Diario de la marina

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de la marina
Physical Description:
Newspaper
Language:
Spanish
Publisher:
s.n. ( Habana )
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( sobekcm )

Record Information

Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
aleph - 1915261
oclc - 11968619
System ID:
UF00001565:15452

Full Text
I
.
CAVY110 dReIllete RAOS llI lierviclo do Im %011 .11!,! '"',,' o 11 _. i I 1, "- A
t. jgtnl, ci, y pemanvent,4 do to i, z "': I ,
_=, I ". I , '-- " t ,i, I
I ,,, ,., ,.,,, 11, I I
"- rl6dl niAl nAtIril. do h0lik Cikl ,it, ,. 1, I .,
'elloII I 11
SE I A N In Unlro pclNio ,n A-10- c,,n turAm, 'D IA R 10 D E LA M A R IN A '"Yl_ A___'_,_ f__, spJUMlif
M O ,lnito d l,,i let rotc9r.bodo M porlodism. on to oxionio una prolo.i6m on 1. linil.m. .n .e,-d-W'_ -PUPIN AN"C'
__ _,) -- , "' -- --- 11 ____i_ 11 11 "I'll, ---_---,
,_ __ __ __ _____ ___ __,_____, , '', _ __ ...... '111 -1 11 -1-- -_-, ''I I ---1_____ __-phVIC111. C."I'lio"ArWrill ..
ANO (AVII.- WW RO 248, in *' k , , Alt"t.. t ', 1,4 HARANA, MR.R(Ol VS, 19 DF 0( TUVRE DL 19411, SAM 0S AQtAHNO. NA WO Of, Al f AN FAPA 1l, I )ij)j, ,,, 1, [), ,,, A ,, I.'_,i .,-411ll. it TIPH10, ( ,NJAVO',
....... ml..,% 'u- 11 .9 10 _. -1 I'll, 11 1_1 11 11 I--,- -,
" ", ", I -, -- "* 7 I,- ,

was (Itte _d 4-r C
L"Lis 01 1 realizarain con el !LANZA R USIA UNA 1 Proposickin dfin C i ifa contra la










,", [_ I A
I 11 f.1 11 1111ti g
V111prestito se distribmrain por 1CLARAYFRANCA1 pofific- comerci-thim, "
0 0 1 IT!
I I I .
provnicias seg.rfin 111 poblacii6ii 1 AMENAZA A LA ON i progress eii pkaisf s ri-tra,'I'liflos
i -1-1 __ ,,-,---"-''- -1111-11 --- --__ ___ ""11111-11 I -, ''
!
I r3tari hoy el Senado Ills mensaj" de Prio solicitando autorizacilin 11illice N61tim-ky i(til, "cl SoNilif tionsiderarit mit 1 "En o1gullo4 va fl,, dive el Dr. limcf-ior Akarrz. la, oacimw, que no
para concertar el prt stamo v gometiendo al Congreso lag condiciones. 1 dr4afio la elecci6n tie Yiigoslavia para cidwir -v han d"arrollado tiviien illif, haver conceiioni- v,,fraordioariji., c;
I ( el Imelito title tenia en rsc organi*oio Ukrallia"! -r ,,n prodw fft t-o A r v ;I imis imllillrializ.alla,,,"
Reitera que el interest maxima sera del 4% a pagar en treinta afi -111 11-111-111",____ "I'll", 11-1-111- fill de poder iendt
-- --------- -1 t __1__11__ ___1_ 11 __ _111__ I
TEXTO INTEGRO DE LOS DOS AIENSAJE'i IDECIDEN i _-__-___-_- I NO PUDO "L "N" Ll"""" -- I ANt NCIA -DOLOROSAS CONSECULACIAS", i 'ER I I I "' (" k"l)" ""("
I 14abland,,i con Jos jlvriodi las, cl delegado rit o,
probados los refiros tie leis arquitectos v d I Wide, a Iti ONI lJo.. ,hojiliv toda. lit, infim-liviae,










t
I
'I CEM L v)6 expansive aliora titiv aintes, afirnit t1tic I ELEMINADA Lik
mwiN;t,,a1 4 onivi-cio iotermicimial, Creo, occuiaria
Jos ofircros (A all orad ores tic marina de trigo, --I ,T le I
Pasarinal Poder Ejecittivo, para % cto fi, sanci6n' I Ilia la bomba attilmira ,N ijo 10,4valoa- CLAI Sl I A 2112' lil IIIN 114' I-- eoll-goo' -11""t-n" "I pvlfhl-"ii,"
I I I ", i., '11,11i, %11 v PLAN DE CURA 7,::,""', iK'1 i I I ''," : I ,
I Ii- ".1 I I i , 'I" t ' i% : fitit 't ""
I. ':1 ,l"1i,.1,111 T11,,"l ,".-%, -i.'--", ''I'll ', I 11 .1 i "" I I I 111 11 ", i- ,f-li,, ", _,, _'- ,i-i;1I "lil 'i ,i ,_ i I ,i I '' I I I ,,,,, 'i ,.; I 11 o'lifor ifilligu il" ii, .,
.11 .1-1 ,1" ,-;"i I [",fit, varece- indicar ,t i I I I I 11 z-i I I 1, ", ---';',
", I I I ", ,, i' ,,,, r 1 ",
P,- ,,I iti- o ii I I I I ,if ill"t;1 i" ', I I 11 11 I'll i 11 i : I I I I I
"I -,ul, 11 "I I ijprobaci4n, AA a-hingtoll I b1oqIjv6 Io- f-fIilvt'/f_ I- "' I "
, ", I -. --_ dul d"m4cratil 4'11 se f ', -, ,J i, -,ji-r.,
I 1 ill ,.,a, ,'I l 11ii I I I 11 I fe prc ta Nli rc jmldn- I I 1 I -1 ./ I "r I I
t'u," I'll" 'i, ,,,, I I I I ,, I I
, i II I 1111,, ,, 1"', ,! I I I I ., d" '.1" 110 ,, i"', "I i, :,,,:i I r, :i *, r, ,
I I I I 11! I ll, 1 I
,- I ill)ll lli iill - it i, .1 11 ;."", - .z I , 1 I ' 11 it "'
"" 11,,,,, :,! 'I" ,, : ,, "': i I rl I ,,, r 11 I I 11 11 ,,, 'I" It i I I ".
'- 1,11Y, ""!"" '!" 1, '- - ", ,,,, ,ir ,- 1 i: '11- I ill " I 11 .11 I , ',j1i,:,i I ,. "I M i- 1 11 I i I ii I 1i I I t ,!- I 1 1, 1, fr "I I 11 '' 1, ,! I I I
'I J- i,- y ""i- I 1', A 1, 1 ', I I 1, '" I ":, ,,, ,, i", ,
, ,, ,i,* 1 " ", I I ..... 1, I I I ,. 11 I'll", ,i 1, , , , ,;:, :; , " ,
_ ,Z O t P, i "'' ,,I ii, '! t,_,- ,- qn, ,fz- ; , :, , I I I 11'dl 1 Ir, t, ,, ':,"I""i ii., :, ,*, , ', il, ,:,ii': I
i ,". I'Ijil j- jirl ' ,i,;, ,i : 1 -, I :
I, ,,,, 11'% ', 11'1_ ", '. I 11 I I ,,,, ,,,, ,, "", ", ,, r":
1, li llfll ill , ''I "" r''I", 'i" j ii,- -' "'- I k", "r 1. ,
I I , I I "I". ili- I 1 I I - i, ,'' 1: ': 0, I
r, ",t _r i :,r '11 "' t "' i"i'-':-',ri,,,i,,i-i :,d'A ,- "'
d _-u I ",,, -lii I I I I i ",
I II ' ,,,,, "t- r , 11- 1i ,: '' -, I I'll 11 -1 I - "I i, ''.": '' i , 'I 1 I I I 11j['11%
el I'll, 111, c"'I'l- , "' ;)i ,i ,- I 1 : I: ': ': , ', I I 1 I I 1. P 7 I I I I , ,, :.":, ,,, "'i 1, I i , ,, '. I ..... i- 1111. "'', I
,- ;01" r, - ,i 11 1 ,i 'I, 1 ,; ,dh ",I ,- ,,1
Ei s i i-j'- -i't!i rt",, I i j ',,I-,,id- 11 , ", ", "," I i, ", i, I I I .11 i, , d'", 1, ,, 1 "I"
I, ', ^ I ,,, I'll 1 1 ",- ,ir
pl, ," ,, 'I'ii,,'' r,,-' ," 't ri' i" "I ; I'll, rll 'in 'i 11 I_ I ii- 11"', l I ", 11- 1 t I I I I :_ , r I I I I , f! I Ili I- ii ii
,."_ : "r!: ""'i-, ,;It, I I' 1 ifi, I 1 I 1 , ill "' 'fY. ,_ _l ,it, 1-1 11 I i lp -A 1 I d", .T 11, i I -1. "N' : I 1 i ;, I ', '' 11 ["I "I, "I" 1, 'iii rfullm t, ill j- i 111N, 11 ,, 'i- il. 11, 1., , , % I :'i "" _,ii i J111 ill ilih- 'It I, ,,,,, - j ,t- ', 11 ", H", -1 I .11, t, I I I ,,, ,, ,, ,
I d 1, -- --,Ii !I I ,!, I , I I ,, 11
f "i, 1 --, 1", ill -'r,", ti-ti7l i, i I I !'-rAgoNr 'I 'I" --- __ i 11 _: '; I 11 I I I I I r, i '; ,,,,, i, ", ... ii 1 ,
'l- fo p'iI ,, irii-f-'i-, - .,-,- __ ---I- ll i, 1,1 ', -1 ' I r I wl "I 1-1 :,-- -11 .-Z' i:11 '-, ", 'r 1,1,11' 11 I I ''.", ;, lli-- 111 f", ... .......
C
'i 1 _m_ I I I 11 I I : -, "- ., _,___,__,_,_-_,_- -_ -- , 11 ,,,, I I I t ,, "', lon ,cil ) ,mnl ,I, c,,i l i; ,( -tin. ,I 1. __? "gi- : ., t, i-i", -- -1i t i; ,. -- ,,,, 11 ", I'' i ,, ,:, 15 "I I il I Oll "I -". Mtici6o 'l, 1, -,-_ !, 1, I I I ,,,, i" " i 11 f, Ii 11, i, (,, i,;I,
,-to, -1- fiici so-1- l--' "'.- " ' -- ,' I i" -i""I i a T u a i "''
r ad" P--?,1,-: ,,l 11 'Ir ,-,1111i, ,I *f,-i ;-- , , ; 1, i I il,
1, 1-11 11 I 11-1.11 ---- M ever 11111"i, '.-:,:,, 11-1il-ii
I') t, 1 d III ", 'Cuba. centre de ,it 1 1 """', ,,, , -, t, i
-er" -Iin- I It 7- ti i, '' l ,, I 'k-, i- ,,,,,, I ,,,
,t c,-_,' -, ". ,-i . nvia atara 1 "; .... 1- i ... ; ...... ,111 ;1 IIIII-1
11 ,"'I'', '.i, i i, --- I i "'i,",
t, lk'c""', t !- 11 In I ,, 11 ''.", dp. fund. ,i, is ',- ,d 'I" I i, 11 I f , "
I I I : _' i 1 ,-, 11
"111tral-I I ig'," d- Jr--i,'-,, r """. M_ ii --' I t , l1c s I" i "" I C ,
I I I'll I 'V ,' ; ; '. ,,, ; ,, ', ; 'i ,I
lit, In's 1-tch"et'i- oi',
,, ,- -_' , ,% ,_ ,- I L I ,I I 'JI 'I ,i
R'lite- ... ic, i, "'
,,, ,.i -- 1: I I ,, I 1" i, ,i -"';:," jl- i;
i ,,,, ,, 11 i d", de organizer
loi "' '' I -:- el C on crreso la "' "' i-' "' ""' 1 1 il,,_,_!,: ,: ,,,, ,,,
Ili , d ,", ,,Ja propa cranda'ti- "" "t,"iii"" ,,,, !"'- -i" I I 1, -_ lil lli I 411, ,i, i "t, 1, I "'
"", r, pii"l 'I i n I "I'l , i,- ,,, n "",ite 11 -111-! t 11111" _11)"'i"111 % 11-1-1 ii!
P"." ?'Idt-,, li l', :i, ,, 'i"i -, I I I "I , ii, '- I ", ,it,
V, doe"n'tt"n I., 'i't. e-,d- - I i:-- F, -2- ; I I I I I I I 1 ' "" r , I ,
P, Q'i, -; i,,.i,,,,, ,,,l', I r i ,,, r "tii li I I" ? I -,, i, ,---, 1 "' ,, i i, 0 1 ,, i,,ii, ,. ,, "" I ',", 'I, 'j"I"'r I I %'i,
I , 11, -, -1, "I I 0 1"', P-11 1* '1 "4: :, 7, lev de tic, f c nsa,," "'i",:- "I"'i"! "' -,,,, G obierno gal i ....... t ...... """"' "' "!It *i "' "
I -i, 1" ,,',z c, 'I,---,t ,It
,lali&,r y hspil -,i, I I I oja, dice W alsh,- -z- I '', 1, lai"i, r, -!-- ",
.oe- -t it 1 -,,,,,i ,.,I i ,,,, C -- -, P fni, , I I "d,-' i".."i""'," : 'iI'l,
1 "rlill "- 11 ,";, 1,
-0 I I 11-, I 11- V111-11 11r,"i" ,,, p'-l-,
I. el, g.htrr ., I i I -1 -_ -1 ',- -' -11 _.,t__, _.,,1 ,, ,,,r,, ,,,,_,,'_ 14 1,, ",, ,,, iu,;loml, l lli 1-1011 I(riL
,- "el", 11, -- z I I 1- 11 .... i. I I ill 'k t(ij) fliel)tj (,j)jPjf, .... ... iii, l
'15, l. ... a,,dai mi.".dii, " **Desde aqui. alega. se tt",- 1, ),,- I! -, 11 -4,,,t -d- iu, !,im',i- enri Qoeiiille relm-6 kl,%, ,,,, f",
is, tl ipn u T'a -- '._, '_ I I ; , i- -, , .IgW4 tt" ,i) 1, c,
I Y, i' !-,-,;a --" I -1 -1 I v, - ti, l, !,,, ,I d--,I- -""l '- 111-','r ul iil
"tel., I IT .. -d ,
I 11 "' I -1 11 z - I I ; -i ,7 (-, 1, : 1 I. 15.585.863. t98 d6larv -1 "
"nil- ar n ,_ t- _lli, ,Ll, ,., ,'I, orupar el Prrunivrato ,,-,,-" i"'i have en toda Am ii v-11- 'a- "L ,! 1-,!, il I,-
1i - ri" ,I:fg i- ', ,,i
I 11 I 11 s r i, a, 1- 1- 1,
-l""i6il P ,,r; ,,, ,,P__,-,,,r ',,I 1 __ ___'_ I --- F '_'_ I I I i, -1-1 'I, 11
._ ,., T l WASHINCTON- -u-, lr. II 1 -'--,- :, -, ,, ,- -- - ". i Tc ',: z ,,l!; ii",x,
_. i : dii-1- li Filll, l _'
I ,,, -, : , :- --,,, ,,,, e ...... 4,I g 'i, .1 "i, I El F"", Elrit-d 'XIII" ""'n- r ., ". ,
poeden rn qi, pooTz, 1 li, ,- ,i. i r I i I iir 'n I I I c- I -1 ,,,-, :i- ", 1' I t I'
, ---- -itnn i4-- I- _- I I ,
,cul=, 4 I. -ton '11 l 11"', , , "" E r'- I', .1 I - Al I 1 iti 171, :- I It" ,!.1 i. Itiic 4 f, ,i 1'1 I I 11 I I tif, ,-lle, e, r,'f i 1. II 1-,,, a ill Sc-, --- I - 7 1' ", 11 ,,, i : I r il I :_ " i ,, ,, I ,i $ i I, '! ;,,I l
milfi, ,,,, _1 ,,I .1, G-v;-,-, 6, -,_, r, I, ,,1% 1 1 -, iI ,,, -Y" IiW -, -- 1, ,-,,, ,,,,,t.iln ,I -- i- I If. I i,. 'i I I t Fil ,W, Idl P Il Chlrnl,
ri6rbit. I "i-s ti- In I , !-_, I i I -', 4 ,J i, I ,, ill"i'll 11",
IN d eioli ", ", 1- -P-j 'j"i, C,* ,. 1" ,,,t -tri, d, iciz ii ,: -i, 'i G, te , ,_ 1 -- -, , V, i , -, ,,t ,ii ;l- ; r-, """i,
- " ""n-i, -, ij, I, i m, -,,- 1',) --i, i""P'i
"' , 1-11i; I I ', 1 51t ,, -,- P ,
,itos suhem o dl ,-,jmn- 11, i ,-,, T ""l-, I, r,- -- '. C -,f-- i Ir 11 11 I- J-7
-1 I 11-1 : I "" I! , , ", "ll:,"", 1, rl,,"",rh 1, I --, ,, ;,) i-tli 'jfji ,,,,,Y ',',,,,',' ,%', :, ,
t'reseire.1, 11.1_f ".i, 1111ili 111-1 1, .. I I ,ile -7 t -t-;, ?Ilf- ," I :, zi -, 7 ,ri , I I -i '-- ,,, ,,"" "? , R ,," .1 ,-- d, il ,;,i.1
-fI ,il ,,- "- r_ 11 1, 11.1_1_, Ii,., 4-1 I I -. 11 I I 1-d-d d, l"
-- i a _: , 'I f"',i "N I ,n, 'i", i ,,,"(% ,,,l ,, ,,,, i"', ", ,,,
Coniti'ma el -- t%,p -!, I I I t" "'i I I I r I I I I , I'lilf I I ,, '', ,'.' ,,,,,',,' ;,,,', - ,
,il ,,p 6i , -, -,aie, ,-,,, l I ?'-,-- s 1, S-,1_,i4 ., 1 ,I ". m , I "l i I l d- *
, I ", ,;,_ 1!1 "" li '1111'111n 11 A de 1,,, i i- ,,, I , i, 1, ; --- ,1 -1r4n
P, Y qu el ill 11 rq,- lill i ,-1,i,,- 4, ;I ,- 7- i ",-, k i -, '. I "r I i,!,, 1,,'i .I ",-" "- .... ... 1 ,,,. """" "' M-1PjAcil , r t" lenl"', ,
I ,1, Il li Z-, ti di ,
111it" Ill i I 11 M ill Is
wda l-dr,,idel ,,,Qf- I' '1 :n- Mi t-l' ,-, ir- i- ,c_ -, 1111,, ,;it--- I i A -, -- t l ,1 'i, I I I- I "" ii--,Ie, ,, i. .11- ,,, i ;11 "ilil"ll, P', I "_ 'iti ,., 4,
n! "a ,, 111. .1 I I I . I I I , I ,1. , ._", I, I r .1; I ", 11 ---- I- I I ,,, -, 11 .4 _' -_ "'. 'e -1 i "L -1 I
'T I I I i I li
no "'l- I I I 11 I., , . I 1. I I I I "I 1, I ,
I , :_ I I ., I I I I 11 I I 'If'o"l. I I i e I ,! 11 I 1, "I I 1, I I I I i -i I I
rnoo!i, v ;- 11 i, -, ,,, I I I I I I I I i 11 I I I I i I I I I ', I'l I" l ,- I i ,1 I I ,1 'L I -3 1
I - :T'i" ; 1 ': 1, li" ,,-- ,,i, 'i"t 1 i t- ,, iii- ,,,,, , ,,,,, , ,I 11,
lt_ ofv- 1til- i 1 If"," 11 ) "i" i , I I t ,, , I .I " 1i ',7 , I 1, . T , I I , I I "'T" I I "I' ., ?_ ,,, ". ,
T, ,I ,,K ,d, -, 1 , 1 , :, , I _-_. ,--i,, I i I 't I , I I- __ -- -_-," i. 1"i -- ,i.1 ", ---: it- ",I ,, .F ,,li,, ,,, p., C, 't,
AA 11 r1ld,,1 171 1 41_' ".- t % i I _: -I,, -, I I ,,, 1, ", - , f i l I 1, i1_1 I-, I i ". 6 Irl.-I, 1, 'A i .." dil". _".,_,; ,, , %,11!; ., 1W .Igl.,Q 11 t
, , i" I j, :, ', ,,t,,,Tl. t, i_ ,L I, ,,,,,,_ r ,j, 11" I , , - :I',- I , .- I ,,, ii I I il 11 , i- :, i ". ,,, I :i I "It-ol .,WM1,1 d.1 del -, 'L IiI ily I 11 I ;, 1 t -, "I I b,
,d -16, ,, - __ __ 1- Fl "I ., ,,,;, .11, "' "I",
P_ '! " cj;r,!jz Ill i '.- , if., l, A- i. , ,- ,,, - !, ,- ,_ q, i, "'i-h t-- 11 l,"i, 14 I, :: 5 dlnoi_ ,1'. ", " o" .11, I 'ZIlt" 11" "I
_in 1 d" -, 1;, To i, A* ", 11 11 _- 'i'd -. -I, 1- :- ,, -_ _4 _,,l, _' "",r. IiJ.4_ ZI l 1, 1 i 1i ,1. ? l" 1 1 f- ", lr.:,. - -1, :i, -1 ; -. i A, .. "i'm", i! ,n & "'j,"," x '61itir", ,,- -,,,,rid,,, Y.", I! L- el 11
11 Un Consejo Real cn' LI, I,
,,,, '. 141111- ,stm etc, -tes I i, t I _; _, -_- I i rl I "nd" rl 'll' H' o. "' 'I ( I 1_- G'e'-I I
, I I iZ I "'r, 1.111,%A ,,- ,I- C,--- Aglil, Q..
I'---- i Ai,-- -, aiL- l c- t.i "A "'i, P- 4 )esignar el Papa i,'l-,," ',"' i,,.,i,, 1l,,!iT ,_ ,.
i . ,,,,,,, .L- .,!,,, _1,,,Dls .; o.d, i_ nullol, 1 1 "' ., a I- '2- "; :"r--- _,71 ", L
I .As. 'I P'l), 'jo Q-1 ni.-t h.b, e.titd, It., N16i'm t I _. 1. I ,,,, ,, .
il, re'. f--be. .III,- slil --tamsencia de Franco_ t,,' I 11 i'. 1-11 ,,, ", P s P_ I I % I I - xria-,d%, ,p,, I d .. l .,
: I ,_- -- c-d oil" tlln! ,do :, ,_ _",r 1 ", i I i ,_., -, . ll ,- 1 lt-d., Utd. tj-., 1.
; "", I , "I" i'l -W,- N-jll,
blic. 411, li ;Ilac,-1111) d,'! biifulz 2i,;""" iI U":ru, Y dliei t, ,; Ci'iii ___,___ I t - " i : : :, I'll, I I flnevos Cardenales ,, ,--_ i i I S, I ; I 1 I ,i d, T () '1111 ;
,-fi t,:, j -, T- I ..... 1-1 1' Il ,-- I I I I ,1 1 ill. h_., "I '; ,,_', I ,:e ,N .!-n!,.,
proporcionolmirltr 11=11 11- It VkDR U -it, ctl i 6 i - :, ,, "i, I I __ ,-- __ Ioii t",' ' 'r'"I ", ,],] , ,:l -l"! ,!-j" .1 ),l
p4rinilci."c' ........ d, '" I ' 1,,, : ,,,L, ,ii-.,, ,,, ,_, ,I T-- ;P- i d" ,ti, Zl - , ii I ,-- ,,, 1,
do, ll-I I"n ,I I*,mi , I I I i. A' I IA 11- -, ;,, , ',",, ...... i-r" ;--. V. ,,, ,
go d j"I di P.ol""'i" 1110 ,l 'i 0 ., d'i,, q ;l i 111 -11 "" li',,,-,,, t t Plt 11 cf,"Ililr, DlI VATU A,?(), cviii,,rl i ii. 'r I 'Id. q4t
litclIllill'Itz, ,," I,", f t , I t-, l, I ',-, I i 4, -d, ,,I 1-- d iii)-, ,,, , ti- I. I.0 ,,di,
i'll s 'i'lillin 11tilt I P", - ii Yr,,,, -, -_ ""ut I : , -, ", , ,- - !,L 1",1-,1,,1. r", "lF., ...... w, ("Ahm, i i, I 1 i I I ; I I I lll Poll
,,, 'p-did- 'It" ill -t, __ ,,,,, ,, I ,., 'l Pops n', XIT ". "",]."I, l le. o"l I ,, , , ; ,, :- , 1. 'll,
,4 K I I I 14I t, Cve 11 I i l _. I r"" i -, ig-i't r" , i7" , , : ; I" lil ifltl ;) ill --v"u, ", P-- I- "t',!" 911tolil-lill" ". Frl.- ll I f,,eneu, dr I;blrt ,, .frl1l.
nl ,,, its 111,11" 11",!, ', -l1.U;,1- iir rl n, -zii,13 il I", -, iill:, ', 11 so I "'i" 1, 1 '_,! d 11" "- ,,, ", g , IAQ CGIY7 d,, ,,,- ,,,, .'.," ', di",-h-t qt l It -A JI e "'i" 'it .
'o -'et,., _1 :t ,p ," q- Cll,,, ti, I'd' ,--ii iy_-,;, I I 1 it , , , - "i i, I-I-i"
I, syer, 'prob, ,I ,i Hn I'll I 11, I l jtii l t1li- l-, 11 I-i"! .- ,, F-i:i, -1_l, I,-, I "I 11 ;11 ,,, .i w--,-i V- -l-,:i,1l i ,,,p,,,.Iuei0,M Plil 11-1- I ,I
1,, iwiilic" P A,;- il li4 F ,,, I t, A U, ,,, d 1,111 u, I ul, ,,,,,!,, ,,,,,, Hm-d. nl-lri
FA I"'t Y", - ,,,, ,!;'-','1,,,,,,, , 1 ,, ,i, "! G--- t I I- c3re--111 ,Pi,, ... -,i ,t ,,,
rib", I.,- rIi ii ,,, tr ,, i i; F.'--- \::, I ,,_,,,,,,, _dl ,-tr, ii-pi.d.. V W
FE 'atio lt, elii -112 I pem "'s
e I -1 .1 I I I -- -I !, ,,,
--'_. -'., , I -- - - -- ---- ---- - Ag:,) I 11 c1l 11 1, Iiill'- % ,I r'l I ,,,, -ro , P .,f t r s I I l, it ,,,,, ,,;I 1,
"lli, i,1 11 l ""' iio,, llj ': I a y _,'-'.aiti, -.,- ", ,,,,, r. , : it I ",. ,,, ,,, 'Y',
dl -te. -1 I 1_1%1 1 1 iI c i 9 1,
D""let., pl -i 'Ti I, IhI tia imit-, drie, ,i, I ". e "'. it" )efI.
r, '. --, ,-_ _t ,, ,,,,,,,,c, ,,,, :"" ,cT , l,:I lfjgdo ,ji, I;- 11 (' Iil,,"I" ,hrill-11, !"'1114m: " '"m"4141, r Gaint li bri, ,I
Pder Xjeulili) PIll 11 tl-: 1--! I t,,,, ,,if-- ,i, i ir', i" pt .'t- -gtid,,, l 1 ," i.._,4,i;, ,iiiilll,,, "... "".. 'e."It.. z,
,,, -, 1, - 1,,g,,i, i '' n ,,': th w iffse un buquf, flesjm s de -* ' i"
I "i, ,,, F, "'i -otro .- ,,,,, ", ", i I I *- :,_- ,- _-!,- .41 11!,-t-: 4 1) H ,,:, -4f, -,,,. ,, -,h,, "" li. ""i"., 'r,
,ii-m-I de I--'n ') _! ii i ", , _, I- --, 1. sil'Airr, WASHINGTON, -Wi 18 ,,,kP,
41,P" 'll""I'l 'It' I'I 1" li, t', i "i'T" :1-1- f, ,,,duiiiii, -- -, J""-" o ,- : i ,l, 1,'t,", til,% p,,, ,,,,,,,,r !, -,1111, ip-, ,d, p- d ...... oil, 1. It t rl,,t 'r- Q1,I ,,, ld zmh;, Ad& 'u.
I ,-%i "' -- iii, I AA I '! 1,, _l
"iI," C", I lAnt'i ,.,-, s __ I ', pi,,-, e FIlt,
t__11, *lr""'J;,,- it, -, ', 'U'lii- 8.w, lg 11 "U" il"i P, -0,tt"a ,I ...... In, d I- niAn
I :t Li C ,-Ijl,
"I Irdlill, ."C"l "It' !, r,,a s,,,, i.,,,,,,,,,t,,Il,,,' ,,, I -1. 1," I 1- r1upenr r(m ilm un Im i-tw i rim il es' I ., M"t-ill d1l ,, .c"e. %]" r';
I F1 ( ii -'- ,I t"i'!- ,, t: t.;Ij e '--- 'j -. ; z T"':, -ilw,, Pilt,- Q'i, Ce- 11 ,: 'r -, _", - 1 Y j ,
tit'.1de iol ,;ds d, St-,11.1 I -, I ,,I,, llt,, j_ 1, ri,,i,, ,,,",jen ",i'j,-,eli Piluo Cub
11 F'111_i l li- 1 1, t"'.1t, 4- ,, - r",de'.3 M-- "r, t"'tit-n- "'
zoo, ', ,,lr 1I,1r1 Ifl -1 :."I"'- it I,- I I, 7. ; r- ; ", , , %-a "gl)"f p"',, ilb lr iIIJI-i ", i,',, I Ti,(7111z i- .T"il- I ,,,,, I ,-- "i I i ":,. ,%41,1,, F11"j- U .... 1- --i"f-A -A-.,
,I :Z; ; i I ) 'Pron 21 tripu Inn IPA (let merrantr, flacpin J, I;" i 'I'd ,, ii, iil AS',, ial,,
"I ,z : r r ri,) , [ ,,", 1" 'i"i, li ,1 ,,, :,_, d", -1 .1 ., _,, ip, d, ,I r, li", I,,,,,,,,,,,,,, ,,, I -iii l!'eim, oc (
,-- l Rl t; i, "" [" 1","I'i ,, i" I'll-i" _, C "i"', ws 0, C-tvi,,
''I i ., p,,iijtPrznn linr nltii a poil, al porfnnrionct ",, _, .. I 4-PrIll, d, "'d, n,,4' -".,i,,wf,1 "
luilil"I "Ile" h "" t, ,-,, :, -!, -, 1,1 7, -:i
F :-11 ,, 1 l 0 Wn;d-f A C," ,I
,rt,_.,i ce ,,,,, Ft,, 1-1, c""i'-1 "li, ", h, ,-i-_ "i, 01"Ald-- 11, I", Yl di,,:, N-1 ,,,
,:i""i t. "DenlIllcia In prinii I i:ll, I""": i :,,
-7 ll f"""I,,' -I'-,- 1 '1'11_ '71-71 liltil-11 a , ,"j,", d, I"I'01"'I""l 1. ,,,
1 1 ,
u,""", " ' I I o r "'i "
-7 t- __ i, 'i" K '- Z I , 'j, : 1, -, -, -i" r ij ",' : , , , 1; ", 'I -ii"i -- - 1! ',","', "r-' ,"","I' "'I d' "'I"li ...... i' I b i "il"Ftiii a'p'fd,,z 1,--,Zii.167:11.111,s
-l- ol T1.0", ,,,, ii l I elloo ,", T"l -,I ,
'c"r",, ,,, 'll"o-ii, :- Mai: I --, - A i, -'11. "', .. ', I, j_ ,I I -, il"ll!"i" "'i, '', "l -,"', *, i"il I
I.I(TrANDO I,% Ail mm de lo, pores malti '11'11 1'1 "'i 1 ^ '11;ii ,;i ,, __, ,,,l ',',,' "'lli-il," I -,-, ... I- ii""', g1--l" ,ill dil
I rt ,- i, G'. a it , I I i ,. ,I- l, I I I 11, 11 1 ...... in ,I- illl
,Mr- 9AJE F.01 It, "I"r I t -, ... ..... .", ': I'i ,,.,. i ......... li", 1 4 ,; i t i ", 110", Ifi-j""J" qll 1111-, 1111, Vell-A
TOKJ A clON Drl, CO 6 ,Sk __ ii, .,6 , i I 11,i I I I 1 I I 'tl ;i 1411, 't;" "',", M, Iii.-I", I 1, iifi,-6, y Irl. ,v-u-tI' A,- mg-oll M;i
' i ,:", ;::,!", d, li ,,i dcl p
I 1.0NIINKS ,,,I,- 1R t'l i'd, ":_ i %,'. I"_1 I. z'__ i I I :ii ,, ;" I ,;, ,I 4"ill" ,, I,- I 1,A ...... ,, ... il I .... ito, i-ta. ", -, ,I P- "I", 1, P'j,
De5d, ql1t, tl,,,A pi ,--, ,ill l1l, 'it. 1 it" ,Gvil"4 1 1 1 '. ,,, , ,1',9,,,,,d,,i S,,bri, 1- iIob1c-l
I I i I ': 7 'I m I., ,, d,,, ', ellll, ", 11r, "I!, 1111,
... o,:-bi ,in:l ("'i- i!. i ,- -,, --f, llr I I 11 F 11 I I I I I M, I 11 ,, ,,I,, i. ,111,tlo. I l 0", ,,, l, il, Ili, r'Iti"',- ,6g,' d, "'I'l-fr'l, Il oi".,m i, 'I'l,""i" I 11_ ,,, ,,, 1GO "., , N f11111. ,. I I I 'i -, f- ,l v"'!", d, ile", ;, ...... "j,", 1- , I I I rl, ,,, 'i"", ,,,,,,,. 2, il,,,, l : ,,
ni .1bl he 1-iiIi ,!" ; , i i, _, ,,,,- i"', I
'i - "zi-, i, ", 11 t .,: """ i"i, ,ii I I 11 1, -,_ -I 11 ''I" , I :I, "I il, -, -t- i- E",,611. I-, .... I.. y C',
-1 """"""', ,,')' d A ii,
I", I ,;" 'T F Fl-, , f il. I _-- I I l ,,,, .-11 11 ILI P" 1 I ,"', t!- 11, ,iiil 11,,t,!, tv- I i, ,',,- ',:'",dej, ,I Ip.i,, 6, -mi, ,-ai ,oilveilln
"-:u,"e ,"'_l l".,, it, ""ills;:,"', i 1, '- _, t 'i I
.- '-f- , -Iii ,, 31 il, 1;111 11 _11--- ". r, 1 I I lil, I '11 ie li, ,;,I 6, i,- i ,e, y ,- ,jo viiiu,"f-c,,c i'd I 1-11'z W 4 ", ; I 1, I ,,, ",
I, ,,, ,,-!, ,I 1 I,-"' :ii- I I 1, ,i I i", ,,,
_,"'.., "", t_, ,,, ,-,e d, '_.f-, y I-l'od'i "Iflati, ,,,,Ind iil, i"::, .-I-11 '_ ; ; ,,ittt, h-- -j, _:-w 1 r,4-.,l flF,, I, il", i ij;,!,3, c ,
iiii-rw ii'll-dIt "'i- ii.". I 11 I'll I I ii, I I % ., I 'i it, , +r!- i-, ii-, .... ... -1,11 Ivlci llil- le I ___ __ ___ -,- -,-------- d(i (; ,V'_ I I ,,, -- d", I ,c,.t'do, A -, Ft de eiti
,t.bl, ""'c", i, l,7iTi-;i ll'i", jc,, mi"- "I I I ,l ti, ""l, "" I --- ,,PI -ilillil I lon 01 Su-
I i-z- t fto i" -11 i'lli, i- tIfI41 d, "P it I: 1,
,r1" ,' ",1'1), I' ll, ll, 'll'i ',, ,' -," ,, ,", ,,,, "; Ur"', III "',ld", ,,, :,i, i i, J, ,, uo; "'' 14" I-, EXUA con esta edic'* "T"c"I, R_- diil ,-!, t-
Z,,_ o 11, 11 ; , ,-,- I- ,,,
-Y lie e--- -,l"i" '!,, '-' I I I! I 11, v I 1 I I'll I I" -11 ",
m" set d leolite, S Itli i. N I1,14 -_1, i I I ,ji, ,, ', i, ,", I 11 f _i i, ,,, _; ,* i , i e,,, plemento ell ROTOGRABADO Oial"Y'V111till, lail'11-11 111ca i 1 , : Ili -,! t-_d, "' ,- 'tr , ,-' I ' , , i, ,. "I ,j, , r -", 1 Cue f iii 1. Klilic.
I I \-_ I- I 1-11i. .11 I I il __11. _1111-__
t, ,,= !- ,;,,r i",,, ,,I ,, !, itllt 1.
_- l" Ile ,I pil--- ii- "f", I, ,,,, 1. -:11 i -, 11, i I ; ,,, , ii;,, i,
"' ___ ___ --- "'ittlr,
'n 5", Tlcllltit l 1. i 1.111 I -- 3- I ,, i, : ii _'-- qii ir-!- III ,- 11 111.1161,
de toad., I., like-o", del ",", I 'X " i ili" -1. I it ,,, ,- ,t ,i ,4i- D- P11C
--------- __ ___ __ , , v,
Ovy-do I.. .AI r"d- n, Y -,! "- "4 iii -, n- 6,1--, -,, ti-,I r jjtr(?jj ry1fis fle m il permptuis en "' """'
.l.n."tici-toil -_ r-s .6,il, t" G rnve w -usa(4611 Ile S vnlillaton,, -. -, R,- 1. %!, ,, _: 1 m ,, 11- d ),,, --l, ,il -!irtlet I, I -, --,--- r I I I it :_ ;-, t 1! I "Al y p, ili- d, 1. A -- I.U,
I .1 1, -:' I-nr 5, 1 :;
I I I 1 e, "'S", --ti-A pl,,,,,, ,,,, 'w", ""' d" 'I t 17r" ; -:;r7',: I (' Ifent(1h, jw r leis infindw im ies ", ,,' 'i"t"
dltlit 1' """ ,' -"I" R'- --, ,,, -, I r 11 11 I.t"'fialt1ii, 11 is II-It" l".
Its, "I li .... : 4 e 11 ,_ ,,',' ,', ,,-", ; ,-"' 11, ,,,,, 't, "I
Ilti-, y --IA"i 11 '71,1 1, .i 'l, ","11",
"', 1, ,1-0 P,- ", e( r m rio del .4ire de los E. U "t"'4' -l r r-,', "', I t I , i -tii 1, , f, ,I, I -,to' Iilllk ,,, ,q,, ,i,',,_,_, , : _-z" e ", 'i 11 I r, I 11 I ";" i" -,;-i ... ii N I- P-bi"'., ii, C,,c ..n, r
,n6n ,,,bl rl.iili 11-c-A tio ,l, __1 - -, __ I 11 11- ", -,7, " i. -- ,. "IlIt" ni-l" ""iiii" I I" d -I n -1, 11 t-- -,- -i, - t qjrmnrj to; daitoo ttinteriale.q en tillificp niflonell
d. p. ,,, -,j-t,,j. p.r, 1l ', i 1bclara i1m, in Marinn do, Guerra ]in rifr4efihierfn I I'll, I I I e, e '- 11 -11, I ,,, I -z ,
lIu,"n, ti ""'ll"In A 'tr- i, ; 1 -d-- or Vu-",", ,.,,, ,, 1'.
I '' 11-, etc (W orril. Sirte mil per3ionsix (jupdan gill hog
,, I ,,,,, it, ,,, S 'Ji - !, ,,
-jo- it,, e, I, _ dejrrtqivoq arnericlinoA ; I ,iti ,,,_1,,,_ 1 ,,, ii 1 1 I %, ,I
a '.' I a t i t e to,* rustic. sprretos 'c r , I , l t 1, 1, , i, 6 11 I I I "o-, C i 'i, ot . ,
Mac '041, "Vioi, 1,, 11 "I -11 I I -, " A 1-,r,-,,., I ,,,, __ 'I, iZ Wt, % rl ,, 'i""i" --li 1-111'r, i2 1 % -- 1, *y-, '11,14 i.111, 'I'll '),"" ,ill, ." ,,,, ",", "'I'l., x
6" li Ild!,oi 441"t A,-_ -! (; i,. I '-'- P"",
h. e x 'T '' _71 ".1"f'.1 , ,,, R i' 1-1 "I I .1 "d, ,i. "4- -, -11 -1 ,,,0,Ili, !,d- ,' 7 'i" ,ii)ii Z 7",
1 11 -- ....... -1 1, viliiil WFO% IA N 1, " '17V "" 1 1-- 11 I C, 1. ,- 1,111"I'I" , 'r I 'nt,",
"I ,7 1 -1 A Syn, -;z%.-, e,,i,. , ,11 11, ,ij- 1, ii, ulri' Li.
halt. h-, i, I-, ,,lIA 7 To 6 i ', ,,, -'I 'I 3' -- l ,I- r ii, ,,,,: ,, ", '-1,,-P1-, I 1 11 '. .l. , III rl"." I- irg ,- 9-I ,I: ,
i" i- '4, 1, Nlr nii h, d- t,-,, "'il" A, - l!" li- 1, l ;'. ";, 1, id W, 7, i lee, ,- I 1 .1 -_ ,,, ,ii ,' I -- 'ii -,;iI,'-1-I 1,*r". rrAt,-- 0, el"-- ,, f", r-t-i'-, "), IIII,, ,,, -lidzd e'l
,,,, '. ,, I -, ie, -,- " c, ,,, ,, iii i, 't itf "" i ""I", i-,,ii1-- b,!%I '; "'I -f, --, "'i, --I, 1, " "i", 1, ,, "'j,""I ,,,, l p:"in', ,,, e,
In -s ,,, ,n,,,,,,,,,,,,^ ,, 7,;;,), ,, '-t" i"v".- ,-,;,, I f;ii", 1 -,,i,,, li
l, 'i I A! ,- ,; t ", --t- '. i , P-I "If'' " !,I --- ,i C-,, ,,jis
,q. "r r r i"7-, ", 'i", "' ii I '-, ,_,"I 12 !- "' -- r,,Iiz" ,u 11-6 r- -,t i,, 1 t ", ,7 -- il, ,4 l 41 ii ,,, i, d ,,, i ,,-,,, ,,,,, i, iii x, ,I, ", i ij A- ,,d,, -, h19,11 I 1 ,ill, 1.
I J, d, , F ,,I" V , i 91- ,,, "t 'I"H't i", ""', : ",,,-r'il"_ ,,Iim U- if "',") i, -,, n 01
fill 'U",talleot, ii "'il "ilazii" l'i'l 11;,, : 10111 mil ,
-el -i c ,-,- 11111 ; "",
1. Prili,, Wil l -%Z ; ,' I, ;-- ,, V% 3,111,dad" ir' "!- -:i, , r- ,n.,- -ii. il :, , it ii - 'i- I,!, i 11 V, I
"", -,I ,,,IdIr- I ,.i r---i" 'III"" 1, ""'i-r!", d, i I ri ., I r ,!-, -,, 1,
3, 7:, ,,itr, ,1 vlg"r. ,", t j- -!-,.,i- ;- -, ," r- 1-1- oi %l" ,, -t ;', r,
Ili xild, "ll"I, -l -- -t, rt r-!!, -mii, ,,i- f, I", '- '- '4--,ij -- ,-r 'I .-- '- ,,, .1 I-' q il I'll ,,, ',,- 'j ,;'-,', -!", '! '-,,i
,r,,, I I I _.- ,-r-'a fem.
efustna, , __, -te iilllv eg -, ------- ,,,,,,, i,,,j-, I "', r; i 1
yor. ,,, ,l l -11- 1-1!," ,, pi I 111- n"', "'!iIii- __-_ :", il, i ii,, --,", -11 il", -, ,ii'", I cv, I% -- "i g" I'lill ;,,' "',, 1,
'I I i .,! dj_ ,ne h -, I I ... ... ii";I-i 1-1 ;, -, ,- I 'i
-1 11 I I ', eh- ii-it, 'i C_ ,0 "n, ii Ir--, .- ,,i- , 6,! A r "i,"', 'i-, I I I,,, 'I 1, i I ,,,,, 1. 'j,
I "I "I", "i" e I, iir, ,. I, ":I,,, ,,,
f-t-- t I- l' fl 1 "; d, :iw .- z, A 0:, ,1. ,,d,,, e, 1, "Li, pt, ,.,i,, -j! r, qi ,c 1-: ,i ui i , ; "' , "I"
-P.-in-d, 1I ", z it, tt-, 11 I I~ lil, 11 i IpI -- 1" !, Vii, "11(ill-ii- ld111j-i-- 1i ill di"u- j, J-"t, Al.art*
,,--.- ,I, Rr-- -ti, S3,i ,Z tt,,illl tlrb it, f 'iti. ,,,,, Nueva t ,cnica parv, ,, 'I", I" "'. I 'I ,
-i ,I it%-.t,, A-, I 2 I r tli,- , ,,, I -, im, 1 , ,, it, It W-,
sohre el enlpro sfito (,on --'if-ti ll al ', e"11. 111-,- d f-,t I l' "" '21" 1, , I I'll, I ,,\ rr':i ,"!t- 18 I&
". _,"i "!" !, I 1--_j, p___ ,.- I~ ,, il, [ F -411AftIll Tr%, ,ill dill.i i. jl --. f--Idl plr t I'l, ,Z_, r_ I i_-rlt,r,,,. ,i, ii .- 111- I 111. '',
el Banco tie Boston se 1 'MI In- d' '-- i, Def- ,I,, i t-irl., I
-, I iezIl"i, ,%i titi- [ diair."t, 1 11 r "I", "i t., ,I -'l ," ,i-i;,--(i- r'i 1"iL""j ""-"'I"11 "', H -, '. jild- d elnr
-i r,,t,, 1, P L 4t ,:-;- I- il- i, op r .... .. 11;11 '.%,! 11", 1-1 il -, Cirni ibn
d, Def,-. ,hmm e: i -_,-J-, -i-, ,it, r-t, ',:, a r el corazk : _,' ,1i1)'1I11 "-Ltl,. _"__l '_jii,,i"_i',
I, r, e i ,,,, e. .d" fi.ili l "I', 't, ;,
-, I t--! ,,, ,, "-'- .... .. 'I,,I ,,,I;,- I --! F-315, "I Ili .1-if I M 3r I.,, 111 1- i-, l" ,_ I Iil-, 4 ... ill'il 1; ,, !,,, ri" ii. ;, I i, 'l,,iii- Gene"?
trati an oche en Palac i o I T,,e ,,, ,o it, kIi- de i. I- i 1 % ; _,", lbf t -_ K"J" '-!, el I IT;i- Iiil,,P" I 1". hl- 11, I: ... ... i ""i"
I r, , _, I "i"in d-p- d.,Iid, 1, ,1 it-I bolnb .T0 ', yt, 'I Pen, ", _Illll; i_"" 111"ri, "to'e, Dir.
__ d, nlIci,, ;-- d, dio l ,, d ",, J, C NCAGO, ,,, Ible la 't -J-_ ,"m I. d it _" 11 11""Id"Ar ,I
om ,,,, r 1 i,n del 1j,, li V :" Tiri. - ILI .1 I -, "" iIfmI') ,iii, -v,_ 'i, 1'7" il,
Con ,I -dllb, dl It, RIP"bli-i ,ie'. --- P,.,. :i., 1-11 I'll P1111--,:1e, g 'I xi 1,, -;,-1'_,. 1,11,1111e 11 "I""" "'i"', 1* ii, i, i,
i I, "' -"'c,.,. li,,L I -,,cl, "I 11 ul Ili - 1 I ,,,,, dII -ili,, Ill Ii-,6 11 1-1, I ii" -wd-, I- 0'11 ; _b 1, ,,,1iz', ,-,11_, I'll ,iiI, I r 111 I __ L 'Y I- i-, Z" __i_ I I,,, -- "'i, ") I V"*d. ll
ce 1,lt;. -- L, --'i 1-11- -",, ,'it, ,
ltb , !' iirtn .""
YjngtDe,,io, p- t ,u,,ndo 6l dl,,-I-r -- icV:"1 1 fc3t "' d"'el ".le"'Ito a, .gWo 'Nir- d(
vita en ,a wr .rpla ",d""?,e- ,- I mlpoi-taul e I" "' "'I -" y n4' l, ,, ;f" di,; i zli""y R-riett, 4, 1, F-eIlis'd, _7_1 .
.- --. gi- d, I. MI d d, -iitagio, l'! t ,In 1, Enioalso, ,i 1"" ,ii:, ,---- ill n.metonas
I 11 I '-I' 1,-I, C-i ", ", -il ',' P,llu--,.,.- -s', '11I. ll -1-rin I A I, q-os 1 Te EI.dl V111.1111 I iii,,,,,- ,, r l" I! i,
1. ,ir;b., ,j d-- d, ti, U--ldilli 11 I'll, , I i, , ,'- li, d., ,,,i .' 1, '
r', .fir-, -,,-; dt, .;"I* .d -- f-I ' 1 ", ,- 11
'eQ I- g j"F'j' B.gt- Corp-to-1 1 1 4 y ,:"-t. lvl,. zi.i ilrl:e !a A- I,-i6,1!n :Ill"," U, : ,."-11 11 111. mis
leg&do 'I El I- tc-I. d .%-= Vedr, ," d 11 1 ,, FJ b,,iq-,t ,bilrv, ai -nd, d, -In 7 sir,'11%1 o' I """ ,,,, Lugo, mje, ,.br. 11 C ceii II 'I ll Air i ac d de o" 1' ;; ." 'Alnit'" qut 1-d'i- -;11, 11 ; ibi, 0 ' i -r' '- dr "jIi' ciitii' hil "'10 to
", ... 1 z"ili., pli, Ili fi, '',























































































,,jjob d, F-ent,, ,,--i, It I -1, i*4.rttAj,-.a,, d, ( ,Ij-, ,,-11,I ,,p ...... L- ii-i- -:1i- : ,: , I fl, ,;11; Ci, I ,,,,,i ., I 1,11" I", ,i ... )"""I
6 lip--te Ji, ,mpult c, -ei", i, it '1--0-totla""",
, , j F -'io, -, 4_ -1 ,nlli, I ,, ,,,.&, ,,,,,-!-,, 1 1 ir "
_rf 1"; 'I" d" --, l i t ,,, i ,-, "- ,L- -i'L-1 ,-C '- -A - l-t' C- '4i- f !'- "c" 1 _',__-" tl ff, _-fi' Idil I I w I ", ,
l:.:8_ G'e ,, ,?_ "t, ii"-,,, wx= %,,=-= !, , 1:,, , ,,%, ,,,, ,,,,,I, lig r li"J,,Fo",. ,,,VZTr,, .f, 41e T,6 % Vat f; r I le-Fo 75-131"ITF-Ile-1 _-_II_,*I,,_,t_'--_ --t-l,-- i-! "I"-,^",-, 14, l:. I ,I, ,C ...... T- pmblt
,'u- -.-,I-i.s .-I,, ,-, 't, -- I,- T"t d fll,' C n z 14, 7 ,_"lt -' it d7_ ... pe igroi, vl ,,,iml I ti'PJI 61, 1, I ,11 -,"" 1, ilt'i"', t'll- ,Ill
w I ittl ."T -, -' h, :doi 1- P- 9- i-i"i, -f ,,,, 1 1,1 ',,, ,d_ 7iii.Iil il ""!"', ,
t,, ,,, ,, d, r"', - o ': l, ,,, ,,, 1 61 11,7-11gt-, ,I (7 1,- 111"'t,' tl,,- _,, j, :,_^,' ,' 11 I i *:3 ,, ,t- I '_ f r-:',:, "i ., "" ", ,1''I'l. Iguoo
,np-tit 'i- !_ ;, o,,,, d Ici, e"', ,, : r"L 1 !!
1 ",,"'m , r ii, --d'i ,,ii ,, -* nifil , _Iil 4,.-it ,:1--, __1 -- - ,
tIcrit, dt P,, ,g is o'blil. ,,, "" ""ti-l"'. l "r-111 -,"t ,-,-, 'j, 'i", j,.
,,,,, ll[ lill ni -'---'-' 7 "." "' --"","', """' T "" 1" '! '-,,nr1,,_ ,ilt ,,,- ,, ln to _,", ". ," :i,'i,,,.1_ 1,- 1-- 1"I q- It 1 t"
fit tri- ,.It ,_wll I (fi- de 'j. -, ;or_111 11171 _,_" i '13 I.t- ", ,P l ,:,,, i"'i"ii, :, d ,i,, -il,- iP"- I, "-di'l- ,i. : 'I ,ii ci, Syr.,; ,I ri- ii- ,t) I- h- I Tli "09 YN F, I POR I V 1 1 T1 Ho t "), ___I d, tlm
"", li 'Wel,, d, lit wt ", ,,R1,,,,, lc- li-Id 4" _!! "'!"fl- ll 1 --Ilil -'--' 1.111111i, I I i" 1 k ( ON "NM 11
I .R P I I Fi I-1i"", --':. q,;, i t
,nd. 11 d ,el l- pl jttl-:, Ul ii!,, Tli, "I d1111 I'll ,. _", """, ril , ", ,:t, ,:i,,:,"' ,. i, '1--ps!, b I i't .%,i'0- ",d.- ii-il, 1. I"" i ""jf ,,
l l, de it !--, I-1, "! i, I I .1 Cf- ,f I Q 11 t -,,I,, "i ,I t- wi?,i ,-i:-7,
WI., -6- I I trI ,, col- ,, 7t,,mll, . . . i" _tt t% l ,.,I nti, -' ,,, 'ill 11-1111, I ,-",, 111- h", P! i 11- t' I ,i,, ,,, -4 ,,I,,-;, li- '! "', ir ,il Wllli!llil' ,", ,, 18 I I f-,fll, I i
el fit, i __ --- 4. -, 'f,
,l "", 1 , , In 0,11I d L i;', 7 ,14-itn iii-ii -- A Itlg-lrll 11, ,,
""'i"', "" i -t- _ btb, ,- -1 i, 't 1,"'l ;,.t- '- P-l", [ ,, I ,, ., Iiilll 11 I ;"d- ", i ,,, l ' ' "" ;":r" :" 'i",.-- "'I'
s, Is ,f, ,ldo ", , ,,I, 11 V I, iI in W", ,,,, ,-t"j.
Pt I 'It ,. "I I r-, "', lp'' I ,,i li, ,,, A'i- i.- !-'- "I" ""',- Y", .Ix -in
jr,"t ;to-l- cell-lill "iij ,,, : I 1" f--Icolll i, -"I 14* ;I ,,% ,,,,,,;,,_ C Ilu'll, lt ),fl -t &' ,-, ro""', il, VA
,_ j - ---i, , ,,,, ,- f;1'1-i- ",-i'-, ,i, ii"'t, ''I Ill
,,,,; ,, 1, de,, A, -j; 11 I 1--4 cw ,. . 1! pril", I ll'I'i," fli'i"111 ","',- ,-- ---, .! "i", 11 1, i ,"
,h111111 u III" I- -, D..';hl ris,"Inc,", W- il "I"111 D-. -111 I 1 ,];:,,,, ii elf ,." _oii,.'_,i1 ;', 11 I "I'v-, il"', *r ,-- il,-,6 "", "I. 1-i'l b ,-i- i "I" ;;11- t, li"i I .,I" ""., -r I-OK,
i ne, 1ilI1j1f1b1db 1T1yTi1-Z ", I I, i ,.-" hfh, ,,,,,,,.,,. ,;r,, 1 '.','J, ','.l-%l -, ""', M-1 ,Wl-,F,,,, ,,h-t '! ,in ^ ii -, ,- -A, J- J- .. ,-, 'd" 'I 111111-1 Itt..
Ill d.tl joil ,"t'IZ2 ,I- d, Dtl,. 'T ,'i 1. pl ill 111- T-t-ert, a, Is M,- ,, 'i -- " 1 -- "'l tl ("tj- ""i"' ,!',,,, -,--l- -,,- ti,,"
""," ,i I ,.'I, ,,,,,,16"";.";, ,,, l ^ ,, Al ,1111 "I'll" lrf--r'
". "" r" -prin ..... 1 1 -f .) cl-tl r-_ __ _" 4 !,,,I -,,tiI1,, d'! 11 -h, I I f" 1, ,_,"", ...... I d, d. f_' A" rj- F%$-rq
,,,,, nlllilrt,- I 1tv-,, ,I. ,.i,,---,,,,,,, ,,,,,.,, i', -b" 1 --7, ,-, fii,,,- ---did" !I, -- o"', q- sIlIi, Ili i., y I _rriuinin d - 1" C--61' d' -- I W111111 h- f P,5 d, 1 f-.- 1 ', ', "-;i'1,-i'd1''_" ,71, ','I s 'l ',' "j1d.i -I." ivir'.11- l. I. Polio. 6)
nn' fit a I
V.k,. d, Im Wadw umudls X. AereA, xindrian en ptligro 1 s .tum j h-a ,,, ,a dlfltl!'111 1 lcertifnea5l .1, I
# I i I I
I "I 11
I I I 11 I
___ 11 I'll 1_ --- -1.111-1 -





RAGING DOS DIARJO DF I.A MARINA -MIRWITS, 19 DE OICT OF 1049 APO M T

7,
Si el Mal 06 del]
0 1 t i c a
L -La p

-iit dol debate judificto


amm"I
MifAl Mill
is
\4S IEN to saaarifl.
p-l'o III, la 'I a& "',m6- Ile 't- Ilwaz I- Is
Phitt6m N, 11 C',". pnt [A 1. ", J". que Pedisivmah. 'n un Dolor do EA n ,,T,-t )"I** o'd 4cwomA, L"pischo 9"trice,
Acidez E ctoo, agriou, Ardvn6a, Gsl;; A"'
o dad. p-ibl, ried-a mr'R.kI, 'i On Wiviltog do 1U444- jr, L A T F
y J- el peps.mienio: i a 1, ft 1. It 1+, Wajoej6n, Mala ioariraritoin, M&I ohionfo, Fvasmos, 061wos, formenta.
movies intooltiPalm D)area o "ftsfurmortics, Dolor do vionuo y ovalda, Iiss mis luni l, la dill Oiln, 1. nn,bltza de 1A intend6n, ,I -piiw 11,ttsl d, k ItUrn- C.n i'mia 1- gntomate?, Eweye crn um irlwo del Motllijo" V$t*nt* Y 4
crAn 'I ti'4
impulos boa I ble, la ,,dsd la kell"a .,m6a WARVAS
--- ------ --- -- -Mf
deerriniviad" de IA 'ida P661- U, I-, 1 -1 . ..... ...... It.,
d-bates vocablo, d6hr-l-, in,,,pirewn- del
al irsim. encon RN GV KRAL
-Ih 'it imputwonf, y dio"i- In 9- 1., P-oras, On las P".O- ----- --- ------ .. .. .......
rials, intertialm y cia que
lograbb. nad" Y Meno' AGUIAR 456. HABANA.
ti,
Mal camino, clebemns conlearlo eon prtta mA
drimfe politico en c6i de a1gurros aiscis aci, Desdit 1, 1- t,
n ,
iti6 radi4 prefiada iemp,e d, I., nnis ga,,s a--o- ,-11 I'lle lip las afiliflit bian las com ione:
aI Slquitme dia a a 145 plan., de loi ptrUidicos. hilsta I& alrn,, y e:,- I r, de art partido a solilritu r'
nada riplicis que ta.W. -oll, la p ...... --ta ji,, radio; Wds, 101res y ( vm4wiliowt, dpl ofilitilm ill. fifij!"I altur "i lon t
el voitin en rampo abierto, 1. .-A I- d, h.m. diwile, Is "i:- I
I f I) (; f, ts
q.e eist", -A l I
Vwtipmbttfl,,
.ftctrja palabr ;iemprc PIA". 't r y irimpe; ?,-r, que swiedio *Oil 41
t-r- infrtti-ja ewe "i. f, 'I'lln- 4 1,141, ijisrtil dilfItIMIJ f1flP frierfin njiliwbd,

'di- -gum I 't,





j 11 h1rill'tS Pe":
F,
en ls;o,,jr. 4A, t,
sici6. eiel JO a, d,
el chapArr6n de ]a crilica, ,ta i,,a de, h
N-. no; la-palabsts-.don de ',ktr cuand.
6r* con 1. raz6n, no es poiblc q., _jg, q.,
Iiis'sk POfj1iC6 A tan tMiMl .....
.bstridemdos de un rnowneo., i- r
nA66U. romirliendo la trib,,n. en II- de 'It., Como en Una t", t--P, 7
At
,aanA e Juz. m t "t" leu
rUmbo, Para educar, I_ Pis,'
In de e.g,..d.... a 1. pat'i" d,
&falina Per. cljje Us, I'd". I', -.t
con la, ideas all., y I (Oia, t
n. i,,, P- e'difie." P- un- pReeurren contra gesioup'I'e qrVe TIU111'a
did PR(--A. en Uue Vilflt, A I t dIi All,
rt- og is p-p-,i. del del-ad. A-t ramil, t Pat i- del PPC 0,, .,- d,
F- I-ald', l dia 16 In bl,-r, 111 1
It, tA -1- riro "Orip, I
n, t p, at i-t cii-q,
F. -ltalln uir-, por in q.p pa,.w I
rnt, in, ,pc
m.$ at,
d,
1IT
est.1,tii. d
ft
nt, -Z W. pro 10,- PId, flammotr
"'-p- 6',
V-1 v rmit j a! di,,
P., T ; 71-11, is
r:_ Cub d"i C&
439
MsH. d '

lAdhVi4i6n tie ]a livviijuld j j ifis f1l, 4i,"
458
del P Ilqido nI d,711ex palitica.
, N
F gobit-lits Cy. I i1it

R- torn
0. F- P
. ... I. de

le m 0 5 pOguntlic!o cl-jaile; d v o n N is 1. sqjen
0 s-nador ilitstbe, iict-d t
lab6rPE a M,







r)


6, !41

'Id


lib-1- ql,
.1 se".(


21- Aog t
Usual t"








A- I PM


C 0 m 0 0 1 0 A a

'W


Is I I I I A L I I A I A
V


stili-i6. R.J., Ails, e h. d.di, d, bajis 4.1 fttidl
Ainteri
u, fursdad.r
A 6 . . . lase Beie, C.b,
It 2 1 p A L "A R1, t 11 , "b '7 t aw-11rismo en Ja b"
944 ed-d-, n-s .ep la p.b1-is, RESPONSkULUS q- -W- s", o . . .9
a "a 3ez 1963 1C ei prep6srje,-dis e-f ,
4. Jr., (I
w F- 4 _'-1 ("'l,
7 on P b
de 1,, Oll F
-- ----------------- .... ..... W lb

n 7,)2 4 94
OMNIBOS 4 0 W t, t- 1; 1 Zia
La R -a nchuelei lt:, 11 1-d

. . .. ....... ...........

WICINA SAGVA OfIC4NA STA, CLARA OFICINA WaGANA 4
437 43
.... 126 kq,4_4!tfre Parqueo Hoief Atcitote, Ccidc- I t2n a; Ps
4 r- P'
Indop I nden 11 .;a, _T*1 2708 y Alisond. Tel. A-0601 i7 ,, d,
01.1 Us ell, Is$ J-Uis v- s.
;'^14 M- 3--' L' 'YA no 1 aw








MARIO DE LA MARINA.-MIFECOLFS. 19 DR OCT DE 1949


cobra la diferencia de 77 NUEVO t rMCERO Lspera el. apoyo popular 44 T.

-17 r -f/pw c wA "ItAntana
1 precio!l los c010V1fP1q del 'Limoue..' de, ("(fronrim,

C__ 0-n66" de i0s xahfriox milio Werfl-mb.t, pidio
inifirrstes sophre rimi variedatt de caita tprt -wctt et lit cimlwl .. ii ... P, I.
NO, ROMPE LA6! PUNTS t I's P" "ll"
La
H aha n a a Q e.- -mpahAb.,, I- unico Ispicero ery
thc,,ft Angel Pardo Junen el mundo con todes
ez Y
lft- El baIrball un. do % el A, Ranier.. del ),.fi- d' la "t,
as andea mor" do L. Habana, citari6,, de Colon., de. Cuba, -1
u 6 .1 rni imr. dt Agic. !-. mx .. U,, zoarnic. fanatic. on r! c Y
COW I no concede altmnu,, a Virgaio Portz, can objete, do dcinan
ng ... tr. localidad tub- L. der la'r.upmcift oficml par. 1.
TuaULAR
fmo,,itut del campeonato que, se es- luc;6a do diversos problems quc
"'l, pando hors es ta. intense, co- afecten, a djohos agricultoms,
6w r nt Vr
Io so 103 an representation do to. tolono del
the rois couple y b.
ft apt.ozm- LIM-li, gfiSti-6 t-bid. gut o k m2da.
pague el reembolso 0 reirtell'. &I
1 HabanaviviIS con dolor Is 75 par ciento gut por diferencias de, m
Is
9r."Wrina Crisis del beisbol profftional cubano Y SUSPir6 de ah. docongelaci6n de salaries de Is -t I
uared. 'mu has proexas del IM di.p..6 el decieta 4.14
o
0 "s odavia Win per do noviembic de 1944, que anc-de
I. rei indicaa6o a $0.2M.por C,,J cin riobas de 'ACARRV
a el indulto par. aquatics do n- I.E.. li&a. A-1-LI-10 T
tr Porte oe, la
pel.t .. s quit ftiomn -- gut e le liquid. el Jr.
r, .,do. par I.s G-d s Ligai, d, gas favor do !oz n
Io, Estadw Unidos, -11t, in. V it So P,
m"S, N iOl pri(,1,15 f", hlm- 1.1he --v-da, ad ,I d1! i
P, PFRAJAS
en, or, i

W C 9 0





v e q t e en 1,35

t GUTIERREZ AAI A R 6 A M Y
asiAid. do Ina nic res
-qws de A
Grande$ Ljg. *.encaqc-peonatc, speri., tl -e- -- ---- -- ---es to its cubanas que con -v
Z uj E"A'17WO Ifim-6i IN"
to rdam.l. Ill 11- At
all at tuprento eisbo
-,at do Ilk que ral,6 ift [41 d", i ir?
ts Were. e I" denta.d.. del is ont ta qued
Dutstro. esta and, 1h,,a i 's tl i-tra
grandl os par. !.,a, -rt., est cfecto, s itura ja;-ilitor !,i cii,
el actual cainpe-t. r.bNes ineurabo cercior.m.. d1;

V
bstitUlo otiant. rte St MI un .-jt. .1,, 1
do X.rantftar 1. devolution de To tolaso dt 1.
j.gadore, on porf to estad.. 01jeite, do quj er -lw
do falls 90AIi do -&, dl 1.
rnos pupils pars Clemos u. rftirnen do vida Y t- denli ,d,, 11-31-39, B-31 B_ e
-1 1.
ita e service ojnobjetables pa- M'fld
.qUel m ticuloso beisbol do tan I fa b. el ol:Ijet, :t
but.... in -ionen on artisan ine di-s,.cdPnentt c.id.dw corn. r.m.n- a q.r,
tes de 6pera, l h.o
f.ctrm
Si as Una zuerte de inmit,,!,
q-1o -m&Pecurdaria Puedt cubril el dnr. (7- ho- do I-, _0
!on ptrjuj- do u- lesion nrto
Marm-de _-Oedid. 4. vigw
de "torrins", bindt.- I.a leg Yuemfs Agdades del caso sin demo,. La a t'. is Ag,,c, I
bane fanatics. ama demasiado il secheros de
heisib.1, para rm9narst A utrir en c.. pan. lic-le
in
twon-io 145_Yptloa clat on to. I,- -mrId-, a
I~ -,.t.al. to se comemplan, m mdentr dl R S o b i
do 7 08.tr. depend, at ..perrl. ri 91111111 A,!"1 f'] is .-cell,
.%on 10
un arti 10
de nuestro Dimwr lo, two & 1 1
CU )"'le
indattriales del tabaeo n',
con"', 't, t- 1
It,
lqS,, temido Is gartileza de dirigir nita coraunicati6ft a nuestro dirgrivero, con tec A V/
to, saftor Josk 1, h rIjW 15 del corrimte tnes. jo &-ore. W-I.- G.rei-. president, y D,,r 01- -'otario del C.Mite P,do a Induml.
ci 'd
ran E 0, cdo,
bisrut, 1. S-i-durl lie Fneog d-s do -ta
Tabaco de Cuba 1. Union de Re7A9 d-- do LA dl
yiI"_&dores de"C.ba.
Set Jos# I. Rivrn_.D;jector _del DIARIO DF. !A MA-' VINAt i-n
Preterite. --t
Distinguide, Slh- f
"Tentro., el honcr de dirig rlf --ifalla P1 Juez f1v Cllh l
t One- W. son P-1tedo", del en, earecido X11 0 q1t It SA14TIAGO I i
onuto Pro, Rehabilitarombre d DIARID-X
de In Indugila Wa tnc a d,:--a terido el
el pldh -do -8
digit t to
c.n I rI p o do tar
der=6.161 de ;,ha-, id.des got 4' Plmo dlosalmll.
hey una vez MA& reqtlerimos
0 """'
'in goi)1310,
t Itid
In prosomte.
la it 66, mriln
battle rT 0
0-*S est. --tun i- 1 ,
'U"es
'1 ,--"a IsI P01 L' ol-1sabre" I
t6,e, a.
beat public t DIAM ti ppd,, !i P"
In cut celtoiuo t do) actual, o -do en
mente enjulcla la situation C-isltnne
-.It. at entered. se 2", 0, J
otr at tomo siernf're parx cc o orar consigracion or tal I I myte,11a naritiv
obtM4 yen genera m han do ta I7' itr"'PI t"Ji" 71'- ;-Iin
Im do Is ind nor act., y q.t. a
-rl.r Urt. spe,ayrog sector Meet. Ins nilm- 'In at y
u te" 'a ... ...
toy, de u demostado inler on 1. l
a P" !"i%"Id,
sairtos n.riomle, rub-- I 7
a en ese MARIO del
o "ro
.er, 8, dw .1
ati.s anurp.utd"n
GAIri. "l

?vd.1 Dim- Oil I
S"



4--*

F, L I t T A I S _k
V
M6ft&dbl? Sttii]OT Presidprile p6blica

Dr. Carlos Prio Socarrds



Y AL

Ing. 111anuel Febles Vald4s pw irr. Poo; dts, 11
umecret... Olt -pA omto y d,
rector do Mleria, Ingenieros AnteMinistro de Obras Pilbliew oi. Tell. 7 alias Ja-,
........... .. .. Posiblern- tt, on .1 di. d--- -- . ........ Fueda facility In ml-66n ficul do
efosieralos ga, iri. a te.b.- 5.

c"I
am. do to am. Soloscomirc 'T,
dt







n, LA TIENDAMEJOR-SURTIDA Y QUE MAS BARATO TWE





FAGINA CUATRO DIARTO DE 1A MARINk --MIERCOM 19 DE OCT. IDE 1949


D IARIO DF 1, A M AR I N A HABIANDO DE PROTA Pop RoTr4ada
V' U D A P I I N
do COT!, 1;1; d, TEMAS EDUCATIONS GLOSS



f/c firp lwre wosb; El 4r, ,,,I c w ob- P10"")
11-'-d- 0, W"",


MIMC 1', fi A'' WNISI'RAMR:
jostl 1jr-1. Rlv, y It ... Av"i" at RNto y Wram"dev

p R E C 1 0 S D E S U S C R I In C 1 0 N
T-Up'l. A" 14
.1 ... I ... vent.
435 It 575
em 9,10 11 12,30
Afi Ife 11 2.1 i:1
Afir. dorninical Fit 8.10
T EIL E F 0, N 0 5
Direedbri. RedAcci6n, Adm cisua, in r" 7 1
A, i-dos, Tall-e, S- ,;p--v _60 1 01
It i 1, 7ill,
TELEFONO D1 R ECTO 3 t
A-47 Adr_--ilado, ...........
,Ief.d, A !M A--;m ...... M
Cr,,uic. 14,1,Acm A
4,
ED I T OR I AL


El emprklito para el Imis, para eol J,

Gobiprit". d uplattso

y iisto
Como 41-en m12 d qu It, mi? IiI "J'i'zn4nrt- mt re












y
el G.bi,,n
rl
a I-ento q--Tr,
mmriu, 1, arudurt- y i
program con Una consignaclon v, W- T" Ontv
n
mr-pat 6le on uria n o el d, mmt"t cuide tanto cle nueort, uge -uimko -.. 4, bi-- de A
"Tio efli 7 F
;jI
Per Eduardo Avil 4 mirez Per A id r6 Pierre
ARUA Trials pudo luum ., ia 1. 17" o i 'I i, Tt I 4
.-idad trion to c-no- 4, d.,, r 7
re, 1945 a '7, d- j
y 104 dafio, Ijov de mr, i, l,i, Tt laa m,: q'iA wt "'n'ne !a d"t-L, a3et m, soppr. 1 !.; g,,,-'e L, eeqvii izt pi.g e ro' '"s, AW ea corlicge'-a i- i
d lit"Arnerq.e', pla e a.
c, cu ata 1A i,
prnp ns tri ilet

r. porn ...... icluml... 1--i-f. tr.li rn, ud t, t 'r. lind., -1
IiAno, V mtn8ri. to Cub. M-Itio, 'i, n,-, qu, no, no, e, t- -e- at h.ce me,
'ade crp,,
p p d, tao i-d- Fi b
U., just." rtclamaciorvt ub.nas en p!o dr f.cTI'd"d Ks verdad, Pero rr
c, P- T or! 4,ama rru ie Mll .. dire e Tru,
Rre- to la iridust-li ... i6n 'I'l P- "Pr- n 'n" ril tl. da, TOO .n I k_,, to q_ _e hare ea ba,
ci6n financiers, asuicel. y marituea out ahalm-T, Tit pcloi prim To it b"Ji. de Q,.ur. .1 COT
7 HAIr.r y p., 1. U.R.S 1-,m.
n.eta Propia iniciatwa Y eifurao,,, Nei mllroe, de .,IT ) tho d. 1947 ,n ,l 1._rfo I !is Mamma Unidas
d, ha6 !o I de I- -birr- Carra
carin esta r--dad Pam 'st'r "T prearribulo declaring una w
1, 1. qu" nm incuml" splamariverto dtl grain p-udo earn- en I., derr-ir. de I. p-ibrin, It,' q- A de Cr4to Indu I i- 'p"
El in M el Vict-, a! damriu ,I dl harob
premridible turn I I r,-, ,,-, 6 nut raon diguidad y valor dt In i
pra cipio, del Patio 'Irt riucapa, 1. ig..1drie 1'. clarnmen tl d- td, d, i I ,!--jti e-verid. Per St"ll" con 14"ler, eho d, hornb- y cr
qu, Fulcra., quis h.Wa recibido de m- a, _j_ gr2ndes y P,
ryem6o or --r i- "l-I iz t'-- Ji, d- I- Iiadas dclar-J.-s t,..- c. 6.
",HzAd ... ,, d. apy 10 enc-1 -,idro Wrl d I-Z l -f-," -p-L, Weraocia' Y
8 1 tr6 IT-liotcu, er, Ch.reh;ll y lit.0, vlt, "tit, P--a"l, t-i .11 'rest- f.er- para elL.-ma,"
-Z I.. bcgd,, de
re-c-,6ri 11. iudepe.de-i. -- M.i; nto de In Paz y )a segoullo- gut, stjl6n el It.-ese 5610 1
f e--I, El ho.bre de EstAdo, pola- 'ra
t.mp-. h. iJ. -1. e-c
-Vern. cle. 6. to q.. rnm olla dcl oelig'. It- 6, : e ir. irnpor.,;, pe"ib;o on 'I han lertido para
firms dr )a moderma i Carta a] V r "'eh-c. I- P.Ialr,
I.- recur- co.. 6 F sml) L 1, n, d, clue U iti a
a e in in .-p.,1-1. d, u.
ion por t) puebi. cot I, lr T- t p. rp r P.m xp- co y em6n C. 41.
!e qU6 modo IUA
pod, resolver tie pronto y er r-- P- el
10 mejor de ,f, il ji'l 1
onerut a la tuodui-i6o de comm.1c, q e "'U
P, Ch ... 1, M
'' 7" 'it- do A ml
prod-to, de 1- ndas b-w, Vo A MARI.:A
dt h.bed. 'clit, no u'.T,
Elio no obi qu,
6ana or l- cut v, ernpirud. 1. i,ndv 6.r.t.,, 1. misma 'Tilutal I p, -1-es n cut ea 1. Irwrgo d, In ISIA. Y lacftlz itla palicip-6. cle sfe c.pit.lo, iewart 1. -ir "u..6,,r,. qu, to ralided to- -a 1- -i il-I d'a.- i ad,3-f., Truclo,
P Ic- t C L'g'a" P" )rmp
par A actual Golaterrus urediante ut A To,, de a, R-ia, 11 Md 1 114
FAv- q.,
Tr, I, notcl.d dirl proyedadc, t6nel P- dbaia dc ja b.hi.
ci6a d,. 1. flaharra Nu,,. .)Iend, la bAia, Wo ru- de
Todo to demi% r,ti -to y oc-idr, Crota c,;,, uIt, h. d ri.brr I4-- V t
te, erip arsivina o6jeri6n "It on Gbi,,ro
tificar xlemuidor list6ricw V jef &I pm Un Trap- rmiij dr F.T.Tim M, h,,,11.- no e"
,Igm .6 ou Nerve jodo aicZurpr quo ,loo e Ir!
tecibidor para xionqu. Co. to, Ingfew, P"d gf, qued.do ya ai-tdo er. Tol-. I 1 11 me'rim, or
y m Ik.!,i
dt aburdincus. m jrzyk devribe 'a bmhsi su L,-'
Ll tier CAlo, Pri,, hn j& iplicit. miitt a 4"', d, -d- to t-, na Q.T, a f t. en I.s ,i it do C mpromures la 'MncieT
.1 c jmovdo y hisl6ncao
do Ijacele ra" difi,11 cl, t
Mponmbihism con tt hula dW enipit'I010 v vu rlitrib- n, L- d_1 c.rd e r
_,,t.d, Y
piriefica. real Y cle facto 6 "It suw, qa dma-do --, j,,r. TuTims q- coe ln.b dad. pcrs. ora pate. er, I., Nllc tl
no mepecer de su pueblo Una co"WrAd- J- lo apry. rReo-61, la Cn, 'i a n. ,e wscutt. 61'o
M 4 pal, el tendirnicint. q., h', I-cs, a Ch.-Mil y Harri pio t-bi6o iriter"r, hl't
-'en, q.e c.r6micm U't'
rice As entwiama .1 p"'id-tt pno Gol'ierr, r"; i'J" ta"", 1. ld-169L l o
so 1. It,
Carta uno de 6 hechos S, hii-n co, o
x r -, d.
%
tia Air,
Temas de hov
-jor ro,
El plan amearpro Brasil ntirnbr(j
)a
i,, i TI,
cubano en LontireS ernbaintfor en Filmitt;
It" mixi(in cah4ira


c, den
a6 1 dei
R




-pe-,

no Wlte 1'
-.-ara, v I ydd. manal, Jrpos)c cr, a iltral-- de 6,1,:ere. -11 M. Mkck,; ) IT S. d'.
el
_cm nes, de '947, q.e debma de ... -t. P.,a crrobab, el
--- a e- M. i,. d,,dt, I- pU50 it eu
P, I
p- Tito, zieg- Ir,, -p- y -nfie- que
It- de nievt V,, ..da g r ep,- de ear Im de ,!*,
tin N! to 1'' call n.
qut el L Y -Mded,, d rel ei;
V- PI., C 'o llep
P. xt. d.
-d, .,1a
d
r pei ntmia t a dep
pre
d, Ti- ;zvF -1-.d- al-1.1 I DIAPV 4 DF: 'i
MIT I C- Popi, t- r'.- r.n I.,
Jiuwr r! r-Y -1-tuy, uo. i
d.cv., D"
N.jtwo J- tp.r le, rue y -tsg.A
ra m"i ra rl p"er. d
casa-a- time
Ki FP.A.
en 1. q- A e Q
X-derelit I. --o" it ati-T.'r
pucrie t'p-T. 1
t ell.l. 1,s bg,- It -P Pr- R.,err, aab do, de cut "In.r-,
ZAi rjut






prrf vr, 11) D, OCT, DF 1949 PAGINA CINCO
A0 cXV11 WARIO DE LA MARINA r n c a H a b a n e r a


ror Luk do Poxada
LULU
or










7














1 ."No sea una colomidad p6blical"

LuN d;ce: jAhoguo *,,ii astomdol Enderre aws micrabicis coo lo suc es y esioentt, p.Avtlx, desechobles Xleamex."
E ile oil que el t.fwm e pop.q,,* y d4p-g. f&iI.-t.
del Kleeoe. cori ivobios fodo. ltt gc; Kle.- isop,.
c.i. Qis 10, POA elo, P0, M. y hi honor de 11im-flio 0
ii if. detpedicio, k", I





FORMULA KLEMANA .... .
t r acl6n rawavillesix do t1tv,

-LRESCOR JUVENILE


p1je(le t 7(j. renovar MAGDA IAMBRINA
L
ASS 'm



Fq honor de ('ariflod A4,
I
VaWx Cruz
()7 p ra
1. d,
_y Fxthe- rm A-161, -1
Mira- l ... A "f
ie A 1"
,,i Candad 6A crll e 4 S, la
SUI lrxlenLas, en
j mo nlnc, ew, e ono, A!,, TrAo-, I t -. ;uwn: 1, ife hov
'ello
d11 ntu,':. A I
_"e y -di. de
de Is Mm d.
T Al pitic. y -rdi.l ga 3 1
Aid. "p-ado It- 1,i
P kt ri P" V
Ab,,l d. d, R b
d,
d, 11 'r., ,el R,>t, i 16,
11-1- d 0- 1 tntoA
SO V.1de, Rrdn,, :(- .1 A,
1&., Cri, TI d;'AlEprst- A ,
FtId

En la pirroquift (Irl 77
It,
Vprhtdo
V dmmp 8p &I
luothe. W : F
,q- d6 ed.d,-,1,--,' -1
de Is attractive seAm Ia 1, 1- C
I.& Pl.ne., hij. del d-tl: Lamegs ctoll.d gblgldl
do eSta C.Pfal, S"
Bi.m. ma i. Vil.K WAF Izi y bi- hij, dl
uierdo de:!
"1)or Xltotq lzquld,
'Ger a.*e z V1 A '10' 1 d I I o A P., A A d e
tin, Diu Bello P.
Y. Ae ialti- 1. P-P-A-esta bod.
Seran padi,,oA ell dolt,>r 7
11 .el., Coj.d. y ,fiom Ad-- I
le Uqtildo, t
del Cmen Cov j
d"tor P.. Go-IM., Y P,1 1 -1 0
n6ndez F6-. d-1- L-pold. U 1 -,
d6n, Maouel Rocfdgu M-.- 11DI -im Htid. Cab--, C-rut, to, Argelm dt, Fe-1, d-t- P d_ G-t., Syl- 0-1t, 1, bPAbl. Ll.glm- I d"It" 01 BI.- Ai- ,.,t 1,i ....... A
Wved. de
c

doet

C,
fi m Zfi S 1-1 kraS de rnAs I






a r 1111 7ir,7 -,- fjs y

modimn; tratunient Am N"

75

-AIM

1-t

Unifw de-Perca4-a- ----- VMS




Orl 34 dl 46
N
play. . molismente hog!

A"NA Pvlof M. HACR UN b"tOSO nAN bf LEO* IN J*LO VNW MINVIDS, GRACIAS
jl llel--,
-,AinWUaONAL-t4ANNOYA4-.TANRKCYAAi
NVTRrMC Y TAN FCONOMKO fVtANTARA A t&A Li-j4WILIA!

A4,,- If-'l, Oe

11VC3 que
uO,
,'r(le, en azu]
owoom was lwVAS POR LA LINEA Ot "M- =M% DtI tep6m ttq is $a-'k y TO$ Y coiscOomfus, f. I. f.. dt Ob4oA "Ir rie l cc1r1prc p,,r lo njcn ii;
--------------- e" a is m d. to.4 I*s na,
------------- t6rI P.Ovr. m MIi Roym W. V m'l E',op- to&efN, w vqx,* w c"w KbbO* 1, 'i'-w. P,
7




STUDIO SVF1,TfSSh

O Sf _cO co" y
L ---------------------------------------- SUSCRIBASE Y ANU
C,4 NCIESE Eli
Et 01ARJO DE LA MM, O'Y'2VE y -= ib







PAWNA SM DIARIO DE LA MARINA'- MIERCOLB. 19 DE OCT, DF 1949 Mfl,



nmp Fallarin en fa it-Y flfNPpfpjjf
lailo palloiawa Pot CARGILL
CJRGIU
I opico Intepiacional flvc#Jfil ffi -';",

Haya el-caso w
La crisis "Lox iffid-1

I a
Fit, J.$4 M-1. C.P. P e ni Colombia RE D"IM ON f16 I n-ilijiwrfi,

Ll P- -In if- 1. Iran,,,, h. -tl UMINVIERIAD L C4
lol,, 'J" Vl "lAyf, fAa I.,mil, G"I",- deciioa po, Atilt" Ceittlifliall III oljftjH( j6,j lit

Ito. FRI 0. tii
wniiii y "it., Q-tijV V- Ra6l Hava de ]a Torr.
mi -io tioj. wi.-, at baaia, ja ftirz. do adti no detlqj
Palid- it", I., G.6i, W!
b'o", Tlibnal Irtonn,
-ah-rit, ban ii,--.d,..' ,on ol 7 1-:'a 1- 11 1 11 11; ;, d 1Y
linterid""e a ext A
wo el cid cl
so de G.bi quedado cerr,,do,
C.- oxtiacircfnanx on o
F, nci. a re '11 .. .....
aim o lot 1icvZdl :bclu,"

. ........
li-AtIrill pro-.Mente po, -o intid. 1 it 1 D R
it, rat, ititeradr, con exte- at qli, a
it, t,,6 li-i-n- y birofiiw J I, a,
V, to i fig
q., d, caiatw gertoal. a
de- vonoctmm, i, d.1 Al'
onpue'tolt "T
1-op. Po, 't. -'6.; 1. folio d,, r."o_ 1,
l',,, t.oto I, y le'll, do 6l,",
no, -11ClUiA ii fri-onamiento do lot Particlof. H.6i., orap-, u h It "I'I do cortirl-ii ol lit ,
vitidameilie --40: A Pcht- --ral -Ai. I., 'crip-tot d: d l 'u., co
_rf, i-Pold. ..We Las cl"
fernAciong: 1- -1,- ,, Ull, political empeamo a deoTmmAT
1. into,-, 1" 1, q- on to -t-,, r ........ ti,,6a ol P.i, U
vAM(l" AqUAM Gtlhi-otii rad, T
110, Aclol por 1. diri'll d, J- --, mi,,naj A, j I
on i, tin i,
Alw inteInAl; quo I- pa d-aji i ,;i,. mali
yl -,eok q- p US.
,1, 1- B-lid. lot B.01"',
Xll ';
NN




tolt,

ayI,
s-el
Istil do croti,--o, doal" P-lill'a qu, j4DRA
que iolit ditt-ni-ii6trilt, 1., 1- ri-tidd d, to, ROW
erth M.y (1wi", s it a6a in a f,.
]A politica 1-1 P, N tit
y no, halkion, -_q
Par. gol"",
servidurnbo de to,, voto., dt dcit lito leut"il."', 'I j
11 Petition, 0
A I- ho,- do Iiiii slander, c, mo, 1, fit!"Pitt, Fap Ct
z".
C to y in Grad Blecaiiii, e txpe. f, 'tc DO Ill tit, 1.71ele... !.I Esc Pf<
,ez hi nt,ndido esto mrio, Per. iti on printer por It
do que a. 1. G,.n Bletalia, ci,"p ..... 1c, el Nirtida Liboal d, Uc, E I
v! x
eo 1"dow
G,.,ge,'hot6 el Llib-wa on im. .--1 T, 4
poNtica, atin pttie.d. de 1. p,,mi" warrottit, -,6rome. 3"fi.t- ,
el hich. no Para tt.6loce, unit io.cl on -, p-hri. j."", 'i- P- C a r I o s D v I a n o s d
comprobar in acnntc imierito cap" do Pcnuor iii tQiidlb- on ic,, P, ji-lckl l!
tidn' "Policivios. ___" _11111L 111.1 acto U I-dol C-1 11 -an 1 rnigroi de hoy, pot
,il- a P-trila carw.... -Y ci-ecid., ll ri, lorliz:i, i w Lliflrra ecolloft1witi. doi d, an 1. ititlitoa rifirrrii,66, -1 q
pu li-de iobre el Wile N-ir-1 trocido I,,. dilot. c.b.1- La aide de I Libra no et tri qu"... P-h. & quo me i _l rv, i6lk Stafford Clic ill. Rib A P111t.o que 1 .1 P-Pi. ii
el equilibrio politico national y siendo Albion un actor pripoooe- ,,bo su cla- to Po Q- ai amo)a otuch. .1 A,
to Politico, iritoirracirmal, to h. h.bid. cl, -hcullt.r 1 :, l lille Varobon
A Y It, citlit", del
lien y to econ6mico. P"o, Aperciiiidri a itcrepo to, -. It- t- n d- I
till I a 1.01 q- truede ier errlinco, P". r% we Carl no, ire, No ILac, -tate -fios it
Farli. halia -fri-d. I.., no W- IIY., h-Il.da ote -b-a t-1 -1portri perti, Pctoy, ; 00,
rl pit Alilo condigno'entre 61 do, 'aco- 1 ,'i G.1,-, on A'...;.
Politico y el economic.. Tommad' !a gr" Ill "j,,- ui, BW-A.,
blenta. do 1. ,ccow.cci6..,Con 1-11 C. do po, el Vari i ria l jj,. det Apolt, I
clitro, 'uhildict, '-nv "n. tt'-A, I, it, !a Diin-ava d, Ti- Polo a deatrinsa
lT on iiio d,, im A
tor q- ja ob i-l-d. AV
loner tica palitita propi. y lot, ac nlormaiwcl lol, que i lit
ili or, i. e
0-toci6ri de -da rimm-lo, h.- -bad,, do doter, -_ido on j
"Post7iini, -I tit coritrro. 6 bi" P-1c In. d-no.7, iii gul.. larni col., ; eltricte; -1 tealoal
Hoy, ta quien too el gmpo p c.oo- forneri-it. c-- el de t. APlo io piltC- grand
pr.cart.-one, ujot,, co. ureli morite it
tar con 1- min riA* do 1A Atamnie. --rias quit l, la Donae :i oltl- de
purcrit do y tedl ".lot a cambt,, noc- l, d- eA m,,do que .61. tutais Out- ritri. Vay Ili
.10, rauy Shfa)Lil R 1
d onmarcan In line" it b#.a tie Apol.,
i,. I dia Z i e"t it,, la cer.. Croote. Q., tajormenti, menciorad.

t t 7 -it el alit 11 Cob .. d, ""I" Per, ourn Trimmi.ni- to P.ramos Per
"16 P"on, deI .... e- el 6ert,' to 1. M- V,!. muchairi
t Nuol, -i. h.cl. I o-"e"; eo o1Z
pro P osta oire "t f tp a cl, I I r f hf f iii quo lueg,, Simi- q- 1, -- de mda 'pro.,0--do to am I
h- cpM, recibra tip la Afrodita, it' Cn d-, con P
do Ist ritc, PRImit'l, 11 i "r- qle pi-Iline P-1 all. P.l. dot, I, y do I.. h..ilit Din- ""o, -st. tie Heractro-He
i ltint. dkirid, -a'. birbilitripift.;
't, dl 11
it" t", el di"'r iii jullitlitd, E, Aa Quit ae not ar

ra,, 'l P", l-, do 1. --tei i
p-d, o IWi, P., !- v M -W 1. Wf ig-li,, tiN, qle ituj"e tzl
"ip l, I, , t i it. I,"," .I llp., j ad. too,.
7i-(I -1 poi. i t poible tric-tar I,, e. do-rid. y, tiln piii-,M
o- P-til tii re I- ur, 10)1
P .41 P ,tie. 1.
1lit"'I"i S dim"Ill,
l7' n,., i P.,d-d I
En t ft It gait
J
di, Ife'to tipi de P
Irifl. oloint dlf -lo q- d1L it-t-, ""'cid. he[,
pl- dInd, prcbtertla do la hie
i P"
t'prc, I. Q., k, P., ii- a a i I- nat", It
cif d .... r,
Cc, j M'I"'. ,, il, io). cuele",
... -_Xrad may
tid la
!or de pctliucl 'Colrom, I
ci.1 ut-.cw. at b111,111 I I I
11 to, I fii r", a, 'b", rI 'u, ,I,, Fi
"all" 1 , tit iilna, "ll ciinn
oerque. en x'7undc, owd q.,
P.T. oniilo d,
ote-5 qUe ttioroe- 111711io 111 10111_ 1 11 11 -11 I'll
1. estmetui. get".. L;0cit de Hip. P 1 mn ]a Colecci:,, LL'
pr-- "Doc. d'i Per". M0,11,
,rcitas oactqrie, Irl "Ill- mlild. on Villa cilrtir- idorvq-d. pri.
'si to ithmicit un pri- re- di, T- dat Q- .dean I., non,
." "1r, I I I I lcga ll grim.
l 'itlff.ld: Aq-11"t P-P-01" !a o" lit lee
alimillids, Y v.W,, E
1, I ab,ll. 11--ri 1. ale- de !at Ei3ccwries y an 10"
."guide hatita que rx- que j_,_ ,
re. -f6ri No'. 41 -n-P-Q- lic-I, y. c-i -dii
Rob tie lot pili- 1947 Iirabat, n I
ra .
Ine -a socialiucitoi *111 1 D-cill do A,-., rigi. F, -guida, 1. Amavna Que
r car. -d. c. ric do -- fl-cl
rit-ae, -brt, ,, baro-o do-b.l'
I., t dir algitruit ri per-it -p-oil-d.
tell criillri ilta-d. coo
con, it eteileia 6 ei,. p,,l 'ella Q- I- !, -Pld -ada con
I'd, iii I iltid- iilu del r.oli,. 10 do !a cao b .... _n",nne opi
de d,lict6n d,,, i t jo 1'- Jc.orrs Que
do -1 p.r n..,f
1 1:11 PI"n., -Dict-l'a :n El, Old,,
arli, imr,
-0 d" u" ."e airport. le
o 3 gait,
doli-do
r pwtii,
-1 Itl Pc, '.1- 1.
t,,d. 1. -ran., ria.
to q, i a 11 rnol ii.d. exp,
'A del I T hii-e it, T
rr ter e,
p A,, Pro-. 1,a, jrihali d,
;a

Ili, E -cc- H
-1ollL -cia-no -a
Ito que 1. C.ic
pill 7, 1-a It, ),a
-rc To, e-i-, d, t-t,, quo, PP Q ir
E. P. D. uflo ir 'd
battoctrrl- 6, d-ig f,- lalp.ra con !a I-a"
l. I I ll 1 1, ,, I ArEL SE A 0 R er A'i-, Ili !a h 1. peciiiefi. writuit d,
d -- Yr 1". -r-,
'esits or. role ...... 4" eil b-t., A-6btit. -g-, ,t,a ab,4rola no to at i'lle'll 1IF-Ars, 1. Uno st pies tu
Mc, V., Pr aito: un sittire, lover,
oticialie, ."au- I- .-T. o In ii. caid.d ... :'. .e do mar, quo -l'.
m0i nl chc, mat Ill- 9.1o l del ra
triato-s que fityiev,
% c d a oac ,j ratio, y uda diosit ter
P Ai, .d.
""a to e 1- eslattia gr-do
an .1 fdit'. r -_ 7 ROBAINA SU.: IEZ t '' l "' 1-1 un t,-. qua parece h-
d"Wr on iu ter. it... 1- 11
to, o -p-lo-T, rl F-liiiia -b; c qi.o reg- ft-.e oiii hl, d,leii qu, le tr. 2 3 un hori-te, mormo-con I" pie,
pre I o", cond, ci", N A FALLECIDO
-.1- t,,dii, !at p liell. -i4 1, r".",
.,Nlidide, lot, mul rlog do it-'es: .01 1 1. et !a DI., not tien"ad- P 1. blurbill. P.cialft q. I (Dariputia do recibir los Santo. Sci-amilemicts, 1. que a. de B011 0a 'doc ot Pitio derecho, P-lr o
,do 1,0,1 C.UL A wya rm' cibr.
i. Si c ozwd, ' lattice ea .,,,ujtu_ jo, ilri
c. L L D p.eoe ---. on d6- to bolim
_J Pliorlo do a,,
orne'etlilet -itterill, "I cr, 11 y a. dte. or 'i-or,
tone. I" -, liallanoot an.,. o Ito, q-heiesitern-te do-ir, I a1, pris,,, tordomos quo el -ii-60 .119-do it par.
tomp b- -g., di-nlilot tie ii-le ll
C.: 7 C C 1 1-6611 net )orwr d.b,
4 Unt pull cvrod -,.wl- V, di, to e.per-orit-fl' iibui, Djemot p"l-t- tie! d-r-11,, Il Adini-true" del 1IIi, Pe
-i- ve he o quo rot. d, Ill
Co. rit, oj idei,
vetarlin -wriortu'. Int- 0 11) In" de.viil.,
do-oropleer, let ei
Far. "oWT!, 0-1 -11, 6, ltl :,p, di. eim" t", it to_" Y -b-tet 'o,, ill
tis "I do- et -1 till', d,,
it, Manuela Martinex viuda do Robutu, gatio, Iran&. AWora, Ramon, Zoila, Mercado$. It 6" t 'Al hoore" do "" ktat, oi,. ,a.
do dispe-, A It, rovill-t to el
Radviol y Antonieta Robaina i-fines, Do Roqqj.
ca 11, r fl, 'to q.e
c cri le, a I-Ir In q.1. Do, de-dith. 'm 'C,,i .
IM CtIn ,l g'r,'r,
'an cial-trablomi, 71t !o no -Pli I- E I.d- 1, a, io-
at gIcfideate pitra dataloatru 10. cuticitran, por :orlalicL, rce :Nrez .6 a Reyri dij,, yo, qu. lit des-10- I de i,, do, cll, PI-Yot tole.dat torifader-






AND CXV11 DIARIO DE LA NIARINA. MIFRC01 V- 19 r nr"T. PF 1949 PACANA 51M
Cr6nica Manua
En /a Acwliemia Jv Guncit
NO ABANDONED SU CUTIS &A B 10

V1 A?




4,
-nts
MTV 'ft' LYDIA E. PINKHAM

INSTITUTE Dr SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN
UNCA 25.. GNME i f v;DADO FL AlAR10 DE LA MARINA))
TELEFC140 9.62W v t


Los vestidos de 5HA NTUNG
Aw
;;quen siondo proGRAN VENTA foridos por su gran
adeptabilided y ecopitinwi- -4,cifal tie, Ridet vit Prii) loo anualde
Fq H F- "F"I" 11^j 11 .... ...
ME5 DE LOS ALMACENES i J,

W I
"EL SOL


zopotillas de Se6oro
1.65

v,






L--
----Car erC; rifl Poyarno t
ro cobollero, on poplin $0.99
s2.98
Mod. 40-28.

ED terfacets, Vigo,

4tqu#, Toy


y aides dol f1fto A L E N E S
de metal dorado. J*
MONTE309 Tel. M-3498
Do It 10

Idiid a to 19.


V-
P

Las fines simples
A
i /e imparfen urre
a encis
istinguide
Wt





tj


iP,


LO
Magnifica says on.

Los clionfes del inforiof LAUNA de I%pueden haeor sus cornprus on los siguion. Calided.
Un bolsille
Sig. J.C.h. Aj,4-p.jq a Cade Isdo.

Onturs 25

-P 7, a 35. 112-134.
indibleit -para cocinar t C-5
ingredients quo faciLten )a digesti6n. Est* ** une cl& a bon- F --d L' S- Sint-dades mAs importance del Aceite EL COCIM O, qua por ser i.il- A A h- S.,
un-Aceite notamento vagetal-por la ascrupWoca preparacii5r,
a qua ef somaiti'do-dutUfte Su process do labxicaci6n y p*r la Nx c-,-- M GW a-4 4j
P 0;. 1", , i, '. V.,- pg
higione Asciluta can quo as onvasado-constituye el product A!- -,t I I il
C,1, "'i. I I t mis puro do ou clase on &I motcado y pcisitivamente, - _1 I
-wati6magon verdadem7went, G.4.. a $- J.14.
I& digesfl6n aiin -on aquell*s \ , .0,
delicados, C-_ /W
Protaija la salud y facility& J& diqesti6n de t*d& su familiar,
cocinando dexcle hoy con Aceite EL COCINERO.
Lo misma Morcong;o a I
Do vento en los principles establecimlientoo.
mismas Pre6os on #odoz nuestras Tiondes.
Y" AGUILA 363 o 'TPTUNO y MANRIQUE,
lit, Alouem HEINA 55 BELASCOATN' 256
F X'F A ti d




I
-A - ,
__
,
PAGN-k OCHO DIARIO DE LA NIARINA.-MI-RCOLU& 19 DE OCT. DE 1949 ANO rXVH
I
";
EsM dispuesta Sancti Spiritms Se investing Realizan. prueba de carg-os contra Uegi) de Nueva Den", n cia un morinero que fu ,in
I preso el qille lmrtOli) 811, Unifortne
a costear su, olcuiltarillado ficusodos por nsociaci6n "'(*a Orleans ayer el I I I 11 I ft (#jrt)#.

