - I I.- ..... ,;,., I-~ I I :: 11 1, -, I i 1-i i, *, RADIOS
,,,I : P., I T, 11 "' ",- 14,;- -"
d, 1- ,I,,, ,) I I V lili lo"I" I 'r i I ;" ,,,
,11,z -,. 1z I 11 1i ii Ili I I 11 ,
I I 11 . ,r-- '-- I ........ I
' "I 4 11' 41 11 "'i .... .. i '! I.- 1111- ,I! -,- '' 7e rs o 7l
-- -, i- I~. -, ---- ,
11" -ll Ill I'll k, 11 1) 1. j 'il 11 I i 1 -, 1 i
I I'll I "I 11, I I F N i i I I r '11,"Ill 11 "' '", i" I" ''li, 1--li, 11 I IF, I., I r -1 -1 I 11 :--, --
r, --, ,,, ll ,- I 1-1- tiT I I 11 L ,-_." ', -, it r,- i 11- I 1, , l, _' I
,, 11 11 i I I I 7- I I I I I i I : :'L I "': :"
-I, "-ir"I'l p- --, ;-, , I I 'N f, k N Y I I 11 11 I 11), I i F n
,,, 1-1L- 7i- ri- , "' ,,,-,, !-- V- 1- I 11. ,-, KF 1 7 1 e -.1 11 I '. -1. 1 I , ", ; -Y, I '11'
, "li., 1 ,,,,,, I'll 11 , I -11- 7i F., , --- -, 11 I ii ,Di- I i ,
-A I t 'IQ 'J , -1 I 1, I I ; """
Ili, 17 I % -- .1, Ji k :N 1) 17 I 11 111 -1, I I ,,, A P
-11)i l' 1 "i I i il, 11 -.- '- L'l :, 1-1111, 11- ,,, LAXO SI 0
B I I --- -, "", ,
--- I-, liri- l 11 %i i , -_ 1-11 ,,,, t -- D- I ,, I A ,
il .-,- -P ,r i- I 1;1 1, -", L '4- I
1 -, -7i ,, I I. ., .I
!,,i 'l -" l !."I" 4 7 'i'I' "I l"""' -l"I'l -1'1' ' 4 V N I D A ",-, 1 --. 11 11. -f I I I ""I i, ,,, "
I -1 1 -1 11 I 11, I'll, 11
l, 11 I'll v P A 1. 1, e i I I i il on la JOYERIA HERMAMOS BARED
i, 11 1, I 1-11-11 I lill A- W. 1. i7- -.1. M- --. -, 11, I,
1 4, I I I I .1 ,
-V 1."- 1.1.- I ,- ii, -- VI 7, 1 I I I 11, I I z I I I I I 11 'j- I I
L 1 ', i ,-l, ,- 1- , I I ( ) S NG 11 I I I 11 ". I "I". I I I I I I : I
,, I i, , V I F 1 1, il I-- I
4 1 i , ', ,; -,- I I Ii ", 1 zi : -- i: -,-, -,- ,, i , I" 1:1 11 1 ,,,, -, I i il I 1 J.- P,, F, 3z ',,* , , ,,, 1' I I ;- 11 I ,, I ,
I I I 1- 1, -: I I I I ,. I R I N I ,, .
1 i .1 I I i "', 11, 11 t, .1-, I ., ,, R i il , I , i I I i 1- I I I i- 1 '- ' ,I: i 1i I I I
I
I I ,,, I I L' ,,, ,, ,, ", , I I I I 1 1 I j 11 ,,, I 11 t, I 1'111 1' I'll 1, ", I I I I I I i I 11 11 i
I : "I , I "t -' 11111 1 - .1 -- , I I I 11 I I I- I I [ I I 11 I I 11
i'l -, L I I I I I I I I I ,, I I .
I )F1 61b., 1111 6 I d"il, l'i,1 1 1, I ,, ,. ", I I ;.**s
BIJASO ) -kVN -- ---,-,- ,-- Pl / 14 I ,_1 12 I l'', I : I
-1i 'L : 3 1- T,,W "I 1; 11. 1, I I .i I 1. I
I 1- 1 -- , I I 1, t \ I I --- I'll 1, i, 11 41 i, i ,l 1 ,. !!
"\ ,, i: i ,, "' -- 1-l" I I I-, 7 I I ,,, I I I I I
, 'T, r-, .-- I 1 I \ )" I , % I I I I I I I 1, L .i
I I I .
l, i". ,- F- ,,, ', n. i ;, ..." -1 z I ', 11 I 11 , I I I I I I .!- 1. I I
,,, -, , --"-" 'i, i i-i I -, I Tj , I I r I 11 11 I ,,, , I I 1. P, _, I 1
I I -1l", 11 I I i 11 -1 1, - 0
I- 1-1, "i, : --. ,, , , - 1, F 1, i , ,,, ", 11
l, , il., li, 1 ,,, -- I , I ., I -, I I j ,
I ,- ; I I I 11 I I
,,, "i- "- 17-;) ','- %, T 0 : , 11 I I I- I I-' 1 4I;" I 11 .1 A, ,i", ",
,,,,, ,l i, I I I I I 'N v f I I A
1, - I .-, ,- V z i 11 I 11- 1-1 i -1 I t i I 11- 111 ,! F d ,- S A._ 1 , R E I N x I ""e, I "';
11 I T.: A .
I r, is ,, lr-ii- ii-l" I i -11- I I Fi2i, I -,! n! 7-- -WL , : "r
I , !,- L I I N () I , 1 n-, 'i ,,, 11 I I L
--, "i"i "'L, N-, -- - I ) ,, I I I
y ,F N',--, b, 't- Ii 11- 1, 7.i. 1 ,+- is 11t. I ,-- i" N -N I I ) I r % ,:,
, --'i ,,,
'I,', ,,, ,,, i- ,,,t,,H- J, 1 i :- 7-- ii. I '. i 11 --4 ..% ",
11 '51 1 1 ,, 11 ;- I -:-- F -1 --;""v- I I I ... i , i I I M otto SO 5 wt,P ,11 ;- h- ,1,7 ',- ,- i,: 1-,I-7, I i:i , -: i ,- - " 'i u, I I
ii I I 1, I 1, il iii I I ,.,
i i d I t, d!l d- 11, Irn , I I I '- i I : I 'It, -1 P, ,-w', 7, ", i 1i: I I V't ; 1, !, 1, 1 ,,, ,,,, ,, % 11 1 I i I
I : ,; i ; ,:I , 1121 - : ""! i "- I I 1 : , ;r 1 D j 4, -;') ..... .
11 1 11 rli- i" ,, 1 "- ': -1 I i I t I - f I , 1;.", I I I ; ' i L "' ' -- '- I 1, ., I Ar 11 6 ' '' '
I I l '11 I '
101 i !, 11 il .i, : Ii 1, t 1, '- i ji I ,3 l I I ,,, 1, I I ,,, I 11 I iONTADO $ 2 6 9 5
., -1 l -11, I I 1, I I I z
,i A ATHO CAIIIN(ws I I l, ;1 f- ,, L, ;
: ,,, , ,6 i,- i, ,,, I (. -I I i 11 I I 11 F N 1 I I I I VA T( I I -I- -- 11 i L 11 11 I I A pi- 3 GO I.
I I I , '' ,I I :,-t- "" "I' B11- 1.. .., i't" T" M.W, N1 j 1: s i 1- 1, 1.1-111 i'll- 1. I z 1 ;;
I I li ,C ,,. -i D-1, I I F, , t , I I i I N 1% I ) 1) ( I I I I
,,, ", -1l- I '- ,i'!-.- l ii, , I -11.11 ,I ., ,, 11 ",-, , ,- ,, gmor ont
, I , I I , l.- P. , I , I I 11 '?, e ,,,- ,- I ,,,, I ,. iEiii -"I", Q ,?,,,idlj ;
I I Ili 1 il, 0 : ,- I I 1 11 I , I I li ll I I I'M I6 10 ii ,,iq ;,-, -,, "o bolot
, *, 'I ,4 v "'.- -, i, I L I I I I I I I I I I I : I I I I 1, I I I .
I'll I s I '--- i Ill I 'I I I I 11 I ;, I I I I I 1 ,,, ,o, ,oi o,,,,,iio y p, ,- ls io/ dad- '
I 11 , l 1, 1 i I'll I ( F, I7:7 I I I -I ": 11
i, I ,,, , , I I "I i I 1 I I 11 ---
I I I I ,I I I I 11 1 -,
.. ,, 1 1;111 yll- I ", I I I I' I' 'i'4 ; ' il ')' f 111-A-1 ... UNICO CON GARANTIA VIYAUCIAI
-- ---, I---,- :1 i", I ;- ,,,,,,4;-:" , L ,-- , ". , ,
,,, I I 111. 11 , I
i,
-, 'i"i I, :: I -- 1 I I ', I
x ---l 1) t V 1, N I ( T 1) 11 I ."; I I 1, j 1ti,,-%-;. 1 d1l;,1 fW601 oil -1
1"' -., k. t.", N z -k N k R : ,, ,,,, -, "'_ l "" ,", ,""'l", c6"'.d.
1 ,,, I 11 r I ,i--: 'O
t I I I I 91 I I .i T.i I I , --- .1 1, T- i 1 _, --i , 11 11, I I I ,
I'll T-1 I I z I I I 1-1 I I 1 1 I ft,." I j I -, ,r,1- .,-('l I
" ,, ., F.'' 1 i U-1 I I ; '' I I ': ,,, : , ,/,,J,, , ,111" '.
ill, Mi 'E. 1* C,- "', .'i, ,, "", I I , I l "' ,,, ( .,:'1, : I ; :
i I '-", """ -- I ;- ,,, , , , I I I
i -',,_;, ._ , P I 11 ::1 I I I I I I'- I ', I~~ 1 -- I -1

I I R 1- I
"-I'll I ,, ,-- "" , :1 i , I I 11 i I
-, -Y :o. .1 I I'll, - : z I ,, , r, ,,,, , , I , I ", I", I I I -1
.. I L'
1.11'7 11 --: 1 , -", i -;r,. ,,, A, .- '. ,111; 1, "I" -, 'r I I f
-1- y ,,- li, l, ""i, -,- , -11* I" 1, I 1
--- I I....*.7",.. w .,-", 1 --- ,. -" -- I I I I / 1"
r il, 1;-,1-ti,, I La 9
it 11 R I 0 & % v 1 V H I (", z ''' I ,Iil ,, I
'- 11,11. I "."! N ( : A N I () It A X I 11 -'- j'- r- ,', ", , 11 I 1 11
: 1! v.-t I : I
I ,t,, V Vll 1- I 1- 1 I RT T-1 Ii 11,1 I ( n -, lA- - Tllli- I 2v 10 Tt! r. : 11 T.Ill r -, 1- I-I 11 l ,i."- 4 1 ,, H..ID Ill 1 1 S I 1%1-% ,,' -,', o I I 1 ii,,,,,-- I- ,,, I .:., 1, i 1, .111, -, I 1, I I I I I-, I 11 11 "' ,
.... -.... .. 11 .................... ", 11 I i % P11-1, 11 l" z" 1!FX -, 1 ". 1, FIJ - i , I I I "
1. _. ,111 P 4 % .1 I I I , f,Fl I 11 . I I ", d ,, ,
16 DRIVE IT L4 i --c I T, ,i'-' "" i , i 7= mmm"m
ii i I 1 It -! '- , , I I i-i, j I I I 11 I" I ; 7 I I -'11 "iI-f;--, Ili z--, ; 1-11-11-1-1,11- z-1--- I MMM = Eoqm
.. ....... 1 11111111 -- ,- I _., 11-1 . ..... .
-1 ...... ... --- - -, 111.11, i ,- 1:"- 11-111'1, 7 11 I ,r','_ '-'--' '(,'
"' ": ,-, -, i-, ", ,"', V li, ",
- I. 11 , ,,, i, :,::, ,,, ;,--, ,,,,, ,'I 1, .
--t 117 1 1 1. "--, --- I lipt". v.,
,- I -. I
I I I I I
I .
I / I I ''I'll I I I I I- ....... I I I
i' I I I I I IPAGUNA DIECISEIS MARIO DE LA MARINAk OCT1111RE 2:1 DE 19-49Piden el restablecimientode 'it, bafacifidades los 1)(1gosdel (If-111111 mcsz'"''

importmite scruicit) (it, Sonioltuf rfirt Iftit perjAimtex rIv Ifl,, I of-rem,,A (/(.I

31
4 c fral(i def Negocielde fle I/cmirei wir 14)S C S C
.... I )ITS il:
.... ...........
-n- -"Io d, Alf,- "i do'w i, .....
011 1 V.11,11 1111f. 14 .t.tll lilt
t it p
"I 'd j l1, A o l 'v I,
A
It,
d, IA


3' esfaveerno en #4


Immugama

w d'' 401*


dc
ampliosy profundos csf- tes,


flmant,-s panrles,
"b j d 'rf I" qjo
f" IT.- 12,10

d' 1 C-c
F-, do- I -MT I vfJuhr dad dhlt "tzl lr"7 1ti
""' ,,Desmiente ell Premier la upturn
M=111 1111T'. 1111- "" -'Vr tl

de relaciaries con Sto. Domill 010
C-g-,,
W ji qti 61 1-1 1
1- d 8 i 13 6, Ell iVIIIII Apritido 5p Ilan marlife,itafff) i'l Carlcilfrr
C-g-"' it, o'i A Afirtistr, de la Pre.iidenrift.-Frfi s,;IfI tin rurnur
PC', Y
C.og!t ,, d, An-t-,1. di


R.di 1109 d' "I
it i

AdlnAs. IT, Sl,,66ri
y T--,
SOT
d, llad I, I 0"'ft
di, clxw,

fAbk.66. dt


Tile
..t-u
14V i

pli'i
diflo Crio 10 1-d' 1,'u)-a
P-i VB L 7

d' "t;-rt

low

A C
",o!:""IIt A 11

d" I

-1-1" o' LI
J"'

-W 1,
'pira jd
47-50


r St
Pueden pagar


t' 11 t 0S por
do I
d' post
alros
ales #

Lo pml it 1, it, j it De al rl I- F!, F\ :A%170 &'n'l- I,(,1 1 ln.w'"-' I "! , ,
T""Y"I16 't i liripit,41 rill, lip
4p Illlob- parn hwi- (-ta temporn'Ta in.", I'm 411tild"r'l

ilva: ri"w lcbl' amplios prvfwld' s do 9ti, Till
d' "t'j"
Unit ColOCri6q imilcriawe que

ll tin M !lliTtltlou" t I't t
l-,
do
NNW
de IA CA,1,11, LAR N, A"A.d
IoT F, ERV, Aii,To, pl, I dj' c j di
on SPQ 11-t1l'o
a 151"r 1-01 QL-It,1- , iI, ',-do la di-'n-on 't-, 0- "Z 'n -'Imtab "%I:,
P", 'i
cArbotT IW!'O T '- Wif '111 M-""A' Varnacitnto fo rnc SailorFlo- vi 1. rr-'t. de J' We mcog'd- la p f'-Q- 1, li np"i C C alidvd por C01iWatl ningil In art[,-jdD 10 cuj,4M
.d-j dl, -n-d" d' T, el,,
I.,
de Woo 'efultt I'ClLar A UA tu d'- W6* om-

Lis levendas de i A
2 2
]a historic I
St"(1,1011, DIARIO DE IA NMA I'll NA
P., C, Cabe]
- - ---- --- ---------------- - - -------- ----- -- -------------- --- ---A O AVII N, 0( 1 t fq i I)!, I' NU
.. . ...... ... .... ..........
iA
Cargo Para mkico Sqmji6ii obras '-P C A 111 S 4 S
a
en Guant namo
REMIER
y Stao. de Cubi
Cia. Moto-Naves CON 1, A ULTI MA
Cabanas, SA. ...... M 0 D A D F: 0 T 0 N 0
1 eriii a ignadas por 0.
c(Ill I 1 11 "I,
1, 'ta 1'. a otr(is trati,;tas
Dx I dr
"!("0 1" qtw V "lait'i., Ml 11)
ESTREPTOMICINA a
7uld, d 1"v
ESPANA
T...- -6dd.. dt
n1bloA pam 4ontrogag ra, "l, P d.s
Express
Bilbao -Harceiona '21ESPANOLES

CAM BIOS'
"T

GAB DINAS Y OTRAS TFLAS
D E, GRAN NOVEDAD EN Na i. i da des!
de AkmAr. 5,,3 juln3jimen ,,r f C)c "!,TIMO5 MODF1,0S
"Ile libre captlar -111 rlm tl, :1
P..R love'
X-guti.b. .1 E N C) 5 1 a illhan:l parli
.h -o, per la Ve,.da 12,,il i)E 4' a 7 O
Y y. el -Wl. -1,;_1 "'T Cia. Hispana Cuhan'a VENTA FXCL-,NVA FN LAS le --r. l de Transacciones
(Un. Cie. saria cl somcta MEJORESCAMISERIAS
e", do uAt d!
Haha.. 304. DP V's,
D. opl j f,
r!n I dce
Obsequi en Navidad
_2
t
S ........... ... .
E PANA Ph..
UN PRODUCT DE PERNAS Y CIA.
Express Escorial
................... T

CANADA HABANA -VERACRUZ SMNICIC YRECTO DE CARS 'T

.602EK-- 14) 11
_,r d 1 1-1 7 h- t-' A T I D 'A
Tt, 11 un cuarld i ii 4 :t)lfmbia
Clfit-li 4t8 'Habana SWEDISH AMERICAN LINE e
FEDER,= CALISO
lf- 'TAR N,, W TF1 FF0 I()1 k 71,M 1 4-U 6, .. ... ------ YEASE 1,ll Conie d- SOCIFDA11 d, ol DF$ ESPAWL S la ptii,
MARINA
DIL
t, D- AM .,t- e, AVIERA ITNAR, S,, A,,
Sor 16o Noriz, ci Fspaiia Hab"a r, 11111r, 11 1,1:1 il'! Si lu se h1we maed muscripim- hp
Sit c,", --h, refibirfi G R A T IS mi su dfpffni
S E ACERCA
E M "MONTE ABRIL"
londifis que reslau del presewe mrq. gt E L D I A D E L _z
ii 7 A IF :11 0 N S I A P D I h f R A S ----- I
P E R A II! I N 0 S V ame ci
IM -A G 9 N E Z R T I T G3 10 S A 1, B M "MONTE ALMANZOR" R A 9 A L E G 0 R I C
Y TCPA DF 08RAS Dr ARTE PI'A
I)FD'7AP "N RECIJERDO A I Snt- _&mm. il 2 fle 41 maf

TrIARNOLES, I t N N r
TOUS & ASTORQUI, S. A. . ..... PRECICIS DE SUSCRIPCIOR
El Mdrmol no fiene susffluic L-10 do) C MI. 205 L. Hicbma T.lL A 65E4 ----
faltall W000 toneladal; tic azficar r e f i n i) para
]a uota de E. Li, (d Frimestre
NtEVA YORi 4. dif semmstreel
--l-, 7 FEDERAL COMMERCE NAVIGATION ESPANA A LA HABANA
........... ..
T Wl CO, LTEL 11ho
"FEDERAL IM EF - - - -------77
SEPVICIO REGULAR M-ENSUAL
--,n escim,7s P-. milia, el mejor informado y m6s complete y
Vapor "KENDALL FISH' serio do Cuba. ELfinico peri6dim on el Mubdo
Saint John y Halifax pyl l 1.114, "Al III%,
con una satcl6n diaria on Rotograbddo.

TOUS & ASTOR01, S.A.
Aqen'e-_ L s suicripciones on provincial pueden solicilarse
Lomat--ae Ccm ermo 209. Habar 11. L Y 2P9THERS HAVANA AGENCii direclamente o por, mediaci6n de nuesiros agenles
SUSCRIBASE Y ANIACIM EN T e 1 b I o n c-. A -155W
EL o:DIARIO DE U MARINAD'I

.......... ....


PAGINA DIFOOCH0 DIARIO DE LA MARINA- MARIF 2, DF OC*BRF DE 1949 AJ 40 (!Xtt'1J11olificiff maltillistera. de cornercilit, 11 erraro" con alzas wdos* los proonedios em la Holsa de Nueva York Termintraht la huelga de 11a udi,
rolitll(l 1?140) locrionistilso (ifirmijif"VO las refintubpres w'l retrojeron
111OLSA DF LA 11 11ANI k r
(i I It' bit -W-- d. 1: 1"', 1,ffrla, NJ
P"r vI Dr Iti ....... i C-i- --tiild"d.. C.i ... 1) il,, gil dw lt,,l illanli,,wron la Ila- 111,
,if 1 ?41) 001" w t lon" po, S 340XOO n Y'-F1
V il C A 1) SI Ina 41

7,4fA


d., --- -------2,04

ti 0
ni-te
0 T tt Iil;,
W4
WA
I V1ti,


it,
d
6,

V


it


ftit, y Vol, 7 4, f,,

m
75 C- % y 7.

Fm pw i- ,ifl, .. ...........
I f1w, tu-d. el G i 1 'I. V.41 .
P",
12
Vi
c 1- Ch, '0110fidit, on
Ii' d
1. A-,
Iwx 06
-b d-d- de
I de oviembe;
"i "ibe y pHn6pi- de. At,
de y I-e 11 1- n pag-l- I,- plinadorelt retraf
4, de -A.- P", im WLi4i
ICU-- ill t" a
I 1,i, que elitraban libre di, Cie. lq34; q- e ""t, nedi.diit
'I di. o; 24 lmei
$,,h, 1. 11tilbri, 17.
C,T-t. lost &w5m U, 'i c-tili, 1. temacta Ban(o Comerct Cie... Cie- Tm Ab.,rtii
Rretilha, at pl,", dlr lo? w-, set,,,, At. Apti. NU Mir. BOY
ite -i
clu, 1" .qu , ti, Area 4T, I< 4 4 1 0 4:f* 4]W-4 ill), 141 W
...... 41 410 4 011 4 n N 1200 i,, 4i
tl taiile", 91 lid, 1" 1", 1 Z- 4 1 N 4 1 1) 4:10 4,09 4 10 N 1200 2 2
.. .... 4,09 t2l N 1200 i I
ha. "ti'tt 't t, 11951) 4,24 N 4 '1 4,10
wil, ROUA DE NEW YOE'n,
--- ------- l2w 394 1"

AT I'l Vill-, or-hoAbl-t.
A ii' Apti, 11i, Mill K01 Vend, VI-eii J.- ---------
171 121

i jail.
Obtenga Encreclias T-Tr, MA

A 32 Itite.
Inmealatas Pidiendo
Ant, Alt- %Itigt. Slin, HOY Vend. Viii- I.. 13 f"t'italb'. 3 44 N '.4 2 1
PROFILES DE CONSTRUC,- ID 11."
UES y 01, F.n.- t 1,40 41 540 540 5,39 $23
ACCESOPIOS C, F. 1, M- 21 22 1, 20 211 5,20 520 21 91M 9 S
W -I .vf 20 5 19 5 19 21 150 103S 1014 N 0 R N4. A L E S C01, F. I 121 1,2n 71 IfRI 1091
Pill SS 'I S.pfle-b- !2 5 2 5 2t 5 20
""", / y ............
on 4,%;., Lw
A,_ AZUCARERAS
CIZAAX Dz Ay" ala LA DOLSA vs Wt,
xzw Yoga
P,
pi, P

j 3
M_ 1 CONSTIMIDA QAQAl]TI,;1A
H
IN cohlput.:,,
"woulTA

L
COT-':%-T L R
14-1,3
COLORADO lip .Rx, 2k i6b 'd e e 01'a
d Ace tottadii ; . ZZZ7 m-d- c,,
W I- 37 1-24 to

t4.
SWIM Z C


top Bar"s cubspos
4 1
Z SALIVA:
P, LOS VIERNES DE NEW YORK
i-'- it' cL -MAP
OS .715 DI PEN5AGOLA
4/.,


CLAVOS Y ALGODON
I PUNTILLAS AL wu 0a
'j- 4,t %, 2 I = .*Z; Lla-AYElt EN LA k,01, A D&
de tcldm: 'N, d. ..Ilg

He aqul ;, t tested PENSACOLA
..........
puede compw P- i de f4bicet todolt loil, ....... PANAMA CITY
peril" de, r-,-! d. ii,,ero qm r-ife P. Ill. it, M AW
formilas y tliniafi qti,, deteill.. amba, Caci pw,,t i i, Av-i z,'
- ------- produmdopor m nulilatras pmpi" L'b-', V I d- SAVANNAH
elliborliciAn &I -i-mi a 1. terrmimci6ri del Prod,, t- ..... .
i.A A,,-,_i_, RA PEL Xmo ENO _110twis.
3 1 V
par-, 0, Matenalt- PAPEL SA1,111TA-810-RARA-GABINETE. HA6ANA
7
Comp lwl I.. m-terkti- dad.. ,, hAp iia podiA., PAPEL TOALIA ROLLOS.
PAPLL TOALLA PAM GABMM,
__y_ S O& Iron: Corporation, Expor-t P. O i 1 1614
1920, Denver 1. Colorado, E. 17. A Cable: "grEEL" SERVh.LETAII LISAS Y CM ES cm
(W na General de Exporinch5n, 500 Fifth Attie zir, SERVILLETAS CREn GAIMM 'lm Pedro 162, HASANA, TiO. M.9817, IS 19
S. I.- Nuintz York 18, E. U. A.) CUL-10NI 4AVIERA LINE JNC. ISO mroodway "[W yf)qK
HABANA 11ENEMOS111 BUENOS PRECIOUS. PARA DISTRWIDORES
TELEFONO mi179&
6 HABANA
C. F- I- ME-RICK SU CONFIANZA "m
N70 179&


AqO rWj MARTO DE LA MARINA--M ARTES, 25 DF OCTUBRE M V) 0 r1"1(.! 4A NF(IIJ PVT


Mtiy redudda ISagieret'i thorns de estabilidtid Tcnde6n honoslEn,$20,06f) hu" readidif 1111(1 ctleff,

it royner(40, obreros v t)(j)ict leet -41tut-fis del ff,'ip 4 Imentrif m ,,,
.114q, i Po t evarlos v,
Ia produccUm CHF ,ES de VIAJEROS

de I it fi, codb,
Aktid, 11 A AW WO I*(tiv, Act I a In deftlawla Ia
fie cost-ha que en 194,8,' ..... ..
W,-- I U it 111 de

P d, i3l "'i I i
Pcil i tInt"HI dI, A
w a 11 1 111 1 !, i t qII, 'It" lfe iii, I t:" 1", ill 4
d, tit I ......
79.800,000 t.n6td;, 't -taz,
80.900M e, lit" ir P 7,
i e t it, 1 tn", 1 4
200,000 In 1.
EstiM6 Ia produceT4- cti I t t"It"11i d, I
lurtipta en 49.100 Ixi<, d- Itl iII m- "I 11,11i",
d It
"I d"
b,tt.J2 l ne 'J
'tA "t jd, 0,
en I dill, oble;iIQ, t
a
6
TA Iii. l,, Ind otro pt I
I"It H, 11
dr,
It
A, f

gn, III A I':,

14,

(;RANOS
F
CtHHE OE AYMI t1l I I I- IA :'I CRANI)l DE CHICAGO
I

IMPUeAto sobre I
z,
......... ----- -- -- -----
C, T- f

Notas

S
A NTT( A
C O F, "A CUBA NA Clr-r Dr A'ir Ittl LA ROLIA DR
IT> F _.'

-a
RECORDATORIO
Con,,ncada Ia junta General de Accionwa, de e,
par.
Ielbrw -i6. mitio,di-i. el dia 31 &1
n lSaon,'e Art- de 1. Cimar. d,. C,,m-, K,
blica d' Ctitha, call, dc, h ArrartHr. No IG3, SF R'_ "A
cidamr, te lo,
TnAcionMA junt. tort Ljt. de I'li z el q.6-I tyatar de los parliculareI. .6jet. del Ord- del Vz,
PLCIALMENTE el qu t, rtfii,, 1,
4-DLSOLULION-Y 1JQ11DA(]tA 1_1 I M
IINUAR 1AS ACTUALF_$ ANOR il
PIDEN SU 0RDEINADO FL.Wii t V,11 (1
y on tl nnn, m-w", Brinda una ventajosa Innovacio'n
'ectiv. expido el -di ),i. P i l
dko ALERT.A. L, I mnte y
PARA EL TIMO DE CAN
CARLOS X PAP F A CA,


7 :j
JAS

CON CHUCHO DE FEJ.' ild)CARRIL I t


7 71 t, RA N 0,

50 metros CarieIteia wi a].
.............
............. . .
PRECTOS RAZONABLES rACILMADES

R. RokERO: u-ov t_3,61


- ---------- -- - --------C 0 N li,- T7 't"t prH A C'
VENDE
TRAXUAVATOR
de Iii to muy bven extado. con,,Duej dt,
I T,.ctor C telpfl- D4. -t- Di-: 6, -,iS
No, 7M- SP, pq odo I- ua xCaw''
-,"l- 'it i-,- d
ittro.ca-t
Ttene 2 e. -p- 61. .'ttaor, caoii6r, que ye .# to. cond,60"l dettAles to
Its- cm t,, 11 "i" P". 1, Cj, t Fno y Detcsi .... .
I N CHEVROLET t,,,e4o list p,41tens 41 o4ut, I. -i6o P.,411RO DE
CIA,'AG CAI A, dt Wtt.
RICOL 1 A.
obipo N. 351 Dolt, dz Ii,-n It, & 12' d. )vgo y 8' de #-h., Lat vt.ca. P.eJee;
V-Wlz doantz z! -P* Mutrilo, 648ptincl*le $I CA-1 a Otto$ 0101. Vvt,, HOY M S,1,10 It Diiw6ido? CHEVROLET e, locolidAd. D 7
p- i TIRO DE
HEVROLET., _qi divt,! . .....
v- _11AWA q1t tA.PQ vl
Ud, e oftvv$ F'It.. y A t*wilt, CHEVROLET, I. t it atautadv:AFE . .............. AMPUA PLATAFORMA
Dttt Ay l IM LA 15.1-z' DE VOLTEO
Dr NEW TORK
3 A T 0 1 NERA L Rl TERA M ER ICA P ..............
N E S x mot CON
25 y Hetspif.l Teltifono U-1085 to Habana.
Si-hw Cvba [Cl,-I, 653
SALEDAS TODCI t EVES SAL'IDAS 70DOS LOSMIEVES yn dc
Distribuidores y ,,.en toda Ia Repliblicat
........ .
NUESTRAS AdINCIAS PAPA VENTA I A t 0 S IN 1XHV1gt-C40PJ 1 1
FEDERICO CASTEEEIRO STFAW1111O AGENCIES, S. A
A- P-1., 1, A,
T 5. cli. 28, M-- A.fas y A-, 5, A. 3A
IA MAI- 1-1 HI, t. .. U, s- -.1 ms #.ros
SALIDAS CAOA DOS SEMANAS Mod,010 3T OU Crcj 3 1-", IA Iiyardas cit ibicaz, Inspacct6n, S. A C.."Aw
Nmostrac-16n y on' P.." NO X-oo C.M. A- C
0TIWS. I,- m., 90 y So.t
1-t DR P10 1!2 A, I,-W. w 1.
Mo
A- ft-,S A, I'd. Ao. y
Ned"flantic Inc. Cb.
-and Gulf Steamship CM-.9
SAN PEDRO 16 'HABANA TEL,.M.98j3 1832. . .........
PAGINA VEINTE S P 0 R T S DIARIO DE LA MARINIX.-MARTFS. 25 DE OCnMRE DF 1941) SPORTS APO CXVIIIREAPARECERA ESTA NOCHE NAPOLEON IEYES CON EL CLUB CIENFUEGOS
Sensational victoria obtuvieron
El DIARIO en Jos deported Jos Alacranes en el 641hato acto

-i
-Nofieiarity (it, lodo.,4 Ioti fiectores.
Itivir esbelta it lit hora tie In intierte. I Deffpu6it de Yrrie, co'nienidial; dufarile sictif epifloaca por Datr
-1-11 trngivo palacio fit- valcutitio. Barnhill, Jos azuJifit reduirrilin el marm en el octrivo Por int
home run elt Ortiz y ganaron en el noverbill anotando 4 vcclts
Ptir ITADI0 SECADES --------- --- ____ ....... .. ... .

E A C t de i, Per RENE MOLINA
% lt it 'i iendl, In, ribail, ell Ober, t
n- "t I d
lt ''ni'l t, rit'n'tir, I- M"-:, I Air-v, n" P
bi, at. i i, !it, Y
ht z_- vPr clrri At'wPlI
H'I t,. 6 1,,,,
t! p se ler- p,, pi -r. ft-h de ;,. t, 1 ] ii-t hlil, 1-1t A~
del d.. Ella le z en "a, ttlotimus, Dtfi to'e'll, i, -la en fly y C-ti
ano ""a F
nia int 7 on ... I A de -Itt-id- ditrNitif D-A-Y, t -- litall. illit -p,
i ,I- TNI- M, a,' i f .-"8. Drive liable p- Vi, 0,yk, rolelftabil t;,,
un desfile ,untifo, it 154 hill. I _--kittille to M-- iirrlr
rk IrepA u,6 -t 1. goink, K1, ncto"- i -t flo- 11 1
..., a r. c.hibirl., n-i, on 1.3 K "i" 1 I -1 11-1
j
rev. t, ; -,dilr 1- hit
jerv, 6 a bi
r Ir-.,, on
di sM" 'tie in
irreari a P- le I, iclaia t4ll dtbbt Ft, i'l ,to co- eatirh, ,, Corte. lilaihol, 1.11i
it '6",-, des de, Icil devolution in,, wlie d,
litalt retrace
eri el aer a Rah."',
1. ,;iiaha art. erra
It, Pittle In picii do 't
i;, '16 tit,,
t, de Ell
Ir ,I -tal", par ll.br, In,, -11ai
In~ I
oll-l".d1i
-pr

Y
it I Tflit I U


n
1 n clnuir 21) x 20
,n ti i
tenciun ltont. -it. i in -t- It"'Id'"',
i ni find
portion. U-a I d, 'I- "j,
ytrella as
,'lif;fil Fspai a. C-, t, ditil y Its~ 1
i t 0 de fire clare, Y
el bbcr,d-ja,,- 7, W
STO n ent pit de, rol-; "In i
E -. do qil I p'fbPQ I ri's car Inglaterri r i,
thin cl, l". cit In In""i A,
I- eapit.1
ron de perseguir a Is i bjnn -,lact".d.
seg.;, r, rin gat little a, 7
10 ......
t, cle. litill i t,
ti'o, Chmo 05 bolt
or do,; loli r6 t!ricieciv dublil,2 erotical, h, t de I "t,
-etalles dt, .42
dric-se le volli i E Ill, ft,,- drit pas. a in
pecta firaergelit
:, In t Y -t- que, it,
pista RI galgQ f,"( -Ili en .1 "'lt hobia P
ft Is, trol, -vacioberl, ana, o;
-un't"t juft. eiviligi'll
rogio el arnbrrf n con Ill lbi, lrhfoulv a W, coo el
r tf;dinos gene- nfro.ld 1-- P- ent'i,
pi,,dido, 11cgo permit It', title all I.b,,r file in, tilrm
exi, a fiix presa entre the, dit, raltil lipe-, a ',, rer; i cit fil, Y Pbl)bP,. (iue -pte, .1114Y
-it- hixt l' 1r, lelcel.
,irli. hav un hotel (Se,,ill.l If~ drill salidtia ariteriNt,.- Tti P..
eate Ca d-I it gr- ce-picl-11 i'i ri d., MT,5.
M1,60- "Hotel, rucae- I h.bl.
n. -,, it An rtad. ,6me- 1 Tc bills, pandlidge ple6 al right, Duriq N, d, 1,
CUR10a g-ili, P. p... 1-ar a qurri. sie, Flirt.
SIDADES: Ell uit i ll,
s de Monte Call. ce t trl er, ont Y Haje Mel. hacil, el t,, ag,.d,i,.
E 6 +- a hia q- l- dii brucf,,, -a.. -jetryni. npir-ttlandr, Winston Churchill va at f 11 1
jilega el 17 en la -Iet,, a al'. a 1 11 pli"to be 'tli" a, fill in
jjent_, _, A C, Irmll- del
el latin"americam, Rannim 1,', 7t "a d"I
estin le pt, Cin ire do
a d Do.
,enriderlaidies, metric im 1. llj t t at attli H01t., -,Ae, 'ehaLitr'l -.
ciembre tit inste afio, Aintair.it' 7 I.frilld. iIi.10jl- .. .I ler- 11--adl, -1 y tarrb-e.n
serrentisbis afiralt dr, edad. Martba", ::- eplii ii, pr ba y dg,,i,. lie in
kll.niklil. de Cl.r. ,6:,1,
In.jer a;.giticiad. eni e- pc-t- -olillar finite del cha
t.br, lictrut let Ill-t-4licill, 1,
1toi do a pesaba-210-Waxil oct, D-Y fill jd,5 ,__ ..here .1 right y Or"
1. tilti.;; ,It e Nr. s-thistle. to reclusiti. plara sorbe,, i 'K", I'l I op rf\ 6s :,7 Unit Anal el right-ec,
"gurosa, Dim que quisle Ill," i -ni flren !"t In ctla qa ne a a'D --a can Ill
I~, -a.
-sen conducida, t; UcAirnarli df 'n, in P T .lliZnr,-, Ito ito-el. N 'A'r Nir.
N de B. h h I Heel-1,hribl. rier-1,6. uo P.o., Pitdejado it. p blicierse td- Ili. pit, Qleft,
u y
Un par una htaolga & tqa6g,,rfos i
at a_ t, Art pi ,
t indoor se ha esitableltdo in rit, )t,; Tigre., hatiiln fit"ic to cit eillldrd drt 'A. hillill fail.,
-t. de VnI
ventras dr, inaman6tifea lti Pro~ et
rall Ailbade adqui: in !t lu ; y ire lidades, que se pan e4 jer- de b, Aftrrit.,,
indo sels Ono$ Y ciirenta $tend. I.P1 C.; _,_al
mono L demand de dival-cli, pl-, J
%hi ley To le dice, to una tie T
I cap
ch. eces Jeho Ago, P... il- n i fl-I- A.sin dormir en cast, tie 't", T;i- 1
dm 'I P.P",.r
Iri' Y '1111t- -1 del Alrerdilr.. ..... ... .. .
'A

L06RO WILLIE HOPPE If- in G t 1 Grirln firlea de recrta construyo la
r 7,,,
Nv 'aria del M. Chance Farm
propieil
R014 D. C D,
. ... ......... OTRO TRIUNFO SORE

