Diario de la marina

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de la marina
Physical Description:
Newspaper
Language:
Spanish
Publisher:
s.n. ( Habana )
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( sobekcm )

Record Information

Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
aleph - 1915261
oclc - 11968619
System ID:
UF00001565:15451

Full Text
I I
Clento di-W.t. .6. .1 -06. do 1. 17 T""', I j" 1- ,- , '- I .
Interee" general" Y vorriament" 10 is I 11 , I 'I A
,
,
taci6r, I I I
I M portildica, .As arvilgot, do habla tax. 14 I -- .. ....
relljtnk DIARIO DE LA MAE ,, ,,, 11 SECCIOIN
SFCCrON Unim ptri6dico en AmOlil,& cm omple- I 'i I'll, I I -1 11
I ontnto dlaro, on rolograbAdlx "M partoldinno as on to oxforno, Pan, prof"Ibm on lo intorno on anv*r4o44*"-PFPTN HIVUC I - I-- I
I -- --,-,-, -, '-.--------,--- I ,- -1 -1",/, I-,.--I j-,

ft- I... C."t, I I
ANO CXVII,---NUMFAO 249. .-r, v.", ,,W o* 1,11, "a LA HABANA, MARTFS, I 8 T), OCTtJBW 4)L 1949- SANTOS LUCAS, JULIAN. jtjS'ro I jfli-'()N1A Y QUM VNA 1 1,111 11 i I I 71 "' ,,; 5 (UNJAVOS
"llsm"No Pat 83,0141is 0 n I'll lIn rMINIA -,
fo I -, -------,------ -- - ------------- --- --- -.t, 1, 1 ,A 11A
CINCO MILLONES DE IIOMBRES SE Gordinan ]as ohras p6hficas que se provectan realizer Exim.si) Culm sit CON L'! lflld' I DE
QUED411AN SIN TRARAJO EN E.U.con cargo al empristito de Jos 204 millions de pesos 14im. irizu(wrert) SURGIDO (A NUE O- P"OBLEMA
'ESA
I en Ingifittirm'PARk L, REPUBLICA FRAM,
SI SIGIJE LA HUELGA BEL ACERO I i I
1-- .- -.: ,,, I i I
IV Ntiriol trata de Im-i'arle -t; tihjli, r4pidametkie.
I I treA twimm
Miles de pequehos comerciantft me eticontrarin I, 'I Lt) njit))w
en situaci6n critical, Continuari el cierre de 14 1 I I -. Se cree que E. I Ito parn It, t1ite ha m ob-irf-firiado va coll SO)"Inan..
numerolans industries que dependent del acero I 11 I respildarti Ifinalmont, ge crer (Im- Iambihi Ilayimri a Queuille a emmulta
pr- i "I I.
AFECTAOO EL BIENESTAR NACTONAL -a N .P -11, 11 I ., I , U i l T 1 I 11 k" I LA SITt M ON ES RASTYNT I F I)EIIC1lI)A

\1 I I JI I I
Sombriam F I I '1 1-1 I I 11 I I 1, I T I I -cio N ,,ahrioo
,;, I T,!, T I I I I I I 1 1 -iri tlllrv hl- prt
declaraciones del Seeretario Sawyer. 4 1 1 "I I I .4i r(mirover .
-1 r v difivil tit, -ohirimmr. lilorb Imbia jlcvl ;Tldf,
Elomediador federal se dirpone a reanudar -m.4 I 'I, I ,"
esfuerzos, entrevistando a grades empreitarios 1# I ,,, I I T I I I I I I I I I I vti oft-ruct, -'O-i'lin It obrcro- f-on f-citsm jimnal
'I, I I I I T I 1- 1. 11 1 11. 11,11, I
-, lv -- t, I 1, I I , , I I I I I I-WASHINOT67N, -t.b,. 17, ft:, 1 , I I I
led', El Seer !-l'. diS E- ,I, I I I I I :111, I "I'll" T, I I r r .
i.1 l, siri, M uri6 ayer el I- N I I 11 -, T ,I i I "Ilk yl, I m m I I I I
I I I I I
tnnii. h.SW el A I I I 1, I i , I .4 -- I I T T,
Rti!,,, fT --- .- ...... -- 1- ,
"In O I I I I ,-T T, I!, I -1 I r I 1. I
I iT" 11 I , I I',, 11, ,, 4 R, li 11
i-O '' "
T- 7 , I- 1, I "'
--- I ,
-1 ,, I I I I I I I V i I 4, F 1i
f-r, ,, IT, llillrl XT ,, T- M ,811seal ruso I I At A b u tw o,, 11 I "
:; -t ; Ami vr. t 4
rel -1,, -1- lx ,,,,, T.-, ", , 1 Lo ITT. .1i'l-, dl r-emt-t --I-o .- h, i- ",t- oi-j" 1, t- r,.1hTI- I,1 (,.il-- I II .1 I
,,,
... ,,, ,i,- I I I I I i,
1-It"', .111-1- '! TT", ., vo ). f,,tT, .D.-, T, ,-tom rrl e mmiiit,, -A '11111 11 I I I "I'll
't- , I h "i" I "I" ii-tor 7%
,,,-I, ", ", K T olbuhkinl m,- P 11,:, 1q-.t'1,% 1lo-m"e- --, 1, 1 1, It-. 1- ,-Id-t- "I --fl 1. I ."i", I ,,, p I D1 i" ,T-1, I .), -t- 1-ii-, -- , , I D, mr , , I ''
ITT 'T""'t, ,,T":,T 'T1,,r,1,,,, "" 11 : -p-M. d, d'--l- .101"'., ,,,,, P,-, ., !,,I- -f- IV- 1 1-- V, 1-1- I ,-,,1,, IT"l- I 11 I i I I I I
11 I I I I
!*,:,1-,,i:"" ,, - ,,, I ,,,- m I ,:, I I I --I'll, I "I,,-,-- -- I ,,,,,, 11- 11-1-- I,~ "I", I ". I -- I I I I i I I
go i 1, ,, l , , ': :, I ," S ,k .,h jw li6 ,I) la I I I I I ,, I, IT i ;I I ii T
A T,,,, ,; 'T T i il, T, I l, I 11 I I I
11" QU, 6,11"'r.'( 7 V D F I I I I I I I I I Id J, 1 ,,I,,, ilm", 111
-d- ,, "'T", t"- "', 1 -, glierrt,-Il Alvlllnlli tj V TIT F A", ,-# 1-111"R M A X';,'x 11 11 I I ', ,
flr- , ,, , -- ,,---- I I- I I I ---- -- -- I I I : ''
to. P"', '-',I-, I 1 1 11 I I I I 1-11-'-, i,; 1,
,V ,- ,t I it T 4 ', '! , I I I I I 't -1-i.T v'T I 1, I I 11 I '' ,
i--, I,.-,I 1-'VD U A 1?# A A / I I T
ferh. lollft,..llinl'i ,- 41, "' , i P, Z I I I i I I
illi- Il".. fi.t.o"'iIj i- .... .. r I I I I I I I I I t 11 I , I '. I I I A il,,
.ela, ---- elee't,"', ,--, i;, i I I I I I I I .1 1, C
d. -,St -66. S, en-le, I 'It.,-, I I I I I I I 1, ,, I I I I : t I
Corcoaltild. eon lu ie, 'k 'I, I t 11 11 I I I I I 1, I I
I I I 1, I I 11 I I 11
Samyer, el d.,t I I 11 I I I I I , I ,,
41deote d, CmOmjT, de Ai,- -- : I -, I -111, "I I T I I T I I I T I r 11 I " :
del p,,.,id- te T!u,,,, I I I I I i I I I I 1 I I I I 11 I I :' f ', I 11: I I I I I .
djl, a 1. United P- q-- 4, it"', , T I I 'r, , :,, ,
horte's -11 I, 11 I I I I I 1 I 11 I I I I I 11 I I ,
'e'titi. on ,riii,.S T P- JR CCC-111111 i e I ", I I ,, I I I I I T I I I 1 ,, I I I ,
11 I I rola national si no e I.gra a .,,,!,. 11 I :, I I -, ", I I I ; I I I 11 I 11 I I I
I.oo to 0.11. lo.- I ,- 1, 1, I 11 I 11. 11 11 I I I I I I 1 1 4 1 I 1 I "
Nurse declare iiiue -s! i !joe, t; f I , 1 11 I , -' I 1, I I 7 1, I I I , T I I I I
PSta Setnaritt no Re .g, Io I ,.g- .. .., I I I T, I 11 I I I 11 I r I I I I I
IRS ., o ... P,- o i l-,, I ti- -t, r-t,,J- ,- lrl! ,- -i- 11 11---11, 1, I I ,T I I I ,IT I 11 I I I : T
1, , -11 I I 11
n ciaci 11 I I I I 11 I I .1 ,, T 'A t- ,,, r 1
este pEob ein. ,or ... - tt-T I I I 1 I I 11
i'i'a -- 1, I 11 I I I I I
Pero no '10. qtl deri , ; : ,,, ,,, I I I ,,, ", ; I I I I 11
,d, t- r rI P'R" den" "i t I I I T I I I .11, I I , I T 11 11 , I ,Vl ,
CT stance -1 11 11 11 - I I -- I I I - 1, r I I I I I I I I I I I I , I I I I I 11
ArnbaS d-Ill- tole, f-- fo-,, z "I -1 I i 1- F I 1, 1, I I T :
,.d.s ,n Mt. el loedmd- fedo-1, 1 I I I I I -1- I I I 1, I 11 I I I I 11 I 11, , ",
Cyrus S, Ch. F, ,, T, ,, ', I I I I I I I I I I I I 1, I I T: I I I , , , I I T I ; ,,: ,,, ,
-f-r- tred ., ,n,,,,",,,,- -, ": 1, I I i T %', g, e du p- -- j I I 11 T, I I I I i (I ,
de tool. ,
t --1 1-1 I I,
,;it IRS I I I I I 11:
1- I 1- -1 I t '' "' "; ,o I.,,,.
S., d.1 f ': - : 1 I 1 4 f'' I
I 11 , 'i '
i 1 11 ----- -- I'll -- I 1 ,
rte I 11 I I I I I I I 111)
Por Su pa 2 3' %U .VIZ .' '! 1 11414- 1, T I~, , , ,-- -,', e- -, c, ,
-l.-- re. .1bWAt. :" - I I I -,,,,, 111; ;111- f.: 1 T ,,,
I I "', 1. erftpm 1' I ;, I I - ... z; ,ilz-', 7
11.1 ') a I
I T ,, I M )'11 ]a T, ,, r [ 1'e,
Llll RFS t i, ,3:- "' -, : I -11 I- I I I I I 11 l !juie cur ,; ,il)'i'r t:,(11 -- ill
.Zj contraid. ;- I I -, :- I 11 I 11 I I : ,T i ,;, f-da.
Ljiajr-= I rti- Rod i. M- .n,.- 4 ', , i, i - , - , I I I , 1, T 11 11 ,,, '' r I ";' I ,
I R del L I -. -1 - I 11 7 1 1 , I
los delegaidosi de Im emp I'll I -A!' .
norte oeste So reuniraol- W17-1 M. marisc.l Feado, I I I I I U"t.. I
nia Oceldental, en 12 ciudad de S il huhkin unto de Im he roes rusos, L, , --: I- 1 t I 2 1 - I I I oarA sis infant i 11 : 1'i 11,
I I I :_ I W-fia, Ri.p1m, il ,,! ,11 ',,' ,,, 1 .6 C d d.1 I-phur Springs. y s- asist-le., to It- j 1.,- 'gxte.rrad.Ios a aric.s & i d -7-1- T -- I I I I 1, 11 I I i I i '111 T 11 ,1 .'- 11T, -I ot'-stm
ran .- I- empresits del 1.1', IT. U, a a I del -'- T T I I -", 1, i I I I I '. ', rl'MTON, miubt,
CharlVan, .tambin en Vlrginla de Ukrania, que, rtc ptmo a S, ,, - ,,, -, I "., 11 I'll.. I I I I I , z i, I ,,, YOT 11, I I T I I It, I n
W to "" -' :T" -' I T, i" '11 ", "" ,,, F",",!,, """."""" "L
M d L I ,: ,,, I T : I! , I 11 dT i-tunelij. & 1: ,,, e '.
,TI r. -yo d I 4 ,r ,-, 11 I I ri, ),,,V ,, 41i -''J ,i", i ". T o -- 0-, rhutl
C I C,- I I 1. I I I 11 11 I I I I I I I 1, 11 c. 14i
El Ve I I I I I 11 "IT , e ,
qt"Partainetit. del Tab,3a an,.- ra. o.rall. "I I I 1, - I I I I 11 I I 11 I I ; -- ,11,1: 1 ,; ( j-i r-, F -t-ld, .-Pt- Is q:.
Ci IRS sofirit.de. dt, n qo', ,r h. el Im.,ai l R oo I 11 I 11 -1 I -, 2 T 11 I I I ,, : --, r."! i- ,-,,,
'o I 11 I --, 1 I I I I ,r : ,,, ., .1 : , ; a, ,zlet ... do
I C T ; I I I
ec 6 a 08 ,T B T- T , 1 215 -11 :,- I I ", ; I I ,,
desem let, han alline.t.d. I I I ,"!",I ")" 'j,
ro" t, +- I, sentare, --d. vi-Ti ',!14, 11 _z :, I I 'I I T I I I 11 I 1. I 1, ,, 1 1% "I", i, 111"l,", i, , ,,' ,1.,o, ,Iu obj-l.ron a
.0 ,CtIl,.T 6 IS vt--, iT ; rl;, 1 - I , I I .1
hmelga. ,di, P,,zT" e;.!T , M- -,-, ;;! ,- -,' , I I 1 t ,. 11 I I I I I ',: 1 ",r"'i tii, ,,,i,,j .,, ; T ,[- -', y M- ri' PnITOMb on, I ,- T 1111' Ci , 1:1,e I I i, ,' I I I 1 I I I I I I I 11 I 11 : ,
, ., ", -A I T T T ,,, I ,, i.. I I I I .: i, !, ., 4- T ... ii, :,1,jte fi- iroeo. Ie reNo 11 I I I 1. I - .11 -111 -De
bay 1. -- ., T", 1 i6 I ,:, , T f1i 1, 1- 11:11TT Iil i',',' 'T' la'I'r 10
rrm eultc ii , I % ,At' i 11, I I T."T I ------ 1. : , I 1, I T I 11 I I I ''', I'll I I I - !'', T, :11, .IT,, ': ,, T, ,;, i; ,11,111, uno f- mtlEll vrl#sid-! W, r, T: ein 1 i ,%' ', ',' ,- e ,' ,i, ," 11 I I z-11 -- I I - -1 I il -, '.1 I - ,,'- ,--, I I I 'iI i, I T-, -: -1 T ; T ., , i - 11, 11 1 "I"i,
,dcractott Arnel ...... --i 1*1,6.T.,!t, C"-;, T "T, a. ,T -11 IT I -- ITI I I I '. I , 1- -1 I , ,, ,;_ 1 '' , I I , ,,, I , I ,,,,-, ',", i,- ,i, ", 1 ,,, ITT '! "'T I D
d1j. I y J.b. I 1, f--' ,, t -- '. r 1-- Z- r -- : T. 'i T ,,"', ,rr , 1, Tj ,,,,,,;,_T j,, ,j, 1, T- ," -' J' k 1, I -', ,,-', ,," I
ti, ,,,, 'i I , ,, ,,, -, ,- -, tr,,,,,, ,v- r,,t
11 .MA do ,I, I Iii, ,,, ,,, ,,.,,, I T 11,0,k-, I I I ,, ,, i "t" "; 4 -- -" I T" T, T C.,,-, 1"t" Vlli 1,
I _; -- !,-- ,, I r, "" T 1:, .... ... i 1 1 "Cl-f-,
-,'- -- ,,, !" -, 1 ,,
ii--, ,! ,tj-j- !,.j,,-,, 111111111 I " -- -, i -, I I -I' I I -1 I 11 1 1, "i" ITI, --Ir Wil r"', -q-!
b' 7 '-" t ,' 'P- 'itz- I T : -111'', I T"', ,- I'll
ti ,,,i, ""T ... cri -I"P tt,,t-i -- a Ti" -i. I I I - Tl---., .- I-- ,T I 1 1 1, If 1 "; i l T 1, fA I -11T-1111 11I
T -,V ,,e,,, -r ', I , e !, t i -Tr- ,:---TT -, 1, -- -1 I I .- 11 I ,, , I ,; -T I ; 111 i! lli 1 1-i- ", 1, P-Si - ,T. i , ,, , I -7 -, , 1, -T 11 -1 I IT I-, ,,- 11 T111 j_ _,,, -_j;_,,:! ,,,,, 1" ,:, '11 ,i--1p
on -b,-gTi, G-Tl ,,, ,,T f,, -7, , -: "I - ': - -- 1, I I ,,, 1, 11TIT, .
1, e Im mine'm d, i ,, T n - i :- ,_ ,T T-, '' --- .' T- '- , , -4- -Z" I , -1, ,., 'i I , hi, "', T, D 110101 l,, ,,,,,,,d
(4, I fT ,T 1, ., 11 I 11 I :, 1, :". MAiojj.i P ,
Feder.66. ,- a,1-,--, pn ,_ r--, T ;- M--, t ,, T. I I ,,, 11 I - I I -1 -- ,,- -- T :--,, I -1 'f]"'i. "' Mmi, ,
:_ T, I I- I Itil r '. 1 .17 T I I I '! 'I J"- Mi ,,, ,
I - i-, .- -- .1 I ,,, I 111 I 1. I , ", 41"
1, ,,, ,
,
I" 'I-- -to S -, ""l7 3 ') ,,., I 1-1 I I'll i- -- - ,,, I 1-;1 '11, 11 I ,,,
l,' Bus Isurtm Y d- 1 iA I -11, .1 I 11 11 I :- '' ,,, R, ,r 11 11 I- I I 1, I 11 i ," i, IT 11 11 I , ,
-- -1-1-i'te, 'I I" r I I T ', , , , 11 ill I : - , ---,- ,qd: -i ,:, ,o . i -, -1--r-i -, -:- ,,T,, - ", i- --5 - - e .-.--- -1, .i. M. 9 eT- ., 'i, T T ", - -:- - '- , ", , : i, I , I , : i
esco Pa ,,, ', -T "', I I I ii, S, 1% .,,
ra ,at a Ins .0'e, ,, I 11 -11 I I -11, I *4
j Pn I "'I"" t"', ,: -,! I ,,,, 'T 1.11 r ", 1- I 'r '
..I I dR IR I= tri. md.r-jlC.. , ,,, ': -r, r i ,I I I I ''I 1i T i -,!;" o- 11 I I I I I yr"
an un to P'. d ,- ;T, ; 1 -1 : t, 1, 10 : ,,TT ,,TlInn Wi d 't I ,: lil .1 f 111: I ,2a
i ,', ,: Affpofia Ru(-'
do idib n g, d'e rl 11 zT I I
Its, 'en 1g, ic', ,t - i" ... ... I I I I- I I I I I -, , '' ,, , '' I 11 1; T I ,,,, ", ,,, .
r. i." ., :, t I I f I I I ,i
U di, 1. F dt .- I -y v- e 1 1 1 I I 11 I 11 I I I ,
.,love de IRS ", -'- : , I I J : T ,,, I I ,
Ci6n ontribulr rada Tllia con i I I , r' 1 ''i I I I 11 I I ,t j I ", , :i, li,
PO&I.n ,U ; ' I I 11 I v i I '% 1. IM ; ";, T, '' I a. ; 11
$250. I T,-, I 11.1 I I 11 I I I I , t, CCOROM ? I
G,,,. rer.ge ,,, -tS ,I hW ,,,' , 11 I , t" - I 1, I I- - T I T
r. I ,; 11 I T I I 1. i T I t - .... .. I : ", .... ,,
el pft ,Td- t Ph 11 ri, 1, I I " - I I 11 i : .. .... I I I I i 11 T I 11 --- -- ,,--1 , T , , I I I I I I I ...
&I V I O.. Y I.I .b 'e T, ,:i,, 111,
,em d ,T T T I I I 11 I I I i I P 's 1I o I o S - T 4, ,-IT
h- dtdo nd I i,', ---- -- ,, ,, -, I I I I I -, I ''. -- A I '' I I I I -4- 11 I los au stiom os
-1. I fi "V, -1. I I I I I I 4l,
,To,, d, M ,- - 11 11 I I I 11, 11 I I 11 I I ;:
,,,, i, T, .
1 11 1, I .1
Plot, 4"V ', ', -,i, ,, T li ,--i: I,'-" -1 V "I" -, 1 ,- I I I I I I I I -- I
arw "T -V- , T -L 11, l- -4, e, 11 I I I I ;1 I ie" Ell) eambi" 11 I I ': 'I, '_1 1. - -1, Tohl, 1. I '' 1, I I I migue
ei r ( 1,, I e it on A- I I TI 1, I i )! 1;,,1- ) I I -11 : I E, ( r
4 1 I I ,
% I 11 -i )ii )li)r ih i,,ii,, lf :
z denameroS ,r,- ,iT, T-- I I ': I 'i pri
I.,- f- .... i, 'I, 11 9 7-, 'T, "' I I I 11 I I 11 1, 1111H benii'vola prolific
l -,, i, , : 1 I I I 1 4 1 1 I I 5
""" "' "' I I I I I I 1, ,, I Ienn. do ,.IQM V .r, ', P, ., , I I .1 I I I I 11 :, :, 11 11 I I ,,, 1. I ,,, 1 I I I I ; 11 ,VTI';A O !V1 F 'in IRS
- .ro Mmem t;.", ' ' 1' I I y I I : ,, I I Pi. ", I -1 T #ara I I ., ,, I I I T T P O t
not.gaegtd.ot- d, Mi,,,,, dl-i ,,,-j,,, _ , , I 1- , 11 I I I 11 I ,,,, 41 1 ; I 1, d, 1.
T- "IT77l o 'I' 9, .'?' i .1 - I Z, IT 11 I 11 I 11 I I I I I ,:* ", ,,, , '.1 -1 I --- I I I I I I EXUA con -AA edicioa el Sn I ". 'I I' 4" T -r- ,I,,i- 11 I I I 1. 11 I I I 11 11 I I 4 1 -, ,, :,, "", , ,,,, 'i.
an. L-i, 11 I I : ,,, T, 4" I pkza oill ca ROTOGRARADO
i'- "' -' ' I 1-1 i ,- I I I , Z I I I I "I I I 10 l Ma.
F] Gobiem, em ... h- -i, ,eTta 5 11' r I I -1, T ':
'-d. 1. h-lg. dei arel, 1,, pz '' - IT I I I I I I 1. 1.1.11 I I- I I I -
r.S on, I., indulri,,, d l -,b- --- - - -, I. I i I'll I -1 I .1 11 T I "I 11 I I 11 11 , , , 'q "" I I I" I I I 1, A 1A VnIti.
, I : ; - ___ _tj
e0oll"I"'T -' , '' I '' I I I fil b l liffbfiff(I 1( I", r ,, 'r ",
'I ronri kiad leder.] C' 4' I'D j ,- T T i'll I ]- , t d,111W
F I I I I T ,- ., i ,
C j
,I, I 4 I I
1, ': I 0" on
Chart Pinto A10, 1---a, ,a, hati, I I ,,, I V :, Iz , 1 1 1 ,;, Mliteli Stv" st Ie! ( I I I I 7 I I I I I I I. ., I I 11 I I "' i,
-.-.11", I I I !, 'T ,- -, dej.
"It", qu" 't ,%i-o ,,, P I I -1. I -, I'll, 111-7 ". I I I- 11-11, I I i- thw C ith um l eltin(I --" I ,, 1, i IT lrnn
F!.Flo-lork .I ntsercol" P"t 1 t I 10H V,1) -1 ir I 1, ,,, I I T., I I 11 I I I 11
Ae pf.- loT, d1wt.", 1 I I I I 1 I I 11 I I i I ,, Q., -T
,d, LS, 'onle Sam- llbr ,' de A *-.,. I ; x I'll-, I I -.1 I 11 11 1. 1-1 I!# Ik 2
_nt,.t r ''' -' z, ', Oprhii, ,'I TT ;, ,Wllgfoll moplapfmr Paut Y14-11in ljjjl , ,into IS I.,
Se,' "', naditi I , ,,,, -- 1- U1. ittd-t- d I .,hci,, 11 i* I I -, , ., ll
glojo Urn U I '. I '! i) i; v 1, t il i; i,,, rfbrbirti i,4plarij r/ 11 "., I I I
e IM tolple", I T 4 I ,
q.e .6 in-has r. one, I-: a a ser disuelip -:' 1, I I I rointintgrito ,T ,-elllt,
gun oplim, ,, I I I I I ': 1, , I I I -11 1, I I I disponer lie
I , I", 1 1 ' I I I I I . I I 1: I I I I il I I I ; ,, I I .do el tra!-- ,- I I I I i I 1 I I I i ,
,., .,ra na lto dt 1. h- 1-4, z i "' I 11 - I 11 11 I I I I -, r I 11 I I I I I I I I I I '1 ,,, I ,c Au trla,
- ,. "I .re del --I z,,,, rar : -, ., I I ztl
sogtierm, drscle h- I' di. No puelle opt, a caw,,a ,-, ,0,' '. I , ". , - ', I I I -1 I I I I I T I I I I I .1 I 11 r, I I ,, nitl ,Abeo6- , -... I 1' T, : -M,-_ -- 1 I C, : i" , , i-, 11 I I I I I 1, I 11 I I - de -1
.h. -,pro de, p.-I.- br- iiv de In situnxi6ri erea( ai - , i I I I I I I I I I I I I I 11 I ,,, I I T !- V
peaido W se Surner a la hite ,,,, ; d,$1 ,' 4- i,; ': 'T '- -; - -- ., "r, 1, I, I T I I I 1 1 I : ,,, r I I I I I 1 ,, I ,- I 1 i ".
Ir I 1 -,2,',!P x- T 2 1 ,, e ,T I'll T f I ' r , Pop
T, J-it. d, Mr-t.re,, d,, C--; P I ,- '-p I -- r. r I I :' ": Tj 'I
lu n%-,,,Omlv n".--OAOTij., r,,,,,, ,. iti".".. I 'It C,,b.n. or A Itc w 1, -- I ,,, : '! ,'4 "" '' ( K-- .it
is I '- 1 "-' :1 ,T
de Arn ri.o. I 0. ,t on, m Sesiol, -- ' - 1- 111- 1-111 I ----- .." I I I I I I I r ', , I i. 1605, unions
': r; , : ,, .. ,i: I I i I , I I I I 1, 11 , T 1 4.
,. -,- 11,11 'd- T df'rot "- I I .- I I I I
N, 1 n-7, ,y, --=-a-e"" T "! T, - I 4: I I 1. I ;, ', "'', Kf ,, C m ha.111. del ftleotoeelf Nil'-.11-1., 5 ro nd 1,, --,,,i, -'N ue, 1rif -"' '' : '- I I ,,,
Pori ,itmfoarlk el, ,14,1 7 -'- 11 7 ( :, r,: "I I 1 I P ... o. -it" - 1F .j-- 'jl' ,: ---, 14, a. nabnedfle3 I a ; i! Y; ,; IT 1; f I n , T T I I I 4 '. I I I
SAN LUIS, -11 11 I I I .,
", -, M iA? .ro il 1 rp ; R 11 I'll I I 1 I I I 11 I : -- ,
CA de, t T i T , I '. r 1 ,C 1.01.ottoo, -i, 1, T) , , ". 'fle Sj 'f"J"3 "I -11 ,::_ T1 -- T, I I I i 14- ;-, 11 I i -1 I 11 PM t6dro' -.--,
R. Im eentrOS'im, rsf:t M fligoluc I'll T ...... ltdo"'. C -1
,, Inid, c,6 l ,:, I i1i
1. hti6o, do] I b I 111-411VIt m a (" )I lill-, 1. r
I ,-, - ,p;- t- 'i 1, ,-,. 14 I ; -,r I 11 I I I , I I I : i'- de
MI- 11 Plclfil P- Ir7Xe= le1m', ;attdo O i,! =M,. d I "; - 11 11- , I I I e S
Slgl
Y q'I Z 11 , T I 11 I I
ra I do lad,4 ,on 6.. IS q.e I -, ". ,.l.".1-1 11-1- I ....... -- -1- T 1, -, "i'll, I :, I I I I I I I I I ; ,, T -, , I ZiimOrl,
;:r ell Wt old t W neti- alone! -diveesos- I ,i: I ,; -; I -- 11 I ,- I I ,,, r I I I r I I I I 1 4 1 sptlch-m oet,6.
%an-aur -m-v3PecCf6A-de-T9,-ic F.-'- Plo"er'- '- 7' flisto iroprexantipAr de?,4o, 'imex en N. York dr ou4l! ,, ,,, ,,,,, ,, i,:" _', -- T,:,T f. 1: 11 "" ?!
-= Monos #rtzartt el roierrol- 1 I I r I , I , L ---, S-iefiC- de 11- r- ef I ',
d -11 ",,dp Upror n cab* un recorrido por rnrioo paise -'_ I ,' ,, d'! I ,,, -11 1111- T11 -, I I I I I T I I -n- Tmatima,
% = = os,1, r!,g,,,,.-,, ,1,1 too, haba de-oll-id, la, to ,, li IT 11 "', ;.- 11 -- -11-,, , , r I I I 11 ,,, I qutlt,16o
1 "'-,,:-,-, "". n.b. -I--, I 11 11- ,""e", I i-T 11-1 I I 11 I I 11 I I ,_1
nenvia, dej ,io- do IW h-IgIll, ,I o'g-i r "i I I I I 7 1 ku Lr a- I --- !rlll d, C.o. T, I a I I rl- i ,'.j ,, j" 11 I- r, I 1% i I 11 I ". 11 I I 11 I I -,W,!i,,l
d. -"P-t I -oro" fed! 'El ,-do' o d-tot ',,,- qAbstz, I ',
I- a' "I"M 3' f, -11 iliT 'i
,- 1. ..1ZT.d4.',W!- .1 "- 8 "t, 'I le-li d, ,,"ticiad 11 I Tltlvord I r, ,I T , 1- r P_- 1 111 ,
P-n-it obiriew, 1. -A j,';r_ ;1";z V-g *. dd, ci ipe t ", , : I .1 I '. i,_,,il:
T.- I , ::
d d- 1-11 Y '. ;, iTl- I I ,
;r., 1.4 ")I!. _,-,, -., ,3! ---4 -il 1ITZ : ." .,PT,- -- --,a ,I;,t;!3, ; - ,- I I I I I I I -13,
'eas .2 ..,X .11..,117. I'S 2 q1te mimnS, i-te PaLrs ,',i !" , I 1, I I I IT T1o 'I
; d- ? I e, -T- P. 11-T I -1 I _'pj-, : r,,
de -' '' I I I I I- I 1, -r!
ftle"d llig 11 111:11 ,PaF7 6. I- , L- ..pl..d- .i.di-ll-d- ; d-! -1 dill -oa 1 -,' ": I' 11 i -, % "' r" ," I 1 4
Sin e 1 ., ,,, '. T I 1 I T, r I I
S- t. a dm mpl, -,i ... T ,, ,, ,, r I '.
,, X- It :, ,,- ,,, "" ;3, , , ,; __ '- I I I I ;- -A -T1
'! IftAcion. no Stgi 1, 111111KII C,,,,,fj,.. ,,, x l,. -,- .a ., -'s I I 1:1 6 i T, .:- ,,I 'e r ;T '. I P I 1, I
,,, od- I- I i, Q- 1 'Stio S;o..I;-d- ', ,, ,,i r- I I", hAIl-,F,;o -., --,,- -r 71 - 1, T I, el, , , f-- --- - ; -.1y I ;1 I 1, I I ,,, 1 4 -1 -- - I - I -- -"an, -I-rar- I -, It,- roarer, J- 0-1 .... 1- r,=
?Uj 4 e ,P Si,,Tro ,Tr- ,i,-- ,,, ldl- o I *;- n -",-:-" '- I '. -Ii, '11): I I I
'11111' _tig 'p. ,; T t, .I dr J. 1;i f-1- T ", I I I I lm.s 7.1 sativiomifim por
----ttZdlM, hilift o -" .- -, ,-a de Woeiplat de m- d'ez 1, r ,, dliur, ;,,, ,, .-;' id !,-'. del Goble n, I I ,ito T 'SI ad T -, 11 "I I I I '' I ,
S. 1,do ,;,.,, ,L "T I ,. I I 11
7 1 ", , ,:, ,
'le Id-es d I- eo"P-' r 7 f--' --'t' Ge' 'I _._; U,,T, ,- r I I
111'* -..do. X. "L. mh-g., q-, , ; 1, I r I 1, I I I 1, , I I I ,, 11 "I -,tras IRS dosj:6rt.,,-",g;d- S1 Q e attricItie ':a ellm Pudler," ri.; cicff I- ,,ale-s do Obiai P peri, 1. 6- 1-1, I r, I I I-Ofiaciim i I icita %on

r--!" ""n"' "' 'r- I
mitodo, To b ..... .. .. ... .... ..... Ill r.durci6ri tl los Sal-:- -'_' Ucarion y JuRticia. dijo: MW6 ent-i,---1,, i-p -$PELX LNN SERA EL PROXIMO S --ro" I I I trahadadiiis al Principe
Irala de un= o d, pj- ,enta-l C ---P-ti- .te h.kland., nues a, ,, III, Y Iran, I 1. PAPA", VICE ROMAVONPA ,d 0 o.! ... d" I I I r ,Tf, 11 I
irel in en'. d R 0 -A, OCtUb" M TAP,) edifl, ttblotlbl, 11 I, l? rl' P I P 1. i I t T ; N ,
W 4 Ios A.blo, d jl.%' -, -',, ,, pj BARCELIDIN c% ,, r 11
,;, d"or, ",. -1.0- es Ina. Se -, ,
Aeordado por la ONU que .d -, ,I,, on, do,,
e inian.-ibleoria, 'pi, 6V 1 rod. Clos Pals .... .. 1,Ae _atat) %S 1 gj Da Italia, v, ,- -- 'I El Co d, R11-noneI, CUI .Xie" 1 j 1, I ,, VLAN N1 Rf %fi"IE Llf K111 [i '' ,he en
,ita- to -it
III compa- I- I St- de 115pitf'i V grzobm
P PUM "" 'I "."i,., olv- Ire. ri Y I I I dopl,
se dit igual trato a los " r%"liSgr a, d!'!:R r,,t 'It' Ila reali-d. utta "Ti.- ,b l, P A4 Tni Y ,% I i "N."' Z I I ', 4 ""'T T!---:"), -1 r I I I'll, I ;, i Ti T
a. i6,, -'i, it. ,,,a- 4 ,e
hi. C.b.- d,, Ai-6.. S- A., 1:1 o ii; ,!J, h"", d 11 ;, -1 I r I I ,
11 do It Carfl 111; s- ra. ;n-ii-C la fliern de rl r loo-, d ll- v- ,,, F I I I IL 1. I T ,, .I t-injgranteg II.Ir I.Iacrle, Iao real ow UR ,, _ij,, , r x ,
At t,
t, P "' '' I i, -fl. .
trabajadores on nucatto n Por 'to fur smo dthid. ,,Ioeto, Poe J 't ,,, ^ ii 15x F.D. I.K SlIb-1- ll "' I I ,
11 .1 -1-111 Ora I 'OdipS ,.-4n 'Se , , ;'T" , ,, :, I I I I I ,i 1'. hdw Y 0. T"li .fea- ... d-1K" de su gn% ftritriol cor X11- 4 "' ' T I I I
ork, oc- a "W- W. d,.m C, Estadm '-- r, L , F ,, e,_ ..... ..... , ,1,1' ,, l ,,, r :T T. T, I I c -, 11 , I I 1-1 !%', ,I,,
-- --LjjEj-jlji 6i;j,-N-,. Y RSP-iliie- t .ol". 1. -d de I I 'I i- ", "
", I 11 I I I I I I I
tubre 17, (AP),-XI Connie SMI&I de Los firmanliIIs & 1& retimida, dole- cu%, dealb el doiTi.r ,= 1,i.o.", ,',6, -P-1- 11 I ', lo , ,'T' 4111 I I I : 11
IS, A,,nble. de P, <>Nlj da- h ra66, -.- ftig.b-. C..tell6o, d hl-h. dlg- d. See ro I i I 111 P ', : I I I I t I I I ,, I "N. 'l.
Dar Poll,- Aritora. 'llontem SiirithcL rorrandt, No Cleo ,,., I,, (-, __ I I -- A I I I I T I : -, , I r, 1, T 1, 11, I I I 11 "I I
(Me R ,6A P rese = A -- -da -b-It ,"Ulta "" I ': , I I I I I I 1, I
"O.Itte Media la 5,sooil ftl z I ,
-is di-rioli-com tra 114 WP= or! -Raeii-o
_r",Imism AA P-da ,.I- T. I .1111", I , ,, .1 I ,, , I "
- -nStda-,- :% - i, i 1 -GrRn BIC,-, il I ,I IT 1,"' 1 _L , I I I 11 I I r I
,. o, caplt n O'l-A. S.I.S I I I I 1-1
Wrotra, de Ingle ,,,- Por "i- declare, pro, I I I I I 11 I I I ,,, ":: "
qlm Ill Organincion Intrrna Fe 14 -dfT rititbile, cub.ro, Er gea T F T,, -1 T'- -, T, , ,, i , i I r , 11"
,z a, iM.,,., F. alod- A- 1 V?2-1:i AF& p do, r Q, 1- T I 11 I ,, 1 I '--'' , i , I ", I I , I I "', ": t', ",
,a I ; i- "' q- I I , T .,"',
I lodil.b., snin.. ,,- ,- ,. de, fii - -', ,ii, "i ,e K-! %-.11f I 11, R.loonott- li I tj- Tr I 11 I I .1 I r. 1,TrxLAjq -ientemente, *0 orr' d-'C' RIFP g-.ft C, P; ,1 I 1, ,I I I 1, Tr", 1, ; ,, 11 I ,
Tina I- 4- ell rt, jiod'e.1 or que tif- mert? de Unm SW OM0,11i, Pr 1- -- I ,,, P ,- , -,i, f- ., I I I I r ,,, ,--, I ,-Ii -T'11 I 1 Id, I I i ; 1 A , ,
:.&= 1_"Pom-,= T 'Z on. I-- "' i-d """: i ;,r , t, .a, .r* -, i "I 1 ',- 'M,; ,' '-ill, I 1- ,". ,,, ''AITIf, Tf" C- [" ,,,, -.,T , i-T 'on im $U-, "
-,,,,,a, ,, q- li a. l,'. --, --- ,, ""'r , hi 11.1
de .,. -g- ,#-i-, 1. 1. V ";w -i, -,;,Tii- "T 11' i ,e 'i I .1 -, i,_1 fj , -, i en 1. QUIA1 I C S
cd tvr d, :, C-W ,A C4. "'.., -,, -,- 4 dZI .717PI", 1h I tim.00 "r e 1, j" , I NfI.Ta I
VIVU6 bros. (Finall Wita 6) 1;1e",, ,4 11 !*111 I 0$ M,!.: C,. I
11 ... ae, MIA-va I F rmz .., 4.11-tt 1,e, iad,
1 -- I I I I I I I
I
I I I 11-1 .- I I I I i I I
I I I I
rA.INA UV3 it, mr, vl,,lum'


e espera que hoy se tralp on el SOLUCIONADO EL PROBTYMA DE 10frecen, ovancex extrafolic'.

POLITICA I Simado sobre elf. eynipr slito I-A RETENCION DE HERNIAS sobre el. resuhado ofifiWorio


Del barri(p (i hos ctindidwiros !I I'lep(sr(i hop (I /if 411a el Ifervink erwitidt) f _H I, I Reim; itl rptavor liprdere tilirftnte him (,tf4ior J(J"vq.
E I~, i4b"' amfifjf; wl er, 44 1010
C ERRAINIS ,i 'r el jecidium 11("'441 flef Dr, Pelftyr)" Cfw, I
I U, I'A t i,111
d, lo, -I- tf 1, to" flo,
'W
&6, d,

o- io tIO"r. d"I" do Ioo, altilohN I
"ho". iti-11 -- d, SANC-11,SF-Ift Y;.fhkA R.
-Y mfa, a .- tano
,f, 1" J- ;ht... P",- pa" i- a, T f.i Ilt MA'" G6-z M CIFCO W.,
I! lilltol, 11 hi wlomhotl ii (thr., tir -t, AVIL
Iii "p.; d I l. tIn, I- vo
n, I o I III AII i in 11, t (11 lA Ill I. li
Pat, t I I t, III,, CAMAGUEY F.Z.",i. Ul
It !h CiIr 11 1. r_6 6-8a' F p-d"' -' th It 6"hor
pil" -. no bw, A-Ilaord. 152. SAN71A,
lidad iq.-h, p'll d"il, It, oil, forid', I I
('10 DE COBA Y-oi V4oli- I-,,
,,tt, ilip IlAlillill at 111II&T11 I, d t-rrlotdo p,,Ilido, ;An if v0m 701 MANZAN;
Writ, lot, ecim, ituAnto un al,,Ilder Un liomt, Il-Id,, pvil la nimad. roli.d.i. -nd. id. LLO: LuIs III Mtc ao, Clf,to G ... ...
pobl,,65n; adminittr,,dot cie lot bir- proconiunilits. nexii coordina I I, el nonto, 'l, DOBBS 1. 21
I J-- -I
de Ills empe6w? I 1 11 '11 Ivarez Reciog
He ahf 1. d, ih -mbl- p-li.,iii wlg- !a
nirip.1 9.e h.bi dt -og,, dill I -'Whti, P". f.ol- 1ider del PR CA
Acusa de nuevol 'V
hin e)mtc una mhyo, rtpho-bildild q., III dl pu,. pioidwro, q., Ih Carlo, Fraile en el Pil,
de la dilriplira tio, I'~ irripl-tl 1,l fill-l6ri ... ... f- tIJn;id.d I, .1 ili.Wh III in -1" 1- -Icild.lo, -to'd lo, G sar Casas al
Yom Apantncw vIr,7(a M ""indllo d, "ItAmm ditta'"Of, MA v l
en ]a Gmara

P
SeRndor Tejem
ef Illa, Andidlit. Vrw I lit liniflad ftel
pot 'If- !I, tCMIIII!Oi:l fill ll Duc,9--i
Avuritimriento, cwt-T'r, Il I I! l, 4. 1 1 1
1U, 1),

ll't h",
1. dt to I

d,
at Ira, 61rho, hlkllo, 1. 1 Illrial- n.d"
#1 div b, nIwm- -1,, 0'1 "wl'ot" t.roblitt
y .. p".1r, I., rl,-th ;,!-Id, d, f" P" tooo 6" P.1 club Rol.I'i. ,,, 1. on. ti6n IlIntu"
po 6.6., i-J. ;. -666. I-,J- d- tl -raa,
clut, Ins elivicrith, "),;t IA, hn 1- i.tt"s"
pu,61o, que quI Al uw-w, I,, I tlh ntho A bidi, ESTO wmci m m I~ para
I
ca to dia, to qu, I Gibi-io C,' i ot I'll. SOI.Tlil It iliA
LWo ell Ill conc,--t, I! d- 1, 1. If 1 1 d c haf, mrl
ter"t, dt, In r-6h, lio, P;, ,, 1,y "ollp W" quit l, h.
h"Ilos actol 'Jill, trii m wli, qu, ,I.,mhd. a In corc-ad pak. t
Emin j-g. I'l,"indario 't oritflA .6- ArlveIlot I Para informel mill mh
plems,
pf'o, no 6, It", ol"&, 'll o I? 1 4
o Q- li, tl lod'Mh "I'll d__o -.I-ili1t-olo . .
Y
'a, tf wad'm ij pgmlo pull I, I, I., Artedoc% v no
I n,,", Mi. I I I I I,% %
dr.d.II el A-hI,,roorto, p--6 ri-ho tn I., d-m,cft ,.i at k urnm, yx lif -ti wartari pot el mefor Y !Otm avlo v,
n. hay hootilt, F,,- penla, qic tMo no ,Ig. o-t,,"dh, I-tidi IMMICAN
~1,9 41,vmw
I., dt lo mu-ipl. Jh -it
lider. del
d, d .... h- dia 20. ,rt c6,,, 252 TELF_ AtJ69
'-idpote, at i?,ar ell 1,rtyr 1 b"_ I ,k- -.1 to d u. at P.1- ..o i,W d, ,ta, ..' 16. r11 t",
p6b4ca. tea !a iulmit-Ion dr. u. hIho: I q4t at O-htii Nit, onder junto A 1, h.'I"a dt Cba, lod' C""i C-o"'t'"ir I. tillij Ion a 1.
sifi, d, k hroid,, l -66.
L
Sr pot 1.
d-. 1.
Interest el Superior

que Hacienda le sif6e 8100,000


Es pnra el pago del piprsimfil (fe fits Jilr1till; plot
los frabinjos de la reorgtmii;,,,-f,;n. Tonla fwuordo

L'o- It, mil .1 TIbinrI S-, 2
hil
de diligirst III E -w pa...........

gr
4;
0,h,,! A V AuC6 do, pot

lhirll
-'Jo o Ines del coraz'n no ocortan forzosamente la vi a I


L, ir, t,-Aon
S GNOS DE PELIGRO
L Ilt"11 t 0- T I IT Z: I I I' A
AT I % 1 1 1 1 1
but- t,
,ith
di
'15 Ot
t 7:,q dai
t 'do oo. ii,

,Impe; 1.. do 0. Jbt'

l[Ot cl illgr -I) cit


It, -t 'to I.,
lirroo
Ri'm
Zi: t4,

-t' tint.
ftr
AbrIl,
I F

at t
do- _"00 _,: hily
outi'l. .1
C6rd
p.rh il

I lud
dw - -

N CF A 1. Jir. LA
hl'T
Elwor.l
c o'd- o Cival. nn.mtsnar lal (orla.a. bue-o Y -G Nvit o% modic.mef-a
aa d- 6.. ..0olmott.
C6"i'
to, onrnw- o
p7p-pir FW 6, IoOtIll
oIsmI, ol -11- Po'
$115MOROO P- a-,- rcgm,; gir 111' "0' I I _1 I I "i .t- !
de 1. prolitritt rrorg.rll. Ht qu mloo: te'"
P. 'tolti, mlit,,ot,, P,,-dl tn!e- 1, M-l-p t>ad:cr -a
clacies contapo anug Infec fart
11A
W ON CIVICA DE MARIANAO" u uo'- 111-lwie C, cc ,,Ilofl lo', t a z1o I
mm-cl anc*) a Que c
sobrltMo y =-dad iorh C IT A C IO N It dtput, it 1,,, 40 col.li I~ at,

Pot orden dt! ell- P-idt
las -A-l illifol, d 4 bb 1", tm-tt, dc lu
concur lo JUNTA GBN LR f
ef..c*. I di. plioir- L, Nl It' -w Jran '
Y t Club, Pl. Mirarnlr, M 11 Scia:11, 1 pt"I'l-tort, d,,: d, Nli
la'eI QUI B B
ttci& di, 'h oaerrlbm, de !a hortnorm
ManArloo, 17 d,, 0,tlb- dt 1949 y <-- an-. -pt, J=
PRODI ClOS FAWMACIA,1ROS tii
W, Al-r. 0- QWA- i. A.4 til"I" I 6ol- h-- N

ASO CXVfl DIARIO DE LA ARENA. -MARTFS. 18 DE OCTURRE DE 1941) M INA TRU

Piden (fiez bartios fpse Solucionado et La Casa "Untana 'AIIANO 358'f,
La Habana repongan A jefe fie jActitud de Prio 1 U
E ,AN MIGUE1 755
I
zon EAFFE problema del S. "')(lreclij en' el proWeRmn
emprt, Aho,
'tia Esperany"A" de 10s ahuqvadq).
tnuieurita do lniiil
LA M- ,t" 16 PUNTS DE ORO
Wae, q- -do 11 ou
DISTINTOS fondo, puede imervenir
h# 11 ul 1) QL i *4446,e atencifin (Ir vnferi camo fie a"nsaflfl,
E
0 yl p't"wirntit del co, lie
m. ele-nm vu- d-to, M."lirl A
tra ital le ha tntregae, 1, 110- 'Aado iroenta al Ejel N
de '10)y ell. -ta di---do -- 'tc Woa
01 rp
p-r- y I- P i. -1. -per.-- I,-,
le 4,l I" I llmble,
]a topogralm emoti, d, al,ftel-i-ent,
hetbanelos, th el d de
le, h.b .
malicloga y picallor, per,
f : iiin ".dade, ni C- I- d
gracimix pulcritud umt de 1k bbert.d y el cogimen1c, qu, I rberom pa a Y con refinado th.
... ..... .. 111 d i
lent. ,,e0e"t
uln- CAC
,,does$ pa'. 1. -111on gl,) -, uj
pree-e .,de. bti n gu to LL- r
brinda'e delete de W.
t-eq.. d ... lel(nli f"", it M[S Or JOS R116AS FM 1A CASA OWAYANA
i. ge turiamente cistetira hun"
nmuc-t ynim in la I a. L. I I I ,
teprl" del t Del o ,RN
- - : I *110ifs IMPIRMEAVIES
A
7


De venta en M5 buenas tie das
FAj ifama sol- ,,. varlod.d do purtticia aim:

CL G U T I E R R EZ MARSAN Y C I A.
hii-mo dGaliano 206 AParfado 1911 Telf. A-871 ',
ei, to,, ,
4. e)vropl- PURIFICADOR SAN LAZA 0
Lii H.b.- P-ho
de SMo existed Tin italdo de Jj,(K)() jyego para piq:ar i DF PUP A F l"10 POOSPOSO mmm-,
1. ME MiNA 1WWRLRABLE PARA EL REUMATtM
"I" hi,
hi, a los refirados escolaref,
MALOS HUMORES, ERISIPELA, HERPES, Selo tuando *I menz-j,
do ""Inq o- ,,i ld ,,l de 1. G-diii I 94m ARTERIOESCLERDSIS tV*joz do I*%
ell,, ,n e,,d-te de Defe- Void. 1,c h. Arteries uVonant POSITIVO M4TIGADM
Ttvll- one mega Ilut ,, '4, 't. I LOS ACHAQUES DE LA VEJEZ
M d,
ro"", y ini, le., 1 4
Lit iiIit gestitmando Comerc n j Atioti (,E 7 CO 'IS TA NT'ES, SON S ME GA PAN TIA
YoU1,118 diI 'ba, lie t GIMPORTADOR I I _, ,
endiid ., i' I AL CO ERCI
" T
X-eii 1. leng"o K, 1 T- o-1 I W, 1. ig-ld d
m5l.o de" pLa ,,I 1-d. -0- bl- n e ,, 11 1 1 I ebaja eit los precious -del jcb6y? F1,74 !T
plarim Too P-pn, qt!,, de-te .
idiirom ti'-p. d,, 11. o, Txpusipron loi industrials qitr o, il,, qup Imii;
i ir eo'dei;cortesia inteinam- Ni.. -Ii U. 2. A, I- de 1. '1.
t pr-ift pogesiiin el Dr. Prio han reba)adoun 2
L, de- puUMAS LIEN 10 i I'S 01i INACIONES DE'
La Cocina d,,tg Ls
Am, nmy pr cticaL v, la Epoca ocI Us
ell. 0 r'e(: e a econ6micos precious.

fiose paga por si

misma con lo que

economize

'AaDno 6429.tx
Selanmte I., C cxr CALORIC 't "if L-.1050 dlAllil MMP2=0 LAM cen a Ud, tc, f ur4 0z,,jA de
pare V r*10j. 4 homi :&s epar- A
priniensima C
S.pediclt li- -n ,ip IWe iraue 1. <
verit.ndis v i:z mtuw rut ;, O- Mia Ct ll',r.' ,' qaaw a p7l,
cc I p-ta
CA40RIC.
!e v MID
$28900 derno diseno AcaDa- C\tr'-r de "f,
porcelain.. Hwn4las ,ew ds; onzabl i
Quemadorv de paten ;O, Asa!k- cie
porceiana. Homo -I pre:a Cori corlizol
au!omwico 'W nempp'3 n mor
dt f1bra de-vidno!
ViIzwte el Salon dr, F,,*- URALD.s., I:-r-ebz otit 1A C.- C cccroa q'ie Vd, necmta--77, 3


%
MODEM 6623. han prendide, ya A
EkWt y, ..d m. pr-mciplelC... y I.,
Fp.V.
wk*lt riltre )as horrill.,

fw
mstalarsir ,ni Cocwj de Gas CALORIC- M'Sept o de-gas-emnomimif6pid ell
-relfado CS eco 0
clente y de fkil mta ao6n. Para 7
-i, infortri-es vis;tt o Ilame a 0-6201.
%14RALDA. S. A.
S.Miminat etea&
meatm
$14900
.11. 2 5 II1.11111 C411.1 14 .140J
P.- pw q. 30 A Ill,
cis tu aft dmm" mtwmkt 1. MIS
oig"butdWes pare CuboS. t-1:,i" pwa "A"m
F do;.,t-..t- d. d.el.W, &$fibula# y 76A.pfia irginsdad do -0
t 7 Waim viu

SANTIAGO DE CUDA

WRTIDA Y 41-E %A% MRAW) VEF".7it LA TIFNDA
PAGINA CUATRO DJARJO DF LA MARINA--MARIES. 18 DE OCTURRE DF M9 AN" 1,AVIA

D I A It I 0 1) F, I A 11 A 1; I N A I I [Lj7V ,,NiA' i)O R-- -do
I __ __ !5 ,__ ,-I
_ -- '" - 11 __ _--,
Aport,dn 1, C,- '111 'O III' fl', 11 11 1 ,, ,41"l I t"2,, d, "ll"'I N, o,,.l HECHOS Y (",OMENTARIOS I -----,,-- _____,___,___ DESLINDES
I,, i, N','i", i--, "It ,- I I
__
d,,d,,r; Z!'I'Ad ',' ttj ] ,R-1,"Vo ?,Ii' ill ,,,,,, I R-' AlV,,,,, I I'
I, l414 l , I ,,
r'I't.d,, l-, 'D A1110 Di I N %I W,'k '- ,, -, I'%-, "o-Wli, I
1, I"!1H o-, 'I! 1:i ,,,,,, 1071 -e-alft Sinf6nic(t,
11, i ,'T I , I I I, V, 1,1',t" D! I A FMI'M A "I'll c(tr(irter (d serricio (it) Itt justici(I" _,__-, -'] Nueva lem pot
,,,k,. h"I" 'I, "I,,,- i --, I I
VICKI'W'i'l, I4, ,% F' '11' RFSA:
I I Dl J.',, (k-- y ,jAll Por Joi6 NI-6a Cha,6n y Cak. I --__,_: For Jmn I Krmas
DIREC'rnyl: A D'. CNISTPA DOM ,,, 1 ,\I AWI illi ,,I 1,1,1 -II, I I ,
i ,I q 1 i 't"', ', I I r I-' "t"l" ,!, --,, ,I
; I f- 11, ,"I'l,",", , ,,,, ,,,,,, ",I ,,,,,!,, ,,,,, 1 ,,, I, ,_olm, W Ai Irlw"ll".
0_ I I', I , "- -1-1 It I ,'-ii I ,-,1'1,1 3" %"'z,:, ,, ^ ^ I ,11 '11VII a, (:1111 1 i, b", P" "
J," Im.d. Rl"'. Altmi-I" 1W .r R .... y "11- 1 l'_," 'i" I !, : 't 1 Mi- It, 1,_lI ,'III, I 1 ,,,, """, ";', -1i il- r I --- 1,,,, ,ia, i,, I, IlI ,))" J,, I I;- "VIll" 'I" , 1. I I'll ;,-, It, ir ,
11,119ilf, ", 6) " I'll, P,- ,I P-"Ill, lW1y.1;11 i 11 Wll 11 I 1-11, :- ii, ;, --I, ,,V -'I", I ',
p C I I., I o" """"'", I- l tti'o
F.IrAnjero f'.vtr.njrr, -- "-- 1,1111 I i l ,,11" III, ,, ,, ,"; ,,
;, 1 ) - ., t-- 'I"
T- 11.H. .. I., :: ,', ,,I , , I 11 ,,, ,,, ll ., ,,, d .... ( I 1 l,,, 1,,l ,] ,!,, :!!w j ll,, pi !, 11 111TW I 4"
ni'l- I ,anttll,, n- 'ento i ,- i", ,,, I' -, !"', -o i"'n 11 "k, I %-r,1IiI rI ,1,,,,r,,., l- "'Ilir'l i,,
I I i ,I I ; , 1 ,(i, I,- ,, -,j,!,,-Il1 ,I' l !'I',M ,, ......... .............. :0, $ o $ 1 W, I I I Ili ll 7 ; I I ":)""',_,- ,I- I ,r, ,,,1,,fl,, 1I,- ,, ,,III ;"'11,11, I'll,
T ,1 .... tr, ........... ...... I I I, t l I I ~
1--t-, . .... ___ ........ ....... ll::", I ,',,:.' l" (, ,I I" q- 'I'l- ;-01,",
I 1_" I Fm, I p, _- i I I I -,, ,,il ,
p In 1040 1 1 11 "'a -, I 11 I 't ,- 5 ;j III, "l, 1-1 r,
Aflo ..... I~, .. . I o ,,C, o It .1 8n to I :, I l 1. I ,d, ill ,r li-llll I"'i
A,6,, e-iitilzli ..... 0 in I '. IV I I't Vilill I"- A ", 1i .-111
I- ': ,I 1 I I I I 11 I it i; 11111,1i, Il ""I" 'J" i',", I, v- ,,
''I I~ .1 I I I lit" ", '" ''
Di"', ,,,,, R, ',,,,,',,,, Ad--l-li", ", -:-Il!,. C-n." I ., ldo ". "! ,.,Ij, I., , , I , I I -Il, : "". e I , ,,, t I" I " ." ,.,-,;,,
Ao_ _. T,11-1, '1'IlrJ;,,t,-,5 y Qt:IjlA 1 M-5601 !I "o,"," I" ro- I i I I, ii-- r ..... ,, ;,, (I'll, p -i4l,-, ,,,
it,, I I ,11 I ,, i 1-,I,-,,I, ,6, l:f' ;l ,.-I", -,,a
T E It E FONOS ;; "", I ; I !""')- ii, -, ,, -1il0 Ok
I I'll z , .-!. I -i.j;,],, V ,*I -11 -,
D I R E C T OS rlll I I ,, ,, _11, I "'), I" Itt"Il,
D_-I", I A 4781 t A 11 I',', ,, ', I 111 , Itt"'; .
ill: --d- I I I I -.: ,; I I 'Ir l dl -- r,,-- t I id" "- ,,, 1 I. po"I'l" ntl Ir," ;5 17, 'i'l :,""',
r ,. dl, lnf-,- A, P I ,, -;, ,, i, 'll --l", I -', r, rl- daj -lt ,' I ,
Z, -2, T I -, dr ,,
C -o H.b- r" - A. ', All'_-11 I I I 11 1 -1, -, -I: , ,-,i .'i ,", 'I't _t,"'t "I" 1
,; vr_ _", ,",". % ;'i- tll l e-1- ;_ I I I I I ; , ,),.I"'Ifl, 1 l \ ,,--,,,
i I 1, ,,,,,,,,,
'l, -_ I :, ',t, /;," "' ii I "., ,1,1" V il' ,ln '1J;'," ',i,', ,',', ',' AI I;'
e I I
E D ITO 11 i A L i K,;_-,, rti, It ,-1 I I 11 '% 1111 It~ I ,I I I ,,,,,,,"", ,,,,,-,,, l'.11 I., i ,,, .,, i,!-,;t.,1a,;,,
'i "
I F:, c-:F- 11_ t I I 11 I, i I 'r,"- w""'l, ,,, t-11, I- ', ,, hlfivkl; l
1,11, I-) l- ir, ,, r' It" ,[- I ,\ I "re'r- "ar. It- Ut lwo 1- o ., jIi,',, , 11,1 1,-fll,
,
'I ... 1"', ,.- -11-1", 1, '10 11 -, A,11, ",. P1:1, 11,-l-,
'i l , I I 1, '- IT-, N, I t( ', r: I 11 I I ,I'll. ,Vw,-,,,ji, ,,,,, 11 ,,V,,
I ;" I, 11 1 I z I 1 I j I~ "I'llih I
-r Prvinio N6bel de la Paz t," F- ;i;'! l ( // ,; ,
Lord Bov Ot 5 A,, i 1 i 'I I y 1, "I*, l 1'4- r, I o,',l,;,;,I" ja,,, ", I", 1-l",
-,,- I I 11 I ,IV ,I),41 I l "t"ol", ,Ii,,,fl ,,,,,, r ,,,., ,,, ,,I
--t" "'t, I, ,, ..... arlt
I I I,, i I :'- I i",,l
"" ; 1, i", , .! I _6 G,4--,, V, I., I A'
H A ,ld, --,',l ,I I'~ \, ,Il ,j, J'n; ,, j,"i'i R t)- I"itn'r '' "..'' :1 , I I'll I I J /1 p-,- I,, d, li t ,
11 -,; , t __ __ __ - ---- 11-11,11- ,-1,1, F ". ,1, it ."', ').zl-, 1, ,, I"'It"'( 'I
1) ...... C ...... I ii, I I)t-, ,,,,, "'i, 'j, ,,,i-,- n,", It", 11 I ,; I _,, -dlol 'j- ,,,-!, -,-, -,
I I -, v ...... I llt 1111 111 li,- w -,, 'I. t"J", I,- t"
I
AltrtO tu'l 1, Vir, I , I I -L& con atA cambiando, I '-I -, ,- ....... I,-, i 1 j 11 11111r"l't, t"i -,"'. I, ,
F'l mA, I'md, It,, i,,i,,,i-- inl-, ,:.n,!,, "."I"lf" I-V l'-w", I I I I I 0, ...... ....... ,,,, ,-- -;
I 11 b, ,!-v ,, 'I''r I'- i;--r, d, 1, Hrl- -4T6 to crees? 1, I .", 1 111 1 I 11 "I I ,,11 111'111 11l; ; f:n- It, "f'-l rf, I'l,",
I z lil; ", 1, --- l t', ""
; I -Si c6mo no; fijmte Como el mArilInag ef ;,,, I y ,,
,"', 7 citnftl Rot estin i 'I I I
I i-1; I I ,,,, -i I I'll, 1id ,;,A"f ",:""""," """,", -J, .,I, ,;_ 'i, ,--- 'j- 4" ,,,o i I (" 1,l,, ,,, 11 111- I, , "
.
I o', 1 it ,.,
", V, _i ," """ I danda Itfix I i ,,,,;,,, (:"11 ... , ,
"' ""'I" I ,- ,,- -: ", -"-" t'-_,", i._., ., "" ", ''I ---,- __- - ___ -, _____,__,_ --, i I,, ,,M,
ct"f Vi, 0,4, ,I,-, hi- ""n, ,i 'I'll". I I I ,s, r,' ,, !,, _,,, ,,
'!I Hit!!, I -1 1- ,, -Ilf 1 1 ; I ,; 1, 31 1, ,-,,, F'! ,-,,, I !" r il It", ,,,,, ,,,,, ""'ho'l-, ;i-.iJ / ", -,ni-, ,-, -, ;,ik, llu, I " i ", e; I I I I I I ; -%V- A111- "=t111l l", llft t, i ildwl ,I- ,,,. -. 1-ill ,It, ii- n 11ill I "I'l-'It 111,V l klrl, Z t' r ; i"' Z It"111 ft' :, "
--- h', """", 'o, ,,,-V, d,,,- , ;4,4l, 1'-i,, Ir I ,_ -- --, --,-. I, 1-11 _f 1, I I I 11 I I ,-g- 1 I--- '., l'i". ', j,"I'711 I I 1- 11. I" 1, ,; 'I't- i O-l,, ,'-,V, T---r,,, ,
,,,, I !I rW ", 1. ,, I I I I I I I I I r f I i el'! ill I", 11- 1'f-1- :IlTjol ;Ill 11
't, 11, I -- ,, .1 <,", Ill I- k, 1", I "'r 11 "' ,;,i,', ,i ,, 'I'1!' "
ii, I Y" I W ', ,_ :, ,I, ........ .. ,,, ,,,, It, 1J't Ir"J, I-Il; I I,,, t z I I I I I I : l I I .- ll l 41,W ,i, ? I'll -1 -!, i"kh- ""';', d, Ifl- Iii ; -, I "'I" I -, 'I'l ,,,,,I'll ,I ,! t z ,
t 0, h"'J"t, d, l, """ ...... i, I 11 1, 11 11 I I I 11 I ,,, I, -1 11 I , I !, .W l 11ll;- ,7,;, 'j, I 1, F I , ., ", r, r I'll
1; 1 1
I ;-'NII ,,,"A, l 'i"',
!"', h, --'f.,i,,1,d, 'r ,--,- l -" ,,, ", I , I " ,; l'i I I ,,, 'l, ,,, "", I" i", '11, 3 ,,,
,I. ? 1 I Z ",t 'o ,,! i", r I "j, ,-n, I " ii,- i li, ....... I. i ,, ::;, ij,' ,,,_ ,. 4 ,
I'd" I 1-1 I I I 11 I '', I I I -111, I '.. I I I ,I I Ill fill", "i ...... ,,,t_ I ,t""'', 1, 1
euc ,, 1qrd Fv Or,, 'I',, ho t'Al'O"il, lo"'Antelne'J, I-,, I I I 11 -t',- 11, I 11
i", , , z I I I I I I !,,I pl- ,l , il!! l I l""', 111- 'I'l IV- ,i !I, ':_ ', ,;,, , i, ,,, , ,, ,, : '
I I I I I I I 1 I I ,I, I I- It ,Ii' 'i- "I il I '- "
I"nt" d, ,rrl,,&, contrA I! "" ft ': Ill M-li", q- i" ,, , ': I : ,
plj y, y- -V' ,V-! ill, - ,,-g1l ,z z I I I ": ,- ,'- -'." ," ,,, , I I ,I, d, -I- nl,111111, ,,t,1-if1I,,j- I~ 1 "I",
-R0 dt I ;,,- nl ""; ", t ,, - ,. I, "', I I I I I ., I I I I I I'll, -I" i ,I 1, I i 11, ill ,-,!"it, ,,- P-11,111 ;, I ,,,, il"ll, -r"I",
(o I ';A, 4 I ; I" 1i 1- I 1 It', i I vj --- ,_"--_'_, ti, t"'ll"', Ii ,,, ,,,
I I I I l I'll, I , 1,
M11,1l"A., I 11 "I'll --l(,'- 1-111111. I 11 .," IVI-1 111 I", -,,I, ,
, __ , , I -"'I r- 3 -r I., fit I 11 I 1. I 11 V,, -J, ,,, -hdi, ,,, lt"', 1-t"J, I
1-d 1 h7,, 6-it", ,l ,,, ,- , i,, i q- i, ,--V- ,; :_;, ': , __ I I I I
l'. I I I -1 1 1 ,,, , ,, i! I I'll 1 ', it 11 r,"i, ,,] l, 't, ,,, ,I "ll'i''",
itITITAdil feMA de IlI ,'olttHRIII 1;1 I 1-I, d, lol Ffc" 11 I I I : .", I I ,, '11, ,e ", tillll, I", M""", '-'r., ,
I I _1 11 7 ,,, "o I t'111 i,-,r.i,,, ;zl 1,-;'-11 v", !I, "-,, 1,.I 0, r; V, ,, )-,, i'l J--!, 'I.
AV- lo, mdI," -1.11 I Ili I I , 1-1 ,-I I -,, ,I i. I ?" i,--,, I ,,fl
1. l e 11.1 -1 t, "! -_ I i-lv ,, 17 1 G""ilr,
vu- te 1 ,,-Vd. 111fl.w1l"ill W -iiz ,il!, ""l- -i- n--- ,- I '' I I l i 11 ;- -, I- I"- At IrldJ.. FI ,- t- ,ill, 11- -11 1,11i"ll , i ll.'i,, -, I 1, ", 111""I'. f,"I ,,, ol !
"'. , I I I , I I , ( 6 ,V.1 "I'--7 1 11.1 -, ,, ll&' il'i, re ?, ,vt, ;-', 'll ii" lj ll-I" ,ri, ,,,,, 11, 'i'l, ,I ,-a
, "-_., ,,- ,e ,
,r,,41 k p ...... .. -I 6" 1" I"! f" j,-- li'll ,"i"I" I-, I, I~ 11 I ,;.3, ,,, I ,
l jt I 14r 'r "i ",
11 11. I I 11 it r- : i ,,,, I, ,- ,,
llul V. 6 'I'l, i I " ", t- ,, -, I
-,III, [- q- J ,, ,, I I I I -1 ;1 -1 I -,,,- i- .... .. i i, "l,"' r 11
Y --- -,", ,;,,,,_% ,_ "It"io J,,d-l 11 -11 I I 114 V 1. I I I "" ,, ,,."" ", I --, I l "I"I:', ,"', 11,1;1 "! t'. I --,, ,,,;, "-!-, z"ll
-, , t '. g!" mo-_,, ,I I ,ii n. 1 I -1. 11
Z-11111 p 111 f1l"111-11 ll J,, 111,1111 "') "","ll"I J, !I,!", I,, ii- I 11 1, Ic 11 11 "I I , -_ , ". I ,I a -, I ta J ,,, 'i, , '. 'l-d-, -,-. """" I f ,,, 11- ,-.l ,;i,,, v-1 ",
N I _,,, -- , -l 1, I 1, ' ": I Q I' I'; i'j '-Ir'l f" ljj--Fj
, n", 'I .,iV, "I'l, 't, IIIIi", ,I. ,;I, l-,iti,,_ 1' __ P,__ I 11 "I I I I _____1 I'll "I 11 -11--l-111- ___ _,_____ __ __ -- ------,------, --_ -,- __ ", -,- ", I 1dl, Va ,,,,, I It'd rliI, 0,% 1,1,,l, ,,, ,, f At' ,, t!' 1, Nf V 't - , , ;, I". IH tt-t, 1111 1 I ". I 1-,, 1 !
I I ,
,,I, A mit'g- ,I h'n,ke 1 ,! tiltido ,,, ,,, Anti.:,Ilw, w l pni c 1 ', Y , I I I 11 Y, o"t"", t',- l, -;, I I !,: I -t of, ")
7 l - I I ;" 1'illi, ", T ,, ,I ,,,
-, 6, ,-,- I I I I', ri "lill ,',t I! Illi I 11
__2ESDE ESPANA
dlt ml-lt-,i,,!- ""I""i" d-i--- 1 -', I -il 11. 1l, t,-- - i u AL DESDE ESPANA ,P,7, N, III, 111"i'lol (,-,,,, I,, ) I,', ,j"i(i _Iit-l li" I;, 1 ,- ,, I lll ,
o P",
I',, 'ff"i, 'Mtt i1tc,10i, tt ........ -,:, 4'' ,- -I I f."'I", ,,, tan jiiif, df,,It ,11 "
,
i llo l, tl, 6 .... )V--, ,I V-V- -Iol q- h", !", I,, %-- :_ ""all", p----11 q- ,, III,,-
-- ,- I I A M Vic(l I(Itinat Iii, o4lior El Pnpttdgv innurnerablp
"I'mrnt- clmo Inwllo ,Ill ,,oV, ,ojo I ,ervdas el ilapi 11"', -t.tLl i, I", f,,,,Vi-,-, h, ,%V, I. -!- J, I-I- -, ;lr -, I : , i ,S I"- d III ll- ;,
,,,, dild, 1o'tplb)-, "n", 1;l PIlr Flillardo Avde,, RI-trn Par W, Fern4ndpr F16rez h"Iltit'j" que i""p'l, III, ,orIli 7 1, i I,~ -I't"I", --i" -,ill- ) ,i- I ,: 11 I- I -, I Ill
, I" " , __ ", 1,0.14d," lllal t 3 ran tertido a n!
't1""'l, ,;om, 10, 'I'lo'ni'i ,!- ""VI'l, l,!,,i-,Zlt-m1 Iii-111 li, ; ", z I v d- iz-- ,nll, f, IV,"- ', "! --it'lri-W, d. mir, : ,, ,_- _- i, , n r, 1, , :,, -141--- I! an,-, .Inl- 1 L-" z 'i" 7- "- "Iti-- d"
,
o:d pov, ll'A'lo" 1,- ,I n ,:k,; -oint"", "Iii iti-a c!"', w'F ,- t ,,, t t --1 -, ,- -- c I !;t, "tiv"J, _,$ ,I 1. I-liO.6 Ill! Ntro,,,,I,,
I 11 I i 1-1 It I e Il,, I 1 l o- ,--" 61"n" lii-- I 0 Steil- I I- 1, q , hnNil
'I "i, "-pl,", bi+ -' g -I- 8,I 'if, 'o'l t---', - ': 4' ' '- '-" e'! 'n" " e I I I I __ I I-- ,1, ,n J,, dtrjt-id;I, ),,',- al Glb-1 't I,, ,,, ,,I, ,,, ,It,, 1, ,,,,, k"-- ,',!,,, ,- ,-,i,.,7"1. i"", -! I,,, t lti f I- Z I I 11 : 1 :1 ";, 1- 11-11 ,, :-Li:., 1 --- ,t "o ntimil t'4I, ya -- 1 ihilla, P11r, 1111, 11 C111191 I no POr 10 9 Tltrai 11 I it p'lld ,
, , , ,, 11 1-I - -1 V-dl- -, ", d, ,Itl, '11- i iI llp ,Ip 1, H-, 11 11 I I I q Il, ,- r, -- ov,1,11 rri ..'i- ,.It -C 11.-; ,t)", w. I.,
I I I , I I "I 11 ; I ,I I I I :,2- ,Z, r -'-l """ -" it,- j I ttlver il
tlilf"O'cl d cad, ,it, ikii-it h" ;,.i,, Iu- 1 z'-" , ,I ,t ,t' r, :" ', ll, "I 1, m ,', inlit"'I; 6, 'e,
11 ,,, I I i2 -11 ... I d- ,,,,-, 1 I,,, n my ;-o
t :!:""' 11'117_1 ,,i -7", , ., -- ,- -,,itr
t,' ,, j"o ...... ,, "t 5--, 4- ,,; d, ,; ,, l-"i"r ,,,, _-, I I I - I -d ." '! ", ,I, I o ,,, I I.ll y 1: ; x 1 - ,,I 'd- : 4 1- f , f, t I If, ,,, T. 11 'i"I","r. _.".
I 191mm
.'t- !" l"'I"'I" ,tk, , -I I m- !,. It I 1; I I 1 I l- t- l6
d, A, d"'. tr ,km, I I-] li-I, -- 1z -', j 'o 11 ,, ,,,, ,,j,,- q,,, ,, )or de )a lin !w. er ] ,d ,
r I r 1 Im
I
,, d, I b I, I I I p-, N.""", !" l -t- ,I, 'i ,I, ;" I 11 ",_, I ," I I 1, -11 l , 7 i ...... tf ,t- i, -- 7, -- t,, ,--, 1. Q IV, o"I,,- Ill, to ti'lIr"C"n" "'6i"i- d, un
I T n o ', I,.- !"', 1 .11 i V- ,.-.:l1- ""t,, '] ,- Il- pl DIlpVntrkrl 'It- -rt-,
11 11 --1 ,,, ,-C, ii, NVI. 'C". doth-d, "
..... Q 11nk- I ,11-t1l 11, hv- t- ,J,--- ,l ,r, V- ,, i :,! "11" ", 7 I t ;, ,,,,, l ,,,
I -, I -, I 11 I I I 11 I I i-- -1 M -l'Itl, !Oiz d, ,,V pl,1- ,1-n- l,- 1"' ,Qll ,mjII-d,, lh,,I T,!- ,lih6t lt,,-,, P'!" __- 7 , r-_ ,, 'it ,
I I 1-1 e I .''-, - -- I ,-I ,- z I O'I'v,-, pli-11 ti h- V'd, ,., ,,,,, V,,ov,"St tI 1- t,, dpl I V ig
,%tu pmpm olvi-l"I""tim: titli IR, ttlil- "o-.1 11iliZ-,1 zll , -: t, !-- -, I : I , q ": 14- _- .-- rl ,fi- 'J" p-li- hu3-t-1,,
,, A. d, ,,l r- ,,,ltt. i t 'll, A FAV-- ,,lrb,
!", ""'p-i'l- , 1, C- -, 'i ,,, , , , , 1, ... y o ci-A 1"" I C- Im --t,,- ,,, ,1 q., 14011 tAl 6;1,,A, f ,-,,, "t,
Il"'. ill.", Ll, ""'th, "It- 1 ,1, 1, ,l l,- t'll -- dipl-il". 1111- t-- V. I I -il 1.1
el "", 1 .1 I I .. ...... : -- I -T.- p-A ',
simb- H, ,lmm 1-i'll, ti-l"', r',, ,I lo "r'b"l, -1lpItl1 11 "" r -7- 1.1 tIpl- 11.11 ll 11
1 "', .1, I ,,, I,,__l, pqtl,,, Ili I,,,_ .tj I omllr, Tiltn I dT"- ,6 le'Vot", -1-s ) -3 -, qu, lm-iIr Ll -xil""rri,
I I t -" _- I 1 11 r-n- l, "', I ii, iiiw-i, l'i PIV ",11,
,I ....... ,1, 1t,!,,,, ,!, I --,_ ,l, Al- p,, Ck,, ,trit "'T.,ozl il 11 11"I"r-o-, 1- pl,- -1 I 1-, I A "I'll ,__qn, r- iz d,,, toll
h, -I, I- ,I, ,tt- --11, i-,il"faff", -Iit. M, ltI"p-lu %, ;-'. c', I I 11 I 1, I I 11 -1 .1. I t", ,", lil4lI i __ ,_ .IV 1l, d i, t;,, t"t", I" -,,, -, il-tr" qup h,I,,. ,, "'till'-, 1, I" "o, [ l F-4- .t"biol, ,1, Iii H-- 4-1 "i ,., , , ", , , I 1, ...... I", 11 i l taTtv, .1 It-l' 1 i;I lvn, It ll rl lf".1l 11 :vwl; 'di, -, ,I I'__ l't"
I I ,,,, I 1 ; , ,,,, 1, I I I ,- I --- ,,,,, ,. 't;1-- I i,- -, "u, ,'e;" ", I ,,- -, ,,,. i ,l,] ,i d pt,, t a r, I n I -1 l, 1, it ri, ; ,, 6 ,i t,
h- ,,, "i'I'l, J- --i., ,,- ,,""'p- '1Q, ; t- 1 I , , l , -1 .1 -111, I 11 1. ")-l' ,
", t " , I I , I 11-1 c _f: __ r'r md- ,I,, 1, ill l, -, 1, iz ","111,111 1 ,- ". ,I ", Ull l-,r-l;,
!, :."""'n, ,( fqOliln,,,r su, bermnot, Lord i ,, Ott ", 3 I I , "", ": : % "', , z "r'll", ,Iwialr -t, "
-- , t' ei,". 'fl" I 1, --' 1,
I 1 I I I I i z ,l ,n- ,,,,,, k 1, ,,,, I 11 ---, V it"", I "j''t d 'lr- ,,, vu,,,!, ,,,, f,,*-,, ,11,1611 IoT,,,'11 1, pu,,, Il I ""'t,'ll, d.! mrld ; I, -'- d- ,, -i -, I ""'I", 1 -, I "" I I I I , ', , l" 4 ' 11 1, 1 Q 11
, i, I -- - 1.11 17 11t, llpf I 11 r ...... ",,
-, f, I , I I I I I I I I -1 ell I i 11 ll -i- , -1 1 4 ir"i,"', r 6 "'d l1l ,,, I i .... J lli-I- I' td1d 1-tIt- 4, -I--- I -V1,M11 lot, '11- A 11 1' 111-1 1, I 11 1, ,, i 'm ",-ti- f" l "" -111- , i Vo, ot
I I I I I ,7r- I ,I11 )!, 't I'll'];V I '1;' 11 4!i.l l' il"'j,
"le M ,,,,,I, emn I, "pCiii II, j,,dA,,,, d, P ,,- ,It, l"il d eo i F- I 11 I I y I I , i"it", "'
: z I ,!,I f -;",
"', '. I 11 I I , I :, 7 A ,- , 1 I' ;I- I :1 Ili ;I -tll , ', ', _', lIll ,I,, ; 3- I-id,,, qim -f\. kmo, hkIad,:, !", pt, Jhlos d, [""'lp, t "'i"', j, -;,Ittl, -, I , , '_' :o !'_',. I ,I,, I. I t I , , ", , 11 I I I -1, 11 F-IiII-11- I 3 rt 11 JIld III ,,, 1 I i 1; I, i ., "4, Q'r I;, gl-, ", '- -"O, 'I, ,-,,,,
I I I t, lt ,1, I- -,InI,-, "I"ro, er,