_____-- "' LI "luerte de ) I __11 ---- -- ... ..... ... . I'll
('oil el dinero del rmjir If(i14;, deber? reodizarf;e 11, ,,,mwr;tfwa t"'Iti9ox 0141primierim (I)erl-60116 I I I hwq Imbrep (mcifinitosy mom atil-111"m W)" l4r)"
silorfis t a m uch, a r'l ;(Oltfflrn
It, Wiliffifel, vedfidilf; ill euttilill prif-fidto IIH It (" ; f ill 2 1 cI juicit) por *4 hwiiicidio de -p, t ,jtjj.qerjA,. M tro. de E stado it,)Zfirepi i,,,r,,,,,ii,,n,,f (to. Ifi 6stodral, ,SiOlfrif; heridox
__ - "
C0( ERACION I ,I 11 :", l, t 111- ,,,, -_ I -_ L - ,- -_ """" I ____1 ...... I I -- I ___ -1 1-1 I_' --__ --I----1:' !,-O ,,, It, I ,- ,I, I I wi licromillat :10.11.01 if I T HT11 V N' A 1, t; S ,.I I ,I i. 11 "I t I I I'll
I I;I-,". 1 eill
1) t, "'I ". I .1 legra 14,11,1.40 a "I'll, I ,,, !:
!,,,,, I ,l I ,,,,,I, '"I I '3't I1 ; n ,:', iI F %"'X' ; I
Par A Par Fall I e F v ) I i ", ........... ;, l,,,,t,,, n, ,,,,,.
'Ill'11 1 1,111 i 11 I 110 1 l(A A,
,,, I I 11 i ...... I M11,61, Ollie 6 I I I I I I I I ido marilsolm 4,I , .", '' : 1, ; I I I I I : (), ai I '. I ,,r ran, I,,,, a re a ,..,
-, [:I fl ls I -1 1, ,"I" F___ I i tl,
rman , ; -, f, ___ __ I-, J1111C.t4i f1ti Ili 1 't",
d C,,, dr I r, P, I"n'I;: 1 '! _,_, I j-, ,',-IlI'-"" ""
I, r I I r,,, "" I, ., ,I
N, ";,Ilo t" 1-I'll I--;,", 'I 111-tell I 11 I 1I1,: Cc'11rI1)tIN1,I- -, I' ,, I, , ,,, J, "l", , ,, ',"., 't '' 1 1 1 -t, It-, 1 it I",
", e 1 ,,,II ,it t" TI- ,"', "'!" ', I I rt- t I ,,,, I I I ,t ... I,
rr ,'I, 111- ", i"f-- Z ,,, 1 " , I I I I i !_,"";, ,,,,, ,_, ,
,
l, 1, J" I , I J, ,1", 0, t , , I I I I ,,, 1 1 i , I ,, ,,, ,,, ,,,It ...... 3" ,
Ten _'_n "I"' III "I"', -'- -Ild, -- I ; I I '"', I I I A 3 E R OI; .1 I I ti "" ""' ""' I, -11 ,Vf-1 ,, "' ,_,,,,% -,,,,, ,,, I I ll, I', _1 I Par OIL I 1-111 _,, ,,, ,, I"'.1 ,II,,l
l, T ,,, -,- 3, ,,,;,"_ ,, I I I "', Itll I I I , I ; ."
Itt,- ,, ,I, I , , - , ____ I 1: I
I ; I -, ,,,,, , ,I'!,--[Il ,- -,r,, , I "I I I I 1 I I 'I'-, --, tl I ,- ,,-I,, .
11hI, 1 1 ) -, It I I 1 I r I I 1 I I I "' 11" It" ,,, l ni; ,,,,!- 1 D.titn't, , I r t ,Ill'! I .,,,I, :1 ItIIII I I I I I I , I I I I ", ,
I I _1 ", I- ...... '. , t, .., I t'llt-n 0, 111-1
,ill Cl,,b ,it L" ,f '. ', l", d- ; , I I , ::1 I 11, ., "I m: 1 I-'-- l", ll j ...... I,, I %' h-,I- ,i,, l
lrl .s i Y", t 't"Irt : I I I I I I I I 11 I -11-1. I'
11 11"'Tt I I It,, 7 I I" I I I -, ; ill I :f I,,,, I If ,,, !,." I 1 ","!
tul Ile lfr b I " ,.,Tt, ]"', , l ,I ' ,, ; I .. I I I I il II Ill 11 11I I
q ri. il ", I I r I f-1I I 1! I I ", P I I " 'I" .
'L 't'- I I", ,,-,, in; I, I 3i ", ., ,
,LaPIeVd,,T ,I, ,;' ","', , '111 : 11 I I I I 1, I 1. ,. .
.0 11 1 111- res 4r'1;t- 11n,. rNm zl. h1lic 11, I. ,,,, r r r, 1 I r 11 I : I I 1.1 ,,
rlecree I. t- 1, Irm-1, In I" 110,-.. I I 11 , I q lr I I -, " I I I I I i I I I I ,, ,,, I!' I . t l -, -, 7 ,,,, I I t ,, I ,,""Ill
ne ,i O' h CI I I M ari I I It it , ,, I I I I 1 I , I r-n 11 A],',"%,
mida, P ,,, _t" I, ,11 q- ,,,,, -- ,. I I I I I I I I I I C", ,,, , "I'A 17 '(0i; lI5 IV I ;
t', 'I hon'r an III, mtld,, "in, in """. I k" de ,. 7 -, -, I I 'r I' ,, i I 1.1, I I I I I I Ili 0 1 -,71
fi4nd.Oente y In : -,- .6 ell PI :11 ""'T , t, I I I 1 2 1 'I, ', 1 I , ,
n tilmo ,Vta It mCr6. c,,,Ii-,,j, jj I ' I ,,, I I ,, I I: ,It .... "11 'to y 311)"Ill
I . C-I)I en-A CI_ n '. .. ' ': ' ... : I", '!, r "I It'. 11, I HI "nn
dt diItlI, ,,,,, I I I I I I I I I I , 6 , I , I I I I I I : I I I .rn1lIqt_ 1. c',Jt,4,.j
clilde CenJ- de avIs Lit lliip t ....... -OnIj t ILI dispa, I -1 -, I t I ,, I I .- I I I I I ,.; I I I r ", A .... I. I I ( -,dt, t---,
4l P I cIlrIA de ]Its ir"Opletanii I ,, ,, ,: 1 : '. I I I ., I 't j ,-t t ,-- d, A II-111- 450tv"I"'I", 'I"
I d, I 1, -, III, I- ~ I ,
cm I I l 11 I 11 I I r I I I I .
It tit 0 plan. Rc;i;I.iil'1'd, I r,
r6ml,"', t- 1, 1, ,;24_,rr "t , ,, '! 1 11 -I , ", ,. , I I I I I I 1, I I t ,,l,,A Ill Ill llt.ti,,V T).
^ . e"A I ti '--,,, 1. t,st I.d* 1'1.,Vt lat.- 1. I f""," "Il ill I~' I t I ; I I ; I ; ""
,,, n,61,if0_ djje 10 I I 'T : 1 1, ,,, I , I : 1 ,,;"" a
,,, e,, ,, J Iaj, C tri ,, I I I 1. v ;1 totf I'tIl"I I L t
I'ttfl, irr Cilia Is ev rate qu, 6 is. ,,
"*-,;, 'j", 11'e", P .... l Ce-11-1. sainfl,, ,,,, al ut, .1 "I 11 I I I , 7 , , ,,, 11 "', I !, I I I I . I I I I I I . ,, .LIV ,t 911111 O 11
d, Si ,I Gr, I I I itili ,,I- t,,, ,ij, -.Irnn In
"l 1 1tt- 'ien"W,, gr -ay , I, I e, P I I I t I I I '." I 1' I I I ,r, tI,
t'll-it, l n'l,""n 1L., "' am, :Iii- , i - .. I -. I I : I., I
I I ,. , , I I I I ,, I I I Ill 1- 1- i III I,, 11 ,- I Iclbl, no h , I n,., qtie start , ': , I , I I I I I I I .1 -, I I., I 1, ill t,
, 7 'A nn Itl I"(, I Itiarl- ill ti- n, Ill I I I I I I I I . , 1, . I ,, C!" ,L, ""ZI101 Onovi" el rIl"m htt
I I 1, ; I." , ,I", '111 I " I I ,,,I, 'll I I I I ,. I I I I I t I , I 1 I~ I , 'A'11' I, pl, NI- n 1'. ; , l" It- I I I I I I I I I I I I I I I: t V. 6 i a In il '11, pfl- f1, I I'll I I r T.t ;,, : IL,,,
1, ll ......
'l, I I I I I I I I Ill: . lit ILI- st i.
I I I ,,,, C 1,, ,,, I ti ,,,, :',,,,,,""",?", ,,,, ,, ,,, , I I I ,, 1, I I , I 1: 11 I I t. U
"' I Ii'll I, IIF (" I d (" I r I 11 I 1.
111 :1 I , I I I I I I :, I I I I i W ,,,, 1,221, ,I Ser""" !n,
I I : I I : ,, I I I I I I I I I I .., I r I ., '. ,I,, t r- I ,, ,,, ,,,I,
1 I I I I I , I I I I I I I I I I ,r, I I I I I I I I I I I I I I I ,,
k ,, I I I I I I I I
', 1 : I , I I I I I I I I I., I .1 I I I I I I I I I 1 I I I 11 I I I I I I I ,1, I" I I I I r "I " I ,
I I I I I I I I I ;,1,1
I I I, I I I I I I I I I I I t11
'I t I I -1 I ,
I ; I I I r' I I I I I I I I 'I ""t,
I I f ,. , 11 I I I I I I I I I 11 11 I I I t I I I I I I I I
I I t I ill I 0 I tll 1, I I 11 11 I I I I ... ., I .1 I I I I" ', .1t 11 I, '. ,
I 11 I l ,,, ,, i L I I I I ", , I 1 t ,,, A
,I I !,;,1I- d I, I I I'll I ;, ,,, ,, I I ; 1 1 I 1 t 11
1 111 I I I I 1-1- I I I I 1, 1 ,: , 'f!
, I I rl- I 11- l" ., I I ,, 7: - k I I ; 61 "I', I I :, 1; I I ;, I I , ::
T I I , (), r "h-.6"d, I I I I "' I I It, , I! I 1- 11 11 111- 111
11 ,,, I I 11 F, " I ", I I I t I T I i I t "". "I ,
11 : n ; I I I I I I I I 11 1 I I I I I I I I I : T ::-_:"; ,'- l", 1 I N J,0- 1, I- It,3,1,
,, , , I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 "" " ,
I I I o. I I I I I I I ,I t I I S4l"'t i"', I "",'I, 11 I I r I I 1- 111 I,- -,,- ,- ,, ,,,, ,,,, 11, ;',t ,! ,, 11 I I111111 111. 11 I I I I I !" 11 I, i'l P ,
I 111- I' ", , - I I I I I I _,' r , I It, -- I I I I I I I I r' , "" 4 t, w "'1111
1,,- -:' ,' '' I I I I I I I m t- n I I i ,I,, ,::, I'l i" "I 11
I I I I : r : : -1 . I I, :, ;:, tj ,I, ,I .", ,
q ,, ,, 7" , "I I I I ,, , , , T I 'i I 1, 11 I I I I I I 1, I I lf 1,11- 11 ".1" Il", V,, ,!.,
1, I .- I I I I I f, II I H 11 11 IW ItIA
1. ,I, I 11- dc,, P- InIr" ', I I I I . I : : I , r I I I I I I I I I I I I , I I I I I ,,, I ,n "
.elo, a :, -It Vhrrl;nn, I , ., r - 7 1 1 1 1 1 ,. -_ "I ---,-"-, ____ --"-"-.
tal s, I)- 1 0 Cw III, ,!- I I I I I I I I I I I I I I , I I I I I I I % I I I I 1, I
E Ok cle Wal, 1"n dc hoMtkn(C7. nn , I 11 -,- ,,i I I I I I I I I !, I I I I I .1 I I
I,, 0 bni.SVff;lcI.A 11"'Va df I 1 I I I I 11 I I t, han, hi et cepci6ii (Iffatoria.
qua Ili '' '' "I l I "I 'Ir I I D ese(
a "';I it., I "l "' ,i d 11 k ln:r t I , .1 I I I 11 I I '. -1 11,
,aecloe IA I c
C' ILI higo rinji, cnsttoi I 'I., -11 I I _.
Ir-M .C 't "' "t "I'll ,.'c', ln, ;O;,,I, t.Zc.1"1I 1aI-Jl:"'1. , 3 I , I I I I - I I ell eI Juicio coatra L Lam arque
It. ,I hN C =,= 'd'V,0n A 'a I I I ;_;, ,, q_ .l-. 1, I I I I I I I 1.111- !11
ej "'C 1 ; ' _'i l ' IaPIO Il T' lrt-f __", I, ;_',, ja Man, :n,'d I I I I 1, I 'I'll ,',Iiru ll __1 11-11 -_ I~
At. ,,, -1, I III 1r, _,
,ill 111.1 "Illldiatro ofillal SO, entire I r I 1 I" I
I, - I T4jIw,,I
a r .- I, , I it. 7 11 -,Iar:*n I.Seguirri la dem(indo en que reclamon rumplimiewo
a I L-ffmiwie. clirjs de b-- - 't, F" _,Id, ,. ", i, ,t-t ,0: ,, L. *, :- ,- -- -tin*%jor ratIent 1 'i-It., -, ,,,I !,c V. I! P,,, no, itI, I r I I I I I -1 , "" Y:I ml, ,Y 'l ide contr(art, n (a Cadena Awil.-Hohriti tmrwrcf4enrx
l'. tocal dirigictido I&I ,P, I I ' I 1 I I I I I I 11
"In' d' GO)Oit-.. Ciat d"fig", I ,In I I I I I I Ir I , ra,,l'1,1):1 I
IMA,, irepectores V iil- de V1,,f,,,1,,i- ; ,I Cn,, tn, I I ,; I it, ,,,, I *, n ; '-. d, t n ,I, 6, ,jI
ad ,, ;:, -- !! ,t,- tt : a- "'!
.. ,o" 4 t, i l 11, t -_ l I I' t!""" "' I' rIll I-111
efficient el .", ,n P't LL I I I I 11
I h", ". "d, ,I ,,, i I I i"A .1U1111111 "3,9-36 y w I* U,,M o
1, invemon de nlero, 'w ivC d", -t"l- PO"'IZO, : t, t ___Si Y. PlIdi infit-I ,n .1 Lai~ ,""' , h--',,,. 1, ,_- r-- ., 1I 1-1 -1-6,, d, --ti.. !,43 ;;,!-, ',! 1- I J ,,, Dr, LA VIDA C VIL
(Ill d-t- C., I I b- fi,,a o ,, I Ilrati, 11.ri- I 1,-, ""'--_ it, I R I," C-I
,I- 1'nI, S Orvtas_ ,j,"" It,, --do 'O, n't I Ijl- .. I I:~, C-_, ""W"", I I
di-le I -,- Tm,- 2 LtI t I _- -,- --1 I :--, .. it. C 11"i, \it) "" a , s.lt,. 17 I -or Alberto Girti
thr., I, ,,, ir, : ,." I lon, lt : t I I I -, %, , '. _L I : 11 St. I.z- an timbud.
acon'llmie q- 4, -d4- ,,, ,,tt-I,!,l,,, -- I I 1_q I -, I ; : ,I.
It- cub. -ti, t d _-It , t"", 1 1 1- I 1'1'
I , I I~ I T I, P (I ,, I t, ", I A,
re, 1: ", , , I ; 1, I ill I I I I I v 'l-I"r ,& ,-, F M rq-,, j-,
P", , lqIel, ," 4- .. -b-o 1' I I 1 "7 -11 "ell .""', 1 I I I- ___ 66 c-It'r. dl'I ., r-fo -Vsl ",nte I ,,,,L,, I ;, I 1 tl, li ;, -, Ill Ill P-n- 130"In qV I cl7.1. -, ot -II., 'N". ""'Ird"I !,I , 'I
rCq ... tf , , 11 1 1- I I I li- t-1 I ,, -- Ili ""'t-O
I n", c V nurh, dll--d,,
1111-1 ,, !W, -lt
1_1 ,,) h , I I I ,,- ,-
'el F, .do II, Ri ,li ,,, I I : .1
I, "j" If tl 11C
0, .qu, "t"', - 1 "'t" n ; ,,,,, ", ,- "', 7- t -, I l --, I .
T -Ila% qO, -,- l ,.I I I !I, % ,, T,,3I ;- ,, tl A,
'' i I "; ,It- It 3 I I 1, " it, ,, N, ---f_, ;,, "","te, .,;-,, 1, I I 1'.9- 1. d- ,-I, 11, &1,hu m -t,
,, d, 'll""I' llyli ",,,Ia, Iiba, ,, ,, I L: I :t r d, I i"! ', I,:-tl 1724 't-- R _-, ,,, ,, I tl:, I I I 1-1 , ", 1, -' I,', I I I&i ',jp',' 'h.l, -Ind" Gw, -7 CT.", P-VV, I,,- id- d'i 1-1- -11,., ,I, , ,, ,,, I Ir ,- e "", .1 I-t ;l ,,: "',""t-, IL: I t J, -_-. I I I-11j"I"It"T?"I dL -11, 11 I -1r, I-I'l"ID)l 'l,
; -,,t, n "l, 1. I I ,I ". "I'oIro '(4,
t" llmertoI f-ar 11 ,I G ,b-,-, 1:-"I"' 1 --- a t de Yl M-1-In '' I
'e'llin 'I, I , , I 7- P t. ,I 21, T, ti" ', A ilIN %, :, "t ,"IeIL" 'I ( ,i,, ,,-
," ,-,,," !-' il 1, I :" 'i- i. "t tl
I', I I I 1 -1 n,, "t I d,,, :n l", --l" ,,.I '.Zl'r','I,, ,, ,_ "". oh" II h",
1, ,,, c,,,, ,,,_,t,,,,I_, .... ... 1" l" I", I f, ,,!,I I , 'I d ", t g 1 :. ("'Ill , , ,I,,- ,rdI ,
Ila I', -I;11I-,l- tt. I, I: I -V __ t 0 ,'I - -,, ; -,_ 't
1- -, ,I-,,,- If 1 11 11 -, ,- r. A,-,,i rz T,,i-t ,T I ,,
I I I r I It., I, ': I I "I I I I I I I I i- l I l"I"'I"t- I I ,I ,;,6 "t- 'O I, 1 """, 1, - ,,,,, I, 1 1 1, ld", ;', ,
,, ,H, ,ti j, I I I r '' tl 11 11 t 'A
-, 11 I -11, l1l.1 I__ Mr n I 1, Ili 1, I n Rxl t, llil-lt, III Ito, f!"n ir,,tTttr I I III,
,t r I I I 'r I I I 11:- t I I I M Iett,
.It ,,t! -!" , I I ,I I ,'I I I : I li , ""1:1, f, I;r'-, I t I IId-1 ,-i, 'I li,,,- ,",l 'I'l (' I,,,, c"', 11 It-I'll-'d, ,__ .1-r-"., t I I I 11 I I I I I I I I '7e' Il': n_,,"- 11 7 1 -0 I 1.11, I I I I I .k 11 I I- I , I , I'll ,)III,,,,, d'i ,
t', I I 1 1 I :,- I I I 1 ,M ,I,., 4- I .i 1- I I I I I 1- il, '. 111- -1 I fl I I ,,,, -,' """", ",r",.,""r.,"',, ',',',' r'o, I,~
I. i I I 1 t I 11 I I 1, d"', It d I, , I,,;
1 I I I : I 11, -,,_ I , , ', """ , I-t,-, -Q"n
:; It R, !-!, It ", I I 1. .) I I t'Il -- ,a-:, I, A 'r tt, '' --, I I I 11 11. I I 1, I I t , "" : _, ,li", I, , t, I I, ,,- ;, I -, .. I 11 I 1 ,_- , I I- , ,
I, , , -, elt ,1*,,l-,,61P-1 1 I- 5 --,ii- Iin, -t- 'Ill,""o -, :-"" """ ,I
tIl as i, I t 1, -, :1 I I ".t r 1, --1- IItr- ,,
,I 1, I " a ham.1 _A 1a I I 11 - I , -, 1, n- d-l-, -1 tlv- ,Ilh, ;-!, q- l ,m, "-"I ," --- ,-W-- Tt"il A i,, -11 11 I t V11 I I I -1 I I 1, I -,t- t"- -,I, ,qr"r' ", 'r_ ,
l", 7 i, - t "',__ I -I 1 I I
te P-,. -i- I -.', d, -1 1 7- z;-r dr 1- f7-,-, A -_ I: I -- 1, - 'r. ,- :- -, L I , I t I ,m",,I,1r-- 4 ,it 27 ,it o- ,1l 00,
ef ". -1 I c ; h
b.ra, V A 1-1--, ,i ., , ,,- I Z; tt , , 114I, 1 ,,,, A:' _' '-r 'T R- I 11 r I I I I I., I L I ,-- ,1 kI1n,,-$.j- '! J- gO ,, I, 'I Oil. dth.H. que a. p,.,,,6
tbllc -mo I qll!'- -[D ieen los dr, E due, F i8ica el "_ -, I'll I -11 I __1 co!'.111
'- Kll M&'1,rl _! Iywt t'!, ,,,, "", Lt rrC 'I t"I 'Ill CrIf", llotlnr
i , , '6454 qLlt
a 'P.hzand ,-- n% '. ""
I I r, r I CInt- A?; Il. I] 11 LIr ,, It,, (1, I ,z ,
it. en-rdelp.1, smile Im Into r 1 , I '. pr-d" ol I I
1 11 td que -, -, .1 S,
.Innill t I In I I 11 '! rl C-1- ,_ In" I "'III-111 .,;P i-, I loh", _,ei 1etarfia Q" B Ijcieildll
"O ill Mr. "" V.1"I'An a re- 11, , , ,-! --" Tblj; ,. !.- '1,11'lty, rt ,,r Lilcnitl! I- tn ,,fI1 V1i1 d.,,I,,lald 81n ILI at I
', , H- -dil dl dt5,ItL'- I'll
,,,, ier, witludo e. raxas eavjon" t w I 11, ,
el D p to. am p ara el Intrusistno I I ,itx 'J partpiltif!!, Niura O'learst ," "" I 1, le't" -,.-5111 O
buli* unto so atoa can fxv- r : _: : -, - ,-;, , ,'- _% I, ,, "n't'AnTp O'l it!, rln!d,
= -euilft abrilas van a ser fj , I *- -, ,- -, "a ... I, --t--, Q mas tCtri3jPcT ( Iiililklp, r"ell f jjz crint,-,l, ,I,,
1. I -I : rl .,!, ,!I , () ,
"I I D tlgl- ,, ,jd- P- er- -!,90- I, L,, Hl,- 11 VIA.S
trun: Ban soliciwdo el npa. 'o de .et ii tv I it I 1 Ltf,11, .,brO, if ... Ijo de
W_ t*- I- M MUJ&rn del 11 -- lt 11 111"t ti"IrIts lrr d', I
I I, tl, I --,:!,, C Z I-,.Il -4 Sll i ,,,rl A,,Lnft jr RHC-(! derm Atu Lis, ccni 1 a mbr,,,
is, los roh-gioLF de I I I -- 3 ;:,,, eo L-dCI.- Cr itt I6'3 plr ,, -,. CO e c".- OiImcr. 19, an.
ssrlllla, y d It ir a-'C,eVrc 0,I; ': ', I ""'t
".s" I l, de; I I I i _' ;___ 7- ,I , -'4 ; :'-t, 0""', (",ti-. '3, !, !I, i,
professionals de todas classes para ponerle fj -1 I I "' ",, ,,,,,,,,, T, r ,,,,,,I ',tIll"I". 'g ,;I dernald ,,fuk Ct.bj,,,Ct
menor csfucrlo. por comodids, n 11 I 1, I I I I ,r,. i i ".,; 2t lt',,l tr 11" I ', I -
I I t" h"- 7-- ,_1 --tt=1 I,' I ,f "; 1, 13inni;,"I 'I" I ,9,
11 Ilm- I 11 I I -I- Cnrric cnmptn ,,,,,ri 1,1 Cidc-ill, I isMule" IICOtll S 11', ,
.bro,,Ora Ira veritim dt cad I mt ,: t -,eill _, ,,a, ,Z;L
J, I ']: .ll V 1, I t 11 I ,,, I I 1,
at GO iem,, V, .I- -, 1 ,V- ... 0. I 1 4"Ll I pri, I j -"I'tInvalin ptdlend,, : ; I 11 i,11"tIrI0III11 I, P
t i', ,: .r, I ( 1" I l
"M I'll, , P I I I 1,--tr 1, 1 10, ,C ,,,,,,
I Fritildaire paraI au rtpe,, r ', ,- !_ ., I _11_ il "! RIP-" 0,111. : ),, \ I tli-t- li,,76,1; ,l ,,- q)oo P') "t SO DY AVER
1: ,,,," Ll, ;j;,-I- I, c- (" ,q
I' I t, : 1 - ri i'A' I -a tl t Tull
"t ,,I,,, '. -,i Ir
11 ,"t"Il."t", I,
Nn , l 1-:1 "I I I I Nl- L-I c Ilitil-"i I., l- r,,h-t, i. -"enllid,, ,!, q I I~ 'lItil'i- ,l ?-Im. I 11 I ,,
"""", I -- -1 t, -, 1 ,T ",
I t I I I
tril cl lll I, i, I, I I , ,, iII,,!,,"t,, Il "! ,,I,,, ,Vt, I'- ', t"g,,1,11 It,
I Cion- ,_ y h,, Ilt --C, .
L'I", 'it ; I 11z ', I
SI, vl ., t uxe- d opo ,, K, it P-l- ,,- I I ., I I I I I c 113, I 11 .1 ,; I "", d, "I I~ 11 i I Ljld 1 11,1,, Ili., ,e V- ,,-I DIC"I'll-I II1i;,,,IdI1lIpCrAjIIt 11 A I, ,;, ," it,7L'
b. !! q.t tj (-1,C.. ,.,,. It,--_ _-, ,,;. -i --,,i, I U P1111 irl, (k,:"al- d, Alti-,&,,,, ,j,
"i i 1111- LII 11, '. I l ., L, .,, ,, - I It" 111, I I -1 I :, m1t_ I I ,I I A; f- i, :, I I 1; I ;' !" --i 'i l, It'l izIlliot""n-, """"'tw, d, --I"'t,
It7hitc, I I al"'dull. 'I Omit.- ni,-', i ,I I I I I I I ,,,, ,: i I
I t I I- i 71- t ,,, I i, ,,, ,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,, !': Ii,,;1'__'
P" i , p,, I_ ,__ ,,Irt, ,. I i lit I I I I I ;r- 't, ti 1, I' Ill lll, ,I I '.A- It, tvl.,, 1--jIl" ,J:'It, I,-., ,I
rillad., le dj&CA *,r* .,Nct, I
I' I t I,, , P-11,,iin V- -- ,jt,
'I'm dt .g.. N, no '! "It" Is 11--l-, 1 I sil, d, (1-f-l.b,.rl 4 ", '-t,-, 'I" -, -1-- Nl-_ I r I I ,, , -, I -P" ",_), _, j I ,--1 ,", J- II ... I,,, .
I -L 't , j 11 "! Ol, t_-", _- 1, ,It -Ir",
,- kt.itrs. dj a-.W L 1 - ,'I I ,%e " 11-1-1-11- d, n-,lIr_ 1,1,,,,, tl ,,,,,,'_ I I F 6-a", N-,,, *-,,_-I,14, :. , t I 11 I ; I: I I 7 L I I 'i 2 : !, C 1-i ,; F, i,-,,,",
,ow ,IIlOdO,, It, 'ert .... It Ichly- Ot, tI., ',' lit-11i: i,, tlt;I l "I I t ; . t 1,; I 1, 11 I N, t M"'I",- ,,, ,-
,, ,I ,Iltl ",'I I'll I- ,, I I ,. ,, ', -1 I I 1 ,,, t ": t 1 t I ,I, I ,,,, 11 11- 1 11, P d,
pll'All d" I !, I I : I l III~ I I "'I, It A; -,O-- J,, ,, Nj, !jn_ 1 ___ ,, j,,,,, ,,,,," na, 6n III I., .V, I 1 4 ; ll I I I ; i" - t. t I I I I - I 11 ,, : I I F, ""', P '!
"",I', q, ," I ..... :1, ,,,,, _f,,lt;,: t-_ n" ", ". , ,, I .1 I I ", I I , z 1 , " Vi-jr, !
I.. d, I. 'i "' -,,Il "'i", ,tl ,', I I , "', t ,,, ,,,,, , I 0, "I -11 Iz Iz I J, C.- w' ,,-,,'I 1AIt,, ,, f,,,- ,I I'r
del rolar. , It; ... t,, Pc- '- il 1- 1- ;1I 11 ;',L,-,
'. I,., II, """, j -I, l -1--t", 11-lil I I,
__ F, 'r -j- _y ... 11 I l, ;, 3 Ili I I Itt I, A _, I ir -- l'I-t-_11 "," ... ,ill 1 *,,i, n I-I,, I, .; ,L, C- ....... t I 1, ;Ir -,I i 1 ,,f',, ,I. , ., ", P, -- G ... I'l Mi-, t l-' I c"t- 1, I I 1)"l.'at"ja ill h-d,,
I 'it AI Kltllt: 11, ,q, ""I'ti- VI), -; ,t ll ,,, I- IiI rninIz 11, _', n -,f -, ,j-t.- -,- !Ia Y, nf, ,. I I I Ili~ ,. - I,; I ; M I 14!-i "o'- ,
t I it ,tpleal, In, ,I I "lim CO, 'o, I __ ___,_-11__ 1_1__,_1 I- --"-- %;- -, f- I 'i, ,I!, I I -,, t i'' ,,H4 M-I, C-t'n", Rltt 'i l", 'r y 'y
.. Y11 11 !"11", t I ---1-1 --, l,--, A-%l, iv , ;, !! ,,,, tn- ,,,, I Cet ,z ,,I, T't'l-
1 -t, f, I, t- 't"I tt 4, A- I I -1 III'~ I "I tt, Al'-, hq fl, t-I't"als. Como Ill "' I "I 1- t I 11 - I ,- pt I 'P., I,-- 'N -- V ,,,, V- 1, I- 't t """ I 1, I i I iA !, , z, ,,,,, ,1,.,,,,,, ,,,,,, I
1, I I I I u ll,,,,, ; ,,lt ,,'I , -, I , "' ,, ,,, , -- ---- -,-- ,--- ,--- ,-,,,-,,,-, __ _-, irld-t, ti -jd'at, 'I'l t-b"j,
,,, t p. r TI,, e, - I- I -'. I -_ i P," ,
I I, f """", , I I 'I" 'ti"If Fln't'l, 101014 i,
;,'I", ,I, ,!"'IrI" i ,,,,;, I ,_,,44',.,, I, II, ,, ., ,,, I ; I JAI,-- _C',,'oVlnI, d, it'lotrn, ':
,,,4 I- -, I- "', I I I 1 7 ,,,
1; ,Ie, "' r-.'. "'.-_,".. ".i ,,%_ JC O N T R ,:, i, .,-, "If i'. ,_ E vil a rfi c' G obierim cl cierre ( eI,,,,I
"I to "' Fra 'I F 0 ,: "" f,,jA, tj ?Ijutii, p,, ,
It ,It In ,Vlltrilt P ,-,,dult, I It ri ,
1i -," "', A 1_- '1,;,:_, "I
,Qn6 har, 'm nll! '! ,,,,a I I -_ )11 I 11,1yr ,nlrtlt, -1re equiparzeihn
1t,1rlII.W I ri, I O, I , ", 11 I ,I l D.- I -- !- I ViliCif,
I", ,-,% I, I it, s1I Ae,,II P- ,, pott,7
,I- ,Jfl Compuriff Cubulm, de ,"
8menset en tu IO'ba T,.,a tr
.,i. ,,-i !" 1 - III I ,-,,-,, 't u
U Gnbllrno I -, I 'cl-, ,,, -11l I "I I ,,,,, ,
t _L- , a vrt-loe' F1 Lill I n, ,:C ,. 'I. I I- J- C,!h, fli", 't S.'t,
;, eu In-ro' nllteboti -,,- 0 I n l- H-I't, '-' ,!":, O _l'i-, 1, I ITT1110'; AqVNT09
"Op "" ,,, LA tt F- ,, lj, I I
,,!, '!", I, ill 11
I -In 1, : "' 'lr', ,;I- ,
l. ,In tl;,I.,,,La,,,,- etA 0' "_ ,; ,,T,11,,, ,il- 11% ...... 0 vdara, to?"Imente Arilucionadin, el problems wites 1 PR ,4I;f%*TAi)os
Ie-r.ri 1,1' :na% ',' I ";-,,i,; ti ,_,,, 1,
'i 'i nt n S' 'llor, Fl, I zn, rl J l; a ", t
I
.... ..... fwa It, -,i I D, dit. -h- It _1
y d, 31 :ittI, -- I_ ,lv, ,
'. a ..iCrotro, L, -1-71tti-I 11.1 I 1-i .1 .1 I I, del pilfiximo din 22, afirnin el Ministro del Trabajo khC, t.
xinna ;I of,-l In -t ,a 'i. i , I, t,,Ic or'i ' "" ft, "" ; 7 I I ___ ,
d'C I'll 11 7 I DI CI" III A, 1, I, t-Aer,',
I F -Iln A 3 ,- 7-rt,5, K NI-v- a": T-l,),jrdI- r,,, ,ft !,v ;o m-V ,It. ,
Cat 't, ,
'a' I ... ...... P" P""I""' 'a-, Bduc.;I6, Y !It ,I'll 11-T-Ign.1.1 (_ 1 I !,,,r Bmglt, GnlIoez CA ... 11, ,not,
,l"C., 1 I- fl! _l,,, t 1, I I,'_l O ell frIme, t1-ml al 't-K-C!"', t L I z",11 I I:n , 'gI, ,,,,,, ,iI I, F- 1 C n-, C ,.- It- ,I e
I 1 .... ,i'! O:" 1,11 Iii 10 11 11 gd d-tl't, Gliliit- T1,ir-nt,,,, t -- T-dit;n 'r ,, %'S ",',',tl, l:'X'," ""', I ,,,, '*--, -jlI' "', ,1, C:,, s 6, Avi In,
_.,l:. ',I "t enw l ,' ,r i, '!' 1,
_,r __ _ -11 ,,, f -,,
I, l 'Il. O- "i'll" Ill It IV.
I I ill 11 ,
,la a, ,_V,_L,,,, ,C "l-C _d' r_, i-,,, "rteef, L "! ,
In I'll, I" I rft lllllw ,I-, "I"t" -n:, _-, ,,,, l" ,,.,,, I 1, 'On'l,"'t'l d, plolp pa- V.1des, to,.
An" ,,,
-L --ti, ,,, ,,, d, ,_ -,,! .I ,:,-,, ,,F, ,,,z If'.,- t,
-Oir't- ,.I'll', a clos trabajos nrt. ',:-,: I I ,It, I ,,, ,I t" COII,,- CIL
VIrl it.'Vit'l., I l Cl- , I I ,, Icl--t 11 d, ,o. "to'c", F
vir,, inIp't-I'dbl", Inpl ,-tt,- 1, I 'l 'i'l I -tl,- !- prc, 111, DC t_,,, t 4- ptt,
I- El PlOnn Hrg', ,,I- 6, 1. V;l,- Ll, C, Co- V-f--, ,,-,!C tl to, ii, ,-f,,'!,,.!,- -51'anl, di, Al-- incdeti,
,I c -,,, ,,','. ,,- ',,',"" ",," -tt", 'r". 'tt" ,,,,,,,, ,,,;,,', ,,, ,,,,, ,,, p'll" ", IlI ILIt, ,ttl- I ,r P,1,1. C-d-,I ClIdr6n,
d, Ydu-,it,, 'I-,., 1,, ,,,,,, ,! Ill. lt V
Z,- I~, ,I' "' I _- I""," 'Z,,_Z III c,,n,-d ,'- I ,, ,_,_ ,, ,73_ .".- ,6n, d, r,,d, P. lt; IIN I-it'a !", (' ,I- c-,,,nl Cr S,;ztAl'. .lt-rIet, -1 jt !.,!- ,\Wk 110 """, "' i ""
I'll At, ( 3_ ', 1- "I :-, ,I I It 'o I ...... 'a, htI-, tlll hn't, 'i-,- -I"" Filt-, r, :- I, ,I, d' T. pt- ,-%,dc, d, c".
I! OlI1nPI1I"n Ill ftin-'lle, I IIUIII,,, I t t-, ." ,;. "I"t" "' I ""'_l;;1'P1-- "I Illd'Itt ptrl -,,,
I .1 1, ,,II I ,I I i 1' ,,C, "-", ot! 1, ttl- _l5l, I ll" :n- ",I,, I,
-, ;,nt, ,, !,. L':,iIv11I 6', I~ "-,- 11 ,, ,- 'It ... I! mt,--t- ,,, f,
-1-LA- I -7 l", I 1, iit,, ,, ,1 ''" , I I emo-l ,I, ilti"'J" !,I L"'I'l-," "'II-1 1111 ",EI, 1 ', -- --- I"t- 71III- Ill
-IJ 1 1 1 f I I,, -'_1 I , A9 t ; : I ..... ltt e ,-, ,':!!, : " ,, i I It- _'-, 1-11, ,11 IYf L-!;,-, ,-', 'I", "_'-'lt, "', ,1,;, 11,1:1 ',)."I t- n' "I V L' 'Will, I "Ilr' Llltl l I i"I ,:l'i'I'l, 'II"
" S 1, , 1I, "'' I n 11, I F1111-11 ,I- I I' m t- 1 ." :', I :1 A iit, ,,,, *-tt "*,'I,-, ,ev-,- ,, tI,
, I , t 1 1 '-"I' ell', e '::,' NfIL' 11 I .- III- i'll "t ,, , "'t. t"t 11- P", I 1 "t, .- I, It I'.-I;5d"
I I I --.1 ,,I, 1, I .- 1 1' ,!-- 'I, 1 n-I "! t I "- ,, ,, It, I
I I I I ",-1 O, "t"l-, ", lt:J,--, : I -. ,, I _, "'. I, I 11 Cz ,, "L, : Int I'll',', Rill- Ill C;' -1 L I ,t ,1' ', , "tt" A-a N"I'll-z'i -1,1,1 n,, 111 All.,n., p-ji.a,,II - 1',I, ,, ,, 11 11111 11 11-t- ,lk,"-': ,,, , ,, 1 , ,,, I,~ -1- tt''. "') Y,,,,t ,I 'I'- I) ... _t, [ ,i 'd T! ",-, I I ', - 11 III 311, :,Il- ,, ,, ,,, '; Ce 1 4 ,,, ,"I "d , h I l ... It"
t I" ,',. I ,!,,,- r F', _,I l;_,r ,,,,,,, ,n ,1.1 i,,, p--L, d, I I - -, *t r ,I -- "l-,- ,_ I!, 1,; V! ", .; ; ,, i;,"I: tI , , t ,-,_-' P 'tI, ,n,',-iz'__,!i- I ", !- "I 1. ;"",I 'I tl 11' I 'IL" ,1111' 1 1', I?"," ',- ,!IIII I- 5 ;)"i lI,,, !. litI"I ;,,I, 11 I I 1 L"- l-- dl I ", I 'Lt' ,: ,q ,I 7, - ,; ,,, o"'t,
-1 I I . I ,, :I ',"-_41," 1 ""', I I ,
,. Fn ,I I, 'i11,1_1I)11 "1I'- "', I~ ~ "'I I __ -I-- , 1; , ,,, ,,, I 'I t ,,,, 17) ", J , t, ,I .-,I,, ... z I ,,,,,,I,, I 3, "'t" 111
T "d k" I ,,,,,,,, It"111,111t, Zil ,'', INt -1' ,L,-I [ .t, -- I'll "'POl", -- , ,,, 11 ,
)It" 'e- ":'I"'"' "- ,j---_ I 1, 11-- -, V-,- I, i I "vt "', i 11-ha,[
i, ,tlltt-- I, It I,
I ; 'It, :11 li";1;- -, In!, I,,. I i I 1 -, __ , 1 t- '. A -;Iit "n I ;jb...'"i 'j'. ,,,, In""IL,
,,,I'll, i,--- ,, ,! ',,I,,, I -1 01 1.11, it" ., ., 1;, '_, -,I "',--', d"'', tl- I_, -, P""i, N11, 1-114 """,,
It- Ill j IF", n-!!It; ", In 'I L I 014" -I"_ 41 h-Iti'll-p- ,I l "r,"- ,, -i "" ", 1- '- If, l"t,11.1, ,, ll"':, I DlIl.'-, B"'I",
A t- I (111 111 It, I t FTj-1-, ;',,, :,,"Ifnt,,, ,P- II 1, c "It'", I 1, I,~ ,",jet",1" 'i n-flI ,,,,, "It"I 61,
", 1 I I I ',I' r ... l,11t .;1", NJ" ", , ,% I'll I
H" H,- 1 'r 1, 6, ,I I, - I, .. I 11 11 I 1 I'll, "" ,y,;,l- ,!,, N, -'. --t, ,,, d, ,, '. j",_ ni, I tte" 2,
', "I l I I I L I -', f "' ";' "-- "'
11 I It r' I_ '"' ,I I
irii -- it I _"_, __H,_ ti""
III F11 I I', _- C", ... ... L '- Rn"-J j ', rl_ ," _,_,I ,
11-11, I -,, I, G .I-1 "* __ --11, -I -,,-, ,-_I ,I ,,,,,,,_ r,,'1-,,!_t1 -,-'A -,-- ,I -,"", M! 'l late,,"" Ile rft'l,,
t -, ': ,- -" 't J! n -1 I 1, !;, l, ,_ 't
li t I I I t ,i "', I,411 '"', nt' ;1' , __ I,- !I q,' !", ,,-,- ,"", ,! -, ,Pl) ill %,,ditd, 1I I %r, ,1 I, !- tOtJi- Ill I -,-,',i- Irl", it"', 1,
r I. 'r ,,, ,
"' ljrr-, ', ,- , ,^ ;" ,, rl'! V,,',,,-, A V"
___ ,*A I It I I ;--,i *.
e 1, ,_r I i ,,,
11 C'fIg \',, "-l I "I' i' :- _rz,, I -17IIn" dI j- ,
I 11 ,t% ,,, ,-,, ,? VIbl at 1, -,-, -, ,,,,- d"
11 I'll, I'll , lt i d, F In, rNl I ,,,,,, 1 1 i I -' G' -- """'c", r"lFr ,z" Ill, QU. I- ,"C If ,PrtVlVD
11 '-a ,,!A ,-- lf, 11 t,--, I" Vip-, ro-l! tt' ",f d,
V I ,,,, !, I, i I- """,, ,,; ,, ,", ,,, ,,,,,, _.- _,lt r I I ,,,
,r i I- q r 1, ---- ,, ,,,, "r!, ,I'l
- ,
'117tch, ILI !I111z__ P, "-, 'I "eir, l i ll 11'.,, ,-I-""
I In- III -,,- V- ,! .1 ii I -, ', -111, ,lnlmor, I ,,,, I ,I d1i [O-I-i 'A. de h"mtm
Elsabuesdenloslibiros -1 y r-!e--,1 tt-,,,,-- 11 r" ,_
1-,-,_ 1 M.--l Gr-rl, (-- !., pm,In nt dl rrft-'r nl F I -, it",-,
F-ca- t-e" II 1, K! t-- "'It- "'Ilit'! pt 0', 6,1__IA."o, dj 11"1111allit TI-1 Mlnilr nlil ,,, I I%,fr,.- ,I, ,'I Q't__ __ 9 !=,trti r, F:I t- I Lot compin,',dos 0. K, GOMEZ PLATA son inlal'blel 3, !, o ,tin e necf, tLe f.r:.1tc, t I AumentAn salisirtm ris Sall"In at
1 lt IlIV-_CLja Pr -'e-!=nn e-ta"I" .""r ', 1 Cuba li %_-,,,L; ,, y .,,IM., n 61 "n .,, 1. E..,, -'i., I 1 7, Glq;Apl 'l
d,,4_46, ctimos del ,4-0 clon l, 6""Rna iara jlz r l cl. I -L I ,ladIll, C : -;tt "" del', 1)n hI I!- _Ig il. 1, dC J jI;,OK" A ,,,, -lidt, 'j, I I Contra el dolor, fiat:,Tt, 3,ipc y malestar stnetal, cotte liz- V"a ft, It 4 I
"6" tei.. I a los pvraeros %;Vtomili Is afecci6m tatal,,Aj, eon 0, K. E! r-IC,,Itd1 Ron rit Illrtad Vado It dtt- S, yl leolr I", Art ,I, ... t,,;, I.- Ae 1. earn 'a
nriod.y Cv-6o,CI-g;I. d P- Iitt I 'It ab-,;!,n, "" 7"'t, i4 'I y Rovirts,
'tt'lt,, 'It , -- ,,,, V ,,, Vz,,l Flgarnl P- 0,tendo exriInr,, 1. n' 11 .1 ,It F On NAdonal de L. de bi-G6mez Plato, PQtdtn tomasO, antes is despuis de iss ,I! rnld,-I ".I- ,,.C,,..,,, t,, I I 1,,II 11
.. o .sr onbiir. momino, : I --ult- del cit, a
",I B" C-P F, JI",
nrtl, ""It',-1 ,, "I'dic:1- dI,,, ,,
P o Y io twn lot, J-b. 0- P-f-,-- It, ilp C, 11
oil 'I-, elm la, V, lo,,C-mr 7_,,, comidas, 0. K. G mcz Plata 1""dl PC' t dlt 'Lll VI: ,tul n --,, d, a m nl ; I ', ,'t,'l 4i lg."%n It P-1- Il .preb.-l ,I, j*
-. pspomd. d. .010-dl- alMa al rnQrmcnto y no 1,1 1 ,- r ,Ltyrj. el -t. de i pediment,
ad'i pod., pon C.,linolr V .1t. nillidas p,. laiLly, i afccta 41 orgartil". I pj- ,",'l I6,L' ""ACt 2,11-terIC del mentu p-t, Irr.j de I.,I bitnt,5 ,Ijaletiett ,,I C,,Iel;IO, 6 l, o Min. TO Mz: T,.b i QLe 1. Ad,,la,,tnrI- del
,iii" I ttlnefim ,Ibi 614 excl" y n, r It- iS 1t4 $ ,-.1t,, 1 S, I I .Iti d-5,%1dJ- Rc, le FJlA,:jjs,, pl, la
J01-60$ -"I ttl-s, -0-1 --- i6n CVI gAt- Ilt)- N- 4 3,1 f "" lndoiQ C dl h e _15 nO ; Io de Il C.lo- F,p,,f, dl ,a. de pilq
y WrItoll I ", S.. w os trilbLIjadI- C tdOCIc -_ 10, 2.
r- 6it-O en"t III!, fine, fit", pe"gIj, '! I ,ll .gladle Cb., hl Olt
Am n On. proptir-ft dtj 12 pr, lDti
1-1 11 P.i-,vV-"O)&t6 1 D"",_Ione, d, 1. C. T C. 'I IltIrel, Stral, epue t,,2 antm del
P 011j.. pIrrl", 11, .."ennit,".
I Agratlprido,.; a Febleg El .""ll'Irm gener.l ,It 11 C,,nf, """' r III
11131lifItt-:11111 'I tL; ,,,,,,,j" 1,-1.,,j,,1i' 1, I X9i pI*?Qi TOMISE toi, j',I ,IOI, de T-btlj.d .- d, R-11t- .1 P-bl- del -Ud,,. 'IC A "I.____ _______.__,____ nt, I ol-Ilm ,-- -- -1-111, 11 lstof_16 es IR I VI (.I, 111,1," In T,.b.j. I
Pl,,!n.rI,,-dF, Ed ... -i,,i lot, I-eullf.4 Ile (;iiilsf- !" ilt
isslawc 111; ,-I- Mwiil. ni2o .isi",i ,At d, L.,-.6 1- ,,, it,',P.10,L, C,111 tit ,,l""t, Cla.
__ iF ii ,, "I' ,, -"",i.,"", -,- ,-- A X A I L 0 _____ E ,, b I i l ,,, ,,, ,,, ,, ,, *, ,, :I 1 D ,t ,,-, 'I'l ,-,& ,tO d, T,- t Jet ', ,,J,, 'n, ,jIl,,-; l ,.nt'. 14
Jarik O m ag _111, "! i"Ill "t. tI,, "."' II "" I I I I V P111t, .,I,,,t Nbloett.
,l.,t--,,1I I ,- "I -I.J" I.j I Tn", Oil jismstis;o Cie to "Uma, fAffa I I "! ,,113 :l r, ,;- "- ',-',,I ,' 1" '!%, lI1 .,1Ii1,,,1,,L;% C-a- In A- ,-I, ;_,d",I, OIL 1 1, !'Illt- It, Ai,,,,,,, L.- Jtl .. ..... ,lej,,,I,,,l ,ill t 011-1 ,it Il-;, U,
I ,;,! t I ""I I
t.d- 1- -)"g;i" d, ,,,,lrI1t",-j quir I lil -tn- ,I, Ot-,, i"10",, X, ,Nla ...... ,,,,, 11, i',d t,,, ... AII-jdl I ( IIpx ,1, -,,, l i" "I'-d" 1 "It,
D;wb ;60nss ,-- ---,- I : I f-- I--, ,I .11,, ,,, ,i,,),,, "t, de l, I Ii&,I ,, P 11
'l""" I" ""' ,lI,,. hl,- lj-dd, "I'll" I ,, Ikl ,t,, ,* ,11,,V :, ,",,,%","i ,,l'C',i,,
; I 111_t ,!") I ,, I w ,- '. I 1, ,:I,, : ,,:,,,, ,:, ,,,, ""I ,,, "t""I, ,,,,,I I- ,11,, lo, ,4 l""t'I"I" "H, "I"ot" t iI'tn,) 9, ,,,, ,,,, Hos & Cic JTDA LA MEDICINA MODERNA 11 I , "t 1" 1, f ......... I " ,C, !-- -I-0- J-- r -f-L;"" ;, III -jtt,
,, T "; , IV-, ite',"., .,;_,('--!,,t-l ,111, .,SUSCRIBASE Y'ANUNCIESE EN I '! ,,,
pomodo 214 HQbQI0 Ilk el dolor, fielire, gripe y I IdIl ,11 11 1 ......... 1 1 '-Il;--, d, ,,I, : :- ""ItIf ,,-I,:,e,, ;, Iz INlt 'It. ,:,l 1',o 1-11-j"", LIs ,t ,,]C,, ,), ,,, ,- ,, 11 I I I F , H" d, P) -I- ,1 ,,,,,, 1") ,11, H,, ,,,, I
t'll, I Ill _l "Ie"' I 1 1 ", : ,I" t , ") --P, _-l! il,,, I -t"', -, 't ,",! I 7 -,; I I, it, ,I 't
i ,, ,I, 1, I -11111 'Arr,,., N, ll", I'l- IEL dDIARI0 DE LA MARINA,, : male"ar 3*n-'-' -- hAhIll! I 111 ,O IA I I 11 ", 1, I , H 1) M 1 I I I ,, I d ", ll I I I I I 1- ,,, l d
I'l-till 11-11-', C-1 PlIt It, Pm, ,, ,r 61 r, -, del T-ehj,, L, cladV, tIta- rpjjjjj j,
I I I I
I
I 1






ASO M T) DIARIO I)E LA MARNA. MIERC01 KS. 11) DE (XT U V)49 PAGINA
Cxemica Flabanera

El stilmdo en Swia Smiri
Pl de aom- nt d,
"I-(. --- 1,11 NSTED ES MUY JOYEN
B"AW- S_ S",
1'. _o. t PARA SUFRIV

Kniti '. 0
Way,% ,,, ,,- 1- ......
.,A I., d, y nnojvips v-fido (ARDIA,
prolnog.- him. 1 t C.AR fi e, wi eda- f, -g-! joe Ayud
-elde, ti %Ab d I D11
Q ,ffj a Ina 'itr CAR, tinn.
9V FU 1 P-, pri-ij- tdia, it-5 de la f ,h. ,,,-d., Um' h.b
pr"""' a
"'a' ,,, de la hize, I'. dihoia 6, an 1. 1- podri compmbar so% boenw mulradw
Rodi 'npobii, Y 1. on. Y v --'a Nwllq 4f t
TJunfitrom .11t U;1 I
bi.nd ln one)-ii pl."-, 1 .1
_dtfe E,,
I ca Serrano; ut gotoii b.ilanna 11, A R D V
lens It- I -I 'a a- ly Tna
raja de bail" TonY y Ana Morn. I, M y y sob
11 .... .....
A.1V2 No- A-;,ein- --a hoy ii, -r. ,dW 't
a 13
Y A. 1. prinie-, dita d.
Move I* an, 0 Ill i
(it" At toy a T, d,
tenop-ad. Y Q- !-en pi-d 6, alto -n-bHe _i'o,
San
Fit ti,,, 1 d,
bridini 6 L 'T LA



-vfror Alfredo
...... "Idler



v u '-r-11 a' I "I
y iefl- A I j-, I- N M-W-o' Ir '-14 IER A
e eria 'T TY PAP
P"Wea.2(i a R' t' to d, d', J"
nit. y
oiirijrS(, ffdovr, ,iro ilp in f mvi Vii Itu ....... .. ..
Otri, party 'i, . .............. .
ea Pepe Go- y Nrry vaillf'ot v C ...... in,
mom ciihitil- Y
y At... St-1mg y A, F, Motel Fi May v
ooel). -n C A G-1c .Y seflorit Hom.ni ot'. 'intpitt- P-1
e,, PT.d. y g- Ei-. i7
it
ch 6, iii.6. Eiv y -r"", Lj olre"i joh. p-;'g- v C)
ry Y-.6J! -m- ci v, SaT' a A
A, to.i. ii

B- 1,

Y it
Lut,
Ed
Y $ fi- V.:
-iwl"l i, Rim, dir Fm er, a
ju., R d 6,den-" Fell.Oter. y ,e.- Hdd. T-ao,

Del p(artmiriff,

.'M-f-rW i- di, i- itla,
fran e conterripotanno' ona e' ji-iiii d E .1-nuel Root Ina td,
2,o
el T,
gto,.,
tit d 'a 't t
t-'o, 'i, %


q1fe too T !-ia

Gralitud, del Dr. Luciano,,
Martinez por todos lwt1:,
mensajes de

El d"t it
1-,r d,, lo F
d, 1. Univ- i, 1, 4





de, "i'a, eipd( f 1bx_1 0 is IN

.4,


M6 giollwi6fl lia Com.
del Servieio (Avil a ----numerorog recurpodo Iprnolt 14, 1. c-min., 6 D, ES DISTI 'T I
ei. CM1 hiij d,,i n, j pi
Joif P-1 ... a n de gr,

Albelto H_-' S
R- -,qup EL UNICO qua

4,
a hL un MAS

.a K,
1) E E' 1'4CIO 1711, E!V
I L TA $1,4SO, t v ri aja
C Refrit5,

d6, 1-- y""'J"'ps Gn rfjt htctric,
nit
qo, p-mil, 9-1 r an rel'i.
C."-d' t* 1ESM ell e41W
osi
R e V mi-l" pyarl" 1,,p oru8
it, m ia dro lr j i- I te i i su r ii ii t 10 1(m pa of", -i 4, nnb

A 1.
1. F,- "'A qu-n otm M111"n,




4 R ......


Aju.d, F,' ii it WOO 18 gencla
Queare Y de SaIdo. Um vi c*06
iretntegrar a Rod.11i, r- - Uiwo Ai
RgIdine, Q- d ., G E N E V L J ELECTRIC
cilident.s. J00 V aaadida_ p*m
andol., L- tF- fintpuit meiw mU pr6ximm y obs ir" las nuoves y sxci[uf,*.
9:114rap.riiendo- B, -., 1, G RA NDES
vaa do nuestras
divia Garela, repo,,I :tc :" Rnato Cvrul- Ami., Baf-da G-'a, lepoweol.1,, V,- FA CILIDA DES DE PA G O
4012. rm-wo D Ipdo 11, F." 10 MODELOS
acitanda ame"dentini Ant-j F, D0. R.Y. i. iog UNO PARA CADA PRESUPUESTO
Rvarist. h.
U'12 "! Ird.
aidteetdiriot.. A ANOS DE G,'A AN



7 Wo
U. H-- C-dol6. Vi"ou, Fprnandez L VA
Rie-do
iol .01,
A rd,,
dreidel Al d B.,
Rene




I ,1
I I ;

PAGINA DIEZ DIAR10 DE LA MARINA.- kIIKKO 15, 19 DE OCT, DE 1941) 1 W) CXVN
.
Ij,
tl 4
Lleguroti martaita el amobispo de N o t i c i a s ; No t i c ia s liffisciphim y (iraor (it studio en
,
11I
I -0 .Qu podem6s bacer por stj hijo? -------,-,-- Narikin morisehor Paid Y11-pirl C a I i if i Nt c r sa s his esclichis det "Depeadientes"
F -Qu cov, 1 1 i)0-r-,St-1,- Itl?
I -1 ) I i c a s I 11111-11111-1--- --
-11,11,111,111--l-l-lIll""Il--,-"---. P- ,f Or ,",,I ,a,. C.,rl6r, ---" ------------- I ,
I r. -0, 8-116. ,I t)" .4f) 0,,', W-WM I t.A.. 1. -1,111mr protgre't fa i It"Allmert del ditt.
"I 16-Riume" litil din --Atmiliuo A b j)611 Ettifstiv;1I curemonia rfm
I1 yelturill eI dia 24 tie I :"*",;,1-, ,;", 1)"k I -' I "" jta ,qii, hit$,O, I- :-4 010 lit CA SlAMNA W- -1,()A fle Cittign, fic 4 i rittitkfit de virm fieba
1, 1014 W dic1wACl1141ivi'A 1. pohl MI. it ft 1119 t8t- 'it 'I, liltiulk- blj- R.A.- P(qiulifrc,
,I, I Ill Circillikil, i-*-''! 1-1),'I"liv, iwvrf-4itl)lwi,. I tie pf) ;tiva Aignifica6em
I -Rt) ari( Familiar, Q- "" l ...... I-- -o -p-1ell I'll Sidle, Ittedildo F-t "pu'll" ;a l"I"i, I ,.'r','1" ri,,s 4-" MItl-r e4auld-d t P111t1l., posibil, TI.t.- 11 rIts I I :1 'i ,:Ilt', "' 4 ; , ,'
I 11 1, 1, 11,--ll A !a, ,,,,,,, I, I I iz
7 ,_i, or *tit" I to ros"". I ,I III I'Md, d-ft- P"f--t. illt ..... , I I ,,, l'. , i", ""i'll I 1 I
I A rit la rm- to, "'AlftQ lr-i .*(" -- 1. -1 I I 't, I, 11





-- ----"I it !,,II,,, d, F,,j- hri, t1thit, ,,,i: I :.,'.,',, _* :;."t" q00 ttowtsp ,,, ,, .r- p- t. X- rolidad do I" ji;,,,ri :t 01, I IvIllill ,, "itt,,;, :l'irr"ii", I , ,. I I SEXCION FSPAROLA
SECCION CATOLICA 1--, 11 lt,11-, bftdt _7 I'_ o',__ r , 'i : ",
", I -xr-. n, - ) 1.1 I t J"Jii_ D, j.S. 1. aorres -N , I "
1 I i I % r111,11-1 14 VIM11116. MARVAN" r. 1. Z ", I i ; 1 ,i I : I ,
I
Tor Juan Emilia Frig uk t -- 'i-ti-l" -6,, l'i, i"I", j ,all, 4 N. too, ,.t,..ll ? I& i I 'd.l. 7 Por C rulidti Ptifteda
I I III I' Tr-,, !, I' l Vvmlethr-,
I Nuvemil I-i "I'll, I I :. "I I I I 117 I V I I l "ji,---,i ,,'-', ,jr; ,, i -, ;, it, 'i, I I
lif-.- p- 1, '", -r-, lltg- i ---t;l 111:1 11 , -, --,l j ,,-,, !t'lllit%", :," ,-- C- 14 N".. 30i I illi, VIII irift I,- , 'Wi, "" ""'.- III! i --; 11 I!, .i I
I it, l-, ii-n ""I ci-lo'g- -Ili I I-t", I 1, -1- t-li, Fi-I "fl-r!" .1 h- -, IT"I", '
La filmn'- rrvilarit,, ,I, A It- ',,r ;, ,,,, ,,i r 1,- i -, Kt- 'i. l,' "I"fe" do D"
,' A I, ,l]", [" -" 'I ,-.1111 9SI (i" '" I-me "CrIbif f, I I r I 1- I , "'i'll" -;, I !"'I" it ""'ip", , 4, It jjrx
it- d. SI, jt i*,, ,i: 11%1 :11. %-Illli I in dtl ,-, I, [ "'It i
a- U-i- 'i F- ." -61"', 1 I 11 , 'l d I t, I 1, ,4,R-- A i )or, 11 I
tm I t i "i" 0,1111, y r ,,I I k, lI -,,;1-,i,,.,)- It-- .)*l, "'"'n'titI Flat Y, fill. Arzih ,r- I d- ,A im ,, ,0 ,r in lardi, t- 7, -, ...... i" '' ',' 1. I ijr rtil,,r I ,,,,
I ,,"It" rI; I I'"It"ll I lle-- A'W,'*(l1T1\ -I.Irl C, 1, ., .11 I I "', ,"I. , I T- , ,, ,,, 1 ,;, -. 'le 1-4 dws
_, a ik ,N* -1 X"Al t" 4 d'i""'),
"I e ,,1 1-1, II,,, I Ile - l I r I I I G- 'i
'!"ilil 1- 11 ( "I, I 11- ,I,, ,,, 1 LI "'I"'i', ,- "' ,Illil It , ; " , I I I ,!: -- "urph-l" tii Il init w- -' 1. 1, I I I '. I :, I i, ,,,,
ha ', tit L, '--, ,' -' -I Santoral frml6l i" ," *1
"n""j; I I , -, ,, , , i I 1- 7 , 6 i 'i-, I )e I it, It ( I left tv I , ', t,", I ,!,, I:-'a o"tt, d 'I
11 P Hai C q- -o'I "'t '; Tit, ,,, d, ,!, , I I I 11 .11, I I I I I 'i, i .11.111, (1-1i ,,,,, r', ,, I "z "'! 5 t, , ", It'-!, I"I Y"-1, ,., ,it Petji"A c, ,it- 'Nil. ,,,,, , ,
P, I p- l- Attr ',,,,,, ret I 11 I 11 11 Z ,- I ii t ., i., z % IL ,
d 6 A rill ,, -,-ri- il 1; t , 'j, I i V- I "i -iv, I" WD d WrIm
rt, , I t-, I'll -111 I Ii ill ,
ji I I I ,a ,'I t1i Ir"e I I 't 11 11 1 T " 'i I';, ", 1, 11 ; I "I'
I'tt"Mmorl ,- :I,.i,,,,,,, ,, '. I- F ... 1, F-Ii-, till t i'A"l, f ,, I I 1, 11 11 I j" "I't ,1 I "',-,"i "-,1--1',,-, "",-,, ",'t,
idI ,i El""", P,: ", I"- , 11 I, 1, I , 1 I -, ,I 2i ,i3i. ritt 'j, ,,, ,rr'-,,jlr I ,,,, il ,-,';,t R;,nI,,, J 11 I ,I
I I I I r I 11 -'I I"" firit,"
hitj-,,, I- r ",-i z j I"
,,,, 11 I I I I I, _1 r I I I .in -, rj t ---1i, -,'I',-,it, Irt -"O' 111 C- I It I il-11", ; ,r-1 I -1- ,f-- I I K i "I r r ,. I Viducit, gidlep, ^i ", i , ': -, F,-5-1 Acin! pl ti i l kitb-l 11 1 h ;,41 1n", 'I, I I , i 'I luiiw I 11 I i _'. Itri", i lit '1' 'tllt 1'1, I I i 1 t "I" I !,%,,;, il ., I ,I,,,,,,-, ilp,
fa ,ra 1; I I I ',,t ri --, t Z- ,-i- ,1': iriii, 0I Si "'!"A"I pr--: O- Fiestas alwales I I I I I I I "."', ('' , I I 1- -l' I i ;" i -' _,iiit, I I I I ,
I r ,- t., I i , 11, t I C ', t, I I, it 't ,!,
I'll, "It" t,"", ,1" 1 "i"'.) I Qt ITO i I I i if"" I,:,,, I I ,,, ., I "
F. ri Art$,,t I i I ,it!, 1 1- 11
"" I i - m ,1Z'-'-j- ,ill 1, 11, r , ;,,,, I r, , ,1-'*, ,,I,,
-1, )I p""bil d"d H, qt,, z,1,,,- ,I ",- , r , I it. 11 " !"', ,1: I 'I; I 1: "' l, , i
,
n ., !a 1 1- ,,!Sir liril' I I I I ,,,i,,i:, 1, 1) v- ,r , I ,,, ,i 1 i,
r I'll
I 11 A I ", : ,, ,, :1_', I i, I ", I'll, 'i ,- I 1z
"n" '. 1, 'Z' 11't lri lkl" lt'll An Re C,111,1 1, ft 1 tll dI 1 , r, - i, , I I I t FI.- P,, ri- dl R,,, I , I I ,
,,, ',,, 1 , " I I 111 I I I It : z ; ,',, ,,,! ,, l"", ; r"t .......
vill", 1 ;if I ""ll I !,-""r ,r" 'I, ",I.", -Ilti 1 PIN," I I I -l I I,, N", I j ", I r ', I r
81 Ch"iI, I! p,!,Z,, 'j- -,I,,n- I r ,j-t,, I i t!% It, -lilirin-, 1, P. JI -, i I 'I I ,
11- 111 I 11, 'tilt"" I ,I I ,I "', I I 1 I I I I ,-, l I'- ,- ,,, I i 'r '! r I'll ,'I'lit, I i "', ,
11 i ,it, ,-, f, 't", - h- 0, d III ,I It ,It I I -, 11 1-11 I ,, I ,: I 1- "I 11 "" Ir" I i 1 ", It l -,x
", I r i p"I" ,,-,Iitlt,,1,, It, 1 i' '.
,,,,,, T'i- d'! It'-111 1111i 11 I A I I ttIt , I I I ; ,, I I I I I I
i'ti:i,--I ,- MlIl. Fill, _; I I I I 11
-1. 11 I'll I ix1<1,ri- vl, A'. 1, I It i',
,, it I 1 CIt" I I I I o", , ,, ,,, It ":, I,
7 1 ... 1-,, ", , ',i "" ', I II-d, (',,,,, f "i-i- I , I I I ( -,ntro ,tijriiitlf, i .", I
.1' r I i - I I I I I I I , I I'll 11 I I t 11 ,,,,---, I I --fI I I I I
I I I ; t
111-11 I I I I I I -11 I 1 I ,. I I 11 iwl I 11 I 11
I ,, -" T1 11 I I 1 I 'i I ,, I T "' l 7- -1 I 11 I 11 "' 1, !- t t I I I
j, I I I
', ,r -i
-1 I I I , I r I I 11 ,', 14 ', 'i", ; 1 I It I I ,I I 11 ;- 1 "I" I 1, ,I I *1 I ", I '1-1 I I i,
I : I I I- I I w I I I I i ,,,,, ,,,, ,i, I it
I i , ;, i I I I I I I I I I I 1, I I I I L I I I I r I I I :--- ---- -- ,,-,I , , , --- : I I I I I I I I
It, I I I t I , I I I I I I I 'i .
-111 I -,
,,, "I I I I I I I I I I I 11
it I I r, I I I I it f I itt,
I; , I ;i ,I ; ,, t m I I I I I (If- .'-, 4 k i I t ;I I v r ( K it
d ,,, I ] ,,,,,I 11"t, I , I Tit I I I I it, "' ,, , I - ' I I I -, I , 'L 1, ,
loiti iiin,, I I 1 rt"M' '- L I I I I r I I L I r I 119citur Maimi-I hpwrwii It, I 11 1 1 i I 11, I 11 .
A i-,ni" I' l'tI( 11,111.1" I i i i I, ,,, I I I I I ., I i I" I", 1, 11 "
CW : H, .I it i, I i T11- .,
1 i I 1 -111-1-11,111- I ""' - i), ,, flir l I I I 1 11,11 I "
ti I i",tt- l ,4 ,,, I o 111. ""i't, l"!
ri,,! Ir do! P-11 111 III Soto i',, I z A -I t Il I mi -1-trt-v, til-! , , 'i I I I,, ,,, ,,I,,, I l,,- I I i L" il""' :,i 'i I I L t'
-11tili,, W-Ill ii 1, A---', (j, ,iq l,, a ,,", ,- ,-],tr,- I, i.,-,,, it, It tl, t" r "- f'. ler, 3r i- 11 % ,I I -, I it ', j ti'l"''ii "- C' L 11 "", 11 1 Ii t 1; ,,,, lI,,IZ,-,'I ,i1 1,1, f-1, ,,'I,, I'll,
1, io ,,, ," I I Iii, 'I' M.". n- vid- M.Uolla, I R-I"'"i I I 11 T' ,:l '' :'I:" 'p-ji cIiI I, ,---i-,- t- ,,C iu6jjlil C., I'till t'it""i, 'I R I I it"to"I I'litt", NI-1 F"tt"kitil, C- j,"--'r ; I I I I In, ,I,
I t I ; , 11 ; : I I I I'll'- I i,, ill'
I I "'-'," I -t i ii aq, Iti, N1 rit;
I.- tit ,i, ,, il l ,, I - I I ,tll I,- I'. i Ilr ";
F-,a n,1 7i'.,d aHd"C,'[t, litt, ,11, Tfi ',( "T' ,i 1 I ,-,-% ,,,,,,llti", -ii,:' ',l-,," ,,, mrt- 1 ', " 11 -S r-- 7, i I ". I I I I i i I 1 1 I I t 'fl-l I~ .I Z- L I i 1 ", -- I, IS I I I I --,, 1 ,,-7, ii-i" t, ,, .,i "Ilt, :11 I ", '-11 I I I i 'I
zc I- diil ,otn-,w- 6,-ttirtln d :" l- -- I a ,,,, ,-,, ol I I I I 11 I t -1 I t" ,,, ; I 'i I 1,)l ,i ":Zi,111111, 'Ift, I 1, ,,, ,
,"I ijj Rfo, mo-,nll L-In Diaz C,. j ... w.'I 1. 1_1 il 11-1 1111. i lttlll I 111 1i ,,". 1111 11 171 ,,!, I "'I III )l :
ll- ,, l ,tll, Y pr,,f I, 7 B,1-11 Y"i ,i 1',,i, I Tiltill, !a' 1 1 I't-It- N kllt 'I, i, ,-, I -- I I 0, ", ; ,,, I "I
ltl ,- ,,,j" i% '. ,, I i, .rl, ,. i'll, 11 i", i, ,,, I, I ,
li ,it- tl F-rr I I- ll, 't t-- I I , I t, I ,,,,,,, I ,-J, il, r" It j ,t,,,,-,,.
-,,tal dl ar-Itbip e- -,, ,I, ""Z'It'li", P., 'I,, Z 4,11 , V- d, ,,,, i;xl I- ,,i ,,-.,I , I --,- -t- 7' -,,, i- .- 1 .... it l '. , ,
Do L. HIIiiril I wks .,G IiOl' 1, ,itrt N ... I I I : It lll,, I IP"t I I I I P i 1,t 11-11;11 I 1 i- I -4 "! ..... !11 li -:iq I, i,1 1',-I, .1 I, I, !' rl,
P I, ,,, n 'il ,-i- !,mplct. I "-, ,Iil, """, I I I ,!,, ''Ill 1, IfIll",
,j ,ri-tiP ... I Hil! ii l ,,, ,,I i, I, , 1 ; ,-,, i- ,I r- 1. t il,, I ,il i I I I i, , ,,, I I "I e I I I i I 1;i 11 I "I 1, 1 1-1 '-I, I, I ,
it, 1- :- it I , 11 I , I : '' 1, ,', t,1- 11 I'l- ,I : I El It", r" i, "i ", 1, it I I z- ',
IIIi -tt--, I 1, Flp, W' )"- Disertacititti I !-;-. ,;, -, 4,;,"- ,- i """, ', ,-, , 1" I ' I t i 1, ,
l I 'I i 'i, i, ,
'n I 1- II 1 f Irl", I- I "ti, ,,,, 'it":
1-i"II, ) d- i I l lt I I ,,, I ", I I - """ """! "',',,l "i"
Min"CIIII, v r';i Ma-, Atfrdo Mtillr ,.x I f 't 1 ""I', i t I. I l-, I r, I I ,, 1 I ;,, li""'U"t II,
do L; i, it I .. I ,l, I i I i . 11 -1 I -1 i, I "I I I I It- % di, I 1, t f I I "".
udii'.71- ill, 119111"Id" I I'll -, -4, Il ti Z: -, r- ", Z i li il"' I I I I (
Ir" 'i t, n, I-,,-- i --, l I I I I i r ttl' I' ' 'i" "' I ", Is
: tl ,11 -,, r lv 1 , ,rd I i I -1;11 1. I I I ,, , ,- -, it ,I,
,,, 1 ,'a Y ,Fl I. ,,,, ,,,, i -"T" i 1- - I tJ ---i5, 1111-1 -, I ( I A,: I 1 ,, ""t ,J,, --l'
"'ud, I,,aa d, I .1 5 d, -eI pro- ,e, it, 1-1. j-,,-,, ," c", _7 I , I i I ,", 71", ,, I Ir I I I ,, I I I i,, 1 !" 11 i"I ," ,
?,,, ,,, :,'', ,i- Ill I ., A ,"" 11 ,it 11 1'' ,'it 11 11111- 1
it -- - r:, 'r"t, Q i I, it, "",f,; ,,r I, 'It I,MIMI. i (% ,-j ,i ',',,cli,! ,I-,i U- 'AN ,:'t)", l -', 'R -1 I I ,,, ,,- 1-nkol, -- i -,- ,,". I 11 'i i I , I '-- 1,
It, kIni'l J .i l, I "I'll, " "" , I
1, 'r, ,r', ( at. e -- i i- -, r - 7,1 ,- it I ,, ,- 11 i I ,, 1 I t I
f, 1 i ,tt 11 I : , I 1 il" I ,, I ,,III ti,,
,, i 12 -, ,,, !" -- t ,,- V,: ", ,, It, ,It i I , I 1, it 11, v It6
Velada I 7 --- ,, 11 I -1- -, V R-P- ia "I ",, 1 I Hill-, F I- 'I il tt I r I :-; ,, ", ", i !I,-;, k. ,
i ii 1, Z- ,;i', - '-'- - ; , W, 0, illi-W.ill I 1, ;1 III,, plit
ot, M :! 3 I I I -- t, 1. i 1 ; I I 7, 1 i i '' 11 1: I I "I 1, '; e 11,
r I l , - Z - - t" 'it, it
I 1 I 11 t1,1 I , I I, j i, l I t, I It"'.
-11 Ill. I I- ., A, : :, Z", -, I 11, i",
Mitdj-a C.Mlvoo -I 11111-11- 11 11 Ii 1; I ,,, I ,, ", ". , I i 1! I L" 'l' "' "Llt ,,,, ,, i
C',ti ,,,!, i ,,,, L: I, ,rl I 1, I-, I Z'-i- r- ,- i7, , ", I it, ,, ", r", L Il 1, ,, I -li 1, ,- : + -f t, ,,,,,, i, i, ,","", .I jj,-d,- ....... 'i ,-,., l"Id'i,
,"R.fl, A,,Ir-,,!, 1. A- i .. lil, -- !l4 1 i, ; ,,-,,., 1, -, 1, I: ei --I. -, -: ,, , -,-, - itic ", 1,, Z r- I -,x i ") i I ,'I,,
rl-111,. i ,,I, I I li t '1111"'L'10"tti 'Ill 2",tf--ii
l , I r I!, !-I , ;, !- li- : ".- ,- -,, -, ,, "! I "11 : I I , l", I I I
ba, qU, Heitni4n I "I l ", r'- ,,,,,, ,,,,,,
,L It r I I I :, 1- ,zjlh ,-, ,
C,,tollil d, -WItil"', ("T"--tl d, c- I -i i z ,3 ,,, 11
prSl6e 'I dt"r I 1, -l, vl I-.,-, ol Il,,ir C---Ag, !I,A- t r I I 1. Z I I ii 14 I I ""',- ,--, etIt", "',", 1 :,.it -, t 17---. it, I I ,it ---, n: I , I ,, I !, ",j ,,I p I 1
z : -- 1, I*,, :.-Z-.t - g- I I --! -- 11,," --, :,,- 1), I 'it "I r If i,,nIi)-, -l'I I C.Wi- fr.tati -1. "I'll .11, - ,, -, : ,- it ,: ,i, 'I" ?- ,, , ,,,
,e iti- ta d;,pulitt, pall ,I pll z I i z! , , ;, 11, i''11,111011 t, ij 'j,""t ,f,, q- a
I - -, --r'l -1.11 I 1, z 'i", ,I,,
.: N d Witi-, it lIl nu-, ,,, t, - ti, .. -, li I ,t, -, 1 It,', I i, i ., I I ii V, Ili, ll ,,, v 1*1 ri- I, tit, 1, "I't-r-
It 1 clit, I! ,in, d. 17 .-T "I _- I ,:& ;. , I '' , : I--I,1111 -11, !-h-, ill, ,*I'll -,il-v ,lgit-Iiion ,,, qt'r i's
-tl ; nt I I I z itt 11 r --Wb na ,o] all, In fl ct, Igic, I -"" g---, -- -a t -I-t :,- z 5' -i - I i I "" il i I -1 ,, ", , ot 6, i, l 'i, 'r, 'i"'i ,,j, ,rlli , -,.
L'. 8 -, 1,tlid, 13 an" B '! ri ,, 1-11tit", r Z : 71, '. ,7, 11 I ,.- -d-',
--,vR mi,:'A \'- rl t. '- t I-, !, : ;,. i I I p ", .: I ,,, t i 1 I It tttj I
ct Ve I, ,.,],, T A,, v 7 I "I ' L l -, I I I ,j- -,-!,!It I ,, t , It ,,,,, tit : A 01 Ii I ,,1- e Rlt;!- I I-- i, I I ", 7 -, -t-- -,-- -,- -- 1 , 1, ," i , , "I ,, ,r !_ ', ,
q Cal.' I-I, r 1,1 i- I 7 ,, 1: -Ir, : ... t, ". ,11'i i I I "I"I", 4 l i jn") 0., ;iI,- I 1, t ,;t" d, 1 IS
,, .1 "i i -,t cIr ", : A ti-la- ,, ""'i" El _M""J". d i C-11-11 d" , ,,,,- i t-, ,- , 7 I i". ; 1" '. I 11,
f :. A'Cl- Car -, ,I ii 11 11-1 1 I it, i,1 t q -i "i I ,, ,,,"',ii ,, "", 111- 0 I -,,.-,.- q-, i-, ""HI --'-7 prtl E'lul.11 Cuh. R S n. A " J,,v,, : ., :- -,;,-r "' I- _- --- I, I I 11'1 ,,,
,, -1 l j :, ,,t ',f r" I % , v i, III, II ,,, -,vl,!-- ,, P- ,I,,,,, _, -i" "'n' 1, Ct 1-ara q1I F1 efll i ltte 7 Iin- '-V ,% S Ili :.* It T ', -,ii:- NL i[,l'-, I i, i 1 ,, ,,, 1, ,i, ,,I!,, -11"", i.1i, I ,- "I 1, 'I'i," I dt !a -tie-11.
'I a nt,, it, C,,-Il-, , i II- -- 't --t"t 2 I , t;, i- 71", ;, ,It, ,,,, ,, i ,,, ,,,,,
i---,.- - i I l--, 'in ;--- I i I, ,"It" "'d"r, Illt
tiaz" i, Guoa 11 6, 1 ir it ,--' -I I : 'tit ,,i -' N "'it -- -,g
,, , - l 'A % i I ,\,I" I I ,,,, t, ,fith,,z
dt. 6,ti I', pr_..,In rtiti.-,it it I i I- ; I~, --- I 1- il- 7, ,11 I ---ili- a i, 1 ,x- I I I. I ( it ,,, i I i i jih ,,, rl r,
itj il-t d, 1- 1.111:111, t, ',;,r- -.; I ,I- '', I- I
'i -iii i il: : ", "- ......
,ii- -, -;it" tI, -- 1 I-i, V- -, --is, -t ,!, i I,!,Ili -- 1. ill i eld--11 I r I J, ,, ,, 1'- -,, A T,-,,j,,I It ,,!,, ,I -,,, Alifii, ,---""-"i,,,, ,,
CeIlicos. ; Ilildld I- Sllt C ', I 'r i ("'t"! ii, I iV, T
I,- I tinl ,I Oi, d'I'ttommI, u*-111, e-1 1141 irIt! t- -, --,, 1 ei-, 1 -1-1 f --:t ---, I -, -1 itr, ,,, ,- ", ''", i,', I't""dIt", 'I'l ,rli, , tirt, rittli"m's el Acto
11 t 1 ,,,, i I l I I I I " N ,, i It ,, i ,,, , ,,,-pII,,lo y tilu- olt.pi---- fit" It tt-d I- ,,t I ttai- tl ', i. It I "I I I" , -,, ,,,,I! i! --,Ar;,d,, -1,l a,
'-l 1. -- -11I I "" ,, tt %r,,,,,,, i&;_,,,"
,,L0 ,-t,-c, -ra: I,, ;l ,, ""'ri" lk'- -, l _jr i ( ,I i, ,,,, I ,A,, darAn df do
t:t,,d "" "' Cii-- -,', t.1 --- -- , ii, I '_ I- P, .",I,,, -',),Io, pnor 611C ( Ir tl -- ,-' -, itiii FAN- I'll I ,- - l - i"", All"i", I- ,, 0-- ,1,'l (',,,,t,,tl,, d ... I Fl-, -Ii ,,, v I itl ltnnor Y pres111-. dN1ln ,il'0-" RC17 rtmlll "I 011,. AF-:-,, d I ,,_, ,. ,,,, t lit'o), ,
FIlto. prtiRoc, Dr,"noltiff, it, S, an f.wllio 'l lln--g--- Ilia ,C-!,,- -!--21, 1 I v N ", ., -I R" I- iig',i 0 la I- ,
I, : it, ; "I'l ,,P 1- .1,- A III 4=4e*
1, c i- I t A tin 1110 gidaicti I 1, ti ,",I-,, ,!_ bt'p"k
I ar'di;-iil :i, -,Iriii &1,allt !,. rin aff rrsaritwp, .Ae anima im gri 1 ll -,,, -r- I 'i ."
tie"d, ,;,:, ,,, it 1- ,,, , ,,* ,,, ,
1 Na- itil_",- -- ,- -. ,,, i 'I -, -- I " , "'
F! itlialito Mat a !A, lww, v -01. Al ilt, ,i,- ,, -i'dit ', '! : ,- I_ _,,jd,,.- de ,--beo fiivrn ditsfilanda,
I I I I I irITI
11 -, ,
I, I; "", d - lt;14 .I a- -1 1; ,,, ., ", i-,",-; -- "I'l" i I .1 t ., ^ r IIiM.F a. rim a,(, tail hitmaaa tftt&
M-1)-r-, Ili AWI.IIII 1tl-IA i "' I' " b, i" l, .";,"""', ,,,: --- c,;,tc q "I it i It ' I , .; r 1, I'
.1"ML, a. 1. P'--qul. d'l I .if ' i ' P 'I", r --r "',a --p-I -!,, ,, "igl, I' I I .". I L'A Flarro Z.ati.
t"t" ,*-lint III Q , t, I r l" I ",
, I I I ; ,, I!. l,,- l, A ei,,, ...... Y q- .- 11
Alll I ,,,,,*,r ,,"__ _. titt"in"te I i I I I ;.1 11 I -- .11, le -1-Ii-1z, tt,,, t i r : I I ,, I I ,
"it n19,, :1- '. '111% ",
'. I I I R ,,,;I Iti 1, A"
Aviso Fle I ONO a I. Alli,! C.I11-111 11"r* 9. 1'. dlti-Iir A.-
'I'mr ---m- ,,,, I'I= 11. a. A;-1= ft
i Tl' ,-., , , 'i;,.* 1, I L L I Id", 8, I '-,V,, ,, ,- ,I 1 -V -, i '! ,-- Fisli or
".I. 4 14"iM-- le droI-Ir- IS l t.1 'I' r In ,.,fI ,-. f, . ,- "'! 0-6. ,, -*, ,-il -,- 1,-5. T I ,- . i ,- ,t -,, ,- , -' , .. '! e olo
11 ,-,,,,,, I _, - I I I 11 ,.,,, P", --- I ), V, tid ", i I I, d'! ( ""'eu, do La
tl -p-- Ill, ,,-- '7 ,, ,- 7 a' 1. itit ,I j' "i""'r-" -"17i- 7,"'- RI ,-a '! J,--, --,, lo ditj C,,.
a ,, , I --,- -i I "'I't, I'- 1, I""
::igt: Z'S '-' de ,,l -,, - :1 .":l'i , i-l- ,, 11 WASti t-1-1, I N I it, C', , ", i I . . . -i, i, 11, I- '""', Ili, ,;,m;,il l P.- -Igir I -Mz -1-'! a ,I t 1. 1 't -, t, ,,, i t I : ,,l , ,-, ,1-1- 't, 1"'I"'O"'it" lttlt Y C-to do
-I" 'll, ", ,!,, , -,,,, ," r,,,i,, ,,,, i 'I'- "' lit"I"i .11, I i" ", I r,",-I -,- F i I I ,- 'I ,, ,-;" li,',t ,
,,, I 'I, I k 'ti -,- AcUit, inm ediatuft i l "I" '-Il l 1'1 11 t i z,,- dol mi,% mt--tft
6- It, 1-,tt- I- an d-, -i I or -n- -Iiiii'd-j-:1 i, riart'l, : ,,,,i,,,-,,, I 1: I --, 1, I ly : t ,it! , I I I
1 ,A", L "I III 4, I -,- 11 I !I r, I I it
", 't, ,, A,,, illttl II, I e Li,- I , II
: I i I , ", ,t, jil', I .\ t -r I, I , I 1i -.
",", titil ptir ,,,if-T-'f i I -il i I'll '11'.1 i", it 1-1; I I I 1, lt ...... z- ,,, 'I- "ImAt, ll,,, fieiliL,
17 I "- I ,." -, ,, "" 11 I -1, ,,, --I 41 i- r--- 11 11 r- , i, I, 'it i1r, ,, -,"t til' Il , 11"li 'I
it i ,,, 4, ., t- --_ I "'', ill- 111-1l -, 101, llo;ll- '1111.,itra, qI-11 "t, : Firl', ,,,, 'ItIet 1- ,i- i, ""
-, ,,,,;, ,,,,,, I -p '. : ,t' 1 c It,- : 'It I it - """".., ... ': :I"' "", ; t, I ,, ,, I ,,I,,, i ,,,
to, I "t, " I, ;Z I 'J, -1 -1 i-t ,,-, "" I :'- t -- , P il ,I,' ,- "tt, 11- Pi, I ii (' it", , e4 C ,,, ,j llIlilr,, !,,,, ,h-,, , l '""wri d.
il,,r, el FR-11- ,;,,,,*tl7 -,-- -1, ,-,I
H 'At : Zi -- : ; '1 , I i ftclt, 1 Fi,,;, ,-,- !,,),,I; ,r i1i, I --, ", 6 la Abiid,, 12 Y dominp
,,, ,I,,, iili, Ilt, i I- ,, I I - t 1, 't", t - , I I', ,,,,, 'I 'It fill, -clin"I III llzt. .',, , ,, m n ', I _: I l Fi, l -1i't i, i- -1 "i"r iI i""! ,,,,,,,,,,, ,, ,I I" it,
,1- ", -I- ,a ZuirtL ""I ,,,;i,-lI1 t, i I, :, '- i I'A l--- lil f)! J,1, PAHRFS "" -i- rq ft "i"t" ,- -1 -' i 'i, -i,, i rtl. - - I I i' I r1j,' 'I" "'j"t" -'j" "It. J d -b- ,,I t,,dt, I- Sol'I'llada it, '! d',, 2, ,1 1" C-lieri, l ,; rrpC-,lt ;lIl It, ti,, -,", ; ., 7" : I- 11 i,, 't,,, ,- j I',' I 1 "I"11F"A I I ", t F19Itef, I ,. -, ", -7" -11-11"; -1 1; , ,i, 1 1 T- ,,z ,I I "'iI, I ,I, 'i 1)", T-i ii- "i", I, I I - -liat 11, ,All ) iiitalr 6, Pradi, y Troczde.
i N10 ilfil I i - i ."I", 'I )- 11 Itil. lilxlll 11 h-l- 1 61 lit. -, ,I MA, "" -Io progronti,
va:, 1, tt Z lar.a,- 'a el I,, I I r , V- ani I-, ,,, ,
I J I I 1.1 I A"'Ilit; I "a-liki, I 11 , A I I I", : I I ,Itlii, ,,i,,',.r 'l I " rit -,'- ",i i-, In I' ". -, I -- it,, 'i 'p-, Iii I-ib- pir--, ,,, 1, ,,,,I,-, it jutitt,
To p""t, ,0 101" II ril-- di I I I va-litilles 4J
I I "' 1, f- I I -- ", -,,,,- It. I "! I f 11 I I III vt,-,,, 1 1 i i ,,-, 1,11
1, I -Ziill- l ""i I r, a I 't, 3,Itaitt;;-%A !i;,it, stvnw" i I.- I..", -,I,- -1 -- I I I I Par tilt "Wn". pik,"'It"', vl'j- pl I -- : I .It I 'j- ,,, d,,J ,- t,
r, "r I r, r I t. 'i, R" 1 111'1 --' n'ti-l"', ,- 'bil- "I, I "I" ;111 'i "' ,,,, 1 ,' ,--, -I, V'I 1, -, ,1,,I,- d-,
I C't, ,, 11 Z --t$ I D"'de hofi, te I Y
'i"'at I, I I I t t -,-P ',n
1. d1b: art lip.-11. i prans nu 6 Iran
:, I I I ,i I 1- F I-, 'r I ,-l"111 -1 t. -,,4- ,. In
-- C I, 1, a "in ,-t "'Itit" tilln *tz- 'S,--- I IV' ,,, 11 "'4""', r \;-, ,',i;l',, rxd-,, t d7li,1111, I 1111ti -' I- --rl d, prt zAd,,rrSade lax it..
Citaei6n I ,ti -- I. il -li- 'r 'it, i -, - 1). -,, I I, I III aItt, 'i" ,,, 1, Ir lilti I
r" on : -,, ,-,I, rt l ,,*-, pa I ,, t- tiii- I , 1 ,,, di"'littv cariillatm ",
,i ( 1 F1 CA N [) N Nil) .i i, ,,, _,, 11, ,,,, st
'i l '. I r, i )IIra""n 6,
I ct-, lt r- ; I" !,irl, %tir,', 11 I, I
r %1"% I N '4a" I:
D.- r i ll .- t I "" I r 11" to It. ,I,,,
r I -:1,--, -1- i
Fi I'll, 7", I i a 5 t !, ,I , I I, 'j ,""I"I", 1rS,,,,,,,r!. qusd6 ferMada
i 1- -, 1, -P,' I ,,, it, i-- ,,, iii- i" I _i 'I I, ,-l- 11, A Ici 1 f "" 111PItill P,
gil 10 "tit -cl-, lt il- l'il I 'It, Ir"a -Im 0,
i, -!-'-I* ,i '-: I l 1) e f ii n c i o n e s -- -'- i,,' _", : I_ ,4, _ ,,,rel wicit Ram6r, J, PlAntIL pra 'i
dli crivi, Rtt" t e ,,,rjl- 1, I A!-rili- ,l -rrr Lal 1- tinlli,' I'll li - '-Ird, I :- - i r I I I I 11
c "Itti ,,III p'- d, V Z -Idr, ,!:'M p p F, 1, Iy 7111 I I 11 11-gid- 1- ,,i -, -il" ,It T'rr- Ftir- ; -F 111 a""'PaIlAdo de las I.
-1 1, It- !Z, -y : """% V- I I I ,II ,;-,I Tr,, ,j, J,., --TI- 11rrlfil-le, ,-tla E h ... y R.1,4rt
lit li-, -:ti", I I -.- I I -i"tihl, Ftl .-'- JIlF nt ld F- 1- d- AmI, I -'ili -ti , I C- I'Iltf t' -5,' *r -11 1 -- ,- ra- -i "
--i !- i 'I I, r: I I ", ,i ', l I ll CIINC F TiI Ill,
dr lA t'nil-, 1- 9 ll,, ,,- R,- tt!- I- ,ij,-t t 'I- !- tll l - "",
C-'IliI1:lR-l D' a il Lii i Dil- I cl I, !I F 11 -- I I I ,- I I I I , pj t I,,-- _OA 4 "" r- 11 6, ;,, t;'it"t'r, _'i I '*'11,a%,jy AllimIalla 11 ,ell re. 811-11 ].I z-510,tirt'S do S-1Itint; d I A,,,,, tioit- iYi- C, I ll Fti, Iiii-I i ,I ItT -- C- ,t r-, F r" PF"". $I, ,. I- d, , it-11, I" P -l, Alp,-, a I'It" "f'r,"s Wrlo Njiglttloz, dq
it I ,- it- --- *-, lx - nilv- 1. I ,, I It, P.- "It-, 10 -I 1 i 11 11 11 C-- ":ir K'j-', -k, I'. ,,t, Ir"", i'3 Rr"'I" v Tiartil- T-a, dt Pro -,
0 'i ,r t\
-it il, C, ;I I AIi-, 4" I --l- tlitiettii, I, ii ;A-- itt, I ,:,,- Ii ,
Coriiiillnr, ,,, I""I". C,--!t-,,1Ito R, -I;- -Y t4 lT A' i ", I I't I t I", Iii- -. .,Kri, 6, f-trididd ctim,, ; 0I, 91-1l; 7 tol SQ, , Attterfo PIT All
I -, l -- -11, - -, -1 r q, flgriiti A 11, , I -a, IiC plildAl- o d cn",,, ,,I'; III F1,-,,,,,,, ,- I Az ,t-- jl,, -.11,11 It v: -, ? a I "". -7, I I- it", ,,,, i 'I 'i't" [fl
I, -,; '! 'r, ". il-it' ,j 'Sl'ill"t A -'a ""', ,I
,, I, -1 1--tal It, I, I-I Il"i -1 1, 11 i 'T'l lF ji- R ... la w" itj Y -'r
11 'i!l I-r to naix it ,,,f l ,, F r'I ., ", I-- ,I "', tl 'Y
'ilf 6,1 ,lin'tip, Di-,q! 'f,
'it-- -0 A, l. ;, l. ", ", ,, F, -- I- ,:,-., l -, x I),-" ',. E,!iil, I'l-I ,,tllil rv Scri de e-t
;-- 11 11 CII-1, Aii,-tl
-t,- wl, I ,- , --t,.
It g -, d, i 1,1, ; l- I li"hal" -w l 'i I, W, ")
I, "1611) I il- 11,; il, J, lac ,, ;" n', -Z'it,
to, it J,,, ,;, I ,-,, ." -- I 7n- ,I it 11 I ,Id , -;,,, 1, t -,ti,
R-Itila D L:e '1 i,-n tra, ,J,1!" ,-ell' -11 I- pili- I -i1,l-,, '.1 I, ,, I; ,. ,"t, ,,r,,,
1,, Ralt. C:, t, ; , I I 11 1,, ',,, -,; 3I it ,- -.- Ili ,. !.I - ,,,,, t- J,-'I') S"a 1, ,,, ,,- fiiinl, ,0 p"'te't"rilitt 111-fl. 'it 09l '11, PicAd, 10m3ron aclfi
-, i i- rr n- 1'1 ' I I I 14 ;I, ,,,,, ","', -Ii, ,I to 1.i, 1,,-, -ndid"t- M .?I.,,,tj I r I I tt-i l I I I I I I i",
xim" lur"it I Y IlIt i I -,:tI , ', i 4 -' "it""la it". illl" l4i ) !FNAANA, ,!,,- I' i" I 'it I" -In, I,, 'I ," Rj,, ,ii-i" F ,,, ":,""'a tit t
itir'l, ., it;c, "111",ili", I -itpvt, d -,.,avi" L !t, tr -, it,!-, in, ,I -'tn ,It i- -, 'I ,,,,, , 'rt,: I -,,;-hvl, dellgiid ,,, 1,,g
dil III la II 1-41 1! I )-r, 1, H"Iti" ro,, SI , ,lt ', -,, -- -- rt ,%! ". I' I [!I Ilp', 1-: 11-fr 't-i"', ti-% ,- """: Ill, ti""I '! it. "Ill IT, 111111,111 11, F111"'n, ,it- d- d, ,,,,
,,,,, r I 1 ' (; ',"ii', I, , ,I Criirp I "'d 11,1111j, I! U-!-,il 1 .1- to ,I ."w 'rit'r ,trrta
Dil,-- Ill .1. "Un", le; ,- ,,, 2i Ia Ci. q I i ... i 1. pit.-i',". I- Mq,,'t" ,jg
I, 'i "' F"litit" e V -"' l _, ", 'I 1, li ' ,:- 1, ,I, ,If.-, ,, F., ill ,illi I! I I :Ii- It I' R P Atin-, F.Iltt ,,, ,- i i'l ,4 ,, 2 I I 0", I-, 1, I K11, iril, 'J, I lo
-1- - ..... I", '--,-I ',;-- 7 i "', "' , 'I 0, i, li ;- ", Pt, ,,
d,, p"', -Irs- '! p- r-:,,p,,!l- ,,, I I ilin : P-,- wunrtiiI sipo,
11 '--","'I"' ,,, ,, ,, Ii , ;i; no 'ti, ,, -,I .... .. t ,, I',', ."I'. ,, ,,ri l, ,
I 111- "tlitill, 1 , : -,,; ,tt 4, I',,,,- 'I", I 11 'i" il ;, A-, 1 ;,,
di"I". il ill !, 't-, ,i I ilt'il: T 1 'ir ': %I I ,, i- ;1I 11 I;"" ,1,,"!"", ',::, "! ;, ., ,I I ei
I P- "!"I .-i" "I- 1, v ,I -1 I ; 1' Z, I l ,,,, itit, I ,; I ,,,, j- , ,,, "; -) I 11 I I, 1, I t) TIT ; :% l, ,""', II,-ij,,,,- it """ ;il,,, ... i 'l " ,,,,,, I "I ,,, i,, ,, I'a 11 I .la
ProvincW ; I ,-- I w ') ,!,- t Ve"T, '! ,-i- I C 't- I I it, '! I', 1, i -" t I I 1111i Ili 01 I I'll 11 11 ;,- I 11,11"; I I o pitid"IrtA viLk, 1- ; I 11 -1 I I I I ,,, I 11. n"- tk," 'I t ' ' l" L,:' 'I1,L'* 1 -;, t ", "; t, , I", "i", I ", it, ("O"ll I
ii irtl t- ilp" F i it, I ,ie 'I im, ,o t, - -ii, 4 "", 5, 't'j., ,,, t
,, 1 I ,I, 't; ", IL ,', ,1' "I I I , I ... ... lp"thl"'I5, d, 1"fl,'S,
M, P- i- iit- I Iritzitj_,il ,, JP,, ,,,, C, FtM I I I I I I, ,,, ,t t t: i ;, 1 ,, :,- I i I ,,,;, , !11 lill '11 111 l" t ,It,":r, ,, ,,j ,til 'I t hi;b,, d, It_ , t t, e, I I , '_ i l, , I i "I
,,,,, I, i _i, ti, I, , : ,,, I 11 ,. 1:1 I Itlij I I I I I ; 1, I, ,i r t ,i', " I i "t I , ,,,:, I ,,,,,, " ,
ii'i, Apt- h, 1 ,g,i!,, ,, 'jllt, ,il, ci l I'lli I I Z I : :lr, :i"""", "i'll, f"', ,.I
i'll"I pi,'- ,11,1 11 M- ,, 1i i'lm"', i- ,i- 1, r ;'-15"-- 1, ", ""' I I 11 ,- -- ( I 'i , I ,,,, *,it 1, I , , ; "', 1 I 11 t 4 t I I I i'l 11 i i 2 ,, ;,i I t i, I 'i I ", "J'L't 'n tj
: I n : i, , I I I ll i", I I , I :, I I ji" I), i, ,,,; I ,;- -, I I ,. , i, ,'Ili, t, "Ii 11"'.1,
T, P In"'ri., ,". C', ir,:II,- I Ali I j- -1 it C',t '-It I ' -t- I! "I ... I it,
C, P I,,,,, 'i"n't"it it' L "'t;- !, ,, P' I'j 1 ",i,, ,, t ,;, I I .... A i Fitirl, t, S 3tojo
,I, l I M !, l M J l ,I , -1 i, I I "I I I ti 11 "I 6-1 l l i, I l l (; II I ,, i: tll I' it ,, I ... ..... ",,,, I -1 V, I'll ) I 11 It T ,,I, i", I I I I I 11
-,Tti iv. ,I qi!I d-i, 'i P,--, I "'Ititr ,, M., t '' ", it" !t- ,,,-- ,, ,,,-,i, A, : ,-,d, -, ,,,,,, j"le f,, -;i VII"", I I'ii-)
-- I, I I f, i, ill, I, "' ', I I ,
11 l t , , e 7 -- I I 11 13, 1 I'll ,,,,, I 1 I
,,,, ,It I" ,d Y -, L, 1, p I 11 llx ti I I ,,, I I I , , : i 1; , ; , it "! 1 t , it '', l" 1, ,, "', I t, , c h I 'a 'it I "l ". ""' :? ""' : 'L, I i I '' "t """ ,"I" I" Ji,,W E F,r,,.,r. I 94
I. .... l ,%- I ", ll I it" , t, : ; I I , li- I,
i",- -t- t , !, I ", Z ., I iti i; , -,- I Pill .1 I I 1 li i I , M -,-i;, 11 W-1, i 00
:t'v"t, III: crl: -) 1, I- I,-,- , ; F, it it,,
V I Iidt) it" k I it, t , ;, I, ,,, I ,"it, I I 11 ,'I I
g-- 6, ) "', ", -, I, I-- ,r4 Z I I ;1 , t ", 'e, i """,, :_ -, t-, I; il-111, i"', ,,'.,',,I 1 ,, i , ,,, it, w I E 1 , l, :
Pft,. Nl-x I, I 0 I 1( N I ,I I I'll- 1-1 .1 i I ", -, o i, t I 11 ;, e ,liell R"i"K" 1 6m
VlIltiil c"I"t, 1 Callas illa 7: - ,'- : ,:, ,, __ I I I ,-jt :t I t, li, :), ,!Ztil I I "' I ")",'pi, d, I, T, m"ll
11 t ." --r- -, I lk l ill i -:: I, -, ,Nl* Ft
F';,H,, 1- --' r- p- ll I i ;', I I .- -Al I 'pt: , " --, ,it,, l, II ,,,ii ...... i
I F.",,,t.L. or F-II ,' i -- :7 ZOi- t, r i: 1, I 11 11 It I :1 I -, I Ili I It: it ,i I, I r :1, ,,i ,, -tl ,. l .:,I .- 1 ,, iiplm' I ,id.i ir ,tri,- R, i,,- ,i-p,, ;.- i I I I I ,t',- I l, i'"' '- A, 1, i,,,,; ,,, ,,,r ),, ij !4D pj,,.
,,t ,, ,tI , I , "I l" --, i I !It, 11 Ilr-r- Fi,-11, Torrl ',Jt't, P-r l" ,!-, '-, 1111i I I I I I'; 4 'I 1,x"'Irl" 4 .""/ t"", r, i, ,!It I 11-I --ri, I ii; -'J'i
f -, n:, 1 F 2: it, -ti, 'I f,-, t- - it" i -, ,, A, i' 'I 4". 1 'qit- I , t, i 1 ,, ,,, It, F P"le ,, ,,,,, I"' 7:1 ""
lglall- l 11- -t- : 0i dI-, 1 I,, '. 1-- rn- i% ',,-,, -: "T- Ilt I'll r3l 1-1 -,. -- i i-, ;, -1 I" 1, i "' 'i- ",- "t ,. fe t1l'i":"3
_:rt I r i-11-i -1 -- I ,, il- ,Ihii '-""- ;l"'l"
1 xtaml, -Ff It, lit, -rA 'n"'tt I 7-:r 'I, N!""'. yt' C-- P"' 4 ' ,-,, .. ,.f,,- I-, 1, I "", t" I ,I. 12 I
It-1111 ,-t1lit, Ii -,p I '- r_'k' In, lit"I., ,I ,I',- 11r, It, 1'1 1 -, ",, r-, 1 41 '", - , , I -, i,, Inp,- I 'l It :,i 11 1-1 14 , , il 'It 'I It!, W ',; ,I-,; ,, ,, ,,, 'j" t Friam'- i -,,,, ; et-1 1: i-,! Z ,,, I I -1 % ., I I I 'i"I"
Ih,,,,, ; Ig", d n _, it, _,_ : ". -i - -1, ,I. 4 it I ', : iI ,r r ,,, I " ., A I t :r ,!at, I,', I , In, ,i, i -I ': ,
I, C, ", '. I ri- f, 1 111' I'll 11 11- ill
tire, I 6,ll '-n, Fp tl, 7,,-,,I ,- ,.,,,,- -i" ""I V ll 11111algo intilvidable
I ,d, l P-, I~ i tA I. ,i", rc-'-,-' ,- n .:' 1, I : r- 11, b:att, 1- -!,-, Z- ". - - Irril"', "ll, !;,-t, t'i 1"it'i "t ,, ., ,, , ,-, ,,,, ; i, -, l I
I, ,nd, t - I 4, .I, "t" t-' r ", I 1 1 1-4" 1 :1i;I ',!,I. i;,,-,i, ,I,,, M,, Ir 1, I -, , i" 't ,1, ir, ,-iii
", I I 1.- I i '. I -, : "40 ,- ,,- 'Ar, y "trit"I'll- fuiit Cipriano Fernindez
I -- L I -tt ,, _- Frt tt -, 1"
:- ,I '"' ,-r, ",t._ 2 ti ,,, - I. I 11, 11 vl A e" t ,
- J-, '. D It"'. i i "' 11 ,111- "I 'i It, ,I, q-, Pdl,;,.d F,- ,, "I' -- C' I I a 1. i I Irt I 11
Fri '! alrirllt ,Ii;, . tit -e- 7 1 11 e--i- T! "";'I I I'% l : Fll ,t , 'I jt,
i I j "t, I --, , i :.I'll r il 1- -, U ti ,
r I. ,-, I tlrA, 1- 4 ,,I tl,
... I Irr , ('I , : , to It ,,,, il,, -,-- ,,,, ,,,I ,, -It- ,i 11,1 i C"'m"'Irli'mlis 's 1,Y intx,,11 ," ,,, itlit"I ti
,-,,A d ,i I it I I -11 .111,1r, ; ait% 'it t.
A - , Eli, I I I I I i, "
,,, I -!"" I r, rn- 6" , 'it"i': ,. i- d-, 1-1, I I 'i"t."';-, ,, 1: "'l, I --L-L-t----- i 'I'll", 11 1; I I 11 i I 11 , , II 5idt6l I- I! ,,,i-,,, F,,jr, An- '- l I '-, 11 11- r ,lil, ,I, 1, i,1,, 1,1 I,,* ,idlpta1
tioil de I I i N,,i, Ir- d - - ,,,, , it ,;t ,-1-l" --, P I rtl- 111- , I i lFiK*l ,l, ;I,% It ;,,;, ,;I'4;, i 1'wt :!,
:1 ,iiii, AK-I- tI iiii-'I ,,-I ,,-,,I 1 ,tl -vii ip .,I 44 III ,,, it i, i"I , 7ill- I i'- lii ,,",", I 1 1 1, 1",;',: IiiIII, I It, I'lito dit p ilar a Un
14 I I" I It I':-;i,,, ,,1,,: 't"', _,' ,
1. l - it, p', I ,;, I ,lan 'I ",
!, I, ... , ; it, I "" 'l," -, im t" 'g, q- 'l,, d, 14
,,,,,, n iillr ,."n't ii "I ilil r- ,% )(IfIrtift lirtvftetor ell vI I t, I I 't
i, _;, pi L -, : , i t ", I I N, It' ; f, "g'lil, "I'll, V111 til"t 'icl" d, i,,id", ""O" iq m",i, I w
iii.litj in , 1 1, a:,-,i, af,- n 'i .1 1, 1 'to t,,Itell trl
p n-c --.,!I ---l-a ,7i ; g,- !*a C', ", I ,IT
hi'v, I I I I, d R I 1. T'-, ,,, i ,,, lP";- planted dcI I : I i ', I 1 ,I II,-, ,irjr, ,l rn we t'l'I, It"t-Iti-S y .1tA
i 2 -11I il- l :- 7 i- r I r ,, I r i ith a r t r (, (;a) p9t) i f, I : '. ", I '114 I 'I
,,a- ", I 'l 11 1 d1i "III, i T ,, r !" ,, i,,-I, -,, ,
-- I I I I 'Hild, ii i"', !, "I" 'I "Nt""o .1ri -i, .1 I 'ti-tii ,l,, P"g'am. p,,, t.d,, $
l 1, 1 ,_1 sill -,-" -- I !, t "", ,. rorrIpi,,,i mi,,iml, Decimns esto
I "'trint t,',' i" i t, "'r -:,! "-P' ,," ii I ,
1,1-111- ", ("', ,, 4. *-' -', il ;. ut, d
i I ,, t," I, """ ;, 'i"', ';' ' "I lj ,', lil I-71 (, 1, ;- I "I ,; i I I -.1- "I'l., "r' "Ii, rl' ,,"'Ai',.' _flg, I rp, =
"' I C 1, g, I!,,, :,, ,,I,, ,' I-, V, I -, I -- '
'I, I I -(T- -rl ,7-11 T rl
--,,,, ,---- ,%f- Vi, !,, t-,-", : ---C---"---T -'1'1-1l-r' e 7%* "- 'i-ri- H -qll--rrtir-n, mi,, IT r, -1fill. Ail-- y
l -11 D, AI,, ia,, a qw n
--11- ll i I,---,- ,,,,,,-,,, 41r $I'll, ,,- , f" t,- .11111- l I4
"d -1l 1 Ifd, p', '--- 'I'l (-'I,,,,, -I!111
-- - .... .. - - ------ -- , - - de'l-t. It, - 11 1. , P-Z 1,, ii -- ,,- ,,i:, ,& , ., ;,, io 'I pl,,,, -1 U--I)- i oili I 1 I I All:,;, t, ",rrlp "T'l it 1 ;t: 5ljA ',--,,,r-l-t- ,r, -r, .. .... --ril-1.1" do olorl,., ,l1r, h-e Itins




