Citation
Diario de la marina

Material Information

Title:
Diario de la marina
Publisher:
[s.n.] ( Habana )
Publication Date:
Language:
Spanish

Subjects

Genre:
newspaper ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
1915261 ( ALEPH )
11968619 ( OCLC )

Full Text
A A
DIARIO DE LA MA1,1NA I&COwNr c- %,Ipm
"El "t"ism* oit *n to oxfonto -a prolonl6m on to Intonto n F-, -d- w,
AP-
MO I ". I 11A
-A I 1ABANA, DOMINGO, 23 W oCTUBRE III NTOS SERVANDO C 1''W"", Y DI IRA.41 !t
PRLOO M (UNTAVO'
'r1,10 'ICHicuenta mil ptscis en pI6rdidas ocasiomi, un violent 1
RECIPE Y I !k U) NPROBADA EN
Incerldw en el Puesto Naval de Sur-idero de Batabam),
ACL-111A AL GENERALISEHO SUCCESS U
E-N LA CAPITAL LUSITANA1 NtOOON DE CUBi
Atumine oficialmente tit) se Int dielit) nada, en 1A."'bna se espera title St, hicieron en ella c i r r I I) arregict- para
- % ara el proli6sito que
fjcchlracjmje lrascpndentale tie carActer international, It, inalogr,
r pcr egnia TeNto it(? official dri artier Portugal. conitt -w sabe. "IA en el Pacto dcl Wintict) y Espaiia, no
DE LA NIAGNIFICA R E( UNA GRAN ORRA
.)o habri cris-*,,, Desiste M a yet,
F 1 .1, f,, dcl Ltado v, pa5ol v. tari en Vortugal Lit firlegimWin rnbana
bijla d inf-, -. Brilkinte rcN- military. I ia hit flado I
'a r th, Franco: "Pni-ttigal nik pa lu en el Gohier- I de integral utj
sitliflo p"o tie avall
de In evo gabinete
a t erra flu
I [,I lamaral
;4 4 '
7
..........
It
1. tpob
de 11 V
S -. na
'.I,, Qtie deb
t, ,_YeQt ante
it -r.i, w.pre qui ellilnttillda
I tojiiitda dije- q.w or expuetto
t[, vitico P. M, chm i 10.6 to
,,ib-a, h.b,!.
-w
sa ,fflca pro)
1116 leh.;
rfm
d, 1. 1
d'I
0 '1, d T-1" of,-O d, 1,t -ft
W li 111"n lhllll"11 d .. tin, Io It'~
C, t Ipt, er," 1 C4 "I
On, vwot,
14"I'lli,
in,
tv rl lltltdl 0, 1.1 pl .btr
n 117? rill n n bf
in I Fly,
u I -rt-- td lol -teh- A .flll
gos
It,,! dp ridi, n1a In finiii pa.m ect
I-eIllo
It" lor
iuq i- d, ,iifrii1?erjjx it dog j_ -t 'Itc C.PJ1."i;
Social sobne t,1 '*"rr,
'it Tft. d-t d P, it, tj aq
It'li t"Clo"
lie t a "Iternat
-tt y -em it I p q t4l- I tirctceso de *A'sam
6 FI.dI djnnt., --.m d, I- P. CC.
jf
-Sid.-r
I prodz rn en ef
c, "t. Se,
A let "Ojit,".1 IIU1-te
itC, d, J,,j
do-f be. Alvirn IKE SV( XS& 0.1. l tAP1 ne, del d-t., Alkwtlo It p-de,,tt, de
"tto o'.fUndaM nt# patIS nj r ,,AtAd. de.ela' tae XM.d- I' ry-t dn mt,1-16. d. Cti
Jlt in bl),6 & T d-n4, de t ttr. di., dt wbt,, .1 fi,, Ille gr P.
j), p t, d. p- '.-I. d.
Satd ites de quba de.
j --t., Ot". 'o" ha Of
4 R
'-i p- 'I P.,
RA um,a -ViOld
, U -ji) 'E 10 fle
_deCuD
Jos derechosi-n-it"Indo China' 0.6IUrte de Co rea
Dt-clarado- culpablem pori-t- Plinpw'cim, .10 11 la l hirman't pudo in"r -.ir f ti L lthumeftwz _.l M -dnI .. g,
lit A aiikbleii ife -1ij ......... ,ild.d. it, 1- 1
para I~
flp Owl., Ernni'im ir l
It
I ru'lesta communist
I'll Es!pdos Vnidw
.... ...... .
Q., 1 m
tf p
UtInki) powsitin el ntl"O
Director de la (74rcH,
t c zphim Rogelio Orib d. Ch, 'ht,. i P-pi c..611. d
Lnamvu -d ser pt, "W, el de Gabe
J;Ide
1 8 S- v- " ,, 4, f., , N 4n d. 1. di-,t6, de 1. CA
f--abl,
tv .;-tj Wh, un Otb qulp- D, EXUA con exta edki6n el Snple-!
cot, tF mento to ROTOGRABADO yt, tntn, loth Q -do Xtfte.. et CU
.,It I;L- n-g r Wttd- r- 1. C..,,- rp,, t,,, I
dt,,
Z lot MUSEQUITOS m colorealp"" pfe"i"'
Ar_- nd recteron en It prtmera pa. riP n" dcl Mim ,Irol
FAGI'0 DOS NANO 1+ 1A MARIINk, DOMINO. 23 DF OCIURRE DE 1949 A,0 (XVIT
(4 Tribunal E4,c It 's del cmpr '.sliup babui
tor (,aruf p6-tuma a 'Im". Pespiff
tit itiy1crint OPA fill jorovecto de Lev a /(I C(illuirw -climci6li I
4 Vuelos -c nk- ,A tl el CaribL a toda Europa hvq elfcf-iorfes, "'mfiftntleb)" wi .mhro' t44 (,fdpiffov
1w
L
LA Pkl UA
"'T
I Q I PIIIAII;
7
W 1,III, N1, k IWN I % r T N
A I I I N I I I
1,,-t iN a I alfI w tara juc
I
t i TES PA IA BANO
0NDERIZED
LA SELECTION DE MAS DE
V, I n a u urado ell C o In e n lan (I tic
-20 MILLIONS DE-PERSON-AS
A
(I a (I o el EN TODO EL MUNDO Liceo Autentim
organize It,
a III adores
O"e d,
SU MARAVILLOSO MODELO 9M por
F, H. LRwson Co.
('0111 PC10 INIDORTADOR
R'.
k, I
r
r
"n,
7
S
otro tlriun &4 PWI-c"o,
Industrio misndiol d%:;-_-nt- 9 ConIrol
viios ;,,c '440. ^
G ia. hark, nna
e
F A C I I D A D 2 S D E P A 0 0 aclaracione" it Chiba11 1
Y
"t;y _,7
.J. 1. Republic. Cf: ir'buidores Exdusivos para Cvbo;
r
CiQ. Cuban a Radio Philco, S. A.
stm PCOmol-111 TO. M-8343
wav ~11 414
L ... ..
N F TJ N ER AR
-A
A-- 161
R-1. A ALFREDUOk FERNAPIDU
Tels.: F-5054 9619. 17 y H VcJah,
d h-11,111 T, PT 0 I p
rIMLCO Ftes -9 p-M.
FA;% 5RE DEL C", 31 pjn, por r, 11!I oll
-W- ENGLISH SPOKEN
1-- A]
------------ --------
ASO CXVJ! M \100 DF I A MAFMA 'PiMUNCn, 21 DF 0( rUBRF M i')4f) PAGINA rRE5
10,8 Cf)[Ollo- illaimm, i ...... gtvrvivi isk tie) vit Ta Em.. 410 Hogar
Los retirados Expliew Andreit por que m) sit "M SC(I It (IN
tece-sim la 11sto dc jorcciops 'A Nlarli Ni 0 Gtdoict-rup tm Im -a t', t', 1,
wilitares aln
firtictilvs sohaltaitts eri lit mi. tmt s,, cucisewrarl
no han colgado jiscm de lit reg it bic it it i v (d is/ cig nce e b, I o it s it tit idoir lit c4ifigt4ficifiti ele 14),; ttalfiriw" cif Iff ifff/wiriff
t III M to;
sel adclidatl dt,, IlwvIt I I ti,
V, ([Ut, c"Ll
dll
06" 10
A ii", 'I
d I Ki
M d"ti,
PI d % d P. t"'t dl
l-, 1"d
cie.do,
V
N
ei ma
&oil
ded,
tubre,
elloii. 11
ta el on od lt, i epnZ,
Recientemente fT,fj I
d ... ..
ell a
couples han sometido I . ....
6_ d. ]a CA..'a do R, "r, lit urge.cia de la aprabac 61t 1 1 t "Yeeto de ley !or Wtt 1 1 1 r", i d" F I
l'. I i a, f, d"
veTc.-c ;,T 'n
1 so a it
I "i I Epof
1. C 6'' 1 T
d,
A I I, it it I,.,
............
... ........
Terisporetsdis de
F11 I I I I
d, I I W 1
"tt
T..W6. h.
. Di.. 'm r I qw m ffg
fa-, de
liquid.f g"
a P- 7 : t ', I %
"a' del C-1
ie. gp-, Re, I i I III 1i 7,
it,
... ib,
t" Li c
_U.
retiradu dr L., dierfe .1 p.,,.do rl "It
S.bre I vag de IT
. .... .. ......
E cm-el R,-ertd, d-Itt, del C,., N ranos, vmio al
d.. aye,, 7 P, ill k
ter hi o est. 'j-1.,
ta.- citad. pr 1, 11!, dr
eit X 11 j
Aet
V 1 3 '
it
pert, Y los ct, rriente. tiinorte" C.-Il. otrm
"En esta reun
recabar del ..".6n, 'r,01 Ires, q
de P ee fi" a e"Le 2-ue que confrontan Icr lode evlert6 Co. g ti. ab merflttcobcargc a lv 2 it" !I,,-,
pe im del crop re- !,i ovedadeiv, nw clias novedades para
v N
btertid
Ube) CAD dos
C rpo Colegi" "dor Ii 1 s C, alleros y Ni i los en to
los -P
Agi-,96,el
'ha reu, un I -i'." t,- ......
db,
ta"'I" 1 qu,
'N c
ifue i ikli 111 dt, !I, !IFRIJOLES
ALTOS
F1 d"t-,
c1ttc dc UL 110 S
A
LOs VENDE 'A P E Lt'
sla ru
SATURNO
N I ANX CON APORNOS Pf L A
PIR NiAS FAA
_,,iog vender nias barato, Porque
"OCA-es la 'nica de las ierandpS
fien _-J clue vende exclusivamente
N
7
60
TOCA LE CUM IF
.. ........ .
ESTILOS,-Ek- C"rcta
ABARVKNS Y
_M0
j
I)F $5 12
i PE VENTA F N LAS MEJORFS
TIENDAS DE LA REPU Lic SURVIDA Y qUE MAS HARATO VENDEM,
. .......... ......... .. ...... .... .......... .
1A,'J'10 N' I A MAM',A DOMINGO, 23 J)F, 0('TL.PRF DE I W9 A
CWnica flabanera
4
' ,ra su ido... squridal V
114, w
S1 para Ud.
d I
c
d
tNC;AL INFANTILE
7 WO V 17: D A D 0 TELF: F-2007
E-lan't di, L,.- 'A ;I- d- lwrcl"
OAP
Oft"
'7
t"'.t
\>
c r a
..........
J
Wi A S L C 0 N C M I C 0 4,
SER
A 5 E C 0 N a IM c 0
1 c.
I irimi Ib-nditda Gonzrilez
No so t!"Ic su nuevo refri _erador le cuefte ell doble
pkIr su inntl' "'I''A', h, d'f "n- If-i" 1 6, "'t i0- U d,
En till lo inds important es lo que no se ve, Y en
el genuhio 1'1 1t,' TDAIRE eso que no se ve: su famous mecanismo _arantizado por la GENE
I'l, IN' R e s t d Q, RAL
MOTORS Qn I CONOMIA, Eficiencia y Durabilidad.
f sa es la su pt ,finriiad dt:1 genifino FRIGI DAIRE por la cual no
--olamcw : prop(-L:ioma m-Aimo atiorra de corriente, sino que se p, a por -m) con su economic de consume.
a si n;,5;
s 2;1 C, s 14 3 P A N P, IT 3 Antes, de u rcfri crador, investigue cu nto v k a
pa'a
consumir1c. Compronden.i t ntonccs por qu6 11 MILLONES c"
DE H06ARLS han cleoido un i _enuino FRIGIDAIRE.
7 i P d' fj COir) il, 1)aw) de u nuev) FRIGIDAIRE d"'
...........
EX H 1 3 f C 10 N Y V E N T A EtZCTRICAL COWORT, S, A. llui Puir, ROMR10 A. NOrA'.!S LAMPARAS QUESADA 17
-S975
No d ')' d' rr)
L WNOS. IGLESIAS t. U! 5 FELIX A, BEVRAN LA VAJILLA CIA, CUBANA DE REF. I d ji,
v: E, ILECTRICA,,S. A.
'm I D i 3 Ti6f,-o, M, 1 30 cf' P 106 ....... ------ -I rvt-') P.'d
E IS C U Lf_,nes a Sc;'kjc,Ic nuestro interested program de Economia Dome'stica "IA IMPERIAL Di V!THA"
H A 6 A L 0 A 5 1 ----- ---- ... .. --- ----j P n de Ler,)e i Roll, G i6 f i R d" o 910 K c. 9.3 0 a. -,-I, PicigaJo mi, pero recuerde ... H69alo con FRIGIDAIRE.
A () CXII 11 PIARI() DF LA I PPI N. I';CO
Cr6nica Habatiera
por Lnis de poixadn IORGES REUO
DR. AI.RERTO
San
W [,,I V.
- ---- ----- --C
F I Lu i
41
/41
T /v
A, i iif
'14
M,
FEW
Oil
dpi
,,61, j
cf I
% 'it t
yoo
r.,M d
E 10
Vil, 'I
'W
y
h
d t
WWI'
..............
Y
12
. .. . ......... ...............
1'ento
.tf 1'"11- 4 aplauditIfy efi, el Ntievo Vesticlo coyto tie -Jtad, du comida y de noclie, juvenile y graciosocorno nurica v especialmente concehi-do Para cl rifvn tI--%, dt, 1,, vida MOIL rill'. Six( le ser cle linea esbelta, interrtmip . ........
r "ta en al4una -m detancz z dJl,-, i)-,!,
bacia afuera, C 0 -oAd c o 1. ri
en coroh, biti cii k ( i, 1, bl,,-,,. P,,ra L- de g116-te el vuzticlo lar 4o,
adomble-corpieteria ablu ado a Nevg, 'v de fAdi 11 con Iniril,, &Si ijal, o con parieleg tie digtinta
tAi. Y tambiAn 11, Z,1%45 amplias y ajuAtaclos corpiticifs,... sin,
hambrerac. Los rri-Aer, ll- iiti, r14ix1,,i ini ilalada, Triunfa el
Lx) Nuevoz '-Orntrero .
r) y al fln z (Jo 5,
tC, hit rl- Y uttevos C.4cxmo -6
vorece ores, emnarcan el PIyi 111M I'll f-'er tzar a Qu r3
ro :fro con 9!racIOSO cbi
fCrjj(,jjjjjx I III Oltl i40t' Je sug triss
rable coquMeria. Este
...... ....... .. 'fdl't, J ", t, 115 de FIT5 CIlles.
con aiCrettes' del miFmo tono, ;Ad ... trelas ticy
Pi e, Pim A,
. ..... ... .............
PAGINA 'Tl tKV?10 Df,. A MARINA, Cr6niea flabanera
"dem oiselle ilhilik lil 1 (!1111)(11 11dil 1
?
4,
'tv
VveJOS ae
Cott
40
1); 11 ,%NA 1j"A I
Z11
T
... JOYE
P1 IDA ,, LAI
vesfidD on Tal *h; A o crepe Reversilli'f"
cembinado con R S I D E 11 CIA UNIVERSITAIl !,A,
1 -r lo,
11 1 N ,It V, k
95
',a n Rofwl Irc i:tv,4
desde Ao,
No puede imaginarse nada mejor en Calidad ni en Freda,
- -------iVen a9 En f0das fallas. Una 0 ta
a verbs!
Mercancia de PRIMERA a[ Precto ULTIMO
- -------- --- ------ - --------EN [A -HABANA Y EN TODA CU-BA
CANDADO Amarillo con PIREY: Fuerza Blanca
vende m' ncuentra'en mayor n' ro de hogares
asse C Uffle
que cualquier otro jabon o product en polvo para lavar y fregar
igota elehoilc)
I lip"
L
CUBA RENT C,
4
$ -_J
7
h
Vea este sensational
d,
d" SANITARY
d. L --fngEejc)y mas popular en 10S uu
CM0 ElLd DIra anattarn'
D, P nfos 0
"0
CHICH.WO Y SOPURA PRACTJ (' ,... ECOVOATICC
t.0 G-liano 416,
USA 1 AWSM3RTFTW -
.1 "Sin J)J, I l fjJV\ j)! PAGINA MUL
1)v Olift" m i"I
(A
- 2o
j I
ti
M Wt
un, A
-BL Uv -N "'W Aw
N A 1, 1, c,-i e n 60 se.
a-. de.
If)(h) Tiompo.
f- Holly.
extenSiSiMa VafiaJa
A44 V fx jr La mis esmeracla confecdo". La mejor calidad en materials. Sojjcl e nueStro folleto de invierno V 30 10 OnViMeMOS a v4AORA 419 COVMOS, L as tre5 en magnifico CREPE
5-1
69.
1-1 vj
41
It
7,
3 49
JI
T
lu pa ra I I S AW
0
OP
pu, a,I J I
M- ESPE CIAL PLATA STERLHiG
I c. .. - -- 4.69 4.69 3.9o 4.69 2.59 2.59
E, L
. 4'1 'P,
L v- ini Ni , f- fi
... ... ri -d, I'd, 7,1- ci 1, 35
todv uesfros T,"do,, vqq"d4 363 ftep4ma V
T.d- NOVIAS 4, r 55 13dz4coa4w a56.
uAuNA owo DIAR10 DE I A MARINA. UBHE ANO CXVII
G-4ttiea 11abanera
0''i POLEMICA...
en cuanto a que el GRAN VENTA
I MEJOR ACEITE PURO de OLIVAS REFINO anual de ESPANOL
MES DE LOS ALMACtNES
HA SIDO
ES9
"A"EL S 0 L"
SERA...
slp'-tillos de
L\ $1.65 dXi
" 7
NO PA GUF WO!
0 J.oq do '0. 1-'J
Y d.
'k t'
P'o
COWAM Y 'A 'Pt,
MVIBLERIA
ro caballero, $0.99
en poplin
s2.98
-Al
. .... ...... ----- --d All j
DE LLL7LU
Medlas nylon, S1 --gujas
A LMA NE 5 ITODO NUEVOI ITODO MODERNOI
iTODO DISTINCT!
MONTE 309 Tel. h' NUEVO:
PERMANENTES AADAR.-&i:iSolernines C111108 D El'AL10 YE-RO BOU
F, 1, V'-" wmval CIRUJAW1 PART05 UINECOLU" MODERN:
mr, So -le 'n- C-1- T.d- h. d- o-li, I- "b""n doI.A do 4 6 1, Pr to SECADORFS ULTRAMODURNOS
oi, ol
Y q P-W Cj-r" ji 'g DISTM O : .............. ......
--X. do S omm 7K
zl-d-e' clo esl 'apL) MAQUINA STEAWHP,,
2 'Zfl 2,
VISITENOS,COLLAID BELITO
INDUSTRIAL No. 363 ant- SAN FLAFAEL SAN MGUEL T*Wfono; M-6775.
w NN3,id d G IRA UDY-BFI. '
.. .........
- 'fr
C% 4
S
e
Aw
AK
A
'7 IE MASI. 1001"
inu
V
I a Lavadora General Elvctric c ue ta nienos N ofrece mAs ventajas Llue orras lavadoras. Remoia, )a", enjuagi y exprinit, casi sin atenci6rr personal. Su mecanismo es tan a lFelicidades, amigos Perlodistas!
se o qu& un n1ho pued manpjarta: -E I a famosoActivador GF. lava cualquier Clase de ropa con uavidad eficacia, Laiq pren--- con dais qued-an, fre cas 3 Como ntlekas. En los
hOgATes de Cuba f uncionan tres t*c n in 'A IQ 69'rripo' 6emos"'est-kjo
lavadoras General Electric que de cualquier intimamente ligodos a los periodistas o 0 otra marca. La alta calidad de los productos, General Electric karantiza muchos ahos 0 i C% de servicio y calidad Je nuestro pais. De equi que, no
1. 0 P Miles de arnas de casa usan poicliamos dejar pasar la sefialada
Met"as
"'. J6-PCs la Laiadora G.E. a
oportuniclad del "Dia del Periodista", cuesto me nos' yJava mejox.
para rendirles el m4s chlido y
0 afectuoso cle, Jos 60menajm
Fcc-MclcIJe-sAe-Pzq* chore desda$10.50monsucles--, a
iFelicidades, amigos Periodistas! C,7 ELECTRIC CUBANAf S. A.
Edificio La Me tropolitono .... Marti No, 104 'Estrada Palma 55A a Lo Habana Pinar del Rio Santiago do Cuba
ANO CXVII DIARIO DE LA MARINA. IX)MIN(;(), 71 OV, O(IUBRE DIl, 1949 rmx'A !"t
_Crolnica 11ahanera
Boda en Swift) Tirnn&* Fit 'AEL
AV I GcU; 5 All! R A 1,
Ile
ti
0,
lmo
K,, A-1. Ill t4
NODELOS EXCLUSIVOS) D i A
'f, A ado, e"a"
-rf.- J. Ni- I M'gd"Za 3 20)
tnal;z., J.- L, G"' '100
daclo, Aw"",
Fl M., y r, pate del 412 5_r Presidente d 1, Ri,,
60* l_ Carl s
-d-AIANO 6, fill, iend. A, 't
(a tundra del Ten )w a,,
e
Af
5
DE [A SEMANA!'
9 Oc LIND a A if iia astiru;ru th, Nmirvz Rica.
JW
E R A
T.H., mii 4" liwllvl,
del 12 at 20 if
1A
A
BLU S A 4
. ....... ......
-"If t2 of 20
x
7
6 ... ... ... ..
4
to
00
40 0
J
3
to C S
It
v
\
e
A
N
to
Z
El ante $A A d, F'n"tdin Am rice a on cormelt,
faf estro y g4s, ToN*s del cl.i cl-- Tn i- tf 12 .1
14-al.2
0
p SUAPEZ -- lane-r-up
Nu inermos con f lictos se deri ran 949-50
de hits excedencias en Educariiin _j,
4
i- d, ;a, Z
ESTILO CRUZAT)0, en exreh-we ravas. Prusirt, vordf
-vri carmelitri. 7'fjmbi;tz en sobrins esliltis
de (lips y tres botones, 63.00
ESIII,O DE-00 6, BV 10 FS lfinibihi HECHOS___EN LAS, TELA I u 1 e-sa6en clegir loi kombres de gusto: crazido. Eli liacrfp (ijfintir, cr"i fillo
it
esas telas" que usted mismo lj-6jcra selc-,cionado. lejiel(T herringill fi tns, o riscifirmt.
Geis, beige fizut, 37.50
.... ......... EJECLICION _PERFECTA, de lo.s dculles 41.c._confcc.i ilon, qu,9_s-61o s.c . .... .... en
traces a medide. ecuaturial. a it, ideal para
ellsen en nuestri, chinfi. 'Ilreige, gris y,(6rirmeIjja.
T,)d(,A 1,)A Pstifia, 60.00
INTERPRETATION DE LOS ESTILOS, con el concepto
de ls hiseas actuales y le so6rieJad y elegan6s Je traces costosos,
q
-Y CASA CENT AL RENA K 11.1
.98 fpx IN SC7 C 00 SUCUASA NEPTVNO 406 S, a 44:0 AS
PAGINA 0111 fx %I I V 2, W ()([I' wo, I)i
COMENZARA DESDE EL DIA 28 DEL ACTUAL
d
eb
ro
IT
V
-J4 -z
m0f)AS'. 4 0
ura n' te el m es de VIEMBRE
No pierda esta oporfunliad de comPletOF IcIiiU0, botErizl 6e
cocil cristaleria, etc. paro Icis pr6x;rnas Nayidclcle MI 11 LIC'VO
L Cocktail es
AGFNCIA AU"Ol
Frigidafre i1MANO Y ZANJA
PRODUCTION DE LA CEMERAL MOTOMS [AVAJI TIEU, M.11*30 LA HASAKA send I
. ...... s, se emplea
FUNDADA ;K t87O
En In (:Wntral (Ii,
DR. EDUARDO MORAS ESCOBAR
i vs LI A60 es NI
I'-11 "J,
verdadera
do;,
CA -l, .o
-0, dl
Alf" 1, d, ll Ii
--- -- ------ -17
v
Lci'$rta. Quota Rodriguez, c;do socia del Vaclado Tennis CA, ho creado el exqu;s;tc,,cCCIo(3!1 "-PjtCVQg0 prerri ado en -l 10 cr lcursob d 0 o- t e
ACA- C f e C tu-, J (I" "o-im de ma pleO q,-'sa
c da d
P II f v e
V a,
r
J
*V?
D6 Ucl a svs fiestas un, toque perscrol de distinci6m preparondo svs propios cocktail,.
Cree nvevas recetas a base de-BACA \b/ bride con "Murci6lago" un delicioso cocktail, Esmuy sencillo siempre qOC- XCARb/pong.
C
. ............ MURCIFLAG412 onzas cle Bacardi Carta Blanca o nma, J e Crema cle lq c, aI cucharadite de Vermoutk franciks
copas 4e, cockla,
P;,a bace, delrcic,505 cockfarils 0 part toma, i h, LA TIENDA fe e 0c a e big all teriv sie-oe en su Casa
...........
QU E PR ESENTA j,
JV
X
PRIMERO-LAS-"
CARt
NOVEDADES 4,14 A C
-GALIAA0 III Wlillca t"ItO 0,
Crmlica R111,111cra Iowa
Ut07, ,, OLI-A DE PRESION* lei 1"I
"'4
IqUEVA!
N
REINA Y A M V, T F1 D
VJ qrofl ;a icy presi6n para (ado r4im,,ritc! Sos (omidas quedan moior dos ... (on su sabor naturot!
9 -vim OF ft
Ql,,E CONOWA DE COM LJS, ) TtEMPO! --y Qu RiFN
-A a CUALOWER ALtMENTO
1NTEcRAmEr4Tt s, Y U CAUDAD ALW Wic ,A' S C N t' ,t ififfj fic,, ttl b"fle"fic(I
1Z
No
1KC
tit MARA V I
JIpleh! Prevea las
u e; 1 c I a S Y. Ov telas 11 (RIRASF Y ANUNfllM, I. N t, I, MARI() OF. LA MARINA,
. . . . . .
HOGAR CIRCUNS'- fl.L NFANTHL
LRIFA 751, ESll. PASEO i D 0 71CE T- T F
)E OPAL
Z-1
14
. .. .............. .. ........... ................
w .. ..........
unes
-c'u 0A i rT
ITFS,
P R 0 a
... .......
d pl.. .... ... ..
De e b16,
. . .............
De
TA v ez )i "In
a 1 3.
... ....... I 1 9 0 0
.................... ilN I A
L A F I ,-JH A -A ......... .. ..... LA F1LO fO F-UA-7::::N E PT- tNO KPI)TUNO
SAN MIGUEL
0 0 0 '0 o 0 0 0 0 q,
. ......... -- ------- ------- -- .... ... ... --- -----
PAGIN _POCE DIAR10 DE LA MARINA.-DOMINGO, 23 DE OCTUBRE DE 1 ()49 A _X1 % I I
La 11 (ttimm.1 Airlines Firmadas por el Ministro de I
INVENUO (A BAIN()
01' (yropim twerip serricia o1c Injop v mmwntti iones de (r Witox
-I, ),I M,
.,11 4i,0!f" c"n; 111fiduflos FlUINOS de OMNIBUS
Por'l if"l, I Met, A' .. .. .. ........ ....
in s I et If, ri I n I v If PA fijfs en 44 M Im do 0 m 1(" 111
A::
1 t t t e i i i I r vs; i it r e i t vf f
Su Wo libre de riesgos y-,
-v2
SUS VESTIDOS 100 SE LOS-TNTREGAMOS K feliz
POP SOLU
$ A SU MEDIDA EXACTA F.Vtlq qu. Su ...... poll'y" on
1" Icallo Q on 01 pwqu- ml nt, q tq ml,
il AI no udwapo doscuidri onvorvrndralarizos y Planchamos Todd Clase de Trojes.
Abc- Ud. p.od do4irIg hajo ITI ro% Aii S DE INVIERNO, do 0%1 1 nnl tucl6xl
UNIDO APARAUS ESPECIALES PARA ROPA
I f c. ionsagrada al c:oidud. do la
TINTORERIA "GALDO
4,
HOGAR CIRCUNSTANC Dry Cleaning de Luxe IAL INFANTIL
POZOS DULCM 109. LINEA 751, ESQ. a PASEO V E D A D 0 TELF.: F-8007
entre Desagiie y Bruz6n.U -_34 88 -- ------------- ------ ---- - a r t d e I D i ca
it VT I'll() I I0 H FAN 1 1 V L I
_k 1) F A N ()
A"O, a t a I a !I,' -L:,1,, ,, t. 1 4 1 111, L, 33-141
M ill, 5, 1-11 7 )11 UIlll
3"1 K-,
f1i SO ME fill T, IN -1
"AYPA
A Y
#0 id rimbre utparpma eff Aq rit'll HTWIt"I 1: 1) 'k
I; x Y
Whitt su plaiTillel Para ef Registro Fomihor A
1 N -*Ut 7 t ,
A 1, K A Z A H
F 1, 0 1 t E. N i A F' G It 11"11 E
IT 041sco
x
n
SOPIS 00 A A1: 11 T
N-!- N, S',7 "Irl't', V-0-0S SUAREZ
.7 Al
S It F G 1 0
T.1 M-47I4
-7,
V A A
A 1 -1 R A 1, 'N i k I A I
S T R A N 1)
pit
7 A P
o, i:"
Ill AZ I' It I A N 0 N
'i T-l-, Li-l ME, VIdIll- Tlllf V-2403
A
it A 11 1 1 1 F N 11 3
I- I A N AS
to
.. .... ... .... .......... 1,A 7 :ELASCO kIN RIII, y E I I
01
R_.' -A L
TMd- M-1151.
ttl
-ii iiAN 7
R N T tRl
i!
1 E I I T i R, E 4: 1 1 1 A
I n PREVISORA Ud, adquiere su '7 V A N 1 1) A D E S
casa mediate c6modos pagos men12 rARZAN' Y LA
sualesAberandose del alqu;fer que T A 2, 11, A
NJ A .1 E S '11-11 A j-- I
durante a5os y a5os ha pagado sin j I k-J, [1() 4 k 'NJ I o s
I C) A 1 A r E I
resuItado prictico a1guno.
A i "'L,
AS I KAM i 'TA T F,
I C T 0 R I A
1370 'USCMPTORESDE PREVISORM .....
111 .q'IANCI RAT f 111,CIS DEL
",t],n
PIUV!SORA djqulere 5u casa en menos tiempa.
71,
pag3 e c E x li i
mente u,1I ;n er6s menor, 6s e d;s i- A 05 10 IT,
segun CAMIMN
fran5curren 105 anos. it I A I T
L I Wpl- N i 5 7 1V; S ORA pueJe b3C- r abonos parciales que le ,cba;an el ;nter6s y .......
A ;C,
temma de p,3gar en menos 6empo.
)I A I M 1) A 1) 0
s.; sale por Sorto. N F4 T.1, F4334,
- R L VIS ORA o paya ',,teress E N C A N 'It 0
Eni PR ViSOVA N-1- N. 151 "71. M, li 1, L A M U,
recibe"4ptee5es anuales por 5us a orros. Q Tj .f"n
ZA
; "NT o'
W it,
111 A 11
11,1 [ -,, pl,".
-0 R c It N E R
P" LAT11 ARE I A l"Il .........
F A US T 0
P'. TIT 'M F 14M,
UNA INSTITUTION CIDICAPA EXCLUSIVAMENTE A LA CANTALIZACION Y FINANCIANENTO DE CASAS DESBE HACE 12 AROS 'It 1U F 0
T, I 'A N 1 1
A
T,
ASO CXN*JJ DIARIO DF I NIARIN N J)0'11 ,O 01 1
Cr6nica 11ablaiiera ------
. ... .... lit, cirrrl htIIVA
RIM
84
%1,495
forlos prefieren
IN, I- IIJIO DI OUVA
CAUDAD SUPREME 1. FSPAAA,
En gall neol n iotas desdo
y an gamuza or- No 10 cuesta rn % I hasto 23 libras
del 'Em school todt, Con pl;ltiforml Al AA-A-B it RON le I
los tomaaok Neptuno :111 R I
pri4r, llilh;vo I'qdlo TI 1. 'A -wiwt
El Dpto, dp Grttw; medil 1 ofrc(c hs Uitirrl.) Novededes
i, I ic t; I'l --I I 'fill'
-jA
A
I"f t- l dc 1.1, 11u, la, Ll
- --------- --
"FARO DE SAGUA." litill Vula tlf 61milibill,
',jg 1' ,
l, i,4
NI il"ll.,
iiv 17 1
:wgo do -n-1- m av
t A IAI INA,, XA B iFY ANUN ILA tN H T! \R!0
)Pori w 4p %A
LA MARCA P Ltl
mus n1e,
Ln 1,, y d rP
MU CUESE-6 a DURIO D FF LJ- -A'- M A R I R A 9-,boldt-', fICIO POinl IMO- fcillt, COrlton cr O, i,,, tol mcw,l 9 ct
"r t! r i,
Una l,! 'i lra -Settir&l fie 4,,t I e !e
niuy 6fif p,6- Ca Para u5ted, N
7
CO I
V
LA MAXNA CALI'I tlft Ell R
'R
14
W
..............
iSintonizlici6n instant-lpi:3! Con 64) lc-,,ur ii2i O-l
ya esci t andc, toner quo r qt z cilte-, y I
y al biiarl 4t & mnrrvt 2,i;,,,n I Iw
. g VC 'y
Equipado con unA antrna
un; ctaa brillanu audil -i3lo a
_y
or dadcramento porridl! En up. tlclll pi- io
do color l o klm tonil rk., la ind
ril con baterla c, conccira& 2 un tcm.iccirr mc, d,
I ----------
irnos e, ljc, cloDodas te
JUM U 1-7STtTI^,I 91. CON ESTE _Y_ .11391[16;iAl. POWTILI paro esto estcl-6' y e" c !-,es 6s aprenfl
Dorc a
, fj
1XMi3lCiOM Y VINTA l 1 ASA-11 1~ rl-- Nrlw I
COMIPIil v p u It
Y "t'll Xl FN TODA I.AAjU9l ............. ..... D i t,4 COMPARE AHORA Y PAGUE EN DiCIEMBRE
PAGINA CATORCE INAR10 r)E LA MARINA. DOWNW, 23 1)[ OrILBRE DI, AFM CXV11
HOY 40 Eseenafio y Pa ii I a a En ]a fl kTj 14 t I I tyl"
Mow I
11L
a. I- M A N A N 0 T A
"PON JUAN TFNORIN con MARIO MAR'llNE7 CASADO y JUANA 10 ", ENRIQUE SANTIESTEDAN en LA COMEDIAN HOMBRES SIN LEY
INGRID ['FRGMAN
- W.-It. CABALLOS INDOMITOS
POP P,
Y UN AMOR QUE
EN LA Ez CENA
L, p-d.,c,6. d. LUCHA Y VCNCE
CONTPA TODQN 'CENA
ACUARFLA MU I L
ACUARFLA "S,
"a 0 7,1 c "I Niw i t, C 10
l-.- BOR INMNATIONAL
PRESENT A
X40 T A
TAKID15"CINE E'
w
ANN BLYTH
V
y
HOWARD BUFF
GEORGE BR
NE Et
RADIO CINC MANANA, n, Vj%
"'-R AORDI MARIO PROGRAM EAGLE LYON
r I
0 y
LA 10
LA MAS EMOCIONANTE
F1 Emqm.
PIELICULA del AIR0
Ro6ert Cumming El Te5. do Piaia 0"
POR'Ec"wC01-0 ARLENE DAHI Los Sacp_,aadoras C
Admits
CORAZON Az Kmp e2a la L y
ADOLORIDO RTAL
Skqjlo RYAN Ed-zd NORRI ENTpE C.4,9,4LLO.
GRAN SHOW SALVAjLpS
FREDDY ANNIE dei iot q.
OLGA RIVER w BENNY ADAMS Tenor L
CONJUNTQ
ALFJANDR0 CASONA h 9 7 w1w
?ran Compa ln LOPE DE VEGA Y[ REGIO Fnti, d, ..............
ALKAZAR ARSENAL!
sr \'- NA rA W
:N70S SUAREZ- S1,Y hj __a*_-.FA V O R ITO 1,gl .i i It, :,,t, I:1 asuntox
- ---------
CowoJcl dt.T,
t A-0 k] 4 tic
present an el MECHE BARBA RecueAs dt Ti
M formija6le prograMa de aCC;6n RAFAEL
presented en la Ha6arlal TRIO
A10NM
0
ate
SE
Pi- W,1 LA LLEVO
11 A M,,
EL
RiMINGTON
ESTREND
EN CUBA
conthao
A
riyalts par t/ amor d1t ahtl'a" Amore%]' puros!
pasio rent,766n_ 60111simfis ca"Cialtes.1
C,
... .................. vibrant Rumbas! Dram*!
4
IL
A' CAi TANIDAJJ : rnwd. llegb I Z DADO: LA, trulla de Bat;A;
T- t, -jer Cluc, i-ti6. epi-dio
inar, y'l- a, zo w, Music maesfro, asunt wrtog,
ep,-,. y .. -rtos. Rj)UN: L gr mrd,23, i fz VICTORIN! Retoma ej campe6n, WAR FE Mi
TRIA' i Te tjo., d l diablo, El heT.a.o t r t,!. Asua:t N(iN di- d.r ranan y .,u.tos
PRLS ON F OSTER ........ . .
BARBARA BRITTOiN present la formidable producci6n con
CARLOS ORELLANA IMAKT19' EL TIO LAMP)
Uno -pellcula--tan isemaclonal,
AMANDA'DEL-LLA140que -ao --- necesita --comentarlos! ALBERTO GARRIDO Agn SALAZAR.
GUSTAVO, ROJO DIELIA MAGANA
otro estreno en Cuba HOY
D 0 S La Hab=a en.
Televise&
L S c $1ri-At EcUERDOS
Cub=os el ANCH ,tfe e Cbl
GEORGE REEVES- WANDA MtKAY d, 1W- BAR .647
M Copra
Rf ; S CNDPRes
GARRIDO Wa-M T-%7 A n I eN '-%v I A le Alvaro Suire
ANOTWI) MARIO DE LA WRINIA. DOMINGO, 21 D, 0( kk'i 1 t 'I 1t)
C,,a r t c e ra "T DUPLEX
lip
4.
0vt
en la historic de unk-pasi6n juvenile
9;30
DEBUT NURCOLES -6 9:30
R L y OUP e. 05 GRAN FUNCTION DE GALA
1. 6. Al-, FN (.0L0 S
CC"; LA MONUNIEiiAL TRAGI-T-JA 1_7 -S _,KESPEANE k
IiIIK! 1111111IN N ATO Nwtf,
V1 't PfR I ff"
(EI m< -PERAMO
. ..... SUSANA CANALES 0y
H
CARLOS 1, F M 0 s .9 "A
J", I HUGO PWENTEL
y PEDRO VARGAS
4 M1-11
J 0 S E TAMAYO
"El, ANTICUAR10"
j
141110vid(p cllumpittil Civil de
-0 Uhammms dc qttedtir sin rircres
7
NO
A '7' 11livf1 pri'l('111 de 14", 1wrie'dislax de P. del Itio
QUE SU
ESPOSA If 111"GRA61AS DE N1 V51POS CORRESPONSALTi EN 1A ISLA)
1,T
PC LIC
TROFIC
7!
FFLAA1
2 v
to,
M 0 R
'fo
c
Ilk
L
Sf
7
7.,
'ASTRAL RIVIERA MIRAMAR
I)orothv L1111mir IuN o im d, i, tc HlIrit- I PLA7A 5-(A._CATALJ"_ TOSCA
orb ra STAM CK
Opt
WARNER ENCANTO lb vai
LA HISTORIC DE U,14 NDMUIE QUE TE A G u E
CITA CON LA 4UERTF.ov
v
Loretta YOUNG Celt, le Ppi
CA T, CAB;ATI CUAPTETO TAICUBA j
J
EPA LA PELICULA MA, I IT
CONSULADO LINDA DEL -MUt4DO
1:; 1 \t i
4 D Q
TRIANCN H 0Y ALAMEDA
INFANTA m TROPCLITAN QJAtTO
f L A, S7F E 5 f
s- andi, una Estrella MER que DDIABA y AMA
u c
0 410 al MkMO tieMDO
Para me Cubano PN I A -PNA
JOY DAVIS"""
A p _stom -Los QUE SE
'C;nstanii'no erez. QIVC.4
t I 111TI, 1-I!, ENFRENTAN AL
r T FELO iERGAZA
'r A Y SLI CONJ PELIGRO POR EL
ton ......
A 'so ...............
VA
----afEw4E--LA-4UMA N I DAD, i PICAS SUS 1, -AV F, N IDA MARTES PPOXIMO
-UPAS yl"ANWNA
A AIA
pp 11 I I
*4N JurVIS HUMPHREY DART
FRODUCTORA FILMICA CUBANA. S.A.
HOW ANGI TTIAS T-1 FAUSTO El Pmdlnte A
4 JOHN DEREK uow t MIT$ sow KmF
-OAGtNA DJECISE1, DIARIO DE LA MARINIX OCTLMI(L 23 DY 1919
Herido im (dguacd (it estallar im proyeetil en, 1,a Audientrin
In de, to d, 1,
d, 1. Awlnt t, I T, I lill"r(e im carim-he, ele f-Aropefa qtfe
A_ di, id" 'W"
............. ........ 0 W itt '11,
Ilt
,3", 1
d", t"t iAt lotiitig 6 ,1 f, t;W
d2-,,
lt
l di W-I 1 t ....... .. X, t,
Fi !"i'.
p
-- -- --------- - ------
'Wa es Invierno en El Evicanto.
effst'snedio siqle en elmanzedfo
fle,
7
A
Sabeinos que no estuto r)Fei:f'ft!e ell aquel Racimi-t-0, "'orqu,' I I 11- .1 ........... ...... --- ----
m 14) e r t i e n e c n C u ein ta a ff -l. pe ro a h o r a s i p a i 1) r e e ic,, :a r MO M f, T: ale Similar piali6n- esfamos a punto Cie Ilegar a 19504
La moda puree dtlir5e curnia de su inipurtancir" de ho. de qjje en P1f t i r o s e r t i r d c ( I m o p i t i i i v de r e fe r elt,, co4rvcuri ,;rus pr-c-a esta Ill at,
por till comcnt(lrl 10 tll !o izvdo con Ll 46.
ANTES QUE NADA HABLEMOS DE SUS, TELAS' collares. ell
por sequir el oCden 16, jco, sino pol- ;ncorrlparablemem tt'- 1Mes_'6 as peclic-, 1 -in
TiCaS, imponen una moda propta, Aq-,ic:114 que despliega lo, l i p,,i q i o ci t 1 D e ',o dle -e :,i a v e ci l C 1
o clc o i: ,!.adas haciz if! h1l !0
ni surituosoF rasos, lisot; v bro Idcls, Pala din v nocit la5 c5- ar, e, ,a e 71 Z
plendidas Rodicr los )'Icqpards; 1w C.xqi;,Slto lartie 0 r OS -txn pl-, -_cos Para 3sl t_ :I ta n
jlda Y l tl l_ ci Cie tof K
Para sus ocasloncs dc la, Tiovedade Cort ll,
blcl en mate o bidlo; los tifetane totnasol. tan cambiantc. ', om.c,
Listed mi incl: los Ctepos, docdc, a PL5,ldo % dtapeacto' BLUSAS, SAYAS Y SLIETERS. .:I t ;f, o: C ll;
lat, failles v mo;res: la pana, el co:&ll-m% el icr y d litill,
pra sus in I ) alegres hoia, ClCpcrt;,.o, I: La ; bil a, v ACCESOplos
e r ltan. P5,-a rn ell ml l--_ ar ;mao, )e su personahdad. pa a hacerlo
EL TERCIOPFLO MERLCE UN CAPITUL0 APARTE. De t rii les Con )quales adornos -bclslllos botone a ll! :MrLHIC PIO Un cinftiforpueJe
los telares franccses N jenr el fna!crial Para slis mas bells % Sti- oancl s- qtlc fajcs md Co to os, n" t1ria 'i plc .
L,, l-, ; an:an un tarnafito median. aunclut: tnt-Lliarlte dos, el famous tcc)opelo L"on, pe:o u5ted do llficarh el p7eitda u l!, rsolta un favorite, Cn n),Igni;i a t
famoso loque de ttzrciopl-lo sabla v qcnerosamen,c, en Lin eno- en C enl itt. 'Corno cl-,, Ipar, de manclai; cor ,is -l. c ofrece-rr-mayor espacio en ,,, interio,Vic cello, en unos punos cavi ct% en lo, bo oncs forr3dos. , dos i& n tcam, nte o, si ios preEc"?. cc)11 13. ; ;m mucbas veces ]as rnan 4i, c r I
Cn kin cinwr6n piira iceritt-i: !,I hr ,v ciad Cie u tatle Y t4mbitri LOS S%0iMBREROS,-No tncontral ri n,:Iun WI-1 011 panuelos
hldjin su ,Lyna natural en esie tempo
comprzir, de teiciopelo L, -kas dc m,-t \ cstir, p ita armom-ar 6 Sl! ph pn a quf' y ti t d no
Su ajuar. rizos 7o Se otspmcn con la, bri5a5 ct o--iiles. Files at conto, dL: apjovcchAi1cs de mil Trancra, different: para
no 6 la cab --a. Derminecen pr6xtmos 1! rostm Para ser, rle el cello de un sastre, sobre ;lts hombroi; sin tirantes,
TODO UN LABORATORIO DE COLORES. Qljicn dijo que di rra!co Pt--quen-Itoi; sicnipre. nkanzin altura e importance t: n l a ciiitura, surgiendo'cle alg6n bokilln. cn fornin de
cl il ieclainaha zo-,To sombrio Desde lue, o que el l con al l na a ti,,a plurill 1.as flores. de seda o terciopelo. brind,-in lin sorp cn
consl eti i temporal a e I nVierrict, Sobre lanas
PC-10 Itj tC,, porada plena dv! colortJo le suqielt iaii m0_1 tMpI C%1StaS v suqcrentes A UNA ,NUEVA MODA,-UN ',NUE%,'O MAQUILLAJE. Por e inclusu n sus zorrosy capasde piclciCombInaciones. Las tri s nl e-s tonnhdidis on pie] de c3- Cl-lmpic, pai-a mirarse At espe)o v de_ -j'b lr c lina
mello, halagadora de so culiF qu aca")a Cie escapar a los ravos i l mio wido y ptofundo que a 7us lal-os b-inda Dcst llo Y POR T)rBA10 DE TODO FSTO el gran secret femcnil
-ible silueta
'' ldmicnz to- prolhlemi de una admir,
solarc5: el tallpil. fina me:cla dc bciqi: v e! a ol t( al, pro- WM0" de Dorot y G a,. Y. ,i no e ,to
fundo corno el pluma) Cle Lin A" e lln i 0 a ellas. toda la fal tl cabello. no to deje Para manana A0 podr conlf,,,n, C c 0 7, "I : nla ici ,zv da pa ) cl ilpr, v la oco mn. cada dia ml is co*f,0r-_ __.-__-de les carmelitas, la jama de los gri.,e -diesdi- Cl plata a] char- ina pagina de Vogue. i-!,: till, c t! a 5c amba dircccione v con Lin,
rl canticlad (It- loi:il t-i as 1'.) brassiere constituyc
i esti afio
md- t l Cilo eco, (:I lo er(JL5 intel v, LOS ZAPATOS Y LAS MEDIAS parec-n hchn, pilia aid,1,- 1c, bn-c. del vestido 1--jo, pail;i el torso cehido, "stiapples-sobre todo, cl oic) que -,lplinta 11 neqfo Como color basico. v
gfritas. Realroente est n rrl s uniclos que -inca. ahcra quc s Para lo trajc S)n i-on till pronitnClado y fli:ime escote. quir adqtiicit: una brilliant: mlls tadas en el ro)o savis rnzIs courts v el largo asim rrtco. aun pa.-a. ttochc ztni1i1rlC:, 7-
Dior. cl into keneciano, cl mo r lhi, 0 q ,i,,oba cl tomate'..
ma,,or tntevi s a si* piernas vpies.
&4Ue se
tot, apaios son simples v cerradoll, ef talon Cie tantasto, tina temporada mas Es. toda una ill pccah
LAS SILLIFFAS. LAS LINEAS, LOS DETALLES. Si es tt ted ocuro qtie cl rc to de ]a niedia, affnAta su to'nlic-s v accntlla ,,, &,,uhr a tra,,6,, de cqa,; caractrlri' 'tica'; Su ViSita a
irrtiqinan a plicdc afirrr,, seriamente oile (!ste invierno adop. ata d i1r) colsill, alitat. Si S tr do de arriplic, es oze o-de tricir- F1 ENCANTO la pondra desde hoy en contact Con la moda
tar la silueta "Candelabro romano de Piquet Cigarl de t-adas sandalia Ins mtdias sm cast refueim o sin ringuno. pro- "Mitad de siglo,
Gl Espiral- de Desses Toipedo' de Paquin, ''Brotarl porcionan a ALI Pitt un ininterrumpido safirl
C96n el poderoso y obede- ...........................
de Fath. o ''Ablusada" v -Tljeras-, s'
cido Christian Dior. PiIro. en general, lucirat un-a linea csbelta. LA JOYERIA. Todo lo, que usted hasta el moment ha podido
ipracio a y muy femenina, F-lbelta no significant estrecha. Ne- sohar. mas tl creal don de lof disefiall se vuelca en el .. ....
muchas aras de tela para bacer Jos panels. los cue)los radiant cohe de la ioyerial Y, m embargo, podemos sintenza volu-mmoscs -elaboradoi,-los mmrrr ur se nIl ifsta inagotable riquc:a:
2 NAVIEVA UNAR, S. A.
r6rf. d, f ap, Ju iff'b"nq
SIA'(10, 'DIAR10 DE LANIARINA 10% B M 'MONTE ARNABAL"
. ....... .. ... ...
W ) (XV11 L\ I IAPANA, [)OMINW, 'i 1A, 0(A L FIRE I)F 10 VA(XNA PP (T, 11 I!
. ...... .. ...
" I B M "MONTE ARRIL"
X YOUNGSTOWN
la pay"', 'a f i r In a
KITCHENS
B M "MONTE ALMkNZOV
Tnu ASTORQUI, S. A.
Exhibid6n 'PUIOL
Lo 7
aim= W_
AIARMASE Y ANUNCIELA B H, 4)1AP10 DE LA MARINA))
f a 0
FVTX1A
777_77.
XVIDESE! Los Felojes "CORD" y "JUVENTA" IF, tj do f) 11
de lw frisdioulones tienen to, marca, m to 116quino
23 V 30 -Vedado
. .... ...... -- - --- - -- - ------------- ---------- -- - ........... ..... F 8 5 0 2
,'OPERACIONEs BANCARIAU N i i i da ties!
11RESTAMOS DFSCVVXTOS PIGNORACIOMS F. S p _N A
AMERICAN PROTECTION BANK pe,= s, ayda,
MONTE EQVINA A ARROYO, TrLEFON0 A UGS, ;VTS T E N 0 S
Cla. Hispano Cubama 11,11--t, "A --ASA MUXELLA'
u
I Z v 1" N -Zia,
de Transaccionas PARA COI.E,61ALE,
N TORO
A m, 'd y
DfabMiCo an ieri a
7/ Gran Excursift an i E- llemr los lecj isOoc de los, chferente- coleAGUA de
s misrn.is cauiclcri ', c.is que han hecho it MONDAW7 OFERTA ESPECIAL
S, TA MENTO BF SASTRERIA.
D!, A R
oA '0AVEA AfIDA S
C, nvoneidog de-que 10 0froes SSL277 mos lo mejot pare i6venes y niA03, le invitamos a quo no$ visited P-11. P01 0- antes do Tealizar 4119 ComPtax,
D I N E RC) Apencio (,'o b e ,Z. Y.
...........
CABILLAS CORRUGAD0
Uray Line 0i
P:101 1- LA % PMANZ LA EQUIDAD I ,
--y H.! !
Chapa Galvanizada. Lisa yCorrugada '"p P, C"d 5 5, T, 'cl 3 A
Cml t ,Tu 2a a conw 0"; A
TUDERIA NEGRA Y GALYKNIZADA !7 % i
ALA11KRF VF N AS. ALOIFF1 rl- Tll f P Al" 'ALIJN 1zo N
FRf
Fca. National de Implemenlos Agricolas, S.A.
-41HE EMPEROR"
SASTREPIA Y CAN-5 FT
RAMON GOMEZ, M-t, -t=1-'-r.
TRACES Y CAMISAS A NIEDIDA. a, CORTE PERFECTO .. .. ....... ..........
CONFECTION A MAND CORTFS INDIVIDUAL ,Es DF.
T R I T 11" 1 T
Y OTFAS MARCAS ACRMITAIIAS
FN LOS COLOFFS NIAS NUEVO&
i G I I A R I I; R 11 1 f III lmle del Burwo firl C"Itirf, io
...........
Locales PL Z, -sionales
NiC de !011timo Afmw inq!k
10OX100 Lana
TRE CITY INVESTMENT CO.
sr Car, 1
De 12 a 16 341:11.:
hj)ts de md3n;fiw Atmouf
AUTENT AMERICANDS ......... .. .
'Cos Cinde Blocks 50%100 Jana
^6 Tq-a
:7
MAVECA IN C 1
A NTIU-XIXONA
--Viunte& nch" ffiraS.-Y-1Is I Agee
. .........
--im'i'Cilos doodo- la-proxima -Somcma en los principals Establicimlentos do TEnEMOS TM AS ESPECIAbES
Viveresl jLoss Turrones ANTW XIXONA PE01 0$ At INTEP100
do SANCHIS MIRA son los m4s acrodita- MMM
doi do Espcdia por su ini salable cdbllidadl V.
1W A V E G A I N C. ASA C0 IF IN 0
.............
PAGINA DIECIOCHO SPORTS DIARIODELAMARI A, SPORTS ANC) 11
ir-N lK 11 Id-4 If I, ilACOUNPO ENCAUENTRO 1)], P
BAILEY uuNT"KA HOOPER EN EJ, SE I-', ESYA IARDP4
- - - __-_- --------- ...... ___ .. ... ...... ....... ..
EI'DIAR10 en los deportees Empati Cienfuegos en el primer
lugar al veneer a] Almendares
10,, deportees III% aparietickv, engtifiall. En otro d"a f Jo dr, finAl dri-iii f fe fin, derrotatOn al elt'll,
-Ln (jitijildt) en el citutpeOnato tic baseball. po campr6n c tnn anow,,li, d, I Per U leil o d,
Por FLADIO SECADES tr,,titI5 lot pottiliiliclad clel -,P't' L'i ,j 6h iii, 'i; ,,, 'corp
I, ,In o Pi" Y aicti, Pulga Por rp,4. MOLINA
T P-,i ur bitLizitts"ta. laigels, cive le Ile'
tI, Siontipre, In rri c" I j
leab. mech6, de pi,, S
Su ligereza e,,t:, i
ble. perc, pint.,e.;-, Ill- I a, Dota-I de un punch infroc -It) peso maxima ltaIxta q,, jil,:i< Jttli-Lon to deiltiriz6r en Auatrah., eil 110it a ritismo el tenniii berle fn Par,", un dolo que poseye.do g-nd" rnirwF d, depart i y intIole teenjea. ti-, I,~ Ig". CiVe I t, In i.s ex incia de la
e F1,F1t T'Vl t de I.
ll it
A
"ij C"'!
a
I I. ..... .. P",
ilt* t-- 4
P
LA PIZARRA
2
d., it. ,7a4 11; "let net
ri fit -,c6d. e" el -.P.o-4
iti ,,I'd, Rroe M i
I', 1 -1 qu. P.--to.
2 oo
h.li. lid. I-Illidl, otilr)i t,
P
a Olt zt. qie I- in.
0"' 'n 'I P, Lig, "xi, P
Y Para a
I-liOrAt JON POR t h.stt, Iii Met.
rlec'.W."n
.1 cienfreg-, 1, Pit
Ittoatldtt o
It, !'I b CaI,
M PL. A
se, en:,oe'o,
mant, 'nlibil. .1 Y"I
1, 1 a It P 0 Ven
k 1 it t I Q t t lr dro- 1. .1 f
. ..... .. ... u n
inilla I e Ps I
rad calm r la
ti title Ill
n 6" ,t! Ill If la t-rinia hA 1 'j"
Mot' t-g,,do y Il,
-rdo Atl,,Iell, fra.
-ot. iniwado 'P- liil
-In oe S;ir, Aotmm l,,
E
r, !; iti
on--doi- ld d : ial, At-11 bit.e to ndi-do
--g-te de-ri.,
V TADO fl 1, t
o blen 0 mistrin, fiv V,
4
>
s Con
56' her- Muguerza ganaron P""'
Ztibal.. qi
el estelar ue aver en el Caser6n ci-Iov
nill -,,1 0 "Inz
".
bi, Ciltimat iviialada e reqistr6 en ed tanto 2a V de ahi salt rort a la ILI e
-'a in- marrlinnelles. Ayer SC 0freuIfon it" parudcl,, 'n el
I
Jai Aki. Fita nochi, Pitrin contra Salsarrendi, Detalles
Y I't Peqi
voill"m Jai Alai ASULUAODS BE FOOT-BALL iwria logir-6
j.1
I Via P, "0,
ou, f-11
el caballo de Churt-hill
-P, M,, .....
dll If' D, Ind.,, ON DRY& OLI, 22,
M difi,lo iicltjr PcPlioad d';
atl, oi .
-j., ril,! 28 los N IA ell dit in wt. nrorl. t I trd- e l oli, d',,tingnido In, F1
11 y-l IKI otro, CC ,Voo c., -lrelat tri pill., don't, d"ech"
ft N
sali,
P delilllu-,= an. Y Ill. qie perdt. .1 ei- _"ao; "", ;,g ie 'tl
il-gics, elt It. b.,4.,l it
7 De G
P-de di,,( ;IatI q- 3 'I"erhival" elni rou, di,t.on, tie 1. Iwii. oolkin, rore- jet
cis hont la prefierefit, -a-- para-acLuar i-rit el japbn
L
I os ftliwes Deben
1124monar Atwes- 7, Y M.,- j"
Y
it"
L i
I~, Jill
de o--,
14, Ai r, I, I d. R.'r
A Nji,S. de, 1. Rull"a
in
V I -777-777=A
Consiterste ocono- P, alL
.... .. ... no ,,i r, lki f,!n,,,, prii
tl I m ccltn, S Lliinliied, P'lott". Y Ire in
gi -- lt I'lloilr 2,ii9l,- ell in-..". Ill-t- P"
= ra A lorib,,i rfc I, ritert--on 1.I% Gu- h
1,il ot J, 6-- diesf,7 Ot 'i-Viela. r, aig-Ii, -t.- en It. region 1 .. d,
sw motor con PYROK q Y "I'l, SUSCRIBASE Y ANUli EN
"14, d..
g, Yi ,,, li", , 1DA EL GINUIROf to tralliriL R -pEL ((DIARIO DE LA MARINA)
ASO CXV11 S P 0 RJ S DIARICY DF LA MARINA,,, DOMINGO. 23 D. OCTUBRE DL 1449 S P 0 R T S PADO, 14f, ( I'J
11K 7
BOBBY MANN GANO LA PELEA REVANCHA POR KONOCX-OUT TUCNIC(
-4 A 4
- ------------------- ---- --- ----- -- -- --- --Harry Reevesrompki el record
R A 1) i (I a s A in-a t e u r s en el National Match con 295 . ........
Dwwtierido el (anlpr"nat) Na(wnal It, E L uni 295 con )a 45.
flov t1rarA en el Club de Piwda dt- La Habana un Camp
Petry, no i)mado. con la 45, Mario & Armas, 4ate6N> 0,1 ba kf-l olimpiu".
Par PETERED
de C.11.d I , l -tr.nd.
1A dt,
7
Ian", pr,
U I., g- Mingtinia ju l & It..
l"'a firada
-ti
WiL 7", 1 igi*', ,,,,T1ador de
ro c, d .,Ung,,in con M,
Justo W N
d,,, con 248, Di,; 6,
'a
ki
40
lib
ISJU, qu, T d, ildl- q 1- TIE- dtf N1, de -,1,0
Po,"ue
do, -----Miii i d,
t,1 10 d, Cl: Lit
(1141rofilosalio a noquear en el noveno y tuvieron quo- pnrar el
"n- d z,
d. 11,.rniin d" i, b -! a 'ur sakw v de, hAtt Ittgadii at firiaL 1i), I f, 1. fil
naido He- tran ttnido que &crdir por t! cubatin drbidn f
fiirti,6'
I'll Ill tl- C".= tT, el ,,itantt-, V nnii "'Isirar'n n
is-n
n, P- 'T
gh Par off
b.11
R-1 R dri
I. inil. d- I,,,
G P
L
d.1 1 a di, .. d I., I n, I n
OPERADORES
,4 sfne-ftan
"I" ig"
td
de C uba.
r.. t.
en rnig.r.. fl, y
?
E-rlbiiin P-1.
an A..
vie. e. -,10Complemento del
EL AIRE L1BKE5"
Want. 710,
0
P 0
Azuw( it) 11 no ii4qmvi,.i
F",
r
-d
Predilecta del K n 6 X-11
Put Yoh *aw, cu;ig,
10
A to h4w-a de
Refrescar...
de
C. L
uvendo
T R A J E S
S A C 3 7 f 1-' tTS Lo col-clad y el PROCESO
y
H-UPMANN bf indon
DIRECTOR DEL FABRIC qTE -- --- ----A USTED un cigorro excepciondl
S ieMpr, 7 '-a vanguardsa el
calidua -Sted crprec cnra' los precics de ocuerdor con
swpren mente hajos -e 1 u ora
-&presen*a mavc, ,a- lo trodict6n de esto rnorco
i poi ,,eTo Mveftdo e- cai:! ,
. .. ........ ... 7
7 F 5 *,rat's P",
4
--E MIAMI, en el 75 E. F!
In agler Street. A I't
En TAMPA, en el 513 Franklin Street.
V,
La Marca de Prestigio Universal
En NUEVA ORLEANS an el 924-Canal Streel.
"LA VAUSA QM -REFRESCA" 00MINGOS I PFA.
LOS DET=MTAS M ROPA RAS GAMES DEL Sun
PAGINA VFINTE S P 0 R T S DIAR10 DF LA MARINA _-DOWNGO. 23 DF OCTUBRE DF 1949 SPORTS Ar)() (XV11
liN EL PALACE) DE LOS DEPOICYLS
COMEINJAItA 110Y 1,.A SERIE DE PILLAR _'N EL
. .. ..... ------ ..........
InIcian el marines la lemporada (lei augurado esta noche
del illin,hto y Hoppe
basket hall ivol( !iM pir la fal el match entre V
le preparan k, f-l,) i F, 1 -m' d, Ej farrinso lampr6r, mundill cir cararn6olai por 3 bands J1rrg6 ayer
inicb, dr, la if J.di on fxr ja tardI y e,,ita noche iniciari su match frentt al gran biarnentzArii PI drlile, 6 tarde flarima cr Ain, n ('lmreniom, In ri P. dP hs Deportra
A I
NTN GUZMAN or
.a C IPK a', clue ha V bl"que.
F It 45 'wk-jdo
Nitiodi.
ho -t, on go"
r,,,, In
I d
lot., qu,
q- le hh
a r4
A 6,1 tip ofiW d.
-1- -ill-le cd adqtdrid. ptir
;,a 3
":,do flerr,
id,,
ti,,j
"z,
0, d", 'J" 1"
&
no.
INVESTIGAPA LA i ha irvmf mucho 1-Ser-Jo ToMm a
&POP 'R EL
ULAR DECISION 1 3 1 ,11 v 9' f;71 LUGAR AYE 1 A; i I p 1p,
t F.,
q I
cdll CONTRA GAVILAN KID C 0 COLOS'L
lndl 'dll Cofineva a un
uro partido
d
Ch con nUestlol
pt, di, 3. it sdo Cirop,
iko, P_ Tin alrAzt1vo tatelAr at anuritia, pai0, P1 Preald-te ra Pal. tArde en at Habana Matind...
El intendrite MidlAn ha borribin.do Af o Pal -i or a
t a itia nme- n .. plait. a ba-e de till- -otl. Pariz que en el pepell lure nivelado y wn 1. ca-h. reult-A aegr.rrienoA SUNCRIBASE Y ANUNCIESE EN bl.1juea Jo .1ngre y
o el rtime. ao
, Oct' brat y AntoEL r(DIAR10 DE LA MARINAY, irii, di 7iiju.i-h I- nad. I i 1.1, tier& re = en
ii0r, 1. 11 1 Tfrre .1 iritegrado pol
n*!' y Machin, 7
a, -arribm, C 0 ,entes del 9Xre en
u rigeralTribl-al StIrle-, j., aj-j! b.P..'bor, p.,.Ja. no dob.
til Y de Ia flilbiiT time en 004.
_o 'I al i"', , bosi,
JACKFT 7 ;- Gl,,, 0:11daaP que .1 trio
-'r a, la p- ci45. u. horrbe mpu de d". i P- ii'a 1'. F"t" iinipefiar estuperidarriente an cornatiI', n lool
Oiillderas de Ct Aguiar menor ts un delantero do
7 -t-and- I,- e%,.I.nte "A Y "'
a 6ionale., our Is AzPrIliu, a" el PjP 4 in V.P:k= a la ".r I"a, it quir, Wo lo absorbE, y on el rineft,
jbtop,%,*1,rhjn aa. ],,-.r v; ao i do be ademas dexempeftar at
'! j til Y I- Es role Pon babibilad. Be trats Due& 1 A IWI Ion de tin gran rio, y 16Z R= In a biontai h ilue arig I carich" n
a 4 Pat
rinds, aun MM de 10 qua luce on el d-l dri.y.r p.pelMI(I ii fe I per El terteTo de eata maknile domintgr.ndea elatilint, ,I ea tMbj6n jtrAa,,t,, prosen- Cuba to 105 tand. a Teieror y Castro on urra, van.not. y .7 Ben6 y RAri-ga An A rara...
it rol.r.- rde, Alf y u
Ayer v., TA
It In=
er,)n bueno at role de quo
it WgI6 1. cAteilm ig.nhn4ole pol lbt1o, irlooll- I Aigular irienor 7 Atando, clue ofrederort una tenaz reG( RA EL iimitenela hasta Ill altula inatarite...
TaroWn el tervem fue, )argarnenta disciltido.. ColineaU y Machin %96naron por trea laoW a Wain y 4Ntlz, CESTER0,,
1. A
'ONTRA EL ljklpiji 1111a nueva mareal qAorld ral?"rM04.1u
L, '77 U A I vhw,.t i, E. 7 iponvkj -I*- PRo(iPAMA OVICIA1, TARA YSTA
Iat TARDEA, LAS TRES EN PUNTO y 1, PrImer partjdo a 25 tantos: Anibal
1,,- it 1A "Ar" Pit 'a' 11 3, B,,etidlii, bl.ricos. contra pillar
dq_ 'y'-Careag.- azW es. A tiviCa, am bus d6l
A -W- -J. cuguro- 13
h.g., 2. IM F rlrri quitilell a 6 tantos: Anibal
)o. 3 1 Y"d. r-pire, 11. Buendia, Villar, Careaga. Agular
.Iiiieii
lb I P.m q., intinor Machin,
_IP bWA y dr, t.,
d. la % gund. partido 30 tanoo,,: Coll'Apid-o-t -nlIeai' y A"T" = 1 A. far Apftm it,
A 4- I&= A ar,al an.
..lt. Q..d.,A tat M, del elmaro, 11,
Sli, od. q'Aril.1. e tnt- : Cof.b. eau. AZPelqA, Teipro. RenO, Castro y 13arlmga.
Term parNd,, 30 taraos: Te ero C.gr lontm Ptene y BA.
A sma, andoos del
011 COI!, -uadro 13.
7 RFSVLTADO DE LA FUNCTION
DE AYER
G&MUNIkopi
i1e, par bP mier pa,
nVersol, I.-V nital ri y BuenUn )ado (a CA
00 a X, Vida, areagii: 25,
Pn..eraqu...,la: A.1b.1 11, Sguod. p 'o Ar'T:ar 11 y Abortie 4, d. 26 All 11,[Rucs' 30,
A
S Ru'd. QV at orti..
. elm L Trce, u-t-ti, Wirietut y Machin!
1.10: lg-ib y Ortiz, 27,
do IDS juages C-3 -'ase
C&japeonale PMf4WjQnaI IS
-J ,
Ncmrados por RAFAEL RUBI
N,
jid. Pormea 'EL DINAMICO'
Ibl. P.Ti .1 Otto laId0
... ........ Claridad
q
PRACTICE EmotivP aF, I
Dos v Z cz S *A las I
0 Alto rondirAlonto.
. ........ Vahoso slempre. C6modo ol dereCn.0 y a! 0 Nors do dfficuliarlmi
revis.. Una moderniSirrio innovoci6n e lo 0 Bjo co v do kialm
marca que cre6las ics tl i 0 Larqo dumc:16m.
C" I Sarvicto do Pievis do RePuesto"Cho0ovorics", tombiiri soberanamente S0tjCjTr F0= 0S E INFORlas
-------- ... ....... Sclichmos Agontoo on ol Interior.
DISTRIBUIWRES;
830 Kc. RADIO SALAS 9-1- ell.
Zaldc y Martinez, So A.
9'. anda laroa oadA tort4
SIEMPRE DRINVANDOLF LO MEJOR AL FANATICO
A-77S4 Moreadwooi 24 Aparlado
ToWonoatA-9360 HABANA 769
A O CM1 DIARIO DE IA MARINA- DOMINGO, 21 DF OCIt fl[?F N, S 11 0 p T S vw"ov;
SPORTS ------ __ _-I
REAPARECEN SECRET V KHAYAM'S (]ONTRA MRS. 11 VSKLIA, Y HAIL M
Mariana lunes,
los juvendesl L E C C 1 0 N E S
V rp, p)- dii, I at,"oll do m. IJE ,.%, 110
S %, j
a iii SEGUNDA CARRERA.nue'v; rttf
i -I- Par. eimplar de a A- Pa E pahl, Uri. i Jane Sti
do li,, e, do !a tom. 1j. nx: Pot .u 41fllx,
n
A Ah.
r-l" TI --l --o
v
en la Cl NFTN ARRVRA- REI'L
1.a "-m, do ANIARLY
Pri
JRK m homb- dfod,
-Para Para !a v
to f",
llr f %K-K
yx I I I %Fn R N
\-kh V-d, d-,
V",
4, _A_ I
S", or, jo, czjj,- F I FIITA P--h, 1- J, Kn)"
del"In fleg',
ti, En emotiio fin,
-del Cull-o-, Dot en la varre na de m i I I er e n v pq'i r mvo
Se mlat Uelle I i" 4,
re t, "1
el $a o A
Por MAYITO ,
CESVL-:TU#K LAS CARREW-DEVIR
Aumention vu Uigar Viovionil
4
t "I'!r 7," ,Fl 1 ii ll All 0,
12
f
lo
n
1531 L A REQj F, A
a
I t oI vo fad'ol PtFfeid pn los (an6ticos irnp ,jrC c:l s e M, p e. documentado
...........
JFT@gay U ii i I P r a t e 36 Heras!
Ise m0i
3e enjuaga-3o Jii,-as
suede a c- d,
mattea tmra Burt'-w". Y tj- 1,,e TRRA
primido. lTodo esto tPWS hopieza A vaclo! cuasdo It'itit
maltear, la capa, de cad. grino rit
cebad tstA absolutmente hrrip Y 11, _es, tcm6ign_ un ok;ldud
.d. Paso en el pmce" sw- r
drnarrufla-rn In rts f, gentleman** que conoc
b"llie caia a 6, retifirma u en to caliclod y belleza 4,
de los teidos irqle es
y ,.je ConfeCCjon
Esteban Borcto 4
ESTA PRii a sctisfacci6n de
todos'SL
dweiser 0
Dti CWCQ DIAS .......... .. K:
7 R
no "1", -1
At sexto Oki
trate do loami, mm L 7% 7 C A
come= &ke
0 r WIWI n
avowilsaft F,
que Reg
Wl lw eptt los nuws teii6of*0
JLDUUW 'w TA acah de recibir
que vlnleirt Pee a ,i pot fu ra P l
3 A 9 E -ii 9 u VW'1 I S I R Eiirino el earitlam ml,
Unicos distribuld"es: DISTRIBUIDORA MONTERO-DAVIS, S. A.
Ithl a NO 1 Kab na A.24" 1$USMBASE A CIBE EN NEPTUNO 566 . . ..... ....... .