MUNDIIO CAMPANIONI 24 E-f, dr, 1, Mir

M caulpetin in ell It let. "I
f H 41 A, F 11, 0, A E,
tras beedid. in Ili ,"'e i: de.eitlie -1haltr 1:,
ilNth. .. v.,- tip, '..de, a en'.0t -a pli-dti pr, 1,
G
UndiTj C"p"ighl, cj- it"bs, &56, h
bit,,, ing--, 'a, e g.ride, IN, -t A, in"- '56
birt- pl, ;J "nic, tie Ruh _ar- "! ,
cNroutrit-.. I yztt- I~
-L". 'it
.11, Ios
'Plcll-l- hNal el

tuiT
'i'll :
'bl
jce
A' t
j zc Qlmv

dint to ven bomb,, tie ji7 do ear dori q%,e nine, onv p
ile
1. atAn &plan" C-a 101a
rad. ireq., M A i -'nIr G d,.
oil- dificitivai- L, t, aa ndqui- _r 1.
Muridito fi,, it, i-- i" 161. S4,700, I
11 it e _rrpil'a
X
1 0 entre, c urilli tit
DESDE
WO qu, bell /4

D.Pillis 11, )1)0 itile bag, P- St., I HASTA 71 '
do i I t p.del, de CABALLOS i
".I"" A
dif j- de War Almial
nela r il h; PARA:
dt El-a L-kip- Al.
Refrigeration Coecjj
el 'e, e -M6 it- I . %, prBomlnf de Agu,
Ni 6 d- fi- 1-6 1 1
't, V- Stk-. Gentradofes Elunicts
F1,1111j" .0c, hat-, J hr
Hrrldic.p, A

Ki d'i
r A, it, -lid., e_ iritt"
8,235
2 di, it)
2 1 0, 1 i it. 131 heijl y '.
S S1, no, or let
d
pritti
L. DS Fallil It SOW '9'1' V do ol l
dtlYi.7i e Ti %Wlizi i
77 p no e-N, ju-f6l- el 11.relliell Fill it,
cle, nt, -on. Stallatin, el Tiernort
H-' li, 11%rvey Stakes, C.., ioli d e Ide S87,830
1. Pattie I L
Itigh t. st.1 P J, rr'
6111 it'. -,, me r -t
q., eeitindo 9-6 el Jareaica oridt.
6-4 1 6-; Gc.,gol P- 'ir
7 34 1 to by y
in. dob e,,,, Rerh iatlrlw--Nirlde I-N, Alcri 31 ...... ... to,
P ....... Ita eiel- "t lbflaa
d R- 4 2 T riuvirl'a U'ori
HABANA MADRID do S ... iei.,
R99ULTAt 0 DF LA DORLE Vt NJ I-elarsojejpte
I k ITI kt- Ill'
CION CELERRAT) A I Flit do
Primer Par d-d BRIGGS STRATTOg.
--ortri.d.
1, GAUARRVA Y ClA, S A row
Begiand. Panic 13,_1 A M."lideRl, IQ Los camp L)UANV d'i V
I A -,- T,, : S Y GEARHART del
... ...... .
Y Wttiind. del Aln--2 q .$,AIGYQ- son %"Mmw
itelt 'id. ja_1 F- 4.
exclusi amenter at
T*rcer putitic: 11iia Oi M., I per bolas recibidas: CLARO DVAN iiI 1 i' -1
lorisacional guanto 4 % R
Agninsigs Y mit'hir 29 P t .
as
PilAl.
-h, PLAYPAA KIR,.
A X
0"'Ut", 0,
2h; An
( jabj.der tie !a pn:-,:a Agenta: ROLLING SPORT,
onsorrafte, 429, Habana. Ton. A-794 .
A"afebgsu nldl 0 partido ARtinx- 30. M 9

........... ...ANO (),VII SPORTS DIARIO DE LA MARINA-MARTES. 25 DE OCTUBRE DE 1949 5 P 0 R T S PAGINA VEPIrm


d-1 -ff T
SE INAU"URA ""Kd--') Y.EL CAMw'r"E'-U-"NATt'-")'I)F 'BASKET-BAIL DE LOS ( OLEGII, ,"Y
A
Los Deportes 'Con el toraco, rel4mpagq) hoy povT
RApidas Amateurs h era de ('111ba iat
!a tarde se inaugural el Coleg
_R11zlin fie 1f)iii tylarm
--.Nlac tro de natilci6n. Los Marioa drfirnd n u tituln ,btmd" r) T" pa',icj". ('r;infj"
feo j- a laf 5 v 15 en i-. dl (iiharplr-, clmd wl d"
-El cafo exctpcional didarl li--bolera,
del idolo japonii, file lute le rriiii )milortante, LA 5'Alir v Mont"n en )'r. c6que -La activ
A
Par GRANTLAND RICE per f(MANINP GULMAN
NUEVA -f 24 iEPS
Pa.,. 47" "T1 1"' Z I"a's 01
cos te rari, F,( a g,, '1 'c'. Wk.
I u'h y j
fl


q uI In i,
-Y
ci.n nL
"h d 1.
un!
Ve ja
t! una
-.JP
fig

7

oil I I In
W
ilink Fi-eir, drelix del "wp. it, Im Tank-, approve eM 1 cheq- di, 4 s-i Mund tn.. r d' 1. I_ il miel. Fi -t-J. It to
------- 1 aklnu &I Iq.jp. dI K- If d,4 Q h"b"
'c!"
d, 1.
P_ 1.
15ido -t.6 ..t" d' P.- Y-k- L. fiIt d' 1. 1 r-g - v; esirellas


e.i un ronjun. Oi
NEWCOMBE Y SIEVERS SEWELL DIRIGIRA 'J -I On- di. de
"ien -'a' do ELE61DOS AL CINCINNATI EN T dtd mne,, inde, tuI
n., g
-rIp- d. n "NOVATOS DEL 00" PROXIMA CAMPA.0 Littir Apling,
B '92", Eu in i anl 11
& iin. larga

1--po qu, a
VENC10 HRNftlQt;E BUSZ tii,6,, 1' tunap- I ir Z4
C'uando Inii jnp ,- u
c- nad.6-- p- 7 (-"R ';FS -'n P-Niin- M Ii., ri,V,!
10, tinil r-'-- is 0 MY, chil"n. ci
$a y pt-iiiii- it. 1- '-1'!-',, cidji I rit,
I-ACARA" ".." I ", 6-' y 6.4
b., dir-t-enta "p F! dif, M iialdiln La. del gc
cordon, y p"' 6.
n Iilr ip- ......
prcp6i 'i,


P46, T, r
wring
r 13-g ur
p'" z
-in i y

cidae logr
d
I;%
Pei


p
p-, N13 LAMOTTA PARA

"T F

tarn,

V


Jwpe,
'A '),f 1"? ,1 p


No P.- r "I'
vr

lliu, In I, Iii
Wertjiex %go, q- 4" ,
Ila col.tal rneiint-n dI j

-49,141e5 a la clue ki; mgdo @I campt6n Jel Jo, WJlvc Hoope, pata u match con ef cu6aio, Raimundo

L I

con r, ule nte- VENTA PROPAGANDA


E
ALKA-SELTZE SOLAMENTE DURANTE ESTE MES

Front6n Jai-Alai co Mot-0 Jel em'e 4 601
c-peoifil, Quit te',J'; loqv los jids Frig- olk"! paira i 23, 24, 25 y 26 en el Palaicto de los
A -h' y
. .......

7 IirA

uia ca liddd b,,it do a elle ww'on.l ptef'o


- ---- ------ tmv w pxum N tci'3
2. KAWLIZ UNDA A 7AN7'15
FG' L.N 1 El _,ISUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN!
A-1,1., L-r 'Ur,biil Fern.'.dt, 7 G-c;a. EL aDIARIO DE LA MARINA))


LAGUNA VEIINTIDOS SPORTS DIARTO DE LA MARINA-MARTE5. 25 DE 0('rURRE DE 1949 SPORTS AM'(-XVTTMIF T
ONCE" UERT'-U*'SENLAGRANCARRERADE AIJTOMOV; V, V j '' NA
.. ... ......


El lngl& y Slaver ganaron en los C, !a -ITIC ,sol UPICOS


0
handicaps del domin 4 ro e i 10. Park l'ill"IR Pordar V los jm ,emhs Futl;olfbacos


At fin Ilegri a liempofl kin di, I ill, InOind Imierldo fiil, i a V -,, trata (It Ili
vertricia en IA milla v 60. mra. fui Uperacla por Slit- en, In lwia Oodwal F1 91-11- (1' -a -Tle ugfa "I, Un al"iyo, dr; fultiol
Ver en refildo final, Pad Actor y Algramonte Ire ill "Juip, N-on,,l ii, An "t, u,
A I 6 1 at h UGD
Per oMAY[TO)i ........ I l, J.. n
0- ne too air# quo toil,
ln, i'l Repillia
er d p-Q.. It r11 d ijrl'-;.I
Pal- in A 1,, d do A..
-4 y
ni ', i", ,f -,
"tit t,
q 7 r,'111, C,
y- O dl l1l;ll I
Y c1lit.
fl- f
d, 1 -ll Kill NA -61 TI
0,

,M;

wd. IULTI ,IAN DETALLES u A

T-illjomad. d- -.1
t LA CR'N CONVENTION'
% 11 n S
OUE C'I EBRARAN A OU'll

di,
'- d-d,
J-lta P-d.
-Candelr Oy dn.hl,
rl(V

-te. T se I,, a It
cen silver still;.
Callip PK-g4 reca ell,,s ellwa-ml
V le ': r I :,,
aeen -n ta d,.xa riat a
f! hecha por Ernest Landgraf. ex r .5 r 1j-I I p l ited-d" quot
S-atil 6n, P"in, .4a, itiijill due5. d I I
oe Ili" lite ol-$
Wit, Sriid.l, qli, ill-6 Ili Newark y Syracuse, quien tient tn so poder fotos ell
In reilnai,,r d, ria- pur 1. P.,! aoal ecen dos jugadurcs de la rate de color del Syyacu5e l'it 01 4. ho"'el, del 'te d, I., -----P, ......
cl-dti d" del, a i
in, Par E SNIDER, tie ]a PRENSA UNIDA W 'd
M, A1" STEV A g -gin, 11r-l'i a I h ell 111. lSil"I" y, mp- la-l" de
Niltni-t- Pepa It 'i'll" 1-pe, Y
X It
Turn lint, ill, wixit- ilatla
le. 'iti
;,Pr-vP,hrl ii.sal ,I 'i nt, ent't'a'j, li icandn I qu, -lititar
t. nal eerl. I "l
fambii".
1 i-- a, re.W. e.l,#6, w wt ble'
,l T,
j del Piup.,
-iverRENNESS),

NO (IJESTA MA,'-'
'in 'l


it
e 'e'Od

14


mcciftelite tie ell rf 1, 1

'Ita lnA, nHE S SY .....
mntr-', ll't,


trill.


waq- 1. MariUit ltrgnilo.s Y habla is hn1a d. f.tbnl, para.,!..
all qtia 1. rin-,

"INNESSY oi.

SALL Futbol Inter ac ional P, 1 il. d"u- q- ilit'iell- tieni.
Y -a qi, nlr. A Q'it pal. re, r, A,
d- Cl..dill C-do
HYNNESSY an .1 pmdurt.
--',04 W-Pe, 0 do I& destilacitin do virioi,
tttl mismo not: -i P.-M
eacogidoo OntTO 104 Main- ig I fulbnl'.
Tell del Distrito de Cognac, rencia at poneele is
FTarcla:
al T I at Cabello. Veri com, 8- fipfill mg fga NAY-PlwstPal R
P C 1 :11,
C. IDADCI elabot-a ititeelblIef-.-.
---------- cidnham wiixibuide a tall-diairglaido hica, PactIe J-A,
cr ci,5. do ... babi c;3o clue tantoo, It.
ell, 64 V
mulcres. Por mis rtseco qua -%
Cada Walla HENNESSY, C-e W
este su cabella 1. 6-0, 2-6. 6
porlado- del nl
del m-do, y Mcn.c. It dtoltri su hermoso
CUESTA MAS! lustre natura.1 coinstr'Ari
biett pcioado y preetatable... todo el dia- La billantim do Mennen no contivne alcohol.
st, Veto 0
sin
RENNESST o lanolina para of perfecto .-M F tz, i hl, --6 pootto- Rk. 4. so
i M 5-s F C. y xiwm W d. pla.
dt su "Itellm No deit e pEl mombre que him hoche U
fall,
ra Air- oh
-Ok
2 -ona. $0.0aloo, y
ll"Tinsuloools; 7
ly J l
Srfflcntim all wbm,.l
J, GAJ.LARRETA Y CIA,
4,tu"i
tr.

ted

"COUSERVA BIEN PONAD&IEL-CAULLO 50 0 ISILISCRIBASE Y ANUN
CIESF F,?
7710 &RAA1 RODUCT01 MMMEM-PARA HOAMV4 EL aDIARIO rm y --2,4

ASIO CXITI NARK) Df,' LA MARINA MARIIS, 21) DI-1 A( 11 I NJ N '),V) PA(IINA 'VEKFIJM---------


1. k N I N 1 1, A S t F I It, A 1) 4 S I D Fl 1, T I M A 11 () It A
IN CER .4 S
- - --------- F"CON0,111CA
IIROFFSIONAJI ,7 V N T A v f: N T A II, v F; N T A V F N T A S,
- -- ----------------- ---VIGILE SUS 1_, W' '110S Y NOFARWS AS 1,1 CA, A A S A 0 1 A R k_,
INVENTARROS
do lttt rrt-cjwj(, I

bros! TOA As ol mo-,j jo c 0 m p F, A S C n Pt "I

7.1
1 ,!:_'2 2 Sll;l,
NA I
It A RI 4),1; %TFTN
I A CO NIPRO Snifift mP:rpo
R I A 1) A A1.14, PASE0
I JOHNSON

rT RNO LON 1.11NEA *GV1A11 ItEPAR10 MMANIAR
'IFtf A- In, A-2l, _Io4,
-1,101, f AM!10 Pli KOHLY 1402 VAAA,

9 46 1 l14W 1 2"
F 9 7 9 7 --1 KAFD._'X ,C V I? T RLFt IMIEN TOS
t ; Rcs 4 CASAS, $28,000
( $4 f Wit
z'mmmm_ CA R 11 N F.F R JC'T C HABAK RENTA $300
DFA \1 f'O
NUF:VA FA R NIACIA
c,
DR. HAEIR) RANC110 IVY[ lto"
t ML EMF"; fIRFNf) REPUTE ALMI NDARVS
H LDENO HOY DE TURN9
VT


y 2
da ba
9920 d, LA HAA ,,N
TA
Oy Tur
y Czda. de colunlhiEt R E
coju
V p GANGA
31 tOll RENTA S34,, dr, P-ST:ND-V
888
IS I I L F _S 11 OF
BOLSA BE MUEBLE S I! i I 2 to: 2-04M
- --- -- ------- ------ ... .....
DE OFIGINA GANGA VEDA010
DE TUENO

a
LEY
D T E N I
- ----- ---- URGE VENTA
Farmacia E L E Y A IA 130SA
F-3837 _6092
F 3 3
F-6092 ATENCION, '16,500
COMFORT
Para Enfermos y Operados 11"I
Bu-- I, ndo ,2 DO
MANUEL LOPEZ ...... 1
Ml %Nil MACH I) MIAMI
.... 11AWNSA, 113,000
KOHLY
M AGNIFICA CASA 3 1 1

F A R M A C I A S I I A
96-1169 N11I'A N 1) F,
I "11 A, 11 11 11 1 it %BANA, $22,001)
de Turnk, I A,
A V T V

:,d. d") I UARI;Z, '1 ,406 MIRA'MAP, PARCELITAI,
;:" I, -- 'L

LFALTAD Y LAGUNAS
I AIM, $T',,50o At, z v A t
CALIT Df PFKkiNS fINN ..... f,' i, I'l Cal,,nda +, LuIIAB"A N A, $40,001) di, T-Ijuml
EN ALQUILER Y VrN- mid, 20
f,-d, n FMfl P"
B--t
A SIN ESTREHAR So Vonle Casa Vacia'
'77 ENDOZA Y CIA.
c'
I J, J_ M
I j, P", t"), 30, TeW, 11-692 1.
Dit"IJ, f''illf:F VArilA 11 %"1 "law I- I I

It, 'j, g- 4
it ill
N k, 5',17

itt "1 11 -"_ k
It I I t 1, it, 3 ti
V P.
t ANI P, I I "It
MIRAMAR
11 f" w(f\ I ill 11M \(IN DL I I ji) t. ALTURAS Mlumf).O. MIR 01 %it:
7 .11 14 d. 1. 1- ,, .Illr ANT( I 1, 1 A REY

41,11, "n


o 1,; % Ill, %lift O l k1t,
l T' I 5

L' I', FA WIT VND UIVIs!
I rON, cl
l 2
'JULIO C. GRAND e HIJO Fit VI'mm 4)

14 4 1 t
I 'A tt' '
Nil Ill I 111( 14 111 kFiVII .1":
.4 Aftn)Yo Apol'o

lg()RA
... ...... .
FLARES
p"', I- I l a
11 1, d. f, I 3LI 8464 9 Pt Muli4m REPARTO MIRANTAR ...... ......
9646 7 Ill it 1 1011 $9.Se VARA
MENDOZA Y CIA.
PAGINA VEINTIMATRO DIAR10 DE LA MARINA. --MA RTES, 25 DE OCTUBRE DE 1949 ASO ( X'l 11

A N U N C 1 0 S C IA SI F IC A D O S D E Ij I, ri, I M A I 1 0 It A


VENTS VENTS V E N T A S V E N T A S v 1: 114 T A V T N, Ir A 7) I/ E N T r S v E N "Ill A S
I e '' , __ , __ 1! A MAQIIP APJAS
SOLARFS f'o FINCAS RUSTICS 51 ESTARUCIMI"TO" AU 10MM HAS Y A AUTOMOVJIfi V At 1__ Atvrfrfmovmt Y ACCM
A .1- 1. fl, I'll il I 1 I "1 1-1 I'll I I "1 11 l I I- 1 t-1 Ir I

A
En Existencia
iVEA1

A MITAll DE PRE( 10
Ro6erto 'Ift" : d,

,.,, ", I 401W INANCWMIEN Q T
A lfonso S. A, l P,
guia, I It, Depto. 400.
1-1114 I'L NJ JA:CTRICA,
q-, Z
ffl ffl A. (JOS A'URACTI'i 01
'DAD0. U-NICA Lst l
VE I NA Aprenda a Maneiar
ie, YN I N IMN R(WFT ENFRIADORES DF A(,13 k
,,I,, C-0 131 '' "I C111-i-1W Mrt"', V53 0-, "RECO"
X,*A -- i i,)
RAMIRO GONZALEZ
G03 EZ 1,011LDo no OUR lf I'J'M /Zl.71 1 h*_r 9, 92, F,5309. Ll A S

it 0
Repnrta CALABAIAR le. vende... COMProft "l,
A( 1A
J 0 S E DUE 0
1949
El Sevillano T Cd R- t, ?D or
"I" t IS
'RAMIRO GONZALEZ I (o. V
LHAIEAU MADRID PRODUCTS FORD u1c K
S, m DynafloNAMOUII, IV49 I 14
23 Y J
A R- ..1 ARROYO-ARfNAS low",


VENTS A PLAZAS 11948
I Badt25'. antrad. y .1
on 315 paqQs It N' I f : CH EVROLET
ARROYO ARENAS I 171#*Unv c n radio, gorn
FA-, I CHEVROLIT 1949 La Antillana
Desde $4.00 vara 2 c In 1, 1 bl=ncaml, muchox axt'al.
LYS (Ja, (-mrrfial J,
-i. rela-ar, de 4 puert-,
LA VNINREGn I09D 193 Dc L-e. S, f.-n mito de
I. rgisla o,,n1rP Ct)icuria DODGE FLUID DRIVE
Anitit RAS, RAMIRO GONZALEZ ull", Arlytia. do. i 23
UIFRE GAN'(... 1,947
',D) 3,
MULGOBA PT01(S 1
a S4.100 VARA A C, K A, R D
PACKARD 1941 #t
RECM: V.5911t, Boni" ;*==% nua al, O,*r 1-10v;PITAL N" 3.
$ 97 79 Cie, =-lcdo 3 Y RKS k lek OPERA FIN Di- m.y B-ooco, ox na
sun! i des de $36 -3 Due 7,- a 23 lnf.rll.
Cl 1A G A N G A --- -----al '-Oi ........ MAQUINARIAS
powii nfq or, C -7-1 LF%N
ARROYO ARENAS
de nte, io. 23 'IELO UD EN EXISTENCE
Vendo Casa Quinta 1946 Alquila AA.
ROFESIONAL VENDE i Cortcretest REX
1 114 9 1 -3 3 2 6 P.r -mGt r1rudis#,.tq.-(vArkitu M-2424.
RAMIRO GONZALEZ L'If M 0 U T H Par. -1-R. I"mmial..
1173 po C4 vqm, P 612
S po'f!-I,: 7 7 ) -- Voatiduia do orol ny orf,
MOD VARA bu.n. ,
'70mol; et,
TOTAL- SA,20.30 i UJJ F)14622.53.31 0
Ill] It L. R I fit t43
It CIO lww a- I", I r" 9-hrl. ventrIf.ga. REX
de
do SOM" RECTIFICADOR I M") a 30AM along pOr
SAN FRANCISCO CHIA Rf IE'r 048 -. ic I o N I s Frlrlt, T-pi-I Motor. I horn, I. ruld7 1B47 I)IRE(
=:H P qo S' do B U I C X C"'t.do"s de cabiif
po, TX1,10 d. i
SP Carretillos con rneJnA de
1vit r torn..
Confirtewitl Pwre, ibrfdorem parA r
Coicurin y ffStram1ws f if Fe P, 4 IIJe I I'l MORON iAB kN.1
r< r 3_ ,, 4 1946
'fe[1,N10T Tiet, 191h 1
SS-00 VARA INTERNATIONAL
TOTAL: $2.22S.00 Hoy es su dia 54 MAQUINARIAS 11 Rr
_1 40t- r
I Q3
CHRYSLER
cluY1111 10S ntlrosp,
I'll I Ido pondl _- il O w Vlmrta eswionmrlo5 de
_c,6 rlaqo S' WUY BUENO, PLYMOUTH go olina, nu-os
J Up
!51 FSTABLECIM11 FARGO
REPAR-0 MUCHAS FACILIDADES plwalf
y. 1941 MEJORES CARROS tt
S -aradH Mt)ra
I 3 0 2 0 MIE)ORES PRECIOS
PACO JAW \f ...... 3 5 KVAL I N C 0 L N 01
ftdojza Vtfstid,,ga da
"1 M 0 U T H ...... KVA
AMARGO RA 205 bo'dog blarlc9 4 4 4 BAHRITA, IJAHANA, A N",
TROPICAL * * * I ,i H V 12'7 !,
C H R Y S L E R moroui
so FINCAS RUSTICAS 1939
MOTORS
B u I C K P A C K A R D HERCULES M, k

S Al I P.H.Cla, oxd:iurlo cuftro, BUICK 32 al 48 DIFSEL Y GkSOLTNA
WFAL, CID U agcoam y Sac L iaro
RAMIRO GONZALEZ D-esdo 6 hatx 00 R r, Motnt-rm marines Die"11,
PONTIA C N't-o. r do ns..
aad ":r, er p 1 y 10 do MINIMO
S 1936 A&P ZSTOS Y grA CIO Mt,v I
YACILIDADES D& PAGO M2
OPORTUNIDAD L E T CHEVROLET r
CHEVRON Witt. 9 R P
N U E V 0 S CHASSIS
I ALMAGRO MOTOR
Gom.s ,onos ; ,-d N A S H del 40 I A i-- Piper Cub.
-nic. r-i..d OM
PELUQUEROS COMPANY
DODGE 1948
I RGV N EN I Av'. de Vil-n-al 908.
B L'I C K MUY 13IFN TRATADO
B,11,1 ...... -t- Habana.
Sal6rt d, nmrino, de
-1, Tl l S250.00 gaArhns nue,.a.
PICK UP
'CHEVROLET ji
Oc- if P
LE TOW SU CARRO STUDEBAKER 1947 BOMBS DE
GUILLERN10 NM feLL 4. 1, 1A 7 0 Rp
194 9 Chassis CHEVROLET PISTON
i EN CAMBIO
1 "i IS- 11,11, Dixtribuidores par. Cuba
S rSTJR!", 11.11 111f, I de Ios Carniones "Nlack".
DE USO
AUTOMOVILES DODGE hato del 42 DEM ING TRITURADORAS
Pe6al __
BUICK,,$ 250 G.1. Hora
LE DOY CHASSIS 1 '6 PULVERIZADORAS
37S 4 H, P.
STUDEBAKER Soo ig Y)
H. P,
FACILIDADES LIPPMANN
_AVF. R. TION Eli(", KNI. 12 S.Po' 2 H. P, L
"'t-, '11"'"", J FARGO casi nueve. 3000 2 14, P. Mali- do PirJva
'n-o- CHEVROIET 2DO 0 H. P.
1947 de Ql6jdn, pifia y
N FNIM FARMACIA t1i's fill- nuc ox,
ArrR.%( iw 2t Pi_VROLS7 V.nga HOY, to ESPEEAMOS Fnfr gt inmedlata,
Sli, Vf,\DE-uN,,jav- 0
P 0 N T I A C 1940
CARBALLO ENTREGAS INNEDLA.IA3 Dktibuidores p.rm,
i 7 Tl'! 1 -7
Wnt NDAMIENTOS Y N10TORR MART CORIP-1.
'I- -- ELLIS
7
FINCAS RHMW M 0 R A -0 8 A NtAri.s i Vapor.
ODEGA, $6.500
URBANAS i ,I", I ,--V -- TOLEDO
-, I d, 2 -ROLET 1949
CHEV CALLE 25 No. 17, WFANTA No. 104 C-2282
COMPANY, S. A.,
SAN NICOLAS No. 105
11, -ad,.. do SAN LA rORPI.
AMPIAAS FACIT MADE' j
'I AUTO esq. a HOSPITAL. ZARO. ontre 25 y SAN
A('FFTA8f01 I Dishribuidar"
S22 000 011 Dot)(;f, MODEL 47-ig FN PANTE DU P FRANCISM
117 A. f, C_919_M- 5! EL 'WARIO 09 LA MAJMNA"

AP6 CX\71 DIARIO DE [A IARFNA NlARTE S. 25 DE OCTU'E P%(JNA %TTJJ(1',(r_)


A N N C 1 0 S C 1, A S I F I C A 1) L I I T 1 11 A I 1 0 It A


VENTS VENTS V F N T AS VENTS V 1,: q TA S f:tCf,:NAT4ZA' AlQUILFRES
IA( U I N A MUER-US Y PR66AS--- i UfiLtS'DE MCN firo INSTRUMI '00 MUSICAL MATEPIAL 14 W, ,I IWMA(IN 0 S )LICITTI) S PAP, I AI 1040S
.... .......
y 1-hqw ,, to 111 1)) fit f
e"r- S r',r 1A I rWl Y PtII1,1A o "n't
IMUEBLES BE OFICINA1,-. %::.,.'- d -vif
end'.1m, cwvotam t"11"!
ji'llf, I't if X v - -- -------A I 1 1; ,' 'V ,
iRlf,
Tr), till, vIct h T '4ii 4:,
I T "I ........
. .. ...... .
tr-kw oo 20 101, k N1 It
U 11111 f 11 AMERICANO
M A B C A
... t",
Gaiolinin: 1, S 1, ,50 11. 11.
Po,61,.o: d, 27 a 211. t If, 11,,
-17, 1 611 11-1 BUROS BE ACERB LE -1 K JY Ltw nt di,
En "iet"'Cia pa", Irrgi, foe,
MaquimI u ma!', -,:,
fl- 4 ibi po 3 f I N 1 692 1
CUAI.QUIER CA'
61 DE ANIMALES Inim-vof: B,5152 1,,intal;Id
ALMAGRO MOTOR ultml Sii4z _Jv ADO, ES", ra', a : 1 ', i" 'I'' "I t, 'wopleo" v "'ra, "'i f, 1: k It If) 21
mperc-no U 1 11 Ell R F, S
POLLITOS: I., A L Q
:62 08JET05 VARIQ5 'J" IL- P ..... .. ............. ..
COMPANY 'C' It rcoa t ",a (cT 110TH.FS
str.m) *( I
k, -iida 4, )Ien- d 908, 70, O; 11
CIIRT ;TIF CAPAS BE AGUA
Iiabwm ki 1) kt.F HOTEL LOS ANGELES
Tell. M-7620

fi-I OFERTAS

NO PAGUE ALOUILER DINERO HOTEL M A N 1 1 A il

_,_POR SU . ....
I [OGRAfOS, "I T"I
SRES, PELITIROS
t, Off L It, %I I"
BOMBA 01 AGUA I LTI ERGE Wit ANIAI)LO FERN NNI)f Ir -- ---------
I, N14 IDEA i I, Ttl fom IA, 'Iq
Cidlf I'A Ro', N", Cerro
,LIOR .......
jtf))Ilf It IMINA STRAI)OR
NI LN A Banco Hipotecarito
Go
MATERIALES DE CONSTRUCTION MENDOZA ST,
'I A I vollf


0
s i S 11 1 I 1-!,, 1, A
I ONSI NIO si _,ir ni;F limc 6 c Lit-at d ... 11-to I Y EFECT05 'Am A Rios
t l T I' 1 ; UNDO COONA D I, V.1"Imno p
IJ I, VERN 0I)F/
ROL;A T it 1111 1, 1
11K Nit 14 f4 It I
t-rfi ifi, 0 Q. 1, It C
$ S ao I tj lado 10 jo-"',w'li
Vf, a 1, DEMOLICION
FNARAlik kt, 70 k 7 4 4.
Vid. mforrnv kl)t)
Iqodo rikim"o -,6,

Mova-Oha Company SE VENDEN

C OM any JUEGOS BE
S. A. CENIENTO
San Ni-I V 111- DESPACHO
Telvifon. W 10,0. Irn'Ot T-C L
D7 11
rt, 1 j

Bikhot-- A 1 q R

il 9", fie 82 APARTMENTS
AT.
B0111 11 It 01' AVFR AS Y REFRTGFRAD-0RFi 1;
C 'AS
Tubera Fk XMP. AIMENWARES
I I., Af I'l I I Nf-Z-r- -v, v --I, r", V"Mli-io I in,, A, $1ENDOZA A CI k,
t PULGADAS Gas de Tub SR. COMERCIANTE, 0 b I. po 3 05 M-692 1.
eria
INDUSTRIk, TO T I G N F. I ,Wig ..........
I- f l I rf) I pit I fr
fJ:N1 R kf lit 111 LOS TIP05 Vdifivio 1,()I'FZ SER110 0
"wi, no cquip" o, 1, 1, t M rkff TAMAR09 IMPORTABOR:
nor, nwc Roth.
o If. 1'.. lorki- D RoL, k t7 -2I V E N E
na 325 giflnne h-- tiolt Pecios Formi
i-111 1-1 i-_, - 1 I'v Nit t,,Hf+ fit 0 WIN edibles o A440,,
(Ine pr-io- t -r,,-- ,,, ,
S. A. 46
I"RECIO: C 0 C I N A S *q..
_,As NIISIONES
011 t 6, -------- W42 '6,
D E G A
N"_ Dp I. 'DM -,-,AS
N1.81 It. I Wt R INSTRLMENTos MUSICA y D E zf a ulp "to f-9298 o k-2407.
B kRAI (I, CIUDAD.
NEGOCIOS
RICICLETAS 4- tt, I-i-,
55 PE ANIMALE11 TODA ONDA 13 V ft0l, F ;Q. a 6

SAN RAFAEL M
7, iit-i
y
REFRIGERA DORES POLLITOS HABANA %'T R E 3 5
DE V1,0 Net, '51, 041. a P CEII0
56 MUF9LES Y PIZENDAS LEG177MOS T.;*i n. U 2511 t, I
t Gto-] 9tanc . .
b 11'7 It I Y &-, denl S OLS
NI C u. Calentadores
A iTRAL ELECTRIC
fill 1 151 12
IoN, I Al 12
Jo- (Uifii. TW'. Aitt-II, d e G as PARA LAS DAMAS 1
U f.tci U,6583 70 INTEREST PARA LAS DAMAS *V A1.4,11 ILA
SE ALQUILAN
It CORRUGADAS oo,..DESDE $14.50 -6-oroedor-, I,
A WI JA OR I I; NO"
REFRIGERADORES 1 ,t- 'o-7,1v h Ion. tv),-hoo R-2)'ikf,
DIE NIVD10 I 0 TI ii
PARA EL HOGAR

7 Cabilla Lisa f'4" ANDS 7_3_ NHRF_,S
"'0 'no, oi
N11guel, Inlinrrn- en 0 ol- Luaces y

MORRO
Madras, Maieriales Lugarefto
ENSENANZAS
de COnstrucclon y HOLLYOKE orofvoadade I "'loq fit
NI-i'lile 6121 ve... Rina n-0- 6 EsokAs --PRof ESOR ES
LUJOSOS
Efeclos Sanitarios. PFIMOS ESPECIAtES Se AlIquilan
EN CikNTIDAD APARTMENTS ..........
UTILES DE OFI I Po, Loa-.,
__ F -CINA- 71111, 11
EN 1 0 NI V; CFN

r14 CURA FECIar M 77 ACADEMIES DEL v1i
mcof-S Serfs firl 66111ez
2 1. In I o a A
0 15 0 fa tS -11 i I -D G EN ERA 1, ACADEMIA PITMAN

%I ECANICOS. UNDER ELECTRIC
P., I I A 1 I Vor 11 1
D_ I -t, ,,/11. 11 / 11 1 V t I, nurne Infanta y Maloja
1-K-111 I.. I,- -66ri ,, rni Ifo-A -As ba
S, CUBANA. it t,;:. , %
Ita 0; U J,
rate, que en el N.rt Pid. YN -i TELEFON -3281
P io, er-ii-n- .1
Sam
A- S. A.
'T" interior.
CASA DIAZ" Ut! ho, oi .......
JUEGO CUARTO $98 001 CkSACA110
Habana 556. TelfA.W7. TAC 1 -W 1 "L METROPOLITAN" L MI S- N' q_ WIJFTI0S VARIOUS INFORMS IN I Int'noo- eI en-irgado.
SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EW
UH-D-93,37-57-25 EL ADIARIO DE LA MARINA) [ 7_ _
1 W[Nm vulli,113r,10 11111-11 ,'I, 1,11 11,1111-- "I .... A,,,, 41 M, I'll.."," I~ I 1.111, -11 '.A N t, N C I 0 S C 1, A S I F I C A 1) 0 S 1) E U 1, T I M A H 0 It A
--
----,-I I i
A L Q U I L E R E S A UQ U I L E RES i ALQUILERES i ALQUILERES i SE SOUCITAN i SESOLICITAN I SL SOUCITAN SE 0FRECEN
,
kZ __ AOXRtA4ENTOS IS4 ILARITACI NEII I 'is -_ _kvEs_. boi"_ fos Ift MARIA', ,O PH'AKI'M tit ,(it P [it 1) 1) ,1,Qi 11 I R1 i Itts MANEJAIM PAS I U SOLICITUDES VARIES rt,) CQCI< R AS 66(fkff 6