1.1.1,
I
I I
I I, I
I
I

I ASO (XVII I r)IARIn ril,' I.A MARINA __MII i N i 0 K Off, DE 194Q I I ............ . ... PAt';1NA QN(T
,
It Elruidol)ue(lecotiditeiritt)s(i'la A tropelhi, urt policif i ig I ,111 cz I'll - ---- Reghl'i (will
i 1, ,, ,,Ze,

invalidez In locura y la I de Sah-Infunia de fins Ba PARA LA M W ER Y EL 110GAR ; ,9,1,,' ;"."", ,, ',,,", "",t .,-, ,, ;,, ,;
I ,- 1-11
nuterfe 40S I Par Maria H.dolat do Foritanills i ,"I I.I, 1".
-_ ,-- I -1111.11- "I I 11 1 ,111 "' -7 r- "" ';,, Interesante trabajo del Adquirilitit la Universialad, I 1101)"t, un enylygifw swl Iti Cltt)l I1111ti(41ml. I 1,11 :1,111.1, _;_ 'I 111,
11 1 1, I i- ,, I I : I ,:
Dr. Castro 4achiller. Se copies en el Arehivo th-i I'll-I' 111'ri ando la o'gresie;Pi (it efortor h4ieguroinl 1-41 A10d" A(111(41 I ; , I I
---,--..- __1___ _11_1111-__,__ I t I li, '. I I ,, ,. ,i "" "t;
eolegian 168, masajista* Intlias. La Coral (lei Nit I i f I "I I ,
-- I GODERNACION I GACUTA OVICIAL I 1 ,
E S T U D I A N T I L F 1 P P, Iciti- & 511, AlIto'', I, l ,1,1 -,fr, Il d, Olt, J, Ma I I I 1,
I I I ; I , 1. I ",
,S I t -,.Ivi ,,,,, 11 i I I I f ,
r Roberto 1- Golidarits ita I I Z, bre, III C 1 It ,:,:1-1 % i", I, I !,' I 0
11 da .d,,p'__l. ; I T I , I 1 I 1 1 ,3
r2, Tit I '_, "I I 1, arl'' i 1 1 -, l", I II,;- ,, !Ar-- q. I -,I 1 ,
Intl ate to .Ito Brad. 'a -I'- I h. ,, ,idc, a! I, r t, lw, , "', 111. 1 1 I I , 2 I ,,, I- "" I I I ,,, I." ,, I , I I I r I I ,,, i ,, ";
trabajo qui,, parit .,jalt,- n, It I:" ,:,: -- e, , ''i ,, i" P, ,v i,, : F-' / I 11
I- 'I'_ ' I I i ii,
I-,,- liciong"Oroblenal Isanit."C', ', r"11111 l'', I ril I. Ir ,, 11 I, I 1 F,,-,- Nl- ,,t ,;-- N., ., ,',,,,' I I
ll 'I i, ,,,,, : ,
cl wr R.nnuo,. camn, B.o. ,, -,,-, ,,j tj,, , qit,- _: _- ',I 11 t I I .
7 I I I ,, I I I I , I,: "" ,, i ,', i 1'11
1. Ac derma 61, Concial de La Hat ,', -, I;~ ,,, ll I t,.-, 1, 1 ,, , '', : ,I i", t ,w I "I 1 I ;,;,' "t, "
'If I i I" l l" ,,111 ,- j, -r 1 1 1 1 I; \(.iFN i \ ,,, ,1,! I. ij ,,,, I I I 1 ,it 1, ,-,. 1 ,
bAtia Y ha mwoduidn la Relista d, 1 ,,- ,, I, -' I ; I I l 1, i
Medoill'a VICilutla, 1. doeta pubo- , , I--fiin- ,i, t! -,:, I:, I r -:t111-: 1i '_ 1. F_"._ I ,:", it' j "'Irll l I l; 11 I- I 1: 111 I 1, ,,;,, 111-i4
I I i _, I ,;,1,,'t,, L,1t --,,
t'Clo. One I" y Wri;, 6 d-lo, I' roli- ,i T, i- I 1 I 'i, ., ,, : -Iii I : I '' i''
'Tt, f I- 1, I I 11 1 11 I r,. !, - l"', ., '- ,; t, , ii ", ,111iii,,-, idlli, ,tn7" ,
,,r Antonio Prun, ti i, ,,- I I ... ,,, : ;, , I ,, ,, I I 1,
"aldo Leonarco do Vinci Donde -rrolb d it -:--, I t- r, __ I "i", 1 ":, Ali",-, ti, S ,, Jan I",. ft,- bva- ,,, ,,,, pl,"t, . ........ i i-fif'! I eI,", ,, '--- in d, l, On ,,, I I I ,I, , ,'.
"' ;--- jIo "t,":- I :'i ";, , 1, I I ", i 1, 1. 1, I bn
se, gr[La no bay voidadera c,,Dcja ,,, f,,- -lltltlivgil 11 "i't :,"i" ,"'i" 1, -,,,,- ,i,), ,,I,,",,l I.
casuo ' J; U cj.'a '%F Ir 11 III vxenvi6n d l.'t,", -I ,-,I d" -11 I I i I
't ll ,. I I ,, I I da,
I ,FUO Precimmente it dootim u I -;I -, I'll-11 Iiili ',,;-,
e 1 ;:W pstrI, do-nte drt n --1 ; ,. i
chiller. flustre triblito it ItIA ljarbcros --, a I, ,,,, P 1 11 ,,,
d PM'M, de Is. 'D El Camelo T i, ,,,,,,',: i, -,
versidid e La HabanjL y Act, I I , t, I
dicta .J --e .1 q.. ha Il"abc, tl -_i, 'Ir, 1, '-1, : ( ,11,, ',' -.- , 1,t 'Iiov;pi ,I _, ,-,, A- l-, It, 1 7"' 1 'I I ,I, I ., ,,r'LTIi'
it I I I -, ,r_ ',1,10 de la Aeciderota do Clencim, da'ala en I I -:- 11 ,- llili ", l I , ,, ,,,, :, , ,, t-
K pr mera pettiml ., I I, ", ,_ ,,, 'n -5- , i tl I I I
11 11 11 n;e I'll: , ,!", '". , -,, ,"I"', t ; r- C-t '' I I,,
P6 do este u-to rol"I", X, ele, L, pl ,r,,, ," I 11 _! __ P 3, ", ", ,:t ,tt : ... I' I'l ,; "
,, I I 1,
'me ,,, r, ,. ,: 1 .11_ _" 111 11 R I ,
, '! ',, -11'1 11 I I- I I I i,, I ,,,,,,, ,_el marea, ., ero de !a .htrd'A' I , t i, -11,
In ; r-lii '] r" I S -"t
-L 1, , t,- -, 11 11 1-11,
DMI305 de on Pasm Par los ,am- C."', L I I i-,! ,,, tt I t, I _, 11, ,; ",!. 11 t _- F-," -, %I,',,
DOS de Is Flai-i i1i Ill ... il eotm '' "" I", t-l", , -, I
Ts 1 3 I I,- -i I -1 1 4, 1, "I, I I I I'- It- _,!, ', p - i, i, I I I 1,;j ,diid 1,;, It 0 c I t Ii r
et ruldc, _IA 'D, ,ion a-g.l. dra- I I, g". "n""", P'i"Il", -I I -11 : ,,, 1, "i,
Iwatable- y 'I '01'.AO -14 ,Ibm- 1, 11 ,, f;,, r, I I
clan "go i 'r -grI i 'T '__ II 1"t , , --- -.' It I I I "I , ', I'll- tm-' ',Dl r ..... ,d' 1 ," ,'P! t ,", :'' ,' i,':', hltet' (11 ( ;til ll I I 1, I I'll 1, 11 1: It, I I 11
!,- 1 1 1, I I I 1 e : ,,, I I 11 I I 11 V .i, ,
i- 1 t- 1_ "I' I -I 11 11,:i, R ,t i(, i 1, ,,, I I I ,
I ,, ,, ") " 5 : I 1:1 ,
iiii"111 11iid., I1 ,,, ",'t," I!.": 11 I I 1 ,:, 1. 1 ,i ,rI tircrviii lif 1" rjjjf' tll L I I ,,, I
liil ii_ P,,I - - "'t- 711- I ._,'- ", I it !" -, t, I I I I I I t I i I I I i"' ", 1, ", I ;- t I
I I I ,,,,r,,_ ,t,' , , 11 :11 11 t, l 11 I e I :, ,1. I '11 L, I ,1 ,'5 t1l" "I'll
T! I "'i 1 ,I :: i, I I I - : '1-11- 1 I I. I I -1 11 7 .. .... I : I I I ,,r, ,,,,
i" i '; I t :, ,I : I 1, -",: f" I I 11
I I I I I I t ; ,
I'll '' 1 I I .1- iT I I I I 11 I I I I I I I I 11 11:1 11- I ;1l
I
jr .... -, ,Da A '-", I "r '"', ". 'Ll I .:
I 7 1 1 I i. I I "I I I I I -, I I I I 111 ." I I I : i, '"t ,i .1
;, ,,,,,,,,,,, __ __ __ ., ,_ I 'T 1, ,,
'i i P i ,_,,- I_ ii, I : I I 11;'i",
,, i ': I I '', I I I I e
V, ilf -e 11 ,i- ,. ",i 1 11 I I I I I I I ,, ,,, I I 1
CO.&I pf1.A.rn*e5 C 0A ... ml,- 1 1 ;, ,_ I I I I i "I '', -1 1 1 I '11 1'1 ,t ji",
Clb llgrl 11111 1 --- i, o , I I "I ,. I 1, 1, 11 I I I I ,,, I 1,- ; ,:: 1'.
"All d oi 'i'll I I I I I 1, I I I I I I i, e,
..en,
radc, 11,4" i" l, ,11 It, I I , ,, I -1 C. I 11 11 , I I f f :, 11 "'
made ful"lonal agA,)Ib, "I I _, 1 I i, .- I I 1, e I 1. I ", : I I "I
teraciat I , r,
-a W ecide a IM cjc, 6 I I I -! I I I I '', I ,,, I ;: ", ;
Y A ta pstul. del od[J dja ,, _, '11; I : lf- i, ,,, ", , "I I ,' I 11 11 111 ;_11. I
III Ila &ndo IriiI onli -, it, I I I I ,,, ",:;, ,, _, , ,, lJvli rvviho lie do, 1 1 11 IT,
z r :- ,; I ,',,l,', .I
led. el't-ri- rarrita orlf i-,,,'; ,: , I I'll I 11 ,,, ,'I "", a '
I ; ,it, 1, i, ,,I 'rjto a G obvitiliw ion 11 I 11 1 1 ": '- 1, 'L : ] i lr:l 1, I 11;tl'.ir halt
de !me,, ,I -o par,, -rr i ., Vf I I ,, 1 ,, t 1, -1, ,, 'I" I, qjra
in, __ 1-:1- A I i- 1 - I ;
1- ..... __101 4 11 "', I r I I I I I 1. I i- ", I I ,ti,,,, tu"-dt tilil 1, ,t,- ". ,,, "' ' ,,, 1 11 111t, III "l, I I-t,, bal,
:'. I t ': I,, ,I I"
I'- Y p"" 1' -" i' c ' 'i : "" I I _. "", I j-h" 'j- -it
do 1, In h I I I , I I 11 I 1
-_ ;, I I I I I .l,,, I., il.-e be ..an& 0 l I. i 'i
IT dl par 0 ltocicial par ,,, ,i 1 ,i 'r! 11 I- li i, ;-111- I'll ,, f"Illo
formed. I I I I I I I I r I I I 11 I A A I I iI I a, ,,t'. P I I 6 I to I r. P I It I ... I I I I I I I I I I t "I I 1 4
t I I I I , I , , t , ,, I !, .1 111 11 I ,I I I 1,1111,, , I" , I I I " I " 'l I I,, 11 I I'll 11 I 11 "I'll I ,,I "I 1, t , I 11
d , 'I ., It, I, I I 11 I ,I I i :' "'t"", i ,tl,, Y 1- 1
Desdedel India dr vj m ,-IcAto A I I , 1 I I I , ,,,, I 1- ,.,, "', I I- "li,- ",*,,,.,,,,
I i I I I I I -1-6- 1. all, I I ,,, ,,, ," 'I,', 11*
rold. I I I I .dl P.6, -;- d- ,.,,,- ,,,,, -Pi",- -1,, ,,,, ,,,,, ,,,,,,,I, l,,,,,,,, ,,,;, 'll", "I 111:1111!_ I "'Ir, ,,,,,,,, ,,, ,,, i, , l" r Ili I I 1 I- "t wdote quo Puede do-'a, el I I I 11 -1 "' 't 1,
ban on sootdo peirturbadrol, too ch.,I- ,!, dr ...... I OI,-f I : I L, I I I I :11 J QdNl( ii J(JNI_- ; 11 11 fr,,,,,, ,;-
I x I I rA-11 11 ti "nil, ,Illlll -Ili, Ili- Ilt- M- 11, N- -k ll- 11, I-tt r "I ,I I I 11
pof I 't'j fit.- j,[, j, -11, t-,,, .1 "., dr,,
all,, character. dialbftntes. par I ': 11 I I , I '- P ,-, 0, h I I " it Y i-r-1,Ir
ob"j.d. latealaI d,- HO .' I 1 % L 4 : I I 1, I __I I , I I I 11-11 __ I I 11 __ -"--,--alao-Dis, It J, it, I ,, " ,_ ] ,-_ - I )t up.111 una -,1141ci6li
'. ,,, &i l I ,,, : ',
ftere comn sit ha visto romper a it at Crer ; ,,, -',' v I , I I I )LI(Lunv I inll dlril h1wrh 1
las'noombrank, OrWarr bajo IoI, dortorl ld, -, :": I 11, 1 1 I I 1. -, I I qw, no lenia livenvin
elptlos de I" vUraclonao aadbis S m" ': vi!r, n.- ,- r -'-, .1 -, __ I __ I I I I ,,,,,, .1 I'll 11 I I I I 1, ",l ihl -t blat
- i I "' tIZ' I. F r"" 4- J-2t I "'- T'-it'li:"_ 'I I i r
driela's ClUe esbi Indira cl ,I micto ,' a ,It 1- :1 i, I .- , 11-111 I'. I lt I I I 1. , I ,I ., I , , 1i 1151,1 1, -liz-
- -_ -, ''I I I 11 ,I ,"ajt, as
" I e I , I ,!, 1. 1es ta d-il-I , I 11 I I 11 I I 1--- I ; ,, , ,,, i ; I ', C"'t" 11W,,, de li,
1111 y 1A. denrocia"Ift de'la coaxi no, .Ttu l l, nrn_ I -11, I "I I i- F,,q,- -, ': , I I k I ) il I I 11 I l 1,
Melon orgintu Tie Jos .wres url Plan't' \ tj( it tin alcalde un 11 I'll Z,
lar, it : ,- 1-1, 1, I _, I Ir '. ,,,,, 1 I I I I i I I I I I I I I I I I il- t, I I i'll I I I 1 - mr,).rea pt ,I- tw
I I : :111, .- I ,,, "I I I I 1. "I', ,
76, y qU .... PQsabc,-d.da del. darto l _dee-i, -, , I -- I L I ^ - I :: ,,, ; -,,, I r I I ", ,,, ", I ", 13 1 i-' il ll i.echci Parra In
'Not I I I 11-1 T- "_" ' "? I I I I i, !",
)a Pecle hurriziou puede call- ,.to , , , lfl ppftor d, Trilllajo -_, r I I I 1. 1, 0 ,,, tl, POT .1 lelOfroci U 15.
T. I ] 'ra( I i I , : 1 i 1 I I I .1 11 I I 11 "! Ill 114 ,1 I i I ,
I." .are do ilue to rista poodI he- oat, fla
be, on a" I ,_ -1 -1- I I , , ,., , : I ""'. ;-'a"'t., ,,, I ,,,I, I 11 -- - __ --- ___1
j O tras I- I I , I I -1 1, I "I I 1, I 1'1 1, 1,
7, atio daft subjeti'at a. is zo icnre. , t I -1 I ... 'U, I I I I~ - I
Ob CUM W trallIs, d. 1- le. I I I I I ", I I, _1 ; ,' : 11 --- -11 I Nont III,' )Is Mulla I
'fro dw e,-c ,:. ,,l,, k,, , , I I I ,
t1doil. I :, I I I
El offt -diar- fAcD.Pme IT .co- 'I;"" I 1' f 11 I I'', I I I t , I : Cwd ldo, III B,11, ,,i 5
rlOd I 11 Intersodad de )as rit)laiio- ,' ' I I I I I , "I I k I 1, "I'll. l, I , ,r I I, de riz., bit sericiffier Ma"
___-1__-- 1 1aw!_AO"U tiDt_,WnldoFI pera best ,' ',', ,'' ,', -' I I I I --i I .I '_ 1- I I ; I I , il"!"""I"', iit 101 dirl"Il" ji de I"
pue, de frecuarites cambio., en "'t", I I , I 11 I I ;k I / 11 I , I 11 I I I ,, ': , I ". : 11 I jl I I$ U,_,m l r I I I I'll I I ', I -1 I -1 11 r It_ I I I r I I I ,, I , ''i i I 1;1i L , it Ii ,:, I "! 'It, 1- tilo'no, -I
t-i,,dad y -" Is altUj del Irmo 1, j" r *1",," I I -11 I I x- .11 I " ,]-"' li, "" -, it, u-boot
I -, I I I I I 1 I ,, 11 -1 I -_ --, 1-1 -, I ,- e , I I I I 11 ;- " ,I ,i I 111 el
ml- ul- , I 11 I e ': - f. , I , 1, I I i -- I ; I ., ', I , ,l 1 1 I'l 11 i I I 11 I 1 ""I Y bt t ',V a'; I, par
(11 ,a 4 011= 111, "ecrt I7 1 Vi 'il-to Y-I I, 1, f ... 31t,.- -,- -, __ Htifllf"I ij ill I ': 1. I I I : :ziijl- ,1-1, ,,,,p, -"Ir. 11,1 -Ilt- Mn
dej.. de - I ,,,,J I i;,- lill, -111 I il-III I. ,*)to
Ill 1. laorderia en in pral , )in'flnr OI, 3 I I I .1 I I I I I 11.
"_l_. q- h- catili afectard. h-ti I 1: , ; ', t I I t--ii2, 14 't ""' I tl ,,1 I I I t A 'I L ' ' '." ""'I iiti
p'-"nea que ralbaJa. M &Ire icbr,, t- ' -1 't ,,,I, oWI!'ihf1,Id rl \ Iiicri, I I I 11 I 11 I 11 : t 1 1,-'11'1, Z ,11 -111" 1-1-i-I i-iddItI P.1 -0- I ... Its charges y los policia, t C, I I rl -1 1, I % I I i 't"I'l,", -.,It w, 1 11 -', -i ro y
- __ I Trat.- dr, I. -b"t-c-l"'el"T r I. t l L", L_- 11 1 I , L "i I I 11 :I ,,-, i, ; -,, 11 I I I 11 I I , t 1 I I I's Ir I 111,"', ,, 1, .""'wi", Vi 1,9& -, po, V em1 ; (!* ,, i, I I I I I I 1 I I I I I I ? t ;,t ,11 Ill"'t, 'It' 1. I 'I" 1- .P.,
-Dentra,16m par media del ,ruiilc I t ,i, I 1 r 4 1 1 1 I '. : I ,, ": 11, ,,,I,, ,6-, fl,"I", r',an.
i,"lal"r, 0 qua I& farigs, I canIan- I I I I t ',.! ', I! ,,,
1.11, l" l I, i - I :t I I I I I i I I I i I I : I ,It , ,,, ,:,, ,, it l I)III"', 'nao
I I I I I,",, is
,iia produce Us eerel dy, f I 11 I I 1 t It
la notano- 11 r 11 l"', iz I, ,t
71 tl I t I 1. i I I f",-", t",_;: 'i , ", I 5 :, I I 111 ,, ,it,, eitw -- w- i- g- riliz ,j, ,n a m tI I , 1, t ,i 'I 4 , t, I'i- 't" 'i"I'llrI, I-, ",
Hir 1. mrstotbil dad, tl huabionme, U ' , ,
Irritabill In Arigustla, U d IU I I %, 4 *, e , ''I I I : z : 1 r I 'i 1, r '_' 11 I I I , t i ,5 1 1), I- Y 1-t. ho,
a ). reurotriasbreatcol. 'l .It --, 'I', I 1, : I I r I ,- r I ; , 'i, ,,p, "t, t, I I I t , 11 t, I, ,,,, I r Q e a& IF) , fit, dC I 1- t'- I I I I I i':l ,: oi, t ,- I I 1 ,i ti' 11 I ,, " il, ,I- v ol,,! d"P.1"
[IRI .,rtmrdando el case, ,it .,,,,J ". I i, :" 1, 11 I "I I I I "I -,-d,, In 1-fliaT A,Us, I zl I- I I I I .11 i li,, ,, I, I'll, t ... 1, ,,,:fl- ,,I- l
JO as elect*$ dir on dolor do, mutt 1 c , , 1 4l, !i. ,,, .: 11 e I I I I 1, 11 I I e I I ,, I I ,z ;, ", ,-,I 11 I , ', It 11"'ll- 'i I p- ,,Iil,-i Ilh- t- ,r'. ,,,,orw araw
las atormentAde, par an cquf at 11 I I I I I '' I I I I I 11
0nip"u, SUPlIcd ribod"ar16n %, r. I I I: -I 1, > l I I 11 I : I I I I I I 1 1 51 , I ) '' ,, I ', , I I I ; 11 ,11, ,,,,, , ,I,,, --t-, eW -1.91 1,t- dc- 4&e
I I -I, _- _- I, i t t p"""l a, ," 'I"t.-I del foa!In set atfndf?[t entrci A fircas aI cni- -;, : l : : :, I % l I I I I I I I 11 11 I I I I I I I I i I : I r :t t I I ) I .... 1"' I 'I 4 j I 11 It I
I I I -, I I I I t I 11 I -- I :, I I .T I
p-arto y .1 earnplanero, I L ,, ,,, I- I I I I 1-1 I 11 I I I 1'1 -11. I I 1 ,,, 11 I 1 I I I I I ,I ,, , ,,,I,,, r, """ I tri t-1 it" , I, i"at"ide,
I I 1, 11 i, I I ,, 1 ."I, i, j,- Ilr 11,t ,, .1 1 I',, F'11 "H;11 l! 3it, l del
I I I .1 I I I I I I I t 11 I ,
"fardliesta que Do Told, inf -,iti I I 11 -, , , I ': "' , I 1 I
l I I I I. , -, I 11 I I I I I I I
do, POT ejemplo fil de is -nl, _,n "I !i._ i, "i" & ,,,,, I'lill, t -l I I 1, 1 11 1:1 I -11 I ,, I I I I
11 I 1, I I ,2 ,,tr i ,:I, i : j,' ,, -1 .,
q 4 1- I I I 11 I I 1 7 -,, .'l
w) cartucb de paral, at,,- pi, -', I I I a! I I !' d, (- P" I- fWih d, brillia
0 ,a, I I 11 I I z I 1 V 4,vi, ,I "i"i ,il, ,,, lt olldi, a1v I", vle"
arterW to I I 11 I I I i% -i- '. I 11 III : i -, 11 ,- !,, ,:, 1,, : II ,,Irt, (;1- ,,- ,. p
I cerebra rostra ve,,--, i, '-' _" I I 't ' Z e "I z I I I : ,,,, : I I 1, Z, "
- bTE It, nor par un period, "_ i, ,- l ,, -, -- , I I I -Ili, 1111 '11, -t-idl L hi,,da,%,I,.ma I '"' I _ '' 11 1 1.il,- I I., I I I 1, )'Pa
te iestunclos, o Aea ribas de 1. a,. l : -i- I ": I I I I ,_ -1 I - ,, I r -"' ': , , ", 1'1,1", -, "' i 'L-- i ,- 1: li 'W1111 III Ill T USI,
PUMe P I I I I -!, I I, I, 11..91iillz
"I ; - , 'Ie I I I I e I I 11 I., ". I I I ", ,,,i 4, al illI ro&grt ccrt.
rodUCir Una InYertfian de as t ,,- : I 11 I __ I I t 11 1 1 il I" : ,I
.A., podelcau drogas clot '*"" : ",: 11' i' I I 1, I t -, I I I ,- I I I I ", ,:, I I I I I I I 11 I 11 I 1, L I
Tom boy parx retit, ei .=a ,fe, i ir, - , '-,,r,' -, i I I., 71 I I I I -_ I I 11 i ,- ,I ,' I I I I i i I I I I I~ I~ I ____ - I -11 ____ --- ___to; ) q Told. carl e. l.b,!. '1111 I I I~- -11 -__ -_ -_ --- , _-,
I I I'l-f-walel" ha de""'tradt"lle 143 iF- fi-tj- _I 'I ,rt-..-:, I __ be el t I x __ _r; b coutho, men- ', -t.:-_ r 11 I I I I ,pir 111 :, III, p1t"I I 1 % I.IoIl I-p cild d" I t'.11" iif" t. Llolditiq -Bolllw ( rvIwimici infaniilvii, --nflet nre 10pdulecie'oft frectiememi I " ,.,, ti !, I I- , I ."', 'I, "'A'
t* ez. 7 :, I I I Irillu t p lr -., 1 I i, I I I I 1 4 1 1 , I I I ;, .1 11", !i
Fileserl ,.] Irl de raid.i, cii, I ,,, " I I -' I 11 I t, I I I~ I I I I I : I I '' I ,, ': I,,, "; ,,,,', 'I, "" "
ea bay e d i I I I I I I I I I I I ,- I I ,, , I I -11, I'll 11 I ; I 11 I i ;t , :, ; l 11 ; I I '1:t ", I .1r,,,, 1, "" II,
la JiU ad, dettlaraDda 0, l' li ,,,, ', ." I I I I !, ,,, ',,1.IclV I1I 4i!"* ,
111- ilb ,7 aerebr- ', 0 fail .i!.,- ,, ,: 'i -, I I 11 I I I I ., I I I I I I I I I 11 11 I I I I fl,- I- ', , - ,
ult ti ,---ti I, -, I I I 1 I I I I ", I I I I I I I I 1 I 11 I 11, ': .... - "i 1- .1"i I', "", ,, ji"k," ,,,
r" a 1: :,, I I I V I ,, 'i I : 1, 11 I I ,, I I I I I 1, ,. 'r t :, :II, 1- riwilt 1;1 '41'-', !'', , t , ---I-- ___1 I I I I I I k 3: I I I, I I 1. I I I I I I ", : I ', I , , I I i ,,"I, I I '. l 1! """,, ,,,,,, I f --,,Cl,, ,", cl W If-,
:, ,,, t, lin. i I % I I I I I I I I: , , I I "I I
"I'll I, ,i ,it, ,I, ,, Ti,, rr"h!"i" , I t ,t-il,;-i, --;- ;- 1, I f z 11 4 l I 1- I ,:, I .,.' 111 11
8, p:'Ruita, 1 t,, I , I I I i I I 1i I
r , ,, I -, j ,, i r,, I I ') i ,'
"o, n R I': I ,; ". I I I I I I I I "', i, i -1
,to e" all"IT 111 In't Me- i I I I I I ,
MA 11 I clese"gaN" rj alm, jok', ,, i, ,,,, r ,, - __ -"", ""'' ", -,- I I 11 I I 11 I I 11 I I I I I I I ,-,1 1: , ', , I I "I 11 ,,, I 11 I io, jardil di'l l pri-viritt, en tion
1. I I I 11, I I I I 1 1 I 1. 1 1 1 I :, I i I 11 1 1 I :
cbna gnacitaj omo lue un tsi- i 7, F , 1 4 1 5 : I 11 I I I I I I I il I 11 E % po-liviin) lorillitivnIit.,
en el M osaic HtIt1g6Ir qUe tormi? , , I 1. I I 1, I I : % : 4""' : ." ; ' ' I I I I
Doctor obra to la ratchet cb, !a atli;, I I tl I I I ,; '' I I I 11 __11_1111111__-__,_ ___ I I I I i f ,,,, :, F ,, I I 11 11 I'll I " I I ,,, ,,, ,-, ii, 41., ,lil d" ,lot 6 1
de Jf-,y otirrot'stuart Mil arv ,I- , i, '' " ', i- ,,' I I I , ,, I I 11 11 11 ,It 1 I I ,, ', ,,, _",-;,-? Uittia, 4Ibleaj1a*,,,g, 11
to "" I -c I I ,, 11 -1 I ... I 11 I -, 7E Y ANUNCIESE U I I I Ir', I I I I I I I I , , mb
bia para .4-cill I. apati. got I 1) i I 't" -1 11 I I 1, , ,, KSC ': l I - % -,, ", I 1 1 I I I I ,oa. In.
torara en Ja hatoltacion contigica in- d. Y '1 11" I -11, 1 I I I I 1- _il I I I ,i ',, , , i, 11 I '1-1 r I I I I ,, rr' i 1 4 11 I i F,rb-oocl. 1. citan de MeI"tenterneri 6 tarnhar D'IDara. ton N1, d1mal I I I I I I , y I ,,, I 'i 11 _eT I I I I I
can a-mo, qua MAS froirucate 1. i d -f-cl., EL A 'i I 0 DE IA MARINk, "I , I -1 -ii l i ,!' t, '. 1 , '' 11 I "I , ;, ,z ,-x Strefil Tod.. 1.0 plan
f"'a" 1- "' 0 4 I - ',' N -, : 11 I r i- I I ".1,
mabde esta reurcis. to el sap-to at irndI, J - vac, ,'ncii, I,, 11 '' ,It, I ,I ,_: .11,71'', 1 1 1 1 ''. l" 1 ,a ualioxon to -bla go can
,4- -1 I -- I I 11 I ,I, III 11 .. I ', .' ,' 3 1 ,aite I,- at,.., el jardin holumits
il a Ins ruidos. recorciando clot _____ __ -, r " .,. serm ebro.ndad. par bil lauSihoperthaue, eacIsrogba, gyn; l a I , , ", r I 1 1' : ,' Ilt'lir_ '.It. TrJoIr criachal d- loa toad"
do as C verdAdere, asesinc, ,,, I. 'i irdn esta tarde a h noi- de San 'iilrl 'Ir '', it i',, -Iardn mW,,rzb4r at arlar-det-riecvrtxdfal
: Refirados del Ej&cito ) la 11arim En ho 17-mento bUmanc, lie Babbatir no to- I I I 111 i a,' lill", Ito 1 El )adD, beiga ntabla retaftanr Jos onitinjI, F , I I, z I 1, I rrl1-t,,A, dc do ge- al beambla.t Ital
ata tj ,A 1'1_ ,
10 Aba 'os caillel"" I! 11 I IfFt'r ,,F f'', I'll I'M 1) I'l ,i, Vili I; iil ti-,
Carlyle manifest ,,, so$ ,Jmcla Cim ara a p stionar una ley que ,'a I v e su, ca a- de Re in I .fl 111" T % 11 0 I, P I I t ,;t P I j I:, 1, t I, 11 t I 1, (i P, I" t I I I I -t I 1, "I 1 ,,, i Wan. trial, y a jarchn a.
ilb'da too esuilifirl. fn t! deMert. a I i %N lilt ll ll At" ', f I I I 1 .;, 1 la ol b.,deado de ai,,= ;I:dll*
In un barec, an media del mar y cille ---- I "' 111 r .r I ll- Y ali' Iit teoca D. ric. i
Wa locaba owag de bole'las I 11 11 I I I r ,." ,,,, l"l, a t"'U, de azutilijol en 0
"" 'O 1 4 1 1 i I 11 '_ n 1 I '
cilbalo de vent-a part alt ar a I I ; , ., 11 I r, 1 ,AD Ivremdad, I I I I ", ,, I , at ,ad., qua donairal.
chicks de 1. 1, I 1 % I '' , o. I_ A .11.1 r
Y ternin"I .... 1codc, que la, W, h. I 1: , e I I - I I I I I I ,. I ,, F, ,, ,, , l, )Aa fire, wran
111cm ef dO WDL, q, I I I i" ., I I
'I 'on U"'Its. It- I I I r I I 11 I I I 11 I *; I I I I It ., i '" I~~ -- a_ a.
zi-ento, 0 b.nd.i, pollciat" III,- I I I e I I I 't, I I 1 I 11 11 I I - -_ III I ,dt,
cis l can Dim labor Pau'alila 1 4" 1 1 I I I I I \ , I I I 11 .1 I I I I ", I I 1,- I a I 11 I -r. It T.,,.ba at
: r I I I 29, 1, 'i 00%. I'D
i-crim.d. h-el lorap-d', III I I e I :1 I
I O ;, '- f ,, I '.,,a, el t,,el A u:111
,,,trajim, vrichole a I- PrOpm A I I I -1 I I I I 'r I I lez .b, .I
nclad's. 1 f I I I I r 1 2" I I I I "I 11 I 11 I I ., I 1 .1 ;i kapl"I i ;, ii-lab- cor, 't tl
I I 11 1. I __1 I I I .1 I-, I, -d. I ,I balPar
%a collegian 1. -lafilta, I I i, I- I :,:,, I , .11 ", I - I -_ I I
i F
s, ba ccmrccad I W& ni ,A" I . I I 1. 1 I 11 ,, , ;" r i
jrW.. ,it I III, r I I M ,1_ I I __
jiltal W I I I 1! L, I, -, I I' .1, I I I I I
.1 7UDj,,J!,jO-de- sJl -A ', 7 I I I ,Y v, ,-, , __ I, I 1
,i, I -' I I .4 11 I I 11 I I I 11, !,
Urso'. -1 ,-,' ' :" I Crw al de _-
I i I' "';
I iI fln d. Tor- !i l ,- I , I I I I , I : ,,, 11 I I I I ,
'J ,"_" Lt- ToccDC11 r,' "t- "' I I , l I "I'A'
f I I I t _- !:, "
__ L' I 11 il i -,
T, 'e-- tlit,6"A "I" I I I I 11, I I 'i. 1 11 T.T-h.. I. I"ll-W., Cura PArr .... ..
_11 ...... I a 'artar"11111 I I I I I 11. A, il ;-' P.- 1 ,, T,106 ,f "., 4 1
"i, _:' i I i -, ,,, M URA NO
F1,- No. 352, 1 I I I I ,n - I I I ""
-"ota iocaSrgu : , Mitt I I I I i __ -__ __ _ __ I Acabarmou d* recibli ... I
e , 'too, 311an At- l ii' -1 :11 Dra. NIAtria Julia tie Lara .. . .... ......... I
,c,: !11
3.da p( .,' I,, j- I I I
I i I 1 41
-I ,tara7a Rai ;I 1, I I e, -- qtan, 'C"Tiodad
I I "itoc I 1' ... I .. .... ...
1, =Jc5c, de MV11iii, ", 11 t N41w 1,-l,1Rrjk ci A I., ,!, .1 to estilon Y I
"a Urilijr5liarias at :If I r i 1 L I : ( 1, I I I ( 4 P 9 I V A 11 A I
a x I
cumbalrdentp de ;. ,i M I 11 1, ,%, I ,:!, _;!A PLASTICA i I I
: Ley No, 10. de iolegm p-Dobllg.w '' *
ra do las Proesiones I 0 Invearsita, mar I 11 i Tral.tral-11- '(1114111 "I It- aup.1flia- otipliarift 1 11 I
ntat, dc fochas, 21 de --WI e f A, I I O, 61.1i.. ll 3 a gr cal
I. Plate. y A, VId.4- TrW- V-00
ju# pubantads en, is GL ,, _!: 114, Mire 11 11 MU7 a- T 0109-tim, qot, __ .1 t I .-- ir,
offell" 00, l 0
ez e,
ord" del"erl. UMI I -11" i ... I
1-1alarroa del objeti- de la reurtion. I --- I __ Receta de cocina I PRECIOS BAZONARLM
i-L Itoccift de Ja mesa de edid 3- 1 II
C Dbitacidm de) C biegio de -MasaJi r I
tm Terri No llnivem= I I - sops de vordarar 1, ", 1 -_ ___--____*_ :_. -ijanaa, -Leetora, (I zciti Y oijanad- del Uir,11. 11 Is twechat at It grills "al allie, in dwrr.- Pilo- _- caba 11" card. '" l !- ";",!, '- i j- .
ma, 4r I L- -11a,-G;;. e,!i!b= 4. '.0.41', ." I I L t F' k ', :, I ..."-- !
I rr . d ,I rcal., ,at, -1 -, I .L 11 i I
,ar T .; .414. 4 ,. 1. 0.116 I.W.
po, .0. -da' is I I , ,
jet. alle4dia teffthV- fl'I"". 1, L- I.-', .-- I I ,,, ', I 1 X-8040.
C,6t.r7n uca Prafe, I T= d, tcir, "... I a d [OA 11"'I"it- W- U1a.t. 7 3proba fin del ttay-tO 11, III que d l dia U- 11 I'll I 11 ') I .... j
11 ,, .Y V el M ante at civati At ObJet I- 14 ,11 -1- ,,, r I 1. I I I I : 11 U mparas 4 'I V&ia' Aguila 507
'Iciria"i S a 'Joe '. I I L :
I %1 F-i-ea PImg3. tt at . a titl -.ran 14 f"JIll- ,I, , , I 'i ",L
I I- fall n""Ar, _vArAliq .1- I I I I 11 I I I ,
.1 di. y rat iet esitott, de, -irduari g; I- %-i -- Y P- i,,1-.__ -be, fal --- "- i 't 13, , I I I -1-1 -_ - .-- ----- --_'t t-1, A I- t_ To ,I Cpftofli., d, 1, (-i ''I I I , 1.
Traslat* Un P!eSO de 1-Tis en "It" .-I. 40, at t d I ... d-Ft. f7i.-'ig,.-I-- , , -, ';I :" I , I I I .1 'L L 11 "
11-11 11 .... 11 11 ,caac trea, eaer et aciabat=* "t-fin, bitur-od,, 'tii- Ir.",111 I"ri-ft-Or"Wortl ""i -_-Mel del dia I
La Calaiia al Priyll par. ea. 1411flarlicalft to. tarde, I., sm. at ( ii til 11. 0 011-too Itia co"Wen.e- Il", "", I I i
jeT,,tIA"_ 1. .aille-1. da,"- P- 1-1- d Pit- Ab,- t-i-te Vk-t, Ill-, 1-c- it. I I Ii I f
Ai4bitt_ an f"t"a bl, I",, w t, 6, 1. TrIttra, le.01-rit, 'Wgef Cel-a-ler, t1olt ,-- I I I I I 11 11 I calintl
I d, S.1" ,,, I 1. I I I , TI 'llL ," 1'jZt1'l,
,a ,i .... d, !A Catom I u" cu"J'a"'I"' "1 41 P it ATraarotbe Ddblar laWa4a C-1114 Alai Y W "Iti"', I L l, , "' P" I x
trifocal a que pt; I psAj- Ayer, ,ataa nutrittit -RAW60-de tattowlift ''
,- "eff ildrbbernacior bht.. "At. ,jtbil III Lars- -K.T. 314-ba I f t, I 11 I -oW .W-; a I~ I L'
In. Ord" del aeflo, ?r st I t, ,iti,, ,I 1 -r ", ,, P-a- i .0ke= ; ll. 1. -, "" --' ,
TAtitand. I Baj., decur LI 1. Paid vo. 0 6a Z4., 1 ,,:riA,4Da 6, ao ",., 'If a-, del I a Barg- y -A.,a Fraw v I .11, I 1 ,,,i, -,,,,,,,,
.0, ,a t, -oa, -,rf, .R". A."t" To. ,, -'- pern.-, ,T inct, At hornaL
dente de)'TTIbural de Ur ra d ,W., .- .w rm, W.,r. = ,Ozr- f-I.I. .. ,11 .rd- del do, 11 .1.41" I I ,,,, " ,,, .
.2_r ; t" 1, lit d.,= -sr. 4 r-e, ,,, ,, .4"aarid.ie 1- -!, _!, ,,, n ,,,,,, -dai'u.
t, _M et 'iaig '7_004in-Its. 'teLaisto= - irl-, .1 1.1.1taff. 4. I -by bit. Ili- do, W t Ft.. d. A- 'Plat-t- ftzial.d d, -got.lia,
I ifiN= A11-1-z" .ZaI8 a at retilriandow Im e may 11-ft.". Laid" = Is f.". IF- DM-L via- I =an ., car, .1 Y Peirl. 0 gra, de, j .tas ,,erclums. rf, a a t ,"he I RIT.i. 4lt.oo.
I I I I I 11 -11 .. .... 1. ", ------- .......... I







PAGINA DOCE PIARIO OV, I A MARINA. MIFVCOIP 19 1* 0( 1 DE 1941) A () (XVfl


Ho residlmdo un verdfidero kiff?
HOYJ hi exposim"On del "Chlb Mov
_--snow E ss c c n a r i o y P a n t a a


A E M A
Za. sEmANA Inatil4itraciim tie la Academia tie Artc Dramkiro III 11willoria fit,
I I In Feder;cf) Chopin rt d
t-dl. d, Al -1"!- d, t,JUANt u, ARCO 11 d l ceritf Itmerif*i
ll.bgIlll, IllIP- q lt l- IItlt1Rt flxta l. Ft
INGRID BERGIAAN
M f 9 1 C A
NOR P., Iltmotal Pr Nerin 11,nitrz
EN LA SC NA ete slw I d, AlviOlIl. I.,
lttil ll de 6 a 9 A ;",;It "cI 'mort, A M--'
L. tie Gte,,a, poig "I' ltr Y, l""j, I I 1
11I11tI1t I,',TI-' d
f ACUARELA MUSICAL N 0 T A
"'t'- dl
MARn: EL VIERNES, ESTRENO DE aCUBANOS EN MIAMIP 'j,
b, d1l I '01 E$khe 80RJA
y It to"J.-to 001441 Albt- G-ud., Ae-lf 01- nda.
rrl gtiiflr. b
Mi-i d,, 1 Q11iT3ti nQ. P-J. D;- rm-de7 d, tw
v.l-- 6 'pl-lud. b-ft-, I- hol
ii
-egl- d, bl- ,1 d"Itn
JCINE HOY J"' ""
""o- cl', I r, ad
'CLARK CABLE 6J" tipegl dfl -1 la g o-, J-,; Arl lfl
vr
j.1 qc
WALTER PIDGEON ,fl,
VAN JOHNSON -1 ,dl y d" t. 0, 1 Pfjo!eBRIAN DONLEVY
X111=19 90FORD
Ader.4 41,rigg,
I. Voz a. AIDA Y FREY Pail.. lot .... Coreell. ,n fy
V
SANGRE 1 114 ISADELITA UVA ICgintaret. .......
LLOYD NOLAN WO DQWLING Alcfrclhat" f Creell que 1. Bergman
obtenderi el 0-var por All
HOY 0 A F 4 1; 1, en Fstrt'mtfmfi
A 0907 U PLEX "AN-IST-0 got, I "'1 11 1;' 1 f-l" 1 1, ll I "J"
1:,, MAF4ANA
d, Q- d1"
"tar le-oll"ll 1110 IF.11(i. 1ar Ii, ,t ...... d
ESTRELLAS DEL DIAMANTE
-t6 11 1'. -Ijo 1 41fl, 7 T 2
P, f I al ;4
P(--6, f-, 0'. N 0t,
R, ot cl, "'i M 0 V.I i, I )" 64 N" I l ,
: 11 'dL' 1 '11 01 11 tP 1
... ... I,.J. dl 11 de, A P- I h- "I If V IIIIIII ,,,,,rot I
r-T. -1 -r- bl
'f'i"
ERR01
I L j d, 'r, t,- p", ell
C-, A]-- "l-I yl-'),
1 06 T A,,,,,- er, )A
Carteleral
SAN RAliAEL d, II;"
HOY P-II, L."d
Y AMISTAD
M-2214 REX
t" e"L JA I
grp*a a Ilolk ouff ]a it
Re "t" r- rl-- --d
LA:417DA ztctriz De)ri, Dudley parze
if-- d'! ell -Iflitid 'Stpot"'
CARTAGENA DE INDIAS Fw r, lett idea,
Al, ZAR, d, ;T C ebb"'
de -tu ,, -no
el centeatt'i" d,
i., Y, f, E. N I)." Ft Es: di.t TrIltnte
gw Zgtadc,., U-I"
1, ."mr, I Rl
F.i I-1r, d1k nfo,- 1It ti lt 11 1- _- bl F,,I b ft,,
RHA(fol Mi"'11W We ltTtM0 -;'E"
:t-it, .- RAOUL WALSH 1ARNEA EIRC11
""e'" AIT'.1.11IIll Tl- r1i, A611c,
1A10LA I(W!. -'u""r" IT.- -1t 'LUX
Ilt- 01 I- bde Plu-, 1.- 3 G.rci 1'rt
de lit hl ertltd follicle.
I 1-o 11 1Il1b-6,t del "'a'10
lorelta YOUNG. CeIeSte HOLM I t", a
0 ,git i-ci : en IWI _t" IVA
C12 n d" d1blt, -t" 1,I V, A
EN LA PELICULA MAS -ffl. do u- Itt,
ant H)STO I[A
,CuEiA, i HOY cl-d" P., to, ritl-- VERDADEIZA
DO" %C.4A#Y jC CANI IIl, 61 11 4f
_f" ,! 4 i&v -,h- III ip"a ell I E E 0
lpor to"" no 'i A LINDA DEL MUNDO Ctf.r n, I- flItI)IS llflvcr'311 1 li0f)
P." 1. t3it). GRAN
tv mile por quil N1#10 DEL 12 T d,
A ,,tt "" ,
7- grd. CASIFLI1.0 VFAD11" SIVARA I:r1LFX' Car n, d_'-mFnt ', MARGOT Y CHIWERTO
'HABLAN LAS CAMPANAS'
.1 *bell. d. POR I EI HNICOLOR La 11! IM2 Y d de Iii,, li vn ROSALIND
OLOR 1 11111 6- F110 Sji5t stl,," tQ
q.e
true ..chocho! twIT re" MAAW TPIANCN HOY ALAMEDA tj
RIALTO
SROW WARf- 740W ENCANTO t. a IkLIKAZAR HOY
L__1fA CHANQU ALONG F STID Al"I''.
EULAL A DVL PIN c tjue WARNER pp sr.NIA
I 1 1, T T 0 -----MARIA C ER [*PIGUL d JOAN CRAWFO
I.RTA". A. GUZ io.z CAONA OAQ, FAVC)R:7170 L C- M-1 tl c a-, AD
Como tn d AMERICA, JUANA DE ARCO) tambilin biuO6 "'to
de ]a Opera dif Paris pre ITEL DOMINGO LLEGA LA GRAN COMPO1A N r fin el Teat, J
Ft "fi- dIt ilp'_ I dl
It -l".0 d I "t- I, d, li DE TEMPL

--hr, 4 f
I'mdmi, j,, x v
Wr IUDAD
tt -' P,- lif A.
SINIESTRA
dli I liltl 0,
IN F tNTN vi, bul,Aldt,-,%11l, 01, S MANANA JAMES CAGNEY
h- ,th
p" ob "l, d, I 1, I I l d
e, ift C-ti'll- r 6, m", ,
I to'. %,114 MUM que OuNky AN A _nt, rf,
dbtlt 0, 1- tI d 1 Betty Grable no emtk
C Iltl 6, F! r- ti ,Ir d,
Crand" de 1 1.1P.1rcd1 lo, f- It, w.0 Wz cj 1,, 01 !s 4", y .""t al mismo fiempo e,11y, n 5-t iT._ conflorlue con bacer A
p, imr. '101, to,
d"L1;X Y 'g, _gtd,_ de
Alfcletlo hlu.,I h, Pt _t R'. p.,ectie, pl- 'emaltint mismo papel mliemp c
trI- ttf-45 Como tszt if te nt
Lit, S ANC KLF San, a at 4
Asurufloo B lilgite'. Al v- de s. 'L, 1"n -bre. ".42l bras, led -L
el 01
L. obra t-tral" 'i"I m-d" 11rt- ol N L= 0122& I== do 3-tlwa P'ts"t.d., c- P ell he ex III dig- r _bje rot, 14 M Century Fox ps
L. ,,ln-. 'ent-It. ijit_ de gece halx _&terruempldo con fun
ANZ kNAltf A-!L co-de ?i te
u
6, madits, earlue tilv a
C or In- d. a u or C. P!
MAR-k Z" _114 34, Ado
ally t I m "L Ni e ho i tj6
UNA, PIVC LA ,%olxT del it eo.11fcioptsr1 con,4 a Dan Bellt po In ti. itmialatu
QUI SUPRA TOCO
TA lc, qui tA ta te liad, ldrq. ruloli. Y a m.
14 71 en vet tie amplacerlit, It con
I-AGINACION IcI6rePue deble- ry
p-- I. Fclop no, I,
NCO 11, 1 o $610
1 'p'r ll dj C uba -0 or to,
a Arm P DO COItf; P
d- 1 Ijmo, de Ill eseutelas ptibliS1 a, ygtj;j-L. yet:articulirlintelte Vr
coo I I 'Intel roulgic.,
Ab.,% qu, let Dire Im de CultuFallecii) FItner Clifton. q.i
%eterano dd cijic ,4 rd;t III
haten otrs na
d, r,,*Tl ando onto 10 "' xpose I n'
moillal'o L: 0 EL LAMINITO DE DU PASIGNES I
F, del rornaritil,"
pmtq"
A
bro d
lIdav ilwlrarld-lge con gr
Tgredo, it se tier"a ra-, uo
';a PANDILLA ar's bbr'a y p"YetYUMAN SENORt
1. re ieitlt D R,,
!NFGRFTF_ C,1 ..... .
df M1,111 C!, del O D 10 -,,6cn,-, d C- "tt 4
""Isfe P-u
1. d, FitNO PERNITA QUE SU ESPOSA VEA FRANCHOT TONE
t-ft Mt- Im, t-n Fli-I- Ch.pi,
tog.
OSCAR, X1 T-- 6, lat Met- ,AN IcAnl-1)", L, LA S-L&A. V CHOPIS
"it-r-Itf

v iy im u &-_N Us LLaL a'de o'i -n. cententirio e la meterte
Prislonti, del agar. Sberi-_ Los critics ll-t-1 lie
ESCUEft are CHRON LmA- Ft. 1 RfrItti.."IT. Be.'
lock Hohittel y I& mtra elecirstill y SALON REG10i V espla in,,ilible, reirtniectero. abso-v,, ILert Artog, homr6 Au mentorla ofirt.
1-viy. U., d,, lo,
"unt- cortol, "ldtt y .Itos CorlI,
FRLCIPAL (Cerro) ft. 10 decidt STA, CATAU.;A: V--igrim- tw y Cqm. "Jot An Telialin r Tj7t lr-- eft A- Me, trn- .Vi
jA_ Srf2 b, del "'n" I!,amin, es .1 hoPM A: Soy a de lievita, N)U
-HOY : ASTRAL RIVIRRA liseol rental an Sevilla y asurit" d, S
111111AU ,- STA. ChTrAIJI lortm. T1IJA'N0, Q:7 It!' 'I ,l, 11. t-- p "to a-III~ lets y asuntor 'F-_ CARLOS O)R[LkAN
R Ac POW- Ir_La P y struntft mr- T(S grtog. .. lung,
1- 11 __11 -----, -1- A'.-srin"e" 1", m.n., y ItTi. I- h o. -7A0L9M,&,9k
Fm CINMk Carl6n, domeriverital. n Octsvit"', a Greta etr.
vj1jeX neytitlefor, rIervittlar, VNIVERSAL R-, msnto tore- ba Rti- Cdtiu."I a Ka- AMW I'1101 LL*
r-- Tell litatida y eq,
b
RIALTO: Hablan lai carnplnxj El I., nco otwer efli "llreer,
-, I- 4DA :k
s m jor torto,,I Or A! 0'urlit -tziae, '#et el Tab;-ir, P" ""i it
D Adildlt y ... eltoe, lol-to, !Ifzl lltl o' p!- "; Ob"'Twim
C'A 1.11 11, T h -Ada
R Prisicnte. del VEDADO! VI d 1-1 gig-Ilt',I Mall
RIVOL i r do Dtm-erio. ki Am 'RANCH de mis RECUER00s, -w#&Rvp y
Ft ? ir 1:lwor P-- 1, d IIn% WARNER: RI pill-dIll 1. Mozim BARBA *' Estwo 0" Cub# '9LI'"Am
Ploo, ,TVFLT: Ft tiego At & It de, Ilauntor brl- j muerte y Xumbo III inhem.. 1. eeens, A. reh tl- ju a dIf Arl, gl- 3




Ili
I; I .

*i O cxvH DIARIO DF, LA NIMM A, NIIVRUTITS 11) Df, OCT 14. 1101) 1 PA(,1NA ER--CE
I --- ..... ------- -- -----,--''-",---,"",- ",-,--- "-', ",--,--,-
I
-l"A. Radiodibisi(JI11 ciplainental v I PROGRAMAS 11,kRA HOY A 11,,, '-", ,,,,,O Ji#ician 1(i primer nesi6ift de la
-'-" ,
I ,.t,,, plrogwtwi i,,iIRdi,, A I,- fill I 1:1WO "Ill"" I -, I
"I 'It" V-111. -1- I Vuele a ,-1111! I llif"sfgl?(,fiqlf(l(leitlcit#4,cllll(ttio
I ",I ii I", ti'll"ItIIIA1, Ili t1lillt I I ; I, ,,, ,I.' 11 I
1 el Di(i de las Naciones (Tiltidws ". ,''.! "'I'll, I
I "'If- i ,Il't I I
IV, "ITHI'll- ,,, I, P'llill
:, , '-,"--.-"' *fl,,, f ,11 t-----1------------1,, "!ll, 'I,
,-- -K ... I "" I I l m I
I",""","' y 4", "" "", "' "' """ "" I! I ,'#I '* , 1
"C'",- It "' f, i ,It,
-IIIIIIII, ,It, 1- ,, ,,, I f, I,,, ;,, : -'I""I""', ""t -r-, ,) I,
CrA el 2 1 & I ReAunivin del dia ""', ,-. 1111i'vir'lim it, illf'-rim 1 R- Illlw n tl, I (I ia
', 'q tlal I 4711 111. 111"I'll, e. ,-I. 'r it
I 11 -, 1 1. I I I I
tiettibre V I I : 11,1 1,* -I;-Z, !i t *- A, "jobt- Lf ,ff, Wllltl 11 I ,
".""""', ". I I ", .1 ,,,, Ii
: :,tll, ,,,, :,;, ,-it,,,ti1''4,1l .I I I -1, 1 14 1; )/
EN LL FXTHkNJERO % T, I I 11 I- i I-, i L -7 1 ,;i imilktria cit (,:ill ese fill grand"y JACIO. ', -1, .I. 1l, 1 I I I "',
I I i= , , 11"I., ,, I ", 11 i I I 11 ,I,
F)", \ ,, I I- I ClIt"T It T"Ill, Ilt I-. I ."'i. I ,- -- 111-1 I "I'll"- I li, e .!, ;, ,
,, I, l ,,t K- i ,,, c __ ---- I I I e I I
d- -I-I, ,,, -I-, il 1 C-, ,,, I , ", ,,,,, .-' ,- I 1 i-, "' ,f ,,, I, r ",i -1 1, 11 i I
I -,", , ", 'I 1 i" fl "' ". ,I, "', I I y( cifiN I I 1:1 t 1"'m z t 1, 'I'll ,
I ') () C'1- "I l "" ,,;,_ 1111-11, I Pl,- ,, -- 1, ,' TI l.- 1-1-1 11-1- --, """.". -- l P", Adtli ,I'll,,,,, 1 , "': 11
I Ii 11 ii-li IT" I ".. I
Pitirt' Ibttrt,,o Gir6 I ;--i A 1, , I -11 1 1114 (71, I I I I I , ,I, it, ,,, it
I i IM I "i li i ----- -"------,- I I Y, 11 11
I i
,I I C11Q I - ".I- .1- 111 1 11(" C.111 '1 1. I 11 ", , I I I ,
i", 'i- 111' ") I ,,,, I I 1, l I f, !. ,It, 1--, I 1, -, l: 'I - (, ,,,
""', I "I'I , I I I I --- A' ... ,;,
,,,7 ,Ipr'1-" -" ,,, I'll-, -- S T e L O Is -'- ,i '",
,'Ili 11. 11- 1- ,. "- I'll-, 1. l ,,, t ,t j I P't-,
(,.!,F,, 1 1 F ,-lti , ,,, A , ,- ll- z I ."; I , Ti 11-11 t ,,, IT ", i ,, 1, , ,I I, ,
I-1 1 11 11 I l , ', I III
-1 I' ,III";" ie i, ,, ,,- ,,, "I -, 11 11-1 1, -! l I II l I ,l 'l- ja V I ''I '-' l :' I L' 1, I'll(,, ;1"tj"
I, I ; -l I. .1 r-o': ,,,, -,i- ,,,,, i'll, I l 1,1, ', --- ll- i^, 1 -A 11. Centro M sundial de la Indusir 11 I I I- t I I'll, i,
,f ... 3,i" : -,"z", 1. I" t " I, !--- ".- : %---1-111l- 11. l ,
,) 't,, P% ,I I r, ,:,Ii : ,, -, , I 11 -l!Q I- ... : ", "' , ,I,
liflt I I I ,'I, -11 I n,
'), Iil'-' 11. I r t!iii", I ,-- I- I I 1 I l- I' L ,t-.1 1, I ,, I ,,, :1 -4 pq, !",- ', t ,,, I 11 I ,%,. "" '7 "I I I 1,
I ,; ,,,,,, ; I ,' -:: "'
1- t 2-' i I --- 'i, 1 1 1111 -VI-1 r- I 'r I ..t I ,, "",tl i,4, ,"Ill "ll- l de Pejejeria 'y sus Derivados , 11 I ;,""' I" ' ; ,,f-l ill F 11 1111111t,
-1, I", 1 ,,, I Illl %; "I ','wi 1,f t ,", 14 r "I'. 11
gl -, H'ttil- , 7 'I, T"m
I i ,I," .11.1 Al 11 f l, -, ,, ". I _wl ,- -- "" ", i I', I ", I I I, ., I ", , i.., .,
I, N-, V, ti v,- I It, I Ill 11- Ill, I Ill', '--- -- l
,,, r,,pIt I T I , I Illll'-- ,,, "',- I ., S-W I il il" rl, i I I t I. T--Il, I- I .111 ", ,,, I", I", ,
ii I I l l I I, N,- I-I, "",it"'.11. -"Ilp lit tl I ", l ", "I'll ll l:, ,
I'tTC I 11 I "Ili-I , 1"';' L' ' ' I ; ,' 'I
1. I I I I :-" ", "" "", ', "". I I, I",
I'll- l 1 "' I-ot ,,I,,! T- , I, T 11 %II'T 'II.," It. l r I I
,I I- 'p, -p,- ,i linitr- 6,xl I it. ,Illlt, 0, ,l 1 l ,', "I 1: "'.
'lflI 11 I 1, 1111-1.11- l , ". '-, " I I, ll- t I Iltll- pr ,, "' 1 RHC
Al"e I. 0- 1. I I 'n, l".
"' -11111 ill W- d.fl- Fit, It ij"i. O-a' l' I ,t I ,,, I "It , I,-, IIT!
Its t- it,"'Ie Ell ml,,, 11 "'- I I - fl-lettttflL I ; !; I,, I ,'I 11 i ,
,:,, I ,- li 0, tl, It,
: 11 I t %.",; Ill. F Il ,,,-,,,,,,,l^,l, it ,-' I ""', III
llifit, t,11 Di, d, 1- Nllicinli, -11,1, -. R y M i-li-Idt'll I 'A.. ,."IQ ,I, t I,) t'llfill, "IlItt"IlIl I ; ,I fit, I I', t Al ""I'ti,
,lill'. Ml- AT': 1 ., N I ot ,,l "'. ; T,"* t I I" I- :7 ,,., I -,Il v-t- q., hi, I 1, I,,!Il-, ,
,IT, P-11, :,, li'll, 'c',"'o-i" IT., p"I'l- I : ,;, ,
I! 7111-l""I"fZ I , dol 1, i't ,,,, ,-It., "t,
I 1 1 1 ,,, i 1 'Ilp V, -1 1-111- l , i I 1, -,itmi 11,1--, 1 i,
-d"f1fli q- 1- i-fil, Ill ,I,, it I, ,, --, 4, l I t.d- 1- LO.d" I lid", 1. ,,,, I
tlfll'Adil, I, III Cid"', It, Ill IN,, -Ytl-Idlt,- I ,, ,,I!, --, 4 1. I I ,. ,., .',.--,,I,, I I 1'r '- ill"', -- ,! , l-- l"Ir Ill-1-11-IIII,
It, -- Ii, di "' '!I Lll-'IC- 11 I'- I'll-, i "'W
d,,,U1,I,,,t 1Vll--I-.,i- hill, pr", --l"", t- 5 I, I, III I -, -- It- l 3i -, ,L ;F7\' (,fjl,,_ PRAPO 301 1"I't- I "TI-VII I" ,:,', ,, ,', 71 1,1 ,,, -,',,, I, ,
I-1.1- .1. ;l --l' , I I ,;, I,
, 1, :
"I ,- t ,!It ,, Ill ml- t I tl 'I, Ii I A, I"I" ,:,,,, :- r- : I
,,, ,, , I , I I L' 'L 't I) I'l ", I I "" tt ,"'f "I'l '" ,,,I,,, "ll.""d-, I : ,: , : -I I I I.111 I "-Hit,, ; I- I : -,; Z SVVMDAf AIR UNES ; l I I
i" I, ,, t, I t- tt v ilrow o I; !", 11 Ill"', ,". I i, ,,,, ". I-, , ,-
I 11 if ', 1 ,, Il- -- Ir I "Ill 11-1.1 1 l I I I I;,I, :" tl-' 1 ,I",- 'll 'j'L 1111- l I I Il," , 1-- I 11. 1, ,IC I I T I I
.W .M::p *'11 ,, ,, 11 ,, 'i r, I L: .
it l"'t Ti I .,I,, ,- l 'll ,: ', I I .1, ,I 11 ,'I I- I 1,
I,, VNION N M 10 I I I I I'll I ; , i il,I, I, -- ... .... .... I A -- 1 I ,
b I I I I I , 1111-111 r -- I, I 11 "I'lli
rl,!I,-i, ,,,,, I, "i I I ,, l I l" : , , I I. 4 ---- , -, 11 I I
," I- -t I," 1111i ,It lIli, Iz I ,I, , 1 ,". I ,,, I I 11 ", I I I I 21 -',
tlO Ill"'t ,I I ', I I -- I I -- 1: ,-j- ;, ,, I I I I I ,,, I, L ,, , r I I I I L! -"'l ,
I-I'd %d-,- I 'I "I ILI il, ti- 1 ,,, -- -, I 11
I It ,,,, I ,,, I I 1. ,, -l- I I 'id cll (111 e 4 icf1d o 'p o r Ill ,
rltl:l ,I- "i'll-111 I I I -- I ,!'I- I I 1.11, I 1-11 I cI I I-4111 ", , , ,,, I'l ,, 1 I Irl I I 1, ,, ,,, -!--, iz It, t 'I'll- ,,,!I I-, ,
, , I l 11 -- -'. I i -, I l I 11 I ,-- 11
W i irili ijil, ,,Ijl , -l"'; "', I" t lo V- I I 11- T "' -- I I L , r,,. I , ""!:l, "I" -'I'l, ,,, 11 I I I I I i% l"., I- I I--- I --,-.- I- ,,', I I C m ? I I.S1 I, 44 I'm ir '11ii, 414,1 T l, 11 I "I' --, --- I , I 1 "', , "' L' 1, , , I, , ,_ 'lill,
R- y;- tiA, I- #1 If ? ?'# fo 4 i I
I l -, 11 ,, ,,,
,,,I 1 ,, -- "O" M I., t ,! 11 I t-, l'.-"' 4: I I I :, : I I I I : I ,I, I -1 ,,,
-, ,,% ,W, I 11 11 ,I I 11 I I, I ; :, ".1
,,i 'I i l, ,,,- RI, I" ',-, I'll, '- ', , ', :*,,
I" ItLllill III 11 1- 1 e -4 -1 I. Ili -- I l I I I l I t
, ,- ,, ; ,I, ,,,,, "n" tr- l-l-i",- 1,1, 1;i,,, I 11 11,17- , 1 I I I I I I I I .,I I I 11 11 l
"i'll"T 1-1-1 IT "', ,-I (11 11-1 Z -1, tl-- \I,,,,, ,, I I - -.1 I'll I % -1 I'- I I ,It I,,, W ,ridi. rn ,I,, bfI de ,,III,,,, 1)"",i, ,lis-1 I ., I I l I , I ,, I 1, L l : ',','l,1:I," r, "I', ", ' I ""' Il'-' ,ii-
1--, 1- 'l I, ,,,, d -'I',", '-, I 11 t I ,'I I ", I I I I I I ,I,, prilo;u lid im ifirldor fill Illt am lvnim l rn 1'. 110 Rm I I "' I , ,, ,, il i 11.1 11, I", 11 1 ,,, l "" ,_;:
"", I -: I'll I ", ,, I ., Itil,
-, "I I o -- ., , , I i l111,I1 -1.1
%liX , "" ,-, I- t,, ",-, T, I',-- 11, I r - : I It ft, I l Ii .I Ill r ," ,:- I : l "' "- I I I -- It. I '
I i
I I, " !I "It" ;1I "t -1- i ll');I: l l Ie % il il, I l ) I I I I 1. I I 11 I I : T ,, ,
,I'T' &, 7 I 1, I I I I 11 i I ll I ,,, "' 11 I a '-p., I l I,, I- ,I , I l, -, 'i 1! ltlii
W- r i ,t, -l- .I 11 z11 IV -1- l - I I- I I I I -, I , I I ., 11 1,
t 1, --, t I 1- I , I I 1, , -1,11, ,,:I -, 11 l I 11 L' i I A "I ,I I, -1-1 -ilt"
-,- l- t't"'I tir ,I 11 i, rI, 1) "', ',!.In I ,' "', I ll" , ; IT l
11 I I I I I I I 1- :I:,,, ,l-,,,, i ,I ...... l-lr. jI l 11 I I ,,, I'li
RP-li- H'I ", i"",* 'll, ',,,,,,,, ,,, i l, -, , , - i" , L I ,
--I I "I' 17- "I 'I 'I" i, (, ,,, "' 'A' l I ,, ,1-1,1- A I.$
,,,,, t- -"-i,, -'- lIl',,! ix I I "OriI h', I-,,. I-- - I I :, ,,,,- .1 l , , ': 11 11 I ; l
"". ': I I I L I -j ,l- I- It l"', ,. l- 11"I "A ( li, I - 1. I, I - 11- I I I I -1 I I I I f, p "'
V,,t,-rb-11,I lplt- i- 116, .,III.& R- I, A It. Ill',- r,:jk11,, 11- I I --- : I, I I l ,
i :, f Z- ",- , , i """ "t", ]"'ll 1, ",:, l 'ir'l, "I Ff,-f I~ ill, 11 I ..... .
F., "t:, 11-11, ,- I I I I I 't 'I'l It 'T. I t'n Y," 'jl,%
7- !; l ln I ,, ll, ii I;1li l- -.I- I , I 1: ", .,,,I ,,,, I : : --, l--I, ,,, I ,l
ii it ll iii, ., 1 """, -, ''I "' ,, 1. in"A1,I, t Ill- It I, P" I ,,,,, 'I "',--o"', ,, ,- --t,, C., ,I I "" ; i 'I'," 1* it ,, 1 I,,, I, TA
- -- --- 1- "' t I I ,.ell I ;,"I", I, g, :,,,- ," 1:1 I, I 11 Ii 1:1:-, I'L ., I, _,, I I T", 'L I I, 'I '111- 'I
.- I I I Ill -1- 11 I I I I I I I I -iI ,:l;1,',I,, IT, ptril
"7,1 I;I -Iei :, it' l-, ,- -11-1 r, I 1 'L ---I, Ili,
'-- L' 'It" -- z I I I 1 41 1. I I I I t I I --l-' 'I" ,ill -1-L, 1,, It
I" C l ", I, ,it, I ,,l t 11 ,: ,', ','!!, Tj ', I' 1
rw l-!, d, ,l-, 1 '! ,i'j "ll 11 : it'., -1 -,.- ll 1; I Ill ,, I, t I I 7,
Ill 6, i- i I .1 I I I 11 ,i, I L I , I, TIZZI.,'', C4 if It ,t'-Slo 1",
lid" A I, lit C, ,It, ", ,,, I ,i 11 rllll, d I 'I'll' j 'I',
I"Al H- In"" kii"' - ilt- ill C l Ii., j le k I,, IQ tif-111. 4t. II I I It, f ;,I'll;",! dild, 'llt,,- .I, !'I 't C , ., I ,I-, I I : I 1:: ;1
t, "Ir, ,- 11 I'll- I I I I I t I I I I I jil l, ''" i""I'r,
i"":11"t-1, l"", I 1 1%- :,,,I',: *, -,I-, - - I I-,- -,,-,-----, I 'I I ";"' ,,,,I,
I lff t I, I 1 15- ,, I !i, .',1, ,," l,,l, ,S"s -mt il -,, l7 I-I 1, -,, -- "' , :i lI,,-'l11;Il;IIlIl1ll!,fl- "I Ill, I-- -I, .... i;. ,1-1
111pit"i" il"ll t"I'll -' lL 11 I ;i, : 1 .-- I l':L'l, I~ ,, ;LIISI' I 't t-i, ,,, "' I : v l r- : I , ,, I -,I 1:4 f- I I 11 Ill, I 1; I -, ii!,, ll 111 I ': I ,% ,,, l,
fl """ LIIL i" ,,I -, ", :" q,"ll I 110 I I I 1 I I I i I "Ij i I I I, I, ""'-""",", l" 1"', Gu4till'o
S, ", it'. A] i I I , I I I I. ". wIl ". . 1, I ,,, Y I I I ,,, ii-'I'l il,""de", lr 1, i, I,
'i-i l i 'I 'C; I "Lit 1, 1, I -t -I', l I Y I I, t i- I : ,11 I- 1, ;l- Ill :I ", ,', ,ll,. t ;,- ,,r, ' ',]'Ti",',,,I, d'.
14"n"I'l R'l- C"-- I' I"Ill I., 1 I" Nl- liei it, I -li% r-'--- I , I :.. -l --, I, i ,; ", I;, I I
I ,IT ,,, 1, I 1 I L IT 1 I I 1- I I "ll.
,,r- ',tl l,, % , -t, Il J:r , .: 4 l- ,,,, I I 1 ,:, , I I -l- i, I ., ""'l'),'', ll" I j", ,,,;I 11- 'I 11" "I
'' '! % I I,-, , ,, 1 i I Flil l-i", P.- ,-:l "., .I, ir : I, 1, ,, I I "", -'-l
ji-lif,",, 't -11 , Ill I it):,; Iilll,, qll I 11 i - R , -t, ili- I -- -- 11-- I llll I ... -li -, ,',,,, ,I,, ,-L", ll"11 lllli,'t "i, 1111;Irli.1"111. 1, IlItural
M V III. "j 1 i l! I I i 11" ,
", iiii, I -i r I 1""t- li' Li- I I, Adti, i 1. lit , il- -- --- .. --- "I I 1, 11 I ,,, 1 , 1, I ; [.-' 1; 11 l !'I" ":, II I , 'W a, C.Ojt;,p l : L ", ) I ; it R!- i; , I I I I I I I I I I i 11 '1'1 1, ,- ,, ,iI-1-- "i ll, -1. -l-, i't I'll ,f,,I,, 3,,,
." I ,I ,I, i ,l, , Ili I. 1 l l -- I I I I -1 I I 11 ,,, I I ,,, il, 1, 11 I I -- I m ,, dt,
't 'I I 11 i z I ,,,I fl -jil:, ,111 1, Il l' 'it "IL ,r l
."', 11'. ', %- ", I, ,:I, ,,, It I l I .. % I I I , -, i I ,I' ,, I I ", "" i ,
I I." Ili -11, -tl ,l I : ': I 11- I ; i, I I , I 11 ,ai t ll I- I I-W
,, C, *1 1 il, i ,:,n -, - I 11 P-1111- ,,, ; [ ", ", "I i"I 111i Y ...... ;;:, ,, d, I1,, ... P.,ii6. dt H.1-1 fit I'l I I I li, d", ,,I 1- 'IfI, ,:Il,, ,
rial 11 *111- If I'! ;Ili I; "c' 1 I,, i 11, the It-11%, ( ra"Punt of( toba prewitla : -L I I I, l ; ill jL,'. 'I' IT( I "' III ... I' ", j I -'f ""'1j;ld"
"
k:Iii ..Ir tr.lliiii, I ", !I", ; , --, 1-11 e . I -, I ,,, I I I I I I I 11 I 1 ,: I , l ,,, ,Zilill, III, "t-I, I i- '. I,- W,;, ... ,,h
ll,, 11.,, ,, ,Il' G P A N D ES' IN STRU M EN TIS TA S"I 11 -1 I 11 ", ,, '' 1 '-1_d,',-'- tj- f I ,i ''I It- ',
r" I,,,,, III, --l,- il"'I Jt --, I 11 ,, I I , l, i l l- 1, I 'r ""Iti- A
I ,It" '' II, ,; """'c" ,
, i, ,, , I ,,, ":, 1, 11 I . ,i : ,, it ......... ,,,, j ," Ir ,-,,,-i- ,It I- datri H'I"", ?-!-l 1' ... i, i", I I I FA I 5?4ii!, "ATTIDICT', WII 1" P 'A I" I ., I l, ', -I ,,, p-d, l'i- o"I I I ", ,,I lp, t-Idld
"I'll I i I I ,If! ;I I-I .:
,, ,,, i- I t" -, Al-,- -i,, ,- , '! I -, I ,: , I I - -, --" - -- -1 --- ----,-- ,
1, , ", h ,", I 11 ti F l It; < .11W A, !.-- I , ,, 11 -, ---- ---
T'11111111-' j- i'' i- (It ('13i ,,, '[,"-I L 1-1 I I ,, ,' .., 1 "I I -, ,-- I , I ;, n, !,I
I I I I I I i L ,,, , % N aAcfI0,t0JI, hajal')
"I"Id. k1l'- ii I i 'r -- A L
'111117i, "I "' , = - -, I -- -------- -- --- ... . 1,
T,1', If h- d"i" I,- "t-l"! -- ,---- ,-,-,--,--,-,-"",:,:,_. I I cu crid os q u e I"'% "
r, 'l-f-0, d" -r,,, 'j- 11 -_,, ,i, T, ,- -- A v 1110111bram ientos en
F til i i ', ,, t, :" I 1-i I I *
,,,, I I ; t -: l I -,I, I, Nj .... I I i I 'a Poliria N acinnal
,I, ) ,- ,,lt,, ,f, ,,-, 11 1 1 1 1, 7 11 .1 I I 11 - --Ziiit ,"Tz'l P!,Iiw. (!I" li C a r t c I d e I 1) i a ': I a tomato cl 1
"i, t ''
-:. 11
[t,11111"', t- ,mhi,,I, Zi I !,I I,!:, ,: ": , I I ,""it" d" lot ,11 1A rIIIH, C: 'r ,I ll ,,iilil l I ,,, I- I "r ""l,
",I "IT1,17l 1 ---- -I Q,-I,
... IITI l 11, It" 1 , ,,, , 'I' I' : "I" 'I, L' I 11"o
"" ".' T I I TIT- d, Is
1-i ,I I I 1- 1,IM, fit ,r t! I'g-111. irrict."i11 t r,,, 'I, ", I :-k(-FL A1,11)ADES i F k L ,i; "r o N1 I 11 A M ,% 11 i R I T z 1 I d orall"t'" I
'_ ;"_ """';LQ",' ) N I' ,- Nil, Iiiii, T.,.t M-w z R .d,, -- M 1- -', T IS E le ,", "' "'"'"
'i"'it ( "'--' I 'j, ci:! "ili",,Il Ii- 1, .:- -,, "t 11-11 -1-4., '" i ,; ', I 1, I A 11"
I l -gull,, 1' 11,4 j,"", Q_ g -'Y - ,-- '- -l n--. I '--1 112 T, -* --i'l, ,I l- 1-, :,' ,,,, I-l",
"III "'? i , 1: I it, (- I "tram ,it, Jwt
hi l Fitiflel T',I, Li I" -1 A I I I ,- 11 ,,,,,,,,, A "" ",if,"k, t I,,
3 I 11 I 1, 11 I ,,,,,, i i ,
"a-lx if',q ,,,, "" : I , -,', I I~ , I 1, I fllml ,lill .. I 1,i .V
E- ...... Bit I , I l I 1- i ,T I -ill,", A,Ili I -, el I , 1 2 1 1 ,I 7 ,,- ; -, 'r I r, I ,
,, ,), ,,I,, ,,,-, : 11 " , I 7 1 4 IN I I I I I 1, 11 ,T" .': I attl JI
: 8-1"--fl, I, t I I I v 1, ,. I I ill " ,*, P, I 1 Ill I, 1: 1 I I I ': :ll I it l;i -,""Ill -, , "', "'I ,,,, 1-1 er, 'd f, 1,,,-,%,,,,i!,
I "'lly", ,6, ""', liil' J, 11"I1111"I 1 I 11 I I I I 11 I il- -1- I)i I A tiir,
IT I -- -- I, r '2 t i- I I 'tnl I I "" I 1,5; 11, it""Illilt . r ,,,I I, !A I ,,, I NAII,,'all
III h- t, -11 11 P "d, t' -- l' NI, ,, -,- - -------- I 11 11 - I I I I I I I I .1 I ,l ., ,,,,, ,I ,,- I I .It - I , 11 I 11
,,-It-l -II, t, ", I I I 11 I I "'ll-, I m, ;I 4-d d, t-i'l-IfIr il
"""' -,ll ,itl'TTl',, i 4 -I -- -- I A It O it i F ( A I I "'I'll l" I I "'Id
,!,I, pl,""I""h'I'li, -,.,(,-I F I I I I I I "I'll I 11 -1 I "I ,illl li I ,' ",I'.""l -r ,, I l' (" I ,,, 10" iI 1- g ,,:fm
H I N I ) I I I I 11 I I I "I ,. 4 : 't- R, ,,,,,] old,, Rtg4 Ad.
I 'I "' I ,, -j'-rf- ""I ......... I,, I,11, tfl, ,,,,,, y "I
Cill-It,il' it "'I'lli" "! !I A M (" 1) A lt.i.!-- N ,, VI :i T-I '' ll!i I I I f Ill I ) I I ( L I I k N I I i-I, """'i,
i, IT I'l ,I '-",-"":", I A- 1.1.1itt. I 1111.1. -- Tl:, I, I I I ill l,, ". I 1, :' 'I'l "',Vl" I' I ,,*,
-" Pit, I Y, ; ", 7l'. % ; - , Ilii I It ,,, ri, : , i , : I I I 'i"'; , I ,,, ,,, I -- I %1,11-1 Im"Illivil El"Itt,
1i li R(, '' i_ Z,, ,,,- ,,,,,, 1, A-----i, %,, I "I" ,, 1 V r,,ibiI ,,,,pI.iri it Alt-io No,
"If I ,I ,, II,, i,: ""'Til, 1,z I , IM, , ", , I t ., , i ,':I,- ,I, I'll iilth- ", ,,,I
:" " I 1-1 -- -- ,,,,,, I -, I , t ; I P"", I-Ilid- y ll tenlopp At
I, ","t""", I', ,,-, I 'vl -",T!- I, ,, ':
I111,11-1 a III I'll 1, I I I I I 1: I L I ", ')I" w alitimill"
z,- d, V-E" -iiio, .; I I 1, I- ,,!,. "',l, t ,,,", ", , '- , ',' I I 'l I I I I I I ,, I, 1, !1111 "I' i I 1", !,I T I ,,, ,,,, pifj, .,I t- i 'fll I I., I-11cal t,,rriill, ,\I . tt Am lellIt,
To T-pi- 11, llrll I I I ': 'A lit- 1 I I I I I 1, 'L l, , l I -,- I -1 I,,,I,1,, il"Fil,, ,.'I- d- gl ... I'll,,, 1, pi-,g Divi,16" ,
,,I "I'll, 11-11, "; I 'I" I ,-,j,
11 I ", 11 I L l I, i ti V ,7 1 I I -"I"'- 'I' "'I" f ...... I"I""
,114t"- ,, 1-1,, I", ;-- r ,,1;11 , i !, ll, , i i ,' I I I I I I 11 I -1 I 11 - 11 11 --- 11.11 :,', i" I -1fr" 1-iir ill tf. I h
--- 11-111 --1111 I-- 111-111: -1 r I N I It N I I : L Ill "t ...... ,, IT, O"'I" h-t,, ,I. ,rfelto I'll,, :I I;Ill "!, Ill-!"Ill. d111 111'.
L' j'1'!,l' "Il I lfl'j,'I' Tt 1' l "' :'I' '1' '.., , Z,, ,- -, ,I l Itit ); i ) \ ) I -T! I t I il ,, ,, t llt dli lfl z I- ""O"I,
I i I i titill ,,,,,,, i P"I",
It"'I", I ",(!,! I I C.- I -- ",--" , 11 -11 I I I. k ,,,-P:,,,.",,I, ,i %! .... I I "' ., "-- IlLill 'Ri'th t 1, h, Z A X -1 I I I 11 I I I I I r "I ": "I"I"!'I't", :, 'I"i, !,I, linwh. 'I"W1,I
l lf T-I k .I. I I I l I I I I i i l ij,-1L V I ll- I;' 4,l-l 1,
,, I,,. 1, ;, F I l ,l ... 1, I I I r"".
I, h 5, ,,, I ,, ,, I I I I I V,
I- 3"Ll, 1 1- I'- I I'. I I I I A t I 11 !,I, I, III,, :i f RII I ,I i
,':,'.', : II k I ( ) N it, 1, I : I ,it ,,I--:l
,,, "t li i- I-,, l I 11 ,, ,,,I ll l; ,, '. ,',':! I " ,-jt ,ii ,!,,,-I, ,.I 'i., 11
I
,I" L" ,,,,,,I, T 1 11 t , I l,:i,,l, i ,+, I, I l", !,il't 1j, "iliz
l 1 % I I -11 I I .." ,,,I ,I : T 1, I I I "I
"'! I 1 I "Ill "I ,
"It"I'llil -I !.,,,,-, P I ,- 1 I I I I I 11 11 i,- I. 1, ,&I, I I I I I .1 I I "I' "I'll I , It; T"'g, I' rlt! TI" "I'l llall-li
iid p"i .7,1-11 i,,r,,'-' ,j,,;i, I I% I ", i, , 11, I I I I -, tLifill AI 11,1- l;1,II,-iit1l, i'll
I I ,, I i il ,, ,,, I Iil
., 11z'' 1, ': I 11 1, It ) 1 I- '\ ( I \ I I I II'l "I % ", d 1, i'll l 1: .... .. 1- :- Sin "i-I I -, _. I- I I I ",It Ili ll I", II-1 1 1 k Q I, 1. Di "of
- ,,,,,I %%, I ',, ,,,,,, 111i 1: i ,l 1 I, .1 I I I 1 I "I I tr It , T, --l I- ,,, , I I 11 I I I I I I l ': it' ; ll ':Ll "" 11 - 1. ----,--,--,
(IT"r-, vli, , t ,I, I --------------------- -- ---------- --- I I I I I I -- ii, , ,, d i el.l ,8 11"It'. it, r"
I V N A 1, '. I I -"-'11, 1 I ,,r .1'", I
I W- 'i'll "'T-, I, A : A L O N 11 k I ; I 1) r I 1- -l"' I" La, tim n joniiias tie cine
(" I'll, I I l Z ,,,,,,,,
,111'11 11" I "' PI'LlIll', 1, I; I" 'I' 1! A [k I ,,, .-,;. k, ,, i I I i,
Ninf- Tl, ,,, IT,", l, r ", I !, "', '-I ,.,I. Il, I I - 1 *: I I I I 'N I I R I, I F I I ,R -?, .,. I , I'll i I I I I 1 I I I :, I V, 1 t z- ,d -'!' " .,I I, 1 ntw Ae envuentran lan
-l-h- -1 I,~ ri --,n l. I I I I -, I I'll I 11 11 11 '! ,i, I ,,,,,t, I I I 1, 71 l I I I II-11 "', '111 I ill III. I'll ,it" ,ll,,,,, I I I ,i, , I I ., : '! lif", I pr641ocrilis cm no antes
'I ", 'r Ili' 1 ' T' I l' --, "I'l
-l'I'l- 11L ," l"'[, I -11 ?, ,- t I" I -', ( It ,N I L A T R A l ,,, -- -" I 1 11 I I 1, I I I I I i Il'. 1 'I f, If ;- I I 11-1,111-N I I I :- "', I, I I I I i"I 1 T-W, -,;, ;, -, 1-11- I -11,
I n-d, N I, L' "I' I I i I : -, I -',- ti.11 y li- il- ,,ll . I 11 I I I Ir , I z I ,,, '-, ", I I, 11 .1 I 1 I I : I,
'. ,I ::, ,,, ,,,, ,; IiI I I -, k I I ,lt, 'I"", 1,,I I f ,, 11t-7 ,,f ITN't 'Al 11-lot. 11 I Vill! ,
,
I 1- tt- d, 4.1" I.. T-1 11 'i I I I T.- I'll I- I I I I I i I, li, "I' I I I' 1, I.Illi-- i T. ,,,I r ...... ', f 11- ""'t I, 'j, 1, , t I T I,', g, fill '11 '61lillit; IMM A,
1 l ", I 1, , ', I , , , , l- , 1. I I I d1f F il 11 I d- ,, I'll 11i, 'At'-,"
,,,,, Ill t,,, I ,,",I i "I ", "I I ,,, t- i Ixu" '-' It :"111 It 11-1,llfo lll-rit- -t,
t, 6, it"I" 11. I I I I 11 I 11 I I I I I I "I I I , I , I, I l, ,,, l r III I. 11 1, 'I 11 I IT, ('
I I I l- -, I ,% ,N Fit % Ni ,)S( I ) l, NI. It I "I",",
I I I 11 , , , :,
,, 1"-!", ,Ili- ", Pill ,', I I ,I 'k S T () It "-, t- -, I lf x "', l 11 I i I I I., i '! P, lil -Iti't" 11-;I-vwd ,
l, 11 I I I I -)#t, ,11 "'I"', "An',, l"u-I'al d.
I 1 23 N,, 17 1 y I ,,
11 I -11 ..... ipirl- T , I I - I I I .: 1. T. I I I I
1, T.1 i nt I , I ., I i -,, I .1, ""Id, ", Wffl
I i I '
,,, 'I, M - ,t- I N 11 F I N I ) I I I I",' I ,I, 1' r",, , (" I
,%- I lrf, T If m IIin-t I I 11 I I 1-1 - , I T I _,lit, ,,ffilt 1" ,* ,-,l,,1t
j r, -, ii- I I I I I I ,: ,il" -,Jin W
l".6" pl- I I It I, , I I t ll I i "', i I I 11 I I I I I -I , "" "-l,;,I"x"1N- pi- li, I, ,I ;, '1' I T,-r1,%,i di
I- r IT, (It 1, I % 11 : ,I ", .
rn I I I I I:, l"', I I Iq,, q- , 'atr ,
CT l I' .I h '11'1'll -"'t "'p, Til -i ", W'7 'l
1, I Z. I ,I I ., ,I,
-I, l:, I I 1, 11 I l I I I I I I I zl, 16 A 1 ,f
11 ,6, -,g, ,I III 1 T li" :,,,; ir l,' I ]i I 111- T.I T .,I I I I I A I T 'd, t(, fA ,.I f Itrit,
1, I -, -, I -11, '-, 1, K -,-
1, ,, "I : I I I I I : 11 :" -- I 'I I L 1, : ""n"l it 1 it",
,z IT , ,T !,, 'I', -- -- 11 I, ... -".
,,,i-, t' "' r 1, -1 ,, L 1 Ill, ,,p,,-,,,,.
, 11 1) NLl ., ill ,1 L' ,-, _,l 1;, I I I 11, 11 j ' ""' I r ,
-- , I Z, ,1 , ,,,,,, "'it, !" ,,i,
g ,: 16A' --I 1, 1 I, ;, , 111), -Zr7i I'll I i I ll,.NTO ,t-W 1-V. '_ , I Aft 'l ,,,,III.,
dl, 'j,""r I -- -- ,--,- - ,- I P; A I ,-, , I, , : 1- -l''I'' ", 11 I 1[- l ,,,, ,, p I I "'T
I I --,--- -----,----------,- I --21 o-1. 3- ll 3- B-17- ,: l, P ., ,,I,. :: "", ,,,,I, , I", t -,-iid- fl I'll -' tljL,, i, -,il,, ,,,;T; l I I 11 .,-I ) 'i i I )" I ,-, L 3'1 1 1 l. I P" '
z I T. fit r )Ilr' "t"": 1 A S T R A 1, I I e I 11 I 1 7- 111l I'llill- ij L, ,,- tl-
'i ," ", It l I ,i I E ,
Ind't"I", I I I ( ) I I %I 11 I L I i I ,,, ,t I,, ll I 11 I I': ,,, i',j" ,- .. ........ ,z .I ', --'_ 1,II-1. v A." t- T.1i V 1W l ---- -- - - I I I .- e -, - ,-- I It "" ,i ti, 11 I-I- I -vttF , "'Ifl, It',i wi,11-, '] P-I,.Io,
III oi, 1, _1 fll,"t, ,iii. I Il- !-, c, i-i'lln n- ;, I 1, " ,i ''ll, 1 I % I .- -Lttllf,, ,-, ,,, J' ', 6 I' TIUI f-1- "tr C1
I I "'' Ir l 11' : 1- Ill 11 ".11 I 1 t- i",
t, t , '1 I -1, 1 7 f I I ,' ;It 11 I d, IIIII,"","I
-II"ll" I I : ill, I ,I .1 I ,'. I 1 I r 1. 11 I ""I -: , 1, 11 I-I rlI1,11 "'I T "; I i", ", ,Illll ;IT,1,1,11 ,-, ,.,l'-j,,,biA-.
PATTI I x ,-;.llt,,9i,, l J, I'll ?,%,li.-- 1 ItYL AiIIlN--'I* L I i,," ., '. I I 11 , 5 ; 1111111 "I I I~ I, I'l 4 ,I,- "I -h, I', I I I
1- I 11 I I ,- 'I", I I I ,I I li 1 I -1 ': ,, I I , , t I I Ill 11
I I I I I l I it" I I , ,,,, "'I" ,,ITT,,, ptrq i-,,
.. T z -1 111TO-11115IIII I .111 I-T I- T, , , l' A', 'A. .1 ,, t ; lII!,,, -1 I f u lill' I 11 I I ', I, : I L "!I. , , : , I, 1, If I l ,,,I
Ill, I l A I I I I 11 I -1 l ,.I I,-, ,11 111, l"", Iil-,- -11i) ti-, 'I ,,I,, I"I" I t, r -, il I I It "I I .1 I 1 1 -- -- I -1 11 -1 I l
Ill "ll ,4i 1 "L ,-, I I,., ". ": ,, "", I I i I I I ll, "'I",- -I"t-', ,-1, 11L I I I; i' L"' ;. 'I'll 7 I I E : ,,,,,I, I I I l , I I I I I l l 111, Tltl[ I. I I I ,,,.I IT ,,, tell
"II,', I I j i, I" I I'll 11 I %1-11. I- 5 I': ,,, I I It N I ) J l I, !, j .L I, ,,
I iiii't, w I,. p it I i, '. I , i, i ', I I, ,r, ,If, l p ,III,, I ,,];,t; ... d- 1- "l
: ,, l, I .... - Ill, ,1t11-- V, ill; T.1,,f 11 3"i l i, I P I I I 11 o I I, t .1 ", 11,11,
ji"', "' ,- I I ft-tlfll, ,-- t. -, --et l L I -i ,, I 1, i ''. "ll" '61 ill r I,, I, ,I, It, ,
IIll, Ill- ,L,' .1, ---, 11 11 I'll I -- I V11. 1 1 lIt I Ii -1 11!111 t ii, e "I ,."I
'll, I' l I 1' , I I 11 11. I .1 "t, ... (,:-'i: l I I I I i I t I 11 , I .1 I I I il ,!I ::,It ,,,, ,)!,I b ;
,t i 1 ,Ti,, '-- ""Z, ti Ii vN(, 1"IT I llll -.ll It 9 I- I ," 1, l,"'i tl, L( ... 1" I ", t','- A V E N I 1) 8 ; I I I ,,' I i-I, -1- I -I I 1, ,,, II '' l f',jl I ..... I ., I ,I-1,-) t .y I, ,
,,, ""!"! z A- I III, 1, I I I I I I I I 1 , I I , ", ; ,."il
1I, ,1-0' ,,,I.."d .... ... ;- ,Tl, .'," -- '-,I, N ;51 I , -, ,' -':,';;, l ,",, .','r 1 -,', l ,,-- Il,, ,,Ill llilil t: I !, "it-1.
I I I I I I 11 III it I I I ,,, , r , it I 'r ,'L', 11" it '
I- T i I Y , i .,r I I 1i , , -. I I ; I I t I I 11 I l, I l I : ', I I I I 11 I 11 III
I I I I i i I I ., I t , I. "' ",
1- ::, , -, 11 I I I I I I I I -,,,,,II .I ",-l"n",I 1-I, I I l 7- 1. I 't, I I , I I 'I""I f, I lpbc, R-6- A Iv! to ,p P, t ,- ;, I ; I I I I I I , I I I k N ( ) N !, I I I I I I I 1 I 11 I, 11 I "(1- ,-I 1, t ,- "", de
c m 4 i i.i, ,, T,,: pel7iiT , ., ,; I'll ,, l ,I ,i ;1 I I I 1 I ,I: t I I 11 I I I I I I I I 11ill I I I I 11 ;11 11 '' I,
\, I L I I I I , I I I I I I -- ---" I I I I 1, - 't"l- Tl- I 1- I ,,, , ,, ,, ,I I I I ,,, ", I I I r I l -,l I ,, I : - i -- IT I "I 11 -.------,-- 1
I I I I I : -, :,, ,,, I I I 1,
1" "I I I I I I 1, '- f f"Ift,, ", I I I ,,, I ,,, I .1 I
l" -" ,- Tcltl ---t, ;;1" l -. I 'I e, , 11 I \ / k I I , EIvA al-An in form It, stlifire
I, "'I'm- -",-- -- I I "",' I i 1.TlilI" "-l_-1--'1- -l it- 'iII-1- 1, I I ,,
(, I i I I '; 't'r
gr, , ,'I", il ; ,'I .,5 ,?T",- 'L I ---- -,-- .... P, tf, IN I l 1 1 ,,- %,.! ,i Ill',. I 1, I I I I 1,
1 Iiii I N ., , ,- -! M "Ill ' - l I I I ii 4 I I , ,- .
I Ill"'-- -ill "" -,,Ir HE ASCO % i I \ 'T" i, -, ,: ,- l, F" - -1 'L I L "NI 1, I I, .- ,'' I , -i- I 1,: A I "I filbetizat-iiII) it III '111111a
tl, H, 't j- ''t, cNiq:', T.I., l:,. f Z- ",I. ,,I,-I:,. -til- I I - -- ,;_ ,:, I ,I'tTl-1- ';' ... I I -- , 1 li 15 I 'if' ., 1 ,I 1,
- n, I I I\ I N R k I --- i 'i"C' L I I IT -'' !I, I I I% I I I I , I I)
, l," "', I ,, 1, I T,, 11- B -14 1 1 1 1 I I 111-! l I. l I I ,l ,tiperintentlentes
'- 11" .. j,. I e
I FL PZiN f- I Dit ... r -, , I Ti ,,,,,, I, I,,',' z ",
RI':: ",,tt ,I il "jil "'-- "I ".. I
rl Oil ,,, Ill., 1'', ,- , ",--, I, , I I , 11
-1 I I 1, I I i, I I i I """ "', ", t 1, 1, 1, 1,
#I , TF Sl llftr Ill Ili SAIll" I , i 1 11 I 1, I
x", njZ-tf -' --- t". 'r, I, I I I*"-"- ", "' A t -, i LI I .- ., W I III l i,- 1, --,", I "I'll 1;1 11, lI 1" '- ll. I I I -."" i A- Fit l, "ll -1 , I, , , I ., ", I I I I 11
fil -("I- I- ', "'t-l'i- i I. 1 r , I ". I I I t I I I I I 1, I I --*, 1:1 1, "i, : , I I I 111 ,I I I I 'Ic , I I I ;, -, -I 1, 1,
, -, .-, ., - - -" , ,-----,1 '-- - I I,-----It I -,-'r",, 21 ,I, : '-" -1 11 -- il I I .'I r , ) i , I 1, I ',
M'111 If, ll I 1, -li I '11, I ;1 , It V I N %, I I 11 ,,, I ,, , ,,, I , : I ,. Z, I 1, !l,-i
---- -- ,--- t - "" % i I I I I I I e I I L I I I I .11 I ,,,, pll-- i
I I - I ,'I I-- 'f,, ,, j- 1, , ,,, , ": I', If, I I-I, 1- 11vti,, --- r,!.
I'll r-w'- I -, ,i c--i -I'\-- L ( I T ( ) I -- -1 - - I 7" ,,, lt 1'! I 1 11 , IA I I I -1 ^ "I,, 1 ), 1,
- ",- ,',-,,,, ,- % ----- I I I- I % I 11 I I 1-11 I 11 'l I I I , ., 1,
I It U.1-I C- -l-l' T. I I I I ) x IN () -, :-, , --- 11 I ,-:;,, ,, ", 'i"',
"- l'. P'. ,- , ", 1 I "t-" '. III X 'I. I -- .1 1. 'l "I'll I till 'it
", ., I , , I ) N I f 11, I 11 I I I .. '' I I I L I !! ,. 11 111 1 1'1'1 I", It 11 I l I ,I.
11 -, --, , I 1 1, i, 11, I I I I I I I 'I, I : ,1,% -l",
1, , ", ,i 1, p ,- , 4, ", t , I I I i, I i I I , i, % \ -, I I r I I ,"I "ll"' "'di"' I~ I I I, ""I , -t-
lfi p- ,t .A, P- il.. I'll 11 ,,,,
-, ,I, ", t-.A,, 1, IT I I , I ; , "" I I I I , , ,:, 1 'I -, ,,
'Z I ,, ,,, I ; -- : ,I r O I I I I 11 11 ,
I I -, ,I I I 1 r, ,lj : (,, -- I 11 i I, , , I -., i 7 I T. !i- -1-11 I t, I 11 .1 11 I) I I I A, I I 1 11 I I il ,,, ,, I l,11I I', ,I, irli'll-It,
I I 1.11 , I I I I I I 11 I f, 'l, 1 , I I I I f-a, li"It", I 11 1! I I 11 I I 1 I I I
11 g, (;.,I,,- r,1,11 -' ,ic- ', I," I ";it' -"' , I tL l I- I I I I -1 ,,, - : -- --- -- I --- r r 1, I 1, , I I I ll 1.1- 1- I", (I ,
11 bl, Vlm- p Z" I, ,, ", , , : ", I 11 I I 11 11 1 -,- dI-gI ld 1. "'I',it"Ill,
I i 11, I -1 I'll I ,- .11 ; I 11 I 11 , I , , I I I it"!- i- I I, I I ( 111lill,, P-- I , -11 I 'll !I I
t,- ,; T, ,ilil,, rldill qji, p lp ;Iflf T - - -- I I ,,," 'r , It E N V It 1 I E N'llf A "" : ""' n- I I, I I "I" ,,, ,I l I li: i ,, 1 .- 1 , I ., I , I ,,,
d 1-, 9 p Ell llfll I 11INW I, I 'I I" T it '- it' TI':.11- t- I ,l " II' I 1 , l lIlTIt "M I.Pll;,I-V,-, ", i, ,4-,
d, 3, ') P ,Pt, I, 1 I I l ill t. I I lT I I ,, -l I i it, F-I I,,,, el dmtor
CUATRO CAN I ,, I ( I .... df p"Odr, : 1-11 rill!"'it, vicfIi, -v-I1IIhd,,,.tl,
AT, d,, ,tr- ti- Do" Z'r1t) -I-111. ,;.",rl,,l 11 I I
1A*L- ,ll W. llfil T.T- A; in I M A J E S T I ( '"', I-i'l d, I :I 11. ""it, I." 'IVall 11"t-il- P,-- ),, C.- Tli" M Alt, T.14c M-, t 7 -, -"": "" f'l i l Tl ... I, L ---- II-1111.lll, ,,,-, :Ip,; "l;,'-,i,1 J
"; 1, t I , ,,,,,,, i, A I I I 1'1 I', I i I ll ll It 1) 'I I Ill I 1-til Ali, ,- 11
-Ti i,,dcll etl -it-iO dI, r"'I"i"' L)""'I L' """ R""t" zt"it- t "A il 'it v L I) I 1) () "g-li, ji--I.", ,1, C, I I I Ill Her ,A fu ,I MII y
Ill I I 111111 ..IX DE I 5)ELVA Ji j D-11- icz, 3Y,1 nt-11-1- --- r, :, ,i- ,.", I TjLli' I'll! PAII;Itu l)It, i)r-'- ,i
lt" - 1 r( I. Ill. ii C lATt II -, V- ,-- V, ",, ,, Tol, rm i ii-":,i,',- T)t,;,,,, K"",," -- ll ,! 1 t : t,' f IT I, M- d, yl,, r.
,,-I-Ili 11 I 11, 1- "W ;,I I It'- , I IT 1 Ill) t ,'I-, 11 i"jt1r. tl -Il IIIP - --)fIl, , -,itI r, A iji.I y i" 1A V, 'I' LN ,,, r-- r t, -1 11 I I
I- .; o 'I"' -,-,, ,- ". I 'F I 'if- it- i It"', ,,l". -- , 1 ,'-,',,; Tt,", ,V r I 1" i ,,: 1 ,tI, pr'g"tA U. ..i 0,
Pup- .-ittlf',,, t.,, i I "', 0, l1"l'A7 F inF I n' i ,-I'Lif ;I !-Iif jlll)t
1, 4i) 1. 71.1- 1 20' 1,t X t ,,-" ". V-1f, a '11 I ,,i, Y ll ,Ijr' -, j 'j"CtIll' "
... A,-Ij- --d- Plot- flI)%c1P-' I I, To UN lit1ji ."-- Sif il, Z: I %- ft S-de:Ifil ,I'.
; I ; f") , ,i ','I',*,: i !' , 1," ,,, f I l'. I I "' I I 1- ill'Idt.
d, yl,7 ," ,,,,,,,t,-. ll' 11 I, I it F I! ,,, ,-" I I I 1'i*!,I, IlI, -1- 1, SI ell OX' ,,-. lil'-1 11 11- II l I i X C I N E N1 A ,'I' ,,, f: i li- 11,11i, W illmirritt, , I A"', ti j,", Olt I-t-tlii!llo all
1, U ',,, , i& "6, :,' 11 I I ,I, 2 ,I Itil n,,t. 7.1, H II li- I '"ll' ,11j6 tit, 1- fir III Ij P111111, I i",l'i'l -'r- .r :!'It'li 11 ll-,,- Inrrl- -oi I 1 ,I ", ,-, ,,,, .,,,,,, -4 rl ,II-,,l;"i t;1 I -1 It! 1: it T 1,
d',, 'I'If ami ,I, , -- ,i, li'll I, (- 'l-i-it", 'If Pltlilfttl Mfgutl F",,
I '; T2""l7"- il; C 1-1 11 -- P -,
,, -- it, iI11itti'l- I -- D U P L E X ,l D, I .;III _'- ",- ,,tjpl- !, , "Ii,",',. i ,!; :l'f (" .
--pir".9d", P-g-- - M A N Z A N A R L S ,- I -j- --;-', "--' I ,,'ll-, 1 !:, d, ,,, 1-1, ,I i Il-1,
4"tm I gi- R A*Ti3 -= T.1 Towi ,,, -Il l-n, i \r I ( IF f jj ,. I i "t ,;I I, Alft"1.11 m l "At 111114,1d, i Z "" ,*O 2
t-14. dT <1-- I u Stli, I -111 i 1, --11- I I 1,1,llltlll I , I it- I,,, ,tItllili- IIIlli-ili,1,11, c I,,,, 'Cul,13 dti );,-,, h: I, -T, jr- III: f"Llil:i- I - 1- c-I ,, ,- ., I , r L ,, x ol, I ,,, ,, I "dig-t,,,,,, P.111-, P'll 11 1111- r '-- -- I~~ i" "'I.- ,_-, 1 I I P-l".. , ,,, 1, :, :- _; 1 tt ........ 'It ,I, TI , 1 I , ,, 1, I I I-' cl It "", t ',' I :,' 'I ....... 1--Itll 11'r 11 -- 11,
d, U,, f, ,, 1, -,I 1; ,- P'-, r ", 'I ,","T 'IT ,I:t -,' I i I .,