..... . .... ----
aDURIO DE LA MARtNA*'
PAGNA VEINMOS 01AW) F)V L VARINA 00 ki I N GO. 2, D 0 T i- H H F, W A 0 (Y' 1i
LlegaM a La 11tibona 1(i Cruz dc N o t i v i a s A 7 0 S IN M ED 1,47 OS Notlvlas 116s equips ultroyrimicritos Imun
- ---- 4 "Coars) Cmmrio"
fentsideyn, provildente de/ Norte Ca 16 1, el s(Inwor-it) del,
I C I S -', d I'll 11 ': (I I C I' S a S
11 M111", A- I
Vv tw wn '14.1 Ilia Iliig, III,- prit, hmi
1 2 1) It, I I i I, It I Bf I):( F I'llior in (.1 0. 11 a
Jo ly1f. j('r. tt 1' if -lf iodot (iA:,LEO N
-rl;
(I,, C 1 170 1 11 11 1. t 011 1; ef, lu, ., 'I , 1, I, : i
A
z s
iud W lVijjli(')jl A 71 I L,
I)k V "L,,
jF D C kIZA L j
ol, cla 0- j" cl, t 1 111 IN V
Al A,
D DFG08RA )RFS A, 1- olltFIJI S I-L
f:, r !rl C- ( C IA
"r- j-,
j A BF, l
1, 1 ir( it lar A I Fl
F
:f P :A K R F,- Y
la, fiult t- d,' h
i(lail 1 A Ila, Gar, ia A 1, jut z
E. P. D,
E L S E IR 0 R
PriwrHrwi raflial Jesu's G. Menocal v Otero
- ------ - t fam ilill fit, (14)11 W l-,illlillo'
H A FALLECIDO
D:
M
V i I i I It
1: "1 111 le'li 1 11
Dr. Emilio M lrqupz
FEDERATION SIND:(-A,- D- MAJANTES DE MEDtCtNA
CC,
E S E A 0 R
W k
JESUS G. MENOCAL OTERO
H A FALLECIDO
A-hV ra-
v- i A
L A KV-40R4 ESPANA'
E. F D I POR LA
MARIA DE LA CONCEPCION NENNINGER EL SEPOR
"EStreIla de Cuba"
Y DE LEON VDA. DE -MONTEJO Jes's Go Menocal v Otero Twifa do invierno hamol
i Mann do 1950,
1, 1, X C I D 0 H A FALLECIDO 15. IDA
4.--ftt- 1. ft-d 1. -n 00
ftrfo 3-5 0
rtw", de g-d,del D- 1 w, Vd- IDA Y VUELTA
Wtlut, RIf.11. Fl-il- M-Ide. y A.guta. C-t- Q 111, Blanc. iud. do G, Mginocal -y Bj rIc a Al d 00
j 8 1. A
;;, L R oz-1 ,
fill I Kod ljllt% ftl; Aliell Welter dt, Delgada; Blancc) Juan Wan= Charo, Elonu. y Extela G. Men y Olero; Raw d, j 11.
6, d, C-u- C.rl., AWU I, C.- Cunningham; Conrado W, M"saq-4pv Alberto Gow Jacobo Lo ,o; Ericarnacl' n p- i $6 66
1, j- F.,,And- )'I, Fill, 1 ,,,; ",j
Alf-d. It.111r; R14-, P.d,, N-1., d, I. 1--l- P, P. Frnostina, Freda y Julia Blanco y Alooso; Tomas Blanco: Dr, Gabriel G6mex del --l
Rio Dr. Rafael Mon"al.
CELLO'S TRAVEL
T l
R-A -RI A D E AGENCY
GRAN FUNE
23 M Agoncirt do P,-
CABALLERO AMISTAD $66
F-8833 ki,
--A LFR ED O F ER N A N D EZ jASCWlAClCW4 VASCO-NAVARItAj
V e d a d 0 NK WK Zf-l
FUNERAL HOME f-8855, L A-7922 Wtt' 2
H y 17, VEDADO F-5054 F-96 19
ANO CW T DIARIO DF MARINA DOVIV'P. ?I DF. OCTURRE N
Peffffiff(hin lpf#r #I#( Explica la, Cia. de A riaci6n. por
.(?I# s(i 11cif mal
que seMi distielta eso empress Iti LeY del Tribunfil, tie Gfirantias
Ill ettimilm";#41 fir Ifil ,rrfinea ItIN'ral Ft fcclirr"Ift" "Wil f c wic ilitiringf. I a (:itrlfl
title thistle hace rittichos e I't'll lir" "rl 1, 1) 641 If/ fi tat it it fill o plit'll ricrrilar /it
de M &6
PANAli Rl -AN
tie 14 K
deed. h $110.50
4idii, $49 75
P., te, i.
'i le.1 P
USADO 1" 7;
P il D i 5 P C, L P A n A C V L E
'tj
-05 PA*' 0
I, del Tr.'
i- Q'ie .'de'
I lo.
Enorine geritio recibe y aclamv
0 -d-!,, hp-,elt- de &,t.d.
J 1 tfn
La C. 3odas 1
Jl 1
C ases intestine_ "j,
Colo de Patel
p C;;" p 'Itt
L
ET 1111 rl ili
I "111- 1 4. d, 4,
MADRID,
f-,d-d.
F,' til' i'v." I
'I i4) 11larifillin ell
A tre
na Ino
del dIrze"
F
I,
Z, P. D. RefL D 0 C T ia_ __ -r,'i-tir S' All
liuj, d,
1. del Gener9l in FPb.., i, pliebl. h. Ill f'effl nos Se Van
d'.1
eji.delli d Desaparecen Ponlo
Rlitildeii -eit-1 P--- zWerit d,
,r 'I Jete de bsadc, Pidiiol. L- ;,-d,
1 de FALLEC"DO
tngalua ritos
d, I- i- b-dii dil I- de-I r,,-, (Des iu-6's de re-cibir os crcramentos)
-P 6ila, Eil Iiii, idrie,as de uchoe mild'id e!' i
q
d, I" Disn'les c, su, enae-ro' "Dara 1-1 f-_76 -7 :l -,j e su
DOS
"21 _t',,te, d n _7 iE _':I' _46
"W Ta M I 'I _d_ cl: -, a ,,,s
It P1. k gd"le- gl blhbr cemicas
7rd V ill
%I h.. ell
R..pi. )- -14. del Stadlet- c:esuctrnls a,4. e :-7,,cir -f7,n--,- rrra'a,, .::lerars,-,!--, M1, Vedai %',
EI vigil lite y I gjardilpi, Apo, D, e
..... ... pcirT ese At,' e
fifiel Ll_- Abet., -I di, Moinle"I 1 1 cue
If mmpi 14 dil ',,'i F AORRAS,, SAKS d"I C7'Il -""
r 1. elll dit -e e 1 9 Pwo oosi$,d-es do la Pi.)'
................. $ 0 .2 0
De-p-leict.
P.Isei. P.-'ipr' Paulino, Agustin y jesils Guillermo S6tnchez y &axchez. Dr. Angel G. Betancourl
0, 1. -6- de RId,,9-. Aguero.
DISPIPSIAS 112.
0,-!;;r-2o p- 1. q, lf I NiSM1110IN -ed h b- SANATORIO- CIA
... I :I 'e Itlei7cf, 5 f S -e Sa -DOCTOR GALIGAR
a- 06-.b 4" 1. W- Womodades Nerviosas y Mentaloo
--lb Ll p, velp- d, i n ------- DULCE HOGAR sWMT HOME
iiiidi, dome- -t. ""
6.w- li-Wit.
do I
Fir. I se-d- ------, ",'-'--", FUN E-R-A_,L1'_,,,_ H110 M-11E ..... ...... ... pli'do .11 ill'i'lit. -11. ....... _-1-1- M Tekfo dsjwr.les, de 3. e., .-tro 54-141. a. 21116i.- I -'gi, fl Im Hit. xtwmNEV 'El Mlnd y de A FVEDAD F-8833
rzc=W 'w_ id, Qw;lt. evir A y P-- -1 C A B A L L E R I- do _""s ftwla.d 1-66110"
PAGINA EINTICUATRO NAO) 0 I MARINA. DOWNW, 2'1 N, O(TURRF W. t940 A1,1,0 (XVII
A N. 11 N c s A S 1) F, 1, T I M A 0 R
- -- - ------ ..... .....
PROFESIONALES 111TABACIONUL; V I N T A S V 1,: N T A S V Y: N T A 5 V F N T A S N T A S I V E N T A S
6 60S "Y NOTARMS 1" NIIIIHUS VPRENDAS CASAS CAW 19 CASAS CASAS CAS A S
liSA S .... 14tt ................ ........ ------------ .. .. ... --- --------C-11"ji'm
0"GANIZAGION NA''t-11 PINTO A PISTOL
it V (IX5T10NI:,1 LORENZO MORFF1
i1 I p" \ID XfI0 1*1-1_*; i:t .... .
M--. d. CIII-D,
T.111- SANTIAGO MARTIN
1 WWI It I\
CH D 11;
- ---- -- -- -----HIJOS I N V F FS 10 N I S T A L
ENFERMEROS GRkDUm)0s t ilii- 10IDOS PLANTS ESUUINAI dd,. n, nunl:iArt. H41ba.
if U; N NA (;Ilie 1; N" ;of;.Alm thir",
TELEFONO: B-1126
Asi 1 4, llattis
RADIOS
TFLEY01'
I) \jm l; ill lmtf NO fl-Z249,
m P R A S 1
Ifl-iiIi- y
c 0
ASU RADIO
9 c LUYANO $4,000 VACIA T14'! I'
CON111RO ROT01 FLASH $5,6 00
MIRAMAR $10,000 , ,, ,', %%,-,
NI, """ I I : Ensanche de La Habana
Ill lill'N""UALL, ill EXCEPCiONAL
PLANTS
$121000, 2
Aguila, vacia: $22,000 1 ,,1 jd .... ",if ... ; _,, 11 I I'll )tilt
It "w i'''I" ", I", 'll't I., I
w, I jm 001 IlIll lift ,4 0,11"il AVENIDA PORVENIR
f I fl;N $19,000 [so.
s
It
k.8386. 1 WD-931M 111 2 1
Ol-li- (' I- Para EN LAWTON F,, VERANES
KI
-------- -- - - ---- ----- -I'll 11-1- 1 -1 1 11111111 i 11 I", i", 1 1.1- -, : VEDADO : $35,000
CO.MPRO 2714 10 T 1 2 Illillf- %lill' 1 I""
49 CASAS IIJAVYA 1) ESMA 7 VA DA
N1,
- ----------- A f-ld".
I'ladvir", 'llo- l...
- - --- --- m, Oll d.. I/L buit'l,
ill I'mi det 'AI, I L 1, CAMPANERIA
VEDABU: $39,000 -:,
LINEA, Cfifil "L" I. .... ....... i ......
till- -Ava
2+, R ir Vr X REVVA l, ,-, J il- Till, It,
al am,
Ili Jiene SIN)II
Prctpic, lad', -1- 11 re"Ill liquidii.
f14" pp't,Ki \1 It 4Z -, ABDO- $105,000
-S1---t- p"'i, 1-w, LF'I'VA: RVN'FA: 19:10 oir ilu
B lqi,
lt, sivj J,
ir KI,\ r %, S i-'
10 SOLARES
COM 90 T1715MENO EN EL !AIAOC' VENDO YEBADO $130,000
R FN'f I,, x REN'rA Sli,,720 ANUMFS
It) "I I I
i viiiII)i t x %-;A
1 GG Y WERVO
I N I,\ N'I'A, GA\i;A Corrodores Cologiados
do la Dols"
COMPRO
AGUILA $22,000 M-5921 F-49SO F4467
y 'emIll flor I-tienla d III, R 1, VIA, SE ItN'FRE6A VACIA
ifictil" ofirv- 4,1 10 IN VARA 1141 -1
1j, Hid lit, livd-l, NAVE $30,000 M I R A X A R
2 MODERNISIMAS
RESMENCIAS DE LUJO
Rfi kRIM It. ARLIJ kNi) M\t' ld
UNICA OPORTUNIOAD
F-I-l-dl 2tll,
ANGULO Y RIVER
, I I I I F"', ; -,- 6 e r PLANT BATA
K I F WIiiil'I, lD0 2 FLANTA 4 711
ACtA E ENIF imic,
4onso e,,
NCAS RUSTICS I
01 11 110ti iI %I P ll",10 1106 C H A L E T
1.1114 1
1 X1
k N o I S50,000.00
VEDADO
Ajut-ii, 211. fLil"II, I PLANT A PAJOA' Y, 0DE11YA
li, I %I li 0AI,
PASEO ESOUINA
FN00 FWFIC10 [IF F% A k
l,0N1lrRi ION
14 IR I", Iiin 'CH'ALFT MOD'ERNO
_j
('01,11' Ito FAR)IM I N F E T A R 1 0 S
III N L V
23 ESO,
$ 52, TADO KFNT 22 34
WS IRAMAR Tilt m., 28K
17 MUEBLES PRENDAS i2 1 11IFN I it )IR
IlWYlil 1 0, 1 0, vAu A
MONTE
Lo MeIior
"01 1
1111,- AlAlIo
M
%3,ifl 1 IM, i-IM de sPRECTO: 1115,M
Ill, It, It NI I I'A "fAR
--REFiARACIONES IDO
42-NVUEBLBYPRENDAS MIRAMAR, $42,000
$14,500 renta $131,
RESTAURAMOS, 1',. '7741.
TOLIPAR,
11,, 21
LAMPARAS Frente alfarque
N. 1) 1 1 (-Alli'll lotto Milt, 24
NO LA PIERO
PLATEN S y .....
EAM S yj VEDA00
VEDA,00 $5500 NIQUELAMOS 1 KI'SE AMOS NLIAkS CA CALENDAR Calle A. Esq.
1,:- 7 'i
ldvl Ili- I, irt m ll III Ill,,
REPARTOS Pr I,
- ----- ks-thmUs
OFERTA ESPECIAL
CaS REINA -$35,000 renta $351
1-1,000, IT F 8700
Elektri N"i I
EFECT09 LLECTRICOS
Cia. Interamericana-- GANGA S25,1100 LNFORIMA 1.1114,
'A CARMEN 48ft, VIBORA
AN oiltffj
T r I #ISO 0 fts: it
A '() DIAR10 DF, I A MARI",A 1)(WIM10, ?I Ili, ()CRITl 11
A N N c' I o s (,'J'L ,A S I Ill IC A D II) s 1 1 A
'77
v
v F: NT A V E N' T AS V F, N A S V U' NT A S v r 1, A V i !T
4.9 CASAS
q C \S S '4S AS CAS NS CASAS
HABANA, $12,500
to S120
III I, N k PIN FillION ... .....
I I N It NN I CONIER(A \i,
a, 'I, it, HABANA, $22,000
2 1) ...... 11, i, If;,, r 1
I ALLF 1 $35 )IF I Ill
fill, Ahnowi
1'1 wo k,\
se vende Casa vacia' Habana, esq. $25,000 I\ killINDMI"N 2 111, 2 1 "'il" -Wan 6 -111 i
"0011
MENDEZ SENATE OT k'i
CO REDOR I yf.r l NIm
Gdle N
ITAI, \N
HABANA, $27,000
3 ... ...
I Op"AN I
ii'- fKt f
-VEDADO, $36,000 VEDADO, $225,000 MAURIZ
,;I'll \lm M oll, ft'T't"li tw, J
Nit m IN( NI,
i-DA Im sl, ,, 00
Reiilkn' I,, I
F, I I, fi-11 2 2
M
, R
E N, LO MEJOR OIL VIDADO NTP NDO I'I'mm ill.\ I MIRWMAR $12.00 V
VD11- ff It? r 11 1, AS T 1',t.VrA I
-zllwo ESOUINA Y PARCEL
11 1, 1 V s-12o
R,, n A,47,4,
4 1 F I;: I),
l"Ju It I', N 17 H,
fain
I, %N(y k I
I' 1 41, N i C N 0 .50 VAR
111 ki II I'M il Hkl I.;, hli"t fq1, LA I 1 1, VEDA90
it u I i\i I I ,M IN V S
1.0jii)i) "-Ij 1,-04f
1 if 1) If 1 2 1 W 1 I
"It ",III f If licit MIA NII 1) NIM 4z 0 1, 11;, 01 ovt( P
'I If) m vn -I "oii:
fl,"Ji"4 A- it % 1; k t "I'MITI Nil) %1)
Iv
"IQ
1( ifl N L) D, J
widad
do', NI i"I'l \it 'I RI f I %V I %, ,
f if t .7 2 t !
- ---------- R o 6 1.,-,.
"j
N-mor Ili'; ,P; -",I)
. ... ..... ;,I ,
imn -v
1 \ L PA I TO
1-1114 f 0 %it() tl 1.01
s hlw II 1 11 Y\ 1: ,l 7 1! on AOTLIACION
1 1, -11 A
GAN(l V S jt? F 31,;
1, as Angeles 3AN LAZARO
Ni If
S 0 L A R E 5 % RIANAD
I W I desde 92.50 la vara.
CALLE "25"
sv Vend(- Ro6erto rn :,6 pmo p I utulv
J1. J IR % %1- R -,I H I
"of'rizilli) I if u! i CALLE "LINEA
d,
A G U A AVUNDAN71F ...... 11
--d. 'Ilid" Hly q- .
CALLE -ZANJA
MIRAMAR
FERTA ESPECIAL! 7,
i Z SANTA MARTA dlil 11 %R
:011(itj CNID 11),
SE
G A L I A N 0 CALLE N PROXIMO A 23 1
Vende
1"I apart ento 1,1 edifie- (10
It tt
REPARTO KOHLY
'k-nid., R,;-Io Piz- -0),
PRIF1,10 jz.",.m I J irawar, -i,-,qt, vp-Wc F
CHALET $11,200 iiihiniteca, panlv etwill,
--I -1-dor, a(,. 14
cuarto para criado I VEDADID
hafia comptet. lnterk% d" Am 23 rps'l. y In--icio J :I (11\1,1 1, M10 11 ,TZa taj.. Calle
in*,.. MIRAMAR 54 AVE.
v1s, Irro hafias v ill, uaric, DE IA CorA
raeriadoseuetalttt jar. J.f.rm- 6-tv
n, f)ERA li, III,,- vd'n- al frcw -t.l FREC10
icta. 270 l" PREI if, 51,w"W OR. AURELIO L VIN4 IWill aras d, trr- ;- In- i 11 111.11 i :11
form- Ydificio Bacardi. quinlo Ili.
l'if- ni- i f J, 1 1 1 h'-pt 1. 1 it 1,W -7
R.,;6 12.
CARMEN 436, 11m!tll DELGA W) 0 TKIANMI i:,- i 'em
I ", I I I "i
PIA1711NA VEINTISEIS DIARTO DE LA MARINA.-WMIN60. Z3 Dr OCTUBRE DF 1941) A19n f-Xll
...........
A N U N C 1 0 S C L A S 1, F 1 C A D 0 S 1) F, M A A
- - ------VENTAS VENTS V F N T AS v 1: N T A V 1: NTA v F N T A A S I'll T: N T A S
49 SOLA R ,S N 0 1. A R V_ 19 0 1. A R f S % () 1, A P, V.S
S01,AIM"' 0 1, A 11 f.'
01101(4 U N, 11) 1) 111 N tillt \N1 \F t I "IM I ,Ql IN
m
ALTI, 'RAS DEL NTV kill WI,9 ... IAT HOv;
TERRENO FN (,k"stk 7 Habana, a $26.09 M
2
mlit A I
A-tod. Tat, t-1'itio 'o .1 ithoo ill 3
d- & trall-i. & 2 ev,
38,mo Ij M %i lit
PARCELS Ilegar A -oAremnlo F. Renfte7* F 1-2 181 11. DE J. ACE por -impfrarol-Y mA-7407; AC I', IWL
ILTH-D-rm 41.21 A- T-- 14lt'it, T t ItIll,
ITT=
ESQUIN1, HABANA 7)
F N 11,11 1 1,10 1
Parcelac"Oll
t it )IN, W ill ov 1 % 11
PAR4 1:1 1; 1 fill \ Ili 1, 1 V il: i J
MODU
10
Terrenos a Plazos
A S4.00 ]a vara con a) ]a 211 l 2, A
pw clanki do ontrade y *I kil I ft, I,, I k 7 1 if
reAto -on cliam afim an j Ili j I N T ?),) 1, 1 1 T ,1l), IX A 1) 1 1 1 'At I yf 1
Intoreses. "dirttN REP"TO MODEL .... .. l_- IT)
cc 30 "Allitrolf sobf ol IT- I iv,
.1 1 del at T
A R WMJTO"q pr
A HABANA.
con .,In callon crTinlod-, 13LA YA
coapild y acitrall Lo, aq-. ------- --- ----- --- YA U_0 V10
E la ar,otcra I. R.ql..
N4 1, R A NM A R
atilms A lloqcrr it Regla y
pamando ]a St-1,1, Pal ..... PIM A MIRAVn
RUTAS 5 y 6,
UNIDADES
lo d e r,31 1? : '- i, ,,, -") 1 -, -t I , 1, -1- tj- I-d, 21) P, .
"0110 A
2 I
taj6fono. 40 122111
E S D T1 T 0 PART()
ALI' ALTI I( I'; IIE LA PLAYA
... .......
IT rtto, om", i", Mid, 35 p"r 71 or Pa"elit.,
en periop- iik,, c -.nrio. ra" P-i- $11,00 -a.
op-til mikod- p-, T ... ... Iw J.
col-A, Too feelivo y V7 40:-,
oTIENF Ton I-Tot, U I"it IS 3 0 S fli
rvntas flel 10 por elento pri-e, ,- I 1 1; \ lwl Ov f:f, Fit()
Veda, \
TO. EfIrriloin.if y Ile p,,lj-r, l- -.0 if iri 17.
ESQl IN it TIF FH ,ILE nare"laii amplial, inforl"",
lire to file itat'd r .. It, itl VIS17ELOI
q RFP Wl 0
CALZADA F. F Alturas
........ ...
0 rc a d e A N 208
(Comere-a07- _G0 zaal& 1 0 1- A R ]LESS
19 por 23 inetrm. ll, d, --ml I end. ti-,
Ob ..... 3 t l'; Fomlf j,
I V,,23
J -A
$28,500-, Es un Ropc,, JC Lill 13
p-l-i- '411,50
Till"ll-l". $120 1 plazos.
$I'M id-l f" -.iA IN 21 dl,
OPORTUNIOAD
le zoiv,DE J. PE"
Parcels A PLA7'S
1,1114 e 6- y 7- A-i
J, i)ii 1." 332 in.
W A, I I l, I I, 1 1
I, I,, ,,, I ,
j
I Tr", e_ V1,
A 911 -ra.
to
CA "I f"i 6 A bN I L
PAROLE RESIDENTIAL
AREL f J jj 4jtj A I UADO ALT( DEL I EDADO'
A
1 A~. Kolfly ir
OFRECE H01:
P"I, -t-A _d
Fa IA Atf_ del C-Toity C! M
on medio de un gru" A,
dand., 27 4 49.5 tlv A
L= j I T E R R E OS
STAL 1i
Ti $4.00 to vara it T z - -----------1, Mtpm D I S1 I I, l
4
$15A96'"
COMPRE EN FS III, rol, -,Ir,
A,*, df I'llraflOret'r r- Mt7,
I itag-su- par del.m.. msp h,, dood, -1,jor"
Alperfint, 11307 GRAN REPAR.
It PrI.- y T","ftso lit Vlam AL T", 1 1 12" lot
EN EL 1,11TRO 1A P- ln
D OZA Y (IA. p-fi,- 411 P4 M 2
t.-I T, A $25 M.2.
dn"i !,I, j-eA o a Totalt S
Frtrl, JFAJER B-6541 .
I. -ir,ter.
CA 'j, 'RA. P-nl )a je. to, -tr,
A ST.00 vara, ITT t A S25 M.2,
rRI
I-F Will', po, -1 Il 2 SE VFNDE $8,351.75.
dejo el Ilil, )I !R V"
CALL. de IRA L r S, I
OADO ti,
v E I 0mrih7' Pny'A 111' pr,- j. -g _,or I R.PARro A) ESTARAN
t PRFCIO 001,5 ITT it, il,- L"3
M, mediclait .36 x It 120 de Mayo emptina panelille
$3,00 A fnformes Mill
G6DIeZ.
a Aft varn, 'Sc Ti U : ,mr p, aW t H il I/ \i i i- A- 24 1, M7
Frilitio: p,"i 'rod", A 1, di.m _r;
A 00 d, 'n"wL,
DE 1 k"EXED0
S- 0 L A R E S A.7, 41 AZ- mr zn&.. MINI19,24 -r!tf; x 2, A- P L kZ 0 S L
oi A A20 am
$9.00 vara. in intilre4pA. C L U B Tmal: 911 .912.40.
AVE 11F M HIM
'j Ri NA
Precio: S4,917AS it 'ARAS
rRECTOA S5 50 VAIR A I) j DORF DE REP RTO PARCELACION.
A retire Gmerial
Cott frerilt, L DF p"TRAF) %iiiire. y Pe4ro PFell't" _7 r A lm Mullfzr 1. Cal,.da d.
Carretera -de IT !it IlMl"I"il
AYESTARMII ..., "-I. l P r, '1, 47 1-Will), va 0 00 reform It- V A- IT, Solares con fondo
Precio: $2,737.28 L a- L i,i ,Ter *an jel.i A-. l
de I I A l"th" 4,1( P, I' \ N(All I If l'i TNIE/
T 't,11-VAIR", I VFN l AT.,FF Rio'Almendares.
! I F- % Prerio: L867.10.
(A) meeo Para pagar. Telif- %1-8221, 1 GRAN 114,lt INI,
AYESTARAN P.r-I.# J-di, AV,0, M.8222 M-8223,
EiT."a oo,-T_ R- r'l*(-Tn A .11" 11 1 r, ni- f-ili 'd I de 0 urt s.16 I def
Lomblllo 11,53 X 29,49 i IN I l Ili,, I'l ,It \Ill,,;
T-rle to 'Rill. N".3 I- Firflidades de pagos. Stil l,
bew =15v Genri-al 1-l-, I~~ L -- c 1:,-. ,
Mimi- qt, J. Prviti: 814,601.30.
a var: IM 0 Nni-xim le-a- 4 1. N por Parehilo (,,I- Luz at Telflono
p A lh, tz-frrr.,i- in-,_ Son 1 317.1 i, .r.-.
recio. ENDER lLi, 11"t- J, 1'. H.b.... JJ' $28 Aranpuren. ontril Maw 7
h. pet-dido A.1" a .1; let o-o Rto induAtria It ellifivio. ile J panchito Gl6milit.
Car, tmete p-ht, I none. -W-lo. p-l". A 1. 1, i n 10% 1,1111 NDARES
11 70 x 20.47 -p-ti FABRICA puedo I.r 24) ar- Fri-ti, 1 11-- 1- Kil6metro 5l
Official, in la Habana- qa La Hut. _N' 7 que
a 514.110 varm NDI'sn I 1 72 im 324, io 1 1, "I'll".. Carretera
DFI FERRCic,,,RFm, 04 f-low t;-f. S,,Ai J Rodriguez Gor74 ,,, lglelia de
$4,967. 1 a ---- A 2 0 arm,
lIvor frertt, at twele- Re
At PREC)O SZ5.00 METRO .30. Altiot, ilalt', rez. Wiiilo No hay he Rancho Boyeros. *" ,286.20.
15ERVACInN: CON iar. Telifono ti-9V'Al DE COMUNICACIO] A rl Repa. A I
CA DE LA VIA RLANCA, O tiall In
k ardo R. Arellann tordas dimi.goid. f-M. A qu
Empedrado 256 V 0 R M F I, I'L DE J. ACEN EDO Informes. lend=
I I 1 1 4 IIIIIS INFRARIT) A-7,105. A-8382 1-5072 AMAR;-( ?A, 205.
I Mi'4 No. Cv, .1 jolt. -t, .,k,. MENDOZA Y CIA,
D F, ,GAD,' y O'STRAMPER, Vill- 1W.po 305., rcitf. N1,692 1. Tplifono M-9494.
'D,9157,49,23
ANO CXV11 DIARIO DE LA MARINA-, IX)MING0. 23 DF OMBRE DE 1949 PAGINA VFANWIFIT
A10 CN U N C S 1, A S I F 1 C A 1) 0 S D E 1 1 M A A
n" I':
VEI
VENTS
VFNTAS V F N T A 2 V E N T A 5 V C N T A V It t"I 1, A N 'I A V J N T A 'S
so[mms .... ......
FIN(AS RUSTICS jl FIN('AS WISTICAS It ESI ABLUXIMIEN 1'0S I F, ,f Ai LECIMIFN 0, 't V,, fAl",F( 1"IFN 10', A((i,", 1 A I f r,, 0 V I F_5 Y A C
ok,
A',1f;10 Mill 1,Af
FINCA A 25 CTS.
-fi f,% 1, A ;
, N it t tl) gy C's 6
i f0 0.0 4) A) I'll I Rf,
it") K -,I, i C ar6allfl'.. CHRYSLER
--MFI)IDA 11WAI
0 V ,
FINOUITA $1,400 'LYMOUTH !
t-11 I I 1, 1 1 .111 1 .11 RAE-LUNCH.
A, "LZI n I e I FARGO
GRAN RA ll MUCHA$ FACILIDADES
\RRIB w
-.4116 MEJORES CARROS
MEJORES PRECIOUS
A 1!7
SE ALQt ILi 4) SE 1,_1 I -- --- ----FINQUITAS CHEVROLET
on u
US
DE RECREO
1949 PLYMOUTH
PA RA GOZ R I)F P XZ Y
M 11) GA
1- REM.0
IkRk YNIRF11"NERIF CHRYSLER
l-;A[)FmA. n u c E, I VE VT 4? 4", 4
DE SE51 I I ,:S,
Ilp l It R k f. k 1;
RES 'INOS
c P A C K A B D
11 Millm R R A 0
rlll(, S RliSTICAS BUICK 32 al 48
th"",", I, la. k I .......
CAB, VACIA
c/u, F N A IS H Jel 40
7 fimitit.. d, 111 I I I- I -i
DODGE 1948
k-INCA DE 40,000 V2 A L
r- HA&TA
deja I'll"e hip"l- I iiiz,
gas, frente cRrretera luz. IR
-zo y icueducto, $14.000, st .1 6 I'll, 100, A N7 P, -WRELLA
picic UP
'ita $6010 a 91: en hi, ToWono U W 5
pm 4 w ios F-88!3 f k STUDEBAXER 1947
ad. -t- at r'.- RRETERk Q) I
4 NTRIL F.Ujcx
de P-1. C'It-r., 1 11- D111H 1949 i Chassis CHEVROLET
-1ti fr,"te It In ( Ilrl- J,
NFI ks it UAL
PLYMOUTH 1949
n entrit f- 1. -11, Rn.ill M.2 d, %,qt"fi -t d
-1-. frl-le ol Rq-q,, "F.1 B I DODGE halo del 42
a It, ladrillo. A C CHASSIS
Ro6er STUEB"ER
-------- --- 194,
HAn, Cra. 1949
CHEVROLET Ic" FkRG
1.1 CER0 ?A-, garnp, p", I, "I''
I-M 4 CON FRENTE Fl_ Gt VNI do- d 17 1 IIC:, 194' Vonqu HOY Io ESPERAMOB
1, -dn 20 (Nllt N1.2 tC
h Nc A S FORD . . 194, ARBALL0
F, 'i, C, r I Il If r iliallotable, tltl frt CHEVROLET I W
Y
11 CA' -m tnw"
BAL IlOmw l
C- T hi .... .. -- - -------- --- PLYMOUTH . 1946
PLYMOUTH 194, ED0
In forl" E VO Ii TANTA No. 104
Rkl. Ill Ry QUYXI, 91 --dras do SAN LA- J, .. 25
CALABAZAR Y.
14 INAS
LYMOUTH
mos NEG(lci t
UICI" Sup- 19,
I ] I ,
No se lamented de ics A
CHATEAUAWND 1, 41,h BUICK Supr . . 1939
CHEVROLET
lo 446 pndo hakr 9 A 1 '
0
hecho y no hiz Automlviles
ARROYO ARENAS 0
ki i,0 H au cwro unado,
C M PRE HOY UNA paqqndo *I welof precio. a mas bajos
j b. i, DAI
FINQUITA EN EL DAMOS FACILIDADES
promos
ARROYO ARENAS
Edificios, Casas,
Q 1 A L E
T) , I I j ill r-, I Cl EVROLET 1948
I 1:TRFG,', V,, I" VA- u i, r A E., SENORES vesimura, nylon,
,W ;FRE GANUA I, F "I F S5 K,
MULGOBA G'IEVROLET 1948
c'-clitos comerc d_.
e Hipotecarios.
Y MA, S. A.
------- do Bolascoain y Scin Litzato
1" C, s o "-I 1: 6,
T N, F 7" S I N Taiiifono: U-25S5 OLDSMOBILE 1949
ARROYO ARENAS I F;ltl rAdin. bw-gult, go.
Valores Nacional- y 10 do 0.tw.. mg
Verido Casa Ouinta Tolif*no: 1-8090
y Exiranjeros
al balance de todas k3 CHRYSLER 1948
N u E v 0 9 Winttior,. voiltidurit ellerm
T forful
FINQUITAS DF TODOS TA, 1946
MAPOS A PRECIOUS ESPE. 'K ORD
SAN FRA,11 Cisco i CIALES COMPANY DrO :1
AHCRA fl L I )KI f R Y
PLYMOUTH 1946
CHEVROLET
FREC10, Imm'" i Rpsidencial -PlIdut-A nylon,
A N i Ic A 1
MORON 1949
YI1(! 114 F I A T 1946I-a dA Cam.aguey. A R I
DE USO
BAR, VIVERES
11 BUICK sp. i.l 1949
P NI!E% I CHFVROLET 1941
FINCIS
b-"c"
T
E j
INFORMAR 1.1414 DSMOBILE 1946
AFFTFROS. ATE N( 10 OL
CARMEN 459, j"MORA
j
: o HEVEOLET 1947
it) ABRIMOS EL SAMDO
S AN' 4 fn- -I
BANOS -0- __ I
IiN GAZO PRECI- 2s,000 ps&os, _HEVROLET TODO EL DIA.
N'rudo. cerva 4,1 ptibl.. 52 BOVEDAS Y PANTEONES
INA, 4 plellfinva fir 2 naball-i-, liirr. color 0,
-,,,ida, c_ 4t, 9RLAND01
'AA 7 111in 1-, "Ii Ik'NO
fit". fulti-lt, -trello .A a'ho ...... RODRIGUEZ
, flcis. revicl. 10,(K)l) P tor ; L i xro"'lovitfs
CHEVROLET 1949 Cak Independencia
0 "1 l i"(W) I AMPLIAlt DATIES, P. No. 120, W, INFARTA,
Ta- .%,",tPTAMOS 9V AUTO
G- D r I ACUN'r REINA y BELASCOAIN
por o.le. PARTE DE F.A66, U_ 1009
7 4
PAGINA VMMOCHO DIAR10 DE LA NIARIIA.- DOMINGO, 23 DE f)(7TURRF DE 049 ANO CXVT1
.............
A N U N C 1 0 S C A S 1 It I C A 1) 0 S 1) Pit L T I It A
- - - --------- ------- -------------- - ..... ----- ------ --- -- ---- ----
F, N T A S V N TA S VENTS V E V E V f N 1; V F; N 1, A E N T A S
53 AUTONIOVILES V M AOIANARIA ;
AUT0410 1111, V ACCV-1; ,J AU10MOVILF.5 Y ACCES, r3 AUTOMOVILES AUTOMOVILES Y ACCFS,__" SJ AV I (MOVILE."i A 54 MA( UMARJA
.. .............. ------------ ------ - --- ------ ..........
VENI)o 11 1 rrio . ......
J)j, F ,N N101 4
d" Lit", 1), Nif ?1101
FOR111 1917 CHEVROLET HACENDABOS ip, rna
'OV0Rl N10 Ali: t" 7 ', HIRCULF)
- --- -----03 9.
Chiptfei. EL CATALANJORRI.N MOTt401. A. 'it Dd. -lft Pegiinw I t 4 im,,ertibie Hvdr" ... :oi,. COLOR S -----ALFONSO C, if pital N* 3,
irequicts". 23 linfacwt.. TRADO LA MIMI"
SE HA DEMOS
en el trlifono M-0530. 1 Ciib. '4ECESIDAD DE MECANIZAR BOMBS TUR*PMAS 7 sr" 'M
1 -1 vl frultai M-88T., H-3-40 _lLF, I-mrrILAT,
"mim ki-rt N10% 1 1 I M CUBA EL TTRO DE CARA
M,34, A, i6n
FORD 19U 4 PTAS. RADIO F-21
VIBORA ALEGRE
-1'0 ; ECANIZA
Fl NA Nt I % NJ I LN EL SISTEMA DE 14
Cuiia Ford convertiljr A 6, ende. Afto It) 16, t Iti, GENURALES, S. A. ALMAGRO MOTC..
I do. tic- radio. Buick 42 Eaperitil. 7,&A, A, ll-dia N CION MAS ECONOMICO
Par emba i 574. notingg,, d, Atzfli- Ll 1, Dept~ 104 MAS EFICIENTE ES POR Pato r- e-lundo$
r-or o ve
as emidura de. pieL Viialo radio. Buick Esprial 411 14EDIO DF CAMICNES. ENTREGA 11,114FDIATA Co.mptNy
en In Agencia tie, 23 y radio. Buick E peeial, I . ............. ........
dio. 39. Plvrnoutli. r,-lltio N 1 jLt V A Ave., do Menocal
-n tintim 0 l",ka'd 38, if
PE RC, LOS UNIONS CAMIC),
39. Gaj,,,A, I'Mmmilt 3 ;, C mproAutos I NM EFICIrNTES PARR FSTE
PACKARD ]()it MODELO 01 USO JOSE D U E S 0 TRABAJO SON LOS CAMIO. P0 PIES ( OTJJMNA
110 d 'j,", fit f-Tll, NES CADEZAT, PPf!A CORREA
Cda,
'124, 1
I C
Agerton it, i HEN 1101 F F, 1,4,in t9f : J O CE
PON'll kf', d, 19 lf G o 31.
23 11 CHEVROLET
ro 1 f I ;? 114
CHEVROLET 1949 F'4 tN f IA( I-, tj(" N I (r, I
in mnr,.,,r, dr t CO 3 1 E IvERENC!ALES. LJMW' I
CHUN r 1) F A k E R. ,it I ch po-i. 41 CATALAN,,
it, 1,
11i. NI Kfkll, 1750 R. P MI,
ORRIN MOTOR:% n. EUES TRABA AN EN FL,
:1 w I : -1 ?A10 'OD kS LAS,
I ANGC t,
JORRIN NTOTORIS S. A, FACIIAI Al*UH-c-aw" HOSPITAL N- GARCiA Y NNUS,
G%1_100 N' 161, i EN EXISTENCE IENEMCiz:
Ct,14A roRD 10113 -,Pliner l, 23 lil""i-Idt, di, lifawa P- ntr, Animm iit ... 1,,. 1 E:N i Tcs MoMEN'Os 61
C-1111.1 1, Fin, I i CAK-CNES CONIANDOS 07
ACCESo R 10s VARIES 71POS.
1,105, ch.pl_ r, I'ARk AITONIO ILF- Co 3. A.
R,_ alando mrr ti d, a,,, RFi TIFICAMM
Galaritt. i CQ)iiPRE ORFS DE Al i t TRAM PIES
1948. Ford
I LCS ENnEGANICS F1_1
D-Paol-53-2,1 Cup6 1946. Plymouth d,1 CONSTRUMOS T GA-RAN I San Nicolft- 105 BULLDOZERS
D(irAS DF (;0)1
1941, Buick 194 1. (Aw, r- 7:Z,',')05 COMO NUF GRUAS
CAMION G. M. C. PAiIIA AGUA Disidbuldores
let 1941, F.rd 19 t t 1 mz,
Plum r,,s de 1 na. aamc ,- A
h(luiz!i rojo us ses do uso: 16 Diligenri,, Will, I I
Pick u carnparario. 1206, Can- 1940 .1 ,, PALEADORAS
-ELP la LAN. 1948. Mercury 1931). Buick iX)RCliii FN PL'AN '['I EN EXISTENCLIL
Recrd Nacional de Rapidez, 1936 v 2 Stwlhakiir 193P, f;nl:F. c
Ga'anti. y Elorarnf.
v-,i
VENG In
"A Y CONTPR All ALQUILER VFNTA
3, Aerlida, 101NARIAS
-P- EN DE REPARATION
Chapiatarial -ELI CATALAN, FORD 19V) "q
Record N-j.ral 'd. R,,td- Uff,11,9"648-23, i EXI TENCI
Gar tia y Econarnia, Er, 8 nrtu, hacerns At F co Mestre Jr.
Campanario, 11M, rAiti i AR: Concraterow REX rands
wi,,a SelamA ,. VIA LAHC7 entre JUStila
23 li-iia'a'', I PA111'entrexel urtnedista.
D,
Fu s I y LUCO Luyanb X-1691
rlC'ali" 'a
srm&ll AAq"o Mii r Ar.1tuiNt 9.1. aaror =Alla
G A I, G A !),17
APRENDA 20. F 2,-,l 1, REX
v", 3 DOG 30,000 go ones par
A C U fias :1 ; : bars, con a Ain ruedas.
Ii,, non t, i a J0111
MANU AR )()it "]0, 3 5 i: I Z. T Winches. Humboldt S2 1144&W .
en auto de Ponvert""'1, 12 Cortardores de rabillan, Habana.
Carretillas con ruedas de Moterea marlmoo Bjes, do
DOBLE TIMON lic'Idn' ,FRC1 RY, 1 A IATnl oANuzk. POR XMBARCAR t ama gasofinn y petr6lem
SlAtetina fiiril ig"'d nu,"'. PONTlit", 6 ;] lbradores rn's concr lo It D WING, y AC Z' Or
I VNICO EN (X RA! fl Motores mariftoo poli-hum
'Iotor !t iilti SCorf-ATWATER
it F. it n,
It Ft T) itt nuzo, DizA ?,-tores del eafrianalento
I% 1 At uD If I par aire, morass y Ajoa,
AUTO-DRIVER-ACADEMY D k.3, 3 W] AM'' I fl*
CALZADA T 18, CON "N 4 Vropelas MICIllif'AIN
Telffeno F0.1M. klpf. A' 1,,,v de bronco TORIN
;,;.t i, '5 Rumbas ORERDORFER
EDADO "T I w'.
[A A, Y k It T T I I I t I d, FLIDEBAKER, 1937 Pinatas irlictricas do 12 V.
f H4 .73711 '_ .... ... . ....... m aritiosi rtz.
Mintores estacionziriotI tic
-1n TvirblusaTerin
JEEPS OF USO lel 'iiicz rz7
FJ-2jA 1-:I, v L,,; 165, ei, ,, "I"k- N I P it'.. R P motor acttpldos, VIA BLANCA 'a.. 1, 4 1 1 iqCrOS DE PESCA,
C_16,i -tar" d-mAit un lot, (1 n-1
c malCaper y D. K. An.
h. -idt, LAO,' C. Ila
PASE A VFRLOS MOTOR comp., is A. Autom V I e I corl'irionra, 3 f,,,) -J- A 't, KvA. rin"tica. Taponeo. (inrporenos) Martin y Creek Chub. PrcAidcn[,: P. RAN105 V o a cualquipr zi--1 VIBORA LIBRI Kv&
a C a M 0 rl on S I KVA. Ationdo pedidoo, del interior.
WILLY$ DISTRIT11 TOR, AGEN-fF At 'rnmz.,am dA 1, 1 11 N* Il ,q .... i VEA BOY 2 Ali bre de quiteC
F. A. S T U D E B A K 1: HRYSLER, FARGO, A1.11,1AV
d 1,-q- LiPilt
6 jlrm A S 1, 1, It I I I t, I
1& w2, en 1 i V Mid" 1
PLYMOUTH 2 DlFEM C1AL:Z 6".2 1.;. art.
t, kNIEN
N1 FA 0
V bora Compreoinces
STUDESAKFF, e sire
comiandoz Oil I d-- En Existencl
Al ilo, a-'- do) tlfl, STIUDEBAKER FONNO 1-11FLU, i
49 r '. t 1 2 CHEVROLET, 1947 Airad"a o I it. dL-1
I AMANTE CON' EXTRAS opCalojj.2M. 1 da. lidadea. S71,MEBAKIll _D o d g-e m d rtpld.
P.,"Ita I Ga a marines bleAct, TALADRO **ROYAL"
OTI I -ARROS 01", 1 so! -a l li, I n e s Coffiandc', i i TONELADA. $750,W rn nl.,,ceto 18 triePfKARD del t Motore
38- Cnnlt D 0 D t7 _17, -t,, Ey Nuevos yde uso
la"
1TH.n46'.'2-7: I (it D, IOHILF 11 1 4 (its. T j, 'I Ill A Ir"
G. I C. 1wo PF MOTOR17S "DIESEL"
19-18, 411,lw mfwll f 11,10 1 R1 dl 49. Cufias Tradous
fit It K del 37. Camimii-s: 2 l(t H P,
p Fr 'I"I t_ D 0 D G E ci
. ..... witfe H P.
....-DODCL Fluid-DriA radit", av T I "Ads
pirl. N %Sit tl lty PLA"'TAS ELECTRICAL
C, .... iii, IN'rERIA-, P; -a Aviones Piper Cub.
DIEZ RUEDAS FICA 111"EL d 3 K, FICA d
BUICK 1946, pr'pt. pars reparto de te S UDEBAKER 312S RUMAS. Mutates -Evinrude", -I111tW"t .1fl, c(,_nt, d
rite, con capacidad pars I Htille dt, 4 K.. RCA, 110/22D val.
Bien cuidado. 4 puerins, 100 Semi trailers Linea y F, Retrafio. (Garaje). 0
ENFRIADORES DE AGUA
VEALOS EN: Mg1ur,. linatri.. do
Carainea FARGO A'p
AGENCIA OLDSMOBILE nuovs. Tanques 2,000 gallons "has nuevos
sin 85_ VI % BLANCA a "A 1-77 IC 8 i dg;, '9" H.P Di, bw 116 r d. P-6rt.
14o H B 0111A_ -'JACUZZI
Bet i NIOTOR COMP..
1611. Parking Caballt,,-1 1 I __ PRF( 10S ATHA( Iw- Y. y 141 He
FAI'MIC % I VI A I k sc cn i., R. .1 **
-.A =Jps 1AP, I o- in H:P
A -23 v N N'Cf 5 HP
A M E L
2f 1, H.P. it I
AMBULANCIA Is 7
PLYMO1UTH lq39 i E E p S
Distribuidores pars 6uhs,
V PLAN-17AS UE HIELO
c... b 3 it 11 leAl'i'll los Camiont,5 "Mack", "REO)"
;r V I 01 NVERTIBL& 7"Uchos eqttipos -i(,-u 1
AGEN I ,,
..CIA, OLDSMOBILE rie
"21 U (11 DI NfORILE 19,18. Ra (Q:1NARMS TRITURADO W.d d. 9-htnil, da 2,000
t-b- -da ror -t*r d peft6I PULVERIZADORAS
I ffft CATERPILLAR
...... -------- - -- 611ETALICOS NN)) TORNOS Y ACCESORIOt,
1+ 1948. Radi
M. 1% 4'LIPPMA
D, 4 d, -1 19" tnu. -tc-,
Egpeciolided on 6rn"iltu, lilanca-. A it, -1 2' d t. l., 24" ,ule
OPORTUNIUD-1 Pam colegiog ervicios aomaA Or to de Quijacla. Pifia Mar- In A
LIEBAKER 48 illoa unclog.
pecialew- Cllw, ROBERT TRADh
-y--corrierite.
Pisi-Corre CHEVROLM 194s, on.
I Radio, bandaA blan
y -piel'._ -9- r-TA00A Fif CFE n ki'l Entrega intrucluats.
A. i M..; -,- 11 w 1, ..
Garantizado, $2,050, ganga Pa- S. Pliblico 1-W)OS COMO NUI I -r y _1- I 11n,
Aprobado por Is C N de A TELEFONO X-2918 VELAZQUEZ 616 11 t'lo, Distrihnidorea pars Cub
n quien la necesite. No hay i]OTOR AND CC I' a
I Gran taller de mrrorrr .. a . .... NCHA
ruida mejor quina a CO MOTORS MAwr coRps. Cia. (,aturrrial de Creilitott,
metAlicas do AGENCIA OLDSMOBILE Carretera Central y Come 'I
DAVILA Y C I A Baltrim llorna do Ins rd.,M. R. MERENS -3636 "1
Bela-conin 857. A Marina
RFAL,360, CEI ...........
Entre Concordia y Virtues MARIANA U.14611. IACOMINO HABANA HABANA 'r HAMMA U4282 TIL F-7751.
no
_7 1611111111111mor=
ANO CXV11 MARIO br LA ND Rl" ","INIING0. 2, r t I P
A N U, N C 1 0 S C 1, A S F I C A 'D 0 A
V E N T A S v L
N1 T A r\! T A v 1: N T A V I v f, 'I;
-- ------ -- ------ ----- ---- __
51 1, QUUNZ 0, "III H;l 1' y 11RUNDNS W H I"
DE A NI',l A 1, f, I it, I W, 5V I TA R ?U5
j
(A L 61 YA 0 S hay
AI NUE'V(
W ANINIALES
-MN-1-IM vt Stiniturivi
ITOF DE CAUDAL'
'Ielo cada seman
y 30 VEDADO
t 11 'Il 0 111'11-ftf,101 f fit
j F -M02
if
GAVIk, Babos en Colores
L C H!
XE RA D 01?
a H W-, Fregaderos con
;7 1' DE U50 Gabineles
SR. 01f R I 1, R I I
N Is Azulejos Finc
i o Coc' as de Gi
N I to I- Orn7radoi
T"t",
y T
N S ri C I oi
i f"', r. 7, L
Iz I 1 1: k i I f
T 3 6. It'50
R
I.Os It t I Off i [21
v E A S
PLANCHADORAS ito Im 'a fv al 0 1-,
SAN'HAGO Sk WW Hilo lv N10101,S. NO h- U
p, "ENTILADORES
irtudes N" 411. T, 0- nutorizadn'. ,i L L A.
ISL P
I N A S U 250 1
TRACTORS 0 R N 0 S 0d", de In "z=
Diesel Caterpi'
Elunpo- 7 Ne" It p',hire.
INTAI 7/ r -iutra A leviti'lln I ... Vi.
st r x wtroi 41- la
rc" "I L,' A
D 1 0 S
Plar. "F CIL, L J
rectimenlp cn rsy
LISS EQUIP',l) V
132 N, W. 20th Strect,
Miami, Florida.
. ...... ... le.. 1,1
"LA ZOS J
NO PAGUE ALQUILE11, p.: De 2 3 8
' M Tm
POR SU .. ..... HORNILLAS
j., -;on uno, dos y tres
COMBA "DE AGLA i ir
y
ADQUIER .4 UM HORNS.
DOMBA TURRINA
NWU% A 'ados Jos esfilos.
NUNS 1GUA
Sit,- [:It; A-A
JIL J/ . ....
-NL ; T
d P
L'O
MODICA [, IHIWA
B 7 A con quemadores
-A V E
hi,,, d, Come de Jw' ,t lw&
M01-a-00a COMpany PL A Z CS GARANTIZADOS
Ha
S. A. d, -,irl ... ... PARA
TODA LA VIDA,
Son
SE DA SAIIATA.
p ede pa-- .I-- Jestle !,427.50
"demoiselle" mod
r, :ii IN% f:v AM"
if ,1 11 \10 I Nk 111"I I ha'sta $19200
La PrinCCJL
wlvfi. un. Ii. 11. 0, Po% 53 6. 1 MILIESLE1, PRENDAS
-5926. &
d, t ... 1- 0-,- 1; Iliallah. Florid T 77 T F T
-:1 Inc, t C. FALCON
Flladoll Unid"
F 1 1 1 D A .... ..
PLAZAS Y CIA.
A i 1, 11 -krm
U T C -0 M 0 D 0 X 7L-VINAT,' PONED011 AS! ATFRIALES DE CONSTRUCC'c ';'CONSULADO No. 3GE
RETRIGERADOIRES 0 R G F %I'llIf i'l I i'l 1 \:, AIN!,
i n, I Iv k,,
_ l lado del cine
RADIOS DE MESP,
RAD1OFONOGRAFL_ Alkkar.
CAX-' Tuoenc.
LAVADORAS
S7 '7- -7106
EASV" "MAY T DAR aTRAI. EFONO: M
RADIO$
NEVERAS ("A" 2 PULGADAS
fh,,km
MALQUINAS DF. (70P IRA DOCUME I -l y I! 1 L I
S I N G E R
SOFA-CAMAS fit If Irr J U EG110S
C-,cinaLl -do Gas "4APlAN' 6-Wfimo.
T 70LCHONFR DF B It 1W
Y PRODUMOS
d, pago LAVANANO GRANDE
PLANCHA 25 PI, BIN p- 4, y BIDET cen todos &us
NIAQUINAS DE ESCRIBIR Tea P
50,000 pies pino
P,
VENTILADORES 85 00
GABINEM DE CCCTI en 11-4- B.Imcocnn 508 ..tr -ter Products Co.
12 H-1 I y sqrnto. Tel. U I E 'TERA
t JUEGOS DE PANTRY Cilso Gunz6lez
jv- de Lftiog.,olon, -to, drapuk,
1-111a nes de Portal, ev. CUBA 213, entze O'Reilly y AUL13OLDITy
r,"IUBLIS Y RATE de E pedrado. Tej A-7513 7 77
r''4dl Y YARELA In IWIEBUS DE OFI(:IN MARTINEZ S. A.
-H,:ltMLDT I5I-*qqi ct f
NE -L-0 667 TelMono: M-3482 U 2 so 11
T 'IBASE --:=a_ ISINNEWS1121, VBMWOWWWWWOMMUM ---- _77
it F. I ANUNUESE EN ME EL DIARTO DE LA MARINA- 7
.............
A N U N C I W, S G L A S 1 F I C A D 0 S D E 1, T I
.............. ..........................
VENTS VENTS V F: 14 TA S DINERO, H11101T A EMSENANZAS) I A T, 1: f,,: 5 A f, 0 U f I. F 11 F 3
00jr,1 05 VARMS 0 F Ell T AS 17 NTOS
MATERMES DE'C-ONSTRUCCIONINATERIALES DE WNSTRUCOON MAIERIALES DE CONSTRIWCION 67 164 ACAIIVMIA A P A R C A Ill V N f
Y EFFECTS SANITARIO." ULCT05 5ANITAR10,5 Y EFIXTOS SANITAR105 WtAN 01'01CUTIN1111,11) !-IA ,I J To r1r t",
ALAMBRE DE PUJOL C I V
C 0 N A 1 1
P1 Marc- 10
a to, F. VERANFN
PUAS MALETAS AVION
1 I'l!" to". de Ili'44 4, la
iEL MEJOR 1) E ....... G A'S DINERO 4% 1.111 Y
I KhWTELLADO Y 1>9 i TI- Soh- Rtlticas Y Urhann,
VwIttato T&niro Contercia MkNI)I)Z% I CIA.
PREC10.1 CMAD. Deta, Rabi Y Santa Entill
CARACTMSTICAS ODORS D 1. TANQUF BA ZL
as ... 31),
Lb." -, 14T 4, DESDE TT
u0bl- 1W. I~ COCAINE RAPIDAMENFE
A. O. 1'regatims de ace-! CON, D-9264-77-23
PROPUISORA CO)VII-It I I k I A %I.Aft
-S AoxI&rJe para vates, $20 00. $2 5 00 ImcI67;61 16 nlre [',iowrs 'i-etra
A, I, K.b. OLLA5 OF FnES(O.N Jj'j'['E
o7t.11IT noIN fall. -has gangs, "Pujol", 23. 'Mial I
A-1107. 1 FMLTMA
1 30,
PREclos roprWALIts ..... 1-10 1 ...
rAR^ rErtaxTimi" iw-w
1 Humboldt,,F.
FREGADERO", FS)lAI,,! B URPLE *,,:_,,,,-: -_ I," _'-1 ,
i I fados con su pa,-; i -nboldt No. IS 1, at -i
A110KRARA 0 VAIJBIAm", ;*4 No,
To "atawt 1_1 r I P 1, r ----ijl" I I nf -l ALQUILA
CONSFRk Alt
1ATENCION! to
I S co,
CONERCIANTES if! D F T 's il'11'11s lr 11 i t:, 111 101 1,.:,;
M USTRIALES I ,d AMEIRICANOS MIAIITA 4rJl CO -A 14 i Flu.pa...
'r, ola 131, Qil Ii ------- -io O IABETIC -11 '' L '1
5,f
pslidad, jkij, il "',",- Vl -1:, ;32.00
TE J A S D E De5a,4iia do TTp-Sn
Sl I 's r Ij) \.0 FIA vl,,;1,o f. JALItAS I
Mw, 9ha Company, S. A AL 4?
ALUM-1110
. I I ........... ---- -F E R E T E
L 49, J
HUMSOL
ft'i -11--i _111 _Fm
l I I PAMO AME It I AV
S T A N D A 1'. 1" S. A
.4m todcot Ion autdidcu SR. CDMERCIANTI
L E If I C 11 I Y,
-IM -ECONOWCAS 11NOUSTRIA1
- )1011111LNO,
-QUIER Cv% I'll) kl) 1q,
MAS LMANAS
'i 62 OBJETS VARIES Hl'-K80 NLI, '), IMPORTADW
sr ILI z Wanat Reparto A,- I arin.
MAS DURACION.
M64 fro"as quo Is) zinc. TI C.Ijo F;
No hace fob* pintcolas. 1 X-L 5. W-m. 1.
No me mwoon. T Apartamento interior 1',
SOUCUTS PRECIOS. $49.50. HOSPITAL 611, E% I ,
e -M ENTO T t F4141,
x 1, A VALLE, BAJOS
!,- Sala, babitaci6n grande, cociTKINITY LE
na, servicios, patio,..agua abun. REPAWI 0 ALMENDARES TM4QUE AGUA
FER= RIA I ., -:, , dante, Patio sevillano, Se piden Ouil, bj- U., n-v.,,
1 -1 -1 .1 -_ I I I 1 7
je Is Iir de CUBA par references. Puede verse a to- call. Lm,-, ..to, Y D: pal. das horas. Itif Dymes Tel. U-1
7, D-9342-82-27 di. ITGERMAN 60MEZ SE, VIN E,*;Nk IiIDR,15P A ?1-' TRA 231 d1l
A;A s2iud A.. 6-ib- F-514L,
S55.00 Y $50.00
S. JL A NICANOR DEL CAMPO
CA A-LA' ALTURAS, DR HELEN
PAS BE AGUA
COCINAS BE GAS 1-77. 'I'L, Uji-, .11,t A
Tawono; X-161$ I i.fz "IF1011 1-1 Nil)
.1 C.1.91. d. ]Wm It -tt.
(IN PORNO N kl)q)fI aal.
5a AVE. ALQUIL0 aMISS! aa.11 11111-1 10-J Apart. Ml.1 1-ta .11.
pr-6
ftW 3 ...... Prcio. $75.
V1 41)0 C0111A D GAS
Md. -1
'BELASCOAINA,10&
PRECKU DE 4,1_31A F-, .-pf-Irl
f ,;IARTAME.N'YO MODERN
CONT11"t ['I, ADI A 1" -11 $75asa Matta 3-1.11
laro, fresco, agua abundan- f4utna a -I c..tl. c..I.
Aparlamentm, a
T E te, bano complete, cocina y Ca40, 45 50 pesof6
lentador de gas 950. Luyan6
A.,1223. 309, esq. Fibrica, Verlos todas, V=MEEMM
CALIL '' 11i*11S C-848-82-25;
i k 5 t.
rp- i I VA ILERA 53
iA TODAS HURAIS Nig,
ciqu rldo. u SE AL091LA
0 LN 1: R i LN, Ill I,() (Ft
d
En la COCINA, an la D A LQUILERES 1 -1- 1. 1. talk 9 I- verm a twan h-- nfar.
Gas Embotelladd o N. a,, __ 14 16. ba'," Th iT-t C.. y 1 C.q DPI. gD-INIT, Adm nistracim, de 13HOTELES Agli- 391, 'A-WI7.
de Tuberip, ---------- APAWT-AMENTO&HIPOTECA ...........
Calentad0" t I-W altit.dc, 19 -iulmt a 22 V.e S
CITUDES SE ALQUILA
t
N' 7 410., 7D_1F11I- C; LL ;
Agua NEW j
T l',, I I a A, a. Tel. A4433 "'M 7.7- 3
'I'S iox rrlaijados por meAre. 1, 9W,"-24
da Gas Embotelladu, 24 Ht; ., 1 *1 A.PAXI
FSTA M irvo PLANIAnk FAMLIAs j."IK
RE' t*. h.A., i- g- Id. V
de Gas Diredo- 'A LOS SEAO
V, ado
l oc 'd B-11 Reu- Wo ... 7zL
ql, am quo Uti vi, A31P. ALIMENDAREcactuar con s "".Zal: 111i ALQUILA. CARMIEN' VNTRE Gatc1l. toIl, A-Ift. 29 Y V
m: I, J .. J .6. 10 MaR11111- aparlame.vtog. de uno Y
Elictricos.
II I IoMAY -..bad i It. y b.j.a, Lfft todo* Ift oot,.o m.F,,ifetera HUMBOLDT, S, 1" %I TE' I W. t. gas Y I; ... It, MENDOZA Y CIA.
Y tMatcaox. A, 'l-io I-. a.. Obispo 305. M-69:11.
-_xnb6h4 151, a lnsialaci6n, por casas! CASAS Di. Itl'- 1' )ES P,, Alt- G.1-I"
T.It
:1o, a tres veces Is I-IiNcIoN ALmINt
"Hot-Poirtt" U il oi s*VEDADO $81 SE ALQUILk
"Urtiverwil" I TOYDA 1 7 14. _n Calle Primera N9 107 en t.,C, y P
ias propieda-l- iqT,- nABITA- EDIFICIO MIAMI
AIqlIft complete, cocina. salatco
."a I,, a, m- .I., -w
'T h DORTA v C f. It. nledot,, etc, en el printer pi.
ROBERTO A. VIE)TES g- U." .,Wab, W.
'12 NTERES PARA LAS DAIMA uzo B-6341, o, acern de lot sombra.
HABANA Banos Hipoteca.
"Hot-Stre(ir'., Cristina 433 %'i:NOO TRAJF NOVIA A MEDICOS Y DENTISTS Edificio "LEALTADr
m,- c- En adffici acabado d, -It-11 W
LOS SIGVENTES TAJ ..'I C,,;. FI-4800 Toliftna= A-4232 Telf. M-7620 Leallad 360 sq. San Mi.
zue1_1n .,MeS. en VI MjbMa
-ovA, itA- Nueva 111ansitin Residenci I T.a,
--.4 !u- d.-ina-, dt- I- d.ld "i DO
OF E ITA S VIVA EN PRADO Y
10, 12, 15, 20, 36, MATUMES DE SAL SE -ji r-dI- SR.ORTEGA
7) D .111. ill. Y 11.1- A ARTA.ENTO: SA.
CONSTRUCTION b.m.- 1 c- QU.LA
411 QUE COMA LIBREaW, _217D-21 Nw.-, S. At
t z I.", TH 1 2
45,- 6 61 7S y 80, _-, 1'r X .0441,
Ex GENEM .-DEL SALUM. a-.A... Al d. I. C.1-d- 11t, J U. d1l M.M. Y L",
D-MI-80-2 N%, s'--l"' 1M' cat' m.1- W,
GALLONS DE CAPACIDAD, LA OBTENDRA USAND_ N HIPOTYr
'b- Its j
EnCTOS. Z' : s no ECIOSOR A APARTAINFENTO
-.1 8 IZ -1 17 NQ 560, Esquins C v eda AlQ15ILAN PA 1ART-1 LO
b.b-i-- W.V- --- d.1 v.- -rRICO DE LA
p-ada. Tam- dd,, A 109 Ctlad- de Rad-Aro K MASCEN
Y ELrCTRICOS* W11.1111 : HAR kN",
LAS' T- a -bil-I
ENSENAN -m
d- t- dc, h. I "I ,
Tr.t..,j- GPE- 75 PROFE30RAS PROFUORFS
PINT"A ""IoN RAPIDA vWjX A
S APARTMENTS
clrulto to humodad do io ar Inat.- NtnTialio* Pedagogo A-U: aALA. co."ItDo., W.
I A1,1d. -d. n, 1,l
POMO 3% ONU lt-01, V 11-t ALQu1Lo r1m 14 Y 0.. & AL 'A 2 w.., I,= 2 haldtci-- amphas,
- ,- - x 1 -4- 1., All dt fm_ M-1m,
-d, 1- -tmi- Y f,-. pan-wo d lo-1,,, bario farnilia, bafto
CIA. CA N PSGN nco H ipatecario -,. I,, ,, bti. .1q.1III. v =d
- --- --------- -- - MENDOZA b.A- -1. --d- -_ 1. ri.d,, Jlrerio: W)
, ", 1 2246- _6 U., Ideal W. moi-m. I I D
CONSULADO No. 3os FABRIC DE MASILLA. PA!-ACIO ALDAMA TA 14GRAI'M TENS: ..... pe"o'. 6fW]"a I vnear.
Dt.- ALOVIL* MODE11110 A ALA A--,MJKNT0,- ALTONz
_Id.& PART)"m 51.' A ga&',
_i,, d. w-. IS- R., I.A a'. __ 11 1-at.. -".,
Telitana A-MIL P""""" a' ""' N pa'. -t- h W,
Altgebll. Tri. Uri, W,, alt t-. MI-IjUe Y j ,:
Al ludo dol Ctne ALKAZAR c 'a
-i A.btd Us. -f,. Rel- y M-ta, a; ri .. ... P-d ".", .1 131.
RA-0 A A UH-C-&*44-23 )- -"- a, EWFIC10 -AWACAS'% -1,91DAV 11t
R D44w7t-21 N."
'0 TA v Cia
C11IGQ I- 4W VIS d. I-~
AN F Imm'. 11
_m- 11 '-'- a d.r, d- 0_ 'I.'1
-1., T.Itf DO-WI4 .1
Comp"Y' S' A' "IEGOCOOS r" "a""'o'" "' ACABAI)WDI FAl;IIlCW
Cristina b3_ SAN NrcoLAs ics, Hobi vatw nol m Harn-,Izt, Dato, v At,* -PI.I. Irtalad c-m. d.
tt d. Pa.
T-lifaritt a ----- Maratia fit,
Tolifonos. D-s257
-22
un AvARTAIIIECRTWO 14' o own" Inftirman en el 68, di"
SOLICITAN A111 I I-T 7... 4E ALQUtLA APARTAMINT6. CASA While.
SUSCRIBASE Y ANUNCIESE E? i A-4880 A-4232 FN ML Mrr=r t. mp'. 0mI
EL dXAR10 DE 1A MARINAxi ul :71 d.
&92824t2-23
D[ MZT0 N_ 1 IN 0,11',(10, 2 OFTI filL' IN, 1941) 111 1: I A [I'm
A 'N N s C, 1) 0 s
. .... .... ---- -----
A L 0 Tj T F, R T1 P R F S A 0 1 L FT3 F S A 1, 0 IT T 1, T7 R I I S A T, !I T T, il 11 :11 i' 0ki(Al A ]III ()fjffy,p:tj
,2 APA 1! 1 I'l rtl M' I I VOL 10", 0( llifPAS COCINFRO
i l NAVEs 1, 0 1 A 1, El IIAIIAN vi 1) WO MAi IANAO A(.f*4If,'. VfND1,001W ,
10 \1) lfifAi,
I DKI, ',I Y Y VIEOP A Wl tlA
a I o
"HABANA"
',I HASITAC10 N e t LWI 1- -192".
O f It 1,
ommmmmmM, I
ii,VkNTI .RAS LAVANTA; jr %, "I
21,
IS[ ALQUILA. NUEVO
o F- I J, 9 ORPO rilt'ANNO
2, (110FERFS
P I )1114 MT "),I I
LOCAL J- I ,
I If ...... 1 t t o. 10 IA R I k 0 REPART05 ....... .. oiGENERAL SERVJCI S, F "Ot, IC fTA11]
12
JAI I 10 V A "A
LO MEJOR D E M R A Ali
VENDEDORES t ... ...
po lIJ1% jr o', It \111 It
- f NJ I i 1,
Mquilo casa modern
I I 1.11WI0 17 1 1 1.23 115 OF I 11
V
ESOUINA DE TOY0
11 -, A ,.MS COLDCACIONU
SIMANAI
J
I 0 11 c LIN D AS CR ADOS i Apariodo 2071, GREGG
?,if ....... a vii Plemmal diiponible
..............
TAQUIGRAPOS ]i sorlos
I-NIA.F-S-ESPAS01, pir., SOLICIT SOCIO
vdad", taquigralla ei
n I AiIA
1' rl in s a r nol, Ip ofrece.
i NI
O S 117 __.SOLICITtjl).S VAPIAS
P!
n-1 1 N
taquigrn
4r
4,11 J d.
fidormii,, .. I ..... "l lift- um illm
I ,Nl lmftLs DF LIBROS
......... .......
-fa en eopaillol.' ronoridna v fifirmir 111,411181
ad
k il JJ
).l PROFESORES
Vi J k \1
1; 11A, I Ill i.i)M N f
1 1 V I I I
0 P E P A, R I 0,S A P R E N 1) 1 C F S -- I r ... P ttrnlr
fI- j6--- I-,
AGENTES V E N 11 D 0 ill E S iI I 'I
d, I
S ]El A D M I T E PROPOSICIONES )iT ENI
Nit, 1' 7, 1 "1 JJ8 CRIADAS CRIADOS
V, dzIi!- GIFIATIE
IT, .... .
I DET)LLLIM
LUJO
BURO-EMPLEO & it NI% GREGG
ACADEMIA 'i DO ilia.
2 1. 1 4 t)E GO WE?. 10
4-0,723, A.37W
A,-: I
I'll OFERTAS VARIAS I t 1,
INFORMED EN I oxxy"
iilft, !-,1W N P., I,_, A,11, Ill,-"Z, 11 1.1. Kili-I -1
zi D-
PAC. TRFAN'f A Y CUATRO I I DIARIO DE LA MARINA.-DOMING0, 23 DE W"RE DE 1949 1 AIW) (TX%'H
I
. .
I
-_ ____ - -_ .................................. 1.111. "I'll". --I-- -----,-
DIARIO DE LA MARINA I FUNT0 At, RADIO Pop Rom 17 111
F U N D ADO 9 N 18 3 2 ..-_,---,--Apiorti de Ctr- 1010 Ownitull. ..del: Falco de Marti N. ll. ENTRELINEAS '_---_----l- -,----- _11- 11- 1 I 111U SM A
Doelto, 6-1, IMI A 1410, Don N1,01A, Rl'inc, Nli,611_ -__ 1_11_ ______ 1 .
Ed.oo jt, nor DIAPTO DF LA IMARTNA. i,11lldd lk,, ntn- ",Wil,,I. Liff roz (ill w 1w griffin 1.4abel J1,10 ill"(1fils v Ills cl)III'vortis'neias Ilde Ionic 18, 1019, h,.t .1,- 31. 1944: 0, It" I nl,,.,* y ^I- 7 , " , __-
on 1, -id ,10, t, ti.trri, 'i !tA r. -rr-A,, Ifrl7, ___ f;01 11%.,' -11, --V1R"1VrNTA 101 L', FNPR!.! A, I I I "
Still. HN.An'I'l a. Rl"- It F, F-rulindez Arro.d. A 1, I I I'M, "ttn- Alf,-rn. R-l][16
I ( f (), ,, I -I'll, I ,-- ,
VWFTRY IDKNNT 11V f A VIMVRV ,A; I I W A , ,, Ir I I S1 ,,t,, v- i I ,I', --- 1:111-1-5- 1I'll, III J-9. 14-r- It ru.r I I .1 i I "IL, !-1 I 1-11 11 'j I -4 1 11 "I I"! 11 ill", tit ,,
, , ,
. m f ,'If 111) I-,- , I" ."t, -W 1 I"".", 'i"", .Tg- ,,, ___ ) Ilir I ",, "l,", I- I I o il"11,111, lit,
, I I i I I ". I .. ., i ,, ::,,,1,1,,'-, ',, i, I- 1i,- 1 ,,,, a
l.-,I twild"', ,,,,, --- 11"11hrIti ll- / ,, \, I" ,- ,
- ,, ,,, , -11 I-1, 1, ""dol. Is "'ti-1, 1 __ 1 I .1. i-,,,I,- ,;r, P-j, ,, i I I I -r)TPZCTOR i "" I fllllil M Vlort; 111, ll!In't '11r il' ,,., i ", I I """", ,t;"" t. 11 I'll 'It 11 t- ''I Vi-.; .1 I ,,, f i
Sa" Unscia ftitro y R,-A.d,. 19 rl,,,. y R- kind.. '" ,I 011111 ,I,, ,,,,,:,,, d, I 11 I , 'f, I I I
- 1 I [ I
,, I I- ...... "'Zi I ,,,;: ,, flt"", "'! :,- ,:-1,,tlAo
"'i i"' ._ ,,,, I 11 Is" "" iii !"', i rt on" ',i "t, '- ill I i 't 1 '13 no
I, ,',, !" '1111 ,, i 1 1 I I ,"L ,
PAECIOS DIC S U 9 C R I P C I 0 N r --- 71 ,,,, ,!, ItIrl", I 1 ,1-j,,d )-iz- I I 1 1 in- ""i", 'I't, I I ""'c'snot
F. 115stra '' "" __ i___ "'), ,,, i , - 11 1f- ,r- 1 .P't- rll ", "'n"", ". ,,;, li", ,""t,", t"'t;,1 tn'- p"
";1A __/ !t,"I ..... j, ,,,, I I I'ri ,t,. ,"i"'i'r %")' ,,ri,
--1 I 11 .11. V, I, It, i I),,- I .11"I"I"U, 11"1111p.t.-i", I t ,
I I I ,i Trrtirln
- 1-Al carivenle -nveala I ", I -I, ,- I '- 'i"'n"'r I 11 __, I ""r, ,\ ,; ', r ,,, ,, -- ;,"r-', 1, It I ,
1- I gill, lI ,, ro,,,-_', ,, '_ I 11 .1 11111 I i,
M" ........ ......... I ... -- $1 I-W 0 "t , -i"- -, "r--, 'j- I ; IJI"-,,," 'L, H -- -,4, J I r-t ,, ,,, i -- ,. I siI I ., l, ,,,
Tyimlstrir ............ 4.. .......... 1 3.75 If 690 1 ,a;- i 0 "I"t, ,,I- "-f-ii r!tio i ,,,,,, ,' I ,
Sern li.10 10,44) 12,70 ,, , ., ,,, ., ,,t- I ri, -!", r", ,,- I- i i, i,,
"tof --- ... I I 'ki "I
Aho r ..... ... --' ,*"F -,;qu, ll l 1, it I ,i 11-1 i I", ; I I Ii I I '!