___ __ " _q_ ___ 1 I ,-- __ -1 I I~ __ 11 ____ I~ -- --- ---,---- I'll-11- 111111: -, '--------------- __ I --__11 110111k 'Al-I I'll "Ill Illiii-ITA Id" A-I"LAPA. VAt.l 11 11 "I", I ", 11 ,'I,, i, ", I "" I, "" I -,, ,
", , ", ", 1;1 , ",',I ,_", -, ,I (" -, .- , , I 11 I "I 1 I r:1 I I 1 ., I I "; ... I, "i I I I .! I Ii I ;, ,, I ,,,it I - I 4 I "I,
I I I ,- I I'll, 1111i'll" ("", A _', ;_ , ,, I", I~ I 11
'. -, t,'-_ -; ;.':, , ":,'', : : : ': .',' z I "", ;: I ,,,',',,, I ; I :1 I., I~ ~ I t, ", 11 1, I I "'. '1
I'll, A.- ,I ,-- ", -_ t I I I 11 : I r.% ,, ,,, ,,,, I'll ", I, it,
I" f-, I ,, '-- _- i,-- ,-,_ , ", I I . I : I I ''I'll- -_ I 11
"';,"""', I ,I, ,,,,, I i I 11 1 I : ,I ,,!,fti, 1_1. ,1.1,-, IJ1Ii'- AIi:1",,
it I , ,,, I ". ...... ,,,,,, I 'F 4 F14 %MPLI(I IAH''ki., I 11-11,11, ( ,01wlfl) TLT Ix'6, (; "
j IIQIII ', I' 11-11T11111111 11 I I I I IM Y REGALIA Pult VASA j-11,1-' -IIIIIII, 6, ,,;, ,,,, 'I, -,- 1-:1 I~ rl;. I I
,,,, I --,",, , I ,,, '' 1 Ai, ,1111,,- ,Ii, -111 ,hti-,, v-, ,I 'i" 1.11 ,I,- 111'iltt, -,,- FN LA IfAIWNA 1. i ". 1: I I " ,: 1" 'I", ,:,, I i ,,'; .,:, '' "' ;-1 j ,, 1 ,,,, I~ "- "
't- ,-,% i llti i, 11 ,, I ,, illil - i'll "' .frigt III ;i'- .1 I i I I i I I 1 1,1 "" : ."I 11, I 11 ", "", i""',
,,,,, i"'"". ", I i, 11 1; ,,,,., ,,, ... I,,,, -1, '_',, t"'I I I ... cip if, I 11, , , I I 1, ,,,, I I - i' t"', ,,, I I I 11 I'll III ".:: ', I i", 11
11 114 1 , rt,,H- Vevi. 'i""W1,10c. i 1. 1, ., I I "I I, II ,,,,, I", I 11 P" I I'll -- I ;) , 11 -_ I it- , -- *1
i6k.j ,_ I n (I , I : I I 11 A 1-1 "- I:, ,: "" 11 11 I i ,, --A I W Ji- 1 11 I I-:
"11" 'T'11'!T'IiIt "I'-, ", __ __ I~ ,,, -_ : ,,, I"","", 'F- ,I
,I", "I"."' I 11, I 11 "I ,I 11 I'1'111'lll "I V11 "I'll 11 -1 ,W ...... NN,0025 ,,, I I 11 i I 11 11 I 11,1111-it 1,
;,i, ,,.,,, ""',"I"], I., 'I .1171 I , I" COSTURERAS MODISTAS SE 0FRECEN -11 _____ 11,
I ", 5111i. I '' "'I", ;'-' 1111 ".. I I I 1. 1 1 _Flii;, m,
I-, I, I, 1 -'-', I ,,, ., -- 11 :-, ;"_" 11, -_-,% ,,_IIIII- I
,,,,, 1 I I 1 -_ - I I I i I it I P.Rr)]DAS rXPIRTA -Rr-" AA A -- -11 -- I il. I 1 1 I ;, .1-11 -, 1 ---,-- ______ 11.9, 13-9-_,_ ', I I", I 10LII:IT j
- I I ,,,,, ,,, -- ,,,,,, P-1:II 1 1 1 C IAW S ,U UADOS i :, r e I .",
,ji-_-_--_ aRAHICEiI N, VrNTILADAS HAVITA i I ;
,,, ,, 4t it", I I I I I I I -11
-Q1 11 ,, I I 1 191 I'll Ili( 1, I,~ - I IF ntil Ili, 111,11 Q I ------- 11 11 I I I I I ", I I I ,
", , I, , ., I ., -, , EDIFICTO BOLIVAR I I T, -, -, ,,,,, I "' ,,, ,,, I , """, _,, ; i, ,,;,, ,', I "I
"i-l"I", I, 'I'', ,--, iii__ "", 1,11"till, ,,-,,,,,,,I tl "" I~~ I I ATENCION 1 -' "" "'' """ ", ,I 11 -'; 11, I _m -iii,--,-V-- 4 11 I 11 1, 11 il", 1;11, 0 1 I I I I 11 AGENTFS VENDEDO FS ,, ,,,-I,, 11 It "I I I 1 , 11 1-1 1 "I -111-1 ,,, "
I 11 I I SE it 't EXTRAVIAlm i __ ___ I~ I'll I -_ - i, ", ,
", I I I ly, 1
-, I __ __ -5 -111, 12 I ,11 -- c.pd-ij. "'t," 101-103 t-t- , R ,
I -_ _m1I_ ,1,,i,, ,,i.', I I-, I 1 71,
'116 AL-I, 1-i, ,1 lltil A YTR, ,ACA A I I I I I I ,i! , f ,,,,, I 11 "I 1.11 I I'll, -II, I -; ,".
; )Qt- Ili __ - __ _ -- I ,11I ,!"', I , ,, ...... """ I __,___ -- --------I __ cirrel), t1q.ing M-0 I I I I 11 -111!1
-- -, 1111-1 I I I . I I I I I 1, it i ,, ,i, 1, ,, ,I, ; 11 t', i"." I -, 11 --JF. I tl jill", 111111AI
I SE 1 1 171, , I i I I -1 I I , 11 I I ".
l,""', ... 11 I I I i -,r- " , 'I 1,
I'll, "it ,- ,,, 11171ii, I i I , 0 "" :_ 1, 11, 111,11 -t", I'll I I 11
------ --- !,, -j i 'It" I I 'T ,.",I 11' , ; ,,,, I , ", I
-1 I 11 -1 I I I I I 11
-- ,,iil ll I'll, I -1111", _____ ____ I ,:"_ I_ -'-' : 11 I. i 115 -I,
-, ".", """', 1 -rll I"!'," 1,- ,", ___ _-- -i ... I I Y, o7v I I I ,t,, P; I, ,i: !I" , I It,, 11 111.11 I 11 I i I I- -_ ,_ I i I f, I 11 ", I o I I I I I ,
I I I I 11 I 1-1 t ,,,,, ,, I ',I,,, I '' 11 1, I I I I 1, I I _,__ ___ ,____ I X -, L ,i I ,l 'I 1-1 I --' -1 ,,, : .--- I~ ,,,,,,, I t_ -1111 ,I 1, I I ,: ," , I I I _- I I I - i, , _:,7r, I I I I I I 11" I 1 -- [ ,,, il ___ ;__ "'I"
I.QI Mid t,- I-iiT-F -__ iiN; I "', _'-:1, "i" "i", ,_ , I, I, I I I I I , ''. , ... ...
1.111, I11%'.ji -11 'In - , _- f 11 11 I 11 !,III f I I
", , I 11 .. ..... I I I I 11 1- I 11 11 --- --- ---------- 11 --- -,- )",-- I, I I I, Ic
__ , -- ---- ", _: ,_ ,* 1 ;,, 111'1;1!1-1'11 I I 11 I 'i 'i ,- "i ... ', -. ,i;, "' I'll I 111"I" 11, r ... -- 'i"
1- ,,,, -I!I --i I __= I 1, I I ".
I I I I F, i t I J., ill I 1 I;, ACENCIAS COLOCACIONES 7 "' , I. t, 1 i i ,, ........ 1- ,, i", -, ; "", .." It, -1!1.
I :, I
1 I I I I I I IIIII, 1- 11I, ,'I il.
__ T "", " 'I I I ill, 11 I'll "I %$ idom" ,a p ... idii.1, -_--_ -___,_____,_- ,- ,- ,,,, I : ."'.4, I ,
A-IiTAW ';NtUoPLM 0 VM A I I I I 'I, i- I 1 r i t "', it
:11, '1-1 ZAy.. .IIIII 0 ", -1, OTIVIA'% F- lSfir, '177, I,,-, 17_r- I, --"^"
1 -1 f"i ,,,,-,, I-', ,""'', I , 11 "I 1, I I -R illy) Nil, 'Oj 1; F L, E N , I I~
"I'll, I'll 1 I ,,, ....... 7 , 11 --11 (, I ,,,, ,'_ lf I ',' I A" "' ", ", I I "'.I-, ,,I, ,
I i 1-1 I I , , I i" ,
!,,,Y 7"11 1 ill, 111" "I 171-"., , I i ,,,,, " i 'OoO, I I I'll 11 -1 I I I I I I
: ,,, .!"1-1 I 1, v '_ -_ jIl.- ___ fIrl I "I : ;, "" "
I ,,, I I 11 I 11 I I I .1 -,- ,iEK 1_11 t" "- ,,, ,; I I ,, ,, E ,!, \ I ,dvflm ,, I , 1, '! ,, c
,- , 11 N, t I 1 I I I I i I ,, ,, I: 1 :,
_' il". ", I I , -., ....... i ''. I , I "L" 11- 1, "I
11 11 I 1, I ", -_ I I ., I 1 I "I I 't, "i", I I 11 -_ 11 1-1 ''I I
; I 1-11 ;:; I 1 ", I I - I, I;~ it; OFICINAS , I , ,. , I I I I 11 I I 1111- -_ _P4, III "i", -1,1 -rr,
- _. -1 11 I-,", I "_ _, -I I I 1 , .11 , 11 -1 ,, 11
__ -_ I I I .11 1 ,' "I "' I "' "'
T-, ;- ,,, s I , I I I ,,, , . I : , ; I t i'___ 11 I I "I'll, '. I
""I", 1, "", 'I, , - ,11-11 11 I I I , " I Ifil ('RIAPAS CRJAIril, ; "t i I ,I. ; 1, t"'I"', ,, "
I I -1 "I "I", -1, P, ,,, I 'pFI711 111.11li"i- I 11 I'll I I I I I I .1 -_ -_ -_ 11 I'll. I 11
11-11- .111-11, :"" __ I 1- I I 1 I I I I 1 1 III"11 1. I I I I I I I 1, I I I I "I ,, I 11 I 1-11 :11 % , I ie" ,
I'll 1-1 7,',7 X ,7 7 "' ", I I'll I I I I I I I., I I I I I I I e ", I-, h " ". 1. I I I I .,. I I I 1,
w I I I
b.", I - I ".. ,I ,, 1, I, I , I 1, I
1. 111 11 111.1 I- 1. I I )- T i I I I I I I I I I I I 1, I L111
i, ,,, ': - I I , I I I I 1.111, .1 - I I -- I .. I I I I ... ... I r, , I ,
111-1 *'-W --- I I I \M i It 1011 )IRF k W, k 11 I -1 I i- -1 ... I I,
_1 _. -, ,_, _t- I I I I, "I'll ", I il "I"', "I'll I I 11_11--11 I~ -.111 11
_____ _; I I I I I
i Fc_ to mu'v ,_) 'r '' -1 I I r "I
11"''.1., '-w'". --, -, ---,-.-- ,,, ',- ,Y-7- II,.- -- ,-,, 1 I I I ; ,,, !,'I '- ', ''I,, ("I I .111
,b ,,! I I I I "I .- I I i, e I I I , ,, ,, : I , I I I I .. I ,,,, ,,, I I! i,
l,,i%,,,,_ ,r ,,_i, I I 'i ,,, ,,,, " ,, , I i I .11 I "
I'll, I ____ '' "I'll z I'll I I , I '' "' "' I 1' ,
''. ,,,,,, 1 I 11 11 I, I I I I I "."",I I I- I:
III -I 11 -1 it I- ,_,I IT III, 'I'l-, ,,,,, ", _: , I I~, I I I 11 "I I'll I'll "I ill I .1 T'lit" I I I I I , 1, 11 11 1,
I ,, I I I V, I I I I I I I "I'l Ii I 11 ,'I I 11 "I I I ,1,:, It"', ,I ", , , "I 1 $1 11 11-1 Iii I ,it ,
-iir;m, ,I,- I t I I I I 'P , '' i I 1 3 I I t 11 I I i ir T",_,", I I I "I I I I I
;tortrovid *' I ',,',7 '. I I I 11 I I I I I I I I I I 11 I I 0 ,t I 11 1. ,,, ,,, '. I I "" I , ,,, 1- 11, ,
i" 11-I, ,-It "I t ill ', i I I 1, ,, , I ". I I I , i I I It I I "I I 1. "I i I I'll, I ',
....... z I,, I I .,- , ,", I I k , .1 I I I I I I I I I it I 1! I 11, I i'I"I'J" ", 11 I ; ,
1, I t I 11 ILt.01i:0 v ---mli, I i
,, I. -I, ,,, I t"', , __ "" - ------- - 1-11 Y 11 I I I -1 I I 11 11 ,, ,,
11 11 "'t,""""" ,11 I-i 1 ,,,,,I ..... .. Vuo, i, ,,,, ,,I, -,, ,,,,, -_ ,: ; z ,'i k1 I t It I't i, i k Ifv of __ I I I ,11 I 11 I , ,_ kl .1.11111 1-111, "", 1 I'- ""'I'l III, I Ill 111i .1 I I'll., 11 .
.1 11 ll I kjj it ,, I % % I 11 t , I ,,, I i ., I il I I '" "' ,
ANMWT 6_ Eii - "I I" ll' I -it, .1 , I I I I --- ,,, , -- I
v, ,, I I ,I I I I I i, : I I ; '. ;_ ., I I ", 11 -1
XLOUFLO AVAFIT I I e ,
-, 1- 11. Z1. I F I,( it If, k I- 11 I ,,, _11 .. e I "It,
!" I -111. 111-1- I 1, I I "I 1i
I I ... , "' I I I 1 ; Of"JCINISTAS 1 1 111111 -11111111111 11', 1 ,,,'% " ., I I I,, I -,, It'. I ",
"t;ii, 'm" ,"I'It"', II,11 '* I i ,, ;-;i,,tii, I- I'll, ----,_, I --- '_- ----- - ------- - - '. I I ,,, I I 11 ,,t I N I t uz IN ,,,,i -, 11
,,, ,1-- t- -, ---, I I P.N., C-In .1 1 11 11 111111 I I it I I,
,
I,11111;zI 111107 ,, fl-It-, I .... ... .1 --111 I _. I I , ,!t 11 Ill' TIItI Ilji 1"-,l I I ,,
11" ,,,',,,,- P a1acio A 1dam a "I' ': '_ ;, , I 11 : I 11. --, ."', -11 I "I'll, 1. cl, -1 :, ": ,-;'; , z, I ...
-, , I I,,, l '. III -, I- I,,-,-- ,,, 5 1 -11 1-11 I ,! , -I, , ," I ,e
,,,,,,,,., 1,id,--,,,Ii, ,, ,,;1 ,, it , I -- i. , I I I y I I ", , I i ,, I , ,. I 111. I I -11, ---, I I'll, I 11 I
;_ 1-1-1 I I ,, 1 I, , I I - I , ,,, ," ,,I I It, ''11'11 ', 1 ,!'I( ,n I- ".
"I 11 I"' 11 i -- ----- I__ _-- __ __ ( ri I-quefi" -i- & ,, ... I., I I I -1 11 11 I ,,v I- ,, Ili I,,_I1 ....... II
Q _' 1f1qI it ii I ", H- T111111 1 '_ , ; I -, - -1 11 __ I I 7 , I, I ....... I I I 11 f "
jdiio Y fr- a, ,ifirma 'p-i- I r, 5 111 I, ", I t I I "I ,I, I ", I ___ ______ I_11_ ', .... . ,,, ; 1 1 1 1 ,,,
F1 Vt. i,0jFj11- i-ATr I ft I 11 t -, i- I ..... Ii, I -1 , ---"" __", I.,! ,T,,,, ,I I ,, it I , ,,, , I ., litz I I -- 11 11 11, 1.11 I ': 11 I I'll i 1,111 1
." I ". 1, ,, ,- -, - ia,,antm %urtirr-ax ,Tit,,IaJr I "I __ I I I It I, I I -14, m 1 1 it I I It I I y I ( I , --,if i ,f, ,flit- "I ..,
--'. 11 1, ,t I I 1-1 '. I I "I I I " -11 ,, I "' 'k, "
I'll", ", I-, it, 111- til 11 I --- -- --- I'll --- Itil"W'. ata ,,-t,:-1,,- -, I I I I I 11 ,,- I I -, f ,, ""
li)i_ I 11,71!"'I'l"t ; 11 ,
I'., ..: I !, t ,; ,I, , I i I ---- --- -, __ """ ,; -t "', , -;, ,,, ,' i , ", I " ", "" ,
11 6"it-.11-I n' I I I, ALQUILO CERRO: alti, HeNadarm Ari, *.Ani I I -7N SI SCI IA Y C07.7 k I
I I I "I I, il 11
111- 11 i A -- INUEVAS PLAZAS... -____', ",
it O.,L j jF,7T I :1 ci ,:,-'I'11' 'I,- , I i 11 -Kit I-- M I I _iI_,,_,i I I I I ,ti- "' ,,, I --- ", '11,111i .111"i,
_1Q 1-c ,- -I J, 11 itttiii- th"p- i,-pli" "po"i" t I I 1 I", I I
I T7 I _- ,, I I I I I I t t, _, 11 11 11 1. 1 It~
_-- illt- I., -, -- 'd ., p- pArqT'It". ft'i". ,,, 1, ff"', I 11 I i l I I i ,;III, 1,inidad 1'..." ,III.- I I I "I 11 11 "" i ;,
1, 11 *11"_ I',,""" 11"t- I _! :'*'-_1' ', I I 11 I I I I I I '"' , I I I I I 1 z 1, ,, , !t I ", .-I 11 ,1-11 2 t i ", It,,, hi )"', ,-, -,I
"', 1-1-1i" I "I)" , ", I -_ At P.-I't'- ,I, !. I ,w,-i, nd, I ,It I I I --- -_ -_ -_ "" , i I 'Ili,, i : 11, - 1, 1 7
"" I- ., --., .
'' _mw I I,-, t- I, ___ ... I, I I ,III 11 i I I iii ,I", ", "" - i I, I-I I I 111.111". I 11 I'll Ill Iy
11 ii, 11 """ ",'"'I'll,"', 11 I I f-m's ,I, ,I -i-,- I I - ui i, -,,,,- __ _ ," .... __ 11 I _1
t,, I -Ilt 11 """7T ,: I I -1 I I I 11 I I I ,iiivir.,H v-.I, hilid.i'j. Scw C67 icrtr rs,,- ;, l I 11 lill", II, '' 11 I I , j- , ,- 11 I- I_ ,, "I I I 1, Ili~ I, TI ,
7 1 I'll I ._ ,,, ,_ ., I, 1,11 i'l ... I t inidid i ." t 11
i FOWVA-V_1_ tWIql 1 140,_Ail- 1 : " " I I ____ __, I~ I j -, ,,pi, ; I 11 I 11 1 -,, 11 ;11-11
--,, ._- I- -,f, z, -, T -, I- I ii, ki yl I[ ... --- I 11 I -1 I I 1 1 1: I e I"-, T i, ;,,, r_,; 6 i"; __ ri , " _j, tir 1, , I T li .L If, I ti I "I I,
,,, ,,,,,, "I I 1,- ",,I," -ITITI; -ii-1, --Tlq ,i-.- ,,- -,- -, i OF-If I', ii, I za ,L!C I :, I I I -1,11 p.,"', "li'di __ ,:,I 11 I I I 1" ", ,
.", , 1-f ....... ,,, i ,"I i I I - I I,,,,, i- ( --t-, i'd-, 1 'it'l-- I I -1 It I 1-1-11-4-t- -i- ,,, i- II: z ,,:, ,,,
: l" "III, I '. I ": ,." I, -, I I i I I ''I I 1 " 1, I i ,
,, ,,,,I !-- ,it '!T I I ,-- -. ,% ,, -, I I z I I I I '. I I , 11 I I i I ,: !, I, ',1
-, i 11 I I I z , 1, : 11 i, I ___,_,______,_ --- I
-, i 11 t I i I ,,, I 1. 11
I- I
F J' "' ii"', ,,, I I 1, 1, 1 3. N "i" i'li"'t .... id"d- ji,, __1111_1__- ___11 --- I __ __ I_' ' _' i -1-11111-11. ii-IdA 0111 111 I, 11Qumo -;; iz- I, 11- A, 'I r 94 ;-- n., it,, pt.",-, 111- 111 I Ill liti-I ,,, 7 -,' ,, , t, I- _'_, '-, __- I 1, i 2 '_ 11 I I I "' ...... r,_!, "',
-11, -- -, , 11, I I
I I 11 11
",d"t, t"- I- ...... --, I I I I i 4 .1-1 ", 11
,,,, -- --- ___ __ -- I: -- I _- I I -1 I I I I j, 1, 1, ,, ', ,, I~, 11:. "i"!, -11 I 11 i- I, 11 I~ I-; 11 -1
i -, I I I ,;: el I 1 Z 0 11 "I III- 1
i., I1.111 I ; I 11;1 i, ", "'i I ,it ... ipic b,,,,,, i-bt, I I '", I I ,,, I -, ,% IT:% A, PV CASA TRANQ1 i --- --- I I n I N
I I -ILA i Tv-W k'7 I'_,2 I_-,,2,t I "I'll 11 Iii-I ""' -,"', "W;'..
-- ,, 1-7,- M-71, i :"! ,, 1 1 ,,,, ,',,'- ',* 1, ,I I 1:, I I I I , " I __ ---"" __ I, i -'a- __ _,__,___ _,_ _,1-11,1 11 I 41, , "I'll"_-, - ___---_-- .... _
I 1:, "t, i , 1 Aix I 1- ---- ,-- .11, ,, -I; I,
--- n .", i ii,_'- t 1, , I , , ,, , , I , I I I I " 11 I ", I I "I I i 111i'itm-. ji -, oriii:=,E cmKr,;Kr -a,,- I 6s. 1 "' "' I I W "I I "Ci,11.1 I", 111.
7cw -; , ... ,i 1, ,- , , -" ., ,, t, i I , !,, --, A"I 1i ,,,,,-,,,,. ,"I. "' I 1, III I t H I, NTIN \ %I o 1 1 1 I I- i t, I 11- I I I I , ,
..... ,,,,.,, 1,6, 111"I I f"'Id-1 ,,,, I'- ,,-, i I it " _- 97 H A BA NA , I I I I "I "I'll I "I z ''I I ,,, i 4, 1 .... I'll,
IIIIII-I li" 1'1 :11 I., ,i, , --Cl :.D kti PiAA '7 I 11 11 i, 1 ,j I % ,, ,,,, ,,,, I, I t , .cr, , ii,
", 11 I ,--", t" .e.,
1, 11- II 1, "" 11 -, &R-0ti
,;'I 'I'11 I., t.,. -__ , ", ,,I 11 I I I I I I I I i .11;-,1,1.1, Ii, I I "I"', !--111. tl I-_ "I". ,'I I I I , 11 !, 1 ---- -- -- 11'1)1-- _Il ,-, ', -, ., """ -11 611 It 1, ,,, it l,! , "'", I I I I I NOY MARTES 11 .1 ,, , I !, ,
-,-I ro-it, _, . .... i- 6mi I I -1 I I 11 i I ''I, I I I I : I -- -. "I'll "'i", i _____ "I (I', I "WF-i I 'i ,1__1 I , ': I I I 11 I I , 1 0 1 ... I'1- 6did ptirt, it .... hni i I' .' I I I ,,il ilfi
---,- 11 ,,_,-- ,;, 1- 1 11I-I"1 1,1'il IN- ii, -1,111 I , ,:,, I I- 11 I I ''I I All '''i'' __ __ __ ",', ., i, i. II"- w
''I 1 ":-- ;- ,I 1'. I 1. I 1, I I I I "ha j--, I I ,I,-U
" ,1_1'1""' *'L""j Viij, i'li, It i. ";,- '' :, i -11 _, -- __,
'I, "'. '_1_1- _1 I I'll ,'I,., I I i,,.,,.,i
I It"' ,ili, I _, "_ I' III -, 1.1111, 111, I'll. .1 I I I i 1. _i1.'11_'1,.1I11 LIK:
i %':", -,,'_, k_1'1 1111-- i ;, i" "I lit'i I', 11.1, .411, 1-11-1
il- ', 1 1z 11 "I I , '. I z, I I ; 1- I
-- T --,,- '." -l'.1 i, c'- ,,, ,, I, t I. 1, -- I I , I'll I I 1 ( 4 COCINERAS COCINEROS 1 , , .11 ", 111 I,'i,--. I-, r-,
I I 1- 111 I I I , I , ,: ', ", -, ,, ''.,
__- "", '-- ", I 'l I I., I I -11 , , ,! I ::1, ""' 1, I 11 I-ji- I I I I "I 1i; III"
"'i" ,,I", , "I '-, I .1 ,-,: 1" 27
""", I I 1-1 1- ". I I I i , I , ,, : .,-,,,i ,, ii,,,, '! 't, "A I, 1, I ,,,, I ,,I ,,,,,,, I, ,,j,
I".. ,'I,, i-1 , 1-1 "I I 11 I 1-11,11, I 11 11 11 1-1, I, I I I 7 - ,; , T , I ,I ,, I, 1, 12 1 1,11-11, , , ,:, "I I ,:" I -I--- --I---- 1___ __ f ---i7I I I e I -- I I ,, 1! i ,, I -', I~ I ,,,, I ,1- i, ,r, I .i ,,, -- "t-, I~ -- ,,, t' 1, I I I I -1 'I, 1, 111i, I It, % I ) m ji*t III: I z 11
", I '11,11" ,,,,,, I ,,,, I t- I'll 1- ... I I 111; 01 kil -, i I -1 I I I I- ,,, 1) i l "I il
,I I ,,,, ,,, I &L-0s, M-11 ',I -1 1____1_1 .. ... , , T, i' lii_ __1_1 - __ ___ ,
t , :1i' I I Fwrsn,,iv4_: ___ , I .
I :1 i, '' _9 A: ,I:ii ,c,,.i, I 11I,-Iil, I'.
I., ,I d I I I I 1, 11, ,I I 71' " -,:, , ; ., , , I 11 I I t'-- L: : l, 12,t P. k RLPO ;_ w-i- ,-;,; -
I ,'I: I ____ __ __ I ; I I I I I 11 11 11 11 I 11 -1 Vofi ji,,,-,I I-,t ... Iii-1, ,I, SF 0"Wicilinioll ,TFt f A 1A I., I f A---I',----- I I I 1j,,-n. i i-I-rW-. ,y-- :, t o I 1, ill- I E lli-, I, : , ,,, 1, ,,, ;1I- ---. -.
I
- ------- t I I, R',Km 11 ,I,, K_1 1, 'ot '_'. _, I I I I : I e I ; I I I I z
- FACE Tj F - : ""I". I 1-11 I 11- , I- I '' "' , 11 !, -- II I,, ... .... 7 ,S I ,, i- -, , , I I : , i I I -,id-j. ", t ,, 1 I 11 ; I I 1 I I" , , , , 1 T"', 11 1111 , T i", Ir, 11
.", 1 I -,-- I I I I "., : , i, ", -- ', ,,, t,
1, : I I I
I I
,, ,,,-_ ,,":,,!,".-,r, ,_,, ,,, I I :, , j_* '. , ; if, ,:- ,:---1 i I --- ,- 7,ii -4-pr-,6i-".- ,.
il 11, -111 _,, ,, 11 I, 1- I I I I I I 1 1 ir, ,,,,
;1 I" I -, T7-. 1-1 --t- 11, - I I -- -111-11 I I,-,-,,-- I I---,- --11- 1',, ., 1, 1, I I - 11 I __ ,:- ",-, t, 1__1_1111111_ __ -7- I I, '' ,,, ,,, , I I I I I I I !, ; r i I I 11 I ,, ;-r-,-- I' IIIIii
1 ",?I I I 'I", "i-I-I I~ I '' """ i i I I 11 I I I .11 I -- ---I--- I __ -T; f, p t I _', 41f IiI It
11 "I I ,, I _, I __,, :. I,., . 1, I -,-- ___ : I I ,, Z- i,-,it I
I I I I I n __ , ,
oi, -iv z 11 I 1, I I I 11, I I , 1 I I I 11 I .I .1 1! ,, I 1' i170 MANEADO
-zit- -v-x. --4, ": _gf ,, I, i. -- .11,111,111, I ''I, I I -1 I I t I I I .1 ""I'"'
11 I I I I I 1 I t i
"."', "" -,, - I, , i" , ,,t, it "I'l, I I 1, -1 I RAS
-_ 11 I :111, "I 11 11, ", 11 i- I I, ,,, ,,, _, 11 "I li'llit, '11ii, I I Mlii I .-0
';:11,1,,,.,.1-;,,,,:_ 'ii i-,", "I 11 1 Iv. Il : 't ., 1, I I -11 I I'll, i 1, 11 I 11 11 I 11 I :,:1 i I
....... ... ,, ,. I Ili li'Qltio__ _,I ,;. ,ot -,- ,I ... __-- - -- I I, qi,, ,i ji,- ldJ, I 1 , 1 ,,tt _I, ____111 I -_ 11 11
t; I, n Twj, $In ,I, I I , ,,, I I 1. , I 1, ,",', -,,' 1 -11 I I "I ,I, IIIII 1111111I I 1111 ,,, ,,,,, - ,,, t""", ti ...
It-, -,, _,, ,*," ". -, ii, -, I i E A LQ t I L x I It ill", dt" 'J"I Rp- , I I 11 11. I I .i-, i -1111- 111 r
__ __ , I I I i ;" 1, I , I ,, -11 , I ... 7 I.1 V7
-, i I I 11 "I I I "I4, 1. "' '11::i_ , 'I, -. I I K"W', ;- ,j -, f- dr;)ii., I.11 '' I ;1 orwrcEs _; --
4iE 14 A, t, I., I ", I IQI, 71 :- -14-ill ,, Y I \ at i- iq ... it-iihde. f"Irz, I I I I I! I I' il, 1, I Ov _L ,P 11, Pl__ 11 IA I , ,I _, ,.III,, I z I I -11 7 1 i .111 11 il ', t ,,F
". , I ,ii-II"I L.p,,_- I I "'I, 1--it i"il'i, it : I I -1 I ....... I ___ 1-171
*DADO I _____ -111 I I I 1, , I I ?, i , ,
"(1.00 y si"s.tit ILI Q, ,I 11 1-1 I 1- 1 11 --- 1-11 I I I hlld, .1 1Iiit,, --11, ,,ir- I jid, I it -w- SE OrRECY U- MUCk I iACHA SL AN "i" 1i liii "I r, 2. ii r
"11111, I ,,, , , i--- -AL0V!t0 C151 CO Sll_ ,Iii, 'i'l 1 ,; ,, , , i'' I , ,,, 1, ,,,,, 11 1 1 i-,,-,,- 't7_,w-, m v T-,i-,,; 6I v ,-I,
". ; 1, I 'i :-,
Ilill, "I _. t I 1-1 I.- ,", I I I I I I I 'i I -1- I I 1, , '"' I I itI *1111111 111ili ', ,,',',.','. '-,. t, 1, --, i7_,,ii_ '1-,' 11 7 --'17 I ___ '.
", I i- "I., I '1-e- 1 I 11 I -, I ,-,Upiii, J, p"ri"I. .-tihii- ., , ,, ,* I I t, ,,, I 1 I,~
".1, It, I : i I I I I , I ,.
I, .I.,, 11"t" g., 'T I W : I I'll h,-, ,I ... it .. ...... I'-d"", I I 11 11 I 1, I, I 11 -0, s-, ,,,
I "" I " nr A-vtcx tm,, tt;it :; ,O-;_,,;Z -, I' ', ,
"l, 11 1,1111. -1 1i I" I i I __ __ I I :_ I "' : I , " I __ _T _t_,_ ,-,i_ T , I I, I ,III _n !! 1 ...... i,-27
___ bijdi,,!-a ,-Ir,, -61," I 0 I ;i "n 1 123 COSTURERAS MODISTAS
CFD(i-- --- ---- I 11 , I n I& f ... I
i _-_ T 4t I-, Ii ,,jIInIt _t 7 (;,jIrd- -bI- "WAR-NER 1111:'i _-, I r-d- I z"I.P. IL 11 I- I I _: I loc- I I 1 ,,0- 1, t, ,, I 1 I, i- , 1,
nx-'.", ,,' ',-, ,-, i- I -.1 11L)3 "o--, ,,,,,,,,,,,,,, 1-11 11 ,, 11
""i,"', I I Itil, , I 2! INF(SMES COMILZI021 I 1 '- I tl-
,I i I I _-, 11 I., 11 i ill, "" I "'I ,11 ii"ii ,,, It ,- ,I I -- .I,,-,, I i" ,, I It i, l'-:, ," : , p,,- J- ,oLij,,m,. ,it 1, I .1 ,
1131111""'I""', ,i*_,,,;:i ... y- 1, ,,,,, -t , 1: It II ... 1 1 .-, 1, I -- 1, "2 1
I
.1 11 -11 I __ I -- --- -- i plamii iij., I ,,olr, ,-r, I ", _- I
" "I ,I__1 'I" ,i, I I I 11 "'It", I : I "m i "I I ,,f, , ,", I",",
,,, -,Fv4r_ is itiK-;. tl- ';,i ;I:t,-, -, i , I I I I I '41 A "
I- : I ,tj ,-,-i I .
_____ __ ,.e 7 , I t-,, ... ii, .11 11h- i "I I I~ ', I i, I I I . 1
1 24n. !I. '11-11.111" I'll ,, _'11.1 ., -z t, 11 : I ---- ------- -- _- ---- __1111111 BURO-EMPLEO & I ,,,, ,,,r,,- l,'- .i ,, """, I:,, ", 'z' I I ,
., I., I '11."'." "__, ....... :::':ii,, :_- ", ,, --- -, , __ "I'", I't'it"', I- --t" i''", -IIIII 11P,"", I p il 1!lt I,
""' f !I) 111 1
!__ _- ,. -; I I 1, I tz ,,
%, i- ,,, ,,, il, ; 11 I'll li, "It-, ),- I ,, TmIti I __T -,- iI , -,- -_-! 124 LAVA NOE R AS-LAVANDER03
IZ I --, ", 11- ,,, ,I ?,.,. I, ni, I I I
1 1 .1, "I' _,"," ?-, "", , I I I I I
., I , 31 ,,,, ,I I 0, "'.1.0" I'll I ,_, t ; ,, ".
,-- , ... ... _-- __ I sr. kl, I( 11, k i ACADEMIA GREGG I ,", I-~ I
- --- -- - ----------- I I'll -1111, I ".. --- ,, 11, lIf"i!
I WIAI tOlf 1M-IrVtApk COM c,,, -, '', 11 1 S i I t.. 1I.I.-I. c- ... 1.1 -- i I', I I -1 ,.',' ,:", ,, ,,, ""', r- ,oi.k
_- ___ M461rjl ___ I -1 i-. I ( -" Ill t"I'll", Ili ti, !-'AN i', ii MIJO 41 1- I 11 .. i".1i z ,,
!Kpav -, I I, "' I, f"ir--i I '1-11" I III.,. il, c- -------- . ........ .. . __ ,it; --T--- I III ,
-1 !,, I" ,,, -1 I I "'t, I- t, I, ,, I I ,,,, ,; j,-V,11,-, -__ ,' ,. %,,i,;,,,*,_,, ; i i "", I --- I ... ,i _..
dt' I, t- 'Oflt DFL CAMPO ,, I_ -, ,, ,i U. _16 I -1 I I I I I I I 11A v/ I N 4 1)k Cto VEZ 409 I :, I't i y 11 11 ill i "I,
,,, :, '_ $ ho.0IO, , ", I'll 11 .1 T, I 111"', "I"', -,
%I I, "'. I I I "3 A-3 i I, I I It ."""', I-" 'ir, Vi,
,III ,,,,, 1 i I I 111111150111111101111llim I 7,1 h- s, A-O,,' ,i; ", ",
I. "', ,,"'I' ,", ,,,,,,,,, : ,, , 1, I., ,
, I , ".',I ." I I -1. ",
"""': 1, 11 I ,,,, ,. I, v, I, I. i I't 1 "I i-11111.11t.
'!
I- -- ii -1 o t 6 I , t- M "" , "I'', I'll I 1 I d -111 1,I I I'll S"-, "I .... ... -. I"f, -1. I I -, I I I I H'itl. Alh bilj,- 12 __ , ,; ", , ,, 'I --! ,11 T, , I I 1 1
- ------ I,- I I-1 It 11 I- -- ,___,___,_,
-, il.wil.,, F'-',rRt- 1-II 11 I il I , ", , , ,, _, I---- 31 j, DEL MONTE Y VIBORA I I 11 c I ,,1 i 1' "t,", "r I __ , I Wfo'Ti I m t, k, ,, ... tix"'sca .... k Idr
.111". 1,1'- I, 1, I 1 I , ,." I 11 -, I __ I -f ,,, .,""', It- I,
.I- ... ",".1. 1, ", -, 1____- 1-11, I, , G.
1, ,I- It 111-1 t-, : L ,, ; ,,,, i",::;, ,i;,, ......... I
,,I,, "I'll 11 W71.1. CI IIIE- 1, A' rI
I-- I, t A, 'i '.1- 1. I ,I " I I it tt,', I" ," 1 ,,,, dLv 'I., 1 04 -12 "A 21
,,, -- ,,,., , I "I ''I I I -- -111- 116
"I F11"Pt ,- ,'It "", IT "I'll", 93 VEVADO I , I I I I I 11 I I __ ,_r ,- -T' -.,- i;-, ,- - ., ,, -- ,N-",:,T,-,-. -,,---,-- lI
1 -1 li-i. I I i 4 I I I I I I I ,,, I ,i -- ; -: :
il 11 I I'll I I I I I : -I I, 41 I Iiii ,,, '-- I "i i I :," , , ", I "" I iI , I",;"- _,Ii": I, ,--1ij-,I .p
pstitame -, i, , ,,, , 11 11- il I!,41 ___, -, -I- , ,,- ,,, - I _ _ , i ,_ 2 I i, i- I 01 I I" I, Vito A mlhIad,,_ .1 -". I ,It, i 11 I'll "I'll -,- 11 I -, ) I'll I I I 1 I "rl": ,,: !1" ,"."%t: i!I Ali,
1'1 I _: , __ 11 I I I i__ wii !, , ,,, ., < I, I I ___1111_ ,- 1
n, 1, "i"', I , i i I -1 I 7 ,, , ,, , "' I 0 :1,q,_I2,, r
., I I I., -', - I -_ ,- '- ,' ,,, I ,,, ,,, I I 11 I I : '_1 11 I L, .' ,- % ii;,-. TT, -;i ,- -,,i i -,- -,
11 111II-1 t., I 11- "fi"it- -1 I ,. ,,',', ," -, t 'i"', il
,: "1'11.7 i,111111- 11 -1 0 I i -,,,--,,,,,- -- - I'll
-, ,,, I ".", , I I 1, I I I I ,,, U-- -,,,-,- ,, ,--Id,
1": ,- 1, ""'i""' "', i" "' ' I I I I',' I I ), N '11, N i'd 6 VFGAD(i TRAIN. 11 I %' '- "" i' "', :' 11 i' 'A' I _,".
1.1, 11,111, 1, ,1 , I I -1 I, I ." __ 1 1 kSl I .1 Ii i- XI ; I ._;_ ; i-I I I, I 1-1 _. -,it_ iTi_ ,,,:;, ,'i &- -! 11 11 ii I 1-11 fit- i _L_ -A - I .-il- ,'. -,7,---It-Ad, t_ """' ", n 01*,, 114_)7,
.1 11 i i, *
I",:, I- ,- It 11 11 I 1 92 S W OS it'k I I, ,,, i
,, REZ MENDOZA 'I" ', i", ,__, 11
": , I I I ,,:I 11 ,,,,, ,.- I I I I ,1 IL 111111- I, I I ,, %, "i ,, "
."', I "'i, il 11, I I I ,I "I 11 I I __ I I I I 11-1- I , ''I I~ "' 1, 1 I!";.'._.-- __ ,a- "'- 1M CHOFERFS I
I , S -, , ,_!" I , 'IF, I t '. 1, 1, I ,i ,,.,,,, !--11i IIIIIII-1 ,im-, i z , I
1, !,,,(, :, ': I I % , I - ,itiE -11 I i- , __ --- 7'I]', -i-,-, .- _-, '_' t,', -" ,,,,,, .,': ,, I", -11z I 1-If, 1 .1:i_;-271111.,FIVi -1 IVA"Iflos Vo1, I 1 , , '4 ii, _,,, _', __ C i _,__ ,I I I I I I I ,,, , ,,, I I I I ,-1 ^ -- ---;T- f- -, -1. -51 011. .P.1,,,
83 _, , I I- I I I I I I'll 11 I'll id, i ,I', I , "
A I Ill I!, 1!11 I 11iiIII 11i, It, I I I I I I I I -, I- ,, "" t 'i 2 ,, "' 1, T '. co, rI i !,-, ,,, ffI .... 1- TIT,
it'.. ,, I I 11 I I I I I 1, I t I I "I 1, ." ,,, -, ,,, I I-, ilr, -,,, it"t, ii I "I "I I I I I I ,,, ,,, "" _,, 11
11-111- .1 1. 1111- c I " I'll-, I i. I 1. I I I I 1 I ; 1-6:--,- iw 6- l-.E.- --o _- rzi--, -- 1, 1-1 ,, -- I- -,- _. _ilil-" 815 .. I I I ,;;-, I "It I' , -* I t"i ,I A,
I -__.% 1-1111- ---- R ,, 1*,111 --- "
,-,, NAVES LO ALE :_ Y--, : I vr-F ,i 1 'i -4,11, 2- 1-Tyl 1AM C
I I'll I 1-1 ....... . I I I I I I I ,- I., I, .11 I 1- ,
-,,o -, -4,T 1 'L ,,lclul, 1 "I , I I -1 It, -- '",--' ,I It ",i Ili-Ii IL --. i-II-I-, Tt-1,, 11, ,, b
-ii L -, 11 11 , it, I W1, t 3,
t ,.,,,,.uo lt i I --- ', I , -, Z xp )T Fl Y 10 DF tK I't Bill I 1, I-, 1 I 1' "', : ,,,, ;; ,,, , "'T", v
'I". I. I -1i, T-, I, ,1, -' I ;11 :_ ---- ---- __ __ 1, t ,,, '. t I : ,- d, -trm -- v ,,,, R_,mt D-11ii-I
t i , 7 f I,,, ,,, , I 11 -, I , ,,_ "I it
." -11 .111-1 11 "It- ,,, I ". I ,, I I 'I'll -1,111t, .,,,I, I 1-11 , , I I r 1 ,- I 1)i 11 I'll, "', 1-11, 11 I -1 "I z I I 11 I'll ,It. -- i-I I'lli, I "o,
11, 11 -I'd"," : ;' 11 I I_, ___1 nl I tl I I t I 1 -1 I 11 11 I I 11 I --,-. -11- II-- -1, ill, --, 11 01-1-11 (119iex -X1,_ 14
11% 1, i", ,, 2- "-_ "i 1. i. --' "' 11 17 SOLICITUDES -, I 11 17.", l, I I "" ,,.",. _._ .1 I 111;I111 I%11% IVI
I~: ,,Ai, 11 ', ,V I ", I -- 11 , I I I __ VARIAS it- ,I,-,,, "l-n-, d94 HABUACIONES 1_ I 11 --, ;i i -,-,, --,: --- Z,, I - 11 ';'.I' 11- A -' l Et IA i I i.,,ii- 'rif P-2", r, U0,l
1- -,iz -- -:t-,, -l1---,- ;_ W1-A
I , I , i " ,Ii. 1, -,, _-, I'_ I 1 1- I I I 1 I I 11 I I., - ,--,, 11 I-, , , I , I ", z 5. I " ', I I d- it ,I, -1,11 _1 rl-
I
-, I" """ ti- ________ _,_____,_______ I I c.-, .11 I "" 1, I -, I i ,,,, t i, it,-' I I it 27 -6- ., UL, ,,Aj C-,j-,,, --- - A-UlLA I C,- ti- ,, -i- i, -- : U. ,I I- Ill I __ I 't, ,,,,, I, ."', &v 0
k., J, 1 -, I .1 , ; a ,,, 11 .Tllt ... 'I, ; "
,, I __ ,-- 1 I 11-1 11 1 "I I ., I !Ii 110 illl llm
;q I I ", t ",, .- j Q-' -, "" , I "', 1, ,' t , '. ,,, I i 1 1_1 I I I ,, r, 91 ,I "'.1"i- -- -- A
p ,..",, II I I I I -- 11 -111 it, 11,11 ___ , , 11
, V ,
--- -__- t I I
_,-)_ 1'-- $ i x i" I i Garle nla,, de lo.0 fi-11, I "", "' ,' ,, 11 I'll i'lli, I"'i R", D r l,--- %-, 11 I, ,,,,, 1, i --- ,,-,- ,,-- ", I
11' %'-,I iti) "I - 11 III i 1iiII III' 1-11111t) T- ', '4 -,- 11 ", ,,, "'i I, I t 1 !, I ,- %,a. 1, I ,-_ T._.'-E cKovic. .e coGii .*mpg
t),. 1, t '. I I I It I iil it : -, ,- ,-'s -I'll, !-11""', 11" Z--- -- 1 ,_ I ,, :_-IT v'-Ii91,- ,I, .... ... 'i", J fcr -'a- Z'n" "'It". ,- ,III,, -,,lIIiti, IItltiiIi_.*
'_1 _ "It"11.11 I.'"], ,. ," ,, i ... 'I I I .11 1 __ .% ) t, 11 i., .ll I!. c", ,, t ", I e I __ 'I I", ,; 11:1 I- , 711_- I Ml 1'1' ,' a; 1. -., I,-_ "I"'r- 1-11- 'M."'., ot, I I U-1m,
I I i. i", ,
,,,,, I ', ,, ,,,, D 11ii i 7z 1 1 p-HI-1wl
1.1,;,,' ,11.7 5 ENTRt '93 L U YA Nid ;--, I, i.-I ;I 11
F, ,,I ... 1-1i, 1 1 ,,,, ,i 1,"1,,1,!,_-,,,- I _-_ "I"; ,,;, 1, ,, 'j", ,-,;t"; I 105 MANUADORAS _2-L . ,
I ---,,--,- ,1 90 MARIANAO REFARTOS N - .11AI'I01, I- *-- 111. ot
I __ __ 4 I _6'
_"1 -11_i1i,11- i,1" 1- - --i" it 1119 ,QCINEPOS -- ;_I,-- I-,,I-V,,-it,-1
-XIII-ti, .1 I., -;: I~ b"', -'I'I", I,CEDO LidCAT, EK LA j,,, j_,,,, SE kl.alillk UNA CASk, A ii"_EA, --,,m " IN '; E *' 0 "7 T C6CINERAS C
nlwl I'i'll, 11 9, "I , ,;_ ill 11 ,I "x- L ,I , , I, ". Y,, ,, , 'ri., i,! ,- ""'ittl', I; '. !I : ,"", "'! "", -,- __ ,,__, w im
I I I I, -14 ,,I, F-11iii 11 ,I li- 111- 1. ; i _, 'i"tiv "'."',ir c."'.." --U .,-,. .11. I ..-. ot voioc u AN09
1, iI I 1-1." kr- I ,--- I I I,- 1-111
T l!,- "I It'.., __ ,, 1, t, "" !, .", " , i _',_,I'- "'.1il. I'll I -- .1, _'_- -, -", 111- d, 11 1, P, 6- .
V ,-ii il- I., 111il. i"111,I I- F,_ I,, "R d ,I ti, -,i -Ilil- 11 I I.- -1", "i-, N.-l- I ,"', I -ii 11t- 1', ., -- A- I m- go, 'J.5. R"I- i. II ... a
I I 1 -, I ,_- ", "". ,.-,I,. ii.l. i--., lu', I ", ,, -"., r-iii, r-, "', ,, ,,, I il,,, ,j ": -),: I- I I I 1.11 l-' ,-_ -!T- -7;.Z !! .,,. -,.I-- --;- r-l ;,, :I ,,, ., t I A-I
.. 1 7 I- ,_ % 1"I'l214 D-IIL-119.11I ,,,_M,_,,
I,, -, ,I: it. , ,T:"", vii J)O ,jcjc; jF I ,,,, % ,,, ,,,!,.: ." .,, ,t, ,",,,',- ,-, ___ uqxfl.,I, E-T_ .,.I, I I -, ,,, --I- -,I
, A iITE 11 k_ W 11 I -1111, ,I." I,., -I- ,, V,
e'. Idr-dI- lil. ill"Irit, .!!-?"2. G-I ,,, ,i "", -1 I I.- 11;1, 11 I I T,,i-"' 1 1 I I 'I' I' I -, ii-il-t- -f- DAD AP 0-KCIR -oFyX oLAW '%
, -_ stiv4,, 1 .It. ,,,,i,-L- ,I)
,;, I, ,, r'.'al I
"--r 2 I I-- ,I, ,,:,,,,,, 11, Ijl. I-11A 11,11 11 -- --A ;,- .. .,V,..._,,- ,
I 11 -- --i, 1- ,.* "I i COMPAM -k _A1m f:_kNA 11,zo'6,- 3, _,,plI _,,
li li-il"'i, t,""', "' 7 l, ,", ,, I' ',"' I - -; '11" -I,,,,-- ,,, I, ,
1- 1111 , I 1, j , x I " I ,-I "I li. IkI I ;- -7 ,. ,I j,-1 7 1 II-_ --- ,
,TL A .. ". I ill -, __ -, '"OlIt., XANKJ: OW
K in! T ACXOW Ii HOM --az Qv tfr .,. It. : -,,- I _', tpIt, III~ I 1-11 -- ,., I """', -,
b "I .... ..... - -, tl .1 N" I 'rlil ,,1;7. 1 111i:11-1:VA I 11 I W11 i. ,, 11 .'- ."', 1, or_.-AE;.1xIi- c X C L % ri : "'V"I'l,'"11till., 1. _- "
"t- m 1 :_ I I : "', --- "ti-" "" t"i- .. I- .., -_,wW._,Ilt;W,, .. -_ .
)I, I, %i. 1 j It .] I 7, Ilv! O I ,,,, I "" r,' " A" 1,1 1
R, 4I);1 _i It, -' ," I I, ,_ -- to .
A- -- 1-i" --"-' S E A D M iI1I1Ql'IIi- 1 LAWTON BATISTA
6-6-gl-r I T E N 1.1,1 Ll_ " I L : I -_ 1, it.ititz- I-InI, -- U.-, R- 1- = 1,,,, I
I 11_ IT%, i 111, '11L 1-, 1-1
-r -i Atlovy a cX3A COX GARAM 1- I-,,- - I , 1 rl
C4itA GWALID ALU 1LO 2 HA. I 111 '" I _1- ui- ,- -.,, K 1,11, "I I- 7,
_DF 11 , "TI ,, ,,,,,,,,,,,, ,, ,. ,-I_ t ", _?,, I ir ,,I ." ; :,, tIA1-1 11 -- I,- i,..o-- 0-VI. - ,",>W. W.,
I,- -ft, I-- "I 7'1 I., N a __It, 1-1, -1- I PROPOSICIONES ___ .1_1_1 ...
I I-1 ", -1111- ","I '_, "zl-d- 3 1-1- .. .I , -,i
--!. Ii,, 1 ,1 1 1 I I I ""'. 111111_ ti7 .1 ,."
If,'., 5,-- 16, It 163 -1 Tti, t, ,-;, ti ", n _. I 3 _- B y 1 -,", 11 I i-, I -1 I, -1 111.- 11.1, .. -1- 1- I~ ~ 111%7 -, .
T'11 1" pi-11 , 'r, I Iz, .1 'd-, "I I I ,, --, I,- ,,-_,, I I e ,,,, % , I 1- I. _',' "','.,',' ": ', I,_ 11-I't,' T_
N,, "j" ,,,, t, i _____ -11, -1 1. : - --- ___ 1-1111- .1 11- 1 ftl- -_ I 1". 11,,iL 1 -,7 :
WrQUtt,0 ANTLI& ,I FiLEWFA A"ITA I 11 ,- I W" XIXIAA DE COL ti 1. I I 1
'It, 11- -, 11- ", _Vv,, "I1. __1-1* i-__"zTZI ii 1-1 I I IiIii, ,!ami,
'00" .-b',, .1. I, -t--', ", 'I ", ,", ,,, --- -1, I I~ III~- .1. '.1 ,11 "R. JoNEs 1.1.1'..
I-, A. I 1.1;11 ; _', : , .1 I ,I IAII 11.1- ,I I ,, .1', -i4iik -, Vorla do 2 a 5 1. I I I ,,,, ii cmic n .wa .. ,;.., -. .I
jr; g, 7 ,I,,,< 61 -1 I 1.1"."',- ,,,,,,, -_ - :% ;, : , ", ,I, "_ "I, 2, T "'Aiki. nt 1A .. .... W. ,&*4 o. ,_o,,, ,,, Iiii
I 11-111-1-, --,, 1-1-, ill it, I -1 ;wj= u I,,- to- zmxow *W....u. d. .
140n, n I ., 1 -11 I F."A. ,* 0. ~ wV K___ UH.,, D44c-t -_- -- 1 6 3 t ..
I, t ; m -. !, tT I 1 I. D4W js 34
.1 __ I __ i
I I I I __ I _, t_, I
11 I I I I 11 I -, "I,, ----.
--- -.-- --- I , ____ -- _",
*_ ;_,__ - -11 "I __ --- -1 , , ,- .'j; .
I I I I -1 I _. "I
I I I, I I 1. , ,_ _', I I I
,,I -, I., I .", 1, I
I I I
--- _-
.111i 1. __ I ,i -_ --- ,.--- -- '*
Z, il- I _, 1.
-1.11 I
!
I
: Ar4 CXA"rf DIAR10 PE LA MARINA.- MARTF5. 2I DF OCTURRE DF 1 340 -------,-F'A(;INA VVTNTISIEFF
I
Anuncios PROFESSIONALS C 0 M P 11 A S VENTS i I/ F N ',F A S V E N IT A S i V 1: N IT A S 1 V F N IT A S
mi ___,_____ ___,___,_ -I -I-- ,------DRE& EN MEDICINA 17 MUff1:e- I'RLNbA-3 48 -_ -_ '_ C',kSA' S' _' 148 CW S 148 CASAS I in ( ASAS
I -_ I I I_ 1-11 -- 1 ---"" I I i ..... - -- --- __ __,__" IP _____", "I ( A -,',
.. ,i. '7- ,I I "I 1-1 III '111-1 t" 11, I-! i", , , , , "I"'I" -1117" 1,1111- I i I I f I I 7 ,I "fln
", IIJ ... .,4T 117-111.1!".1 1,14197 comp", IIII-hl', V-- I V VIII Df \III I RAII I
i V 't, I ...... I I I'll 1 I I'll , 11",
"" "'a ,", ,,,,,,,,, "", ,"';_", 1'i , '_ 111 ,111. 11 '. . I 1. ", .11 I I I .- I i. ", . I .
I I I I ".-i" I I I I i 1, ''.,
1;_111. I'll ""'... I I I I .. I .1 .1 I III~ 1 I- 1, -11
U lti"la 1,1()I-,,l I, ..'", ,,,, 11. I- I I., 11 11 '' , _1 1,
,. ;,,,,',,.,_"! , 11 11 I ,, 11 I'll, I I ' 11.1,
,- i I it( I I I I 10.11A( 1 1 1 -,I x ?-, 11 IIIIII i I i, 1, I .1
i __ i ....... "I I_' I 11 ^,"I : 1' I CUATRO CASAS I "' 1"-1'-'' "I'll'
SE OFRECEN F I i PMiW", (; R 1) I 1 ADOS __ '___-_-_-_ '^-_-_ ), I I 1. "' :_ I I I I "I I I Vf ;,, I i UNA ( '-A
N t I k i I I 1 , I I r I I I r I I I I I, 1, "lijor I, I'll h I I I I I , I I I., I, I I I I .:
11 I .1
%% I 11 I % % 1111 111- I -11 "I'll, I.A, M-2655: COMPRO I I t, 1::'I":', I ,I
5N OFICINISTAS I ii 11 I I I .1,11, ""',- f. ft-,", it- 1- Q ... S V pzlrik MV 1 I I r ,,, ''I ., I ",
t, ", % I 11 lil ] 01 F,\ S11 11,11 ( \ % I .,. i i '. 11 I
I ,; , ." ,,I ', I i-I", -11 .- 11-111-, -- "I""I"'.1 ileraf, "eano", t i- I Ili I I % 1. i.
11!11111111 11 o%-, "'-,,l--, 11 ,_ 1. ,-1i"'. -, -,J. .,Rwnitud, Telf, A :1 I -, -- .
"I ""' I I11-1- "I I I I. 1- 1 I I Itl_11 l^1 111 11, ,it. 11 Iii-111 li,, I I I 7!, I % t , v F 1)" ( I I I, I I I , I "', ,,,,
T.- t AI-111 IIII i, "' t -1,7 FI; I 21 --t-," , j 1 _D,1,9 - 1; I i -11 N I I I t. I 11 I i, 11 -, --,,_ -S -, i i J,,,,,11 I
1i 1,1-1 _. I I I I i i 1 11 t, ,a .11" ,,,,,,
uOMPRAMOS M U E B L F '41 (-,1kj,7NT A COIA "IBIA ,,, I _: , , Palle, 1i
I I I I t I I I 11, I I i I 11 11 I I I I I I J,- 11
W i'V -, _-ivr- _'T117 -14-FEin: S DENTISTAS 1 11 I I t _,___,_ _____ I I'll ___ %_ '' "
.1, -1, ---1-1, , -1- '" t" v, ""' """' adorrias porcelantiz, )atro- I, 11 I -1 I I I .1 :1 111,: ,t !-'I't- ,
1 '191". ---- I I ,
". it, A,
"Ift." L"'i,"", I t-i" I -is, cr, -aeria, J)Iat I I 1 I I I 11 1, -- t,,,111%-,
-1
,,, DR. EDUARDO BRUNET viijill, t, - I I ",
ue PLAYA VARkOERO ''i",:, -11 "
.d -, ,, T"If I i2i, I I I :, I 11 - -111- %%%%
jr jj.,j,,T, 11,1 i l "I'll --- ,- R- brjitantQ j 7os caf, cubier- !, ,', ,", ,l"116111i'll %,- ,_
,-W,, ,, -,,- t -,'- I I NI'l -,, Ii, --!, I'A SI I itf',
_ "'i ,' Tli to,,, cnidelabi-Tts, lamparas cnsA' ",""'. I I Cj ; et, $',2 1 1 :, ,, I 11 f-1.
--; -;;j1-- ; 1, 1. vi VENDO
0, --cir, -',;_ A A __y, 11,1r;- 1-1 Tn-- I ) ,,,, ,, I.,
It 1-11. Lit"11, ,,l "'It , I 1 I7, 1 ...... -,"', llarl S, In ICIII, i el I I Eir A- ', I, t 1, t 11 44 ,, 4)
_L .I. ,.
,i, M, !! !_ I \ , "i:,tl I I ... nii 1 %",: "" "" i"', - ,,-_- ,,,, 1 I .1. I'll
,,I "I'll -,-It __ DR,,)WAL FRIO Bi ORTIZ cribu. niism tico! : iisu, LORENZO MORFFI I, , , it", :* % 11 ', 1 ...
Cit.). ,10,7ill j ---,1,11 "Ini., (10F" F 1 11,'-- r ... I 1, I 11,1ill_. n %-, I I ,2
;'-_ , .,-, _-,-_ -,.,- I --1 n.11, ,quim':- I I ,
__ I I R COL (.1 11)(i I I : ." I- I.11, I., d, ,,-- I X, c.;,1111. I t:, I., -"-,-"% I 6rP7 Berm, I I ,,-,, Tt". I CORREDO, I I I I'll I I 7-1--, ,,, ,, , -, % , ,I 11 .
;. I -1 11-- l- I i , :i I I
91- III, I I VEDAD(i 4- I .1 I I ..11-1
I I, It.n. ;__, ,. -q t ;', ) M N9 'to' 1, : ,,, ,,-, wt_ _i"";lW__ I
JR M 'L I & I t I I I ,I ,,I, I I
- ,-,i' A I '
_ I -1 '.' ,,* ': i. ", I, , -__, '_", I 1:
_.. 7.'* ,Tig_- L-_ I', _1I I 8 CLINICA H NBA : !1_2 ,: I I I I I I , I i A ,' I I I I "' ,
_ii:), li- 1. 'I'll -11i 1 ,, L' "itt S 0 )MI'll'ImOs, ORO i , '
II, "2 ,_ 1, -1- i _. '. ,, 1,11 .7 -- ".!,.,I _. ". 1: 1. : 1, I : I I ,,, I i 11
i Pofidfn Ca In t a:,, ii, ,I I . . 1. .. 11 I I 1 ,il 11, \ [I )'i, Ili Iti"'t I I I
I ,,, i I % I I I _11" Ir ', i 11 1% I I I I 1. I I -- ' ---131 OFERTAS VARIAS ,.__ ., __ '' I I ,. 11 -1 11, I I f [I 0 f I I I'll) III. t ',]( I MENDEZ PENATE '
__ lioi, X 0 I ,z 'IAl ... AVIIFN IDA PORVENIR
I 6. IXA (-.1 '",I ll I z I I .. , 11 11
,',l ,' :, :,,",,,,,,I:t- I 1IXB1N% S il, 11 11 11.1 I (olowDOR (,OIYG I I -.7t ', -t1i.. -1.
P- -- ,,!,, ", ", 11 1% I I I I I , i C,11,, 2, N" ,53, Vrdad-, F-',111 ,, ,:, 'ill ";,", ,,, 11.
1*1 I 't, i'' i I, I'10 795: COMPRAMOS:
11-1 .) 1:11;il, i -1111 I- I ,'I ,; %, I !,
11 i, -11 I, I ,", I __ I I I
, 1, "'; 7 i -- - I I 11 I I I, t I'l- ( I \ !IIAB ... ... t iti TA $432 i I
11. ; r k, E a I 0_1 n=%k i--,-- I I QUJ OPEDISTAS I !-, I : ", ". ; ,, I ''I I .
ii I I I I ,,,, 1:It, i.11,1: 1 t;- ,. I :, ,, i : t I I i I 1-11
-.,-!. I Ti, 111i tili ,1:iri- I I ,,, 1, :_ I I 1. I 11 I I I I I- I I I I 11 .
'? I I I I I I V I V) ,T)I, S '_ I I 11 I