PAGINA CATORCE RHARIO DE, LA MARINA, OCIIIIJIME 19 DE 19%9



N uevo tralm niento Im oi il"fi'l-lit"s Las cuotas 41C jA nuncin H acienda que luista el Lim lemAvIi 41v Marimum pir-1-iih cr;A6ills ill Aiilo El Rmen Pahtor

de diabetes se emplea en los E. V. f
cemento se han
C'exenx mettilicos joaret arr(Piti, de NO'le I'llede /1(1",r nittei;, pueq el 29 cA Bilribndo.-El
t PA 1,
1)erseguitlos Ins reptirtos
des con ge Im 1 dift 26 stl Imiunr(i a r0oranos t, et Ins cougrpt iifw P,

IN 6 1
t" kill,, a, Es para parlicularv
J ,
H, ilia It 1 H 1,, c"I'lloll

"la, C',
A l I d, t i,
eb 1! 1i r a do m-,, A i il qt" d"tI
P A G el n 1, 1 4V
F! ar
bi-qui
tl" d-hod.
"i t,: iindi Y lid". It.
gl illi' 'J" (I I d,1 d, i"', s tel w e
d' ij Pld"', 1 11,ir,, Lstas son Ili
Wl' i It V T, ill'I'I'l, C, d7 h, 4, N 1 4i
IBII ertr"!t P"m 1011, M,;- n, d i 'd ,
no .1-n "i"' T- I? lit, In, n t de C bt,. tt
'wil', A t ,
t B it I I I II I q I i I liI, I, KP-, Ili ll M
n ( t,,dI, B" t - tI' I!, i 1 a I l ','I
lei hir 'r m 's d 'rrdrada en k.s
d"T
atenci- AT 1 ,
A
Itll 1 1,1 1 1 1,10,
11, 0 1 el I "I,
't" w--I, I'A- iii -- s 'C
"p-4- '1-4-ti"', d, ordndes noche la.
"I'l9s I I'do I~ t 1 1-0!,
'i,,
lit 'If'i't"'Had ......
bild ta
t
is
P- S
d, t
di6l, 1,
it I
0, 'r, i" ", "; l ;
'"t It' 4q
it it
tor" I,
fn


If. I t
eI i. ", I z I I I r I f
net -1 q 11 .1 ilia I i "I I III, I rl id"
dr,, di,- 6
'1- is I d t 1 6 a r er t, i i
I I-t t it I,
0 1 ibr(i rip
i d Pi 11 : ,I , j,
i 1 "I : 1 -1 "1 :::, "v", lid" I t 11 1, j
.1S 10 1 1 f, I a T t r r e i i t P
31"ll"ll f l,
I-_ d"Ib lit
Id"JI,
'n Ci- I:
,I, IT "i A t
roia- b I I, I I 11 p", ,ftt it, I.' V, Pic t "'it


tt I, ii l .......
T'it,, Is. Is d- d,
sio
ml t-, PPit -d,, In -I Ili - -- ------- ------ ri
1-te

IT P--- 11"r1g. tllOrtv de la I I Ll
der do ins, h- rifill'il n1i VrI
d,, Tit Igi, A !- ti.
-a I t C-Iici, ,I e,!
bq dh.jI dI rit"I
normal isI ar, a Or 1,, 1, in, i Z 11
a su liter tuirr. Is 1,ridilti pill, i7 i Z ,
A hum I., It,
ss Y Isis aI r_ i 5t,'
el t2r jp' -71
'el nomall. P PIT_ 17 Ir i,
writ,, u P,,I, w,
7,7 :--,
tit- tMon, IT'
"Iii den
It Vii1-11i J'1 11"t na AlfIint,, Ot,,Mlil
1 '11"' vt ficat' NIB
-Wlvi, It 4 Ar
instilmA 'ju,, l" di5 11 Cil 1 7 PIrIZ 'I I I I I I I I',
d
t
e_- Or dt
tic A
4", "i'tit 'i f,,; 7 3
it 6, ra% T_ "t."Br, "It g- ,
0 A 4t,
esd, IB d, i ,hi
Bit t 10 IN, 1,14 A-,
min lir )as gm;il,
docW, Riimi- tt-ri. P-,
rA lo, .,it ... diritei fmlitml.s ;ill 'i
10 fl-t", enlr- 'i, 1
awliws &I Minlltrtlio, Rp T.I- Ill
;Irndldort, 41 J-hi, ..1t.0li-liir Ki"
I AbalT iiii
ad,,, I, i j," Ci., li -,!,tb.d. d e) Mo,
II dit Sawii CIni 0,
. .. ........... ... .......
aKl" pi,. t
hIntD 91.9 Ilflalil in ra
dando 1, ta 11, ",
C' is)
r, In et, 1
Ademiki. I jur, dt, C'm
t6 on $1" sit,' it. Ide, ZL!I- Conirslvmtarar P1 Ghllo,.

Provincial la muerip del Y., dtl b ... lI, ra y .
F1 %nearrilemi. or 1. itludiid Gral. -kdolfo (lei Catilhl
1 lugo, ,t TIA" 6, 1. c,'l, 11 TO~
V11, -4 tl OA,


A111111,, V,--, Las Sodas de Pliata de la Orquw i 43rm6rdc,-) aa
__g tit, I, 'P PARK
"Imi'tto ilel its
I Dnmtkv jrl-; 1"At DEE r sonante comienzo a [a temoorad,) SOCA de ?Ste
,i d, & na i

a,, invierno- Par&_que su ele-gancia Y.6_ePeza bnllen
del t-i- d1111i, RIPI bCiI h"",, fl, I- ARK v deslum6en en las nockes de gran gala,

cubrir EL ENCANTO tiene ya asu disposici6n Jis telas
iq ic J, M35 idmittdj-a gidas it,,rc) Ud.
PICADILLO CRIOLLO P
For Wnf.10 AC.ViAL en k), mt,"l; colecciOneS de

A.N- iba Tiltiv niii e Franck Y E;,,Aos Unidos.
ij
ill ta!lt. -'w I,
RAS05 DUQUESA hm,-biroc46fVepn 014fift llwfi j folman jo clininutas estrellas La varo, clesde 5.00 hasto MOD

-4 PALL
AS de 5untuosa caliclad y bellisirrin ct!cvr en colors de t: -Singular atrwivo. La vars, desdelt5o hasts 8.50
AMP
TAFETANES-de Pura seda en deslumbranles colors iridiscente Li ,Me, cir perfecto presto Y rico colorido. La vara, descle 3.30 hasta S'l
B iti ...... .....
W',,, pmq- It 7111111"oet RASO-FAILLE, um suntuoso eii aiffl- Mte muevo,

he6o con FATIO Y rat*, con exquisitos dibuicis formando bancos
Z de inu65. La vara, 10.00 Y 11.00
d'd"',
........................... A N de Fartasla- en
-..-T M Jindf5imw diseAcls chim
Puesto _-m d Y sol:ire elegantisimos colors cle-forido- Lo, wro, 4,25

FWPE 11, EI Ps Tlirn h
juep "dc"C'e, rl, BROCAD6 Y YISSU en oro Y platai en 16 mas ric",
exc[usitlits-colecci6n que Ud. Puede admirer. I
San MlVal V GIlart, inl Deep Spar- La var*,desde 5.75 basta 19.00
ttai -UA _'I" t Divine S'wk. 2,25 -- - ----- -- ---- - ----- ------Terizan en cuirsitt ii- tIT, ,t, Ll OFEM p
10, grades alma"Ties d, 1- gatgtm, TELAS OLANCAS Y NEGRAS. Una opulent coleccf6n Je
rasm, fallas, tafetarkes; crepis brochados, rasos Y Fallas Sf qvi- h-I, -j -,,It dtg uanIil nelgra-s-lon detalles de oro. rasos blar cot con ptjt ei, terciopcfos
Viii -6tv V13AkFiA. J Lyofty todas Isas gtdnJ?., f6nto i s qui: tielarn
12 1-ga Un I;tr,, I, 1--th CINZAN4
a rl Vrh oc z'l Caiinombre proplo en to nueyo moda.
.... ............... La vara, desde 2,50 hosf 20.00
1 -4 MILAGROgA, el AIMICin d# 11,,eret,

Pre/tB, .. ar ,, qie Ili Amu._ Segundo Piso,
P., Migia tri'mp't -11 llenilI
PT: Baia

. ....... ..............
ft.- oil I .....

e
Y tujive PARTAGAi. 11,
Cgisr-, que A, furnin,


... .. ... .. .. ..... ..... .






Perspective A A

2 2
IfispAniva
SECCION 0MAR10 DE 1-A MAIIINA ACTIONN
Por A turo Alfoma Roiit,116 I
I --- - .......... ..... ...... .
sit ANO CXV1f LA HiiIIANA, MILWOIJ. ,, P) I)L ( 11,flkl, W, l')i;')
TWXNA QUIN( f



el 'lDr6xiewo (if pill it, gw tleilwarA Franco 'Ehpgia unn iurism N-4 mqui Ims
COM PA N
11A

el frosattimliva "M. de Comillas"',
el sAado en [a

l'i i- ITT -d' TRANSATLANTIC ESPANOLA
!Tme 205 posajeros Ittira L(t 11(thana N. lot pffre E effirtfir III la 11irf'(14611 de Turiimll, do. cill- jmi,5, I
Veracruz. 13 rplimirindt).4 cubtirtioq N 3 p(plizoifes arde a Lisboai '"firmur.q(ra loi vitcarthtfiff (11fe (Im"(b; d, 11 1 i'lip vIcpir- C""i, y1pan"I" pir-lilt- 'J pwlur
A, l 1, A
A ,T, a G- i V FFPVTr'10 DF PAS JI: CARGA
d, d- IT 1'tdo, 1, 1" H-tinii"'vi I 'T 1 IEI
Bait, parity el jm vrt( tit, N ig(t 1 f; IT
A Jii ,I
ii,l F -d, l i,
VA- d, Vapor -MaqOs de Comillas"Ocwbre 25,
'i, Ct, i I
"t "i, 111-i", I i"'I t "Magallanes .. . . . Diciembre 3,
iT
t"'t, 'il
I Oil t,
,IT i'll 11 111- 11 dl !, t, I,
04 T

"Marques tie comillas"Noviembre 2,
'Magallanes"
Diciembre 14,

d Pl clo- l If,
T--- --Il, 1 6, i ii- ll (iiij- t

d1i i
t 5610 Para
dt, Argelpio" Noviembre 1, Ile
t it T,
IT, 1, --r It


Jil

Jl, T'Ti il, 'I, ",qilit
'- lu ITT it t t T
C"i -5- 11, hl lit- GARCIA & DIAZ, LTDA.
P-Pga, 'ITT, 't 11i 'T
It i6l. ,, III, pit, 1. V, art27, "Ti:: DA 7 STPt 0 m
i l ji it, --;I ,,, I, I':i -111' C.,
ll 11TI. Ir, 0 v J- k F, I -t
LI, rt- P", I We L tI t" L"
r-itidi 1" 11-7" T
di, -,- ii,,Tt. di d [FD
pitd- I! ii I I, it It (VEASE 14 cr6nicl de SOCI Att., Li, 'I T T DE ESPASOLAS en la viigi A A
t, P -b, I4, nA DIEZ)
...... .. .....

F .8502

ti P, Flota Mercante del Estado
.ity"it df .Y., 2 -!, ",ti 1, 1 T, 71, P ...... a r
rdalu-. I i, M- 1 1, Z, -, it'- ,
iqtisl. dle, Etiplafi., D 1. 1-1, T Molonave "RIO JURAMENTO"

"l a ;Ut, n.d. Pd
i A i A FA 4
i tL1 i AS
el dia 12 do NOVIENBRE A) I

1 11 6, i,,T Tit
& q- 'T
l R-Ivr tl
rtil III .-ll- I'- I
Pu, IT T%, it
puWa "Iu 7 Bart alone
bu g-uda P, t iZ b a 0 GARCIA & DIAZ, J.TDA.
x qrti- 5 D! A
fmi-I., t -1 r- -0
b... 31 t "'.5 y 6, nfagi,,. qll 6,1 F-it'i- G2,ci" tn L r- R -T
A 1,
LONTA DEL COMRC10 MGM M-7882 A4623
Litt0 0 it;n P stal: Di",-kon
'AT's l -AMGAflDJAZij FJ--d, Ntbur,,, G-1- it"'n, i6ri dit L A HAB A N A


1" -ti, rut A, V ...... I, lSUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL DIARIO DF LA MARINAS
V
Ti-, C,1,
W fn E L,,A LM Q E A

Q- ,itb, ItnuchI de 3.1-1 x
T
F!1 fl, F,, S,
r-r-f, '7 0" d,, Vg", Nici ittu h

zu iIt Tf Y 7--- A "'i
t-t--W,
Itt, qvtfPll lit

114,7
lil-i-d'i b'11- Pil- l 11 m a mYl '""Itlid, I-f, fil 4A
"Ill ..... 1, Tit-I ,, Z, Cercas PEERLESS Si 114)" 'v Imcf, asted'sweripim- 11)
'Q 11 i, I
A 1- Al /
mitrArTiA (HECHAS EN Cl: rveibir i G R -4 TIS th-)?nicilit)

hm dim qw restan del presence nips.
ti m 7 d, qI Ap-- ro, mu.
d-il-i pamlci il,
I fir, t", 1", "IT T,lit,
j
t 1,



it
2 di, M mahmm
........... clli- 1,.t Ill ".11l
T-li
61 J,,rd,- P01111,tl
Pr, PRECIOUS

T"i" fill me,,3
yi Ill 11 17,
1 1,010,15 ew proplodadoe Coe C-wcw -Powlbm" 7 'a dad zw6 abooluta. PUfTtM POat" T =000riw, EN SU NUf;VA Y SUPERIOR CALIDAD
P-" '17) t1d- r2 iil Y 1 711
I 'T'r, 1., 11,
6- 1- PWCM,= lafwmm y fone








L: R-i I
0 al sernestre MARINA: Opera ert fres aclos INNSTRIAS MCIONALIS VALWO, S, A, CRISMA W 16 ( AL FOWDO) TMUONO A-93n S15.60 al arto R E P A R T 0
d Tit AR
10 TADO 1917 HA3ANA
.I -vl- JH
-1 1-C I 1 P", S= ribaw al fi6dico del hogaride la fa
y !a, P"
I milia, 91 malor informado y m6s, complato Y
RELACION DE DISCOS
1 T" g"'. Ili, q- it,,, t--'l 1. 1 sorio do Cuba. El mico perii6dico an el Mund,)
con una aecci6n diaria on Rotograhado. poi 'T'i! "IT w R,
IT a ...... ..... lb ,.
!,id 1 1,,, iiltr l,,t- Y tra i Tr.ill, y l'-,I IT,
tl fl dt,
Las nscripciones en provincial pueden salicitarse ... 6v iizT rtri!- 1, 1 direclamente o por mediaci6n do nustros J*, Wi,; 'I lidho A, M-1- I-111,
Tt
i,-I FIT I" Ili,




I I
I
PAGINA DTECI, FIS I I I I I DIARTO DV LA MARINA., MIERCOLFS. 19 PF Off, DF, INO -_ Aq0 CXV11
,_,_____._1____ _______ ... ___ 1__ ___-__,_ ___4) I I I .
Pagan $19,500poprultacaso (It, -Aneva almex'Penfuentaron todoslospromediosen Ncw Vorkaycr O' rewifivripu 7,500ronel"(103414"

plisos, Cit (Ifille Ctimpo, N or;1#111fol I-"- - - -1 11 I 11 - 11 "I I "I 11 I I I ergldfp, de C111),,li pans hit Sucrsit
I ROLSA DF LA flARANA __ I (Dk Eft 4 Iff, COUINI ER I ----,- ---' I -_ --, -, I---- -- Foro Ilia pirdidua suft1dois all dia unlarlor, __ ___ _-_1 "I I .... .. __ 11.1 I .i "", I'' ; I, ,,,Ill ,I I),- 11111,,; i'll:
61rel propis'llad, o1whil"IfIll I'll fil Relwov hii rll : OT1 AA CI (I N 4) V I Ill A 1, I ,,,,,,,,, .... ... 9"", t;II', \ilttl 'I, ,I,, I 'I, I J)vpillI+ Ild 61-t-re I ". ,,, It .. .... ; I-fuo retsdidel ["If /o lititfitr dc ,49,0e)f1,--f)j I I Icuporadcix utiolmonia. El marcodo o.tu,,o .".. .. .., I I l 1 I ,,, ,,,, III I'll I I I 11 lj -J--Id- -. rvpor t, I lt I I ,; : 11 /,,,-, ;,11tue vetifas I r, I "I, I 1,, ll IIIII I t I I i , ,, ir"', ",,li"
i rnin.d_ iitccloti pl no h.b. .k.. 1.1oll- i I-, '111i" ",I'll, "-!"
, ,,I ,; _-,00 Tolf'. I! ,, ,
F, ,, '" '"'", I I I- I LA nO, !I, ,,,, I I, 1-1 I I '', '', I,, I '1111, '11 i"
$5,M :, : i, ,,I I~ "i 11 11 I I I- I't"IlIt
,,, : qII, 1 I, I ,,, I 11", 1,,: I, ,,, I ,,-, ,I, 1, 1 i 1, I -1 "il- I I
I i t I "I' I 1, ,,, I ", "'lIl
,A t, 11 "I Illli lt,- I 1, I- - It IN", -,-1- I, I --, "' -I.,-- -1 .- I-, _- ,;, I, _r I I I "
't I, ,, I __ __ I : ,, ,,. 11,r"I,'11,1, ," 1;I, I- lj ,,,
--- -- I~ 111.1-1 I I I ; I C A 1) 0 I i ,,I,, e
il ,,, 1, ,,,l (7,Itrt, ,ll-- I_ -- til Im I s tN 1) F 'N vw ir( R K I, - -,
I1111, C' I I I) I"
'I't. I "-',, ,;I I 11, tF-C-1 I , 11 , ,, """ I "
FPn: AIl-, S-I: I 1-, ,, I'll III- V-11 I I ,"t, I ", I -tlipi-ort I 1:- '
', P-l, (I, i ti, "t" IIII!,111 i "I Iiiz, ,, : III ", [, ', ,., fi, I t"I ", 1'
_, ; T"n" t'i I ,; iI I I( I jr,',- : ';! ,,,,I;il "",,"I'll"',
.ii, P ,r ,, "' ,; t"', -, :, I'll, I "M IFRE to DF !',I, ,It, c",
,,,,, ; .,,I 1 " A,- , ___ -- 2 I I I 1"
I'l-, , !, '] "'It, I'l-, ', ,, ,, I R 1 P 1) 'I"-", III, tj- Y-k 11".1.
it", I, "',-I"I 1, I,- I ir I III I A 91, pill ,, .,Iri,:, !,I 1:1 I i it I I,, 3ell ,,,;. I , ,, "I I ,- I I', ', ,,' 1 F" ll
''I I ", ", i" ,I I I 1110 W M W
11 Ci, I I: ICI -- r ,l ,,,, -n" i, -- ", I ,, t.,, ,I % I : , ,,,; r,,, , ",'I
, ri I,, I ,,,,, I 1, ,I, i"". ;, ,!'l I-l"',
I ,I, t 0 I, ', I I I -,:, IIII, 1, I- , r "'
-- ,",- ,,, ,i "I, "", 'I , : i I '' ,I -, r I"
lItIijt_ I , I, ,, ,,I 1, -, "; I ",-Ill I I I ", I "', I ". 11 I I P', ;, ,,-,
_, 2 3 z - :; 'r I I III ,:, , ,,,,, ,::1, -r, -,
IA 1, I", I f vv , ,", ," III, t, ,I 11- *, r, T :11 i- ""'r11.111 , 1
-1 I I 1 -', I 1 - I' Ill I -1 I I ,I : ,,,Iil,' "r i I, "' :, ""O, I-nll.if
', 't P",,,, 1"'Iril" It"I I I I I ",i 1 I I T, ll I. "I'l- I I," Al, 22 I 11 til't, I I 11 I I I i I 1, i
I 11_ 11I I!, I , Il ,
li," ,;-, ,, "" I I --, ,,, --,"', I,,-lk,, "-1"'i j," I,,, 1,,I
1, '- -- I :! , I, i I I I el . I I -". ,; 1, -, "'I"", 111111
;-I I, At,, PA '.Ir: 1:i 1 I III "I" -_ r' I .' 'I', I ,I I f i I I '' I!
:,1111- ,I IV, 'I 11 "I !.Il, A,_- 1, iil", I ," -1, 'A ,
ri, I I _h, I -1 I k'- t_', ...... 11 1 I I'll I ; 1,
.- ;I t, 1 7-,", I~ I~~ -. I fi, -I I I I v ,, , I "I "Ill I l I, -,
"11- 1, - 'it I It, !, ,,I, tl ", I, I, II
,,, I I -- ,: I I l, ,- 2 i 1- I ', I, 1111 I'll ,I t" i ,!,,,,,, I r
"1,' 1 nt I M J- 1. I I 1 Il
I' , III t I ,- I 11 I I IT ,, I I I I , I I 11 ,,,, "' ,I I r i I', ,i, I i ,, I 1
I 11 :,el I I I, I I 6, V
T,,,- Ti I- ,, III ': 'll- 1. -,- 1 t .'Ow I tt, t :1 '! /I, III, I, i'l, I, I ; "Ill ,,,,
""P-r- h" 1 fIIi 'I lPI,,,Il, -etA l1lil,, III,; I, I". ,,, it n 1 ,r "," j"',,f, ,-, ','
.11, I ', t", 11 I I el ,I. I "I
r, Ir- -,"II I ] 'i 'i-, "'Il II-I", !,;,,I "' t, 1 k, 11 1% I I I ,, I I I , ,
,I,, III;,%ii, ,z, m" ""f i" I' I tlz i ;11-, -,, 1,1111, -f1I- ', T_ I ", 11, cI I , F Pit, I V l,,, ; I 1 l
1, I I I ii, tI, p III I III I 11 vm I:f : I., "', I -- ,.I "I 11' I : I -; , it 7 f l; I P 'I t"
!III ,
I I
,it- I ,rjl lf't" jr, III "', ,I-I','Izd.- I 4, 1 (: --'d -I I III 1 I ,It III, ,- I ,,, I I I 1, , ,,11 I, !], PC,, j4 ;e P,,", 'I, t 1 ,,,, i I, ,I,,, I, 1,
"t, ,j l ,--.,, r, 7, ji ,
III A "ci ,, -',I ,11 I ,, -, g,,Ij, lf ,,,I ,,tt ":1 ,,, I - : ,?- "'r,'', I 'I'll, -111 11 I,
0c,", li-, I%'- ;,-,, 11 I I I I r, "I I I 't"'I''I Ill .-",I 11 ''
li- 111P d" ", "te- ll ,lill, I'l, ',I ...... III, ", ': y ,;,;'It" -4, l F', I ; I I :,l 13., I, i', 11 II "I LA eCiiCA I ,, i,, ,, I,,,, I : , I- I
I , 1, 2II I, 1 11 , I !ICA" '- I .. ....... li, I,,, 11 1, ,,, ,It, ..... I, 1, I 1 "",:;, -,,,
Ind"ll", j I I, I F, I P L, _V t I I I It 1 I "I ,
,ii linth'. it .,vil, 1 I 1, ,, M "I"', i" 1 i IC I 11
"2" " , I I 1. t 2 1, I" i, V_! 6 P I i D, I i , 1, 'r "", I' - 11, w, ,
I 1 I P- ;11 illt' f ti_ ll I, I I I(, , ,, ,, I" C- I A , :. I it I" I 21 ,I ,I, 1, Q'. ; ,,, "I, pi,,I,,
"r. I I, I'-f"
FI I- il" p."t"" ,Il 'ie "u" 1, ,I I, I ,-i I "" 'I, ;I": p- "" .1 .11 11 I ", I '''', I "Ir I eI, ,, ,Illi ,:,' ll;"., 1 1;,
cl, I i: ,!, I I k 11 I Ill- ;,,
6 ", "I "I I I -, i I 1-111 I I I 111 :: I, ll,, rd, , , I I I, I, ,
P- ", del ,I,! 1 ,,I;,i!,,l, i!, i,,niidf, I cl W II lllt l II, I: ".1 II; I tle -- I ,, 1 ,,,I., ,,, , 11, 11 I I ; 2t I N i,,i
(- : It I~ I, I", I, It I .11 I I I III'
,:3 l u I .,
,'I I' I I 1:, ," ,,;,, :: I III'
""! p- I, tkIIIII ,,, I ,, t" 1 I 1, '1- 1" I" I'll" ,, I, __ I 11. i, : I .,I ,,.- i- I ; "t, I 1 ,,! I"!" ,'- I Icllf"- ,I,, I,, "I'l- ,I 1 I ''_ , I 5 "I td ,. 1 ,,Iell 'I', 1 ,
", ,,i ""I", 1. I I, I : , I I "I'l- "';,'", i'', j,", C',
I till ,,I, l 1'1 ;r ll II lkIA 1IIIII,"', ,' 1 !'I i 1,1, Iv ,Ill,,,I- I I,' i , I I 1" 1 '1 ,, I! CljlliIt I-, 'I, t ,, ,, , ,,,I,_ ,,,I, "I ?I ,!,I I I 1"'" "I'', ,.t 'Ill, 1:1 1,
I i , I i, I I ,I I I I [I, F I , , I, lz 1 , I I ,I 1, I 1, ; I,;,: ; Ir ""t, ", I ,I,,
Ill I I i I f -, I 1 ltll Iliii. I I __ I I I I.
"'It" t, i , , I 't' I 11,11, I I I I I:, i l I I I I 1,
ll- Iil'1'1'1 I l; I, I I r Ii I 1 E e P I"' AYFP IJI I I 1111,1 "I j I :' ,', !' ', i:: , ( I I i "I ,:' n", I I I I , 1. g IC,3 I -I t, I I I I Ill- I I I I A I I- I ,'I I 1, , ',I 1 I: - I I I I ", i :, ,! I, ,I, ,,,, I
C, T L it ., I I :, 1" 'l, 1, I J I I I I Irl I 1,7 I) ill'.1 I I4 "
,'I, ,I I', 11 1". I, ,,,, ', 1, :,! I I 11 ,, , , I I !I k z- i I'll i "' 1 I I I I 11 ill 11 "I 'I", ,, I ,, t 1': I, ',
I ", t " ,, i 1, i Ill!, I , I , I I , , ,,,, :' t ... f I I I I I I I I I 11 "
i , I, , I r i ", i I, I, , IIc r I 'I I I c I .'I I'll I I I I I I ,I I I I I ; I il", I I I ,,If I ,,, I ,,I. .. I I I I I I I I I I rI 11 I :I i III I "I 1 ,, : I I I 1 I I 1 I t % ": ", I it r I f,
Ii, I i ,, : , 'I" , "i li, ,' I I I I, I I , I~ t' I I I r, r 1 -7 1 I, , 11 I I I .111, ,,,, I I /I I !" , ,, ii, ", , I I I : I'll, I I 1 ,, 1- r" 1 i, It
A,, Ill:, ,,, L>_ i I I, Ill , 4". , ", ,,",", " I, I 1 11 I'll 11 I 111. I " I , 1, , I I ,I,, 1, I : , I ,, 1 ,i- ,, 1, , I I I
I :', I I II fi", I ,,-,l, I 11 I I I011 11- .- I .. 11 I 1- 1- 1 I I I e I, l I I I , I, ,,, r,
I- :, I , ". I 'I",
I I I 11
Fi C,;, ,, d, I'- I, I -1 11, I 1- -1 I I I ,,, I I I I
iil !- ';, I%, 1 1,11 "I T- I, ,, , , I .' , '" "'!I" ' !I I , i I I I I I ,'I l I I I I, I i, I I I CI I
",""", ,. ,;lt., 11 I 1 11 , I ; r I I, 1111;'It"i'' I M1 "I tl;', n -1 "I , -____i ;I'i Itr -1 -IT-I'll, I~~ I Tf"rII,, e"AnIn, 11 I , I, , , I I I I z I I I t i 'I ,,, . :1, ,,,,, I'll, I'll, I- I - It, "" I, I Ix,
___ttZ__ I I I _1- 11 11 e_---- I 11 ', , I ,
t I I I I I , 'r I ,, "I A I I I I I 11 "I I I I I I 11, t I r r 'i I ,
C', r I ,I I ,z ,- -, t ,- , I I 7 71, 1 'I I I ) I I ) ", I I ., I I I ,,, t ,,,, 1, I I I It, ,,,,, ,, 'Ie
l, 1. I Z Ii , I I I I i I ", (" 1 1 1 1 1 1 I,., ,, ,
,.T^rl,,.,, I" 1 r!I1lIlt,, Rl, -, I, I III I i I ,i I 11, 11 .! ___ 11 , "' :: , -- I I \ 1, I I 'i -1-I 1t,
, I I I- "I'l I, 1, " I ", -, ,I I I-,"-, t -- , 1, it , A, 1, -- I -_ I I 11 I I, , I "I "I I I'~
vl !, ,-, Ii I I tl-tll I ; 11 ,, I : I , I I -11 'Ir I 'y- "" ,I ""',
1, I 1 I t 'I 1
,,, ,, I, , 1 -, ,, 11 "I It I I I I I V -, "I r" 11P 1, 1, ,,I
1113 11i, I ;, I ; ,,,, I ... I 11 ". I n I I I I I ,, , ,, I, -, ,, I I 1,
111 ,- Ii_, ,r :,' "," I;, I, -t, ,I -- I I I I ". II - I _: , , 11 I, ,, 1 , , I I
Iti- ,-, '- , 11 I I 11 ., I "I', I
'- I l" I '111 11 ,,, ,, , '' I,," I. i I I I ,I, I,
"i ,,,,,),, "', li, I 11 __ I
lltt 111,- r1i I, Z- !, ,-III I I -1 "I 't t;,- I , : i'r I I ,' 1 I I ,, : I ,I, "I I F I I, ; 'If 1 I , ,,,, I'll I I I 11 I I i- 11, I 'I, 1 ...
vi*, il"lt", 1,I't- I f. I 0 11 ;I I 1, I, I,, I ,,"",I, 1"Wil"'i, ,1, %I,-,iI4I- , 11 i ,- - I I I i I ,J-, ,, ,-: ", I, '- Il ,z I 1'11 111 iI- ,,;t" I I I 11 I I I I I, I : I I I 11 ., il : , I" , rl, I I I I .1,11i I I -, I I, Z, I- "..I I I I I I , I ', .
,2-,Ill,,; " I 11 1 11 1. 7 -, I ' I, ( '- A7 Uf ]A R FR ii It, 'I
I, I. z :/I I , t ,, ,, I I I I I I I I I 1 I r- '
,,, "'tth"I" I I 1, I i, I I I I ,,, t I d '.
, (_,e t I I I I!,, 1 l , ,, - - :: :, , ;7-1-7 Ayl. t. I,1 il '-A IIIi f- ", ,"") A- : I "., .1 r I 'I, 1, ,I- I"", I --, to/
Ft, A- 'J.11- ,1, Aj--j.- ,I' I ", A, III 11 -, II I I -1 I rrw 0 g C' r r, i -; 'I, 11 I ,I ," Ir I I 11 I I ,,, 11 I I 11 I 11 11 1 'I"I-III,
y"ll A 'r rl(IO "'I -I -,, III;; IF"- I iIIIIII" "il-II- I; r I I I I I ,,,,,,, __ I
11 , I --i _, ,- ------- ', FIP Z" rIF Ati q Kri %A I-SA Dr ,,, I _", -0nielitC, IIC, C,,, III, 'Id') il- pp, ,III, I CIII I,*, :- t I I 1, = Ortil I :11- I ,i, ,,, I ,,, i I ,, ,I, I I'- I 1 I, I, W I i, -l", ,,,
rz, y I, 1, 11 .i -IAIItD ,, clllcii-,. I r I ,,,,,,,, ,11 1, ,,, .r ,z :,I, ,", I.,
_i, ,, ,I- _i,, I'l-t. ,I, 1n;lInj-- ". ,, 1-! _!-:i, ,l, -I,, 1, I.-- ,,,, ii,,, _. : I I.- I , I I I I I 1. 11 I", ,, I
,., 1. tivt- n'.l',,Zft!- ,,!I,, C 1, III, ',,it _,d__I IA 11 I 'I III I I ; -I'It I , I k- : ,, l- I I I I I
I ;; I i I, : I/ e ,
't.d I -1 I- I- I I i% ZI, I i- I I I -', I t "I elll I I 'I"I", I "" "",
-" ,;, I I 1, 1 o t, -- ,,, I,- I : I I I
11A AV,141a "I"', v Cliwil. "i I! 1% ,z 11 ., I I -tt I !,- If, "I, ,,, ,,, ,I 1 11 I Ii, i p-I.4"III &
-o", I)E cu 11 ,,, I I I :_-, 1_ ,' I I, I~
ri ." I, A,,p _,,,,, ,,,,tII,,k, t1II,i',",Iil,,it,, l w vs IB A I I I 11, .", 11 : 1 I,- "t I iIll I I I z I l, i ,,I" ,,I 'I, 1 ,Ii I 1 ,,, I ll I , ,I "I 1, IiII? ,I* ,IW a
yient I, C 11 Ill: til I , I I i, -I, i 11 z -- ,), I I ;: , ,
1, ,I ,,II,, I-dic "ll- I I qIi. : 7, I C I i , t_ I it, : '' ,, i-, I;, fl, I I 11t, "I', I ,,IIIJ v t l
., 'I I _!R K 0 -', ? 1 , I I :- -It" I I I 11 11 "
11 I _- I Al, :1, :- I i, I, , I, ;, I, i,, I , z, .,,-, I,, ,,! , E,: II,, Obill'"I"i, 'u"t, "', :li I ,.I ,, PIk l I I -_ I _- ; I ,_ I, III-1- -1 1-I IA I I_ I 11
tr Il. I : I I I F I N- ll '. C I;!-- n Z4., I ly, '4 A ,: ,,, %'-- P io "I, %.M.
31i't'- - Iri,11 11, ii I,111 ,I,"'!! I I ,!, z, -_ : I I I I 1. it I , c :, ilI!, ,
", I, A ZI I' r, I i ; 1 ;, ,* I ."-I It -- 1 t, iIi; -, i I '' ', o ,
'l i-,'I., I- ti f -,Iu Ni ;I I ,, I. ., -1 I -, -,I I. I I ,,, -- ---- -_ 1, I I I I IIIJ 11 t % I :1 I I I'll i I , I, I $in 11,
,
I'':, 'ti I I z I !I ,,,, .,
it I it "I il-i n', IP up, ; :", I I , ,
. e -I, -_ 11 ii 1. I "- ati at'liidade, r1f, lo,, I,
", -;, i,. r-"I" ", i I
,,, ",'!I I wit", I :I;,i -, I , -,i I I I I I, r I, C, -T,--,-Cr Iel
l'i TII, I -1 , I I,,, I I I 11 I I , I I : cIn ir,,,- N iiiI,,,f-:,Iv jijjp, j Ir'.1" I I
II,,-I, LII, 1.1- I , I. I I I ,l' ,J J) I
l , "" C, _;-- ,I! I I I I I -_ I . I ., : f, IIM TO i', I I I I 1 7' "' I i j, "I 11I, III- trII-liC.
11 I 1 I 1- ,- r --' ij, ,,, 1. C-I -'', 11, "I%, I I :1,_",'1.I ;fA ri*!,I,, hInd'Ancril, 7, ". 1-1 11 Il
i, -1111 III'i I I:, ,,, I ". -, ,
I I 11111111- 1111l tl M ltl 1!( ,Iit,, I ',I, I I , I, "', l I I I I4 I I, I I 1, , I ,
-, ,,, ,, ", ,
L-'^- ---,-" III __-- ,--- '. -, "', -1 I 1. I -, M , n l I , ll I ,,, I , 'I , , l, I I"', A--li-,- ___ _11 11 -1 -1 ___ "I'll, "I'll, - ,, I _t, -- 1, : 11 III I I I I I , 11
:- 1, I - .1 I I _- I z ,, A S- I -1 11 I , I I 2 I I 1! I I 1. ',I -1 I 11 11 , ., , ,I I : I I "11", I, I I I 1. I I I - "! , I , 1 s - , ,,, r I I , I
I ,:1_1_,1_IT -1 : - "t ", :, I 11 I I I , , I %; , o , ,,, ,,, ,- 1, -- I % , ,, f, I I I 11
,,, II11--, r ;,-- ,-, 1, I I I I- -1 I , -' I I I -, " I "".., ,, '- I
I ', -, 7i"", ,I I I I ,
11 "'i -1
1, I I ': "- t I I .1
GRAN FLOTA BLANCA -1 -1 F;-- ct, t -- l __ -, -,, Ci .... Cl,- r- P- III
I I f I III F I, ,, I- ,,,, R, --- ____ -,
,i) ,, .,V 1h, A,- 110), I -I. I'l-, VI-UNITED FRUIT COMPANY -1 , i I S, --,! '1-1 74" 1-1, I ___
.. -i-1.11 I -_ -- "" "". .1
,i ",_1 1- ,"it:: I I-- i "... 1 1 1 I ; It, .
I I_ I !- _-_ iii!--'1-- ,,I ,I I ,, 1,7 1 I 'j"tC'.L I .,
;,! A- I -, I i I
--- -- -- 1: .. ., __ I I ,)I I I
I"'~ 11 ""I 7- I. I __ ", V V iIs N I "l)" L L I 11, 2,
1 11 I 1 7 -, t I
I 1, : ,-, I V '_ -_ I I I I I I 1 inpr, 1 1),51 , : ,, ': I -, _1
11, 1 I I I I 11 I I 1, : , I 1, . ,- 1 I I I
I t: ,,, -:. I "'
L I 1' i -C:,z I I l 'I, I F I __1 I I It, Pq A, o TOIAL: I01 Vt
'-, I II ,,A'r. A, I :
'-f-"', 11 1. I
V 14 11' I I li I :,", "'j, I_ ___ ----I i .1 'I i l N ,,,, ,11 ", I "', 1, ", n- ,tl_ 'Itt -,i _III., ,,,
-, __ , .. ..... ", I I t -,' I i i I 7, Inly, 'I, Il-I'l ,", - ,I Il ?, : ",, -hn ":
I ,,, 'i.b.f,, d, I I f' ,- : I "t ,; l I 'I, "?,". i : ,:" ai-ii l '11 I .Z,% X1,111-1 I I, I IL f I ': ,:, ,- ,,,,, 1117C-I- ",
6.,n i, i, ; I k I I I 't. - , I I , I j , I ,
, ,:" y 1, V Mim urec a rI , ,i ,I- I ", 1",
I.- i I 11 i I : _4I I
"I I i I I.. I I "" ";, 'il'- _. It ', NT A , "" , Yle In - '' I I li-i 0, P0,
1 'cll I 11 - 11 : ,7 , I,' II:, t ',: -V N 1 1 it, 11- ,'in- I oi I 1:, 'I'II .
It 11 : l ,: mtl --- ,, 1, t,, I'L I-,,', prt,,Ii-,tiil sel ['I I% tii: 6 puntm an
I11"7 r i I I I It 1-1-1 -- -, d1l I -V Z,, '. 5 l "
,101_,_ II sl', I I I I I -1 ,I!, 11 III _,' ' l N" vC,", pa- ,
.0000 AW Ok Ww i 'v- At z i- 1-,_- I I I ,I*A- i ,I -, il, n Vl u_ I ", -_': , I Z flp --11- ', I-C ,,'-,I, an f'I ... a en'"a Ra I I, V,,iIih. Abltrti
I -, ,_ I ll , 1 I 1 I',) ..), irl I Al"Itt. M110. 0'i IVI LIMI 3 V
v.0-'1, M!l,,l. _. r4w i I i " _- I 11, I t: I,, ,-_ I,,,,,I iI': P Ia- X, jitelle
11 -- .... - as
Ii- ", - I z "I I I I I I -7 7 I I, I 4, il I,,, :'l,' ,I, 1 "'M i ,'Ii 111 I
I tz ,, ; -, I 1 I , -1 i ,, III_ -, 7, n. _,i Ia ,i I' Iitlnil :-,, III 11 I 1 , -I DkIMI ', W 'I -- 7 N 1 'I 15
I,
z I I, I, It I _,I, ,,, 7,- %_ f"'. __ I", __ III it ,l I _C, T timt ... ___ ll I : I 'i -, --- c ill N : 3 1
semcio requl I !7'11_.__,, 11 ", L, t I- 11 I, 1__1' ,I --l 14I? -, ,; ,I Iw I!, I 11,iltz,, ..... : 1 t* 2 -t I C1 17 112 ii i I " 0 ", i 121
"n"* I li- I ] I - P _ ., , '2',-, 1,43 I n ........ ..
': : : I -, k, I I -- - - ; -11 Ii I 11 A I 11 " I I 11 t ) 1 ; :i - .-. . : N elf; iin
rot de pa5otcros I cl, 1- 11 _o :- i, t I, II I, :_1 I 1-1 t1II1__-1_1I-- ti --r tI- ,!I NT." I I
I -- I ,-11;z I -, I I I -1 I 1- 1 I ,_t- -1 III-: T,,11, ....... I I 1 97 Ell 7
(in de N yo," y 1, I I "I 11 11 I I 11 "", I, 1-'1_1 "" -I'tptillill .... : I"
WiCtNA, I I I i I I I I I 1 4X i, I 3
fic';I', ,, OAM U FLOTA tLAN, I I r I L I I I I I __1. .1N 0 , I, I 11 11 I. I I'll I I
,I, "'I" t", :., ',' 11 I 1, I I - r 1 11 11 11 I I :.! ,,, ;-, 'I I I lf, I.: 550 i;t 5 ,P)%
I Hcbcl o P.= p- o., y 1 I I 1; ,Ii I .,- tl
ob.- Ti;l- M-ISV4 ft -, I I , I I L I I ,, , I, i:. III I )rTRA ' i I I, I I i" I I" 1'1 L Q Iit 10,
I I I I I I I ;1 I 1- ., 11 I L" 1 I I ,
I I I , ''I I I I ., t '-l, ''t- I 1111", I r I, I ,I ,,, I, ,- i" i"', ':

., -_ , 1,11" I I Ir I 41 r, -- ", ,-- I 1, I , I '. i, I ,, -L ,' I 11 I-i i' III-, 1, ,It
1 1-1 ,- 1, 1 ,- ,- ,, F- ,
I 11 I '' ,. I I 11 I :,,
I-, I I 11 I I I ,,, 1, ; L I ,, ; ,, ,i,, 1, I t ,,, 1 - , , -; ap N i I-.
,- -.I- ----- -- "I"I'll--l-1- -111,111-11111, ---- - __- ... .. I 11 I !,4" -, ", -_ ii "'r I~ ,
- - I I I I -I I 11 ,1 A ", I- v I% I t d, '! , ,, , li , ,
I 1 7r ,_ : , i I , , I I II, "' r ." 'I , / i, " , "' , ", ,- ", et PI -_ I 11 I , I I I I I I I I I I', ,I, ll'! I ,, ,(l. I
I I I 1 1, -, I- I I I I I'll, I I 11 11 t, -, 'I " L, r, I ,,.,, cl ll : t, 'In
I 11 I I I I I ,,, I I ' .' 11 z Ali 1:1 11 I i- 11 ,,,, ,I , i 1, ,,, 1, '. I
I it 4 t ,I , I I r 1, I I ": ,'I 11, ,,, T- , , I I s ,,I ,- 1l, I 'I ,,,,I-i," It- ,
I 11 I ....... 7,11W -1- I Li I
I I --, ,,, ., I, I 11 gilg
I I 11 11 I I'- 1 I I 1111
I I I I I I I I I I - .- ,", 1 I I I ,,, ,,, I I -1
LIL111" '. ,!"" 'i I I t z 11-1 I ;i
-'- I I I I I I I I t I ,,, -, -. I I : 11 ' 1, ,,
11 -I I I t, I 1-1 I ,I I I,, ', J 'o,
ii, ,,, , I C, ll yendo III "
I ts"'0 141"M P I"- ,-, crea D t c lls g Il ", I- , ,,-I' I n I VT" 1:11 : I, L, I r F- I ,,,, I , ,, ,,
-1 1. I 11 1. iiat- I 1, I -C --,,, z, t, - I' I, 'J ,r,,, I "'Il I t.rel.d.s
1, I I I . I I I :,: l F" , ,- ,, I", - , r :,
v -1 I I "I I I It -:, :, I ,;. "
I , 1. :_ i I~ 11 I I I I t I !, ,,i C, I ,
't, 11 li i I I I I I : I : I I I I I, - ) ", '_ ': A I 7 :_ _-""' _rII '_ '- f ,,,,, I'll
t, 11 I , ," , N" : I I I ., 7 1 "' I l .- I ct Inw Vol Abil
I "A.I, 1 oinxaml
', I ,- , 11 11 I I I il ij- I, .., ., ,I- '- 11 11 -11, I -, ,; ',- Ail, I I Niffix. .Mim JIqV Veij& Lima, Vley,"
I I ,, t I t? i I -,' 1 7Ce r! Tlizic- I
I 1 f ," I I ,,,, :, 1. 11 11 it' ,Z ""I, .1 I 1, i -1 -1 :. 1,_ -: ., T, ti:I,1d0 i 1040
': ". I ,, I I x I i ,' "'t "n -It" ,-, I -, -, ", I 7" , I" I L I v It, ,I" R"" No fambli,. ... l r _', : 1 .5 ,5 I I I I 51- t I,2 e pi,
I" -, --,.;* 11 I -- 1. ,, 1 " ,,I, ; at C ,t--, II% j,
I t rN. 11 _-_ Ii_ 1' , q 331- ,
,_ 1, '!" t ,'t'rt" l1U. I.
"I 11 _V1, ,, t! '. 7 ';.t I I I I : 1. " I 1, N 2 3
I "I - n 7 , -, _' I 11. _-- ,i C"", I F'r I: , se III .- 1 Te"'7 -.1-111.1_ --- ----- -
I .- I I j ,A- 'I ..... .. = .__-__-__,:_ 41 t, ---"-, ,I -, -n!" III -,', i
k ,; Z: f,. .1 III 11 I I I --- ", Ent- .. , 'q Sr" 538 'W "ID 2W 468 i, ,,
I 1 1 I
11 III I .. 1. .. l ,',"'- : ', ie III ,, I 1 ,7 I Aiil,'DTi ('CN i*l V C T 0 F, F J ,) 1 I 'I I I . . . . 1 24 I 5.24 523 5,1 2ii j te
0 S ,, 'i", -_ 'L I I It ,, 8"
,:::--, "I'll, ; ... Z13 5.22 n 500 IW2 IW2
=- I I I ,, -1, I -,- I I -_- ",r,-i i ,, ""m -J Mili
-1111, 1%, I 11 ,,, l'4A-11 ,'I', ,,I ; , '' ,I I;" F, ,- I It'j"III, '.. 23 i,23 5,22'24 W IM 1024
I .. I 1 I I'~ ,Ir, -PiIej)r 11
-, I I, I -li I a _' 1 915 915
r I',_ ii_:" 1; ,
", 7 1_ Iii I r;: III 11 I , -- -- &2L 24
A I : ,I 1,-n,.,b- . : I I 1, I .14 1 I
,I C ,,, I~ I: I' ", I 1 I Irl"'I'll C, ':
"I I 11 I 11 ,., ,- 'l tt ,, r, I 1! 'Irl, - t %, 11 I 1, I.,
_,i 1. 11 1, 1, 11;l IIi, l4l lil-, 1,,,Ij'- ,1, "I -_ --__ .. I I I '-,ii) 'Ll TOT IIP $550 4527 4M
I i __ -!-I t, ,I '. .. 1 ", 11 li;, "! -- I I , C' i 'I :zIl If- ; ,3 ill 1, Z I L I M III 11 c-l'ilt. Iii pirl- ]', I -I I ,I' , L I IliI 11 1 ,
I I-- 1 1- ------,, I -1
1. I -, 1. 11 , I , : i 11 11 -IwIl!l IIII'llvd. z !a 1, I,--- -_
-- I I 1- __ - , : I i 'VIt :: :, I -1 Z I tI' I--I q Z' Ct,' C
r I I I I - I I ,.", I' ', l] ", r U ,.Ism joiI --,- ____ ,
) ) 11,111,11, -, 1 t .1ra, I
I I ,I, I., ', " I I ', N! i , 1.1, ,, : a ,,,,I .. a unit,
t n , :11 : : t I .1 I , I 1, I' I I II, ICI, -, 'o.t'a 1. coroperen I __l: I .
'I ,_ I -1 - I 11 1, ,'I 1--l'i -. I --I "
'- .- "
I ,I, I I _, I I "" I .. 11 .1 1 : r,', I -I)',- DF M tIOS: 7. "Owl-! 11 I I
I , 0 "I I I I II - I I_,, 'I'll 1-, dr? S ,Il v 1. cj'-s-j I I

J 1i ",- 'i, 1 7 IIZ 11 ,)i _. I.
I t I 'n I 11" M tnila --, L' 1, "", ,.,
tIC, I, :- _k -_ 111. I 11. '', am- nI, r o 1EN SAS "'"'
1 __ --, 1. 11, : .", :: I I ",
'5 '':- ,.I -, '-, 'i '_ I __ III ,,, I
I 11 X, 1, _,:" I 'i _'
-_-_ I 1 I I I'll, I "', 1. , O' iI1Tn%0'1'.!:"-' '-_, ,," iant, & W -nAl"
1, I- , _:1 I I 1. I I I
asucap1b, P ,- ,,,l'--,, I_ ~ 'I _: 'I:, f
I I,,,, ,,, 4di I F- -,-dI,-l -, -- Z'tAr I -ii;I I __ I I 1-11 11 ,,,, -,r I- , ., -, I """, s
1: I 7- I PWAa vd4P4a
It- I I I I I I I I -- 1- ,,,, _-A -, F77 WEP 'i I 'i
I 1: 1. lil ft J ? '_ : ,-. i, I , I 7 1 I I I I I~ I" I ,I I, ." C. I, I
; fl, 1't [ I -,, ", C I I I
T, -, ,--- ,.-- -_ T'_!--i"'I'll 1^1 1'1_111,11 inmidia&
it I 1-kire "I't : 'I'__ - j I -L -, -g _'; '-I" --k-- -r -%, ,- ,,I, II-I, ,
"Tt ,A n 't I :;1 :_- 41 1 11 it, r- ,I ,;- ,- ,", III l,,,, l . I N-I.inil 6, 1.
1 't-il- -1 I z -t ,,, 7 7-l, ,,, ---z iI- -,_ I,'!' 13, 'I',
-', I ,,- '--,, ,,, ---- i, I ... 1, _____ --- ------ I -i-I d. itue'. i ,
-1 _,,, I at' ,---, -111, i-I'll ,, AtI- h- nrIl", ;;; ;Z r2t twrt .
lI ,,,
-- I '' .1 i , 'I _--, j,' ,I It,
I i _i_










, P_11, -,CL', _i- I' -- Ile- d, 1, I I
L -,_Iamlnt, ll I-t I -1 -lr",- 'giod. 1- 1.
1 I i l 1 ,,,,,,t,, c P"'t- --. 1 l, I
11 11_1 1 .. 1. 'L I I 11 t--do -r Ill ,,ane Ile J# RICI M: 1 ,NEITIC) L, __fji i. tl-, b- pre-II.- I ,- "
l.
d -1 F.d--m, t-J- I- -.1" -fil-, .7 do ,.f c,--- I, p- ,-I, t-meIdialri"I
-1 I - I~-, .... ........ I I -1 R. ,I i, I; CAP I"' -"- 'I ",II -, Wcgras -4vrtiII'.o-_ ir-ninudn a" :r3-1,1tj nIrol,I!i-AlIj__D_1 :', 'i
u-, .0bl-timike". tl _Q;w_ I I I_ 1- 111,11 fIIV0rAbIM=tii- I- III, tilp"It-61'. Ile b 1"Ili 0 qu W qu* I.c. ll ',.Jii b ,..T,,,,,,,,orL
4. VKA ALFOMORA MAGICA 6 I i primer .ro#uctor mun- Mehies oats -Joaitdxd C-1--pla. y -t l,,,I; Kflii;
11 I III.) d. mine de = trtp" 3, UI ...... I,,: C"Z. IC,,i;; I
Q.. 1. P "40 P.44 ....Am"lil period al= 6 T., asn,,4, ; _. hl.qI ... ia rAr. F
W 09 I N GENROSs 50 per ciento an relatiOn a" Imadem.i& D. =.= ."""', lit- -it"I
tirs-p-t- 4. I-q_- tv_"v"___ J- I I lA extortaximn del primer tl imfttre
"'. bl I I I are mA-Z, . d. e ..t.,i.r. De to T=uu w=r, ..w- me 1,,-.V-,,d,, Ii-c-diL... J.- Aq.i t- x Onduladas Galvanindas (Zinc) Ile 1 MIR, Ile export'i "05
ji. Wftq", 4pid. y i'a- W 0 ellidus me- eI y garilloti.d.3 P.r. Ilaier frente .1 I- ri III, ",
I I No, 2f. 10 mdud"Imm VuU.d. x 12 pt" 34 Mir- 4 1lja- re" del .1-it.) = 111", ,a
I, I tlfw.do d. mWC66., seminn'tta- ,t_'_,
&,., d. b." 1. W. I I Rzit-g. 1-adt.t. de .I.- _,"100 eIII-il-, -MI.-d., <,,,, ,,,.,,,prIll- lidelIX de 1,647,M Int- widie.ii... "' I
I __ I I IA.! IF- ,IlAl I a, tirs -_ __ it. c.d. nnnl.i.a. qnr 1, rr,,Pcl dt ,_-1
$16.50al oWntal ....... .. .-- --- i lll" ,"11 Niiel ,.f-.6- D- 1, Pi-4l-- -ir
---- 111111 ......... 'L I -1 ,,,, ... I P, -1
--- , e I ". te. !".,." niade"te -.14-11, L-1 ill "I'l- y"iI I
I ALMACLW DE MATMAM DE CONSTRUCTION ILW '_-- 1 III El 11 I
: 1 T"I , i" "I lliil: I-A ,t; 10&1' ,,I_ -__ ; %. I 11 I'll, _", _- Z I__ illll --l ..... ... .... ARC M ACHINERY CORPORAnom 0",
9 ; a I I B _1 1 L-K I I I~- __ "I". " I- It , , I I,; ", ' ',":, 4 'I "'I I ,
*I#-1_M uqqD1 I li ,
N N I r.u. 4. is Dalituteris cuareds. I 11111 1111"I'll, H, 82 W YER STREET, NEVI YORK 5, N.Y. ,, I 11
"I'll", .A
10MM M MINW- ( I Ave, Garoed. ootm C.74h. y ... V414.0- L.y." ,,-, l ,-,;---_ ij,, t-,!eIl b*.0M -W.9le- AMDMIA I"
I 1, I -l- .... I ...... . -- -------- I~~ ...... _- I I I -1: I *
I I I
A I 0 r I .- I I I I I I I I





A130 CXVII DPRIO I)F f A MARINA. MIERC0111S, 11) K 0("L DF 1044 PAINA TMOSIETE


Tres milloi*ws ha recaudado la '1!Podr0 adquirir Cuba products
Aduan(i en I Conciencia Agilcola in-lesel a ,m prriicia U
,4 dias bliborables m6s 1pajol i-hec

Moviliniento rural tit, Im i V Por Miguel Penabsul Frioga
buflutik twurrido aver lEs cortio cons, to (1, lot de lot lib
K SOMOS SENCILIAMENTE, INCORREGIBLES
en 0 11111 rtoo habancrol Sartas, en el Puerto v-do'cion I, 'a-, n ,, t, 1
d,
e D"' tot r P I O ct
on, 1r,,, baren, -,tol inlnl1i" Is Al.,*
P nahla de L. ll.bsno a ls ,I, d, enlPreitil. p, I i -I.dn I,
ItIrd, Iran 1,,1 siguiroirsi li baint u-, pa'. -"roete, v 'no l o",
Por F. Pitts Harboss 1.n gird N1 han It,
Is
Clara: Frl, B-I,
11 Finla Blintla- All,
d-, W."! I de 1'. han public a,
lepolro que T ARu ii, Fluir"I. Grand f.11"
.ullatme, in" Atc-l: Tr-cnal, S, nll! 1 1, C'M 61 01 t
en ctirso ,is Is,., unin" Weill, (:,.An ... do. j- Itn"nei-,
I I 111 11 on 1 do I F, Ts dt 1. nation; q.t ri
Ise. UA. : : ": o_ -, -,
hco'o y q" Wi,
fechu .". F_ ", ""_ n abo C."it
habia T,.b. ", 11 1 1
suM3 7e ,A.6. en Cat, le bado M- t
a de ll; l x, F,
Lal c,,d,,,,,,, lil,
,,ie to Bahia, El Mattlut-, Q'Itel d
tes ponu,be W io',
at a de 'r, atien P. VI ll.-!, Cerar.l. U""
co A. de $521 000 00, par Ili El "Jilimakis, -os, b- ae its., 'i n- "i
s" tit Ve on 17 dilts daeurs "!I, dil-l. desde Nl Y.rk I., p-MielItticirnIcs, ete, utg.d.s v 6
M onto de Its r..Ic$ si del ili .r o
ot Io e, Mgresoo rult-sk.; q- e i
on hAbil3es 14,11. recil.li-i6n e." de [a Gari FIOU Blinica y adc reducir los gliat- de enx, t'. trenne I Id 1, 16 pa, o I \
t v suprimir las filtraci-nh:cc-presuml """ d" pes"s to "do b... y ell Inn,
't noti que en cl cs is. ittilrests .1 7,
vetubrt 0 tendra 'Ina binnIa re. It" sra p crto l lie to Am rica C', .audatnli" to., paiitie'm en t'A.Ato d.,Idilhil c -da
de elto buq- lign- el -,inr FI,.l 8- isI miss I..th. d, I-, hsy en 1. in
8.1mbridlid y scii.- 9-rite el-t apllnie a 1.
,Iloy Pill Iii olan'lla v al -xpl,
le Mill d, III lat,0, del El _ilo
dc n,
Sill'brid.d I, Tmbl6n da Ini te tit,
P.- to
end.

7 na,







to
0, ""ta,
n,, P.6" sp, lki
rollio".
I's e" 'U" t .. .... I'll, ti pig", 4., klobis
ad. de"pites I., rit-,
Iodern do Is basuril to U,
d-nde hat quettad. 1. lt_,
jefe de not district, I n w, d, "eto"ofes,
ce an c, 6 31
Ell sit "Ili Vu*
..or,. Ra,14olatc Tneijiel I
-trienni do dtl-bthis at hill.b. cn el muello d, d
tit. y quo ell",entiblacloll c Pat" p"m
lavar Its, rejil as q, m, se t;
dt tidodor at motor y que Semin u'rou
cate c 6
.plot
Is I
d,, -------ocurrido to el puert, Ile
rni n"llh, 11: 1
.1"tA lils sets dc 1. tnlo ,(A- ,
rrib. tit lots ing, "A,
gim. j_'If
All, -vicity tie earga t re
kt&Aa at..,
jc.rits P.rk,
un. y Msia Mer-do,, v I'll ILILIlla
I~~ Bend. D.minh,
P-la, Fthc,, Margarita, Gland jIs,_ muell del 'e., J-6 E, C-1.. con miiell d !K i8
P-,i- ln.cllc & !,GODC.1
1 V_.Ir. Henry Loilel Z
de"te Moor". nra dt i mia -- -----v; YORK I" And NFW YORK, oc-ubte its (T liell
leans, I.., t
El Fjeiidii j_ e
C-duciso'do 169 p.s,,jr.s de MCK, if-riti el Win dIr eto de Lilt
A-1 1 k, "le,,dosa y Crimpitoltal. Ter"

on, it. 1, "Ar 4 1 eI
Ills inecamy, del Sur ayer liumis

1-1,4n ra o 47 toniiiiiiiii do at, 67,07 bal., comparisdas M
-J 17 anterruiviles y 554 1,- 99,811 e. 19,1al dia del RAO passidt
or ...... old .. I, o C111rom rilit, lialas nloderadu rd"
F'i "t I_ tass'e". Ileg d., p-inid
UQ4 an'tam., at dmw pe '011 Vnln.nl.d_ Irolnar to
a n", I, cspos; y tit 1-01r- d, a plmll n A,11 o P rv on 1.1 ntregas d
h- Sil t. Herrandti, Inill. 6, R, ern, Pe5,d,,i a "' F"n"" ........... ------RIO DE LA MARINA
Lo irg"i ... s -h.res A9,nitia R "Is y Fl, nora: P I V
Cicsr Inl 41911111o
rj sen Julio Cisar nnotg Re
director de nuestro ettlegio "El
bull, ica
sch.,
"7- ei:V; Zorr An- 4
rrvidian let h 1.
AW A* 6
"": 1111, dc'
J Col.
m1dig, framc=, 8:0,go
C.btate, redHenry W sea I.! lil"i all 2



Se vendiffon ...

de
so
TABACO VkY ORES A
t
plild.... d IC Clio. .- do Toe.1 dt, :f,
bsceo Company, de a it )l,
od Leaf Tobe- Cinflany, e
1. Co.41 Clg., Comp.riv of C y do ot,&s firmits
hit,,ad., o, vlt. -Plt-1, 1-1 _1, mereado ban de eg;stra, y 'ar"nipoltant- 0,
on I., dilis to 1. "man. que tri, r,,
pto 1, an I- rgslrot i,
do
os torru"
empir"'), Amen do 0
UN rant, Ito le f,
o 'pn osta plies, por ferocaml y

1A= lps do
Pirmovirci opurtuare Iv par! ,J, receslentell ti, IAS 0 n 11,
D, Zft del Medlci r- JW.- Y 7
j,, d! YDel mistroci iAi, del Medio. Data led
%aripArA 5, Bit
I"' situ ft C Men
Hot? a T 10 CCVJ)Ianv 152. mit6im
De bisigulat, la milsims. Dkic.." 9- nlej-rno I
Ru n Helvains, Tobsteek, 13'.
'U'liads, Part, mufliz 7 so- I, r. se
briom, IlOr hi- I,
D, JA Quints, yam *entridel y sc de larm e I, P
Ile I
Clunpal"Is, &t attiloo I do at- adi, it
is PmVtncl% plinare.
tes t u, :do
ProcIden dit d P.
rtidlis Fient dt, rear. a
na se reciblerin, 8slas cit- Toi t t, _Y'
d. tervios americano lutro=hitl ,, Ut s, h.,, he.,
d. ipeilido, Cal 1. rainid del
De TrAneas, pairs, H. DUYS Wa or, I _-edw d Camparty. 570, 't %cudi(,rido 1949
pol, Alli ch- ei_ i,; lvw zoda iIi lid, flljivtl, oilman lectrividad c c,
De O as, p.r. D, ti 3,vi -dio punts v el
t- 442. It, 103,'1, ,1 jr jjdl (jo
b"G"r, P. r. ins mi- MerlM-tn1tI,, P... 1% o Jill? Ill, refraijilaf"jollfS 110 alVanZan paf&
"intri, 319, hor.
il, 191V 'if,
CD, Sit,, -"r -- at
,nin Land, 328 to
D, S- LI!,s n, Fin Rio' P.- n' z_ t 'ple r pr-hwe R 1,, Inn, It,, Inti, allf, papir al in rrliionkia, el rendintientio a que
ent'll Ocmsie.. 5 A 10.
.a hsra e I,~ liewl, detecho, por los 132
I I d, 11) 19,
ju.n y el pw
gl, Nitrides e HIR, 2 P.Pi, nor ol Mon "to 4 I li If r 11 - I t r I I
t tip peiw itlVerlitIVI; P11 Is (,'optllailia.
Sumidem pa- I- nat'rom Q an ltqliell..
d, Idtrlde I"- p"adoo noit, p. 1 11, ga-lo, & ]a CorlipaTiia,
S n Luis de Pinar del Rea, Par. Lco dijdtodoo
s, _:c ofrem-a at inverAortilits
ys and CernliallY, 113- 7w, .., I tedo ha ubidr, de PIT a 1919. d, la mi-- que Fe
s
De
1". York, lr c js, Pits, J.w laernkruln l4a. 1. Solso in, manfIrs r1up en I jir-ijpuf ir, tiahim,
ptect- 11esw:-- 71 1p, r na 1, 11 razollable, no se ir possible conseguir
7 pilra J I too A 1 1 Opluse, 2, redetraW Deparuslount P. que facilAP los 30 vilillones de P"08 que so
Do Go Stores In, 90'so ilmaeros, suns do
Feftrate Depou-tament Antisepsis 1. produrel6a r vrceAilarin durante Ing pr6xinu- iwlco aflov
retrawtv,16. cointrae) jisegia Stoireslle. 400 P!d. 1,081,4 M.- I. Osizldeauij por tjrvlldo rllfla hoN till PIT'.
Cilpfer", 11"c"t T FRANKFURT, parn inanfeoltr. mejorar y ampliar el seniftio,
Pedro N PId j_- fM dt dv -y-dc- mmo uniq qut ,n 1033, Los
fec, ;,so or on Johrlsori and J sort 4 0 0 ity. ro litneficio del pablico.
all odj, j a, 2mL FTd. A 1,00
el 't,'go y, ot'lls lac d sho to _"., En 'I I'mottv, o ... que, tralyajadores han subido deMe rut(mcf's. Ill
-" ecojtnd. diii1j.-Inttr a1g. Ile Corp 0.45 e f,, fill", tic interis general, que /as larifas
Fork land Tilf*td 1w It."SI y e. quipos Inalerialt-ti
not, mdMdwos, rs de celtbaf lua In.o. aiguiii W terid"t. creciente tin 129%. Y lob e
tua too dig.. y retrpetaiya I' a au- Stevens (J.P.) d Go. d. = icm. F-, el m- dt lian.
idad par el noble fin que terium'. 0 50 _r Q eMetrittis sean juslas y razonablit,5 pBra todoll...
Is a _.ow wncld. de us c mi"arido 'n el rrtilare .
.1 s -1, it. surve- (J.P.) sind Cti &M :,sn tenido atimentOS en proporejones st
-.,puedit priciu-_, ,
L;.dalo
bioti- do .-to crud. tao I.P.1t.doz, -criurtat; se le lit Como a pesiar ole esw entirrucit 2umcntos, Is Invergionkta.
negiodo at coraptsimido y a) mdusdel PITItt A. I Is. P's. trial ti apy. qu. r-lbe tohall, Q.e
,M SAM ARIO ZA AC1 ii0& Co. prod c,6;, do d. 1. paisim d.jimdo 'reffime,
Itel'u,
PP to "
,ad,, itimentas It norrall alfja
PAM SANITAMO PARA GASUMM ..Y- W-1
EN HOLLOIL e a into In. das del ferrocitrrit y de Is carte
PAPU TOALLA it. to- y to Ms.. del ospee'lad.
PAPEL TOALLA PARA GABINEM, I'do", y ""umd" to cv n Id"- at priductr Eal, so hipotte., 1. 0 Dot*s lonlodolt do los libros oliciolot ds to CorryPo5lo, oudilados p6blicomonte,
MMVMLETAS LISAS Y CREPE CTM 1. -.tldd de mitt.1t.. p,-. Resiiibl,
SERVU1MAS CREPE PARA GABINM tlrub.. s espor. -e tstin, no 1 eo, P.lel- p-d-6, L, dess, ". "Z
del triere'do Ml ido ra-- I Plan. d, f-all.



lot, d...,,, 1, Ilnn- -d- d, e.l.b.,.- I
TENEMOS BuENOS PRECIOUS. PARA DIISTRIBUMOM pcvi., in, !a -i-- o I, doles, do
i do y funded. T v. i a- e.p, __ 1 I -ri toti. e lt
TELEFONO W ?Vt& to .1 y I's IrS nii. ns" nan 't, di,- r-cunent,
HABANA reaccionad tion
0 I.,
1. 7 el 11 practice, A, ps"ll, 1.




ARQ C)MI
PAGINA DIECIOCHO S P 0 R T S DIARIQ. DE LA MARINA-- MUCOUS, 19 DE OC



ESTA NOCH E DEBUT BOB HOIWER FIC. "I INTE A LO' TIMES DEL MARIANA ... .... ....... .......

ovoci la derrota del 1Connors pr
E 1 1) 1 A R 10 c n I os d e p 9 r t e s ul con una marfilada equipo az

-1,a %vrdad (lei rako tie Samfethroe.
-;Qli hiell ItIvitt epr ill -It Y 11 in, tmim-Jr> l dt ,rimn. prefiAmiin Cie llorn
imefir er el fIr,6 FwAr 'Intet rj" War il hlffi?,
fir, re'ttirid,,, par. h."T I fwc,
Por E 1,AD 10 S F 1) 1',q Por R E E MOLINA
1, protat pn d-I Parn,1-1, w A nil 6, fiq, I
vAt, m imlnll nr: Ang,,' tr-l ,Iiil ga -:a 'i'lla"ll 11, lrctlaohm d,! ,91, P!,,,' int-gi i nIi r. j1:ln;1a d, firlinci, h-pmadil tole to-bi, miin-,.S na Tin- it tim, P, q- a
p6t"I", no a ,lo Ibit r 11, ENTENARFS H., xP-t- d, v-,t.nd
I st 1,
ze, No SI h-iiin ,n in d, !a
9,011gdo a] --ndto ba m lioc ; Illn-lenda, mt prgnnta
!a,, 1-1a, p,:1-,.da,, no pi-it e) I I:,,. Inc iCii-I pi-bli, jilt, -g-1 Angel G
et ,amh, l'a;o Jethrop y no afirtni, v nitige -1- ha va iajadi, en ill orden at hate al gigana int- Alot, -,nn-iotaliet, sirri-I praiuntli a mldl t,, -K- P""IS."r Pe-ft, & qile m bien
cie etr; t I I r I 11
Adr, en itil Pol"o di, lop trescienlos 'VIlIc No I'llol- d? n. n et-lo. re-It.ha n -o
apailencia no tema lu C
L P!,h'-,. di, joth-, a! A .1 -nC',
"inbio dil, Ii nl ne tos i 1 fi- 'jE X, I 1 1.1.1111, i. 1
'in P dtit, a d" a cIrl-,
Pelt. .1 gon




I'll 44











v

o n t n
Y n o in il,

I gresc, 5o lcgilzon
mtti convincente de, o
ria al aagrado resp t. 1. lily T ODAV'A .., -1 : I I - 1-1 1 -I, , I I --,I, I, -W" 'l,
d-_ '7 MaP'Lnte. y n h-, Plitt- I- I IIERDA q. Ins diigent- 'n", I dil Al it,,, Bill A_-1 hi,
estan libilando a biltall. p, P.r
ii it. r I in I derecho que no tiene ne P c I ot, r t, I
jethroe dti dit repon., r-- A di-m Y
por n apichn to if
A
,nen 1, 1, Pe la rt.dl Lot-,
INICIAN TRABAJOS rd I P11
cf-to d
mentc dep C P", 0 q U - I I i, I : I M hliob- 11,9-o, at lln!- y
no I'. no it DE 1-4 CONVENCION 'I olopon e-.
In 9n, S a e
kA, i j
U DE BOY10



el Ple'll,
lni- d. du mi,

Fn I Ic ii a ter-a
1. Itilo"
i C .... ni, _mPletn 1. dob e an. i, I:r,itid A 41111 Jm6n intrifi, di
Iq
del Alfncno P a, n
ill, Poole on cI 7n- el 1hoil Ow. !.116 to 1= 6
tu-- -d'o '.
B7,Acy, n litonelle. Y Add 9
Pentinero P on fly A la an
terminal dm "' It Y P-e- re, a Y A ill ]Rib]. r, entle tel-la 7 ahort
Quent, aUE aderiams de Pm a _ht, cl-de -" wmda toen hit -1 -nd... Clliendn
te, Cmim -rM 1. an. C"'n-r lie.,j.,i P U,
"t"eminas, tan bien dir)giamn i z a
Gon.ile d, fr.t.. de !a ay'-1. c h, "i. e l.
peltiteros que ae hallain en mP oltile piiY rlbni3 go p--b.na. 6. C.ball ... 1-d.de biendiln6n. El C_ Hidalgo, p,, et
hino t _he,
6 un m numenti., an ei illort stop En la das 1, -onrinrs Tambi6n hubit deble mucantle da que aludo realize altguno_ fildit F Pa, Iij dti--, q.. inie 6 Wl.
tn n -ble- Tr. fillia, at tqna,
levan ro en peso a to mllcurrerne'll, Dt m all itC
diliplizo an -to
uscc aln doe 1,ie Addoi atrap6 doblando
to, d el Habana n Pedro r i A'
N, b o con la viserg Y 1A
di, un d teirtl'le, ite quabr6 P.
p1loto Ioencoot,.d. tn 1-- --1
dintri, -P.: le I 11 Cl-f-ego' 11n;n6 i,1
e Fi, I,,, t -dl I -ing da

h,,, Ai :Z
ocW- ii;
ce


.. . ... ..............
"in
Ri

-A
Co 1hinado el progranta de boxewl -baflo 1 T r, l, At'

11 01 mliz-o-,

La cimara que Ud. queria-, 1 119a At
F1 Al-d,,
1 R'ne (-,.:


. ... ..... . ...
1 1, h y
noti) PFr
a 6o M..
plr el All
1111A de Bob
i- plt hel,


CUBk:

A







58
A















I, A TT IN 6 1 N D I VI it U A I
A
21,
W
2 i2
PPIIIIFRO BATEADORE 2 8
it n
OPTICA61 C V f 11 It x v log "'k, ^4
4
2"

Obispo 364 y O'Reilly 365 i



No quberr 1,itimonkit que lvlvvi v ,w jir6xinio bout

14ULVA YORK
f*d,---Ft tolntie6l
k, Ll- It ljlcticti P
Que fc,,
C" a M rol .Cro, en %1., t h-ti N01 A oi
G' den el d.,i de dir:enlbrc,




1 I
I I I I I I I
I I I I
I I
'! AVO MM S p 0 R T S DIARIO DE LA WPM \ MIFRCOIV I0 DE Of"T DI. l')4r) SPORTq PACINA DIECINUEVF
__ _,____,____, --I
I
, "I U I I It I I 4 Pi I
HERS" Y'%7CUBA'vELECO SE ENFRENTAN ESTA 'NO(',H ri, 111AN BASK 1"Y' J U V 'N L
,


--- ,--,"-----,-,---,-,-,-- -- ",------"-,-,---",-""---- -"-, I I I I~- 1-1111, "I 11 I I '_ ......... _,_11
I I I r__ I
Reapareeerin en breve famosos I _1 0 1
I 11, I I i Alapi das Amateurs
ejemplares ,en Oriental Park "I "I t *--- _____ I

__ I I N Vi. carts rela,,mnarla ron un
Califla C., Saratoga Star. El Cl.,, mr-. ya ,P enruentran prnrti- i I plawvatni,,isto fivcho por Prado
I cardo. Se esperan various ejemplares para R. Artigas. Pmn-, I I
to Inotitarin H. Sartabria y Eliecer Venero. Otros I I I ... en In jmwri rlf-] Cmnil Olimpico, 11
.
For aUAYITOo 11 I I k I Vor HF' E 101T A
I "I ,,, I ; 1 I 11, ',, !,
co" 1-: -lemplarei qua lleffaron .1 j.g Sta le, ,, I, I L 11 'I !,J'
I b a, V, -, d tus alit- 11 1 'I r" I,:" I ., ""'! L" ii-" _,_,;,
P&Ssdo ra 4lLrtalsa dt% 12, atrox qua Be native, an at 'p-il Ile han .- / 7 1 1, Z11 I., 1 1, I "- ,11 1-1 r1--1_- ,,Me'-- P-TA P5,I-1, Artilt, I, ; ,11 'I I y 111-111 1,, 1-h-61 lo, ,,;, : l ." 1 1 T I!, F, I I : ,I' I- ', ': L ,_, 11
0-POse es Ifluee de 1, v,,- I,,!,,,,- I .", L11) 6 'Iniz, 1,11I, I I 11 11 I'll I I~ I I- Ill
illarisol A. y #1 retorno de .Igf,. -1-_e in f.n,,,,, ILILId- ,I, 11 I "' I I 11.1 '' I I , ", "",
nft QU Be Onc-tt.b.. J..ctf,,,, pIt- 'I'l f,,,,,-- il" I I t, I I ; I , , I., "", I I~
I 11 I
r. que 1, I, M, ,, tu- I
.,,rin prontamente a eonip,, --1' j,, 11-1;I i , , , I I 11
"I I "I", 'j- -'n""'t, nI I I I "I 'I'
tr Para Jr entrance, to, Preia.- 6-l Il I I I ,
P 01 iltvim(l Pr6XIM0, Be Pcdlit ",,I,,,- Il -i""Ll" uva! d,,I 9w,"I I 11 I r ,, I I I I I I 1::', ;1'1'".
0?r#W pmg'-- Mos Y de, ." ci. ,, 1 -i)p, S ,,,,t ,n, -,--I,, sl I I, ': "' ,_ __ ,,res,14, muma stop. de is, wm ", , I ,
"I'll' ACUSI ternporads, que Be vi ne ofre.- cancer, ii- di,,t_ de cir", v10rido M P', C, '7r ... ,, ,',n-r!',-, de, 1, J I I I I ,, I ; , ,_, :1, :
01endO an at Klia6dremo y qQP poal. tres, cuRr! rij-lrnsl I lill I I I :, '. I !"; , I I I I I I I I
I ; " 1
bletnen a ninalizarA a lorfriciplos del I I "I", I : , ." I, ,
aeldielenib- Ram trio criolla r I t:, "L I
I I "I ,I i I 1 I I I I
C,-i ;11, I I I 11 11 I I ', I I :
I literlart POr tsta Ornice ,a Pre- Far -1 I (- obf-ofll,%, de bUsto, "I I i, ,- I I I 11 i 1 I .1 ". _',
I -t- 10. Problem, q- veej- funaTtLi ill, 1-io, Pw-adr, df que I z ,I I ,, "! , , I ,, ,,, "
Il r4, I, ", ,
0
cianfrn,1,,LI,'i,,1,, _g,,te_17 gsca= I 1 -gt i -, 'Awt, -de'w"hit c , I I I I ". I I , 1 11 I I
9 'I'd- ITI I rl-, 1., b- ,I f,-Ijt-,i- -I- I 1111,-; ILI, tr'. IF I I I 1. I I I., ,, , :,1,- J I 11 " I I I I 1; L, :1,
c-tz d, 1- jI;,i,,J- -'.,L ,,,;I., qe "I- I J0 1, I ,, ',:, 11 I , , I I 1-111 "I I I'll, 'I ,,,, ,
'I, It) -1, ,, -:-"l-, "iil", "'it! _. f I I I fI, I 1. I I'll I, 11 ,I-", I .... .... --- ,;,-, -"" I 11 I I "" At" I I ,I,,, LIL,fi', FI;', i I "I I'll
'tc cp" , I I I I 1 I .." I I 11 1- .1 "',I
I 1 1' 7 "'I"11 1""', I 't __'__,,l,"", ,, Ir 1111171 ,' I '-- C"I't C S-, ,, 1,1!,, "I' 11 ''", 11 I
1_11 I 11 I ; I ,, I I 1 ,i,,-,, t'-i ,!- Z;1 ,- --- /i,,j
,1 1 41 cLicl. i'l gtlil ""'t"i"i .1, E'- St- ,! U,,-, "ll In-WIIJ i "'W"
P L,!- 'f' 'T I'll', It! 1,' ",)i,, 't", ,J- I, I ,. !-- ,, ,l d, L- 1" I 11 I I I "!., It" !, ; I I i , -, , "'t , 1 ,, ILIi ,
d, P ,, f I I ,I I
I, I I ) , ,,, !,,,, ,! I I I I I I ,! 'I I I I ',
, ,, ,; , II,, t T '- 'I t', -I, It ,J,, 0 -1