0 11 ' -, 1 _____Z __l I
hIl" p-, J'i,"I'r, V"- t:lt -',- 'J"j"O, IJ l,,l I ocl ,, --, I !, : , I , ,_ I ,,, 3 ,,, I t !'I 4,11. 111 -,-, ,Illillz I Fl I-,ri- %,, I,,, ,-- I, 'I" 0 V';"t 5
I 11 I I I i, I -A 'l, e., tirl ben.-Iti, p I,
It hpfwt, M rl ( f.t-Vtt jIIq-, ,i,,l, ,, ,; t',;:t" ", fi, t- f-: l I '_ 1 111 t, -, I I 1-111'l __,, P-, ) ,,,, bir, lt ij -,,, ', 1 !'o"," F-', "o 1" f,"l ., lo III~
o o C, I, (" I'll, I o I 11 "I "I 11 ...... I I I I I 11 ,_1 -, l , , i", I ,'z 4 11,1i!1,17- 1 !I,, I I 'I x, -11 li.t -'fl ,- .' ',-, U1,1, d, 1:Ii- oobIttil rtp 11I,,1 df!
I I 1 ... i I '' Ill 4 ati-, -l ".1 I 1, I- h-W,,i
I I -11 I I ii
P"', III t,, ,,, d, tlt (iF-i--. J, ., ",,- I I 1 li1% -"o I r I -_ I I - -it I c, -1 I 11 1 1 'l 'i it, Il" d' o'llt,:_til- "j- ri ,i i ,,, il, --f""'t -j, ',-,:'ItIl 11- ,111o, 1111, (1-1 10 to lt--d
V,?"', tl- 11 -- -- I ,,, t -, 1-1 .It cl 1 nj 7 1 n, ,-l I, 1 -',.' 11-1- : ,ion, 'i 4-hr, ", 'I"-,.-d I, '. p .... i",l d,- .Ioio, i"'. ,, -4,
Altill", 1,i A A mal't'll, III, 't ,Ovrel I, ti !f,"Ai cW ""',- -,,-- , , I I I I'll _t, 1; r11-111 q- r- I!,,-,%- I,,. 'O, ,l 'l F', ",", I I I I 101 It'* !,,, -1- i, ... ll ,tI,, ,,prse,,t ,nz lo .etl,,, no, p.,. ,.mpiMr 1A
1,
"I I I l; ,
-, I I I I l -, I ll',
., ,, , ,; z 1, ", --i-, t'l-'r, I, -- -- 'r ], 1 d't- ,,,1 su l d, Plf, l"t- to,11lW1-- d _- iii--t,
", ,,,, illd Vnw, fl'nJ.,.- I,,,1 i ....... m ,,t,,.;,,, ,,,-- 11_1 I - , ', , ,
I ,i,' ,,,,, _. _,Z""",
1, -, , -. -,ct t:--Ir,,me sm SI I-t, 0 I-., o, ,;_eter.
,,, lI r - I , - ,I l "lr1o, ,, u-, ,- I 11 I I,, iztiCt,, pa ,
I IJA ,,, III I I 61, I, d, li, ,, bIr lln 11, ,u ,'- ,, -I- :,",_ it i .. I .... .. rn tn --, ,,, n ll q-. -,, I- ,it- 1 0,, ... il Fi -t' "
1, --tt. 1, d"I ,-p,,-o,, ,,, I- tt'l, ,)", ,," ", \0 I-- 6!" i ,, i't", m 11_1 '- ". 1, i, ,, I I ll -.1 111 '- -, lI-.i,! !, ,ma '10 O -,, I, lo t""por'd, 1MI-MO, Ri tll
l-l-,r" I ii, , "; 3, , I '^i I I ,,t 'o fjt,%- qr:I'.
I Z_ 1 '---te do Ili 1 1 I It t -' 'I' 'o '_ 'I 'r "' '_ t I o lel- ll Q ""' 1-1- li, iomb- d, Kl :,s it.
I'd pildv- d, b."6't P, -tml- !" ,,, ,, 'i'll., ""olp'.. , ; '" I 11 ol 1, rl,,- 7"c" ,- ,I "I .: -_11. .,t,,- -- l lio-st-,1r, --, 10 fi I lin- ,I,,,,, llllf t7, RiA,,,,stm, PCOZiiky,
l,- -, l I I -, 11 -, , 1 ,.,, '. '_ 'n "', 1-i'd'd ", ,.,, 3, 'i-,"l I-. ,, ,, pla 11 11 I 1, 1, I'll P,
"!_-o, I., i.V-.-t- ,, -Iii-, I , ,,,, I _" ,, l, i -, % , : L, o
11 I I 1111- "', %tIll'-l' ', 1 1 ri, ,oi,,l,'d rcr I, ,lcci n e, ,iz t"I", I ,e de xu .
Z1.1-,""I" ', I I "ill ,_ 11 _- 1, O "," ,, 11',tol I, l"'t", "I
,iItnk itl -,, n"," 10, pC&icw, ,- d. ;c, M-1, I -11 I ,- " : I I I- I 11 1, I I ,, a I l _- "Ill d
,-,-,t I i I I I r i --. 1 -,-, 41",-l 7: -_,j 1 .... t ,lj-__td,
'fl , -__ I ,,,,I,,, ,',A,,dhIa,, ,,,, -Io ,r-i- cli)-,o, ,-1, ,Jilr, "I tlll 'J l I 4' 1 I _. ,_l Iiitl_ ,, ,I t, rt- ,
-- _. , , I I I I -, ', H-,, ,:' .
t,--1L1- , - ,, : ""I, ;,,11: I or, ,, i l , ,,, ,., ,, ,, r I, I I,,d. I , lit'l,"II- 1 II N!,, ,,7 ,I- III; ... ck de, C'm oil., I I I 11 I -1 .j I ,! i ) dcp,,, ,l lli, ',,O rmte ,,, I ... ,, "p-t-ii'l.d -vl, i,"I'll, 11 _fi __ 161 ;1__ ', ", 1" t.ltw ,,','dm &, ,;! \, ,,o l ViJ, :,_ , Ii I .1 i 1, 111 I "I 11 l r" ," 'A
1, I I I I I ,y ,, l, % -,
joti -I- I"I ,,t, t'i" "I 11 A "lif-iiA oli -- 1"'m", "',l ...... Ill, r I I - I I I I , I I I 1,', - __ __ I 'i _kI,,l) I"', -old" rV.4, ,ix, "',
I ', - I'W', """li- d'it- ll 11 -,"Ilit, I vr- r,,,iV ,,l, ,,I ,,, I,,
,
11 lltllltlAb l flgl- l L-1 1-1 011 R- I 6-P,, I' ,7 h,, I, d- '0- t ,I, , , , I :, I I j ,,, ". 1 j
I I I i- lolltilliI!, q- n,,j,,-,,,
;, !,
I "' ': I t I ..... ',,. % ,- -7 ,' ; r, ,ile Irrv-tbl,,, I.,,, 1 r""l-1," I"ri, ,I! ,, Io p',t-6,
Esto,01m, ,I 11111, ld 'rll, 11 1'!'Mlll %111t id, 11 "A I' -, I Z')4 '. (ill', 11 11' "' ' ' I I 11 I I I I I , ,, E, i ,t ,'- 1 'lr 't t" ,-, 1i M", I-nV-, d ... 1,111,'111 ," f"_', C',""tt", d,, G"';I Lo"
", I I It I, "" I I I I I 11 I- I I i I It -, I I I I~
mVn, v , 1, I I "'I"l, ,,,,- ,It i", ,lt '71 ,_ I I I I I I I'll I'll -- I __1 -1 11 -11 ___ 11 --- 11
F, 1, I !_". , I I I 0 1 ,-11 1! o, n I bc d, ,w'd" --r" d'I -', t'ml,
d, I "' hI,,I,,, 'I Nif-tol"'I" %IwA'! i-I I 1, -- ,,, I ,v ,,,, l O I I I " -_, 't", 'I'j- " I ,1, 0-rIV !", t--'- n1--, h"'t,
I 1- I I I I I I i I o'l, I ,ii, ,Mundi'l E ; ,, I -, I I m 1rollimplinq I I I ,,,,,,,,, ,I,,, d,,, :at,, "A
---- -- ___ __ ,--"---- ______,_ I I I I I---,-- I I ,,, I 11 I I 1, ; -- 'I; -r '
I 1, i -"I' 9" "" "'I"
"I, I I e I I I I por jol Ctiml n -1 ntir 11 ,.r, t! ii ,, ) I, h %! Ill ,; 'tI;--I" '' I , 11 I I "-'-' -1' l,, ill (,r'j-tl
,". 1, "I , I I 1 I I 1, 11 I I , 1. ,i ,, t;- ,, - ,, I Iji- r r, ,, I I ";, ll, ;,tI, 1,
.O , I , I I 11 I I I I I I 11 I I , "'t- I 1 '. 1 I ,,, 1, ,, ,, i, r. : , 11 "I" I :, i, 1, ,1,'Il-- ,dl,,.- ,, q I -,, I, h-,',, ,- ,,
T entas de hov "I I, I I "I'll I I- I I I I ,, i It I -, "'Ir, ., l., j ,: ' !' I I !'- 11 4' i !It' I~ 'I ,,
, - I I I E I 1-- I It ,,, I 1.
,4 I I I I I ; ; "I I I I .11, 11 ," "- """ %,i I" 11 1, i ,, f, ", lr, ', -,-,tj- ,I!
ii r I I I I 1 4 1 I 1. t 1 ,z '1 ; I : ,, : i 1, 7 l -, tr t, m c, I'l, ", 11 li 1'1,1 11 I 1 F,' s p i i ,I ,r A, r 1" IlIrrererencitis f1p lot i -11;1 I 1 i t" I , I ' I I -1 I I I I : I ,,I,' I '.i 6 I I i I- 01, ,,.,,, 1, I i ltVjI-
I 7 I -I I 1 -, " I I I -- 1, , , -I,
I r I I I I I ,, I ;1, ., ,,
,:, _: I It,- ... I !- ", I I I I I I I I I _-- ", -., ,,, i ,,, 11, I, lz!, 4- .W1 Ili ll '. F "d, "" 1. 11 il ,I I"
hn,?w iritonri(in I I , I I L, t , I 11 I- I 11 I ,,,, e, " i ,, I i Ptf"- I I 1, I 11 I 1, I -- ri" -l,- ; :, t, !, p jV, G: ''i, I :, r !-, 1,uczt, ,---",,- ,-,- -"" I I I 11 I 1: i t , l'F : I , I I I I I I tt , I 4t'4" , I I I I 1 I I it, I 11 1, ll] I'll,,,,, l" , 1 t : a ,7 -it p- ,:,, I n ': I "",- ,,, "','lti. 1,"r," 11' I,- !...... ,,,, 1"; i, ", i- r ', ,, I t n i 1 __ ,.,,tl ", ., 61 V,
I ,,, , t , .,, :, ,,, 1 ;i n, ,i ,t ,l "" ,, , ,, 'i 1, 1,
,,, !" lit, "i '. , ,,, , 1i:1 'I", 111 1, I I I ,; I I I t,",t, w,-1.1-1i 1 ie -1 11 I -. , ot e_ 11 11 """'o-' l ') ". i le N't-ol,11 I I 11 ll, I ,, I 1 I I I "i. d, , "; -j A 4' _' " - Z,- a, ', ni'l- qllt Ij ,j ,,i ;, ,1 ,r 1, 1' t I "_ I I
I 1, I I I I I -, - 11 .1d 11: I)tllt t I!,(! ,n .i,"'I'll-IrIG11 I %l, o i,: cl, ---1 : ,-trl de
1, l- ,,11 "i i'l4: ... .... ' I L i I I I I 1, I I '. I", ill I I I I I i , l I I I : I i , 1: iI I l, : i 1 'i' i 1' : -_ l l I - - l,,, ,I,! V,,,,j&, [ 1. T rtlr,, 1 ; ,_j, r.,l ,l,., ln,, q ,,
I d, "', a "; 'I )
,,I - I I 1, I I I 11 , r 1 ': '", -i -1 11 1 t ,I I Ili,!, -td ': I, nh, p"r, "'. 1 ,it l-b- d, ,i, !- -1-b,", ,
"i _ i,, , ", r ,,, ,,, 1 1 ;, I , w I I A l I t ' , L , I I , I I I I, I I I 11 I I f I I I l o It, r I : 'I I 1 4 : t' '[ ,h I fi ,; (i, l o 1: ,- ,,r, I I't - !rr%1 O ropuitn,,L _O.-.,, =
C,,r,,,, ll," I"- 11, I 'I 4 ' ' 1 ' I j- t t I , I I 1- 1 I :1 1 4 1 -,_ 7l I I . F i it I -t -iltltat ilzf liLj-,itel, 9'-zli.,,VAa ,
1111-10 ,t"-z , , , , 'i" ...... o I "I "I - '--' -,' z 11 I 11 I , -111, I -- I tf- I ') '4 I 'Y' lV Zl t" "il "!' iIf'il' -i" q 'Z
it 1", , , 11 I It- 1-1-1 tt !, I I I :l n c :, 1, [, "'I" ,- cl,, d, 11.r.pi" 5izl 'I'll.,
-1 -1 I ,,, -,, ,I ,,,I ,,,, ,'C, V-,ti -,-, ", I e , I I I I I I I I : I :,I' t' "t "- '1- I I I hly -o plag
Al_ ,-*l ,-i- I I I I I ; ". I i:11 1-- I 1-- r,- ,.'- ,%! , F ,,,, i 1- --,
-ilij, I ,) i I "I I - , ,- I I t, 1 I -l" 1, , I I I I "I, ", I I I r Vt-', il' , "'l I ,
I I I I I , ,,, .. ll ',I , 1 : n l, ,V'r I", , 1 ,; I. t I o c ft' l df;,)-" ado n If, -, I li"Ilil!"il- Y uril"V1111 N" Ill" dl
-, o llilll , 11 I ,, 11 ; l, I I I- I I I 1 - I 11 I I "I 11 I -, o-,!, I_ I i I , l- I Z; !' t -l'l ill I --L,, ,"I f 4 1 ,, , I, 1 'l, 1 f 1 9 Z ,1,! -p-
I "
'i I, "it ," i l- ", .1 I I 1, -"- i, I I I I 1 I I 11 I I I 1, 1, ), 1- i tli tll
, i ( i:: ' , I i I ,,t- 'd. , 11 "'.1 1, ,,," ,1;1 -, ,- ,""".
'It, 111 I I I I I r C, 1 : , i or, ri 'i, t ,
"' ' ' ' I I -, I I ,,,, 'rl: .-I ln', r_'_ 'i f I I I I 11 I 1. .11 It,, 1, I ,. ll"I", 1 i 1-1, d, I -r", O", h"itgj', , !- ,- ,I
t- )i'lt li ,,, L, , i ,; ,, I I I I 1, I I I j ) , , 00- 11 11 d- t',J, d'!" 'J_ I I , I 11 11 -- t-'_-I ,: I I ", I 1 1 ,, !-; '- i, P,- ,, ,, ,,,, ,- 1 n '.
C- A iii d, I ,i, I I~ ) I ,, I I I I I I I 11 "I I I I I _', I il 11 '-,:, ,,, : ijit;-- ,, t"'. I p", l7tT i I,11'o I', d.fir'i" ro ,
I I I t,; 1' I 1 I ,,, r ,", --. '_ ll l- '- L ,; -1 l 1-1
r- ", In, 1, ,I', ", I TZ I I c I I I "I 1i ,; 1 qt "
I I I 1'111 _' I' I I o 11'11 , :l, -- -l- t- L' 11,;, It -R, :, I -- o ", , "', ,, ','- 'to "In
li I 11 I I I t 1 t, jr'l', , 1 t : ,; ,,,,",-'i',;,
,,,,I I ". , I I I I :-11 11 t I I _-,' i -11 ,- i. 11 r -i, ., l i ,,,, -: ", --; ,Z _, 1, I:p_- "I I I p ,rt, 0
': "' : L" I ; l -, i I' I I I , 'ill 1;i, z Itll
it , ', I , I 11 I I 11 1i I I ', .- ", ", ,, I., ,I, Ili 1, 1, -i- ,_I'_I,,i 11 114",- '- ' .:' ' C' )"" I' ,-.' I~ o I' 1, I qli, ,,, ill az o,,, i'I't ...... po
,1- , ,::, '9 :. I j I I ; I I I r- t I z I I I z I I ,,, -- I I~ :" ", , , "11-- "I ,, 7, -I.!m I I I 1 111 I" ll , l it, I-,CI _- .. . . m l", ,,,
it ,3 I I 11 11 i il Crl 1 ,J ,J, ,Vt"_ :. ,_!, ',, '', I'll, I ,,, "I I I I I I ,,, I ll"', I I I- r, !- ', ,, ,, ,A Q, I f, ."l, 1 I I , o , : , r,._ ,!1 ,
I I t. o I -ol , , a a o I -t- I 1 "" 'I I I I I ,,A I ", -,,
It, 1 I C11 b(I ') ill fornent(, I I ,it I I'll, ,,Ulf4
I 1 I I 1, ; , t 1-- x I .: Ii l r ,; f" , , i, ,,, t ,,, ,), i.lilil- 11 I I I I 11, I I 11 P111 ot".
11-1 ll 111V" ,,,, :- f 1 lnduvri(d I 11 1. I I i 11 i It I t"', 1 7 11 1 I I ''I kll I I I I 11 ', -!,. I rt :t i, , d -t 11 -drV-l 11 ,
I I I I I ,,, I I I I ,. i- ,Ir pll.
:1 :,_ t, il 4". r ..... .. 1 l l71 1 it 1 '
lo" ,,, r I , I it
ll ,- ,, I I I I I I I I l 1 I I" 11 I , I !I lti"_ l,,Q ax , ,, I 'I'll ; 11 'Ili", 1' ;" pr, o' I ; ql,' ,,,, ,It ,,,,- ,111 t'l tlll,7 il, cl
; P ,,, -', ,- 'll", I 11 I ", , i i Q,",
"" I I., 1,3" i l ,,,, I I I I ,.,. 1, ,,,,- ,j ", L, I I , 1, v ;- 'I't"r., ",
11 ,-,, I I" I , , '', ,,,, I I -111-1 17, -, ,, , ,, ,,' ", ,, 'I i, , ;, I,, A , is, _, i -i-,
r , J I I I L, ,- , - I , I I I I I I I I I I 11 z, 11 ,I' 11 I 11 ;, 1 I ., l 4 'I O I J :pr, o' -1 l : I I P i'i l, I I L ill: 111- 1111 111411 I'll, i I '- w 1 1, I 'i t r", Ill W t!"',
i,' :L 'r l, !, ,,,, I"'- I, ,,,, ..... I ,,, I I 1 4 I F ;, I I 11 I*Iill .Izill 1, : 'T It I J- I 11 , ,,, I, irl", ,z I a I I I i-,- d, 1 I' V,. "', ,, o- r,,,
,ii I 1, I I -t, I I I
I 31" , , 11 i'll ., i I I It I 11 I I I 11 1 I 1, I I -1 ,H,, 'i. ,, t , on dl E- , ,l I l,' III. ,!,, I -- r,--7
oVA' I rl, fil I L 1);1 I I 1 I ; z -. I I ., 'I I I I I I ,, c l 1 4 1, , ") , , 1 , -1"
1- ii"P- 1 'ci_ I t, I ll 1, I ,, , ", dIn ,
-- hliz ,rt'. I ,I I ,,, t, i 1 ,, -It' """' 'o 'P' !- P di'4' I 'ot."z, o I I 1. 1 """,I,, ,,!t l ,i -- __-_-- ] -- -- 7 " ,,, 1, li I .i !,
ol ll li, I il , I 1."', , 'j, 11, ,,, Ili -,,,I,, I I I 11 1. I 'I I
11 I i 1 I I I- 111'- I '! ,,,, I ", I, 'I'V-11-i 11, i I 9---,, I ", "" i: __ !,r m I j-1 Ill i"I"t- I
,o' l !- it I I ,", -, I ""tt", ,'-.", i !- , -!, 1, I; "e, d, o"', i, .- C1111 I -1 01'. -l ,"L, I'll!j: 1, j ,_ r l, , , l" , 'i I ,i li, -- , ,. 1'1 I A11ii, ,- -,I n--_ ;Io, ,-- I I lizf -,.
11 !,ll' i 1 .1 I :,-"i, ,' ,iit: ,., - ,,, I l,
,, ,,.,,, ,-,,., t_ ___ I o. ,:,rr. i,;, -il, -'
k'il "- ,, , I I iJ I' I 1 I 1 7 -i'. .. I 1. 1-11, I !'- :, Irt, , -i l- -- _- t, -1 I , I' IL',-- l I I-j-' I llll! , Ill 11 tlll- di":" l-,ni,,e lt, upl !":
11- ', ,,,,,, 6, i, :"." ill ,I' I I 11 I I I 1. i , ,-V !-W--I-t i) I p1t --l' 11 I to ) ', t'. I ,,,,, __' t"'t" ITIT."r, ,", ',"l-T, ', 111-i'l,11- ,,,rnbV,. Ill C, -, ,f-,, ,-, -, 1"
clilt "i'll 1 q ,,, u I, ,I I t-,, !" tw,",, ,I ,,,, i I n ,,,,,
,d I ,!!-' I , .,l ,\--, ,,, -l ,, l i '.,-tl' 1 -, 'r 1,111- j -' I- J_-' S -j- _-- 111h, !_t,,s! I 6i'll" JI.,il-L dl ,V- 11,tt!ttl "I i dr- ,, .rlr-*-,1, ,,,, 'o- Itl In ... I-ItIl d-:l1h *,il, d--t, J,
I,",; i"_ I
I I I it, ,,I, 13 tt--I,,,, i1o, -11 , I
,t ', l ltit 1 -:I-L ' I "I , ,., 11111_1 '111 1 ,,, I ," __ t -- li' !,', 1, 1, I f-- 6'. ",C ""'11- -- I,, 'J", J ,!, I lf -I, ,I it I" _. -,Io. 9"17',l, ") p-'1l,,1 h- jogdo
no ,,z lrt,,, ii l:,dc- _-! ", I I ,,, '_ I'll
p,, '-f., ieI )t,,, v E*7 "'I e[:a 1 4 I -1 J- 1 V -- i T--,,T, d'I 1--l- , ,,,, ,e -,n:, i I ,,V, 1 1 k Q11 ,;li, T-3, t, ij tXit',i llrt7a Im "-L,., No ,
1* i, 11, i ,I It .'$ , '-' I 11 A i,
11: I'll I -, t 11 I It -, -, ,,, , i.li- L,
I
I ....... - " Ill ", "'i" I % I 11 7 :, ,it 1 "', 1, I I I "' .1 ,, , it I,, ---. ,l- 1 1, qu d"ll, I., ,9-1,-,,,d, 1 I ,, ,,I 15, ,,,,_, !l'," '. I : 11 ",' 11c, ,z_-,! E! 'ctic,1-1. y t] pa""', "I""', 11 1
I i ,ni 1, "! ,l , J, I I il f -11 1-1 .1;-1 1, I" _, r ,9,i_ Cl-t--!,',, '! '-pit, r, t", it I l VI i, y dtt Izot -a ,m. I 1-,, ,- 'N'l fr" d I, oil, ln, maSIOt!"Ille y ll igwnldltt y ll gu "', 111.11rI I I,,,-,:. tiit,
I
," L 11 I 1,1-1-1 ""I, l- ,, ,f- n -, 1 c ":Ill, -,,, l"'l- ditild"I" d, .I- d, -I'll, '. -I, qUn monumetito a I 1, : ;: I~ I, I ", ,,, E-- -- Ll'j "t -r, -., z ,, "It* I A" 'I iii, ,, ,- ', li ,,,4
'
Marti en fa Florida i I I'll I 1i I I I 'i -! l, Ii "' 'C l- ,,, ,,p,,%i "i 1 ; :,c, a", "I -, ,,' ,: (or, &-et", CtIct, 1, It n '-' t-,Iladl, 1" 1 L III- I'J'-- P"'od"' -111111 'I" ill-Il Ij 1, llopl '
I I, '', ,- --ll
r, ,. I "", ,: ', I,1V;,,l,,,,,-, p;-,ntr, o ,j- ---- 'i", --,V. III
11- -_, "t " I y 111 "I 1.11 j i'I'i i Y 7a 1 l t- K I 3, ,,,,,* l't I- ll P, T !'-_, ij! .t, -, V, N"', I.- ,, fIrlit", -i, I- "O"'. li-- ,,, i p-- fll:, P, 'to, ,,, ,,, 'n 11 hii!Vltdl, y d, ,I b"'t," -',tl, J- -,HT ""l ' 'I" ;' ,; I i I ""I'll, I", "I V ,o i I-i, I- mili-id'l,,1. '11 VaOt 1-111, I 'I l If:" .1 -11 I ,, I I I '1 1 1 i I- r- I, ,11 11, !I-,- de, P,_Ienlo Q- tl llunlll I ltll -tl? I ; ,,bl,, rdld r-,It,,, .It,, ,J.,I ,-,_ ,, tl1j.11 Ill ho _, d'l _v'j,,
Lls ii,,-jrF -: I"i to, I" ", I%, I', 11 1 I I 4_ ,, ""11- "I'll" i O"'), ", :) sh""'Itl"", !""',6- I.. I t, ,:,, , '' I 11 -,- I 11 -l! All, ,,, 'i "'b-, Pin- I" pr,:,l;Vv ,,l ,,, I 1, I ") 'I "-do F1 nomw, It- e NiltA t1d" I., ,tlI-a &I -Vd,,
,;Ip.,l ,I', ; "-,""! ,11 .1, 4" , -, ,,, ,,,Il ,,,
prev taci ,,,,, ,,, l, ; _. '. I r "I _1-', ,: i I l ,, ), I ,, cl, I I__ ,"I" 1, !- It,, I If-Y q- ,d-- ,I 14 i"I"I'-d"I
n "I ", 1, lit,-, li r i t l l,11 1 I MI't"!elt Vio, P liqj,- pl.li, r" ,-"-". t.ili, ', ,,_ ,, b,
1, - I 1: r ', 1 I -1 I'. c ,,,- I" "' lto,,!, ,I ,1,,f'-1l II-IrIl I to e:il d""r Q'i'. Irlilhl, ,.Ie,
'I q,, ld11,-r , i il, I . , I I n I ,:1 ,il -- I- dol ,-- -f'. ,M), -11", '13"I''.11 0,
I 11 !" , I : Z" : "" ",-" ':: L""" : 1. I"it", 11" 11111i"O", "' I" dt I" "I 11- -_ _,,. "th., #Wrl- III T,,i3i;, Ir I I ,- 11 , ; I -i, il I : , .... i ;,. I , T Z 41' ']- W"I'd li'o- "d,,, ,-'b ,id- ,,, I- I I ,,! ifi -Odia
_! ___' _k ', 11 p,11ttA dc,, -,' I,,,,
d _i%, ., ,,, -x, 11 A "r :_, "", 11, I , q, "I I -i f-1- i -- "'d- I- ill"I'l I 1,
flit, i'l I'll &' 'Tta opl; -, 1,I d luilla f I ,I, h- Ill tl -7 I-
I g, , ", 1 I I ( "j,, 6,1 "'o) ,- oI I'll,,,, I,, iil,,,, -, _,."
A'6,tnl "I"" ....... I -1, I I 1 11
a] 1. lti 111,1 111 ""'t, I '-"
lorlf.r hn I 1; I I ,_, :1 C ,1 45, i ,, I I -11 6 I" , ,. I N- -., -i e, -I", I I ___- ,- V- Qu-,"I ,I! ", '. I ,,,,,miIiM, d'i :P-1111"' "' .'ri I 1 .Z !" ' _: 1 11 I I'll, it '', J, 1,, , iJ,, q", "itocti ill'--cl'. t1r- "" ,lti, f" ,,, Lo rVI. I, 1, 1, ,
ti",ionft F p c A ", l fft- "I ).- do -- ,.,, ,,'l z I i _. I h ,,-- 1 ,, ,-,- ,- .- ml il ,,, S'n It- , V;'1", , , ", f- 7 1 i , , I :,' , ""'I'""', i, , r
lg"r ,, ,,I, ", ,,, , I oo, dl "i _, 1. I I : .,j c I I I g,',j!'1l1l 111rZ:-tZ1 i i -od' 101 ql;e lle C'1MP:IittI, qll, r.nlon III A- ,I -,I Drlj.,I 1. of ,u -ti--. 'I F1 I ',t", ,,il'-- "L li 1, ,1% "'o llpll J liltl- I d !A ,;,_Ii ti- F,- l l-,rR", -!, fr--i '. , .- 1, ,,,, n,,-l
I I
-4 1 %. I
I~ 1111- I ___1111 - ____,_ __ __ ---- - --,"", I -11 I'll - --",---- __ ___ ___,_ ____,__ __ -, ,___,_,_, _______, __,__._ - ---- - __ __ "", __ "" __ _______,___ - - ----- 1____111 I I 1-11-11-11" _111111111- I ____,__,_____ __ ---- .
AW CM DIARIO DE LA MARINA.-IMAN I t S, 16 M, U I I l; Kt 1 Y4) 'A; 1 11
simmitivo compromise I C r n i c a H a b a n e r a
Por Lu', do Pmada ,rv -111 1 I'll, '-1
CRUCI S J)e e; Lt t4TES
'Social
A-

-0
'*" VARMDO
IaP

tW*
K
graclas a
lot extromidadof
Aftif rrvtrios Imp-itilcx
p"""dol p
a w tm p" I
tip g hoda, i "T fequo 0 ftun Conferrneia:
A
J,' El- X h c'. All-, V T-j- t -tfin h- ej S de C bre, F cM,,de
it

5L500
tr, 'TZ, OQ

Acclo
F- 1 lfrtrip hiinn Wenocril E0 L4"Ao 5, FONDON '4 CON EL PO-00
""LE
AA K A

. ............. .. (I

......... .
ru "wil" 't olmis

d I ....... T 11
B E A U T y S A t 0" N

t
t lowy

D I S T R 18 U 10 0 k I S;
GoILARAETA "Y' Clk 5 A MIKAMIS 111 V 115 **RANA

;7
Ir t

F&I it -tmdo d, W, A1-6 d, u
e! A-' &
el A2 a

Hoy. 't l -)e, 'W'm xpt de me- E ';
;w. t. 1- d, 1. D 0, p-, h .v .,., p.C.I'm H'pvclwh'd'm --dm -S peilm- mm, ',j
"k
del Hmalo 'Y' 14 EomwdV- eTd. y u- -w-; tio, Mhllmn de Pa. Nrrg cui nca. ,a 13;
cw'!'s f. et'mg-' qt-z, -J.-I

Agua Mincral-Aratural


'71

Emboteflada en las propios mananiale 'f,
PIDALA EN FARMACIAS Y-DROGUERIAS %


ES(U(HE


VOU S INM ORTALES h. ud. ,l d". i'
A S W d- del 1- 1. izlei. d. SIM. Rit. U- 1 41
S hi,,. djq I Ar r
010S DE ORGANO oft. I I'a. Marl- 5 J -1-1, 1 1 1 It. d- t-rMJ- i.d. A R.I., ei El CARMHO f-, rMe d' od., --i'. IKr..
d'.4
D. 1- p..ic
M
1. 12 4gD. -r
ri8itv d Gabinete de Fstitice Femcnis ,t
-6- T.11.
Los Nupvos Vest'dos

- - -------------- ----

Espolou P que sus ninas espera
Abdome,
T 7 12 A-,


muslos Y. lo; 1-mr- aqui n ran n6mero
Je e-ar ad 'Iel MOCY04
0 n dle Jet g--'"
v 6o5 crcP65 de -dl. Con rn an lo
+Aetin a --Ir'- i "r d

0' adcrat"c. con bnrd.jo;. ru-n- y
-a'r- ef-!f, Y 'n X6mo armonizan e9tas cin.
........ ..
C'&ii' lo% cinco punts critics, de su f igura?
Jc 6 a I sp,ra,
BELLEZA CUIDADOS ESTETI- So P,.,- pn ar '01
COS MASAJES SLENDERIZ loth*. No requle,& ban* TN 6 (A 8 j a z"ami e n t"'o c o n 'equipps moderns BAAOS DE VAPOR

Calle Quinto No.
r Catficrim, Ite Xort entre 4 y 6
0,J)ifictO de Il- a Femkini'la Tel. n 542

.. ........PAGUNA SEIS DIARIO K. t.A MARINA, NIARTF,,S, 18 DF, WT1,RRF DF I r)49 A50 CXVIII

I'se r(Itiviful
le caaboy ell ristu; roja
C4EG114,
T6pico Inticruacional tj 0-to- tilr.a IT-I! 1'.111 cotom Chung hing Kim, "Ifing


M om elf, fits flcri sltfillcS elt,48i( I E. V. una h1j, plovirt, 'I de Sllafftfl Y Attwv litor /on
I (I
Pot Joliet M.,I. C.P.
YA 611,, 1 Ci

h I it pi iol, I W"', J." n ,id,. t n lift fiftigrofo jwofv i,,Tull
8.1 lon"Z, P
portAncit, dew iva ),,',fA n pr A
,I, "i, I ;d
lf ii
\P
In 1"lno, J t'11111 I n-I

J nc
It
-b, -4, P, Il- a hP, ,-Iis v '0"t ii, 1,

ina, it, d,
Pi-f- n".
p III .. .. roun e 4,,a (It 4 P-1 A- oct/tt
fit, f-ti W,
"m" riiti nn, ,necn, dir tnod t- t;,,
,,-tr In 1,i, pofnea, dr d,,hodAi, 10, inte'e- dt Y E't'd- rn C!!,- F1 't"'n v K6 J., oiruol,w per Ru,,x, efrfuad- hit, in,, tmAniii no inutd, P
0,,Stim rw es C,(t pfie 1, 1, C-i ltrl, I,:,, q'i, 1
10, anglicnontin"", ano'. L I III, P-l-, C.otlin
i-, on. ITlIt di,,niii6o a p
Y
h, dtd I I-- Aparici6n de la K-9 Y i i-if-le- rii.I o, to (kit" ,f 1, 1 no Inp in, i It, "t"', "ai
P" ;2 - _'/4, Santa Virgen v
j
h, if IJ, j
cl Niflo C's
4, ;L
Z
lot A, "'d
El f.1 111"ar d'.1 lit i I a g r "i
t-romint'. t'A
UdUi li Ztmi rincl-o ,,!-fn, L -mbimvido rI faVe, per en-m- If, i-lo-, 1, P't W 1, -I 'il", 'A fif-I, n
r, Ii to mm Do hit t'de PI elf
Githnn't or Mr. Tit -iin p-, -l-A -t, 1111, 11 hl, n" I,
China. lot notl"nit"ca"t 't h- dr,
I Ag GABINETES PARA BAA0
telar p1lint" irdn-wal't, _hntor-;, I
me, aiitiis. En Nanking, In himghv, Px ;,ing itnklu, wi, t'- 1;1 1 d,
Witt Ya only rnirtitt, ntt-nn--- 11, it 7 1 C'
d-Ail.1 romtrd. -mn l?" t' BONDERIZED
ok-mvi cenid't", L, It d, tinl,
A dia Anil ti'l. Nn ho" l, mom-to, i; I ......
-tlrio y t- dt wi6n. Nlinlrtii ;-,iI
tri6riciI pe, 1" -- 1" L"id- -w"
7.
rr ni dti lint inicrtion", La Cla. Ciubann.- t
Y i f- t. i --- ------------ -r"Olitico no ion entries ;a-, In, pitnmi,- c-tin.-6, d, lit PFl ,lFr%
ButriA pAt, it A- hO, p4mli ,idt i ,tr,,,,-, k, J I
a I t c r Lippmann nos divc

y P,,io no iu, r,- -d,,
intro inm6 I -1,,i v\1wrienf6a fit, Mr. Ach ,*fm
-itlibilit. ell 1"I politiva INlurior biri xtafiiir q- IngLItn, 6T, F- --1, 4:
--------- -In, a o rf, 1 "na (,l, ut, -Re) kii'm 11cl Plan W)r4fill
d;I' liII al L, P,-- A, quo

01 rNftda a ]a P,.,ti- dr -n,611,
t do

ini'mi pl, 'Upuiritt.. I" d, indini 11 rJ11
I-11 U-1-i-q, -I"
pltdIii q 'i Ili, de 10.
1, In, pomtri, h,,h i,,V111 '4 1- n-i- !"o
'I V
C'i'ttriZ'
'it 1",
nt=
Se intentaba 1 A OU.. OTRA! A, b,
7 1 1, v inle del ofitp ,s I l -area do to.
ilt't
An
en Colombia un

lld
fraud comical
The K H. Lawson Co.

Falsificaci6n de cMulat, A .. ....
Nab
BOGOTA, C,! t ,a "Pt 17 A,
h" .1" 1- dt
alno-t, g'-d- 1 l-,
t riii,,Iet, L;a b-a Pw qw li,,
Pot- A -a 1,
'r,"I t-- p-d" t I a
C, ruln J it I nIl"t1l", ii 10 5 f iit pm:v - I i, : -, ,
diri d", 1.
S'lan G(rn TPl
G, P'n, 1,1
e,
dI- lit
ati, -U 7sn -nr
H E N R Y SUMMERBELL
ditl Pont! I, i P_ .11 &. ;

i)' in. 11 A Y A 1, 1, P, C I it 4,
'El I,,
'to I, I a I hi 1, 1
3 1, 11 p T, o 1", "'i"I Y 6, 1, -dI lo, vt "u-i-',
ri-b d I;, t. "'i, 'l
H E IN R d-i, 11, C d,,-r lifi, .1 c7li-iit14 11 11, t l'it
T A-1 In- i-ii'll 6, iz-f""; lljld li-;- l--rj"jt;
it .. I.. it
ads, a C
h., If"All" it In
reii,t,, Of In, dls
It 1-111 Alfll ,
---------A

Rum Eumucos WESTCLOX

Huhts par los
ros del

G SIX F 4fl. 11 E P. D.
L61 8stalkstas on L A SENORA
T
cuba titi"n un Volta
3
WESMLOX ;ncIQsiYo &I Z011a Salup Juelle de Amaro
Big Ban olict'ico Y Otto; t, z a a saiu r ,
H A F A L t E C I D 0
dospeocidDraii mlojot
poild an 9- -i.40j do S 'Da5putia do recibir loa Santos Sacramontoo y la Blindici6n Papaj
Ji T", IT 0
1 I i- Z ", ,r_ 11 jt. a IciF 4 p 10" ni sc;- ',,,-,:
colored populates Y rnj Ios 1
liodo, modatini- 511 n0l, Mp y in ol
A19unts tam it .Iro U Tff I
obl.Q,;d a d. Y --jr
,n Tana% &ties do In
W.'t'int
LA EXPEDITION DE FERNANDINA
Y too lqsu,03 S.Stfo 'a Ein Raul Arr- Vii Rc,61 Arnaro Salup; Joao Solup Mqv,0; Maria luolle do Sajup:
9 m.,.. wwtjo. to a'i- !lit ,i luli&n. Antonio, Marcelo Y luana Salup luello; Clara Coro do Salup; Trinidad
dill p4i,;- *I.j 9- .f.j 1.6pax do Salup; Maria Matn ala Conto de Solup; Dr. Hlitalor Nitaitur Aucact: Evro,
Facire logni Maria Eforolcat, Escolapiw Mcmefior In" Antonio knfn 4ndi; Dr. VI. cornpo. Weeclor as gorortia do seSvidad Y lotitfac. centa Bourist; Dr. Pvd o A. Castillo.


Will .4CALIDAD a SFrUR1DADc,- A--; -Fc i,i, -i n.:
WESTCLOX O.If" nLITONOS:
CABAL LEE R 0 F-8833
E L 8 1 6 L 0
V e d a d a F U N E R A L H 0 M E Y
4' H, I-,ANO CAVII UlAIN10 ut LA MAKjoik 16 A (A, I I IA t, ur, lwil

L Aduarip do L. HAt info,
ilRASTAS Cr6nica Habanera V
,V40 di. Z d OROSENDO VARELA ALVARE
der* a svii tAl
ADMINISTRACION DIK 1319NES

LV ARE
Tv
AMPLIAG "EFERENCIAS MANCARIAS. AaS t tjo' GARANT)A V VtPolt COkAN PA14A SU4 INTERItStf
A- ;tjA
flWA."
0-s NA, Aft %ftot- Ni, 1, ALIURA III Ai V IDAW" YtA 1$*S
......... Una creacio'n
en cada joya.1J.
M, P 0, R 0'


A
III I Tddo masa ,4

exquisitamente sozonado


V A,
Rol"? I o f"
al
l);--;dad d, -i;1a --p-to"


'Cly! rr 6ve 4, que Mla v ""extra
Aen una verditt:fler. 1;;-upililn iv,;rotc rlp Pi rin creacit")n tic inigual.ble

Ar r
ILI"


L'a.itopara- ser servido

am vim wil m I a'a

T do ma", jEsm dAtixtAte prepa'atto eA fe,'"It en aceitel Hrv do tat como
y de icic, crinibnad, -lx.
iSLISCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL aDIAR10 DE LA WIMIRb


zne
ik- : El"
Wick eta 'itVIEGISTRADA a lidad del BON' C010 DORO
a to estrierada vqllalltia ciervila tr, el rr ,t- 8- prcl"tf-Pesca, ref?'ger"'i6n V sr;r F. exopr-a
dfira, propetarin e% pniment8da en c ada urn dif e-^ pa-so Pnticbz
el BONITO 'COMODORO" tI-,iolars sirrxp rel


De Vento en Esfablecimienfos de ViveresSL-7C", Acaban de llogar a Lo Pla'soffol
Blusas y sayas do 61j;Ma moda, on

v 40 rAodel6l Y Calerer,
Vea estes ojemplol,
4
0

R-. 20, 4.75
o. Itf2 14 6,98 4
J w d.
6,25

'A

Los n1fies
"o ;.50


fuertes y suludah903 CA,


J


OFIA
to* dadern iribor LA FILO -f
W orst proda usted compror tents latel come quieral a rali i erdordeo! NEPTUNO .. SAN NICOLAS SAN MIGUEL
................ r"'I .....ANO Cxvu i itul;,fA G Ell.) biAmu DE LA iwAkitNA. MARIP 14 BE (C"RE OF 1()4)
Cr6nica HabaneraF-h- P-(let Hojpitol 4onatoric, "I-C,
ITI!,I

PRESENTA 2 NOVEPADES 0 1. C-q,. fl, y r,1:, D",
Chm pto. o Lif. V 124-V.da64 ... ....... .... Cotle 23 No. 910 "trt- 2 y PCII I 0 "Telf. V I I 24-Vedodd


d, C

T- 1,
I- 0_ P, ,Z
Vdi, Mlg li S",


0-- d-t- At v i,
J.t fildi

1 F" IF A
pupal 11-7 "A'!
%I
sI4i-,
F,,i w,, TM,, Y,y AN,, 1 11f,
G-6,, Y,
Ni"
2a,
NMCISSF $4.90 Al --Il
14,d,
[AS K(ION X A I IA I M 11
407 TELF. M-1772 Tr
1'"rHell dv R 0 13 NUPMAS v.ORIERAS POP OBISPO INVITAN A REIGUAW -fw- A ZI, tl7n Perf-ole guavq
til.. Ck4fingifiA
A fir

Entregaron el premio Varwis Di 2 IFF
"A, 0EXTRACTO NRILI ANTIJIIA
1,E] tit.lar de Deft .. w.", I' P COLONIA

BIENVENtDO FERNANDEZ dIp as
113
".lot" y "li*ftw ciud.d--ISUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL 01AR10 DE LA MARINAll PLYWOOD TI,


J
_T- F

--PARA MUESLIS Co Pruebe to convenemio do hotet v Q
mueWes con Fly-ood mEDVAt, T,
10 -dvo Pat lodos lo tos, Toblo 11HITV
10, efoqo, Iit te*0 y toobo. mos
e I 'P E)N I BLE

T
11 1,111 Till' WOR


P J T F,

C
T
-1 Ile
TI A "i, T'
V i-1- I'd~ ,

60ja tipo f.cial,
Y

'F
ph-i6. J
V,- 'T",
73
I F-11 p.r l .1,-Aoirtf, II(II)SON

It 4 y 5, j Ve- Prodvtto de
-b. d,
--tt,,Ion qvilUrgica 11 doct.r :-I HUDSON PULP PAPER
zz: 7- pr. dr 1,, CrTroDtal It 1.
CORP,, K Y. dko
m = ,
-S- limformes:
F- Cat- Taro Un prm mLablocirolento A-6078
V Victor G. de Vriel Cuba 217 Lo Hilbonor Tell,
A V Xanfifia 1. Piz, XTvKt
V F :
E.


--d. d Carto'
y -R.bmI, ell
F
per un : 1 11 KI-III d 0 ial T, M.solar
--tosta promd a do
m r to surop"
m (
""'a I A M Lthifizando of Pion ficrrlrfar de-Act Haflional, los
Lums, Mortot y Miircoles umll__de 1Qt
'Vag*,P*sai* fomPlet*; III Or* y tos hijos de edades comprendicIm ortm 2 y 21 aflos,
T, "LJ;
Pago" PAEDK) PASAJEII
do 2 vlao AtNOVIAS INTIRMACIONALtS, S. A. AGENTS nR77'1
-AIME F,
PUN FAMIUAR, MEDJA LMA, TAMMEN A El Relkalo Personal
CarteIras to td.. too p let" y
gmalti..
TAMPA NEW TOlk' N A T.-bli. an hacen a to -do.,

y i6s 30 deds,)-s. Plan y at reperon. Solicit* infatmes a
servioloo pedidon, Para at
1CF, '_S MDUSMMAL&aiz
Phi
1.1swe a s -A 4*Acpmjp,- @ A A-1904 /441R LIN E *a- la Studio"
25 N. m), 1%. 1:. =, L y K 01kellty 362 A-4227 y A-6296
.__AVFMDA-Df LAS MISIOW" 11. ? A Dun C.Ody j:,.; atot,,o
To11

AM CX"I' DIAMU DF LA MARINA. T i PIPT. DF I') PIMM "T'J,
Cr6uica i 4tbanera

I as tieptrap de "Tropictrim" A

-0-0
DP RAUiNO PICANIF


ill Y
C G,- f 1 16 11w! d., M "I", -d,
tl y
esgeta-1. dot Ad. J-, i
p tines- tl JA,
1 q- j d, , n ", 'I" V ,' "I'", I I
do B.eZ"o 'V.I,,, y Is G C-- 'f, I" S ; .111 V. I d,
de Henry ei Y i estu, oe P, -g m e"tBt I "st-, ... ia y Aliell. Sub- I TO, p, -x' t.
K 0
P, Z1. Av911 C-1, M I- Y AT-. Men ridez,
G l y G-0. S.ot-, r- at", pit,, G
It. vent e" do Chiraeo, e po,,oota- Candla S. L.4,m ra mitgd.len. C-I y J.rsic r", Y
m-rdo
tag eximcias del In Aot Mentmitz Q
ptibuco. TZafatl Alo,,,l
ComPletaban el show Ftela y GM-r., y A-n -e, C z flob.-M-e-.- Q'I 'ni 7
,a 7,1Mt" 7 Nrli Pot,, Di- 0 ton M do f-oM In 1-
f-t.nte vilm. lalle Itt bml.r 1 Q 0 L,
Ad. t a
TI-4 Rome,., lax Ch-1r,
ea Ad ., GI, e Moxis Ttaeltl
UIr-doo Maidia.t 3,
que 'it, Midm- Y WHer- A Ipx- P, i F, 1! 14 !
L"s ( ha. R-1 7', "', ..."Espa G -,!, ',, F dol Afge y Ret.Frank wat'n I M,
4 Carta s, i- C;
rt ,P4t G- t Y sa ... j.ot. .- -d Y 1 11rd C L9.
1. bwl.b'o., hast. I s _a- 11-o -t R-ita R"dl; 11o, .'I, Igl-4 y Aill 0- "1"'. V (11,4
tf, a, la da
I ja re
A,,to, briiin T
txs -ties &I snb,,no' "11notici. A I- -id- -rW'sna" Q- ma ri. FOi., 1. gta"
Its i ,
I Ioi6n oap at' que It 11
do Corinits. Wim p 1-o 1 -ro


a, ,W
C 11,

I Is s, E
Lod N-L- V dal y I 6hr
h"
El psd- ", I
IlArdo y Be, V ii I
too! j ... o Fi I d V
1"I'Ana Tm 1-Z
P rtt N-ikt'e, 11 Ix I I
?."-.do, mati 11 _1;1
Mith. Fo-o;i ; joh
Olt., Marta Adrl.
,iq.. S ith, pura
Fo-iadez
C.,Zra- ; Its- d Sol. y A,
Ma,,a
dt S bki, y Fe i-io cIt~ D"' R-F-t'
A,,Wv, Ai I' y gin. Mr:
Alh i- 1"' 'h
Unt. P.Jto, Mrk S-ia
migosa y artha Doloethe y F---)
;.rt,'o'ora y R f ol ,
1. can,"'. Y vi'to, It %r
,%11. nrtez Y s,!,
1 g ,t. A-N Fo,T2- Eton. do 7,1d y 4 5tm
111111 i-111;2 y IK;i.t o
Ne.,! Rod
ot, rrma '-1- p- Maj
'doo.'
M.rm Li,. M-les L,, tb,
1. soo- Ob
G.m. S 1, tl
a rg., ao, Exmo Sr
o., S.rd bo y
Pg. tgo bolls,
Rafil ViTbpetw y
L- bi.. Tete 1--bi. Ali ,Vffl geliti Y Bebita Gon,, lez
CT Yed
,'a M' iud'
C-..il. Yedr. Sori C- iox.,
Mirtha Get. y TonyE Iante y rI.
d- Otto y Ed-td. A11- do I
Torre.
.4&or dr, C.mva Tere-,R a G, d,
-reit. J"quin Alb.-tio y AG.rmtnt, M-,n F_ r-C -- v Z", S-'- y IM ,I,0. 0 Aj-,-,
Go_1 chii, %
Pro- Mj
,,a y cur",
J,- M,
3-cadeliv v n,
C-- (:%,I, , o
C;, ,,errer- Yolanda Guiie.r v
d'hoo F-oa.dt, hl.,ttll I "' ,,a i, 11-6 L. C.on'tho Y A.g,
C s I'll
Zsm- cti.mstl
'Chl. Ptc
A-0 "I,sR o '! t. F,
................. .
ds, jr.0
Alb


Nttm
dr CI,
G-- sxI Fed, 1
manner, C a' a6r*car, 1. prar
StA

4 rAl 0 % C nstrL r su Casa
Lr, C H I Fac- :7-ncts erct para adquirir, fabric o rmr _._trUir
sr


mter6s b ljic rict. .%.uchos afio )ara la ceN -miciOn con

a p. 5os parciales. Trato claro, OPERACION derecho i g
Ll VISI 0 e I uda person. mente.
s a radccida. Ac
InDALO EN Of, 0 G U
FARMACIAS 7 SEOER19,!


.............. .. ... .. .. ... ...... ... .

Is WAWA; pm

IS

boy uJilme wo plan eficam 7 fk a mguil Ado pw OVORD PRODU paa adolgaw mn

Alpm".
,ne&cinas, 14128nl-3 PALACIO ALDAMA Amistad 510 Telf. A-2010
ble a ina--- -TREMETTE..... y I


fiiii aAvlada, Do venia an Dr&
F*T%.T& FdO
ffIi-rTAMWASR I= Fog" T" MtO009C KADM-
I I I I I I
I
I .
I e
PAGINA DIEZ '. I DIARIO DE LA MARINk-MARTES. I 8 DE G("n TrIE DE 1949 1 ,Mf) CAT
I I
it' ;!A
Fundada en Wajay uria Unw-n N o t i c i a s ''I ,w i,, t i- A o t. ic Jlus Plan de posittivas mejorom en la
71 I -----3 ., .
0 1 , ,- - I 1 wfixituut c x1stelloaft
de Caballeros Cat 'licos de Cuba C a t 6 I i e as I , ,.. ,olectividad c
0 I I .. '. : l 4_1_11z, d liv-v Ir-,"Ia Is
_,__ 11 I li I I 111 Di't'I"rito cosIA111forto
Bentlici6o de initigert Retiltinven sirl (list -Conversiones I I ................ ",,'I'll, I I A Aliflll' Iblow, It"istwin Ott dia I
--- -Teatro Ca6ilii- i I ; i - to
fie Fitinill en hit IgIrsill I I 11 I --- Noche (If, csiz!w: Rviwfico-w. i, ilialivilradl), jilli njitielite
I El Cirrufar I ,reIe1_jj4,fD I 1 1 I I I!
I 'i I '' -1110 Awo Motor Cliflp ;_, 1, , , '', lhwwo parti, (id 011ionito
tic jesfl%, ililari v Jose I ,, ,g ,,,,, ,z ,,, I I I
It I I i I ,, ,,, "'i, , I I 7 I i I
TITCA ( I I ,, -,- ", .1 I ,,, l 4 (" I , I 1, I '- i 1 -CCION
SECCION CATO 11 I I 11 11 I -' I "I ,W I"'I", 1;,, ""itr _Ilwi I i
I I I i 1, I i," : 11'." I I I (",il J 1" Pwkrti, J !, ( ,,,llid" _fl,, "I"'i"', i i I F'ik AROLA
i I .. iir,, ,_,, I I --lo
1, , i", I;, ;, ", I 1, d, 'll -,--t, 1, -j-t, J ,, I **,,r Candid. P
:i_ l , ': " I ", , 5 I ,- ,, I I -io It I I I I 11 --I _(1-,A
Por Joan Emilio FrizuIs i "I"i , "i i 1,81,11( I
I [111 , 1, I I -111#11 %1"i"l, '-- ", !, '--. ,,j I I ,.--,,,,,,,, r' -- I !, _.
.." I I lt"-'- p "'ll, ,- ,il I", ,,,,, ,., I r I il T" ",
t I 7 I junta "it"', ,,,,, 1 , I 11 I ; ;,""t- Il"', I 'i i,':."',!", I
iA, 6, I '' f -i 11 i, ,,i- I ri "' " "', ,
11 "t-,"', R Iin
N I I I i, ( ,,,,, ", I" i" 'i i- ,,,I,, ft ,l",
7"h.- -A 1.5 q r i ,:,
I ,, ,i, i E2 ,P:, 'l',',
", I d' '. '.,I -S- A 1- z 1, , , I , ", ,, I I,?.,
.,, dI ,,, l" ", ,,,,, 1, I 1.i ,, i, i, 1 I 1. I'll I I .- I'll,a 1 4, c.,_ 1',,, I 1; i I I -_ (',,,-,,, 1:,-,"! ,-, V -v,: M'', ,,;-',%': i '_ I "', ,-uI Z", I l "', it, , R Ili- Ilprns de -l. to -i*, dll- 1" 1 ,, 1 ,, I ,- , l I
: k"'. 11 "I 1- "t" ,'i. ,,, ,,i -ial, I r:,.- , ,,, ,,, 1, : ,,, , I I I I I ,;'l -: ,t' ,!, ,- i--'"' "", ", i I I ,,, I - ,,
1 it, tsind. I --,' (' ,, ,5" It I 'i i t,
Ir ,I P, "! I i ,, ", ,li I 11 i,- ,:, 17,; 1 l 1 ", 11 I "I i'l- I
I 11 11 - ' , ", , ; I I I t"", ,,,, :,," ""'i"" it I -1 I ,,, , 'i ., ,' 'i 'in Sit
1, : i , r 2 I k,
til., "I -Ii -1 d, ,,,,, Santora] ", ,, ,,--3 ., 11 I 1-11", d l -( ""t", 11- 11 I I I I 1
,' i I j"T""", , ,,,, i""', :! : 'I; I 11 4) f I t 4, it v 4) u i I I (t,
,-I 'r, C:,ic ,-, It 1.a .. ..... [ 4
U Ili -1--, I i li, 0 l, I ;.;, I , , ,, I ,"" ,, """"", '
1 ,r,, I I 1, 'i,
"iri, it , I -..d t_,tj,, ij, r, , ill, i', ,,' I ,, ,,,, el I I i ... :, ,l,-,,-nPm,
I I hab- r ,?,,Ian y -iua Ink; l, 1, L ,,, t ,, I r [,,' i .1
ti'i I "'i ;,]. n r 11, 'I, 1, Ila. pT atri.. I r', 1 .,, 1111 1 i, c ""I",- I i I i 'i"i ,,,,, "t,- I r""'t" ,l I i ,,, I I 1, '. I:, 11 dtilra fir, In$ CAWIms CA161,C, I I I 'T I Ir 11:1-i ,,, -1,1-111,11l", I-, 11 1 I Ir I
o ,,I I I 1 ll 1i 11 11 11- t' ,,, r I l I A I I ,, I I d.
"guat . I 11 I I 11 t I 1- 11:111i i ', 1, -- I ,_ 011" di ,, !i 'if"I" 'i 1' "ll i 11 I I I 11 I" I i'r i , r I j I I N_,c M."s ,on ,al, uIlimas I'm I I ...... % t , , ., I 11 illil I ", '"' ,ilt, 1 --,-- -----de Sao Anl rv de lCs R, Inauguracton ,,1,11,1 1,:-,,!,, ,Q,: "i $, 11 ,' ,: r ', "'..
6A'i. "' I "r"- "I ;, "i W.
itrill In San Nx.IA,, do -Dit'cius. lp;- H'i i"',_ I l, z., 6, ,- c-ii, "., '-1, ": i; -,'. el P Xe i I', 'i" 1 1--, ri."t'i -j- ,,, ,,,, "i" --,""I'll I I I -_ I i , ,,, 11
Clad it dg6 ci; it R- li-I-- "I ; , 1 l, 11 I ", ,, ",
tr.da au I i A para her- c it tre, Suprriri di, i I I l',- I'll, I -' 111i 11, i I ,-, ,ul
ta ftmd.ci6o una i-ilue- din-t- , , I I r I .;,,i ,i _Il -' -- -ij ', r i'--, ,,,r, I., , ., "I , I ;(Jre 111'a 1 "LiJ11.11i, I I ,,,, , ,i I il ,- -1
don do ujanza ,eligiosa, 10 que to. ligi.S., do 1. ,91e,,- ,, 11 i ,, ;__ ".1 ....... .. ,,,, I I, ., I ii,, f'r 1, 11 1! ,
Caluda de is Rental, i'J U _A- I 'I d, A,,I n CAWtca, ,omo p,,vAradart A "i I It I I d'lli it, , I ;'' -, diig-t- do 1. Rti I -i ... i, .h- I i I ,
9r6 conTa organization do Is exCil I I I ,,, e t, i " in oil"
Ai6a q.e mtgrada po, rojerniarg 6 1 -_ 4 FL' I,0 K-1, :-"! "'! k- hl- N-i- l dl P-1- d-u- 1. f.t. 1- I --, I ,,,, , "j" t 'I ,,,I 11 I I 11 I
HAbn_ ssi I I "'- _,", it ill ;, ,i 1 I r, , ,, I 1 1, '', itll
ill INC __ Fl tit F jll i 'I", I-M ,I, plitt 1,.i. Mredl. y ,kot-ll, M F"t-lit". it, i";", ,,,,, ,%(, i r 1,11 11111r,11 1 i 'i I 1-1 ,,,I
Unit,~ de LA i r.I,,i,,. ,I .... i-j, a, I I ., 't' I I I "" """, : 1, I ,, ,,40
1101, .Ctoq del Witiny. dan i t ,! p-jtfl-it, j- .,t- F- ', I ,, it 1 ,l" 11 ll :,- I I r itc"111 tll li- n ,,qi I r, 1, i ,_ i ,"""i ,,, I
pa an 1,1 ,, - tt ivl_ 1 ii, i I- I 11-t" I- ,-, d-t, HI-1-1- d, I'l-, d'I 9- Ii.tant", i i, ;,l -,l., ,; ,,it, it it ,, r ,., ,i I I iz, , i '',
"j" "" "' I I '!, i llll -'Li 1, 11 "I ,il 'I, I 'I,, _:
-i-H, I alin 'i a i. pi.,'7 Alto rl fe i il it, -'-, I f i, tli- i '11" !, ',' , ','- ,:, ,- i
i6" dc I' me"'i"i'da L"i"I I ti '. ,,, '' , , zi 'I"
1-i 11 P, So,. in A Art. f I '' r ., L' i ... i I I I I "I I I
I j i i ,I,,-,,-,,--,' _,____,_ 'I, '1 1:1 ;,- 1 i",v
-1 -,,,,,,,,,I 11 -, -_ -, I'll-11-11--"--,------"--,"--,---,"""'llI ,i 'r " I ,,,, !, I I" _,; ,, '':,,,
: :_ ,,, 1 11 i ,I,, I I I ...
.'_ 7 i"i 'I, j,' "- - i ", I 1, ,, 1, .1 I I ., I i I i : ,, 1 t", 1, ; 111"ir,
, ,i .l di, i , i, 1 1 1 11 I ,,, ,i 1 F I I I I I I B a liflu c tf, I I I 11 ,,, I r I I 1, .- I '' I I 7
I I I ", ii, ,, , ,d, ,1, I 1, ,,, I I I "', , I I I I ) (, f 11 1) I, i 4) M I S i 1, ',:' ,-_, i "'', '- I ,
it 1, ff,',,,,, I It" ',- 1 1 ,, 'i ", : ,, 1 I I I I' l,
I ..... . .. I 'i i, I 11 1:11 1, 'I', I I I t I I r ]!, I 1 'i I : '
1" I ,, , , :, I -- -- i, yi i I I ,, 11 J, :' ': '' :r" ,_ -1i1,j!;, I
'' I I : "! i I 11 I I I 1 41'' I I , I I 1 11 11 I I ,.." i, i'! ,: ll-- 1, li ....... 1, I r, 1, I I i
1 "' It,, i I 1. 11 I ,i llyl I'll, I I I 11.1, 1111- 'I, ', ,,,,:! I i, , i L' I I 11i"", j--, I- "I I I ',- "'^ '
I , 1 ...... :!:: 1 ,,, i it I I I ", i, 1, ,i L I I 11 I 11 r,," I -1, 11 ;_ I I
.. ........ I I ,, 11 r, - ri '- I ; I 1, -i il i, ., d '. ,,, '"'I 1, 1 I l 1. I I I I I I I I illel .1
.' 1 I L "I" ',i" I" I I r I 1 ,,,, ..... ,,,,, ,,, I.j- '. ,,, 'i ,, 11 .. I'' r I I I I 11 ,
l111 !'_ ; 1:" ; ' I i I, 1 i , !, ,- ,. ", Y, ,, L i 11 I I I , I I ,, L I "I 1. I ,,,,, I I I I I,
", -111, 1' f, '- --!- : -;-, ii i -'- "., I I I !i -, ; ; 11 ", I I I I I 11 "' ; , "'t" "" ; 1 -',
,.: l:, i ", l, i r I, : i, "', ,- , ".1 I 1 1 : 1 1 I
_; I I I I I t,
"I ", "! ;lil, 1 I li I 1 I , 1, I :,: 1, , " I I I .
1- 1 ,"it I 'i_ i ,, ;. '' I i" , I I I r i ,. ,, I '', i , I'll, i l 111 I I I 'I'' "
I 11 1 11, "I 1, ., - !" I I I I 11 11-1 i ,ii r, I i, I 1. ;i 1 I ;1 , , I 11 1 11 I I "" ,, 11 ,,, I I I I I ." 1 i ,
lt : !, , _,., ,: : ":, ,,, " "', : "' I I 11 11 i "I I i ... ..... "I i,1 il'i oi 11 I 1" ., ;, ,,, ,,, i I I , 11 i it ,, r, - 1, I I Ill: I I :- , : I - i I it, 'I I i ,,,,, I , , ;i i I ( i ", I I ,,, ... ,, I I I
t: 1'1.1 : !- ,1, ,, 11 J ', 'l : ," ', ' L 'il I '_ 1 - ,; , : , I i 11 I I ''I :,,,,, t" I ;, 'I" e, I I I I I I I : r - "' 1. 1, I I I I It t, Z 'r I, 1, 1 ,, % i "i ,: ,r ,, ,
"i, il 11 I i w , ir I I I :1, f 1!11 I 't%', I , , , 2, '' i,;,i- , "", , 1 "
111i I it t .- ,,,,,,
T.i, 11- 1 11i.4 :', 11"t- 1 '1_11: 11111 11 I , 't, i ", , ; 'i, : , 1, i' ,
,,, il" 't"," 1:111"', d, ;'-. ,r,; -i : 11", I - 'i I I I I I I I I "": I : r ,,;"" ,:' ",;, 1 . I I 11 ,"I" 1 tP-, 'i:
I I c "I -1 I I ,, I I , i I i- 'I , I ,,, 'Irl , ,r, 'I, ,
: ,, l, ,71 I" e," 11
I 6, I d, "', 1- il", ", ,i ,, I ; ri i I I 1, i, I 11 11 1 ". , '
I ; m e'a dc 1 1, '' I I , 4, I
!" I!, f, ,,,,,, ,,,I,,!,,, ,,, i" I I '' I I I I , I- I -11 11-1 I I i I 11 ; ,,,, ,, 1, , 'i, ri ll ', ,,,,, I I I '
,,, li p lr t. A ,... -, I I "I - ,, rl:; I "I I I It t, 11 I I t" , Ai
I'll O I I I I I I i ,z i I ,
viretat.ri del Consct,,, ','Lao.i I 1 , I !, I -1 Ill 1" illil" 11 I I 'i 1 I-' -, ", 1, 1 , t :' ,:- r ; I 11 I I "I I '1 1 I 11, ,,- ,I I I I I I I I I I ill"t I I 11 1 t,
R.m. A, ol M _R Ao pad I 5 : 11- il 91- 1111i- - i, i;, , : ", , ,,, 11 - I : I I t I I ili i I 11. r ,l, d i, %t i ,. , !,',
vi CA J Cl irr- LAs 1"i"- - ., -, i . 11 I I I I I "I i ;11 I I I 11 I I "I "I ". I 1, 11 1 11 It ,, ,,,,
c a to , d S'n A an y C- h, - ", i 111 1 I I , I 1 I I ii ", r It I I I I i 11 I I I 11.1 11 I I ,1,2 i, ,, ", I I ,; I 'i
,I. Ziect"n", tomi, "Co" e i-d. F --fl , :"-" I , I I I I ., ", '' "', , : I I I _,, ,,,,,, -,: t "T" ,- I I i; r i ., "I i I I , 1, :
I I 1, I I I 4" ;,,, : 11 ; 11 i"t .""I"d ", i,
Iii S, r P, ,,, I I I 11 I ie, ,, I I '', I 1 ,-'ti-1,,l,,
I- I Ed-ido Gonzalez del Real act I~ di 1 I I it I I , 1 I
In ""'i, 111111-1-1 i" ,i, 1, : -1,11 11 I ,,,,,, ,- '-' -;,"","
wl on ,A Dioce 0 'j car. C,!,.tis L, -toiir, r ,il 1,- : I- sr* "'i; i ,, t I I I e r 11,11- 'j ""! :, r, , "I g, 11 I I n -1- I r .1 , ( i
- : Li" i" I 1-11 I .' I I ; I 11 I ,rl,
,;, ', i I ,i I I I ''I I i
I 1 , if, ", : "I' 'i ' ', ', r ,," "' C!, A N a = T = o ,- :, -T'.., ,--i I _, ,- j, I- 3 ": I i, ,!, , , I
,7=
.n C. pwr I.T.. -6 r I!~ i e "'i ''. I ,, 'j" 'j"
uao ft Son- R.gelits Bon I an or I i, i -, I : ", :, 'i" , "'I" I- 't" , ,, ,, ,:""i,": , i I 11 "I" "'.
,to I o ,i,..l y ,,, 11 -i 1, I _-- "I I "I T'. ,,,,,, 1 , "', "I I r ,,t,, 1-1 '!
It h%, bt,;jqu ,,iaxt ,- F, "' L L 'i "r, ", :', ,"" r 7 f I I r r I ;i I k I ,
I I ,. I l i ;I I 111; , "- i: , 1 "I 1; I ) I I "I I ", Ar
Urio" -1 'i e I ,,
1117 de L. C.Hda La sehiir. Cho-, Gr- Scr, ', "', "_ T; ii --- -, -- li, ", I i I
y r, ,mbro del C',onsej. Dmtesgno v d ,", . -I ,' il ': I ,,, I I I il.' ,,, i "i , t I I 'I - A I I' 'i. V ,, I ,
ft Lief'o, J. So. o In Pelt. ql,, -- ,,,, -rI :, ,:, ,,,,,, -" I i ,
1, Ill 12P 1 Itin w I I. -, d 'I --' l, ", 11 ,, 11 z , l-- 11 -1 I'll. -- 1, , ': ,, id- i ill, , ; i, i ii, Mori
d "4q,"id, o fs- ; _;10-11-, ; 't, :. , - -I ,,-,,- , i I I
i _- I __ '' P i L- ii't", ", ; 1, : ,! J,,4 Rii
piitu Stinut. A 1, t, -- -, ,' .-- _- -- L r - i t 3r, i, p ,, , i, d
I N, ,__, 11 P -,- 11 , ,, I v- )", I t : -,: I title ,.l'r,
li. -b" el t 'i"'i "' -- '_ "' '7 -'- Ci ' , ', i i' "'I to do "n"r.d. ;
_F dis-r- do bien-tud. a 1,f i hui" _ , , '. , "' 7 ,,, -- 1-1 I : , -, I ; I I :, , ", 7 "', 1, i P, l, In 11 In o' L' 0 I : i ': -admmill"a, Herman :, -- -- I ii I A I i 1 'C'm Cuo Lufl,o 6n'd,' ,' "I ,,e ,goddo' ,I "d- dtt ,i i!, ;,,i i :tti, P i,, : I __ -,- ___ 1, ,,, .., "i"'', "t, 'I, il it,
do"o W _,,,,, ,,j,!_,, I , ,,,:,,r, ii,-Ad "' l' i 7,u
,,!,,r 1, i1i, 1 d r t- ,, ) ,' '.
Ili I -, I I Pit l' ,
In ,Rnhi" _7_7 ---"-' - - -_ -_ -_ -_ -.- - -1 1i I I I I t, ,le Tn-,
1_6 1 alol p"o "' T "-l ii i 1',, -- ,, i' I ININERNIM I _____ ____'___, _-, ----,-' ___ ___ .. -1 _1 ,,,, i )rr z _il I I ,lo n I I I I I I", li
__ il grlijioa 'if I I 1-11 ,, ;1 'I" ro Y", Mariano
OR
.c= I 11 < ,.", lr',, (;r, .,,, -bjtu&-cle. ., ,!'I. , , 1 a r ,,, i I E, ,oa'dio
tiocramalque Lot IgICam y la p4tiril ,,,, ,- , I it, I r ,
I I- Lill~ d, I .i_ I., -',-,r.a. SnuiulriCtui in 1"" "', l, '_'- D7 "T t '; ArSiU- ,,, ,,, I i ,-,
.. Caballeros C.- 1, I ,ll , , " -, r I I -j,- ._6o-,, lr 't
_ia en .s at"i "'Aantes: I I I I i n ;l,,,, -, I -- I" U
jay. I 11 "I Agi,!!n ;' "'"I
d, W ,- Old- ii, -- & ,:--_ I : :1 11 r I I -,, ,,, I 't, I ", 1 i "p, l , ", (*1, Ayala,
- -lefiet que mayor n- I I , 11 I I I I 1,
$50,00; driel- AI Ll- - 11 I 1-1 11 I 11 "I I I I I -.I,- it I - 1 .11 -1 , r I F, tL I 1 "doo
lix IRS Tn il I I I "I I 1, i Lt. I l""ti-o' Ili
mierl aporfaron '_ .' I "T, 5,, ,,, 1 - L ""no, Anit l'i-"i- I R"'itip Galo,
do A b i;;', U0.00; V". Ho'ni-, ---, '; '_ i -_ ',-", '_ r l -, Teod- T, j' -1r-tre I b I it' i, 1, ,, i -,", Csnacitin del dominka, igum AII onicrustl M an; 141i, A*-- -_ I I I ,,;,, dntit- -r"il ttit.nsltni
1. ri'mero 27 do San Francisco; W, Nrim, W,00: C.l7t f1kii, A",r,,'r ,, : z 111111-r- .-,t, Do, rn 11 i 1, I .P i l, Ili
P'r' L P. Ei , 1 -1 fvntxd 1 IiL, r-1 1, .1 _,
do L, C.rid.d, 12a B-6, I it,, chb, -, L ra an'.
$30.00; Lil. F do C,,- ii'-tI, 1_2 BI
do I ,,, -torc.-I ", -1, 'e;
til .,,![rIt= ntC, W de M ,i.nio V.rrns tiotias del Gru .r T_' ---81 NVICSTRAD FRI MENTE -,az -- ,,r ES. 'S tod r it, i, It ervaera
Ir i -, "" i "T ,'* I Fdl it', ,t ... livi,-1 I 1! -- ,,.fr,, ii "i lwo: F final29 de 1. ittlesta do Mon, 39 del C-- ,I- fornerime, 9 orit: t,- A;_- -- - I R , -- -, , "'lit, sto --r I-,,:',,
Aws do Pa. tarn. sx.00, I sid-t, ,!,,, f ,) i, -io, 1,, Iml, Soria lon pri111-rr., III del Santa Cristo y i 1. 4" a ': __ ___- jm-_ iI g"In littertr de'loo
lill's'a" S t,, i I __1 ,:-- Ab-arlin -1,6., soo-t-lo st
1,itino. Lu 6 y Jiia s del Tutuila. C.I.cta on In
d .dZ,.1.Uere%101"Ad-A -1 Red- Vd., is .Nacanj, it, -. '- I 1, -las H."'ir Pit
'u 5 it I A 1 d!
as ii '_ 'E L _-_A D E Z A L V A R E I -Arlo, innieihatos, ta e rijm ae 'rvr:iganda, Ineerltris

LCPR
''
I ', I'm tatirdle. H,. ,, ; ilii-,D C- C IP R L .___ I sob bander. -, rnih. 6 "I i l, :-l-I ,I. 1 im I I I str ICIA11__cional, cilia G, Vel de CazA1,z H,, Vlil i I I _'. _, ___
Los fulodadores de 1. Unift 137 del $1000 AASPica 1 de ()! ,, s S!,Iil 11; 11 F A T 7 C I D 0 1 1 -, I", Vvalr- in Con. CHA'i7, MIA .' 3endijtr let Crunultorip a) R &, Pit- I
Wajay, micisidtat at d.ri f-olnc '! I I do -litreeer a I" S- t n-,,_kRl ,, ( 'F" L ,' -, ,'jj dre Abel-do, Camellia y costal Is
"; e '11'ria, i*IM, A B ")" -' .' 'i' ". "' 'r'titr'- sutn"-- ?- L ; -l !Iilgl --_ ntlitlilita cuds In sefloya del doctor
or
$10,00; oro,!" M l, :it'r-, i 11 ;_-, '-- ni en bola, ,' ,,I_, .j"C, ll"", ( L :1-' I ,- N.-Irout.
St -, - I -- -- -1, I 11
los Worts doctor Juan Antonio Men- i I --- ,- ,, :; I ---,-, 11 I I i i -. ;t--Ionook.. -11 ,- ll l- I 1- I ,
din La relation dr 111;AIII, 11 --i1iV .1 anta 'il i, ,,,: 1:,
".__,c _1- 1
it za, alto funtionatio del "'Silt rroj# -1 I et 1, I It I I ii, ,-"- ...... l- i it, -1-ai- e. l -, -, ., 17MON DF 'vE,:1)RDolitF ; *os
JA6 basin W, 2, 'i., 1. '- ;- 1, I -_ _1 I - -, ,-- baile del sA- En at gran salon dis astatine del
,,.,In a r no -'I 'ie 'is l, I -, i'.1 I -, -",, -. I- i",
del CAM: Stinto. I i-- I I t i.'M.wo Club .a coor,16 dwitauft

...... c* T ,. I 71- I -". ,_ , !,. , xj- itimi TF-11 DO!, S F I) I," i, .i '.'. &I 'IT
Ben CregC, Oscar Maria Orl,,., EI K R, P 'T ill ,veil7, it, g a ,_ i go-. I. "Rou'an"I"' .
tubl'itt Su grit ,t ,il I~ at w" I -- c-ilitas quiecon, ,di- Ljti j ,ii ,,, ,YJ ,', ,,, t.
__ __ ___11%
it i- 1 --; -,, ,- -, i t -TI.A., Clootip"16" Ltip-1. Gudlcr I I [a i, n it- mr" go tI i,-I- ,,, "i r l -, I "A de Ivie liblai I*$ sefivres, martivio
%ii-ado Go-Al-, .to q- T-1,,il 11 I.,- l,-, r". % cat.Io G tk ,I, T ,, Mcnl ? C_ no I I -- c la PutnW, Rod. Cito& Solorin.
,
,,, r-, to 11,11-it va I I linclo, ,-I, I.~ N- Ui-.d.ll 7 411i'll 11,,ei., fortforencis i 71", , I -g- 1 -- infou-, T ,,-w- iit- I _'11 11 C ,, Cl t Luelmo y .Navarrets,' brindinIdda, Letritit. Itui-Rodriltuez. JoO ta CANL S DE CINIS FARRES ,, d.se .1 final Can exquisite porehis
--- A 'Ir nt R.d"4- _r Frapr' M 1"I ; -- --- ----- --- i .16li ,.,Iebradz por In Junta ongrolidnegumto "Astoria
olef, h I I C
__ -- ----, t_ __ ___ ,._ AltiflKilk Junta'dis datetiVa ,, dt, Coot
,id c 1 ;"Ila ISA ehex -" '17 rra's' -_ _- -_ -- 1; -1 a, do G.1 vat. .no,
I'll - ,W ,, y A I-! gas' -E" da ,_ ., ol Cori- As ur"util, Rr. ,;' : It
G.rcitt Lamichad. L3 kSo-ill,,r ___ __ __ - I- ______ ,ndCr tar. e Dos Ile wingto PCaidl oste .Ct. at seller Agua, L ba, 1 ""' I 2 i Ill pt) unariml,,! -d Race ntre otras
ba 7 ,-ii rA QLi., t!il ", : % It, , e 7, ii. ,l Co.- f"I'll so "Lado a'a el 30 del p- 11" 111-1111- d% 1. P ... to, a =
d I "I - t I I_ in,
or -- -', r. Ofebin I h itipas do L. T1.pjrl "'lat" I av
_,, L_ o, s
SA I Eli ires, y Rati.
Requienit '_ L."' t it i i I 671"' N
por :, 1, ii I I - 'i And.
I I (- i ,,Cr ,io. llfiti Aw
Pedr. Bit" Son F (tatril 1, Ili I'- i ll "I ,, 11 I I I I I CaPHIms ft aw I r', I ; I I 1, - '' c"-QP1-j Sw I ., 1'r ...... I I'll,
r.11a. I 1 I, ,t "' i, M ,L,=! I , I I i ,, I I I .11 I e 111'r "do Cl, i, Ci, tTIA, fn, R- ix, ,,,, -I Monte 1109 Tafertremos 4 In
Orlit 1, ",it", d" F-,", #s,' 1, I ': -1 L UtI338 i - 'i , : -lrid, .1 gLr*n import, IL' I j, ' "a I i ", ':"' "' i". P.1, vI wp.oI
May marten, con Inotivo its tiumphr Fu n k C-1 ,L A i'_ ;" ,'_4 ' '- Il" 1, I h rcrltr 'in exlenso .
"on 10 a is mw"- r.rin I in I -ii ,, 1 :-,-l- i t, i" , .,..-, .tire on ,,I Ii 'j, ,, ;, I
I lp,= = "N"al."o, sr", ha r I. it [-- U XVJYT z ,,, i "i'i p ,' i ", __ _3831I I 29 plan U-4064 i el ac_ _, j, 1 ,,, r ', r :,,-,, l dessd i : ,,, ,, "',-", ll U.52$2 i -1 P M "i- de Its entet
fectrar& a,, Ix Capillit. do 1. Pronur- I bandit PU
-, -,- ,i I", -ion Air boy un
F, I_ pj,, 0, Is Vibbia, a Ing otho Ciudad ltl-,I il,: I ,: ,l,,, -- 1-nim, !a y Bon, i. I -i S _% "k- pla. U4342 I ', Zr,, r i 1 ,hoz Prieda. CIRCUL0 S%!,T' ,,, __ lit r
_. 1 ih r-ga, ,a] ,I p"",
,1- i-,- - it, -- ,,,,, ,,,---- -- __ ,,, I --I- Pat,.-uteSm ""'"hanoi-Im Rall. '! 1:- act, ,- , .
aims del oue fliers OfstRUd. I'LlOca- ti,-; t, 1 l- ,, F--, I I 11 11 I __Q;Q ;, 1 '' i %_ 11.1 in. Con 11 sorroi-l'. SerioC J It, T,',',u ,i 11 I I 5 nr r a natidoIr lausknelo. I u. d "! i -t- ", *1 __ , ,Ir.:, o',,,, rE Z
rl -- "Iet-o. on Itori.,
iZi ICENCIA q'i, , ,, dera ner:- r 't ,,, I 1 una "rda
InvitA a mianw, at aectior padrill, E -,, -! ,7, I~ I , I it -, 'EF ASTUTtIANAz 11'in
,a 11 -1, ,-".I I ,,,, dill _Io Just. do dirpol'a el
Jose N.malsh P. 1-1, .-- :_ "li-l"', - I i 1 ", i, I", I
'-e-,, 'I'l *:,-, l, I F't, ,", 1 .- __ --- --- ----------- _____ I- l i I ,dute d, Co,,.Ies 64 C ,a I -,idiid, and. mp.v..e'. itia. .1
". k,,-' i, I ""I". ,= "- I 1 Sui, C-trr, no .dq-ido an 1. MilanI i t .. " I I I It, S DE o crotari" "lli"'
;_- 1: ll,__c , ---.---, I 11 4,,' HIJO oFA C, I Ci as
&nd I 4, --.i-_, --11 .-1 I A"ito .0RENZAI", 'u"'t'j"" tioln- T',,,T- r : Ile viento
I i de darettilva Pit. J11-tr
-, Ptirrequis Jes" M.A. iii- 1 -: tz" ,iikt 'JI r "I I at .qui, po q..
P, ,_- ": ,nn N, "', l - 4 1-11 11 lli __- ", ., --j Gallego, IiCita 6 s-retaban ,, ei T- ol.mento"
1-! jleti, A= I M 'A r I 11 --- I -1 I I --- illy 'y
,q do lesut, i A, ,-ii,, -i& C2iz L! r',' I 1, de ,4 pr,,v,C_ Arlo. 'dig.os o"'.
Jj_?. L Vli.: Ills -'il NDEDORF Y i 10 )II, -. h. Diro,.fi a &I
ft _dnemalt_ -,-4 1 .EN'TR0 DE VEN .S g_ as
11.1, i" ") t;- at ga, fofival del no- RPPRIUSENTANTF-1 DEL, COMKII-i -Irl do una
-ria jjisr i,
ris, 'e"m_.- -iti1:,T1-,C si 1% 11-1 I I- I I a 1 l ,. vadon 1. Sentidw,
dt, ,a """J ,, ID dit! .,!!!.I on Los Itlirdrits Cl i J-t. di dt-t- ols
put p"i, 1 'd.'em evo .1ta, aila ,t-11111 E. P. D o,,o,,,,t,,:l:i;-,n!".o Ii nolad te .io on
i-g, d, Ni.tl. S.ft.l. Ile] R SIR- I f T, p-l Pol Citric, glie ri "' 1-C-' de, Pi.do 4,1 0 n.
C'. El ci'L 1, girilfu do F"', -, E L SEROR igil uio io Iiu%,, e, s on 6.'Falim.. .dliuilid. P do -ti, "ii"ir!", Conwitt: tt;, ban- do intul- do ilo 0,,u;lti,,l, !,tili,", -,I ': ,,, Willtoinpl. pt,.. ,it, g-po Ili, I 111 eietill I ,. -C- do d-- ,- dill el -0- R"' Clt- "' L do do'; ,
Ila 1-91"i 11 .n. I "", n 1 ,, Cfa,'V1B"GRA DENSE: J, 1 Ei ,Iin Sum fii: Iltic" tretutin y cm.
"o g-,.,.,,,%",, I 4no r, le ol--i"'s en s'"- W_ ti in" grr,
11 I .at rl vie-eyl el, ,,,t Ct ... A-, 6 i,! ci'lit", C.Stelf.-I'A
I -1- 8 f's Quo
Cu a i il. '4 1 j d subrt to,, partzall, id.
",T "":"6"", ', ,,,, "")"!,I, ", ,. ,,)"" i C IP R IA N G F E IFIN A I 7 7v tL V A R E 1, ,i,,,,a-o
dm d T- ,- il, -1 'i, "t P--i i." 'i , Asti 2, 1- E' ,,,,, Cit. el serie.,i.. ,ofltu, A f-flfilll -o "" P- "' 'I 6's"do17'
x do do In fititta, Y ial.be,,,i A i,,, 1, ld
-- i '.11 Ii ,Ilt- L 1 1.11 '-'Il k[ 11 I Ix 11 "I -i L, ,,, I ,'Is .111i's-, qiie p ... ule at Et _"' f"' ,1 .... tawDro.otivas re se ban
i" 1,1 "! L I' *i ; 1, l, it, C_, i ", ": i i 1. ',' I I CEREM0111A NUPCIAt- sab.
", , i ", i -- ' "' I ,',. I I t 1. I I "t, I 11-1 ulin grain label e, super.li"i ""I ""i I 11 11 P-di, D gi,. I 1"t-ir,--da, dl, a ;., 7 P, ,11, y 1. 1cl-li, 11
ri-, ,': , ' "' , A E C 1 D 0 ; Esta ult! m. hill ,ido 9rirde p.,
;1 - ,It 1, I ,, I- A, toti,-v,., ,t y C-1-M Wlillitl% on o'N"pi" 1, _'' 'i " jlllii.4 st 11 -1 lii-'111- 11 I ft"diibin )l
- -1 I i "I I :: "It' :1 L j 11 1 I - 11 li, i'll I 1. I il'i- I 11 I I I I I I I 11 I , i 3, 1 1 1 I ,, , 1, I f- I., ,C i'- I "
, r , 1, I ll It, --1 I I I I 111. I 1, I , " , r , , 7- -- ,,6-t. ,, 1, ,I, 6 , ,,, , ,, , i- ,to I- rit'j-- h-'en-17 ,-- --1, I I ', r : e , "- i ''. sit __ , , I joven Arrul-to Perot '- , i, -i, in Prltr- 0 I- -,talla-a
1:1 I'll, " i, -, ." i , \:, 1, 11 " ,. ", ,, 111-1 11 I "I Ir I I I I r' '- A ,r9-!,,1_ p,r .1 Club -' & ,,r- Roy (Gal'!'R! ,, Si 't
rt ,, ,, I I lpdr- f",i", ,
I , ,,, i, ,"I --" , I :11, 11 il I- I I ,,,, i , I ,
L,1' , x, i i I 1, ,"I'll, i6e ,Tah , Cmoiij, -, , "' -- -,! i ii-,'- I'w"el It I". -_ " I , I ill,", I I cl, '' -- i r -, da -,-,,Iz b', 'r I J1, v i", I i ---, -- -1 I -mo eon-, ", " I I I , I IENJAIIIIN IW I ENDE71, T 1, I - 11
I'll I I i", 1, :.1 I 1i I 1 I I : 1 rl. ,, I- n T, 1, 7 hagre.
r 1, ', j,", Ae 1- I i"I'll" 11-11 I I t I ', I ; -11 -,I Ill I- -111, Atel 1'- LC.ri,,- 1 1 it, t.,-i. nufi.
-1 i I I I I I AUTO M07IR CLUB DE C it,,, -1 1111 1_i- 'I","", I It -,. 11 --l", Lf __ I I 1 ", Vda sg, ,,:,, ? ., .11, L, Jr-jo, do -, ", I -f -_ 77- ;! -_ Ur tXtilnerdj- S ItidofA.o 1--lin do IS t"p-a& p', : -, -- iA i., it ,. ,le durtar. El
111- i, I "I I I "', i I I "" lfflzw l .- __ '_ _, et ., s l S 11 -1.- I-- j :
11 I ;rtoii inionu.11'r I L"-- Ab.d ,.,
"I r -, ,- :i 1- .1-vie,.do ,I- I
ut's do 1, __ __ B Vedarip, amonind prr.la
-, i- ,,, li -m lJtr- NI-it ,![as ,it A,- y C !11,111 11
1111111116 t'i '! u- lill_ , .- - __ ___ 'd, &- Gl. quasi. do J-eitA Valdes Y ti 1 ; "., 11 llt; -i ,i.-% a
11 1,1,111, , , , zh- y, j"I",- .1114 alis
I I ,, ; 1 : -i, I t'i t,., --- '-/, -' , 11 I '-' gi 'T i; A .... ... Y I I "l LATjIC, T,.d I mp- ,to er ims tattoos
1. -' 11 -_ --- - I - _- : ,2,> :l A M t-rsa y 0-mett, Tom,',, its ,, 'AL, -_,, fuelte.
.1 I --'-- ,.-.,- "' -'. X's "A CstA hoy el Cart. I L -, Tlabar , , -1 i A I Al #1 de In pjrt# mu,.Inl y bai. bona Nothe Gn-ji,
", 1 R,7'-, ] ,b .. 'sus podm,- jl #Ltilirlo daii.,, Ii m1detitig natural y prI salons "'ZL 7' l--,it" 'I
1, , f,, A I I 11 I __ - sou'.. -L bAZio- , .... .... lc .12 -,
il, 1 P I I I 11 I ... I., I -",--- .-.i-d. - t-, 7 -it, -mos ioatigu adi5 T_
I t ;A- i- r YI -, It,' p ,par. ,ones del ( ,,,, qu(
,, ", n ,,i ,:, *, I :r Miks-DE CIA_ i' ,- ,I dtl Alf-do 2.y-.!
il, I CiA Bani "l4
l,%, , % I I l,- r ., I "it' it' !" i--4-, -1i, ; F , .adol.,ul,
-_ "_ 4_' ___--._- ..... ... -, __- ___ I I "I
1, I I i I I i, lir 11 ii -__ I I -i_ I I I -_ -_ __ _ I 'D: 'I I - _x-
1: I I __...___-- "....-I-.11- I .> i n l ,- tl I" i 11
11 __ '7-T --,-1, Ii-- ,,i 'I, 1. ,it' I ii ,1,1 I I .- I , , I 'r I i I I T -157- _dc
z I : , i C Q, "I ol, i _/ I I ly .o.
-- , i it, I 111 ).-,. P--, is Pill t-do a, ,lu
.,,2g p,,,,,.ol
( I
,_ i U-i"fado'.3, CLUB dio .'
,:, i I I ill, D, IiAl I ..
,_ ,, r I 1. I I 1 I I -1 4 doming. on Vltdiil I I d-w, N.,aritne proruncio up
:11 1 t"- iiri mistori.lrro tr REPUBLICAt G, diis
, ,,, 'I. _t; -- liCtors, in sigoiti-Ci6t,
I I I or 't I I I L 11 11 I I I, I , 11,, ,e -li.,os 'ennic, atilmild. Tropical, --- -1, not. Y. slip, ;1. -b- I. nuI I I .1 : i E.- Y D. I It isi, sefitili I .rq,,.t.,, d "orra ilLisro' dLtot qu, h. ,to jlourd ,
I , L' I., L I -l L I-- C in, onar bsn nu., 6n, ett,; I I I :!I I i., t- olalid.d- Dindii. --oo,
i -I--- - - /,
1 I IL '. E L 9 E OR __ ______ -, __ /
Y patients, Ell sa propm nom.
i. I I I ,, I I I I I -_ -_ _____ ___1' y on e I .or lo. ".
i" L I I I" I 11 -, I a a > -1 I I 9" an'st tedo- o-h ... Y1 an ...... .
r., 1, , ww I I I1'i' , i ; ,:7 ,') _j ,L 1 7 (1-1 1 :, I j 1h lerim-.it n'ta'an A.d.
Lj 7 [ 1 ':' 7 77', 4 r I ,", 46 ': .4- ,: In
F .-, , v , :" 1, -:, i 7 4 I L I, mrs .1 raismo.
I 1 :,' :'* "i-i ;, I ; 1 i ij 1 , ,- "',
Ill '_ I I -1 , _i L ill _J ; 'i I i ntq tienda Al me6oranuento
I , I I 1-1 1, 1. m"idt" co me,"itrii nuestra
H," 11 I I L % I I I H A FALLECIDO T maturisl que timabitin
I bj L 1, (Deopuis do rocibir Its Saint*& Sacirtanantoo y let Bondici6n Papal) R,, 1. P. r 'I 1. mass social.
bi" I r, 1, i I it de todo Corg.
S- , I'l , , '. ,, 4 1 1 -1 - 4 -'- I -1 ,
CIC, -1 I -, I I 1 7i 7__ n __ _ _ : _: _11 I Im z Cnil"", n 'iiftte'r. do Is
t "I -, 7 k I I I I I ,t _ ,, "' - I -, , Is,
son cl H' I I I 'r I 11 I I -_ Y Fr. I 7 1 -- 14 -1 z -- -i, I -_ ill- I
r I "I 1, __ I = -_ M R7 i I -- .1- 7.1 1%i.- *, z - - Z= 6== ---- = -- _ AIEZ e Djub DEL A 'ITN7 IWTE. V DE
bordl- I I I I 11.11, ...... 0 -a -= ,. -- I __ -'---- - __ --- -,:.___._ -- - ____ __ __ ; 'T'KUA:, Junfi, -1, J-til, o! inlik'.
-CARNEk- __ ''I".. ,
"t', -,----,I---,-,- i 1
C I I 11 , o,?4 C,-rft,, f r1f, ,8 -----____jc,_p___L-_ii-_,- I I 1 t, I i I _,:_, 1-11 I --an ,
m'-'a - - I I I ,1 Angola Me ocal viucla do -Imandexi Orlando, Elma y Torga Fernandes MenoCal. Maria Antonia lunco do Fernandez; '.k' TIDO POPULAR ASTURIA.
M ,,, I n I DE HERNANDEZ ] "', .. In del Covid'. de Dimit" at
.- .... _= I : I Antonio lqlosios ,Gut, .noz, NIcolazz-1tiollina, Tollcidadvat Ilmonal, LizarClo, Reafitutc, )FWuml Fernandes rv ,i 1,,s S.1-os de 1. Can&
, I