,,, I , i '' , I 1 I I , I I - il I I I I I I I .- .% r , I ,-_t I~ -;, I -1i t ", I , 11 I I I I-,; I, I Co m f'Ro Nlt'14114 I I 11 : % , 7 I i "I 711 11 I I I "I, ..... ...
11 .. , I ,.,:. , 1; 1-11"', I I it. I I -1 EN LAWTON
__ il I ": 1 i .. ': .. I I I I I I 11 1 C\ \ i ,,, ,1_ I I(I ': I it 1, I I 1,
lr' "I I I , I I '. %_ ,-,,,,,-I ouworil'm FARIK) X W I I I 1. I I I- .1 -1. ,-- I .1 I'll I I I I I I I ,- -- 11
I., .1.. i. .- I I L I I I I !., ,
I ',-,- I ,e '147-Ism M i's T)F, 5us PII_' "i .,
-_- I
i, k [ ,T)i i : I r', .
I I ;, AL)QUIERA .S,%Ll 1) I ITLEC 0 ,'1A _:' i , ., I I I 11 , I I I I I ,%
11 ;. 1. GERARDO MAURIZ III
i- I ,, ,,, i t, I. i t ,I I- I I ; I. I I
"11i"', ,-,I-"i,' I -%' p I
.1 1; 1, "I , ,,i .- - - 11 i %IP- x ji ,, I I .- .:, I I I I I ,, I 111- 1 I I 1 ." .1-1111[It"'), i'T M 17tl8fJ ,N*I1-D %[w : I 11 R ; I ''t t I, r 1 "I I ,
11 _1 - ,,,,,, , - : ., ''. , :, I 1. I ,. ,, 1 ,'. I 11 I'll I 111- - - ,;I I
,! ,,,, It, : t ": I I I I I I 11 i
r5 11 I N111" % l R _- I I I' ", ,:, : '.
, IT I I I I I i" "" ", 11 .1.11.
_', ,- '' .1 ': ', I 11 'I "lo", F, S ( Z. I I I I I I I -- P _R 0F E S10 N A LE S_ - % - % - %%%%% % 11 I -1-1 __ -- , ---T_-' I I ,,_,___ .... .. ___'', ___ 1%111ill i:,. p'"', I I,.,,
COMPRAS :- I r, -l'"'a
I I '. '-, 1) STIo
C AS, I DFI WO __ -i- MB GAWOSY *6 T-MR10 S I __ _.',,_!,_' I """ , i ,,, ',
i -,__--_____ t $8,OC 0, sin estrenar .' ''
,D---- W W ,., "., ',t- _,%11.1, I, 1 *_ "'."', 1,t; SOLARES
i I I I I 11 I I i. i, i,
UFETE REGO 1 ;_, __ ", i " M i, ;, t, I I I I 1. I "i, I
)IIR N NI NR, tlti,'W I "I
F__tIl --, 'As I 11 I I I 11 'k ""." --. ,-.1,1_11". 11
CONIPRO ( A HABANA I I 11,
V-1-- bi-' 1111111i'1'111111 11 I" i ; I T1, "". "'. 11 --' 111 i I I I 1, ,,,, I .",
zi"' It 717,IiJ I "t --- -- ,.", '.. "i-71:: 11 '' 1. I .1 I I Ili I % I I I "ll'.1.
R--- 1-Ill,-, A' i"Ir -1 I ."I'll 1i I I --- 17 '' : % \ i I \ )I) I 11 0 i ( 'i I it 11 "I I .",
c--- 1---t. In, Ail- -l- e I I" I Z-- I 1, I I vVj) %OO I 10ji(lo RENTA VI i- 7 - I I .
,,, It, C, Atf-,t ; 1--1 a _- r NSTRUMENT05 DE MUSICA ,,, ,,:, : _ I 11 .1 :, I 1.
"- "it- Zl IN I--- I VC ,_ I I ,, I I'DIDO
.l', ""' "'i"".- 1 , i--" t I T 1 11
4,, I , "' C-1-1-1 Con1pro Caa Fara Reruta I 25" A N -DARUS, $1, -, "t, I i %: ,ii I I . I I .1 I I I I., I I . ,,..,. .,
., U 0; C OM PRO PI, OS AN11', AINIE\ i i I I I j : I T,1 ,4
BUFETE P EZ MEDINA ""' "' ", P., !, ,.I,;%1,-, i, _,:- -11 --1 t 7" : I- 1, ..... .. 7'. I", Mi
,i ,- T, ,_,i I! Iet!es'' ---- -,-- -', _1,--ill "-I, --Wll lil 11411- I -, " I I I 11 %1- .1 I ',I, I ,,, I V1111 [ il 1, J.10 ;,11": ''I 11 I-~ I l""","', T- ;ia 4" r
:. it-% X" I,-, ,, ,,, Ti" 'It.. '-- -,-,,, m-n_ 5 I _,- ,_A: t, : 1 I T ,-, "" 1, '" I _,i- -7 -A-c4is,
t- -'. --l"," I-,", il : I -, _. ___- T .", I R F \ I - I I % vr ,;. F ,Tx
'16, S"'.1 it, 11- -- il-,", I- _4 ; _i,
_-, D_ % I 11 ,. I I 'lliet
'-tniv it'i-'r,"', tin"3 N, v-n%,,, Fn -, I I ,,, I I'll ,,,, fit -,I I'T $2 t'600 i:, !," 11 11 11 ;,-, *,,,,d ,, =
,,,, a 1,11 1,111t 11-111. i;,- -_ __---- -- __ ,) *,T)'
-1 -,, __ '111.1 I I I : I '! i ?I"I-V
,,. FETE Kli.--Aid __- D,'17 7 :;- r f -- C"--, "' i, i, I 11 111 11Ift"t, I ".,',;,,,, I Bt N U I , ,- ,I 11 tr I : It .. I I 1'1 ,.,III ___ __ ___ I
-12 1 ,"Jno"aar(,S -TA. S , ."T", a"entce" ,,_ ',:%rl- 7nas J -c"I, 1: :nan- S279 REN -7 ,W1 "I v, -', -'' r :,, ". "I I ._ I 11 I l
r, ,' --,;rc: : "! ,- I " ;". 11 '' ,,
BUF RENAUD -- - -- i, ,- 11 .1 "' 'I'li"I", "I". :4.
hc ,wle Ti, -! ,%Tt:5 -,- I I
; ,,,
1-1 1-. ". :i, 1 1 l; '1-111 .-i,
les I , I ,-: 91, 2. -, : F1Q[*ENA I CA",A,;i ,;.5, N i,," ,
As u nt,,., I e ga ,,, n, .irtaEs1,-fi,.,, 11;;. a _,, *,, % i,-; Vi a- r,' _11 Ill r t I 11 1-1 i 11 I '11, I "M
in v yuh mt- I &, ,071 oc-j- i, Tt ,,; 1, i -, I; % -1 1;k ;1 I , I- VEDADO
'i", 11 _- 1-7 tx- : 1. I I -111 1-1 Iii" ", i. , I : ,, =,,t- -, 1*
en gcn ral. riiv I z ., 6vNIPR%,Imi) H "' ,_- -i"i I- SANTIAGO MARTIN It I ,::Ilz l-,' I it % I % f" x I
I (), I I I I ,' t ', ze ,,, 1, ,_ 1,
I F, -.,I, -,,, t)-- ,_ I O 11 C-,"', "r,"I'..
Con de titill- 'I d" prpiiiIFd flu'feie ,,, N-', 1_, i il -,, t-,; C "il -- "" i- ?_i!- - __ ,Ii n .1,". ,v -- I'IAvrN VEDAVO $50O At.
ticirmniiitracin bin s ,,-, -.,- 11 I I 1 11 i,.,. ,.-' $2 RFNTA ti2l, II0 I 11 -- ,I 1. 3 nl ." Q43
-'Iii t I I'll I 111L-l 1.i -.- Ii;. --Iiii IF"t _-,62 'nTi-, T, A z -11, :I I 1-1- - I ..... C.- i ... I I- ;: .-, JOS ) ,,, .,.. :
dA ,n ,mplitwi: "iMPIi'l V I Pa- r I ie, "i" ;-1 "' -_ --_ iTI IFIclo (; ,1,1vNo .S19tioril), I A, :,i, l I l. I riut 1 90"41
le'. I I T I 11,5 4 ', _, I "i ", : - I, -, ,-I- I "', I i I -.11 ,,, ii-- 11:', i, '. -11,11 -I"'a. ".lu
i ", I l -1 ': ii ,I -,; ,,,, -- -, I I I 1, I ,I! :, 11
ta de propiecilt iitil'IS 'lei, -_'_-_- -- -- I~ 11 t I I., I 1 4 I, Il I 514 ,'-, "'04exprt, C-,ntal ,!,,! Ru, v- CONTFRO 11 - - -- C,,T-,"dI-e. Colrgid- Nit;-- !_1 -1 I .T11,111ill", .), I I ,,, It, Ili I I ,,,,,,
-, t : 11 I - OBJETOS VAMOS : _' '_, _-:.__----". 1-1 I i1i, i,", I z, ,, -1
n ,u,, Cii ,, Vi T ,.- fi I I I I 'N,, 1, S, AlMonflar, j! '*"'l I rl_ Wn
tl, y NnIatia [ I 1 I, ," -- "" Cafl, B I l I i"", I ,- ----"'' 1i 1 ( fIA1,ET KOHLY S26,000 IrIll, 11 7 (- (11. .A."'iric. T$, __- W--- Ill It- -111, W, 11 ,
I I I , __ S2 4 NTA, S .!(,, I. 01
162 bqj,-,,,. Telf, A-911 t,_,::,_' ', , i, t RENTA ::), IT1111, f i", "I 'I"'
-. It -: $31JI00 :1 , I:1"'-l'*1 .- 141.1
_'-, ,, ,,,,,,, ,,% ;, ,,,", ,Cll
D-8547-1-1 1 ;,.! , i I :1 11 11'1 i- 1-- I, .-,- i __ TELEFONO: B-1126 -- I ". it- i't 1 i, -c [ I ,11
I- __ %%% __ I - - I , , 1 I'! "'It, I ,1, i I 1, 11 I , 1) 5"'. 40-U
I 1, --- I I IT I --i, e , i, i,
ROCUIZA,0 CS 17 MUEBLES PRENDAS __ --_ (11,111LET, 11'11w o I .- .I I --tll _'11111! 11 11.111, t, "iiii ,1_1,1_ ,- ;,,- ':', ; !, -- ------ --- -- % i- "I , I,, I I '_ l,
__ __ __ qF IRA( f6KfS ;'-;i_-, __I, ,, 'i, "i
I ,A\11 13 j('10N AENIYNDARKS ",, t, 4 ---- -,r -, VIRORA $10
I'll 111, 111i t, '1.1 11 "I i'll t -111 ,
C AAP.. 1-1 -. I % F _1, "t, 111- r-li ,,, -- t., ,I, "I)", _I, T'at. """'.0. JX Iiiiis comPnAmos, v --I-,- ____ :- -, i
I ,,, 11 ",I -1. 11 clr.1101. _-,,, F", 'QVINA S17,000
tt-ktnehi( ii, wdi- ,, ;,,rc, ,i-;_ ,,il". i'll, Z MUEBLES Y PRENDAS _TA 1"%Jlil l ,,, ., , ,* , % ANFAI CS -I ", 11 r- t,11111 d, A ...... i", I I i S I RYN I ( I ,ET S, ",
2" 1,11'1 1, - I I I I -% "I rl I i,- 1. 1,1,- -,- -'I 1,11RANIAf '. "' -- --. -, _Mil- B_1;1
I E,-, vt, 11 :Z,, (rS!,% :,i. : z : i: 17 1 I it, _!
_______P1CI+_ a__T_11__ J. ,, ,, ,",,,,!_, In"',--ill I,, -, - % I I 11 ,,,, I -- _ii,- '. I~ ,-- i 11 I 1,-1 . Ill, I i ,ill 'I'll, 'l-11 I
-,:, RT i I 1 2 ,,,,, i ....... ., z VIBORA ESQVINA
D ES, EN MEDICINA I I 11 ; PINTO A PISTOLA i ' I ri, .I ,,,,, iIII, .- l. L. 9.4_ T 1gi1,,T1 I ,,,. n-,'in -- il, :". , 1 1. tl, __ '. ", _. i--, I :11 I 1-1 '- i- -, I .,_k't, ll I-. d, fil- ;- 33
i. I 1: .,
11 11.1 I I 1-1, tig ,Tilii,, ,. .-litt.
Ili 11 -11 .1() Dy I ) I I I : .",.r,
DR 0 RIVERO PARTAGA91,,da ouiz, % ln.m Ne%,"ti, ill 6T, il I MIRAMAR $10,000 EI)IFIC 11 I C I NIA 11 -11 1, I- -., I-, ---_ I I.D "10101"
E1-I.t[ --iIl1-,-i-il- P I,, ,z% 'isert ; _- - 1 I i1i" -, I I t il
I .,. ,,- ".11I, I ,,i-, : STO SQ,,lo 1,IFN i" t-, i 1 letiat, C In i ,,, R A , , i, i -- --- 11", S34,6 RENTA, $42 UKl ;RF "', UA L E s) i ,,",,,'! n' _,*-i1_"" I ", i", 1 , I -- t " I I -- I I I ,, 11 _11 d .1 nj:i,,w v() KOIILY
tll, -111- lifl,-- -_ ,,,,, _N_ I,- _', ,i 'I I : I I I 1111-. 11 1, : ,-ti1.A1ll1iUC-
,iI,..1' .)_ ,c l 7-_ j FAPICVRF1k ,-- _--- 17", t n. t , -1 I I I T..
-. -1, Ltll I y DECORACION -1" ,,,,, i'll, _1111, 1,!i, ",
,
-- 111' 11 , ". I E, tz" , I% , " __ ""',- ""' j ', "I , '' .11' ,*, I I ,;, 1_d,,,l.11l*l ,
"1 11 ,.- ; ati -_,Mda5 -, i-'- ii --,I, ",_%, ,,, -IT i llii,11,11t,ii 11"ll ""It, , I I . 11 Ni, V.
-- 1, --, '' 11 z: i RiNrA sivw smxflo I -- G 'N
,, ,z i_: ne,_, 1T ,T1,-F aii--TTT ; I , ,, 1, : 1, "", '.I-
I"'l-, U.It, i"! r, I I 111i ,I ,- 1, I I __ , , i. ,""', , '' it", _- 11 11 1 i-iii, ,-, "' ,,, , - It I % _' 11 ,,,, 1. I ,,,, '", $16,vflt) RENTA $I-i5 :,.It, ", "' I, ",
"r ",, ,,, ,_,, " 0,' iiiO RENTA, ,W liti I 11 I I I I I , 't, -- 1, z, """ -,
":, ,- I 7, l i i- %%% :,Tt ,; i-, T ,%i,- '' il 11,1 _, ,- ,
,." 11.1-. It" ___ -____1__I11-, Tl T !, ,, Tt%-, -- It, I % III I K I NI It R. ir"Imil 11 ,:11 1, I ,,,,, ,a 't I I rl-ti-, i, ', 1 ---- iifiDii:A -,,, 1% ,,, ,, jA-10,I, CON VW0 I, I -:, ,---"- , it- 11- -il I "I
-11., I., It-', ,,,, 11;, l, ",I ,AULFS V!' ,T,;_T" PTI= FTT-i,,,- "" C', - I -1 I I I111-1 II-1 I-1 .1f,
I'll , ,- -NIAGNIFICA. il ,-,Wl __ , ---, I ,,,,,tl ,, ,,, 11 I'lill 1, 1-1 A 1 II
'II-I'. 1-1-1-1-I r, "'.. .-- i i 1-1 fli:NI'A siv(): ", 1,11, , , ",
i7,;"-,,i .t., ,,,"! ,:: .,,,,.,,,:-", ,, , I ,1 :,Wn;,s i., -;, ", in, : --- ti "li", N, TtT:, ,Ii t 1; 11 -1 1 t "', !", 1, : i", ,,,, :'-, i I ', I " I "I., _T 1'., '-_"!. r i_ " .w."".!, ,.""!" --- 'I'S." M, i'l -iiii.
-11, I -c I -- !:- ", 2: ; IT-2 1 - ,, ,,, ,,_ I, .1 I I t"F', '' I ", 01, r, IIII. W"
I v, ,% I bod, I 0 1-' ,1PiiTi*, "' ' I ; 1. I I .I -_ ", " 'I , ': "T", ", ", x i- iill ,I- Olt; '111 ...
ll 1. I,. f, I I , it ", I t, -, ,;:.: ,% %: i - '-'-'--- --'-
""I" " -,. ,- 1 '_ I I ,
",-I'lli !,, -,,,;,, oalt- fit- Ma-zmas I "", T il Til"I 111,, "'i, I
-, ., *0 I I '' ,,, ,. I li. I, :- Ilil t, 'itil j
A VI 1, 'It I- -L
_'._ -V'ii RENTA I I I I I --- ,"
UW7 lu 11 1 I SCI-TI!, i,--l ," 112 7 lcrlhlr. a h,, h,: I_, "I'llit'!", t 1 1, ,,) ,,, 11 ,,, rx sio I INDUSTRIALES
1. d. 11-1 Ill, RI-1 It- ,,, ,, I I I ". "; , "": i- $19,400, REN'
I,- I ,, It", P"'s ,,, 1 _2 1 I :%i, 1' I 11, I ", -, oro. pli, ,i--, nit:, "'I'l-c-, I I ,_', I", 1, ", I I I 1, I .. t, I ., _. 1 zi -_ 11 RVVIA -20 521,400 -- I- -,,I-. "tito-, I:%, I' 1-1: 1, I __ I I -1 I ",i,
_-Um, _l i- ,.,, ,ie 1, C, rr I t_ I I I I 1 .. "Z", I IIIIII., I'll-ili",
,
DR. ALFREDO C Y ia j-, I *1 -1 , I j-- jt-' 'i I, It. I i i L I 'i, "t- 1111,111,1- il-I I
"I -, , ",--_-- I I I I 11 ". I, It, ",-, I t 1 EN CALABAZAR
1 I ,

!g _1.11;_ 'I'll I I, ,ili ,-, "i"


Giitie,,01.gi., PAto'. Ciru !,-n- --- F. -- ,, ,,, ,"",I __ _ k A',AS 11,tifll, 1. I 1- I ". t- ,,, "I ..... -iiiO.I., -llld.