Mao 9 fm 2", 6, litt, II-1 It. 1--,111 i ::i I t, ," ., It
iso 8:1 I 1" "; r ,,, "r I ,,, I i 1- 11il- 11- ,Iti,,. or, "'t"t, 1 , I) I ... ,, r -,rri ,,- , 'r,
Aho 016mlitleal .... :* ... ::, .... I. I I I I 1;1 I il "'t" d"t ,,,
T E L E F 0 N 0 S I % -Ir,, I I I; --,-!, lt;j i" ll ",,;-- I ...... k ', I -11 11 "i'll. "t" i ,it-,;'--;,- 1-11i, I,'rI, ":, i :, t, I i't1- 1 1111i, '. "I "t it I !"t "'I"'13 H& I "' ,iri. 'i f 0, 1, ri,,nl, 1. l _,__Y, t it
Direund6r, Redacei6n, Adnnirnstaci6t, CIrInleci6n. i *i 111,111 I I :, : 111, ...... i,
t i ", I' I -1 It !" d, --. _r" I dtl;, t, I I ljl I"' I'L.: ",' 1, ,, .,
uncloj6 Tallere., snndripvor rr I e" 1, I Ili, I , i I s :, i,,L 'i" - ...- -i", 'I I, i '' I i, I 11 "i", I 'I ,
I An Q- I I 11 ; 11 i I I ,
0- ) -17)
,,, o i 'd, ; .1;, Ili A ( I I , I
, e -;t,,,td !",l, 1, rt-,t;I1,-di,-)- -v p-, d-l,,r"- i"' I I :J'_I ,z I;,. I i Ii.,-,,!, L Ir ,,, r ,;- iiI dr
i ,a i ,r,,,,, J !,, r I I /I -i- -L
t"', 1-01II 't -!-- "i 'fr-, cil"111A, 'l, 'i -1LEFONO S D I R E C T 0 S ft /
'l I 1, i-4, I I.: i"r- dr Iil 1,11110tlditr ,,, I "g, ", !,,,"_ "It--l- I t, I ...... ,,-I1,,1,rI
- I q j,- I I r, .
, I W_ \4e-, ,
i
:: All' A1- lrIitd- ... 1 ., h fri -d, d"r,"j,' 't, : clol 111-111 ""s-, I I. -1,wi,,i-,it, "rt,,1 L
M ; "I 3 A J _' A-91-" ir I, I~, I i 1 1i 'r-'r ", I "If ,'I,
M7111,Voiiiiiiii6n. :,-,'- ,cl Ili i -- , I -, eje ,Ll !,Y 01 Precept, d I -- l z l r" Itt, 1-1,1!1 11 I ril ,,,, t, i"'i i, 1, ln"ri ,,
ciftiltKabomerii, In N"lir-W ,,, 7" I ,, ,, I ,_ '\\,-, / "' "
-_ I i_, 11'ri, r., -, ,,,,,! ,", i I -( ". lrjt,' ,,I i"'], '-VIF, P,,11
N_7 11 3- -,!'R l 11 ) s -int., d,) altc i ,,, C !-i,, ,
1, j flit, 1 1 11 ce
I
I I I I I I rj ,iir"ll l-,t,!l11 I- 11-:1,1e, -,, tilt ryict" L. X I- 11 i it ,;,, tt :I, ,; ,, ;-,- ,1-1, -, -I- j P-,-", 1,
' I I tiir l r- ilIt ,I- 1!i ;1111i"l- 'jI' I I'll .11",
,Al 'jr- '; 1- i it "', it, lv r,''i-I"i ,rit .... 1, ti,,, -, ,,
ED I TO R IA L i I t ___r hntbr,, i : i I ,_ -1 ,,, ', l ,,! ,I'll .. .... i ,,:- i, i- I, it, tA, ;--,."i .,
I -,", -1- 'i z % -,p,, I '11"n"s, rt7!, .l.-I"- 1 i ---- ... .. .. . ..... I~ 1-1-1-111, I -,- i f7l, 1"i:,1,_ tlij i, et;:- ,r , Z l",r i ', ii ii "- ,""'. Z'1
1, ,,, I- ,11 iii I ,-, -7, ---
1. 1 1 :, I il;l 1, 1, ,,I I 11 I I _:-i* ':-','- ', ,Irr I -i I- i" I ,,,, 'i", ri '! i t, 11 1- t1le- 1 ll
- , l"--- 11, 1 1'- ;11'1
-itual de h ,- Q- 1 1i; I : I , "il, "
Po r In. depit ra ritOrt rs pi i I i I I .1 It, 5 ,;r' t ,, --l" -Ruena chiro, jy 6 Pella de 031A VlOlh d? N Artint, 7 chi"I ,,,,, "tir"", V" ,-Iir
11 ;,,, 11 ;c, 111 I ,'I ,, I I I "Ir
it, I- I vii S r de boxeci, il_ I 11 I I I ,,:,,; I'. i
11: :."I I I ;.1 "I". I I I i r ,
- I '7 1:t, I i :, 11 1, ,- ., il,, ,_ !,ii 1"I" I- .'t i 11 I
fradif) c1dow lif I I I I 't' 'i, Zi,,,r. ,,,, i- i", I "i" ". I 0; To I 11 -1_1 I ". 11I, I 11, 11 -r 1, i ,, ,- I .1,11i'll ,-, i, _N ciret, que d lucho lihr .. 11 I I I 11 I t'', , 11 r, I I ,
", I ;I ," 1 ir , JA Ill ,_ __ _- I ,,, I ': "", """ ,
TA lAr, ,) tit, ,i,,i,! 1, i,,-itj,,i, d, -- ,ii!,, v111 : I,,, iI :_ 111i, ,,,, t i, """'I" --;,_ l, X-%- __ ___ __ .... __ , ,., I'll I 1 ,''I 1 I I 't ,.
E e' I' 'i I ; ill :, ,,, ,,,, i" I p ,
6 "w" 't, 1, -liJt-i,,r ,,,I,,,, 'i pht I 'i, '! ,I, ,, I il I I-~ I -' i '', I I I I I" ", ii ",
- "Ill t Ii ..... " i, 'I,
1, I I 7 ". /D F 'D F J'j TI, 1 -,* "' ,- :1,7" ,"'., i"
d, _4v 1'rl'- i ---i '"""""', ............ I~ i, """ ,
ItAT li (',O -Inn t' 1-,;-A-',1, 11, 111-11111 .11i I I ".7"i" : 1 I I 1 , 111-111, ',I 1. Ill., I'll. I I I'll,
1: 1%.il 'I, "i I I I i I I i r ,Z "I L I I I -- I ,r- I i"i"17 I I '- '11'1 ----__,
"I I I I 11 I ,,,r, I I 111, I I I" I
i I I I I I I I I I I 11 I I I 11 I I
i I
ApArte dir (,,,,,',, "ta -1.1yor""i", f- I,,, vnd, ,"M. fii, i , , I "I 4 I "" 'r- -- ,- ___ __ ___ -1 -1 -1 I I i 1 1 i I I I I'll, I t 1
"'I" :IL' 'It I : ,, : I I I I i ,, I I I I
, I I I ; t- ,:
"I i 1, I I 11 1, I "I
1 , fi l ifu r'i'l- I'll, ,7 1 1 "I'll I r 1z
dnr, constitu3 li viz, [rat preycricii n con1ri ,Aa ,,,,),,, F. 1- n-ro'i 111f, ,,,, ,:,
1,wi '1111al im" N r", I I I, I I I I I,; ":. ,
z" I ,,, I I I 11
las genuin.t, h-os Me la Ji6re evnili6n ,41 pc-Incido I I ", i; "", ", 11 ":
No fo.Iv 4,tttiin I , ; 'i I ... .... ;
II I I, I ,; t,
ii d1ni-Atirt C 11'1 I d' l1knIfil el liblItirlair ,a, ac, w 'poc ... U n aje a t ?,, r J,,,, ,trol'...'j., I li-, ttil Ili I ,i , ,
-4, i : , , , ,,, .i, :,;'t' ,,,,, r 7 "I',
-d- ', I 1, ,r I -, , .., ,, , ": d i, ", ,',t I; ,', I "I I I
iioin dt Is Ckiwl, entre In libre y In libertino; Ill lo l1bre con f, , , I 1, I 1, I 1-1,
- 11-11' l .r, '! I ,, , ,,, I I I : r"' , i, '"' : :,_ ; : , ', "
1 I 1, ,,, () ,- "- .1 -1 t-l -,-- "', ,,,, i, I,, ., I~ I, r,"""it.", "i , i "'! 1, 1, , ""
rv: ,il, In rl,,itritz li, cu4o) proveilia; A no w por on seven; inter d- ; 1, I I ,,, , --y ,,, -- ,,, ,. It"', -, il, ", ,t:,,, , ,,, I w", !, ,, i ,,,, I I r"", ,, ;r ,,%i., .1I I I I I I I -I 1.1- t11 11 ., :- Ir"I, r7, 7 z I I I I 1-,,
-, - it ,: . , - 1-1 I iZ11 111;'It, -1 __, "I I -r- rt", 'r, I I 11 -- i t, -i l! I'.. 'i" I I I I 11 I'll ; 1 11 i
- lt,, to rirpog,,ifico, diw itnitIr Y ,li-Tfiito ; I w 7: I' ", -, I I I 1l , ', ,I 1 tl m, I I !-11ii,_ i,_ i" ,,I,,,, it, ", 1 , ", ;1,,,, ,,, ti!"I", 'i, : ; ;" I 11 I I ,I ,; I, ,, t ,1 .
I , , I t 11 I I I 1, 11 ; I I til :1 ,; I", 1, ." ft "", "I r ,I,
, "I I I I I I i i, 1 , "", 1, 1- 1
IrmartHem-tr rducfta radiodifI,,: -%; :-tucre 1. -;,Rict J i--T- r '', Iti I I 'i, 11 --,, I il, _., "" .1 11 I 'i fl. I I 11 ft" 11 i"i" p e I ,"ir ,,,, 1 I I I I " 11 I ) I
' ,_ , I I ', l ., --" 1-1 ,. l I 1, It .", I I I I I "., I It, -r1l, 11 I -ii,
que 'I DIARIO -M- ,oli.itantlin-bIr, -i-,- *. L, 4e esp-rri q- 1, f:,,i,- t I ,I, : i , '. I ,:, 11 11_, 1, I I -1- r, I 1,, -,, F :" i A, .- I I ,,,I I 11, "i" , , ,
I I "I 11 I
T-i6n de Racliodifugo5n cubana. tan cc ,;or clei Prei lift 6 tr A,[i- - L "Ill 1. ,I- 'A "I 11. _1 .1, 'i I 11 I I I I v, -;', ,,-,,I ,iitz"-, ., ,,, 1, ,irl 1 i' ,,, " I 'i" '. i ,, :'Lr,,"-'I'1'
1-11 ... 11.11 I I 19 .1 I I I I I , I, il 'If,", I I I i, I "- ', ,I, L 11 ,, I ,I I I 'j" I" I "i"
- r I ,I, I 11, !It, I- I 'Ir - I I 1, 11, ,'I 11 t, ,,, t- ( 't, ,:,I, I
;- , i ,, - 1_1 ti I ", ; Z It, , t, .- if "I I -1 11 11
ritual de nueura radio actricire su diligencia por igrnrmlizar sin '-p- "" ti, ,, tlix "I 41.1 .- 11
I -1 I I :, , 11 .. :, .. r. ,I t- -", d.;-- t ,1111 I I I I I 'i'', P,, ,_ "" ,,, " 11- ,Vt, ", I ;1I I I., PI i, ", I -- I,, II' ,1-11,
I r A , I I I I 1 1 11 ,I I I I'll ,,, I li 1; 1 ,tg,
crones ]a excelercia de Jos mcnsaif. I ,, 91,11'r- -ir, : : g, I t , I 11 iiI I I'~ t,
-,. a Oil ,I "' -,
, ) -, " ,:" I I A z d 11 "I r , T 'r.''O'l, 6, I ,it,, P
,',,,' ,, I 1, I : 7 I Iii, -, ,i ': ,,,, ; ',:t't% ':',, I ,
"I V ermume irocItr de perdltrAci6ni Jet Is -4i. ]I, inip- slec, I I I : -1 I 'i z I 1 1 : :,- -, :,,,,,,!,,,,,, --.", mocho
;Mdta- ,:r ; '' ;i", r, t I :- "L ,i r ,,, , "- It, ,,,, -, 'i, It I, I', "" ,
I I rt,' I ,I I If 11 1, d"'i't", Y no hu,i-ries clottallas P., 1. dignid.d kunt Como A) h-mbre mixmo rev dt k )" , I Z, I ,. I i ^ , iI, ", 1 ii , ,, I le ,, ll t It -- pi,":" i, , 'l, 1t, ,:,,Id- li ,unterd.,
I I 1, -1 1 I 111. 111111 I, I- .,
1 ': i I "rl I I ;I -i i I I' I ,,, t--' is id oloili
la Creari6n. el privilegio de so inteligencir, y xu espiritnit It impose on 1 I z ," 1 i 1 I 11-I". -I't i I'm ,, ,, , 1, I I ,
. I I 1, 1 ": I '_', ", -ikl i ,,. i I I I I'll I 11 I 1; I 'At, 1 ; I,1 1i I ,:,, I ";. I ,I I il 'I il ,,, '- t, 11, nift- l's, mon
, I_, , I 1, r* F; it- j 1, m, r, ., I ,, i .. .... 11 -- it, 4U, M11-6
&,crtisimo ejtciciir 1 .: i .","r i%:tir I I t!" ", ,d t, I
__ __ _dt suallr ; ...... - I ----,--- I __1111 -11,11, "I j ,., , ", ; :, ,,-.,- ,I, I I i C 1 ,, t, I it I .:1 I I :1 I 11 I l , , i, ," I ,;, ,;:1"_', ,ue .i
mle pretender I 7 I I I ,I I I 11 rt I. iI I I , I Iti 'i 1, 11, 1, ,I I I i T,;b.,,.l tie
St ,,r que Is lrasmisi6rr radial cudibll .pci iisl: cUt I ,, 11 L. i, 'i. , -, i i '% """" I ," "," r:I -' i (' t' I 11
, ,I ,, 11 I i ,- ,- I 1, I I I ., I .1i 11 I I j- 'L 1', 'L, 'l ,.'._, it L Is 6nica
(rin descoiaectar el receptor basis parn tuprimirla, R Ao tot-ma. Coral i I I ' I I ; e 11 e ii, iz- ,, I i ,,, 11 ". I I I 114 I ti 1- lompl-entadin;
- r r 1; I I I ,,,, ;,- 1 ,- I I t, ,, I ,, ml l i I ;- '' L', I d.
,, ,I, I I ,,, I ". I I ,:- i .1 ,, 1- i-- 4 Ii I I ill I I I I, , 11 ,I '" t 11 'In line trod ,I on.
1. -i. A txcusar de ind ct-ricia a Is rq, Mirclez .. pit.. -Ill octane It, ., ., P 11 I il 110i, ,:1,:1 t I I I ,I, I ,I ,o,! 1, 1,,', no Pottle Olariu,, ed,
't t 11 I 11 11 il I .11 I I I I I "-I it I i 1. ,"i I , 1'1 .Iil il 11 I I I I z ,it ,i ,,,,,,,,,,,, ,
. I I Z, , : 11 I ,,i --- ,-" ,-W"Jim,,i ----l-ru, p-ccle le-, to, ,,i- Rl -- it ,-' ,f--, ,, ,,' ,, ri; -, , --, - ill I , -1 '_ -1 I I 3A7- ::.* .1, I ,!, i, ,: , L ''I I 't I J I 1, ,, I I I 11-1 l-, 11 I """I 'I- or". H,
': ' _- i"i '- --- L: : -' ,I, 1, ) I I pedir,
f,,,,,, pnrf4lo fit, irlt,,, - d, ,,,,, Y j,"Ia", F 'I; l dij clt i. ,- 4 11i, ".- 1, ,,, j- I" ". ; _' """ 1, I I ,I I I 11 11111,t -, '. "'I ,, i "T di, 1, 1 'j,"sa,
I I I I I tt. I i r 1 v I III -, I I- 1; I I I I 11, I I 11 I I 'f lit'i 'I', I it I, x i, ,, , o, !_ I 11 !, ,I -, - acow, da
f,,,,4i,, de dia dc c-ii,, ,, -,nl-t .Ito- I I '- t, ,i., -I, _"t ... --- I 11 11. .1, t"lliIIIIII!, 1 ,11 ,;, -3 iI 11 I.. I 111i quitI _I- I " I 11 -1 -, ,,, it I 1, I 1, ll I ,, it, ",i Pat- ,it, P. I q't
1!-_ - I I 'i ... 'Z ""_ I I r I I I ,. : ;:; i i"., ", r', I I, ,, -- i, ... lipsar- p.r it
l", j, Mcnte a Is corra_,6 ,,bat. Y l. ls, d-h l;--,ertte 1. q.. .11, T 1i I -, ,; _t tt, 1 11 1 I 1. ,I t 'i I -, 'L", """ --- ,, ,I'. t, ,"', I ,,, 11 "I -, -,Y ,_emat;riurrde_ ---It, ; i 'a, I 11 _, r ,_, 'i,- it t' L' I 1
,ie,.t acontecindo Con rti yor except, calls di. I , ; I,- I, ; :rt Ii It Q.. ,:t , , 't Z' t"r, i? I I '- ,, f"
, I r," 11 I I F, .- ,, ", I ,,,, it, ,, I "I I L "I il, I I I,' I I t, i e. O cat.- I. shi tellI .
No 6-la con loa herout- esfu,-s do svi,,wix -I'tclo ,UIPUTAI, 1 ___ __ _____ I -1, 1, I I I 11 I .1 ,'11'1i , ,,-, ,- W, il, '. ": i" I I'll, I Iten'so ide.161ill, 'rut liedt inurn-Ci6n. de mejora ,11 1111, illlzntramln! '-;,;iz __ ___ 1 t i ., I I I I I il I ; I, , _', I "', il,""- P't" ii" I sUffl, .1 ded. Par. _.I, ;ir, :1, 1, ', ,""", ", '-7 -, "" "' i,
I 11,:I, 3, ,, ," -Ii'l m ,,,,;,,,!, r-. a ("I i" 'I'Mit"'j" ofiliales a dar
I I i l" 1,1, ','I ", ,,I ,I : , [ I 1,6- 1
0"As e institutional. pot metio de !,i -Ii, NI, ii- :l,,,ol:C:;rce: 1 -11 i i r5 rt I I 1, cut Se 1. pidem,
,t." I 'I, 'I' I " 1 I I l, I I it "tW-1 i ? I lill- ,hllnlo Maria in, Il papel
,:, 3 -i- 14 ",- 11 d, ,--, Iii" 1--ii till I 11111, -- ") , _: C 'T I I I i
P E I I 11 I I 1 -, d,7-i-- '- p-1 ,!"."I'-,. t 'In-"i "",,I Pecld ,,,, 1
irl,7famas que cliarrminada, ,,,,t-,,n- ,-iii i;r, llrl -- lnurc& SD E Ill' I I -1 I i ii- t-t I t-, ,, I "', PTtr" "It. ,,,,,I - ---- ......
-dF-KdeK01ral;,i,,r- j- r"!;,- "I'll t ____m, _____,__, ...... . 11 1-11" i - "', 1,1,1- i-- -- -, ,,,, '), ,n,-,,,tl l', ,r "T"".! ,,, ,, ,-, "",.]F---,-, t ,
J- rIcictiFin )tITI11- 1 It ___ ) :: "I Ili I '' i _- -1 I, I ,;,
- I '_it P, I-" I i--1 -rf ,,,I,,, I I r ei, I tm-loul P., I ,.
in;, exte"'a, ;,ii- r, "' il I lit I, 7--r- 1, I~, -1 It(', ", I 1,111 -"T ""I Or 4 I _," ": I r "I 1) ii's. d, e, Uo
I I i J70(dw ix p"ra b)r rtnim f?!,-. ;,, i I : -1 11-t-, _- I~, --- ,"'i 11, I'll i ", ,i- I It 11 I I" 11 i; I "I I I 11, t!%rl-, -,bf7 In, I .
Firnte y to cortr, Iff r- ,- r i-,v, ,-,- z- o--- I i I _- Is
- I ,,:-i-1: ., ,,,I ito ,I
, '-- --1 '-1 --,"': ,,!, !, ---, I 11 I rI "" -, I "i- T- r, ce lost millones, le modo
fi!, 5 cief equirow COserv. clt bTwit!r, ""omli" -. ,.il-' "' 11 n', ., ,,, I I ,,, ,i,;'_ ,, "i I .Pliql't. rin ,j"e, "
.,,,,,(je f7j,- ,, -'! '- I -- r 'j; , 1 "
x tlr il' Fit- I I _111,1-11 lehabiltt ,- -del
;n it-icadels $I dfi- 'i -tin'l. ,1, ,_ -- p- 'n"t-cl, r" Ill ;. A-4 A-,i-__1 F_1,F,*n,!tl I ri ir r, 11 -- ', 1, I "'I"I'', ii-,", ,i ej i p '. II, i ,, ' i L i I "I' L ; -- 6-- -rmalma-- r
, ,
--.. i,11111- -1 ,,,1 --- "I -_ I I I I", 11 11 11 IjD -, r,, ,.'Ili I~ : ,I'r -'11 I~ ,l- III~ "III 'I' ii I I r qns pr
cu aria, fit M tiesleattad, de Is ,,;-, rr igi-z F_ ,,, t -; ;i- ,e pull A 6
" __11 1i ,; ,,, C 11 it It I mr- ,11 -11 I ,if ,tt- I I,
, I -" "' ... ;, iI -I i, ,, -1 11 c-- exrodularn, not ,,
-' I , -, I',- ,,,, -L' p') 11 11 ", 1, ; i "t ,, , r"', ," 11,11, ,' '-,o rit, y de I.s quo
pc,,n Me hor de tclucacitin a Is mvpr A por 11 ,,,!,,, n- ,"p, ,-- ' I I I I "I __. 11 i- __1 I -1, L i-I -, 1-1 1, el bro, ,I, c"T',_, :" mr, i
11 ",, I :, I ', it, I , I ,, ci 1, ,I r ", , I 11 at by de arran
, it"', , "" , 1 I I , -, I I I I I iinuo, tie D'. Grau,
6 oiclas IndtferariA illt la igaomncm v Is v,1,-i-,% r, r- Jr ,:i ,. I ", I", - "' i- ) I I , , ',
k ; "I I ,I .1 -I z I ", 'i- I 1_ III it I ,ii ': ,,
ciplivin tocuil I.-Imente i- ler.c1l,. 1, I I , ,,I I "I ., I ii t ;,, 1. I t, , '1 i I I 1, ," I , -, tie 1- P ."i':-- i Pii %;,;,_ t " I i ' "I'Ma' q-a #hot. fal. - i ,i i -' "' l
Fn cuanto a la ,(,TnMfe;, Y sunt i-t ,;, ,Y i 1111 ,Ii-- 1 il, I i ", r_5 1 1; I I I , ; I 1 - Ii I ,,, ,d ,,, 11i, .0 so,, our' 1 i .,, -,oda,'e, r, I U.-Itrato ... corM,!M4_-_,
I, 1- I el ", I , ", _- 'ti- ,, ,I ...... ,'', :-- ;Ljij.d .......... i- I V L;_ t 7s, .-. ,,a no.
, ", r ,,, ; I I I I 1, I I 11 I Is 11 ,
-_-,,guaorttli- 't ntrlal. fl., !'i'lo "p, ,gi: ,-, ,it il I' , I I -1 I 11, I I I "'Ili, i I -, , , I f t I, oiposibles .,Pls-",er., -, IuIcubrir .
,, I I I I ,' ,',, ""tdo, I ,I ,, ,,,,, 11
11 "I I , I I 1_ ,I I 2 A? 1', L '. , I -' I ""' -, I L 1, ', io, 2 I I ,,!,,f,- del tra
I ",
I Itimoslo con ct,,"', Al 1,,,,,,, 4 lot, rigor, ertt- ,!zi t- I'I ;,Ii I I I I 11-1 I I "I eI i-, , I 11 ,I I I !, i ,,,, ,, il I
11 L I I I I I'll : f I I I L , -_ i"
- COMO r;I i;, _ri_ i jil, I I ' L 1, I', 11 it , 11 , I I I "I I 11 I'll ,- -1. --
locuto"s se filtran taritas "I'ltitudes I I I I I I I , tt I I 0111 il. P- ,-t '. I 'o- I I
dt, lo. choferif I I 1, I r v I L. 11 't? i :I I I , I 1, !, I I I ''I , I I ,, I I , I i", I 111 r '
I I 11 1 11 I I I I 11 I I I I r
Fi Una Vto. Mir (a.nq.e an ,,, ,,c,,,h,) ",, -i t I I x, -1 I I I ", "''t -, -- 1", 11 "' Li t%,li I 01"(1 CiM ci ... fluevirl, Ift Ciberij JjCrj_ -,
" "' "' "' ;, 11 , .1 t I 11 I ,I. I 1i 11 I it, ,,, , ,_:,,,, 7 o I
_-, --, kL','-J-L--_V- tiLU&-dt ,-OirA&..ItUQ=i,.-JA-PtCW ,I j__ I- ,,,, i", I I . .... ..... il", t -, - ,,, I, I "" i'- --- --_ ,
I 11 -_ I ,, I ', I I I 1: i I' -, ;
del lerquo.je radial -6itrur, on dialect. inf.mc Pw, ,- I :- I ; ,- I I : , I , "I", I Por G. Fernindez de la Mora
,t 11 I .1 i" I, , ,, I ... t ;,1 5,
5 i r I ' .11 11 I 1, I I F, ; C UANDO, er .,u tAbiI)O- dlplu,. I t'-"i- ""',prurito de inipwisal, ptnrorara dt, haler chimett ii ,, ii-I,,, ,,, ,-, ' I, I 11 A L I I I ,I,, I I :,I i, I I ,
- t I I I I I 11 I ; , i i -,
11 I ,e 1, 11 I " it, ,
con 6ertas libertaclet ilicitas taruo al Modesto c.o(iIr01!. ,It, it, I I , -1 '1_11, I -- I I I I 1 m I 1 i I 11 11 got, ..... R'. Ill"I'ltoda ---- -- h.Pia- I -T I 1111 t--tt", I'; I I 1 21 1 "I I I I I I L I'l i 'I-,- I. "I ; Ii -I I x 1!1le, UnA 1 ll -il i 11 I., 1 cerribrin,
, 1, 'i I I I I 1;0 i I I 11 r ", I n r ", t 11 ,-,I, ;_1 1 7, -ndc nit- In, Pala lxp,,,,r
;nit. Afono por algim obequio propa;lw tom, ,,' a-,,l, 11-- I I I 1 3" r", - , -, :, -, - , I , , , I ri I "I, I I hNuln.,
su tatir, carrelpondo si 1. Ilsinsul. radial, A.6- riiti- I l Lt'i _-irid'l , -, I I' I 1-1 "I e I , I, I _, I, "I I I 11 I 1, ," -_ --, "I r, "I tlellU, Plrcictn ll -I I it I 1 11 1 ,I, "" A.
I r : -I 11 I I , _t 1-1 i -- 11- I, I v : 1, -- it - I I" It dill 14lie h. hechn , .PI, I ," I 11, .
-peld,. meludibitr PAra7ql -it It ,In "I'ti"'o t-h'- rrt, -', I - , ,f I ; !t I I 11- , ii -- ii, r -, I 111- I, 1 I t 7-it 6e,,.-, n j- s. 7 ,, ,,, ualimt
1i i, ri I 1 ., I 1-1 I ti. --- , 11 11 ,'I. -r'. 'in, 'l "",, i. ,,, I 11 11 11 ii. 1. "Internet c.,
lion, positivarriente. f, I: -, f, rt-f, !qn oltir"tz" r'-p",it- - I 11 I- 11 11 1z I , i ", ,i I li- I ,I I .r." I
, I I I I., I I 4, , "', , 't ', I I ,,, -- "-', ,,, --i- ,- -, "I i rtniv r, ,-,,,,, it, -, 1, , ; .,- I I# nit "'
vioto preawninarin conto, I', 1-i--- 'i :- ,it, -, I I I I , ,, 11 I ,,,, I I 1, _- " "I "'"', il "I III ,,, 1, ,,, ill 117--, I 11 I i ,!, I ,,, I ,""I I 11 I ,,,,,,,,-,, t It fM'of'
radicAlmente. I)e aqui juir,10 ,,,, 't"'d , pr, -, tin !, ', ;,"', ". , -, :t -" 't -----, , ", "", - , -11- I I ,, '- '- I, :,I -, ,- r'"', "I, \ I I I I I r , 1. If) campo
I 11 il ,:,,,, ,, 1), I 1 1 ". I ; I I I E: "' 1- ria-de ... la-,,, I I, I I -, 1- ." I t, 11, -11111 I 11 1-1 I -:fi--, """, 1-111 I 1, rj ,1, -1 I "I I I 11 "I t ,iritifivo. &$I
mitra. de Ins tris- s; , !,n i 1, -tud i t ll IIII ;i ., I'-wit" I 11 I 11 I "I I I 1z I 11 I I -.. ", t- I _1 11 I "I r, 1v 6, ,,, 7 I -- ,
i i I I i. I 11 I I ,,, I .1, 1 I i I 1, I I -1 'ivil I I I iI I 11,0a, Para
J, 1- buton, ,oItiIfal-, t" d--- i- ,,,i--- '!I, 1-1 "I'll i 11 I "I 1, _, I x r- I r". I J , ;, I !, r II- lit tl,,,, ,,a,, 11
11 I I , I I I t -i i ii, I I -, 71, 1, I I I ,,,,, I I 11 I 1- I 11 1, 'L ..... I F i, ( I !a m c- Mi(it P" Si -ftol Y 6,"i", -J, li- .,lc logzt 'I, 'i -l""'i, i "' I I % I t, !, 1, i" : "I -- -1- I 1, t" ,,, i P I I -,- I F- L te, I ik "
I I I i I' I' "I 1, j".1toresi de into
- I I I I oilz ,,, ." 'I- t "" I ,,, ,- ,nd I I -1 I 11

,,,, t- ubf-&t,, P-lg,,, ,j-, l, ;;-- ,ct -01;" ii "" ' ' 4 1 -, ...... i I- i Ii , 11 "- jr- I ,, '" a I, I I'll 1.1- ." -1 i_ iw( _- , aTculado ............
I I I 1: ,_ ", ", I "', i il I ,,, d, .1,
, I I 1 "I , " _I I I I I I It. I I I I I r -, ',- f' "" I , 'nes dife'trisiales Y Jos
"I 11 ldiit-, ,I glul,-, de. wt, ,i, IoMU,,viW I,,- t- r, I I I I I I I I I I -, , I 4 1 i I ", ", _. I "I 11 i It ,mblilin- ,l.1.L'I.,1" __ ,- ", t,'_ c t" "I 1, rrbrcxs eltctr6ru, ", I, C, z, i :, - 11 t .. I 11 I !I I", ; ni , ti tie Is CRie-ti.4 0 te.,, (,. ;,
, -, _ibi_ 7_' it ,_" I l , I I I i 11 11" i I III 1, I I -- 1. -oni-ort y &I ,, ," "I Mclannoc, sun.
. I -Plii, ^I., 1' I: I I. I I i jooncl- I tj i '
i ,- 7 1-c-il.1"I ell III let "'. en is
- 'i il 1, "' i'. : i i !'_ ill t .' ': L It 1-11irtions- qua
, , I 11 I 11" , -, ii-, rt- ', 1 i R ,,, i*, I d 1, 1, i ii I 1 ,' I I, s, i ') Q je U,- ., , , 11, Int,
, : :' I I I I I I L, Ii. I iti I : I , ,dj_ o', F- client,, ... ;b n : --tini. hini dern.stra-''T em as de hoy 11:, I I I I I .r _i t, r 11 I -1 ,- I z ,,, I I --, -'lo I d y ,in. ,.pidez
11 1.111-1 I I, i"I'41 .", I r- I gd i."Ole ,:,.r"i,,.":;.c.- I_ I 1 I I 1 I I I ii 1-:1 -111 ,- i, d, ,,,, "" r iI 1i I I I 11 usults.n, to, I d -P;
, d-1 ,,,, I I I I I Olt, ,,,
.1 . I I 1, -'t 11 i , "' , ,'- ", i' -- -11-ll il-- 1. ,,, ;t,, qr P. de esid
-1 I I _, !" ,, t, I -, ,,, i I j, I I I 11 I ons, lmie lo (111. 111in.b.. Inita, I left-m- de 14 libertnifil.
Rm pF I-1 M fl (11, I P" i 11 I "i I :,i -, d I i il I ,I:11 I I I 1 act at ,I." w i, 'r
El discurso dint ,, I .'I , ' I 11 I , "Ill lleilzir, 11, Is Posbilulad _I I ,, ,, I I dje ,- 1. ""i le ii I 11i z, I I olet- ote lo P fp
I.. -- I i I I, I I I I , " l 4 "Rol-bloKit, ,,, z E1,i.jtt,_i, ,t, b..bt"...umbs,.r __ __-11 I I 11 .1 I I a, I ,, ,,, 11 r- -WITORI-A-3 ifeg-os
, I" , , t -Li 1 z, i, I I 11 11 I onninia"i- I' I, t I l 'I 'C,
_ELir,.f;idejAe...wbrw ---- -- -- I Ivi, Wi.,ivitwS :_, , I X- 1, i .1 11-1 ,
I
Irt lmz mundial I I x % il. I I 1, I 1, I 11 I , i I- Flon- t% 'n I n"It"n sti l 1, t ol' '4 lettPuldini reeMPIZ7.Ar
A i , " n , I " 1)'' I i1r, L _", I I I I I _- ,,, , ,. "! I I I I ,Zr , I I Y el ,11 O Plidid" Con las
I 11 11 1, I , I "", t , I I 'r, I I -, gd-. I I I , 'l I p-qtic I 11 .1 c-l-liol-I, 1. obternit,
Ait- oAda In gant: ii, ,, I, I , ,: I "I I I I ,I L I I I I I I I ,. 1 llni l,, !'i
, I L" I I , , ,'.I'i, 's,,, ,,,, ""i'l'i'a "'n- .1 lionte las posibillI", I , , I -, iI, ,3 z is, I o", I, "I ; I Cbrt Poe, on ii,
" I I 1
ji-Rd, -I' I I I I I I I I I I I I I I I I 1, I I : ; I 11 ,, I t I 1-1-t 11-11 11- A I I ,,, -1 I dlllni-prtmitbiltm
1--troent. ,r d." Pi, , 1 I'll I 1 I 11 I "I 11 I, I I I I I I I -, , 1 17 ,, io, ., ", 1;111 I,,- ... el juexo de azer
I I 'L I I ,i I' L' I I I ,, I I., I I', 11 I I I 1, ,- ,, pi't t- ,, c!" i ,, Vl 1. I 1-to ""
r- d--i- "I I t, -ob ... I I ", ,jaz, ;i, I O'g,",1111'r, El M todu d, P I ,,tir,-1 -4141willcer, Y a) a.. -I ir' ," , it, ,, -1, .; , f I 11 , Ii in I I 1, i ". : i "I L, I loill' I- 'Ili' - 11 e I I.- ", -l's .,ttl fi ,i-rnst.
;111 S- -, -! (' I i- i z " i ,ir I I 1-1 "I 171, , ., I I
llj"."-, lu !-, It.W. del n- 1 ,-.'r 1 I I I., -) ,, 1, ,L: -'1 n I.- i 'A is "' ,!I -, ,1 r,,,,!,,A extreme.
it I I ,,,,, , I 1-11-- _-- a aaaaaaamm I i d, ill"t, -'d ,,,
- I 1-11 I I i t, : 7, It- rot I T, I e ll'o."Ol, I La Inherretica
I z qued-a .lcr.-i,, 1- I a .-, I ,! M i 4 ,- t I i" it; ,,
' 1, ,,tun, tor a I I .
b jrec. 1, ,M, I c nt o' I -q t I 1 - I a Q., Ill I, -'. Tl-.. lI-- l,,rctrt,. I 11 I I' r "I'l ,", I , I ,e I, "" 111rA, to tin, ,od, ,1,,, de Adn,
1, I ____ , r, ,, ,_'i 11 i, t i P, i r -g-- -,.;--- -- '-r-ret--i-,, ,I-],,- .1o:Z I TI;Z P1,P11dn Ill-.do del o,' -'e, '1voli 111i's. luldL .1 die-lbelen-iUS.- ,
_ ____ .... .. I --ul I , ,, : ___--ps ol 4-M. AA _- _- _7#t 7 I __ -, I'll tnotl l '' ,
Writ- utcrno S41,11MI1, 61 r; -iii:__ -_ ; I 11-1 T" p ", I ,gol -, 1 it "' do ,- 61 itllile- h-l'. el dir to, de
lixt. d I I I .I -r- .,-" 'U, _1 Mail, kist'r-, -. que .hd,. no so, dto, ... s I ,, r; , I 'j- !nm I~ Ill
ori, nat. P- 1 I I ,,, I I ,- _. --I L Y 'I, ja 1 ". ,,, Iri Q111 ,-a soluble at .
, I i .-Mor., 4, wi ,,,, -- dl wrin,'-ple n- ol., .1 'lu't" Tell. l. I 1. DwWrigi. d'I
Sittamanul, "rocM6 ll" -- i dia , -,-,.m i I~ -IiAs ill .
, I t
Ic I It'nic- Is ...
11 I , , , , r -- ,- ,-- ,ol, ,,, ,,, ,, "". "t. ,r it, I f-,
st-66r, sti'scr, ll ,g-l! qn, !. t &h, ,- r I I i a 'It. de br-- Y sU ,.It. Ill o.P., I -11 I I I I z '. X ,,, zt o P ': 1 c,, I '. ,11 I ,,,
-.-- do! ; I I ;; 11 I I 11 11 its" l, I ,, rni I Iny,, wod,,
_. , 11 1, ,'I ft stinurarnin forrost releg'
.I,1-1! ". roou,,-,, -,- 1 ,gr" 'l 01"iL I I 1-11 I I 11 z I I- I I I 11 I ,M 1. ,,I,, 1, -b- "n,, I I T I i I I I 11- -I'll-n, mltrwt t -, ,I , it, Ili it A_ I 1, I 1-1 t- I'M I.- L -, .T d- onev-, y Y- 1 I- I d, rusiqui- n, I i-_ fo:-,j-- -::!; ?.,, '.. L- ,,,,, , ,,, i 1,1 -4
ti-, AA cwoci "In, d _- I i I I .- ', 1, I, - -i-ho-bl" ,it is ,- ,__; trut'n. b- final, Y sp-1 1- r, ill I I 'P,,o 10
ll .-Fliiotidiicoiri ciiF.,jt- E; _j : cthlilizscor,' AFr i' I ''I -:-- I_ I 1 4 1 i I ri I 1--I r T -Iof ffi- ", -1 It I - que dej.r,e d ... ra, p.,,d, t--, En -,-tM a is ' r, ;' , r! i I ,
[ d- ,Old.do "il Cr r I -1i- " R A' _, I I I ," ,, -1 F3 -it. po, el r I ,1 ,, : r I I rgi.
F-!,,,-, Iblrrd, to It! ,_, ,_:-d,, I ,, .
de I- -1, I," itil 11 t - I , I ,i.- lli!- 1: 71, .11. cigruri-olUi- U 9- ... :, I tio, -1 1, 1 1 '. i -, I, -1
,om metwl Metric. c! drdei icqM 9. o- i, ,,, T I incills 91-ndt". ltl: ciiie ,tiendri. ,, . perinhen
Ir 'i, ', , :it I : Ind .1 alurnat que .h.entaba Is no mroin. Pare 1. fiurc,,a. ) 1. j coscloid, n dit sa clen_, it I I, r), , 'o 1. P,
j7urldicD-xl-pzoguae- ZL-. e l-t.- 1. ,ultinit.d v cl i" txl , &it I , "; !, ,It, I 1, ,- I'll M en e I cue el "letnti humanto ve,
-is it, ewl. t1bu y cola. cirtu as It erti. t.M- o conj e to ro.tlm.tie. P-ii
11 11 .e dc ,, 1 rt I' t -' 11 ' -- i"- """" i -111,
-IF,. dc iii I, i P- ;, -, -, I ., 'i :,"It" , :t1I a 11 illtrl 1- ,I I d Fa an en alnos tiempos ', placed.,
de les; pueblos, tr ,o cl I ,, 1, tp a " it I IZt I __ --l*os nuwr-reerttec-, ciber'.6- 1- do pr.g-sjcRMP, desplg!I I iTo ,,I r, ,,t I ,_ I ,.l.,I"1 14 ;r;-7- rj-- I- L ,-r, i, t!, b4,, l"imilu, -4,1- tti- ii, q.. 1- bombitm T-M!Iaruos Pue lics prcitenden unitut- dl del trabajo hacia el placer.
cql !!as -l1medf,-qMr.-- jtkid, ert W ,!,i,-,! -- "I I, Pidoi I co prinCir
'ci tie Y-, -- t""', i4, ---, I I -11 ,ij I- 'A"t il I -1111", I I U 1 v Hu. este 'Inuirriterito, de. den aur a los bombres de Una ma Pro coral tan heterogeneity" Como el Fntoocm Is neuronal y el mr jculo
puedert--gTUlAmrrmr -n gfa-,-T.- ,Uoido i ,:-, r "I.,, il I 11 ,,, ", 1 .-11 emni erign, monurneri de ests, ricla parectida a Is del catadarque, 40-Ii-lukMano-de calcular -1-drian clue ,,,,oi, W. n,,j,
I I ji 'I t ,ii 'ri I I 'Itre el dro P jo .'r, ,.""', ci6M* !I ellej. .
orn.;- sapr-66. tie I- -6adsa r.rl- 1. !-ic ,-, -x t : 't, ,I, to. por el I __d "Un"..a. re. er ergias ert c.liquistar I"
drfic;n .1 .rops'. in, I ,ci el ,,it .i 1- 'I "" I' -1 -- i Ioi, Ulol: Si lot 1 _5t ., I indore. -I btllos, pcq., on a- 1. pindir, en on hri abilto reii'lin- Z I ... lehiIia10toce16cir-i ditiOness pre
_jjiPF F_7_1#_!1, i -1. ql-" tl, -' I 1 r -ouliri luts ($Ursteivto, tivempo.
- -, "i-he delic.do dt If
, , .!. 4 ", -'U_ status quensv uti-, ,- d.n_ "" ;I langostino r ultir nuk3 detniativo an Is turra, Fa &-ID& trami
pltubab l 1111 T F,-hrt'--Tlriii-, -_, t'lL I, --- cs it punto de rialud. resul 'os"'go I I Is felicidad, Tod,
- gocn Wcon leirru, La le- grejacift hay que tener vlrN6S -vchoiurs, ..be lodo par. .1 or Pena- a di,,M,-!, la, ,milquboa,
magnifitm. ,CIar- afio& qua on hornhi, U&-- ci d;d "'T, at. , I "e'. 'aZ 4.1, ", , ", r tie pass todl, ,; tal Y ^1 mlly coaraos, ioti)_ h-c-qi I rill., 1. ,, "ta Pa, .1 liortgortuir, q.cda I a glipp-i-tatrobient-I -1 1M )W,-_J-m- ro- o- q-- --P-ld, s-11tr i 11) 11 1:% ; ir or ,
-i 1 I " frecoents que, I I a ra it I? T
"" t' I 11 L L en joi lire 0 I'L-Inija 1111c KI) ldtiie un'tuhn, -1 1 irid; tnP", -r ....
'dil -Eucontih. III, iont els, '! I ,J) I) h. 'A
J, -T' :. tlt.'- "' 1 "" 11 ir.11-7 I;:. de so l4o" 1 14 Mumumento .1 Cabello & lii,, .a,. I 'dl tlia esta I
.f Lil.o ,, 11,
i-- ) "r ', r, no-cladii -M 1. d, It
,,,,,,,,,, 1- m -- , lot. dO I- ,,,s,,ia qUe .11 .. 2 "' ,,, i cl-, I 1, I 11 I I I It, ,,, "i 11 ,, i "- "I I-l" P_
, l,,_ 1 "'. -- "I k "I 'n"oo,". I h e ll 141. h.bitrditl, de elte l4wl tloen .I, Is me aru.ja alecci.nadcut -M. rl', r ticrv. Por '9, tmn_ :--, P., ,, i i ,- i., ,,, lit ,, ,, ", t'i- d, -,
I I'll I tie 1. 1ZI, ii,. Y $I Pregooriiii, t.uto on, ,,,,,!. d, 0- e tie .Mjplli- c,1,Auo, p., desp-tric ca ri,--, I "I "t, oft. 'nitti-igivi 1 6 1 I, jr P I 1171-1. It ,, I I I e I I I :" -11-ij ","' , -rob..
I I I .11 I
do:01 P110 !,,gr-ll 1171 ,, I i It tic'. -r 6 ro- , -j. emltut. de Q.osn! tin. so c.rne. Pern, aband.ne- on remordirri uttlilinto. Si ii,-,ir Mu-t,. I r' I I '11" ,0 1)", ,
, , cla d, Is Tie.
r.-n- F- .1-1- f-111 z 1 i I .- ,ill n'--l I -Nl .,t-occsPood,,sM- 1'. de 1. conin.c.liti.- Y. no berrn que lot I-Solun- ulne. tI.o,, I t j ', ', 'J '-, I II L' %,J.d.", 0 z,.P ,1 h ... r
., a is I: I ,'r ",','! 'ta ',",' ( ,t',
.N.- gln U, )j R, --- t 'JO. i ,In "l qo, fiere, tin mito Cie pipe- do In't on .rador U" too I I ,",; ,, ,, ', -,,.I ... ... l! -urs dr, I t"
,,,,,I,,,,- ", ch. ,.tniltl xu-l ,to quil, I,,, on, Altino b-c. .1got.r. Hot. ,in .0-6. 1'. 'tent. Mr, - r, It All-out aq-jtd-,qw,-*w- %
da y It I, d's,"ris. lat- On I --y Cnilh, -_ In f",V- Is ,: Lugo minthart "rcorn,, cinm Ising-and represent, un diltrite, I 11 I -111. lil"'I IPmtr, fU4 el leas alto '
I -M - to"s croatc-1. I ill 11 11 I de nuettras of.-, Ins "Merfmcl, piredt eomprecoder .. ... &dm___r-!a, d
In ,[ 11 I A.. rM!. _..itreg1a...mbU:i6._... 11
-InilgIvi ... nervioss esofin alteratics poriamiII- ", da coal c"le - Fern Ast ,-mt - -&4,.4i.- ayo"d.l.ite,-P.-- --- - I -1 1.1.1-11.1- --- Y ii- ii 1,11o fut'. p-,-srdwcc tir dll 6
. I "I 11 ,,,, --- __ an g'andee-utcA. Mcno re: !a Sabiduria.
I I I I Ni I I I 1- 111
I I
I I I I
1 1 I I I I I
-- ---.-.-,-- I It
AMO CXVH DIARIQ DE LA MARINA.-DOMING0, 23 DE OCTUBRE DE 1949 PAGINi I P NIA Y (INM
L I B R 0 S Y A U T 0 R E S
Galeria de Autores Obras que el D14RIO revive. Vaciedades
I t I I I I I i I
I I I I I RELA Interpretnei6n del hf-t-ho e
nmerienno 1 or In F-41tafia
Unk-ersitaria del siglo
Por Camilo Barria Trelles
Tom. n oct-, 144 b, d I
fx6i, par Luis Legs. phlztz ,: ad. par lntltur 6- Cultural y d I"
.1. del Urug..y, Impres- do
1. y Pr', Amerilarm, Lena T CiX.l MonteY do sidea. 19M
or- qc el ob;,P, S I ednd Cm;lo Ram. Ttilles, Wtdr;ttira ON'!iar 1 P Medicimi aeroninticit
e itl do 1. do C..Pot;i2
do OW
A v 31 lilta e1dP p
ort. P., R. r vas Corp
gr- "' It"" I he C
oew- 153 pixt-S, in, I
ii-i-hl F -n ',i del Sig , :. TIrIlm.". lit. re, I, j+, i iv. v 1,, ft-t 1 I-tiwoo
i- ..... dol Ur.g..y
,l,;,6 mn uiin, ms d,
-_ W l
Ir "o'd-1 J,
z I0 d- I
V
idm. d, - - -- .....
riA
d "'ol. InIur
-.1 It- pl- r I t t _RA
In, y ll g-r, o! : """
or '1, 11 d, Colo. 11- 1, do. LO QUE SE LFE 110Y EN C
loni I de Cut"a" y I
r_ jodiis ', 1- U,
id", I'- AOFLA JAI 'IF
Pol Cro. -- 'Iri,- V trnor.
N spuesto
rr r 1. d, D, -,is tl 'I I, 01r(,i
d
P r Francisco Alvero Frane6s
.1 1 ell it l 11:
1 To- on
C
de, ro 16 desde el ii'imj,
A
r
RNPI 6, Lit Hob"
j fr(j t MW
d, t Fn t ,
nrif,
0 t
b
--,o do Is pm
1 nt, de Pont,
o.,t iga.
to
tTs
Ap m7
c;6 il ,,n,, Cont,
St, 41
chlon. Eat
it, v go- ser
la do Pfir
,chs do Re,=" el I ITo
do i. d-,i-S -!Ow... y n*,
r.lo Dom- Corfo q-&A V
P6";to del
1,
y i F .... de que
Wto'. y niologls, b,& to.
d-ost'.do od..
Ito -f
R0NyM1RAVtFATJi
P-em y
Para In
1L. Moral do it- G-de,, U-u p.r 0,os1o. Fer-,
do v oo
el11 to, de, 4.. li Sir e corriit6 I
Un noviszino pe f i;er, os, Ci-,
Mi-be u, i, i. -pi,,; -ro -1,1, do himano. A P 9 E N D A
I to- on 4,, ia
IS
iSoiS -r.. 0 K GLE I
TOMOGRAFIA CLIMCI C ', OVASCULU N is MINMOS POR DI
V., to$ Vrr. JU n C- F I Aritilm %
a eN su CASA
Po, Pnme'. ez CON DISCOS FONOGRAM
---VF -V -YAWLPRACTIC0
St. Ptah fixf-es Hay
un s5i "I i"
7 (NSMVT0 UNWERRAL 15M en. de Ave_ Ne. York,
V6 Fifth
at P-to do ni'l .6givi, ii, go 3
--op , I *,,,,I ,- Ti I E-larma completos wormts
ci lar, L"S acvrops :,
P I-t- del
nes Nomore .....................
Fn
].go y 1, ge 5-A do rw,"I'sh ................
ob,. 'iti rrdit o
uri ti- iid,, do -d
t7o o rcim-iitio, M V
to al d'a
ALIMEMAMON Y CUID'DOS DEL NISO
Uit. bn, di -deoos 01
",sive-nd. hass
wi -ii, pr,,b,-- i p,
ptct. fi. .- l'S
do u lol,
Un oL H.h- h. fflttiadfdn jo.
g,,o er -I.- on I it,
de sr ioa. _F., do
Ea el inli, XVII. Yr.SELECCION SMANAL DE LIBROS PARA LASEGUNDA ENSMANZA:
p"ot"'. d"p-disr SAO,
PREVENCION DE TA VEJEZ ACHACOSA Y CUIDADO DE -t it, 1. poww" in. aqui 1. t..i_ raLs didirtloo. -116. oVW6n de pr.f-F Ml Beltkr, S.g.F", I iom", I.Md-ut Par _njerus).
ANCIX"'OS. li" national'S y
NOTICIAS ANTEMCM' to A?, E-aJ.1 I . '' Ilis
F .j- FrSril-l- do t 1 lit i'- A 4- g %-Tabl's nalth 3 -Edli )- LS
1,, A,, rica sompritnonal rierital, P'17 'I 'C
Vllo R-'- 3 I t - I ; i 1. r,!., --flan. er, U Ild- F diti: Vega- 'r So
Storm Inns; r1a4 I It lgdw
K7 1 r, legato son-110 y, paj H.diles-N.S. do Anal, III
lo ra, p- Coroe;-m Are,.!, R.dfl-Fl. do Amatjij .1, o Hirlesto 0.. Edle). 10
4S 5 ol) Z..I.giii (3.. Edk). 315
a B-11T.-FLUNIENTON DE AGRICULTURE OR Cjkl 1, nag-fico rSwdi m ,, IS -,i do n
Je us Por I ronii, ori 41, C.rtooe a, R.dll-FJX'MVNT01; DE BOTANICA
TE 'L P 6 U as, F.-La Uold.d tie T,.baj. 0.6
SEO, ., r.blori- Pot P-J.- I),!,, 'F,
del l7nq a y ura ellrai'. S3 C, Mot, V.,Lf- Pflre, Fund, do 1. (fairsir. tlf.mo 1) 4.0
l; Mil Uu Inity. E Lus PHP, Foult qui.. it W 9.0
LOS MOSES EN EI, C E : ,Rl Aradioo- dej- djoe _R., Fso.l..., 3 M. y M113-1, A- olmlit, tG,-trJ.) 2a. iodle. 3A
de I., ;q., I. d I- snp-iicio-, por G-i. Tuftri, R-LOGICA 2.5
rique He or Rleti_ S W,
ITA DE LOS CHISTFS 0 EL SISTER DE LA MUT.RTE.
7 R cisti" $ 0 9f ITNSUPERABLE, INSUSTITUIBLE, UNICOI
G-d. Y Ile! P-t. do
o'ed k1l
LA O'H'E*':Ilirl' ,' -'AL.A.NTE. ...o 71
mr Koo-oth, R,,]oo Car, V",_ Lecclones para el Ingreso
LYDIA BAILEY, Novel.. 1-6 s &0
LOS CANTIMOS DE LA l.1 ERTAD. W 1, L. ed.d do IS R-A, pe-,
per- $ 2 t5 1 1;_ en [a Segunda Ensefianza-ol. p" N-el., Po, IfAuell S ce, carlo,. S 2 1
LA S IA QUE PAIS 2 C
RAS Novel.. P- I-jos Zil.h, C.11-, $ 2 In h ro, I., It""
LAS 0ZMIA MEDICINES A 'iLAFI
SnVIDUMBRE HUNI l No-lal, p.7 W, S-e-q M-gh- vdioi .. .... gid. y itirrenrad., Tela $6,00
ren 1-- 2 1:,
L11 1110", BI BLIOGRAF1" _JHA C 2- odjS, 6.) 1.2
EL
por 0,
E L No Jn11
C It S 1 60 G- Gillid.. M -Ele-ow. d
LL oo jK.. 1:"I"
AGA, Nom- Zil-hy, C-rta-r caraa.
FL ALMA SE I L t
UNA HORA ANTES DZI, AN $Z, L.- X-El'on, a, T,.,.. C-P Lit. tz.. rdioio.,
M Novel., por W, S Nlzig- do Arw, ri. Cut or, 107 194
for rS 12 wito.- 1-i M .... d. d, (".b. 2.. d166ui 5.0
yt harn. Cat..6 I X 1 R To del An,_ tri, 'I'l L-i A.ligo. y AlodioM .. ..... 4.0
OCINAN7E VUFLVE AL CAMTNO, Noela por John Dos IlaCato.6 -EL -RAFICO iii DIr S__ i 15
"M ARTE 1 i
LLAMADO DE, A El VA N-el.. p.r Jack Loridor, C., -i S 1 30 roll. 215 bhc,,6_ Pr- i N--al lodirl;;d fdn Ill' to'
c so 1 F K 1929, P F- po,- 2 t 4 .34 i
ADGLESCnCIA ovela, Nr Ramdr, Otero Petlmyz. Rustics I n, F.Per & C No,- Y-k, jiiohri raf a Dmioipc, P F.e,, Vf- N.d-r! J-Co". Fl-rital do Fc.njnf. P.Iftl ........ 2.0
190 P,- 'r N.d.,,,, J-C.,,. FlOrnotitall do 4 1:11-11
Reis 'C 'r ': , -1 FlA I-,d('-Fd.r-16. p.- 1. S.I.d Idoayj, -b.-, p Fmin P,- i 11, .11, J -1H, dii Poll-. del PId.. F-CuM do HIM de Coh% J2.r djj; ) h.0
doshrr.H do 1. rd-tr-S, C-fe'eii-S y da-1-S, 1942-ID48, P- For- P'r-, r t IKI (?.. 1,
BOLETLN d" P.ri" p;, --o ral 0, n, VeUmttm 3, M-C -o Elemental do "rPlaxia
e RnerZa doi "io _Xly pro-P -, I T--IL., G y Radg ... Ar-Llho do T,.bSjo do raleolorts 2S
P-. 9.w
ii-oro 213. .p,et. C- Niti.L bloigr.f,. del pn.,e, -11taieri", de F,
ritl de L. F,
'Aiio'd .14
'r 5-, lq4p'
Rov.St de m,ft0, into-., I -d o %rvimos pedidols dal Intorior.
de Is Insliturron. A IS -rt. on libs,4 pedido; 3,
_EL GRICULT911 V 'as AND
PRCMVrMA M 1A PIM: MA rE,. a- I ANUARTO ETBLIOGE C _ii, ... ji lentin G arcia y C ia.
-00 $25 LANO, ano XIII, Num L AV] 0 CUB
------- Imp. Ap.,tado 572 H bariii, C.b. d"I" MIS Bern=cx ToW.: M-7548 Apido. 2103 Habcma
MMMA C-Z7SW7rS5 t -1777 714 MM Po Y
rots y -at i- veivl li de-I.J-do lo, tortio. do te.tz,
__ I
I I I 1 1
I I
..... ----.- Poca actividad bubo'ayer en la Bolsa de Valores de Nueva York GARANTIA AL ANCAR 11 A
.
. Los M ereados _1-1 ,- 1 ......... --- ----- ---- ____ I .
- -----4- -- --- I
___ T ET, IMPER10 HIWITAINIC0
BOLSA DF I "k 11'tDANA ) I i, 11,t,1,'_'1, 1,
on rr-ha orrtrilcin,,z T). )<,. -4amabs cib.-S I ,
RESONENES DE LA SEMANA C 0 T f 7 A C f 0 N 0 F I C 1, A L O ,C(rtk-V I ", I ""': ", , ,
, _ln_ o -1- -i. 1". "'c"i"n- d- 1" V.,tA., ,i , , "I I I'll
, "' I it I ; I 1:, I 11 I t "I ,iv ,- 1, "t"', 'I" t I 11, i "- ; ,,, "
11"11,1111v 7; 1 1 I'litt ,lill" I '' _, It" "I I I I I I I
Por Franrisco Rethencourt do I'l W." lndlrn So 'itin"', ,hooni, )" .11,111,111, I'll I -1 l'. 'i I , "" il 11 I ,,' , , ,
"'I"n 0 1 "11.1 do 300 MIT i-1--, I I 1, I'll,
A Z F C A R I ,,, , ,, T -_ -1-1 -111,11, I I I I I : I I,,,,,,,, , : ...... ', 1. I 11 I i I 11 ', : ,_ ,
I i A 1-1 10 1111.1- I 1 11 I ", I ---, I I 11 I -11, I'll 11 I 11 ,,, I I I I 11 I I I 11 I ", 1" ,, ,! '"' : 1, 1, 11 1, , '. I
" I I I ., , I 1 I i I 1, 11 I 1, : , , I I I I I ,, t , ; I I I I I
, , I I I t "'t- ,,, 1, ,,,
i"a "Itp". t" ,,, I t, A. ,I , v , I f-l"t" ,h , ,w, I I I I I B4 01 ,S,% DE N EW NA M K i; I 1". ', I I I I I I *,! , 11. '! I I I I I I I I I
, 1, ,,,, ,,,, I.ti, !,- "", ri-,". '-, "', I I I I I _111.1 I-- --- I 11 I ,,,, 1. I I I ,,, I ,- I , "11"', "", , ,
, "', ,,, I'll 11" 11 11
11 Hitp- ", 1 t ". 1 r I I i '- t, i ". '' 1, "", ,; 't, : :, i" t ,
11-d ,it .. ..... ", ,_ )"- ,,, " : , -- I ,
, i , , :"] '_ ", "i, ", :- :
,,,,,,,ai it I n 1 ',l- ,';',',;', -,,,;, I ,!. ,i ,;
ir, , """"" ", ", "! ',W_ ]', , I ,_ ,' ,_ ,
. d, ts , IT I I i I I I I I I
'n 'i," w ""I', I !-- I 1. 1. 11 1- ,i, nl- ; I -,
i, r d "I I i 11 ii, z i ,I, ,,, ;T I,,, '), ,. 1, !I-,, 1 "l- j -1 ,, 11- Al! 1 1
, ,,, ", _i I ",
41i. Cklh hii I 1, ,,,, it, ,""""', 11, "'! '', I "t I" % ", -" ,!,:,
" ....... -i"-' I I
I 4 I 1 I , :!,,,,', , """ "',", -1 I f, , it
.t"11' ,,,, It, 1")-, ,, : 1 '- I I -i"'r" i :,"',%_ 11 ) I'll, ; , ," ,'i e r, ," 11
nl ltll *' "", -* ";
.r,". tj;"PU"f M", 1, n i, ,, I 1 ;.a r-, !, ,It I, I v,! I", w i, "".;,' ;- "". -- i- !, z __ , ". I , , , I I : : :: it 1, -, 1, t t, I ,,, 1 i, ", 1 -1
I
d"Tinw. no 1. ort d, , ,;, I "I "--- I," -- i I 1-1 ,, ll it ': I ,,,
""T" "t' t - ;,tl 1 'I'! P" I ".- t%,. "' 11 1 1 I I'll, It, .1 ,,, "I 1!11 i ', ,:, "" 1i "
so-sidbrost '10,11 !,,TI, I r---! f r , i ,,, 11 i ,,,, __ F--, i r .t , t 1 1 , -, -,
-' ", I ,, 1 ;,7- -f, ,, I "; I i 11 "" ,j-:-, t ";'_fundada on "-n 'e'lecti, 1 11"'11111tilt l '! ""!,, ,I,! 'i'r,", d-Irt- I -, : , : ,,, I I I I r I .... .. i Ili~ d" I ,
11 ",;_Irll 1*1 ,111111: I r'11. !- A, I I I ,,, "I I I 11 I- 1. I 1 I 1, '' ,
d t!i b I- jo ,,,i,, 2 ,jttrii 1. I I ,
, I 111 I ;, "I 11- 7, 11 1, i,
Adroitgdyt Idi 11 , .. .... I ,- .; , " 'i,
1*1 dl lrlc "oo, 'do I .1 11 -1d" t i'T w, ,,, "-'. 1, ': 1I t .1 _1 '-:" al, I 11 I 1"il l ". I'll
ie,(m, =_11_ ill,", ta, ," 111'1111rii __ __ i 1- I", 11 I I "', I ,,,,
'. li, ,;1i1-1* 1,
on I preclo del merc&Jo c, cll:j ls 1,b, 0 to = ", ;'T'I"'da, 1: I I 1 ,11 ;,' I 11 I! I I , 'i" t,par. iernbattictet I-,, d"c"In li, 1 a el el," _,,_%,r ,,, a ," ---I, il,- r I _, j, : ", ,i
t % Tnide, 7 P ', i I I t ;- ; I I I I I I I '! -, ,,I (" I "r, '- .. .....
8-,, or t,- 1:,,'1'1'1_i'1_, 1_ ', F, 1, 1. I "_ i 1, I .11 I -'t- ill :
geo y gFr poco, Trafo, tie 1; ultim A ...... q- &, I , -', , ,i, -1 : - 1 "I 11 I 'r : il I ", o , 11
rag, hit da clients c 4lie sl a 11 d,, 1,ro, cua! sit ,,,, irmprnhad,,, 1, ; t, ; , ", VA 1;1 (I f
t :" ,1,t- ,,, ,.dt, i ll
,- ,,,,, 1- 1 2' -_ "t, : ,,,- ""' ", ....
" ... I 'itic "" t %
Ibl, 1-11 ttij ,*", el _ri rel'y Cori, ndid d, !"A", ) -, . ,, ij, dl, "', ,,
--"* "a (;- ;, -- i, "- ;,,,,', ,,, '- : F'-, "", : , I I I ...... i ,,, I I ., 1, 11 -, ', I I i -; , Ti.
dad lag nr, v, 1, 1- -11 I I '] ,,,,,, "i'. ,; , ,_ ,,,
e' c 9;'d I , 11 1," to
.stel'.ies, especialt- H F"_-l ,, 1" ,- F,, U 11 ,, ,! ,
ominado tie Re., i, -1- P1111- -1 I 11 '! 1, S 4 , i ill .: ii-,11 11VI I I I I I., ; :, f"
*dcran, 1. clor, .1t!:,1 rotlit 1411 ? I I r, 1 il ,, I'_ i ,I,, !, ,,,, 1 T",, ': ,
I I tpaje,, barricis prod i, ,.-,,. dC-I, t H "' -_ Pll I t I P 1 I I I ,,, ,, 1. I
, , ; -1 ? 7 ,: I ,,, ,"""', ". , , ,
acar do Is pr.- F_*_ t._ , j," w ""'
- Za- del I I , ,,,,, ,,,,, A -,, 1,, I , lill
lot 11 Fornen i- i'1211; 1 -,, ;t, j ,,, I I I r ,; ,, ,, 0- 1, ", " I : "I" , , t, ,!
= = A olut"i'lizarse. A "I I'll "'T", I I .1'1.11 11 a 11 11 t'111 11 I ,, _,_-,, ", , i ", .1 : 't,
R i;u 2i ,
ic cu Iroto" 11, I'll, !,,-A!M .,,a pil,, ',J. 1% I I I I "I I _, 1, I : : :, ,,, "! i,11 11, A'A" I I'll I I~ I'll I I 1, 't ''
s' us" I I I I 1, 1", "; ", 11 ,, ( i , ", " i II y _t '. at r;e no E it P , 1 Ft- : : . I ,',,, 1', 1, -,, ,-,,, A; -,11' '= n- r_ ,ii I- i ;, -11 "I I I I Q '' ,, : ,
1. ,es 1 o A I't er .tr's rodit tjtidi, ,,R-1- s, ; -,,- , ,- ,,, Z, : "' I I i ,
. ,a t, 11 '11, z 1 I I 1,
IV I 'i 0 A C C I 0 r, I I I , "! i, ,,' , n
.4-A Is "cendenclat .-. t r,0", d- ,,, ii, -71- I" ", a , 'I ,,, ",
ma. op- n ,),a ,ii7 i ,, I I i 11, ,- k_ I t
0 a vi-"h!, "", e. -- f'r-3 -Polotlfo t, 1 ,-, ,,, ", ,,,
_3 'a, de,,,Q a F',td P :"",_ g,. -- ,,,,, ,,, I : , "! , , -1, ", I 11 ,,,, I 11''
dots, lido UrM.5 y -z w I i 7 1 I I I I ; ,,, ,
d al, ... ,,, ,, ,, f:, -; , "" ", , ;, ,,,,
frnm l it" c, 1- -,"", 1. Irl. t I 11 11 n I I I , 11 I'll I t ,, .. -."I __ I I 11 t 1,
A 1, A, li-, de! "i- "I" _1_1 I r 11
itoftdl one _;-f;;,d-, i,19 i- I 1, 11 i _,_______ - I 1 1 I .il 11
il ls no$ ca:)t.d;ij,, ,!, ,-Art t, i,_ ': ", ''I, ,
aflo, es mrnte ,
Ple'll" fnad oI' o __, .1 : 11 I , ': I I I I I I , 11
on A. .32110 I I 1-1 o- 11- I :r 'I I" "" .- ,,-, t ,,, -_ llt :, I 1, I 11", , ;'' '- : :, I ,' I ; , '': :, ,, ,, , ,,, ",
Ir A I y outs, *, ":- I I I .1 11 I I 1, I I
I, A It so 'Tt ',,,, ,,, ,11; I I I I I 11 : : I '
Orion F 'I 1. -e l lct'111 7 I I -1. I I 1 I ; ,,, ', ", ,
I. proxim
It, .das rg
r. de as. 0, ,,r,, ,j,',',' ,,--, 111- I 1;1 I- :1 -, 1 -7- 1 1 1 1 " ,!. :
371, t*,c 't 0 1. ro. 4 I I -' "'l-l", -- ,,,,, .- , I I I I I I I I I li, I f "" , I ':
du- ff de] f, '. ,)""I'! ,,,, -g'e- I 11 '"'I I I .
t ', : .i- I 11 ,,"I", :11 c- I I I 11, 1 "T I ,
0. I
7, ,d'i'::,_ ,"', , I ", I ,:'-, "" ,,, -- I I I I I I I I I I -1
D 'Itat" ,,, f it"I'A;, "., I c- ."! ".. I I I ,, '' ," T, 1 I 11 ; ; 'I, ,,, ,, I I I ,, "
q 1 P
fte ,41I 1, It Ir It I I I- ; 11, !11,, l , i i,;, I e t" I I ., I : I V ".t C; -, !' I I I 1, ''I ,, I ,
,I,,, 't 'r 1i I t ', ") ttti ,h- 1" i -1 11- , li" 11
ruye, cA1,!-1,,, I;1 t, -- ,li, I 1 1, 1, V--, 1. -1 I I i"111.1 I "' t, , , , ,' "", ,, I ,,, I "I
I Or,
.V t" I 11 1- 1 I -- ,,, I I I- ,,, I 11 11 1 I I , 11
" to h'i",", I ,,',,,,, q ,,I,, 11 1: 1 I I I I ,, ,,,, ," "' ''I I 11 1 11 "I.,
''I I I ["
-- -1 '- I ; , I :11
T- 1,, d- 1 : ",',111 111 t, : I I 'I,
1" I I I 1,, g- f n'- sit iN 10 11 I I -11, I I I i , I I i , I .
11 :" 1"; 1)" : 11 1 I I I 1, 1 , I
'," -11,1'1 I ,,
- I I t ,- I ,,, '4 "I I ; I 1, 't ." ,
! "i :- ,,,;q1,,,%;r- l--_ ,- I I I I I I t I I I "I I 11 I I 11, I ''I i, ,_ ", ., ,,,
r, rA,,F_,,itd- ,,Vi- 'j, ,, -- i" I !" I 11" I '_ I I I I I 'I, I 1 I ,, I 11 I ,
7.. it Ii- 1 q ,- t", I., I I I I "", ; T ; ., r , ,", ,
C V- ,, ,,, -1 -_ -_ -_ '' I ::, -, ,,, "",
'IN, i "I 111-1,1- :" 1 t ,:,,_, 1, 11.1 I 1 .", 11
C u b I I : I ,11 11,, :' :! ", ,:':' :" ,: I t 1 ,
"- t- ,
, ,,, ,,, 11 I , 1, ": 7"
"_ a m ... rtj ,9 I I 1, I 1, I I i I I 11 z I 11 I ', ", I I I ; ,
li- niic, p- F I ") 11 ,,:,,,,, , I I I 'I ;1 111111' 11 ''I I I I ,
11 .1 11 I I I '. I I ,
ot"t, I I """ 0_1 , 11, o "'. i,- !- I I I I I ; I "" 11'.1 , I I I ,
- --- V-,,, A ,t (, m I .--- I I , i ,,, ,, I I
T,,41 . . . 4 -1 N aw_ """"" !-ii,111) ,- T I- "I'l I i, -, , 11 ", 11 I I I , , "'
I', f"n P, ,;; I I I I I I ; 11 t" I ,,
_ I -, "I i ,, , '.1 It- 1 1. 11 I 1, I 11 1 li, 11 ,
A t, 76 I- A, '" Ibida. kid.it- 1'r T'i't 1' ',', 11*11" 111 7 tll.' , 1'. I t 11 -11 I : 11 I :1, :, ,,,,, , t "I, ,
'it I I ,; ', ) 11", I I r ,!, "I'll I ,
"t go, ill n, I I., : , I ;:
";,dll, I-, -. or,, canW '11 I" -11 el 1-It" __ I 1. :, I l", 1,, ,
$" 1 1 11 I I I I "I
, i il ,- ", -, "", I I I 11 , 1 "I
", lc" : u- d,, 1 1 1 1 1 1 1 11 I I I I : I 11 ,., I'- I 1: 11 1 I 1 I 1 1 I'll 1 1-11 il 1,
ocim-or, -I-i d, -- ', I 1) 1, "n I !,o- I 1 iI ,,, -- '_ I',, I 1, I I I I I ,,, " )" ,
12 %or ,drii. ,7, ; 1" _1 ') r' ha- ,t " ii 4:
bra I ion tie )a I , ,1 i: , ,f- d -, x H.- ; I I I 1, I .11 I I I I I
-, ,, I 11 I 11 I :, I I :1, t" ,, 11 % : "'Irl, I
icftintfd d ou P-14 dr1flell I,.- ', tm , ,I ,, ( I -1 ---- -*I Vo C.1 ti-Itt, tI5 pill'ot, I " I't "" 61!ltt- I F I I I I I P '. :1 ", ,,, ,,, 1z I I
I, 11 I %_ : :, I .. .1 11 1.
tcn- 2 "- - 1, I I -- -, __ I I I I 11 '11 1:, 1' , , I I I I I I 11
- "I I I I
. il_ I I I I I I 1 1, I I I '' '- i t' I 1- '' t, 11 11, 11
91 drireto prownigado r I I I I . I I ", ;It,, I : 1* ,
't 11 1. 1. .1 I 1,
1. 1 g 11 1, ,, 1
Is 'GAIeta" r, m Pro ado .1 I I ,,,,, 1 1.
J V-! ,, 1. _i,:, I "-,--- "--- ,-,----,",-"--""-,-""- -- __ - ----- --st i ,to- ti 1; F I 11 ,_ '?_-Z -,,, ': ': 1. I I 11 I I I 't, , ,,, ! ,, I
el dittre ',., ,_ .i M ., I
ndos. lc r c to no yam 11 I 1, I I I ;, q- 11 .. '' :, 1: , I I I-,' ;, I 1 ,4 ,
tina, t nllli= lnidia ,as. .. ., & I'll, "I", -, A,-__,-1'=,', T 7rlzlt--r_ - -1-1-= 2, .it -a I I -,
. .. h tA1NQ VE?,0 F i I I I 11 .. : :: I 1, -- "I .. .... ,- ,x'; 1,
Io a d otr hu i: de see :, 11 1 4,769l I -, I : I I , , I I I -,, , ., :
a SP A "ii, 1 a 71 1 n A w i I -, : I 7" I I , , , i'* F,, 3 ,, ,,,, ,,, ,'. Remedies -t-I This Royal Bank ot ; A .ill , 1, I 11
art I ''I I [, I ,,,
cost de a to 22, r a] S T A P, __ ,I- 1-1 -1 11 !- 1 I - 11 1 r, "'' ,
its Is h on latills, q 3 ;,;41, !, c n- seg",'T- ;- Canada I I 111 , 1: I I , ,, !
gue ,,as ,, ; r,-, 1, d-r ,- i, t 1, -, I ; ", I I I i
. edor el cooly I 0 .-, j F, i 7, l. 7 1 I ,. 1 ; ,.
t-."" I""'t"o, _,_rl" ,__ fit"ANA ", I 11 I ,,'' 2 t : ,i
s ce ill u I Iji en -, I 'I I 1, 1, 7" Royal Bank of ? t, ,- , r, I I ' 'i "." 14 , I I -,
1. IN (i I : I I I c i I 1 7 1 1 ,
d-rin .eteofdos Par. 'i ul, I i ::, I 1 , , : I , I 1, "I ,: -, ,, ", 'I, I l
dos, 1 -, , Canada 9V __ '. D7 CA7,';, P_H -.,-Fo '_ANOS Dr , ; ( 1, 1 ': ,,[ 111111 1!