I I
,,,,, I wast lulict (Quo Jall*66 al dia 19 do Soptlembro do 1949). 1 C. Ila .... 111.11, ---g.; C.ii Alvaro tciutsiantosI Susams Bolocruct do Manividev Manuel Menindex Gonzalez, To a y Colid Men.cai: 'I
mrr. E Col.; j Rolando, Oscar, Esther, Mam t, 0190, Suscma y Georgiric; Mantindez Botctna; Silverlo Fernandez Fernandina) I I! IJOS DEt, AYUNTANILLNTO TIM
-L , 'r' Dr. Carlos do Valle. __ -do Ct. _=:,a honrait lumobres por ol ol-rno ESTRADk Junta d; d vit,
0C.P6 ,l. e Redo. Padre Giolyol, --.--- DecicT ItractiC
Can gio -, , I -1 __ I I -1 ... 1.11 -1 10,ri'le, to at Coot lo .14, I $. Ma ,,, .... .. _-, dp= riso de S,, airlta,,maficina a !as nueve do la rnan,.na I -'el -vr'Wv,, seim, sviritim Got,
lit 1 I _11 on !a Parcq,, a ds! Vedado, at q ,P, SU viu60
1, K ua SUSCrib I
AWIf ro, r LI T -!i:, ,, ,, !1i __ ____1- 1___ "' 1* ,--- - A-r I
]a eloctl qu eii I EVEMErm k ---- ---- __ I I _LfLL L_ '
"I __ - ., r, Ic. i j
- -1 iRre Ma dol ' 'r I I :illtrid so sirvn noinprt- I 'I
bre, CRnt6 In Rj:jC , -_ 1 en rictiribre. do nits nii6a, harmaloti Y denticiS f J '
teas I i. die arn ,,,
Lta, In r i", I Tllpq.n a liii. Pwri-1,7 1 ,
tim, ,,I T"n ,if, [ : .i I I' ; i ,
7 7OPW
CA r I 114M , I' _1 .".1',, A,r:ng Sin lan piad090 I --. I
h.mr1r, rra I ,! ] i, L ', 7 1 A I A nlo
p a? I I , ai- I , , ,
da, FUNERA-M A 1 ( 1 i. I . V 809
.,in, .. . hi's to . wi- I I_, H,, """ IS ,to -' -__ "L "19,
c i E ID -1 F I C 10 IV I 0 R I : CARLOS v1=01t IAERNIIA om
ZSCRIBASE Y ANUNCIESL EY I B in) I --L--,- __ _- -, 644W oRrics"a
__ NO DE LA_KAR1_ ... Iiifcmta e umeda Taliforlos- 0f1dnw.,U-3M U-5252 3er, -Piso. U-5243 -- --- 'Z
EL 01A "' A" i l I = Z,',- I 7-- "'i t- -. I __ - - - __ ____ ,--
ICXVII DIARIO DE LA MARINA. N4 A -1 hF 1 ft r)j 11iV) Iv, r)tI(T,
Croniea flabanera
'M

n l

ffl 0 D A s

Advances do lanueva estadon

AHoda 0,11 1(1 i4csi(l
YA-1., M.dett. %1--l-I d, -, d- 0.'' V-Tz-, In
el" t7.50


C
7.50

C
M A H 7P
MADAME AHRA GALIANO
-xd.'n d. -'os Bof= e v
CONTINUA OF-RECIENDO front* of tine Arndlto
Limpletra do Culls con la Mlimcara Tarrichra
4,11;o "tl l) 1 ,ib
Y :-17


INUVA OFERTAI 110 DIAS SOLAKENTFI N Cis
IEN "EL ENCANTO-1 MASCARA DE ALMMRAS st,
Eiv i If T I
Qa&i onvase contend de 40 c," oplicatse faC-jlMmw(, tln a Ia ,, DE A terna (let T- 7 de Garttntiiri,
14M RAS es ideal pwa 'odos .11mi- el Ao wodu6do POT la lez riflate, Vri PlIft se ha recifif el t'riterit, wilrior
17 i
I -V1 0/r,we,
vita exquistia especialidad en ratio plate, Q britidiiirdole el mrjor

JrvRio d"Offat
TAMAHRA C Y Linen (voglado)
F-6070 y I71
,ed,
Apw 2 1KIP Oqnl I 161 0 1,
So
adelantos ilhora m s soficitada que nunca!
a
'a a, lwe
A"'
Ttif
-vedodo
-.I. -a. -0.4 -1-.
.a nueva

leg


Parker
A


M-411w
I J

.............
UIR es otra
que wri"a a- tcid i Im anitriore,, ca
Ide ta de Woodbury .... ...... htfle/a. en Prec"ielfl,
Fl lMPIC roce ohrr ft Pape! la ll',:0 e-hi, "'. -jrill fl'je, el flufF dt 11 lmfA ft.i
Pl-iviRw-Ald- Triunbull William Nlto" Hasodor Flsia-Afl on a en;o do
W, Wilkom. Bill no se c.... dt d I,., a dfd PArkcr Ile- -, a -- r -I dd
do tilde "pAli ... 14 P-A. y C', d, t'.aat- f6rds.ido do tilde
C Clltis woodbili y'q- Ill. J "! Y'Artle, Z'm er, k" -'I", Ail""
N-" dja&re, d. Js&-Wart N- .V0.4- d. firlt., YA" -1-t- al r'vfifir j1t,,Pvf60ea t 't nj md.
N.-jwa-66ft Contra eorraras a tvaittiitir iii-ilt ua
hall ',at, d. d cuw, en el acto, 0 Qwrtk con
A PRECIOS DE FABRIC
d.d, Y at F. A. Ehibkl6.
A11-2019 l1rals, J C Wt Arnilic.. IIE tratomicalr, f--W diaria can Woodbury pmeb. !Y wos 8
F-ACIOnE5 apttomw)
aice Frisrflla "Primer. fr6teseCnfi- lit
XiCA WPUMA Lue-90 UD M.- r-k- "It IMN Y
at'. f'i,, ... L. Pi'l queda starve 7 lets&." jiljlbilill-es U-tlsi -at At-riliw t .1- d. c.t- A,
44,., CAL A
pARA, FL.CUM QUE INVITE US GiRICUS -,T-L PAS...
I P ,- (1.4- -53. .1 l.d. d1l
nopeoweratonto: rARMENDIA Y COWAKK
Ap-td. is 72 Ttf,; A-79" H.h.- "I", 0 I'
I I 11 I I I I
I I
I
1 1 1 I I I I I I I I I I I
I I
I I
.
PAGINA DOCE MARTO DF LA MARINA. .... MARTP 1, t IV OCTUPRE DF 194' 1 A O C Vff
------,----- --,------- -,-",---,--",-----,-"--,- --,- '--- -1 _1-11 1__I
Sanciomi Urgenci a onre 6 los S,11jit I,;, c j,
to A, j mr-milm"acu lpi, ,Iw"; del, ,
, los 1'1,ewvii6o un memor qui, sc Nifimim J ;;Iiwa d rcfivo bisip(pl,"',
I t7i
det vrtidos en la F, dvA groottotitta EU. la vilida Old! con 400,40s en 0.1 nvp ,A ImefuldireN 'Exprvyop /I ii trvip lowruawrif-moo '
I el Jormdmv v q
I I I I I'll
'DiAnx by hiermi .... it it ,,,, wto d, lwisim, I I" hit firdAi'midt, ulto am pliel its rv qfigaci(;rt 01 fit? de ,,,1 I /(I rf-;olvwii 44 Dr. Valer(A vii 44 ito;cio de,
i
M(is voll it" imo. eft ,,I refewmatm i,). I Iilwt,11 1:1"" ex pteo m achad(l dclif'rinifteir 4 (prigell e1c tin futwo, Podicift Iterwo 119 Cl cfflplvadqv ""iI'-;;ohm'if) uw, Is- Alipue, I(i ,Sra. M. lbirfirt kvflirte
-1 11-11--l-I I I I I I I I I _11_____11_,____ i I I -, I,-,,---- -1-11 -- ---- _-_- , .,
i --- --- ____ I i 1 111, zlf " 'i" 1.i At, 1,1 211, "I ",
It I it-, 7,1 _,61_4 : 1 __ I j I I ,! 11 I r I r I I 1, 'I I I I H it (I t I i 1) i I A% I 4 1 4 r 4101 POLICIA I 1 ,; ,,, ;; :, I' ;, Il i;illll i.ii ,i.pMI, Ile, Ual Cosa Htlefd" AID III by LA VIDA (AVIL ,,,, :t,,T -, -I "IT, I i
P., Fan'tin. Le"I I :- ,, ,iit I illp, ',111 , '11,. Por Francisco Varpla I !, ?"', 11A,", I I ;, ,!", ,, ,',"',,,'; ', d 0 F i r 4 ", r "'- ,!,- ,_,,i;i11 '1 1,
[", .... I I I I 1i .11, ," , r, A, .A. r 11 1-1 "Ill.,it, .. .... ,i ,l-! C, de Foiwwnt , Por Albrto Gir6 "i 'I" i,;, T, ; l, ii,
, M ARIO Ocgi) i 1 4111111 arif"1111!
I 11 I I ,,, I 1 ", 11 __ __ -1 I~ I I ': i.
1- -, ,,I ., -1 li, -, , ___ % Pi- I) ,,,,, .;;,,J, ir"", I I 1 l,"! .. .... ,,,, i i _1_1_ __, "I'---- i,., " r, , ,I -' ,,,, , ,:,r T I~
I I I .'-- if,! 1- -t'1_,,i- I 'I ;-l.1f ; I mil, dit 40,DX), C,,,,, i I C101" It, f"it"," 1 F,[ i ,-,, T ,." i I i i z T"
I 11 I I I ,, I 1. I 1, ., 1- 1, ,,;,, ,,, "i T I
I I N' I A J F R 0 9 ,,,, ,, I~~ ,;- ,,, 'J, 11,
, , ;, , -, ,, 1 i ,Ir icaili, [ ,_-, (7-11 ii, C,,t- "",:", 'I" ,,,,, i ', .. .... I i"', I ,- '! I
i I ,, "' f ,- "i 1, i,,,-" ". c :,-- i , T ,, i ; ,,, ,,
11: I I I, ,:, , , I I li, 1, !,,, I'll" I ,,, ,_ ,,, ,,,,,,, ,,,,,,r,, ,, ,, i ,,,, ,,, ., I; , i ,, ., f .- 4 k, ;. '!, ""
11 Z- ", i -, I i 1 111 lt I" R 'i 1 Por O'car Cie,,rn lit, "I k1I "i "' -" _. 1 ii;,
"" 'it". _;e- 6 :i"Zi, i 1 '. I I 1 ., ( ; i I, I 1, i , i , : ---, I I t-- I 1', ,I ". Ill
1. i I 1i , 1-1 '' I: I'll, i- 1 7, , 14il" _- Ilriii ,tl 't; ;,,.i,1, I,, '-'r1r ,,i 6-1 v- ,!-,anili", ": ,,j, ,,,, _i, I "!""_ ... : , -, 1, k, t i, , ,
Ic Iiii !:,_1 ' I _' I 1- I 11 I, 11 I I i I T i , i
, " i" T"!- I _;' I I Ii IZ "" -- "", I I , "I I 1-1:1, t, ,
d, i%, I! I I ", I!,Ti ... 111Z ,,, M"" 'i ,i, I, "" "' 'i" "i""', k "", ,!,i _;, i, 1 Ii. I ": lt-- ri, -;- ': T ,
b -- T i ,, , : , VA ;r -t,, 1'.rii R.dig'," i, t:, ZaIn it, mi- I i ii i"'", ,!, I i', i, il AiT d"11 i, ri P-- ,, ,,,,, i2p I 1111 I , , I; i,-,, r.
n, -1 I i" ,, l" p,,),,,, N, pi 1! 11- '-- .", ", T -.. Ili, ,,,T iii ,ifT 6 I ''1 11'1'ttr' .,;,j- "'i ("'IT"I'll" ", r I
I , I fiAl-,y ,,, 'i I 1A I 1 -! I In ,r,-Inl "', d .......... 1, 111, I, I I , , I 11 I I ..... --- -I 1 -', i'i 1-1 "'I" i , I ., k, i 1, t. I Ttli, '41 ', i, ,'
2ii, -,,,, ,I,- ,,, i 'I I T I n " ,-,--,-"-,-- ------- -- in iil.kl 1 1-11- 1, "I ,,. "T'll, il, 1 r T "
,- ,,r,, ;" ,1- ,, ,,, 1, ,,, 1, iiiti, d"T I -, ":, ;'_ 7 "", 1, i 2, t",-, id (", il"ae 1-1 'i", k ... t, I 1,t11Ir-ii -r" 111 S11 "I I z i ii 1, r i" 11 ,, 'i" ,
i I 11 ll -I i i, , ", 11 -111: 11 ,I "! '. ---l-i ,, I "I .1 I I I i p "'l, 'i, .-- 5 '- ,,,,!- ",,, t'Il"'i : ,, -i- --. ,Il 1--ii, 'I- -- 1, -- .. .. ... ,", ,, ." li I A 'i, r i r"""', ", ..... iY i I, 5, i, , I I ': :1 ,, " _' , ,; litl, .% ,,I 1 'I, "i, I ,"
"i Z,: 'I'T rli- Iirl Plia i, A e A I )"K ii J--, ,,, ,,, -'T""", ", [ -; .. .... ,11 1z; 4,ci ", ": ,,,, i,!,,,, -A,
f, ri I i-ii 41 1-1, p -', :I. I L F I il - 'I i-" 11 11 I ", ,,, ,,, .,
11 r- - ... ..... :1 I 1 ItIl" i : r, I', ,, ,1 ,, ', l -,", 1 'I- ;, 1, ki ,,, , ,,, I T i,,, v- .. .... T' , ,,, 'i
I '! i I!,
-, ,': 11, r Ic' _i T ''i, !I t_! l ""', ,:_-;, j I : ,,,, "!" i 1-1 .i ,I, 1I 1: ',, 11, ],I I d, I, id"r,"TI "- "t" 1, i" 'I',", ill',,%,
I 11 ; I T l --, It I -It "I T R 111- __, "", ', .1 1,
i , I ,' I 1, 1, F, : : , I- i, "-"-! 7 i, ,;' 'J--: i lr, -'I_" 'I ;' I 11 i !I" I I 1, ...... -_ A i 'i .-, 1'11i% i , ,:, I ,, ,I"' i I,, "" ', I : I I I, i , -", ,,- 11., ,: 11, A!,-- Ti ,,,'
7- I 11 i, ;. I I 1, -i I , i ", I rl ,,, T 1 ', i, , a I I, T, : z ; T 1 ,,,. I ,,,,,A f',- -11 It , , T , li I- i, ,, ,-, ;, i 1 r F !, R ', i ,, I -,i, 11 11r,", 1.1k," r; ,ip -i
i'r" ,T, ,,, \, ,', ,; I 'n 1: -, A t -, ,I 11 I I I , ,, i r ,,, ,,, i, , I , T, , 1
__ I A, I I'll p""a i- J- F- -,- I ji 1, 1 ,,, ,,! ,, i -T I i I, p r r I (I"',"', 'J, J '- .-, "', ili 1, Ir,
7 r I I -, I ,, ", 11 1, I I I i, ) i Fri~ ki"'r!"t- ,, ,1 (" '! l j,- 'i, I I it , :, ',iiT ', i ;L, -- ; i I I ,", I, ,!"I 11 I i I -- n, I ,,ztt :, -- '- -, iij -A ,,,, 11 ,1,, T '! I ,,, I
I k r 'I T -iit a ,, -i, 3"" -i'', ,,- I "i" 1,
,- I? % ', 'I I ')-- li, ,' i 111- ,i I __, init- ,,, It, _-- I -- -- -, 'I I -ii, - -,, ", ", -,
i 1: i, ii I 'i ... ... ,,,, ,!" I T ,'I", ,ill i- 11 7;1 I I Iil'i I'll '- "pil K T ,r; ,-, "" w", ;, It, 1, , I , I 1, ,
T,,,- G -ad ,!,i ,,,, ii, ': T ; ,lt, d"di ,, t I-, 'Ttil dl p , I I ",t w, -i"id" i ,!, ,,, - ,
,ft,,: ,% "'! I k ,,' ", T -" ,:, ,"'i. t_ r I h , T -, I,, I : I, i 1 ,,,-,;, I I I 1, C'- i 1, i", Il !, ; ,t
1 : f I 11", I p ,, ,,,, 1 -',
P", --ti ii'l ii, ,- I ii ,I Fj i 1- I It 'i"I ""'I ", J - V,, I i, I t ;5 ,, I i,
, I i .. -1 I ', ,!! ": 1 ,, i I " ,,,,,
-, it -, -i i -i I I : , ,,, ,If 1, ill I i I : .1, !",
"" I 11 '-,-,,,, ,,, ,-i n, fj 6 r"I" 11 t 1 7i, 1 "I I I, 1= 1 11 -1 i fri, r (; ...
1, ,,, "', i ,;, ') " ,, : "" 1.11-1 I "I i , ,- I I- I -, ,, , ,,,, "'t 111. ,,, , 1 I ,,,,, ,, , I ,, i ,, f,- ,,, ,,,I 1,,,-,' .
tar 11-i" "I Tc ,!"",-, ,,, 'Il 0, P,-- i ,',' i' ", 'j I' I ( I I 11
-Ir 0, Jif,-- d, i I i" -, I ,, i ,,if -,,--'1'r 3- 1 : i"'i ii -f""", ;' , , I', ,_ I~- , r"', ", I I I ,I, 11 "I 1, ,r,.',: ,",- ,I
, " I ,,, ,,, I r ,It,' (" ,,, .,I, , -"I ATI- .1 11 ,'I I i P -, i I 11, IT il -.71 I "I I I T,,,, I
11 i , i ii e ,,, ,,) "'I , 'Li i IT:, I [ ,, ; -T I 11. T" "'i" "! I.- I"! ,!,,, """, T'i -117" i ,! !, , it, ",", 'Ti, ,,,
7111T 11 il'i-l"I ,, ,, !"; '! l_ ,I T t "" t1iii"IT I ,- "i" "I I ", "", i, "';,1, 11,1-1-1 V i A --- Fl-, 1, -l"'17, r, :, , i :'_1 11 : , ,,', tt- I"i 1-1 ", I 1, 1-,1i 1, I, '' ,z "i-T ,,,, , i': , I
; I , , ': i i" " ... I ;,,i,, "', i , ,,,, I, -'11 I 11
"I"'" I I ,it, 'V olarld o a i,,,,"-%_ ; 7, I I It z til", 'I 11 11 11 I I 11:1 ,) I 1
1)- ", , r i I iI !111iT'1 TV, I'll ,,,
1-, I k r "I i: ,i ;'I. i, ""l, i I "' ,,',I ', , _1 I'll I -- )ii Id"T I 1- 1-11-i- d li""I"', :- 1 m ,,, 1
1, I ":, "" :- I I 11 I '.1113, 11 11 "It" 'I, ,ill i ,;, 7, 11 I I '1 i ., -6-' '] -, z 1 1 _-i ,, ,
I I T i I i A !I, 1, i , i I 'w I "i I ,:- , I I 11 "', li'll I 1111
; illll I I I il 1, I "', ': , ,- , I , I 11 T I I" i 1, 1 I I i I "' ,,, ,,,, (", li'll, 1 1 i I I ; "': I I
,,, I~ 11 1i I'll'', I I !.Ie 11: ii, ,, ; .0 1a n a ,i '. I I"- l- ('i 11" I r J il'i I , i 11'1 , ': I 1: " , " , : I I 1 !, 1, , I ,f ,, ,:, I ., ,,,
, ': ,,,,i, , i, , ,I '". -il""n P., I --- I i i, r, ,1-11- 1' ., : .1 -. -:1, ", "I
1, ,Tlidr' 11"'I", I iZ111Z1 I '' I i, IU- I v en el I I : ,
1 ,,, ,,- I l, 'I I 1 i 1: I 1 1 I f i, f 'r I~), ; I I I i I 11 I I ,I "I';"- I I I f I : 11 ,,,, ,, ,, ": ", I I I
A pii !' i i I i ,i! 111911110 M i I I I
,, I 1, I" I , I i i I ':, '. r : ', '::, 'i,' '- :, :r -- '' 'I" I I 1, ,!
z i;, \ 'r I : I, :, !i I I ,, I T I
"'111111111- i", 1 11 1, -1 1 ,, : , I 11 I r, I I I I I I -_ I I 11 I 11- I i I ,,,,, ,,, I I I ,,, I I I I b i ndan d ,e td as
l",", I 0 % 'i ; ,, I l, ,, i i" , T Ii, I , I I I I I I I i- I I T I ,,,, "I i ,,, 11 11 I ,!, B Y I ill l
,, I ,, ,, t, i , "" I "I I I I 11-.111,;1I. '.1-1 T 1;-:1 'T" i "I I
i , ,,, ._ I I., 1111- .: ,, I )I : Z-r", '11i i;": 1 ,i - T, i", 1" ,!.
'i"I., ',-i i, ,-""I "T i", ,,, 11 i "'I' lr' "', 11 r , I I 01
I -1- ""'i" , !,,;, 'T , 1. 11 I ' ' " It'' 11 11 :1
I I
i; 1 , I I it, i, C ', ,, I 1 11 :,,Z'11 I i' : I ', I I 11 -A, .: ', , P : i, ,,, 'i I rr ': ." i i-i 1, ji,
,, i: ,,'! 4, :;:_ __ ,,: 1 11 I 11 I I 1 i ,i, :: ,: , ,,, "," I.4, - i I, I:, 1*1.1 i :'' ': '' 1 a 1 O 's I ,-, I ,,,
el ,i,- Ft ,, "", 1,, 31 1i I i ,i, 'i, 'i '1 I 1 11 I Z ', I ,,,, ", ,,, ,,, ,,, 'I '' ". I J
_' I 11 I~ I i 'i ir ,, -, T it, i, -T 11.1 ,.I ,,, s, "" , I I I 1, I 1- 1 I I I ,: 'I, 11 I I
rr,1! ,, ,, , ,, f, ,. I I 1, I I I I I ,, "I 1 i , ,,,, 'I .f i" 11 I P 11 A "
Al AA- I 1! Z i', i", I" I i r I I : i" i , I I i k "" I -- -11 -1 11 I "I'll, I "I -, I I 11 11 I'll 11 I "I
"I I 11 "i, I~ ,, ,,, 1 rT TJ,4-,- d, 1T,,d-T I il,.- , ", I ,,, ", ,,, I I ,, .i ,i
qu c tl I I, ': ,, , I k !, I $14 0 '0 los e s 1:.
EA4 I ,,, ''i I ::, i ,'.,,- ,,t A i 'i, -, I, i --, I kid. y .elfa) I -, I I ,r ., 1_;
-i,,,, 111,1i, 11 , , ,T I i I I ,11 z", T" ::i,_, , , i "r T, : , : ( 'err6 vl M i F ist rfp "if, #,"d u vtfvif u
Aran 1'b,"kd 1 l' ' I 1 r I, I~ i", ti", """, i , tt i "' -1 IT -, 1, tr ,' T, ,, ; ,,,
I -dog &I-6Al -!, iil l "I ,,1""'i'll 11 I I i n,", Sl c", ," A' I, "- 'j-, t iT ,,, ,- I V.lld Ito, 9 dms ": i ; i I 1. 11 11 I
,--Jorant :, A- .. ... ..... !,'I , I z I i",J, "' '! I I I I -:, ': ',' i I LIRIA I n I Ar I; )a DrAiT Ida
Ion excef-", d,, K-11-il q,." 11 1 I 'I, I I 11
-' 1) IT"i A cI p "' 'Q'i' T i "T", ,il ,-, -, Ill fix posw Itiz on de Fidvfio Pm tre 1
, I -"ill"_l di-I Cam p on jwlilridaw
ham ,m ,i Cii-, ,i, ()r,,,Tt..- i F : Z ;:, ,-,,, "i r,;-,- -11 1, F_- 11 _11111 C-I : 11 mot ;_pwosf.1 iel , " "I
Intan It. I :', T ] 'i I IT', I I I ri- 1 I I i i i I ; ", , -_ i I -, I "I'll,
Fust-p iritpiA, ,! Ti-,i, ;-! i- ' -i I di dt i ,_ I 1 t'. 'i F '. -1 "',- 11!1', ("', ile "
Ji, I "i,,-,, 1- 1- ,- I - 11 I ti I 11, 'T I I, 11 :i ka
"' ilii, rA i'- T *' I I 1- 'T , !,: ,- -__ : prork?,phi, ;; ,: rwitirli'M I dpI JiO;lifto r()pJ 1"A ,i i ld"
__10LAi1vJAr-_d_t*-ft, .1ciizc, R Cl,-- '-- '_ "' 7, I I, I 1':,T :n Ii""'i",
aW.-Ofelidente kv) i ',',-,,I,- ,-,i I ,- I I I 11
elos Re a' I I 1. 1- 11%11 I "I I i -! I. , i"," "_ II, 1, it" lli ", I "Itt r I -_ ii I 1, 1 ,I r eff-J JAIfj , rk I .,-- ,'It ,-1111c 11-1 ini
7_& ;'I r""' IT ',t, I - I'll I I I 7 I ". 1-1 figurim ; ,-prwi le it u p ,a I A ficm', ,,,
ITT At 1i "", I 11 1 r , I 1, , -, Z r '- "I I I e
to.. Ad *fie dmw D ...... 1-1, r I i 1 7, I -,I I I i: '!- ,
A, "Iti-t, -Ili I~ iii, ,f'! I .I V-,- i 11 -1 I IT, ,, , -- ,
FarfoaL-cano, No ,a p -I! I,,i i I , , I r I -, ,- , ,I-- I
do ,Tj il,,,,f- de ',1rM- ; F 1---,' ,-17'"' ,: 5 :, 't I _- i, -. I I 1 ii 1, ,- I:, i , I ;,Ti i- -1111.1 1 ,!,, !;, il"!
01 antes, Millet, I& prottsta ,,;- !',- ,, i ' i 11 ," I , "" ,, -1, P,", -i o.
'' i I, -1 T , --- -- 'I, 1,
JUez Fleltes A) de6m --,, I I ,;,! Ai --, dtl ,, I A" -, F:,- 11 I T, T ", I !"! 1. io ,f
-- N _- - --- T- : "i, ,:. iz 'i ", iT! -' '111 I ri :' l f-" '; ", 1i ,-: --.-- .-.-..- r J ,:1 iI I ii'j", i"', ,,, I I I r I'll '.11 I lf- Ii11,J:, 1, , 'Is polkla Nacional, ", i- I" i I Mlli-- -1 -1 I I 1, "' i I -i , 1, ,
T ,
__ 3 T,
rdAeptol o, CJUA hJZo el -- ,r , i, ,11%, 11.il, !i, (-,! :T''et" S ,! S ,_ ": 4 I i ' ' I li ri T I 11 "i t r" -%- do
At I -. i. : -, .", "', ,- - 1 1, 1: -I i 11."i ii ,
I- I li l 11-11, I I, i T, ,, ;, ,, 1 !I enclithtib er(,,_ , ill, ii ,, t, ,, 2, ,i,[ i:,i ,1 I, I , k _- ." I I
'. -1, I I I 1' 1 A _-, i I "I 1 11
""" ':I r I 17 1 1 l,,,-- Ti -, i, . e , I "I _;T, -_ 1,
,"I , I ,, Tik I i , i I I I l i i , x I Z, __ i. I 1, 1, I I I I I I 'i i 11
tratodoa Ina det ir Itc , ", I l- ,
-, ";! r'! 1 ,,, C, UTE DE I "-,. ,'i 1-111, I 1, ,i- -," P_, I I ;,- 1 -1 I I 1 I 1-rill-1, -', 6 -, -1
911.2'o, tsie T67 Lrd" ", t', , if T Ilil ,!, Ti ii, I I;,,-- 'i -, "' n I i , """' I ". ,I!,, _,r i I , --- :1 1, I .r ": T 'i, " 1; c i ,,,, 2, I:!"",
,,', I Ti- 1, 1 11 11, I I W "I' ,, ,, "" , : i r
_t ;t", _ ii I "', , I ill, -- r I 'i
-1 ,, ,- I I I I III,-,, a la
-1, -1 I I ,- T ,'y I i ESTO ... i I I "'I,
.1 Mr. 0 Af- -l da ,- ,T,, I il I 17, 1 1 i I Q, i-, ; t, -- T, i il T1, "I I i" ,,, i, , ", , quo
liti.c. y A,. jef. -v, ,'i- M C , I I'll c, 1 S, T ,,, T" i- 1 ,17, -i "i'' I IT I 1. I , I;, I :" I , ;11 I I "I 11 I I I 1I i 'i d" pf,, 1 -1- tra ra.
A I I I :, T, : , I , "" '1, ,
1- n Alen, at ", ,l ........ Iki '. I 11 "I T, rl , T ; i! , ,- 1 i. I R .1 I 1i 1 11 t", I f i, ,, I , ', ,. Iino a
," :, I I I Iii 11 , I I I I I I IT fc --, H..
on t,;.' .1aalon- -5Z I ': '' ,'', , "I I I ",_ ,,, -1 I I ;, i ;" ," I z
-, 11 ,:ls I'_ 's :,_P-,-, -1 1-1- I, ,: 11 ,I 1, .1
l ,1 11- M.1- 'U,, ,Ii, ;:,i ,, x ,I- "r, ,;, , ,, l ; ill ,I I '': i ," IT, A I I 11 I I I I I -,: -i I , i % T '' i ', , I
, I I I I 11 ', I , ',,; ,'., :, ,i I c 1 ,,,,, i: ,- _i., JjAI -
,_, I I ." _- 5 1' Stie iA%, I ,- 1 % iI ,
"e : I n _! I, 'j, ,T i 5i i i ,-lX.,- de N- i.,h Iri" I I I i 11 -, 1, i , 7" I ,, , ,, 4 I t, ITT, '; I I il 'ente 0 sea
i ,:I. ,-, "! ni- ."'',i- r, .. ,,r' p_ ,,, I -1 I 'j, , : : I!',, I
,'T:zl F l" 'I" iiI t, ,"'T 1- ,,, 'I- i '. , I ,, _ T , t, I I ,t, t, -, z l a I I n , 1 I I, ", T 0 I 1, 11 I I 7 I I I
r; -1 ,e i'll: Fii -1 T ": T x 11 I ,
d, ""iii ;- -,v,- -",, ,' _', '! t. -, ,5 ci,; ;-1, ,, I ; i %, i " ; I I I I I :
4z ,,, til 1 iilli Y ij, ,!,;, ;,, N f -- I ,- 1 ': I' , F, : 11 . , 11 '_ ", I I I I -'it, i !- :I: '! i ,", i;z : ,i T r: , 'I, I I I -,T ,, i lt: -, ,,a-, :i: : -, I I 11 i,:- : ", 1, : ""
-1 ill"t," ,TII l-,:-,-i -, ..... I, I i I I - I I 11 i I I I i 'del C"a"
', ,: T ti, I ; , : ... %i , : , ', I I I A11 A I E!
l 11 i, ,,,, ,,, --- t, I kT, lt Ili ,_T _:is l d, I I- I I .1 i" , I I , .
k I : I I I i I 11 , , T I I I I :i 1 Adad y que as ltiiAa p k, a I I I I 11 I I, '!,t. ,,'- i, , -, :, z I I I , T 7 "c", , ,!, , ,, I i -,- I I il i ,- "'i I I : e.rg
a, P.1 i I "i , I e! -, -, -, 1 A -, i -, ,, ,,- I t:, '! ,I ... ,;"" 1 ' !" f "I ,, k,_- I 11 I ,-, r r I I I 1, , 13, 1 ,- m-- onado
_= ,. AmIr _"_ C', 1-1 ,JI i I j- I ,,, I : lie I I I i, ._. -I 11 I I , , 1 : i":i I I I 11 11
te.-Af ,, 'i i;i i Ti it ,_ 1: I I I 2 i i:t -, i I IT I F I I ,, it: I r I ,----,-,
ol ac _do BUJAA%. q,""T -pn e i" 'Ir I i I ,.e I V
T 1, T -i 0 -, P.- I ; I I I I I 11 T! 7", z, I I I I I I I I I F 11 "! I I I I i I 111"f t., I,, i ": I z I I
.... 'I I. , ". 'i," .:, 1 I : I i I, ", V""', ,:- I , I I 11 I I "I ,i iT , I ","i ,,, -, 1 _43PI-11ml- 1 I ,que ,ti; ,i, _i I- I I t I %----,
li.lait%=. 1 defo"I't""' 1- i , I 1, 1 4 11 i , [ ",
j-'p"'i", I i 4,-!- .1", 1-1 11 , 1, i I : I "'I . I 11 I 11 I ,
ntro I IT ill 11 ril", ., I'll, I : ,
_q 1 2 oi I 1i , ; i 11 ik i it r , 6, - X i'%T 7 ... ,,, -, -I, T 'V I" i I I I I I I I I I I I I I I 11! I -- .r. I p ,, T ,,, - -1 -, 11 ii, I- il !, I i'll i ,, ,, Ativio rdpldm ,,, 1, ,,
terates de dep a F"ifr-i" It_ 1 "I ,III 11i., -, i, ) T i! v 'i I I ,ki:, 1, ., 1, :i r c; i, T I p; 1;
lalli, 1 'I; N I k- i -- 'I-, z ,, 'i" -- ,,, i, I Ili 7 I T 11 I I ,I I i .T r 1, i I -, i r
1- ;, ,,F,(- I ,'- ,_ :: "', 'i i: i ,, I I., , i 11 , i 11 ,
i 2', -t, --- ,,, ,,,, -l,___. I'll i -T -il I ,i I'll, L A M -)
A, .... el Caramt, '$ cipiti,, Tl- -w i , 7 z ri I 1-1 T III- zl-.-, it il, i, - :, ,71 -,, I - 1
I., ... : -. -'T", r I
-'afificum 1AL-lincider" k da '7 il r z 'r,",", I "k I _T -- i, ,,- C i -, i-,, ... , ii, .11.11 1,11-1
tuacliAn v sus subaItc- A, I 1i tii i I "' i, I t" I I I ,'I S N, ""'i ,3, i, i
,a Cil_ Fii .1 I -, ii : 1i ; -, I T , li !, 'I,
ilt d, I I I I I _comitnda te Rojas 'e, D.- BE 108 Rifle I
de too armas an to t--,_,, It, ',-, _, ,'-,,!,-', , I I 1- I 'i
11'71- .-I 11 I- ": ., L -, ,- !" :" -' iIi:- 1, -- -! i.'e , :, T i, ;ri, '! in I F T I 1 r- i t ", I, """,t i
EAMUejadeAglon-efe ,)- 7-1- -:1, ,- ', a -f 111* ,,-,, -;' A -, -,,, - ,- 0 _. I 'i : '! IT T 1. -;1 I io- iI ,. 0 1 ,
al," -- 0 I ,_ i'T -,
__ J, II!,z" at : !"', -,,-, 11, k- _1 1_ T', i 1, il "i I I ,
R , 1 ,7:,- I ,it I - z T - n , ,,, n i- -' i ,t "',
el O.M.ed-t, -1 IT, ii-- R, i M, al 111i i-, .,
ri'd. I 1, lili, "" -_ I i .1 T, -_ 11 -- : ', -, zt- itr- L. .-_;,-Tl- "
il!'_ ,1-r '_ fl -,_n,;i* T_ IN I .T, i, ii. ,"r "T" Alz 1 -it:'., ,,it r1-,1- 1_ Z1 1_11
itkil ,7,, :t'de rmoxiii :,, 11 11 I rii, -. 7!, I I ", ,k I
ot'" .1 111d.4 till Tlib- 1 I I r 1 7 -1 I I i : -r! rl J I ,111-i.- ,, q- ,n, n 1 aF: P ',, A, -' -a ,z -- _- 1 i -, Iii- ,t,
-1 I - T" ,!- A"! ,.I 1, 1 o e ^ i - I i ", '11 1 I e, y ,,.,
"
1, *,r ,"t ; iT ,- --- 11 I T_ ":- -- __ I I , i I -, _, I I I -, "I "', i "T ,l,, _E t, Tibil-l IO!" _t dm 1" .I ", I I I .,- ,, r!-t-,J,, Ti'-!'? I I ,
II, ", i IT ki t I ,I ( e ,,, - 5 :T r ; ,, ,; -, -, , . I I I I I ,, , , , , I 11 11 ,tl, c I I ,4 "i "', ej' '-e' '7T
Jul- f, I;Ido' A Vi 11 11 A- : i' 5 ", .- i, I- f -T,,,, '. I I ""," i. 'i -,--ode A i,,,,- ,-- :, -!,,n, i- d, -I I'l, -tn"', m,, j -",' 'p-,1 :; ,- 7 1 ,_ _% ,v I I T"! -, -, -,
"- -, I f, I Z"T', 11, C;, i '17
,1 , R -_ I I :_ r I __ , i --'i i, 1 7, r,:, :,Z ii o, -, -,, -n
Rlfgl. ft -', 'gi,,'ll" Mn,,-- i "', ,i ,;,,' I 11 I ': It i .atlerzo A, l N 1,,,, fi-lilit k,
Trantol" F"t"a, I,,, ri",i. -, '' N- -,_i-,',-, i ,,- ,- I I I ,I "
-, , I : i I~ _1. 11 "'i li, ,,-1 ; ,, pla- re.5 d, : -_i, r'll, 'G-Arf 1, --, '' ,, i I I - I I I 11 ': Z ,
-ii'', ;,, 1 1 4.-, 'k, -!, I I ,,, ", I : i zi i i I I i- :, i , ,t- :i , , I",; I
A- pi, i,,1T, lir-in ', 11 11
ro de'sl ,,, r-]"d, 14 ,,, ,-,-,,-, 1 a'! ,I dr ", ii7 iiz,- : ,. I, %,", .,- ", ". T --- I I I I,- - , !" I 1 _' i, 1, I ,; T Tr_, ,, 1, '11, 'i In 7, , I. I il, 'Til-11-I 11 U,
'rT r 1 1 1-it :I --_ !_ i I I i 1, I I I I il -11
I 1 1,
ilkl!,k eort-id, y ,11!1-1 11 11 i i 11
'I, I I I 11, i, !', ... -- i I, it,
1-tRad ;, i U e y ,1,f', t A A,1 A i t , ,it 1, 'i , -N I I , I ( , ,, I i I I "' ; I I I I 1, I t I t I ,
I I it i At ,,,, ),T i, I , ,,, , i, I d ,,,, t I, I k , p , i a i, , ,A I c T I , ,-:, . . . ,, I I I I 1 I I I I I I I I I 1. I r I I i 11 I -1 11 ;1 I 11 I 1, : T i ; ,,, I 'iI z i- 1T i 11', -,t "
do I" Jil",_ A,,, tl A, r!;i [ ', ,, ( nlt d, I tiIh. I .1 I I "i I i , I I I I., 11 I I I 1.1, I I I I ti-- i it: ;. I I '_ ; Z I '-- 11 ,,, ,-- 6- J- :D,
M ill I I I I I t , 1 1 t 13 i' i 'T' I' z A I , T 'Y"i Ji "I k I Ti, ,,, I -- ,i ,,, I I I 11 ., I I I r , 'i , 1 , "", : , I I I I 11 I " :1 I ,- i !,I p I
C-Inciidi, --h,1b!!A,-,7i -- t- ,f, i, .-! :T- '--- ; I I , I i I I 1 ', I I I 1, 11' -, I d. An'
'I ki I 1, ,Y ill ii" I ,. "! I I el
r" ,I d-t"r J- ., , ", ;, '1-- ", (", 'izr 't T', ,,i I I , I I I ", : 'I , I k,, 1 k, ,, rn es del .............
': ,,,,, !z, z- ,; ... I,1: I I ,I ,i I ;I i t "t I ,:, I h ,: w ant
S,,er,- p., 1 k"i-ti, ,, , il r1I p-ti-- p- iln- '?, ,- -1 I I : : I " T I", , I'-- -I , I I 1, I I ,,,,I ,1 k li Nn- par.
el. jc c.ball", G, T,- ,,il h"', ziiii i'. cit" , 'j. T, i' " "it, "'r-,"", t - I I I I 11 11 I I ,I"- I 1: I 11 I 11 11 i nl ri i -1 :,,i ', , I 11 I'll, i, ,, , 1, i it! I -; 'i I 1, hrdF-#T -6frei
pt at do dernient, j, tT, M, 'I,' i,!'-', ,, ,O !" i T , ,- A,,- ", ,- I I I I I 1 I ; I I I I 1: _1111 IT t- kixpisi Jaa, N. so
"I i, I I ;, I ,If- I -1 ,i,:i,,, ll I, ,,r,,! , "I
,, ii", - I I : f 1 I ,:-. I- ;- -: (; ,,, I "T" It T ,. T, 11 i: I 11 !- 11 I'll, ',, i I ","!l 1,", --, .61. par. d.,
"'i .,.i,, i i T: , ,
11 n I.A , I ,, il, ,,, '. T, t-,I' , ,' ---, ii- "',
1A, %= ,ide "-11. ITAItIA ill- I ,iri, "k :, ", _', I --- -- --- - - - -- I i i, i ei I 1- r- .
i ci,,,, F-, T, 1:., A ,,, : : 7 'I I I I !, ,!
__Jm_ trv 'lle. U.N., i t, I~ 'i 11 I .; i '- 1, i i "I'l zi 'I, I I~ i, ii .... ...... 11, -, -, v -- le pll, -AA' i" 1-11- ... I 1, v I I I T I Yl 11 .1 T, I e, I 1 *- : T, 't i, t i I
Baja RM Ind I "'I't-O" ,* t-- 'I, ,"_ ,1_ I I , W, I 11 "7 "', i" il I t", I Is "I I i! % la
, I C, ", i T 11 v I " T '_ I' 11
.""I" l- I -T,,, J ,J, z , I I I I I I 11 "I I I i ,.T I I I I k i I : 1 , ,obrA ,le
I I 11 t i , T i, is zn,
del ""'p, t"I" 7--, ,_ -, "I' T i_ il"t ", i '7" "' i% ,,, I I I L I 1 ,, I ii I T ", ;T 1 (i I i ,- t 1i ,j I "I I 'i
;-,arno-martin" 'V&r, lu nl, rr, 'I Fii!r, ,, ,- ,4, ,,, I I , c ,; 7,- -_ 1 I,, ", , ". ri 7T, I
C'- il T , t, 11 I :" T I ,,:, 1i ,-' ;, ,; 1, 11i li, 1 ii 'i ': rr "!,- I 1.
I 1,, Aud-,- ,,, C'-"' I,,, P!, ,,, k , ", I ,
.... Artera de to Clil d, T 11 , I- I 1, 1 I I I'li-I.- :, ,., -- : T i I I i- I I I I,- ", ,, .""'I 11-111 I -, T11'' I I 1, ", 4, I :, ; j 11 I
hatonera ha dW Ak, A--- I ,,,,, ,, i c, 1117 4 I I I 1p I -I ,,, -, I , I "i'-, I I 11 I - , I~ I I -1 IT, I, -T i I I, I , -, ,,,,, , ,.,,, 1, , I -1 ,,, "! 1 1 -, I .1 I'll --,- :, p ,,i- ; p,, 1 il
j. "I Jtl, Alt l rq- ,A T e I iIx_ % F - I I 1,
fim .nd. 1, , I I i _- I I 11 I I 11 il. I T ir .1, I 1: ,- i, iI i ,-,, ,,, 1, I 11 l1T. 1, I
i, ;, T ,',-,, I I I ,; __ i- 'i; I n, -Ii I I I -,
tancia del ,,, ,,,, "", ,,,,, I I I T - -, : ,,- 1. If I ', _--I,1 1: ,,I ,, '
demand or I -1 I I -- I I 11 I- ("4v ,i'! ., r, ,,, I "t ,,I -,", ,, ," _' i ", iI ,, ,_ ,,,,,,,,, ,_ "'-' I'I!I-Tl I I I i I I 1, 11 -1, "' ;1 ,ir .
I , 1 i , -11 I I t ,7 ,,, i "i lo !, ., .te
fr ""_'_, ,":''il" ,, ,,, ,, i I I I IT T I , 1 i -, i'-'
'i. ,.,,,. I, ,,,, I i -- i ,I ,- -, I I 1. I I I I ,I I I, -1 i'; I'l _ce,
I I T, , "I" , ,-, , I , ,_ _1 ,I ", _, i I",, 11 i,, ,
to i I Yl -, I- L, l dll I , ""', 11-i";, %, I I I I I , i I T
,- I ; i I i : I I I I i :4 I I.,
uoldos d, i,. iiai" It I I "! ,, , ''I I t 11 I Z'i I. ii- I ,
I .!,l ,;:t 1 ,',i--, f,"I", ''I 1. "i __ _', I I I I I 11 11 I 1-, i 1 I ___ --- -- ,-
i _1_:ilp I I .- --.
pa$- M-l,,,H, 'i'l,", It, , -,, ,.,,,, ,." !--i" ______,___ ,_____ ", - , I'll, "I - I'll -111,11--- - ----------- __ ___,____1 I-; I", 1, 11", 1, I I
nArAl", "r,"'d, 1, ill- I"i, -,", I ,,, I 1 : I I
i, , i, , 1 i i I ii-_"--.;-,
"ol,", 6. Ir"id, "i", 'l, -- I ,- i I I 5 i d "';' - li, 1, T 11 'i, 11 I I ., "" " ;'- I i t r f' I I I I k I i - ,- ", - -,, I -"I i el I 1 __ 1 ". ,.
An 1- te'li d ii_,_ I, ,, ,, 'r 1, ,, ,,
"I 1, I ) "I'll, ,,, I ,1 1- 11
.,-t , 1 1,",* ,f,4 "; I - I I I
I- ;117 i '111-4 i- !- , 4tt I I 7 ... '7 , ,
,,,, !", J, ,,rl1J-t,1 ,-i-'-, ,- I 'Ill, I ,,,, ,, T ,- Z %--, Z '\ I I i I I i i -- ,,, I ., ., . I Il,, 7:i 4 , il I I ,
1, ,;,,,l I ( ?7) i ,, I I 1, I c :, _-: 5 I 11 I 1 .1 I", S t I ,-- I
I '_ I I 77 ) 77, i ,, M M A_ _"'i IN ill:i-ii., I I t I T i I I ;i , I ',
Tril, .T, "', I k 1i' I 1 I i t I I I I I 1, 1, I I Ill T i 1, x" It, il lk I A v LOR10p,
.
I I I T ,',: li.',' J k" i. -, _:" ,_*-:J ij 1,
t,,,,,h-i,,, "Iii. I"" ,,, l i ; o ,il I 11 . il I , i z , i, -, Ii ,I 1-1
1, ,,-,,,,,, "', 'I ',-! ,, li 1 1 ,, ,,; ,- ; _1 ,f-- -, I , lu. 6'w 1) B% %%%9%-:"
do " ", I , I < I i ,, 1 , "I I c ;T' 'r _-,t Ii, f, 'T, -) _, I- A LAS 'I I 'i
I 1 ffl
,. -,-,I, ,,,I, ,, A I ', i
11 ,,, Cr ," Ill I 7 I I, A
-lil, I ,, V 1, I I I t, I I I- i : :-i 11 1 7 k :) 1 11, "I" ", I ,4,DTtJ I
'-!I- 'i, I!, %, -i, 1, 1: I I 1' r! ,'I _: ,- I I i I ; T, ii-i I 1,
,_ --- , -- 1, 1. 7 I xe, -- ,,, I 0,11 f ', i I
""',,1 """', d, ill, V1111 1111T "" m q- 'A 14% JJh3E S1 I I -, I I '111 ; i -A ft:' L- I w i& mz, ,:-, i : ', VA WA 1 i I'll- 11 Tldi,
"I L "i i " I: ., I -11ke"I"', Fii ", I c _il 11, I __ i'i_ ii t- , Z, ,, I IT
I',-,H,' 14 ,I,, F, I I DIL V % As ?0? "
PAT- "'I"ri ,, '' , -11 -r, I, nl ,,! 5 ) O f, li i
I 1i , , : I I~ I ", 'i I I 501010koo I
-, ,,, f L i, ', "I I 1 d- "! 1 I 1-1 111; -i i __11 I%" IT, :_1 d l 4. 1 1
At I i I ,:''::, I'- ii., .1 I ''
,,',I ., - 1111-- i l ,q 1" iil" !Tii! '!' : I ,; , :, ei "''! ,!, ,l, 7'' Ti- ; ,,, ;
", A, a, i_ "'i".1'', ,, ", , i, 1', -, ...... I ,,, I 0 1% wto
", 1, !a L k"i'T' I'll'!' "'I i 1 III ,, '_ 1 , I I 0% W m ',,-,-,, ,
11 1 I, I I I I I t- I 1 li l z! ':I'il'i 1, ilt iper)-lit.c, r, Ill I t i : ,; T Irl, I I i _4 71 r p ii, 711- "', I I I ,I I
,
crap, ,, ,,, ill !"I,, I I I T- rw d 1 6
i, : ., 1-11 I I --- I I , 44, k I
A, ; i l ';,", ,,,
ert" T I ;, il,_L, ', "', 1,1 ' r' I, 3 I ii-I --- i , 't 1 cl_ I IT I 151,
I 11 I z 1i I, 11Z _1'_, 11 vi ,_ki Tt 1 ::
P!, i ,,, r', 'I, I i I l, , : i r I I I I __ I -,-
,rat. U, i"l, i't- -- !, "_', 1 :, -, I "I I I I T "I 11 iy 11 -11, --: - I ind, y .1 . ..
I I I i Ir A I I it 1 1_'_ I -1 .. 'A ... .. .. .., .v ;: ..
1,111,tl I ,, , , i A 1. i, --, 'In 1 1 ,. 'A jAv I
"C" I I L I I :- -,6w
r I - I ,il I .. I I .... 11i
A m 0- I I A , ,'r 1, in ', ", ,,, , :' I, ,,, I ..14: ... I
r ', ___ N
.. i I ,, ,,, I 11 :" I -, ;k 11 W/ I I 1
t6r CA 'i i ,, 1 i I L __ __I, :, ;,ilcl .1 .1. I
I I :" ', 1 I __- ., Z- 11 I I I I I I &v ez'e,.t , : 1
T I i I I I I I 11 I I I -, i, 1* I , w i, I 1 , I "I 11 1! i AI I
A---- ,,, I I I I ,- i- k , 'j. I 1)
I I I I I ,;' 71 i;
estAfA A F'i-ii, ii, ,, _. 7 ,,,, f i, , i:. ,i T I ] , , ; 1. ___._111 I-, -z 11 i, I' 1 PT.- r- ,,,,,,,,, _'ir. I I a
I I I I
g:,. At.. en F ,I p it I ,, I , ii 11 ,7,,, 1 I .
111-1. T _; 11 1 I. I ,,, ,, 1. .. I I ,-
LI; I _- ,,, ,A 11 ,,
Eire' an- d, I I : I - ;Z, 1w "I __ I i 1 ------
vlal, A A", I 1, VLA, I I :T I 11 , 'Ll I """ ,it ; I ii,
fl, : In,
I I s i 11, -_ ,I
11 so "a" 1i i: 11 W I I
Am I 1" l :, 11 I T I -, ,' '. I 1, I- 'i ,1- it" -- P -i 4,
L I ... I 11 I -.-_ A- i", ,,,-,-,r,, 11 %,
rn"lo'. ; or,- , i", fT T , 11 ; i
ej 1, 1, I r ,_ ,, I, z ,, ,t i ;, ,, I I -1 "I "I - __j'iLiri'i':T- "'L 5-- -!'Zi I'll, 11 11 : N. -11 .1
i'_ ", i __ ffi ,
,__ T ___-______ I I I ", I i r,- 1, I r.- -.., r -i,!-, El p ....
cad- dr I --- 1-1 "-- -1 I /,. a _1 L :, .:4
V 11 11 "I 1 1 ', I "I i I I L 11 il ", I : I /, A i _, b ', 11 I , I ', -" "I., ,ii 17' I ", I r 'T"; -T 't L,' I !;t t ,I'
LA, IT ,,, ,,, ' I 1, ,,,, ""i"'11". ", UTRANSPORTE DE LUJO, A BAJO PRECIV
,
.___sUM,,__d,,_ -,,-- e, ,,---; , t I :- r T) '. _-. t1ii ',T , L ,
11 ""' ' I I -C -x e 1; ,
.'- 1-1 1, -1 I ,
__ 7 1 i I I 'T , , i iiL tal Q :i 1 n I 11 ,,, , : ,r!', : ;:
I
- --- - - -


ANO M11 DIARIO DE LA MARINA, Cr6nica 11ahanera -MAM I 'A DE . ..... ......... PAGMA TrI.A,Con las facifidades quo Ud. mismo lije! Que podemos hacer por su hijo? CyoYA
Jr, =fflhijo? 4 Cyo A
1 Mas de 150 Modelos extfusivas NA
r., 0 W, Met Fn todoli tott poilos y preclos
"to 5"C16M 0 Wi NUA- pe.ti wo,,16. t.4" I0 ., hot.. 1. ketoe. 4.1 DIAM0 DE LA KAMA .01. 0
I" orablev., do ft,11o.1t- d-6. "q.M. hij- etg- R.. to
pregUotee Stan to"Cim y qio 1. ptr.bl- o.. expa t. to COi Y_ elaywad y 'peoll C*MT1d.d do tollabra. PoSibift T S_.14O do ., 6 r, el ",a
Mes a In oel Y, tal virtud, da
A AQVII1101 SAVotee quo tootg= Iti lotttrito 11-M ta generalidad do I= leet.- D"Jooto t- -lroopod.-J. F..Aolort 'MAKFAN' 1.
Z. N. too, tut'. 11 7 1& o. of
Co-ulta Nto Z98 d"arlalleme utd-nd, u" -, le
AM116 Var.- at Not.. Volitm _om' In, ;- enda,- om.
oXoto
;.oogA,,, P- do d, hi ,e A
I,i -, .m: TIng,3 hij. e o. P-ol. on.
de -o'h. me,e, .1 C.Ul ha too m,,, e'upe,6n on, to
dable, puls no ha 11nd. e"", d v -11 7
Wed., s1guna Con, oxepri oo de ,,n ,, .'%
.1 P -h.. w,,, I~. ha- nd -ted7
6% meses. Pero settle Im 4 i xse.,, do no Ido noto qtle f! mb! 9, so
I P- -p"
le esta abtlltand. u,
por la parfe inferior c6mprelos 0
,,ndo III, !
,jegar toMA, el lmmtof, do un,, El oolpl- no dwio ,l, Plazas climodos
P"'Itta mAs a mcnoll. Le mlpu q, i o ',: t" "" It ,, os ,, 'jod'. t-"; o 14 n
Umed roo i odlq- que de," iaer 1 P
!I P- "I : to MUMES I P90DUCT01 SIMMONS MoV5 y REMIGERADORES ?"Itco
Pe "Plld. loll 1! 11 re, llltlo ell 41
nt,,

T, gid. sInnr. -ntjA in "W" A
it -il
ADEUTICE SIN SUMIR DMAS 1/011 TIC

,I-ld 0, w!L,
llIf;
Y

fl
'! oifl. qu, h.
ni i ooln bctil Deb. pul'. -Wll I
7 S
rio, a K ,n ,to -il T ratarAn de lol - ----Consoilu Ill,. 2",
Vve -dr tl d., Mh- I! V51 I L P6 h6l. L M
tie .4"1 o e7r, Togo e adeuda el
do 28 rot,,on, dor q- I e" tot r
u- C.,diopati. CX 7 1 T D E BEAUTY DE PARIS
CIO. r )r obn s1F----' j
01
to consist,
dli ."'i
Im harA' en I)re e el *=44
br-_- o.. 7 i
.d -m-cio de Nlini-tret-'SUSCRIBASE Y ANUKIESE EN EL DIARJO DE LA MARINA,,
7

nUP P-da 11;i tlr La Casa de fas Bodas Mae600 L
1,ito -n de
Pod~ de tr,
no carina n ol,, l parnflero tic-Ili rnalireAv J. 4'..
jr- d. di, on I'll, C-' 1cijo s oj-oQ W, on 6 Vedodo,
do' E'tw o dl, ,,, hijcil,
to ear.n pe., 1 Z,r d bi, de-:l, Q- 1131. g--i0 RA, 1-112, Roi-, M---,
ooo, on FI-w,;" mt,
U ,t-- h.610
-A"'. Id, &C r, Mteq 6_ 0 9 id.. III loi
-7o
enle o'n
p JILLAC 1, Z., 3e. It
CII, 1 e PVC, 01g." .11,
to.tri, lsi o y LuCy G4,6. y
y
o U!, PRdnfMie to, que
n,, COMPOSTELA No, 612 y sef'ora'tin. R Pu.
1,01 do Ill -P. 7 Joule
d, -r lo.wfib 'on 1 TELjFFoNo A4-24-24 HARAMA
orfio, Ahn,. biorl'on I i,,
'! '. t'n. I,.a ClUrd'"
--Ilo dol t-f- d" l,U. tl -Tu rida i
oll. _Iwd. r,';"," SAB S E A A RA N D( )L

'T

E N A
para matrimonios
Log camPennav do t0d04 km SOMP.. FC.C,6-1C- 'I d.
-3 .a. W-od.1 AZULENA, elampro *I jollmolo P o- IlC .'ejo,' ,,,I;d. do Cbe!.. F.U. 1. M- Roqised. -AZUCENA" .. 1. rilla. i,- Pala
Do antc an ias motors. ".d- y Lm-wn" pl-sf, d, I ago do r. kofoo,, I it, voo do
b.to,,. do cairlet.
P--, I "I I - I RET, !L
"Ci", do,, no 1, W R I' 70T Y S
d_ _o g"' "' ' I L
,i."Plittt 40 priMel" il
de w-- i.d.
L

te lie rmr,Ir agent ei go two
S Mot,

M,
'..an ilolyare,


t2 11ijos fle 10S to V pitl.w, 47
All firto VON 65
Trabajadores' -I'S pill

primer rallivar en
13: ,j do cor

77


-o

7

PLAN

L 0 U 10 A R A

K E C H I I A 0 0

MolotnoI "affiat-4W ondequiera c -00 flegan lincas eliCtr 5,
........ j..*a io do c6cinop 32 piezus 12 55 Z y
12 Olow w y1fites, puede dispontfse de clectricidad abundance y t-r- 6. Ili
rate instalando una Planta ElittriCA JOHNSON. U. flOW-flooof. COEMACERA
pro,
225 a plants mis tficiente y popular de Cuba equipada It do
e
con el liamoso motor "Iron Horse" de alto rendi- Lp Uo es" al alconce de cuolquier presupuesto
CIO Wave, Q1vC*P*iOd11 Cielet 'j' Otras "Habilit0tiOn
tweaw y mraimo, cansuma; 'Su-taswirci6n er-MUY C .146C. M.
Gmet ormdod obj.to. pol- 1 Z 11 1 at Etemo wrfido pCi Willies, y hospitolaL
ficil y Sol C sto, Maweftte ecoo6mico. No importa donde Ud. viva o trabait, J,! Fii. A,,
:77, f 0
$,,Plants JOHNSON le llevari todas las comodid2des que proporciona la interiol on Dsors 6speciolot.
clectricidad, tales como'rd4io, luz, ventilaci6n, etc. 7, .1

------------ye Ce *.i DEEMED
11 7
FM 17 _PAGINA CATORC.F MARIO DL LA MARINA. MARTtSi IS DE clicrt, I i i ARO CWH
.. ............. -----JVO QUE
r'vSPUES 0- 7 DIA A TEATHO LLENO EL P U 8 L I C 0 T1 I.ILILIIA: Scenario y Pantalla CER GRANDES COLAS EL DOMINGO EN EL AMERICA FIARA VER

4n Warner y t'ificawo- "EI,_Nif)4fl (14-1 Cahcllo Verde"
K/ "JUANA DE ARCO"
\ F., REGINA
R_ I I I I i I I 0 di'l Af" ,,d, SEMANAw
dib


rim qiiwci


r I,_,, 1,

la gloriosa le en W famoso RegimienA to cle Caballeria 'N
No. 7
WALTER WKfR

q-, N LA ESCENA j


i U ACUAR&LA MU51, ki
r
k I- 6till, 90RJA
L ........... 0 DO co.c i

RADIO CINE HOY
CLARK CABLE
WALTIR PIDGEOk
iTR %
ALT VAN
-VAN JOHNS0vo Z )d.
RA
BRIAI
BRIAN DONLM
clim
NNW swim
d-t- d, ll -d- h60111il.
Ademb.
J_-NA ARCO
Lo VOZ, AH),5 FREY Balls
sn"If, I ... di 1'*-tI.R. di, C.b., C...g- y r-t. I I~
LMA Cf-RUS ORE
NORE SABE Ll il
'Y 9 tj
A
J.- d A- U --.
y
LjOYD NOLAN I
d-. I pubik. I~ ffill, h.- ,.I. I PlIU..... 11, 1-U I,pl,,*, "IUANA FLun Amaffl dN W TIF ARCO" 1-1-6 Y- I~.
p.,. q.r 1. J,, qigpeetad.rtto qife a. 1. bAIi %,mlo pliod.. ..t- .1 le.t- o6.0gwollit.v Po7
--Zee, 40
c-ritig P., q,., RANCHO tic m;s RE CU:0C
RJESTA FIL A R MO
Pam ,ig'd. echo BARBA Estrenci e C R4 I C A
CABELLO VERIW .1 cib.l. d. rop ARTURO RODZINSKI
coLoR POR TEQHNICOLOR DiRECT OJISTA
live ch.60! 01M owt re oguall -t
an
LOLATA Ct!MA..Q11E T Ju MARGOT DE BLACK
OW WARNE j OW ENCA-To 'a
TRIO CALONGE M PORADA 1950
1 9 49
EULALIA C
141==
-ARIA CIERVIDES MARIO fl RA.ON FSPIGUQ CONCIERTO POPULAR
POATA'L A, GUZ.AN Y OQQ ANACAOMA OR FE.EollnA Y DOMINGO 23 WAS


IS, A L A
LUNES 24 9:30 P M. EN PUNTO PROGRAM
BEETHOVEN:
g GPIEG: ComIirta La afew pw Pon y OfJ044
............ ................. S 0 L I S 7 A 'M ARGOT D1 SIANCK

ASTRAL RIVIEUA MIPANAR PT&W- y Maam i1a Amw b TrMfiff v kmih
-10y PLAXA STA. CATAI 4A TO

Barb C Ovo ef t) Rma SLIT"T
LIO5 TAD
A ;AL
NO DEJE QUE olu., 0,60
VEA PAN
1,4.0
10.00SQUi u0eon.ivaAC0- DO
,ij
ASONESS c.ngj*,ilo% y a *... ji-,e
TSCUEL k para CASADAS"
0 SKY I
140- .. ..... .... ..... .... ......... N 0 T A para su

mmm::: prf)xinia peli .nla ]a
1A 7771* ',77 t LOPE VEC,% :,, Lawrence1 7 l6

All

P" I, ili tj co G
Qp 0 44 4 9
alp", 4 t 7, TP- ,
q i,
40111
-Fi'r I y J..qui, de F,,SA14 RAPA91
Y
A-0907
IT 140Y DEPLEX


Loretta ESTRELLAS DEL DIAMANTE
,,UNG jestic j


A IR T I
LUSTED NO SABE LO CL& ES LLORAR. A.MA

1101,
14ABRA LLORADO DE IRA ... DE DESESPERACION
I~ I RATTNNIVO ACTVA1,10AD _CJ0NAlDE PESAR
7-
DE CONGOJA.. -PERO 20th.' Century FOX LE NARA LLORAR DE I --- I ... g,-- if RPX,.

SAN QAFA51.
FELICIDAD CON ESTA IKENARRABLE CRE,0'.cION IN HOY

REX
FINVION CleIN A IL DIA
91 A-N - -.ifMO
CARTAGENA DE INDIAS
.44

F-STRENO
6
LA HABANA EN TELMSION
en CUBA
Ad
N 0 N ALAMEDA
PITu vEREZ FN LA HABANA ACWA1JEA0
"O_ .10 -Cf-Ai lx '7 I. I A ROSITA FOR111,

7 A N T A M 1E TIS 0 P 0 L'I T A N R I A L T 0 Of"-- SIN_ 4a y 201t. r.,,-0A
L
ARO CXV11 DfARIO DE LA MARINA. -MARTES. 19 DE M-TUPRE DE 1941) Ol I'Jr


Luis Echeigoven. v Mirtha SlIva PROGRAMAS PARA 110Y X I T 0 FO
Esce n a ri 4) y P n t,,a 11
a las ochip en d circuit C'310 W

Rg- ilmki d, d i 7,

ru tin grost progra"18 ACP %111111 ,D
-41 N,- "'a
oai aITAO
m joi-as en LA CASA
K A D 10 Aif- K
Por Mherto Gir6
Cl a I u m 1) r a (Jo

cm Q 1.11 NI-1- Art"-,
o" t 'd
dlio,,II6. da, uria grI, mrip ioth,i, 74, "(7-ca- 'Hc L,. .1 -m ;,, ianac 6
bit- adiiiyeritez, t.1,ir Pq oi, para
-rrip icicirria, di, !a da i ri di-Iamero. Dbil di, C.4cy fl-claa 1 .7 6RAN TALLER H
orl Ulu, F heg-lo M 'h V.W- 111--I-Maii, i
oifi- ra Ma'a"oii l,
Ito. It. ri.oMr. ri't, tiburtfi"ll 'A-r
'imas, Y t1gon,,% dp 11 f-1 71 't 11 cm nit p0i'M
;,,to inilgri&N- F3-plo,
"'a C.Vorl qoe -o i,!
oooroo. 1-1, ad-r 'b" -'i or 'i,, tarO,
na y vameha, Poe, b,-. e,',, fIc
debid. al -iffi RHC
A fi" do' I""- c.cy I
ariamilro., jeopl. Iiii, d- cmcl
en La roi-I. bar. do 8 e 9 y
el circuito CmQ. iocorpora, Ada~, ii,,,d lo, f
-lo .1gu- graridea Atraocioriet. dO A-', 8 y c )" F 91
Fit pr nlar ogio', ut do L- 30 do IR I-h, illm cm I Y.
rt Ia
lie !;Ida 11op, I'll d RADIO G. FRRA 'c 'c', lu" I
f;,.da I, I I I

P-O" A,", H- m


fL1i,',,d, Pu,
rrilmad.
"conbNldbbbj'-I" ......
ARAMOS tota mu ft
a
d.r, y
-, diraet.r... Ei, Re, P,.grama Gii'viia. Pi.ar4 iolatell-iii C.aaf.aaa hay oll -1. NNI-1- il, Afra 'ft ldli y IN, -i-'
d. Calidad Be.- Ad- Fla he, 1., 9 y iiii,
-I'. Nov I del Air
ell woo
vida y 1A W', 1. do P"p t. R'". di-0,6. P.'r Ja C-d.d III~ Ad.,, It lip lo.rigot, I r, HEPTUNO 626
Go"n's,

TELF. M-8114D-d. -fourot. a la 2iW
prohl Ida", -'. -'f, d.
*,"ehb I v Y11SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN
ear A"Ola pl,
EL aiDIARIO DE LA MARINE ti,
In tard,
l"d QrIl "1 ro
-_66, 6. "m IvaC a r d e D


ACT1jAf1DIatDF'Ii 7 T 1 'IN
K., att, T.141 T I
Mir-'T A ,a
-111, A' I'

'no
01

1) A
I-INto


AA R E
A'.

wt-i, lil. DEIA'10
A
QIT SIGA I

y

A S T
93 Pa. Ill.,
r
til, A !
it

,,a No 1. N11.,

A
1.1firrit. 9" j T 7I

Dy'l, ALIP
P11
L


A


'71 17"1BELA.14,13


elaborac. it


at;
I rfas pipurnas do a"


-allidad para br"ndar,el deflociloso sabor

1, A J E S T I i
erveza purap un r


LAMAS G K." D --iconporable.
T, 1 dv- R E X C I N E M
y rIA. ti,
T.4 I
L P P, N" ICTOR I A
IF Lt.- C., IN W- all. Z.0"
liai
t'DW a, a- d1l do-.- A N Z A N A F G PA MWER
U.,54, ro w otc.
a
!iatll. o,. DeIl 1., 4 RAV" 1, N-- T.noll. 71 1,,, k I.. IS, I,
WFId, R P.Al. d. Z--!.. 4
".11to T" a A ;:P- MANIA No
a". ".d. aa
A,, aO Iar,
It
N 4, A N F 0
m-55 im I
11' -11A IV
ATI 1,1,0 V-1, FtA
PAGINA DIECISEJS MARIO DE LA MARIN OCTURRE 18 DL 191"1


V1 Dr, j-,;- A. Miloitiez Uega al 95 % el porcentaje de -itibsidian Con 14) Mil I)CS4)S a hit 11. F4 1 ex ric
xio 0

parasitfidos 4,11 muchom pueblos "Nacillow, 141i


EllludiaoltA ulfitntiq N o --I I,, CT l''11, A,
rendidos 1wr Ills jvfcq de fdubrifllitd. Problerna 'I I'd, ......


IAITAlto :W I lef",
Lk
77 77 77,
do, po, 1, d, J 7
r
C-pan, An;,p,,-,l,-,

P!' "T
v, -- I,

D-1 at filh- ltfldit

Fi ;,f, d, S:,!-,16 td
lltt d
ab, "'i w
'h- 'It- alil, 1,11d Alb-o u n a
A e
q- p"d, de, ]-' Ilt"
Sal b r-h-, f;'I oI loz,
(it, rl rid c, ., o-, "St- P'lu'llo, f---t-f
aj- I F
lo le ],,-I liglir", d d" Aina,
,d. d, "to, el d- pr I he, T O .


p y tra
211
it, P llernjliti,
I's ,f, 'I, it; 'j, np17

Mirth" a -wadid. f1i R.11
al,
6qit
A


& I I I I I I l lit, k r10
C I r 1, t,
-CA ri ; V "ol It
J
yl dt'li d
Let de stllibid ,i P., v .....
la, I f RFV fill

-h-', dt
A"
icgol. ddc- t,, 1 11)", 419 Jrdi !11 I Vl' F ,11111 G11- it, C-t ft I P71 Itl S,
olitt, f,- ..... Ai,-, Y, b0ftt,
e. h.b- tI
3 P" elitist d, 1., -11, 149 1 fu its lt g- I,
"d P )be 1westit"It,'
84 ror"I d
it, F.1 C.&P hA 1 A at, d C k, N
P-pe- hticei, lrasl di I I b 'it -- ---t b.-- as Ni-, It ,rs

'wi y aifd olyl 's, 17, ettl
ahi to A Iii, L F
podc N-113 it,
I't
Tutm- _f', I - A.
ble riltiole to V CM.- Aot, I At.01),-66o & Silub-l d hii ds- = ,,, d,, h G--1
d r i tabiltdod del Hz,
p lpx
dt, to C riioli ... i,n,4
el JpJe Jonl de SarI TUriA del ft', bi,;- UloI C!" ricir R=Mfe- "odt P" lel
's-, d-do "i-ts, dl jitailr 1-1. d,,,gd'd, F,,,, d-- pTe1-j--,_,j,, S, -1
P,.bFd W de P gd 1
duefiT dIel, .-dott., p at;_ ,I Hechas con at m ism o
1,, "Ile I"Jettender"'a Fit, q," laa Aia,
-1. 14, 0,1111 PAIIii Y C4illei.ll P, r-la, d,,1 Jt,,
repti'l, EI ot'i I-, CRrecti I' Antrilo Pi t- i'l "11"t%', (Ssm ero de fas prendas

Ft R'.s, 1&cc, to P,, d, V'a
'__ _,o, p ....... d'dd, Ib --t- d creates a m edida.
tell'; tl lm"jd, y Pot 1-,, e'T", pi"t,"
so d" t, 't
Ii -I y l,,, f- ji t, J- -1 5nlo- 6, ""
I., to COMPIM e'tIita" d, I
at 1. P" leltg.s di, oll-as y
p ... Gittill"
Agrega el jte d 1,,irIA M, 11 .......
'i del R.-le, 'Jit, F,
.11 %1f,
I ,., Mlo -4. 'ie, f-J
dt qo, I- oiqth-J ", 1, 1 I I : ., C a ;, 1 C, C, '_ I X
It pgiflo y riot 1-rie"
5
Fq.Ip_ p- r"t-H, On
r s mc ofes
dio F,
Yl dirvf- at OF I-- i ,t,
0,rk liptitmo,, blIA-1,1 M p, 'j, lik a, HIr r-J- a n
1" 6,
.b-Wr d, -dii "s
,ela it -oa ,ad,
Uttil'i, -t- C"t!", V 7q las cattn sa;
PtrWnellw, to 1. "'OtId. dt d'.
n eii tfv ii
cipf Serv 6 rf j P"_ A N 3:
1,_ de ) Rilb- a"!(" 11"!
rrada, n CtodiCvt- li Is 5"per, o "i, ile ht!:'W" p! t
rJ,,d lori I,I-t-g r, j
81 1
d- de t"', 0,oi-t ofl, -_1 IF t't
d" C M C z C ci de I detailed;

Ce r al vable
Suman 62 losindultos que j


cKi n i r
h a n concedido
7 s
t1I art TI;'-w
Auidop; 141 allanathwes t'L t, 'P,
de fa IgIv.ia (IV Remedios v! mi t 'I"tit


r-6 ll lr
9. 7 5
,i's trill h;11 "I",
Gi- 0,
a
ad,, i-F I d, y
'IF "I 11- 1d lrl-. r- _ltlle", '1 1, ""ti, i, :,- 1d R'put"i-, fir Ctl w o, d ,ttr t, M ti dv-7 cii!, t:, ,11., i"Iti, ol lnd ,!. 11", 1 t-Ii, ,
it

Ai e C"I 3 d d M C s

J- -1 t t I I VVI t 3 2 3
J A
h A 11, 1 \ Doz SW jo, 11 It inconvenie,,',Z Per e,_ S en cj:;ts
do t
I !i"T C l C31A cc punos 01!
C"l- 1,,d los 0etal'
n, Bf!,oz v rc 1,;, 13 '17, 6,io dc

,CC , I 2C" :U
-J t d, v i't it J, H, V,, T,_la elec'--i-1, prc c, --a CCl b13-t-1 tc, n 0"n'd con bcl"HC)
ou;o, Te" 1 1 Id
tuiC -6- Trn rtt d: 3' 61 -5, 4.85
t-,- P, I"', F,


d, cc!n "\, t en cln:r, te, d- Clientes jq Pvvinci s pultdg n htleamw SM
Abito-i'i, Nil A F L,, 'Dedii4w PC, co"ec) 0 por conduct de nunifa
D lFF," 1- F!, 1,, 1 !: a
-do Rt-t 1 1. 1, "", 'P localijad.

dri,
Foneho cii
Lte) S Fit T ;t tt
planta Baja,
Allc:ii
Co Suarez, CMilllii( 'P ,f,,',- lll itnl clF_ ,_ i
C-fori it, Deltado DelgA do FA, I... G,-- Ii-...
-t C ,,-Lim.. Omlli,, M,,0-, C,,ri otro,
u ,, NIX Con I,[.,
Ittrx r exan dt,, I em
-Guillermo Torri Reg"t-till Fk pr-j"tt,
J s d, lore, J,,Fe L6pez SF, L-1 1,1,, rt
Trto 0 ve Mi;,- J,- "n" """"i 1,t C"'IT'doH,-stodt. j liv, I z w, 110t,
Mario Llww,
T I rL.- t,

a "a ui 9 rt,! N Idt m i I (1141a(i Plik Ufhflud 71ingull (Antuillo le CUPSal atf4 en, 0 E Canw

fpsircil), P:ZH,, A'- 1111 1' t-.b a w t..diliail d. I ^,-i. 'o liid.4,
t mr- "Al- tP !nvtada por 1Arlin Clilob I _lst"- .
Las levendas de 1 1' A A f A A All

1 2 i i
]a historic it Adak
S;CCION R IO D E A Nil Ili V I Aar F C 10 N, 1 17
r. C Cabal

Don Oppas, elm el ANO CXV11 at k LA HABANA, MARTES, 18 D"Roy... Roy.:." as E 0 U U BRE DE 1949 LA It, r I savvese PAG A DIECISIFIF ""Is a sun farafflar
7 h.,a '? r ron paquot"
ZAY vivores,
b.raladlls lr rn- L, q .1 bill. EspeciVase sobre Ia vista del ?a 'Ocupado por los trabajadores el ME/,, ,
ban linfida por 0.1, MoWe 'In I S",). i 1.
triigicn Lon v ya
generatisimo Fraiwo a Lisboal i ; LNOLES matadero "Leader", eit Luyanh en ELa Ex6reso
esp ri nu adorde Ir Ll bu'r., 1
salvaciW raid Paquottes do ayuda burniflar.
Patl'ill, Y a bit,- CA 6. 8 10 S ij'ro(p,,t"fj ol y1j) ell In p1jr it, ", c ln I I rptli
ria, no hilbill poder en el mundo Orculacilin fiduCiario en Espaiia. Aurnento con ft Ifit'do i Cia. H-pano '711bao Barcelona
qua na at 11-otill. r.ot'. it, Fri Cubana rqwa ,' T*L A-9221
el Camino, en ej air', eli 1. Pf,. y respect a agosto. Paso Solchoga a Ill reserrol 9.RjdL;- Glirsolita, l;1,f-.d it, por Trobojo rejwrri todu a 1.10 oljrerol ;
it MPT norl't 'I I INA T,,insacciones HA
A,
xJADRID, I,,
no
ril, odi-aternbl'$ L. 'umt'dento May,,, .1 a C
D, Oppa,, I' q.Cm.'an. .1 dde o no it, f :
P.,lar. a, --flinall o olwSC t6 e jonn, .1 Ria,,, 'po, fima d, !,, C a ., o.
in de a,
-9- roa fitecne, -In da- itill
or, dC "" "'e"i ... ...
d i _6C to -11:
Ia de hitirnazon I 1" ,
Apanrill
Reirser, CY6 o n
lot "tre 1.9 1, in- _- "o. 4,ran rageTIO Par i"Clo -,,j."'i. F lln., ', Mira. h"
"l. "no to 0 -irr'
EN66, destlecho fo 91,11" I
-n iuedli el 11,e Luji"'z"
_P- Par tt, R.J ..... I., doll, it luli mu
b" nerra". mlill I., ,, r,
J 'W le n par Ia, Fda., olx, p ... ""'on re-- lf [A
oi.rt de t i 010A
"i"
f


A,
V,


-no
),faba_ u jepa Iran", ii J, gler. o Llje, o n,
ar"' no e"t... q M bill d
dr 1. t ...... ata Q- Ir 1,
habia ftag,,"
llt- d, "tt",
b 6
hal 'rble 1), b
p.1i'llm- 6C
y trllen,, I r1a, )ardePr,,,,a,6_ riIa ,.Iillrlli ,,ac risplja dit W
-dand.
brad., ""'r,
a rledii de im
Ia- to$ o ,nq,
+
fflafiana d m
bit,
rmeotra I!_ i"
br Pala queda,
i V
,ob. _d. y CmPtnba 91- C.-ll d, At E,, lid-de Su F
ine.tioln ible pavor La :,-ji, *fiol, ir ......
Impla"blCal -' I I I I I I j 11 .11%,
de M ler Carre, I I I I I I I lii, i :,Igueo
Poitc. : "i;_i 1, 1'-,1 1 1~-, F
de mo VIP
,,an ren da ir',ii en E s
d,1 Iiiia la
A I ad. ol la :,.,a R"'tin !a 'Lleda D. Oripel, Alega title "Lit velllr l
.11. air NUEVOS
nitly jelkcnlo (If' alful 411ir
in iltg- I
maii dons dl, in InfiC'n'. ESTILOS EN
dio df on pa, AJ- So, LA 7 t MARDINAS Y
d .: no 'l, 3" ri, t
y ANUNCIESE FI, "Water Apelle"t"
Ina Y : pli-n ,e LAlr, ll on, I
qlle entre !- Mlenjal, ... i--- iii DIARIO DE LA MARIT"O
q- bar,.,
Lie an I to,
,nn pvrkt-tP- DE 12
Roy .y
-y- InCr
w
'CRUZ
di. y --he -,tA Am, vllr t e ,
Ill- -tigm del 'too, ",a,
_-,i --orpli-d.li illri 1- qu- r,
rtl WCO Para In, C-nirlll
rdi. rra Lt, Itylanda & j ovi., 0 a;
,on"LlIt" 13, r
Opp- all. p-m .. ... jant, I.,L dera.m., .jetili'dol, a Ia -,. d. D*o Opp., triticion6 a r j com. d,, i it,, pafia; Pilatos frail no Cj,,r. prjftider' c leyenda de pilatc a C a I a w
condernrle mnte:
_H y que fastigar su Cr MM st J.hr,
6_ t --, om I, -1-z' -- __1 ril-h ni __ U -Iollr, I , I 1 11 1 l ___ ............. .. ........
ton i6 I& Cmerel, y prh- h.).
riLi Pilatol d 'n e
per.
ru,,d. dl, -i,
Tin- L. y
,a
S_fV E D 1 S, -E
y d, 1 a hlaibM F'DERICC :: 4leytrd. dl, jlilata,,
d'd. --i6 q'inandad, I AGUIAR 1 ., S4' TELfACH q.e on nt "d.. L
Lars lem i 14 -nl R e
d.e l.ai rulti,, n- d 1. CArlra, d, lap
. .......... .......
SE
DE L
NAVIERA AMAR, So A. EL Di i LOS DIFUNTOS

Soevicin Mwt* do EIPffi- Hableaut A R R 0 N E i,
A It D I N E R A S
"MONTE APAL" S i -e-Iace usted suseriptor lo
F E R G A MINOS
M A GENES R E L I G T0 5 A 5
F 10 U R A 8 ALEGORIC
L, on Gi 6n. Vjqc Lis ,,_ reciuiret G R A T IS en su domileilio
Y TODA CLAM DE OBRAS DE ARTE PARA
DT DICAR Uit, lips dias que restan del presented mes,
RECt DO A LOS SMES


Tl M "Muhn 'r lith." PdA RM U F
. ........
Ungorc o,- Hubc-na 25 ce
_,obre Vame al
&6 Para Vet -_= L


de 8 a.m. a 2 de Ia Ataiia


TOUS & ASTOROU1, S. A. d
Agerties C erie-alez. Ccinsignw a )e-x JAGIELLO .,iiiar nor
M PRECIOUS DE, SUSCRIPCION
Loula dol Cor- rl M9 Lo Habcona A-sFeal mledio -it ncionado V.Dor w @Mdra ......
7 $L50 al mes
1-gar ri at 'uJoiso

3 ORE 7NTINA
8, Barid-A Par-allrfi de 11,015 totrlrl ad;m q4.3a- tit trimester:
r
con c.nlaotell de ?fimefa, Sepund. t -fer.
lla t 10- aks --tri a9lia corriente iria v cailtwe 88. 10, at.-semestre
7 1, Cr6nica do SOCIEDAy pran Confort. DFS -SPAROLAS an 6 pig)-i $15.60 al arto
Pr6xima Salida de Lie Habana del Vapor DIEZ)
I "ylr\IE LINIEJ Antl!iENTINA
OCTUBRE 20 Suscrib=o -cd pori6dicc del hogar, de Ia IaSMViC10 fiLGUL;,A Wu;RSITAL Obsequie en Navidad 1
Cl", 11654 P-i W_(Madcira), Liahoa a zus famth=, le rallia, ol mejor Informado y m6s complete y
Vi-por-l'U NDALL FISH" porpagal lT --ON& catim" Franco) i serio do Cubm El i1nico peri6dico on el Mundo
PROXVdAS SALIDAS y Genova (Italia)
De BARCELONA Erb,, 0- 22 De VENECIA -br. No., .1 SE ACAPTA con una soccl6n diciria on Rotogmbado.
N V 2F De TRIESTE CARGA E S P A A W.9,
D. LoonNO 28 D, SEVILI A
De NAPOLES 30 D, CADIZ 0 ra a d
Llegalk a L. Habana ot;l,e X-toralare ;;l" Aljientl Ger,--i- Ili. h., 1. it., Las suscripiciones on provincias.pueden solicilarse
f.. ra" Warmest L jL C), LTD
RAVABA A Exproso Esr.Lj.!a1 direciamente o pot modiaci6n do nuestros agonies
LYKES EPOTH GENCv Prado 958, Alpcio, Habana,
L014JA W-M ItAILANA. 17ME"No M- z
"anomi'mDIARIO IT I MARINA MART k OCTIMIT bF 1949 APO CXt
PA( INA W 10CHO - ----- -- ------- ---En e1 merca& fle los critulos para Cerraron de ba'a todos los prowdios en lit Balsa fleA. yer
Vigilancia y Previsl'n i I I I I 11_4__ t 1 "I'll", -I l I I I 1 1111 I I 1 -1-10 A-H, embarque ni) se reportaroa ventm
;ROUSA DF LA 11ARANA ... ........ Puade. Itupsmoress in bola correct uno correccl n del dia'a lui "j"I.Il 11, arts
ror Pi Dr. namiro camera y Siri OTIZACIOV Oyfcf kt Lap, ofertaic ratify
do variaz ounque as aspects una reacd6n lava,
L AS non'sm tiz.'a"'tis rl, 1. 1 Ft rI afi .1, ru"o. he.. r"'. 01TURRE 17 Dr Itill) Table. go oper,45 duraisto *I dia on 1.13W O occloves, T par s
larron. haii mjr, d do -r-o, ttd
t"s PrOtioI, Ina lPVt,A, flUlti- to rafla, onlri-O On ti Viejo WIWI,, I S5.010.0's yfdor do on bonos. "I irtlota de) aho actliaL 49
1. ptadticel(m A-,arer* no # Z1
ca-m s, h- ii,,tda n,,elO. A
h.
tol Ol .. do in awel suftirl
On, I c a. raititi, M E it r "11)
Do sd., Vla,i, tools las, reesidadvs el "en IOS MERrAT)"

114 rrancitsco 0"thers,
ns.,- T.m.biero h. lnf!uld. ,I ,b,i,. Cobs, 0. P., lI*,,t- Att 191511,45.
d- OlOr clue d. iniqOrtai aras St., Par rrancinco fl,,then-art
In.,ob'I" FI lO- 1.1 1. M, Java y lo die Fit, Raubl- dt Cb,, MIT, 14" ......
.d., J WiIliso) points, exits, parn sbast-ri 1917 IN Ito 'prenient. Oisit exclusive t, I,
g"t' 'in dciil F.,t. 70
debate dot Unidr, 100 At VIONIN

',.do, lo
b ladir 11, t, iT,
14-0"s ind-'i., v., IS E VENDEAT FINEAS
"'i Y '1 0,
It tv. ndi6n V,, lot, t T -1,
iend. I- d F-do 1, pirvv- q. P", e.a
bl-a d, Itt, ,rearan -adirl.no,, 1-orarte- as.
ra, ntrt, ba,- y bt 2,A&W r,"AlOcirri -A, PARA CULT! V A -','.
1,,6, U Ii I. n J.- r,
lipina.
b1c, el b 0 Inmem cautial do is"Ot.
Q- to 1~- 0- C- as rr
bit 'n 0 No hny quo bc _%]bsiw all olvelar I--1,
virist,
Is gran 'fpq 2 k06rei dr, t nb-at.
pirop.re mfl r.1 on,
as y "I to'ciredliza.
en ,S

Werl"ans, fir z"',
d, Oduc.66y,. ", I I.- 1. 11 1 ir, I -.1,t alir,
I, ni San ESTAS VENtATAS r%SEGUR, ',N PRODucrrvA
I..r ".ni d"

'"el, NIT
6, ......
i f I
......... .