,I.,,., If "ILL ... '' ,, I "' ,; , t L r , 7, cti, i, ,rt, 11 I I I I el I z I I I ,- I 1, I ,, "
11 I 1- ;l I nj :, "iti:", , L I,~ , I I 11 I I It I 1:1
", I, I I I : ,,, 1, Z, I I ,, 1 7. 1 f, I : , _. I i I I I , d i i I , , , , 1 ,
I I ", , I ,It-, 1 a ny su .. I I ;1 ll 11 , ,
I- ,id woro;,10, 1, I I I I , 1111: 1
i, , IZ, ,_'jij,, i', , ,, - ', ,I ,Il I I", 44 1, I o 11 t I ,'' 1, ,i I I 'I r I I~
lfl c I 1 11, "' s I ..- I I [ I 1 ,I I I ,,,,, I ,,, 1 1 11 ,I
, I 11 11 I : I ,.- I "I'll, I , , 'I , ,I
tto ."l r-"" ("' I"In "' 'I t, '_111 trlt- I ". 'y ,- 11 .T I , ,, I 'I"', I I ,,, ,, ,,,,, t ,. i
,do al martealooiewe, 6, I ;!, -, I-, "l f', 6- ";- t- I~- ., I I Z I , I,
to Is WA, -- 'I"11 I I -; "." ,,:, ,L-, I , -1 11,ulo duraoll F- I 4 I I i 11 1 i'l : ,:,,,I ... i 11 -, I'll :L ,, 1 ,, I I ";
;Z dan! _ItI I I ,, Ix, 'Itr- , I- L, 1" 1. I 'It i, I 11, ': I ", ,
, I 11 I- I I ",
conto Ps nature, lg, ". ,- 1, 1:" ,,, , ,, 'i ,,, I If I- & I tr I' ;,; 11 o I I, , I , .
-1 I !, I 1, ,i1- 1-- 1.1-11 11111'" loo L, A I ,,, I
en, 1 ,,,,,, I ,L, ,,, I! I ,I: ,,, , I'', ,,,I', ,,,I,;, r ', :, I ,,, ,,,,
n,:;t # I 1w 11 I I I'll I ,I, o 1 t, ",f I" 1 ,:: ,I,
1 M "' , "L iI.,"IL- '. I ,- I 1_: I , 1 11- I -"
lin r i", _", I I , ,
an bo L ....... z v- l I:' F- ,t :,,Lt rT L ,,," Li,.- , I I .'Li-, -1 I i, ", I I ;11 1- rr, 111,,"i I ,,, 1, I
if I It :Ll-. ., :, f, ., Ito is Enipeg. co, I, t" W,: I- ii-i -, V , - I ., -, : I 41
,on '11711-1 _'I I e -71 4pv I ''i"I ...... .... I ,, ,,, f-,I, ,1,,1,Ii !, 1" Ix
deo,'i, "for, I I!'I __ 1 1 T lt ''I'll I -- 11 11 -1,
f L: _- ,- ,,, I, I,, .1 I 74t ,
a a A I 1. '* ,4 -. ,V 1- ,- 1, e.d ",I 1, ,,, I," "', ,I, I , --;,_-, : is " -1, --,.- I "' ,-, ,
,
"t ,l I ".11, ,Zt 11 11 cil",- 1 I i; I ,.i Ir r,_ ?*V .- r ,, ,,, I
- ;- - : I !!! I
!1! I r, 1 , ,,I 1, I" I 11 I "', "', 'I",
;, Li I ,1. 11 ,,, I I I ; ,,I r 'r 11 It
- -_ __&- ;;r=ie11,.,_,: 'r, ,' I- I 1- ", : 1, !" ,' 1- ': 11,
tr ,.-P, dc ", 'I I- i- ,,, ,I 11 Ile 4 '*7-- ii 1 .
V e" I 1:L I"' ,x ", ,,, f -, I ,e r r , , , ,, ., 1 "I" :I ,- ,11, ;,I :I,,, 1 -; ,- r ,, ,. ,, ,, A tr
en,.ttr ban go.rdados, ,!,--, I ,.,- I,, I , ,,, ,, ,,, I 7 1- z I P , .* ---- L I 11 I ,-,
__ o El feliz praint.tarl'i a,- I-,L 1_'. it g ,, pi.-ii :, ,L n I --t.- P- ,t- t f-p- ,--, -,,- 1- I,-, 11 ...... .. --- ts..d., d .. .... ,, t- 1,, ,11 '-i'll- 11 111 L Tlli I Q11" 1-1 fLe.
ros de Diopesa, y .. ,, a Y LL', F.t. fnJd.":, 11 ,,, ,,, --, -, ,I -11, 'fl,! 11 .
V r--1.-. -1 01tritp-W d. 1 i;i&- .Izs'n ,ntjai.iaw i, '! 1,-a-1,, Jeaw. 11 11 ,,, ,; :I, I ,.; I-,,r,,,-rII- ,7 r,
Tres Ullevos jugarfores i ,,,, o,,,ez,,,4k,,.9 " -, qat -4 '. .I 'K ,IL- -q- _,,,,-!, ,,,,,,,, '"_t", ', d-I ,Q. P- -t ... q., P.,t1,lI,1 I I pt" , ,, '' e,, I, ,, ,r, rl ten.
,:I,, i., ,, ,, ,Ii ;,A nh
C- 5I,, 1 ft-, Be btr I., I I,,, ,,, I 0, I Ir ", I I
Pbole- Ma o -)'a 'no t"' 'i 1- I , "' r, I ,,, 'r ,, .,-'-,"
licittilid6li del q,; i 'e, Z, g I, ,_, ,," ,,, r ,__- '' )1, ., i L ". r ",
I I 'Jersivz" I, I "', -l", Illi-- 1 "o
aroo Jos Dodgers ,-"- ---,--,--,-- -,--- ____ __ - ". I m "" ,,, "', ",
corner W c, Pam el ex. ,,,, q., of 1-1 ) ,
.r.sturt 1-1,11 It 11 zlli -- I,,,,L, tto ciu. I 11 " I "I "I '_ , ,
to so P- rao6n a ... I I ; 11-il III ."I'l, I It I 4, Ii 11 1 I, jlt 1- !a -,- 1. W ....
deters & egurar q r dentro -1111-1 __ I I ,,,,
BROOKLYN, ectuble IlL (Uriied", It, nos ales 103 11 I i ,- ,-' -, :-I ,
'L-$ D,,dsexis del R-oklyn .our- verm, B sahr 4. -1 I I I I I I i I I L'", , r," -,,, ,,, 1'11"_ "" )- 'ma ,P.r Y cu.
twon Ia compra de It- i lr.do, P.t., i
de, 38 J Lo, oltjrra; ,,us arribas 0 i H ershey frenfib I ', i". -t ,,, pl.yf's optar
I., SucUrs.lPs, .11-rdo' - i T 6 P ICOs F u tb o listic o s 1": '- f f 3 I Ii,:-"' i I -'II, 11" '", "" 1 i,,, ',,, -'. , I, '_,ho 'e"t
I roe .. lia, afaler, in -,
f= to de players en su r ere, e (11 C llfia n 4,lvro 010 1ilf1fir M JM PV 1 1 I'i "I 'Irl, I I It, I r I -1,4"t
earn "t r -1 rtf-l. 1,
"I dos del Bouter ,ue Purden tens, draintfue- -9 u. '- i I , ,,, ": ,
ate PJ irie_ I I I ,_'_!_ ,, ,,,
aura Rol Kay L., ": ,1 P. r F ,-, f I i I I ,, p-p j, -,- I I, -rt, e I I ,6n
.11 a 'ad uind 1,! sorri, hijo Ile I 1; I ,' A,-_ 7 -"-- I , t, 'I, :" z, 'I I -, f) --, q- ,o,-,,
D!Z ,,.,Ugo ,Pl I , , -, -1 (7, Al 1, I 1) t ) C alk I ll I I *1 ", I L"'. ,,,, I
L_ _K d, .- I I r rr;'_- ; 'I", "II"', lu- d. 1. "I
..P l 11 1 7- , l,
bc, y el segurd. baP)E,,,tr111 -11 1,1,biend- _' t 1- 11 '1 I'll..", I I I , I I , r, 1,- III If eeI. re- I ,, I i 'r 1, 1"r ,__ "''I, i I a, zi resol" t, I i ,r ,, L Vp ,I!, _uo_1 1,,nIII, :,,, In it:i:i fil-Iiiinad o.
.y r1gie's, am de, Montre I "I I 4 1 17 -1 I I i, PIfr 'T ET 11- I "' 1, 1, r , I;, ,,,, ,_ '
Ia L Intem ,,,,-,! -, :1 I L I, 1 11 --: , -, I , I I I , I I i -1
I I '
"PiNto *11,1 I ", !
barge nda-'ide "d ilb _n"'. ,:, "I "', o I I 11 I I I I , l I I I 1,1 I- past a dal, !ill 11-c.
Fo 'r' 1. ,- I 1, I I I 11 : ;' ,, I I ,, I ,,,, I ,I -9, a II siLernbo 9 "',, I!, " 11 k, I'll I , 1. I I I 1 I _11 ', i I I ,
edad,-,baieW"'2' ue '6 n-"E' 71, I Z! I I I I I I I", ; 1, -A estais derlaracua
11 i V, ', 11 1111111 '' 1 1, 2 ", I Z11 I 1
I., ill 11 V ,
1949 y 1; L', ,. I K I", : -I, I I I I I I 11 I I 'r ,,; ........ Li, 1. ,,ez au .Piai6n
1 6 nombrad. par, tI r p", i-- 11 I I ,:,
r i -, ,; "I :I- __ I I 11 11 1i I .1 I I I , ,, ,, ,oa,,,d,,o .n derecho
Ail-statiude Is Up lhtr,!,,acj I,.i "-_ I ; 'I', 01 I I I I I !, ,I,, 1-t.. dist-111 "' te., ,
r I ,' Ie ; 7 iI
Bridge,&. de 21 .hw, b.t,6 27 y t' I i 7-7 I" -1 ---- -1 . ': I I I I I hl- 'I'l "iti.,
el Considered1sunagran peopeCto. ,, ,,, i I L_ D,,_-I,, 'k"__,Ij_ - I I I ,- I,, 1:: "' I ,; I 11 11 I I 1 I I .1 I lI "I 'I, ", tl-- hill -_ e"'r is nj"or eantude-ei6in, rea,
F ndy, de os JU 0 'Are Pr : -,Ll 7LI1.11- ,,,I 11 -,-," 'r, -'-'--t rt- c ,, -,,-, --, - -1 - I l I I -, I ": - I L 11 I I , r 1 1 1_ ....... )" -,f_ el ,, q roen", d. .,ted,
b 3 di , , i , I : "' 1 ,- "", t, ", I, I f, 1-, 311 IliI-t-n, "e"i, f -,"-',
11 , I' 11 1, I I, I 11 -', I I ,, r 'Ruez padrk ct.l.gad,
I I I 11 I L I ,it, ,,,, ,,,It
I, ,11,-- ,; "'ir, P,__,,, I- I I 11 1, ,J,,,, ,c-- 11 ,1, I b TsP.AI lel P-kc, ce", , III- I 1! "I'' -, ,Eu' 'ra_."P r 'Pe'- 1,;,' "P.7T", I i n 1, i I, fl,;", "I", I 'j, I I ", ,,',, A.wincift & Suit, deride blt,6 '71ll 1 r"'-pin _11 jf -Le -" -7 !- 'I' I I I I , -I' I ". I 1 1- I 1 i, I I ... ... :- ,, I I" I _______ __1 --I---- "I'll I
I I -1 7 e I "_ I ': ,, I '. tl I, I ""
I", P t, .11 11 1-1 I
", 4 b,: ,I, 1:1"" I l I Li'll 'i r- )- ,,: ii:" i' ,-,.i,
it'. C ,_ L T ,, -, , 'I t l I'll 11 III;, II LII- 1, -; ItiiI P 11- I- d-t ,-,s b!""'! I 4W 4
i,-il Li- ll 4 1 -,:- 11 I I i ,1 "I l 1, Ie ,
a"' 5"'t p : -_ I- "" -, I' : 'il l_ _I iL: I 11, iil ,' etleiO I ,,,, ,,*In ,-.,,,,h,--1,, 1--el. '_"' A ind
i L, C-=- ,,--- :- 111_ 11 i I 1_ "' ,- _;--1i'11" i i It' f' vi D ann y G ardR11a ell que
histima Casey Sleyegel a,,w en el .50' I I 11 I,,1--1- ,,, " t
a I 'l i"r ': I 1 ;I., l ,_, "-z- ,I!,, I. t "I
I I ,i, I-, I : ,-P),, t ncl!a 1_ %-II," I 4114rfi el g rado con 4 San L outg
t l :" ' 11 I 'I -, LI I,
"" ; 1 : I 11 "I ,, I 11 I 1, i
,,,, -- '' i 11
rard el standard del base ball !,,,, --,, i,- -" -, 11 I :, -, 1!' : ,"_",',, ,Iir ''3'L ,,I e "', 11,1
M O O in "I', rv i,, Ali,_- 11 k"''. ,,, I ''I 11 1, -,"', I,- , ''I I Iill -- ,;i: f
...... ... ........ 1, I I U I I I, ,I : -, i iiiiqup mu, hb; cretin qu stny un ljugl<-LIlr cle g rl P 0 trat6
I , , ,, M ,,,, I 1: il 1 I", .... 1 ": 1, '' Uer i ;, I -, "" I , 1, I/ ,I .
En lo que respect a los Yankees, aunqv, gararon Bit Csffrtp onat. .' ,*, i, 1 , I, I : 1, 11 1 I I ,, ,), I I
-_ 11 I I '!,f 1, r, 11
"I --a-- 1 I l I 11 I I x '': I I 11 I,:,,- , qu, pueon manterirale en el Big S6,,. dedarLi rl-ex,4ntrico
eitin r, ; .,- , I I 1-1 ",I F, I. z I -- I'll I
c0rineriiandb a proc6farse reffLierm Tendrirf jardmerill' "I'll ", __ ,,_ i I .11 11 -', : ... -- ...... :1.
I I L I t I I I 11 l I ,, I ,, , 1 , I , I, !,- ,,, L I I- I ;,!,I vIr que hwta hac, P.rn C, tuv. iinurho en I Iijs judicial"
,,y1n infielder nuevos que PrObarin durante Ia prifinaver-. IQSO !- -, i,, -, , , I I 1, ,,, I I I I , I -1- __11111_1_.1_____ -1-1-1-11 11 I L", I~ - I 11 ,!','i ,, I _-,
1-11 "I'll ...... IF', C", I "I j ,i- 11 A, .1 ,.!- i I 1, '-- L, 1 ',7 1 1 ,, ,,, , I Pot MILTON RICHMAN, do In ?RENSA UNIDA
For OSCAR FRALEY, Ae Ist PRENSA UNIDA -L_- I I I I 11 I I I I I l - 1 I I
,, , ,- P, I& - -, I r 11 11 I I 11 ,,, , 11 1, I t 11 : f , ,, -,,I,,,,,,- -1 I -_ _____ --- - T, , I I I I I I I 'I, i)-, I "", 11 I "
NEW YORK, .Ctwbr 07 (Uoltj 1 I 1-i -',l ,", -,- ", I: l I -I.' I I I I '-,, ie I -; I IT I ",i lxlllii i '1'1'1 ,,, 'I tin '--1 In ,,pl r, "n "'I'm'' ,Is rus havie
ball de las i-erale, J: 'Pat Y, f,-, L, L,-,-,- t'l : 'I, : A, L" % V _- ,, I I ,,, I I- 1 2 , I 1 7 1 ( ... i '!, '! ,, I'L tli, L,- rt Q- 1,ee
I lr, '' I 11 I 11 1 I --, : I i ,,, I I e I i" I, ,z 'thlld If, , 1 I" fL,, -Jr -, If, 450 Pift
1, i- - : ; _"' 11 I ,,, ,3, ,. I I I"" r, j,, C,
... r, igal- _.1 I I ", Y.4 s--d.!q I- I A":,,, 'n" - ,, ,-, -, , - I _', ". '' z" ", "p _-- -1 ,, -, ""i -, "I ill I 1 2 :,, _, 1. L, "I _,;-,_f ,itt, 1 ,-%-k,.,;-I,-II "r h
I I ., ,
reIl, en Im" ina, t,, ) 'p, I .'' ", "
11 I I I 11 -111 , : , r'.11 I I :, 1 'I 11 i i 11 11 11 -1111 11 NI", , I _!, _1 "I Jo & % ,-1 I-- - - I ; I "I 11 -__ , :_ P " L._ I ;-t -- i, -,-I' 1-11 I If ;,i7,
__ .I_.,Rrot,_ist.c- r"'.1 11 - ", a C1,1164
___ I 'i ", it I ,,; Ir!-oilp! Y ,^L 'ILInh,
'' -, ', If, 1- t" A, I I .1 I I I I I, I ." ,'!Il li ,
,, i ,It asegricA.-awit-lo? ;I, I "I , I I I I 11 I I , 7 i I F" I ,q I I-I,-1, P.- -,tr, t "y 'I I,
1. ;, ,; -, I , '
,,--1,v PI c."pecirsto L. -, ." I'll v "I, ,, -,, P1, 7,_ I "'Un,
Ji"! 1, I; I", , : -_ I 1-1 -11 -_ -, I ,I 1 1i 11 ii 11 I I "" Il, '', ILI ip Liga Ia.
-, v I ." "I I 1-1 1 I .1 ,
,, i ra ,,, e afl, I ; ,7, I AL In 1.7 I 1- 1 % I, 1, 1, I I I I r 1, : z, r"" n 1 ", "I f', i, r"I1, : I ;I, I 11 I f" ; ", ,, .1,
11 I "
'. I I I I I I I I 4 ''I., I 1, J I "],, I-, 'I 'Irl ,, !- v ",t, ,I S.o I,J,,- 'l, J,, :I r ,,, ,L ,' ', r 1 _-- ,-, - ,; 1 ,a I ni t% ,
I'll" ', Z I I, ,, I I "
.. J- _t" I., -1 I
1; _:- I , .1 I I I I I 11 f I, ,, i, .. ... ...... !, 1"I" nf" Coo
P, _, r I 1" I 71,- I -, I 11 I I I I I I 11 I'll I !11'11 'I et,- iZ, ItI, ii'a-- ',' 7, V 0 -,, ,- ,,, ,_ _1 I V 1, I I ,, I I I I ,;, 11; I I
I I %, - , , I I I , 11 I(,, tn", ,-,- - ,r,' Ii , ,', "ij',, ril""
_1 I ":.I -,,- e ",j), , 1, I -Al I ,I I I de un
1 f, --L ,- I 11 I I I I I I I L C-111" I d, ,932 1.
I %Z,- ,, ii H, ,- I L' I, I i r,
1 ,: ", I I 1 i""t, "i"I"'?"l,"I""', i l I 1
',I r ,." ,, i , T I, 11 I. 1 11 : r I ''I
Bill,,i i, l ': ,, ": ." I I I i- ii. l I 1. I I 11 : 11 V I, 11 I 1 :111, 1 11''l,- I,
1, 11 I I I I I I ;Ir',,_'- IN,,,,l P.r. "ta J-d" '' ,Ild,, tstaba
tl, i'e '! -t I : I , ',, i I ;" " I I I I I 11 I ... 'f I'll/ I ;III-1 A "i, 1, '' I ", i,, fi 't" I- hl lw
": I I L , I 1) l r I I 1, I 1 .1 I I I 4 I I I I I I ,, Ir ,,, ', 1 ,
td,, ,Ii '11 ,i ',I;i, "I I 11 11, ''Ll I ,I I 1 I 11 i ,:- N,-. 'i 1. I I I ., I I I 11 I i I 1, 4 h t ... "niat. 0,,11- P,,k, Sit dite,
", I I) I" , I -1 I I I I I 1 i I I: 1 11 I 1,t R" u- de log Me:"- I _; I L r -, ", 1, ,"I, L'- 1 I ,i; I 11 I I I I I 1. !" I I I- ,,(',I I "", I it,,, j I I,
an L, I. I I i 11 % I I I !, : ,!, l, ,I :, I I , , ,I, I ,I, I, z, I .1 I % I I 1" I I I I I" I I ir," ,, ,il ,,I ''
fi "i ',,I"V, T: 'I-" ": 't ,, 1, I ., I f I I '' , I I I d, in 1,ig", y y,,I I e Co.
a adw r I 1, _,t , I I I 11 I 11, ,i I. ", I', I I it
ba 6 I ,,,,be a Z' L 11 I I , ,, ,! ::I,,: ;," ", :"" , ":'' ,, l,,,,_ I'll," ,P t, ,trgh,
I 11 l I, re., lt 11 I- ,,, ", I I I , h', 'Irlo'.
I 11 11 '' 11 I I ;.'-- ,'-t" 1"", -g ,do
en ,r- ,I ,, ,,, 1- , , I I I I I, I ,,,, ;, I ,, I r I fl, 11"! 1, I '' .13I 11 1. '' 1 I, v L L", z '' I L %, i, ,, 11
", ,r ., -' ,' I: I I %, 11 1c, ,,,;,,, ,, li- se P.-P. r.
Lai, r In, L- 1, M el ,' i ,, I I Fi,,l 1 ,, 111,11, ,III,, I! i. - h',
,!'!';:II ,I I I ,,,,
Pa I I ,,,,
I i", e ,r
fel r4 to, I 1, ,er ,I eliw t ,, I, I ,I 111 I., ,i t, 11,1' I'll, 1 , E, 'r : l , I! 'I, I ,,,, I I- di rianipnte y
I : 1. 11. I "', 1, t,, ,r ,_" I, 11 I I .0 1 1 I r" I' I "I'll , :, I : 'II' 'Io' t" rg .. .... ,,,, ;- 1 ,,,, d, 1 1 1 hra es e trw riD
niter III dr ... -olo de ,,, l- If 1111, "I 1. I I "l 'I I " -, 7 I'll 1 13, v : I -I, 1,, "I T., , ,11-, p-, I
rrt P esu so, " 1 ". 'i. L, ,ii, 1' -, 1_ 111ri, 1, I "- I I :, 'r il',
i; I n! I 1 I ", '' I I I 11 I i I ,, I I I'l ,I, ,,, i i, I: %i- I ,; : :- I I I I ,, 11i", I ,: Ii IIIu l; air. con Its Gaaa
Z",J 'J ,VIIII i"'U"', _1. 1 1, Il A. I-L- i, 1, I : I I I I ."
itigio I I : ,, ,1 iI I 111 ', I, I I I I ,, 4 '" i" 11 I ,I'l" 7, I : '' I I I l t ll "
ir I I 1I I 11- 11- Ir 11 i ,; "" i I 11 t :, 1, r, '' ,
-1-1 , 1- 11 ":- 11 I -, I "' "i"i I' "' " ,;_,:.n; , 1,, rf PI- fo &,h,
-, , -, , 1, 1- I ?"ll,
,,_," 'I t I i 3 ,,, -I I I rl I
"Z be "I '7- "I I- I V ; ,- I 11 .,- I, ,_ I ,,, '' I A., i I : ,-,",-" I,,
U 'ti, port 6, I ,, l r , I' I I i I I I I I , ,
pam, 'ne, l":- ', t ; :, L -- -, l r"_ :b I , : 1 I I I I ,: 11 I I 11 I I I I, , ;3 "I ,,,, i, , b I, 11 11- 11 "I I I 1 I It,,I,01, ,V i brazo eii lari
vir ,, ", i Ilza ..... i : I i, : , ., q ,I ., I- 11 -1 I - ,,, I, 1,1rL 1, I I" I I I I r I ,- lir'd M ,,,I : ",
"' 11, LI, , I ;'- ,
11-1111-11.11 .... I rr", I I 11 ,'I %Ir I:~ L ", ", .7 "', ,, . Z- ,- '- C ; fi, 1 % ", ',! I I 'i 1 1 ,I , ., 'I ", -r, '7 I ro"' oi tfetl11 I, ,,, 1-1 I 1:1 ,'I 7 I I I -,, _- r' 1, I ",I
,I, 11 I 1- t I', -, 'I, ,,7 I ,,, : 1, L I I 1 1 : , , ', ", r_ 1 1---l , ,sto ,i tit ,,,, P,,-o
I 1 '],, I fi: .,P-',, I L, -,I I ,;, n, 1 : I I I I I I l I ; I ,, ,f,C I ':
, I I , z 1. I "I I 11 ... I I I
sbox: "'i !"' , I, I -, , 1" - I I r" IA :_, I I r , I ;L-,, ),, P, ed, nati tan
I, .17, :,. ,,, aa- r ;, _' _' 1_ ,- -, .,--- 1, . I : "', rIgI.P., 6 v.; 1 ' ""'
101", In 1 ,- ,- _z I I I i I I 11 ,,, I Mi"'I't y S!"I'9wr, P.,,,,, ,, iL, I 11-- 1; j- -. nil R-i ,:, I'.,', I -,I,-, -r, q 1- 11 L, r, 11 -, hIrr- I : I I , l r ,,, r 1,;,J ,,,., N Y.,k qW.
,, : , 1 ,,,-,, -.1 I I .1 ...... I , "I' , -, I I IA'. v ,fne ha Aido 1 a M,""A, curuo
"I is"', I 11,:;iii Ir-', ,,i Lt, -, ;-, ,,,, 7 i, " I ::, 11, ;,,-, I .... PT,,,I ,, (;. ,rge Kli, ,'I' .,MaePB. 11 I'll" - I I'll I I I 1 I 'I ,", m- ,,, -:i, ,, ..Q-e 1,I3
trial 6'. I: li I -,11 ",I ,, I, -, 1, , , I~ __ __ ,--",-,- I I --I- I __ ", ,' !'I ,4, 11 _1 -, -, 11 -_ , __ __' _- 11r,". !I'W- If I;,
:11 I I__ f;-,I I hd" q- ""
----- -,--- -1
!" l;t t I, b 1 l, o, I ,,I 11 it contla
-i- 115-1 1-1, ,I, Fl I ,,,, 1- ,,, elin-, R,,j- 1, darldn
P arte a Shea I)i 1- -, I- 0 irvern esiff nw -he hom ennif, al ,,,,,- ,,,.,-,,,,, ,,,,,,,-,,.,,,, ,,,,,,.,, ,'-,,L )i,)rttieiD ire(-Ior il I)eporiesun 'Lel_ 1", " -,,N."J" P- q- dA
111.1111 -- 11 I'll I e il - I In 1- I.. I
1' d, & in 1.1 3
1'r e- !--- -- I "" If~ ...... a ""
'. I -, . '-f .- I I il- I'llkioldflda D in;, en boxro f1mulf"ur : " , , __ , ,it ? I ,, 11 1-II,, -edo a 1. ,Om
''I .. .B ob P orterfieW -"" i :'I L"" ", e !,- i iiW feo 1) a r a A Ynarrh de--billar ""' ILI- ",'t'r" :I,, "It --I, dies
I I L l I I I I .
Li", ,, ri 'i I ", -- -I I I :1,11 I 111 l, Ifreia.
e) ;- I- 1, t 11 __1 --- o-cI, I,, ttr-lo qt,
"", 1 I, t P 1,;, ,_ ,, ,,q 'h ,,,,,, t ... Ia.,
0 que correspondiA a los s- el -,_- d !, --- ,, 'r L il -illereiiarle cartel t hA Ccirribinado ritre ILI; rnuchachoiI &I Car-) ," I I I ,,, , I se encusntra en rn.wwfl ,, i ad, I, I,- (d criollo qMundito,> quer 4" "" I 1 "a w 'I ". &j
Del diner I I r ,-,", ,";s I d, ir, ,,;,,)rtunidad que Ae le P 1,,I:,,,.! -,; I,--i,,i(, y e'tar at
players en el clisico, Ningunc, p- tioI '--i- ,, I I ,itonato Guarites & Oro para render horritnair al sensacior,,1 ,' ,r', r ; ; ' pera sarar burn pmvpci re- I ,,, "i'i-11 yi h,- bdl Pat
I ". ri.,B: ,,, r, I, ,I,,,i "-, p-, oii".
ayud6 mucho a] equipo, Notaii -, i'l J Ltr I ": r I sPntarii a] batirs" -r i,, ,ii rv rhlarro morlarcia W Hopfli ",
-Qg,- , I I "i de Ia divimin plums queltantei 1- i,4r,,,, varin" lUif7 I- i e, _tJ, ", I_ ",-- sn !as
I- ", -, I , "I I I, ', I I I '; -,-J I-IL, aul, d. P,
I 'it :1 ,e "I I l t Ah,,- if --iI, q- led ,
NIUVVA YOi17--t-bre 19 (U-i- -,t-,':, 'I, e " I -, l, : , ,, ,-! '' L, ,,, , l I I il ,I 11 t I I" I S- Zn", ,, -%, -'I,'' -1 ;,-t--1,awst." I"Irl M ,-, ,
led),- Los peloter- de Ias Y ,,ket ,: "' ' , ,L r 1. , i T, III 11 I I ,I I ,,, F ,,, , ,I :_ : d% & ,t'- 'i, T"!-- I , I' ,L lil.prni mm"ttro, I I., tt d t, 1I-,1, n1a,-I d, hi mo",
", -, 1-11: __, , -1. ; -' ,:, __' "I -43" '- -1l I- 1*-Trl r, "": I I I .11 ;PCy,(, .f Pro-,-, 1 ", a e I, f T'g, ,I equip. Papert.1 I l,"', iId1111 1-1 .h,,,, dI,, ,,
Ild I I. i, 'I", ;,, I , 'de Num Ymk estripeon". _, : 11 I '! ei : estI, 1. is U l,
1 '' I I ; I I ,, ", ,, 1 -1 I I I 1 "I I I I 11, 'I 1, 11 ", I 1 I I 11", -,;, I I ,I. i ", I. Hanst. ,I) ;Ip p,- -!!, -I, 111, d- hu
It de loss ". 11 1- _t, I -1i'll -, :- I ,,, r!, G I I 1 2 1 I I 11 I 11 ,I I Cut, ,,, I, r- ,IN,,, ". 11-A
tb.'Lleriltluelan -- Zttl -' ': I, I ,:1 I :, I I , 4 :',, 1, Will I Hop" Lt. n,!.P ,,_, "
,P, las 71 ;, 1 1 1, :, I I I" 1-110 ,,, "L 1 ---, I LI! it 11 L, .-a "tilia ,
I I ,,, t,,- I Ninl Lt L, I C,- .-,: 11, I ,,
I Porcir, ll2q8,l59;45 clue 11 1-1- , , %-- 1-_ 0- gui.
ta, _' !-, ,,,I L., GI, ,, ?, 1, -, r e -, , I,- L- ; ;l I- , I I --- 1, 1 I I I ;i,1 1,
___ .... ,,!,Z'1111 ., I-, ,- i, 11 I 11 11. I I I 1 : ,i 'Ir" ',:, I ,I 'lP1 , ,7 ", ,I match, Lsn ,
rorreapcn :eoo en 1. Berle -- br, -, ilt ,,, -1":- d. P, i I. 11 '-, "I', "' : I D_ ,,,, t L_ ,it I T:-I - I ,:,;'1,.!' I, C :I "i", i Li-dw-, r it J)"T !I;
_- .e-,JiP-, 'I'' I '' ,_ r, r,,, ,,,, ', ,. -, .. ... -. ,_ ,-, ",-- In --- 11 I ',I ,,;, 11 ,
y ge. -c I, I __ r _, ,." I' , I I I ,,; I,," I 11 I I ,, I- 1. I I I ,,, I I MV-11". ta_14P6,,-w it1, de" I I I _: , -I I 11- i, t-, -- ee )teron eowo la roe
7 -TF ... 1,, _, I -1 I~ ,-11 I - ( ", '- -1"!", I I I -!,, f ,I,, .!, t "' -ta'A
11" bl"n- ,:i,-, vi, in -1 L !-,I i", ci n-,1A , l 'i -- I Li I 1, iktalft V., adv-h- '11, -1-ii;e_"- li- L, -t-dnL "-. I, 1' 1, 7 I 1, I I I- f- ', L, I I i1-1-t, -1 I I I I ;, -, r ,, ,-e,' pueda a,..r el .... ...... -1 11
p_!,f, ,,! F- f, S "' _, ,,) n,7, I',,:- , , "I 1, ,- - -, 11 I I 11 : I I I I I ill;. ,, , I I- Ir. .. at manager C. Stengel
I j, "I .- ,
r- F D rte de In teL P-ld' 1 I J_,_, ,j _,j ,T_ "'; d - il ,; t :, 3 1 " : ,Z , ,; -- I L
a _11111 I.- l- ,- , 1 Ii I I 1; ''I'll f ,. i, I, l ,,,, I I! I ... I I'll I '! , , i,:" :, : L;r i -, '17
!I aft, at la I I ("-_dPB.WWa_0A-WkeU .... f .')ALK, CnIftertua, omubre
-*g- Intert" Ir- I Nil A I , i ." ", : L" :' ' r ," 'I" I I 11 11
__ ,,, ,, -1 -, -- L, I -i iz I ,- I -- r1-1" r "' I , ""I [' -, ..._.6-_ arnderse tw*
er, . :11 I _111"', ('r -' _na irateado at curarse -haqu. e, d I i - ", i : ,:",; i I ,, 'Iilr"- ; 17.,_ ",
e. e %V-:,,--, M e Cr-, F7, ,, I 1. I, V. -, 1--, -1 , -,-- 1, 'o 1 ,7 ,, F-Iftfli- l bil
-, Its br-o que .. butin, tnr Ii, 7 n I .,r:,r,,,-, I , 01 ;I I - I r ,I , e, T I e ,, t', , 1; I 'i,- I! _r r, ,11 I I ''I I ,I Hotel Pl._. d" s ,nn,,iz:,, us Joe
,, If I, I il xl I ,
, 11 " ,, "I -- : I Ia ,rdo 1" title (It 1. -1 l,
,-- ? , '. I i ,_ i "I ", 1 1 ,, Le" Ili 7,,'T.1 15, dti ,b,- b, '
Arob-, .1 wret.11. WP,0 Track ,,i: 'l I -- -- 1, I I I 11 I I v, ; I 11 -r 11 I t' "I I r , -ar- i- ,i rmtn, ote a s,
__F__fT _' da laxe de-Pifthers. 5i , I I , r 1;11 I I t m d. Pieat'rn, 0, nlScott y el-inach Gim MSUO trige -y ; sa- ttrii ,e6 ... ,L ,Laj ,, -- ,.-,' ". ,o ,!, I I 11 1, I I 11 I r I I I Be h"ggtfll ,
I - 1 11 h- '- 1 :1 , r, ;, ,il ". , '' 'Il I I 'I 'I _; 'r ; , ", 1 3 7 ,,, 71 I'll, I 11 I It 11 1 Til I C "', , : I its. .1 pabllea. este res ,n, ,,!, be "Iflili, sur",
ran parL,!,uuu-r=Plz1" de-IS-66554- -e3 j. clase di, ba!ea, t-' ri- PI'y ,I: a q.,t _ _ , _ , IL', t P 1. I 1 1, ;1 -111 11 I ,111, I I 1, Y , I l, I I I -1 M n. elimla, 0 I
7 , --I, , __ 7 :,111 P I I. I _I 1, I 1, de P.Ico looto 1. ,,,, I, , r'dI 1j" S!""'I a I,
as Jos Yankees acnerd.rp dar 117 i6o en ,, "i ""I , '. , I ,I, I I 11 I I I "I ,
__ __., Adem, c-tsearulo". 1 - I 11 , I .11 I," , v 1, ,I , I L,, ,, I I i y s, Iona abot;ri tot "I', ',,':it T
-- laio ,I:- -- ,3 -- '_ 11 I I 'i I 1: -11 , I I .I I 11 I'll "I I 't"A ,- 1"o a -i , "t, ,!, - , ;: ", I" "I'llo --i 7 al
J; ;,F trweruart" part". equi- ,,, I: ........ I I 1 I I I ;", "i, c, I I I I I 1 1 "-A In, las, ,-t- ru.- "' o
",Ta, --_ -_ notrie rla ,Lal ; Tl It _;%el -,I I I L, , I 111.11-, I I If4l"fe'enrin b.- fo- d, 1,, ,! tltba I .1 ald,.
,BI W a $4,249 16, P.1ph Rost-, Pl."L ,- L, 1- : I- I 17, I 1 1, I ,; I ; : I r I I I I ,( r I Pests,
.- r _1 11 11 11, I , , ,,, ," , ,, L
"'Ll 4 , I I , , -1 P-1. as Peso
me" Pi'lette y at adenbustrador de I ,,, i , '"'. 1, I I men y I It %V 'I;1"tie PIP a. de I. 1>(;T) '- T"' I~' ' i, 1;, ,I I ll -i, I i , I ', "' '' --- ,;111g,1 11. -rf, 11 t Irt," n
-1 --. Me ,lub 1!er-streesy, de, gi-N.I -.- -, , tel ; r-- t-- P, I "I -,, ", '. I ,, I , I' "I ir -I' 'It L" L I I I 't, I i ..... ..... re Un PP'I'r 11 ",L-P' 11 1 1' -fl'.- , ,J)-a %7
Parucipgci6r, "one, I 71 ," 11 11 , 1, j,: I, 11 I ;, i I ,,,, 6 t"'I'', pt, in, i;-, r ,,,
..Porciones de fredi "I" r, el -Irr, , , i I ,, ,, .,, ,, , ,: ;- ," I I r, "I 11 i I I p--to ,I ..... I "I"
I I I 1, I 111all F, IA AIIA, ,
eCi !a 5"_' el , I 11 I t 1, L l(ambian Jos BI del ""
&See deotts S2.832,77, f-Mnq WrtP nn,,,
I fir" , I-,, I I "! 1. , ,, 'r I "I I Ptf- ,-, ---dl gil, d I SIr
Johnny ,rl'-_ -, 7 I, I I, I ""', P"", "lir- 7 I l "",I q!--j f f,,, .ri, r,
daBna Jack Phlilips, Mi IK in-he, ", .1 I
11 I il l f-la- 7-1f, A, -- ',,". -, : , '. I :,,' t , i ,, I. , f -,"', ; ; A: I -, 1 11 I 114)-ton a -log peloteros
Dick r q jz,; 1%1.ph. cu 01 .n. I ,, I 1, 1, I,,,, I ". 'If I t ", r, 1, ,,,,
I, o ,,, d4rois i-ciorral , I ,t ' L I I I "'I '; 'tl r i ,,, "';I """"I", .'.
Ad'!= ": I ':1 ,IL I ,:- i '- oI, 1 1 e
i I : 'I
Cuart ; -, orJrSlAlV1!:,_ ,_; I ', ,:, - I ,,, Hush I rt-, A-_ -,, ,f i ."I -- J, I P ", ,I, , I P '' 1111-1 I I a W,. V,,%' , 78 V -[ :-,,, ,,,, -1, y hIh e-,.
.,,.,., (; i , . 1 ,- i L 111, I I Ji; i fJ,,,:,, ,,- J r',, I ", I, I f, r n ,I n I 110, t 0, : or--- -- -, I,_, ,,,_,,. _r I: 11 I ,; an lo ___ I -.11 11, ,4 "I ,, (;I,p i I ; I I
-1 I I 5L,;, a! ,, Ir,,,,, i, t-- I ';,,,I, f, ,; Irc,4 St-g,, 1. U,,
Wa: - 'i ,,-- 3- Collins, Jurn -l>Pl- 110 7 1, I A--11 11 '';L I I
z I- ' :",', A% ',' 71I ' ' "' , , .1,L ,,, -, I , , , '' I I I I I I I , L 'o , V ,,, V .1a, FI -.I, ""', ", "I", :;, I ", ilertl .. a pro-r. It,' ", 'I,
--- ,,, t..dor, dlelatasa i'' I i"i f -, ..... I. 1, !--- d i; --a. , I- , --;y f-A vl "' , I 1'., -- --I- , "'dad
it. 11 ,, C i,_ ,:" I Ii, 1--, Ies pol 110AP
11 ... ., ,,,,,, I, ,:, r I, -, I~ --g-, I _, ', nili, ,, Li il 1,11, l I In I 11 ,,,
11 FF1.1 i, v"Wev" 1 "W-1
C--oa, quit. t1g, a U Ba I I Alal -: N',,- -A 1 7 1 il 'It 4 rl 1-11 I, 11, , 1", U ,- CerviNeeros at ldli I (),,,,I ut ,, J, Jania'j,"e, 'erpcargo e, .1-1 bl""'t. en.. U .[,!I ", -I-I-j-- I L 4 11'
, "d, L I-' Ii", I-- I I 11"'Ll- __ __ __ I IV :41' f ,T',F Fl: Iq,, -,Iloerl',
lad el tf,-_,_r. It I -Fl_,A ,a 11 refan'll -r-, ,,Il "i ,he,, --;, a, cm 2. PI tf ro.
Be %, -, sl_4Q1Arvlf-J pox t,-11- ,Ozade rin ,w orveceros tu neron
'pb %. n d. .. enedirse. D R ut7 L ebn ( , ,;', i P's
s-i z"I" 'I'l 1, 'r. SUSCRIBAS d-, PadIto., C al __& dlpo sUlniusal er a -As*- k& sijntle ,t
I; E Y AW NCIESE EX "AtIo;., OV:,; ,'-mf ;,I Loa- t, ,, n r, a t,';;I: "I I r ,' _," l d3 11-$ y 10-5,
-, 'L "I 0
ft't dieren $71112 su 11, I & Club nonert Ger-z,- it- te.
t= rs A 't Ea guez,- tarnbift del C-Vo 4et r])IARIO DE LA- NIAWAI '23 M r
cargabate! ez, Vazquez y Serina" to aprozirradno at Sl5;D(X), per o quocox n Americans, wn Nornale Roy rcsperu,.-Aro .... I
...... I..' I I





I PAGINA VEWE NARIO DL LA MARINA.- -MIFRCOLP 19 TV Off DF 00 1 AqO QM
- ---- ----,
7t-- -'I i I t S A NTI A CU ER A S
I tot para Itt efirtutiarititt delos timsquilos cit, Pin(ir slet 144)l I I 'A
14- ,- 1,11cra de 1,1 C Ipifaj -1 11 --- .... ... "", I -11 -- "I'll-" I I I I -,.- 1-11 .1 I P,- Ni.-,i,, 1 pboer.
__1 Campah I R A S ,-- ", "Jkl,

I fl, I '11.1111'11 11,1 ...... :, "II-1- I- I 11-A DFI, 1" -VIIE0
-- ----- PINAR DUT R10 M A TA N C I Z", )"',
', ,, I 1,1 1 ,, (1, 1-11 1- 1 11, ,; i I 1 III ,,, ;111 11111 1-
A spirficiem cs 0/0' tierlw (Idetlis-40 Capital , t'- '--- -':- tt,,: ---, I '-1;'-.,' I: tvl .
1'or Giiiiirojo R-IdrigkieA I PIil .M.11.1. jar(Illin I -Ii-"', ,,, I , *', ,, '," I' , "I It ,, I j-1. 1, F.,
, """, '- :- "
)1 "PIO D) I \ \I Pl, \ l -i" "'t 6, f i- I I 1. I o 11 I 11 , r,,, ,,,, ",,, I 1 I , I I I ,-,""", ".
A- "I ", I I I ,, ,,, A I I ", 1,11 :() "', ',',,,,,I, ,,11-_ ,,1 1, v- soulTox ,11: Ililtl "I 17-- ,. ,l -, ,, ,,, i : ",
,!- + '' J-)--tts tW-111. "I'll" 11 r' Ie'',, 'I', 11. i 1.1- I I'll 11 11 1- 11-11, I,,,. I
I- -d ,',,"" I ,I V-1,,, fl-1,, I % ..... I ,,I .... .. I 11-11 -, ,,, "" 11 I'll , '?, 11 I z i 11 I'll, i -- "'- ,I,
I ''I'll ,l-,-, 11 .I'll ,,, ,,, ""l- ,,, It" 11 111 , I i I, I I 1, 11 I ,,, I 1 ,: ': ., I! :: " , 1 It 1. I I
l ,, I I ,, ,, AE"Tt",", oil. Ar-.11- -:, ". ,, 11 I ', ", ,,,,, ", -Il -- I,',-""
jf, 'i, 11, -l- ,-, mlt--tl i- lo, ki q-lt,. f, 1- ,li, oty- ': "'t ,., I-,, ,, I. ,- "
p- -, f""'z, , ',! ', -ir t l ,, 1, -, -1, I, -1o --- 1, , l, 1::, ,., 1, ,,, ,, 11 I ', Ie i", .--- ", -,,,- II-1t1I,
I-l 'i, ,,I A" 'l ,f "t 4, o pt"Int- dI w""', ,, ,,,, td,-- ,11 t '- 1, M ,'I 1-1111 -, ", I I I 1!"- 11 1111-1, l. ll 11- 1 11 I 11 I I l, I,,,, !'-- 1, 1 I
rl'-I, Z-1 I I "I'!, 111. "I" ", , ,, I 11 I I 1 11 I -111- :",.'-'--I','1,:,, I," ,I ,I "It ,I I,,],, "'p,)0"n A, wt '] ......... I "".:, r',--",-",.---- ,",- "," 1,1; ,; 1,1
,,, ,Il, I .11, I'll, "I , -.'i ,I, 11 i P.
j, 11 Ill 11 I l!I"", q, -- '- i- "ll, 1-1 -, 'I", I, :,, 'OF, ,I,1,,,-t""'I. ,, I;,l "It, I -, l'.,"' " ", ", I ,* :,: ,' !,',,- 1 ,, ,
--- ,-- -.11., ,,, ,,,, "I lllil
f- PPH, ', l , ., -,- ,, r 11 T, i,[- ,!, I-l" ,I!, it I Z." ; i 11 I ,- 11 I'll I I
,,, P"T I .t.". "11r. ,2 I 1 11t.'11. 1;1'1.1 1 1"I"".- Y-71,4-",:" 1 I , 1 :,1111 1, I 11 I 1" , ""I,
1 111 "I """ I l-,l -zuld. r-, -- ni NR R,, '),, -"p t, -1, ''!' ,""' 1'r "'.
11 tl--n I" -lI1I1 l111 ".%IPtt. f,,- 1 1. ---,)I -.111, I I I " ,-,
1* "- "l-, ,, I , ,,, ': ,.- I 1,
't- """"" "', I- r,"", 1, I 1, I 11;11 I ,,,1 ,,, I I '.
n 11 e 1-d-1, ,I f-, "'h", ,- ,. ,4, ""'I, tq I, 1 3,!. I I-, Iot tt, --, "'r, ,tI, ", , f l I I ; %'Itt-111- ;,".
""'), -V- ". "I I", 11,.,, ,"'l, 't-_- 1, I I ""
, I I I I,,.- I M.", I I-, " -t 1 I ,,, ,.','l -,-,,, ,, "" 'Ilr ," """ _, I, _jl "'t
Ttct,!i- D, ,, 1 I- , tl R- -, -1-, I 1-,d, 1 11 1:1 --li, :: I -r- 11, ,
7i '. ", *',-',' t" --,"', ,I,, Z: t! I'll f r'' --t, I I Ill I I I I'll ', j";- iill'- P- I I 11 -11 1'111itl ,
A- d ...... C. I, I ,,, ,,,, ,t I ,I, I .11,11, III
,, "di"', lt-,' -l- D", t 1 -- Ir, l- I r'-' ',' .,- It ,. I~, ,,, I I I ""rIt"'r I, .- "' I"t, , It I- I- , I ,,, ,
It J.z p""', l, t, ottir '11" -; '- 'd'j"I, fz ,I, ,
"o- I" d, hnn, I I- e, ,--, "' ", ,, "-- I :, ,,, 1 ...... ,,I ",1 1, 1
11rtIli I -it" ;,-, ,lt- ,,, -lp- "'t I" ., I .111, il- ,,,,,'I,, tl ",", I t, .11, .,: I, I t "', '- ; i ,:"I ,,, ,,,,
I It- ", ,,, --, 1-1, 11 ,I I 1 1:, 1
q !' 11 "'ill- III- 1 !I, h- btll qll l"'Id, 1, I- ,,, ,, -- ,,l n" .16- 1- .- I .1, 1. .. -l." :,:,, rj-l- : I'll, 11 I ,"I 1 ( ,- -"' ,,;-! -,,
dln 'IAI 11 1111-11111 ,i"-F- d, 1, ,,[-,I d, -fddIlit, d,, "'IrI ',',,,1:", 1 ', ',,,-- f- !""- ,-- 11 1---.1' .- I 1-1, i," t, *t 1' -- t"ll I- 'j", 1, t--l- -r!'-'-1,
', I I 1. 1-1 sl--, I lil-d. A I", t !, I Z : ,;', --,, I .]tl '. 1
dftt- I", l, ", "" .- 'it I, 111-,,II4--) I'm -j.,I Qt' ,I jjtt .J; p- il- l" A ,r- r,1 ;1t,,1t,* R."-'- I~ '1 trj, 11
III, ,. I f '. "- -' "" ",
1, -- ; ,'- ,I', r I I IF- -11 111 , It
I -1 I, ;!, l, '! ,I ... I %, ,", i "I'lli"
11, ,d, -t- r 1- P- 1,4111- J, -111 111tt,,-,Ii.6 1'1111' 1 111 .11,1,11L d "I., l 1, ,I, 1 11 l ,:- , I I T- 11 j-1-I't, I ,,, zl I T , ,
1 ,, ", ;-,--- "I 1111 I -,, ,", ", )": ...... J, 1,i
,,,, ,,, ,,, ,, , , ,,,]-,l,,, p- ,I,,, ,,, ,,qort,,iA pti- l"', ... .... fj ', "I", I I' ,,I -'j It I "t"', "'t ""' "", I ' "" "" "" .. .... 1, ,,, ":- ,:-,, ,
"", f" "l', ",'I, .'__ I I e "j, I. , . , l """, ,- t !:.f,.t
_t, ,,,,,r, t I~ -j, ''ti, t, -Il. ,;,l
,ltrlti """"'Id, ,,,,, lt"-7 1 [ 'g"i't, I rw,! It ,It, , I 1"", It, _,, . I ffi ll(-411 i z ,',%,,7,lf I ;,,l "It .111,111i.111,
,w,, ,,,I, ,I'll ,,I,, I'li f-l" ,-- i-, If ,,- M 11. It. 1 : ,:"" :,", -- ,11-1.i t" I tI .,,,;, ", ;,
I'll f- I ,f- "Itir, 1,1., ,J "', !I ,,, I ,' 1 e 1- -,,,!. .""j."', Iiiii, ,Ilzwtb!, ,,,,I.,, I ...... I 'ItiIi", "", ;1 ".1 :V -,, II 111 , I I "I -- ", 1"' "' ,'-':l, ,I, I. 1-11- I
I It- Ii I I ", ,il 1, I,
"I'll j, "I ", , I I m#:nFVDQ" "4rri I AL Ar1A(,A ; '" '', I I l '," ,,,,,r
1, -,- !, , ," I. ] NI LAn VC11.Q "- I I 11;1t,
;-- 1, l, TI J, -1- ,, ,I ,I,,, -1, "'I" It, l ""', 1 "", Ill i -4., l :. t 1--n- I ,,, I I'- , 1 I ; ,,,, "ll .", ,
"I" I I ,--t, , &! "', .1 1- 1- 1 ,t)- "' , '- 11 ,;, 11 ,
, ..... l 11,"! q,,,- dx .... I, 11, -1, I ,11 I ,I,,, ',,,,III I "I'- ,L, : t. -,L-, I l "-,-, "! ', ", '! 0., ,
,,, 1 t I : : P I 1, j ,, 1 , k, I , , -, 11 l
I I I "I
;1 111'I 111II'11",' t t, I -h, I I it, "l,"',"'t, I'," ,J,, C",t" ,,, i ttp ,ll- I '- ,I 1- !, 'I" I",;* ,- ." ;, ", "
ltf" - :j ,l'j" 1'',,t -'-"'I ,I ,,ja, "t t -- ,I", 1- ; I 11 ,'; I I I I I I ". ,,,,, 111-, 1- 'l- 11 I I I I 11 I t, I;11 t I l '- I l', ;!,:, ,,,, '11
,.-, ,,, I I , , , 1 I I"! '1121 1 -, ... ... .. ,, -. I-- ,t* ..........
il;:1,,,, ,,,,1, 'i' I ... -,,tt I ,.,- d, ,,,, 1,2,,,,, -II,', -, - , ttl, ,, ... I ,* r I :1 ., ;, j )" t,
I , '. I -- I I I I "I ', l , -1
It, i 4 t, "I "Ill--, "; l It, ,.I..""'i't, l, I 11, x. 1 -, ,f : t. 1. I '11 I ' I I I I 'I, , ,,,t. I"! ,- l
or I I I I 1. l,,,,, k f- -1 'I- ,,,, ,,, 11 t- I 1,.: 1 , 11-1 I -11 I~, I 11 "' l, I '.
I x ....... r- d"l, 1, ', I I I 1. 1,1111 11, :,
i ,,ttl" 1 I ''J""', ,,,I, t,,d, l , tI I IJJ- ti" ',!. I l't-, ;. l 4, r' ', ,- I ... I I , I I I "l-, I I -, Z, I __ .,,,,,,,,- '-"-
I -,tlll, 11 "Itt'I'l- il- ", ", , t ,- :
It I I i I I I I " I, ,],, I 1r, ttl l -' ,,: '-" I I I I I 1, I I ,T-! I, j F, R M A C I A
- I --- I--- 19 I : I I I r I I ,', , """ 1,
I, 711. -, -,i, Itt, -, d, f A- ,,, I, o ,-, llc, j- . :% I I I I , ] It V V I A D 4 ,
I r I 1 I I I I ', I I I I ,,,
I I fii"t, -'I -L",j.,-'l _- -l, l'It", rj, ; I'I'I -"', "io'. I : I 11 H N S O N
It!, --, ,,,, 111 11 l, q- I l, -! P" -i,, It, , -, I -11 --- -1 1 11 I : I_ ,,, 11 h", 'i ,+, , 't ". , :, r- ,- ,- , ,, ,,,I I r, I ":' "" j J V00T"t1jRVI40()7IXA GVIAR
I 1. I I 11 ,. I
t "," ,,, I,,,, -1 l I ,:, I.
"' I mwd,, ,,, 1-w- f""'.1- ', ,,, ""'I"', -11111,11 I I I -1 ,t I '." , ,." I I, 11 "
M nit PtnTA rL r4itfirRTITO I V 1, PI flumi."
Cd, P- )!' hi- , II, 1; R- l ,l f,- ---- "I I- ,- ,-- . I I I I -, -, ," ", [ 7, 'L", ,, ,, ' - l ' t I Tr, Inv. 11,it,, A-712A A-VU, PA-l"
, '. ,
,,,,, i,-p;,r,!)!t 'j!t- -, ,I,,, ,,,- l- 1,-- "'t". :,,"l, t --l"I't" I l "" "", "'", 1, ". 1
I I P A I I I I ,,- il "I I I 11 ,
I 11. I I I ,- "I 1 t, I I, I ,: I "i - ---- I I I I - ,
I ,I,,,- ,,,, 4- ,- "rit'l- ,;z- ,, t;t I t ll 11-1- j4," -, I I I I I I :,111 1;1:j ,,,,, I l" 11 I tIf
-l"", - , ,,, ,I -- ,,, '. "'. ",
.1, I ; I I '.1 .. ,,, _, , %: I r ': 1,
II 1, I nd ,r- I!) "'it, ti" ;)" r, ",Id,, I 6, 1 1 1 7 "". I I"" I -11! 11 I ,,, "If" 11 I a .
I -ti -1-1-11 1 I I "' "I I I ,Ill 11. l I I 11 tli ,, 11 11 ;" L"*, FARMACIA Y DROGUFAIA
pll- ,I, I -, n ,. -7,7" "14 '11'r, n t,- ',," 1, 1, .. 11 1,
I'll, I I I ....... P... ,. - ,- -I I I I I I 1 I t f I , I 1, 1'r I -, __ ,
dl Ctk- -, t, Ill ,, h-i'n "',,. '-':1 I l t- 11 -- It ,:, : : l ', t- , tmil, t -- I -11 I 11- I'- ,,, I : ,I , I I .I.", I 't 1 t ; !I I
1- Z. tI Ut- r 1 1 I I t: I I I : t"""', -, ,',',, I," 1 ,,- , , u
t-,- ,r . t,, I I i ,,
-, h I I "gn, 1'7, ,-- i- ",. q., 'l k I t-t", 1" :- ,t, r%;c I 11-- ,I I I t, ,,:-, ,, ,,, 1,.I. r I I I,. ,,, T A Q U E H E L t
", I 1 I --,;, 1 I '' ;, ,, _', ,:!%-,, *:," '
t iiIl 111"t 11,1 1 d"', W, ;-I '! i-l-," TIltkti- j, 1, md.1-- -, ',
I 0 VIERNES
ll I t- tt l!'-- -,, -- 11 ,, i- I I ll, ,-l ll ,I.
I w , I I I "I 11 "" , I"Ii-' I ,' 9 DE TURNO M Ii, ,,.
l I. ,-,- l ,t- -- -l, 1" tl ... d- ptt- I I ,,.t ,II, ,,I, z t I -% tt A :1 ".""' ' " """ ""-'-' I"
., , - 11- I, I -1 -- A ,- It 1), I I I t1l" ,,I L' 1' ,:%-", 1, 1", I "I -', ,I!,l ," I v otilip. I $It ".767
J-rd, 11'11 ;,D Il ("!1l"', --I, I, d, df- -!,,I: ', l I I. I I I I I I I ,
I ., Ipl I I I I It "
', "t" ', ", i. J11 PI-011 11 flrgAdo I ll,- I- ", "" ,- I :- -, ,I -- I "I.- -- I .. : -- t- I .- "I I I- , -1, 1, I 11 11 I 11 -11 I - -1-1 ----- I -- --
.1 I ,, , ,,,,, l,
"' "" "', "' z r, , I I 1, I, , DUM1. IAABA, O E. ti. TEA
1 1:1 lt. it,-lll ,I 11 111iI ttd N, -l',n", ,,.,,, z ltI.- ". l", ,,, I 1 1-1. -- % I ,,, ,, .. I I I ULI ,- L DEVOATII ,F, TutANO 110y
I , I I I I I I I,
I 1 l ' w "' , -' , I I I I : ,* , , R:NCON l J,,, ,, 1, I
'I" lit. ;: 11" "I I 1 T 1 1,1 I I 11 iIIII 1111111 I I 1IM I J1'I,1 1, I 1, 1 z I L tl , , I l I ; i. 11 11 I I It ,, I
"" 'I ,,I lirt', j, J, i,, ", 't I I ,,,,, : y ,,,
:- , I I I ; I , l I - '.1" -, 1, ,, ,,, v I :, - I I I UjI. "'Iltia ... lF.- IM
r, ,, l, "'t, ,fti, I,, - , -, I - I I -- I ,,, "'. I ,, z : j ,.,,-,, 1, ": I.' ,
,, ,: 1 '; ,,' , 11 !"", 14I ,, 1 ,lli! ,Wl b lt" r, I -- ,i Il;lt!tlI "I, 1 1 I I I -1 -- I I I , I I I , I I I I t I 1 I , ,, I 11 ll I I ,- ,I
11 I I I I 1 I I 11 11 -1 1-11. 11t, 1 ,,- I -,l ,,, l ,
I '
" "' """ '"'I'
I.. "'i "'
[DRAS." 11';A;. Z 0
v t'..
'tt if.,l. 1 ". ,II I
.
- .z--11il ll" I 11 -, I 11 t tr I r- "I I ", ,, 11 -I .", 1 : DRAS. HNAS. BRAVO
1111""I'111' 11 t1--1 1--- Ill Lilt, 11111111 ItIII 11,tl .1 -1 .11- .1 , 11 1-1 I I I I -- _J I l I
-, I I -- - I : ; ; L ,I I ,I 1 I , I -o
',,,,,I,: I, do.lor Crl- !' I ',- ,i ,, ll - : -, : ,- I 1. I 1. , : I _, : ,
"%,- t," I 'I r,,'_,1% '- 1, -1 --l" 1 11 ,,,,, -, I t v dz4t,
"" '!: :," ,' .I- I e- ,,,, - I I '. I I I I I I I -1. ,, ,,, ,,,,
11 11blioul 111,t I L11 ri i ,,t,-;, .1, -. 11
,, ,,,, Z , ., C : -, I I I I I ; I I I I I 11 I I 0 lzi!V --, F t:

Q i'll 11,11 III -1 1, I -1, I -:. I I ----, I 1 I 1. I 1,11 11, "', t 'tt5 k"31al F-Elco F-DI"
:: 1Ii,,,-),ll, I- -- j, "v ,-,j---- ,- -1 I I , I I I I I I I -1 I 'l, , ), 1 I
'll- I ( II'll 11 11-kd" w-' I !!- Ill ,III, I 'Ill, Ktotl I, "'it" -I- I -1 .- -, I I -, I I I I I I 1 5 1 1 1, , """ 1, I I ,, I - -- l'-- !- -I i
.- - 11-1 -",- I I I I-, I
-,I q 1 1" !Ih-, i"', j"I'I, ,, t ;, -- 1, ", 11 Y, , , I 11
1 t, n q W, -1., I -Il 11-- ,, I ",", ,, , I-- - I I I , : ,.: '' '! ,,, "' 'I ,
,' , ': l, ,,,, ,,, 1, I d , "I, I I 11 ,
ill 1,111111 I 1 -.13 Ii- I I I -L ' 1- -1 I I!,- ,, I 11 t, I 1-f-1 'i, -- I i I 'i" 21 V ED A D O
",,,,l t'), 'd, !,, , I It. 1-1 I I I ,: ', 11 I 1. l -11 1, 'I "I I ]-, "i, I -" ,rrl I I
It I I'll,)" ;111111 Ill ,,,, -1- 14- ,,;--, '.- '- , -1, "', , I 11 I I I- I I I 11 11 I ", '',
I I I I I 11 l, I I I I Ill I I'll I I - I:l
1. , I I I I ,I,, I 1, -, -11 ', ,, DE TURNO HOY
t..", ,1 Itn ,q p, , lu'l- ,%hI, vIft:;, ,il-j-1, -f- t ',-.%'- "- ,- ::- "" ". I I I I I I 11 I 11 ,,, '- "", ", I Fatitailo GOMEZ PPENDFS
I I I I ,
I-A ,4-1- ,-I- p 1, I-- "t., f-,, ,4 ,- f."', l 1, : I -1 I I
I '. I I I I I 1, -1 I I I I , I ,- l I , l I, : , I, ... ...
,kr" ,J,- J- n "I"'I't, -,- ,,j""- ,, I - I I I I I I I I ,, , Call* 23 No. 1055 onto 6 y 8
-- -- t- I I 1, I 11 11 1 I -,I, "' ,,- l, -'1: 1, 1 ,,, -, 1-1 " - -, - - I I I I I 11 I : -,_1 1, 1, -, -, .- l I, It
I I ,- 1 l ...... F-7100
"I'l- 11-1 ", I I t11 1. .1 ,- '',-",,- , - - - , ': ': I -, I I z '-, ,, ', -r, ". 1, ,,, F-7700
iI- 'I .- -, ,- , I I I y I I I - 1 I ,- ,,,,
1, "11':% "'I" Ittl" "'- -'."'11- "r -, , t- : I I I I I 11, I 1, I ,t I I I I- I I'll, , -1 11 I I,%,. - t '- ", 11 Il",
CANIAC(T Y tt I I ; t 't I _, I -1 11.1 I. "' I I 11 ,11 , ,t ,t,
,,, 114I , ,, I I I I ". I I I I 11, 'Ii. I -II I I I ,,, 111 !- I I- 11 ,?g",:, ,t ,t, l
l I--- I I I I t
I'll, -1111 ", I- I I I I I l , ,I 1,- XiMA j 1 1- -, ,,,,,,,, --- If I
I .,' ',,"' I t 1' _-, I I I I '. z IoD, tt- -- ,
CRpital I 0, -1,1,ti, ."', ,-t, "'I I P-;'L ',- I I I I '. I ,:, -r 1. 1, r
t- t,,--11 1.11, -. lil, - , I: l4t,,, ', I ,t:"" I "'. -- I 11 I I I I I I 1, I -rr-Ppjffjm
, I -, I - I I 11 "" "'I", -- ",,-*, "" l , "I ,:, 11 I 111 I "':
'- %, I -: ,, ; I I ".-I" ,, ,:, ,, .,, 'L .. .... 11 ""
, , __ I I t, I 1. I I I , , --- : t, i ", .__ ,,, t
t It I , I : -," 1, ,, -- . ...... ,, ,-,"",
Por Mario quevedo petrAhA ",- ,i ,", ., t" I I I I I I I I I I I I ,,, ,
IIII, ,-, 11- et -11fln I ll - I I : I I I I -1 I I I :-- :,%l I*'- "- 11 ;1 -:,- I 11 I 1 1--", 11 I,~ :" [',,-: -:1 ,,, "I , -::, I, I t 1. ..1. 11
2L DR. All -' "" 't,, 'I, I .
row aurz I- ,! Ft-, I I I -1 t, ,. 11 11 11! I I 11 !, I l,, ,""" -- I Itl z- ;, :, I q -: ',I,, "t I I
,- "- --- I- ", t,
_, ,,- 'I ,,:;, T , - I .-I ,W ,'I. 1.
t,-T, ,, ,-Vl, ,; j--i ",- ;- -- r', I 1- --11--, I I.,111 .1-1 ;, ,, I ." I I 11- -, , , 1, I C. , ; "'!, 1 It' ,-,, It 'I, e l 'E", I ,,,
flW ,,:,,. 1-111 AII- 1 llf illll, I )1,, , ,"l."." I l, r I 11 11 t i 1:11, I I I I I , , I I I 11 , t , I'll ,", t,,,,1',,,_% "r ," i"l, '1 ', ,l .......... I -- li o1, ,It, "11; q ,- ,, ., , V, I -- 11 I I I I I I I I I I I I I I I I I 11 t, -' ' ,'I Z 1, -' 1"' ' '
'I "t ,,, I, .,- r,
111;"1,1:'Ijt 1,11tIl-I -,'t'1;01-tL1I t, I -1. P- 11 t -_- , , -1, l I
I 'o d, 1 I I ,,4 f, t z, ,, --, il ;, l, r,
It, tI tjl t -, "' r I I I 11 ': z ,, -, I t tt z 1 11 "" "' L ;l l', ':. j 11 11
, tn ot I ;t' " , "I 11 ; ; I I,-- I ,
,l 'k -,
11.I:.". j I 1- I!"p-, i, 't 11 I, I I 11 I r
'L I -,,, -,,t, , , , I : '. 11 11 ', i , -_IMo I M.AEID 'A I 11 "I'll ', l , -- I i I I 11
P" -1, I I I I , , I I : ,,t 1- 1,- !,, 1, IC-1
F "It Nlltrlt- ;,.- A xtte --:111- 1i -I,11- --, l ;"-"",,I :I I I I I I 1, I 1: J. I
-- "' It"" "' j ,,,r t Ii.11,11. S;t- vllt tI, %, l III, I I I I , I r, ,,, ... --11 I I I ,' I I ,, ,
"'I"1111 "I ", ."'i W-Itt, I I ,le I 11 I I I I I I I I 7I "tt " ?!,'' '- , I , I , ...... , r, 'll" I I p, I
A I 11.1;11" -I t: ...... I I '11 """l- -:-I, l b-, I I;- I. t I I xl -! t 1, I, , "
11 11 1 11,11P1111,T11. 1- 1:- .t l 'It.1 6"'. , -I, 1,, 'T-.f I;-I-, zr, ', -'11- I I I 11, I e i IT I:"I, P 1111'11.l l. 111'-L l I : Z I I I I I I ,,, I I t 0 111. ).l 11 ,l "" "''I
It- I I 'r -. I I I I I I I , u ","'I", ,,) I I
Ilz "ill I I'll - ", L "'," , 11 '. I
"I ....... ('I-g'- 1, '-, : , 'II l , -., -t I
z "'', I I -, "I" I F A R M A C I A "
,- ,,,-,;r l- M--- ", 11 I I ,,, '!' I :,, :t", .- I , '11 -f- "It, ,,, -',% ,,'t* I 11 I I I I I -1,1- : ,: "t"
111111 1, Ill 11AP1111 I-11., il "'t"" ". t'- -, L I I I I I I I I l I I J, I I tll- .11 I I
",;,l, s lt, ,,,,, 11 t: "' 1 -- :t" t lltl I I -' I ' I ', I ; I t, !
4 I. .. .. 11", - -'t ,,, "- 11-1, All, t "', 1 ,,, I I I I I :t 'tI I I 11 t i de T urno hoy
,,, I IA I -- I '' -1, tj l,!, l
Al 1, S tit- - ", 1 Z- ,-11111 I I I I I I I I ,l, :,,
4", 1,11 I ,, "': """ L"I "" "' ", I! "I "", 1, ,, 1-1;I ,_,, il ,, ,,,- ", 1 l f -- , ,,, ; ,- , "' ; I "I I I
'I. 'i' ,I, f, "'I i , I I I I , r -It Ill, ',,I tl, Fii 7", , ,,, N) F, R C OU S
,,d, ftl ot-- ,, I
'r r lit" ', -, ,,, ,,, -, I I ..
,,,, ":-I I I I '. I L, s )I 11JA S "
t "", Ii., I - l I I I I I I I l 11 1, III 1, 511, 1 '. 1,
-V -tlit" "p, 'k l, t. ,"! I ,,, 1-1 I: , I ,- , , I 11, I-11 11 I
.1t., I I -, '.
1, "i I I I I I DFqDR 8
F; I" ,l , I -- 1, I : , I 1 I I I I I I 1 7 AH11 I PASEO
I ; I I I ,-: - I I I 11 I I I I I I I )E NI A RTI
,,, ",!"r, "", ,I :11111,1!1, :" ", I Zlllla 4 11 r I I j I
"'. ", P, ,,I--l1,- 111111,,1I1; i l ,, I I ,; )" t"; ,-,, ,III 11, I., I -, -". 11 , ", ,I, ,,,,, %1- 1h, A-FA13
.4 I 1, I I I -1
11 I ..... 11 I I I : V- A-- d" A, Mitlh ,li, I 11 I 11 I I I : I I ,,, I G aq
T,!.,, , !,, '--- f'- f = lLt-" . nlr-, ,,- II I I I I I ,, I I i ". A nl .-" M-E I ,I
I 1"Tol, A I I 11 I ," --l, i, ,, ) O'R,,!i A ,j
cvl"pLnA*Ds I ,,,,,,, t" -- 'N 11" I I ,- t I I I -, 1, I ,, I It , I I 1 1.
I I I I ' I I- I' '51, 'j -,:i A,6I,77
,,:, ,, , I I I I : I , I %, I I
l, : I I I -, ,' -- I, I ,,,,,, r. A i37 ,
A-), '. I -;-, .1 I. .- ,-,',,,, I I I I I I I I I I I I I 'r :- 11 11 I, 'j,' ,, ,, I ,tl_-- ,,, gli q
.". 'i. ".' I "t I I I I J t IR 4 31!l
C ,, t, 1, vt ,, ,' , , I I I I I I I ,,, 1W
jt ,-:: ::" I 'I"' ,, I; , , I I e I I I I I I I I t, 1, I :" I 1 1* I 11 1. M 2"'A
t , ; I I I 1 1, I I ,l 11 I c- v"t,
;1", 1 ,,,, fr., ,' "' o' ,- '11 I I , I I I I 11 I I ,, I I I'll I I, l , : ., : I I -i l Nti ', m, I-, 67
," I 11 I, 111- 1 dt V.,"t. -; I I -".- I I 1- :- It I I I I I I I ,, 1 I : I ,,, , ',
I", -- ...... 7.- , '', I I I I I ., I I 11 I I I I I I I I I 1 I 'r -P ,W Kt
I , jI,,3EC, I)F: MARTI
-1 I ;, li It, ,lt, i ,,, -_-_ It , I 11 I I I j I I 'r I E, i: f, t,
1 ,lIiil ,.,11- !" l I 1. ,- I I 11 I ll i I I ,,k :t" ,. I -. I I I I 'I- , , I "t),
dw I I , -', -, 1 nA ENRIO% C1%TrLtf.,No,, I 1, *, I r I - t 1, l'
ii, ,,l- I,,l I I ,
I'll, I I I 1, I I I : ", I I I I I r, I I I I I ,,, l' N l ,", lt l l
I'll' I '- 'T l'%"- "- I ,,, r, I ,,,, 17 , 1111
1- ,,, 'l, I I I , 11 I I- I I 11 ," ') 1, I I : FL, f 13 11
I I I I I I I I I 1 11 11
It i n, ,,,, .. .... t ;, % ,. , 11,, :11 I I , , I I I I I I.- I , 1 11 I- I t I I - I I ,, 1, , " I
t ' 'i "" ".", -1 I I I I I I I , I 'It 11
r, -, ,11 I- I I I ,, _- , I . Ij -Ftl 1 3
_7 .. ... ,:" "_- ", "I"'I" ,l,,,,t,,,- -11 I' '. ". "t, I I I I :1 I l ." I I I :, --, ", ,- I ': I is
I r, j- -, , I ,, 11, .1 .1 -1 .... ..
': I "' 1 -- ,,, ,,, I I I f W
d, rtIr' ,,,, ,,, ti. C , -,,,,,l,,, ill, ,-, 'I, "' ", , I 1, I I I I 1-1 1-1, I I ", "- I I I I I I I : I I I I I I 11 I I ,,, I "' I "'I" ;IZ G ,
I ,,, ,I,,, !, " I I I , e I I I I I , I I I'', I : ,, 1, 0" ,>11) j-- -y all.
n-lt -1r-j, ;C,) "" ,I ll I ,,, I , I I I I I I I C- l, . . m-2AI t
1.11, -, ;, ;', , I I 11- 11 I I I -, , 1, , ^ i, ,,,,,, ,,, lt ,, ,I- ,, 1i "I I I I a tt ... 1, , 11- 31
"I'll ,l',;' ",,", l ...... -, "', "r". I I I w ,kN k I 1' 1, I I L" 1:- -1 .t ": : 11'- ; I, 5 , ,- J'..b A,6P 6P
11. 1 1 '.1. I ,11111' , 111'111' 111,1 17t, :1 l, I I I [Anl
en, t, LA nE kAACION or W10"k-Ax I I I 1 I I 1- I I I t F' I L, I "I" ' "' t'j 0
j I I I I I I I I ", I I I J r, , I I C I, ,d y 11' j- Ns 5, A
B, I )'A RCOVIII, ,krteut j i I I 1 I ,;, I "I", I I I ,I I 11 I -a,- K.A-d- . M:,Npli
,n,,i,:,'!' I 't ,I, ,,, ,, 7" ,,,
C, 1, I I I I 11 "' t- I ,I- ", I: I ,, ,,, t -, ",r_ ,_",, I
"'. 11 14 1111 ri:Rptrn -l" 1041 1, ril ,-, 1. I R. N'Illor I I I I 11 I I 1 I -I I -- 11 01 !" I- I "I Ir , "I, . : : : -,,,A
It ", VL, -1 aI I r Pit, , ,: l- , K A 'R
I I I I ,,,
-7 '%--" r, .... I. 1111- rl ,_i I I ,
lrllt, diI '. 111, I I .11: ', I ,, t, I I I --, I k
I 11 "I't Iti .111,1 "I" I . hI DID
11 - ,Ii lt l I I .-- I "I l -- 1,-, t" ,d!I ,rirCIVO H IttrtE.A It I I I I I 1, I ," -- I I 11 I .,j:""*
1 I 'l, I-" i , -- ,I- - t ," , I I I I I I I i -,: i ,,, ln, I 14 t, ,l I'll I DESDE PAt )j, ,ARELA HAS"i A
. 'ti l, ", I I I I-- I 11 I ,' I I I , I 11 Av, "I F N( CAL
.,I, , f,, l, . .. . I 1 , ", I ,,- It!l 11 I t , , I 1, , ,,,I,, ',

tl- li II "I 1, , II,, ,", "-,,-%-.t'. .", 11 111 'Ll."tt.":, z % 7. ", "', ': ,, ,^ I I I I I ..' I I R, 1 I ,c,, U- ,477
1, "Ill I I i I 11t, I I I I I ,- ., I I I "I ,1 1. I I I 1 , i ...... I -1-1 fl I Ill, I .
1 11 ,1,11 "'It. "I'll- I It Ill I I t, -, 1- t I I I I I I I I I I I ,- 11 1 I 1 ", -111'1, " ,1 "' I ", 'l- "; , t U jt
I ,,- u 6WA
"' I I 11" -" I ,, ,,, ': ,t I I I I I I, 1 1 I 11 , i ,,,,, ;, ll'f"EtZ : I
III, 11 1- I ' l l 'I "", l, 'it't", 1 --. 1, - I 11 I I I I I 1, I -, , t, ', ": I, 11
,-!, r ,,,,,, -, -, I I I I t I I I -Az6m
I I t I
1-1 I 1, r, I ( tj:j ,, 111 I 11., I :- , I'll -11 I I , I I , 1 l, 7": ,., I I,
VId -1i, "'I I I , .. ... I', I I x A, I , I "I I , , r I i -,,rl, I 556 . . U.&I70
,,, , I I 'i, ,, -, .1 Ii .1 I I I 11 , ' I ) "' 1 U.", I
I ,Il , l, ,I 1, ,t , , z , 'A- I I I I I - 111.1 11-1 11 1,I !',;%,, ', 1 , -, ,,,, .- I ,,, I !:, ,. :- I I I -, I 1". 1 "12 tr-ittil
1 I I I I , "" """"', I e "I ,,,, n, L It
'i "I'll I I t I I In m 4R
, r , , ,,, 11 , I I I 11 I I I 14
l,,,, l I I I : I I ''i.
"', , ,, "", l I -t" ", , 11 11 1 l ,, I, -I I I I I , I , I, r. I [I", ",; ,t ,,, )1;1 % *. : X:" ",-11 ; I; r- I -, 11 I I I I I I I 11 ,- , I 'I, I 1.1, ., , U 3111
-Ir I~ 1, ,, I 11 I.-' 11 , I 1, 1, 11 I ",", "', , ,,, I I I' ' I,' I , ;,- 1 lid, j-111,",,r "I L ", ,', ,; "" , I I It, I I ,. I ',,,, ,Im U-M
I-- 111 I 11 R, 11 , ,": :, , "! ", I ", I .1 ,I I I I I "I I , I
.7 ,,, I r I I 1 I I 1, I I I t, I I I I I I I I I L, *- , z A 1,, l,- l !Q, Ciltdig A -UM
I I 11 11 1 I I S,,i n c i i
11 I I ', 11 1 I I 11. I I I I 1, I 1", , , I "I I t ,,- , t I 11 ,- I 11 I I 11 I .. I L) i: P R At, t4f NOCAL HASTA
'- ." .' I I I I 1 ,, 1 I , I , "t, , I 1',", "ll"'j, (' "V"'Ir'lj I .1 I l". .I I, I I I I E' R I 6 ,-', '-, 1ENDARES
r , I 1. I I I I I .- -1, .1 I 1 '.1 I 11 ; I I I I I I I 1, ;,
l I
I ': I I I 11 I t I I I I I -1 .- Tl-i ; Fl I It" ; "I 11: , ,; "', I , I .,:, ''-,, -% 6 Y 8 F-?'w
, -1 7 I I ,, I I - I I I t ,
F, l I 1, I I -r I '1 I I ", 1 I 11 I 11-1 r _, ,, \1 ;t 1- I I -,, N b,,! ,,ltrit A B F4"9
,,r, , ; 11 I I 1 I ,, t, : 't " t, I I I I I I I I I I 1, I -1 -1 t FZT, -"i, 1, ttq I F-6161
I I - " ,:. , , , ,,, ,". '), , I I 11 I I I I I .11 I t, , ,,,, -- -, ,, % ,,,, ., , f I I I I I -, I I F 2Ilp
tl 1 ,, ,, .1 ", -1 -- ---- - 11 -- .- -- -- I I I -, , I ", ; I , D No 45 r,[,l A ir 21 Psna
I-!,- I I I I I I I I I I I -11 I 11 1, 11 I 7 "t- 26 PrA- 45 Y 27 . . F-8191
I! -:11,:1 I ,Z, I 11 I I OKNjAtT- El,;PF Cl A.1,83 -: Ir 111111- - ; , '--,
11 ., I I- I I I--- -- 18 I I I .- -7-10M
1 I ,, I 1, : , I F !- "' 11 1 I I I , jr, I 1 1 1, 17 1- 1 1, I S- LA.'. :_15
"I'll I I Z l ': I I DE CARD NAS I ". -,',. ', ',,-' , , "I I I I I I I I I I -, , I I-i : & F-M 7
I I I I I I I : U-Is"if
11- I 11 I I ,- I rvrm Nn '- It tt , I, t : : , ;1 I I I I I I I 111- , -- 1 A, ,e ; ,,',"r I I I , 21 t 1-11 1. , V.11. N.. 362 U-1314
,- ", -1 - I ,l I I I 11 F* % [IF L A IF , ,!,, I I I, ,,,, ,, n I I ,- I I I I -l ,, A, 0 1, I 1 1, I 1, -call. 11 .$,I '2 '. . r 1.11,
11 TIOR tIlllti OF 'Al IIIA; 1114R14,' !- !, 'E,"', 'III "Irk-I"r" I - I ........ I : : F-=
.1 I 1, I I- 1 a AN I It I E ill' C.116 N Kis
-- 11 I I -11 I I I ". .- I t, I , I I I 1, I n I
,t I , 11 . -, I I I l '11'1c'l I 11 11 ,',z I I .1 r, 11 I I I ,l 11 1, "1111 ,,, 1. VIBORA ,11',;',;3 DEL MONTS
""' ' I I ti ,i C-tr.l. -, --, r I I I I NTas SUA=
TII, 6- I -., : ,,,I I I l 1 11:111, I 11 I ft, ,,, tr ll I, 'I Il I -1' y A
I I , , ^ I I I I I I I I I I 1 1, : t tt , ,:, , -- ----! ,I I .1 t' lj' I)FA -,, 'Ilt TE I FF IIH I 11 I I ,-,-,-, I I I I I I I ,- ". , ,,, ", I-Im
I I I I I 11 I I I 11 I ,, -, ,,,, I -, ", Delgadl 1' Mt
1:1 : ,, , I I I 11 11 t , , t ", "' Z:' 'ed - 1-48M
""",, ,;,r I I - 1 ,, I ( AR"f.NA14: I 1 11 ': t'. I I : I I "' it. N. "' I 11 ", .1 I I I "- ,-- "I Rodrigullt. DG!ntcill .' 14M
if,,, I f- l- lill- Ai.: ,- I 11 I l 11"ITAZLECIDA 1, 7 I I ;111 I I 11 ztll q- ,,, ,I,, SM 4 stiu" y rl-" . 141M
I I r- ,, -t:"--f,, -- ,,, I i I I 11 I - I "
I I I I I I i I, I L ,
)Ior6n KATANZA9 TFA IfJ t-," L "" I 1z I % : I I 1 11 I I I I I I I -1- 11 I I 11 , If-,-, 11 lpsll".- 10 do 0clI.k4M-& ointi'L-t-'. A xvs-, """, - I I I'll "I" ,,,, 11 I , I -- -, I I I , ". - -I-. 11 10 de Octublo 14,57 1.7m
1 ,,,, 't t" I,,, ,,I L, -Z, I 1 I I I , I I I I I , : -" I -' M.lq.A. cl ltII T- X- 105 X-2310
-- ' -- ' ' "I'll, ---ro, vnrintl, ,ri )I- Altns E." 16 1'--f-j t, r' -- -, I 1- 1, t I I I I "- :11 "I, I !,, -,:_ "_1- 1 -- I ... "Il- 1-1 I
1, -- -- ---- --- ,- -- ", I "," I Ii- -- 1-1 ---I'
YTA I TINIFNTf-pey .... 't- .- --- ----- ---- --, --,-I --- , I I CERRO
l e -, - I,- --, 11 I 1-1 I ,,,, ,,, '. T'11-1"
tN EL o t A nn to TALLA =1=1111 A I ol I I 11 I I I 11 I'- T ,- I ", : 7 , v t "I ,I u,- Nn, 2WI l-,,,,,w
1-:; '-- I 11 li-11 CARDENA.S, CVB ." ,', "'.- :-) -,,: -, ,- D- j-1 MI-1 , , I Cil -% d At-hlI 11, 41o
1 t- , 1, I I i L ,; I-:, ,,, -. I 1- l i 1f", j.
; "", -l- l"', I I I I I I I I I : i Y % ,-- ,,,, ,,, I 11 l -so)*
t,' -, c I P 'm -, 1 11 I, ,, I ,- .! ., ,!-" 9 -- ,ilo 1411) M
-tl, 11 -1 --Z ,," I --"I" .1:1 I I , I I I .' , , ", ,, I", r I -,,,-!, I,
I,,, ,I ,--' 1' ^ "I'll 11, ,,, p m I p It ; .-,,, .,. I ,,, ", I -11 ":, I ", i -y.A";c,-1 -To.%
1 . ? I, II ,,; lIjj.iitj R.,S 1 r- i : I I A tl;
, 11 .1, 11 I I I : , 1 1, """ I" ,:, '_, ,' 1%", I I I I 1, . l, I l I I I -.1 I I I I I ,11 I 1: ll 1 111111- r, I 1- I ,,
'n-- , I I I X-11 1
---', 1, , ,-- ,: -' ,, ;,t !, A- c-t.
",,_ t,- ,," 'r 1. 1 I 1:,11 I Ill, r-NI I "I. "I t, -- ,' t ,7" I I I I 1 t-1 .C.AA I 11, tl- -, I j !, tit li, K. 2 11M
M , ,,,,t,,- ,1. ,,, , ", It -1 I I 11 I 11 ;- I ,,, I I I I r r ,,, t "t, ,,, I !-, -- w.
1 TFAA ki.)NO M-"" I ,, I I I'll I 11 I I ,- sti trT 'g ), 2 41D
#6 "Of, I , r I 11 I 11-1 I 11 11 "I, I 'I :r- I "' J11- A tll!- I t, X 4131
1-; t t, 1'1 ", I I -1 -1 I'll ------- 11 I I N,, 3 7 x IOU
ith f I I '1 t 1:1 I I I 'i 1, I DA s 9 A U I i A4 I ,., 11 i I I I ,
,, : ,' , I 14 kFIAIA CARDt:\A" ,, ,, ,,. ,, , I L t I ',-,, t ',!' .'i : I ,, ,,, , I', ... I -1111-1-- --- I ,- I------- --,-'diI ", I I ,, I I I I r ", I I I I ,1
I- I 11 I '11' I '.1 I I I I I I % , , ,,, -:' -, ,
1. 7., I'll, -, , I I k.til, I ., I ... .. ... I r, CIIATI ""'A I .11 I : I "I", I I : , I I I, ., ', I I ,
'r F, ,,, % Ill 11 111 ^, :1 I ,,, IL' I I I t" I I ": ,,,,,, ,---, 1fa bl"i, I-1 ' "" 6 1. I I I ,,, l, 11 ". I A
__ H, r-rj", "I "," I r , I A "I "Is', k-Nl I ': '"' , I I I 1-1- : I': -1 I 11 -i I , : I 1 ,,, I I I , I : ,,, I I --- .- , I i I I ,,, I 11 I"
---- I "", I , -ll N ,N; I t 1, I I I ,t ': ,-;, ,, " , E', "__ --ti A
11. , 1, I I I I I w 7 N1 I ''Ill I v i I I -, 11 I I T" 11 11
-., , I ,, I I I I 1 I r %,
,", , --, ':-, "', "', b -i a"""' 1 0 III I ti, -1 ,..:",: "- -r "- :, I ", I I 1, %- I I ,. r, 11 "I'': r, .t A B A R E S
I-, , I', livi 51, I'll I I.: ",:, 11 1. I I Ill: "I 11
1: I , I I I I ,. I I I 7 I .1 ----
--, -:;"I":^-' I , "' T I m 1-;'1_1 17' I" I 1 I -", I 11 I '' Ioll- INI, I ,,, --,--I , I I'll-- 11. 11 I I P.m I I I I ,,, I I I I I , ,,,, -i', -1 122 PFI III KIN,, rr"",: ,, r-m I ,.7 ,, I'. I" I I I 1, I I 11 -1 I I 1, I I I I I I l, I 11 I 11 I I I I I 11 1", , 1-11-1-11 ','-,- -, I ', Rq H 0 y
-;- Il", , ", X'-, 1, 1,- I I I 11 r 11 I ,,, 11 I, I
, ,-,,. " I , , ,I, "', ,' I 'r "", 1 ,, I :r, I I I I 1 I It I I -l-, : I I ,'L! t, ,i ,, z!t!' ",: ,_ I j,"r. 4!.% PAN, -I 11- -, : t- 11 I I
1, __ I ... d',l, , ,;, I I I'll
1, I'll I'll I d 11 ", I I I I I .11
I I I 1 14, 1 I I : 11 I