I
.1111, P, i -,, __",- '-%'-!t An4 1 11 4 ,, I , i, ,
,Ir rt, d i-- ", -- t z I NEW YORZ LOS ES-4 ,O-OS UNI:,OS Y FFUROPA A C UBA I I I I I . I I ; 1: i, ,, '' I ;1
,, I 1 ;,
DuTa 4 ,, i -. , I dc it
Ven too do Is semaina, ". It', ,-,-, -T, 1 ; Arrlisriz= F= k of 11 1, I !"
As nce la FImania gut ha finziliza. t i;- ,, I Pan 11 "I P-111--, y I I
do vendieron en at morcedr, de c 11 "$ ""'ir, i 3 tl Q P Mi 1 I I "I I 11 I ,= E. a. Apartcdo 2f;ti I ": ,,, ,_ ., I I'll I i 1, 1, w ,:, i ii-i-e d,
e .'d'.dl' '8'.'b ,'."T$D3,tocte* I- 62 1--, ,1 AMI, FLA. Io i ri A--67 i h zg, Cl ,- , z : I ,t .'' ,., -, 11, D l;, _ 3 ", ( I -li- t, do -,caWall d 'o "i i: r - -l' Mi I :: 11 .. .: : : ". ""' "' it ,,, -sit cnnirtc nat ,
' ,,,, ,,, S KYI 11 11 1. I 1, 11!
9,M0, CIF, gi 35,000 agents; de Puerto 'e-gos, f, ,, , ,,,, N!1,?"3-,O __ I Ili N y 'IV I I I 11 1, I .... I ", ': ..: I _ : I, o, 1) .
Tahlb f"er- i., f-,-, Z:,-a-1,o d. - '' ,:2 ,.", 1 ...... .. .1 7 : *.. I -,
'to N19'h'.t= h.1 r d .djj ,clots Comp,"', ,"', ,, ,,,, I ; U T, it ,_ " .....
I --, Cti- : :- wn tie ( 111 7i ii, A-- 14 % ,,,
, I -,)- ", i: I I !"
librie a Estados, Urtidc ', 20 Tibrie l, !_;tnd 1-f T C-,- 1c Ropui:iLu:a do Cul:a I 11',U, FLA, ',3Z S. W. '-ih P1 I I L,,, i
,,
burdo Costio Sur, Y otris ,entas ino C n,'I CIP", t 11 ,' I 1 .'.* 7 I',' yo t
tid.dl de !I 9 11 1 EL sn"1101- m OR O, I I I -1-;11 1- - 11 1. '.' 27 '
I.tart "', 4 -) _j .GA r -ADO ----- -11-1 R leg 'd c ah ura
re= rlada l.$rioa" l I. ", ,z , , C, ';, . 11 I .1 1. 1. I I,, F, 11 1. 1. 11 1, ..
I I ,i _i I I I 33 1 _.,, P, I G, _
Id slost nt,. cp.". J"r Its -- j T =04 ;> k. : - -e'to mpraz.nt=l 1 ,nl l -_ -_ r I I I
,,_ r. P;lw 11 -i I .. -I 1, I I "I.", X, J :
efrtificadr, _,,t I rll ,', ,,, '- ,.,it, ,: ', ,tl I -- i . ......... K, 5, '. I u l,
. ....... ,ea 4AZ ,, ........... i 4 11 11 ,
6t, RMO tI,111-1,, ,It, rl- C,,,pl,! G i-! 7 C--_- i 0 - :__ I =IV I I I I , I zi1.T.%.ntP,: :",:: i, .,
. ,, :., :: 1. .1 pI,. E"Iaci d
53.d., .on desno, ve, IuA C ,__1__11_ __11__ cote di, Ri. Pi, K im i"I
fi ,if col, v F ,! ro C1, -_ --- -"- ,I F 14, 'Zran- rapol!
69 jibrt a b0lrd -rtti -h.- star, G., .. so 6 'I IA, Rloll.ro, el baberser Decade,
I Ia ", ,
Perils wni![16 At Urlig cv 40.fii" tn, ,,.Y' ,, ,, ,,, ,,,,, """,4 ,,t,,,, 4,! ,,,, I- 'ts ,.Ob, e,.,,Ii;,- t-ci6n do rieg. tie
. 11 ., A --- I baker -.- cti L. demnatool.d.a d, ,ud- 4, o bbr, 'D d. F;,, ,,,,p, f!"'l x ", t, I I 11 I- *:. : : .,, a 'll,
. 1. -. T ,,,66, hatnia I do n o,
c"I di,, .t ,,,it ,-- r F_ 'kn. PHIMRT_ _"7 -11", v---.. ----. :-.-, -: :,- t': an, ... .:, _7'. .-:1-- :, I I 1--t it.
,-do de fut.,- it,i"'T", ,il-- 'i'- !- 4 "', I Fe ........ .. . . .. .. .1-1. 1-: ...',--, ,, cmsri ot,, con I .
,)., M I I I I 711 1, 1 :: ": I I I . . "" Machetgdr1__
ent 6to ,6mri, t,,t',,,, 1 11 It", on 1" 1- C-- i : I ., f.e.a do C.6.,.(: ,d.
imdi#-o -tom-ti, 6- t-,ia6- P--I,,, 5,tr_-, P- ,- I . P lw,:,_ Ili, T-1,11 11 11 16 1-t-1 Ag-,, F, ,--nuta ishos, I I
at litit"', 1, ; ,,ir;6, dr, nt- E -,!,-11 1e-- J 4 lt 7 I 1 -,:. 6 ,It T'I", -- 'IV, 1. 1. '4 -16% hablar, ,"fi,1,, PPi4I-,4 de on.
v 'i ,, -J r el 4" & Z & & ', oa m_ &, ni,_;.
.1 ; : 'I'tim,
,, _, r : 1-1:,,, .,. .- 11 .. .1
- ': ," _T' 11 ; I "'I",
contrst-- ,,!'_," Z" ,! -, ,a& 'e l tractor -i-rii-s'. ej
Do I ,cI, -, ... ; 11 : ,, ,plr -,,,,,, 1 --i do III, I
so iladas de rn.rt,, y tn ,, ', ;' --"2- ,' :
ieasls i .. : I I I I I I I I 1. I .
, .. I .1 ..
Pbues'44111 i ,-tv, t"1 r-:,-"I!t,, ,,, t 'A,: ,, -) ;,'-, -I -P vi ,,,; ii.p-mental do :
to Ws- I / via .: I I I r I . : : s, evi, a, ialt-, cubriertc) tan. zoms
a ', I 1. t ,t I ,-I ,-,, n. F, I I n 1-1,
msreado-,1,t.:o,y, '- ""' I :- 11 I .1 71, -i7 z,1_ovuoii4_o4_ -1. at ... ,.I irado 1- ,p", T-W,, r-tltil, I ,,fill A :, I, '- I 11. I I ,, 7_5 ... acxes_ ,", "I 'an"ol", d,
Irlit'i a.cD .hI con tul te A ,I
= trino-'siv- I r t r ,,, Iiniit - - t 1 % W, PA I .1 .; ; --,; ,,, 1, 11 .1 1.
M
It. .d., I ,,i, I__ - -, i I I IT'i 6", colocadiis P- arentern( A *
_,,,, ,, & liniquim it 147rd w iignivIn 11. I Iiiijo tic,,., A iat.,, tuberia"i Is toNovi bre, do 1949 ,, . V, .,, Lots, , :: :: so nectaron 3) nib .. .... relents., Ill,
em I :. 11 11% ro de 12' cada uno, dktribuido a
7 7',O 1 ,',', _, !--,' ,P 5 1- tie: "ll t 1 1 ,
Ener do r !.t111 .111, j _t top. Is .
M."t r I 950 ,. I I I 7_" ,'-It, A!, 1. 1 ,;,4 i. I i d, !V' apreaimadamente,
Illavo :, M V I t i P I i ( a e I % i, ,ij d, ,ubrir ade-adamenle
j ", . . . lli)" ,--, "I 11 I zZ-: ; I -1i-cil-1. :, .", :- 13
"I r t ,-,, .. .. __, .... "I i' I I I 11 1. s t v. i- tid. .1 iegc. i
Septlernisre ". '. '. : : 6,',, ., i ,&" I I I V- I 1. .. 1 2, En Tel. ". lunclona
.,. I., ,, i .. 1: un pit6,t ue grian P!otic"t
1 -,&. I -1-1_._______ ie 1 .1 1, "'i I I ,, da
. I
Total . I % .. .. .. 77 1 t I d :. -, ______1 re a d i M it 0 y :';.rr qoe ,ubrk 2 t ,;- ,osj u
--t- : ,:" ist" ,na P"lg,
t I I I I 11.1
F .;: I .., ,P ,tilnaii ,,
__ 1 R, te- "', '. 1::t P9 . :. : I I I il ,.". I,, 90 cci
, "'. , -1 I r I i-, r educe lo t I . ., .. ; y ."Icni. Eat I '4 :i,% P., 1.
elobli'M ., ,".1p F ", 1 , .. '. .. ': 4 n . i I I I 11 11 io "I'll' ,,, ,;, i f: ,,,,-l :i, ,,, ,-r 1.i, ', I , ; Y-, 5 in it, Urli',,d F- I'- ,; ,, ,, cad.
I .11 U ,
I
..Ili, "I"' 4,* Ill rn rrrnwv Co. ,,I 2, i. I ."arl, "
- i ,!t ,, i 1 ,, : .:. 71 .,A.,.. i- t_11
41, Para is col.aw, y "' ti't, I A, i ,, r"', .:.I.:.- .
.a ni I ltttl ., -1 I I 1 T ,r ,.1, I I I ... .: I'll "I 'a ,ii.o. .I I ,-, 4, i W, 1. P't-5.
30 Para el mta iEii 1, _. -11 ......
1 I-- I I 1 , ,, .'- it , ,,, '- "I' I I I k4 Aj, -----I'll, 11-11. I I I do 120 hci- I ,' ,, r l-, "' ,,, 91* ,; t t", 4 t, t, = :1 Act AZITAT777PAli -- ,;_ *Ez ,-, , "! , ,, ,i ,Z ......
VALORES I C, ", ,- "', _; i" t '' Gcxwe=_..._,._J
, ,;;, f T, ,, -- 4. _* I :=. j: __ ___ _ ........ ____ ---- ----- _ei X',' -Z AYER RN LA Z6-aXDr TF cfe-deri,-, ,, -, -, irool. I

- I N ,- t ,,, "
I -,-- -n, T _-, 1, - '_t _..
i Cool V-1 rierttel A 1. Ctt Li- 11 ,
Ayer no hubo actividad an tz -, -, , T ,,,, 1 __ I S ; "Z' Tall" I
eado lout do Y !f" I " f-" ,,ign C-,, -, 't Ci Foos poveferosoit y s6lidos hortoriss do -- i-.,e-1gIa-,-- I I " ,,,,,,,,,
'#to ,i, :
X"Jor ..... 1111, '-O It- A I An 9, I,' P,.ft
an"'A '4 o __ _7!! I s'll., Is
1. bri. ro. = d. olctcior 6, 1,t 4 -_ A! le"", --,,,1, it t-
I I -gon fvezo, pvto'so, isrulror dos "Irl- ,11 i ,
Repiibllos, emisi6ot qu. ho I I I F 11 I v "o-I F__ ,tl tlo I It, I I
, Jd, ,!, ,,' r r, I'- ;, 1 ry ,
,tie -rjAI ,NIE.NTA X 1 - - _,
"T en 1977, a clento no", y 11 T 7, 1-A NLALKUNA .... ismetisi do irtie do 14" !, V " ,: :, I
I, I ,tn l I 11 11;- ;:, .,,,,-_* 1;i ': ,ii-cr, j--1 11 11
i: 't 'F tl T k "
- I to"
dirc, 'Torn n w I N* G FNET I: ORi A ) T E S L F (7 A I I I at ...... ... A I ,
, 1 j,4 Contol Aufom6ficio efs, Tr c, flat I ,,,- t" 'i ,,,, "
ainvidaides de Iss ref,,L-1 ,i, I o, Pont., 1. "allir A" D 1, ,," Hr ,-', :-,* dc ,
Ftrroc rrileas Co 1 dizdiiv 6, Ciot, D __ \ I- "mA "lo'. .rao.'arts -1 I ,,,, ,
't -,,C'C' r ", ,kpi t, 11-Titt I I t 'IT Feguion, con, lotrl I. last. its 'A 4 t -- tt, ,,,,,,,, ,_- ,t, j,, ,
U-13 ; Ina-&-r"'it, do 1. ?T, I bimodo con ol ahortio -Itrti't, -I'
11 ':1111" il I'll, "il ,, ic" ,',- ,.r, ,r t, -11, 1 -',o$-, el, 1.
" 7' '- d. was -06o .410.
its N-1 York too ntioinson- _' ,
- do Palo .U#,)o y su PiDtianto motor AL"n* I -' r r' ""
vaniF Wrie FWV, I I I I _i:, ,, 1, ,
par valor do $21).NG a t- 'H T,!V" i- 'g,'- - !- i, M, _,_ ":'ano I 1- I "I illado 4 irttlilr,
1 i -tc "I' jt- p-, ,,,-, ,n p ,4; I I i I CONTINNTAL, h- possible voo, a de 34 , ,-, cillet"'ArA.I I" c1 costo Or m PI-t. en urguns demairWit pci 11
munes 4. e.2 ,Iplel ; pt, I, I ,i c,' r" 14-' 'i" 17 i", li, -, ,
/ or ,, o :,ia 6* cp -_, :I; o I I
V
0 nogo'w,, corI ,ttd- 1 ar ', -I", ,, "-, "ldas .J I I .- "O. OVER THE COUNTIER U"M P "r" o "'-I no Pliedi' Xlil, ,,, lemanda ;- I., .-,i,, ,1,1 ,!'- -, 'r"ltd- u, , I I "I I I I ccoond- Uti ,, 1111wn exc"wa
has units, 'i Is Js-!. d, N"aii,-zis, 10 d, 2 __ I ,*,j I I Y- ""'! 'e-It, i--i:J -,V, J 7-,- VA VOAK, Dittabrk 22,'- IP --, val-das a Toz6n de
. .,^ mili no d. r-nna, 1, I IPalo to, W-1-I" 1'', ,,,, to di, llilil-!, ,1, ---i,,, ,- -,- ,i, : 1, ./ I". Lian-Miand- .-C I --Antes dclyi'alifse-el rieg-odw sifli
pre"n"a "t nocedo 01 i r,, qt "Itc lt,: , i", fl, I 4,,,.,, ,tr'j -_. - -, j" -- ,, -- ,,,,-- o _j -
A
. i ,,, q_ 1 ,,t'4 4' 1 :, -i t Is, lo tendimi-to. obterudox meno t'o- -&t "t"01 so (i"ItVI!,_ ; 111i i 4 rl ii, al. 11, I ";_ -1 ,_ _. ,_, ,.r,
, I -11, !'- I , I I dianle el sitema curiente do can
#0 (let Papal a esis ,pita, y t tl _' I I i C., 'Fj f. So 56 le ,a, a Unllbi un't-d-olvol.
neat I oa Predos qua nctaa at t'ti' !! U11, I i-- -tll M11, 11 I / ..!, It Nuelvo Arab b I
- t e t ,%t- "', 'i ,,, i c, I I ;: g Di co 4e c.- ( 'o, .) . . 1 t I 11W 26 1--adias tie vane pc r
r .111.1111,-" a.-= 1.1 "P., 4-14I 'I t," 11 , ''! ,, / / 10- - :, 0,1 1 % m cv. cw,
11 T t ,- it.' I ,11' jj 1, , 11 : 261, "IrEFIGU ON". Un imp ", "", ,, . ,,, It. 1PI-"t,-,-'d ,d --tt'
I' I ; 47
nag iris d.racifela ,ir-A., It, It -,',, .- ,1 act,
, ;. ,_ M AN de peso ligero que lx- -,:, -_ '. it 1, a. .Plimet 'eadc, local de "loses, foil a 1. P, g, i, :, !, :, a "" ,,,, _- 1 a;derable .v .j ,a
base de Is. preferidu de Is 1,411t. 1-- 1. 11 "I ) ', I 1 1' I- Vlt .... ,,, .1 I . -",. cation his retcotao tan e ,r-, cj, .
-11ties,,-del, -'s"s or"'i is notionn oan"ll ,_ _; 11 il t. penetra prolundamente. I ,a titiaeo, par. I. l, 6,tirri, ,alra oi,
en los c ,Iifi,:d. d:hdo'Wsc. Cad. "I't", l' -1 i ,, i , , El -- F-:,,-,, i, ., .1 ,_ z I I i ci,, aunkoll- de 6-8 loneisdall tie tab.
dia, es mayor at intertlit; pot ,esC, _Ir,---,r r ,;j P r -' -- : I I ____,_ _,__,___ -_ pot acre, Estott aumentoa putijejal,
, : 1 -"', q PRONIEDIT d v! T;exti do altura se
cl- deadic litego que. ptir. ingre- y d, 11 , ,, , i- ,, i, __ z ,, , I I I , 0,15
U, it-,- e- lo ,,,, ,ued. deromito# eniornor on IT .-It- 1 Cit, I ",,' -,. rt r '. 4 ' r.
con ,I objeto d. A p- 1c.4 boo j ;,,k -n- -'- 11,- ,4, r I I I 1, y I I y RK 0 c -d- ,--. del d.s-ollo.
dit ( ,,,, ,4 t,,., ", J "" ,, ,,, , __ I
-'- ,,, I 11 ,_ --- ', -, I '' I _\ -I- U_ '1' V, dud, ,, In, -&h it 11
hIpstroortindd, I i- ,,%,I ,I,, ,1,-- '_ , 0 .- ", tpe i i
__11, ,,. ad r -, I ,T , _) ,, 11 I I I I , , '11 i- I L ___ - I i I .; 'L 11. UU. 'l-d". "" "' 'A 'ga;' l1-1o'j' ,!,dv, 1- .bnot, d too emit"o a-, 11 -" 'I"'-l j I "' " ja t I 1-1 r- I I I I o1r. 11 "ac"Inal Ill ni-na coctiIt z "! i "'! 7 "i 'i' I - ."'),") I ',"'" ."o- '_ 'V 4-9 "* dad Q-c itillil.b.u
TP Bell" ids, N1, Yell, irrrri ,- z f1l,, ,! < I I I I I I , I I
Put , P i i; 'i_ 1, % I , I 1 , t I , t , 7 , \ ,,, ,-, 1v ,, I f1viil.oa-, 38aA ,, 1*1 el 3 "I
fine 'I'mais in-tiv. 1A -ro-, !') '- i I ,: v , , 1 1, 'a, a 'e-I Pat. I acre 1 ti l
rpteritirr h ,, a, -,,t, '07A4N 11- tl, !i? 11 , i-t- -, I n : '. gar con el mairvili
I )N
'I"' c' so -p ti I r, -- -:, d, z" -- -_ "' me od. I," n op,
tie U, )'t, sAbadw r-1 ,, I 1, / .,,/I' I I\ d- a as 14 01 rr i se Po'derr
&= -,-'. ,,, 1-1101 cllil 1, -1 t 11 I Para re-mir, Puede decide
Z .Unrn otreve, P'Itl, f-, I --rr- c "11 1-1 1-11- ,O) -- 1 1 dit!r_,!.L F1 pennedd. tic I- ,,. 6-4 i I 114, ; ", ___1 ,a dem-111-66a, so -bibieron le en
,a r, T! it, P ,7 -, -_i4 I 1 - , ", I 1 11 -Z-,=,-,\
,I, ,, P td, , 1-1 to- iti-tiox
1-110"4 i n 24 4 ,, -- ,i, 'L" _"', I T, LOD Ise- '. .,i i-6 -,-.'", ,- .-,,ri- ,t.-, ;
_ 110t, 1,tiV, , I 1.6all, 1 .1, I I f , L '_ i l '7 '.n .!,,,e,
pl hhcox- cerra. Do ca, a 16S wi mi I + ,j" r -_ __ -,-,-,, st RAE Dr A YrR EV LA 30LBA, DE p.i-, L. Gantrail. Fit ( EL SISTU,. FIRGUSOM 2 \ ALGonaw to I por ejemplo.
r.. del dia isoterion, con solo 0 16 lolef4ds, I I 'i /) ___ j E NEW Y07131 E,; 'Prolent Company,
cdcmAticpFe
,,02 tie p6rdida. : -- ____ C-I, Prexenta "' tique corn rdis
Much" diiw clihatu-- t, 4 I 4A. -0-),, y ,,, ,,-, ,, -, ,.- --,4,, ce 11 L b.. "4:% bo Joe-1 11 I I 0-lb" ., .r - - ,
r", Is Dos- do N"', yor'. ci.- i I ,Ai on. ba
ron. De Is Vertientes s, rperd to 'ties do corop.ruias '11. d, '! ,,- c, I -. I .. Vt' C: P H clut furti ... die 110 a _:
of It, acclentes lime- a. Cu 11 t'-" dstns Feq, 7 l, /cI .1 -,:,-1 11 -, ,-- i,-,!,, """, i "Pcracto- y 1A.y. ,, I I I r . 1. __ .. ;::
art 11.3 atio- sus'ac!wdadir. e C Ill .: __- 'ert, 4 Z9 an '20 otb- ds-pregr6n, or, lpamjdja .-1fowi se le-diero. de 1. ittader tie r- ideseogahcav M, ;- ,- ', t--rlo del liagar c 3,11,l, '. '. :: :: :* .. "" tm is ertarl'a pot VnH rniquina WT.
,:1--_, I
din a 18-3A, Cien So venditron ties "a"! I -- I- ", - <01 (I d -Dift. I
del Is Vc t'scfesz 1,100 preft kil J I t y 'ent"'o to o1o; C- _' : -1'ar E jl -I'-- cril-I DJXH de 99 b, p. El
Ce-6*1 Francisco, a D-jB. Cors.yid, Ios; 410 its 1. u- R I do c- let P-d. --vtfv,. : -- -. io d p-1- I t- "I ,,, i!, F' r! ;- )!,to tractor. I I sistao a der rvego es un rociador Ili. j
Mildans of c0tizarirl tx djvIder4,-,,,n#+ 2,610 tie Is West Indies, ftt 11, dri-ce con 3 pilot" combines de I
- I214A-BOISR de Nea, Yr!r-V -, J- I "llitrio Nl,,,,-,- qw-d- r-".1- I I I.u.. q.. I --, '. e, q.P.rtii_ ::fr;-1_1 11 i 11 ... I MANTECA 114, 9,16 y V. po)gidsadVd14m.to. i
Its'- W-25-- Bll,', -A'--fl Cc,"- I,- S_ ar, 3M del c- F7,- fsoetit ci. -,h y p,,-I, ,d, --., -to_ o e- I EMe t1w de pact, multiple, fabricado 11
oll. $*=,* -, ',,bt, de Is Cub. 1, 17-r i CTIMAKIt DE AyrR M LA SOLDA DZ pot Is ll in Bird lilfg, Company.
I 1. t,.- Io roo, d-ir-, I so4cifo Una clemost'a. CTUCAGO function cambien a 120 litorm de or i
_i-entral VJ ( or. 59,lo horemos 9 1-9. il-d-. law stort":iintlieg-do $1
Durante Is semara vitridlelon en % 1 41y 11 , r j
I I N'.11-b- I 1. 11 010 noto to 0 gallons, pot
t- B,,j-c- .. I 11 I lubo
----,--, - on its propic finca_ ... 10a. P i lot) gaa .obre un
_: ,l I 0 1-1 I I I N .."trodInte montiade, directamente to
- 1 ; I __, , - I;n compromilis olgvn*, 0 1 i C-11-a de la bomba porlAtil, y
, 1, ar I
.iiai / 0 -- 4, :,,_71]5
ARIO UN ROLLOF. ........ I 0- extA graduaido P- -cubrir un area
PAPEL SAM "I ............... "! !6
circular de 42C ij,, jjAmettro to unais
PAM W MAZO-PARA GAM WM -- ... 1-11 1;1 ; L, 1 4- ,_;,- -4 - 11-11 GRANOS .at on
1.1111, 11 ,; r- ,_ 3 act 'I. 'aiI
____ ___ __ ........... di, n, %- !r
PAM TOALLA EN ROLLO$. r, ", V --- .-- clEfulz DE AYZR ItIg-LA-VIOLRA-Dr- tie el-l" PIU11191111111c. ". tt 7ad"
-TL I __Z ,,,,- I _11i6a DE CHIckoo 01'. ,,is hail hePAM TOAUA PARA GANNE I 11 -, .. ... __ ,W a_ ,'.' -,--"_ ,___ GRA 4,,tertoi, i it'Oducir sell,LIS" Y CREPE Cm ...... -1 I I -_ I I T A I G 0 I ll-it, do ferl t ,,, ,I 'It'. il"t I.., I
PARA GAM E= .- I 11 Di't-bl. I .1 I ,-I .1.1- -t . i : ,-, ,it ,,rddor,
-- _.__.-__ I -- 1 213 I 4, n I I I '', 1,1 -, ,h"'.
1 3 "I ___ 0
I -ItL 11 "
I 11 FAJRICA NACIONAL DE IMPLEMENTOS AGRICOLA I .."4"') c r I "'. 1,4 r. I ln ll!dc, dl! I ,, I ,, ,,,, 1, -j-.
I I I --- I a M A I ,-,, "I : 1 4t 1 F1 T ... ,;TENEM03 BUENOS PRECIOS, PAM DISTRIBMDORES -S,, & A. o'l., 11 I "I I 11 "I't I 91 I 11
I - - - Dt'i-b,, ,, I I, I I ",
r Jil It. 11 I r 1, 1 "' ,,, .'O,;
MURAMA No, M TMEFONCI W17 =e, I- I .. 1. .: ... 'r -',
'' I Iv ,,, 1 "i, JS& 1 _,,"__7 -,,'17",7 ,-- t, -',,, -,,, '., 1, "
, T 7,j,, 7 ', -, -,', 1, 1- 1 .- ,,,:,, -'L, 1-111 I .t "W & ., t L : -6_ .... A_:IL.f A A- i, 1 --- ,
ll _, : I in ;, ,_ ,, "Ill 11 , 1, ; ,-I I I I
I I~~ M I .1 l, --!, " 'i'! I r tt't, ."'cuc.
n2BMzzEM3HNMEMzM : __J : Solyn .. 1. .. N ,,orno, on,
__ I 1-11 I I .. .. .. ec "releo,
11 I
11 ... I -11 I
ANO CXVII DIXRIO bf I-A MARINA.- T)WTIMr), 2 DF ()(Tt WO, r): 1049 PA(.[,',A 'FRFJN'rA Y SIETE
-- ------------- -------(1(jiS jjlj(jjjf(;,S e; Destruido por el fuefro el c I Cam Seman de Manteca
t1i ra al
de lalffarrina cubarm en. t'illl Vw(I tm 1 22 1 -a filet r, lf"ohlyllbia, por GRAN FLOTA lic N(A
'Nuev()4 rf'(Il1JS1t0A UNITED FPUIT COMPANY
rw im,,m/t, cri 1, mto u t? im 1)( rlmi tc I Wv I, d",
la firma de it'ttimas por fvf reyll"s freyllf, fil m f'r .... d" hit personal de ]a AtIlliltia
P U L R T
Wre:z aliebka
Se un ur,,,
E t.d
A
,eT, B.t b.-, f- t, d. P !a, lWit- r Rlllt M d;, d,,,h. D. -tif.r-1 6 C." 1 d, tt", 6,
"C'bid., p-m la d, h,
de Ne York M'j.. Ftor, + -"CA
'El
Ti
t
b,
C: ,, d, Recejpci6n it lim mivnibro's i1v hi
Fort W. (Jimi&pr 44 BANCO NATIONAL OF CUb"
F., tin grupojr, ljor,11)rt tiif, vii AV I,"
+
i0s para
para
7
a
ae accesor Flaa
a.
inaria?
mLaqu
maqui'a G Q
J t
. ... .......
_d -bc -t, _k o"
q
'itt, P... -qum m m im
'71
Digroo
CALIDkD
PiRFECCION
Si P-tif "t W, X Anderson Trading Co., le ofrace al mist ayW
ni- de tenso surtido on squipol; olectro-mec6nic*a par& la
d indwlna A agriculti I. Adomho, 01 astudi* do 1*5
_C0
u navclo POT InfJema.
-7
. .............. ..............
d1f d,) XAqLliil ,l FtinJir un servicio mzjor Sotnbuz Centrifugoo
y IX 'y da 1.1,1yor 'q a ra a
lit"'. -vIr d,
ACCE1;0RjVt; PARA
MAQVINARIA
MACHIN & iALL 4
"COMPANY
MVRALLA 68. HABANA 4,
77 ,t: 1,
a o erna--taia Regisfradora-Sumadora
SMITHCORONA
7
Ortm Dto. F at r ban ks Movst
S60 pot "C=h*%
do ontradat
$15 monouales.
2
-banks Morse ama r, u j
p
ba
Malin*$ t
DE SENCILLO MECHANISM Y ROBUSTA CONSTRUCTION vi rtn
La- sensucio, a1-R*qlxtrodora-Sumadoca SMITH-CORONA consfituye la"ouprema tolucl6n al control do viiatu y vziq %
tabWdctd do cuolquier negocla ca rfotall ,
y a 10 con
Protege SU dingro. portnite hacer un balanto diftric y hava
Un roqistro complete do lodcm las operaclonis ,
Solicits una demostract6n *in comprozoiso.
BOLSA. BE MUEBLES -K OFICINA Quemadores do Patrols*
A-7744 ORv mlt Y 41)9 A;7743 Enterprise
. ......... ...
7
Cerritos do Lmea
NT falrbanks-Morse
HOLLA ",,W AMERICI E
I- Pjomto- 1jectricas
3-1do -ZW- misinsmal do wop do Cana a-,,,L& U 3A Tiny Tim
1*5 puerwro do BOTTERDJU4 y AMEM ..... .......
so "tons, mils Para twquw vaerl. 44,0owlagals, vvrove* 0) AllodWrtaxwo.7
ortentc vom tmbrd. so Rstt d t
Vapor 16EEMDYKT
Sal&6 sobre Octubre 24 Wow* Molinot do Martio"10
Fairbanks-Morse IFARA INPORMES
D uc "11
IRAL9 So A. Nam '' 0 6 IL
111-61" A- VIANANA
PAGINA TREINTA Y OM DIAR10 DF LA MARINA-DOMINGO, 23 DE OC"RE DE 1949
Aumpnti6i en Ec A Desimido pnr.
4. -a Agrico6
--l' d, i,
WONIVRES111 oliciend L I
LA NUEV"I! ;,P()I( QUE No SE IN(:ItjYE Ef, 4:ENS
All **A
III H
1j A R A I L
A- D E
1 it
BRUSH
4-- KILLER
32
S',i n poro No la yarkm Mtx quo
in 0rcjoqj4ndokts contra 10
tz
*I P*lm
te Y LISANDOLO CON EL
01
45i 't i TCA
"t_', 60
fR J11 TION
T DA
ACYN P xklj, sl Vo 11 t DE 0
A B E It A R 1) 0 0 U S 0
v iI p v RUIff L CO,
-- EIESIflf'\ff IA)A,, TEJ i VONO
CUBA. AUZOICAn HADAsik, . .....
-------------ANUNCIESE on el DT; I Dr- TLA 'N" 0VANA -JECTRIf i', T) ATUES b MPANY
A 1,
SERVICIO DE VAPORS ENTRE PIARToi; rM CARIBE Y C'
P76xir"Ic ccilidcl -,ro
c
11 ae
I-, :A ELECTRIC 11LTTJFS COMPANY
f!P,!,,s y dE
D U iS T 0 R A L, 14. W. B ]K..Y-,
smos de In Lowa t n
t -1 1 0!t, COLOMBIA LA
ROXIII COK
A B A N A 'ECHA
A --Lg
mt
I)E 'I', diIi gx!Z6
- ----- -h di,
0
,a I,iy
Plimera CliIp
ra"F,
'o,
It
i-t :1 Piixmo I
-E HP
..............
irr i Los c n -p N % 12,
I*OR 11 iz
-e Ics brisos
iacoAismo, do
$6, do I t,!t, Vvlfe const 06 poifway qVe PTOPOrvone rCp dc, c 'cr Ive y m6i ic fveric bombed c! meno, -muio dgI,3ir#,
r
...............
JOS,
p
0 Ll
1 '4
............
F-- ESTE, NUEVO SERVICIO
"'PUSTRIA1
9 A
CHINire Y Cc,
I-cefiffaffs df MOW TIMKEN, 0, *1 em P-C,001. 0cc k 1 s. "It-, K KmiuON CUBANO, S. A. conociendo lag dificul-Wa,
f-c"6, tades y demoras para o6tener cement, aca6a de
'Iftfrufft) frtioda-maqvim-cf. at,,Ite kbcodo, y co o6tener r
3-Pf0ft& 40-0w0mi" W-110, d, :t-fo V Pevoi, qe t,,;to at un embarque de dicho Producto, Pudi"i40 sefvi7 inanedi
4,, a
17440 at e v -1- d. sus pedidos de hof rnis6n.
148" f1mliwia .0bir, itsia do -24
to b*103* "br-d-,
AIM dwipirown" disakwatwwrolma dispjbt,
10" d' 11140"t, 11-10, a pmtbe dt te-pestadm PrVf*n"0"f*1, e IaIiMerjol de 40 Republim
0 11113TRIA.r
Ctra. de 'n-.h oyeros .-Im.
AN IGNACIO 20 APf. JADO 137L ',!ABANA Tel. 1,
ASO CW1 DIARIO DE LA MARINA.-DOWNG0. 23 DE OCTURRE DE 19,11) Pffllf A TPIFK A Y NLEV3
T#Pleos anwarerag E1 Azficar y ii, I roduckos 0/
ILI
-IT, I.&SAU I'T'INONNt Ill, III I %, li i Ill f N 11A I
10 T 0 N
Ill% ... lit I
9 U
I k "I; I, I C
%
A *VOR
RAMA 7'
..Relm
d, J,
P Ul LA It
MIAM
2
-7 7,
Ahora en sus o omi lJJ o ;cde
i n i' 0
__vi$jja/rcLNos au lo 10
Lie, 1v5 I Icis F-ibown, Lui; -- t-,
b o n, (i l; W ci hc'! e es
en Nassau un recueft-4- c V)0 Vil'il
I Hp, A 3 Hp,IVA,(
OVF RSFA5 R 1 C A 14
T,-,- d,
do 1. Hob.nc o Wo t a Nossoi,,, Do lo Haboo a Wo i
'I At 'It IrA Vl NNIIWIGA IA VA. poir P.A.A, Notimal, Comultle o tv AgeNe do Violet, 6 a .. ..... I,
BRITISH SOUTH AMERICAN AIRWAYS ANl fi, Jet
Piradn 111 .'rlfs. M-61,51 y A4071 11 h-i, x
41, fie,
f; H A l. D 0
?OR REMERA V17 TIENE P kNRL- Fn I Rho ant0i
'Il A
VIA EXCEDENTE DE ARROZ Compro ac iones e 1 Cu ell
EXPORT V 10%, bcma do El cli idad I- -p-l.dii, por .i.r do 224
CIUDAD DF I llL d- tic, 5
kgricuiturit pallamena el pal I ZiWbRES PEF'tEz
n un i exporl,,b' ;eg d.tos oble,,idos I, Ilei, de em. aptw U- f t RA A(XlAzi
,ult -do de arroz del pai iao 1-;_ 4 e 6tl ell I Zile luellt.. q.e
'I, PwiIiII6, de fi!- do) n. ell c; t h. e,,1-1 ". foml",em, Q-, ,,wha
.,1 1040 je", 1, del I,, W, F
IiL
le I' 'I"
,,v,, ,, del I mew. E 3
5,WD wnol-P47 "3,'. y a eomiimzoI, del "Iti I
_AS COi','Il -"ISPEC
ow st a
Palo It omblelefto del Itiplo
de ""o
o LA MARCN DF, GARANTLV' Oka, Fueza, Rotistli
W,
,do o
" dit to -a n
cool 6 N 12 zafra los carniones tr portc tienen que suffer la
l," w. id'o
dt; rueba de una labor durit y continuada. En este trabajo zgota or clescuellin twevamente Jos carnioncs International. to do
Con Jos carniones International se puede cargar melor y ,iw
flegair mis kjos. Porque su disco prictico y construction resistente all
_!o_ 11"
h."e D, loi adapt idealmente a cualquicr tarza de traniporre dondc se
rtqq itrmscguridad y doracii6n librie dc incovenientes.
Busquc .icmprc cl emblem del triple diani International .1
Para cmioncs d6-rna Or rewitcrIcia, mavor rcridimicnitc, de trabajo to d It ro8o putide,, Ili,
y C,- CCOnPMT2 C'n O'coltito dc las opcracioncs de transported. s pl. to..
jw tpi;ionizl le ofrece a 12 vcz 'un cfic2z scrvicio par 4. f."I'dod"
mccanicos experiment2dos ) do complete de acccsorios eoi, Q.. lot cooloiii,
......... .
picza,,; de -epuesto. Para rni5 cletalles dirijaise 2 su concesionaric, mis ccrcano a a la oficina principal:
1 -) N' A L R COMPANY--OF CU-B*---AVE. Of I 'ANA (VIVES) N A, 251 PAP HABANA
7 'I le I
- --------7,w
CONCtSIONARlIF1 OUR IN TODA LA ISLA LK 8RtNDAN SERVICIO-COMPLEfoli
le U'i:; r,
a i
bo.lo'nodir 'erratrar, en mlqmie, PINAR DEL RIO CAMAGUEY
to Rq'ibliza a 181 J-, 14- y C- C. C....1 y A~ C.b.d., o.... mi- 01.
G.tjooo 408. Tells M-7911, A 2911. A- 912. H.beto "I MATANZAS CINGO 01 AVILA
Al,--,, 5, A IC C-.Ij I. C. C, Cmw v Now.. Lao..
CARDINALS HOLGUIN
I-W Alti 3, A.. Col.". N.. 26 tbl.) C, C c-eif V 10 a. 04
SANT'A CLARA SANTIAGO DR 4.9
....... . ....
t $tINA C1 AREN I A NARIO D[. LA MARINA. -1)(AIINW 23 DF 0CR BRF:DL 1949 ANU (_AVU,
_ __ r A s I V E N T AS VFNTAOS
FARMACIA MATANZAS PROFESSIONALS PROFESSIONALS COMPRAS VEN'
_7 .......... 1 11-e -1 1
I -ROGITERIA DR : C iroenas f1_ x66 cAb .1-1-111-1111 ----__1--__11 I~ ~ I ___ lell-- 77
.... -Okkio's 3 DRES. EN MEDICINE 17 M1,11LBLES PRF NDAS 48 CASAS 44 CASAS I ",- - (AS I AS ell e __JOHNSON I- _,_ __ ______ -1 ___ __11_1 _,________,__, I-e-111- ___--______ -I BITF1111F, REGO --- "',--,": -e-'-.j WNW, CA1,A
Osf lro T t DR, 0 RIVEIRO PARTAGAS U-!,-1W 0011PRO I 11 I 'I, I,." "I 'I_, I 111 11 '""'I'll I'll, I I I I t-- , I t-, .- ,,,
IN(, AGUIAR V"j, Frn, 6w,"d- Bl"allto I P---, li,-,- ,. I : "I", -"-- ,, %_ ,,,,,,,,, ,,,,, ......... ,) ,I- AJ P"""Imm'. I I 11-11 I - I I 11 : ..... e", .
TURN'0 UOS ITNER I 11"'""', V11 ..... ... elli 1,l_% ,t,,, '_ I i I'l I ", ", ,% ,
'I.F"firle A4 11"l, A,2120 N11-105le 11 1.11,ll; : l I I ,e ..... e 11 e 111 , 1, ,,, I 11111 j l I 1'1,,- '''"% ; I," t',,:,-, 11,
I" : M AM A CA 41,IN N Aoincm l ALA i 111'11 '_ :- '_ i,,11 1.'1'1, ,A,1 111;::'1:111ie l ,, 1 ,: :,,,,, 11''i'', I e ''i iiir, ,., ,,, i,,W ... I t ,' 11 11, 1 t" 'I
, '_, ,, ,*
T,1'111.-A i "", I "I'll , ;l ',;_ -,,i
" :1 I 1,"'q
I I -11'' I ,, 11 il ,,,,, i; ,, ill :11 I I 1 It I ,, ,',',*,',' ',e ."'i"" 'I" "'' i"t", ,it t ", ,- I- I ....... '-- I ,,, I .,
1, 11 I ": 'i ? 11 : ,,, ,, I ': I I i ,, , I,, e , I, z ,I i", ,,,,,, it ,It, 11 I I
_ --___ _-- ,! i', "I" -, 01, t , ,' ,!,I'll '' I t i ,, t. ,p lk'e , t! I I -.- I 1-1_11-e e
1, "I'll I 11 ,,,,, ,, I I l ,,, 1 i I I 11 ,- 11 el, "," 1, ''jtt"i'', I ALTURAS BELEN 11 I : I .1
- I I I e ,,, I I I ,:: bllllll, 11, 1,11" TJ I!,, I"i""', 'I I .e I N,'P ,N 1)0 B I 1 K N A V I ,T A
I I I 1 : I
I i I I 1, , I 11,11AV 111113.11/ NHIM IN \ I I'll 11 I I I "" ''. , 01111"M 111'11)))) 1, I 11
'' :,: ,,, 1 11 .1 I '- 11 'I, ""'. .1
HOY DE TURNO 1,' .,',i -, -, 1 '' e "! ', i, t--l"'Il 1 "'il ,, I .e I ,, I I I "e"'It" "I", .
, ,:',, ""'' ". 'i:": ie, ---, e ,:_ %' ", ', - -- -11111 11 11 "' I '' I el e ', 'I "" It 111
1 11 A I I 1% ,, :, I I 11 111 It ,'I ,'' iiil- llrill nlllt ,It I 11 I I Ile e ,, I ." ____2 1- 1 ,ILI
I I ,, : 1 I ': 11 I I I le I 1. i i I, ; 'i
I 1, 1 I I I ,::, "', ", V - i 11 "I I I 'i I i, e '--i"', 1.0"I"', 1",il 1"i"'I" I ', *, '' 1, I I "i", '' I I I I _ __ e" TI, I e I .1, ,el "I I -1 0
ii I I lil"i I "I I I t It ", I 11, I'll e i ", , ", ... 11 I", I ell ",", I- I N I ., I ,_, e, I', ": ', : :; ,,, ". ., lI I " ,,I, I ,mv, "", 'e 1, MtTi NIDAD '
, I 1, I I I I I I I I 11 j t __1 e it i 1, -1 1- "I 1; 1, I 1 ii-le 'itt,- -- :,A
_ i!ll1,,,,,- ,.td,, d, """'li""', I I [, 11; t l , ., ---- I I I I I U1, I f1A F, lll ,"AI J) I'll "' I 'I', It I 1, I I ( - - "---,-"- - __ t I I I I l ,- 1". ''I I et I t, I I ,i, I I 11". "':
1-- l I I ''I I :fi i -- 1, "', -l 1, I Fit I ( "i"p", %litebl-, Pi.rlq I, e f- Ile, ll'-, 1 t"', , , "-l', ,,-,'.'___ -- ---- _- -, I ,,, 1111 lil .1 q "' :e I e ,,, j, :, 2 ,' ;- "e, I "' ..
, I 1 I- '' I .. ",
-, I,, I i,, ( I e 1 ,, ," i" ' ,' ,',:
1, :, e I 11 e e ''t.tALTURAS CALABAZAV Vr_,,_,w7'-, , : ,,, ,
I I I I t,
I, t 1 i "" t e ,, 11, t
I 11 , , Ii f, '- - '. "'I'l lt ,W -- ------- ,,,,,,, __ ___ % ", I- ll Veil I I , ;l 11" 'i "" ,
DE- TUP "', e" I ,(11 11ii i i, -, ,-- I ,- -,"l- -, Ili il"'', i I. 1- ,
NC) H OY ,_ ,,,.,.,, ,,,, l,,, ,w :,t i 7, it, I 'i", "", ",-I I 1- ilill, ",-,I 11 "", ", ., DI SOCUPADA 4 i -_ e ---- I I i , , "" I It it 1i "I I I I I
, , I i(!:nln-, "f i I'tl PzCli I 11 ''I : I I I I I "I : , :, _e, "e", i: '., ""', :, -evixw ,, ,-,
11, I I I I" I , otee st -- ---*600 i, % -,l, 1 e4- w '! ,,, I it I i -, e, I I __ __ __ _,________ -_ e I I I 11 : ,- e I I 'ell-, -1 1 f i l
-11- l I --- , 1. 11 I I , ", I 1 -! ,, .-- I --!- ,,,,, 11 i, I , i" , tt. -, 7% I e , I I 11, I "
39 ,". -!f;a l p -,t;, -irl lit'i '." 1- 5'. 1 VF I It, l" '. I
, ,
*2 I I " I I I I 1, t 7, ,, t -, ,,, 1 "li :, 111_ ""
.. -, , ,,-,, 55: COMPRO -, ,7e I I -_ .1 I I 1-1-1 l) 1:1 I 1 1,
3 ,111, "-1 4 de p, I 1: M-26 "I" :1 '' , _1111 11.1 1141 I 'r, .Ill 11 *
I e:,, ell, I I I "I I I -pif,1&1:" 't", -,- I",
37 1 11 1 7 1, i, I _-, l.111
0-4 1 -- 1-1 -, i,.,t,, I,
r1V",c[- V2' 11 I 11 11 11 I-,--,' --- I---- I __ ------,- ---------?\ 1 11, 1, , x p , t s (it ur la It', lild 1, ; l, 1- ":_', , "'e, :, '' 't _. I ", i'l, I : 11 ", 1:11 1:11, vr-lidn Fr qte C;,Ij,, 9
I I i,, ,,Ir ,, DR ;11:K'I(,) V 1. I I I I ,, I -.- il I tt.i
,m z ,,, I No :'Ili l : il')" 11- v-Nwifi,-, ",_- ': ", i ,- I , 11 I 11 il -- I i ,, '_N 1 UNANJt- 1 ,,: _-,"""'-,,,i 7 ,, jri, lRe ( I I ,l !., I, t;,, I 11 , -- ."____, _f
- 11 7. I !- e I I ------ - ----- ---- "I'll, I I "I'll, __- - I;
11 I
,,il I I "i " : ', I I I "': 1, t ,,, , I ,*_;, _, '! ,'-- ,,, I ,,I, 11 1, ,. 116-1* h7i r, Tcli, A-9! : '-, ,, i 1 "I I 11 11 11 I'll, ,I ,,,, -""!, 1 I'll,,, z I t ,,, le -, "I I I I f I I I ___ _,____ ____ I 11 ,I i i, -, I 110 I ;, I 11' --, -,- ,'_ __1 I., "" 1-1 "I ---- - I t __ I f 11 "I 1' I VFNI 0 ", I Iz At il- I ', ,,, il, I ,,)-;I!. 1,-I 1 1 Nl z I ,,I I , I 1, "I",-,", 11,
VF ARAItE:PD el' ,,_- -,,!,, I ,I co:Alm nmos m te! I: I; I, 1, e' '::! -_ ,:'_ z "t, , " I 1 11-i- f
It, -Ii ,, '5t3,7ill 12 PROCUPADORES ,,,, I -", I I -1 _, i t", ,,, :'- l,, il i')tj; ti, I -- -- - -,-- - --- 1-1 I ,,,, , -'e", ,gr, i-11 f- -e l,- 11 It,, Z :, :e I , _;111 11- , !-*. ,It ,f- _'i"
, I 1Itfl:iT0l f 1: I "" ,, " ", ": _t., ":,., ,, ,; i bi e"i.-,iii-,- "; -"-, -'i 7-"; ,- ,I ", I __ I i MIRAMAR ,- -- 1,11-1 i- 1, ,, 'I'lt"I' .1
Ora. Dphla Bprm6dez , ,.,"" ,' ,,,I 're" "1",,, c -- Ie" Tlln -V ,-., i 1) R. ANTONIO PITA %ajillem :,, ,i: ;;:,, i, ,i i. lit i, i _',',-: 11111-11- :
,,il 11! 11;1 'Ill il! 111%-" ,, wl i. I : e"" t ,
DE TURNO HOY Enfvrmpd-idtlis Ncri. as I ri 1 i;4n -, i, I- I I~ I I ': i, ", t, I ,-,. ,,, 111111-111111 11:,,,,- ,i 1- ,,, l;,Itjd., I) "' ti I ' :_ t ,,, ,, I ,'_ 'l,," el ,
-,, ,, -i t ,L,, If, USQUINA A IVF I ,,% ,j 'T', f" ',', %1',;1: I _Itli litt"I 1, 11 "In"i
" ,,* " -,,-,ii ill 1. "-t A *A--, g"'I"M '-- 'It l 1111 I -- 11 -"', I ,, I., ;-11 .1 : )_ 'I'd 111 't "', I , ,,, -il, (-,t, ,, -_ D-il-I i., I 'i c:i:l'l, I I
t _i I ,,, !- -lt-,1 1, I Ri JA Or Ij j0 ,;e , I '% ti, I I ," 'tit" z ,,, I ,,, I 171 VI), 11 it
: i C w- 'i, ; : d ; -'l, I il I ", I I I I e : 'I I 1, ell I I FN StI,000 CA1,A
I, 4, -- j""'. 1 -1, x e:, I %'_' ' , "I I 11 ;i,. I .I I "I" I I "", I 11.1-1 ,NOEM01,
t,""i"t, "pi AT %*,d,,dI I i i te "', It,, A e, 13 DRES. EN MEDICINA 1, I I :,,, I lt,! %
C.1h, Ill *- ]' 't I "'It ,-i',i,15* ,, r -, ,. I -I --- ____ -_
, ., I :" " i 1 I Jtl ,
-, ,-t- "p, I I :,-; "If"1:1 e
' I g'' 'I : , ,: I 1 illjl, (ell,, t illtiW ilM el
" ,. ", r 11 I I '"' *11- :, 't e"
-1_111-1111111 't, I ;,,, t, "", ""i"It D9 RAUL A NAT e e I I i I 1;;, ', , i It- :,t i T ,, ,, !-, C I l 1 e,
__1 _11__1 --- I,'---- _,""', I I I'll 11-A-!' I I ",_ I I I , I -1, : i I 'i 1z e t 'I .. t I I I I i- ;"! 1 001i, !tqmr" 11 --- ------- --,--,-" "" __ __---__- _", ", 1- ll ,- 1: 11 ? I t, 1,
I --- .1 1111- I I ''. ....... R,
, 1' ''it: ei""I 1- ""':- ", I 1, I I 1 I'll 1 n I 1-1 ,, ,--I : 'I'', 11ii ,, p
--;, --ll I 1 ;l I _: 11 : 7 I'll- I --"-,, I I I , , "
t I I ': I ,,,
,,, I" I 1:,,1 I I e Pli 1!, z I S RO, Al,, E't ENJ = 1;l)i:1 _t , .
DROGUERIA I :, ',,,'-11 11, 1 1 -- -l "., I I I-, I I i i I 11 I I'll I'll 11,11 I I ",'I li
FARMACIA Y i, I I ";til'i, "'I"Ilt i '' I "t, ("Il -&
. ........ ,ii-I c , l I (ONTPH I TO ORO t 1 t "I I I I : ''
- 1 ,,-, ,-^":-:, -_ '--i'. r"', 11.1 I 1:11 I ,,, 1'!, I _111111-1111111- 11111 11 I ---- I I I I I I 1 i" 1 I -, ;1 11 ,
:',,' 1' ', 1: I~, il !!,; , ,,,, ___ i I z 1; I "f --, , ,-'Td;l f1i
I 1:,,,, , In "'t A - I I 11 I 1.
t", , 1,- i i- t:,,% I ', 3 1 1 1 1 1 1 I :,! ,'!, ,,,t i i- I0 ; ,',I ,' I,
I Q1 1,-<110', 'E NANVIZ I, , 1 I n ,,, , -, 11 I ; ,' 1 ,!, 'h I I 1: 11
11 I I I I :1111 I I I 11 I I ,. 11 11i- ;1 tt ",q),
T A Q U E C H E L ''N f"r ( A 'A I I I VINDO CHALET '' ' ' ' '' 11 ,,,,
, I I I -i. 7,,iwo-T71! I; A,% 6-- , i , , I 11 I l,
I I I I ,,, i Im,
'' 'Nfl I '. I TIM- : ', ''I
DE TLIRNO H I 11 III( [, 'x IN I i I ILI % I z I ll"e'111111 !') ,I, I i V *tw ,
OY DOMINCM I I __ - ----",, I'll, I 11 I'll 4" "! i,
' I "", ", , - , I ., , e-i11 ,, eee0*40 0 13$ M4614, M-767S '' I 11 t :I _- ,,, ,,, 1 ; I 1! ,, 11-1
"I I "' I I I ''I ,,, ,, I ''.., I __ ., VACIA, 9 Wilt I f-111" 11
''I --I'll", I 1 I A-7795: COMPRAMOS' ", I I I 1, I I 11,11" I -11-11 I.___ '' I~ "I'll IIIIIII-1-- 1, i I ,- ,,, .11, 11- ." i,- 1, 11 I I I I 11 i. I t, I I ,,,,,,
- ,,, ,,,,,, 11 A ,,,,,,, 11, .11 " : , 1, 1'', *'It" , 1 I I I I" "I, ".";: t l,
" I I I , I
_ '' ., , "", t, ", -, K NT1STM' I I I i i I I I I I 1, I I I I
". I 1h, 1 I l 1, , ,, I I 1, 1; I i 1, I 1, 1; , 1, i 1 I '' I I I I I I-, 1, I I 1, "I'll 1-111I I ,,, ,, ,
, % 'Itl r I I 1 5 1 1 1 I I '
DE TURNO HOY , 11 r if- VD0 CONIA fill" I IWARIM 1, N I, It I ,,, 1 SA' ', "," ,: '', ,,,,,
" : I 1 1_1,, i"t, : :* t -lxIJ-It- -- VKNI10 (WHO ( A S 1 "I 'I
Vll llrll AIO' 11" "W. t", ', -111,11, --- _,", ___ .... j %-; I , '', ',
BOTICA 23 y I i 1, -, i" Ginn otogia. P rl-, ('Irn i, '. , , ,, I , 1'' i , ., ,,,,
i , +, l f l
,,, ; 11 !, z-,','.,'li, -, , 'i-_ I 1. : A-f;" ',: t 1, NI I'K(I )11, VI'll 1-_ I I I 11 I ,
- I 1 'I'll I I I I ,i It t'l 1 "''I'', ,:'%' '_ I I, -I 'i
F-6100 F-4015 11", '111 I " ", ", "" 11 1-- I% 11 I 11 I 11 -, ,
, I i 11- I,.,, ll ._ ,. ,,,,,,I 1 I I ,: __ 11,11;1 I 11 11110, tl ,- n"t""t, -- j __ -_,, _-,1_1__11_1 1111 1-11 I I I I ., I ,_; )! I': 1! ""', -- -.: I-, r- ;, ,tt'i- ,,, DR, W kIJKRIO E, ORTIZ '' i ... l 11 11 "I It, I I I I I I 11 11 I 11 "I I I I -1 ... .... I 1 ''." ,,, I Z" I'll "I I I ""111 I~ it
DR, ARELARDO LUIS JORGE '- t ',:,li,, ,-;, ,,,,,,I, it'-, V I I 1, ,i-- ,,, ,,, .... 11 I I I c , 1 ,,, ,,, ,
1111,o 11 I iZ "', '.', l,: '. I t. I Zi, 1 -- I I I ., -- I I "t I 11 -, , "",
i. 1 11 I I I ... i"I", """"' ... .. ... """"
mommummmumugh1 1, !, t, I 7" 1 1 I i --- --- -_ 11 I -1, 'I ,
, l I I I I IVII, 111,111,
,I
11 --,-- ''I I __ 11 l te"i'll : ,:, l -- ". 1" 'I ti I I I I 1, 111 I R V NTA I I ___,,;, ,
:1- --- ,It -Itt, I :. I I 1, i I 1,
- -- 7- -- il" i"' i""' -- --l DR. ALEJANDRO MUXO "' -, li -:, : "; i ',":, i I t""'', I .ti I r!"', j,) z ""I"W'' I ky .... ..... ,- -, I,
Farmacia de I ,,, -1
turno boy i E t1: I I I I I "t", t ...... 1: ...... Ill "
.;L P.I..W" ""' I I 11 I 11, ',
_- I I I- t i 1-', , !, l ,! ,, :!,In i it F,, ,; M;,- I "i,
Cullt, 9 y Ii.. Av nfd.. i- 1, -1,1,! _1117UIT N LAS URINARIA ', ___ ". ,,,, 11, ,, ", """", ,
A.i d, Alm-l- '. I ,, ,, ,t1'-,- 7- 1, I THASTORNOS SEXUALF", CLISIClS I, Nwl:\,\ 16 __ I -111,11, __ -,- '--," 1( t),,Ij,. ,I,- fl-11 I I I i -_ 11.1 I -11 "
'. '_41 I I -7; ; I 1, -, ,,-flm ( t)N I Al H I ir, 1 ,,, i il,
1, '. ; I 11 -1 l 'l
, r- --- I , 11 Piw 11 : -,hh !,!-'!, $11 I t
TELFS.: B-2727 B-2728 "", "" I"it i ,- -- I __t r-1i,;in;ci 1 :--, i-,I I I I :, ,;, i7 ,- I I ,,I I
l ", "' ,,, ": I, I '' I I I I I -1 I I __ ", ---------- - --2 i, ,; 'f"', ,-,,,I ,; I I :1 I I "'' "I'll, ir ll I 11 11 I ,f-;
1, 1, i"l,7- 1,-, illll it --- "I Ir -, I I'll, I I I- - , t I I ; 11, , ;'
.1- i0c, d, .Jreg, ii "I ,; "I,, ,,- C-1 1 , v ,, I , I I I I I z .1 I I . x I 11 'I A, i :1 :i ;,"", ,I"
,,, l:,;,,,:,,, -,, i I I I I I I I I i CUATRO CASAS
,- q ,, ,,,, ",- -i-111 "i r ---- :-1 i: _D
. 11 I '', I I,--- r,
111. 1, l%
_ ___ -_ ____1 -li It -, -1-l''
k, -i 1, ,,, t_ I 1 il I 11.11"'..", 1,, ; nt :tt- z , ,,, ,, 11 I I
I i-I ill "I'll", ,iri- -- ei- I I I 11111- Vz 1 't-1 i I ,I I _____ ------ __1_11 -- - ----- ",,,-- __111 ___li E, I- NJeinrd(- Ln TAa
----- ,- ,- __ ___ -, it- '! -11 ,- -- ,,,,,,I 1-il ,-', I I I I I I I I I I I I i; I I ,:,, -, -7- 1- -,, I ,- 1 I I I 1. I I I I -', I 11 t It 1-t-i W ,, -,- 1-1, ,
i DR, MESA RA-MOS, -_ -_ 1, I I P ., 1- 1 -,
I z , I '_ 11 I I I i
DE TURNO HOY I "" :11 1, -, ltt- I I I I 11 -It i Pa ,- iewiel r: ,L) ,i;,fr L, ,F", ,-, ."",Il"', I ,,, n, j- T-,-,
-, ,- ", ii!,F:,, *,- 1-1,i (;,,,, ,.,]!;:_jT-, ; t i C-1- I'l-21
'i -:' i, ,,, !""', i I- rtii, I t-- 7-- ,- _-11-.:,- Q IROFFIDISTAS I -1 11 I 11 I I I 11 I 11 1, -, _"__ I -_ ,__,_ , , , 11 I I
7'Anin Nl CI,77 ,_ I -_ - , : ,- I -7,-FARMACIA DONSINGUEZ 1 i,, ,,, I i ", 1 -, -,11 %T I I I 111. , : :I,,,, ," 1 2, 1 c" i I ,I ii I ,,, ,_-1,.;', .,I; I", 11 11!11 -1.11- -1.
11 "'it. ., :,, A-- -, -r_-. "", : r 7: It '' 11 I '. 1, 1", ,' I Pt I'll I I ...... ,,,, I- i"", ;i"'.1.
I I - -, I I I I I iet"
,I ,,,, t-l", lit, iiii . , ", 4, -, ,I ,,
E, No. 153 j _1 x i ,_-, 2 I I I 1 21 INSTRUMENTOS D _q VUSICA nt-1 ,,-tn,,,, b l, 1, ." I 1. il, I'll "", 1 1 1.
ri "I \ !I i 1, "I' I 11-l"", t-, !,,W,,, 1,, 'r-t"- ,n -- i 11 I -0i if', I I t, 11, I-,7 ,,, ; i, I ,Il _, --- JRInii A T', I A _t
I 1-2 "", A i ti, !. 4..23
Entre Calz ,,,,21 "," I I I I ,; I ,_ I 11 I I "I i ,,, D_ , J-4 ;-, l .1, da y 9 ,,,,, !:,,,, ",:, 7 ,,-'., iitl ,,,,, ;'_- : I COMPRAMOS PIANOS 1, -_
" ""t-," C --- "i .1 I 11 I li-I I 11111 I 11,11 V C L ITin.
I 111'- ,,, ll Nl jDr. E. Cufl ar del h --- ,i: r ti, "t, i, I -- 1, 'ill"11, E.NT is -_ L"',
ij, ,I- ,l -i--, ... .. , -- --"-"- ---,-- ,- I _11 I 11 11 I 1- I ,., ., 1, I I'll i-- I-. cl,, -4
'I. -,".-I i<,nai--' NIFDICO OCL LISTA __QUIRQED1SiA PARDO X W ,- I I I 1 ___ -,- "", --I- l I v, VEDADO. _1 It"11 11,- f --'. 17 ,
- "'i. -11 _--I I
, ll n ,,, ;- it S () I [ FRA w, DE u PIES I- I - TXVVI 0_ ___ iii'll I 11-1_ T,41-1:- _,_ i,,- !_-11 ;1-ilt"I"', _1"'Irl.
11, __ ._111- ---, i- ", 11, --tk_1-,, ---Tel.: F-844 "I I 1, t'."' I , "
:_11,11,, I YN _, tim", I ,, ", -111 ( AIA 01K8AlQLVLA0A. ACF6190 i- t ,,,,,-,, ffi, .111. !---_ I- - I I I I I I 11 11 I I , -,-- -,V- --l", "I l- I --t,,, i, I I I, ) %I 11 I () PIANl)IS 4 11 I -- ,
----- __ __ I '' lt '" L I K R'l,' S ll, ID Y FLECANCIA %-;,,--, --- -- "I 11 i 11
""'i , 11 g- ,L j ; '-, I ;T-l- (_: 111 I I I I I I ,. :, I c I I , 1, ; d, -; ..... v fti,,
-
-m_- = t I I,- '' I , ,,, _: , MIRAMAR, ,,0110
------ Lz; rgp.A.g i Dgi uinz -- --- --- -- i, I I I I ,il-t-', ,,, !- f -ii" t ,It I I -_ I -:, I :':, ,,, , "I Wl ,%-, i--,
11, I I ll 11 t; : 11 I - 11.1 I It I I 1. I ,:: ,,!, !- V i I it, I
I I I I I I I ----- I -"-- __ ", __ ", _,____ 11 I 1 i. "I 11,
A" I I" "i" -' ,, 1 DR. LUIS BERMUDEZ I I I 1__ I I" 1 1 ', 1 :11 11 'i 1'1 ',' ,,, i, ,,,,,
FARMA '- 1-111 ill ,Ile,- "i I, I I I % ---' i" , I- I f,,,,i ,,,,,
, litLit""', 't --"" I' '' .-:,t-,-,_ ,$65 DOD, 8 1 '
-1 1 -i'' -CIANIC I I I I l!" p""', i"'T' ,""', ,,-I,
'" fi-11 lt'1111 1, I 9 I;- 1, !
,, I '(k sil'NOLO(IO, I "ill- I I I I ", -fi rel ,
DrA u lvarez "' ..... '"" "- I 1 1,14-1 1 11- 11 1111 __ I I I I -' 7 1 r,- ,i3
z '_ ":, i % ,.ll, 1 e I "" I ,, ,,%i ,!:t '. I I ,,, 1 ,11 ;" ;- ",:,, --t, -,.-- -1 _i" 11'1111 11 11.1-11 ]i l Ili "I __
, I ill 1-,- 1 -, 11 1, "" 0 M p ,7; S '' i, I 2 1 ,,, 1 --' "i"
", A, ", 11 ll: li' : ', R , ,, ,:., , .1
Morgado if",'-- '-, _, I t i, i t, "! "I', _, p
i, "i"rt", 't ,,, --- 11 11 I '. I I il 11 t, litt, -- 't I I I F, -11T,_1 ,, I LAYA VARADERO .....
I I _r____.t ----- r - -;v
11-- lI'111. ", ---- ., '' - 0 "
r9 _ado
LA SIERRA -- ""', ,_ , ;t%-., I ,, 1 4S t _- I I ", ,.", I'll 11 11_1 11 1, , -, C_ -_ _- I -_ 11,11,11-1- -,_____ I -1 CA.t;i ,,I 12,2 ,-) stit,, eur,,;, ,,
ITFRIIA _i' A'Var
una ctadra do Miramar. 1 ',' ,',":,' ,', I- ,- -- t,"t -""_-,-" _- I 't I , t -i'll I 11 11--l 23 0,RJET03 VM OS 12 '11111- 1-1111 ,,;, ,,, ,-, ",_ : S25,000, 8 ',t' ', I 11 jlll_ _1 "'-- ""I I I' Avmdll, Pntrp 44 y 45. In). 8 291
" l', 11 n I ,,,, ,,, 1""l-I ,, I I mismi.
JE T RiO
_ do M_ '"'.
A ' """ 1 4 111illlil '! !11 f'1 6 1 -, I I "I I I I I 1, I -,- -- -' 11111- 11 T I 11, I., I I Ir ,,,, I ,I fnrrn n -?n ,i
rn Go r 1 __ I I I 4 1 I I I 11 I I I I" i- , , ,,,
NIAR ERO n, 11 i I I 11 .1, , i'1,i,!1'.1F." ,,,t,'I1
HOY DE TURNO 1 .... .. z- ,,,:, i , I I I , . I I t, "ij - ..... ,- It 11. 1-1 I 111. ,,,, '! D 624749-25
I ri, 1 -.- - i-1-1 i;-1- A~- I 11 I I I I -, x 11 Ill
"I I B-7080 B-4291 ", Ii" Illl -,_ -1: -1, I ",- I e- I __ '' 1, n P 0 R T V 'VIDAD UN= - ----T'i "I ;,;, - %, i-, t --t! -,I __,_ __ _,__,___ ,___AMP: ALMENDARES i
I 1 I 1
1 4 ,,t :i, -- ,l,,,,, I, I R E R_; IONES ,,,,l,,- n, -t_,_,_ 1161 I,_l- REN'TA $225. 22,00 I Ven,;orn,-. 7,,W OA casa ntafil , 11 I,, --i. P.1 t, ,, ,I', 4 mku: 'R %t ,, B U! i F i, P. F N %t 1) ......... ... ___1111111 I I'll 1, ,,, -, -1, -l I ,,,, ,,,, '. n ,-Ia Ial",- -il, mcnolitlcl, jarR, ', !, 'I In-1.1 -"- 1% i -,:, r,, -1 ,_, I I I !, ,, I t -, : i I; -,e, ,,, 'il", % ' -'-- t- in, pr,.a', ,llii, enlor, 8 4,
1 ,I,, A 'iIii, SM31 I 1_-'-!- I --- -, "' I I MUESLES Y FRENDAS ,,, I,~ I _,:'- _'_ I I c 11 Inn
11 ,',, !,F, ""l- t'. 1, fl, I ". I ,,, 7 y t 1:1 le ,,-, I I ,- I - --- I !,- r -, .
l. -I., ,I r I i I I i --- ,l -,,, I I I I l" I ,, -,- _- I I i I I- : -in" c,
-, ,,I'll,, ., ,- ,l-,,i. il I 11 I TAPICER0 -_ , ".", 1 i" ... r"e", c",:tina, pntio V
I I I I I 11, I I I -j- ri, --,g", Itw ,.I.r fl- it, I ,z -, , 1 7i, ii; -- ti,,, ',00.00 entrada .,,
i1p.1ii A, t I .. 11 - I 1 7 -- ,, A., 1"',-tj ti1C ,\oR H-T X T- f VTF ,T 'M'r l t
11 i: 1 i I I ".- 1 : 1 in 1) ""'i"iilr'. Fantricada en
, r _i, it, ,,ii'- "'L_ 'L " '_ _- i , .1 i, ,,,
or-F-9-Vim _';tir .. ... itv I '_ I 'i'l,",
- 1. -, ti- 11, i ,I- .,,,,,,,, 1-111-1 ,,- ,' '
now-lan A 11_'!' ,4 I I I _,, t
"'i" -1 il 41 11 ::,,11 -_ ,_,, -, -- ,-l, i-I I.,17-k -- -"-, - _- - """ 'It"' f- 11 I -111, I I it 7i 11( 11111; I,' Ili, I I '_ll I -,-- -- __ , "- -,,-- '! T I I'll i", ': l, -, .-, ,- in, nae" y i ,-,!',,, "RcDart Nil- 11 (-- ,,-- i, Ti"", , il , 1, I I
.- T,, I I I -":, ,. .1 1, Avaba it i ,lp Coni Vacia): ""., I'll, i'- I ""t, ,11'4jtll l C Hij,,, i'Los C,)," -, l -- .- -- t 2 1 1 , I I I I I
-- ", AIM A & ,,- I , 1, t I 2 , : 'I, ; ,% I --i I It -1 I: i ,, 1 dc ,_ ,n',anza corrl, 1 - I % ': "'tc r"-*'ili- NIVERSAPI l l1l'P-iA'
,I.." .I. ,qlt, 'i, It, 11. - ___ _-, __ ___ __ t' 11 I'll, "', I 0 ";01 ; ,. I CALZADA COLUMBIA 660 ztr- S(, , -,,i, ,ndo sclimen!p
A I i, --1 I I I ,', I I I ":eii, I I- I : I I I L "' s 1,%rjcr ,] ,, 1) E I' I I I', X C I 0 "I" ,,, ,.'' ,- "I "It, i- 1, i 0 iii) 'I "I
UNA I ELI 11-110K t'' ,,1 , '' I -1 I I I : i I I 11 "I I I I j" :, ,, ,c 1,11" i lii, t ,1!1,,da ", $10,f)0 men1, ,,, 1 1 I 11 'L I I I I 11 I I 11 I : 'i"." : 1, ,:1 ''. '!' i i ,-'-,!.
;N " it , i I I -4, I I i, I I I I I I I I I I I -11-1 I I : I I I I I 1i I .1 "'' I I 11
, I I I I , I 11 D-6' 51-48- O
m 5 m m _-_ I, "t. 11 11 I ; -_ I I i 11 I I I I : ,' '! I ",
, r I I 1 :" : ,,i z -1
), ,- 11 I I I I I 11 1 11 21
,!- ,, - I _11-1 11 -- -- -ii-. p
,,, ,1,,Z ,t .. I I _T;, ap", mi
t_,, '_ 11-1 11-1111 - _'_ 1- ,,t _: i t, __ __ - ______ '- I I T" :", 'L -,
"' L .--I. 1; -'t P- 1, 1 t ,!, *- I 11 I I I I -_- ;1 __ __ ",I'. I "" '', """ -, 't, ___,
S I i, it "i"I'l 11 I-, -- , t 11 I I 11-t- I -1, :_ I FN N't"NTA 1- ", SI,
IN1 A C I A ,- I __ "I :, _ti, i i' I ''' t-----, FI!,1 iI ",
I '- -"l-, _1 i'Lllil tll ti __ __ ",
,:" I-~ I I il I'll !,- I .11, I I ,I I L SLES FRESDAS , t I ,;_, ", I I I- 11N LA RIVILRA I , L ,, l 1,1', : , I ,
_t, I tit F-, -, j L I i , I ,_ -1til, 11I I I -1 it t j 1, iL: ': ,- : %,,, -1 --I -11, ': ,eil4z Z ltj _: ,- _'-_"), i COL" FRY I ___v; ,,; __
'1-1 I .All ,i,, I'll I I I l C 1, 1: B PA P K I 1111.1e, ,IF
'I, I UIT -Iw7l COMFO V .*; y I~' ,, , it, L 11 '!
de Turno hoy l" i'l;i ; -m m i ,, -I -. -- f l _:li- It, -,- ,- I'll I "I O e 11 -1 "I, I I ',',,',' "%,""""", 11,11"ll, 0 j iI ", _' i,- I """ 10'.