Cit;- lf-it-, 'i.it" --i" :;, .- 'J" ,::," I i ", ii 1"i"I",

% ,- ,,, 1 %, I, '- ,-4" ',
rt, ,,,, -- 1, ,- it, -. $1TI, %T i,"', t;,*_ ,:____ "" .,--, "- ,-,,.,,-, "-- %%%
.... jim", "t," --ri" ,,,,,,,, - Ili, compgo FlIA"O 1 $12"il"i Y $12,,Iri) ;1-_i_--. 11, 1-t., F, 11, ,.I,.
,_ A. I TAPICE SUS 1, I, ,, ,,,
RYNT.A si '2 tifl, 11-_ ,:It I-, 10", It"'t"', Vil.tl JA
'T.-, "b"i., illi, 11 1'1;,, I, I objctoii aTtit r 1t-_-1eNt,, ', ,,;I 1 11 ll"',
d-1.1, I V-e 1, ,Il IMI il I W EBLES, ,i,, "' "
t_ _11,_-: tl l 11. i"I"_,", I" VEDAN) Vijif)o I~ ", 0 91'r-0 In %
TIVIC,1I -i il l'--n-T, tIMI" "'r, ien!, ,i, ,ulr i', ,17" ill GARCIA FSFINOSA I -, 2 t " I , _,I , " , -_ I -,! I 11 1. ll La Sierra $32,001 Renta S300 J 'F, v_1,S11IKx,1,oq*xjox DILA Vi.
do rn, tlu:TTs %- titi- e,-,-,. I ll- 11-10 I I t_ ,, , , ;" t
% , I I t 1. -11 I- I, ---- i, I i ,I "t, "-- ". 11 -- --, -11, Iil- 1". ...... a. 10'"
-1 I I .. T "'t" ",:" "'.1 "", ,-_w .
,(,),m - -- ,ii, -, -- r fllj() ; "", ',' -7II', l,ll ,, , 11. 1, I ," I ,IiT 111111 ,I- 'I, -, I "I," .."i, T if"Itii ,
-_-- I - z__ i, Y "I., 1, '-1 l- I I -, -I ; ",
- - I -1 I IDR, ALE)ANDRO MUXO1',1 I 1_ I 11 I I I ", 11% ", ,,, i:i. , ,_ 11 _, I ,
,
TeI,, ,. Till as, i; is oT-, -c"JS i - !----- I .1 1' I % ". I__, ; It 11 1 1 --- I--- -1111-11-1
,_ ,,, ,I,- i ., I ,I I*."' "'- )":
VIAS URINARIAS j',iiri0,e7 ,,-i,,ii, .Ti s-i A.%t"7 ", , , ' 4,40"i I ,-- I 1. 3 ,, ,%,_,,, ____',!__,_ ___2. I -11- . l :. Atyf, RFNTA, 5,i % 1-1
TRASTO NOS SEXUAIiUS I I :1 It 11 Ir Ir"Tty, '"'olIVIC0 POLAR, ve ts.
R 1 11 "it -,--, ,, T., -1 ...... 1-1 7. -- %, ., I I 1:11 I _-A ....
r- WV. ,,I, '-w O _,NT t" I'j" L ,EDADO. CHALVI" U5 f '41 i',' ,_,' it,, ",' "". ,- ..
1, .- "wit AINIF\I)AKV!" Vi 1,
__ o_ IT14F, I ---11- 1-1 I.!., i I~~ -- 1111- 11 _',I. "'I", ,111,1.1i ll 11,111111, ,"I'.,il.", 1-1 li , 1 ,- ,, I -i. I,1 n- ,," ,,_' .--,,- .'%' "; i, I_ IIll I v% I I ,,, '. --, I .1 _,, "" '. 1 N'i, anor ,lei Campo $16"WO ,- ', I,.,,,,- I-,, -v'
,,,,, il. , ,,,, I 1. Oje*,; :,: ,,!*,, '- i't-,14 FADI05 , tx -, % _-11 I I - I' I I-, I-, IL,1- 1- 1, "I' 1 ow"10 TIt , "I:",I,,, -,ti- "l, 'I ... "I I I, Ill IL I I1.1"
,- r1 -1-11 I I I , "t : I I .11, 1;', I _--. -_,__ _w
, 1 is, r',ciuinit!, -,:, :'1i1* I I I I I I 1, ; 0"j" .,',.,It ., ', ""O., ").
I 11 I , ItI1 "It, il it I , ",, il
1 1, I I 1 1 1111 1-1 I :1 1'1 1 AV Y
--- 1, I, I"z-r111:" ;, I:" %! ", , I i "'"""', ,,,, ,
"I il, ;:ff,!, :,: ,,, r" % ,:, 1, T, ,- 11 I I 1, 11 i I I I 1111 ".
,i l. ; I SU RADIO ROTO $,Iiil R V NT V $7 li ,Iieil I 1. -111.11 1-1 I I I ,- ,' ,; 1 CALLE
I "_ """ I VEPADO: S1,0wi It
T)i,--Ni- ,-"-, --K-,11.-kl(-), 101 ,Nliz cx';- i- I,- ,, ,' 11.1 11.1 I -- I I I';, ,,,,, , , ",- lli "
it *1 I I I I I I 1, "- _. I I I I It"
P11i. I "', I., ,- 1 NO PA(it'f, REPAR If I . 11 -1 , - % i PROXV310 A 23
"i". ii, tv""I", ,'I 11, ;,It, 'I'lill'i V i %;, T ,:, i ,,,, .. I, I I I ".
...... r1%". )1Il'ii' -11' 'I -- it T I I 11 I it -, 1- I'll "i, I i ,, :, j I --J" ,-- .- -'i,, r .1,
*,,*, , ,iill I, t, i ,_11 t''', %, 11 1 I 11 I "It. I I : -i 1--'. --_- "L S13,110fl. RENJA S130 ;, " ... I.,
,,-,,,, _7", I I I ,, I. "I -1 , ., A~ ,, ;,
--,--,---"- _,_ %_______ L 'i-i'l., I'll 11.1
,.- --,", ,,-'I" I' ,' ,' "t""" -" I I I $11 ,ililfi, Ri'll"I'N "t"'(i -,
I I 11 """ 11 1_ 1:*i"- 't 'Ii- In ,,, I I 11 t -1 111 1. , , , ...... i ,',,
t t ,, -- I 1, I I t., z" F- i 1.1 t, I i lt'r,""', --I i 11 I'- , 7! % % I I' I", I I !'t-1. III,., l
lit 11 I I I i- ,,, SiSO RF NTA $1WIoTif 1 Al,)IIENDARIS -1 ill ".:--
Compramos vendemoszi e, I I I it -1 I VVI)ADOt 21,540 i": 'L 'L%' :,,, , ,, ,-_.I,11,'! 't ;li,;_- ,,,, """" ,,, ,,,,.,
,11-i- 11-1-- Q- T11-1 I It. 11 ;- 11 1 1-, -___ ., I : z "
l'i -.1 ... ... I. t D41na 0-r
Ernpftamos Joya Antizita, -11.1, I 11 "I 11 I,11 I I I Ir :11, ,,, ,,, ,
I '1_11 1: 1, ;1. I~ I Z11111 i ., I I ,, ,,, iit -- ,, I z:- I'll, I 11. "t t I " I ,,, II-11 -- 11 z --%- ---
...... ,- I I~_ I , _- , ': ', ,,, :"', --Dr. E. Cuillar del Rloi -,I ,-, '. i.-, '" -1 11 -,. I _11-ii", B I.- I!, ic% 1 %. , I I I~ I ,,, 11,; I .", -'- "Ilill ,,, i. 11 I- A
!;" ,,I.- .","I" 1--. "I", .1-ill -. '--, -" "':: I I Ii ",
t" __ 1%, I I 11,il t.MFDICO OCULISTA "ivi-, 1 -, "I '--A I 1!1 I '!" ,, t" i AYESTARAN
% I I -11 1.1" t, lPhya1firamar.
r,-- .1 _, I I I lailth P,01141 '--'-l' "i"", I" ",
lI;,, ,- -- C-v-. I-, i - -.1- -;- T,'. : I __ ___ - I I
,10,000, RV' TA ,.)ifi Njjjt;VNIAW $11.000 ", -,", i, i, 1, ,, 1. ill ,.- 'd.
1- -i"'t, -1111111 1, _V- 1-11: I i- 147 OBJrOS VARIOS w o R I "I"'! ;T I -:"-",;_-,, ,,,, ,,, I li- it, I1.117" Al",--1 VC--)- 9 I I p i ENTA. S105,orili I ,, z ,,,
T ... l-p-, I !_ 391: COMPRO PIAN( t ,!- -- ,,- I .-, -. AMPLIACION AINIENVARES , l 11 ." 'I', I I ,
I'll, -1. I f"", ""I 11"r."I'l 1-1,I! 1-11 "., "I "I A-A. R ... .... aI,
r! I 1 1 1 t, I I % * I , .,-- J,; L t-'j- 2 % ,, $1
jetos Cie arte. ri, ;f bl,,s '10, REFORNIF 511 CODJION I I --, .- ,,, I ".,
i ,, , j j" .1 il
; _i, it- "; --l fl ,Irr,,- --- -- -,I', ,, Ili : _' ", _:", I, "I::", I I ",
-, 11 I I I I". _(Ilt,
DR. LUIS 8 tod scl,, (,,,,refr-.,: eri, o ,nia-, till.-I -ill 11 d". I. I 11 1-11 i "', l7 _1 I I.." I 1:--i"',," I I -'- ,_ '. I I I
RM I ,",,, ", ,,, , , I 11 -1 % lilt; ;111i_ z It"111 li'll, I ___ ,,,-,, __ 1- 1-1 '., _i_ I.." 1:-, "t", ,
TlUina'l Cttiel iicTt lr ti, ", i"t 1-11, f ,- dl ld_ -- I I -- I -1 e - 11 t EN 1,0 MEJOR QEj,,NWT0N_ _, Il--- __ ,,, ___-_ -- ___ -Li 11'1r -4 "'Iii*l
__ _; ti ,. -',
CLINICO SEXoIO(;(), F-,-,,88 ,,,6,1 v tal z I li ",-I li,- I ""' I" 1, "'-3 ,,,',' -- _,"MIRANTAil $IA,0,44 ,
4 quiI ui,*,, I ,;i, i-, V-1 't. I.- 11 12JOt, RVNTA, $25ii ... I ,_( .I '_'i it % % __: I ", ,I;, ", "-"I"'e"," ", ,t',"','," , Z, vv nd A 1-11-111 __- I I I I -L" "L 7" "' ,O)HERF310 CIIAJ E :'_*:%', tit"'. -ii'.-'.- ,. -l- ", tit, .11 %14i j_ z !-- I I _- S ", , T $2:01(10 i "", ,!,!, !"Il".. LA. tt
t t:- ,,,, I 11: 1%1 ,' 'L 11 I ,
.." i-,m". "'i," 'III, % -, iffilio' a I N'r I $'I? I "-- I- li
'I., ',dO ... -- "I-1, __ ,,, "-'*- AiMMCANA t 111. -', ---, IENDA RES ii., ,'';;,: :f -- i,, ".-It, 11 ,,, "i ,,,,, il ,,,,, -- 1, ,--- , ,
:I Ill ,- --- - -- '! 4" 1 i- I AMPLIACION AL ,,,I-- t "' ,, 1-1 ,, .,, I 1,11.
comiillo JOIAS Motwk 1-I" iii* Z-t. U 111i --,, 1-iii i-, " '__1 11-, ",
in- -- -'d I W-g,, ) I--"- 1, --- I ;, "I"'I" '11 ',
,I, A ;---11 -11 I % I 1- I 1 It U %i-- ...... l" _,,I, lf 4 ., "l,
fw-olt- -11, it, -,-,, - .- -1- I -_ I,., - .." t "I ,I I .11 11 1.111-i.. ... .... 1 1 "'', , ,,,,, ,'-,','"',.,;.,"", l,,,,C
.1 na o anti guit, c- ,r P--- f i--: t I ....
d.d. d. rill I :.1 I I I !I,, _- ''I'll % '': ', M I KA *fI A It: 142.(ifff) 1 ,,,,,, ,,, , ". '. ,"'I'l 1. I , 04M-49-1 Nli
.L C-il'. ,,, , PA arnai; bulm aret ,s dit, bri.; ____ ------- ,',I-,,--,--"-,-- "I'll I -11il-'l- I I'll ,,_ "t 't- R % il. 11 11, I I L.. ,:n_ "ll"
I. vw lin. p I IT Ir i SOLARES VEDADO ,'_ """'. i" L, i, *' _. ti. 1' I ', I I i_, ;-, '. ,V, -1- 7
-,,N,, 'i-anos, so ,,,, ji- ., ; .,, .-- it III:
1) F, pa a- z I I I- e- 1-1, , _: I w ,,,,ii I ,,,,
r- & : I 11antes, sol V EN TA S "" -,- ---- ---1, i -_11 li, 9-- ,
dares, pul, ,)s, relal t ; ; C- '.1- --;t. ,i t , tit A, -1 "I I'll I I fl-, !." .I. _4'. .I_ __ ___ ,__ I" t'g, ,,,,, 't,
DR RAUL AYNAT , '-- ,ill .., -_ :._ . .... I %
CASAS -'_ 11 it ", "; It I f "'.1, ,!-- It -
.-I- -_- "cg' ,, ^ ,,,, ,,, y joya, valar, AA0714. -L 14S ,_" gti2A*44 RENTA JIR I I I I I e 1. A "M A NXTUR U T M
,-- r1w- in l_ 41:ll ll: o AMPLIACION ,".MENDARES; MIRAMAR REG ,
"I P.. U M IzII, T- Mcderna", Suirez 16. IA: $70,00P i 1OFFRTA ESPECIAL! ,, ,".tli,, 1-1- 1-1.
li _. ..., __ E Ll il-- -"'L.' i i-1 'I I R,
,_ r SE VENDE. $16,550 1-11.1 1- I , -j : ;,_- % ., '-1-1. 1.11 I. -1 'i- 'I! ;OPORTUNIDAD' 11
'Ift *--." 4 C-247-1-4 Nv,: c il.i- 11 7-_ 11 -- "I "' I
w I -11 -e -4 -il ,-%,.I.- _- .. ,---. ,, ;', t I-- --- ,--,. t, __, _._ I -11. AIIJ-1- -1l.1,!-1 li"'I"" i- AXXA: ALIZ "7-,
. 0 1. zol-c-I I I I I ,,,,, 4, 1% 1- I I'. A-6.
i., 1,"Il-'r, T .:% ., il"ti. Y!iii! In- -, --- ."' .lil. ___,'- '_ :. ', -: -, ,,, ,,,-,, I 'i" ', I
LANIPARAS CRISTAL , zt-1. I i.." ,-1 l- ,,,,, ,., , ", ., "I 41 m" .i. t [ I .,,, ',1_"t ,,i Ii_ 01 i.. I ". t, '1114- Ciii. 11 3 -I.,8.11-1 I- i", -T'i", -T,- 14 It 4. 1. ,-:. -1; +,,,, ;, : i,
..17-1 V 1- 11 I L '% I I 1- 11. --. 1, +t 11 It -,- 1,1111-li, T. .f 9 1.
1,----eil -, -iiil: '__ -, 7, 1, _- I til : .4-1 : ,w- r :_,
l __ __ i ", OttDR, AERTO VENER0 iT--%=11-j,' 1- "- 7 - ____ I ", -, --, it, Ili I I I-Ii4 il N,
d. "'t-, ,; .. ..... III- l.,4,, P4* -i,-", 1-11--, S IN LEOPOLDO PARCELA *,'0 00n. RF-TA V l i 5M ,
H- -tT., !", 1:" -1, ,,, -- -, ,,I .
Jtefii, 11-1 _l1_:!!*"_ 111_ ;GANGA! COMP T- I RIVIFRA, REGIA: $,, ', 1-t ,,,,,' ,,,,,, -% ,
--:'.. a I -1 1,, 1 ,_ 117': I 'i I I , ,I "I ;PAKTO NALON .. EL ,ME'WILW, ___ 'i t 11 I- ,_ i, -Rf ", (', anabacml "JA CiuW.., t-1-N, ,,, , 1, _-lt 1 ", I L "L."' ".1 ',". "' ', 1' I I ", ,,,,, ',,iI.,., = ',-Z-.- *, - It ri,)"" f) -t -, Jt ,s en ?+:",-,- "', -'.. IT- Tt- f ,,,, ,,,, "I'll, I "I I I I 11, it .1., , i"", ", I 11 1-_:, ; ", "I "I"..
_A,,1._ 9111"', ,, I I '__, I ttj 11,
". I. ", -COMPRO JIC" _r, ; + ?,_,aet, Cit. 11 A%41:1 : T,, I- I _::, -1.1 ..I ---' :j :,,ri fn,-,WUiaV' con CtIllen AS. I, 5 _30 ,ntaa 1-1 I -.,---- -- i -, i, -_ 7_ ,I __
C- 1- 10 -- 1 '. ,,t I
eA-3 tti, P_ I % L I-t", "E'l
__ A4=1 _.-N- A-9311. I-- -1 "t .. ... .. It,- ,,, -.1 ,,1_1 '_ ,tl :-l"I", lv- ,ili ""I"' "l ,I:t,,ch.ii, a,_rua y eltictricidad.
."
D& ANTONIO PITA Piancet, Poredanas y Harfile" aar lot,, pii ,s clement,, 1,1,4th's! ESQUINA S I.FOlltjlDf) !" I ""I 11 'I- 11 I .1 I I I I~
--- ', ,-, I , -1- !I,,, Navel de NIIRANLAR S15,000 : "i'mpr, "I "TOL-ur ligandd) sola.
W ermedades Nex,;,iw" madera v teja + LT, ala e Hip '"'I
P.- .It- -1- -1- ,- !"' 11 -- -11, -_ "-I.- I" 111
-VTIwI, ,,- r I 1 1-- %I,% % ; Tlit ,-- '- '--'
_i. li'l,". I"t-'s Co redor -,; de 7,,rif anza* 11-4- '. + I _' i i- to S10,01 de entrada y $10
'u,"".".. d.t i::". e.111. ,, i ", L' ,-J ", CHALET $11 200 1 ',."
,=I ,-,,,, 11 % f I I sales. Aprovcche Ion pre._ -. ., k- tl 111- ""I "- -lt' M-2221, D-6i52Aa-10 '-" i $20,(a)0, RESTA S2 ;f)
: ,.,,_xl, ,.,,,,, -- -'. I l,
,0- jl, ,t_-, It, C-- - A-r.1i I I. 1. --_ (;-, 1,
%, l, _'i","' ' ', ,'jvi de in ,I
WW, c-im.111V 0,, I ,,, au" 1, action, ante5 quo
_;_ Q $I7 "wi "I-- 11 1.1 _!,+_l
dft d _-J,,,, 7 Fi,,,--- 1AC1., VIPQ 'A-h, 1-110 1 BELASCOAIN ES ALNTENDARES : -11 I ili t I 11 I -1
tatuto 51A,- ii fr "-. 4 i F-I. SIT5, -11 1- I-. -,.,i, r" , , ,,, ,' I'L i, ", 7 I I
th- C.IIIIIII I 4 r- U-M O. COMPRO 1-t-l". 7 IP411- 1 11101., 4. I I -- __ :-1 11 11. .It. '- l H",r"', ,,Titla e H130, M-8= .
QSil'.- A-A., W- 1, --- I cli,- I, T- 1- r" M-1 ". I ,I,,- ... -,-- I KOJILY, CKAIJT: $23,400 I 11 "" I ",
I
I I '11 1 11 I I I I I 11 11 __6111-0-30
ir-nl $ .- $ W ,iij I'_, --, -111-111 ---, -- .-l'it, I 1-1 T" I _TJ
01 jrtos Arte, Poreelan& I~* 50
I i ,. -.", __ ". "" "-- "I -1 ,
15k: JfESUS R 'A4 "ESM BrOnc-, MwIlles, muebles L- KENTA 14v,,, NETO - -; I 'I 1- T,;,. ,," I 'i OPORTUNIDAD
SANTA CiiALINA P GOO I __'_ l!t -:11 I'll 'I." l-", I 1:l I., i'i"1-11' "- , ,.,
e-' 1, ; , --in, g _%, i"i, I"!.- tp,-, 7:., 'I.