0 1 I
ASfo nam I DIARIO DE LA MARINA -MIERCOLU. 19 DE OCT. DE 1949 .1 PAGINA VFTNIJUNA

Las obras que realizzarfin cort el. emprt stito se distribuirem por ... SECC10N !Ammvios CLASIFICADOS de U13,111A 110RA
a, Th- "", __ 1-- 1-1111-11- ---,---,-- --- -----",-,-- -,I ------ -,----,--- ,---,--dfI1,i-tdpr"I 11 1 1-1 ,' I - - ---- -------------- ...... -, "",--",--"-,-- ,-,,, -,-"--,-- ___ d, 't., d ,,,,,,,, 'I -- ,;i --Ili-l "' '-',' ;Ti,4_,;_,,
__ i- ,:' , (C-i1It ... Itol di, 1. PRtn R _-'-,-- -- , ", 1, -- T, """,III 11_1111_111__1_1111_1____,___ ', I flI- It It, Ill 'I' I P1311111" 1, If , "A 1 7 _7_= _:, ,, _, I I -, ,,", It I ItIll", y ,,, !,, .... .. I-,',_-, I, I 'C O N O WC A 1= -----', "'',----------- -,--,''-,---,-,--",- ,- ",---"-",----,, ,,,! 't It 1 I. ,,, 'It"Itt", F", -ft"It"I"'I" 'If, I'll, I'll I'll, I'll 1111"I"'I",
,,,, "', I, ,, ,'-' "'t". ,1! in, I ..... Ild, ", I, It 'I"n",-11 "I'l, ,'d,, "'! "" I ,,,,,,,, I 0 m V, 11 A 2 I V T: N T A S '
1-11II)II 11t, fI- -d, ,-,, ,tt, I ', if ,, I, ,,I!_, ,"'It",: ,I- I -11 I~ -_ C i V F N T A S
I ."", I, il"," "':,, ,,,,,, ,
'I i, "),," I, 11 ,:, ,, 1 ...... ,,,, _-i . ...... "" I ...... I "'O'k,"',''f", 0-( .I 11
If I ", , 11 I I ,,, 11 11 It, 1" '&'J", ,f,,t --, ,, ,,,, ,, --- -_ - 11 i 1( 49 CASA
ol. ,.1,11'. ,I I I ,III 1 1 "I 'I, I'll I I 0" t .I ,, ,' "I I ISIIMARE I ( A ,AS t,,' ',,",,f, 1; !"" ",, ,",',',, ,,, ,,,,,,, '"', lf, --------- -- ___ 4%
9 ,, ,, : ;" ,." 1 "', -, i ,, ;, -i"',,_Ild, 'I., t-,"I", I "k,-- 'It, 1111,1 ""; ","t, ,I t. I .... ..... v,, 't I I - i __ -- -I----- -111, ___! :,,n ,,t ,',;I, "i, "',11 Itt ,,, 1 I ill'' ,,,"'',ll l,, ,t",!''," ,",, ",-,Il, 'It, ,"t"- ,; %Oi 1111; 1'1.1'11', :11,, ,"""It"". "I ,il: M A L E C O N I ......... . .. ( 11,1-11 III), NM Nit i'':'--'1- "'""""" """ '- "' """ "'"',,, ,I
I .- I I I I 1 -, -, ,. ,, :, ,, ,, ,- .,
,. ,t '' f ", t'_dl-i I 11
1; ,,1,,n,,I,, 1, t 1" "I" , ", t, "'i, Iz ,,,,", ,, I 1, "It" Ok" ,,,,I - I 1 ,
:, , ,,, r ,,, ,, i I ,,, ,I, ; , ,, k ,:, li! ,, 1,4 I "I, 'I I I I I 1 1 "n
,,,, I, ",''t, _-, ", I, j-.dt- ; : VEN DO M A GN IFICO i, '," I I I I I I I ', : "''
ilr. "', 1, ,;","I I I I I I I I 1.
I'll"'t, -i I ,11 "! d;, ", I "-', ,- -6"_d, ,''I I'l- tit""', nl-tt, ,lf- .. .... It" 1t1%:'1III I I I 11
tl, ],, ,,,,, ,I :, I", 1 I I t"I tlllllilil ,', !,i, I,, 'tf,,,f '" ,I, 1. l!" 1,1- , I I I I I I I I 1, I I ~ ~ I I I 1, I
!" It '. lt, ,, ,, Ol, d :, I,1 : J ,t ,, l ' I 11
I It "I, ", I", !"W'It-Il ,2,,W- I ,,,tI,, 01, "I"t'it'', n, I I 1:,
-, III I -, t ,, I ,I,, ,, !, 1; "I ......... -1 ,I 1 I,,;, 'I" It "", ,,I,.-- 1I"iil1 -11z" ,, tt,,, -' i l ,1,,,, I ,',., I,',,-, ., EDIFIC10 -.",-- _. ----- .... ..... _ I V;11,
I'll it, 11,1,: , I 1; I'll I, I ti I ,, 11 I~" .... .. ", d. J- I 'It 111i1I I 11 '11, ,i Nltl,/ ( v\ (I Owl I- I "'. Ill 11,11- 1 I~, It
"", ""t, ,, ,t, , il I I 11 11111I I ,,, I, d" 11 '.',',, ,I % It I:;, I ,I 11 1 1, z 12 ESTABLECIMIEN'10S --11 11 I If "!:,: ,,, t p''I'-, 7 ;, ,, 111*tl "I", "",; I,,,,,, '11; 'Ill, 1 I I I "
o tt n, 1, I __ 111 -1-1-11,111,111, 11 "I'll- - I .. 't -il' '11i, "I'l ,)I 1 ', ..... I t ,, z" tt ... ... 1, , " I 11 .1 f- ,f,- ,It, i- 1 PI, ,, -,,.,I ,3;,dt f- 1,1, ,!,',,,j,., I I I I I I I I I I i .
!"n- ,"', ,,, 1-0,6, o"n,' !, jdW, ,; -- t"'- "'-,Iai,;-It, ',I I-- !d" Z", I I t I f ,, ,,,, ,, Rentando $1,500.00 '' I , 11,
ti "t'l, lli .1 I I I I '- -- , "t --, ,6, ,,, t , ": I I I I I I I ;
11-,,- 'I'', -'-:,,:,Z "", 1, ""I I, I lt, Itll-l Ii "I f-,;1t-_ iI:,; 1 3", :- : COM PRO FARM ACIA .,
El,,,p11toit,, 11A ,11, ... ui '- ; '- , "I' I I i l 'Itlit, I "", "", t I -11,- f" ", --tj I rnqns.cl s librIss, 1, I I "I I 1. I'll. I I I I , I , ."I
, ," l :, ,-, ,, : !-,"tt"t :_ ,t I 1, I I "I'll' I i" , "Ill I n, ,I ", "I "I I I I . ,z I 1, I .11 ,
_,______h I .id,, d, -p-t-i- i ...... I I I 11 I 0" ,- I I I 1; C, III c NO PAGA AGUA. 1, I % IA 0 I if I, 11 I*Ifffill I I I I I 11 Qt- ,,, , n ,,,,,,, ;; ,, ,, ; I" 12 11 i "I'll ;-;i i ., 1 t' , r ,, l
I I I I I .1 I -1 r ,I I I I' , I d I , I n u I 1 ", I I I I I I I I I I I I I , I I I I
1, I 1 2 I 1.11 "I'll I I r- , r, ,, , I ,,,, ,, , I I ,, 'd ...... o I I l 7 ,I 'It I o I t, ,,, I t I I 4 I I z I ( "i I t ) I I ) I I t I I 5 -1
"I I 1- I &Z - , , , 1,
"- ,,- B-8912 PEPE -,
"I 1-tr "I " ", ", 11 11-1 I I I I I . I I I I f I ,
', 'O't "I 1-11 ,,, ,,,, lt-, I,- REPA RAC IO N ES t." , "ANT(oll W AREZ
dt," ,,,,, in- j- 1111-111f, ,1, _111 pt,-, 't",- ', It, "! Z .,,,- ,%f."t, "'l-d"tit, d -- t,,_ t, 1- .", I I i,-Ijiml
1 ,, t; 1-1 "I'll, ,I ,
jIrp Ij )r11 I nr 'I't'r," 11 11 11-11111, I "' ',
.1 i % '
,
n",i n- -1 ,-It, ,,, , ....... 1I 1, t "" t"'7I,;",T 1, I I I I 1, I __ __ - -,- __ I __1 42 MUE-RU S Y PRENDAS ' , ,' , t 1 ,.; ,,- ., ,_ , ,,,
""I', t ", I I I I I I
I I I .1 I 1,
t',"'11 ,, 1, n- z"c" 'I 1 __ ,, c', 1 ,, tl ,,I"".,, I !" "I, '1'jnn;- ntI ,tt, f"It" .1 ,,,
IF _, ....... 7 t- -I n! -111, 7 11 I -:_ I I I I .
I., I I Z11 t"),"'i" d, j r:" ,,I ,;_ "_I-111, illrl It'll rl ", 1 Idt l!", ,ht., I," I I I , I I ; I ,i ,_,,:=-,- I,,, il 1; I f '4 I I A I 1* I I I 11 .1 1- 1 It~ -11,
,,,11 If- Il "" rt'j!, 3 11 it'tt_ "- _,-t- 1 1-1- 111-1 -- -11 -11" I I., ; i, I 11 d I. I ,I
I "I ilt.11,11 Ill""";, 11 PINTO A PISTOLA ,,
f,,!11- ,,, 11,- --- 1,4- ,- t, "" tt_: "" 1,,fAn,-1 I d, 11 I I I .., "I 1111 1
.... I ... ,I",I,, -'- ttl L I I I I I I I R 1, VA R 1'0 A L l I N I )A It FS T_ -_ 4 Fl, l -- I I I I I 11 I 11 t r I I I I
: ... L ,,' ,r -- , '%',,,, .n, tt ,Ilz,',"' '. Aw ) il
1 11-1- Itl";8 -,; -, pt 1, 1. :1 _11 .I,* I fm 14, t ( A 1 i' i ",
I '_'." n,' j.'rlivr It, ,! mitrl, ,,,,,,n cp I l 1,f)00, ItItNTA k ,
it , ,n,,,jI, _,,: i r r ti tN,,-%,' !,! ,,f3,,- 7 : , I "' " "' , , 11 I "I I "I I z I 560, RENTA ',)()if
"_, 't I Z 1 -, I !" 1!-,- %4,11 11 ., I I I I "I ', ,i, n l, I -1 I I I 1, I 1, 11 11 I I 1 RI (I,,
Z 11 , I I I I 11 11 ',_ ", _ "_ I'll
Q'I" ,_gItll -"ir," -1 I r I I r "t, I I 1, '. [ ,,,,
bl, I ta:q ,,ttc, f-IfA,, ,,t, ,tt-d- ,!, !" g tt I I I I 11
1, ", ,I I ---- -- I - ,_ , ", I I 1 't., % l "I" I ,- I , '. I .. .
T,- LI', I 6, ,,z ,- ,, I"'In: I A tprI-t,:,,d
-,_a r', '"'c--"s ': 1: 1 I I m, 'I ,n t , I- 11 "I 11 ) I 11 11 tt, I - 1, I'll,
f,; ,1,1',,1,, "", I '. -, ":,., I 1 ',
-1-1 nl '-It"I et' 7,t,,,t,,-,:% -p" 111.11.11- fl, I n It 6, i I I 11 I -- - I ri 7- III ll
, ,, ... "', I , L 11
01 I 1, ,' 4 ; It .... ,,,,, I- % ).. d'I ,.p"4d(,, I I 1- 1 ;1 I ( ift F I N %I N IN A' I':
I, I I I I C I I ,- n 't 1 : I --- -11111_1__ IT -, I" "t- I I f) "I'll".
1, I I I'll, If, I~ d," I , !,I t!" ".i" -- Il, i ""', ":":, ,,, ft -, Z I .1 t, I .1 I I ,
,,, , - ,fl :!I, P- , In l I I il ,. I r I I I tttt 'I, , .1 I I I I t, i , r "' t' ' ' ' V17,000, R E N-1 A S3 i,_,
'11 ] n "I ,, III tl;ll -', 0 1 Q ','_ , ,, I ",
,, t, I I I I I !, It" I I .. I I ,,, I I I I I .1 I ,I. 1--I I
1, t- I":, , 'i pt ... ,,,:, I ,,, U, ,I I" "'jo,", ''
'I, t tit I in ,_ ,it, , I -, I I 11 I .11. I I I , ,, I I" ",
t 1 ,I,,, , ,,, I , "Ll ,, ,_- ,;:,, I I',- ,t, I, ", j I ,,, I I I I I I ;,' '!
I,;, t ') I 4 ,,, 1111 "''I I I , I , 1, I I I I ." .
It I I, o I I" I 'I, 't, :t"11,1111 -11-11-1 "I "I i 1* I" I I I ,, , , I I I ,!:, I ,;, .1 I 11 I I ,;, 1, I I
11411111 I I I I I I I , I L I I I I I I., I ,'I
1 1 t I , I ,,, _. I 1 ", I
1 fl, 1 t- ,,,, ", 1 1 I I FAo "'. "I'l Ifp. I,,-, % I, to. I r I -111 I It
Q ,LilIII, It t,"", I ,,- ,,,, ,, "t ; I I I 1, I ,,, ,"'I 1111 It 11 't M f it N "t
"I'll ... ?- I I I : _,______,_
-1 f '; -1 -- 'y", ",tiff : I I I I t" I I !"
'd -, _", '
, I I I I I I I 'I N 'l I )", I I 1: JZ $1 j,'It'l j L"' , ,
'I' 11 I I I I _____ 'I, % I", D I -_ -_ , I
'11,11. i ..... '' ', ,I ;_ I ,'j ', - Z- -t. I 11 I 7II;tII1I 1 1 1 1 1 A M 1: ID ') '', ,L
J- t I ....... I I -, -1 "'; ", " -:: : h, I fl. ,A I I I I I t, I I I I, 1, I , N 1, ttt, ; 7 .'_ I ." ,_ , .
1 1, I i I I I 1 1 I 1 N C A \ I I I e "I I ,
111" 1, 1, 1, 1, ,, i d ,,,, ;i ,, I 1 ,,,I, I ", I ,! I 't I I I I :-, i n I I , I tt" ,, ,
.11 I IIIIIII, I 11 I I I I I 11 ,'I, I I ,I I I I ,if, R-Witt! ,
",I tIt 1 I t I , -, ,,,, " t, I ,,, ,," I *1 , I I I 111" It I'll 11 I'Ilfillilli 11 I '!
J ' I' 1L' .e, I I I I e e I
;,_, I_, "', I n" , I,,,, ,I, t n, I ,i ;, , _,_ I __ 1 I 't, '. I I I ,, I 'I, I 1, I I I " -" ', ... __ .... ee" ee_ e -- eeee e I I I I I e I -, I e I
d, n'ti"," ", , :It :,, L! ,I t I I 1 ::: : ",_'I, ; : ", J- (" e , I I el e I I I I I I I I ,, I I I I I 11 .I
d" ,It f,, I, I,, I 1, t z- _,", ,, "t" ; "-t!'', I,, i't'n., ", ,,, I', n! 11 ,, ,, ,,, I I I I le I L I -,- I I , , __ "_, 11 , 1 4 ,!- <, ,, i I 11 e 11 I I --- I I I I I '- I ,I , "t"', I ,'- e -- eeee ,
,, '),_'n Ili t ,,, '', ""'', i- "e1z" 11 11 I I 11 ; 11 "I % END() YN 111t Um
-,I'll) , 'In iIl "It, "i'le, 11; 11 -': ,!,;, '1111 ,t I- I "I'll F 1" I I ."", ,,, I 11 11 I I I , ,I 11
11 ,, tt"f ,, z I I -1 I ('-"-- ,,,, -- , e, F7 -1- d't Ir" I e, ,,,, I I I ,I I 1 I I "I ,
1,1, l,,,,, ), I, "". ''", , tI, "", ". "", it-- -jzlII1 z- I I lI I'll, 11 11 ,,, r I r, I v F N T A S G \ N( k I'lilli:t"It, :' ""'
I 1_11 n: lt 1 z I I, 11 4,z- "I I I eel 1. -1
,,, I, t 11 ,- i, -, __ 1 11 I 11 I I~ I fl .11 I I I 1 I "I ,:,:,
,: !_"i't , e e I :,.,,, -,,,, Y, -tIt" 'I'll ,, ,,!", __ ,", 1-1 I- I , "" 111 I I 'e., "I ," e_, i -11,11, I,,, t.
1-11 ltl ,f,, 6, ,,f);I, ,, ,4, : 1", .1, ,, "t",- Ift-ltt I 1 I r , e, i -, ,l- I 119 (:A',AS I I "" 'l 1
3 I -- ,,: ,-r- e" I 1_1 I , ,.
", ", -- j- J)" 'I" t', L,_ j _- r ,,,, ,,,, -j-iz-- 1, -- l t , ,,, ,, -- , I I I ,, ...... "A
'! i R 6, 1 I, _--, , --- ", I ,e I I t __ rt - It~ , I. - ; 1 le -1 I , , eel e -eel T'lf.. A-83W) I-618 t.
t nt, It I z 1% I- I I I 11 I 'It" I If I I I I ,I, I'll.
1-in "I"" 'z I), ,,, !", :", '_ -- 6--- rn It r 'Ir",- ',- ,z t : -- ,;" l- I l : I I 1, 1, A t, 'I" V ,!IAW I 21:rifff) I
If r, I "l _;- 4,t-!, 1 I .. I 11 -e ,,
Q'i'll-1 .: l ,, I (,", t-I"t -', -, 1,, -, , 'te" "' , % It -- I e", III, " , t., 11, I 11 I
: e .- It. !4 I .1
If- ", e" I ; 11 I 1, I I I ,e - -_ e I ; -I .1
-, "n If r ", -.-,, !t 1 t Al 1-- v 1: 1; I 11 , , ,t I, ,e 1, -t!: I u ,
h, !If- ,,jn r t , ,, I i In , rt, ,e It I I 11 , I I 11 t "' ,, ,,- tz!,' It, --, ; I I I I III I ItIt I I I I "If 11 t, lQ 1 41 1,
tr,, v",A-;I 'I, --, 1 _g- ,-- ,ez Z t, , ; I 11 e, I I~ n- , I'll , t .- ,
- 'T'n 'f- ,if "'t, -',- -- 'I.: 'l I , -- I, _- ", ".'_ e I I "I I "t." I. -e-- ,-,--
"t"!e lnltl, I t, ,- , It I 1 - -,,, !" I, "
d, -, e ,'_- ^,' I I -, - ,, ,1 Frt,- a ,,,, F :- ,- , ,t , It n r, 'I- ,, "I 11 ,,,,, 11 ,- ATENCION,
I I tr" In !,,A , ti _e __ le t" il",
4, t, -1 '-- 1- '.. -_- I 1i tt, -, I rT -m;,,,, *,- ,--;,"t'T ,e e" "', I
,I,, H, p-,1tt!'I t_- """
;, l- 7 r, , Z- 1 7-11 11 t, ,e , i t -, t , "t
it, I ti I-I , F 1 lx. Ct, n 1 5 d, ,n I -1-11 I I I I._. ,"'". n., INVEI(SIONIS'lA
I _- , t'it I I I I : , , e 11
'I., 1: ft"t 71'L I i I e I I -1 11" "; -- n-, ,,, v I I I I 4 ,
-t ,Ir ,'I I I "I 1, 1 , , ", ,;,__ I I _- 1 t111- ': I ," I I ", ,,- I r , -.1 -- ,;,- I, ,,, !- -", re"'.
I'. f I I ,,, I : , , e" . . . 1, 11 I e e -, ,t, ., e, I -1 I7 '. ,te o c I e z , I ; - --- -_ - I I 1.
2 7, z ", I, I ti ,,, If .... it 11 I I I 1 I .. In -- I -I 1, I f I -1 Ill 1 I It I I, 'I, ',-Il'lflitli I I I I I I I 1, I' I"I", I ", I~ iIJI -t. l -,. I ", I I I z I , 11,1
,,, .l I I , ,, I "It'", I ,,, -'-"z, t't, t Ii I I" 1 1 1 - ,i , - "' e _' ,:%- I t i; -1 : e- , 11 , i ',,' ... ...
dl, -. ,I It t, ,-- I I 11 t- L I FW1 ,, -- I -tl It I I I I e -t "t, e, e " 11 I I I ,I. I i,
,tt,-- lt p -, , "' ": L ' 1, I t, , I It , ", I I I11111111. It ': ,lt"'i-, ', 7' -,
, :", ,* ', : _: I I , -, '' I III, ( -11,, t. - ., I 11 4 I I 7, , I .,,,,
I, , 11, I I I : Ll- tl I ", I ,, I , , ,,," , It ,I , , I I R T t A I A 11 ,IIII, FI,? U I a
t"'I" I 1 - t I 11 I ". , "I,', ,
It,, ", % , 'I t ." 1 I ,, 1, I I t It t I , t I A I I ", I' I I L L ' e , , ,I,.,, I. - It, I I It- .11111116) n, , I, I I , 1 , 1 I f I t 1 I __ , I.,
t e I j? t , 't ,t" ,, , I I I ,I I 1 ti,,i I I e- "I"I I_", ,
t,, 1, ', _, j I I et I i
1, z I ' I I i t) I I I I I I a ,I t11 li, I , , 1 A I F T PRIIN F',T'k POR VE C ,, __,;W, I, _tl i I I __ 11,- 1 It IIJI, 7 z 1 11" "I .-III-0-11'
'Drt- tt, t- ",I L ' 1 1' I ", , 1 't I, , t I' I '! ll, I 11 I i I t t i il I , - I c, P F m I I t ,\ r ft,. r I I I I 1 I I I I I --,I It 1 i d I It t , "I t ;, PIL It I e I I I I I Iz I - t I ,, I 1". _-.111" .11, I ,I ,
I I tt , , ,,, I r,, t : LL 'Il 'I" i" , .1 1 I I, I nI I I l I'~ : -, l- ,
," , ", t" ,' kL 2't!' I L ' I t. ,, I , _: -i I , , I I I , I A I :i d I, ,e , 11 e 1 A I ' ,' '
-11 I 11 11, tll- , _'L et, ,", ". t , I I I t ". l IL -, I,, -- t,",,," L ,n NO VIVA EN CASA AX;NA
I , I I t:,: I, t I,- , 1, ,- -1 I I I I '1, I ,I, I -- jt' '4 Z' _ I %t ': t, L I ,, "e, I I I t ,,, ,"', I, ", It'l,_ ;,,I "I tt"1111""i 11 ",I 11 i I i It. I, itILI, I'. _ :, '1:' I III it tf ,I'll. ,v-I,, I I
I t- 7 L I I"' I _ I 'I I ,, e 111ti-.111.11 , ', ", "" _pf,
11 I - cr -! _I- ", ,,, fil ,,I
-1e 14, - - - ,. pq, ,,, .1 I 1, 0 TItl I .1
1- I, ,I, _n :- '5 1 4 '_ A _'. I I I -1 1, , ,----- ,--- - I t"11 d,, -- I "
""', ti:" '1, "!"" L' i L I "" 11
.I,, I, It .. .:, I - ; '-, ,e ,I C, I I __ n t I, le I,,1;UI,, I-ii III~ ";
J,, 11 11!- -1 it, -, -"-. I, lx -- -e - ,I '. Im, ,,, e I I I ... I I 'Ile e I I~- I I'll, I 11 ,It I I , ejn,, '! !- ",", -11 11- -_ I I -, I7 -t I I I t I-i
vtt," p il. 11 I 1- I I ", e I L I, I ACUILA 868, VACIA 1 'I" 55
1 b, t , - "', I ,,n , , e , -, , t , I I I I e9 I I "I I, I I I --- el I , -e REPARTO LN1 I R N )I NR I Apariad. 2558, Habana.
-1 le I I 1- I I I ., 11 -, I I I' I 1 1, 1!1 '-tt, I, I
, 11. I I" , z , , I 1, I e .t
11 I I I 11 i: I I I tt.,
if ., ,,, ,,i I -, I 1, "' , -, I - t , , , I : ,, :11 11, 1- ,L 11 If, I I , -, I 11 I , ; tI 0110 1 : , I " *:
, ,,, tt' 'L ' t I' t' ' ', 11 I , I e I I , ,,,, i ", , , I
I _1 I,, : I I 11 -7 I I I , ,
111 it n it " I ',, ,,, ,- I I I I o 1 I I ", I P , , 1 , ", utl D_01-w" ("It
11 I III, ,I I t ", ,1, I I I 11 I I I I I I, e I 11 I el I 1, A I 1 I I I I I I ,,, , 11 -: I . . I R%:;""
d", ", !,,,I I L 11 I I I I I I- I I .11, I ,L
,t , I 1, I I I I e I , I e., le I I I , I t '' I~~ VL
11 1, I', ' ' "' ' I 1 I , 11 I , : I - e , , : v , I 1-1 11 ,- I I , I I- I I I I , I , 1 I - , , _ ---------- ""
9 ,, :, I,, ,_,:,%,, e I I z, e, I I il I ? z, , 'e, I MIAMI BEACH 0 IIA,
I I ___ _-, -,-. jNTN'DEMOS EN $11,1100 CASA
"I 1-11,11,; :'' ,I In, III -nz ''I 11, I , I ( I e I t I I , I -"-,- 'i;f"o, V- .Ir,- ,i .
I nitt 1'i" ": 'L 't I -' ' ", ": :,'', i -,-! t" e' 1. t I I I I ., t 11 )""".-l, 6, I" l-. NDI I" ...... I ', I e 1 I I I I ... I 11 f-ent, ,,,,-I ,5 lr ;impn 'I"', l7l,,." "- 'T c
I I , : I, X, ", tI,
11-f cl, 'tl 11%I!'111, 't -,I 1, I ., fIr"'w" p- -, I 6 r):) TT, Itt I- xi,"I", T.,- Aj.
If, .", ", i I, I I 1 I 21, 'I'll t ,e 11 I -1 - :_1 I l I I '! fwd.", -p!)I;I I I q I,., r",th., 11.- '. .
: e I e ,e I I e. j, e I I I I Ile, ; 11 i I I 1 In mn "I "; e.
'I _t 11 ,I", 11 I y"'I",- 1 It, 1. -fl- ; , -1 I 1 I I I I e t , ,:, I ., ,,,,, ,,,, -- -e ., I I ..P, cproii V, JACK JUSTICF I 11
-'ftf, -Ie.. I ----,,, ,,, I ,I .1 I, e, I I _1e, t, : 11 I 11
_'I"', -, ",,7, , ttiI,,-,1,1l,, i V I_- ,-,,,,rt , r ,, 11-11 I'll I I I I e I 11 I 'I, -, fpl ilwl, Viw i, Ae ,,,, ("'rits"i"d 0.513 Htirdini Avis."'I''It, 1z r I t, I ell I z" I 1, t - 11 I e "t- I -11 I ., , -, I -1 11Z I -1 I ", -1 -, I ,e __ .
I ,___ _', I -! : 1, -1 1, Iz I , I q '' ." ", I 4 I I I ,I , ': , , :, e ,, e , , - , , , , ", ,4 -, e, e I ,11, N I I,,
""" In'l,"'It" 1 ", i I'l -i,. ,, -,e ,,:,, t, I , tl e t- 1, I- V I 'I, ( ,)r)f ...... It' 1,-,da e M -1 Telil-no 86-1466.
t - ,., Z' I c-le I I I 1 t \ I 221, TwiIiM I 11 462. IMAI; m 4 Wa ME Acal I'Ll"Wit
_, ,'R';I,- ,'-',"I" I ,I q111 ,,, "", Ii, t l l I , , It , , 1 , ,_ l l '! 1 I I --- , P
-,Id, , t , -, % I -, I , I r, , ,,,, - , t !t
le, 1, r I- "t" It"y I ,I ,,,,, tt -,, -- - Il,_' ." I i I 'j "- 11 1A vpn- I I cxitin m C,.,t
i"Iflin III Ill '-4" L"' 'I'_Z ;-' ; I- --, --- "' I 1' -----:,- !,I, n)II (!'-At v 7"Itlt
I, I Ill 11 -1 Ili, Af,,, i_ w- z I r -, ,
, ; ,,,-,i1t- d, I,~ -;, ;Ir ,I,, "!' r"t, I- , t - 1, ,- ,", nti, f 1, I I, ,I dcl If It r I I 'I I X, -, , I n ,, ,- -,.,--, e, ., 1, ". ', __ ____ I 11 I D 5 til ,,, 1, p "N I-I v __,11 "I 'A'll". -- I, 'It ,, f,!- e, 7 e -1tItiift,"_ W .rtil" 11- ,,t ,-",e, , I ,i , , .It, SY VENDE It I ,,, I d I, ti , c I, 0 n I I -,,-I , C', t - 3 n 1 7 1 r Il ,- I _____ = Y 11 I
0, I, t, , -, t I t- 11 ,,, e7 rn -7 -_ I , I I I .1%1_1 31ACINIFICA RESIDENCIA
I, ,'I, 11111i'll", 'Itl,, ,I ,3f 1 11 -- I k C %SA
', ,, tnItt,, , ,,i, 1,
'I", I'!, ,, I L I ., I I I rk --n- t -:, --_- t ,t - I I I
n -;! In, ""-I ', ,- z: 71 -, I 11 I I
"" 1", -- F-' "m lodalf ,orm'didtvlm i CALLE 23, VEPADO
, ok ,1
-11 I It, "'InItt I, !, 'I 'I, , ,- t -, ,,
1. 4" t '!. ,- r, r .. ... i T "t,, ,, I- , " JAQUIAR 2%
1,11, 1. _... I, If, I,,, r', I ct" _,"',- ". ,,, .
13 tt I,,,,,, i' , p i : t, "' JOSE CAM PANERIA
,,, __, ,, ,, ,,,, 7i,,, l-l ""c 1-' _,-!, -e,_ -- :- -, e Z e, f ,,,,,, t .11, 1, .1 I' I I -- ". ; ,I I, I N14785
i", ,L"In C _,__ l T "" - ,I I e r I ",
"'cli"", P., w"_ t 'I, d"- ,,ttttt rt- ,.:,Ii,:c 1:- , r :-, -- ; 'l 1 ,. 'i_- _e '_. "I'll I s w ,, -J.-,", 4- "I'- 1 "-,- -, !,I,- n t7 , ,- I ; f
"" -, d" ,I- "", All7t"t" ;-t_,! I Z I I el I I t dt, ,e SE VENDE EN $60,000
.I,;: e It, -, It !,l ;,, :', I -- I ,,, 11 I ,-- I "" It," 'e, ; d I,,-f f,11,, 1, A- '
'-,It- el , 1 e, , f, ,; f , ,
llt; I 11 ': I. , -, ,3 - II * 1 , , If I e I, t I I, 8 'l n I ', II I. It II ....... d tl ; 3
11 I7 I tt I I It ,I I i , I ,,, r. 11: "3z , I't-', 1I,.-,- 'I- I : it" t- T. 7 , t 7, It , ,- !l",
11 I -_ " : t, e; I !?Z" ,: J.rdit,' -t.% W I
d ,I ti ,,, ", I 'I N :- tl, 7 : 's ',,- -fe, ,,,,- 3, Z "-:- t"'it, ltt
d,,, I-d-, I ,- pl", drrtmt A, cl- ,,,, "', e", je I '-,l-., ,- I I - t, I, r _,- z,, _"' ;:
e, ", z 't I I f,
-'p, r Ill i 11 d I 1, , i o It; II t '. !It i Pit" A1-, 11.n. h,,bIIA f-g7,
"t, I
,,,,, :,- .t, ,5 p- I I I I ,,, - 6,
.1111"I"T" ,,Ibtitntm,, -t, I"'i,"i- ,,Ir,,,,,, t ,-,, I 11 !_ _' lt I 1,I I;1_ e'_' n_,,Z% 1 t ;- 11 ,_ -,'d'-"il.t"IZZ T_ ,','.% -Iblv'r
fl -3't ,-'I'l, t" I~ '-"j, I t, "I ; I t' ,',-,-,,:,,,,, I :-, 1, l 1-1:,3 1 -- -l 1, e "- 1 I ,
- "" jt, n 1 t ,,, I ", "', I -- I,
-, lt, .'e, ,", I 1 I I Y tT,
1-, ,, tf' 1" i, ,, ,ifll ,:I ,t 1'7." n 'I, 'Tel_ "I ,*, != ,,,, ."." I ,L,,,,,,It't "t", , I 1-11 'e. I I I., .t I ,,, e 1 it T"I 4 I" "' I VEDADO
I I ", , I At;,.;. s"Itndi, I, ( IlAl f 1 MIR Of p 1-J,,, tII1vh0 II,
',, "'. 11;; I'll ,,"I", L, I,
-1, If, I 11 I e I, t -e e I ,,I,, .... _'. 'I--d.j P,
1 , 'I', -11, It t Itll t, e 1, '. 1: .", ,,.-,, T, ii" 11, "If, I It,, _1 rll
"" Itil"1-1 I I ,L I I I I, ,- 11 I 11 ""'o d, I - et, I 1, e t [ALIA: 23, DESOCUPADA
: ,, 11_1:%,1 I , , ., ;1, "::: ", , : ", le I I I .11 -1 I I Itii I~ 1 ,, I e ,L ft i, e"""W Sit a-AI,: pl-mlmi
I tl I jI .I ,I, I 1 ,,, et ", 1, ; 1 I e c I, I e ,e e I 1, ,I I 11, :, I :1, -' % ;-' -" '' t.""
1-174 1,11", ill,-, "I 11 1 11 I 11, .1 ,", _, I
.11,11, ..... If, " t"", t, - -1 I .1 1, I I I I le, -1 I I I 'e, I , I. 1--, , -., .. e If. 7
I ". I I I; ,, I I, -II, "', ,;,
-1 III, 4 I, I, 'It. "'I'l, --t n , i I -1 I s "I ", , Ie 1; I' : .
,._ I ': J i, t , : 1, I "I t , - I I , % - ,e ,I mr 1 1 t ; I I ; I I , 11 n I -- ,' I 1 11 I I I I : e , ,, 1, I It "
I, ", w,-, ci" j tI, ,. I I I _e, I e I I I I , t, I I t, 1 I I , j , , I
I~ I I,', 11 It, I 11 I ,I I'll I ,,, , t, 11 I 1' Ile, 11 I I", I 11 I I I ,- I I A In, 1,, I I ;,,;, 6 ., i,, fl 4 ttrd,, j
t, 1, 1. 11 1. 1. I I I el- I 11 j Uff-D mv) ,tfi
'J" ,nl .' ,,1'1 '-'Z I_ I -1 'J, e 'I '_ J Ie, I I I 1-. I -""' , ,,,, I , 1, 'e, I , I A(M ERNO 1: 1) I U'l CI 0
, I e 1, I I I 1-1 I _1e I e 1i 11 I I -1 I ,,,
I, ,,, ,, I 0, 'I'y" "!, I '. 111 I I I 'i-, !, It, I I 11 I "I I t I - - - I I 1i I I e I I e e I I I "'t It I I '. ,. , "I ", I,.,- ,
111''-1 I ,,, ", 't ,t ll - I I I : e- 11 I I : 1. .1 I. 1-1 I I I I I I~~
gV 'it, ,, ,Ith, ,, I1t- j1L1 I , ,' : It I I :1 I I I e, I I I I t :I", 'I I
I I f' 11 L ' t ,, 1 I ", : ,, p I I ', t , I I 1, 'I, I I I I I I I e : , , e _z I 11 I I q 16 ,004) I , , , , , ,,, 7 ,4 ,, t', ,, t
', It, I 11 1- 1 I ,I, e I I I I e I I "I" I ', 'J t
I t ,, 't I 11 e 11 e I '. 1 7 .: e" I, I I 1,
IIII," ,, ,' tl ,I !ttl-t"', I t'-' d"', 1: I e ,_ ell I ,:, I !"", ": t -, I
-I 1-11 111 jll z I le i-. I I I I I "', '
'% "t"c" 'It I , I r 11 t I " s-_ 1. P., t ., I z , , I I I 11, e e , , i c % [,I, F I -,, is( vm l
"" ' 1], "n, I t, I "I I I ,e -, : I I I I SAYAN
11 e frt -h, 'r."'Itt i I el I e "
'IfIl-', "'_ I l 1 "' -' "' I- I 1, ,
k"It itit"i I. -- Iit!F, -d', .j --"
n:" I'M ...... ,-- I~ 11 11 I, , ., tl,, I I I e I I 11 ,,, I e I It, ", f t tt,! ". *, I, I t , t. I, I 1 de Aho"o v Copli.lizarldn'
,,i;,,, '! 1, -- I 'Ile, I I I ,2, 11 i l e e -, _! ., It 1 "' , r I _' t i I 1. "' I !,* ,e"'', 1 --* "Il,"1-11",
-',. I A I W"I"': "I", "" ,, ", : If ,- 4 1 1 7 : ' l 11 i' n' .' Z 11 I 1 ", I i., , ", 1; -,I , t 1. A.
j-,, _, "e", I 11 I 11 :e,,,, I ( hlim 63. k- .'523, I ,,, "' I "
I -t l "I 11 11 I , I t
: 1,11,1 11I""'4A ,, I ', t , , , d ", -1 11 I I 11 I I I e I I I I I: e, I et
1, I "' t", : ,le,,',,- ', , , I -, , t-4 :, t I e I e "I I I I e I ,,, 11 ,, ,,, e __ __,__ _,___,_,_ I M ite- rl mIltjor 1,111" figra
,," ,,"'I" ,,, I I -- I- ,. ", ".- ;1 ll I I z , t I e 1, I I f, ,, 1, ) t I CALLI, 15), F' Q I 'I 'N' II I "I'letiItir AilIgurito sit II(aso
:'- I -t- I ,,, --- ,,, I I i __ =_ i- -- e--,-,--- I - -1,
1, ;:-1 ,, 1, i 1, "A e I e
I'll"", 1'1 1 It" , :
I I I~ , -1% L- 1- 7 It, ", I I el 1; I , , I "I I I I 11 A It INN Yl; 'Al INV t, N V A i I -- ,,,
le"ItH20", "(,!;;t !!,i, 1 ,- I! tit- it, I - ,:- -,g ,t'e, ,,",_ -', 'e" _e, i _e" ; ,, "' e ,- : I:, "-': : ei; i r r,:,,,ii :, I _' ". ,I -, e hn filly m(it piffirn. I
", j,"', n" , -o" ," 11 1, I .", I : e e e '. FI, !- I ,,, -,, ,e ,,, ", , e _-,, tf!"It" 1 .t d pto. III.
Fl, !'-- ,; i,,,, "!,: 11 -1, le,
-1 I I ,-' I I I "! ',, lleiAlle, .1 D
lir- c' _-, ,, ,i,,,,,!! _111-1 -1i -11, t ,': 'Ai, I ,,, I -1 I I e 1. 1, I e I, ' 'I I t 1" A a 715, Habana.

,3. jtt',_ I, I I,
It, -, ,:e" , ": , .. ...... I A A 1 10,000. RENI ritado N" 715,
;f ...... I ll -1 e. 1, ,e.-., iI-, t; N D A L B E L G 11

', Inlfro _ .31
'I "' tj
__
I", I I t "', , ,-I I- ,% I;, of -- !n,- , lt-- I~ 11 I I 11Z ee I ,,,,- I I t, e A ""'" ""' "A "I'lle.6, I r- 1, A l. It Itt -_ ',, , "; -, 1 e, ,- f:,,rrpdor rolr4imlo I 1", I ,, I~ ~ Ll,
', I 1111 I i- t' ;- jt- --- -- ". I '111-114.1 I
t , t": It I ,",, 'i
ltllt" I'll, 11 ,. I 1, tl- -e I Z,
"I, iln". 11"Il- etl, ,. ,, ,-- e, - -,-Il111 -, I, TeI "' i_- I'll ,I,, -1-111 1,-I!_ I I ,tlc W ,4;
z: ,!" e ": I li, ntrloil I, -1, f", , I I ,,, ,, San IA-ro .I, ,3, 'Iel, A-")I ,3 I, -1 . ..... .. ....
ft,,tw 1 ,,;,,t ...... _,,-__, ; ." t 11 e L, I~ ---1 11- 1-1 i I I e ,t, 11 I I~ --, -', I -:k)
..
jt' ,'r jl, I, ,", '! I I t", "', t" t , I ", ", __,
I.4i i" I ,I- 1, I e II, I , , . ,- 1 -, tIl 1,
11 I- I "L I 1111 1 t, I I ", 11 e -1
zrl.ln !,- o ,,,, 11 I I 1;, I I; I -, I I I q , I 1 17 I" I 1 111, I I p t I I I'll I I I It t, I ,,,e ei ,- I 1-1 -:i It I I~~ I SE VENDE
.7 18,20 I I --, ,I -- 'leI ,. A:", 1- I I I ;, e ,,,,, t 1 1 fill) 3 12 '."
- -,:- -1 I ", tt 11 '-, I , t, n I ivi -- I t,-, -- "I , 11, .1 .lquda Amu'l,18,13
I I Alt!'-tIt I,,, I- ,, "', 'n , -t, C, , "'
I'- I, ,I 'I ',III 11 , I! I'll t"'le, -,*e , ", I~ I'll -11. n I'll 1 1 III, I ,It 11 -.- "I
cct,,;,), I I !, : t 1 t, '1 11' I 11 'Ile, -1 "It I I I i I I, I ;t111: I I - I
111-11 :el n nt t, t T d I I ,, I -1 e, e --- !, e ': e ': et ,, I-1, 1 I'- -. 11 24 771l
y I 11 11 -1 " I , I 4 ', I I 1- ,I, 1z " I I I I I I l , I 1 , i , I I t' 1 ,_ "4 ,e r I I P, I N f 1) kfiff ) I g2 ".,oll I elf o mats idto det Itept
nf'11, ,! ,-Itt ,',','I, '' I "' I I- I ,, lll I I 11 ,_ ;1- -1 ", ,_ 6 ... It, J, 1,t Ill- j Kohl,. otltg ifiva rct'idirtnela
It , , : "I tt- nl 11 I I 1, m I I --le : e fI11,11, I 1 1 I
,- L ,
L, l t I ,, e -, e I. t t,- ." Ii, t ,, e"', I'll,
-illf' , t "I I ,L ,,, I :- ', z e i, ,'I 11 It It 1, ik"I'.1, I .- ,I '' D- pl."I". indvjo--li,-nI- I I I ,,Iil,, f."lo"i'd fi: 'P.fiol, .i.
"' 0 11 : 11 ", ,t, I :1 ft ",
1n!p"-1' lft ,- ,,Itt, ft,:
,I , : I ,-- It' I~! ' 1 '_ L it ; d-o--,f;,,,,h-, f.,fl,, 25t alf-, !" "t"', -',, l "" "' ,, ; r: !
;, :, t:,t'_ ,!- ,,, -.,- ,, ,, -_ ", e t, ,- % "Imt I'll
jr,", -I ,It, I "', '' , I: t ,_ 1"' .-I P-jtl -, ---t' ""'I ell 11 I I ,,,, .Ile , 'e i I I I "t, : I ,,!,, ,, ,- ", - ', t ( -nto ,eiwl! ,uras
I tl t_1 ,'It; Il I I : I"., I e_- "I .I I, 1"oo-I, : ua In a 6
r1l", "I'; I ,I , ", I I t ... __ ,_IIII ", I -, I __ ; I e ,- 1, ,I,. , I ,.',,e ,,, I ;;- ,l-,, ,,, I I L ,olatt, ,I oi-I dll --. Se I
t-tL,' -- 'I', ,:I" I' 1. 11, -1 I Ie i "::I ", L 1 f_ ; ,I' ' .' I I% ,, le, I I i-1 I I I 2 ,,. f%.y- jm-dhi, JI-IJ, i S10,00fl, RENTA $lo i ilflolfiitlol 11, I ... rial, Nv.tibi
j : I,, I t '- te e, 1, ,,, ,,,,,,,
t, ., I l' I&- "e, ;,, ,,, , , I I I'tt F1 o '1' 11, 't 'L "",
d" l ,I, ,, ,, ,_-, e , - I, !_ : I _- 1 ,I 7 , , -) I, ..... ,litt., i/ ;,
t;I -IZIZ ' ,- : I ;", L "' ,, 1 1- I,~ L I 'I",
't_ I, 't ,,,I ,,,,, i, ,,-t ,, I I I I, ,- e :,."', I , , lo, I i, ing rot ... I, c.roltdor,
I!, ,,, I I 11 -1 -1 I ,,,,
it 11 ''. I I 11 ,, I I 11 , ; I e ,: I : AP, I."
I, p- -1, t j J, i ,,,,, 'i , t e I nr ,n ,; e e inte, Idad ... ... m", I, ', I 11.1 1. I I I 1, 11 ',
, '' ;_ L I I I I I , ; 45 l'ifilkit',," pmitr ,,ojoa,
I'I" ";"' !, I 1. t" I I -I, 't et-" 11 ". 11 -1d 1 ee I I : ,,, j I I z e i ,, I :
!11 "'.1 I I I 'I, ': ,,, I I I ,- I- , , "" , e '- :, -1 "t ,'I, I ,, ., I I 1-wl"t"'. %gmi I, III I I 1."'t", 1 vuilrlo p- , 6tolo, ga-le
m ,,, ,,'j'IitII ,,,,,,,,, ill I I l I , 1 I i 'n, I :,: I t L I e I I I I I ,,,
"" L, 11 I I t'L r 1, i 11 'I. .1 I I 1 1.11 I , I 11 I I z I I 8 4,3 6_ I f1l: \ er'l S1, IGO, $ 1 7 ", 00f; I 1, I, 'I I ... .... i I i o fl ,,' I 'A I a
.11, t I t1l", 11" e ,;. I 11 ; 11 I e e I ilell """ ,
I 1 1 , It 1, , I'L; 11 I I 7t 1 I I I I I I I e I 1 I ,
f ', J ,", ", :, ", , t t I I., I I --- -"I r, I t 1_1 11 I 1, ,; I, ,,t ,,, pl-.I bap. Y comro ,mir,
I :I, ,: -e"" I , ,
_' 'L t I I: 'I t 1 I ,,,, ' e I , 1. ., , 1 I ,
I t , -, r ,, 1. ( I I I T I I M 20 i , ',
L, I I 1, ; "I I ; I I I jol, olu "'oph"A I ,- ,lo" 'n", itll IAT t _4 "-,-,t 1 ', ,ir -I"', ", t ezI. 1 eje % e e, Q, I I , ; I 11" I 11 , 1, L, t, t -- ,__ I ee_ l I I I I ". .1 I 11 21 , I I --, :
r ", ", t 'e : "e,
'I ., e, - I 1 e I I jo-l" tr,, 1, foo- 'in I o"'In
t! tl, 11, lp ,113 ". :,'':1", I t ,; 1,,, ,,,Ii , I', ,; I ,; I I I .1 ) I I ,,, I tll I I I e I e L I , , t,
I", r l , I I - t 7 ; i I I I
I 11 j,""", I
" Z , , , I I I I e R- d,1 1, d, 4 Id I I ;; I 1' Ii I' t '. 1 1-1 "I I I I : ... ', 1 ". I I i j-- I ,i.d- ,,,, I~ aho., jaft
n, 1, r ,,, 1, I r ', It e I I e
G,, 'f 1, _- p ;o t , t 1 1, I I , e 11 I &t, le r ,I,. ,, I din'. Id f-we ,-tiolo 'to
I .11-1_1 I 1 i"It, - I , -r ,,,,,,, _n ... : __ , , ; e , ,, 1 ': I t 1%, I.." 11 i N FDA DO, ( ALIA. f7
,", ", :- c I, I I , I I~, e,__ 11: , I I I I I T, I I I j 11 Ile ,ell 11 I
-,I ,,,, Mff) i-if df I""coo, 1t, 4" , L, r it I -,; -- Il, I,--Ir ,;'_"',t"- ", z ,,;, I~ "Ill, er1l e e r_ ,I, I,1e -1 I -1 :, It : , el I ", I I ., f- IIII.:
,I,,, '. ; I : n', I,: % ,, I ,
1, ,, "t d, I.4 I tt ll- , -,,,;, .: 1 d-- Z I 11 I I'll -, ;I I e ".,
'f"--- "-' _Il -1, I,- lt;t, """ -", j, "l I', ""''dr," 1, t- 2 " t ,!- ""I 1; .1 :, , le! , 'n I, t", t, -I, 15, tt t, ", I I ,' , ,e i j : f ,. ,:, I L ,, ;, -,
d. I I -- Is ,A ''r- ", , :', -, ,,, ,,, : -, :!,: t":: ," ; , ,,, ,, e ,,,
It, !I", I 1 I ,-'I, ,I ,e -, , ,,, I I .
,; It", -, e- t- -1. W, lti 1 2.
", t,_-,;, tt- !- I I- I I~ 11 L __ z l_ r I It, :t_ ", 11 I" t" I 11- ,, li" A I 1, t1t, I, , it ,,, : I,
, ,
, "I'- t- ,-"';I,- I~ t11 el I It, .- --- 1- j e,;,
1, l- I 1; ,, I -A, -;! t ,,, ,7. , , , , ", 1 I 11 "I 1 1, 'I'll I'll le I I 11
;', , z I --'I *,,I) I. t p r 'f'.- 1 -11 I I I tt, tt ,,,,, ";Ir RP ', TA F Cftff, If9f, 0110
,, ,t I~', ,, 'r- ,It "'. I L- ,' t, " ,: ,, f 1 H-D-60774V,20
,-- -- I, 1, p f ;! I; 1 ', , - I I I 11 ",
"I'll lf tl TI d-- It r "", ,,, , , : ee., 11 I ,_1_1 I I, '' I et, _. I I , ,e I'll I 11 11
'- _" I' -;-- : _"' I'!- ' litl- I' I" 14, L I 1, I !el Idet I ,-- ,, ""'Id, t e v : I I I I ,





PAGINA VEINMOS DIARIO DE LA MARINA.-MIERCOLZ5, 19 DE OCT. DF 19-0 ARO r0ff


A N U N C 1 0 S CLA SIFICA DOS 0 E tj I, T I M A It 0 R A


VENTS VENTS VENTS VENTS VENTS V E N T A S VENTS V E N T A S
ake 11 I I "I'll-, , ;;-, ;, -- %. A YT LI S YLA _AT0W6VlL-S A(6CS
SOLARES 41 _A11f0M0VIW_ _k(,d ,- si XiAtfmov) Es Y, ACCE,
floto "'Ito
10"PARTO MI AMA %A UAI A 1111 11 le.
-11 A Alberto G'. Mendoza
S4,50 VARA
.d I II
011REVE HOY7
P.,k.,di7 6Cifitt*dro-ASE VENDE 0 711-4 11 1,
F4RCEIT -VIXORA -W
zl 1:111:1110111
..... ....
Nit A BLANCA, 5300 V,,NRAS, d,1 dltI- He:
1;--- T111 I 1',N1 'i, N" a,
Yli- A, I~
Ie, I, At 111MOVIIA,
brim prpi,, ran mdu tr;a. AS 95 11 A, immIN Nilaoit-;, S. N
All "I I'll, I 'I,
n- 11 vendela mi ad &12 11, SORRE W
$3 iarx. It~ 11 C, I ,,, I d, IfI49. 1115,1 ITPT N, 3 -J oirta a ;1_1";
Bureau de In Ft I li
-i. -4 NI--i
c' 7 Previo: $4.17 1.90. iig
'A"Ca", B-15 F-3995, D-7697149- 0 TAk AZDACWNTOS OF SOLARES rt"ANCIANDENTOS
W, 1-1111 i;d cal. S2,cK lie CARRETURA !-klilll 'r- ""Ve,
It 'fe. SCHO BOVEROS GENFRALES, S, A. D_1"" Tt 1
t!,1,I V el " Pa. e 3" 11 RA 'moRILE 1919 Pi.y4ot'ril 1910
I d.de, d, 9&3,t5 "i, i,%, "" i,,, Aguiar 411, DeptD, 400. o1j)"
"V- Stvt- -16, d, "Plt! S4,00 Atq, ,.oamt IIFI, I A P!IAIIANA r", 41,1111,,t., K,,Ml I""t"., E, "Jit!"
ii" te;p,,es a 6 pnr 1(,rr -hrc iA ra ill,
I Al e,.1
% IW d, pagc Ii, 1)8TA
c,,- dt riitadii so FINCAS RUSTICAS LINEA F. Nf:tpkT)O II'AW 4 WITLI.T
R"It, 11 S.. Jo. 913 Ilnir, Oqondo
ComproAutos Fta,;'M 1, g,,!"
I ANENIDA ",kN FELIPE, EN- y Nlarqu .
----------TRF BUENAN ISTA Y CRISTO 10
LUYANO, 4,700, VACIA E DUESO
NASH It)
:,T y Itl sTt-) el ,i-i dl,' mar,
d'I I,~ GANGA S
14 le" 11- 11 ,, I,
f .... .. a rfl r- T C(Im RCIDC116 11071. S 1,210
,_j,' A W1. A'. 1. 43 "I"
S Pel 2 _, ; 65
$4,000 A $3 sea, F IN I T A, d. I,
Pr*c1.: $P CARTFRA DACr((,AR P Ad
REPARTO MIRAMAR jonji 01"ims, S 't,
Nil, "'I f"l-did" ifl-P!1.1 TO I,
CON FHF, TF A FIN fAGNTFF
RUII)UNCIA, ml it N I 11, CA AVENIDA fit,' LkS
ANIERICV
GANGA 110fil) 190 I1F N NR
N'r" """I N,
JORGE GONZALEZ
INXI It)T fit i. 1-1 1, wl N,
AGIIAR 206
nicl- 1. ll-, NI 4 In 1 1: A 09;A
BUREAU BELA PROPIEDA Precio; f7. I'll
MARt"A t:i %I TOkloBILI, 11 110OL if Ill-, 11 11 21,
r
1I.h AItci R-, 11tl i A CIIEN ROLEJ 19 111 111co
VHIORA LUMP,
r W)11 I oil-111 T,, xt tkro 4 _11)k COLNTRY Ei
10,,- 10 1571, pr-111m AN EN
VENDO FIN Mantle Ud.
CIIAa Cadillac romerflWe
r 4f, Pontiac 6 vilindro. 17.
ce-a Y .. -1 tl- Ile, St mIquitan sut-p. Telf. M4532 1.
pf"'W c, gu" ra Ge'W', At-, 714 WV'ZVOk "It DIAS.
VEX"AS 0 Mjt$ Boirk F.pccird 38
we &I, ce-c' de en-,
rc-10 T NPS 331l5 -A, Ft Niigars"
ip- i'lit ii-,Iid a,. PAGARYS rs-,
It 2,,iNs 0-u7.. Fam, MIRAMAR, CALLE 20 '14"
$110,000. Rents 5950 A $3 tarti. IS 111 'tobe, N, C."o'ci,
P ihom
preci.; ftL]30 0It. P
2
3,41 -16- V il- UH.D 73,9.53 19 '1 j,, 1, 711 -1 VK0. q 1,
REPARTO I AN F_ R. HOYEROS, KNI. 12 1 JEEPS DE USO
VEDADO
Re x-t'L I, N._. ROLONGA1101 CHRYSLER T
V,,.,.nta $500, $67,000 19,11
It at -tittU, 23 ., 1-1, ., li'lln W z- l 7- 1
d, dl .... ..
.1., -td.1, I I VA, tlIoI. G-.11L Air,~ epti't. r, n Irm r's I $1,15, i,, J- I,
P-Iii. Skpttm 44ASY A N ER
4SO vR"a U-8621. Admit caro crt xmbio, MOTORS, S A.
$28.000. AVENIDA 5$, FSQUINA .g. yrtY Im LIT,
17 f__ S8.10 vA, (ARLOS IH 1,03, ALTOS V 4 TI-1
ESTABLECIMIENT05 Nit SOZ
4 "I-tl, 2 ..... GANGA
cl piti- ,,, N"l-d, g- I A pl- -11c, CIKCI Ily, A'j", 711 nlr i r-i.
-d, 1312, "Ill "i' .131m, - 1 1 "1 1~, ,,, .111.,
ALTA go-! Px-j- 22! ,
VIBORA ALEGRE
11 Irlnl fkS'eIlIte COMPRO A PARTICULAR
Mirnmar, *76,000 2a Ford I-~ Ford 1,6 rompri,
5-f- "- ... Im", A, "I. i1iI.,Z1
A-14- In0 I'll, 12.
INA, AILT IT P*.XIt nARArk i W as 16, fluivk 1 opcr
GUIELO, UD. Buick Espceial '10, R,
Ql n G"', RFPkR'Ffi, U i Iwk 14"r, c
Alqtttdamo* antnt tiri RAO
VIVI-nmith 34,
19, Packard 39. Li"min 38, Im MAQUINARIAS
M-2424. Convertibles Ecrd 38. PI'mouth 4L Cu,
A*Tti AL11 1,_ a', vitri't
-A XMINAX. P Comp trla 612. SE VENDF
Q imi. A-A., k SIG V-. VON, An Comerria'I Ford 36.
OTI 111 ICK. Super 1949
Allrannow, S5,%4KA) Pre'r1o; $5.927.70. Diez dc 0,wlre v j.sefil..
MERCURY . . 1919
111 491 Ill d,
aA. A, I' I'll- -I,, 01-Ce., At- Zj
4 ,
UH-04622-53-31
.=a mt,,4': O'c" PONTIAC, 6 6L 1948,
NIT. 0" "Q4, VNA, rx.v rt CHEVROLIA .. . . 'S
TINAC C1.11t..ii
9.1 moo 1 F-11, 11"2 X MOTORE
C-ALLE 1-1, ENTRE G A H CHEVROLET . . 19,16 ult-D-7234.53.191
Plays Miramar, S16,5W FORD. . . 1941
4- vkm, tA V,
7t- b;- y I PACKARD, 6 fl.. 1941
Rents $200 PL-%YA MIRAMAR, $2,2040 MANANA VEAME S
A vwr* ialli. ll Z-- 3TO,
U e '!I', --!- I', C iz: I-i 1-1-1' 1; -11-1 VIA BLANCA
prttict $3.8 DIESEL Y GASOLINE
r- i- w- 1i *-11.1.1 ....... ....... .
54 AV-tUl, 10 x 3 W4'ci de moadIt T, HOY Lk NIFJOR TASACION POR
". A9111-, CAFFTEROS, ATENCION i --e 5 1,42M. 400 11,P,
.47,10 d, C. ;I! CNRRO DE I 10 MOTOR COMP S A I.,
"n-1 R1M-d,, W V"1-,'It: NAVA -) . I le
rt Xja V 4, O'k Premidente, 1), RANIOS
V'14 7mg, %NF. s 104. YNTRE kN I,- OLDN"'It)BILF Vjig AUTORIZADO del j 0 ArPuLSTO c 0
1w FA ()Pk N, f k Ij 1, 11, AGFNTE SERVI I
Mismar. $ I 6.00o i -,gl, A e, ENTREGA IR Dj.?A
CHRYSLER, FARGO,
Roi onoerr $9,000, 11 at,,,, _- 1 I
INI
d. 11 Ill, I I. ",;:: it %
PLYMOUTH
I'- )(Im InfanIA a 1,
pu'- ALMAGRO MOTOR
.11111o", All CONIPLETA VI U,'N rE
Alu wommummummm
t-S3 19
fDek %'-' A)l- T, -1 1. II)tg COMPANY
Fn eXIA11-eiA PArA falll qft
N, VIC~ SFP IIVTk IIIN F1111) t t Ave, de Altincat 1)08.
YMs
I PARCEL VEDADO ;Q( IN k 4 1. k AN F DF I j"J"
Pin Nlir.ma,, 918,044W I c, PLN NIWTIf 19lb 'Amos KU ('A"o com.
t" 4r, pngo
12.5002.66 a W M2. IN fitrilidad",
7 1A A A'A' CARROS I)E I SO:
C. Ind. V F
"I if"I"111A At .r
1" IN In-w"w, S 1 4Y)2t 1, PACKARD let 37 co,,,t.
La Sierra, $11,1100 4 I.DMOBILF &I t-1,
rM, REPkRT0 r, 1949 En Exis Cia
c"I" I If EVROLF I I,) i I MER(TRY (let 4
rrt" I LINCOLN
10 Q'r 'Lt,"k,
Bl_1CK di-I 37. rofums -1 ACGESORIOQ
MENDOZA Y CIA JEEP dcl 47, c.. -u "LOGAN"
jAytijarAl, y P*nch- c-SIACK 193,
oh0%po 305. TeIeU mt6921 i DODGE del 42.
$22.00, Rents 9180 CADILLAC 1948 NASH del 40.
oc, IN A a,
HABANA rid-d. FORD 193 T Canti6c, LNrERNAT1ON.kTpropin parts repArto (to 1,,4
IT S. a, W
143,1 ch" can np.,Id.d par. "SHELDONIT A(ILIDAI)ES PAGO,
Columbia, $14.000 EDADO A $20 .ra, Ic 11.10. i BUICK Super 1948 I(to-jALTURAS DEL V 1 1-1 1 11, k 1,
A- $8,093,20, Camians FARGO
IA I. Go. A TONIft CARRO EN ( ANIBIO I I

MIR 0RI-tNI)0 RODRIGI EZ BUICK 1947 V14 BLAWA
AMAR .810TOR COMP., i, k.
g"If". d-:, YOU tf, IRFU10 of kk; FABRIC Y Vlk RLANCk )IOTORE "OIE ,
P. N' 120, e4quinn Iofitot.,

I s A I DODGE Cupti 1947 TILEFONO: X-3261 f, I
I ; I!:"" NI 1,114 Aa !,'1 7
T
AVESTARAN 4, $18 A-.
40 SOLARES ..... CADILLAC 1947
P ... i- $9,W)R,20, IT 47 FA YLECTR W kS
-1" A"~ --. F100 4 01 ItS. Li,.ttkRANA T GANGAS Ii"A D d, I PA H. g.
d I w At.- NCHFFO GONIEZ, ENTRY
DE USO
GENERAL St AREZ
012 1'PLAVA DE MIRAMAR CADILLAC 1946
PERE/ CHF\110LET, edin 1,918 DE HOY ENFRIADORF DE AGUA
-tdi, "RECO"
TERRENOS EN' I NN( -k MER(tt R), 1,dei., 1948 Nlercur, 19,19, diliKcri'm
IT I
-d, pr-,- AMPLIACION ALMEND XRLS 174 - C CADILLAC 1947 1"I'month 1949
11ill -11l'ItIll I~, A. "I' f!- 347M ArI, PONTIAC. Sedanette, 1918
11-1 11 11-1- 1. IWI, 1. A-11 1-! *Ford 1919, Panrl. HONDI"As --p cj zzP.
I f" Z_ Peso, I T'NASH, hi- 1949 Ford 1947, t Im"N".
Ford 19,16, 1 t I," 'I, I or
Prri.: $1,967.10. P0ATIAI_ m;"16n 194" 1947
ALNVENDARES 3 tco_ 111TMA r Fl-kl' I Q47 1911
5 37 Che-dot 14"t), t pjj ,,ANIPLIACION
-_ "" ct, dIi:
-Ai S Fks DE In
-i I.; PLA',
04 9Z BUICK, Super S d4n 1940 Ruicl, 1939, cup -to
14,601.30, H I L L M A N .-RECO11
lt:, Bt ICK, *edin chic. 1936 cie 5,V t,AVE. DE ACOSTA AIgu- co. 'adj" g9mas
PALATINO ANE. ARANG REN, EN rRE Ohipo 501, cu os, perfu. d. PAIA iG Y P.kNCHffO GqOMEZ COMPRUERE NFESTROS LINCOLN 1941
10
A unit cliiadra de Ayesurio. negacio matrimonict o fartid. MAS RAJOS PRECIOS T0110 CkRR0 coN
Frente at Paitique. ,2,Vf,- lia, vendt, $1,00 c, mits.
VIBORA P- 30,DO ..... PAwr[ D17 P 0
Mide 22.44 x 25 93 Vs. supernt: 304, 1 wu IFIOOftoo. Oig" affria. LINCOLN 1941 -o- .-_ ..- ... ... I I. -- 3 'rA*jBTEN'Fk(:H, C E, LA ANTILLAN
Total, W.87 Vs. Prcrio to,. i v__., _., I 11,__ c_ k $20 An~ R-8913, IDAD
m
tal: 96 892. P-io: S' ,286.20. Cmcrcial y de CrMitus,
.... . UH.D4 341 -I-19
forrIt- S A.
PFDROI DE LA, Cl XSTA 110VIDASY PANTEONES R"Q I K Estacio'n RICA 0
MENDOZA Y CIA. I Alberto G. illendoza 54 FA CILIDA DES Z3 o' V, (Iftdo,
mumholdt de Inf.rita A P. IFNEA I F, NO(I
ohispD 305, '1 01iU NI-6921 ANI RG rcIf. F.7751,
m,616 -1- to- 'Iss
4e 1. 11 .
Trl fono NF.9494 C,-683ii3-1 -326 rl I
D 7797- S-1 1 I H-D.73264WI.l ITI




ANO CXAT I)IARIO DF [A NIARISA WFRCOLU, I,) D. ocr DF 1941) PACENA VETN7rrRF3


C L A S I F I C 'It 1) 0 S 1) Ij 1 1, If () () 4 1 'F I NI A

V E N T AS V F' N T A S VENTS tDINERO-HIPOTECA ALQUILERES I A LQUILERES ALQUILERFS ALQUILERES
f -11, 11,11, 1 1 - ----- ----------------- ..... .... ... .
163 '4 ATAm[E fos K4 HARITACIONES 57 HARANA
-5 t; MUES'LES Y PRENVAS SOLICITUDES 79 HOTELS 92
___-MATERIALESDECONSTRUCIO
TRACTORI's Y EFFECTS SANITARIOS Ikq iguient btlelas hip"tt,. If 0 T E 1, MIRAW01
Diesel Ctiterwflr as de reciente constitmii'll 26, '01- Prin"ri, I I
rquips para, C ,wl ------ ISLA DE CUBA
indu trms v fin ,i
res DIESPI, 6enP! THINI
Plants de luz, F- rihj d,0i, 1 0 -d ,I, . ... ,,,
rectamente ,n gn m,j &: 1; t
Tvil _t iL
32 N. W 2oth st ... t, HOTEL LOS ANGELES
Miami Flnritia
Jt m ;11111' -P6 A-i-n
iEsfitt 'ga"Imu"rias p.r Casa" "i Guardo mueblies
Protelia au Caldera TUBOS 44
que 41en dq, tmq vev- Is,; JUARANA19
80 CASAS DE HUESPEDES
con un lcantidad pretad Pnra infor i .,to. I Is ASTMuol
FLUSES a- nit's rompletm y, 0 deea, vii 177 N' 560, FAqiina ptuno 1,40% U-35zz
iri perinnnr la, propiedaR'O L I"
PARA
'CUIS CALDERAS
p le." Hanle Ai
E*,,,i,,,ni, Ln .1- 1ROBERT(I A, N'T I, I T ES s
Iam P Ialws SE ALQUILA. NUEVO

CIA. IMPORTADORA f -11, 963, f ratio 133,
JOHNSON T61L M-7620

Garantia y Seguridad SOBRIN, S. A,
AVISO Ipft ... .... i- jt
ft. 4,fmzAlm
tilt,

Telfs,! 1-6416 1-6116 A Il'IfTf
7

MORA 4 1 11 ILL, VEDADO
-e ba
Siempt N il" OFERTAS
is. _711'0 DINERO m -x ;L 16
San Nicol6s No. 105 ; T --,,!
NII, N v 1) o eit Sattitarion YN HIPOTECA
W".

lu J fu f r
55 BICICLETAS k p R T A, I F"N 14 t
p-A i. J-!17 UTILES DE OFICINA Visitelo cada sema-a kill EMADO,
,irp"', '"E't r t_!, ;, i,, Orr,
REMENGTON S90, 23 y 30 VEDADO CASAS DE COMMAS S E AQUILA

Banco Hipotecarlo
56 MUEBLES Y PRENDAS F-8502 MENDOZA AVISO
1-.. 11 I'll ILI 1., 1, 11:1 I'll Bahos en Colores L it, ,I b, FIinah
CAJAS DE
Fregaderos con A !,)I'
CAUDALE HOSPITAL No. 3
...... Gabineles
1-2 APARTMENTS IA1llTACI0*4S.*,IIRAMAR:
"%% ," R
t kJAS Azulejos Fino esquina23 e Infanta I~ go MARIANAO EPART03
3]
11 kR k lm (it Nll N I't). y LL
LIBROS Cocinas de ALL 4S
Z Nt f"i k14 V fif: I 0 Muebles Cromados




12
# A* "1,1,rl l\jr(i,. 1 k N1 k I (i. --- 1 1- 1"7, ..... .
W p-Al As, ZL 11M. 1 1
Ln. "b""em", R haj. pr-iri IxIi, ,- 11 A TZ_- .AM,,it b6fifiRd". d, paRo TGOS DE pRRI N NloloRs,
I-, I"n'r dentAid", J L
-1, k 1) 0 1 P11, F,,, kinq r tl ,pariimidad, SR, COMERCIANTE
_IiUquina '_ inger ImItt-t6a. BA'W A-r C"
INDUSTRY VDIVD34) 2S
qu, et, I. INODOR0 ALCOPLADO, _0A O 6Wquin- 1 i, pnti. 'A'a LAVkM"O GRA"E OA GA "am
BlDrt' )MPORTADDR:
Vz I
41,, 1, W, 11- 11,185.0 t"
jtwgrv d, unrio Atv Ili,- S 0
A-tio C.1-i'd-,
Wfle-Al. 4W
RRETERA S, A,
Jur- par. FE AMPtAA(104 01i ALWNDAIW. AtV7744 A,774_1,
e It
HUMBOLDT, tu io
Refrig"'rd", C .......... iiII. w,.,
It -1-tutFfiRn. )1,9276. f-A", .;-,
fil DE ANIMALS S. A. VEDADO $81 95 NAVES LOCALES
HUMBOLDT ISI, P. IDIFICIO MIAMI 6Z
Mueble. Ofirm- ..... ...
Cmj" 10" 1)
I.pulul- vile d, -j", Alquilo casa modern
I SE LIJKLAMP1.10 LOCAV
OBJET05 kAR105 niu, con 11 Ain
d, i-mii 461. nwretinvi. de
Rdu-i6n d.- imnmrm.. radiftA. Precin raiontible.
K0HIV
,4alwl 11,7, -t" M."vi'llf'. A" A-d., 11.
TW... W 3
CR piinnriii A, I c--.
j _J jLj P-m s.DINERO
1 2 l'-'t"21
k1Q1 MANRF, Mot-AR 4tktt"Allnift
NEVERAS Y REFRIGERADORES a.,
Esquina

Liquidaci6li
ALYM I NY's f1jr0l YGiS
_j de Toyo
SF J
fie tm V "I R? it SY ALQ( 11,0
'-d' nw.
lo. do fabrivar, doA it, ly. IMI,, 1?, j:.11 III,
REFRIGERADORES ......... S looalem on 1. in,
LUJOSO
-11j U iii W & fit
'Iti j"no Of Monte,
NEVERAS CAPAS DE AGUA APARTMENTS "n""' AMPf IACION
q ARA LAsbA MAS '71 v-,'.i k.N w mvz F-Nulm Modrruo".
PLANCHADORAS --!n __. 1.11, 11 Oporlunidad ioijn para eti. DF AIMENDARES
t"; ti, -:70 INTERES PARA LAS DAMAS '1-1_6_1_i ll 1- -1 14,11 N vertte en punin dr
"I ALI ADO e pVENTILADORES 1V nari"m "'nierdal lnmrjo
i S'dwilente d 10 3, 2 1, -yii.. L Admit. 'Jwvi d,
T, I I it 12 a.m. y df t A pint, b 00 v.,
C 0 C I N A S

HORNS ... NO SUFRA CALOR
POLLITOS: A p i t t; OFICINAS
CALENTADORES istr'lin) INTERES GEN111L A1- 11.1 1:-". ,11 I

R A D 10 S SAL SECA t:
CHRISTIE QU Irif"'n-t
IRI0101 ,, W Ve I,! I ___1: CORRA LM
W-1 W I-, I" ", I)m SATI=91117
2
DISCOS MODERNS LA ORTINDRA IJSKNDO
1w, it t I, 1. 14
SE ALQUILA
tz, 3 DEPARTAMENTOS
Dry-Cri
PLAZOS
11 D pmducto m=a,-iuai;tL q *
qwta Ic humwimd dA I'l 4-all
0, slempirt = 0 IMPORTANT[ tr V.TjQ-"1
COMODOI5 q i, -;LQo t_"N 84 HABITACIONES
Informts is pedid : I POMO 31 ON7A pn on el interior 6,"" 91 1 DEL MOTE Y VISORA
'AV 1A I~ It 111ti IA. M IWT IGI 01 1_ It
AMADE0 YERN DEZ
TeLltitfana I. 6_V_ _- ---5,353, Ce"a 'S'
C.11t L.A APARTAMUNTO NUEVO A"QUILO
"GARCIA Y A
MAT, DE CONSTRUCTION Y M 0 R A 0 A A JLINARES"
EFECTOS SANITARIOS
Galiano No, 210, W. I COMPANY, S. A
DEMOLICION 1 sANN7coTAs 10
Concordia y Virtudes. Tolifor,* M114S9 L I,; yL S7 192 SANTOS SUAREZ MENDOZA
uria t)upnaTIn1,,;, HABANA
otictTAN A ENTri; tr"It MW (I At
M-5324 'T j 11 GM
Tel6fono. 1, FL MTRIt It
AI,, Oran ix y riumoi*24 6?1
DIAPJ0 DE LA MARINA




I .
PAGNA VEINTICUATRO I DIARIO DE LA MARINA.-MIERCOLES, 19 DE OCT. DE 1949 1 APO CXVN
I
I
NNUNCIOS CLASIFICAbOS DE ULTIMA HORAl PROFESSIONALS REPARACTONES V E 14 T A S
3__--OkEK-6 -MEW(NA"", I I I- --- iii ji - 15 11-1 __r --------- --wo
I __ --- Q MUFRUES Y PRENDA 4R CASAS
DW ANTONIO PITA IA-6477 ( OMPRO IANW, V TAIII(lAtIA y Dpj:OJ(A('ION
f I "; I, ,, , .,I,,, 1, I fil 1. I A V "I",
A LO U ILERES SE SOLICITAN SE OFRECEN SE 0FREGEN VO -'J.I1I,, '14- io- I ,it,), it-; I, t, l, I ,wlti I I; I- 1, l, I'l, ,it ti" , Ftflitlil7i -,,,.,il "I". II.." 1-1 I 1-1 I ",
'U TO TA i I I I I il ,11 11 11-1.1 t.- -. ,
.-"-- '- fm "', ,,, "O'"'W "e. 1,1 ill, lll, ij ...... ltopa ........ l 1 ill Ili i I ,, ,, '',_- ,,,, -'%
.., .1"l ,:, , 7: ,,,
91 N _11ATIS Ill-, __ OFICI ISTAS Jig ... CRIADMit CRIADOS 1179 ---- 01"WINISFAS !,, -,, ', :"' --,"", ** I ......... dot, 1-11iij,-," 101:1 1', 11,11i (' ,'Jw, T ,,, f ....... .. I ,,, il"'n"i" ,;, "' '. '-'. "
__ __ -__11- 1111 I __ --- ", - "' i ,,,,,,,, """I't", ,z ..... l-- i'j''it, ll 11 "I "",,I." I I I "I I I I
k, 1 111_ 11'11. '_" I ', .- ,,,i- ",:, "', I i',I',' I ". 'w "'l ", I ,
i,'- i_" 'i ,', ,?, "", "I "" ,,, ,,, "- .%, :, "ii, ,1 l" 11- !- .Il", ]a, 'at"W I .... .. fi"i'l'[4 ,,,tl,,,,, 'I't,,, .;" ,,, z.!"" ; ,1",;i 11 I i ":I 1", "" 1 ; ,,,, %' ;Jll I "I I , i 11 I I I ;11111 1 1 I ,: Iil, : _', l"i f.", Jill ,;, I a,; 1 (Ilil il!- ': I.IN D A R itiS ,I0 I 'I ) VN (AA '
I % F 11 , I ,, V, ", ,,,,,, ,,, t I" ", I i I, 3 1 I I .11, -', "' I I "', I l ,,,,, ,, ; I'll w k, I! i" F "t,", f";, r" I i" ""i ", ", , ", ",
il -, I 1, J I 11 H i -1, -x';ti '11 ", A ,fjf;7'L I ,
,lw iii v"', 11 11 I I I I I 11 I I ,;Apli t :, ,f !m ,, : l.fit l, ,, ',difonnl- ., ,, "I ,' ., ,
"t, ", .-, 11 i I I 11,11- I "I'll, 11 I _- I'll", I 1 l Ill'i 11 I 11'1 ""'i'l-11 11111111- I e, ,, ", I , 1) FR10 VENFRO __ f- 11 I I 1,, -' i 1,11, ,,., ,,, A ,
"I'll, -_- 1- z R ': eI, -1-1 -----_--, I'll, - "I "'T", f;') ;" 11
" It : 01 1, -,! lO t :", --. I':,
I I I I ".''. ,, r,
,, , '- , "'.: 'il I Y, .
,,, "', :",11 It, I I 11 ,, "",- 11 11',, ,, ,, 11 1' I , ". , ,,, ,:" !l I -111,11,
I I ",,, t, - , ", 1, 1_ i I ,,, ,,, I I I- I I I "I I - i ,,i, It I --- I . ", I", I "."ll
,,_l;tn' ,,T_- -- ''lon-1 I 11 1 I 11 li ."I'l I ,,, 1111, ,, ., "', i ', ", --- Compramosivendemos:- ---- A_ )111,6' I ,,.,,, i,1111, li, --', I~
1 '" 'l ', 6_, I, I I. 1,
i It -'s, __ ,: ,,, "' ,, ': ,,,, l'i, ;, I-, , I'l- Oil-, '..", --- 11-1.1 .. ..... it"'i I -,- 1, """', I 11 $ -111',
-.,-s,-: ,_ _,, -, ,, i ''1 , i ,, 1, I k", i, I 'i Ill: I -;-Id -- It f, -11 O l
N EW S I I 11 ": I 11 Ill I -, I-' I -17 !Iirlnpvil .- JON,- Antigila 1 i ", I -6- ""?",
11 1- ". -99 ALQUILERES VARIOS I ,,,,,, I I I ;, I -1 I'll, 11 -- I ------- _____,_ ,,"I ..... Did, ,,, ". I,- .- ,,,,,, i ,,,
I '' I i I, "I i" '_ ,I:, VENlm VACIA
_, _1111 11 I I __-_ D R li AYNAT 11, It 11 "I'll, I 1, P ... t". --h- ,,,, I ,,,,,, I It .- f',
li I %-_ I - I I I I I I I I Illf" , -I)-, 6 I , Ilil , e ,_ I, I, ,;, , ll, , n, I, I ., 11 'I I, ', -.1--, ,1 .", 11
le, I I I , I t'l ,, I .1-1 11 'l I I- I ,I -: I 1- 1- '-7", ".1- 1 G."". il. i ." -, :, ,,, ill, Ill" "I ,- I 11 t 1 I"", ", , I -:, I~, I I'll -11-1 I- I',- I 1
I 1, --,, ,,--,, -, ', n I I _10 I I I I I 'I'll 11- I -_ _____ 11 ____1 __1_11111 I
I I t, -11 1 i EM PLEOS ... I il "'! 17 ": TAPICE SUS MUEBLESi, t T", ;
I. I i ", 1 11i, I i ,,,, - ,, ,, It I I 11 I I I- 11 I., ., ti 11 11 1 l'
l ll -111,11, Illlllftll " 1 _ I I Il", "'.771. -_ Ji,;i! i(,-,Wi,, .1 -. 111"". Opoirtuilid porn I _,,,, ...... ,:,, I," ,, I i1I "' .11. li, -- 1.1e "
I", ", '111 lr,,%,, -i. ,-'- ." 11 "! _-, T, I I :IiAii -t"N-,-F"i,-- ,- "1-), ifiiI
[ , _4 I - OFERTAS VARIAS 1 '", i"- Z (' 1,
I I I I I (Il". V ,, - I I 'PINOSA "
SESOLId TAN ,i, -',ii ,'_( -,", :.' ,i-, ,, ., it; :_ ""', 1'i , " ,I. ^ ......... i ,,, _:-;", ,,,,,,,
mc.n6grAf. r6pid,,, 91 "I ,ii ; ,. GARCIA ES
_ --I- ----- i i ,7;7i, __ __ ,,, I I IlFp, I fli"I'llill IlLfo./
T , -- -----.I'- -- , _ ,, ,1 A Ill ,, -- ,. f---, 1 e, 1.
I 11 ,,, ,,, 11 , ., , __ 1,11,11 , I ...... 21 .", .. "'.", --," "lit'lln In- -, ,- 1 ,
101 PERDIDAS 1 2. Pia?,ii para taflulgrof I -1 .1 __ -1 I -1111111 "I -1i I, "'1'1 : ie;,._ i",,,. "i',",', ,',.,""""" """'. .1-i 11-1 I d-,", "" in, :i *Z1;l11111t 1?; % ,
i "I" "I 11 11 --- ------- 1
-e I ,I, i'll it --- it 11 I 1'. ----', "l. ,I -- h- ,,, "".., z ...... -,,- 1. -;,
gjIiii,.*iJ-AOI. -O jaum, i z, I 7 1 -11 ____1 ---- "I .... -- -------- I ; 1 ,J -9392: ('011FRO V I A NO "': I I 1, i I -1 ,,I TI-t-, I ilu, )I. j -, ,, --111 -, ,,I lil, 1- I'll
.. 1__11. I 'A C.TORVA,' I I -l"t. T _121li- I
1 .. 61- -1-1 n .i 111 -, I- __ -il7,_ -i-i ,Ic-, _iirir., O I-"."',i.. :':-,,-, ,I., AI-1, l 11- -, -' I.I'll 1-11, I~ '11-1
"p""'w1a. ,tv To n iO "I"",
1" I l- I !I 1- r,103pn ,1 nrt,, milebIls 1-;; - ,-- 1- --- ,, "- I 1 ,
;__1 ,,, ".I .. .... p-- '. 1, -i _, "" :_' ", ...... ,, _, '-_"'- ,,,' ,- -- """, I 11-1. -11--
", , ,_,;-, ,,, r I I I '; !; I I ri V- it-l'i;is C111,f,7 ri 'fri erail, rfs
--- t%ii'j """"i ""' "! 3. 01- plt- p.rn ,ow"'I", I ", :- ,,, I ., ,_ I-- I- I 1-111 12- I'll,
I Ill = -,1 -- -- --, r- 1- I ,11 ,,, A-, 1-111-,
11 n', i I it -- I , ,Cribir clia"'! 1,7" '"', """ "i"',
'I I ----- ___= quinil, cniIt I I M-EPIEn. M0.171,1,41z M05 sus
T te I in, i --- --- -- - -- ____ - - 0 lil-I I I lk llli- .- 11A,1 MF-; i DENTISTAS I 1i en firmit bnnrnr* " '1,1, I It-, k1urialps "'J" ,, ,,, 'i"I"ll "',-, -, --, 1-1-1,1r- "'fli ,,,, _- --- T'- --e. '. '.
I. P- g-t- pitlllwiln :, ., -! I '12,kli'l , --_- 1-- t- 11. 1--- rir 'Irl t'lltlil- ,Ill ,,- -,,, ,,, ,I
(Q CRIADAS CRIADOS _'11.11 T. I I I I --,- DR. FDVARDO F-Rl_: "T en li A.l-' ,', Q ''', "i, I" -, "' V -,
I -, ", I , 111-11 ,I, -1,1, ,, .- ill-t- -iri-, ;- pl-- -I- , I i--,, '-vj i I ,, 11 "I n" __'_il, ': , ,,, "'i, -,-, ',
_,", -,-- -,"'r" I ,, 1.11 I 41 "I'll N,
I-A f'-fillill "'A, 11191i!" "Il.l- 10-T - 7- -i-r -!,,,c, ,, """,*,* --- l", I- ", --,-,,-,, "I'll-, -1 I :, 11 11,11, I'll: i
I I -1 3 11 -l Ilil T- ; 11 11 i
_P._ k I-- "! I 1,11' Ir'
l;fli- l-l-,i---, l1-1- 11 IFI_ "I % -, " -11 ) (0,AWRANIOS, ('- ;2(171 il-,i- I I
", I
1!,1'!1c111I1T 11"R "I -11: Ill 11,01-t" "l-l""id"d p,, lI -ir, I Wt. i __ --I-- -iii.3, I., I I I ,,, I In~, 11-t-n" I~, A' ;I t.'_Iltl I 1,1 ::, : I ,,,, (- ."', -1 ,, Jz- O( I O! --
.1, -1. ,-, !" ,", ,,,, I I I I I ". -rj C : ,,, I
", ,,I ........ grlifn -rr- -- yl " I I '. I 1, I l, f- '' il A,:, 1 I I __1 1'i I 'l- n T;', e- --- ;, .G
,%,iiill -1 ) -A 4, ,,,, ,,I p-l-I ___ __- --,----, --",- __-Z -- j __ !"ii- "! ; il' Ijrl; ', ', I I ,, l,',Ii ,:",,: '"' 'I'll", 'r,',',",'t' 'i "II"'
-11IN ,I,, ---- ,,n, DR, WALTERIO B. ORIAZ I ___= .- -i pi'l , ,;i ,,I 1-1 C- I I ,ii, ,,c "' I I .... ... .... -, Ji, ,,, -, 1" ., i ,,, 0"i'l-, 1, iJ W! 1 i I 1, i111- ll I . .... I It. It' '- l"'. "it
11 -1.1111A V11 lfiT- llik4l "' I I 1.1- I I, I I
;- _____ f I- ", ",
I _," ., '. ,,,, , , P, ",
"l, --, Q- -, --11 I, Z lltili-; VIil., ,.'. ."I", 1 iv : '' I I I I ". ', ,,,, i,1 1,1111-1 I 41- R 'A D 1_0S I I 1 I ., -1 111111,11- 1111- ill It.~ - llll ,jj I l,:_ : I, ": , I -11- : ", ; "',, : 7' I", I t'' I i ',,ii ,(i, Ii- !!i1 ll1'1t,1, de !""j, v i 11 .,,,I., I Ili I I i'll "I I i il-i- lt
__ __ ___ ll-W., I I -1 I -, :1 -1 i, :, '', -, l iiJl ,,,, ,,,- ,! 61, I I I 11 1. -, i'- -- l lilZl_ W-l _,m I n N 0 A ", I 1-1 I -, - I I , ____,___ ,_ 1 j!, -.it i, I , ,J, 1 11" ,, 1" , , I '
.I, It-, , "I 1. I I I I'll I I I I -- ___ i I - :", i* "i It, ; , '' " " -, -- ",i.
,-,_ ,._, -_-, i,,_,'"I.,", I Ir I I I 11 I I 11 .11 I ll, 11 11-11 I lil 1, I i" _11 I .. 1 'It I t
I'll Ill 11- -", jl', ", --' ", 1 31 1 1 -1. 11 I -111, 11 Q11ROPEDISTAS 1) -1w,., I ,,, :, "' ", ,, "". I, I I I'll I I '. , z I I I 1 e i i I SU RADIO ROTO j r. li, 1-1-1t1t' ,',3. i- I- "I 11.1t.
1, I ..... 1-11- I'll, "I I :ldi, it'im", i" 1; __ 1_ .-I-Itl _, -, ,Ci ", ,- 1 I "I -----, - ------- ___,____ -- -, '"' 11_ ,N I f'N(;T;E RIIPARA('JIIN ,'.I i ,:'11"." _,"I'", :dl ',
I I I I I I I~ !, 111- l'
111T11 ? P 111,- I I -, -,- ___1 (" I_'Vta, QmropelliLt ;C0,11FRII f()VAS, MOJIJjii i 11l,- I -l", V-1
1) -1 I e ,u -il' I I j I P 11 l I I l- I -11., lill I .,: _t, 1 ,, ', ,, ,ii ii :,-- -- - I "t,
1 il ;. I 1 ,:7. ,I '. . I I , i- I ii, i ,,, I,,, i t, I ''i - ,", "" "" 11-111, I,, t ., i, "i, l- --'- ', I" I '
Wiifwiipl v cll ...... ,,, l" I HUY, MIERCOLES "I'llile", Ili"" -_ I "" I- i"I --- '--1',l'1':-"l'l i I -111 I 1, !,- ,, i' ,! lo, ,-, ". "il '-', i", r, -----'-'
'i"',", I I I ,,, I P Itl,- 1 .. 1, i ;
", I I I -, t''1111, 11W 'I'l ,:, 11 1111'1 I,, ," "'. ,,, I- ~ 1- l,.". I~ ,,,,
1i I
1 .1 I 1, 11 ...... i'i" ", 1- 0, I 11 1 I I I I r ,,,,,, t','. , : t'; ' l - _, ,,,, - -11 , ', ,Z ...... :iil ,,:,*, ;, "
1, ll i 11'11 ie _: it ...... ,)- ,I- idoll t : ' I',' -1 1 11 ., ",
I it,,;, i, p;- 1. ,,,,,, I ) , I 1,
111' I z I ", I I I : :11 11 Illi I I I I 1- 111 ii, ,
'':, 11 I -- I I "", 4. i ., l i. ,
--- g-f. ripid'.. i 1, -, '' i'jf_ i, ,
_-ii__6c _i_"- '' I I-,,, ,_ ; -_ --- ;r 1,1 ", -;-,,ii--i- -rt l ", , '' ,, ze ,,I- i j,,r ],% Z ii 1,7 '' ,,, ,z I I ,,
.11,11, 111 11" I I f I i I
W, IT'k, I -, ,,,, !.,, 11 '"', '' "I 1-11 "'t, I "I _ ni, - 'i itc, I I I "I I ,I,;, ,,,',,, , ,
, I I I 111. f I "' 11 I 'A I "" ,, "I"
1.11.11 "I'll , - y 11-111 i I I, ", ", , 4 ,,, --11 1 -11" I I lill A-41 [, t .
." 1, : : ':. "'. 'I"Til;,",
,,,, ,,,,11 ,,,,% , "i, , i, , I- , I I :, ''_ 1 ,,
....... i"', ", i ", ii, I ', ". I .. ... i 1 "" "I I 1; I I 1, HABANA $10,000
'i I I I I j ,, I ,,, '1 ,,Io ii;,, ,; 1 31 1 i;, I, I i 3 , I, ',
__ ___ t , rr 11 , I I :, -, ',' "'."'. I D :
L 7 -!_',- ,,- I I .I., ; I 11 j- I "I "I I 11 "I -1-1111111- -- I -- I I, -,, i % I ,,,, ('_ I7 i-I I I", 1 1
,,, 1 1-- " -,I, - 1-111 ill Ill, 111-1 11W.111. --- _- 1__ -- __, -, I .- 11 1, "I I __ __ __ 2 CASAS
- -i-ir- ...... ", Ir , "; , I i V .t -- I ", ____ ____,__ ------ _L1
F1W:1iIR1T I "c I~ -- I .1 I I I "I ,__ __. "__l" 2 "'l. "
, -, i,,,-,,, 'I'll", I 46 CASAS 1 ,it, _, -,, - I 1, -,f"
,,-- t-- I I 1-1 -1 1.1-1 11 I I Nit I if At if I, vIN I, I __ _-___ LANPARAS CHISTAI, I 1,
,,, I -- 1 1 -- ,., .,', r- -, -irl ll.,- 41
I I QUIROPEDISTA PARDO X-W 1, - ,- ", ", 'll-ill, 1111-1-11, 'It" , "'.
11. il 11". "I 1I'll Ill i A' -- 0 -- -- --I-- -I- --,-- 1 ,,, 1, A-1- -, I I 11 ,.., 11 ,,,,,
72 ,'_ n",", "Ill 11. i ,,,,,, -, -- -11 .1, !, ,,,_ ,,,, ,,_,r",,,t -.",""., "111-11it --.,- ,,, ,- I Pla pern mquigrilf. i,,,Ii,,- 'i, I ."!"!, --- ": -2 11 1- 11- I -,_. i NO SUFRA MAS DE SUS PIES i : ,'_- "" "T"' _:,% -1"L-,-_ 1,11, -- ,- ,," "I'll
W_ i - i il-1- I 11-11 :-- 1, I,: i 11 il-, I ,,, ANOERi, SALUT) Y ELECA",cli, .. r-, -,, -- ci-- 1 ", ;"" -;:,,-,,,,,, ;:- 1 DESAGUE VACIA
6. 7" ., X ll, -t.l -_; l 'i r I'll -12)
S.TW1T- V1 $A1 1,111- -- e.pli 1 ---I-,--"- 1__,_,_iI7_I_ ", -', P---_ "I 11 1-1 -11 1, "I I -- --,-" "-, ,','!_- _'_,',l- 7 ""' '
:- li,--. _-, L I I 11 I I I I , ,, , fi j'l ri'It, '1"' ,,
1. '--- I i ,i,,, C--O-, D 9 n 12, -,, , -1 It %' ,_ l ,, .,-, !,- i 11-il 11 -1 k; I
, liit".1111"," d"Irl. 1,11-1111v -. 11 -- Ill, I, ... -- :, -1 I i 1-11, -, I 11 , _". t I "" ,5 -,. (I"
It. ". ".1"'. 5 ,."":,j -,ic r" 'fi"ni q-, , I 1 -9311 : 'COMPRO I --- __ 1 1 , 1, I ,".1 It""t.- I ,,,,'2 z 11, I I A 47 OBJETOS VARIOUS
" "" "'i"', i7l , I I -, I "" ammumsm
-,- ,I', i',l --,, t :,." ,"""i"l", .-;!" l-i!-i11- 'l r --3 i 1 ,I -1 1-11 il '11, P ia n a,, I'- ,,1iina,, v Milirfileli
1.1,11IT-T .1NIJFKT1.1111A 1-1i :ir-l" "*, r"
1. 111".1 1, l "' 119 COCINERAS C --11, """11 11- --- -11 I
Jilt... Dit_ , 1- 11)l 1'-'_ I ,,I ,1_--,- OcfSEROS i -- I - -, I i'll -i-I 'I -, 1 11", I __ ,, I i", I I "I f "i"". .1 1l7l
_- .... L ,ii, V,,i,, _- = I 'r,,, '' ".."', I t ---,-,-"- I C 0 P R A S i I I I "."'.-i- "I., 1 R). [,-A)R )q,
,_ I I I vi I, ":: .1,1111, 1.11 "I I -11111, I I ., I I Sli COUCIION i -1
__ , I -- I ( ,,, PROFESIONALES -_ 1____111 ___ ___ __ L r _, e ,rt ,'l, "," ,- I ,, i--- "31- -,I -1,1- I PIANTAS, SAN' NICOLAS,
-, ,- ", , ,
104 COCINEPAS COCINEROS i p"'- V "i""""" I Ift r '- I -.1-11 t I 1- I~- ,- -,, dljAnle, I
I I I---- --------- 9 CASAS I ril :' ,;,,,_-.," "'r".", &,,"'it"'. i
,:! ;: ". 1 %Ii., ,'_1_1,!,,,,,!"""- ---- "Fl-i-ii, in 1--l' I 11 I 1,1 ,- I I ,__ , I I I 1-1111i, I AEOGADOS Y NOTARJOS -- i -C-, i I ,,,,, ,,I, _,,iiz: ,;t_ I 'i""I"l ,
I 1, I 11,1111111 t 1- 111111- I ,7,,,7,, cllmliho I "i't, 6",
110.0". 110,11- Ovtt, 'Ok'T". ,- n 11", ,,,, ,- I~~ ; 11 I I ,, I", ,,, ,,, I ,, --- 11
I ""'t- ll7 1v-, vi't 1 Ii, -, I '- I 1 I I 1. , : (lbj-i.,, Arte, Porceiiinas, I il il, I I 111-11 I,- I ; ,,,, if 1.- ,, , I i' z_ UFFTF REGO I -, i I
I I ,.", rl, 11 I --1 l I ', _ I -11 f: ,,-, :!--",1E ..... 11 )Iw, fi tl
;l 1...1111,t111,"!', X _I"I _,1,i., ,, :11 ,. , .1 I C.lIh-,iI "LA KMERICAN ", I
__ ___ __,_ - -- I I I I, -. MI, ..q.n. Z-),,, 'j- ... i!., .1 fi-tt, ill, 1 I I 1, -, -- -, "" - i, _1 I~ I ____ -,',,:, -111 11 I '' ,1111111. "I Ili- I'll 11. I", "' I, -- -L-, -, t":" ,%, -.1-, T,,rrp1!_,1 t::. i lj 1 Lacret $9,200 vada
TI 1, ,14 "' 1 ;-- 1. ". ,'I ,,_,, 1. , I 1i I 1. I'll I -I- ,.
;1_)LIc11F_6m 1_1 ,-I ii-c __ ,---- "' V 1. .V1101- -, I -, l-,- __ _-- _1 1:- _, COINIP1110 lsA I RCINIFI 11 'L !"11 l paldil iwi-. I I : % !t-, C;1- 1 t "Y" -4.:
: I I -1 'Dl ,-, ,,,,,,i; ,------ t -- --, ,.i. '111111 "'. I'..
u I "I'll 11 -i- __ _____ __ -, ,li --- -, ,,, 16 ItfA i I : _:-, I.- i..." i" nill, li -_-1 1_ 121'1'1'!!,.Ii -, ,,, I 1, ii ; ,' ,-_ -, e, e 1-1-1. I.- "' ',
bi ... ita op-t ... li'lad. :, "Ili," I111111- 'All-11 , I 2 'It. il.wf,,,i-,;l Z", z I , __!_____ 1-1 -, ,I 11 I I -41 -,, ill! D (j M EN TA S _'_ Z,
1, -, I __ __ I s :i, _ijoril, -ii- 1 ,-M-1,173,
____4 ,'Ilr.;Illtl'11111 I .", 1, I i_ _1 1, ,,ci,,,, L.?; I 1, 1 1 1, I ,__- 4 ,,, '' I .

_
:i 7.-Ii- I j ,,,,,, i , 1, :,z : , ,- 'DIN -1 ' ' :'- ,i rD 11 ,iz"t'n'!") Li 1 CASAS
I'll ____,_,__,_ ,I , -, : i., It i ,.,. - t i , .... ... ,,, , -,-- -- ---- ------ i- il ", _, -- __ ,- ____, 7 i "I I I 4i
1*11, z111.1 I I, 1 1111111 I .- ill 1-1 I'll, 1111il" ) !
,, -"w-, "'i, 1 1, __ '11"ll- 11-111-1 ll le I~~ 11- -- -_ 1'1t,1111"2 '111 111 I 11 :r" ,, , I I 11 I I I , ., I I -111, I I : I -111-1 ,
;" ,",' ,', -,""'i. ", I -1 I 'i et (7-1 2-17-2 v. I ", "" "t- i, ,,,,,j AMP. ALMENDARES
I 'ti', 11 I 11 z I I I ___ ; -, ", I "'." I 1, 'I ,,e': 2 P1411
lI,z ,:, ,,, _,1 1,r.,:: ,,,,, '! ,; -, -', I 1, '1_14, I 11 .11 1!l -: I 11 ') 1% tt- --11- 1- '11"i"t.11,1 ta,, Indepfndivnt"
f-,,- -- ""',", ,-- ,, f'r""I. V,,, y ni _i "I'i, ,-,_,, ;,
11i 1,i k -, t ,, I --I'-",- _-- - I %,7 1 lo COMPRO TODOS LOS ,_ I
It"i "'."', 1, ,i, I I , ,,, f tp-t ... lidkd 1- ............. j 't"-1- ,,,, *' I 1 -, 7"', ", ESTANIO CIINIPRANDO ,j,,j ,U!" ill lii;, ,,l vplldA:J --- _,_,__ ,,,,,,, it, -1,, I,- I,.""., V.. __, Of-, k- l;,. ,,-'I, l ,- 1"..
,,,,, 11 -,,,, ,, ,i I 1, ""t IIO, "V' ( jT i _,,",""'%,I I 1-l"'llit ; l:
"I'll I'll "I'll I = - --- '1*11"", 1-11-: z PROCURADORES I I N I 11 I ', ,,, .f., --A",
___ ---" g"Ifn ....... I ........ 1. I 1. p ;vif, ,, c'n" ,in-, S Ilal - C-- ,,, ,.,. 1 -'e,". .'j,"i, ,,,,
,,.t if ITO ( Of ,Xvi Qt , _v k 4Y.11 "I -11 111- p ', , ,,,,
"_ S,_ ",-, I I I ,I I 11, 11 I I , , -111, --, ].
-- -0 -- z 11 I I I., 11 I I I - I I 7 1-1 : -- le,'i -cd ,- I, I ,,,, h! li- i-l', I -,, 1, ,,,,,,- % _- 1-1. 111"i1i
"' F- f1l" -, I I ,,, "'' I'll, .1-1. ",'I I -v- n --, , 11 I I I , ,ii p l"'.1, ; 11 t1.1 X111 ", ,
I 11'11111 1 "I'll" I 11 : 1111 3" , "I , "", I l "! : I .- 11 I , -, -1 1- ,., -l' I,.- ,- ,,,,,, I --I--"- I ""
l" 6", , l, I' 1-3 11 I --'- --- I-,. 1-1 W, ,i j,", m,-j,
%1-11- I'll _,", 111_11 i 11 1 , er, t -1
1-11-11 _1- I I--,-**' 11: e l ,-, "' 1rcni%,,,,, b'u-(, nrp, I-'NDO ('ASA CRNIEN w I -,
.,,, ,T ,,., I ,, I ', 1, 1, p ,, ,',, % Fil 1-1 ii t I 113_1 ll k ,i I I F 4 I 1, ;T ,,ii__T-i_, T, --"_-;, V _"; ',',I I 1, I 11
,,, i, I ,!!t,, n, ?,! r"', co-1, tllt I , ,,, ,: ,,,,, .1 I I ....... 1, ____
711 '. 6". I t- __ : i"i"': I '_ Twil' IZTRXciw -i Rif- -. ,,, '_: ", ,,, niLl 17_i7_20 0"' j1-111" "" lill-- ... ...... S-AINTOS SUAREZ
'Z 1,11-." "ll'ill".. 1-1111 -11; I _11 4 ,, "". -ii, , F- 5i _11l. "T, -,. ..!. I
1.11 .""I z i "'t I V , ',I, I-.
i I 5-1- r"'Fir-- , ,,, I, I -1, I- 1.11, ""I, -, V. _,n",'.11L1 ,,,,,2.1; ,1,41'
__ L-1111 !T -- ------ -- ----- -- __ __ --- -,-- I I i A 4 0 -1 4, c f) ") I P 11 0 D A U L RS y ,_-, "-', I, ", I "- 11-11-1- "I".. 11-1, ill- 1-1.1-,11 ,ItI'll l"Irl .1 I i'll It, 11 1, I-, ,, ,z- , "ri,
"I I i-- -, _7-0T-Mv,"-n, -_,,O,, -t n ,,Lt" t t I I I_ i" rit "I n 1, Venal I ii l,,;Ie- ,,-f- I- ,
I., VII I 11 ,I,,- "L4, ,, r, Wrcin-ii C.mrtnosl !, ,,,,,, I I. I P,,, I -.1 ; '1111 1_17 ','I lli 2 11
,,, 7 7,, ,,, -1 I I !-- "', ,cjl' __ ___VJTV66 CASA
P-11, t-ret- 01 l! ,,'! I I ,I i", _, ii i I 11 '_I i -,-'I"l c-,, - 11- __ li, '11"', I li, 1
"" , :"! '-,-,-,'-; p n,, CE: -, l-- ,M nq'l, 1--It"n", ,," -"IPII, .
I i r I ,,, :-', - I "' L ...... Z _-- 11, 11-l' 1- ti ,li,,
1- tl, 1,1, .1", I 11 I I I I I m -t in Ill,
"',--, I Ji_ _iT ,_ _', ,_ ---- -- I 11 _, i ,- ClJrl ii, -,-,I I t" I e" -l"'xn,,s ,_, " -1- 1 ,r l' I -_ 1, "", ;
rA -1 A ,,, "', f-,"" ", I _1 l I , M "I", I I'll-
sr.901.1C)TA (OCINtRA 1 -T- BURO-EMPLED & %"" !i 1-1 '1'11, '1 "I --_ z .-:", z ] ': ,-, ,- __ ,r,,,,7, ') 1' ], ,,,---,,,1- ;""; ii., ,, It.
l',." ,L x :, , i ;i, ", I '' l 'it""",
"m 1111,,IIM' rln;l. li I __,
-1 1 1'iii .1 ,","", t"f"" ,, ,,,,;,,,, '- 111 1111_ - 7" 1-:_ I I- 10 SULARES I j"Z (" I -17, , l i :
'"'.", I ,,, I i", -, ,-, r,-,- _, 1 11- f,, 1- -- MIRAMAR, VACM
l li, I. 1. D, ._ -, __ 1 I I I I I -t I ------
-111 11.1 111 0 n :"',,,l"_ ti, ACADEMIA GREGG -, ,,,, ,,,,- ,,li.;, I -, -.-, "'iit- ," 16 In,,Q ", n, c, C' ,, -1, , 1- ... 1. All, ,i. 11-1- I.I.J. 1
Ill. I I I I ,,,, _,, 11 : I I 11 11 3 I "! I ,", 111.i, I'll I I '1'1 i ", P 8l il Ili' I I 1, I I i 11- I I __1 I v VEINDO BUENAVISTA ,, ... ... ,, _il"I'lli", I't-l"',
A-d- C.._" I ... z 1 _2 I i-I _4 ,v --- 1 I-, I I I I 1 1, I x , I -11),1--l' i .... l """ 1 1'.) I-., 7.
"I "I I i., ,c 1 ii 2-i !- I 1 ____ ,_ _6_ i I I q-i
i I.d. d. C.Ini z I I I i I A, Ii - -' I 1! ', l, X, I It d Ill I 1-111e, --j" MOP j V.vm
105 I I -, I I I t Z, I 13-721.,III,10
I- I 1, I ,' ,,_' es -I- ., 11 ,,, ,61
"'l I l-- ' ", - ", "'
__11 I -, _- 11- 111-1- -- I -, ,i, t I -11-11
11.1-11, I I w, 10iff:1 40
_____ _0. .1-1 i ---, fl I _, ,''I'llt'' ': ", , 1 , -, ,,, M 2655: COMPR TI:N
"'!,,"It., "" .A io '-",l'", ,',', I _, 11-1 DeSeOCOMprafTerreno, ,,, __ -, ,__il pi_ ,;,,, , 111 0 ID- AD 1 ", MANUEL LOPEZ
.i 0 "Al-'" TelifOn-: ,4-0._,2.3, I-37t,7 -n - I ------ I I I _r,., I -1 'I,
._ _,_ .,!" C' Z 3 , ", , - t "'I" -1,11 --:"!- z V ,,,,,, "., -. , -, - -------
"I'll -1 It"" I "I "I'll 11; ill, I -- 1, A, __ ,i _,8_ I tl I I 1- i'll ,
I ,,, I I I 11.
_____Z V. : i". I ., '_ I i -_ ". 0'', I t, ; I BVISo)"Ifu 601 ... X(4W
___ -------,-, , 3 DKKI EN VE ." ,-Z -' "' ' I ' 4' Z -4.1 1i i '. i ,il,' "I" i,
14 111r 10. I I 1. I ,'I ill "I i'll, I t I 'i, ,li I -1 I , , , Ejl I C I I" 14 I., I 1'il "i l""! ,,I ., I I - 1, 3, ,' ,,','_, ,"; -
", I 1 -11 I I __ I -I---,- , __ I 't, I I I :j SANTOS 1SXAREZ. $12,W
_,- -, ,"- I. ,"',-- j , __ I I I,,, o I t VERO P %l1_1A6A"1 -1 ' - ., '" ( ,A A I I
- ___, ,- I )sc.X9 )1. ":'-' - .
I I ,, I~~ 1. -I t..., ...
,! i- ., ,--I-"-Il Il" I I I 11 I -11 I ' I .11 I - It, -- ,2-1 I .4
1,11111 "1;4.z1'11Ii ........ "i, I ", ',,' ,11,011, ."SOLICIT UD ES. VARIAS I , - ,
'I I , __7 I 1. , I, i., ., _I ,'ii "I
, I I v I" N 1) 0 c I S. ... , 'iO.
Vl- iil il i I li i I I I I 11 -1 11 I i I I I il"110- W I 11 I 1, , , , I" , 7 ", FIN AS RUSTIC" I , -1 I I "'' I", L t't" ,: li_ I -,, r, , ,j I -, I - I Ill t f I -1 .1 I" ii 1A
i- _i.ICITA .--'O'-, .- ill I'll, ''I I I 1, ,,,,, ,-,,,,, --':, __ 11 11 I , -, I ", I I I
I I I 11 1, i, ,, , ", 1, I V -, I, t, ,, f 4 1 1 1 ii- i I I I I '. ,_ i
"I ,*:, ",16"1"lr.",;,",,r 1,, '%;, ", 'i, "', -, 1 ,,, ", I 1111'1 1 I "I "I lt- I I I "I I ""I I 11, I I'll -, I- 1 l, , ,I, it ,I" I "" "i 1, 1, : I 14 1. '- it _7 I ", -,--- ____ --ill, ,,, I ,,,, ,, H" '', i IIABANA
", I',- c;ll 1 1 I i I I 1: I 1. I I I I I I , 4: , "_ , , I -1 l' ,
i I I 1 _, _,,,, I D '- I L. I I I I~ I., 1.
__ ", "" I ,7%
I ____ ____ --- I ... ....
W' ;_. Tl "_. _1'1_1 _I N 00_11 1 Al 'FF;7'1 I I I ,t I I i I I I I I I I ,,- I I r, 1- -1111111111 1. -11 I I I I I COMPRO j -5579! : 'Fad. F te ".- -- Ktil R--.Ill
__ It I I I 'j "" I 'r .'I ,
", -Ir, ,"";",li- i', ii7, ,Z I '! r 1 !,- 1, ,, I L I I r -%l, T 120 1 ,ii,., l 11" I e L 'S
...... .. I -11 Mk',KJAD0RAiS 11 ., 1, ,, i -11 1j, 1 il , I I 111-1
i) Y I I I I ,:" I I 1 ', ,',I _17': is wk Q ul NA R I A s t I'll I I 21 ""I", "I'll. ____- ,__,___ ____ ____1 I- I 1 ;' :"' r I I I i .1 , i I- "
FESORES ,l I I I l I I'll. I ii, I "I t y il I 1 I '' , COMPRO N10,1011 ,ii jANIP, ALNIENDARFS, I. ,Oq
108 PRO s E N, O R 1 s Y SFI IORITAS I I I ", l I , : I',1" 4 I l 1- ., I: I "'! I tr f, F, I"- ,
- "I 1 I ", , I I "i , , i ? I "' '
r ,, 1. I I I I ., 11 , .,. I , z I' ;- i ", ,, l I, , 11, it I- .' 'L ("' ", t" i,
I I I -, I --- -_ - -_ -_ --- -_ ____ _11 --I- ---"-,-- I Z C I I I 'I'Vi."y".. ,.A. ,,,, 1 ,. I I I 41 l I 11 - : -, I I " I "", "p, ",
"IT- " I "Ill I ( I "111111O y IVENDO "- 'r "i' :
I'll, "', - ,r ", 1_- I -', __,__"_, _-- -11-111 1-11, -1111, I-- I I I I " ':' '_", %1- ,,, "" "' ' '
.f-ltll 11 Ill 11 A ~ 4i, --- I I I I 11 l- t 1. I -111 11 -- I ; ""'." , ,,, - 11 I I I "
1, 11 1. 14 ", 1 ,', , " "' : -,
'' I .11. I I ., 'i" 11- HIDO DE AMOR
_-_, I ",-""I i- I T, I ,,, t, 7' , l" '!
-- ii I,, N-- 0,1 -- '_- __ __ - -,- I I 1 "I :,4, 1-01 -- 1 1
1, -, "' -, 7,-- , Ill MUM ES 1,
,I, l- i ." f, I " i rALATINO. $24.0f)
_-',' ,,, '_! I 11. I ___ ___ __ --", __ - ---- _ I- - - ----------- -, ___,_,___ ,,, I ,,,, "I'll -'-l !,,-,
109 COSTURERAS MODISTAS ,, - -,I, -' ,, _," " '-, I'll-, I I 11 'll Z, ;_1 11 I 111.111, 11 r)f,, jy-J' R(lS ,qyRf l Rupl I I -- ' - ". I "' i I I
i 11 ,, ., Al, I'Nli'l"R- j. 5,-i) ( ,(,), I I't _1
si, il I I 'it ll 11; tl iil i;P i % , ", ,
I 111-111 I ,_ ", ,It I"- 1_ "i. 'et, 11, 10, ,
l,", ,", 'r, ,,, -,!t ,,, -I ,, I I I I I t ni- ,r,,, ,, pl, i , ir" ,,,, ,I,
sm!fly mo, . . . -- I I 'i I :- rV7-,-1-, Z ,- i 1 -,- 1 COMPRO ROPA I -,' "r- ,,-,,I,, t- -rl--- 'i,,
I .- -, _1_11-11111111 -_-- -11-111, I ,r,,, ,, I _11 I li" 1 1_ ."""', 7; Itill 11-tIl I --i
il-, T."'I", 11 ,_, ; 11111 _,,,, _'o- ,", __R, "li, _o '' 1',--, ,-, "",_," : -, mt,111_ ,,, 11,c ,, ---," " f
11 I I '__,us"'', ',
.li_ "I'll i- "I "., "' -" bl""i'l%, I , I I i I I r, ". j, " 2224r
--e1.n,-i,, 1-111., - -- 1 t : iA , , ,
I I 11 : i, ,- I z L ,; .t it P f, : l i-,,-- ,i! -, ,-,T-, F- ; ',"':
1, 1, I . I 'e" pil"i I 11 I : I I ., I'll I -z
: I I I ';:i i 1 I~ 11. lii- '- -_ I
L j I i I '
,,,, I e. ', a ,,, i, I ENDARES* $1,M00 MIRAMAR, $30,(100
___ i I SOLICITAMOS TRES li -t,,-,--r ilit'-', 1-1 7_1_. I- I I I I A , 41- : ", .- : '3- 1 1 '-4* T' r I'..l
,,, ,- -- A, 11 1, A : I 11 1, I i 1, _,_ r i .11 .I. -..., 1-bl.
iI I i,,, l i , -5- I ",, i - -,- ,.- -li-11. '.;. mjd 26 40.
-1 I c I j.'j.ill 7 ill
i ll
Ill CHOPERES ,,, I X Pl),NOS -,- V--, "i-I. t.d., -, ..' n 4
-, -,, BLE 4
'' I I ) 7,,_1,i-1'-2' t :'f ,,, , ,i." ,.I. .
I i i, _- I 1, I , ", 'i, t ", i , _,,,, _-_ 'l ,I I -,, ,, __ 1, 1, , "'. I., 1-4, -ndlit.4- I- Ii.A.., -- .-Ii. ,[..
, I I I - , "I , I it -"73 11- ,, 9.1.1, N 1!re:1 -I. 601: 11142X
.11 I'lli. 1-1 1-1- 1- 11 i-',, j!., I , , *1,01.n.
1. AGENTES -I I 11-11 , -, -- ------- '' __ .. ;1
Alf"" I ., I I 11 I D'A.'.1 Iii Y, i-, ji
'' "", ; 1111 I:l "'I'll"'i" I I .' -- -,-,-"l -- 1-1 1123 COSTURFRAS MODISTAS DF LAZARIJ (7-_611, I )- Ip -OR 4, I
T, 1: i 1,: -,. ,- ---- ", I~~ - __AVO ii cl) r11 I I 1- 1111 1, I ,!
_ I "' 11 I 11-11 1 1111 I ; __ L RANA, 922,00 i
11 j I, .1 11 ,, -_ ,,, '' "' 71 INSTRUMENTOS DE 1AUSICA, I !61 i1i't ti, I ), el 1, T.". 11 1, I 1 11 ,.,I'll I -lk I I MEDIC IN' A INT EGRA 1, ,,, --- EN LA SIERRA $16,000! I :
114 AGENTES. VENDEDORFS 1-1 I 11 I 1, -, TI,. : '_- il, ,-- -,_ Z :
Ifr I 1 i "' ,,, I I I I I I 11 I f - It-, Ill- -., 2 ,.
I l- 1 ,,,, i 2 :
,4ill I I I 'r I I 11 I I , -1 ,-, I 1-1 I 11 I~, 11 .i It i ,,, I ," '"-. .1 :
I i", I 1.11 t 1111- I I It I I ii;,, ;,11 '11- t, :
Ill;' I 111.11 "A 11-1 ill I I 1111 ,, -, ,, , , , 2 -, , i I I I 1 --- COMPRAMOS PVANOS 11- I I ,, i.t, I 1, 11 :
-,iii, -),e1" ", I ---I- ___11 --- I- I- z.,"". Z11-M, -1., ; I', -im Y.I.. :
I I I :
It ,,,,, -1 I I 1 I' ll,
.I 11 1-11-11 1,1111- I "I", l' I 9 "in,,
1. "", , I I T-i, i 17 l 1; il ".1i" ', -1 11 ::
_,_,,,,-i,:il I it I"i. .. l -, ,c' ', '41,_- A 7 7 9 5 : COMPRAMOS ii-- e '- ,, 1 ,,, I: - , "" ",
11 I N ,,, e n It'Reiti, N I I ;l 11 I 1-1 11 1, "I 11 I I i ,- L Z ii", 11 I -- I 1 :
I I I i -, __ :
"I. -., I :
.. ... , HABANA, S17,500
!, iii, ', ai io "'I"".f. I R I () 'NIA S 1: ,- l , , I -i -.- 1 ,, 'i 1, -- -- .11,
Ili I'll, Pf I" 11, ., 'I -1, ,,, 11 I I I _1 1, -_ -,I ,,, i"', ; A -MAIENDARFS: SU:lM, 1 ,ii;jj rj,,-j-i;_-, I --l-
.11 I 11 I 1, i i 11 11 I 11, 1. In,
,, j-, Ilorai lab"'abl-, : !: liflcnjo ia, Ilntios, Cirli iii -%- I - ,11 iI I .0- inl., Ilt :
'ii'J 14 LAVASMERAS LAV.10,DEROI (,,,"R' '"'F y'l)") :
___ - c m pi 6_4 _l -A 4s 1 t I Jill- "I'l-l" f!" 11 i
_- _'-f- 11.1 I 11 11 11 Ili ", 11, - Jg -- I I l ,, U ,,;W: I .,. ,, -- I ti*z"M11 11 11,14
2,.00 SZUf, 60 sl MA NA 1. 11 I 11 et 1 111-, I t I i 11 .,p r. -.' e s, ,_ .. ..... I i
I I -1 11 I 1 c I ", I ,,,, 1- 1- 11 1 11 I 111-1 I r -1 !
I ,,, I " I ,,, I ,,, I 1, I I I 11 -,---- ,',","i ."' '1', % ",' ,7 I -, A, 6, 65: COMPRO Al F.B "' Z, I,, AM,,, I ,M I!L ,-, i
t" I ,I I 11 L Lv_ I 11 I !,-, '- -A, $0,000
I I I % I ____ -"- ",,,-- ____ I HARAN
I SE 0FRECEN i Z7_,vii l-, ,"',I, -, -, ,' ", _, i i, , 'i-, -1 I'll i) i.11 Ilil cf!,)i:" ,, i1i z fit I "', %111,, IiII, 1, r, 1, , I :
', r' l I r' I 11 ,", 11 I I 1, I I '', i i I 11 I I - S16,1101) Y si 7,I)IO) I 1. ,, 11 I 11, 1,47 i... Mid.: 4 It. :
, I (" r. ( ,-' --- I I 1. 11, ,- r ,,, -, .I., I I bloit I !
__ __ __ --- MUXO Mn C"Li! I -ali '- ,,,,,o ,r_ ,,,- ,c nr i
118 CRIADAS CRIADDS I I I I tjili, ,
I ,,'4. io e I 11 ) ,, ; ,li I I is, i ,,:
COMPARIA AMERI A'0 :t ", l)-m.
C -- - -- ---,------ -, -__1_111 11: __ DR, ALEJANDRO : "S "I -:1I,.Mia, Ciw_,Z l7, T' ,, .1 j!: ;,! '!- t-- _, I_ I 'L ; ilc1z;1;,.-.
'-j, L-- til I 1, -l- 11'."i" -"I" ,,,,, -- """i-, ,,,,, ,,,,,,,i,,,,, T ", H-ep ,,,,,, ,2 ,,, ,: :_ 111'r 1
11 t 1: "I 1, , N I I'- f RINARIA", :17c, ,.I-, 1. 11 d, 'In ,,-; I, It z rt, ", 1'fL ei"", 11 I 11 I 11 ... ..... 1 1, -- I
1 1 1 In I 11 1. I 1-11, I':, 'I'll, I "I 'Ir i LAWTON, $7,700
11 ___ -, -,---- , I
d, 11 I ,,, ,,, __ ,i rlez: A-57"'i ,
;;-el 1 7-11 1 1 1 "", ', : I ,'-',- ,, TRAl,;T()li -,EXUALES 't! " ' ""I' L I ", ,l ' ,-,'I, ", '1 : I 11- I F I I p r, e T, I I ,- "" -i -_ __1_111
i- I 1, j, r, , -- t- -" 1"'; "'"'42-7 r
, 1 -1 7" I 1' '111 % - __ __ I .1 ,l 1i I I --111- ,z I "" -Z- .,% = i
.--- I -1 i, ___ 11 i "I'll ,,, ,,, ,inz, ,,- ; -, --- --- '!"
-1 In OBJETOS VAR14DS i RE-,T % wl. sift.1,0fin --- "". R.I.-I,
I -1 : 1; t -% U-4197: Compro Murblcl, pi.no, I ,t'I I'll ,Z
tlnoks, dt 3,,
7 1,11, i ", _- --- -1 - "
01. l 11111 TIT I Vk -1 "", ''I i % - 'I'll i I :
W,4111 t)"_ __ -; Fl_ _l I I i; I I ," ,- I -, _,i __ - "* :;,
I 11 I I I , I- ,) ti.,_ ,z ,!=
CO INC.. A," I ,1
-1-1 I i I r- ", I .1 -_: .t I 1-fil -101 VIAP-, 11 Ill" i
.It- I -1 -, _11-1 1,1, i i ", ., 14-n-"l-'i ,,, I ,-- I 1, I "I :
-11 -1 , f, "" finflid.d.. VENRO 0 PEAMTTO
-Wi, 1,
41, -1. .: ' _"___. _I I i
I ,l : 125 CHOFERES -- '.It ,: T _, .1 _,
"" ,,, -, I'll, ii-, -- l. - I ,_ 'l p l- -, ,- '111-id" ";"., r";le-T-;=-,, "l-, 0111,16 a 1!
O_ ,, """ , , -, ,,_. , ,,
1-111 CII A,114 1 ,i-r_ ortj , ,T_ ,, i , -ir I I I I I 1 .ri I il __ I -- ;", J ,, -,', .. .... ,'q M-. 4 c..1,,
11 l I- I~ , -' , I ,, -- -_ -- DR,, ,N)ESA RAMO- "" -- - C 37,- -1 ,I I I "I 1. ,- dn 1, -i, F-10: i
---- - i I- I I I A04--PW-, I -_-- -,- l. I I i",
,:::,- _ ____i;kXTIs ,.'_,,,-_.-k ":, -_ - 11 - - 11 -11 -, '_ i CASA DEL ORO ., V,
I I I Tt, I t i ,-- ., .- I ,' -, 1 t , , Z, __ I I I I 1, I :1 ell, -1 I C A M BI O S I RENTA $820. m- witJ 1 1
Jimnint... --lini'l. It- .mp T -vtiv, --- -- --,- 1
I, I , 11 I -,;fT ioo' i, _T ....... pvs" it, ", "I'l, '""', ", tI- "' '. 411 -1 1-1111
-1 A.9.. PI.P., 1wimm -_111- 1 .-M, "-,, I .1 I ,: - I~- '- r., T, .1"i '- -i -.1 -. n7-1-1 ARROYO XPOLO
-', j-t-, -'. tl -, i, ...... .. ., .,, I ,, 4 CASAS zt'-'-'', ,',,' x" ""r, ,,,-,, r ': It- -",p.j_-, '
I I I , ,. in__ PV ,_ _- T-- 1, z., ,,,
z, i D CiiiI !, 1, 11 ., I c"", I ,, *, _,
CHEMICAL CORPORATION ex-vxmBF"IA A. I, -', ., ,.= .., k 24.
-1 NI '-" -;,i, ,,, i ,,, .,T* ,,,,- !C-bli) XON-M l. lic-1., -t- -11t, In N,,. 210. -f., 1 i ", , ii" '2- -" 2 t4l
-- 1 --Pit- .,?.i- C6.titil, f,_t1,,'0,__ _ --- -- _- M, "S11"ll'.. B-mia, Al.nd". --t
L_ 1, D-UP i -, k_ -Ill- , li -, 110--afn On: mmiL,5 %. ,
-ti. -5 y ri., Callill ill- I'0111-l1l 1 --- -- i i-;-, - I DR LUIS BERMU Z I -P.d., d.nil. I" _...___ -, -_ , - --1- v -11i, d "", j ,,,,, BE I EMPEIRAM05 I .1 m Inf.1- 11 !I T 07A & .w HARANA,$28
1, ,,, I 'w', i, Ill, t RE mo. -