"0 ,,1 1
Z.,
V 'j E 7


t6:_,

NEW YORK
I 'd, il I ti1 1 61 .. ....

ei, h A
ad. I,
P ...... -r Is s
dOir nalN-Obl, a -6... d. 1.
go.l-nfr, 1. -IbVi.
pl"Montf ti, Ntfvs
yeirk, I !is 1.1, PibIv.d,, piir it it'rt dian., de Is inth.ps 't 14, de sai i
d, q.e el Depiti-t...nm d, Agri st, dt ,, 011, 1"
I
ent I~. d. I., FAIados l7rud" tra- de ell.b,,i o,
xp"tlo,on "Is .,6.
11ta-de It V e s, relrren 13' -1 t.nid.jd -,i",'IcTE, TA t, pridt, dO --r. 1040 Is
1o,,1.d.& mis 4e ttilegr de Cuba, qu- ti 1 91
dr -y. (1, IND cort 1318,153
slit. ,bastrev a I- SALIDAS TODOS LOS MEVES SALIDAS T0008 LOS MrM
_aVmdo,,S dr -- --- ;c- de abrL Ile 1949 c.ri
.M."11-no,". On 1. prinii senta. Pr1i"", "' ItKi!1-61F fa' 1 P I_ 117.0ttl tanladris,
nas del sho prigicarro, "anda no dete P., i _oT rtiioa Iris cl
hiy It llegado 0 mereado todavia social de haber porlida t
ei; Aklqd _r-_ I tsts c. its., diet, am.
Irt, articares de Is nueva %afra to ah. 1. tt.lid.d dr, fro a preiricit blisicamente ACTTFS GENERALM
Finalintente. Its declaraclones dtl .,I- El ptin.ti gO.O'.) FEDERICO CASTETIFIF0 STE AGEN-CIE& 5. A. jorela..y 1 nas allit del at, 2,
senador-Calanot- -. IIIIIIIM. Ii- te S :1 pttd 16 i ,, j. X Id. ... darns bt-p
prot. oirs a.P. 31,
a 12 neat. bi- clitantente de t#raor, t,
-Ifteto, I- de II --ti ...dad d Z' A DOS SEMANAS- z, d, ,,
ONTRATU I
IAuPAalnvi F, wr. H pi,,cio de 4.15.
lsbomnd lto"cl 1 ,
0 ... Cl-t T.- Pes. Abo.
i oonjuitis, dit Ant, Ap-t lff)Y N'"d. Ayer Aat,,r.
1. !,tvana. it, 4 15 4 1S 100 34,3 up
marr .........
er ridgd. Tot Canto all it steamshin Co., Inc. May. 4 14 N 4 N
'go Insi 31%;J.11. z is
el senator C .... .all S f, P C) R C s H I? ,,l A TEL M 9933
Rit.i 4 N 1
Pen,. AI-,.ds
L-d- l litai" TOT"Ll. I M IN k"
di 12, l, dmrv,!,, -h,lPe'r 0 'Itar vt con-i, I.Int, iti t 1, ,-n
d,6sl6r,
,i hzin, III* ali ,l r rRir, T nrltda- r-166n Ahvrtt
I 1. Its,

a P tod, __cmtera--i.
uttdial Arucale- F] -rdov no"
Z 1, n'ticiia, atteva ciertantente, de E"tra. 121
ciur esa conference debris ler emvocada par lists Naciones Unidas, 4 May. 1) N fig M
siendo nau posibla qtte putdo re. lial, Jabs ........ t 5.31 _N --- 97 A111
5" 1 N 6 11 N i3 13
uriii.e Ort Manse a abril del shin 0 is
entrant., 29
En ]a concerniente, a ctur p TOTAL
feelia, da Is seunl6b. no hay por. n 11 3M 314
st,- L delegadw cubartes, 'I. P b 7
heron P Londres con I& idea ya IO_=A 0 NOM-Or. fl-MUy la-eti'l el dia. cercts del
h.h. de que Is coaterercia a oi.rr. vloper mn en "ttat'l1vte later P... liqI l ,i6ti On ri.-ernbrat .1
ad-avjnshTer
Mar- On d. lots, .1 ore- d, 5 2'_ 1- -6. n -nj, I nie, de j.h. Por do,
pirbraitian P,,pitI I le,
o tii-li. I.l girandeg lives it 1111 1r ....... -os. Abmi,del o; p,-, e,le di ,iu- At. A-t, M.W-MM, 140Y VIra,- Aytr __Wnur:
'is 9,., 7
ya
5 5 1 5 l 6 2 1 MAI 3111, 33 1 2 2
I Ww
I East., I 3A N 468 "a
14 3M 24 RM 17 7
27 21 82.3 Ul 201' 1 M2 W
all ....... t N 2-, 21 1122 ;t:i i on i,024
91t1ti..bIO z 2 4 !l, 7, 24
5 24 W

TOT V- !.9,10 4,552 4.175
12
i A TIM,', i0R,, -N, N-k ;7. 199 Pr .1 hil thlerio
7-0bo" QuR,"I'n"
an.-P Imecf P
Z
do
n,


-rtnti'a mrtt
iivi.nd. QV.
n n 24 pl n
1 r7 .1 Ior, "r-IsInd
It
y P"
171, t, 1 lto: del Cttt Ind
d, L,,Gi to
fa,
-jo A. 101, ran .5 r
ht ottoductor" dentro de!
Ot tor Ile 1. ecterlina, algu
av 1. vVitlas f.rtnan astir, del t 'I G,
C a,"' I I th do Itts aaci.rtes biriP.Ilvioi, et..l iclc
de sfr F. dc Im A B N 1-, 0
i) rot, dJrlr, 1. d Ieiiij H.,", M.-f Is
el it -0 P I. pnIr, "Et't, 4
Prod No GODOY SAYAN

Ctb. d
A
b.o 1. idea I' wa, li, -i,,on 60 -it It to do ctwo c.d. -e-avdad. l" C, "I AM-PRO y
CHE%_ tET o6stele at sensociottol o,.d.lo MILE $ERWOO. rr--wf rr, Kl ;,I .i T ind T
Para U.6'entragat -as rcipida, ofairtiva y acen6mico
z
L. iodw-i li q,- "h-- $a C OS.4 61-xdcjo, d. s6l;do y oVcI
y pirl, 06 dissA.do neIa twspoto, m6s cargo per viiiI 0
se.
P-d,, taiito par paquetts. Y a 1, economic de *,to x
-ttidl tillfal"1111 copocidod e,,tt, hay qvo !a otonomis do
K
IV pola"It i cc, e.beira" L
pair. Tions!
intiOnt. de a -kh-civir, det o", f -go Parts ponaderio" qV0 F'QPQ,6.a. v6.int. Itho"o d. torbuo'ble.
D.kan. vea "11 CHEV
,.S.s clead. P., 1. dt- 1kqlikTdr1kPQkLE', C
lua to,, monetaria, qO h. d",di 1 y conI q.0 "to N
Is, At,
do Ol .,Iiid. .11 ir. g-dra It~ I qv.1 q.* c.d. ni,*dolo CHEVROLET as: I~ SW Ce ANORRO I (AtIZAC140H K
tores uoritiaa.w It! are. del do at comi6n qu- siompris produce dinervi. &a
lair, la dc CA.Tbl q.. la, Sets, C,
U. Woe Poirtutil. Per. Lovendei par. Tlarr- l- al mojar_ Z, siompr *I prinisrot
d"d a,
ZI.,"i Sill, 7, t
tt, M m-, 'I
--'z-, de ro."' -,17 "W,
-b:,O Isi ,OaV 1 13
cuanto pueds o,,urnr, no ell .11, G E N E 6 7 0 7 0 R N T E R A M E RICA. C 0 R P. I C-P as
q., Ol pir.gTes,', ) aulnei!,, d
prrod ft =Vc.- 1.11 t d.t (Havana Bria"chl
Part, tr
r ps, itio .p.rtat,- t imp, 25 y Hospital Telilono: U-1085 La Haloart; a,C.Ota do .. -vOt"Oli, 51 a- f.-et-kI Para tsirdnes Aq.m. AVii t,,I. 1, Rru]:tI- F1 ;rt .......
Is dag-onals, do to g"e,
tidades mucho insiyar., d-- Para erliwegas al vietialle en general,
confl, ,to y los athas que ,sa tr- sucursal en Santiago de__Gba: Lorra;ne 653
curnitios de is posgue"a frhui 1. p6riess, Itit


APO CXV11 TIT,, RJO IT LA MARPO 1AR I FS, 18 Dt 0011IRF, DL f)4()

kC. AZU(MPTAS Recibidos 12 rytillones de kilos Edificio de dos playelfm reittlido
jcnn, 1,1: AYER ZH Lh TIOL&A r1r tt A' '
Varies Notas t IPP 'I. I I I 11, It, F f W 1-erIi r," T, AI LltA
de mereandas CIL solo 72 Itor eneWipta. Querejc1foea $30,000
Financiers
Piden corr; _-res de na.dque Pa.ra hoc r aplicabl- !I letra jrtiloortanfei rmspilsoil 110. Ice r rm,, v haff
1. Ida .54 C, q., C,_ Is
aduanas a el Varie el -1 -Vot eolo,'hgih t-ddeos;'A te. re 14'raflo a eafitp ert el tcrmim, rmsmicilml Pir iffirimlem
call 0 "'t" Una i '4
p es y compshm)
aforo de los envases etiqueto dr, ..It. re, dbe
'no Parfid. stfialan iribulo, )a, id. p2MCTOS 1>9 T ETTFLG.A I 1. It- nW V-',
tes mendo Precedent; cl i.fl,, 1-1. la h-Ig. de AC110 K.1 SANITARIC, r ABMTM
I 1___ I'l-," 'I''. lill
PUERTO der"1, Ad- 1-1. 11111-ib" i I 'I 1 P- Pa ida 56 et'a f, I P1,,o de 6- !!,C! I!, ; n- 1, - --- TOALLA :V, VOLLOS
A,. el Ph. de he% a N, Ii' 1- hl h'l t' 11 11 '1 P, ,PLL TOAM.A PARA GASINETF
Por F. Pirez Rarbosa F. petition hlcha,'p- T!, 5tai, ,t, ran diI, tIMAS y CRFPE, 171M
realizarA del caFo. CREPE: PARA GABOTZT 11
A An ez 1. Inspecii6r, General del Seg" la IMP 0$i6l, :,,, ""n"n el d ... Z,,P Pt l cl
Puerto informal que d-ntet! df a 1,1 a- SI 1 1 hi lilr, Pis ,Iju,, IatZ1'- 1, -1 ,
Is del p""onto "if 329 P :1 Pi TKNE.MIOS RUEtiCS I111=03, PARA Of4TRIBUM rS
10 tie UU" T71'3 t 0
tie. o reer'. L, H b .. e 1 1.1 -1 An Perini.
nlt, Is to g. cut se bace, e, re s111i!! "'i
Incluyen 286,089 kilos or mAderas que Y lr er)i- d, MITRALLA M. W /95
two, (Ir el vapor cu.
bane repical". La rem-le cargo erto Cortes 0 T4 A
4cp Al If
tie s do,
hao -, !7;",cl 01
crt"",
!71, I A i
515
kilos 0,
inchlyee
d"O"', P,
trajo de Puerto 1 la , E I
"robo
W
Iendo side -Ans,-,Uh, per J1 I lor
i' sgler" Y ...... I d, h ,JR, Parrott"
Del te it CI., 1, iic, h-, I i ',I
"is tie 1. ,-w se t
'j,
Iaf, V1 V F NA I,
01

ti"
Ste
"I", dil

q

Tt r x en 'Una
t "C'
nil:


D,, i7 t
U_ I,, e
mayor
p it All I
de. de A,,., 4 i dl

at"'m h= iII le;c UAl at r 1, P ...... muhtples asunto, r.on to Ti LA F, ECTA
Im ffistirtt.s .....
-ignariores dv hu it me, I. Ii, i Z ES
:,1-'1t'1- li, I 11 11 .1 I j / *
juts. que opfart r. wdas 1. p.et.s lhtft 3, z -, ENTODOSLOS DET
E.htetola ite h.,im y de -. Is,
9.giln dmos ctosig-diis to un m tr, ME I VE M J10b, 9 N9ff_,F,'.')TRP.%A
orme rendid. p., ajr sprc- G-nerAl del Puerto relative a tin balan- to e -I'- 'it
Ce d que des-rit,; --rt
acdo -p
el-Z[bauc dia 15 de Ift -clentell hodoill en led. Irs -.elle GI-1
nes del pit L ellm, se escritie car, m xrra rapidez, segurjod
ain. f-t, MAP,,;
_mTW4_T4V,=_iiF-_ "c'15A. t zM'T,' L'3'r.tv-de ii, Um 368 kilos y 21 % imp PC
rim' At t g
t" t:, t, t motivo it orquilo pori; ef melconogrefo. Pot el
D; hr., enntiqpfl i
A- de qev 01 dicicnws, preheren Miquinas de Ewibir
V-- ilil-ntlArco. y JM de hawt, 6 UNDERWOOD
reliell L M-)U.. afly, 0 I-'t "A
-ore 5W de ha'i.. m-11, Sant. ra 42,116 nciog de ti- Sg
d, halenl- -tCl, I 'a Hav on modefo pari cada neceiida .
-S e-ls 61
THE f -7vup
2M4 mcos de marina: muelle de 1,i 7,-,-m, Fl ta Bl.reat 24W s.ros de m., ci,
9.00 d h.irm.; re.elle d. War P, SUCS. DE CASTELEIRO Y VIZOSO, S. A..,. ..
Ent, 450' .5 d. y : 92q e.,
rek de Alisfes Frl,,I, I ti I Lamparilla No. 4 Telefonoz WSS52 La HabanA
sal 1 0 -1
-os dtencia 0 -oz, -1t,11e Ic At-- "i i
2,6M "Cos dIt arr,, Y 731 de hor rl
Pamftadu Im Ya ,,,,,r" el pti r D A
En el 1. 6,
a 10 Y10 8!., do
sea die. nultit", r,- tiiii- VEA QUE OPORTUNIDAD ES PICI A L PARA ADQUIRIR
A Iaborts obreras
pet.drL.HAbAI 'In Atuerdo de to Federal n
un ffador
q.
lider abrel Ariceho lgle- -r !, Ul m n
otivo de cum Ilut Ill prw- J" L W 1W 0
v An x to
mari de ec 0,
El dom de eavaota
Una e,
-rouhio tie C-redc,- 6,
Aduana nlA r
r" a' a pre'
Marjo V.l..
or
'I e ,o
Forrell 'I EX LA 10'-7,A Z
doctor
,t -ey V itto N,,., VEA LAS CONDICIONES
re Pt In, dor' 's Aduan. L. H.Wrt., doctor L .11. F
.And.., p,- i"'-sa" d" ie 6 ESPEVALES
I.,, rde- opoturas a tin line i"
b.%r de, I'll; q.e
-etiene 1. rar"a.'ri. que ahora le ofvegeI,
r ]a P.rtida 56-C v TIO p0r 1,
Vtorro, vt.h.n h-Undo 1, tt
Ad- p- ti h-h. tie qi tt V
envaPift liPogo. pirtada iun eLi joet,, 1. qU. stun.. uU. ros. da
hf, P. UrarrarcA, 1. 111W I A ";a
xv LA SOLSA Dr
pe;e I"'.
.0o
Ali!
.... 1INVERSIONISTAS, 1 D[, I, 'k f 1A

ATENCTON! Is.
A 1 7
-'a
38 or, I, 117t "I I~ M
stee on ,, i"-, 1' ,
An lit I
po' -- P-' 7; i 7,
ditto F
nal
Plale rc"
m#,

J. X. DORN,

14 Is'
reh 1A Ti,
zz vila.- do
1. bbi., 'eiv,
I A 4
f- X
7
r W-15
ito--, L. SERVIC10 DE
'i-,
. . .......


C n Sams cuham ;t "la,"na to tipa mfiam, is 6 POO . .....
Zi "Is"
SALIDAS: ji,

V, L05 VmNES DE NEW YORK
i -- ra"ei.
LOS MARTES DE PENSACOLA 4-9 - I-- ltye7 Per 1. tar
N- ytrk.
7CM d,
t .... .. ,d- d, .4.6 to
df a!,;.d- tW7 ki!- 1-11 1_7t,11 1-ft to 11

-7
rf,
PANAMA C TERRENDIC DUSIRIA1
TAMPA
CON CHUCHO DE FERROCARRIL SAVAMNAM d. 4

NEW YORK
w, P"I";,g-HADANA
E L C do Cuba mji,", I,, 's,
;,emt mas tn fmalqwer
50 metros Cairefera Guiral. qWrftidWft V'M GLIOU Emi"im Awa J, fWandt" P"'If d, 1,1

AbumIdants agm on *1 mbau*)* Goliono 40& T 14, M-7911, A 2911, A 2912
f 7, Sry Ittl Im #*6 "61: :HAI IA.'el.L I;
0 V RAZONABM FACUMADE&
tV#Aft NAVIM LM INC- I so Broadway N1 PRW CS

SR. ROMERO: U-051 U-S963,
PAGINA VEINTE DIARIO Dr LA MARINA--MARM. 18 DE 0M,)PRE DF 1941) ANO CMI


En el inercado de lips crudos de In "Ititertintional i V I Offrece mejores perspe(liras In

Stigar", el 'fr. Conciencia Agri
-W.intun..04. d 1. !1.4 lot 1 rodufxifin de petrIlipleo de Cuba
ecorallfilicamente P (I,
TABACO VALORES A CJ7--T USAIES LA MISSION DEL GOBERNANTE
or,, de 1, ,,I'm 'j. ,n lorma Amrir"Ifarii. En hIrmhuera r4ringfruyea
Ciro regafto de on t-, -p ni, yo ,l merrado IO,!PI fle villort's no Atucareroif de Cub., his 11do Ivomitcrai- Por Miguel Perfebad Fraga, nuevon pazirpir 4ox 20 exiallontes
t-rn y ocra-. Ji, -, li uhn iyer on, -tiidiul dcltllladil no corresponsal In Cu;a dI is o,-I a las A m ericas 15' "'
or d wo er torldres., 711
Rde,!TT! 1, a a de
D brElejour".11, ObJ, F, icull't'. de cont-m. Di, I I" d ... trciar de Lo
1, 1 7 111 local S ..... .-t.do a
teuyii & compii.y. cin-tri", I to, V de este noln rito Wder (11. 1 Andreu. sia ha Posiucmo c:am, -nuln coitogill: Argenfitip y Jos E. U no Otte- --il T ,
,cun de I,.s Lu, ,o d In"al d, .. 'unclu, por In$ passes de habla, Ingle- biar radicalimente la ruin que dede .doa P... -crdn On i,
D, I it mum, I, Ina, ', d col lri i,-;
a,, Omiiuaj ee L.,, Habl" cat"'d" In B I t especuilmente In,, de Ift Corti su crinO46rl ha teludo so drparta. r ox In e.pont-te, y gulg;r ficiurle ilt- cg1,,trus 1,. 1 na. TambiOn s egufflian tall proyeeto
2u Agl,
h. On Ili,.. dell Bri-Ics, notleliv de los fi=loa mr.t. y de -ac, Ici ratik Ingr.ndc. 1- .1 pietio obcel del g.-do en
... do T,-n- --1-.,1:ur I) 6b dc dc'p"&$ del
ad. _in_ del2lites, Wrfiow y woritecit Sigue el leclor dir Comerclo con 'Pie camm if se tratara de tin bury UnOu N-lot,-n. d, Wi,,h- r
mo Y. I di.ria Iiido .911no a, In rairstra principal Iri mo, but, ..11do ... .to distin- ,e)v, do no torn ost6vl o dt Los frifittnO. a ttW5 de 0111luk V,In de do' a de 477 Arn,ldol cll-iln y med n I. tocim %us,.ruecer-n, line In,. -c. iniqf.elhica Ast io, Ili' meccutl 1-ba d 0%, --tr, I..Irracen" de -t- [y -dilir 1'7" cides hairoiin$
Los 615 tr-oI ap A mliiir y,r r-ktiii, Ic I,,, pira confilarin y mercer If -pal- ren gr# de in pot.ttri d.k. v -,o y inm- ncr.I drWr- 1 1. C,"', Iti. dr 1.1% tin de (julmlia no titmen uueinos p,.vf,.dm In- I. dr, P-- ducclon en A
CorpIr tion, dr Fi)o : 1. 1 credo, q.. intepane, lo d, 1. me- etc I It, mos Ooi clcrat no I,, Cift (T, "J. Co.
yj- ctif ha 't a N im YORK, clettiv, I, 'T an, irc.c, muk c-iqpal, pr 11n, Is on No ha falmdet fA e-ne 0 0- bAna. n",
In "tiX t noma- :
I I Y-k, ,g.,, -I -ui, NJ K, Por I! hik, director de Luv, dc" I 'Olaborar 'no "Oe "' Ina. P-4,t,' 6, y !- d" Rota Ion-, n1r, ill
ti'li"'irlL I", unri.0- "'g., ha mfor_ ,j 1
Mendoza Curti -L lrl:- 'fo P i, de Come-., lett
Lc- on' 'I It
--,ncs jjnjr u, dc ; iil abr:r If mereado esUtbar, up I a 5 mis externii6n y ilcsf cireado'll de do crieno, 1. P"d, n hyrir(t, DI
pes n 'par, np".
Ran 11, Se ad enla Poyo Ittl-i-ii, Li
mi, or act. de Ocuremit. v de is ;ell "de 'elu y fe
P. Hoban. If lrilrs n d Irm,
dr "i"' -d. P r! DIA ilil 1.1 ml
On 0 15)
16 :i to a sfp .cmbe or) p .... rite .6
mil, m, I "In nfi6'nlar fn.'I wj to
as r, a .1 Flat,. ,fu!m "I serif
1. If tittlial Come, n, ell
road y 221 I- Prr. -o lige- I r do P'""
11 1, 1- Pirt- de "'ne
rnt'.da. df ,u, :al ile illiel r2 pr Itirima dv In i rils- perind. y 49,5", q- az
miriuXil ;-, PrOolknia de In 1947. ZQnk hR pinadc, In
n #_s -Ir. InP f-rorr-I I,, 1-al"0- 1. To- n- d-on Ir on- mInt-or, 1. -'a r.
in" Isis -0" rt o an
P"i'"' d' P 1'. 1,0 .190 .,if,. y de RK, -tube 17. T and' 'ol P,
'Amo. a r ov- hINF7w 'YO
r'r, San I., T. 6,n). ,,do 0, 11 Ion, hilo di-to it, LUO j sri de Car- des ahos Iteriu-'
y .'end. 'I on
rora Tied 11-Ro I,. P11- ,A' .-- a- wplunii
a', 1i n" y
.hall I'vi d I-f Tolo-- Cn o, ri -, "Lr -tiid,1 d alilodeill zpot On fox. i e )a n- In", !a5 if,
It
DrI ini San J-1, in-, J 1,.,g for --Oc S I It inib... pa-do n- on, n icra- g-ader 0 TIT y4t %'F
Flo Corn hiii, 10 title en inte"O'ca of #Iza, per caI" r-paradu coat 7t lc, -r, Ac,',-u y P N I "I ftl, A A I I f,
De i: C,u].ho. lu, vede -roneree ur,, dia dr, n P-'IfOr NO oci,-Iri 236 ti 1. prvc- Ominel pcnmt, er,
A V ',
d.0 d, 5 t
D, CiunnuAn, parn
p"flia,
N,
D, rcuru, I, r- V, tj _n
Cnit,11,nd- :it, mc ri
TWi% 7
t.ha ,,, Y
229.0, 1
on aim ...... dr 10,91R,492
A-0. d estf tifin,
of-de fod,P,
W-r, hh,

no
end. tn 1. dr- r.

verc, I "I', as .........
L. Rp(A.Iia tinunf.1,sn. export.

-ld* n, mo, d-,
oce, io
CIUDAD TRUJI 0, P,
Mdo dodo a I., to cl
-oti, tOW de )a, -1-1 dr OLIN'S le. f
elsp-tadn im, S-1. Nini -Ir a I~, P, ;, 71.
&I ;"dt, are., III
Puerto Rico, nor vf. .6-, D,,nrii' U DRIVE IT. za-i y u I fin ret, r till
If primIr e-t,r del 0. e 0 t,- .1 riec all. N- frIiid,no,12 r,,tiorul L!I- 1-lo'! 1--c- PIcsu ,, ta)cs, A! proZa 'a n It fbleln de pmiC"ch.'a L. p.Od-- 6al d- 'nill
HOY U :--ara, ex d, e I ,rmo que p,.r la
d6lar exportacuin illca-6 1 .,s I Wain,, ul
as grii, r T 5i6n di If pat,61c., 1dierie SMO,328 elt I,
co'-P-n N- York, I Braisil dura: I los pruniros c n G-iril rIl Servi
-jt f cL11- I' ia' ')!' ' n t- d. 1. m::
an G
r-tvio 1. dcl R'lO 19411 alc-Z6 url total d tral
Iffiris de carn. cong.I.L.. al'"T"I de n 'j"
c o .ra on. c% t4
Ili clum, brern,i In !a dipcnble,;, idi in drfi6--- .
A-1- Can C to dcl
Fo-r Co. , I
a-,
jhoi, Co
IN G E ['-'f tjn K aco d

Tejis Onduhfis'Galv .,Ai-- t
No 24, 10 ondUllelants 32 PUIRMI&A X 12 pin 5 Ift"n It trJA PRE I 11
Fritega Inm diala de aftnacie, nOs dI
-n oai$16 50 el quinial. C",
ALMACEN DE MATERIALS DE CONSTRUCC10N Co rroo-!

B. KLEIN
-;1 u- con"
pail. dir 11 DeAlleriA Gaincedo, C--P 51
A-: G- 1c, W- 4r-.h. y V111- -i J-. j
tr
nimiticro dr ro7V jr!
I.- c-in. plan,,. J,
-ord L, no "i
end. -oomia
pr--In- in.

Nuest"s ratiaaciours a manacle im 33 truenom
C I
to-, our I- qo- h-re prevalever 1. coorptrrici.
Mvihlr l. Ilorciiiiid, c- piano y crtical ; Ktilysi 04bcocks; T-mo!'Por, IntArUpw y Vlniverml ; Cortd-; PIrforad.rn; C-dc-: Dibld.r.: !1equirnina Para En

f I In N -Aqul" -iqtlin. ve sw
Mi, a A dr-e c.. 1--- ---- ;, Tod" 1. Inr init-inerlie rr- truidas Re.ccrolxicInd. y gar.cutnulas parai hac,,r fnte 6 mi. Illicit- car_NEW10F fAP
tdk.d.dein- filri, Soinnitraminit te Ini
I qua at cp-af
'4- Rt a sails
Ntntuct refer-rin Dun & Bndst-t to, utl -Au, d, de NuIvii York

ARC MACHINERY CORPORATION
82 BEAVER STIZEET, NEW YORK 3, N.Y.
BALTIMORE


A
OREit
-DR cusillIi

ABANA

z
If I

c


qorrl.., our
rts. Olly

gerl-le, d"
SU',-fruseAlirl, al
nr y is dutirZ-, di,
on, f. posm6li Q, 0,
r
Lo Cvbo Moil Line (Word L;rie), due ho seryido al comer- hd.d ri-riciie- r ,0 -.dc. I
cio entre Cuba y los Esiodos Url dos wanted ri do 100 ul., A 9-i""l-,
par. in
ra .-con,
ofilos, se complace en demoorar, tina vez m6s, su pro
cli cl SI I cople
del iiij.- P- er
fundo interns par fodo :a qve significo el ouge in, ,dI11
ta; ar semb-iio Pas!
inlomamb;o entre Ids do& poises, onuruciorloo su moevo 1, 1.. In, -'al" i
prod" r Iaservicio sectional director desde Bal imore a )a Habana a
el mds r6pido que existed.
V g-dar. 'Iti, ?Irg 1 1, i
un OrrNuestros vapors soldr6n de Baltimore fades to$ V e q- no iii, le d-,altvoz
por to torde, legovilio a to Habana los mattes p*r lo ul iti it
mciiana, otracondo a Ids muell" de lo c. Terminal m1r or
Ch rl'-. d, Bati ii
Cubono Areforlcaria. 1 o CI. to, I I
as i- er.
Estos mismos vapors seguir6n vioje a Tampico y Vera- fect-soi par. 1. y
clue iodo put-doa irl-I pr
rrvz Nexico) y a su r-egreso tocar6n en io Hobaro, Ili, nine su, anitnMe. -111 1- 6",J. -I-t- 6
ilitill-m-le y no hace -6- i.seg6n tois reqverim entos de to Cargo', clesifirlodo hocio ittic-'p- inlejoll., rri. sa UNA ALFOMBRA MAGICA L.
Ae Onct. cbl. If doo- An- 4 Pon"., W. .0.04"Waa jii
drain d. scif-, If- h brii mu- 0-ire'tiw.,d IrOl c4or ganAdiens super.dM
Itilvitemos a lot se6ofes emborcodores, o qve inVestiguen J Aqui t.- p- t-0y.rl-Ari an ana 1.1-I d ... ciornil
los ventojas de este mognifico nuevo ser,,icio, irprisulicin- Atfr,,trs Gonercles pora Cubn 4044.
Ailerons, ran flora, drtermi-A 11
donos bien personalmente o par tel6fono. I pu, de ploaresi. y de
COMPARIA TERMINAL OUBANA AMERICANA Hiatiza 9 .. do d- PrimeEl servicior r6pido semanof director que hemos montenido Dr-P ... d- y ccinipcui: o, Hobo- "Ir
sobrilni p- In taiujern Y is !a
_ff__fk4.
entre to Habana y New York, corstinuori!i come, de aho'. ilcure. !I
r 'ri, e Cj -o Par. Iln m.de esfe nuevo 44
I-'im "' or httrse on Y
0-ilid.d. p.. 1.ARO OM SPbRTS DIMTO DE LA MARINA.-MARM 18 DE OCTUBRE DE 1949 SPORTS I'Ar;INA WP4TJUNAGAVILAN KID Ir"ELEARA, CONTRA LESTER FELTON El, 1 _""f" ;XIM0 VIEWNES
11 DIARIO en los deportees 1 1 it esta, setrultut mstflMin compleUm
Ims r(psters (11, les citalro equips

)I -Noticiarics tic todos Ins martes. 4j
-Un alealde qw, no conoce el cine hablado
-Hinoria inereible de'una corridit tie foros

Por ELAD10 DECADES
ADA tiene de aventura To pred'c irsn %e le en suces1iin Las momitns del Colegio St At,
N c Let. Illinois, 'lieneir un azs-bard.
en es's temporada va a estab is d' 'To
rof ional ru. 1 CqueIa mle ,da 1.1almento per religious,
d onronee en el baseball It 1=s
W ,, Estartios asistiendo a un verdadern carna- act ia ext festivales be,al do cuadrangularm y en -alquier momenro re Jarrtfs to r%
Is esilki-ide p sa zllbando POT enr!w.a de !as vall,"
a
anunciado, a '* F! onr6ri de Fortrent a ol,: ofide IO4 11.e- h
altur,, & express acren y I re_ 6 E ,ea rilofi
noche, con or. de FifadellIa, .use
if rno on ofivialmen- t e
tretclentos d6la hiin habia fallecido ert -s. es urm de Ins batanis rr:, s su on ri guerr, carts
largos de cuantn,, se bar. ronectado en Cuba, de A le-mania. No quiso creerlo, 1 pare- it ImDeride luego, ni perfi!, Tit e frente, Tit de po, ble que est.,iese nt C7-wriguna manera se pareciii a la lin-a de Herc ataque de Incurs, no mal- qur
kii que, pego L.i., Rdrigaet. Olin. en 'I st.di- rii-h-ho algilit din y -ri,
Tropical Ilevitnlotte en cla- ]as ce-as del ;, r- nintarecer. La seftora Anna I,-" i, -i,
din mn;,al. Fri 1 t-c- -6- i-s"de It- po-it sern- as y 0
ventaia q.e perdme (,. It,. pr7axii, ni pit'h" 1 tertit'In riil d6la-e, pA- ri i, T r"
cribra todit la ruttt, ni atusa quil p"llit ,, el i , 'an d o to t-iyc tien
d ... so defirui. 1-sta o'le. crim.1- cl i'lio bl-dlid debut., -t,
out, ;,Fs quo
11.)l rit N" Y,,,k el I i, ri r g em Jai A la i
O que lot tOl'tt-s tri., ,let ant,
Its Pl.tas q., -tto a,; 3'7,
v % Ya putte, tF W


Kenp en ine, 1 1. title. I i I ...... I I T I I
e I T ejt T f N .. . ji, let,
Tragdum' ii 1,tt! 104 --itriteridl-l" P"t,4rj 4, n,
u prifflora psliu:
ROWMEWE CIERTO: d, In, 1 4. 0- del wdV

diencia PIT el Ale.1de TOn't Cum.r, r 1101 1
Entre el'Ins "s p-dujo el stilt, otO dl6log., Oneo TO
i-Lo felcit. P.i -s triuriftit.,, artiiticts --di- ljdti i h iia p rt
Alcalde profe5mriales d. E't.dMuchas gracm responditi tl aFtro ( e )a raza negrA -Niee
pantalia, ZHA 'isto ll ted -IcIiz oc!rctjIa5 bassnall ban hateado i'el hu6sperl de onor n, 46 sorprecihio ce tetinporadas. Son el.
ants la c ntesta ,6n d I p,," ner, Pop Ansrm Rog- 1:
0 e
Yo t-abalo tanUstron, --t;n ni que no Edd.e Collins, Babe I- Bty .t
torig tientir. Para asisfir a le-1 de p librr 1,a)olo,
diyessm.". La ultin" v- qti, full tan Tmern.t6giafo, ",wia se -hhian peltcdas owdas 'T pa-c- c.. pligiT de "l-it
E %0.1c I pero no cl.epil c.0&
en Cartagena, Ctilc,_bm a J
A J., esp- Einn a a -tcocTIP. a La e- er actor Paul Valentine se divortrio de su C.". .1 o r i- ti
M
f e
au lado, en calid d de nianager En Barks ev, Rorrem la dimi- ,.i del r k
de 1- doctor Lzo-,
Californ a, se e'ta celebnnd an tot. del dOcr -r 7cha-lita -Toilas riegot,
VqMAc oN; liace p.- fi.s .. -t. d,, ,at- lit T--4 e t a- F"
alai co b ocho dolares. Hoy vale vem,, d, la P1I
tie Ca,-, de 1,4
Mister A51ails Iarj, h. -ndo ps- Fb.11.
v que tp cierran con el pp Cie !a cMoads
11.1ia 81, Bo d, jard-r. del ,Inb liantria, no nIts prob dO 1. -hdad q.e se nec s!ts par. t.c. in.
tuar on'Ticestro cAmpeonat. de in--un pie n el dianicint. y 1 ,tre en
to Erl Nortearnitrica se ha !a,
do un trate"al plastic. Para
os de carreras clue tcrigart exe-o
tando con esa extrafia rivoltura, r I
no pbede,=r, cl -tell Tire,
P dea, De una revista
Pin to ST. cnte: I a heninfilip J
Vona 'de radit n6vento MIL Fo,
hky 1,400 cits- y .. pa-ri, de elect i-I
se ban reports ct en Lad Ol resto del ontindo, El On- 11- a
vents poT ciento de los enlemos Tri-en .-'- Array y
de Ilegar a loo 21 afios, HISTORICO: Vol, de 110,DO esp"I'd-es y

d_.f, &a bi-illantee, de c ... tos 'otrc D- In, Arige17
del baseball Sue el niernorable que chedurripe, de
ass memorZaan'
on 1917 mlebraron Cincinnati y Chicago. Duran- de )uhn de IV6, sie releb- r -lete Ins nueve primercia 1"Inp lot, sstrperlritie stand 'Godit." y Fr Fm E_ A P: ed T.res de log Rojas Y J-m -, t 'it 1 in jos 'a".'es On., crt,
ImCacha usnop Tmitieronhitini,, e o, aquillos. tti.eaftrid,
Saben tistedea decide 3ugarc- I-s grarlde,
les de Habana y Almendares en el aft, 1, Fn el trit :!0 _t, r, Ia
el Hip6dro"o Oriental Park,,. El I t-ri que tna CAUBLANCA
knockouts conserunvost In pos6ti el pug, .,, d, se q.a6 la chtiqueTit con, %
la ram de color Bill, Fox, En los com lns apnts, -rid..,. a! animal ,n t, FORST
su carrera anest"to a ciiarentitrk Z,


AFREDO DE ORD
M y Ilegart los implernentos parn, XD T0fRO
COATIRASjA 4 c! match. entre 11oppr v3funditol
yl- 11'g-A, st I. Pat,.! t- tn-'ell k SE,!AV,'
-w m" -in
on

1, narnnut, Pit 11 rn,,tch i -,' 1i I 'Ot etn'W- Nit) GAVRAN
arembolas rin. tres 0, z MENDEZ
W t.,A '! pm"T" ur-a MDENCX

ARMANDO MAoSANS
nd-, 3 ,ete t's t-l R 141"OtTO Oil "0 1
di, Itt, o UE of

CAFE iitt4- ow. -PG- TINE ECCUB/


L_77 Was de rittrfl; y de 'I, tn'did- P mf i
pecWts indi-rii., PAT.! s-ml de electrimm, naijo- Cuba, nuesira ;raquisgo Isla, litarils una brillonts historiadeportiva,
tA nritural- Tairb't', lsg-an hot :UA. niiae I Copablarica en ciedrez; forest on asgrima; Chocolate on boxm Luqvo an


U6
eo ral- r e 1"117kn de V Vse V ZnR_ te -,- POT base ball y Alfred. do Ore on pillar, fwaron tornpeones mridiales
mr At- 1
L Atit-c -brLn dt
s" p- gloic de Cuba y 801 deports uniyartsot. TomWn hey Como L
oyer, ruestros ofletris lucharl en of extronjorct par to Corona do Ilauref, con terdadero sabor
tie er txxec, Un 'l I t y Omar0 rwft, &rder6! de its, Trrar tj local en r; niago- al deports para nuestre juveritud. Par esto debernas exclarmart
heo
rnsi, g-de dfd ot
.tu deAt_ t
idel mpete de 11.eyt" P; ,
Peleard Gavill(i n noo, "nd. an I-r- A penc d,
c, a,.
durst- IOU SUEM I 1ENEa(MAN01
:el 11, by del ooi!seo deprt:-_o y or
Kid, el riernes t' a "' "A to d Tombidn fients Cuba slTACARP/, do crioillsirric, y refinado sabor, quo
Zil
tt md_1 doscle 1862 l-io compefido y triunfodo entre las m6s fornosiat
.......... al p y cofizodas bebidas del mvndo, lievando nuestro nombro a los m6s
Detroit. Esta semana tirnerij--c lencuentros M, Ortiz y C. Brion "iAm POT e, pd- ,, lejoros poises, Y as quo of 'BACARD/ es efoborado y a5ejado sogs5rt
irk, . i t f6rre.tas quo gorartixon su exquisite bouquet y delicioso sabor, hociondo
NIEW YORK, oc, Ibre 17, 'Vriltldl IreKid G-ilix,. n-rant, a ,e b. -.7gd. On j-Co d, -ift del misToc, un p-dcfo do primarisinia coliclod. Y pto
in
toron. de l 'enitt-i- e! rinit1co nor.! dti Pit;.- L- 6nico on el mundo tombidn dabo-tTvof-ox-domctr
agsToine C, 97 6_ -tft it, c,, Dport n_ to, f.;
h__ Ip ii- del dorrilia 1'" 511, 11"
encuent.T- set ,i tn R'm zcitor & 'm rm, altas at-rida- b.5. -air Tet- y d. 1
6a Is na !1,21'r P-1 .-to lin P"dist rto, _t;arc, d1' d st RTAt
B,,r. t /oUE SojETENEELOPAN01
t6 a, Tam, mail"eti,
sty cl,,
Gava- "Im. !'I pritiroo Tome Ud. solo,
pill" de PAINNIOLATUM
lont, ii.nen dnde q.c 1 1 el
eircial de bixeadOrtsdPrM I r en highball
it _1 I I I 11
an 1947 e. 11 141 Preftrwa Peru f.w --I4U' con ARROS 0 on cuktails
en Is dj .... de 14'
M iI I I (AT
Vd, -61A
4,, 1,gr,
bar e,
Fc, 'd
dit,,a cl-I 'TO'
votan5wl ii 1. fjwa


por 1. noche


?AGINA VEINTIDOS S P 0 It T S PIARIO DF LA MARINA. MAKE$. 18 DE OCTV10 IV 104') SPORTSADRIAN ZABALA RFAPARECE'RA ES"fA-,N0Cf1F C' "'RA EL ALMENJ . .......... .


M Ick cy Bailey lplanquO a Jos Alactranes R a' p I d as A a i eu rs cowpustando'su segundo trlunfo del afio

-1111min dr Por RENE MOLINA -Carlap, i1ne
V
n- 04 Ing y T-06 -E1 Almendarem no quicre a Jethroe,
--6,,t 4 s bntp
7. jonronprog Re quejan t 47An

Por RENE IOJJNk d., wI e"c' nit" -t' It- 'B
'mt A Iit
d

6", ,


n I I
0
'i r


S


4n n 1, 1 Q11LOS PRINIEROS NUEVE CEROSNOCHE DE FIESTA PARA LOS HABANISTAS


flor FJA1)IO SF(,ADFS

Im P' p nmf'
Al i v,
"a i. nI;

'Af ii 1-r- 6 vl p 6--v. 'ei ,
In, j
6- 11-.
t nIng- b r
iTn i d-d, 11- in n rt, b-d.n '.i, pah,

y
P
R
d' y, Ll.yd G -h-k
J i ii, Lmb-L Amb"Wit 17 1, 1 1 y I-.- Piara num reunion collegial de


p,1
-isket con miras a las justas V


Por qMANK GUZMAN mn Al 1 1,111, que d' -I -., ic"nirm. M -pi lp"w 1, -1 AHORA 'I Al-nd-' bIlln -Wi 111 1-En r,, S.nguily iie t rjl deb
AUH MUCHO MEJOR Wn d
t P,,111;1 d,
1 ., F A I
Vino 4AIr nel d, WI., N -m-P b. 9. iI- i I f! t
c pii'n on hiwm.,
CC D" -d ma, c, y y o
tuvo SU ir I Cubanele jilly S"ngudo 3 A, ii-rar a..

RESERVE L
J

%

4
LA NUEVA

Brollantins"IEN


AN01 N I I POR 1; T R A A


i.PEVUELVE EL SPILL
BATT A
NATURAL At CABELLO H" A
MAS RESECO!

L. N.- DWanl- NI-nt,, 1 pm&cto d. na m-c a

5-int el
9 4 1 1
-4 Fs h611.1"fin2
g I f, 4 ht- & .1coh.l. quit no w1o
wl-cool. P' efm'o con cl mmo dd C.,
Y-ITADO IA 1 01 CIA RES M, A f f- P. A b;tn p4r",d.
-is 1-nFirjn4 Frank Parker n '-p't I'im P6-d-'
i A Marianso DO i
V011trato eon Bob :10 1
HARO BILBAO
1- h, LA NUfVA
1
J. GALLARRITA Y CIA., 5. A.
r:
'7P7 AB-i.
., I I I 11 I I
I
I I I
I
.I I
ASO CXVH ___ IS P 0 R T S DIARTO DE LA MARINA.- -MARTES, IF DE OCTUBRE DE 1949 SPORTS PAGINA VRINTrMKI


SE MANTIENE EL ATHLETIC DE BILBAO EN Ef., PPIW 411 LUGAR DE LA LIGA,
.-- __ - ---- "" -------"-
I
I-411t I "'."*
11 ,
,J I , "I - I I vanar Londinci isa el -domingo,
L W 1. i, , ,: ,,, ., ,
I 1 ", 111 ,, ,,
To'picos Futbollsticos ,i ", "I, ., t"ll
._,4 .- I''
III I ., 1, i, I
I
__ ''I'll. 1. 11 o,,; ., IsI'l el cvos su racha v*ctoriosa
1, _' 14 I It
11 "'. It I I I
,
torleo de ]a Liga - I I I 0
-Una jornadta mis del 14 '17 t)- %, '. I I? I .
,
-Restiltado de lloR partid(m del domingo *, , I "I I I ,, I I 0. I I ltl-,' I ,, ,i, 1; 1 'll derroirt A Audil matilidorn del paill a
"I'll", 11 I -1 ,,, t" ; i-.,, ir Pig 8(,,,k ran,"Irl per ,I -furrzo, tl
I
est tel ffitbol internneional V l I I I , r"r,"I "- III SIrIAW mr a !A till Comentairios
11 -1-11, I ,
I I Por "PETER" 11 I I ,,il
I ----- I I I hir itiMAYITOD
e,,U ,.Ii'll,"Ad. MR, dt,1 camvruiim 1 kill 'A r", "
P "" i _'11 1, -, l I I I I 't- ,,,
R r, IA, ,, ,erl,,eiit, lli,, rre'i,.,_,% I Yll.
it -" _F oR !l ","'a"' TI 11 I 11 I
"i"' i1 ", d 7,rada 'reprrdv,, l,, :,,. il lutbo I "I I I I I 11 '_ t' ', "": I
I -1:6 ru,"ll, I q ,r ""'s- 3,1a.l. te I 't I I I I 11 '
11 l "I'll &I bep-'- ,.!'1"tz "11 ", ) :, w t I', 11 I, I 1, I I I I I - I I I i
ite 11---, .. .o Sbilsflan .- I f .Ao I, l I t, l , , I I %, I I
ilel r-i ,I FIgUlidl, ,#, I .1 1_" "I 11 I I I I I I 1, I I
luil d, i',t ,I :,l,,,,, I I I 11 11 I I ;, r!
dl ), .Oew d,, 1;- ;, 1 ', ,- 1. I I III , I I
m"l." dii -1 ll,
IF l- ,11", I ill '. .1 I t I I I I I
prei ,I,, I , l'it"'""'I"', I I I I I I I ,,, ,
A "1,11- i- I. ;, -- ,I I 1, l iilt,,'l:, ,
I I ", ": ,
I I e.,. ,t& dl I 11.,- t- i" !" lt, ... -1 -- ,,, , , "
... re-, ", 1 ,I, 1" "', d, J" ,, , I I I I I ,
V- de ( l, ", 11 i l 'i, , ": ", : It d, 1, I I N 11 t I I I I I I I I I ,
tIm. Ifirt-, 11 I-1 I , I l (11 11, I l!"'I ii." - I ,i I I I
,,,, de"F. ft'k, c, - 1, i , '.1 i I !"I If_ 1, I I 1 ; I I I I I I I I , ""
'l, I", nuti, Foi I' ., I il r., -,,l, t ,_ ,"'t, ,,*p I i I I I I I I I I I I 1, f"
6-it, i, 1 I I - ol,- I I 11 I 11 1 I ii ", I I I I
't ... I I I I I I I I I ,
"" Z , ", , I "'il ,i, ".1"d z A't I I
dr, b- "', !, ", i ," ,, i ll, 111.11- 1, I I I I I 11 I I I I I 1,
II, ,, % I I I -.1" , 1, I I I I I I
"I'll' I :,, 1, ,, ,;t, 1, ,"p-l"t- 6 l "z ,- ,,, R-0 --' I I I I I I I I I I I I I 11 I I
I , I I ) ," "%, '. I I I I I
11 I, .1 I 11 I I ", it, I ,,, '' ,I 0 _. ,. I I I I I I I I "I,
I w I I 11 i-. i : , : 1 i"', I It I I I'll, il I -, 11 , "10 ii I I .1 I I "al I, :, I I I 11 I I I I I I I 1
, ; I 1 il I I Ir".1 iz- I I I "I I I I 1, I .
,,, I, ,,, ,,,,, , l l i I'll I I 11 'I I 11 I ,, I ,:1
,,, , , 4 I ". n. x , I 1, I'll 1 -_ _* -, "r I I _:_ ', , I -- ,
,- "I ,,, I i I 1i I --, "I I !"w, 14 .,
", H, -f-- 1, "N---, I 'All 11 % I I ''I 11 I I I-, I , I
I ;-l"""", it '! I ,,t- ,,,,, x ti 1 il, , t : I .1 I I 1. ,' i-, I I I I I I .: "i, c I
I FP I 1" '. 4 __ ,, r--,", I I '' ,:
'i" '_ ._ I I i I I I I I'll, "! 1, 7, , , ': ,
"":,", i: ,., it 1, l "I Ilit"', ir"", "i r, Ili ", 44 - I "I"
- ,' i, ,,,, ,, l, I I t ; v I I,,,;,,, ---" 7 ,- I 11 t1, ,, I I . t , I I 11" I I I I I I I I I %, I ;, 'i -1 l ,
I Iiii't, F" I 11 I
-,f t i l "' I, ,, -, , I I I "I I 1. I I 1 i,, , I ,, , i , ", ,
I'mir. , ;,- I ,,, ,,r, - :,, ,!i,- I1 i!- - I I I I I 11 -1 1. '' , , , , "I I 1' I I , , ,, "
-.1 "i .,I. --- 111 I I "I I S- .- t =4 I I %,! 0 t I :11 1, -, t-, N --- . . ; .1 ,,, 11 I I I I ': I I I',' 11 ; I fl, 11 ,,,I,, I-"Pilit"IF ur. il,141, .1 ; I , I i ",- 6, G, ), I I I I I 11 ,,, I i I "I I I I ; I , I I .
In Rhi. I-Rd, , : ,, I I 1. x I I I I I I I 11 ll 11
I ttt'i I T i I I I 11 I I ", "
linueha PU li : ", i': 11 I I .
ruriti, I"!- 71 I I 5,l: -, , ,,,,,,, ,,, - ,f I
R itzor, I I l I ; : '111 i", I 1, 11
__ 1-11 - __ "'K.11,,I. 11i't'll- ,Ix .... 1. "Itit- I I ', I 11 ,,, I t .... I ,, . .
_-l ;1F -oi4111W1 I l1F -oll. l ,,, ", :. ', V '' I _, W I 1, ,,,
lel ,,, S 1 1 li, I I I I I A I I 11 1; e I I I 1 : , I 1, I l",
ill. falt.dii .I A ti"! l, ": ,, ,,, 1; ,-, : _, ; .- I I l I I I I I I I I I I I
bau. f er.. lu, out le ,,i, l . I T I I I I l : , "', ", z ', ", , , ;:',
M.1aiii. Pat. gi'- .... P., w , l l -, I ., T
prr ,I .- -- 1" W'. p-rit! I I I . I i I I I ,,,
, I 1 1 't i I I I I I I I ,: ", i '' i, It, , : ,0
q- --d. It ,,a .... d. I il ,, t '", I t, - -. l -1 *04 I , I ,! ,, i f", '. I "
f I .vt , 11, I I 1 ll i , I l , l 11 ,,, ,:,
Fdrfl 'o ,I 01 ,4,I I- , 1 ,,,,, I . I I I I I.- I ,, , , Ol ,l ,
1, Fn ,it W. Iv "r,"', '; I I i I e 7 I I ,
,i 6. J, t I I Illi
R ,, I i I'll . !i' ",,? iii 'f 1, ,,, I I I I I ", li I ,: :, ",:I if I ,,
,i I ". I ,
I I L u I" "' I I", I,- Prim- s i ,
P- .1 '", !:'11111 I I 71 , ,, , i, il A -1 I ; I I I, '"' , , 11 I , ,,, , ; "'. "" ,' ;
ile, 1* oil 111 ,: t I - .:- ,,.,,. Xe j, 1 : t ,,,, ., 4- I I I i 1 i ., ,I ., I 11 I, I ',,, ', r ', ,, ,. 11 1,
1I d''i" Ili, It 1, ", ill I ". ,,, li" I I IRI-, I _7_1 , , ,_ ,, ,rl,,,,, ,- "t'i", ... I 11 I It- 1, I t" I I I I ,I -----I -- ', -1. ,, .", :, I L Fz .-. "-,- d. r, .- I I ,. it,, ,--- ., .. -- t-il IT- -- I I ,,, 1% '' I r 1; _I,,
t l 1 i 't 1: "t F, '! .21 ., !: I 1- i- 1,, otl ,,6 ,,, I .1 I I 1.
""""'m -rull ,I tir!, ,J-'.J, ,I,, I--I,, litirt, I ", I I 11 I i I I 1 I i, I
-- I, I i II ,,,," -Ir I --11 11 '- I .... zi 21 "","", P :__ I I -', , ,,,- "'11"',, 'I .il AI:%li"I'll" -." ,.J.Jut. Fil I .11 I ,,, I rl ,!, ", t "" -- ":
7, it r I .- ---l" ,,, ar ; 'R.,h" ,-" ,, r I 111- 1 A I --, It I . j -1 re", til 1^1 "i: , ": ", I I
'_ I i '. "'. -, "I- 'il
,! r" I -J-- h'. P, %, r ,,, I . . 1 1-41 1111-1 1"1z iF- 1. "I I g. I ,_ ", r ,,,,
, i ,-- ,
b"' Vro ti:-1 t li rii. .R Le I T1 I i : Z_ I I I -1 I
it, ( ,' -- -, __ ___,_,1_ _111111 , '. .: '- ,.r;,: I , I, I,, d.
It 'F , f'f- tIdt' -111-1 4 A 1i .' 'z" 3-2 : : t i r I ,%, I
tral-,ri li-11,11 1-11-1l 11, CII.Aitll 11 AC101I -, ., 'h- ,, , ", ; '' ll 'I', -, 11 f' I I ", ,_ do
pent""t, F',.percIt on. Pi. l', J.Jalrt r 11 i I l ,I, '' , _11t, ;- l ,,it.
I - ---t!,1
terldi 'I Iliel-11.111 L legarld hoy B obby M anne, I ; "I -Imr, eatia I I brl I ".. 'I ", ,., ", "' I ., 5 .
.1. I 11. P. T, C. F. c batirik con, Charolito Spirituano "" _, ,, : ,i
O! ro'll mkJRRF qu, l ell -------- .1 I I '0, ,,,,,,,,, ,I, I, ,
,, ,,, ,gb
-- -- , I ,- "i.
ul cartel. en joiprim- tfrl ", l, ,,, "r, , Ir 11 it", ;tl
It A .P i 6 5 0 1 14 9 :' ,,
en IF Li I F R, let, ': : I 2 5 : I I , l, I, ,,,,,, -., ,,, ,,, "it,
1 Atl6ne. de E 'a, r rt !", I _: A ,'C'-, ;)1,Jill Cil que ptda irrz logtarn nlcj,, zir II lli I 11 I i, 11 1,11--,
Fe .fi.n. en ,1 printer plietiv. d Madrid . I 9 .1 2 I tp 11 -, I T "I '111 ""! ... T 11" I R ... Ititd. I.;1. rlauflReOri. I :,!,;,.,Ii, 1, ift-, ,-- ,, ,
1. Celt. '. 4 ll 2 f2 1 A I 1 -1-4, ., -ip 'r it erurvotltrci qw-rFlithfarin III PT6 im, "'ikvi ", ": , --rivi ,"
_II&'l .I-Al- Mimilrid- '. "', .I A ? p I ; IM NCIA R COMITE OLIMPICID COMO S "' "l, 'if- "i, l pir-pletpaz
,.,Iido 4l,-= ';J '. ev l V.11.delid , S 2 2 1 ; 1 - L ., 1,i,- ; I lit, t, ,,, I, &!
'r, C'l ; lt,7tfte', ( '(' ", orlisen Carl." f ,,-r ,( 'I, I rr", 11 'l, ,,, Ir .r ] I i """"
dettipl. .
ratidilello 10 ug.b. '. M.- vzilerim 6 7 z 2 14 ',I i HARA [A HINIINATORIA DE BASE M i ---- 1: --' I.. I I "', I ''I'', ittint'i ,1, 1.1', ,, "' ,,-",..-, -,., :-.,
nl_, ; I il -111111 1 ... trines. Ks 10 mam nal
d6d. y ,,. FRpifuile i ,o -l, .T, I I ''
T.rFg-a I I I :- :_ ____ I,
19fl= I diRF --- , -, i "",-, : li, t"I't i- Wl --tan-118141-ittlit ,
1. -1. f 2 It' 1, ,: t,,,,, t it I 1 '' 1 I "Joiloal.lie" Ilroo--l- ril --funn- 6 I I , , -1 I" I 't- I '1 I I I I I, W --16,ir, at Ort Pat C... al
. I~- !w !Fta__mr IRVIclill I I I 1,
",aj...' zi-Vilerl .T Malaga ., , I I I 1 i "' 4 1
-All? -- --Nl#, 1 4 I (-, - t- ,_ , ,,, ", : : I: 1, ,,,,, '' 4 1 ,ii ", L 11 ,it .,,-o m, R"4 didat. ,i d-W., Va to vidocidill
dI .a I O4 earn o R, S ledad : 6 I 2 ; -, , i, .- it" , , , t i7', frentaba co I I 1 I I I I k lill, "I or I I t, i ,, ,,, ,, ;, F) 'bat'ludel Ffrllit. Lo I Ir Jbi. an doluarei. -nor "
de 1. I .it S,.p,. ter- rE., il . 6 1 1 4 7 : I I I 1. I 11 I I I I 1 , I N I I
Will = ,-d., dt no ..y s"! I:, , , i !t; : , 11 I I I i ii ,,,, tutrl vorhenda en Ort 1. tultirl .. tabuirwdo Al;Ar.
M tn a D I ,5- p I, i ; 11 I 1, I I I 11 I I I , ", I 11 I I I i , I -, , I 1b
11 I I 11 1, 1- I 11 I I I I I 11 I 1, I I 'If ', 1 , t , I I 'I,,rvant Line, Fu nos te- im flidad 11 "I'lal"lan. .. 1.
.uFF. del ,I V. SW..d. W0.116. lpif;. I I I I : ,4 r.. Z, eab
Furilit"a 77 1 i ' 11 I I t I I 'ill i, ; ;, , I I 11 ...... 6 ettlo tutty., "I"'
)iruul jo". rel. iunop" un f6tboi J Il III V, It, I I I I I i 't - I I I i 11 I "! I I I I i 11 21, ella ptl Fit puote I y no Iii Fli little. ll W1-:
, , -1 11 I z 11 I .t r.., ,,,,,
I I I I I I " , 1 I :a t'arand. Cie ptiFtellti
r-pidision, Y uihl, I'- it., h.nilb,- - -. __ __ __ , I I 11 , ; di MajAd ... rap
I, i e l I I 11 I t t l 1,. t: 0, plt ..,ilti ,
.. I -, "I mr, detl A c oque y no 10 rell S, , ., : 6 A 0 - - , , I '' -1 - F I ", '., ,, I , , ,,, '! I 1 , ,ql rlri$ ,,, 3-6 F l
-, -v no ,a, 14mil bajr., 1. WInnt G, 9 !, :% : r', , I I .... .. A, ,,, 1. I t,- 11,1ci N1 ... I , 11 I, Pl-_ 1- R 1R,- ,I P- eIzrru19
rOtera r el fl tuf ). ique 1" ( Li, 5 I , I I I I I I
It I e 4 P : : ,, I I I I I ,11 I I t 1, 11 1 I '' f,"rT-t ,7" -' "' I 'Ia R' ""' 'i"oto 'm
p- &,bl : i I 1 I I I I ,, I 1, I t,, %, , "'I I),
reirill'- .1 Madrid: Sit 9.1 ill ,4
A 3 ._ 11 1 I I "i i I I I I I j I : I l I I I I I 1, "" r,"', I, 'I III E ,
rot- f. It at- lb p.- 6- le, el F . I t 1. I l I I I ; , , , , I 1, I I I 1 I I 11 I :,, I I :i " i t , ,I I I 11 I z 'i. 5 l, d I
- I i, I 11 1, 2' 1 1 I , I ,'It
.nx y pga lr rrsl el teriFrt que'" It Z-- a f 3 1 I I 11, I I i ; i l ""i ,, ,
)tR ,Fit at,.. v .0-r.art _"F : I I I -1 , "'' I I I I I I : I ''I I "' i ,,, 1,: I I I I -1.111 'j, -.11i t,',, 1, 'r I A '-- III liittdo
() I. 9 7 t ", I .
a ". I 1, l I I I r, '. I ,., I I I I 11 , r I'll .... -"- -- -'- "' -f ...... l ,l IA-1 ricle ill ,mpl
,-traRl g-furdil -r. I I I I f 4 I I .1 'I, t 11 I ,. 1, J I
title tiremendit 0 W eill 1. * I ; i, , I :, ,, i I I I c I ll I I , ", , , , -,-" I i I 1i I I t I ,jr' ,.*6 ,,,
-1 2' 1, '13 i :, "")"" ""t""', :", ,iir ,,,, =:,
OF V8116 a 1,4 -Jemcmr. el I, I 6 I I I t I , z I I I 11 I I I I I I 11 I I i - I i ,
all tritp.le. pul h.bl, -I 4 . . : 2 i .1 : , I I I I r i; t ftl' I il 11,1 1 -', """ ,, I 1, x "A e 11 zri, I ih m or F g a l I y Agull.clito
_; ...... z I I I I , i I -'I V ,. t11111 I I I 11 I ,,, I I'll !111 11 I'll, ,
't" , I ll I I I I -, 11 I ., .-H;z t l I I, ,:,,,r,,, t V
I F I
entil-t- el I.- y rt ,I l, 1, 4 -- I ,eg
-in -,,.be d,- In i, 't r I I -1
of", . I I , I , 11 11 I I 1"
,
I 1,mA,, P; r , e i I 11 : I I I tl,,, ,,, l,-,!,,-iA "I p"i'llrRdti, .etidenlip one irtOct l I I I -1 I ." I -, 11 1-1. I 11 t I 11 I t i 11 tl 11 I "t : t 1, I I ,,,-J.I . G.g vi4 )"". 't ... q , I I I z ,I I t ." I I 11 ,
I 1, ': ". I ,: , ,_, i, , I I I I 11, I t r, i , v n yx r ,a m xrriv 1, In
N. crm Ill cl, if", , I "I" ", 6 1 L I I I 11 I I I I I I I I I I I l -_. -1, I 11 --il, ,,, , -. l "", I ','." ""_,;",I rl ?,I11= ,
&I Al 'I T_:- Flilt'j", 4pHe- ". r, , , 1, I I e l I I 11 l, I I I l I I : ;,"", "" ": I ", i, I 1,
'I I I I I I I I
= o I I I I I I r", :1;4 111111'11',%V ,Zia
'W on. pwn., ,, ;, j, 11, I I I I ) -', ,,, I : j, l I I, I I 11 6
dti, fuli filuluil Y no 1- I F r I r I : , I I ,., "', " -, ., ,, , I 1 -14 1" it.
u, 1, "', - I-, I I t I I I t, I I I i 1 , "i-i't r- v -1, r .. .ndl W1.
en I I I I I 1, I I ll I "I", 11
'nod" 41911"n "I 10 11, 1w, a' 1, J t- , a 0 il " I I I I I r', 17 I ) 11 1i 1 ", ;,"f"", ,, l ,_'dt Qij.
r-el 1.1d.m.. do M. i, 6 'I i- ., , , , , - I I ,_ - I ,I -ti ,Iit ", 1;1 T- I I '' I I I i, "t, "I 11 I 'I'ir 4 ,", 171111i L 11"; r it r. I I. I --- 1
t, I I l I I -1 !"', _- 11 I Fi, I
guzetirin. Alonso. Pero la 6au'; 11 - '''', -1 .-, -- f 4 :, il, "I i, "", r I 1: I 11 i y, ,l ,' ,",,:,,lr 1 14 i l 11,111i"Ir-'ll.
I 6 4 1 I -1 x i, t I , ;t -- ,, %t I I .1
1. pieri dtGtig. ..;A6 I.Ill I t, : 11 __ - I" i ',' ', ", ,',,' l ", "i"", ': "-" .. .... ,,, :" f "i".", i, ,,, 1 1\ iii, w 'let
1* ", -b "Llut."T Leointela 6 4 1 1 I7 tt, l -1 : : i,., iil, __ : .l ords
Ii'l t', 1 "I 1i ol .il ) t i, !
...... -, I, 7 ., I t, ,_ ,,,, :- I-- o I; itj,,A,_-',J-', t, ,1 ,f lp,
"' a tt ,it I t11 I ( I "Imp'-Atn. I ,,,do Jjjg.r en. t,.nq A tklffu" : : 6 I 0 i 'A Q :, 1 M,
11 Ii -, .
': I I :_ 11 ;11 i :-t1- ', .'- 3 , ItEI V.1-tri., p.rq.e se I .n In. "' --- I "t" 1- I 1i -9 ti -' it Cft- I ltr rrr,,T-- t Ttqldll - l ti l Ann Iii I .
,
,4 z i. "' -, I 1 I I 1! I I ,,, It's i, r- I t '7t ' I O "
-- ---- --iiI-,l -- I -1 -', ,?.a Mal
- -tor, --y-4,_ flallial A 3 1 2 ,, I, -. 'ZI , , -1 I I ___ t1I pill '-:iz- tl "i'' i "t",t it ,, ,l( : , : tr.f.0 will I
V= e pe.b. el .rubiteafehosiil, I , ': i - r t a It I I m1t, -ill 11 A a 7 , -,,, I
= "', : : : 6 0 3 -11 il It I I dill tin el = lniio
C", L'l I It ,-,I "i -,, '] ,!,
"' - I I I ,- I t. I ,i, '- I I "I M
lizinteril. too -ail, i I -, ; I I,1, ',1-:i-, , ,, 1:1 ,:, -, ,, IL metat mil .. l I 1, Or Bar-edit 9 I 3 s 4 1 __ I z I I -' l -i- ,t I f I 11 i I'll ;Oill "' --- -_ I
h. inpu-lo .111, M.drid lun ,Aliol B-il , I a 2 1 1 a I "- _--_ I 11 ,,, &'i t11 I 11 I IL' _' : I I 11 11 , , ii, i,
0 I l I I -11 11 ", It I I I I I .1 : i , ;t i i ,, I i'l, m .
11 I 11 15, ,. I I l I '' I v_ 1. eopa Fed"It.,"it er ,01 I Arl- . 6 2 I 3 9 _____ _____,____ t, I 11 t ,,,, I I I I M &
RF 1jrn I "'. ,!' poula I I 11 ", , v ,, I I 1 ,
'6 in I I I ,, I 1 .1
Ou, e poril .uedi ill da 1 2 3 12 4 1, I I I I -- I
H ru, Y. b.t.nte i, L -,t, r, .i,,, I _! l, , I , I,,Iif,,,,,, c uqui.jr, 1,i I
... 1, I ,1 -1 11 ,, I 1A 11 A :, A-M AD f i D 't 11 I 1, I I "I I I t I : I V, -j T ",- C, ,b I I
I. Id'. I I I i t ,
it, "'"I" .. I 11"t 15 2 3 i 4 I ,., t I c i I I I I , t I i I 1. 11 t I I I I I I I ,. I ,,, "i 'J, ,!,, motoRcs I Gilsotm !
F, d,,j,,b. .i,',', ,.',,' ', ,' 1"!! tlil'' t i, I i I I I I ,- I 1 I I I I 1,
'. let. 'I Vill 't I '- I I i" z ., -l", i I 1,, III I 11 'l I "I t:1 I ll"I I, "! , 'f'
pe ,] , Ii. , 'v ,I 4 I _,_ -11 I I I , I 11 I I I I i, ", , I 0 1;
du itirreb.tel III li 1 P."l. ', i, I %' I -" _, ,,, 6, 0 0 's 'i, , , i, ." " " I ." I i. ILI 4 i!! ,tii!,' i
.... 1,,111t, d- de 11, I i z I i, 'I , tt , ( , ,, ,,,, I I
iitrii el. I6 ,,!, 1 l', 1 ti, l " L1, Vt, Ii, t, I I , ki I 1 I HASTA 7 CAUALLOS I
lutut. neld, .4, I I l ; 'i "'III' "' ",' L t , , , I I 11 I -,t ,': I 11, I, ,, : ,,, ", I l I I 1 I I I ", 1 4i, t I i i,2 l l -,,, I, : uix i J, ,j, I I CONVOCA tA UNION ATLETICA VIATEUR tl L I Ir T It T It I
11 I ll Bar- lul;. Ill.- ,14 ) t, I l" ,,, I I I I I I I I 1, ""t, 11 ii i
fl I I r, i ,,
itfio, .O au ii.- - ,:, 11 "i 1. ,,,, ,: ;, _l t
I. a "ll "I 1, a, ---!, I ." i-: !1--l't I I I I I ,, lt, '- t ': ,v I A SU TGRAEO SENIOR DE LUCHA LIB i. I :. ,4*
il li , ii,, l ,, 1 1, ,, ; t 'i t it , .', ,: i I i I 11, i ',
v I i ., ",
___ ... ll .1 il Jrl ,:', ,, -. -- I ,
t -i ,,, ,, _1 : t I'L I I t t i I I ,,, 6A
T mt -,,,, S'' , _" ' -, ."I'll I I -t __ : 1,
plead. .1 i, i III '-" Ili it L" At"' i'! I L ' 1' I I I i"I"',- I ,, I I i, 1 ," I -', ,[' '." _' ""' -, 'I V iljliul 1 L 'I V, ,,,, i L' I le ll 1, '. I I I. dl L' t" -, I I I
.,l,,Ios " 11 1 i, 7.rr.ko- "l, ,,,, ', r I - 1! 1; : I 1, tItt .1 I 11 I 11 1 11 I il I I A' I l I 1. I 1 'l I 1, ll,' 'l I
I~- .. ll F- I": I ,," "t"t"it di,, At ,- I I I I I I I I It I ., 1 7 J I I
I , f .' l, t" :, i L I I 'L 1; I i A l I I ..
re" , ,, -!, , "i" I'll- I 1 ""' n ", ,,, I I I I I ,i I Y 11 "i il .
It" I ,,, I i :1 I I ,,, I l I I I I I I I I I 1 i ,l
), I I I 4,; 1 L I I .1 I : , ; l : , , ", 'n
tIll y F- I 11 I _- I F, ,, t I I I I I :1 "i
,li -I' I ve , !-, , ,,, [or T -1- li -1 7 I 11 F '' I "r I 1- "I I ; ",
,. I A ,: ,,,, 11 I ,,, "' _, I 4 I ', 11 'i ,, I' 1, D, i "I t,' 11 t 11-11 I I f ,., I 11. 11, i 7 IL' F %"' I
", t : 1" ;" I 11 "t 11 !I- I -' 4-11 L :'!'L "I",:" -,I ': , I i, 1 ,,, . i-, 1, ,, I, 1 11 I -- --i" 'I' "",
,, " t""'. L" I R,,, ...... . Ifte i t ,I I I f' I I 11 Z,., -11 ll-I I- il I I t, L I I I I I I I :r "," L"; t i .1,
... ,:- ,,,,,I "", t l i I'li'lli,) I ,, 7,l ',, :,
t 11 ---- I l ,
_- ,, ,Ll ,r-,,,,-,,W, ,,,, r: I I 11 I 0 1 1
1 8 11 t I ''I I '; Z' "' t r : "' 'r' I ," , '"" t, ,I
I, I I I I I I I, ""* 9 I I -:_ I 11 I -- , -1- 111 I 'r I 11- I ,"11:t, I I I I I It h I I
it. M ", Ti .- I , I 0
I: Si _,,l IT, C, , ., ,:1 I A" I -1 I -I ,,, I r il --,6li 11 ' '- I , "'.
y ,, I, "l, ,r, ,tp_ i I, I ,; 9 r L 11 I I I I - I'll-, I I I ,,,, l I I I I I 11 I I I : I I ii, I i 1 I t I pRlt, ,4 ---
',
P. L 11 I I l 1_., I 11 -- l, ip-ti", Y .I L,
I, 1. -, I-I 1, 1 llllz ; ,- i" '. ,- 7 T., t, I , 11.1 11 -1 L li, 9 DEM ASI I "I ,
,,,,,,,,r - '] t", ,4,6 I,, ,,, ,_ t l i: ': Irt
I I I I t r, I ,-'. l,,,,,,,, I Il'._'Illne Madrid : 7 --- ,_ 0 L 't _! tiit, 'i .... 1,,
., A, ;,l t "r ' "" A 11 t, 1 ., I I -- I I I I I I ',' I t, r ,,f , i ','I" fl Ill
rre-r -t I Fp lt ," '
,. I l k I I I I 11 I '' f ,,, L Ir"a, 1 f: : .
ta. 11z"', I:" , , m, ", . . 4 1 y %i 1-1 :_", , I f 0 171 a ju,,ptlilei I ,,, ", ", ", u,'Ie, ". t r3 "" S ,- -J - .,3 r" ', ": -' I POR Qua..f
1 4 : ., I I I I i 'll I I I I i z ., d, ,
do 'u" q i "I ., I I P.,q.. ilutactIA .ft. ..I.r do -titi --, Iit, i L 1, ,' .li I . 1 4 , r ,, ,", I ', P ,,, ; , I I ki-, 1-4 :' l't'- 11 I _,, ,,, t 1",
I I , I 4" t, , -J 1. I I I'vilill 11 11 .94" .,066miI I I I I I I I : I I" I L I l I I -11
C:( 1\il VIONN7 ocl I --- ,- I I _Il, 11 i-l" -11". x ""l I ". I 11 : : i I .t ,it
I7, -,,, ,, ll", ,, ':' I', '_:,' 1 I , I I , I I I , I I , ,,J_-I .. .1j...1.._'OR__k1&_.UAwsd
I
,, I I l9 I 11 J I I I : r itj F!" 4, ,r % ", I t;, :,_1 I ., I " I I .,
-!,-l ---, I'll, 1:1 "I I I I lt- ,;:, 1, I I I I I I l I 1 BRIGGS& M ATTON.
- 111- 1 t, ,I ii" it j- i: I I I I I I ,!*'
--' L "' "' ', ". 11 I ( L : I r I t I l __.__ I ___ __
t '. r I I I LIld '- 1. P.,q" tuito fills, y Hecilial.
1- ... ': L" -- It I -, 11 I t": I I ., -i, I ,,, ', I ,,, ,:_ I
I', k, li," "' L'-li -" '_ : I I ., "'. I _-- i w ; I I I I I I 11 ,:,''- 11 "; ". f 11 I I 11 11 S, ,,tt, E.i4ididdlid", litiltud- il
'i" % , ',_ ,iite a 1 Aill" ., !"i'Ll :, TE?L I:e, -t;- ;,,) I .1- 1 "I I I I I I I
I~ 11 I- I I 11 11 , I r ,, t L I l "
i il PI I -1 I l, 11 1 '1:1 'I 11
11 -K-1 ,i i :-7 ' 'l i : ', L' i I [ __1 t, I I I dl.,._..t,! .tll VnibJa=a_,qI
I _1L.Ii- -, -- ", t L I I .i ,7 -,. 11 ,
1,1 ll ,I 11 11", I 'L I ': , ,, -,, ", 1, j,: ,-. :. 1 1 ,, I i 1, I ,, I _- 11-1 I L ', poodai plooo.t.no,
: ,tlr d"I r ,.;:, t, 1-l" ,,_1L,_1r,.YIJ,& I , : "' __ 1- Ir ni :4 _____ r ":_ !, d, _4,5. L I 1.1-11,,,,,, ,,, I Vl: 4 5 -_ - ------ - NDA CATALWO V "EIR04 I
ue .-1111- d.,f-- Pli-t e2, K't 1'eL-- 4 1 : I I
,i ,junto ..d. 114 Iil ,tFt. lilill. dri Till ik- 3 11
': -i, 1, '' 1 : ,, i 1, I ; I 1, ,__ _.___it I L : ,,i7.
.t., I I ' l'
Ill, Bal 0. I 1.11'"pel el GVATF i ,,,, 1, 1-1 11 I I- 11 I I I I I, I 1, 1 I 11 : I il I ,I: I I L I Is !tIII a, I i,;z
aiiPa, 'T AGRA LE -I I I I I I a,
"Ill e ', quii -a ld d F, Ill 11 2 , I I I I I i r " 1 I
c"ll" We _c ,4,, ;r,' -A, l I I I 11 I -..at "r. o ",
Ri-F
ford" ,1. ,tuprl- 1-11. >11 1.1- .1", i, I I I I I , ]: rim ,
d-i Febre ilrI EspAbol clut titguitl 9.j ; 1:e- ,,it z ", I 11 ', I I I
dO .t .. .. .. ;Aw -- ... .....
f- -- I I I I 1 I , ..",
bi .l corn. pud, grieA, III, cali-I ---n V "I I L I i A"Tow
.,
ra, :iiip ,,. ,rant'. jua- d- serr., e.d. ti-r- I I I "I"0""'; it III : ', I , , ,
8 ,,i 'a C.s. R.bii P- I -"t' ,,, "' r, ,
-con i , I I I "I, I I I I I ,
Fit, ti,5 a tit"r, 't. ,v" F. Vigo r11d-R',V rIJRdd- R_ ,k bulean l'' I I '' I L . I I 11 I ll I 7, I 'I'll I I
C I
III, 1'ritt, dFI O,1.dl,,, ,tltfl, 11 de"'I'b"
out I I dtrr, ..i ,I IF, elin I, p_: I ES -* ....... -'- '_ L ' ,
I tl heipid iijrna
lillf- 11- cliando ),, e r. IF C rnp a ALKA. 1 I 11 -11: I 11,
1.-__-_ I 9-M..laFa "f.-- I I r I 11 eat.-I'll, F.tb.1, 11 SELTZER I '. , '': 11 I -1 "I'll sm
I I I
0- Diiprm- 2: Dt l Pe. UNICO C-I, I , I
reiria 1. I I -- .-ro r ,:, i, I
En Medellfri b.-. Si 1, h. h-b. I It It, -, I 'I'll I :, 1,
TRASTOR"S I H.-ran 3 T I'll, i I :1 I I
r J-mir 2 LO iii-t- -91ulel .cd.,., F,
I lir I I I I 'L I ,
__r" C Depoli Mede. -I.., -t- -!, l, .. h-, I -, 'l , 1 "; I .':, I
I .
__ a 1-otir.1i'ant. 'I.. .i, i. __ Pill"., I I I I I
PILIMMAGO? [ .n ad;." -m is m o Ipt tit'll P, i I I 11 I I 11 I 11.11.11, ..... 11.1.
,,u Z VI Ip'.1 2. A 1, -.- __.... 1rulld.L- t!Ilo,_s.1- ._qrm.i doo I I 11 I ill I I --.---To"ToRIOS ,
EL f$T1HJW8?
M IN DEJE H 'i
TJA1XXR!
,
He Pot ISO KJE __!drk, ---- I -..---,- tobt.tas I- d..,- w- ill!-,, t, r I I I -- --- --Urif;t4ridad 2; AtliUlza dO Bu- d- -1.66. .fii,- _t. :!,: ,I!, , ,,, ;-i ;, -_ , '", I
'i
--_ __. WR I A ,..W 2 ': I ,, -1 16 .-- I
--.7- TIACK - SOL N. loolimmul. , : "ll ", I I ,,, , --
I AI'littit, d" Mill .... I- 5: sarit. FO 3, V EI N y fleftitmicomv, I ,,,, r 2_11 ill -, "i !I, F-1 ,I W 7' Unload" lalgerrotar it Santa 11 -_ 11.1111, AW.-Sldleer .1- p..t. y bi L' "' '' -1 ,; ", I-, 1/1 I I
I I I Tift.l. --. I.' I : 1 , ,, ,1 , X, 11 ---=
I'll, I t__ I ',I leoM-.pw40"p.,pt ,""O p""'. LL [ I L I 11 I
IN d!, ftent. .1 D, l 1; !, ; I i, Vlt i 'I",. W y 'I DO ..- -i' I I mw_ l
.:.-. -11 l l , L' ; tJl .
;11 i i M:,lrr,.,d. to -gunt. ll,: I r I I I 1.
I I A L "I, I I 1'. "I I
I __ -....- :11 I : I I -- -l
I.- d : .4, ;, con- 8 I, Itim I:, I ,;I'll t -I' l' I I C., z- A,.,.,., all..no..d.wliholy .. 1601
-7 1 i T .4I j..,
P, f, TW JAVII -Itib" 17- ill r, : , I "I I.-VIll't- It"ll'awl "Ti..
........ ; DE ,, ,, ,p,- V I I"", i P, AIZ INDIA W I lr-.;i'' A.'4"$dp?"indg -ALVARVZ CAMP 1, GIA_ 1 C SJkNTf4.C1 rIll CrUllit "; ".. I l I ,, ,., t- "ill. & I- 1-,liprill _I _, ri.itti. ,8,2 I ,, I '"' ""., lIlu-J'. I.I lOempow,
0*~ ,I,. 0 -i "'t, ,,, l I 11
I~ f -' "' , i , ,
i C i -;"V l 11
DEL DR.MOR 1 !"'V'-.',Jv !i r.I '- __ __ ill
,a 11,11-mi" 1, ..... ga mm h-, deriq-lA, del.l 'j- I i -, , ,it& ,,,; -.---.
run-al l. l I _p'tO.Warik arte *at. rolieW "r,.4
.1 .... 1.11.11, 11-1
I I
I
.
I I
I
PAGINA VEI" CUATRO I DIARTO DF LA MARINA.--MARTFS. 18 DC (KTUIRE M I Q49 I I ARO rM
I .... I ....... 1. _________ _____ ___Celebrij Itt U'nirersidad hal)(memlBeeffdo urt rubano para oshtdi(jr 401v(fr(irs, tax obrast pliblif-11,g il-'remitt fit Cultural. de Cat6liew
el. centenarioo #14, Federio) (JI(jolpill (4vcfrifi(wcii6m mral en L que se re(dizan, en, la vfqpitfil o Ifps einwars(Infes fologr(iflcos
-- _.1_-_ -11 11 11 ___ ___ 1 __ --___-, I __ ____'___-________ __ i I -tl -k-. 6,, PA'a b'AW"",- th",th"d. a 1 N,.", WIlAn I
Tirthinfa *4 oloclorhm A, Fvinvi,,Yw noritialivivelte, 'I h, ,,, -'In", dlf-! ,, ,I, lIt III~ 1. ,, 7"',,".',,,"','.".',',"',',iEntregan v/ Premio Vnilowl a doo Cr)"I :""I ', ...... go""I ,1 1 (;""" 5KC(. ,WTVRAL
I I'. It do ,,hl& It !nAln ,In wnt"In P"Att"i 10 enlrAl dV );A , i 1,I6 pr,- .,A, t ,_ 'ION C F.
I Cita Gohornavi(in a loA fjxir)irantsTi, ,oh"O ,r
PreAno en Pari-. Vuhlican Vence millifitann el it I it x o "-!, ','w. dt hli,;, d, 1),,"', P,61-11-1 ""' (, T-, rt, Pot Adala Journo
i- Frril- F-,w' C-d, F" Yt d, L' ,td,, F-Vp., I., I ---- ___ trar ,,, ,! ,V,-,-,, ,t ,, ,;Un 811gemit, 0 trahajo) Fawn Para tiolicitar JaA fleas 1'7 Iii Io, 11 ,,14-11n IT19, 1 411 111 Vilt"'d-I "I't"'t' d";l"111" 1: ,,, I , -j 'j, 'Jwt,- :,
I I,, I,-, I ,,,,,,,,,,,
tbhr, VildAr,, -,,I-,6 011 11C- 1, -Itdil 01- I" -, .!, "XI 'It, 1, ORRAS IT9LICAS GACETA OFICIAL !"r
Id, ,t d IARvjb!1- ,1111(,r C- I'd-! Plr I- ,"', ', gl i-- y I r vown Retillwea &4 flin
PROFESION A LES I ESTUD I A N T I 1, E S At NO Sm VA., 8 f-- df, t, d" 1(I1,ltItIIYeZ1 lill W"C", ,,c,,3i, dt, rt, ,I ir-11 ,-Ur ," de W i tVT ArA X,01)6vi dol 1,nI, 17 6, towbr, I
It -W- Id,,!I P"r. ,"f-ttI, d, -1,11,d, p- i,;,p,,Ii, It i-g-,1, ,,, d, ;,r";Io- 'I'"rif.i- II, ob- a. 1"D ; F1,,-- C?,IZ, 0,,1 4i-Pot 3, W "pez Goidari Por Roberto L G.Idariis 'Ti hwiX 'lI, !"'t'l. G,,- HIldo I~ -- In 111, I 1. III lph-l V, ,ITT, ott4 ,)-t-jo It "nM'. ,!t I I
", o, .... 11 111"I del I I 1, ; t ,I, ri""t" nw,- n, 14", i d FI -,4, d, P o
h gi, C.hptc!l, y I, rttrt t4,jfi,,, dl .,; ,j,
Ur 't, ,In do fio ,,, C, Qba POb"'i"r ilgVvier- Mitwo v of I, t- i, dr, #-,J ,I ... ... 1, J-T, Nr I 0 11'' i'll, "Id, ,
.11-1 III,, i 'I I"W"'',r,
Pl IT, P1,101 da"I :- -11j-tl otOlt"O t!VI1,V,1, 6, Ii Atrda do GahA- r-,-f, I
MI" ,,i,,._, I __, IT, I "'i C- 1- hlrroo" -t, Ii- -, I """' "" "", """" "" ""d", "' "'no, ,:, ',,','; ,,T".
d, (,,,,i I, T,,d,, ,0 ,,,,, It', """A e ,,oi d- F Ii l,,d,,,,j, Diw ,6 1
; " 'T g I I -, ,,, -' "t, """ ,11 L Z-: "' ,,, I;", ,_ jh, ,, -t-,-,, d, (' j, :,l!,',' I ;!" ,%- ',,:, ,,. ,i,7 ,, 4, All--,
"' I 'll 1- ,,- d 1. 'I -.1'I ,,,, 111. di-d ,,I -)-- '- 1,116,I 1,i AI--I., d, 1.
"a el-l, -" U, ', ", t I ,,,, :g ,V ",11f,0, ,, t r, P, I, ".'j,, d"h.,b- "' d't" .1 I I I I "I'll, F"_, d""I, I %Q d r ,qno I r; n
', ,,, I ,!,, ,;! "I 'T : y ,2 11 454 y ,I Ijr,,o ,
Ill 1 F, ,, , I : t 1 11-it 'L' ;' 't :' ,, ,"l 'I ( _,), Ei r ., 'd ;I tL, C -"I' IVI '74rAl TUIR I III SIwl '4
I,' t I' 1, ., d, "' 1 h --1 d I:, 11 tf-, 0, di ....... -,tin6" ,
-, 11]
MIS I AMPliar ,It,
tA i' d,% -!-,-7,t. vllll ',) !r, dt a;A'11;1 t 111"I!,4I 0II10 a, t,;,1101, fl, f"j, 'jue .", -a It yzmf). Ila ''- Adtw 4, 6.mitg') at Mib onir, f d ,f m", 6.1 C 4 dd; e ....... It V- ,e,11 ,i o;trtd- ""
,,,,, P", I 'ril -x-i.I,-6,, Iglit,- tis I. d,-- t, 1. -11. d, B.)-?--in, P-' I I, do -b11111 -fId- p- .1 'I) _ ________'__--___ I 111111 10 C."Ilt"A R.Ii--a al '' -, i ... ... ( --Ion d, I "" Ion dt 1A tltttki a .9 ,a tit I t it. ii,,,,, ......... ....... I,
!,. ", I "', ', I d i I ,
','L I ,lii(ftI, 1,,l,,,, r ,Oio pm 'd, t ihrit.,11 ., -1 cl, d.1 .11-) sAn". N.-i"'M do Cubt, __-,_,_ ffi- A )-, 5 Ii. n,
P-11 It"-i, ., :"",Ll' ,, ,_ ;,,,, ;, i!In'ot .6 do ,,t I
i lkll I", IT, 'I, (' ., d'! f,- ., L I do P", ,,"I-, 1"s -i. I.b-t IT ,-,It, y e It. do l t.llbl 11o tllb ),, -I, ;,t ,,--,,,bi, ,,I -yr,, do f"Vlat. PARMA C I A I ty-;,V, t 1,,S 5 y ) ll 14
11 11 -M d, d'! -' ,, 1, nWI ,VA 1,, tlnto 0II", III_ _'. d', T, I """" 1 h.gi, ,I ri-bt ),W ,irnpn p ", I I,,, a"i". D ft 0 G v g a I A on "Id" t"XoftItf I1 01o .,- .
,tt ,I ': -,! d -Pl- dttr 'Ahz.,", _n -pInt'.'r ,-6. M., n-_ y -p -d",. ,I,
s p 1 I" 0 I rlllt- ol III, d.t!,1 1. -.1"'ils mt11Ii;,ntt-rIt, it r;qvtra hidro ",'I"'), W"Pit'l -, It Ct", ... in, D! ... 66', 4, "'li
11, ,, ,1 -,,,,,lI:r, ,,,1,r, -,,, ,,,- I _vl, I 11"111: 1, Iii"', I t,' "i-il"I"t";, , 'll", 1"4 ",', .',",,' ,, _"n ,I- ri't ,-to", nuhit'oi 'A- A ,tdt ,iq, wea tmp .ha "IW6n d, -"P.Ait t"bo".. , JO H N SO N I 11,-t,'- I"""!I"l,
f, Ill W, d, 1, ,-- .lAd ef I, H"n"", ',, -'hl It',.qm,,it-, P- -- 1 i,- d-ttr.d1 J ,I- --tn 1. I t-b.j- pt e ,, lr% t- 'Itt",1I.Ilt, li- llpfl. (jaMpo 11 AGMAN i Nlrl. cIrIPWI,
"'
.,
11 !Idl I~~ e., h., ,--_ v "', '! -,"', ,ti ,tf,;d, "I"I"d , t ,II,, 1-1r,"', 4, init""rot de ,,"n C.i t, lfpa PI, el h-h, a; P- _., ]
"I't I -" ;, *_! T tt, !,, 'j, C, I ,OA tv'Es "" I,,,, I~ 0 0 TV I'll.
tt- ut, pid-i d, I -tt, Ft ", Apti,
,, l i, ,,, rd,",I!,, ,4" z, 1 ""' , P, -! ', $,r,.,., IV I,, ,,,,,,, ,t 'lh ,,,,,,,,, ,1,1, -,"'la.
t", ,r -lgrl o, ,., 1, ; ,.! ,, I P"t,6n, 14""'t Wrall-I. 3t, ,, ., I -? -1011
T l ,- o rf"C'n, 'n '! , I ,-1 P" P"(1,"', Ifpt, cIrr t, ,, '' I pItdr,, VI I, oll eivit r on 1 4 0". ,, ,, TV U "O., A Q", N f ...... I, fj",tit"" 1'.
,T1%,;), 1 ,-: f -, I,, T'.1, pd-- ,,I A -t- q,, q.i- d-, tj ,,,, ,.ho S It Ap,,ttitli IT t 1lP.,tq.- ,.-, 1.."--,ie, F---i'HI, xl_ "", I,, il- 6--,
g'; z I lo ,, 111, "n l111 P,-- -r' I --, ,If , "Y ", ,r"Ih, PC" Art, ,,I- 1q ,,, ItI'mIII.Iii ha !,it jr,,c 'V F",i"lr, "t"'. FIV _""iIII, 1_1,,,: ri,, ,-, tI, I, l -IVI 11- rIll Mr, P gI ,,t ''N '' "", ,,, -- ,,, %1T" A t I- Iy qJ4 d- NT;lld, P.t-,- MA ,,,! Y1,4 ,"I.:' P P,,-lT V-, I ........
Ar,,d-- d, C-,- "O 1, , ,-_,"AV,,,, -I, ,, ,I "I"
", r It, I do , -P,"I", D. -A zr ,,t:'A jI.,a',?'.,I1"1"1 '1 ; i!.t It nntnl-t III ZAII Hlltit- I
jitit_ "" "" ;tt'. _I, ,,;I ,,'V,. ,', 1 1. ,; I r;
; e p I I itdt Via, '. tattlerr on itlt .. 0 il, ,d,, ,,i : ;4t-b-d I q-1
', e I ),L,! ", & cu;tu, Tit 16 FEU ,,I, % ctorr-ii,,; , FARMACIA ,I, "" 1. f kA"4r h,,14,.,
,"P , ,, :,, "" ", ,, ,,,t.:Ig, 1 ;, ,, ; I,, I'll ;
1. I I _,n, n:r,,,. l,, 6, t tit F tnll rA- T: q ,!id )d#,fvC ,o,.q;1:,1o. cluit 01
"I" I I P1 r,- -!r !,!,g ... 1, ;, I nld, c1rd, ': !; j :I!,1,,,,, ,r- -,,,,,_, ,,,,, -,: V,,I s fntTtrtv- h 1. rl, mn N' 11 d DRA. GIL
11,b,, , I I ,"t.i., dot 4 I I __i, ln,-! P 11 "A IiIt- .-to TV -, -n-,;-t, '? Irl. -.,,6,I"6. I" Xt -llfod, l,--,-,,,F I. I ,.,, ". ', I
N__f-- iz_,, ,,,,,-: , ,V, ,,I ,, I 11 .11 ft iit I1-1t.:ic, dit'?10
11 1, e r;I.', I~ blhiol dt Inlentrtl, dII ,rg-ie. Zr "Ir!" ,Iid-.t: d t 11 ontro i y 1A Vo i ". ., i 'n I"t"A'Aliv, V, _-, C
,I mm-_ C-,g d, ,1,Il 'A it '! ctn!IcAcz i, ,-I I ", t_ Q., It -,Qutz. r) I I 1-11b-.. ,,f-r. 0 1. -,,,% ,1,
-it It_ I V! n2ft"t", YWI jl
1_ 6 6- I ,1 111-1, I'll, 11- ""t Ntrl- I ,, Ie-)o ,, ,,, Ct". Fl, A III DE TURNO floy !,,I. (:i4r,!,,a,, ,,,, hA Pilj, ,", "',
cuh, I, ,-t, ;,,icio,-.. '. t h1dr"I ctr- I -. dttlrfn J ,, ,,, I- M9,0 A (4n-; J-9 dll, Vl- Pli,Infi, In d'. ". .f -,io- .,h-rto- o, ,jr, C ,,, LI 11--Il y t,-. 11--o.,
6 d,, w t 'r- 1111" ,)*, ,I
"" 'g'.1-1 "' i;, -'-, -.",., F-6221 FO-1640 to ,", ,,"e;',7 "! '; ,rIt", 1, i d'A ]A "tit "" I, , Sr 'I, ,,-:T,
Ill -Vne1To ,u r, "'I Vitt ,,.,', I4" tl It, t '!
I-- C""" It -I., ,- -tt ab e rtr I-a de )a re P.1irt r;tD ttlg, "t f i ',",,1"' IAil- I
t ,I t,, Iza an !,,I,,. l, ^,, a. , , I Il 5
P l -- ,", I', 1, -,I :n-tl.I,, t-,--';, "n S- d. I., ,&ict.,t, ,, ;, ,, ,y ,t ", ,, ,,-, I cl , _.,1 P.n, "", "" _' 1,
,,- I, -,6-, i d -- d, :_t f I -,, 1,r1rdI4,,.-* -, ". P b --l-, --- II l -Cit- qiii ,11,y, ,,, ,, d -- %IT- -hInd., I"I'a I-F ws, -nIp" I I'. lnv',j., __
06;-,, ,-1,1111 I'll IDtII1",,,i.,I,,I,,1 ... ',',V;",Iu-6 i I,,,"'t lur.!, tli-dc,, ,:",,., ,I', ', ----- ,, ',,, I,';'V",I ,"1, 1,,,.ti,.,,:.,- ", 't 'I
,;,).,,
t, __ I.,941dit" ,I,,", ,,,, ,,,,-, ,,,, ?"t, , : I., .,, :t, .1,^ ,,,, , N I"'w" I0 0 I I I 11 1 I ,1 Vlt,,'Af,
C.- on It -l -,Il ,,",f, I!Tt -Irian .t, UP~ I vlat ), ,1I ,
-,; ,-,,. ", t, , ,, J., ... 1-t ,It) WIdId, 10"", ( C .... ;,,! l.!-,l-1 I P't'."
I 11% 1-11 L' ' 'l d" C""')' ll" ;
"" ........ I ' it ,,,, r Q- -n ,I ,,-A,. 9--d, do It-jd.d !,il"
16. 1, - '.
rt, 1,, ,I- I~ I "Ir 1 t, I, t, P. ,, ; r ,;, ,c-- 4, te -I,4t I tj ,t!, irIjer 'Y'l,"i"i do 1 11 f)11111 -",
r "I- af! ziti,, 6 "I I'll" ,", 011"
An- i I I .1 ,,, I i-'t" ." I-W' ",
-4" 't I I ij, ", "", e",I,jrt-, '11", Ql- ,-i-j -Z, ;:!,, j "" -, I~
T)- ,,Il 'I d rt- 111 1-1 ..... L t", I ,- ,,, 1 i-!a lt,,--,' I I I i ,1111, -. , I ,:it ,;,;,, Vi- "W ,,,,, , ", ,
,T I 1,!l _,, ,'' 'd" T ,l I ,, t, F111111 11 1:1!t F1-1 ,1, t I It t;,- ,, do m- w-i;" ,I'If)"t!A. 11 _ ,, ,,,,I ,, "*" ,, ,' I 111",
; t 9 4 6 2
I
1 ', :1 111!fl,,,, ", ,;, f,, P-q,, jj"-'! r I'll I I, ,,;- I ,I --, ,, 't, I_ 1 C, ("', --,, 0 0", "', "
!I, ,,It 1, i,, ", t ", 1, "I 'I , 'I'In" ,,,, t, 1.1i"1611 I 1 11 I'll I ___1 ,--- -1, I 0-,1 t- 114, V, 4--- '. .f4;-.,I- .,
tri", I I I I Ali ,, '.,)Iillrt !I, 1,11t;,11,11 91- 1,11t1de"i ,j-,---4,,
I I I I I
t, -1, 11 1- Ir 11 Vld d,, 11 I 1.
d, IT, I GOB )ER N A(ION I I I ;I'Ittl I IlIt"I"l ,, ,, 11 j,"," 'I,, I'l t-,- ,,," .", I, ,,, I "I f'r-'l 6', I'_9 t- I "", :; '111
f, ,,, ,, ,-Ifl -Tll 1, -, co , -1. 1e ";
_,:_P'r_ ", 6'r ,M,,- I I ,I,, , _1,
11,1 li'V11 'I'l", ) tleI!Itl lia S .1, h ... t, dIj d, I'l Nlttr, 11 I kYrA ,R M,11, rIl 1111p 1'11Wl11 __-_-- --- ,I,-01,11 I 111-1"'I" ,_'
W -- 'A __,- y I!ri,,t
,"'t'If" F,,= :,) I)Iecil;a ", tt C--6, N- -! d Fj--t- I I ___ ",
,gill 1,11", q- I Itlr, 11 ---,-,I- I I Af1QT_,' F3,11411, 911 1 LA 1-11 V11- T, -',k- -1 4, ,,,, f, ,
_- ", I1,p-1,, I J ,114,h .1 ,
I: ,, -,, ,v !"i,", ,T I, 1 choftret; a rxiii t T 4,
1111t-1 11 r, ,I, DE TURNO l ,'-,"'"',', ",,, ,, ',,"',, ",', ,",""'"
I , I o-)- ,I PI ... P., _N, I., _* i --'I'll, A ,Nlr.Nillf(Fr I~ 11,-1411 Y i'l IT, ,-, '11,'',
:, 1 lt 11 "T, I, ,-, ,-r R I I It ()
d, I -I-I') Illu--', I rn- d, I~. ,_.! Tf "," f """'I"' I -- ,, ,,'I .... 11" ,1"',
I "w" ,,,, "I"t, ,- "f- l, f", Q 40 I 411,1-," I -_ I 0 7 - ."", ,- ,, M-111" ri. G .- I v I "I 'If;, ,,,,,,,,;I, ,
7 n- !, 1 I 11, il'1!11111 lv,
"I -r"t, I ... lq, !a P-t, ', %,,,,,,,,,, '.,ii'. 1, li, It "'; ,, III I"'i'll, L E Y
1-1 , i arm I il 1,1111.111", ""I",,,, ,,
-_ --" P"" --T-tto"' IT, V' "".", -t 1 .,7 .:,
,i;,,-i,,. dI,, .0--,1r-- 6,- I~ pt- ,lnoonn, '1- 'll -, I I ;_1 I 11 .1.1t, I, ,,i '! LI, J7 ,.t,. X y 4, j,,fr_,_ ,,,,,,,,,, ,1,1,11, V,,
th I f-, Q- 11,K", T,, I, 0-, 1, ,w ... P- ,n,.r l.t.d ,, In .1 C 'l, ', "lX!,i '_, ,
t' S"P.-- r1I11,-,- d, Colt's T I I ,. .;,r, 111 --, 1_ .........
"t ,I" -gii-,- -1-0' I 1 M! i -3837 1 MI't"ll
1. ,nf, 1 ,'l,' Tor-- di-,, ,,Pit, 11" g :1, :I-- v,- ,I ,---- I F F-6092 _I!,""If", "I Mr-d"
A '111h_ ,."r _e_ I i., tt r!- -- -t- di ,, Ir-,ASTI L P,,,, ,; ; ', ,', 1 _____ .... __ --- "I,--,-on ,1, I,, ,I f ....... L"t", g-d, v 11 I, 'I ,Iv, I I;1vI,,,0, r""',
", ITI"I'lit, 'I, P ,t ,
1. MA!2r di'Kl TVII Ibl': "",It" ': 6 F* tt t'l I I 11 -, I It I d-1W" -, -',- I -1 Q- '- "" "' ,, I lq"! "F."pA 'r.,Id.dI '1
I I A 'It "I _' , ,,-,; ,,- l, I, -iI,.. d, ill
trCin, lt; dIbltPI, I, 11'1,1 ,, ,It ,., I / j"t"I A!, 1-1,
I I I ,,-, C T;4"lr, P-; NUEVA FARMACIA ",
F, ,Ufl ,, ,,k, '11, _hw r'.I-xturf. i __ I ;, I I %, F"N I o : M I I 11. I I L WI9, ,Vt, Moltillp d b "X
"I 0, I I ,l
I I Z, It _1- i 10 q Iti.- ,- e -- -It I I, i I 111 M!,A 1 T-or ;,I
inf-,"i T., 'it cl Ifll dt It U1,11- i I C ", A "",
I 1 -- I~" ", v-, I -rt, ,
-- .
-,,, f ,_ 1,-- I- o ,I
', F"P,,gr,,, ol ",t--nt, P" -A;1 I -A 11 ill -,- z BF,_?,(- '- ... .... 7,U- 'n D R H AE D O ll,,,- ,,T_111 111 frl,
n, 9111nd, d- 'I- t I! P- I did d, La Halar, ,e, I,,tIient, *,; I _: ,I
4' "
'
11 I n t1ht t rt tnald.6 "; 1 I ,. -, I I I y ,,wli I'DI, -d
,, -,q, 1 bio r,, ,il, a 'I I I ,, I ., ,Arl
tf I I 11 1, -- JI 1-1 : i l r ? --, It'! ',', ';l, ,,, R-t, It m!-- y tit f P',, L, ;
It I ? g ,I HOY t, d. Ro- t., 1-Tiltz, ,,nTP!ot*1I_tt flit, I "I"91,11t, c1pija V,, ,,; ,,.-,,
11 ", 'o I -- q- ,;, -_ _T-:4, d_-- 'I, -r- DE stlf oritz '- olV. C,,tq, &ji_4