"lit, 1-11. C. L. -11.1. it.1I "I ;-', t-, i
_,, ;';'_,1.1- __ 7 '11-i-, .,: ,I,, ,,,, _. ",:" 1, "
modades de los ritervios, glhn- nos do esifilo LAmparas cristal Casa can cinco apartarnentas, ;-,,,4li NTTi:,-- c-- .- -F, I-,-,,- ", v t .". I k
i- T ill, M-u ", __ -1. 1-11, "' "' 1 .1,
dulw mr&z6n, pubnones; tT-- TrWi&u crll u3i erA3, vgjlllas, cu- nuevor reparta San a Felisa, I'la- ,j: ,";,"',"ii, I -- I I ,.,, z- _'. I: ."l.""'Iti- Wi, I.- I,--,. I- . S180W, RFNTA S19K _i;l, SKYM. R nl. $2170 ,. " ,", !"i- A""
berculosis, mLdidna intema, biertos, artiA ,Wos plata, joyas, rianati, acabada de fabricar -- irt i A -wc L,,_ AMPLIACIONALMENDARF.S K010 -,Ow) t1_11111",
L.,I.I'-,%I ', %,1"'!1 1"Il' %
,-n,, Oi!1- -z-,", r- , ,,I '. 1_..-, , I
Consult" diarlast 4 a 7 p. m, piano% y todo adomt) f Re ta $131,00, Preltio: $11,5LIJO f -I "' "" -v, -,- t 1,1. 11 14 : 11- I 11 "i I , I I I IIII, 1- tl it, I i- SOLAR, EN LLINAS
rria'd. .1', CASA EN' $11 I 11!1 "', --tt'. .. I
"n D1501) I-, ,:" I "' ;,,LeAIt&d 160, bajos, entre Ani tenga mas dinero Ila "",+ hufe!e v notaria Re ; c.,, p_, t%_. "I I -,,, I '-,- 1. I +,,
I ''I li, e, ". -,","', I-- -i- - j 11 Vi I 1-l. 1-1. 0.1 N,
".., I
max v Virtudes. A-4342i F-7909. "La Prfdilettla", naud, Cuba 162, 'felf A 9116 I- ,Z- i- --'-i ,,ii,, ,iI _; 1','.Z,,,,,-; *,,,,, z, ", I ,'_-,'.' L, 1-,,, ', .11 W -, 11-11T.I., 'a,-, ,- --,""t'. p- 11"- 4- !- W", --- T.,-..
I ;I I 111- -"- ,v"'T, I 1 --, "-,_!i,_. M ", i-, C", ',*,! A+Ml t II T", ,,, I.I.,t, i --- I , ,?. -fv"A!t,
C,514-3-14 Ntov --lir-17-2 N, j 13-D-a551-46-25 J ,;.I ,,D wit-- ,>_ B 1''' .,a -i-11 ilil. .. It M, "' % %
% 11 I
__'_ __ % "I
___ "" +
-1 -,-- ___ ..... __ % I --- %%%-----,----,- -- %--.,- %%%---,"--%%%- ,---%%%-------%----"I ---1-1 I I~- 1-1 -%- ,- %_- -11, --- -I_11__- I I I
___ % __ _- -------_- ______%___ 11 I
% I I #
I 4 1 1 y
I
I
PAGINA VEIN710MG MARIO DE LA MARINA MARTE5. 25 DE OCTUCIR, DF 1049 --- A i( ) CWH
I
VE7NTAS VENTS i VENTS VENTS V E Tq T AS V E: N T AS V E NT AS V E N T A S I
I I ---, -1-11111- 1-1 I "I--""-,--,-,-,-----l""I'll-l--- -, 11 -11 I'll, ---
4_ biaitS -- ---- S-2-66-VEDASY-FiAtm ons- 'A '--MAQUINARIAS 56 MUEBLES Y PRENDAS 56 MU W Y P NDA) , uirmus'DO. 6picm i,41 If4STR0MF'N F6S MU,%ICA 61 DE ANIMALS
__ 1_1 ____ ___ ___ _1 I -_ -, _", ____ -,- ,- __!L I _', I "I'll __1_11_11 -1-1____ ____ __ --- _Al-A.A. 1-11 ,- 1, 11" I """I, I I 1, ". ii, li I, -,"'il", 11 1111i, 'i
"", "i A 11 , I,, f"".-i .,,-., ,,i ti-,, ',,' ',,, ", "lc Nflehl- Or (WORTUNIDAT) ",I, 11-Ilill, .11, ,- -- __
ti" ill, .1 I I _, Il ","."", "Ill"I'%1,11,11i ",Iltl .,. I VIANO f4i (ATADAD ,I
I I f-I"'l I ,, lil", "'t"- "t., 111 I 1-1 I- % 11 _11- I "". "" "
111-1i "I I ,,,,,,,, '-- I, I I 111111111i I it t:,l, ,,, ,,, it ,. , Z;I 1:" ,' !Z tt,,-;( arrOmoS, SOLVAS I. v-tw ll- I ,I coh , : : I I '11 ""I","",", ; ,,
Ili 11, I I -- I .11 "I 111 -qlt ....... -tw lettv i"111111111 1; it, "i
*.,.. ,.'-- ....... I I I I ,, ,.I; :1 I, "il"', I, i": ,,l -;"".:",::, ,,,, ,, ,4, t ", 1: ,It, "it, I / ""n""JitIll., vj) "iLiTflot".11 "" ':,- 11 11
A.W4 I I '1 I;, I I ,,, i, :, "f'.1,7- 'i, It it Ii ", ,di rl-rl, .I
't-1, -!- 1, ,,,,, l'%l"" %- -%," ', "i- I I ,it -,, ... I ii, lli-: y jor t ,o 'klltar !T10110"
-_ -1 I ...... iL ......... ... i_ ,:1li'1I''1 $14.00 AfW:N','1fAICS. j(]i,,.('Ol f:lt litit .... a li"I""I'l'i, t ...... i"t 't", ---------------'- -- -ii'v-li iiiix"islt--""i, I~ I I., I -- l I'll ,;I I
1- 1. -1 I 11 I 11 1-tll I I bt, "i;t,-el Avv' s, I til,
ll: ,,, l'1Ii'_Il,. I"'__, Ii ""', I I .... ",',I 4-1111. 1. 11 "I", "c"', 'it c"'ll"I tl -11 I 111, I'litt'l" 3 cutiftlo.; f ... lclf.ft"',: wl-It" liwe ,,tid,, y v"n't., ___,2MJFT0S VARJOS
'-- I~, "I '-: ,, ill It I I rip'; ,,, gu-;It,.TJa,, npilatia I I--- _-__111 I
-'-, ...... "',-- -' I i I 'l:,'," ::',.-, ,l"*, ,_, ,'_':,,,,-, "', l"i"".--,", -, ,, 11,111-11-11-1 -- ---- _ _ I I I I I C1, F,
tIltwx"", I", i ", ".1, _I , ", I ., -f it ... ... I: I 11 I'll I 3,1 "', s"Ill"G M l, 90 l4l, ljklci t, "l . ....... iot C,, Oda, I :tllrt I'll-]- "di'lad r",r I
I ,, Lit ,,, ', ..... pi(: I "'iMI "i, tllrgll "fi-I I4n ", 4 -". it.,
1111 I i .I- "i"', t ..1., r1i ,v7,tl1fI, Actpttan-i uuiv ,il, ,i ,, dct til l, '. ":,: r ", "", " I "
i,,,,,,J "t-, I, I -,11I '_ I, '_, 1"" i clf.dln e ,, 1-,Iii ,,,,,,,, ,,, ,,,,, ,,,
I 11 'I I I I ---- 1-1111-.11-1-11 ___ :,,,,,, vi ,, ,Iiii( , Of) ni(-nguillen, tifflOne, ""n;i", V111"T n :i''
11 11 v I 11 "I ;I a 59, itivI.Iinti : "If"" ".", ., ilt"
I I f, 'fm .- nwmf .-vv I "'i. I I 1! 11.1so FINCAS RUSTICAS I 61 I f 11 I I I I __ cl-1-- "I', ltl0_'-,,.! 14", I Cw4la cillnils tDclfis, "nic"I'J" a Tvillente Hey itil rctsp llil;,n I Lit flrtiidci l" f-;arlj-,,- -,:, ., :',',:,' ,""', "' "' '"I "
ill, 0, Ill", d, 4 11 I 11- 11-111 I S, L t;,jtlw;I a Oti'l(t "', , ,l t"
___tet_; 41' _tz4i I 04 ', _,, Tl -18 1 ,,,,, Rafael Vl ', 11 p ,I t ; "' ,I N
-i- I'll I I ',", cv llli C i-57. il, ,,,,
-, "'I", I- "i ,, , i'' I I 4 ,l, .' -: "', " III 11 11 I I I "I -, I, ,,, .111, 11 ,, 't- lchonci Flot coich"ne" --------- 1 -I, I II,", "t" ,,, 1 -lizarlit I'll li" I 'Ittill, 111.1
I'll "I'll 11 I I t t'l*, 'lt 11"A I C-I !0-60-2 N', -, ____ --- ------ic-X-4-,
', i " I I lcz,,Iies, al-i-ifrwanni; C,
1_1 Il'1,11111 I" I' I-- ",,I -1 i , ,. ,I ",,, IQ T l -- I _:, ". i ,, l, -, ,-,"""r "t- li'lli", "'t, 11 I T I
.11. ,,--,I, %- ", e I 1,11 _______111__ __ ,___, __ ___ IJ,,s t, fie) .Monte 29, Esquatia Te. Contadora National ;-y r-lrt, iii -,,- __ %
t:0, I EN MARMOLE: ja-'. 'Va a pelez", 11 1-1111 1111""t. Ilit"""', e- ;- t ,I ...... 1, ,:,, ', ii7
1-1 -.1" 11 ll 3 PENNINo MOTORES ENTURY -- "it, ""I "I '1 ii' I'll, ,i 1, I ,
--C "El H ni Dishntoi; tlp') ,, Y tamitafitis, re. -,'!, -* -it", It -,- r,,'11 t V I I I 1, f
if "Resur j 1-1 ',-- 1. l i, __, x ", Muebles C-62-56-30 Oct, t"', 1 1-llll ... .. .. ". ""l-ill, t!" ---Inca reccion", Arro- contr-ilidaq corno title%,, ;Irvilli'le, i;: __ __,", -_ ,---"----,
170I est ..... t """ a"" I""'t. __ ,, 1.11,* I,- 11- 11 clq
aA I-' d' 1 I "! 11 " I"'FlI, t- ParatI, corl',lijli y plazo Co- "I"," it, v P,_ I I" l, Il. 1;- I I- , i '111' ...... te
yo renis, vendern,)Ll p ---- t, 11, 111 ( 11 101'- -j", "n 111,11.1. f,,,, ii-, si, ,!",',',' 7 rantizadis. ilot)tj, 'I phitos QOn -', it', ", ;;,,, I I 74,11"""'. 4
a a b ,
I II li ,q '1--t in-dos, can a v enchtl -_111- llt"",, ",,-,
"Arias sas c,,nstruiIa- LISTOS PAR I., I 11,,,,, ,,_ ,,,t,- reflrellclit Akluileret; tie las i-, ,,TC-i7 4-,C" T -- ,-,;; ""i 1, r I'll, li .
CA 'I I 'l-,- lil; ENTFRRAR, n ""'i" v 4, I ,i,4-- '-:"" 11-l" in!"It".- I ---- ,,,-,,-,juc, I ,III ...... ... lit IIIIIII M ISI-na!i it com f-I'C,
1 I n-t,,-I. ,:-'I, -ce; niartto cutned,
unit en tin ote de 2,S00 I, _601AL CONTXDO N' A PLAZOS I ,rl bibli ,',z ',;',',,-".," I "" "'i" 1-11111 ntes. "Lq """" --1 11-, s,- ""It'l-j", ---, __ _, 11, -l,11 jii-t-, i ,_, ,., "i it"";,"',
varas, Tambien IoteiI -],,,- -,," Ill, I I ItCcA, sala, 1I%*in.grcnm, nieciar -.-,, _. --,-- ,", r"". O'litt, to ,tilil, "'l, tit 1, l- e,--
con ."I- 1* .1 ill"", V-- -- -."', , I -, a,
...... : I i l"I- "i"111"ga" 3'79 CR j e"_ ll' """' -" -1 ---A- 11 _- I,
grall ce;eclon I Inbic- ll 111di. I'll. ,:" ", 'I", 1. 11"', IIIII, "itt" il, -', -,-, -1ll"'s del cf: )5 "' I ,1 - --- -L- init'a it Ttf' Rey A-9t)],,,, l"I", Ii il ii I l;;j.".vIl_ t'-j1L- '--" .. .... Ii, "I.-I., '"! I', 1-I HPIT ,:,,i,,i,, --l'udlaiI Colnpriinl
rhA arbol da con- cal"ViteIA'i", 1"s ill'J"re, lu;l, "I'll 't I l1-11. "f"", ,; A ,nos 7iiii In,;iiNii- " L- __ ;;ll ;, .11 I ---' -_--, ;,', ,
ag a y fuzeelectrica Inforines ,, i:-., ,-, I -, -- "I I li'; I&" %eP- Ill V Y B 1, E R I A CASARF-S, (,-467-, --,_,& :'-" -, lI_ 1'."It Ill -11 ,,,,I,, "11-111 -- -',- ,.,.
11 ttin,,i 4W ', klvdaci U 296-, "Ef i.1"r"te J Ofi3, egjuint, C;tistfllo' .I,, I i-," I I cil t""""'!"", ijin"n""I'LI i:le Co:t'n "'ilidtin't-l'tc ", "'I'll',1 ".., 1-I, t,.i,-,.
*n la ntusniA finca Iv 0,ica, Diilzlc,,nstC L ,-, ii, I ,i.Il,,.,,,;,,, , _,7 I 11 "I ---l 74"
a P:tIcl- Sill tilm: js--K0-E---- -,it-- --,, I Fenl I"", ,_
Raimot Banco cana(ia, Dento t ,c UNA DOMBA O)i : )lfc i, cltilrt, 2 ,,, :i ckjvrp,,,,, ga. L.". I"'I"', ,. 1 "li;: 1". I, ',,11, __ _I 1-111- I 11,11- l, _jp,,t.tm11, Vv ilos, : .,nlitl,,io i;'If MUEBLES DE OFICINA ,,,
I ',",""%,I ,' 13 W lit,1111 I" __ L __1111 !,, CtInlclf- jl%'llIc,jl f-111 lill tf, ,I ,; -l-,,i
,122, Aguiar il, Obraoi A-S?,,,. ll,:-" !42, lnlan a 10. Ie ", I "I I 19M, nele. Rl"'it"Ci'li-li, ,; t LIQUIDACION' DE, TRAJFS ii,, P;ciat; 'sucitut, PrecAWNI re-1; CAJAS CAUDALFS .TRAJES A $5.00
10-T_)-1345-',,0-(' 'v C _%- II -- ____ (,- o '. Y I ,
I i I I !Oii factle" : ,iti croolu% 0 nnotal, 4 ERE S: ,,, , ,, 1 "" I " ,,, .", "it" cl l kIw
-"- ---,- I -20-N-- i- RIGUEZ, TRACTOR i l "-- .";"' '!"-_, -L- Il, lt7; ,, ltajadII, pa V-Ii,,,ii dient '
T%, 60 vl,,., co, ,or-, 'It., ,-- --l,., I V AFINAV '"rill"l ,i,;-- t, t, 1) --, ,-, I ", I -, ,i- d, "i"".. 111i, ],- o 11 I Archivoli
""" I C-c"Iitt ntl, tl-, inntal lei Ag," --'I" UTOMOVILES Y ACCES, I :-"I'L!, c It, F , J "'.. ,I 1 1 ,,La Ila ,, I 'it L __ lll,.yt, 1- -Irit"', "'I'l-', ,
I it ,"", ios tarn;,hoq ,,- pa
_: 11'11.."1111111 1,,111 I 11 Ill., ". ,,,ii,,: I ,- A __ __ I. 11 I 1 ,_ ""':1 I, 't ""I ; , 'It' I -- It "I"o ", ", l"'ll it 'It, l i12 -,,- I ,-'.1'... i-l-, C, nit, ,A 1 "986-156-2 ra tarjlta _. ,.,l. "I" "'I"I'l I
I III 'ill 1. I" I t M ,, ,, inifl 1?,
,,,, ...... "'t ., ," "I'll I I I 1- 1 ",'I I, I I I I t" ',""I'll, Tolf,_ P !11,
"I , 1_1 "' lj'l, It, Id .1 "I", ", "'It, 1 '1 _,"", -__--__------ I 11 ",W til- 11'.
= 1 , it I 1, I -:1 , " ," , ''I' ' I 1, de lut'hil't" I,- l-'. 1%,;', , "I
',.,,III, I 1.1wil:-." ,I jNWEBLES A IILAZOi Coss.", -,", "" ,,, 'll-S ; : "I ", t Ile, I I 11 :"7 "I 11 ,- I 11 ,I it, -, "t" ",il"", --l", I _, '11 I'll
rit ,, ;, tin, .,,I, "', 1, (".""", it ,* ', _'.- ,, i!,;"
I l, I !,,I t tl[-11 ,fil-. NfirnCoj:
G.".. -- 1111__ I , :- I 11 J -1; ,; I- ,, 11 r 11 I I I'll 1. il I I I I ." '"
"" i _l ,,, j
, I !:u!l_ ,,,,, made-.", fit!", ,is-l- .- ,,, i
-Y -C ---- ---- ----I , C ,It, 'I I ta "' pp i stvncfl V'Ct" It pj, -'_!Ll_l11 ____ _-L CAPAS OF AGUA
16-I- !,i e". -S ,,, o!"t, t'itin" Re- ---,--,---- -- __ ,,,,, ( I "B LLERIAS S,3tuvo I I I - -,--"I--,-- I I I ,; I % ( N I .,iic- ti I", :tL,;, ,- ,- it's v C'n alqullr, I
-- ", , 'C'Ji'i Se ritirvi, ro- III ANIMALES I En tl,,&, 1,,,; jpcii,, rwntol v
I ", --, ""', I',, INT1111i I I I I fia+- we ltlnf ,--- "'in, i I,,
,,, i n,,c, ,, I Ill I "", I 1, : ;1, I~~ l" !frT-r-,,j4,rr7,, ,,,
,,, A ;. l ,,,- I "', I 11i; lilt, -,,I I~ ii."' Ill -_ i
l----- 1 ."', ;9" t" :1l--1, Ill I_, 'C' i ",,I' NRQ Dnill !i
I 1-1 ii, tv I = I tiul, viih"4rJrrjj!i, Ta"""I'li"I ,,,
11 1: ..... 11 _- "'t- .1 I I I -I.. I., i,__i*_ eti --_Ii, __I , 1-1 r I "I'll," ___ Ma, I
_* ," ci.l l: ,.' % "i !,R ''I',"", 1, ., -: I" : L .1 I I I 1, I . I 11 -- 141;1,1i', t i%1,nru ,,,, ci ,: Qgva,, 35 5i, rllil ,b' * :, ;,,,i,,, ill itt'41
,I ,,--I, t "I'll- - I I I I I l I'll!" It 'i, It
---- ---- --- I I I N'fNtfTT.f j7H, si i,,ii, I ,t , i1lMR ,I t We 'ev, POLLITOS ft C A C 0 A 0 1 I ,zi
-_ , _A; :Aialriw, ,.; i "'. ", I I I It '' -11 I" : It I 1" Flht r A;:ii tofi"I'll", -_ -, - -_ ,,, ., i I ,, ,0,1,, ,7,1 EXCLUSiVA 1w
C.P11- 4"I"'..,., i, ", ", i-- :', ". ,, ., I", Il., -, I 1'' ,, I ___ ", -- I I I t liyl I I t ,,vuLit , 3 110,
, i i 1, I ........ ,_ ,i '' "' "' I', I ... PIM I ()Ii 'I (, 1, ,,W tl 'I',,, I , it li, : I A ,;;5:;i1
.......... '*I
,, ,"N" \",I, .. ''l ,,,, " I k_ I I "I I'MUIBLIS ... Y "OBJET i -- - A-I, -- 11t.""',__ I -, '__ -- "J'I'l'i
1."."', -i--, I I - 11 K i, MUEBLES OFICI ,()M "I I 1j, A,, J,, ,r,, t" '' ".
_____I 11 0 c "'. IV-, d, A, Z-.v "" t "I- I I'll 11 I ,,,- : ----- i ,;-- 11, nA 1 1 '' .
vswllil F 1A It 0 ,,, ,,, , l. l- c- :I- I I 11 I I I l t fi-I ii;iiti-i' ,-2 T;"
I Coto -,, attI, venta- "', ,
,.a ... ,,,: -" ,L., ll- ,1% !, I- I;,l L'I"', 1111 I'~ t, REPARAR, BARNIZAR it-11 I I ct"llhi"s. 'ti -,- 11 I I I i ",',-,,,- I I
--i .-It-_ I-q-, 13I I', I ,I'. I I llltz'l F111a", hbelos' archl- __ ,
:, -, t i! it, 71
III ,- ,,, 55 RICICLFTAS -- ,t i,, 11 11 11 I ,
i. ow Or __ I I -1 Arl."'nri 11- I'. 11 I MALETAS AVION
"' .'.',".', "b," At""'Ill ,, "l'I 11 1-1 ,", O LAQUEAR St NIUFBIF_ijI-,",,!- 1,11 lil t, , 1;'Ji" """iLltiad, M ; ,,, ,. L'_1,2i,,, ;_,%
"" .Cll'ulxiI _i___ t I I I, li'. tl v- ,. I 71 -1 I I -it" I I 1-l'- 11,4 Ni: I", Pill) I ,,,, o' -'Ill't t!_At1"1- Ix- I l.- -, I., -7 "I- "'. ilt 11 ., 1. I '" 0 1)) C, :iutllar, it" EIII - ". l, .'- Ill f"t. 1.1111,
VIM It, i ., -, I I~- I-- -, ,, ,,- "",7 ,, I ,,!s r( I I', I ".1111 II 'I'," "i , I
1,11 ,I'. , , , 1 I I "I, It ".. 11. I l, V
.. .... ,i t.ei, ',.,' ,,; ll -', -, jV ,, I, nie, cti (Antonw) Cnnry, t I ______ l I I ' ,'--,,:.--I-" "" 1"i'l -,i -IQI E -; -c It- fi 11 ... 1". --,", .,, I ,i ,, L", ,,,,
I it ,,"I -1 .1 11 it I i _- --'-ClcIf UTABLECIMIENTOS I, I,,: __ , '_ 6 111- 1 1 It-', --1 '- : I .-I I- l.1)--,.j jt;f, F-------__ I l1* rIj):c 'r' 1, 1171p itrijitt I
","P. liAlITA li. I ,r .,,';, lzr-,,,,,,,-.,, ,!"', I, it - I ""I, , _1 -1-11 A:,t" ,,.' A .' I 0 1 :lt :, ,-,,, ;,, I ,i- --t I!,,;,,. r4 MUEBLES Y PRENE),kS Objetos Arte. Porcelaill I .' I 'l I 7, V C2 -57. i 57-,W ALIMENtOll
"AdIII)l1f,"ll."n't ., -, 1-1.t l te -:N, .. _. -: l I I il -ll 11 "- 11t.
-11 -1, I; "I"T' _ri-, --lt-,, ,c--Tftc,,-- -j'-lgii-, I T -----.=, A ti --- 11 I """ I ", c"V__ Lamptl Cl Finn "-' -1 -, ""- I,
-- 'iMAQUINAS tik, m,1, 1-1 1- ,, "t- ,if 'i". i "" i", il II, ,,,, I'll Alit 1SER ,',SIN- Tltl n, I ti,, I I L1, REALIDAD, ZANJA 6 ,t 8 l", "". ti--, I A,. ;: ...... ,,,,, I ........ 1.11.1,
Topmo Kill lVGt i9 Cgla"ItRIC 0 L1 ill 'it ,I DE COSI ,,,ra, ti-" 1-i l, l, Z, "CEMIRO" Ia
:l _- N, i". (-- I -' A, ,, ; ,g,, -", ,I-l, 1 trllas. (-IpeIns' C ,Iii, -,D- 'apl,',, $,'- "I'll c., Iij)- "'.., li- 1. .,."", i""'- .: I ". ,I ,: :;, ,; :",." i__I ...... lv ,, I,,, I ,, t""',
d. JA_. .,- .. ......... .... -. t _. c"In t_'C c, 5_--aSi ", M-11 1-11, I "I' ',I_111I,_,li :" ,,, i.,I,',,
,x -- I ,,t- ,--- .1 O I- .- -dc" P"'t-i'it" Fnv:n-,tt ;'I '-,,'I- -et, tl !wps, ma,,Lle C-S,,a es, 1 1,,,_-'- ;:.- T, 11 L'i I lit-', i""_ "',tIl", ,,, It"". y ,, -., 11-l'- lr,," ","',
_. """"" "I""' ':- I I'll ,I I It, it ...... i" ,,,-I,,, Chevr.let 48, Cciriv ibie F I -1 -11 l-l'i I f
'i_," 4 I'l- it, 11 :,r ne itt 7s c%, %,Tl1tigaI j, q, o-, i !- - :I, 1- :11 I ,.Ill ,.- C.I. ,, Il .11,
11, a ,IaI2 l35 PMores i'a'a I PLI'- ,,'it. T, a, tr
--ti, I ca, I- ,7 ll , ,, e -- ", ,, I- '' .,, Ij,*,,'i,',l "T',; ,I,_:,,r ,,, ,-- -,-- -11-11
I-l" ,,ti- "t --, ,,it "E, ",,"e-,tc Re,, it-il, tv G-l,,,,,L- n p", -,,, ,'. -,".
CARBONERIA, ; ,_." I Arnltr; ,, ra a Ln n'til 7, ", .1-II, I jilt ,,_ ,- I -",-,- ____ ,
ytlIdtI = 1) I ': r A -,l) Q ] 'Ins ,le ,ef.nad, "'S'o t _- I; i ', ,
"' I ~ 11 I A 'f a 5e cl ,,, --c ... itim ca, arti-c. 1 "'i, ." -. aquin -l. I I It' .,I'll I I"i", ,. '11"t, I ,!, _v
i"dor Ililtdcrlti bl,,,I V,,rttf___ ____",', ... .. ",_ """ I, "icr 'A'
,, tli, I'LIF1 1 C-1 cS-,', -"-i ,', t_ T.-1j- LI 0 1,i I 11 It I I -_ ION
,l,,t:_', i I It --lill -n", e: .... I. -, -I- 'r c"i" t 11,2
'. l I 0 ' itliI ,,tI 'I sT de Escribit "', "tt"'I", "',"i", --lit ", N1 I 't ,c, lif efiS, fuer'c s, IOna
F, _, it ,j!1 ,-",' 111i 1-1 ... I"j, ,r--T.., -, rr nl) J-- -os',t-, Alri ovid- I I ,-., C i --, I,,,, M as
-. ,,i- I;" I --csti !_ pttin:Iecta *, San, rza- t I 'I". t ifi--1 I a
-, ; ,. 11i, .1 "I'. DE SUNIAR Y CALCULAR I Itpprnne .bte,
,Z %,-' "- illselo dia y noc Fe! I 'et. ) 11 1 1112i fi,171:111,1 S11d, tVA-.j_ ." ,.- - LI, F ,,:Ira a Gz_,en, MAT. BE CONSTRUCCION Y lr I
I-A, .- lil." c-- -- ti, ,I", _'_ t _:iel i" es] PORTATILES Y DE MESA 1,-,7 tnm il Nf,,Iet ,,, v ,
.1 I-]._r!"" it ,, I i 1 %171,11"I'll!".. T-1 EI intior W A-Calus (AIpAsia ___:- -36 :L N- ,I I~ I it ,,,, --o_ ,--- --- 1 _.a I FFECTOS SANIT rnaleti1- I I !-I l I, 'Ill I~. uso, garannzttjai clUt"O Y Piel L b*de....... I., W", Irc. ,I, "'t "', I I 'i,,Aie
,; I l-, -t, -, ,,, mas wil e6m.d.. I, iitio M A- I r ricl,)ttei; e t ualcni. Conta- jW DERNICE SU BAR()! Afi ,,it V l-,,lp 'Fa e"
t "WOR LA -9101 11111eIA I I I I w Lida. 'MUEBLERIA i . .. ...... .. ,7 1 1 mechilflclI "I'a ,
I,~ i- tz, I 1-f"', !-I 011fdI, fonv rtirio ,in a' "PRATS91it'- "' I~ '7a I- i'j,','as 'ilttionii", reconstruidas, M-1tirna" ;liiu-z 16 cercg Ten
it It. d. 1. &,Iri. ,.it. A A I, t. l, 11 It" .1, :1l Dl_ ____ -1 ., I II.IIAA IV,,-,,,,,, 111. ,V-.o- Mire lo mits bells toille"Iti, _11 it _-- I. ,_ ,,, __ it 1: 3-ir"c" ""litil-'s; g1rantizadag, PL'ittapapel, lab"neras con I, ,;, i ,-4074 C-246-62-4 Nov.
i -c- il a ,, v a I):a_,! -, Conts.
'it, ", n 3s a places v qlquiler, Se agnrrcde-,
11 BUICK 19in -tiz 'I 'I
"I", ,.A,,,,, ,
", I I t "I
r_. 1=1 171l". 1 ;_ -t s, ,',' n'z -, '!, d __ M_, _- I i 'forlTiancio P,eCl,:,Sal,: QUINCALLEROS
.e I -'- 11 , ,z- -, el, I -1 -,
""' T l ,,,, ,',, l":i, I i-, 1-11 I t, -, It , tt-l I y ,,, I, I 1 I Siltl jca i ln: I '-_ 'I, 3- i, -- ", I- I
,, '7." , '_ I -eferencag. "La Nill i'S ruarinas In !:,i
I"'. ;., ""_, " I I -4 I :,In, kil rllitlsj, "'I'l-," Iti --- -. Jbilln,&A.
NG. -1 11 I,.. ,,, _1 11-1 I - i. - iI-Z' -'_-,1t _',, 1_1 ,, C', - A xi; ,i, ,
11 14-, ..... I, r ; si ,rlcl V, i I I ",11.1i ,,,,of..,.
ron 1. --n .. "I T.11 :!,)" "i, -it -,,
"I , ', I I ___ _,, 1%...1- 1, I'll I ;1-11, ... .. :" t l-, ,e "", li'l, an -59 caln tisquitia
-, I "" i - -, ,, ,,,i- , I I- .a z -"m7,-, "as" ,:I- I 11 -, I 11'6i, '. Onl I I ndrg ,ol,,,res: A, ,I!, Vet do 1, ,_, f,.- -l-"'I "r, ,,-,- ,,"A. _-l. ,
--I-, Iiii-ld, 11 HI ,7 iF i, : III '1' e E- A.P91,ri, 'ii. el, It, ,nornirl, dincro cu:n-[ ":,"'i"', "is I~- I 'Irl-donAl- T1-11- = 11" ll"': ,; li..' ,,I, , .
tit, 7 ,, ,. At, I *it , ",-- it , r, , ., Ix:t t "- ,-a- ll 1; I ...... ,' 'oll
., ; I, -1 ,It ""I -, I a, -,
.. l, -t-i-, I 1 i 1--- ;. I I ,- z, I ,, I I ; :_ ,:_, ", t ] I 1 1 ,, fat3 11 -- "', :, f Y- i I C-194-57-2 N,,, rando a ,, ii Dis,,rjbtlcj,,,,cs:I it tl-- 11 2
"I",,"" "". 1-111", 11 "I Ill "I" ., 6l1,,1:, ,", 10 -1 1- l"It"., TI 1 4 P I I -1-2.3
;".11 ll; t)z;. "ItIlt l :'-- -- i, " I ___ -"- ,--,- 'Sa"lla.", %, " r ii t .
I ') 11"I 11 il it t.-',I" -1 I A-' --,- ----- --11 1 11 I I ,,, --it F,1 ,I 11"I ,;,a ) "t"'I III RO OFICINA, ,Mu.00 ils '1110 lplrt
I I ,,- ,,,, , I , I , "i,
I '_-, , ,_, 'Ei
CAPOTAS ,:- ,- NIv. 1 'f-,i, ,,,,I to
VENDO HOTICA I I I I 11 1 ti 1 s, ll :, I -,, , 1: I -, -,',l ... 0 'C o c I na; SdfNe 11uU,,Mbr!illante
JEFFA _$Sk I ':',,i I "t- 'I' " t- r I I~ I I , 't ,- it
", ,, I- I I ,1_i__ I", 1. :IN0D0RO-_f31f_)_f I ,ii-', 11,--
11 1111. 1111*11l" '111i: i.1.11-I" I -, _' "i NUTK ES ESTIE-L) -, lIt- y 11 I ,, 11 ", t,,li-" ,i ,i i: 1,11-- 1-1111 vt, FI-Ilz-, e t ,,il -, l" I ,I it --- T! EL APA11 A , i -- -,-- I I "
-711 I If.-, ,, t"i; -11 -, It" .1 - il- Itt"', 11- 1- ,-- , _j ratu sanitaric, qLie pre ,tci de- ,, ,-- 1111 1'111 IN" 'I'J, .-,- It- 1111.11". -t lldtll f -lt. ,ii,, 11 "'I'le"t!"t i ': t "I t- --, -, I, .. , 11 I i ,,, __ I ,, "", :'_, 'e76
A-14 TInll t-', I ,,, -- "it" 1-lit I I I x, ,. D ,,,,,,,,,, 2, 111 A-1 ;7,,,, 1 -1 ". I 1 9 RADIOS Y APARATOS ble serviclo, cCQu6M17&jnj, CS- ,-- -- 'L, "I- ""'il-
!" ,-, -;-. ,- ,'I 1_ , ""'r," 'I"', ]" 1 -, ", -,-,1-1, I ., A, L, l ", - , ct""", ,5
-7 ; i ........ I _11I "!i -1 -I i': I ,
,ii I.: It iii ELECTRICOS pacio y dinerit. Tenen,,s so,)- 1- h- 1,, .... llit, I~ !
Ali. .0 'o-su IT""... IT, i -;;- -- _; I I -111, 11 I j4ir I I 11
'jL'i f l li, I~ -- --,-- ,-'. I i I I '> "i" il --t- I'll, I A
,,,,:; f"llo.iII I 11111- -1- --- 1 ,,-,:. lti,, -, ,!",I,
""', t" 0- xtl" .11I _- 1-. -' It I -, I pladit, v de cnlo, ingletes y Ill- ,.,,, it, ,,_!__ At,
4, ;,-- W-- l,"- ..", "- ,,, I-, 'I, ... ,
'. I, , ", I_ I'ti", G., !I* ; ti-lit 11 t, t 3. -1.1 I'll 1-itt, T "'-'l,,, ,--,", ..........
It' 11 111.1.4 I, 11 11- ": I I "_ il I i It ,,C ,',' ,- a ,is $60 00 y $55.00. Eco- ,,, i' n, , I I; I l -1,,
I. VlI , REALIZA I 1- _
lldl 4.,, '. -i; l -1--- z .... if REFRIGERADO RES! -' t---- ltl- 11","'i Oil_ _l .
i5j,.,, DO FIftiLl", 111.f, 11'to o ...... ,,,: lifIi notn;ce dintiro lcimpranli,, mtis ,,,,A 11"Illt I'l'itt- A-11""I'L7__, 1 _- ii
Ti I l- " I ., 1211-- l -- I I I -- i,- :-,_:it,,.-,, exl ,? tcll en -- I ,I14 1;-lv'- b,-iratl, a stil, Disiribintiores: _-6- il"
Y I -1 : -: -- , Y., ,- _, "'I ,I-. 7 a 7, m it r ; 1 : e 1, : i; a 1 e s, t 'e I I 1-1 1- III lilt I rl' -- -, I 11 ;i I I~TIX.ACI -11(, rIT- r- tIl"I,:_ I' I I I I ti -1 ,,;S Itl.a-ir it ",-t-11o Tlil;p iii ONT-ADORA NVril3 N.,'11,
r- "I 'I :% I I 11 A 11, ,", -, :l_ a ('11 s ,-If, a-tt,, I - N I tl-- 11 it, 11 il ____'', I "'i".. -- --. I I T, If EI __ '
,: I 'It- 1.1 I L___,_,__ -i- I -10 0108 PHILIPS 1949
1. I --- ti -- I I I~ 21 I, _V, ploximr, at ctil .aoa (lel ce- 1, ,,-I --t"ll, T-,I- 47, I -,- t:s eF, ,,ztaie', ti ,,, A -, 4 11 ll 1 1.17 Zl-I '% rfo.
"i;,"! ,it i "'.., I, _. I I _111I., .. I... "I ,,_ C_, t a I I. ,_ I- "" il I it -.i -.,I, I I, '. "I"ll I- -,'- Lill- __ , I -111. 1. i't"I" ,,,, liti. - Itt I,,",,, I I 1; It" tl nil lii, Ir iatacl : -e- ; C_--i ,li I,,; i, - "o-, 11 l I """'t It-, it,, -C,OA GA Allit-10 "AR Onl I jit,, J-,- s- ,t I -I i, ,I z l I I ti,- t 17i,1141 11111r:, 11- o,-11, N,,t-, 121,
it ; ,,,,
511-1, A--. 111 ) ... 7 ,, I g_ ,,, t" 1 .4 '. ; I- :1:i., 11, I I-- cti "', I Ill ...... Stfl I l I
11-1-- -3 11 .; 31, I I 0ArGA. ,r"_1"C 0,,ARi0 t I --- -- I 1 1 .-III.P-1.1_ 11
ltc_, 'Y -I,- I _; 1, u % "SANITA,111
,1l __ __ I I I i _,:1 "I tl 1 M l i OS V. 511111LO
"It I ,I -' l t I 9 11" I., 1. ,III __ --, ,I; 111t, .Ilv. 111 ---------_ _____ I --,it, ,v( t 11, "I 1, f, I 'II, I I c I'~ 1, :711, 1 l1i -1, l ,,,
., ---- -_-__--- ___ I ,,,, I I C-7-1t,-1 ,- I Casa Fit ", AC -- .1,D AFITIIT CO, 5rhiijCAYX 194TItA.IT -1 "Iti, ,L '11' I tjt , I,, I I .1 I ., 2 i efericla 1, of'e'e t,-, ,,, ,,, ').", 12 ,- _-, R-- ,i --,, -1-1 C. ,it, -111 T , ___ __ _- I I,
", i, 11- t I I 1, :1 I 11 I ", : ") i 1.lijull) %CIO'N DE R.Amos- it)-9 lo tii)OF (1 tlibl'171li: 111f '- ii I l Fc 1-tl t title d, lil
( A'N'(; A I I .", A v. ,
i-6.1 FM;4 1 -il --------______ ,____ _1 "LA LIRA BE ORO" "' ii c i ,,, ts'" -, ,I ", Ball-G. (-',,I,:e, (;a -1 t- 1, 1-1- 't,, i,"I'", ,, ", I --i'l. -,_ 'ril' ivil ilti i, ', ,
CADILLAC 191S 1 1 III2 :IF113 i C I %. ill 1111' ildii
it. I I. I __, c ;: 'I -, ", I ; I ,-,,I _1 _1_ ", il-l"'til n U
I ii, it" con Tit, lb:65
11 I ", I ,,, l- s"'s ple7-Iti 'I __ _CANGA LNA 801III(iii VAlt ll- ,l I I I 'l ; I, -_ 7, "'i -l_-,i ",,Til Z,__ _,_, ,__ -1'._I_1,_, i I, i, I~ I I I I 1, I
I i-tl. I 1.l ... ,- feceme, ,'I)jj;" 'it, ,CI,,, OCASION VEN I)OM TOn ESTACIO.
-.. niti-. -;,q- I ,,, ,,, li, il Ilt tI.
It I I, -, i., I,,.,,l,,,,, I.,"i", , I ,'* : $,,', Ii i- ,i, , I I I _, "I Pi ,, Ii ,,i, 7'- i ,,l,,,,,".
ill ,,,, iz ,!- i-, it,- I f, b:- qi, '' I ill'i
", I I I ; I '. ,iI,
1-1,_, I, .__ I li--- ,;-I ,- , " 1 ili ,, ,,,I--, i, I 111.11 z
,I,,, I ,I l _' -cfiiaq ,eclaCs,
"' '.'*""-,,"',"".tl""", ,,,,,,, ,. ,I "I'l I I "" ; .
", ;" I ,ll I 1. 1, i __ ____ II I I r t: ._ -, I 1-1, ,,, "'.- ,l
'l, itIt: ,,,t "'it"; ;, ii ,,,I'Lic 7 Ill E Freclot; Est %, l -11'1'11" i"A l ARp.i*
I ,_ I, ,,-ti, 'itil" l I -," , I ilt ,T 't 11. 11 :1
.itt" I '- ": I itt i"l 'i"' ii" "'t A-I" ""
A, I ,, I ,I, I -t-11 I I i 1_ ,_,_ L en cmpr 6

1, i. 1 ,i 11 it -, n, P l, I -, I t es y , u I I T I I
ji'l I lil-. 1 it" ,q- ,it" It 0 it p;'n 2 11 ; f- 11 Ill li ll- Tt.l.
I~ ,. i" P I I 'i C_ FRIGERADORFS i-.1.1.1 -1.- .In ", 'll 1, L't,
.11,-d. -- I 1-1 I - " 'T :;nt ,, --_ irtg- ii f I ,, ,
", I, ,,, I _lI-, I ,- : A :rr,:" ,,l_,!,_,4 C-9 ; i" I I I I I 1-11. D "ito-62 as
I I"T'i"', L) I_ ,, __ --",- - ___ : ,-,,, I __ __ __ __.", 1--l. .1,4"" F--'- C"., I , "-T, "I _Un, 1i
i, I 1, , ,; ll -, ; , I -, I ,-1 A FF -,- -i"I'!", I si, ,, F,
-.1'.. 11,),. I C.". ."', I I I iSIN ENTRADAI ,1,,;,",-, ,;l ,:- ', ." :11" ,- 1 , "ll"t TIF- 1 "I All .111. -dic nliij
Z I, 'i 1 ti, : 1, 1 , ". $3-tttl MENSLALES C UN AS _t_,, , ATESE CWNFORTABLF- "3 Ti,- r, t: ,i, 4, zt.', r1ttl
"iti, i, z-,, i Vintf 0 :t&t' ,- ,i;_111%7 rntnte' 'jniiitale en ,it biino Lin _, ii,
I :'It ...... 11 ;, -WING TInIllIZA
______,_____, it ,,, ii, r c', 'tl 1 -,:aa-l,, l -- -- "l, It- "i ............ 1, '. 1-111 -11, 11 -11-1-1
All1liII.A. 1, D.n 'L I.I.I.t I .1 $1 ,I ". ,,,,,,, -_- .... I I -- IrIll- -77 11-1111-11I ,E,.(, -_6_v tii-,T,77, boni gab ne, -_
'l,", 'i I ., c 1- ,I ,11,1 ii ,:tt, , t i ni*,"s ezZ! Ii; t ', e.,-" ', ,'_A : ", -,,-- I , pejo ,.r li _nr UNI VIDAIWA KOSTRA11 l!" ,,, I 1, , it ,,,, I:i ,:,:, ., " 1 -, 1-1 I- l. 1 tlct ,I i I ;t.,-, ' ( ... "' I ,
d"1 ,.1 1_"Z '.".1l. 11 3 1 _,. __ ; 'I- ___ __ I 11111111 .I -.".Il"., 1 i", e:i;nr,,n,,P cmm atiok ""c' t", jt ... alit P.ndd i l1rit -11
I ,- ,, I. il I.. I ,,,,, ___ "" "tt" I~ '*
11 Vl l ,ner, zl its, --;- , 11 - A -ltl- -- N -*. .'
I'll- AW, A,,-- K'ilt t! I it, ,'is t e ;,.,___ I , _- "i ", '- t, I --1 apl cju, b -, "Ild, PI-d 31 0 ,,I 4 1
_' r. i , :-, S 1, ii,- I: ,, 11 I.- ,I, i-- ,,-,I pi", ,4,,Io I, Pei- ruerl. it
I, I C' ,*,tg r _P :etz, a-,ii -, 5 -% ,, %- I I I G"a"(1, 1- P-- SM_6,, '
____,_,_,_ ; Z__ n, i"",- o ft44 M-4
?O A.c.k c liInci Ill~ 11 tc, I C VI til 21, C'n -lamentra naviiii, t.icc, ce- ,,,__ I'll Ile, ... 11.1119,
It 1 A ,; ,Si -,k -,,7_ -wrtt __ ,_ I S', N rr r-aii- ,:a -- -- 11 ,,,; 'el , --1 -,,-I, it T- llt,
It i I~ --a, i"', "". -, 11,, .. """ 4
-d- il., ". ,___ 1r, -, L, t Ill". ii 11,11 11 IeVIECI lt -- I "- it -:i- -,' i- I VEALOS IJOY MISMO ,_,_7
"'.". -il i, 11 11 I o, etc, c0loore S eml l, .11 --- i"di
--- --" _AL. c. l-t i I tnil ti t _%: t%:iz, n,,- Lz,. I ,' P111" "as ,,
; I __ --. ., -, t t ,, -1-1 -1 ,,- -i,,t.I, -- i, -, -_ -, ",:I, I'll, n lici lln ','6l er"", , I , ". 11 14 I ., I, R I 1 i I -1-1-1 ---,11 1, ,,,,,, _cl,
r, lit till, Il- I '', 11_'!"" - I I I :,,i, , _', i ; 111. I I itI I- I ,, -, 1-11-111 l)fe Plait barat- er, 'S"Infiarle" I I --,-1 11,!11., id ....... I"', -n I -11 l', I I : -_- !J !", -,', III)" Ttillj) 'Iii J 1-13,10. ,',-,"*, ,' I it", ,- I~-, ""i
11 it, -11, Z. A ...... '-,', ,- y ,,)Tr,,-a t'as, P,,,,, LIQUIDACION NEVERASI-:,i ,-, ,' I- L" "'a
---I--"- ______,__,__,__,_ 11
6r- -1_6AiT__1_kf1A____ so ,, "r., ti ,--, e1I .,I'll 1:i 1 T ,I'11 1.1111111.1 1" .1,1111,1; "
"'"' --- y I~ ,, "',- I C 7*t_ 1-1 I~ 11 -11 il (1-1111, l; I -1-11- l",--,
t 11 "I ; -11" I .. I'll, I 1 ", 'I t FRE.
,,,, si'c't ___ ", ", l '. "r. i I: 11 "I'l I -1, 11-.1'. "I", ,-i""" a.
1 %IIW11.1 111111.,I 1_%1 1 11 11 ", I "- --- -_--___ -_ I --- ,--- 1 it A III. 1ZOS Y ,All CONTADO I I "I ;GANGA' VENDENIOS I A~, ILI I'll, I l .I%.
,= .lt'. 111-11- ,_ .... ..... i: 'I'c VYNDO TKICICIAll C , __. I'll 1. .117.i. P.Uij tjl;N KCALES SIN EN, ". I 1 i t, -, _____,__,_ _ _____,__- -- --- ----- - --
l. S ., ",-., 'It.-,"". , I adens ne acitrot esnialtaciii
l i'll", 11 I "i I I 1.11, -1111I "I, I I I I - "", L,,!,)r 0 ,,xi, it',ine, CAJA6 CONTADORAS
de r,,'v, ,, ii;,la, l lep r ek fp),JO I MUEBLE& A PLAZOS 'I I' I~ -,- --- -- )-tra acl
'. ii 1,, I I -I- i ,L, FlIntilpr, Finer- 1 1,-I ,Nil-Al 11il-lall. ,
t"" It I q, t I'll 11 ",- I :ta-, ra, t ,i", I- _c"i I, ,,I,!q Bij ii I : j 7 ;
It' I I ILI i i -,, -- I-~ ,- I,, -' "I I'll 11 11 I .i
,A 1, -I I'll I I I ill I I ,, ,,'' 194 Vnli,,,; fIQd6I)F nue- 1, ii-' 13x 1 9" Ion ,it vavit it $6 01j --dd ,. --,_ I j,,.
-CRjif_06-N_' _fo ('41", __ , I ij," I i .-I, 111-1 ,,i:", I I il
z i%*", c , 11 I I I I 1- I "' ";,i, I- '"l v"' LA
zn ".. n .... 1,- J- 1: -', ii. Mliv !v (Vi"nit, 0 R,-i- It" 1."I_i" -,'_ I . I "I 1, 11, li ,i,) ', ,ict, e I's, l) rm (1, hioi ro eimaltacior des- d. ,l
It "" ,-- W ritill"It; ,a. I -Fa. -7i8-,- 'ec ."'.
Cmizo---- Z -,, : .v ,_r i In 11,1.jr.in rnjria 1-1173 1 (IR j eslis dpi (" I'll- dsl It
"""" I. ltv-- I '' 1'. 4, l'i ", I 6 ,,, I', l ,- ---- ----- --- ,1, $ e f Lli niejor a bajo cost I Y -- -..'I 'In, A.01=
iittx I It. cl, ,,'. VT II, It ", 'n, -- I ,,---' 3 _2 '; '1_.' % aFo- ,,,
",*I gi,- 'i- -. I. ilt$il JUECO C I I I -1-13 st,"
M 'l-d-I i i ,-,--", ,--- .", I~ I I ' ' ' '14 'i I -iz, 2',, Fsq,,i :-a Telas, 'Ca. "' 11t, san ,tcu_,;Cs Vasalio"
;? - I , DE SOTO CUSTOM C, C -iz, ir e: v,, ot:o, $fi) z :. ,,, 'i i,
'. .l, W.. ,-- 11 1 , i -_ I I ;
Z C.f. Al"I'l- 7-,. -'ii it I ", I I I I 111 ', ,, I"." 7. , , A,7- i j%!,'., ). Tuliplin 203. Visit os! GRAN OPORT NJDAD
iiid.d .tl !L t. I"',",''., _'_ ", i a C:1,1ticta, -1, ",%.* 11.1, , , %iic P,, Cz n sill V, ,, =" i p ; PlAIIIAl 165 HP,
__ Jl_ t' , II ".", ". It , "'. 1 1 I "LA CUBANITA" ; ;,_" L. l ): i I ' : ii, $ "' N -ld-"' "', ;- -, I i;i"', (,.F I -59.,10 Oct 'Le esper"Tos! I M & 1.11 ,- I'll-'. V.,w
__ it tt,;L: a, , ,, I- - _-- I-~ I A"T.P-11,, L-111--, a ,
p(inf-U- ___ 1, I
D _', I I "' Ali __:= "ttti "it, ,, a: 4 ", el Nlon D-, -Iis
vc, s s,.Pma de ien:at, ,:_t, I s t -,I-:I jes- I ;f,, ,i- "%li;_- ,2,
1 1 -c ,,, "-,, I l C JFIANC E UNICO! ql:EDAN iTNDEATOS JUEWS DE BA.
lll r 1*111*" Ii ll*_ 1-1.1, 11 lt C, I .I' P, -, ,; 't, ,, r d os "01 'Trip; ", b terlit, ri, blancos Completes c
"I ,, ; : AMORTIGUADORES i,-,c ,, --ti,-,- v Caiie ,,_, i,_, ,,-, -- -6"_-_t_) 1 cerriin' e 6 !nb,,, a $53 00 ,-e- Liacera ,,, accesol de-scl on 4a- LETAS AVION -.til.. ill '11'.. d.'-In-j-, I 1 Ji,, ,,s de -," a.,:i tia-1, NEVERAS EN GANGA s I MA __ __
IIII., I., iI 0- A ,. I 11-IC. it, 1. 1 T \1 I FRf,", AIA'XRFZ Lxi_:-- t, en 1:-I, I A .1 C-iit I Vendo Lujo-so,, Mut,,hlii, : 1- i"t, iI a, r, V-- ba aci lie $ i'-50 Para fmczn; Inoloras 1cophd I d ,,,,,I, II ,,,, I t. ,, :. t; -1 ,;:,,,,,. -"I", I I Os V COG) es-k-, It I W_ ft
-- T1. 11, -tit. I,- , _- ,, , "I c-_ ': -_ 'l- -- ., i-l", v --as. iApro,,,ecbe esta se- ifeSJ5.00,Lavabosd colg ,,, ,,, ii._ t ... 1, -, li A UdA
_.- l Z, 1, ^ I, I I I 1i ;I ,I Sl 11 ww',",
LI '11;i" 11 I I _- 1, ,,,,, I on ,Ilcz,: S ifuFl ,i-',, it, , "i"li.m r. "', ll ,,, Zla ,:
11 It l-- , 72--i-, t ,I i, ', I 1- _, __ I I I t- --1"_' ,
F. -T-o. ,,.ICt7.,t ,c,,_,iI t""', 't""lz, ", l -" -j",t- "_-:edao ( "_'- -11 _, V- -,I--,' it, I '. it- 1, I, I -1 S., 'rranit; Distribuidores- Mueble- ilaoi y sifa desdeejlM k,-1,,,,d",!i%, ---,1'i il :I- v_ 'All, ,
"" "" I " ,, r" I. 7 ri, --,, li, , ,3 -'l- A Al
I _Itll 1 1 i I ,_,.,- 1 -t 11t 1- It I I l,' ,' I , '' r;cai' Sol y Villegaii. cierde ,a Itt casa que mis binta- z: I'll ,
I i I 1, ____ -, ;tc ,,- i- , l., - it: I i: ,,, 'Zil Ijf_, ,O, ,i.
", ,% --- __ - - : ; 't I N N., ......
d' .,,*.", I I I.,"', "I 11 I i ,,,- it DzT.4?66-514-'S t vendc'
,I "Itill 1.11 .1111-11, 114-1 I "Sancitarios Vasiallo"i -111124 Nlab
'4 ?." ., __ I "' j -L - --- I -- -- ----I-- ___ l Tu,;Piln 13 ' 1 S Ig
I~, --, -r% -it'. q.--- -__' t, IIXWCA 101 ClVtIXna Aa 5Tk il ARCACII Nj 5
"I 1- 1-11 ,-- ---_', , ": it ,,, i I MIRE 10 1-1 11 ,,, 010 ,y:7 _YAT
..... ,- ----,, ---- ,. ., o I 1 7 11 11 11 I , lEl, FVMOSO RA __ - I _yj
.. ......... ; I I i 1- I'llNor 1.,i,,ifl, -Qurii, .nTlit
,, I -k -,,- -- ,,,, Pic !ivclrito.de las Anitil-,- : B F Y-11
GRAN OPORTUNITIAD I I ---,'.l'i" ,,", ,'l," POR SOLO $10,40 Nlv','tw; m Fi -_-i P ,. ,y,%URAKTF_ Vv : ", '- 1) I
I ....... till --, 1-111 -1 7. ,V,'.1.t"i1.'l, ,,, I -1 I 1,11 ,,,,- I L1,11,1MA", ll (J:Rf"_ F,'i -----, y %- ,-_tt I I .- Me", I v 't- I l, D ""0 Yzww
.. I ;,' '-,' JUEGUS VE CUARTO 3 C. Jill 1111'V l L,:_Illct, ., ,, I _i,,, ,frice a] ptiebT,, cubarto duciiii' MAernice su bafici,
4. -,"'Ic. -li't I- " I ll ,,, 1-. t,-,,,. __ ', I t 11 ''i , I --- I~ I I I d l narhe pti a I
"."""""', -, 1:, i. t'-- ,11 ", _- 11 -11 1 _-i !_ 't radin, con $3 00 en- -- 1, :- il I 1. 11 ii t 1- F',,: t iit:ii c,-rt ,,t*. $R,!_l', L A" 'iiii"'I' ,,, ,,, "I 1, _i,1 1'1 10_i_-3 ilk Iii -, instaland,, una linda puerta de DINM O HIPOTECA
I .. I I I
lt,- -' 11 t- 11 I 'I ""t t'll"irti-1- -1 ___1 -l,_1_-,__ ,tij t, ,,( ,,t. l,,t ,,,, ,_,7 it i;'an 11 "I 712" i I V C, l,_-" ", PIC- -- n" ' l a ,lucha 'Ke--tone" belliamente -- -- -- - I ,,; L,,' 't': ,iq:n'," ) : r (;a ',-aln, en 1a5
At vltil I-A .1".. TF iZ D vixr,, ---------- -___ L 1- -- c,1-,*-na V lY. P!e as ,,_,, ta m liii an 7 UTILES DE OFICINA 9"n"a" cvmada, trioxicitiblo, para ba. d SoLicifuDis
I
I ,W un I 1, __ i-01 'Opic" I sus ditrbuidores nadcras on, -*1 *1 11 I -IL I Ill I" flud"f", Njodcl,, IV49. Sc, Ven, V; Ve, rue i Ii z,,I ,,-lo, t,-,,,- 5 y e *h 1 n ia -AL 11 y :5 Distrib
.. "i'll",,"1111,1111 '11_ li t"'11, ,,, 1 PI ,,'-i, ,,,, , i, I I ambi 1. n,,,, CONTADORAS NATION muebleria La Unica", S, ,t,)s de ducha. Vi VIVA DE SU RENTA
O L,:,5-,-_', -_- I I I~ "I I t" 11 I, t,= 4a-ICr, Ie',-,Ic m ,F.L Mi7i_ Nille I 11 uidores- "Sa.
I ;i-CI%-,-c;tI;-, I t L, 11 - i I I _' cie!c ,,,a,_jmcke!, BCIsa de nnliebie, ( ,,':- -, ,' it, ,I, t I I 1 eg a s, I-D-4864-59-16 :e de me_ ias ". S-1-as C:2 7=. "', -- -11.1- ---- 1-1-1 it, il-,1-. .5rz I _11".-1 Q -,dt ip4n 203, IJ,', .';c,.
I 1 z -1 I 1-1- --.
ft ift, ".. 11", lu 11 1. I ", I i Itt I I ", j , i, n; ,, i , San Rafae: 4U3 -,
1". .1 it". ,tarius-Vasalin". 'rul
I 1-il "I.- "i"Iti.i, '-iI. d. 'tic -, 1 - "! S 1. _1. Ilb ii ft., .0.
jcma, O'Refflv 409 f retl e a L i, I-, -.,-i, I~ ;t,, I, .,!I
.. it- 1111111- I, l-, I 2__'- -Q Ctniana I'll ".. EICIARC-, ,llft, &_ , I OmAd-n- t, -," n .i" .
il il.17-11 I- I 1, I , ,;-,,i r l zl M: prl a ... RCalzacda del Ce1 l rOC,,Iilanal A-7743 A -,-- 'it. , cii,- i,,
ML CENTRO Or, WfIrlJKAR, EN lic. 1 ,, C-IJ36-!5-__F oet -744, 1 -l1t, In.'l- 1. I'll ,,11_ 1 1_- '..", 9 A 5 4. "o. 1.13K 1
"I i 11 I I 1 , _T _- -I .11 I 1, 1.51" Iit,--11 1-11 i,-14. _t-
W- -.-.-. --------- ,,,,, "L "'i ,,, ""ti., -, ,- C-871 6,1 ", 64 OFERTAS
,lvitil ,,- I, I ,,, - l' " t Illub)-ilt SA\ -1 ANIE11A i ...... I I LIPI r-ill"', i 14 0 Lt-r !.-,. C-111.
lild. lw. P,, -,,- .... .. ji ti", i .-;,-,,. *,SESORA --_v1nAl1_r1 ibu
LA CASA DE LA 1: Damais Macro
= ;1%,,lI1-I'1t11I I -1 I'll', 5 I _L l alud 110, MATIriqUe, S. NiCC)Ilis! cocina y pantry al estilot ame.
I., 'XI , l"', ITENCION' El, FA-Moso
tiA-d-_dit"" -A _0 Sill ]AS .% -9% ."', ,4 r, LA COMPETIDORA cano, A rtii la m6s bellac ex "Oft __ MAQUINAR -%,- , --- I 111.,tIil", o" --bl, I'liii,,, it ,,,I C)I,,- ado ri d It i i W.,i. .-,= ..,llAl,,A-;_,%_-- ,--!-,I-,,,, % ., 7, -1111 -pic" ha rebai hib
11 ,,,,, "' -1- ,I, -. I ,' I ", ,,,i", :,I,,,, -,,-l-l-I ti $ "; -tq ti M ici6n dt, cocina,, jz ,, inetes, ,,, ,-.
ANXIMDO 0 VrWoO TAL LVkJi4_t-C t ' I" ""' ' "" ..... .. I 11 , i. I, I ,j ", Qdelo de .... $55_00,, _ _: :,,,,;;I,._,!1vL ,r- - .. .. .....
,., l,#,c, ",PI", l,, ,, ,,,"'-,',:,,""" "',',,"', , , il, , , , I, it-I It 0117 I -ttl I 1- i, I -1 t,&, 'u-ti" 1l, ,,l'i C-'ptc el suya! --- a-sus-distri- fregaderos de Una e (JOS pocet 10 KENDOZA
i, I 11 "t ,,, -11 11 ilt -, 2.1 I, I i ", II, ,- T- o 1, ',dcres .,1uebIeria- cLa--UnJ- ungstown',
IMM R-i I ,I, I'i,,-:,, ,,, ":tx 11 t ,,,, v mesas marcel "Y,
il I ,'I-, ii I I I 11 1 , ,.t,- ,-- I R,__ ;8 2,-,, 1 PAILACIG ALDAMA: Amixta4-510,
R,;".NI.,L. till "'.1- nIl 7-- I I I It "I I NWEBLERIA "TIN 'A", NI-715 I '' -1 i A-66'6. Telifoncts- CO'll mucho mis barato --ftit, RIM.-I-M,at'. F're't, &I'
At" 1 _L. "f , c , alt'-71 N Villegar
11 -2 11 I I ,-- _____ Mleb es, I:,,n a, 'o I a p:Azoi,, 1 ill, 1--, __- ,'I _% su i;-I... 'T.t6f.il A-2010,
-711 Mid, 'I' n., I~ IAQ1 IIIANDO __ %inni qt2i cu -,:,_,, &aa, ccme- 'I It" t MAQVINAS COSER tiSINGER-1 A-4757 y A-3M s Distribuidores: "Sanitarios C19"AtIl-t ,,,,
_. I ,,i _,- -- 11",","t.11, ,rRACI'OK(,.-1kT1,RI1l1J.-%ft It"'.. VIld-1 ,It ... .. D-1-4865-59-26 Ys-110'2- 11 aZ0&1,t1330L '--
ASO OW11 DIARIO DF LA MARINAA NIARTFS. 2 DF f)( 1118RF D 1049 PAMNA VENFINUINF
___ -_ 11-1-1-111 ...... _', 1-11111111-11 ---------- ___-__-,_, -_ .. .. ...... ......... -- 11 I'll -- ____
DINFRO HIPOTECA I ENSENAWAS l ALOUILFRFS I ALOUILERFS A1,Q'J1jERES ALOU11,FRES 1, AfQUffFJ,FS I SF ', OJJ(ITAN