" I __ 11 _1 ,
, I ,
I 1- 1 I ,,, I I I I I I I l l -1 111il:', it t t" I I ,
" "It 1 I "" ". ,I
1110i l I ,,, i. I I 11- I ., I L I ., )-"1',, 11 I, II I I "ill ,, ,,,, ll'., I I "I ,,,,, I, _", :,"
- ,,, I I I 1 11-, -, 1, i7 "tt, t1l "
I I- ''I 'll", i',, i '- i- I "I i, 1 2 t_111 le "I I "I 1
t I I I I 11 "I I I I I , ,
VL ,W SAIIIA A VA li,(I, DF ,," I I I I ; i. I e' I i , -1 _____1 -_ 11 7111 It, I
'I I :,-_', ,i ',,, ,,il ,,il,:, 11, 111, I : ,_ I 11 I c l, " , I I n I I I I I 11 I GANt; V C 0 NI 11 R E POW -j T -I; I- --
, i- I t, I I , -1, T I 4. 'it
i'ji, 4"" 'I ij, I I 1 .11 11 11-1111, 11'- I". I ".., I I I 1, I 1, ,i;,- "I ", I I ,, I I I X.: ,,, '''llo m if" ,: 1'i ,It !it, ,- ,,, ,,,,, ,111
- .it A, t,,';4 ,,,, "I I I I -, I It t I I i., 11 i'l-,_j-'t,, ,
inW ill, I I ,,,, ,,, I I 1 tl ," I I ,;,i' 11 "' " "" t , ,
_,__,__,__,_____,_ "I relikit 11 11 -'I
,,,,, 1, 1, I t' i"t ,,
N tll. ,,,I, ,i ,, "I --'L ,
11 iltui;ll I 4,11, d, G ,iri- m ,.,-,,-, it ,, ", , __ I ,,, -- ;, ,, , 1, : ("t'' ,n tkn 1, ," W), 'tl I
,, ", __ __ I I I 't, ,,, l !i "i t i ,,, -- ,- --ti --- -_ "p, i 11I)s c1m i 0. I "r, , I ,- _p4pTA, ,! ,,, j ,,, ,!, -i , -, ,-- i 'i" __ I -- t'. ,_1 l IN_ I , ". ,,-,, -It I I
ll,-;, '-'C! 1. 11 ,,, ,,-,,,, I - TAPICE SUS MUEBLES --t- 1-1 --- _- I "zi-1, ,,, -,
-oiii, y i-,pli, ,itl-',1 A ,itt" I I 11 I ,li ,nacira V t-1.1, I"S'I'la ,% I 1, --- ,- p-,
I ""p- 1 Vl "" V1 t&. N -) i I _- I ,,, I I I __ __ -- 11", 1- 111 ", t,
, 1
A, ,,' ',, TY I I n;itimri' 11 Z ,A 6T11 ORO GARCIA ESPINOSA , I -; --,_-, 1", Cr ..... i-- ,1, Cc, ' l"' P- 11-24
p, _i. 'm I M.Iq-11 ,. I I 11 11 "I il , ': "I 1.11 1 .-. _11 --",-
TIIJOS I I l)-6 i1ilA_;in1 CALZADA DEL CERRO
Hi, ,,I," ,, X17 v-. ,',I, ORIEN F I I I'll I --- I I I _s?"I
'' -r, I ", 2 ,,, ,,,- 1, ; -- [Rm ,,- 7,' -,- -, : -- z" "11"It", I -11
Pilli Alstc) Dr, INIAN11 A Cdpitll I e_ I ' _, ,:, ", z) , ,,, L, -, "" ,,,,,,i,, I,, I "" -, i, I ___ "'M, VARFL 4 --I-rl I I -, I I 11 - -_ , __,__ , ------ "', -- ,,,, 'l,- "'I'll '17J '_, y cEll I I I "I ,,,
S, Ii!lii ,14, '1.*.1?i_' is ": ,:, 7 11 _1 ') ----- ,- r ,,
1, I ", I T-_ "74
". I I -11-i , I -, I ..4, ,__- il- I ," -It
l" ligtir. -- -,. Por Nlarin Qkloke(10 N rAlti" s-!:w ,PT ii* sly-cN I- I tz- I "I :, I
"t'. I N ARIAS "In ir 11i, -- t. l ,,,,,,, 1 il- 111 r
L, .6,-, -, COMPR PIANOS Y ___ ;,, Y RADELA
_-11:11l, I ,%,It t M 44,c S Ilq M11AF-1c, : ptr 1T,,iit VCn. li- ... C. -vd., i Colp;iimdo, I I 11 1i I ", 1 I, - lli
- i -- N,, 7"_ . . A, V, -- 7- I 1.
:,i I-- pt,,-- M RADIOS 11 , !,- I, i-- I~ ,. -- ,,
, -,,,, 7 '_-?ii] t 14
, ,,,, 't, -- -,*i ,,-,!,od,-:: t rzs- Fjos POR m nA 7F k - , ,: ': ',-, l' I i l ,7 I IT 'it I, T
VIt, 1: I .'' i- i I 1$8,000, sin estrenar
it"", I _'(-,, u 11 11,1 It", "-- il 1 ,, --- I"', '-
z- ;t,, ,,I I ,
I i,, I I ,i---,Iil 1 I 4 5,1 i' ,,,I,,,,i ,, PAT':A "
l, i, ",", 11 '-! I -! -, 11, t. ,,, : 2 -%i t, i "_; " % I "I I ia ,nan ,iia, Iuho =
t(11,111 j Ioign- \1- it '-, , a , ,l". --,, 1i t, "I 1-1,-1, i, 'p-t- .-, I I 1'1 _', SU RADIO ROTO ", "' .' i, t ,I ,, I I 1. -1
I I "t _- i ', ,_ t,,- I I ' I % I ,, "I po
L !, ,, ,, ;, I 111 6?14i ill, ,- 11 - 1 -1 I -1
, i, u Al li , ,, 'li ,', i ,;", ,--' i- -I- I _- I I __1 11 I '', It t, -'i :!-- i','_j'1r:LilC'_' (i)' jli-t l:piiil 'in, r--", ,', 1 .1 , 111i I, 51, 1, 'i i 4 2 f "a, 1, I, ,T- ;nter"'ad'i
A ,, i I, ; vi-,, m li'l F t l, Vi I-' '"' C, , No PAGI, E VIA ARACIONEi" ,,,.,,, I ,,, ,III, i ,,.,, I I I I: j
% "L,:L 1 ,jl N N I --,----,- v 4 ,,
", I I 1, 11, 11111 I m i1i'l. 1, 1 ,., : l i, : .l! "''. ,-, I I I l ,,, t
"' I ,, ,, Nt_ ,i:A", I , "; ":, ,,, ,,,, 11 't"', I 11 I I ,'_ i A ___ , -, ,-- ,- l -i- ,, .
' 'i I I 11 I .-st-,rf, ,.',,, I ,!iif%'jo I COCIPR
'14 L, -- -" ,,,, , l I I I I -, ,,, I I I : ,: ,, I '' ,:, ll .... ... I i ,, ,
- I I _1 I i _,_ 11 I I I ," I I I 11 I , I n",, ',, il l t!ljc V frula(x, , i- Ill I I i z -------- ... 11_ 11 I I I I
,,, M : 1, ' -"' I" % "' t' I, 1 , illil, I I I I I I 1-111-11,11, I -111-11 -11 .1 "I 11 I ,,,, III:,
- ,, t L I'' 11 ,, I -11 I I i 1, ,
,, ,z 1'1 M t", I ,11 "! , ,,, 1; -, F", l ,;" "I' t - 1 I I ;, i I L I I I Ij At" P,;mera, L s
, ", I ", I 11 11
t, I I t A ,* l.,
-, efflos -_ I 11 ill I 11- 01111111 1-1 t I'll, 11 x l 1, .1',
,,,, i, ,!, ,.: ,, , "o tl 1, 1, l-, , :, ", Com pramos vend 11 11 I- "I I 't 1-1 .1
111,114, PA ;Kn I I I'll, I'll It "' 1,1, -1_11_ 11 ,,, Iz -,' , I I I I i I I -,l I. ,,, ., I 'A 69,51 e 1-; -;-C ;, Ii I ,; I'll Iti -I'll" -- 1, I I I ,,- 1-1 -1 i- I , , Iiirilus, -Lu *_ it,,/ Pi E u, Tell's.
ANI )I A'A"i I N tj A"" i- , -' '' I"- ., L-new"n." JI,-, Antiiiiii, ,, "' t, I '' ,
' '- iL I ., I I , I ,
t_ '' I :Nlll _11 11, I_ ,,, I I .1 ", I I I I I I I I I I I "I I I I I I ' I "' L' :""I" 12-,')-8947-4F-'lI
I 1 1 '. :,,,, -L I'
.1 ", 1, 'i. I- ii I;;: ,:"" ', ": 11 %: 1 I I I ,_, ,!i P 11 1,, !,l*,,- 1: ,nl I 'I I 11 I '1 -1 I I I I _-1 _-,
I I _- I 11,11 I L, 7; ti -,, VzViTo _DESD" "O 11n -CA91TAS M,
I
, t, 1, I -, I I 11 1. ,. ''I I I'll, 1111111- ilI7, I,,, ,,
,l ''.'' _, I 'i '' % "z':',,-1 L ,; I *': l I I I I It 1-11, "I,,--- 11 I __ ____ "", i 'i I ,, "I ""n", -ul -!,.- ,,", t "'.""', F-
IN 1 ''t, I I I I I I I I I J:, t., I ,i_ nqnJtI ,k, p 'L, 'I _- 'It I I "I I I I 11
i l- I 't , -_ 1 ,F t ,,, "I ,, t ,:, ,, 1, 1 R- ", F,--
I N I I I di.
- 1" "', '' I- __ _ :,- I I "I 1, , 1 2-1 '- F- ,',, I A lilfrI I I I 1. 11 -11, I -1
1 1 l:_, '511 1 I ", I F" o" tt", !, % l 1 \.-', lR2: ( ONWPO Ill NNOS N ,t .,,,,,,,, n;ltifc6fn1' , I I 1111 g", ,,,, i ,,,,,,,7 :,,,, ,,,, 7 K-, T,!
V, n", ,, t 151 Ni .1, , "''', ---i" Fli-Trl I 1111- I -11 I I I I 1, "I x I 1-i "I Al- I
1- :-- ri- F- ,l I I V, ,,,,, 11Iinn Al B-. i i ":L, : ,i, I i 'I S) l I I i I ., 71 t, l 1 i,; !C S 1, l I I I ___ f, 111-l" -13
t-, 1, 1- ", I 1, ,", I I I I - I 11 I,- --- -_ I'll - --- _i7l_ _- _l 1' U11 1'1'111i lllilll "R-I'll, fill 11,11- 111.1
_ -_ 1-11- ,_,_,il t .1 tES 11" I I ,,, I -,i i I'll I -11- I
lIVS111 AN t )11 ,\f1l Nt ITA, 1,A, it i-', ',,", ,' -, , t, - : t :1 I 11 1. .11, 'i "'F'll", 2A".
1, ,, -. ,, I : -_ "'' '' 11 1, 1 ", __ I I "I 11 ,,, ,,, l". -11 -,
em 'i,","., "'."', I- ,,, , ", "' ,,, , , "I,, IT , -- "I ", 't ",
i,,31i :i, __, -, I ,_! ': ( i'. I --7, I 11 -_ I ::- -,, i ".
'' itc" -IV-' 1, I I I "", l,, -- I ,L7. ; ,;Ii; -, 71
I I 1;1 ,, 7-,'' ,:,"',_ """ , I '' 1 : : , ;4, ,,i '- -,-- : I I ,t ___ "" , I 1, "I I ---- ---- -"-- -_ -: I' I i 't - -_! -1 I, , : I ""' .__ 1. I T11111 I ,,, , r rl, f,7 ,,,,
-, 1 t ,- 4 1, M1lrn lT0 1-1m 1-11l: -_ ,,, ,,, I I eni 2-1--,, 2 4-1 OBJETOS VARIOS 'it- i ,,,, ,,,,,,, ,, I :11" L, ___ I .... ..... --- i'_ 1411 bv
17 i ,,,, I -, -, "" I ----- i _-- -- "",; -1--,", -: -t , juAT,-$Rr"fV-ii, ,,, it, I : I I C, I ,, I I -i" -.A." 4A,
- I -.l-ixi-__1 l- li-_ 11 I I I "I I ---- -_ --- -,-",, ------ .... 7 7.. t- -li n I 1) 1 I- - -1 ,,-RSNIA84
- ; '; '. -A- -)I() ,---,,,,-,- __ ,-- - - --17 at i- --- ", -1 I PA"uE mAsri cFN kt iTr-,ilT 1,oAIPRO ,10Y F- :' ': -_, 1- I I ill l-- A*A Rl- Z, G A NGA i ,Fil f N 1 I t I NI WRISA, LtQV1i;0
"e"', -, t I 11 , n, , SANTOS S ""I b.q.1, .q.1-
I ,__ I 11 I ___1 __ l -1, -, - :, - -, .it -14 -tt,+ 1; -i I 7 '' I I I I ,,,is ,::, ;L:Ia F_ ,,, 5e, t.", i ... 1, -: I!, l '
, --- p- I _, I ,,
-C-, a ::, y F . F 6190 i'll ,I i.:, -, .il,, -- ,f I , 'ci., 5 -.- 2 b.Ati _tii1%1 I I I -, I ; i- ,, it"" 1", ,, ;l- ,__ 7:1 - I - '-, '- _1111- I ,' """' , 1-11 11 I "I I 11 -1-11, -,-,,,
4 '- i( 2 -'-e ,jlc it ---- 4, n, 7-- , ,,,, : '' : a il n, le:,-_ t7 1 _' -1 I -,
"I 11 1 - i,, u,,,--ia --1 - -- -', -- 'i ------ i ___1 1 i'l, ni " -!ll., dr_: _,,,,,, -:'Iiln 1 17 i- I I- t"._ I __ ii I ; i,, 2"
;_3 i, i-- - ,- t % , It -- "', -, -1- 11
1. N, 1(14 ,lr t: I ._ I ''I ,,, a il c s .,-71,_ -- ti,1 V- 1- r- "I 17 ,,\,!D -l" -', 4- 1 -1 -1 -11 i 7, , ;- g, IL -11 -93 -4&23
%,--- I I I -- ni, t, ii, -:i -,vIBORA, JESUS DEL %10N ti, 1.11"t "I'l ,_- ,-, --S, U- rp!3 ii ,41- "."7 ,q I r, _.: ,-- 1111-1 I'll F-1, I ,,,,I,- -- V, I ,-- -AN'TOS SUAREZ -TIL I i- -, -io 'J' t,, '"'I'_ n-ti'l I I I 7 1 t,,,_ -LA A31M C A.N A', I __ ,_- :-,-,_ int-.", I _,300, Magfih- Cima
j& ""It, 6 nt, ,,- ,-- 1, -,fo 1 ,%-as i -r_' - -,t- %V1- I 11,1_1 F llielilll
stii n,.!l.. y J_ D.,lg... 1-1 -- I- 1-1-1 17- "I!4li 7 I , I J-,, 1 2. 'i'a- Z-1, U-4in I i li- ".- I ", --o-,
It' d, 1-1 334 I t -- i, y ,i : I .. ... ....... I I, I 1.11L 1", --- c- ,, 1,111- 111 I I 1, 11- It "Ill", 11111;111 "'l-',
Octubr. IIZ m.%4-.---, -1-11 d f,'-It;i t !.,itt ,,, L.t! ,,ocl-_-rtil suare- ,,,, I "I I 11 .; I ) ill; L-1
."I't- SuArtz y Ser n .720P I 1, I- -,,- , 11 -1 ,it 1, c ln_ 4--31 it lti, It -rr I ,,"I"', S il" I ''I'll .1-1- 1, ,L,
,,, ray, : I -1 ill 'I'll 1 b. 5 , ,It 1 , "'. --l n
F3 ... la -24-IT-4 N%, r ,, ', -- l,
11_? I -111, ,'i"i , 71 ir "- 'I'zi, I- i __ t 'i V,' ,'--'! ---- -IL' C-pal"o i- !,, ii, '- ,-" il ,,, s .. I I'll 1, I L, I ... ... 1, 1-i" ,,,, Fi-0','t b". 1356 ,_ l- '. I .1 I- ,, ,;-,I ,, ;_, .,'- '11'11 P 11 li '1111 17 i '
In'lle i ", ,,,, .1 l__ ,,,?' m r, ; ,,", L .N11PARAS 0USTAL ; V E .... N -T -A -1 7 itit t ,, ":, ,--- ,
IQ d" :zl drig z ''t I'll t!wl I 11" 1, ",I ", 4, it, ,l ",Qt:ub- 1 m V X-121-1 i 7, ,i-till.,tltil, ,i'r-1'_-! 116& 4i 11,- ,,! I!, P-, - I ", 7-t "I I I I- -1 ,'-,,I-', ___ 1 iI
I "' "- p- n, '-l I- "' i -- 7_ ", ,, i", ,,;,I ,
c F, I ,,j- it I c 48 CASAS I , , :, , -______,___'--' ", l'
X10 kA tl MARIO DF LA MAUNA DOWNW, 21 DF QCTUM 0K _17'1! .... . .. --",- __ "", __ --- - ----- -------- --- - ____ ___ __VENTS I VENTS i VENTSS I V F NT AS I VENTS V E N T A ", I VE N T A I V E 1 T A S
- =!__ _-, rr '' I I I~ 11- ---11 I~, ___- "I I i __ -, __ .1 I __ -, I.S "J, lAI1Y11U,i Y VPI-NW,,% 'q; MUOIJA,'; Y PliFNI)AS
CASAS 49 SOLARES 1,10 171146 S RUST'ICAS 151 E'STAIMECIMIEN FOS :i N ,,,,
- ,- "I'll I- ____ I _-, ,_ I I I~ .__ Y _70 ILES Y ACCES. 'vI At1r0N1OVRJ.S Y A((
, __ i ------ ___ _-_ _1-1*____1 I _,Y.,________ I I~ I I t , ,
ol, !"Ill' I I 11 ""I I I% Ill", 11 111 I "W', -t ".. I I "I'll,"I'll,, 11:t ""It"l',%, 1,1_- '1 1 -lt "' Vmk d If f; I I .... It ,,, "' I ": "' I "' I '""' ''' I'' ".", !, "", , , .- '"' ""', "' "' , "
1, 1, I I 1 I I I I I I I '' I I ''I I I I I I 11 I 1 1
"",,'I'll "'I"" t 1 I I I I I I I'll I I I '' I I I 1 1 I I I I 1 1
1 11 ,, ': I j, "I 11 l i I i '' I.* i 1 1 I I 11, 11 11 1 I I I ,,, ,, I , I I I I 11 I 1 1 I ,
, ,":,', t ,,, ,, I I Z:11:il 11, I ", I I _ I I ,
;, ... *. I 1, I I I I I I I I 1 ', ", I I I I 1. i I 1 I
.1 t I I "I'll, I 11 11" 1111- 111
, !11,,' - 111 1111: I'll" 1 1, I I I I I I '111111 I I 11 I I 1, I I -, i 1 'I!
- 1, , ,l'', ,, '- i i I I I I I 11, 11 I --'-, I I, I-- I
, I I I I I,, 11 'I'll I I I I ... ... ' I 11'!11;111 11 I I.f )Ill. I
' .t- I "l, I 1. ,- : L i- ,,, I I 1. :
- l 1,1 "I 11 1 "I',,,,, q ,Il , 1 ,: "T", ,"', 1 ,, I I "I ., I I I -, Vik"''l, '-v-l! mdl,-- 1, ,. ., I'll "', ,
., I ' I 11 I I I I : : I I .1 ,, I 11 I" ,
It i, w JI,\,,, 1w ImcitrO, VN I 1. I 11 I I i I I I I 1, I I
I 11 11 I 1, I I i ill fii'l l, i ,- P i ...... 1, I I 1, I I I ,. 1 11 I I I ''I I I I I , 1 I I I I ,
SOI A 11, I 1,)A IM I '"', A I -Ii., 1, I Ill-I 'I, ll 1 I I I , I I '' I I I 1, ,I, I, % 1,11 \ 1, / \ l.f i'',
611111 1 1111- 1111 1111-1, '",'', I 11 I I ... nw, i 11", I I I I I
1,1 I- I ,. I, I , ,,, I 11 11 i C i I I I I I'll, I I I
_ '. i ,,I 1, I I ,, I I I I I 11 !"Ill" H I I l"t, 1, r I ,,, I ", ", ", I "'. '' "
11 I i I 1 1 " I'll I I 11 I I i 11!- I'll", i- ,liki"il, l ,el- , ,i, I 11 I I I, ,-,-- I I ", I "Ill- I I I I I , , , , I --', I I
- I 0 I r I tt, , ,_ I I I I I Ir 4" ', l ,, 2 ,,- ,,, I I '_ I I I I I I I I I I I I ,:.
1, ,-11 -,,,,, 1 -11 I- :111 1171111f- _- ri I ,, ... I I ., 11 I I I I I P I 1, '. , I.,
I I ol ll 1. r,,,,, " AYESTARAN ,',z i ''I I I I ': I I I - '':' , -, 11 i, , I ,,,, I I I I I
'_ 1-1 -1 , I 'I I , I ;, "I 1. 1111111111ilt, "'! I 1 I "I I
-, ill-: 11 I" i e lij 11 .,
I il x I, ,, 11 I I I __ ", _, ,i: 'N ill ,, i i I 1, I I I I ., t, ; i I I I I I "I
-7,_,_ I ii_-,,,-- -, ui -,, ,, -_ "" 'I T 7 1ltn-i'll I -, I I I I I I I I I I I NI W I I,, 11 M I I t I )jll I I I, I "'. I
, 1, i 7 r T-',, I , ,, "' ' i i "' t 1, , , I I I I I I I
,1 I I , I , , , il I I I 11 i T I I 't I : , , T l il 1 1 -T r I t I T i ,-, I -1 z i , I I l , I -, \ I i -- I , I I I I ,
,. _- I ,I, I 1, -7 1 1 "" -1, $. 1 '" ,- A N I.'-;I :1 RA N MOTOR"i I I 1-1 I I I'll 11.11 11.11- --, , , I I il
" I il ', 1 I., I I i
. ,- -1 1-1 "I 1 711- P t ,, "'n-l", i, ,11* I I I
- l-, ii" 11 l, 1 11 I : I I I I 11 I t ,,;, ,,*I I I I , h i (,' I ; Wf 0 ( OLONL)
""I ", I 11 1, ,, I : -- -I---- __ I A i, 'l I , , ,, -_ : , , I., I I
, ", 11 ,, I r :, ( 11, ;,;Iil A i'-^, 1 1 I I i, I I 1:11 I I I I ,
1,1 i ,_-, -,,l ,,, I LAWTON -D-i:il'- _,i_ ., ", -- I ", I I "I i I 7 1 1 1 I I
.! EN LO MEJO 111, I I I I "I ,
I %, A, I I 1 I 41, I I I 11 I ", :",* 11 I I I I 11 i, [" , ,,,, ; I I il
- -- -_ I I'll I I I I I
7 1. I I kRik- .1-1 _,__ _Itv_ --",-,, 'I, I 1, t I., ", %" ____-I I l ,, ,,,,, z -.1 I I I'll- "I I'll ,:" -, I A 1' I I
,.- ". ,-- 11., ,,- 4 1 ,, ,, i "" i I'll, I, 11- ; , ,1 , I "Ill I I I I 11 1, I I I I .
, , ", :-- ,,, t_ It I," ", , e, , OPOR I CN I DA D _---- I -, ,,-,,-, -1 "' l ", t , , 0 ", I -1
- ,,, ,,- ;,, ., ". ;, '' 11 I I I I I I '"'I'll C' , "'; -, ,; ,, I 11
!" I I I ,_ le, 11 1,l 1 , "I I'll I'll I 11 I I 1. I I \ FADO YKICWI O ( rRit %Pfl, I I -1
t11 I'll It" 11 i i 11, I ", ; , ,,, I I I I I I I I I I 1, e ...... I 1i I I I
,
- I
1 11 1 t 11 1), I 1, 1", -- ,_, , -, I, __,,- i- I lill, 1, ''I, i, i,,, ', ,,,,I'll 11
,: ""'' ,,7 -i, "' 11 i""'I"',
, I 11" 1: .1 -,
I I I I I 11
1:1,11 1 ,, It ,- I I I 'I, 1, $ I
" ,-- , JUM WARTO "' 98. 0 0 .... "i
- ", 4 11 I i. "", i, y I , I "", i,'r ,l -:I !,, ,, -i ,, t ,,, , I I I I 1 I
, I I TZ__ 1 1, 1-IM I- l I I., I : ,il 14 N1. I I I it, :, ,i,, ,i-, li Or -,, l, 1:'' I I I
11 I ": "', ; 1, 1:, , 'I" ,_ 1, I I I I 11 I i , ,,I, I il"
- uv-, t-t ( ;i:ik-f,-_ -, , : :, 1 i I ,,, I I I I'll.) I I I I I I I ", , I "" t11
,,*1,-,,i, t-, :, ,_,,,, ,_ % t ", I v fiji -, ,,, i i- t " I ,_ I I I I I
., ') -11 : I 11 _VT __ __,, -, rT -, - ,- I lt I , I - -- _,__,_- -111--, ____-, -- 1 67 _soT6__b0 Sv6f I I I I I I I I I I I I 1 "% "- , ,- ,,,, ,i I ", "'' 1,
, ,. I e' I I I I I I I I .1 I ,
, ; I : I I I'll I I 1 -1 I I
-; iIo -, ,-,T-- F-',r--t, i.F--,i-- ,! -!, 1,I '111-011, I ,,, !,% i, I- iLE INTERESAI I I I I I l I .:
it- 1, (, 7'1. lntv, -,irl,,!, "i i do t I ,- I I, 1, I I I I , I I I '"', ,,, ''I .1, 11, I ;,1,11 I I I "" I I I 11, I I I I t I
" , 11 ) '. I 1 i ,J I I , 1 11 I
", I I I ? i ", I t el ,, 0 '! I t, i I I I : ": I I I 11 I 11, I I I I I I I 11. i
," I I 1 I I ", t,!!,, I -1 11, ,,, 1, ,t , t I 1.1-1 11 11 i t, l"ll, I I I I I iuselo dia t 110che! ,, r ---, t-11111 11 11,11 it, I
1. -11 11 1l'- V- , ,,,-,, i I I I __ -6 I y I ,
I I -, i-I I I I R 1, I i i it f) v j 1. ,, r,\ I "'f" ( ,- l I \,.j, I ,,,,, I I I 1 1 .
_v ;I__ 1-1-1 -,I l 'l;t I _,_ I "I '. I 11 I I I ., I I I ) I -t-ti" I .1 -_ "
I I I'll 111111111-11 -111 t-' 1 "'i, ,'!' I 1)i I I I :,, %t-- NI'l, wd -,-,d, I 'l ,-,,, i I I I, i 51 FSTABLECIMITNTOS ,-, , : I , -_ ,,, ", "I .I I I H, (1, t ... -,,tl,1l, ,,,, ,I 14k, ...... , -, , , " , ,
; : I S i ---- -- I I~ ~ 111,, .: 1111 S I ; I I I I 11 I I I 1, 1, I I %I I I'll, I ,,,
1. ,,, I I I 11 11 i- ij11 V 11 j ,ij, I'll I'll" 11 I'll, I I I I- i I 11 I I I I I I I 11 I I I 11 .11 I I
. I I I' I I ,,, 11 I I I I I I 11.
1, I I I I I . I I I I
, ,,, 11 , 11 1, ", !i, ', 1, U c, ,,,, ,i, C ln" ", ': I ": t, 'I'll, li"n" I t I1 1 1 1 1 1 1 1 I 1, 1, I 'I'll I I I ,I I 1 Ill it - I I'll I I I I '. I "I'll '' ,l: , "' "t
t;t; ni w I ,,l,, i l , '' i 1 i 41 111:11 "" __ I il I I 11 I 1, '' 4 I I I 11 I I I I "., .1
, 1, I I I I I i 1 1 -,: ,I : I I 2 I I'll -_ --- I , I I I I 1 I 11 11 I I I I I ,
. I I I I ''I''. I I I I I I I I I I 11
''I I I I I I "I I I I 'I,' ,,-,I- "I _- l I AMORTIGUADDRES '"' ", ", ", I I I I I I I I 1 11 I I I
V N If! A :\ 1, N \ FN I \ I I I I 11 I 1, I , 11 I I , "
"I",, "I I I, "' , ,,, : 'iti I ,,, , " ", I- '_ I I'll, "I -r e I
, , I 11 11 I, 11 I I I , ,,,, I I I I ,I,/,
_,111:''; ... ,,, 11, el I I e 11 i I "I 11 "i 1 I I I -11-11-1111, 11 I .11, __ I I~ i \1.1A HVS A iA , , \1 I - - I I I
_, i'l I "I" Y _, ; it, i',, I ", I I 11 I I Ti.T- I 'i" ,,I t ,, I -, I I I I I 11 I I I I'll I I I I I ''I I I I I I I I ''I I I I 11 I 1. I I ''I''. l :.1
, ,- ,,,, t I 1, I Z It" I I , "t I I I I I I I I I I- 1 I
- 1 I I I'll I I,-- -,- 11-1111 __ I 11 I I I I I I I I I I 11 I I I I I I
! 1- I I I 111.11, I I ., I ,,,, I , .. I "I
1_111 1;1_1_ I \I'-- I .... -- --- - -"- I I "I'll I I I I ."'i.1m Ill k*, 1, I \LI ", ( ( ,,, ,, I I I I 11 I I I I I I I 1 i" ,- I ... I I -11-1 -11 I'll "I : , I I il
I 11,, ,,,--i GANGA VEDA00 i- I : __ ''I %i-11 ,,:I 1' 1. I I I I I I "I I "I
I ii ill )IM 'I i I ,- ,, I i, ,, ."
,,,,, '' I f I I ,-- ,, 11
. ; I I I I I I I I I 1 1;A ',(;A
11 I I I I I I I I I I I I I I 111. ""
., I I i l I I I I I 1i I I~_ I "I, I~~ - -1 I.~ I I I I I I I i'll I llli 1, I ,"'. I t ", I
, I I URGE VENTA -- ; 1, I I '. I I : - ,_ i" i !!, ", ,; li, i I ,, --. I '_ 11 l'l- "
11 I I I I I I 11 11) ,-,mi, N*,ttrid, , I 1, 1, ''n it 1% 1 ,,I, i, ", "" I,, i -, 11
ZAN L VOT OLT) O_1 A It C U LA "' ' I., .1 I I I I I 11 I % : I I I, I I I , : "t"', I t I It, li ril",
-- - I 1, t" ; ,,, "i __ ,- , I I I -, I ,,, -:-- -,,, : *I '", 11 I I ,. -1 '-''1- ,:,,!,, I
. -- 11, ." I I :, I 11 1, 'I'l,-% 11 I Z 1 1 1, ", ,, , 1: "i ,,, ,:W) .... .. ... ..... I "t ; I I i, "'
;,,111 '. I'll ',ll - " "" I I I .1. I 11 ,,, I ---,,,--- - -------- - ...... ,-- -,,,,_,_ I I 11 I I I - -111, I'll, -1111, , I ,,, ., if 2 -, "
--1 11 "-, ,,;- : , 1: ,,,, I ", :1, -5- I Ixil 11 "" '-11 i, I 1, " r-, : li, _,, ,,,W t- !-i, lr" ,:, I ". 1 I , I~, ."
-, r 12 CARBO ', VKI % I I -, I '_1 _,,, ". rT", I., 1, I "" , .
"
- ,,, I : I I I 1 i I -, 111-l- 111 ', Ill I I I I I I -- I i 11 : i ,,, Ili ,,i ,,,, jC1 ,,,,, , !, i :_ i I I ; ;,; I I "
S. Jp,011,1_jjf ,7 I ,_ 1,
--
', ,7 l I I I I ItI I I I I -- D -- t I I 1-1 I 11 11 -11 11 I I -i P";
ESQI-I- -- -- --- I 1, f ), i ". , '11 1 i -,,-%:", , I -1 ,.." I. ,
-2 1 ':,' -,',' I. 11 I I'll 111-11" Ili I 11 11 11
1 "I ,,, I ,,, , ': ii :, , I I- , "', I I 1, r , -, BOVED S Y P ';TEONFS I : ",- ,,, 1, 0) ll ) I Z 11 1, I I I I .I .1
" I l I __ I ., It, I 1, ,,, 1, I I i ,
"'t":,", !" -- ", I __ I , I "I I I 1 I 11 I I , I ,, 1 , _Jt _", __ 1, -, 1, 11 I 11 11, ----- ----- --- I 11 I 1, il. "t ",
IM, J- : -111111 I -111111 lill., I il -__ vi7 N '-wo % I I I I I 11, I, I I -1 ,- ___ ' i- I I :-, I 1-ill -_ ,-- -_ It i, 1 MUEBLES A PLAZOS -x -, m T1 l, I - --- , I 1 I I lz, : ,
'"" ft ...... MAQUINARI AS ''
'- ,_ I I I I I I I i 7 1 1 1 ,, ,,I
BEIASCO 11 N' ESQ, ,' t l "S01) I .1 I I 11 11 1, I I I I :, ___ ..... ... : ,,, , I I t I ;,, i il ,- ,
- 14, I
R" ,, I i I ", i, , , 1-1 I!- I I 1! I I I I I I 11 I I I ,,, I ; %
,,,, ,, ,I ,--, I ,i 11 it I I'll I I I I I I _. I 11 ,4 1 I -, __ ,--,'I,- - 1, NIAGARl .1 f; 1'.1 I I 11 I I I , , I 11 11 I I i" , I
, I I I .1 I __ ", ------- - __ t ,,,,, ,"I 1-11 "I'l- 1 I I I I I I I I I ,
IM4 1 ,- __ __ - I I I .1 I I I I lrl" ; , I I ,e i I ,,, I I 1, i I
, t ", -I , .- -_ I I I I 1: It 'I I 1. 1 11 --' ,
I I I I I I I I I I I I , I I .", 'i., 1. ,. 11 I'll, 'I'll- -_ I I !", % , I I i I I 1' i I I I I I'll I I I ,% '1 1, I.:;, I'll', I "I. I ,, I . .... I I I ,
SA \-TA CA TA 1, I \A S ,000 1, I I I I I I I I I I I I I I I I I 11 I I 11 ., '."_'
J. I ll, I I e I ---,-- I I I I I I I I 1 I I I I I I 11___ __1111 --o .N_'kL.0N E 1, M F- -I' 1-1-1 _', t , ", "'' 11 '11; 11
S., it, I I 11 I I 7 '1Z I v \ I"I - ____ __ __ ___ -,- '- - "; - -- __ it A I i I i _-11 --- I I i t , I 1, I I ,,, ,
,, I ,,, I I-, I I "It' 1,- ,, : ",-.- "t (11, N ()110i lk '111DAD ---- 111-11%, l., 1-i'll 11-1,111- LA M AM A" i '' ' '
.."t.li 4. TW, I , I I I I I F - _- --- - I I I 1,1: I I ,_1 I t 1_1 l I 11 ; _- ; 7- 1 _I !'i_ ,,, :1 __ I I I , ; : MARMOLES PENNIND ,illil"m Ml dh, D1!1, til ', ,Iiil "', It, -11, 1 11 ,i"', ,, ,,Ieina d'I ,ert lli ("",), ,. 11 i I I 1.11 I I I'll, ,;- ',
_' F_, .SA F 1 I 0,100 L L ,- 11 11 11 I I I I ; "., '* I
I _ _. '. I I I I t I I 11 I I I I I I I 11 I I l, l i" : l ,:- id i" i 1 :" .1 ,I ,,,
I 11 I I 1 4 .. ", I !!, i- 1 _1 I I I -, _-__-__ -, -_ I "I __ -11 1
1'11111:, "," i- i- 4 11 , S, i---:, '. S, __ 11 es I 4- __ 1;11 , ( I , IO I , Jlit,,- 'I'l cillfi ,, ,,I!,,,
- ", ,_ I __ '. , I', DEAt EK i I I'l- I 11 I 11, "" ", I 11-1
, 11 I I I I 11 I i I I -4' 11 11 I I 1.1,,Ytl ri n\ ENT11"I"Alt 11 I -- ee, I I 11 -1, ,_ "I'll, ijit 1110 t-k, et tc-t." j!,P",:"C
_- __ ---,--,-- -, 1- ., i -1 I [ , '', "
__ 11 "'' -11 '' '' : Lci "'i i,,i-",ri l S t 11 1. ". i''
RFNTA la8ft ( 30,001 e ... I ,fel V' ; -,
f I i, I I I ." I I I "" ""' "i", "'
11.1111, I li ', ,'- ," --,-:"."", iw-- - I 11 I :: I I ,i t)\ I 'll)" ), k I'l w o, :i --,_ __ I I 1111;11- I 1 .l
,T-,r---, -i , , I ,, 1, I I I I I i ,! I -Lill %, 0 p:'-d" I im
, ,t ,- i : ,,--' I I I I I 11 1 I I I I I e 1 11 -1 I'll -, , il 1l,
- I I .i I 11, I Ill, 11, I ",I", 11 rIv-1
,,!,1% ,;1;,,,-, ,,,, : '_' __ 11 -, -"-- -, ,-- I'll -_ - ---- 11 1 I I I I I I I ,,, I 11 'y, i -, ", ", ,
l-,121- 1 " I __ 11, (I \ N(lA I I I 1: :-,, '--- : ,,,7
_ _____ ___ -I- f:.-\,-,- ___ ,I I I 1, I I 11 I'll, I -, , I 1 OTORES CENTURY 7 ki C[ ffl i tll 21 ". l,
Gimo 2 C111i, Ill) Sul 11 : I I 11 11 11 I ; M ')
"!1.rr.-,1 1,,N ., ,ti _- I _: I , 1, I 11:1 I ,I I I 11 1-11 -_ 11 111--__ 'I
"I ""I, I'll", I I I 11 I I I I , t I I I --ZT-i- ,,, I ) 11- i - I I I I I I I I I I I vog SOL() $10,(t MENST' '01 i t "" ""' "' -t l ""e
, :, ""I ", , I I 1-1 I I 1, ,, 5 I 1111 11 I'll ll-, ", -",
11 -11, i , I I I 11 -' ,; -- I il 11 I I 1, I I I I 11 I I I I 1, I ;1 ", I -11, I I I'll -1 .. I 11 I I 11 , M AMS DE CVARTo .I c. 'I, ', i',,,
_b I YJ11 I 11 11 I I- 1i I I I I I I "I ,:,:_ 1' ', I'll, ,
_ __ ---"--,--- __ ,-,---,,- I I I 1i I ,, I _,,, I ,
.1 ,- I ___ "" __ __ __ -, ___ -, __ __ I I I,, I , I "., I ,, ,,,, ; I I F" i,
t'n)uiable ", "U'r, V Ifl ,;
, 11-1, I 11.1 t -1- -- 7 "', I_ e I ,,,-, I _T 11 11 11 I ,!, ""- 11 ,, $ 0 rv :n, !,I, r-o"'). ---- --- '------ '--, _, W) (. PARCELA _- "'' __ 1,
_ t OMOVM-S li CCES I I I I _,_,___,_,__, 11r,"' "- 1 1.1111. 17-1 11
., '' VEDA90 "I' _', 'I, i ' = _-I_ 1-11 71 It 1-1, I I 1, ; I 1-1, ,-I _, zTl _?" -11, I'll
, ., 1,* I "I 11 I : I t F :l,,, 6T BOMB.%" ; tr, c,)c1na, $5 00. pl mq suel tas "I I I S, I _ '_ I------- '""!
, , s_-,; -111.1 '. I I I I I I I I I I :, I I t, 1-11- et'', "''i I .'' -- ',' VlIn ro I ,t -- ,- -"" __ -V? 11
_ B11;;i I 1,11"," 't", !, 1-:, 1 _'_% I 11 I -1 I _7 ", "" '"' , :, Nt ., I I ,- I niist, ,ur', il,-,, P-cin, ylt r:, ei- CT ir; (, A on
...... t 2.50 x22.66 a S43 M2 "" I
, ". I- ___ -, 1 2 I ., I- 2", _- ----"-,-' __ -1 1, I I i'll-.1 -11 it,-,A id, ,, mil Hpvlt "Ki W, -, I. -, -.-, ri .... 7*1:
_ -111, __ le I x I -1
i 72, T 1, -7 ,,,, ,
111 I 1-11- 11 111Y -I,,,-- -""--,- ; ,_,ii, ,--, III 11. it : 111-1
- __ "I -1- I 1 n Rdfaol it*k M lnl i 1, -'- I -, ,
N1 r L I A C Ji ,N Al i E X- i ,'. ,t_ I , I I I 1, ", I ,; , I,
,!'. I I I I ir .1 I; I I 1, ., ,,,, I 11 I'll ,,
. I I I '! ,i i , , , 1 "'t- I
ar"'i"T6,x4nafW ,1 I 1',- 1 1- A z;i't I -- -- "'. -, I I 11 1-1 -, , I i, I 1, "I 11 11 1 ,
I I I', I ,I l' 11, t I 11 ,1, -, Cilr )jmnlt rm. 11 - __
'Tente: portal, si 'r a ", -- ' I -, i : , I I ., 11 I 11 -1111-111- I C-V1:l6-!tf ,',! (Vt :; v, Fnmn """" vv l"
I~ -- I'll - "I'll -- I __111 __ 11 I -",- I 1 L I I 0.
mrnplelo. comlJ, 1 ,--, i _,- ,__ ___i , , "', , I ,,:,, ,-":: ,-, __11 I e, -, 1, i, I.,!, 11 I l Ill "'I ,,, ,,-i 1 I ,:.1111 It 11 1. 11 __ ,,--,,, ____1 -1 - " : '.
I I , I , , i I I ,I t I I I 1 1. I ", -1-1- ii,
e .1 I I ,
;eriores (Mcti ; i r--, 1, :,, !,!,- ,,, ,,, '. I I I I I I I I I I I I e I I 1, I I 1 I 1, I NI-blrie S1N*fA AMELIA i I I I ____ -1 liI -, 1, I I I I I t ., I
-entando SH I I 1 , "I I I I'll I -1 -11 I "Mild I 16, )1ir1ri(j11" S, Nivolil, i "', , 6 ,,-, "'im; ,i,,i rho-i ,it,
, 3,0! I 'i I i i I I ,1 I ___ __ __ -, __ I , I L , 1, I :- Y ,I __ _: 1, I , I I 11 ; i I "I i 11 -,
- 11 I I 7 I ,
W"I I'\H)Alt 111, I 1, ,, i I i ",, ", ". !: Ill I ":1, ': I "", """, ,,,
:)'Reillv 309: 2 -w, - ,,6, P_ I I I 11 I "I'll I -, i, 'i , ,,, --I-- i i I I I , I .,
i'_Il' : I I "I I I > 11 I I 11111'1 ""- 'l 1111" t", I I 11,li!, It'' 11 I ,, ,,, ,I , ,;__ ,,,,
____ - _______,_ ", - 11 I I I ,- I I I: I I 1, I I % 1 4 1 15 BICILLETAS I I I I i 4 ", , ", _- _,-,
I I t ;, i, -11 _. I ;
-- I I I , :, 1 I ,, '. I 11 ; I I I __ ,----",- , m I ___ -",--- I I I I I ----- -- I I I I ,.,- -1111 t ll I 111. I I I -11 ,lltl -l, ,; v _-, _,_,_ "Ielt 11 I'll, I I I
&ANTOS SUAREZ -, I '. ii'"'I"-, I I iiF V E \ 1) EN -1 1, I I:, '' "
, I I ( , iflA "TINA", N1,719, I I " 1,
'' .1 tll I 1:1- 1- "t-'. I -'- '' 11 I I I ii- _Bi-__ ----,--- ,-- -T I
- 11-1-11-1 -, - ---- --- 11 I I I I 1 I I t yl 'j teji!t, C ,I I. 11 1" 1 '', ,
,.x 1 J, ll;H \ A if A I 'It H II i 1 kt I I I I :1 I ---I-, I I I I _l'jjt ; , 1, I , I I - :, :, -, ", i, ,11 ,
1, -', :" 1, I 11 1A I I I I I I I I '. I "I 1, I I BLES FRENDAS "! 2t, e -1il ,11i,!i,, "d", :n, I I 1 I
I I I __111 I'll ''I: 1, 1, 1i i S" Y, 1; ----- I i ,- ,,I_, 4, I, e
. ,' ', , :'' I 11 I I I, -1 I I i , %11", it I ___ __ ___ I ,l!: ". ,; -i-", :i ii',, -,T-, ', i; , ;-i i
k. t, ,l ,,, 1: I : I 11 I I I I I I I I I 11 I I I 11 I 1, I i i I T, 11,1111,11, _- 1, 1 1 ,-,, I ,, ", WO I 1" ('A IT N, JtJ '6 0 l, z i,:- t, i L"'I", ,.["', ", , 'l 1, I 11 11
, 1 L I I I I I I I I 11 I I I ,, I ,
__ I'll, -1 I~ I i -, T. _,_ ,_Iil 11- 1 ... 11 __111111 I 11 I !I - __ ,:-- ill i,:, ,,, l, d"It, ,,, Iii,1'1111', t ,- , ,iv 11 I I ,:11 I I ,
, ,, I I 1, i- -_ -_ - --,--,- ,-", __ _", -",,I 1, ; I 11 I I % '_ I 1 ; '. I I "I I I I ---- I --,,, 1, ,, I I 11 11 11, "
- I I '11 1_, I il ii- ,_d, !, ci,, ),i. i A "a'a, : ,',!,' P)" I -1111 11111- l- 111- 1 I
R* Iguez y Fernandez , "-- : _*: I I I I I I .I I I I 1, I 1. I
11 11 : ': I 1, I I I t li_, IT iw it, l, 0;, A;-,., ,l i e L I ,, IiII, I l '' 1
- : ; '. *, , , -' -', ", ,I : I --- -_ -_ :1 _- -_ - -,---- -" -"- __ -_ I I I 1 2 '' T,
I I I I I I I ..-, , I' 1-1'1 : 77, t 'i I 1, ", ,,I!,)"- ,I ", 'i ,%. I -'LACRIET Nl' 4. 7 I ISS 7, ; I I A I I I
, .1 11 I I I I I I "' I I I I NJ net'j", tie OPOIn't'Nllm ) ", , P -i-I I - ------ --- 11 I I -, ,_ 'J, f-_ i "I t- 1 5 1 11 I l ,r- -, -! Iill ie I ; -.1 It I I I I I t "t 1 ,,, -', -- - "-,- ,
__ __ __ _____ ,,, I I I'll, I t I !' ,,,-l , ,, ,, -, ----I- I'll '11, ii I I'l jul ""',-. 1, -, I .- .il."'., """, "', ,,, ,
Santo, 1,ularelt, Va i,, 1 ;,0(10 11 I 11- 11" I -1 I , -, ", _,__ 11 - I -, -111, , ,' , '' I ,- ., I,, I 1. It, 11 , ;-- ",
V,,, 11 i 11 ,,, ,,, I I -', I I I I I'll, _11- ,-, %111 11 I 1-1 I IlIr'll,11V i',,,l,,i,, ,,, - I I, , I ___11 it ,
" SE VENDE ESQUINA I :- I "I I i I .t I I it "I I I 1i I l ,I- *,, ,
_! __ ;I l, 'I, "I I A .... .. '- '' ,,, i- I I "
: % I A I- 11
I I I ,, I 11 I 11 ,I ,',' ,I,,,,,T ,
- t, 11 11 I 11 11 ,1 1 11 f, 1.111, : I i I '
l' ii ,xi- ,-- I' I I -: I, ,, -1 I i ,,, P I I 1_111_-1_- _1 I'll -6, wr ', 'roj ,ti, 'v i
", '' : "" ': - ,,, ,i- I ,,, -, ." I I I I ,, L I ,,:,, __ !_, ,
!,,',' , ,,, ,", " , I I , t, -, I I 11-1 I ,,, I I e '111 I ll 11 '', l 11 ,,, 1, ,, "r : l t )t., Objefo, Artt,,. P,,rctlim-, ,, -, 1- -- ,
,:1 31, 1 I ,i ". 1, 1, ""I" 11 ": "I', ...
, 5 I -1 I '.I I I I .11.", 11, I I I I I -,-- -,-", I'Ampara, Cri'tal Fol" I I 11 1-14 11 ,
sunto, sunrol, '1 ,.500, (Vtcm) __ ____________ ... 11: , 11 ill, I I 3 , I I I'll 11
IAIJ s It _-11 : "" :_' I I 11--l-11-11- -,-- -, ___, ", __ -,- -, ",
11-l"'. ,!- 11 I ,I IMIL s UN "' ---- - - 11- i % '-', I-- -- 11 I I LIRA VE ORDY 1 I'L Ill"", Cti"11 ,fl;l, ,, c"': "
., i , , i I I , I I "a 11 I 1-1, I ,_ ,-_, 1.? I LA "i-i-1,iii, I.111eJ-" I ,,Ir-, ,I) -[ --- ----"----,- ,i-,,--Ft-,i
" ,,,, ". -, I 11 "I ,,1 : ,__ I I I I I I I 11 I I I ", I --- I I -, t' ,
3 '.7-7, I I I I 1 11 I , I I -, " ,,,, ,:" I r "; ,)r"!!,m ln,, -" os, I! ilta'- ,: "', 9' I
,:I 1- ", 11 1 i z, I : ,- -,, I I I _11 11 '- ,I- : -i, n-, -: ""'Id, i, Fl', ;Idef ,, prim"'i-, !)"ta i"i, ,, .:, t I t, .,, ,1-11;
,, ,I 11 I .- I 11 I I ;i I ,n i P!, I I ,,,, ,;,, ( 1,1" ", 11, I 1i 1-1; 11 ;)I I I 11 "
I I I , , 11 Z, I I I ,, I 1 I -_ -, 1, ". I I ,,,,,, 1, 11,
"000 I 1 I I I I'll I 11 I '' , 1, liti 1,ll, ir 'I i IT, I- It I-- !, "i", -,, x', "'. ,, ,,, "", : ,elinado i't, l(l Fn -111, I ,,, ,,, ,; e,
I t , n a I I, --' I'L I I -:%.nt e, ,! ... 81" 11. I - "I I I. Q, I I 1 , I '. I I
, t- - -- --- --- - -- I ,-, , 11 I I I 11- 111 "IT I I I 1, 1: l"'I') ;- "I It ::-, L' 11 P:,- ,,, i,, ,i 'll 4 ji 1_ , 11 1 I %
I, ,,, I I I I N "il"r ,n l,,tl- 1, ,_iv: I I I -_ -_ 'I , , t I
I lind" 1, I I I I I I I ,, I 11 I __ __,_ __ ;
,, l: , -_ , "" I I I I -1 I __ - "I'll 11 I ,- -_ ''I -11111-1 I I .11 I -1- I I I i ill I 11 I, % 11 ; ,I I A ii- ,- Lie: '' t" Ji 1 I I 111- 11 -'I 1 l 1-il I
, i"
7 11 t -, 1, 1, I ,I , I I I I 1, -- ,- _____, ____ "I I I I 11 I I l I 1, : ,: i i, I i
- I "I -1 1, I I I !" 1- 1 I 11ti I 11, I I I I 11 I il ,4 i i : t, 1 , , ,, ,I I I I 'I",
' : I j ', f-I 1', 0 ... 1" l, I I I 1 I 11 ; , .11
'' ,_ I I I I I , I I, I I I I I - 11 w;o.ol"-jul 1 m- _( u iim i_ ',',I,, 11 , I
il"Ilto' """r" Il'llott I"t1li"It ,L It .' __ I ___ ",---- __ I I , I -1 I ''I ___ I ____1 I~ I I 1 I ...... :, f 1 C 1 ,IA ,,, Z, N I I 'i I I il.,
I i ') w ___ _.'11"" It, I ; 11 11 1 1- , %_ __ : __ __ ___ _", __ H I i h 0 P Ctet I '. 13 : 't ,4, o ,_ _, I~ -11 I
14 1- --:' -' 4 '. I 'II __ I y i 11,111, ,!, t, 11 ,01,os m I i- ,i u1i s .,,,'T , ,.,-, 1, I ,_ I I I'll, I I I 1i I 11
, t I ) , I I I i I I ' "' I It~ I 1 i" I 'I -, I I 11 11 i, -1 , Z ,' '- , I I i -,It I I - I ;', a I 1.
f,,,t I j 4 1 4 - ,-I I I Z I 1, 1, I- l I I I- I ., _- 'ri, ,- 1 1 11 i r ,: I I I 1, .. il.1- 1 I i , 11 11 t t, i ; .
l VENDO $2,000 1 1 1 1 -1 I I I- A I 'It" 11 11 __ __1____ 11 I I --,I .... .. , I I 3- I , I'll 11 i i I ,, I t ,,.
'' i, _- I "I , I -, '!, v I I
S, ntos s"at," S13,500, t \,3vij -, A , _. __',!_*_ __ : .1,' ,' ',,j, ,, I I I I : '' I,
- I 1: It II '4i,, 1!%", ,I , ; , -- t - ., "", '__ -'It,"'' I I I I 11, 1, I 11 1 ', '. ,z
- I "" !" ': 'I 1,1l I , ,. 'I',, 1, I i.111 1 I "I ____ -11 11 I __1 I .
., A PRUEB ,--- ;I -i- : T, ,
- ,, l, t Nlrul W 1% ot d ,;;i
I'll 1 I 11 I I 11 I I I 11, I "', P -" l.1-11 I I 11 1, ,,I,, 11 ,I'll I -t 0
""', I 1, -11 ___ -1-111, ': __ _', 1, U, _____ _______1__111_111_111__111 I 111. I ''I 11 I
" i ,,- -,,,- -:, %T'l -1 -- --- --- 11 11 "I'll e _____ -- --___- ' 1," , \ Inyii, f,, Qvi'v " I I : ,-1, "', I ) L, ii ,- i, "I i, I , ,,,,, L
- ___ ,-,- 1, I MUEBLERIA "PRATS" I I ,-_I I ,
I- i- PLAYA BE VARADERD ,', I I I I I "I I i , , I : I I El H nix muebles I I 1 it, I I I
,49 SOLAR I I i M ,, 1, I f" ,, 1_ ,I'!" a i -_ I __ I
ES i I -_ I I 11 I 11 I ,
- __ I , I --_ I I ___ -_ il I I I ,, 111"'lf, 1 !:i ,it ,;-, ,il, ""l--l""', -- ''I'll Ill- I
__ 111.1:1-1 1 "- 1-i'll, I'll ", ir, _t", 01 ,,, i "," I '' -11 I I ': , i",:,: '',*,-,,!,',
I '- I I __ __ 't" ""i" r""'
VENDO ___ --I- -,- ,- __ ---- I- I I I I t, 1, -,- -, r 1, 11
"", ,,I -,4 1 [, NPCHXs, A1,TVIZAS BY., ,, I _, ,; ,,, , t, .; ., 1, 11 I I I ,, 11 I : I I I 11
1 , 11111, I I .1-1, '' VILES y :11, ;" h, h:! :,
$,, ',, -':, ,,, '' I- -,",-12 -;, I 11 '- I AUTOMO ,, i'll, I I P, l ,I , -, -, n,, ', I I 7 , I I I
1; 1,12, 5 1 I 1_111. -'_ , : f n ,,, _, !:I x _-- ,,, _,I I t 1- 1. I 11 I 11 1. I I 1 , ;," in -', I "I "Ir -, ,, ,
- '5 N 7 F j_: ,,, t - - -- -- --- -- I I ,,,, 1 11 I I I -, I ..... V , f ,., , , -, i no , I I ,-i, r i, t- ,I, ; A.- I I I -_ -, ,;, e t,-, 11, 11 11-C', 11r, I ij ,,,- -- Z'r m, , "'nell \j ,,' f "I
- t, FORD I ,
I. I "_ A 11 It 1, I I I iz -1i , : I ,,, , , it ,;,- m ]I r '! l P, ", 1 I 0- I "
l 111iF ,,,, ,_ 0, ,- CAMIONIS "'
t i,!, ,I "ll 'lt 1, .1 -111, l I 1,
11 2, - "--- ,- -- - --- I ,., 'iii"!- 'p I I im" I
, 402 , , 1- 11I lit 11-111 :71 ,i l"I", "I I i 2117'i
, G_ '. 2 I x 4 ,, x 4 7) Z% !_ "' I -, 1, - ., 11, 1 I I - I I ""! ;,--:,l , -:,
DWI' i 1. i I .- "- 117 Fi -,:,- %, I ", 11 -: i
- ,,,, -,tl,,. -, -_ ""i-i I I 1: _",- I , il,21tinw- tie ,-ihir im :,,, F :11:: I t , I
'ff vw, -ni IT sol'AR Es in, "t r I- I I ,L 11 , , ". I
I -11, .111 11 I I I 1, , v Jj, de 90 ,arrl,% que ,.en- , __11_11_1111__ ____ 1-1 I -, I I 11,
- .1 1- 1 -1 r -1 ,,, :l ,. 'I'," 1 1 11.11", Ill I'll I 1.11t l I t I I ll I ",
i, y I .. L-11 lni t7,1 1 -"-,, 2 : i e: r- 11_ F I. ",_7-4, -- -- ---- I 1- ?I i de"Itil 0- U!lildld I I 'I',
,, P, , I I , ,, 7
1 11 -1 ____,_ ___ ,_____ -"----- I 11 ,,, .
- "ll, m"11mv, --- ", ___ ---- I -1' -T' ) - I I --- "" .-
:_ I --- , I I l ltl I I 11 V I I I I I I "i-, , ".I i, '' 11 Ili LRICIf ACHO, 1) F. T 1, AJ lt, ... i ,
-11- 11 I ", I Ill, 1 I'll ,. I-, i;1 z i I I I'll I I I t, l ___ t I I,
- I 1 -, ; "";
1 '' -, I A II O R A IMPORTAINP, -- ,,; ,',' ', ", ', I I L, -1 I I It
"'o SA "" _____ --- 1-1 -- ; , I ; 1'1 r 0 1 7- I r ,l _: I , :,, t, 11 rJ11J$
I t5 : 11 I ., : I _,- - I I : I I I I I T_, T;T t, _11_ __ ___ __ 1 1) I 1, t, T A-NIENTF, JW : ,,',' I il _, I 1 11 1 11 I I 1 "', ,- ,-",, __,______________ I -- -_ I I I "I I 1-11
, t I .1 I I I'll, I'll, "I 0 , I 7"
, I ; I r, """'R I i- "I I-, I IT11 11 1 FAB iI )l V PODEM011, I 0 e
V.F ;___._C 1 7 _'___1 _, I 1 "' '- , __1 , , l,' -_ i4 - I I ---- ",-,----- --,--__ I , I I li '' L ; ; I
__ "'., - __ ;1 1- :, I I "' t"', '' It I REALIZAMOS r It 1
_ -- ---- _X Y NAS I I I I D "R 11111,U10s -_ 1-01'. -- LI'l- i--1 I'L I, '141,J-BlIES A 111"Vos CONS'-, --'- '
l I '- 1. I 11 I i'A
' IIORA S10 I -1 i I 1-11 I I -' I -1 11 INCH EI FILVII : q _, ,, I_ j Ti,.] nuu,,!rit ,,,x :I,,,! c ia en S
____ I - ---- -_ -__ i 1 I I I I if ;t4,,,, ,!1Z rraciprm fl EVERAS Y REFRICERADOR'
1, "", ,- , I : .r i __- 'i 11- ; I 'i i , ,'I I 11 t 7 0 1 P"-Vli'-,, Id-- crsti,*q.1 ____ -,, ,,I,, !I I 11 1;111117TIFf", ,P-,,,. i ,lif
; ,,,,,, i_ 1-1 I 1- I I t I : i' I, 11 I I ill 11 711-1-1 Te 11 I'll 11 I ill"', f', ,itlj ,,,,l ,,, i,,7 I FilG)HIPTV el m jor cerro d -J, I., t"."'a ill MAGNIPICA ()j'()R'rjTNLD)3
1_- ,- ,,, f- i ,, -,,,, I ,, ,-, -, i 1 1" I 11 11,; :1. i llr,_, ; itaiiiu, ,-11, f 1%, ,h,),-tos de arte, al
__ -- __ - ", I I I I l -(i(Ir's ep, ci ,:,-, C ,,rbai' i! ,, PI 50 I I 11 1 I 1 1'11 1,7I 1 "I I "I'll e, 'I I ,, 1 mercado miq harato que ,, 1,11 11, 11-1- '-In- ,
r N JB0HA LSQUINA FINCAS RUSTICAS I ln( I I'd ,, i 1! r 1' 7". le') f 4 'In Z i, i. I I I I 1 1: 11 !w t.im ,tlc- 1 2 ,t 61 ,1'., i 11 I" I; i i I 11PIS-1 1i
' 11 I 11 I 11 11 1- 111
-, I') 1, I t',- I il -, I Dim ino i,: ,,ir,, iiell _- A' 1.1111,
L I 1 I I i I I 11 i. t- 1, ;1 ; lilqllfl -11H 1 lt;-;, __1 I 7, -i 0 I I I I 1 lrlw) T,-").%i4 I 11 1, '- I'll, l , ,,, I ,
i I -1 f" I "I -l"'. i I I I I "'. 'I" , -, i'll", I 11 ii'll-l-I E k !11 I- ;1 it ', "", ,-, 7 IT i- i *,;,,i,, ,,,,, -, ,it -: L ,, ,, I" I 1 I
_'- t" I li 1, : I I ,i, tT I 'L i'- I - i I il ,t I -_- , , il- ;_ I I 1,11 "- I -09 PRIX 101 -: : :, 6 1'1 ,' T,11' ,,11
--I- , :, I , A e j I .. I t , 1. 't ,,, , l -- I i : '' ". '' "I L, 1 ( "! ; ... I- I ,
I 11 "I"'t ,
I "l i I , I I 11 :, I I a 1-111, 1_____1 c 11 ) Ilt'-I I ", _-, ----- ------ --- -",-I ,--- _____ ,' *,- t D I N E R 0
il ..... -- CALLE j'0" '---- -- -- "'"
i I -- 1-11 1 ,L 11 1 -il 11) li "I ;, ,,,,, i I 11 '' I ______ __ __, 'I, i i NEVERAS EN GAM
, 11 I iv ,'N ___ '- 11___ _- ",' "t I I 'I" I _, 76T l -,-,, -, f _; I I I , CARVAJAI S l,
g0XIMO A 2:! i __ __ )O AUTOMON IL S'1'1, A. RIPARAR, BARNIZAR , 1, I *1111 1',-l"., , ,,,,,
1 !'' I -- .11, '1- I I P I I I I I i-, ,it, "L., (-,l-,t,-,: ;! Silih' AO I "I I 11111,11 l I'll
, I I I lo 1, 11 1, .1 I I I 11 ; , ,14 , n ,,,, -!n p. I I : N lit 'Si N1 f 'C"I j I I -1" I I I- "' -A-1 11 -.
I I "I 1.111, 1-11-- I 1- 1-1 11-1 !-, Z- 7;- -, vv,- -, 1-1 , ""'. : ,,, +, r lzz I'll 1, 7- 1 ,- ',',,i, ,,ii 1 ,- I AGENCIA ARIAHAO "i,'. I ". I I.- "'; i ,"LA PLRLA" ","', ", I~~ "j, ,
_ I I L '-it, ", ". -111- .. ... A- .. 04, '111.11-l.. 0.1-.
'' i _- rl. I.' 1 -, i I,;", 1, -1. I_:, 11.111;_., _, l._ -111=1.. "' "'17' ". i ' 5-1 I rll I Al T A $tA 11A 1 1 I I t I , , ,-, , , I ", ( in " "'i- I~' I ., 11 , I I 11 ,
, I -- I __ , I "rjn. I I-- I I
A 23 1 -1, ,;- "I'llil- ,on' ,, A % ri,!
k-, 1,, -,,t A I 1
, -1 1, I i=,, ._ _: c Z TIT! :- 1'. ". 15- il I I ,
D_56. I" ,D,-S 111-',!, ,j _rilljoj_ 3-zlol 24 DW, 11 C- I ", _W*i _,
I '2V4D4 26 I ll ,;.UI3 L,^ __ 1) Ci780-53-' ,%-.,,,, ;.- 111 -1, "' ,,, ", A-, M
I-11 "I'll -1 I I 11
I I I I
I I I I I
I I I
11 11 m I -_ --- -11 I'll, ..... ...... 1 I I __ I'll "I I I I ... ----- -, I I I I I I'll, I I'll --", -- _.I..","" .1111-1 I
I I --- 111.1111-1 I~~ 1.
I I
I
PAGINA CUARENTA Y DOS I DIARIO DF LA NIARINA- DOMING0. 23 DF OCTLBRF DE 1940 1 A, O CXVII .
I .
VENTAS VENTS I VENTS V E N T-A S DINFRO HIPOTECA ALQUILERES ALQUILERES
- I 11 I
K6ERA__Y_ REFHWERAI)ORES157 I [)TILES D!L OFICINA I I AV 11 I AVMitil4ES 62 ____ 011]EfOS VXRM ' 64 I OFERTA$ I I 11 1-1 "I I 11 A I C I AD I EMIAS 1 79 1 110TELES 11 RZ __AFXkTAM6T0S
--- _ _,__ 0 ____ - ---- --- "' -, -- ----,
,r,11 1 ,llll. 14, Alit-1111. 11111. 'IlAlil 11liill 11 lltlfllt',' ," Ir it .1 STRO 11011"y" 110TV3, "10FAT, ROO, tV' STA, CATALINA V CORTINA
Alit'llit"'. ltl(-, _,i .", I -,,--- '11 'PI..1 l "111, 'i% ,,,,, ,,,, ,, ,!, I I,,
,ii'll "I I I I ,- '.1'11 11 1 1, """' ""' "" ii it. I I I I I ,. t.,
,, I I I I ,,,, i, 1 Is I 1l:"V,:!" ,- ,' ,, ," ,, % ,,,, ll,'.1", AV ",,-'.7,, I 111 1!",; I 1!111 11 111_,, ;-,,l* ."I ... ... ", ", i, 11, ,,!I, "
ilt 1 "ill I .... .. ""', l", i lil-I .I .- l I- l", 1-11, ""I"'i'. 111"Wil wabid,, d,. fa ,-),iir Alq, ',
't I i , '-;;,7',,' "'I , 2 'Z."'i, ,".""', l"""i' I ,,d li-I 1i 11 ,il-, 1-1-10.1, I, ........ '11--ti, .t,---I- z ,,I',, --. ".
_". .", "t-z", '-" ill 1 -, I 't F- I l. It"'l i 11 ''I 11-1111, -,""', --l. 11-I-111. 11 i, -:".I 1111-Iltl --;", -rilior, ,'l h;ibi';jcI11. r""'I'-, ,_-_ "i, 11t.-- I I 7 ,,, "'. "' ,- ,--- "--- ,- --- --- ,. .,,, ,--- -,- ,"_' i fl-i-l".1", I-I.I.- "'__ _- 1,101 t il rn,
,i ... "' I_ .'-, I
- i- .1111 Vili'_"Il 'Ill 111.1A
_ ___ ___ __ __ "- ,-,---- il :ll _ritt "'r '1-1 1111 , ", I __ 1'1_1' 11"":l, ""I'l-- ,- ---- I I rlt lri.1111
RFT14;F l "o 111, 'i Til- ;;-7i ltli- "'- -- L g L 'I l ,x, ... t, -l I)" "t j : I M "IP- 14 i iI',"',',, "I' ': ,_ __ -, ,-, "', "" _!l,_- in", bit ,:, I 14111, 1 11 11l'l 61,
11-11 11 I I it : ii" ,ill l-, 11 II-It, I T--'!, A,'!- -- .. ... ---- I .
- I - i, t i;,, r 111t, (ll11Jtl, N;VE
"" 'llIz,"" ,"!',' ,,,, ',.'.;,,".,', ,,,, ",,",,:', 161 ANIMALES rt it,", ,, -, ., I,, 1' ll lIz-,'' . I"', l ." : I t ,ofifl VD11 W10 InforriI 111- 1- 11 11,."" 1-1, i ,- 7" V! , ,,,, 11 ,-,V-, __ -, "' I -__iSIN ENTRAW "7,1 ,,, ... ... "i-7, 11"111'll"'_", 11, """ -"',III ,,,,i,, I I IVAt-PAI, 1 11 l 1:1 t 11 tlilfl A ,111 I lj ,"', I 'Te, i I A -,Nl i i J i'viiii -,,. s- HOTEL BIARRITZ lj ,, C*J;Al _I'li
__ -_ 11" I-, 1:1 li, ,, :- __" i 11, ", )il""'i L" "" ' "':,
1, ,, l-, iV'7 I __ i"', '__ l1lii 11 , __ I ; 2! z. I it- l" I ',,, t' "! .7,', ,7,,'. , ,:"',, Pra,,Io 5l9,f1,-,ifP ,il '1:fpitAk, I I' 1,11, i I t"t", -
ll', '- '-, --- 11 I'll I I __,____ _____ i t I",
", ,, -- ,- I 1 I ---,----,- --"- -I--- -i 11 ,
I DINERO IIIPO' I "-, ," ,t I I I I ... ..... !, ",
,,15 7 "I'll", tl 1 iil*_ -= 1 i,-,, Zlii- -- do ilpo __,,,, f __V, I rii-,r- "': -- -,,- 111. -l 11111-11.1. 111il VAI,,t IT N "I I 1-11 , '11 1.1i I 1 .", i I.", I 11 I ., I 1 'il 1, -, -1 ,
_ 11 I ,,,, ( ( ;rli, I E l q I ,,,,, Opur;-',!I": "'picit''ti ", I", ; ,.,' ",", '."
___ I Ill ,"I ', 7,1, E l l ,I ni ,, ,t it ,, 1, ,, 14 A,, i I ,',
--1 Ili I It_, 111t, "I ,,_ ,,,, ,"'i -. ," :, r "" ", tl
1,,' '1 i, ", "", .---- T' I I , I , ,, 1, I I I ,l -1,11. I I~ > ,1 dtln lnd ,, Fbro I 11, 2 , ""', I I I r ,
, 1 E"t-, I l, -1 11 I ,, 1 - P '-- I A 1,,',. ,,.' _' 'it"', ,i:,!' ll ' tl 1, etta ", , ,,,,l ,-,', -, "', "I it I 1 __ -,
1, 13 li T t' I I I I i, 1 I ... I Ii I :',,'_ -, ,' ,', ',,,." '..",*. ,r(,I.,IQin ie, 11 0, lni, Veilifl(ll' ", "-I- __'2 ... ,:I'
, 11 I -_ -_ - , -, " I -it i eil I-, Ili, Maquinas de Escribir I'T"'
'. I I 11 i- I iii-l- ;'-- zi', I I "I I 1, 1, 11 I "I -------- ____1 ( )- Lirld'i" Ajtfirtatt 'ItIls
, "I'll" I I JtLAR i Il MT, -1-11, y -,
_ ,_:12-_1111l1--,,rf, __ -- -itg I il",", "--, ,j ... R L'lr 0- R'll"I" ','N ltfflq l"E'--, ,,, ,,, ... ,;- ,, I I --.,- I 110,11111I 11ROMA .il I ,
F_ _ T -1-111F 1" -- 11" 1-1-1-1 1,, ,!I N
'"l- "' "' A~~ 1, P( IRTATILFS Y D, .%IE,, % ,, 'r 1-1 Iii- '-': i-1 A '-,
_ l ii,,:t -, ,--,t, IV st'11AR Y CALC I I'll I """2 ----");I'll
1117, 2- -, i, ', 'i,,..,, ---- -- -_- __ 1, ,,,,, "'. 1 ;- "I I I I
I l Aij, "'S j;:, '_,, .) r I T I", I 1, I h"l- "t'. I ii '! I~ -1- .1 I 11 I'll" ,I, 1z 11 i 1
llu -'.a y t17, ', raitit 1 I~ "I W10) F:ti iTE-nu-PIi i ('11" i, N Ifl'-' TIE A-91 If; ',', ," ",* '_1,1 I L I IT,- "", -11111-1 ,, ,"i""",. t, "I 'it 1
p- ., 11- F;_D_2, '.jjj;Ljl ) ;%' ,_7,
I ,- tlt, 11 .1 I", I i, I ,,,, ,, it ,Ilil l1i. I l, !i',, ,; I -,
I., v ,,-,, ",. 1 ", ", ,,, I "", , _ t,, Z, ,
I'i CP,-,rqcl')nCts 'i el ual,-, C"I'til- I "', "'l ", ""I' ' -' r ,-, I", "r,"'I "", ""t,- ., _' _____ : .,: ,!;, "I ,
LIQUIDACION NEVERAS : ""t, r 1 I I -- .- tirt. ---- -- _----_--_- I I 1 111 11-1 K--- ,-iI ,.,,-, _- -_ -',i .I'll -' l ,:, .1-1 4 .". -1__11_11_____11_. I .. T _Il_"', ; ." 111- "' 1"", "'I"'Ll, '-- I ---A PLAZOS Y AT CONT IDO ,)r I til"'nai" r'u'li'truiclas, I n-I'i, ,-, ill", "I it -111 I -, -, l I f
, V-711,1, E .t,'pl --- -,-Al- z--, All,,,!, ,t- I 1 ,.1--l,-I"-,l-,- -; -All'
%,-,"" 50 1, ".: I --,dasi__ t ACADEMIA PABRON ""' SE ALQUILA
11--- -- ,,, ,- ,! _,"', "VIlit "Int, Rllrjll 11:, , I , 'It ,, 1, -l-, Ill' !I7. ,- 111I.- Vlli ,,,, ,,,,
I, "',, ,, rli3t nvi nlw elt-,S; 1 ;l "!", 11- I i, t, P'_ ,. !I l_, ilt
,,, 11 "" I" ,
1 V Tlt: s a plilit) I -9-111 11, I, 11-1 11, i. ll I "'I"! dI 11-1- "'V"i-, ". It'i ... T",i,:,lll. i", '_ _I, _,,-_.,__ ,,,", , , ,, ,11, I ll 1- 1 .1-ti- ,,, ""ll ,,, I X ,,, z, -l llll -- -, 1-1
"l, r, '" "I i)'l,1,-L, I --,I- F I i 'I -', ,,,
--"! "' X 1 _11S, "t"'t Na i")- ":" "'l-11 -1 I 11 T'll''." I'll ^ 1- 1 11 'i -- ,- (;- !,, (- "." 6,- ,,, I-i l ,ti 1: I',' ll , "i-, f -- "
17, 11 rllli" ,'r':: ii : -,Feroti ; ,- ,, l, I __ '
, -- E!,,"'i- InIl- N i, 1 ,, , ,V 1 1 -- '. "
, " -, 'L I , -' "' "" I "A t "I Olt ... it"', A"' I 111ML i , ,- -, -1, ,"
", ,,,,, I 1-1 N11 I lKil", "'Illeg.,15 :i,,q C,15i -squ;tin Tr 'L ," , I 'A :LT' I , 1 i-- 4 l fl,, ,,l l I 1 I il,"i HOTEL COLO
, -j"
-,- ) I'll 2 li-t Prf",- r, "
- -Eo rr-,,,,, ,,-,,- ,--,-i-iT-i,-,, aT (,. Eli, A-9'tl, --, 1: ti' I 11 "!'tl i "'-" "" "" -';" I
i ----- ----- --,-- CAPAS BE AGUA I I't-'l' _; _ ___'_l. 1" '-12': 'i :-4 CAt til Cell Ile ]a Ciudad. San, -If -l
'ir 1 19%"I-N -, Eiiiil, I .1 ", I d.