I I
ARO CXXTT D] RJO DF LA 1- RINW MIFFIC0113. Iq DF OCT DF, 1041) 1"ArTNA VVINURIN(J)
______ __ __ ____,____________,_VENTS I VENTS VENTS V E N TA S I V E N A S I v F N T A St I V F: N T A 1 I v F N T A IS I
I I I
4S - __ 1-1-1 __ __ I EN
i CASAS ,51 ESTA [I 1. I. C IM I I. NTOS I ,l AU f0MOVILhS V AC( VS I ":; AIJOMOVILFS Y ACU5, Ie'. MUEBLE's'y FIV
-_ ", -_ 0 CASAS__,__,_ 149 SOLARES 1-11,11111-11 I 1-11 --- ''"' ''I I'll 11 11 I I _",
,I VENTI 1,1 ,,,,,,,,,g "'IfIt"AllI --" ,"', I .... .. ___ __ -- ,--,I __1 I -, l""", I, ,,,,,.,,-, ,-, I ""It", 11 Iff- Ill t"" "I''I'l 11 I "I'll" 111-I, "-, "-Ill- It" 11
_I, I k- '', t t I I , I , I I tt 1, 111 11 I 1-1 11%.'T 1. kn(II I'll, VI 0 % pli) , -, ,,, : I.- 1, ,, ,,, I I I .1, , -l, ::."" I", I %% : 1, ; "',
I. f ...... i,-. ,,, ";I At Ill I 'I', ,, ,,,, IIIIIII, Ii" ... I I!A
111 11,11, AT I.b I , ,, ,,, It It .... ", ,, I l ,Ii1!,,Ii1 t I I.Isn ,. Ili 't, ,-I 1 ", ,'I, '. " I , , ,. I I i , '' , I I I., I I I ""j. 11.1""I,
I , I I, , ",
", I ''I 11, , it IT "'i ,,, 1 -1 I "ll". It,' i '' , : ,,, t, ,
11 I i I i 11 11 11 I,, "'; ,, z ", : I I I .1 ,,, I ,
____ I, 11 I I ,, ,,, IT .,,i,, ,: 1, ":1 ,; I " "'.1 III,, I I "I'll". I'll --, i I I'll, "I "I'll I "I ,- I 1-11I I
I i., I4 ...... I " I I , -, ,- , I 1.1,
Alet ett o I icop-0, "II, jllm V I NP() ( ANA 'MOOIJO A ('I I N NA I VA( I \ -- i I : I "' :' I 11 I , : I I ''I., _' : ,
1.1.1-1. -, ,, .4 1 I I't I I I , t
,,, 11 11 : I t I .I, I., I ... I ; It , - I ,,, 1, -, 11 , ,,, 11 I I "I t VY I A It I; ". tl I ( W I I t I 11 tl I I ,, I -,
1111- 111 l", I'll, "" i I ....... , I ', I I I I -11 I ., ,% :, : f "
i .. .... I , I "A W 110 N "'t'. I ,'I, 1:11 n,
'" "" I T vN, I () 1013011 DV : I _1 1 I 1-11, ', I I I 11
,, ,,% ,"_' ,:, , , I I '', J "".", """ , ,, I".... I :' , ,, " ,,, t, 1 1 1 I I , I I l. 1, I 1 .1 _', , _', I , I I t I I I, I, 'I, .
'- :"" i":- , , I I I i 1 ,, T, t" I ii, I ,,, 'Il-- , , ", ;-- I. i- T., I I ,--_ --, I .", I, I I I I e I I . I I I 1. 1, 1, .1 -1.
'' I I r,." t I I I I I 11.11ill"t., -, - ,,,
I. t -_ I I -, , I I" I, "', ", ,,, , ,- I I I'll I t 11 -. ,,, , .f, , ,,, , , 1, I ,' , ,, I I ," , , ,I" ,
11 11 1 ". I
,I it, 'i 7'' , - 1- I 1, ", ,. 1 i I , .1 "I ,:, I I I , I ': ,,, :."' ,:, '- I'll I
I'llit. 11 011 ,;, ,,! *-, ,,, , I, 7' 11-11y rr"I"ll,"n" 'I tt- I '':, , ", -_-___-- 111- 1 - -11 " , I : 1, I", ,, I '' III-1111 -.1"'.'r -y
., 11 1, ,, 1- ,,,, 1, I 11 1, I T "I I I I 11 Itt, 't il I
nI It, I TO 'I ; ,, ", I t" 11 %, _\I)_O ,[,Itl( I( IA I' 1, It It \ I W, ) I ; I, (, Ill YR I-'Ill ftt% I,
I I , '( ,\It ,
., 1; I 'I,**,, l ', ", .I ,
11 -vi,,j I 1, ,ol l I I ''
4 -- ---- ,' ,;',',,, :,, ',,," ,r_,,,. 4 CASAS, $28 000 i I 11 "I 1__ 1__ '' --- I", I I -P 'IT IX4
Residencin vii Sant- Sm4,, I!, I"'til I-- -', l I I I '11 1- %' t "'T"t ,I, 'm""""k "i- IT I ; "T, I, , it" i ,il 1, i I I I I ""i I, ''I"'"I""', 'r,
, I I I I "I -, I I -11 ''r- ,,,,, .
11.1 ": 1, i - I I i 'I'll 11 ii"l." I :IT I- i"I t l !,I I I 11, ,, 11, t,,, ,
i ,
", """""', '_ I ItIt .. ...... . __ ___, ____ 1_' 1 -F--7- -, _s, ' ' I I _ttl
llllllll',II 111 : NA, RENTA $30& , "' ,: ", I T i '
I I j- fii ,, ,.,I w, ir, 1 11 I 11 11 Ili, ,,, ,( I ", I , ,t ,, I ) l ,, I 11 I I i, .", __I, t 1. ", ,,, HABA I I 11 ,-l-1111 -- I'll I '-1 ],'Al r *A 7, N II 1, 1, "', I - It,, , I I ---- - ___ - -'----- "I ,:, ., : i I '- ""' ,,,I I" -- , I;~ I 1-1-j'I I", , I-ILf,,1%,11_"e. 1 1 7'', lt 11 11 ,, ,--, I I I 1 111" .1,11 ; '. it 1, !_ 11 ,ill, 11 lt I I I 1, 11 I'll I 11 I I II;1 I I 1, t 1 4 1, I, -1 I --- ,,, , 1, ir I I I I I, , I, I I I , i", ", I I Ii
I "I" t 1, ., It" I ,, ,,, '_ : , ""'." "I'll-', 11.1 I ,, I I , I I I ,,, 1, ., I I.- t, 11
1)1-" I "'i- .It I 1, i,'_,,t "T" 1, - tt,11, I , I - ,- 1 t, , I'll I 11 I T 'i" I I'll , I,- ,,Il % I t t ll
T, , -, -, --, "-:-- I" i "I " , """, ", ."!Tt 1, ,, '. ,III,, 1 ill .1 ", 11 "I V, z ,, ill Il I'll """ I n"",
,, 11-1 I I , , 1- I .1 "
ITI Wll .- -I-11 1 1__ ,t- ,, ,N, "', i ,I, [A LIRA DE 0 0"
T"', pl-. 1-1.1 tl __ ,_ __ _". v l '- I -- :t,_t 1-1111 I : '_ -- '-_ ,:, __ : "t, ''.. I I _i ,,-"', _., I. ,
"',-'t -.,--7ll-- -- -- -------- -,--- -- -, ,_;_ I
, 'i -_ ;-. ,, I "'. !, I ,, ",
p, ... H 't t, '_ t"". :,t l, ,,, 1 _, _u ,6_f_xH cV4I I I'll, ill."'I'll-Ir __ -1'' I 1' 'I""', (,-Ilt,
I, it 11 :".! 611mty I 11I ,,,;I t i, '""i"
17 1 7- D ,I 1 .... I " I, -, I ,,,,, ,, 1-11 I I I
1, ,, I I I I 11- Ill"T I I'll I"ll I, 1, 11- ll 11"'I i
I .. ...... "I 11 11 .... ... '' Na 1 6 n' , i "' " ' u,
nz ,,,, R-pai-t,, I I I -t .1, 11'' I I I I 'l- I P-,- l'--ibl" ",;,jIl,_ IA, MONOLK ICA ,00 11) 'Nclt I " - I -,"ll-, ,, i, I I t I i ,, I- , I;, VEN00 HE t , ""I , ,I ,,,,, o rii_ ii_ T- ....... I
___,__ ___,___,__,__ ,__, I I
t ,-- I- C-4- -1,711 1 Ir'l, l'i t, ;ulTT, ,,c,("I, I'l C, i-,!- I I -1 T "', - I I I I I I I., I I 11 ,11 I -111 ii I, d- ,-l ,I,. -,li,,-, i,,,, , i! I I, ,, , ocupa A, u" 1) -,I 1 .." T ,,, -- 1,t "11, ttZt,,- I -, I 11 "I, I I ,:: '. ".
,,,, , In lll,-,trml 1' , oldc, s)!,.;" OF I Int-I 11 "III, -1 I I~, I~ "I',""'' '' "", , i 'j"'T"'- ,
,,, Ill "It, I'Ll
1 "I" I "' 111(jumi, 1,10 rl,.- 2, t I -_ ,- I "-- I 1, I I ,talf I I I _-, K ", _:: CVNA ( ONVEW '1111, I "I 1-il I ,,"', I-il, II pv
p,,,,,, I_ t ,i, 1,10 I e TO, -I I -, ntin SM dc er.'rada I; $11 I "I 1.111, 'I"- i E 1.9 I I,', j 11 -11 I
3. C.-d. V rIll"', ,f",_" I mo ", I T, I '' I ,, d ,,,,,,,,,, ".1"g, I / Q
I I -' inbrictio,, ,ri rfoct;,,
I art art ,il" .- ",'I i- CI)-, 1 :,t, "t 1 t It
,,,,:, _it ,'; i ,-,1 ,-:1 1,1, ',,I-, mv-, ,,!os vej, I'lil" ,-- izl- t4 -:, ,z I I- 'I I,
, I I - --- 'i'l., ,, 2'M 't ,
"'It' "' boleda Fac I I e., Jenllro ,ill, -- I 1-11 I t ", 11 1, ., 1, -1 I t .1,11 1, l", ''It'l I C,,, 1, ,,I hr T I I ir, I ,,, t I , -, f! ,t, I, ( ,,)(, It I ,,,,
1'1 I 1;,,,,, 't I .... ------
VENTA DETICAMO cliez 9, %' i i i -,,,!, iii rn ,( ,: , t'v'_ ,",
I Tc'f, t,!-_1I',',, _,-, i, : : 1-, t -i 7 A I",? ,- I '' I 1, I _; ,im __ I ___ I I _ _CW 6_ ( I, ; i ,,, 1"it, I 'j''i, j, I I, , 1 11 _!Mlt ""r .".1, 1 i OT-t,, il, _______ 'cl n 'i': I S "1,7' : V JfAFE C %plITIN i, 1, "13 I I I I I
-,_ ,.-, ,,; 1-1 ,,, I -- -- ,, 5 I t I I I 1". i,,,,,,,, 1 ,
', '%_' _TAi I I I -- -1_111 -_jIrl!,,--,it,, I ,, ; I'' ; -_ "', , ,,, ,It, I :, ",
- ".. I -- - V, ; ', I L,,r,-;,i I I I I 11 -.11111-1, .
It,. ; i :III-,- I 211,17 _111' _2,1, Ili ENA V S f;,5f 0 Tii -s, I 'I,
4, -, I, I t-, -, -, F, T -, -- -- p .1 I I 1. , 11 I 1 I 1 71" 1,
,i7 I I I -, 1 jOll I I I I I I I I 11 : I, I 1, I '"" ,
I I 15: , 11 I "' i, ; I I,
__ I I, I " :', 1, I -:. :
1-1 I!,, T" t I i 1, rl i" C ,it- I I , , I t TI I I I I 11 I ,- I IT -'- .
I I - :, , % ; i:, z ; t ,- , , t- ", 1-111I
,,,,, ,n _,_ __ I 7 t ,-_, I I-, - -I -!,,,2 -- -, t I I -1 "I'll" ,--------- ------- ----- -- I __ I I I I I I I 11 1.1
11 II-It V, Tlll I'll, "I" 11 I ,-- ,t T ,, ,:_ I- ,: M I 11 11
-1 -_ -_ -1-1 -_ I I
, , I 11 1- - I ,It, I I I 11.1 I I I I I I -1 I'll 11 I I 1. I I 11 : "I It I I It 11 11 I I I I I I I I I I I ': ,, I I";'_" I It
"'IlI, It, .11 I j, 1, 1 I 1 ',7, 1 I Q t ,,, ,qir,; -_ 't I I- I 11 i INIAQUINARIAS -1 I -_ --- 17, c"I" !-1, t; ,,, _7'", ,__ _", ,__ , , - _---- ---- I'll- -1 1-1 11 I DR, Ill il L" ", -- ---, ___ --,--- - - __-
N I -1 . 1- ,( Amij, % ( 1,
I 1. III 111- I I ""
I~~ ,: '' I I I FRvNTI: 1'4)R , ,, ,t , -, : It ff 'I' I", 1, __1 .11 i
___ Z ... ... ,. "', I I It t t, i, il , --- I Ill) %I f ',,,,I AIJI, jtv(;()S
F l!" ; ', , lC.4a a 11 I 11 l"I 111 I 1 I I I -11.1 I -- ,-, I , ", I HA" A .1 c-ri- -I ri-,r
e t, !!i 4', jklnn '' ", __ __ ., I 1 I t,, I "' -- ". ": I---- __ I I t)"", t, I, I EI, NIA G A 11 I; I z T *, 1! I F"", rr,
-, 1 1 ,,, , -, 'i, :, !, :-1 1 - _______,_____ ___ __ , 01, OR TUNIDAD -! it ,I, ;,,,, 5i, 1 I IT , -- t I I'll I ", 't t, 1,
I-- "I, I I , I 1, 1,1 , I I 11, : I 'll-IT11 t,, Ii'll"', 'It" 1, ', 11 I 1. ,, I 11 I ''I" ,,, h, ce--,Ar ,i; Ola,
i 1, I FCERA ALOUILER I I I ,,, ,- i- 1), ".., i -I t ti, I "" , I 11 11 11 I
,: I, I, I "I'll, --- I -- i, 1, : "', -1 !"', .1 I I ,I 't - t I ,,, I I I I I I l I I t -111z1.-, I I l I T ,, I t ", i, ,, llI'J" 1- 11 '1111.1 11 t-,** ilti I ,,i ,, A ,Tt'at.- tf I1 1. 11- 1 I I I I I- I I
,,,,, fl, '"' _- ,-,-:--- I -, 1 I ,
, lill'. I1111 "I ", , , : I I
e it I v" ;:i7 i. ", _11 I I 11 1 ., I I I I I ,,
I '-! I I -11 ,il, I I 11 -111, ". "" I -l" I I I ":, "I'l-ll: T, , :I -1. 11 I ,j ... It i, I 11 I 11 1-11 I Ill I 'I'll" I ,it, _' I ""!" ,,, I'll, : I il "' ,: fiii; ,--_ ,!- ", 'i ,,i ,, I - I I I -1 I ,I., I 1. 11111" I 11 I I , I I ., I ""i- 11,1,111il.iIt,
it t I 1 .1 1-1 I I .111 '"i ,:, ,, '- t, I 11 I t ", I'l I I ",I I ,- 11
7 l 't N wiI ,-I _,-, .T !n 1, I I -, , -, I 11 1 7 I 11 , "Y' ""'',I "I IIIIIIIIII, ", 1"r-', rdch-
,I m v ,, It T, I I ", 11 l, t, I I I'll, I T Ill I (1l) I I ,I f I N \ry I, t I "i i, t,
i, I I I I i IIIii two Io \ , 1 1, --' 1: I I I t" 't .... r,!fj-,, ...... (',,1-,I,
:.,,,I "" ", , 1'1', I I I'll I I 1, , - ; I I 11
"" I 1, I I I. I I I ,,,, ,,, -- I I, , o, R id" l, , I """. 'I'l W I I I I I I I I lit 1, I ''I ''''. '" I 11, i I, I ; 111 '1I;t,,f,- '), I,,q,,i,,T, T- I
I I 1, I I I ,_ , ", : t. ,
, I'l I I I ,, I I I I I I I ,It 1- ,' ',i- ii i, ", 1 It -_ I I I I .. I I i I 11 i- ""'! : I I ,
11 ",,III,",,,", ,:it , I I , y ", I I I I I I I , I I f i' I 11"I"'. ll I'll"', I'll I "I'll" !i I I I Pf." ,"',
I 11 I I I'll I I - I t I I le, el I :1 I I -- 11, i -_ I '. 1 I I I I I I I , e, l ,,, ,,,I, 2 I i Ili I ('-6,:-,',fI li, t 10 ,
-, 711f "I I t" Ili 1 \ I I i I 11, I I y'- --! ,'I __ -, I t , , i : "" , , ,,,
I I I It itt"'. k 11- -t ,T I 11 11.
,; i, , I' ll I 'I'll 11
G N G I , 111 I I I 1, ':
11 I ( () M p 1, 1,(m I 'i "I I 1 I I I I ,,,, i- I!, I 1. I 11 "', 11 :1.1 I I 0 101114 .114GO CUARV). 3
__ ''-,-- -,- I'l Ill", ,I t i, 1 ", f "z I : 1, I I I I I I 11 11 i I I I I I i I 11 I i i ", ", 1'1 I I I i I I ,
I I "I - ---_--___ .. ........ - "I I -11 11 I "I'll, i i'l'ill "i, 11 I'l'.0"[w'; otr( sf llrjf)
Ganga. S15,000, Sltntls S-,velr i , I i_.l _,I z 1 Ni l it'i-, m- ', i 1,1 6 I ,.
'' zt' "," I,,' liz -- 1 1, ,,, l';r-1,71, 'Ii lq c',1j1W tA,
,,.I I il- 11 111i, ., I 11 I 1 I 1), ; 'j, -; CO J I lIA I I I l 1, ,, It'' ,,,,
I", '' 1 1 -: I I I I I I I I'll, "I I~ "I 1-1 1-111, I 11 -1-1 I I
"", c , , I I ., I'll 11 , , I I I I z N N ,t,,',Iltz, )1-11t- ,, I I I I ) -1 ''I I~ t ,(, W), sidii f M (9) ,ttmwi
,"Ill"11. 1, il-i, I 4 i: "17 T-l t'-:,z-, ,- ,. -, _2 7 -- -1 I I I 11"01 -1111- "I 1-1 \\
I I I'll I I I I I I I ,
'_, 'i, I 1 I I, ., T "i, ,111i I I., I I I I I I - I I I I ', -74, -i ,,, ', -, I ", , I I I I I I 'N I I 1. I I - I I'll I ."'bi" ("'I"4&I -jt-xm dO Mort,
, 11 .... .. : , , I 't'. 1, ,- .1 I " 'I., 1, ",
1 I* 11 -z "I ti 11' In 2 4, IIII'l,"i, p--vurnf, N-viuma
,_w ,' ,;, i_- L- 1 1, ; C : :.- I! i I I I i, '. ,I
iii C tn, ,T i I I I I e I 11 "ftil I, 'Y' I I I!,*_ Z 11 I 1 --- ---- " "
7 1 ,_,_,____,___ ---"-- - - __ ____- __ - _- ------ I I I I 11
:, I 'I
R"'101IN Ch"A 11ol,"", 'r,"'l"t, ___ _)-": 5 ,-.- ,z 0111, I , I , t I ,;, 'I I' -i I I i '-', ,,, i, t I: V 1INDEN U 1; 1 It I A S CUNI 'I"J"" C-C, -513,30 Oct.
--- 1, "" ., I" I'l-11 1-11 'A 'c J ,, I t I ": ,
I- ,.,III, I", l-, "i't-il-I ", -, B. FERNANDEZ 11,1el, 1. I- 1, '' 1-in z! 1 ,,, I ,- "", lhd: Illn 'I'vil1 11:.110111in, '11--_ $ -.I' ,i,,,,, l- I I : , - -, T
1-1.1.1!l, 11, ""',- t) it I 1- I ", I ': I I - ", I Ti,-:,, P .
11, i .. ...... t "" 1, I -, l_, -,_1'-%',: ,,-- ";1;- i ii, "I it'-Ii W"m I 'I ,, ,!'' l :i ,,, ,_ !1,rl! I 1: Oiip ., I i'_- ri, 1 1 F'nix ', muebles
,, T I :-.-,-,, I 11- 1 _- 11 I I pl,,i
I 91"JI. r-t -1.11 tl'- 1 ,-- -- A' Irll I SnTi,, I-I ff: U ") I 1, Ii-12, 2 l]
". I I I I ILI i ,,I .... ... IT it"'do y phzfI3 ll,41%1-,, _:_ ,,, -, ri -, t -, I. -,-,-: -a' ,- i, 1% -z ,i, J,,, 7 t 7' -'-, 1 ,, ns lt, ormln (
I 'T"', _: .1 I .1-11 -- % ,,, % I I Il I I I --- --
I A t, "! ,,, 1 -, - vf r 117t "" ,,, 1, ,. _, I it i%, - T) ,,, _-_ V 1" i "I" 1 it "'nit' "'T" i '91'1' '1"!"_ nn-d Q ,,ba y enc-hanirlo%;
", , 't __ '. I It I I I : I- I R C LI, I Ii-N,
1. Z, ____ ___ I _- I t ;:2 ,
,,- ", 11.,-, ,,,,, ,,,, I- - -,- ;- k ....... I : I I U ) I I I I _,, t "Itt" e _____ ": I' I 'ic", "',It-, (Tiarlo, ti ,rnodw, biblio-- F% -.1 :% : i l" -, __ 11 -1 I ,I, I1111""; 1- I I 11-111"F1111, i I ), ', 1,
,- ,, ,- .:, ',!,, ,
7i .. IIA ..... -it, - 11. I .I 11 _- __ ______ I ,,, I 1-16 V I.A,'It ltn-:, -Ii, hingr .mrll, pi'ZIt,
I" c I ,I I I'll "I ly- ;- -- __- -:,- I 'l," -ll-t 2
%1-11 I 1-,', - -- ---i- --_ % , , ,;, i ;, Y 1111!ik I -1 I I 1 -1 I I I I ___% % ---- __% % ,
-i ,, Tt, ,F, ,,, Tw, : '. -:, I :_ ,_ ; '; %, - i" , : % I7 ,;lVI. IrITI., iolta, (torriprartin. v rttrrjbia.
IiI r, -- I -- -;l, p I I : ,. , -, It i, 'r "III It,
I 11., 41 :1 _11 I il 1, 1%, I , , - _ I I ,. I I I 1 ;t "I I I "' ., ", T I~ tl. - I ,
I -l I I 1- I I- -1 I- 11 I I -11- ------- ,,, "I.", I r", (7-I, I'
-,,,-- -, -- -- ,, -,- %-- ----,- I ,1 14',- -,- 7tis 111I I)Iclt llitwit,7, "T,,pAIIA"A I ,. I I I t t ,-I 1 I 1 I il "I III-" t i,---, ,,,, - N i 'Nlm ",,)I, kt, 121._, __ -, --- ___ _%___%_*% ,
I'll 'IT I ,I.., I ,_ I I 11--l I I 1:11, I ", I j I ,,,I'., I'll ,- -1 I I "I qzl, 9!T)l S,]nc1T,,L U-2q65, "El
-1- -, t- 1 "?, e 11 I I- 11, .1 II.- I '_ ,!:Tt, I :- "'',I "" t It , ___ _____ __ ___ -_-1. !"I'l -, -, Ili I i; ,% %____ I I % I I 1 I I I ", I "
I lt.j- : i- ,, %,j ,,, I r,-,,, % 7 , I I t- I t I I I I I I I I I I , ,il 11 1. -, ":
Dle Iz t 1, l I , " l , "- 1 ,Tl", I ,- % _1 : ,_ ': !It "'m "
1. ..- -11 e, I W I 'n 11 t, i
--C 'kLl ,,- -,,i-li,-I.i- : 't I 'i, t ,,,, , -- I I I I 11 n ", I t,
,F '. 1 I I 1, I TI , l t ,l, 1 "I', I I III I-,"-- I~ I I -- "I 11", -, I. 1, I If I T "I i 1A(4tjjf). Cj()N DE TrAJES
", 1"', '' I . . . . I I e % I ,;)1, %p )_11 11"10 11 Ilf, I, rI;wf)%TzF: 7oftp :; i I ",I, -'-I
tt, :: I- I I -1 tr I i 'N % I ", I I I 1: % -1i, 11 I 11 1, I I
', t I I I %- - I 11 11 I r, "I .1, It, 1-It" f"'.11- "'. ",,
11 -,"_' f "', , I" I -11 Z,,,, 1-1 ,% 1, I I I I it , ,l I I "I t 11 I I I I I I I -, 1% I 1:,, I I ',I', I I , i: ,, : ,,,i,:, I I ,,J ,I ... ,1, "_q., '.7I I , _e, , I ''I
"I'."", "I I 11, ""' I', ", I -, ., I I t I ,- %, , , I tl I I' t" I'. j --, s-- .- % % 11 ,,, 'A "irn ., I 'It" ---, -l 4 ,
1, I "'A I it 'I'll ,-,i: 1-- _,"', I % 1. I 1-1 - : ,,, l,11 I 11 I 11 I I I I It I 1. .1 1, I "I 1 I I 1, ,,, 1 ;,7", 1 ., I 1,
__ _6 o_, I I o , fit Ift-li" "'l-," ." _'_ _1 I I I I I :1 I 't
,,kw, ,,, i-l I 11 I I'll, I I -1 I I It I 'i", I I I -, __ _,: I % I I % I 1% % -- -_ i_ Ii,,_ttiii_ NIULBLI _Ix PAzos
I ; I 11 I I I , I I % I % I I % % 11 11 ---; -t;, - --- I I 11 "I I., -1-111it, 11, ,
-, l"." "'I", ;, % -, -- I I '_ 1 I I I -1 I % I I t, , 11. I 11 I I I _", I'll tt"'I'l I I ,,, t, , co Nq
-1 zI ,,,,,, It, I 7 I I zl 1: ItIf ; ,, ;,, 1, ,,, 4 I I I I I I I %, I I % I Z, I I I i, 1, % I , I 1 ,,,, I ,, , %,. I'll I le"
.... -1-111--, I I I I- I 1% I "I I it -, -'_11.1 I i 1- 7; l-, ,_" _', I. 1. I 11 It _, _" __ I XHtIstv"s NI !, Iarte RI 11 I I -11 I Ili 11, I I 11 A i'c t_ ,I!" I FI ic.ks ; usmc, s I % I illi- ,I
-'- 11 I , I I I '' T "
_k ,- '! Io, i I ,'I", I I --- 11 I I , I I I I I __ "-- -'frifciAi, v R,4,14, Weli
I it I I I "I -1 ,III r" I I I I I -'It '' , 11 I I -i
,,v 7N I % % I I % -1 I I , i , "' % 1- I -, -1 ,- ,; _" I I I I I I i % 1 , u-, "AnAltim"-, nlupblet em
11111 "I "', "'T", ,, I I I 11 t 117; I'll. % % 11, I I 11 I 11 I _,. it,
". i, I I % I ,; 'i 1 i t
"" I I :- -, I ,i,' 1, " I v e I I I I I I I I I 11 I T -,Illl,,"11'I,1- IIIII , "ar"bli,
-,"'_ , ,,,,, ; I t ': , : I I , ,, " Viqit ,n-l "DiAz y
I f 1, -, I -1 I II~ % 1, , I I I , ' l " I n r, 7 v 7 nt
i. ,2 '-'_ ", I I I 1, 1_1, I I I 09 In e re
------------ ___ -, , I l t : I I I I I I 't 1, t ,:_ ,,, %"t,",','i1'hii,,", Noptu I
I 1, I :1 I i "I,
i", 1, ". It', I - % .1 I I I % I __- _%_____ ,I , " I ,,, ,11 111 -,j ,, ,-,,, I, J,"e"
12,100 I I % P,,RIAS Y RADELAT I I 11-1. I C IMTr M l A I I I ,,, I I It i _, i 11 "I 'i' T -i ,I I "I'll, pt, I C-469-56-11 ;nv.
1-1- -,I, ,1, "I ,,,,,, "I !.I 'j, i ---------- ____ - '11,- )) 11:1 I I 11 'It' 11 il --I-
F-1- 1, "I ; I LA 1, ', -,, I I l)IJAAADOI I I -, I ', 1 I i i ', 7 I
"I 1 I I", I % ,-; ,-"i.'%!- j,"'tV :!1111 Ill I I - -1 -- %- I I t I, ", ,,i i I) TF, y ,i ,;n f, itt lt 11
I, -t l-.j.__ __ It'--ll-, 1-1 t, 11 I -11 I I I I % I I 1 -1y ;11 I I'll i- I '-, e -1
: It, t" 1-1. : -- ---'---'-- -- --- 1 REPARAR BARNIZAk
-, ;Il I I I I i .1 1. I -, -, 1-- ll 11 I __ : -1 I I 1-1 ,It 7- 11 1 I VENVO
1, i l t .- li: I """ I-, I 1 ,--%; it"lit,
.11 ,- I If I I 1
"I I I 1 '' ",-,"'i
I 1 I I - ,I 1, I , % % it I, I, i, t I, "o-I ,,,, ,I"", I; LQUFAR SUS IVIVEBLES
EDIFII. Rn, L \ N I_\i 1 I" a I I --- -1 I --- -_ -_ ___ ." ,, I ill, I I 1, V, F" "",--t", ,
i- I It,, ,,,,,, I , 't"i7" 1,;, 'iv l"'. 11, 1, t1f,,- i "I"Alt f"', t
I I- __ - i
i, I 'lI 4 lz,- 111. 11 -, Ill I I --UENAS ;6", x y F-111 51 _11-ti-,tit I t I t -'I I I -1 I -1-1- ,,, t#tte 1_1-1-11 01'09TU.XIDADES,, I I I I x I "I'll li ", _1,lir, 111.11. ,. 11.1111' ll"dE, l". .11ollId.7,j ___ I!~ -, ,. .I I I 11 1% I. I ,_ -1 t : t,, It,, ----,- ,-_ __ -, I i, 11 i 1"11111'1 1__T'11 -,.- ,I ,,,,
', ,, !.-i ,, I 0- t 11 25 CTS - "I '. ,,Ill. I e-,- "'I., -, --- I, .it V YN'DO
pop
u -! I ,,,,,,, t, l-,,-11-,TvT1-1'T 11 :1 1, -', I % ile I 11- 11 - __-C i i ,I _4,"'_ L'.
Z-1 "ID", F1 ii-, ; ,,, ,,,,, iI % I I % -- --- ---- I IT I __ __ , t __ ,",_ I __Ci _,
I I 1-,- -- i- , I
$ "' -- I I I SR. AUFONJOVIIASTA I 'I I ":i', I iN, 1 F
ll,- V111 _-- ---_ __ I t'-'i- I D'.1 i
1 -, c, 'tt -,%, -, I. ,, It, I % 1, I I I 1 I I I I t ". -1 11 I -, ,,I I 1-11" I "', t, I -, t ,- Ill, 2-hr, n. ."."'t I, 'utit" !l,- 1 -Ilt.
"', I -T I ,I ,,'I,., I l- t I -, i '' It,
,2 ,-,,_ 11 t-, I % 1. , , I I I, % I I I I I 1-1,1 , :% 11 ,,,, i 11-11 _'I "t I- I il It I -, "'T NP
11 -, --! ---- ,- --, , I t I I I I I % .., I I i n t,,,%,I
e I ,;,f-11 'If 1.7_1
It % I-, t" I, I'll t ''I P11 I I I I --- -1 I -111, I.- Ill ,- "I lu"Olt.
n 1, ,.", ", 1 ,,-, I I I I I I I _, --! ..
,,, p"t,".", ;":, PLAVA VARADERO " ", :- _.- n, Ill- "' "' !,I,," I "it-1 "I"IT11r, WI TO r I
, t I !-:, t __ - --------- - -- ______ I ". -11,
-,i, tT ., ; It -, It-1-1 I I 1- ii-I, ,,;,,, ", ",", -- ,,, ", I'T""""r" ;"ItIt". ,1,- ,- i '-, t ,, IT,- I- ","', __ "Wi N r A IS T) V I i ( I, F", I 1 - %%%%%%%%%%%%%%% ---- __ 'i"-,, 11 ,- 11-, V-, 1, -1 "t ., I 11 I., "I -,, 1- I- I lill'-1, I 1-1I It.
,- ", 1 _21%' ,1% : ; I I I 1, I 1 11 I I it i 1%", ,L 1- i", ," :- 't"l- Ti", j,""'. IIIII M11% 1 --nc I i-v IT, ,-T- ,I r 'l ': :- ': o t I ,I I fi It,, 1 it I I 11,
.. __ --- ----- 'I I I , I - I I I ,,, I ", I I % I I I 1, I -_ -_ - % %- -_ ,--%%%% , I It It i,
SIO N 7,lw fl .1 ,,'7 f,: -l , % I I I I ,It t I ; L; I I't I l' '1'1' l 'L' "z"' ., I I I (it X ,: % -1 il , I I I I- I -- I ,,,, ".4" I.- ......
11 I I 1% I I I I I AMORTIGUADDRES ,,--,--- 'It", 11 I ,, I I ,".I
I I I I 1 I I, ,I" "-:I I I 111, I 1 I," "", Q I I it, , V_,_ % '' % I 11 I I t- It : t l I, "I ,; ;, ., "",,." 11, I t I I I ", '! "
I I 1% 1%, y T"IIJAIII NI'V Jij'/, : 1 11 I I I 1 1, i I -I" I !--i, )"I't I I 11:
I ,, -_'- _' I I __ I~ I %%%%% ....... :_, tl i. ,,, ti I I , j i ,,Ill, I. ,,,Av I J. I -':1 : il L () 11 0 I: i U N il) 'ID '_ I I I I I , I I , ", ,L',' ;,' : ', "I ; t:;
11 I % I I I I % I I I I -1 --- I ,",:, ,, ,, ,, "" !,."" ,,., "p-41 "
11 I it % I I I I 1,
% -, %_ __ ,.'f 1 I I I % I 11-i I I I -1 % I I I I I I I ,,, I----- I, -' l fl. i "' %'.I-- 11 I-, ,,,
_,_ : k 1 % I I 'I',
_-, "I I % I I 11 I 11 I % 11 I I 11 : "', '""t ", ', ,"',t '_ _- ,, It, "'
I I I .1 e ; I -1- 1 1__ __12_=
"I'll", "I'll, ;, I I I I I I I BICICLETAS I "I "
1- I 1-11-, I I I 11 i, '", ,_ . 1- t ", I''I ,I I I'll- I I I I I-~ -1 I I I I I 111-1-1 I -_ I,-,I ,l-- --,-iI,,- ,j, ... no
, , ,,, I I % I I I I I, 'IL, t I ill -- I.~ -:--': ?, -'- III "I'll, I I "I '1111- 11 ""O"111II-Ill".
, I , 't I % I I I -1 % J, e", :l,,, ,,,, "",_ ", ,*, ", I, ,- l"t : , , ,, I I I I I -, ', I "I , t 1. ", li,- I , "'I" -1-- --,- .,,-,--
I., I I I Ill I I I I I ,,, I e ;,% 1 t ,11 I 1 ,,, ,,,,.,%,, I'! t- Ii-Il'i" ,
L I I I ', ,, ,I --- ;2 BOVEDAS Y PANTEONES 1, I'll,
"I I' ?- , , :: %,i%,, I 'i j, ,, ,, I I 11 11-11 -_ -_ _i T_i -'r I It -:_ : I V 4IP7 iII n
t, ,., '' -_ _ I I ____ -- j I, ", , ,,, ,: I % 11 I I I 11 I % % % % I ;, , 'I,11'
I .'- ',',:, '' ., I e I I I I _____11__11_1 ---- I - I , ,I I I ,; I I 11 I I n III I 1 ,, ,',' I,, , ',',,i', ,", 1,11,1,( UINAS DF VOSER "91Nit li 11 11, ,;, ,: :, ": Ti 11 I I "I_ Iz I I I II; ,. ,il ,,, I: ,, I ,,, 1, rl MARMOLFS PENNIHO I -: ,,, ", ____ I elll 15 ,,lr con sit "tuche, nuevas
2 ,, ',If I,.: 1" '4'', it Iq I I 1 , 11 I 11 ; _I il i k ; t, it SOLARES t
i 11 I I ", 5 ?G .SLES Y PRENDAS to paluctp, Enviirnoi Al mtq'', !" t I 1% ,. I I : ". it% ,,, 111--', I , '. ,:, -, i ii oc3 ,, Isla, Villegas 3,59, on, I,, ,,, I I
t-,Z-m,-- -,-,i,wn, ,:" B6vedas y Panteofies ,, ,, -""'"' ,, ",, I I I 'I, I 1 1 I ltr Tliment(, hey y Amargura:
I ,, i ,,,, ,, I I I ,IT , , I" I 11 __ d ., z I 11 : , :- '' It 11 I It- ___ I III ,'I' 1-1111 i
I. ",I I I 1
11 fl __ 1 l, ,, , , I I I I I 11 , 1,\ -" I 5,
"";; ,,,,' I -I, % I I I I ", I, ': ,1 :1 _1_ 3 E5TA,,',!_HP41KNT0S 1,1 I 4) PARA NTEHHAR'. I ---' I 1 , I 11 % 11'1 11, ";,
t, : ', 17,01 1 I I 11 , 4 To, ; c- I p2-,,I1-2- %Ov
___ --1 i T, 1, "i , ,i I % 'i ,I , _: I I I'll it I 'I'll ___ AL ( ONTA IM V A PL <_ I li ,,I m,, I I I, i
6 __ I I 11 -, I A I -If"L' I, 111 I -Il' "I 'I'll I :"' _-"t '- "' '
1 ,AN'(',A VLPAD0 I I 11 I I I ,I e I ", ; I, tl_ '_%!, ,_,; ... ,_T__, , Efi 1 11,0
II i ,, 11'_ I - %i___c ': : I NTi I , ,,,, lj;, (' I~' i- I ,,, ," I It t-,,, I'll, I ,I I "I i It,, 1 1 I "' I I MUCHLES,
f 1,, I ., ,,, ,:, I I I '," r : l t, t ; t I 1, I 1,
),N l,-t I 11 I n I 7 ,,, ., I ,,,,I, -i,,l,, "'j-1 It" (4-
I , 1 11 4 I
('. I I I L t NIIII \ I 1, I I pll i 11 ill
;1 , : ', 1"i '' , I'll % 1"I.-I, I : ,, 1-1 -,- I
,,,, "'_ ,_', "I 1, t 11 "I 11-1- -, -- -I, I ,,, % I I I 1 r: -Cf ', ,,,, l :-!l 1 1, -,-, ,-t- t I-'1 )4-it"o, 7;,-itrF, 6p 'oIfi"I", "' -' -- ,,, --,
I I 1 -1 11 I I -11, 1 i -_ % -_ 11- 1,tv
%, ,_ F, t., I m_,- I I %, I I, I I I % - I ': I~ "I ___ ___- 11 "I lli ,, : ,,, .1 ri'lit - -, ,, i- I, ,,z -"z ; ...... 't""'T I, , I 4 l i ,i, l, -', , I -,-- --n- "Oft"
I 11 "I 1 I I I I It"I I -111 I , I I _: III: $ ", I 1,'. Il"I'I -'ll", l,,a,1,., .
: I i ,,, l ],
- "I 11 I ,,, It, I I 1. I I '. % , .i: li'l -r" :, "i ,]- ,,-i I ,, lzt % 't I : , il! I 1, IT- ,I I 'l .1- 1;'Il.1 t 11 I -i ,,, 11 Vt it I -,., 1, "" ', , ll m S4
5 AVI'NII) k $9 v _. I I 't"I", 7--," t i'l I ,I :1 I ,
__ _%_%__%____ %___ "I'll" ....
,-- t.__ I _111-- _T %F- - __ T, -o .,- _;
i T- ,n ."'I.L" Is'w
,ize"L" ", , "I ", _ ------ -,I"" -1, -Il I It Itt I 11 I I I -_it- .-,% '! C i'l I I I I t ;1111 ,I, ", it, I ;; ,- ,,,,, , ,ttm , L, IiI '! ...... -, -- ll., W.) ",
: , 11, I -, I -1- I I--, ", % 11\-' 1- 11 11 "y"I I" '. -- -- Ti'- -; t-.--,-,-i-TI,.-""- __ -_111_1 -1 t ,,
, I- ,,I I t- I .- ,. I "I'll ,iltlvol 11 I I IIII-I, "I 1 1 1 , _nt ,- --- - -,I- ,."", I i; , :, 1 , I I I I It"', I ,; -., _1 11 t,.ltW--2ii
--- -I -,, I 'll, I 1- C3 ,I "I 1, -1 1-1 % 11 I ,, I - ., '. "', i-t tit,
-II ., ; 2 ',! %li '11'. i- ,,;r ,I I I :I 11- I I ,- 11 "", , -1 _, I l t I 1:1 -1 -I ,I ',,:, .", I i, F rv i 1". _6j__ -_
l,', I I 11 I -1 '11_ I I I 1, I I -11 I. -I., I % I I I~ I __1 j vi7 1, 'J"I-i __, __ rI iltl I I~ I I -1 ,- j IT lll) R IWAA
li-w -1 1111, I -1,- I -. I: I - I- I k --- __ J_ ,, ,,,, ,;''1II,,_ '1,1_ ""'1 1L.,
__ ___ - __ _ __ I, I 11 ,- ': ,., ,I I -it, I I 11-1 It'- I L I 1 -1" 1,
"I I 1-1 11 I ;1 I -11 I -, I ,,, l, ,, t ,j II. -'. I I ti- I , ,, l ,) I I I I :- 1) I,) t0l"I'lii, m""Fh,
I, ,- -- ,,,, I :"
', 11--, ,It t' I t I t
lill 11 .111, ,, ,,,, CU __% --- --- --- %___ %tIia'-1, il ,, "t, I- i ,, ,,, :2,.';,"wll l
I'll i.!--- 7- 1--11 1, "'I": ... 1, 11 I I 1' ,, I 11, 1 t "I., I C.
It I I ill -111111 I i- "-- I "ill I I 11 -, 2 t :I, :I I M" 1,,I!
, tl rl. 1-1 __ __ ___ '' _", I, ," 1- I I I 11 'I" 11.1.1 I_, 11 I" -, .
T I.n 1 Mejor de, 1, a T,;- I I D I I N 1 I I Q t I I F I P, K I I I I I I 1, % I I I AUTOMOVILES ',,,I ,,,,, - -- It ii I li:, Y ACCE3, 11%, --'-' %-' -_ I _ I :t____Z1 ___ __ ", tT,,,,,' ,*,,'- I 11 I I - , I .1 I . ., 1- I -It 11 I I --
__ I I I 1. l, I t, ,,, ",, , , -_ %_ 'A'
Nu-1i I6 I I I I -, I I I -1 ,,,,,, ,,, 1. I r -1 -1-1 ,It, I I I -1 - ,,,-- - G NG1
;-- ,,, ''I 11 I I I 11 I 11 li, 11 """ "", ""'t",
", ,,, -, " 1, l i'll, I), T, I I 1, 11 1 , __ ___,___,_______ ... ..... I 1 11 -1 I I. 1 I' I ,I I 1 "I'! "I"'1,,11,%I 11-111)" ,,,f ,I,
,: I t .,
,) I I 1, : i't I I I , ,, ,I,, I I i I "I 1, ,- ,,,, i%-. t i, e , ,, "It"111,1,111i'i __ ,: 11 - __ __ --- I-1- 17 1;: I ,III 11, ,11 I I I I 2 ,It ,,,, I I , 11, ,,, I I i_ _T_ T ,_,T v -- I I I I I I I .__ ", %' % I~, 11_; 1 11' , 't t I - __ ,,, L_-__,i_ "I ,
-7 l, %: "', I _-, i", -77, , __- __ __ ,"..'. ,11 ,,, ,11 I- 111 ''I !,-,,- , Pr.ftlit"I'd Vvmle ( hv "Am ',.'- ": ", I I-1- 11111- ; I'll,
I, NICANOR DEL CAMPO I I-~ 71 '' 'I, .,, -I.,,,,,, -pT-,,- ,,, ., ,i 1, I I, I "" y z E-111
UE I '- 11 I I -- I ., 11 ". "t, 2 ,, '. --. ,_i, ,Vv ,__i2.;0W- i, -- I "I"':", I. 1, I ,I - i. I i , ", ", '_ "_ 4, , ", ,,,,,,,,, I ," I, ..... .. .
1-It, -I'l, "i'l- I _11 --- _,_-_ -_ I ", I % I ., -1 I I ", __1 __- I I %, I , ;. -:, ,,,, t : " " 11 11 I I 4 -_ -%___-___1 ------ __, I , -- I L 1 1, I I 11, I - -,-,-" ""'T'I-1 -1i1,1111 Iri ,Tll Ii_ T, ", -;i-_-, ;-,., -_,, IIII-l- ,,I ,, "", ,. 1111- 0 11111- 11. IlIt-' 11I LA ', IVRII x I 11% I I I I I I 11 11, , 1- 1 I "I" ''I I ;11 -- I w I, I -, "'t" ,, tIl,
,I,' t l_- , 1 7", ", , ,,, , I t, 1 1'11 ____ 1%
,, : %, '17: _' "
ltllvt 1'F"_I',,-, % ', _- I I _- 1_' 11 I ___ __ 1 12 1 1 I ,t, I -- -- 'lt1 -1 I I 1, 11-111.1 111t,
I I I ,. : ___ "I I __ % % t", .I', "", I I ", I- I 11, 11
'--- "' "' , ;- 'ti pl- ,111 .1i-1-1 1-. I Ti i, i -l i" 11,11,11
I l.", v.- Flih i'--l Si --, ., gF -- , I 1, I , I I . I %, z f , ', ,
". I il I j f i, NIF I 11 I 1, i"111II-1 I'll I -- -11 't, ""' r, %", 11 I'l
-- --- ------------I I I I I I : ARTO N, iloll I -1 I- % I I % I I I I
6T ,7,-.,;-,- ( -,F, -,g,, , ic-,i-,T I I ... 1, -1 I-71. __ nil-t". ...... ( ,- TI i ,", I , v 'i_"l 7 I-. 1-.1-11 1_ _1_1_ I- I- I-11111; 11 ", I ., I ,,,, ,:, I ; :L 1) I" ii t ,, 1--- l, I"no 11.
I I : r fili* --l- -, 1, 1-111111:1 11 11 ", I I- I I -1 ', ,, I 1-1- 1.11 I I I,, -11, I 11 ; -, -, "' , % , I t I 111 1, : I, ,t .,._'
,, C, ,,,,J it 11 li'll, 1 z l : ,;,! 17 r 1" lJN E- ,,, I : , ,:, __ -1 ...... %_ I __ I I % -- %%% --- --- % I
"I Vlm ..I., 3 _- -. I. I I 11 I It 9 I -11 11 y-tl 11 I I ,I ,. 111- ,,,,,, I -, I -,p;il-,;T.
-. ... ,t ltv,=c--: , ,- i z, -:e'--,-;i!li , - I I, -, I , I 1%
I I., "" t "' N, 1 1
!-t wiiv "t ", ,I'll,, ,,, ,__ _,;I I _. i, ,- , ,- ,'' , t ,,,
-. -likh-, Ll- w1i I I _1 'I- I I,- , :% - m, , -, r n I I I:, il 7-1- -, , I 11 1, I ., I I 31 111,
-1 , I I VENDO FIAT 1940 ""'' 't """ "' "' ,,1--- ,
': '; _- ; _--i"- T IT I. t 1, i, ,,, l , I 7- W, : it"t, i-:.- I 1 ,,4
____aL f " 11 'f, I , ,,, t I, ) - --, ,- - "I I -1 I
I -1 -, I I ", I 11 --,-----CASA I I I __ -, I ,,!' : I !, ,,,, ,
I I .1 A-, i, - I I I ", I Tf_,A :%, : t'i"', ,r it- ,- ,,, i "" I.,
-NDO I I, 2 o I I I I i, I __ .... - -__ I
in", YF r7,12 _, A 11 ,,, I I I 1, I I 1, 11
i,- 11(",- 11 ,,
d. p- n IIl., : I I I T I 11 "I
1"', I: _1, -, ,' z _a -lidu I , - I II : I~- "I I I 11 ,t 7 ,;,I, : I, 111- -- I,, 1, '- v ,
..It, .d- Iii, t-- __1 I, _, I ---- ------- --- --1- i I 11 i _111 _! o i UEGO CUA
!_;lt, _ 4; :n ,:Iil-n,--, ,; tt"e. I~ - ,, ,,-' 7 -,""'I ft % I % ,f, """' -- I 1! 1'1,!
ill", S4717--TI ll--, 1- I I., RIO $98.00
1, I'- --- ,j 1,r; n T,,;j, e I,-, M-22:% rt,-,eI, It, I ,,,, ,,, -- ,11'11. ,,, I I I -11" It*" It- -m, stm
"I', "' , -- ., "' I i ,,, ,, I---- __ __ : ,I I- It, I 1-11 ,
I ----- -- ----- __ I "'I,", P 'I", ,!;, ', ;" t '- "," I ,:
4, ll -- I I I I t 't- 1-1, i , I I I I t"t -, '' 4, -'I R,-TI-1.1%, I, 1.11
% ,, ,i- -1 I -1 li I 1- ,, I % ,
1", "Ir-, Rtmi.- ; t- 1, 11il. 11 1% -, I I I I It I, t% ...... "'n"I'l,", '. -11., _1
,,- _,'--, :, ;. "' _)-63to_4 _3-jf i__ ., _lT __111, - I I I ;1 I I ""-,:-. __ i-, ,,, 11.1 , -T:,,, ,
1,riv -_ :, ,- ,:- t , ------ ,, -,-,,,- _I i,, .f,- ". 7 -111 ; T '11, I I, ___ __ , I 1'.1. II- j [,, W -1__ ,,- -,- I -- I 1 rt, ,' 1-1 41" I .1, 111"', I -., I 11 ,I,, . I I_
1--il I I: 1, I 1, f ,_n
MvDdoz I - t-'- R APROVECHE GAN'GA "' ;,-, ',, l: 'i I .I "',", ,---' ,
ntos Suirez y , -- - t t- , --- ---- --- --tr, 't ,,, .__, I -1 l I I* .-"., I -1 :,%It ,ll ) z BUICK 1949 ___ __ __ --- _____l I ... .1--t, %E 1,LNIJE TFWS MESAS
-'. ':-i- I ; L-,' i]i5su),1 E flljo Los co,. 1 j *_i-,, 71 c i-r- liii i-I- I, -- "', ', I 11 1 Ih, riIl ID ul..,,adas ancho,
4 "."-, "; I I "
"' 20 1%1' -, i. 6.: '. x ", i "; I'll. .lit"I'll, I". I "I'll 11" :11 I ;- Ill -1 1", % "
,,,, ,--, 2 W I- I I!-- 1 : ;, -, lI 1, 1, 2 11 ", :
t-- n- G, n --- ;i, 7,1 -".' t - _L $, I,- t'-' ll', t- .1
1- anza fabi- R f ,, I I-tt, 'i"I"!
"-. rredo-es de Confi I Ie I I L, I I 11pr Till confeccio
:: -ptil. _11i"', "li I'll. 1 --, 1- '- II-111 I ;___ -- .t vi 1-1 -, 1 ,- P I .1, ,it -- ;-__ 'i ;- '' 11 I i t (",- 1-1 I I I jirL1 it)-,plo" Para ta
"I". s- ,I, r, I 11"It",- 1---- I I : 19- 1, 11 Z
.. _1 ", ', TLnI, informed F-65!2,
WI.- = ,= ',.' can casas en 50 diu c _-,' u c u ra :; f-, =, ,, I I ,
.111 i 11 I , I -, , I 1 , -, 1- _%___ -1: , i
11 I Tlf 11!111 111-111; concrete. tetcho rnol- I Irl- li-b ',A I'l- l-A 11- 11 __- __ ,___,,f I Zwl -ht2co. ? 4, 'PAF .... .. ., -,, -!"T.l 5'r ,,, "'II)ODGE 1941 '-- vor, 1,1", ,-,_,r D.6Q! P.56t20
I ... r ,, V -11, I ,
R'w; 3-close's cuar*Q S _,cTo crjTi_ : R P, ,TISTAS' LOiADA Et,' I 1,11 A I.'
X. -m- 14w, I -_ I V ,-, ,, ,,, , it', "" "I"" "" F, t ,




I I I
I
I I
I

PAGINA VEINTISFIS DIAR10 DF LA MARINA WERCOLES, Jc) DF 0('T. Dr. 1949
--- 7t- ____ Aqr) CXVIT
VENTS I V FLIN11 T A ) VENTS VENTS VENTS PARA LAS DAMAS A L Q U I 1, F 11 F S
i6_kb&il Y iRENRAS !NEVERAS Y REFRIGERAborms SO -_ 'RADlOSYApAR XTO3 I __ ---- -1 111- I I -, I 11 I -- "I'll ----- I -- - ____L ,
I __ i ___ I~ 1-1 59 RADIOS Y APARJTOS LZ ORJFJOS VARIOUS 70 INARES PARA [AS DAMAS 17 ACADEMIA' Ff(j CASAS DF HIASPEDY'
1'1.11 0_1'1"', ill 1 a -rRIC(In ___I I 'I'll 11 I "I ill "CA"'TRO POEV, ll -. --'I'll, 'W" .. AtI -T11, I 11ti' 11 !il 1-0-11TIoli 1111t- ,,- ELECTRICOS __j, F , -_ , _-___ "' - _", -_ ,--,------ __ ,_____,_
___ ,_ ,,, I I I i I I I", I ____11__-111Ill 1111", -1 '11, .!- I ,:, ',, ,'l. .,., ., '__! ',, *", I 111 111!11 111. 11 ', '1'11.1111_11111 A I ,,!' I-, .", """ """ """,
1,1, "'."ll!' ,,', ""' "' It 00 ,M) "'i. "-:' ,, --'- '-; ,:1,- ,l-.--- l"'.
:, ", '' %, ,,, lll 1 ",,- 11 "I'll".
,iii-l', al", 1.111, 1""' "' I 1- ", I "', I I ,, ,.,, 1111111 1, I "i"111 I I -:,NIA TA LES, lAN vri- t__ 11.1.1. 1' Ill _ ... ..... 1'111 lll- ", ., ", '." " ,,, '_ '_ 11, i
I'll, I'll, ,, 11 I 1_ 111_ 11111 I I 111-11 I 1, 1,- 111 lillt, ,, 1 (;"Ja, ix i ... i Ph1hr" 1,:,- "" ,4, I'll. 11 11 1 1 "i 11 I 1. l, 1- I'll "I Ili:: 11 11 Ill 1-1 1- I'll ;--- 11- 11- 1
_= _____________ ... 11 I Al-- 1,- -- '.111 ", 11 .1- "'l-, -1 1 ., I ,; -,, it, 1. -, , ,l, -- "" "
.'11,1 1' -,( I N I i 1, .1 "'. ,,,, I I W I I 11 ", 't _", ;, "t ,' ',' t','% ;% .', ','a il ... I- ", .."",_,", __ ,-"-,$3 00 ,iivlstsu 'i 1 't "i", ,'", I l"m 014i) lnt"il; omd"1w, n- ""t"'ll""'i'll -. ,,,, 11 ", llta ", "
i NEVERAS EN GANGA I "-ii ". ,,,,,,, t, 11 5 l.l, ", --- 1111-11- 1_1_11 -------, 11 I'll 1,1-11 I 1-'l, ,' f"'. -,
11,1- a", cilo," 1? [',!o-li,, '' ,, -lW,"1Tlq -,;. ,iitAv $V'1110 ,,, tiall"n "A''. -1, --- 1,11-1-1 ,,,,,, li',, _- 111 ;l
Im VILLAS -- I ; RESIDENTIALL ADVANCE
evo , 1 I I "'l- - - "'I'll ,,, I , - ,til ,. tl ,,ii,":" , ], ,,I,, I '' 11 ," ,, ,, ,, ,,- ,, -, -'- .",- .", ",', ";'i- 11 llial"at" Cial,_,,4a ,ie,."" del
1, 00 il''I"u"I", ,' , , 1 "" ',%,'_ IM ,,w e 2f), Ki(Itnea 'J'e) j,, C ,_ it' i "i", '11 , 1, ,, 11 ""'.1, ", '"'t .... . I It.
i 11 , I I , , ,, I 1, i, I I'll, 1. I litl- :xtlrriac- i) 1;,,Jlc d de -'ell ., I
it's 'i ra", "I , ,,, I", ,,, I ,,,,, t , l ,,,, al ,; z ..... "' "" "' "' "' "'t" i IN'6 ftl""()
("Aclicit, t, I ____ --____,____ _, ,.",I ,) -i'll. 11 til ,_-, """"',"', : ";1"I", 111ilti- 11, 1 I", "" 'i"',
ci nowl1c," ,1,, 1 "'ilw", I 'ANGAS DF VERDAI "I Perez' I r,, i j %' .'_ ,; ,,, ,,, 1_ I l I I'll
, 1) __ uv 'il", ,)",, et'. ,,, l, ","' ,, , ; G ('-hl-,,!W;0 Oct a "'lla, it,". -, ,, ,,, ,, ". 11 I I I, I ,,llt , 1, 11 ,,
Florseia" ,1,3 00 ,-, 'u"l, S ,a- ''', :7, I l I-- 11 I -l) f ___ COCINAS ELECTRICAS 11 _111 I i11-1 "I", "" "I'll, ;, 11 11 1 I I I- i", """"';, ,"I' ,"", _,
KI ,' F I Z ft LR1,i76(_)R11__S' - i ,al, I ", 'i" ,_- Tt'tamant" ii1Clt)fl,:i, g"Ir", ....... 1, ". I !Inils plegiihl, 0 ,----- $ '-',' -,,,,, t, Y N'UO N- EL FAMOSO Ii. i1i -, - i", ., lI!,,11411.1 a i , 1 'r I-, - ". .- -,, I I
o :" ""' I- ;,, ; t, ,,,, i ,adu Slt l. Zia,,,,,, flaitiall 111,
na, Sian Joaquin i()l pnrje l4on- ""o- I I ... r I '' I I I litjail') ""' "" ;"""%1"- i. "1- l T" T -;- VK lit""n"'nen", a I ,, GENERAL C;"ll dt, fjlj ,Jwde, "CiOllina"
-,,,,, ,,11- ii ra&,-, "Ohnia)w, hit rOa I , (r Tlef ,
iSIN ENTRADA! ..... .__ $'_1 3 0 ,it rwdel, tie S"'t"C'o. 1. rtifi I I "'l,,, It"'t"', .. .... [ j ,iii (a a) ", -Mw t-Ak -- -- -- ------ , ---,,,-. a-, _11- C- IW -" 0-2 N v. I ,, 'I". ,-irl I., I-~
te y Orroa, "Cc, a Pf 1 ,,, ', a ,, ', ,-;' : ,,, ., -', I ,, T.l. I d I I
_,6 -t LIQUIDACION DF RADIOS ;Cornpr, C: "ilv": li li ig dt,,fri- -,r,,, - __ ___1111__11111_,_,_ I I -11-1111, , 1,
C-60-, -3,5 (a I i 1lQ1 n", -,", ""T", _;j ".- ____ -_ "I I ; -- I 11 11 lill, 11 r, "',
"" "i "'l ", Ilit.- 111. I'll, "- ,, d. TFJAS Y RVA'AZOS I'll al 'I, i ,- ,-'r r "'t' ", X.,
,,, -,- %i-,- 'i : Lit
,,, 11 all, .0 I'll -- ,- -1- buiiltis 'alz ,bleria 1 ,- --- ,, 11,;, "f", "'l". ,"l OPOWIT", 16AF) ',, ',', ,, -. ,,,,,,, I'll t '-"' ar -,, ,it, I ,,, '. ,,
i" -, ...... I ,i;,,;,-" ""' "' ,,*,',! ""."'',, ',', .'; ca" q,,) :, Vijicgat 'fcj;,f0ntS: ,,,, ,,,, ,,,, r,, '( ', -- "t"a" 4' "", ,,, T, 7.11", ,
11. 11 ,,1111"t I 51,11al, ,!. ", lta"_'.
PLAZOS ," ', , T, I , -'. ,_,,_;-,. .1.1 -t- ,l n t --_, I," '-""',iT',"rl,!! 11 --i I'l- ," ",,,, ,,,,,,, ,,,,,, 'l," iI.",""": , ,,,,- i-,,, ,, _-_,,_, ."it_ ,, ,,,,,, "'i. e", I ,,, ,,,,,,,, A-47 51 1.1-1 .'-?i lll 1- 1, 't."'lea, -l i -. -., ii, V-,,, 6 I 'i" """"'. "l, 1- --- i81 CAW DE COMMAS
,,,,,, ", ll,, "j- 'i-,, , r ," ail". ., ."%', ... ,_ -- 1, l _, A 3 0 ", .5 r -, i". it, "I
'. _ 11 %- -',' i9-'_'6jXr ,',' ',' .,, 1;_l,'_-,-,,., ., -,"i, p 1-l"l-l""t, F ", "_ 'rtl'i". I ", l-it, kl'
--,a ,:_ .. ; D-'Aii6a-, tl,,, --iii", I-, 11_1 a: ,,,, f,
l,", J- -_ -- 11"t-1, 11" 11 1-alt", -1
3 iij,__ I lir,___ ., ...... 'if" __ ,"ir'l FAIII-11 l-, ili
t.a.l. .- tit". ;-, C'. !ei" ,, t ,, '" 11 T it
? "" _'i r, _,_ 1, .- ,,,a I., --- a '-. -llii C lisz, I C- 111. 11-1l ,,-", T a", ",
I". ,ql-", ,11'111111_ "I 1 11111111"It"J"Il, , zl- -!- 'I'll -,-, 'tt'll ,_z tl.i 11 A ---. ii V.17 --j- N, 1111-11-1t,; ,j.,_,, -, w""', ,,,,,,,, ."",
I it., 1,141it- -- "- C;tar, 'i-1, 1 A 11R-l 60 INSTRUMENTOS MUSICA _,L, ,,, "'.", _. ", __ __ -"-'L'. 1-_ 4l --, ,tr ''r ,, ,_ .. .... ...... ii,
I ", ; 1-1 I 'it I,111 lt' liARB1111 -, ,,'i. IMPORTADOR VE' RETAZOS "' ' 11 la, -l 1-fl-, "t-l- t ,l' t, ", 11 i- .1-_ ",- ,,,--, "- 1 , ,,-- ii, -, r-,-",aaN -! l ,,,, r 1-Ir I'll 11,11, -, I ,,,, 11 lill I'll, N.,
AS,, RADIOS PHI t, ,,, '2 ,,lid "I I -1-1 "k-a- ; __'__ _1_" __ -,-
---ii L lQUIDACION NEVERA ,, ,,, ,,_, .- LIPS 1949 ,,,,,,- 111. 111 11 1,i, ,_,- ,--- -___ 'I", ti,, 1 1111111 v---i' , K -- ---",
11- a,1-- 1-1 .it n j-, ,,, i',, ali __ 1-1- ,1:11 f", ", I ", i". ,,lrl I "t"I'l., WMonte 1,00's, esquina C a'1,111", I 11 '-_ P_ ril 1' -'- I.:-, I 'I'll I ii, I 1,,ALTRA G."LLIJAN
,
1 "' 3 i:'wrpo sa- A PLAZOS Y At, CONTAWO 7 %" i-1, ,ilr',tt l--iall __ - PARA El HbtAR ,- -- 'all" la-""a'-_" _"' j -,,",i ,j;r
11 tli;ll it, e7w_,ft_ v"'_w-i-mwfoti tjitv-, --- l" r- ,;r,, ilal-- ", tW, X
Uegoi; Cual ill), 11 li a 11 1:111, ,,, 1, -_ ,,, rl I 1111" " i" 6,13 ,iS CW T, 66itA "'it 'it'"' -"' --"'11,",oj, _%_ l11j-z1 _3- 'if", -.1 -- t, ,, .It, ,!, ,i,' t -if 'T' e "I, I a 11 V-1 1, at, ,,,,,, e-1.1,, ,,-. ,-,
, --- t _, 1 ,-, :" 1111 171 __ n wnm PARA U 6GAR -," "' "" """ ""
la, comedor, lwatf, J,-'.,.i ;iia,""% ', "" 'l z .t I r al 1, i.a ii "'i, --- S- _7 ,Tita rl,, =- 'fig"', _'-.j_' !-:-, i.,at,,- _- ,
"', ,.- l -'Ii, I !- ,ikt'111111-1'-- Iil -,, ,T;" ',,!:',, .il _y
janytilezisitu'lta, 111"aio, J-j- "" .-- .' "- '" -- r I I'll -, "! a'. ,,, "_ ,. j_ """ '_ ", I h- A17111111 1,11t.7111 Ot-fFT17", , I El, FAMOSO RADIO "CILY51, %'_'a- ,-_ I: I 1 et-, I IJ7BRILLANTF It
!_ ,,, : %%, ',It'.j 5t ,,',',,' ,, ,: I~ ~ I I , ,, ,-" ,
f"'Clit', Il'i"'I'lla-l" n -- I .a" P ---- --- I~ I "'c" "i't", ,,
I 11"l-,- "",
bAj"d"S' -iT('-,,t ,-,,,a, I' _--- I il__ _- _,__ i I ,= --i", 'i"'a""',
P ', j 'at,',Iii tic fl, -- o tie lz5 A-ncn j--, -11.iet I ESPECIA "'t"""' "IM"""' ---: ,,."'.'.. -, "i, -'-')" ld051 1", --- ------- - .... I I I'll ", i'l, Ti;i -_ 11 ""
,C0n0"Ca I r '' -'-I- 1 -- -11,111 '-1'-1:,, It., -1- 1-11 I'll, "I'll,
17)_-M, Yiliiil Vv nio Tv, Rtafigeradme, cia, I c(' I 1--r 11. -i I I ,' "".- I 1-1 11,1011 -Iltill, PARA COCINAS -1.11"r' """ I i"" a ,: '. !_91: i, I I P" ,,, rl -1 -"i ,"r, '-- -1,1 11 111,11 ll 1 a-" 1 ,, -1- ail ,* 1"".-I" .1 l, I a, 11""'t" -." 'a-l""I ,--- -,-M-611130, il pu b!,j ui,,an,; ' I 1 I" 11 ;7
,,, 11 1 I 11, all ; " 'I i- _l r .. ..... ,,r a , 1 1 a, izi,,IAiial s (1- iaa(la( raa ,,, ,-T -,-,- ,_ ___ _; I , , f
, ;,. ., ,
: ""111i' -,- L"- ,- "I "i ", :_ It"', Z, _, , 1 , ,l !i, 1,1-- t "J", M,, -,
f,"aiai i ",!i "" flik I ", I I I~ __ __ _,__1_1___111 11 -- --- ----
I ,; i a'inilii sti 'j, ,ii T i- "lee 1)u"a, ", "tri-i-I ,_ __Mf_ _, !, !, V APARTAMENTOS
"LA CUBANITV i !" ", " fl-,- I 1, ",',,",,-I,-, i _____ __ ... ... ,,, G
I 1 1 "; 1 1 %l a- ell nc:, ;, I I V i'ji0 ;lrjo' I ll,, It 11 I'll,% KTI ,I,',,,,) V, r4 ... F,
r, I, I ", I 1i __ _i, a ii I- I I I 1, ,,, " ENSERANZAS I -,
It ,e! ie ,-, ,. ,, ,,, ,, 1, :, I --1,
___ ,, i )!,_trit ,*;, _"i ,_,",,,,,,,,r"r ,_ ,, i I :t, 5 : " 1, "I I _', , , ,
I I 11 ; i i : "' "' :ri : ", ,
Nile reti, I 11 I I :' 75 FPOO.' 00 -P ,O ESDRE$
." %I l"co" e 'e" a" "" : k" IITILFS K OFICINA iiii-xcia r I I I ': ,, ,,' ", "" i -"' ll," ':r' '- "', '
pro at contallo v riew, ,l I,!, 1" -, S '! % - - -,,- a ".
.uaik, saIji, "- 'al al", -11 %' 'f r:' , ...... --- , .1, 1; 1 11 11 J'a
In, a l' 11 al. 11 I i t 3 11 lt
s, Juegos de ( I -- I ,;a ; I ; _tq-_" il I 11 -- I C"', I I'll I --- T -6 4ATCAI f, i I I 1,11- i'll, ,,, I *_ ....... _I I i T" 11 11, 11,11 1i 1, 1 ) ,, ., aat,, ., A 1:111 i-1-111i". ----l -.,- ._11
11 edor todta ell C'10", ,qpaciidi- -, i, I I t, U, ii- 4 I i I I 1 1, __I ", % 4, it , , ll, ' ,-- 'r _, -- ,-', , i 1_ 1,l -, -_ _____ I I 1 71 1 11 "la, 1, 11-it"I I li-I l - t ,, .., r, ,; ; , 1-l' -11 1-1 I __ j ", ' 'r ,
Ad en tapiceti 1. R" le I, , ... , I 11 -: t" "I'll" I I'll, -, J,, "', 'A'a", 1- 11 I , i 11 .1 1 l, '_ , ,i I" fj f: S 11 '", ,
f I S i ",*: , "" "- ,'! , , l. ,,, I ,,,, 1, I 'It I t z 1, I ii 11 I'll
.: ... r I a. ", .". , i l", d. I I 'r .1'. I -j,
1. 11 11 I I .... .. "" " r, q ', t ril i 1), I I () tj I 1. i ' ''. ", 'r 11-1 "
I I'll T, tr tr" k.
antre Solednd y Oquend" "'-- -, ,-,, ir i, ,, I ,; -', i, - ; ,:, , .
"'. "'. C-', i __ I I .. .... ,li" ,,,.,,.
f, l ", 1, .", .1 : 1 ,:, L, I'll,
I ,J I I -. ,% ." , ,, ;, i -t i'vi" 1, t ) 4, xrl ON At, I F. -k,,, 4-a7-T -7 -T vi-ix ,ii i 79 IIOTELE5 I r '_'_1
S I'll 1. , ,' j, I I I
_;ao I 11,, 'r ,,, ,,,, C I I I l c v UNIco, quEVAN, - ' - '_ r' r ,
, z, 'i5' --11,):; %_ r j"a,,, ,r, i ,,i, , ill, 11 --- ,- 'i" ,,, i "I ," ", ---I- 1 __1 -, -"--- 11 lil, 17 11
O ', c, i, _; _______________,L,: = I I ",, -, ": '_ *,1'111'11-, l. I 11 I 1-11
", I .1'1 "I", I 1 I 1, WITEL TORREGIVIr'A i ,,,,, il ----i- -') :, , - 1111HI! 1. t-11-11,i ,-, ,I ,.,-, PIANO DE (AIADAD 1 1, I. r , i,
MIRE ES10 -SUALI M9quinas de Escribir :_-_, 1,c; ,,, 1 _! tfS ,,,,_, r,,_ 1. I ,r I I r r ", ,, ,,,, I ,1, I 7 i ,_ 'rl.", ,,, ..... .. --, ',_-,--. ,1,-- 'j" ,,, 1% ,,-:, t'1-l1,,,-"-'
SJ_1 ; 'l _ 'ja a , iiia! t.%,,' 11 l -,-- _--, 1 a, , ".! l_ I",
FOR SOLO $10.00 MEN tiil:a 1 r ,%; 0 I., 41 PADrE A~, -. "I"'. talr-,", '- I ,,, ,!, ---' ;1, ,Ilt ",,?",;,.
I DE SUNIAR V ('ALCULAR r I l" hl L_ a I - - -- ----- ----- - -------- "I %-% ", ,:,, ill
c A, ,,- ,- ,, n 1i I ,,,d,,inl F_- ail ,
-1 i nai ,. I ,., T, i" __,_,___ -,-- %%%-- __ __ %%%%%%%%%--,JUEGOS DE M ARTO 3 C. 'S Y DE W raa- i: Es a nt., i'ce!',,p -JUP "","',""I, It", 1111-; _., I ....... !FORT _,- ,, I a ,iir DINERO OTECil, ,;,.,,i t """, ,', ,', ',, ,,,,,, p'l-I 11,11, 1_1 ...... all, ". 1 ItWnl 11111111.11-111-1 ,
Formidable cornedor, $8,00; ATILI. .SA rnL!),',,' 1) -,iiib ;iirt,,e it, -;, .,. ,,, iad' Ven '-, li ,li",-h, ti 1- "O 21 ;'J', ii"', --' ", ', - ,
y W;ia, glant--das,!-la La ",-a" 6-1 -, lt*:jj i ,, i, aio l.,j ,,rll -gatrildo v it )za_, zg3 SOLICITUDES ,
______

epz"" "" r I- I I I !'.'
,
Sala, $8,00; radio, $5.00, estan- R n' -S C iguanas. Conta ; 1 lidn 'i P"i, reaaia07a,;1 __ ai 11_1 _11 1117111',, 1- 116TEL -CANAv'c--, -- t -,-Iat, X- ",-, al", - -- a lZ-'. ,rl
Lrtclon, -z D 1-4,S96-59--i',' ,ra tnlic' ---l I % T-A It,11,111-, I ,", ., Vill,-', ,, ---. 1".1l)", F-1. .1 _,__ ___ 11 _%%%%%%%% ----- 11 11.11.
dor ,.s "l rtiontil", raiconatrLjjdi,,,, :no, '_ tinrs 4e ,ritcl:t, 111OLICITO $1, tio 1 i". t--, l,;-,, 1, -111, liti"llill"la, I., 11, I ll-, I
tes cocirs, $S K Piezas Sueltas, I -1 ..
i i i,, i, a, ., 4 J, ,,,r,,.,,, a", f.",,,,, ,j,_ ,- ,
I 11 "I'll"I"', 11", _1 "'A," I , , 'a."'- ""/
Ves nuestro, surtido. precious y -; giirintizad ,, r I I -l ', -! ," I 1;i I i 111; il,1, "I, l ,! ", r,
distinlot; rno It '11 -, _S"" I ," ,, '. ,l"r% !-- ,__ -,-I,':,', % T' c i; _*,a" ,,l,- "",r" ,, "i ,,,,,,, "",L,, l;l "" -- '- ILI" I I ,-,,, 1 ,,,,,i
facilidaides, muebleria "El Ido- I -, ,,;- i .,;i- nax z ,-- -- 1 __ -ti .j---, r, 11 ...... -!,, --' ,, :
delo", San Rafael 409, Manri. I tialil I L 1;11- ,, iL___ I ,,,, l'o-', ,-, ";- "-',,',',', "':, 1, ,z ,. ,,,, 1, ,, ,, 11 ,,,,,
n't's, a Plazas v Jlqu I Rai ci t i:,Uj _,il, ,;, _-- -,--.
%le, tie, -1%a, I ,, lir' e ra a 011 ,. "; i, , :i, T,, 1, I IILLfljli 1.11 1. 11'1_11 I ,
X, I 11'111 ig_ __ 1, T'-)A.Zl, 1111,i .... I I
I C ,,4, _1 11(-Laiaa e ,, _,,,l, ,,,,,,,,
on relerencia_,L "La I aciaa- T'i- 11 -Al. 1111,111. A -. CM 'I'Vi", 'L'I" II'll
que y CAmpartario. I I "-, r -r, , "- ,--- A, "%, ",",_*, i"',,,, "rat ", -",
r.quina 44TERIALES DE CONSTRUCCION A- rx __ %_11-1111 I -111 I -11 I'll, I _7"_1 -r-,_ ,-,%- ,:
nal". Vii lcgi:is 3-,9 catsi I 1. ES i SOLICITO $ ,,,Ofti) ITRGENTF 11, i, "I" ta
-1936-56-26 Oct, T ; t" I- ,'- t -1_1 11-1 -- , -7,; -,' -- D, I tal. "It il-111-11 i1-11ti;
i:, i-, e, A 94 1 5 r Y EFECTOS SANITARIOS I 11 11---i, r, l "",- ", " I
-a' 1 40 ""
,-- a,- i, --., i- [ L, il, I 11
Muettleria SANTA AMELIA C-1q4-57-" v 1 lil --. T "I"It- I 1,_ ., ,11,ji "j, ____ __ COA L RRO ... _r ,--:, """', ""'7" ---ir, sil ,",3r, ____ ___,_ ____ ------- %--Salud 110, Mani ,NIODERNICK ,',;t* RASO! AD ii, 1 it, 1-j- :1--l- ___ Pv do 519, frente .at Capitolin F i 11 111 2-,

t, 1.r iT aa cC:) 3 i c_ 1 t z, .-",3r,- ail. f-Illn 11 "" t -Alt ', It, A1.41 1- -11 f I" fAll -ql gr1 &4 1 -ii'- 11 f 11,11 -1 1 '11'e, ",'' i'll '. ii it"", ",", '- ," :- %- a, I ,
': IF. AF14ADORFS - "'
ne., .- 'ieo!,ill.', I L i% ,;_', ,- ,,-;i, !,,," ,i 'a"'a -- I -,",3r'- I
1 1 ,.,va1V-,_,,, --- _,. A CAS BE LAS Lrl__,i i "z ,,, , ;,, :-- 01 1-i-, ___, -j-," ,"i' ,-1 '*r "i- "'
I, -paral' 2ib<- ,s -n 'r. .:i "t- ii 1'!illa 14r -i-- r %, ii,
t"', it- d- 'i ,_ ', i,:,, ii 'L I I '_ _', 11 -- 11 --- I al"ll.-1 11 ll;cl, ,, 11 11 '. 1111'11; I 11-1 ":--l.,
_, *. _,,,,,,r,,! l tldat %I, 5 d, 1;it , ", I t", i - -_ = ,,, ti i ." ,,,, ,, -, ,l - I , 21
Dam os Dincro I n't," i ,,,, ---, T ;-",,,I- Tittf... &1-277i I JqunA Iiia. tUMAt Y Ce ,4Z4,,'I Cfa .* a..,Tawi-.. p ,e vlsas r --- I il,--_ : 1, i 111-1-1. 1i;Fii5C_- l1"A- "I tll t J_'-a, 'i- -- ,- %
Ltingt,. -, rt en,:lt-iaa,;,','1:. r&a T- .;7a, e ; :-, :ria _, i , ,_ liz %, -, 1,i- -'i'l- -- "P .. 1 ", 'i- ," -,:, -i-, _4 j,"i, "",
tca g"'na" -1 "i I 1 ":, ,, fli'll, .- ,11, T-1t,, -ii -- "t"", iL " _ 110TEL 11)EAL ROONY' ,,l1r,"",i, !, ,, -', ,w- -1 1. ,,,, ,ift) i, _-, I ;, , I ii -" "."'-a ,' :' I 11 7 I ILA 'It" D litit
'! ii i r ..' ,- 3
_,j ,a -,,Z_: %'ai., ',, i :_,r --- n ,- -,
-7EBLERIA T'N'% "'I.7147. J r 'A alt l ", a ,Z -,
-11). 1 -" ,,-- - "t."' -- .l ""I"t" -ti "C" 'in J "'r '-ti', "" al".
tado plarroili tgiliil , 1, -itwt'. e c Ec in 7_,- 11 e- C11- ,le ,*;" a i- t. --_- 'J, "' i ", -t_"t,', l ', ,-l, _- 'I"
t i 'I., --j" .-,, ,, -_
Ziluebles, con r I -_ 'J'-'r. ""t"',"., i- I
Monte 902: cuit to, alli, -1 _. , ""' L, I 1 61 ANIMALES 8 -NC ri 111POIFFARIC) MENDTIZIij , %, L Z til-7 i ?i-l, I ;_ !, _1 i l1aill- 111111"
s c'ln'_1e- I A,662", i 0: it a i 1!: ,-- ""
,
dor, rllones d I i ,n_:ai, ,- Va--,- I ":,; I a %1' 'i- k'-A _: % L DiL I,! i. A i ,il t1-1, I- .1 _- _a--, "' l,,,,; ,,,,,,,,, ,,- ,, ll,,, i1,1111 -- ""
it portal, canias'i z, ,,; ,, i ; "
IMAQUINAS COSER SIN "-l.r I , __, "" -11 ' r I 1, "I I ll;__ 1-1 1-1$ .7i 1-1 i '"
GER .. - 1- , ,' '_" "' 'I
friget:3dores, T z-j' , --- -1 1 7 _. I : --l v, ,;_ Ii" D !" 1-71 11 -- ; ,,,l,,,_,1l,,,,,
bastidoreg, re A .. 11 I I
dica.g. Yacilidade all-I 1-dia L lit il ,I I- i_ I , -,, ,-- I HOTEL TROTCHA I '% 5 ('- ,- "' 1 I'll, I11 Z' , r 7,, -., F W .W) EDIFICIO NUEVO
contado. Tina":%iar: 11 '", i I ta'-, 77; 1 f % -.111 -llll'Tiatli etl TIGIA5 Calzatia y 2, Vedada, .2393. I ---,- ---,- -,--, CIO CC, l". ; I il I ld ,,o-,ti, ,is NODOR0,131DET' Y 1, % P _". 7_ "_- F1 :, -,F, -fffp-()Tryc.-NN 5- iii -,- -l-- i-Irl'T
_aiv Frescas mi ,,a It,, :, '-;
I a-1 tllli. "ia- '-- --rr _lin, iit), 1,W, I "I ri- ,-", C-,n-,, all xfT ,_, '-,- -_ "', i h b'tacaonvs I
"', tap" ,, *, iat ;- r u F'_A , j- ,,. .;, tirl ':"--,,, ,,,,,,I 1 MlArnnat ", -, 1, ,,,,, "" '--!',
-381-56-7 No __ __ a' 1 1i- lia -c7v SCT%:C, ,--7 azanld l f l I _'!' -,,t, ., -1- ill,", jcl-,u di jard.nes, Pension corn F111 11 if", ill idlitl (-, _,
,. Lai P-g-'- t- I t a' -- I -1 ""r, "
,, t I I If -11 pnet E%-:4en, ,, sejja ,iia
Nfuebles de OPORTUSIOAD --%% In v "- ,1- ,.,
alii lu.tttl. 11 11 -0. a "' -- 1 I 'eta, matTimcinio $110, Baria" "i't" --'- P, l iaql it
al I-r 'P'_"'_- ,--' -7- :1
MATERIALES DE CON UCCION aP1dii:-,, 31 ' 7, mbicn darnc,*s P, ,
-11 "I, 11 wi 'i : U-. V adC'r Famih. 2 habitaciones ,la
a -%. ,.l ... -; _11 F ,_ ,!- 1 -I - rla ,, y : ,e --. -ir- , v e, 100-171A, T1Q1 TGRA71A Ty, r faericaci, 'n compraM05 ... lj,"' r C-!-Ill -.. --t. ,,,_ ,,,--, _-n- -,,.
-Ili, DE CAUDALES, a, $ I r"") __ __ ia --- zl "i"" banci intercalado. Precics con I -11 '-- 'ilfl' Dr
111. 'i I AiRMARlO5jP1n ,r11i5 "I'l Y EFECTOS SAN Ios % -tn". I ",
I ", T-10 1- C A r" J- r) "r I
S11A1* .., 1". r. ,, P '- C,-,r rtl , SC lar s, Ma-incz y Pr- 't illliiit., vencionalea; airncr -, ,l ,, : , "
I ( ., I I r, 't-_ f Qjij, til -izi er ado itcrvi- t ,',, -i 1 r-11 n-_v
.1 11111 1 ,,111.*1111 il"1 1 1 "hil., ---- ---. TIa- ", 'I-!" I'l-, -1,, I til -- 1, ,,I- r'i'MOCE rijal 1""r,
tal.--, 'a""1111 alfillIA 11 pli, *U zltltil 1 _- ." -11, I liy 3, A-5951, i - ... 11 ,.,tl' . t,,,a. I d1_1 ,
t c', 6 laal iFi'111 _C4_1 ,3_." ,- CiQ, Alegre bar ,in los jardincs. ---j ,, Cn nd, c.njz d.
,_Ysly '_ "'i A,
C,10, -i ci- 1 II-71 -1 _, 31
IUBERIAS C, 1- -111I I !r _'-
6 i S", ri it at ,-,- a7 !I,," ?, 'a I iNGLM DA (LA
,,,,, 'c z , R T" iii iiN 114MG-79-19 Oct, t" .... 1"', ,,-. f-i", ilt". *Iil
_L Rit -;-" S"t" a- di til- 1 1 I rwz Top "r.0 568- vers"tit 0. li,- t,
-0, if, Atbit, Iti, -,-. 10 ii 1 __;_ -- "-,
jUselo dia y noche! ,,", j, __O, I: Xrn, at cia zaa a]- ci "'! l ,,- 4 -,-- --- ,:!-: - - 9". -, ,, ,- li, '11-1- I al ii ""i"i-,ill, ,,, ,- I
C 94-5--!T i,,t irro, _11 11 Tnl- I G,,, 1 -, 11-.1- .e.-l- --:: HOTEL "ROIN11" 'ar"j--_ , AiyurI,'] n4jor Softi-Cama (Aspasia), I ;- -, :, ";_ i-. l-__ -in- J--, I ---- ell ,--, .1 ", , ',," ,,t,7 ',, ,iaa,
l- 1- -.i-1- _llltil F-l- it, ill7l- 4, ,G _z I fill",- 1-1-1, I 4,: -, ,,
Ws ;J01 y r6mado. Un niiiai ___ -. ,' at-- Irr. t" 11, , t "*., .",,,,-,, ,-;;, ,*__',',- -_la.,,' .1iii,.-%% %_ T" "il I i 7 1 117oe, 7 ,iaaa a, jtl, -_ D 1-, ,Ar, --..'S A N' I "' -1 17- n_ E-1-- -til .- 0,
ITARIOS VASALLO" SU !" c:- - -,j, 1: i V ll ...
puttle convertirlo sin ayud& I I- 11 ,-- -0 -_l Ultitfil,' 11 lii ,110A QLE LCI l I 0 1 D EICRITOR 10li-A _,; I qll- Iz- frl I -11-t . !,,- 's.c2_20
ca ilkr, ": .,).IQ U I 1, 0 APAR
,al. 'd, Contadora National sa prgian:ia, !e cffr& 2, _: -11 _1. z I'll, -Sle,, ,i it, TAMENTO
alo- 11--j" ___ 'i- tir--iii. P
I 11- 1. I'llPI, i, I ," a C ,Wld d 17 itt"116
,.--.!X 1. .l,-, -'. I)i. haai tipn tarnanogt, re- -e-, LADRILLOS RUECOS I i il tt1-t'1-l- I i ,_--_, -,, -- ". :!, !, --'. r -"' .- "- aili ill, -11.1. I 111- lai 1,1 50, cuarto, sala-corri
l" ""' construidn crami n c,; I "a, tip, "q ,it- t,_'- en iii,_ _-, t"i, illtlalllii -j -- ,,, -- :% -,; )" ,,,, _- ,J,1- -"-' -Jl, j. .r-a, ,,,, a, ba
rl-l'. -1 I as 3, gi-lurl, B'Irrcl, C -r, C',Rlva-,!, -, , -,-- ir--, ti 7 -- _-, Z:,r" 1. 1 -,z zi-, l;,--I, .1.1 11 -- iatI 'r" cocin, Ea, patita
,,l,. l _;j" . t .d- I I '! e I lavadtro,
1. -, a- -, 1. -4. .Q 0 ,- ', l- --- -- ,- M_, ,,,; l, ,, 1',,, -1-1-1, .r ir I N 11 a gua cjliente, calle In N 807,
rantzadiaii Vna, --r I '. I a! ,,, '. ", , it, v,,.I,
i,,e- ".M.4t... h- I a pi-W ,,in i-7 t;u, pirzatt 4 2,7 b en lii I _- -- i-,_. --- lr, '- -, tilia,'.- i ,Z_ ;___ D 1-17-:
.1-W. C h", '" "it ,2 t -11, ': l, *:, I l'- HOTEL COLONIAL Aniraliacik Almeniares. InforIt- ". -" Sat I,,,;,l-- refe"nems. Aln ilere. nil, lal;loftecei-,- C, -1,1 1,, r - ia- ,- , , ,, -'- , aii ,a- V-- ii-- t 71-tai-"I I I -I I ---- "'_ llf)RA J 9Al('E9al, DA CLAIlift ti,4
'
iitni ,s it ur,-,er0ta.tcs -La ,r,,_J1 1;, 1'reit"'S a ','r ..............-.- .- ,-', I 1-1 ,Ia -,-- 7! --_ lit
bl" I.Pi-d. 1_.,1,.v r,,-,_ ,i ,,,l ,,;%; I J' ,," ij' , 11 11-1_1 "' 1-,iiit, 13--, f-11 man: U-7614, de 8 a 2.
N, I __ ,- % a ",- Ad. San
"I"'. c12, ', -,, V Crilpr G FNT E i _,; I _,'_ "), 1P ,%. a 'F n el Cent- do In Child D-7229-82-11)
____ wal: ..t,,,,Ir,, %*,jj,_,,, ,.,"tl C, a ,_ -,i An"". _,i__,,,
r TVFNTA UR :,,
. ,,,,,, _J, I e jli' e , vb ,_ 1,--1,,1-, -- 1_11 I. I'll I-, ,,,, 1 i, ti t'' r I- !L_ -J;*ijltell y Galiano. Residential,
.na t Tit,, Po,_ A-9 0,:i, _i,,j _j r
11"1111.1. Z411,121 .,,,. A,., ,,,,, ,,i i, 11 "I i- :_ ,,,illl,,,-. ,' ,!al. unaiiTw"'. N" 16Zait'l,", .P'n--,,, t"dt,, -I
-1 (,_ .,i-ialli,;I'i 1 C_46_1_, _,_-, __ -, ',,' -- ii f..,.-,, T 11 ,,I r lil-Il" "c'-""".' ,"J'ail" -r1j, ,' I'l "" "" """,, "I
"'I'l, F,,,,,,, -l" L I
- HIPO ECAS 1- ,Lia_,,,,ii-,, [ C INTRE 3a. Y 5a.
,: I ,-_' _' 7, i , _-_ ,,,,, I "Ill", _----- ", -,-[' i-' 1 "' 'd- d'a 1--',
__ i__ ()_ _____ _____ _;:A]"FITFS1 Ul\runj'iitalfj i. __ , 1 ,"', ,!-,J&i --r, --'- i" --i ,- ,,," ,
__ : rE,," 1, ,,.,r,, ,% j .: it I I 1111, -1 11",- 11 i VFDADO .
z "Z!,, rl.,- t, -1 I i , r
Objetn% Art;, Poreelanns, i NTADOI AS NATIONAL j-," ri, -- "j" I -- I
Liniparan existal Fin" ", -r l, .- : -,rr i % I __ _ ___ , , l I r , t, I : I i '-' L-H n il __ $60.00 V S()' JO
11 I , 111- "I"'.", ,
", 11 """ I I .,,%r 1 ,,,,! ,, 'r I I I-~
I I ,- "I ", __ I r
t: ", 11 76 COLEGIOS : '-1 1', -S 1.-,
Trian6n, cocuyciit, vtt-, v *- "I , It 1- ', '' ", e, I r : I. I % "I z I " I -, I " _, __ c ,,,, ,11 I , I f"I"lmoda espc3osl C adroy, tiz l. I I I 1.11 I i ,il I I' , ,- ; lr_ 1 -1 I ___%%%___11%_11-_,: iiiASOMBROSV f, _i:
.11-11-, A""', -11 I ., 'x I 1-1 _-- -,-'I- 1 :121:,, , "I' I I _: 2 I -1 tn
I 11, -_,, , __ ,-" ;ilp_!_ I 1-1- -Altit-,1%______ I I ,- i_,,;_ i_ _ces, broncc ,,, marfile", 1'1,,tali, i ----%%%%-% ", I 1-1 .:11 Colivjll NLARIA CORONJENAS,
-- ', -- j,,' r re' i, ,rr l :,,,",, ,-,r, _, _____ ____ ___ 13
Verdaderlits prime 'ill, v F N 1) () ,_,_, _1.1-1 ; I 11 I 11 I- I- "". 11
r's ,,r% 1- 1. 1 1 P'SCRITORIOS, SKILLS :a il C, i'ri,, DINERO Ei\ ENTERNADO LAZA 'I
I I "- -.' ""' - -, ,, la "i;as tie refertado gtal 't ca, ai ";' "" ":" S _'__ "' ". , -- -1 , "- -, _ ,,,a', 1, .i a - _- ,-, j,"I'l -- --_ (-',,jifcrta'o',es h abltarioiacs lor 11 l- 11 ',a"' .- 11 la"', ,a ,
I i' n ,i e 4 11- r'a' i l' 11 "I , __ ....... ",
-- -_ ,; .., --1!12= 1 ,,, el-aapr_ ,teliifonca, bano pnv ado, a,,ua i,, v, : ,
tra Secci6n Econornica, v' Cal- p arac-F y rmi n -l'i"" 1 ll- tl o: it
I I "._Ilr n-,&q,,1.- -, I,%,- -, - 11 .g ,- -.- I % -- l 'Ill- .1-t'-, I I D-in "iI , ,;I! "I -1 L ', 'i ,
2 D -- i I 7F, ,,, 1LA cla ns A runcis del co o, Aprmv- nqS V Cllb ', i;ttvi -At:_ li!!Ag , I'- ,
I -%% % __ %%% ---- - % _% I B ,r, RA"'. 1 r1a V ciiii
chese LA Prediiecta", S a n Ra if1jz's l, I- 11-1 _1 1, _11 Priiitl',s rnen uales, pira unali" -W 11 11 lt -- A. AtTa"''ari , '-iD1-!da5 eTl :GYNGA: E\NDENIOS Flli ;2 ,alo7. A-i,,, dE curnpra, o ven-;
fael 803, esaluma a Ov"Ico, P tl, nl- rc, ;%aigi,* La Na M UD,; VARIOS I ", I i, ,-, --f- ", 411, C111.111. a Fa ,77 AtA S511 00, vlh-,
C N",v i S ,- -,e ,1:cro e'n',1,__!, 7, -, Cntll ''Orl.it DEMIAS i periionn y para do per- -, i ,in ", 51i, 9-","
-189-56-- clonal, Vl:l ", a lm ; la lit", M ,_ ;,,5 Sonata, $75.0u. l1rec)l'as Kll 6t,,! --11
lc s 119. f, ,i lll ",) r Ay a clllle. Cclntfil 1.1i r 11 "'a, ,.,ill. 1!111. .1111los ij I i 1-1o,:z ,:i t, 1, ", C", : ""I"r" CAPAS DE AGUA r __ ESCULLAS MILITARES ppra una perslar-ta, $2 50, para a, -,
,cv % 4-64 1 Nt,%' t,-- ai 'ri-., Nj-, --%- ,, ,,,,A, ia .-,:??.,, l, % -,a $ , Ci ,.,, ,,,, _A
vit T -a murit-,is--mi i Tentealf il-, A-< ,01,a, _' t
, ii, 7 -1
,._, "",I"".,% , it, -1 -f- i,;- "', it, Telsonils, $ ',.50, Ncptuno y lwi ""', $,- uti-, V, zlialia,
1- -1 r h.-'d-,- 1- "!L _- 1_1 ms lip h f- InRl"A i c ') -- 1 _ -,-, ikull, i , ;1,11 I 111i"i'l." "- Clrq "
I -S Eal %"' "" 1'l, "P' -',, rrc n'-Iy Y iITIPOTP' C,, S All ,-"'--"-- 1""'n, _l-- ti-l I Zulueta, tiliabina, '11, ", "", ,"', "- Ll.,,,,_,, T, C,
,-,,,,, I I j,.,,,.j -, i, ,.i C ali li 11-1
1,-1-il,,
I J-Xt !"n,,,,,, 1,'_!,': I S 1 10 1 m, a t,:" ,":Llu'l,"l, glltar, v,'a_'!'a y 1 1 -,;en*,0 -_i,'ill iat i, tTa : I 7 4
at "I I a n "I S, I _,,,, n ,a Q ,
C-3, ... ,I- M, bQ a, S- t --, 1,,i A UEBLES BE OFICINA'to en 1,1n *_,, ,% C-'i53_71-7 Nov. Y Iit." W 11, .u
\' i .l ,, ",!At c "h:cl vt nltcrrl, 1,11, tia -,
t, rf, iaill, %-%- -I-,-11 41.1 111.111141-t', 1,, S-1111it- i _"
1, ""' !, ii.1 -1, ' Ti 1 3%11' ai:1 -ri-a hr, ciziiia ,, Ili, l !lo AIIAIIT- -. lwm__ ('AJAS ('AUD-11 I I 1" 'it i3r , t% "' C I tin ii A ,,a zllD 1 J:, 1 r I i ". -,;I T f, b: f il ", t ," i EL"FL6'$7" P , -, _1. i,,,i w,. -7, ,(i- ,tl
111-Ir ij F"''- 'a i
I I
rita., disli cnoba 'a' a ,Li-- t pevr, _-,' att ta I 1 [), ACADEMIA RABIRA OT ana -1.2- -6. -1111to. -;', ca,
It I tira-at,, Y, % e Lal ,, A I 'a"- r, Lo mis Cintrico do La Bab
nietal. i -1 I aai It! li'i 1 -j- "I, ,"'r -, 91- M P.d. I, -16.. 4 -.1 la, 5' "'- $-1 ts Va.
--- i 1. --,- 115- 'J'- -I- .P.rut.__ 7 M ." ,,,, rl".1, .1".
MUEBLERIA "PRATS" A,", V,,),, rlliellal I tecl A ", I "itre -:Ca_-a,;'P,-o ,, C ,'un, A-R 381b,,, iuz ... ,,_, il-"'21 :i 6, 11 i. 1. 'Iilg=,.: '.g"': = rilru
S VEA)EMOS itly"GIOS Dy TA* l,, "". "_ q ., -'-6i, .,z.
,
f", z -"- C -- iii-ji- .1-d.ir ill. T c.,i I.Qj, de dtilnilatli y nanli,,_,z a v , eo, it, I 191. u
,!,; ,,, T'--, ,, 6Z,- 64 ,10 I -11 -14-ii,
Muebles al -,do 'Llnwinn p;ar ,, ) ,,
enntado y a t)jj_ it( ta % ,-a r 1 e 1 3,,, i V It l)- 1 -, 2 7-6 ,- :,. 1 , ___ niul. e- 1122-IC'i'q jlja' 'r"'ja Cjijj jj('S -i blan os c,,Mplet, C,_,! '-- 1.--1l., -h-li i 'W "'b" It T""" in"
x0s, Monte It 19 y San 'J irC,111, 0, Ill- 1 -1-leF I __ _lla, -;, : lil, ,-l',, --_ g,:: rllitl ai Wlu'_ 11 In.- trlu
_,C tSlllills Q" ie $A5 i_ ,--, l. -- ... ,i, i, M-i'm D M 'll Na- ALQUILO NOVE-'a --TMr-o
I ala, ciinaridoi, do", tan-aano's. Mirne ,,rrafoiz, ln_ "I .. W .1 -nll -'r --- ",
j, egos cuartil i I
I 1 n :,d T C, Ad ,, l I a, 11, 1, : - , -1 -!- I -111,
Sillones Wittal, carnitat, I I 1; I it ..;,"qi,,,,L-n i ,-11 HOTEL "PUERTA DEL SOL" & ,,-- eit,- Ilt"'ji, it, -1S air rl v ,-, ia de " "' l", -e ,,illi,. n,
i I .
Ac S MALETAS AVION I- " 7 'l-".". plttaa
", '- - , ; ,_ 1 -m- -al -.1- Au 1- -I'd',
hl ganiqiia, v fa 'c D-1, lt 77 'I'tfli-d", ,, "i't", $13- 1,t ... -':
1,-', ld a- ti l v Panel tvn-il \ pnf,, s a pI - -1-1 i 'I- i ik ,,,00. La\ at-s cie c,,j,,j- i% n I z, ; l
res, Aprovec I I i I Dl, '--mj, li 1.71i, t- at; ---------- 5 1 Bernaza 246, eNuina a N%- ,"
iil I -1 ,. IKER6 FARA UD,
I ,, en ajqial ler, Se i:Xlgen te-lilave sifa de-it $ (' Fec1lidades, rnulaolpr ., Tlril,", lrezen -iLt, "i I 'Cj'nj !&- I ,", I- -11 I:" calla, frentc a r1azoleta Ur,,u-! I l _l ,1_.%1
A-22M lian! "atei- ,-i. I i ADROK, liaas. Riaganos 'na V'Sita. lLtbi.i MILMON lln AFA9-;iF_1T0rLCiuv.
-:,rde I in, cas l "ai" ir:,_I ,1,1-4- -1, ---, ,,, -eq _- ta- F 1 ,-- l, ". ,
Cl it 11- 3511 1 r -- G1- , -1 t it ""_ 'l 'li ", !""Irl -1 -'.
I 1,1- , ,"," %ri, ', 1 ,: -, T.- i,, , , 1,
(7-3, I -56,7 %ov, ,e a- i- Vmti _,i- taicione, exterioli modernalsi ,A,,;-= ' III- 1,frfa-, it ,,,Il il J, e tr ,l, i I -- t,, , *, 1, ,- : 1. I,."- T-11ZI. Pit,
ti, D, te lipn a .:1 1i ,
Jtj n a a Tenjen 1, I 1 1 I -l M- con coniort Aguia caliente, v d4i
fl-ai-ca 11 -, l ,_ I ": G AP-4-W 74- U-19
-1-1, ,, 1-11 1-l"'i- V .... fria. Preci e" n6micos M-953 0 ALQVJiLQ ArAia _T-10n
('-l9:;-5--'2 N',- __ *, 1 11,1%1 ll,g
-____ _-MoZA_-t-,7, jA-99I5 r I - tw- -_,-, -, 11 __L_,2,_ 1 _, i, 01-1111. 11111c", 11
1.1 ,, -lan-, I lal- "I i ,,, , --- 'T'w- .-- "t"d.w IDS co
fr, -, -Z -,,, % 13FAAASIMA'S Ptr[:RT S 7 :' l' l' -d.- Id. !,--ill It. 1-t-"" 11., I ., llvl A,, I T'i _I
'I... I ,
..... l -", i 1'111:1' lal I)I:-' -- 5-"F-l' "' ". P r I AS !)A 7 ., C-186-79-2 Nov, V..d.. lai.fl,,, In !I ,1 1 lll
"i. -1-111 l' 11 "a "I .1 I i, ,:, I --111 f-'i -;iA -iil % i al, 1 -1
" KI _AS iA': !' :',"-' i ,-30 Ct
1, l-:, j _1 11
I z ___
...- a ,:,Z ,,r ", '-:--,'- 'T jCfj 'I ,_ tx7 x, -1 ,,'%- '., 1- Fi --- '- __ __.- ,,, t I", '-11,4n' :il)( ,)_ el n , _-., I ii: f i- illill'o), ," -, -- 7:r I, , , ,"' , ,, -_ill i -- K.a,,, '. -," -- ,_, rzril ', ""t 1 111-il I a,?, litlom", A.."I'S, MA.
1, r _ ', r I,' 1, ,, t ,- 11 "'i, _-1 I I AS .111, i ,it%,, 7l'it". M41A 0- HOTEL MANHATTAN '- ---, t,
1, i it 2--i", , .... ; a 11-d. -,j.
-- '' % I I I
;' _jjc, 'rK,_,,," tlit' o"-i_
, "' 1. a M..", 31z 11.
"", ", , ""V. ,, A, ,. "I" i"" I I ,, -", , .- -5, !-'- 't--i"' I tl-IrK M. 90-Flatili) SANTA ,
I -1
_, .,,-:,7 !, I Ita,,- 1, -d,
------- W O -'-- i'lcnR6A, inoxidab':e ---', alz-1- G I I al- li t"t"'.
REALIZ .'r , .rl i", _; TRAJES A $5.00 -. gli, -- ,l 1.1 'I ,---, ..,,- 0- ,, "",
1.1. "fil, % ". iti,
To anue tra cNis MUEBLES OFICINA ::i-iEl ,a, ria ,',, Cip'a" ',il '_ I-, z It -- d. 1l_'-r 1-il- tal, _, ,:, :,i,,,-11, ";--1., -..t =1i. .I., V .11 qll. ___ _111-1 1;11
'i-cla eil !,P -d., I I '% i.1- b"y -- $45,00, 1,1-- le,", -r -11e A -,a Lll, :a',,I;Cilre *. ,-%-it,,, 1-- ,,, ,,, "'l, ll r ., ,,_ -, %*I a i 4111- it,,11,111. I C., ", ,
I:,,,rcelas ali, ela"fale", ,-'_, eai, Coillp! as, %entiaS, "iae,., ", r,,,,,,,,,,, "ail- 1 Lli-, ll,- Ti. ; _1-8 I ,f 77 ,-,; ,-_-- St' .b-r o t 41 nI "taj:"" Ttil"
'Z_';, ACADEMIA P I Is
)" i , I", I ,-.i, _ll ", I :-i-'-1,i'.1, I-- --- r. _- D-120-II.
Plata f -1- in. ,, - -, l -_-.. i4- z 7 ,, ..
'i's, Ua_ llbr ro'l a'cial.' .A.m "
"balial ", ,O INTERES PARA LAS DAMAS 'iii-1- al Gtr- '14, Is 7 Ili 150 CASAS DE HUM EDES ;., "I. ,-l,
CVIS le t-OXaMl A la 1:, 17RC',R 'ifit Ce- -,il G,-.". Tt-n. v-! ta I "
P1111- 01' .1 F - .. F- Cr -i,, I ,la, "I"n, l", -H".... "it a ti. 4l ,, I ", t"', ___t __ ,,,
"I 11 illl I 1-1 a -:c lu.'Id ,!, ,,Iaaas i .1 '-, 3 C, ,ii-- --.i -d,, "i At, .1ra-a- 11, ---, ", -- "r,"', ,a. 1;
fi F T -YAI fnAtill lil-, ."11.1 11, r
, % ___ $, ", ,,, --., -tin., ,l'ii_"""" ""r- 7'i',"," ""'
16fono: U-5744, _____ -1 --,,, 1;:;, rt -111", '01 ,,, -1 "i-,,I- vl, :il";!, "Itiliar, w c, Rnterc,, ,,-t-,
% , ') (",--'S" P r 11 lail't'. .1 ;- .- i,, i _% t", 'L ,,r,,
"I r (A n t, n i I 1, S 0 RA ,'.N I 0 D F li I CE S U 1 "I 7 5-1 tat i, Aa_-,t&ll,, ': ii "i-,-, "' 1, "I "-', j """i T Ifr
r MALETAS AVION ,"'- -la -- '! tia -'--, It, _-,11, L It-11---iii
__ V--,G 7 :,',,% __ n-1 t -_- li, I ". "), , iI liin --na y Pantry a! tistJ -i it,-- --- 1---*tl- ai,,_ I li-I 1 -1111.11", _4 Qla 6 -Tlmt 'To 1 ,-n
Q! I : ,,j () apia 1 mp, C, 7 1, ......... ,, l ,_ A", Aine- I ill.-Ild-t., i'l-11,11. "', I.- 111,-- ,"r,-'arii- ,
A--. C-,,-, L-,-,5 _,1fj xan, Arimire i Malel s llgcras, fuerles, iona I -_ ..U_ _, "" _, ,illr,,,'-_, L,,, : ii__ t,'_"'. ".4 A ir. a, _.] I I .'Pilii,,,.ie.. .11, I l '1-1 Nii--i L-r.,
I ,. nermeiible, forriada z I" v:"-,l-.
i 'e:la i_ io s seda to -, ---a v,- '- 1 --