I' l l I
6W___ 04RTA, 1 179 1 1 i I HAW AVIONE" -- i 9), J MA, M04TY. Y VIROR A I
177- ACAD t O nus 1, Z APARTM ENIOS AFAKTAMENTOl' R1 117 VPACIrUDYS VARIAS FWAS 9 v
"",- -11-- I ___ ______ ... _, I 11 -,-I'll", "I I -1 III-11111I "', I -11 I I - -, 1-1 "l 't P 11.11,11, 1 Ill", -11, I 1,111-011 1- 11-11 1. "I'. ll I tl 11, 1-11.1 1-1- 1111%
l, %,- Ill 'I'l 11, I "I I, _- HOTFIT, KfA411- , '' , I ,,I!, I I I I 111111 .11- 11 N R (' I V, Ft I A (K ErrY I I .
DINERO-1.1 -l lf,., "(",,,Iri,,,,I l. lloi,, ,, 111-, '- ", J I "', ,' I~ ".,..- "" ", .... .. _, I '_: t '.__-. "Ill'. .
t: ''. ,, -:, I I - I,"; _: I 11 'I" ', I 1. 1 1 1 I t I'll I
plet trnw, ,,, '!11 i-- 'Jll' I ", i" I ,,,, --- ,, :; :, "":11 ,:, % i ," _111 lt, l,,*. -I -' t:, -, , "i, I , ,,,, I I I ". ,,, I.- I '"', "I'.
'- It, ", I It, ,I I 11 11 I I -1, I ';- ',% ,*
011jeto". 'j, ;,11(,, tijili)'')il ,,, ; _,- I' 1'11 : l", 1 ,, ", , ., I I I , V N A V Ell 1,()(, A fK 1 I I .1 I, I I "
I 1, I t 11 "I'l I "" ""'', "I'l-il 11 ,- -l'on- "P- o _11"A"I'll-I I : 1, ", , I 11 .
"r v 'IcTih," I ... ''', "t, , I : 11 t., 1 1-',"1 z--l .--_ I 1, "I 11111 1, I I , ", 11 ", ll 1, It, I 1% I t, ill 11 I I I l 11 ill"I'll" 11, IllI I'dw i ". (i 4_01111 11 I l- 1- 11 1-1111", 11 , ,,, I I 1. I I 1 I i, ,,',,, ,,, ,
I "' "" "I"I ,,, .1i -t- I I 1 I I I Z l;ANTO.S WARU IA F, 4 1) () 4 A .", -- I
it _,:': ,
.1 -( ASURO I'(41- _______,____ "", --' I I ,,, I 11 -1 "I 11 ___ t
,; : , ; 1, I 11 I'll,
'i'; '_ i 11 "',
-,I A, I i I 1-r. ,, ,, It- Kf i 7- iiiA ;: ,' I""
No- I "! "11), 11 .... ..... I ,", Il'. l 116 ., I .11 I ", 'l , ,-, 44 i., t '_ " ':'_ , _1* -, I , I ", I 11 17 "., 1, I I I r-
, ..,l, ,., ,- --,- -- l I I I I 11 I -1
quml !\I-wc ,,, :. ,, ".,,"', t: ."." ;,-, ,, Ill" :'., ".I , I I I'll :,, I ll, "I"'I" I I I ', I ,
I .1 I .."."'i"". I"t. 11 I 11 I It I 1. i -It tf I I 11. ,,I -i;W 7 -T
P 11",' I "', iil wt',v.- i 6 V E A CA 0 0 I I ".. ", .1 W f I 1 mt; , ". t -1 It I I I I", '' , "'r "
: .I 1,1, ,,, ".." 1 11 I,,,, 1- ,,, ti .1 I ,I it"
l l-",- -'.',',,* , 1 i ,,,, .,,,, % "I" """", ,:., ,,. l,-*,,,,,,,,,,,: "" ,, I I 11 I , ,,, I', """. "
f14,6it.c1N-1) kll TI-1 11 I ll ,! "_ It- ,,, 11 11 I It 11 I , ", 'I
11 1: I ,- -,I"' 1.ii '_'_ t, ,,,,,,, ill".1.11 tl., " - I I I i, ,, ,,,
I~~ 111 1- 1 I'll I ,I "" ,,-,,,'1,i ,__ I "' """", l",- ' ,I 11 l IT I It" At 11 I'll I I -1 ,
t ztp;dm- "', '' ;Ilill ;;I I ,,,, Iz- l I,- IT-. 'i.1 mi-- t 1 ""t f I I I I I I I I. I I 11 11 I I I 1-1 I, 1,,,, 1, I
I "' t 11 1, I'll I i'l It I I I I 1.11 I I I
__ I i I'll, 4 1 11 I I 11 I ,
lcfalii (w ii i i,: "'i't, I ACADEMIA PADRON 110TEL "IDEAL ROONI" i Prn' lx -I ;_,_ T ,, '-'I--" I l, .11-l 11 -". I 1, GANGA '
1-1 11, A
tidifi W,11- J)"t" i"I ,, :_ I-111-1- I--, T- ',_', I -, t , : , ".", I I I "I I mucilAul
; i. 11 ll"I'l 1 -1,' ""' "I I : 11 li' ""I ,
,,, 0b, I ._,% :*1111- i, -, :I, I. , "Itll ii ,I'll! 1 It "!_ n -I -- , ""i ,, I I I 1 "',I I 111. .1 1111t, I- P.l ""', ,
'T' I 1* ,,, ;,, "'d I ,!, , ,,, t 1, Ill --t.l., 1Ilt111 .',;t .... .. 1' , I, ,,, , , - t, ,.,:, ".", "" , ., : I I .
" ', ,, ,, I -, I il I I , ,, I, ''. , I , , ,, I 1.
I rItYll, "l"I itj i ,I, 'I) ell- 0, -1 1 A-, I 11- I I f __ I I'll, !, '. I, . I'll 1, I , ,,,
4 rij-_ j i, -.l- ", e, -- l. ,- n 1- I 11 I -:1, I 11, I 1 1 P-_ ,, ,, ., A A 1) ,ltt 'i, ,, -, 1, Ill, 1. , __ ,,, l I '1 t, 11, I ,, :, 1 % I "
10T ,-f,- '-R01-iA; -- '-------- -- -"- ,; "", ', "'I'll, I~ I 11- t -11, -,,,- -- ,',,-
1 t'ff 11- 11,1111n i'llit, 11 ,
i i ,,,,,1-t -, 1, i" 11 I~ -- I'll I __ ___ ,
-,_, ,, "*. _(,iw, _Wrl6n-_"l, : - i_ -(iurswis-i- - ',-,7 %%it SE ALQUILAN "' il f, 111''llel 11 RVVE'NOET)CMES
", " "" ", ., ."i":,"': ,,,, ; _'. 1'. ,l '" Q, "' -P" DI I --- ".,
1-ri., I-, 1 1 11 It, I , : _1 I .1.1.11, .1 I I l ,, , 1, I," )3 LUYANO ,% "'. .- %: l7 ;, -,-- ;- 1, I '. ., ,,, Ili ,- l, ,, I t I ., l ,
,, ", " i , I i. T"""", It". ,- -, 11 I I I ,. .1 I l- ____ ____ , '_ __ ", , ,
--' - i-11111 ,'I", .- T"n", 1, -, : ,, !",*_,., 1,1.',-. "'.", "I"', 1,; 1 , I 11.1
," I I 1!1 11:11" I'll 11, -1 1. I~ . 1 I "I -1, I- '",
,, ,,i, 11 , I "I 11,1-1 ,,,, n- I ", "I I -,11"', I: .... I ,, "'I", ,_.,l,.*,
i -11it", I li-I-111 ". , I ;. 11
I , ".,:'. I l,,.-,,,Z- ,,,_1,. i_ -- -- .- -. I 111-1 At, -, C -- I~- -i I, It 4 1 I 1" I ", ", , I , ,,, t ,,,, ., t ,, I
_- -, i t ., -- ,,, __ , ,,. it il, I ,,,,, "", , 't t, , ,,, ,. I I I I _-, It_ i
___ - - ,- ; . ! ., il. It"ti, T. -Iiit-'si" It,, I " I I, il I A I ,,,
DINFRO 111PoIrcivs 1.t -It--", t i-- 1, i """, t", il I" , 11. I I -- t1l" l j ,"_' "'I'-:, ,,, .* I _'Oplil"O I I i - %- - --, I 1,, I t .11 I , , i, ", , I I I ,,,I, 1 11 I -- 't I, _i- tIl- ,
11ties 17 P 190 CASAS DE HLIESPEDES I i .. .. . I ", t' ,' i ", t. 1: l I A ,,, l I I t 71 11 11.1t, -- it - -1- , _5 I 11",
li, -0-1.1. A. I ,-f i I-It"'.
if"11'. ,; Vrt ,,,, ,1,,I,,, "",i", l ,' i ,:, I it i l, , ""'
I I I ,_ I 1, I I 11 -_ I I -1 1-1 -_ I t I I 1 1 I : .
pr"P!edlld- i I I "T 1, i ", 'i i I 111- 1 1.111, Iltil Ill, 1,,,I,, ,,,,, Ap!"Itt'll"'Ittli. j 11 X VE SE AlAp'll I
-I,, I 'I l, , ",_'', I,, t, .. I ,,,,, ,-,-,- I \ : ,,, 1, t " lv l I',, I I'll I __ I 11 I ,
RP pltl I titlz. Fi 1 f, ';, ': ,I I I S I Is IN 0 ii ,, AT I. nt'l., ,,, "I 11 I 1, I I 11 I l I'll I 11
I I I I i s T- ( ) H I (:
t,_ I T'l I "I I 1- i , I __ 1_111________!-Il-- t FN I
1,!" ; "t, "i, ,,, I- I "'':'', :, ,,, ., '-11, I t_-_ _l""Id C'uhil I l 4' ] n I -I'd d-- ,ldj,)i,* i I 11 I I'll I.. I ,
li,,'_ ,,, t I _ __ I :, , I I I I I I I I I I I ,. I 1, , ., ." I t 5S A APOLO CALARAZAR 119 CRIADAS CR JADD 3
:: -".,I "', ,61iL, ,-ntu- g"n'- ;1 11"o i '__I , , , A, N' RANJO
___ - i k 10 IVI \K1flAi. ,--" -, __ ____ , __11 -_ __
'Tl- IN 1, bicn , -, -'',- " __ __ ------- __ It "It'll P,
__ ill, 1, ", ."""I- ..1,int- q- ,, i "MANSION ELSA" I Irt i i v t i .: ., (3 PFPARTAMF!,J IS I 1,1111-1 -11- ", ", -: :, ": " t". 1 -t
.,',,_%1'I "" ': :1 , It', 11: p ,. ,,-,', ,I idi-- ingf," I I C I ,, , ,; -,
l- ,,, "A ,,,, I -, I l I , ", .
--t-0, t '. ,,, :: ,' 4til"i"', ,,,,, ri, i,-I, I,- 11 I I I ", __ 1 11-111- 11 __ _________ _,____________ t I :, I .1 I'll 1 l.
-1 I ,,,, , , I I ,. I :.1 "' ". 1: I I I I I I l I : " It I Il-l!" I t , , ; ", "'""', ., t, , I
11 1- 1 I I -1 I I I I I I I 1- 111
i, :' ,',, ., ,,, , -'- ', -z ,' ;1 j,;- ,,I, ,,, ""n-vipl, I i"', 11", -, ., I I , I I I I , ,, I 11 , t"i'I'l "I I
l 'i, I I I - - --- I~ - __ -, ", "
I I I I 1; I I I I n1l, 11 I , '. .7 ._1 1 17 I I I ", , _. I ". I ",
,Il I , , " E.t ... 1,P 'in fil ,,,,, I I I I ,; I - I I ; 11, I - , ,:!i, I,
11 I P- 1, I 11 ., i I ,,, 11 I I ,.: I , I I I I t 1, l I 11
't-', IT. I t.ll 111 1 11 I I 1, , I I , I I ", I I I I , I .1 -1-11-11 I It,, I : I' l I I 7 : I I I I I -- ----- -_ , - i 1-11 I I
I , '' , I "SK SOLU, la, I, .,
I it --RABITACIONLS I I I 11 11 I TfAN- ,liltt. I ". -1 I 11 I I .. , __ I
11 -- ,,, "U VANA _8DSjNf" S_,_ I -11, I __ ___ .- -- -- .- ...... I "-, l ,,'ki", ljAi, ., "
, , ......
11" I I'll I ''I ",I ." I I I t ,___ _j,- I ". .,
I I I ACADEMY -- 1, -- 1 "I'll, Ill I IIAT, In 1 n, 01, I ) TI IA;1 0, Ill f' ",,If," I ", "" ", li- 114 I I I I I
i-titi'll, 11 ;, 11 ,- '' t, , j I I I I Ill I -1 __-, .1 _",_ ""L", I 11 ,, "-11 111 8 VIPnO.. ll'i 1-ii lhf, ...... I --- -- -:". --",t- -, -- 'I, I 11 I .'' i r-l"'Il,", 1. I __ ll 11l,1-,,% I'll _.t.- l!"t,.", ". I
7,7,,Tu -i5ntlu ,I;;t7 T ,,t;,-, MANSION LUZ ,','- I I ;- r - ,"-- 1';" ," ,I I ,, I, I .., I, "'.1" I Ill ,
1 ,,,,il " ,,, I l 1-11 l il - t,,,,, 11, I I - 11, It -1 I., 11
: i- uqomgmwm i I I I I i- I 11, I
,I iii" i 1. ...... 11 1. n ,i ,,, it t, -----' : i I -11 -1-1 I I I I -;,,, -xI- ''T'_ ,l,_--T I--.'.- i -- __ ___ l, -_
I'llt,", %I'I'i'. l 1, , -.- "I "I 1, I I I 11 '' ,,, -_ I -1 I I r ill I rr If r ,PI ... 1'r .Ano,
I I I -1 l l i i- ---l-, F;Ii I
ll TI I __ __ __ 1. 11 , I I I I - ,- ", I HABANA -,-' illl. - 11 I 11 ,
t I 11 ti ,,,, I I I .,
jfj -j , \.()pjI:g '' v 11 I I 11 I I ,., I I I I S1_ __ --- I ,,f,,,, 1" ,, 1 l-1. D - it 'I'll till V ,
PARA 1111'( j The Tarbox School %:,,,' e _'4'', ", '' 1, I I -, - ------ -'',--:- "'I *,'_- ,_ ,,l0,-'. -&- .m'-Atl ,A.. ,,, I I "I ----- I-,,,,,-
I ; I 11 I ; I I l 1 4 1 It 'i I- Ilr-1A
d'A 1 ill I'll I 0, V", I, lt!'trim- ----- -,_-_ -, ,: i 11 11- I ll I I el 111" 1 -, 11 11 "I li i t, ,tl, , I 11 : , I "'O"'Plc"llor cy"AlTo ng "
of English 1 A'' I I I 1, i i 1.111, I i t, I 11 I'll 11 .1 It, lit, I Ilf"',
I ,RFSf1)F',('1AL (;\I.f%,';0 I I I I I t 11', t , I -,'-11 P-l" ",
11 i I I, I',- I I '1-1 -__ 1, ,,, t , "': % I'll 1.11 i"'ll I'll-,
Pilletr" F ol 1'lt,, ,l "I 1, 1"'! j ( '11, 3-tt T'tf"". -, 1, I I 1, I I I I I I I I IT T,4 'I
Tlirri, .... .... j I I - \0 it ,,,;, i, ,,, , , ,,,, it ,,,,,,,, I, -- 1 ", ", ",,,, it, ji, ,-,l_, IAl,
rAridP7, ,1! ti'' -, % 'ditil. f 'W l I 11 I I w.Nwr ,JFNT(l I 11 I 11 -i 1, -. %', '': I "N
l --I, I , )1f)W K I 11 I 11 I , ,
i (' -, p- -,- ', ,,-, 11 1. I I I l I :c') fith! 1(a('' i I "I'l,"tt"I"e"'It", 11 1.11"t t, 1. : -', -, "Il" 1_1 , -, , " 1, "' 'I I" - \jQ1 11,J) FRESCAS CASASI ", I .. ,,, l -11 l ...... ., 'A
P ri 1,rl I 1, i'. *. I" "; "', ' 1, ill ,It
,"I lolal ; Mil ,,,:, y l , .. ,,- it lt,,,,,l,!,; ,,-,, -- ,"'. I I I I ,,, , I-- -_ -_ --- ____ I I II '-,''. I
11 Il'.." -- : -1 I - 1, : :11 il .' ,
11 I -, t," ,,, li I ",
ii, I I I 11 I., " _____ --' Til,.il -o-,ll'
in, 01"F 11, : O' .%- ") I ', : I 41- I'll lilt, -,", , I I 1. 1. -11, -1 -, '--' I N2 ACFNCW% CKOCACIONES I,, -' nt',t,
'2 I "f ,' -_ ; I ., 11" --D-WO-6- i ,, il-- -- '. I I 1- 111- --_-, _____ _'_ 1. I I 'i --- !' "
I ,,,,, I I -_ -1- 1 11. 111-It li---- I----- I i ;l-l-I I I -1 _111111_11_ 11 ,_ I ; S "LA NIA'r\N( PIRA", A470 1- ._."-i'il, '-, I"'I'li- 'A it -'
11 I I .1', Z:i, llll ,:,_- 4711, - 11-111,111, di ,,, "* "
.111, I~ 11 li, , I I'll I __ I 11 I I '. I ,." I A I " f;,l _P___, "I'll I , -- 1- it - ,, -, pI_ -, 4
HIPOTICAS : :, '_ ,'- .... .. - I, , : .- I , '. 1. 1- 1, I 1". 11 ill I:- I ,,, .-- .., ';, i'- I, ,' ;Pi, i'w, .
.-,:" -_-_1_11'. :,_ l ,," ltl%, I -1-1 I'll, I 11 I I I I I 11 11 I I I I t i'. .. ""I " "". f-,", ",
I .- 1 1, I I', ,,,,, .1""i"', I't- 11 "I
1-1-1-1-11 _;, 1, ,z, l, .. .leill I'll. ,. ."t I ";7- li i "'I 't- t1l"I' ,-l,' ,
7" " i ,,, ; --"", 1T:, "" ,.,:, I "I __ 11 __ I __ I -, - -- ---- ,,, t,' I I 11 . i I., I, .. 1. I. '.
, I 1, , , ,, ,, ,I ,; I "ll- I-- .111-11 1, ,, I -11-1- 11 I , ,,, z , I ;,- It t 11 --- - L' ____ -------
l I 11-j-1 I _V_ L En 17_. ,EQ WA_1___ , . "', 1, 11 t : ,,I,, I'l i, ,"',- ,, -, ,,, I I I I I I I~ -_ C-I KIM R V N C .', IIPA 111i All., 11 A.,
1 ", 1 ,I I I I 1-1 -1- "'. -.., RESIDENCIAL AVANCE I I I I li- 11 1.111, I", I,-, 1- 11- '
1 "" 'I'11:i ,i I ,I -1 I I ., 1 ,:, ,, , I t _, ", ll, I ': ,l, I ",, "'I'l- 1,111, ., I __. It.!"."'.. 1,411,
1!111 11 -- t-,'' i'' li- -,,i ,,, I 11 11 I,- I 11 I t,' I l"J" -11- I"- I'. ll ,;
I _", 11 11 -, 11 i I I I -'i it I 1 1. I "I", 1- i : ,' -. I I- I ., -111-1. ct ,I,- t
_, -. ,I "'t'- , -: I I i ..... ... __ 1. --- I'll". it",- :-- I -, - I I I , , I ll -1 l tj
)A rvl,,, .1 ----- ", , __ :, ." "'. ., -- "", 119 COCINFRAS COCINER03
I I I 11 : I I z ;t ""
kj _,ALAS_ ,,S !NTERES GENERAL ,' 7, ,-'- l - '-' I I I "I I , , , , ,,, "li Nil I Allliltlll e:
1, ,,, , I __ ___ ---
I 1111; _____ -1 I I I 1, ", ,
_fERES 0 ', It li t1t 1. , "I 1. --- I __,__, 1-11 -1 I I t', - --- I l "
1,1- 111- 11 I I I I., I "t -1 I, 103 CRIADAS CRIAD05 I -, .I 11
70 N ARA LAS DAMAS I I I 1, "'t 11, 11 ,,, 'j, 11, ,,, I ,., 1 1 I I I "I'll "I'll _', o,
ti __ __ I t , "'ilil!'Ittl I, 11" 1:1 "t"I""t, ,,l- , '. I I . -- -- ,:) , 711 tit I 1-11 I I,, 1,
I __ ___-_ I __ ; I I , It : ,,, - 1, : ,,,,,,,
I Ill -- : -, 'A I 'a, , -- -11111 lIv A- ), ,"I ,
11 .. , l, WDADO ,,,_ --- 11 --, I _________ ":1,4 7""
1 1 li 11" f, I' A D: l R OF P V I Zw, I I "' -111, ". ", "" ,._I I I - ___,__ -_ __ -, --VELLOS I I 11 " 1 11 - I,',, -, !7 Vi.-Fil, K"!""'. ( 'l edlid, Apart I I I -_ 11, 1_" i, ", ...... (It" -Ftar.- 11
'm ci ,[!n', ;' ", ", 11 ", - 11 amento interior z',' ', 'A 1'1, I1111!_'Il_1' lltltl I 1-1
,, ,ilamt -11 it ill t- "''t'', I .11 11 I -1 ''I 11 I 't 1-111 1; ... liii ,I I, ( VS, N 1 \NICVRIIADAI -i-_,_, "I-1"-,, -," ,;,T ,,,, ''-. --- l1lII
%r:lm; de ;; ar,, rrli2 ,,, pir '' --- __ ___ -, -1 .1 11 11 I ,t fli)i4fll-r '0, FI:, ", l , :i '' ' '-- 1 "' Vlllfll 11 I
..... i ", "I ll il ", I'll, 11,51, r, I, I -_ , ., 11 1, ".
I I I % 11 A A, ,F; DARDEN: Nl-! I , I i't .... .... _____ TCI_11.. ...MA T
r I 11 I I I I I I ,,,,l '' I ,!.f t%_ _', '_, .tj, lt I
rias Pic T: ,Ta 7-,,,l,, g,-i-i 1, I I I , : AIAJ 11 %.)I) I -1 1. I I , I 11 ," I .1il-i I - t, t' I I 11 ", I I A,, I I ,i ,, _1'11
ii,-, a "i, ) q ,l x I "_:, "", , , , I ll It - l It 1 I I 11 I I I I I I I , , l -_, __ I'll-." ill- 11-1. "'It,, Uii,. , 1 I I 1, 11
I I I I'll, 11 11'1 I% 1'ilt,- l I ,,, ,, l ,_, "_, :,, 104 COCINFRAS COCINFROS , D4171 1194i .
.Vkx ,iit!ut -,,,,,,:, 4(6 "; I I, I '.' '.I "", : u, I.,, ,I, -, i,", "'. ,,-,ill I I", '', __ -----,-- -," Vrt'6"Li" T"I"ft"', FT 2 ". -,- _,_,11_11_111_1__ _", I - "I'll, 11 I I : , I I I ,% -'? ': , , , -1 11 I I "I I .. "I". -- ,,F, O'n!'Cr Aurnk COCINEPA 0 To,. 4 1111t, 11-1111- I I I I _t fi I I I , I I I I ,, ,
", i I I I "" , ,I,,, I ,,,, 1 11, t 'I ...... lit-iI, I'- le.,
l -11 11 ', I , z l I 11 I I I 11 I .1 , 1, I I . 11, I I t,, I 1 t, I- 11 11 '! ,,, ;'11 11"11- 11 R. ,- il, ll D I." ill 21
I I ", ", I I I I I I I 11 I ;i,
-tl -Ii_,jl j. I , ,- 4, ". I , I -, __", I I, __ '.,
I 1 7-,-,, ,""""It, ,,, 11 ii,,- :1, '"'. 11 11 t11 11 I I I 11 11 ,tlll I I, ,i I 11-1. 11 t I IIII., V- PI, -,, ,,, I --i
11 I!- 1i I l I "I'll, I I "I'l-", 11 11 11 11 -_ I I - "I I : I I I ,!, ., ., or zcr ci Ct A Gox Ai
1 111 """ I' ', 1 -11-1, ,,, ", ", ti It,- I ', -;" -:tl -',,"" ilt z I I __ 14 Ili I I "I I ,I, ; 1--l.ll I 'liz, ,,, ,lf,"I 1 I" I - 11 I '1 I" I'll I I'll __ 1, ill FROFESORES ti"
IiI, I, ,; I l 1.',,,I,,% -, , I It I'll, I "I It ,, st__ ,
p'.. t, lt, ,- I I I i I.,,,";", ,' I t l I I I -1 "I', I I __ _,__ i ,; ', , la -, l I "I
11 -1 1 11 I 1 lt n,%r,, 11, z
I'll 1 1. . ,"', tz I I I .1 I 11 I l ,\ 11 I 1) I 1, L % "1111) 11 ., I : I I I -- -1 -.711 "4 It, "N It"I -, __
VELLOS ;- ., It I 11 _%- I t I .11 - -:: I ,, t, ;_ I I -; I' U QCILAN I "I 11 It, ,,;,, 11: I I, ll i
",I,-,-,,,, I'll I I I I I I I I I ""' "I'll," l-"! 124 LAVANDFRAS.IAVAKDEROS
I I -,,; :, I ., I 1-11 I I I 11- I l-11- 11", '- i ". ,,,,, I I __
it I 1 'll"", '___ ,_ _, lv "t i "I'll I'l7l"11, I I, '' -, , ; - "I 1, l , ,, 1- I I I I I .- -, I,, 7p wlol :- i, z,! Jt:, "Is;:, - , I I ,t I I , t , I I I I I I I I Ill, l I I'll 11 "-,'' I ""P 9 j- 11111 11, 11-A IARA T4- 1
,I- ,-,I!a, ,,, i,,1111, ItTti'l, l1i"' __ I'll --- __ ", I I I I 11 .1 I I I 11 l 11 I I I I I I 11, __ -_ ': ', t,;- I ", I -11.1 PI 11 1. .1
'ai I I I I "I I I 11 -1 __ : P % ,,- ," L13 OFERAR103 APRENDICES i. I 11 1.11 A 11i'l,
"10DI, f"ll(I I I , , ,;t, I -,--- 11
;_i "l _1 ll-"I I Wl TFII All IFTAZOS *1 '- %P % F I \ 1A N Ili I l V I A 114. r
1 , .1 I 11 __ -, ",-",, __ ___ ___ - __ ___-, I l I ,
,-lji :-,i,, ; ,, t I ,,, , I_ , '' ", li'l- a 1 I I I I I I I I .: "I .-
'!',] "'.-I, , Iltnl-l R"id- ,iii I I I 11 I I 1, -l l I, ", ,,i'", ",
R, Ili) ttim- ,f, '. : , "I I '_,,,,,,,t'',",'T',' ,112,5 CHOFERES,
,, I I I I ", ___ -,111 \ 1\ \ 1: F, R I, 1) i I I I I I I I I I'll I ;, ,, It .... .... I , ,,, V": ,,, 1 -1 ....... .i
_7150 11 '.1 'I, -'i t 1, 'T" t, I I'll, .11, ?111 I.-Ii IN.??,. r-1111
I, :z -,!--" 1:-v I 1. I t 1, I I It ,,.
-, I - 1 I I I "- 1i:l11. 'I, --- "I it I 1- rll"_ t .... ... ii7i.
,i . ,, I I I I I:IA
__ 11 : : 1-1 _: .1, . ", : 11 I I ., _,.
*" f'rl A- I . ', 11 -- I I I 11 I "', ? , -,l I,,II- fl,,
vit!k ii A SA", ,, nw) I I I ,,, 11 ,; I : , ,,,,, I ill , o I 14 AGENTE, VENDEDORES -- ,,, ,, -11- R,,
I 1. I ir I I I I I I elll 11 11 1. __ i. I It I it r'... 11
'It I, , Sit It(, t: I "I'll - 11 I ,,, I 11 tl I I "" 'IlIP't,
I T11 111 11 I I I I I I l l, I t It,, 11 ,,, 1-tIll-l's A11- 14 n- t T E '' I I I I __11 11 I -1 -1 I i lllll t -_ --! lp F"I"'Livia, <0 Tl_"""!'-, A L, Q U 3 E S --_,__'_, __ I I I ,; I l 1 I f I I 't I ll l I , I I, I, , "'.111 "l.'', ' "", "" :,11c111A 1Tl IiP 11il- 101fill
4 I I I ", I, 1'1 11 It* ...... I I " tt It~ I, tI'll, I --- I --- L A I ", ,,, t"I"', ,,,, :, j -r ".." Ali,,
',i i's ,-- .,- __ ", "" -, '. Cil,,, ill I 1- -1- I
1 SE K OK il - ,", I -,iN, fata S: I I KSrlD] ANTE'l , I I ,
,,, I , In -lll 1, I -, "', I ,,l _-
HK ELES ,,, I : l I I I I I L __ I) 1_1' Ii,11 1111 ill ;*, ".1-1-111-11.. _t.t. ,
cl.,:"" ( p I I 11 .
'It) !:rw tes S! :; i ,q 1 9 CERRO PALATI
I i:,,, *20', ,,I t , I,!' it _ 1-11, I,-,-,- I I I ." 11 11 - -_ I 1, I ,'I, .
"I'li , ,, t" .1 ":: I ii Ili I 11-1 vl ; ", 1-11-0-1WI, ,".,- nlio
I __ - I I I 11 I "I I I 11til ill 11 11 -1 11 .1 A Ci3l I I I 1 __ I '__
it j 't"-_l 11 I) T F. 1, I 1. I 11 I I 11 11 I 1%,T 1111. i ,li "I ... o-twiI ,,, I "I ., t :ll 11 't ,,, 1,11, It I 1, , ,, I 1z
I 11, -1 iil 141 .1", 1, ---*
t, I I I 11 i I 11 11 ., "., .
Tw_, __ ,,, ,,, ,,,, l .., % 11 % K I"% \1 l", I l,41 I t 'eil v 11 I I 1. , ""%': "I' ., ,,,,,,z"""," ",.!"""-f It"' .", ., 1SLA BE CUBA ,-, , I I 11" 11 I ., I ''I I ___ il, t, 't 2- liTt-,Ir'4 ,ll -if"", --' ------ ". II- 1111,*21
_--i", , T- 1, -11 t It -' """'"""'" "I vK.D-1 ... i ,_,_,__-,__,,, ". -- ,:, , ,,, , __ __ I I 11 I -1- it"',-i" ".1l"t., ,,I.. -tv, l"", :,
;,- 't I i "I 111-11 ,, " ' 1 ., M MARIAhAO REPART05 A l"i ,,;-.."" AVOM
:_ I' I 1 I I , : I -, I 11 :., I 1, I 11 I 11 I I __ __ ,- 'III --- -111-- Itij, .", , ." Z .1
__ __ ____ - , I I I x , I I I I I I I 11 L, Ill -- 11 I I'll. .1 11 -1 I _,! I_, it'. _'.-,, ".-,., ,, "_;, 11, 11-11
;1 11 ;I I "I'll"ll-I l I 'I" , t I I I I I I I I I I -, I I I 11 11 I 011 1Y I ". 11 I 11 .1.1 1. --il 1-1 D.,"1-11.1 I
11.11-II, 'I'll I'll I z '' 11 I I I I 11 I 1, - -1- I 't ... l ,,,, 't"l-,"t- ,,., I
I "'. , -,,, ,,,,, 1". 11 I 11 I I I I __ __ _ I __ 111t., I ". I -111I 11 Ill ''It, I ., I I I -- I, "I "I'llt-, I.", f 126 JARDINER05
"' 11 11 ii Iwi il () S I 1)!, N I'll v %l; I 11. I I I "i ;1- 111. il-,ill, i
,7,7 -, c L _C0,4111 'S 1, ,,,, I ":1 11 -- 'I --Cil I q 10111 Din, CAMP.
"I i, , It ;. 'TF_;,l-,,t_ i;,_,_ t"-_ ,i I I I 11 I I ''I I I : I I- 1, ., ''! , ,. ,,, --."
-- I I '11 11,i _51 I I I il ', 111. I 11- ,, I- I I n-l-1- I, -, 11 il 1, :, I "",", "'., *, ",,"l.. ',.--'.l 1 -- .. ... .... ... ,,v."_. ,, ,.,tiI, :.1,,.,
1, 11 . I t , I : I I I ill ,!" I IT., l', .- __ I l il tl "I 11 I.i. W ., .,Ti ... 4. -Ild ... 1 4 "
, ,,, ., *,,, ., -,.; ,; .. ,, -, 1,
, , I I t
__ n E A N__ I ILI 11 11,111, 1. -1 ll, I : 1 5 1, _-"' , , "t"i., ii-l. R-.- ,llI'T."'- 11-ZAS '' it $,I-, ii 4 11
-, I : I I I 11 51 I '' 1, I 11 1: it", I _, -, I u 11, ." I
- - ,
-1 1. __ --- - _ _ 01IF1, 'T 1, -II-11f % i I I L'R )l (,I \,IB.% \ , , I I i , __: '' , I I ", '', , ,%i I~ -I ENTES. VENDEDORES
75 PROFESORAS FROFESORES 1i WE S01", t, It 11 11 It 11 "I'll, -- ', ,,,, I 6 .t i -Fm 1v.v4.v_11Z3 AG
I,- ---- I 11 11 I 11- lil.", n
I'1! .1 ,I I 11 I 11 I I .1 _(;, ,,Fi -'1 1 11,TAll.Zlit ," !, L, I I I -1 I ,,, .,A H I l1-1 Ilt "I ,il --- ... T, "o.", ....... ,,
Pik OPFCO ylol lN, 11 C 0 -111r 1 216, i t ,,t ',' 1 ill I I I i ,,_ I I I I , I R -NM' --_ _d.4 '. ,__ -,_
o" , ___ l 1-1
tt ,I", 1 _-, , I I I I I I I , -1 ,, -t I I I I ill ll., 11 I 'I __ "I -11 .1"'n I 1-1 1 2_, I ...... -- "'I"", --1, .1- 1- 1" 1,, 1 ;,,I-,- I. 11 It, '11 'o 'i o i , ", ", "", ii I i I I'll It Ill
".d. 1i ,,I ,,, tj ,z .: i"i-I ,< _ii I , I I-- -LIVII'l VA.- ,,"'. t,,l l lit, "".- ,
,) I I I n iiil "I 1-1 - ------- -, -1
-- l", : it, ,,, 1 I I I ,; : , I 11 I t. "I 111t -, ll"- ", I I HEK'lli), % l H \W I ,\i w Nvs , I 11 .., D, 11 11
;, ,,, I , 1, -1 , t ;!'is e 1, I I'll I ,. I I ., -, I li I I 1 1 : ""."".""",,.'',,., ,, *-,,,,,,*I I;- .. ... _l I 11. It it 11 L"') i I,',' t 01, *
1, I 1, I I 1. 'i 1, I 11 I l I i" ,, I I I 1;, ". I , , ; i, ,,,, "" "' OFICINISTAS
_- ,, ,,,,:, %, 't I - - --- -- ----- ______ __ , 11 "I'll, I 1 %,,,, 1129
ri-oriiw Y'Pl _11,;, t;l I i ,,I, I 111 I "..1- ''I I ''I'll .. I I I I i
1 '.""" "' 't r'L 1' it "S f.' ' -1L I 1 ... - I , ,I I I I I I I I I -11 1!t- I I , :, -i VI Cll, VKIVIA..
-11 __ __ "I I 11WI. 11.
,, "11'1,1'1 \*1"I", I
'l , t! ,,,- 1,;ti--)_ I'll, i 1, : -, ", L0 MIJOR BE MIRAMAR t"t"' """' ,- ,- ,? .%n ,-!, A ,. -.
d.111 I .1 I , , ,j y I _' ,;,'. 1,17, "
I .,L f-1111 11 __ ,__,_____ 11 -1 I I 11 't ,l I t-l't-i"', 1-1 ,.,I,, -111-1 I '-, "I I., 17ky vm6;46-0kE !- :- -, i -.1", P", I -, I -1
,kkRTAMFST0S I I I 11 I I 1- i, l ___11 ___11 -11 - I I I -, I 11 , t" I" ". :, ,,, ,,'I'll,-, -1-- TAQUJGRAFf) IN'GLES FS.
l1 ---- ------ ,_ 0111 1 -I- 1; il I t 11, t - ''. 11 l I I I 11 I :;;:, It, .--. -,- ,
F J,11- "' ;111111"11"i".1, I'll,,", 1, 11 I I I 1i I I I I I ,
I -11111- 11 I I 11 1 I 11-1- .1--l". .. pariol 'rrr" vl,,,,:, traduc" -- ill I I I i- I 1, -1 ""..", "I 1 I 11.1 Ill-t" ...___, I I ': __ ,,, I'll, "I -1 ll 111- , ,d '-,r, -ntilbOidad. Lllga expe-,--- __ ____ __ I , :, I" ", I I ': I 1 ; 11 .11
_
AT' Fill" I '. "'. I I I I I I It I I t 11 l! I It I t 1, k" __ _, __,_ ,___I 40T ,, 14 17" _a I l t, 1. % l "I'll-.1. It, I I t '' I 1-- ; zt __ _,, ,
I I I l ,
PRIA_ ;A tlxc 1e,,ts referent'- ISL I -1 _. I It I I l 11 1- I i el)tl
-,-- -, , I -,- __ , -, "I'll'' I I I I .1 11 11 '- I I ,,1 I I 111101 I
-",-- 1, I 1 1 '' "I'll" I'll 11 I'll it,;,q!" ,It 111 I-,: -', 111 It" 11 I I 1- RAMAR I, ,I, I C",; -I Ctl huoll;, mnli,,ii6n,
% I ; _* 11'1, '. Il, 7 1.
_' I 11 I ': "i I 1 i, l 1 b ,,,, i. l l , 1 ,_1 I I 11 I I I l .:,- t" t c ,, "'ll'o"
-," t"'q- 1' "' -'. -- I - , 111.1 __ - __ - -,;l -1 X_ i I ,I, I 11 ., ; I I!, I ''. "" I "ll , _Ci D-6:iTD-129-25
"', I I I I ,,11.1 "_111, c ,, I, L.,I,,_I i): % -ti "I
'' l'I I I L I I I -11-11111- 1_- __ ___,_ _I fl I o ", , , Z : . .: ,_ , I I I I 1 -1-15 ILI' zt ir I_ n 1 L ; All. I I I I I I lltll I Z" .. t '' -- 111-1 -1, -; Ill. 1AqI 1-11- t"ll"T,,,, -,.'_ ,__, ,lil """, , I Ili .1 I. , I , I I I I 11 I 11 Ili , -, f i I'll- 1 1111141' !,t,, ,I !i, _, , :,,, , ", - - , I , I I .11 I I I I I lild" ""4, ,
IT ..... i:1 I ,,,, 1 -_,,,I t, , I I I- 11 1-111l 11, '-- , "I ... "I 11 el I I 1, -, -, "I -, """', 1, ,,,,,, ": ..... .. I- ",.""" *;',. .,:Ik, ,", ,t 'tlilr _. I,- , -,,, ,;-- It" 't. t, I, -, ,,, lt"""." -; --- I , ------ I -- ---- , A I, 1 17
*,!; ,; H- Itlf' ,f-,- , I 11 I 11 "" It IT I A P9.v.1111,, .11 n P1.
1,' "_ l:1 ,",-.-,:, ( t, ", 1- I tl I 'j 11" .1 -,
I I it I I I I ", , I .. -1 11 1 ,,, I, I 11 11 Ill I , .1 ", __ -, ,---I- -"-,. $ i i 1 l\ 11 I , - :, 'I" I , % I I I I --- I I T ,, I it ,, , I Ill 1 , __ ;v- Ilol li
,,, .1, I I I ,, I I" __ : I I "I 11 - --- I I ,_,, l .* ,:"_; ,,t ."". "'...""',
__ l , "_ ,,, , I I t l ,, I I I I I 1. P, ,, 17 --,0 Alil-il I -_A ,1w.l "'t, " ' I 1,11-11 %, I I 11 I _- , ", ". I -- --- 11, 1- r".."
11, 1, , I I I I 1,11, 1- ...... 1 .. ,,, 1 I "It"- ,
I I I ,,, '. ". 1, 2t t I 11 ", I I I " ", ,- 'i. 11 11.1
11 11.111" 1'_i1'I;"1 I ,I,, I 3 t , t, I I
I ": ., z ; t i, ,,,,,,,, : I- ,- 1. I __ I I I I 11 ,, ,
ir -6- ,r i v 11 T.N i,,A c I I I 'm FS P. I :i % "I I I I I ., I I 1: :1 11 I I I 1, I I : -, ,- , ", , ,, I I , ", 61 I'll Ii. ,- "'." I; ,11- ., T.)II-, I I'll
- ___ I 11
I I," :!,:, ,, l, t l a -11 I'll --- ,-- I_ 1_ __ I I I --- - I 11 11 I I I I L , 1, tl I l 'l I i l 1, I
I 11 I 'I'll I "I I I I I I I __ I I I "I'll I~ __ I--- ----- - % ,4. N-1-1,, T-1 ill ,,,,,, ,, i "', 11 A 7)-7 ';t- "" 1- 11 11-1 i.11l, l 1, 1, V, I KtJ10JES V JOYFRIA ;, T; _, ,T-lI---7l-, . --,
Ut- __ __ ,,l I .i -Wkii ; i r- , ; .; ,,
SE ALQUILA 1. t I -1 l I F' ,; LQI Ll ib lI, :Alquilo casa modern, ., F, MA ""-- "", "'1-1, -..
-I "", "I i" I l 't, 2 11STA ",-_' "'tt I "'
11 I I 11 .1. ,l 1,
--- --- HOTEL TROTCHA ,"'It-', ,it "-', I.- ',,.-,, I 1, I 11 I I I ", I l" ,, I I -11-1 -iitl
I s ( 1, E_', ,I- t 1 z. 1-1, I_ I i , -_ -11-Il"I 1 t- ..... ,,, , I "ll IN-
il I _-, , "I i ': "ll ,,, ,:! -,-- I- ,, _."t-t'.t, ,,, C 1. "t 6;t ,;i_ o v, -l;Py'.vP,,,i,. ,- 11 -, - -_ 2 It I.
"I't'. "" I I ", Calillda l 2, Vedado, F,::,m-l t, ", l" i ,,, , ,,, I I I~~ "I", 1 -"I'll 11 1. ; ,',% I-,., ,,, .,__ "I I'll -11.1 1-1 I 11 t' I '-1 .-1 1 1- --1,I- 111=
'lil- A Pl- I t ll it l -- ,,
I I I 4 11 I '' l I I I .-lil- -IT-1- 11 l .1 "t "Iti I ,I. 11 "i"i .1-1 11--__ .
T'; "It l ,, '. ,, , ,,, -_, ll _A Pl, I], -- ", : :1 t I 11.11.1. 1 ... I It,
1, 1.1, I I I 11. i I 1, I, i ___1 __ I -1-1 __ 111.1 ."', 111-1
I- __ 1,, i "I I : I f""", ril 11 1'11: iii.11 111_'fll .., .%1:, m.,".
_11:, 11 It' I -1 f ,&", ;, "i" ", .11 ti-:ai i -Y-111"I". --i-, --
., -, _Vwr IlfI3 6), vofwlt -, t 1, t ... .... I", t , i-, I, ,,
il-1- ,Is dti ,l 3i;l Tti-l"!t :-,- -- -,, 11-, I l Pip~
___ -, __ ,_ 1, l ,., ,l ", "
11 -, 'Xf I t, "ll 1 % 21
_- f _-- _1 Tv,_,, L,'f.--l i !, :.:- o7,iL, :,t lll-_ '! It, I " --,- I I ,_t, I - ,
---;a ,,,I ; 11 I I I: -, -t,;,%_, 1< --_1 , I I I 11,11"ll I'V" -7- Forir "'I, ,, _- .,i, __rimzw _t, -- , '. I 1. I I 11 A : 'I', I -11,
i ,, , I I I __ I I I t I 111.1 I I I I 11 11 I I I I- I'll, Ill 1
I .' ,,,! I -, : Ili il. 6J11 I'li:,i_ r)ll ,ttq ", , I I I - I I :1 I I : f r.. ,i, ,- ,, ,illtl ,I,, li I" 1 ,.- I
z 1-1, i)all ,!, J--, t ', 1, : .. z I 1. I I I I I I 11 ". I : -,, i, ,-; ", i ,-Iill 11 "I"ll il I I ) I "I'll '-, I it, -t, , , _-A" ,,,, l , I , -, -1-1 I ,I', T-1.
I11,11" -1-11 -,-- I It I I ,
,,, C,- ",'- ," -, :, I I I 11 I ,, , iI Ili ...... I Il "', !, , ,,, , 1 ,, I 1 ,,, 14 I ll It _1 __ t ". I -111,
11 _. .1 1-1- 'I T l l el. .", ) & ii's -Ilf: ,_;t, tt j , I - I V I, L t I n : I " :, ,,, -, ", 11 __ __ 1. I , I I T I- ,l l"
I I 1.1 I I t, 11 I'll l 1"
I- 11 .11 111- Il -- -T, -.i_ ,_Io, TTA
- 11 m ,.I R -, A.o, b- tn : ,. _n, _-:'_1_l',"1,.1'.' .- ," I -_- "m
:, it, I "', 1 jF ,'Z r". i_, _IP6Tti l ___- ll L t,%,
6 OLEGLS ll, 'i" ,:_-1, 'i I -, I I I i,:,m xx -- "i i"",
---,,t , _% 11 11 t ": I ix c I I I ". , -- , ... w oft s , it ".1 If-IF, 1-1.
__ - ; __ ____ __ __ I ill '. ll I %'I 1- I, , I _",t "_-i_ .". 11: I ", _-- % t.'', 1, ,. -, --- ....... 11 r 11 ": 1 11i" I'll ,1 ',Itl'd.,4 -11.
(*l,1,vii, NIARIA CORON11\1AS ____ ,---,---" 11 t1l; ... l, 1 I I I 1, I I -1 .1 -' , I, It."'. I I I I .1 1111r.- III."", - "', 1, I
I ) 't , "ll,"lls;,", "., t_- "I -,- __ _- I I lii". 1, I A 11 I i", ;, ;" . 11 I ." -, r ,,
_','TERNA1 0 -lI, i- ,---,r- "'., : , I I ,, ,,, , ': :, :7 ,171 -VTVI 1
I .. , ". ", I I I 11 I I 11
1-d -1- 11 t . -11, 1.11
',N r I HOTEL COLONIAL ,,,, 11 I 11., l 1-1- I ""' ,:", ..... __ I- ,
,,L l i "I , _i "'
-. ", 'I I .1 % _- , I, ., -11 't I 1. I .,
!; -, 7, -I-,- 11 , - .'^ ,* I I ,,, "ml_'IxlI,_ -tri I "11 ." I I __1 -11 I I -11 0 W,
I -, ,,,, "l- '4 1 --I 11 ,' ---_ --- __, '_ ,,, I 7, , F ,, ,I uentr. f I I 1, , I ,I ,I .1 11111il TAQ1 In
=1 -, 'if 1, ("ItrIM "In , -- f A J ,--",-- , __ -,- ,---- , I I I I I
-1 ... -1 l ,IPI A Aljnmil R-41- i'al, , __ -, __ IP-1--m- 'in F"t- ," 'le,* 1 I .,-, -,, .,I Ill I I , t 1. 11 _-- "11 1 1 1I 1-1-1 r tt 2141"t--11- I I ,l I' it 11 I ; I 11. 11 l- I'll ) l G I l"17 11 r I ; t 1,
,"l,. 'tt'-, t 1.1.1- ,-- .1- I I Ill ., 1 z;TTj ,__- iI-__ -_ ---- __ I~ -_ __ Ill I'll 11-111 --- I ,, ;_n. I-, 1_11 1 _117 , kr__ f,;W,;i i 11 -1 .1 I -_ I .111. ". 11 r I -i .. I t "
-, 7 ,- """"", _-,', ': _. 1- "I .. l I I lil- A. li- I I I 11 11 I I I tl I ) 't, "" "'A, Il .l'.- '..' I " "' i-- -- ,114,I 11ii- I
_,". 11 11 I -, 1l I 11 I I .1 I , I __ __ 1-1111. 1.11. 11 I :j I
7 l" I -1. I -1. ,
__ ,,, ,,t", --z"- .'- -, I ,", 'I "". 111 ""
11 "I -, a, I I ;ti, ,, 1-- -.1, I 1, I -,
- , I 1, li-, -tl A, t I -1 It-, ,,, I I t i-IT;i -1111-il FZ TFW t ALMACENES IDEAL ,
,- 1, , I I -- ill Q, "_, _,i, -_, t Z, ,
77 ACADEMIAS t - I t11 t ,,,,I, I I -_ ;- i I, ',.%tl, "',_,",-"t -% "..I, , It ]"_ I 1, , I .1 t I I 11 I T,, 1-. "'. '__ii l';', 131
., i, c i'll -1 : 11 I I s it, I tl : *i', i, I- T-, I i- t", I ,t, i, il 1121". __ OFERTAS VARIAS
-- ,- i!," 'I, : .: 1, , 's". ,;
-- --,- -- ___ , __ ____ 11 It t, 4 .1111. I.- "l __ I 1? I "," I
ESCUELAS MILITARE9 1 11 QI I1,1I -AUTAKTIT'll tI .f 11- i A- ,-,-, -,- -ij,'.-;,Ofii, a, Ampliai Balriin C dll, _'_ ., Ill, I i ,I 'i I ATI PO. illt I no
, ", i., 1. t ,,I I .'I I tl "" z"'. 'i'll 111.11 _--ol, ", '.
-.! ,-l-!,-- ; -I:1'-', -il't- HOTEL BIARRITZ I .-:1,,"I'll, i_ _,_ ,_ ,I "I'll "I 111".i. --,L), : I": l ".",,"', "I'l ' '" *"-.' "' -.'t%-t '-'- l "!L i". ;:- -.1. -1. 11 11 -- ...... 'I--'-,
.-Ill, t-11"" ti _111 I z I I "' :-- till-I i, i' L- _: % ,' ", t "" I S e alquilan casas -,-- -, ,;,I., ."ll I"I"",
-_,, % "' " __ -I, --,
I .1 T T M 11' ,-.,,',-,! ,"PrAd. .519, frente at Capitolini 11- I
__ __,,__-_ __ ,,, 1 , I-- I n P, r-'l'.
--, --- I -1 1-11 !, -, 11 ; I 1-1 --I -1- 1l.11 P. w- w xx .r-i ,,t,,-- I I." 1 .T.- T. ,t , _,__ 1_111 -11-11,11, -_ I I,-,,,-- I I __ I I I , "It , 0,128 01 "
A T 1-1 I 1-11 I 11 11 I 11 I I ". .111. 1-1 I 1-1111 I Ill, Ill I .1 11 I , 'L -l ' 1-11-1 I,-,,,- I.O.- ."Ift-11, ALIli rAKTON.1- it w, .1'. T'l-II m-u ".-j- ....... ; -, i-" -- --!- I I 1. --il 11 111- I 11 I , ,, :,,, ,,, ", 1 I I I 11 "I'll I __ 1 "', i -- I ... 11
I -, I:;; Id "", 31 1 5 li s I .ll" - "', -- ",
-, t 'll,,, 11 ", t _!I tf, i.!_-fo." I d_. ft.t
-" ., ,,,-_, v:_ %",!" 11 "I., *i.,.!_ -.1 " 11, ":, ,;_ ,:. ': "*, , : , "" , , , ,,, ,,, * , I , ,,,,,,,, ',. l I I ,., ,; S ,ribaal y "40,,14" on #1 Ili -ill, 'Al. ,,'.,t._I I W I : .1 I I :" ", __ I 1-.1 'I" I I V- I, "" ...
E t GV : _111 .1, -t ," t,' 1. 1. I t .,:
., ,I, I t, I'.- I't'- il v1_1 I I, .". -- z ", , ,it
C' '.i-TT-l tl- i l"'T' i 11- .1 ll I" 't 1 t, 14 11 11 -I, "z DIAJUO DE LA MARINA 1', i-' -ti-, I'll"17 "i 1, ill -, Ill 1 -, 'i"-, .,
11 11-1
I
-11 ___ t I
I ,
I I-f-1, __, o= 7 I I I -___ I -----.-I--- __ - I "I -_- I I y I I ifOCTUBRE 25 DE 1949 DIARIO DE LA MARINA EJENIVIAR: 5 CENTAVOSff 0, B, two vigag
-siu -io Citbano de Auxillo 11
ran, en el Testey) Prio con reporters de jLahora'el .omi ellnivivi m Piden c climpla
RAKO Attacio el Dili de/ Pvriodist(l Guatemala en worker a los daturtificado.", Csc la eircul r 23