I I "I ill """, 1,, I i
" t, C I q1_ 5" i "I 11 ',- "' I.', i ArIgEle, 5G, liltm; A5_9192 RA 111110TECA, NO PIFR- __ [ J;kf (_), -, ___ '_ N144twl Glliilno. R-itleni
,I, I 1 1 It t 11 I i, l, i Y iiii 1 .1 t, i- l 111- 11
, 11 __ "I 1, I I ,I'll', i fl q tl, Mp-, "li"I t M-llt;)I( z C"-- """""i", -,,--i '. ", I k)- ,.lto -,-- -- ---- - -"-,
t, 1 ;;,,,,.,,, I_ _____ ___' ", r,-- 1 -, -- 1,, tj" '. __ "" I -i-1-111111 I ill l I I I "D41111 -tl 11,
it. Fiiitt,,F-'Twi_ ln _1_11 11 1WRtF___ i", I-t- 1' i ,,l i-,,, ; ,,, r , ,- , ,l,-,,,!,l,., 1-, 't, %-'ij'! "I, "VJE_,ljlj i- 'L l""""t"' , I 1, i'l-1, ,,-,,,, I I I'll ", 1,'i'^l" I F ", I 1, I-,
dt, I I --,", ; ,I ; fl, "I,, illi'T A_ ', :,11""":,! .;,. ",, -11-f t- -, I i I. ", _,_, I pri, I I ,_ ,. " 11 "! ,,, ,
I _, i Ill :: lrapidii -, iil- It ciuml, z-1l" I i-1-1 i--Izil -,- 1," _if ,_ i- 1, "i"I" 114 11:1;": ,i I ,,,, ", ,, 1, 'L, ;,., 1 1 ,,
11 7 -1 I -11 1 ''! 1, "I I Tilnit,: r I'll I i 7 1 -', --, i-I t 1-11 I
11 ,,, 1, Z), I I'll, I "I I'll, i -l", :,_ '1 ll
tlii t -11", ,,, ,! MAT DE ONSTR -- f l 'r, ,-i 111 "'t ., i C UCCfON Y ; '- ', %',',' _' -It filbr", ',' -1_- e Pii a I ; ': l 11 ' IL L ' "" ,
1. It T-- ,,,,,' ', , I L I I I % t"', i l, 'Ci C' rrlj, :1 I 11"It" '
_ ,
l, -' i 159 RAL)10 Y AFARATOS I- EFFICTOS SANITARIOS : I 11 I I ra mot, I 11-Ii-I L --: i:- -'- '',
______,__ _________:_111_"_1 ', r;a --!il,,- Fin- "--,--- ___ III, 71 "laill'te" 1,
_ ,
- I _11 i1i:-10 ,-,;, -_ -_ I '6' e!:jv ,, 90 CASAS DF, flUESPEDES I "i
lCos i'l, -,' ... ....... -1 I JilT A- ___ I -- ": :; ,,'_Irr: '
-- -- --- -- --- I
'1,lil', 11 1111 I ELECTR ,,'I, TRIES A $5.00 ", 1 1_' I -- I~ I I
- I'll, 11.1 I- z I I -",
'Zl' -, j __ I I ,:r"
a", f,-; I" "' i I ,)-filill ,G'I_ 'fy : I ICAll 01 11, It,, I I'll, 11 ll I 11 I I ,7 it, 1.," 1 I t- - 7 11 ", "' """ I ", ... it ,: '11", 1, I i , i'l ,,,,,, i __ i 1"', ,
I", 1 -- "', 11 11- ,- I, S imon -11,11, "I'll
, ; , I I
-1 .... ,'I, DINERO-i; -RX-121).---- i ..... .. !' -' 'i" "' "' "'
, ---'- i I I "L j ', 1"il, I --- -. :i, ;, 1 RA DIOS PHILIPS 1949 - -r ", ,i ", A I Ill 11 I 111-1 I-, "t. 11 I 1 1 I
'!' .... ...... ,- ": I I r r, ,- '' _- "
- , f , .11, lill I ,14- i l 1, .,
l" ', I 11 ., I'll I it 1.11, 11 .11
1, 1111 Q,,,,,-,, f 1111: :11_ 5 11.1"', 111,"'i I11.11,- -_; l , "I", ,,, ;, ... I '-frtl llfta wtplil .... l, it" 3- I I 11 I I -t
- '' %, """ DEMOLEDORES ci I -1."', ., --- --- ____ ........ --- "I" "" " -' "' ".
_Lw iT;_1.iNi1l_ li_, ,! ,",-,_,'r'"', ,"",, ', 1'1--- I',-,.--- I t, "". __ I __ " ___ i, I ". '- L Il"Ji'l. C"t1tira itVtt-r"j, i it
Z "" 1. I "i, i,,,_ I _, ___!, __ 7 l i ... I't- ii'l-ri'a "p-id" lil- i "MANSION ELSA" ___ -11-11-11, I .1 I ...
1, I ", A l'',, [ ., -lullm ,l, lial:e 'll i ',, -'_ -_,____ ____, I W W' "Qi", r 1 7, ; It" I I 1, 1 ; I- "! --i", "; ,I 1 i" I fi- _, !'r,", , "' ,", ", l , L' ,- , , ", I Iiii il ,
, --., I I l I -,".,
CAPAS BE AGUA HIPOTICAS i P-' I'- 11." -, 1; ---1 ,.-i, -',i,
! ",' ""; I 1P I nlf,, 11""t ,,:i, "'
A ,- ,, i ...... r- ,, 1, 11 I I I , --"-- 'I, ,tl- ,, '-,11, 13,W .)fj, .. 'tuirr" Itti. vfirlw t; :,, ; 11 I 11 I ;- 1 I
- I I-, ,'116-' Iii, -2," : ,r V ,,!,],,.,, .i ,,,, 12":: ,, ,,,',!,.; '"'*,;, ," ,',I"'',
- ., In ttldms 1,,, t pis, Tnn-w I --,- 1. ,-t ill ,_. j _, l. Jlit-66,rit tionterild, N, ( 1-1 UNACW QVVDAN ", --: ',J_ ___I_ --------- f, I 11 I? 17
, "" "', "" "' "' 'i, "' " "' 't
I i I - z I N- "i t- 'i, I ", ,. i li, I r, lli V 7., I,-1-1N- All"I I I t"'t 11 10
.1 71111 I A TNF111,11 1_11_1, ii _m I 1-1 ,_, tiwil"q "01, "ilc-, b,' --,- -- -;_ -- ,l'-i-j, 7i- ... "I -11 I I
5 7- V, -- ildnJ, ,-ilbardlrlils, ltivillb)-., *11 ,', ,, 'it ""! .. .r' "r :1 ,:,I ,", I", r Z I ,"t -, 1, I
:,:', 1 ".% lL r" 'i I l"i it,, r t'llt';, it ,,,, il ,," 1 ,. ,,, '. I I "'t I l I ', V,1 ... li It,
! , I , I., ,, ,,;, " : , I "I Venio-r,7 a! e ,,- I 11 I I _r _,i" i' T_ _i _11k I -I,- i 7 11 ; _- "". 1-t," 11.1"
: irchb,, I I v ", -,' ,:,
4:,i ,_,,; :w 50 P". I j I t I'll, T ',' ; ; "I",
-,"', ,l) t -,I filic"71, _1 11111 1 ; SIN[SS """ !tl' '- I li I i"
,1 o 'I, I I I 11 "I , , i , ", -, ;
1,.-- '!V ,, A11-1, . 11 I I I I t Fz,'-,-lC,, C ,t, A I r 1
"" ,,,, , "! ,*,,,,it :Ap'--(,VhI I'lt'i ,, -t ' -1 "", i ", i" , - HAVANA BU _r -, 1,, ;1 , I , , 11 I'll I ,,I
I ;I l I I I ,
-_ 11 A i" -, ', ,- ',, ,;, ,%', ,-.-!C, ,'F-,,A ,, l,,,tit), t I ,11, -- tr_.- !, ',' ',"'*"'!,',', ,', ,',"""'""' "
- ilI ITFi&iiI 11 l,_ __!r.1Tt7', Fll ii ,,,iid,,r- Miwf)! I- -- --- --_11 ___ ", ",
,.,4,: ,,.._ "'t, r ,,, Tl ,:;; -:l-i, ,,. Cclon, A [ 'L "' i, r' 1, *T'lt j" "S"', LADRILLOS Ift"FCOS -453 j l, ,_ ___,__ -",- _,_____,-_ --- I .. t, I~,
-1 ''", ", 1 V Villt-l-, i I z PARA LAS DAk AS i ACADEMY :, 1, ", ,,, __ le, "! I
1 1, P: ,, , 1, 7 lft r 11 %, e ri t, -i I
ill"'," Tr "17 ,Ili ,-' D- 1-4866- '14 'i I; 11 L."I" %:' ti '.-t i! %,:,' -""' -i" IS__ ___ _-" 1 fi rlti ,it I'll 11"I'mi , ", -, 1" ,;
PELUQUEROS ii ,-',: ;, 1
_ __ r, I I D-1-27-62., I ...
, :;- 11 "--
EI"iII11"It.
ill- "I'll
S" I e 11",
-,-- ; C., _" i I ,,,, -1-- -,""I l"I"'. , 1,11 -1.
GANGA ,_ ,% l-%-, 11 ,_1A-i1__ fll l
11 1-4 y I -i-AQUIONCION fir-, _RADIOS i ""'7 , 11 li"111, 1-c", "I I 11 ,,,,
" -i I'1, Y -, I "', 1, c --, 1, ,,, --.1,"'I'll- ,,- f-,,,I "M ,,, ,l l "'iV,.-"r' 1 L ', , I'',',' ','i", ,I- "' ,,,
', ""',"'I'll, ll 11 ... ", _(,;, _11---1 -,, ,, ,- 11,111 1 _11,, ,i',I," tt-- I , illli" "l-, L, 1'j1j,1,,'j .-IL "I I N I ,2_ ___ I I ;,';,,, rl_- ,11,111- ,%',,' :",i ", -i-'. I;,
,- i-l".. ", I, pl, ,,,, 1-1- illi, ,i I _-- .1 i 11 I -,.., I P "'l,",
1 't'At N ill, _.. MALETAS AVID :_ ',I -", ---- ---, I-1111,, ",", "" -,), l, it, ", (11111, 11 ,III
, , ti_ 1' :1,11, l ', !11", ; %i_-i- -,.- I ,, '- ,,VD 1'.1 - -,- ., ______ -----,--,- ,.: 111. lr,', ,,, 1, 1,
IP I" It. -11,11 ,_ Plit- -- D L R NI C E S U H A!' W A D, ,1,, .i'll'-.1, - -_,, 9-11-1 ;1- 1 INTERES GENERAL "
,,, ; z 2, lo-, --11 I t". --- 'i ti-: "t-, r :, f-, -.,, -11-1, "' "' -IA;i- l-i 7' Til- -i'i"" -Il'-I, iI Yf --lit".- ,_ S rl "I'll 5 -L , 1 _-t _ -_ ---,- ,-- -1111-1-11-1" li,,-- I M17C CA M qS 'IrjjrS t ,Ijer,- ,, ,,, j__- e, ill *j- "", -,ill,
'. ,l 'Jtf. ADENCIAL GAIJANO" _":_ .., ,,I;,
BE 11 N I' t I, it i C. I n : .. .... W_, t7i, I "" i r I r,"j-', J"-jl l j. !" t-1. 1 --i" C' ti- , R, I i A, il-,1,, l --,
,-''.1111- Ili ill". lkt 11 11-TIlFwl i-, li Ii,, 11" "'i"'', 7 I,- ", vif." !, jjlll', ,er C:,, Sin ." !:. I S -- -1, i,Ziq"I-, t, 11 i- .! N7E P, ,-- -11 'IT I I -1 I -- i I;- 1, 11.111111ii --i'' 11-1-111 ...... --l"",
- ; I t --. Nic-1, G- Al T. i% E PARA LAS [)A.MAS i-'-i--I1" ,
'l,, "l- ---i"'ll", ,1-11i, I i I a i r a,; e I-,i ; s r m -, nit -, n,-e_-, % 1 11 "", , ,,,, ", ',',',', :,, -t", ,',',", ""'i"', '- ,---, ,i,,,,,, -,"I", I"t"%, ti,11,
, F
I'l-,", 1. 1. %,- ;, ; -11-il 0'. -, I, -- -, ,,, .1, '' 1_ ti"". %, i-,"', 11
N, "-1, I 11" I., 11 1, 't j , , I 1- 1 I
, tlneha, ,,i,,i,-el- ,;i j.ri; I ", '__', it_- '--- -I M, ,1, Ii 12 , i, lz i, m i, r .1 5 ,mr- , ', - __M _CAV Z I t I I L' .I ,,, 1, A ,- -,,,-,,----- ---,---i A11ii, rl,,11,3 PfIllinS, FM e 7 ; n, I 1 -, -1- 11 1 ,: .11,i I t --- ,,,,,
V"I"ll, I 1-1- -, I -',- ,,,, :, , i. %' - i t I. iflil A-- : I 11 i I
_! _' ,_ z VELLOS I l il, I., , ...... "I", i ,,I,,, ', ,' '% ""',
I _- c- -,,,il
1q" I , i 1
1 194 ) VarinF Mlrtii?., I :1 I -l:t- i I _--_-__---- _--,:,-,- __i I'll 1, C ENTRE 3a. Y 5a.
57 UTILES DE OFICINA ""'l 1 l ("C E:C"'n 7n!C d ,- I __1 7 1 - P -1 ---- F x t, I I Ir ," I ,,, l Vil, ,"', t," ,,, cl sle $ 5 l, (, it. ra-hs V3- n7on-T I -, -,-, -,4.i ,, L I -cl", i,; ,i, ;%l ,zl, l-'s TILAS Y f.FTAZOS I I I It -,l- 11
Iti, a s ":,q L:f- T- i '" I, '-, 1, I'- VEDADO
" :7": ,2- 7- -- '." ,:-.-,, rip 1 I, --I ,!- 1 ", ii.11,11111 'ei. 111,11- "I'll IF
,nalcas, Cajziid ,les i I I 11 i', ;:= 11 c '- 11 -, I'll I 111" 4,,nliiit Vil z '; l, i I -I',, ", l P, i ,- 'f"11.06 y U5.00
I ',- ,- r'
LA CASA BE LAS I -,a',,, ,,,, Fqtju!n" Te').qs, Cat I :, ii, 'c Ii: 1:11zl ,-_-' _il 1- L" 1, ". $I,- F-l I., Vi "- ':-- ---- --i"
i _- ". ,, 1", ,,, 1, "I
- -, ., 11-1 I -,":- I -, __ __ I N I i Io) i ,I ,, S, ,__ III 'I I 11-1- "" r -.1, nli,, -- lf---Nl quin., J,, esc ""I p6cez". MALETAS AVID S , I ,, , , -I, "", ;- ,- I 11' it%7-i i t-- :-"' "i '
I'll "I'll I % ii x n d ,i , ti -, 3, I 1, I 1. I 71i 11- 1--l
Singl -",!,I,", C-61-5Q- ,,0 Dct I JNODORl EL APA !,",'E ,-1-1-1, i-, -l-' ,S "-'_, I- "I 11 I t1_1-_724,
se; t ,:umitl I z I" '. , t, I I -- .1 -_ -_ ---
7V IIII10, 11A 11111 I 11 CAL11 77!r !Ta,-i-_ar,_-, '_t ,-5- C !nnii=ealn e, lt -: zl :i ,e- -f- -, e:! ; i Te 1, D F-,5, r, I ;1 I I 14T It A AV ATIT Ill 'IT" i
-l, ,1--Li- ---, RESIUINCIAL 1 l n", ,7"gai la% ofec, 11-t" 1 i, -_ t- j, __1
wo tO6 i -:1, ,-; I! '- -F. ,ta* ',., Tri,, etI-, 1____1-1,1 JINIPORIAD(I" ''I I -,"--,' ," _t
R gm-, Sullrez 16 y 20, T, f.- ilr-, ii,?,N,: ,--- 1, i- I *:I.nil ; S -I-1 -,1?T6t 1, %; ,;, i,, LI Ill, -11 Ill, ?,
I : 1 ", "", 1:11 i -1,11, !_ "' ': 7", 1, )1. .i r-" "'r1i, !- i ,,,
li V t ", 11 I 71 11 1 I t ", I ". ,_
A-6628, i 0 V";l-t1i 'Nt,. I'Rcl, cl nf -_ -en --, F ei -_, -i V n -,, ." --, -_ i", 11 I """', -1! _11_lall
, a I cl_:e r, e: Bat'l:es 'ni"'I -, 7 ,
- 1 I , t -t D 11 i 3-82-27
* -, I OA; , , I 1_ ;^
i 1*1 F ILNIOSO RADIO "OLY T ll- -1 I zi7,a' ,* -,', 11 I _1 "'W""', 1, t" ,, ,- P 3 ""Illi"', 11"
- 1' _a6n ,, de cit,-1,, n- eslr, ,,, ;:a :, t ttp-, n 11 a q -, I -I t I 11 l &i^ -1 i, ,- , --;, I I I 'A I I litE I .I, EVIII, lill".210i
I I 11-141- ,l "
- anz-ls $5 -__"', ,. $ S O'l -- -', I i ,,, i", -, .11, --l'irit, 2 1711"li
_C0_ I" C,;-,3, -, I., n__ I",', 11'1", L 1.
pic", faimlo cle Ia5 Arnfti- Rlneylc, 1 7 z :6 -, -ca 7e,' i'SER, E- N ,tiprna'', S, a
MAWNAS lslNGER" 11 "
Ill ; -- 'F -,7- , 2- N,- I: I I ii ; , -, -1. -1- ,1 __ ,. I 11-1, 1_1111 11 tl .,,Due- y u"d- Ort tl d. 11 mibiino'nl= I:e dn,, ,c c mr -, I,':, mi A- C .'r A 5 ,, v! ", I :- I - i-, rl 4', -iis, ,lFi nutiblo I- "' i t N" 'ItIz F-I'll 1 I.d
,, , ,,, rn.A- fil ilida e5 que mml -litn, VELLOS ... "" -, ,,- -,
tia, y 0044I P ... lit 'Iti c ,:,,A!IiiI'a"i, I su, E -,, I I S , i: ,-, :,; !, N'. ", Vi, ._,7 ""F,_ _. ,_ __ __ D-,11 -11,13
, I -1, C np a = __ -_ t t I 1, .1 ii I I I Ell A I I I I A I I -1, ,- C_nifiquina vieiii, 11 QVINCALLFROS 1 Ex-_-nicl 'I -- 1. I "" 1, 1, it 11", c,"i _,
PAl pl ,,, dc "I'lilc1quirl- till ,iidln it' n st rjd eti- -hm iirl-, i'ssl--i- 7,,j. 7 --i-', .- -- ,:, "i"',-, I 11101-111 I ,,,, ", rl, "j-,-_i rt ,11 ',QII-Ni
'n "tat", i -.1.1 I I ,_ ': it 71", 1 ..", _,,
ii Sti l 18 0 1'1(la. W-Iri, In h.s ,q -,,nrtiati ,_, I itl -.111 ,- -,'_ -, I I- _1--:1, l vl : t :t iiiza, i- t,- 1- ;,,1 I ,,-I- -., -,IIll IrL,,, R, ", ,,-Ai7!,_i a Calz-,4a ,- A ""
- 11 I ,- C, _e- -rI- ---_ I I 11 -, ", --- !-' ,__,__ _.__, I I 1-11,
20. 1 ,C), % mnx" -) ,. 6imtirlbluAii e z rf ,-,,,, _, 1 nas, ,,- = - '_ ., i'. A 1111itl ', CIIIIA
t o-, ,I, T ,,, __ 11, *an -,_, :''I-' ,, "I"i"I" .'1'1'.111- "-' -j LSTUDIANTI"S,
,', Ili r, i La I'mitit" ,fl ... It -l-- .,I C L ii4 : 7, I' ,:-,- _, 1, "', 1 71 -i "",-, ,- il r ,,I ,',,,,.,,-',',, "", -, --, t- A. ..... I
riti, I c' I :n; 1 1 I I l. _1 ,, ,, 1- 1, ,, , -, l A, '2 I'll,
- -FT ,t=. 111WAS DE C d, ll = 1 _( C"', ______ l,,,,2""'1;"', t, i1j19l1ln
AUDALES, ARNIARIOS Vill eg:its, I'D F,4'Y1 "l -SAN ARIDS VX,ALL0- , F" -5 7 , 1--", Vi.7t,- N,, 7AAi, tit to I r,-1071 i lo fr,_Lcic JUZ blillanjei, ", A:,i:-,1, Ele!< ii, ,' i :--la : ,tem rt,,, I'mPiellri"s ,y7iFrT(i, YNR _.' Aladerno, Apartanientas
"It"l i'W", 11 'I t"'L ", ' "'
" ,,,A,,-,, ,,,',' I Cocina de l - I - ,,, "' ', i Eli- Nt, 11-7, -ll T--1 11iltaitilitil y bl, i 'll git- ', "r il'_-1 1 "I i;l '-il I- ,,; -, I, I ,,, I'L 1-' 1E. "'. '-__-'_'_ 'IC'S ,,,, tlpc, C e tii ',- a 1 -, -1 --7,'-"t, Cc'_ ":, ,-, -, ,, 11 I 11 I"
q, ': b-, 1 I'll 9 -1!11, "o"i"
MR'," -rr,-i, C,*,i:,7ii1 G ,5%, ,n; I i "' I i N 1-,4, ,11 ,', ,"rr' ,,, """,', l,-,n" "' ,, ', 1", ;, ':-" "' t' ,
It-I. -1- C!-tI. suitz 18 11"i ti:l [rro, Ei ISIN* HUMO! j, I R"' I' i" "'.'L "' "" '- '11 t; p
___T___1_ I L",_, T,, m_, -,, t ct- -1 l --- , I ,l I I I i -; -,:,-t,, ,,!- ,:4,!:j_- "Ji ,,". T-- t L--', Ii'i'l-1, _-- ---', 1, ,,,H ,-,
ull "17-Al" 6F 00_17jirli lln sus P I ,-, 11 'I'll, ,, "I-, 1 _12 411
' , 11 I I -. I "---- --,- --D =1_5
f 11 p I il "', 11, 11
20, Tdf. A.6t,2'. t", .1"I" 4,_ Ifl',tc ", ', rtii-, :: ,,, VILLOS -111: I --- _____. , :C, ,, I I I ,,, 1. i, I I I'll., VIII 11 A' I-111111-11 ,I
---- ji ,,, l ,,,,, ,,,,, ,,, : i . . I I ". I . . "'
, "t, I I I!, .-, :7-", " __ ti .... I. I "-," I ""I'll
C-Q4-57-11 i 1, -1, 1- 1, "I -, -, I j ,.,,-.,,,-!
I-- ,-- ,-"- i, ,,-l- :l ,,-- I 11, 1:1 i, I --- 7" l I I -, ," "i", I 4 "
:,!- il, --,' P: ,,,, I - , I :- I -,,li li- .1- 1 t I I -- I'll "I'll 111111-1 "I
Ill 11 "I ly -- I I ,,, A L Q 1: i L E R S 1 ,, ,,, ,, ,,,,,
-_ t j 1 ; e ,", r :, 71", I ,, i -Tl ti 11 1, I 11 0 1, ', I, I 11 1, 1-1 11 I Vltl,111,, t ,I", .
t,__i_ '- , e, -11
Contladofa National I __ , I t I "- .z 1 7" I __ _--11111111-11111 I_- I ___ __ __ ___ _V I Ili l I ,,, l I t
- i -, ,,, 11 "' l ,:_.,:i:1',- ,; ... j "'I- ",
* 'i "" i7 *1 : HDULES ( 11 I "it "I'll I I 11 D 11i, 1,, 2i
Distintos tipfs y tninarioii, rv- ATIACIO\ 13, VNIO"()i I i ,*1 t, ; '_1 I i'; '%'i ,,,., L __ I
t, l,- l __ I : .,,, '_!" , ", ,, i , I -, - ----'',l ,I ,. - -, : 2 I , I L I' I '. , I L TCIO N
ralilt -01; TD C' ,R -1,11i, :AFF ITF,,',F CONFOP I I _:n- 2 n i 11 0 T F 1, I ,% "i RkFARTIT
oc"Istruitias conm Iluevas y , N tTASI I.. ,, ',, e: 'l, l, 11, I 11 I i- 11 : .... 't-i
I I 11-, i 11 N 1 A,, ,- '-rantiz, 'ji S22-50 ", nll:i !elci '1 $,,,,, ) ettt, I ,, -, 1,_ !- 1 ,-7 "', 'v, I I "' ,i ir- i"'.
das, V entaq I- ii:1 0ii 1,; -1, i 1 r ., ,: it it
a pllin).g n ___ 111 11
, 11 ,,, :', I tl -, 2 , -1 .1 '! I -I I", -- --- -1li-115t A1 li;, ,,_-, """, ", tirtr-l V! ,
]_J',--11,e el zu,- a ,,, diNtn-y;, :, 1111-111111 -lrl-,--_j*Nreforol'lcias. Alquilure de "' l ."', n. I 11 _, 7, r _,;, v-, i I I I I I I il ISLA, D E CUBA i ., W "
"" "'n ',Tw luti I I _1 I I I I I I I 1i i i, L I" I il T, ( '- "" ,tr l'i ,11, ,,,;.
i ,,,,,, 'i, 1' 15 "I ,, I I 1
1. cinittv, 11, '1_4 um, I 11 1- I 1, '
Trilsm as a nom erciintlng. 1_11"", 1111:iiu ?Fl , ,, in ,- = ,17, 1 7'. - .. -1 1, I., I I I 1% 2 ,, I ;1- I ii- 1, 11_14 1_11 21,
7- I "' I _11, I- t- ", I I , ,,:, t, __ V I 1: I, ", o -;. __, "i, ,_- s To, ;--w s. ,- tilerl -, ,,, : _,, -1 "'. 0 ....... ,_ i,
N"C"'n'll", Villegai; :3.911 cli C', I ,, ii 1-11 _-_ I ApartilirVnto Anttieblad.
I A-47, 7 v A *',?,'9 -----",,,,- '- , I~
-: L, C- I 11 -, 11 11, It .- ", jl I t, .,
_ quina a Tte, Rey, A.q9IS I I Ilr.-- n2,l%,z_:a ', -,, L; ' _- ; 1 -" J C A S AS Tl -,ti ,t A \ -t:. !, - I _1:1 -11 : -,:SAYASBILSA',, F1i.RIt'F,- I COMMAS 1, , ; il 1'l;i'l I I , "I, "r, ,, -, I,~ t- ... 11 --", I I I I I 7 _,
,i- _4z ti., P.1 1 ', F P *.,. ,Cii_,' 7" i _: : S19,r l- '',,,_t I 11 11 ,7111r. 14 Fill"it ill 10 1, i___ -,,-,, ,-- -,C. 167-57-2,"t, I_ - -- ,, 7-,- -- .- -- 7" .- -- l 11 I ,,, -,,iij,___ I .- I ,,, "it, -1 I 1, ,
- -, -_ -_ ___: '__ S, _j-Z ; l ___ ____,,' '" 1-1 -1'1' "'
__ "'I'll 1 ItIt" -1 I'( lllll l 7 ii 'r.i-,- e7 _-_ __ l I , 17 I 11 _Itlllt',
-_7 I -- ,4 ?j t,:--, I,,,, "I zltlOllll, -- '- l, It,- 1-1-11 .
I I 11 I -, 4.; 'I, d%-l 1CONTADORA I iIONYL 1 4i, "" it", i ,- R n 2 "': :_ , ,,,,,-, :a, $ , L: 1,1)l"11"j,"I z -11, .: I I CA A-, CW TADORAS -'- - I I -, :- I---l" .i- -, C-,, -, : -,- l 1- , -_ I ,:: z ,, -S -- ,,' J' ,,, I, ,,- t ; :,.1,__ ,; I I i ",
11--c "",--, - -_ I__ ." 1 I ) I , I _' "' "' "' 1
'I"'"". ,ii- ", ill, I--,-,,,,,- ': _t I .1 I 1 I I'll 11 I I I 11 I'll -- I I I'll 1iA_,1
- 1. ,, A. ,,it-". ,-iili :GANGA! N*FNDENTos, F R I], -% -,'- ,' ,,-- ': , I I I I I - i ___ _1 I~"t-l' ,, 1, ,, i ,,, .1 z t ':,, , LAUI l T, LHAN li"
Nil A-Ill. e I, _- P"Ll 11' it f;l '"I
-- I '. I 11! ^ ,, 1 i ---, P-:-, ,', -_ -, M -, i 1 11 :L I -- ----
- '- , I -__ _- A\ -THOUSE
'i I " ". ,_- I ,-- _, l" i t. ., i" -,,,,
11-1. AT911,. 119 T"' ' z-.,,'.-_-ri-li ,! ,-7 ) '-'- ", I .: 7' 1 t - 7 ,',. '; -, __ I _'__'_ I ELE( i-rE PFA
-I _,, ,_ 1 0 INSTRUNIENTOS USICA -l'. -7 -! ,-,; ', 1 'I 'I ,:::' "_l* ,,i l ilTit,
__ I I I I I I I I i I I I I _1 ,', I Alt Vill
D M ,,--,:,- lnimt' I C -1 -,,. ;,,-,- ", 1 ,, I
, ___ 811 Y-11 _41 1, I r i) , ; 1 .
11CRITORIOS, SILLAS l1l- r.-)Tk',F _',l- -," HOTEL MANHATTAN I't "' ' "'i t", t
Ill tri :,;, i3X:9- C-% vl-! ,,, :ii $, -, 'k ,T,()N "C- 11" I ". ) ', ,;i
I I , __ -_i
i, cwxr,1I)oI ,,, -7-to rj- ,, -,it,7, lt: , f;- I ,- A- -* -i
, "I I I _Ei AN: AS I Z ,,,,, ,,,,,, 1 '1111 .fi 1 f, ,:t '7- 111--l 11- ,- '- --," '), -10"t-, i', ,
rnl acfrn, ,rltoro- I -r 1, I ''I 1, .111, -t,* ', !, %S ,,I, hi-- I IZM 11'.ai_ i -1, 1, I, I ": - -, FNS I It
P1, ,, 11, "I, I ,111111 IT I I i i. 11 i __ ,
nng y P r 1 2 ,,:,, r, _ Ill", ,.",- "" I I I '' I ': ,'.,'_ r'1111 1, 1, ,- ,,,,,,. --,I I "',
i , il 11 -' ' j,' $: i ', -1 ,' -, it -. I - ,,, e, ____ , "I I ", 1- -11 I 1111
It Vi .Cultar l "I _1 _1' :iij', rr I I I 111- E10 Ell" I 11 I I
11 11 -11 I PPOFESORE' ,
eI;liribjl "StQej i-" ,;Ii,,, -, ." ','_ i I ,; FROFESOR4S k" --,"'_'- -- -, I __ -', en ,S "-, ,, % i,-, ""z", , "' """" '-_,,, -, "''' -- i ", ;" 1 Cr "", ......... 'I, -' y
" I 11 w I I - I I ", l '-,- 1_-.
flyls y t,Iri1t(,r1it,,,, t";, "-.. _l ""'! , 1, ,. "Ill'i , _". 'i I __ -ij ,,
I I i, 11" 1-1 I -,:, ,,, TIC,, 1: Vi, _____________________4 1-1111- vrt., -11 I "I 1 1,1 ,I, i , -, C-1.12 it
11 ,,, r ,:, it I ---__--- ---- ; 1 -iiii-il -., cv-,-- T, lrwl W i
, I I f,,:i'jr I 1, ,, r,
pi'l, Eli ,,, 11 YATES Y FMBARCACIONF i,', ;, 'I,"' -, j,"I't, ;, It.,it a , S t t , 1.", .\ I- i , I I I I I 11 7 I I
C',,ium" , 11 :'It i' 11 s I I __ I I R T I M TO 1,1 I I "I l 'I I 'IF AVIIIIK.
111' : I "' I I'- I
eirinal", Viliej _1 ,it, ", ,, ;, _:.7
"it ll 3 5 9, HOTR LOS ANGELES 1711 _- 2 1'111.,L,_,, it- R'l-l", "T"
il Iii"Ir I'll, I , I. ,; ,,, A, 1! ,,, l ""
, "I tIl", ". r t I i I -_ 1, I I ,,, ", ,,,
I I I ) , 11 Ir ,,, -.-, t,,- ,-', -_:-_ 'T'.
Temente Rev: ,tt,_ i)j ,, i- 1- VFNIM"MOS it EGOS DI: I"%- I I I I ,t ,r I '' ; , "I I , : z,,,'
7 l" """""" i- ,!,,it, - 1-1 1,11 Izll ;% .. I I ,i "I It, 1.
'-18 -,,t'-2 N,,v, tjl_ _,_ I m ;lrll_,ls -, I I k 0 SOLFIE0 Vl:)LIN, SI l- l 7 i ', 1! I r I I 1-il ii, L, -, ,", -. -,- F .,
i __, __ l, Lii ,,,, 5 i, !- -_ 'i 't !, , ,. ,, 1, , I _ "", I "I -1 I , I 11 I --- "it- I-, 113
- ilill I I 11, 1- 'r, iro, I "
" ,,r :1 I '_ l jjit:r" -" t- i '4V 't, $'4 I 1, I ttt I i, ir -, 11 I
j ," I_ r : I'll". , 11 _ ", I "' I r -1 11 "I I -1 1. 11i, I'll I'll z. 11 I 1 11 ,it ,
, ': L -T, ,", r- "i-l"IT11 FEIl U -" I.
, !I I ,Z it I I q, x I ii"'t , :-, ; it ,,, t I A _, ; ,i4 _, !, il r P.: ,;:, i " -- ; - , '7, L S-_ '. N, 7 1, I !,, iii _- _-, ir r' I J ; I I i 1, 1" I ,"
,rl ", , r, ,, I ,,, -, - I
" .1 L S ii-ii" -'-,
MUEBLES ICINAI t;', ,,, " n_- t ^" !' ,, 1_iial ,, -'l T ,, -t ,__ li__ -'-, : ', ;r ", ", 31 ,i1_,i-'- i ,, ,,: I -Z
I 7-- ,_ _t 1 D 7r , I ,,_ !"': ,,,, I ,"-r", ,1_.," ,i', r,, "_ '' t i -' i -""'
CAJAS CAUDALES ,I 0 ,- ri't, lc-, _r -:r 'i , '. - .__ 1 i2 r5 .: I r I I I t I.' .1., I- , 'r r,, ,,, il, 1!
I I I- I i I I -,,
VIA\'O DF CALIDAD :' V ""' ii'-S $:' Or Fi-_ 11'.. 1-1F 1-- 'Nl _IIli A I It 'L 'PUERTA DEL SOL",
Vari dilieIii-I,, ca"hit A I'll I I I , "', I . ,________ _,__ 1, ', --, '! _,, t- ,t i ,_ -_ i n-,,,i--,,
- Sf,-,i.tti,, t it, ', I I !.-i, :, "," -, .11, I B -nazia 246, esquina a Ma- ---- ALQUILO 'APARTAM-T- Nt F-115s,
1 - 2 , I',- ittit" OTE( IT\-,--, ---d-, 2 -I-:n-,
'l Vlvol "lletal St 'el Al,,c,', ,, ,,,,Ti,,jy! lit ,ii= ,:1 -" n "- DINER0 HIP ) 7 !, ,i.- ___ 'it l 1. 11 IIIIIIIIA, 111i'll" : il
1 r ; T frente a plazoleta Ursu- ,,,, -,"I"'', *,"'vz ', 5,A,)I,_7 i 71 ; L *;: Biai ,, , i fY ","
todol till P"M tarwtas '!, r : --- __ ., 1 i I'll '. l $0. "" r ,", ,
, : M n", I z I ,' r " "' -', - -- -_ mas. EAganois una vista. Habit- I ', I : I 1-11. 24 y 261, E-itk-1 , ", ",
kxw llflft 11 ill 1: ,l I 11- 111 I -11 I ,, '. -' r I 1, I I 7:
vo, !- i t ,i, "r C', 3 SOLICITU6 -- ','r :, 4 i, 1 _!_,7 ,r,
Ctk; l, y de :lrohi 111 lli,:I ; I -111 __ C actionses exteriors, madernas, I "i, It
ij -,--- I r l-,
Tinw,"'ir'If"S, t1i)- I '1'1 _' -111 'j,:'j, RELLISINI, 'FRTAS 01- l-'T, -_z ",C, JkItEJ il ___ -' : ___ : itn comfort, Agua caliente y I , ", n ,, , --, 1, ,,, I ,QI;ILO ApAET,,vNT,, ,,.,,FR,,,,
411's t1llIVyA',;. l. I S I'l I r
" ",ir C I i n, t, i A "', I Iii "I il;;, 1, , ", -r ,,
,I r %'01 ,J .l I'l i- ,if,: 1, "'i, ,ill ,- t, -I' 7 -1 11 '11'', I -1- ,I 11 ir ,i -j--'- ti, ,,t llj, 7
pilrcI Steri- I I't 11 I rr, I I I -1 I -9 30, i- --;I- -I- $5.
. 11 tL_ -- I -, 11 , Prel l i it 1 cos M ,; , ,Z "", L, \i %, l ,
__ 70S y (!il ft1ql.I_1T't- ' i tl_- !: :tice 1-i ', r, l 1 ,L_ I - ,_ 1, ,3 r -, ,,-, 911 1
,0 1\ "Ofj _- 1 I l I ) r 't ", t i 'i I '. ,, ', -!Fm i r_ Tl ;-, I _ 11 I __,t "I 11 I I -1; -111 l --_ I -1.1 1 r, '11, "r I r -ixin, R11- -- ,, Vli .r,
1- --- ----- -,-- t,___, ", -, 1-1 :. -, -1 .-, I i -7 a ',
"Ir I 11 I Ili
i I F 1 , .. I , r _,
fe r e ii c I a "La 1" i a l -" A 'I 1 a I ., r I I __ 11_ ,
Nll ,,II:11", I -i'1111' ','I ln l N'IN'i\ [) 1',L* RVNT "nucl Nnqo r'L V C r vIll jj, ; ,,, 1 ,,, i',,)' ,-,, ti t"": )", I 1; 11, 11 ti- 11 tl Sol it ',A ", ,'t, ,,l
,'_1 ,, ,,, '* '_' ilr 1'1_ j E', r "I', 1. 1, I I~; -o, I ,.,,,, .11111111"1111 ,IF i i iASOMBRO ... T- Q ,,F -1 I ", - --- ,- -1-1 t- ,,, -111t, -', -- filt"'i :'r
! i ,--- ,-,,,,,,,,,,, --- - 1 I It- , r," I 1 ; -" I "T" "it.- T ",
_ ,Cusi CFqtuna a To""C"'o ':"tz ,,, 7, ,:t-s -= -i V: --r i- "", -IT- i"'i, ,,, "-',,"- % "I., 1 I_ ., ,t ,
"' Ft -_ - F-- P'........ -' ":,r,_ _L" ; 11 : ',, .- L w"' I 7-"I", I- 1:1,11 r, N- 11 I -_I_ l!,_ -1 -I.,--,- 'W, -Elt, I
4il, X,-,;_ I I t','_ ', ,' f ,', .
' I r IL ., l I I I "I'll
- Jql, 1 I I 1 i,:s D ,t i i r- ii '. t __ __ -1-1 -,'-_-__, ---- --- -- ------
' Ir t" " 11 : _- HOTEL PLAZA -1"" 1,11,111, _-_ l".",. 7 I 11 1_ Iil"_ -__ --.r : 1 1 ;,, 1 : .- i
. I ,,, -I" I -:' i -, 'It,1, -1 I r it, I I -, ,54 OFERTA 11 11 I Ill, I ___1 __ l_ D-M5542-23 EDIFICIG MARIPAZ
MUEBLES BE OFICINA I I i ,:" 'tiles habitaciones con ,,, v I I I r ,N l- -A ,Is cl ,, ; ). ', C I i IVWP k I t VILA APARTAMENTO 0 NI 20, esqui.1 it 23, V,,d,,,d, ,1. '
11 12 1-1 ,- I 11 I ag" 1 , , ,I d t ,.Il, -, .-,t "ll- --' -l- d,,
_ _T ___ ___ ___ r 1 '130, Dam as Dinero I 1-1 I 11 tel, 1, --, ,njiV, rival
en ; , _', N", _j, ; I'll. ,1.1!.,l l ": I I , i ". 2 hitilt"..i.-'. ,
-,- ,,, .., ,6'. 0 -it", "'l 4. i ". ii -- _1___1 -P a t Asis horas I __ffefii6-sc, I 11 -L' A I ,, %, I llt ,Q"Pl,-"- .I., d- bill. b.
5-_n- '_rinlos Aodii I 11 I I r I 11 ca ,, I, ,,, I N, ii- "Li 01 I lf"l-"-I'1 l
clase : I f ,,-,, i- I 1. a till il ." _"' "'
,_ "E" "ill". ;--- .......
'r t _' _- j p I I r :-f I T- -- n, t, T__Z
muebles efivma cajas ,t! t I- I -1 ,-,, 1E It, 0 R A !NIOD17RA, T CF z I ",". __,%'_l' T""" F- "" 'r 'i'e-slitil-, pars un -1 -1- 1,,ft'lliti 1. Ii
- -- ."i --- -_ I ------- 1)_Aa 42 -", , l l, I ..... ,, r I I '1- 15r ' ''
caudales, archivol.;,' taoteS aeo- 1- i-', ", -,; :_-__1_-1;1 I r cocina v par,! ry I,! ,: r ,I -_ ?_ I ,Vill, t ""I, L" 1'-11, Ill T' 111--n- l5_- Ij -,, para, dos per-I-- ".-,"". "Ill.--., r D.9015-82-23
ro-mAquinas escri ir y surnar.1 I I ,, ,- q r ELANCO ITIPOTFCARIO "IFEN:-1% N- r r 1- 1- n na $75 C Precious por l r t., ii, i ,_ Z"i'll"" FVP1C!iE C.Do 11A.TAMEXTO COX Ill A-
, .1 -,, I ',-' ," ', 7ano. Admire : i, r, -1 e' i I i, '_,i r .... I., -d- 21, h,,l". 1. -11,, I.."
_ ,_, tr I ',-"; i 1, I , "PT', '- LEVY ,,11-d- TIll
preCjoS I iZ, jj jjirii, P_ , I """a- u. 4. .-M 5 l, -dll
!'- I I I I Ipa-0. 1" .P.l
_ \! kC I ,, I. ,,, "'.- ,I' i-i I "itit" 0, vilt'll 2-1, ,I ii "Il W,,gaMOS 1, -I r I ,, ''t' ,' ri, i'V -- -L ", P'er :,lit, lt 1-DAMA $ ,
"o- ,11,nilii _: uni P-r-'n", 2,50, I
, F- it- ,,, ", il 1 1 ; 7i" I
bien. "La Correl I", PE, "M"-,-- -,i;i- _- i Ir , 1 ,,,, tur Q y I-, D-8823-92,23
j I )( 1 1 C i ___ 1 ,77 1 tj i 1, 3, ,7 3 S, $,3 ip 1117-12-'3
.
.
I
AI Q M T MARIO Pj] LA MARINA DOMINGO. 23 N', 0( [LBRE DF. P)TIT P,',(XA (f AP A[A Y lflfi. ---,- -"-,--",----------,- 11-11,11,11-11, 11 1-11 ---,"I'll", I--- ---- 1-1-111-111- I
ALQUILERES A L Q U I L E R E S A L Q U I L E R E S 4LQUILERES I ALOUILETIES I SFt Y-11 ICTTAN i 1 'E CATEC11:111 11;F CAfif"(1f"N
- ------- I
-- i .1
- 1-1-11 -8i AP YAMENTOS --- 4--'-RA-Rfki6ES --I-- 84 ---k-)4&kU6 6 -- ""' 9 fh Rikkk6-, ROART6S' 102 SAN'16.S SUAREZ WNDOZA ---- PIN 010 ftRE
,-- -- -,-,-,- -- ,-,- - i 1 )4 A(, f, N ffiS V E N 1) 1) () P Fl, 11A ( PIADA ( PIAIMS ,
- ,--"----- -- - --- --, , 11 11 I I- -- I I 1-11-11 I I -IN- I A I 1,-,' ',- ,,,,, %, -1 I- 1-111- -111111 -111 i I, lil ll 11,111, t l I I I'll, I I I. 11 I
A .., 11 ,, ,,11 -IT 11 Ill' I .1 o I, ."', Qf'j, ,,, t I"o", -r ". IT "" J, ,,, vI ... A I, ,.tv "'., "o. T -l
r % 11 11 "I I" 1, "" I I 'oo. ,N, 11.%", "" IT% ,, ,,,,, T ,,,, ,l*,_-"' l ,, -1- ,, 't, , .. ....... ,,, I t I 11 11 "I,
" , I ,
-... 1. "If"ll. -,il V ,,, T, I ..", I 11 11 .... i ", "" '_ ,, :'*,*, _. , 1 -, I I I I I I I I I I I I I , I 11 I
I I ,,,, ,,, I : ,,, :, , ', 7 111,11 ,
!'I -- -,,'. " i ..... ,,, ,,,,,, --- _- I I ,,,, "'l, , , I I I I I I I I .
11 I I 11 "I'll, 11 11 I I 1-1 ,i,, .';';',. ,,, :, ."." .z :.'" ,,,,,I I 1,11 I I 1". 1 :, 1, I il 11 ': :, I I I I I I I 1, I I I I 11
Apstrumont- ix F4trenar NFq-, ,,- oN- - ------- ------ -- ... .. .. . ..... . ................. . --,----,-,-- I I I -, ol, I l", i, I 11 ,,,, I I I I t, i -- I "I I 11 I, I 11, 1- I 11
I t, : I I I 11 ": I 1,11, ''I",
'-'. ", I.,. -- ... ;,-'- ",!,o!,',- _iN ,,o :'1,!*"_,,Q'I- F-- ,i ""t--i -,"', ..... .. ... - .... !I- I I I 'IT I", ,,l 1-:1 "I'l-11, ,,, I 'i'l
Fr- .I----. ; , "-, I I -, -"-' '.. -i'.%m,,,, I .
.'N . ..... Tl-, --'. ,,, ,, ,. "I I I I , ,
- -T1.11-, """, ---- ::,,k, I -1 -, ?. I , "."'ll, -- 11.1 IT I "I IN --",4 LAWTON RATISIA ,,, I 1, .1
"11- I i 1--,.:-,!v-l "'', "'! -' ,
. .., .r" ), li-I. !--I I I I
I -- - I "".
I', lf D 111, II,-l "I ,,;: ) 'Icj if'' "11-1, I I'll- 11 -, : ',-, "'. , , I-,- -- --- --------------- I I I -- I I I 1, I il Z I 1- I I "I .- I
,,, I I 11 oflITAI'll" IIIIIII I'll -IIIII
11- I'll, k 1 1 I ,t Io '. ', , ,.- I NN 11 11 It
-- - ".", ", I I I'll I "I", I -11 fl. i'll ,, , , 1, I I I I , ,, : , "- : ,,, , : I "' .", , ", ", 1, , I I I I
( 0 VC IN A 1) I' C I N ICIYA lrl T'A 0 '- "' '. I- "' "' ","', ", ;, i ...... ,,, I i 1;1, 1- ,,,, I %' I I : "" , , I "'I i , I I I I I I I I I I I I I , l I ,, l I "I' j I I I I
" ", -111- -.. I'll Ii -, ,,, "' 1, 'I, I I I I--- I I I
- ,, ,, i - --, ---"-,- -- I "" i II ,,T 11 t, l 11 I I.- IT iii : I , .
,,,, r:, 1 , , I I
............ I; '! --- ., - 1-11 -- 11 'I .I I' I 11 I,11 I ,1 I 11T.1- III : I "' ^ ,,, I I I 1 I I I I I'll I ,
I I I , ,,,,
, "",*,,., A ", 'IF ov.111 III 1 1- I TwEl", A I 11-t- ". -, "I'll 1, I I I I I I :
"' 11 W l ,I "I I I (11 11 I'll Ill I 1 I 11 11 I I I 11
1-1- 1 ,'I.' -1 110,- "'. ".""t,"'11. I ,, "'", ,, I-1. i, ,,, I -, 1, I I I i : "
AFA.T II ""'i" 1'. I ,,,,, .1 -11- I " ",l ", _-, ; ", -- 1, I I 1, , I i I I 1 1, .1 I ,,, I 1, I I I " I , I
, To. I- F- it I ,- ,, ,I , ,- ', I I ,, I 1 I I Il-, I t l, t t I I I I'll I I i I It I 11
-, 111ii- ,,, '- I-- . : '11'11 1'11 ""IT"il, 1 'I' "",:! .1- 11 I I I 1. I I 1-i I lt l 1 1
, I I I .1 T -- -' I .. 11 I 4, I I I 1. 1,t 11 ,
''." ;", -;'. I AYES tOCALES -1 I 11 """ I
'.1, ,,, 111- .1 ---I # __ -, N, w I, ,,, I NoT," I ""
- ", 111 I 1: ,,, I I I ": , ",- """ ", "", ,, -, " ,, ,,I -, e , .
I
I 1. 11. 11 11 I ". I I I 11
-Ilils IF V I 4, IN -mTZ( -IoN m'.v- Rri -so I ", I,'R l. 11 .1 I .. .... I ,,, I, ", , .... .. ,",-- ,,, I, '. % ,,, , I , , , , -, , '', "'I I
111i;1r, 11 AF- 1 I ItAlll. t, I I I I IT I ", 1-'- 11
,AP- I ,,, I "I'll, .I;",. 1 1 -.11 , , , i I
li-, 1- ,,-I ,,,,, ,_" ,',' 1 1. ". ,l I I i, I ", ii. "I f T, 'I I - A, ", il, ., I i:, I .: I I I" I ,,, I I 1-I i 1, 1 - I I 11
__:"l [I -- ---I 11 ,,, 1, I', "" I
it ,,, , N*- i '11-F 11 111-1o -, : I ,- I ,I n I , I "" I, I ,'I,, I I'll I'll -l I, 11 I I I - I ,
r:,", ii i,,,-. %,,1"')1i1;,1,i, I EITRY I', I 11 -. I" 1, 11 7 -1 I i I 11
, -1- Ii-- A-, 1 , 'I'll-11 I -tE It i 11 1, 11 I'll, 11 I I I I - I I I I I I : ", "'.1 i I I I I I ,
" I A 'I ,1" 1. 1-1- - - I I I ,
I-F IT, '- ", ,I"" 1-"r.", .... .. ""'. IN., t-l"", 1-. 1, ""' I I ,, ',, , I 1, I I
'i", , 1, ;,,11-1.' ,i 11:11 '11, I 11,11. 1, ,1_ %1 A_ l I Il ltN", I I 1,
c."""', 1. "'I""'i, rt t. ,I, ,, 11 I : li", , I I I 11 I I I ., I 1, I ,I', I t I I Il "
I , I ". I, i -11, N- ; I t, I I I 11
D'- -,--,- ....... , I .". ,,,,, I '. ,,, ': , ': N I -, , I I'll, 1, Ili I I "I I I I I t, 1, -,, ,
- T ;-,, i - in ,,I .1ft 111o M-11 .1 11 %, ,I 11,11 "I k! I I ,.IT 11 1, I ; , I ." ,; I 11 I 1, I I I
--- I Xwrvm FNW6- N--UTvo 1 ,l-,- -- r- -- - -,- ."', ,,- , - ,,- I l It, "I'll, 11, 1, T 1. It I I ,I I I I I I ,
111,ii 11111-1 1 1,114., 111it", -,", ", -, -- 'I -, ,.,. :, ,. 1 11' I, I r- ,
, "- ,% , r, t ' P5 A. APOLO ,CALASAZAR RKVENDEDORES I I I I I I 11 I
_ 1; ,,q_, I : i I
11 "I'll", 11 11 t""" ,-tt', -'. H- t.! % A- I -- -jTj - - 11 11 TT;i-KITWr, l T,, i A. NARANJO 11 ". 1, 11
4- .- 1-- I.iN .bIl"'."'. ., 1. .. ,,, ii- 1-i- ,. """', T "! I I l I I! I "". 't -11 I I
TdIft ,, c.11 IT ', 31, ,,,,, I IFP DO, IALLF 0 11 14 ENTA? 17 101 ", -,". .! P.i-l ,'. -'. '.,, -- - .,, 7 "I" '"', --- -- I I ,, I ,I,, I 11 I I It 1, "I I 1, I ,- ,
,. ,7 1 , , "", -, Qi .I (I I- ,,, ...
VIIdiktt-, VIII, 1,,,,I., -r... Pt,,- , 1, ,." ,,,, -- I I, I i I I I I It I I I I I I
" f
'- 5-1- ; -. ', I I ,- ",I , i" "', l" it I
-- ------ '
A- T) I L it, ,., iN,,,,,*,.1I,,, ,, t.,,,-,,--J I.ii, i- i- -, j-, '. - o : ,, Wv = : li- A'i'l--l "' ," ill,:, , '-, I I, it, 1, I _., ,,,, , 1, , - I I I I I II04 f " '. I. ,
VEDA OI CAtLE d NI' 4"I VNTR, -01. .1,--- T, Ii-, i "i-, F.i.i.- t, V, t I i, I I I"'- i, ; - "-,-, ,w H'A - I 1, 11 1: I t l t Ii", I I I I I I li-I" "I I I I 1 "I ,,
lit, IN ...... -1, -N, -IT z 1, I I I I I I I
7 21 .)q "- P- -- ", 3 _" ., :- R-.- ...... I, I 'Q' I, i-, I IFITA -FT ki- Ji -1 I 't I, 2 11, )A I I IJ, I ol "-Itl I I I
'-d-; ,r "- ,- , It. ", '- ?,' -! -,,,, , I ... .... ;- , ,:: , -, i 11 I Il'- -ii; -" ,-i, I , I , :,, : l I 1, I I I'll, -- 't :11 I I I I I'll, il -- I I ''T.-TI-1 JT- ,.',, .-, I, ri-11" I fl i I I i -- I I I 11 I
1, 1-11- I 11111,1 ,- [.-' 'f "". 1, I I I I 1,itT. .111.111. ,I 1 11
--" ,-;, ,, -- T-i- ) - ^ lIQL11-1, ,- ,E It. I : -, I 1 7 '; ,,, -, ,,, . , ,
-1 , - i- -1- I -, Nl-,
ft" -- 6. 2, 1, T'If sil", "! 11 I I Nil it --, 1-1 -,,',,-. I", ,.,, : , i, V : T I -1- I : , i I I I 11 I I I
I 1, -1, , , T, , ,,, I 11 I I ,
- z I I I I 11
---,---- I ,,,,, %" t 11 I", I' I
-1.1 1,o-11 -- -- I -- -', it -1 11 I I , 1 i- I I '' T 1, I I I 1 ,
..- I. IT -r-o -k'II:TAV Tll 7 11"o l 11 1 -w ., -- , t, ,, 'I, I., 11 I--- il I -1
.. ..... -1- 1 ... ,, "' tr-,- I -- - ,--,,- -,-, --,-,---- - ,,,--,- I I 11 fi I I 11 I I I I- I I l -1 I'll I I I I I
I I
,,,, I I -0- -1 ,- ...... t. I -*-', I -- "-t , ,- I 7, I ,,, N 1( % 110P. DF1, CA 'NIP(I -." ,- ,- I I 11 I I I I I I 11 1- l I I 1. I i I it " '' ".I I I. I ,,, t I 1 ,,, it I
.,I ..... ,. I- 1, , ::1, 11 11 I I'll, i it l, I I
"I ,"';;", 'i'l., : ,;,' ,.* :', '. 1: 11 It- I I I I I I I 11 I I I I I
"", I A., I IN-" it ---- I I 11 I 1- 1-- N,-" I --, ---- -1-111 -111- "I'll, I "I" I tl I I I I I I
-- I I I -, - it- IT I I -,- --- 11 11 I- -1 I I I I I I I I I I I I 11 .1 I I I I
-- --- i I ,of,, I I. ,,, ,I I -11, 11 I I il I I I I I I I I I 11 I -1111-11, I I ,,, , I I I l ,, I ,
I I !". % -t I I ,,, I l I I I I , I 1, 1
19 entre I By 20,Vedak """' "'I : qi ktfp Ti fis "Nim)s
i- I, ,il -11, I 11, I I I'll I I -- - I I .
11 I ", t I '' il- 11-1--'- .
-,"t ... %,, "'I", ,,-- I, "I. I l. 1.11, I'll, 1, I'll ;- -1 1--l" 11 I'll ", I
1, ,,,, ". 11 V-- it I 11 I I I 11 I I 11 I I I I I t POSTALES BE NO W I I .1111, i I
,,.,,,,. ." ,,, ,11 !1'1- ., I i, -': it T, I I 1 I I I I I 11 I'l l t'' I ,
- , ''i, ',"-"- I I .- I I I I I I 11 I ,, .1 I '' I l- I "I'll t
1.111I.1". I- I I I 1, I I ki ",'rl.xtf.uvr' 66\ -1I N-%l- 1I1'1to1,I ''l1,11l T- 611 I I 11 I I 11 I I I I I I I I 11 I I :, "I
'll""I' .111, 111.1 ",.,,',* ,,,,,I '"'"'- d N-:', I I-- I I - , ,,-, : I -i, ".", I I I I I 1 I I
,I -, ,*, it ; i: '' --t ...... -i i. I 1. .. I I .11 I- I I I." I 1, All"Ill" 11 ,,, It '11111" 1-1- --l- I.- 1 11 I I I 11 I'll, ll I it "i '- I- 11 -1-1111 "I",'', 11- 1
- 1""-- -,-- 1 il, , 1- ,4! ,, !i- ,,, 1. , I I I -, I I I I I 11" OFICINISTAS I I ., I I 11 I 11, I 'I',
I 'i I ,- --- -,',"I'll ... t ""', ,,, I I I I -11111-111-1- 11 11 11-1-1 11-11
, z I 11 I 1 11 i I ;i : I I I I I I ,
-- -, I I, I 1.1,- I ,' "Il-', '' I I I I I I 11, I I It
,- I I 1, I I 11 I I I ", I 11
SE ALQUILAN 11 -,,N N,,, ,W--.-, -,l---,-- o-- ,N ,, , ", I I
T 1, ,z- -,"'t-, nt+, 1, .1, 11 11 1711,11,11:'I '- "I I I -1 1, !I* I I I I I I I 11 "I'll, I "I'll 11 ,,,, , "' I ,-- "'. ,,, ) -i;i
-- -- --- , 1-, -, F6 OFICINik, -, I'll
, I -- , I I I I I I I ,, I ..
- "' I -. -, -'- i-- I, -- I II I I IiI I I 'I, """ '1 1' ",
, "l-l" .1 I -- -- I I I I I ", I I r, I I'
-, ,, ... ... ;:%,,. ,,, 11 "i l "t"", """ --- - ,s ..... ,I Iii 11 11 -1 I I I I I I 11
I'll , ,, : ," -- IT, ,Tpi 1 ,--l I I, I I e
I- 1. l. ,-- 11 11-1 - i 'I 11 I 71' I I I I I : 11 11, -1 I 1. l I 11 I ,., 11 I I ,. I
,, "" -- - -r- .. .. ... --.--,- I'll, -III - SE SOLIC 7AN 11 I ,,, I I 2 %-11" ,I, -1- ,,, -- I ,,, "ll'', 11
,, "I". ,-, ,,, i-- -, i, -, i 1:1_-, 11 : I l, "IlIfl,,'t
-1-.1- j" ", I I I t, i,
- t" - % 11 I 1-i", k- ", ---- ,--". I , : "t, ,i pq sOLIUTUD DE ALQUILERES i ,,, i ,;,,, I ;, -,- I ,,,, -, , " il,
A,~ :T,11,611,", ;i 'I, I',, '-" ,,,, ", ; i , I 11 , I I it I I ,i I 11 I
I 'it" I "" ONI71IIAI \IIIPIIAI B 11' caft, -- -,-,
c'- f, I I - I'll -- - 1---1 - I I I I ;, "'T ict
T -,-, I -, ----, -,-:, .:- r-l", ,c, - t, F ,, 'T ,1 z it. ,,,, 11 11'1,1 I'll I- M- 111- 11- -F I , I _-, " , ,' "', ", ,:, _- --- -",",-I.- ", nl-- .- .... .. I 11 -, .", i, 7-- -! .- - "" I I ii, 11
- 11-1 I I ;. ,
LUJOSOS APARTAINTENTOS --- I --- :,-,I,- -., -.11 I I ---- -,----------I -- ".- ., 1. ,A i I , 1, t I IZt A6ENTES VENDEDORE'
EN 4iJ-1cQ-11T-1-1- II I1Il-4I I-I -1 K4 )HLY t, - -- 11 'i "', -,---,--,- -- I- ,,--,-I I
.I'. ,1! '! ,, IIRAITAR I --- ,- -% I- 1-1 1- 1 ,,I-tl-- ; -'-',L, Ni---;- ,-,' : -I 7- t '.1, "., -1,-': I- --- ." 11 I I .", 'IDAD
11. 11", T- I i- t7t., ,, I I '. -- - i' , )POWI
11 t 1, I I - -, -, - -- I : --', IT)2 ACENCIAS COLOCACION'ES ; I )') COCINFRA5 COCHNEROS ,,, ,,,,,, .,:
y Q-'. -,-, Ik",-1, r, I -, -- 1. I I I -- 1 1 -- -- ,
.H. ,,, , i, -, ",--,--,"- 11 I : t - - 11 11 I !- , .1 I
bl,.' ..!l .'-,,l ,,,,,, -, .... .. 1,1- T 11 IA 11 Dv .IN (I fi v l ,o,, I, 1, -1 I I 1-I, NIAT %N( YR k- A 7741) 11 I", "I N-, I'll I I I i1I 1111", I ,, .:,_! ,' ,
"i'o-', -- 11 !-- -;1 1, , ". -, ." I I Y -- I 11ii ISOCIOs I I 11 "i I ", i 11 li'l -1:- I
, ,,,, I 1, I 11, 1, .11 -, "- ., I ,,,, I , I'll "I
-Iii HAR AN, 4 IIF X \IA R I -11, -1 -1 ,-, I I ----- 1, 11 'M .-,-o 6 Tl-tr-,
-.- .- ;,r":-11" 1:,,, ,', !if,' 87 1 I 11 I I : 7 , i j 11
= 7 .1 7-11", .I ", -,,, F,-o--- -u t, -;F;1'r, I I -- I ,;, ,,, ,:i', '' '' lil lill" III % , ,, T"i, "i ,,I '-f- I I I., Ill I I", 11 I I I
" -- ', -6 -, I I -. '- I I 1, I , 1, 1 i ;,, -1
11 - ,- --.1 I-1. I 11 I ' AL,01*11,1) FRF-; C INS CA.11 11 ; -1 I I , ,,, , ,,, I I 11 I
if, -loult- -,iil-- Nto I l i, -,Ct , "I', ,, -,--, 1, 1i I - : 7- -11-- ,-,--,-- -,--- ---- 11 11 1, I I I , i.1i I -11 111 il I 1, lli--, I
-- -,- 1. :, I ""I I I
- I -1 t -IN"I p ENP- u. ],I,, ,11 dl ---- ,,,,, I-, ,,, I 1.
z ,, 'Z "', f i 'I- -- ,, - ", ,I, ,- -- I I I I : it ,:, ii 1 ---j."n ... -- 1-l"'I"i", $ ,--, ,' , 1. ,I, 1-1 1 I X -1 11 I I ill I- 6;;f ;6 '-t--,- I, t-A?,q OFICINISTAS
11-1 ,,,,, i_:i_ ,,,, : ,--, --l-I I- i-1- .1 .
1"11 !", I 11 I 1. I -.1 I cf,"l;-Ii-R-To -Jum Ni K ,,, I I ,,, 1, 1"i."Iti't./i x i,," NEGM 10 I 1: 11 :11 "I I I --
' I I I I "", 1- I I I I :-
T11" t i,, -',- i I j I I t 1 ,,, l -- t I,, r., 1, I. 1,
IM.",", 1,, '3, it li, -:21 -, W nl- ,- --- -,iT; -,-,Tl, --- ---- -,- ,---,--, I -1 I I I 1, I 1- I I I I I 11 ". I I "I t
I'll ,-- I 1,1- s", -11-1i, 11 I I I I I --:-- :- ""-: .... ....... ----,- --:1-- ...... .. -'. 11 - --'I'll-, 1--. -- -- I I 11 111- I I 11 , -. l--
". I 11 I I I I tt" I,--,' "I'll 1,, I :, I, il I ,
RE ALQUVIA CANA I I V -1-1, 'i I] ,,, Z 1, i, , I I I I
, :1 I , I I il 1, -1 I 11 --- ---- --- -- I I I I 11 "I I;, I I 11 I Ill F- IT, I ,;N l, 1 I - - - I
, --- P- 1, I I 11 I I I I I 1 I 11 I I I I I I , '111- -1 11 I I i, 11
. ,Z".4".", ".1i'll li., 1, ,- 'i "": . I --- :. I.', I I I -11 : I . I I I I 1. I I I 11 1 103 CRI DAS CRIADOS I 1 I 11 I 11 '' I ", , I "

6-- "I. 1. I , I it ,, ",I'll I'l-7- 1 -', i I % I -",-- -- ,-- I I , 1i 1 1 I I ,it l ,I 11 I ", I 11 ., I-
7.,Wi Wi- 11 1 I i, i, I I 11 ; I I 1, I I --,-,-, - I I. 11 ,, T"T I,
ll I I I IT '' I i I i I x l I I .i I , I , I I 1 ---- ------- ----- --- --
- -- -- -i I -- I Z1. I I 11 [ VAP ,
-,;- -- I ,,I -7i, I '- - I I . I 11' OLICIT D KS ,1AS I , T , , I VAQ1AGRAI () 111,61IFS I
mial- 11 H-4vtI ,o:, I .1i, I I KIMIiN I I I t I I ---1
.!= ",'I,, -i!, 11 l-, I "' , "', : ". -, 11 I I I I I I 11 '"IfIll . .... -- ,It I "'t" :Ail 'i vil
.,. -- I,,,, ". I I I I I I I I I ", ,"I T i I -, I Ill $1, I I 1',, If ,1-1 -r:id
- ,,, t- l "I'll". I I I -1 -- ---- -"---- I- -,-- : I I ,I 1- 11 ,I, 1i I I I 11 I ,,, I "I I I" 1, '- , -., ". 'ti, r !'':,rl 1,:I'1q
JrI-Ao, t ,, ,,, %', I : "o ...... [, I , a ",
I I 11 ?I I "I 112',", "I ",I 11, ,-,- ,I .-I
-.111 ""I", ,I 7 11,c 11 I I I I , , "milt, v f'-111 11t'S i'Ifti"
- I 11 , '' I :: ",
11 1- 11- , ,,,"", ,,, w,-l7tT -,7.-11 ol -,"-111, I'll I 1, I I I I 1. :, I I i'' I I ---11 11-- - - -- 111- -IIIIFT) iI ''
P IT 1-11 it 1-r":--11: -ii VT "" ,:,i,, -., I I 11, I "I 11"'ll I;1111111-11 ITI!'L, ',., l c"r l
.. ,- ,, 11:-1- "I , '. -,ii ,l "t" -." 1. 1 I I 11 11" , -- t - 11 i I ,ft I-T, I II- ", " -, ,,,,, 111- - I
, "I , - 1 e ", -:11 11 -11 i, --iii,-" "i- I ,,,, I I 11 1 I \ ,,,,:,, ,,,, Dtr:;10-11"t
vi, -', 11,1- ) i;, ., "', ,:, ,: , --,V-11 I 111I.-Ill -- I I I 11 -il ",'I 1, [I It -- I- i, I 11 -1 11 I-,,,,- rriivl-n ,- - '' I -, TN;-t I -1 I 1 I 11 "I ., "I 11 I I --, , --- ----- I - --- -- rrNi-Al-,, I ,oi f ,, v..A ro c o'" F,I
- 7 ,--, i, i F3 - ,, ", '! 1, 1, l -i- I, t .- II-1- 11-1-t-,--, ,w -Q ri ...... I ; I t: t,! , -, ,C, !",
j: )C.',,ji SM, REC 1 ,- 1,,i : t-1- -- --, ' 1, 11 I , ,,, , -, ill I, I N1.1 I f ll 11 ,
"ILIT,, 11 I I'll ,I I 11 -- I I -- It- , 11- .1 ,,, r, 1. I I., IT --Jfl- I 1- , - -1-- it'. , -, --, -1 - 1, I I I I 11 111- 1 ""I" ',11111 1- I I'll
11-t-l -lj,,I, I-! ,,, 11: K- 11 N, iii -- -- ---1 -- I I I I 11-1 I'll I" I ,,, --, --,
,- :1 -,:, ,- I 1 -- I D !,IF ,R A I' ,,,,
, ,,,,, I ,- I t 1- ,-,,,, -- I -11 i I I 1-il -1 1-1 "I -111, I "I'll o"1111-1-111,,, "t-l": ". 1,, 1, ,-, Ii ii,-, ,,, ", 1--,- 1:1 I - I I I'- I-' I"- ;'-1N* -, '. lo I S COCINEROS '1LICHACHAS I I I I --, --- -- - -- -F7,
- i1i", L', ,t -; _N: T,- icTirff'-,- I t ,- f- I I'll e 11 .1 I 1 -i"it, l!", 11 I I'll 111NA, 11 -j" IT -". I,, I 11 I I I 11 I I 1 11, ,T ,, p, ,;iT, ,'7,,
- StA-JkLI f-1-1- - 1 I 1, , , I -- I I
- -, .: "I il .1 I'll :'It, ,%i ,- ,, -, I'll '. I IiIII:
APART "'I, - - I I I I I I I I I ,- , I ., I -:
1, ,-ti- I'll, I- I I I 11 , , -1, N I I I I .1- 11 .e f : , ,-- i,, -. 1, ('118i j,,,-,1U ,,1T1 ,NP NF F I I , 11 I ,: ,I- I ". "'I, IT,, "' .
7 , 11 It, 11-- 1, -1- I _-_ I 'I I I - I I 11 I I I I'll '11-1 lli- I ; --T ;,,-,li I- ,,r I '-, ,I I ,I, 1- , I 1 I I '211
, -,-" I ----, 11 - -1
- Ti,,,il, 1-,- ,,, 1,,i,,. 1, i.- Z, -, - ,,, 11 I I 11 I I I! I 1 1 1 11 I : I I I "I I I ,,,I , I, ,
I', I vvmwl)mzf s I , ,, I, ."", I ,.i.
1, ', I_-, ,-- -t -Z -;' , I I I fl, % "I \R I -; ,! " 'I, ", -, I A 111INT, 11-111, ,I I I .1) op ii ,,t- l-,, ,N- : I , "" I I I , 1, -, I I I I I I I 1 I 11
-m1,N:ro -- I I i I I -1 I I 1:', 11 I I., I 4" I I -, : ", 1 I I 11 I I I" 11 ll,"', I I
. I ,, , 't I I I 11 11, 11 I I 11 I il. - I I I -;xp mziw I it, ., i ., i 1 1 - I I I .-I I I "IF 1 1. I I " 11 1, ': ,,
" -- I , 11 I I lill I .T , I ,,, I,
i, I I I I 11 - T-"; ,,, I 1 ""Itf ,, ,, I
" I .. I 7, i I li I I ,'I 1, ,,I I III I I I
ol. % m "'Inp, ", 1, , 1 I I I I I I ... ..... .. 11- I 1
--- , % ", I , I I t I I I I , I I I li I ,,
1, L I t -- T- ,I I ', I " 11 1, ":o d""i'z, i, ,,, II I I I il j ,,i I'll ,l, .1 11 I ,
" I I I I I I I I
*r- ;.',"" ,L", 11 1 "',- I ,, 1:, 1, I "I I I., I I I 11 11 , , i- i- I I ,,I', I I , I ,I l I I I I t, I 1----11 I I 11 1, I- I I I I I : 1, !, I I i I I I I -1-11, I'll-li-I'l 11-11-1 I ,
I, ,,, I, ", I I 11 I -- -- --- ", 't , I 1,1"" ITIII "I',
... I V :il I I,-,,,- I-.,- I I I I I I I I 11 ". I 1-1 I, I IiI, I -',
1. -. -1, ", ,, "- i -. - i I I , , I I I 1i 11'' 11 I I 11- I'll N ", I 1 1 : 1, ; 11; 1111 -, ; , 11:l ,1,1'1- I I
N-"I "" l""';"' l1N I'~ - I I 7- 11 ,I 11 I", 1111- I I ,,,I,, 11 I I 11 , I I I I .1 , I I I 11 1 ,H, I ;, I 'I _, ,", iL ,
, ii, -, i -, -, -iN ii- ,- -i -- --- I I 11 I I I I .- I I I I I , I 11 "I I I I i I :, ,
2" -- i" i l, I T "' I I , , I I I I I I I I I : I ; I - --- -11----11-,---- , I
k! ,)I u", .,,I, I -1- 0 , -, , ", I't' I L 'I "I" I I I 11 L ' -i ,, i--, I- ir ii -I-- I T1 I I I I 1, I I Z, I I I I I I ,, , ,
,,, , 1i N ,, It, I I I I - 1 I i I I I 1i I 11- t I Ill I'll-I 1 I I I I
ill, I I l I I I I I I L I 1 2 I Ir", lil"It"., ,
,i,, ,,
Ii I I I I I I ... 11-111, -1 -, "", ,--", __ : ,I
"I 'I,! ;, '. I I I I I I t 11 I I I 11 , I
, ", -!" l I, 11 - --" ? I , I , I I 1.
- I 1 1 1 ,,, 11 1, 1 I I I ,
"" :, "" "-i" T, T 4 ; I I , : I I 11 1. 11 -1 Il I , 'I, T i I ,I 111' 11
F,',,"- N,""", 1,111t I ,,1 , i 11 I "
I .N 1, " I "I ,,ii, I 1 VEDADO I I ,, 1, I I I I I 'I" "I ii, I ,::"*, 1, : I I
-,-,T I-- -- -,-,-,--"w\ I, -, I 11 I , I , I .. , , ,,, , ', "" 'I, , ", I I i ": -- [
1. I I I -"- :,,, 11 I I It, ",
;1 T- T-11- I , , 1i ,I 11 i!-, 11- I 4 .- ';1.----1--,
- I iN
U:41, -1L () A INA M It NT01 t, ,,, 11 - --- "", -- ,. , ", T-- -- , --- -i - I 11
--- --' '-, ,, ', .. -1 i I I 1-1 -1-- -- I .... 1: I T, 1,11"l- 111-1-1., 11: ,I ', ,,,, ,,,, ,:i I 11 ''Ifill" I I "', Ill!il ', I 11, I, I ,
1 " I", ."'it"', .1 ,A, I I ., , 11 -1 I 11 I I I 4 .