"RvA .
"
V,, ilt p lot'API-110 SWWA It"' ,I- ",!, I ,;, &. --,, ,, , ,,- I, -- ". .-' i ilt", r. ,Ilr-, d, TURNO
qu d, r,32 n .t i- 'i4 Tle 1 '. cl 2:=o R., n-orri'- ,1,,,,,,,, dI 1 cmo C't1!11
"' I j - 1 l- C I
za !iV PfV.,,fIi.j4 ". .d fi' ,!)", 11 J l ,,,1-15 do Cimci.s Ct,- ; 1_1_ 1_ -, I ,-,,- ,,Z Ir' t 't
H'y D TI
zda Co
qu "" to "" on "I" -_ I '-'I" -- I - -- -' - \ "'Cl, ,,u, C, ,n VIPICIV- 61 i.-, I!erft
I q -= !;, : d ,, L, C 9"i, -Iil. Y it

,ld';.blti, 1,1 1-111111 ',it nl Il t_ el ----__-, -j ,, ,,_ ,, d'! ,-, 1 7 Y 2 0 'tl t, 1 ev
pl, "Vo, "y i iairutn 3 i 11i.t, 1_0 Ef 1) -doritt d, died. .ic. r11 11 ICAV"Cla,,


j
tilhint'. ti', di, dttrr,-,Vr!,. d. -,- I 9- Z, ticl: '4 "I a "
I h -?I- ,,, ol "':1,, i
A CAMIN C S: L! .1)11 d l "" '- '4 "'7111's "r
f- 11W -;ti. q, ,e h, l --j", __ __ 1 ll 011111, Al,- Pjtl-l,
na, d6"I'l ,;i,,oo,,_, IL 9 aw, w, AW A v / ___" -1 tc 14. 1 d, I g-gte'A "&,-'d.
,, TO 61) I (qttd. P.m '04A_ It C_ ). 1-1 11 It 11 II -tt:', y Czda. de Columilia
iv,,,bedl ldil, ti, 5 1f-,A 1 _- :t: I I I A I, 12 --A, do Pg.d-, d j ,A,,, j Gjjidlt,,;
varfe.1mrio, / , 1_ I 11 ;- 11-_ -.,- -, -, Al ,T,,Tte
n_ f_ ; V t jld ,, 11 --,Ic, G,
.... '5 "' ; !, ,
-3' : 1:
F/W F I ,o, T I, on IT~ ,, %1- I I Ii ----I' Br,,,r -, -- !,--_ ., ': "I "to ((P 8 ;ti 'Nd d"f
il 1. .bs I6, erlt'icl. dr I- pr, 1 P- 1-1, dl ,I -, - ,: 0 1',S1' ,' "S jlj '
I- :-, I , , , _, , D 0 K 1, 1'. ult,- -zi,'. y M-ico d. Jt F.Irild." Aidi. d SiIn-xe,
"PI", d."\,j%-dor FlorvVIF I 4,11',In C." ) ',3,,,,czo; ,, ""t"", 51d", fIA"W ipfa t I I - I 1'. I-' I 11- B -7 idli S'n" 0i,- --d.... -,- do 1, itnt,01rt. y 1,, -11 !"1.6, "I ,- n ll- -P- rn or. I 0 0 F, v'A,,l y
n-rVI, ,1,,mot, fl 1, 111- d -1 ,Ill :11 I' , I ., _. ,_ I, t'P X I C-I- d--,r-!, ,I, ,111 'tft', &,tint""', _", 'Ilo 'i
c, Z . 1 1"j, :1,C"a"", I
___ I ) d,,;.o, D.Ifln, I -I 11 I r ,4 C'j nl-;- ""wi, , 't, I,,
f.,ohlI, ,gtl tin rr., y 1.1, I I 1, -Iroq. dI I i,,-,,,j- t,,,IT
.l A.''T,'_ Ef Il .. ,tl! --Iln -r
"pId, ""'d" I m,- -tc, y of-1. 6,11,t"t, 1 .. ..... Ho Actia I)~
1A ;-iclj! ., SH-ip't, n ,- -- ,%, ,h- ,4 !,,],, -rA pre-- dt 1p, "
1.1's, ,I, -. ,In ho,,i lli 110, z ,! I d-1 Tlub, ,I I i 3 Ii, p I,
,,,, I. 7, ,' 'M II1-, I, -- 1-, ) oII1itii110 IC4 tIV,1fAd,,r- till
,, 11 U. NIt.t1,,,1, il -IL,,,X ,
., '. ) -1 - -;-rl -r!" y 3- th" 31, n Vtso 'te cont,-.-P ;- ,
ivill- ,lite dolewit '! 'luAre, I t I 'o- T, C.'a CItl, I do ('
Flon .... g y qul h tli i--'I, 11 1 -- ,/ r I I / 1. -- vig;& !tmq ,to, ," ,
.I,? 1; ,:, 'T Fxv ,4 , 1 i'AWIRITO 1-9-111- '-rdt- 0MAWAft- "

M a ,,., 1, ^ C, atao"oe. -V- w-,t ,,-PI," ',
E ZZId. 1.tllo ln 11,111, .11 ? ""'T, I / IttI ,.,, ",,,., or,", 'l,
/ t -,n ...
"I", 11 - 7 11= 111 I 11 I ,nz
a Y "'Irr!tT, -t- Ismar. Znzm q- %ir.
-, itrv, in ict qvl T __ I n do mlimi& V, .Vt,,f. vt-,,- m V, ", -- t'1-TN-,,AY T It -1- 'Itt nu,%, C-n- "ttio- I,
-, L ,:_, .,I-.
Pt,-',ra- 0,,t'-iont. do _t'. I di'l 1- -.1 ' 11 I It, !!-, ,, I- -11- Il y -11tti I im
,, Il Abh&_ g, ,_ ml, I w i I I711111 At. 4,,l P.k.zt". ,j, 9_1,, o
oo.fill- d0,,d,,, I,.-V -" t -11 I T IFLOnEN,'fA A~, -,- ,, IN M y -1- __ C.b.
te ,I, bl" i, r" do, tt!All .tn.ptacnt 11 1 I "I "- I Al"', :, --I- Illilt
,idinl 'e"noccIxV, hATIr, 6,41"'t" k I I / C -N I Y, 1, SC Itdil L:,"Im 7 Livort
I I I ',-A-r VNIA R-r,,t-1,, I Tcla !Ijro ,flr ,I -t, do ,
0'r, ", i _1 i ,I; Clit
h- li",Idl" 'I'll ",,;Idlllll 'Cl I'll IMI ll" I 11 "I'V ",_ ,,, ;/ t n"I 11"d"',- -.,-l M A C IA S ,),i,!i' !", I I ,,, / CPA 'PF,%T111) r-ill-l "' I alt! I F A R "', 1-1 -- do Jlw
cu en' ,fwcin ,, d bdAR ,," I "I I I 1! 11 ,,,, ,
'. I ,a q, ,Zira Im, 0 !if,,, d P,,,rq
I I I ,,I ;-! i-, T- pjl, 1 "" ', mt IT, C ,Itl d0 i).x GtnT -W- NI IIftl I 1' ,_ ; __ _/ I ,,, n,, ,,
ningti a -cJ6 ,,bo I! B 1"', I- ek -,,,, , ,/ ,, 7,, .? 9 I r_d r __, I -, ", -ttoal 111- Ii 1 144 1
f5Vnt,!VjCt 1,11,t ., t'11'r,"! ,,, I (" t I I -' VIA 'A"llf on 'r
_. '' 'IT de Turn(; hoy Al .oo ----- & t,", Tor.
rn"Tir To briVolams. i ', ,1 vuw s torlift,
F1 trid-,nto --Itd l P"'I'It"', ,--It.-,V,, dt in5tt-iono, aul.
"'Ifti _Ilmlo" _"iIot, 1 4 I IN, r, N in I.. -.Pa..., N A 8 T r, 8 t-l- i,., ,li,'. I -,,. I.",'A I I I I vzt doi, &A--! Andc,3o t;n pra
1_1t I I I' , -111elft ,, ,, , ,,, , 1 fj -1 I I I !. !:, -31 y ii- U Itto courts, A PA&Lj) DZ 11, ft'll
I .1 I y 14 terror DZISDE BAHIA 'Irarre,
11n I ,,, ,,, i "i", -_ b,,,,,,dl, qtdV,1 i ,"1c.,,, o con
it", IW 1. gono, I ,I, I~ ; I I _, Z Ie I ,,, L 1," "" , moselle
.rdn'-tidt, amb,,, It I ._ __ - 9 ", I VYAI , C.- Ba,-d
__ 11, 5, It, -13 ItZ9.111 El.r": ETC!"Ill"'Q1 1= I, I, ; _,Idlltc ,Ill Patrona
monjIs i,1-16-rntr t, AI, ,, h,, un a lonalos : : M-112, 1 to,
'_ ,I pono,,ti- d, 1& mt I I : Ill '- __ comp" __ = i ,.In,_zniiwrt"Ve 'IrId",_
f-"ado 11 .1 -___ - 11 -11, 1- . I '.
,in tn, 1 ,T IUIVI iz hltl _-t -. 4- _1 'I",- rt4L Ra "" ,ol(t I'Vi '.. "T bw
I, - I L X T, 64
___ __ __ A, I telx
I'll, I I I --- I A-8026 tr-j,, y ,
,no, tcg I 1 14 I '. vanao) Barron., Nutstrn
ii7 -_ I'll I I -1 I -_ .." I i I '', Otimplat 155 mo. Mereatterat A-490 I o (:." !,; C,,, t n',,aci ,
__ __ L / 't'ri -- d _,t
,I', slaws; I I~ .t- 7"'t- ot dpL, ,T-q, i,,j F,,l t, ,j Bat.,
11, 7,1 11 itrip", dsrlmu 1, il!All t ot- I O.I:1 ANCKM S- 'mt .t!- t 354 . . . A-2= 'I Iftti- 11 dl _b- -t ,,i4:- I~ Aottauly qm Pa
z o I 11 I I TT'I- y --*1 -It,,, bv-, X I.,,,,-,,,;, "' ,i '1M1 'ad, ,!t,-d ;,,,I t -, I .1 1 = W 4 ,.,ja;4i ki ,i. M:82b "'. di,,, f M iva q- vctil',- IIJ l I out la,
0nI, do , _"I", ,;, Id I% 'r, I I I I ', :I 111, ., L, 1. I' rad.1, 217 CS4., .t ra r,,I 1, e ,d, II, ...... I d.Vh-o,6o
I', I = I"'tki ,ti a,,!-',, 11 SLO .r ,;j.. ,I,,, ,h,- ,, I j ; r I I ,
Cont ..... ,I,,It,,-t, di"', II,-, I \',', ,,,"q T, " VARELA Tan, i ...... ', &-Tlt, T !,,n-. bIvv" I j, laiial X. 454 T 4N . U-4033 _0 e, 1. ___ I 11 I -, ,. ,, , _, ,, a. M ll 'Ilt,-'Itlp,,.-ar ado it Rt, III '41 'i,, w;&_ I 1!- --- """' -- 1 1 *3
,,,
"jo,", ,,,,,,, 11 ____ 11 ,,, R.". y Son INIMi
,,, 1, F R"J; lI111It1'I- Q I __4 I ", : . ", t ,, ; ,,, ,; ,, 1, 0, '11;, 1. F-11-!-,P "q ,,, AI'vT", i-1,11 I i 1! 11; 11 : A I -',- mV1 1, z I_, - ':'. I, lab.o. I I- -, 1-n N 65' tIT-Im
Z, ,',I "I" ,,, It In I I 1,,,tl,,r,,l .1 -_ I I 11 ,'I 11 1 I * Ila d, SI!, ,,% S,,,:,! -,td. 1.
_t It ", I t'l I "I I IT~ ;, -- it 't
,, ,,it I I I Zill- V Mo "" (?"! TTtl, ,,,, fi.alidadtt
t I ,,, !T ,I
g', d, I ,-iad 0i, 1 h 11,'-, -=i le I0 1-z d. .: ..: i" , -.-L_ ___1ww *,,1 k ,1 1"' t ,M Wlq- Y 1_IxT,_*: 1:731 ,; I _- P.-g11 a rc- ..... J11 01 "' t' "z I F -b- , . I-SIT20 'l
IM!IM11111111111M i- ", T I',' -'I 11 t ,
tm tTmin& I, ,,I,,, B"I"Ilt, 0, ,,I 1, I I 11 I E ,,, -, , 71 -,"," P,,- "'g, 0. )&,
"' 1 / OW WW "WRI- -_0110" I ;',, llij , C, I ... . . m-1w
1, on, "'I, -l t I 1Y pt,-V, :., ,- no 1, -! qz I .J I '_',,,l, . M .""i"'it 3, ,,,- Nf d,,- d ('4lial"
,,,, ", 1, ,,,,,I." P" 'pt"-irl, 11 11 I I I 11 ,_ ", '630 ril", _t'!"
,,,.,, -It" ,t- ; 1 I I I -" "' I 'I, ,,j, !% A: '!" -,r0 1,t ,tetioritor
I,,,f.mjotr, do N T,,temkilk, r' 1 I I I I )'1v1:T'- () ", ,,, I, F'vV',TI- ,,,,, iV, I I : ,04$ 11 -- -!, ,, ,-,,,,,,, ,,no
"I", _'al G, ia M ri 2f1c ., " NT *45
11" I "I I ,, ', ,,I
IMA'An8l'i11% d111111' 111 1 Z11 i,, T -! t I/,- I -!" l""', V! ,Id- ji s ,,Iq, GWMM %t : 47 ; 7 -, ont- d, 1-h.Ji,, i,,-- nti
I I V" SDN" ,. ., ,, A. S ... 'In ,tybet
P'to- 'I" t'nIv IV, ,I- I I I I , I r. I I ,x I V !"-% MA%, P-1' P it 11 -11, 100 L ""d pl, q- il sir".1 0, (,
carem, Pt'w ot-t n ,l-, __ --- _, "',
-1 ___ I D R PAVRZ 1VAWIA RASTA ,11,,ri, ,,, d-'r-IIn ,I'll Ni Porat
t1l I -It I h"', "nii __ y A
r'I, Itnn, ; .. 1,
"I 1 T I -11 'In", wanta 266 Z V.5m, I- -11nd-r ild-, 1v P"alidadef
C ,,oajt ps ldtltuil- t-ha ,to t .W)Mt 1) Sl 0, ,,,f!n ", 1 w %, I j ,i ,,, Nt,1111' ,"_ = i v erd* . jj.GM1 ",l.1'., ,,Vb,1- P_--brr*;-M be,
-. "itodtf- I 14"o, _. I ,;t, ,, Booveto . . U461-15 '0_1, d, It, "I.Ilf"d.0
,
SPc,1r,',1,I4#-,t6 I I,,lUlll, d, 11 - __ t 11 _', __ _- I Nt", 61 13-2w, 1 )II .ql, h. ,4UdAdo tDittvt
I -1 ", -, I I MODZIN(), n-c, y 1'. -j, flt sow-sas .. .. .. .. U ,'4')5 6& li, n,- Jorti N-Iiva &I Pa1, H.b.n., d,, VnV jr,'o Nkr"i,,;V l -, 11 I _- I I t,-rt, Av me-.I 2" -, 3 at v
I-A --Cidl 1. partlitiral", ; *1 R t NACI "',"L D-,_9,,tt;l d Is MAW M Oque'dQ T M lrv ,n ,:
-Pmcmn, W,),-dasrl t-IV1-j I ,- i %t', r, -, W17 o"'tor. nuilloiliho
') i, *eroti. Padre Vaxelft M ,. _ U_ Fodo, .
,,, vl-, 'i, Prlf,,,cre4 ""C", ,,,, to I i Un R.faeV t, FV,]_.d U-6700 Ll-- "'I.,tI, ,c, ,3!dnf"tdoc
E, -- T, 171. Ix I ,'I II1,111", 4 1-- I'd
X 6, ll F I I _"O P t! T f 1, M-JM t., ptif"! 0 Pldtrwit lI,, arm
i n!"-. S"Ptn', 6, C' ,r, F ,;, ,, ", S.-!id , -1910 F:-g ,,.,L,,,n AI -1 rT---,, I,, I'll I , 22"I'Ll'. "' : : : U D,
,, ,,,,- ,t6rod,., !,Ts 4 11,' 1 1 I / l I I I -In Tv--11, , E..ttvetz b -I. 4 vi . U-6674 cre "., ,,;, 1'. C-'t-; InnT-1-1, yt, II, "g,"'I" T I -_ -, I Cortina. ""keit I tr.UW rera, d- J ; 11_1rni-z d. Axwd,! r, ,:, awlina. 71- W7101) 'Am
"T'f"Ict", 1, I I ,, ,TUXO: Strellata AM MEN60AL BASTA U 11.9,10; vjtor-, FP-,,xjk Palo.
no, ,t 1, vl ,,fx- tm cat"T v oral
-, d . o-, -1rotos c., Rio At4kniNDARES .,-.
,1,,f V
, 6 1 gas qut ViTtv ito LI TMIAlla P mo OmbwtiiT14 vocalid, d,,,fa E!-A Moderoade
____ -, I~ ww" 1. '1-4 Cattle 17 No. = arm 4 a I = ,,
,16,CQ0 fimilias rrlii c1c 5.000 e tnbleoiin;ewo cowerds)e&, t .... Hart" aVV6.jDV01*tt%= d.,a, Calle 16 e&q, 32 -_ ,
I OIAMPIC: F A. 0 G..-. d-t- J-qui. F.nne hi'
Cuba enviaril fltenjeos I cur- ZM*ta No. 14.57 em B . : F.&M _23 No, Wl Imt 2 y 4 -6130 Bact"(11, ,,,,,,,,,o ziona Mount, doe.
jttdutitri lits ta el resultado dit ain proc nw -Tloiz, v e mpl "go. Im. 1.
en obrliq pfiblicas a In El go. It, bat, d d,,S torntoslible, nq- t"',- Ott -Pir Io .;.a. Una OSCAR Noche de ':-gtto p.or ..o. C02aazadS, M a 10 P-9262 lOrt 71IRril Pintado do Rahn, doctor
-1 _h le 23 No, M ent v v P F-4044 Wold. p_,jj_, _f._ Gatiall. C,
1 b- Y- ,Y, ,,I-, 11- W,,,- Celle 23 N 1208 tot 12 li P-W21
Rep. de Gliatemalf-I (1, llo rombilAtibleg-el V Oqup-og 561id,. F) Otto-pttroleo t5 PA St6n -9462 pabl-., ,J- Gretiolla Uar a
11 I LACE: !,,,, e, P11 ,111 It I Calls C No, 407 entre'l? y 19 F
-.-, __M, pordtd, -, i -1108l go 11_2IYZYdffF__CeAtro_ -_m I -A,--Ii, '41,60 -1 W I i, I n ,d "I confod liquid, FVT ... )idadr ol pwe ,, -t, o, 1. t ,rsformaci6n dc eso$ Ile I" III!'_ ( 11 h- d. Y.Y
I I Cal, de olde" . -W1. 1
i 6 i F k i n I 0, C o in 1, Il't i b I e femdo ul' i t d I ', iA d vt in lini pil lo it, i, n __-._____ -PL,.N7A Prl ,,-i dl! ',- Sllr t vlFwxs -jiosus DEL MONTE
It ,k Jjrrrp, y '1!1. :,, I-t,, I SAVY08 WARES
__ _____ 11_;;,_, , 11.n'-lo combitotibler hg-o,-T11-MP1* y b",11 ,1, --ji, ,ontrolar, qQ, I NUOVID ME019AMOWID
Obra, Pdbli- Ttg-Il" ,' _,W- -V- Mine X-3V34 j
;P_ I ,
FebT Va!'311, "I' 11 -- "I e; itl 63t, I IPAL n ot 74 cosq. a Detitits .
1, I PTII* Ct) r( I UM I 10 it. 0,'.nbre v Choole . 1 33
hoet nd"-, G,,)hi-,1_ do IT!91.--,1 ,,it r-ld, -7466 i AGRUB S U SES
I, ,"', '. I Ln" -t,, Ile fabriefit Il gas, a) igual qae loil de tollot lot artitulos at I I I qk;,_N,,1 t 'hi". tit 1-0,i Sl nnlii 1-7576,
-,t, -,, '_ i ll 111; 1)1_1,1 1111i_,Tio, 1310 I-Wol
-1. 1-11,11, ll,",. ,, I'll-l "!"', ,r,6, "" t nailtA FolAR
.1 ,,, "., "'M4,1mr,. hill iturrionla'It, oflormemerto ,I- 11)7,', a 11) 0, ED 1933, at -t- -.-, Lo V, octbe I muiuclul. X-17171
-"I,' P'ord", It, 'I'- ,,!I ,1-' fabrwnb4 tntrpgab ,itn rn tro c4bicoele giz pnr 2,8 ) cr,,ntz"s.sin in. I I -Ist, CWin. v Ili, Caboxidero, 1-7474 ....... MAU W SW
q It, *IICW- I.Vid-,"'It, ,"n VT.NACIMIXN'r0 1,4- coon q.l
,i I trolt Qra'L Lo, T Dtintao ' I M
-l' do !A, nFV- t ,,,14 ollitiro y 4311
1111ullil, , rfillrtlngnt p-r deprelisn6a # intert*#A: wt nirjp qu,, ltrty clia, eW fn ji) r", El Pft
-, ", ,, 't ,"""', "Int'r, es de 4,9a ,Iotang. Etta represents un Aurriento ;1, Ina 1%, 1-11,111, c-A- V, -'ry-"j. ,1CK- W WSK K IAS
i,- o ,ttidl 11 I ,__ ______ lit.do 4w
.11 M CINEMA: C11!6n dOcUtnt
4,, ,t No, 4 Sto. Ara"
d--T, ,i;t,,tl dm -- -,-no'! ____ eWtal, Sts, JaW 14M DC4ApA0jM RApj0Aj3qM
'pinn. d"',"!"'t" ,- 111.1-1--- ioazr noticierno, rt-Xtat, C I CERRO
I "in embargo Is tariff d& g94 tit 1949r ,i !a rniAma de 1933. n ;tta; 4.94 tera, Ohurl C% 2 1115lar 1:s
1,t s, 1 ,I=ArT d- G,;t-,, ,11i,-! 11 1.11,11, cowavos por metro tilbicn. 4 F, C.. n o!13, : : U IM .._ taoa.m O'. *ftefta to 60d4a
"_od to !" .111, I I I RIALTO: Mahlon I" calill)-tdof viorencla- -S,_Q =rln -7495
1. I, ,,,,I I i ,,, -t I citiving. do 1. P'silore..Y..oarlmlim ...
"I',''", I L_.o6-= _._,A- 1. .
jtr --- tl Il"", I f No ex posilyle vevderindIfinil4mnt,-a i- bajos preciot, de 1933. cort., I LUT&NO-LAW"24 ,, h,, Rajt__yjtVff IM I 1-norrera - - X-106
alf 'I" to=l ,1 tt _. Aa5 ip Ziv
to que fabrics a loo alto* "ktoit do 194%, Foss quit A wvitio je #a# RITZ: La patrulla de Ross, Z rk- at . . x 2333 .,
11,11 l C,6 11 d, !""ri'Vill-I I tw tortm de = y V ,,,! : T ,,,7
d l pto-1-1, 6, ilt* Ren bl mj W.!LdO mantenerar, oiarito y Ampliar" to beneficiD del pueblo de Lo I -qjvTFA,; F--,*W ,* del "tr. up = = r, t..ao" = % I
to No 374
li t C-I, PI1. S -a" P,,r ell. I "I .31 es necesarlo que 1w wrfw dp gas Itccn jwtv.l ro4onablat. no 'w ol-L LAg- t-dt- T- i, .., FV rianawo, 1.ot-_ =" ,Iq
diotn 1", Ior--- v,-i". 01J&Merltt-pjira 0) COPSUMid0t. linb 1&mbij2-?oTra-l" polooloU qUis vast 6, ,,, r-lId. 7 aswll- "It -= X= ,!
a, in .1111, ROCSEVELT; C.tbl-- Y Ha'Aitin : _*
- __,_ jTti' tr Fbl'i V.1063 ra Arg --- ..----.-. --____--_av-&jDtro,-lkao h*(,60 posiblf tM &" ZiD.- ---- -- -'-- e. I;,.,,.reiV
.QI- on It fr,.. It~ -Wdert viiie I I noyv Hcanbtlo -tx. fi-" Lii W 50 - 5 n
n"'emente )a prostacift do atos I I -- 't', t "
cdudAil om A 'T W1111 to I'll,
,,""Ci.t. - S&q yipt&Ncjsco L 4motinad ,
Fj -itt,, do Ob- p4blicas t, 0 IWO. t_". J. ;_ f4i,*# .".4. 4. 1. C.otpalvo, ovAww p I Norhol 4,, r"Itdi, y ,,-t -1 k2e&__Mw= =
vir. -,;-- a Gulternala gru- 101V 11 q
SAB. CAR-ros 1, 'I'Affi.. y L.
P_ & Ig.,"os, tit.cos y ... I- dt"'Aduar, A! AtLYff-ol-ingeniero-yebIfE ."LTNA Voz ,I5 ela ,If' I'm I
V I' a In Itandirnionto t.d- ,ij, y P-- ... HII ,-l 5454 SUSCRIBASE Y AWKW E EN
11 lo ingediaml, quo'"14A 04 eoodicl- SANTO' tUARSZ AT -11 ITT 1'r w "Mm"
do, if 6 trabojar alli part que ft 0, ; I B .2046 C, in mods"a
Zittp ,It, 1111 1 ,,,,,, I 1811 001MIMAID EL vDIAR10 DE LA MARIN-A)l
tnw b" :n IT Dapartzineot. do 01 It'
__ I I PdblttAr 11% fdactos do tMIDitkir It, SALON Farlo; Rol cin'. .- 11 .
I 111.
foncer.tonto .0.,au trailade. I b- I r.tr , -'ItIt, -!, I I
I I
I
I I I .
I I
I - 1111, I
I

ANO CXVIT WAR10 Lf LA MAMNA.- MARI US, 18 DF N I L BRE DF I W PAGINA VEINTIOW70
____ - ___ _________ _,______ ,
PINAR PH RIO I ,,,,,,,,,, ,,, ,,, ""*,*" 'A', ,,,, --- ,,q- -'. --_ it, ,.l,,t'. '. i % N F NA A () ,_ ". ,"_i,."A ,,- _liiil,"' I ftf, ", ,;",;, ', ,:i ii,%,'%, ,", ,;, ,;,' ,' i I C L A S I 11 I C A I ) 0 S I ) F, 1, L T I NJA I I () R A
San Livia I': ;-", -, , ,_', ,'_'; 11'- ". a ,,, ,,-,- ,a 1 , "I'll
:. I1111 I I il-l".. I, -11 "I 1:111, :,-, ..."', """' -, 'l i-' '11,11 .... ]",11 ...... -__:, I]:-":: ..... : ... : -,-,- I- 7 -, 7, -, -, -, 7 _,-, : -_ -__ -,,- - I "" -,- ---,!,'il.' ":_ ",-", '. '- i,_1!,,-', 1'*-'- ti, -'- . .... ... ", I:!, '- -- "I 11-11111, I I- I ................... .. .... I -:-, __'1:_:__:7
Por Leonardo MArnml Fon"'('. "_ '' 1 1'11,%1, i, _': .. .... .. -- ------------- ,,,,--I I 11 I-- 1 ,,, , -, ,,,, 11, -- '-. 1- ,, :,- ', ", I -", : I
i 11
I I I 11 11 I I I I I I 11, t, , ii, 1, l li ,,_ ,_ I :1, , I 1 1 1 i I I ,
z
NOT& ON il"CL. ,- I- I., 11, I ....... l, 1111-11 ,11,-,, ": -'--' "I" 11',, 1 ( C) M F' R A S (" () M 1) F1 A ,'; V 1: N T A '. V E N T A S
e iftl. ,1,l1:11;,%,,,"4-- ", '' ,", ""I" -,- -- r,,i 1 ,111111.11111111 i" 1-1 .... ...... :, I I ": I' I 11 I I _11-11111111111 .. .... .. _ekilk I -, e-
t"'t , :,"', "''i""'."', ---. tit", --- "'if: il .1 ': ", , .') CASAS it) s(KA RES Am CAW r
,."I tku"I" i F I,- 1 t I l "', ,,, "", i -----, ........ _,_______-____1__ -- -"-,-",------,-,- -,---"--,I ... .... ------------ - ---- ------ 'II
It "' I. 11tit Ili- "i 'I.: I I
i .1 ,_A,, I, "" 11. 11 11 I ( 0MI11M SMIAR 11-111 I I'll, - It l'.
11 '0,1. l-1 I it 11 I I I 11 ,, ....... I-, , o 'i'l le, 11 ,,, ( IIIA-11 I I", 11-1 11-- -1- 111-11
Z"i., I ,,, d: dl 'i, i", ,, ",,'- 11 1- I'll. -1
'it,". ,1,,,,,1 ,,., ;,, r i,; "", It, -1 I "I'll ,, 1111 11, I 't" ", , A, I I "', ,,, ,,,, -"" 11 : I 'I "", 11 11 R: , , ,,, *, ,, iiit ", ". , '_ '11, 11:1, I ",", ,,, ,,,, ,,,, ,,,
_I,,(t!.d P2 .i. lil"I'll. 1,1 '10 1 1-- ,,
mttl- --. ,-- ",_, "'lili". 11 III'- I',", , ,I:iil ." ;, :11-1- il , I 11 I
i, 11 ; 'I ,_ t, 11 I I ''
.. 12. I'll" 'I'llillil .ilt",, I 11 I I ,!-1 "I" :__,-, ,:__ _,11_.
I'l-11i, Ili I 11 "I I I 11 '.i, , ,, I 11, 1, I ,, I I -11 11 11 11 i'll I '- It,
""' 11 11 :", 1, ,11 '! t, I 11! 11 I, -1 il 1:1,1 I '1, I , I I, K ', ,,:,',.," ", 1 ,!,: i "' "' ,, ", I
,
,.__11 1,", ""i"". i'll'.1111)" "", I ,
_ht, d, I r, I ii-11. l -1 11 I P- 11 I 11, '. 11 ", q t "' I 11 It, 1.
:j"";, _0 I ,,, I ", i", "i"', 0-- i", I I 11 1, il %", 'It 11 --- --,", ---- I I I i ""', !1, , 1, 1, 90% DE nOIAW OTI I I, ,, ,I"- -,
'iI 1,-i I 11 "I'll, 1 1 1 1 -- 11 -11 -11111- I'll", ", ___ _,ld-'. tit, A',ii!,,,,7".' sf, ,,, t, ,
t ..... : i" I I I I I ------___-------_,-L , __ ,,, I
J. All-all I* s ". C ",""', "nr ... 11 I 1 1 I I It I COMPRO CA A URE',LM F _,
0. Ijb- *-, ,-,,, ;,, d, ji, , it ,l, I I : li " ,,,,,,,I Ill "A"jt,
Allttijf6li d, ." "" ", 'it t, I 111 11 .1 I 1, , ,, 11 FINCAS RUSTICAS I IlPiNDI t CAsA :. i I I I I I ii, I .11 I'll,
ti i, , ", : -: ",,.1 11_ ', ..- i,,- 11 I I .
d C,,),%, , ,i ': :, 1 ', I 1, I 1 11.1"1113i ,, ,,,,, , , ,,, ,
l I 1 ,
c'! d 0", ''I 11 .1 I __ I I i I I
dilf,11ii, y P.,"'a "", ""'t'. ,1, I ,,, ,3 i,_:", ,_ ;," ,,,, ',:_ ,,, __ 11 I, , I ,, ,,, "I ,- I , I I I I , , -1-
f"_ I- q- 11;,= -i"'d.d ", -, ,', !, t it , j -',- i I K! I ,, ,, ,11 f , 'i "i" I 't, , ": ,- i, I I t It 'i It., It, I li"t, I f' , : 11- I I I I ': , ",
, , t i- ,.:-, ,l,-, ,,i,._- , " , 1, I I i, i", : il. I I I I I ttI.T.111, 'itf ,,, .Hi,'t, , "', "' i i ,, , d I " "
y firininrl", "' ". , 0 ,,,, t ii, I it, tir"', ",, i, _,",111 ,, ,, I 11 i%, "i"64"', r", I"ll , -, T I -1 I I I .1 I I'll 11, 11- ,, -11,11,11, I I I-- I ,, I I, I- i il ld, ,, i, t, 'ililli, 11- til I I I t, i , ,,,, i 1, 7 1, 1 ,,
A,, ,,, I ,, ,'VT I ,,, ,. ;, 1 "',."i, I I I I I I I I ,i I I Q _- I I W, lksl(),%, Ijtfifi
T.J. ... tn 10 ,l. 91.,_ "',"O" i i ', I ,", 1,:1,1%11 i, , , ,, i -11 I
b ',, I i ,,, '' I- ,--- ,I, I I lF
abi-iii, ,-lilld :11 I ',""I" , It I ,, , 1, I , I , , '61" .. .. I I NARIAS - 11, ,, -:,
1-ft-, 'I. "", i, "i-t".. 11110i'll''. 6. 1. I '11so Ik*^' I s MAQUI 'll,
= Ile '"' t, ,,, ___ ____ 11 - '' I i I I '1% , '_'. ,' t .,
'i h- 'it; wIl , I I ) I , , ,, .
,j "111 pl,i, 1, -ti ,, I A :- ,l 4, z!" , ..i ,Q ,, !, !,,_ -,11 i"'It1i, , cl,11.r ,!' -Iiiy I "FAMOS ('01WRANDi '-- COMPRO MOTOR ''"
tZ 6,, lllid.d, 11 I., :"i 1'1:.-11 11 I I "I
.- ,,_.,, k I I., A, 11 I -,-, , I __ , , I 11 1-1 1
-- lile, ll _, -a I I I I i '," 11.11 ,.-11 "I 11 51 ,
,, ') 'o, LA PLAYA AZ1,yL I I ; 1 1-1 lit, ,,,, ,,,, ",
,,,,,,t """ "", ,,, T- "'"', i, ":_ ,,,, ,."" , 11 it I
soig. 1:'n ii -f ...... 4 1, I I -11 1, -1 I I t '' Z 11 I -11 i ,, , "I -- -1p, I 'W _v-Wx, ,t ,_- til!
i'", i" , ,, 1. ,,, , ,j, ,i -, ;. ,,, - I i 11 .1 I
'.7 7 j I , , , , '11, It- I
ill A,. ,,11'p.1 ,I 11 4. ..ll 'd Z-. i c I I I Q , i I'll It., :1 I 11 I- 11 i I I 1,' 1, ", I
; ",., ,,, I. %i, *; 1, i! ,,,, , ,, 11- I ,,", '. i "ll- 1- , -, .
I c- q I I I i, it I I ,
: ,
-I. f q It *_ ,_ ,,,,,,,, _____1 "t, - ,
.eiI.,,I ,;, t ,,,,,, II, , *',,: ,,, : il-i: i 7;: 1 I _, ", , ,,, l "'i, ': -t- , """ It , , I, "; ii; , T , ,,, ,,; 17 MUERLES PRENVAS i ^1 1.
olifittI0. atlwd, .., 11-1 t! -ll,1!,, it ,,, " ": ,,, , z", I 11 i " ,
I I
_, 4 -,-i 'i"t".1, 1, v-, '- 1 " t, ,,,, -- i, "" 1 I :1 "I 1-11 I
=t lt' I I -1 ,I I 1-1 I 11, z ", ", ", i, I I I 11 ". t, I I 11 I I I,,_ ", I -1-11-1-1- 1-1 11 I I z I __ 1cill, d,"," 4, , ( ANA Oi i('AK N1,2737 I 1, I I I t .
it ,"' r%%,iil & -" ,l il
t, I 11, -11- I I 11 r-11 I - ' I I I I .1 I 11 ,, ., t ,, "
.1 6 fm" lit ,"J"I'll P, ""'rti. " -- 1, ,, I I I ,,,,, 1. , I 14 I"'01" I % At I % lit '' , it , ,_ '
h"., l" -1 T T, T-l-t- j j -, 7I ,-Z-, -j-- I -, 111. ,. ,.: ",
I ,,, I t I I "'! , , 'i7,iT if ", I !l"', 7 't- I '. - 11 li,
91 M 10 6. -1- li, I, I -1 I I I I 11 i I ", 1, ', : , ,,, ", , "I'
ti I , PtLASIM hLVM$O DE CASTRO I I I I :, 1, .10-1.1i 1, _- "."lid. 1. , I - I till, , ,,in t-Ijill, r-l-didi"It", ., ,,i I
; ,-- ti I -, I 1 I!, , I I I I I i ." ': 1,
_', , 11 I I ', I I - I _- ----- -- i, ______ ___ I ----- ____,______2 11,111 .
I I'll., ,i.,i1"1111;1_t 1 %,,, ,,,,,, "", ri 'i, AIlI-, I i, 1,
I 111 11111 i I I '-;* ", I I I i ""i, It", I I - -- , - I -- - "I l I 11 ,I'll I 11 11", l:-,;,; 7
1. -16"I .4 .1. W"" 's'' -- -, i, I I , ", I i' "' I ,,, ,", I I -q- 1, I I I "I 1, 'i, ,,, I I 11
-- I '11, ,I, 1,1,i .,
N i U. ,A. I- AA-1, w, _i 7 , I .1
111- 1. ""'ll I zi t! COMPRO iM-5579! 1 ,,iIli-,,,. """" _' __ ";t
I - ,-- I I t, I t, ", i", -14.lii '111, 1-t,""", I; -,j. _,,%',*,.*, "' It
-, 1- I'll ,,, "r,i!, ,,-:i _;i, ,11-1-4 I .1 it -- ,,, I I It, I" 1117- ., ,j ,
,,a, 11 17 I ", ".""", , , ,,
--'- --,, iii- "tIil lt t
11,11" 11:,,- 11_, I.","," : I l-,"ll". -, , ,,,, wim I a Grande I l 1 11 __ 1. _:. Ill ilt, ,- -1.1-1-1, ,
: "" I l *-l".111''t" 11.1.I I T,, __ __cv (, ,t I YPAPO
LA 114HANA ,,, "I ,' ; ",:;;,.,;,,- _: ,11%; '"', ,SE C CJ O N ; 11 '.,; I- 1- 1-
"I ,;1":'_ :, k""i i:-1 i'll , ", I I I~ I'll- --1'1""111 ," "I , ", I If' I ,' 'CIC P- flirllll 11i TItdi, ,, ,, 1-1 l t.i. "
I i 1-1 1. 1, Z .. t" I --.
Ale)ena del Stir I. I I 1,
-_ '_- -,-! -,r "', """ EC O N 0 ,111C A , '--, PUi iNVI-MS10,Nfi I V1"I" r"I'lli'll-I nl_ i, itr 0i:T--ir I ,,r_ ... ... .. I-- "
--lo 1-11 I I i 1, 0)"writ \ t ,.It;) I I - I'll I ill I I- v
", , I I i ,,,- "' , ", I : 1:1;-,k IM SA UEIII NUSET-Tr ... It 1- -1 "i
. .", 1-11 -- ----- ---- --", --: -=t_=
Por Nfithot I 1 ; 1, ,,,,,,,:, _,==,:7- -= ------ - t ,, "I. ,_- ,,- I N A D A L B ELG A !-',
; '' '' 11
111t, I'll I ,,,, I 'i ,,, ,, , ", ", __-,-- 11 "Ill-, 11 i C.'rotfor c"I'Fia'I", AN EN I I i A q v 2
]i itys I , ,, i" ,, I I I l I I LA".", ,-,:;:I. TrI. N'10173 7 ,, ,,, : ,, , ,
,1 1. , J",Ll - ', I 11 I "I i; "I'll I I I I i ,,, ": : , , I'll
ii ,,, ...... "' I I ,,, f", I Ir 11vO1%ITl1i 11 ,, .11 I ,,, --- ", PA s-,7 ....... ') ,, ,,,, I I ", ,-1 %-'.
it"'ti jii r"" , L I I COMPRO RO'
"" l .' ':':'ii "", i 'L 't I I I I
A I t"' 'i' :-"':- ",'fl'
1.dl 11. i. I'lidt "I"i-q, -- 11'1""L 12" -,, I I , -, I 11 --- 11 - 1 ,'", I
"I"'. I'll, "U'll, 1,,"'.''11, Lj-- 1, '"I I I ", "'t'jit-1. r , i '21) i ,_ ."I"
;*11 1 11 141, 1, I 1 Para Enferm os '-" -' '' %,",.,'-':'- _-'i'L" I ....... I,-,--- ___1__1________,_ --- -ilw,. "'I'lict, 11 I
ii, '' -', Z- "li-i, vil I __ __ -, I -1i'.
I'll" 11 111T, "I, -, it z i: ,,, ", ,', I 'Ll!". I r, I : * 1 v Operados vi 1,
-i- "l ji-,' '_ , 3 i I I I 1, I , I , il i't, 1, it ,,, ", z" .__- -.1 , ., -:1
I I 11 I I , I~ ,, I- 'i, I I: ., .,i,-, F, II END1,
II"-- F,,- ,I.T, 'i'-- i ,,, I I I i, I I I I .- I I-- 11- -_11 I il I I "; 1.
LAAII it,:1,111 I I :11, 11,i -,i ;; ., '-It l 1111'1 ,' ; _,
'.7O ,- l l i, I f -- I I I 11 ", I 1 I I-169i, MITHI'V1111 N, f, ,ill 11 .1
'I., , "" ,, , ,'I i I ..A o", o ot,101s, lintit'I'llide it ""'
,- !-"' ,";" ,"", I 11 11 I , I .,
,i,,,,,I,,.i !"" , I : I
flmlllid I, ;11 "I'll, Ill "I I 11 I ,., ' ) ", " ", :, t_ 1, ,_ I I I " ._1%-- ,,- ", .,! -1'.,,__ I 1_i _- 11 11 -- -Ald, I- i,, ," 11 i ,,, "rit", 'I',"",,,-'-," ,., ,; i ',','* t t, 1 ", ,,' ., ,_-_ , I l. :1 ", i I", e , .: -, 11 I ". I" ot A Rif ,,, AN6,1 MJ"
"", ,,,,,-,,,,
I I 7 I -, ", " 't",_ "". ,,,.: : I I ;'.l. ,,!!."p',' ll,, .. 1-11,
::,,, 1_,.,,,K -1 rlt, ( Kr,4 I I :-- i 11, 1, ", i, it K"I'l, '"llitim ';',--r"","' ', " ,
,I :"i-, ,- J, :" I'll 'i'' t ,,, , , ". -, ,"',
"-- I 1 , , t, _cl, .1 t ,
,i I , ; t 1, ,. ll, :"",. ,, "",.", ,, ', ,I 11 t , ,z;, 1 ,_ __ I I'll , .tij'; ("I"oW It'-f-All, i- I ',', 11. 11_1*
,,, -,- 1 '. t I I I I I 11 I 11.1.1 I I 3 il;i ll !A
'611", e7d, d"!'i- -,,_ I ", I I I t 11 08HT05 VAR103 t1l"dA 6,,wo "ini t % "
,-- I I' ,A, -, T- ; "" I , I i I I l', ,I, I it, I 11 11 11 i ,:--___-t_ I __1______,___ _"I 11 i ,,,,,, i
r ,)a,,,,, It~ -1 I I , 1 1, I. -11 -1 A I I I h", 0 "i-I ,W 'llar. I *4IF:vc,,, W ,3fflt
f__ "j D t OrTURfif I I i I 1 I'll I I 1.11, "'
L 1-1 1.1t I 11-11 -- I -'. I z ZL OR Klri.tt' A tlCkA- "'i'lli-Iiili'llA "I : '
", i I I t, , I ,,, 1; I ., -, I -.1i ,Ili 1,,,rtftl, lit,,, 1 1. -."'l I~
I -, I 11 I li,
- ... dt, ,,_ )"", -, i"_ I D',, -;-.- ."i't- Z ,'- , Z ii i ", :, I I ll, It .1-i- ", -i, I --,
";I' ," ""t '-, z '), "i, I "i- z :,Ill Iilitlg tl-fol 111111t,1101: I;,, it i 1", A ".", "', 1,",
,,", -'; ,,, , 1 z ... ,,, Zlllit-tl .1 -it.'" I I -, - , ,;
; I i- l ., t, ,--- t -1, 1 11 ,
111' " .- 'A I-- It 1. Ailllltlnl I", I j
"" , , " ,,,, -1 iMi'i ptiittr -.ifla 1-.11, ill, ",-," I., -l hil I ,I,, 0, It, l r 'r' iit 4- i ,- ,,, t ,,, I I
1i -rlos P- ,,ii, 'i, ;1t, -, I CASM "" 'l 1. "-tr "; X" 11 11 D 014in ) z ik 1 ?4 1 I,'. ,-- I,- n litiIii A -7
fils-t 11 I ,, I I, ,,,t ,,, t, 'll, , ,,, I I I , ruarl;l I)nrA criadna v mornip 11 11-1-ti,
I I I ""i I I ," I I I ,I -. 1, I , ..
LA "60MON DF LA VIRGIN j- I ,, ,,, i ::-, I I t it"., I I i --,I $,"I'll 1-i- I ; :-- -'It RTITT'll"t, I I p.r. tit. tnitiquillaft tin )a i , f 4
WIT ROSARIO -, , , 1 1- I 1, it- ti ,- 'it -!, t4 c -, 1: ,_ I z I -11 $1 (,, Suarez y Nliindol:
I. ,i, j "ll.
T-0 1. I ", , I I _', i11-1 -1, : 11-11 i!1- 1, 1, 11
tilt ,t, p i _- I !,,-,, _-,"id ".--,l1,,i. It, ", I1 -"t ,! J, "I 11 i I I ,- ,.- --,_., -,,,, I "', e ,z 1, I ,, ple"14 1'.J,,L Y einalre 'wir -, 11.111til a-L-ti.W I. 'I'll"if-d" 7 i, ,,:, I,, ,,, ", L ", ",
I-I.d. fill " -t I i I- mllv Amplim C.", ,I- "I"i." 1-111.1 --ii .
", ,I .--- 1. At'-, ,,, ;.. ,,-- i, I I , I Vi _411 It i -Hil, Ir- hFifittal y tin tuArt. 12111 ,1, Dliq.J, _,,t !,:., J,
V= j I't 1t,-,1, ,_,,l, ,,_ -', --_-',l:,:- .,i r 't,' - : '., ,,, 3 t ': I 1
ii .,, I'll ; ,, 't,, i- i, .fl. p-, ilti, ,, 1 1, ii'- r ,, I I I I -.11 12: 1- 111 "I'al, ? ',
.1. 1-J-1-1,11 "', '. "',- .i tir ,&, I "' '*
JA Aao ivlts. ii, ': , 1- --- "' !mL ai w rcatlt-,VA P?"SA ", 1 1 1-1c I I 1 __ I, I ,-, : -1 I riiid- ,in to. .b-, jur. 1- ,-, "t'-,", U,11111,- 'tli"', I ", -,
'"m dia'Acclit. C 61-, --i", I :, -- 1- 1 L. "If." "A 1 41 "I I V'i_
-4 i, ,i .,l ,,, ,, ,, I I i, ;1__:% I -b- -- ti"i", ,,,,,,li, '".., "y"t.." siti__ W'.dit P.J.
I .q Ili tll,' "ka-,, -")- 11 ,,-- I .,,it i itl,,,, .i """ ,!i zi, -- -1 i, , -'- ii., I I c T ff i i in- '11 frinip v c"AlAdo rn
-."", I "', ,
Es y ,,ldIt'l- I !,,, ,, 'i, ,,,, 't 11- __ i, - I _- .1 ,---- ea. A, itii-oll. lot '11w, ,,, ""t'l, : ,.l
""* ,,tl "' "' , i -, i-, ti i ,:: ,.!: I Fiofit It
A 1 7, ,__t, '_';_I-" ", ., I I '' ,7
,j ,_ _, i, 1_. 111, I I -.__ I 1 138 08JETOS VARIOS fn_ : r," _As !j
ir" I - "I K I ,
... j,,,1-J.b,.d. T-ibl,"'21 "i" :
z,."", 'A-, ,,' I -1 I i d, !,,,.,i ,,, ,- iti, ;, -. I I
__ _, ., ,1,1, '. ' : 1. R I i l , SIDENCIA"
'__ -'- ,, fii -- 111- il, !-- ,-- I, ., - 4li AiIII-1--til ph,( 0 &,1611
;otinti_, "'it'it 'l it .: A!
7" "" :, I 5 i, 1 A iiLIND ,R&
k , -1 --t t, rl.
f,"- -. 11 - It, I I I 11 _. , ," i" i"',", __ __ -%, ,,' ; 1-1 I 11 I 111 I 1, I - ;' -t l, I 11 . tlMm a- pm 1. -., ill IL ,1-4- 1 4, ,, I..
I I I _- -- ,- -, I , i; it l i UH-D-6977-W 20 ,-'.-"";' "t""' """"" "" *b"A ,;%": i ,i: %, 1, , t ,,,,, i;,* ,,, :, 't ., ", z I, 11,7 ,, -11t ,,, It"",L 1.,I,,* 1; t A"r- '11 .. ,i.- I ,, ,, t'
L I I L , - "', , , ,,, ", : _t,' "
i '*_ I

11. i ".icl,", ,- 1 1,, I'll I -, l,, I 'i p "i 1.141 ,,-I. e i,,l ,., I t," 15 ,,, i 'i.- , t, , '. I I I ; 'I'll ql'!" -4 , ",
,_ I _116il 1W I I 1. I I 1 7 , ,il ", f ,,, lit. 1 I I ill" All 11, 'j I 1.
il- Q111 11.11i. 1 "',-,I, , 1. 1, I : 1, 1. l'. I t".1. 1, l - - ,-t- i : t 11
-d Ili ,-,-, ,, ,It I I L t- I I. -1 lt-- l"-W I'li,"', t wl Mtrtl
""'I" ",,';- "', " _: I l - .1 1,1fl *, ------------ -----'- BANCO GODOY 1 ._"w4"_Il1
Mit. ,,, I 11 REPARACINES I
t A", "I" j" ' , 'I .1 I "I', I 'N __LAS REPA),u A '- _-" I'll, -11 I L,^",:,,L j,,, I t Z ALQUMER Y Vj2fTA ,2_-___MUE-8L_E5 Y PRE ND A I.TNOO VA(tA
M 1111:ti '; ,'T "I r ,,,,, , ,"." ,,' ,1 1 it ," , I I I e I l I 1-1
, I ", ,I _" ,
"'t' ., I Util_ curill,,ilg A ] SAYAN ,- -''. ,it it li-i- "I- M,
I, 1 ., I ; 1. I -1 i,, --, i -- 1 t I I :t t I,- "
,""i C--, 'Idadol; d I 011- I "'I. 1"I"a IL
--- "p I "t "), ii -1, I' 1-1 ,; .. ", i __! l ,i coa fa 11, 0 pngo, Ift ,i, i I I lrl t_ LA 41,
1, -,ll-, ,,,, I i ,,, i -i, 1 -, 'I;,, __ ,, "I' I 11 i ,_ I I I I A 11,, __ tie Aborro y CtIplW4itais46n, 'til y 411
I'll ,,, I -1 11 ti ., ,; ", I I
LA I ,-11.1' ,,, -. I P- I I .1, .1 1-11 i a lit ,,. 1. __ D loutu."
"":.., ,i, 1","i ,,l; it:t-l"', .... t i : "! 'i"-i, _- i, -,,-,, :,
vi ';- o', 1A p"',", -f ;-f -, , , I 5. A MOVIn ITICA, 09, OCVPADN. 0 0111, Vif ... ilt Jan jnl_.
I '.!',Iitin , it .S, oiin a I
"" _'_ "'
_- o -go

P_ 'j, -, CASA FERNANDEZ il 1. *_ _:1 ", .""', 1 , ,,
I
C I'!"' ,Ia A SAY" 14-m-44.,
A I I ,It ,-,,,,,, 11 .11 I ", K TV N () 1-11- "t, ', ,,,, ,, ,,, ,.". if. ..".
I ioee". h- -i.-. p""alin,
__ I ". I .1 W, -tl. it-b- , -1- ,, Cifr itl,, ,I mejor plan )"', -11 $1, C11141011 ._ lll
;1, A,,1;O.ts;z1A 1 ,","i" oll", ,,,.7' 17 LAS VILI__ 11 i 1. I'll ,_ ,,
pit'. .I V- 1,t: ", ", 1, , I
,I"'hii, ,"A -i" ,;-' i ,6- -'. tit --., t - li-- ., I~. I "'.1 fus- K- 101 I ,,,i,
._ ,., .., A _b_ I ", _11J., I _..
__
f" 61 1111L, 1, I", -,,,, ,, i, I t, I Ill, 11 j r -pir.
f a. d l ", li ,- li, -- I -, I J. 41,, .I
I V SA 1IFINA71 F 11 _- 7 ".1,- I, -', 1, ", It i.- , I 1, t : I Tititiflilm. ,-.# 111- .-.1 ITI-I'll.
14,, -, C, I I "" ; I i ulln T 4snitL
'I zl,,,, I. "", It, Forrient ", _, I I W1, 3 I ""i", ,,1-",-t w".d.,
J Ildl, 0 1 I ,, 11 -- Ili Wlilllitl
ijewle. ptn ," j
"", "", I
tift 1. 1. titit'l. Pit, A:,- J6, It i I I I
'. t1.a.A..,p1t,0Ilr-1 d, ,:,_ _tt ,,, ;,i ',11,,,, ',*-', I;rtd-'_i I I- I I'll -, I I ,, - t I _1 Il- i .)HTIN% I V. plllf.hov MiAme, P1111", D-W.4" it
Ito I_ i 'i", i"l- ---l ai,-- -d-i For Wiltredo Morin m.,ifi ,,, "' t, 11 t. I fir, detail
f;6 _-- ll*_4 4- 1", t*"-_" _., ,Ilf ...... "'_',_ r_-11 I I i ,t_- I "' !-', eA al Dpto. M VE14w) CASA
1, .b,. lf-l-, 1 1 .1 11 _'.11 I k -42,10 If ... .... -- 1, --l, ",, -F, t pt",-16t, 6, --- !:' .1394KDrIlt ACTaA U LA jRAUaVp,&, - I t 11 -- "ll" --- ,.- """. .
pr- ",11- ",- -It, ,i I.:, I 11 -,, -- ,,,, IN' ,--, --'-
_', I A-V-- -- -11-1 I 11 d, -ill 1,.111111, Pit" Kil-it,
t. i- "I",.- .4.., 1, CT.w nIt"_ ll 0 O I I V IG ILE S u s i t 'I", 15, flab..".
z:i,,,, -1 I ',I, ' ; -11, 111 I I d 1 1 .. .l..
,'I I i I 1IT4 C M, -li L ,it"
-, ,-,--,i- i E t- Jt ,, , L ,- t I I I 11
111t_ 11 ,, -- jN V EN TA R 10 e ..... it it-lI I I -1 1Palom .11 _11-111 I I _. __Ii.i 11 7_ 'f- ,-it, -- I I I 11 1, .
it 1, i I it I I I I I : ettlqzt dl :,- ,, ,,,, *r,,i, I, ,, 1,
t, ", I'll -111-1, ,; ,, W'. Aihl 6
COIARESPO954VES '"'I"' " "' I, : I I I morcatit V79TA
I CONVEX TOM nx I It .1 'i
i, ", -.- '. ," 7i, 1 VENDO HVENA
'l, ,, l I 11-1". ; ',' ,Cin--_d 0,,,;i- 'I. oi
G, ill, 'I"'Al". "it. ,_K",I,,,r ,,,, 1 i, ,.,- -6 t- - 1,11 I "'i n-i ,i.fl, ",rl. d,, W.. U
.1 I ,"", ti, t, I I -i- H-- "t-tit, :., I le c- ,
Id 1-Ibl, -, I -, -,-,- I I z 1, I I 'IrOj! Et:0 lia ILI momolli d, :- _- 11 VEN U E 11 .--- i ALt- I liliam.. I- ,,,iir,,= ,,1lI1,I1 ,7 1t--:!,t- d, I ,i- 11, -:, iti, 6, J_ ,- 1,v,:va,1w eil- 1-1:l,,.A d 6id, iltl_ I It- -, p i I "I
$I d. p-j-A l ', ,r -,- ,,,, I .'L it", It, ii ; Mcj,= i jisema do C,:,n 1 V E N T A S AA EN ili, ll-il, .I, '. I I I
,,,,ISb-- #r t ", -, ,- -j t l'iti, I", I I _- t I I PRECIOSA CA r uM 1"41
... inXi6vt "" jj 1. A I'a" ", ". --111 t I 1 , I "i- K. I I ,:, I I t1iii 7131II14
oujort suerte, i'll", , I Ilfi, -, 11 1, ,- I I 1 48 CAW .' RAS DF11- QL E I
"" ,,,,,, 'I't ,,, il", o,-i ,:it;&', x .rl_ i; 14, I, I _1 I'.--- 130S ____ _vd_ ,_ V lAIllIilil li _,",_ _I :11 t I I 111-1-1- "i'l- 0- 1 1-f- On.
F-.C-,,lfl itt,, -I.. -T ipt I7 11 A l .1 -I;- 1,
--T P D S T If N -1 E X I _k I ,,lol, ,i, ,,,h'i't, t'd. I,, III
_71_&1.L .i'.d' El "'t", F, ",,J', Z, -' ----0, l it ;1 T, , tt I :' ,. ""li, , %l , I i i'l 1 1 ,,,,W-i-. -11111,11i %Z ; :,.l __" L 'M A, ,t
1. last. ujigtq", i ,, --i il 11 ,"--- -,,,," -' - , f ';-'i, it, I , I .-.-----.- -it 1 t I .. _.
,t, 1, '11, I I 11 __ -_ 1 -- ,", I 'It lill 1-ii, I I -11-il 1. 1;.-l, 2" a. W1. 1 1, , .-..
le.10,111 y -11- -li ilillll -r ,, , z Iii, I I I 11 I "" " i, i-- "', I,1-1 .111, P im ".,,,.I R-1,"dp- af ,I .;,.1,i,,,- n, 1 1,, ,it, 1 i, i, I I I I ,i "'i
"it, :, ,,, j, -:- 1, l, I 1 1 J,,-I, .tl, ,-*Ito, -1i" 11", I'll *1 11 I C,"n.,
". ; ", -- "I -', .1,
; -, -1 l -l it"',-, ", I ,1 1111_11
z, t,- Z- "I , --, It. 1, ,:, 0-1
Atlod. gi-d-it, 1, t "." ", ;1 .11 I'll I I 11 ., I 1. )l 1"i , ", VF ... -it, 2a
P"." I I- I I , I I I 't ,, I 't i ,, ,
lii .... -.1 I ': I, I : 1" ""'", "I', 1, l 1-1 11.1l 11 I ,, --I -i,.,i ,1"l 1,1,
,kid, "'!"t, "i I 11 I I _1 ,., IZI, 111. I I I, I', t, I I ", ", I, 4, .i,
"' "T"' I 1, 11' t 4 I I -, ,,
!-dl,-, ','1,', ,,i't1" i'-- I'll :_ 1, t, , , I I ,,, -, ", ,!-,,, "". ,.,.I. 4 d-
'. ,,, It', I l ; 11 _1 I , 1- I "' I , I , I I , I \ " : Itd-,
,,, Ii..-,", li"', i , I ;,: t. i", -_-, -, -- ;,-, 4t
,,:,.,,A%i 5:11 i- ______ __ __ __ e', ,i I -t,,ip'1.,,%
,,, i, 4. I ,,, 1.11 :1 I ,,, I , ,- -, v, I - I ; ("angil, 31.ii)(Itt. Simtoi Sumti i "It" 1. ,_. I lill- Pi ll.1-11 H1,1W,1
"fl-0,111 ,,, "'!"': 11 i, ,, , -- i r iR, ,,, ,,, ,,.,, .,_- , _l I t 1 tt-t
I--I, I I I I
-11- ,1-111,- I -- ,i- t I i 1, 11 11 , I i 11 1- I I .1 ilk P-1 I;il "Ill" li, "f"", : 0 ,Wnwu
I , 11 I I j ,f","""j ittl -- A I ,b"Id. -1-1p, y V:,111,11"T Iii Z l ,- i " ,,,,,, I I -1 "', ""i ":,_ :"'tt, , ,-- ,, I 7_: , I I 11 i t i- , i, i","Il I , 11 I i A-,", ,,, ,,,, Ventin Freme 611it 8
,, -, -, -iltii I , :, ,, I ,r,,,,,,, , ,,_ t: I I *1-4-1 ---- ..;__ P..._ -. F , "I I ,;1l I I'll R l ...... i. -- ml,- -,f. titti.
,q- ". 1.11 ", '' -.. F, -1, -- -e, I , 1:11 -11 t I -1 "' i"', "'
11 ,,,, .!, 7, 11 -1 I I I .1 i ,Z ,, tW I ,, 1, i',, z, "'
i,_I,%,_ ,"',-, 'j,", ,_' i'' , i, _, 1, ". il 4 ,-:, I I I I t I I 11 I I I I I 1 ., t I ".1.1-1 -;-- A,,,-- "i, I,- .* i --d" I -1-1
, , , ", 4', , -, -, qq-n.d, li &- A
i. .1 -- til , . t , -, -, - i , I I ,,, ,-I- ",, .",", ... ... t-11 - I I I I'll, 11 I I'll-l"'I'l. ILilm
t i, ',llltilml ", Li- -,", I I i" ,- 11 1. I I I , t l, I ir P ,,; ,:, A,, q0qv., f, '1--, ,i."it-., O M,, In
, " __ I I 11 .. I ,I1'. -,--', it, 6",;," ,_ 1,,_ :_ , i -' ,. it,"', it,
-1-1 ,,, it, ": I ., I I I , 11 -1 i I"", L1. I I , I" I I 1-1 I "_t, .,,i:, ,,, ,- ,,, 1-1
II It t ,''I",ii, 11 ; i !"t i ', ', I "", 1, ,,, "L't"t" I !_ L I I i I I ,,, 11 ,_ "V I ", t , ,,, _I 11 Iill
A:_ ,t gl, I, t; I 11 I I .,i 11.
-11 it I -- 11 , , , 11 I -, ,,,,, ,,,, -', ,, _: I 11111-111.1"i I t,. I-- At
'', 'r .... I z, I I Ili i"t-1111 i% Ili, I , 1- , I 1. 1_" 11 11 .- 1 11 - 11-4- 11-ii, l"
T, '.111 P" ,,',,, 11 ill. I I I ,,, ", , 11 i_ 1, M OO DE AMOR
-1, i, 1 ", ,,,, ',-- ,,, I l 1_1,1-i_,Y ',' 1 --' ", 11 I 1 % -, r, 11
,,_,,'_ ,_" ,, '*l I,, ,; '. i" I \ I'll
I 11 I 11 -- I I 1 I 11 --
;, ,,,,,,,,,,,, .,, !,11,. 1-11. ,It I i '! '' i'r 11 k I - -- a---,- "'t- -0 -.It. litll ."- $L..d,.
"i-, I", .1 , " ., I -t l, t ,_ , .- "" \ f.
1 'it'L ' ,,, , t ,,,=,,, Eml,* '. C.'e- =
"Wit%, vii-I,, "., ,, ,, ", -, ". . I Wit --
,
it, I ; i"; t I %;A. J.t.,m,4, ,tirom- ,livit, 111.- I S.- -I., M___ C
", I., 11, 11,"-.11 11 I I ,,,, .... , \l AiI, "I I I % 11 YJ m I it A %I A 9 It -, PI-i. P.qA. 0-t-4.
-, r:"-IF- ,1 ", I I ir, " ,
MArANZAS ,,-i:-- -, --- : 1, 1 7 31 i it !Iil xn t_ l
'' l 1' I I 7 ,_"t , , ,,,, I .111; -., ,,,, Iti ll i-111- ..it,1, *'-', A~- j" ,,dr, ''' "t, i ft z--_ r m I I A ,-- -- !I 1 6j duithot 4
11. -,-,,l 1. ,,,rl_,_ i,, l V-2, 1-- -, -I,, 11 -I ,,, .. LVIM ii, nr TL t ,,64_-P sl glti irroa diit no, , -', i,_tfc,-_ I--_, _-11111-111111- __ ___ -11 'I", Iltl.",, va.- 'wAr" _Capital i" -, I _?. 111 i", , 'C' '_ 1,11r "Ill, i, 11. I ", r lit, t ,,t 'i t, I ., A -, I ., 7 2- D snl Will
;1I lor It _, n ,- t lit, r I ,- ; i I
,,;Lt 'y",--- ii, -, ," I 9.9t) I 13.
__ -.--- , -,"',""', 2 _i, -- qtt lv .n liii puti do Sul AjA,1FNbAAts; Silm"
por M.Amolo jarqufa [I ,%'I, ,, i'. --- P- -. -11 w , z, , '- .1 :,, -- I I l ,,, I % eirlo I ) -Ailrt- I lnrd, i It,;.,
W, ", i I 11 t. I 11 I I 1:, i , -', -1 d t, 91 M., 4411 ,,, *llt - tlr.t .
i- -". _i:', -1 1.11 I i .b-l"- [ ,
, 1 ",". 11, I "' -I I I I I Ptt!, ,-ni.o; ,,ICi,,,n-;i I- L 9',c
i.- i I, I K-d, 1 -i l, V, ., i- , i, I i "
r" --' I I~ I I 1, n ,_ it ii f, 7". A ". -i-,110i "I.
, 7"". -11-, i ,,, ,- kil -g, 1, ,- t"', I 11 I I it 11- -, -1 I 11 -,iarma, cCrittlol do cb-sl, I , ,,, T-i'li, 8 illl. .br,: A "' ,
ill ,lil6t 1 116' I .' .11, 1;, it.; ,. ii, ,
I "i" l I 11
A fti- I., -11L. I t", "I", -- ,-; :, , -- '_ t pii- t n d. 'lnies, olc 1 -11 ,,,- I i n ,WWWi
"" I :_" .1, 'Ll- ig'_" I "I I -1 " VALLF Hilip'A" k: a I I ,I pto
-, --dt" 1.1 .1"i-, i'- -- -1 I l I i ',
I I -i L. Ii.- c_ i, ,-, t'' ", 11 Tonit:iii KARDEX, ACME, Y I 1. M"t 1. -- -11 I ,
) %,,,,- ,,,^- 1,111- "", lt-., '' t- ,",", U. EN LA SIERRA $16f 000
L i -, ---- "" -iit, I ". i _t i) ,__ "' ' FLEX STTE, I
1, ,',I 1,11t, tl I 1, , '"'I'l vl-., , ,, :; & F, L1880S, ""i-, 14-, v0 ;7 I
i
ta ',__ ,;.". ,ii 11 i "I :, "' ti -1 14 ,1-1-. -Z ,,, :, tiZi CAIRDENFER ROTATOR10,
,,I,.,' AI,,,,t ", "L", 1. It, 1 -, ttl- ,- I I- 1411-1. I.l. ,,11_1 -. -. ltmrA, y
It, e- I It .. H04J.1,10 IMI)RU11 F Z 3 hWilitlilitiM
i, l i 'r -! -- ,,, I ,,, !;-O. "i I I I- - i 1, I "O., "".
il"'l- ., ,-- ."I 11 I ,,, "-- L Z-' i f %" t 'Icoiiii 7, 2. I 9,5 0 0 ,,,_ ""i """"', 1 ,
-ill, 11 I~ Ii p"', 1- %, "I "I ,111I I I ll i, -, % __ 't _, 4" , I Uhartin 63. A 2 $ 1 3 ...... i,-A -, fi,_I 1.1'. T,16ftI -1 11 il i ,,17- I ; ,- , ti, il, , I r .- _i il ,, I I I t" D,,b'o ,C; ,acidad, mait viu Dat -- it. ", -fill-, -"' t"'! 1,d, ",,", i", r-1-i- lit, -i" 1'1,11'111ilc- i, ""., i,, I t, : : .- I -1 11-1 11 11 11 I ft t117i 1-11
", ,,i ,i: A -- t'tlil' 1, "t ,, ,_ % , 11 I it, 1111 i 'i I ,,, ,- I, ,;i- i I t ,' i " I ., 11" l bt dci. monor co,,to, dur,:i I I DeR-upwin ... I A. ALMENDARES; $13,50 "
" ". I I t, I !el 1 1 I"'I.I'll- ,", ; , I ,L n .em., I ,_ __ __ I _.1,:_ -, 11 -- 1 "' ", I ,-- -, ,t , I __ i 1111i l'.1. -111111111I t "'It.
-4-1. ill , I , 11 i t -11, :,- & ,- z ;pID:CR, to, t ... ri, ri ,OXE.To Y ., I Pmindo,,, es Ill m63 obcaz y "' 'L I i' V L'1 ,_ U hl
j,".d.d., 1,1, ., ," ", 11 i, 0 1 "'Ll
4- I 11,11ill I 111. ; PLACETAS LA CA it I
An"'RA ,", , VN 1,11 MEJ011 D1,11, i 1, ;";', ,- 1, f.I" I 11 :, , I. -- I , i, ___ 71, , --Qmco SiMiIlma d ,,, I ,_ _",.ii
-I I "OUEREJETA" "I '1111 lli-- 01!, Atli-iii --1_1 I 1-11111- "" I T z Il- I t _", , -_ '-1 'I Iii ",
I I I I I ,,, iintm 'i3ibte. I I ), FIDAIK)
-1111111-i"i'm -A, 1- _-- "" i C.irdenai, I .;-', 1'11 ,; It I'll t -, !e ", 17 I'll- I Vlndn privivi-a ra- lit'.
l-, -- ill :, --t '-- z: , 1' ttli i I
Per FC.. GonZijalZ B atiajj i,''., c','' ,,, L, i, I I ", I ' PciitiIld x .a rt,6 puratituhti- ; ;, t, ''i'i"'t, SM(" v $171wo
43 i, "I"t I i rhal't, intid
.- , -, -, "C"', , ,-, f-ri,, -,,-- ii, ; ,I '_,_ ,. ,;z ,' , , :, .I tlompQ y dimorit, 105 ., ,, 11 ,,,,, : ern-Ill", lit
Ill ttij- 1-11- 13, 'i' , ,,l t, ,_ , I -_- -- 2 1 i-i,1111i; I.d,, i- 'ji"!_- -- I I -1 1. Jur-din. ji ,,,,, 1, -tl "Ill ,-'. "I P-1_! !i_-,t-, ,,-, ,, .CO RATIO "'. 7 l 11, I'll ; t homkIrivis do noq::l io 4 !, r _j P 11t, , ,;,,, 1, F t, ,n - 11 it, lil, .ill .. I Pit", 11 1-I, ,,,,,,, "i, ", --rit -1i .
r-11 "I' rlll ;, I C. .,ISTI DM -, "", ", z LAL Rai., "lirtitifor il),fria ",
d".. l,,ft1:t- I, """"' ,_ t ., t- t 1 7 """', ", .., z Ej ;Ce!,d-r es .1 medico d.1 1 7.'. ," ,, ,,-,',', ', ''= '.
,-!,, % 1, "'r- ,,:, I I _', 1, ":-,"i I -- 11,
l- -- ' .", I iit 1, IL, ,, ,,,
,; A r ';I' _--d -"_' 6, _,, q"- '- .-- ,- -1, -, tj L ,, I IN I ., ,,, ;, 11 JP pA. Ivrvatia pnb;,tld"911 i I',, 1 Ail -, ,14 I, N, it"i _I ,,,, "'_d, I I I'_-- _::. _ :_111 ., I 1_ -, ; nogoitior 1"', , -- i. i , i, 1. -?-,,_,w_,,*., t i, __ , A! ,-- -, --, ;-, 1. ," I 1, I I ,.j,. Aft-i 2 hilbit-iint-1 I :il_' llMlii AJPtAdI I --
Itir 1--, J ,--- -- .t,- _- I p"agunt.10 la q,= LMOC?, i i
i, ;I 11413,116, RLNTA_090 $0300
-- 11 -- it. -1 9 -, I I) -% -, , it ... Ill, finj( .... ba- .'
P1111. :11 I. "i'li-, cta ario a Chopin I , '' tamic do POSTINDEX. I ; "" n I it, ,r- ', ,--' "t -

DIARIO DE I-A MARINA NIARTF. IR K (AURRV Dy. I'W) ArY)


A N F S (1 1, A S I F I C A 1) L T1 M A If 0 R j
--- --- -- ....
--- ---- -- ---------V E N T A S V F: NTA S V E N T A S VENTS VENTS VENTS VENTS VENTS
CASAS CAW SOLARES 40 S O'Li R F 5 r3 AUT6M0VlLFS'Y A(CF5. OMOVI!:15 Y
SOI Alt Y ft MO HNHANA
T111- 1111 I I
------------- .. ........
if ? V I
------- --- ALIA, SANTA EM IA
[,;;WAN k io
VENDO CA1-A CARWN 6 1 5 RUSTICS 53 AUTOMOVILFS Y ACCES,
T,"Zi "i"' A,
11 oi 11 A
ILL
HALFT EN El, VEDAf)() SO"ll F 41 -1 MIM JI'V1,
AH I It E
Ie
aill tit XRCELA FN El,
------ ---- -----... ... I'[, I AS 9
VrNfx) SOLAR 12x-,g
$.1, .., " 'I FINGA A 25 CTS,
-I J.d il
-T com roAutos
P,mu'a it) s EN VENTA
P I I c
IWENAS OPORTUNIDADES .. .. .... ..
WO JOSE DUESO
PARCELA VEDADO Cl- T cdc. flancl Boy~ 1949

12.56x12.66 a $42 M2. q n ,1:". T 1 i
R IJ I CI K

-- ----------- - --------- --- --- -- ---- f FIEVIM IJT 1917
I'Ali VlTDAW) ---- ---------- T 14.000 kod, c."In'ndo.