Interior el 0111 N 11i I I I DAS P81, a
10 -1 sports

Ael periodisla I t: 10 Trai


I'alla tcndr 't vlcctrwi(lad, .... .....
d
Destruyeelfue"111111 local d, produce lo agrieolam

SANTIAG
24 -- LemdAd el "I", do
1 I I I I I I I -11 tl I "
tuma-e. dsarrc ma (We ell ;v
trvt m 'Iop I LICIMIFINI it d
,opp e"m !A OP DURACION t" t
%l,7NC)r f,05;0
br W,WFT h-tir W' el C.jegm P ........ ia: 1, r del
it, i f!"
-b- A H I I A A M. S A
la
d, It, 1


P t- i t 'r 12


7 11' ':'


0, Y AS t
kii. ,I WARK, T)E T A MARINA -4 dl 0, A OHI
'-tt"

INFRO d, ....... 1 ,-O 4,
f I, "'i'- I,-" J. I J,
Lz-l IDT-4Vdel Ay"W.T (-t' G Iw

M ATAV 7 I'S,
El T. P'T"'" 6,
do 1. br, nt,: ti- del d; P, --------- -- .. ... -----I 10'al del C
do P riodistas, en rl r P.)Abn 0 d6 1 .....
La pertg i--3n i
Mt 1.7b. del i, till %I-D
J- R-n
It d'."t- tit --d n
,7,t A',/

del Di,,tito
7

A C 'I",- lbif;;J
-tep-1.
Pirmle
MORON, -T
d,
,del "bi 'der It F-d 1. Rarchuel. de w te'n-', pi e'
p- A= &
dr, d-de I

i PRUEBE CAFE&HOF, PRE,
:-i6it d.i

us
J, jjlrjl peej di""i6


n r' i dej y saimire


P


KNAMICA AL M,
tede., y de,
PARA S
Our~ m., qid. of A
d""no 4el C pr-ba do .6 oi It dowmf. __j
't AIrel T- Z C-1-1-1 i-It-ble" C-b;
im huo -60r el S, I.. to 0.6-, ".1h, T-el del do -', 'fe. Peei- $3.50
Nor- dte-stirnie, tl que .1 ettir. -d-d.,
d _6L
U: r
-UBASANITA
U.
uu- eilly 454 Hubana
N O'R
A, T-y -,ju t. -M y t.baco a la
0 de, ....

..or. or. 6it
4- Ott _4W
VENEZOLAAIA

A cia le a 1) .1 1 -a (h,

5 "J
d
,
Z d
d. k!.dX
.d
t les d, Mla rm 1
0 F I C I N A 5
d. L. ll.ba..
I r, Prole-it- ci 1 ."V, A 5
wfr d- 0., A, ,oci-ort N.Morial de, J"
--*n y 1. Aoej.c,6o V,- I 5f
unitary de e %
'Anwiez Gorn
'T, e-ve'.- q.e
6- PFe rd. r- dee-; y
.11o P'oP7 I-g- del q-,idr, aimdr la gerencia direcc;6n de nuestras oft'.
T-
cwa pi [,a

7 T 71 Pl-, % '11-1,1 ", 11 _Haba;ja,,_nos reiteramos gistosos-a las,
to i; i- IA-M e- oraellef -os etimados dientes,
1 dei del pfiblico y m4vti

ij
VUELOS VIRECT05, StH E$CALAS

P'o-ret., de 'je regwe"r, ddo g-1
dt 1.b1111__ d' , rer- fig-- t, i. ii eito q'ie u ewro,
IF, e, SAUDAS
eA., R.fa"l -: C, p c "to del .1-" d /eta
DR VINTA EN TODAS LAS AGENCIAS RCA VICTOR lvi de Reid 5-t-o"t, A-- tn.el. Prtf.si-al de Fell-di-o Yd.-g...ACawmj2 45 -e Pt P- e,,-aba integrado P- maettrm Y, pe- d. 1. "e6e, A-Wovgr'f6d,
v Awtilt.rez d g gm v r- quIt el P 'to ts Distribuidwes E.c)w; os pom Cvbo; 7" id' 6MAW .'
de sm-l 'A, e tje- Ap.1" 2 45 do 1. fordo,
"No settP.- Q.e 1. -:ed,4 y et,- cfi,ld.des
fel i, titi d, -HUMARA Y-LASTRA, S. en C. A r d F- En LWtrim de 1. roli'l.
Io eto, el gvet b.I. A h',.tzo di A."'I'd
407 elf, W5650 -059 t %6- 1 e de
I:~ f", Iye, gbjeri- -n-, ;, tgu-' C-I -o[ 4
-rr wd
-bl d.
;11 F "t,, "Mo e reo et dmrno 1. ut" I P- 1- o .1 rm,.g-d,, -4A,


ACTUMMAD NACIONd'
SUPLEBUM0 DIMO EN MAR

HOTOGRABADO "10 DE LAVARINA E MTERNACIONAL

DMWTOA, JOSE 1. WM0 MRNAMEZ LA HAJOLOA, MARTES, 25 DE OCTUBRE PE 1949 AT)KIMISVIADORt OSCAR ATMO HMANDM

L DIA DEL VERIODISTA MULRE UN GRAN MUSICA


OW IL

Ilk

Joaquin, Nin Costlitinas, poisitor y 1,.

un "pact* pmrw Is concor-cl. .1 munlnit qui, on notabri, lit P) U11, Voliffarail. witstro on
. ..... .... del Hittv. Sr. President# de Im, itepublica. doctor Callos ?rl. S--.," y -. A... OY. NI. dedicis ..* bussia part. it,
tiv. del 'Dt. del Pitriodl*W% fr-brrm a. el dis dit ayer n-e-t- -ropaiitaro E- :t; fd r .61. a ofrierotr recitaiss 4* piano y a preRodrigues Ortegm, director general del to de Informacidirt It Pu- t 'Aii- orno sollsta M U 11 lorqu.stais
rrp, Ttamert so P- bajo rhinente 0*11clifin, del -flk
Wield. del Pallocio Preald ... W lot dtatle-do; Is M-16m Ej.- E: P-d-ti, d. 1. 17- in, 30 A*# st Is MM. Lul. d16 ..
rutivii 1. saiati. 'e" R Cub"no'. dwtor R"d IfD FT-Tiqut; l Auranxbln, didge Wersortatment, *I ter, "res
acti, qua as 06 avedido eoia d.t Ptm lot M"Wroig y 1-q e di, laltldtd d, q1r dwi- Gi-irletr-lit ) Pala aliviar 1. do to, liajob,- I., ftpikhl oris V.1dader. tpitclelld.d. canto 1.
funcionarlot del Goblerno, qua quitaerop -Mtrri- as! $,, Petit hacift, por Iss rrvritft d _astadd- ta-dutn- &III rpristadas, envi6 urg-t-riij, dich. itsll Ims riumo"Imm bras qua he 'jhed,, 4 1.
ritietitra diner. z,, collado)1 f


Qirini, Ula, jol, t1a N-Ink [1. 1"t-it t I
1- act. CU'r-1
"Diu del P-1 11.tls' J-to P.,".,
Raul Quintana, pre,, te A-i I',, :Il Re;,,riet-4 de L 14!-, N!
d-ri, d,)
FTSTZ;AZ A : G'S P SN FALACIO-P., -1 ,-era n la hi--,i d, 4 RPut,],,3 I run *
ox perWistax de Ismancio, ittitutWot
id di. de kor order, us, Z.1. d,1 E4tsido, doctor Carlim Pria Socarrits, ron deast6b do lostmomormirse el "Dta del Periodistit", afrulftdo"Imi; un autgritfict,
'huffet" pot Jirer'or general del Lepartavento 4# Imfortmact6st y Publieldmid, nuestro rompalkito Evelio Rodrigues Ortegs, It a myo sew a4mitioron deartaftilos luriclontrio, Goble," En nzire del setor P-tild"te 0 1. Ripublim hul6 el printer ministry, doctor Manuel A, dit Verona, voittistAndole W compalittro kdollo FUv#ro en no'br, d, I.. rrip-Ters pialatutos, Apareown, d. lzquierda a derveria los doctors# Diego Vicente Tt)rra, Julio C. flirytin4as, Umustj A, do Var L.Is Gusft- F.mlldrr, Manuel Urquits, 1 gall#, Orlando P.-to, romodore, Pedro Pascual Noises, Vvello Radrig- Ortegat, Segundo Curti y Mart.
-


A

Yn et Miratterl(i sit Allrklatllrg Y Clark motive de Is celeb-ior, del )ia dC
PerbdWU,,. a, MtUW_ del rurs, sedor Virgill. iiiiiess, ofr,,ta ori eath d. honor
_,**e actor, lot Que spar
reporters q- pitb- _tie emn raditinS# otres-los corriptifteras Diosdid- del
-g joes A,, Bultieft Utdito (F*tO M011its)
f
91 dollar Gmsi Vidalia. poaldtftte d. 1. Corporulti. Noel ... I del Tullemo, do to blenverilde W wfior D, W, Resultel. administrator de Aeropuertox norgreflatiss d = 0
Instant..,.* qua .1 presidents de Is ASoClAtift de Tele" I"mis Y RMidwele I= out, m de AtfOptiertox do lax rwm
a Cuba, whor Hustaberto Tellerik hacta entirtgat &I jefe it[l Precim del El Obispo AUXIUST d IA Habana Morinflor Aff'#O, Muller Wel-do a 1. t Irn tieflor Phillipi; Moore, y to* direclores de los principals de eval
Ministerioarolopefieito Sr. Jeffilz G G ori de un pergenal- con el "alltes- ivi-a il mitntillim, so I .. ..... oo- rrijilose. elebesidas o diha loeklufad. retro# de xviui6n, Ilegaron a esta capital Apereren tarsi el sedor blario
tirrinalari todoe I.. reporters de Comuricadares su gre"14d por lixe valo- _-o d 1, first. d, patl6n, .5- Wall AlIA-9.1, IF-tO V100-1 Torres fifenter, Inspertor general its Aeropuerto.; el rapiflkn Gustavo Alfonso;
.,-ieios pirrstadet; p*r I" pericdistas a Is elase telegr&ficl -Alil A, y -rnpishrro Oscar Oiler. (F.to Vigoril


DIARID DE LA MARINA

GRAFICAS DE LA pi, ,)NIO

P- Uh )t i,OSADA. ..... ...

.. . ........

b
Is
Z'iSan Francisco as detposism. .1 .111tivido. on brillante c are in on la, P" 11 s it "f" 6' t a.. cultrin
14 soliorits' Isabel L& 11*" ". '! .'Mismin Cu"i- ur M
pot Crbaile y el m- 4-. Marla Motttalvo 0, "lot, Watsht
6or f4UljleMo V*rg",- 1 N-M, ?4Admt Tx ,do 11- r, T- A, odor.)
at stlul a Ist novis d h- king. ConW416-M dt Go'
llogwndo of altar del braza de wU liasim w bar Jose L6p_ GonI P, odu l ,5 Wes. Pat& rounirbe

S M M 0 N S:- at-"-- =,,MM-7044

EA "Boriti, emita Bu's.e., q.. on radii did de bride trial ._.P.A6 hast. .1 1tar J& setiorita L6P N( I I Tf R pot Carballo, 11.1.
Pm Kx".fw
S 0 K
. ........

El maravilloso oncendector
mundial 4


'rvA ; d, Is
d. En is capilla de Santa Rite too haw-d. i ternos' on Is i.tl

cat] Andft D".Y Y Santo$ B-ch. hijo & I., P.," And- Dusini
'k y Enid Santos Buch, of que file spftd, insdl i- )A sehOrita Carm v
Torre Y per el mfAor Charles Santos B h, al q- represont4i on ... ...... sefisir Charles Gray. Ed is folo, lot i,.dIlro. y 1. b.ol
-r. de- lw Tarre- de J)uajwy


ar- ft-War a su hij- Mri. Ali. quo rumplla ftuov afts. ofre, or rnelirnd.- -Id'n.
1. -P,.-. D, G.briol Castro
sofr. Alid. N_ FWl.. En I& P Is 4tojada y us PAPAD ron Ter"itt Amaso, Corad a cupt., MaIt. El- Mork, J-0 114olb-i. V lamiL fUr-lit. All.- Cut'. y ot & Poto DM Pardo)

PRECIO

$woo ';.wro t

y 61--necesita 1-t espos-os J rz' 1
y

derider sus cigorros a coda t-ts mlig.. Lr-to el
momanfo_ Jorge Solt-11111 do
-t
En uni.xt'a" .1 Art, mus -j
r"6rov 1joso ancen.
dedor vritliol, an at otro un fim top;.
Coro. CobtHos Co"')s' perm-iorienEn f t 5 Crefrcl 0 pretiOS Made.
rOdOs Of WHO ue usted de- "I
tb
hch-p:,
did. see, en ef LON 0, BE- p so pr aft J
doso idatla .:A
LLIZA LOPEZ, coso dedi. Nor! A Y'- v-tur
I on- c cla a cotat"t of Cabello hij, do I" atpoo
-.-d.d- son P- con of tinte do f.mo rru- Ito rorro y Nom V n Ao-.. ... o s. -ded., Tur& I- Quo
diot KOMOL em 19 colors, quo no decolore of cobello rni s. tot.
'I do m'-fits 4.1 vake
at lavarse a me udo to acosnpfiada p- s.s
cot. Cabezon padres,
N.0- 111. -1- 4MZ


41m;
tu"

aiats
-to
UARA


k;K
TkL' to Naio 44


Do Cabsor. C."
ESF CUT'S QUE TODOS AD)MRAMOS Lo
aApmo of TEkDRA US= AUDLMM EL uso cowm
Vist"It carrot its Is cervo mi red a 1 i6 11 ... NUADO DE L014 POVFOS FACIALES- be
que hie muY splaudida adint a du-j tio al
Bolot par
T-PICat", r- 6.d.d, .11. y -'Md.d to d biii 1. do t.. -wbrad. do "1151
clai do F-Ajt, DE VU&Vn. PARM. M.&I'Al (F.t* rimU14RIO T)E LA MARINA

9 DE LA Rl"VVICA HABANERA

Por L U! ,OSWA
4
a


t4'
tw

e 1. oaot wi6. N, Co a CultUral do CAOII x a tax
Wlloa China quo parti en Mo.aonor Alfoedo 0.,taWo do Sm. N- hib.slfio' F*Ut Y. Fni. A,asne Taouk Hou, r- I, I Acad-16 CaWica Ferntni.. -4
Pont, VM -PIrdvI--"-- b.d., v". tim-, 'I't

W-6 on mix'r' .1 6 0 1144 f-hj0ri Ih-, ytt-jet, 0il,, m C-h'
Vo to tqt., Ig "fi". e, Garcia Oc, d6ft" Cr P..I. FUntiorm do CAr. o-ax, 6ootor Nolistor G. MwIM. L.11ta mont"I 0 y relita do %lo d Amu.- (F.t. Dm ftrdW


HARPER METHOD

Bellew
GALIANO NQ 260.
A. Rita 1. InUIrnidad. el MAO
,a f- b."'tVp. Q,
ulh, h,,,"do And e D.., d 1. lul Ntque NO p. 'Ii "'I." Carmen Duany do I& .'6EIrt "r- 1, RIN .
hlift Saot'l B"rh. .1 Ifit IlPlo'ent on ol aet. tj'. Is f.t'. 1., 1", y Is b.ont, ofio- C-- .,tod' e. C",-- E pafiol En f"". t' 'Mz" Cam- ToZy, to- r-, P--1 -- --- --- V X. -Aril
OFT

44

A5-0- do 1, rtifts mwri. a -1
al do h is do -1 I'll,
L.I. _,pt. y M
04*4
men IM P*( "-'

in lbu! '$ pt-nc' j-,

.bu.lo. mto,"a, m-_ ""T"

J*h-Y P.1-ii y P.Q.

-Arte Mull-I pr-ot,5 a Sus 41
% prot@qa sip ,ritcr jo piel,
con gran 0.1to, At no ij on No rooncho oi destiA. lo opc
a
rp6ner grilio. -1p," 81,111. SuL. PlIEWat'l-, 11.- StaW y Motu c-nwAw admi-ba. ura do Z oA,
. ....... -m do P-Ato 4Ft DM Kt __ Ili J""4ible Lucir Bien Con E&casez de Pelo
S F- I -Iied o. do los tant., 'ntn ; P.W, tn I-gino Q17 rat__rlanoo. Y. qu ....
II, blion. Do ad. alo
I iod ?'.ya iriverlla
y s"Ya., .1 cabell" no I& W 1. d. p v hv"d#b'- "-mar quo .a mujer 'ln- do tod. atractil., EIallo y .. 1-1- par. lo-j-L sth.ra. 'Wto tl SaI6. d.
Ra 8,oll '-WIRTA'% d.-do "p"T. nit's
can P-f"Lo trat=tonto Para to aTid.
-vilar ]a Ids del pIIii. garantizando oIin do .. di-jr.,

SALON DE DFLL7EZ-A "-lUllTA-.AXte 27 1, VEDADO TELEFOND F-9363
rim P.blW34.d Abin gmim Zz

DIARID U LA MARINA


4
C- --l" it .1 -Vi. d' r", Ic, I *,I,,Inl Irad- 0, d-- d, L. Hah.-,
n -ttkt. i .. .. i tionin a a,, -c. 1. d,
eat fth lot QU# lap- durarte el vimPtkt- acto, deStatividost anestro tompanero del MARIO,
rr l- 'Or Junto at arfltr16n fFto Vig. . . . . . 14

Ei Ayu n tartento de Remedios impuso, en sest6n aeitmnt Pu I
1,11,4 CI.br"' "' "a 10 d l U;W01). -a. 1. C
dad -1 .11.1 te"t" Jo.q.ln GlmOnez LA Ir, P p- 1 . %4 r- ,-t. labtr en bnefI6. ilt O.ditd -titl Ap-ect el ,u'I"I eaAer
a)
1,gar- Ja d, Ad-1-- d, 10 Predo 4 bezidl' 6n de (Allp, d. N. klaji, Paul
a an ehl..,
11- i, N-tr Set- del C Ft& Fitima, -t- tlw "t.. 4q.. stAn efert-d. fall it. Yu Pin, cizedendo Su brillatite confortnd r
ra-e mea, o -ando el R- Padre T Ilia Hernando, C, W. F, Capellihn de dicha Comutilditil, a,%uande Mmo a Itt rdOrla tit China r.dlead. an ..La -Pltal, desde
ntid'. f4 usju;my c*M p4drinox In "Anrita Angelita lrernknd z
tl "- is atlioria Paul'na AWnA ludit d El de Is igleala dP I& C811dad, JFoto Vlgai)
Ag- y .1 d-t- O tavto Rkvt,. Pw tag" q- haeqW6 a ta Com.tildad Iti Adoratirr. .to
bell. -gTraa
an Fixf-,
r 'i P-j'
a at. 1. -Pra M.- D,!-' 2tdi
nte It! C-trc
t -at, "TAl

a SU
-rt'
El programit 'T4iSO RINDE HMOR AL Jd traimutido de F. li-aml'
ed--e de faatr
P""D Vitrn" Z deade 10* C.tullot do la CMQ, hatnanijeti a te
gran ptanista y mrnt musical Sefiors FUra Mor& a la rual ve wn. Y at
dttar6 Lon I& madaJ14 'Honor *1 M#ritti-, d. it Easo StandaLrd Oil C., ArA
(Cuba). despaft de In liatorprotwiti. q.. .1 -d- draunfitim d1tim a un sketch btogribco do tan aplituiltda rUsta rubarik que aparecta
ante at mlertitorto agrad"lendo &I ado,


CS-TANL Y J-t I E IL Tf J -E SU
'w TR'' Itf ZONES:no
2- Fidt
So porfectl6n on of funtionaralainto garg'.'. tgadc Ada,
difindole a Vd. .m servicla V conform? qu(D "agan UMV-t su 94noro

Eft ]a cludad dt Remedios ftf develat" el Pastado dia 10 dtQctubre una t&rJ& de bronco an at lugar en que ',Iui,-efecto *I dlit I de febrer. det IM. is entm viat& del mayor general Mkidmo G6mez y #I repreaem tart. de 1. DI.cad6n bona, en loit Estadot Unldoa, whor Gonzalo de Quesada, ean at covilsione4o "pedal del Peesidente William Mac Kinley, par& arordar la disolud6n del Ej4retto Libertador. Aparect haderld,, A14


.. ..........
ek
gy #It
2-7 RETERIA 'k-%SAN LL T

Do F. "6 y Hne.

-Im rt Oraw'.. -famtaris eiri-Safte'ral ........
Fuentes y 3re., AIMOMIeres, B-2133 MARIANA* B-2192 11- P. Ritainaido Undi- Pootor bandice )a prime- pidra del flnipltal Nodoftill do M.dI6.e, VWrr ol*ciada, raderitem-to on Is es4ultis de In. miles 21 y 20,' an .1 Vedado Ap n taml t n tos dotom Ai, mdo G41-2. ttaarero del Hoapltal Rd.1f. Nosutlra, ootretarlo Lul. Pkr" Mor*h% Leopoldo Marro, -b4leector. y Felix Cebreft NApoles, entre otro. dixtingultiza ItivItadoa.