-NI-50, cual lo, sAIA-,"'T"ej(, I I .1 11 1- I'll, i "-,- -- I'll- I 11 I --- I I I "" i,
., -1-11, 1- 1ZI-11- -I, ITT I I "I I ill 11 ,ii, 11 1-1 I I I I "i" It III 1 1 11 11 -1 l f Ill 1,11 I I I I I I 1-1 I TI i ,
T. I v I ,il I t I t 11, I I ,,, e , I t 1- i ,
111cinA, h;lni), psul" 1,1, ad" ,, ,,--. -- - , !i- :,. ,
1, I I I , I ---.1, - A", :, -, I ill ,, I'i I I I "I it,"", I ,,, , , "' i ,, 1 ,
I I- , ". r- " ,- - : ., :, ,'- I .11, 1, I I "I "I I I ,%, I : ': I i, 11 ,, 11':'-Il ,,I IQI 1- 11 I I ,I l-,
gfl client" cAlit :0 N, 11- ". i 11 .1 I 11 ,I I --"",--- -1 I i, I I I I I ,

,
kniphIcIon A1q-TPn(i-,r,,i 1,if,,!- ,, -, ----- t : ,,,,-,,, I - 11 I I I I I I I 11 I I 1- I 1. i I I I ''I'll, -', ''I'', I ", I , -- I I 11 'i", I ; "
, -- I '* I -1 I
TNin; U-7614. c p I, 7- 1 I ---- --' - -- -- I - I I 11. I -1 i 1, i,,7, I I t I 11 "I I I 1, I I I I 1 I I I -,--,--",-,"-
IT I 11 I I . I I I '' I I ,,, c 11 I I I J-, FIT ( ... Ifivior Publw.
,I, 1_ 1- ,I!! I ,I ,,,,l, 11 '. -11 , I '"' 1111 ,,,, l
D-W q- 211 1,! 1, 1-1 I 11 :I -- ,- 1,i ,- I I I I I 11 I ,, .. 4 '.-- .- 11- I
FiTD-li- j -hi vi, Fo-- i-TI -,--t, ,- ". i I -11, I I 11 I I , , "I" IL -,; I IT- c" 1- r I mu I I I ", -, I", I ; ,,,, I I 1- I ,,, I I I .11,11,111. ,I, "'.", 1 "., ,, .!-, I. 4 '". 1-11 I'll 1.11-111-11 I I i I N:,iN,- I I -, I I I -, ", ; i, ; ; , i 111. 11 ,,, .1- 4 1, I l, "" .L' ' ,
, .,!" -- -, ,- "' I - ,, , I ; I ;l L
-111. I,- ,- ", IT i n J; --; 7111 11 I I T, 'I'll ;, z , p I .1 I I ,'I -1 ., I i -, , i I
fti"; 'I z -I ,rirNii'-' r- I --- -_-, r, r, )I j, PFL MONTE Y VIROP i,
if-111 I- 11 11. .-I"', I I I ,it, I IT T;- 'f I" I" I rL, I ", 11, I I", I , I
- "i" ", I I -, -, .- , -1 I- I .", I I I 11 I I .), I 11 III-11 il "1111 -, , , , :- 11 "i" ", Ii, ,,,, 11 11- -- ', 'I" -- -- -- I 11 I I I -- ,,,, I I I I I I I N' P I il il I I -- I I I I 1, r!"l-, "; ; i :,-,: ; -,
- I ---- 11- _'-. 't-, -1, .. ,,I, :,. ,.I 11 I I ;1-i 1 ii I 11 1, I I -1 I -1,11
-r- n-Tkwi -'T1)-1 -1" 1!i'l F, "" I I I i,- I I I- I I I 11 I 111,111",- ,
-- "'. -, '. l", , , :, I 11 -11 11 .1 I 1, I i't
11. -.,- 111111111 I ", ... 1,11 1, : Ili - I 11 I .,,IT, ill ",
I I '. -' I, I, L I : FN - i l-,""', ,,,,
1* I I ': : I I I - ...... -1 1, ,-)' I "
, 1-1 t -1.--': ,,,,I .- , ni I I : I I I I I I I I ': 1. I I ,
-- I I, f "" 7, I'll, 11 "I'll" I T I I'll, I I 11 11 I '' I T I Z I I 0 I 1-11 I I "I. I I I 11 I I I i 11 I
I I I I - , I 11 1. 11 I iiLI -1 P fl I ,
, ,,'I,,,,,- ,- I ", I ", I I I ,I il -115 11
i xlols ic -Nt 11 I I-""' I hT 7, 7 ,, l- -,- - e - I- I 1-1-- r i ;- -- , i"', li --- -- - I.-- -,*, i -',, , !, 1, iI I I - 113 CRIADAS CRIADOS I - -- -,-, -
- .,--.;,-'-,, !-- ,,I,,, i'; 1: I I ir. I -T I t ,IT .1111 1- 1, l-1 1 11 1 1--li, ""'t" -1 -I I 11111-- -11'- "I
-- I'll, I I 1 1 N, i'N ': I I I'- I I I" 131 OFERTAS VARIES
, C -, --'j1i'!'1T, 1 4 IN I I-T- r il It TT ,- - 11 --- I I 11 I 11 I ,I I 11 I I 11
I ,- I,, ll-, : 11 I 11 11 --- -- ----- , , I -- -- -_,:A,"1 1'1, "" ,-I, I- "" "' IV ,,, I, ,I- I 11 j, -1 I .1 I , I I l"i
,,, ,- 1 I I I I 1, ; I p I I I I ,'I I 1-11 I I I'll, I 11, "'t !I
--- ---- --- ---, L 0-1 I. 1111 if T ,,,, IT., -a -, I it V, I 11 i 11 -1 1, I f, I ), I I , ,., , ,
,I I , ll ,-, -, 11 , - I , , I,--,' I I ... I.-,----"- I ,,,, !"I'l,",- -It A .PI'.1 'k o 111PT'ITEITO i . 11 ", -,-, - --- 11-1 .. 1. I I I I ,, ... ,
, ,: '- i ,,--,, I 1 ; i-I I'll -1 11 - --1, -, - I i --- F1-1-1y-- ,71-,-1-- ,,e I 1-1il 11-T- il I .1 I 1, 1 i- I
I I ( -,- 7:,- -- t", -- --- -_1 "" IN, !, ,,I,, ,: , I I , I ( OCINVIV) WA10st I'M ),
, C I. ":: ,,i,!' '-,- ,, I I ., -:d - *1 11 ,,It 11 III I 11 III
11 I I I 11 ,- ::- :iw 'i %- I I I- I-,,,,,-,--, 11 I ", TO-1 I '11'ri'ti I'll -1111r7, 1'11 l I I I I it I I t I I I I I I i, I i I I I 11 I I ,:, ,, ( ,-; ,, -, I ;.,.- 'I -A I i ,I,, I I I III I, I 1111 11,1
I
,
"',' -.*,," , -- 1 , ,,, ". i "I'll, --- 11 11-1 11 I I I I I I I I 11 e ti , it
Iol .I, 114 11. 1, s! -, fQ u I I v, ,I I , , I ",f
-11111,, 1, T111 A -. I I -1 11 I -,-, , I l "--- ,,, '' !,, % _, ,11
1) , ", 11 "',! "I I .--.-- _, -- --- --- -, --,----, 7 1 1- --- - _, -, I , :'. I, FI I I'l-II ' I l r hT,1 ':, 1,iz ,I,-., T ,, i, ', r ...... .. I -I,,), -- -
-, i I I 11 .1 I t I I ', ,,,,,, , I I 11 -- I I .,,I, I I N I IN 11 Il ,It
t I I I I I - i I 1 ,
,- i I I-, - 1- 1111111 -I-,-- - - -, I I I I ,: L ,
I 'i., ,,, ,,, ., 1- I- '- , ,I'. I I I I 11 "I 11 11 ,,,, 1,111- ,, -, I I I % 11 I I W 1 1) l, ,, i --- i11 1 C, I I I I (IS MANEJADDRAS i Vf- 'L , :
, ,:",-- ,----, -a I 1-11-1-- l- I -- 1. I I I I I I I I I : .. -- -:11 I 1 I l: I I I "I I I I I 4- ,, I
-- 1 1 U'11 Ii- il'I"'I" v I- : I I I 11 ,I I I I ,,, ;. I I I ; I l il I ,I I Ii, , I I "" ,I, -1- 1, ;i I '1 I2D_____f11ANFJADORAS
It 1I.QN UINI I --o- ,"", -' 11 I t 1. 11 I 1, I 11 I 11 I I I I I I 11 I -- --- ( m in ximll ( oMPIATNTI
1.d- ,lil lilbli-,, 1I it I I - t 1 4 1 :, , i : ., ", % I l Ili I! I I I1111-- IiI I'll .1 -'- ", ", I IT, I I- ,I, ["I 1, I I I 11 I 11 "
-, ,I, -'- TI..". Z , --- i -1 , - ;- I"- ,l -1i I -- I -I- ,I I, I i , I 11 I "
--To A,12,!, $, c-z I - -- ,I ,,f I-i I I' I I ,I 1-1-11 11 -, I I, I t , I ,,, I I I '. I I I 11 I I ,,, :4' 1 I 'I
*, T, i .I I 'i i ", "" ,I, 'IQl Iil I"I'l ' !, 11 L I 11 1 - I
-:! ,, 1. !,-, - 02 SANTOS SUAREZ MENDOZA -, *, , ' " --- 11-1 I -"1, I I N % .11, - 1, I f-l ,,, 0, 1-1 I 11 11 I'll ,; -- I I ,,I I III,- Iei I I-I l I'll .1 I -FI ,,I --, I'll 1
HAW ACIONES ,,, :1- ,I', I I I 11-4 11 v' t i-, I I it 11 ,
IN, !, -- I -,-T-l I FT T- --- ,.,I: 3 ,%," "', a-,, i -, i7-,- 4 It -, I T N-, ., I , -- -,-, i, i I , , ", ", , I , " i I ,
10v VT 1. IT, RAJ"' I I ( ,,, ", I I -- -- ;1 I .. I I I z: 1 1, i - --- I 1, '. 1, I 'I
I - I I I i, , I 1-11 ,,, ,:' - 1 it
- 'r," --'.
1-1 .1111ii. ", ,-- ", -- I - ,,, 11 1. 11 I , - , ',
- -- ' I WW T N
-, T. ,, I- "-:"i,, I.,"I', -i- r, -,l ,,,,,, IZ3 COSTURER'I" N" I ,, I -11, "- - I
,l, bll Tili ---- t ,, --; 'i, I -1 '! v "-;, N- c -":. : -- I ,ii -, ,-, ,,, -- I - l', ; , - 11 ----- "" -- -, -- --',' T,, "
-)!, v4w- -1-11 11 11 - --- -- -- ---- --- -1 l1q, I, , I- i ,, I I -- -m r -N, -r,-, ,,, 1: ., " , , , , I I ".; ,If, V t, I I'll I ,,, N -'-- I 11.1 I ;,
- I ir 1- -- ,I ,, Ft, ITi I I I *i I I "
1q111A I I N -N;AoTTWFITTi MI I A T VINCI 0 N tvt";_1 ."I.,-, '- -- I , .- I _'. -- I 1. I ., -, -, "' ,-,, .. I ,-,-- ,t ; ; I t, n I I
, 11 c 1- 4 --'- -, I, - :-- - I 11- tI I ,-,
IT IN, I--.- I A -11, ,,, -- I - I .f '- -- -I -,- "t, ,'I, I
, -.11- 1 ... T, ", "I -11, f-1 -I, 1 1-1 i, "Iti .-I-. ZI 71 --i- I ; it I~ ,%- ., 7 1-11 -,,, 10, PRPFESORES '--- ,I 11; i I I T I 1 I I , -1, '' I "' : ", ", ", VI
--I-,---- --1-111 : '- 11 :' ,I-6-,- -N- p, -- -- -, to. ---- -- - ---i", l-'--, ,-,- 1- - ,.-KIki IN-,"." I 7-- 11 T-1-1 -111 I _:,, ---,- 11
, i ,I ; __ ,_" _, 117 11 I ,; I Tj I irliI,111 IT ...... I', , , , i. I I I I I 11 I ,
ILQUIAIX I II l T I I 'I' I f- E!T(,,N A ---F- -,l Tr--, I- I I , , I I 11 I I
" i". C ,I z ( iI ,viii, i I , "t, -, I I I I .. 11 11 I -- I -1 I I 7 '! ' "", ,:,',"_ ,'- I '' :- Ll I II :, I 11. I I "I 11 I 11 I I ,It
I , i, - ,,, I I I I I I I I ,
I T, i-14 11 I -- I .1 i , --- , : , 1, , I I I I I I I I ,it I I Ill 1, I Ill, - I A ' it 2- I,- -, -, I it r-II: ail- --, -,-- 'I', '-1. , I I -: ,,, -- I I I i
tl I _- --,,IrTj,-.- mii,,, 'o. I :T i-,4im- T; -, -if 1-F-fl I I 11 I I I I I -- --- -- ----- I i I I I-- ----- 1. I I I I 11 11 t rill F -1 T 1'- 1 7, 'I N'll I ll- I I I I I -1

- "I""' 't 'I N -- -- ---A-Fr- t 11, 'I I ( -1, , I - --" -. - - - ---- ---- I 11 t'l-11 I IT111-1.11- ,-,,I 11
I ?I I '. -, , _, I I 11 IL11 -- -- -,:
, ,i ..... --',,', "L. , _1, ,,, . .I I -, --".-- ,-,- -- A -1-11 i-I ,- -,- - I I I ,
", 11 , '-t ,4,iri Fl I"; 11- .1 1. % I I ,,, I I I Z- I 7 ., , l i 11 I 1 11111- I I % I 11- I, I I I ,:z ', "I %' +,';,., T
, ,,,, ;,-,,l','-I, -- t-0 I I I I I -1- -,, ,"'2% -tI1 09 COS'LUREPAs )IODISTAS IT- I ,I I I i ,, ,,,,,, I ,, it 1, 1, ,
D-" -M T ANIIPLIA IN TRIIS( k Y1ARiT N- : IN FI "t, I, I, I I ,,.,4,,: i , .., I I "i" it
-o-, -- - ,,,,,,, it, r, -. '. ", '-- i- *T..'i,:, Nl 1; I I L 'oT 1,1 ",I ",I "I I ,,z IT , -it, , I I -, 1 il,. ii I
, ,$ ,-; 11 -I"--- I- Lo, '--- -. .I i- Il,-, ", ", I I I' It 2 - -- ,
, ,F:F"jt ,* rxims. mo, .5i -11.11- I-it- 11 '- I, "", IT, "'It, --,
IT- -rx- IF 1 I D -, n-2z, 11 -,I .1--.11 I i -- , -- 11 1- 1111 11 -- I- I- - I -- oN, I ,\ . I I I I I ; IT -ff7 -'s
.-PIT., I: 61 I ", I- I 'Il I I i "I'll
, .. P.- P'Tw'-1- -N&F, .g-d. pim h-b- .1. .N-I-J, TF1 1, "i-, t t : I t. ;,, r,
, I. d- .hlt.i... ..I, lt, N- m. .tf-. L.W .1.4061.J Ua. ; Tl ,i, I!, -. i I r- w, N ,ir I 1 I' (Tof"! I IN , --, ,:* , it" "
", 1-il, 11 --- ,.;',,; :'I I --- ---- ,. 'I'll"I'll It -- ., 1 I I Iii I., if,
"I.. b.ft. li- Y -- IT Ii,, m-hd.d 't -- - ,; - ti-, z o I, , I --, ,x-, i i -, p.T CI i I,' A It I ,,,-,,,, i, , :- t i 11 "I".
I d- 1-111-11V ]ITAWTAC1.1 I - , 8 O I GANGA Z 1.1111.1 I -11 t, ,I, ...... 1 4 1 t I I I f I i I ,- --- -.
- 1, "ITA I -i ___ EP O PALATIN I -T - ., , 7, T- ,, I ; -',) ;i,,%,-ff ... f r-T, I ,,, "t tTCC
Ij. WP" _. I l l, !, "I-bl, dFl ,-- 'I", t - Ii, I lil f ; lI, < "" --, 1" T fl, ; "I , I
- i-,,,,i -1-l"t" TI-1 "i It I
I ,, 1-1-1- 12'111 ,, ;!. ',
1AftT1mtA-. ,QwLA -- .. I f :i:-,,- ;I- "- ,- -Q,". -F-- ,1-1 .t -- 'lli-,li- --d- d, -i'--i.
." -'- V i"' :I W. 5.1., t-l- "I"t i ,i d- i.1,, tl,- "'N', ,-e , -* ': *.L 1 ,,_5 r -11-1- I --- ---,W-T6-Ni,124 LAVAW)ERAStI.AVANPEROS :%,', tl, ,' ,,f i, j, I, ,, : !
- ot,. nibl. iI-' I%11 I, i*' ,
.66. .1 b. u h.lbrl, ,,:1, ,,, Ij ,,,, 1 i ,I ;- I 1-1- I I 11 I 1
-- 't- .I,, I- k" ,I ., i. '- ;-, "'; -:,i. :,- -,j J It P ii, i
-,m- "-o-I 1, -11 11 I I., "- I I-- I ii-- I'll t -_- - I t .111- 't-, Ii, - ... I'll, I I'll I- I -i I,,
, -.i!., *;; ,,, ,,, "I 'AIQIILkN r- l-l),, -,6, I 1 11'-- 'It, T : I -, FS "' ' 1" ' I ' 'I 'i. I -' I IN "'I"' I "'I 1, d, -- ,7" t!"', -- ,- -- I ;,,, I I 1, , -1 I I i I 111-1-111 t ill I'll I, N
- .b.od-w i, 1-- I ,,, ,""',- "."Ir""""', 7N 114 AGENT VENDEDORES I I -I -'I I 1, , , I 1,
"Noi - .;, '. l-- I -- -, I I ,,, 1, I" I -- 111rf ,-.,,,, I I I I I ,,,
: ,- 1- -, -i : -Nk ja, Cjj- 'I 'I'.'"", ",-,N111111, I", l"."', ""'. I I ",I 11 l I I ---,-- ,"
-' -.1, L, I I I -I- 1".. W- ,I. (j rrf" I -x, ., I I 11. I 11 I ''
---1-11 I , : ,, I , ': : 111-17" 1 11 , I ,,- , ,, i , f , ;i
, -; Wf", ,o,:-- !, 'ilia 'ie ,,- ,i;lz ;,. T ii'i"I"t i 1, : 1 , i I 019I'PV'. '-, , 11
,L"", ,,,, "" -, """ it., I mol.li.., 1- 1-,;vu-i-oritmr oN l u, -,-- - I I ,I il I'll, I "I'll 11 I I -- -- ---- , 1- I I I I IIIII,
-I--io d- 1, 'it, i. I -, '--- ,,-, : _- I "I'll, -- I', , , , , o", ", lt ". I I I I I 11 I i 1: il I ',- "I
-, I'.!;"- .1 ,- --i,- -- , I I ,I, I I 1. I t N11 I, ,,,I u I i l I I "I'l l"'I", I 1, I I !,
11, I I ' ", N ... I , I I'll I ":1111-, I I I I I I I I I , !
.I,. 'o- I "I.- ,MAGNIFICA HABVF 06- i -','7 I "' ^ "' "" '- 'i- ...... i- .1 I I I l'in" r,,!,,:c 1 -nl' ;,!I,,I ,,,, !- i",
- 1,11A, 11 -- 1 -i-, -, I .. 11- I ', 11 -- 1, 11 I III -, I 1, I -11 ;I I'll -1
, 1. -, d, --... -, --- j-;ma mfurma, 5 m MiAl .a- i "', , I -"- ---- 11 i 1-
-1-1 I -. 1, ", ii ;, m -, ,,, I 11 I 'I Ni I I I "I'll, I I'll I i-, I; l ,- ;,),;- -- ---- ,
= mo W ,.,,.,,.,, ,F, IN ... '-"" "' "I I-- I I I 11- S--b-o y Trn, rldose on 4
't .1 m -- ., -., 11- I -1 1- TlI-lNN-,-j -,-%;-,- l' ,- 11-1 I : N I,- 'r," vij J"., RNiIit- Pii I , 1- 11, 1-1111, I I lr "' I 7-- 11-11-, 'I'l it
" ,!,',, -' It'-,", -", T,!, ll I 11.1 :11.11-, ', ; -, -III -1.1., -11. Is I -I;l i --- -,,Ika IC -, -- r-.,- 11, -l
",I ,j;'-1; '11-il D- ;Qf ,I'-2 : 1. i 11 ,'it I )ll it 1:
F-w, -r! I I I -,I ,DIARIC) DE LA MARINA
.to, z..j. ,,,l, I n-BIt-14- 11-2STIt- ... I I .
_ I
- 11
I'll I --
PAGINA CUARENTA V CUATRO DIARIO DE Lk MARINA OCTURRE 23 DE 1949'
brillante III, "rw 1""" I,,,,jI)ISCURSO Df DOCTOR COSME M LA TOR RI ENTEI
#H ii 1, A tti. I I P,, to). 1.
Dc t
it,
ut
d,
P'.. p. .
'Are t- put,
culgIltit it
hl),rc 'i i, "'W': ll, "'.6hu
out, pri, ,u i t d "intlitt e- Ill
ro 1. fuel
tm., 'W.-I; ,
At)Atiu, at
ti il YA
18 Ugi dc it an
rad. .1 Ttit-.
511P
gtull fill a I 'pr
ut, bede tu,,
lilci,
d.,, c.-clel dr !a
I- Rltu ct.ri, t , I : z 1, :I :]: i l t i ,
it
cit-. 4 dcicl'-Y I'f'
tro pruiler p 1
l olu yi, 1
u, iiir t v, P,)!
Su hijo raerece iia'xima Bord,
w-pi" y p.t
protecci6n... ra biih,ir mm-, Pondo anti.
E-Ito clue ... zu hililc, ooa Ci MayOr CqUr.C-d par. baharlle
ducha,
Pot POMOMal qUe Inconscientemento go- Reluuff ertte ,tialte de porcela.
p*rtadoroz Ida girmenes pallqrOiIias pata na rei,,,terae at Ac Ido. tan
la adtlud. f, f de fkd dt hinparl F atin ton 31Ahoro Ud Putede doiarlo balo la r"_ qu-15 ca,.Cterltl(.S
POnza ble Protat:cl6n do esta Iftaltitucion ',I, clue d
cIiint ]a SUPER
ifica consagrada a] cuidado do la MODERNA LINEA de apa.
"Mos lanitano,
BRIGGS BEALITYWARE,
HCAAFT44 CIRCUNST
_7iNCIAL INFANTILE
LINEA 751, ESCL a PASEO V E D A D 0 cis, lia, Efectos stiftharias
TELF.: F-8007 b'is 1 VASANITRAM S. A.
,d de i urt ,I ectirgo vii,
Ayeswis Y 10 do Mayo 11li, lle e 11. el de Tdllfoni U-1279 Kbaba
&p
ut it'.
e- rii -t-h. _iii bwcuttt que tl An4lm A I C 0
I lb ill 1 10d-di,, quic
ilif
d, I 4W RAI(a W ittth".
0j,
d I.,
We v cluerer Arrpglar
7
Q
MEW
LAS VENJAPAS y pUE IS
r
j
IZ10
MA
"A
it
. .. .. ........
6
La I
rat_ -que le brh
G-R,17._QT1;4 MMO iz;
G- -j;dOd jogwi, Gobi. 5 11"idod 5. lcd. C-t, ,tio
AA
6.5 5 o c 6ti. 4,43
en todos sus models A piaro's $4 nuuwot" A woula
Adquiera un Imevt6jil
k onda larga 0 do toda anda.
POrtitil 0 UO WDSO rMloble de Mesa, Todes con la misma tortaildad mvaVillosa quo s6lo la ulidad Emerson
iu -rd % dir U, ti. e-1 puede brindar.. It Inuerde quo Calls El Duro-Aluminio y. su pintUro me-,
P- qT',, 14
radio Emerson esti pitotogido con Is -b,, ,
at Cortificado do Garantia Vitaliciii x 6ttco espoitalirechazon -el color,
quo to aswra Un "Mew#Tioritt movitenien as, habitaciohos'3
A q d
Para "loda la Vida". 4'
i d d %
unit ie tt 6
1. A- bl- hub1,.-,i" bl So fabrican a to modida. Son iffoxi"Jes Est
Mfu,,dit las ;w
V d. malfadins at fuegO On A COJOMS a elegir: BLANt.,r Pot-l K,,
Ar W.- ;RE sitENCIOSP CO BRILLIANT, BLANCO CENIZA, CREMA Y
J
t pCir t-rio, AlUSTE PERFECTO
pc,' ir. MARK, So cofocan directomento at concrold o
todrillo, no neceSilon MOTCO. Par 10 forfo]eZo do
ticli en diolto Consej. hi su matarkil Amino OLV50-do tepta
moono hcilue- pn ,Ao peir 61 1Bandas Erniaftchodm De m-knicis rettantes z COtafat8amos las juntas ido las VOntonas con-Una-tincisillo ospg8 tubos. A
4 tubos. Bmttii;a pat, I CIO hom Co. 9tan sensibilidod, Foleni incornpar I-' lOj-. Cci,, b.ttri.. Contdo $39.93 'Oble. C0*, mg.), coroodo cial para impectir lo ontrada 10-10 fiUvio. q
ii soti,40 y A Moot $5 memadot A Plaot $7 ow 37'. untul-JAd PalZi a aPrOlflaciOn de PREGUNTELE A SU AROUITECTO 0 COKTft TIVA, EL LAS CONOCE
Cot;", -trd.. y
41 regla q,tf ttmie It. razft de set It,
5, b,,ulllo' i TAM ip. de 1. ig-ld.d J.
-de I' PA AM
6,u.d. $30-95
onsucles w1--icin"i P .Acl
i, ilu-1. d, 1. ."llutuid.d I L e,,tre 19-le" hube- b.,
'a ; 14RUA
fAtRiCA Y OFIONAS t).rw do rw I- -a" lu"I", -0 CORt SPONMINICIA AI
...... .... lil I totald.al di, ITi, KM. 3 1, C. .eh. B&OyetaS 10 do 0CWkWQ "4,. 115 5
I I O.A, d, e u,"g- -c, b, ti iti 'imum wri qu. su
ti 1. "'itLy-a' _nw- P-tiw"d 111 1, _X4
ITI FST A
4 SOC,
Wad y Hogar
SFMoN, ION,
100 DE LANARL"'JA
- - - -- ------------------------ANO CXV11 I HABANA, 00MINGO, 01 It MI H, Pil,
N 1- T
UE'S'I" i S FA"'
Una tarde con la fantilia Giquel Lawa. El entusiasino de
sociedad por el cultivo de plants. Dimintas classes de plan
F11- MI dl 1. 1-k -1- 1 -'Tiet amcdnta quil, Cuanda rxtoy entre cit s, t dn,
dll D,, -!sr-s d, Y
y dl u !" 's Oe
M ill l,, -1 rlFp-d 1. Pos" Sl I de Plants'
El Fitt. cill d, a
hei "P,
rld, 0 j"
01 k Is, y di,
Pl.. t-s q' Orl su propia mana I I
a s-bi a g Is seftra di,
Piadi r-s d-i, qui, es aqu611a. ul ia lsi d,"
Sitd- 't -dill.
-1m, dl t
d p!irt:,
f
Zr,-,
kill
N, 'I",
d.1 -e,
sefi- dl ll-Z
tnt, d s :71 :5,
A
--t=dD 7m, rr,
Sible, -itln It li;-S eprl
g- l .1 VT.
,m b ""p- La SIMPA11ta G-0- fii- C,
bit, s, i- I" 'Zil -tr, It. -1-7- d,! 2-1,;,
lmpral, Mrs se lrt -'Llcils'llbs di C-iplil da ce,
cualvia, 1 li-s .1
do
,- Y Al f.6 el mcn- d, qd.d-r. a 01.0
-H-e 6- ft- -,,t dic, 1.
10.61 d.m.- i-a hij., M ta Sl Y is. 1Z viv, 0-ml,' I- di,
r-llt6 1.6 tsL q
pld, ll
h1j" N111 1, Su hlj. potitito ti-h r Qt ,W l rll tu,
;kt
N
4
T
n
JA Mon 14#r, 1, Fmat.ricimew" ril fl I ki. ia para Mr, 11 s 61,;- it, I
=44TI'l' P
P. dlspui., rof f-,7,
YO 8 PAW -l "Ch
a nuettys fihca 13,, le G,
ft Y W, 0,,r l,,mrl P.,
i"s
poo, me 1"i ell I
mv,,& M.N, "ll"D de I as planlas v t
Dedicilba Ins notches a I
t-ner .1 dia --P-dl-il
Ili, I flb6tinicol, Amateurs y pmesicl a." Mcbm pld.et sieorl, coprdl4oa dentm de 19 70rla I-Pi. h- 'd- 1
"L Xmpet4 a recIbir cartat muy I d"t -r.d,
interesan de It 1.dia H ... hoheria
A -A-q- n h b r,, ,;.s
ustralia Afri-, Its Filip:nm ,q lo fl-k,
sobre planWi rant que ya otrt* debeTes y q h- .. .. q- --n
p- 1. hb- q- liripei, tlre, p., rn t plants f- ti-k d a. j
a colecelonar. m, mi tilmo ."y 1 1 -ts m-ll- y
44 V,
V
L
d.
fZM'%"
por s fl-,
ro hay 1-0,
C.Orp Oil L. 1-W I A-ft C.-w Vd. d, 1-4- rt. Gi"ll c 'u. Beat
Iia nicts Myrt&Gjn AA -jevb, I" blMilt", C rglm y B"trit V, q un-ti r. 61
PAGINA CUARENTA Y SEI
DIARM DF LA MARINA DOMINO, 23 DF OC1URRK DE 041 A O rXV11
Alas de hier r o ATENCION A LA REAHBILITACION DE LISMDOS a magnifica intervenci"n del doctor
r- Agri WI-l- W,,l
Francisco Ichaso en la 0. N. U.
1- 111tl*ll "At lull 11
!,If IT I T, 'i I
WTI,
IT A 1 "It"d,
IT,
IT ri
IT71I TAT, 'T
iT,%- d id
I TIT,
%
AT,
t, IT, t""", ll h ""I
It IT
F --'r I 'Il'-', A
IT ,I 1
Tt I,
r w) F
IT
t- It ITTit, "'tIT I t (T
...... -P-t- del C -t- d,
IT T li (1
J- 6,
T- IT, J
T:
K
I";k ItIt
IT
TIT r,------------ 1z I,
7i, I-f
-g T"
AT"
IT,
claifdvscc iI I :I 1 1 ti
ChII-.,l,-,
it,
I G'- TT, i
Itilte
d .. p" Tc it, I' II,
ell,
Ado, f," 'i, I'll, 5
lb ll, 1, f-0
IT 1ge.
d'! T'. IT
TZT
-w-t
tl
E
d,,,-,, ONU t T',
IT T
FI I-Titll de
J, VIT IT- ...... Tlt,
- --- ----------- - .. ... ......
L ESTOMAGO g[IAUO
e hi ectrica-4
Oor qu' la Compania El
0 INTESTIMOS
Aft LE HAGAN MOLESTIAS
debe tener utifidades. ji
PIT
los guil"
Y atin IOS derechos de Im col-, I alec, r"Nno""T, ti,.i, la leas" m iialiano$ cii
109 prinelplift e jZ!, hi In$ q.c lad, pl, ,&
Ent-c's d, ,,, Ud. bacer 10 q. lc-Ud del ,0 50JAi 4. jal ia, count, pulpit, bl- ilt,, de N-c. -6,, d. h,
t7l, ,,J- ract crter 1w elpfritm superricia.
nie le3 Y M tivittgs, linO A III propia -flmlidAi rild,,raj Ck
t -'ral P-1111- el Tilt,
Rill- Indi. d.1,Dr, t!", d" Mll it" Cie T- ,
IT- SH'Ic
lo
Jr- IT
J1 ,fn"
---------------
'I Ol
Itil, 1. Big CUBPOI 00,
ITT-,
U IT- tT.II, IT-11
Tf
Porqiic, (Vl 11flhillitiCi 1,11
-to lin rl l
Consurniditur, (11 11,' -rfl fjr4'cl I
Porqitp l,,:
COlnPar1m,-'m",,i:tl17 "', Thticro
de lot i1lI,11si,,IWi,,. pirliTy rillant-ipir-, en %
Mej()rnj 'V anipli(ju-el iiI, j(:jO en i-t-ni-f""'i" IT, ,
(10 P11 Wict).
Cuando no -ha-y--wilidii o sit I j t e IN,
p-pitf I!, iorf-,
Utihilaidea; -it ,-ra5l ,, I-1 jjj-, F-r iojj.ta I,
'Rcl i.ta-fti dine r, i-i. a] P.Ignivin un j-ifwto TI1:i,, 1;,tcd
ticrifirar mi.i mitma d,
p6blico paga hit crm-llpnrll P orq ue Ins TTI ;rrI.l"l(T . . .......... .... .. .
wihdrr1,, proiPz-i ol
Trabqjador. rt1,f7r(Trozar/r Ptobilolli hiirnl ,n ,ih,in ab, nh ni F, ii I I
-im-, Canticiad. ......
en su empleo y salrrin (7deciie7do.
Plif-de corner P1 rif- ,o d, tic,
11 i
--Stff-jmlidadc 0 -S1 las utilidades son Ictier el Crvicio ... mando m6s falta 1P 11 I ) I-:.insuficientes a ;,I
- al no poder&e obtener haga. Y no hay servicio rnis earo que In't lI clI.U- I., -Pc Z lidd" I
- jincro de los qE'e no P"e,"-Conseguirse-a-minmin r.ecoda.dlf mpre que emuchargs de U_ -S j- t.,-d. -I.U t,
P_ "Iti
.. .. ...... I- "'. t"' "I, IT,
ast mejorar ittiece"I de 1,9,1 d. 4. LWA ALFOMBRA MAG" to
- ----- -r e servicio. log 'es "'d, ""Wile
- ------- quo w .mq&OW4*
"e- 1i l-bor
'r, t'o-p-t- 4. to 0.04. 'Jit
bm"i" t-pde -ll l
a k-. Ii, I.I.
ti
FiAci, e", V-1
Hlirk-
.. .......... OrthaplUic, el del Special Suge y,
Al,, o mri DOMIINC0 21 D. 0('JTTRE DF 1"41) PA(TNA (IJAREWA Y 51FIE
DIARIO DE LA MARINA. Cx6niea flabanera - -- ------ . ......
d1!
1 F po 1, P,, W"
rplb- , ASEPTOL114A
l In"I 'i. '-f-A -1- f- g", USCLA DIARIAMENTE PARA LA HIGIENE DE LA 110CA Y GARGANTA
lW N"Wo.. of.+' I .............
. ..........
inversion,., no
CASA ARTANNNIENTOS
GV0A
N A9096rese Una renta anUal con Una AnVOY546n quo
fiene la solidex do Ing iamasas CASAS NOVOR.
t M, V
---------- Y
V.1 SO
V
tiff
SUR, camp v
d...
ol--Si, 'l L I I -- I
t..b,,i d,
C
V, 771,
F- -0-d-Il, CASA PF APAPTANTNTOS X P, W), i Iq n "w1l" ...... -----Anii,,rsorios T1111wialeg NOV0A i-c ,5-A06 -I prohlema & la
IARTAMENTOS,
3%, ) hD 7--z eclteaba tener su Ca portal
A: ,- tl pm'Yerro dc! iw?- si ano con: SaLa CAMedot
u-'&izz cotec zar su J nero n Ln3 forrnt s gw-,4, &2pttzl pzroduci.-It Ltn 12-4, d? WAD Inlefcalado
PU--) d? $25,F(). una i!le'D F- f 4 Zitohda CA5A DE APARTANIENTOS w0o do COMM
-A"Ok pr,fAnc, 0,4 empli:ada dond, Uj, Ilo dD criadot
terraza con lavaderol
on 3v diorlbut16n 1njAqp. 'Y No 4, flono? Iz toli;flidud 6a ia qua u5lad -4ularo
i an uno cvsv i ie api2onmanto5, Nutwo "Tr lv-wp, Ito
IQ mconifirv
t :,l 6z r u pzlgo ton parte del prodict- conOruld g porn quo duren m6s, p'arque est6n
V ter:
. . ............ la rento. -hothes da- 'hormlgdn armed*, teehos monotitital
1PONCRICK, carpinteria, do primora con madras . ....... . .. .
61 l
confortables parquo flonen to$ fomoso% 01115JAWAS SECCIONADAS NOYOV, provislQ5 dA Y,-, A system. do cle-0 ouigm6ika.
tar
Mayor raptdii-en to construction y menor casto do R:tic(t 31. Bprniiidez labricael6n, graclas a nuestro sistemo potenlado,,
di, gorantizedo y 6n1co do prefabricod6n, lo gual-pa"
LWAerw hey rr;smo Y otompOfienos a V101ar Una :'f N m1to porcibir moyares Intereses al poner to obra an m*nos tlwmpd eirwado do dlispoolbiliclad.
:% ... ... ... ..... CASA DE AARTAMEFTOS
w r; ztMpFobz?6 po qua lu Jnvar;i6n NOVOA a. uno s6ljda
Sirninitiro enhire ........ ...
o,1,k1W S't,
7
dt Wl
Cada
migutl
S A N S 64 01", i 1 --, -1 ,
---A5 e Go- -es una Casa odelo
Ve
el
Lulw Qu1jano 114,
Repontitt 5us energies 73
SAMSON I-, adrt .. ........ Morlanuo, Habana
todas los dion detalles de ecte T IF L 9 V C 8 D 7 3 0 0,
44,
PAGINA CUAkENTA Y OCHO DIARIO^bE LA MARINA. Cromka Habanera ---- MMNGO, 23 DE OCTU13RE DE 1949 1 ANO UYU
/ V
Mathmonio-,
1. caso Invior ourl;da dq Cu. b., of'oEn s6 paostno do irajdla, i rtcgu do crkartox, I jupgo de
copas -Y I boe,;. de cocia.
jv Tj 0s; to 4,
V Vol
rb u e v,,-,)
-7,
47"
ojvgrvfo automMko
is visa-, 61,
f Z "S tw, VIA$
iillltola on
10
MQVVLO OX12
Vvp ),sif-iiiri Ile Trok f irrairo
1AIgo entcramente nuevo en un radictfon6grafo de mesa' Toca discos de toda. velocidad (331/s, 45 y 78 rpm) ... dc todo tamafio (7, 10 y 12 pulgadas) ... todo automiticamente con el MaraviUoso Fonclcaptor de alta fidelidad ... y radio de 3 bands, onda corta de 13 a a W9 metros, y onda median Je 173 a 560 mttros_ un poteri e
I'Nc'a7 i "Jut n 11!b
receptor superhetcrodino de 6 vilvulas con tomptnsaci6n autorni- a
tica Para la fict rcproducci6n dc los soniLIOS gr2VeS ... Para corrientes alternas dc 110 o 220 voltios y dc 50 o 60 ciclos, Tropicalizado.
nov32 lews
DISTRIBUIDORKS EXCLUSIVOS 7 -:7
SAN RAFAEL 103 1-.Fs, M-7926, M-7927 HABANA Otras "Habilitationes" al balance de cuolquier presupuesto
Gran voriedod on objetos perv regatos. A,- NC, S IN TODA LA RIPUSUCA as Extenn, -iido parts hololes, restouramtol, clinicas y h"AMIOL
Pr6ximo entlare a Servinnos podido, of interior on oovases a pisetalos. 42
En la itIltais de San Juan de Le, nun#, zAbliet. Gal del I tml e t,
,a _Ue 19, del Veda 't ebre r, ot lueyes tres do noviernbro' P cmnc 1;o&i l 4? noripirtzhirp
dis Is no'Ite, is bad. 6 1 en-nt"d6r. 0 ,d, consuelo V,
0 y ,a ad ,n I correct. )-. d V_ "It
Fuern de La 11abana Conferencia
dcz a ]as Tarn oi6n llevarii la oticlvata de este It Circula do, Amillas de la CUI
P-t., jordin el bcuq ict de 4 novia, tura Franeega irausurari el nut"
1. ,cfio,. A.-I. B-9" c.rIa ... dfti o el pr irno le lanuel For now en trancts
de 'er- ndcx y el qeCor N 28. con una canto c, iur,d.. T da,- ior el director dela institucift, doc-2 lba- Ccm -U - firmarin por ella 10s -r ROVOrtO do la Torre.
'cim- 1-t S-., d"t.r Au-1w El tto t-&A Itiga, el loczl d-1 d.r-A, "0, Y" Mr-lo, San U"ro y HMPIW, 1-3
f igmm I. do !a "Arde,
UH Ot*he 0". g- Atg(l
0 (Finall- 1. pftlaa 49)
Cubana
Homes!; pyovjun',- V-_ riles do vorsonagi
e ,
t 00v- e L6 Es:rc l' y se
Son b"nd y Son C, dllas. y
a usted do los quo scs6an compror y no so vision confundir. Cuanda, Quiercs golletiCos cVyo colidad as un ogullo parc, Cu6cs compare Soda a SolW
t lines de "Lo blolla", quo al ioro ivnen tonbiin on unct
Ivioso Iota familiar do cinco libros, T66 1>vonos co"
los moicres con to encsio odicionot Para usted do
qve eslos son CUBANAS I
Los gall.ficas do Sodo o Saltines de Lo Estreilo on inns fe cas quo )as irrportados, sobep entoores,
"vq.r ?"dewe que
rno y cl-cs. ti."R poro vsted antojcs an a[ a'i 1w ta
d seguridad lop
pooo Uee Soda a Soilmos do 'rLa Estrella"
0 $u kogo" par. a[ clasoyuno, to Moriondo, 105 iwol, e1c. Son to M65 6co gollosino y at o1i-e,1. 6s adecuado Para niFtos y odultos. 0 M 0 0 1 D A 0
s R11.K1 F1 I R1
I TUA L I D A 5,
4
A
!,FR
R 1 0 A I 7 f-d",
is
oniptAia do Eraniporte I R f-la 7,
c rad?__Mca 01
F6nix Malteado Vitaminodo un alimen- N B!'IS
to sono y energilitico para todo lo familiar. Lia It a n chu elera
I 7,N
La mejor merienda: F6nix Malteado
Id"d
Vitaminado con Saltines de "La Estrella". OFICINA SAGVA OFICINA STA. CLARA OFICIMA HABANA
ES Un product de "to Estrella" A ; 39-9- 23 413 7t; R;C (Ii i1i i C gprdar IV& 126 L.,,J- to Povj.o e lintel Alchta,. CoIrgenete
la marto del fansoscs chocolate. 9 443 7el jano .313 1ndependenC;1L W 2708 v Arsenal, Tel. A-6601
k C-I 61-513, y .114-146
DIA10 DF LA MARINA, 11 1 of 11 kPl A.'PFJA Y EVE---- ---------- Crill 11ahancra
El antisudond de 7
verdad4lill 064-11CJU *- N771
X
W,- A
fx
,7
Xle
Otto ro fso
T,
o
A
JI
CM
4' "W1
f 4
... ..........
paril hata Aquota 'Wd.d
En el Centro 4odrdii
la, ODO-RO-NO
el A,,. l e" it i(I (le. F/ f (I
d,
IL
ANORA es fieMpy de aprovicharso t4
PARA VISITAR A iMadre! Prove las
E s FL11-11 N A consectioncias y... jevitolas!
- i z ionia del hocar, AU )Ito 1-1
.............. d, 1,V, 1. boca 0 so 01P- 111
U6, ds doi(orlo bol, 1
ap--l 4,1 ol", (I. la
d, TIVA,
A-Sit I 1 ,, -1 14
HOGAR CIRCUNSTANCL.-J 7ANTBL
_W LINEA 751. ESO, a PASEO V E D A D 0 TELF: F-8007
.... ..... ..... .... .. .... .
A
7
El AUTOMOVIL o el CAMION
qV-E USTEW N E C E S I T A
iADQUIERAL0 AYORA SIN ESFUERZO!
11A Y R 1, i V *,' T A Jj S 11 4 i EcOA 0 Ill I
Ofrecemos un nuevo y sensational PLAN DE VENTAS en amphos y c6modos plazos, quo le perinitir& compare f6cilmente y c[ los mejores preclos del mercado. el c=ro 0 Q1 cci que Ud. nocesita.
.......... ....
am
gati. awn
UD. PUEDE
Aw -7
desde
. ..........
J
A-4
$14s5U al rnes
1,1 2n, R REFRIGERATOR MAS MODERN
Visitenos y admire nuestra exhibici6n permanent# de CONSTRUIDO HASTA EL PRESENTE
_7 --iffam-LINCOM MERGURY, FORD de passo y $ 4251L
camiones de todos los Upos, asi como el extraordinary ob,. ga- .5 anos de yarantia
ro .do de I Arl AUTORIZADA5 EN JA HAIA A MUISUIll "ll 101AL"
Fordlingles "PREFECT" 1949 ,] _; AQ
U FIRRITIRIA "SAN RAMON"
ELLA NO CIA. DE M Ell Y RADIOS
'6, 6 q 10 de dct bfr 1, 62
-:::::: ::,E-1--Au1ow 11 m6s,-Econ6mico del. Mundo 6, 'ye" k)
CIA, IMPORTADOR
wr *pTt bl-t-sm-2--mc, l an_.AA.A A-RADtO CITY, S.-A, ANCA V CO.
GENCIA. PRINCIPAL L DE A UTOS.. S. A. 12 NO 460, 62$
1 1 7 Y" l",
INFANTA y 25 HABANA Tel6fono U-1172 CAO T VAULA DIAZ Y SAIL)l F. MIGUIii Y HNOS. RADIO tUCTIl CO. LOS PRICIOS FIJ05
No pllv No. 667 "Lo Apltmodwc* Marvie 45A Ntpl No. 513 So, N'C9161 No, 360 Rcino y AfWilo
_.t- P l
ar
. . .......... .
PAGM CINCUENrA DIARIQ DE LA MARINA. --DOMINGO, 23 DE QCTUBRF DE I 94c) APO UVH
COTImejos dr Belleza Commill(trio th, Salml
Li I-MOS dlb- & 1- j,,, f-l-wo, ", -o- I y y "ellewin
d* "W'metIc" Utlflw 1. J1IrA in t- PARA LA MUJER Y EL 110CAR ,I,
?1-t. I'l, I'll. I P"', -1 11 A t-19- d, 1. DRA, MARIA It LtA
Por MArin Radelat 4 F-taA, I. 1,ARA
bi- -di- (Ad thisde mi balC611 (It, 11(fris
JOSE DE ZAMORA, MODISTO, PINTOR. CRONISTA DF, MODAS Y HOMBRE DEMUNDO,,LANZA- UNA PLAYA EN FRANCIAi CERDERE di, SIMOSY DEAMBROA114-MART'INS, It,
Ift"lin"ill, -A.-, lo, i'j- I" A, A"",
"011.1 P ig 1. get,,)
d, fiz- l" I,% p T I
r I dtf flpur M., out, ,, "'n.7
i-- t-11A v VoSihIc It-I(A *,,VIA elt 0,1 otofio (it, All i I w- "iI
it
P" 1,peIpAb&,icr:,i, -jIHO, cij-,t lueg,, tTr-!, j
On
u#1111- li i
rie!": horIs olit, dt q-,m Ili pit! b-,
d r u
dt ig b." I# p"111111 p-f- da avl c p Illp (1i I Tit I I i
dtlzvl: do 1--, 1, n-, g p
d, la larl, g tlVnrp qi .Jmg 1,
lo I ,It lot pr"id" Sl! 9 l
F, ]as --nn" ,, "u, -l" 11
1.I,,V' III licv,, -g Iliv BF-A 1:11r P r FARIA
Wj' R-t.
pd
,r numd- vmilta
d, ,trn9- :t "Inil Yiilil '1111 i
h. "' !,W,
0!, P, 4
g'd,, h- i.1 I
1,, 6, im d'
6,
-- -- ----15
4-1.ote Tvl hm I"
il ': : I i -- , I I .. ........... .... .
-- --------
H.A- d,
"itl d, n.t,. mg JI . .
IS I-- 11u.t, d, J.A
Ren. Ad- d "d,
E it A I
d, Ft-., 0 1., Vill- 1.,
in, i.
ej nd"rn,
pJac n i !a mas nxig-tI. LI d, d, y T-sl,. -t-:d, Cm, i,
Ilptuft, 211, rnp,,,t. p-dl:e in, r,,A, btill" In 'i A
ienp vild,, timenrl, vm,- e, -hrit;nn In, It;m,og 1,1 1,
de 1. n-i.
i 17 1 i, ri-- -I
Folipil
Oferta especial de Cosinkicor de Larliolina "Hotany". thb-- N",
1,,1 01", o p 11
C- I fin d, d., 1 pilbl- 1. -1 '1 liai-ii 3a lt %I Ill 1, li kP, 'dvl" d,,,tnnk .- A m
i 1 fl t,, del clot", BOTANY f-, -RA ,V, I mj, c. J,- I:
ec mi, I Lj v.,Z-ft, -!,, f pm,, l-v' poir 14 b"'. V., 'Q'd IS d, I- SirtliIntiIg wfcg ,, lod"A fIbri'ad'S a nla" dr, ili tm- I'll 11i, trdn I. tg 1,tid,
BOT y 't d!e.m.,
ACCION Ili p- ...... de 1. V th-,' C,
1, 4- Iirl rfi I 1 1-1. I 11-1.1
IDS por- rf" t IiV- A-1- 1 -0. 1 sn -.d, n,, fn r, z 1, 1'r, l Ip ltn .di, dip -li n,1- de h- t "'dod ol, q, r,
_LA FORMULA 701, I'mu -ttw-d.- -l-d- y Tg -j", I-a q- 1ll, elis pit w g,
P) )a$ 7
ION DF LANDLINA BOTANY 61 11, t,,,
pjIl nctra t Arle Decoravi6n I LWI,
da dase de i,,itadmes, I-, n bdtl p l- d,.l I.ra Au, --liltid 1,,s 1.-, fi-ilil"S loll
JA -tel, n-t d-Ch. A t1t. llfo,
79-A, S-M.t--S -A v! -0.d
L- K dn IJ OTANY I, end- ,i p--,
talo" et, lan't ')s Z CQ
DT LANOLI, 'TcMt- Ah P I'C, It.
ACOSTA, FARNIACZA CENTRAL ',",A,,, G-- F-.C lI H'tIl i p-,- lit", 10-.1, F- .. ig LELSIKCA y dilPct.iii sz, n'.
Silki. F 6t M- I,, K N "74
pA', I,]
prilladnA (it, 010flo 71-1- Z-H.b.- pIclmu-, Vn i,- TI, F .. pe". t.11, n,
nnitli A on,-,
"n arkn rapid- Vemn, lAnkli 4i'li-tin- dt dt X- '-In- A. ni, 91t, i -m ual Y, cl-. D, dit I!
malixtin a 03 A --dA 7"" 1, di vm I x1taic. ... dml- a
"U1.1,1611 ;" Aplilt- i, 3 6 Iti 7Am- P-it, "till, w-d I, -l" ac-,,
Ntr--, 40lic A r'lly d, In ti"np. si
V -, ij i
lt! perl-I tilt.
71 V 7 'i t tli, ,S in r-. MAII.Dra. Maria Jidia tie Lara Pea- "t-d It
;PA
-I Site-- rnarilitlc
MFDIC0,ClRV.TAX0 C,- l e,"',
y
C L I N I C A F R I V A 11 d.
C, s Vn.0-It a dos lie lg'm
PA13TOS Y CInUGIA PT ASTIt k
d. Im 1 tilo. "10- d. d, -I I-- p",
CAlt"JA 10, op" Pixta y A, Vedado T.I#f-, F40"
Z""v
BFLjEZAS DFL HOGAR d-I
i I, ancw- ii.tjlp. l,,,c I,,
F'! S'r L., d--Ar- I x.,W
d J, fi,- )1u- -mpviban lo d I
J., dicht, pudli, I miarar
- bl- qit tlln, 1.16. de F,hibil- 79,
go -I,
-S t ifta /Clf zi 'it
Phlt-.,
V E L L OS
A-Antl I'lloarl'.4, 7 Tatkoolento Fairl.1
-'L .. .. SERORA SAMCM
K- RAN NICOLAq No IU, ALTOR
Mon(it (10 (lilt
,0
&
I 50rpullido do Paiial Rao W h o
p- 'Ip'l-rit, 1:-r t- A, M2
u A
d,, v I te -1,- -:,dc,-, I k, plu m
e v 6 4 ..id
4, 1
::e-e7A I-in 0 i""vli 'il I BID,:t- 0,
"'49
A
RESINOL
LU UWAS
E", CON PMUTA WWACWN
Detalles de buen guVito
A' -ar -- 1 ntnara d, P: I ii m-, 11, Iz lllillcillz a
F- 1, nii
0 -.,IA 11 A9 In
n, ill, lIgill, _S 1"
NIT
............
-Ir
Para su d o... seguridad
A VengA y ;77ue6e Si4 o sos go para Ud. A PREFERIDA
Evits quo su hilito roopire latt impu ratitts quo flatan en la cttm6 dwa do los PON $0 CALIDAD
lug=os pallcics, cnlentr 3 lo llo,,u -nAbora Ud. pundo dolazlo bulo la responsable protoccl6n clontillca de o3ta fnstitucibn conmaqrada cil cuidado do )a
A) COCUVAS
do Koros6n
HOGAR CIRCUNSTANCIAL INFANTILE LAS ENCONTRARA EN LAS MMORES CARAS
LINEA 751, ESQ. a PASEO V E D A D 0 TELF.: F-8007 i Ropreentari, : J tjn RmntA, Scum, Nic,16., BS7. Hub=m
f
ASO (_'XVjj DIARIO DE LA MARNA--DOMING0, 23 DE O(TUBRE DE, MI'o MGI I A ( IWITNTA Y UV
_,___,___ ____ __,_______,____,__ __ _,_,_______________..... ___ ___1 --- --_ ____ ... _1 -1 1-1- 1 i ............ .. . ... ,---- --- -,----,,-,- ,---,----I I i L [ AO U-NIM134" (4 CA'MUS
I) IS COG It A F I A' i .1 NFORM A C I O N11 4 ,I S l it A, 1) I A 11 14 '4 'S I i 1.11,11' '
-_ -_ L 11-i" /I LOIS [,,,S'1'4f)OS UNM OS Y
t; Por Anfiqii" Queve'lo Pfor kliverto Ciotti. __---_-__-_--_'1--_- --- -- '' -- ""' I l W NGONO /I CU10
1 Hm ill do, ,t1,4wlkg 1,114%ilig" _-___ *1 1,44tch- "11 cl --- ____ -------- ----- --I ENTREG,4 DELOS TROFEOS DE L4,ACRI"A FEWNANDO 1 1irv11i1ofM9,1-,1v I "', ,,,,,I 1, Ij
11-A M I-, ,,,I'- I I,~ I I I Pf-- ,;-wt: -i, i" -+(")- ,i, PAinim ,, ,
,,, In'jf ,,, ,,ll, I I I ,, "',"."", ALBUERN E Y GU STATIO RO BRER 0 EN 1_4 ASOCM CION I 0 3 I fi,, I,,,, i;,mbrv I J", ,ni l .. ...... i""Ift 'I"i"'i"I", 6n ,yi,,
",,I IJ-L,,,, ,, n. I
f g J ItI Ii,,11 if, 't- 1 i- ztt l111,I.1 ...... 1"',
,, ,,, ":, "", I iI ,,,,, ,111,10l,,, ,_pll DE REPORTERS DE L4 HAM M
' : i tw tI ,,,,,A p Ili,. 11
' pi- tt LL, I I I I 'I, ,
zt t,,ll wt,-I"i -- d"I j."', I I I I ,:,
tA'I ill "I -'- -1 t"n ,, ...... "i"'l, I 1111.1-111. k- 1-1111 I I I I
I .1, I ., 11
_ I I I I I I I I i 1.
__ I I .11 1 "%,III, "I I On I I I I I 41- 1 I I I I ''.
11 k 7r,-." 1 ,,, I ,, I I I I
'_,! '', f,,- -nj "Intiit", L 1, I I 11 I 1, ,
_ t l, 1, I ", i I I I 11 I
--i") [''i" f- jw ,- t- ,It ", I'll, I I i , I ,:" 'I"
(,,,,, --!l--t,1 I, lill 11"I"Itli p"t ;I L I ,,:,, 1 I
"I'll, ;-1- -1 L ";-t-', iz I 'I'l I "I I I I'll
f I ", 11" -. i ill,- t% 1- 1, :1vulAftt'ill, it 11 11 t I I I I I I I, 'I' 'I', ,, I 11 I _11: , .1 ,I,
- -- "I", t 1, i ?It 1 11 I I 11 11 I I I I i
'I ,, 4 I I, ,- NI I,- 4 K 4178, 417 1, I ci 1, I t, I 1, I I I : "I L , ,
I I 11 I I I I I cl
yno- A t, ntl, 111 ,, I. it, It, I it, i,-, 'j, J- 1;,j'-'% i, I I I I I I 'it l, L'.
V ,
- I
I I I ,, I,
ol i 1 !11_1 ,, .] ,1-4l ,, 't tl 11, I ,_ i I 11 I I I I I ,,, I :1 I I I I 1 1 I ,_ ,
, ItIm-, ,-, c"", it ", 'll, ', I I I 11
tt,,i y t.--i", ", ,,, I t -- ""," t I,, -1 I -4 '11, I 11 I I I , I , I I , I , I ,
I 11A,,- !, ', "'' I, I"'i"t El 1 4.1 1 1 I 11 I I 1 1- ,, ,,,,,
,,, d-,I nl, i, L ,, ii 1 ,ill", ;na A ,0L ,1,2 1' , I L I : Ll, i I L .1 I I 1 :, ...
- ,,;, i,,, ,d IL, 7 """ '_'_ "', ,,, l t Al I 1 1, I I ; ', I I I :,
fl"b,"'iti" 'r i'', I" -" I ", i- ,-tl,,I: # L., I 1, 1 11 I i", 1 I I :t I ". 1, ; I I 1"ll i-I
illit Ill 1- p ,,, ,,, 4,1 1 ", :- :- L l- l-- I 1, I t 11 L I I~ ~ 11 11 I It I I I
'! ir. _ r, iI, L 1 ill i ,IL - 11 1 1jill,- 1 .1 "I I I I I 11 I I I I I I ,, I .1 I I I ,
"i its 1, ,i I ", ", i 71:1- ti e I I I I .1
-Id I ,, 1, ", ,e
I r- -_-,I i Ml,
", pl; I 1, I'clill-- 1 .... .. n., ell, F ,,-- I I I 11 i ,i, ,,, I I 1,
c,_, ,! I I , I "U""',-1 "I it ,,, I - ", '! -lt 0 i I I : 'I
" 1, ,it I '' i e ,' t I '11 1 i" 41 I- i # I I I I I I , I I I I I I 11 11 I I ., Z" I I I I I 'T ,
1 1', I 11 I 11'. !1111 "I A, , I r it"'Ic i I \ I I I I 'I" , i I I I
, i " 1 L , i v I I , t I I I L I I I ,
I't d t& ,, ,dq t, ,,,, i: t l I ; 1", It I 1% i I 11 I I ", I 11 t 1, I I I I I I
11 1 i ;- , i, 'i , : 11 I I I I 1 ,i. I : I 1, I I
11_ 11 tll.', li'll 1,1 ,,, I I.,, 111 I 1 ,", ', ,:_ .*
' t I, t,' l
---, l ,,,, R(A:t,, i,, I .11 C _t 1 I I I I I I 1- I'll"
, I I I I I I "I 1 I !11 I ,
I I)ln. -L-,_l 1, ''t "'i l ,I I I 11 11111 1. I I ,, I I
i ''I'' 'f I ,! I 11 ,, i I I I : ,
, l, 1, f,., I L-- I I '' : '' "I 11 :"l
" ,Lt. ,,I,,,l,, i, It ,, I 1- 1 ,,,, ,,, ,,, i I i 'I' I 1. I r
, 'ki ,.Il 1111I t- I I 111 1- I I-- I' I I --'v il V, ,I "I I 1.1- ""I't- t lk : I ",
1* ,,_ I", I ,,, I'' I I 11, I l" I 1 1 ., '" '
,,l,:I1m1011 111t1L-3- t- ,*1 I ''I'll, ln I Ill", I'll, "I'. .- L I ''I I F I I L ', Iz I'll I
I 1-1- t- It'- d-o"i, 'It- ,,-- _,, il, i, i ''

Ql, ',,,,,,,, I I 11 I I 't il "' I _. I I I '" I 11 I I, I, I',_ 1, I:" '
Ii llii l '' I 1 1 I' ll ' I' l l I ,, 11
'I d ,,, i:' "I""', te'l ,I, 't,' I i, I I I I I I ,
, I I 'l l, I I 'I, 'I L ,
,,, !,' A .1 .- 1 1 1 .
.,,It ip- I L, ,,.,,, :1- -- L i I I I I I 1 "'' I I ,:,fl
"t-l' I ,"", l I i L I I I
'"'t'' i- ,11 1ill -1 1 11, 1, ,- I I I 1 1 ' I 'I' ll' I I' , ", ': e, "" i 1, I .' 1 I '
I'll,'- (11',, :-;, ,, l' ; i-- It'', -' ,I- L ... I i I
- 11- ft I.-Al!" l, 11-1_1 l .1 1, I I -,. I I 1 11, ''. I'll
tIM "'t", ili" '', '_',l!,liA ,,, ,, ,, ,i:1 '1111'1; 11 I I'll l 'I'll
'i, k",:lll l I _,:- I~ I I ,g" ", f ", 5, 1 1 1 L Z- I *111, ,- 11 1 I -- -1_ 1
L ,
" I"i'n, P, , I"," l":, ,,,, ,,' ,,,,, I ,, t '',
""' I i 11_ I 11 ---I z I- I In W i '' __ 'I,
I''I, pl-,, ii I*11"'I'l.- 11 1-1 -LI,:, ct ;-! "I 1114 1 11" '' l, '' l" Vj"'tt",
dll'V(-IL L-,l ill I_- i L I'll I 11 ; 111, 11 I-, PI, .1 !,___ ____ 11,:tez ) Pinto ( %fAtsIAo vqia nw-be ef? ri graft
Ill, ml in, I I i -1:, "". :n I 1I= 1'1" "I'll"' It, ", I I I I'll, I
' 4i t 1)""'t" '- I 11 I ,, I ", r,I ... ntfii, -!- ,:' I , 1 "I, ,. d ,, I 1, I I I I I
0mcierro eir lot ( cueral Electric, dettdc Ili CAP
I i ', ., It I I ,., ; , -z-,_ -4, cuittnvo 014-Brpffil, vroholif hocftlorI (pic orcmutdora
,I,, n '! Il- ,,, ,,,- I 1,; ", ,I, 1, 7 1,1 I, ,,, I : "I"', ll^_1 111i":_ 1,11,11"-Al , I I I'll, I.-- -, I
t,,r ,W1lIITf 1 c ", t" ", I ", ", t i t,^,:, '11, ,, .' t, 'l" E t I- ,I-t, zt,, -,,,kif -, si4s Inhoreit en In rndio#,ryoi.;ora RIP, ( ad"Im 1:vll "R'l M r,", "'til 11"ch" I i" , "IL 1 ,, ,, ,,, "'L! .
, I ,,, .1 ,I, 1 Z ,I, I I
" i"_' d, 12 ",K plll- I -, ,.tl:- ,,i 'It, I ." I, ,,: l ,i't Ill, ,- ,-j---- t' I I 11 1 1.t, -wtv "W( tit _*,,, I I., "i"I'll,"" "I :,- % L, I I i W 1- ,, I I I t I
.1, , , I, ,I ", I I :
I tt 1, 6, 'M ; ; , l, P, I i z I 11 I -, I "i" ', I" n '' 11 , (I Hadilwrlllro I. "'?" _np tr ,, : : 1, U Rf -4- i-i" d, (f,- ';, )i : ,
'It" f- "i -, ; ni .-- 1. i', ", ., " ,I, , . ,
- I, ", ,. I i t,:I 11 ,,- 54,tl IIr-- _, ,t. I I ",
I "I I I I 1. I I I L I t n",
ILI, 1111 "',tt , l'-, , tri", L, , i, I 1, I i , '. , I
", ") ,,, i 1 L A 1 o -I. It, 1 ,,I- ,- ,i 'i -r ,mpatal l" "'i '-, 6,,c,,- it !- I , I 11 l. I 1, 11 1 -', I I I 1 I I I I I I 11 I -1, i", ., , , ,, ,I i, , "; !
- 1, -, 'it'l- do 1-1 _L, -I" tiiI. n 1, 11 I 11
,t, ,it 78 ,p,, fti, ,,,,,,,, I ,, I - I i L, : I e I 1; I I I I I I 11 I I I I I ,I 11, I 11 I L, I I I ,,,
,- , 111,
vilt ,,h7il -, r-l'i-t, I I ,, C 1" ta 1 7 -i" l A- 11
-,"t, 6, r-- I , I"! l, , ,., ",
- ,i, I I I I I I ...
---- -- -- f FO 1 Z- 1, 'i- 'll lt t111; - n; 1 t 4 , ,_- t, 11 I _,- l i I I 11 I'll I it I It I'', ,
, '--- I, .1 "I It,, Ii- L ,; : p-it- "I 1. k,,t- 4 I- 1, __- __,"., 11 11 I I I I I 11 11 I 11 I i, I 11 "Ill, I ,, tl 11L 11.1-tl 11 C L :- ',, I
-, I I I v 11 I I I ,- ,,, i
I vi ..... .... nr-- -' 'n ,! "" I ,_ I It il I-,,- trZL1,1 [ V'IiI, c--,- ti- '", ; """, I i4l -Te , , l I : 11 I : I ,, ,I t" "--It , !., ,i- I I 11 "" "ll-l", 1, --- ,_i_ I I I I I I ,
I I- I .,,,, il- : I I "I !'' t- , i I I I 11! I I I,
. ,- z 1: ,.: '. 1 I P _- &I 1. IL(R) q- tttd. ,,,-,I'll , l I I -, I -'. 11 -:" ,
i- ;,,,,,, _,,,,, I ,, I -11 i ,. I I I., I la I L !, I 'I', I ,,, I ,- I IIitL ,
_9V ., __ : t ":, I I I ; 1 -i", -, -- I F11 I I 11 I I I I I 1 IT i
_' --- I i I '.
i CLLI LI7-11 I : ; t "' I ,I-d. 1. rt- A7- 'r-bi- I zL5 ,L1*&_ I I '. I f, ,,,, -i", I
,, t-, .: -i ,' G-1- I". Br,.,i ,- z it;-,, I f i,;
,! ',,:-,, i,11. , '_M', 'I "'i", cl,. H- 16, 1 ^ ; ", I'il '! "! ,, ,l
fjf'L tlt dll ll- 11 0 ; i .I I" i L , , ,; V , .11 ,i t I I I I I I I
- I I I I 11 I I 1- I I 1 , I ,:,: I I fill, 11
cl ,- : it ll l 11- _! ,, 1 i 1 Z, i tt- ,Ad ,-I. -,iit l 1 5, t, I I 11 1, t , I I ""'It It I"I '11111 ,I,' ., it
"' , I I I I 1, I 11
I '11, -' ',,Dil "l- L,, ,!,!"" ,,, I I Ft 1' i 11 ,, I M lil' I 11 I I "'I" ,- I 1,
It -Ift" q- 1, ,,hi'- it- ,I '- h4- I ,,, I 11 -1.1 I t 1, I , I 1 1, il, O I , "' L', I
Lviii', ""
- I I 11-i I ,I, ti It, I I ',
11 lilt; I 11-1 It,, I ,I ,-', tl 1'. ,; ,:,, ' ;' '_ L t 1-1- d, I!,41- L. 1I V- j ,,, t "'! L,
li:- '! I'( 't-, t 1 ",;, ,, 11 , I, 'M i ; 11 I ; , 1, I I' III, ,It I I It 9 I lj- Ill, I I
, L". t r ", ,;, it I __tt, , L, ti- 1, I .ilti, ,, d- IL ( 'adirm 4 4 i I Ij r fceri 4 i i i j v or
11 I cl, 1,t I "" "! I Jll 11 i I I Li ( I, "I"n'i G ti ,,l: IL A 11,- it, M L, ,i- t., I ,-A,,, ""IIII,: ;,f.. 11, "".- "'_ .- "I , '' i 1, L I 11 I ; ... I L F ,,,, I 111L It, L -Id ,,Ll I 111, ;
i, I ", I I, la Filfirrm ni, If ) wnitt ir;md,,,, wr ... I i -,, ,., 11,, ,,, P
('1111ii, I t, i, :3 : i ',:_ P ,- , I d- t, d, i kt III F" ii, I I W illl I 11 I I t ,; , \1 I, ,I, ,,-lc !""1. I q- 1 ,, 1 P't ... :, l 1A ,,-M ,, L ,I it ,t ': L t- I I I I I I I I .1"I ,, ,, *, I
P, -LLl 1,: . . . I I- F-,"n" LIt "I I ,, I I i ." I I- I ti ,I r, I- ,,
!, "i" 1 ',:,,t ,,,,, ", 11- 11 l: I Fra I- G.dl, i, I I I I I 11 ; F "l, 0, ) ,I,
", i,) '_- "'I , "'' ,, :, ,;_t .. Fti I I I I 1 I I t ,, I : :, :,'"i':,"I ', I,
'Li',' I "'-r"p -1 111111 -, ,-, 1 ,,, ,,, -111,11-1- I - 1-11 -, ", I I 11 I I I I , I", -I ., lt- 'I" i'l-A" r-,j
_\ v, ", ,,, I t n I" I I I I I I I I ;z !t 11 i I'LL, 1-1, I tll 111, I ( ILI 1,; M", On r,"-11, _ 'I'll, r, ","- It, I 1- 1, I 11L-II-1 I < I I I I I I '111t.,' ; ''
- I I I I ; -it piflwtito-it (-'n I I 1. I I I I 1, ", i 1: '-t: LIP- z ....... "''',
H, I '- C gL '' ti, 1, I ', % f 'Llt N1 fl'i( I I I -1 I ,,, I I I I "t" I I I, ; ,I,,I i i li ,- I T, li'Ll'I", 7,r14
clIt"', ,,!I I ,- ,1- q ,, : ""',e"'t l --- l % .11.1 I I I I I I I t I I , I M"".11 P"",
I, -I I I I I I till 1-1 'f 'I I', "" "' j !,,I,,,I-r" V t, A,
w ;] 1111ill I I 't I I "I ... l ,. l, Nlirth;it ,ik.i. mahio. I e I I I I I I ., I I I I I , I I I I 11 I I I .L 'i
P 'r "I 1, ,; A ,,, F i li""', "I "L ,,, ., l,:, tL ";;, I 'tt , "I ') L
--------- It, .rLt-- ,, ltt "'A t-ftil ,i- !-- 9 -1 'I I I I I L I I I I I, I I I ''I I I 11, , I ,, (I"il ,, ; ; -) ,,,, I ,I- 9
- ,I en (' vAwlf,. ( nd;Loli, 1 1 i , _Il"n- !, li,
I., mtIt", 1 1-:I':I' 'Ll'14- Ir"t" ' ll 'it ;-' I 11 I' ' -' 'll I I I I I I I : -, __' , " ", , I I 11 I I I I I I I 11 '', I ;- IW- -I C- ,, MI, %1" ,,
I '_ i I- I 11 11 I .""', 'I" ". "' 'itt "',
fible,, y A ll'- -I- 1v I- Li 'i- it -l-7 r' i',' ,-, I I L, , .1 11, I I I I __.- I ,,,, I L G El'o-i- p ,,,
, I - I I I I I l I ; 1' a -", 11, -,,,, I,~ tl !,,!, :, !,L"' """,- 1,----- i %li, -,r,- Lr:,-,3r F:- ,I. i 11 'I, 11 I 1 ll l I 1-1 I 1z I I % t, I I I I I ,
,,, i ii -. "'L.ov", ,i 1" I i i _- 1 , -, I I I I I I I I I .- ti ., o, it '- I I 11 I ii t -, "'Ll ,,,, l, .1 , I I -i ,- I , 1- 14 'M,1 1, it
ri , I , ", --l lit, f ,,, ,, -1. F lll ,, -' n:, ,, "'n,
, 11 l 1) I It ,, ,, -,, , ""', 6
_ ,,, I I I I I , I ;, I I , I I I I i I I ;7 1 1- r-19- C-- Il% I I , It I 1.1--i.
, I ., I I -, I I In 11 I , I 4 5 I I I I I I i I 17 I I 11 i I I I I 1. ; .''