MENDOZA Y CIA, ii if'), N141875
... .. .....
""w o, TA 23
v n 1, B"fpf, ------ i
W'11_ill 1948
HABANA $1OfOOO j "- -'1111111 1 - -,, "I "'I";, t :,-1 ll 1 1, t A WrE R
"'P", N-- 'u'did., I -d
DEL VEDADO Ai M Y
A RESTI)VN(l k ItAS CHEVII
t I, "- i.
halet en el Rept,"n Se,
%LIX23, VEDADO 51 ESTABL CIMIENT
I I R X NT A R :"4'
1, NDE Hrllr- 'T
DESAGUE VACIA f EN *60.0410U,, P t 1 PSTARAN
.... ... 1947
.1 PLANTS, SAN NIC01
Ll-- t Mo,", 60.
I-if NFA F, VFDADO
o-T, Tn, _Estacb5. Ga-11noPACKARD-,
Pl_ IYA DE ?%TIRA' TAR M anele Ud. Radlo, 'jomas no
Ilgil oIag. Over
Lacret $9,200 vacia 1- 7-i n o' an s NA 41 19J6
D71vo. muy bnono. antuntr
11 1 1111 Tll
NO YIN A EN CASk AJEN "21"' i
"El Niir 6W fou"),
-i- A!t- 111, -bl- ANIPLI MON ALNIFNDARFS G A N G A
NCE, V -k(f TT f- a20, F-2, 11. 6,
"71 I~,
TIT-D-2LIT- -1. i JORRIN 510TORS, S. A
AMP. ALMENDARES .... .. "',I 33
lantas Independent s IIFLIACION ALMENPARYS -4
FINANCIAMOS ACTOS
1. .1,. 0(- A CI A, moNol'ITIc Z_, to
ZIP- 1946 _0111) ;949 MAR(,, ,t
Wit,, -. v.1-11 Al- F
W -v
'= c '-" ; I
3M ITZ'" 11,111,t Se Vende Casa Vacia PL NIW
27nu'nl ro 65& e i tAqw*- VENTA 14F OCASION I Vestidurn da cuom nylon, PIX 1011'11[4 PUFRTA9
I TOS
SAN S SUAREZ I
C, Ndad., P.rW, 71
la, reibidor, 3/ 1. h ft. in. 77 gornam buonrl.
V I P, 0 PIA s, x.1d. W,
I'd 1-1 tercalalo, rinntd.r, I tntiry 1 IV Z1,
Ili~ I I Y rVIELO UD.
-i- n.- 4 ga. 8r hs. R-iclen- 1,-- d,1 7,1-, Al;plihmna awoa AI A5.
1, r -A
*vr ivio rit _r x lllv.
riwlo. trnApa i- -n 6Itlr, % jj_N H0
I'll In JF" A LIRRE
MIRAMAR, VACIA Ins- ft ,i tmata tinle-a 3 a MENDOZA Y CIA, 1947
6
16. I'ontiar (1 vilindros, 4T.
Tt I B U I C it i k F-p,,i.1 38.
A(XVIO CAMRIO
HIAMI REACH 0 MIAMI Super, vesildurc
MANUEL LOPEZ
I M- 1".Ii kU.". c.:;T E 7 C, V' TRF 3' 1 P rvi x d, 4),etubre I Carram,
Reffinvain 601 M-2224 B. FERNAND 30 'ntTtro'l pr 2 3 Vibora.
1 -- 11
1-1-1I K-_ .- 1 ., 2-6 1 ,, 1 c" a, o 11,-- !1
SANTOS SUAR "a arbra 16 "eti am
JACK JUSTICE
F2. $12.040 )AIL
Tot A-11A. -ta cA.Tmw_ -o WS 1247, i UH-M7379-5&
niln In r 11 1, D* 1w.
'A e416
'4i33,, rolt pirwinun rn.
Tel6fono 96 1496, ftr ] t., c- CHRYSLER
W- or". I~~
Ull-D-5522-49-18 AdmN. varro anibio
HABANA 17 ftandId. A.
FORD*
-MIRANIAR 0,1-1 RA IWI E I "I 1: Ill 1,603, kj,'Fio, 11
Jim I(IN 31o volis, A.
MI Noz Da cuatro puerlas v t1durcl
Re-ifle ... i. nit ... 1~ ~ $11,511 o"
io cusro do ffibricc. L.
AMP. ALMFNDABE $1,; fH j "..d,. dell Int, 11.80 25,50.
." 'I pluturc nuova.
Crille -I 3* ik-,tidn.
Wo
11 xr. I
1- 4, kf)dz. Jr VIBORA ALEGRE
PALATINE. Sntwv
d"M, i m-h. -ForJ 17. Ford 46 vienverl.
14.
6, 1941 Ford 46. Buick Super 41
r,2I 1.11 -_- ,:, i t", 'i"i I'll I Bu1,4 EV al 40. finirl
M-IM 9. ply"'oloh .19.
Infrnip*l R-2.1 19, P A LINCOLN 1949 Fep"i.t
T1,N L I C 0 L N Pnkard 38, Lloe.l. .49.
MIRANIAR, I ji dillo 21 l, 1 .6,; j; %' ,,, ,- -,", ', Q-Ford .38. Plymouth 41. Cw
i, V vooticlur ftnddn"visI-+ur& 1&-. ............ ..... ...... ... a clo _cu ro_ m dlo,
A Gornaz
CADILLA Hier de Oetubie y josefina,
ARIAS Y RADELAT g-ga Frente Garoje.
HABANA, Ina0w) CORRETIORFS C01 F(AADOS $750.00
OPORTUNIOAD 'k 935.1w, I I'll l", 1", 11 1 '11 ,
UH.D.7239-53-:
BUICK Super 1948
j di--,
QUEREJITA It 1d ptco I~ 1938
ANA 17.500 -n scers de HIT SON COMODORO
NAB BUICK 1947
MIRAWAR
CONVERTIBLE. p"o i .o, CHEVROLET

d __1 Tejzdillo 211. M -t,:; N FRI)MYR k GANGA
HABANA, MDGE Cup& 1947 Do 2 ;,uorim. muy bian cui Crro 1566.
duida. traboludo
MIT20941). I S ;-raoila, rasc6mlco. Gomm
iLE WINTER A LAC~ 1947
IT I I 'GADIt r astir com
_Pffkr.M; 4. S40 do pa"ets.
.. .... S'&-U. -i noe'., ..I-$
1, AWTON, S REPARTO GANGAS
p-14 ald ........ h." $590.00
-CADILLAC
IT 1-1 M)E HOYLa Magdalena
p,,- LE TOMO SLI CARRO tN P11--nth 1949, 4 paorku
ENDo o TIERNIt I,,) CADILLAC 47 CA?4810
Fv d 1949, Panel,
so Mm d, IA C.,ref- ...... Ford144' 4 puer1w.
Ford 1946, 4 puermso
ARROW --APOI,() IWI Tt.. (1, 1. F 0 R D 1941 I
le? "I I SedAtd. -nT ib-m LE DOY FAC11MADES. RulT, 1941. 4 puertos.
N erdadera gangs. dir T", I'~ 'T Chtrolet 1940, 4 poortax
carrefern d, Nt.npgnu. N.. 21!, 1.cuadra tramin-, 49 SOLARES Ruiek 1939, Cup'I.
Atuy inmediat. A,,nitid Situoti6v D
I i vtIt", I I c --- H I L L M A Y
HABANA. $2&.f)f)o Mi amar. Enlregti degotqj. ..'rhioirno po,,enir. En 98,500, se Vende poro
pads y -n tel6fno al qu, .4-1 "Algii" con -Ila Below
T,.*. A~ M.- ,,, j i .1111 1.1_1 171 1 1.:", 11 0 5E, 4
ra t", "T, WADE 32-io N kR k 11 1, I j
Is 'oulpre.2 __ i_-suu LINCOLN '194
de rairvAI4 It l -,.to 'n i= tsuWli M.4w. w ....... coN, f it) C.Allfw comoafiw, ASA 'Atk FE DE I'4GO
NTOS SUAREZ, TN INTERESE's LINCOLN 1941 IE H A S
T,
Infri Obispo 501, cuero*,, perfu.
Tw-l.. "La. N-rdI.J-*, mrs, anipba, livelIris, lindo, CALLE 25 No." 17,
D o ra d o Y ron el negovio matrimonio o fiuniPALATINO, $D1.5oo R. ROMERO fir. -dr $1, Estacidn RECARO
slojit)(mg m) '"A' F A C I L 1 D A D E S esq....a HOSPITAL,
W. 24, 913.
-Z7-7= = 7 -..I
H_D 730"J_j
C44249-18 9 TH-D-792"S.,


ARO CXVII DIAW 14 1 A MARINA. MARTI 19 DF (ii I),['- T")In PY311A VI"110SIFTF


A N I j N C 1 0 S L A S F I C A 1) E T I M A H 0 It A
. .. ................. ...

VENTA.:-, V E NT A S VENTS V F NTA S F'"I T AS V E N T A ")INER0 HTPOTECA
0 AUTOMOVIIt, Y ACC S, 54 MAQNNAP AS WERAS Y REFRIG!,.11ADORITS ;I DE AMMAIAS MATFNAI.F, i DF (W4STPU((:(W, rA
154 RAQUINARIAS 154 MAQUINARI F(AO,
At VENTI O N 11) N 1)
MO
7 ,
Ile tSIT MiRown'T DEL AND 40: Ru In', F mC Dl I I; r e
P
. IF 1111ndt- 1-- -1 it.,. e- T
,he r- -tF, tmi, F 31, P,, HERCULES
-e- VEND
SUICK IM,
fl-init. r Fk I 'S f I t
IF 'IGIDAIRF 1) F LUJO
.2,.- T, fit

AN z I 1
-naT., -S na- So

QUILER T RA C T E
REFRIXENTER
NO PAGUE AL y
tan,
nn-, r)brinm
_n 0- GF,- M h.T MOTOR Oft
a POR SU BULLDOZE CORRUGA
J REFRIGERADDRES DA),

BOMRA VE APIA VANY
-'r"rita y Alquilic
at vvmm -1 AWe'IERA A.A 1.11;A 14'%
BOMBA T
If 4, DER
NUT" i A'T IF P I I !T
11 l 4 AGI il Francisco Mosirv Jr LES Y FRFSPAS kRi;,
(-0',, ,1 110 jF,,ro3 VARVIS
VIA BtAINCA, rp JIJ'57C! ", 2 0 1!
u!col LUYAN01
At,
...........

uius vE OFICINA . .

MOO1, I Vr IiIA Ili 0I." Serafin Gbmez
Pids inforruo-.

mora-Ofia compan", GonZilez
d, p, TI '10liN(f, if 1 '10,
S. A.
VENDO FIAT I R-"l 8 De
I Wi. 'A, WI
NU Iiii -wrTI T
-BLES

- -------- -
'jI_10 '0LICITUDES
B U I C 11 19 P, 121;
WM QUINARIAS1 I-l. d, -mbir, 1- l hipoto-',
IT l do rocionto conatituxitin Be
EN TODOS 40 1,02 j
-i,!,Td- Tie AMA'ACTS l
DODGE 1 i D Y T U.S. 111-4. oil ... 16.
Ciane-tera. REX it,' L l
10 20 11, - -
t ...
p2ra entrego i 'I Matto
r mi .II, Ifill '1, 10 1 ITas. I S Fomidables
So- Habana
Ifilk trio ...... i k "UPI, 1, 4" at
Lf FFRi;,R
Btulluts centrifugait RF, Dondaqitl[ora qua Ud. 'ATO, Warner D
3,000 a 30.00() 1, P! A Di, -I 1, -,,u Int"a, f-1lit -It- It T i ads tociname coal GASH 35,000 6 ';'iI Ayestarin inal, tl--tO I 'I It..
hira, eon it Iin ru Eatin garantizadma par canaS I2t_
quo valen d(A a trips vereq 131-1,
Corival- de eait.illa.- I W '22fi -1, riptee, "DEL-GAS'
if J ,I AF -revtv, I, cmntidwd prewitada. Para Infor
54 MAQUINARIAS i Carretillaa eon rue 7 W" Fi to turamixtrari ml equip. m" rompleum Y, %i dicalam, viqior el" mDTOA GFX IT, I! r, T, eullm a instalaxi6n. INTERES GENERAL
14 ..1- Ill .1-1.1i, O, A impervionar lax propiedsth-d- pairs eonreiti
ilfOll;%, po /,'i- 1 1 vvRANJl deii, RADIO a:
IIz, [,14- IT 1
ENDO 'Motor" rotai.n-im
,PDA ON
SAN AMAM logewr-, Propietarios
IT ol, 10 0,
manaft"i M-7926 W
'Wil I'.
L AT A N 7 L RARANA

0 F E R T A T- ALIQUILERES
D.-- IF ll
7 HOTUB
ESPECIA L A' r 1 --,CCNSTAV.C-Q0B-Y-.CTO 3 SA "ARIOS
-& ;1 i11111"=.,n1U ,I1r n NOTIL MANHATTM
Pl nta. elttricto Diesel. X 1., 7 nd.. P.Mc.l.,
Motors do Petr6lec P A C HUECOS I 11AV4. Want".
m .0rew.
l Z IVA
Irn
Verm-Serer--. L IGI-11
Raja. It ... NO.- T-iI, .... ..
Flo CASAS K HUFSPEDES
.Wt., HILL dc U, H.P 11,hli.lora. 'Firritor
SIT o,.1 PEITZ d, IT.J. 25 U.P. L-.,.. aUU,. be. I Ii
I1.114e
Hb.- j .. part,, I
Ca .. ..... III- -.bje na"ilo hi. lip. d. hA-#. b--- !A,.,
Plankils Eliictricaz hul.-
Iloh- h------ par. 1. 0-hunumm
IT va-j- bSi.
T, Ori,
Ti RACIONRAPIDA l I, TSU.
Motors do Gasolinc $19, "'In
1), 10 M.P.
19anco Hipolecariol
TRACTORS 92 APARTA14ENTOS
t"I'mort-4 marinil. Iii-I, I 'RA. MENDOZA
Nucoaly d, -T, PALACIO ALDAMA
PIS. do IS rjnjuMassov HUrrit Joe",
r.1,51on. A.2018.
14 $2 ........ GYNFRAL A.M.6 510, nir. Rein. Siulm, Ti, -T, c4i.Lz 7 V.

et.
ijilikl XAS AL 57r FACIIA-f
ARADOS THOS P,
i BOLS k idamente CUAIquier Can
Id de diners gotirp caqait %. 'I Ili -,' III "AN-CISCO 'a XSQ,
Hassey 116 rriS Aswrim Pipe, Cub. e > DE Mt EITILES DE I) i
Hot- "Evirtirude". ',::: 41:
I on is a-, Wtoaao,
a. Pn mnstruccion v y

U nr- tfirreno A-2021 3 A 6 11 QI 1. 1 1 Al I a m
D-73
T I,., ,, -l- b,.r.
Repuestm.. Mouirm rutirinos 4,- PARA CALDERAS tla'A P, 59 8 0 0
Ford-Fergilsor'T Car, 'I fty.l- Claims.
3 :RADIW
-6- IN, inlrutu, I
P-- Uact- I, -on. APAI ATOS AL I
tI JORA 1-0. 'nt.
ELF 10
"tio- de Pi-- 11., 24
TRF 4 4,
it, Martin.. I '),
Deal,- diwint de -Mai. SOBRIN, S. A. 11, sal 01"".-1. 40 M-1072 05
'04 de C.U. Distribuidores Wl" nen-,
PISTON N"
91, g4 1,
Des-micaratiork de de Jos ConitioriPs -Mack".
= .dgas IF Niie d.- Tut ri. hierro 3 1,i l, I", MUSI
%A 20 1 !160 (11) VDIFIC10 NUEVO
Tit as III, A,,-,, CA i
Aced 7 TRITURADORAS ll DINFRO Sf
FFR- N. 1 1 11 1 ,
hkv.d.," FonD- B
PULVERIZADORAS -to I Tel b 116 -6116
,J I :- -Gred I
mbSd*- 4, M..jx y yrij.L
X.N. !t vir"110,
IR-Sax T.Irbjaiur -,i IT -'.ITO SAIA,
1,71PPMAI71
False V.,,ader- mpuwri sernn I, IF
67) Mollino de Piedra 1
'j, QUij
Cadenzas pcrza imi. Pia. If rrro l- Cuadra Calzada
Motor marin- kIW 1 1,- -4
Gomas I 14ERt; 70 Cal-,lod.res, de gem, I, fr. 2 bin" I.InSR. Coviii16RCIANTE, i,- Inin"I" Ayan.
De C.Miloars y Tractor", a Entrega inmedillm
-a
--tNistribttidor," parm, Cul's H P 400 RPVI propio pa pentin de colure y pails de
TUBERIA GAIMANIZA ell- 2.
-------- INDUSTRIM, ALQ U 11. 0 APARTAMENTO

T11' OFERTA, MOTORS MART CORPS. 111.50, cuarto, sala-comedor,
TT. 7wu-", ZzqZ. I S jj j CC
Marian v Vapor. -.7 7, --- - G"".- IMPORTADOR. ,wiflil, bano, patol, lavaderil,
A Sn _a_ cril- agua calminte. calle 10 W 807,
U-2282. ...161 DE ANIMALES A-pliacion Almendares, Inlor
FRANK Ja Fit
1varCz ffer! man-U-7614, do 8 a L
a PERROS P()Jj D-72294 -! q
Ferretera HUMBOLDT, S. A,
_ILCICLETAS
poratton. I G ALEMANK14 S, A.
Cor 1 11 a o"W"TA te, .-co., ABRE I I C ENTRE 30 5a'
PRADO y SAN LAZARO I -- I SE VFNI)EN HUM401,11 11511, eaquitum A P Agriixtr 4JI. Deplo. 4W VEDADO
no, at tarlint, 80.7' eaanflToliloviast A-7489 M-4679j , p,,, BIC T, T, I !,wq, 18!7dC-ff!15p1
-e., a cnne. bafio Teis,
Tic
-7 1
ad., VdaI., d, 2 2, IN lm sm-
I I I I
I
I I
I I I I
I I
I I I I
AV) (InT
PAGINA VEINnOCHO DLAR10 DE LA MARINA. -MARTES, 18 DE OCTUORE M1949 .... .. -,"'- -A NU N C I O S C L A SIFICA D O S D F R J L T 1 _V A Tj () It A
- "I'll- I 11 ___ _____ ", ___,______ ___-,--- -,---------,",- --- -----------,- ---"-,", ------ _7_7,__._._,_____,'___ ___ _______________ ------ --,-"------___ ----I- -- -- 11_1_____,_______,11_11 _1111__ 1________ _- _-_11___-1__11- "I
A L 0 TJ T T, r R r S A T, () IT T Tt I-, R E 8 A L Q TJ T L F'R F,'S t A 1, Q tY I T. P B E S 'A 1. Q U T 1, F, 14, f: I 11 11(')! ICTIPAN I .St, (AlREICEN I SE OFHECEN I
... I- ------, I -_ I -- I--
sz R_1' HARAN I ; -i.- ,- I Y CINfPAS 4 O(:ME OS
APAR I AMFN IOS iil APARTAMEN rOS I ," HARITACIONYS I -'--- CWADAS ( IAIIO,', 1119 --- I __ _,_____,__, ___ - --------- ION :, HAJ h rA I],, "IfI(IIIJOES VARIAS lip I '' _0
-- I I ------- -- ___ ___,_ ---", I,--,-,,- I ----,------ I -_ __ _ -- -,"", "I --- _11_ -_- '",l", -' I A "" t'l A "' , 1". l I It , ", , , , T, ', It 11 I 11 11. I I -1l I I "" I 't ... %, ,:,.1111 ; T' Al j I , ,", ,,I I , I 'o, ,I I '. I 11 I I , I 1 ll I I A' -11A I "I "I I I I A 11 I I I I I "' "' '- -111 I I I I 1, I
.- ", , , "' ,t "-" " I , ,,, , "" I Q % I I", I "Tl, I I ." "" .. . ,,, 11 I '. I l I 1- 11,
l 1, I 1_1, I I I , "" % ".", t ,,, : IT. ".", ,, ,; Il
,, ; I "', :, I 1 '.I 15 I l, 11 I I 111111 I I' .11, 11 11 ;- - 11 I I , I I I , ,
ll- ,""I" I .' ,1;_", 1;,,,I* %, I'll. 11 T I i I ", I i, -
I'll I'll I :" % , , 11" 11 I I I "I I z, " It , I 1,- l I II 1( 11 t" .1 ""'t.
1. 11-1- I I I " T ", ,, r I, I , I I, w ; , I I , I , i a "t I r, l , T I- IT, I:o I I I I 1, ll jo
,1 "., . I I 11 I I I ", I I I I ,,,, 1, 1 .,. , , A_ ,,, .. . . . i I I c I , , i I, "
I 1 , : 11 11 1 i 111 i "'1,5 1 'i 1, q, I I 11 If A,
l1li" ,,,,, i"111 l "I,7:;",, 7 '1'11'1 1' 1, "I L, Z I , I 11 ',, I l , I I
It- tl ,_ _ll ,T'111111' -1 I -lIij,--,, -ai_ Zit;, 111_.- -- I SE SOLICII'AU i I I I
,. I I I I - __ 11 __ , , I I 11 I I I I I __ __ 11 ---, -___ I I "I I I I I 11
T."A 1 W l 11 Art- ,,,,, it, -rwl SE %LQ1 I -, I ,, l, 11 (-'.:" -'11-,, 115 11
at I I I I , I , -, T I ______ 11 .1, I I I 1 11 I I 11 , "j- ,,, , I I t 11 .
*, 1, % --______ f-I Vjtiitti4 "All- 11 "I I A I , FT '. "m f8s.
", I I ". ; I "T', ll,
I I , 11 A, 11 _, : ,:
1 I , i I I ,, : ", , I T -i;-- A, --- 11 l ", ,-. t,"-!*",, !.: ,,- i, '-1 N SOLICtTUD DEALQUILERES I "" I"' r ',-,;;,-, I _, ,
I -111 I -- -, - t, "" 'l- ,--- ,. % --, -- ,A ... 1. ; l- i it", , t;r Tla r ;, .11
-, -, ", ", ", -- ____ I ;- 11.1 I'L-- o- ,I I ; ,';', i -; _A,- 1 i, I ? -- __,, % 1i 1, , , It " , ,I C I Tj ; a- I 1-1 I-:-,- i -,il, '1, ,--,-, -', 6, W I .- ----i' I '- I i -, l1l " I .1 I 1- 11 t) ul 2a
__, 11 I '' -- "I A I ,-- ", , 1 -, I i 2' ,,, i, t,--.rei pi il -_i ,_, _, CO.
A- I -t- T --i-i ;-,--,- ,-,I ll 17t it __11 I~ , I ____ I I I - 11 11 i I
I l 7 I , , ," A 7, 1 ': RK.Iin por Cnn -, Ai. I'll, cl i : I 1, I I , -, ., I'll, ,,,,, 1- t, -, i-t i i ,,,,,, t 'T, " ,-, ,A., 12:" 1 1 __ A, 11 ^; I I ,-- X --, -, TF -,, I- I I A I'll ITTi,1'l-"0--!,,'' Ft. rwit ; " ,, ,, 71 .
, e --- I ,- ,,, 11 ___ A I 11-1 r". 11 , ,,,, ", 11 I I -11 I '_ , 1 11 1-1-l" ,; ... T; 5i IT I -1 It- t l l I 11-, --- ,
ln ': Tt I I 11-1111 11,11 4% IA I _ ___ ; 11 D ,,,, .t,,-ei ," --H- -1 I I I I -- -. - ,- :, 'c,--, I-~ i F ,_ ___ Il", I _, I 1, I 1-:1111, 1 ..-T ,- A , 1'. "I I'll, -1111, !- !-- ,-- ; i .;""-,, ,,, -tt, Rz
R-- t -,- --, 1- -Q, I- . It il"l,'!.1 1- 1 I ll I a I 1 -1 A V__ I "' , 1, "--, l'" I 1,1111 17 't I , l I .
___ 1_111111 "I', 1 :,,:,,,11 "I I "I 171, V, i ___ , __ __ I 1, I I I 11 ,-ALCtItP i' 11111111111TI'l tl- ' ' 1, 101 PERDIDAS ,___,____ I 11--_-:11 I",--- :1- 11::-. -1 -'A,,- e- - ,_ ", , -, -, I 1 7 I "i !-,!,,,A, , I , T'If TA I .. t, -tv IT, 'T 'Irct"r- 1i A, ,,, a,,nT ,,,,, IT, FT- I """ _1 t_ I'll ,
I 11 -11, i I , I ,,, ,,,, -- -', '1-1 ,11 i ,,,,,, ,, -1 --' It-"
__.. b 11 -i I _- -, - -, -- 1 I ,- 111- al .1 -I11A I.I.I"A.A ItT ,"' ""'l,"t,' 11i;"t", a, ,
---,- ,-- -, t "I'll" ,, r I I~ I I I 11_L
-.1. I, I 11 ll, 1 1 1, 11 1, 7-J,,iT__;m _-, ,-,, -- ,,, ,a, -, -- 11 1' 111 .1 1!.Ij V_. 4 _.%,," 11, l -1l 0 AlIt-t I ,, .1 l 11 I ,
__ _", l,-, __ I r, 11 -.1 It- *111, I -1 z t ---', ,,,;,- .., -1 11 "" I ,."I'll', ll ; ,, ;" ,_ is
Pit- Y-- I ", ,,, I -- '! r- 1- !"', l, 11111- I "A .110,1 11A I I I Wl i1__i%1'.1- 1-t -1 11,11-11 I ____ __,_ , "
t a .-, __rr t or t --- -11111 1'1 I'll
1b,, t ;,, 1, ", , ,,, -, --, " l- I -1 , l-L" I '_1 I 11 -1 _111- ., I I'll, I ,!
'I l" "-f I" T.,- , "' , "" .....
A -- --- ,- -, i-l- (,.m f63, Frtlriro t5.3. et,- ,' ',' I ""; ,. l,
1,,I d, Ar ... It., ,_ 1 11", ""I '51" 5
A I "" ,;_ 1,
-,-,-" , I D ttl J_ T,,,, il- ... ,, 1'- l,- ,- l' ___1_11 - _7, : I I I I -1 I 'l, , ': I-, A ,, I -, ' "' , :: qtIiha Siti- d- vuirl,-, I -, --, --,i SPLICITAMOS TRES ,,-- ; ""I", it- ;_, v, ,- -,- v-- ....
I "I I moT1111- 11 -, I-1- 11 ',i"__,_,___ _ _________ _-- 1, ,- ---- -l w- -- I I "t, J --- I i .- 11 I ,
W,, ,I jr,- -, I 4 ,, l it 111T -11T. Ill I I i ll, l iRf.-,.'&'r, h'tho rompt'. J2 AGENCIAS COLOCACIONES I 11 I --- -- ---- - I
b.t..' C --' r ", .. .. .. __-,-- __ _ ___ v _W n'iT It, ,;,. m"'t I,- f w- -, , " '-:- 11,
, ". - "'t,"""', ,, I ,-I,,,,;,, ,I- ill, ""i- p.h., l'if-m- I .. .... ..... -- A,, _-l il I ,) D",
-E,,If -- tL - ,,, , ,_., ,: !,, ,,, , , ,,, ,, ---- -', -TICtl ItIll-, -111-IT11 11 AGENTFS
7-1 !l ,\,; "; l, t ,:, ,.,,, ,,, -, ,- -:,,, ,,,, I '1 1i- _0NzTYz t _"l ','- "'I'l -rll. I I -1. l , I "", '' 11" 11 i, !:, 11-lit l "I I'll ,, _' 'l ,*.4
l, : -, ", ", ", !,1 11 1 'L R. G ', ,;" ',"! , ,,l ,- I I
T. 3. 1 1 i __ ', r *, , 7 -, 11, I~ ", 11C "I I 1111-1, ". ,,, I I ,
....- _i,_1 _____ ____ __ _11_lil' -1 _,_- I~ 1, -- -_- Ill 1 111211 I'll,
Nf
, 10 __ _____,_______,___, "", --"-",- t I Jl --il '. ,. I 11. I 11 ,,, 11 I , , ,,
l4f IT I 11 W 11 11 I, ' -,._ ", ',' l I th-pi, I I 8, ll I- --J, l I- ; I i 11
t T'lf, 11,41911. ', ,,; -, 11 it, i il 'll: 11i 11
, Iltllll ,1111, , _'_"2! I, ___ --------------- j I!, 1i 11
MIR kl 1kR I ,-, , il", ,*_ : 'T :,,,, I., n"', "I ,:, ,, .' A i, l, , il', I ---- ,; 'it" ., 'T it Ati
LA OTILIA: V-19(tfl, I I I 1. t, ,-1 1 11 111-1 -At, I '; I l, , ,:, -, , (" ,,, 1! I -, I TKA j- ',iW
I I :, ,,t I '. '11, I I I 0-1.9-1.1 It ,,, I -11- 11 - "", .1, i"!'. .' ' t" 2" L, , , I '
SO wqw; li"", l"I't", , i I I ____1_11 -I--- 1-1 I~ - D--- I : ,_ '; ,,,
1, ,n -1 ,,, It,,, j,"IT'l ,,, -, I ; 'I-, D-7 t - 1 ; I l L
ivtJIl -t" ,, ,;, -147--l-.1 , - ,,,, .1. -1 11 -111 I A A, i f . , 1, I ,; ,,,,, l I " 11.111, I 11 1 11 -1 ,,,, ,, 11 I ,-- 1,
I. I. i. ,, ,,, , ,,,,,, tl_ AW;I,' i '111- " 1 I ll
, N't, Tlil I0,611li N, 0, 1,A, -1 fl,, ,! __1'1_1'
: I , , I, i ", , , ,,,,-; ,% -, I 11 ,, _-- -rl iz -- l I lltt,;v. ,,, n ,.- 1 I I It l 11 tl. , P el VEDADO "" ,A,, I
7 I "I'll, rl il A, ;,i- ''
I ." I "I'l," '! T, I ,.,;,, ,,,,, 't 111 ,11
AJENDOZA ) ( I %. I "- ,,, """ --,"', " , ,1
I., I i -- 11 ,I .I, IT % "I I'll, 11 I I ,, ,,, "t j,", .1 si- mtr;;, su "?, d;- __ ,,;l,,,_,,,, 1 1 11 uo tAPiFJAJ)()RAS
1, I L 11 hor I lab t-10'a, --_-_____,_ "" - _-_ ___01,1,p. 30- )14,92 I I ,,, ", , '! ,l I I l. "' __ _______ ADDS 'WjpA OgIvIIaiIPx_ ". ,,,, I I~, __ __- -,--,-,- -, --- 'l ' .' i -, 1 111.1-11 "", -- , I I I l r I 17 A A , I A V7 1, I --- 11 -l-., ---- tit_, 1- le i "':.", It I I A ". I i 103 TUADIAS CRI -,- t,
,
ii,,1 I
_-, -, , : : I , , I ----
__ __, I I I I I I ".
, ,, I "I I , I 1, l . I I ;, "" , I "-, It, 1 1-"_C"'1'1 1- "I I 11 I'll ;1 ,A , -, -, ,,, I I ,___ t, ,i-i__ T __ r A __ ,, ,. ,, -, I I I "I
1-111111- ,-, ... ... -----_---- 1-1-1111-
11 I MTRAIIAR 'I ", "" ", I I I 'Q" i, __; l" 5. ,,= -' ".l: ,-, ,-,,, 1, It, --,_ --'',i, 'T---, ,'- ,,,
P, ,,, , , ll l, hDAL)'tT, ( ALLF_2 i V111 -it 17,_ I -,- It -.!',. ,-, 7 1, z I",'. '11,
:, I ,,,,,, -, a l byu cu 'll !,-- I'll, I.- 11 .,
l- '. t' , ---t l I 1
26, entire I"j"w'it l"', I I I I- I I ill;,FA -.,i_-111,-JA I e--,-, ., i,, jm, tn, ___ i 11 I t I 1 tJ _- 111- 11 I", I'll I : ,, I 11 __ I T, 1-
I I "I I ,,, I __ ,-,,-,, -,--,, I 1 I
I* ,,,,I!,, -- - I'll I'll 11 I~ -1 I I I ,:" , ; I I I A I I 9 I I I ft A I All A -1 I I I,, CMADAS (TIAI)OS ,l
,.,,,,, ,,,,,, ,, ", : ,,L I 1-1 tf I T I It"all., I'll 11 I 111.1 51, 1 1, -1 t"n'. e, Ir", ,_,-_,_- -- __ i;--, ,,, -- t,1111111 ', ., I I _l COITIIVVPA, M0lW;1A,%
di-t 111- ,.I t ', ..... I I -".", ., t". -, I
1- 11 I'll 11 I ,,, I ,,, , , I 1, 11 l, 1 : I 11 i I '11, I I, I I :.11,1_ ll %,
_.rt. -111 ,, I.. I ., I 11 1 11 ,11-11 I 1, 'I 1- 11 1'1'1 ',,- Ill I :%.- ""I'll I --- t, -, , I 11 "I I'll "I I'll .11"", __ ,
__ ,',,, 11 I :11, I .1 ", I I I 1 I i I "' ""' L ,
, I I ", -- I "Ill,,"". _'- - 'r I I I -- ":,."", __ "'. ,:", I 11
t'14 jtftt ".. gtt"J. rf-, ; _111-11-1-111- - --- I t ': --n --- -_ t, "I'll "I 1 11.11 11 I I I ,l 1.
r 33 a SPOT 1 : , "'t .,-. : :- I I I "I 114-1 11 I "I', 1_ l C A -! ,Tk I I 1. "I 11
- I I ., I 1 I l 'n , L , ,.,,,:, r-1 I I 1", 11 I-- _. I~~ It I il "] , ,z 1 ,,, , ", ) , __ I I I - T - - - ____ _-, " ", " ,
i i '_ -, r I, 1r,_ I I'll ll I 1_1,a'I'1111-', t,"",'_ " 11-11 I 11 I ll i r T. I 1, A -, -z
-",-,-- - ___ - -, -,--",, ,-", __ , "" _111 I 1, I , -1 'i -4 : ,-!" - -, -- t" !, I
--_ , i_ ll -- " i _, I I I _-, ,-", "", -- I -------- I 11 I li. ,,, 11 .t 1, 1.11, -, ', ,
__ Aptl,, ,%muhladn CnIle A N; I 7 ,:, -- "I'll ., I ___ I ---.,I,, .--', "l- I,- I111,11,11". ll I- 11-11 llti- 1_11'f-, 11- ,,, I .... .. _____,__! I" I-' I ill ,,, ,
I r: ,l.", , ,,,,,- __ 11 I'll i ,,- ., I t 1,
1111-1 I r, -1 I , L , ,r,, ,,,,, ,
I, I z lit,""". ""Al", -,- 11
t) i ,,, l I 11; -, I ''I'll",
MAGNIFICQ i, _: '_'_"__l i -i",", T-11", I ,It, --- --
I 11 1' "I, .1 I _:. ., T) -1 I i ,,,, , ,
"I I, ,,T,- 1-11, _: -APARTA-MEN'rO I ;71 _1Ir_1__1 T-1-1 ATFF 1-1 111- OPORTUINIDAD ," "",- ", "Ell,
,- rl I IT I ., I I ', 11. I- ,
", _ "" ,"', : -- _;; 7. ,_T, A_ '1--m _11 4_ _111F Iv i ....... A ", -" i, ,_ , 1, ,,, ,_ _ r, 1 2 I'l I 11 l It
SO $141411t SobtrNo .Pat'- -'1 '. i 11 "", I- I I 1: I t ,, i L 'r _,o
, ; 11, '.! l I ,,:, lt 1 7 0: :,
gT6.11A, .1m t1f, p-d-, t ", i _l T I ,_ '__ 1, I ii v ii*;_ -_ -'_",_-_" 1111--l-ttl-I '(11-1111 ,,, ,,,,, A,
t, l Ill ED A D O 11111 'I'l I.~ I I" _,;;, It, I IP COCINERAS COCMEPOS
7 I A t 11 11 I __ -,-- i I 11 -1 "I
SO I 17 "'"' ' -_ __ ,,, I I 11 1-1, , 1, "I .1 ,A., ; "I 1
I hIj.. p.U.. I.A. Ill, -,, - i "I I ", t I _11.,Tl 11_1_ _,-- _,T _rTr,_, -;,,Jl -, ---- -, 11- _11 'Illalt "'I 1,1-- Ill ,':,' ""'t ,"I I
.-A b-d-t, 11 -- 1 83 DEPARTAMEN,705 ...... -_ I , I 11 1 _. -1 i "I , 'll ,,, 11 ,'. i 1. iq
Pit., tit L-1W cl I -1 I -- lit ""'it, ,--t1_11I_1_. ill i ,-- ", .1 -1 -1 .. _- I'll, --, 11 I 1_.1.__11111_11_,'__'__,'1 lj'j- ;, I ,, 1 ,?",, i'i __ -- ---------- --- -1
J I ". , I TTFIFIr tllf Aa
111 I "ill I 1-11 1-11 I I 11 I I -7 1 '. ,- -,-. :1, L 1, 1,
_jr ,- '" i"'"I" r' i I 1-1 i_,TF I AikR I T t;01 1"" "" "r I 7, -2 2 124 1,A l, ,tif)F IZAF,.LAVA'iT) .v ") ,
I -_ I -, -1 %', -, i t- ll 1 __ 1-1, , , I l LIT, -l
-1 _,, I l VWI -t-la'T' T 17
;._4-- 1 .111- A --, 11- -,: ,_- A, - 11 -1 l '. I I iF It, ,;:,
...... ____ I'If --&-', I Ll , -'-" I 7 _Yl- Tt 11 A I Ill --- - ---I~~ ___ .11 I -. ,-,,- I , i" t -. l" t:,-:," ,I .,-,-, _,-l',-' I I 1 " -- -1, I :, t" , ll- l I-l- --[ ,- --- ,, -; 1l, "', , ,,, -1 I rT I- I A I -11111 I ll ,
I -j-a- -_ -l -r,,, I, ,- ,,, , t, I
ALQIr" -_ t it- ; I i-. -- [ 1, _, , I I,_ jcl, _Wl ,,! -'- ". I
-,: 1, I -,- , l,,_- -- i - 'I", --11 113-1-- [I 11,11 --1 I -- ..
_I 7" ti-1111.11. 7_11111"All ,, _ ,!";",:,6_,,,,,
'I At', l -t- ot'vycr-I I,- -Trr i of 1 ,;, za ziA I ,,, c pr P, I 11.
"I MZ- I.I%1 t1_.d1 11!1 1 .? HABITACTONES 95 ) AVES LOCALES l I ____ __,_, ,_.111- 'I, ,_ --- l,,aji,- -A:I ,I TI f- A-0423 C ",, '2t 'I"111"71 't ,&ctf-, Pa, 'I -L1 -11 '- -12 ', I 11 j; ,
TiidcT 'Ciditi, -!11 I ,I 1-11"T I'll, iz - i 1. 11 I It I, I 11-- , il N' 313, ,ntre 11) I - i,,,,'- -- i i, ,,,, , ,----,- ---- ", ___ -- .- 1 t;',,d.bl. y .. --- I I , I 1- Ir 1--l-11 -, I -- jtl; ,I; ".11 1. 11 2 1 S I 1. _- 11
,,,ill l tl_ :_ t t ,l T" ", _I11.1, -1-11, 81 "I 1 I'-,'- , r I - I-71- D-
gggo III tt e, ,.*. ,11,1 I I 1 1 I 1 "I 1, , -, I I
.,
",
'ittism 1, r ; -, I - __ I I I 5 I i, 1, 1 --- t I
,, l _! _,__ _ _ I .". ?--- 1 --- 11 ,, -..T, _T
__ .l', ': 11, _'CHOFERES
-_ -1 -, -- ..." --- i;VA.CRO. 1'j .A
--:-- _1_ _, T f,;, ,;6 ,lT,, ,,i US
mlediT, c,,Ismo y haPp a ttriatio __7_7::____, 71, I'll, 111-1 1 : ,,,
.11. Pmt,, d. IdIr 1. I % It -- I -, --: I l, l 1Quj:= ,:"I,_, -31', _- ,,1_11111o ; J- CIlId_ .lL1 I
a 1 17, 11 i 11 I t l-:;i I -- --,: ...... .", , -111.1 __ 1 It, IT~
taft NO 714, -tl. P- I ; PE. ___ I;- "I ---, -, - __ 6.,)I J 10 t I I It, 11,1C.Cta. CHOP11 MIECATISCO E9PjI.1. C.bttjad !.E ,11 I I 11 I -ITIl i fall, I I11 11_1 "'It ;111 I 1 11 "Ill I "Tr , - -- , - ,- 1,1, ", ,,,, C"Itt,,, A, "I T, I RI'Dz ivirrITIN I r, -,, : :r ,, , 1 mtow .Ap'Tit-1. IT. ScOlInt.
j - -- ,- r. I~ ~ ,,, 1.___- ;- l I 'D CERRO PALATINO _- .1 _- 4, _- ,,,,,
1, 1 - -, ItENA arz 'ill), li
'--- , -01,111T I I 1,17111 l- "t-J- ., .iIrte- 'I -11 -11. B-N11_ I _, -1 N- "n 1- lo", 11111,11 I -'-v-w'u"1IS-zQ' Co=.t.,". PO"o' n r 11
1. 1TH-Dw4Wia2,* _. I'll I 1, 11A I -tl "I -0,11 .
i- - 1-il ti -, ,, r AT 't " 11oll"5 111t," 1-1 -- A- -. -l - .1 T. .1.1 v M I-ITA T.OLOCAREVI U COOPER Pit CO'
I __ -, , -- ; 11, -1-1, l ---1 11- 1-1 -111, 11 ,.TO 0 .A..- D-1),14.1 11"'
2- .1 I __-i Z, It 1 ,_ I .1 !r ,_;. ", ,- ., ': 1, -- i, -, -. ,,I d, tl- &
CAMPANARIO N' 215 L l 11- ,t t, glz.cm X l
11 I "I", T__ ,t- Stitt, M lja E, M
"
'".I.,".- "' 17-1,11 U-1 _- - -- --- ', :--- __ , L-,Iid.d .1 A 90-9121 SK OtIECE VISPAV01- COMAS Y I~ F 224' __ -IN20
SE AL% 1W PETNT-1tOU'FE -_ 11 l "I I ,,'I it 1, I ".1.11t, ,l c7 ,-_ ", -4 -- rl.sav iisX bamor _t. f.-It., sN, Etau'l 512. Or- CE, I LOCA14R COOPER PARYICIT.- __ I 1 I -r -1 z -- T-b.. I ,, ..... .... __ 7
-, -l, IC L-OCTSERAS COCISFROS -- ,' I I I I -'- I I A, T-1 I I TAT 11 -1 11 .aPAXOLA -.1- Atod. I.J.. -.p-t,, W., ., __ l I D4344-11.-w .=d., 4,11 P.;l. Fill
mador. Irts h ftarfmm dft W- ,_:', "'t" T0 R PARTOS _ 4 SON a '527 ,,,
Ab ,. :- ,,1AMANA0 r "" '--n- ""',", """ "' 'A IS
b- T.-n. d. -d.. t,,- , 1 I I I .... A C.- Italk _,,,, P,__ 11*1111, III I 1, 1, A 1, ---Dfm 1"w"
dtlil r md.d.T. I.I.- .1 .1 I I I 11 1- "I __ i .- t Ll I i - r I 17__ z _L -1 ....... I-~
-: ""_ __l '. __ ll _1 11 X1 ,9. CA1.1 1-- , l -,, ,, ,- i - , 5jItE, Fit prEv coorins jovivx row
't ItIn I I - l I '. 1i --.1ti" I r--, --- 1,
.71 "A"" I -, _- fl T 11 11 I I I i 7AL i, F, ; I=l 117, ,
Xad. I 11 I I I ;1 1-7 t 1-11 151-ro Pit Buz. il _: 1""', ,. ___. ,.It '. .. _'rl
11 I I 1_ ..... .. 7,7 -;- I I L I 11, l". -11 .1i I" 4" -_ 7---11 11 i 7-1-1 ", 1111-1- I- PItt, I 7 A "Ift a, Al-- I SO , ;- ,1. CWd'd e, .-t"..
"I I I -- __ ii A'- !,-- 14, 11, I -It. .i,,, r-da, _IvT,,1
-1 I -11 I I I I 11
__ _N __ _F _k f I - - I I __ I., 1'1 I I cl, ,.,,,,. !,_, I D-12OA-113-2tz -, _1i _p
"_D17C13_aE.V 1, "I'l,"l,", ,,,,, D 71z_12 20
__ V -Ill, -1 A 7 1 1-1 I , Tit I __ ' IT, 11 -, t_ _79 8"NA C 47PIRTEA. co-, BE:
1;_ .-,,,-A,--F -T, -'fT,--, I ___n,-, "I it, "FT,,,T vxpn 0 Coorro Ex Cm- -1 - I _l_,IIT 111 i -' -.A11-1 PARA '"
r I'-1 l -_- ,- I 11 I "I I __;TII ZF_ F_, F I- t -T I-,--,- I N. d . I. I": a-low
l - I~ I 1- 1 --- -M., ,et ... I. I '11 I ......... u tl- Wtlkl. 34 .A.
I I _Ty I -1 -, 1, - -11- "" --:-. t ,,, -, _," ,I _,_ 1: c l I D-1242-110-1., I "I -20
"AP kRTAMENTOS ,,, , _., I : 1, ,_- , *,- "*.,I - -11 -- '. 71 1 1 .", 7 __ 1,41015-125
IV :, I:, I ll ,%, i i" , I :,l 'I'l A 1
"I "r __4 ViliftUDOS I t, I V- --- I ,,,,, l , A I'll -.1 I -, , l 77-u, -i- --zu ,, ,,, , :-, .- Dfe-iS W VOICi tTl Pit COLOR, INGLIRAv i;ZA A I :1
1-1 11- i, -- ,,, , Z "l -_ t " -- -- --' -1. It .-J. a.. ititil I n -Lil Its
=uft AV" ....bhdr ,' '- ... 2, -,---, I % 1, -- __ ,_ I ,T1-1C, I OVI VS, C.1,15. IA- ,,j;, j I. TI Ir.Wt= 4 '11 1 x l., ,Et .5ve. -CT., 1,0., - "' ...... - t---- 7 _r , '- "" 1 't I -, y Ill-b. -- ,' I-- 1 10_ I ,, t __ -, __ , i . , T- i ", t "t c A '. "'I",",
ter's., 11,- ,,m!- , I , - T_,t___ I -111 11 :, A, I'll 1- 'l I- ._., ,,__ fi- A.t_- I, _,I!, TO,
amal I ,_ - -, t wat, r4m& W6 Xx OF.ECE ON cQxF1tIZII IJS COCM E, ,,, w ,i, .I,-- ,11 I -,-,'', -111,11' ,", _T__ __T1 _-7- __ -1, t: "m D '111,
I 11 I It., 1_11 ,--, ,-- -,tvi,; : -, - D-1306-118-20 - __. ,.- ,- y4lz, at-7 cst
.4. I," I A lrF n '- NF; viiiil,
il.yli.,, I 7- i l, ", ,l'-:-- 1, tl t -, I __ _ --"7 11 1-1 .- _-- ---." I
L mottl e ;. ii I I -, r 1 r " I ,T,,, --j Tc.- l Z I n '. "I I l 'l 11 11 11 -1: F tAiFFIF 1171"Itt'T, I .1-1 .11-1 I-- 1.1111, DIPTTPY411 ll
,,,,, -1 -1 -T I i.t .. ....... 1, I --- I I I ..... l l i- T" I A, ,CO-N arvv- 'I", Id' "'E""t" ""' Wilt' RW" b
0, o"'g. _!' tg I ll, _, ,,', ", , Xl
-, I I t z, :- ,::, I -1- l -- 1. ,-, Al I z v I l7l-- -11-- 11 ,- tl 1-d-, COLOC"It 99P.R.LA M901ANA ISDAV d,,,, D-AM425_22
,l
P,
-,-, ,-,TW-,-l -, -I;-,--i- --T,-tt - x 11:1 t , ". 1. r "'l-l" l--- --- 1 # -.TTka-il, ;I
t'll'- -;l , - D-IIW-1204t =.._ 16,112,11-111, 1- 1 , "Sri' ni"Fia.
-, ,_ - I HE COLOR. XDU.
I 'I" - , , , I I I .1 A , ,-_ _-- x q,--ii-I'll z"'I'll-I I'll, - pit'". IIIA-411,pila'N"57.
- 1-1.111- - - ---_r_1mjjE_24 .... -d ..... T__-I--1_ I$-Ift,,1 _iII,i- .1 ,,,,,,, ,,-,,-o:t'-"-.- "'," ,- 1, _--' ,,,,,,,, , 'll", -,",- -T, I -:_ r :1 I t-, i _--' - T-, ,, ,,,.,,5m '11", r-itrwrl -7 -i,- -4.d, --- A Ml X.__ I -, --' -- -t- :-Vi. .- 01 OCR$. COCENEKA COX ataiia,_ D-724 125-"
11 I i 7 L -1 -A ,71, ,,Z- -- l, ,.- ", "I, I _,Tvi I -, A t,- ,. - t-: 7 ,, ,, ,,,,,,. ,--t -, .
v T I 1-1 I I -- -,- n x, l: : i I 1A P, P-1214 i_ d. _i- -- I -1- y 1,
r- -S SM AL k 3 Pitora. Infomp"' OFAISCIS __ ,_ __ l -- " -- 'l i 11! I 'r)-umIW20 d-.. zI., -I. y WVs RERVICIOS COMO CHOI irV t t I z': ", l_ -,,, ,- ,-', 11 20
", Till"(7101 ol -11 1,i I I I" -1 ill nt Dl-n23_ I- .. PI-1- -g ,,.ftr-I- T." __ , l .- 0 17- 11-1 -1111111 11- AII.I. A.2""'
- -1 - __1 I'll -__ 1, 11 i 'Itt- 1-1410, ,I i'I .... -4-It ad.
,l it, ,It ill, ,t ,, VII, ,. r A, -- -- Ill -U-- k1l co'111,lz ,-' I I ' 21 11 llll 'l'I --TDr-t1-Q SK OVRICR ORA. 28VARK aE ME. D-6917-12546
esj W 23 e Infarita i-' r. I, l I f, ,, dl-. .d.d ,, IT 'l .... 1 11 I I I -- "'. Aw.,18.30 'TI-r 1 ,,.pl- ,jX__ _r-- !fl-i_, , __ r ", i, I b_,, OFXE_ C.OERCO
t ii, -1- -11 "I ', BEFERIZISICIA8
A tri-I. .1,, It t-Ii.,
Sa It It. -r. ,,, v, ,, J;i- ,, -- i,
I _C___, P, MIRA 'l', R S95,00 l_"i"e'_r1'1'1- P- I 11 - -Z ,, CO-CAAL112 MVCIACHA JOVEN -.i, -i,
.;, I 11 ", --- 11 7, P'S" P-1-i- 1.
.0m.4", 2 h,,!, t- ... ... !,it", ", , - I 11 11 1. ,_ -1 "' 1" I "-, ;1" I", lt h-, -14. -dki ,.w_,_. d,, $35 W Tmte-lad., SM. CIrA, -1, t%-- I "I -, "". -. -2- , I -- '- zl I I I, I 11 -1 1-11 -1 il ,_ 4 ... d- u-ust. D-713O1110-20 f.1- a,. D-129-125-M
__ 11 __ l I 11 11 -TIT- _Z_ 11 "la, ,
1 11 11 1, __1 -1 I I 1, A. l-11 IT'i, 1-ill" I 1-1 , I I " 1- 1 .T I ... VA -1-1. VV JOVXII DIS
It,' ,,, 1. ,, l" 't"im, 1,
I,16" IvIatdel, b.t, -r I 11 A l Z- , t : I : !,! _! a ;? ,_n _,,- -, tlTl _' V,jrrj! -,,4_-_., --f. -,.V,
-- - --- " I I 1 I r, COLOCASC COCINIft'AttliA1 7 --n.
;.--- __ _'i" F;F: cvpF ANIPLIO 1,11i %[ t l_ I I'- :"" I '-- '_'-''""_' 11 l I ,_d, , i, ,dI..3_S IL.M..T'Ar__$69. T.d. t,- ,T, ., ,Tj ,,, 4 t I ,,, : ,
--%,Ttrdo .guip- -1-i" F_'_ I t' - 11 I I I Q, '- - 'I -- -_ - __,"', _,___, ,T,_ '! ",' , _.- -,1_ ;- -",-.jt_-Clt_, .--I-..-=
4 I I ': ,: J.u:,u, _, .t i-, CC,11 ,, -, ... - I I ,: Z_ Ill ltitl tl .1111" p ,zA Wui. 1,110-1- , l I 1, A I 1 L l I 11 l",
-W I.f_ sit C-ti-1, 11 "'i. d, -f"g-,,-i m i i : I 1, I I I- 11 11 11 lt-, Al -- 1' T' WiiA 01.(WAICIi _1.90. ; S;XA_ ,; Orkitcl, Citt- POR MORA. I..
to Asematit do Aiit-A- I I I !, '' I W. 0, 't
11- 11 I ------,- ----- 11 radir," P, ,i,, rc-'f-1,1,., 1i I A 10 COSTURERAS HODISTAS I L 1; 1-, -'- -,. '."-11- fi,. I., -,I ...... ill 1111 1_111_2111 - - - a2n =_"
I~- __1
JORRLN MOTOR: -, k VFf AD0: qZ1J1;Ki 11 .f'-II-A: I TI- ll:_14 "_, -ItI-117._- -, t ,: 11 -Ra AVIA, .I.-CA PAal I ItIA, - C-11' 11- I'110FEE It0IOTANA EftAD rOgHAL
l.: j TI f-o V-ft,12,; "_ ", ,-,"_ 11 1111 it it l, ,I I: "I F t I l- -T- re-,-, LI-l- b! D I37-0 Ill ,,,,,,,,,. .I,,- BA212,
t -1 12, 11 1148 I- 13,71124-IZ-20
1:_ I .. ... 11'1111 I I., ,-I- I r I I I I 11 -1, .1 1 -.1 I 'ri -ila'20 D)tSTIA TRACAJAk I ".-A 1.9- I I
"wftwmmmw 4. l I -- _I-- - 1. 11 ,,;,i,,,, ", ": : , I I Ill l I". ., I ,:, "I _-, ll- T r, I ,, ", I I I : AIAVTV -PANOL SO O"Vrttt CON' : l '- "i- "' ' "t -l V, OIFUNCIS I HOP99 BLANC,. ZPAV
I ....... _,,,l,, ft- -1. .1 -- II'm- .A- --i-,". H.b.- AT .
1-1.1 l DIS -,- I ) i i i ,lr
-- el _M7 ,'- 1, -1 1-1 I 11 I -i.. -0, ; .C_' 77 ",',,',' 7! -, I l ,,T---, TITO- U-VO,
I I I - - ,,_7jC,,,jS- AIIII.- -1 I,.-,,,, I-St D_7I,3I415_r
EDLFICIO-,", I V -t :- T -- wti;,,-,, 1-1 -,,,,I ,-_-C--_- I ____ --- ____ - :i Alt AGENTEf VENDWORES z __
: I 1) KOH I,% 1,1 11_11 11 -- i'l C6,4 jXpj, OYRFCXIE CRIAVO 09 KANO 0 CASEA- RE POOI ,- VOLOCA. , W.- ,t REP \RTO ., v"aaa tqTFD 15,
-- I I ,a I" t, ltap .bl 1. .... h ._ d. _, HOPES, at', Lti
- ". C, ." ,, I WiI it. 1I.b. d. I,1aA -III'.
VEDAJ) I I 11 -10 ,!"'. ,"EC. ,I-h. 'r. .t.m. ,;'-%'-.^'- ": -jiI-_-j ,,. ,T .- ,
'_- ,: 11 I __, I I EDM (- flf)Ll IP A : ,_ __ , '-, __ 'A .311- -!-," I.dl -- .. .... I ,,, A,,I E,
11 1-1 2, ,,, 1-1. ii -, AS N, 153, __d_ b ... t, ,lr I ,xj)il ll, ,T'I.d y ,itl -1 1j- C- 'ef-ii.
__ -- ___ Cqpdfi1,q Y 101- 03 a.. _- , -11 "I'll I 11, A ---, '1-', ,I. A ,i
d. c ffi- ,T.T I 9 I -t- L opayRwit, Pal-a- D- StA,,,O, IEZA -75SI ii.-. I c-a.e ,, t-, IA-Ar .1 11-387C P_.w AIId.
-I T _11i il I I lt 1- "'t"', __1 o"'i-," AA - -, , -', ,-'il I It Im- I.- I- _,,I- 14"m -- q,;. -b.- 1 "'r;
414titt. p,,!,,,, ., I I t'. CA ... 1), ,,,T1, 1" it T 1-1 1 -128-29
7 " '_' I ." , , , , --,-- --- ,- ---- X.f.-.-.,, A-W-, --TT - -- ;: "I".. r1fam
I -, .1 Ili- P- ,,lji- "", i __ ': 11 4 1-1 -4 1 COWAMA A?1ZR1CAPqA '12" "C,,UAA ftp" at
I'll I tau 1,, --A !-_ , " : , l ,- al ilin d ,l 1".21" n ht I I , ", I I b-71" I ,',;,,'_'. ,';', ,_,^ TE.rA COLOCAIISE COOPER MEaTIZO
-: t-- I (I I I :: ,., -- 1-1 l!, "t"', RTX.CIA M,7
i I ,,,,,-T,,,I,,1 - W-- ,,- ..""'i., It- 'fi, ... 6- 23 .A.
r. I,,i. --i" A l 11 I : - ", ,lr---', -,
w l '. "l-', ,P, l 11 I IN CON .. ". "i- ."I- I..
I I I 1, : il 111-11 Ov pr ll I s ,,. I~
zl I 1, t plAnia b"j. p". ,,f-- 1, --- - ----- __ ''I ,-- I "', l."r, I I I I ".,I ... _,. IT 017I,17 i I* 20 _,T ,-7i
ISI- t I , """ vtt. .... )., "'It., 11.prilt. Pqit
I ______ __. __,________, ", _1_1 .aInn tie e0il6cion, TtIm. 1 , ,x i -_, -, -1 1 , i 'i 't ,,, , ,,, it -- , -J, ml,'rt,,,w si '. T.1%, .1912 0,,iTar., p I,
A 1-111-11- lt', 11,l -T I -, 'I- At r""t d"'t i"', O-71114-10 Ornectax at," It O As EX7, = B
I ;- ". I I r' bi' I, -i- I 0 0 IS 0 ." (; D-7-12Telffonoo A-6020. 1; t 7. ,'-'-' I, it. i'll'i'll"111 I 11 I -1 i _11 t i ", 'i T_ ', tlCEN22 U. P-41111
1 I I I ,,,, "I ", I "I , 'I I A ," T, f I) JI e.d "' -' -- '--' 1.VF1. DE COLOR CROVER .Fawasi
I d- 'n 10,, opla 'nt- ,It, .-,_ "', ,",--, I I -' i' -- 'l ji,-l-I 17-- ilt'7NA CPIAOA DO -A d"t1129mcmum" - -. - -. -% I I I ': "I 1. , 1^ I : ", l z ", ---I. ) d, 1.-,1 n-SI IIS-20 -. '- w- -16., ,,,I, I 11 ]ZI, ,i,,,,, -:.,
11 I I I 1, I --, " -, I 'r , I 1%(',, A,, d, 11, I., A I I I I'll
diht, 'tlif"j. 'ITT, pi ,dn _ ,f,-A- A 3 11 VEN M ARFS B-"' 11..WVI V
I I -1 ,, 1 ,t !,,, -!34 l ,g."i'3,*,Fllllllllll, .l ),C .1VA 10
___ 11-11 11-111,111-1 I iWa, 1.1 pl.ntt, tipi, ,,d- I , ,,,,,. l :1 __ --- ----- I!* I ..... .. T.4- _- Dv$,FA cf)1OcARFr CHO"
I I 0 1 T'L", l I T It I T 1, t "I'T1111 Z s I I r" , l j, 'i ,- I I , ,;,, Pu % t"TA, T..W"w "f--j., I-__ T'ITIE, X"It 99PAAOI
VEDADO $!; i I l lot,'li- do, 2 6 p, I- -1 11 11 I ,;; c "IM.", -4 I,- ,_ T.I#,
i - I 1-111 I -1 -11, l- ,,, e- ; -, ,!1I0mm_ i,.__ r 1- ', f- w, VaSS I23"m
11 1111 I , , _', I "'. "", 1, ., -,.,,, '19-i;
Lk IT'. i I I , , 1111(0,Y R-7 I L ':
EDIFICIO M : ", 121mr-7--_ I ----------- =
Aquilo I i -[ It I 11 1, GRAIF I -, ', I, -, F ,,, I- U"il 1A.F. "a" PARA I 0 1 126 JARDINEROS I
."' _- _AFmi_,; F, l ;, A A -1 4f 1,111-11 b-T, SE_=A.1" X)wCITCEi 'I, I ITT I,
Primer&T11777'c til r ,,' I I Ali Q111 I I I 11 , 1 ; M1,1_1-11 i 1, 7 I I I ,, - ,at P, k-w A)11
I~ I I , I 11 %- ___ _____ --- _f I I 11 -ml- ,,,_,,,.;, .SIT OPRECE ,ox,
1 - ., i, I I I I I I'll I ti_. !I III-,- U- mt,", J.d1 .... Imid- W.Sala comedor. cociria do g, 5 I I Ft E PA R F I ) I ll I F N T) It R F I I C () R p () 11 A -1 I l l, ," IT Iz A)FRKIE COCI-TIA ]EIIII.- .1 I~ "J-, j 1-, 2 -- r
talenlad.r, ..arto d,, I, dl 'I I I I l I ....I G-1., '
"' I it I A I 11 I -1 - .,/! I lc71-_,"', ,,_, _11- cr,-., IT,- I j -Iit ijii.r -. .- --- alT I_ _$ -680 !M-2
_____ --- -1 -- I I 50 W., d-1, I- C_0-1.1
0. T I -1 "I A ,I- I I T C, .71%.119r, jo-1 I"'THRIOR T'NNKFOR
C-n fiet'icio y laad l j"l, -11 _0 I I I t ",IT 11 11 - I :, '! I m-w- 'DA., 01,51A TRABA_ C-S.- I i A : I ", _d;1_ ,- ,,_ I'A ,11 I i -' E s q u i . _,, 1 ,,, mmmj t I -, A, 1'r --!- __ .1 T53,
cuartoit con titifir, iatr,- .&, -- , -- I I -". r i ------ =-, -4 I T i'. --., C- ,e,l" t-, hall, 61f ,. -rl"t , i I 11 I ,'I I "_ I r,_ -7-!:I Tn I -1. i- 4-1, d-,- _'- %" ..... ___ 11 I 13-15"142541

"' , V- I'-- T.11 91 OFRfCZ XOPAROLA CON' BE- --1
I I : ,,, 1 ': - 4 l i x I ,I',,- ls v ".,.__.____bT,,,,, T, A S_k, P -- I~ -1-11 ------- 7 -- - __ :, I I,
IKU, 6,, y , lis OFICINISIA1 --- I-: l i, 127 OPERARIOS APRENDICES
"t-Ill 11 1: ""', ,, , -, ) I "" __ ot"", 'll", 7 ,,- -N' _ferenvAi. Pll,, ,,,f,,, ,!' 11 L I , '. d e T o 1, 1 __ :__ I I 1, I I ,,I Mli- 1. TO ..at. COO( AR VITA RVIII'A CO__ _,-, itl '. I_ tl I, x Invrvl V. jo-V -.1,91to In
11 y L, -11 11A -11-II10"AL I.- II'll T,11, F- S, It ll ,fr-0.
I- O
da , , I I i __1 , , il', l 1,k I d. .f 1. D-1,112111 LIS T.If M,5028., ,,1 W- tE. blf.,- A.i..
I. d 2 It 6. L. ,n r , t .,I I v j ll, I N,, I., N., PteE.M., OI-d,, Ch.
hi -mo. Felicidad I sy Xl(, _o, 1 - - I I -7 I ,I P- --,,"'I.W. r 2M
", I , I )I IL R l lR, I I, ,.I, I 11 ,. CAV, CT.Ifil.dl It *I.., a Vit MATRIEtO-O -- OR .C..". stimaita .0.0 T.-O 'Tt 1 04841-127-2
*IV== mmp t I I I I I 11 I I I : , -- Dm- 1w. IT ,t, .11 III -6 lt '
I il -- ,, !, , '! -, I 1, It -i, .., b- -A, L._, , -, -- ,-", I -p,,- I-ar.-u-Im ,Tli-, _' ,,, -,.l- -, -1-1 I- _____ T,-,, ,,,hdo& Ile Iabrl I,, d-A. I~ -11 -- : 1.111, ,!lll OR LA MAP ... Ar _", ,t,111
"I I t 11i, I 11 I -f, R MIS, 1 128 AGENTS VENDEDORES
i, -, I I i- j ,,, ': ,, -:i ,-, I I I'll,
-, : itmpliw lortiltl,, il,, Ill IT_ I'll, MOLE,
VMP. AIMENDAULS i 11 I I I I I "'A', i ... '. T, I Dast COLOCAUSE UNA jov" D_"'L I '" I I m-WeI 0.
I rt ntrlrp C".I'mtil dt In t --A- 1- 116 "COS ".,-7 I-IIxi- t-, ,, ra ,bit- UIiA AVERICAN't, iiiZ C.r-. .. iA Ff-Ek A IXPTIRTA L04 PEROn It
------ ----- I -I- ", .., I "t. I. 1-1
____ ____ ___ - - .... '. I, S-W, 1. t"IT.11- -f- T I F I.dar-161
C.!-, I!, -t-,, A ... 1d., I- , ,,, ", ", 11 I "I'll "I" "" Calzarts d, J-6 Ild 1-t,, it 9-3b.3 11 91,,3 A ItOCITY, CON ALOtW CA- V.11-13 S" H." ,t- I" " 1, ,, "'
l Ir IOU
mils-lfit .r.g.-w.", _', f- -, ." -- 'OT,!f .,,! ,,, it ,,' _0111. .I_- -( irl, "12 : 1, ; ,', ", c 6- Q"- ft-'
I 1 1 1 cu.1 1, -- '-IT D 1-13 -'!-'r' J'r'- t Ttl' ;T-' !_-, P.I. dit TtI c-- -, "" ,. t. y b. l I't i - -- ,, ------, :_ .: -11 jr;n1v ni Nf-1,- '% 7 - I) W- A I IN- gapAgOIA -.1DIAIA EDAV D-EA CO' LT.,, FI,-- -1105 119 2it s--- t- ,1Ad..
I~ I '__2 I 4) rrt IT nilad 6nien pani e,. :11 7.
MENDOZA Y CIA, I'l ...... n pw, ,, li, i- )i 1 DEL 40NTE Y VIBOR. j i, _, r ,"'.% y C-- "I ,,,, j -, D 771R.11A r, DEAZA COLOCARRE. ItROPKA, COCT- I'- !- -- .1 -w o
I I 1. ItTE.C. VE "%A.. D -1'r ,- ;Xl t.d.1 1- ,,,,