ANO tAN 11 -- I I I MARIO DE LA MAR! NA MIMCOLFS, 19 DE OCT DF 104q I I PAMNA WIN'TU"IFTF
I ............ -1-1 '- ---_-- .. .. .... - -, - -' I
ALOUILERES I ALQUILtRES ALQUILERES I ALOUILERES SE SOLICITAN SE OFRECTV ; f: J; OFFiFUJI I ;f: OFFIECTN
--immm6is --- ,---------,I,-- -, - ____ - Z-,g-- -_ -------,---,-"-
11 -1 BITACIONES 85 NAVES LOC I MARJANAf) REPARTOS 1104 COCINERAS (OCINEROS 118 CRIADAS CRIA00S I I 1i) ( OfAtifVA3 ( ()( INVTO', I Z ( HOFF'RE",
.1il!" 1, I 11 ....... IL ____ __ __ __ __ I 11 I I --__ _ I ."I" ,.W.. 't" I". -l ,,(Il ,I ,_ ., ,, ",11,_1l-,1',1' _.-I-1 il.- I "" -- -It, ,'I l I -I I
,,, I 41 ,,,, I ,,, I I I I I I I Ill I I ,'It 11 III- ,f V, ,i . A . 1, I 1 4 1 1 1 1 1 I I I I'll, 11 I I I I I 1-1 "I I I I I -11 I I I I I "I 11 I I I I 11 I I I. I I I I I I 11 I 1, I I',, I I
, , 11 ,,:: I, i ,,, ,,,, ,,, I , I k I I I I I I, .
," ., 111 :,;, I I I , I \ I I I ,,, , ." : 1 " , -- I I , I I I I I 11 I I I , ,." ill l,
I ,I ,,, I, i i ,; "'; 1 i 11 I , ,, 1, 11 i I I
, I ,11 I , 1 : ,,,,, ,i, I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I i "i -1 I I -1 "I I I 1 1 - .11 ,I, I I I I I I I I I I I iI I I I I 1, I I , 1 Ij 'I I, 1, q I ILI , , , I I I ; i , i I I , , I I I I 11 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l ,It I
-, I I , I I I I I I I I I I I -1 I I I I 1' i I I I II 1 11 tl 11 l I I It , I , , I I I , , I I : , , I : i ,, ,t
I I I .1 I I I , I ' , I , I I I I I I I I , I I I I I i 1' 6 q I iZj" I I I I I I I I -1 I I 11 I I I I I I I I I I ,,, I : .... . I I ,, "., '. ", , I , i t , , L , I , ,
11 I I I I 11 I I I I I I I I I I i I I , , I , i , I I, ; ,, I, , ,,,, , ., I , I l I ,i I I I I I I I I I I I I I i I I I I , I I I I 1 I I I I I I I i I I
1, I, r t si m e n t , I ,I I i I . I I I I I ,,,, I , I I i; I l I I I I I I I I I l, I I I I 11 I I I I I 'I I I I I I I I I I I l I I i I I I I I I I I ; : I I, I. . I I , , I'I It I I :, .i I I I I I I I I I I I I l , , ,
,'I I I 11 I I, I I I I ", l :1 I : I , I* I I
11 I IT i 11 .i "I i,1 1i ::i ,, , I l I I I , ,It 1 1 111.
... ... I I I I I I i , _1 ,
I I I I I 1, I 1, I I I I I I I I I I ,, I , , II 1. , I , I , I I I I I 1' L I I I I I I A I I I 11 I I I I , I .f, I 'I I t p ' I 1 11 I i' I I 11 I t L I I I I I I I I I
I 1 I I I [ I I I r I I i , I "I I ,, I I , I I , I I ,- -- ,", -1 I I I I t, I I 11 I I I 11 I I I I I IT I I I I I I I I I I ii I I I I ,I, I I I I I I I ,I I I I : 17
i , , , I , I I , I y I I I l I ll I I I I I I " I o I I .
..... .. I , ""i I I I I I i I I I TURERAS M 0 1) I ST A S ,, , I I", I I I 11 : , 1: I I I I I I I I , ; , ,,, , ",7 1,
T- ; I ,' I I I 1, I ,I I 111 I I 11 I I 1 I I f I, I I 11 I _____ I , I 1 111- 11 I 1, I I I I I I I I ,, .
11 I I I I I I '. I, L 11 _____ I I ,
I I I , I , I 11 I I -1- I 11 -i , i 1. I i I I I I .1 I I 1
I q I It N 'i , I I I ,- , " I : " ,; I , ,I ,, I ,,t I I A ( I) , I ,, L'I I I I 1 I -114 ;: I I I, .11( fl 11 I I I I I I I I I .1 t ii,.11, I I ll I 1 I ia I , ... P , , , k % ., 11 I 11 I
,I, .,-" ,".'_ ,T , I I , ":1 I I I I z 11 -1_11 ii I it 4nkl* l,-,:" , I I I I -- I -- -- - ,--, I, "' I , I, ,,, I- i I ,,,, , : , , , I 11 I 11 I I I I 11 I I I t, 11 I I 11 I 11 11 I I
, ; ; I I W I I 11 11 I WIT NI 11, I I ,Ii-_ o, -v Tif, - 11 I - I 11 I I I 1. iI i :: - I I ,,* ,,I 7""', , : , % , , , I , --- - ,,, ,,, -- I
I ,,V", , 1, 11 .:1 11, ,
I, 11 I j DEL M()NT TY VIRORA, ,,,,, "',
_v__ 0- - I I I .11 11 11 I - I 11 "I'll I I ,:' VIBORA
I, ,,; flo 1, ,-, 1) I I I I I I %- 1-1 11 I l 11 T I ,,, I 1, I , 11 ,i I I _ I ., T "I IT ,
NICANOR DF,11 ( N.11po t , , , I -1 I -- I!- :111", '111111'1' j I ltil", , ,,- I ,,,, , ,I ,113 OPERARIOS APRENDICES """ I ,I'll, I I I'll, I I 1, "
-I-1111-1 I I I "I'- ""', 7- 7 11- I I I , , i I ,l, I %-- -,I I "I'll I "It" I,,, "III(, 6y",
1. .11 i-11 I 1, I I ,.I ''I I "I I I I I I I I ,,, 11
,it 11 I l ,:i,_,:,1 ,11 - .,.I I '. i ,,, ,,, *, _- "", g
-111 I I I "".l.,11 I I 11 11 11 ,.I, -l"', "I - : ,:, I I I I -1.1
11111- I Ili -- I I I ( I 111", I -I, ., ,. 'P, I .11 I I , I : I 'i
,,,,, ,, ,""., , I , I I ____,___,___,__ - _____- I ', '- il 1 ,, T, I !_' ,I, I 11
I-r'. I r- L I Ili I I I I I ,,, I -" i, I ,,, A, Q( It -4 I mITAI,, I I., I I'll, I I M, ,,,,, ,,,, ", I N Q, I I , 1. r, 'III, 11 11
I t 1, , I ,,, I I., I I I . I I 11 I , 1 I I I I I "I'll, I 1, I, F ,,, i, 6 'i ,
I
---- -- __ i, I I I I __ __ I;1.1,_,_ll' ,,I ;_ il, ,__ "'I", r ,cIiuu_ ,m- '_FA-.l I;, tV I t 't-," %"' '.L' -1 '"' Ii ' '" 'I' "" I ""'
:, I ", ,, !". "Ill, I 11 11 I- ,__ ,,, -I I I :, ; ,, , , it ", I I- ,;, ': ,_ ,- 1,
,L!Ao OF, LA PLAVA --T-1Z. " -11 I I'll I ,I, A" I I 11 I I ,I,, I i . ..... "I' .... ,,,,, I , ,, .. I 1.11, I , t, iv
,,I, ,J- 'i -% '-'-,:";_'- I- ii_ wTv I, -1 1, ,,t, ,i 11 I ,- I I It~ 1-1;--, i I "'i": 11, ,,,, , ;, ". 'I. i "" T 11 I I ti. I "I", ,I, ,-' ,,,, ,,,,, 1, I ,,, ,It I ",, 'I'l .. ti, m I _'l ;- I ., ,,, 1-1 , -1-11 I I _i, --, ,.. 1 il,, -- I I ,,,,, I, I, "I I,
11, .71 11 I I I 111.1 i- I l l I ,
Mr.l.- I i-!- -1,2, l "":, - ; : ., i, "i .r: I '1 il I ,
I It., I I I il "i'll, I : 1, l, I i I I 11 '. , ,, l I , , 11 "", "
__ --I'-,- I, _,-, I. "", -,-, ,-, ,,-; -, -,,-- ,, __ _,_, I ,
', I 1, I I
xfi ,,,y Mrsco,7 -1117 I 11 I L'', -, 1 _611:V_,_ ; _Fc NiFRIMG 'Ailli 2 SANTOS SUAREZ MgN OZA -,- -- ,I I ,- -1 I I fl I IL Poll W il ,I I PT;
,, -1 I 0 F TI, it I'll -1, I ., I 11 III I ,I' I .11, l I ,I, i.111, -111 ill L,
m, .1.-- 7 ,I I 11, -IIII 11 III, "." I-I 1 ,,, T.: i I I 1, ., I I' 1. I L__.I_ ,114 AGENTES W NDROORES I "I I I I"11 -I 1, 111i I I ,,, I 1. I I I , , , - . ....
I.,". Ii', ,,tj P, L' I I I I I 11 I I : 11 i_ 't", "% I~, "i" o- ,,, ,'I N 11 ,If IIIIA , I I 11 I I I~' I I 1111-1,111, ;IIII; 111-AL
le -1 I '. I ", , ", " I 1-11 1 Ill I 1( z ., ,;, , -, ,., ,,,, ,, -11
lt ldl pi- I I "I 11 "I 'I IJT n I I I , I I , I- I
-- ,I Iii,111.1 "I, I, I I 11 I I n I I, 1 111 I I - 1. ,I, I I z I 11 I i I'll, I "I -Y'111 I- I I I I 111 I 11
-1i) i li, I't I I I ""'t I 7 ii,.T,( ,4'Itit, V, __ - 11.1 I I I I- I :, I I I "''
__WU Iii I I I I I I 11,
- li, I I I
______1kAN1AP,_ ", -1 I 11
"' I ,,, ''I" "., I I "I "I 11 I I "' "I'll
11 1, , I "',"", I ", o" It ,, : , -, I I I 11 I 111 1'1, .1 : I ,, ,,, ", , "-,- __ I I - __________,_ --,--,--" __ - I, , "I ", "", "'i"'i 11 I I I I 11 L I i I I I -','" ',- I,, ,,, -'.
"I "! '- "' 'I l, ii1-11 1 -- -, llqiTil -111-11 11 1, n ,., ,. I I I I -1
11 I L I I I I 1 1, I I -1 .1 ,, I I I I, ,I V, t, , , , T "I i .1l I I~ .I l- 11 II,"I".1, i 1, I ,,, :' i_ I ,I 1 ilt 1,
' I"' I I I I '' I li
"i _, L l ", I I ,;, :1 1,1 I I'll I I
I '. ", I I t-11- 1. ,I I - __ "I, I i , i I ; I 1 I, ,
I I I ",., I, :, .1 i l, ;' ,
I -;;t- -I iIt I li I, -,l '"I 11 I I'll, ,,, I I ,,, , -lt' I I I
"I I I I --- I I "I 11-11 --- -1111- I 11 11 11 11 I I .1 I .,I I, I I I I', -l I, I """', I
", 1, " qT ,I , , It "IrI 'I'1017A FII- $ ---------- _qF1CJN" S, ..- ol.- I T I 1-1 I '' I I I, ,,, ,I ,'I, ',. I I. 'l I , I , I -11 I I I I I I I I I I I I 11 "',
I I. 11 ll I. -1 "
__l i , I ,,, , ," , 1, I , 11 '', 11 I t_- I I I I 1, I I I 1, ", 1, "I'',
n, I j4 W i , ,,, l, "", ", '), -1111 ,I,, ,I", -_ I I 1, i7l-,_ I-" I ,_ : i, , ) L I I I I I I ", 11 i. 'I'
1, I 1; i I I I I I II 1 "I 11 ,I ,,,I I I'll', IIII-I'll I "I I .1 , I I .1 -, ,, ...... I- -l- Ill I'll, 11, , "I'll, "' "" , I I ___ - - i 1. I , i , I I -% _i -,,, ,11, I 11 I
I, 93 LUYANO I I , ., l 1, It iI1_:_1t111 I'll 'I", _111 _, I_ --il, "i """
11 ,,, 11"lil I I 'Itt" I "I 1 ....... .. 11-1 11-1-1. iI.-,1-,---1- -- --__ -1-- -_,1-- ,,,,.-- -11 -1-11,1111, __, _ _- I I I I i I , I I I I 1, I
1 i I 11. "I 11 __-- --, I 11 I I - I I l 11 I I I 11 z',* ,,,, ,-, IT , I I I I I I I I I I I I I ,
I 11111 I'll, ",ill -111"I" z .. I I 11 I I I .. I 11 -, ,
,INIII I Ill 11 11 \1111, I II, __ 11 ,_ T I 11 e I'll I I I I ,,, I I I I I I I ,, I I " -- ....... I i,.. I -- I I , 11 I z I'll I'- l
"", ,,,,,,, I I -- - I .11,11,11, ,,,, -ml7_,_,__ , "." ,- I "it,". --1, 1, ; -it III I, I -11t, I I --111.11 -.". -1 i ;.itt- I -- l-- 1 I I I I
''l I 11 "I I I I I I , I , I , I'll l I I 11 I I ''I'll I I I' I' I" '__ ,
1 ,, , ,,, ,,, , " I'll, 1-1:1_1 7.1i,1. 111 111-111
"I ,,,, ,,, 1, ,, I I I I I I It,, 11.11, ., -, I ", : ; I ", I, I '' -," __ I " , I 'i, __ 1.11" I "I" I, ,,,,
i'', "I ",'I - -1 IT , i I I ,_ 1_,. I -1 I 11,1- Ciit, -i., ,
I I , '' :""_ "., .. t _11 I I'll, il__ __ I , l I ,,, -1 I _________ ________L_ ", !__ ,, .. t"', , I 11 .1, 1, I "I -.1., ,*"* ,:" ,.' 'l,
I ,
lp NTO 'mir", "I't- IIIIIIII, 11 I I I I 11 I -- I_ , R__ _,_,, I l t "" "I", .", t1r,", -IiII I .. ..... 11 : .11, I "I I I I I I , i I z '111 -- I 11 I i", 1- I
I
-1, "'11- I I I I I I 11 -1 I 111. I I .... .... I I I I I TI TI IIN 1-1, I r l -1 _I1 _1_- 1 __ ,____,_ ", I 11 111i I 11 I I -- Il 1, III I I -Ill I I It 111- "I -1 1, I I "" __ 1, "",
-- 1.11i l, , I I I I ,,, t, -- , , i ,- ." 11-11 .. I I '
t , I ) ; , , i I I I I It I I I , 1, I'll,
1, ,- I I I, I I I I'll I 1- I I I I ... I "I I .11"' ,I, "
-f- F --- ---- '' I -1 ,,, 11 1- 1, 11 -11 .1 11. I 11 .-I'll -- I I 1, l 1 I "'I 11 1, "" "' -; ...... .',,
I Ji- ,-lr ART Ill I ,,,I 11 p 11 I i I ,-,-,I ___ il ,,,,, 1, 1. I I 11 i r
.,'",I-,,IlI. ,,, : , t !!, ,i, 4 I cf v, VNI p 1, I lk S -- 1, 'I, :, __l I I 'l z I 11 t". .1 I ,',I-,,,,,,,- 11
1, I lit 11 n, 11 , I "', "I I -'. 1, I t I-~ 1.11- -- I I 7, "I "I I'% I 11-1, -1- ,"", ; "I iI'l I, ) I 16."" l'i; , -- ,,,,,'III,
I " '- F- 1, t ", : " i I I I I- ', LAWTON BATISTA I "" ill l "" ;,, 11 11 % I li," , Il, I I,; I , , l -1 P-- ,. .!- lI
-- -- -- I l 1 %," , it, ,,,,, I,
I'll Q'I. 11 11 , "I I ,,, "' 111 I il 1'i_ 1, 11 I I 2'1_ ,
I ,,, 1. I .1 ,., '! q! !, , II I I I'll, I 11 I, I, it,, _I I, 11 11 I iN i, I 11 I I II'lil I _; ,,I ,I ,
1, _Y__ _; I _. lr _ I: r 1; ""I'll III-11 I I -XlQ-tA it,% AFART NF T _117_1 ', f j-, 1_ l- - ___ __ 11 .1 I I I "I I I I
11 ,'I, 11 1- I Ml--r- i -- -_ I I .1 ,i I I :, % I I I 1, I I I I 11
"I lli 1, I -I 'It I ,_, , '* _' , '_ I """ I ", "", __ "., I ,,, I l I , !_ L OiER TL_T. I ,,, , ': ,_,, I , ",
'. I", I t-_ I_ 1, , - --- 197 HABANA I I I 'I I 11 -, I T I ,,i I, I T, 7, I i, ;_ l, I~. I I ,,, I, ,- l, I,, "' "P i ,- "
".", 11 -11 1, I -1 "_i i .. -, "T"l" i, i, ,I, illi I I "I 11 I I I "' 1-1, I "I ,,, ,,. I __ i ,,',','. ".
I I ;, i ,I, ii, ,,, I i I I 11 ', I', 'i'l 1i 1 t, -1 P11-11
_nrF,tl I,. XLQ[ 11,0 FRFSCAS CA',AS 1, -1 "I "Ill , I ; it,
I,,, A ,ArA 06VETABRICAILAPAR - I it I P o 7 Pti- I 11 I I ,,, I " ,,I ( I', ", 'il I I I III 1 11 I 11 I ,
", , IT-1 ., W. ,, ,.-,d., I 11 11 I .1", 1, 11 "I i .1-1 I, I I I 1-1 ,"', 1-111-11,111,11- __ I . "". I
11 ,I -Z.il" 111= ',,V. ,I, -_ ,- ", 'i I ", I I :"- , ,- :i, I "I -- -,;, 11 i"I'l I \1 I Ill I I i, I ,i l" ': " I I, I ,. i, , ,,, ,,, ,,,, i" ,,,vmI; itci -i,:
11 III Z., I I .- I '. 1, 1, I I 11 - , 11 : , I 5 I i ,, "I ., -- --, ,
I .-. ..;l. NIJI I, A-idll, ,,; I , v 1. &1; I _111-11 It'll, 11 " , """ ,,,, _.", i -, I I I -' i :;, 11"'
y , I I 1. I- I l-1 I 1, "', ""',
r, 11. d.1 Meli KI,,d1l9.1W I 1-1 ,_ i- ,, 11 k- I ,, i I~. I-, 11 11 I I I I I "I I , ,,, ; ... Ii- ,I'. I I
--- ---- ---- ----- -, _____ -- -_ - - -- -- V 11 I I I '. I 1. I'll, I'll t I I t il
I - ,, C.111-1. : I~- "'I" I IT, '1111 I, 11.1, ___ __ __ __ ___ ? 1. I 1-11 I t il l I I ". 1, I ,, 1 1. I I'll I I --- -.,
D- t ,. 1 I ''i .""l- ,'', I , 1, I I l 11 N I I I CLICTTAN -, ",, "' l"::,- 1,1 'I"!",-- ,;, -i ,;', I, _"'v',i'6__ ",." I I ,,,, ,, 1i OPERARIOS APRENDICES
PART.-AMEW 01; INIVIvi ,,i i. ", l 1 SE 71". ", I -- 11,11 11. --,i , _ l_, -6-1_, pi,-oic- -i- "., i, L - I - 1... 1. ,, ,, I _____ ", ;, , "Il --i". I ., i, "., 1, ,- 11 ,'I ,I,, I I I mi- VI.--
o, cimdr, "I 1- ',uii ei 11, " I, 9 SOLICITUD DE-Z LIEEkFS I I- ,," 1' I ", ,
' '- "" 1 I I ': I 11". I I I i., '. -, I, _', ': ':-- ". 1- -7, 1"..
T, t," f. '- -1 11 I e 11 I -: "", l .1 l,- ---:,1- 'L
-1 - __ - T_,F -I-- _1- I I 1 1_i.'Tl I I I I I~ I I I I I .1 1, I I 11 I I
-i, alquilo "l ,slf' "! I, -, 11 I 11 I -,"I", I I f, i- 1,
,,, t, .11iI, "I I I ___ T____,_ _,-i. I I 11 11 ,- "I 1i ,, ", , "
'I' :111 111tos: -- (I -, : : 11 I I '- I ,_; ,,, t oil_, l,7 -- ,m, I I pt -; ahil p Cll'a %, ,I, ---- -- , 11 -_ I- ,_=
j ,n(, i I ,I I~, ;* , I, " 1 , I I I 11 I It,, I 11 : , I ,,,,, I, ,' .' 12n A -- ,-- ,- -- ,, III~ -- III'I ,t L I ,- t ii i, ,, L I - I I "I I I I I'll I iI- I I I I- -, ,,
__ - 1-11-11-1 I I I I 1. ,,, l , _1;11, I I I 11 I I ) '- I
-1 11111 ,',I,, ;1'I'_ :0 --- I ,,, ", , l I I I I ,, -, I, 11 -11 I 111111- 11 I 11- 1 "It
,I 't, I l-l, "I'll" ill ""It" " I L 1 , I i , , I I" , A I ", I Ill el-, 1:--I'l ".
P. F I I 1 I 1 I 11 I I I 1 --- - .... 10 I ?ERF)1tDAS % il 1 I I ; ,,,,III 01 I 1-1 I*'L !'I
I I %- 11 : I -l I I I ,l I,. 11 11,
D 47i, i- ,:' ,. I ( i7t L X __ aw- _- -- , 11 I I 11 i I ,,, 'I ,,, 1% 1,11- I
I I t, i"', ", "I-I'l 1: ils soclOs i1jIll 1-1 1-11 I'liI. 1-1 I'll, ,.I,
I'll, III I, '11)"-_11 ,,-,,I I , I 11! '' .% I , I 11 "I '11'11-11:1 4 I __ - ", , I- '', ", "'' :t,_ ,11,1_ """"'.- ,-,- _____ --- - 11 ,,, 1, -- :'_ __i-I1-t,
i,, __ , ,., ___ __,, I le j .i I-' IL "I 1; 4 "I 11 11 I I I I'll I Ill ,I I I I ", 1-11 'fill- I __ - --",-,, , ""I 'I 'L .1 I
I , -- 'T I I'll- - - 11 I I 5- I -1 -, I I I I I I I I I I I ), ,, P- i-- l, IIIIII,- V, i'' --- ,I 11 t'11-- 1,
_11"il" F- I 'I L I I I, I -, I ; I I I -1 A I I 1. 11 I 1 1- 11 I I I I 11-3 ..... ... ", 11 -- ", 11 '- -I,,. "I I'll 11"", , , !, I,- 1 ,,,,, 11 ., ".
I - 11 -1 l :z, P, -- 1 - A ,-I-,- __ __ -, % % .. I I -1 .1 I I I I I 1, I 1. ,, l I I I 11 -.1.11- ll ....... .. .. 1,
1:, '.*, I -, I., 'T I --I I .
-,-, i%_,; I~-, i --- ,,, I I I I 'T I I. -1 ,I ; - I 1, I, I 1, I ... z I I 1 -- 11 i", ill i',
-1 11, , 1-1 --- -- - --- I 4- 1 1, 1- I I 11,
% ,.I p1m,", ,I, I. " -- -,*, -, ", : ":, "', I 'I *,", 'I 11,:1 'I., I e I I'll "I
It. ,:;- ,-, ...... ", It I- ", - -- I __ , I '11'1 'IT' l- -i I ; -I,,,,,- % --- ---- ------- %-% % % %_ % i I"', ", i'll, ''I'll, ,'III III I 1 111 "I'll, 12q OFICINISTAS
I "'11- 1, -1. I I I 11 1-1 I I I-_ I 1. I i t I - I % ':
o- I ,. ,,III,! i ,,I I -; 11 I ill Ie , , ., I'll I .", I ,,, -- l -- l "% :P
I I'll, ", ,z It-- I I I 111% I ., ", I __ I 1 ", I
I Il. % I~~ Z ': '11, ..' , ""' I- , -1 I t t I I t, i i "' , I I I T I'll, "I'la rxp7n1x-t,. 12n,".
I , W '7 i ,,, L -111 I, 1, -1 I I -1, 11 i " I " "' T l".
i 11 7 I, I 11 -' I I I I A 11, i '"
I -11, t, U V DAIDO I '' I 1. i % "' Ill 4 1, -715111 f 11 I 11 11 l I I I I I % I % I I I -1 ' ':
-- vip-,,tli-m- ,,li- -,"- i- -- --- - ,,, - i- -- %-- 1 I I I -, I I I I ,;,i I~ , ", II-l" "I,, I %, ,% -%----------- ____=
P., ,, ',' "' T , ", I ", T I I I I I : I 11 I I 1 --- I I 1, It , ,,, "I "I ,It I r I, "I ,- ,' 1- Pill', 0 A1 ,0i I, ATIITA L11 I,- I ,, -1.1 1%. I CN'N, VIL'ERL (Vitt; I I I' '. I I I I 1- 0 I', 1 i , "-.Ij, I,
i -11" 301TICITCU S VARIAS -- .i "'l- I ."i), --- -"- -, """." ,,,1 ,,,
1, 1 'I', ., _____ ,,,, I I ", rIcl- iw ill I -,"I"',
I'll I 11, I I % I I I I -- -- -, , .1 I'll- I
I I % ,% & 9 DIPM 1; N1,,"243 I I % 1, - I I I I I ".- , "'. _, ",_,", 1) Iii, IN,
i.. I -1 11 4 -, -, I -.1 I I- ,111 ,I I , MUCHACH S L' I I I ; i-,
.2 "' ,,,, , T, .1 I 1 ., I I 4111 -6-i-c _i__(;E
) i_ 7,x iv I- -_,W_ % % ". t:!_:_L_"!% I iii j ,f :xvo N" L .
11 11 .IA IIIIIII I -vi I I I'll"',iol "I".. "'11_1_ I'- -,". ,%, l l _'i L,__ i I , -"il-'i I I I 1-1-1-- %--" ___ __ __, ", I. i I I 7", 'l l ,,,,,I,, Itl I ,, niln, Ti,,, 'Ill-' "I"I'll, ii,
,z ,,,, -I ",I, i, I -%; ,,',%';41 PAI'l,,1 corrasponsal, tradU4 ,
'n,, "", I., 12 OCACIONES ,' I I i,. T- , ', I - I- ,, ,I I 1-1 'i J,,IS COIT _', I ""- .
-- -_- -- i ,',,-,,I -1-1 I I "i"'I % !"'"It" 'I
L I ---_ -,,-;, ,,,l- -- I. J, ACV :111, I I .,I i I '. -, -_ I- i ,'i", -I __ 7t--_, 4 I I ", I- ... -. ,1 ,; l rl,, "", , ;, I I 111-1- - ____!,l ,_ _-. t, r, rnnt Ohihrin& Lnriga exp
__ ti-i- ;, r tI"l, ", .11-1PI11111Y rivnc;) etlc ,Iontor. referenll ,_ .t L ', MATVNCFRA I, 740 -- -- -- -,-"- -- -- ---- % -- i I I', I~
"t,11-11 AI-U-I.W __ - ___ -------- I - --,-- ,- ---I- - ; 0-11 I t '""' "' """ ", 'i' !I' It ' "'iI 'I 'l t 'I I I I I I
-- -W -1., I -T'. I 'ii',II.,jj7__. I " I - I ,
,& 2 b.hIl, I i-i,, LIldiIIII, ,A Itit- 11 "I'll" 'l i, III, ,,ii -,"I- o, ,6 ,evii -- I I,,,,- 1_1- III- PF b:,,,1)FL)w1Fs 11 1 t. -2['Tlj l c-OxioM
", " I -- -. "n". I- I --- -, %--- I- "I 1 l Q ., 11 'I, i .,-,,, , _' ____ ". .---I l:._- -, .,
,, III 3.3 .M 72 -t1l, I. , %--,":', i- n f;-t il iz 1_ % -l I'll l .i1i 11 1 71 11 I 11 il i- il l, I I,.:,iI 66"Kim
1, ,,., I I ". i, -,- - I, l i_ ,,, ;, I --- 1% - ___itrroi-, I ,i-4: 1 D-Q70-129-25
.,N1I,.I- VIT.. i: ii , sa-l Z' _!,, 'i, ", ',',',, I It,~ _, li5 I I I! i, ,I- I ., , 'i-, t,- i _, I, j- - I'll- i, , -- ii ,
,I,, i-., j 'A "It"'All III4171 ... i',,'L,,j,-Irm ,liz- -l,-,,-AW,---llt-- m-n.. " :",_ I._ ,iI, 1 ,1111 .111 t IL-I! I 1-Itt, I 1- tt I t % I :, --l i I Ill- 1 l __ 11 i I --'f .. ..... ii--!. I"""T"r
rl-0414-- 1 "" 'i "" "', -- n,.,. I, l iii ,%'I,- it" lt_' :z': ,-_ ",'_l'.,,' _%11,il '." --- -,,- tl-i -ll- It I Sii, fl, E-N ?I 1, i "I", I i I 7,i, I -,- ,I7Ii , ,,,, F, i ,, i.,l I'd I "i, --. --LQ11LQ 005 ArAftTAMZN-r0iI .. I ; I,
I ietl h.1- --_ V. 'D I i ,:l t,.,,,;,1, II-11 I-I i ", ,,I -,, ,,,,, i- ,,, i,-1 -,"i'l" -41 i
Ilc-dm -rm w: ,-i- Ill. I'l;III111711 111111 1 111r AI.L-_ .0-. -., T-- .- 1 1 ,I, I 11 ,_ 1i ,%
. %. ", ,'I, -- l I -, c,__ _- -- --itI----- ------ !- i- 1 I -11, ii" :11, nl ,-_,_.
-iM.d. wrig.T." I " Il I -11 I'.~ I __ ,I tt L I., - .,- -, I I I'll, -1-11-- ": I, l;,- l, ,I;^I it-1 I'll, 11-1- __ _ --I." lilt" I T ,,, ---,-- i), % 11i 1111, ;lI '; rT,,,,, I, __ ZT ,_ -- %11 11 I T, - l I- I i, i, "'. __ 1, I, I l, 1 , i - ,;P"t, 'N'ao riFf"i X11FRfO V1 (IlitIANIZAC101 Ifil
10,00 I, I I I f ,, ,,, i I ,,, Z , ,,, "I ,I I I I I, _: I, --- __--- -_-__, I ,3 itt , ,
11 I I I I __ -1 I, I, 1, -1 I I I I "I -1 I I 1 -IPI ,I% I '1111 I i, I -1 I -1
I 29. H.d., TIi. P lifr I 11 - I, 'I I 11 I I i , , I 11 I " I "' 111 ; , i ,I,,:'-",,^, i, I,~ "'I,,, 4,,,,,i,',il,;
I 1, '
;1 1,1- "' '1_1 1*11) .1,11 -_ '", l il I 11 I I. I'll lls ', I,", I I I I 'Il .) 11 'W 'T I ,, I , i I l I r. '- I ,;1L- .- Ill' "I.
11111I.RIA SMIll I'' I I %%%% -%%% % " % I I I I I -1-11,1111- -1 11-1-1 I ', ,, ,,, ,'I T i" I,~ " % , ", 'i" 11-1.1 1-11
I l"', "'J""ll 1 11 I-- - __ I 1, I z I I I i I It,, .1 I I I % ,i il ,li-l Il 11; I I It, 11 I-- III "I 1-11.1 l",; , I "I, 's -,,t ,I,".!, 11 I I I 11, ,T I , I ,i -1
11 1, 44 I , '11.1 F144 I I ", I , ", I I 1, iil', "'; "i I , ', r -, "
I, ftl) %fm) ( xjf' JI I , I ,I", II-11- ",I, 1 "I "I I I I I I -______= 1_11_1__ __ 11 I I I 1, I I I I 1, I I I I I I I I 11 I I 1. I I I I , 11 Itl I i ,,,,, I , "W.."', T, "11"'.
i, "'I I'll, I I'll 11 11"I i I I, I I I I I ti ,,, I I I I I , I 11 ,'I I li I Ill: I'll'," ', I I I ill I I 11 I I % I - I -- I, I- , ", ", I 11 I -I.. 'It, 1,1: ;,I I", 11 I % _- I 1% I ; I 1, .1 %%% I . 1 1 I I 11 'll I l I ': , i" I I, ,
11 "I , "" ,I ,I I I 0M E i _411", t '- I I 11 I, I I, I I - , --,----- ,,, , , .!l;T
-- I I 11 I I I I I'll, -- 1. ,_ ": % I I 1 11 I % 'I I W I I _%- ,,, ",'- """, 'INctTA
.1-1 i 1, I ,, I I I I I ., I I ze I ." % ;I i I ,,, I I , I I ,,, i 1, I #11111.1 I _1 111 I I -, I , '. I I I -11. 1 ,,, ., % -, I I I I , I I I I I I l . I %%%% I', I", I ,I, I.; "' 1'11, 1.'111 11"111"I'l ,T-1, %,1,- F- t .1 I I I "' ' I ii 5 11 %, I I I I 1. '' "I'll Ill 111.1 "I -- ."'i I ,, 'i, I , ,, , '-171 il".1
I I L ; I I % -, I,
-1 i- ,,, --- I I It- .11, I 1.
__ __-, % %%% % %%% , I 4' ,,,, :I-'; %',% % ", - ., 11 11 , I I - I I 1-1 % , I L- I ,, I it III l. I "I ,,, 1, -t I,~ 1. r, I r Ill
I -, , - i I "'Ill I I I I'll I'll % I 1- I l lill"I :, , , % I I 1-1, -_ I % %%% i I 11 11
"I I Ill, ."I I, - i I 11 I, l 11 I I- I I 11 1- II % -%% % n I" .
-11 ": -Idl "' I --- -1 I I I , %, 11 I I I 11 0' A ", ,I, ,,,
I~ ,. Il PALATIliO I I 11 I ,% __ ,. 11 "I'll"I'l- "il""', 11 I, 11_1(1 1- 1 "..", m "
1, 1%, I I w SO CERRO i3s CRIADAS C ti _., I I 'I l 111"It
..11% I- RIADM 11 I I I 11 .111, I I ....... i't"
--11 :711,11.1 ", I, a I , I I ". I I _ __ I ': 11, 11 I'll ,I ",%", ".", tl 'T 1 I'll
I 11 11 -- At I", "I I i' Ii., 11 ll 11 11 1 I lt, :i', I ,.,.,.I 11 "I"'I I:1,, T,
-1 '_ I I -1 _-_- ___ ._,_;_-,_ r _- i ;, -"r ,,; ;I I, , I ,
1, i I ,I I I ll I I - % I I :, t'iti1-1 il 1-111 I I"T'- l, --- : '),"', 11 I- I.t.1.11 III HfIr- M-R"
1 I 1 % I 7il I I ; t- - I z,
11 ____ ,-",- I I -- - , %- ", I I 'I , vtl w I, t,' I.,,, ,,III, r"0111 11
I I TA ;itl, 1 j 1; _l 1IT-1 ,, I lr,_11' _, - ',-, """C" , I r'll,:, I.:_ -1: I 11 :,"I 1 ': I. I I I ". I , I I t I I ,I, I "; i
I I 11 I , I i" ;, I -, , -, I I 11 I T, 1_: I *1 t, :'I I , I ", ,,, ,, I ,. 1 _-_iW'V!6I FCITD- CAIIIMI
_,,- ;t:",. l ;I I I I 11 ,. % "I"I'll" I I , - __ I .1 I , I I I I 1- l ;, : 11 1% 11 I, I. I, I- _I"I, I,, %, I'l -,._,,I .'ii-t .,
", , ,,, I ,,, I - , I 1-11 I I - - I 11 I I _%%---%" "", '----% -_- I,-''- %111 I I, ,; n-Ij i. I
- I., I z. "", I, I ZI L T ",-', l, V MARIANAO REPART05 , i ,i. I p I,
1-1111 , _-- ,,"" ' i I _,_, !i I %%%% % -11- t, (1i, 111 11 I'llil I I I IIINII III "I I, 111.1, ,
l I _, , ll - I it "Ill 11 .-1 W11- I ll I" , "", .11-111-1. , "f.1 11 I 'I, ", % ", I %
-l"--i" 11 111-1 11 11 I % I I I I ., , , % T I I """1111 """ '. 1 11ii-ITi IT-
I ;" 11 1, I i1I ;* 1, 11 "I I e I iiiv'111- cllk -I, ,I", __ ....... I I : "I 11 I -:, : , l, t" I i
...... .... .... 1, ,,, ." __ -,--%% -%%%%% ,s yr, I TF KOH11), I I I "I I 1, 11 , I I I l I IT, , ;, ,, z- ,I;,, :,! , ', "
,,,, ,,, I - 1, I I 1, tl, I I I 1. 11 I , 11 I. , I *:"%, 11 11 _, 1. I 1. -- I -,.* I, ::," ", __ T -eI itlalivi7, ,,, I ,i ,,l I, T,
-;i:- IT, Tl , I " I I I Ii I I -,, ,,I I, I '' I 11 % I I I I I it" I'~ I", 1'1 ,I. I li, I "I ""I, "I Ii I I I' I ,,, Air i ""
.111, I I I I "I t 11" I I'll I I I .1 li -1 11 "'I, , l"', "I tI ,,, , D-,M".
c """. I - % % %%%%%% ____ __ "'. I., I, - % 11 1, 1 i, :, I ,_ ,',: '.
,,,, 11 I 11,; I , 1, I I __ __ __ I '' , "" 4 i
""i"i, -, '_11 7-1 11 I 11 ,I I lill."J" I", -1 ,kI ,.,. I -,." 11 ." ,, -11 I
.1 1-11 "t I'll I I -, 11 i ix, I, M I
I I'll I 11 T I I A 13 NIM :Hf) I I I 11 I .!"
I; i , % I 11 -I,,--,' --- -I-,- ",-- I- I :'' -;Wi I ilt,_ 1-1 11111I OFERTAS VARIAS
I- -ii--l i_', I ; I- I, ,,, -, 11", 11 ,I, .
, NUR -IMAl ;1 I -_ri7l , t, , , 7 I 1.
, , , ', ,,,,, "I',.% I'll li I .1 __ . I i i, 6 % __ .,Arymx MATA1.6vio OYN m
DEPARTAMENTOS ,it ,,, I A I ,,,, 1, , 11 I, I; l ", I 1,' , ,,, - '' -, "" , I ,; i,,*, ,i r, 120 MANEJ ADORAS 11 ".. 1- 1. 1-dl, -I 1-1 1,
Q I", I I I 111"ITI, ,,,, ,I , ,I, -- , % .-, _ ", % __ -%% %%%% % %: i ", , _liI 11 I I I "I , ,r .- l I Il 'I'll I , ;-,- : =-;;-;t-,-, -l i-, _I _,l Y-oa_,, v-,- ,-l -,TI-,,,, I;,,- I ,,,, I~ I, 11.- 1111-1"I" 'rif,- M
Al III 11 I, : 1, 1_1 _. III, I I I I :11, 11_'11 r1i ", I'll "I'll, I I NA MANt'ArIORA C OX 11", I b
11 11 "",-- ". .- -, TIT- P- I I )-M i
i- 7",-"-,;: I_ I I I I ,_ 1, ,,,, ;_% I' nl1l, I t, .1. .-., J..W. l .!.
."rIl 1_ 11, , t, ,, ltt ,; i" ", ,,,,, T, "", 1, __ ,,, I 1. I it'll, I i I I :_1' I 11 I 1, : ,L "., I _.1 11 -. -4"i'l t- T' -, ,. 1-1
I I~ , i" t j -,-- : 11 It I I 1', l 'L l I 1- Ill 1 I I I ", :.., r, l I ,.-I"-. o
-- S7111 %,-,,, -- l -i -11 1-1 I "I -, 11 ,. ' 0 "C"'."
i I I it ,,, ", t":, ---------- 7N, 11 71,11, 11 1 Ii, I I "" I , "" ; I ",I : I T 1; ii"11 IiTrI'17ji MNPUALIORA 09 CO- I 4-1 11W'll
,-, -- - -- %- ------- --- I IRAMAR K_, n ill- ___ __ __ __ - - """ ", F-M
I'll 1, , I -1i I, I I I- It.11 Ii I I-- t.l., %_ - A , % ___ _ji______,________ t, 1 2 ,1 ,,f 11. ,.,"I. -I. l gi ,
L, 11 -1 zi , l I ; j l""", "I', lll ,I I I il 'IF. I I % l t, i, -i f l" ,, -- _- D lIiItA_, 11,i- T-p".. cr-quME
___ ;_ Ii7ttl I 11 I 1 ", t T,, "'it'l.- -, 11 1 I -1
lFii I'liVIA 1l IIIA I -1 -1 -- -' ,', : ,,' I- 11'--1:_,1_ I 11 I
11 I 11 l", ,l 1, I %. 11 1111:1- .1.1', I", I I I __ 11 -------- -%-%%% %----,- I I __ -, I : I k I ; ,'_ -- '- ,i' '123 COSTURELAS "', I ,- I'll".
I I 11 , T I- i I .?,
,f,, --W11 : __ ,,,, i:; %11- I I, I I ,.I", 1-1 1111_ "", I 1-il , ii .... ......... ', "it,- 11- I.,
L 1, I", ill I 11 I 11 I I I ____ __ --i'l- I ,,, -- l "")", -- ..J 1, ,I W i
I 11 I '' ", 1, I il I ", _____ _______,____ ___ --' I T I __ --- ., --- ,,,, ,iiilil ..
__'1111 I ., -",-- I I .1 I 11 11 I ". I, '--- .I%Il-Fit I I 11 ., I I .1 i, -I- 1-11 I "', t, -10

__ I f-IT 11 "' I I I I I I ? I I l I "I'll., % -11 I I, 11 I'll D cl, ,Ii
-1 ,i I'll ,.I, 30 v tit, AIII_ _, 1i I 'll, I., 1%, -1 I- -,--,--% I I-- %%% __ I I 11 I I I I ,l 1, _1 11 I 1 I I Ili- 1- P-il _'4_ r,,,A,
1, I z, I il I - I It. I I I I 7 - _-__ -1
HARITACIONES ;ti, il FU F- 7 1.
"I 11 I I I I I I ,,, ,I.- I I I I Itl, 41 t;
,,, .Iiii ,i ,ii, vr ,,, I'll ",- '. -l .-,W.
_____ I I I.." "i I -'. I I. I, "I I ., I I l 111_1,lllll I ';1 1 I I % % I
11 -11 'I 0 I% __ - ", I I %-% i, , ,,,, 11 i- "I I I I I I I 11.,- II I 11All1,-Ii,%1A IIII Il I ,,,, '. I,
I -,7i-, ." ,il i ,ii .... i ,,, -1 'It' 1, 13 t!I-,
1.11_1 I 11 A ", It I 1- 1-1 It" .1 .1-11 1_- _11 :-'- ___ ___ l II-1- I :"% ,-,' ,;,I'll, I "I 1- --- I.- ,,1
-%-%-- , 11 I ---I--,-,%-- t, ,,, ; i" I!, 11 I I Ite I~ ;,
'-, ,,,, *_ 1- ,, ,,, .- 7,1, ,.,, .1, l l!:I_1l1i1." _- l "I 1-1 11- 111T, 11 11- I'll I.., II:,1-1 'EN III,- I-1,1-1-1-11 1_11,_-_1. I, ,, ,% iiii- y--,-i-, ii- -, -,,, ,-T,- -, ,,-,, ,h ,, -'," "4-g; i'Cj' w'I _rq, "o
tt _T I I I Ili, I I I "I 11 I ,'- -I 11 ., I il SF (>'HFC, _- 1- 1-l"'.1'' 1'
-- 11 I I I % I., 1i ,I, I I -111 I I I I. tIll I I I~. 'IfIrl"'. !-iii"
7 1 - 1- .I- -.. ". I I :t, ". -- I 1 1,1117 it '.1 : 1 l, '. -1-z--- --1l t- II -11 I'll I "' IiI.lizci",- rii A ;rii- i-l-II ,,, __ 11 1, I Il -, ,,, _1 "I z -1, I I I 1% '1 I 68 01 C01DAS .-CRIAD&S -_ , T -ill, 11 I ,I ,,I 0 , ". I -- "ll - __io --- Ii ,ll i lii iw i i tl = I 11, I I'll-, I I 11 ,_,,-t_,;7" I I -, - 1 i3TA 1:01 i
-l-11" ., I """ _- il ,, - 11: 11-1 I ) -1 I, /I = T I zi ln ;Cc, 'lu", It!
,, I I '11-1 111.1 -11 I I,, "I I "I cit I,~ ,,,,, '-' -, .1- ., I T- ,,, ,iiit iiF(?' f ,I ,,oL, ,,I ,,, Ili "Ill I 1. 11: I I I ,'I"I ,,, -- 7- r t -j- --It,-lr-, ,: '.I I I- , 11 I 'I '' ,I
11 111 Z, ,- I I -1 I '_ 11-1 i; _l" -- 111. -i- "I I ,,, tl I ,I I -- -mIl-7- '; K-Av ,lr- -l i7, AI 4, .L I tl%, 11, "I' .- .1. , I I- 11 I I 1 Il ; -1 111.1 li, I I I I I 11 I .1 11 I 1,
-ti-I I- I,~ l I, ,,, ,,, -, _. I l I I ^ 11 :1 __ li, ,, ,', l A' .
k -_1_11_ -.-'-I-- I' lt' 11 I Il l iI 1, - _. r, It, A , it, - 11 I 1; "I -11 I I I I -,
(11 I I %_%--_ ____ _,_ , ,- :- -, , '' -, I -AIII-1
.I "' , I, ,I I ,- ,- --,i-- l I_1_ I ",I", ( I I I I I'll I "I ", .119 COCINERAS COCINEROS ,,- -- T. -- ,- ", a, 11,
iisF. -, -1, -' li, 1111 IV,-1- -, --- - __ _-,
-i T -1 I -I I .11, t -!- i, -, ,-, I ,,, I , I- ,l 1, -__r, nr"-_ - ___ , 'I ,
7 1 -I- : ,,, , - i "I'T I I 1,.%14,1.11, -1,111 17 I D7 "" 11 i ,
11 1- ; 11 -- -ill '' -, ': ." _- I'.;^- _-l 1 -, ',',,,I t - , I .1 11 ; "I . I I .... I, ". -, ; -,,I .1 I I1_111 I kTL_ _0_171114 I N-1
11 I ll I, I- %, I ,,, ,, '%' " : .i "'
__ 11 1 711, r 11 i"I'l- i, ___ 1- I -"":^I,,, I ,
-I--- -%- - -- -- ,.", I _IiI r: 5 I'll, Ill_17_ W1vYf1Tr Ifiva-1 ,II ,., l_ ", ,,, ,,, 124 LAVANDERAS-LAVANDEROS ,-,', : 4-,., ""* ,,,,
"I .L I I I 1 -IT-.1 "I'll-' __ __ __ - __ ____ ----%-- f,- I,' i I -1 1. I 1I'_,:;_,
-- I. "I I~, NPIGNAFICI, HAB1TAC10',- '"',-"' "'I'- 4 I' --"" I-104 COCINERAS COCINEPO -:, .- ,,,,, - I -, , ,:, %. T-1 I 1 ,,,,, -,,,I r, I~ I~
_' :-, Ill "'.l. I 1, :-- I --- tt'll" 11 I I 11 11*111 , il ,l ill TI -- I., I 11 till, I ,IT IT-~ "", ". I ---,, """ _1%__ ______%-%
:I 7 "' I I -, ,.,,,, I
I "- '., A -111tTiI I "t 117"', 'i
-1 ', -, ", ;,, % ,, ', i !, IMI 11 ,i--, 1_7io,7T-,i-, 1 W -1 I 11 Ili, Ft VITY f 0 i "i "' ,i."1'l',,1',,I ,,,,, i T -%
I i i % ,,i, ,- -"-' _,"". .- 'I-- _ _.:,' :" ,' -1 .111, I __ It'I .,'ll
1, : 1 _1-5 11,111in-1.211" _____2_ '. ..". t!"", ,-ti,, -, "itt , ii kiiw Wl
1I 11 I l -i" Ti ZI -1A
__ -1 I T,- --,t 7- , -ii, 1 '
'l.t?,Cl IN All.''', -- -11 Il I I I I -Za .1, I 'll, 11 '. __ ____ I
__ _11fl, F VI! _D_ = ', li-.P.T 111, 16PAII-A FAIANDITILk --", t ,"
.. _' ,t, , _YA ','I ", *i,, ,',' ,,,, ,,,
11 11 : i7,
,;.__ .,, "I- 1111
":,- %--- - 11
_, _d'. _d", :'I- -- 1 $95.00 T ii I -,,, i= -,-,E,- "I I'll, '. I~ Is- "d.-.. ";,. 1, ,,, --,ii, r",.,di, -, fl-", PA9A 14ZL" _____ - __ 11 17" ",.I",. 11-ld- I I-, D--Ii 1
,I. 1,U". VEDADO " 'l , ", "" i 1- 0 -,, ,, I
., .1. I -11T., -I'. I-- -- "I Fl , I _11 1. ,- 1I -- LI-, litl ii _'b-, li,1-1. I ll ;, - ill, It", -, 4-- ,,, --, ,,, "-J'",
T, ":'-;' k- I I- hl"'Ul'Ift li- U" b- Itlill. M-AV '7 -l. I I 1. 4 -.ii l, -. -' I N il- I 1-- 34.. -, ., ,- t.4, .I... U, d- ftm JuAt. -I.., ,, 2-1,,,i" I, e,,'; ," i? 1-1 t._, "t. -, t_ jj I, j,- - ---,- -, I
,, O WUNAS DE PATF-N;TK,,
III, ;,7 T I ., .,AIr,%NprA4 ,
I, ,;. 11 DMW_114 "
OCTUSAF; -, skiii$ r 'I !b- -41-., 1. L -- I -1,--, I ... lilz 1, --* ,,, r4ti- -pit. _t- t-I, --- -fit, .L_ ___ __ _- -,, 5v- -,,of,-,q-, _________,- ---iiii,-, --, ll Ill ,,,,I. .1. IlI
I maz I at"CH&CHO vs. COC, ,, ,
... rw "it- D,724s, 114A4 ill -, -lI,--.11 -W.W16. ,,m. _. dl ; 1.11 12 I~ -, .P.-_ _" e .I- I .1it-I.?iii,,li t. jlt "..", 112,lt.. 1, ': i i 4. WI-1 - 7 1 I'll, 111,
I 1. I ,,, _-, l, 11 1111'
L-ow, t ,,,- li,,do- It y 11 D-Inti-M-20 "" b.o. I,,*,,T.'e,, Iti-nIl I -- I 'l ,,, "it, l, "I , I i r- ", x 11 711, I, -, , i"k-, Il_ ,:Ir I ,,-,--- -T "'.1 11-Iii.
.LI.d 1,lf_ 0- 1 ,-V i IT I I-: I T.;#f ...... jw __ ____ ql ,,i I- .1 .1', I 1; ".I.i-r,
....... 1 D,,h-1. p.- 7,l -.4d., j_ ,,.,jIi6.t --bi-. -- .- i I, II , jo n I a J l7V4 4 r I I 1 ,it,, 1. .,
"m-t. IT I X= X. 4 i:.";"-,, Il 0 1-111- F Qt-i. 5i- Lil
"""I IV.lio" 7 Iiiii7a-il i 0 1 I t ra*#L '4"" V Is.4"'t, ,I. ", T- ,- i,
ISA44 _- 1 'i -_ ______ 11
--b ij z 4 .b.k. ALVrUA3X-JAXVm 10a AL. .A'-, I I __ __ t y ... tr, ---' , !Il-, -_ ,.,,v- '.iftA,,. "',I *,--,i- ,;F I ii
'l 11, ItoLl, I I Ill I ... l 11
_U. "." 1 .* c""I"" "'- -F4M I "'I" A- ""' 125 CHOPERES __ __,11 D 1 001 91 ,,mdr, 2 ,-- i'- ,, ,i '- ,I, ". ". I "I- _l 1'.'_iZ- -.117 ;-11101 I T-11 111.1-tITFL 'A
'I T ,I, l". 11 ; 11 i
,cm UN. s"l-l"... A,- I ".. ...11i 11 A,, 1. l".- !, -l I ", I I 0-- v I
It -I,% I-d., -- .l,"', _. ._ --1 0. Ill- t,, lI' "'lL' i It ' ' ___ % % -, 11 "I I s Irto I I 'I'ar t.s , , """': ,,i ,_., ,- 11
.4t.. ,z ?-"I'l, N. 5i4 as MVES *. LOCALES I. Kjji ', '', ":,", ',%,
In % -i__'-', -, I -(- -__ 1*1 1'...,_' 1 1-1 I'l- :L t, I mo, 17
.. -Ill- l!l'1'Ti,, ,'l, IT
I I ., l ___ _41 11_____i A ,, ," I 1'1 1, , ", 11 ., 11 I
11 _, a.a,.,-1 q- -.-., 11 IIIIT IFA -t 11 _-j, ',, I' I IL , .11 1-11, 1. 11 : "i -,",
I % %%%%%
ALqumo Ji. riLLN r .I vs..- Il":7 21 I I,., 11 -.1 %1. "I I I -- ". 1. ,
LA i!_ I.. j -II,,ijW ;7-,,W. j 1, 1-- M ;111-- 1 .1 I .. __ -1 ____%__ 'l ., , I'll il. I I I I L I I , I , .. ", , "."I ", "i, :1 1) I it 1, iA NTE; (:().*lj jt(JAL
I -1, 'r, ', 1-1 Wl'-'ARTO Kf)ffllr Ill I 11 .'t .111,
.i ''I 1, I ,, 1- ,L I 'j. ', ] 'Ij i,+ ti iijj ph-Cl
I
lli ,.- 11- I'll, I *i I" .. -,Ql - 1 I~ ..cml I, I- 1. .1 -_, ,*,--, % ,_-, '1 I ,'I I "I .'I I .." -- - I 1-1111 -%% % I
1 '.4 ., I I -- I I 1, 1, I I 11 I -1 1,1-11 "I , "I -- ''I'll, -- ,,, I 11111- -l -11 ,I -1.1 ");,;I. muy cxpc ;,, 'o Ifrf're
Ml_ 1111.1111,lniI I .11"i, I --- 1-4 M, ...... i,- ." i- :, l", "I 1. 1. I ,,,, 1 "' i'll para toda clage dbt4j,-,.1 publi--TI, 11 U., D.,421-ft-n --. I "j" I :r ";-"' %"" ,lj "' i
l, i , "' -,,*."'_. -,, , ,z ,,, ,I- -,-,-- -- 11 I I __ It -1 l I, I I I _i, I I I
__ _, __ -- IIIIIII, I 11 I Ill "I" ", ", L ,iili __ I_ "% ,_ I I
% _M A MARITh, W _A ...... i_ .", -- I -., I ", "'. it I I, , 11 ,&- I -11 I % - - %%% 'IF I % III l % p ,,ui ,, i %-% _,_,, ___,_,,,__i- I _jjvidad, Cuartetes InO, apart4" A~- "'. fl...", I LEA Y ANLtNC[F_1;F, FN jj _1.1. I_11.1 '-__-_ 11 I 11- 11 I 11- I 11 I '. I-- ". -- ". i I, ........ I, '-1 I I Ill 1- I,", li,- If_NjARJLk;j1 ""'I'll 11-- ."', J- --", ,I, 1j: il'."'i. n ... -., "' --r ;, ,tl i ", It I ', mento 5, Telf.Wft_ I j)jA.k6- DS LA Ill- --- ---. -.11 11 I -1 7- .11, It" --l", Z i'.;" 4, "' I ,,, -0129 .
11 'D, i.111.1-1 I i& -x, 0-11 r, 1 ,I "I'll 12i I I _l 1#-m I 1, L M,,1_kM-1 J).740M 31-22
I I I
I I
I

........ -",- I
I
I I s ,- 1-1 ....... _1_.1.__---__.__ _- ... "I, I I v
I I~ I . I I I I I 11 I ; ibi A






NARIO DE'LA m RINA EAMPLAR. 5 CENTAVOS
OCrUBRE 19 DE 1949 &KA



D'mant4t la industrial del tabaco S6mase La Habana a! movimiento de Oriente 1mra lVisjIttu Jos (Y(p1(Atto3 a Prio pam 1

se ofiendan sits gi-n Pvx problems que el CongwesiIl &44am (ofivial sii nivei-sidad qw, do'! soluvifirl, (I mts probleirtusf


t'anza tin "lanifie'.1to (I In njoinifin 106blien el 001nife jwr1;f*ep0Cit;n dllil
Pro-ftehabilitm-i6n tv co inipw(finte industr-i'n b0g. m 0 C .141[11;19


In 31
f- t A
b do tT
na MOM d Nt "'0 'j, I
dIiCto rvh- 11 14 awuafidad n, tfl q,,a P.,t '? no d, I- -g-jo, R"n-, ""t 1. 1 1 t Rajas W as
,tn 'ItC10 Y (IL'
a.
lizad do excursions
.. .... .... .
R I .cg-rd. If P" I 'irt irr. Per Cad. 1
,a 1, e 1,
d Ca 's C-1 ql h. leride
b,
r.ble ienor Preid-tt, d, JR RCP gle 1" 1), A, V e f
a "I d; .-w d. ,a do d l:
P. Ito Proidr.6.1, la te&, r. r
li.ti6ti Ca it el 10 dt 0,mbc y.
t"Ird,
C. el obn,- 6" a
aombro ,i it ernes 'wti q.. td ,,,ram te. se n
,h
oei P, of,
ei rtgocz. aba, :... dt b.,a podin,, Y
1. ;djon- d l
.rg nit ate., I ,, p
Rp- t, d,, ......
d r, , ;,t; , ll
g.1, :s dit t'i' 'i, R 1 1 11 1 t, ),
In.le 1. at T,
hblad.


Ile. r

El Exild) fivi IKO, 0,

NELO 505A 7A
Con rfl,6 -1
T
d

1'eI
t

,,,a ch, L ': J A
la rre""T -of,vA plv.- MOM-,
q.e 1. Int Coctivan" e Yoe 0 Q
ei llr (let -1-4, "'T",
de.d IT dos y d. 141clooll.
W,-Ildo olwrordo .6.
11 contTidl-': del 30% w
4 T, tl 90 trnD e bre lot tpifos noffnal. do

1417 b! P, d de t. 7-dir wjrn
Ministry
rtra an et 0"Z
23 t.b" r, I n -- = ,Hv:
'1 0
ta,. 't'.
z, ,,'Wlodo con l0i P,
.:6n nei, T eo _r"I
;,or di, 1.
LA MUCURA,-',',,1..,.. ze
9 c4o y I A,,t I Tn t.l., C 1- pr, p-, l ) co;
a. e C.I.-to
Guaracha. q I., I n 11 -T", qu. Jf, T q" asp-, pztaid
I 11 1 a , T, rl p m I.ICn Imn.
"a"Its-Z" Clec, ""'efy 'I t", K111 11 Go! L-, d--- 12 1 Ic I "
mterin.rne.ntc 1. I!antiprt Red. de La
-pef-d- 5C a;T-T t" e e cornito e)ect,,.c de !CR pRajo, I Ri
UNA LAGRIMA MIA Y REGRESO
.1 CZ, ai.,- 1 F! d- t
Bolero. (Luisifo Pla
T1, b t 1, 3 de 1'. el
NELO 50SA CON LA '1-. m P.Z, 14
ORQUESTA DE =0 y oy, y
GUTIERREZ !ierj h0V ej pjjplj I-1,
T "T, on In, d
C, M6$ h-p-0T I,, I T, an
la Srta. Ifircerle,, Acota
Do venta on loda% lao Agenclas
RCA Victor
T u t" T!
in "" "'.
f-d- I- P.
--tia olas y dOIC.-tes
Tom OX,
p"'. a a
-A' el all Co- le1C VoC C"eS1 CO.Al A 4 LAST'
.07 At
Oriente
f.o 1rer, i-n- p Las u-bras que realizarmi vort 21...,
f'-pl "#.taotes
do 1. part= 21) An d.fmitiv., Y rtirad. 1. .0 de tffic gRI
f6n do Lombecto Diaz en be icio agrizol.. por wt. do ,i. do at- 14 .. dfII1 1111
..trd. do IQci;rl ar
el bm mer,,
b'I M in I"tee- So ot a is sesj6n orcillAria do holy,
do "' PAN 111,-VrT Air"
de nn ro.lbenof;cto Como Las ratiriag
dc C-10 7 dR4- .1 Hang ANWIT,
Alnd rd. Ira
in. fe-ingelo", -r-ro gr-', we Colman Jlas
Cu"Jim el erod.r M,,,,
cla tib"'a ti 0g-, "TI" a
,.auto de Con -el
Pp

ta( Ca T.- Y pop-, 1,11 set
AS
uernp,, bro
Refiervel0o"st U-491 1
JT' demp, Rna&res a
;, t -d.e d"e-'r, Pat.
(I'lechm obmas,_y_,I do. -SAAW-40tauttod-d
OR rgwts -W,,, 1 1. ti& y sobre #1 1,6m
R 6-- ,Orroerl Dia", de reso-por qu
C: no mui. rot Con" got efloi, in
R,-, del P.rtid. er.
IA cooedln 1 -, 'IRA ben
,'t del turi'mi, II Marlin- Flag., del Farhdo VerInm nad,
I- de. d,, i,. I., y Ica CndC,ca 7 ydjn. Ca ;,b-: n'o. onngrn r6-- "' So in.
------ L.. to Diaz "
Acr del it ot-,, Ina-clieren Wmos, ap prereptoe rcglamentar, .-MW
im 'c' ya'do la cprjj6a de mmal i at on"' "'ra tal
U.S. ROYAL CON-TRAK-7OR a de 'a 1- 4aurvid o C.e.b.r- at table dp'I'e, do I.a
p, sita del I"' 'eM, 'c"l c,
AT p rmi, ra nue'. It
I,
rthricado pan I"'lar ,T Se eW,-,,de.ran !a e 1"ar. que modific a) rflcul. 25 d
pmcione, mra-Was debates y Iemoa quedei S A ey rgWoa do Ica Pr
it, ,, de 11' ado copla, q, I r purS -. Ilam"do la "per
de C-I id". _I
cruzAda, gro Re Rc Itan il n e ell "a 11
1 '..t_ dl .1 LA cuevfi6n planteada por el lidt
texistenit a lut-tadw.. F, tt--, lil- 'T '4 ,j Itl colitmjdas,,en in pre den dol dia an W leyes de Milo auitntico di(i origin a un prolong!
"rdlectt$ dianno art,
io e ,e 1.!ib d.t.to, to. CtiY. p
:,7, "I"W y kill de di- A .. I.. eoealsI6. ci6n de Zaydin. Tranaturrido on v
-Q a ,I- lt .s Si iend. Cl old- del di -Cordb cvRI Y, Yisible onto comedinadee 1,
ROYAL Con-T titot ym7gd el
rak-Tor. ._ on",Ti, d $p In
ao ,, diveriare oia'sil celterlas dilCr-,,nto,,IZMborto )Dji;
za U
rroan-t-, V.-a 60Tdio n't T .. .. ..
liesto, ell "o_ K Ic. y el S,
U S. ROYAL LUG TRACTION nl_ "..'U'dip", ea a., Pr= ,i6oiT-).S ity"
Ley. ee cialmente Ios dern,,r IN2; 1312, do .&Iiti- retil. Clot Re ...6-an .1 C..Ienz
i m3 Cie 131.5, It xedito por $15.WQ PF
lee 111 zuc., C de esta inforinati6n. A lu mho d
Ideal on measures crt madera, pistax do minas, v mAiol en can- con destiny at ando In
4, ant,, d g'
De Tord' '% 'aa'i I. o"he 1.7.6 1. RCRIZ
to.$, e. terrenos roros*# en que no So to i ,n La ac-rd. to, o idj",!.rn A gro Propaalel6n sabre I" weeretarlou
V Ann ul. l do C-ostit-i-1. 11 -Z de, 1. Alt. C ro- CI x a- de sindlestv afilada ntmad.ta de w banda do rod tne- ti rrerr del doct- Jose A llmredo y El senator Ewebio Nlujal ?reaer
el Preei.-te,-en u Cam
glar p- el c.,g. de E;lv, .d. E.. 1. y., n. doer'%
., co e
Wrtno bhrid v 't A Is t- firnnt, C- g- jr,,Arnrnto dt -1. Ley, j,
oh- de or, Mni t
_o on- :, Coo '. Wig.Mnedad
dt C,.o en I Leido tracoi6m it it
de VIC- 1. T-blIn I., PI-Pl,""t-, le leY Tailizar secratarjo& en lo convI
cut le ometa el P,,ycto d" 'i. rce. o do P, pi. I lati, aedi-dn pe-w- i- 1. -&66o de abog.
U. S. ROYAL ROAD TRACTION Co I
'o de F.Irr Io a lel d'I 'a
'ell. A 1'. i le
a,',, dd, ip"', dVu zi
Ind-, ..d A p-row T- I,, d, A, p
m "Ic A -dificacio ek rtim
P.ra thimlm detirados &I ar ... trt de roadtrL ti ,r Fjr-twt dentro de In q t Jjea dr..bn I SCr
-nt i., e part r do a 9-6 Ile it.S p R el pa, de 17 tt
min-. lledrtgalt r,, -c d d rimbc il, ID37. en 1.
Ica rt,,edC,.
tramportan to bneraA rxrtetm Ette nrum r t voclls rcl olilcl a 'd a
arliti, en CI e, L 90, 6, wr,
entente 'd-d" P""I"t '" It'-tt" A' re 'r p it5 C', A a .A tit wd,- -ti&
de, -i d.dcl. ftird.GRCeta Of,,i.) de 1. dia,
requeridi fittra do la carreter, nda lago nn ivag ;ca, zoncedL.- 1,C9nc,. 4, 4;, -nn,
-d. C ... It e- y ciiale,
III T, Cl- natural
0"'n "" Tea.
ilao.ro' IS 'it nctoD" He l"p, ble- r. "Ito""", "Ca =
Carl- Pi? Sr,,r-, "I pr.yoctl, dr L,.y Organ,, ItUradog
tr det "'e, dc pt" on
eI>., r. "Ttin-pic,' r." in "!'a, Gtstl nel fi'e' 1 IY, Sld.d
La esi n 1 d, 0r)-te
"I 11"It' I" d, qye 7 prf, -,te del Se-do, d-t(
"Itad.It, i .
,,grde, -n it Fe, ardez. locibi
EXUA LO MET El dWcr Wgiaol Debate .h" h." d oam
I C-rdec, q- rupa- lr-pregfe
IR 1
-.d. d. 1R li- t- 'enier'n on,
6e -er d! ... ..... i.
eR 1' ti- p. of que pid. al Congreso all: d. nae -l rped-la P." 11, ',at. Urile-dad qe dold, litc Cluj t-iranon, pAra concertar un InIpre. n A de liy y tit 1--c- Santiago do
dr 2W -Ile es
gumda nnp-i Ile n C i, race; y un
Ine-je, tmbi (it) pre.
Ge.-Im: R ott do 1. R;Vblic., enirlel.qu; r
c -,ento W, 0106 e s.raeve at P er Legi
1.nz.d.2 q.e yecloadt lel".qu r
Ft' ,6
f
---deran, p- i ., do _f t. oW It. AdieCS et, rril CIA 10 eate ialtirn. H O TE L I
C galt,' a preside.
A, amba'ldf Ilegar vI So
olue -I ?,
Diaz y orrosi
.. .... .. ... 7-- PC one L PONCE D-E iL)N
PARTE OF NfEXIC0 HACIA A= pocedontos 1 r. I
a"', no rpo e to it- 0 OR WMITO COMMERCIAL Y TEATRAL
"()y A nd a, 1. i- I WN EL CENTR
TE 9, re'. It nor"
EXUA 'U. So" Y W A AL FREN LA HABANA LA ACTIM -.d. -_j, I "IC".
CIENCIA A W $RyfCfD GRAM A MARIA VELIX d In Suarez Ral N T SERVICIO EXCELENTE PRECJOS MOMRADOS
PI, C'n"'r, Snrg, I dCh.- 111V 'IJ)AP MEXICO. IMIb", 18_
n-i-bre. Ile- TODOS LOS CUARTOS TIENEN DARO
U. S, RUFIBER (,6.,_1,T'D parte ei i errvle .,into Ron .... t"
hw- it h-i,, adr'*, dt
IaABAINA! Conchs No, 416. Ttlft : X-201. X-33M, X-1940-4 OF CUBA: F,Ir*dA PAlona N., W A pd., N., '116 y & P'ii -aeve- alit dm An,. ded-da
....... ......... la re I.bov
'N de 'In F, md,, T ,A u 10bo, on -,A iInS








ACTUALMAD NATIONAL UPLEMENTO DI"10 Vq tt jjE LA MAK

ROTOGRABADO I A 10 E INTERNATIONAL

DIRECTOR, JOSE 1. RIVtHO HERNANDEZ LA HABANA, NIEROOLES, 19 DE OCTUBRE DE 1949 "P vm' TFFI)OHt 09CAN Rrm o HMMAMEZ




ACTUALIDAD INTERNATIONAL




















a',








Quin, pier.44. 0 pord 'mr, IA 'Vits
a U.0 de Cogk on, I to,
P,0r.I&-prlrwlp*l-4e, Rtmpo l Aj-, en dIA, F,, TNF,







F1 doctor Rlmrda Martinet Sorters. odontffloga do esta Capital otspIlm lot doctre. P As, crtrior y cala. 1. irrip-tanca I- Rayos X .. I di-a-6-fico de Its onformedad" buckles, duranto el curw que ttxplicd an Is Soclodad Odon- y
tol6sim Cubam- (Fato Carreft?






















---------PI generalist Francisco FrA.- it, 1. da-lai prt- _trgand. *1 D,
on t:oIrgio municip.1 do Cart.d.,** No Univoraitarlos de La Habana durante el
quo de Veragua, Exmo. Sr. Crtstftal 0016n y Carvajal, deacendlento director "I N-1. de 190-51, pate,e Cl ,hat D-Irigo, 1, Cepero firmando at acta COMO
deacubrIdOr de Amtrico el titulo ho-Iflao, de Mlembro del lnrrlt.t. Epfiol do "midente ej#rjo, acomparado de Joe store. Jos& Chat:ft Barbary, vl"P"01Cutura H hnim El SCtQ St CelebIr6 01 "Dig de I& RAZA- y ei Duque sparete Ostentand.lll talfr.. dtvtt; Yorlando Portion AIVrft", seerfterio; Seraft DomInjuez -rrameo. tta4w
do At-f-te de Is Arvada Zapaliols, (Iroto INp) 81 1- R.tari.. -I.br.d. p., el nt- Club -rtro, y Vlonfado GonrAlmForquerec oorwaftr-Y- matt" WAPTOOP16 dCoStOWInPre".
do d 1- VIsoba. par* --roorm, I., Trnv- ..1 10 -----; 11 -- - M Ap-- A- Da de izq w)elda a derechaj-fiorea Alvaro Crrxpo,
% r", el,.Amub dO Saw Too do I., Ljas, soh.,a Mario lub.1 M or in,
ee ,ctar Millt, Angel lbarra. de S"to Maxis clel Ro"rio: M"Welino
t. do Sam Antonio do Ics B41iw 4-t- Ernillo M-, p-Odento do) Rotary 0 4e Santiago do its Vegu: "tor. FIA& 1,10 do2 do Mort, d or Allo, ra! ta, de Mariaroo, y SeA.- Rob- LI-p.y. Abajo: Vo aep-to As, coneurenta 9- sol.W a dich. -16



















L. Asacl-16. NAMO.Al do Ti.t.r.- fr-16 on A.- hoonenj. a at esie-tn "flor Prrforto YebrA. at, qua asistI6 el alealde de La Ijabarm welfo. ';I-161 Castellanos River.. a q.lon on A proplo octo too dirigefifts do on lnstl 1-i6r, to brindarom su franca y decidIda coopersel6n, En Is prosidencto del setu, de IzquI#rd* a derocia. spareren rl conrejal Avelino Lazo; el reprosentante Logo Peroda: Mario G.leote, Prrllontftntt: HUmberto Cordaro, Primitivo Rodriguez, mintstro i0o Cart"4; #I alvaldo "hor Castellanos; *I-promidente-de lot Ttntore.
her Perfecto Yebm y seldom. Sentsdo.: el concajal Manual Qui Arra MaEl vapor Inclla "Ahul' (arrlba), q- so v115 atrapad. em- *I fueg. do or ro, 1. -Rddr Cat xv-darasn y t... P ... a.,
tillwa O I., _1_111t- y 106 "morlstas chinos, rea-5 a Hong Kor$z el *y"ftnte
P4"da at. 15 on tres pa"ros muertas y otros 26 Aeridoo, Et incideritt, regtatM cerra as batorta* doo gftit ce bo rdos rmjilaron un duelo de artillorla. con Coo reoultado.'' 1: FOIL&,- APY






























. . . . ....

Actor* RO&ln*kY 4 OU IlegadA &I 44tropuer. to do Rancho Royer-, d.rd. foe -Cibldo Nr l. pi-W. Cuban sefor. M.1got de Slanck do El Comisionado Viajera el 1'" perjo llritAolco, S, F, Harold J Dahl, q- A w Ilegoda par PI wropuprto do Rancho Boyer- aparece el d0dor JOAO Tamayo, dir"tor de la Com Carn. que scluark Poino AMIMa en $1 eoncior-.dla- p-do. reshz6 no Wt. do coneAt. ). Asocl.66r, d SlaolI d. CuIra his, do Comedias Lo;w de Vega, con i jalAn )oven de Io m1ma, Avelino dc.rnpoh.d- dr I.. -A.- ;a
Op reee 7odeado por tI J fe Scout Nacional, -)Or Alb-tl Jotfle, ej -6- SU- M..uel Figoo- Joan J-q- 0i-, b- -9. 1,- -t. r.A.; nffOclr. Go-A .z P-dA, do
vador F-Okxtd- B'rrmn, Connisionad. V a;- d, 1. (>fi,1- Irt-a--ol 1, Wriwro 6, Ibra y -Ptt, ,trimApro Arlkire ALIonAo Rotf lei fl.b- 6. T-i go pop.l., 2a
1 1- SO.t,, ct-, Ali- J f- cl D4,1,- 0, L. lf.b.n. par to mefi- y 0 lu- N de, Galt, por ]a





DIARIO DE MARINA

GI?44FICAS DE LA CROKICA HABANERA

Por T WS PE POSADA
















0












1 sda Cgrw.A de A" r
a M
A Fn In del
Carl 110 Lye" d, Fran'.1
-an M-111
ft-iso., on'a



4



con .tiv. d. pVr ill" aflot, dle"e."dox briridr, 'o,, 0 a#
arurrafic.
of, u regidwils A, MI'antar. I.. Yv.ver. t.p-s A.tl 1. C. Frogs y HJoel sti.ce" 11,1, loto ap.-r.
w
,filrn t1co .. I % ASM W con Alex
S-111., R.f-,l Fi, gunrus, y Fj-_'6. Sierra,
Tamblio do is fi-ta f,e,ldA p r I- t.p.-, Ant nil, C. Fr.i;. y Raquel StInlai, riregirmos sit& toin pn is que aps-,rctli MlgQei Vital y Esther Quirkones, Frantisco Vital y blarla, Loeud 73 del V Ue, L,1a Est6fani y 01,11a Moral-, dr tor Rogella, StlnMr. Morin Wralts, C arm.eling Stincer da, Vital y Margarita Garcia PAynerl de Graria, do* Orlando Dim y Mwia T, Wwio ... . .....












burante is float. quo frectera. to. sposto cail t. S.birat. y Prh m M-t .n paxw twoj- h1j. PitdAd, quia
ctimplia ol.- shut de edad, fur, taMada estit totr, p. 1. que apareveri. derniis dir Is foltolaria, y -us Pad'", last isbuelos
MD y otros fandflatel,



el -ts,
f3puft de o.


y el A.r F ;,,.


bride Mald. M.11Y Saraba" (;Ar 0. volet y a 1.a no. Z gill-, Gmtelht
L-&A. Caee a y i
-at. C.-es j__ Ott& boda iteltbradia el 4bado en Sam Juan de 1,ntrAn 1u# is do Olga Les"no y Sairaban Con el j"On F*4iiX R,,
Mundt Patricto, de to p,,bU -i" #SU foto Se ve a ]as novios Junto a lox Padrinot, sellars, Polorev Patriclo do Rot."do y saftr 1w- L snee,.



L. Soclod.d Ile Arplivic" ofleC16
-ktil el ;.-10 i- Pam dwit 1. r, Ida !" -&, l;-ty Lhirh do 'Aaricusa Ga,
--_1 do M roa

r". All"d

do AA_ d L
Adelfin Fe-Adez V
14' -;do'
do G- de pe'.1i.
y :on& Laad.




4.,





PLAZAS

'"M NOTELES FO
RIWENoo iHoMEN,

it AL CC)MPAF4E.R E
RAM 0 FUNDAI'j
It ON DOR


M 11 2: Ill .1 m : Y.I

JAI







X A,
Ah, p-de ,ell q.- s. hit 1


-e A- i l ...... g-j, ,,,Fl la, igiesia de Nt-sornt, fu,4 bauti ada la gracio",Y iLa Esp ra"A
pl, 5 1, "1" & .. A roei- h is & le. espes.. ju" P.141 a 1 q- iipd nal.,. 6 aefier NlitnUel Vile~ y seAofa Angela C-Alez,
Poll, Iilrl !1d% a is t.t..
y
d"p.es q- -,J 'jIf A ....... ....... ..

J, LA CREMA Be& jqatatil UN RWAW DISTTNGUMO
P1.3 de.cia to bariq.ett -f-id. .1 veft, R-6,, Sit-, ditlibOda, eo 1. Cft.
cret. de e Y n o, por in Unift de Iloteles. Fonda$ y Cuffs do sa
COLONIA BLANCA DE GABILLA it. i, La 'I'mpleal" on D.
-d.d -y. .,to ".t6r 1-M. I-itad. do I iefw, ltaf-1 B.9.,r, d-i

Tli zTPTT UIDCIRFS DE FRAGANCIA EXQUISTTA it-eral de 'L. T-p! ad"
Ill J() JEl f It. H. ABYLLA, TUBANA






DIARIO P', LA MARINA





44 Y
4xv









POR NUESTRAS IMPORTANTES CALLS COMMERCIAL

CONSIDERANDO LAS NUEVAS EXHIBICIONES
En nueatro Interds de despilrtar una roaml6n rertificadors on aquellas cla o 'I'mir I% ji.ity.b"a pi-,-t ,) ,in 6 a)
sectors do nueors s"Iedad quo, por alcunix m6n. Influeoclan nutstros gumos "'llo, la A, dlrolA h- ad.d d p'-d- h.iu. 0 propi.
L" y oustumbroti y, on muchos c- hstit los orlintan y los oncauran, tri.t.tint.. oit. h-h.", or" inut tloaas 1wad., prv'dldit tin KAr1h" de -tnj, 0. 1 A ortiboyon tiahalar Is honda quo stribulmos a ruesitro mi, "alto co I 'i ..-I to _-r6al Ao
Y fitt"I'Ad. wu tWitgft, .1 -t guilt. i"tt"rontr COm
En effect, aquellos establevimirntoa mer ittiles quo estAn emplaztdot, on lit wria Hay w- sin enibag,. q- -1- ,h rni= m1n) mAs Ontri,,st y preattalooia do nuestra capital. ;- n Izoorar, en In lo caum, 1. (.Ila de d---tv, 1% og Xborog rgrrentott on
an mayorla, su obligada funclOin rultural: valt dtOr. ill indispensable laUQr ot- "'o do lop Quo Ompmri a I- in, -,I- M.6ml-l. W it n ... traii prendas do
patri6tics, Io qw los h4ct is- tlim on I" -ioddo. on quo radlean Y digros tl-- _-,, ,, -1 4 '!
del -pt. Y do 1. connid.raeii!ip do 1. cl tidattnt voWr c,- titnen "v1drioristat" a to# -wity- ju la dehida propiiAt mIcOrne, voroo ahora, uria not" _-d tomr,1:_ I*$ ou, r. -, Y h,,,- no, q- -Iiii, h, 1- -V_ 6-. 't.. 1. O-iAn
-pIrlit" o 1-f- 4. 1-4 com-lon de --lin- gu ntghti 1A native 4 viin, I viw-- tti, !"'il- It"itImpl-01,
ln,""ncta crn_ d4tinta y tron mot'.on o m,,-nulvs; cut ti on t.d. forum ti, "', n "', L I ......
War- pt--vaxiot, Io. "fiorov go-toa ul, do Ilainitruos fvronl6r, -Itural. Y -1 gIll. y
tuan4o mejor advierte #oto t,,4v no quo en ioopmar onto .1 public. do TA P'tth-, In -mbic,, V'r '-1
1 1,-- -dildano; Is oblisitrift quit, tN-1 .1 - do I 1-1,i I I dervirlu, ]a dol W o -! '' piliontxitwyondo a vantiliw #1 ouen gillito y evitar err, r- v tratto .. I.. in.1-1--p, p1-z 0 ".."a"47-to 'I do l',, "'w'- exleen Im D'I'a"Ind
W111tn A- h., 1 1
I- inodol., originate, ,T,,1mdo In rax6rt it, )a m4l"
Y
P.ti -' --,a. 0",
pqtA,_i.in4 ,&,11 f, A 5

tl



z






borso. entre nowtso& -m
mrac mr t lo-ot. -o..., too f
81tmitlem poinalft de vowdtra nalturol &A fado eat. -brI% xpoold" do 1. Uatcs dts W artitrias mis intp-tant do r., hats de foulard; asto ft com son 6,sl- blanco, ovAs mpli- Y wtov, I- a on w ---t.r I- mir- tirlir.l- q- q-*
In actual ft-por-d- Ctoo fnitolismte conanAc, dA "empmol. -bW, git j-" 1. -,- do -b- rmogori., Y halta 1. q.. p,, ,do 7-,7
111ris meWdada por d-p-doo d*j -I- -.ft,4aL on quo atagoi. a&- &w"ll- du ft-tit.d. axbIt .. m ,"t, I., rfedit,
(9A M confunt"; per ed tiontrarlo. el ompImentit der ran ournift. btxn -bmys hi-lan veriu, on 1- azaroa mrA,-- do -A- .bt- y -- t. T. on ap- h"to, X-plo, do m cwdad
afn wasculbui oom m flowo mptritim ortentsdor, quo "upa on prin-r tutur entre AQ, Pr Jorupl., no 's e.t-fi. ,, or L., on el
-tm oxpomvI_ d.1 aofi. i-It- de los W.lid- ;- I-, d, Anxi Pf tt, Npourwo 7 C4J1%qo irtdol- cl t,.Jo. y 6 X
t c wrbatax pull-overs. iatnlms. o,,ctirpinm afl-loit I
dt e. ..a V la, quo loitprd- dtid-. ".to
on tit In1do et


onto ."sinai axpowitki
U. dwa" t-t ,

A I- orl,
1.
Ins pex lp-lAnd- dm
.t- aomL
.11illb, I
--rar d.1 niongret.
a quo On rollore -'ro
I -stax). do buy.









4VI;

Pot aquello de bien m t1do ....

bien recibido, ef famous





se impofie vencedor en m:-;,


Ins P>--- -dadan dot siganbowo Ubro do In Mod., paroom Q pd I- porada internal por su cte.
OrOftdowo do, Ioo na-boo 'BRUMM", eatro hmoplm Y elowbb.
do va owlas tatt- F- ounagnou ilutptift"a. dO IS WbWSOdAd Y b XUA.
'Artarinm a Ins ottAttas do trA prialuemis ftmm que stempre pwdm V- wm pria
I- -A. oall- Oooopt- do oxt-atrf -Creof"
















- --- --- __ _ZD
--V

-ItO



















0



oin

tar U. Inrpa. Y valleas, fmdm Owo 42 I= Y vogw, td parn I PSTSOWO

debidamente In expook" do doporuvao quo Im
nastres de -08CAW ext" V.-otmd. al pfibike d. Lin Hmbmnm 90o austv. oaadmo, 'awamewnte caped"on In *MPH& A"Ima. bsoIn. p praa,, tao 6)tIMM f-dMd" do In Mod., qtm, m b-a -- -----t -b- A Ilnfo 6. Wort" fuerxe, Es _pck46.
Qw. pr v4- h- 1. -t-K. eub ................





"Isom
CLASIFICADO sepublIC(1, Is'"'


la v,,wissona c ,i;I'.,,-;. 1tert te uuetee 9-e' AV
P


Io ve ast







MAGNIFICA OPORTUNIDAD PARA T-A,
Pt quigrafa rnecan6gr2f@ con a1gunos cono-cimientos de singles y experiencia come-r-iV. . .. ........ ci-al, -pueda desempenar plaza de secreta*ria. Buena remunerac;On. Dirijase a Corn'
paffla Industria, calle number Tal.
N A
. . ........ ... C I- 11.)-28.
'4 ,:-N TI
CITO A 4, 't- nAq- I C, rv 7A F




- - -------Jr "low



... ...... . ........
j,'N, (10 "ran "atisfaccif(m la dr-t) 1w 11,1 muchm-1111
encontrar 4-m- traho ,uAo bu-clih r J(t (pitfill A ll potira solir ik todll')- 11 41ificu.iiadt-!
I odo d i, del A,
-JIc;Id- ch, DI A Rl' , DE I A N
d,
,0-tan peron- "PIC,
cial. st e debe .1 rr-11-1 r-',wi cc de cohi" IiI t0- wrwdad
ten, ,,qw del DIARIO
a e -c LA
h"ahr, "ift MRI\
e-eh-:, --,c- w-- N'e Me, milquic, c- c-ta,


Anuncios Oasfficados del m re 7 '7,
D I A 11' 10 Dr PWAM 1_1 -A

..,lion
-Un, Servicio Nc al