, () I I -, I I L, 11
-11 ,,-----'Ili -- ': z il t I I I Z,,, ; I
I t -- If"-' I I I -1-1 ,,1 l__ : '. I ", I : '. 11 I I I ,,, %, "t r ,,, ;" 't_",".oil al citor sin antos oir his contentarioo: lie 11 .I'll I I v t l I 11 i 1, I , I ,, I P '?, , i, j ) ft o mppvfi it trionsmitirse en "
Francois Baguer par I 'nitin Radio a Im 70 a. m, t; il-- -,, -, I , ", ,% _- ', t,;,., i I , :,, -, 1 I ; I , ,- TU vida In ovin", la higlorin (4, man majer distinct
! '- ; I .w -1 I n I I- _. I l I t -, ,,,, , , , 1 I :, I I "Ill 1,
, 11 I ',' 11 I , I ,:n, ,L. ,. 1, I ;,L11 t'.1
-1-,lotli III, el'b,, ,i ir .,!-i -o.,t- 1 11 I I 6, 1 l , ': -- It '' I I , I I I I I I I I -,t I L11 I I --- ,c ; ;,i _V ", ,0',l,,_- ll *,
J, 7 'I !,l,'p-, 11 t,', L l-,", I I I I , I I, : ";"., l", -, ,; "I" ,,,,l 'I'l ('-,,) ,, itt
I , "', ,It I I I I I I I t I I 1, L I I "L ,,,,, it'lf, 't it
VtL,,.l F-1- ,, "L "J'I ,-Ir", C, : '111 l l I 1, ": 1 '' ,!"', ", ',- i,,L ,,,L ,, , I f 1-- ,,v 't, 't 1, , ;,,i 4 !, At, Pi,
n, I I I I ,, 11 't t , 1, I ,I t I I I I I I Y It,,, t,.,," 11, It ,
- i -1 1-1 ___ f d, I 9", 11, t t, ,,, Q,,, -Ill ilL "Irt 11111
.1 'I IL111- 11 :, , '; I 1, : I I 11 I 11 I I L f
dvnL I iti 1- d- ,I, 11, liti, *:I 11 I I 11 I 11 I 11 I I I 11 ,-, ,- ----- i 11; 1 1111 " I I ", L ,,LI
,,, .,,lP, ,b,,t d, (""I, ,I F, ... I i , , d" ,W t"j,, Ill! ,- 1",
,I -11 11,71 "til!1_1"ll't ,"I'll I i 'N ;l Ll W 11.1 .- ,l,;, ; ', I l"'ll, 'r .,'. ,f, i l, 1 1, ll
,; ,, A 't L t Il It p r, I :i, "'t ,,,, 1.11 '1111- i .,trcit Armando Como t, "t", .,I,; Ili it
n:",, e I ',imllrtfio. em ribiro iiplidp ow iwm, L I L 1 Il 'I" ,;,,"",,I ", 111 ,',; ,i,, ,
,-', """', In." Im ,_-, " ,i I "t, eili
,,, 1, t z 1 ,tl, "'i'l-r"I"i I z -;", I .- "tplt, "t tf,,,t 11, H
,_,;_11 ,-, ,!, -1-_"_ ":LLl_ ,_ _, ,,I ,t I , "i: ti- I '. I 11 -I'v P,,hilft Polifiit l- e HII&O ('410'Li4l .Sem j 5, ,il"l, -- ,," Irt,
11110011, 11,11' 6 h1i I 1 1 ,: o it,,T ,'- P, I i v "' ", 'i 'I" 1"I" "11-4,"I. tint, te'el" tl,,
"" ,
,_ I ': 1,- 11 11 I I L a, .,jj,-,, I J, -iIA,1 I,'L, ,-L, 1,,it- I- -,11,111,,rt, tL-L, i ,,,
11, ,'I llh;ol_110nl I I ;It : ': ,_: ,' : 11_ ,, I I I I I I I I I "! i, i i '11114- 11111- ,,It !f", I", ,," i'l ',I i \ i", 'I'- 11 'I'l L h** I
, ,, I I v t i I ". , , rt , I I ,I I I I L I , I [ ", ,W ri, l, "I "" ", I I t it L i I, ,,I 1, , IT illn"tid. I
I I tt I I I I I I I I I t i., : 'i I I I i il 'I
', I,, t'I , I I I I I I ,, L 11 I 111 11 I 11, 1 ; I "il: I ; t i I 6" I t, ,I, I, ; t ,I t I , il ,L I ,I I I ,I ,I ,i)
11- 1 Lp-- I I 'I c'-, L, I I I -1_1 1, I I I t, -, I I I I I ,,, ,; : I ,I ...... ... I I", t '
, ,it ti, 1 :,t 11' 11 1 d L t it, I , I f I I I : I I I L I 11 i III I L ,:I
', ,' I I 1, I ,;, I I z, .,,,, 11 ii i" ", ,,
.... .. , i".", z I ", C t, Az il
,,, ,, ,, I : 4 1 I I I I 11 I I ,' I ,,, I
, 'i I I I I I I I I I I I I ', I I "" "I"
, :, ,I,, :: , , L" t I I I 1x(opoldo Feritatuirz s, Ailihol fic Var molot
t- "41 11 I 11 Z ilt
1. w"I'll"-I L f I .-ooJ-- : I I I I I , : I I I I I I i i -PlAtooh, v pilotolelln". X011101cittin (let mornenf(
I. 7, I ;il'.I' I1,11, 11'.t1l ,, :,iI It : -, I I L I e , e I I I I I 11 !, t
dlti- lllltl ,, 1, "t, ,,, f, 1 li- 11 ,, I I I I I ,, e. 11 i
6,l', d, 'l 'l I I I I I I I I :-A 1, t, '- 11 I I I I ,,, I "'I"",
, '! ', c, 1, ,c ,;t_ ti L 11 I "I I I I 11 I I 11 I t I I : ,,, 1 c" : I -4 l'i"HI,
_ Ilt :"! ,',: ",* :'1':i :, i h,
, g, ).;, T, ,! "I, "i- ,", ,I- I I I I I I : I 11 1, ., :,I ,i ,) ,l ,C ,,,,l 1 1
"I 1,11, 141,-", A: !!It it 0 'a 11 I I I 1, '. I il I I ,,, I I ,,, ,, I 11
ri "', I a , 11 111 it 11 I~ PtIt I t f IIII!l :1I! ,- AV "! 'i, %%t
,W. I ., I I 1, I I .:, I I t 1,ti'l-, f",r:1 ill- 1 -1'1 1,1 ,I" ,,,,, .1 I '' I I I I - I 1, '. 11 L _-l",tjl Ii ", ,, I", -, -- 1, 11 I
", -, v,- I I --, 11 1_ I I , I It,, 'n ;1I t-l"t : IIL'Ij" tll"'1111 1-1 'i'ld" rl'L, M,,, "t ,-i, '! I '11 '1! ,, -11 It, V, ,
'"" 111Y 11,: t 1, "I"," I., "I c% '11- I i I 1 ll f-'I" ,I,,; I ,,I l "'", ,
ii,_11 til ,ill __-, I i I,,, 1, l.
L', ., I "I I I I I I i I-- I ,,L,,tN,,,,
- t, 1"', 1-1I 1, ,I I z , , -- I I I I I 'I'll I ,,,, ,11,z -. 1W I'l- i", j, ,,, I L, 1 't ,,, Li nl,, I l ,iil ,- I
,. I~ I , .l I ,,, -- ,""'r, ,,I ...... I , : , ,,, ,--' 1- ""Irl'", lj i i'', d ,- i .1," ,, it,, V, I ,It 1 '), ,'I,
"t, ,,,, i'l-, ,,, ., ,,,,, L, a- C, I I I I 614
R'N't, ,f,,,, I- F'6 --- .11, - I "" , I 15 I I I : ", " -,, ,,, I I ,,,,,, i", 1""'," ,,, -, l" "., pni't, .
,, I I ,.,111i-!I-1I- -t I L I ,"-, I I _- I ; e I 11 I t LI, I I, ' I 'I I "' I t I 1,1 1-11;I I 1.1it., ill ll ,, ,,, J 11 I 1111"ll 11 L tl -' Ill I,
,t ,, I I ,, I I I l 1 -11- 'AlLtil,"I'll "Al -' i I'll I 1-1 .It 1-1 lltl-lt Aii,0
i" I 1 ', -,, ", i-I 11 __ 11 I :, ' I ,,, 11 I ,,,- ... I 11 't I
I '"i I c I '. i ,, I ? I Q .It I 0, I "till,
I'll 0111 I "'t, it ,,I, 111 I 1, L I I , I 11, ,,, L,, il 'i, L
"'i 11 I I I 1,
1-t:cf r 11.1 11 I I ,,, I I -', I I 1.1"-.111 1- ., I L n V-- d" ,,,, It I _'
l, A I"t, t- I I ,, I I "I I I -1 L- , 1-11 "In 1111111 1 ,
I I i I I ,
'L"1 I I 11 ,, fl "I ti ii I' 1 11 I ,I ' I, 1' I' i "' "It,,
A.,~ ,, ,, _: 'l, Ol ,,,, ol; a A
...... 'i "' 1' """" l k
I.-Ili, f1tcl- z , r- .i, K" .11 :1,11 I 'I, I I I I I I I 'Int 11, -fw, !. ,,, 11 ln 11 l z 11
b--, 'I", C "i-I TTl<-, 1 I HoN 1,iIl ip,,g Ile bl, Iiinip M ,io;r, .; (,iiirid L "'eloti" ,It, H, ,,,,, "'It'l +- r)' ", "'. i "n',-,,* ,
11 --! " , "I , , ", I., 1-11"i C- ']I' , 'r
%- ),1",,L;, il""Ittlitil", ", ,; cwQ,-,,, 1- ,t pf ?I 4111 "I ;?iverififill fiel Airp di'l f irvilito I I 111- 1, '-'tL-n'-i;I1%' "1 .: Z I 1 lil"Il
111111il- f : i"", ", ""i, '-, ,, --il. t, 1 "I 4' "" I I 11 i 1, I -, I ": , ,, "
,,,,,,, :__', _,,,i:"_'-!: 1"",-: "-*t"_ ,i, I R- I t- p"'j,'- i- ,-,- ,,, ,,, -,II (I" , li'L, L ''i, c ,li
, I tUdiI Proizre.o CI .- 11 I 1, I I I I 1. 1 3 I I I r- I.x.-- A- 0,, -t,, I I vl.) 11 11 L I, 11
'I", _i:_ "n'; d, -i.11 i i4 ? 1! 01,17 ,,,: ,, , l, "', i , "" I
11 11 i :, j L,1- 1' 1 I M ,11, 1, '_ I I I -- I ,. I : in "I" , p''o, I ; It, I, L,, --"!e 1,
_!" m., ,,J, 11 I I "'n, "I", -AW. .Mi- im
_, ,I "I _- I I :,,,,,-:, ,, ,t ,,,,, i l;,,,, __ :). !, "",
, il- , "" I t I L, 11 11
I lrtv ,!o, "i:" , 1 t, t I I !, po I i f it., i ,i- ; , i[IforrilavioneI iaca, , I 11,14, I .'If .1 1, I I I ,,, ";A-- P,
'I'l (-t v ;, ,, -, I ", V , , ,, I i,, ,, -- ,,,,, t, -- 1 I'll ,,, I 11, I "t, 1 I Ll '11, Li- i I "t ;', t I ": 1, 11 11! I I A I I I ,,,, I -, i I ft,-11 A, 1, 't 1 z t d, I
"I'll CMI(pii-ta urmide- -,ito- '. 1, Ill- i F, i. I -, I ,:1 I ", -,, ,,v i 'L, i 1, ,,, t!", .zn
I .1 , .1 I 4, ,, : ., ,,, 2 _,";,"', I", ,," nl ,l 11 I'll I -, ,i
J Radio ,Stolas se anota otro re.sooritinte orritinfu I 1 I I I '11i,:1, 'r I I I, ,-I I,, 1. q, i 11,11,11-1 lli 11111 1111111, I'll .11"'W" I""',",", I
11 1, I I I 1 2 ,, I I I ..:, "',
! I I 1- I "I 11 ': ,,ilm ,, ....... J ,, it, -, -F1 Ron. 1106dirn (is, Ftirre-;- voriedrofirs (Irl
roll 1a.q neirractiones (iip)o-fivas 4o Raftiel Rubi 1, 111,.i _: ',71-,, t 11 -1 I I I I I.", ,1- i,,,r ., -i't- ,, ,I
;, 11 I I "' s I I t,11 t I r I I I , l it, 111% "I l ,'I I, "I '_ I, I ,; """ tifit's lot al., ra tit fog, 1wr Ili RIM
I I I 1 11 I I I I I I -11 -_ -1 ., I " ,,, 11 --____-- I~- 11 I f1milingo. (Iiii; destot
,, ri,(,';, 'k "It " 1 ,,,, ,, ,Il--, 4", f I I ., I ,
. o ", Ki 11 '_ -, lI- I ,l, il I 1, I "'', "I', ,- 'lli--,
Iii L, I Atll, I I I I ,, , 1, ci , i I ( - ,,, v I r, I 1 1 llilll ,
';' ltt' t 1"i I - 1, 1, I I I , it ,%,-- I I it-if) de ( Jlopill Vol '' 1 1 1 z I 111-11"', l-L -- ,, I ,' I t't 1,
,,, ,)""" d, Co ,,, ,, t"il"''! 11, j,' nr, I'll, I I --,,:I., I ,,, I I -1 ", I I ,
--_ _____ 1-1, ,,,, ,1 I ... ... -I; ,L i ,, 1 I t LI 1; I "" I -, il -: I 11 11 I'd., Lill i-i- -, """Ill, 'Ili, l i : ... .... :, -1 1, 11 1 11" -, ll I I 1-1 ,"l l, ,,, r t i , -i'-- ,i- e
( ,,l filit ,,(I,-, lit,_ -, I I it I '--,L ; .......... ... ,I-l i- -_11- I -----____ 1-1-1_11--l 11 __ -1 ... L_,.,-_1_za,1-__ .-I, 1 ,-,
- p*'i," ",T I At ,-t t-iti 7 _, ;,- ,,-,ii'- ItfllL t - -- , ,- - ----- -_ -__ __ 1, __ ,_ 11 I 11 1 I la 4 )wk % k-ivAj ... ( Itk "' ,, ,, ,,,,,:L, _' ", I -, ,,_1 1',' _77 rl 11
1,z % _- ,-L, !, I , , '' l ic r, ,,, ;, 'I ik t2l
'I I _, 'It I I 1 l :, :- "'TI," t Q : L ; I _1 I I '' 1, It t',
-1 "tri", ,", R"r, R _" I I It , .1 I ,
t,' !', ,, '11--, ,!,, "i jr r. r I I "' I 11 I I t I i 11 I I r,, I'll ii lo, 05') kiloric)(0, n, F __ i, : ", 11 t, i',I: Tw:,Lt 1,
'It It' C 1' '- I, ,,, ILI I" I ,_111 A" 't, li 1 I 11 I i , , I I 11 1. ;i % I 1 r,
i, z- ,.d, A, T ,ti,, t i l "M i, ,,,,,,,, ;1 'I t ,, Qin, -'- I E r-l i ,, 1 11'il c", 1. __ t" I I 11 I I I ;- L" L,
, I I I I I I I L 1 1 11, ll r I T" 1 he,,I ;
I , 'L- ", I'll I I 1 z lI t , L I I," I : I ,, I I , I I 11 I I 111 '1111 I ii 1,
I, ,- 1, I-w. I, --l"t L- jj"(1 , N f 1, , 'et I I I ,, I !z L 1-!,,
I -K n lit" i4tt,-r L, ,' Ct-l 't r
P" 1" -tl' Zj , nA"-" A,,-,,, tlil,, 'I, I)-l It .1 ,, f LiL ...... iill ,-', ,,, 'l, I , ,,,, , I 1.1, ji, I 11, e'l i't'. I r -, ,,, , -, r 't f!n, -11- -pr",'t.,oij, ,I, 1, ILL, l - 1 Ill li I -l I I ""', ", ,l, I I I t I I I I 1, 1, nI ,, ,,,,, V "t -, l "a It,
F ', , ,: t lait 6 :3 0 rip la larf/p. eleutle la VQ. "Politica I I ", .1 , I ", .1 "I
-1, -,',v ,, ,iit) ill- Rl!.- -- --: :--', ,,,, --l" Fi, .1 L i ,
P, 'i I 'nit T" -m fotios it, L" I I : I r , -':" I ,, 1, ,,,- I, % ," I L it ,. t" "I
, P,,l I ,;,,, ,, ,l, !,- __ I IL I nII11 : 11 ,11dr
S a 1 ,, 4 ,, i __ ., ,, 11 t Q- -1,11,11 r : ""' ." 11" I- L , $11111ilaterul df, Comerciii, contra Protercioni.Alim , I ,'I It, -1-- ll" i A, n, I -11 ,, ,, .', 'LIL" -- 't
,, ,,, I ,,, 1, -1, ,, Lz- 11 I'll, I '-I,, A, f I ,,, , ,,, ,-, t I - I ,I 1,
dew- it, ill "Irr- r- ,I,:- I l' ti '! T ; "I ,_ -, It ; ,:, I , I ,I ,, ; I -1 L,,L H r : , i 1, r, I 1 I L -I Ii ,I N-i , g, M ,I
- -d- 'i. _- 1 "I 1- r, :,, 1 11 II t -tt'l, "I I I I Aduamoro Vravradn", toot et 1)r. Rantiorn If uerru I I ,,
I ,: 'l -IL -,- I .. 1-1 ,i,, ,I
I a ... p-l' 4t, R d t) , I , , it- i- t,!, tt --- ;1, , 'l ,, "t Vi" v - , I , I 1, 2, , It, 6 z :,", 1 f--t-1 ', -I-l', I" -, I , _' _, ; : I i i. 1 1 I I - I,;, ,A I- 1, -:';"- I"t 'r,
! P ,, l-c.,, nrI,6i'- ,J,- !- ,, --$ 1 F ,f l, i 't d 'n ,,' I _: 11 I I- I I I I I 11i, I, 14 , o -, t 1. _. "I 1 I ,
: t zil i, 1- i" -, 11 ,- V I A : ,1' 11, li. I I 11 %_ I ,,, in'' 111 I!, 1 '
1 q- -th 11 I! --Il -, ,' ,1"I" ." I ln IT -Irl I I "."', Ll" t-rt" 111 ; 1 1
11 lti'- I 11. : n 'I" L l" : 11: ,, 'I,1 1 -,, -L- ., t l': 11 11 11 I 11 I "ill
f- t ft, "t LI,, 2 1 t l, fit l "Al"t "I' 14"" z" ',,',, ,,, ", L L ,. I ,, ; ,, t, '), '- , i ,, r 'i,
, t- l , ,, I 5- ,- I "I 11 I I I 11 ,,, 1, I 'I', 1. .. I : ,
Jfog Nr,,,, -, liA _-,-7 , 14 , - I lt I I'll,
res (;orcia. P1 guartlajuradit del Tell I I" , - l '_ L 7 ', : " : "' _1- .'"."' i' l I "Ir l I I I I i ,I ,,; ,, 1 ,,,, A,, "', 1, ,4,
-i I ,. I- il Fl- NT-tf"11, I t , 1-1 -, ,- 11 1 i,
"I'll", I i -- ; lf"Z_ ,I- ,- _l ,_ !' I- I , : I t I I 1 7 1 1 ,' I , ., ; A i I I I I I 'o ,
, Cents, rpribir(i la medialla -11onor a W rito l- , I", A-- 'i : -1 -il I it -11 _-1 1 I 1- I'll", 11 I
- -- I 1'--, 1, 1 n ,
I Htntr it! Mo,"!,,", l"',-", G"- ,I g t"", 'i", i, l -,"-i, :rl ,-, f", r J tgzlll L, 't-l-Lic'-, , nl Il.- L&I'd" i",
tt R:11d, -_ T- --11- '1-11-11,- : ' 'L : "' I _, i siguen his iltrarriones ere /(I Rwlilf Cadva"
I ,; ,,, I It"I"t; ", 1; r ', ':"' ,' I ,,, ,;, I I, 1 c, -,1, I" v", -, -, ,
I i ,,, q- ,--', It 1 T ^ 't I I 11
, ;It, -,-- ;-- ,- -- ... ... ,,, t"', , .Suarittoli. flfl "Lit Verbena de la Polorna'
, I, St _' I g, ,I (1_1 C- ,i-, dt , z ( i" d111t,,li1111Iitn ,, ij ,i;t,,- ,5t, :- j,",'_' ", T 'i Ij,, ,,t,!,r',, P", , !; '-Al 11 "" L '-' ,i-1:, l ". :, '', e" ,!1 -, n.", "'IT'g, ,it: -1 1 I l I , 1 1 11 Lil 1, 1 1 I t'. 1 '.
,It "I'd", Ic- "ifInc, ,i In q Do 1 1, -a
-r itn,, dt i R, : A. I I I a "",I, t qt,,
! z I'tv. 'o PT"t, 'T""'t, 11 e, f ;"It"Itl I I L Id 3- ", F ,,,!, z '-itlt ,,,l ,_- I ',I I,-,
dI, ,I ,rt.it. cl",Q lc 11", ,!,, I !, ;--I, I ,,, -1-1 I i .... t'i" ", , L
- 1 7 L, L', I 1 ,11 -1 'Itt r,111-1 -11 ,- 11 I -I'l, ,',,,, "',"4, -A, t I L I :1 't ....
1 .I., -, ', I ,,- 4itta' n ,,,,,
.flr ,'- I ,t-IlIl", I ,L- ,,, -" ,A P Lni_ pt "1:11-11 D,
, !',I, "I V I ini- e- _q- -L gelit,"I z o 1, 'e-I ,,; -,- I ,,
il rfd .1, 1!,n' I 11 i ,. , 1 I ,,,, : ,, 1 1 ,, I t- 11.111t pI,- Ll
".!j t- ,, b 1, lcp ,I ", o nj, ,11 : M 4- A 'A j - it, ,iA,-t.,!; "i'litj"', g It 1 ; lj --1
blic. radi- I- *F, R-ld _,, 10 ., 1 ,, !-, L 1 1 L :' Ill, I 1. I-t,," I-4, L ,, it oi FZ d , ,: ,1 t m 11 A'.
"', ,, t- _t- ) 7' F t' r '_3 ,iitoii "nj- Ili- it, s'!- I,- 'I ri,4p,! t, d., U-.,-.,;-!r, ,- i- ,"', 'i ,_ "it"', 152t A- ., Y'l", ,,
2) m6rit." it.. ftl -- I -'. ,I ";, A ,1 'l;, ."'-6r, ,,, 3"---;jt t S-I ri,, Mi*,incra G ,nto"- tit Tr--, , ,,,, lcI-I;l 1 i L , ,_ "' '"',l-li lq,,i Il, 'i, 2D ntl t-l* r'. l), "I p- ,,,I,1, I~ l-t. 0,
1- I It In, I ,ic_ ,,t, p..t,, OA il"I :, - 1_1 I, I : ": ,, i 41 loll, ,- It"'t"U!, ,
r_ ,I tt ti_ 'd, ht It', ,l";_ _,.,,,_,, I, ,,, ,_,] L, ti 'L '' I "', I ." ,
dbm rn,, 'Ll -l!1,,, I P, 1. ,, tLt v da, ; lit"""",% l_,i a I ,Ill; ', -,"-, n,,IT t 'it ...
"' "' r, -,, jr I- nc-", I, 'i -, ,- "' i ,, t"t l ,,fi %I'L'' .".:,",
t I n, i ,, ,,, ,,I, ,,,,I ,n,,-- ll- ,It -- ",-1- -ItI ill I I L, "LI, L
"t,' ien, III dl,',)l 7%111U- I I I _" "I L,,, ,ij rc, ,,,, ,,,,,, 1, tjI,, t ,,L,, dft i ,' J 7 K-' it 1111 ilittiLt.d, It ., "iL 1!- 1A -1 t- ,,,, L- L .... I 11 l ,t 'i- 't, ,I I i t t I ll- I""it- j,.
1, ,,, ,,, r, : ,L, ,, I
I 'l, f "', ILI ,I ,, ;, n1l", Nti- l ,,
"It,11t. y W -'It".i, ;L .: i, I ,- I, IAd,,d -) c,-I- I 1111I y 14 t L11.1" ,, 'I'll", d "*,, ,,,-',,,, -,,,,,,, ,, ,it T" ",I ,,L -t.-- i 1- I.-I"'I't ,,, ". Ao- ,I-, l 1
It I "'LIV-1111 I I ll Lt'. l, 'It ," I I I 'r, I """ i!,,1Al!, "i :j ili, "t;" 'ill"'I".
q, An L'' o !"',vt ; I ,'I ol"91-13 havio d-l i,'c-ii:,r 1" t'.3- p ,,,, ,,! -rtr LW "I ,I lil ,, ", ", ",-Ili', I.
n t-ct, &tqti. 11. ,,, ,it.: ,-;'ctji', Z it, ll 1 1, I I+, p", ,,, ,t ,,,
pl- X ,,, I .;111 ; 11" ."P- :rl- 'r,"'I"l-, Ll', __ y __ z"'L.-i 1-t" ":-' ;,',,,,,,,,, ,,,,t' -JI"I- ,-,
i ll,,nl, 1 1", ,Ij j , I -, li ... )itr I, , I I, r t it _t t-d" ,t- ""i"), 1, t "'n" 'I, I" I,,,,,,: I l-i"tf, , :, it ,t I ", I C, I,, ., ,; ,,,, I. -- ii,,, 'I 1, -- 'I" I i lgt-hti, jt !Ll, Pk"t-" "k
6 111 : ,, RIld, 11") 'i'_ d.,I c-ju;2 C pax, t,,d, 'l-W". P- 1- I itltl, ,,, ,-'Ill , I t'','' ""I'll 11
i,: r- tlit'n,"s rl. $ mttt,-I- ,L,,- p'tda" p-ttot,, ate-le". :.k- i 1, "". ], L, n ", ,- I ": ll- t n L, il.', I", III -t I"i't
I Merit r p-d- ti- ""I"In 'It" %71 1 1111' ,,L, '_ 1 ,i ti 11 41- -- I", I '- ""', v r j, : ,,," t 'I ,
n 'j, ", -- t "' '! I t I, I I I I I '. , I l, 'i I i ", ,, ,,, 7 ,-, ,, ,,, .: ,i, L, , ""t-, -,-il I,
I tl-Ii,-. : ttkm !- C'I" ""It ll.lilii -w-I l:,, I, , i "' 1 -1 r', _t"l-It q ;. 1 it ,, I, I 11 I , l ,L I 11 I m I L I'L, 't ,,, -,," ,-1 ,Lil, ;, ,;, I- ,1- ,,t
,,4,.,, t,, d. dotra, d, --,_- L' B- A-At, 1, ,,l .-- t". ill I' I, I 4 F A 1 I y ,,I,
ti III, """ ,I 11 I ., t I I :n ,,. ,,,i ,,t,- , A,-LI ; ,:, ll. ,vt n!"'i"."I"
, ,z ,l,,, I.- ilt"i, d t !, :, ,,_,,r-;- ,, ti I I F, !, ,,, .fl- ":: , ,, ,,, ;;,, ,, ,., I ,,
i, I 0, -. -- Ill -Al 1 : , I I I'ij" 1"', d 't"mg,", ,iI
-p 1-ill L Ll' ""I I I "I
", I 1" oAf' I, 1, ( MQ I I "'!
11,I, al. li" "I't" ,,, ,17'- _', ,, --l"'l- "'t ", 1 -it, I I ,-- t"- A', "I" It, 11-1 1. 911, !'i A ,
I 1!1c "r a I,,"', -,",
1z, r _il I It 11 I I 11 I I I 11 ,l "', 1,1- ',""'jr -', I "I p,,- jlujIA
.1 : ,;, ,_ i iI'.t.-":,- , "" "' "; i I 1, S, L ,, L ,,,,,, i,-"
-'g, 1. ILii I, ,;, -,, 1 ,, ,, -,----I -: r i, 1 ,, "A,::,tl ', '1_1l, ,-L"'I't" l [ Ill'!"" 1 1' I&Tt"n I ,irl -'4I
- __ .ftclnl ; I I 1 141111; J I, 'i 1111_t 1, [d -1, k ,, 1'. I I I I I 11 -A ,I tl,, t',,", hIn, ".11"A
- 1 16 p .11 ILI 1; : '11711", % tO ( MQ. a an,,, tt ,r 11 :0" "I. I -1 11 I tt 11" lt.t a prtit
,,, Ctttp-y m I i, "I ,rf d I., If I ;, i- --- Nit-- F V 1"' ,I i I I ,_ ", --- k , I 1 I " I-"', ", , i ,
1, I ,,, ,_ -. I t' r -%1 '-- It'el,', , ",_'ij ,
-- H- r ill M-11 1. _'_', j R---. I,: D_ in'! I A 1 1 I L 1 -1-1111 i- I ,I I 11 i 1, I "" I "
jdA ej poxm,, ,w-", j.Itic'- F" I i'11,1111W .IL", eorj ,,tado i y I' O" I it ir I-A -P i ?,e, ot. Z -, lt: 0c trAi, -6- A", ,
W., I I I
II
eAGINA CINCUENTA Y DOS MARIO N I A 1,1 IW0 It IiIT A n C:
La Historic en JEfcm( ridv, dr la l, boy II-Colaboraciones de la Semaina
Marcha revoluciiin cubana
Per Ramiro Guerra .... ....
;N GRANVO? F, i p
T-,f Ivin't'll I
00 11- TI,
. 1",
j"d"I" fm" dt
d-J, 4, 1),
in,
-d- 1,,,,
4,
+
In,
Letras de hov
I-) ioii marim Cbacin C,, I I' NIFTA !)FL M NR
L
14
pos a
p" 1 I icja,, t fes
A
0 -aii dt'i" '! 1: jg, n to! !i n!ri-,Ii,]l,-,(
I, r,6,5t. 1 '11 111 i1b-r!l'f I Tld descoloridas ,I
l I(1- 1111:. 1. A r 'i
larg CIL:
Por FedeHcI, Vill-h 7n 'I 'id.:
I t6rpmtt d
Z
d Iv, 1, 7
:71 Il
iN d, F.J FT
dn ti"I
pt-1 M
"""mr
-- ------6F i.A 6
RRA -La, tIrml,- tl ant
-rd- 1. MeKda!
dt,,r 1 h- qtt 1,, 1, 1, 1", p,-hefIlt, d hUl4r,,,,I6 I), e tIn p-hL
tan dilitirgwd,, 1. L,
) I, I
I' di3. Nlh,,, 1- 1, J
Ini, ILI lLv, 9 e, 6, 1,
b q- Ila I'l 0, 'j, M",
.just", 'll
T ....... I-dl, dia I" --d"', Md, pm- Lin -6,v, fr--W ,- lll d,
h"I", n 1" "',nd'Il IA lL
pir
hi-g In ll 7
1,- 1-- Fl -OwIL, I, soilnl, 'l- I ,-,-h6 I- a
jr d, 1. Ag
g1l
il d- I, d, 'Q. I- ......
I ill' I 1 -7, - -------d.
T MIAMI* FLORIOA 1101'.LDEUNIONIM
6, "'i, d, ,,i,T N
J td, A,NFW YO$tK ciry, -I : -1 1 11
__ R1w YOR11
6 In HOWL ARRY.Y. I,, N,- Hcml, nOosn*rj"r
r 6 G1_ 1-II
MOTMOPANF. P.,' A- N_ Y-,
1 cyryq, BILT.MORL n161 Ii -:!i V---, 'I, EL Y
k 71 lz,
a, I '
ROM EmfqttF:
d.1 !S lI T. 1
a4 QV71, II l", D t
sli FERFEC1111
-t HOTM
L. HOTM H1NRXUVDSO'N
, 1, HOM STRATMIU).
rz =. 7-1. =, c__ 4.
dA, nl,
%
1z
F Z77-h., l, 111!7.1 i,, 1,
-HOTEL SUTMN.
HMM IX MAR91 IS, h N 1. AE W ci;NTNImjomF
$roadway y Call* 63 Z
4" 1', 9- 4. T",z
6bTrJ, PARAMOUNT. 41 ....... I. _!,
c
.4.1 A ADAUPHIN, 9-d-, fj, 1w nl,,dos dl, 0 ..... d. -d-111 n rl.. 1 L i_.d If 'I. d R." 4
6 11.. 0-. 341 ;."V7"=i.
-o fm I., .......
Vclsln Il aft ,
dtl h
m-- Y ADW
0,
A O CXV11 DIARIO DF LA MARINA-DOMINGO, 23 DF, OCTU4PIF DE 194) PA(;I',A CINKIEVIA Y
Picadillo Cri(dlAC1,11NI, J, A -1 Media NYL6 SE C C I () N F O T G R A F I CA
..... ..... ... ....................... -- ----------------- -- ---i BROOKSHIRE In"
Fit lortio a lit crilif-a Jim
"FULL FASHION"
Ap i;,,, It ti I,,,
I,, Ott
4
ts"
0, A j U.S T A D 0 R E S
ot NI,
ntVPA
N
NOVF I MERCHANDISE 0 PIROOKSHIRF HOSIERY Intith FIld"
if S, y Ari it- MI
Escufis de Arman
MEPH TESSLEf
DORIS F, OTTINGER
I K i ti A
P I
PARA VENTA
k i HI,%I, -, d", I Conserva Jos Cubos d
1 ItA 'I I Hielo par 4 Horas
7 1 1 C
F
Ij ;I ...... P, Fraser so Irtc.
I tv A PA R T NI I f N I . .. . I tzlil -A X-tv I,
t-Ill 11
Is 11 11
r 1 11, VASOS TERMS
t A -1- 11 Io r 1 d F1,1111 11" 4, 1 -lhA K Y- ------ -- rtl III I
vo 4, W 1, 0 OZ IW iI, 1"I"
S1 UD. NO LO PUEDE ENCONTRAR EN CUBA
- ---------
nev
P
MIAMI Luft JIB E! ,I, t d ro
A 65 MNUTOS DE LA PUERTA
d, if
NI A1113 Sit
DE SU CASA
N, -1 A I j I R .11, If ff 0 11 d, !2 vw SIP,
It il,
It
, ,jtf dt
"""c'
T, I Ff.,
I-A QRQT Ir k tii gj- jj % t I I 130 A 1,,
I IQl I, T It' F^RA It l, D F t (I t I Fi tr I t
U G U E 7 E S 15 lelv ,: P A R A V E N T A
I A
7
19"M& I~ "' I ', r,
A
TES r ItlW 1;.
, it;4
MUSECAS JUGUETES DE RUYDAS
- DECORACIONUS COL C. P. ECTMERT
PARA NAVIDAD EFECTOS DEL HOGAR
Nf-- v-If rttl- aWk, iliIttt'Ad. y IWA de r-tf ,
F*,4 MIA- I;TA VARA ENTREGA MMEDIATA
:It 1-WAT ON TRIANGLE CO. -e, 1 #1 H-- t- 6 g I, It,
io 111 T- tn I! rr;notI, l 'i, ... .......
SI)LANIFINTV At. POR HAVOR r, 0
A F L 0 R I a A
7
- - ------TEANSPOR -ACION ------ ---- tf 7, r
F, SUSCRIBASE Y ANUNCIESE ENI
EL DIARJO DE LA MARINAi t Lo M61 116S."go an Rope
40 Pleyo y Doporiftes do Amorito
P", I ) T i
1 Ibllct, 1,I u -, I 1 1 Kodak Bantam flash f-1.5
r J L14 pIntpa1#,I troit'- Y 4
PAA ofrece DIARIAMENTE ROPA Y LrxcrdlK
Servicio de CARGA
Z"
d
SOLAMENTE, ntre ENN ESS -p" T"",_ t;t K 'n r 'i, d, I
Miami y La Habana
Ali Ud Idol -111
-Mp'tt I. Wo. Per -W -IlI di-itl 'do tI It t U
Clip", C-19. I- GARM ENT '
ft-jr. Il", Plll. I -ic,. I- .Itd y
P_ Port
y JA H.b... ileclem 1. sert. -tiij- q.. V. FIrM A".
go ClItit'. 4, mfoint, Especifique F"IUCANM
-CLIPPER CARGO dePkA I TREMENDA VENTA DE JUGUETES PARA NAVIDAD
z DIS"MUMOM HOTEL
P.m U'll'o y A. I I ill, 7 -,-,
.i. two M to"foliks 1. 01, DE VESTMOS
Has III* trio
clIV1r.= Ll;?"" Wil- "tfd_ d. PONCt DZ L EON
Lwofe. d-1,
?.Iflt y I- L4 a cwm va uw..-tc comlffc, L y .........
AmNArs ROPA INTEWOR SERYIC40 Excawn PRECAOS MOVERADOS 4 TIENDAS EXCLUSIVES 4 7q15 F, 2.4 A-.
r. e4,, NTEDIAS NYLON ThcAtr, FlIdS.
TPA= Y CHAQUETAS TODOS LOS CU.RTOS TKNEN $40 il i) Mlitt. A, WINTZ TOY SHOPS I fill, R1,vt,
of, At Th,' R-, Ff d, 1
In Col. . . . MI-I Iff-h. q, ,I
.... .... ...
OCTUBRE 23 DE 1949 DIARIO DE LA MA A EJEN11PLAR. io CENTAVOS
RIN
---------Randolph Scolt caleisla tpic rij mus 20 afios de ivtor ha recorrido dicz Ind kilimit-trom a caballo. L. WOW- I 'I
lit .4.1 d.1- P --b. 1 H-doipt, "Al -1-1. q- Ili, y P-1a SOBRE BIBLIOTECAS
bi 'J" d, I ;
1,0- A'at"Aa "ba". '0" W o.", It tm -b.ilo A m h," ..W. tr *. qu, Incu., .. ...... 1, -1, 4, 1- -rap. sl- A .......
qu-m. d 14 A &I o-, d-a.t.1 -4afl- 1 1 1'.
'I"' to. ri.tt A6W Ia. .1-'d, I.Ac 't, 'llfarn. 111TAP', It q9l -Ilt-.Im 0 A, Ill- rafti-A. 1,
g:i dot7A At q- W.- Iru- A de Ia -,w-tit, i6n
%Itmb araa -i t. t4ua -10, h- K.-i"I't
b. ... Ada .... ..
otrat politul. tl 14 1- P,
W. I Ill I A-, I", i'll- -a 31 qur & od. di, I I ma
Data- h Unclon
b.H.h.,
L Albftfl.", I G. d, -1 i a b. -I. I Md. d, rl,n, y v rrl dt Av Iju" 33 P
-t1w6on y h.
t, It
6, mvlft que iv
dt i,
w
gal I- biblioe- d tIrtP.Pa Wbfime-6,, pw n M.
-m a,)w par. title -4tM4e ficas de La Habana dal.66. y a P-jaw.
Mblioiecas pib v- i--r -la 6od.d.rifl
r t ,
BIRIAOTECA IACIONAL q- p, a .1,-r I-tfIt 1. Fu-1a. PIu dt A-- 10t M P-A. 1. Wca Ill
A
IA "I.,
I",, f"Al t P,'fIlAfl vi"r#
oil CURIS
0 1,
,M 11 1 1 V, f l: 1, r l W Ii I, %I f 11-11117N
................. .
d, wf C.1"', a,
T.11- 12 .1 2.' 4 d
6.95 4,95 6.95
4
SIBLIOTECA PUBLIC MARTI-LINCOIN C.U.-I Cub... N-t--f ...
P-d. 112 W-Drit"
2 P to f12 %1 W. de Pi-. y IA br,
. l,1 T-tad P-a-!, l, 111111,IOTECA PANAMERICANA HADAN Eztad.a U.Wo,,, q- ns
1. E..i-d. PWL
Ta In lindas com o perlas... 7 Lfl),, Ill, -- t,.Ibas, C.bA det
D,, a ,ab.da Cuba H f.b.- P., irltI c h- 0 da e,, l.,w, P., 1. ca, SIBLIOTP DE LA CONTISTON' PANAMYRICANA OF dc iib,,t.d 1,, 1. D-I I)PFRACTON INTERMUNICIPAL I 1 da pl ,ibitdad d 2u,
Obi p. ',,it en- P, ,
Piro m cis necesarias 1-rl- 1 4 r, d ,,, J,.'d -h tn u
BUILIOTif A JOSE MARJI DE LA GRAS LOGIA C r! fl m: C- -pr DE CUBA At, I AM --, ,t, di,-rm qF,.teuldad v Carl. 111 0 1 "tg d, m--, Ueg rd, rlmb- d S-d.d C, THRIAOTFIVA E JOSE VAROSAI de D rerhn bnternAclona
DA 1-tUat. d. fixwA de Ia Vibora P
M C.1), 7 l It tpmd el'alto e inm
Una'atractiva 61usa es para. B h.po, dt -t w, hacie,
FBLIOTECA DEI, CEN-rRO ATURJANO i
ml pre.me twbi0m, "hor Pn cd-tc Ue%.g vm, V-t. -Otl. .1 piwj- -n pt lx fifritift-16., er IA direcci l IA rue
toda muier mcls in8ispemsc6le S m;
, I T ;
_qriftit.-Il de -R*P,
que uno joya.
Los nvevas coleccio &s pc,-o
a
esto temporado ofirecer.
m5as bellezo que antes y son
tam6ien mas econ6micas. Walost
j",
7
yolnf
-Y
,o y Gibson to, AV
fo ) cadw resP 4or 12 AP -'c 0 v
Gibson, con Q(.ntls;
7. 9 3 Pago.
..... ... .... ................... .... ........ . .... ... .....
0 00yeto para v&gWat,
j,
S
rn it t-111
3.95
_771' an
P
d,
ity
y 4.9
W.
P
. ... . ....
A
A
DISYRIBUIDOR EXCLUSIVE: A,
Z z
A l
C'111W, ,
CV
AgINA AGUILA 917RELLA
ACTUAUDAD HACIONAT. SUPLEMMO DIMO M
ROTOGRABADO 'A E INTERNATIONAL
DIAP, E
DUWMRt K= L WM0 KWMVU LA "AWA. DOMINGO, 23 DE OMBU VE 1049 gDMnMiU"j0Rz 03CAS WWPO HERNANDEZ
A"
. .. ..........
El E.- M..-f,.e Paul Y, P n, A,,.b-," do Nankin, oparoo, dprUerdQ nuestr. dIrvz7-.
J.0 Ignactooft1vero Hwrtukrve durantt la visits que h Iders .1 destacsdo prelado chtrt. DIARIC., DF 1_ 0,
MARrNA, el paxod. viernes, 'ftnseflor Yu Fln tuvo zrandes eloglos pars nuestm visitando dps
Is Redsecl6n y lot, talleres del Rotograbado.-IFato Molina)
DUMW6 is state 4" Win a nutstro director. Joso T River -Psrfte en SU d"Pacho privado y )Unto a #1 MOnSffiot Paul YU Pin, Ar, wbljPo de Nankin sc -Ioaliada de su gecrev 'n partic" Ir, 10'As friend Stanley Hati, S. J,, Protesor do is VniversJdad do Tlart Un: !1,., MOft$, Albrd. I tm, y el dact., G.6 A, Aendb.,, diTtor do Relarfme- do )a J..t. N-lonal do A-46. Cat,
Buendia)
as
F) --p. tacultat vo d is A i cion do Damea Catc5licas, do la Clinica L. V xzro of- rr, -t- _*Zz
_u h.m-je .1 d oct m- general do dl h. IRup.66 R. Ci,.u--, t'- dc
_dec.rado to 0 de. do Carl. M. el U"',ot
ild. t 3 1 c Ill. R-mot
P_ X. Y de I- Fla-,
qu, ce h.ciond d 14 bre-, 1. 1_ld-;,. l
ftltores R. Lavin J. Fartot;y, dl, ,t.r dolow.d. & 1. C
7,
. ..... ........
Pm Con motive de I& reclente celebracift del "Dis do is 0donto4ogia".
.1 doctor Luis Santamitrins, astentando Is reprosentscift do In Asocla do OrtodorictKas, do Cuba, afreciii uns triterasente conforoacia c .116,ties Mulatto 1A Altrgla y su ImpDrtancia ea Ortodoncla". Apororen on Is Prosidericla del acto los, 4octorts GonzMas do Piflern, Itsfast j'i-Inteke. ftannft Sobirats y Criner, entre otros,
J
A
Ayer el Ejeut;- Nacional de Is Ag"iaCuln de Frofeli.r.11. Alia-1CM m-.6 I aii-_.
.10M 11 Re Inaldo 1,6pcz Lima, C rdlnador del T.ri,.., h.,-jt, s. proort.; .1 Ii.n.
;;,, Promidento do Is Republics doctor Carlo. Frio SocarrAt nor $us Pr0Yect0& tuTistico, Apg rodeando Al h..c.aleado I doctor Fedric* de C6,d-., .,q.itecto Aq.3..,Cpbl- d-' Mi- N
Wtart, Luis Alvaro. de Is Cc-, J- R O'F., III, Carl.. Nu do V111#1al, Rulob, Caoriil lAr, Gerard. Hlflez, Miguel Argo' A
.c Roger GonzAle2, Miguel A. D7EStftano. Reno A, ......... ................ .
u".10 Alb.,cA. y M.rI. Wride.
P-1 11 CNb -o Lo-- do S-nct, Spiritus en, dies Pagadon, "bre Is fOr" Prictica de Ile~ x cabo el alcantsefflado y pavirrientsel6n de I&N
-1 Is do d1th- fll- Y is labricali6n do cases econ6.1cas. a wto plaso do m.cliza, rt,
Directive del Club Musical Moart (actividad pedag6gica de I& tns flt-16. musical arg.t Dl- DorU ,6s'*) quo .. "to$ .monto. sets ocupande lugar pretprenteen Is crItics musical do Cuba por ot bte.14. exp..W6.
Ads del centenarlo do 1. rmierte do Choptri, LA documentsel(in y reftes,
rm..t. ctlattc. do .in ex"sicl6n, he puento muy an alto *I nivitl culduelo he eanstituldo ol-sopella de dazitat sefioni C;u- .-Pect. parole) do 1. cv.c.-nj. to -.i6.,..Id. pl-ala -1.br.da Wool do n.o.ta ptris, par 1. quo be roolbido to cilida, fedlcitoi4n
vi.1:8 do Quint&-, readle P-litil- do ---tlo "seele't- "'go 'efi.r J.114in Ljlro. so .1 pe-,d. "Dig do I& RazW.',.por ol Cl.b 4. Loong. d. Sarleti Spiritus, a 1. de in, altos personalidades Y del nurnerow p0bll o que In he Ytaltado,
toto6 on is tarde del vior_, y ruotm fot mpt& ol moment en quo )unto at fitretro pr .. n' quo W16 -pvcfalme.tr Invitado Uo, compaftero Armando Msrib A&. 'i.b. un rosponso, on I& Cattilla Contral del C mentcrio de Co16nr P.ode orse. .trc GUOS dollen, !#$ cjrCun5tantp,, T 16
Julian y Miguel Laslr96 Juan _., Lastra y FernArd- CA..I.
DIAW DE LA MARINA G"I VAS DE J
pa
OKI
4:Ahay una sofa
en cada dudad
- 4-1
7
Un. jlpjtj,, m, ....... 1. Jeh,6 it -1d,-1. d Is e6orlta PoWRY F h I
",a fw j., 1. Calldvl V.ld#. Cl- -yo -]- con ee)) Jjo-n AArr
'I" : .omjjC y C"t, o a oncu-tra di.p-to p- ) die 29 dot corritntt En )a o"j 1-- a Is [tsttjiadA -A do disponIA a abrr -o dr lj, regales -dbldos, J-t 11., P,,Wy E h I. S-tk. C-lo, S-tt- R-;l Minn.., Pill,. ml,
dl ft Syjj. V*ld#. Rodrig-, (Fo o tAj pr'!
sTl "'Jeslaz' a. 'k. t"to. if,
y
,a t, "w1a 'n e
'w'6 'do
sehor.,," I* %it'i'
'J:
("harla del fiRwr p pi"T"'t' p"
--tarl dl, lo EXCLU$IVA DE C ATE D R A L J.lgari6ll brl-".- -1
15 T R 1 5 U I 0 R A PRESIDI LA 146SA pod. xnarte. en el
L05 CKORIZOS MARCA CATHEDRAL 14-M Apar- con,
Cia ght".W- CATIEDRALL, & A. ej Sr, Fsent, la pr
EMPORADO 205, TEL. A-6579. HABANA FWAI DEL NTO HABANA MATANZAS Sit., C-hit. CarC6. empACADORA LA M gt IL A. Ca=jimy, TELfir, 3263-t LAS VILLAS CAMA"ty Y CIViTz
Mn, et Ministro brithnk. E.0- -A.ir
Mrs. Pinunt Vi-tina Antuft 0traislotogratta de ILL mtri.nd. f-rld. a C-idild Vald6s C,= ei passido jtr- Z d, crone.
has an residercla de Peggy Echevarria, Apare-ri Sylda Grafts. Behe de, la C-ste, Elena Perkins de A)"n", Eugenia 0 MartinM AnileItta Agramorite de Garda Sem,
Martha Herrera Sot
olongo y Conchita 1,6pn, (Foto DM Pardo)
----- -- --- ----
EMBRUJO of de $14 a a y 40
.... ....... ......... .
DE a- m el program de
P l gua iros "Arr,.naCa' A"I". pat !-Z p., C A"ite i LLA ..C RCHOL'S-, I z
inilld cadena R- Fi
ia pri- su rapo, los 1>01 co
PWA. Artnor Ag'Istin
............. .
di
01,lsta- T.-ronte, JoSAnch L 6n y los %
to ad rt3 Jutinito Ro 41,
drig."
y Mario
Alno y .1 n id.
prend '
_77
CTAN LEY
. ................
CC-'FIE EL TRABAJO -'-3RIR Y CERRAR LA PUERTA DE SU
A UN EaUIP0 LEY AUTOMATIC, POR TRES RAZONES:
Id Fddl maneie Mhs espede disponible
7
Sw perfecclidin on ol funcionamlento garantiza una prolongodo vida,
diondole a Ud. n rvicio y confort quo Io hacen Conicco on su 96nero
7 ....
quo tuo q
me Magma
t. mima d
d,
. ... ......
FERRETERIA,"SAN ANTONIO" 1"'Y
Do F. Cu6 y Hno.
Impartudares do forroteria an general
Fuentes y 3re, Almendares,
_y R X T B-2133 MARIANA B-2182
L : ....... ...
DIARIO DF 1A MARINA
?A1 ICAS DE LA CHRONIC HABANERA
POr ZIAS DF POSAD4
A
MW
S,
les C'emo a P'ec'cis M"dedos al esittlo que usted de. see, en el SALON DE BELLEZA LOPEZ, coso ck-dt, ccd ) o colwoor I r, 'f
cot-t e; t rte 11 f 7."
d,01 KOMOL e
qie 0 d' 1 el
01 Ov "e 0 -erod 1c;
dl F
to
o"trtt; C. 6:
Fix
7'
A V D I
... ....... ..
gJAHO
Charts del seh.,
R.g r P. Pirisent, pri
sereetul. de 1.
Legari6n brit4kirl's, el pitmd. rnu of
Sttmv vj ,v en lit hviinotwil ...
Ly urn A=e:T' Con
Sr Pinsent. U pr
,i ,, del Lyceurint CON I" Mis"s
Sri. C."ehita aisr- CUALMANt,
Mr, el mi.lot- britA- d,
itico E;.e.o' -h.r
mm pingent 3,
Vicentina AntuiNa
Cartons.
Aot Kf
AftTWM V=
OM
..... .. .. ... .. ..
Y it R 0 L 77 Y V,..d- scibi6 CriStlArt. "PUltUTa "I C0116CidC
Cluh DrPotivo Axturtas, vn6r Cipriano Fe-Andez Alv-4 iY arli a -rj,,
y ire zi ,is lnfrirts y Senjamerei,
. .................
" 7
Ab
Cc 110%-i %ntara %;tv L.. W
r 'k
...jnal de IL mcha
Johnny CottiAos se proporo inventor de nuavo posici6n un potrullero que to ocompoA6 an su traZ. el cruce del Cona" de !a Mancha at pr6ximo, oAo,
taientodo po r un profound desec, de conquistor pora Antes de dirigirse a Europa at pr6xin-* chat CorCuba to gloria que por coridtciones riciturales odyer- flActs recorrerci to Isla, parct recoudor con SU propio
.... ................ ....... .. ... scit' y folto'de cidiacrtoci6n a) chmu, no pudo logravre----esfuerzo los foridos-necesorios ct fin do poder piercenremente. monecor on los costas inglesas el tiampo niacmavo
parto otlimatorse a su boia tomperaturia, Todos sobtemos, por hoberse publicodo profuI Soliendo a to polestro an pro de uno obra huSU somen la prenso, at process de tres intents
Cuondo un -nJYfduo mporamento mono y patri6ticia, como es facilitor a Co'tiAOS log
normal )rio regrescido com;' medics economic, do lograr to proezo, clue no serio
do Corlthcs di6 uno nueo glorio slo voc, siho pwo todos los, cubanos, to
le dirigi&ic a Espoia y crwzardo a) Estf,cnu do Gi. Agencic For(' 6, N', Qrnor, a trays de su president
at seAor M, Cervinct, le ho obsequiodo un flamonbraltor en 10 horos y 45 minutes, an to en qua
los criTicos no ougurabon o1ro coso que -,I irocaso to Ford 1949 clue le permitir6 transportorse a trov4s die toda to Isla paro ofrecer sus proyectodos exEn to presented tiforrntiti6n gr6fica oporeten hbiciones,
aigunas ilustractanes Qua don uno idea do to tros- Este ejernpi'_ 5" rlor Cervitio" quo 10 des'toc-o
cendencto de esto travesic delt vrecho de Gibr-tor corno un hombre cle espiritu altruisto, es digno do
WAisi. ?o,, Wnd,W." y de to% norictres que se le -2 r ri Espoft :;te
modesto y olioso citleto --alo'6ndoir !!I ser secundoido. Trotemos todos los qua conocemos
y to lucho de CortiFics par cruzor at F6dk1wV d/ wk Ede ss#itm 4,* -primer piano de to o"'tio i Arr-ictdo E P,,Fic;o
Conal, q puedo hAcer uno realidad su noble
le di6 toda close de focil s, Qtcn, ndo o dis- ombici6n, er diciones m6s Y, -rtojms
-----------M.P. "fietel antrogd. at atleta 'cbruaw p6r *I e'-jftdAnt# de, novio-jost molla mit'st" "1 -1
iespaftel RR.2& donde AP1117004 is travaga hecha par Cortifts el dlis 21 do veptleattim d 1i I r;spaft hissite Ensenada d. AIMMM Ceutit, Afrim L-- lines d4 puntsts irtPresentlo, Iss lr i- t.1
qua iuvet que, veneer, que to desviaron tinco w" -1 Atlintico Y to istill9won a atmvitA- k
= diagonal to etorrient* del rolarro, toraiindo t14 -- _rt ints 1*4&- d. la zta d. Afri- I; NerIt marea de resitea en In com de Afirlm to Impl- iffir a Puerto Cirea qUe It hublirra
.idrto million pernittioradtile-roMP"..4 X9,CQrAJM atgi printer parts de Is I
-gum itue halsta r- record rrtindiftL
d. Guerra que so rselbI6 a4lut. ditba PEl preetivow y poIj I JII t'lj pular peri6dicct 'Arribit-ilif Mdrid,
j W.I. C., fis" 'n Is e" "Fri- PI.- d. Is
SPica 3U ; QM 01 PrIos' PW ACTUXJIda47_-dS-Pr'-, merit plana, por donw,7,mb dof ettrftho 44 411- d. d-filitr Ia. -Abraltw Fod" *I azdadwouba" as prominentes figures
deL .- d.,..-T d. 1. ....... ..........
prenn eirpaftla. A41 '1% ci M sgvws, trallfir to Mot" Ia froore",
Iaa P, wo h1*04ftuffm 1w.n to, rnks
ho Wftido qU*.VMCW
few coffirmlast oweivritee y 04 adad.r ciibszo.
JI'W' to quo huotriiii, bIllislite to 444, uporeee .1 seat, nad"* CortUltas con el
commandant d nu (,) M Jot 9*11A gesture, a bardo del patrullare RP,28, que to acomw 66 on In travftia Y eoritroI6 In pruebo aficial- I .............
f,14 tomado pom tinot, Montento a" qua el Sr. JGz4 sl Corvt6o, PMkW,1tL de 16 Are-nda Ford do Miftnit", to hadilk Ontir'0114 A J-hRDY
= d- firanitar C46 6xito Is Cortifias del flamnto Fultil IM quo-dialia firms le, obariuI6, A Is doreetta de CortilkAS &PAr rF
travesla, "I"I carregaido, vlooresidtntede is Agencla Ford dsbbrarftso -
DIARIO DE LA MMINA AI
A
table:
!Ii +
RIADDRES PO
fit
(ESPA A)
Moqn;f, o -hibec;Tn dc? ............
...............
",0)
Q IjkjV L.& PRUv3,i:iO LO OLYI-Este aceite puro, Yge-, d, to primer pesi,,3n es mur m ite fcmC'SO POT SLM exceP, Utntivqs, SU equisto Clbo,, sj y vilcosidod, Pruibeir,
U tad C-bi6 ",b,6 6L Ubierto C) qua SV6 en el f- v" de SAJ mew y 10 W, ecc,611) On SU
. . ..........
prowma on uaa do tas
wldviurw 44D 103
comn "La Mia", do
Wast"in v Icnig.
Do venta en gas Pviin-P-6s tiendes de toda I& Rap6blica:
- --------------- - - -- -- ------- --- -- ---- - -- ----- -
:111 211245! I A
LA I W', I
................... .... .
I
i J 4
........ - ---- --- ......
La HabRita, 2:' d- A, 1941)
Lois communists eu 1) c n st,
aq, s n
Vol"
V
-13
El e-pr4l6fito 1 11agado a] Senal zu Prasidente. doctor Mq"I Sui- Femirl tral do halcor vw a loa pol opo-itavas le oonvoril do aprobqrlo- Wmx Inado, p tqlna 4).
Opinions de la Seman2 0 0 0 0 a 0 0 0 a 0 0 9 0 0 0 2
LO QtlFf A RJOUNTAS
EL t '9
- -- ----- - --------- --............
too
-.d. d,,
1 de-r ci 'A i g6
d mft.- d, I
'41M l- l d, I
i qu,
d, 1. -d
q.,
d, t,.b w "" 0
i. Ly, t r j- Z IL
'f-, ia d l -t- I ...nnt. d 1 p
31 Pr dm6r de h dl
d _, P._ gp
P
i P., fin las W mm.d- ndju.t. .1
en lale y el &
-0, el P, 1. 1,y, f--kad br.-I-i. d l ganad.,
f)'A:130 TL LA M; kRIN. OCTUBRE 23 DE 1949
.3
as n
U jus ric a
f-o f4v 3
'F
-4
7,
k
It/
Ty .-Mus Las
Lao fo o rocoqe on k>do inamwada la Roqi bUca, iodw su d"Madamo crud* W diado pla. -io..1 pi o
Imilwior do un 'logiar" cam- vivionda do nutalros vocinois paio cubano ES10 as W possible oxigir suporaci6n cluda.a=
b y onjores quo vivan y s, scm Ir.1cili. Iq.1 do i, f, i'l0. -adi. hoq aio Como 01 qua obcc IC p Cc, kt I.tograhm
--U gu m Y ot tculacI6. qatniic. =6s viq= M lions om cusinta ]a plitora do di y pOA
It, co: dol
34 -1: wa bka ni, 1 30 nuastro a, do 4 matr
hoqw ;sfo. L= vaquo CIO dto inlicial
S mas fi a 40 COM&Mto q, ipo do po
r
NI.
lo
lp ov..ft de 1,
El Comunisino
adv
A P.,t-W.d do
-gt o VIVO :6,
or
Ij- &
p-I do e,, pot -i-, J, I.. c. libo r !
t- do 1
t-i.ot. do I- A
fie Oriente
-bi
La mbaJada de IA Uammid" ol I- to (),-ttte Mm plo oncla P" 1.
j.ii. dc -: ilw traymc hast 1- ut-i
Do ol 01 ]a RCl&,, ol wiltv v
61 il- de _DrwItr.t. q.e In,
- 1. P4;1- 4 D) %31t) DEJA M,!_?LNA (WTUBRE Z3 DE 1949
sz WagrLL30 v-'q1vvW V-1 3a 01avf(I
-JTU T'v vjlftza u WT'a' A MMM MW 'MMW W A QMWnb 'U" "OUR A-Ama "I
.-oq
-Ml
Vol
V Nd I c . ........
41
- ----- -=qMa VT.
OF -t )A VMOMYD PR =0
a!= dw zmx, I
Dit'61 En cc, e 1 is Ems
All
lot,
um
n la RikP61V
Qiw>
...... ..... . . . . ...
A A
7.7,
. ..........
d. Cbc lommmm .1
--ai umdd d. Or!"
UX& fuw- b L
al olvido Acil 1,, strCidya. usando kom to d.
rimntal", lz Wwod d. Ca-c- cv Y' n ul C 1-0 min
......... .... .....
em lie
zl
q
isnv oricia v z1game
-.,.Uaatum d cas1 wum para !a t lemon de IM, el
ha lin-la de g
ta" p.ofund mbcro&u Como I" d-d. pQ.f w atrer, e. un tex mol., Ah qu pq ----s acapca=km-3_- 1. _Miu- 1. del Al -4.,Aor de -tw mc-at,6n rl -d dt. Dw d PRC. Y, d leg d- W-U." Is 04sh. 0
IMARIO DE LA MAMNA OCTUSSE 23 DE 1049
io r
0 of
Th
. ....... ............. . .... ..... ... ........ .....
vez inusilad., dondo so
-,acwdoios c dlomos. I.I M, e r,,,- cz -C
-tiwm do cuamto Isibunl pk-,T os ol ondedo. do re,,ii A- d.1 bil:
------- --dd clt-f Wgal Pilblico
in ot nit i i i a c n os
PHIS CiLl A 0 PHED RA
idad
1- 6 P T
-P np
,i( 0 A,
DIALIO DE LA MARINA OCTUBIE 23 Dl-,, w 1
N
( 6 Rep, V -,.0h
c lon
Vuld 11-Pi;t T
rl I
de
L. p-e. ia rt tc cplkO d. Monsa lmm. qua io. ..waa I* ha. &.fimquido
ioc P-tl Yu-pi m hz b+uldo do log con 1 ho -lifi-ci 5n do -zriminctl d.
-aa d*. acctdos sucesoc d. Ic sa z. M 4uem LO 1 0 recoge Ol moment on qua
"W" ad ul d4 inIt -,cis r&'-, Su r i > AWMr
rl I
bl
8z,
el"
pr-w pt-ofl t-p-l
T"Pljortft y Radio ii y W 66:i
D: pubh- y di, L qi, (10-i
de iniemo tru
a a de
"d
la, !d,
-d. i-f-041i t, d6 M-- OCTUBBE, 23 1A. ID49
DLARIO DE LA
r or t a e n a c I Of
IA
la .
A.t- de 1. 1 -7 Mo do
lo coile -1mog D4 qe so
libl,
Im t, de ju
&
los-
C tv qMpo ae Cx-dSA05 c Ol h w GZk. C
rwbe"fe la f. !,:"3 I= do log Conc=omt-,;
S.be Cili enormes paugroo. la saAdc luwon tow d nue precaucionas k j Too afxitio OE LA MARIN,,
al de la st- n
0 1 Wente
ncl
Rv
- -- --- --- -T:
F Con el cczc* do comp -b.* J kwMme k ipo" 0149060 Nau p"610 43 poww W mgmmmft a* j
sobre al Ov.060 de I* COHO, Lo 04 0=940 aw Mvciw 966 pwa
PIC-3 de In V,, .
A dos Poz oci= n fficita, delo=oos awant. 1. -vjja,,. LOS p,.., lo jj,
do. pmffiiwou wicm comh odo a] mundo; pw., a pos- do 0110. hubo excew do amebrall6orm, de sold< y do pohci=, culle quo p=ecm un cc=pc=eDlo.
--- ---------------- -- -- --- --- --- ------- ------ ------------ -MTUME u DE im
*10
:011"'
. ... .... ..... ..
-Ir. d, F--1. R-;, bnc. ft.n-, Rtn %I,,-id- Y- 0 h-b- q- -ee
F-6., Fe -6
ra cj.-.t d
xl
en1w &
ebye pme.
"I v nt" A pt i. Radical SO-,
, c 1 .' 1 'tnt.i
71
& h.k r
- A.d. w -nbre in 1.
en! ... c-f. 1. wre. de a.nar el G.bir, cunt, in dud., -" b de
I", i6. p-idn it q.e pr. .. .... . ..
- ---- -----lau formm T I/,P'11 :
X p.hy-y
ch-, det E.-i" d' -gyi. d"
la vex la &I M-da' hay- R, %ndm Vwi-ky FT
Igu- Do-- 6- P.- fnw f"W' biq.i.i- q- P.re pw la h bt- q. fl- !"da I- -F ,idad d Q., 11 lat r&lofio del H-pi.
-Aaa U. clana. nefan n. he'- Hmlad nw
-i or Mn,.tr.
T x "n
0 C-t ... i- 1, 1 "On
jami5 e1qr;mi6 m. Y 'JUL. 1 1 ha lla-do
1 6 c4 tydi : Ilmi 1- 'T", t -y pre -tichas corno resuld- sms fAts spirit. .1g.. 14- n- "I Itl T Icr pu mta'v n, C.rn 1 x A de .. dit-quifi rualq ra I tl.ta.iento dt In.,
--i. N. 6ijo wa p,,i, gr.nd--t -,l.1, dH, P,, ela, d ente--te
y hablar d 1-ba at6 11 C- Sub yo el do tor
Y r-h-4 -it di.beA zj... p r Ima rowtv, 1. 1- -W.bm d' v A 'r-pria-3 d'd, que -t'. .
mMh s '. was do Cbjr la P Oazi- e" 1-- I !' i '11 M. F-' W d-'ent trat.d en,
-a thk oo d I mist'-% h- Md. sa,
ello abandortan las mmm a 'Umm "mphsmdo i,
h. Ad. -pr6rdarloa do rosistai6da dadcm por do Chunq Kin,
&ta a?Cana fU6 'aptada Par nusa do 1 A 7"
1 I nmt-de-l--SimlaokoiL donds ontrwan k com mo-cwoa e, un,,u 'k 11-aa. Pd,
divisoria e= HoW :aaq. 1. -1-4, d 1 cld 1", K'Wd- Unid", DE LA MARINA OCTUBRE U DE INg
(! idd Mundo . . . . . . . . . . . .
Act-mlidad
x
pasado
que Io. camt la 1z
di- ori
dias del twTik o t*,- so
empermo. P a
arta-=,o elsqid F t*s de S -a, atspueato a orltr-a impede de ,n. uya t cot cl,,i os. Y P" supuo,-x
-a I'-- -ZPH t D
for
que se
K do- tod,, ,o,
& -1 b, "Li I
1. A ".d. i., Ell,
hw
dl Oc7BIE- ta-- W,
DIARX) DE LA MAPIIA
12
I T
- 1 i-xterior d
q W- cc n ".iit la z I
d p< itca ojtwi la m, ,. v=
PC
de 0 1. tech= ol,
na
Y p mdo d. dir c Oli -os log
d. n, a da lCm com %5 le Ito T" T
m dc 'uc
.7
c=prcdwa bl,, dC 1
dl tele,,mo e tolt T IT
u-r
ti -1
PIAZIO DE LA MARINA DR it",
. . ..........
el Mundo .
w W --,,. -A
A A 4 t A
Ira versi6f; I s rusas
qvblomo P-. mmo 91 de C en an An. formando unc d.
10 ',ntr
,=Cmj. -ieri'T ---- --- -d. las n-,, =,, mmo leg Clem
tca fiter. de F ,n c i ttin y h -rm=dWw q..
k4 ol awmo.to .3 rbftenll, sogun c India, pv," el aico c o.16 6. cor
A d.1 Twq, st. a k Um p.
;wovimvic lrominalmon Msdianla Atra
hacla P i., c-m-nia as Tz! *I p=--, z -b4. Turq, ia. .1 Tjk cc ,,I, i. o PuO& r*Clftar an w 5
GaNo Para' rado do A..i.
1. Ewop. O-Cic-,,, -, 0 q-8 por *- d-1
el
-Jg. d, 1.
lo
ia
Dimisi6n de Hc- -g .......
F;, una catn
nace cecu
7,
x 1
MARIO OLTU-BRE 23 1& 140
ias n el Mundo 14
%
po' _. -a log ccablew6tca ompleado's, coml wopioa
onto sabre &I zucw D' En qulpaj a, raievitras t
cier o abigi=amienm Palwon a 4A,
01 tmnsp te .
Is van y I*% que vl=sn, L=w niwte doCanh
huy.. do 1, A" 7 I" qu. la gT,= uxb* & I P,d.n v=
de 0
-7
ff
N" I U LA
P"'
-d cim
-Ci Ig Qj A 1w ca, A 51'. r.1, _t d'wuc" a, r.pd, j fii de 1, I,-
11-d-a- j Alt
di, f
dos
D P-, LL
e- r,
j-, "T"", t,,d .,I 'M
!)-,io) U, RINA OCTUBRE 2- DE 1949
- ---- --- ---
gllias Pie 444444444444 15
4~Nt~ ~n 44) tlAf444p4N1t1414' N4J44 'NN&NNNNNNNN ANN'N' N
4AN AN~'NN'NN ~ ANN"" N-) A "ANN.N'~' NN'NNN''N'NNNN (I mb2la
UN Mt N N" 'N 4.. N
INN NNNAN"NN4NANNN'
NAN" N" NNN'N V4NNN )~ bttrt*tt (INN
'NMA4NNNNN NNNNNNA
ANNIN NA'N NI NN '' iN 'INN' "'r"" <"N N N NN 1
NNNNNANANNNNA ~ANN"NN'AANNN'NNNNN"NAN jj) w fs{
ANNA .N4NN AN N<
"'N NANN~ NXNN
'NA NNNNLNN
Itah1t
4NNNNANNNNA *NNNONINNNNPNNNNINN
A' "A '<"NAN I IANINNN'N th 1NNNANI4ItI A 'NANAN N
H oduras
A N
itill-Ult IA 'ANN
N
Kur "Nil
N' NN'ANN"ANNNN''N'N
'1' HOOKY HA 108
''N NNNNNNNNNNN lYNN '~ Ni 444444145
NN<'NN NI "N>, ~' N A" N ''~" '"'N ~N N
N'N''NNN'NA 'Nt N
AN'NN'NNNN'NNN N~ ANN'NN, 'N NAN' 'N' NN'NNNN' NNNNNNNN INN'
N" 'N 'N AN' "'N' A N
'N' NN N' N 'NN N)
NANNN'N'AN'NANNAN.NNN N N N
'N AANN' NANNNNNNA A N N V
i)NNNNNIN (NI
N fine Icairo S
N N N NNN N 'NN NNNN N NiININi
ANNN N
A~ ANNN'NNNNN CNNNNNNN'N AN' N""
"ANN NAN NNNNA 'NNANNNN N' N NNN' 'N"''' A')
ANN'N'NINg'N ANN) NNNN'N ANN 'N'NNNNANNN NN< N N)NN'N
NNNNNN'NNNN'NNNN'NNNNNNNANN ANN ''ANN 'N' NNNN'AN NNANANN
'N' NINNNN'NNNN'NNNAINNN4NINNNNNNNNN ( ~1~t~' ININN N 111111 N' N "N AN NNNNNN'NPNN "'N'AN
""''ANN NNNNN IN ~>~NN N.NNN NAN 'N NAN'NNN NA'N NNN' N NNANN'NNNNNNNNNNNNNNN'NN
'N'N NN N'NNNNNA NAN N NN'N'NNNN NNNNNNNNNNNNN(NNNN
"N. NA"""N'N tNNNAANN 'N AN '' N N~ (NA NNNNNNNNNN
'NAN N'~~ 'ANN NNN
NNNNNNN' N. 'NNNNNNNNN'NNN'NN'N.N ''' NN'~'~ NNNNNNANNN
AN ('ANN N N NNNiN AN'NAN'NNNAN ANNNNN'NNNAN NANNNN'N'NNN A
'NNNtNC'NNNN' NAN'" NA"'' 'NNN'NNN'NNNNNNNN NNtt'NANNN'NNN'NNNNN ~N'~y~' 'ANN' NANNN'NNNNNNNNNN'NNNNNN
'N~''N1NN 'AN INNNNN (ANN"''N'N NA N'N NNNNNNNNNNN N NAN N N
N'NN N 'NN N Vt NANNANNIN NNNN N"NN NM NNN N
"'ANN INN'N'N'NN N NNN"'NN'N' NA
0(1 Bit HI
[:1 D[Z' N 'NNNNNA'N NN'N NNNANNNN' ANN
E I -n)a t a e de ]a semana .
. . .. ................ ..... ... .
...... .....
74'
R011T i c
El Kara- lagmdo
ray Pd, qbm6,.,'T'uq02ia I Imi , '_ I I '- I , C de la dincwtia quo do.
q dlricl& a 5, -,as on In Alsiandro. aseslnodo an r=6 cd- Rdmo Olnenovith
primera guorro munthal. M sll. hid. del my Pd c d OWU lloy em el exilio.
DIARIO D LA MARINA
M.E kir= F--\ ES A
4 L T l C) L
C -C) J ll, l EGIA PKSOM AL
pa 7
UNA VE7 E
ACAtl
L
7 A
DEL,, PERO
RE
RE
W
-0 LA =AZ VEE PAPECE
, 7PAECE Cl- U r7 L 0
"A
HA
-rFZAGA!>o t I- A
VE
VMJ 4
N j
F) u L-C F E 1, 7AE'tlt-A A rA 5 L R ,D ATA"
L.AS HORM rW F I ;AUXU
ma ecOM6
AUXILJOI
,AH, PE
MAS
_N L G,.)STA LA jA Vs:z:-S L h6 C S
MLJ' DULCR S 7CRA% A,%A A P-,
:1 p-, T-1 --7ffff
ELRATON
MIGUELITO
sty
- -------- - ------TIP rr)
V r
Is
SNIFF!
_\k
14
iff UO
1 ) Z-N'TA kl(
kNITAy IF %Etc ";A
sus
Am iooz
A o 7- r
'RTr N IAt -E i 't 7 A ES05
ARA
A
w
Q R
g k
dip
U A POM k4UC)4APLATA.'jZ9
TODO UN CAMPr,
'A N IT PARIME Sk0a RA A*r
OTRO A GIGAIIMSCO,'
--APE
MXWAPLATA!/A LO M F7OR MEXCRA USTR CD SLJ PPOPIA MARCA MUNDIAL. M 3,240 LIBRAS!
IMAI i 5AFTANTS 7
;A
CASA
7
. ...........
W "I im CLASE M
P-7-Es ESE
QS PERO 'E -WTA "LjM- (Z VAM MrIN05
cc, 6 LL t'
FE;",
21
D
WJ~
F7
S
t cloo
i 4
EL
R
ir
---7 75;Aventaras de Aguil
Who
C- A
f4
(M12AS;M 1) 'Ob Dild NhDA
ipi Lo SOIA M N VE
CRAPV No -,' I fill', 0104 pA;;LAiz
. t,,tA
R
IJ "NN
SUPPLEMENT SUPPLEMENT
c6milco DIARIO DE LAMAR,, cowico
il, EL ACEITE rAKA LAE,
UZ EE(50tDA W,
SOLICITAN VENI)EDORES f MIA LA
J
GRADES UTILIDAP56- VA A I
VENDA EL FAMOUS ACEITE DEL PR. LUNA CONTRA QUEMADURAS VE 60L p
-SE VENPE COMO PAN CLIENT
lmforMC6 dcntro
TE
UN 0 yfp cc I Q
OKC or I 4
4
A"
TV
RA* WE-EGTC- EN 'Y NO PF VEND O UN 6OLD F945(0.1
Sao
WA
,7E DEL De 7 10 QUS SE A &UE M
Almf VE*TRO tO EM A 1+
I t
91lkTAI
IFUSI Cl YA RE SAVA00 i 4A S PC 4Ae UP CAIMr
PAZ MOS VOWDE IJEt t>EN EL5 ZG Li
JLAL pa 1&. 0 Wv
C'Tff
V
-7,
7
r Su
V AR
AMUA rx C.'
A
0 ME HASTA LA SALSA!
PELAPOS L 0,
J,
7- -7
/TLF: PS 20 'YA =RA k012A Vff
FA; A LLEGAeks PAWA
LA 2 A
,4
t
L7