I I
-, -"-,) F n _,_ -, , -,: 1, T - 11 ,---" 1 2T lartt.OL -A.. _1 1. cl.l."', 1_7'..l,, lu'p"r
0hiOpo 305. 31l,69 :.i, ,I -1l" I I I __ I .
21. 1, I I I -- I tiwiiin romilrrial inmi-jo. 1-1.1-1 I Ill Im".1 ,I." (_ -1 Tlarli-1- III -d-li """ '." M Tait
7, r ,b),-. At-it. _,- ,,. ,,rl ', 17 r-1.11; or.vcz.z ""' "_ "" """ I "'!"' ""2L,9 IPI4
: I I .f,,tT,, d, ," -1 f_ SOLIC17MUES = .d- TOO- -M14 n-.-II.-iII, err W E.Cii,'V.FiAr TIL
Iiu c "IS-82.21 1, I -'_ _'11 ', -2' I,~ ,- -_ I "A 11 12777 OFICURSTAS
I 11 1, i It a I2 Pam d t i 1, I 11 711!,' l2tZ -AXARX-PRO-, Rap" OtAkil I'lly"11 110 1__ A.1, 6 aivic:;omst!
11- ____ __ ____ ,---- ....... OOCECITIMIll 1111W Tail 415.1
I ,T,-!;, ,--111-11 Fi ,!- 'm -_,= I -, t 1144- ,,Sx". 'I, , ,-Iii fij 'rj,,jjj,_ --- '. -1- I..." T"w,!,t_"
-- __ I , '. - 21 I., T'- ,-,.,I,, c- -- a, --- -.1 1---r., 5,2 Cro,"PE VTT, TAQ1IGRA1. 11 ASIA
) _ ,,I I.M g I R., IF TI tIl IT I I MPLI. I 11. SALA, III- i 1, T_ li_ _, 1. fAbrt It, I -i4-118- SE OF.Er. _.LESA. COCINPRA, RE- A_ ,f, ;W ,.,,j III_ ,,, (,,.,Vtft
'I () ___ ___ l -11", E ._I- 11 Lusm - l ", i! , _:v - I T- - ,_!n1= '. n -- 1,, LT., I 3, V-10TI d. .-I.-m "f, t-l-l'. y --- rk
I I I - 1. m _W_ m_!. C-'-' O- sil- _IEC, -,,,I -t MA- IS x I, I I., q-
'' It, I I 1 l 11 .. I., -17 1.4.1 It, I. ..... = __ __'_ ",__,__ - D 1611itor 20 1 ,Xil_ -, I~, 1 lSN7122
,-, -,jl-7, "&6 ; ICIN i,, ___DTzwTI9 w_ ____ .
APARTAMENTOS -TA-,,--- 1-11,ill-t,, %tl OF AS __ _,,,, .1iE.l1-_Naffl X.Ti., Affixall il ,T0UfPfAMOE7 EXIMP EES -TA.s__IT_,1-. 111CITA ZMPUI
64',"141 'P, .... ,I-- PI,. 11-j- - tpaftl. T- I&A 11
I. I I I I A 'AUtt PARA SOCIEDAD, mr, ,C f ,, '., "-., _f__ DISIA COLOCARIP-COCtIltIlA REIOS, S"ROMAJOV" go
11 iAA. d. .r b.- -!ltSl,, ZSPAROJA. PIEVIANAIIE-O, DVE" W. .-h.1- ,,Ii- d.d. b-- V- -T- .. ,,i.1vIE ,.I#f,,- C.I-EN 10 MAS CENTRICO I __ 11 ._ -1_11 _,1, '*'11"1,._ -1 1--,- ,,h--,,.pI,_- __ ,MEPDOZA -.1cf. I-. I-W,, .--- IWI -I--- I-i., I v ...= ". tt- -I.- I., U.r .1 u-1097 "'all"'E.1".- ,.IyTm
", I -1 -, Pt It I ,,;I,,,! I 92 ,I- I g42 I'd.d .t-',Tl. TrIf 1- 6.- M-.
17, 11" 2!,IT SANT -ft P' -1 .
_' 1"f"T- 14 '.. I &,,- P-jj.6TgIti'L _- - N. d 40-9- I D I AIM-1wi
DEL VEDADO I--- --- I~ "Ill 1, 09 SUAREZ ,h. r, 4, 9 I 11 I, i _14" 117-20 I w I C""'.- W E"n
__.- -, IMAGNIFICA IIABILNCh )N I I I __ -l"'I "' TI SO AL4EILj%, GOICT 914 X V!, DA205 TICTIA PAEA -4 A* "'I'l I aL! zt.orz RA CO- Sg .OrECt
- 111. i ix Orrmcit Mv $a OFRICE X _JO1iZ)4i-CVJEANO. ".
I
I
I I I
I I .
I
ANO CXVIT 1-111-1 MARIO DE 1A MARINA- w RTY_ fq Dr orTi f pi 11' 19417 PAGIIA WKFINUM
I I I
Anuncios I 1110FI9TONATES COM 11 ii AS I V E N T A 'S v r q 'r A s V ENTAS i VFNTAS I VENTS
--- -1111, 11-1 --- nr
___ __'_ If MtJI!IA,', PIMNIMS ___(ASAS -,--"--,- I ..... _j3 1)1'F,';, iN NIEDICMA B i i ; 1ASAS - -- - 1 f, Cli ii A; QS S
-- -, _11111--111-1 - __-, ,- !4il IF I -, I ,
,- -- -- -"--- CASAS __ __V"'o., it"i", il I I 1-111 i -T i", """, ""I I'll --1 I .. --- I'll 11 "'.", I'l-11 -- "I"', 1111-11.1-11 u...
Clasit icados tie -- ---- ", 1 "I I 1. I ,", j ____1 __ .,,,, ,, I I, I G.OR, JI SUS Ro-,'.X[,, I NFER- M 8392: C011FRO .: I q I -11 .... .... LA 1 114 It X ", , -, I I 11"',
_" 4 objetim de arf mu. ,, 1-l"', _l. 21 71 :1 -, I '' I, , , I '. "" I I : '"'I'll I I I I I I ., , """ -'. .";" I"" rl( r 'I"lan 1'1' T -, I.,
U ltim a H ora il'ullasi tiwitzliin, putntimes, tu- todas classes, riii ig,,vatiores, :! ; : i" ';, ,% 1, i '' I I , I "I I I I 111- I , , ,
11 _X mro.,.AIA 1, " ,, j ', i, _: .,r,.w
mT ito ,!_ I I,-,-,,,,--,' I 1, I ; ,,,,,, ,,, ,#
berculo is, medicitut internal. quinas coser y escrit)lr, .-4; ; --,,', it .I w, 5 (;,i"'----- ,ii, , '' ,
I i t i, i, I ,
Consullas diaries: 4 it 7 li in., caudales y to o Ic, que usted s,,,, ', E.1-i. 7"i,'l,' 11'_", i 1- 1, "), ""
11 I , I I I 11 I I I "I '- I , "" ""44.
ohir.rlil is4 Wcof 14-V, 11 illi I I i , I , j- , 11 '. i I I~ I 1 , I-'I sr oFRECEN Lealtad 160, bajos, entre Aru- veri A5-8392. I 4 CASAS, $28,000 "', .f, 14"i:",
". I __ I ' 11
mas y Virtudes, A-4342. F-7909, I C S 0't, I I I : 1, o I I I I I I I 11 I Ili
I "I 1 I t ,,, v .... , , .: 11-- I -11,11,111, ---,", ill 11 I- I I "I -1 11 _131 VARIAS C-514-3-14 Nov. A-3605 COMPRAIMOS. U-3297 CUATRO. CASAS \ VNI'm (-, Il,"A 110DIRNA I HABANA? RFNTA $300 _'I" ill I I I ill I I -; , "!i, '7 mms
___ E2 mue e I I ,
BRAORA BE MEDIAVA ZDAD BLANCA I adortios porcelain. ja- En Lo Mejor do La Li- _1 11 ', l, 11 T, ,- 'i , , : , ", -, W" '', i I I 11 I I I I i i I,$ iiii. 1.
'I rrones, vajillas, cristaleria. jo. qrtt-i!,,,str v,;-, --- -, I "" ,- --,, , ", '' ....-dt"Irt -1-le) i_-q7""- cli-,I%., I DR, LUIS BERMUD I I 2 I -, ", I "" I I I I I I "", - __111
,i Ti.PjTx vas, pianos, maquina- coser, in. 41 , , , _I -' i', I -i N vii) I I ,
I ,- I Q, ,t ,", ,,, ,,, 11' i It ('f 1 I D'0(10 11", I I , "'i % , , E, 'm DMA
I&- 1T-t15i91tF- j"t-'r"!1'- r -1 CLINICO SEXOLOGO, F-5298 iigUedades. nitifiecos Lie IozL y ', f -, ,,,- ..... --- I'll I 1, I I I I I , I I I. &W,,
I~~ D__-1, Diariilek. y tr- 1- d. I- !i i4l, i, 1 l I I I ., : *" '., 5 : , ,,, I"-.. di, ..b. gocio a 11 1A Vin(ii, 1 'r,"'! ,", -- ,,v ", -. I I , , , I I I , ,,,, 11 T I N
S. OFTECE Us W-AIER0 CON .G, __I_ _d_ todo cue venda. Ne I dia --O!l sc -4it, _A_ I .-,I,-- -1-tei Ili- 'iff--,, 1,f, 4 m, -1 '. I. 1,,1- , 1i "I", I 1'1 1 11 I 11 I ,,,, ,, I I I I I I I I - -ii 1"" 7 11
_d_ .,-. ;1'1"1,;; __ 1- 1-- -14 Seriedad "Ca. ., -. A 1, I 11
o _'.. 1-1-.- __ ... I... -- %a RaiW'. i --'. R.- 1i 6.!,; : I 11 ,, -.. td.d, e,,Ie.d. I I ill 11 I : ,%'I I. C I 0 4, ItWiRSIONLSTA9
I I- 1 I I ,, ': t, ", , I ,*e ,,, I z ", -& sm
30VZN DIII, CANIT, DE51:4 COLOCAX 'c"m"...'U.'. -11,-, D-7030-1 7_2'2 1 11 I I i i I I
11- .1 A-097 Niel _t., .- i __ ., )i ". I 1, ,,,I 'kIi _y I 1) fi, i I I ".-
D-is I-. d-d',, d,, 1;, -, iii I :,, I ., , : ", , 1, 1, "- hi
.... ....... d. .- COM
., I I t 1 I ,I
"., 11, 3 PRO i -)Y"--1 c-ii4i, s ,. LORENZO MORf Fl ,. "i'll N= 11 It )", N Ft I I I I I I I I I I I I "i, 1, Ast o 'arcli I'll rLFvT1 i'll, c., ? 11"l- H. m, ...... 1i y li, vm nas o anti,,uas con brillari I 1 I I I 11 ': '
-1. i-1, ,-,,, c..4"-115 o- : I I F -- , ,wilI ,,= -- ;, --- l 11 I I I I I 11 ii,,.1111.
rii --- Pagamosi bien, aretes de bri-I N" 110, Viedado: FI-2322 , i i- I 1, 11 i I I I Irf I I 11 I Ilant,,, solitarios, s t'' I , I I I ,, -'-""", -11 11 I I I I ,- I I __ 11--14
11 I _, ,, T,, 1,.^ ",,I I ,,Irl , 1- 111'i- I
-1 Illit.li)lzin. I I 1, .1 I t 3.440.00
$1 1,40A I , rl", (-1 11 1110--, 'r
MUCHAC 0 16 As- 1-1 -I-,- _- I i 11 Mr. F. Cuellar del Rio dom pulses, rel T ljas' rc 'I s I - I ,, 11 i, i I" I Q,
i: I - ", I'll r
-1-i, & ,:,.,I _' 7 a I D 1, " 315,000, RENIA, J'o I
,i. ., ,,,, ,,, : " IT, MEDICO OCULISTA oro v jnyas valo-IiI I ', 17 1
PT 11 i , 1 '- 1, 11 I I I - I , ''I I I I I ': I I T , '-
,_ .1i'll, I I ". I I .1 ---- T ... A-407 I , ,- -, --- I I I I ;1 I I , ', ,
'', Moderma", Sul-, i: I', -, 1 1' I "',_,", '' I I "'. ", ", ' 4 P
BE o .. B.tr, ill , -, ,i 1, r' -"'.- i.,; d, _I- __ I Oilsl)o 1.11114 ;Nc
-, I - li 1- I V 1) 11; 1; 11 1, "" I ,,,, j I I I I r !! .b.d. dl. -, 'i I "I 1 i i i'_," ;.,- I I,, I
I'll, I'll i 11 11 T l i! ,,, 1 - - - -,----,-"- I I'll I I I ,,i i,,!, '', comercios y 6 m as
I - 14 I K A T A F!, S 7, ,,- 9 1 1 ''I I -_ _lA i, I
i," .w, ', i", , , I I 11 111-A)WARAS CIIISTAL -1111 I -., 111:!'", .", % Ell if)() luj( I- ,
-.j, 'ir"I'l ': I ii PEWISTAS I ,1_111'11 It T i , , T T, "', 1 I',, ,,, I I I I
U16211 I 11 I I , 11 -1 I I r , I : . .. .. r i,
... I ,, t:f t I i il. m _,t' 11 I I 1, Ir, 1 "" "' ' 'I, 7 N1 E NI 0 F Z M ATE
..... 111, Ili 1 I 1'1 i "'i I I I ; I I .1 ''I'll
I'Dt"'IRW RIZI, 10-T -, 1, ITI-1 Z, I I I I I 11
NE ov.Kc ,,f T I , ,, ,.i: ) -, I I I ,, 'A I ,, T !jij,,,J- J;,iT i iT,- ,, I I I 11 I I I f fill
'" I ", .- :t, r I 'ItED011 f 01T(;I, Do
,,, I I ,
I I ,I, -- ,!. .11 1 7- 1 e: I 7, 1; ,,
,_V1,,,, 1.'", ,; 5 j !_- -a -11 I", -, I "I' 'T"', t -, ,,,,, ,, ,i ) - -' I I !: i ,,, '' I ,, ', , '', I ( 01, i N, ",::, -I,,,I,, F--,Ill
__ I Imi? -1, I'll I I 1 IT 'i-,"i, -, __ ____ I 1 '. I, .: ; i; ; --! !:I"- ,';i_ I I LUSAD 'k I, l Lf 0, ILOS I () , , 1 I ,: I T I I
,,,, ,- -1 1, ,,-,, .... I 1: I "I i i i -- ,i ,-, ";,I ,',-,ii,(mf1. Itf NTA ,V;Z
: __ __ __ ____ ". , ,11 I I ; ,. j ,, it I- ,if ." 2 " f JIT -- '15'. 1 "Al ,i
OFRANAS DIT P V1 F N, I I ", A-9311: COMPRO : 1-1 I iz )I i\ ft T S ; 7 -11 I.. - -, __
IM, i ALTERIO It, oil FIZ i , r ', ,,,,,, ,, 1, ", ,: ", -, r "', , , , I ,I ,- -i i 11'T'i I ,,, 11" i' 'I"'I""",
o -4 7, -zi I I 1- I r--, ', I I ,'I, "t"T i.n." porseliiina, .Nl",qil.g! ,. .' ,i I , I i I I I 11 "', 11, I ,- I -t, ...... 1 ,I "", : MTNA N 1, JA: '3jjfiti" "'' ", '
,_ 11-1- I I 11 1 I I 1, I -- i',Z, --, --, "I -, I _,_ z I I , _, I I-1, i, _1 I I T, , 1, ": 1, "ll "I ri;
___ , , T, ;_ qll 11 11 i, ,,, ,, I I11111" Ili ,; 11 11" I' I I I ,, 1, -- "' ,,
_ -2,, 111-_ 1_11T I .... ___ ", 1z I I IL ;-, I Li "I'll -1 11 I -11- I I- : I ,, ., , T ... ... I , ,", I '111
r- .b- 17 ." ,-': I,' I'' I 11 I I 1, I 1, I -- -- 1_1___,_i_, -, I I I I I I I -1 -1 T-ulll, \ \Tq fli, r" 11 I 1- "' 'i ,, """, 11 i t f" ; ,, ,,, 11 I I ,I
41F., ,iffl ic z P- ,' ", I 1% ,,, i I : , 1.11, I 1:11, _- I., I I I
I -- -_ ____ - -_ -_ I I I "I 1, i I 1, I I i '--- I 1, G 1 -_ 1 1-1 I 1-1 k F, I 'it)(i, :;ftii ij, I I T, , ,,, _: , "" 1,: : "I I-' I 'i il , ,, "'. :f, ',,(1101 RL,',;'FA V?()
o-Ect", m ii-,, -, ,,, ,- QUI[ROPEDISTAS I t'-2 :Iii (O',11"Mi , _';' ',*, ': -, I I I 11 I -I " i, I I , ,_ , ,,, _,".!"
I I I I I I I I I I I 1.11 : ", ;1 % " '' ,,
-l. -, ... '-! "' Josii Costa, Quir p dist 01,1"", ki-t" P,- hrl, I I -11 I I I I , I I I i! 11 Ti;-1 1 1 ,,,,, I ,,,, , ,,, I t, .11
I I- !" ,, .- , I I I I I I I I I "I", "I
t-e, I ,,, ,, I I ,_ To ,e I t- il; -, _- _-, , T I I I I I :, i : , i, I I I "I
I I 11 I _. I '_ .11, I I I 11 I I I I I I --- I I --- "I'll" I'll.. I 11 I I I i l I 11 -11 IT, I I "I r -il
I I I 1, I ,, ; : I., , :,:,i ... -, H %it \\ \ ,', ii,, I 1 , ", I ,,,,,,, ,,, Il!"', I T , il""T' 4 It" 111, i I I "I .11
PAXO A T01- I 0"' IT- 1 :1' i, 1 11 "I I I A _- ,I_ , ,, I ,. : , , , i! , I '' "I 1. I I 11 I i , % I 11 11 ,rl 11 VI 1) W ) 71;imm It ; !,, FA 1151)
'11'ab.j .- ., I -1 11 I 11 t, I I I I I I I I I I ,
.- -, 1T, e 1. I ' I I I ,,, ,,, 1 ,.,,
--- -_ r i - I 11 4 r- 11 I t i : I 11 ; I I I,
I - 1: I I I i I '1- 1 1! _1 ,T I - I I i, 11-17- I 11 I 1: I I i, r i 1 : i I : I , I I I ',
11 I I i I 1, .., -r ,,, ,D I B 17 3 A NTE Com I ;,( I %), e I '' -- I'll, I ,,,,, -1 11 ;, I - I I (t ,k\0 % 0 )I ii !, I'm, 11 ,, -- ,,, 1.11-1-1 I : , I '11 I I 11 I, I "' "' ' 11:1:1' ', *"
: ,
na, fXpe r I I I I I I __ I AURIZ """" "',
,oreci n Jlegada Pari.4 I ,, ,, ,r_, ', __ I I 1i R N, ,, ) i!i,, I UR i _% t d I 1 "I.-, ( I 0, FI, I, ", I, ", S 13 n
I I 1 I I .1 I % I I ,
rcu I I I i I I I : I I *_ I I I I I ) ,
Para to- C,1 I I~ I 11 -:- ,,, 11 I I I I I I "l, t- 1 ... itt'n" -,70 1,),-, I~ '' I 11 I I 'i 1 I I "
11 I: -- I. I I 11 I I % ", j I l,'l N D L f It I NJ i-, 110 1t r, '- 1 ,
',0PFFq*,TA .- V: -(I- ).,iPP _)_Tm)(T 1_1 ) -, I I i -- ", W, , 111111'1 _11cidid, t uti,;I -., I I 1 0 sllp _k !1_ s DS Si-is PIES ,1 I I "T I I I ,, I 11 .1, ,,, I : I ", i , , r ,,, , ,,, ;_ , I
m rntn li-!f ', "-, ,,, cl _iP ': I I 11-1 11 I I I :I- I'll I I 1.11, I : ,,, ",_," ',it ,, 1, I'll, I'll, li I I.,
-,t, 1i I t ".I 11 T. I I "'
,DOI;iERA SAM;t Y ELKCANCPV: I*i"S, ,:,,.- , rl 'T 1, 11 I I I "i _:- ] T 1 i "' "N" '-- Irf i ,' ,- I, 11 I lili 11
I I 11 -1 I I 0 III, 1 H :11 17) %T.1's, 7i 1 f w - -11 -11 I'll "I I I ill I'll, 'I,-,' 11 ;,, ,! r. P '? ir i N
---. C, I" r -, -1 - '- ,, ,,,IIQ,()flli RL, '(A !)90
-.--- :: 2 I I VfJ)TIDO : I I I ___ r -, - I ,,, I I ,,, I i 7,= ,, -, '
,7;-- _;7,7 ____ ___ ___ , ", r 2, "," -. _, '- 'T %- IR ,T ., ..., -,
W ICHACIIA FINA "' '_ -, _ bu, I I AVEN A ORV N1 % %, I' 3 T
I I I I -,. I I, I I '. ". Fal-1, ,,I -, ,-, "'. , ,, 14"I, "T 7, ,: 11" 1.
I t T I I, 1 ' t I ... q'T, $ 1'12 P-t.
1-1-itd. AgT.dlb r, I ". A- ;' t t _I seri -) 11 I , I I I 11 - I 11 11 I - T I I .1- -- -.11 I'll I'll I 11 11 I 1 I 'I.M., ,li,- -11, 11
o-it 7 --I- "ite ven"i-e E- _, -! I I 11 7 r'.i
I -- I ? T' N I i ":i0", 'i ,,IfO ,,,i.T ". tl .,,
;, ,, ,
I t: -ig6.. o ,--- ",
P- ,1- 11, [i 1, -, I --lili", s1i,11 I ; I 0 I ; D11111 11-11 75 "it- ,
.. d d I .1.
,I 4074 LWIFP0 BAULEF A L'i I 1. NI l 1 11 F' -I_ ,,i I I I I -11 - I~ ~ I
," 1 11,900 11(11(-AL Ws0a,
1; R A S I I v :, i",
M-Nlq. pri, ' *' i It & i i I I I I P11 I i, T; "
9.11. 'Le ,l Iz __
rnziqu, 'as c _-- Singe, --_ I I -- 1. I I I I I I "".. ,
I -1 '- I I I -- 111 -.6. ,f. VEDADO CHALET $24,ON
1; 'a _11, I I -- I!- -', , ft, -., ,
9 CASAS __ - I I I I "t I I, -l-il-114 ...... "," __ , __Ies bode v f-i= Ir ? -, I I I -_ I I I 11 7 !" "' r .4 ..--r-f .1.,.I-.sfttrft -mojg" -I S... Go rgina. T I I -, -11 I -_ ,,,-,,-,, "',
-I- - : ---- mmmmm I le. 1-1 : I -, I I~ I Mt it'l 7i il, I t1l: 'i"-T, -,,v= _,'Mr"!f T ...
-I-", -,-- ,- -) -, "_ -11 I 1.
'C:T.t I I' ; : IDM -_ I I F 01' -V S: .5.AIIO i'lit, ,it reo C, L 'T, .It, iii- I -epill:1paje fi"T, I\ I CA S , " r W.-Twifl. -i- 1-ii,,
I I I I _-libir, ,Rac: --! 7- - --I,- -- I 11 I; L A I Afl -_ -_ -1 -------- __ __I'll I lirc! 7 0 M 11 i li- -1 "', c-A,,, 1"ed- R.
-11 1. i I I I I I -je All- ..r.w.,
'! tiros oo, P .,,' LL C,-17,11'( ), ,,, 2 IN N : ;2 '' I T', r : ",'T -- "I'' V AIIAGO .
2 I I I r, .1 A
I -- ,,,, I IT l,.N-l__, 2 bell- T_& 4t.
PROPES- 10_NAU1 S__ , I -, I ", Z-1 _111-1 I i'N""ii- 2 ""i"m
i : Tt- 1,16, en rp Mori7e v f I I ., -11 I : A I _111 I I- -, I I I
1 ABOGADOS Y NOTARIOS ',"'Iii." _F-- T _" 5 C - -, ,,- -,-, 'i- , ,T ,-, Ill, I 1(' ii 71 11 N T'A 'I',, 2; 1 5115 OPP
11 I -- . ,, , IT- ,. ,, j I I i I I"- I '' "I I I 'N.il. wm- .1, ..gi -Idaied.
': ' 1i I I ", ,i I.. 1'.11., 11. 23 .1ftIm
,
BUFFTE REGO I I I "I S ,
if I I I I il 11114- 1
',: ""i 1, I f_ P I I I I t I , 'T ", 'I'll., e -f- -Iii.
I I'll r e hit-titIj"" ti-- I I 1 -, 'I, $ Illr N" ,iN,.l. 11, ..W -IN.
P-ii-Ir i-2655: C6 ,! - ,- , , ,:oleglad -- =i-iii-, 3 li.rr___ D! _1 -, 2 1'. "- ,I, -,,,
,", , r ,2 I ,,-I I A 11 O's
R__gi S" 1,
.1 t ,_ 11 I f4lill,
It. M I([ IE I : ":, '' I I I ( ,i 1) ' 356, Almendares
czi-.- di- r 11 I "'01-11", S ____ T, I I I I I I T t ,,, i: IT I I T, I I 1 I n i
b, 4, - 1, ,, I I I i"111 I !rTlill "'i ,'I -rii 11 11 I , I I I I I I I I I I I I I I 11 !N if A \ I I A I L -,
1, I I I I I -1 *1 U!N I et." -1 11,f (I ? ( "HALET KOHLY $26,W
Rg. G'. ,,'ll, 21s, D,," , ,- I I 11, I I I I I I I t"i'. 1.
til 3'. 5 i 1. T : ", I I 11 3 ,5 I Fq i, y 0 MA I.I.
11 .1 I I I I I I 1: I I I I ,, I 1 1 , ,,, ill : B -112 6 I _'t',,,
1.1- 111. I I I I I U z i -1 I "I"" i'l r"
' I I r I I -- -_ I I 11 I ,,,, 1 -r 1i I I i I 11111 1- 11BUVETE PEREZ 1,1FJ;17 'i T I -, : ZI Il ,STRL!i!PtT0S D' '4,L' ;C I I I I I 11 A 11 i It , --,", Ii,,,
P- 1- Tlall- 'I 11, c, __l -- I~_ __ 7_ 11_ __ --- it I -1 ll 11 -I V ,tl I I I I f, t , I I "f $15,I)OD ", , "", , ,, -, 2 b, -
li_ y "I 11- d. .1 L () 7, I I I It I %li i., .),; I I I I I I , ij, r I i, i, !'K! % ,ADO F-1 ii 1 1) OW, A"Jill" iMIIIENIV 111:11 'r I T-- ,, . m".
111 I " I I I 1 I -', I:-' 11 I" "" 11 - "' T _' .. i ll I'll %1 1_2;11111" I Be seo C a mpra rT ou Ono 11 , -1 Pi ,,,, 11 I I I I I ,,, L -, ,, 7 TIRATqV7Z (:'WkLj=_33.%90A_ .
A,,Z* '4" R,1111 1, lm dl- CI.- 11
N, T. I .- A-1 '. C:- I 11 ': , , I 11 i I I I I I 'It I I I I I I I " -i' __ T "' ','_ I I I ,, ,- '. ,"
___ - -- ___ __ _Ii I I- I i, I I I I "I'll t ", k, I, 11 I I, I" N_ t-- ,,I', I 'A' I'll, I,
4 - .,- I I I I I -1 1, I'll I 11, I ,,, I I I I ,,,
11 I i "I1111- 11 I- -_ ,,, "Ti ,,, I I ",'I I "I I I I I I I % I "I I, I I 1 1 1;t,
PRO'CURADORES I I ,e I I I --, I 11 I 11 I I 11 11 1 !I-" i I b,4., tMilit- -IF .1 "; I -111, I-,- --,- I -1 T I I 1)1' j JAj J 1) Jf I" '-, f -- ,r
-I--, '_- ,4 i T ,,, ,_ ,,,, I I I -il., 9-1., Art- I ''A.., 'EsTop I' ,to, ffjz -: O; C (I %I P I: 0 1, I I i i: I I Fi I : "-, I- "I 111- 2 ;,,iA,,, Is d'.
1i ,,,, I i -) W, 11 _T1 10 T! pi..- f,,d.;ld1,-ta*,
-., i ," 14 AlMaMM ILES ACCF3 1, :T ,,,, :: ., : I .- I I I 1 ", '' 1 11 11, I Iz I i -1, ; 1 1, t "" N "K li", : .11i'
---- A, 11" I .-Ili' -, I A ": I A I- '' -1 'i- I I 11. ,"T"I'- E, ,: : ,, 1, -- N..FlUI-Y s1-1-1 t ,,, 11 I I I A I- 11 1, Al')II NDAR S I, I I, I I ImNi- hI I 11 I -1 I I I I I I I I I I I 11
i, __2-1 I., ,ometio E I I I ; I I I) I i I I -.1 ," --. 2 Not- -1.m ff.bi,,, I 1. 11 z I I I I
ADMINISTRACION DE RIE 1-.1 I I 11 I I I I - , I el I I I ; I I I e I I 1- -_,"i" 1, , r -Old'd- Meii
nes 5%. Semr PropiLtario: :-:---7-,_j __ __ __ I -, ,-_ I 11 I I 1 1, f ,I iI _IiW: ti"', t)00 .1i I i1:1 I~ _ii 1 -- ,-11 It
Sus casas estaran iniijo, ate"l- Tl : I : , I I ,11 '' 111 I -1 .,I ,
1 17 '. ti- Es P P P ; 1) S ., -1 I I I I I -.1 % % ,'f T, i 11,11, I, I I I ,,, I I I I I Z, I I A 1, ; ,, ,,, 11 11
I I I ", 7 t- il- I 41 D! 0'0. R ,NTA $155
T"-1 i I : I I I I I I I 11 11 1. , :,- ;I I "I I :; "T -*- Ta 541
das si las administran Lo acia e -11 :, 11 1 I I
112- 11 I I ,I I I I, T i IT I I 1. ,'I ; t i), f i,, RENTA 9196 1 .. .. "her.
I - ,- 11 I Z- _m -'ll- -:,-- IT ; il- -,
'Hijo Referencias bancariar, :T- , 11 -, I Ii I T i ,-- _: I L I -,- ,
".- ''I -, " 'T -,fi: -, i 1 3,1'1,. ALMENDAIMZ" 11 'i'' I -.d., .-I-.
rnerciales N, f6cnfcas_,;- i;,T%',ii S "I -, ;-' ---T; -N ,3,',,' 375,, .',,5 1 ,:1 11 ,I, 11: I ",'I" I , -, iIIII-I I ,;, -1--d., 2 li.bftg
__ -4-6 ,altin-- I "'i 1-11-1 I i'' ...... __ '' ___ __ I_ .1 I -.1.1, 11-1, 1), 11 "i , '' ,. ", ''I ,,, y"j, %
,; L ,' _, -ill III-Itli- ,,, - -- ,- T","", I I 1111'"It I" 11,11,:!ti, Y_,:R_. silo, 2
-- I - 7,, E-1 1-.: R A C 10NE. S 'I, ., 7
___ I ---- I ,;" , z1 t -1-* T A, I -1 11 "r I -. _--S-11tenit,3: No vale h, p_;_ ;, : i, ,,7_,Ii,',, ,i !!'Ro ,,,IL I ijj: ----------- __ I T I I 1. ,-- I 11. ,I"' AT 1,%-a,
- I , '' -_ ... ... I I 11 I -I I , _._-.-_ Q- .M1, il I A' I i, I 5IL7EBLES Y FRERDk A' ': T I i , , I 'i
pequefia corrusi6n cat ,T -- I I 1, I 12 % -, '' 1, ,,,, ',: ' '' "' 1 " I r I --__ I I I 1, 1, I ,,,, 1, A : 'm 1 414L
I I I _. ---
escachaT tantas pe fwi n,,s ,, ,, '' I I-- 1,%J'ICI_!tIA y DECORA(ION I I I I -11 I I I 11 I I I -1 I I x ll \7 , '_ SZ2,000 I %, il i -1 n9jim), RF24MA $160
veneer difi, :11a''- , I I I, ,,, I i- ,;, I i '. I I I il I 11 '11"W il pt.1-11 iii i, 'i" 1, - -. ,6.i- tmenlos. v, I % 11 'I'll I - 3I i I ,.' f; W)f)
:Hiigasc el ente rmflitro: 11 L 1, ie, I I , 'i I "I., 2 iii- .m.d..ftil
I "I I I 11 : _r1- I I Io '_' , i 111- I. Y i, ,Vi "I I ,,, 1,_, "I 11-1 i !" -, I I 11 I 07111. 1 31113FNIYIIU 11-1 I, .; --- 11 m-Ift". Mal.,
'r _L)_" ( T'_2_fi' ," % I 11 I I I I I I I I I I i -- I.. I h.biwl"..,
:1 I 1 ; I "I r I - I I I 11 : "' I I e _1 i 'I, I : I :- I " , 'L Y iIiIt"ud., t- .I,
.- .__._ _: I I I i I I Ie I
I I I .1 I A I I I T I I I A I I I I it., ot'. I I I I I I I I I I , -, I I I
3 DRES. EN MEDICINA , : I I I i I I I I I I I : , , ,, ,, ,,,, 11 T I Iii _.t. is= ilb= pviiT I I I 11 I I 1 8T
I, i _% -,t i, (ifk) :L 'I I' ' I I F "l I 1 ) 11", t "i' "' i I il
01 I I I ,
DR 0, RtVERO PARTI(-k-' I _. I I '--- I _-1 I "I I -, -1 I I :, I ,', '," ," r .
I I- 1, I 1:1 I ''I 11, ,
",- ,,- -, Pr IT I 11 I I I I I _iIT I- I i 1i I I I 1 "5 11 I ,'I ", "' 11 "ierril ,. 32,ok Rents SM
I -, i ,b, -1 ,1-ri ,, ,:l20,io, 1!; ,'7.% 13'm .1 I'll I 11
iii I '' "i"', z t --_ I, 1i I I r ', '_'_ -, - ,,,, I I 11 11 1, ,,i ". y 4 iil.
Q .... to I 1 , ,,, ,,, i i "', ,, I I I 11 11 I I i I I "I
," lilit, 7,, ,- I -_ -_ -,------ ___,___ I 11 I I '' I I 1. I" i 1- ", -1 AIIHIL Al'Nsr"I'DUIES !it ,,, I ,,, -11dft. .151it- o ,
,;,, ,!;.., , I i, , "I'll ___ __ ;1 ""Plii 2111, ---- I I I 11 .11 '
I I'll .1 11, I 11 I , I I 11 I 1, I I I "' III ,, T-l I '. r ,- !,,,,I, l,,i,,'j-, two
I- "' I I , , I , _t;t;_,, i0',lPlt) I'IAI,()%', Y 11 I'll I I I i I I I I _", _ili jii
I 'il 4 2 h,,,Ii,,i i i,,., 52iTW ... lim
F"ll'.. a "' I I I "I ,:, _: , , - I I q I"', ,j ) r !LL 'J' TI ,0 0n ;' T, , Z ,,"", - -, iT_,
C- t,, GC "- 1 L T'' 'I' !' 'I ""'i 'i ,_,:, 1, I ,_ I I I I I -' 1, 11 I 11 I I, I : 1 Ill "I "I T I 1 r I -- I' 1, , 11 I I I I I I 1:1 T %, I .1 I I I I I ,% -,---- --- _ I I ", , I I I I 11 I I I ." , T T 7 11 _11111 %ill', , - 11 .
d') DiI" __ %_ , - 'T I i, 11 11 11-1 11 -1 Ili I I -, ,,, N 't I -1 -_ ,. "I I "I '! I 1, I 21 i ,nordiil Cam" $10,5" -, -..", rl I P I'll - I i7 I 1. 1; I "' , , I I'll I I , T "" -th'i, -d- -,,. I r 1 __ ,,,,, I "I I I I I I T ,_11 -, ,.,__ . I I t ", '. I .111, ,_ ,. -1 I- i i ,,,,, I ,, Y ", "u., "ii- 0--ir,
i, i ., " -: , %,) ir!" II -1 I I 11 I I 11 I 11 -lf' onitil, ji, ,% 'F,', .,3", ) I ,,, "', :, _1
,,,,,,- 1 r -- TAPICE 11 BIMv I i , __ 4 T- "'j.d.,
I.." ..it, -1- I I -1 1 i : I': , I 1, , '111', I I ', -, I s-l., 11 il.l W-w.
I I I- F, 1:_1 , , ,- I v ;:",-'t)l): ,,;i., ', 0W, iI1'l T1A*fP I ft F l -:1111111 I' .1 -1-iL.- d, 9 il i-. 1 I ,,' I T T, -,- (; 't, I \ I, 'I'l ',(), I I- ,I I 1. I I I __ I I ,'Ili 11 I ,I I I 41 j_,.,;j'I-- ,
11 A F T11JOS I I I I I I I I I 4 I Irl-il -.11 I I "" I, 11 I I'll, 11 ill, I , ; D ... I pilitIt" 3 Willf- 1. (7.11, l, 1, I i I I I I I ,.- 114.OW, r-4141.
,, ,- Is,, I I 11-1 I 11-1 :1 ; .- I I I I ,,,, , , ,: , ':-" ,- 1--lie", "" _,W d _P I % I I I I I i , I I __ ... .
it "ttil I ,I I :, ,, ,I, i I l,i f. F NY \, 1, ''7 I I 111 ,,, ,1 1-1 11 -1, I , --- I -,r - __ S 11 0 W) RENTA $130
,i 'T t ,I I I .1 I -1 1, -I 1, -1 ", 7' "I '% ,ill'
_'. N- ,i.1 r , ., 11 1-7795: C Wj I I 11
:, R A M 0 S ,--" '-, 5 ,,, I, I I I c : I ,,, I 1, 1 ,T I
1-1 11 I I -1, , ,, -p-i-t". 11 I
__ -,- "-,- 4,
t- 71 Z- I I., I -1 I I I I ,, IT,
Al ; ,-I ,- I I 11 I *1 D % fili i ;2;"If'') i __- 1 ,,,
.#4,iI RA (It ), Y N 1, I 1, I 1 1, I I I I "T I- um, I I ,, : " .Ii m,,_ ___ _ ___ __ __ e- RENTA $230 riI,-,i,, ,-.. ", -_ ,,, 1-1 11" I ,IT l.i.. W,
.1_1. eiiij '--- - I 'i I I I 1'r I ., A1,74ENDARES r I r.d- t .
I- "cllkl 11111 Iti-I.T1 i-lit-I, " I 'IT "I 1, C 'i-ii- % , , -% I 1 11 I ': -, -;rl 1-1 I W. sw ex-_ P-.11 ill 1, -1, IF T i I-'] T, f, I", I ." I- ,!I i I i T, '' I '1- I'l-411".. ,,,,, ,,,,, 1, ,
.d. r, ITO p A- T PINTO A PISTOLA ,', i ,, i , ,i 1 2 __ 4 .r.",l?'_ I .1 I el I a ft 2 1
1. 2 11:1, , I., I l:: ,, 1; '' -d- h. ,"""'ir
6- _- -?".- i,,- c.-I ------------ I I b i 1, 1, I I I- 41,
,- I I ol. A410 A-6A5: CWWRO ATU1111 I! -,,, 7 ,i , ,,,, - T , !"', I I i "', ,; I I ': , , 1 111 _- ,,, '. Miramar, I Plantie $8,W
traquinas c--,,,r I --, I, % '. R-4.", ,,.,: i ,,,,,,
01 '. t" 1 r, T- -11 I '. - , -,,- i" , : , I I't It y ; ; filif, I 11 'I, I I'll i !
--,I,, I 1 T I ,_ 1 ,,11ii- 'R.'A". --ii. w6.1- 5#
]etas, ba,3tes, va4 1 as, _-- T ... I -- I I il
DM_ ARNA-RDD L 'CaE,"R, EAPRCIT r', , 1. .1 - I I 1, , I z I z I i I I IT ,,, I I 11"i". I- .i.,,ti- ;,iAWO fllf
lid.di W-.,; 11 -is-, -11- ""' I I 11 ,, I I , .1 I 1 11 __,L Pii-- Iny- tea parcelana, cuadros, Ii I ti a, R7 -, ---- ----- , ,,, ': I -1 ''I 1;1i-1.,2 .Am gi,,. -- ,.Et. ,,3i11.11 tal ,,,, 1: _ I "I I ; 1 2 , , ii ,- I "I ", 31804, r,'qTA $199
gi=' __ .zI,_,F--;: A-To5 ,,- I
__ - il '. I ,,, 1- 1-1i., -1; ,, = 14TI=
Z :. i-- A Ii- t, P-,li P h y todo !a cue quiera -, ,,, J allardo-FcT d c i - - _1 ,- 1, 11
-.. ve. # io, P.e- it' are lvos I T -11 I I ., ,e I I '!: I I "I Ml P L. A1.7,1ENDARES I i',i V.' ,, !Pl I I I "I I 11 I I t I -fi-i, __ T I : r ,b- 11-6,, 116.aw. 3 Wwi.
t.",,1. I TW- A1601 c vender Rap dez A-6785. 1,,,,_i,,;,, ,_ 7, 6 ;- Ha ma 207, Bajoii I I t, I 't,' I .11 I- 'I r, I I, I ,,, -.- I ".1. 'I"ll, I--, b.& 1- a.
D_, -, I F I
tiii_3 1.4 11 I I I 11 I I I I I iIV 1FT414L
.- c4tiwn-" 6- : "::- ,_ -,el I : A .4261 i -_ ;,_, ', ,", ,,", %I jj,: 31 ,hi;f) - I ii.- I
-_ I :- ,_ -, I I ,,,, I 1- I 'i- -, 1, ",
1 I I - I L, -, ill, I .111-- I -- -- 11-111, 'i ,,,, I 1 DR, LAZ" O G. BRAVO -, v__ 1, ", '. __ ", , ISOBERBIO CHALET $23,W .
"I' -' ', ,, N , 11 I / I I c I "I i 1-1- in ,I 'VI ... Mi_., njW ,,,__ 64Ao
MEDICL14A INTEGRAL 11 TL. Trlr!.Iluebje" Pile.. -. ,,,I w- -1 I I -1 I il I --T 11 -- 11 I 'T 1
-c I , i , , I , ,' i, 1 it 11, A, I It,"
1__ I D- ;,_ , I ; I I I j -, "': il I, __ -11I.- 1 -'-,1,-,.1I1 I1-1). W1, Vm-- V.-t- 1. .., I- .1 I 1- ,, I eat B M W i -_ -- -, -__ ___ 11-1 i ., 7.Nik.
"it"r "L I ii"- I I iiiii-I I.- -_ C11, ", _.:,_:,_" ,
_, I ., 2. --, i 1-1-11 -, 1, Nil. It7=,;= ,, 1 MIRAMA& $10,000 -' I
I -!i. -.ii.. i ,= -, IT,43_ "i'll,. q I ii -F"', ; -1. I I ", , 1. ,.11ki., -phil c. -- $- = 'a- ,l'-- -_L i I- "T' _- i. 'i-i -,ii _, 'l RADIOS I I I'll, I- I'll x i T. _41-1 A ,,, )H 1101 'ip, 11Q f 10(t
,iL,,I.i.git. je. fil.il.. -_- .1 --I t I- i -, ,- _- .:,- -- - T _.", I RFSTO glefl.fm .IlFN1;( %Lf: .": .1 ,il,, ',
-- -- -- 11 i ., I 11 Iii! '-- %. , I'll I Il. wi- I Wid'ie
iiiiiff";m". 9V 3 2 -1 C IV - -- I -_ -= i n- I I' -- i ,, 1. I 11, '-d- II "', I 'i I I 1 !, ,,, F- Ziil
I 1) r, i, I ;It() -- , I_ I ,
DR. ALFREDO COMAS 1, I I I 11 "Ill., SU RADIO ROT9 :. -, I -, I'', I I 11.11 ,, ,I "', _, ,!':
I, 11.11, 1, C 1, ,,
.Fi% ,Firugia I , i A,--", I I 11
1 .e lo Zos_ ; , -, ,,I Tl,.',', -T _'I'll,' ', NO PAGUE REPAR-4CIONFS "" PLAYA VARADERO "t"i"' '' % :1 jOFERTA [SPECIAL'
1. --', I_ i,- -- 17 1' ;7 I I 1 I 11 2 -- .11 I'll
, 1, -, ca-"a en S2 20 estil" eumpeo, Mllt.,VUW ,7 400 'A I ItA I I,, OE I.ribdlll. f,-. --,, F.- ,, I -, , Z', I, .11 I I I I I !", T"Itt('1A "i IAR, $3f, ,,, 11 11
,iallwad S111111. iTlIt'! i ,,, I a-- -i, -" --- ", I-- , -- , , _'. '11 i PORTUNIDAD!
, -i ,-_ ,; .. .... I -1 I,"- 'I', I", "I
c. 11 --T : I (hid; : Flff-14_v ;I,, T11- lTM' NIFICA S32,500 ,I, ... AmiitatiiA Ai-Aii__. W " M Dos P1 ANTAS ; :_ l-- T- It- --''-- .- Gi N 6 L I r
TrR.,.T M EMV F.-:', % jS "I 11 I ,-, ,7 I 11 n cn I I ", "" I r -' 'i_:
-" "I 1, 4a r Ma ". "_-i "" ,1 -t".1. ,r, ,* I I -- I 1 t _b ..d. tlldI -'-r, 1- _--- I-, ii I- z -ijT- -- --- -- IS ,, ....... .... 1 11 -- lrl --W. d. 7.
I Klc l 'iff, lci .. ; 11 ,- ", T i "' "rr , ,. I I 11 _". ", Ii "r.A 11 I I -_ ,-"-,"- D-634 T j 'r .. ... I I I I "" r'. I ,., 11111DR-mXTO L i'l-01- Qll Il". I RENT I 5117, IN J- .2:o I7 4A 95 1 :" '- I d"T 1.dft .Enfermedades Nerviot, "' C- I~ 11 I_. 1 7 11-- I I I % 3 Z, , AMm x_$1.1 am_ -- i, I- ,-, ,- I I ,_ --- i --r ill "I "I .f, ir, L :,0 P 0 KTU ,J) 1r) UNICA'
_: I% ,,:Ft % I, 18,5go % r, -, ,,-,,-_ , 11 I I 11 _.l. -W
"I V g'_d.l ___ j- 'j- i _-- _- .1-", -IiI_ t 1-1 Ii.. I-- I 11 I ,IT ;j/,i I I ,r '- ,--- ..,j-'," ,, n jii_ ,
gla.dw_ y ...'an, ee! j- -_1 -ii- ri- "-' _-_ F .... .. ;--. r cnder-t t"I 'i ,-i i - , ,, i, , z ll I 1 I 1, I.' T
I i -__1 "' -Z'lr I-, _,, r I 11 1, I I -- I -1.. I",r. ; I .' -1 W- ., -21 '
--_" 4- T ,,, m- 1, ';r "It-. t'll-ii- ":'!i' ; ."o We- W.
____ '= .-'- ,, 'o.f'-_i. COMPRAMOS lit U E B L E S "iada fabricar r', %-,,.itica. jcti.. ', ,,, 1, ': ,r I i-',"""" ,#
di,- 1. I i .tl a I :, l1j r,:' .-, -W. I.]., --ld.l. 4
I.ut.W MeitliIil ,$, L. P.h.- Sr L4-- 'dornos porcelanas, jarrones 46 CASAS -ied,- _1'4, I! i", ;*. Ir ,,, , .11 lill; "I 1, 1 .,t,,,,, _1_.lkmm W.
A :r 11 .'* o r I y 1 7%4 ',I --lil- - ;,,- I I I .
c-1-5 vajillail, cristaleria, plata, itra, PL*HER* fti -FWI TA, MIAS AC*0 iafia completTi, -ileina, paitie v "'.."" I CAS A.Si $11.W
_, Dos plantas-esquina I t'n' portal' sala' c' 'I " r I I~~
tes, juegos cafi, cutter. Jlu- T-- -- -le-, ew- i patio. $1,40001 entrada y Playa de MIRAMAR: $15,000 1 12,W s,3125491,
rillan RENTA911B.-EN SKM itra I 2, r " I I 11I MASTORN LES cribir, prismAticos, Anitigaoda_ -D7-11 N- 11 4' .d I

RO MUXO tos, caadelaibras lAmparas.crris -j '- 7 '17"'.ii"? __ ii., mens-les. Fabricada en _', 11'_1,1 -- "i-iDR. AIIJAND taL pianm maquinas co_ er, es- =, -, -- ; .' ---111 CHALET $11,200 r
-_ I -7r-,- v=-', = fii.! -,--,,;.-i:,,-.--,-._ 1 o'o r l. -- "-.-. I 1,1, "' ' 'r-d'
I VIAS IMINARIAS -1 n. v bello "Reii,7.rto Na w,- --lud., R, 1_ .01 -- ?.*m MIL 'Utu.,,. i- i. ""'t- c- d, 1, W"', I, !,,, A' "I I T11 ii, -, ", -l- ,
,, __ 1 I"- ?- m-e-11-- ,"- -r, .- ,,,, I! 111.-, hti- j-WS SEXUA 2X1 1.'Mjf6o Lxis dii e Hij.. "'. C.- '-- .,""" _ 'u-, -ld. _N. l- v_ Irre n-- ", Corti- ---.- !.. trI'Ir -_ ' I -* .. .... -. -' -r a
T.v. leir -" I. Q.Nt. c;;;W;u, cl, des- 'Equipaje Rapidez. Casa 47 ORETOS VARKIS C1. $14.25k KO ELY. UHALFT: $23,00 '11"r P ', -- -111,11, ,.i fl l I ;.1-1-- 2 W-, hiift- ,
M"ie Vilie.4. ..--- ---.- '11- _i ,,, -,i le,, -.4...
.4u _= = ... Wrez, Bernaza pre Solar pagar,! 5,ic:lente 4 "" 1!:t, I 0-1 War. P,,,,w,
i,__= r",n.i_ -, , y Tenjente Rey. I -1 ---- - j.,dti, lw B,
'0111 i,., ii ""' , N _K.m__ ., ill.."
Ciliiriil diWj d. s. 7. c A-8232. ljo I plant VaC' IS10,60 dp entrad. y $!,',., i;it,-,--, --I- 1- elil.i.- I ,,I,
.1 1. C-ID78-17-28 Oct. REFORME SV COLCHON 'I li ; ii 11sualeg, M-8221 W 1-4 Aft 3 -Pli- 1- I _m. g.,, -- -A., jw
-ri. ""'d-.q 1t_ """""'M. I Rf- .) d. -kha) Ni-. l--. lI)i- r "--- .6ild. ALMENDARES, $17,250 ir Wit,. .mi.d. P.W.'ri,3141.
it. q- = dir.,w -1 111 m m-, i m- 111- 5n ESQUINA
emes Fg, ,. F "' 6 D-M51-413-3
dr=w- m%:W Compramos vend -4 Wdil l. 1;T11; _Mom I
-Y -,-r- I ;;,*.-.,,-i. I "_Itli -4- --jit-r -1 1 $26,500. Rente $270 '
I ", -Ir .. ., -4 mJlI)t), is "I I .,
1:_ IL ME.SA..RAMOS,, Empiefimmos Joyas Antigeem ,".1iT =_- ,4,_'-1= lo 11= I I 4'4. gr-d- baiiit.fti4f ZADA COLUMBIA 660 1 KOHLY: 'i"".", ".- I Al- d-, .dimi. .
I- -*T.=,=.-111__--, .bj 0- _., d. I ,I - ,," .- .rzel lJ", ,,,, t. -I",wii :. 1, I'll, 1 m.g,,if:- .1,1 ,,,- -- lll- -ij.'% -I.r ""I ""' --" _NiiNe
-1 1 1, T'- ,, _, ,.., 6,: ,.d-. .9= Y '"", "m- P-_-- M, i t t __,,,,l linur.- K- [ in' I"l. ,; 1 ,,- f ... t. .1 i.e., .ii.. .. 'W-rilt", -,- i,.j
c.l.be-11. _j.A AMERMANA',, r I I ,. I ,, ,'.";,,,,, ",,".1- ,-.. 'p- 1, _- I= 4 pzzllit
___ 1.1-ft "a, i SUSM W E Y ANUNCIESE EN ':,, I 1 %.11 ,, 1,, ,,.A,, .It Ii t,.N-t-- 3 l,' sm
'- Y- , U "52Z. d- -6- Mil"'t, y '_'I'dii, -.i.. ,-Tir i ... d. ;= = 17-612t ;, ,
N,,- t T11tt- X1-4)4i%1 1 ;- ii II- 10- C Wad* W, i- "I I e 1-.11'er -, 'I h=
lEr: "j .4- -L',i 4.. 1 Ct,,I Tot m-r.,x 1 1, .., x .ft. - $4"m
T '_ "A __ _. ., 9-.*,, m__ ,, iilil. .,- 3 il-- 3 --i.
'IT#" aIL7 --"-T D-4176-34 N.. c-22-11.31 om 27"31 EL 411IL" DE 1A MARMAki" U."4,48-25 I D4"mmo_&wmT7_ftm_"- lei' i D-Gssa WDJ R,,,iia 1414. F-eM. &-D_6m4$-v_%
i I 11 I r _", I
I
I
I I I I
I
I I I I I I I I A 10 ('XVII '
PAGINA TREINT DIARVI 'I'T t A t1i RMI, III r)r tjiRjl r j, 'W)
__ _______..__ __,_,__,___,_ _____,____,____V E N T A S I V FNP AS V F N T A '-- V r NTAS VENTS V EN T A S Y F N T A S V E N T A S
11 11 __ __ -- I I I I I I I P I-) I ") '
jq__'_'____ SOLA I RI ', l; I 6TARL IMIENTOS I- I ---- --- ,4 MAQUINARIAS !16 MUERLES Y PRENDAS I% __ LIOSINY APkAIRAFOS RADIOS Y AVARATOS
j A(JTOM0VlIF_' V A(U & MUEBI.ES Y PRFJiDAS I')
1____1_1 - __ -I---- __ ELFCTRICOS
___ ______ _,_, '. __ - ___ ,_,_,_ __ __ FLFCTRICOS _____ I_,_._ __
11 ._ 'I I I~ , , ", "'t, -- 't'll., IN IN", I" "'t" III I- ,,ril- I'll Ill jl, NIAGARA" A-7642 APROVECHE FSTA GANGA I 1-11 I.- -_-, ", I, ____"' 11. 1.111, I- _ ... ....... I "I I I 1!1111 I I L1,11, , I 1 1 II i
-d- ,,,,, f 11 11 I I """', q ,- ', ;_,.":, ", I.' ,11, :" ,, , ,;,, :; ,,, 1 11 I 11 I A 1,1 11 11 I I ll "I' 11- 11 Ili I 1' ', 11 I (
".", -- ,, ,; : ", l ."' _,I ,, , ,,%, ,,, ""
,, ,_', ,,; ... ,,, ,l, ,_ l" :;l'-" :,.z 'Ti, - - I,;,, "" .. ..... .... "Ill, 1111 I r ,,,, !, I 11111) 111111 .;111 1111' *, -, ;.,' '11'11 11% "I"IN' 111'1, I -' ', ; ,, ,,, I;~ ":_ ,.. ,.
,"," I 11 I Till .11 1; """ , , l , , ,, ,,,, : I I t r, ,'; ; 4,i 7 ,"""'i , I I 1 $ ) "I IIII '- ,' 1, , ,, "I ;W i
.1- 1 4i I'll 11 11 11 , I fll"ll IA- I I I 111- 1 ,I- , I 11 Tl , or t';r n -11 __ _, "l, 1, ", I I 1_ I'! 1-1
i, '' , _., 711_1l1 ttI -_ ,"', ", ""', '-- I.,~ L'-- 11,1,0() *q k,, I ---- __ ..... "''I. .''""', --,,- 'N
% "V._, 11:111 11_t 11 11111, , ", 1;- 1. "I 11," ', " ", ;I -,,-'.6. pi:liriij Ill- :" """"" """""' '"'I"""I ...... '_, I-w 1 T 'u, .--fit" itxosrr 'IN- l", t-- .-111 .... .. NsuALES, SIN P,
, A , 11"".1, 111. 1 0, d-l", GtAl" "- llf-1, 1111- ,.%, L : , I't""I'tI,
,,,, i,;:r TIiT c -,I 1 14, "-- -__ iiA l "'ll"- i, :
I ,I ,,,, ,,V,,IQ (I'INT11, I I w ", Lot, :,""""", ,"', ,,, ,
,,,,, I I ,, "I ,-,"'." : ;,: Tlwhl rwif"'; PhIP,:, Etner.
YtXPAXTF%K.fl11T W01_11111_1111 11' : I i 11 '' I Ili' !I I Z -. -11-1 I. ;t- '-M, ", '1111, __ __ ,;,- 1_',.-; '2 4',' "' P, r n estuvhP, rlueva ',', I I I'll oi ,I ,;"T ) ) ,t, % i-,I, rwA(,!,,.-., nue
,".I.- -- 1-11 l. 1, -, I,-,, I 0,1 "'.""', T--- P11-l", 11 55 I BICICLETAS ,,, "I"I" 'I- de pwitif-t Pi.vamos .,0 inte- ,)
---- Ll6 j- -Y; _,_Wjjl -, 8 I
,- A.id ,I.J. All I, It, je v It,, I, 1, 1;-- $-, ""', T_it L7 Ij T, VITI. 'I, I'lor Lit, Ia I'la, viltPges 359, (-It- r rv i I,- -,- --, Pill, It", I ...... d"'Ar 5 1,00 rw l')ff ValI- P'.llis.-I A , I , -- It _--- I-it, .11- 01III-1,, 14,- "I., 0.1-1 'ev Y Amargura: ,,',,, ,,, ,,I, ,111 11-1 11--',l',,,
I. --, ,, ,,, ,,, CA ILLAC ilt ,,,,
-1, nl-. .. I'. I I ",",--l I it', I I " 1111111 -T. ,,, 1-1, I I I "I
lib -Iqli, &1- i, 1. l. 1-t. .(:6---- IT-, TPnwrTt,, 1, I "I : T1,1l;, ,; I (: ,J wl; 11!n 11 ,lei
l W, 11 I, F "I.2i 7,14l, 02, 4 -M- H4-1 ' "' l-- F""' "' "' .1 ENSUALES. CUNAS I~, 11p 11 ,I, J I 5. "I"lil" .!,l i ,,Jmnr, le as, "Ca".d- TI.I. C.,le 2, "",-, 1, 11.1,- ,, A-991, ,
", Wald., -1-1 I -1 4'- "l., I 1-- I~, -, ,,, : -, -,-,-- 0 Ll I a L. a in a S 1 2 b.randa, '- ", ,
z OIICN "IA 6AI1,I 11 11111 I .111-1, ", I ',1-111, .-)" -- -, j -1 ------ ____ ___ __,",
''I __ Al (7- I i2- T-2-11:0"" '' -I r ,
ill"," til(Ill"I I'll "' "'"" it ,
VY 00 ESQVIIIA Y 't I I 1, I I I '"I'd ... t I -- 1-111, i :: I ", alk) 1_tT1_15(1_,';f 1i
, "" _, P""', ,ill F ,_,-,
N _, "l. ,",,", ,j (),: "; I ,-. 1, ,,, ,' ,,,,7,, jjtjevo ,ln os en juegos cuar- -- I ,Alt( A R
, ,- " i ,,, ,? .,E.l V .)
,.O V. dl,, - "I I I 1 -d. Uiittit, ,, _,: ',' ERADORF.S "!'
ll I ,,,-' I 1 I I," de L-' 'wi SI I.0 i meri,,uales, NEVERAS 7 PEFRIG 1- '1111 i- ,
,_ 111.6 -,I , "'' _,l% C1lll.V1.I r, I , I ... 1 :,1: ,. I ____ ,- ,- ,._ . ..... : _., __ , 1 ...... ,_____ ", ", -, ,, '6",, 1 1, -, Ill. - I i ,;_', - 11", Llmerlcan'r, I-- -l,""I FT, FAMOSO I
It I .. l r'161; .d ', T- ll Il VENUE BAR I FAOII I. (i A I A I'l I I R A -- '- ;6 MUC8LES Y PREr4DAS, C"Icit l'l c's 'Y'k "' I I 11 1., ,,*.,1,1 -11 ," *' ,ATENCION
S_ l, ____ -_ ____d-C.11. X N4 1-41- :, -- I N-i-I, l, _m. ill , I I GAN6A, GANGA Florseda, 3,00 rr"'rmlider CI- ----!, , ,0,0,1, I I 1 1 ' '7 1 I 211__ I -I7, 1, f I I ; ldl,, '0:m pi(" he rebajado
_,'!" ,,, t ,", ,, ,,,,
"" -- I " ,', '!' 11, I I~" I 11 11,11, 11 I,- I I IRTO ill, 'I'- I'- rnas plegables (!,Ibrlete, C"Cl- T,, :- -, '_ "", -, ,. Ia ,,,i"'. cll,110. to .A. F,i ,_ 1, .-, Ilill-1, ,;'),'l Fl rwle It
I~ ", !" I, r_1 12, I IiTt'o --- _mliitlirt , 10 C $55m.
" "- ,, ',,'- 7 Ti a. S in Jl),,vIult, 261 entre INI u- -- , ,,
,! :l, ,- I I I .1 11 I, I ... 1 I :1 I I 1 11 I I I
1--,. A-T-, -- -1 11 --,21 I ", I I I "I I,-, 1 ), 1, ... -' -, " ". '- : (, -"-- -- ,,' ',
-1 -- V1l-., --1-11-1,1- ." ", '-,, , , " : - , ,, i-' a sus digtri1.111.t 1,119.1 11.1 tt -- ir '_ ] "I, -11111-111I lI1'2',",,',_jt 0""', ca, a P(tv % ihwf,, ;-_ 'Miieb. rjia "La UniEN LA 51 a s H ENN 1 A IC..1.!t, hi-,Il, to, 1-1) 1 "Il ill "I I 1%,11111,11", ", ,-, 0, ,,, 1, -1- I A N9A k,,,_-if ,, "',
.,,I __ ." --j_____ _ARA --- -- ,,, ',-'-" "" i 11 I "I ", I "I i" ,, I, I -, l, ,-- 7 I ____ C_60_56-,30 mt, l 1, 11 i_'_ ,,j ,,, 'Vi- as, Teltifonos:
Ill I. .1 0. -!", :i1m,111", , "I L ". 'I'll ,,,,,, I" %,' ,, "
to-, .-I. 11, ,),6, i ',.,-_ % t%" GAINGAS DE VERI)AD A-4,57 A-X I'll, 11
: "', I II I -,-- , "-,11 I AYEST I ,,, I T ,,, I- 1111- I i 11 01"', ,-,"!- I i I 4&6-59-29
'I.-Io. d'I I'll, 7. 1- I'll- ." ", ,,,J,, 4 -"
,- fo_ F_1, ... ', 1 - -;---, : 1 , -, I I ;-,T '! I, , P _'. I ,
.. I I 11.A l IIII I ,- , ,, ,,, ,, tf , Ii ; - T,- 1- 41'2 1 1 1 :- 11,"', "- 1- f ,,, ".
d.. g, _'." ", -sio35j;; -i- --- t _:, 'I MUEBLES A PLAZOS 1 11" % '; ,:,- -,- "" __ __"", " i, , , 11 F1-1 (-- ,,,, 1, 1: ,,, ll t, d, I- 1- I", ".
, ( I I I -- I ... I -,- i 1-- .1-, 1-11 f", -- l-, ; : ,:"I 11 -l t ', 111, FAMOSO Ft A IJ10 "OLYM.
____ '. , pi,_J_11 T-17"i, 1_1_I 1_-_11 -, ,,,,,,,,,, 1z., 1-1, ,,,,, --
I 11 11 I I "' -- l- ,, "t -I _, I -111 ki" I., -, -- ., "', -'- 11
UNA, AVItNA I[XiiRSION I , I ,,, "", ,z,,T5 ,,,,,,1Tl,:',,l, 2t-z' -n- I l 1 1 "", '- l,- I I 1111-11 i 111 111!11 ,, -- JwC% f, 'T"'J" d'! ]as Amiri, I ',',' .'_ I ", ,, ,,, ""'; t-fl. 1-, ---- I I I ___1__1__1_1111_ 1 --- I __ ____ _AP, .,.,.,A.. P.- " 'I, '-rl ---- -- 1 f I :2; , 1. '!, "" ,%:, -4 .- 1;11 111",,""11. 111:1 -,l j, 1, L', ,) pueblo cuhan*
Ill".'.) S.A- ,I P'S". - , - _ ___ __,__,_ t, -1 I ; I_ __,F , ,- -.1, 1, 11 :'111 i" I .-- :'l .: *,,,,1,, "I RUTItIGEHALK)RE's N fl, h0 vi, s que nadie parts
-t., 6- I .1- S100 I"', ,- "" I ", rl m inEmumffoT ", I '-- s,- 1, ,-' I ,H i IIQkjIj)ACjO, '
I ,__ 11 ",I'll ,, 11 ; C I-I -- -- -11- ,';, L1,:'l, -'I'C', con V1.00 c'n--ItI. ITIS, j."t- "',_ _. 1-1 11 11 ,ill. 111)V- -, _____,___, """ e ... --"-,-,----- I iSIN ENTRADA! ,"', '- "I ", ;',"- "' 1'11'1*", "" i",
"- ,,,, ""', "',". 11, 1 1,--, ..... ... 11, '' , ,,r-, ,,-,;, Ito U E Ii 1, U R f A CA ARFS, P,
1, -- ", -- - ,,, ,! ,, "!,
IS1490 601A. -QN I I .1 I 1-,1 I i ,,, I ""." I , ,,, I -, , I li", ." 11fl" C-1111NII '. X' tIll", "I ...... -', -- .... ....... .. 1, 1 "";'I ; % ,_ I_ 6 NT'-il 1',' I;,- 11 ; l 111,-lll- I 51-- I I '. :",,, ,', l,, i ,, ,l,'I, "n f ,, a nmait
" 1 I , I~ I., I I 11 I Il", Ill"l 1 1 '-, !I, 11 V-g, ,,,,,,,, ', (),-, ,, ,r di Atkbuvikac7;
"... Y T- ,,I'. V """ I I I -11-1 I j I'l, 1, 7_ -1 I 11,, T- 1,'i 'I, , : C'jili P- STl- !- Z t4,1", ?" ;,", -,"- ". I -- 11-1111 "11, -,-- Ii- I
.. W .'... 9.- , r,, __ 11 I, ,:,- , I 11 11 11 I I I I I'll 1.11, r-, "'u. , m T,;, t I ,,;, ", ,;"I Y
__ I t'EN't)(I TRICICI,0 CFRR.Atlo , 1 e I, T, I., Tl lwm, ltive- I l :-, ...... __ ----"- L - 11.11 l l1-,,.__ -, I'll. l .1
, I "- 1, i, I 0, -A l -,-, ,, k,
--..- -.-..- - -, ... lt ,! I 11 11"i I 6 11 IA. )_ I;
T; R_, M,221 1 m_11_1 i_;", -TIN__ ,, -__11_111
UN S6 11 11 I -- "I I .- -1 ", lt Ptc ""'; j ,l, "" 1 1 I -, I ", 'l,, I.";, : ... .. -i 1, I I 1 ,t , I I d, 'f,'am, ; -! ,! ;C -i -- ,,.,, -1 I I f .... !11 z "I": i ,, 0-1: "IC _'I" I-L I n'rv; il ,:- ,,, ,,,
_',
I t-11 I -1 _,",", --'II ; ." ...... ,,,,, RP DIOS PHILIPS 1949 ,-- ,,',!-!, - -,-, """, 11 -,,'- I. ,lj., ", Z ,,, 1, : ,., :,","",_ ,, ".t'."', : , 1 ('-C pj lne,:, -f"I-i H, -- 11 1 ib ii.;,i ,, L,,: ,- ll Cl, I !- "- ,_ '11""""
_- 7_0_ '_,_ ,, I ,; ", i , r,, u, a- ,
-;-- 1, ,,,,, ,,, '. I "'' ., 11 t- I 1-11,11, --, "I :111 11 "I __ t- ,
I 111d, ,"!'- bics ot -, ,- ': _,, ", -- ,;,, r,,, I 1-1 _! ,:,
-,-, __ _____ ,- --,, - -,itrma, "."', I 11 11_ 111 L' ;,', .. "' -,
l 6fi 1"", uj"'- I I '':I I _T '-- ,1 ,,- P-:,- I ; 11 I-11
,,: .:" z, "I""""'. ,,,, ", I ', --- ,' L I I I tl 1 1'111' : ,1
-:" "":," ":_ 'P11111 11 It-, Ill- ,I(", (_--ic_-, -, ,, ,1-6,! ,, 1,,,02 )-_, -!,, -I -__ -,- o 1, _"!""f_, Out, I I ;uu I u m I I o I 614"WA ""
x-311, 11111-1111T _,_ -1 ill' I -_- -- -, ,, ""ll, '_ I ,,, ,;-' ii""l 1"", ,,-- !l"I'l'j, 1, -1, j I I , 'I '-, 1 .
__ ,,,,,,,,, 1, ", -- -- --- -- -- I ,
__ __ - -i I I'll C(Tl I - i I , 1 I I.-I I,___ ,',.' ;_ I "'. 01-r")" ", I,;,t -, ,
CONVERTIBLE MR., T ,, ) --,
j "' ,
"I I .:- I'll!" M',, 11 '] !-', -; -1- ,, i ... r ,,Im, ." I
111___-1__-,___ 11, o -f-I".. i,
'It 'I Ci I __ -.-- -! 'ILA CURANITA' i," "' -"11 NICANOR -BEL CAMPO 1- I'll"', 1,1 , ,i ."'ll"' i"I ",rf ,, 111di'l, ,est iiurft:-, ..t N- lt_ vl, I I I -1 1, ,, I, T I.- IT- ,-,,,I mt'! 6tiii",%, a )",(AIT '' ::f---.f,! ", "I
, '. ,,, ,,br_, ; ,,, .11 '' I -- I-- ,') ,',() prl firv,
IT",: % ,. ",) '_, :"; ."".I- 'I, 1, I .1r- I 1, 1, 1, I ,,,, !J 0 u d n-,l ;,f ; 14',, I -i a , I -, :",_e, si"""'A LIP Tit,,S C-fl,- I :1 I 1, ,j I, d,,,; It, $
I Zj- r I !- , "" 1. ,__ 1 -- -- -fZMATERIALFS DE CONSTRUCCIWI,, ,, ,, ,, 'f,,-h, -ti
.I! cw -,", 1 "' '_ ""I I I 11 -, .; I I --- 11 Ap,
"Ift I I, 1; 1 ""z I --- I~ ___IPIE ;,, ("- 'D j V;W- ,I T", I- REFRI(,ER T)OF HARATI51MO I Y FFECTOS SANITARIOS 11:,!,, oww"". %1]"'hi,
"'AdIlil"'. I'll.5W 111,7= te, ------ I- -1 I I ,_toL:-_,d ', (_, , _:e tvt I 1111'_T _"_ --- I I 111111 I -, 1 ,- -- -_ ,,o,, ,,
,: ..... qI --,. I 1, I I 11 11 ._' ')_ -t- Zlllr "', 11 - I.-
I i I I ,, '', ,,- ,
',':Zsz"Pkl ,;, i R ,f,; ,, _, r,, I I~ I :11,11, ,,,
--- I I~ 1, 11 ,,,,, 1 , I ; 1, ;I', ;j ,I ;,r,
!i c', f'lj ) EiIj1'C ,j-_ - , ,,,,,,, ,I- l, 111 e '! I 11 11 I i
'SEPARTO NALOY' EU IME. 11 -1' "' 1. ( I r ". ., : I '' I " ,,,, .- r, I I I 11 -,- I), I V t;, ,'l 6
,,,2,,'_':4 lnd-u I _11 Ii 1',,,t,, i, I IIII'._ -I---- --- --- as importaidas ", : ""
i I'll, "I I I I 11 T '111", 1;111 1 M ader
-- lo"er-Gu bacoal RAP EN CAIZA _,_ .As.-S(If) I ,,, I ill Orjuo e i" I 111,11-1.11 I., "'.--", 1-1- 1-1, ,,, 111, .1, ,-l --------,-,--- ,--",---,- """ ",
sin CADILLAC 1947, 111DRAMA. -- ___ " " 3 ,- - '- 1 --,,", 'r,",

dad Indus= .. c. a-C!1s_1 T -, ,,, "_ -r-, , ;__,_- pol__v, , I , , I I-,,-,, ctn i 11 11 I 11 ll i, 1" ", "",%", , ',,,'-' ',',-":",",-,.."r ,Gf) visip.Umriros, AUMCA ...
faltadias, agua Y electricidad,, ,,,,,, ,, ,, "ill I'll, ,C, ,il,,, 1,'t'. ,, ,, ,,, !, P, !_ r , ' ,,,, I 1. ___ ", , , ., ,,,, I 11 "11, 1, --- _____ -,
I I -,,N, "" 11 I :1 I :"_," ,,, ", I'll, 11.11.1-1 lill ,,-,Tllcl MAt.tIltillf, 141"" I'M
Compare ou Solar pagando solit- -,'_ ," -," -,, ". _11i :'i Iilp-, "t, ,, IT, r,:0. I tl 1-1, 11" I Tl I, -, I A,- "' _- ' -, z ;,,:: ,- --
; !, f, Pr, ,,F F"I"', ;, , -, MIRE ESTO "-','- -- ,-";'-""-,'q "' I , ,, ... :" ,%. :,, ,
I mente $10.00-de entrails v $70 l "" I'll' Il:""" '. -' 11A .,
mensuales. Aproveche los pi I- --- - "", I n i D',J ,'e 4 _-v-1-11 _,11 "I'll 11-7 li 1,01-0 $10,00 NIEN*StAt -- 11 1 TUBIRIAS I F 11 11111.11111" z z (',,;,' ..
eilos do friauguraci6p, antes qui, ",". %",," ""T ll.- 1'111- it," I I ii !i Tc r r ,,, e ',IfL, , -, ,,'!,' '_', __-"1 '- --' , JUEGOS DE CUARTO C, ,- r"". ,-1 1, V1, 1, ,
It, 1losada a Hijo, M-8221, I ,_ f 72 11, ", I F=n ,lab3Tl -c:ned'-'r, 3.00J !"":!, -, --'- "I'll" -,-;'-, ,I'1,1---r _" 11 I -, -1 I 1 ,_ A- ", ., I ,,, ll". I V--- "', ll,, "; -'- t, ,,, ,Tii,;,.--wtpira ,,; -, ,
sulm I ,' I LIQUIDACION HEVERAS!,,,,,-," ''" ", i--, I Ti 1. -T 11-11 $ ,_C; ri ; o, $ C t), er, ,,j_ A PLAZOS Y , -_ ,,,, --- "- , "" "" """ 'I"
1-1).6350-40- "' ;' -"" -P -," 'ENTREGO SIN EWRADA "' "' ,a 1, , 1 %E CONTADO f) _",* t ."" 5- 1- "l -'
--, ee -r, I 3 I'll", I,~ 1, '' "", "". I~~ ,, PI~ ~ I I inlc!: 11,1 f','-,)F ,Cal V_ ",%; I""'p, o'." I ": OIS, ("ILT"i "'-' - ,, I
L ...... n* nC3 -: ENDO F041SIMOS MUEBLE5 te rcina. S 5 1)). plezig suei as ZA---r orTIRTUITITI., TT'ini, t I --- -,- ll-,-, 1i 1_, I-V "Ill ", ,,,, ., I It __ 11-1 11
1.4.,,,, t 111.1 I, .et- 4 --, ,,-I, e.a, 7- 1 L- :- - I ,", I - t ,- '.
r -, t: c, , 1 I U e S r -, -, r t I (4 o, r-, e c n 3 : 1, ,
VAIMADERO' ,1 jr, -- ....
l, -- , -, -, Y "t-, ,-- ;NIOULFNICE SU BARO! AD.
",,'..,T 1 1, --;_ C"", li. I 34F _- r- I- :-, ,- I 1l1'!,-;,,_,, 77 .Iebl ria ,71 mo- !- I -:I!,,-, I
ft -4.,Z .1 0-f clll. ti-ip"f -- I - -.- I I~ ---1 11 1, I I I I &", i ..... I .- !- "j! -, j". I PIANO Dl," CA5DAD
-1 C!s, Spinett", verticals, 114 cola
kr. ..a,. 1. 1. .1.- .,,,lita,, d, t.11. J.-t-, A,~ i,, idaot s, l, ,,Tm T,:_, -,, "I I -_- :_ ., , , I -;17- ,R-j mire Icis mls 11 11 11 0S toa
.Pjft4j4 -N-.... 6l, I. __- il_- Ml# I I I 1 I -1 ne '% Sn 1- e' 4C6, .1 porLapapel, jaboneras con y sin .
11", 02 -&k IA." TI.U. Wlirlt,- 11 Il a lrr 'D ": -, a :_,,- ; -, M -_- tt, -, I 67 UTILES DE OFICV4A y, convertibles en chimenea.
1_ ,_ "' _a=6711U q. 11
will'". DWWO.14 VENDO CAPE CANTINA I "-,-,:i -_ I, -, 4garradera, formando preciosas
I Rfu i c, 22 2 1 ,- C i Q S _116_2 6 Oct. fflltirga novedad! Venga ver
T-X. 4- .1_4 T--.I_-,; I
APROVECHE GANGA ; *". __ I I I lill "I _11 11-1 V1.1 111111 1_ 81 R.Os L-cl "JrrTT;- 3E clllill 6-A oonchas marinas en 10s m s nuestro gran surtido y conse____ M' % --
IW ft. b.llto d. p-I., -Ia. ,,, 1- Wlniill J.141 A, _r ,quCb1trin SANTA ANIELIA ,1
"""j". -";""t-' "4d ll"l,_ 6 1 11 INZ. NA GOMEZ. AFAR ,,', I ; I lindos colores!Azu], Verde, Ro- uiri mejor cabdad por menf)3
It l 11 -1 ,, -- -_ I -' -!- ,_ I ,
_____;!:,4. -I- 7, it- I A 11 z : 'I -, I I ,_ ', '', ) N 'l-lis 1 7' V _ ;_ , '45, e'ec'u =& I-; , -,, -, , Fr, 5 ett., R"nomlci? dinero erlyn1- il .. ,RmnenI '- Sall-id ilt lanrique, S tl ,
W; ',_ I I -, 1 '111"-11. 3-1-- 1-11 Irlinero 2S aiios de cridito noa
_71p --, --- , r 1 -- 1 :, i --,, c- c,,-, prandn a as Distribuidorus i' 11
-- = ,-...., ... -AL*__1_i_.101I-l (j C- acl ,n -(,1 1._ Te:--2_-,_ -- -- I.-l ", espa don "La Predilecta" San
.1 i-11. 1-11! .*Jd-- _,, -, I T R" --- ,
I -1- 1 il TalipA
D-0040-20 = "';1211, ..... .. a "! c,-, Ti a 0 tom iv 1 1 e 'a') n,21 _- S , -, "T , , '. F I, -. ". ,---, .,- ;: ki,_,_, .'-, _,', ,,-' , an Rafael 803 esquina a Oquendo.
I,
V, -__ RIT- ---, 1-1103
VIIIIII9 PO-M. 191911NO 50 VARAI 41 '-s"I" emri, _: ,, I I:"2T 1- -- --, ; _It- C.!l-I 11 .- ___ C-190-60-2-blv.
Tj ml dr,-_ n',on-_"_g man,,,,' :n -- '- ,,, '. -, ", -, Z, ":
-1 SE VENDE z 11 i i N qui ; ,_ :" ;- "Scribil I 1:xor I I I I-IN IFIRANCIIS. Va
-11 'BLES E -141iI-, -( ,I,, "- r 1,!I,_. "' ,
t._T1A1T A ix_=4._Z= L1 -,I ', ,INODOROwBIDETI _EL Ali -qr
6&,, !),-,c,. A nrr,; ...... -_ 1 I - -1
.i& 2111, 0-mawil Ft. 1.1, l, -IT" l, .-. e-" ,F l ,, -. '. k__ )IU1, T' _' I DE il i IIR ', ( 1,CULAR rato sanitarict que pre to d w ... w-oui. P- s *,wO_";#_s*_.
- I I -, L : , --11 1-1 11 i
1 1. --. d, "u-1. T L)"l- _' 1-i 11 I ,
MIRANAW Is, AVt, ucrus It It is, go- IN Ill -A- 1 -- .1 1,, x __ __ ) , t_ F()j I DE .MFSA ble servicio, eponomizas
1. J."I zIlItitm MIM. t.w. SN. I I :, : li--' I "I'll :_ i,,r "'. -r, , I , ,,, L I ndo es-
Put. TWO~ Su& ", "_--l- ,- Fi-i-- _--_' - - --- ,- aill I V uso NAN COWIXTAHENTE RECONBTRV
I 111 -:, - I,; ", ,.,. nueviii, garantizada& pacio, y dinero. Tenernos Real- dl,?Illilll,%'tldlk ,A lstdSSSbl-, - I I - ., ,_ ,- 1, -1 lReparavcnes e iguaIns. Conts- plados y de, codo, ingleses Y I.. -.. S.. J.4 8-Or A-4730.
MIRAMAM ". ;V- OPORTLTN'IDAD ,, ',' -_ 7 '11, ; ; :-- I 1, 1_111 P I c !Ilrl :;
as ..t- I.J.. J., ,, g -- t 11 z , I ,- 7 'C 0 I,
It IVA INT" It I'M !--11 i 1-1 ,"_-- ;-"_-- 1. I IS-Ill
211" r-t. , --- "I -- ', 11 ". I -_ I I ld ras ';, -,!.In, I", recorlftrui(hts, ameri an a i AF. --AM ADORES-
T,94,- a-sail. .fl-1. 1 I 1 "" , I ,:4 ,,-,, TF,,,,, ,--- w-i, JUL BL I l modal s; gii-an i: 4M00 y $55.00. Eco-, ." __ -RJA -TINA" T11-7197 ichsnntr adz3 notice dinero comprando mis
RZPA IG ALVt DARtlit films -r-, , j "'. tl, DE SOTO CUSTOM -11 11 ,-, -,1 -, -1 :_ !u 'r, r I, .D n, a 1 D q olazos, I Vcntas a P a' Ix Y 319" ITI 14 barato-*--stm--Distribtzidores--oLw--to fl,,wi rwx-MwrV7x. Ixw..,.--1' ,.,,, 11, -, -, :,! : *- --- --, --- - -._, '- "' , '- , I I Pl. Ilk- ft at -.1- -. A-W. TWel- 1 1 % ,I", :I .11 1 -it- "I', Il- M-* e Wj c -, ,, -Ia, cc7k- L,%! T, ,, fa.e-;i5. 'L-, No~. "Sanitarjos Vasallo" Tulipin --T, ,S_-! ,,, ,. ,,"ll
1. C." I, -01 S .I.- CT _, I, t -, ,- -.7 -I
........... N- -- k- TIallf- 8-un, - '' ,:- Ii I- -- 11 1 11, 110_ Tlt --s dle -, -I-a C*,MPs,1nFi I ,,,,, 5191 cas, eFquir 1203, pr6ximoi a Calzada del Ce- "t"""""a" c- i" 11 d. Ili~ -dd. K-I. D-1=91
1.1- %_, D-1, I -1 1 ,,T f 11 1 1 111 1
D-Int-ts.. H,,. I It- Y.,k D-S4 y Zill Tdtf-__ I -, 1 I :,I I,:: ''I ,! rr_ -, ,,Idr2l" 7,-,- a Tt Ri". A-9915, rro, 11.1 __ o.,I1,Ar 3t .,
-1 -- I I
JPARTISTAS! LOSADA E 52 ROVEDAS Y PANTECIlti PISICORRF FORD J -, -- ,,, 1, I : % es P-( 10 E C- 1 4- -2 %-Iv, ,
l I I I I -,,. 1_ 11.
Hijo impulsan las vents OP A,,11,- 111.0 "I'll, ,,,, "t 0- _;"""', ,, -1 -1. I _--ANMALU,_ ;. . ....... .
--- ,-- I I _it_ I, : I.,--,','J, I _SANITAFAO9-VASAL14)-W U-"I- --- . 11 ,_ 1_1_1_1_1_171i -I,-;--"- I 1 -, 'X, ,,, ,
Solarts fo-n-exH6 ,gArantiz-in. 1,1' iFll Ili, "at, 'I"', -' 1,1, -,r, I .- ,, 11- 1 "I .11 - case preferida, le OfreCe to- S,, yoIn,,N I'CSSADONAS DIUSSAT ?A" , -- I 1-1, 'l 1.111 ,;,I 'Itl,' ".. atil-t. I,..- MO.
: ,T _doll cit vnnirato. Experienvia 11" "I', '!, 'ii: T_ 1, l, ,, -1 d" 1, 11 "I ,,-, :, 11,1: - - I-,-- ---- -- --- T'17 -_ i
F_- 1 I I i __T I I ,I,,, , i - I 91
_' A los tipos de tuberia: H"o- T-X" -x.d- o -7... ..kitt,
__ - , 'I --,y re.,ponsabilidad. Hemos ven- iw-- rll t I I ": ," I"T, "I 111! -: l 1 5 : - 2 , I "', -,,, ,,,, , l : , ", "_1111133 dt turibir, sumal Y c0, rro, Barro, Cobre, Galvanizada T-ft; tt=lv, ri-mi. - "I'll ... I
dido tQdo un RepaTto III di de 11 T,:-' -' I I __ I I r -',_ '; , Itt 1 ger nu a, y rttonstruida, con aus pizzas. Tambiin le 1).Wr"-*
inaugureci6n. Destreza,' inicla- MARMOLES PENNINO :- i4 1 !, I? ,,,, :, :_--_ ""''&e jer
11 11 It I l" Ill- -P -11 ... L i t-5 I'll, 11 .1 -1 "d, -.ti., It I- ofrece -IA ofrecemos cabillas de todas las 62-----08JETO3 VARIOS'. I
fivayhonestidad par m6d '," I I"' "', 1 2, i :,._' DE ORD ,- R, -.Clll
"' 't AD I 5Aztz 18 y 20. Telifo- medidas. Precious Especiales. Vi- ,
'Zc' __ -, jt.: li- "! I,,jj,,bIos d OPORTUNID, I A-W8, sitentia y comii I
I , ; & "A!! , F--, I 11 I I- "- belo, Tuliplin I
comilsitin Losada e Hijo. 144, I Bovwas it Panteonesi"r,'-, "; t3 I -, I I CAPAS DIE 7,
Indi 462. 10-D-2809-04L IERRAR I Dot,"IT iLtli, oltll i 7-7 _, iz_-L ,,!-; _-S:7;; Traq- I- -1 11--ii P .-:
',' ,!' -, 203. 1-1330.
1 l t .. ..... - 1-1 I 1 r-: :-- ,_j-', ,- ;, I UAQUIW COSER 41NGKR En todi los tipos, mw.tar 7
EN LO MEJOR DR LAWTON AL CoNTADO Y A PLAZOS.:, I. 5-, '.', ,, I--1 " ,I, c 7. ,i I"t"I-111 111- I, 11-11 r 1 11- t.,
g ,, I nuovas y tt adu u III,& sar- ;AFEITESE CONFORTABLE- ciudad, gabardinar, lavables Y
-, I,' -. C-, -_ i r 2: e 1 I --,,,, To, ', ,, Te- I-- "" "q- I _-,- ,,z
,
qjj Cc1eCCj?n l, L, ; rr- ; I ." iiAY--PitI" reiilunto, advlitirto -#u bo
V_ T : ,,, I C :411 N- a ite l I at,,,]: on su bafic, un planchables. Vendemos al deta__ I Tenemoa ura ,,_. 12 : ____ Alg- 17, C .tr
.. .t"= en los mej,-,res 1 q res del Ce- '-1. "'-' I 1 C 1 136_3 Ott Telliquina vit-ja en parte pag. ae tana gi ..t con espejo Y Ile. Fibrica Capas Agua. Soli-k-ibilr T_ nit. at t .... 4", IIJci._JA ffentli t l -, dia Y flocho! .,,., 4LA Rtttetlcia suiTu Is Y -Apliques belamente cromado citamus vendeclores, Aguila 110,
rio ,C Co ,Ti s_,':damento, 1 1-1 "I t'In;7tt "'t IS 'F'
7-M&_Tt__t.-0-Jffiiiw.! ", .,I ,", ; - iuselo
Two di-16 .,C.lt, c I I I
D .. ,-- 1W _4- ... onstruidos y a preCr, :j C n-, I JE) mejlr Sofa-Can- (1111115W, 20 d..A. 1. r _- tl- $SWl AIENSL'ALES, JL EGOS I ,por dentro v por fuera. Guard entre Trocadero y Colon, A-W538
or. Ltl. TIM tencia V&!c7, ilimpn !,, ,' T' :' "i 1 '-- ,-; _,,. ,1, 3 -,-,, _-,, rr,, I ',7_s )I mil x4TS2. pe I y c6modo Vn nifio -,o-codamente navitia, talco, ce- pasarA vendedor.
n4itill-W N", __ ,,,- C-11 i" ,.a,,, CAJAS DE CAUDAtES, AAMAFtI0Si01 ---- -- : ... MZmiixzi U 2!142, Infanta if, 1 ,,- ,: ,
11, Il' 11.1-1 1.11 .1110S 1,0-1 I -- d, ,iiit"'fili, 'iO It Tl !Ic, ,-so. etc, Comore stem. D-1727-62-2 Nv. I
IM .I. ANITA XN- (I, ; -,, 1 Cj" ,;' "%' j ,I! _"" M- -.. _2"-_,,_,S ; ,--_P-, P
_, _, S 'I's, A I ,.--1--_,l I 11 ""I""-r, Y l, -, J, lCu" ,a totin -,
tr. C.H. R.I. t, -- - 'Y', __, ; ,o, Tna, i;i ,wo en: "Sanitarios
; _: , $ 'I, - , -. 1. -_I: ,"I';-,I- It
clk M. T n. d. it Z.v .... _'t ,,,, F-, 7-,i- -, ,, L-,, , ", _! C,__17 cc --Y I :, , :, n ,, _ at_ I I,
FA1120 WNT119 1Z _1U.,JSAftW W MTI III'-'.' -I" I 1 11 -, .r -1-1 I- e- ltata.60" "uT, lei ofici a to Varsallo" Tulipin 203. 1.1330. MALHAS AVION
il-, . 1. ,: -t T": '- "' L'14 Cr M ':S M3 1 '- -'- I ? n "- I -.' -t R L ,,r -, ,iirz 1,1
-': " _-, "I I I '- r 11
,", _: R.1 11 I _. ,, I Il ,_1, r ;GANGA! VENDFMOS FRE. 0. I- pi.l. 11bir. .W6. Ill t.d. Itl-,.45 49 n , -- C'-" r- 2 , 'j ,._,e !" _,! t , L ; , n '-t, ,,-ti
bul," tr w d* is I ', t ", _,,,, i ,,,, ,' ""
'I L ... .' "' '"l n n ,I ,
'IzAl:, .- I 11 1-1 11 1, Tiil 1- I tI ,!!- T- _,i'-, ;__ ,'; ," I,-,Cl,,,, r" , eltrealtado, -!- M.I.fi- d. PI.I. It 410,00. I"wIii SU SOLAR EN EL -, P. -, ), z: - _,:LL r I C Z': C j!' rt C 1- _', 1-, I ,,, galf,ros 4, acero
L, att.-" '--! SR. AI,'T0.NI(WILIS'1 A j,,- el M:n '-J, !:-,q_:rl Tt,- -r, I I "I -1 li, r--- -, : ,_, 152, -j.. M-ub lo.-V- T
nuevo Reparto "Nall5ii", el E *r ",- -; ,, ,,%. r ",,_ - lii- I L '11-1 -- -!, 'r an ,) cisne, contra Aci- tm- U-I.S.
-t -, , "" Pon SU VjI,luIa_$6,I)0._ __ I r ...... X 1 -" Olh h.
--mejor-de-Guarobacoa, Ia Ciu. S3 AUTO'41i YACC S. ., i I, n. :I l P e ,_,I,, ,! _, ,;, contak ra Hat w, d, ,iprr, ,", shade, de W,-,,-m- ,,, -,-by I-R vwx,
l I I ", 1, l r- il-- I- I .dad Industrial, Pagandle 80Ia- IMAMOUTH 091, 41. 11 1-1 I- 11 ,,':,,',' ,,r,""', -- "I 1 t. -_ -l C ,, 5 0 0, *_ ,"- 11 r'd0l" I Is
lr_. .,",- Xl-,-ri- -- __ ,- ,,, ,,,: I-1:,'%'il, , D sl rI-, t:rIR ', !AMAr"s d I, I 3 rI(,' Ln I nejor a bajo cos- I .,
monto $10 tit entrado, v $10 ,I-i"d JIll-_I_ Ill, I _-- T_ '' r I" "'!": '_ 1-1,,I- ,l, --.", --- I "ai. Fit"' , 'r CUA-FIT( 'II- ..- ,I
__ IT,-,, ';r ""' P -SITI '- ;"t' $I'WRO' JL'E(;() vasallo I- I "13-0.18
,DOrui 00MLI n'-ev8S Y ga- Lo en: "Sanitarios M-titill -o"tillil, DIP,
mensualm Vea cinco ca as I I', "" TAL -, r 9-i-- C L I _- 3, .'- %', _n o t To, $, 0 00 I Obj to, Arte, Poreelanas, ra'n'tl'_,zda V r as T, plazos con 1_1330 TuIj r 203 'Vis-en-' CARTER 9 01, x 0 C --...-.--
_! ...... gTol, t:o ca,"a, r I:' "'!' e:n LampaTn;; Cri,,W Fino I.Ill 10- 111"11.41.8" 0.00
bricadas para vender a pla os, I 1. -1 I , 1 P4 i ,,,,,
I,., ., , I , I ,- , -, ,10: C rla,- f4 -c rcias, Alquilere3 de las -Le eaM q ,""ril- -, ,.'_ ... ... ...
ron $1,400 at cnntaLil, $6 ", 1-, ,,,,!I,,,,-,, ,IoN _a $90., ,M 6 r =' =, ,LIa, ,,,,, .j.,rl, _t1-1 AMORTIGUAD RES I I Ir. T "' --- -,I P_; .?
0
11 ,,rr.Crcl 11 --- I -t A:= -w_T 11; CIL! _',! n ", c, ntes: "La7 1.11Tmensuales, V-L Ile a I'TImia lI, li, p6k l",,Ii;%RCx? Z211A, ,:,I, a je, 111-11" esT ,:"S ,7usurt;5 tap.- ,-,I _t- lc.wp.. L.. ..
.1 IlCjo, "tAW Corl iiores 'I'!" C'Wl' TALLERES AL\ RUZ I a ,_, 1 -n C X, I '-- Nai;ionai", V.Jegas 359 casi es- VENDEMOS JUEGOS DE BA- J ?74Z-30 OIL
--'- ,; 1 I -,. "I"' 0 C c l-, marfiles, cristales.

-, I r, r Te n qu;na a Tte, Rev. A-9915.
fiariza". M-8221. Indlttn t 462. 'r,"I" I".." I -_, i. .f_ 7 1, _,_, -I', 61_ '1'1 I fic, blanco, coMpIc tas co, ba
_2: r 1, I F- -- : ., 11 ._-;-.'l I f__ I S r C Pie7: Z 68r ',F primores pwa co,
D 7,740-0 7, 2, , i, -d',,-:',- 7- ,. I I C-467.57-2& hadera y accesorios desde $245. TRAJES A $5.00
I r zi-I.- n TP'mi3o usto. En nues Inodoros ac6plados y codo des___ -,- -,-1-111- 7_11; 1'1' 1", ,
RAMAR P At; '.-( I 11 ,* 1 1 Fpnix", Muebles
,, ,r .. S " I """, I I ,rra I -- V tra S-c,-,n Fcon6mica, articu- CONTADORAS NATIONAL ,I $35,00. Lavabos tie collar con ,,h'4_'d.-f"..-. 1riti'adilid .Il D_C I" ,,I,, il -It 7 -- I .P -T0 litl 11, Ill It's a T-,,2nD, dI,' costo, Aprov& v-d- "'W"""l 1, .e "t. J..k.u 'w "'N.
at 1. -I. Mj' , "It I 111.' _', I ,, n 11 r ).' "" ll "- E ,,I ,,,, cn ,a4, azos Co. ifa desde $15.00. Re- q'Id-lib", P"' """'752 I -"I"'- L'
I " _. 4 !_.1 W.- "ItIll.I.- Have Y s C.1-I.c S.. R.Wl ll't"I
Ill y Tlti, A-ld .I- It M.< -- , "Il P '.' chose "La Flre6decta", Sain Re- N.1-I'll -i". d. .Vd.. a-.,.a, c',
..& r-. R.., Z, , 17 Z en h b
, T,'- ,_,Il6,i_-_- --I- -Ir'.1 :1_14 l I .: T'- r a.
"" "'," ca Da V al"ados; fool iW. es ,,uina a Oquendo "111 fzlj1,Mij1nT.'ul M """ uerde a Ia case que mas are- -ol -w- T-161-- u-10a
0, 15 '"r )' Oita I' r C. _,nj 'L-116~ a-31". 1 H I ,I i I " 1 ", "' , I I -r ,- I)- ', T 11_ 0 cu:i7. ,medor, biblio- a"- r "' to viende: "Sanitarios Vasollct'l .... -1 ... -114 110, tl --- 1". , z, -!P -5f- Tov Dn ,,la '111 t
I'll I~~ I r! ,tq
11 ::ecq, I:I, llv I Tulipin 203.
1 "" I'l- ,- ,,, T ,r 1, ,,, 119room, pie=5
.... 1-11.1--ft 1. 11 I TOD03 MIS XOZZLES M1. -ESCRITORIOS,
MIM RM CAS I I t-'Ili .. 54 MAQUINARIAS SILLS MALETAS-AVION
v lr __ __ lw i_ ,u ,, l,, C pramos v cambia- vEN00 Z ",
rITP QLY , "I'll,% ",Ill,',, Armarios acero,,'escritorios
Y.." nx4MA, I*N VAR- -- -- 2' V, 11 7 '11 1 1 ... P. --x IS I 11r, Ililt I ,j", "l, rn,:C' ,:" ,iq dos, .,'ep- -1 T!- --- IL TERTAS DR
".: ', I ', ,, I. 1), ',
-- I , 9 1 y , .1i1o: ,-;, -,-l" -rn ducha! Modernize su bafio, Maletus ligeras, futertes, Iona
,a orbIAtlillail ".1" 1,4li. ", ' _', plans y para -Oicultar miquiU iti. 4. Itilb... - I I r -,f, 'r., I .
_d_ .d. ;"jt"_. j L: "),5. "FI as seda to'! ' "'I" r ,,*,r w -7 -4-_- impermeable, forrad
I- .-k- -I, ..... d., I" 7 1, ,, ,,,, -- Age", sills
,-", t-- iL.- 1. ,%, __ ,.-",, ,,',, ,, "" ,,, "-' ,',,,',,,,'! Inas eseribir, "Steel inAalando una linda puerta dla"',tul,".1 1 -16. Ill- ,- Jor TOO~ Ij- I -, 1, ,nlx ', -, t 6 Il I 1 ': "-,, 67-' "Keystone" bellamente -doa.tamafios. Maletas y maletid. M 14,000. Tato dkwto, TtlMono 7 ,- 'I ji r ,-'- C 1' ,_,,,__, ,.,:fijas v giratorias, tapizadas en ducha
7_11m. '* Dd#-N 18 P. IT . . . It~ -I 11 ,_,___ .. ... I nes'euero y piel, Baiales bode-,,,, Itir. lil Tl% __ 'T lIQVTPACfO1, Ii TF'WES I St-gis" "Ea No,
.. --. 1-11--T 1 !! crom.d., inoxidable, para,)ba_. -- r I I ir ,,* *11' ClOnal"r 7ill6ji 35 71, go y *aparates mediA --..
--- lQUINTAS, DR- RECREO EN ,- r I 11 1 -, ,_ ]"-, ir. T" 1 ,_*_ lpw-- ----, -- t q, "T-tina fmcieras cuarfos de duclwi l I
-:-- __ MUEBLERIA ATRATS' ..... ... --Ia finea "Resurrecci6r ', rro- I "", I- lv" 11 %,., 1. H "r-- I,-, ". ;! 11, l'a - ,a Tcrt nte RE,: A-H13. ite a sus Moderna"_Suirez I.G. rc en ,
I 111'r "I ___ .1 r. 11 Il-_-- --___ 't"d- -4-T-II--- I 3 Distribuidores.,!"Sa- Cents. ,k-4074. C-24 2-4 Nov.
,
Z-o_ _,, ,_ ; 'r ,- P_- Jilxx- -. I 2 luebles al Coptacio y a ul"- C-187-57-2 Nov, nitarios Vasallo" Tulip5n 203 1 --..r rrr 11
yo Arenas, vendlemos a plazos, -, onte lll
'11-1bi- F-1014, 1, ,_ I TANQUES DE ACERO i-,- ,!-_ rl-1211 1, i ZOS, M I Q NCAL ROS
varias casas construidas code ,at'. -1-1 .1 r I I .,- n'-1 I!- I cu. San ,,)_%qZtim I .
I l rl I 1-1- li.l,,,5 dvl coQdor, pr6ximoa Ia Calzada del Cot
una en un lotte tie 2,500 a 2.6N -4 ,,-,, r cl., I -, ,--, -.- IT-- --- -1, ,-,.:Ti UEBLES A PLAZOS CON egos rtO-,_- MUEBLES oE onciNA ,ro.-f M0. C-,.- .- .bt-&ft
-,- -, U 0,-- 7,:' j.".-, V." l -" I ,b ..I.,- P- 11.11.11s. P.Ir."", fa I I, 11
.1 , ,ras fin ,r: 13 dz
1, ., I I -11i n.rtos portak,-camas, basti
-", truidics con made ",t.'I. V,01., Ow
Vass. Tambien otesconmu- I- L-- 1-1. '' -- l1li res Aproveche gani y CAJAS CAUDALES SU in. 1.111 s- 1- I M.-d-, 7.
1 cha arboleda con carretera, ," -- T, Kil- '- ," -T--- ' ti:-,is exclusivosy alegantes. Re- '. ,SESORA !MODERNICE I"~ M-77. H.b ...
u y luz elictrica lnfcrirc 'h' cilidade muebleria *'Prats'% Vairias disefias, catobat o metal. --cocina. y...pantry--al-estilo- ame- -- -.---- JCI -- -,,--
ag VENDO 2 BONIBAS frigeradores y Radios Westing-F(),% ffic -1 F l 9 - - I Archivos metal "Steel Age"; -,
"r r, _- -.- --. Ouse. Admitimos muebles r A- ; ,
en Ia misma Luca ,., O c ar Diaz I, ,,, I I r I 1. ', __tll-,;. 6- R P l ""- h ricano. Admire Ia mAs bella ex
r I Ramos Banco Canada Dcp,,, ., '' ":, , I Ils Y-', 1- I T C.38246-7 NOV, todus tamahos y para tarjeta& hibici6n -de cocinas va*bin !izs, 9- I de Iuz brift te
__ ;, ,- -1 -, cambio. -,Visitencii! 'T,,a: %- _. -...- 11 K IM
__ , ,,, -, I_ I I __ -- 14 - Chao" Nepiuno 70q v 710 ewI-'LIl'MG APCZX- ,s=,os, n,,,. Cajascaudales y tie, airrchivoto _--deunia y dos i;y-,cctas ;SIN ]JUMOI
--- 327, Aguiar y Okapia. X-8, I I I ,- t,, C4, A., t ,& W. dos tarnafto%. Mime6grafos, tin- tregadii
lii.j)_ 345-!ifl-6N, S N iA'DENTUBFRII,1 FIU Belase'cain Lucen '., , "r -'--- stl PIl'" .. y mesas marca "Youngstown". Glll,4.,,.I _-., _j-
C_4C _. Z1. U.. lia. to y papel Stencil. _jjj --a7_m__Wr, 1 m !z, 'l- -g.h., Y ,,
()pj)RTINIf),,r) ciiLlas con y4atillos desde 3" ---z Cr. , Ventas a-pla, C In r It jij- mas a ,
9 56-", x, ,-, -- I .-., 1,-- 6 P a h- _bt jj 4,,
NI>o I'MOVIT. xtcxto V911" I_ ,_ ZOS Y'ren alquil Se exigen re- lit .. d 1- --ift Y
W." J."'f- IN ,". -', ,, ,"r _,__ _ __ I jj" a ,,,I v Choas ae ie I, illn n-, 1-1 or. sus Distribuidoresi_ Sariitarios t--, tl- e- qPmlla;Ivl _U l ._ r ,- __ ,. I ferencias "La Naitionali lo". Tulipin 203. 1-1330. 'r '_.*',,I ,*',,,'."_" -d1A WIS., 1.
.-V., kJ16-4. W4, I Tr,' 1; SZij n; I I Informan-G. Vasal q.. h.I -.. I
l" A tt.w9l riwM1__,,r fr _, _. _Ir pcs x 8 pies
r- 1: ll _j :., T 1,, i 1, C arcia y Ambron. Regla. Telle- v! C4. Ville s 35 ...... __ --...,-. -rlix ._ 'r _-, RIPF BARNIZAR REALIZAMOS --_Iuell sei -Y _0,,,,,__,, -Aa __t
"' ":, _- r EAB
___ tono X4:1832"C.-R i-, en .Wltk. -11"P.Mr%
-11 16K 0 LAI EAR SUS MURBLES cast esquina iente eY: il N 0 DOROS! ;VRINARIOS! -ill" .%= .
'L MEJOR DODGE COR Li Ili- -I P_ 93-57-2 Nv. Lit Wild. I,,,k-. G.. ft 01.1
Sit ESTAB -1 Blt.-r G1_ Todas nuestra existence en A-9915, C-1 .4. 1, .- 501.
LECDUENTOS .&T I D-4643-54-21 lrd.," iltid&, ,iBafiaderas! i Va. A M "-Al u-nn
3.,-- rltd ,I,! 0, -, ,.O 1-1- 1 11- d--; ,6*1 ; porcelanas, marWes, ... cristales, asmxgow It, Come NVWVA. IALM VOS! jAzulejos! ipuertas tie du- C-X*-01-1 W,
CARBONERIA .9-.1,111-hil.. --.- f-I - POR NO 'X81DRITITAIL MOT a 11 r i .. PI&-1 CII-tan plate fina y objets de arte, a v,,jla:x
a, I-, '-w- 4. _'. 64. 1,700 4,l 1 .111,6s .if-i., VI-.,I.. W;,T und-,lta
all -j P -.d.fl., b ... _'t-, IM."iII- S.. .-II I", I,7W li N__ D_= x 0- ,,ll,,_ s3,9 chat Compre ahora, a los pre- it tsip-N VA-l- Vw ... P.
'* Ma" d. I I 1, ., Lltid k n T*..-= W*l" -- -_ precious especiales. Carballal y = I, d. t- ),,t*l R .d- ..),,""". ,.,w tm,-,
rt., V. ", 04"'Tift INI d . a I GRAN OPORTUNIDAD 1%, Y d,= ciets, mfis bajos desde mucho an- ,= A- _.. 1- ln ..IP, 1"
., M. W_ ..U. All.d.l. Y A- __ D-.7 iEI53-I. T_ ," Hermanos, San Rafael 61& Te- ,ltllI,,w I (wiml, Pill), "It- Economice di- dw Y 9- #II,-w L Ili ,
D-R411-51-w ._ VEND. APARATO 04 70l C- rl .dIlirilr m ll I~ 1, -, 16forn: U 5744: ___ r lt. A-4W 1>451 tes de Ia guerra. )'Ita"a
y Automovilistas It"it Id..], .I.- I., Ill ,.It- d. 'x,,lr-- _4 ,
so tIll- .1. nero, comprando directamentc: a C*NTAPO.AS -11ONA" ..NQUZIAS.
r I __ = d ., 6.4
Aproveche este Negocio "= Ill. I-t d. '-pie'. d,, ,,I.,n, I. V-d-d-t-atS, I- Q_ Y- rr -- C-3u-56-7 No
I, I , _____ - __KI""_1w- I_- I EBLES OFICIM sus Pistribuidores: "Sanhario. ,:" In """"i' i"
,, P. :. k In-itiII -Ill-, I ., ,le, ,. r """,-- pt--Ik' p T
i91_ "" _I h- A
','-' -= a ,," "V il" .,.fi" '-'.' 4;w ,-,. ,l -1,Rlls3, ,, --!_, c4a% ,. Z.. .."id. 1 2 --.1.1 I -. I MU -- i- -,,,,I,, --t.-
tA. x-_1.dt,,4.W_ 0- l.,-t"",.. ').f-. iali.f, i:.. rllfil -de ,;-(oj.. dt-156yi, __ ,-,-----,, .. R. gg-si ltj.u.l t. _I-V r- 'I, _.*., -I---"- Vasallo' T Jipiin 2G-3, pr6ximoa
-- ----- - _11,1M -, o,----- C.mptAs-,Vehtas, cambidt,-'e-K, I--, ib-- -hi- Ift a.
V .ft. 0-tet. _gd. itilly b-- SK F.: -1111 .. .. ... 4- I .... -,l. - Vill W. D INER Calzada del Cerro. i".j-jh.. I,~ W.
'I Il R"'""d .... .. - 'I'- d- -11-til"I Ill .... 11, A- G-4. 111%,"Z71111;w%.11 ,__ ,.Aud i, .ritorios, sills, libreros, archi r I I-D-6310ATC46 71 l 111 t r- C- H.b...
J.....t.=,Jc ,,- tl.,'- .-MAOTORM -CENTURT, =w 'Lik'll, Ill- M -- T--- I L I.Ittla. I. .... : ,,l r -St"2110-11 N,
-,- -I. '-d"titht ---ti.- C_ I.- ui, b vos, cajas seguridad. nuiquintis, .
!:;11.z1l1IZl- th"313, brox!,_ I t I, ,itP'7 .A_ P -'l tl - llli I I I 'b' surfiar, etc, Epwmrc, c,- l i COCINAS FJFCTR1CAS'
20_51_16 -L V ... fksi- and. I11.1i 1; r T64 I,
or Sir V13,11.3c XMIOF C'MrVAOLET' C --; &"-I llj 11 ,,,.'-_r_.' --'_'.j--ll '- d "' "' ILA PERLP "' escri ir, .I
."'Ple'r, wi. ? MKIESE EN 1_.Sl, "" ;- -- -,-' --_Sd i. I_ ". 1111till- All- 1,
or. Yj;NVr , liwsco 11 1111. Illit'l- ., -ll, d l ,,Li,, H t-! 1 ci' .Ztl '4 wr. J iii -,Tt t6nio) COrnP(I"teIaiSUSCR1BASE Y A I.- -1 I D.,
,. ,I ,gh" I ,I"r., C"', t; il Id" "I"i'ld. ',i'%,l.',,l I, A.-I 'n -1 -.1- ., ,,, ,nercio. (At Ll, C
I'l. V l: I l Ill, L.- Mt-', 'r, 4 ,- 1-1 W Obropil ..... y T ismpvrffla.f 11- ., ; 1, ,.1 1-11. ",
I
I I I
I I I I
I
I
I I
1 1 11- 1 11- 1. I 1.1.11 I
.
M0 M IT .1 1, I DIAR10 DE IA W RIN2I MARM 18 DF 0('TLJBRL PF. 1()4() 1 "A TP F INN A Y tM
--,- ,-,,,,t,",%,,r,1-,,,-,",,--",. 11 I
V E N T I A S I ENSERANZAS I ALQUILERES 1 ALQUILFRES ALQIJILEf',[ S ALQ1JTTT-,Pf: ; f:,',0TTCTTAJ1 ,Ij[: (AIRECEN
Q -0 6JETICIS VARt6 F-17.5 PROFESOWAS MiJIFESORFS' 11 1-1 110TELES Inz I APARrA ON APARIAMENFON A7 HABANA I0/ A(JNCW ( 0I,()CA( IONF.', IIA (JOADA."' M AMA
.- -_ __ I 1 _ ___ _- I F! _T___ ,,,, iR7 --- --",-,,- .. ... 1111--111 11 I 111-11 11-11,11, ''I I I _-__1 -1'1 71' .1-1 I I'll, ""',"i, ,", 1-11 I I I'll 11111111- 11 i 1 1 110TUT, CAN AM I I I I I 1- 11 1"I-1.11- I I -1 11 ,'I I- I I 1-1 --- 1- 11 I 1. 11 11 I I I -1 I I I'll, I'll, I I I N j ,,j ,, 1 f 1. It %' %,--, 1() - I 1,1 11-1 III I I 11 nA YI -,: -- ,,, , i I I I , ";: % % _*,,: ,,,, ,'*, I , ,- I , , 1 , 1. I I I I 1". , "", :, ,
I I ', "" ,' 1 11 I 1. 11 ", ,. t ,?,i i
,I, 11 ,,, I ,,, I I % 1 I %,,I,1- 1111 I 1111 I I I I ", , 7 _-, .., ", ,,, 1- i i.
I I 11 ; 111 Il-," " I 1, i 1, ; , , I ,. 'I, ... I I I , ,,, , ,:, I L 'I"'I 11 11 11 .1 11 I. I ,. '. I .... .. 11. I I I I 11 I I I I_ : :"
", 11 I I I I 1.111 I I I I , ,,,, ,,, 1. I il, , 11 I I "I
I ; I" 11 1' 11 I 1, I 1 :" ,- ,, I'll _! 11 11.1
""I 'I ., '11, ", , I 11 11 _, ,,, z I I I I'll 11 :11 I " "",:, I, 11 'I, I I I "I ,I, 11 11 , 1, 11 I I 1 I 11
z I 1, I I I I I I I 1, , ,, , '.
:, 1 1 ,I I I I : I 11 I ,, ,,
11 I I I I I I I Iii I I I , I 11 I'll ; 11 I I 11, I I . I 1- I I 1, i1- 11 .
I, ", ., , , , I , - , "'.; 11,,,,,,- I ,"- I, I 1, t, , 11 I ,, I 1,11 1i I I I I I I I I" I I -1 I P , I I x P. o ILI 11 r I -1,
11 ,,, 1, I I I I 11 illt ", I % t, '. I I I I I I I 'a I I 1 ,'I, 11
1 1111 1 .1^11 1 -' , ,, 1, .1 , ;". -i iI "I I ,I " ," ,; 11 I -11 1. .I.." ; ,
I -_ 1. I 11 11 I 11 I I -1 I -_ I ,,,, -'.", ,,_ ", I I'll , I, , I '' -, "
;77- i --- - I I I ', I 1; 11 I I II.I.."I Ill I "II ,(-A I "" "' "' 'I A' IIII "I l-, -I I iItll- 11 t, I "I, _*" I, , 11" 1, I : ,,, :, ,!' ,, '. i ,_ I I , I -1 I I 11 I I I,, 'ir ,r:
I I, ,,,,,,, , ,, '.- , , I ,,, I C-111 'i" '. i_ -- -- "'. -_ I ", ,- ? ,._ , 11 I I I I
H;,, it, I I 1-1 ,, , 7;,,,l HOT 1. ,, 11, 1. '' ". I,- -, ", I I ''I
,- , I! , '' i, EL BIARRITZ 'I ,I,,I1I% -- ""i"o "tro-', "', ,1 I I I I :, i, I ,q ., ', ", , 7 '' "" , I I :, , ,,_" t. ",
II I I.! ",- 1 i, ,1,':,, "-, ,,_, i "I'll I I- ,, ,, ,, 1- I I 11
, i- Z", '' 1 ,,, 1.1 11 ,11, ,,, ....... ,,, ,, ,I, I 11 "I I i'.
___, -,- ", , I ", ., 11 " I -11'r.do 519, (-n(, Al Capil.11., -:_ 1, "", ", 1' : I-1 I ,1 ", I I.". 11 I ''I I
,, ,-,,!- I'll-". I~ I f I I 11 I I I 1 11 I I'll',", 'i "", ,,I,, ,, ,%O,
CON I -11, I I., I'll, 11 -.1, I I "'r, I '.
66AS I TAI)ORAS :,"', --, -- ,t ... ... I ... ,,, I ,' ". ". 11 I 'i, i , "'' , '. ". -111,11- 1, - ,-'.
,I I I 1, t., I ,._ i ; ,, 1- 1, I~ I I 11.1 .;ill'', "I" 'i, ,, ------- - I -1 "I'll, I _1__ _-, ---------- I ,
.1 I "r I '. I .1 I, 11, 1. I -1
"ti.517, t -111 111 fl, I I I , _____ --,-,- __ A I , ,I I 1 I I I I 11 I!V111 1-11111 I'll, I "I'll" I 1 "'I'll".
,,,,, ,I - 1,1! ', ,, ,, ", ,., ii I 14 It,, m I t, T , i, I ,, i i il I 1, I I I I 11 I I I I I I 11 I I'll, , I 11 11 11 , , ,. I ., I 1, i, ;1, ,
i I , I 1,"I" __ ,, 11 I CRIMW (j,
,,, I', -. , ,,,, '-' "' i %'_: 1 "" ; :,.','.. ---- -- -- - ,, i &)*,.' I , I I()3_ _-__ IA005 ___ ____ ,I, ":1 , ,,,, , -,: ,-: ,, , , ."T", A,,";' ,I I 11 11 "I 111 I -, ,,, I I ,. partatnenws sin Estrenar -'-'---: __ , ": ,,, ,',,I ",-_ ,,,,,, i'' "I'll", -11"I 'I", 1-1
F dt V 11 I ,,_!,A,_ ,', a -1. 11 1 I I I ,_, I, , K3 DEPARTAMENTOS I 11 I 11 11 ; : --,"'I -, ,,, ,, ",I 11 1%,11" ,:, ,- I-, -,'-, -1, I' "I",
c-lir- i -1 I 1 vto i -i,i -i-.1-4,- -u- "I ___ 110TEL."IDEAL R(-)()-vi 11 "I I 111. i t __ I I I I , I ,1 I _ ... "',
A k-,""', I -- ,,_ -,-,i, ,%'', ,, 111 11-11i, 11 111111-1.11- I I 11
- L 1-1 ', "I. , '- -, I -,_ ., '-, ,;, I I I "i I ____ ____,_,_ 'I -.11-11 I'll 11--Iii, ill I t -;T ,I 1.
YAUS Y ENSARCACIONES 11 1: I, 1 1 I I I It", I I I ,; I ;, , ", A
1; ,'; :' I 'Ll"11 1,11"', 1 I I 1- 1 .11,11" I I'll -11111. 1. '!, "''.A. d'! ', I -,, I 11 It d',"', "I , "' i il 11 1;." 1111 "I : ", I ., , :,, IV -1 "I lil I 111', I i'11,A 1' 11177
11 A N I I i 1.__'_ ._ 11i,, ', 11 I ___ I ---- --- __1 .I ", I , 1. I I 1111, I 1 8 VEI)AI)_0_ I ". ":1, ." I I 11 111-1111 "I
LANCHA .IICAN." I [ ,,, 1, 11 I I I I'll I -- 11 1 i "
TA-d- I a ,, I.-h,, ...... ;, ------ ----- __ - -, iI ,,i; __ __ i 11, .1,1: 11 I I I I V I 1i I I I TI I I I I I I I I , I 1,
I "" I -1- 1, I , -, 1 I'll -1 il CA 1, AS AA I *1 SLA 1) A q ill-1111 -11 I I, I "I "I III I :_ 11 11
"I ziz I _1 I 1 "" .,.7_1, i,, ", I ...... I, ,'III till"It ,-, 'DEN .:! 11 I ,-- , -v- v "'o",
%,,,-!, ':i',,:,' I] I I iti _, _- m-4 ,,--,- ;, A & H I)Aft : ,I i
..I. At, 'I ft' ,, , I t 1' '.11_', --'- -, I HOTEL TROTCHA ", i, ", 11, 1* I
_1 I "IT-1111 I", I~ __ _____,_, I -I-,--- I., "", I I I I I I I I I "I
bul. 12, V I ) :,, , ", t, -, , - - , ", , 'TO MODER-0, ,, ,I I '' I I 11 11, I I t I I I I tj,
,; 3 1 A PARTANIEN I 11_ ', I i- , ", - ", .1 ;I"-,' I Cz,17,Ad. I 2. Vedad.. F-23 t , N -. ,",-, _*;7 '7"_', I I. , 11 1,
,,,, P. ,,, 1,, , -1 ,,, io 1
a! ,.z ,, ", , A 1, 1;_,I71, :1 I I I i lit V,11: i habltacinne ,,i A- ,, "' ':, ."". I I I I I'll 1 11 I I ,11111 I I 111-1 I -' - 11
w I "!" F, ,I, as '_ "' ' _- I ". I I I I I I I '' I ,;, I,;~ illlv, I'll, II--- -' n 7- I I! 77i, __ : z "'." ""' I I .. ... 2,_ __,!_! iAt d, ,ardms P-t-,,, -m- -, 1, I~ I '- ___ 11 I I ,'I I 1- 1. ,,,, I I I I "I I I I I i-I I I
-__ I """' -, "' ,I ,I I~ , 1 I I ,, , ,. .1 11. 1111111 '" HABITACIONES 11 -11-111, -' ', ,;, , , I -111, .,
ty"-8 , I I - , I I~- I 11 1-1 -- -"-,,- I I It " : " I "I I I I I 1* I",
I 11 -- .1, I I. i,,t;il n),I rmvrw, $ F,, o, -, ,
-5NER6 I I 11 1- -- I I I __ ", _.,
HIPOTECA 'I' ,111 '_,,' ',, .' p Fa i 2 han,0 ,i 11 - FI) \f)o, 11,\No I'pIN, \1)0 11 -:- -'- _,
I -_ ____ I 1. - I I I'll, Ill -111 ,,,, ... .,
I I c'1"p, Pr clo,, -7, li,"WI I' &J0,011 ,.. i, '' I -, ." I I i. ': 11 I I 1,
if _ 6_FERTA ,,, .,, -,- ,-,-,i-, -- t'- ,,-,, ,F",-I -- nt'r ,_ , I~- -, .1.1 11 1 I I , I _, ". "'. "'.. : __-*, %
-, L '-', -,, *'-_' l -,,,-,n, ,,, 7',- -i ,, -'--, 1;l('%N0R DVI, C \NIF10 ,,, I ", ,I ,,,afIino ,:tnIi I A ,,, i, ,_.,i: I
,,, , ie,, -,-, ,!- I I ....... -, T I I ,"".:"%-, 'i, __ o,,,-,,w tAt) I ': I I I"I I
Dam os Dinero ,- -, - I'll -- cll' AlIg" ,Iii l "I I -:.'111,- --,,,I ,,, ;, ", % i", I" _" ,,, I 1 1. I
", it--,,,! i,-,j I i 1% I I -1. 11. -- ". 1' ,, I 1-11
i '-,b- -1--i-0. .1 -W- t". .,, ,'. ', I% ", -, ", I C ,,, ...... , I I I "I li__11111_ ,'I -67"_,- I I ,_- ,, "", , ", I IIIIIIIII , -, ,,, 1 _,- o --It. 2-, i e I 11 P I" , -'-- ",- _. I I 1-11 Ilt I 11 1 III I 11 I 11. -- T-11- -. ,I-, I I- __ __ __-, - -"-,-, __ , "I ,:-, -,%"" __ ---- I I -I t , _I __i I I "I : I I lill I I I I .I "I 1 I ,. -- -'-- 1-1 I -t-I-A"T"'I 1;4" TNGIJ S 110rEL "RONIA" I I -- -I-"--,- -- - I .1 I I I'll I -1 -, I I I I .... .. , , .1 I ,,
Co f I ., ,,, 1, , , """ '' - .1111- __ 1 ,.'Ii I _-.1 I I 1 11-11 i I 11 11 I Irl-1111, -11 I 1- I- !, ,I- ,,,, ., --- I I I -11 11 I I I 11 -_ ___1
BAN (TCARII, 1n:1tw,,II:, ,,,. ,,,,, -- -1. I " ,,, 1- -- I I," I I .. 1. I 11 I I -1.1 I ,-,------ I ___ _______2_ -,*,,-' I I I 1, 11 I I I "I 11-11 I.- I I ", 11 11 %- !" I ii '; 11'11 ,I,1 1 11111
tir" I , I 1,11- ,;, I I' -1- ., , , 11.__ I, 1, "'.1. 11 1-1,111 I It"I ,I .1 , ''I ,
Al AM,"! ,\ 1 , I \1 I 11 11 I , "j, i' ""'
M ,At'R , , , , I C- I '11 I , ,11'1" ;I "I"', ,; II', 11 I y I I I , :, I I", -- ,-- 1, ,
", ii ;, ,:, ', ,,, 1 i I ': ";, ': ," I ,,,, -, 11, : I I ",%, , t , , ,I - " I , 11 1 f -, I i "I I I -11, I'll,
_t" ', I :_ i, , -- ---- ",'I", i.
1-1 11 I I ", 1-1 I __ --- ", __ ,
11.11, Pt 3, Tir ,I w; 11 "' -1 I ,I, I 1;1 I 11 ",- I: ,, I -, jai ro( 11"IF3W (()(JNI.FW. ,,,,,,, ,,, I ,_4 I, .-., I I,
I 11 11 I-- , ',I- -,"', _,-, iI 11 -IAilt:%- ItE.- rThMrW!II) _________,____ ____, I
1111 _. -11 4 "', " , " "'' I 11
COLLOOS I _11,11 ,,, "" I ,,, I I ". I I -11 I I I I 1- ,
A "" 11- I,~ I, .
M MARIANA RFJ Ai*'r0S 'I "" "
_- 4qR-.kijjPoII:CA, NO PIT'It 76- _.___-,_ -- 1, I ''I I I I'll 1,
-_-,-:---- 11-1 __ 1____1111__,____-_ -_ "I'll 11 I '' 11 ."I da tw nip,,, ,a a ,!,it n,, ,4 otv, 4, M A RIA 1, I I ,, I tit ",'I, I 11 I I I I 1, I 1-11 11
I 1. 11 I I I I I Ili I I -I, ,it ,- ,v- ,Prieto. E.111t['11 11, i 111-1j (-noml,,- HOTEL COLONIAL '-' I" -, 11 1 -,-,-," I K(MIA I ,
,4 131' N INITttNAI)() -- ,_- I "I I I 11 "I 11 I I '_ , 'I'," I_ """I',
rapid,,.,, a' '; T !'IAI ,' ' ,,11'1, ,_ , ," .", -,- ntre de is ('iItd.d s, iti [ NI I it X ,,I k I'll '' ___' 1111-1- 1,111"., I'll I I ,
I Fut ,I C, i"111,111111 --111 I ., I 11 I 11 11 11"
,,,, I I , ,N)w"'I I (; '!-_ It-id-,"'I -,- '-, !__, ", I i, 11 1, '', I I I 1. --- I '',
,,it Libtta i, ,. CiiIDi,,%,- ,ij_ ,, ,,, __ ,, 11 1, I ,,, .- I I 1 1 I 11. ,, , '. , ,, -___ I~aol't's ,,,,iTi " I ", __ ,.I . I
-$as y I., e , P: , ;- _,,:-1 q- !, 11 , tt I __11 1-1--l-1--- -_ I-"- 11 I -! Iill ,-,----- 119 COCINEVAS, COLINER03
", ": "", -, I I ,
to, 0'Rc::v : w .%-,i l :- ,-t '' -- -- I I , il I- I 1 I 11,11'. 1.1i,1 I I',,, ,, MIRANfiu I :, -_ - --,---,- ,- ,
I I i -1 I ,Oli 13 6.1- I t) () : __ __ __ ", ,, _', -, ",'-, -*- ,- i -,T--, , ,, fi -, 6-" ., ,', . , '. , I """, i I I "'! t -I I I "I 11 I I I., 1. I., 11 I I %1; 11.tt,"It" 11-111- I I'll177 11 I~ -i "I I I I I ". ,',,I, Ill I -,
1 (, __ _Iq, ti -__ I ACADEMIAS ____._ __ 111111______ - I 1, 11 , i, ,, l I -1, I~ I ''I I I I 1.
rR1 T 111,ti'll nt I I_ ___ I "'t"", "",-.", "I',.I., ITASTRO 11 il.), I I 1 1 I I "'i'i""'i -1,1,tlwl,_F -, T -", , _!, 11! 11, ,'I ""I I I 1 t' I i 1, I \ II I '-- I
U.," zl; 1-11 I ,, 11 ". I, 11.111- 111-1111 I".! -, ,,, I , I I 1.11 c I I 11 I .11 :,Iill , , '. "; I ( *11 "i -, :r I ,,,, 1-11i, "I. t I I'
D ,,-- "", I I 11 ASOMBRONOT 1-1 '_ ,'.,, ", - "," 1*11 "I'll" "I .
"---, 1, I __ r._,t;_,_1_._i- I I 1- -11. -------- I
.11 ,i j:11, -,11''- -, I I -- I7 ''I "I "It"It ;
DIN"Ro 11 11'1111111 "I"," "IT:, , '' i ,j -' ;, ;,-: -,- I HOTEL PLAZA 1-1-1 __ i, ''_-_ -- "T_,", -_-ttT 6_ Tw Ill I ,,, -, ,,, I I I I I ,,, --- -11-1 I -11 1-1 "I'' i. ;i1-1 -- I -, -_ Ilfkvm' K- ,t"I"'It" -6- ;,, I- I" To, ,"' """I", ', ,- --- .
... ..... _-i, *- i 11 .1 .1 __- ", 11,1- 1'' I I "I I'll, I I 11"""', 11 I I I I I -1 I I , 1 :- ,- .1111".1 11 1:1' 1 "',"', ,,
..'..". -- "' ", -_ I I ,, ,, ', ,,, 1, -- ,, i "I ," I 1, -..PI.d.. 7, ,: "", _'__ ___ - _i', ___ I '1- I- r';'- r,, ,--! " , , I , ,:, "', I ,., -, I 111. i I 11 ,,,, I .11_'!,
I __ __ 11" -1 1, "I'll, 11 I I
0-1t. 'It;111 I~ I , __ " V (JTIAs VIIIATARK1, *,!, :,", -1- i,- ", a- F.vs( ;i,7 P\R71-01F7NTO ,,', _- '- -- -- 11 I at
-- _ 1,; '111 il I, I ,,,, WiZ_,;_- -,q1Mii.)- 11ail , I _--, ", "", I I- ;,, I I -1 ,i "I I I I 1. 11 -- 1-1- -------I -_F ., 11 I A.7 _:'- I. , -1 11 11 I -,i ,,, ,, ,, ,I i, ,I,, i"i", I ,,, -, ... .. I I I I 1 ,,I. 1:, -cr"nnh ni
.M."'t tit, I ,- I -,,,, I - 1 1 : __ - -,---- i, GAI' , __ I _, _.
-: ,. .- 1 "I ,,, r __ ; -_t_ , , ., I I ,-,., -, ie, 1 , "" ,:, ", I I '11
,, , ,i ,I ,_ ,, P: I -- T - , ., , ,','. I I I I. I W I
41,, I"t" , 1, I I , I I I ,
," ; I I I I- I I -1 -, 'A I I I I I I I I I I 11 I I I I I I 1,
4. AW". c, t ,,, -i "I', -, '. -- , I I, -, I r ,AII i I 2 I
-t-- M--. 4. I; - ---",----- ___ I aa- n! ___ ___ __ T-, r i I a '' - I '. 1, I I I ,,,,I
11 ',,-,,,, ,_, 7r _,_- I~ -n rF 7j -_ _'_ 1, i"i ,,;r v _r -11- ii INGRI 10S A ,- I I 1, 1- 11'' -- -- I I
I ,- ,- 'R- 1, I ., ", __ I ,-- 111 OPERAPIOS APRENDICPS 1, '_'j1',':,,', ,,'
_' I .- rori-a' S, _,-, - I '' I l ,I II '' ' ;.1 1 -. ,.1,
I I -. ',- ,,,Q!sr-- I -L ___ 11 ,:I_ i:,iIt- -,-;-,; -7 -,,c ,--- -_ --- r-, _'
HIP OTC S """ '., ", ":,"", "' 11 ,; zi, I mco-np,
., 1 7-_: -, - I V 1. ,,, ,,, I "' t7''I'll IZI. I- !I I .11 "I '- I I'~ I .111. ,,, " -I- I ,,,I I I I I I I I I - ""I,"," ,,,, '---111 11 ,I." --iii_- _,rt'iFTt"- I I~- I -I--,-- I I I I *11, 11 1 71 I I I 1,
tT.1- -, -114.. dtd. I , I I I : I !: : ,,, , -, ,,, ". ,
,-!tt'! -, 11.1111.1 li" -', I-~ '? I I 11 I I 11 I I 11111- .i I ,'' "" ". --I, I 1,1 .1,11
.I- --, _T Ip, . T" -i .1- 1, -, ,,--)-- 1 ". c I, I I 7, I- I v',":_ I ., I% i ,,,% -., -, ,I 6- K.Ilt,,- -zitl
,- .-III.I[i,111 11 __ -, _- L %', ,,,, , ,' ,- -, i: _. I rl-"TA-11.11
i Ii t ',-,- ,,I 'p, t, - ----- -- ,,,, -- I 11
-- ,, I 1I ,; T ,I ,(- I I 11IyIif'1D- 11 I I I I ,, It : I I I I 11 I I I I '1 i ,-- 6, 1,,f-!- I_, ,11,- -1 v L, jiil-,,, ,, -i --- I 11, -_ _\_-, , 1. ; 1, I I -, orarf asR KAQNWCAc COCI.
Aiefi.l 11 HI, ... ,a,,1- C-Ioll 1; I Lu nA, Cnirt-d -, -"--,- I il M!7W i 1,". 1 -- ",-,:,;, i", t I~. I-ii. "I".. .w
.... I.....- ACADEMIA RABINA I I "" I I I ,,, ',' I I__ :, ,- rviam, --- ", 'i'', I '', 'o, "'"'
1 1, , I 1, I -1 I I 11, il .1, 11-11, ,_ I&M.,
-, I 1! i I I" I 'I,' Z : i:_ I',, I I" 1.! I I I 11 I I , ,, I'- dNtil I..k I."
---- 11 DINERO , 11- 1, -', I , ,, .- I --",--,-- __ I 11 I , I "I", --- 11 ,,, -1 I I 11 -1 11-1 I N1118111
...... 11 ,z I r, I I ' : I I __ I -.i:a -11 I'll I I I -, "I'll ,, 11 1, ..... I I I I !, 2 I!, It", I I, 1 t I .11- I "I I I i -1 li Iil .1i, ___j._,_Cst,_( -jm. _, MMAS
': ', ,', ', L I I -_- ',, -I 1 I -1-1 i-I ,,,, I I I ,- I "I I A I I
bre j6 s en todas canlie.a I L' I'll 11 ; , 'I \ L I I I 'L 'I IT~ I H vI- D,,vmW,,d."I I I I - , I 11 I 1 I I 11 - 1 I I I I I 11 11 11 11 It. I 'I I ,! I 1i 11 ii I I I I I I "t,", I :'- "_ N.11a,
des edhiprarnos y venderrasjo- , I A ,, ,,, - ---- 'I I I ,, ii,, j2_1 1 I I I'll, I I 11 11,! "" 111-1 AGENTES --VENDEDORES - _'.
i I OT I I I, PI FWF A 1) F L 1;01, I 17 ____,_ I -'-- I -,-,,'-_,,% , ,,, -I 'i","', It, ,,,, _os d e I _', ", i ,_- ,;f -1 ,, - -, ,-a I6, I ," 1 123 (O.STURERAS-K 711"
yasy toda clase de able, I i ",:, "' ,,,, I ill 11 ,, , 1'_ I "', "I 'Si47IiT, ""' ",ii", "' I I """ "' 11 it '" it' I " I , ", ,:, ,,_-,%
valor. Antes de compare a ven- ill '- I ., I , i, 11 ...... ,, -1 ,
....... -,-- --- Ia il'17 1. ,go 0, I 11 :, ., I, I .1 1,11 11 I I .11, I I -11 11 i1ei, I I I I -iv_-ffjc---der, visitencA "La Favorita"I n"" , _:, I I I I 1, 11 ,11 "I -111-111 -- 1- --- ,,, ,,,, : ", -- I i _11_1 ", I- ", I I I 1-1111"i I',- 11 111. .11".1 -- .111,
I I___1- 1 ,- I ,. I I i 11 13, 1- 1- --I.- ,,"I- r1r1-- Amrnas-Ift i --I" Or f ACADEMIA PADRON ., 11, , 11 I : T ''I 1 I I I~ -1 "i -- -'- illll I111111 I,", 1 "I"It%, , , "", __ _- I
1- I'll ,_, nlll ill p_ :, 'T -, 1. I I, -, ti I -i-- I I :i 'I 6:: "'I , ", '. I I I n't"I ls 22
1-64-1 N, P. '; :I I I i I -1 I, ,,, ,-,-l-i I "
-- .... , i, i I 11 -1 _. I -,
11 (-.; 11 L' i I 11 ,,,, "I -1 I 1_:" "; :."1',I -11^_""' I 1, , "". ,
I 11 11 11 I I 1. I '%- 1: ,%1124 LAVANDERAS-LAVANDERCIS
P,,v -,ro iN-tikv- -7 ........ I I I -1 I I -1 I I -1 I __ I IeZ I :t 1, 1-11 I I
I il", i -- -1 I" I I i I I _, i -- I I 11- , _1 1 .'_ I _, I I I --- ___,__ -,
cill-i", III.- ", - , ": I ", I -. , "I 11 I I 11 I I I "I 1,11- 11 :,,,-- "I 1.
"111- T111.1- 1 .. .. ... r I I I 11 -1 -71-_ ,, ',' :.111 1 01i"11111i 11211" I 11 "I .-I',--,- 11 I I 11 I i I 1. 11 I -- 1 1111111"I -1,11FICA thli i.-tRii
,,, , , I : I I -1 r, 11 I I "', ", ,' , _,,
I~ A--I 1-1 -1 11 _: ___ I I ii 11 I ,I -::, , "
I I 11 I I I I 11 ,,,, It.
_!, ,144 '_ I I I 11 I' I'll 1 ,:, --- -", I; I ', I ,
t" III I 11' to ill It I all I 11 Ir I ,I ,, : Tc; I il-1- I 11, .. _01 -I", -111, v., I, ii_ _A_ )ANIAS ,_- "I -., 7", "" ; ., _- 90 CA, ., 7 ''I'll '_ n_,l 114aw ""
I% - _' "' AS DE HUFSPEDES '-_ -; I , , I 1, "' :, ", ": i", i, I~ ,i I I I 1-1 .." -11-il ---V-i- ; Z'-( t-ALAVA -DE- A- W
-, - F -1 I 1 I _i, -, I , , ", - '' 'i.- 1, I i - " I : '. I 11 __ --T. 'it I ',"- 11 [t
I 1-11 '. ,,, I 1, % I. ....... ..
__ i : '1_,1 11 11 ,-i- I I 11 I I- %1_1 n I i I , I ,f I I I i ,1 ,., , 1,11W , ,- A I q( I I -- ?i1j, )III.-, 1 -i.1,- -1. li- ,t. I'D., 11. P
ii MASAJiSTXS I 1_," r-1-- I 0A11 I _- 11-1 - ":- __ - I .,-,I i ,, i "," 'I_ ", '..., "t-l"'I",1 1., v *.11,,o.A GRKT MAW' " , ";, i ____ __ I, ---- -- ii- , - ; -RT _V ,- -,c,'T I -1 "I : I 11 IiiITI, !'--i'I,, ,,, I.:' 1, '! -,--,,-- _ 12-, -5214-124-23
,tw '4,ai. .- p t, '.1 '. I i. I 111-1---i .11" I I I I I I I 11.1 11
-ajiI -W. a. -,I-., b __ ,----,-,-"- ,--,, 11 I 11 11 I ,,
-, I __, __ .t A ,, t l ACADEMIA PIT MAN "' 11 j j -,, ., _11 -1 iz, ,,I ,, I, "' I 7 1, _", "', ": SEGUROS 125 CHOFERB
-i :tl_:, - ,: -, F-_ it 'i; I I I; ": -, ,___,___,__ -- .
2 1 1 I'l -, --, il 1- 11 I I, 1, --11, 1!- ,-- I, 6M.4 cAorsa
.1i,.. NWufib-y-_(,o --- I I I i I _% % 11,11, % _____, -1111, I I __1 --- 11 I -- I,-, ,,, ,., "', 1"',_i__ "', ,-1- .i r, ,t,
__ "MANSION ELSA :' ,- r " I ', ,: I I "' """"'
__ I ,,,-,,,, --g5j." n& '
7 ___ i" '' ", I "I I -1 11. -- ,_ I I~- 7 -1 PR "Ill .1.1 1. -111, ,it f U13. d. Aett, X.
, -, I I I I I 4 I ,,, 1 ,11, r" 1,11,-. In-dul-I.I. .1 _70 11 -- .- ;-, 11'- -- "t- j
z I ". lb I F --u
_ I I '_ 11 I _; t, _- 11 : A I', 4'. ,ti --IiI t,,a. .A
INTERES P I .' I 'I I 0., C, -, 1 "- 7 :, _1'.i. """, I .1 1-r-1, '__. -, ARA LAS DAr*',S -, 4 .,,,, T, 1117? 11
__iI 1. I I -1 I I ita- ---i- r-aittit
li" 11 ";;),i'-'
11 --It-. I 11 r I 11 I I : ", I 1 : r 1 r, 1i ilil H-- "", -, I I -1 21 1, lel- I- '_ '_'_________1___1_zT_ _ti_.,- ', C 1 I le 11, -nire I __ ___ - z 13 "4=_13412 AR-4. Iom
8ATA9, 8LVSAS 114- REFAM% AL It) 'I *---- - ,- 11 -1111 11 111, 'T twi_ ",; _11_ _T- "b"", ", -;'-W,;'ft _" VC* 11 A.._,
1 .$ o 'R-- lli "y-1. L. -, I I I I , I , I 1 I I t 1, "" ,,, -i ; I
P.; tita I, 75 B. l $ 5 Aill, -i-, , I-%Al _- -1 1-1 I I 11 11 11 I "I V"i ...... I",-t., It~ We'..d., h.ir-- "", j r, I .11 z --I--- -- 1 I 11 __,_______,_____ __ "-,---,. I i; "' "" I 1' I 11 ,--- 11 t I, -,,:,-;"r ,,,
It 1,1 "" I ,_ , -i-11, 14 1 t I z I I , I - I T t'-, I ,,, T --i io n ') ,,, , I .'', ,,,,---, mi-.1 F-Itta,
1I"a-tA dI-I. w4M : 12 , , ., '' "'t i ", I __ ij ----- --- ____- --- --- -- ,
.. __ " 1, .... .. , -, __ , I !4 1 I4 E I I I ', I -1 11 1, 1) I .. .... DIMA-Mlitt
: A I I e , c A ,, t 1'_ A N I R r rt, i, -,
, - I I I I I I I I I I'll, I ... ....
,:, ': I 11 I 21 1. I 11 I __ --- --- I , I _, ", I 1-11, .1"11. cuorma II.I..
-- VELLOS I I I im 1, 11 "I, I I - '--10a,, 1"_. -I-, I , , I I 11 1 I I I , I'll 11 I I'll 11 I'll, I I 11
-1 --- -- "I - ---,----- ,-",----- --- _,"", I I ': , " -, , ," iii '-' -,, I ,_,-i j, ,;_,_.t' 'i. w --, .1 I Ho d. 4 .
,\, 11 11 -- 1 11 ,,,, 11111 11 1 11 : 1 2 1 i t 11 I _"% "I i ,, -" _ j ,&&,,w
N-11,)5 tie la,(-. i ,,: t ,,, I- The TarboxSchool MANSION LUZ ,i- -_ '- __ -- , -1_11_11 -1 1- I I ,,, OFICINISTAS
I I I I 1, '; ^,I, % 1129
;_ "., I I 11 I I I I il I I I t, ,T,,I tz it ,,, ,,,, . .... - il ', -1 I -- F
1 Ti,,, ,,- :, i 1 17-
of English I 71 I 1 11 11 I I I I I- 1, ,, I I , I I : ..,"'ss I 'it rMINMA. ANNISDAD.
aidE ' C 6 a I I I I I TI T._ IfIrilli '1111-T1111 I I 1, .ilomm
t
7 a, afi a 6x to,, -ra C.Ile"N" N. r T'I't." i I I T "I'll- _,_ ,,, I :, I , "'I''. a0t. I 11 I.Xf"r TI.b.i. W hCW --
-e q,-Tl Vedade. -11 1 : I I I I 11 I I ,,, i- 1, ,,,,, I - I.", -- ",
Alex nder, Te, cera 405, iitz I E 1411- z I I i ;, I il " ": i """, I 11 I 11%%, I I I I 11 I ,%1-11 Rll l 11 i, H-72204W" k
I I , I ,, -; I 1111111-1 T, I
1 2 y 4, Vedado Tel& nno i,% f.- -I 2 I ,a , 'Wi. ,I F.g ai 9 I 11 ,,, ", I I I- ,. i . I'll I I 1i I "' ,- I '- t 1-1 "i"t", -, .',, I ,, QvtA.L-.X1FL CKAJWVsN TA411o ---
I I I .,- .1 111. 11 I- __- 111 -"--,- ,- i ... .. I ". -1 I I I i I _____ __ __ I ---', ;1- Vli4l -., ,11-6,i .ft I. g;,r.AIIj,_ ".-
-1 i, ,, I 0. 1. "I I 1- , t, :. A ii t i I, I "I ,I, ,I,,,, ,,,,%,,, ':_ _D- .1 N I"I,
-.11 it "" I RV.-ODYNCLA1. f;.,%Il %N,) ', '_ I 1i ,*11 4 It -- 1 It
G!"AN"111 - I.- I -,_ _. --,--,- -- __ __ ___11 1-11, __ _", I I _. 1, I ,, ill I I I_ - __ __ ----,- --,- 1. --ji-si'l in 10
.oRTT"o.A., 11"In 11 r. I I 7"
-, .... 1 I , """" , ,,, ,'%, W-7-a, ,,,, I- 1 "I I : I 1 il- - ,,,,, -.". I PRTI.m I,, A-, Stz ,, I I 11 11 I 11111i''.. 1: ::_, -_ it' w ui-t,,; z4 li'w", T xt
II ,,,, ,,, "', ., ,_ ", I I 11'."I"'I"", ,,, -" ,, ,I ",.,,I "--- W ... I,
II ", '', 11 I -'-- -- -.I -, 1. I 11, - 11 ;, '' I 11 11 I) ", I 1.
", 71 11 ", 11 ., ;1 ,-1 _", tt i_, - " I" i 1, i, I : I , , ) I I ":;,,I', 'I" %,"I"'I ,I I 'fl 1, i Ill
I I I 1-11L.
___ I ''I 11 -- 11- --_1 I, I I -i I I_ "
:, I,, ,, -- ,- _. ." '., '. I I -----"-- 'LrVTt A 1 AL .- I'DiI 11 ..1- I I "I , .- 1, n "" ,nIA
-- -- I '! ' It 1 1 1"r -F-;t,_ i-mi. pa, Ta-
11 ,:* I", _- 1 1- I I, I )AVES LOCALE3 i i- """ -I 1--,"-, ".", , il, 'i 'Tiwc
-1 ,:" ,:",_', ,i ";,., % 11 11 1 ) 11i- I -111 ,, ___ ,,, I I , ', , , -, ,,,,
__1 - - -1 I 1-1 -- I - 1. I, I : I :t I I 1- 1 i I I I 11 I I 11 ,"', ,,, ". ,I,,, I 1 ".
%,- 1, I I I I ,,, I, i '
,F\ Ilwc!,il lc 'r 1 " ,tA -111--'17 11'_ I I 11 11 11 , ,_",, ': -_ ,, %, :, "Ti -P
'as v, "' i_ 'r p "I ... :"_ .1 I I "" HIS OFICINISTAS ,,,, lxvi, "
tiza&, I 'EM422- 1, q RESIDENCIAL AVANCE '_-,_, i:-11'1- 'I', I;i'11111 -rT; I - __ ", __ ___ - -Ti -,,,i, -uri _; 1 I I I I It 11.1 I'll Ill D2 ANT03 5UAPEZ MENDOZA "I.,,
ud i, e*,-, ult i C-1n, .i,, zl I I I I " i I "I": i, , I 11 I INDUSTRIA AMERICANA 11 1'1 ". 11 I ir, ,- .'""
I'll 11 *,", % 1, '. 1, : il I'll ''I r- 1 Aiil
1nstituto New "* rk, Stia, C;m i ." I I I'll, ., I ." 11 I~ 1-1 I I "., __ I I, _5__ _ __, "" I "", ,;, *I,', "":', "', I, I'll izp V!
I , I -- - ., __ - ____ __ - -",--- ( ,VI;A ;,Stif Ill .1-1 Icini: B-67 .5, Padre Vare, .N" I ',Z, I I 'i , "I -- -1 " ," ----,----", 1 '. I 'I -'. ; I ,_"-,:" 1% i, ,w I 1 , i, '11,111,- 11 I I I I I I I I I I ; I I ill 11 .1 III'~ ,!-, TAQUIGRAF0 INGLES ES- -I 3, Alturas Bel&n. .Marianan. -. -1 :j 11 11 11 I :' .- I. , I ", 11 I "I I _,!I _f/. '. 1, I 11 z I I -1 '-di,. DIAM0 pahol correspon-,!, traduc -1 I 11 I I'll t" D- I, iN_16 '
i I --- _- __,", , -, _C-951-70-24 OctJl It 1i 11 I il" 1111.11-1111 ill 11: I I '' , I ''i I I ., 11 , 1, -"'-'-"-
I I - I "', I.; 11 .-, 1. I I I vvr1,xAbft 'ovzI, tiA it r, runtabi Aad. Ltirrq exre- &I "'.1, ,,,, I'll .1 11 I ___1 I I ------ - __ 11-1111
: ... I -,i despa adquirir im, CASAS DE COMMAS 11 --1 I ,,,, I. I -- 11 111-11 11 Iii I It ____ __ I "" H"""" o'"rh I~ rienda..-.y excelentes rt ifereriVELLOS 1 ",!,L i ,,Itura gencri,' I,- -1.1 I ,,,,, I , - ", w ii, I ,,, .-, '","", '' I ,,, -'i't b4i ... ,, ....... ... ,, 4
,; 1, I I 11 d,, ,, , I ,,, I I I 11 11 ,,b 'i ,a P ... -;-I I "-',
Le interest spreader birn 1 1 11 I'll, I i 11" 1i t .1 I ,, I ,,,, ,i 1-1 ( as. solicita buena conexi6n.
I Exti radic al de vellos' 11 g i_','-a_" i, A5437 1. D-6370-129-25,,,,
5 ,I .1 "I 11 _,_____,__,_, -, __ I I I z i P 11 I I I I t.
rpacift i A idiom& ingl&. I I I "I Ii 11 ,' """"'", : c ,a,
te Is cars, muslos, seras, etc, I I I 1-11- -!- 11 ."I I 11 -11 I'll, I I I I ' ---.' 11'..' ;tA_1j(1GRA'()C0Mt1-N5 I I- I I o , 1 L I I I ---
.. Quirre tins cfic;et -,-''-- -- I I ,ta ,. A ar.L
te pre I W., -11" --17 ,oX 7""a"'wt, --'-, 1.dt0I Tratarniento scientific garanti-i atr-i6jitt __- W. LltRA (;ALBAN " 7 ' - 1 93 LUYANO ...-Ill ..
7ado Srta. Zayas Bazan. N, N" I !I, t EN PRADD ,,, ,,, -i t."'It"Ii. y t' r. I, ", '___ '12ii I, I S iil I I I "I'll 11i, I'll I'll, lill, Ili I, 119 soclos 7yotM. F-tuditt en Is i ""' ':" i ;' 3, 1 1, 11 TWM ,
-905r Te, lonoi 11 _, ,,, -1 -1 I., 11 .1 1. I 11 -1 I I I I I 11
40& anwiamento _',, 'I I __
(I I 1-1. 1 I 11 ,I :- I I 11 I I 1. ,,, I I 11 51 I "" ", i, I I I- 'IN onG.NIZAC- DR VXN1-5509 C IH Il)- Nov, I , , -, I 11 11 1- 11 I'll -110 QUIr 1.11"I 1- 1 I ,.-a. ,
I 11 I I -, " t --- =1.1 1111 X=11t.
11"IMm."." .. HAVANA BUSINESS iv -,;;-- -I, I ,, ; --r-. r , -, ,, "' ' I 1:' -' I ;_ --- 11 A '. I , I , , ', , ; , , , , , _, ,_b" _", __ .1 ftlak" __
", V ", ',", , ", 1 I ,", I I :, ", "", '_ '_, _J "" ,-' -I.
1-11.-_ I I 7 I'~ , I I- , , , --':- I I "I I -_-., bNa.
: 1. -1 i, z I 1 : .. 1 11 I 11 I I I .1 , r' :' ' .,, , ; I~ .-
-, ____ -,-- ---,---- .,
----- 71-1 I 11 ,,, -1 il 11 __ I 'jI It I".. la .,A_ p', I I ; I I 11 .- I I I il, "
'1%11 "' z 1 I ACADEMY "," ', ', _______ "-,-- ", ,,, _Itt, ., _,,, r ij," r
V 1 1 f-- .11-, I I 1- I 1-11- I, ,, ,,-, r -,, ; o I "I I ,,,, : 1, 1, 1. , '! ,,, 1- V-4343-IWV
CH , IF i I, I 1-1 -1, r K.""N. 1. [1.1 ..... .. I- I 0 I I I I I I ,,,,,, I --, ll' 1-1- -1-111--ll-l l,, ,,iT i-,-,; -F **, ., --- -- I ___ -, "t.c.
1 11 , I -,- , 1-1 1, I I I 11 I I I "I'll, 117 50LICITUDES VARIAS I,- -a orriet sor .1 .
F" ,- 1, 192 __ ", i, " ,. ,,, I.
11 ,,- -, 1, , i ,","i, _, ,,, '. ,t,,.,, ", 3", ,I- __ __ I_, I_ tt.w.A-t ,,Igth. y .a.
_7" F __ I ''. ,.Il- Itf ,,...m atr
I'll . I .1 .1 -11
,-,,, 11 1_1%111 I I 1 -4 -1 11 APARTAMENT09 I 1, -11 1.
,,,, .. 1 I, I '' "" tils
I llt, : t', ,,, 1. _. I 11 '_! NICO DE OMNIBUS
Q, It 1-11 I ,i I,-" 111-11 T i 1-1 1-1 - - __ - I'll, .- I ,,, I M ECA I I i I I -,
11-111 I I ""-" '- -"",,-- -_,- 1 I ,- )a ALQUILERU VAR103 , %7-1"_1-1 11 "" 1- 1111 10.IADOX PtibLIC0, 09 SIXI ,' ,- _- ", i""- I "I I'l I ii_', -,-., , ---- i -- "--- , I 1i "' - 1.4 _r,.,j-I., _. -,.a-.
,,ti-., -,,i' , *, -, 1,1-11 I ,I,", PoR ,-,R,- , ,i- __-____T4a-1 1N1_K6 __ 3MY 8s FICINAS 111.11, .11 I .- I I 1-111 I f "' _--_ .. _. n ..
,I! -1 'Ir _NTERF GENERAL ...... .. __ __ , '! 1-1 _111 , .1, .. 7' ,,, -I,- 1-111.11 ... I'll
____ - ___ I -- - , ", ........... () -1 I 1, I ". , I At, d_ 11 W. I,1 f- '- I i, N t ,f ."', .", I """ I 11"i "' I 1, I I 91, -11t,11M N W,
n" , - , _Itittl- ,,, - ,". 2 r- ,- -- : I '. I 1- , 1, " I~~ I I I I'll
_;r'- - .". I .- ; I I )FICIN % -, , 1. N 14 '. I I -- ,,, ,,, I ,,,, 5,116'
- ,--", T___ '. :" ,,," I i, __ I ..._Mls
I - ; :_ ., I I ,- 1, 11 I Qi 11 I 111-1-IT'i ,, r, ,
I ---
:j ,,,.I ,, "'. '. 'e. I '_ I 11. I : Z I'll "..,
:, ; : ,,- I I -, "' ____ __ ,Kj 11-rii 1 "it" """"'T "!.' ",
_iiA RA-ff fibGAR '' I 1-11, _: I I 11 ,_%' 'I :_ 11-1 7 11, I I 11 , I I'l JLFU JFRIA __ I, _13' o I-11-11, I .d. 1.
, I "', i, __ I "I ylll
__ __ __ "' I 11 I I 11 "I II I A 11 A -171- AI'!-.,I_ 1'1 %' __AN c _' -, ,.,, ,,, I I I~ . I
HOGAR fELAS )t RLTAZOS __ __ - SE S0Q(fIT ,;-_'. ""', 'i"'."", "-di,. .
- : z- ;,, I , "I _73 INTERES PARA EL , V 11,111 -s __ I1IIIII1-.to:t__ I.... 1,11 I I I I I
I- -1. ; .1 I I !- I .", t -1 11 I-- 1 '' I 'I, 11
-, , _, I I I AS DE ff.NRADO ", 1. "t
"%Ir ," ,. PEOS61
1-1 111-11--- I I -, ___-_-___-,....----- JX713RILLANTE -------- __ __ - r", ti --11-11- 11 __ 1 $1111 IF-, -. '.1, .. I I ,,, 1- :-, .,_Ii, 100 4- ., ." """ ,, i, I-, ": "11-cf.. cA..
I "I 11 I I' Iel- ,,, ; ', ,". ." -' . I,- !. -1- I __ __ ". FARADERO I :, I ,, ,!, I, I, Ihid. do 11.,
... - ESPECIAl- ---- i-% 'I", :" v_'; EN MIRAMAR 11 .1-111- I r ", , '' tu- ,,"."'! ---------
_1 I --1.1 I ", - 11 11 ,-,,_,.-, '_3
.. .... -- ?_11 A I 11 F 'r I 11 I - - _;T -- ,ft- 'r", ,__.____KUCA1ACHA -11 -- 11 I 1-41, _WPARA COCINAS I T-- Ryak. , 2, -q, 7T. _,Q___Ar A-1II- -, i 1, - - A *- 4-x_.1_r- _.1 _- --, ____,"4,""a*_*_ ,_ ---, Ir 1 .i., ---, 7 , 1, --- .,:., *1 ,,ml I'- D'. -- I --,i _-.aii-_ 4 ,t .... I'.. I. c ,, ""I ... d,,'. c.ft v.
III,~ = , -_ lt-: -., t; : -, ,. I .-, % 'I nl ,,,,,. tI .-a, ,:_,,.,_ .. ".. .. 11 .... --. .. ,,1 : '. I , "'' t,".". m,
I'll, 3- 9-,1 -a- i,-,dh.ii- -W -aii. 6. I ." I i Zl 11 A -111 -.1 It uTkill. "", 1, I 1,
"M I UMPORTADOR DE RETAZOS ', It- _, I, -v- It,-., T i D-,,".-. "..., I- -, s-'dI $4- 4-_,.- a. I I I, fl I;: 11h, ill

I i .. 11-'It. V, ,.I, I~ 11-1i, D 8=-Iw-,p
Z:t I.- I' _., -1 It- I I,~ 7, ,ta- --- - __ __ _% .1,i,.-. , 1-i"'. ;,,,, I
"". P _,a,,, d_ d. .. P" I I I I .
ENSERANM i y r- vuteatti -Iwam pt aI=, T I __ I 1)1 43 1 PARA OFICINAS ,,I. ,,"i I-W, i,, -.,,- "
;Wd I D zo 'I I t-, y-', V wiI t"I'lo _tI_1
,,,",_ c.1. FlId-.. c- -$I-'$ I -.1 j.- I -1 .... .. till. .. .. 3. .oIAL".. mvitu, "- ,131 OFERTAS VARIASft"_ Iu -- I 1, wo rI, 1,R 1- ', "t"'I, ".
....... .. 1-1- I -'! F tx- 't.. I_ ,
75 PROM i I 21 11 .1- .. ..u n- I ,i ,.I., "..,t" 3 1 0 1 PERDIDAS IN q. 1.1 1-1- ." I 11, 11ITI, T-RAIAS IN CUALQUIJIM
ruouvcIrtis Quoucos wov Tal-,sa ,:it;,, I --I. -;"'-,II'_,,i. I I"
,, :,. ,NA l I I'll I. i ,_, 1.
NO SUFRA CALOR 1: -, .-, ,-,, -1.1 .""..t- -P"i-i, r- ,
CC.%-MQ ASTrRIAN ,P'T' -d",1:%XL"-,, j _9'= C6- 11-1;i, 111"',- T, ,!_, iIii= P't = r 11A -_ __ __ ___ "" r j-%_ 1111-WI..
-0, "' 1 _. f, .'I, ""' ',','I" t, RrVFVDFDi)Pf:S I ""r,"'.1 t-,.- It-1 YI*i Clk a domidVic do I.p .1 I.uitutII r, I'll., ,


M, vnaid_ m ,,d ta. 'I- -I- I- I- ,.1 it I I
.21 .. - -1;,1.9. 3 ... ik Apart mentors, moderr,,)A !res- ," ,,, r- a T- ,
d- ventilatios, cintTic-, llr ,,,, ".". I; , :% I "I I' "- "'rI:' I' I.' '. ' 'i "" ""V Io
'_. d -G-ftf,,. Ae- 11- .. : I L "" ,__,_ ___1___ 1


c -4if IG-12 NmjC,-, 0 1. a, I ,,,,, I I ,
tr6.r r."I., jl-k6tI M:N, i triijqd_6ainteritor .... ideal y a- li 717 '71 1 1 Ist.-ii, 1. I I I I I I "I I ,,, "",.: .,r,,, 5 ",,, I', "I":I!f., "o,
.. .. A-1-0 J-1-L E-Rb r I I'll 1111 111- 6, -q, , I -4 "'t, , ", I I I 11 , '. ": , 1% I I , -, ." u-",

1 __ _.___, __ __ - -, 87 HABANA I
I '
.a.!A. I , % L, I ', "r ",", '- I '',
til a% 'T I, X'I I I I I I I __ __1_1 I -- ---...... __ IA ,',-i7 L9 HOTEI F$ '-:- 11_ylil()-,' "' "(ll "'I_ :, -' "", ':':-,' '. , ' 0- 11t, 11 Ttl I 11L I 1-11111
I I __, I 1. I I I 11 1 Ill I I I ,
atla, t,"t'i"t'. i ,: I -ri6otT
y z I .. A ., ,,,,,
1w wl_!" I ,- I'll ,tr i. -- ,I -- 1- 11: I I I, _:L., "",_"-,I "I -j- I-- -1- .u'-to i 11 ', r" ipamente, X-3.%35. - I ", "
.r --!L* I --- .11. j j _. ".
I I _1110 '. HOTKI, TORRTGnOSA C.,-,-,, -!,q ','.'_ I _-, --------------------- -, I I -1. ",", 't ,,, . I Sf" ( WRP CEN I I ,", Q-1., .
:' I I: A I UJL0 FRES A -- AI I -i I Tl 111WI-11IA, .T r,, t exterior de grar. '' ", I "" '__ I --d- I I I, I 'i "" ;-- I _,_'t,1,,
",_ _i I It .
7, toi.l, 11. '. 1.-- 1_",,, ,_ ",;-, iir- .-.i;n ,6i _! In
t, st, r, .
li-1-1111 ,iw-.",- y __ -,- __, ,Q c S CASAS I , I "I "I 11 c BtIRDADORA, tSL"A,
:'.- '_ .-7 ....... t' I -il 'I."_ ,.' Ill ITI A,1 I", it-, -1- ;r1%_n- 1_1 : at,1!I1- -,
e. I, , ,I H--, _," -- ,II -zji "', "I .1,
-_ --, 1, -_- ,__ __ , 1 N, I, -- ,.-,-. 1- I~, -- I I-w-, *_ uw.ia I = ; t".],,, .-,I- -,,-I-, hii-.. -.14"Ittgr rRIAVA VA2A CUARTOft a- Itd- I Il I- 'I-

L it, I t 'A!l ArA _-, _I'll 1. ik .". 'i B .?x_",w 1
', -. Q-P,- T.tr m-lit- j, -. c"", rtf-- -- -- _:I',- __, a. I I D,,, X,,).., m-A ". ., T'f__ r on, _o _. 1', m. .It L., I- v.I. tIE-1 TII- A
1 I kt-sm-72-21 -,.- ,,,_ D WI 3: i, w. ., "I' c , I D',W?. "..I# kd,1148., D-rm-lia'a r,47$11 141
I I
11-
I
I I
II_,,.
.
OCTUBHE 18-DE 1949 DIARI-0 DE LA MARINA EXEMPLAR: 5 CENTAVOS


'Ert, to(k) Oriente piden que Chimanporatencioll W h11t1g14,oS11.____1 Kjor serilt4o de tries jwr
CGC.R-4 It J11! i 'III'llip lots
u. Universi.&HI. sea official serridores de Ediwaci6n, cesanv,: oprnpr6f 1h. ygovem,401 roodaw, vr,;,0wi
rW ; ,, ,,, 'I I
; :' PsierzaA I iiwi, profe'lores, intelectuatex y ff
Muelfmo tie ellort estfin awinirmlos per iorwdos en Writ Pottif 1;vewh 14"1 roflsv 4 (it,
el pre, oplo2 ,;Pbrr los I ointe tit ioJ O "rifFSTA ,";IS! I hmi adiplirido. Llogian vig f,, I a 11vq obr-rw__i'j ...... d, rrI abon del Congreso to haga Loy

1. Fonda, Ultadla
-1- L. H 'I ", -, 1, "z ;-, ", 1 1, 1 P", 0 C"Iel I.geni"rem do
of to, 1, ,- ""i it I I '-1, I'' : , : JI, el
-'do 'jC0 f A- P., el FItt-,vto16g1v*
;I Ranollo", oi j T1111 e 1, lllij --jid Or-",, el 6,11- JIt;!e Carlos
I i':, I, IwIp0tcl6ic do C.us 11"Ir-11 i ro de veteriviklot, do C I cl, "Ict it"iti,
j.d.r. do
i Udo moron.
I'l N'goe'... Tku- E I, i
Porol t, 01- 1", It, 1. (761' " -_-,
V le 1,11- 0. 32 A- de emivici,; yl d
do i MARINA NU r7"! r ip, Ire, P-u tp- de Reti, '4t-,e it, %-itisgo do
m2ficial Te. ;-",,
trid. orutx, ;e zmd, V.W_ Oi3,t, 'r It 1. As-IsDetac.- o I-, ce Direccit", d e a F, i it to, f-h.,
,, a i" 'I i, J,, j t o I10
to"Id. C-Id R111 P VA, y Antonio orooe Tr
en QW11ta del D'o-M.'emci d" , I "i, 1 1. A
,, 1, ii- l" ndj ", I i m o, 1,t,
P, denci. d;,, "I tcu 6011 F_"-Arier I- tloii "' 24 ti
qu, _W lit, 11-tti-lik, tl rueti_ t,;icm de iguel pe,. r t, 't
I, Tnbun' la B, d
dt oA,,d. S Ne'lo"al, cort 23 fte do sr
biR 'jolaid. he, Fit If! M, Acosta Mate I ci- 4; Me *I
Antrirlon, Ofill. 4
titocIdo d, 1 R !a cit, 1,ft NIgoot.d. y M, 11 J, Arbooft, Of 41 Terven, del i do
AT", del 4,
xx )a IcAmoll _n B.,
y dom, vaj 6, 1, l il!
Ro."o M I P.,Wd.
PP art- -1 N, At- I r I ;- 1 54,dr. servivw,
rumplimiento eft I. r P, 21 af- qotq
hech. on ;i do wl, mt-, f
r1w nip,oadw t
o de de
niiie -,

'NE e 't,
j

tt- f
T1 4
y
t 11h
x,
it
a, I iI,
do, B I IjaIt. 1
a, Wci. 11 13 !11
I., o el -W-V
P to el nie, 'c V a,"
, ,dtn rinp-dirr
a el I, I q "I;oi 11 1 I I I I I I I il "I
4, 4hA 1011,
niend. to Ir
riw1W do "U
it copril V A I
c Y AS
Irlo I i
to' -19- Pr
of &eriv,- del EItitft,
III Aditruni---, POL 0-6- f,4114.tm,
9.9racioll A r 'I" I,
do, r,44 y "r-o ; I SRHAANTES Q 'I J 1.4
l I la ACTOS P ATRe ouitii agraiii t !, a-,e t, -s el aiei;es
torlo qu tivoe C Sei
fnrja dp' las iua l CINADOR POR E), ATESE0 V1 .
too onibm, qvl 11. 1-' VILLACLARA Ht R O
,,Meh. -,jhball prei-_-Itan nuestros AnIablea "L511tantsli __%': et 2% y corts D IN E
ut I;aber.1I.1#rvAr 1. dell .d-. F"4-- A.-t"I j: tods" etintidid" -0 saran.
o ed Iota ezl 61 'a"'o --sclos UIRTAXI&I z.t do jiy.. .481- IM.'"
is .aba 1ci;: z: Ift cuantiv det imptiesto aobre ml, o- A
I III S. At
irias de firicas urbantris y off LA IDL&
. . ............
P Iclvna HENNESSY v- R14 de At -1 1lit- i" su Calidaid, B o!: i docto Hs Tmay. p- el I Nopturao a tnfi#4110,
0 jefe del a 1, de d, 4
b Ie T .. . .......
F,
Pin
FF
c
fate I
w i icipahd.d. 0 C U iS i ALOS ANGELES
ie robaron 0 Rut ST
a E4
a punto fie pistol'It ZI nombre quo ha hot h c.
OWN

4 EW YORK

Ir
-Pi -----7,,77 in-,D,
3 1 -, ---- -con verdadero sabor

4310 a ca# verdadero!

In D
L A S Hfulflu,'S I IT 1V 11 A R ANTIHN f
7. 1,

.4k_- let 1_- -, ,,bA S FIR A
Pill a,
g., d"ptoo o ir
--- ---- do

AII A. C C,
4 ett, Cih It
It
Pore oblener mayor I-encirnionto "o r J. Aa i,_ 06d 0.,fZ"II'j7,11Z ". "OUST" ........... ..
con m6xima economic, utilize $0- d
7,
1 imente las legitimos batorios RCA, Id,
disehodos per Ios mayors fobri
contest de rodicis an el muntio en.
tore: Io RCA VICTOR,

Los beterics RCA, reSultcdo do los C 1
d, J61timos odelonfos tAcnicos, le ofre.
C*ft Ventojos que Ud. comprobor6 A i pt W
A y
on to pr6dica, c i1o to, I rq itolt "t do-! Plod. 21, Ay PANAMA

rol"oe..........

A MAYOR DURACION q, I-d.. d.i
aoi
RES67;NTFS AL CALOR Y A LA HUMEDAD it,0 M il il- t. i 'ftchtii
ADAPTABLES A CUALOWER APARATO A
e, L P
',!, Aurft par. arra ali 210 DE JANEIRO
fXISTENCIAS SIEMPRE FRISCAS kloa ,
L I MA

-ABSIOWTA ARAM IA RCA a ltir.d, q.e
P- 20 di- I pgI,'
elf


4K
Pt SLz
PC & ig F
to MaiCr ier,,i6o Prefiero famb4n LEC
105 equipos Uiri,,eritcl Peria-acurri AW
4ofes de 6 oits. VARA GUS
ps
LA LICH S,,'a .6,


7, v .0t
'to

BACTERIA d.

Of, VINTA IN LAS AGINCIAS AtA VIC! 311
a
If IN LOS 15YABLECIPAIENTOS IMPORTANT OIL OIRO
C i

DIST1111811801M NIMAPA Y LASTIA, S. C. MIRALLA 405 y 407 TEL. M-5658 y M-1*159ACTUAIMAD NATIONAL SUPLEMENM DMRIO M

E INTERNATIONAL
ROTOGRABADO 4r" j DE L as

DOW.CT011- TOSE 1. RrMO MNPMEZ LA HABANA, MARTFS, 18 DE OMBRE Df. 1949 ADT41915TRADORI 0,';CAR PMR0 KMAMEZACTUALIDAD INTERNATIONALI'm, 7raI_ jjd-s -mu-tas .c No- -rdrttd- leelon
Ivor '-. dircroe" P., is f.er- I G.Ihiolrrv, do 1. U.16h, p.C'er"te Federal do Nuova York. despuh de halter #VMchRdO Is 3#11tc nja que to. (.6 tmpuc ta pal .1 J.- Harold Modin. Son ell.. (do IqtwU.rMo
derectut primer Mai: Henry Winston, Jacob Staeh.j. Gilbert Green, j hn S, EI -.pa ?I. XIT ro ib 6 roc,-to-,it 1. ml nij cubana Rom&, *n to de GoIttledfa, Entre Itl 1,
Willi alu'... le," ng Potaxh. Carl Winster y J!g Gatea.,_ Fri t. og-da fi s, l FmhtlAd l dv rwoltm PAIZ Forl9d.- Fvto I"IP)
Eugene Deril., Benjamin J, Dftvi..-Abrt 0. ompwn V Gus Hall ca a
recthI6 una sarwitin mAxIma de diet afios de pristine y multa, dt $10.", Fet II P


N
lir-da ;,ar, crilaniZar at -Bridito Party" on ""l lt. -'is del GrUpo e" I~
darl de be"Olce
A- G- resiA- Mans L-1- M-5 d a i Ina
4. G ti#,tlz Pta- -,h.rd. 'Or- dl AmI96, do 19 Sala, d-It-10
e .,i, Ago'Illa F.lr.r y 6 P dr- C ..M.rlo Antonio
nlra7 1,-01t, t Is ,cvp-ein ofetlida, per at alraldo do S&I'burSO, Behor Anton Neumayr.

Dolgadoa do In RpilblWa do Cuba a 1. Conference Prellminer par& )a
4
Ohmpl.d. mundl.1 d. M tslcat, veltarl. Paul Coonka, Jorge E, de Cuba
-*?"PaAad- do us euP.- I. caePlMn ot Al..9 lay apar."n itstoa at
.1 C-Ml. do Mitaboll. re.ull-I. del Alrsl& de Saliburgo, TomI do,, Jorgo C-b- Acromrl. genial de 1. Ollonplada.


Que tione clerto parocidt, fl


to Jun nooyarquint, Harold Medina, parocidt, fl
0 Adllf. MelQou, clera 1. -nora de documents. en U d"pc 4,
p.. dosp.0t do hither d.d. a C- or is aarei6lt ltrpotta a to, on- A
'Jota, Ist
do 1- Elt.d., q.1-- -6 per ..b- ;,- 7
41ades vortr ol rigi- -tabi-id, FI Jun Mplitna, quo demostrt; u- pa'll s e
let. I II.Ass durants el proeelo. conder.6 tamNln por drascato a let aneg.dl dlflusorrs do lol lid-., IMF,

Tlift ?,;--l de P-grarn., i-- i. 'tce66 e. 41A. Do
h- aj l d' dh I dvllaw :"I's Aduttua IA Habana, go? 'T I'tll, Guv.- F-Ad,,, ln let Is BOA: & ha dopendli,
f--la V* l I.b hoksi. dl mw". 4, ay labor administrative assfirrollada at front
s hite-ras del Grit. Y.- Ir .1 DIA do Ol D.prf-entl, I., al h.--ajo.d., quo p.lle, h-iud. "o do 1. p.t,.Ut, Carlos F, M-d- del Icalttr municipal. table pa" ll h.- aj,, -Al.d. po, I~ ofil,og Gtifflar.0 Padilla.
It" di-tt,, g-r.l dl Ad.-- .-ndntto GuMttv. 1,(,V- M&ta AY-dfinto del
-f, I-ud.d.a -il- y mAlusts., P.- .1
retard. .. -t-111-1l -fora-a -6,l -b- Hore,.tje Sr. dl 1. FtpObh-, M-h. y AO-i. Colts- p-in cc eurrvn a 1!-b. 1,06M, Siderti, d, in 1" 4-16 1 alto,

I gados que defendiscon a los ilderes eoraunlyta-de-tarr Egladeg Urdelos
en que fueron sancionados d"pu6s do nueve mews de process. taritl d -d-d- per .1 J.- H ... Id Modl- pr d--t. I- tlib
,alea Avarc en idr ilqtuorda a derehv lot letradas Amahars, l-rman, do N t- Y-kr pomul. etustro me-. do -rest.; C .rge Crocket d. Drtrott, _ak- -- Riehard Gladstrin, do Sftn Franeisco. sets mews; y Harry M
F,
a :I!,- tl NI-11a York, sets mears, El quint* tquc aparrce twr F, Mae
C.b,, 1 --n.d. cort tel.t. diat.-F.t. INPi
----- --- -- J.

"bit.
j

4w
W DF M A, A PP(MYGE A S!" I,,MT1tXAI1OS CON I K)LIZA GLOSAL AN La rl-gl ol .. .. ol 'jul ll "n- -,p-id-tr y dIll, 1, 1". p 01i. C.I. itO 1, dO oh- R.t-w flo-And- Cor.)., fu.civ.. ........ c;rt. G-b- sale do -e 'l- j Z ("Jub.1, b. 1. -gu d,. t.d.a 1- mp o.d.. d st.
gene-I Douglas Mae, Arthur, com-ndante supremo do Its Fu- Aliad- d 1- )-al 60 -oll ro, d.rd, on Ap.1-1 la d-A. 'I,- [ 1- MI WIlli- L' A"'Ilby 4.
on ol JaP6. a la I.Q.1ed. da, 1. -or d- .1 gorveral J L-tou Collins I,-, ;., -1 C l- S-- j I-- )0l A,
ad -to- H-., Mog-d. T.ki. on mjo do ir,.po- h. A ,
q h. tido -P-Ifd. po, rd- del F 6 q-'u .,dll6 C.Mlt -g- d,
a W-hi gT-, p- 1- la, ar -1, 1. C-- d, Asum- d, i'P,
INPDIARIO DE, LA MARINAGRAFICAS DE LA

poy Ff /I P

X


t*n 1

XVI

'4711 lit

A
----utt hr-g --T*nueva s, ditstnistrot, 0 d"MI.R., ).a .I de ia Mai... I. se.
ll.,ttg A-ig
CWT11A y el d-to, AtbeTte, del J.O,. y Mea., D.da tlegant, quit

11na ltfll.rtt i psentsitl6r, -1 1.1, 14
I a la O-in -odq
0 Intraba an ti i1m.
PI. dal bru. !, iii Pad'e, Sr, Jca ii At.


distingulda aspo". ofradertm Li
1.21 qCargado de Negocioa, de Espaha SS, GermAn BarkLitiar 3 a CT coming an at CoUntry an honor del nuevo EnCargado fie Nego6oa de Cb. en EwaAa, :adnet Patterson y de au tsposia Georzina Cats, que muy i --to embarcarAn havla lit Madrp Pat I. aderrAs del t;nfior Sarikibiar, aparacen les senorat Georgina Patt- de C- y'Saadcle!jo y its sch ... S Mae IsilAn y M.,-l Alearez fte ,,t d,

'201


Rl iefl"o IS d,! Rld., P-a ,,,te-e, 1. y r- A, tz
dertig Albfrto y euyo a taier'n t! S-, T-1,
del Junto mew enla -C


Scrl6n de Befleza GAUANO N9 260.

afirwalfided go"


J, i

Ald

J
Evil el olo, c: In
No ceoe
I. "pit

Ert brillillit, *I d CC,, to t
-r,. it. ry y Rodrlguel Y el Cz D, La fot. Cap!. I m, "fitad felt,
mInto d a
Q., 1. la -11 de Ban Panic, en On 14 '-f- de a s"o,
I- q o' to n."'a
d",.,Rey
o till.

1'e,4
p"


ItDurant el
1) c, Cba?
rad. en M lretr-, el I,... fuO tomada estit party del -5o, F, Gwior- P, ii1d, 1. Se,,16O de F T11
-j do Erhe.1to aef -,
eApi baUt celebrado en el C-el POdAi
-fi-.a y ie5.1A.a iial.t..t 1- I-w.
el 'Ilul It F-rtte'.. F.rtCe ot- 'P--. I., CI adminj t,.dd Gan,,,qo, It com-Aw, y laa "horitu Cat ,tev ri-ri. y
F, -Ard- Lydia Stil;0 a Is loda, Pero Defienda su Beltew


3th.r.. Cint., hajazard. di.tint1-ilt- le u.tad la tnod. del Cabello carI zt
10, pro -Be .dc -1 -t-., de asptt I to 1-T-I. y & ,Idu p-,,,!, ta mod, than.
do li ltgl al S.16. da, Bell7a plid it h-g-ri 1. d.] graba 'lln I, :rqu cI-ii for- p-de quiedarla It. dabn icv dlr Una to" tan iMp0rMntk COMO ea el -1te d. pel., MO ant" vllatar tin, exP-ta MIRTA, y podifle auCpjhjCM 011 respect a zu cart, que ej a c.ns.
-nlemlnta 1. -n-JI-A 1. q.. od atcealle co-fltelit ,i -e-t.d- C.- FSF CUTIS QUE TOD09 ADBURAMOS LID
P dern- do azedet ear,
WDRA USTED VWMM EL USO COFMleate mlirt w, I 1,mara E-16suca iugar un match d* TL t
tein Is no 1. ,e 5 A L 0 N D E B E L L E Z A M I R T A nAtm so ACON
y Fox HABLAN' I-AS CANIPANAS' MADO DE L05 MLVOS FACIALES:
us'c.riti, q, d, --so flliidtd. Fs to] 1. 'IL 1;. At-, pul. a Was
C.I. q1.1 fol sl. e-ol cW-111, (Joe It ".1e llti-l- M.Aha. vw-altur. de 04"'"
27 y 1, VEDADO TELEFONO F-9363 P-4.:
I n DE VTNLIM. PARLS,


DIARIO DE LA MARINA'


ONICA HABANERA

p AD.4
f4

W,
nu
i't

I grupt, A. -14A Apt Mr.W., dih.

6i" 'i'mal quMpm


wo.
-A-'- d- Od- d-t i _.to
Id. L-'altz L W
Riymia.di, CUI-te 1. -Mid. ad d mi, g. en CQ"kn cii_, ,.

N,
UNA NINA 7 -JFf_1.y S-ALUDABL"I Uns nitis que, coino inuebw otra

refuerza il- elltaciiin diaria C 11
el "bro. Wmo atimento roncenti idr, de rien Aabor a chorolate fn lead.:6- 6"
11. IgWla M d4ii- ,,b- d, toma dirvim-w,, w, iP.,
p- .1 0" y -tiifmika, p-qu, 1w gflaminm. mi-Wid'altm promr. C mmin, Kr, j., baltmr- j-. "A
di,,ja. propo-i i4nWe
-64nd 4, wkii,i. f, A W-m &,wii, 'intil"
'p, 4 "'g-i-i" dr
011. l d.-g. f- 1. d, 1.
i rtt M dWa AIV&rel P AOAIO toi, 6 -en Ramon Tat Or mplm ED "t. f.m la -via 7
y p.di ft r O-k, Al,-r 0,1 .. ,rtt,.rd. I T77
te,,ipk. pOr 14 no girl T -A* R,..,
I b.i 11 r.19 b-Y Rdsg G )mn Tclb zirit K A(,
I I'll "t" 2
t IZLI i;c ,, s i
z, I krdA, es '-JL El Df jiltfta cn AoIT los HMOs -----Kresto tiene un rik:o sabor a chmolatc, que se debe 6nicamente a Lind
r.d.,
pequefia cantidad de cocoa especialmente dcF ,,,r"Fada que se le adiPor eso Kresto es fAcilmente asimilable por los organismos m6s delicados v sensible a determinadot, alimentos con atto contenido de grasa,


Ef ;:'Tr'IAL WTO
Dhf4vWw ')skm BWOV PRODW, i S. A.
Wpm of A'
-3CUCHE. Krei; f'*
1,?s wistimtes W almuerzo ho Aaje afr-do e ej LJub ;jjutjco 6, 1 &30 P. M. cirm_ 0.
Grupo StnerWdte 15 a los superin enuentes de 1A COMPAPT4 ANTILLANA DE CAF1TAjZZAC1ON Y b- p-d-rid. t!l m" ffCOrd'de CAVA C41k.-O mvioloo _m 15 UN CINTAVO INViRTMO IN SALUD
DIARIO DE LA MARINA'T 4 0.
:1,- A

ro
CO Tpijet,let,


a J Ao
ool- ea0ves
NDO
0 A lf % is, c
'aaas JaIDTA

%OS 4v jo

ool

. . . .....


ao

k
b P
7, -T,,,

O
-A4


m los costs. Las Cocinas Youngs ou 0 Totalmente de
I Ifican import-antes econornias de acero dur isimo, los fregaderos
own s gn I tenen
0t mpo y costs de ML-,?riales.
superficles c'? esmalte de porcelain, resis iciies de Ins' Las unidades 't. Youngsiown llegan comp terml- tente a los 6ciclos.
nadas, 1)stas pars in-Su Fntrega es Oportuna. Siernpre hay

esq Su Diseio es Xv vo. P ele- x;s' ncias completes en las casas mengante estilo Y,-n own ie mifis atrac- 11stas para su entrega
0.
cuando
tivo en la casa, pi r los compradores ust to necesite.lz

By